P. 1
J.D.lee - Zwiezla Chemia Nieorganiczna

J.D.lee - Zwiezla Chemia Nieorganiczna

|Views: 5,246|Likes:
Wydawca: jamaicabasia

More info:

Published by: jamaicabasia on Nov 02, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

J.D.

Lee ,-

ZWlEZtA CHEMIA NIEORGANICZNA

J.O. Lee

Z angielskiego ttumaczyt Jerzy Kurytowicz

Wydanie czwarte poprawione

d:
Warszawa 1997 Wydawnictwo Naukowe PWN

Dane oryginalu

A New Concise Inorganic Chemistry, 3;rd edition
Van Nostrand Reinhold UK Co. Ltd.
@ J. D. Lee, 1964, 1965, 1977

Copyright O for the Polish edition by Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z 0.0. Warszawa 1994,1997

Okladkq projektowal Miroslaw Mironski

Redaktor Krystyna Jurkowska

Redaktor techniczny Aleksandra Korsak

Korektor Ewa Jabionska-Stefanowicz

Tytuf dotowany przez Ministra Edukacji ~ a r o d o w e j

ISBN 83-01-12352-4

OD WYDAWCY

Angielski podrqcznik J.D. Lee ,,Zwiqzla chemia nieorganiczna" cieszy siq od lat duzym powodzeniem wir6d polskich studentow. Jego niewqtpliwe zalety to zwiqzloSC, przejrzysty uklad i przystepne ujqcie materialu, zakladajqce jedynie elementarne przygotowanie Czytelnika w dziedzinie chemii. Oprocz studentow chemii z podrqcznika tego korzystajq r6wniei studenci medycyny, farmacji, biologii i innych wydzialow, a nawet interesujqcy sie chemiq uczniowie szk61 irednich. Poprzednie polskie wydanie podrqcznika ukazalo sie w 1994 r. i zostalo szybko wyczerpane. Celowe wydawalo siq wiqc wznowienie ksiqzki. W 1996 r. ukazalo siq jednak nowe, zaktualizowane i bardzo rozszerzone wydanie angielskie, ktorego objqtoiC przewyzsza dwukrotnie objqtoSC ostatniego wydania polskiego. Przetlumaczenie i przygotowanie do druku tego nowego wydania byloby bardzo czasochlonne' -i ksiqzka na pewno nie ukazalaby siq w bieiqcym roku. Ponadto bylaby pozbawiona jednej z glownych zalet poprzednich wydan - tak cenionej przez studentow zwiezlo~ci. W tej sytuacji zdecydowaliimy siq na wznowienie ostatniego wydania polskiego po wprowadzeniu do niego jedynie koniecznych poprawek. Nie jest to, oczywikie, rozwiqzanie idealne. Przygotowujqc tekst do druku, trzeba bylo zrezygnowak z pelnego uwzglednienia zalecen Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) dotyczqcych nomenklatury zwiqzkow nieorganicznych i uiywanych sposobow zapisu, ktore autor wprowadzil w nowym wydaniu. Jako przyklad tych zalecen moina wymieniC zastosowanie arabskiej numeracji grup ukladu okresowego zamiast numeracji rzymskiej. Nie usunieto z tekstu pojeC zwiqzanych z popularnq niegdyi, obecnie jednak zarzuconq koncepcjq rezonansu chemicznego. Tak powszechnego dawniej w chemii ,,cieplamnie zastqpiono przyjetym obecnie terminem ,,entalpiam. Podobnych przykladow moina by wymieniC wiqcej. Tego typu usterki, o charakterze glownie terminologicznym i porzqdkowym, nie powinny jednak, naszym zdaniem, wplywaC na wart066 dydaktycznq ksiqzki. Mamy wiqc nadziejq, ze wznowienie podrqcznika w takiej postaci spotka siq ze zrozumieniem Czytelnikow.

PRZEDMOWA

Pierwsze wydanie tej ksiqzki mialo by6 zwiqzlym, nowoczesnym podrqcznikiem chemii nieorganicznej, dostatecznie obszernym, by uwzglqdnik podstawowe zagadnienia, a jednoczeinie tak krotkim, by mozna go przeczytak z zainteresowaniem. W prosty i logiczny szkielet teoretyczny przedstawiony w ksiqice mogl czytelnik wbudowaC znane mu fakty doiwiadczalne. Ksiqzka byla przeznaczona dla studentow pierwszych lat uniwersytetow i wyzszych uczelni technicznych. Taki Sam jest cel trzeciego wydania, a uklad materialu w ksiqice nie ulegl zasadniczej zmianie. W ciqgu jedenastu lat, jakie uplynqly od ukazania siq drugiego wydania tej ksiqiki, nastqpil znaczny rozwoj chemii i poglqbieniu ulegla teoretyczna interpretacja zjawisk chemicznych. Upowszechnil siq opis wiqzania chemicznego metodq orbitali molekularnych, chociaz nadal szerokie zastosowanie znajduje metoda wiqzali walencyjnych i koncepcja odpychania siq par elektronowych Sidgwicka i Powella. Problem stopnia udzialu orbitali d w wiqzaniu o pozostaje nie rozwiqzany, a dla prostych zwiqzkow grup glownych utrzymano koncepcjq Gillespiego i Nyholma, dotyczqcq udzialu orbitali d w hybrydyzacji. Chociaz dwie trzecie ogolnej liczby pierwiastkow to metale, wiele podrqcznikow pomija lub zbyt pobieznie omawia problem wiqzania w metalach i stopach. W celu wypelnienia tej luki opracowano dodatkowy paragraf. Ostatnio wystqpuje tendencja do nadania nauczaniu chemii charakteru bardziej teoretycznego; wiqkszoiC absolwentow chemii pracuje jednak w przemyile chemicznym, starano siq wiqc podaC informacje o substancjach produkowanych na skalq wielkoprzemyslowq. Dane dotyczqce~wielkoiciprodukcji sq oczywiicie dla kazdego roku inne, dajq jednak pojecie o zapotrzebowaniu na konkretny wyrob. Wzroslo zainteresowanie zwiqzkami metaloorganicznymi; niektore z nich sq wytwarzane w duiych iloiciach (silikony, tetraetyloolbw, katalizatory Zieglera-Natty itp.). W odpowiednich punktach omowiono te zwiqzki oraz zastosowanie zwiqzk6w litoorganicznych i odczynnikow Grignarda w syntezach. Uwzglqdniono rowniez budzqcq duie zainteresowanie role materialow nieorganicznych w ukladach

biologicznych (chlorofil, hemoglobina, witamina B,, i wiqzanie azotu) oraz problem toksycznoici roinych materialow, zwlaszcza olowiu i rtqci. Duzo miejsca poiwiqcono otrzymywaniu i charakteryzowaniu zwiqzkow metali przejiciowych, uwzglqdniajqc zwlaszcza wlaiciwoici magnetyczne oraz widma w nadfiolecie. Stwierdzenie, i e znaczna liczba zwiqzkow Cr, Mo, Tc, Re, Ru i Rh zawiera wiqzania metal-metal, oraz odkrycie klasterow atomow metalu dla Nb, Ta, Mo, W i Re rozszerzylo naszq koncepcjq wiqzania chemicznego. Teoria pola krystalicznego przynosi proste wytlumaczenie wiqzania w kompleksach; znacznie rozszerzono i gruntownie przerobiono rozdzialy dotyczqce pierwiastkow przejiciowych. Po raz pierwszy omowiono ciqzsze pierwiastki ukladu okresowego ze wzglqdu na znaczenie ich chemii jqdrowej. Obecnie wiemy znacznie wiqcej o w~aiciwoiciach chemicznych tych pierwiastkow, odpowiedni rozdzial zostal wiqc napisany ponownie. W ciqgu ostatnich dwudziestu lat stale wzrastalo znaczenie metod spektroskopowych. Pewna znajomoid widm w obszarze widzialnym i widm w nadfiolecie ma istotne znaczenie dla wytlumaczenia poziomow energetycznych, trwaloici i rodzaju wiqzan kompleksow metali przejiciowych. W celu wyjainienia tego doid trudnego problemu dodano ostatni rozdzial w ktorym omowiono pochodzenie widm oraz liczbq obserwowanych pasm, pomijajqc trudnq nomenklaturq spektroskopowq oraz teoriq grup i zagadnienia symetrii. Znaczna czqid chemii jest bardzo latwa, niektore zagadnienia sq jednak niezwykle trudne. Najbardziej celowe wydaje mi siq zakonczenie przedmowy przez zacytowanie nie zyjqcego juz profesora Silvanusa P. Thompsona, ktory w swej ksiqice ,,Calculus Made Easy" (,,Rachunek rozniczkowy i calkowy w latwym ujqciu") napisal: ,,Chcialbym przedstawit swym r6wnie glupim jak ja czytelnikom rzeczy, ktore nie sq trudne. Opanujcie je, a reszta pojdzie latwo. To, na co stab jednego giupca, jest dostqpne rowniez dla innego".

J. D. Lee

Od wydawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1 Budowa atomu a uklad okresowy pierwiastkbq .
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

.

. Atom jako jqdro z elektronami orbitalnyqi . . Widma atomowe wodoru i teoria Bohra . . . 1.2.1. Udoskonalenia teorii Bohra . . . . . Dwoista natura elektronbw - castki czy fale . Zasada nieoznaczonoici Heisenberga . . . . Rownanie falowe Schrijdingera . . . . . . 1.5.1. Funkcje radialne i kqtowe . . . . . 1.5.2. Zakaz Pauliego . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Rozbudowa struktury elektronowej - reguia Hun& Kolejnok obsadzania poziomow energetycznych . . Grupy pierwiastkow w ukladzie okresoaym . . . Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura uzupehiajqca . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . .

. . . . . . . . . .
. . . .

. . . . . . . . . .
. . . .

. . . . . . . . . .
. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 19 20 24 26 26 27 30 33 35 35 36 39 39

Powstawanie trwalej konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typy wiqzan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przejbia miqdzy gtownymi typami wicpay, . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Wiqzania jonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Wicpania kowalencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Wiqania koordynacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Wiqania podwbjne i potrbjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5. Wiqzania i struktury metaliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Og6lne wtaiciwoki zwi&6w 0 wi-nktch jonowych i kowalencyjnych . . . . . . 2.5. Struktury cial stalych o wiqaniach jonoaych . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1. Graniczne stosunki promieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2. Uiozenie zwarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Zwiwki jonowe typu AX (ZnS, NaC1, C ~ C I . . . . . . . . . . . . . . . . ) 2.7. Energia sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Zwiwki jonowe typu AX, O F , , T i 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9. Struktury warstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. 2.2. 2.3.

40 40
42 42 43

44
44 46 48 48 48 49 51 53

54

2.10. Defekty stechiometryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.1. Defekty Schottky'ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2. Defekty Frenkla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11. Defekty niestechiometryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.1. Nadmiar metalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.2. Niedobbr metalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12. Polprzewodniki i tranzystory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13. Struktury prostych czqsteczek kowalencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . 2.14. Teoria Sidgwicka-Powella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15. Hybrydyzacja 2.16. Udzial orbitali d w wiqzaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17. Wiwania sigma (u) i pi (n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.18. Metoda orbitali molekularnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19. Metoda LCAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19.1. Kombinacje orbitali s-s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19.2. Kombinacje orbitali s-p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19.3. Kombinacje orbitali p-p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19.4. Kombinacje orbitali p-d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19.5. Kombinacje orbitali d-d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19.6. Niewiqzqce kombinacje orbitali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.20. Reguly liniowej kombinacji orbitali atomowych . . . . . . . . . . . . . . . 2.21. Przyklady zastosowania metody orbitali molekularnych . . . . . . . . . . . . 2.22. Zastosowanie metody orbitali molekularnych do heteronuklearnych czqsteczek dwuatomowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.23. Metoda zjednoczonego atomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.24. Ogolne wlaiciwoici metali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.24.1. Przewodnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.24.2. Polysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.24.3. CiqgliwoSC i spojnoSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.24.4. Struktury krystaliczne metali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25. Teorie wiqzania w metalach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25.1. Teoria elektronbw swobodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25.2. Teoria wiqzan walencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25.3. Teoria orbitali molekularnych i teoria pasmowa . . . . . . . . . . . . 2.25.4. Przewodniki, izolatory i poiprzewodniki . . . . . . . . . . . . . . . 2.26.Stopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.26.1. Stopy mi~dzywqzlowei zwiqzki pokrewne . . . . . . . . . . . . . . 2.26.2. Stopy substytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.27. Zadania 2.28. Literatura uzupelniajqca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 56 56 58 58 59 60 61 61 63 72 72 75 75 75 78 78 79 80 80 81 82 86 88 89 89 90 90 91 92 93 93 94 97 97 97 98 101 101 103 103 105 108 108 110 113 113 115 118 119

3. Ogblne wlaiciwoSci pierwiastkow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Rozmiary atomow i jonow . . . . . . . . . . . . Energie jonizacji . . . . . . . . . . . . . . . . Powinowactwo elektronowe . . . . . . . . . . . . Cykl Borna-Habera . . . . . . . . . . . . . . Elektroujemnoid . . . . . . . . . . . . . . . ZdolnoiC polaryzujqca i polaryzowalnoiC - reguly Fajansa Charakter metaliczny . . . . . . . . . . . . . . Standardowe potencjaly elektrodowe i szereg napi~ciowy. 3.8.1. Reakcje utleniania-redukcji . . . . . . . . . 3.8.2. Diagramy potencjalu redukcyjnego . . . . . . .

. . . . .
. . . . .

. . . . .
. . . . .

. . . . .
. . . . .

. . . . .
. . . . .

. . . . .
. . . . .

. . . . .
. . . . .

. . . . .
. . . . .

. . . . .
. . . . .

. . . . .
. . . . .

. . . . .
. . . . .

czyli jono%Ve 3 13 2 Wodorki kowalencyjne 3133 W ohorh me'tahczne.Litowce (tabl 4 1) 4 1 1 Struktura elektronowa 4 1 2 Wlasc~wosci ogolne 4 1 3 Wlasciwosc~chemiczne 4 1 4 Rozpuszczalnosc i hydratacja 4 1 5 Roztwory metali w c~ekkymamonlaku 4 1 6 Trwalosc sol1 tienowych (wqglanow.39 Wystqpowanle I wyodrqbnianie pierwiastkOw 3 9 1 Mechaniczne wydzielanie pierwiastkOw w ~ ~ t q ~ u ~ r l stanlehrodzlm~m wc~c 3 9 2 Metody rozkkadu termicznego 3 9 3 Rugowanie jednego pierwiastka przez lnnY 3 9 4 Metody wysokotemperaturowe~ redgkcJ1 chemlczne~ 3 9 5 Redukcja elektrolityczna 3 10 Termodynamika procesow redukcji 3 11 Poziome.Berylowce (tabl 4 4) 4 2 1 Struktura elektronowa 4 2 2 Wlasciwosc~ ogolne 4 2 3 Anomalne wlasc~wosciberylu 4 2 4 Rozpuszczalnosc 1 energia sieciowa 4 2 5 Wkasciwosc~ chem~czne 4 2 6 Zwiqzki metaloorganlczne 4 2 7 Kompleksy 4 2 8 Otrzymywanie metal1 4 2 9 Roznice mledzy berylem a lnnymi plerwlastkaml 11 gruPY Zadania Llteratura uzupeln~alqca 42 43 44 .i parawodor 3 12 4 Wlasciwosci wodoru czqsteczkowe$o 3 13 Wodorki 3 13 1 Wodorki solopodobne. Pierw~astkibloku s 41 Grupa I . azotanow) 4 1 7 Halogenki 4 1 8 Otrzymywanie metali 4 1 9 Zwiqzki z wqglem 4 1 10 Zwiazki organiczne 4 1 11 Kompleksy l~tem mnyml p~ecwlastkamlI gruPY a 4 1 12 Roznlce m~qdzy Grupa 11 .s l r ~ ~ ~ 3 13 4 Jon wodorowy 3 14 Kwasy 1 zasady 3 14 1 Teorla Arrheniusa 3 14 2 Teoria Bronsteda-Lowry'ego 3 14 3 Teona Lewisa 3 14 4 Ukkady rozpuszczalnikow 3 15 Zadania 3 16 Literatura uzupelniaj~ca 4. wodorowqglanow. czy'n r n l G d z y . pionowe 1 diagonalne relacje w ukkadzle okresow~m 3 12 Wodor 3 12 1 Pokozen~ew ukladzie okresowym 3 12 2 Izotopy wodoru 3 12 3 Orto.

5. arsenu I b~zmutu 5 3 14 Kwasy tlenowe fosforu 5 3 15 Kwasy fosforowe 5 3 16 Kwasy fosforawe 5 3 17 Glowne zastosowan~a fosforanow 5 3 18 S~arczki fosforu . Pierwiastki bloku p 5 1 Grupa 111 (tabl 5 1) 5 1 1 Wlasciwosc~ ogolne 5 1 2 Potencjaly redukcyjne 5 1 3 Charakter elektrododatnl 5 1 4 Trojtlenek dwuboru I oksoborany 5 1 5 Inne tlenkl plerw~astkow grupy ill 5 1 6 Wodork~ 5 1 7 Hydroborowan~e 5 1 8 Trojhalogenk~ 5 1 9 Dwuhalogenk~ 5 1 10 Jednohalogenki 5 1 11 Kompleksy 5 1 12 Zw~qzkimetaloorganiczne 5 1 13 Otrzymywan~ep~erwiastkow 5 2 Grupa IV (tabl 5 3) 5 2 1 Wystepowan~eI otrzymywanle pierw~astkow 5 2 2 Charakter metallczny 1 n~emetallczny mlqdzy weglem I krzemem a pozostaiym~ p~erw~astkam~ 5 2 3 Rozn~ce 5 2 4 Wlasc~woscl ogolne 5 2 5 Potencjaly redukcyjne 5 2 6 Efekt nleczynnej pary elektronowej 5 2 7 Kompleksy 5 2 8 Wewnetrzne wiqzanle 7c z udz~alemorbital1 d 5 2 9 Wodorki 5 2 10 Halogenkl 5 2 11 Mechan~zmyreakcjl 5 2 12 Z w ~ a z kz~tlenem 5 2 13 Krzemlany 5 2 14 S~l~kony 5 2 15 Alotrop~a wegla 5 2 16 Zwiqzki grafitu 5 2 17 Wegllkl 5 2 18 Cyjanki 5 2 19 Pochodne organlczne 5 3 Grupa V (tabl 5 7) utlenlen~a 5 3 1 Struktura elektronowa I stopn~e 5 3 2 Typ wlqzania 5 3 3 Potencjaty redukcyjne 5 3 4 Charakter metaliczny 1 niemetal~czny 5 3 5 Struktury p~erwiastkow 5 3 6 Nawozy sztuczne I wlqzanle azotu 5 3 7 Wodorkl 5 3 8 Wystepowan~ei otrzymywanle 5 3 9 Ciekiy amon~akjako rozpuszczaln~k 5 3 10 Azydek wodoru 1 lnne azydki 5 3 11 Halogenki 5 3 12 Tlenki I kwasy tlenowe azotu 5 3 13 Tlenkl fosforu.

. 6. Pierwiastki bloku d (tabl.1) 61 Wlasclwoscl ogolne 6 1 1 Rozm~ary atomow 6 1 2 Gestosc 6 1 3 Temperatury topnlenla I wrzenla 6 1 4 Reaktywnosc metal1 6 1 5 Energ~ejonlzacjl 6 1 6 Barwa 6 1 7 Wiasc~wosclmagnetyczne 6 1 8 Wiasc~wosc~ katal~tyczne .ZwlqzklW helowcow 5 6 4 Chem~aksenonu 5 7 Zadania 5 8 L~teraturauzupeln~alqca 6.Helowce (tabl 5 21) ogolne 5 6 1 Struktura elektronowa I wlasc~wosc~ 5 6 2 Wystqpowanle I zastosowanle helowcow 5 6 3 .5 3 19 Fosfazeny (zw~qzklfosforon~trylo\~~) 5 3 20 Zwlqzk~metaloorgan~czne 5 4 Grupa VI (tabl 5 12) 5 4 1 Charakter metallczny I n ~ e m e t a l ~ c z n ~ 5 4 2 Struktura elektronowa I stopnle utlen~enla 5 4 3 Potencjaly redukcyjne 5 4 4 Dtugosci wlqzan I wlqzanie pn-dst mlqdzy tlenem a lnnyml plerwlastkam~VI grupy 5 4 5 Rozn~ce 5 4 6 Zastosowan~e1 reaktywnosc plerwiastkow 5 4 7 Rozpowszechnlenle I otrzymywanle 5 4 8 Struktury p~erwlastkow 5 4 9 Struktura czqsteczek 5 4 10 Wodorki 5 4 11 Halogenkl (tabl 5 14) 5 4 12 Tlenk~(tabl 5 15) tlenkow 5 4 13 Ogolne wlasc~wosc~ 5 4 14 Tlenowe kwasy slark~ 5 4 15 Tlenowe kwasy selenu I telluru 5 4 16 Tlenohalogenk~ 5 4 17 Plersclen~owe zwlqzk~s~arkiI azotu 5 4 18 Pochodne organlczne 5 5 Grupa VII .Fluorowce (tabl 5 16) 5 5 1 Struktura elektronowa I stopnle stlen~en~a 5 5 2 Potencjaly redukcyjne 5 5 3 Wlasc~wosci ogolne 5 5 4 Zdolnosc utlenlajqca 5 5 5 Reaktywnosc fluorowcow 5 5 6 Otrzymywanle I zastosowanle flu(>rowcow 5 5 7 F~uorowcowodoryHX 5 5 8 Tlenkl fluorowcow 5 5 9 Kwasy tlenowe 5 5 10 Zwlqzkl m~qdzyhalogenowe (odnosn~k~ I 50) 49 49 5 5 11 Pollhalogenki (odnosn~k~ I 50) 5 5 12 Zasadowe wlasclwosc~fluorowcow 5 5 13 Pseudofluorowce I pseudohaloger~ki 5 6 Grupa 0 .

. . . . 6. . . WlaSciwoSci chemiczne . . .5. . Zwiqzki niestechiometryczne . . . Rozmiary atomow .5. .5. . . 6. . Halogenki . 6. .4. . Romiary atomow . . .3. 6. 6. . Zwi&i z azotem. .5. . . Niskie stopnie utlenienia 6. . .6.5.6. Wystqpowanie. . .4.9. Stopien utlenienia IV . 6.1. . . . 6.5. .2.10. .7.12. .5) . .8. 6. . 6. Chromiany. Chromowce (tab1. . . . . . .8. . . . . .6. Potencjaly redukcyjne . . . . . . .7.2.1 1. . . . . .2. . . . . . .2. . . . .6. kobaltu i niklu . . 6. . 6. . . 6. .2. . .13) . 6. . . . 6.10. . . . . . . . .3. . 6. .1. Manganowce (tab1. . . . .7. . . . . .3. .5. .6. rozdzielanie i otrzymywanie . . 6. . . molibdeniany i wolframiany . Wanadowce (tab1. . . . . . .1. .5. . . 6. . . .8. Tytanowce (tab1.3. . . . . . 6.1 1. .1 1) .5. . .6. . . Wystgpowanie. . .11. . Wanadany i zwiazki wanadylowe . . . .1. 6. 6. . . . . . .6. . Potenjaly redukcyjne . . . Stopnie utlenienia .6. . . . . Tlenki . . .4. Grupa ielaza (tab1. .3. . . Stopnie utlenienia . + + + . Skandowce (tab1.6. .2. .6. . . Otrzymywanie tytanu .3. . .3. . 6. . Brwy wolframowe . . . . . 6. . . . 6. Stopien utlenienia 111 . . . .1. . . .4. . . . Stopien utlenienia +I11 .6. Rozmiary atomow . . 6. .4.1. . . 6. . 6. Otrzymywanie i zastosowanie . . 6. . 6. . ZdolnoSC tworzenia kompleksow .7) .3.4. .13. . . . . . . 6. Stopnie utlenienia . . . . 6. Tlenki . . . . . 6. . . . . . .9) . . . . WlaSciwoSci og6lne . .7.6. . . . . .3. TrwaloSC roinych stopni utlenienia . Wiabiwobi ogolne . . .8. . 6. Stopien utlenienia . Rozpowszechnienie w przyrodzie . 6. . . . .15) . 6. . .9. . . . .5. Stopnie utlenienia . . . .6. . .4. 6.5. . . . . . . . Stopieh utlenienia +VI . 6. . . . . 6. Stopien utlenienia +I1 . Stopien utlenienia IV . . . . . ReaktywnoSC i biernoit5 chemiczna . . Stopien utlenienia +VII 6. Potenjaly redukcyjne .1. . . .2. . . . . Otrzymywanie . . . . . . . Stopien utlenienia + V . 6. . . . . . . . wpglem i wodorem . . . . Halogenki . . . .3. . 6. . . .4. . . Grupy ielaza. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . 6. .3. .6. . . 6. . . . WlaSciwoSci ogblne . Niskie stopnie utlenienia . . . . . otrzymywanie i zastosowanie 6. 6. . . 6. Stopnie utlenienia . . . . Barwa . 6.5. . .1. . . 6. .2. . 6. . . . . . . . . . .5.6. 6.10. 6.1. . . Tlenohalogenki .6. . . . . . .3. Z w i d i metaloorganinne . . . . . . .9. . . . . .

. . . . . . . . . . . . .5.13. . . . . . . . . 6. . . . . .4. . . . .10. . . . 7.22) . . . . . . . . .12. . . .2. . . . . Stopien utlenienia + I11 . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . 6. . . . . . . . . .1. . 6. .10.1. . . . . . Stopnie utlenienia . WlaSciwoSci ogolne . . Stopnie utlenienia . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . .2. . . . . . . . . . . . Niskie stopnie utlenienia (-I. . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . Stopnie utlenienia . 6. . . . . . . 6. . . . . . . . . Stopien utlenienia IV .13. . . .9. . . . . . . . Cynkowce (tab1.10. . . . . . . . .3. . . . . .13. .2. . . .7. . . . . . . . . . . . . .7. . .13. . . . Tlenki . . . .6. . . . . . . . . . . . 6. 6. . . . . . WlaSciwoSci ogolne . . . . . . . .1. . . . . . . . . Zwiqzki metaloorganiczne . . . . . Otrzymywanie . . 6. . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . .15. .12. . . Kompleksy . . . . . Stopien utlenienia + I . . . Tlenki . 6. . . . .24) . . . 6.13. . . . . . 7.12.3. 6. . . . . . Stopnie utlenienia + V i +VI . . kobaltu i niklu . . . . 6. . . Rozmiary atomow . . . . . . .14. . . . . . . . .8. 6.2. . . . . Stopien utlenienia I1 . . . . . . . . . 6.1. .10. .9. . . Wystqpowanie i otrzymywanie . . . . Miedziowce (tab1. . .12. . . 6.13. . . . 6.8. . . . . . . Grupa kobaltu (tab1. . . . . . . . . . . 6. .9. . . . . . . . . . . 6. . . . . . . .12. . 6. . . . . . WlaSciwoSci og6lne . . . . 7. . . . 6. 6. . 6. . 0. . . . . . . . . . . .9. .18) . . . . . . . .13. . 6. . Otrzymywanie i zastosowanie pierwiastkow . . . .9. . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. . . WlaSciwoSci chemiczne zwiqzk6w lantanowcow( + 111) . . . . .1) . . . . . . . . . 7. . . . . . Struktura elektronowa . . . Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . .5. . . .6. . . . . Zwiazki rutenu i osmu . . . . .6. . . .10. . . . 6. . . . . . . . . . . Stopien utlenienia 11 . . . . . . . .13. . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . 6.13. . . . . . Stopien utlenienia + I1 . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . Stopien utlenienia + I11 . . . . . 6. . . . . . . . .5. . Lantanowce (tab1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. .20) . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . 6. . . . . 6. . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . Otrzymywanie i zastosowanie .1. . Stopnie utlenienia + V i +VI .13. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . Stopien utlenienia +IV . . . . . . . . . . Literatura uzupelniajqca . .8. . 6. . . . . . .12. . . . Potencjaky redukcyjne . . . . . . . . . . . . . .12. . . . .8. . . . . . . . WlaSciwoici og6lne . . . . . . . .5. .3. . . . Energie jonizacji . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . Otrzymywanie . . . . .3. . . . . 6. . . . . . + + + 7 Pierwiastki bloku f . . . . . . . . . . . 6. . . . .10. . . . . 6. . . .1. . Stopien utlenienia + I . . . . . Potencjaly redukcyjne . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . 6. . . . .9. . .1.2. . . . . Stopien utlenienia + I11 . . . . . . . . . . Niisze stopnie utlenienia . . 6. . . +-I) . . .4. . . . . . . 6. . .10. . .9. . .12. . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . 6. . 6. . Grupa niklu (tab1. . . . . . . Zwiqzki zelaza .8. . . . . . . 6. . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . Stopnie utlenienia .7.4. . . . . . .9. . . . .2. .8. . . . .4. .9. WlaSciwoSci ogolne .13. . . . . . . . . . . . Halogenki . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . 6. Zwiqzki rtqci (+I) . . . . . . . 6. . . . Relacje poziome w grupach zelaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ToksycznoSC rtqci . . . . . . . . . . . . 6.1. . Stopnie utlenienia . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . 6.5. . .8. . . . . . . . . . . . . .13. . . . . . . .6. . . 6. . . . . . . . . .11. . . . . . . .11.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reguiy przesunig . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . Struktura elektronowa i poioienie w ukladzie okresowym . . . . . . . .10. . . . . .2. 7. . .3. . 7. . 7.4. . . Rozdzielanie lantanowcow . . . .11 7. . . . 7. . e Teoria pola krystalicznego . . . . . . .7. . . . 7. . . .Stopnie utlenienia +IV i +I1 . . . . . . . . .1. . . . . Uran . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . .1. . . . . Stopnie utlenienia . . . . . .1. . . . . Rozpad a . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . Wlakiwoici og6lne . . .12. . . . . . . . . . .4. . . . . . . .1. Indukowane reakcje jqdrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . RozpuszczalnoSC . . . . . . . . 7. . . . . .1. . .1. . . . . 7. . . . . . . . . Rozpowszechnienie i liczba izotopbw . . . . . Nastqpne aktynowce . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . Wyst~powanie otrzymywanie pierwiastkow . .11. . . . . . . . . Otrzymywanie . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . 8. . . .2. . . . Izomeria . . . . 8. . . . . . 8. .9. . . .2. . . . . .2.6. . . . . . . Kompleksy tetraedryczne . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . Sole podwojne i m Teoria Wernera . . . . . Szeregi promieniotw6rcze . . . . . . . . . . . . . .2. Nomenklatura zwigzk6w koordynacyjnych . .5. . . . . . . Aktynowce (tab1. . . . . . .3.7. 8 Zwiqzki koordynacyjne . . . . . . . . . . . Moiliwoki rozpadu jqdra . . . . . . . . . . . . Budowa jgdra atomowego . Kontrak cja lantanowcowa . 7. . Tor . . . 8. Okres polowicznego zaniku . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . .2. . .2. .9. . . . . . . . . . . . . . . . .1. .1. . . . . . . . . . . . 7. Literatura uzupehiajqca . . . . . 8. . . pluton i ameryk . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . Rozszczepienie w polu krystalicznym . . . . . . . . . 8. . Sily jqdrowe . . . . . . . . .2. Dalsza rozbudowa ukladu okresowego . . . . . . 7. . . . . . . . . . Energia wiqzania i trwaloSC jqder . . . . . . .5. . . . . . . . Protaktyn . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . Chelaty . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompleksy oktaedryczne . . 8. Tetragonalna deformacja kompleksow oktaedrycznych (deformacja Jahna-Tellera) 8. . . . . . i 7. . . . . . . . . . . .8. . i d i koordynacyjne . . .2. . . . . . . . . . . . . . .7. . . 7. .7. . . .2. . . . . . 7. . . . . . . . . . Neptun. . . . . . . . . Kwadratowe konfiguracje piaskie . . . . . . . . . Promieniowanie y . . . . . . . . . . . Barwa i widma .2. .1. . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . .6. . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W i ~ n i w kompleksach metali przejkiowych . . . . . . . 8. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10) . . . . .10. . . . . . . .2. .10. . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TnvaloSC jqdra a stosunek liczby neutronow do liczby protonow . . . . . . . . . . . Ksztalty orbitali d . . . . . . . . . . . 7. 8. . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . Nowsze metody badania kompleksow . . . . . .7. . . . . . . . WlaSciwoici magnetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . 9 Jqdro atomowe . . . Kompleksy . . . . . . Literatura uzupelniajgca .7. . . . . . . . Efektywne liczby atomowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . Zadania . .1. Zadania . . 8. . . . .

. . . 10. . . .13.1. . 10. . . . . . Literatura uzupelniajqca . . . . . . .000) . . . . . . . Ujpcie dziurowe . . . . . Skorowidz . . . . . . . . Zadania . .2. . . . . . Gpstoici pierwiastkow stalych i cieklych . Poziomy energetyczne w atomie . . . . . . . . . . . . . . . . .mol-' . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spinowa regula wyboru . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . Okreilanie termow stanu podstawowego . . . . . VI . . . . . . . . . . . 10. . . . . . .4. . . . . . . . . . 11 Uzupelnienia . . . . . . . . . . .5. .1. Masy atomowe (oparte na masie 12C = 12. . . . . Sprzqienie orbitalnych momentow ppdu . . . . . .12. . . . . . . . . . Sprzqienie spinowo-orbitalne . . . . . . . 10. . . . . . .2. 10 Widma . . . . . . . 10. . . . .1. . . . . . . . . . . Temperatury topnienia pierwiastkow . . . . IV. . . . . . . . . . . . . .3. 10. . . . . . . . 10. . . .3. . . . .14. . . . . . . . . . Widma elektronowe kompleksow metali przejiciowych . . . . . . . . . . . . .reguly Hunda . . Literatura uzupehiajqca . . . .4. . . 10. . . . . . . . . . . Sprzqienie spinowych momentow ppdu . . . . . . . . . . . . Niektore jednostki i definicje . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . .2. . . . . V. . . . . . . Energie niektorych wiqzan podwojnych i potrbjnych . . . .1. . . . . . . 9. . . Orbitalna" regula wyboru Laporte'a . . . . I11. .9. . . . ~rednie energie niektorych wiqzan w kJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozpuszczalnoiC zwiqzkbw pierwiastkow grup glownych w wodzie . . . . . . . . . . . . 10. I . . .4. 9. . . . . . . . . . . . .1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozpowszechnienie pierwiastkow w przyrodzie . . . . . . Sprzpienie spinowo-orbitalne w przypadku p2 . . . . I1. .

.

nosi nazwe liczby atomowej pierwiastka. symbol He . symbol H Rys. i rownowazqcego ten ladunek ujemnie naladowanego orbitalnego elektronu. 1. 1.2) + Rys. Mozna przyjqC. pozbawiony ladunku).BUDOWA ATOMU A UKLAD OKRESOWY PIERWIASTKOW 1. jak i neutronowi przypisuje siq masq jednostkowq. dokladnie zr6wnowazony przez sumq ladunkow ujemnych elektronow orbitalnych. Liczba dodatnich ladunkow jqdra atomu. zawsze rowna liczbie orbitalnych elektronow. Elektrony sq stosunkowo lekkie (masa elektronu stanowi ok. Wodor: liczba atomowa 1. ze orbitalne elektrony sq rozmieszczone na pewnych iciile okreilonych orbitach (powlokach). Tak wiqc atomy wodoru (rys. zrownowazony przez dwa ujernnie naladowane orbitalne elektrony. Hel: liczba atomowa 2. 1/1836 masy protonu) i krqiq wokol jqdra po orbitach. Jqdro zawiera zawsze protony. proton jednak ma jednostkowy ladunek dodatni. Ten schemat powtarza sie dla pozostalych pierwiastkow. 1. ma 103 protony (i pewnq liczbq neutronow) w jqdrze. sklada siq z jqdra zawierajqcego jeden proton. suma mas tych czqstek jest praktycznie r6wna masie atomu. natomiast neutron jest elektrycznie obojqtny (tj. Atom jako jqdro z elektronami orbitalnymi Wszystkie atomy sq zbudowane z centralnych jqder. majqcego wiqc jednostkowy ladunek dodatni. pierwiastek 103. a zwykle takze neutrony. ma w jqdrze dwa protony (i dwa neutrony). Zarowno protonowi.1. a wiqc ladunek + 2. Atom drugiego pierwiastka.1. wok01 ktorych krqzy jeden lub wiqksza liczba orbitalnych elektronow.2.1) i helu (rys. 1. Atomy wszystkich 103 poznanych dotychczas pierwiastkow sq w prosty sposob zbudowane z tych trzech podstawowych czqstek. ladunek 103 jqdra jest tu zrownowazony przez 103 orbitalne elektrony. Atom pierwszego i najprostszego pierwiastka. wodoru. lorens. helu. Jqdro ma wiqc zawsze ladunek dodatni.

tlenu. znacznie wiqkszq jednak ich liczbq rejestruje siq fotograficznie w zakresie nadfioletu. 1. Dlugoid fali w metrach jest powiqzana z czqstoiciq v w hercach (cyklach na sekundq) zaleznoiciq . wqgla. azotu. Gdy np. gdy maleje dlugoiC fali 1. boru. kt6rq nastqpnie emitujq jako promieniowanie. ma wiqc duzq energiq potencjalnq. Spektroskopia.3 Ujemnie naladowane elektrony sq elektrostatycznie przyciqgane przez dodatnio naladowane jqdra. dopoki nie zostanie osiqgniqte kontinuum (rys. ma wiqc malq energiq potencjalnq. Podobnie.4). w atomach pierwiastkow o liczbach atomowych 11-18 dalsze elektrony zapelniajq trzeciq powlokq. fluoru i neonu kolejne elektrony zajmujq drugq powlokq (rys. promieniowanie atombw sodu powoduje charakterystyczne zolte zabarwienie plomienia.2. kt6rej zadaniem jest badanie promieniowania zaabsorbowanego i emitowanego. Badania przeprowadzone przy uiyciu spektroskopu lub spektrometru ujawniajq serie linii o r6inej diugoici fali.6 nm. berylu. dostarcza cennych informacji o rozmieszczeniu elektronow w atomach. 1. Rys.O i 589. 1. Elektron odlegly od jqdra jest przyciqgany slabo. Pierwsza powloka zostaje w ten sposob zapelniona i w atomach litu. W widmie emisyjnym sodu wystqpujq dwie linie odpowiadajqce dlugosciom fali 589. W przypadku wyladowan elektrycznych w gazowym wodorze znajdujqcym siq pod niskim ciinieniem powstaje pewna liczba atomow wodoru emitujqcych promieniowanie w zakresie widzialnym. Cztery z tych linii mozna obserwowad wzrokowo. Elektron znajdujqcy siq w poblizu jqdra ~ e s tprzez nie silnie przyciqgany.majq w swej pierwszej powloce odpowiednio jeden i dwa elektrony. 1. chlorek sodu znajdzie siq w plomieniu palnika Bunsena. Linie zblizajq siq coraz bardziej do siebie. Widma atomowe wodoru i teoria Bohra Pod wplywem ogrzania lub wyladowania elektrycznego atomy pochlaniajq energiq.3).

.I . lo8 m . opierajqc siq na tych i innych danych. seria seria seria seria seria Lymana Balmera Paschena Bracketta Pfunda Zakres widma nadfiolet widzialny/nadfiolet podczerwien podczerwien podczerwien Podobne rownania wyprowadzono dla linii w innych seriach widma wodoru W pierwszych latach XX w. opracowad fizyczny model atomu. Linie obserwowane w zakresie widzialnym noszq nazwq serii Balmera. W 1885 r. W 1896 r.4. Balmer wykazal. 1. w r & n y ~ h zakresach widma mozna jednak zaobserwowak kilka innych serii.9979. Widmo wodoru w zakresie widzialnym (seria Balmera) w ktorej c oznacza prqdkoid Hwiatia (2. 4.Rys. 5. co . s-I). i e liczba falowa T dowolnej linii w widzialnym widmie atomowego wodoru moie by6 okreilona przez prosty wzor empiryczny w ktorym R oznacza stala Rydberga. W spektroskopii z zastqpuje czqstosc liczbami falowymi i3. ze poddanie gazu dzialaniu wysokiego napiqcia elektry~znc~o powoduje pojawienie siq elektronow. a n przybiera wartoici 3. przy czym 5 = 111 m. . probowano. Thomson wykazal.

3. i e predkoik elektron6W bqdzie stopniowo malek. jqdro i elektrony majq ladunki przeciwne. . Nasuwa siq tu kilka wqtpliwoici moina sqdzik. i e jadro atclmowe jest otoczone przez elektrony poruszajqce siq po orbitach jak planety wokc'l Slolica. energia nie jest ciqgla. czyli jego rnoflent pqdu.wskazywalo. elektron emituje lub absorbuje energiq. otoczone przez elektrony. przyciqgajq siq wiec wzajemnie. 2. Poruszajqcy maleje. Dla elektronu o masie m. musi by6 rowna calkowitej liczbie kwantow w . Elektron pozostaje na swej orbicie. dlaczego wiqc krqzq nieprzerwanie po orbitach wok61 jqdra? Ponadto. ~oruszajqcego z ~rqdkoiciqv Po orbicie siq o promieniu r Gdy ladun& elektronu jest rowny elektryczna prozni E . i e atom stanowi ciqikie. Energia elektronu na orbicie. Przechodzqc z jednej orbity n$ innq. gdy przyciqganie elektrostatyczne elektrodo jqdra jest zr6wnowaione przez dzialajqcq w przeciwnym kierunku silq odirodkowq. by w i e ~ ~ nai e spas&. W celu usuniecia tych ~ nie sprzecznoici Bohr sformulowal nastqpujqce postulaty: PO orbicie elektrOn nie emituje energii. Zbliianiu siq elektronu do jqdra tc)warzyszy emisja. liczba ladunkow w jqdrze 2. skqd . Opierajqc siq na wynikach badan nad rozpraszaniem czqstek a ~ u t h e r f o i dw~sunqlprz~puszczenie. jego prqdkoik wiqc nie 1.porcjach" zwanych kwantami. dodatnio naladowane jqdrO. oddalaniu siq . Niels l3ohr ~ol4czyl WsPomwystarcza do zapewnienia elektroob~j@noici niane koncepcje i przyjql. ktorych liczba atomu. i e sq one zawarte w at. elektrony powinny wiec zbliiak siq po torach spiralnych do jqdra.~mach. a przenikalnoik a wiqc Stqd Zgodnie z teoriq kwantowq ~ l a n c k a . lecz w y s t ~ ~ u j e 0 wielkoici h/2z (h .. wowczas 6.stala Plancka).absorpcja energii.

lo7 m ' Teoria Bohra przynosi wytlumaczenie widm -. 32 . r6wnanie to ma wiqc takq samq postaC jak rownanie Rydberga (rbwnanie Rydberga) Stala Rydberga zatem DoSwiadczalna wart066 R wynosi 1. = ..22. a energia potencjalna E.096776. .Uwzglqdniajqc r6wnanie (2) otrzyrnuje siq skqd Dla wodoru Z = 1 i jezeli n = 1. Przeksztalcajqc rbwnanie ( 1) 4m0 r Ze2 <podstawiajqc na r wart046 z r6wnania (3) otrzymuje siq Jezeli elektron przeskakuje z poczqtkowej orbity i na koricowq orbitq f.097373 lo7 m ' co jest dobrze zgodne z teore-. Energia kinetyczna elektronu jest rbwna E. daje to wartoSC r = l 2'0.. ze w atomie wodoru elektron k r e y po kolowych orbitach o promieniu proporcjonalnym do 12. tycznq wartoiciq 1. gdy przeskakuje z jednej orbity na innq.0529 nm Wynika z tego.-. i emituje energiq jedynie wowczas. zmiana energii AE jest rowna Energia jest powiqzana z dlugoiciq fali (E = hcf). = +mu2.

Rys 1 5 Orblty Bohra wodoru 1 rozne sene llnli spektralnych 1. pomijajqc obrot wok01 wlasnej osi. 1. Rozne serie linii spektralnych moina otrzymaC zmieniajqc wartoici n. 6.. 4. = 4. daje seriq Paschena. n. . dla uwzglqdnienia tcgo masq elektronu m w rownaniu (4) zastqpuje siq masq zredukowanq .1. Dla n.5. Uwzgledniajqc mas$ jqdra mozna wytlumaczyC fakt. = 6 i n. Wartoiciom n. = 3 i n. 8. odpowiada seria Balmera w zakresie widzialnym. 5 . By'roby to zgodne z prawdq. ze jqdro atomowe pozostaje w staiym polozeniu. i n. . . = 7. 5. = 4 i n.atomowych wodoru. otrzymujemy wiec seriq Lymana w zakresie nadfioletu. ze rozne izotopy pierwiastka dajq w widmie linie o nieznacznie rozniqcych siq liczbach falowych. . . W rzeczywistoici jqdro wykonuje nieznaczne drgania wzglqdem irodka ciqzkoici. 7. = 1 i n. 4 . Udoskonalenia teorii Bohra Dotychczas zakladano. stosunek masy elektronu do masy jqdra wodoru wynosi jednak 111836. . = 5. 9 . gdyby masa jqdra byia nieskonczenie wielka. serie Bracketta.2.. 3. = 2 i n. Podobnie. Rozne mozliwe przejicia miqdzy orbitami przedstawiono na rys. w rownaniu (4).. a n. = 3. seriq Pfunda. 6.. n. . = 2. okreilonq wyraieniem u w ktorym M oznacza masq jqdra.

. -1. Liczby te nazywa siq gj6wnymi liczbami kwantowymi i oznacza symbolem n. a takze numeruje siq je 1. L. ..) Zeeman wykazal. ktora moze mied wartoici 1. Wytlumaczono to przyjmujqc. h / ( 2 x ) . 2 lub 3 W niektorych przypadkach stwierdzono. ze gdy atomy znajdujq siq w silnym polu magnetycznym. Kazda z tych orientacji jest zwiqzana z czwartq magnetycznq liczbq kwantowq m. ze orbity eliptyczne mogq przybierad tylko pewne orientacje wzglqdem pola zewnqtrznego. (Mechanika kwantowa wykazala poiniej. 1 . kwantowq przyjmujqcq wartoici f4. 4 .. . 0 . i e elektron wiruje wokol swej osi w kierunku ruchu wskazowek zegara lub w kierunku przeciwnym. w widmie pojawiajq siq dodatkowe linie. skladajq siq one z kilku polrozonych bardzo blisko siebie linii. n/k moze mied wartoici 313 (kolo). 312 (elipsa) i 311 (wqisza elipsa). 3. Dla glownej liczby kwantowej n = 3. ze nastqpuje dalsze rozszczepienie linii spektralnej na dwie linie (dublet). l lub 2 l = 0 . . ze dokladne wyraienie ma postad J m . . tlumaczy wystqpowanie przy duzej zdolnoici rozdzielczej dodatkowych linii w widmach. A zatem d a n =2 n=3 n =4 1 = 0 lub 1 1 = 0 . Mozna wiqc okreilid rozwazanq orbitq kolowq podajqc jej glownq liczbq kwantowq.1. Sommerfeld tlumaczyl to eliptycznym ksztaltem otaczajqcych jqdro orbit. Dla n = 2 zatem n/k moie mied wartoici 212 (orbita kolowa) i 211 (orbita eliptyczna). A zatem -- wielka oS n mala oS k k nosi nazwq orbitalnej lub pobocznej liczby kwantowej i moze przybierad wartoici 1. (-1 + I). 2. Glownej liczbie kwantowej n = 1 odpowiada orbita kolowa. dla n = 2 jednak mozliwe sq zarowno orbity kolowe. 2 . oznacza spinowq liczbq. ze niektore linie majq strukturp subtelnq. poczynajqc od jqdra. Wprowadzonq poczqtkowo liczbq k zastqpiono nastqpnie nowq liczbq kwantowq 1. Obserwujqc widmo wodoru przy uzyciu spektrometru o duzej zdolnoici rozdzielczej stwierdza siq.. (1. n. Ksztalt elipsy jest okreilony przez stosunek dlugoici wielkiej i malej osi. M. albo wypadkowq kilku spinow. w ktorym m. rozniqcych siq od siebie nieznacznie energiq. N .I). . jak i eliptyczne. Przeskokowi elektronu z jednej orbity na innq powinno w i v towa~zyszyC pojawienie siq w widmie pojedynczej ostrej linii. Energia jest kwantowana i wartoid spinowego momentu pqdu okreilano poczqtkowo wyraieniem ms. Do okreilenia orbity eliptycznej potrzebna jest druga liczba kwantowa k. ObecnoSd tych dodatkowych orbit. Wiqze siq to z faktem. .h/(2z).Orbity oznacza siq niekiedy literami K. odpowiadajqcej dokladnie roznicy energii miqdzy orbitq poczqtkowq i koncowq. gdzie s oznacza albo spinow3 liczbp kwantowq. przy czym 1 = k. W zwiqzku z tym pojedyncza linia normalnego widma zostaje rozszczepiona w polu magnetycznym na 21 + 1 linii. ..

. 1. + 1 m.3. 3 .. emitujq elektrony po napromieniowaniu ich Swiatlem widzialnym. przez zderzenie z innq czqstkq. Niegdyi traktowano iwiatlo albo jako strumieli czqstek. Jezeli energia fotonu jest dostatecznie duia.. (n-1) -1.niekiedy traktuje siq je jak czqstki. 0. wykazano. albo przez przylozenie pola elektrycznego lub magnetycznego. moze spowodowai: oderwanie elektronu od powierzchni metalu. Zasada nieoznaczono6ci Heisenberga Obliczenia oparte na modelu atomu Bohra wymagajq dysponowania dokiadnq informacjq o polozeniu i prqdkoici elektronu. Jest to tzw.4. Dwoista natura elektron6w . . Elektron jest wiqc traktowany jako czqstka. W dwudziestych latach XX w. . np. Inne metale zachowujq siq podobnie pod dzialaniem promieniowania nadfioletowego. tlumaczy siq je oddzialywaniem miqdzy atomami a czqstkami iwiatla. de Broglie przyjql. ze iwiatlo zachowuje siq jak fale. zw$aszczagazowych. zjawisko fotoelektryczne. moze przekazai: mu swq energiq.czqstki czy fale Planetarna teoria budowy atomu zaproponowana przez Rutherforda i Bohra opisuje atom jako centralne jqdro otoczone przez elektrony znajdujqce siq na pewnych orbitach... . powstajqce w wyniku przepuszczenia wiqzki elektronow przez cienkq foliq metalowq. Powoduje to nieuchronnie zmianq polozenia . 0 . Mechanika falowa umozliwia wytlumaczenie wypeb niania siq powlok elektronowych w atomach i ksztaltu orbitali zajqtych przez elektrony. ze taka samq dwoistq naturq majq elektrony .. Niektore materialy.. tylko poirednio zaklocajqc jego ruch. Falowq naturq elektronow mozna udowodnid. np.A zatem interpretacja widm atomu wodoru wymaga wprowadzenia czterech liczb kwantowych. W 1924 r. Koncepcja ta ma istotne znaczenie dla wyjainienia elektronowej struktury atomow. ki W podobny sposob moina interpretowat widma innych atomow. Gdy foton zderzy siq z elektronem. albo jako fale. 2. taka jak foton lub elektron. Dyfrakcja elektron6w stala siq obecnie uzytecznq metodq okreilania budowy czqsteczek. w innych przypadkach dogodniej jest uwaiad je za fale. 1. rejestrujqc fotograficznie piericienie dyfrakcyjne. potas. Zjawiska dyfrakcji i interferencji Swiatla mozna jednak wytlumaczyi: tylko przyjmujqc zalozenie.. doiwiadczalnie. 1. Ze wzglqdu na znikomo male rozmiary elektronu mozna go obserwowad. ze poruszajqce siq czqstki typu elektronow mogq zachowywaC siq pod pewnymi wzglqdami jak fale. ktore nazywa siq fotonami. G16wna liczbs kwantowa Poboczna licaba kwantowa Magnetyczna liczba kwantowa Spinowa liczba kwantowa Symbol n 1 m Wartoici 1.

Rozwiqzania rhwnania . a v - jego prqdkoik). wowczas d2+ -= dx2 --$ 4n2 a2 Elektron moze poruszak siq w trzech k:ierunkach x. ktorej amplitude w dowolnym punkcie wzdluz osi x mozha opisak funkcjq f(x). ze Gdy elektron. mozna wiqc napisaC Gdy zastapi postaci sic trzy pochodne czqstkohe symbolem V. Y a Przez Av niepewnoik okreilenia prqdkoici. traktuje sie jako fale pc~ruszajqcq siq tylko w jednym wymiarze. mozna wykazak.6262. i e im doktadniej okredi sic poloienie elektronu.elektronu lub jego predkoici i kierunku. Prawdopodobienstwo znalezienia elektronu w punkcie przestrzeni 0 wsp61rzednych x. falowego nosza nazwe funkg1 falowych 1 sq oznaczane symbolem t+G.opis atomu w tym ujeciu.. Rbwnanie falowe Schr~dingeradaje zadowalajqcy . Wynika z tego. G ~ Przez Ax OznaczY sit niepewnoik (blqd) okreilenia polozenia. y i z. . tYm mbiej pewne jest okre4lenie jego prgdkojci. J . a zatem . Koncepcjq elektronu na okreilonej orbicie. i e nie jest mozliwe dokladne okreilenie jednoczeinie poloienia i predkoici elektronu. c Dla fali stojqcej (takiej Jak drgajaca struna) o dlugoici A. i odwrotnie. nalezy wiqc zastgpik przez Prawdopodobienstwo znalezienia elektronu w okreilonym polozeniu lub w okreilohej objqtoici przestrzeni. wbwczas zasadq nieoznaczonoici mozna wyraziC matematycznie We wzorze tym h = stala Plancka = 6. rownanie to skraca siq do Zgodnie z zaleznoiciq de Broglie'a (h oznacza s t a h Plancka. 2). S. majqcego dokladnie okreilone polozenie i prqdkoid. Heisenberg stwierdzil. m - ma% elektronu. y . y i z wynosi t+G2 (x.

. . analogie do orbit w teorii Bohra.. jezeli 1 = 1. Dla danego typu atomu istnieje szereg sensownych rozwiazan rownania falowego.glowna. orbital przypomina ksztaltem hantle i jest nazywany orbitalem p.. gdy 1 = 2. 1 moze mieC wartoici 0. $. $. opisuje orbital. Gdy 1 = 0... . Odpowiednia funkcja falowa $. orbital wyglqda jak skrzyzowane pod kqtem prostym hantle . odpowiadajq im energie E l .ktore zostaly uzyte w teorii Bohra. a zatem + Warunki te spelnia kilka funkcji falowych: $.Calkowita energia ukladu E stanowi jednak sume energii kinetycznej K i energii potencjalnej V E=K+V K=E-V Energia kinetyczna = imv2. (Sq to te same liczby kwantowe . W atomie wodoru pojedynczy elektron zajmuje normalnie najnizszy poziom energetyczny E l . zwany stanem podstawowym. y. E. Kazda z tych funkcji $. nosi nazwe orbitalu przez .. 3) $ musi mieC jednq wartoid. 1. $ itd. a kazdy orbital moze by6 opisany przez zesp61 trzech liczb kwantowych: n. tj. gdzie wystqpuje duze prawdopodobienstwo znalezienia elektronu.) Poboczna liczba kwantowa 1 opisuje ksztalt orbitalu zajetego przez elektron. poboczna i magnetyczna . tj.co musi by6 rowne jednoici. Prawdopodobienstwo znalezienia elektronu w punkcie x. 2) $ musi by6 skonczone. rozwiqzania rownania falowego muszq mieC pewne wlaiciwoici: 1) $ musi by6 ciqgle. mozliwe fizycznie. objqtoid w przestrzeni. 2 lub 3. 4) Prawdopodobienstwo znalezienia elektronu w calej przestrzeni od oo do . orbital jest sferyczny i nosi nazwe orbitalu s. . z wynosi +b2.. a zatem tmvz E-V = Podstawiajqc to wyrazenie na v2 do rownania (5) otrzymuje sie rownanie Schrodingera Sensowne.. E. 1 i m.

a rozniqce siq jedynie kierunkiem w przestrzeni.f(z) Orbitale o identycznej energii noszq nazwq orbitali zdegenerowanych. zaleiy jedynie od odlegloici r od jqdra i jest jednakowe we wszystkich kierunkach Odpowiada temu orbital sferyczny.6. *.f(y) Orbitale tej grupy. 0. powstaje bardziej skomplikowany orbital f (rys. istnieja wiqc trzy zdegenerowane orbitale p.f(x) = f(r). 1. Orbitale takie nazywa siq orbitalami s.1. ktorym odpowiada 1 = 2.t jest lnny por rozdz 8 Rys. Orbitale atomowe s. i. np. p i d (znaki + i - okreilajq symetric. 0 i + I). Orbitale tego typu wystqpujq. Jeieli 1 = 3. .6). Litery s. Istnieje piqk rozwiqzan o jednakowej energii odpowiadajqcych m = 2.1. jak i od kierunku w przestrzeni (x. W rozwiqzaniach z pierwszej grupy wartoid funkcji falowej $. = f(r).i nosi nazwq orbitalu d. * = f(r). 4. poniewai sq trzy mozliwe wartoici magnetycznej liczby kwantowej (m = . . W drugiej grupie rozwiqzan rownania falowego zalezy zarowno od odlegloici od jqdra. 3. diffuse (rozmyty) i fundamental (podstawowy). + 1 i + 2. ze mozna je podzielik na grupy. dla kazdej z wartoici n = 2. . Gdy 1 = 0. 1. d i f pochodzq od angielskich okreilen linii w widmach atomowych: sharp (ostry).f(y) = f(r). Sq to orbitale p. Te trzy rozwiqzania rownania falowego majq postad: + *. 5. Rozwiqzania rownania falowego trzeciej grupy sq zalezne od r i dwoch kierunkow w przestrzeni. 4 .f(x). . istniejq trzy orbitale p. magnetyczna liczba kwantowa m = 0. istnieje wiqc tylko jeden taki orbital dla kazdej wartoici n.. y lub z). nie zaS ladunek) Analiza zestawienia wszystkich dozwolonych rozwiqzan rownania falowego wykazuje. poboczna liczba kwantowa 1 jest tu r6wna zeru. principal (glowny). ksztalt i wielkoid. a wiqc pip2 zdegenerowanych orbitali d dla kazdej z wartoici n = 3. noszq nazwq orbitali d. majqce identycznq energiq. orbttol s orb~tolp orb~tol d lorb~tol d. . a wiqc prawdopodobienstwo znalezienia elektronu $2. p. gdy poboczna liczba kwantowa 1 = 1.

7): Rys. takich jak Hef i Liz+.0. y i z przeksztalci siq we wspolrzqdne biegunowe r. . y i z ma wspolrzqdne biegunowe r. Dla innych atomow mozna otrzymaC jedynie rozwiqzania przybliione.1. 0 i 4. 1. . 0. + 1 -1. 0. + l 0 -1. + 2 0 -1. 1.1. W wiqkszoici przypadkow szukanie rozwiqzan rownania falowego staje siq prostsze. . 0. Punkt A o wspolrzqdnych kartezjanskich x. 5. Punkcje radialne i kqtowe Rownanie Schrodingera mozna calkowicie rozwiqzaC dla atomu wodoru i jonow pokrewnych zawierajqcych tylko jeden elektron. +1.3. gdy wspolrzqdne kartezjanskie x. + l .Rozwiqzania wystqpujqce w przypadku 1 = 3 noszq nazwq orbitali J: Istnieje siedem wartoici m: . 1. Zwiqzek miqdzy wspolrzqdnymi kartezjanskimi i biegunowymi . 6' i 4.5. 0. . 0. +2. + 2 i + 3 i siedem zdegenerowanych orbitali f dla n = 4. + 1 -1. Mozna wykazaC. i e wspolrzqdne biegunowe sq powiqzane z kartezjanskimi nastqpujqcymi zaleznoiciami (rys. -2.1 Orbitale atomowe Gtbwna liczba kwantowa Poboczna liczba kwantowa Magnetyczna liczba kwantowa Symbol 0 0 -1.2. T a b l i c a 1. + 3 1s (1 orbital) 2s (1 orbital) 2p (3 orbitale) 3s (1 orbital) 3p (3 orbitale) 3d (5 orbitali) 4s 4p 4d 4f (1 (3 (5 (7 orbital) orbitale) orbitali) orbitali) -2. 6 . + 2 -1. -2. -3. 0. + 1. + 1.7.

ze prawdopodobienstwo jest rowne zeru w jqdrze (gdyz r = 0). ktora zalezy od odlegloici od jqdra. natomiast A. Ponadto. podobnie jak cebula. Podobnie wszystkie.b bqdzie r6wne 1 rZar r2nin3 a2* +--. z wyjqtkiem pierwszych (2p). Funkcje kqtowe przedstawiono w postaci . M6wi siq tu o radialnej funkcji rozkladu. nie zalezy zai od odlegloici od jqdra (r). orbitale p i wszystkie. Rbwnanie (6) mozna napisat w postaci Otrzymane dwie czqici funkcji falowej mozna rozwiqzak oddzielnie: R(r) jest funkcjq radialnq. oprocz pierwszych (3d).. 2s i 3s wynika.-. ktora zalezy od liczb kwantowych m i 1. Dla danej wartoici r liczba malych objqtoici wynosi 47cr2. orbitale d majq strukturq warstwowq. ktora zalezy jedynie od liczby kwantowej m. porownujqc wykresy dla orbitali 2s i 2p lub 3s. lecz R2 okreila prawdopodobienstwo znalezienia elektronu w malej objqtoici dv w poblizu punktu. 3p i 3d mozna stwierdzit. 1. zlozonq z koncentrycznych warstw gqstoici elektronowej. @(4) . prawdopodobienstwo znajdowania siq elektronu w odlegloici r od jqdra wynosi wiqc 4nr2R2. Wykresy zaleznoici funkcji rozkladu od r dla wodoru przedstawiono na rys.8. ktora zalezy od liczb kwantowych 1 i m. 4 w dowolnej odlegloici od jqdra az do nieskonczonoici.--. zaleznej z kolei od liczb kwantowych n i 1 0(8) jest funkcjq 8. jest calkowitq kqtowq funkcjq falowq. jest funkcjq 4. Calkowita funkcja kqtowa A zalezy jedynie od kierunku. Wszystkie orbitale s z wyjqtkiem pierwszego (Is) majq strukturq warstwowq. ze najbardziej prawdopodobny promien nieco maleje ze wzrostem pobocznej liczby kwantowej. Funkcja radialna R nie ma fizycznego sensu. ze najbardziej prawdopodobna odlegloit wzrasta wyrainie ze wzrostem glownej liczby kwantowej. Z wykresbw dla orbitali Is. Mozna stwierdzit.Rownanie Schrodingera zapisuje siq zwykle w postaci gdzie Po przejiciu na wspolrzqdne biegunowe V2 i. ktora zalezy od liczb kwantowych n i I.a sine-a* 1 a@ rzsme ae( ae) Rozwiqzanie tego rownania ma postat R(r) jest funkcjq. A2 okreila wiqc prawdopodobienstwo znalezienia elektronu w danym kierunku 8 . w ktorym mierzy siq R.

Naleiy podkreiliC. ~ ~ d i a l n e funkcje rozkiadu dla r6inych orbitali atornu wodoru wykres6w biegunowycb na rys. ze wykresy te nie przedstawiajq calkowitej funkcji falowej $. ksztaltbw tych funkcji z rys.Rys. 1.9 nie mozna jednak uwazaC za identyczne z ksztaltami calkowitych funkcji falowych. . 1.9. lecz jedynie kqtowq czeiC funkcji falowej Prawdopodobiehstwo znalezienia elektronu jednoczesnie w odlegloici r i w danym kierunku 8. Bardziej szczeg6lowe informacje dotyczqce mechaniki falowej. 1. 4 wynosi wiec $2 Biegunowe wykresy kqtowej czeSci funkcji falowej stosuje siq w celu przedstawienia wiqzania miedzy atomami. orbitali i budowy atomu przynosza ksiqiki 1 4 podane w spisie literatury na koncu tego rozdzialu.8.

1 i m. ktdrych wszystkie cztery liczby kwantowe sq identyczne.9. . 2 p i 3d atomu wodoru 1. atom nie moie zawierad dwdch elektrondw. ktore mogq obsadzai: kazdy glowny poziom energetyczny (rys. Kazdy orbital moze pomieicik najwyzej dwa elektrony. 1.2. Okreilenie energii elektronu w atomie wymaga wiqc czterech liczb kwantowych.5. potrzebna jest wiec dodatkowa liczba kwantowa do okreilenia spinu elektronu w orbitalu. Przez permutowanie liczb kwantowych mozna wyznaczyk maksymalnq liczbe elektronow. 1.q5) dla orbitali 2s.10).Rys. Zgodnie z zakazem Pauliego. Kqtowa czcSC funkcji falowej A(Q. Zakaz Pauliego Do okreilenia orbitalu sq potrzebne trzy liczby kwantowe: n.

.

i e poziomy energetyczne sq zapelniane w kolejnoici: Is. ktoremu odpowiada gl6wna liczba kwantowa n = 2 i poboczna liczba kwantowa 1 = 0. w jakiej obsadzane sq poziomy energetyczne. 3s. 2s. zajmujq oddzielne orbitale p i majq rownolegle spiny. 4s. prawy indeks wskazuje liczbq elektronow w orbitalach kazdego rodzaju. 2s. Poziom 1s jest wiec wypelniony. gdyz poziom 2s jest wypelniony. 2p. Szosty elektron w atomie wqgla znajduje siq takze na poziomie 2p.11. poziomie energetycznym jest moiliwie najwigksza. drugi elektron zajmuje wiqc rowniez poziom Is. Do okreilenia poiozen elektronow w atomie stosuje siq symbole Is. gdyz poziom 4s ma mniejszq energiq niz poziomy 3d. Jest to mozliwe. tj. elektrony zajmujq mozliwie najnizsze poziomy energetyczne. 5p. Czwarty elektron atomu berylu zajmuje takze poziom 2s. 4p. Wynika z niego. poczynajqc od skandu. 4d. 6s. ujemnie naladowane elektrony wykazujq tendencjg do pozostawania w moiliwie duiym oddaleniu od siebie. Podobnie w atomie azotu trzy elektrony p sq niesparowane i majq rownolegle spiny. Zgodnie z regulq H ~ ~ n dliczba niesparowanych elektrondw nu danym a. zatem w atomie nastqpnego pierwiastka. 1. poziom ten ma glownq liczbq kwantowq n = 1 i pobocznq liczbe kwantowq 1 = 0. podajqce glowny poziom energetyczny i podpoziom. Jest to poziom 2s. ma jeden elektron. Piqty elektron atomu boru musi zajqk poziom 2p. Atomy pierwiastkow od skandu do . zawierajqcego trzy elektrony. 2s.1. Atomy kilku pierwszych pierwiastkow ukladu okresowego majq nastqpujqce struktury elektronowe: 1. Atom najprostszego pierwiastka. ktory zajmuje poziom 1s. 6p. Orientacjq ulatwia tu rys. W stanie podstawowym atomu wqgla dwa elektrony p sq wiec niesparowane. Rozbudowa struktury elektronowej - regula Hunda Gdy atomy znajdujq siq w swym stanie podstawowym. W atomie argonu sq zapelniane poziomy Is. 2p itd. trzeci elektron zajmuje poziom mozliwie najnizszy. 3s i 3p. 5s. 2p. litu. Dopiero po zapelnieniu poziomu 4s rozpoczyna siq obsadzanie poziomu 3d. 7s itd.7. Gorny. gdyz dwa elektrony majq przeciwne spiny. Kolejnoik obsadzania poziom6w energetycznych Istotna jest znajomoik kolejnoici. wodoru. 4f. Innymi slowy. 5d. Atom helu zawiera dwa elektrony. dwa nastepne elektrony obsadzajq poziom 4s w atomach potasu i wapnia.6. 3d. 3p.

8. WieIka zaleta takiego ujqcia polega na tym. tj.zwykle jednak lantanowcami lub metalami ziem rzadkich. ze zamiast studiowania wlaiciwoici poszczegolnych pierwiastkow wystarcza czqsto zapoznanie siq z w~aSciwoSciamigrup. . gdyi poczynajqc od nastqpnego pierwiastka. z ktorych kaida odznacza siq charakterystycznym rozmieszczeniem elektronow. Pierwiastki zawierajqce jeden elektron s na zewnqtrznej powloce tworzq grupq I (litowce). miedzi majq dwa elektrony na poziomie 4s oraz niecalkowicie zapelniony poziom 3d. kt6ry zawiera jeden elektron na poziomie 5d. 1.grupq I1 (berylowce).11. gdyi po lantanie. Pierwiastki obu tych grup nosza nazwq pierwiastkow bloku s. w ktorego atomie elektrony rozpoczynajq obsadzanie poziomu 5d po zapelnieniu dwoma elektronami poziomu 6s. Tu pojawiajq siq dalsze komplikacje. Pierwiastki te wykazujq zblizone wlaiciwoici chemiczne i noszq nazwq pierwiastkow przejiciowych. wowczas pierwiastki w grupie powinny wykazywaC zblizone wlahciwoici chemiczne i fizyczne. Kolejnoik zapelniania poziombw energetycznych . Gdy podzieli siq pierwiastki na grupy. Pierwiastki te nazywa siq niekiedy pierwiastkami wewn~trznoprzejSciowymi. rozpoczyna sic zapelnianie poziomu 45 W szeregu pierwiastkow od ceru do lutetu liczba elektronow na tym poziomie osiaga czternaicie. od liczby atomowej pierwiastka. gdyz ich w3. itru.R Y ~1. Grupy pierwiastkbw w ukladzie okresowym Chemiczne i fizyczne wlaiciwoici pierwiastka sq zalezne od liczby i rozmieszczenia elektronow orbitalnych. Trzeci szereg pierwiastkow przejhciowych rozpoczyna siq od lantanu. a pierwiastki majqce na tej powloce dwa elektrony s .aiciwoici sq uwarunkowane ~becnc~iciq elektronow s. rozpoczyna siq zapelnianie poziomu 4d. Drugi szereg pierwiastkow p r z e j i c i o ~ ~ c h rozpoczyna siq po za'pelnieniu orbitalu 5s w atomie strontu.

VII i 0 majq zapelnione orbitale p i poniewaz ich wlaiciwoici sq uwarunkowane obecnoiciq elektronow p. lub do grupy VII. tworzqc zwiqzki o analogicznym skladzie. Wszystkie pierwiastki grup 111. rosnqcega ladunku jqdra. p. Wszystkie helowce wystqpujq w pionowej kolumnie oznaczonej jako grupa 0. przy czym kazdy rzqd rozpoczyna siq od litowca. w ktorych za~elniane orbitale f . Trudniej jest zalic~yddo jednej z grup wodor. a w zwiqzku z tym podobne wlaiciwoici chemiczne. tj. 1. w zwiqzku z tym m6wi siq o grupie 0. pierwiastki o zapelniony~horbitalach d nazywa siq pierwiastkami bloku d lub pierwiastkami przejiciowymi. Taka postaC ukladu okresowego jest bardzo dogodna. poniewaz ich zewnqtrzne powloki elektronowe sq zapelnione. nastqpna powloka jest wiqc pusta.Pierwiastki z trzema elektronami (dwoma elektronami s i jednym elektronem p) na zewnqtrznej powloce tworzq grupq 111. Przez analogiq do znanych zwiqzkow mozna przewidywaC nowe zwiqzki i ich wzory. d i J: 1 2 3 4 5 6 okres okres okres okres okres okres 1s 2s 3s 4s 5s 6s 4f 3d 4d 5d 2p 3p 4p 5p 6p 2 8 8 18 18 32 pierwiastki w okresie pierwiastltbw w okresie pierwiastltbw w okresie pierwiastk6~w okresie pierwiastk6~ w okresie ~ierwiastki w okresie Litowce wystqpujq w pionowej kolumnie zwanej grupq I. He1 nalezy oczywiicie do grupy 0. noszq nazwq pierwiastsq k6w bloku f . Jeieli wiqc jeden Z pierwiastkow grupy reaguje z okreilonym . gdyz brakuje mu jednego elektronu do zapelnienia powloki elektronowej. chociaz nie .2) ~ierwiastkisq uporzqdkowane w kolejnoici rosnqcych liczb atomowych. Uwypuklone zostaje to podobienstwo wlaiciwoici pierwiastkow w obrqbie grupy oraz powiqzanie przq'naleznoici pierwiastka do grupy z jego strukturq elektronowq. Uklad okresowy moina ~odzielik cztery glbwne czqici odpowiadana jqce zapelnianiu siq poziomow: s. wszystkie te pierwiastki majq jeden elektron w swej zewnqtrznej powloce. elektrony f obsadzajq tu frzeciq od zewnqtrz powlokq elektronowq. szeiC i siedem zewnqtrznych elektronow. KolejnoiC zapelniania roznych poziomow energetycznych wyznacza liczbq pierwiastkow w kazdym okresie. IV. majq one calkowicie zapelnione zewnqtrzne powloki elektronowe. Wreszcie pierwiastki. VI. VI i VII majq odpowiednio cztery. Wodor umieszcza siq wiqc w obu tych grupach w ukladzie okresowym. gdyi nie majq orbitali p w pierwszej powloce elektronowej. 103 pierwiastki sq w ukladzie okresowym zgrupowane w rzedy zwane okresami. Mozna go wlqczyC do grupy I. V. a konczy na helowcu (gazie szlachetnym). Pierwiastki bloku d nazywa siq pierwiastkami przejiciowymi. W ukladzie okresowym (tabl. ktore sq bierne chemicznie. Podobnie. kazdy pierwiastek zawiera wiqc w atomie o jeden elektron wiqcej nii pierwiastek poprzedni. czyli gazow szlachetnych. V. Pierwiastki grupy 0 majq calkowicie zapelnionq zewnqtrzna powlokq elektronowq. Wodor i he1 rozniq siq od pozostaly~hpierwiastkow. nazywa siq je pierwiastkami bloku p. ma bowiem jeden elektron s w swej powloce zewnqtrznej. to inne pierwiastki grupy bqdq prawdopodobnie reagowaC w podobny sposob. odczynnikiem. W pierwiastkach tych elektrony d obsadzajq przedostatniq powlokq elektronowq. piqC. gdyz sq polozone miqdzy blokami s i p. podobnie pierwiastki grup IV.

Ge C1 Br Ar Kr sC 2 2 ~ 23" ~ 24cr 2 5 ~ " 26 Fe n Co 31 2BNl 2gCU 30Zn Go 33 As 34 Se 35 36 11 I Blok f 5ECe 59 Lontonowce Aktynowce pr 60Nd 61 Pm 6ZSm 63 Eu 64Gd 65 Tb "cf 6 7 H ~ 8 ~ r Tm 6 "ES l o 0 ~ m Md 101 69 70Yb ID2 71 103 LU Lr "'~h "Po "U m ~ p"Pu 9 5 ~ m9 6 ~ m"8k No Stosowana przez autord numerdcja rzymska grup w uktadz~eokresowym jest nlezgodna z ostatnlml zaleceniaml IUPAC Prawldlowq numeracjp mozna znalezc w publlkacjl PTChem ...2 Uklad okresowy pierwiastk W Blok p 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 112 Ill 13 IV 14 v 15 VI 16 VII 17 'ti 0 18 ' ~ e 5~ 6C 14 32 7~ 15 '0 16 'F 17 ON^ 18 Bl0k d 21 laAI S.Nomenklatura zwlqzkow n ~ e o r g a n ~ n n y c Ossollneum. . 1988 h.Tablica 1.

trzec~a.Atoms and Molecules" Benjarn~n 1971 3 N N Greenwood.przypomina an1 1itowc6w.854185 lo-'* kg ' m-3 A2) (Odpow~edz~ 0. = 8. 3rd e d . przen~kalnoscelektryczna proznl E...b) regulq Hunda 7 Co to jest orb~talI jakle sq ksztalty orbltal~s. wazne dla wszystkich sern 2 Na jak~chzalozen~achoplera SIQ teorla budowy atomu Bohra? 3 a) Obhczyc promlenle trzech pierwszych orbit Bohra dla wodoru korzystajqc z rownakg. 2s. . o do jakich grup ukladu okresowego p~erwlastkite nalezq 10 Podac argumenty przemawiajqce za I przeclw wlqczenlu wodoru do jednej z glownych grup ukladu okresowego (Patrz punkty dotyczqce wodoru w rozdz 3 ) 1. Royal lnst~tuteof Chem~stryMonographs for Teachers.maksymaln~etrzydz~esc~ elektrony Pow~qzac dwa to rozmleszczenle elektronow z llczbam~kwantowymi pozlomow energetycznych w atomle przez elektrony Nap~sac 9 Podac koiejnosc zapeln~an~a konfiguracje elektronowe dla p~erw~astkowllczbach atomowych 6. I podac ogolne rownanle na h c z b ~ falowq.529 A.29 105m s-') 4 a) Naplsac rownanle Schrodlngera w postac~ogolnej I zdefin~owackazdy z jego wyrazow rozwlqzanla rownania Schrodlngera muszq mlec cztEry szczegolne wlasc~wob) Mozhwe fizyczn~e SCI Jak~e? 5 Co to jest rad~alna funkcja rozkladu? Wykonac wykres tej funkcji dla orbltali Is. Benjamin. .2p.12 A I 4. an1 fluorowcow. G W A Fowles.10.1091 e = 1. Literatura uzupelniajqca 1 H B Gray. 3p I 4p w atomle wodoru 6 Wytlumaczyc a) zakaz Paul~ego. 2.09 lo6 m s-'. czwarta . . .76 A) b) Wykorzystac te promlen~edo obllczenla prqdkosci elektronu na kazdej z trzech wspomnlanych orbit (Odpowiedz~ 2. p I d? 8 Plerwsza powloka elektronowa moze zawierac najwyzej dwa elektrony. 11. w ktorym wystqpujq te sene. 3s. 1966 4 E Cartmell. masa elektronu m = 9. 1966 . 2.76 10 'O m.529 10 m.19 lo6 m s-'. 1964 2 M Karplus. Unikalne wlaiciwoici wodoru sq w duzym stopniu uwarunkowane niezwykle malymi rozmiarami jego atomow Nalezaloby wiqc utworzyC dla wodoru oddzielnq grupq lub wylqczyC go z ukladu okresowego 1.najwyzej oslemnascle..Principles of Atom~cOrb~tals". No 8.6262 J S.Valency and Molecular Structure".maksymalnie oslem. czyh 0. 7.12 10-lo m. druga . 4.9. ladunek elektronu nla (3) (Stala Plancka h = 6.Electrons and Chem~calBonding". Butterworths. Zadania 1 Wym~enlcplqc p~erwszychsern 11nu wystqpujqcych w w~dmachatomowych wodoru Wskazac zakres w~dmaelektromagnetycznego. R N Porter. 1.60210 10-l9 C. 17 I 25 I na tej podstawle okreslic.

i c) nie wykazujqce tendencji ani do oddawania. Brak reaktywnoici oznacza maksymalnq trwaloid tych atomow. ani do przylqczania elektronow. Moina podzielid pierwiastki na: a) elektrododatnie. brakiem aktywnoici chemicznej. iwiadczy to o trwaloici takiej konfig. (Mniej trwale konfiguracje elektronowe osiqgajq zwykle atomy pierwiastkow przejiciowych. przy czym czqsteczki powstajq jedynie wowczas. Typy wiqzan Atomy mogq osiqgad trwalq konfiguracjq elektronowq przez oddawanie. Obejmuje ona gazy szlachetne: hel. krypton. ktorych atomy latwo oddajq jeden lub wiqcej elektronow. W tworzeniu wiqzan i zwiqzkow uczestniczq elektrony zewnqtrznej powloki elektronowej atomu. gdy w wyniku reakcji kaidy atom osiqga trwalq konfiguracje elektronowq. Powstawanie trwalej konfiguracji W jaki spos6b atomy lqczq siq tworzqc czqsteczki i dlaczego powstajq wiqzania chemiczne? Utworzona czqsteczka musi byd trwalsza niz poszczegolne atomy. odznaczajqce siq. Proces powstawania czqsteczki musi wiqc byd korzystny energetycznie. W celu powiqzania procesu powstawania wiqzania chemicznego ze strukturq elektronowq pierwiastkow rozwazymy najpierw pierwiastki grupy 0.2.1. mozna wyroinid kilka typow utworzonych przez te pierwiastki wiqzali chemicznych: . b) elektroujemne. jak wiadomo. kt6rych atomy przylqczajq elektrony. nie mogq one osiqgnqd mniejszej energii przez utworzenie zwiqzkow. w przeciwnym bowiem przypadku nie doszloby do jej powstania.dacj. Zgodnie z tym. czyli musi prowadzid do zmniejszenia energii ukladu. argon. Wszystkie gazy szlachetne majq wypelnionq zewnqtrznq powlokq elektronowq.) 2. ksenon i radon. kt61-e nie reagujq normalnie z iadnymi innymi atomami. Gazy te sq zbudowane z czqsteczek jednoatomowych.Rozdzial WlqZANIE A STRUKTURA 2. Najtrwalsze konfiguracje elektronowe majq atomy gazow szlachetnych. przylqczanie lub uwspolnianie elektronow. neon. czyli pojedynczych atomow.

i wiqzanie metaliczne. w przypadku ktorego elektrony mogq przemieszczaC siq swobodnie w calym krysztale. Gdy trzy graniczne typy wiqzania umieici siq w wierzcholkach trojkqta. 1 wipzanie metaliczne jonowe I. azotki i wodorki utworzone przez pierwiastki przejiciowe (w pewnych przypadkach takie przez lantanowce). rozpuszcza siq jednak w alkoholu. i e wiqzanie ma w niewielkim stopniu charakter kowalencyjny. Do grupy tej nalezy rowniez szereg halogenkow metali przejiciowych . Jeden z nich obejmuje borki. co wskazuje. lecz rowniei w zwiqzkach innych typow. wqgliki. wowczas zwiqzki. w ktorych dominuje jeden typ wiqzania. chociai na ogol jeden z wymienionych typow dominuje. Zwiqzki o wiqzaniach poirednich miqdzy dwoma typami znajdq siq na bokach trojkqta. Te typp. wiqzanie kowalencyjne. Na przyklad chlorek litu jest uwaiany za zwiqzek jonowy. polegajqce na uwspolnieniu przez dwa atomy pary elektronow. natomiast zwiqzki. uwarunkowane calkowitym przejiciem jednego lub wiqkszej liczby elektronow z jednego atomu na inny. w wiqkszoici substancji wiGania majq charakter poiredni. bqdq reprezentowane przez punkty wewnqtrz trojkqta.wiqzan stanowiq wyidealizowane przypadki graniczne. ktorych wiqzania wykazujq cechy wszystkich trzech typow. F SF. PG Wiqzanie metaliczne wystqpuje nie tylko w metalach i stopach. bqdq reprezentowane przez punkty znajdujqce siq w poblizu wierzcholkow.pierwiastek elektrododatni i - wipzanie jonowe pierwiastek elektroujemny pierwiastek elektroujemny pierwiastek elektroujemny pierwiastek elektrododatni pierwiastek elektrododatni + + wipzanie kowalencyjne Trzy podane podstawowe typy wiqzali to: wiqzanie jonowe.

Trzeci typ obejmuje np. +[~a]+ atom sodu atom chloru Jon sodu Jon chlorkowy [:di:]. Rozwaimy atom sodu o konfiguracji elektronowej ls22&p6&. karbonylki metali zawierajqce wiqzanie metal-metal. w wyniku tego staje siq jonem 1. . Gdy sod i chlor reagujq ze sobq.. w przypadku ktorych zdelokalizowane wiqzanie kowalencyjne jest czymi w rodzaju ograniczonego wiqzania metalicznego.Konfiguracjq tq moie osiqgnqC atom sodu oddajqc jeden elektron ze swej zewnqtrznej powloki. poloiony w ukladzie okresowym najblizej sodu neon ma konfiguracjq ls22s22p6.. lecz trzecia powloka zawiera tylko jeden elektron. Dwie pierwsze powloki elektronowe sq zapelnione. kowalencyjnymi lub metalicznymi. atomy chloru wykazujq wiec tendencjq do przylqczania elektron6w (sq elektroujemne) C1 atom chloru + elektron 4 C1jon chlorkowy W wyniku przylqczenia elektronu obojqtny elektrycznie atom chloru staje siq jonem chlorkowym o ladunku elektrycznym . atom ten dqzy do osiqgniqcia trwalej konfiguracji elektronowej. Przejicia miedzy glownymi typami wiqzan Rzadko mamy do czynienia z wiqzaniami czysto jonowymi. jako przeciwnie naladowane jony te przyciqgajq siq wzajernnie. WiqkszoiC wiqzan ma charakter poiredni i wykazuje pewne cechy wszystkich trzech wymienionych typ6w. zawierajqcym jqdro o dodatnim ladunku 11 i tylko dziesiqC o ladunku elektronow. Reagujqc. stanowiqcego pierwiastek elektrododatni + + Na atom sodu + Na' Jon sodu + elektron Atomy chloru majq konfiguracjq elektronowq ls22s22p63s23p5. Poniewaz atomy sodu i chloru osiqgajq bardzo trwalq konfiguracjp gazu szlachetnego. Brakuje im tylko jednego elektronu do trwalej konfiguracji najblizszego gazu szlachetnego argonu ls22s22p63s23p6. przy czym powstajq jony sodu Na' i jony chlorkowe C1-. 2. chlorek sodu Na'Cl.1.na niskim stopniu utlenienia. Konfiguracjq taka majq gazy szlachetne.powstaje wiec latwo. Istnienie zwiqzkow klasterowych i zwiqzkow zawierajqcych wiqzanie metal-metal moze ulatwiC wytlumaczenie katalitycznego dzialania metali. Moina to przedstawiC graficznie uwzgledniajqc jedynie zewnqtrzne elektrony Na- -C1: ..3. . proces jest korzystny energetycznie. Drugi typ to klasterowe zwiqzki metali przejiciowych i boru. zewnqtrzny elektron atomu sodu zostaje przeniesiony do atomu chloru. Proces ten zachodzi po dostarczeniu energii atomom sodu. wykazujqcych przewodnictwo elektryczne i zawierajqcych swobodne elektrony w pasmie przewodnictwa.

Atomowi azotu brakuje trzech elektron~w. nie powstaje wiqzanie jonowe. co lqcznie tworzy trwaly oktet elektronowy gazu szlachetnego . Dotyczy to takze omawianego przypadku: czterochlorek wegla otrzymuje siq w sposob poiredni. natomiast kazdemu atomowi chloru brakuje jednego elektronu. . Nalezy podkreSliC. Uwspolniajqc w ten sposob elektrony.. + . . W takich przypadkach konfiguracja gazu szlachetnego zostaje asiqgniqta przez uwspolnienie elektronow. natomiast kazdemu atomowi wodoru jednego elektronu do osiqgniecia struktury elektronowej gazu szlachetnego. . czyli chlorek wapnia CaCI. H ..+ 3[. ze w praktyce atomy reagujq ze sobq bezpoirednio.. nie oznacza to. . jest zbudowana z jednego atomu azotu i trzech atomow wodoru . Kazdy atom w czqsteczce ma w swej zewnqtrznej powloce szeiC nalezqcych do niego elektronow. 2. Para elektronow jest wiqc rowno podzielona miqdzy dwa atomy. atom wqgla i cztery atomy chloru osiqgajq strukturq elektronowq gazu szlachetnego. zgodnie ze schematern (uwzglqdniajqcym jedynie elektrony zewnqtrzne) atom wapnia atomy chloru jon wapn~a jony chlorkowe Wiqzania jonowe powstajq w wyniku reakcji pierwiastkow elektrododatnich z pierwiastkami elektroujemnymi.. czasteczka chloru Kazdy atom chloru uwspolnia z drugim jeden ze swych elektronow. Atom . ..Podobnie...2.. ... gdyz oba atomy majq tendencjq do przylqczania elektronow.argonu. czqsteczka czterochlorku wqgla CCl. . ponadto zag ma udzial w dw6ch dalszych elektronach. Czqsteczka amoniaku NH.H]-+H:N:H . Analogicznie. tworzy wiqc jedno wiqzanie. atom wapnia moze oddaC dwa elektrony dwu atomom chloru. Przedstawmy graf'icznie reakcjq miqdzy dwoma atomami chloru prowadzacq do utworzenia czqsteczek C1..3.:c1:c1: .. tworzqc jon wapnia Ca2+ i dwa jony chlorkowe C1-. N . jest zbudowana z jednego atomu wqgla i czterech atomow chloru Atomowi wqgla brakuje czterech elektron6w do osiqgniqcia struktury gazu szlachetnego.c1: atomy chloru . . i e chociai mozna w opisany spos6b konstruowaC czqsteczki na papierze. (z uwzglqdnieniem jedynie elektronow zewnqtrznych) :c1. Wiqzania kowalencyjne Gdy reagujq ze sobq dwa elektrouje~nneatomy.

co prowadzi do utworzenia jonu amonowego NH.3. Uwspolnienie czterech elektronow oznacza powstanie dwoch wiqzan. Ujemnie naladowane elektrony . moie on reagowat z jonami wodorowymi H+ przez uwspolnienie swej wolnej pary elektronowej.. w przypadku zai uwspolnienia szeiciu elektronow wystqpuje wiqzanie potrojne H H H H c::c H \ H /C=c\ H H-CrC-H czqsteczka etyienu (wiqzanie podwbjne) H czasteczka acetylenu (wiazanie potrojne) H:C:::C:H 2. a kazdy atom wodoru jedno wiqzanie. Powstaje wowczas tzw. Wiqzania koordynacyjne Chociaz atomy w czqsteczce amoniaku majq trwalq strukture elektronowq. majqce identyczne wlaiciwoici jak normalne wiqzanie kowalencyjne. Wiqzania i struktury metaliczne Metale sq zbudowane z jon6w dodatnich. ktorych uloienie geometryczne moze by6 trojakie: 1) regularne plasko centrowane (regularne zwarte). 2) heksagonalne zwarte lub 3) regularne przestrzennie centrowane.3.5. . czyli wiazania podwojnego. Uwspolniona para elektronow wiazania moie jednak pochodzid od jednego tylko atomu... B:F+H-N H H H F H I I F + B-F F I I 2. jest to tzw. Jak wiemy. w wyniku czego wszystkie te atomy osiqgajq trwalq konfiguracje elektronowq. H:N: + . wiqzanie koordynacyjne. 2.3.4. wolna para elektronowa.. przy czym kazdy atom dostarcza jeden elektron. wiqzanie kowalencyjne jest wynikiem uwspolnienia pary elektronowej. . Amoniak moze rowniei oddad swq pare elektronowq trojfluorkowi boru.3. W tym przypadku jedna para elektronow nie uczestniczy w wiqzaniu. Wiqzania podwojne i potrojne Niekiedy dwa atomy uwspolniajq wiecej niz dwa elektrony. Wiqzania kowalencyjne przedstawia siq czesto jako kreski lqczqce dwa atomy. natomiast wiqzania koordynacyjne jako strzalki wskazujqce atoni pobierajqcy pare elektronowq. w wyniku czego atom boru uzyskuje trwaly oktet elektronowy F .azotu tworzy wiec trzy wiqzania.

Dwie z tych struktur (regularna zwarta i heksagonalna zwarta) odpowiadajq najgestszemu ulozeniu kul. e) dwie warstwy kul gesto ulozonych (druga warstwa jest zacienlowana). 2. Kazda kula styka sic z szeicioma kulami sqsiednimi w tej samej warstwie.ld). kazda kula otoczona przez 12 sqsiednich kul. Ulozenie atomow w trzech pospolitych strukturach metalicznych przedstawiono na rys.kolka pogrubione) Trzecia warstwa nie pokrywa sic z pierwszq. b. g) ulozenie kul w strukturze regularnej przestrzennie centrowanej . Najbardziej charakterystycznq wlaiciwoiciq metali jest ich bardzo duze przewodnictwo elektryczne. f) trzy warstwy kul gqsto ulozonych (druga warstwa zacieniowana. uwarunkowane ruchliwoiciq elektronow w sieci przestrzennej. c). a ladunki dodatnie i ujemne rownowazq sic. 2. gdyz wystepuje uklad ABCABC (struktura regularna zwarta).1 (a. Rys 2 1 Trzy pospolite struktury metali 1 najgestsze ulozenie kul. ze jony metalu sq kuliste i wypelniajq przestrzen mozliwie najgciciej (rys. d) pojedyncza warstwa kul gqsto ulozonych.wiqzq ze sobq jony.kazda kula otoczona przez 8 kul sqsiednich. trzecla warstwa . a) struktura heksagonalna zwarta uklad warstw ABABAB . gdyi elektrony pochodzq z elektroobojetnych atomow metalu. c) struktura regularna przestrzennie centrowana . Zaklada sic. b) struktura regularna zwarta (liczba koordynacyjna takze 12).

Zwiqzki o wiqzaniach kowalencyjnych sq zwykle zbudowane z oddzielnych czqsteczek. Stopienie zwiqzku jonowego wymaga zniszczenia jego sieci krystalicznej. 2. Struktury metaliczne charakteryzujq siq zawsze duzymi liczbami koordynacyjnymi. .le) moina stwierdzid. przy czym wypukle czqici drugiej warstwy znajdujq siq nad lukami pierwszej warstwy (rys.. wynosi 12. Wypelnienie przestrzeni jest tu mniejsze nii w przypadku uloienia zwartego. lqczna liczba kul. Gdy uwzglqdni siq szeSd kul wlasnej warstwy. . i e kula ta znajduje siq dokladnie nad kulq w pierwszej warstwie. a takze trzema kulami warstwy nizszej. Mozna rowniei pierwszq kulq trzeciej warstwy umieSciC we wglqbieniu Y (rys. W przypadku struktury zwartej kule zajmujq 74% calej przestrzeni. struktura taka nosi nazwq regularnej zwartej. Kula pierwszej warstwy styka siq z trzema kulami warstwy wyiszej.1~). Kula ta nie znajduje siq dokladnie nad kulq w pierwszej warstwie. moina powtarzajqcy siq uklad warstw zapisak jako ABCABCABC.Ulozenie kul w warstwach przedstawiono na rys. B i C. a zatem znacznej energii. 2. mozna powtarzajqcy siq uklad warstw zapisad w postaci ABABAB.la). Dlatego zwiqzki o wiqzaniach kowalencyjnych sq czqsto gazami. W fazie stalej miqdzy czqsteczkami dzialajq jedynie slabe sily van der Waalsa. Gdy pierwszq warstwq oznaczymy przez A. bqdq moiliwe dwie roine struktury.lf). ze kazda kula trzeciej warstwy znajduje siq dokladnie nad kulq pierwszej warstwy (rys. z ktorymi styka siq kaida kula. 2. 2. Miqdzy jonami wystqpuje rownomiernie we wszystkich kierunkach przyciqganie elektrostatyczne.. ze wszystkie kule trzeciej warstwy nie sq polozone dokladnie nad kulami pierwszej warstwy (rys.. a drugq przez B.4. a takie regularnej plasko (Sciennie) centrowanej. Zwiqzki takie majq wiqc na ogol wysokie temperatury topnienia i wrzenia i sq bardzo twarde. 2.le). cieczami lub substancjami stalymi o malej . Trzecia.lg. Przeksztalcenie zwigzku w ciecz lub pare wymaga wiqc energii wystarczajqcej do przezwyciqienia sit van der Waalsa. Oznaczajqc trzy warstwy przez A. Zagadnieniu wiqzania w metalach i stopach sq poiwiqcone publikacje 25 i 26 spisu literatury. Wynika z tego. struktura taka nosi nazwq heksagonalnej zwartej. Og6lne wla6ciwo6ci zwiqzk6w o wiqzaniach jonowych i kowalencyjnych Zwiqzki o wiqzaniach jonowych sq zbudowane z jonow dodatnich i ujemnych rozmieszczonych w sposob uporzqdkowany w sieci przestrzennej. Wiqzania miqdzy atomami sq kierunkowe i bardzo mocne. kazda o uloieniu zwartym. kule zajmujq 68% calej przestrzeni i majq liczbq koordynacyjnq 8.Druga warstwa ku1 spoczywa na pierwszej. podczas gdy w strukturach zwartych zajmujq 74% przestrzeni i majq liczbq koordynacyjnq 12. Umieszczajqc pierwszq kulq trzeciej warstwy we wglqbieniu X (rys. 2. 2. wynika z tego. 2.le). pospolita struktura metaliczna nosi nazwq regularnej przestrzennie centrowanej (rys.. Gdy doda siq trzeciq warstwq kul.

diament i krzemionka. Zwiqzki jonowe sq zwykle rozpuszczalne w rozpuszczalnikach polarnych. tworzqca wiqzanie para elektronowa naleiy wiqc w jednakowym stopniu do obydwu atomow. warunkujqceno przewodnictwo elektryczne metali. czyli w rozpuszczalnikach o malej przenikalnoici elektrycznej. czyli cieczach o duiej przenikalnoici elektrycznej. Na elektrodach jony zostajq zobojqtnione. Zderzenia miqdzy reagujqcymi czqsteczkami prowadzq do reakcji jedynie w przypadku. Naleiy pamiqtai. . lecz nieskonczone. w kt6rym uczestniczq obydwa rodzaje jonow. sq natomiast rozpuszczalne w cieczach niepolarnych (organicznych). uwarunkowane migracjq jonow z wqzl6w obsadzonych do wolnych. Sumarycznie. Zwiqzki jonowe w stanie stopionym lub w roztworze przewodzq elektrycznoSC. Reakcje jonowe przebiegajq z reguly szybko. proces ten sprowadza siq do przejicia elektronow z katody do anody. gdyi konieczne jest tu zwykle rozerwanie wiqzania i podstawienie lub przylqczenie innej grupy. Natomiast zwiqzki kowalencyjne sa izolatorami. W krysztale jonowym jony sq uwiqzione w okreilonych mieiscach sieci krystalicznei. wystqpujqcy tu jednak mechanizm. ze wzglqdu na to np. natomiast jon chlorkowy oddaje na anodzie elektron przeksztalcajqc siq w atom chloru. Gdy krysztal nie jest doskonaiy (wiqkszoSC krysztalow ma defekty) i wystqpujq w nim nie obsadzone przez jony wqzly sieciowe. W nielicznych przypadkach nie powstajq oddzielne czqsteczki.twardoici i niskiej temperaturze topnienia. Zwiqzki kowalencyjne nie rozpuszczajq siq na og6l w tych rozpuszczalnikach. w roztworze chlorku sodu jon sodu przylqcza na katodzie elektron tworzqc atom sodu. W czqsteczce utworzonej przez dwa r6ine atomy majq one niejednakowq tendencjq do przylqczenia elektronu. nie mogq wiqc przemieszczaC siq i przewodzii elektrycznoici. drugi bardzo maly ladunek dodatni 6' 6+ S- A-B To wiqzanie kowalencyjne ma wiqc czqiciowo charakter jonowy. sq bardzo twarde i majq wysokie temperatury topnienia. udzial kaidego z atomow w wiqiqcej parze elektronow jest wiqc r6iny. np. W czqsteczce zbudowanej z dw6ch identycznych atombw obydwa atomy wykazujq jednakowq tendencjq do przylqczenia elektronu. np. Zarowno w stanie stalym. co wiqie siq z moiliwo8ciq wqdrowania jon6w do elektrod. w6wczas moie wystqpowai nikle przewodnictwo elektryqzne. Zwiqzki kowalencyjne reagujq na 0g6l wolno. i e wiqzania nie muszq by6 w 100% kowalencyjne lub w 100% jonowe i i e istniejq r6wniei wiqzania o charakterze poirednim. zawierajqce wiqzania kowalencyjne. Wowczas we wszystkich kierunkach dzialajq znaczne sily. gdy majq one dostatecznq energiq. tr6jwymiarowe struktury kowalencyjne. wymagajq bowiem tylko zderzenia siq reagujqcych czqstek. jak cieklym i gazowym nie zawierajq one ladunkow elektrycznych i nie przewodzq prqdu. jeden atom ma bardzo maly ladunek ujemny 6-. jest zupelnie odmienny od prostego przemieszczania siq elektronow. takich jak benzen i czterochlorek wqgla. w wodzie.

Z prostych zaleznoici geometrycznych wynika. 2.155 + 0. 4. 2.stykajq siq rowniez ze sobq.2. Liczba koordynacyjna jest uwarunkowana wzglqdnq wielkoiciq jonow. jak np.732 0. W zwartym ulozeniu kul jest 26% wolnych przestrzeni.225 0.5.732 0. i e z jednym jonem A+ stykajq siq trzy jony X . w NaC1. Graniczne stosunki promieni W ciele stalym o budowie jonowej jony dodatnie sq otoczone przez jony ujemne i odwrotnie.155.732 + 1.3). 6 i 8 zestawiono w tabl. Wystqpujq dwa typy . gdy liczby jonow dodatnich i ujemnych sq rozne. 2. Uloienie zwarte W wielu jonowych strukturach krystalicznych wystqpuje zwarte heksagonalne lub regularne ulozenie jonow. odpowiadajqce wzglqdnym liczbom jonow dodatnich i ujemnych w czqsteczce. AX. W przypadku granicznym (rys. AX. Rys. Graniczne stosunki promieni odpowiadajqce czqsto wystqpujqcym liczbom koordynacyjnym 3.. jak np.5. struktura jest nietrwala (rys.wynosi wowczas 0. oznacza to.2. Liczby koordynacyjne jon6w dodatnich i ujemnych sq jednakowe. Gdy stosunek jest mniejszy od tej wartoici.414 0. jezeli liczby tych jonow sq identyczne. liczba ta nosi nazwq liczby koordynacyjnej.1.414 + 0. Jezeli w zwiqzku jonowym AX liczba koordynacyjna wynosi trzy.1.225 + 0. mozna obliczyi stosunek promieni i na tej podstawie okreilii liczbq koordynacyjnq i konfiguracjq czqsteczki. Struktury cial stalych o wiqzaniach jonowych 2. Zwykle kazdy jon jest otoczony przez mozliwie najwiqkszq liczbq jon6w naladowanych przeciwnie.5. ze stosunek promien A+/promien X.414 -+ 0. sq natomiast roine. 2.000 Gdy znane sq promienie jonowe.2a).2 Rys.2b) jony X. ktore mozna uwazaC za luki w strukturze krystalicznej.3 T a b l i c a 2..(rys. w CaC1.. 2. 2. Dogodne jest przyjqcie podzialu zwiqzkow jonowych na grupy AX.1 Llczba koordynacyjna 3 4 4 6 8 plaski trbjkatny tetraedryczny plaski kwadratowy oktaedryczny regularny przestrzennie centrowany Graniczny stosunek promieni r + / r 0. 2.

.i kazdy jon S2. blendy cynkowej i wurcytu (rys.4 Struktury ZnS a) blendy cynkowe~. CsCl) Jako trzy typowe dla tej grupy ornowirny struktury siarczku cynku.Zwl$zla chem~anleorganlnna 49 .Structural Inorganic Chemistry". natomiast jon w luce oktaedrycznej ma liczbq koordynacyjnq 6.n. RYS. Wystqpuje wiqc uklad 4: 4.Pcrj~rz~~~ k .t.b) Vurcytu (wedlug A F Wellsa.. gdyz liczby lcoordynacyjne obydwu jonow wynoszq 4. Oxford University Press) 4 .4). W ulozeniu zwartym na kazdq kulq przypada jedna luka oktaedryczna i dwie luki tetraedryczne. ZnS.. Gdy ulozenie wiqkszych jonow jest zwarte. 3rd ed.kle rodzaj zajetej lab r ~ ~ ~ . W siarczku cynku.. wyklucza to stpkanie siq wiqkszych jonow i ich zwarte ulozenie.nk.jest tetraedrycznie otoczony przez cztery jony Zn2+. wowczas mniejsze jony mogq zajmowak luki . s!osunek promieni wynosi 0. chlorku sodu i chlorku cezu. Dotyczy to obydwu znanych odmian siarczku cynku. 2. co wskazuje na konfiguracje tetraedrycznq.2. Jon zajmujqcy luke tetraedrycznq ma liczbq koordynacyjnq 4. Kaidy joh ZnZ+jest tetraedrycznie otoczony przez cztery jony S2.k swej wieIkosci.40. NaCl.luk: tetraedryczne luki T otoczone przez cztery kule i oktaedryczne luki 0 ograniczone przez szeSC kul. od luki mozna okreSliC na podstawie stosunku promieni jonow. Mimo to wzglqdne polozenia jon6w nie ulegajq zmianie i dogodne jest poslugiwanie siq pojqciem ulozenia zwartego. W niektorych zwiqzkach mniejsze jony sq zbyt wielkie. Zwiqzki jonowe typu AX (ZnS. 2. l u k ~tetraedryczne I oktaedryczne w slecl zwortej Luka tftraedryczna luka oktaedryczna Struktura jonowa jest zbudowana z przeciwnie naladowanych jonow. Luki oktaedryczne sq wiqksze od luk tetraedrycznych. by zmiescik siq w lukach. Zwq.6. t r a ~ d r ~ t~2k2~q.

2. i e tylko polowa luk tetraedrycznych jest zajqta przez jony Zn2+ (czyli co druga luka tetraedryczna nie jest zajqta). NaC1...6. co wskazuje na konfiguracjq oktaedrycznq. Kazdy jon Na' jest otoczony przez szeiC jonow Clznajdujqcych sic w naroiach foremnego oktaedru i podobnie kazdy jon C1. i e w strukturze tej wystepuje zwarte uloienie regularne jon6w C1-.52. natomiast wurcyt . stosunek promieni wynosi 0.i odwrotnie (rys. Oxford University Press) . W przypadku chlorku sodu. ie blenda cynkowa ma zwartq strukture regularnq.W obu przypadkach wystepuje zwarte uloienie jonow S2-. .93. CsC1. . nie jest to rowniei. natomiast jony Zn2+ zajmujq tetraedryczne luki sieci. wynika z tego. ze nie jest to struktura zwarta. iciile biorqc.Structural Inorganic Chemistry". Nalezy zauwazyC. F.jest otoczony przez szeiC jonow Na' (rys.6). Struktura chlorku sodu (wediug A. stosunek promieni wynosi 0. 3rd ed. @ NO+ 0 CI- Rys. 2. 3rd ed.5).Structural Inorganic Chemistry". 2.. gdyi w strukturze takiej atom w Srodku szeicianu jest identyczny z atomami Rys. struktura regulwna przestrzennie centrowana. Struktura chlorku cezu CsCl (wediug A. F. Liczba luk tetraedrycznych jest dwukrotnie wiqksza od liczby jonow SZ-. Roinica miqdzy dwiema odmianami ZnS polega na tym. Wellsa. co wskazuje na strukturq regularnq przestrzennie centrowanq.5.. w kt6rej kazdy jon Cs+ jest otoczony przez osiem jonow C1. 2.zwartq strukturq heksagonalnq. Wellsa. Oxford University Press) W chlorku cezu. Moina przyjqk. natomiast jony Na' zajmujq wszystkie luki oktaedryczne.

siarczkow. jaka struktura faktycznie powstanie. Nie jest mozliwe wyznaczenie bezwzglqdnych wartoici promieni jonowych.73. tylko o konfiguracji typu regularnej. 2.\\ jego narozach. Stosunki promieni jonowych halogenkow litowcow oraz tlenkow. natomiast osiqgajq wiqkszq liczbq koordynacyjnq. przestrzennie centrowanej. W tym przypadku atomy w narozach i w irodku szeicianu sq rozne. Energia sieciowa Energia sieciowa (U) krysztalu jest to energia.41 a 0. energii sieciowej. nalezy wiqc mowii. ~ a d n e tych z zalozen nie jest calkowicie sluszne we wszystkich przypadkach. Stosunki promieni jonowych rzucajq iwiatlo na geometryczne mozliwoici tworzenia struktur. wszystkie zwiqzki zestawione w tabl. 2. selenkow i tellurkow berylowcow zestawiono w tabl.2 majq w normalnej temperaturze strukturq chlorku sodu.2 * Okresla stosunek r . umozliwiajq wyciqganie tylko niezbyt icislych. (Mozna zauwaiyi.7. dla ktorych stosunek promieni jonowych jest zawarty miqdzy 0. 2. Strukturq taka wykazujq krysztaly (objqte w tablicy liniq ciqgiq). poniewaz zmieniajq siq one ze zmianq liczby koordynacyjnej. a maleje o 6%. kt6ra wydziela siq w procesie powstawania jednego mola krysztalu z gazowych jon6w Energii sieciowych nie mozna zmierzyi. gdy liczba koordynacyjna zmienia siq z 6 na 8. W pierwszym przyblizeniu struktura krysztalu jest okreilona przez wzglqdne liczby i rozmiary jonow. gdyz majq one liczbq koordynacyjnq 6 w normalnej temperaturze i pod normalnym ciinieniem. gdyz normalny stosunek jest wlqkszy od jednoicl Z wyjqtkiem CsCl. mozna je jedynie oszacowai. CsBr i CsI. ze jony zawsze osiqgajq mozliwie najwiqkszq liczbq koordynacyjnq. gdy liczba koordynacyjna zmienia siq z 6 na 4. wartoici eksperymentalne .. Roznica trwaloici i energii sieci dla liczb koordynacyjnych 6 i 8 w przypadku RbCl i RbBr jest maia. kt6re majq strukturq chlorku cezu. bezpoirednio. chociaz uzytecznych wnioskow. i MgTe.) Przyczynq utworzenia konkretnej struktury krystalicznej jest korzystna wartoii. T a b l i c a 2. ze zachowujq siq jak sztywne niesprqzyste kule i i e ich promienie sq dokladnie znane.. ze pozorny promien jonowy wzrasta o 3%. gdy krystalizujq pod wysokim ciinieniem lub w wysokiej temperaturze. nie umozliwiajq jednak dokladnego przewidywania.2. Koncepcja stosunku promieni jonowych zaklada./ r + . ktory ma strukturq siarczku cynku.

51939 4. 3). zwiqzanq z odpychaniem miqdzy jonami.ladunki jonow dodatnich i ujemnych. 0 2 . r6wnania Borna-Mayera i Kapustinskiego) w celu uwzglqdnienia odpychania.ich odpychanie sic.Be2+ Na+.stalq (dla ktorej czqsto przyjmuje siq wartoid 9) zwanq wykladnikiem Borna.odlegloid miqdzyjonowq.. WartoiC U obliczona na podstawie tego rownania dla chlorku sodu wynosi .74756 1.03116 1.w rownaniu Borna-LandCgo przez z2. A M 1.uzyskuje siq z danych termodynamicznych korzystajqc z cyklu Borna-Habera (patrz rozdz. (Nalezy zauwazyk.stalq Madelunga. co jest do66 zblizone do wartoici eksperymentalnej. Teoretyczne wartoici energii sieci mozna obliczyk na postawie r6wnania Borna-LandCgo w ktorym N o oznacza liczbq Avogadra. tj.63806 1.64132 1.) Stale Madelunga Typ struktury Blenda cynkowa ZnS Wurcyt ZnS Chlorek sodu NaCl Chlorek cezu CsCl Rutyl T10.03878 25.778 kJ . Au' . zgodnoik ta jest jeszcze lepsza. r .Ca2+. S2-.816 5. sil van der Waalsa i energii zerowej. I-.l . Tu podano niektore z tych wartoici. Stala Madelunga jest w6wczas okreilona zaleznoiciq M = Az+z-/z2. e . F K+.64132 1. C1-. Ag+ Cs+. Dla wszystkich pospolitych struktur krystalicznych obliczono warto6ci stalej Madelunga przez zsumowanie udzial6w wszystkich jonow w sieci krystalicznej. a wyraz zawierajqcy czynnik lln . Korund A1. Pierwszy wyraz r6wnania opisuje przyciqganie siq jonbw. A . Roznice miqdzy doiwiadczalnymi i teoretycznymi wartoiciami dla halogenkow litowcow nie przekraczajq 3%.loz3mol-'.023. Stosuje siq tu czqsto wartoici: Srednie wartoki wykladnika Borna Elektronowa struktura jonu He Ne Ar Kr Xe n 5 7 9 10 12 Przykiad Li+. gdy zastosuje siq wyrazenia bardziej skomplikowane (np. Fluoryt CaF.0. r6wnq 6. liczbq czqsteczek w molu.17186 Wykladnik Borna n mozna okreilik na podstawie pomiarow iciiliwoici. Br-.408 2.76267 4. Mg2+.63806 1. przy czym z oznacza najwiqkszy wspolny czynnik ladunkow jon6w.ladunek elektronu. zaleznq od geometrii krysztalu. z+ i z. Cut Rb+. Praktyka ta nie jest zalecana.74756 1. n .76267 2. ze odmienne wartoici otrzymuje siq zastepujqc wyraz z+z.mol.

Zmiana struktury typu NaCl na strukturq typu CsCl powoduje jednak zmniejszenie odlegloici miqdzyjonowej r. ze energia sieciowa bqdzie dla TiO. F. Jest oczywiste. opierajqc siq na stosunku promieni. Oxford University Press) .Structural Inorganic Chemistry". Stala Madelunga dla CsCl jest wiqksza niz dla NaC1. dla LiCl przyjmuje siq n = 7.8). ktorym. znacznie wiqksza niz dla NaCl ze wzglqdu na wiqkszy ladunek jonu. (rys. dla C1. stosunek promieni jonowych jest tu zbliiony do linii granicznej miqdzy liczbq koordynacyjna 6 (struktura NaC1) a liczbq koordynacyjnq 8 (struktura CsCI). Dla zilustrowania tych rozwazan mozna przytoczyi: przyklad RbBr. Zwiqzki jonowe typu AX.w strukturze regularnej przestrzennie Rys. struktury krystalicznej i od odlegloici miqdzyjonowej. Z rownania Borna-Landego wynika. w zwiqzku z tym sieC typu NaCl jest energetycznie korzystniejsza w niektorych przypadkach. np. CaF. 2..n = 9. TiO.7). poniewai dla Li+ n = 5.8. i rutyl. We fluorycie kazdy jon Ca2+jest otoczony przez osiem jonow F . mozna by przypisak strukturq CsC1. Struktura fluorytu CaF. z czego wynika wiqksza energia sieci. (CaF.. struktura NaC1. W przypadku powstania struktury CsCl stala Madelunga zwiqkszylaby energiq sieciowq o 0. Wellsa. Te dwa czynniki dzialajq w kierunkach przeciwnych i czqiciowo znoszq siq. zmniejszajqc energiq sieci o 3%.. ze wiele soli.Uiywane sq wartoici irednie.) Nalezq tu dwie bardzo pospolite struktury: fluoryt. ma w rzeczywistoici strukturq NaC1. Strukturq taka ma wiele dwufluorkow i dwutlenkow. (wedlug A.86%. Korzystniejsza energetycznie jest wiqc. Stwierdzono. (rys. 2. oczywiicie. lecz odlegloii: miqdzyjonowa wzroslaby o 3%.7. 3rd ed. ze energia sieciowa zalezy od iloczynu ladunkow jonowych. 2. co zmniejsza energiq sieci. TiO. gdy geometrycznie mozliwa jest struktura CsC1. 2. .

jodek kadmu.9. nie ma charakteru wystarczajqco jonowego..wok01 siebie trzy jony Ti4+ rozmieszczone trygonalnie na plaszczyinie. w rzeczywistoSci strukturq tworzq tu elektrycznie obojqtne warstwy jonow Cd2+. Tak np.centrowanej.4l. a jony F . Strukturq tq mozna zaliczyd do zwartych. kazdy z tych jonow ma innq liczbq koordynacyjnq. jodki i siarczki tworzq struktury zupelnie odmienne. lecz stosunek promieni nie jest pewnq podstawq przewidywania struktury.41.9).znajdujqce siq miqdzy dwiema warstwami jonow I . Liczne chlorki. przy czym cztery jony Ca2+ otaczajq tetraedrycznie kazdy jon F-. - 2. gdy stosunek promieni jonowych jest mniejszy niz 0. ich wzglqdne polozenia sq podobne jak w zwartej strukturze regularnej. Struktury warstwowe Wiele zwiqzkow AX.73 lub wiqcej.. struktura warstwowa. Poniewaz jon6w F. Struktura fluorytu pojawia siq. i e jony Ti4+ tworzq silnie zdeformowanq sied regularnq przestrzennie centrowanq. bromki. Jony majq tu liczby koordynacyjne 6 i 3. wystqpuje wiqc uklad 8 : 4. Wystqpujq tu liczby koordynacyjne 4 i 2. CdI. jako przyklady moina wymienid krzemionkq SiO. gdyi chodzi o zwiqzki w znacznym stopniu kowalencyjne. nie tworzy. 2. a kazdy jon 02..zajmujq wszystkie luki tetraedryczne.. gdy stosunek promieni jonowych jest zawarty miqdzy 0. gdy stosunek promieni jonowych wynosi 0. Ze stosunku promieni jonowych wynoszqcego 0. .73 a 0. moina jednak przyjqd. Istnieje tylko niewiele przypadkow. w odr6inieniu od CdF. by utworzyd opisane doskonale struktury jonowe. przy czym kazdy jon Ti4+ jest ma oktaedrycznie otoczony przez szeid jonow 0 . Jest to tzw.jest dwukrotnie wiqcej niz jonow Ca2+. Struktura rutylu wystqpuje.45 wynika dla kadmu liczba koordynacyjna 6. a poniewaz ujemnie naladowane jony I . Jony majq liczby koordynacyjne 8 i 4.(rys.sqsiadujq z takimi samymi jonami sqsiedniej warstwy i warstwy sq powiqzane tylko slabymi silami van der Waalsa. i fluorek berylu BeF. krysztaly tego typu dajq siq latwo . by stykad siq ze sobq (struktura nie jest wiqc idealnie zwarta). struktury fluorytu. Chociaz jony Ca' sq zbyt male. Struktura rutylu nie jest zwarta.

takimi jak sily van der Waalsa i wiqzania wodorowe.. w kt6rej atomy arsenu tworzq zwarty uklad heksagonalny.9. 2 i 7 spisu literatury na koncu rozdzialu. np. Fragmenty dwoch warstw w strukturze jodku kadmu CdI. ze ich czqsteczki. . Zasadniczq cechq krystalicznych substancji stalych jest to. Poniewai atomy i jony wykonujq rozne drgania cieplne. strukturach perowskitu i spineli. jest zblizona do struktury arsenku niklu. Modele takich sieci stanowiq zwykle duie uproszczenie. a miqdzy wszystkimi warstwami atomow arsenu znajdujq siq skoordynowane oktaedrycznie atomy niklu. Informacje o innych strukturach jonowych. sq zawarte w pozycjach 1.. jony chlorkowe tworzq tu jednak zwarty uklad regularny. zalozenie to znacznie odbiega od rzeczywistoici. Strukturq jodku kadmu mozna w przyblizeniu przedstawid jako zwarty heksagonalny uklad jonow I . Podobnq strukturq warstwowq ma chlorek kadmu. w ktorych male. zaklada siq w nich bowiem idealny. statyczny charakter sieci. obecnoiciq zanieczyszczen lub wystqpowaniem defektow sieciowych. lupad na rownolegle platy. oddzielne czqsteczki sq powiqzane ze 'sobq slabymi oddzialywaniami. miqdzy dwiema warstwami tych jonow znajdujq siq skoordynowane oktaedrycznie jony Cd2+. Struktury warstwowe sq czymi poirednim miqdzy krancowymi przypadkami: 1) krysztalow calkowicie jonowych o uporzqdkowanym rozmieszczeniu jonow i silnych oddzialywaniach elektrostatycznych we wszystkich kierunkach i 2) krysztalow. NiAs.Kys. 2. Struktura CdI. Wiele bardzo uzytecznych wlaiciwoici cial stalych wiqze siq z drganiami cieplnymi atomow. atomy lub jony tworzq prawidlowq sied przestrzennq. Podobne struktury warstwowe sq charakterystyczne dla wiqkszoici wodorotlenkow o skladzie M(OH).

10. nazywa siq je niekiedy defektami termodynamiczaymi. gdy jony dodatnie i ujemne bardzo r6iniq siq rozmiarami. Defekty Frenkla . czyli defektow.W/(2kT ) ] gdzie N oznacza liczbq wqzlow w 1 cm3.. Poniewai ich liczba zalezy od temperatury. Ze wzrostem temperatury zwiqksza siq prawdopodobienstwo wystqpowania nie obsadzonych przez jony wqzlow sieciowych.10. a T .10). Defekt Schottky'ego 2.11. wystqpujq dwa rodzaje defektow: defekty Schottky'ego i defekty Frenkla. Defekty stechiometryczne W zwiqzkach stechiometrycznych. Rys.2. W temperaturze zera bezwzglqdnego krysztaly wykazujq strukturq doskonale uporzqdkowanq. 2. Defekty tego typu wystqpujq zwlaszcza w przypadku. Defekty Schottky'ego Defekty te polegajq na wystqpowaniu wqzlow sieciowych nie obsadzonych przez jony dodatnie i ujemne (rys. CsCl. w ktorych jony dodatnie i ujemne sq zblizone wielkokiq. takich. Rys.temperature bezwzglqdnq.10. KC1 i KBr. w NaCl.stalq Boltzmanna. k . jak np.1 1). 2.1.Dziura7' w sieci krystalicznej moze by6 wynikiem zajqcia przez jon miejsca miqdzywqzlowego zamiast wqzla sieciowego (rys. 2. Defekt Frenkla . 2.10. Liczba defektow Schottky'ego utworzonych w 1 cm3 (n) jest okreilona rownaniem n = N exp [. 2. tj.2. ktore moglyby zostaC oproinione. w ktbrych wzglqdne liczby jon6w dodatnich i ujemnych odpowiadajq dokladnie wzorowi chemicznemu. W pracq potrzebnq do utworzenia defektu. Defekty takie wystqpujq zwykle w zwiqzkach typowo jonowych o duiych liczbach koordynacyjnych.

anion.l. NaBr przew. ObecnoSC tych defektow warunkuje niewielkie przewodnictwo jonowe krysztalu. przew. .Poniewaz jony dodatnie sq z reguly mniejsze od jonow ujemnych. kation. deformacjq sieci . Defekty Frenkla powstajq latwiej w zwiqzkach o malej liczbie koordynacyjnej.dziury".I [%I [%I [%I [%I Defekty Frenkla mogq rowniez wywolywad. natomiast energia sieciowa ok. gdyz wiqze sic to z pokonaniem mniejszej liczby sil przyciqgajqcych. anion.. NaF T rC] NaCl przew. w ten sposob . [%I ["/. przew. przew. mol. W przypadku defektow Schottky'ego przewodnictwo moze by6 uwarunkowane albo tylko migracjq mniejszego jonu (zwykle jonu dodatniego). albo migracjq obu rodzajow jonow w kierunkach przeciwnych. przewodnictwo jonowe.dziura7' moze wqdrowak w krysztale. Male jony dodatnie dzialajq silnie polaryzujqco. w ZnS. w danym zwiqzku dominuje na ogol jeden typ defektow. AgC1.dziury9'powoduje powstanie nowej . Defekty tego typu wystqpujq np. zawierajqce takie jony zwiqzki majq wiqc charakter czqiciowo kowalencyjny. jonow jednoimiennych warunkujq duiq przenikalnoS6 elektrycznq. anion. W przypadku NaCl energia utworzenia defektu Schottky'ego wynosi ok. 750 kJ . zbyt wielka liczba moze wywolad. co ilustruje podana tablica. 800°C.w tym przypadku zmiana gqstoici jest nieprzewidywalna. przew.. kation. Powstanie defektu Schottky'ego wymaga z reguly mniejszej energii niz utworzenie defektu Frenkla. 500°C i jednego defektu na lo4 wqzlow w temp. jezeli energia drgan cieplnych wystarcza do spowodowania przeskoku jonu miqdzywqzlowego w inne polozenie miqdzywqzlowe. sieci zawierajqcej defekty powinna by6 mniejsza od gqstoici sieci doskonalej. czqiciej zajmujq polozenia miqdzywqzlowe. Ta deformacja jonow oraz bliskoid. W temperaturach niiszych od 500°C przewodnictwo elektryczne wiqkszoici halogenk6w litowcow jest uwarunkowane tylko migracjq kationow. Przewodnictwo anionowe wzrasta z temperaturq. Przeskok jonu ze swego miejsca sieciowego do .. kation. Liczba defektow jest stosunkowo mala i w temperaturze pokojowej w NaCl przypada zaledwie jeden defekt na 10'' wqzlow sieciowych. Wystqpowanie jonow miqdzywqzlowych moie spowodowaC ekspansjq sieci i wzrost wymiarow komorki elementarnej. natomiast duze jony ujemne latwo ulegajq polaryzacji. wartoiC ta wzrasta do jednego defektu na lo6 wqzlow sieciowych w temp. 200 kJ-mol-l. AgBr i AgI. Gqstoid. w wyzszych temperaturach wystqpuje jednak migracja anionow. Utworzenie defektu jest wiqc znacznie latwiejsze niz zniszczenie sieci. co jest rownoznaczne z przemieszczaniem siq ladunku elektrycznego w kierunku przeciwnym. ze wzglqdu na obecnoiC dziur.

nie wystqpujq tu jednak dziury. nie podlegajq prawu staiosci skiaau. Przypadki takie nie sq zbyt rozpowszechnione.. niestechiometryczna odmiana K CI. Pod dzialaniem iwiatla materialy zawierajqce centra F stajq siq fotoprzewodnikami. ze muszq one zawieraC nadmiar atomow metalu lub atomow niemetalu.1. ich sklad chemiczny jest zawarty w pewnym przedziale. Defekt tego typu przypomina defekt Frenkla. w przypadku ktorego wystqpujq . Przyjmuje siq. Im wiqcej jest centrow F. 2. Po pierwsze. utrzymujqcy rownowagq elektrycznq (rys. Defekty tego typu wystqpujq w krysztalach.1 1.1 1.13). lecz przez elektron. Poddajqc NaCl dzialaniu pary Na otrzymuje siq zoltq. nie ma jednak jon6w w polozeniach miqdzywqzlowych.dziuryn. lecz pojedyncza . Nadmiar metalu Istniejq tu dwie mozliwo$ci. 2. w tym przypadku nie wystqpujq jednak pary .12. Druga moiliwoSC polega na obsadzeniu przez dodatkowy jon dodatni miqdzywqzlowego poloienia w sieci. @-@-@-@ @--@-@-@ Rys. Prowadzi to do pewnej nieregularnoici struktury.dziur7'(po jonach: dodatnim i ujemnym). czyli bertolidy. gdyi elektrony obsadzajqce puste wqzly sq niesparowane.. moze wystqpowak wqzel sieciowy obsadzony nie przez jon ujemny. W podobny sposob powstaje fioletowa. sq natomiast . tym wiqksza jest intensywnoiC zabarwienia.dziura9'. Ciala stale zawierajqce centra F sq paramagnetyczne. zawiera ona..2. pewne dodatkowe defekty. Defekty niestechiometryczne Zwiqzki niestechiometryczne. oprocz omowionych jui normalnych defektow termodynamicznych. a rownowagq ladunkow elektrycznych zapewnia obecnoid dodatkowych elektronow lub dodatkowych ladunkow dodatnich. Utrzymanie r6wnowagi elektrycznej zapewnia obecnoit elektronu. warunkujq one barwq zwiqzku. Z niestechiometrycznego charakteru takich zwiqzk6w wynika. podobnego do wystqpujqcego w metalach. niestechiometrycznq postaC chlorku sodu. w ktorych latwo powstajq defekty Schottky'ego. Wzglqdne liczby jonow dodatnich i ujemnych w takim zwiqzku rozniq siq od wynikajqcych z teoretycznego wzoru chemicznego. w przypadku ktorego jony zajmujq rowniez polozenia miqdzywqzlowe. Nadmiar metalu spowodowany przez brak anlonu Puste wqzly obsadzone przez elektrony noszq nazwq centrow F (lub centrow barwnych).12). znajdujqcego siq rowniei w polozeniu miqdzywqzlowym (rys. Przypomina to defekt Schottky'ego. 2. 2. i e elektrony w centrach F pochlaniajq energiq iwietlnq i zostajq przeniesione do pasma przewodnictwa.

Swobodne elektrony mogq byk wzbudzone do wyzszych poziomow energetycznych. natomiast ZnO jest bialy w normalnej temperaturze. sq nazywane pblprzewodnikarni.Istotnie. ktore przewodzq elektrycznoik w opisany sposob. Niedob6r metalu Teoretycznie. Rys. Krysztaly obydwu opisanych typow zawierajq swobodne elektrony. charakterystycznq dla metali przejiciowych. zwiqzki tego typu sq wiqc czqsto zabarwione. Jony ujemne sq zwykle duie. Na przyklad niestechiometryczny NaCl jest zolty. co utrudnialoby im zajqcie polozenia mi~dzywqzlowego. 2. Ze wzglqdu na stosunkowo malq liczbq defektow. FeS i NiO. niestechiometryczny KC1 . lecz zolty po ogrzaniu. w przypadku ktorych moina oczekiwak pojawienia siq defektbw Frenkla.14. 2. Obydwie wiqzq siq ze zmiennq wartoiciowoiciq metalu. FeO. 2.14). np.13. wykazujqce normalne przewodnictwo elektronowe. Defekt tego rodzaju wystqpuje znacznle c~yscicj n u omowiony poprzednio. stopionych soli lub wodnych roztworow elektrolitow. czemu odpowiadajq widma absorpcyjne. . Omowione polprzewodniki.Rys. nazywamy pblprzewodnikami typu n. a wiqc takke niewielkq l i e z k swobodnyeh e k t r o now. Jako przyklady moina wymienii. Substancje. Powstaje w krysztalach.11. elektroobojqtnoik jest jednak zachowana. 2. istniejq tu dwie moiliwoici. ktorych ruchliwoik umozliwia przewodzenie prqdu elektrycznego. gdyz sqsiedni jon metalu ma dwa ladunki dodatnie zamiast jednego (rys. ktorego ladunek bylby zrownowazony przez dodatkowy ladunek na sqsiednim jonie metalu (rys. nie znane sq dotychczas krysztaly zawierajqce takie ujemne jony miqdzywqzlowe. W pierwszym przypadku wystqpuje nie obsadzony przez jon dodatni wqzel sieciowy. w ZnO.fioletowy. 2.2.15). Nadmiar metalu spowodowany przez kationy wqzlowe miqdzywqzlowe elektrony. przewodnictwo takich krysztalow jest bardzo male w porownaniu z przewodnictwem metali. Niedobor metalu spowodowany przez brak jonu dodatniego @-@-@-@ Druga mozliwoik to obecnoik w polozeniu miqdzywqzlowym dodatkowego jvnu ujemnego.

6. pozostawiajqc dodatni ladunek po rozerwanym wlqzaniu Przewodnlctwo elektryczne jest w tym przypadku wynikiem migracji elektronbw w jednym klerunku I mlgracji dodatnich dziur w kierunku przeclwnym Jest to tzw przewodnictwo samoistne German I krzem otrzymuje si? w stanie bardzo czystym przez oczyszczanie strefowe Gdy celowo wprowadzi siq domleszkl zawlerajqce atomy z piqcioma elektronami w powloce zewnqtrznej. przepuszczajqce prqd elektryczny z zewnqtrznego irbdla tylko w jednym kierunku. ktore w temperaturze zera bezwzglqdnego stanowiq ~zolatory. to powstaje zlqcze p-n. tj pozornq mlgracjq A2+ Jest to tzw pdlprzewodnictwo dziurowe. czyli pdlprzewodnictwo typu p @ @ Rys 2 15 Niedobor metalu spowodowany przez miqdzywqzlowy p n qemny SzczegMowych informacji o zwiqzkach niestechiometrycznych dostarczajq publikacje 2. w jednej czqsci polprzewodnikiem typu p. znacznie wlqksze od przewodnlctwa samoistnego Poniewaz ladunek elektryczny jest przenoszony przez elektrony nadmiarowe. 7. 28 I 29 ze splsu literatury um~eszczonegona koncu rozdzialu 2.12.Krysztaly z niedoborem metalu sq pblprzewodnikami. co jest uwarunkowane wqdrbwkq elektronu od jonu A' do jonu A''. wskutek zmlennego stqzenia domleszek. Polprzewodniki i tranzystory Polprzewodnikl sq cialami stalymi. platy zas moze przewodzic prqd Jest to tzw przewodnictwo niesamoistne (domieszkowe). w wynlku czego powstaje struktura tetraedryczna typu dlamentu Wskutek doprowadzenla dostatecznej energil moze nastqpiC rozerwanie niektorych wiqzan kowalencyjnych I wytrqcenie elektronbw z ~ c h normalnych polozen Elektrony te mogq wqdrowab. tj dziaiajqce jako prostownlk Jest to tzw tranzystor Tranzystory typu p-n-p I n-p-n sq szeroko stosowane w radlotechnice 1 urzqdzeniach elektronicznych . wystqpuje tu pblprzewodnictwo typu n Jezeli pojedynczy krysztal (monokrysztal) jest. ktore mogq tworzyb cztery wiqzanla kowalencyjne z innymi atomami. natomiast w normalnej temperaturze przewodzq elektrycznosc w wynlku przeplywu elektronow Jako pospolite przyklady mozna tu wymlenlc german 1 krzem Ich atomy zawierajq w zewnqtrznej warstwie elektronowej cztery elektrony. cztery z tych elektronbw tworzq wlqzania. w drugiej zas czqsci poiprzewodnikiem typu n. np atomy arsenu.

Dotyczy to zarowno wiqzqcych. ktore muszq zblizyd siq do siebie w stopniu umozliwiajqcym nalozenie siq orbitali obydwu atomow. Jezeli moina przewidzied rozmieszczenie orbitali wok61 atomu centralnego. i pZ. z Rys. jak i wolnych par elektronowych. i e ksztalt czqsteczki jest zwiqzany z liczbq par elektronow na zewnqtrznej powloce elektronowej atomu centralnego.13. 2. Orbital moze zawierad najwyiej dwa elektrony. Innymi slowy.17. co prowadzi do uwspolnienia elektronow. powstawanie wiqzania kowalencyjnego polega wiqc na nalozeniu siq orbitali zawierajqcych po jednym elektronie i nalezqcych do dwoch atomow.okreilajq symetr~q Powstawanie wiqzania kowalencyjnego polega na uwspolnianiu elektronow przez dwa atomy.14. mozna r6wniez okreilic ksztalt czqsteczki i kqty miqdzy wiqzaniami.. Rys. Teoria Sidgwicka-Powella W 1940 roku Sidgwick i Powell stwierdzili. 2. Prawdopodob~enstwoznalezlenla elektronu dla orbltali s 1 P 1 .17).16). z (rys. 2. y. % P. Struktury prostych czqsteczek kowalencyjnych Prawdopodobienstwo znalezienia elektronu s w pewnej odlegloici od jqdra jest jednakowe dla wszystkich kierunkow. tworzqcej orbital s (rys.16. me zaS ladunki) + I . 2. Orbitale te majq ksztalt hantli (przestrzennej osemki) i sq nazywane orbitalami odpowiednio p. 2. Prawdopodobienstwo znalezlenia elektronu dla orbitall p (znakl znak funkcji falowej. Szeid elektronow p zajmuje trzy wzajemnie prostopadle orbitale skierowane wzdlui osi x. Rozmieszczenie orbitali w przestrzeni okreila wiqc ksztalt powstajqcej czqsteczki. Obsadzone przez pary elektronow orbitale odpychajq siq wzajemnie ustawiajqc siq moiliwie daleko od siebie. .2. istnieje duze prawdopodobienstwo znalezienia elektronu s w sferycznej objqtoici przestrzeni. p.

T a b l i c a 2.Teoria ta jest znana rowniei jako teoria Gillespiego-Nyholma oraz teoria VSEPR (od angielskiego Valence Shell Electron Pair Repulsion . W tablicy 2. Centralnym atomem tej czqsteczki jest atom berylu. w stanie o najnizszej .odpychanie sic par elektronowych powloki walencyjnej).. ktory w stanie podstawowym (tj.3 Ksztalty czqsteczek przewidywane przez teorie Sidgwicka-Powella Liczba par elektronowych w powioce zewnqtrznej - Ksztalt czqsteczki - Kqty miqdzy wlqzaniami 0-0-• liniowa 180" tetraedr oktaedr Rozwazmy budowe gazowej czqsteczki fluorku berylu BF.3 przedstawiono dobrze poznane konfiguracje par elektronowych.

2.energii) ma konfiguracjq elektronowq ls22s2. ktory stwierdza. Jezeli jednak powstaje jedno wiqzanie poprzez orbital s i jedno poprzez p. gdy chodzi o przewidywanie i opis tego ksztaltu.klatkiW)otrzymuje siq nastqpujqcy schemat elektronowy atomu berylu: struktura elektronowa atomu berylu . 2. nie tlumaczy przyczyny jego powstawania.18. Poniewaz w atomie berylu nie ma niesparowanych elektronow.18). Wynika z tego.15. nie mozna przewidziei kqta miqdzy wiqzaniami (rys. IS atom berylu w BeF. atom berylu . Naleiy podkreilii. ze w czqsteczce BeF. ze atom nie moze zawierai dwoch elektronow o identycznych czterech liczbach kwantowych. lecz kierunek nakladania siq drugiego atomu F z orbitalem 2s nie jest PewnY potozen~e drug~ego atomu F 2. ktorego energia wystarcza do roziqczenia pary elektronow 2s. atom Be nie znajduje siq w stanie podstawowym. Hybrydyzacja W rzeczywistoici oba wiqzania sq jednakowo silne. ze dwa zapelnione orbitale powloki zewnqtrznej bqdq ustawione wzglqdem siebie pod kqtem 180".. Orb~tal jednego atomu F naklada siq r orbitalem 2p. czyli kqt F-Be-F wynosi 180". p 7 7 7 Rys. Decydujqcy jest tu fakt. ze opisujqcemu ksztalt konkretnemu rozwiqzaniu rownania falowego odpowiada najkorzystniejsza energia tworzenia.stan wrbudrony )fm 25 Dwa wystqpujqce w stanie wzbudzonym niesparowane elektrony mogq utworzyd dwa wiqzania kowalencyjne. ze chociaz jest bardzo przydatna. pq-T-1 2~ jelektrony uzyskane od atomow fluoru Zgodnie z teoriq Sidgwicka-Powella mozna oczekiwai. lecz w stanie wzbudzonym. a poniewaz wiqzanie przez orbital s nie ma charakteru kierunkowego. Koncepcja hybrydyzacji stanowi uiytecznq i dogodnq metodq przewidywania ksztaltu czqsteczki. a poziomy energetyczne jako kwadraciki (. nie moze on tworzyd wiqzali kowalencyjnych. a czqsteczka jest liniowa. ich sila powinna byd rozna. Polqczenie energii orbitali s i p daje dwa orbitale zhybrydyzowane o jednakowym .Przedstawiajqc elektrony jako strzalki.stan podstawowy Is 2s Dwa elektrony zajmujqce ten sam orbital muszq miei przeciwne spiny zgodnie z zakazem Pauliego.

struktura elektronowa atomu boru stan podstawowy atom boru . 2. sq skierowane przeciwnie (rys. Powstawanie zhybrydyzowanych orbitali sp i ich udzial w tworzeniu dwufluorku berylu bardziej efektywne przenikanie siq orbitali. a ich odpychanie siq minimalne. mogq wiqc powstak trzy wiqzania.4 Przybliiona sila wipzan utworzonych przez r6ine orbitale atomowe Orbital atomowy Wzgledna sila wiazania Rozwazmy budowq czqsteczki trbjfluorku boru. przyjqto.stan wzbudzony atom boru po uwsp6lnieniu trzech elektronow przez przyhczenie trzech atomow F p 1-1 J i (t. T a b l i c a 2.l [ T m hybrydyzocjo sp2 I l . ze sila wiqzania utworzonego przez orbital s wynosi 1.ksztalcie i energii. orbitale sp tworzq wiqzania silniejsze od tych. a poniewaz odlegloiC miedzy dwiema parami elektronowymi jest mozliwie maksymalna. moze wiqc utworzyC tylko jedno wiqzanie kowalencyjne. W tablicy 2. W swym stanie podstawowym atom ten zawiera tylko jeden niesparowany elektron. Umozliwia to orb~talP dwo zhybrydyzowone orb~talesp Rys. majqce jednq czqSC znacznie wiqkszq niz drugq.19. 2. Polqczenie jednego orbitalu s i jednego orbitalu p nosi nazwq hybrydyzacji s p i powstajqce orbitale zhybrydyzowane sp.4 podano wzglqdne siiy wiqzati utworzonych przez rozne orbitale atomowe.O. w stanie wzbudzonym jednak w atomie sq trzy niesparowane elektrony.19). Centralnym atomem czqsteczki jest tu atom boru o strukturze elektronowej ls22s22p1. ktore moglyby powstaC z udzialem orbitali s lub p.

2. zgodnie z regulq Hunda. lecz nastqpuje hybrydyzacja i powstajq cztery rownocenne orbitale zhybrydyzowane sp3 (rys.21). 2p. Trzy orbitale uczestniczqce w wiqzaniu nie zachowujq swego pierwotnego charakteru s i p. zawiera w stanie podstawowym tylko dwa niesparowane elektrony. a czqsteczka jest trojkqtna i plaska (rys.20). 2. znajduje siq zawsze maksymalna liczba niesparowanych elektronow.20 Atom wqgla. ze na danym poziomie energetycznym. W stanie wzbudzonym atom wqgla moze utworzyC cztery wiqzania. lecz ulegajq hybrydyzacji dajqc trzy orbitale sp2.W zewnqtrznej powloce elektronowej sq trzy orbitale. 2. zgodnie z teoriq Sidgwicka-Powella. co minimalizuje odpychanie siq par elektronowych. a kqt miqdzy wiqzaniami wynosi 109'28'. jezeli sq one skierowane ku narozom foremnego czworoicianu.. np. Kqty miqdzy wiqzaniami wynoszq wiqc 120°. ze powstanie struktura tetraedryczna. powinny by6 zorientowane wzglqdem siebie pod kqtami 120' tworzqc plaski trojkqt.21 Odpychanie miqdzy czterema orbitalami sp3jest najslabsze. . centralny atom w czqsteczce metanu CH. tworzqce ze sobq kqty 120°. tj. 2. zajmujq rozne klatki. ktora stwierdza. ktore. n t r z y zhybrydy- zowane orb~tole s Rys. z teorii Sidgwicka-Powella wynika. Poniewaz w powloce zewnqtrznej sq cztery zapelnione orbitale. W tworzeniu wiqzan nie uczestniczy jednak orbital s i trzy orbitale p. Rys. Dwa elektrony na poziomie energetycznym 2p sq niesparowane. Te wlainie zhybrydyzowane orbitale sp2 przenikajq siq z orbitalami atomow fluoru tworzqc wiqzania.

do ktorej przylqcza sig jon F-. w obydwu bowiem przypadkach wiqzanie jest utworzone przez pare elektronow. ktory w stanie podstawowym zawiera trzy niesparowane elektrony wystarczajqce do utworzenia trzech wiqzali. wychodzqc od czqsteczki BF.stan podstawowy atom azotu po przylqczeniu trzech elektronbw od trzech atom6w H w cz+steczce NH.stan wzbudzony atom wgglygla po przy~czeniu czterech ekktronbw od atomow H w czqsteczce CH. po przylqczeniu wolnej pary elektronowej od jonu F . (rys.1s 2s 2~ struktura elektronowa atomu w ~ g l a. 2. Jon fluorkowy ma powlokg zewnetrznq zapelnionq przez osiem elektronow i moie przekazak wolnq pare elektronowq do pustego orbitalu 2 p atomu boru w BF. [ W l Y hybrydyzocjo sp3 . Zgodnie z teoriq Sidgwicka-Powella rozmieszczenie czterech orbitali powinno by6 tetraedryczne. lecz jest rozdzielony miedzy wszystkie atomy struktury. 2s 2P czqsteczka BF. Zgodnie z regulq elektroobojetnoici Paulinga ladunek ujemny nie pozostaje zlokalizowany na atomie fluoru.. atom boru po przylqczeniu trzech elektronow od atomow fluoru w czqsteczce BF. Nie istnieje roznica miqdzy juz utworzonymi wiqzaniami: kowalencyjnym i koordynacyjnym..stan podstawowy atom wegla .. V hybrydyzocjo s$ Cztery znajdujqce siq na zewnqtrznej powloce pary elektronowe powinny by6 rozmieszczone tetraedrycznie. przeksztalcona w jon BF. rozne jest tylko ich pochodzenie.22) mozna rozwazak. nie jest wiec potrzebne wzbudzenie atomu. p J i hybrydyzocjo sp3 I T ] l m 1 Budowe jonu fluoroboranowego BF. W czqsteczce amoniaku centralnym atomem jest atom azotu. zostaje to zrealizowane w wyniku hybrydyzacji jednego orbitalu 1s 2s 2P struktura elektronowa atomu azotu .

ASH. kqt HOH w wodzie wynosi 104'27'. rozmieszczone tetraedrycznie orbitale (rys. Z teorii Sidgwicka-Powella wynika. para wiqzqca zostaje zastqpiona przez wolnq pare elektronow. ktore z kolei jest silniejsze niz odpychanie siq dwoch wiqiqcych par elektronhw.. PH. natomiast czwarty jest obsadzony przez wolnq pare elektronowq (rys. z czego wynika kqtowy ksztalt czqsteczki. ze powinny one by6 rozmieszczone tetraedrycznie. 2.24). Orbital zewnqtrzny zawiera cztery pary elektronow (dwie pary wiqiqce i dwie pary wolne). W szeregu takich czqsteczek. Rowniez w tym przypadku wystqpujq cztery zhybrydyzowane. atom tlenu. ktbra Rys. jak NH. I S 2s 2~ struktura elektronowa atomu tlenu . Czqsteczka ma ksztalt piramidy lub czworoicianu z jednym narozem zajqtym przez wolnq pare elektronow.O Dowolna czqsteczka trojatomowa moie byk liniowa. wystarczajqce do utworzenia dwoch wiqzali. 2. nie wszystkie bowiem znajdujq siq w tym samym otoczeniu przestrzennym. Centralny atom w czqsteczce wody. lub tei kqtowa. Sily odpychania miqdzy tymi orbitalami nie sq jednakowe. Dwie wolne pary elektronowe powodujq tu wiekszq zmianq kqta miqdzy wiqzaniami nii wolna para elektronowa w czqsteczce amoniaku.s i trzech orbitali p. Trzy z tych orbitali uczestniczqce w wiqzaniu zawierajq uwspolnione pary elektronow. 2. elektroujemnoik atomu centralnego maleje w kolejnoici N + P + As. przy czym kqt miqdzy wiqzaniami wynosi 180°. Mozna tu mowik o strukturze tetraedrycznej z dwoma polozeniami zajqtymi przez wolne pary elektronowe lub o strukturze w ksztalcie litery V. elektrony sq wiqc silniej przyciqgane przez atomy wodoru i maleje odpychanie siq .. zawiera dwa niesparowane elektrony. Odpychanie siq dwoch wolnych par elektronowych jest z reguly silniejsze niz odpychanie siq wolnej i wiqzqcej pary elektronowej.stan podstawowy p T J I ] m V hybrydyzocjo sp3 atom tlenu po przytqczenlu d w k h elektronbw od atom6w wodoru w czasteczce H. Gdy przechodzi siq od metanu do amoniaku.23 silniej odpycha pozostale pary elektronowe. Deformacja idealnego ksztaltu moie wiqzak sic rowniei z elektroujemnoiciq atomu centralnego (patrz nastepny rozdzial).23).. co powoduje zmniejszenie kqta miedzy wiqzaniami ze 109'28' (w metanie) do 106'45' (HNH w amoniaku).

koncepcja ta jest jednak prosta. 2. tak wiqc PC1. Hybrydyzacja moie zachodzik tylko miqdzy orbitalami majqcymi w przyblizeniu jednakowq energiq.26) atom chloru musi zostak wzbudzony. ze nie jest mozliwa hybrydyzacja orbitali 2s lub 2p z orbitalami 3s.24 Rys. Struktura ta nie jest calkowicie symetryczna. a takie 3d i 4s. Konieczne jest rozlqczenie jednej pary elektronow w celu uzyskania potrzebnej do utworzenia wiqzan liczby elektronow. Nalezy zauwazyk. elegancka i umozliwia poprawne przewidywanie struktury. gdyi niektore kqty miqdzy wiqzaniami wynoszq 90°. centralny atom fosforu zawiera w stanie podstawowym tylko trzy niesparowane elektrony. nastqpuje to przez wzbudzenie jednego z elektronow 3s do poziomu 3d. hybrydyzacja orbitali 3s i 3d..25. I tym razem piqk zewnqtrznych orbitali ulega hybrydyzacji. a utworzona czqsteczka ma ksztalt bipiramidy trygonalnej.25). ze problem stopnia udzialu orbitali d w hybrydyzacji jest dyskusyjny. tworzqc piqk .stan wzbudzony atom fosforu po przylqczeniu pieciu elektronow od atomow chloru w czqsteczce PCI. 2. Struktury bardziej symetryczne sq zwykle trwalsze od mniej symetrycznych. 3s 3~ 3d struktura elektronowa atomu fosforu stan podstawowy atom fosforu . i 91'35' w ASH. by uzyskak dostatecznq liczbq niesparowanych elektronow. co powoduje zmniejszanie siq kqta miqdzy wiqzaniami od 106'45' w NH. zostala wiqc tu opisana. PCl. W czqsteczce trojfluorku chloru (rys. 2. Czqsteczka pieciochlorku fosforu par elektronowych. jak i o wyzszej energii. moiliwa jest np. jest wybitnie reaktywny i w stanie stalym rozpada siq na jony PC12 i PCl. 2. mf[ + I I I T p J ~X'pqTj It11 " hybrydyzacja sp3d I I I 1 I I ] Piqk orbitali ulega tu hybrydyzacji. majqce struktury odpowiednio tetraedrycznq i oktaedrycznq. inne zai 120". Orbitale d majq energiq poiredniq i w pewnych warunkach moie nastqpowak ich hybrydyzacja. zarowno z orbitalami o niiszej. tworzqc piqk zhybrydyzowanych orbitali sp3d. Wynika z tego. do 93'50' w PH.Ct CI Rys. W czqsteczce gazowego piqciochlorku fosforu. czy orbitali 3s lub 3p z orbitalami 4s. (rys.

Struktura (1) jest najbardziej symetryczna. nieco slabsze jest odpychanie miqdzy parami wolnymi a wiqzqcymi. pfi1 ItrJ I I 1 \ v hybrydyzocja sp3d zhybrydyzowanych orbitali sp3d o konfiguracji bipiramidy trygonalnej.27). Gdy w strukturze bipiramidy trygonalnej wystqpujq wolne pary elektronowe. a niewielkie odchylenie od kqta prostego musi byk uwarunkowane odpychaniem siq dw6ch wolnych par elektronowych. sq one z reguly zlokalizowane w polozeniach ekwatorialnych (wokol irodka). (rys.26. nie zai w poiozeniach wierzcholkowych (u gory i u dolu). Poniewaz nie wszystkie kqty miqdzy wiqzaniami sq jednakowe. atom siarki musi zostad wzbudzony. potrzebne do utworzenia czterech wiqzali kowalencyjnych. najslabiej zai odpychajq siq pary wiqzqce. dwie zai wolne pary elektronowe. W czqsteczce czterofluorku siarki. 2. W iwietle tych rozwazan najbardziej prawdopodobna wydaje siq struktura (3). Stwierdzono. naroza nie sq sobie rownowazne i teoretycznie mozliwe sq rozne konfiguracje. natomiast najwiqkszq trwaloiciq odznacza siq struktura o najmniejszej energii. Trzy orbitale zawierajq wiqzqce. w ktorej odpychanie siq piqciu orbitali jest najslabsze: Zwykle najsilniej odpychajq siq wolne pary elektronowe. . W strukturze (1) wystqpuje szeik przypadkow odpychania siq pod kqtem 90" miqdzy wolnymi parami i atomami. natomiast odpychanie miqdzy grupami tworzqcymi kqt 120" jest znacznie slabsze. SF. ze kqt miqdzy wiqzaniami wynosi 87"401. musi wiqc wystqpowak struktura (3). Czqsteczka trhfluorku chloru struktura elektronowa atomu chloru stan podstawowy struktura elektronowa atomu chloru stan wzbudzony - pq'qq I f \ I 1 1 1 atom chloru po przylqczeniu trzech elektronow od atomow fluoru w czqsteczce ClF. natomiast w strukturze (3) wystqpujq cztery przypadki odpychania siq pod kqtem 90" miqdzy wolnymi parami i atomami. Struktura bipiramidy trygonalnej nie jest jednak regularna i grupy tworzqce ze sobq kqt 90" odpychajq siq bardzo silnie. 2. tak by zawieral cztery niesparowane elektrony.Rys. w strukturze (2) sq trzy przypadki odpychania siq pod kqtem 90" miqdzy wolnymi parami i atomami i jeden przypadek odpychania siq pod kqtem 90" miqdzy dwiema wolnymi parami. gdyz konfiguracja taka redukuje do minimum siiy odpychania.

2. ktorej cztery naroza sq zajqte przez atomy... Ten Sam ksztalt powstaje w wyniku hybrydyzacji sp3d. zlozony z czqsteczki I. atom jodu w czqsteczce I. a jedno przez wolnq pare elektronowq. Jest to przyklad jonu polihalogenkowego przypominajqcego strukturq BrICl. l hybrydyzocjo sp3d Poniewai zewnqtrzna powloka zawiera pi@ par elektronowych. ( r p . nastqpnie czqsteczka I. Czqsteczka czterofluorku slarki I F 3P 3d struktura elektronowa atomu siarki podstawowy struktura elektronowa atomu siarki wzbudzony - stan 3s stan rn p lm m -' l i atom siarki po uzyskaniu czterech elektrunow od atomow fluoru w czqsteczce SF.27. go atomu jodu w czqsteczce I. 2.. W wyniku rozpuszczenia jodu w wodnym roztworze jodku potasu powstaje jon tr6jjodkowy I. po przyiaczeniu pary elektronowej od jonu 1 z utworzeniem jonu I. .28) zawiera trzy atomy. musi wiqc mieC sztalt liniowy lub kqtowy. a atomy sq zlokalizowane w czterech pozostalych narozach.(patrz grupa VII). Dogodne je8t zalozenie. ze struktura powstaje w kilku pach: najpierw atom jodu. 1 Z [m] m # m I v l hybrydyzocjo sp3d . i polqczonego z niq wiqzaniem koordynacyjnym jonu I- struktura elektronowa atomu jodu podstawowy - stan 5d atom jodu po uzyskaniu elektronu od drugie-. mozna. opierajqc siq na teorii Sidgwicka-Powella. wolna para zajmuje polozenie ekwatorialne. Jon 1. W celu redukcji do minimum sil odpychania. przewidywak strukture bipiramidy trygonalnej.Rys. a wreszcie jon I. 1 " m .

kt6re ulegly hybrydyzacji s p 3 d 3 (por.29. 5. 2. jedyny przyklad czqsteczki zawierajqcej siedem orbitali. atom siarki jest wzbudzony i zawiera dostatecznq liczbq niesparowanych elektronow. Liczby zewnqtrznych orbitali oraz czesto spotykane ksztalty i typy hybrydyzacji zestawiono w tabl. rozdz. Jon ma wiqc ksztalt liniowy. W szeSciofluorku siarki. SF.5. Czqsteczka szeiciofluorku siarki 3s rn 3P 3d m [tI!I . Siedmiofluorek jodu stanowi. F Rys. Teoria Sidgwicka-Powella przewiduje strukturq bipiramidy trygonalnej. Jon 1. l 1 1 1 - m l . Trzy wolne pary elektronowe zajmujq polozenia wierzcholkowe. struktura elektronowa atomu siarki stan podstawowy struktura elektronowa atomu siarki stan wzbudzony - Rys. grupa VII). Do struktury takiej prowadzi rowniez hybrydyzacja orbitali s p 3 d . by6 moze. [ I I ti I 1 I I M hybrydyzacjo sp3d2 Nastqpuje hybrydyzacja s p 3 d 2 i szeid zhybrydyzowanych orbitali jest skierowanych ku naroiom foremnego oimioicianu.29). T a b l i c a 2.28. 2. a kqt miqdzy wiqzaniami wynosi dokladnie 180". 2. 2. v atom s~arki uzyskaniu szeiciu elektronow od atomow fluoru w czqsteczce SF. (rys.W powloce zewnetrznej wystepuje tu piqC par elektronowych (2 pary wiqzqce i 3 pary wolne).5 Liczba zewnqtrznych orbitali 2 3 4 5 6 7 (4 Hybrydyzacja liniowy plaski trhjkqt tetraedr bipiramida trygonalna oktaedr bipiramida pentagonalna pkaski ku adrat .

maleje on do 1.16. jeieli natomiast obsadzone sq dwa orbitale 3d.6) 0. wszystkie elektrony sq przyciqgane do jqdra . end to end) nakladania siq orbitali nazywa siq wiqzaniami sigma (cr)..47 A.60 A. p. Wiqzania sigma (D) i pi (n) Wszystkie omowione dotychczas wiqzania powstajqce w wyniku czolowego (ang. Wodor nie powoduje tak znacznej kontrakcji. z kt6rych najwazniejszy jest ladunek atomu.40 [A] Dalsza niewielka kontrakcja orbitali d moze byd wynikiem sprzqzenia spinow elektronow zajmujqcych rozne orbitale. Drugim czynnikiem wplywajqcym na wielkoid orbitali d jest liczba orbitali d zajqtych przez elektrony. Udzial orbitali d w wiqzaniu Opis wiqzania w czqsteczce PC]. zostal oparty na orbitalach molekularnych utworzonych w wyniku hybrydyzacji atomowych orbitali 3s. by umozliwid hybrydyzacjq w PCl. Wielkoid orbitalu jest uwarunkowana wieloma czynnikami. 0 lub CI. strukturq SF. d. nieprawdopodobna wydaje siq hybrydyzacja z udzialem orbitali s. wowczas atom elektroujemny przyciqga elektrony silniej. lateral) nakladanie siq . Podobnie. 2.55 A i orbitali 3d .17. Gdy atom ma formalny ladunek dodatni. W zwiqzku z tym kontrakcja orbitali 3d jest znacznie wiqksza niz kontrakcja orbitali 3s i 3p. gdy nastqpuje kontrakcja orbitali d. mozna wytlumaczyk hybrydyzacjq sp3d2. niz wynika z jego udzialu w wiqzqcej parze elektronowej. W przypadku wiqzali podwbjnych lub potrojnych wystqpuje boczne (ang. i uzyskuje ladunek 6-.43 A. Wplyw zmiany 3adunku mozna zilustrowad nastqpujqcym zestawieniem: ~ r e d n iwymiar radialny 3s 3p 3d atom S (obojqtny) (konfiguracja sp3d Z ) atom S (ladunek +0. takiego jak F. Gdy atom fosforu jest zwiqzany z atomem pierwiastka silnie elektroujemnego. orbitali 3p 0. a poniewaz orbital 3d jest znacznie wiqkszy i ma znacznie wiqkszq energiq niz orbitale 3s i 3p. powoduje to.60 1.46 A.efekt jednak jest najwiqkszy dla elektronow zewnqtrznych. Gdy tylko jeden orbital 3d jest zajqty przez atom S.87 0. nie istnieje wiqc zwiqzek PH.94 0.2.93 1. 3p i 3d sq dostatecznie zblizone do siebie. pozostawiajqc ladunek 6 + na atomie fosforu. 3p i 3d fosforu. i e energie orbitali 3s. iredni wymiar radialny wynosi 2. Energia orbitalu jest proporcjonalna do jego iredniego wymiaru radialnego.2. ~ r e d n i a wartoid wymiaru radialnego dla orbitali 3s fosforu wynosi 0. a obecnoid szeiciu silnie elektroujemnych atomow F powoduje znacznq kontrakcjq orbitali d. Prawdopodobny wydaje siq udzial orbitali d w wiqzaniu w przypadkach.88 0..

+ I V i +VI. Rys.. Orbitale n nie sq zhybrydyzowane i nie wplywajq na ksztalt czqsteczki. To nakladanie n skraca odlegloici wqgiel-tlen. Pozostale orbitale s i p sq wiqc wykorzystane do utworzenia wiqzan o i dwa powstajqce zhybrydyzowane orbitale s p warunkujq liniowy ksztalt czqsteczki. Struktura O=S=O moze byd liniowa lub kqtowa.orbitali z utworzeniem wiqzan . natomiast tlen dwuwartoiciowy.zarezerwowane" dwie pary elektronowe. wszystkie pozostale orbitale zewnqtrznej powloki elektronowej sq zhybrydyzowane. b) nakladanie n (prostopadle Rozwazmy strukturq czqsteczki dwutlenku wqgla. W podobny sposob mozna rozwazyd czqsteczkq SO2. 2. W czqsteczce dwutlenku wqgla atom wqgla jest wzbudzony i zawiera cztery niesparowane elektrony potrzebne do utworzenia czterech wiqzan. przy czym kqt miqdzy wiqzaniami wynosi 180". Wiqzania TC zawsze powstajq z orbitali niezhybrydyzowanych. Atom siarki musi by6 wzbudzony dla uzyskania czterech niesparowanych elektronow. Poniewaz wqgiel jest z reguly czterowarto~ciowy. Nakiadanie cr i do linii lqczqcej jqdra) A: a) nakladanie cr (wzdlui linii lqczqcej jqdra). nie wplywa jednak na ksztalt czqsteczki. 2.30). Dwa niezhybrydyzowane orbitale p atomu wqgla sq prostopadle do zhybrydyzowanych orbitali s p i nakladajq siq bocznie z orbitalami p atomow wegla z obu stron.n (rys. struktura elektronowa atomu wqgla .stan wzbudzony atom wegla po przykaczeniu czterech elektronOw od atombw tienu przez utworzenie czterech wiqzan - l m a uzyte do utworzen~a dwoch wqzo h x hybrydy zacjo s p W czqsteczce dwutlenku wqgla wystqpujq dwa wiqzania .n i dwa wiqzania o. mozna przyjqd dla czqsteczki prosty wzor o=c=o Czqsteczki trojatomowe mogq by6 liniowe lub kqtowe. natomiast tlen jest dwuwartoiciowy. Siarka moze wystqpowad na stopniach utlenienia +II.stan podstawowy struktura elektronowa atomu wqgla .30. Do utworzenia wiqzan n sq wiqc . .

przewidywat strukturq Centralny atom siarki jest wzbudzony.32). Uwzglqdniajqc wartoiciowoiC siarki i tlenu mozna dla trojtlenku siarki SO. ktorej jedno naroze zajmuje wolna para elektronowa..3s 3P 3d struktura elektronowa atomu s ~ a r k~ stan podstawowy struktura elektronowa atomu siarki stan wzbudzony - mm l [t r / f v l I ] uzyte do utworzen~a dwoch wtqzoh x atom s ~ a r k ~ uzyskanlu czterech elekpo tronbw r czterech wlqzan z atomam1 tlenu w czqsteczce SO.31).atomy tlenu (rys. i ~ m 1] 1 hybrydyzocjo sp2 Dwie pary elektronowe tworzqce wiqzania n nie uczestniczq w hybrydyzacji. hybrydyzocja sp2 - \ uzyte dow~qzoh utworzen~a trzech at Trzy wiqzania n sq wylqczone. Wiqzania n nie wplywajq na ksztalt czqsteczki. 3s struktura elektronowa atomu s~arkl stan wzbudzony 3P po atom s ~ a r k l uzyskanlu szeklu elektronow z szeiclu wlqzan z atomaml tlenu w czqsteczce SO. powodujq jedynie zmniejszenie dlugoici wiqzan. a dwa pozostale . 2.5" wskutek odpychania przez wolnq pare elektronowq. zawiera wiqc dostatecznq liczbq niesparowanych elektronow. Wiqzania n powodujq skrocenie wiqzan w czqsteczce SO. a w wyniku zachodzqcej hybrydyzacji s p 2 powstaje czqsteczka o tr6jkqtnej strukturze plaskiej. 2. a w wyniku hybrydyzacji s p 2 wiqzan 0 powstaje calkowicie foremny plaski trojkqt (rys. . nie wplywajq jednak na jej ksztalt. Kqt miqdzy wiqzaniami ulega zmniejszeniu z idealnej wartoici 120" do 119.

Funkcjq falowq opisujacq orbital molekularny moina otrzyma6 przez wykorzystanie: 1 ) metody liniowej kombinacji orbitali atomowych (zwanej metodq LCAO od angielskiej nazwy Linear Combination of Atomic Orbitals). Moiliwe sq dwa przypadki kombinacji funkcji falowych $ ( I ) i $(2): . elektrony znajdujqce siq pierwotnie na orbitalach atomowyth zajmq orbitale molekularne. ktorych orbitale atomowe sq opisane przez funkcje falowe $(I) i $(2). 2. by prawdopodobielistwo znalezienia elektronu w calej przestrzeni bylo rowne j@dno6ci.1. Przyjmuje siq. 2) metody Sednoczonego atomu. W omawianej dotychczas hybrydyzacji orbitali atomowych orbitale atomowe tego samego atomu lqczyly siq ze sobq tworzqc orbitale zhybrydyzowane. i e elektrony w czqsteczce zajmujq orbitale molekularne. Elektron w atomie moina wiqc opisaC jako orbital atomowy lub fhnkcjq falowq $. 2.Stale C(1) i C(2)dobiera s i w taki ~ sposob. Orbital molekularny stanowi liniowq kombinacj? orbitali atomowych $(I) i $(2). Kombinacje orbitali s-s Zaloimy. ktore mogq przenikad siq bardziej efektywnie z orbitalami innych atomow i tworzyd silniejsze wiqzania. Przyjmowano tam.18. Metoda LCAO Rozwaimy dwa jednakowe atomy 1 i 2. nawet w stanie zwiqzanym chemicznie. orbitale atomowe roinych atomow muszq wiqc polqczpC siq ze sobq i utworzyb orbitale molekularne. stanowiqcq rozwiqzanie rownania falowego Schrodingera.19.19. wowczas funkcje falowe $(I) i $(2) opisujq orbitale atomowe 1s tych dw6c:h atomow. N jest stalq normalizacyjnq tak dobranq. by funkcji $ odpowiadala mozliwie najmniejsza energia. Metoda orbitali molekularnych W poprzednim punkcie omowiono teoriq wiqzania walencyjnego czyli teoriq par elektronowych. Gdy atomy te tworzq wiqzanie. ze wchodzqce w sklad czqsteczki atomy zachowujq czqsciowo swoj charakter. W teorii orbitali molekularnych traktuje siq elektrony walencyjne jako zwiqzane ze wszystkimi reagujqcymi atomami. i e atomami 1 i 2 sq atomy wodoru. Elektrony moina traktowaC jak czqstki lub jak fale.2.

Komblnacje s-s orbltall atomowych Funkcje falowe opisujqce orbital molekularny oznacza siq symbolami $(g) i $(u). orbital jest parzysty. Funkcja $(g).33. okreila wiqzqcy orbital molekularny. Funkcja jest parzysta. Jezeli znaki czqici orbitalu me ulegajq zmianie. zastqpienia x. Liczba utworzonych orbitali molekularnych musi zawsze byd rowna liczbie lqczqcych sic orbitali atomowych. nie zai jako matematycznq rbznicq miqdzy nimi. jezeli zmieniajq siq. orbital jest nieparzys ty.) Oto dwie wspomniane kombinacje: Ostatnie rownanie naleiy traktowak jako sumq funkcji falowych. Jest to antywiqzqcy orbital molekularny charakteryzujqcy siq wiqkszq energiq (rys. Podobnie. czemu odpowiada zerowa gqstoid elektronowa miqdzy jqdrami. (Gdy jednej z funkcji falowych $(I) przypisze siq umownie znak +ve. . powstajq dwa orbitale molekularne $(g) i $(u).1) gdy znaki dwoch funkcji falowych sq jednakowe. a nastqpnie wok01 linii do niej prostopadlej. orbitale atomowe orb~tale molekularne naklodanie 0 orbital wiqzqcy S 5 ? (9) nakt'adan~e b* orbital antyw~qzqcy S 5 Ip (u) Rys 2. u (z niemieckiego ungerade) funkcjq nieparzystq. nie jest mozliwe zniszczenie orbitalu. 2) gdy znaki dwoch funkcji falowych sq rozne. Inna metoda okreilania symetrii orbitalu molekularnego polega na jego obroceniu wokol linii lqczqcej dwa jqdra. Natomiast funkcja $(u) sklada siq z dwoch czqici o przeciwnych znakach. druga moze mied znak +ve lub -ve. Ma on mniejszq energiq niz pierwotne orbitale atomowe.okreilajqce symetriq funkcji falowych nie majq nic wspolnego z ladunkami elektrycznymi. g (z niemieckiego gerade) oznacza funkcjq parzystq.) Funkcje falowe majqce ten sam znak odpowiadajq falom znajdujqcym siq w tej samej fazie.33).y i -z). ktorej odpowiada zwiekszona miqdzyjqdrowa gqstoid elektronowa. ktorych suma daje falq wypadkowq o wiqkszej amplitudzie. (Znaki + i . jezeli jej znak nie zmienia siq w wyniku odbicia w irodku symetrii (tj. 2. . Gdy lqczq siq dwa orbitale atomowe $(I) i $(2). y i z przez -x. funkcje falowe o roznych znakach odpowiadajq falom wygaszajqcym siq wzajemnie w wyniku interferencji.

Ta wlainie stabilizacja ukladu jest przyczynq utworzenia wiqzania. 2. 2. Rys. Oznacza to zaoszczqdzenie energii 24.35). Rozwazmy poziomy energetyczne dw6ch orbitali atomowych 1s oraz orbitalu wiqiqcego $(g) i antywiqiqcego $(u) (rys.34).34.Energia wiqzqcego orbitalu molekularnego $(g) przechodzi przez minimum (rys. to samo dotyczy orbitali molekularnych. Dwa z tych elektron6w zajmq . Poziomy energetyczne atomowych i molekularnych orbitali s-s Energia wiqzqcego orbitalu molekularnego jest mniejsza. ze majq one przeciwne spiny). zwanq energiq stabilizacji. Rozwazmy hipotetyczny przypadek polqczenia siq dwoch atomow He. a energia antywiqzqcego orbitalu molekularnego wiqksza od energii orbitalu atomowego o wart066 A . 2. Orbitale atomowe mogq by6 obsadzone przez maksymalnie dwa elektrony (pod warunkiem. 2. Po polqczeniu siq atomow obydwa elektrony obsadzajq wiqzqcy orbital molekularny $(g). a odlegloid miqdzy atomami w tym punkcie odpowiada odlegloici miqdzy jqdrami atomow tworzqcych wiqzanie. na orbitalach molekularnych powinny wiec znaleid siq lqcznie cztery elektrony. W przypadku lqczenia siq dwoch atomow wodoru naleiy wziq6 pod uwagq dwa elektrony: jeden z orbitalu 1s atomu 1 i jeden z orbitalu 1s atomu 2.35. Energia orbitali molekularnych $(g) i $(u) or b ~ t a l e atomowe orb~tole molekularne orb~tale atomowe otom ( 1 ) or bltol Is otorn ( 2 ) o r b ~ t o lIs Rys. odpowiadajqcej energii wiqzania. Orbitale Is obydwu atombw He zawierajq po dwa elektrony.

wiqzqcy.natomiast boczne nakladanie siq orbitali atomowych prowadzi do utworzenia orbitali molekularnych n. Kombinacje orbitali s-p Orbital s moie lqczyC siq z orbitalem p. W wyniku tego powstaje wiqzqcy orbital molekularny. ktorego sqsiadujqce czeici majq znak przeciwny.antywiqiqcy orbital molekularny. 2. czemu odpowiada zmniejszona gqstoit elektronowa miedzy jqdrami (rys. Kombinacje s-p orbitali atomowych 2. W wyniku takiej kombinacji powstajq orbitale molekularne: wiqzqcy i antywiqzqcy (rys. Energia stabilizacji 24 odpowiadajqca obsadzeniu wiqzqcego orbitalu molekularnego zostaje zniwelowana przez energiq destabilizacji 24 zwiqzanq z zajqciem antywiqzqcego orbitalu molekularnego. or bitole otomowe orbitale molekularne p x p~ naklodon~e a orbital wlqiqcy $(9 PX p~ naktodan~eU* or bital ontyw~qzqcy 'iJ(u) Rys. 2.37. or bitole otomowe orb~tolemolekulorne noktodanie d orbital wiqzqcy noktodanie 6 ' orb~talantywiqzofiy S P! W(u) Rys.p orbitali atomowych . 2.36. jezeli polowki orbitalu p sq rozmieszczone wzdluz osi lqczqcej jqdra. rozmieszczonych wzdlui osi lqczqcej jqdra. Konieczne jest tu wprowadzenie pewnych symboli.19. ktorego sqsiadujqce czeici majq jednakowy znak (ze zwiekszonq gestoSciq elektronowq miqdzy jqdrami). Poniewaz sumarycznie nie zostaje zaoszczedzona energia. W wyniku przenikania siq orbitali wzdluz osi lqczqcej jqdra powstajq orbitale molekularne o.19. Kombinacje orbitali p-p Rozwazmy najpierw kombinacjq dwoch orbitali p. i antywiqzqcy orbital molekularny. nie powstaje.36). dwa zaS .3. 2.37). czqsteczka He. 2.2. Kombinacje p .

Poniewai orbitale nie sq skierowane wzdluz linii miqdzyjqdrowej. wiqc r6wniez gqstoiC elektronowa t.sq rozmieszczone wzdluz tej linii. natomiast wszystkie wiqzqce orbitale molekularne o sq parzyste. Wiqzanie n wystqpuje w wielu zwiqzkach organicznych.Mozliwa jest rowniei kombinacja dw6ch orbitali p. Orbitale te rzakladajq siq bokami. a wszystkie antywiqzqce orbitale molekularne o sq nieparzyste. Orbitale molekularne TC rozniq siq symetriq od orbitali a. W wyniku obrotu wiqiqcego orbitalu molekularnego n wok01 linii miqdzyjqdrowej znaki jego polowek zmieniajq sic. Kombinacje orbitali p-d Orbital p jednego atomu moze 1qczyC sic z orbitalem d drugiego atomu tworzqc kombinacje wiqzqce i antywiqzqce. 2.19. np. polowki orbitali atomowych sq prostopadle do linii lqczqcej jqdra. acetylenie (jedno wiqzanie o i dwa wiazania n). orb~taleatomowe orb~tale molekularne G 3 PY PY nakfadanle z orbital wqzqcy YP) PY Rys. 2. antywiqzqcy orbital molekularny n jest parzysty. nakladanie siq musi by6 typu n (rys. i CN-. a takze tlenkow i kwasow tlenowych fosforu i siarki. np. . Wiqzqcy orbital rc jest wiqc nieparzysty. natomiast w przypadku nakladania o . Odwrotnie. W przypadku nakladania n. 2.4. w wyniku czego powstajq orbitale molekularne: wiqiqcy n i antywiqzqcy n* (rys. 2.39). benzenie i roznych zwiqzkach nieorganicznych. 2. w etylenie (dwa atomy wqgla pokqczone jednym wiqzanien? o i jednym wiqzaniem n).38. Odpowiadajqce temu wiqzanie wystqpuje w przypadku zwiqzkow pierwiastkow przejiciowych.b2 = 0. ktorych pol6wki sq prostopadle do osi lqczqcej jqdra. Kombinacje p p 1 utworzenle wlqzania z Wystqpujq trzy roznice miqdzy tymi orbitalami molekularnymi n a omowionymi poprzednio orbitalami o: 1.38). Przeciwnie jest w przypadku orbitali o: 3. W przypadku orbitali molekularnych n funkcja jest rowna zeru wzdluz linii miqdzyjqdrowej. CO.

or b~taleatomowe or b~talemolekulorne PY dxY 9 (9) Rys. 2. Niewiqiqce kombinacje orbitali We wszystkich rozwaianych dotychczas przypadkach nakladania sie orbitali atomowych powstaje wiqzqcy orbital molekularny o mniejszej energii i antywiqiqcy orbital molekularny o wiqkszej energii.n dwukrotnie. 2.40.19.6.19. Niekt6re niewiqiqce kombinacje orbitali atomowych . Podczas ich obrotu wokol osi miedzyjqdrowej znaki czeici orbitali zmieniajq sie czterokrotnie (w przypadku nakladania . Kombinacje orbitali d-d Moiliwa jest kombinacja dwoch orbitali atomowych d. a w przypadku nakladania o nie ma zmiany). Kombinacje pd orbitali atomowych 2.5. dajqca orbitale molekularne: wiqzqcy 6 i antywiqiqcy a*.39. 2. Warunkiem powstania wiqzqcego orbitalu 08 PY Rys.

.

Wystqpujq tu cztery elektrony tworzqce konfiguracjq Energia stabilizacji i energia destabilizacji znoszq siq. Orbitale molekularne o najnizszej energii sq obsadzane w pierwszej kolejnoici. Czqsteczka He. W procesie rozbudowy atomu elektrony zajmujq orbitale atomowe (orbitale o najnizszej energii sq obsadzane jako pierwsze). W sumie wystqpuje pewna stabilizacja. ma zastosowanie regula Hunda i elektrony nie sq sparowane. ze orbitale n2p. Trzy elektrony tworzq konfiguracjq Obsadzonemu orbitalowi wiqzqcemu 01s odpowiada energia stabilizacji 24. 2. Jon ten mozna traktowaC jak polqczenie atomu H i jonu H'. czqsteczkowy jon wodoru powinien wiqc istnied i zostal istotnie wykryty spektroskopowo. kazdy orbital molekularny moze zawierad dwa elektrony o przeciwnych spinach. mniej dokladnie sq jednak znane odpowiednie energie. natomiast dla boru i wqgla kolejnoiC jest inna. natomiast wypelnionemu w polowie orbitalowi a* 1s .21. zachodzi wiqc pewna stabilizacja i czqstkq tq mozna wykryC spektroskopowo poddajqc wodor pod obnizonym ciinieniem wyladowaniom elektrycznym.. Podobnie. jezeli nie jest to konieczne. ...energia destabilizacji A. W czqsteczce sq dwa elektrony tworzqce konfiguracjq als2 Wiqiqcy orbital 01s jest zapelniony.Mowi siq. Czqsteczkowyjon He.. orbitale n2p. to samo dotyczy orbitali 7c*2p. na orbitalu molekularnym moze tu znajdowad siq jeden elektron Elektron zajmuje wiqiqcy orbital molekularny ols. a kazdy orbital moze zawierad najwyzej dwa elektrony. wiqzanie wiqc nie powstaje i czqsteczka nie istnieje. i n*2pz. majq prawdopodobnie mniejszq energiq nii o2p. enefgia stabilizacji rowna 24. a gdy kilka orbitali ma jednakowq energiq (tj. faktycznie istnieje i jest dobrze poznana. Czqsteczkowy jon H. a podana kolejnoid jest poprawna dla azotu i ciqzszych pierwiastkow. powstaje wiqzanie o. . Czqsteczka H. i n2pz sq podwojnie zdegenerowane. Jon ten mozna traktowad jak polqczenie atomu He i jonu He+. Podobny uklad orbitali molekularnych wystqpuje od 03s do o*3p. . czqsteczka H. sq zdegenerowane). calkowita liczba elektronow dw6ch tworzqcych czqsteczkq atomow obsadza orbitale molekularne.. PrzykZady zastosowania metody orbitali molekularnych Zasadq rozbudowy wykorzystuje siq do wyprowadzenia struktury elektronowej niektorych prostych czqsteczek dwuatomowych. Energie orbitali molekularnych o2p i n2p sq bardzo zblizone. i n2p.

Kazdy atom B zawiera 2 + 3 elektrony. jak poprzednio. a* 2sZ + Gdy pominiemy. np. 02s' Wiqzanie powstaje jednak w wyniku obsadzenia poziomu o2s.. wiqzanie wiqc powstaje i czqsteczka B. czqsteczka musi wiqc zawieraC osiem elektronow tworzqcych konfiguracjq lub K K . Wystqpowanie wqgla jako makroczqsteczki (w postaci grafitu i diamentu) iwiadczy o powstawaniu konfiguracji jeszcze trwalszej. z ktorych powstaly. nie ma wiqc stabilizacji i nie mozna przewidywaC istnienia czqsteczki. ze efekty poziomow: wiqzqcego a2s i antywiqzqcego a*2s znoszq siq.Czqsteczka Li. w jego parze wystqpujq czqsteczki Li. Czqsteczka C. Wewnqtrzna powloka elektronowa nie uczestniczy w wiqzaniu. Analogicznie zachowujq siq inne metale grupy I. Atom wqgla zawiera 2 + 4 elektrony. sq zdegenerowane. Efekty wiqzqcych i antywiqzqcych orbitali a2s znoszq siq. zgodnie z regulq Hunda. istnieje. co odpowiada dwu wiqzaniom. K K . sod Na. w ktbrej kazdy atom wqgla tworzy cztery wiqzania.. . zajqty przez jeden elektron.. Kazdy atom Li ma dwa elektrony na swej wewnqtrznej powloce i jeden na powloce zewnqtrznej.. Czqsteczka B. a chociai lit jest metalem. stanie siq widoczne.. a3s2 L Czqsteczka Bez. gdyz wiqiqce orbitale n2p dostarczajq energii stabilizacji 44. w czqsteczce jest wiqc dwanaicie elektronow Czqsteczka powinna by6 trwala. Atom Be ma 2 2 elektrony. L . i e orbitale n2p majq mniejsq energiq niz orbitale a2p. Sq one w zasadzie identyczne z orbitalami atomowymi.. jest wiqc lqcznie szeBC elektronow tworzqcych konfiguracjq Wewnqtrzna powloka obsadzonych orbitali molekularnych a l s i a * l s nie uczestniczy w wiqzaniu podobnie jak w He. a2s2. kazdy z nich jest. powlokq wewnqtrznq. w czqsteczce jest wiqc dziesiqC elektronow Nalezy zauwazyk. Poniewaz orbitale n2pY i n2p. jednak w wyniku obsadzenid orbitali n2p nastqpuje stabilizacja. i sq niekiedy zapisywane nastqpujqco: K K .

41.Kaidy atom tlenu zawiera 2 + 6 elektronow. Niesparowane elektrony sq irodlem paramagnetyzmu. ObecnoiC w czqsteczce tlenu dwoch niesparowanych elektronow o rownoleglych spinach wyjainia jego paramagnetyzm. Jest to zgodne z zapisem N-N.41).. jest czternaicie elektronow tworzqcych konfiguracje Jeieli zalozy siq. 2. ze wewnqtrzna powloka elektronowa nie uczestniczy w wiqzaniu i i e wiqiqce i antywiqzqce poziomy 2s znoszq sic. orb~tale atomowe energlo orb~tale rnolekulorne energla orbttale atomowe t rzy \ \ A 2py Rys. Diagram energii dla homonuklearnych czqsteczek dwuatomowych ss u 0 Is Czqsteczka 02.Czqsteczka N. i n*2p. W czqsteczce N. Na podstawie teorii orbitali molekularnych trafnie przewidziano . w czqsteczce jest wiec szesnaicie elektronow tworzqcych konfiguracje Antywiqiqce orbitale n*2p. sq obsadzone pojedynczo zgodnie z regulq Hunda. czemu odpowiadajq trzy wiqzania. Konfiguracje elektronow przedstawia sie czesto w postaci diagramu energii (rys. pozostanie jedna wiqzqca para o i trzy wiqzqce pary n. 2.

. Poniewaz orbital n*2p: jest obsadzony w polowie i dlatego znosi w polowie efekt orbitalu n2p.Ponadtlenek potasu KO. znoszq siq w polowie. i Br. 2p.paramagnetyzm O. co mozna wytiumaczyC malymi rozmiarami atomu fluoru i odpychaniem siq wolnych par elektronowych atomow sqsiednich. Pozostaje wiqzanie o utworzone przez orbital o2pz. druga polowa wiqzania n powstaje z orbitali n2p2 i n*2p:. wiqzqce i antywiqzqce orbitale 2s znoszq siq.. Podobnie. Atom fluoru zawiera 2 + 7 elektron6w. rozdz. Tworzq one konfiguracjq Wewnqtrzna powloka elektronowa nie uczestniczy w tworzeniu wiqzania.. a wiqzqce i niewiqiqce orbitale 2s znoszq siq wzajemnie. co daje lqcznie l o + i n $n = 2. wiqzqce i antywiqzqce orbitale 2p.-. powstaje wiqc jedno wiqzanie o utworzone przez zapelniony orbital a2px. zawiera jon ponadtlenkowy O. wewnqtrzna powloka elektronowa nie uczestniczy w tworzeniu wiqzania. Wiqzanie F-F jest doit siabe (por. znoszq siq.Podobnie. Czqsteczka 6. ktory ma siedemnaicie elektronow. Jak w poprzednich przykladach. powstaje polowa wiqzania n. co daje rzqd wiqzania l a + $ n = 13. . byl to pierwszy sukces tej teorii. rzqd wiqzania wynosi jeden. 5. majq struktury analogiczne jak F.. nadtlenek sodu Na.. Rzqd wiqzania wynosi 2 i moina go obliczyC w podany sposob lub wyznaczyk jako polowq roinicy miqdzy liczbq elektronow zajmujqcych orbitale wiqzqce a liczbq elektronbw na orbitalach niewiqiqcych.2. i 2p. wiqzqce i antywiqzqce orbitale 2p. zostajq zniesione przez rownowazne orbitale antywiqzqce. Jon zawiera dodatkowy elektron. Jon zawiera niesparowany elektron i jest paramagnetyczny. kt6ry ma osiemnahcie elektronbw tworzqcych konfiguracjq Wiqzqce i antywiqzqce orbitale n calkowicie znoszq siq wzajemnie. Wiqzanie o jest wynikiem obsadzenia orbitalu a2pz.O. lub a* 2pz. kt6ry zajmuje orbital n* 2p. w czqsteczce jest wiqc ich osiemnaicie. Jon 0. Nalezy zauwazyC. a zapelnione orbitale wiqzqce 2s. rzqd wiqzania wynosi jeden. kt6rego bynajmniej nie sugerowal wz6r 0 = 0 . Struktura tego jonu jest powiqzana ze strukturq czqsteczki 0. grupa VII). zawiera jon 0.-. Jon 0. ie C1. przy czym jednak zapelnione sq dwie lub trzy powloki elektronowe. + Wewnqtrzna powloka elektronowa nie uczestniczy w tworzeniu wiqzania. a orbitale 2px uczestniczq w tworzeniu wiqzania.

w przypadku bowiem jonizacji CO i utworzenia CO' przez usuniqcie jednego elektronu mozna by oczekiwad: zmniejszenia rzqdu wiqzania (i zwiqkszenia dlugoici wiqzania) ze wzglqdu na usuniqcie wiqzqcego elektronu IT. . i e usuniqty elektron musi pochodzit z orbitalu antywiqzqcego. a wypelniony w polowie orbital 7c*2py znosi wypelniony orbital n2py. wiqzqce i antywiqzqce orbitale 2s znoszq siq.22. czqsteczka zawiera wiqc piqtnaicie elektronow.2 + 6 elektronow. W wyniku oderwania jednego elektronu i utworzenia N O + wiqzanie staje siq krotsze i silniejsze ze wzglqdu na usuniqcie elektronu z orbitalu antywiqzqcego. Kolejnoid: poziom6w energetycznych roznych orbitali jest taka sama jak w przypadku homonuklearnych czqsteczek dwuatomowych. Atom azotu ma 2 + 5 elektronow. Zastosowanie metody orbitali molekularnych do heteronuklearnych czqsteczek dwuatomowych W przypadku nakladania siq orbitali atomowych nalezqcych do dwoch roznych atomow obowiqzujq reguly stosowane w przypadku identycznych atomow.2.l ) miqdzy energiami odpowiednich orbitali atomowych. Dowodzi to. ze w tym przypadku heteronuklearnym kolejnoid: energii orbitali molekularnych jest inna niz dla prostych homonuklearnych czqsteczek dwuatomowych (wiqcej szczegolow przynosi pozycja 30 spisu literatury). wystqpuje tu wiqc konfiguracja elektronowa + Wewnqtrzna powloka elektronowa nie uczestniczy w tworzeniu wiqzania.mol. Atom C ma 2 + 4 elektrony. Czqsteczka CO.Rzqd wiqzania wynosi wiqc 23. Efektywnie mogzj lqczyd: sig tylko orbitale atomowe o zblizonej energii i jednakowej symetrii. 2. gdyz zawiera niesparowany elektron. pozostaje jedno wiqzanie o i dwa wiqzania IT. i N. Wiqzania sq wiqc slabsze niz mozna by oczekiwad:. Zmniejszenie dlugoici wiqzania wskazuje. Czqsteczka NO. Ten prosty obraz nie jest icisly. nakladanie siq tych orbitali z utworzeniem orbitalu molekularnego jest wiqc mniej efektywne niz w czqsteczkach 0. w czqsteczce jest wiqc czternaicie elektronow tworzqcych przypuszczalnie konfiguracjq Wewnqtrzna powloka elektronowa nie uczestniczy w wiqzaniu. 250 kJ .42) jest podobny jak w przypadku homonuklearnych czqsteczek dwuatomowych. Rozwazmy kilka przypadkow. W przypadku czqsteczki NO wystqpuje istotna roznica (ok. gdy pierwiastki znajdujq siq blisko siebie w ukladzie okresowym.128 A i 1. ich orbitale atomowe majq wiqc zblizonq energiq. a atom 0 . W rzeczywistoSci dlugoici wiqzan w CO i CO' wynoszq 1. Natomiast diagram energii orbitali molekularnych (rys.115 A. natomiast atom tlenu 2 6 elektronow. a czqsteczka jest paramagnetyczna.. wiqzanie 7c (7c2pZ)i polowa wiqzania TC (2py).). ktorych przenikanie siq jest maksymalne. wiqzqce i antywiqzqce orbitale 2s znoszq siq. powstaje wiqzanie o (2p.a rzqd wiqzania wynosi 3.

w przypadku niektorych orbitali molekularnych udzial jednego orbitalu atomowego bqdzie wiqkszy niz udzial drugiego. Jest to rownowaine stwierdzeniu. chloru bylyby niewiqzqce (rys. ze orbital molekularny . poslugujqc siq metodq LCAO w celu otrzymania orbitalu molekularnego. ktore orbitale atomowe nalezy IqczyC. poniewaz energie orbitali atomowych dwoch atomow nie sq identyczne. a orbital antywiqzqcy pozostaje pusty. 1 trzy orbltale zdegenerowone I I Rys.40).o r b ~ t o l eotomowe otomu ozotu energlo orbltole molekulorne I T I \ atomu tlenu I I I trzy orbltole zdegenerowone 2py. sq zlokalizowane na atomie chloru i zachowujq swoj pierwotny charakter orbitalu atomowego. ze wszystkie orbitale atomowe chloru z wyjqtkiem 3p. Efektywna jest wiqc jedynie kombinacja z udzialem orbitalu 3p. gdyz ich energia jest zbyt mala.. gdyz dodatni orbital wodoru bqdzie przenikak siq zarowno z dodatnimi. Nastqpuje pewne rozdzielenie ladunkow 6' i 6-. jak i ujemnymi czqiciami orbitali chloru. przy czym dwa elektrony zajmujq wiqzqcy orbital molekularny. Dlagrarn energii dla NO Czqsteczka HCI. a orbitale 3s. 3py i 3p.. traktuje siq jak wolne pary niewiqzqce. Kombinacje z udzialem orbitali 3py i 3p. Kombinacja orbitalu Is1 wodoru i orbitalu 3p: chloru daje orbitale wiqzqce i antywiqzqce. Kombinacje miqdzy orbitalem atomowym 1s wodoru i orbitalami Is. W przypadku atomow heteronuklearnych nie jest oczywiste.wybrzusza siq" bardziej ku jednemu z atom6w lub ze elektrony orbitalu molekularnego pozostajq dluzej w poblizu jednego z atomow niz w bliskoici drugiego. 2. Zaklada siq. chloru. 2s. Rozwazmy czqsteczke HCl. Ponadto. 2p i 3p chloru moina wykluczyd. 2 42. powstaje wiqc dip01 i wiqzanie ma charakter czqiciowo jonowy. .

2. Metoda zjednoczonego atomu Omowiona metoda LCAO jest w swej istocie rownowazna przeniesieniu atomow z nieskonczonoici do ich rownowagowych polozen w czqsteczce. energia orbitali zjednoczonego atomu rozni siq od energii normalnych orbitali atomowych ze wzglqdu na wiqkszy ladunek jqdra. Atom zjednoczony ma tq samq liczbq orbitali co atom normalny.= 0 do r = m). Orbitale molekularne zajmujq wiqc polozenie poirednie miqdzy orbitalami zjednoczonego atomu a orbitalami atomu izolowanego. Lqczqc liniami energie elektronow w atomach izolowanych i w atomie zjednoczonym (tj.atom zjednoczony". Punktem wyjicia jest tu hipotetyczny . zawiera jednak elektrony dwoch atomow.43). zjednoczony atom 4p 1 1 Rys. 2. Inne ujqcie to metoda zjednoczonego atomu. Niektore elektrony muszq wiqc by6 przeniesione na wyzsze poziomy energetyczne w zjednoczonym atomie. wykonujqc wykres zaleznoici energii wewnqtrznej od odlegloici miqdzyjqdrowej od r. ktorego jqdro sklada siq z obu jqder czqsteczki. jqdra te nastqpnie przenosi siq do rownowagowych polozen w czqsteczce.W tym daleko posuniqtym uproszczeniu pomija siq w ogole udzial jonowy wynikajqcy ze struktur rezonansowych Udzial ten powoduje istotne wzmocnienie wiqzania. 88 .. Ponadto.23. 2. otrzymuje siq diagram korelacyjny (rys.43. Diagram korelacyjny Mullikena dla jednakowych atom6w tworzqcych czqsteczk~ dwuatomowa.

3. w przypadku ktorego jony sodu wqdrujq do katody. T a b l l c a 2. Przewodnictwo elektryczne jest uwarunkowane ruchem elektronow. heksagonalnq zwartq lub regularnq przestrzennie centrowanq. 2.105 6.do anody. 4) strukturq krystalicznq regularnq zwartq.24. 2) gladkq. w ich atomach wystqpujq wiqc nie obsadzone orbitale.6 Przewodnictwo elektryczne roinych substancji Srebro M~edi Sod Cynk Chlorek sodu Dlament Kwarc metallczne metal~czne metal~czne metal~czne jonowe kowalencyjne (makrocz%steczka) kowalencyjne (makroczqsteczka) 6.2. zawierajq bowiem niesparowane elektrony. Przewodnictwo Metale sq z reguly bardzo dobrymi przewodnikami ciepla i elektrycznoici. W stanie wzbudzonym atomu wqgla jego zewnqtrzne orbitale 2s i 2p sq wypelnione elektronami 2s atom wqgla w stanle wzbudzonym [i7 m] 2~ Pierwiastki znajdujqce siq na lewo od wqgla majq mniej elektronow. jezeli zawierajq defekty. blyszczqcq powierzchniq.1.24.O 10' 2. 3) kowalnoiC i ciqgliwoiC. Krysztaiy zwiqzk6w jonowych mogq wykazywaC niewielkie przewodnictwo. Metale wykazujq pewne wlaiciwoici paramagnetyczne. 2. . lo5 lo-7 10-l4 10-l4 Zasadniczo wszystkie pierwiastki znajdujqce siq w ukladzie okresowym na lewo od wqgla sq metalami.6).7. a jony chlorkowe . Metale odznaczajq siq nieporownywalnie wiqkszym przewodnictwem elektrycznym nii wszystkie inne typy substancji stalych (tabl.4.1OS 1. w odroznieniu od przewodnictwa roztworow wodnych lub stopionych zwiqzkow jonowych typu chlorku sodu. ObecnoiC pustych orbitali w powloce walencyjnej i liczba elektronow w tej powioce to wazne cechy charakterystyczne tlumaczqce przewodnictwo elektryczne metali i tworzenie przez nie wiqzan. Przewodnictwo elektryczne metali maleje z temperaturq. Og6lne wlaSciwoSci metali Metale majq nastqpujqce charakterystyczne wlaiciwoici fizyczne: 1) dobre przewodzenie elektrycznoici i ciepla.

T a b l i c a 2. to wlainie warunkuje wystepowanie metalicznego polysku. 298 K podano w tabl. majq barwe srebrzystq. Absorbowane i natychmiast emitowane jest Swiatlo o wszystkich dlugoiciach fali. gdy elektrony powracajq ze stanu wzbudzonego na swoj pierwotny poziom energetyczny. Wiele metali emituje elektrony w wyniku naiwietlenia ich powierzchni. Wszystkie metale. Cieplo atomizacji (epergia kohezj9 Ciepla atomizacji AH" (kJ mol.') Metal .7. charakteryzuje sie jednak duzq spojnoiciq (kohezjq) AH Mkrysztai . Niektbre wartoici liczbowe AH0 ciepla atomizacji w temp. struktura metalu moie byd stosunkowo latwo odksztalcona. a zloto . 2.Mgaz ' Miarq sily kohezji jest cieplo atomizacji. Elektrony metalu mogq absorbowat energie Bwietlng a nastqpnie emitowat jq. Niektore emitujq elektrony po naiwietleniu promieniowaniem krotkofalowym. jest to tzw. nastqpuje wiqc pelne odbicie Bwiatla. Typowe mechaniczne wlaiciwoici metali to kowalnoid i ciqgliwoid.po ogrzaniu (emisja termojonowa). z wyjqtkiem miedzi i zlota. Miedi ma barwq czerwonawq. inne .Powierzchnia metali jest z reguly gladka i blyszczqca. efekt fotoelektryczny. Jak z tego wynika.zoltq. gdyz metale te absorbujq niektore barwy bardziej intensywnie nii pozostale.7 Temperatura wrzenia ["C] 1331 890 766 701 685 2477 1120 1492 1370 1638 3927 2447 2237 2480 3280 3380 2642 204 1 2887 2887 2837 2582 908 AH0 161 108 90 82 78 326 149 177 164 178 565 324 272 326 473 515 397 28 1 416 425 430 339 126 Temperatura topnienia PC] 181 98 64 39 29 1277 650 838 768 714 2030 660 30 1539 1668 1990 1875 1245 1537 1495 1453 1083 420 Li Na K Rb Cs Be Mg Ca Sr Ba B A1 Ga Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn .

[kJ. Niektore metale majq jednak strukturq przestrzennie centrowanq (w kt6rej wypet nienie przestrzeni nie jest maksymalne). wiqzqcych oddzielne czqsteczki kowalencyjne w fazie stalej. KolejnoiC temperatur topnienia. istnieje jednak wyrainy zwiqzek tej energii z liczbq niesparowanych elektronow. Chociaz wiqzania w metalu sq dluzsze i slabsze.. a te z kolei wiqksze niz metale I grupy.maleje w obrqbie grupy ukladu okresowego ze wzrostem liczby atomowej. a odlegloici miqdzyatomowe w krysztale metalu sq wiqksze niz w czqsteczce dwuatomowej (tabl. (tabl. Wynika to z porownania ciepla sublimacji krysztalu metalu z cieplem dysocjacji czqsteczek M. 2.8). w kolejnoici Li-Na-K-Rb-Cs. w ktorej liczba koordynacyjna wynosi 12. mol-'1 Li Na K Rb Cs $ ciepla dysocjacji czqsteczki M.4. zaleznie od ukladu sqsiednich warstw w strukturze: regularne zwarte ABC ABC i heksagonalne zwarte ABAB (struktury metaliczne omowiono w poczqtkowej czqici tego rozdzialu).24. CAI CAI 161 108 90 82 78 2. calkowita energia wiqzania w krysztale metalu jest wiqc wiqksza. jest ich znacznie wiqcej niz w czqsteczce M.9 OdlegloSci miqdzyatomowe w czpsteczkach M.9). sq jednak zblizone do energii sieciowej krysztalow jonowych i znacznie wiqksze od energii sil van der Waalsa. ze sila wiqzania metalicznego jest zalezna od liczby elektronow walencyjnych.mol-'1 w czqsteczce M. kazdy atom sqsiaduje tu najbliiej z oimioma atomami. T a b l i c a 2. wskazuje to. W szeregu pierwiastkow przejiciowych energia kohezji poczqtkowo zwiqksza siq w kolejnoici Sc-Ti-V ze wzrostem liczby niesparowanych elektronow d i osiqga minimum dla Zn. ze jest ono odwrotnie proporcjonalne do odlegloici miqdzyjqdrowej. Istniejq dwa typy ulozenia zwartego. kazde wiqzanie powinno byc slabsze. przy czym szeiC innych atomow znajduje siq w odlegloici o 15% wiqkszej. Jeieli elektrony walencyjne w metalu sq rozdzielone miqdzy duiq liczbq wiqzan. np. i krysztalach metali OdlegioSC w metalu OdlegloSC Porbwnanie ciepel sublimacji i dysocjacji Cieplo sublimacji metalu [kJ . a wiqc dluzsze. W stanie pary litowce wystqpujq jako czqsteczki dwuatomowe. Metale I11 grupy majq wiqksze energie kohezji niz metale I1 grupy. gdy elektrony d sq sparowane. a w jeszcze wiqkszym stopniu kolejnoiC temperatur wrzenia pokrywa siq doiC dokladnie z kolejnoiciq energii kohezji. wskazuje to. Nie wyjainione obnizenie energii kohezji wystqpuje dla Mn. Wartoici energii kohezji zmieniajq siq w doiC szerokich granicach. 2.8 T a b l i c a 2. Jezeli pominie siq tq niewielkq r6znicq odlegloici miqdzy najblizszymi i nieco . Struktury krystaliczne metali Pierwiastki metaliczne majq zwykle strukturq regularnq zwartq.

mozna przyjqd. oprocz struktur tu podanych.25.10). roztwory sodu w cieklym amoniaku). struktury bardzlej zlozone 3' Cynk I kadm maj4 zdeformowanq strukture heksagonalnq zwarta Pierwiastki metaliczne zwykle lqczq siq z innymi pierwiastkami metaiicznymi. teoria powinna wyjainid niezwykiq ruchliwoid elektronow. tworzqc roznorodne stopy. Tabl~ca 2. Moziiwoid przesuwania siq plaszczyzn jest najwiqksza w strukturach regularnych zwartych. poniewaz wiqkszoSC wlaiciwoici metalicznych wykazujq rowniei metale w stanie cieklym (np. 2. defekty punktowe w sieci krystalicznej oraz wystqpowanie Sladowych domieszek w sieci. czesto w roznych stosunkach. Nie mozna tu zakladaC kierunkowoici wiqzan. . ktore majq wyglqd i wlaiciwoici metali. Typ struktury zmienia siq wraz z poloieniem pierwiastka w ukladzie okresowym (tabl. Ponadto. rtqd) lub w roztworze w odpowiednim rozpuszczalniku (np.dalszymi sqsiadami. zawlerajacych prawdopodobnle atomy na roznych stopnlach utlen~enla Wolfram I uran tworzq. P I g o zlozonych strukturach. istotnq role odgrywajq tu rowniez defekty fizyczne. odznaczajq siq wiqc one z reguly mniejszq twardoiciq i latwiej ulegajq odksztalceniu niz struktury heksagonalne lub regularne przestrzennie centrowane. ze liczba koordynacyjna dla struktury regularnej przestrzennie centrowanej wynosi w przyblizeniu 14. Wlaiciwoici mechaniczne: kowalnoid i ciqgliwoid zalezq od latwoici przesuwania siq sasiednich plaszczyzn sieciowych wzglqdem siebie.10 ZaleinoSC struktur metali od ich poloienia w ukladzie okresowym 0 struktura regularna przesfrrennle centroxana struktura heksagonalna zwarta struktura regularna zwarta 0 'I Mangan wystqpuje w trzech odmlanach pol~morticznych a. Teorie wiqzania w metalach Kazda uzyteczna teoria wiqzania metalicznego powinna tiumaczyd powiqzanie miedzy wieloma identycznymi atomami w czystym metalu i powiqzanie miqdzy atomami roinych metali w stopach. 2. np. granice ziarn i dyslokacje.

a tym samym i sila kohezji. jest to po prostu jedna z mozliwych struktur granicznych (rys. Teoria elektrondw swobodnych Juz w 1900 r. Omowiona teoria tlumaczy jakoiciowo zwiqzek wzrostu energii kohezji metali ze wzrostem liczby elektronhw walencyjnych.1. ktory przyjql. Om6wiona teoria nie wyjainia wystqpowania wlaiciwoici metalicznych w stanie cieklym i roztworze. Struktura rzeczywista jest hybrydem rezonansowym.44a i b). 2. 2. 2. kazdy atom jest tu otoczony przez 8 najblizszych i 6 nieco dalszych atomow. co prowadzi do utworzenia normalnego wiqzania dwuelektronowego. przez Lorentza. Wzrost energii kohezji w grupach 1-11-111 jest uwarunkowany mozliwoiciq utworzenia przez atomy zwiqkszonej liczby wiqzan w strukturach rezonansowych. Atom litu moze utworzyb dwa wiqzania. Atom moze rowniez by6 powiqzany z dowolnym innym spoirod swych oimiu lub czternastu sqsiadow.44~. jezeli ulegnie jonizacji. Koncepcja ta zostala uiciilona w 1923 r. Drude traktowal elektrony poruszajqce siq w sieci metalu podobnie jak swobodne czqsteczki gazu. Niektbre rezonansowe struktury litu czyli mieszaninq wszystkich moiliwych struktur rezonansowych. ObecnoiC jon6w moglaby wytlumaczyb przewodnictwo elektryczne. a) Li Li-Li Li b) Li Li Li Li c) I I Li-Li Li-Li Li-Li Li-Li Li-LiLi'Li I Li Li LiLi I I Rys..44. odpowiadajq temu struktury rezonansowe typu przedstawionych na rys. Teoria wiqzan walencyjnych Rozwazmy prosty metal. ktore mogq poruszab sic. kt6ry moze zostaC uwspolniony z jednym z atomow sqsiednich. Model ten tlumaczy swobodny ruch elektronow. Atom litu ma w powloce zewnqtrznej jeden elektron.25. 2. duza bqdzie energia rezonansu. lit. .25. spojnoib metalu jest uwarunkowana elektrostatycznym przyciqganiem siq dodatnich jonow i chmury elektronowej. ktbry ma strukturq regularnq przestrzennie centrowanq.2. w przestrzeniach miqdzywqzlowych. Poniewaz istnieje bardzo wiele takich struktur. W metalicznym licie energia kohezji jest trzykrotnie wiqksza niz energia dysocjacji dla Li. np. i e metal stanowi sieb sztywnych kul (jonow dodatnich) zanurzonych w gazie swobodnych elektronow. oparte na tej teorii obliczenia dajq jednak znacznie gorsze wyniki niz podobne obliczenia energii sieciowej zwiqzkow jonowych.2.

2. Orbitale molekularne czqsteczki Liz zostaly omhwione poprzednio. czyli dwa orbitale wiqzqce (rys. W powloce walencyjnej sq trzy puste orbitale 2p. oznacza.2. W czqsteczce Li. cztery orbitale atomowe utworzylyby cztery orbitale molekularne . ze w istocie tworzq kontinuum (rys. Gdy wzrasta liczba atomow w klasterze. a obecnoiC takich orbitali atomowych jest warunkiem wystqpowania wlaiciwoici metalicznych. Mowi siq wowczas o zwiqzkach z niedoborem elektronow. Trzy elektrony walencyjne trzech atomow zajqlyby wiqzqcy (2 elektrony) i niewiqzqcy orbital molekularny (1 elektron) (rys. ObecnoiC dw6ch niewiqzqcych orbitali molekularnych miqdzy orbitalami: wiqzqcym i antywiqzqcym zmniejsza przerwq energetycznq miqdzy orbitalami. w ktorych kazdy atom uwspolnia swe nieliczne elektrony z niektorymi sqsiadami i uzyskuje udzial w ich elektronacli. tworzqc trzy orbitale molekularne . 2. tworzqc wiqzania koordynacyjne. jeden niewiqzqcy i jeden antywiqzqcy. tlen. . w przypadku duzej liczby atomow poziomy energetyczne orbitali znajdujq siq tak blisko siebie. Puste orbitale atomowe mogq by6 wykorzystane do utworzenia dodatkowych wiqzan w dwojaki sposob: 1) Puste orbitale atomowe mogq przyjqk wolne pary elektronow od innych atomow lub ligandow.jeden wiqzqcy. 2) Mogq powstawak klastery. azot. ze trzy atomy Li lqczq siq tworzqc Li. maleje nadal odstqp miqdzy poziomami energetycznymi roznych orbitali. Teoria orbitali molekularnych i teoria pasmowa Atom litu ma nastqpujacq struktur~elektronowq Czqsteczka Liz wystqpuje w fane pary.3.jeden wiqiqcy i jeden antywiqzqcy.45d).25.45b). Orbitale te sq obsadzone przez szeiC elektronow: Wiqzanie powstaje. Zaloimy. atom nie moze osiqgnqk struktury gazu szlachetnego.dwa wiqiqce i dwa antywiqzqce. (Wqgiel w swym stanie wzbudzonym. gdyz wiqzqcy orbital molekularny 02s jest zapelniony i odpowiedni orbital antywiqzqcy jest pusty. ze powloka walencyjna ma wiqcej orbitali atomowych niz elektronow. ze nawet gdy wszystkie elektrony zostanq wykorzystane do utworzenia normalnych wiqzan dwuelektronowych. fluor i neon nie zawierajq pustych orbitali atomowych w powloce walencyjnej i sq wszystkie niemetalami. Wystqpuje to w przypadku wielu boranow i karbaboranow i jest charakterystyczne dla metali.4%). a u wlqzanlu uczestniczy orbital atomowy 2s. Elektrony walencyjne zajmujq wiqzqcy orbital molekularny (rys.45a). Cztery elektrony walencyjne zajqlyby dwa orbitale molekularne o najmniejszej energii. Energia niewiqzqcego orbitalu molekularnego jest poirednia miqdzy energiami orbitali: wiqiqcego i antywiqzqcego.) Fakt. 2. Wowczas trzy orbitale atomowe 2s polqczylyby siq. 2. Orbitale atomowe 2s obu atomow Li lqczq siq tworzqc dwa orbitale molekularne ..

a orbital molekularny moie zawieraC dwa elektrony.orb~tole atomowe orb~tale molekularne antyw~qzo~y a) L I ~ ++ < atom atom atom atom w~ele atom& nlewlqzqcy - atom wlele bllsko pdozonych poz~ombw orb~tohmolekularnych tworzy pasmo (~stn~eje poz1om6w n energ11 I n elektronhw. Tylko znikomo maiej energii wymaga przeniesienie elektronu na nie obsadzony orbital molekularny. i e wypelniona jest tylko polowa ogblnej liczby orbitali molekularnych w pasmie walencyjnym 2s. co umoiliwia ich szybkq migracjq do innych czqici metalu. 2. wiqiqce orbitale molekularne. Tlumaczy to duze przewodnictwo cieplne i elektryczne metali. posmo jest wlec zopetnlone tylko w pdow~e) Rys. Poniewaz w atomie litu jest tylko jeden elektron walencyjny.45. elektrony wykazujq wiec duiq ruchliwoiC. Orbitale molekularne rozciqgajq siq w trzech wymiarach obejmujqc wszystkie atomy krysztalu. W wyniku ogrzania jednego konca kawalka metalu znajduj~ce w tym koncu siq elektrony uzyskujq energiq i przemieszczajq siq na nie obsadzony orbital molekularny. wynika z tego. Tworzenie przez orbltale molekularne pasm w metalach Liczba orbitali molekularnych musi by6 z definicji r6wna liczbie pierwotnych orbitali atomowych. tj. kt6rego temperatura .

Gdy na jednym koncu metalu umieici siq elektrodq dodatniq.46a).46b). 2. W nieobecnoici pola elektrycznego.mol-l. we wszystkich kierunkach poruszajq siq jednakowe liczby elektronow. 2. Ze wzglqdu na to beryl zachowuje sie jak metal. orbitale atomowe 2p tworzq pasmo 2p orbitali molekularnych. Ze wzglqdu na to nakladanie siq pasm. wowczas elektrony przemieszczajq siq w wiekszym stopniu w kierunku anody niz w kierunku przeciwnym. Analogicznie. Metal przewodzi elektrycznoii. nie ma przerwy energetycznej. wynikiem tego jest przeplyw prqdu elektrycznego. W licie brak jest przerwy energetycznej. 160 kJ. dzieki czemu mogq poruszaC siq swobodnie w krysztale. ktore obsadzajq pasmo walencyjne 2s orbitali molekularnych. czqiC pasma 2p jest obsadzona i czqii pasma 2s jest pusta. Mozliwe jest wiqc przeniesienie elektronow na nie obsadzony poziom w pasmie przewodnictwa. co umozliwia swobodny ruch elektronu. Pasma w tym przypadku nakladajq siq. . 2. W przypadku izolowanego atomu berylu roznica energii miqdzy orbitalami atomowymi 2s i 2p wynosi ok. Gorna czqiC pasma 2s pokrywa siq z dolnq czqiciq pasma 2p (rys.46 a) Metaliczne orbitale molekularne litu tworzqce pasmo ohsadzone w polowie.wzrasta. b) or bltole otomowe or bltole rnolekulorne pozlomy puste pozlomy puste orbltole otomowe orbltote molekulorne ' pozlorny obsodzone Rys. na drugim zai elektrodq ujemnq. przewodzenie elektrycznoici jest wynikiem doplywu niewielkiej energii powodujqcej przeniesienie elektronu na poziom nie obsadzony. gdyz tylko polowa ogolnej liczby orbitali molekularnych w pasmie walencyjnym jest obsadzona przez elektrony (rys. Podobnie jednak jak orbitale atomowe 2s tworzq pasmo 2s orbitali molekularnych. moze wiqc nastqpii przeniesienie elektronu z wypelnionego pasma walencyjnego do pustego pasma przewodnictwa. poniewaz orbitale molekularne obejmujq caly krysztal i nie ma praktycznie przerwy energetycznej (pasma wzbronionego) miqdzy obsadzonymi i nie obsadzonymi orbitalami molekularnymi. b) metaliczne orbitale molekularne berylu tworzqce nakladajqce sic pasma Atom berylu zawiera dwa elektrony walencyjne.

Polprzewodnictwo wystqpuje rowniei w wyniku wprowadzenia do izolatora odpowiedniej domieszki. Wystqpienie w praktyce jednej z tych mozliwoici zaleiy od chemicznego charakteru obu pierwiastkow oraz stosunku wielkoici ich atomow.25. jak i niesparowane elektrony pozostale w. co ulatwia przeniesienie elektronow. 2. Przewodnictwo elektryczne polprzewodnikow zwiqksza siq z temperaturq. a sklad chemiczny stopu moze wahaC siq w szerokim zakresie. natomiast atomy wiqkszoici pozostalych pierwiastkow obsadzajq wiqksze luki oktaedryczne. Weimy najpierw pod uwagq chemiczny charakter obydwu pierwiastkow. Male atomy innego pierwiastka mogq przenikak do tych luk nie zmieniajqc struktury metalu.2. Stopy takie noszq nazwq stalych roztworow miqdzywqzlowych i mogq by6 tworzone przez wodor. c) stop substytucyjny. ktorej pasmo wypelnia przerwg energetycznq w izolatorze. Nie jest wiqc mozliwe przeniesienie elektronow na poziom pusty. w przypadku ktorych przerwa energetyczna miqdzy sqsiednimi pasmami jest mala i energia cieplna wystarcza do przeniesienia niewielkiej liczby elektron6w z zapelnionego pasma walencyjnego do pustego pasma przewodnictwa. (Defekty sieciowe i polprzewodniki omowiono w poprzednich punktach tego rozdzialu. stanowiqcy sieC sferycznych atomow lub jon6w. Stopy W wyniku zmieszania ze sobq dw6ch metali w stanie stopionym lub zmieszania metalu z pierwiastkiem niemetalicznym moze powstak: a) zwiqzek jonowy. Stopy miqdzywezlowe i zwiqzki pokrewne Istotnq role odgrywajq takze wzglqdne rozmiary atomow. na kt6rym moglyby siq swobodnie poruszat. ElektrycznoiC mogq przewodzie zarowno elektrony przeniesione do pasma przewodnictwa. Nie wystqpuje wiqc wiqksza przerwa energetyczna miedzy obsadzonymi i nie obsadzonymi orbitalami molekularnymi.26. nie metaliczny.1. izolatory i pblprzewodniki W przewodnikach elektrycznoici (metalach) pasmo walencyjne jest tylko czqiciowo wypelnione lub pasmo walencyjne i pasmo przewodnictwa nakladajq siq. powstanie produkt jonowy.26. prawdopodobnie gesto uloionych. Metal. Polprzewodniki sq w zasadzie izolatorami. wqgiel i azot w roznych metalach.) 2. . zawiera wielkq liczbq luk tetraedrycznych i oktaedrycznych. Przewodniki.pasmie walencyjnym. Bardzo male atomy wodoru zajmujq luki tetraedryczne. zaleznie od procentu obsadzonych luk.4. d) prosta mieszanina. bor. W izolatorach (niemetalach) pasmo walencyjne jest zapelnione i wystqpuje istotna przerwa energetyczna miqdzy pasmem walencyjnym a nastqpnym pustym. Atomy drugiego pierwiastka zajmujq wiqc poloienia miqdzywqzlowe w sieci metalu. wzrasta bowiem prawdopodobienstwo przenoszenia elektron6w. b) stop miqdzywqzlowy. Gdy pierwiastek silnie elektroujemny wprowadzi sig do metalu o malej elektroujemnoici.

W ukladzie Cu/Au w temperaturach wyzszych niz 450°C wystepuje struktura doiC nieuporzqdkowana. Stosunkowo niewiele metali tworzy ciqgly roztwor staly tego typu. Atomy obydwu metali muszq by6 zbliione wielkoiciq . 2. utrudnia bowiem przesuwanie siq warstw atomow wzglqdem siebie. Hume-Rothery wykazal.w szczegolnoici jednakowe powinny by& liczby elektron6w walencyjnych.ich promienie metaliczne nie powinny rozniC siq wiqcej nii o 15%. gdy stosunek promienia mniejszego atomu do promienia wiqkszego atomu jest zawarty w przedziale 0. Stopy substytucyjne Gdy dwa metale wykazujq calkowitq mieszalnoiC (rozpuszczalnoiC) wzajemnq. w wyniku jednak powolnego ochladzania moze powstab bardziej uporzqdkowana nadstruktura (rys. przyklady takich metali to miedi i nikiel lub miedi i zloto. Miqdzywqzlowe wqgliki zelaza silnie wplywajq na wlaiciwoici stall. Miedzywezlowe borki.2. wplywa jednak silnie na jego twardoiC.Roztwory miqdzywqzlowe powstajq. 3..c) bezladny stop substytucyjny. 2. ze istniejq trzy warunki calkowitej mieszalnoici: 1. kowalnoic i ciqgliwoit.26. Wlaiciwoici chemiczne metali muszq by6 zbliione . ObecnoiC obcych atomow w lukach miqdzywqzlowych nie zmienia w wiqkszym stopniu struktury metalu. W takim przypadku jeden atom moze zastqpowaC drugi w dowolnym miejscu sieci.732. wqgliki i azotki sq niezwykle twarde i odporne chemicznie oraz majq bardzo wysokie temperatury topnienia. b) stop miqdzywqzlowy (atomy X zajmujq polozenia miqdzyw~zlowe). Obydwa metale muszq mieC jednakowq strukturq krystalicznq. d) nadstruktura (uporzildkowany stop substytucyjny) .414-0. a o o a a o a o Rys 2 47 Struktury metalu I stopow a) sieC czystego metalu.47). wowczas mogq tworzyd roztwory stale. 2. o skladzie zmieniajqcym siq w sposob ciqgly.

Gdy spelniony jest tylko jeden lub dwa z tych warunkow.90 i 2.5%). mimo strukturalnego i chemicznego podobieristwa metah. W ukladzie miedilcynk (promienie metaliczne wynoszq tu 1.21: 13 i 7: 4. 2. substytucyjny roztwbr staly Cu w Zn Powiqzania miqdzy roznymi fazami przedstawia wykres fazowy (rys. obydwa metale majq zwarte struktury regularne i podobne wlaiciwoici chemiczne. Nawet gdy faza wystqpuje w pewnym zakresie skladow.88% 97-100% Zn Zn Zn Zn Zn Struktura bezladny.44 A (roiniq slq o 12. gdy stosunek sumy elektronow walencyjnych do liczby atomow wynosi 3 : 2. Hume-Rothery stwierdzil.Zn.50% 60.28 i 1. mozna jej przypisak typowy sklad lub idealny wz6r. gdyz promienie metaliczne tych pierwiastkow. Hume-Rothery pr6bowal usystematyzowaC skkady utworzonych faz.12). chociaz ich stosunek stechiometryczny moze zmleniak siq w pewnych granlcach. .35 A. rozniq siq o 23. substytucyjny roztwor staky Zn w Cu zwiazek m~qdzymetal~czny przybl~zonymskladz~eCuZn o zwiqzek m~edzymetal~czny przybl~zonymsktadzle Cu.28 A 1.35% 45. znajdujq siq bowiem w tej samej pionowej grupie ukladu okresowego. niezaleznie od rodzaju tworzqcych je metali (tabl.T a b l i c a 2 11 Promienie metaliczne pierwiastkow (dla liczby koordynacyjnej 12) (w A) W podanym przykladzie ukladu Cu/Au promienie metaliczne wynoszq 1. bezladny. W zakresie tym wystqpuje szereg faz miqdzymetahcznych. Na przykzad sod i potas tworza tylko ogranlczone roztwory stale.2%) wystqpuje wiqc piqk roznych struktur: 1 Faza GI B Y E fl Sklad 0.65% 82. rozniq siq wiqc tylko o 7.7%. wynoszqce 1.38 A. z ktorych kazda zachowuje siq jak zwiqzek dwoch metali. wowczas powstanq bezladne substytucyjne roztwory stale w bardzo ograniczonym zakresie skladbw. o zwlqzek m~edzymetalicznyo przyblizonym skladzie CuZn. 2. Mozna wiqc oczekiwak calkowitej rozpuszczalnoici wzajemnej Cu i Au.48). y i E wystqpujq zawsze. ze fazy B.

Sn AgZn Cu.Si '4g3Al CoZn. I NI l~czbaelektron6w . Wykres fazowy dla ukladu Cu/Zn [wedlug Bohma I Klemma.Si AgsAI3 Au. ze w przypadku metal] grupy Fe. Cu.. * Nalezy przy]&.1 Rys.AI Cu. 243.Al. 69 (1939)l Przyklady zwiqzkbw miedzymetalicznych przy r6inych stosunkach liczby elektronow walencyjnych do liczby atomow Liczba elektronow walencyjnych Wzor ~dealny Liczba atombw CuZn Cu. 2.cynk I% atom. anorg.48. Chem. Z. CuZn. Co walencyjnych wynosi 0.

2.sp3d 1 dsp2? 13 Podac struktury wymienionych zwiqzkow oraz okreslic. Butterworths. czy tez nle a) BeCI. p i d atomu sqsiedniego 10 Podac trzy reguly liniowej kombinacji orbitali atomowych 11 Podac trzy typy zhybrydyzowanych orbitali. . Oxford University Press.. 1966 J Gillesp~e. ktore ze wzgledu na stosunek promleni atomow powinny mlec Iiczbq koordynacyjnq 8. G W A Fowles. w jakim stopniu nastepujqce zwiqzki przewodzq elektrycznosc 1 jaki jest mechanlzm przewodnictwa w kazdym przypadku a) NaCl (stopiony). w rzeczywistosc~ majq liczbq koordynacyjnq 6 8 Wymienic typy defektow wyst~pujqcych c~ele w stalym 1 podac ~ c przyklady Okreslic mozliwosc h wystqpowania 1 mechanizm przewodnictwa elektrycznego w kazdym przypadku 9 Zllustrowac rysunkiem nakladanie siq orbitali s. .28. 1961 Cartmell. NO I CO 15 W jaki sposob 1 dlaczego zmienia sie sila kohezji w kierunku od gory ku dolowi grupy metali w ukladzie okresowym lub przy przejsciu z jednej grupy do drugiej? Jakie zmiany wlasawosc~ fizycznych towarzyszq tym zqlanom sily kohezj~? 16 Wyttumaczyc zachowanie sic przewodnikow. 1975 E Addison. 4th ed. f) F 2 0 . 11. Zadania 1 Powiqzac tendencje atomow do przyjmowania lub oddawania elektronow z typami tworzonych przez nle wiqzan 2 Okreshc. 14 Opierajqc siq na teorii orbitali molekularnych okreslic rzqd wlqzania I liczbq niesparowanych elektronow w 0... p i d jednego atomu 1 orb~talis. Q Rev Chem Soc. h) IF. (ciekly) 3 Dlaczego zwiqzki jonowe sq zwykle wysokotopl~we. O:. e) PF3. 3rd ed. 1) SOz. c) NaCl (staly).R S Nyholm.natomiast wiekszosc prostych zwiqzkow kowalencyjnych ma niskie temperatury topnienia? Wytlbmaczyc wysokq temperature topnienia diamentu 4 Jakie sq najmnlejsze wartosci stosunku promieni dla roznych liczb koordynacyjnych? Podac przyklady typow struktur krystalicznych zw~wanychz kazdq liczbq koordynacyjnq 5 Wymienic 1 naszkicowac trzy pospolite struktury krystaliczne metal1 6 Podac liczby koordynacyjne jonow 1 opisac struktury krystaliczne blendy cynkowej. 339 (1957) .-.. (para). g) SF4..Valency and Molecular Structure". e) CCI... izolatorow 1 polprzewodnikow na podstawie teorii pasmowej 17 Opisac struktury stopow miedzyw~zlowych 1 substytucyjnych 1 okreslic warunk~ ich powstawania 2. . d) PCI. dlaczego niektore krysztaly.. Literatura uzupelniajqca Struktura 1 2 3 4 A W E R F Wells. wurcytu 1 chlorku sodu.Structural Principles in Inorganic Chem~stry". O. czy kqty miqdzy wiqzaniami sq znieksztalcone w stosunku do wartosci teoretycznych.. b) NaCl (wodny roztwor)..Structural Inorganic Chemistry". Longmans. uwzglqdniajqc ulozenie jonow oraz obsadzenie luk tetraedrycznych 1 oktaedrycznych 7 Napisac rownanie Borna Landego I zdefiniowac jego wyrazy Korzystajqc z tego rownania wytlumaczyc. J) SF.Inorganic Stereochemistry". ktore mogq byc utworzone przez atom zawierajqcy w swej powloce walencyjnej tylko orbitale s i p Naszkicowac ksztalty 1 stereochemiq utworzonych orb~tali zhybrydyzowanych 12 Jakie sq geometryczne konfiguracje zhybrydyzowanych orbitali sp3dZ. . c) SiCI. b) BCl. O. d) Cu (stala).27.

May 1969 ..Introduction to Valence Theory". 179 (1960) C C Addlson.Valency and Molecular Structure". 339 R J Glllespie.Comprehensive Inorgan~cChemlstry".. J Selbin. (1967) Molecular Geometry.Orbitals and Symmetry". .. Revlew of bonding in metals.Theoretical Inorganlc Chemlstry". Q Rev Chem Soc. 2nd ed revlsed. The chemistry of llquid metals. . Prentlce Hall. 3rd e d .Ionic Crystals. 1966 J Worral. 1961 K Wade. 3rd e d . McGraw-H111.. Van Nostrand Relnhold. Lattlce Defects and Non-Stolch~ometry. 2nd e d .caly zeszyt posw~qconometalom i stopom W E Addison. 1963 W Hume-Rothery. London 1967 Gould (red). Rev~ewof bonding in metals. Wiley.Chemistry of Sollds".Allotropy of the Elements". Pergamon. A C S serles No 62... 1974 E Cartmell. Sciences Paperbacks and Chapman and Hall Ltd .. 1968 6 N N Greenwood. 10. J Chem Educ. 1971 R J Glllesple. Inorganlc stereochemlstry. American Chemlcal Soclety. R N Porter.Stereochemlstry and Bond~ngIn Inorganlc Chemistry". Research. . Chem Brlt .. . . 47. 11 (1964) B L Mordlke. 1972 20 J E Ferguson. 18 (1970) Advan Chem.. . Oxford Un~versltyPress. 1970 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Metale 23 24 25 26 27 28 29 30 Chem Brzt. . s 182-184.Electrons and Chemlcal Bonding". 1974 21 J Donohue. Nelson. 1970 J N Murrell. Butterworths. 1964 C A Coulson.. Macdonald. Wlley. 295 (1963) I Electron pair repulsion model for molecular geometry. 1968 7 D M Adams...Fundamentals of Inorganlc Crystal Chemistry". . .The Structures of the Elements". J M Tedder. . 2nd ed. Nonsto~ch~ometric Compounds. .. Benjamin.Valence Theory".. McGraw-H111. Valence-shell electron repuls~ontheory of directed valency. G W A Fowles. 1974 22 D S Urch. 1973 . 13. . 1969 A K Barnard.Theoretical Bass of Inorganic Chernlstry". Van Nostrand Relnhold.3. . .. J Chem Educ. . 1969 M C Day. 1963 . 1970 H B Gray. .. ..Butterworths. I J Worral. 1965 M Karplus.The Nature of the Chemlcal Bond".Valencen. Oldbourne Press.Inorganic Sohds". 1969 L Paullng. Oxford Un~vers~ty Press.Electron Defic~entCompounds". 331 (1974) A K Galwey. Advan Chem No 39. Wlley. (1957) 11. S F A Kettle.Atoms and Molecules".. Pengun. Benjamin. . 40. R S Nyholm..5 H Krebs. Metallurg~st. 221.

Rozmiary atomow i jon6w Rozmiary atombw malejq. im wiqksza jest liczba utraconych elektronow (tj.1. kation jest znacznie mniejszy od atomu metalu. Ponadto wzrasta stosunek dodatniego ladunku jqdra do liczby orbitalnych elektronow. Na przyklad ladunek jqdra berylu jest o jeden wiqkszy nii ladunek jqdra litu. Jon dodatni powstaje w wyniku oderwania od atomu jednego lub wiqkszej liczby elektronow. promien atomu wzrasta w kierunku od gory ku dolowi kolumny. najmniejszy zai atom fluorowca. im wiqkszy ladunek jonu) promien atomowy Na promien jonowy Na+ 1.76 A 0. Jest to spowodowane wystqpowaniem dodatkowych powlok elektronowych. w grupie litowcow. np. Zwykle sq to wszystkie elektrony zewnqtrznej powloki.99A l8 A .17 0. elektrony orbitalne berylu sq wiqc przyciqgane silniej i znajdujq siq blizej jqdra. efekt ten jest silniejszy od efektu wzrostu ladunku jqdra. ktore silniej przyciqga elektrony. Jon dodatni jest zatem mniejszy nii odpowiedni atom. W danym okresie najwiqkszy jest atom litowca.3. tym mniejszy. wowczas kontrakcja wielkoici atomow wystqpuje jeszcze wyrainiej. a poniewaz pozostale powloki nie zajmujq zbyt duiej przestrzeni. W kazdej grupie ukladu okresowego. gdy przechodzi siq od lewej do prawej strony okresu w ukladzie okresowym.64A Gdy powstaje jon ujemny.l . Zwiqksza siq wiqc efektywny ladunek jqdra. efektywny ladunek jqdra maleje i rozmiary chmury elektronowej wzrastajq. Gdy okres obejmuje dziesiqC pierwiastkow przejiciowych lub czternaicie pierwiastkow wewnqtrznoprzejSciowych. do atomu przylqcza siq jeden lub wiqcej elektronbw.57 A 498 A promien atomowy Fe promien jonowy Fe2+ promien jonowy Fe3+ 1. Jony ujemne sq wiqksze niz odpowiadajqce im atomy promien kowalencyjny C1 promien jonowy C1- 0.

32 Zr 1.56 .lO As a 1. 3 4 1.56 Wartosc~dla gazow szlachetnych'*' s4 p r o m ~ e n ~ dwolnych (me zwlqrdnych) atomow.34 Au 1.17 Tc 1.80 Al 0.17 Ru I .57 1.59 @ 1. 4 4 ( 1 .T a b l i c a 3.65 . 1.35 Fr 5 1.29 W Re 1.23 No 0.25 Ir 1.57 @ 1.22 Sn 1.89 Mg l 0.33 At 2.72 CI * 1.77 SI 0.69 Ac 0 a a a 1.36 Ca 2. .98 Ra ~ 0 1.58 @ 1.26 a 1.1952) .25 Sc TI V Cr Mn Fe CO NI Cu Zn Go a 1.14 I 2.91* Kr 1.41 BI 1.65 Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 1. a mate kolka .male promlenle (wedlug T Moellera.17 Ge m 1. 1. m 1. . 1.34 Ta 1.74 S * O F 0.00 2.45 Hf 1.25 In 1.59 @ 1.85 @ 1.21 Sb 1.61 @ 1. a 1..28 Pt 1.20X N Be B C N .55 1.26 a 1.70 @ 1.16 1. nle zas z promienlam1 kowalency~nym~ m~ Duze kolka oznaczajq duze promienle.37 Po 1. W~ley.14 Te 1.99 Br .46 1.66 * @ 1.62 1. Rh 5 Pd 1 Ag 1.20 Rn 6 7 i 2.30 Lantonowce 1.41 Hg 1.91 1.28 a 1.74 P 0.1 Promienie kowalencyjne pierwiastkbw (w A) 1 5 1 1 2 2 H 3 1 4 / 6 1 7 ( 8 9 I 0 1 1 2 Ill 13 IV 14 v 15 VI 16 VII 17 H -0.29 a 1.Inorgamc Chem~stry".17 Mo 1.40 Pb 1.03 I 1.04 Se * 0.3L a 1. porownywalnymi z promleniaml van der Waalsa.52 1 .60* Ar a e 3 .25 Cd 1.50 TL 1.24 0s 1.30 LI 1.22 Nb 1.44 Y 1.64 - 1.30 0 18 He - a 0.44 a 1.

W przypadku identycznoici innych czynnikow energia jonizacji maleje w kolejnoici s > p > d >f. a takze koniecznoik rozerwania kompletnej powloki elektronowej. . Wystqpuje to takze w przypadku metali pierwszej grupy ukladu okresowego. Usuniecie trzeciego elektronu jest znacznie trudniejsze ze wzglqdu na zmniejszenie promienia atomowego i wzrost ladunku jqdrowego.l.2). przy czym efekt ekranowania jqdra wzrasta w wyniku pojawiania siq kolejnych powlok elektronowych (tabl. Wystqpuje szereg odchylen od tych regul. trzeciej. ze w praktyce nie zachodzi. Poniewaz od wiqkszoici atombw mozna oderwak jeden. Energia potrzebna do oderwania najslabiej zwiqzanego elektronu od izolowanego atomu w stanie gazowym nosi nazwq energii jonizacji. znacznie trudniejsze usuniqcie elektronu z kompletnego oktetu. Wystarczajqco duza energia powoduje calkowite oderwanie elektronu i utworzenie jonu dodatniego. Pierwsza energia jonizacji wywoluje wiqc przemianq M -+ M'. a druga od trzeciej. trzecia M2+ -+ M 3 + itd. Energie jonizacjl [kJ mol-'1 pierwsza druga Energie jonizacji: pierwsza. druga M + + M2+. 1450 i 7730 kJ.2. WartoSC energii jonizacji zalezy od wielkoici atomu. 3. dwa. gdyz atom magnezu jest mniejszy. elektrony. doSC latwe jest oderwanie pojedynczego elektronu zewnqtrznego. d lub f i jest z nim silniej zwiqzany. odrywanie kolejnych elektronow staje siq coraz trudniejsze. energii jonizacji. druga i trzecia wynoszq dla magnezu odpowiednio 737. Energiq tq wyznacza siq spektroskopowo i wyraza w kJ . Czynniki te sq na ogol wzajemnie powiqzane. . im jest on mniejszy. W grupie tej oderwanie drugiego elektronu wymaga o tyle wiqkszej energii. Pierwsza energia jonizacji magnezu jest wiqksza niz odpowiednia wartoSC dla sodu. Ogolnie. energia jonizacji maleje zatem ze wzrostem promienia atomowego. Po usuniqciu pierwszego elektronu efektywny ladunek jqdra wzrasta i jon Mg+ jest mniejszy niz atom Mg. trzy . Dziqki ksztaltowi swego orbitalu elektron s przenika bliiej jqdra niz elektrony p. Energie jonizacji W wyniku dostarczenia atomowi energii nastqpuje przeniesienie elektronow na wyzsze poziomy energetyczne.. Jest to zwiqzane ze strukturq elektronowq atomu. . efektu ekranowania wewnqtrznych powlok elektronowych oraz typu oderwanego elektronu. mowi siq o pierwszej. ladunku jqdra. co wiqze siq z wiqkszym ladunkiem jqdra.3. pierwsza energia jonizacji jest wiqc mniejsza od drugiej. druga energia jonizacji jest wiqc wiqksza od pierwszej. .mol-l. Elektrony sq tym silniej zwiqzane z atomem. energia jonizacji maleje w kierunku od gory ku dolowi grupy i wzrasta w kierunku od lewej do prawej strony w okresie.mol. drugiej.

a 111ale kolkd .Chem~cal Perlod~c~ty'..Pierwsze energie jonizacji pierwiastkow (W kJ mol-') . . Relnhold. New York) . I)u/e kolkd oznaLzaJ4 du/e warto\cl.mdle wartoscl (wedlug R T Sandersona.

1.rtruktura gazu sdachetnego Ogolnie. w ktorej wystepowanie trzech szeregow przejiciowych wyrainie wplywa na energie . gdyz po oderwaniu jednego elektronu pozostaje trwala. w przypadku 0 i S pozostaje trwala i wypelniona w polowie powloka p. Konfiguracje elektronowe o szczegdlnej trwaioici wypelniony poziom s P wypelniony w polowie poziom p poziorny cakowicie wypeln~one . wypelnionej powloki elektronowej. Pierwsze energie jonizacji pierwiastkow dwoch pierwszych krotkich okresow wskazujq. wypelniona powloka s. Wartoici dla B i A1 sq mniejsze. duzej energii wymaga bowiem rozerwanie trwalej. podobnie. ze wypelniony w polowie poziom p jest r6wniez szczeg6lnie trwaly. Wykazujq one ogolnq tendencjq wzrostowq od Li do Ne i od Na do Ar. 3. Wystqpuje tu kilka nieregularnoici. Duze wartoici energii jonizacji dla Be i Mg sa zwiqzane z trwaloiciq wypelnionego poziomu s.Pierwsze energie jonizacji pierwiastkow w dwoch pierwszych krotkich okresach przedstawiono na rys.1. pierwsza energia jonizacji maleje regularnie w grupach glownych w kierunku od gory ku dolowi. 3. a duze wartoici dla N i P Rys. Odchylenie od tej tendencji wystepuje w grupie 111. Ne i Ar majq najwiqksze energie jonizacji w swych okresach.

stqd ujemne powinowactwo elektronowe 0'-. np sieci chlorku sodu.mol-I): 57 -66 15 121 -31 142 -702 333 . Odpycha on dalsze elektrony i przyjqczenie drugiego elektronu wymaga dostarczenia energii. wysokie wartoici dla niekt6rych pierwiastkow trzeciego szeregu sq zwiqzane z wlqczeniem 14 lantanowcow miqdzy La i Hf. Powinowactwo elektronowe Energiq uwolnionq w procesie przylqczenia dodatkowego elektronu do obojqtnego atomu w stanie gazowym nazywa siq powinowactwem elektronowym. Energiq utworzenia sieci krystalicznej.wymaga dostarczenia znacznej energii. Natomiast utworzenie jonow 0'.99 Na-NaMg-MgAl-AlSi+ Si' P-tPS -+SS+SZC1-c1- Podane wartoici wskazujq.jonizacji Ga. Tendencja w szeregach przejiciowych jest nieregularna. Powinowactwo elektronowe zaleiy od promienia atomu i efektywnego ladunku jqdra. irodlem potrzebnej do tego energii musi wiqc byk jakii inny proces . wiqze energiq sieciowq krysztalu z innymi danymi termochemicznymi. 3. Zrozumialy jest wiqc fakt wyst~powaniatych jonow w wielu zwiqzkach. Pierwiasrki znajdujqce siq w stanie standardowym trzeba najpierw prze- .i S2.3. Mimo to znane sq zwiqzki zawierajqce te jony. lecz wyznacza siq jq w sposob poiredni z cyklu Borna-Habera.moze to by6 utworzenie przez jony stalego krysztalu zwiqzane z wydzieleniem energii sieciowej lub proces solwatacji w roztworze. Do blqdnych wynik6u ~nozetu prowadziC uwzglqdnienie tylko jednego skladnika energii. In i T1. Oto niektore wartoici powinowactwa elektronowego (w kJ. mozna traktowak jako sumq kilku skladnikbw. Zwykle nastqpuje przylqczenie tylko jednego elektronu i utworzenie jonu jednoujemnego. Wiqcej s~czegolowpodano w publikacjach 1 i 2 wykazu literatury na koncu rozdzialu. w miarq moinoici nalezy wziqc pod uwagq pelny cykl energetyczny. Wielkoici tej nie mozna zmierzyc bezpoirednio. i e tworzeniu przez wszystkie fluorowce ujemnych jonow halogenkowych towarzyszy wydzielenie duzych iloici energii. 3.4. Cj kl Borna-Habera Cykl tell opl-acowany przez Borna i Habera w 1919 r.

. Cieplo tworzenia H jest wiqc rowne sumie energii wszystkich procesow cyklu: Wszystkie podane energie. nie zaleiy natorniast od drogi procesu. i e struktura nie jest jonowa. znajqc juz te wartoici. wystqpujqca np. Cykl Borna-Habera dostarcza rowniez pewnych informacji o jonowym lub kowalencyjnym charakterze wiqzania. Poiniej. by cieplo solwatacji wystarczylo do jej skompensowania. Zgodnie z prawem Hessa..E NaCl (krysztal) +energla sieciOwa Ciepla sublimacji. mol-'1 LiCl NaCl KC1 KI CaF. + I nepto tworzenia -H powinowactwo elektronowe. ze wiqzanie jest faktycznie jonowe.764 CdTZ -- -686 -617 .ksztalciC w atomy gazu. wydaje siq malo prawdopodobne.1966 -- . Teoretyczna energia sieciowa [kJ . ---- Energia sieclowa Borna-Habera [kJ mol-'1 Roznica [%I . Duza rozbieznoSC tych wartoici. Dawniej obliczano energie sieciowq dla znanych struktur krystalicznych. co umozliwialo otrzymanie wartoici powinowactwa elektronowego. ktore ostatecznie tworzq sieC krystalicznq dysocjacja + f~ ener~a jonizacji. jest dowodem. ZgodnoiC obu wartoici wskazuje.825 . gdyz w procesach tych dostarcza siq energiq do ukladu. a nastqpnie w jony. wykorzystano cykl Borna-Habera do obliczania energii sieciowej nieznanych struktur. Podczas rozpuszczania substancji jej sieC krystaliczna ulega zniszczeniu. calkowita energia procesu zaleiy jedynie od energii standw: poczqtkowego i kohcowego. duzq energiq jonizacji i malym cieplem solwatacji jonow.2584 . dysocjacji i jonizacji sq dodatnie. z wyjqtkiem energii sieciowej i powinowactwa elektronowego. Gdy energia sieciowa jest duza. opartego na wielkoiciach wyznaczonych doiwiadczalnie. mozna zmierzyt. Gdy obliczy siq energiq sieciowq zakladajqc teoretycznie wystqpowanie wiqzania jonowego. dla CdI. mozna otrzymanq wartoSC por6wnaC z energiq sieciowq obliczonq za pomocq cyklu Borna-Habera. moina wowczas przewidywaC nierozpuszczalnoiC substancji. OdpornoiC wielu metali przejiciowych na dzialanie czynnikow chemicznych mozna t1umaczyC duzym cieplem sublimacji.

Powszechnie stosuje siq wyrazenie: energia jonizacji + powinowactwo elektronoweJ544.3. jak i energii wiqzania w 100% kowalencyjnego. ktorego energia wzrasta. Stosujqc jednostki SI otrzymuje siq 0. Mulliken przyjql. 3. . Wiqzania kowalencyjne sq tworzone przez pierwiastki o zblizonej elektroujemnoici. ElektroujemnoiC niektorych pierwiastkow podano w tabl. Do wyznaczenia roinicy elektroujemnoici konieczna jest znajomoiC zarowno rzeczywistej energii wiqzania.3. w ktorym obie wielkoici sq wyrazone w kJ-mol-l. Ogblnie. Charakter czqiciowo jonowy powoduje wzmocnienie wiqzania. wiqzania jonowe zai przez pierwiastki znacznie rozniqce siq elektroujemnoiciq. Atomy majqce prawie calkowicie wypelnione zewnqtrzne powloki elektronowe sq bardziej elektroujemne od atomow o powlokach czqiciowo wypelnionych. ze elektroujemnoik jest iredniq tych wartoici.mol-l.3 Wspblczynniki elektroujemnoSci Paulinga (dla wiekszoici pospolitych stopni utlenienia pierwiastkbw) W przypadku ogolnym wiqzanie utworzone miqdzy dwoma atomami A i B ma charakter poiredni miqdzy wiqzaniem czysto kowalencyjnym A-B a wiqzaniem czysto jonowym A t B .. i e r6inica elektroujernnoici dw6ch atomow jest rdwna 0. Tabl~ca 3. male atomy przyciqgajq elektrony silniej niz atomy duze. przy czym A jest wyraione w kJ.mo1-l.088&.5. ElektroujemnoiC Tendencjq atomu znajdujqcego siq w czqsteczce zwiqzku chemicznego do przyciqgania do siebie elektronow nazywa siq elektroujemnoSciq atomu. czqiciej stosuje siq inne przyblizenie.energla wlazania w 100% kowalencyjnego Pauling stwierdzil. Jako miarq elektroujemnoici mozna traktowaC energiq jonizacji i powinowactwo elektronowe. Rzeczywistq energiq wiqzania a. sq wiqc bardziej elektroujemne. oparte na energii wiqzan. Wystqpuje tu rezonansowa stabilizacja wiqzania energia rezonansu = rzeczywista energla wiqzania .18 gdzie A oznacza energiq rezonansu w kcal. Poniewai znanych jest tylko niewiele wartoici powinowactwa elektronowego.

4).05.9 tj.d m . Otrzymal np. 3. 2 oznacza tu elektroujemnoid atomu. Poniewai energia ta musi by6 dodatnia. dla LiH. Rys.3 106. to powstanie miqdzy nimi wiqzanie kowalencyjne.088 $dla szeregu wiqzari i nazwal je roinicq elektroujemnoici miqdzy A i B.9 i 1.9 1. ze energia wiqzania w 100% kowalencyjnego jest rowna iredniej arytmetycznej energii czqsteczek A-A i B-B Energiq wiqzan w czqsteczkach A-A i B-B moina zmierzyd. ze jonowy charakter wiqzania jest zaleiny od roznicy elektroujemnoici (rys. W ten sposob otrzymano ogolnie przyjqte wartoici elektroujemnoici (tabl. to elektroujemnoici C.2). duia roznica elektroujemnoici prowadzi do powstania wiqzania jonowego.O przesuniqto poczqtek skali z XH = 0 do XH = 2. natomiast energiq wiqzania w 100% kowalencyjnego trzeba obliczyd. xCl . nastqpujqce wartoici: C-H H-Cl N-H 24. Uwzglqdniajqc fakt.4 0. Jezeli dwa atsmy majq zbliione elektroujemnoici. Odwrotnie. 3. 2) Pauling zaproponowal zastosowanie iredniej geometrycznej EA-B = JCKZZl a zatem energia rezonansu A = rzeczywista energia wiqzania Po przejiciu na jednostki SI Pauling obliczyl wyrazenie 0. C1 i N wyniosq odpowiednio 0.5 i 4. przyjqte zalozenie nie jest poprawne.moina zmierzyd. Roznica elektroujernnoici .~N-~H=1. 0.3 125.O. XC. np.XH = 0.O tj. co umozliwia obliczenie energii rezonansu.4. a wiqc wykazujq zblizonq tendencjq do przyciqgania elektronow. ze wiqzania rzeczywiste majq charakter poiredni miqdzy tymi dwoma przypadkami granicznymi. 3. Pauling wysunql koncepcjq.2. NaH i KH. obliczona energia rezonansu jest ujemna. gdyz w niektorych przypadkach. Jeieli XH = 0.0 . Stosuje siq tu dwie metody: 1) Zaklada siq.XH = 0.4 tj. W celu uzyskania dla C i F wartoici 2.9 0.

Cornell Unlverslty Adaptowdno zd zezwolenlem Cornell University Press ) .I male koika . mdfe wdrtoa~l Copyr~ght 1960.T a b l ~ c a3.4 ElektroujemnoSci pierwiastk6w wedlug Paulinga Elektroujemnosc zalely od stopnla utlenlenla p~erw~astka Podane wartoscl dotyczq najpospoi1t9zych stopnl utlen~enla (Du/e kolka omaczajd du/e wartoycl.

jonowy charakter HI wynosi 4%. a takze od zdolnoici ulegania deformacji.7.45%. elektrony sq odciqgane od jonu ujemnego ku jonowi dodatniemu i utworzone wiqzanie ma charakter w znacznym stopniu kowalencyjny. HBr . jak wynika z pomiarow momentow dipolowych tych zwiqzkow. Mullikena i Sandersona na podstawie odmiennych zalozen teoretycznych. 1. Ogolnie. czyli polaryzowalno8ci.19% i HF . gdy roznica elektroujemnoici atomow jest rowna ok. typ wiqzania miqdzy nimi zalezy od ich wzajemnego oddzialywania. powstaje wiqzanie jonowe. 2) duzy jon ujemny. jako w 63% jonowego. Jeieli polaryzacja jest nieznaczna.reguly Fajansa 3.11%. Zdolno6t polaryzujqca i polaryzowalno6t Gdy dwa jony A + i B. w grupie IV . Stopien deformacji jonu zalezy od jego zdolnoici polaryzowania drugiego jonu. ~ciilejsze jest okreilenie np. Gdy stopien spolaryzowania jonow jest duzy. wiqzanie jest bardziej jonowe niz kowalencyjne. jezeli jest wiqksza.6. 3) duze ladunki obydwu jon6w. Przytoczono tu wartoici elektroujemnoici podane przez Paulinga. Inne wartoici zostaly obliczone przez Hugginsa. gdyz elektrony w jonach ujemnych sq slabiej zwiqzane ze wzglqdu na mniejszy efektywny ladunek jqdra. tym bardziej elektrododatni i metaliczny jest pierwiastek. niz po prostu jako jonowego. Tak np. charakter metaliczny wzrasta w kierunku od gory ku dolowi grup ukladu okresowego.znajdujq siq w odlegloici rownowagowej. HCl . Poniewai latwiejsze jest oderwanie elektronu od duiego pierwiastka niz od malego. . 3. gdy natomiast jest mniejsza. ze powstaniu wiqzania kowalencyjnego sprzyja: 1) maly jon dodatni.7. Reguly Fajansa stwierdzajq. Jony ujemne wykazujq wiqkszq polaryzowalnoiC niz dodatnie. Charakter metaliczny Metale sq eiektrododatnie i po dostarczeniu im energii wykazujq tendencjq do oddawania elektronow Im silniejsza jest ta tendencja.Przedstawiony wykres otrzymano wykorzystujqc odpowiednie dane dla fluorowcowodorow. zdolno8C polaryzujqca jonu jest tym wiqksza im jest on mniejszy i im wiqkszy ma ladunek. Zalezy ona od energii jonizacji. Przeglqd tych wartoici podano w publikacji 32 wykazu literatury na koncu rozdzialu. wiqzania w BF. wiqzanie jest bardziej kowalencyjne niz jonowe. Jon dodatni przyciqga elektrony jonu ujemnego i odpycha jego jqdro polaryzujqc w ten sposob i deformujqc jon ujemny. Duie jony ujemne latwiej ulegajq polaryzacji niz male. Charakter jonowy wiqzania wynosi 50%.

z kolei. tym slabsza jest tendencja do przemiany M -t M + i tym wiqkszy stopien hydratacji. Metale silnie elektrododatnie wykazujq tendencjq do przemiany odwrotnej: M -+ M + . Mn. sole pierwiastkow slabo elektrododatnich hydrolizujq i mogq tworzyk sole tlenowe. przyklady: MgC1.O). jak i z zasadami. a zwlaszcza centralnych grup pierwiastkbw przejiciowych (Cr. Co. Elektrododatni charakter metalu przejawia siq rowniez w stopniu hydratacji jonow. Tworzq one silnie zasadowe tlenki i wodorotlenki oraz reagujq z kwasami tlenowymi tworzqc trwale sole. natomiast cyna i olow sq metalami. a stopieli hydratacji maleje w kierunku od gory ku dolowi grupy. by mogly utworzyC trwale wqglany. pierwiastki najbardziej niemetaliczne . Ze wzglqdu na duze rozmiary jonow slaba jest rowniez ich tendencja do tworzenia kompleksow. Pierwiastki slabo elektrododatnie nie reagujq z wodq i trudniej reagujq z kwasami. Pierwiastki najbardziej elektrododatnie znajdujq siq w dolnej lewej czqici ukladu okresowego. wqglany. co jest uwarunkowane zmniejszaniem siq promienia atomowego i wzrostem energii jonizacji. Charakter metaliczny maleje w kierunku od lewej do prawej strony ukladu okresowego. Pierwiastki silnie elektrododatnie tworzq zwiqzki jonowe. jest bardziej metaliczny niz chlor. Poniewaz iadunek nie jest juz zlokalizowany na metalu. .-6H20 i BaC1. jezeli reagujq z kwasami tworzqc sole.w jego gornej prawej czqici. ktory. german wykazuje pewne wlaiciwoici metaliczne. np. W procesie M + -t [(H. Ich tlenki sq czqsto amfoteryczne i reagujq zarowno z kwasami. wykazujq wiqkszq tendencjq do tworzenia kompleksow. wystqpuje tu podobienstwo do przejicia M + -t M. Nie sq dostatecznie zasadowe.-+M]+ dodatni ladunek rozmieszcza siq na calym jonie kompleksowym. w opisie metali dogodne jest jednak poslugiwanie siq pojqciem elektroujemnoici. PrawidlowoSC ta nie dotyczy jednak pierwiastkow bloku d. 2H20. w przypadku ktorych zasadowaSC i zdolnoit tworzenia prostych jonow maleje ze wzrostem liczby atomowej. Sole metali silnie elektrododatnich nie wykazujq tendencji do hydrolizy i tworzenia soli tlenowych. Im mniej elektrododatni jest metal. Wlaiciwoici elektrododatnie przejawiajq siq w rozny sposob.. nie ulegajq wiqc latwo hydratacji. Odwrotnie. azotany i siarczany. Poniewaz jony metali sq w tym przypadku mniejsze. zwiqksza siq bowiem elektrododatnioic i jonowy charakter pierwiastkow. Tak wiqc w giownych grupach ukladu okresowego wlaiciwoici zasadowe wzrastajq w kierunku od gory ku dolowi grupy. Odwrotnoiciq elektroujemnoici jest elektrododatnioic. Tlenki i wodorotlenki metali sq zasadowe. Sod i magnez sq bardziej metaliczne niz krzem. Fe. ulegajq bowiem jonizacji tworzqc jony wodorotlenkowe NaOH CaO -+ Na+ + H. Pierwiastki grupy I1 ulegajq wiqc latwiej hydratacji niz pierwiastki grupy I.O + OH+ CaZ++ 2 0 H - Tlenki nierozpuszczalne w wodzie uwaza siq za zasadowe.wqgiel jest niemetalem. Ni). Pierwiastki silnie elektrododatnie reagujq z wodq i kwasami.

/BrCI.6).85 .wartoiciowoiC jonu.07 f 1.5 Standardowe potencjaly elektrodowe (w woltach) w temp. W wiqkszoici przypadk6w aktywnoik a mozna zastqpiC stqieniem jonbw w roztworze.temperature bezwzglqdnq. 25" C (europejska konwencja znakowania) Mozliwy jest takze pomiar potencjalow elektrodowych dla takich pierwiastkow jak tlen i fluorowce.5). Nie jest mozliwy pomiar potencjalu pojedynczej elektrody.3.stalq Faradaya. Tablica 3. z ktorym porbwnuje siq wszystkie potencjaly elektrodowe. Dla reakcji elektrodowej Mn+ + n e ~ M potencjal ten jest okreilony przez r6wnanie Nernsta w ktorym R oznacza stalq gazowq.40 +0.8. T . szereg napieciowy (tabl. Pierwiastki uszeregowane w kolejnoici rosnqcych standardowych potencjalow elektrodowych tworzq tzw./CIF2/F- +0. jest elektroda wodorowa.36 +2. umieszczajqc jednak w roztworze drugq elektrodq o znanym potencjale mozna zmierzyC r6znicq potencjalow miedzy dwiema elektrodami.6 Standardowe potencjaly elektrodowe (w woltach) 02/OHL/IBr. Jest to elektroda z platynowanej platyny nasycona wodorem pod ciinieniem 1 atm i zanurzona w roztworze H + o aktywnoici jednostkowej. ktory jest staly dla danego metalu i stanowi w istocie potencjal elektrody dla jednostkowej aktywnoici jon6w. T a b l i c a 3. Standardowy potencjal elektrody jest wiec miarq elektrododatnioici jonow. i e potencjal takiej elektrody jest rowny zeru. Standardowe potencjaly elektrodowe i szereg napieciowy Po zanurzeniu metalu w roztworze zawierajqcym jego wlasne jony miedzy metalem a roztworem powstaje potencjal elektryczny. Wzorcem. tworzqcych jony ujemne (tabl. a F . przyjqto umownie.57 + 1. n . E O jest standardowym (normalnym) potencjalem elektrody. 3. 3.

. co umozliwia np. Potencjal standardowy zalezy od roinych czynnikow. Na przyklad Li ma potencjal elektrodowy -3. Minimalne napiqcie potrzebne do wydzielenia metalu z roztworu jest rowne potencjalowi miqdzy roztworem a elektrodq i ma przeciwny znak. W pierwszej kolejnoici wydzielajq siq metale polozone niiej w szeregu napiqciowym. metale te wykazujq niewielkq tendencjq do tworzenia jonow. a zatem Poniewaz dla metali przejiciowych S i I sq duie. W szeregu napiqciowym pierwiastki najbardziej elektrododatnie znajdujq siq u gory.05 V w skali europejskiej i 3. co powoduje powstanie roznicy potencjal6w miqdzy plytkami ogniwa. Im bardziej ujemna jest wartoiC potencjalu. 3.8 V. wiqc E jest male. najmniej elektrododatnie . Konwencja IUPAC (Sztokholm.u dolu tablicy (tabl. tym wiqksza jest tendencja metalu do jonizacji. do wydzielenia wodoru i innych gazow jest jednak czqsto znacznie wyisze od wartoici teoretycznej. Na przyklad wior zelazny pokrywa siq miedziq po zanurzeniu go do roztworu soli miedzi. E jest wiqc duze i metale sq reaktywne. energia jest bowiem dostarczana do ukladu. zgodnie z reakcjq + W ogniwie Daniella cynk wypiera miedi z roztworu jej soli. 3) hydratacja gazowego jonu.5). nadnapiecie wynosi 0. 1953) zaleca stale odnoszenie potencjalow elektrodowych do procesu redukcji (zgodnie z konwencjq europejskq).W Europie i USA przyjqto przeciwne konwencje znakowania potencjalow elektrodowych. Tak wiqc metal poloiony wyzej w szeregu napiqciowym bqdzie rugowaC z roztworu metal lezqcy nizej. sq niereaktywne (szlachetne). elektrolizq soli cynku w roztworze wodnym. Dla wodoru to tzw. Podczas elektrolizy przylozony potencjal zewnqtrzny musi przezwyciqzyC potencjal elektrody.05 wedlug konwencji amerykanskiej. Napiqcie potrzebne. Proces M -P M + w roztworze wodnyrn mozna rozloiyC na trzy etapy: 1) sublimacja stalego metalu. 2) jonizacja gazowego atomu metalu. M + (gaz) I cleplo hydratacjl H +e Cieplo sublimacji i energia jonizacji sq dodatnie. W przypadku metali bloku s (grupy I i 11) S i I sq male. Mozna tu zastosowaC cykl typu cyklu Borna-Habera: M (staly) c~epko sublimacji S PotenCJal elektrodowy E M (gaz) I r M + (roztwbr) + e energla JomzacjI I . co umozliwia elektrolityczne otrzymywanie miedzi z roztworow wodnych. tak wiqc jon Cu2+ ulega rozladowaniu przed H'.

w reakcji utleniania arseninbw siarczanem ceru. Pelniejsze zestawienie potencjalow w roztworze kwainym podano w tabl. w procesie redukcji . umozliwiajqca lokalne utlenienie zelaza przez powietrze. .po pierwsze. Reakcje utleniania-redukcji Utlenienie polega na oderwaniu elektronow od atomu. zapewnia ochronq anodowq. Zachodzq tu dwie rownolegle reakcje Poniewaz redukcji cynku odpowiada wiqkszy potencjal ujemny. gdyz nastepuje przylqczenie elektronu (elektronow). Reduktor musi wiec dostarczak elektrony i pierwiastki o duzych ujemnych potencjalach elektrodowych sq silnymi reduktorami. Gdy na ocynkowanej stali powstanie rysa. nie informujq jednak o szybkoici reakcji. a formy zredukowane z prawej strony. Silne utleniacze majq wysoki potencjal dodatni. Standardowe potencjaly utlenienia wystqpujq przy rownych stezeniach form: utlenionej i zredukowanej. Rozwazmy proces cynkowania zelaza. tj. Podajqc standardowe potencjaly elektrodowe w tabl.przylqczenie elektronow. przy czym przyjmuje siq.7. a silne reduktory .1. przebiega samorzutna reakcja Powkoka cynku spelnia dwie funkcje .W procesie utleniania nastqpuje utrata. tj.8. jak np.wysoki potencjal ujemny. umoiliwia ona przewidywanie roinych reakcji i obliczanie odpowiadajqcych im potencjalow elektrodowych. 3. lub Potencjal pologniwa zapisuje siq wiqc jako potencjal redukcyjny. ktbre jony bqdq utleniak lub redukowad inne jony. redukcja zai na przylqczeniu elektronow do atomu. Inne przyklady ochrony metalu przez inny metal to protektorowe bloki magnezu na podziemnych rurociqgach stalowych oraz przeciwkorozyjna ochrona kadkubow statkow.5 umieszczono utlenione formy metali z lewej strony. 3. pokrywania go powlokq cynkowa zabezpieczajqcq przed korozjq. Miarq sily utleniacza lub reduktora moze byk wartoik potencjalu miedzy roztworem a elektrodq obojqtna. zabezpiecza zelazo przed utlenieniem (podobnie jak powloka farby). moze tu byk konieczne uzycie katalizatora. powstajqce jony Fez+ sq natychmiast redukowane do zelaza przez cynk i proces rdzewienia nie zachodzi. po drugie. ze potencjal standardowej elektrody wodorowej jest r6wny zeru. wydzielenie wiqkszej energii. 3. Potencjaly utleniania wskazujq.

2e -+ :N. Sb 3e -+ SbH.IO.S03 + 2e -+ S 4H2S03+ 6e -+ S4OZL S.m w temp. 3e -+ NH. 2e Pb CO. + 2e 2Hg Cu2+ + 2e Cu [Fe(CN).O.2e -+ 2H2S04 0. 2. 2e-+0. + 2e -+ 31Eir. + e -+ MnOiFe3+ + e -+ Fez+ Hg:+ 2e 2Hg 2Hg2' + 2e Hg: hlnO.OH 2e -+ NH. + 3e -+ As H3As04 2e -+ HASO. 2e -+ H2S03 H2S03 2e f SzO:H.I4Cu+ + e .. C + 4e+CH4 Sn4+ + 2e -+ Sn2+ PbO. + 2e 4 I. -I-4e Si PbSO. -+ -+ + + + -+ . 4e -+ Ge Sn2+ + 2e -+ Sn Pb2+ + 2e -+ Pb Si + 4e -+ SiH.+ 2e+H.H: 2e-+NHt NH.O.O. + 10e I.HOCl + 2e -+ Cl.HOI 2e I. 2e -+ H.Se S.2e -+ 2S20zS +2e-+H2S HSO. + 2e-+2F+ + + -+ metale przej6ciowe + + + Grupa VI Grupa IV -+ + + + + + Si0. 25°C (w woltach) Grupa I Grupa V <:rupa VII Grupa I1 Grupa 111 As 3e -+ ASH.O H 2 0 z 2e -+ 2H. + + + + -+ + + + Ida3++ 3e 4 La 8c3+ + 3e -+ Sc h n 2 + + 2e -+ Mn %n2++ 2e+ Zn <:r3+ + 3e-iCr Fez+ + 2e -+ Fe Cr3+ + e -+ Cr2+ c d 2 + + 2e + Cd P\1i2+ + 2e -+ Ni Cuz+ + e -+ Cu+ eg2C1.Se03 :O.Te Se 2e -+ H.I3e 4 [Fe(CN). +3e-+NO HN02+e+N0 f N 2 0 4 2e -+ NO fN. I.+ 2e -+ H. + 2e -+ 2C12.ICl. <:I. + 2e -+ 3Br2.H: P + 3e-+PH3 f S b 2 0 3 3e -+ Sb HASO. 8e -+ 3NHi NO. + + + + + Te + 2e + H. + 2e -+ 2Br 2JO. ~I.Tablica 37 Niektore standardowe potencjaly redukcyjne w roztworze kwa6n. Eir.o:-+ 3e -+ Cr3+ MnO. + 2e Mn2+ 1c~. 4 e + C GeO.+ C u Cu2+ + e -+ CuCl MnO. H 3 P 0 2 e -* P H3P03 2e -+ H 3 P 0 2 H3P04 2e -+ H 3 P 0 3 f N. + 2e -+ PbSO.O S.Oi2e -+ 2 ~ 0 : 0. 5e -+ Mn2+ N O 2 + 2e + Ni2+ Mn0. + + + + + + + + + + 1. + 3e -+ MnO. f N. 2e -+ 10. HN. H2Se03 4e -+ Se Se0:.

FeOz. WartoiC potencjalu dla ukladu Fe3+/Fe.20 477 I1 -0.8 V.44 V. ani Fe2+ nie wykazujq tendencji redukowania siq do Fe. ulegajqcym redukcji do Fez+.2. Substancjom uwazanym ogolnie za utleniacze odpowiadajq wartoici E0 wyzsze niz +0. + . Potencjaly nie sq funkcjami termodynamicznymi i nie mozna ich dodawaC. a najniiszy stopien utlenienia . czyli sq silnymi reduktorami. Standardowe potencjaly elektrodowe mierzy siq w skali.44 0 Fe0:- -Fe3+ -Fez+ -Fe Z wartoici potencjalow wynika. Poniewaz wodbr traktuje siq normalnie jak reduktor. ani jednak Fe3+.8 V sq trwale (ich wiaiciwoici utleniajqce i redukujqce sq zblizone).stalq Faradaya.77 V i -0. rbwna -0. moina jednak obliczyC potencjai na podstawie entalpii swobodnej G. uklady takie jak Fe3+/Fe2+ o E0 zblizonym do 0.8.z prawej strony stopien utlenienia VI I11 2. ze redukcja FeOz.jest wiqc silnym utleniaczem. a F .gdzie n oznacza liczbe uczestniczqcych w reakcji elektronow. substancje o ujemnych wartoiciach E0 sq silniejszymi reduktorami niz wodor.04 V. w kt6rej reakcji elektrodowej H + e -+ H odpowiada potencjal E0 = 0. wydaje siq blqdna. Fe3+ jest slabszym utleniaczem. gdyi potencjaly dla Fe3+/Fe2+i Fe2+/Fe wynoszq odpowiednio 0. w ktorym najwyzszy stopien utlenienia znajduje siq z lewej strony.O V.3. korzystajqc z rownania AG = ~ F E O .do Fe3+ wi@e siq z uwolnieniem duzej energii. Diagramy potencjalu redukcyjnego Oto przyklady reakcji pologniw i potencjalow redukcyjnych (w woltach) odpowiadajqcych roznym stopniom utlenienia zelaza: Powyisze informacje moina przedstawiC w postaci pojedynczego diagramu.

Mangan 1 466 000 277 200 81 300 50 000 36 300 28 300 25 900 20 900 4400 1180 1000 46. 1 .np. 8 Magnez . Fosfor 0 1 . Wystepowanie i wyodrebnianie pierwiastkbw W skorupie ziemskiej najbardziej rozpowszechnione sq nastepujqce pierwiastki: Zawartoii w skorupie ziemskiej [ppm] 1. dysproporcjonuje wiec w roztworze i wystepuje jedynie w fazie 3. . 7 Potas .l (Pelnq tablice rozpowszechnienia pierwiastk6w podano w uzupelnieniu I. W kierunku CuZ+-Cu+-Cupotencjaly stajq siq bardziej dodatnie. 3. Czqstka irodkowa (Cu') dysproporcjonuje. .B.10H. 3. energetycmie korzystny jest bowiem jednoczesny przebieg obydwu przemian Kation Cu' stalej.6 23 24 2s 0.O (boraks). a wiqc i energia uwolniona w procesie redukcji Cu2+ do CU+sq bardzo male. Chemia tych pospolitych pierwiastk6w jest dokladnie zbadana. olow wystepujqcy jako PbS (galena) i bor many jako Na.7 81 .Diagram potencjal6w redukcyjnych dla miedzi w roztworze kwainym ma postaC nastqpujqcq: stopieli utlenienia I1 I 0 Potencjal.4 01 . 5 Wapli .6 27. R6ine metody rozdzielania i otrzymywania pierwiastk6w moina podzieliC na pie6 klas (patrz pozycja 11 wykazu literatury). 0. 6 S6d .O. jest jednoczeinie samoutleniaczem i samoreduktorem.) Inne bardzo rozpowszechnione pierwiastki to azot (78% atmosfery) i wodor zawarty w wodzie oceanow. Glin 4 hlazo . Wen % skorupy ziemskiej 2 Krzem . 5O .9. dobrze poznano jednak takze niekt6re rzadkie pierwiastki skupione w zlozach . tj. kation Cu2+ jest zatem trwaly. 9 Tytan .

22% tlenu oraz Sladow gazow szlachetnych: argonu. 28°C i ulega rozkladowi po ogrzaniu do temp. nastqpnie zaS do Ag. Na tym opierala siq nie stosowana juz metoda Monda oczyszczania niklu.. a jod powraca do obiegu.1. operacjq tq nalezy wykonywaC bardzo ostroznie. Tlen mozna otrzymaC przez ogrzewanie nadchloranu potasu KC10. gdyz azydki sq czqsto wybuchowe. rozklada siq w wyniku lekkiego ogrzewania na sod i czysty azot.ktory rozklada sic w wyniku ogrzewania najpierw do Ag20. proces przerywa siq i usuwa rdzeli wolframowy. Atmosfera sklada siq z ok. Azydek sodu NaN. Metody rozkladu termicznego Niewiele zwiqzkow rozklada siq na skladniki po prostu w wyniku ogrzewania. i antymonowodor SbH. powstajqce w probie Marsha ze zwiqzkow arsenu i antymonu pod dzialaniem Zn i H.2. lub BI. WiqkszoSC tlenkow wykazuje trwaloSC termicznq w temperaturze do 100O0C.. HgO i Ag20 ) rozkladajq siq doSC latwo w wyniku ogrzewania. Zanieczyszczony pierwiastek ogrzewa siq z jodem otrzymujqc lotny jodek ZrI. Zwiqzki te ulegajq rozkladowi w wyniku ich przepuszczania nad rozgrzanym elektrycznie do bialoici drutem wolframowym lub tantalowym. Mechaniczne wydzielanie pierwiastkbw wystqpujqcych w stanie rodzimym Stosunkowo nieliczne pierwiastki wystqpujq w stanie wolnym. poniewaz jednak wodorki otrzymuje siq z metalu. helu i neonu. ktory nastqpnie rozklada siq przez ogrzewanie.9.9. Gazy te mozna rozdzieliC przez frakcyjnq destylacjq cieklego powietrza. Gdy drut osiqgnie pewnq gruboSC. Resztki srebra z laboratorium i pracowni fotograficznej zbiera siq w postaci AgCl i stapia z Na2C03otrzymujqc Ag2C03. 78% azotu. Karbonylek niklu Ni(CO).nietrwale spoSrod halogenkow sq jodki. 60°C. Metal osadza siq na drucie.lecz tlenki metali znajdujqcych siq w szeregu napiqciowym ponizej wodoru (np. powstaje przez ogrzewanie zanieczyszczonego niklu z CO do temp. Zloza siarki wystqpujq glqboko pod powierzchniq ziemi i w kraterach wulkanow w stanie Luizjana (USA) i na Sycylii. 3. Najbardziej . Rozkladowi takiemu ulega wiele wodorkow. w zwiqzku z tym do oczyszczania niewielkich iloSci cyrkonu i boru stosuje siq metodq van Arkela. Pierwiastki te wystqpujq w stanie wolnym. uzyskujqc niewielkq iloSC bardzo czystego Zr lub B. lub nadtlenku wodoru H 2 0 2 . sq bowiem niereaktywne chemicznie. Mineral cynober HgS prazy siq w powietrzu otrzymujqc tlenek.SO. ulegajq rozkladowi podczas przeplywu przez ogrzanq rurq tworzqc srebrzyste lustro metalu. ktore mozna otrzymae przez mechaniczne oddzielenie od wielkich iloSci zloza (skaly). Gazy: arsenowodor ASH..3. metoda ta nie ma znaczenia przemyslowego. naleiq do nich diamentg i zloto.

Przed poddaniem elektrolizie roztworu ZnSO.3. otrzymujqc roztw6r CuSO. + 2C1- 3.l. wystawia sie na dziaianie powietrza i deszczu. Rugowanie jednego pierwiastka przez inny Kazdy pierwiastek moze by6 wyparty z roztworu przez inny. Kadm wystqpuje w maiych iloiciach w rudach cynku. gdy poiwiqca siq tani pierwiastek dla otrzymania pierwiastka cenniejszego.9. p c 0 ~ ) ~ MgO +C 2m0°c plec elektryczny r Mg (proces jui nie stosowany) Gdy redukcja tlenku przez wqgiel wymaga temperatury zbyt wysokiej z ekonomicznego lub praktycznego punktu widzenia.3. Wadq metody jest koniecznoid stosowania wysokiej temperatury. co jest kosztowne i wymaga uzycia wielkiego pieca lub pieca elektrycznego. wybitnie elektrododatni metal. ktorego utlenienie do A1.4. by mozna je prazyC w powietrzu. znajdujqcy siq wyzej w szeregu napiqciowym. Jest to podstawa aluminotermii ) Na podobnej zasadzie opiera siq zastosowanie magnezu do redukcji tlenk6w. poiwiqca siq niewielkq iloid Zn dla wyrugowania kadmu: Cd2+ -+ Cd. kt6re reagujq z wodq. Metody wysokotemperaturowej redukcji chemicznej Do grupy tej nalezy wiele proces6w przemyslowych. zawierajqcego ilady CdSO. Utracony w tym procesie cynk odzyskuje siq nastqpnie przez elektrolizq. mol. wqgiel. wprowadzajqc chlor do morskiej wody mozna wiqc otrzymad. Metody tej nie mozna stosowad. Z roztworu tego ruguje siq jony Cu2+ w postaci metalicznej miedzi stosujqc zlom ielazny. metoda ta jest bardzo rozpowszechniona ze wzglqdu na niskq cenq i dostqpnoSC koksu. W niektorych przypadkach.0. uwalnia znacznq energiq (1675 kJ . Rudy miedzi. Chlor znajduje siq nad bromem w szeregu napiqciowym. zbyt ubogie w CuS. mozna jako reduktor zastosowad inny. do pierwiastkow. a wiele metali wiqze siq z wqglem tworzqc wqgliki Fe203+ C wle'k' Fe 1200°C ZnO + C -Zn ~ ~ ~ (+ p plec elektryczny.. -t Br. np. jest ona oplacalna. Woda morska zawiera jony Br-.9. brom 2Br- + C1. gdy tlenek jest bardzo trwaiy i nie ulega redukcji. przy czym zelazo przeksztalca siq w jony Fe2+. Do redukcji wielu tlenkow i innych zwiqzkow mozna zastosowad. znajduje siq bowiem ponizej miedzi w szeregu napiqciowym. stosuje siq redukcjq halogenkow metalami elektrododatnimi . glin.

ktore mozna redukowad . od nastgpujqcych czynnikow: 1) Czy pierwiastek jest dostatecznie niereaktywny. niedopuszczalna jest obecnoid wody. w bezwodnym HF.) Pierwiastki reagujqce z wodq otrzymuje siq czqsto przez elektrolizq ich stopionych soli jonowych.ktore najpierw praiy siq w powietrzu w celu czqiciowego przeksztalcenia ich w tlenki. Glin otrzymuje siq przez elektrolizg stopionej mieszaniny AI2O3 i kriolitu Na3[A1F. dajqca bardzo czyste produkty. prowadzqce do powstawania wodorkow. mozna dogodnie i tanio przeprowadzid elektrolize w roztworze wodnym. otrzymuje siq go wiqc przez elektrolizq roztworu KHF. a utrzymanie koniecznych wysokich temperatur jest bardzo kosztowne. kosztowna jest jednak energia elektryczna. Typ procesu zastosowanego w przemyile do otrzymania konkretnego pierwiastka zalezy m. by mogl istnied w stanie wolnym? 2) Czy jakiei jego zwiqzki sq nietrwale termicznie? 3) Czy pierwiastek tworzy zwiqzki jonowe i czy jest trwaly w wodzie? Jezeli tak jest.5. lub rud tlenkowych. a nastepnie praiy bez dostqpu powietrza. (Techniczna realizacja reakcji jest bardzo utrudniona. Fluor reaguje gwaltownie z wodq. to czy istnieje tani pierwiastek polozony wyzej w szeregu napiqciowym. gdyi Mg. Zarowno sod jak i chlor otrzymuje siq ze stopionego NaC1. PbS.in.powstajqcego na anodzie fluoru ze wzglqdu na niebezpieczenstwo eksplozji. A1 i Na sq bardziej kosztowne. powstajqcy na katodzie wodor musi by6 oddzielony od. przez elektrolizq wodnych roztworow ich siarczanow. ktore mozna prazyd. a wydzielajqcy siq fluor atakuje material anody i elektrolizera. CuS i Sb2S3). 3. Jeieli produkty nie reagujq z wodq. . Sole te dzialajq czqsto korodujqco.].9. gdyz H F dziala korodujqco. w tym przypadku dodaje siq 213 CaC1.stosujqc wggiel jako najtanszy reduktor.Wiele metali wystqpuje w postaci rud siarczkowych (np. Redukcja elektrolityczna Najsilniejszymi reduktorami sq elektrony. przy czym redukcja zachodzi na katodzie. Miedi i cynk otrzymuje siq np. w celu obnizenia temperatury topnienia z 803 do 505°C. Jest to doskonala metoda. Kaida substancja jonowa moie byd poddana elektrolizie. co prowadzi do samoredukcji cus Nieliczne metale otrzymuje siq przez redukcjq ich tlenkow wodorem Realizacja takich metod jest bardzo utrudniona ze wzglqdu na niebezpieczenstwo wybuchu mieszaniny wodoru i tlenu powietrza oraz zachodzqce w wysokiej temperaturze reakcje wielu metali z wodorem. ktory mozna poiwiqcid dla wyrugowania interesujacego nas pierwiastka z roztworu? 4) Czy pierwiastek wystepuje w postaci rud siarczkowych.

ktore wymagajq szczegolowego omowienia. podobne wykresy mozna wykonaC dla siarczkow i halogenkow metali.TAS AG jest r6wne roznicy zmiany entalpii AH i wyrazu stanowiqcego iloczyn temperatury bezwzglqdnej T i zmiany entropii AS. Termodynamika procesow redukcji Otrzymywanie metali z ich tlenkow przez redukcjq weglem lub innymi metalami wiqze siq z roinymi problemami. moina w przypadku substancji jonowych zastosowaC elektrolizq. 3. 1120°C). Sq to tzw. Dowolny metal redukuje tlenki innych metali. oznacza to. natomiast A nie 1 redukuje MgO w temperaturach nizszych nii 1500°C. W wielu procesach stosuje siq metal do zredukowania tlenku innego metalu. AS jest wiqc ujemne. kt6re znajdujq siq nad nim na wykresie Ellinghama. energia swobodna powstawania tlenku zmienia siq z ujemnej na dodatniq. wyraz TAS staje siq bardziej ujemny. ktora jest jednak kosztowna. dla Hg-HgO nachylenie zmienia siq w temp. i e gaz (tlen) jest w reakcji zuzywany. CrO i NiO w znanej reakcji aluminotermii. wart066 AG staje siq mniej ujemna. gdy Hg wrze. elektroliza roztworow wodnych jest talisza niz elektroliza stopionych soli. entropia S (czyli stopien nieuporzqdkowania) maleje.10. gdyz entalpia swobodna stanie siq mniejsza (bardziej ujemna) o wartoiC rownq roznicy miqdzy dwiema krzywymi w danej temperaturze. Gdy temperatura wzrasta. ze tlenek staje siq nietrwaly. W reakcji samorzutnej zmiana energii swobodnej Gibbsa musi by6 ujemna AG = AH . a poniewaz jest on odejmowany od AH. Dla takiej reakcji jak powstawanie tlenku M+402+M0 zmiana energii swobodnej Gibbsa maleje ze wzrostem temperatury. co zmienia nachylenie prostej (np. Gdy pierwiastek nie reaguje z wodq. wowczas wystqpuje duza zmiana entropii zwiqzana ze zmianq stanu. Zmiany energii swobodnej przebiegajq prostoliniowo. Jezeli przy wzroicie temperatury wykres przecina liniq AG = 0. Moiliwe sq dwie reakcje wqgla z tlenem: . Mozna przedstawit graficznie zaleznoiC zmiany energii swobodnej Gibbsa przypadajqcej na mol substratu (w tym przypadku tlenu) od temperatury dla roznych reakcji utlenienia metalu do tlenku metalu (rys. 356"C. wykresy Ellinghama.5) Jezeli wszystkie inne metody zawodzq. Wiqze siq to z faktem. 3. a dla Mg-MgO .3). jezeli nie zachodzi topienie siq lub parowanie metali. W praktyce jedynie tlenki Ag. Au i Hg rozkladajq siq w latwo osiqgalnych temperaturach.w temp. Teoretycznie wszystkie tlenki mogq ulegaC rozkladowi na metal i tlen po osiqgniqciu dostatecznie wysokiej temperatury. Tak wiqc A1 redukuje FeO. we wszystkich przypadkach nastqpuje wzrost AG z temperaturq. metale te mozna wiqc otrzymywaC przez termiczny rozklad ich tlenkow.

Rys 3 3 Dlagram Elllnghama przedstawlajqcy zmlanq energ11 swobodnej Gibbsa AG z temperaturq dla tlenk6w (odnleslonq w kazdym przypadku do 1 mola tlenu) \ \ 1 1 \ 500 1000 1500 temperoturo [ O C I 2000 2500 W pierwszej reakcji objetoik powstajqcego CO. AS jest wiqc dodatnie. AG staje si? coraz bardziej ujemne ze wzrostem T i krzywa na wykresie Ellinghama biegnie ku dolowi (rys.4). Krzywe dla I I I I I 500 710 1000 1500 temperatura I°Cl 2000 21 Rys. 3. 3 4 Diagram Ell~nghamadla wqgla (krzywq wypadkowq przedstaw~onojako 11m~ nqglq) . zmiana entropii jest wiec bardzo mala i AG nieznacznie zmienia sie z temperaturq. jest taka sama jak objetoii zuiytego 0 . W drugiej reakcji powstajq dwie objetoici CO na jednq objetoii zuzytego tlenu. .

Ich wartoiciowoSC powinna wynosiC 8 -7 = 1. Pierw~astki grupy V (np.0. Gdy przechodzi siq od lewej do prawej strony okresu. SO. Pierwiastki I grupy majq jeden elektron na swym zewnetrznym orbitalu. Poniiej tej temperatury uprzywilejowane energetycznie jest powstawanie CO. jezeli zastosuje sic dostatecznie wysokq temperature. fluorowce uzyskujq wiec trwalq konfiguracje przylqczajqc jeden elektron i tworzqc wiqzanie jonowe lub kowalencyjne. i MgO. czego przykladem jest amoniak NH. ze wzgledu na wysokie koszty i trudnoici praktyczne zwiqzane ze stosowaniem bardzo wysokich temperatur. nie przewiduje jednak jej szybkoici i mozliwoici zachodzenia innej reakcji. TiO. Slabnie zatem metaliczny charakter pierwiastkow i ich tlenki stajq sie mniej zasadowe. Tak wiec Na. A1. Poziome. i e wiele metali tworzy wqgliki. tracqc bowiem jeden elektron osiqgajq strukture elektronowq gazu szlachetnego.O jest silnie zasadowy. rozmiary atomow malejq. albo liczbie otrzymanej przez odjecie numeru grupy od oimiu.C -+ CO.11. Liczba zewnqtrznych elektronow okreila wiec wartoiciowoiC pierwiastka. pierwiastki I1 grupy majq dwa elektrony w powloce zewnetrznej i sq dwuwartoiciowe. Wegiel moze wiec by6 stosowany do redukowania tlenku dowolnego metalu znajdujqcego sic nad nim na wykresie Ellinghama..03 jest amfoteryczny i reaguje zarowno z kwasami. co wiqie siq ze wzrostem fadunku jqdra. i C + CO przecinajq siq dla temperatury ok. korzystniejszej energetycznie. jest kwasowy. np. Orbitalne elektrony sq wiqc silniej zwiqzane i wzrasta energia jonizacji. AI. ponadto. po czym stosowano gwaltowne chfodzenie (metoda juz nie uzywana).S03) i reaguje z zasadami . 2000°C. Jeieli trzy z nich sq uwspolnione w wiqzaniach kowalencyjnych z innymi atomami. przecina inne krzywe schodzqc poniiej nich. sq wiec jednowartoiciowe. ktory jest identyczny z liczbq zewnqtrznych elektronow. 710°C . nie probuje siq redukcji bardzo trwafych tlenkow. 3. WartoiciowoSC pierwiastka w kazdej z grup glownych jest rowna albo numerowi grupy. 710°C. jak i zasadami. gdyz rozpuszcza siq w wodzie tworzqc kwas siarkowy(1V) (H. Azot jest zatem trojwartoiciowy. w zasadzie wiec mozliwe jest uzycie wegla do zredukowania tlenku metalu. osiqga wiec trwalq konfiguracje elektronowq. Dalsze ograniczenie uzycia wegla do otrzymywania metali wiqie siq z faktem. co czesto nie wystqpuje.powstawanie CO. Zaklada sie w nich. termodynamika okreila moiliwoiC przebiegu reakcji.. Poniewaz krzywa AG jest skierowana ku dolowi. ze substraty i produkty znajdujq sig w rownowadze. powyzej zai temp. Dawniej redukowano MgO weglem w temp. pionowe i diagonalne relacje w ukladzie okresowym W kierunku od lewej do prawej strony okresu ukladu okresowego liczba elektronow w zewnetrznej powloce wzrasta od jednego do oimiu. Fluorowce znajdujq siq w grupie VII i majq siedem zewnetrznych elektronow. Rozwazania termodynamiczne dotyczqce redukcji rbznych zwiqzkow zawierajq pewne uproszczenia. Podobnie. Procesy otrzymywania metali i wykresy Ellinghama dla halogenkow i siarczkow omowiono bardziej szczegolowo w publikacji 11 wykazu literatury. atom azotu ma swoj udzial w oimiu elektronach.. azot) majq piqC zewnqtrznych elektronow.

tworzqc siarczany(1V). W kierunku diagonalnym te dwa efekty czqiciowo znoszq siq wzajemnie. W wielu reakcjach fluorowce przylqczajq elektron tworzqc jony ujemne. natomiast promien atomowy wzrasta w kierunku od gory ku dolowi grupy. Fluorowcom (grupa VII) brakuje. Podobienstwa diagonalne wystqpujq wyrainiej w przypadku pierwiastkow lekkich. podobnie jak wodorowi. 3. natomiast wodor reaguje w taki sposob tylko z pierwiastkami silnie elektrododatnimi. kt6re rozpoczynajq siq od niemetali: wqgla i azotu. wystqpuje jednak wyrainie dla nastqpujqcych par pierwiastkow: W kierunku od lewej do prawej strony okresu wzrasta ladunek jonbw i malejq ich rozmiary. W kierunku od gory ku dolowi grupy wzrastajq rozmiary jonow i maleje ich zdolnoiC polaryzujqca. pierwszy pierwiastek ukladu okresowego. mozna by rownie dobrze utworzyd oddzielnq grupq dla wodoru. nie wystqpuje wiqc wyraina zmiana wlaiciwoici. chociai w tej ksiqice umieszczono go w obu wspomnianych grupach. Wodor 3. Poloienie w ukladzie okresowym Wodor. Jest to widoczne zwlaszcza w grupach IV i V.1. . Wszystkie pierwiastki pionowej grupy ukladu okresowego majq jednakowq liczbq zewnqtrznych elektronow i jednakowq wartoiciowoid. lecz wykazuje silnq tendencjq do uwspolniania elektronu i tworzenia wiqzania kowalencyjnego. Unikalne wlaiciwoici wodoru utrudniajq zlokalizowanie go w ukladzie okresowym. a konczq metalami: olowiem i bizmutem. zwiqksza siq wiqc ich zdolnoid polaryzujqca. ktory latwo tracq w reakcjach tworzqc jony dodatnie. a takze malq elektroujemnoiciq. Atom wodoru sklada siq z jqdra o ladunku + 1 i jednego elektronu orbitalnego. Typ i sila tworzonych wiqzan oraz wlaiciwoici zwiqzkow sq czqsto podobne. chociaz rozna jest wartoiciowoid. W tym samym kierunku wzrasta zasadowoiC tlenkow. Jest ono zwykle mniejsze nii podobienstwo pierwiastkow w obrqbie grupy. jednego elektronu do osiqgniqcia konfiguracji gazu szlachetnego. Ogolnie. Maleje wiqc energia jonizacji i zwiqksza siq charakter metaliczny. Litowce (grupa I) majq rowniez jeden zewnqtrzny elektron. natomiast tlenki niemetali sq kwasowe. jest pierwiastkiem o najprostszej budowie atomu. W ukladzie okresowym obserwuje siq rowniez pewne podobienstwo pierwiastkow polozonych wzglqdem siebie diagonalnie.12. lecz linia oddzielajqca metale od niemetali przebiega rowniez po przekqtnej. tlenki metali sq zasadowe. To zachowanie siq wodoru moina wytlumaczyd budowq i niezwykle malymi rozmiarami jego atomu. sq bowiem odmienne od wlaiciwoici pierwiastkow grup I i VII i.12. wodor ma niewielkq tendencjq do oddawania elektronow.

8 Stala fizyczna Temperatura topnienia Temperatura wrzenia Cieplo topnienia Cieflo parowania Cieplo sublimacji CiHnienie pary H2 D2 -254.O i czysty D20. T a b l i c a 3.6"C 80. 3. zwiqzki jonowe rozpuszczajq sic w nim gorzej niz w wodzie. Niekt6re stak fizyczne H i D podano w tabl. roinice ich wlaiciwoici fizycznych sq znacznie wiqksze od wystqpujacych w przypadku izotopow innych pierwiastkbw. Tablica 3.4"C . Tlenek deuteru wykazuje wszystkie reakcje chemiczne zwykiej wody i duzy do otrzymywania innych zwiqzkow deuteru. Deuter i jego zwiqzki otrzymuje siq przez elektrolizq wody. Roinice liczb masowych wynikajq z roinych liczb neutronow w jqdrach.5 28.5"C -249. Ze wzglqdu jednak na znaczne roinice mas izotopbw wodoru. reaguje wiqc szybciej. to izotopy wodoru roiniq siq tylko stalymi rownowagi i szybkoiciq reakcji.mol-' 1029 kJ. Izotopy te majq jednakowq konfiguracjq elektronowq i zasadniczo jednakowe wiaiciwoici chemiczne. 1 lub 2 neutrony. Znane sq trzy izotopy wodoru: 'H czyli H.984% H i 0. H ulega np. Ponadto H ma w reakcjach z fluorowcami mniejszq energiq aktywacji nii D. Powtarzajac wielokrotnie elektrolizq moina otrzymaC wodq wzbogaconq w D.mol-' 54 mm Hg 219 kJ. deuter 2H czyli D i tryt 3H czyli T.mol-' 904kJ. Poniewai D 2 0 ma mniejszq przenikalnoik elektrycznq.9 .259. wykazuje wiqc wiaiciwoici liejszego izotopu.017 g/ml 3.9.8 mm Hg Zwykly wodor zawiera 99.252. Podczas tej elektrolizy H wydziela siq 6-krotnie iatwiej nii D. szybciej adsorpcji niz D./l00 g wody w 25°C H2O 0 9 17 g/ml 0°C 100°C 4 "C 82 359 357 D2O 1.mol-' 1227kJ.2 "C .82"C 101. zawierajqce w jqdrze jeden proton i odpowiednio 0. 3.42"C 11. wskutek czego zawartoik deuteru w pozostalej wodzie wzrasta. Niektore wlaiciwoici fizyczne H 2 0 i D 2 0 zestawiono w tabl. Jeieli chodzi o wlaSciwoSci chemiczne.5 30.12.016% D.mol:' 1427 k~ernol-' 5.6 "C 117 kJ.2. Izotopy wodoru Atomy tego samego pierwiastka o roznych liczbach masowych noszq nazwq izotopow.9 WlaHciwoHC fizyczna GestoHC w 20°C Temperatura krzepniecia Temperatura wrzenia Temperatura najwiekszej gestosci Wgledna przenikalnoit elektryczna w 20°C RozpuszczalnosC g NaC1/100 g wody w 25°C RozpuszczalnoiC g BaCl.3.8.

i parawodor. jest to dowod rownowaznoici wszystkich czterech atomow wodoru w jonie NH:. takie metale jak Fe.DCl + HDO Dzialajqc wielokrotnie na NH3DC1 tlenkiem deuteru mozna otrzymaC ND. Ni. D. NO.O eNH. Cl. np. Tryt jest promieniotworczy.ma mniejszq energiq i rownowagowa mieszanina obu odmian zawiera w temperaturze zera bezwzglqdnego 100% odmiany para-. cieplo wlaiciwe i przewodnictwo cieplne... zawarty w zwiqzkach wodor zostaje w odpowiednich warunkach zastqpiony przez deuter. odmiany te roiniq siq znacznie wlaiciwoiciami fizycznymi.26 lat W wodorze jedna czqii.. np. Orto. N.. NaOH NH. zjawisko to nosi nazwq izomerii spinowej. 2 Li + An -+ : + : He T N (w reaktorze jqdrowym) (w przyrodzie) i + An + '2 C + :T Reakcje jqdrowe omowiono w rozdziale 9. ktorych jqdra majq momenty spinowe.i para-. . Do katalizatorow tej przemiany nalezq: wqgiel aktywny. Pt i W oraz substancje lub jony paramagnetyczne (zawierajqce niesparowane elektrony). wodor atomowy. Otrzymany w ten spos6b parawodor mozna przechowywaC calymi tygodniami w szklanym naczyniu w temperaturze pokojowej.. a jego okres po~owicznegozaniku wynosi 12. Roznice wystqpujq takze w widmie pasmowym czqsteczkowego wodoru. Parawodor otrzymuje siq zwykle. NO. przy wzroicie temperatury zawartoik ortowodoru wzrasta do wartoici granicznej wynoszqcej 75%. F. wchodzi takze w reakcje wymiany z NH. s p l n y rbwnolegte ( orto splny p r z e c ~ w n e (para) Ze wzglqdu na roine energie wewnetrzne odmian orto.O +NaOD + HDO + D. Spiny jqdrowe atomow w czqsteczce wodoru mogq byC skierowane zgodnie (rownolegle) lub przeciwnie (antyrownolegle).Cl.12.3. Tryt powstaje w reakcjach jqdrowych. Odmiana para. Co2+ i C r 2 0 3 .Cl + D. takimi jak temperatura wrzenia. przepuszczajqc normalny wodor przez rure wypelnionq wqglem drzewnym i ochlodzonq do temperatury cieklego powietrza. T przypada na 1017 czqici H.Zwiqzki deuteru otrzymuje siq takze stosujqc reakcje wymiany. O.. 3. Deuter reaguje w wysokiej temperaturze z wodorem tworzqc HD. np. tatwo zachodzq jonowe reakcje wymiany w roztworze. Wystqpuje ona takie w przypadku innych czqsteczek symetrycznych. gdyz w nieobecnoici katalizatora przemiana parawodoru przebiega powoli..i parawod6r Czqsteczki wodoru wystqpujq w dwoch odmianach. i CH. znanych jako orto. np.

w wyniku ktorego nienasycone kwasy tluszczowe zostajq przeksztalcone w zwiqzki o wyzszych temperaturach topnienia. gdyz reakcja . WlaSciwoSci wodoru czgteczkowego Wodor jest najlzejszym znanym gazem.3.. W przemyile wodor otrzymuje siq przez elektrolizq wody lub wodorotlenku sodu oraz z wqglowodorow.12. natomiast bardzo rozpowszechnione sq jego zwiqzki. amoniak i kwasy.4. w okreSlonych warunkach reaguje wybuchowo z tlenem i fluorowcami. woda.O +C02 wodny CO. ZawartoiC czqsteczkowego wodoru w skorupie ziemskiej jest bardzo maia. np. w kt6rej powstaje KHCO. Wodor stosuje siq rowniez w przemyile jako irodek redukujqcy tlenki metali. metoda stosowana w laboratorium polega na dzialaniu rozcienczonymi kwasami na metale LiH +H20 -+ LiOH + Hz Wodor nie jest zbyt reaktywny. Wodor jest rowniez uzywany do redukowania nitrobenzenu do aniliny (w przemyile barwnikow) i do katalitycznej redukcji benzenu (pierwszy etap w produkcji nylonu 66). bezwonnym i prawie nierozpuszczalnym w wodzie.. chodzi tu o metale poloione poniiej ielaza w szeregu napiqciowym. Dawniej w Wielkiej Brytanii jako surowiec stosowano wqgiel.CO. Wodor reaguje z CO tworzqc alkohol metylowy i z niektorymi metalami tworzqc wodorki. bardziej przydatne np. Wazne zastosowanie wodoru to utwardzanie tluszczow i olejow. proces ten stal siq jednak zbyt kosztowny + H20 temp czerwonego zaru > C O Hz-2H2 . benzynq i olej opalowy. w produkcji margaryny. np. niska temperatura i obecnoiC odpowiedniego katalizatora. zwiqzki organiczne. zostaje usuniqty przez rozpuszczenie w wodzie pod ciinieniem lub w wyniku reakcji z roztworem K. W USA i krajach o duzych zasobach gazu ziemnego stosuje siq reakcjq wysoka temperatura CH4 + katallzator NI > C0 + 3H2 Moina tu wykorzystat rowniez inne materialy wqglowodorowe. chociaz pali siq w powietrzu tworzqc wodq. Czqsteczka wodoru jest bardzo trwala i nie wykazuje tendencji do dysocjacji w normalnej temperaturze. . Duze iloici wodoru zuzywa siq do produkcji amoniaku Reakcji tej sprzyja wysokie ciinienie. bezbarwnym.J T + gaz : : + H. Wodor tworzy wiqcej zwiqzkow niz jakikolwiek inny pierwiastek. Wod6r mozna takze otrzymat jako produkt reakcji wodorkow solopodobnych z wodq.

jest silnie endotermiczna. Wodor dysocjuje jednak w wysokich temperaturach, w luku elektrycznym i pod dzialaniem promieniowania nadfioletowego. Otrzymany w takich warunkach wod6r atomowy nie istnieje dluzej niz pol sekundy, po czym rekombinuje tworzqc wodor czqsteczkowy, czemu towarzyszy wydzielenie duzych iloici ciepla. Reakcjq tq wykorzystuje siq do spawania metafi. Wodor atomowy jest silnym reduktorem; zwykle wytwarza siq go w roztworze za pomocq ogniw cynkowo-miedziowych lub glinowo-rtqciowych.

3.13. Wodorki
Dwuskladnikowe zwiqzki pierwiastkow z wodorem nazywa siq wodorkami. Typ wodorku tworzonego przez pierwiastek zalezy od jego elektroujemnoici. Mozna wyroznid. trzy odrqbne klasy wodork6w: I) wlodorki solopodobne, czy1i jonowe, 2) wodorki kowalencyjne, czyli czqsteczkowe, 3) wodorki metaliczne, czyli miqdzywqzlowe.

3.13.1. Wodorki solopodobne, czyli jonowe Jedynie pierwiastki o bardzo malej elektroujemnoici mogq oddawak elektrony atomowi wodoru i tworzyC wodorki solopodobne. Sq to pierwiastki I grupy 1 (litowce), ciqzsze pierwiastki 1 grupy (berylowce) Ca, Sr i Ba i niektore inne pierwiastki, np. lantan. Wspomniane wodorki sq substancjami stalymi tworzqcymi sieci jonowe, majqcymi wysokie temperatury topnienia. W stanie stopionym przewodzq prqd elektryczny; w wyniku ich elektrolizy na anodzie wydziela siq wodor, co jest dowodem, ze wodorki zawierajq jon wodorkowy H-. Reagujq z wodq wydzielajqc wod6r
LiH + H,O
-+

I

LiOH

f

Hz

Wodorki sq silnymi reduktorami, zwlaszcza w wysokich temperaturach; zachodzq np. reakcje:
2C0

+ NaH

-*

HCOONa

+C

PbSO,

+ 2CaH,

-+

PbS + 2Ca(OH),

Wodorki jonowe majq wiekszq gqsto5C niz odpowiednie metale. Sg zawsze zwiqzkami stechiometrycznymi o duzym cieple tworzenia.

3.13.2. Wodorki kowalencyjne Wodorki te sq tworzone przez pierwiastki o duzej elektroujemnoici, gdyz mala roznica elektroujemnoici miedzy atomami ulatwia uwspolnianie elektron6w i powstawanie wiqzanja kowalencyjnego. Tak np. pierwiastki bloku p uwspoiniajq elektrony z wodorem tworzqc wiqzania kowalencyjne. Wodorki kowalencyjne majq czqsteczkowq sieC krystalicznq zbudowanq z indywidualnych, nasyconych czqsteczek kowalencyjnych polqczonych ze sobq tylko slabymi oddzialywaniami van der

Waalsa, a w nlektorych przypadkach wlqzaniami wodorowymi Warunkuje to malq twardosc, niskie temperatury topnlenid 1 wrzenia 1 lotnosc tych zwlqzkow, nie przewodzq one prqdu elektrycznego Wodorki tego typu o wzorze XH(B-n),gdzie n oznacza numer grupy ukladu okresowego, do ktorej nalezy pierwiastek X, sq tworzone przez nastqpujqce pierwiastk~
grupa 111 IV V VI VII

B A1 Ga In

C S1

Ge Sn Pb

N P As Sb BI

O S Se Te Po

F CI Br 1

Wodorkl plerwlastkow grupy 111 sq nletypowe, sq to zwiqzkl z nledoborem elektronow, tworzqce pohmery, w ktorych atomy plerwlastkow grupy 1 1 nle sq 1 bezposrednio powlqzane ze sobq Najprostszy wodorek boru tworzy czqsteczki B2H6, a wodorek glinu (AM3), jest polimeryczny Zwiqzki te omowiono w rozdzlale 5 Pozostaie lekkie pierwiastkl, z wyjqtklem fluorowcow, tworzq, oprocz prostych wodorkow, takze wodorkl wlelordzeniowe, zawlerajqce dwd lub wiqcej pokjczonych ze sob4 bezposrednlo atomou metalu Tendencja ta jest maksvmalna w przypadku w ~ g l a ,tworzqcego praktycznle nleogranlczonq llczbq zwlqzkou Wqzanle miedzy dwoma roznynx atomami nle jest nd ogol calkowlcle kowalencyjne, jezell bowlem elektroujemnosci dwoch atomow sq rozne ich udzlaly w wiqzqcej parze elektronowej nle sq jednakowe, wiqzanle ma wiec charakter czesciowo jonowy Przykladem moze t u byc wlqzanle w H F ktore ma pewlen charakter jonowy, nle jest jednak czysto jonowe Wodorhl takie rozniq siq od wodorkow solopodobnych

3.13.3. Wodorki rnetaliczne, czyli miedzywezlowe
Pozostaie prerwiastkl - plerwiastkl bloku d, czyli plerwiastki przejsclowe, oraz Be 1 Mg z bloku s - tworza wodorki metaliczne, jezell w ogole reagujq z wodorem Wodorki te majq mnlejszq gqstosc niz odpowlednle metale, a wodor jest czesto odwracalnle absorbowany przez metal Sklad chemiczny wodorkow metallcznych jest zmiennv, sq wlqc zwlqzkaml nlestech~ometrycznymi Wodor zajmuie polozenia miqdzywqzlowe w sieci metalu tworzqc roztwor staly Wiasawosci tych wodorkow sq w wiekszosci przypadkow zblizone do w~asciwosc~ maclerzystych metali, a ich silne dzialanle redukujace wskazuje, ze wodor wystqpuje w postaci atomow Trudniejsze do zaklasyfikowania sq wodorki pierwiastkow bloku f (lantanowcow i aktynowcow) Znane sq zwiqzkl o skladach LaHz 76, CeHz 69 1 ThH3 0 7 Majq one mnlejszq gestosc niz maclerzyste metale, co sugeruje podoblenstwo d o wodorkow mi~dzywqz~owych Wspomniane plerwiastk~ majq podobne elektroujemnosci jak metale grup I i 11, a ciepla tworzenla wodorkow sq dosc duze, mozna wlqc uwazac, ze wodorki te zajmujq poiozenle posrednie mledzy wodorkami jonowymi 1 mqdzywqzlowymi

3.13.4. Jon wodorowy

Energia potrzebna do oderwania elektronu od atomu wodoru (tj. energia jonizacji wodoru) wynosi 1311 kJ.mol-l. Jest to duza energia, w zwiqzku z czym wodor tworzy glownie wiqzania kowalencyjne. Najwiqksza jest mozliwoiC wystqpowania jonu H + w czqsteczce fluorowodoru ze wzglqdu na duiq roinicq elektroujemnoici pierwiastkow; nawet jednak w tym przypadku wiqzanie jest tylko w 45% jonowe. Wodor moie wiqc tworzyC jony wodorowe tylko w rozpuszczalnikach solwatujqcych protony, gdy energia solwatacji rownowazy bardzo duzq energiq jonizacji wodoru. Na przyklad w wodzie wystqpujq solwatowane jony H,O+, przy czym cieplo solwatacji wynosi 1091 k ~ . m o l - ' . Zwiqzki, ktore tworzq solwatowane jony wodorowe w odpowiednich rozpuszczalnikach, sq kwasami. Solwatowanemu jonowi wodorowemu H,O+ przypisuje siq zwykle wzor H f , co nie jest Scisle.

3.14. Kwasy i zasady
3.14.1. Teoria Arrheniusa

W pierwszym okresie rozwoju chemii rozpoznawano kwasy po ich kwainym smaku i dzialaniu na pewne barwniki roilinne, np. lakmus. Jako zasady okreilano substancje, ktore reagowaly z kwasami tworzqc sole. Zajmowano siq prawie wylqcznie reakcjami w irodowisku wodnym. W 1884 r. Arrhenius sformulowal teoriq dysocjacji elektrolitycznej zakladajqcq autojonizacje wody
H 2 0 + H+

+ OH-

Substancje tworzqce jony H f nazwano kwasami, a substancje odszczepiajqce jony O H - - zasadami. Do wyraiania stqienia Hf w roztworach wodnych stosuje siq zwykle wartoiC pH, zdefiniowanq zaleinoSciq
1 pH = log -

CH'I

gdzie [H'] oznacza stqzenie, a iciilej aktywnoik jonow wodorowych. Do konca XIX w. uwazano, ze woda jest jedynym rozpuszczalnikiem, w ktbrym mogq przebiegak reakcje jonowe. Badania reakcji w cieklym amoniaku, przeprowadzone przez Cady'ego (1897) oraz Franklina i Krausa (1898), a takze badania Waldena (1899) dotyczqce reakcji w cieklym dwutlenku siarki ujawnily wiele analogii z reakcjami w wodzie. Wyniki badan wskazywaly, i e wszystkie wymienione rozpuszczalniki dzialajq jonizujqco i mogq by6 Srodowiskiem dla reakcji jonowych; wspolne dla wszystkich trzech ukladow jest tez pojecie kwasow, zasad i soli. Woda jest nadal najpospolitszym rozpuszczalnikiem, moze byC jednak stosowana tylko w przypadku zwiqzkow trwalych w jej obecnoici. W chemii nieorganicznej coraz czqiciej sq stosowane rozpuszczalniki niewodne, otrzymano bowiem wiele zwiqzkow nietrwalych w wodzie, a takze zwi~zkow bezwodnych, takich jak

bezwodny azotan miedzi, r6zniqcych siq znacznie wlaiciwoiciami od znanych form uwodnionych. Konieczne jest zatem hkie rozszerzenie teorii kwasow i zasad, by objqla ona takze rozpuszczalniki niewodne.
3.14.2. Teoria Bronsteda-Lowryyego

W 1923 r. Brosted i Lowry oparli t e ~ r i q kwas6w i zasad na zdolnoici substancji do uwalniania lub ~ r z ~ l q c z a n i a jonu Wodorowego, czyli protonu; chodzilo im 0 rozszerzenie pojecia ukladow kwasowg-zasadowych na wszystkie rozpuszczalniki protonowe. Naleiy podkreili6, ze w ujqciu tym zasady nie muszq zawieraC jonow OH-. Kwasy zdefiniowano jake donor^, a zasady jako akceptory protonu. Wedlug tej teorii, kazdemu kwasowi odpowiada sprzqiona z nim zasada

HC1+ H 2 O 2 H 3 0 + + C1kwas zasada

sp/zun~

W podanej reakcji kwasem jest oddajaca proton czqsteczka HC1, natomiast C1- jest sprzqzonq z kwasem zasada. PrzylqczaJqca proton H,O jest zasadq, H,O+ jest sprzezonym z niq kwasem. M ~ c n e m u ktyasowi odpowiada slaba sprzqiona z nim zasada i odwrotnie. Kwasowe lub zashdowe dzialanie substancji rozpuszczonej zalezy glownie od rozpuszczalnika. Sub+tancja zachowuje siq jak kwas, jeieli jest silniejszym donorem protonow nii rozpuszczalnik; H F dziala jak zasada po rozpuszczeniu go w cieklym HClO,

Rozpuszczone w wodzie k w a s ~mineralne wykazujq silniejszq tendencjq do odszczepiania Protonu nii woda, oddaja wiqc protony wodzie i dysocjujq calkowicie. Taki roz~uszczalniknosi nazwe w~r6wrlujqce~0, wszystkie kwasy mineralne majq w nim bowiem prawie jednakowq mot. Rozpuszczalniki rbinicujqce, np. lodowaty kwas OctowY, uwypuklajq roinice w lhocy kwasow; niekt6re kwasy mineralne dysocjujq w tYm roz~uszczalniku t ~ l k bczqiciowo. Kwas octowy jest bowiem lepszym donorem niz akceptorem protonow. W zwiqzku z tym substancja stanowiqca w ~ o d z i e zasade zachowuje sic w kwasie octowym jak mocna zasada; rozpuszczalnik ten dziala wiqc na zasa(jy wyrbwnujqco.
3.14.3. Teoria Lewisa

Lewis uniezaleznil definicjq kwasow i zasad od tego, czy zawieraja one protony, CY tez nie, a takze od tego, CY reagujq ? rozpuszczalnikiem. Zdefiniowal on kwasy z z . Jake akceptory Par elektronow~ch,a za%adyjako donory par elektronowych. Tak w i ~ cproton jest kwasem Lewis% a ahoniak zasadq Lewisa, gdyi wolna para elektronowa atomu azotu moze by6 oddana protonowi

Podobnie chlorowodor jest kwasem Lewisa, moze bowiem przyjqk wolnq pare elektronowq zasady, np. wody, po czyrn nastqpuje dysocjacja:
H,O

+ HCl

-+

[H,O-..HCl]

-+

H,O+

+ C1-

Jest to ujecie bardziej ogolne niz teoria protonowa; wiele substancji normalnie nie uwaianych za kwasy stanowi kwasy w ujeciu Lewisa, np. BF, i jony metali
NH3 + BF3 -+ [H,N:+BF,] NH,

+ Ag+ + [H,N:-+Ag]+

W teorii Lewisa nie istnieje skala mocy kwasow i zasad, moc ta zalezy bowiem od konkretnej reakcji. W ujeciu Lewisa niemal wszystkie reakcje sq reakcjami
kwasowo-zasadowymi. 3.14.4. Uklady rozpuszczalnikow ByC moze najbardziej praktycznq definicje kwasow i zasad podali Cady i Elsey (pozycja 31 wykazu literatury). Rozwaimy rozpuszczalnik ulegajqcy autodysocjacji, np.:
2H20=H30+ 2NH,eNHf 2BrF3 BrF: N,O,eNO+

+ OH+ NH;
+ BrF; + NO;
I

Kwasami sq substancje, ktore powodujq wzrost stezenia jonow dodatnich charakterystycznych dla rozpuszczalnika, zasadami zai substancje zwiekszajqce stezenie jonow ujemnych charakterystycznych dla rozpuszczalnika. W wodzie kwasami sq wiec substancje wytwarzajqce protony, zasadami zai substancje wytwarzajqce jony wodorotlenkowe. Analogicznie, w cieklym amoniaku sole amonowe sq kwasami, gdyz wprowadzajq jony NH:, a amidek sodu jest zasadq, wytwarza bowiem jony NH;. W N,O, jako rozpuszczalniku NOCl jest kwasem, a NaNO, - zasadq. Ujecie takie dotyczy, oczywiicie, zarowno ukladow protonowych, jak i nieprotonowych.

3.15. Zadania
1. a) Jak zmieniajq siq rozmiary atomow w obrqbie okresu, a jak w obrqbie grupy ukiadu okresowego? Jakie sq przyczyny tych zmian? b) Dlaczego gazy szlachetne maja duze promienie atomowe? c) Dlaczego przy przejiciu od Li do Be promieli atomu maleje znacznie bardziej niz przy przejiciu od Na do Mg lub od K do Ca? 2. a) Jaka jest zaleinoiC miqdzy rozmiarami atomu a energia jonizacji? b) WytlumaczyC fakt, ze Be ma wiqkszy potencjai jonizacji niz B, a Mg wiekszy nii Al. c) Jaka jest przyczyna zmniejszenia pierwszej energii jonizacji przy przejiciu od N do 0 i od P do S? d) Dlaczego znaczne zmniejszenie pierwszej energii jonizacji nastqpuje przy przejiciu od Na do K i od Mg do Ca, nie zachodzi natomiast przy przejicitl od Al do Ga? e) Co oznacza znaczne zwiqkszenie trzeciej energii jonizacji Ca i piqtej energii jonizacji Si? f ) Dlaczego pierwsza energia jonizacji pierwiastkow przejiciowych jest wzglednie stala?

3 a) Co to jest elektroujemnosc I w jaki sposob jest zwiqzana z rodzajem tworzonych wiqzan? b) Podac reguly Fajansa c) Okresllc rodzaj wlqzan w HC1, CsCI, NH,, CS, I GeBr, 4 Op~erajqc ~ q zmodyfikowanym cyklu Borna Habera, umozl~w~ajqcym s na okreslan~e potencjalow elektrodowych, wytlumaczyc a) dlaczego Li jest rownie sllnym reduktorem jak Cs? b) dlaczego Ag jest metalem szlachetnym, natom~astK metalem bardzo reaktywnym? 5 a) Co to sq standardowe potencjaly elektrodowe 1 jakie jest ich powlqzanle z szeregiem napiqciowym? b) W jaki sposob wydz~elaSIC m~edzz roztworu przez wykorzystan~ezlomu zelaznego? c) Jak mozna osadzac oddz~elnle katodz~e Cu, Ni I Zn z roztworu zawlerajqcego te metale? na np d) Dlaczego mozl~we elektrolltyczne wydz~elan~e jest cynku z roztworu wodnego, choc~az wartoscl potencjalow elektrodowych wskazujq, ze najplerw powlnlen nastqplc rozklad wody? 6 a) Wytlumaczyc, dlaczego Cu' d y ~ p r ~ p ~ r c j w n ~ j e ~ roztworze dla b) Standardowe potencjaly redukcj~ Cu2+ -P CU' 1 CU' + CU wynoszq odpowiednlo +0,15 1 0,50 V Wytlumaczyc, dlaczego potencjal redukcji dla Cu2+ + C U wynosi +0,34 V 7 Wym~enic oslem p~erwiastkow najbardziej rozpowszechn~onychw przyrodz~eI uszeregowac je we wlasciwej kolejnosci 8 Korzystajqc z wykresu Ellmghama dla tlenkow ustallc a) czy A1 zredukuje tlenek chromu? b) w jaklej temperaturze C zredukuje tlenek magnezu? c) w jakiej temperaturze tlenek rtqc~(II)rozlozy s ~ qna p ~ e r w ~ a s t k ~ ?

3.16. Literatura uzupelniajqca
Powznowactwo elektronowe
1 L Pauhng, ,,The Nature of the Chem~calBond", 3rd e d , Oxford Unlvers~tyPress, 1961 2 R J S Crossley, Numer~caldata, Proc Phys Soc, 83, 375 (1964)

Problemy energetyczne
L Brewer, Uses of Born-Haber cycle, J Chem Educ, 9, 446 (1959) W E Dasent, ,,Inorgan~cEnergetics", Pengun, 1970 A K Barnard, ,,Theoret~calBass of Inorgan~cChem~stry", McGraw-Hill, 1965 S J Ashcroft, G Beech, ,,Inorganic Thermodynamics", Van Nostrand Re~nhold,1973 K B Harvey, G B Porter, ,,Introduct~on Physical Inorgan~c to Chemistry", Addlson-Wesley, 1963 D A Johnson, ,,Some Thermodynam~cAspects of Inorgan~cChem~stry", Cambridge Unlverslty Press, 1968 9 J F L~ebman,Ion~zahonenthalpies and electron attachment enthalpies, J Chem Educ, 50, 831 (1973) 10 T C Waddington, Latt~ceenergies, Advan Inorg Chem Radzochem, 1, 158 (1959) 11 D J G Ives, Principles of the extraction of metals, R Inst Chem Monograph, No 3, 1969

3 4 5 6 7 8

12 H J Emeleus, A G Sharpe, ,,Modern Aspects of Inorganic Chemistry", 4th ed (Chapter 8 Hydrogen and the Hydr~des),Routledge and Kegan Paul, 1973 13 B L Shaw, ,,Inorgamc Hydrides", Pergamon, 1967 14 K M Mackay, ,,Hydrogen Compounds of the Metallic Elements", Spon, 1966 15 E Wlberg, E Amberger, ,,Hydrldesn, Elsevier, 1971 16 G C P~mentel,A L McClellan, ,,The Hydrogen Bond, Freeman, 1960 17 S N Vinogradov, ,,Hydrogen Bonding", Van Nostrand Reinhold, 1971 18 F Franks (red), ,,Water, a Comprehensive Treat~se",Vol 1, Plenum, 1972 19 E A Evans, ,,Tr~tlumand its Compounds", Butterworths, 1966

20 T Moeller, ,,Inorganic Chem~stry"(Chapter 10 Non-Aqueous Solvents), W~ley, 1952 Chemistry", 4th ed , (Chapter 7 Reactions 21 H J Emeleus, A G Sharpe, ,,Modern Aspects of Inorgan~c In Non-Aqueous Solvents), Routledge and Kegan Paul, 1973 Chemistry in Non-Aqueous Solvents", Pergamon, 1965 22 A K Holhday, Massey A G , ,,Inorgan~c 23 R S Drago, A modern approach to a c ~ dbase chem~stry,J Chem Educ, 51, 300 (1974) 24 F M Hall, The theory of acids and bases, Educ Chem, 1, 91 (1964) 25 R J Gillesp~e,The chemistry of superacid systems, Endeavour, 32, 541 (1973) 26 T C Waddington (red), ,,Non-Aqueous Solvent Systems", Academic Press, 1965 I ,,Non-Aqueous Solvents", Nelson, 1969 27 R P Bell, ,,The Proton In Chern~stry",2nd ed, Chapman Hall, 1973 28 R A Zmgaro, ,,Non-Aqueous Solvents', Heath, 1969 29 G Jander, H Spandau, C C Addison (red), ,,Chem~stry Non-Aqueous Ionmng Solvents", V~ew~g, In 1963 (seria monografil specjalistycznych) 30 J J Lagowski (red), ,,The Chemistry of Non Aqueous Solvents", Volumes 1 and 2, Academic Press, 1966 31 Cady, Elsey, J Chem Educ, 5, 1425 (1928) 32 A L Alfred, J Inorg Nucl Chem, 5, 269 (1958) I 17, 43, 215 (1958)

PIERWIASTKI BLOKU s

4.1. Grupa I

- Litowce
Pierwiastek Lit Sod Potas Rubid Cez Frans

(tabl. 4.1)
T a b l i c a 4.1

Symbol
Ll Na K Rb Cs Fr

Struktura elektronowa [He] [Ne] [Ar] [Kr] [Xe] [Rn]

2s' 3s' 4s' 5s' 6s' 7s'

4.1.1. Struktura elektronowa
Wszystkie pierwiastki grupy I majq jeden elektron na swym zewnqtrznym, sferycznym orbitalu. Ich struktury elektronowe (pomijajqc zapelnione powloki wewnqtrzne) sq nastqpujqce: 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s' i 7s1. Podobienstwo struktur elektronowych tych pierwiastkow wskazuje na podobienstwo ich wlaiciwoici chemicznych. Wszystkie sq metalami miqkkimi, bardzo reaktywnyrni, jednowartoiciowymi, tworzqcymi bezbarwne zwiqzki jonowe. Li rozni siq znacznie od pozostalych pierwiastkow grupy.

Atomy litowcow sq najwiqkszymi atomami odpowiednich okresow ukladu okresowego. W przypadku oderwania elektronu od atomu litowca i utworzenia dodatniego jonu dodatni ladunek jqdra jest wiqkszy od liczby elektronow, sq one silniej przyciqgane przez jqdro, jon jest wiqc mniejszy nii obojqtny atom. Mimo to jony litowcow sq bardzo duze, a ich rozmiary wzrastajq w kierunku od Li do Fr w wyniku dolqczania siq kolejnych powlok elektronowych. Ze wzglqdu na wielkoSC atomow litowce majq malq gqstoid. Poniewaz zewnqtrzne elektrony sq doid

odlegle od jqdra, oderwanie ich jest stosunkowo latwe, male sq wiqc energie jonizacji. Gdy wzrasta wielkoiC atomu, zewnqtrzne elektrony sq bardziej oddalone od jqdra i slabiej zwiqzane, maleje wiqc energia jonizacji. Pod wplywem iwiatla litowce mogq emitowaC elektrony - stqd zastosowanie cezu i potasu w komorkach fotoelektrycznych. Mozliwe jest t a k k wzbudzenie elektronow do wyiszych poziombw energetycznych, np. w plomieniu. Gdy elektron powraca na swoj pierwotny poziom, emituje dodatkowq energiq, ktbrq otrzymal. Energia ta jest powiqzana z czqstoiciq v: E = hv (h oznacza stalq Plancka) i wystqpuje w postaci iwiatla widzialnego wywolujqcego charakterystyczne zabarwienie plomienia (Li - purpurowe, Na - iolte, K - fioletowe, Rb i Cs fioletowoniebieskie). Gdy roztwor soli litowca zostanie wprowadzony do plomienia acetylenowego w fotometrze plomieniowym, moina zmierzyk natqienie barwy plomienia wywolanej przez metal. Barwa ta jest wynikiem przejiC elektronowych w atomach powstajqcych chwilowo w plomieniu. Porbwnujqc zmierzone natqzenie z natqieniami znanych wzorcow, moina wyznaczyk stqienie badanego roztworu. Elektroujemnoici litowcow sq bardzo male. Gdy wiqc pierwiastki te reagujq z innymi pierwiastkami tworzqc zwiqzki, roinica elektroujemnoici reagujqcych atombw jest z reguly duia, powstajq wiec wiqzania jonowe. Chemia litowcbw jest z reguly chemiq ich jonbw.
Tablica 4.2 Promien Promien kowalencyjny jonowy M + Energia jonizacji
[U.~OI-~]

G~stoc
[g.crn-3~

ujemnok

CAI

[A]

ZawartoSC Temperatura topnienia w skorupie wemskiej C"CI CPP~I

Zwiqzki jonowe powstajq, gdyi energia ich tworzenia jest ujemna. Energie towarzyszqce serii przemian rozpoczynajqcej siq od pierwiastkbw, a konczgcej na krysztale jonowym przedstawia cykl Borna-Habera:

Zgodnie z prawem Hessa

Wartoici tych energii dla litowcow podano w tabl. 4.3. Utworzenie jonow wymaga znacznej iloici energii (energie sublimacji, dysocjacji i jonizacji), krysztaly jonowe jednak powstajq, gdyz procesowi temu towarzyszy wydzielenie jeszcze wiqkszej energii; jest to glownie energia sieciowa i, w mniejszym stopniu, energia powinowactwa elektronowego. Wartoid. AH, jest wiqc ujemna. Zwiqzki jonowe mogq powstawad. w roztworze w podobnym cyklu zmian energii, nalezy tu jednak zastqpid. energiq sieciowq energiami hydratacji jonow dodatnich i ujemnych.
T a b l i c a 4.3
Entalpie (AH) dla MCI (wszystkie wartoSci w kJ.rnol-l)

Cieplo sublimacji M(s)+M(g)

) ciepla dysocjacji $Cl,+Cl

Energia jonizacji M+M+

Powinowactwo elektronowe C1-C1-

Energia sieciowa

Suma = cieplo tworzenia

W normalnych temperaturach wszystkie litowce majq sied. regularnq przestrzennie centrowanq, w kt6rej liczba koordynacyjna wynosi 8. (W bardzo niskich temperaturach Li ma zwartq strukturq heksagonalnq.) Omowione w rozdz. 2 wiqzanie w metalach jest uwarunkowane wystqpowaniem zdelokalizowanych orbitali molekularnych lub pasm obejmujqcych caly krysztak Poniewai litowce zawierajq tylko jeden elektron walencyjny, ktory moze uczestniczyd. w tworzeniu wiqzania (wiqkszoid. pozostalych metali zawiera dwa lub wiqcej elektronow), pierwiastki te majq malq energiq kohezji i sq miqkkie. Gdy wielkoid. atomow wzrasta w kolejnoici Li + Cs, zwiqksza siq odpychanie elektronow niewiqzqcych, maleje wiqc energia kohezji i wzrasta miqkkoiC Ogolnie male wartoici energii kohezji i zmniejszanie siq ich w kierunku od gory ku dolowi grupy znajdujq odzwierciedlenie w bardzo niskich temperaturach topnienia i wrzenia, ktore obnizajq siq ze wzrostem rozmiarow atomu. Temperatura topnienia litu odbiega doid. znacznie od temperatur topnienia pozostalych litowcow; pierwszy pierwiastek kazdej grupy roini siq z reguly doid. wyrainie od pozostalych pierwiastkow grupy. Sod i potas zajmujq szoste i si6dme miejsce, jezeli chodzi o zawartoid. w skorupie ziemskiej. Najwazniejszym zrodlem sodu jest sol kamienna (NaC1). Potas wystqpuje jako KC1 w wodzie morskiej i w postaci zl6i karnalitu KCl.MgC1,-6H,O. Frans nie wystqpuje praktycznie w przyrodzie, gdyz jest promieniotworczy i ma krotki okres polowicznego rozpadu (21 min).

warunkujqcy paramagnetyzm i zabarwienie zwiqzku.3. Wlabiwobi chemiczne Litowce sq bardzo reaktywne i na powietrzu szybko matowiejq tworzqc tlenki (i azotek w przypadku litu). Standardowe potencjaly elektrodowe litowcow (w woltach) sq nastqpujqce: Li = . Tlenki litowcow powstajq w wyniku spalania tych metali w powietrzu. Zabarwienie nadtlenkow moie by6 uwarunkowane wystepowaniem defektow w krysztalach. Warto zauwazyt. ze trwaloSC nadtlenkow i ponadtlenkow zwieksza sic ze wzrostem rozmiarow jonow metalu. np.Wszystkie jony litowcow majq konfiguracjr. glownie z jego duzq energiq hydratacji . chromianow i manganianow(VI1) (nadmanganianow).. a pozostale litowce tworzq ponadtlenki typu MO.reakcji litu z wodq towarzyszy wydzielenie wiqkszej energii nii reakcjom innych pierwiastkow. Li3N + 3 H 2 0 -i 3LiOH + NH.02 KO. Cs = -2. 2.O. wystepuje tu stabilizacja duzych kationow przez duze aniony. 4. Fakt.O -. + 2H. jest zwiqzany z kinetykq.2. z wyjqtkiem zawierajqcych barwne reszty kwasowe.3. Li. (metoda Gossagesa i Ferrite'a).iciowo istnieniem defektow. lit tworzy tlenek Li. + :O. a reakcja litu przebiega jeszcze mniej energicznie.niesparowany elektron. Wszystkie zwiqzki litowcow sq biale. s6d ... Wodorotlenek sodu produkuje siq na wielkq skalr.KOH + H 2 0 .05.nadtlenek Na. nie zai z jej calkowitym efektem energetycznym.. Tlenek zawiera jony Li' i 0 2 . nadtlenek . Azotek litu jest rubinowoczerwonym zwiqzkiem jonowym.92.1. reakcji z wodq prowadzqcej do wydzielenia wodoru i utworzenia wodorotlenkow. K = .niiizy standardowy potencjal elektrodowy. sq diamagnetyczne i bezbarwne.O Na.O sq tlenkami silnie zasadowymi. ze potas zapala siq reagujqc z wodq.92.czr. nie zawierajq wiec niesparowanych elektronow.71. czqSciowo zai obecnoiciq niesparowanych elektronow. W wyniku ogrzewania rozklada siq na pierwiastki i reaguje z wodq tworzqc amoniak.O. stanowiqcych najmocniejsze znane zasady.2. Typowe tlenki M. gazu szlachetnego. przez elektrolizq solanki (metoda Nelsolia lub Castera-Kellnera) albo przez dzialanie wapna lub tlenku zelaza(II1) na Na2C0.O + 2LiOH + 2 H 2 0 + 2NaOH + H. reakcja sodu z wodq jest mniej gwaltowna. ktore reagujq z wodq . a jon ponadtlenkowy . + H. Pozostale litowce nie tworzq azotkow. co wiqie siq ze wzrostem energii sieci. Lit ma naj. Inne tlenki otrzymuje siq w wyniku reakcji metalu rozpuszczonego w cieklym amoniaku z odpowiedniq iloiciq tlenu. a zabarwienie ponadtlenkow . Wiqzanie w nadtlenkach i ponadtlenkach omowiono.93. czyli szybkoiciq reakcji. co wiqze sir.2. W kierunku od litu do cezu wzrasta gwaltownoit.Na = . podajqc przyklady zastosowania teorii orbitali molekularnych w rozdz.jon [-0-Owl2-.O. Rb = .

S. elektrycznoid.S.grupa 111). najslabiej hydratowane jony Csf wqdrujq .tworzqc mocne zasady.].. Dobrym irodlem wodoru jest wodorek litu. 5 lub 6. Jest to zwiqzek jonowy zawierajqcy tetraedryczne jony [BH4IP. otrzymuje siq go z wodorku litu w roztworze eterowym Li[A1H4] redukuje zwiqzki karbonylowe do alkoholi. Na.] BCl. 5 . Wszystkie litowce reagujq z siarkq tworzqc siarczki. najmniejszy jon grupy I. 4. Jest to zwiqzane z hydratacjq jonow. przy czym n = 2.jest tetraedryczny. np. reaguje jednak gwaltownie z wodq. ze w roztworze wodnym maleje ono w kolejnoici Csf > Rbf > K f > Naf > Li'. Wodorki reagujq z wodq wydzielajqc wod6r. a podczas elektrolizy tych zwiqzkow wodor wydziela siq na anodzie. co wiqze siq z silnie elektrododatnim charakterem metali.1. Nadtlenki i ponadtlenki sq utleniaczami. z wyjqtkiem LiOH.4. lepiej niz inne jony. reagujq z wodq i kwasami tworzqc H. ma bowiem malq mas? czqsteczkowq i wydziela wiqcej wodoru niz go sam zawiera LiH + H20 -+ LiOH + Hz Wodorek litowo-glinowy (tetrahydroglinian litu) jest uzywany w chemii organicznej jako bardzo skuteczny reduktor. Wodorki zawierajq jony H-. Innym kompleksem wodorkowym jest borowodorek sodu (tetrahydroboran sodu) NaCBH. metali do tej reakcji maleje w kierunku Li -t Cs. pomiary przewodnictwa wykazaly. odpowiedniejszym rozpuszczalnikiem jest ciekly amoniak. silnie uwodnione jony Li' poruszajq siq wolno. Otrzymywanie tych zwiqzkow w wodzie daje produkty zanieczyszczone. konieczne jest wiqc uiycie bezwzglqdnie suchych rozpuszczalnik6w organicznych. .H. 3. i wielosiarczki Na.O. wszystkie sq dobrze rozpuszczalne w wodzie i trwale termicznie. powinien przewodzid. Wodorek litowo-glinowy redukuje rowniez wiele zwiqzkow nieorganicznych + LiCAlH. przy czym sklonnoid. Borowodorki sq rowniei uiywane jako reduktory i w odroznieniu od Li[A1H4] mogq by6 stosowane w irodowiskach niewodnych (patrz rozdz. RozpuszczalnoSC i hydratacja Wszystkie proste sole sq rozpuszczalne w wodzie i chociai jon litu. i 0 . Jony wielosiarczkowe zawierajq zygzakowaty lancuch atomow siarki W wyniku reakcji litowcow z wodorem powstajq wodorki jonowe (solopodobne) M f H . Te alkalia sq najmocniejszymi znanymi zasadami. 4. Jon [A1H4]. -+ B.] PC13 + LiCAIH. -+ PH..

np. mozna wiec oczekiwaC katwej rozpuszczalnoici tej soli. Czqsteczki wody drugiej warstwy hydratacyjnej sq utrzymywane tylko przez slabe oddzialywania jon-dipol.).). Lit jest wiqc tetraedrycznie otoczony przez cztery czqsteczki wody. takich jak azotynokobaltan potasu K. Energia hydratacji wyrainie przewyzsza energiq sieciowq LiI. RuchliwoSC jonowa przy nieskonczonym rozc~enczeniu Przyblizony promien jonu uwodnionego Przybliiona liczba hydratacji Promien jonowy AHhydratacj~ CAI CAI [kJ. RozpuszczalnoiC wiekszoici soli litowc6w w wodzie maleje w kierunku Li + Cs. do wielkoici jonu metalu.mol-'1 L~czbyhydratacji otrzymano przez pomiar przenoszenla wody w naczynku konduktometrycznym Rozmiary hydratowanych jonow sq wainym czynnikiem wplywajqcym na przenikanie tych jonow przez iciany zywych komorek.H.H.I osad 11oSc1owy + Na+ Jezeli so1 jest nierozpuszczalna. Zgodnie z tym rozpuszczalnoi~NaI . Hydratacja wtorna maleje wiec w kolejnoici Li + Cs. Hydratacja jonow Li' tlumaczy takze.[Co(NO.]. dlaczego sq one slabiej zwiqzane i wymywane w pierwszej kolejnoici z kolumn kationitowych. natomiast K..] + K+ + KCB(C. tj. Rb i Cs oznacza siq jako tetrafenyloborany Na[B(C.szybciej.H. Najwieksza energia hydratacji wystqpuje rowniez dla Li'.O. 2). Energia hydratacji K[B(C.Cs wystqpuje takze w przypad. Rb+ i Cs+. w przypadku zai ciqzszych jonow. Substancja jest rozpuszczalna. natomiast sole rubidu i cezu nie ulegajq w ogole hydratacji.). Sily takie sq odwrotnie proporcjonalne do odlegloici. ze wzgledu na malq odlegloiC miqdzyjonowq. zgodnie z rownaniem Borna-Landego (rozdz. niewiele soli potasu. Najwiekszq energiq sieciowq ma LiI.4 podano pewne dane termodynamiczne dla jodkow litowcow. ku krystalicznych soli tych metali. W tablicy 4. lub uranylooctan sodowo-cynkowy NaZn(UO. Poniewaz wszystkie proste sole litowc6w sq rozpuszczalne w wodzie. Zmniejszanie siq hydratacji w kierunku Li . Pierwotna warstwa czqsteczek wody wokol jonu metalu tworzy kompleks.). gdy energia hydratacji przewyzsza jej energie sieciowq.] jest bardzo mala ze wzgledu na duze rozmiary jonow. Octan uranylu jest uiywany do iloiciowego oznaczania sodu.H. co wiqze siq z malymi rozmiarami tego jonu.)(Ac). jej energia sieciowa jest wiqksza od energii hydratacji. liczba ta wzrasta do szeiciu. uwodnione sq prawie wszystkie sole litu i liczne sole sodu. w analizie jakoiciowej metale te wytrqca siq w postaci soli bardziej zlozonych. nadchloran potasu KC10.

25°C Energia hydratacji [k~.647 .l] m01 LiI NaI KI RbI CsI -824 -711 -627 -598 -569 Energia sieciowa [ k .O 4. 4.powinna by6 mniejsza. ma bowiem wiqksza energiq sieciowq.O 3670. Chociaz energia hydratacji jest dla LiF znacznie wiqksza niz dla LiI.624 -601 Szczegolnq cechq fluorkow i wqglanow litowcow jest gwaltowny wzrost ich rozpuszczalnoici w kierunku Li + Cs (tabl. nie zaS entalpiq A H (AG = A H .1039 -919 -817 -779 .4 Entalpia AH jodkow litowcow w temp. a KI powinien by6 trudno rozpuszczalny lub nierozpuszczalny. T a b l i c a 4.2 923.TAS).] . a w mniejszym stopniu metale grupy 11: Ca.703 .~ ~ O-I] I -305 -305 -305 -305 -305 . W ujqciu Bcislym nalezy tu rozwazaC energiq swobodnq Gibbsa AG.lecz uwzglqdnienie niewielkiego wyrazu TAS tylko nieznacznie wplywa na wyniki. T a b l i c a 4.O 1306. Sr i Ba oraz lantanowce Eu i Yb tworzq latwo bardzo stqione roztwory w ciekjym amoniaku. Pierwiastek RozpuszczalnoSC [g metalu/100 g NH.1.mol-'] Li' Na' K' Rb' Cs' -519 -406 -322 -293 -264 I IIII- Calkowita energia hydratacji [ k -~ .730 RozpuszczalnoSC 2. Roztwory metali w cieklym amoniaku Wszystkie metale grupy I.5.763 .7 42.5). fluorek jest trudno rozpuszczalny.5 Entalpia AH i rozpuszczalnoSC fluork6w litowc6w Cakkowita energia hydratacli M + + F LiF NaF KF RbF CSF -1034 -921 -837 -808 -779 Energia sieciowa .

W rozcienczonych roztworach wystqpujq glownie solwatowane jony metali i solwatowane elektrony. Ze wzglqdu na silne wlaiciwoici zasadowe litowce tworzq takie stale wodorowqglany.6. = 0. i NaNO.O + CO.45 . rozplywajq siq w wilgotnym powietrzu. Ze wzglqdu na to jako skladnik prochu czarnego zamiast NaNO. 2NaHC0. Li. Halogenki Poniewaz jon Li+ jest najmniejszy spoirod jonow litowcow. lo4. + H. ktore ulegajq stopieniu. czyli zasadowy charakter litowcow ich sole tlenowe sq bardzo trwale. Azotan litu rozklada siq latwiej nii azotany pozostalych litowcow tworzqc tlenek 4. Duzq trwaloii: wykazujq wqglany. powstajq bowiem klastery jonow metalu. jest znacznie mniej trwaly i latwiej ulega rozkladowi. jednak w wyniku silnego ogrzewania rozkladajq siq do azotynow NaNO.Roztwory te przewodzq prqd elektryczny lepiej niz jakakolwiek so1 w dowolnej cieczy. wodorowqglanow i azotanow) Ze wzglqdu na silnie elektrododatni. sluzy jako proszek do pieczenia.lo4). + 30. natomiast pozostale halogenki litowcow tworzq krysztaly bezwodne. natomiast NaHCO. Wszystkie te halogenki majq strukturq typu NaCl o liczbie koordynacyjnej 6 z wyjqtkiem CsC1. Na. wykorzystuje siq je w syntezach organicznych i nieorganicznych jako bardzo silne reduktory.Na. K/NH. Sq to. wykazujq one podobne przewodnictwo jak czyste metale (przewodnoik wlaiciwa Hg = lo4 SZ-I . Wyjqtek stanowi lit nie tworzqcy stalego wodorowqglanu.1.1. zanim ostatecznie rozloiq siq na tlenki w temperaturach powyzej 1000°C. . cm-l. LiC1. oprocz NH4HC03. LiBr i LiI tworzq trojhydraty o ogolnym wzorze LiX. Te ostatnie nadajq roztworom barwe ciemnoniebieskq.7.CO. 4. chociai zwiqzek ten moze istniek w roztwoize. = 0. gdzie woda jest twarda. . Litowce sq rozpuszczalne rowniez w aminach. jest stosowany jako soda do prania w okolicach.5. jednak przy stqieniach przekraczajqcych 3 moll1 roztwory majq czerwonawq barwq miedzi i metaliczny polysk. Na/NH. a LiNO. i e lit bqdzie latwiej tworzyC sole uwodnione nii pozostale metale tej grupy. TrwaloSC soli tlenowych (wqglanbw. Wszystkie azotany sq dobrze rozpuszczalne w wodzie. Azotany litowcow sq bardzo trwaje.3H20..CO. jedyne znane stale wodorowqglany. Istotnie. stosuje siq KNO.CO. Wszystkie wqglany i wodorowqglany sq rozpuszczalne w wodzie. redukujqce nawet piericien aromatyczny. -t NaNO. Przewodnictwo to jest uwarunkowane obecnoiciq solwatowanych elektronow. przechodzqce w wyniku lagodnego ogrzewania w wqglany z wydzieleniem CO. CsBr . moina oczekiwaC.

Elektroliza KC1 wymaga zastosowania wyzszych temperatur. Niewielka iloid wapnia powstajqcego podczas elektrolizy jest nierozpuszczalna w cieklym sodzie. Halogenki litowcow reagujq z fluorowcami i zwiqzkami miqdzyfluorowcowymi tworzqc jonowe zwiqzki wielohalogenkowe + IZ K[I3] KBr + ICI + K[BrICI] KI + KF + BrF. eutektyku NaCl/CaCl. Bardzo silne wlaiciwoici redukujqce i latwq dostqpnoik sodu wykorzystuje siq w nowszej metodzie. co powoduje parowanie wydzielonego potasu.9. NaCl) do 505°C (temp. trudne jest jednak odzyskanie z amalgamatu czystego metalu. W wyniku hydrolizy tych zwiqzkow powstaje acetylen. Natomiast otrzymanie litowca przez elektrolizq roztworu jego soli jest moiliwe tylko w przypadku uzycia katody rtqciowej. topn.i CsI.8.. zwiqzki tworzq tq strukturq. powoduje obnizenie temperatury procesu z 803°C (temp. + K[BrF. nie moina ich wiqc otrzymac przez redukcjq tlenkow. -+ NazC. Inne litowce tworzq podobne wqgliki w wyniku ogrzewania z acetylenem lub przepuszczania acetylenu przez roztwor metalu w ciekkym amoniaku Na + C. lecz rozpuszcza siq w mieszaninie eutektycznej. polegajqcej na przepuszczaniu pary sodu nad stopionym KC1 w duzej kolumnie frakcjonujqcej: Na + KC1 -t NaCl +K 4. Strukturq typu NaCl przybiera wiqcej zwiqzkow.). nii mozna by oczekiwac na podstawie stosunku promieni jonow r+/r-. Moina natomiast otrzymywac litowce przez elektrolizq ich stopionych halogenkow zawierajqcych domieszki obnizajqce temperature topnienia. z ktorq wydzielany metal tworzy amalgamat.C. topn. Starszy proces Castnera (elektroliza stopionego NaOH) ma mniejszq wydajnoic prqdowq i jest przestarzaly.1. gdyz odpowiada jej najwiqksza energia sieciowa (patrz rozdz. powstaje jonowy wqglik Li. proba wyparcia litowca z roztworu przez inny metal polozony wyzej w szeregu napiqciowym jest wiqc skazana na niepowodzenie.] 4.H. noszq wiqc one nazwq acetylenkow . Otrzymywanie metali Litowce sq najsilniejszymi poznanymi reduktorami. -+ NaHC. Zwiqzki te zawierajq jon wqglikowy [C-CI2lub [CrC-HI-. dodanie 213 CaCI.). Wybitnie elektrododatnie litowce reagujq z wodq. 2. ktore majq strukturq typu CsCl o liczbie koordynacyjnej 8. zwiqzki jonowe typu AX i energia sieciowa). Zwiqzki z weglem Gdy ogrzewa siq lit z wqglem.1. Tak wiqc sod otrzymuje siq metodq Downsa (elektroliza NaCl z dodatkiem CaCI.

np. H ~ R ~ + C12 -+ LIR + BC1. Kompleksy Litowce tworzq kowalencyjne zwiazki alkilowe..Metale K. Sole sodowe dlugolancuchow~ch kwasow tiuszczow~ch: a l m i t ~ h o w estearynowego. (Patrz zwiqzki grafitu . Jony litowcow sq zbyt duze. Organiczne zwiqzki litu otrzymuje siq z odpowiednicb chlorkow n-Butylolit znajduje siq w handlu i jest niezwykle wszechstronnym odczynnikiem stosowanym w preparatyce organicznej LiR LiR LiR + RI -+ -+ + R-R +H R-H R-CI BR. 4.q y . majq wiqc zmienny sklad wahajqcy siq od (barwa szara) i C36K (niebieska) do maksymalnego obsadzenia przestrzeni miqdzywqzlow~chPrzez metal od~owiadajqce~o skladowi C. lowego majq znaczenie praktyczne jako myd$a.10. Zapalajq siq w powietrzu i reagujq gwaltownie z wiekszoiciq substancji z wyjqtkiem azotu i nasyconych wqglowodorow. . octan sodu CH3COONa i bmzoesan Potasu C.K (barwa brunatna).COOK. np. Liczba koordynacyjna litowca w takich zwiqzkach wynosi zwykle 4 lub 6 (rys. LiCH. ~b i cs Sq to zwiazki jonowe Mf R-. K. Zwiqzki organiczne Lit~wcemega zastq~owakwodor w kwasach organicznych tworzqc sole. 5. -+ Mozna takze otrzymak alkilowe zwiqzki Na. h (LiCH. znane sq jednak zwiqzki chelatowe z takimi czqsteczkami organicznymi. oleinowego i lino~ ~o. ZwiqZkilitcr.1.&J' ~ J k & ~ y c i arylawych. niezwykle reaktywne.1).. sa kowalencyjne.). LL?UWC~ fJJt?T$ JJiifk ZH'~$Z~.H.1.H. rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych. sq one niestechiometryczrle.11. kwiqzki te czqsto tworzq tetramery lub heksamery. jak aldehyd salicylowy i acetyloaceton. i NaC. Rb i Cs reagujq z grafitem przenikajqc do przestrzeni miqdzy warstwami atomow wqgla W sieci grafitu itworzqc intensywnie zabarwione wggliki miqdzywqzlowe. moina je poddawak sublimacji i destylacji.) 4. by mogly latwo tworzyC kompleksy. -+ LiR + HgI. utrudnia to operowanie tymi zwiqzkami.grupa IV w rozdz. 4.

Roinice miedzy litem a innymi pierwiastkami I grupy Lit jest pod wieloma wzglqdami nietypowym pierwiastkiem I grupy. Lit najmniej energicznie reaguje z tlenem tworzqc normalny tlenek. Lit jest najmniej elektrododatni.Li. wiqie siq to ze zblizonq zdolnoiciq polaladunek jonu obu pierwiastkow. Jak stwierdzono w poprzednim rozdziale.c=o CH3 \ CH o=c / \ CH3 Rys 4. 3. 0 anomalnych wlaSciwoSciach ryzu'qca [(promien jonowy)' litu jako -pierwiastka I grufi i jego diagonalnym podobiehstwie do magnezu Swiadczq nastqpujqce fakty: 1.12.. i LiOH rozk4adajq siq po lekkim ogrzaniu i nie jest znany staly wodorowqglan litu. wykazuje natomiast wiele podobienstw do pierwiastkow I1 grupy.CO. 1 . 2.aldehyd salrcylowy ocetylooceton (form0 enolowa) (forma ketonowa) CH3 "c-0 CH H\ f \ 1 /CH3 \\ \Lllr 0-c . Temperatury topnienia i wrzenia litu sq stosunkowo wysokie. Lit jest znacznie twardszy niz pozostale pierwiastki I grupy. wiqze siq z tym mniejsza trwaloii wielu jego zwiqzk6w . a jego wyzsze tlenki sq nietrwale. 4.1 Kompleksy aldehydu salicylowego acetyloacetonu 4. LiNO.1. zwlaszcza do Mg.

5s2. . 8. Magnez i wapn naleza do oimiu pierwiastkow najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie. Jony i zwiqzki litu sq znacznie silniej hydratowane niz jony i zwiqzki pozostalych pierwiastkow I grupy. W odroznieniu od pozostalych pierwiastkow I grupy. W odroznieniu od pierwiastkow I grupy. bardzo reaktywne. istniejq w stanie stalym.. Grupa I1 . i berylu Be3A1. mniej zasadowe niz litowce i tworzq z reguly bezbarwne zwiqzki jonowe.6 H 2 0 .O i karnalitu KMgCl.PO. Sole magnezu wystqpujq w wodzie morskiej oraz jako zloia magnezytu MgCO. 7.).H.5. pomijajqc zapelnione powloki wewnqtrzne struktury elektronowe tych pierwiastkow mozna zapisak nastqpujqco: 2s2. Li2C03. Lit wykazuje wiqkszq tendencjq do tworzenia kompleksow nii pierwiastki ciqzsze. Berylowce sq dwuwartoiciowe. Podobnie reagujq z weglem wszystkie pierwiastki II grupy. 10.2.). jest bardzo rozpowszechniony w postaci mineralow skaiotworczych: kalcytu i wapieni.6 Pierwiastek Beryl Magnez Wapn Stront Bax Rad Symbol Be Mg Ca Sr Ba Ra Struktura elektronowa [He] [Ne] [Arl [Kr] [Xel [Rn] 2s' 3s' 4s' 5s' 6s' 7s2 4. 3s2. 4.. a kompleksy aminalitu.2. Podobnie jak odpowiednie sole magnezu. lecz podobnie jak pierwiastki I1 grupy.018.. Struktura elektronowa Wszystkie pierwiastki I1 grupy majq dwa elektrony s na swym zewnqtrznym orbitalu. 9. lit reaguje bezpoirednio z wqglem tworzqc jonowy wqglik.SiO.1. dolomitu MgCa(CO. Beryl rozni siq znacznie od pozostalych pierwiastkow I1 grupy i wykazuje podobienstwo do glinu w grupie 111.Si.]I. Li. i LiF sq nierozpuszczalne. Ze wzglqdu na swoj charakter kowalencyjny halogenki i zwiqzki alkilowe Li i Mg sq rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych. a LiOH tylko slabo rozpuszczalny w wodzie. np. 4. kizerytu MgSO. 6s2 i 7s2. 4s2. [Li(NH.6) T a b l i c a 4. Beryl jest malo znany jako pierwiastek niezbyt rozpowszechniony w przyrodzie i trudny do otrzymania w stanie wolnym. lit tworzy azotek Li3N. 6.Berylowce (tabl. Wystqpuje w niewielkich iloiciach w mineralach krzemianowych: fenakicie Be. .CaCO.

mniejsze jednak od atombw odpowiednich litowcbw. Atomy berylowc6w sq duie. rad jest niezwykle rzadki. 6H20. 4. Berylowce majq wiqc wiqksza gqstoit nii litowce (tabl.2H20)sq silniej hydratowane nii z w i e i litowc6w. Tablica 4. MgC1. wystqpujq bowiem w postaci wysokoprocentowych rud i sq latwiejsze do otrzymania. Calkowita energia potrzebna do wytworzenia gazowych dwuwartoBciowych jon6w berylowc6w (pierwsza energia jonizacji + druga energia jonizacji) jest przeszlo czterokrotnie wiqksza od energii jonizacji litowc6w. Zwiqki maleje berylowcbw (np.lub piqciokrotnie wiqksze niz dla litowcbw ze wzglqdu na mniejszy promieli atomowy i wiqkszy ladunek jqdra.'1 Temperatura topnienia C"C1 ElektroujemnoSC CPP~I CAI [A] ~g-cm-~] pierwsza druga Berylowce tworzq z reguly zwiqzki jonowe na stopniu utlenienia 11. Temperatury topnienia nie zmieniaja siq regularnie. R6wniei jony berylowc6w sq duie.mol . energia potrzebna do oderwania drugiego elektronu jest wiqc prawie dwukrotnie wiqksza nii w przypadku pierwszego elektronu. Po oderwaniu jednego elektronu stosunek ladunku jqdra do ladunku orbitalnych elektronbw wzrasta. Ta bardzo duza energia jest z nadwyikq skompensowana przez energiq hydratacji lub energiq sieciowq. . co wiaie siq z przybieraniem przez metale r6inych struktur krystalicznych (patrz rozdz. struktury krystaliczne metali). Energie hydratacji jon6w sq dla berylowcbw cztero. pierwiastki znacznie mniej rozpowszechnione. przeszlo czterokrotnie wiqkszq niz w przypadku litowc6w.7).CaCl. a radioaktywnoit tego pierwiastka jest wazniejsza od jego chemii. gdyi dodatkowy ladunek jqdra silniej przyciqga elektrony orbitalne. Poniewaz atomy berylowcbw sq mniejsze nii atomy litowcow.6H20.BaCl. pozostale elektrony sq zwiqzane silniej. . AHhyaralacji w kierunku ku doiowi grupy ze wzrostem wielkoici jonu.Stront i bar. 2. mniejsze jednak niz odpowiednie jony litowcciw. .7 ZawartoSC Promieri w skorupie kowalencyjny ziemsktej Prom~en jonowy ~2 + G~stoiC Energia jonizacji [kJ . sq jednak lepiej poznane. poniewai usuniqcie dw6ch orbitalnych elektron6w jeszcze bardziej zwiqksza efektywny ladunek jqdra. elektrony sq slniej zwiqzane z jqdrem i energia potrzebna do usuniqcia pierwszego eiektronu (pierwsza energia joniza cji) jest wiqksza niz w przypadku litowc6w.

2.O)Cl. gdyz w drugiej powloce elektronowej sq tylko cztery orbitale.O). jezeli bezbarwna jest takze reszta kwasowa. oprocz orbitali 3s i 3p.O). natomiast magnez moze mieC liczbq koordynacyjnq 6 w wyniku wykorzystania niektorych orbitali 3d. [Be(H.](NO.]~+. nie ulegajq wiec praktycznie hydrolizie. elektronowa struktura atomu Be ~~ ~------4-------. hybrydyzocjo sp3 tetroedryczno jon Be2+pouzyskan~uczterech wolnych par elektronowych od czterech atomow tlenu czqsteczek wody m] Wiqzanie Be-0 jest silne.O). Powoduje to wzrost efektywnej wielkoici jonu berylu i znane sq trwale sole jonowe. Anomalne wlaSciwoSci berylu Beryl roini siq od pozostalych berylowcow malymi rozmiarami atomu i stosunkowo duzq elektroujemnoiciq. co oslabia wiqzanie 0-H. Promleri jonowy AHhydrstacji CAI [kJ mol-'1 4. Sole berylu nie zawierajq nigdy wiqcej nii cztery czasteczki wody krystalizacyjnej. . Roznica elektroujemnoici berylu i reagujqcego z nim atomu jest wiqc zwykle niewielka i beryl tworzy z reguly dwa wiqzania kowalencyjne w swych bezwodnych zwiqzkach.). Sole berylu latwo hydrolizujq tworzqc tetraedryczne jony kompleksowe [B~(H. Sole innych berylowcow nie oddzialujq tak silnie z wodq. ich zwiqzki sq diamagnetyczne i bezbarwne.. do oddawania protonow H wystqpuje bowiem tendencja Ze wzglqdu na to sole berylu majq w czystej wodzie charakfer kwasowy.Poniewaz dwuwartoiciowe jony majq strukturq elektronowq gazu szlachetnego nie zawierajqcq niesparowanych elektronow. [Be(H.3. i [Be(H. np.]SO.

Gdy. Nadmiar CO.2. Dotyczy to wiqkszoici zwiqzkow. reagujq jednak z wodq z wydzieleniem wodoru i utworzeniem wodorotlenk6w. 4. natomiast w wyniku zmniejszania siq energii hydratacji nastqpuje zmniejszenie rozpuszczalnoSci. .rozdz. MO Mg Ca Sr Ba -3923 -3517 -3312 -3120 MCO. Energie sieciowe niektbrych zwiqzkow berylowcow zestawiono w tabl. 4. Zmniejszanie siq energii sieciowej powoduje wzrost rozpuszczalnofci. W spos6b nietypowy zachowuje siq beryl. -3178 -2986 -2718 -2614 MF. Dla dowolnego jonu ujemnego energia sieciowa maleje ze wzrostem rozmiarbw atomu metalu. gdy energia hydratacji przewyzsza energie sieciowq. gdyz energia sieciowa maleje w tym przypadku szybciej niz energia hydratacji.4. 2). energia hydratacji maleje. energia hydratacji maleje szybciej niz energia sieciowa. 4. Wodorotlenek berylu Be(OH).) r C 0 2 -* CaCO3 + H 2 0 + nlcrozpuszczalny blab osad co2 Ca2+(HC0. w kierunku od gbry ku dolowi grupy. czy tez w 0g6le nie reaguje. Rozpuszczalnoi4 i energia sieciowa RozpuszczalnoSC niekt6rych soli berylowc6w maleje ze wzrostem masy atomowej.8 Energie sieciowe niekt6rych zwiqzk6w berylowc6w (W kJ mol-') Tablica 4.4. Wlahiwohi chemiczne Berylowce sq mniej elektrododatnie niz litowce.9). czy reaguje on z para wodnq tworzqc BeO. pozostale berylowce reagujq z wodq juz na zimno. odwrotnie jest jednak w przypadku fluork6w i wodorotlenkbw.)2 rozpuaalny . -2906 -2610 -2459 -2367 MI.9 Entalpie hydratacji AH (w kJ mol-') - . Substancja Tablica 4. Podobnie. -2292 -2058 jest rozpuszczalna. jest amfoteryczny.5. W kierunku od gory ku dolowi grupy wzrastajq rozmiary jonow. gdy zwiqkszajq siq rozmiary jonow metalu (tabl.8. zmniejsza sic rozpuszczalnoS~ zwiqzkbw.co jest spowodowane zwiekszonym ladunkiem jon6w (patrz r6wnanie Borna-LandCgo . Wodne roztwory wodorotlenku wapnia (woda wapienna) i wodorotlenku baru (woda barytowa) sq stosowane do wykrywania dwutlenku wcgla. Energie te sq znacznie wieksze niz dla zwiwkow litowc<iw. zasadowoSC pozostalych wodorotlenk6w wzrasta w kierunku od Mg do Ba. maleje natomiast energia sieciowa i energia hydratacji. Magnez rozklada wodq na gorqco. nadrmar C a 2 + ( O ~ . powoduje powstawanie rozpuszczalnych wodorowqglandw i znikniqcie zmetnienia wywolanego przez osad nierozpuszczalnego CaCO. lecz rozpuszczalnoSC fluork6w i wodorotlenkow wzrasta w kierunku ku dolowi grupy.2. nie jest pewne.

Wzrost zasadowoici berylowcow dobrze ilustrujq temperatury rozkladu ich wqglanow: BeCO. powstaje w wyniku przepuszczania powietrza nad BaO w temp. MgO i CaO. T a b l i c a 4. Nadtlenek wapnia nie powstaje w tych warunkach. Tlenki berylowcow otrzymuje siq zwykle przez termiczny rozklad wqglanow.. natomiast w przypadku SrO i BaO wokol atomu metalu jest miejsce dla oimiu jon6w tlenkowych.I2+. BaCO. Tlenek wapnia reaguje energicznie z wodq. M(NO. 1290°C. maksymalna liczba koordynacyjna nie zostaje wiqc osiqgniqta. SklonnoiC berylowcow do tworzenia nadtlenkow zwiqksza siq ze wzrostem promienia jonowego... 4.22 044 0. wapna bielqcego. mozna go jednak otrzymad przez dzialanie nadtlenku wodoru na wodorotlenek wapnia i odwodnienie utworzonego produktu. NaOH. 540°C. maleje energia jonizacji i pierwiastki stajq siq bardziej zasadowe. Zanieczyszczony nadtlenek magnezu powstaje w wyniku dzialania nad- . nie zawiera jonow Be2+. Tlenek berylu jest kowalencyjny i ma strukturq siarczku cynku 4 :4 (strukturq wurcytu).Wodorowqglany sq trwale jedynie w roztworze.. Proby przewidywania struktury tlenku na podstawie rozmiarow jon6w i stosunku ich promieni dajq tylko cz~iciowo poprawne wyniki (tabl. 1360°C.. szkla i cementu. < 10O0C. Gdy wzrastajq rozmiary atomow. lecz rozpuszcza siq w kwasach tworzqc sole i w zasadach tworzqc berylany.10 Stosunek promieni jonow a liczby koordynacyjne Tlenek Be0 MgO CaO SrO BaO Stosunek promienr M2+/02Przewidywana liczba koordynacyjna 4 6 6 8 8 Znaleziona liczba koordynacyjna 0. azotanow i wodorotlenkow. Tlenek berylu jest wiqc amfoteryczny. MgCO. CaCO. W wysokiej temperaturze i pod wysokim ciinieniem mozna otrzymad nadtlenek strontu. a utworzony wodorotlenek wapnia jest doiC mocnq zasadq. Tak wiqc tlenek berylu jest nierozpuszczalny w wodzie. Wszystkie berylowce ulegajq spaleniu w tlenie z utworzeniem tlenkow MO. M(OH). Tlenek wapnia jest otrzymywany na duzq skale przez wypalanie CaCO. Tlenki te powstajq takze w wyniku termicznego rozkladu zwiqzkow MCO. energia sieciowa sprzyja jednak bardziej koordynacji 6-krotnej. Wqglany berylowcow sq zawsze jonowe.lecz uwodnione jony [Be(H20). pozostale tlenki sq jonowe i majq strukturq chlorku sodu 6: 6.8 1 0.). Nadtlenek baru BaO. 90OoC.10).56 0. CaC. natomiast wodorotlenki strontu i baru to zasady jeszcze mocniejsze. SrCO. przy czym BeCO. a ich rozklad do wqglanow jest przyczynq powstawania w jaskiniach stalaktytow i stalagmitow. i MSO. z roztworow berylanow wytrqca siq po pewnym czasie wodorotlenek berylu. w wapiennikach i stosowany do wyrobu Na.CO. Tlenek magnezu reaguje z wodq tworzqc slabo zasadowy wodorotlenek magnezu. 500°C.96 Mozna w ten sposob poprawnie okreiliC strukturq BeO.

tym trwalszy jest jego siarczan. Wodorki wapnia. nie jest jednak many nadtlenek berylu. a CaSO. Beryl zachowuje siq nietypowo. moina jednak otrzymak bezwodne azotany stosujqc ciekly czterotlenek dwuazotu. ma interesujqcq strukturq. SrSO.).: 895"C.+H. 4. podobnie jak w przypadku w~glanbw. Wodorki berylu i magnezu sq kowalencyjne i polimeryczne. Ogrzewanie uwodnionych soli powoduje ich rozkhd do tlenkbw.Ca > Sr > Ba. moina je uwaiak za sole bardzo slabego kwasu . strontu i baru sq jonowe i zawierajq jon wodorkowy H-. (BeH. CaSO. dzialajq jak ligandy dwukleszczowe i sq polqczone z dwoma atomami Be.]. Ilustruja to temperatury rozkladu poszczegolnych siarczanbw BeSO.O ma znaczenie praktyczne jako gips modelarski.grupy wielokleszczowe w chelatach. Znacznie wiqkszq rozpuszczalnokk siarczanow berylu i magnezu mozna wytlumaczyk tym. CaSO.. (Patrz rozdz. kt6re reagujq z wodq z wydzieleniem wodoru. MgSO.-.3).) Wszystkie berylowce z wyjqtkiem berylu tworzq wodorki MH. tlenki lub wodorotlenki. oprcicz bowiem soli obojqtnej tworzy zasadowy azotan azotan berylu Zasadowy azotan berylu ma strukturq podobnq do zasadowego octanu berylu (rys.: 1149"C.: 1374°C Azotany berylowcow moina otrzymak w roztworze i w postaci uwodnionych soli w wyniku dzialania HNO.tlenku wodoru. w wyniku bezpoiredniej reakcji z wodorem. Rozpuszczalnoik siarczanow berylowcciw w wodzie maleje w kierunku Be > Mg 9 %. na wqglany. Siarczany ulegajq rozkladowi w wyniku ogrzewaim nia tworzqc tlenki.: 580°C. Ten staly polimer zawiera mostki wodorowe miedzy atomami berylu . Nadtlenki sq bialymi substancjami stalymi zawierajqcymijon [0-01. jest prawie nierozpuszczalny. bardziej zasadowy jest metal.nadtlenku wodoru. ze ich znacznie mniejsze jony majq bardzo duze energie solwataji. Wszystkie wodorki berylowcow sq silnymi reduktorami. a zanieczyszczony wodorek berylu otrzymano w wyniku redukcji chlorku berylu tetrahydroglinianem litu LiCAIH. w zwiqzku z tym grupy NO. 8 . W wyniku dzialania na nadtlenki kwasem powstaje nadtlenek wodoru.

Halogenki mogq rowniez powstawak w wyniku dzialania fluorowcowodorow na metal lub wqglan. w ktbrych orbital ..H--. Inne halogenki berylowcow sq jonowe i lat wo rozpuszczalne w wodzie. ktore rozkladajq siq w wyniku ogrzewania i reagujq z wodq z wydzieleniem amoniaku oraz utworzeniem tlenku lub wodorotlenku metalu. a wodor tworzy dwa wiqzania.CI monomer d~mer Huorki MF. jest znanym Srodkiem osuszajqcym. Poniewaz Be ma dwa. rozdz. wystepujq tu wiqzania trojcentrowe i powstajq klastery C C Be.monomeryczna czqsteczka BeH. liczba elektronow nie wystarcza do utworzenia zwyklych wiqzan polegajqcych na uwspolnieniu dwoch elektronow przez dwa atomy. a bezwodny MgCl.. 2) i wodorkow boru (rozdz. Klastery odgrywajq role w przypadku metali (rozdz. higroskopijne i dymiq na powietrzu wskutek hydrolizy..).Beryl jest zwiqzany z czterema atomami wodoru. Bezwodne halogenki berylu sq polimeryczne. Jest to przyklad zwiqzku klasterowego . w odroznieniu od azotkow innych berylowcow... CaC1.bananowyWobejmuje trzy atomy Be. M6wi siq tu o zwiqzkach z niedoborem elektronow. w jony azotkowe N3-. berylowce spalajq siq w azocie tworzqc azotki M. Halogenki berylu sq kowalencyjne. .. przez utworzenie klasteru kazdy atom uwspolnia swe elektrony z sqsiednimi atomami i uzyskuje udzial w ich elektronach. i (BeCl.Be i zawiera dwa elektrony. W odroinieniu od litowcow. (poza BeF. 5). (Patrz rownanie Borna-Landkgo. Zwiqzki te sublimujq i nie przewodzq prqdu elektrycznego. wykorzystuje siq do elektrolitycznego otrzymywania magnezu. Wszystkie te azotki sq bezbarwnymi substancjami krystalicznymi. a H tylko jeden elektron walencyjny. Zamiast tego powstajq wiqzania trojcentrowe. (zawierajqca normalne wipania) ma tylko cztery elektrony w zewnqtrznej powioce atomu berylu.N. RozpuszczalnoSC halogenkow (z wyjqtkiem fluorkow) nieco maleje ze wzrostem liczby atomowej. 2. lecz w stanie stalym chlorek ten jest spolimeryzowany podobnie jak (BeH.). Duzej energii wymaga przeksztalcenie trwalych czqsteczek N.. Berylowce wiqzq siq w odpowiedniej temperaturze bezposrednio z fluorowcami tworzqc halogenki MX.) Azotek berylu jest doSC lotny. Para chlorku berylu zawiera czqsteczki BeC1.) sq prawie nierozpuszczalne. Halogenki sq higroskopijne i tworzq hydraty. jest ona kompensowana przez bardzo duze energie sieciowe odpowiadajqce podwojnie naiadowanym jonom berylowcow i malemu jonowi Li.

O + CaCO.zastepuje C1-.acetylenek BeC. np. 4. + H. gdyz reagujqc z wodq wydziela allilen (metyloacetylen). Beryl tworzy z wqglem metanek Be. prawdopodobnie najbardziej wielostronne odczynniki w chemii organicznej.C. Metanek reaguje z wodq wydzielajqc metan.2.R. W wyniku dzialania berylu na wodorotlenek sodu wydziela siq wodor. przypisuje siq im struktury: Oto typowe reakcje odczynnikow Grignarda: C6H5MgBr CO. Jony cyjanamidowy F = C = N l 2 .O -r Ca(OH). Najbardziej znany jest wqglik wapnia. w eterze etylowym Mg + RBr + RMgBr Odczynniki Grignarda sq zwykle solwatowane lub tworzq polimery z mostkami fluorowcowymi. reaguje w temp.CHOH (alkohol drugorzqdowy) -RH . 1100°C z azotem powietrza tworzqc cyjanamid wapnia CaCN. Siarczany wapnia. C6H5COOH R. strontu i baru oraz weglany. i ma taka samq strukture liniowq.jest izoelektronowy z CO.COH (alkohol trzeaorzqdowy) RI (+H... Sole berylowcow sq na 0g6l rozpuszczalne w wodzie. . chromiany i fluorki wszystkich berylowcow sq nierozpuszczalne w wodzie. w kt6rej M2+zastepuje Na'. powstaje Mg.Jonowe wegliki MC. + 2NH. powstajq w wyniku ogrzewania berylowc6w (z wyjqtkiem berylu) lub ich tlenk6w z wqglem. szczawiany. ktory nazywa siq allilkiem.H.O) (+H'O). wykorzystuje siq to w analizie jakoiciowej. + C. Br lub I) alkilu lub arylu w absolutnie suchym rozpuszczalniku organicznym. + H+ (+kwas). CaCN..OH Naw6z ten nie zostaje wiec szybko wymyty z gleby przez deszcze. chociaz reakcja berylu z kwasami zachodzi wolno. reakcji tej nie ulega zaden inny berylowiec. Wszystkie berylowce wypierajq wod6r z kwasow. otrzymuje sie dzialajqc na magnez halogenkiem (Cl. a C-C2.Ba.C=O + RCHO + I. kt6ry reaguje z woda wydzielajqc acetylen (wegliki takie nazywa siq acetylenkami) CaC. Jest to ilustracja miany wlaiciwoici amfoterycznych na zasadowe w kierunku Be .6. a z acetylenem . W wyniku ogrzewania MgC.C. RMgBr RMgBr RMgBr RMgBr + + R. Zwiqzki metaloorganiczne Odczynniki Grignarda. CaC. + 5H. Wszystkie one majq strukture typu NaC1. produkuje siq na duiq skale i stosuje jako wolno dzialajqcy (powoli hydrolizujqcy) nawoz azotowy CaCN.

-r 2MeBeC1 Otrzymane produkty sq mniej reaktywne niz odpowiednie zwiqzki magnezu (odczynniki Grignarda).7.lub [BeF4I2-.*I m struktura elektronowa berylu w [BeF412- hybrydyzocja sp3 tetroedryczno l dwa jony F . . RMgBr + BCl.stan podstawowy struktura elektronowa atomu berylu .2. Ze wzglqdu na to beryl tworzy liczne kompleksy. -SiCI.2) przypominajqce w~aiciwoiciami siarczany. wystqpuje jako dimer w stanie pary i polimer w fazie stalej tworzqc struktury z wiqzaniami trojcentrowymi. Zwiqzek Be(Me). SiCIR. odparowywania wodorotlenku berylu z kwasem octowym powstaje . konfiguracja tetraedryczna jest zwiqzana z liczbq orbitali uczestniczqcych w tworzeniu kompleksu Is 2s 2P struktura elektronowa atomu berylu . SiCI. aldehydu lub ketonu zawierajqcq wolnq pare elektronowq.R.R. 4.I2+ majq strukturq tetraedrycznq. 4. Jest to latwiejsze w przypadku malych jonow o duzym ladunku. Kompleksy Berylowce nie wykazujq tendencji do tworzenia kompleksow. Chlorosilany alkilowe i arylowe sq stosowane w produkcji silikonow (patrz grupa IV). RMgBr RMgBr f - BeR.. latwo koordynuje dodatkowe jony fluorkowe tworzqc [BeF. brak niesparowanych elektronow. Fluorek berylu BeF. a wiec wi+zan kowalencyjnych dwa niesparowane elektrony 1rnogq utworzyC dwa wiqzan~a ) kowalencajne 11. zawierajqcych puste orbitale o odpowiedniej energii. w wyniku np. W wiekszoici przypadkow beryl ma w kompleksach liczbq koordynacyjnq 4. BeMe. tworzzjc dwa wiqzania koordynacyjne Podobnie BeCl. a bar bardzo niewiele kompleksow. Alkiloberyle reagujq z BeC1..]. SiCI.. (gdzie D oznacza czqsteczkq eteru. podobne jak BeC1. BeC1. dobrze znane sq tetrafluoroberylany M2[BeF. reaguje ze zwiqzkami Grignarda tworzqc reaktywne alkile i aryle.stan wzbudzony struktura elektronowa berylu w gazowym BeF.oddall PO jednej parze elektronowej do pustego orbitalu. + BeCI.+ BeCI.D. ktora moze by6 oddana) i [Be(H20). SiR. Znanych jest wiele trwalych zwiqzkow chelatowych berylu.]-2 (rys. BR.

). a szesd grup octanowych jest rozmieszczonych wzdlui szeiciu krawqdzi tetraedru (rys.2 Kompleksowy jon tetrafluoroberylanowy [BeF. umozliwiajqcy powstawanie w roilinach wqglowodanow i w ogole iycie roslin i zwierzqt .O. zielony barwnik roilin.IZ- oczyszczania berylu.4).3 Kompleksowy zasadowy octan berylu Be.I2- Najwazniejszym zwiqzkiem kompleksowym magnezu jest chlorofil. we wszystkich tych kompleksach jon berylu jest tetraedrycznie otoczony przez odpowiednie grupy (rys.O(Ac). Jest to zwiqzek kowalencyjny. Rys 4.3). 4. Znaczna toksycznosc zwiqzkow berylu jest prawdopodobn~ezwiqzana z ich bardzo duiq rozpus~czalnosciq i latwosciq tworzenia kompleksow.. Kompleks ten jest kowalencyjny i moina go odparowac. lnne chelaty to kompleksy: szczawianowy.O(CH.COO). pirokatechinowy i acetyloacetonowy. 4. co wykorzystuje siq do - F 72- F L f Rys 4. Rya 4 4 Kompleksowy Jon szczawianoberylanow) [Be(C. w ktorym centralny atom tlenu jest otoczony przez cztery atomy berylu.zasadowy octan berylu Be.

. Wapn i pozostale berylowce tworzq kompleksy tylko z silnymi czynnikami kompleksujqcymi. czyli . W elektrolizie mozna zastosowak katodq rtqciowq. odzyskiwanie metalu z amalgamatu jest jednak trudne. gdyi sq one silnymi reduktorami i tworzq wqgliki. Berylowce sq wybitnie elektrododatnie. nie mozna ich wiqc otrzymywac z roztworow wodnych przez wypieranie innymi metalami lub przez elektrolizq. 4. CCH2 CH2C HO@ @ OH EDTA tworzy kompleksy z wiqkszoiciq jonow metali w roztworze. R4 (zawierajqcy dwa czynne atomy tlenu) i kwas etylenodiaminotetraoctowy. ktorego czqsteczka zawiera cztery aktywne atomy tlenu i dwa donorowe atomy azotu.8. a nastqpnie dziakanie kwasem siarkowym. Wszystkie berylowce moina otrzymywac przez elektrolizq stopionych chlork6w zawierajqcych dodatek chlorku sodu obnizajqcy temperature topnienia. stront i bar wykazujq jednak tendencjq do tworzenia zawiesin koloidalnych. Otrzymywanie metali Otrzymywanie berylowcow przez redukcjq chemicznq nie jest latwe. HC (@ CCH.2.0.Atom magnezu znajduje siq w Srodku pkaskiego ukladu piericieniowego zwanego porfirynq. W starszych metodach otrzymywano Be0 z berylu Be3A12Si..5). EDTA. 4. jezeli dokladnie kontroluje siq pH. Rys 4 5 Szklelet czqsteczki chlorofilu R. takimi jak acetyloaceton. CH3COCH2COCH. przez prazenie lub stapianie z alkaliami. w ktorym z magnezem sq powiqzane cztery heterocykliczne atomy azotu (rys. EDTA jest stosowany w roztworach buforowych do oznaczania zawartoici Ca2+ i Mg2+ w wodzie.twardoSciWwody. w wyniku . gdyz reagujq z wodq.

wynosi 800°C. powstaje rozpuszczalny kompleks. Wytrqca siq wodorotlenek magnezu. prowadzqce do CaO. 2. Beryl ulega. Po dodaniu NH40H otrzymuje siq Be(OH). podobnie jak zwiqzki glinu. magnezem.2. Beryl ma bardzo maly przekroj czynny na wychwyt neutronu.. natorniast fluorki innych berylowcow topiq siq ok. a nastqpnie gwaltowne ochlodzenie gazu dla unikniecia stanu rownowagi MgO + C s M g + CO Obecnie wytwarza siq magnez na skalq przemyslowq metodq Pidgeona. BeF. na tlenek dziala siq NH4C1 i wodq otrzymujqc CaCl. podobnie jak glin.9. Mozna rowniez otrzymywaC beryl z mineralow krzemianowych przez dzialanie HF. zawierajqcq jony Mg2+. pasywacji pod wplywem kwasu azotowego. Tlenek magnezu otrzymuje siq dzialajqc na wodq morskq. Z magnezu otrzymuje siq odczynniki Grignarda. uzywany w reaktorach jqdrowych. znajduje wiqc zastosowanie w technice jqdrowej. a nastqpnie elektrolizq stopionego chlorku. polegajqcq na redukcji tlenku magnezu glinem lub zelazokrzemem. ktbre otrzymuje siq przez odparowanie zasadowego octanu berylu pod obnizonym ciinieniem i rozklad tego zwiqzku w wyniku ogrzewania. w wyniku czego powstaje tlenek. nie absorbuje neutronow zbyt latwo.). tetrafluoroberylan sodu Na. przez ogrzewanie z wqglem i chlorem.. Mozna wreszcie otrzymywaC beryl przez redukcjq BeF. ktorego ogrzanie daje BeO. Beryl tworzy wiele kompleksow. Roinice miedzy berylem a innymi pierwiastkami I1 grupy Beryl ma wiele nietypowych wlaiciwoici i wykazuje podobienstwo do glinu w 111 grupie: 1. Wapn otrzymuje siq przez wypalanie CaCO. ktory odsqcza siq i prazy. Atomy berylu sq bardzo male i wykazujq duie zageszczenie ladunku. Czysty beryl otrzymuje siq przeksztalcajqc wodorotlenek w BeC1. Dawniej otrzymywan0 go przez ogrzewanie tlenku magnezu z wqglem do temp.H. 4. prazonym dolomitem MgCa(CO. Jest to material ceramiczny.. co nie jest typowe dla litowcow i pozostalych berylowcow. temp. 1300°C). Metal ten jest waznym materialem konstrukcyjnym. Beryl jest amfoteryczny. ktory przeksztalca siq w wodorotlenek. Jako material przepuszczajqcy promieniowanie rentgenowskie beryl jest uzywany do wykonywania okienek w lampach rentgenowskich. C. zgodnie wiqc z regulami Fajansa powinny mieC silnq tendencjq do tworzenia wiqzan kowalencyjnych.MgBr. wydziela wodor z NaOH i tworzy berylany (analogia do tworzenia glinianow przez glin). np..czego powstaje rozpuszczalny BeSO. 3. wszystkie sq rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych i ulegajq w wodzie hydrolizie. po czym poddaje siq stopiony chlorek elektrolizie. a nastqpnie w tlenek. skladnikiem wielu stopow. . 4. topn. Zwiqzki berylu majq niskie temperatury topnienia (np.[BeF4]. W reaktorach jqdrowych stosuje siq bardzo czysty beryl i tlenek berylu. Stront i bar otrzymuje siq przez redukcjq ich tlenkow glinem (aluminotermia). 2000°C.

podobnie jak AI(OH). c) dwutienklem wegla. c) sq silnymi reduktorami. jest amfoteryczny. podobnie jak AlC1. mozna wlqc przypuszczac. wystepuje jednak takze jako dimer. w mnlejszym stopniu. ze sit one bardziej ruchliwe 1 lepiej przewodzq prqd niz jony cezu Wytlumaczyc. tworzy zwykle lalicuchy. e) majq najmnlejsze energie jonizacjl w swych okresach? 2 Lit tworzy najmniejsze jony w grupie I. Zadania 1 Dlaczego pierwiastki I grupy a) sq jednowartosciowe. dlaczego poszczegolne litowce w rozny sposob reagujq z wodq 9 Naszkicowac struktury krystaliczne NaCl 1 CsCl Jakie sq liczby koordynacyjne w obu przypadkach? Wytlumaczyc. 1 CaH. redukcja chemiczna i redukcja elektrolityczna Jak otrzymuje siq litowce 1 berylowce 1 dlaczego inne metody otrzymywania sq w tym przypadku nieprzydatne? 14 Dlaczego atomy berylowcow sq mniejsze niz atomy sqsiadujqcych z nimi litowcow? 15 Dlaczego berylowce sq twardsze 1 majq wyzsze temperatury topnienia niz litowce? 16 Dlaczego beryl. podobnie jak Al.. latwo topliwe 1 majq malq gqstosc? (Nawiqzac do ogolnych wlasciwosci metali omowionych w rozdz 2 ) 7 Jakie zw~qzkipowstajq w wyniku spalanla litowcow w tlenie? Jak zwiqzki te reagujq z wodq? Korzystajqc z teqrii orbital1 molekularnych opisac strukture tlenkow sodu 1 potasu 8 Wytlumaczyc. dlaczego tak nie jest 3 Zwiqzki litowcow sq z reguly dobrze rozpuszczalne Jak mozna jakosciowo wykrywac te pierwiastki? 4 Jakie sq podobienstwa miedzy litem a berylowcami? 5 Jakie zwlqzki otrzymuje siq w przemysle z chlorku sodu? Naszkicowac stosowane metody 6 Dlaczego litowce sq miqkkle. Na lub K nalezy posluzyc siq a) wodq b) azotem. wypieranie jednego pienviastka przez inny. 6 Sole berylu ulegajq czesto hydrollzie 7 Halogenki berylu sq polimeryczne I zawlerajq wlqzanla w~elocentrowe. I. w stanie gazowym 1 w fazie stalej? Dlaczego BeCl. 8 Beryl tworzy polimeryczne wodorkl 1 zwlqzki alkilowe 9 Sole berylu nalezq do najlepiej rozpuszczalnych 10 Be. b) tworzq glownie zwiqzki jonowe.3.? . d) nie wykazujq tendencji do tworzenia kompleksow. d) kocem azbestowym? 11 Porownac stopnie hydratacji halogenkow litowcow 1 berylowcow Dlaczego sole berylu rzadko zawlerajq wiqcej niz cztery czqsteczki wody krystahzacyjnej? 12 Porownac reakcje litowcow 1 berylowcow z wodq Jak zmienia siq moc wodorotlenkow berylowcow w obrqbie grupy? Czy ta kierunkowa zmlennosc jest typowa dla pozostalej czqsci ukladu okresowego? 13 Cztery ogolne metody otrzymywania metali to rozklad termiczny. dlaczego te dwie sole przybierajq rozne struktury 10 Czy do zgaszenia plomienia Li.5 Be(OH). w wyniku hydrollzy uwalnia metan 4.C. wykazuje w roztworze wodnym wlasciwosci kwasowe? I8 Jaka jest roznica miqdzy strukturami BeH. jest co wynikiem niedoboru elektronow BeC1. lit wykazujq tendencjq do tworzenla zwiqzkow kowalencyjnych? 17 Jaka jest struktura BeCl.C.

Literatura uzupelniajqca 1 A G Massey. wlasciwosci.Inorganic Chemistry".. The Chemical Society. 1972 2 . strukturc 1 zastosowanie zasadowego octanu berylu Jakie srodki ostroznosci nalezy zastosowac w pracy ze zwiqzkami berylu? 20 Jakie sq typowe liczby koordynacyjne dla Be2' 1 Mg2+? Czym jest spowodowana roznica? 21 Twardosc wody moze byc . 125 (1962) 6 .. .4.. Vol 11. Advan Inorg Radiochem..Mellor's Comprehensive Treat~se Inorganic and Theoret~cal on Chemistry". Penguin. Longmans Green . Supplement I1 (1961) 1 Supplement 111 (1963).The Typical Elements". Peroxides. superox~desand ozonides of the metals of groups I and 11. Beryllium halides and complexes.stala" a) Podac przyczyny 1 sposob usuwania obu twardosci b) Podac sposob wykorzystania naturalnych zeolitow. jonitow syntetycznych 1 pollfosforanow do zmiekczania wody c) W jaki sposob mozna zastosowac komplekson EDTA do oznaczania ilosci Ca2+ 1 Mg2' w wodzie? (Znalezc szczegoly w poradniku praktycznym) 22 Opisac sposob otrzymywania odczynnika Grignarda z Mg 1 wymienic piec roznych zastosowan odczynnika w preparatyce organicznej (Nawiqzac takze do punktu poswiqconego silikonom) 23 Dlaczego halogenki 1 wodorki berylu polimeryzujq? 4. WiIey. London 1967 3 T MoeIIer. 14.The Alkali Metals". 1952 4 N A Bell. Progr Inorg Chem.. 225 (1972) 5 N Vannerberg.19 Omowic otrzymywanie.przemijajqca" lub . 4. Special Publication No 22.. .

Nie istnieje jednak oplacalna metoda otrzymywania A1 z mineralow krzemianowych.0. Grupa I11 (tabl. natomiast pozostale pierwiastki grupy sq mniej pospolite. 5. lecz pozostale pierwiastki tej grupy (tabl. AlC1.1) sq doiC reaktywnymi metalarni. glin jest jednak takie skladnikiem wielu glinokrzemianowych skal i glin. np.1. Bor wystqpuje w przyrodzie jako boraks Na2B. Wszystkie borowce wystqpujq na stopniu utlenienia 111.. 5. ich duzy kadunek oraz znaczne wartoici sumy trzech pierwszych energii jonizacji (tabl. Male rozmiary jonow. Glin zajmuje trzecie miejsce pod wzglqdem zawartoici w skorupie ziemskiej i jest metalem najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie.Rozdziat 5 PIERWIASTKI BLOKU p 5. sq kowalencyjne w stanie bezwodnym. 10H. i GaCl. chociaz proces tego typu stosowano w Niemczech podczas I1 wojny iwiatowej. Najwazniejszq rudq glinu jest boksyt A1203 H 2 0 .O. W roztworze jednak znaczna energia hydratacji + . 5. a liczne proste zwiqzki.1) Tablica 5 1 Plerwlastek Bor Glin Gal Ind Tal B A 1 Ga Konfiguracja elektronowa [He] [Nel [Arl CKrI [Xe] 2s12p1 3s13p1 3d1°4s24p1 4d 05s25p1 4f 145d106s26p1 Stopnie utlenienla* (1) I I I Liczby koordynacyjne 3 4 6 3 4 6 3 (4) 6 3 (4) 6 3 6 In T1 I11 I11 I11 111 I11 We wszystk~chtabhcach tej k s ~ q k lnajwaznlejsze stopnle utlen~enia wyroznlono czc~onk*potgrub* Dobrze utlemen~a nletrwate lub watphwe poznane.2) wskazujq na tendencjq borowcow do tworzenia glownie wiqzali kowalencyjnych. Bor jest zawsze kowalencyjny. indu i talu wystqpujq w siarczkowych rudach cynku i olowiu.. glady galu. lecz mnlej wazne stopnle utlen~eniawydrukowano zwykkq czc~onk* Stopn~e ujeto w nawias * Bor jest niemetalem.

mol. Ciqzsze borowce wykazujq tendencjq do tworzenia zwiqzkow na stopniu utlenienia + I . co wystqpowalo w grupach I i 11.381)kJ.'. majq wiqc wiqksze energie jonizacji. Podobnie. a wiqc . wystqpujqce zwlaszcza w przypadku ciqzszych pierwiastkow bloku p. Jednowartoiciowoid mozna wytlumaczyC faktem.mol-I) i potrojnej wartoici dla C1[3. nii mozna by oczekiwaC. pozornie dwuwartoiciowy. mozna nazwaC efektem nieczynnej pary elektronowej. zwiqzki talu jednowartoiciowego (zwiqzki talawe) sq istotnie najtrwalszymi zwiqzkami tego pierwiastka. Tak np.5808 kJ-mol. Elektrony te ekranujq ladunek jqdra mniej skutecznie nii elektrony s i p. przylqczenie czternastu jeszcze gorzej ekranujqcych elektronow f wplywa dodatkowo na rozmiary i energiq jonizacji atomu T1. wartoiC AHhydratacJ. (Ekranowanie slabnie w kolejnoici s > p > d >f. gdyz energia potrzebna do ich rozkqczenia jest zbyt duza.) Atomy zawierajqce wewnqtrznq powlokq dl0 sq mniejsze. Nastqpuje czqiciowa hydroliza i odszczepienie protonow. ze elektrony s powloki zewnqtrznej pozostajq sparowane i nie uczestniczq w wiqzaniu.(. np. Jest to uwarunkowane wystqpowaniem dziesiqciu elektronow d w wewnqtrznej strukturze elektronowej Ga. ze zwiqzek ten ma budowq Ca'(GaC1. In i TI. ObecnoiC silnego wiqzania metal-tlen powoduje oslabienie wiqzan 0-H.. w przypadku AlCl.'1. T a b l i c a 5. wykazano jednak. zawiera wiqc Ga(+I) i Ga(+III). elektrony zewnqtrzne sq wiqc silniej wiqzane przez jqdro. w GaCl. oprocz wartoiciowoici charakterystycznej dla I11 grupy. potrzebnq do przeksztalcenia A1 w A13+.)-.kompensuje z nadwyzkq energiq jonizacji i wszystkie jony borowcow wystqpujq jest w stanie hydratowanym.2 ZawartoSC w skorupie vemsklej Promien kowalencyjny Suma trzech pierwszych energli JonlzacJl Jonowy Elektroujemnoik Uwodnione jony metalu wiqzq bardzo silnie szeid czqsteczek wody tworzqc strukturq oktaedrycznq. powstajq wiqc roztwory kwaine Kowalencyjne promienie atomow nie wzrastajq calkowicie regularnie w kierunku B -t TI. Zjawisko to. W odroznieniu od pierwiastkow bloku s. Gal jest w niektorych zwiqzkach. niektore borowce wystqpujq takze na nizszych stopniach utlenienia. co znacznie przewyzsza energiq 5114 kJ-mol-l. . rowna sumie wartoici dla A13+ (-4665 kJ.

ulega on gwaltownemu utlenieniu i rozklada wodq na zimno. Gal i ind sq trwale na powietrzu i nie reagujq z wodq w nieobecnoici wolnego tlenu. gdyz pokrywa siq warstewkq tlenku chroniqcq metal przed dalszym utlenieniem. czysty. reaguje jedynie w bardzo wysokich temperaturach albo z takimi substancjami jak gorqcy stezony kwas siarkowy czy nadtlenek wodoru. Charakter elektrododatni Elektrododatni czyli metaliczny charakter borowcow zwieksza siq od boru do glinu. B i A nastqpujq jednak 1 w ukiadzie okresowym po pierwiastkach bloku s. Ga. Przeciwnie.2. chociaz B. Spadek elektroujemnoici od B do A1 wiqze siq ze wzrostem promienia atomowego. otrzymuje siq czqiciej przez odwodnienie kwasu borowego 'Potencjaly redukcyjne w d e j kskpxe p a d a m e . a nastqpnie maleje od glinu do talu. Tal wykazuje nieco wiqkszq reaktywnoik i jest powierzchniowo utleniany przez powietrze.1. Potwierdza to wzrost energii jonizacji przy przejiciu od A1 do Ga. 5. In i T1 sq srebrzystobiale. Bor taki redukuje kwasy: azotowy i siarkowy oraz wypiera wodor z wodorotlenku sodu. a metale sq mniej elektrododatnie. natomiast Ga. 5. Metale: Al. krystaliczny bor jest niereaktywny. elektrony orbitalne sq wiec mocniej zwiqzane z jqdrem.4. np.O. Glin jest trwaly na powietrzu. Dodatkowe elektrony d nie ekranujq ladunku jqdra zbyt efektywnie.3.1. bezpostaciowy bor jest zwykle zanieczyszczony i spala siq w powietrzu tworzqc tleaek i azotek. In i TI nastqpujq po pierwiastkach bloku d. amalgamujqc powierzchniq metalu. wszystkich borowcow mozna otrzymaC przez ogrzewanie pierwiastk6w w tlenie. Trbjtlenek dwuboru i oksoborany Trojtlenki M.O. chociaz dla wiekszego atomu mozna by oczekiwak mniejszej energii jonizacji. q .Silnie rozdrobniony. w woltach. Potencjaly redukcyjne * 5.1. Gdy usunie siq tq warstewkq. a takze we fluorowcach tworzqc trojhalogenki.

Dodany zwiazek musi zawierad grupy OH p n y sqsiednich atomach w konfiguracji cis. mannitu i cukrbw. w wyniku np. kwas ortoborowy H B O ~temp kwas rnetabot0wy nerwonego iaru > B20. Wzrost mocY kwasu nastepuje. pr6ba periy boraksowej C o o + B.z roztworu.]. kwas ortoborowy staje siq mocnym kwasem jednoprotonowym.BO. np.). Ogrzewany z tlenkami metali tworzy metaoksoborany. czesto charakterystycznie zabarwione. co ulatwia okreilenie koticowego punktu miareczkowania. metaoksoboran kobaltu Trbjtlenek dwuboru moze reagowak z tlenkami silnie kwasowymi. zkklbcajqc w ten sposbb rbwnowage reakcji odwracalnej. gdyi cis-diol tworzy kompleksy i efektywnie usuwa jony [B(OH). Miareczkowanie kwasu ortoborowegs wodorotlenkiem sodu przebiega zgodnie z rbwnaniem metaoksoboran scdu W wyniku dodania pewnych w~elo!wodorotlenowychz w i ~ k b w organicznych. wskutek tego nastepuje calkowita jonizacja H3B03 i powstaje . reakcji z pieciotlenkami fosforu lub arsenu powstaje fosforan lub arsenian. zachowuje sic wiec jak zasada Kwas ortoborowy H3B03 zachowuje sie jak slaby kwas jednoprotonowy trQkqtnd konligurdcja plaska tetraedryczny jon metaoksoboranowy Przy wiekszych steieniach powstajq polimeryczne metaoksoborany. gliceryny.03 + Co(BO. w tym przypadku B. niemetaliczny trbjtlenek dwuboru ma wlaiciwoici kwasowe i jest bezwodnikiem kwasu ortoborowego.O. np.H. Zgodnie z oczekiwaniem. Na tym polega tzw.

wazny jest wybor wskainika. Poniewai jeden z produktow reakcji H3B03jest slabym kwasem. normalnie stosuje siq orani metylowy. Najpospolitszym metaoksoboranem jest boraks Na2B40.polqczone wiqzaniami wodorowymi w dwuwymiarowe warstwy (rys. oprocz trojkqtnych grup BO. wystepujq tetraedryczne grupy BO. stosowany jako wzorzec w analizie miareczkowej. 5. Ortooksoborany zawierajq oddzielne jony Bog-.1).stan wzbudzony I t trzy pojedynczo obsadzone orb~taletworzq wlqzanla z trzema atomaml tlenu hybrydyzacja sp2..maksymalna liczba jonow H + W prostych oksoboranach kazdy atom B jest zwiqzany z trzema atomami tlenu rozmieszczonymi w naroiach rownobocznego trojkqta. 10H20. . lecz w metaoksoboranach jony sq ze sobq polqczone i tworzq roine polimeryczne struktury lancuchowe i piericieniowe (rys. H Y 4 4 Y I Rys 5 1 Struktura kwasu ortoborowego zawlerajqca wlqzan~a wodorowe I I rfi A W wielu zloionych oksoboranach.. Wynika to z hybrydyzacji dostqpnych orbitali atom boru . . trojkqtna konfiguracja plaska Kwas ortoborowy zawiera wiqc trojkqtne grupy BO2. H. I I I .. 5.2).

10H.) zbudowany z trojkqtnych jednostek BO. jak i tetra- .O.B. b) PierScien metaoksoboranowy (K. Polimeryczne zwiqzki przypominajqce oksoborany sq tworzone takze przez inne pierwiastki. c) Zlozony metaoksoboran (KH. piericienie i dwuwymiarowe plaskie warstwy.B. I jednej tetraedrycznej jednostki BO. 2 H 2 0 I 2 . te polimeryczne zwiqzki noszq nazwq izopolikwasow./ HO- B . dziala w temperaturach wyzszych niz 50°C i dobrze lqczy siq z enzymami. + NaBO. 4H.O). d) Boraks (Na2B40.O.'Go. pozostale czqsteczki wody sq zwiqzane z jonaml metalu Produkowany w duiych iloiciach peroksoboran sodu zawiera wiqzania nadtlenowe NaBO. zbudowany z czterech trojkatnych jednostek BO. 0 %-OH \o ' /0 ' 0- Rys 5 2 a) Lancuch metaoksoboranowy (CaB204)zbudowany z trojkqtnych jednostek BO. + H.. zwany anionem sp~ro..Olo 2H.O metaoksoboran sodu peroksoboran sodu Zwiqzek ten jest stosowany jako wybielacz optyczny w proszkach do prania. ktore lqczq siq ze sobq tworzqc lancuchy. Bardziej zloione oksoborany zawierajq zarowno grupy BO. Proste oksoborany sq zbudowane z trojkqtnych grup BO. zwjaszcza krzem (krzemiany) i fosfor (fosforany).O). zbudowany z dw6ch jednostek trojkqtnych 1 dw6ch jednostek tetraedrycznych Tworzy on jony [B40...

Wykorzystuje siq to w termitowej redukcji tlenkow metali (aluminotermia) W analizie jakoiciowej wytrqca sic wodorotlenek glinu w postaci bialego. galaretowaty i rozpuszcza siq w alkaliach tworzqc galany. ktoremu przypisuje siq czqsto wzor NaA10.6. . Te zlozone struktury rozpadajq siq po rozpuszczeniu w wodzie.+. reaguje bowiem z NaOH tworzqc glinian sodu.cieplo tworzenia A1. 5.]-. Gal tworzy. natomiast przy pH zawartym miedzy 8 a 12 jony tworzq polimery powiqzane mostkami OH i kaidy atom glinu jest skoordynowany oktaedrycznie.5.mol-l.0. rozpuszcza siq wiec w NaOH tworzqc glinian sodu. przypomina wiec wodorotlenki litowcow. W odroznieniu od tego fosforany i krzemiany sq zawsze zbudowane z tetraedrycznych grup PO.1. wlqcza siq do niej liczbq atomow wodoru.+. galaretowatego osadu. mozna otrzymaC z pierwiastkow lub przez odwodnienie Al(OH). wynosi ok. amfoteryczny tlenek i wodorotlenek. jak w przypadku pentaboranu i dekaboranu. chociaz reaguje na 0g6l zasadowo i daje z kwasami sole zawierajqce jon [A1(H20). Wodorotlenek talu(1) TlOH jest mocnq zasadq. Istnieje siedem dobrze zbadanych boranow tworzqcych dwa szeregi: B. Glin ma bardzo duze powinowactwo do tlenu . Al(OH). wystqpujq jony [(Ho). Ten ostatni jest bialy. Jest to zwiqzek amfoteryczny. Trojtlenki talu i indu sq zdecydowanie zasadowe i nie tworzq hydratow ani wodorotlenkow. Gdy pierwiastek wystepuje na kilku stopniach utlenienia. 5. podobnie jak glin.edryczne grupy BO. 1700 kJ. gdyz kwasowe wlaiciwoici Al(OH). i B.A~-o~AI(oH).. kt6re mogq polimeryzowaC tworzqc kancuchy. . Wodorki (odnokniki 1-6) ade en z borowcow nie reaguje bezpokrednio z wodorem. (zwiqzki mniej trwale). Przy pH wiqkszym od 13 wystepuje tetraedryczny jon [AI(OH). mozna jednak wytrqciC wodorotlenek glinu przez dodanie dwutlenku wqgla lub niewielkiej iloici kwasu.]~-. Gdy nazwa nie jest jednoznaczna.H. trwale i nie ulegajqce rozpadowi w roztworze. Inne tlenki pierwiastkbw grupy I11 Tlenek glinu A120. rozpuszczalnq w wodzie. i SiO. w ktorych stqzenie przekracza 1. piericienie i struktury trojwymiarowe. sq bardzo slabe.2H... znanych jest jednak szereg interesujqcych wodorkow pierwiastkow I11 grupy. i nie majq struktury plaskiej. roini siq natomiast od wodorotlenkow typu M(OH). W roztworach.I3+ Wodorotlenek glinu wykazuje takze wlaiciwoici kwasowe. charakter najbardziej zasadowy wykazuje z reguly na stopniu najnizszym.1. Wodorki boru (borowodory) nazywa siq niekiedy boranami przez analogiq do alkanow (wqglowodorow).O. struktura jonu glinianowego jest jednak bardziej skomplikowana i zmienia sie ze zmianq pH i stezenia.H.5 mol/l.

elehtrynne B. 5 3 . Cztery atomy H znajdujq siq w innym poloieniu nii dwa pozostak. Zhybrydyzowany orbital sp3 kaidego atomu boru przenika siq z orbitalem Is atomu wodoru. sq to wiqc zwiqzki z deficytem elektronow. Jest to wiqzanie trojcentrowe. zawierajqcy jednq pare elektronowq i stanowiqcy jeden z mostkow (rys. (Me = CH.H . gdyi dwa mostki zawierajq tylko po jednym elektronie od kaidego atomu boru i jednym od kaidego atomu wodoru.H. szeiC od szeiciu atomow wodoru. Wynika to rowniei z widm Ramana i faktu.. by utworzye oczekiwanq liczbq wiqzan kowalencyjnych.. 1) Mg3B2+ H3P04+ rnieszanina boran6w horek gtownie B4H lo magnezu Og*n'e~ BZH6 2) 2BC13 + 6~. pentaboran-l 1 B9H nonaboran B.~-. Diboran.B. dwanaicie elektronow walencyjnych. bez wywolania rozpadu czqsteczki na BMe. lepiej zbadany niz inne borany. tworzqc zdelokalizowany orbital molekularny obejmujqcy Wszystkie trzy jqdra. Badania metodq dyfrakcji elektronow wskazujq na wystqpowanie struktury Dwa mostkowe atomy wodoru znajdujq siq w plaszczyinie prostopadlej do pozostalej czeici czqsteczki. co uniemoiliwia rotacjq atomow boru wzgledem siebie.H6 + 6HCI 3) 4BC13 + ~LIAIH. moina otrzymai rbznymi metodami. nie zawierajq bowiem dostatecznej Iiczby elektronow. Rys. Borany sq zwiqzkami bardzo interesujqcymi. niedobor ten musi wiqc by6 zwiqzany z grupami mostkowymi. Koncowe odlegloici B-H sa takie same jak w zwiqzkach bez niedoboru elektronow. ze nie mozna doprowadzii metylowania diboranu dalej nii do uzyskania Me.. po trzy pochodzq od dwoch atomow boru.). 5. dekaboran-16 . +2B2H6 + 3A1CI3 + 3LlCl Metoda wykorzystujqca tetrahydrydoglinian litu zapewnia wydajnoiC iloiciowq.H . lqcznie wystepujq tu wiec cztery elektrony. dekaboran-14 B4H tetraboran B5H. Diboran zawiera np. Wiqzania wodorowe zostaly juz dobrze zbadane.B2H6 d~boran B5H. Nie sq to normalne wiqzania.3).. pentaboran-9 B. Potwierdzajq to pomiary ciepla wlaiciwego.

ktory stanowilby szczegolnie trwalq strukturq zamkniqtq. ..H. e) dekaboranu-14 (wedlug A. 5.5..Hl0 (z czterema trojcentrowymi wiqzaniami B. 1972) Rys.H. G. Orto-karbaboran ('jedna z trzech izomerycznych postaci ikosaedrycznego karbaboranu BloC2HloR2) (wedlug A. G.. Penguin. 5. d) pentaboranu-11 B.. 5.The Typical Elements".B i jednym wiqzaniem B-B). Masseya.. w ktorej powstaje karbaboran (rys...B)..H.B na dwoch trojkqtnych Scianach). Penguin. b) tetraboranu B.H. Strukturq': a) diboranu B. Masseya. 5... ..H9 (w kt6rym atomy boru tworzq strukturq piramidy o podstawie kwadratowej z czterema trojcentrowymi wiqzaniami B.5) Rys.B i tr6jcentrowymi wiqzaniami B.B i wiqzaniami wielocentrowymi lqczqcymi wierzcholkowy atom B z czterema atomami B podstawy).H.The Typical Elements"..... 1972) .. Te dwa brakujqce atomy mogq zostaC przylqczone w wyniku reakcji BI0Hl4 z acetylenem.4. c) pentaboranu-9 B.Wyzsze borany majq strukturq otwartej klatki (rys.B..4)..Hll (w ktorym atomy boru tworzq zdeformowanq strukture piramidy o podstawie kwadratowej z trzema tr6jcentrowymi wiqzaniami B. (z dwoma trojcentrowymi wiqzaniami B... zawierajqcq wiqzania W zawierajqcym dziesiqd wielocentrowe obejmujqce atomy B i mostki B-H-B... atomow boru dekaboranie-14 brakuje dw6ch atomow do utworzenia foremnego dwudziestoScianu.

okazaly siq jednak nieodpowiednie ze wzgledu na niecalkowite spalanie i zanieczyszczenie dysz wylotowych powstajqcym B. [H3N-+BH2tNH3]+[BH4]-. przy czym powstajq r6ine produkty.Dwa atomy B uzupelniajqce strukturq mogq zostak przylqczone w wyniku reakcji BI0Hl4 z Me3N-+BH3 Borany sq lotne i w temperaturze czerwonego zaru rozkladajq siq na bor i wodor. W powietrzu palq siq lub wybuchajq. Polqczone ze sobq atomy boru i azotu zawierajq taka samq liczbe walencyjnych elektronow jak dwa atomy wqgla. Oprocz boranow znane sq trwalsze od nich hydroborany. . lB. borazol Zwiqzek B2H6. wysoka temperatura 5 (BN).03.. zaleinie od warunkow reakcji B2H6 NH3 + nadmlar NH. w wodzie i lugach ulegajq rozkladowi Wszystkie borany reagujq z amoniakiem. 5. wysoka temperatura B3N3H..2NH3 jest jonowy. nlska temperatura' B2H6' 2NH3 nadm~arNH. Struktura azotku boru jest wiqc niemal identyczna ze strukturq grafitu (rys. azotek boru grof ~t H H Rys.6). zawierajqce grupe BH. azotek boru 2NH.nieorganicznym benzenem" ze wzglqdu na podobienstwo struktur obu zwiqzkow. Borany probowano stosowak jako wydajne paliwa do samolotow wojskowych i pociskow rakietowych.H. i w wyniku ogrzewania tworzy borazol.6 H borozol benzen Borazol B3N3H6 jest nazywany . 5.

Na(BH4) mozna wykrystalizowaC z zimnej wody bez znaczniejszego rozkladu. a K(BH4)wykazuje odpornoid na dzialanie wody Hydroborany litowcow sq stosowane w chemii nieorganicznej jako silne reduktory. Hydroborany litowcow sq bialymi substancjami jonowymi.) a al- . Jon tetrahydroboranowy jest tetraedryczny i moze wykazywaC r6znq tendencjq do reagowania z wodq... Tak np. nie redukuje natomiast na ogo1 podwojnych wiqzan.] jest reduktorem niezwykle uzytecznym. Wiecej informacji o wodorkach przynoszq publikacje 1 i 3-6 wykazu literatury na koncu rozdzialu. np. Gal tworzy zwiqzki analogiczne do hydroboran6w. bialy polimer o nieznanej strukturze. oksoboran metylu -+ Na[BH4] + 3NaOCH3 Inne hydroborany mozna otrzymaC z soli sodowej. LiCBH. Li[GaH4]. z nadmiarem LiH jest tetrahydrydoglinian litu Li[A1H4] LiH + AICI. Rz R .] reaguje z wodq gwaltownie. Inne grupy funkcyjne. (lub BF. nie jest natomiast pewne istnienie wodorku talu. W O H i NO. redukuje bowiem grupy funkcyjne.. otrzymaC tetrahydroboran sodu 4NaH + B(OCH.Mozna np. takie jak C=C.. -+ (AIH. Li[AIH. Przypomina wlaiciwoiciami hydroborany. glinu i metali przejiciowych sq coraz bardziej kowalencyjne i lotne.1. Trwaly w roztworach alkoholowych i wodnych Na[BH4] jest uzywany do redukowania aldehydow do alkoholi pierwszorzedowych i ketonow do alkoholi drugorzcdowych. Ind tworzy polimeryczny wodorek (InH. CHO R. podobnie jak diboran.).). Hydroborowanie Niezwykle wazna reakcja przebiega miqdzy B. w roztworze eterowym.H. Wodorek glinu powstaje z LiH i AlCl. nie mozna go jednak stosowaC w roztworach wodnych. zawierajqcy prawdopodobnie jony glinu polqczone wiqzaniami wodorowymi.). nie sq normalnie atakowane R .7. CHzOH R1>CHOH R2 alkohol pierwszorzedowy alkohol drugorqdowy >C=O NaLBH41 + Pozostale pierwiastki I11 grupy takze tworzq wodorki z niedoborem elektronow.). produktem reakcji AlCl. natomiast hydroborany berylu. Przykladem moze tu by6 (AlH. kenami i alkinami + NaBH. 5.

CrO. wynoszq 1.8.B H.72 A).Reakcje przeprowadza siq w suchym eterze w atmosferze azotu. Pusty orbital 2p atornu B. powstaje trojkqtna czqsteczka plaska. nie uczestniczqcy w hybrydyzacji. nalezy uznak hydroborowanie za metode prostq i uzytecznq. W wyniku hybrydyzacji jednego orbitalu s i dwoch orbitali p. uczestniczqcych w wiqzaniu. F = 0. i roinorodnobC produktow. + 3CH3COOH -r 3RH + B(CH3COO). 5. w alkohole przez dzialanie alkalicznym roztworem H 2 0 2i w ketony lub kwasy karboksylowe przez utlenienle lcwasem chromowym.COOH kwas kar6oksy(owy Ze wzgledu na lagodne warunki. + -+ CH. lecz mozna je przeksztalcik w wqglowodory w wyniku reakcji z kwasami karboksylowymi. + 3H. wykazujqcym niedobor elektronow) atom boru (wzbudzony) trzy pojedynczo obsadzone arbltale tworzq wiqzania z nlesparowanyml elektronaml trzech atomow fluorosca (hybrydyzacja sp2.1. alkohol p~erwszorz$dowy (CH3CH2).3QA i sq znacznie mniejsze od sumy promieni kowalencyjnych (B = 0.trojkqtna czqsteczka pkaska) Dlugobci wiqzan w BF. Trojhalogenki Wszystkie borowce tworzq trojhalogenki. Na ogol nie wyodrqbnia sie alkiloboranow. w~glowodor B(CH. jest prostopadly do plaszczyzny trojkqta i moie przyjqC pare elektronowq zapelnionego orbitalu p dowolnego z trzech atomow fluoru tworzqc koordynacyjne wiqzanie n .80A. Atom B ma tylko szeSC elektronow na swej powloce zewnqtrzsej i jest nazywany atomem elektronowo deficytowym (tj. ktbre mozna otrzymak stosujqc rozne reagenty do rozerwania wiqzania B-C. w wyniku tego atom B uzyskuje oktet elektronowy .BO. w ktorych przebiega poczqtkowe przylqczenie wodorku. BR.Oz -+ 3RCHzCH20H + H. sq kowalencyjne i gazowe.CHzR). gdyz B2H6 i produkty sq bardzo reaktywne. Halogenki boru BX.

osiqgajq oktet elektronowy przez utworzenie wiqzali 71. moie latwo przyjqd wolnq parq elektronowq od atomu donorowego. fluorek tworzy fluoroborany. a pozostale halogenki tworzq kwas ortoborowy BF. takiego jak 0.38 A.). Produkcja BF. AlBr. powstaje czqsteczka tetraedryczna Nie jest jui mozliwe utworzenie wiqzania n . ~ H ~ O ]i ~ + 3X-.Gdy pusty orbital 2p atomu B zostaje obsadzony przez wolnq pare elektronowq czqsteczki donora. odleglo6d ta jest rowna 1. NH. Halogenki BX. AlCl.N. + HZO+ H 3 B 0 3+ HF H' + [BFJ 1+ BF3 Atom B w czqsteczce BX. acylowania czy estryfikacji. Ze wzglqdu na to BF. w roztworach wodnych duze cieplo hydratacji powoduje jednak rozpad kowalencyjnego dimeru na jony [ M . nie mogq efektywnie tworzyd wiqzali TC. a w Me. .. w H. w ktorych atomy metalu osiqgajq konfiguracje gazu szlachetnego Ta dimeryczna struktura zostaje zachowana w roztworach halogenkow w rozpuszczalnikach niepolarnych. w benzenie. odleglo8i: B-F wynosi 1. polimeryzujq wiqc dla skompensowania niedoboru elektronow. Pozostale halogenki majq w stanie bezwodnym wyrainy charakter kowalencyjny. atomy pozostalych pierwiastkow sq wiqksze.N-+BF. gdy tworzy trzy wiqzania kowalencyjne. Wszystkie halogenki boru hydrolizujq pod dzialaniem wody. lub (CH. i GaC1. N. Ga. reakcji alkilowania. ma udzial w sze6ciu elektronach. iywic kumaronowo-indenowych i kauczukow butadienowo-styrenowych. P lub S. Pierwiastek I11 grupy ma tylko trzy elektrony walencyjne.39 A. otrzymuje siq go w wyniku reakcji 1 Fluorki Al. In i T sq jonowe i majq wysokie temperatury topnienia. wystqpujq w postaci dimerow. jest uzytecznym katalizatorem reakcji Friedela-Craftsa.N+BF. w USA wynosi ok. Jest rowniei stosowany w znacznych ilogciach jako katalizator polimeryzacji w produkcji poliizobutenow (uzywanych do wytwarzania wiskostatycznych olejow smarowych). jest wiqc elektronowo deficytowy. np. np. np. 4000 t rocznie.

B2CI4 .] .10. Penguin. w stanie gazowym i cieklym czqsteczka przybiera wiqc konformacjq nieekliptycznq. ulegajqce powolnemu rozkladowi w temperaturze pokojowej.1.C14 otrzymuje siq w reakcji 2BC13 + 2Hg wytadowan~eelektryczne nlsk~eclsnlenle B. Ma on strukturq Wystqpuje swobodny obrot wok01 wiqzania B-B. zawierajq one M(1) i M(III). z wyjqtkiem T1+F-. lampa rtviowa B4C14 B4CI4 '%CIS O B O C I B9CI9 Rys. Struktury chlorku boru (BCI). W stanie stalym czqsteczka jest plaska ze wzglqdu na oddzialywania sieciowe i IatwoSC wypelniania przestrzenl Gal i ind tworzq dwuhalogenki GaCI. 1972) . bor tworzy halogenki o wzorze B. 5.. Bardziej poprawne wzory tych zwiqzkow to G a f [GaC14]. .The Typical Elements". Jednohalogenki Wszystkie borowce tworza jednohalogenki MX w fazie gazowej i w podwyzszonych temperaturach AICI. trwalsze od trojhalogenk6w.. Dwuhalogenki Oprocz trojhalogenkow. nie zai dwuwartoSciowy gal i dwuwartoiciowy ind.5. G Masseya.9. + 2 GI wysoka temperatura - 3AlCl Zwiqzki te nie sq bardzo trwale i majq charakter kowalencyjny.X4. ujawnlajgce wieloSclenne klatki atomow boru (wedlug A. 57.. B. + Ga -+ GaCI. Tal tworzy na stopniu utlenienia + I halogenki talawe.1.Cl4 + Hg2C1.i 1n+[InC1.

wieloiciany z atomow B. Najwazniejsze sq oktaedryczne kompleksy chelatowe. 5.11. ich struktury stanowiq zamkniqte klatki.8 a) Kompleks acetyloacetonu.ktory jest jonowy.. Chociai AIH. 5. Ten ostatni kompleks jest powszechnie uzywany do wagowego oznaczania glinu (rys.i [TICl6I3-. b) kompleks szczawianowy. Poniewai B zawiera tylko trzy elektrony walencyjne.1. znanych jest wiele kompleksow oktaedrycznych. 5.1.7).12. Bor tworzy szereg trwalych polimerycznych jednohalogenkow (BX). nie powstaje w bezpoiredniej . Oprocz wspomnianych jui tetraedrycznych kompleksow wodorkowych i halogenkowych Li[A1H4] i H[BF4]. takich jak [GaCl6I3-. sq bowiem mniejsze i majq wiqkszy ladunek. B. W innej wainej metodzie otrzymywania zwiqzkow glinoorganicznych wychodzi siq z metalicznego glinu i wodoru.8). Wszystkie trojhalogenki pierwiastkow 111 grupy reagujq z odczynnikami Grignarda i zwiqzkami litoorganicznymi tworzqc zwiqzki trialkilowe i triarylowe Zwiqzki glinu sq nietypowe. w kt6rych kazdy atom B jest powiqzany z trzema innymi atomami B i jednym atomem C1. z acetyloacetonem. Rys 5. np. w czqsteczce wystqpujq wiqc prawdopodobnie wielocentrowe wiqzania o obejmujqce wszystkie atomy B. szczawianami i 8-hydroksychinolinq. i B9C19 sq substancjami krystalicznymi (rys. majq bowiem struktury dimeryczne zawierajqce wiqzania trojcentrowe AI-C-A1 utworzone z udzialem zhybrydyzowanych orbitali sp3. c) kompleks 8-hydroksychinoliny 5. Kompleksy Pierwiastki 111 grupy tworzq kompleksy znacznie latwiej niz pierwiastki bloku s. Zwi$zki metaloorganiczne Karbaborany i alkiloborany zostaly omowione poprzednio. Zwiqzki B.C14.Cl. liczba elektronow nie wystarcza do utworzenia normalnych wiqiqcych par eleftronowych. [InCl6I3.

a nastqpnie hydrolizq pod dzialraniem wody. (Inne detergenty omowiono w podrozdziale dotyczqcym grupy VI. C2H5 . Polimeryzacja jest znacznie szybsza.C2H5+ Al. Et3AI) W temperaturze 9&120°C i pod ciinieniem 10 MPa czqsteczki etylenu wbudowujq siq powoli w wiqzania A1-C / Al.O. Alkohole te sulfonuje siq w celu otrzymania detergentow ulegajqcych biodegradacji CH. Te wielkoczqsteczkowe polimery majq wielkie znaczenie przemyslowe (patrz metaloorganiczne zwiqzki tytanu). alkoholi i izoprenu ma duze znaczenie przemyslowe.-(CH. Otrzymywanie pierwiastkdw Bor otrzymuje siq przez redukcjq B. np. Otrzymane w ten sposob maloczqsteczkowe polimery (oligomery) nie majq technicznego znaczenia. CH.1. daje polimery o wiqkszej masie czqsteczkowej i nie wymaga uzycia wysokiego ciinienia. (tj.CH2). glin wiqze wodor w obecnoici katalizatorow alkiloglinowych (katalizatorow Zieglera) Do wiqzan A1-H mogq przylqczai. siq alkeny Et2AIH + H2C=CH2 etylen -+Et2AI-CH2-CH. C2H5 VH2. wodorem lub pirolizq BI.C2H5 \ \ C2H5 C2H5 CH2CH2C2H5 / + A -(CH2 1 \ (CH2. CH2)n. Czysty krystaliczny bor mozna otrzymai.)".. Mogq powstawaC dlugie lancuchy az do C z o o W wyniku hydrolizy tych dlugich lancuchow alkiloglinowych powstajq prostolancuchowe wqglowodory .13. 5.polietyleny (polieteny). do 5% zanieczyszczen. jezeli zastosuje siq jako katalizator zwiqzek metalu przejiciowego (katalizator Natty). TiC1. CI4 otrzymuje siq przez utlenienie powietrzem odpowiednich alkiloglinbw.-OS0.) Alkilogliny katalizujq dimeryzacjq propenu w reakcji powstawania izoprenu 2CH3CH=CH2 propen R3A! CH3CH2CH2C=CH2 I CH3 CH2=CHC=CH2 I CH3 izopren + CH. w niewielkich iloiciach przez redukcjq BCl.). C2H. magnezem lub sodem boraks kwas ortoborowy Otrzymany tq metodq bor jest bezpostaciowy i moze zawierai. (metoda van Arkela) . Alkohole o dlugoici lancucha ok. Zastosowanie alkiloglinow do otrzymywania polietylenu.-Na+.reakcji.

zwlaszcza w USA. Wystepowanie i otrzymywanie pierwiastkbw Pierwiastki IV grupy (wqglowce). ie jon A13+ jest 2.1.. ind i tal. Wqgiel i krzem sq rozpowszechnione w przyrodzie. boksytu A1203. wystqpujq jednak w postaci wysokoprocentowych rud. Glin wytwarza siq w duzych iloiciach i stosuje do produkcji stopow. Grupa IV (tab]. wystqpujqce w przyrodzie w znikomych iloiciach. materialow pirotechnicznych i naczyn kuchennych. farb. kwasowy. do kt6rej mozna hartowaC stal). lub przez zaszczepienie Al2O3. Zmieszany z NaOH boraks jest uzywany jako preparat uodporniajqcy drewno i piyty piliniowe przeciwko atakowi owadow i mniejszajqcy ich palnoiC Boraks stosuje siq rowniez jako skladnik szkla borokrzemianowego (np. ktorego roczna produkcja przekracza milion ton. stapia z kriolitem Na3AlF. i poddaje elektrolizie. Szeroko stosuje siq kwas borowy i boraks. 5.O. Gal.1. pyreksowego). . i oksoboran wapnia znajdujq zastosowanie do produkcji nie zawierajqcego sody wl6kna szklanego.0.2.3) Tablica 5. z wyjqtkiem germanu. sq dobrze znane. Peroksoborany sq szeroko uzywane jako wybielacze optyczne. ktore zawiera 14% B203. H3B03. ktory rozpuszcza siq. Osad prazy siq otrzymujqc A120. trudno topliwy) a glinem moina wytlumaczyk faktem. ma jednak duze znaczenie praktyczne jako material do wyrobu polprzewodnikow i tranzystorow. jako topnik do lutowania i skladnik irodkow piorqcych. zawsze kowalencyjny. 5.Bor jest uzywany do zwiqkszania hartownoici stali (glqbokoici. Wodorotlenek glinu wytrqca siq za pomocq CO.H. stanowiqce 20% wielu proszkbw do prania w Europie.2. German wystqpuje tylko w iloiciach iladowych w niektorych rudach i wqglu. otrzymuje siq zwykle przez elektrolizq wodnych roztworow ich soli.3 Pierwiastek Wegiel Krzem German Cyna Oiow C Si Ge Sn Konfiguracja elektronowa [He] 2s22p2 [Nel 3s23p2 [Ar] 3d1°4s24p2 [Kr] 4d'05s25p2 f [Xe] 4 ''5d'06s26p2 Stopnie utlenienia (11) I1 I1 I1 * Liczby koordynacyjne (1) 2 3 4 Pb IV IV IV IV IV 4 (6) 4 6 4 6 4 6 * Patrz notka pod tabliq 5. Duze roznice miqdzy borem (niemetal. B. W wyniku dzialania na rude wodorotlenku sodu powstaje glinian sodu. 5. z ktorych latwo moina otrzymaC metale. cyna i olow sq znacznie rzadsze.s-krotnie wiekszy od jonu B3+. co powoduje oddzielenie A1 od tlenku zelaza. Glin otrzymuje siq z rudy.

kalcytu CaCO. we wlaiciwoiciach fizycznych. chociaz Sn wystqpuje. GeO.2. stopienie pierwiastka wymaga rozerwania bardzo silnych wiqzan kowalencyjnych. moiliwe jest rowniez czqiciowe utlenienie PbS w powietrzu.2. i magnezytu MgCO. Si. zasadq tq dobrze ilustrujq pierwiastki IV grupy. Temperatury topnienia obniiajq siq w kierunku od C do Pb. takich jak zwiqkszona tendencja do tworzenia jonow M 2 + oraz kwasowe i zasadowe wlaiciwoici tlenk6w i wodorotlenkow. a takie we wlaiciwoiciach chemicznych. 5. mozna zredukowat do pierwiastkow wqglem w wysokiej temperaturze. Pb wystqpuje tylko w postaci metalicznej. zawartych w skalach. Ultraczysty krzem i german (o czystoici przekraczajqcej 1:109) otrzymuje siq przez oczyszczanie strefowe i stosuje jako polprzewodniki. german wykazuje pewne wlaiciwoici metaliczne. ze nie wszystkie cztery zewnqtrzne elektrony uczestniczq w tworzeniu wiqzania metalicznego. Niskie temperatury topnienia Sn i Pb wskazujq. prawdopodobnie nie istnieje jako oddzielna faza. a czysty metal krystalizuje z fazy stopionej. gdyi w miarq wzrostu rozmiarow atomow slabsze stajq siq wiqzania M-M. ktbry nastqpnie redukuje siq tlenkiem wqgla w wielkim piecu. Zanieczyszczenia jako lepiej rozpuszczalne w cieczy sq transportowane w kierunku konca prqta. Wzrost charakteru metalicznego przejawia siq w strukturze i wyglqdzie pierwiastkow. Charakter metaliczny i niemetaliczny Ze wzrostem liczby atomowej wlaiciwoici pierwiastkow zmieniajq siq stopniowo w danej grupie od niemetalicznych do metalicznych. cyna y. Grzejnik przesuwa siq powoli od jednego konca prqta do drugiego.Wqgiel wystqpuje w przyrodzie glownie jako wqgiel kamienny i skladnik ropy naftowej. w ktorej wqgiel i krzem sq niemetalami. Niezwykle wysoka temperatura topnienia C i wysokie wartoici dla Si i Ge sq uwarunkowane bardzo trwalq sieciq przestrzennq typu diamentu. Cynq wydobywa siq w postaci kasyterytu SnO. np. Krzem wystqpuje w duzych iloiciach w postaci krzemionki i roinych mineralow krzemianowych. W procesie oczyszczania strefowego ogrzewa siq prqt pierwiastka. Wqgiel wystqpuje w postaci dwu odmian alotropowych: diamentu i grafitu. utworzona mieszanina ulega autoredukcji w wyniku ogrzewania bez dostqpu powietrza 3PbS ogrzewanle w powletrzu PbS + 2 P b 0 bez powietrza 3Pb + SO. SiO. rowniez jednak w postaci wqglanow. a takze w pewnych gatunkach wqgla. a olow jako galenq PbS.. Ge i Sn majq rowniei strukture typu diamentu. . lado owe iloici germanu sq zawarte w niektorych rudach srebra i miedzi. Przez prazenie PbS w powietrzu powstaje PbO. i SnO.takie w postaci metalicznej a-Sn cyna szara (struktura dlamentu) % 1 - b-Sn cyna blah (metallczna) Druga metaliczna odmiana cyny. takich jak kowalnoik i przewodnictwo elektryczne. natomiast cyna i olow sq metalami.. w wyniku czego powstaje wqska strefa stopiona.

gdyz ma mniejszy promieli atomowy. Zawartoik w skorup~e zlemskiej Prom~en kowalenCYJnY Energle jonlzacjl [kJ mol-'1 pierwsza dru ga trzecla czwarta Temperatura topn~enla CPP~] [A] C"cl Elektroujemnosc Paullnga .2. lecz roznica miqdzy Si i Ge jest mniejsza niz mozna by oczekiwai:. C=C. wiqkszq elektroujemnoid. cyny i olowiu. np. 5. lecz pozostale pierwiastki IV grupy majq calkowicie wypelnione orbitale d zawierajqce 10 elektronow.2. wykazuje unikalnq zdolnoii: do tworzenia wiqzan wielokrotnych. C=S i C E N oraz do tworzenia lancuchow (katenacja). Wqgiel r6ini siq od pozostalych wqglowcow tym. mala r6inica rozmiarow atomow Sn i Pb jest uwarunkowana wypelnieniem powloki 4f.5. C-C SI-SI Ge-Ge Sn-Sn 348 222 167 155 tworzy l~cznelancuchy tworzy n~el~czne lancuchy bardzo slaba tendencja do tworzenia lancuch6w Wqgiel i krzem zawierajq jedynie elektrony s i p.5). Podobnie.4. 5. ktore tworzq szereg o regularnie zmieniajqcych siq wlaiciwoiciach. Roinice miqdzy wqglem i krzemem a pozostalymi pierwiastkami Pierwszy pierwiastek grupy rozni siq na ogol od pozostalych pierwiastkow. gdyz wypelnienie orbitalu 3d zwiqksza efektywny ladunek jqdra ze wzgledu na slabe dzialanie ekranujqce elektronow d.3.4).Ta ostatnia tendencja jest zwiqzana z energiq wiqzan (tabl. 5. C-C. te dwa pierwiastki r6zniq siq znacznie od germanu. Miqdzy weglem a krzemem wystqpujq pewne roznice. C=O. i nie zawiera orbitali d. ze jego liczba koordynacyjna wynosi zawsze 4 (nie ma bowiem orbitali d na drugiej powloce elektronowej). WlaSciwoki ogolne Promienie kowalencyjne wqglowcow wzrastajq w kierunku C + Pb (tabl.

2.Energia jonizacji maleje od C do Si. Energia potrzebna do rozlqczenia par elektronowych i wzbudzenia elektronu zostaje z nadwyzkq skompensowana przez energiq uwolnionq w wyniku utworzenia dwoch dodatkowych wiqzan kowalencyjnych struktura elektronowa atomu wegla . Pbo 0 -0. natomiast Sn(+IV) jest kowalencyjna.6.stan wzbudzony v cztery n~esparowaneelektrony tworzq cztery wlqzanla kowalencyjne. Wqglowce sq z reguly atakowane przez kwasy. Pb(+II) jest jonowy. ze proste zwiqzki jonowe sq bardzo rzadkie. by nadaC zwiqzkowi charakter jonowy.54 Sn Pb +0715 + ~ ~ -0. Ge przez H.91 -0. W kierunku C + Pb maleje trwaloie zwiqzkow na stopniu utlenienia + IV i wzrasta trwaloie zwiqzkow na stopniu utlenienia + 11. i PbO. sq wybitnie jonowe. SnO. Si przez HF. w przypadku ktorych roznica elektroujemnoici jest dostatecznie duza. Wymaga to przeniesienia elektronow ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego. a zwiqzki Ge( + IV) sq trwate. Efekt nieczynnej pary elektronowej Efekt nieczynnej pary elektronowej wystqpuje w wiqkszym stopniu u ciqzszych pierwiastkow IV grupy. istotnie. Tak wiqc zwiqzki Ge( 11) sq silnymi reduktorami. +I1 Roztwbr zosodowy 0 2 +lV +I1 -0. a w wyniku hybrydyzacji sp3 orbitali powstaje struktura tetraedryczna. 5.4e pb2+ .. potem jednak zmienia siq w sposob nieregularny w zwiqzku z efektami wypelnienia powlok d i f. Jedyne pierwiastki. Niezwykle duza energia potrzebna do utworzenia jonow M4+ wskazuje. zwiqzki SnF.SO.0 .I3 +0. trwaly i pospolitszy niz Pb(+IV). to F i 0 .stan podstawowy 15 2s Itjl m I m l 2~ dwa niesparowane elektrony mogq utworzyC dwa wiqzania kowalencyjne atom wegla . PbF. reaktywnoid zwiqksza siq jednak w kierunku C -+ Pb. Sn i Pb przez wiele kwasow.90 H SO n. Sn( 11) wystqpuje w postaci prostych jonow jako silny reduktor..l~PbO. Wqglowce sq w zwiqzkach z reguly czterowartoSciowe. i HNO. ktory + + .5. a wynlkiem hybrydyzacji sp3 jest struktura tetraedryczna Pierwiastki tej grupy sq stosunkowo malo reaktywne.2.. alkalia i fluorowce: grafit przez F.28 5.14 + Sn Pb [Sn(o~). Potencjaly redukcyjne Roztw6r kwosny stop~ehutlen~en~o +IV Sn 4+ PbO. I.

hybrydy&cJa sp3d2 st rukt ura oktaedryczno 5. Wegiel znajduje siq w drugim okresie ukladu okresowego i moze mieC maksymalnie osiem elektronow na swej powloce zewnqtrznej. przy czym liczba koordynacyjna atomu centralnego wzrasta na ogol od czterech do szeiciu SiF. jon [SiF. wqgiel nie tworzy wiec kompleksbw. zgodnie z regulami Fajansa.stan podstawowy atom krzemu - stan wzbudzony atom krzemu po uwspolnieniu 4 elektronow w czqsteczce SiF.dziala utleniajqco.). + 2C1- 4 4 W tych przypadkach powstajq cztery wiqzania kowalencyjne i dwa wiqzania koordynacyjne. Kompleksy Powstawaniu zwiqzkow kompleksowych sprzyja duzy ladunek.N i trisililoaminy (SiH3)N sq calkowicie odmienne . im mniejszy jest jon. 5. tym wieksza jest tendencja do kowalencyjnoici. Kowalencyjne zwiqzki dalszych wqglowcow na stopniu utlenienia + I V mogq tworzyC kompleksy dzieki dostepnoici orbitali d.8. gdyz promien M2+ jest wiekszy od promienia M 4 + .I2-: struktura elektronowa atomu krzemu . Wystepuje to w przypadku utworzenia przez wegiel czterech wiqzan kowalencyjnych. Wewnytrzne wiqzanie IT z udzialem orbitali d Struktury zwiqzkow: trimetyloaminy (CH3). Zwiqzki majqce taka strukture elektronowq gazu szlachetnego sq trwale. male rozmiary atomu oraz obecnoiC pustych orbitali o odpowiedniej energii. GeF.. + 2F- 4 [SiF61Z[GeF.] [SnC1612- + 2NMe. Zwiqzki na nizszych stopniach utlenienia sq bardziej jonowe.I2-. SnCI.2.2.7. w ktorym dwa jony Fuwspolniajq pary elektronowe tworzqc dwa wiqzania koordynacyjne ~~ ~~~ 1-1 3s 3~ 3d 1 1X 1 I 1 X L ] . Rozwazmy jako przyklad strukture [SiF.(NMe. a w wyniku hybrydyzacji sp3d2 powstaje struktura oktaedryczna.

struktura tetraedryczna Flnl W przypadku trisililoaminy nastqpuje hybrydyzacja sp2. 1972) 1 Mackay. i zwiqzki aromatyczne.Intertext. Wodorki Wszystkie wqglowce tworzq kowalencyjne wodorki. czqsteczka nie wykazuje wlaiciwoici donorowych.9. naleiy je okreilid jako wiqzanie p71-dn.-. Wqgiel tworzy olbrzymiq liczbq zwiqzkow lancuchowych i piericieniowych.N.+.Trimetyloamina ma nastqpujqcq konfiguracjq elektronowq: struktura elektronowa atomu N trzy niesparowane elektrony tworza wiqzanla z grupami CH.H. hybrydyzacja sp3 (3 pary wiqzqce 1 1 para wolna) . a poniewai atom azotu nie zawiera juz wolnej pary elektronowej. powstaje trojkqtna struktura plaska i wolna para elektronowa obsadza niezhybrydyzowany orbital p. gdyi wqgiel nie zawiera orbital1 d Wlazanie pz-dn w trisililoamin~e (wedtug Mackay Chemistry". liczba utworzonych wodorkow i latwoid ich powstawania sq jednak r6zne dla roinych pierwiastkow. . .iciilej. Si. pochodzi bowiem od zapelnionego orbitalu p i pustego orbitalu d.. Powoduje to zmniejszenie dlugohci wiqzan N-Si. prostopadly do plaszczyzny trojkqta.2. Krzem tworzy ograniczonq liczbq nasyconych wodorkow. alkeny (olefiny) CnH2. zwanych silanami. + . Silnq tendencjq wqgla do tworzenia zwiqzkow lancuchowych przypisuje siq trwaloici wiqzania C-C. Wiqzanie n me moze wystqpowad w czqsteczce (CH.. Orbital ten przenika siq z pustymi orbitalami d kazdego z trzech atomow krzemu i powstaje wiqzanie 71. ktorych czqsteczki stanowiq lancuchy proste lub rozgalqzione.).. Mieszaninq silan6w otrzymano po raz pierwszy przez hydrolizq krzemku ... Zwiqzkami tymi zajmuje siq chemia organiczna.Introduction to Modern Inorganic 5. 2nd edit~on. obejmujqcq alkany CnH2. alkiny CnH2.

Natomiast SiF. CFCI. wykazujq jednak mniejszq tendencjq do zapalania siq w powietrzu i trudniej ulegajq hydrolizie. na atomie C wystepuje ladunek 6-. a na atomie Si .I2- .]. z utworzeniem jonu heksafluorokrzemianowego [SiF.--*2 S i 0 2 . a PbF. Mieszane i fluorochlorowpglowodory. jest niereaktywny i bardzo trwaly.2. Cynowodor SnH. jest jeszcze mniej trwaly i jeszcze trudniej go otrzymak. ro~guszczalniki izolatory. Wszystkie sq tetraedryczne. ulega latwo hydrolizie pod dzialaniem alkaliow Halogenki krzemu szybko hydrolizujq pod wplywem wody tworzqc kwas krzemowy W przypadku czterofluorku przebiega wt6rna reakcja miqdzy powstajqcym H F a nie zmienionym SiF. zapalajq siq w powietrzu. n H . Sq one niereaktywne i znajdujq szerokie zastosowanie jako czynniki chlodnicze i propelenty w aerozolach. i CF.. 705"C. jest mniej trwaly i trudniej go otrzymab. Wyjqtki stanowiq SnF. a fluorowqglowodory sq stosowane jako smary.ladunek S + d- d+ d+ d- C-H Si-H Wodorki germanu czyli germanowodory sq podobne do silanow. uzyskano go przez redukcje katodowq i wykryto za pomocq spektrometru mas. Olowiowod6r PbH. Udzialy tych atomow w wiqzqcej parze elektronowej sq nierowne.Si. (15%) Si.CI. noszq nazwp freonbw.. Halogenki Znane sq wszystkie mozliwe czterohalogenki weglowcow z wyjqtkiem PbI. powstaje w wyniku redukcji halogenku przez Li[AlH. Znany jest cynowod6r Sn6H6. 5. zachodzqcq pod dzialaniem kwasu siarkowego lub fosforowego 2Mg + Si ogrzewanle meobecnofn powletma * Mg2Si + H2S04 + SiH.magnezu Mg. a niemal wszystkie lotne i kowalencyjne. zwiqzki jonowe i trudno topliwe (SnF. CF. o(lO%) Ostatnio do otrzymywania monosilanu zastosowano tetrahydrydoglinian litu W odroznieniu od alkanow. reagujq wybuchowo z chlorem i ulegajq latwo hydrolizie w roztworach alkalicznych Si2H6 + (n+ 4 ) H 2 0 ------. silany sq silnymi reduktorami. (40%) Si2H6 (30%) Si. i PbF.H.10. topi siq w temp. 600°C). 0 Slady alkaldw +7 ~ . Rbznica w zachowaniu siq alkanow i silanow jest prawdopodobnie uwarunkowana r6znq elektroujemnoiciq C i Si .H. CF.. sublimuje w temp.CI. np.

GeC1. [SnC1612. Halogenki wqgla nie ulegajq w normalnych warunkach hydrolizie.= HO . znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik. ze wzglqdu natomiast na dostqpnoid orbitali 3d w knemie moie nastqpid pnekoordynowanie jon6w OH. z kt6rych najbardziej many jest prawdopodobnie politetrafluoroetylen (nazwa handlowa: tefIon).lub wody.i [S&l. ktbrych energia jest zwykle zbyt duia. nie zawieraja bowiem orbitali d i nie mogq utworzyC piqciokrotnie skoordynowanego produktu poiredniego hydrolizy. stosujqc np. Tworzywem tym wyklada s i ~ rowniei naczynia kuchenne. ie gdy dostarczy siq dostatecznq energiq.l2- HO . ulegajq hydrolizie w roztworach rozcienczonych. lahcuchy utworzonych polimer6w zawierajq kilkaset atom6w wqgla ci8nienie c2F4 Teflon ma duie znaczenie praktyczne ze wzgledu na odpornoiC chemicznq i dobre wlaiciwoici elektroizolacyjne. [GeF. COCl2 chlorck karbonylu (fosgen) Czterochlorek wegla otrzymuje siq glownie z dwusiarczku wqgla CCI.I2-. - ( 2 C F4)" . co wiqie sic prawdopodobnie z utleniajqcymi wfaiciwoiciami Pb(+ IV) i zdolnoiciq redukujqcq 1'. stosowanych gi6wnie jako propelenty aerozoli. nie jest many. Ccl. pierwiastki te twona wiqc ze soba zwiqzek na stopniu utlenienia 11. HI C HI C [SnC1. W obecnoici nadmiaru kwasu liczby koordynacyjne Si. Ich uiywanie zostalo jednak obecnie w USA zakazane. Zwiwk PbI. Obecnie sq stosowane tatisze i bezpieczniejsze propelenty. niszczq bowiem ozonosferq w g6rnej czqici atmosfery.]-. np. Wqgiel tworzy wiele halogenk6w lahcuchowych. np. i butan. w gainicach i do wyrobu freon6w Niegdyi produkowano w USA ok. Powstaje on z tetrafluoroetylenu poddanego dzialaniu ciinienia. i PbC1. lecz hydroliza czqsto nie pnebiega do konca i moina jq cofnqd pnez dodanie odpowiedniego kwasu fluorowcowodorowego S n ( O H ) . Kaidy atom zawiera pvste orbitale. 180000 t freon6w rocznie. nastqpi hydroliza CCI. hydrolizujq trudniej. CO. natomiast SnCl. pa p-na. i GeBr. Ge. stanowiqce pierwszy etap hydrolizy. s Sncl. Sn i Pb wzrastajq od czterech do szeiciu i powstajq jony kompleksowe. by mogly zostad wykorzystane. pare przegrzanq. Nalezy jednak wspomnied. [SiF6I2-.

Zwiqzki utworzone przez halogenki grup glownych sq zwykle biale. przebiegajqce praktycznie natychmiastowo. z wyjqtkiem SnI. znane sq fluorki.Cl. ktory nastqpnie odszczepia innq grupq dajqc produkt koncowy. polegajq one albo na zastqpieniu jednej grupy przez innq.11. dla ktorych n ma wartoici 1-14. co umozliwia przeniesienie elektronu z jednego poziomu d na inny. gdyi Sn i I znajdujq siq blisko siebie w ukladzie okresowym..+. Wolna para elektronow tlenu zostaje oddana do pustego orb~talu3d atomu Si. majq zblizone rozmiary i podobne poziomy energetyczne. nie sq natomiast znane lancuchowe halogenki cyny i olowiu.X2. Zachodzi to w przypadku SnI. iwiatlo odbite zawiera wiqc znaczny procent barw: czerwonej i pomaranczowej. jest uwarunkowana absorpcjq iwiatla niebieskiego. Hydroliza SiC1. nie zai widzialne. gdyz mozliwe jest wykorzystanie orbitalu d atomu Si do utworzenia piqciokrotnie skoordynowanego produktu poiredniego.. i (SiCl.. wymagajq bowiem rozerwania wiqzan kowalencyjnych. 5. zawierajqcych nie obsadzone poziomy energetyczne w powloce d. Mechanizmy reakcji Wiele reakcji nieorganicznych. 2 . jest szybka. a produkt poiredni ma strukturq bipiramidy trygonalnej . Pomarariczowa barwa SnI. reakcja podwojnej wymiany. i e odpowiada mu promieniowanie nadfioletowe. Na przyklad przeniesienie z poziomu 2 p na poziom 3 p wiqze siq z tak duzq energiq. Barwa wiqze si? z przeniesieniem elektronow z jednego poziomu energetycznego na inny i absorpcjq lub emisjq roznicy energii tych poziomow. W grupach glownych powloki elektronowe s i p sq normalnie zapelnione podczas powstawania zwiqzku.2. Wystqpuje to czqsto u pierwiastkow przejiciowych.). Dla czterohalogenkow mozna wiqc oczekiwad zabarwienia bialego. co nie wystqpuje w przypadku innych halogenkow. reakcja ta przebiega wedlug mechani~muS . mowimy tu o widmach z przeniesieniem ladunku. Poniewaz przeniesienie elektronu do innego atomu oznacza przeniesienie ladunku. to reakcje jonowe. Typowe reakcje organiczne sq wolniejsze. powstajq podczas przepuszczania czterohalogenkow nad ogrzanym krzemem. Polimery te rozkladajq siq w wyniku ogrzewania na polimery o malej masie czqsteczkowej (czyli oligomery) o wzorze Si. Pochloniqta w tym przypadku energia powoduje przejicie elektronu z I do Sn [co odpowiada chwilowej redukcji Sn(IV)]. np. albo na przylqczeniu dodatkowej grupy z utworzeniem produktu poiredniego..Polimery (SiF. takie przeniesienie elektronu nie jest wiqc mozliwe. Wszystkie czterohalogenki sq bezbarwne lub biale. German tworzy dimer Ge. ktory jest jasnopomaraticzowy.).

R.R.S~*H w R. Tlenek wqgla jest trujqcym gazem. np. \ hybrydy zacja sp" molekuta tetraedryczna SiCI.S~*C~. + CO + H.natomiast rozpuszczenie tego zwiqzku w CH3CN prowadzi do racemizacji. odzysku~e nie siq zmieniony R. Znanych jest piqC tlenkow wegla. Tlenek wggla CO.02 i Cl2O9.postaC prawoskrqtna przeksztalca siq w lewoskrqtnq i odwrotnie Podobnie.R3Si*H jest takie zwiqzana z inwersjq struktury. Z roztworu w eterze lub CCl. C.R. Powstaje w wyniku spalania wqgla w ograniczonej iloici powietrza. stanowi wiqc wazne paliwo .O CO spala siq w powietrzu z wydzieleniem duzej iloici ciepla. Mozliwe sq inne mechanizmy. jednak tylko dwa pierwsze tlenki majq znaczenie praktyczne. slabo rozpuszczalnym w wodzie. a wiqc optycznie czynny zwiqzek krzemu.3s 3d struktura elektronowa wzbudzonego stanu Si Si po uzyskaniu czterech elektronow w SiC1. po uzyskaniu wolnej pary od OH- w produkcie poirednim * hybrydyzac a sp3d blpirarnlda Iryganalna Gdy hydrolizie ulega podstawiony asymetrycznie.R.03. CO. ma charakter tlenku obojqtnego. R2R3SitCI przebiega z zachowaniem struktury.] z utworzeniem R. np. Tlenki wegla rozniq siq od tlenkow innych pierwiastkow obecnoiciq wielokrotnych wiqzan gn-px miqdzy C a 0. C. Tlenek wqgla mozna otrzymak przez odwodnienie kwasu mrowkowego za pomocq stqzonego kwasu siarkowego HCOOH + H2S0. przemiana R. CO. Me Et Ph Si* C1.R.. wowczas nastqpuje inwersja Waldena . redukcja R1R2R3Si*C1 przez LiCAlH.

czyli mieszanina CO i N. u l+C powletrze 2 C 0 + 4N2 Tlenek wegla jest skutecznym reduktorem. czemu odpowiada wzor M e C = O . (Patrz wystepowanie i wyodrqbnianie pierwiastkow oraz termodynamika procesow redukcji.(CO).Gaz wodny. redukujqcym wiele tlenkow metali do wolnego metalu. takich jak enneakarbonyldizelazo Fe. rozdz. oraz gaz wqglowy. natomiast wiqzanie C-0 jest dluisze niz wiqzanie potrojne (publikacja 23 wykazu literatury na ko~icurozdzialu) wlqzanle zwrotne.. gaz generatorowy. tlenek wegla odgrywa role mostka miedzy dwoma atomami metalu . czyli rownoczqsteczkowa mieszanina CO i H z .0 . czyli donorowego wiqzania n. 3. czyli mieszanina CO.. czyli koordynacyjne wiqzonle n m~edzyzapeln~onym orbitalem d metalu a pustym o r b ~ t o l e mp wqgla W innych przypadkach. Struktura elektronowa CO jest jeszcze przedmiotem dyskusji. H z .. Liczba czqsteczek tlenku wqgla powiqzanych w ten sposob z metalem jest z reguly zgodna z regulq efektywnej liczby atomowej (patrz rozdz. 8). rozdz. Wiqzanie M-C jest krotsze nii wiqzanie pojedyncze.:O: lub C ~ O Wiqzanie w co moina dokladniej przedstawid korzystajqc z teorii orbitali molekularnych. 2. Karbonylek niklu Ni(CO).) cuo + CO -* Cu + co. odgrywal role w przestarzalej obecnie metodzie Monda otrzymywania niklu. CH.) Wiqzanie metal-wqgiel w karbonylkach mozna przedstawik wzorem M t C . Tlenek wqgla jest waznym ligandem. co prowadzi do powstawania kompleksow karbonylowych. sq wainymi paliwami przemyslowymi + H20 temp czerwonego zaru r CO + Hz (gaz wodny) (gar generatorowy) C+O. ktory moie uwspolniad swq wolnq pare elektronowq tworzqc wiqzanie koordynacyjne z wieloma metalami przejiciowymi.. chociaz wystepuje takze pewien udzial wiqzania zwrotnego. i CO. +4N2+C02+4N. mozna jednak przypisak jej wzor :C. w wyniku bocznego nakladania siq zapelnionych orbitali d metalu i pustych orbitali p wqgla. (Patrz przyklady zastosowania tej teorii.

powstaje w wyniku dzialania rozcienczonymi kwasami na wqglany lub spalania wqgla w nadmiarze powietrza. lub BaCO. tworzqc bezpoirednio parq (z ominiqciem stanu cieklego) w temp. ..). Dwutlenek wegla CO.. jest szeroko stosowany w chlodnictwie. stosuje siq wode wapiennq Ca(OH). Staly CO. Dwutlenek wegla CO. w wyniku reakcji z nadmiarem CO. suchy ldd. S oraz fluorowcami F. Do wykrywania CO. +H20 -* 2HC1+ CO. tzw.O 1+co2 Ca(HCO. C1 i Br CO + S + COS tlenosiarczek wggla CO + C1. Dwutlenek wqgla stanowi tlenek kwasowy. + CO. tworzy bialy nierozpuszczalny osad CaCO.78°C pod ciinieniem atmosferycznym. chociaz jednak jest bezwodnikiem . z ktorq CO. na skalq przemyslowq otrzymuje siq CO. Staly dwutlenek wqgla.4 COCI. lub wodq barytowa Ba(OH). Chlorek karbonylu jest niezwykle toksyczny. powstaje bowiem rozpuszczalny wodoroweglan Ca(OH). sublimuje. -* CaCO. stanowiqcego p6lprodukt w procesie otrzymywania tworzyw poliuretanowych. przez praienie wapienia CaCO. chlorek karbonylu (fosgen) Halogenki karbonylu ulegajq latwo hydrolizie pod dzialaniem wody i reaguja z amoniakiem tworzqc mocznik COCI. + H.Tlenek wegla jest doiC reaktywny i lqczy sic latwo z 0 .. produkuje siq go jednak w duzych iloiciach jako material do wytwarzania diizocyjanianu toluilenu.. zmqtnienie roztworu znika.

okreilajqc jednak hybrydyzacjq i ksztalt czqsteczki nie uwzglqdnia siq wiqzan podwojnych struktura elektronowa atomu wqgla . jest liniowa i zostala omowiona w rozdz. C 0 2 + H 2 0+H2C03 Kwas wqglowy jest nietrwaly i nie zostal wyodrqbniony.stan podstawowy IS 2s wqgiel . czqsteczko hn~owa Podobnie mozna przedstawik kwas wqglowy i strukturq jonu C o g struktura elektronowa po uzyskaniu czterech elektronow przez utworzente czterech wiqzan w C0:- fq 15 rn 2s IqQj)- 2P hybrydyzacjo sp2.C03 NaHCO. wodne roztwory zawierajq niewiele jonow wqglanowych i wodorowqglanowych. a mianowicie wodorowqglany i wqglany NaOH + H. polqczone wiqzaniami wodorowymi .CO.kwasu wqglowego H. Zawierajq to one polimeryczne lancuchy grup HCO.stan wzbudzony wqgtel po uzyskaniu czterech elektronow przez utworzenie czterech wiqzan w CO. tr6jkqtny Jon pYaskl v wlqzonle x wyyqczone z hybrydyzoc)~ Jedyne znane stale wodorow~glany wodorowqglany litowcow i NH: . If M I n hybrydyzacja s p . wywodzq siq jednak od niego dwa szeregi soli. 2 Atom wqgla tworzy wiqc cztery wiqzania.. wodorowqglan sodu (sol kwaina) wqglan sodu (so1 obojqtna) Budowa czqsteczki CO.

09 jest bezwodnikiem kwasu melitowego C. majqcq trzy odmiany: kwarc. W literaturze znajdujq siq informacje o dwoch tlenkach krzemu.0H -t alkohol etylowy Podtlenki wggla. + 6 H 2 0 + energia + 2C0. nie jest pewne. natomiast krzem nie ma zdolnoici tworzenia podwojnych wiqzan.6C0. i fermentacji C6H1206 2C2H. + S1 + 2S10 Dwutlenek krzemu SiO. trudno topliwq substancjq stalq. jest wiec gazem. trydymit i krystobalit. lecz jego istnienie w temperaturze pokojowej jest wqtpliwe S10. czqsteczka ta moglaby by6 takze stabilizowana przez rezonans. C 3 0 2 2NH3 + - H. natomiast SiO. stanowi nieograniczonq strukturq trojwymiarowq.. jest prawdopodobnie hybrydem rezonansowym Istnienie podtlenku C 5 0 . 6"C). jest pospolicie zwany krzemionkq. krzemem w wysokiej temperaturze. kwas malonowy Jest to gaz (temp. otrzymuje siq przez odwodnienie kwasu malonowego pieciotlenkiem fosforu P 2 0 5 . Tlenek krzemu powstaje prawdopodobnie w wyniku redukcji SiO. CO. Struktura C 3 0 . + 6H20 swlatio sloneczne 'C6H1206 glukoza + 602 oddychania C6H120. C 3 0 2 + ~ H C I H. Tlenki krzemu. Podtlenek C1. reagujqcy z HC1 i NH. w zwiqzku z tym SiO.Dwutlenek wegla odgrywa podstawowq role w biologicznych procesach fotosyntezy 6C0. -. stanowi samodzielnq czqsteczkq.C< CONH.(COOH). . + 6 0 . Podtlenek wegla C 3 0 . - . wrz. Kazda z tych odmian ma inn& strukturq w wysokiej i niskiej temperaturze odmiany niskotemperaturowe odmlany wysokotemperaturowe kwarc a 11 trydymit a krystobalit a 573"~ 120 160°C 11 2W275"C kwarc P krystobalit P 171Q" ciekty Si0. SiO i SiO.C< - COCl COCl CONH. Wegiel moze tworzyt podwojne wiazania i CO.

. Reakcja z H F jest wykorzystywana w analizie jakoiciowej do wykrywania krzemianow. Dwutlenek krzemu jest w kazdej postaci niereaktywny.. .. zasadowoik wzrasta) w kierunku C + Pb.. PbO jest stosowany jako skladnik szkla.I2-. sq amfoteryczne. SnO i PbO. Ilustracjq rosnqcej trwaloici nizszych stopni utlenienia w kierunku C -+ Pb jest fakt.lub prawoskrqtna. natomiast SnO i PbO sq amfoteryczne.O. Sq nieco bardziej zasadowe i jonowe niz odpowiednie wyzsze tlenki. majq sieci warstwowe. GeO jest wyrainie kwasowy. Niisze tlenki. el krzemionkowy otrzymywany przez odwodnienie kwasu krzemowego zawiera ok. Kwarc ma konfiguracjq irubowq. Zwiqzek ten nosi nazwq minii dowianej i moina mu przypisak wzor 2PbO.W tych wszystkich odmianach kazdy atom krzemu jest powiqzany tetraedrycznie z czterema atomami tlenu. soczewek i pryzmatow. Sn(OH). Ich kwasowoik maleje (tj. istniejq wiec dwa optycznie czynne izomery kwarcu.i [SnC1. Dwutlenki GeO. jedynie w obecnoici czynnika kompleksujqcego. gdyz dobrze przepuszcza promieniowanie widzialne i nadfioletowe. w ktorym n jest zblizone do 2. 4% wody i jest stosowany jako irodek osuszajqcy i katalizator. np. i PbO. zwiqzkom tym nalezaloby raczej przypisak wzor MO.Si04 Krzemionka jest stosowana do wyrobu elementow optycznych.Pb0.. (koordynacja 6:3). i Pb(OH). ze szkla kwarcowego wykonuje sie rowniez naczynia laboratoryjne. cyny i olowiu. zawiera wiqc Pb(I1) i Pb(IV). np.. Wszystkie trzy tlenki sq nierozpuszczalne w kwasach. Krzem stanowi material tranzystorow. Roznice miqdzy poszczeg6lnymi odmianami polegajq na roznym rozmieszczeniu tetraedrycznych jednostek SiO. + NaOH + (Na.. 1 Na. natomiast kazdy atom tlenu jest wspolny dla dwoch tetraedrow. Tlenki germanu. powstajqcy lotny czterofluorek krzemu ulega pod dzialaniem wody hydrolizie tworzqc kwas krzemowy W wyniku reakcji z alkaliami powstajq krzemiany. i PbO. w akumulatorach olowiowych. Germaniany majq zlozonq strukturq. ktora moze by6 lewo. takie jak [GeF6I2. a SnO. Olow tworzy rowniez mieszany tlenek Pb.I2-. powstajq jony kompleksowe.(H.. cyniany i olowiany. Wszystkie trzy tlenki rozpuszczajq siq w alkaliach tworzqc germaniany. ktore zostanq omowione dalej SiO. Ta ostatnia reakcja wskazuje na kwasowy charakter SiO.). reaguje jednak z fluorem.. natomiast P b 2 + jest trwaly. do wyrobu farb.SiO. Pb.I2i [Pb(OH). Relacja miqdzy trydymitem a krystobalitem jest taka sama jak miqdzy wurcytem a blendq cynkowq. GeO.lub C1-.O). majq zwykle strukture TiO. F. GeO. nie zai typowe struktury jonowe.O. ze Ge2' i Sn2+ sq silnymi reduktorami. a PbO. natomiast cyniany i olowiany zawierajq kompleksowe jony [Sn(OH). SnO. Nie zostalo udowodnione istnienie Ge(OH). podobnie jak krzemiany. jest wiqc mniej kwasowy nii SiO. fluorowodorem i alkaliami.

(Na. ulegajqcego rozerwaniu jedynie w wyniku dziaiania takich reagentow jak HF.C03 CO. Strukturq krzemianow moina wiqc rozwaiak teoretycznie zarowno jako jonowq.9). Wiele krzemianow zbadano rentgenograficznie.2.9 (wedtug T.5. lupliwoik i twardoik skal. Moellera) .O Na. co wskazuje. jest jedynym pospolitym krzemianem rozpuszczalnym. np. poczqtkowo badano tylko wlaiciwoici fizyczne.Si03).SiO.7) wskazuje. co umoiliwilo poznanie zasad ich struktury. I lnne Krzemian sodu. Atomy tlenu tworzq koordynacyjne wiqzania z atomami metalu (rys. 5. czyli ie tworzy on tetraedry Wskazuje na to rowniez hybrydyzacja orbitali uczestniczqcych w wiqzaniu struktura elektronowa atomu krzemu .8 = 1..29. Zwiqzki te sq zbudowane z oddzielnych tetraedrbw (Si04)4-. strukturo tetroedryczno) [ I [ jest podstawq Sposob powiqzania ze sobq tetraedrycznych jednostek dogodnej klasyfikacji licznych mineralow krzemianowych. ze liczba koordynacyjna krzemu wynosi 4. Krzemiany (odnohniki 1 1-13) Znaczny procent skorupy ziemskiej stanowiq krzemiany lub glinokrzemiany. Nierozpuszczalnoik tych mineralow utrudnia poznanie ich struktury.1. jak i jako kowalencyjnq. Zaleinie jon ~ 1 0 2 - Rys.wynosi 0. czyli szklo wodne. co wiqze siq z trwaloiciq wiqzania Si-0. 5. krzemiany sq na ogol nierozpuszczalne. Stosunek promieni Si4+:02.13. Krzemiany moina otrzymywak przez stapianie wqglanow litowcow z krzemionkq Na. Ortokrzerniany.stan wzbudzony v cztery nlesparowone elektrony tworzq cztery wlqzonm z otomam~ tlenu (hybrydyzocja sp3. i e wiqzanie Si-0 ma w 50% charakter jonowy i w 50% kowalencyjny. + Na. Roinica elektroujemnoici tlenu i krzemu ( 3 3 .

(rys. czyli od liczby koordynacyjnej metalu. W pewnych mineralach A13+ zastqpuje Si4+ w lukach tetraedrycznych. Mogq one byk puste lub obsadzone przez kationy (Si4+ Iub jony metali). 5. Rodzaj luki zajqtej przez dany jon metalu mozna przewidziet na podstawie stosunku promieni. a krzemiany sq czqiciowo kowalencyjne. dotyczq one iciile tylko zwiqzkow jonowych. to na kazdq lukq oktaedrycznq przypadajq dwie luki tetraedryczne. Jest to tzw. ma taka samq strukturq jak forsteryt.75 1 ) i zajmujq luki tego samego ( typu.42 Mg2+:02Fe2+:020. Fez+ .68 Mineral oliwin (Mg. Dwa jedyne mane przyklady to thortveityt Sc2(Si207)i hemimorfit Zn4(OH)2(Si207). 5. jedynie jony A13+ mogq zajmowat luki kazdego rodzaju (tabl. lecz rzadko spotykany skondensowany jon krzemianowy.10 (wedlug T. jon S I ~ O ~ ~ - Rys. liczba koordynacyjna cyrkonu wynosi 8. podstawienie izomorficzne. W pirokrzemianach dwie jednostki tetraedryczne sq polqczone atomem tlenu tworzqc jon (Si20.SiO.)6. 5.H20. powstajq roine struktury.59 0. 1/10 jonow Mg2+ jest zastqpiona przez jony Fez+. lecz ok. Chociaz stosunek promieni dostarcza uiytecznych informacji. T a b l i c a 5. Pirokrzemiany.6).0. Tak np. gdyi jony te majq zblizonq wielkoik.65 A.0.od liczby utworzonych wiqzan koordynacyjnych. zastqpienie jednego jonu drugim nie powoduje zmiany struktury.29 A ~ ~ + : o ~ . Moellera) .10). dla zachowania obojetnoici elektrycznej konieczne jest jednak wprowadzenie dodatkowego jonu dodatniego. a w cyrkonie ZrSiO. Poniewaz jony te majq zbliione promienie (MgZf . Jezeli strukturq krzemianow traktuje siq jako zwarte ulozenie heksagonalne jonow tlenkowych. Jest to najprostszy. W forsterycie Mg2Si04 magnez jest oktaedrycznie otoczony przez szeik atomow tlenu.0.Fe). w wilemicie Zn2Si04 i fenakicie Be2Si04 jony cynku i berylu sq tetraedrycznie otoczone przez cztery atomy tlenu.6 Tlenek Be2+:02s14+:02Stosunek promieni Liczba koordynacyjna 4 4 4 lub 6 6 6 Typ obsadzonej lukl tetraedryczna tetraedryczna tetraedryczna lub oktaedryczna oktaedryczna oktaedryczna 0.25 0.

. 5.Si4011(OH). . 5.O. Piericieniowy jon Si. jon Si. 5. W wyniku polqczenia siq kazdego tetraedru z tetraedrami sqsiednimi za pomocq atomow tlenu powstajq proste lancuchy (pirokseny) o wzorze (Si0.(rys.018 sq ulozone jedna nad drugq w taki sposob.11). Moellera) Krzemiany Earicuchowe.0..) i benitoicie BaTi(Si.12 (wedlug T.)..on s180.13). Ca2Mg. powstajq struktury piericieniowe o ogolnym wzorze (Si0.12).- Rys. 5.).).11 (wedlug T.Krzemiany piericieniowe. Amfibole zawiera- przekroJ poprzeczny Yahcucha Rys. uwspolnia dwa atomy tlenu z tetraedrami sqsiednimi. i spodumen LiAl(SiO.O$..(Si. W tym przypadku niektore tetraedry uwspolniajq dwa atomy tlenu.OI1). Moellera) . w ktorych dwa proste lancuchy sq polqczone wspolnymi atomami tlenu. Typowym amfibolem jest tremolit.(rys..6".(rys.". inne zai trzy.O.). Przykladami mogq tu by6 enstatyt MgSiO. Jezeli tetraedryczna jednostka SiO. w zwiqzku z tym mineral ten jest przepuszczalny dla gazow o malych czqsteczkach.wystqpuje w wolastonicie Ca. dla helu. ze powstajq kanaly.).O:g.wystqpuje w berylu Be3A12(Si. np. Dobrze znane sq lancuchy podwojne (amfibole) o ogolnym wzorze (Si. 5. W berylu jednostki Si.

5. wyprowadzonych z tremolitu lub krokidolitu przez izomorficzne podstawienie metali lub krzemu. Jako azbest okreila siq takze pochodne krzemianow warstwowych. Moellera) jq zawsze grupy wodorotlenowe zwiqzane z jonami metali. magnezowy analog kaolinu kaolin: AI.(OH).14 Okreilenie . Rys..Si. Charakterystyczne kqty lupliwoici: 89" dla piroksenow i 56" dla amfiboli sq zwiqzane z trapezowym przekrojem poprzecznym lancuchow i ich wzajemnym uloieniem (rys.przekrbj poprzeczny Yaricucho Rys.(OH). Jony te wiqzq ze sobq rownolegle lalicuchy piroksenow i amfiboli. Poniewaz wiqzania Si-0 w lancuchach sq silne i kierunkowe.O.Si. krzemian warstwowy. pirokseny i amfibole wykazujq 1upliwoiC w kierunku rownoleglym do lancuchow i tworzq wlokna. chryzotyl: Mg.O. .mineraly azbestowe" bylo poczqtkowo ograniczone do wl6knistych amfiboli. Wystqpujqcy w handlu azbest to glownie chryzotyl.14). 5.13 (wedlug T. 5.

(kwarc. 5.(OH). Skalenie stanowiq najwainiejsze mineraiy skalotw6rcze.(rys.(OH). zawierajq one takze podwarstwy zbudowane z tetraedrow SiO. trydymit lub krystobalit). W wyniku uwspolnienia wszystkich czterech atom6w tlenu SiO. np. Poszczegolne warstwy sq ze sobq powiqzane przyciqganiem elektrostatycznym znajdujqcych siq miedzy nirni jonow metali. muskowit KAI.15). W wyniku uwspolnienia trzech atomow tlenu tetraedru SiO. oraz oktaedrow MgO.15 (wedlug T. W wyniku takiego podstawienia powstajq skalenie. z tetraedrami sqsiednimi powstaje nieskonczona warstwa dwuwymiarowa o wzorze empirycznym (Si20. Kys.(OH). Do materialow tego typu nalezq skaly ilaste i miki. wymaga obecnoici dodatkowych jonbw metalu w sieci dla zachowania obojqtnoici elektrycznej. i AlO. Oddzialywania te nie sq tak duie jak sily wiqzan w warstwie SiO. i A10.(S~. W zaleinoSci od symetrii struktury dzieli siq skalenie na dwie grupy: . skaly magmowe skladajq siq w 213 ze skaleni. Ich warstwy nie skladajq sie tylko z jednostek krzemianowych. Izomorficzne podstawienie Si4+ przez A13+ w tetraedrycznych polozeniach sieci SiO. 5. zeolity i ultramaryny.(Si2O. Moellera) Krzemiany trbjwymiarowe.(Si40.2". mozliwe wiqc jest rozlupywanie krzemianow warstwowych na cienkie warstwy.). polqczonych ze sob? wspolnymi atomami tlenu.). Jeieli krzem nie jest zastqpiony przez metale.Krzemiany warstwowe. W wyniku zastqpienia Si przez A i litowiec powstajq miki 1 znacznie twardsze.AIOI~). Pospolite przyklady mineralow ilastych to talk Mg. z innymi tetraedrami powstaje sieC trojwymiarowa. zwiqzek taki ma wz6r SiO.) i kaolin A1..

.

Na przyklad w wyniku hydrolizy trialkilomonochlorosilanu R.SiCl powstaje heksaalkilosiloksan R2SiCl2 Produktami hydrolizy d i a l k i l o d i c h l o r o s ~ ~ ~ ~ ~ sq polimery prostolancuchowe. + CH3MgCI (CH3)zSiClz + MgCIz M$CIz + CH.MgCI +(CH.SiCl+ lub w bezpoiredniej reakcji chlorowan~ch wqglowodor6w z krzemem w obecnoici metalicznego katalizatora . .SiC12 ograniczajqc jego dlugoiC.SiCI. Niekiedy stosuje sic niewielkie iloici (CH3)SiHC12do utwor~enia malej liczby wiqzan poprzecznych lub przylqczenia innych czqsteczek. blokuje koniec lancucha wytworzonego przez R. mozna otrzymywat polimery poiqdanego typu.). Alkilochlorosilany otrzymuje sic w wyniku reakcji Grignarda CH.Substancjami wyjiciowymi do otrzymywaniasilikon6w sq chlorosilany podstawione grupami alkilowymi. Dodanie natomiast do hydrolizujqcej mieszaniny RSiCl. ~ o b i ~ r a j q c odpowiedni skiad mieszaniny substratbw.SiCl. polimeryzacja biegnie dalej i dlugoit lancucha wzrasta Hydroliza alkilotrichlorosilanu RSiC1. poniewai na obu koncach lancucha znajduja sic akt~wne gruPY OH. prowadzi do powstania bard20 zloionego polimeru usieciowanego W przypadku hydrolizy mieszaniny R ~ S ~ R2SiC12 produkt hydrolizy R.SiCI. (CH. powoduje powstanie wiqzan poprzecznych. i C ~ zawierajqcy tylko jednq grupq funkcyjnq OH.).

co wiqze siq z obecnoiciq bocznych grup organicznych. obecnie przyjmuje siq. ukladem atomow Si-0-Si-0-Si oraz duzq energiq (502 kJ. 200°C. natomiast grafit jest doid reaktywny. Ich trwaloid i odpornoid chemiczna jest zwiqzana ze stabilnym. ze jest to silnie rozdrobniony grafit. powstajq polimery o malej masie czqsteczkowej i struktury piericieniowe. Niegdyi uwaiano. Polimery takie sq stosowane do impregnacji tkanin. Diament jest wybitnie niereaktywny. np. a ich reakcja z wodq jest silnie egzotermiczna. zmieszane z wypelniaczem. Oleje silikonowe sq hydrofobowe. Kauczuki silikonowe stanowiq polimery o dlugich. etylowe i propylowe. silnie usieciowanymi polimerami typu bakelitu. Polimery prostolancuchowe zawierajqce od 20 do 500 jednostek sq stosowane jako oleje silikonowe.S1 + 2CH3C1 katalizator Cu 28&3000C ' (CH3)2S1C12 W obydwu metodach powstajq mieszaniny produktow. to wqgiel bezpostaciowy. jako powloki ochronne na wyrobach szklanych. W wyniku ogrzewania w powietrzu do temp. wqgla. irodki hydrofobowe w murarstwie oraz do wyrobu farb i lakierow.15. silnie rozdrobnionym SiO. w wyniku czego powstaje trojwymiarowy polimer. a takze jako powloki naczyn. lub grafitem. Kazdy atom wqgla jest wiqc tetraedrycznie powiqzany z czterema innymi atomami. ze czarny proszek (sadza). irodki przeciwprzyczepne. ktore muszq by6 starannie rozdzielone.mol-I) wiqzania Si-0. Ich temperatura wrzenia i lepkoiC zwiqkszajq siq ze wzrostem dlugoici lancucha. ~ywice silikonowe sq sztywnymi. Silikony sq doiC kosztowne. 5. Sq stosowane jako materialy elektroizolacyjne. Zalety gum silikonowych to zachowanie elastycznoici w temperaturach od -90 do +250°C i dobre wlaiciwoici elektroizolacyjne. Poczqtkowo stosowano je jako materialy elektroizolacyjne. Silne ogrzewanie bez dostqpu powietrza powoduje mieknienie silikonow i powstawanie lotnych produktow. Wiqkszo6d polimerow odznacza siq odpornoiciq termicznq. podobnym jak w krzemionce. wykazujq jednak wiele cennych wlaiciwoici.2. zawierajqcych 6000-7000 atomow Si i polqczonych nieregularnie wiqzaniami poprzecznymi. Polimery stajq siq kruche i pqkajq. Stopienie diamentu wymaga rozerwania silnych wiqzan . malejqcq odpornoid wykazujq kolejno grupy metylowe. Alotropia wegla Istniejq dwie odmiany krystaliczne wqgla. smary. diament i grafit. 350-400°C silikony ulegajq szybkiemu utlenieniu i powstajq wiqzania poprzeczne. czqsto wzmocnione wloknem szklanym. W bezbarwnym diamencie zhybrydyzowane orbitale sp3 kazdego atomu wqgla sq wykorzystane do utworzenia czterech wiqzan. przynajmniej do temp. polerujqce i przeciwpieniqce. powstajqcy w wyniku termicznego rozkladu zwiqzkow wqgla. np. Produkty sq bardzo reaktywne i palne. sq bowiem bardziej odporne termicznie niz polimery organiczne. najbardziej odporne sq grupy fenylowe. nie zachodzi jednak utlenianie ani sieciowanie. prostych lancuchach. a rozkladajqc siq nie wydzielajq materialu przewodzqcego.

Struktura krystaliczna diamentu (wedlug A.35 A. natomiast czwarty elektron tworzy wiqzanie n. warunkuje to niezwykle wysokq temperature topnienia (ok.16).Structural Inorganic Chemistry". Clarendon Press. Oxford) do tworzenia wiqzati wielokrotnych (rys.kowalencyjnych dzialajqcych we wszystkich kierunkach. 5. 3930°C) i duiq twardoic diamentu (rys. 5. grafit .16.17). odlegloSC miqdzy nimi wynosi 3.22g/cm3) jest znacznie mniejsza od gqstoici diamentu (3. Ze wzglqdu na duzq odlegloid miqdzy warstwami gqstoic grafitu (2. Grafit jest doid miqkki i wykazuje latwq lupliwoid wzdluz warstw..51 g/cm3). Tylko trzy walencyjne elektrony kazdego atomu wegla uczestniczq w tworzeniu zhybrydyzowanych wiqzan sp2. Grafit tworzy dwuwymiarowq. ma wiec wlaiciwoici smarowe. 5. Elektrony n sq ruchliwe. polimerycznq strukturq warstwowq. kontrastujqce ze Bciernymi wlaiciwoiciami diamentu (rys. ujawnia siq tu zdolnoid wqgla Rys.17). F. Warstwy powiqzane sq ze sobq stosunkowo slabymi oddzialywaniami van der Waalsa. jest wiqc dwukrotnie wiqksza nii kowalencyjny promieli wqgla (1. Wellsa .54 A). 5. Kazda warstwa stanowi uklad zroiniqtych piericieni benzenowych.

~ o d o b n i e w ~ r z ~ ~ a roztworow metali w cieklym amoniaku Jak dku Obsadzenle r d z n ~ c hllczb barstw w zwtqzkach grafitu barwa szara 'lekltna stalowobrunatna n~eb~eska Warstwy grafitu ~0zostaJq l a s k i e zacho'wujq swoj uklad elektronow n.9 kJ.).) i amoniak moga wnikak w opisany sPOs6b do struktury grafitu. np. Reagujqce atomy.p3. Zwiqzki grafitu Elektrony . rnol-f. Ich obecnoiC zwieksza przewodnictwo grafitu w WYniku przylqczania elektronow do ukladu (K + K + + e) lub usuwania elektronow wiaiqcych (C1 + e --+ C1-) i wytwarzania w warstwie dodatnich . mozna go przeksztalcik w diament w temp.35 A do 10 A. siarczki (FeS.n sq uwspolnione w calej garstwie atombw wqgla w graficie i mogq reagowak z innymi pierwiastkami bez znisZczenia piericieni lub warstw. przewodzq ~ i wiec ~ r q e l e k t r ~ c z nWnikanie 0bcYch ciqstek moie wywolaC zwiqkszenie normald ~. 5.ktore mog9 wqdrowak i przenosid ladunki elektryczne. 1600°Ci pod ciinieniem 500&6000 MPa. . natomiast inne nie Przewodza pradu elektrycznego. np. W wyniku utlenienia grafitu energiczr.16. stqionYm kwasem azotowYm7 kwasem nadcfilorowyrn lub nadmanganianem potasu. zwigzki niebieskie lub brunatne. nej odlegloici warstw grafitu wynoszqcej 3. b temperaturze pokojowej i pod normalnym ciinieniem grafit jest termodynamicznie trwalszy od diamentu 0 1. Grafit absorbuje Pary c i ~ z s z ~ c h metali I grupy: potasu.moie wiqc przewodzik ~ r q d elektryczny. Mechanizmy te nie zostajy jeszcze dokladnie zbadane..dziurV. powodujqc odsuwanie sic ich od zwiqzkow wykazujq wiqksze przewodnictwo siebie. tlenki (Moo. Omowimy je kolejno. wiele halogenkob. Niektore z tych .2.ie dzialajqcymi odczynnikami. tworzqc obsadzowchprzez meta].~tkowych" elektryczne niz grafit. Fluorowce C1. rubidu i cezu.. zaleznie od Jjczby w a ~ s t w Barwa brunatna jest zwiqzana z powstarliem klasterow atomow metalu 0 duiym stqzeniu metalu. FeCl. i Br2. czasteczki lub JonY wnikajq miqdz~ warstwy..

flcrorek grafitu jest prawie bezbarwny i nie przewodzi prqdu. Sq z reguly trudno topliwe (temp. ich sieC jest wiqc zdeformowana i wqgliki tych metali m:ijq charakter poiredni miqdzy wqglikami jonowymi i miqdzywqzkowymi. nazywane sq niekiedy acetylenkami CaC2 + 2HzO + OH). Acetylenlvi majq sieC typu NaCl. Wqgliki solopodobne sq tworzone gl6wnie przez metale grup 1-111. + HCGCH Weglik berylu Be2C i wqglik glinu A14C3 wydzielajq w wyniku hydrolizy metan. tworzqc mieszanine wqglowodor6w i wodioru. WC stosuje i siq do wyrobu narzqdzi do obrhbki hkrawaniem. lecz tlenek absorbuje r6ine zwiqzki. mahganu i ielaza. zwiqzek nie~techiometr~czn~. lecz ksztalt jonu (C=C)'. Ulegajq hydrolizie pod dzialaniem wody i kwasow. alkohole i aceton. 1. jest metyloacetylen CH3-CECH. cynk. Co i Ni majq promienie atomowe mniejsze nii 1. Wqglik krzemu jest twardy. np. powstaje bezpoirednio z pierwiastkow i ma odlegloiC miqdzywarstwowa ok. 8 A. Mn. miedziowce. co moie SpowodowaC wzrost tej odlegloici do 19 A. zanika wiqc przewodnictwo elektryczne. Zahierajq one jon weglikowy (-CEC--)~-.. OdlegloSC miqdzy warstwami wzrasta do 6-7 A. Tetraedryczna konfiguracja wiqzan powoduje wygiqcie warstw. siarka i fluorowcami. Atomy wqgla zajmujq luki oktaedryczne w zwartej sieci metalu i nie wplywajq na jego przewodnictwo elektryczne. Wqgliki wszystkich trzech typow otrzymuje sic przez ogrzewanie metalu lub jego tlenku z wqglem lub wqglowodorem w temp. w kt6rym stosunek F:C docbodzi do 0. zwlaszcza naleiace do grup chromu. Poniewai reagujq z wodq z wydzieleniem acetylenu. Wqgliki te zawierajq lancuchy atomow wqgla przebiegajqce przez zdeformowang strukturq metalu. TaC w ~ n o s 3900°C) i bardz0 twarde (9-10 w skali Mohsa). 2000°C. czesto jednak w ~ k a k u j q c ~ do niedobor tlenu i zawierajqcy wodor.3 A. toPn. . 'C=O i >c-OH. w ktorym stosunek 0 : C jest z b l i i o n ~ 1:2. a takie grupy ketonowe i enolowe. ok. Fe. Najwainiejsze wqgliki kowalencyjne to S i c i Be4C. co jednak wymaga udowodnienia. w przypadku CaC. Fluorek grafitu.powoduje wydluienie komorki elementarnej w jednym kierunku.3 A. atomy wqgla mogq wnikaC do sieci metalu nie powodujqc jej deformacji. miqdzywqzlowe czyli metaliczne i kowalencyjne. tlenem. Wegliki miedzywezlowe sq tworzone gl6wnie przez pierwiastki przejiciowe. wodq.otrzymuje si? tlenek grafitu. kadm i niektore lantanowce. Poniewai wszystkie cztery elektrony atomu wqgla / uczestniczq w tworzeniu wiazania o. Takie metale jak Cr.C. Zwigzki wggla z pierwiastkami mni9 elektroujemnymj noszg nazwg wegljkow. fosforem. Do wqglikow nie naleiq wiqc zwiqzki 'wqgla z azotem. Gdy promien atomowY metqlu jest wiqkszy nii ok. nie wystqpujq tu ruchliwe elektrony z. Warsttyy atomowe grafitu ulegajq wygiqciu.99: 1. Tlen tworzy prawdopodobnie eterowe wiqzania C-0-C. np. a produktem hydrolizy jednego z dwoch wqglikow magnezu Mg. Istniejq trzy glowne typy hqglikow: wqgliki jonowe czyli solopodobne.

wystqpuje w trzech postaciach. co przypomina utlenianie I.zbyt nietrwalych.I3. co hamuje normalny metabolizm. Srebro tworzy dwucyjanosrebrzan sodu. [Fe(CN). + C + H z + NaCN Waznq wlaiciwoiciq jon6w cyjankowych jest tworzenie trwalych kompleksow. 5. Fe. Powstawanie kompleksow wykorzystuje siq w procesach otrzymywania srebra i zlota.18.O + CN.z jonami cyjankowymi. gdyz metale te rozpuszczajq siq w roztworze cyjanku sodu w obecnoici powietrza.nietopliwy i bierny chemicznie.. Au+ i Mn3+. czqsteczki tych zwiqzkow majq podobnq strukturq liniowq O=C=O -N=C=O . Mn+. otrzymuje siq na skalq przemyslowq w wyniku przebiegajqcej w wysokiej temperaturze reakcji amidku sodu lub wqglanu sodu z wqglem NaNH. przez jony miedzi(I1) Cu2+. Ni.+ NCO- Jon cyjanianowy jest izoelektronowy z dwutlenkiem wqgla. ze pierwiastki te majq bardziej zapelnione orbitale d. zwlaszcza z metalami grup Cr. Cu i Zn. natomiast [Fe(CN). Jest powszechnie stosowany jako material icierny zwany karborundem. np. Cu'. Do pospolitych kompleksow nalezq heksacyjanozelaziany(II).przez donorowe wiqzanie zwrotne n. [Fe(CN).do I.(ielazocyjanki) i heksacyjanoielaziany(III). wykazuje znacznq trwaloiC w kompleksach z jonami cyjankowymi. Cyjanki Cyjanki litowcow. Ni'. Mn. Jeszcze twardszy od karborundu wqglik boru jest uzywany jako material icierny i do wykonywania oslon przeciw promieniowaniu. + ~ C U C '[Cu(CN).2.(zelazicyjanki). jony cyjankowe czqsto tworzq kompleksy. Wiele jon6w metali. W jego sieci przestrzennej kazdy atom Si i C jest tetraedrycznie otoczony przez cztery atomy drugiego pierwiastka. co zwiqksza moiliwoiC uzupelnienia pierwotnego wiqzania koordynacyjnego M+-(CN). tworzqc jony cyjankowe i cyjanianowe (CN). w ktorych metal osiqga najwiqkszq moiliwq liczbq koordynacyjnq. W roztworze alkalicznym cyjan dysproporcjonuje. Na przyklad Fe3+ tworzy [FeC1.+ H. jak i redukujqco 2Cu2+ + 4CN.I3N3 W reakcji tej jon cyjankowy utlenia siq do cyjanu (CN). Co.]z jonami chlorkowymi. Opr6cz kompleksow analogicznych do kompleksow halogenkowych. podobnie jak w karbonylkach. by mogly istnieC w roztworze.+ (CN). Tworzenie tak trwalych kompleksow cyjankowych przez dalsze pierwiastki przejiciowe mozna wytlumaczyC faktem.I4.I3. + 2 0 H . Niezwykla toksycznoiC cyjankow jest uwarunkowana tworzeniem przez jony cyjankowe komplekscjw z metalami w enzymach i hemoglobinie organizmu. z ktorego moina odzyskaC metal przez redukcjq cynkiem Jony cyjankowe mogq dzialaC zarowno kompleksujqco. zwlaszcza NaCN.

COO. -+ MeSiCl. 5. Chlorki alkilosilikon6w majq zastosowanie jako substancje wyjiciowe w produkcji silikonow. .Si . 5. Polimery silikonowe zostaly jui omowione. dostaje siq podczas spalania benzyny do atmosfery. Jest stosowany jako niewodny rozpuszczalnik jonizujqcy.. lub formamidu HaCONH. -+ + LiEt -+ PbEt. jest uwarunkowana wystepowaniem wiqzan wodorowych miqdzy czqsteczkami. Do otrzymywania go na skalq przemyslowq stosuje siq stop sodu z olowiem Na/Pb + 4EtCI -+ PbEt.7) Tabl~ca 5. 5.NH. Grupa V (tab].-I -11 I I I1 1 1 IV 1 3s23p3 11 1 I11 3d1°4s24p3 4d'05s25p3 I11 11 1 4f ''5d'06s26p3 v V V V I I 0 (1) (2) 3 4 V 3 4 5 6 3 4 (5) 6 3 4 (5) 6 3 6 * 206 Patn notka pod tabl~q5 1. a jego anornlalnie wysoka temperatura wrzenia. a fakt. + Pb + PbEt.7 Pierwiastek Azot Fosfor Arsen Antymon Bizmut N P As Sb Bi [He] [Nel [Ar] [Kr] [Xe] Konliguracja elektronowa Stopnie utlenienia* Liczby koordynacyjne ~ S ~ ~ ~ L . jest zwiqzkiem metaloorganicznym produkowanym w najwiekszych iloiciach (300000t w USA w 1968 r.Cyjanowodor HCN otrzymuje sie przez dzialanie kwasem na cyjanki jonowe albo przez odwodnienie mrowczanu amonu H. Tetraalkilowe pochodne organiczne Si. HCN naleiy do najslabszych znanych kwasow.3. a tetraetyloolow jest wytwarzany w duzych iloiciach i stosowany jako Srodek przeciwstukowy zwiqkszajqcy liczbe oktanowq benzyny. Ge.2.). Wiele zwiqzkow cynoorganicznych i olowioorganicznych wykazuje dzialanie farmakologiczne. . + MeMgCl PbCl.SiCl+ Me. 26"C.Me2SiC12 Me. 0l6w jest toksyczny dla ludzi. Sn i Pb mozna otrzymak w wyniku reakcji halogenkow z odczynnikami Grignarda lub zwiqzkami litoorganicznymi SiCI. ze ol6w z PbEt.19. + 4NaCI PbEt. stal sie przyczynq wprowadzenia w USA benzyny bezolowiowej. Pochodne organiczne Wcglowce tworzq wiele pochodnych organicznych.

. .N.3. Suma trzech pierwszych energii jonizacji dla Sb i Bi jest dostatecznie mala.5. Jony M 3 + szybko hydrolizujq w wodzie tworzqc SbOt i BiO+.3..3.1. SbF. Wykorzystywane sq wiqc czqsto elektrony p.O. Tendencja pary elektronow s do zachowania biernoici (efekt nieczynnej pary elektronowej) zwiqksza siq ze wzrostem masy atomowej.1. Jest tak w przypadku N3-. ktore majq male energie jonizacji i tworzq azotki o duzych energiach sieciowych (Li. W przypadku azotu mozliwe sq roine stopnie utlenienia: -111 w amoniaku NH. i + V w kwasie azotowym(V) HNO. i BiF. Be. by mogly powstaC jony M3+. i e elektroujemnoik wynosi 2. Azotowce sq troj.2. +I11 w kwasie azotowym(111) HNO. wymaga to jednak energii 2125 kJ. +11 w tlenku azotu NO. Typ wiqzania Energia jonizacji potrzebna do wytworzenia jonow M 5 + jest tak olbrzymia.OH. jonowe azotki sq wiqc tworzone jedynie przez metale. Mg. +I w podtlenku azotu N. by utworzyC z azotowcami wiqzania jonowe. mol-l. a e1ektroujernnoiC N . Fluor jest jedynym pierwiastkiem dostatecznie elektroujemnym. Struktura elektronowa i stopnie utlenienia Wszystkie pierwiastki tej grupy (azotowce) majq piqC elektronow na zewnqtrznej powloce elektronowej.i piqciowartoiciowe w zwiqzkach z fluorowcami i siarkq... -11 w hydrazynie N2H4.O. Promieli kowalencyjny Energie jonizacji [kJ mol-'1 pierwsza druga trzecia CAI ElektroujemnoSC Paulinga ZawartoSC w skorupie ziemskiej Cppml 5.N. +IV w dwutlenku azotu NO. reakcjq tq mozna jednak odwrociC przez dodanie HC1 (5 mol/l) Bi3+ H O BiOi HCI Azotowce mogq r6wniez przylqczad. -I w hydroksyloaminie NH. natomiast trojwartoiciowe w zwiqzkach z wodorem. 0 w azocie N. Ujemne stopnie utlenienia wiqzq siq z faktem.N.. sq stalymi substancjami jonowymi.. trzy elektrony osiqgajqc konfiguracjq gazu szlachetnego. czemu odpowiada utworzenie trzech wiqzan. ze jony te nie powstajq. Osiqgajq najwyiszy stopien utlenienia + V w stosunku do tlenu przez wykorzystanie do utworzenia wiqzali wszystkich piqciu zewnqtrznych elektronow.

NO. przy czym jedno poloienie zajmuje wolna para elektronowa..]-). 5. N20.Azotowce tworzq na ogo1 zwiqzki o wiqzaniach kowalencyjnych. Inne azotowce mogq mieC liczby koordynacyjne 5 (np.Orbitafe 3d izolowanego atomu fosforu sq znacznie wiqksze niz orbitale 3s i 3p.. istnieje wiqc wiele zwiazkow azotu. ktore nie majq odpowiednikow w przypadku innych azotowcow. azot N-N. wspomniana hybrydyzacja wydaje siq wiqc nieprawdopodobna. NO. tlenki N 2 0 3 i N. osiqgajqc niemal wielkoSC orbitali 3s i 3p. Sq to azotany(V) NO. azot nie moze osiqgnqk liczby koordynacyjnej wiqkszej nii 4. 2. tlenki azotu N 2 0 . W przypadku jednak otoczenia atomu fosforu przez elektroujemne ligandy orbitale 3d ulegajq kontrakcji. Poniewai azot moze tworzyt wiqzania wielokrotne.. Liczba koordynacyjna 4 zostaje osiqgniqta przez oddanie tej wolnej pary innemu atomowi lub jonowi. azydki N.3. Azot roini siq takie od innych pierwiastkow tym.O. w jonie amonowym Poniewai druga powloka elektronowa jest ograniczona do oktetu. np.) Azot nie moie wiqc tworzyC kompleksow przez przyjmowanie par elektronowych od innych ligandow. azotany(II1) NO. (Udzia1 orbitali d w wiqzaniu o omowiono w rozdz.3.. natomiast trojtlenki i piqciotlenki innych pierwiastkow sq dimerami. cyjanki C Z N . zewnetrzna struktura elektronowa pierwiastka V grupy Trzy niesparowane elektrony tworzq wiqzania z trzema innymi atomami. [PCl. sq monomeryczne.) lub 6 (np. Potencjaly redukcyjne Roztwbr kwogny stopieh utlenienio . ie moie tworzyd silne wiqzania wielokrotne pn-pn. a powstajaca czqsteczka jest tetraedryczna..oraz zwiqzki azowe i dwuazowe. moina to wytlumaczyC udzialem jednego lub dwoch orbitali d i hybrydyzacjq sp3d lub sp3d2. dalsze azotowce mogq jednak tworzyC takie kompleksy. PC1.

5. Struktury pierwiastkow Podobnie jak w poprzednich grupach. natomiast Bi jest prawdziwym metalem. z czym wiqze siq mala reaktywnogk azotu. Energia dysocjacji N. Tak wiec normalne tlenki N i P sq silnie kwasowe.amfoteryczne.51 Roztwbr zosadowy s t o p ~ e hutlenten~a + v -1012 +I11 I po3L WPOT YPO.= S ~%*sbO+ . As i Sb sq metaloidami wykazujqcymi wiele wlaiciwoici metalicznych. - 5. -'PO5 0 . ich tendencji do tworzenia dodatnich jonow i wlaiciwoiciach ich tlenkow. tlenki As i Sb .sb20. reaktywna odmiana biala nosi nazwq fosforu bialego. Charakter metaliczny i niemetaliczny W obrebie grupy azotowcow zwieksza siq ze wzrostem liczby atomowej elektrododatni (metaliczny) charakter pierwiastkow. + 0.21 Sb -----. w stanie gazowym. 800°C 14 - Zwiezla chemla nieorganiczna 209 .3.31 * Dysproporcjonuje.5. N i P to niemetale.18 -1.SbH3 . Fosfor tworzy tetraedryczne czqsteczki P. jest bardzo duza (941.mol-I).58 + 0. pierwszy pierwiastek grupy roini siq od pozostalych.Ill * -0 89 %-pH3 -1.3. cieklym i stalym.4. Powyiej temp. Przejawia siq to w wyglqdzie i strukturze pierwiastkow. ktorych atomy sq polqczone bardzo trwalyrn wiqzaniem potrojnym.0. a tlenek Bi jest wyrainie zasadowy. Tak wiqc azot jest gazem o czqsteczkach dwuatomowych.4 kJ. Pozostale azotowce sq stale i tworzq odmiany alotropowe.

. 1 znacznie mnlej reaktywne odmiany metaliczne o strukturach warstwowych Istnieje tylko jedna metaliczna odmiana b~zmutuo strukturze warstwowej warstwowa struktura blzmutu 5. poddany dz~alanmstqzonego H. ze wzgledu na stosunkowo slabe nakladan~esic 3pn-3pn) W wyniku szybk~egoochlodzen~a tej pary powstaje fosfor brunatny.Phosphorus and Its Compounds". s 121) 1 Arsen 1 antymon majq PO dwie odmiany alotropowe .S04] . mn~ejzbadane odmiany alotropowe fosforu Rys 5 18 Uklad atomow w pofaldowanych plaszczyznach wyst~pujqcychw krystalicznym czarnym fosforze (J R van Wazer . ktory jest b~erny chem~cznie1 ma strukture warstwowq (rys 5 18) Istniejq jeszcze Inne.6 kJ mol-I (Jest to tylko polowa wartosci dla N. warunkujqcy rozwoj 11sc1. natom~ast produktem ogrzewanla bialego fosforu pod wysok~mcisnienlem jest fosfor czarny.gazowy fosfor zaczyna ~ ~ S O C J O Wna Cczqsteczki P. Nawozy sztuczne i wiqzanie azotu Nawozy sztuczne zawierajq zwykle trzy glowne skladniki 1) azot w postaci zwiqzkow (zwykle jako siarczan amonu).(P04). Vol I. Sb.6. Gdy ogrzewa siq bialy fosfor przez pewlen czas powyzej temp 250aC. zwykle w postaci trudno rozpuszczalnych fosforanow. Interscience. np superfosfatu [Ca.3.reaktywne odmiany As.. odpowiadajqce fosforowi b~alemu. 2) fosfor pobudzajqcy rozwoj korzeni. New York-London 1958. powstaje mniej reaktywny fosfor czerwony. zawlerajqcy prawdopodobnie czqsteczki P. ktore majq energle wtqzania ~ 489.

. Do chemicznych procesow wiqzania azotu atmosferycznego nalezy synteza amoniaku metodq Habera i synteza cyjanamidu wapnia. przeksztalcania go w zwiqzki. CaCN. zyjqce w brodawkach korzeni roilin motylkowych. ktore absorbowalyby azot atmosferyczny i wytwarzaly amoniak do nawozow tanio i bez potrzeby stosowania wysokich temperatur lub ciinieli. . + 2H3P04 -+ 3Ca. poddany dzialaniu H3P04] Ca3(P04)2 + HZS04-+ CaZH2(P04)2 CaS04 + I superfosfat 2Ca. + 2NH40H Najwainiejszq metodq przemyslowq jest proces Habera. w praktyce prowadzi siq proces pod ciinieniem 20-30 MPa.).H2(PO4).). 3) jony potasowe. stanowiqcy produkt uboczny hutnictwa zelaza. Roiliny nie mogq wykorzystak wielkich iloici atmosferycznego azotu ze wzglqdu na jego biernoik chemicznq. czqsto w postaci K.S04. .)~H.r + 1 1 0onc +C + 5H20 CaCO. + N. melaminy CaC. superfosfat potrojny Jako nawoz fosforowy stosuje siq rowniez zasadowy zuzel. Najlepszy przyklad to bakterie Clostridium pastorianum.(P04). polegajqcy na bezpoirednim polqczeniu siq azotu z wodorem: Z zasady Le Chateliera wynika celowoik zastosowania wysokiego ciinienia i niskiej temperatury. . pobudzajqce proces kwitnienia. w obydwu tych procesach stosuje siq wysokie temperatury i ciinienia.lub superfosfatu potrojnego [Ca3(P04). np.]~ Cyjanamid wapnia jest stosowany w duzych iloiciach jako nawoz azotowy i jako irodlo zwiqzk6w organicznych. Pewne bakterie wykazujq zdolnoik wiqzania azotu atmosferycznego. tj.N. sole amonowe i mocznik CO(NH.O]~ f N2 + wodny roztw6r [RU(NH. azotyny. W temperaturze pokojowej N.CaCN.. Prowadzi siq intensywne badania nad znalezieniem ukladow katalizowanych przez metale przejiciowe. Przez korzenie sq zwykle wchlaniane zwiqzki azotu: azotany. jest absorbowany przez kompleks rutenu Opracowano pelny cykl reakcji umoilityiajqcy przeksztalcenie atmosferycznego azotu w amoniak + [RU(NH.

+ H. i BiH. Znaczne iloici (NH. SbH. 450°C i stosuje katalizator zelazowo-molibdenowy.19 . lub Mg3Bi. Mg..).O Dawniej otrzymywano amoniak jako jeden z produktow destylacji wqgla kamiennego lub przez hydrolizq cyjanamidu wapnia. zdolnoiC tworzenia wiqzania koordynacyjnego przez wolnq pare elektronowq i latwoit zastqpowania atomow wodoru przez inne grupy malejq w kierunku N -+ Bi. H Rys..Sb. Amoniak skrapla siq.19).. powstajq w probie Marsha w wyniku redukcji tro~wartoiciowychzwiqzkow arsenu i antymonu za pomocq cynku i kwasu. przy czym jedno poloienie jest zajqte przez wolnq pare elektronowq (rys. trwaloSC. Duze iloici (NH4). natomiast ASH. moina wiqc otrzymaC tylko w malych iloiciach.S04 powstajq jako produkt uboczny w procesie otrzymywania kaprolaktamu. o czym iwiadczq ich energie wiqzan. Arsenowodor.Cl + NaOH 4 NaC1 + NH. W pr6bie Marsha utworzone wodorki przepuszcza siq przez szklanq rurq ogrzewanq palnikiem. tworzy lustro za plomieniem. Amoniak otrzymuje siq w laboratorium przez ogrzewanie soli amonowej z wodorotlenkiem sodu NH. kt6rego polimeryzacja daje nylon 6 (patrz hydroksyloamina).3. Czqsteczka amoniaku ma ksztalt piramidy (struktura tetraedryczna). SbH. i antymonowodor SbH. a gazy zawraca do obiegu. CaCN. rozklada siq i tworzy lustro metaliczne przed plomieniem. Arsenowodor ASH.As. TrwaloSC wodorkow maleje w kierunku N + Bi. osiqgajqc 20% przemiany po jednorazowym przepuszczeniu mieszaniny gaz6w nad katalizatorem..S04 stosuje siq jako nawoz (przeszlo milion ton rocznie w Wielkiej Brytanii).7. 5. LatwoiC ich tworzenia. Wodorki Wszystkie azotowce tworzq lotne wodorki o ogolnym wzorze MH. 5.w temp. antymonowodor i bizmutowodor mozna otrzymaC dzialajqc wodq lub rozcieliczonym kwasem na takie zwiqzki metali jak Na3P. 5. Zn.

i BiH. co wskazuje. w stanie cieklym jego czqsteczki sq polqczone wiqzaniami wodorowymi. Fosforowodbr jest zasadq znacznie slabszq 1 podobnie jak ASH. Amoniak tworzy rowniei koordynacyjne kompleksy z jonami metali z grup Co. Amoniak jest slabq zasadq.. [m Y l ] m hybrydyzacja sp3. ASH. Amoniak tworzy bardzo latwo sole amonowe.O P = 2. Ni. i oddaje wolnq pare elektronow tworzqc wiqzanie koordynacyjne. Sq latwopalne i niezwykle trujqce. zawierajqce kation NH. co wiqie siq z jego silnymi wlaiciwoiciami donorowymi. Azot tworzy kilka zwiqzkow z wodorem (tabl. i SbH.O Sb = 1. i e w tworzeniu wiqzania M-H uczestniczq niemal czyste orbitale p i i e wolna para elektronowa zajmuje sferyczny orbital s. Kqty miqdzy wiqzaniami zbliiajq siq do 90°C. wiqiqce pary elektronowe oddalajq siq od atomu centralnego i wolna para elektronowa wywoluje wiqkszq deformacjq tetraedru (tabl. Tablica 5 8 ElektroujemnoSC Kqt mredzy wrazan~arnl H-N-H H-P-H H-As-H H-Sb-H = 106"45' = 94" = = Energia wiqzania [kJ mol-'1 N = 3.8). 5.9).. Is 2s 2P struktura elektronowa atomu azotu - stan podstawowy azot po przyl+czeniu trzech elektronow od trzech atomow wodoru w czqsteczce NH. i e arnoniak doik latwo oddaje swq wolnq pare elektronowq tworzqc kompleksy.Poniewai odpychanie miqdzy wolnq parq elektronowq a parq wiqiqcq jest zawsze wiqksze nii odpychanie siq dwoch par wiqiqcych.. 5. czqsteczka tetraedryczna z jednym polozeniem zajetym przez wolnq pare elektronowa Gdy elektroujemnoik atomu centralnego maleje w kolejnoici PH.9 91°48' 91°18' N-H P-H As-H Sb-H = 389 = 318 = 247 = 255 Moie to stanowik wyjainienie faktu. natomiast inne wodorki nie tworzq wiqzan koordynacyjnych. foremny ksztalt tetraedru ulega deformacji. SbH. natomiast donorowe wlaiciwoici innych wodorkow sq bardzo slabe. Fosforowodor tworzy sole z HCl i HI tylko w warunkach bezwodnych. Cu i Zn.l AS = 2.. arsenki i antymonki. nie tworzy wiqzan wodorowych. Wspomniane zwiqzki sq silnymi reduktorami i reagujq z roztworami jonow metali tworzqc fosforki. .

N2H4 21.CISNH. NH. 2H20. N2H4 + 2 0 . polegajqcq na utlenieniu amoniaku podchlorynem sodu w rozcienczonym roztworze wodnym + NaOCleNH. Hydrazyna jest silnym reduktorem w roztworze alkalicznym.H2S04. Nadmiar amoniaku ulatwia reakcjc. + N.OH Nazwa zwlqzku amonlak hydrazyna hydroksyloamina Stopien utlenienla .I11 .H4 + Zn + 2HCl-t 2NH3 + ZnCI. Obecne w roztworze jony metali cieikich katalizujq reakcjq. hydrazyna moze dzialat jak utleniacz N.Tablica 5 9 Wzor NH3 N2H4 NH. + NH4Cl (reakcja powolna) .I1 -I Hydrazyna jest kowalencyjna cieczq i stala siq ostatnio przedmiotem zainteresowania jako paliwo rakjetowe ze wzglpdu na swe s h e wlaScjwoSci redukujqce. mogq wiqc tworzyk wiqzania . Hydrazyna ma budowe podobnq do nadtlenku wodoru. podobne sq wiqc tez wlaiciwo6ci chemic2ne tych zwiqzkow Polaczenie dwoch atomow azotu wskazuje na trwaloit wiqzania N-N. Jest zasadq i tworzy dwa szeregi soli Hydrazynq otrzymuje siq jeszcze metodq Raschiga. Atomy azotu hydrazyny majq wolne pary elektronowe. a klej tworzy kompleksy z tymi jonami Rozcienczenie roztworu jest konieczne ze wzglqdu na innq reakcjq ubocznq W ten sposob mozna otrzymaC 2-procentowy roztwor hydrazyny. zatqia siq go przez destylacjq lub przez wytrqcenie siarczanu hydrazyny N2H4. Reakcje uboczne zmniejszajqce wydajnoit hamuje siq przez dodanie kleju lub ielatyny jako inhlbitorow. -t Gdy roztw6r kwainy zawiera silne reduktory.NH. dziala jednak lagodnie w roztworze kwainym lub obojqtnym + + 4HI + N.Cl + NaOH (reakcja szybka) ~ N H + NH.

183"C). N2 -196°C. slabszq zasadq nii amoniak NHzOH + HCl -+ [NH. podobnie jak hydrazyna. Fosfor tworzy nietrwaly wodorek P2H. -* NaCl + NH4N02 + N2 +2H20 Niewielkie iloSci bardzo czystego azotu mozna otrzymad przez ostrozne ogrzewanie azydku sodu NaN.OH]+Cl- Otrzymuje siq jq przez redukcjq azotanow(1II) lub z nitrometanu NH4N02 + N H 4 H S 0 3 + SO. Na skalq przemyslowq otrzymuje siq go przez frakcyjnq destylacjq cieklego powietrza (temp.). tworzqcy w wyniku polimeryzacji nylon 6 cykloheksonon oksym cykloheksononu kaproloktam CO -INH --1CH215-401.. Hydroksyloamina zachowuje siq na ogol jak lagodny reduktor. nie wykazujqcy wiqkszego podobienstwa chemicznego do N2H. Tworzy wiqzania koordynacyjne i kompleksy z metalami. a takie uzywana w produkcji poroforow sluiqcych do otrzymywania tworzyw piankowych.koordynacyjne z jonami metali. . np. z Ni2+ i Co2+. . W laboratorium uzyskuje siq azot przez ogrzewanie azotynu amonu lub przez utlenianie amoniaku podchlorynem sodu lub wapnia NH4Cl + NaNO. ktory przeksztalca siq w kaprolaktam. wrz..8. Hydroksyloamina jest. Azot jest podstawowym skladnikiem bialek i znajduje zastosowanie w produkcji nawozow sztucznych i materialow wybuchowych. wystqpuje rowniez w postaci azotanow.3. 0. Hydrazyna jest uzywana w przemyile jako dodatek do wody kotlowej zapobiegajqcy korozji kotla i rur. moze jednak dzialai: takie utleniajqco.SO.. Duie ilo6ci azotu sq uzywane do otrzymywania amoniaku i cyjanamidu wapnia. fenylohydrazynq stosuje siq jako odczynnik na zwiqzki karbonylowe i cukry. temp. uzyskany w taki sposob azot zawiera jednak 6lady tlenu.-NH nylon 6 5. + (NH. Wystqpowanie i otrzymywanie Azot stanowi 78% atmosfery ziemskiej.. wrz. + 2 H 2 0 -+ [NH. Azot jest takze stosowany jako czynnik chlodniczy i gaz do wytwarzania atmosfery obojqtnej. Produkuje siq jq w duzych iloiciach i stosuje do otrzymywania oksymu cykloheksanonu.OH]+HSO. z ktorych najpospolitsza jest saletra chilijska NaNO. Azot otrzymany przez usuniqcie innych skladnikow z powietrza zawiera ilady gaz6w szlachetnych.

W procesie tym fosfor oddestylowuje. w obydwu rozpuszczalnikach nastepuje wytrqcanie siq osadow.9. + + + 2AgCI I + 2AgC1 . Reakcje zobojetniania kwasow przez zasady zachodzq wiqc w obydwu rozpuszczalnikach i w kazdym z nich mozna stosowaC fenoloftaleine do wyznaczania punktu koncowego miareczkowania HC1+ NaOH kwas zasada -t NaCl sbl + H20 rozpuszczalnlk (w wodzie) NH.).3. Ba(NO.S BaCl. (W wodzie) (W amoniaku) (w wodzie) (w amoniaku) + CuZ++ Cu2S1 -t + 2AgN0. + OH+ NH. zostaly jednak dobrze poznane jako hutnicze produkty uboczne (As jest zawarty w pyle piecowym z procesu otrzymywania Fe.) Ba(NO. Sb wystqpuje w rudach Zn. POCI. zblizonym wlaiciwoiciami do ukiadow wodnych.S + Cu2 e C u 2 S J (NH4). +NB. Arsen. jezeli chodzi o zawartoiC w skorupie ziemskiej.). antymon i bizmut nie sq bardzo rozpowszechnione. substancje wytwarzajqce jony OH. jako skladnik koici [Ca. Podobnie.(PO. 5. pozostaje zai krzemian wapnia Fosfor stosuje siq giownie do otrzymywania kwasu fosforowego H 3 P 0 4 . jak i amoniak ulegajq autojonizacji 2 H 2 0 + H30' 2 NH. Zarowno woda. i brqzu fosforowego. (w amoniaku) Podobnie.). Substancje wytwarzajqce w wodzie jonp H. Kierunek reakcji wytrqcania zalezy jednak od rozpuszczalnika (NH4). 1300°C.Fosfor zajmuje dziesiqte miejsce. Otrzymuje siq go przez redukcjq fosforanu wapnia wqglem i krzemionkq w piecu elektrycznym w temp.Cl + NaNH. Odgrywa waznq role w metabolizmie biologicznym (gdyz wystepuje w kwasach nukleinowych).O+ sq kwasami. kwasami sq wiec takze sole amonowe w cieklym amoniaku. w cieklym amoniaku sq zasadami w tych rozpuszczalnikach. + NaCl + 2NH. a takie P4Slo.) Metale te mozna latwo otrzymaC przez redukcjq ich tlenkow aareglem. Ciekly amoniak jako rozpuszczalnik Ciekly amoniak jest najlepiej zbadanym rozpuszczalnikiem niewodnym (patrz pozycje 18 i 19).w wodzie lub jony NH. CO i Ni.] i nawozow sztucznych. I + 2Ag(NO. BaCI. Bi jest skladnikiem pylu piecowego w procesie prazenia PbS.

Takie roztwory metali w cieklym amoniaku sq bardzo dobrymi reduktorami.3. trwaly natomiast w roztworze wodnym. np. jest nazywany rozpuszczalnikiem wyrownujqcym. Tak np. solami amonowymi lub Ciekly sod jest stosowany do chlodzenia reaktorow jqdrowych. -+ Zn(NH. pK kwasu octowego w wodzie wynosi 5. . natomiast w cieklym amoniaku jego dysocjacja jest prawie calkowita. Amoniak. jest jednak odporny na redukcjq przez wolne elektrony. gdyz oddajq elektrony albo wytwarzajq wodor in statu nascendi w reakcji z kwasami. a Zn(NH. w odroznieniu jednak od innych reakcji kwasow z metalami nie towarzyszy temu wydzielenie wodoru 6HN3 + 4Li .[Zn(OH). Amoniak solwatuje jony metali. n~erozpusznalny + KNH. W wodzie nieznacznie dysocjuje (pK x 5) i zachowuje siq jak slaby kwas. pozostawia jednak ilady silnie rozdrobnionego. powoduje dalszq dysocjacjq kwasu. zmniejszajqcy roznice w mocy kwasow.[Zn(NH. Azydek wodoru i inne azydki Azydek wodoru (kwas azotowodorowy) HN.] rozpusznalny nadm~ar (w wodzie) z n Z ++ KNH. jest amfoteryczny w wodzie. nlerozpusznalny + NaOH + Na. zwiqzkow przejawia siq w obydwu rozpuszczalnikach.).). Usuwa siq je przez dzialanie kwasem i cieklym amoniakiem Poniewaz ciekly amoniak latwo przylqcza protony. piroforycznego sodu. kwasu octowego Usuwanie jonow H + przez NH. nadm~ar -+ K. Ciekly amoniak dobrze rozpuszcza litowce. + 2N. Uklad chlodzqcy wymaga okresowego oczyszczania.10. jest wybuchowy w stanie wolnym. azydek l1tu + 2NH. np. Reaguje z elektrododatnimi metalami tworzqc sole zwane azydkami. np.). jest amfoteryczny w amoniaku ZnZ++ NaOH + Zn(OH). Roztwory tych metali w amoniaku wykazujq przewodnictwo elektryczne porownywalne z przewodnictwem czystych metali. Zn(OH). 5.] rozpuszmlny (w amoniaku) Ciekly amoniak jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem litowcow oraz Cay Sr i Ba.4LiN3 .Amfoteryczny charakter. zwiqksza jonizacje slabych kwasow.

stosowano jako detonator. a NBr. + N. sq znane tylko w postaci nietrwalych amoniakatow NBr.mozna przypisad trzy struktury rezonansowe i N3 Rys 5 20 Trojazydek kwasu cyjanurowego Azydkowi wodoru HN. znajdowal siq dawniej w handlu jako irodek do wybielania mqki. ze chleb z mqki bielonej w ten sposob doprowadza do szalelistwa psy . 6NH3 Ten ostatni zwiqzek wybucha w obecnosci nadmiaru amoniaku Wspomniane halogenki sq gl6wnie kowalencyjne 1 majq. 1 jodu IN. jest jednak jonowy. Halogenki Azot tworzy szereg halogenkow stanowiqcych pochodne azydku wodoru Azydki fluoru FN..). As. jest trwaly. 5. mozna rowniez przypisad trzy struktury rezonansowe.. + S + NaOH 5. strukturq tetraedrycznq. + H2S + H 2 0 + NH. gdy zaczqto podejrzewab.1 Azydek sodu mozna otrzymaC w wyniku reakcji miqdzy podtlenkiem azotu amidkiem sodu w warunkach bezwodnych Azydek olowiu Pb(N. jest wybuchowy. 35 wykazu literatury na koncu rozdzialu) Znane sq wszystkie mozliwe trojhalogenki N. zgodnie jednak z regulq Paulinga nalezy wykluczyd strukturq. majq charakter posredni NC1. ktory ma wyrainy charakter kowalencyjny. P. bromu BrN. przypominajq azydki kowalencyjne. podobnie jak NH.). jego stosowanie jednak zarzucono..S NaN. natomiast trojazydek kwasu cyjanurowego jest bardzo silnym materialem wybuchowym (rys. w kt6rej jedno polozenie jest zajqte przez wolnq pare elektronowq BiF.1 1. 6NH3 1 NI.. sq bowiem takze bardzo nietrwale 1 wybuchowe Trhhalogenkz (pozycje 21.3. 30-32. w kt6rej dwa sqsiednie atomy majq jednakowy ladunek Zwiqkszonq stabilnoid jonow azydkowych mozna wytlumaczyb zwiqkszonq liczbq mozliwych struktur rezonansowych Do wykrywania jonow Ng mozna wykorzystac reakcjq utlenienia H. chloru ClN. 1 NI.20) Azydki stanowiq rowniez polprodukty organiczne 1 barwniki Azydki kowalencyjne sq zwykle mniej trwale niz azydki jonowe Jonowi (N. a inne halogenk~Bi 1 SbF. natomiast NC1. Sb 1 Bi Najmnlej trwale sq zwiqzki azotu NF.

SbF. 5. + 3EtOH + O=P-OEt \ OEt / OEt ~ fosforan trletylowy Wiele tych pochodnych fosforowych ma znaczenie przemyslowe. Azot nie ma zdolnoici tworzenia piqciohalogenkow ze wzglqdu na brak odpowiednich orbitali d. Reagujq one takze z roinymi odczynnikami metaloorganicznymi tworzqc zwiqzki MR. PCl..21). Tlenochlorek fosforu jest uzywany w duzych iloiciach do otrzymywania fosforanow trialkilowych i triarylowych (RO).. znane sq zwiqzki: PF.Wszystkie trojhalogenki ulegajq latwo hydrolizie pod dzialaniem wody. natomiast koordynacja taka jest mozliwa w przypadku trojhalogenkow fosforu (i w mniejszym stopniu trojhalogenkow antymonu) Trojhalogenki wykazujq rowniez wlaiciwoici akceptorowe i znane sq jony kompleksowe. wykazuje niewielkq tendencjq do dzialania jako czqsteczka donorowa i tworzenia wiqzan koordynacyjnych przy udziale swej wolnej pary elektronowej. jest odporny na hydrolizq i hydrolizuje dopier0 w luku elektrycznym w obecnoici pary wodnej NF. NF. AsF. Pigciohalogenki (pozycje 21 i 30-32 wykazu literatury).. Fosforan trietylu stosuje siq w produkcji systemicznych insektycydow.F. fosforan trioktylu jest takze plastyfikatorem..PO OPCI.. Czqsteczki te majq w fazie gazowej ksztalt bipiramidy trygonalnej (rys. PCl.. np. fosforan tritolilu jest dodawany do benzyny. [SbF5I2. pozostale azotowce tworzq jednak halogenki.]-. . fosforany triarylu sluiq jako plastyfikatory poli(ch1orku winylu). PBr.i [Sb. i SbC1. zaleznie jednak od pierwiastka otrzymuje siq rozne produkty: Przeciwnie. a fosforan tributylu stosuje siq do ekstrakcji rozpuszczalnikowej. ulega utlenieniu przez tlen lub piqciotlenek fosforu tworzqc tlenochlorek fosforu POCl.

mogq przylrqczai: dodatkowy jon. Azot tworzy wiele r&nych tlenkbw. ktory tw0r.Rys 5 2 1 3s struktura elektronowa atomu fosforu . wiqzaniami wynoszq 900.]. majqce tq niezb! t trwalq strukture w stanie gazowym. rozszczepia siq na jony [PCI. Podtlenek azotu (tlenek dwuazotu) jest trwalym. W wyniku calkowitej hydrolizy halogenkbw powstaje odpowiedni kwas Mime istnienia piqciohalogenk6w nie sq znane wodorki MH. W celu osiqgniqcia piqciowartoSciowoSci muszq byi: wykorzystane orbitale d. otrzymywanym przez lagodne ogrzedanie azotanu amonu.i [PCI. i PH. orbitalu d. Tlenki i kwasy tlenowe azutu Wszystkie tlenki i kwasy tlenowe ~ z o t u zawierajq wielokrotne wiqzania pn-p. a inne 1200. a wodor nie jest wystarczajqco elektroujemny.hybrydyzacja sp3d Bipiramida trygonalna nie jest strulrturq foremnq. kt61-enie majq analogow w przy~adku P. raczej niereaktywnym gazem.Pieciohalogenki azotowcow.: miqdzy atomami azotu i tlenu.]. gdyz niektore kqty miqdz~.12. Powstaje wiec jon [MX. by spowodowah dostatecznq kontrakcje orbitali d . W stanie stalym PC1. As.q wiqzanie koordynacyjne przez oddanie wolnej pary elektronowej do pustegc.]' majqce struktury odpowiednio: oktaedrycznq i tetraedrycznq..]+ i Br-. wyodrqbniono jednak PHF. PBrs rozszczepia siq na [PBr. natomiast wyzsze majq charakter kwasowy (tabl 5. z ktorych nizsze sq obojqtne. Sb lub Bi. propelent do lodow Bmietankow~ch i do otrzymywania azydkow .3.o trwalszej strukturze oktaedrycznej.stan podstawowy stan wzbudzony 3~ 3d m l • p--pl'q I t ] I 1 1 1 piqk pojedynczo obsadzonych plqk wiqzan . Nie wystepuje to w przypadku ciezszych azotowcb\$: ze wzglqdu na to azot tworzy szereg zwi8zkow..F. 5. Jest stosowany jako Srodek znieczulajqcy.10).

nie tworzy z wodq kwasu podazotawego H 2 N 2 0 2 ani podazotynow z alkaliami. Niesparowany elektron zajmuje antywiaiqcy orbital n*2p.N I Wiqzanie w NO najlepiej opisuje teoria orbital] molekularnych (patrz przyklady zastosowania teorii w rozdz. W laboratorium otrzymuje siq go przez redukcjq rozcierinonego kwasu azotowego miedziq lub kwasu azotawego jonami jodkowyml 3Cu + 8 H N 0 .O Czqsteczka N. Tlenek azotu NO jest bezbarwnym gazem.N N O .Wzor Stoplen utlenlenld Nazwa tlenku tlenek dwuazotu tlenek azotu trojtlenek dwuazotu dwutlenek azotu.22 Dlmer tlenku a7otu 0. N206) bardzo nletrkate +V VI +I + N. a po usuniqciu tego elektronu i utworzeniu jonu nitrozylowego NO' rzqd wlqzania staje siq rowny 3 I dlugoid wiqzania maleje od 1. -+ 2N0 + 3Cu(N03). I . ze wzglqdu na nieparzystq liczbq elektronow gazowy NO jest paramagnetyczny. Czgsteczki zawierajqce niesparowane elektrony sq zwykle bardzo reaktywne i wykazujq tendencjq do dimeryzacji. wystqpujqcym jako produkt poiredni w procesie otrzymywania kwasu azotowego przez utlenienie amonlaku (metoda Ostwalda) lub przez syntezq z tlenu i azotu w luku elektrycznym (przestarzala metoda Blrkelanda i Eydego).. gdyz powstajq luine dimery i magnetyczne efekty niesparowanych elektronow znoszq siq (rys.06 81 w NO +. szesclotlenek dwuazotu + I1 + 111 + IV N205 (NO.O jest liniowa i wystqpuje rezonans miqdzy dwiema strukturami granicznymi +N N O .O + NaNHz + NaN. czterotlenek dwuazotu plqclotlenek dwuazotu trojtlenek azotu. reaguje jednak natychmiast z tlenem tworzqc NO. + 4 H 2 0 Tlenek azotu ma 11 elektronow walencyjnych. NO jest niezwykle trwaly jak na czqsteczkq z niesparowanym elektronem. zgodnie z ktorq rzqd wiqzania wynosi 2$. W stanie stalym i cieklym NO jest jednak diamagnetyczny. 2).. Podtlenek azotu jest tlenkiem obojqtnym.* . Rys 5. . NO moie rownlez dzialad jako ligand .22). 1 z fluorowcami tworzqc halogenki nitrozylu NOCl. + H. Nie jest mozliwe sparowanie wszystkich elektronow..15 81 w NO do 1. 5.

Wytrqcanie siq azotynokobaltanu potasu K. na roztwory jonow Co2+ nastqpuje najpierw utlenienie Co2+ -+ Co3+. i utworzeniem bezbarwnego czterotlenku dwuazotu .[Co(NO. Dwutlenek azotu.] jest wykorzystywane do wykrywania jonow K' w analizie jakoiciowej. ktora staje siq coraz jasniejsza podczas oziqbiania i ostatecznie przeksztalca siq w bezbarwnq substancje stalq. W wyniku dzialania jonow NO.. a nastqpnie utworzenie jonow kompleksowych [Co(N0. jest czerwonobrunatnym. kondensuje na brunatnq ciecz.. KMnO. hybrydyzacja sp2 .O i NO..jest nietrwaly i mozna go otrzymaC przez wspolnq kondensacjq NO i NO.) Jeden z takich kompleksow miqdzy Fe2+ a NO powoduje wystqpienie zabarwienia w . bezwodnik kwasu azotawego HONO.). ktore mogq tworzyd wiqzania koordynacyjne. N 2 0 3 . Zostanie to omowione w rozdz. Jest to tlenek kwasowy. nir za8 bezwodnikiem kwasowym. Jest to spowodowane dimeryzacjq NO. Jon azotynowy jest dobrym czynnikiem kompleksujqcym. np. w ktorej jedno polozenie jest obsadzone przez woln* pare elektronowq Kwas azotawy jest nietrwaly. (Patrz publikacje 22 i 24-26 w wykazie literatury na koncu rozdzialu.I3-.probie z brunatnq obrqczkq" na azotany. ma trojkqtnq strukturq plaskq. wytwarzanym w duzych iloiciach przez utlenianie NO w procesie produkcji kwasu azotowego. mozliwa wiqc jest izomeria zwiqzkow M t N O . trujqcym gazem. lecz trzech elektronow. utleniajq azotyny do azotanow NO. moina go jednak 4atwo otrzymaC w roztworze przez zakwaszenie roztworu azotynu.. Budowa tego tlenku nie jest znana. chociaz silne utleniacze. i Cl. W zwiqzkach tych jest donorem nie dwoch. Trojtlenek dwuazotu.i tworzyd zwiqzki koordynacyjne z jonami metali przejiciowych. 8. W laboratorium otrzymuje siq go przez ogrzewanie azotanu olowiu NO. NO.stan podstawowy m / %-..trojkqtna struktura plaska. w ktorej jedno polozenie jest obsadzone przez wolnq pare elektronowq struktura elektronowa atomu azotu . Kwas azotawy i azotyny mogq dzialad utleniajqco przeksztalcajqc siq w N.p-pJq J dwa niesparowane elektrony tworzqce dwa wiqzania a z atomami 0 elektron uczestniczqcy w wiqzaniu podwojnym Is 2s ZP . lecz jon azotynowy NO. i M t O N O . atomy N i 0 zawierajq wolne pary elektronowe.). NO jest tlenkiem obojqtnym.

ma w stanie gazowym prawdopodobnie strukture W stanie stalym wystepujq czqsteczki NOZNO.-N204 dziala silnie utleniajqco.O Ukiad NO. Niesparowany elektron NO. 20 MPa. reaguje z fluorem i chlorem tworzqc fluorek nitrylu NO. paramagnetyczny = Nz04 d~amagnetyczny Cqsteczka NO. Obecnie produkuje s i go w duiych ilogciach metoda. jest czqsteczkq z niesparowanym elektronem. by zapobiec dimeryzacji. NO.HNO. Gorqcy i stezony kwas azotowy jest bardzo silnym utleniaczem. przy czym kqt 0-N-0 wynosi 132".. jest bezwodnikiem HNO. 2HN0. Ostwalda. W wyniku rozkladu HNO.O. N 2 0 . 500°C katallzaqor Fe ) 2NH3 Ostwald 2NH3 + 0. jest uzyty do utworzenia wiqzania w tych zwiqzkach.20 A. a rentgenograficznie ustalono. Stosowana dawniej met& Birkelanda-Ey~ dego jest p r z e s t d a . jest poirednia miedzy dlugoiciq wiqzania pojedyn=ego i podwojnego. Haber-Bosch N. 1. powstajq tlenki: NO i NO. + 0.47 A) w N2H4.. Dimer nie zawiera niesparowanych elektronow. N. MugoiC wiqzania 0-N. NO. + 3H. zblizone do wiqzania N-N dlugoici 1. a wiec slabe. ma budowe kqtowq. platyna/rod katallzator.Cl.. + H.O . /: : ::!I nk . zasada Wiecej informacji o N 2 0 4 podajq publikacje 27 i 28 wykazu literatury na koncu rozdzialu. ktory otrzymuje siq przez odwodnienie HNO. ze staiy N 2 0 4 ma strukture plaskq 10 Wiqzanie N-N jest bardzo dlugie. N 2 0 4jest bezwodnikiem mieszanym.2N0. N 2 0 4 by1 przedmiotem wielu badan jako niewodny rozpuszczalnik jonizujqcy N z 0 4=NO kwas + + NO. + N O + NO. sq wiec one diamagnetyczne. Nie znaleziono zadowalajqcego wytlumaczenia tak znacznej dlugoici wiqzania.O.. za pomocq P. + HNO. 0 5 1 MPa Birkeland-Eyde N. .F i chlorek nitrylu N0. reagujqc z wodq tworzy mieszaninq kwas6w azotowego i azotawego N z 0 4 + H. w odr6inieniu jednak od NO energia rezonansu nie wystarcza.

Kwas azotowy mozna zagqicik przez odwodnienie stqzonym kwasem siarkowym . np.NHnylon 66 Kwas azotowy jest rowniei uzywany do utleniania p-ksylenu do kwasu tersftalowego do produkcji terylenu. u cy kl oheksanol cykloheksanon HN03 ' I ICH21. natomiast w roztworach alkalicznych niektore metale. lub NO. wyniku hybrydyzacji jednego orbitalu s i dwoch orbita p powstajq zhybrydyzowane orbitale sp2 i trojkqtna konfiguracja plaska. Jon azotanowy jest plaski i moze by6 przedstawiony jako hybryd rezLnansowy w Pomijajqc wiqzania TC. Po zmieszaniu kwasu azotowego ze stqzonym kwasem siarkowym powstajq jc. Redukcja azotanow w irodowisku kwainyz daje NO. a nastex r destylacjq. przy cz>r= kqty miqdzy wiqzaniami wynoszq 120". przez zmieszanie z 72-procentowym roztworem azotanu magnezu. Sq to aktywne czqstki w procesie nitrowania aromatyczn!:zwiqzkow organicznych benzen n~trobenzen on11 tna (do produkcjl barwnlk6w) I N 02 trln~trotoluen Irnaterlat wybuchowy) Kwas azotowy jest takie silnym utleniaczem uzywanym do utleniania mieszar: cykloheksanol/cykloheksanon do kwasu adypinowego (kt6ry reaguje z heksamet? I=nodiaminq w procesie produkcji nylonu 66).j I I COOH kwos adyp~nowy heksarnetylenod~amina C0INH(CH2).r nitroniowe NO:. stop . I COOH "4'42 + ICHP).NH CO(CH2)4*COI.

redukujq jony azotanowe do amoniaku Cu/Al/Zn stop Dewarda + NaOH + H NO.Dewarda.. ZasadowoiC tlenkow wzrasta w kierunku N + Bi.O. fosforu.3. Trojtlenek fosforu jest dimerem i odpowiada mu wzor P 4 0 6 .06 (SbO.O. T a b l i c a 5. P 4 0 6 powstaje przez spalanie fosforu w ograniczonej iloici powietrza. Tlenki. nie jest. przy czym szeid poloionych wzdlui krawqdzi tetraedru atomow tlenu lqczy znajdujqce siq w narozach atomy azotowca (rys. tr6jtlenek antymonu jest amfoteryczny. Trojtlenki fosforu. tlenki fosforu mozna otrzymaC (w odroznieniu od tlenkow azotu) przez spalanie fosforu w powietrzu.). arsenu i bizmutu majq strukturq tetraedrycznq. + H + N H 3 NO. p4°10 111 111 V 111 v 111 v As40.11. dimerem. Tlenek Bi. nie zag P. P. I11 111 V Bi.O. 111 v As4010 Sb4010 Rys. 111 Sb.13. (+II) (-111) 5. stopieli utlenienia N (+V) + NO.23 Poniewai iolty fosfor jest bardziej reaktywny niz azot.23). natomiast trojtlenek bizmutu .O.O. natomiast As406 i Sb406 otrzymuje siq w wyniku bezpoireqniej reakcji As i Sb z tlenem powietrza. prawdopodobnie z powodu niezdolnogci tych pierwiastkow do tworzenia podwojnych wiqzali.11 Tlenki i ich stopnie utlenienia - P406 (P. arsenu i bizmutu Tlenki pozostalych azotowcow zestawiono w tabl. 5. w odroznieniu od innych tlenkow. trojtlenki fosforu i arsenu sq kwasowe. 5. Tworzq one mniej tlenkow nii azot. (+IV) + NO + NH. 5.) P40.

W P4Ol0 kazdy atom P tworzy dodatkowe wiqzanie koordvnacylne pr7e7 oddanie tej wolnej pary atomowi tlenu (rys.. natomiast otrzymanie piqciotlenk6w arsenu i antymonu wymaga energiczniejszego utlenienia. Piqciotlenki fosforu i arsenu rozpuszczajq sic w wodzie tworzqc kwasy: fosforowy i arsenowy. ze As401.jest zdecydowanie zasadowy. Jego struktura jest dobrze poznana i przyjmuje siq. Mozna to wytlumaczyC powstawaniem wiqzan zwrotnych pn-dn w wyniku bocznego nakladania siq zapelnionych orbitali p tlenu i pustych orbitali d fosforu. i Sb4010 majq struktury podobne. ma prawdopodobnie jeden wierzcholkowy atom tlenu.24a). P 4 0 . stqzonym HNO. natomiast Sb4Ol0 jest nierozpuszczalny. ze wiqzania koordynacyjne sq krotsze od wiqzania pojedynczego. As4OIo i Sb. np.. Pomiar dlugoici wiqzania P-0 wykazuje. i P.I TrwaloiC zwi~zkowna najwyzszym stopniu utlenienia maleje w kierunku N -+Bi. Kwas antymonowy nie jest znany. nie uczestniczqca w wiqzaniu para elektronowa. P4Ol0 powstaje w wyniku spalania fosforu w nadmiarze powietrza lub tlenu.O. odpowiada mu wiqc wzor P4010.O.bardziej kwasowy charakter zwiqzkow na wyzszym stopniu utlenienia. W P. To wiqzanie zwrotne jest podobne do wystqpujqcego w karbonylkach. prowadzqcq do powstania kwasu fosforawego omowiono dalej Piqciotlenek fosforu jest dimerem. a bizmut nie tworzy piqciotlenku. lecz znane sq antymoniany zawierajqce jony CSb(OH). polozona poza jednostkq tetraedrycznq. Atom fosforu jest otoczony przez piqC zewnqtrznych elektronow. Wystepuje tu rowniei powszechna prawidiowoiC . nie zai P. pozostaje wiqc wolna. Znane sq zwiqzki o skladzie P 4 0 . 5. ich struktury sq poirednie miedzy P 4 0 6 i P4010 i zawierajq dwa lub trzy wierzcho~koweatomy tlenu zwiqzane z atomami fosforu.06 kazdy atom fosforu tworzy wiqzania z atomami tlenu. Hydrolizq P 4 0 .Olo tracq w wyniku ogrzewania tlen przeksztalcajqc siq w trbjtlenki. ..

powstajq w wyniku uwspolnienia atomow tlenu zajmujqcych 1 lub 2 naroza tetraedru PO. Kwasy fosforowe Najprostszym kwasem fosforowym jest kwas ortofosforowy H 3 P 0 4 0 Bardzo liczne kwasy fosforowe i ich sole. w wiqzaniach P-tO wystqpuje pewien udzial wiqzania zwrotnego pn-dn.3. jak juz wspomniano. 5.14. w wyniku ich hydrolizy powstajq wiqc kwasy: fosforowy i fosforawy lub P4O9 kwas ortofosforowy kwas ortofosforawy 5.Wspomniane tlenki zawierajq fosfor na obydwu stopniach utlenienia.1 . gdy to jest mozliwe. +I11 i +V. majq wiqc charakter kwasowy.3. natomiast wiqzania P-H w kwasach fosforawych majq wlaiciwoici redukujqce. natomiast kwasy fosforawe zawierajq fosfor na stopniu utlenienia +I11 i sq reduktorami. H. kwos p~rofosforowy H5P3010 kwos ortotrb~fosforowy . P 0. We wszystkich przypadkach. W kwasach fosforowych fosfor znajduje siq na stopniu utlenienia + V i zwiqzki te majq wlaiciwoici utleniajqce. atom fosforu ma liczbq koordynacyjnq 4 i jest tetraedrycznie otoczony przez cztery atomy tlenu. Atomy wodoru w grupach -OH mogq tworzyk jony.15. nie zag kwasowe. Kwasy tlenowe fosforu Fosfor tworzy dwa szeregi kwasow tlenowych: kwasy fosforowe i fosforawe. fosforany.

ortoczterofosforowy .szeicioprotonowy.PO.PO4 OH ( reokcja surnoryczno) - HO-P-o 0 HO-P-0 J. i 3H2S04+ 2H3P04$ 3 CaSO. 5. -b lagodne H3P04 H4P207 Lwas plrofosforowy - (HP03)n kwas meta.Olo 0 + 6H20 -4H 0 .)..Olo f H z 0 P HN03 + .. pirofosforowy .25) P.Kwas ortofosforowy otrzymuje siq z fosforytu Ca3(P04). a metaczterofosforowy . Znanych jest wiele polifosforanow majqcych lancuchy o roznej dlugoici.OIo lub przez dzialanie stqzonym kwasem azotowym na fosfor P. Kwas ortofosforowy jest trojprotonowy. kwos rnetaczterofosforowy I kwos ortofosforowy kwos p~rofosforowy kwas ortoczterofosforowy Rys 5 25 Polifosforany sq zwiqzkami o prostych lancuchach (PO.P-OH I "lo-. Mozna go otrzymaC nastqpujqcymi metodami: .' I P-OH 4 0 .). fosforowy HydroIiza jest procesem wieloetapowym i poznajqc kolejne jej etapy poznajemy wiele kwasow fosforowych (rys.czteroprotonowy. Dobrze poznano cztery pierwsze z nich. a mianowicie: H3PO4 H4P207 H5P3010 H6P4013 kwas kwas kwas kwas ortofosforowy ortodwufosforowy (pirofosforowy) ortotr6jfosforowy ortoczterofosforowy Trojfosforan sodu jest stosowany do zmiqkczania wody i stanowi skladnlk (do 40%) niektorych detergentow przemyslowych.czteroprotonowy. przez calkowitq hydrolizq P. natomiast metafosforany sq zwiqzkami piericieniowymi (PO. 0 I .

cyrkonu i toru sq jednak nierozpuszczalne nawet A kwasach.1) przez stopienie Na.. ok.O 1000°C + 3P4010 pO'. tworzy bowiem rozpuszczalne . So1 ta znajduje siq w handlu pod nazwq kalgonu i jest stosowana do zmiqkczania wody.i metacztei-0i~sforany.zdnostek PO. O OH p\ HP\ NaOH ~a0-6-0-P-0-6. 630°C ix metatrojfosforan. ktory moze mieC masq czqsteczkowq 12000-18000. fosforany tytanu. co wykorzystuje siq w analizie jakogciowej do usuwania jonow :~sforanowych. prawdopodobnie ze wzglqdu na jego najwiqkszq trwaloiC.0 HO/ I I.26) Wszystkie odmiany metafosforanu sodu przeksztalcajq siq w temp. nie jest takze calkowicie pewne ltnienie jonu metadwufosforanowego.wyodrqbniono takze zwiqzki 0 piericieniach zawierajqcych do o$miu .O 3) przez hydrolizq metatrojfosforanu 0" 0 ' 0 . Ich sklad i wlaiciwoici chemiczne zaleiq od metody otrzymywania (rys. So1 Grahama jest blqdnie nazywana metaszeiciofosforanem.O. 5.P.. 10Na. a nastqpnie rekrystalizacjq z wody prowadzqcq do powstania czystego.-.O. czeiciowodnego hydratu Na..O z P. 0 0 jon metadwu fosforanowy jon rnetatr6j fosfortnowy jon rnetacztero fostoranowy W wyniku sieciowania (poprzecznego lqczenia siq) piericieni powstajq polimery a bardzo duiej masie czqsteczkowej (PO. 6H. zapewniajqce przeksztalcenie krystalizujqcego pirofosforanu w Na. Metafosforany tworzq zwiqzki piericieniowe..). nie zawiera ona szehciu jednostek fosforowych i jest wielkoczqstec~kow~m polimerem (NaPO. WiqkszoiC ~rtofosforanow innych metali rozpuszcza siq w rozcieliczonych kwasach: octowym n solnym.P.ON^ ON0 I ONa J ONa I Ortofosforany litowcow i amonu NIIZ sq rozpuszczalne w wodzie.). lecz mane sq metatroj.OIO i kontrolowane chlodzenie otrzymanego produktu. otrzymuje siq je przez ogrzewanie ortofosforanow Jony POT nie wystepujq w stanie wolnym.volne chkodzen~e' 4Na5P3010 2) przez stopienie stechiometrycznych iloici wodorofosforanu i dwuwodoroiosforanu sodu.

Wiele metafosforan6w sodu znajduje zastosowanie do zmiqkczania wody bez wytrqcania osadow oraz do usuwania kamienia kotlowego z kotlow i rur. n~skotemperoturowo sbl Moddrella / 27D°C (NOPO 3) CICCZ chlodzen. Struktura metafosforan6w sklada siq prawdopodobnie z wielu piericieni powiqzanych poprzecznym lancuchami. Kwas ten nie zawiera wiqzan P-H.. nie jest wiqc reduktorem. zwykle podstawione sq jednak tylko dwa atomy wodoru OH -~+~o+P-P-o OH OH k wos podfosforowy I OH I I I . Otrzymuje siq go przez hydrolizq i utlenienie czerwonego fosforu podchlorynem sodu NaOCl lub przez dzialanie wody i powietrza na i61ty fosfor. Kwas podfosforowy H. jest zatem czteroprotonowy i moze tworzyC cztery szeregi soli.NoH2P04 dwuwodorofosforan sodu N02H2 P207 PI rofosforon 1 150°C No4 p4 012 metaczterofosforan sodu 1 hydrOllzo przez NorCOj (Nap0313 rnetotr~jfosforon sodu ( NOPO. Zawiera natomiast kwasowe atomy wodoru.P20.P20.)~ wysokotemperoturowo sbl Moddrello (NaP03).e szybkle + ( NOP03)n s 6 l Grahorna Rys 526 kompleksy z zawartymi w twardej wodzie jonami Ca2+ i Mg2+. zawiera fosfor na stopniu utlenienia + I V i ma o jeden atom tlenu mniej niz kwas pirofosforowy H.

analogicznie jak w przypadku kwasu metafosforowego. hydroliza kwasu przebiega wiqc ywoli I O+P I OH OH P-+ 0 OH I OH I - H3P03+ H3P04 kwas ortofosforawy kwas ortofosforowy 5. Struktura HPO.PO. nie jest znana.16. zawiera fosfor na stopniu utlenienia + I i ma o jeden atom tlenu mniej niz kwas ortofosforawy. Wykazuje on jednak raczej tendencjq do polimeryzacji niz do tworzenia n-iqzan podwojnych. moze to by6 jednak struktura piericieniowa. Kwasy fosforawe Kwasy fosforawe sq mniej poznane. W wyniku !-drolizy P.).28 Kwas podfosforawy H. Wszystkie one zawierajq fosfor na stopniu ~tlenienia+ 111. przebiegajqcej analogicznie do opisanej juz hydrolizy P.Oio.O. H HO. kwas podfosforawy Kys 5. a w zwiqzku z tym sq reduktorami. wykazujqce wlaiawoici redukujqce. majq wiqzania P-H.. atom P powinien tworzyC trzy wiqzania lub wiqzania podwojne.3.P -0- I H P -OH I H HO. Otrzymuje siq go przez alkalicznq hydrolizq fosforu . Jest ono znacznie silniejsze niz wiqzanie P-0-P. otrzymuje siq z fosforowodoru pod niskim ciinieniem Jak wynika z wzoru HPO. ~wstajq dwuprotonowe kwasy: pirofosforawy i ortofosforawy.Szczegolna cecha kwasu podfosforowego polega na obecnoici wiqzania P-P.P -OH I 1 1 1 0 kwas ortofosforawy 0 0 kwas p~rofosforawy Kwas metafosforawy (HPO.

SS . Zasadniczq czqiciq wszystkich przedstawionych tu Struktur jest tetraedr utworzony przez atomy fosforu.podfosforyn sodu NaH2P02jest stosowany do bielenia drewna i w produkcji papieru.3. insektycydow (fosforan trietylowy) i dodatkow do benzyny (fosforan tritolilowy). Znane sq antymoniany i antymoniny. Siarczki fosforu W wyniku ogrzewania fosforu z siarkq do temperatury ponad 100°C mogq powstawak. Skondensowane aniony As sq znacznie mniej trwale niz odpowiednie polianiony P i ulegajq szybko hydrolizie w wodzie. lecz Sb ma liczbq k o o r d ~ n a c ~ j n q zwiqzki te zawierajq oktaedryczny 6i jon [Sb(OH). 5.17.]-. 1% do ochrony metali przed korozjq (zwykle w postaci kwasu fosforowego w procesach parkeryzacji i bonderyzacji). P4S.. Oto ich glowne zastosowania przemyslowe: 70% do produkcji nawozow (superfosfat. P4S. a wszystkie cztery zwiqzki sq strukturalnie zbliione do tlenkow P 4 0 6 i P4010. 8 % jako skladniki karmy dla zwierzqt. 3% do produkcji artykulow farmaceutycznych. GMwne zastosowania fosforan6w W USA produkuje siq okolo siedem milionow ton fosforanow rocznie. 5.Jest to kwas jednoprotonowy o silnych wlaiciwoiciach redukujqcych.3. 13% jako skladniki detergentow (ortotr6jfosforan i pirofosforan sodu). i P4Slo. Fosforany i fosforyny sq zblizone wlaSciwoSciami do arsenianow i arseninow. 0. Ostatni zwiqzek ma taka samq strukturq jak P4OIo. cztery rozne produkty: P4S3. Jego sole noszq nazwq podfosforynow . 2% bezpoirednio do zmiqkczania wody (zwlaszcza kalgon i fosforan sodu Na3PO4). w kt6rym atomy siarki tworzq mostki miqdzy atomami fosforu lub zajmujq poloienia wierzcholkowe przy atomach fosforu tr6jsiarczek czterofosforu 7 S3 p~~c~os~arczek czterofosforu P. fosforan amonu i tomasyna). Kwasowe jony P wykazujq silnq tendencjq do ulegania kondensacji i tworzenia izopolikwasow. zaleinie od wzglqdnych iloici reagentow.18.7% do produkcji zwiqzkow fo~foorganicznych:plastyfikatorbw (fosforany triarylowe).

s~edm~os~arczek czterofosforu P. Pod dzialaniem alkoholi .S7 dz~es~$c~os~arczek czterof osforu P . (S)..3. .) ~ j k a w ~ pniczn~ch.. Fosfazeny (zwiqzki fosforonitrylowe) (odnoSniki 33 i 34) Azot i fosfor wykazuja tylko ten4encje do tworzenia Iancuchow. Trhiqiaraek rzScrnfCx~fflrJJpeq3 .imt : HS SH OR 0R 5. m-iqzek ten ulega hydrolizie tworzac Wry. w benzenie i dwusiarczku wegla. a tiofosforany dialkilowe i diarylowe RO)2 .o S roZPU~z~zaJnyr ~ z p u ~ ~ ~ ~01. . P . i znajduje zastosowanie do wyrobu nP. np. extreme pressure) do Aejow smarowych oraz jako odczynniki flotacyjne do oddzielania rud metali od doza. 50000 t P4Slo. Istnieje kilka zwiazkhw zawierajqcych cztery.SH sa StOsowane Jake doclatki typu EP (ang. P2H4 Me$--PMe. u ~ a l e kW USA produkuje sic rocznie 04. pied lub szeid I I S S poiqczonych ze sobq atomow P lub As. Najdluiszy la~icuchw przypadku azotu to lancuch trbjatomowy w jonie azydkowym N.19. n przypadku zai fosforu lancuch dwuatomowy w nielicznych zwiqzkach.

. piericienie 6-atomowe sq plaskie.NH i R. + 3PhMgC1 -r PPh. Sb i Bi reagujq latwo ze zwiqzkami litoorganicznymi i odczynnikami Grignarda tworzac zwiqzki alkilowe i arylowe PCI.10dkowej" cI Wszystkie wiqzania P-N maja niemal jednakowq dlugoiC (1. Polimery lancuchowe przypominajq kauczuk i majq prawdopodobnie strukturq 5.56-1. R.Atomy azotu lqczq sig jednak z atomami fosforu w lancuchy. Halogenki P..20. + 3 LiCl tnetylo fostina PCI.i trzeciorzqdowe. Najwiqksze otrzymane piericienie zawierajq 34 atomy w przypadku chlorkow i 12 atomow w przypadku bromkow. Moina rowniez otrzymaC pochodne zawierajqce Br. w fosfazenach wiqzania rc sq jednak z~delokalizowanew calej czqsteczce. ktore poczqtkowo nazywano halogenkami fosforonitrylowymi. stosujqc zwiqzki litoorganiczne lub odczynniki Grignarda. F lub NCS zamiast C1. + 3MgC1. piericienie 8-atomowe wystqpujq w konformacjach . opisane szczegolowo w podrqcznikach chemii organicznej.59 A).3. co nadaje jej charakter pseudoaromatyczny. obecnie zai nadano im systematycznq nazwq chlorofosfazen6w. tnfenylofostina PCI. Atomy chloru sq reaktywne i mozna je zastqpik grupami alkilowymi lub arylowymi. drugo. + SMeLi + PMe. As. Wiqzanie p d n jest podobne do wiqzania w tlenkach fosforu. RNH. Zwiqzki metaloorganiczne Azot tworzy aminy pierwszo-. Przypuszcza siq. Oto zasada ich otrzymywania: Piericienie zawierajq zwykle szeiC lub osiem atomow.N.77 A). tworzqc szereg interesujqcych polimerow.. sq wiqc znacznie krotsze od zwykiych wiqzan pojedynczych (1. ie wiqzanie n jest utworzone przez zapelnione orbitale 2 p azotu i puste orbitale 3d fosforu.krzeslowei" i . + 3 LiEt + PEt. + 5LiCI .

4.2. strukturq bipiramidy trygonalnej.. + 3LlCl 5. + 3L1R -+ POR. Struktura elektronowa i stopnie utlenienia Wszystkie tlenowce majq strukturq elektronowa s2p4 i wykazujq tendencje do przybrania konfiguracji gazu szlachetnego przez przylqczenie dwoch elektronow i utworzenie jonow M2. 5. . podobnie jak jon Imonowy..1. gdyz wiele rud metali to tlenki lub siarczki. i SbRz. natomiast drugie wiqzanie powstaje 7 wyniku oddania elektronbw z zapelnionego orbitalu d metalu przejiciowego do xstego orbitalu d fosforu lub arsenu. nosi nazwe wiqzania dn-dn. Istnieje szereg jonow NR. Charakter metaliczny i niemetaliczny Cztery pierwsze pierwiastki grupy VI (grupy tlenowcow) majq charakter niemetahczny i noszq nazwq chalkogenow. majq. Najsilniejszy charakter niemetaliczny majq tlen i siarka. zwlaszcza trojalkilowe wchodne P i As. Grupa VI (tabl. majq strukturq analogicznq do NH. natomiast promieniotw6rczy i nietrwaly polon jest wyrainie metaliczny.i triarylofosfin POCl.11) I1 IV VI I1 IV VI I1 IV 1 2 (3) (4) 2 4 6 2 4 6 6 6 * Patrz notka pod tabhcq 5 1 5. AsR. 5.4.. W wyniku reakcji POC1. Pochodne MR.tetraedrycznq z jednym ploieniem zajqtym przez wolnq pare elektronowq. tworzq wiqc wiele Hompleksow z metalami przejiciowymi. majq budowq tetraedrycznq. podobnie -ak PCI. poniewaz jednak jest utworzone przez dwa xbitale d. Pierwsze wiqzanie koordynacyjne jest ltworzone przez wolnq pare elektronow. ze zwiqzkami litoorganicznymi lub odczynnikami Grignarda powstajq tlenki trialkilo.wiqzanie zwrotne" jest podobne do i~stqpujqcegow tlenkach fosforu.. czyli pierwiastkow rudotw6rczych.. slabszy selen i tellur. Wzrost charakteru metalicznego w kierunku 0 -t Po przejawia sie w strukturach pierwiastkow i w zwiqkszonej tendencji do tworzenia jon6w M2+ oraz w zmniejszaniu siq trwaloici jon6w M2-.12) T a b l ~ c a5 12 Pierw~astek Konfiguracja elektronowa [He] [Nel [Arl [Krl [Xe] 2 ~ ~ 3s23p4 3d1°4s24p4 4d1°5s25p4 4 145d106s26p4 f Stopnie utlenlen~a* L~czby koordynacyjne 0 Tlen S~arka S Se Selen Tellur Te Polon Po -11 (-I) ~ 2 ~ -I1 (11) IV VI (. ktore.lub przez uwspolnienie dw6ch elektronow i utworzenie . To . PR. wykazujq silne wlaiciwoici donorowe.Pochodne MR.4. pochodne MR.

i Te2.13). T a b l i c a 5. ElektroujemnoiC tlenu jest bardzo duza (bardziej elektroujemny jest tylko fluor).3. Se.5 ZawartoiC w skorupie ziemskiej 0 S Se Te Po 0. Se2.04 1. ktorych charakter jonowy jest wiqkszy nii 50%.1 466000 520 0. natomiast przeniesienie elektronu na wyzszj poziom energetyczny wymaga zbyt duiej energii. ktore mogq by6 wykorzystane do utworzenia wiqzan. wiqkszoit tlenkow metali ma wiqc charakter jonowy i zawiera jony 0 2 . H2S.dwoch wiqzan kowalencyjnych.. gdyz druga powloka moze zawierat maksymalnie 8 elektronow. H 2 0 . Te i P majq jednak puste orbitale d. SC1.4.4 2. czemu odpowiada stopien utlenienia -11.13 Promien kowalencyjny Elektroujemnoib Paulinga 3. 5. Se i Te tworzq nawet z pierwiastkami najbardziej elektrododatnimi niewiele zwiqzkow..jest wiqc mniej prawdopodobne (tabl. C120. znajduje siq na stopnia utlenienia +TI.14 1.5 2.74 1. istnienie jonow S2-. pierwiastki te moga . Gdy atom chalkogenu jest najmniej elektroujemnym atomem w czqsteczce. S. Potencjaly redukcyjne Roztwor kwoiny Wartoiciowoit tlenu nie jest nigdy wiqksza niz 2.37 2. S. np.002 ilady 5.09 0. Tlenowce tworzq takze zwiqzki zawierajqce dwa wiqzania kowalencyjne utworzone przez pary elektronowe.

czyli oddzialywania pn-drc. ponadto powstaje wiqzanie TC w wyniku bocznego nakladania siq orbitalu p tlenu i orbitalu d siarki. DlugoSci wiqzan i wiqzanie prc-drc Wiqzania miqdzy S i 0 lub Se i 0 sq znacznie krotsze. Se i Te tworzq z tlenem zwiqzki z reguly na stopniu utlenienia + IV. natomiast R zwiqzkach z fluorem osiqgajq maksymalny stopien utlenienia V1. mozna wiqc uznad je za wiqzania podwojne.struktura tetraedryczna z dwoma polozen~amlzajetyml przez wolne pary elektronowe stan wzbudzony 7 I cztery nlesparowane elektrony mogq utworzyk cztery wiqzan~a (hybrydyzacja sp3d) . Wiqzanie o zostaje utworzone w zwykly sposob. Zwiqzki na stopniu utlenienia +IV wykazujq wlaiciwoici utleniajqce i redukujqce.29 Nakladan~epn-dn . S.4. + 5. Rys.struktura oktaedryczna tworzyd cztery lub szeid wiqzan przez rozlqczenie par elektronowych (publikacja 40 wykazu literatury na koncu rozdzialu). niz odpowiadaloby to wiqzaniu pojedynczemu. 5.29). trwaloid zwiqzkow na wyzszym stopniu utlenienia maleje w kierunku S + Te. Wiqzanie prc-drc jest podobne do wystqpujqcego w tlenkach i kwasach tlenowych fosforu i roini siq od pospolitszego typu prc-prc wiqzania podwojnego wystqpujqcego w etylenie (rys.4.stan podstawowy /tClt(tI v m ] 1 I 1 I dwa nlesparowane elektrony mog8 utworzyk dwa wlqzanla (hybrydyzacja sp3) . natomiast zwiqzki na stopniu utlenienia +VI sq wylqcznie utleniaczami.b~plram~da trygonalna z jednym polozenlem zajetym przez wolnq pare elektronowa wyzszy stan wzbudzony szesc n~esparowanych elektronow moze utworzyk szeSC w~qzan(hybrydyzacja sp3dZ) . Zwiqzki te sq kowalencyjne i z reguly lotne. 5.

5. sq stosowane do bielenia. Najwiqcej tlenu pochlania produkcja zelaza i s t d . proces ten jest istotny dla wulkanizaqc kauczuku. 5.4. W kwasach tlenowych siarki wiqzanie n jest jeszcze silniejsze i stanowi czynnik dominujqcy. HC1 i HNOT Siarka i selen powodujq odwodornienie nasyconych wqglowodorow. rozmiary atomow i orbitali d malejq w kierunku Si + P -+ S -t C1.6. wodorosiaczyny i SO. Tlen jest niezbqdny dc oddychania. wiqzanie n jest silniejsze. polimeryzacja zachodzi wiqc tylko w nieznacznym stopniu i znanych jest bardzo niewiele zwiqzkoa polimerycznych z wiqzaniami S-0-S. sq zwiqzane z wystqpowaniem w drugiej powlocr tlenu tylko oimiu elektronow. brak zwiqzk6w na wyiszym stopniu utlenienia i ograniczenie liczb! koordynacyjnej do czterech. a jednostki SiO. Wynika to z ich niemetalicznegcd charakteru. do acetylenowo-tlenowego spawania i ciqcia meta. Ze wzglqdu na to siarka tworzy silniejsze wiqzania n nii ciqzsze tlenowce.4. istnieje jednak wiele polifosforanow. tworzac W fosforanach niezwykle roinorodne struktury. Wynikiem zmniejszania siq rozmiarow orbitali 3d w tym szeregu pierwiastkow jest powstawanie coraz silniejszych wiqzan pn-dn. pozostale tlenowce mogq osiqgaC liczbq koordynacyjnq 6 przez wykorzystanie orbitali d. Siarka reap-= z alkenami tworzqc wiqzania poprzeczne.SO. np.. Inne zastosowania siarki to produkqs fungicydow i prochu dymnego. . ie nie wystqpuje w ogole polimeryzacja oksoanionow. jego zwiqih majq wiqc charakter bardziej jonowy. polimeryzujq.5. HF. Siarczyny. czysty tlen stosuje siq do przeksztalcania surowki w stal w procesach Kaldo i LD Tlen jest rowniez uzywany do utleniania amoniaku w produkcji kwasu azotoweg~ w produkcji tlenku etylenu. Rdinice miedzy tlenem a innymi pierwiastkami VI grupy Tlen r6zni siq od pozostalych tlenowcow wiqkszq elektroujemnoiciq. W chlorze wiqzanie pn-dn jest tak silne. W przypadku zwiqzk6w tlenu duzq role odgrywa wiqzanie wodorowe. Zastosowanie i reaktywnoSC pierwiastkdw Praktycznie wszystkie pierwiastki z wyjqtkiem gaz6w szlachetnych reagu-L z tlenem. Wielkie iloici siarki pochlania produkcja H. S.. W krzemianach wiqzania te wiqc praktycznie nie wystqpujq. Wiqzq siq z wieloma metalami i niemetalami. Natomiast metaliczny polon roztwarza siq w H. dopier0 niedawno wykazano wystqpowanie slabyck wiqzan wodorowych w zwiqzkach siarki. W kierunku od lewej do prawej strony okresu ukladu okresowego wzrasta ladunek jqdra oraz liczba elektronow s i p. a wiec do zycia. nie sq jednak atakowane prze kwasy (z wyjqtkiem kwas6w utleniajqcych).SO. Inne r6inice miqdzy tlenem a pozostaly~m tlenowcami. reakcje te sq z reguly silnie egzotermiczne. Poniewaz elektrony te niecaikowicie ekranujq ladunek jqdra. Se i Te sq umiarkowanie reaktywne i ulegajq spaleniu w powietrzu tworzilr tlenki.Warunkiem efektywnego nakladania siq pn-dn sq zbliione rozmiary orbitali d i p. zawierajqce wiqzania o Si-0-Si.

. natomiast dwutlenek siarki . Duze iloici siarki otrzymuje siq z rafinerii ropy naftowej i z gazu ziemnego. a w postaci wody stanowi 89% masy oceanow. Zloza siarki znajdujq siq na Sycylii oraz w stanie Luizjana w USA. ktory nastqpnie reaguje z pozostalym H. rozdz. ' + 202 przez katalityczny rozklad podchlorynow albo przez elektrolizq wody z dodatkiem H2S04 lub roztworu wodorotlenku baru. 9). Rozpowszechnienie i otrzymywanie Tlen. jako katalizator) ogrzewanie katal~zatorMnO. polegajqcq na wprowadzeniu do zloza przez wywiercony otwor trzech wsp6lirodkowych rur. wynosi 0. Polon zostal odkryty przez Mariq Sklodowskq-Curie w mineralach torowych i uranowych. w ktorych pierwiastek ten wystqpuje jako produkt rozpadu promieniotworczego (patrz szeregi promieniotworcze. Przegrzana para.4.. W laboratorium otrzymuje siq go niekiedy przez termiczny rozklad KClO. w stanie wolnym oraz w postaci siarczkow 1 siarczanow. Ze zloz tych otrzymuje siq bardzo czystq siarkq metodq Frasha. Tlen wytwarza siq przez destylacjq frakcyjnq cieklego powietrza. Okolo jednej trzeciej H.6%. Wtlaczane przez wewnqtrznq rurq sprqzone powietrze wypycha stopionq siarkq ku gorze przez irodkowq rurq. Pozostale tlenowce wystqpujq w przyrodzie w bardzo malych iloiciach.9% objqtoici atmosfery. Otrzymuje siq je w postaci koncentratbw ze szlamu anodowego po elektrolitycznej rafinacji miedzi i z pylu powstajqcego podczas prazenia FeS. wystqpuje w stanie wolnym i stanowi 20. pierwiastek najbardziej rozpowszechniony w przyrodzie. Zawartoid w skorupie ziemskiej siarki.7. Selen i tellur stanowiq domieszki rud siarczkowych.5. Jego zawartoic (w postaci rud) w skorupie ziemskiej wynosi 46.S i inne pochodne siarkowe ze wzglqdu na ich odrazajqcy zapach.S Wolnq siarkq otrzymuje siq jako produkt uboczny procesu wytwarzania gazu weglowego.jako produkt uboczny procesu otrzymywania metali z rud siarczkowych.S utlenia siq powietrzem otrzymujqc SO. Obecnie otrzymuje siq go przez napromienienie bizmutu neutronami w reaktorze jqdrowym Wszystkie izotopy polonu sq silnie prornieniotworcze (najtrwalszy ma okres polowicznego zaniku 138 dni). Po przeprowadzeniu procesu krakowania wqglowodor6w dlugolancuchowych usuwa siq H. doplywajqca przez zewnqtrznq rurq. chemia polonu nie zostala wiqc dobrze poznana. powoduje stopienie siarki. .05%. (stosujqc MnO.

polprzewodnikami. i siarka /3. Zmieniajq siq rowniez wlaiciwo6ci elektryczne: 0 i S sq izolatorami.) Wszystkie te odmiany siarki majq charakter niemetaliczny.8. a Po wykazuje przewodnictwo metaliczne. Struktura tlenowcow zmienia siq od prostych czqsteczek dwuatomowych. Otrzymano siarkq o duzych piericieniach (S.S. o konformacji krzeslowej. Otrzymuje siq jq przez wlanie roztworu Na. czyli jednoskoina. 5. Struktura czgsteczki S. jest nietrwala i zawiera pierhcienie S. WyjaSnienie tego . co tlumaczy jego wystqpowanie w stanie gazowym. Siarka wystqpuje jako dwie pospolite odmiany krystaliczne: siarka a. Rys. 5. Istniejq dwie czerwone niemetaliczne odmiany selenu zawierajqce piericienie Se. zawiera wiec niesparowane elektrony. (Heslop. a wiqzanie w czqsteczce 0. Obydwie odmiany zawierajq powyginane pierkcienie S. selen. i S. Elsevier. wystgpujq w roinych odmianach alotropowych. Struktury pierwiastk6w Wszystkie tlenowce sq polimorficzne. (rys. powstaje w wyniku wlania cieklej siarki do wody i zawiera lancuchy atomow siarki. Robinson. (ozon). charakteryzujaca siq jednak silniejszym oddzialywaniem metalicznym miqdzy iancuchami.4. a nastqpnie ekstrakcjq siarki toluenem. jak mogloby sic wydawac Gdyby czqsteczka tlenu zawierala dwa wiqzania kowalencyjne wszystkie elektrony bylyby sparowane. i 0. i trwalsza odmiana szara zawierajqca dlugie spiralne lancuchy atomow Se. Struktura czqsteczek Tlen jest trwaly w postaci czqsteczek dwuatomowych.9.30. Siarka plastyczna. znana jako siarka Engela. Amsterdam 1963) Trzecia odmiana.. 953°C. do prostej sieci metalicznej. Tlen jest pararnagnetyczny. do stqzonego HC1. tj. Siarka.4. trwala w temperaturze pokojowej. Polon jest prawdziwym metalem i wystqpuje w dwoch odmianach metalicznych: a i fl. trwah powyiej temp. 5. Ciekly tlen ma barwe bladoniebieskq. Se i Te . czyli siarka rombowa. czyli bezpostaciowa. W obrqbie grupy tlenowcow wzrasta wiqc w kierunku 0 + Po charakter metaliczny.O. poprzez piericienie i lancuchy. Tellur ma charakter polmetaliczny i wystqpuje jako odmiana srebrzystobiala podobna do szarego selenu. tellur i polon sq jednak w normalnej temperaturze substancjami stalymi i majq strukturq bardziej zloionq. .Inorganic Chemistry". Istniejq dwie niemetaliczne odmiany tlenu: 0.30) i rbiniq siq tylko ulozeniern piericieni w krysztale.5. a czqsteczka bylaby diamagnetyczna.. nie jest talc proste. miqdzy ktorymi wystqpuje slabe oddzialywanie metaliczne..

Otrzymuje siq go w wyniku cichych wyladowan elektrycznych n tlenie. dzialajqc rozcienczonym kwasem na mieszaninq Mg i Po FeS t H. jest wiqc poirednia miqdzy dlugoiciq wiqzania pojedynczego (1. 5. druga odmiana alotropowa tlenu. 5. Mozna uwazad. polonowodor otrzymano jedynie w iloiciach Bladowych. a czysty ciekly 0.31 5. Rys. W kierunku 0 + P o wiqzqce orbitale stajq siq wiqksze. TrwaloBC wodorkow maleje od H 2 0 do H2Te. Ozon rozklada siq powoli na tlen. reagujacym latwiej niz tlen i ustepujqcym zdolnoiciq utleniania tylko fluorowi. H2Te i H.31). niszczy bowiem bakterie i wirusy. .28A. jest diamagnetyczny i ma barwe ciemnoniebieskq. H2S. Tq metodq uzyskuje siq stqzenia 0. ze kaidy atom tlenu znajduje siq w stanie hybrydyzacji sp2. w ktorym dominujq dwie pierwsze struktury (rys. Ozon. .SO. Zwiqzki te powstajq bezpoirednio z pierwiastkow. Zwiqzki te sa trujqce i majq nieprzyjemny zapach. gdyz jego rozklad na tlen jest egzotermiczny i katalizowany przez wiele materialow Ozon jest niezwykle silnym utleniaczem.1 0. lub czysty ozon mozna otrzymat przez frakcyjnq kondensacjq mieszaniny tlenu i ozonu. H2Se. nie przekraczajqce 10%. -t H.O. moze by6 ~ybuchowy. ze czqsteczka ozonu jest hybrydem rezonansowym.21 A). selenowodor i tellurowodor otrzymuje siq przez dzialanie kwas6w na siarczki. ma budowq kqtowq 0 DlugoiC wiqzania 0-0 wynosi 1. Jest stosowany do odkazania wody pitnej i wody w basenach kqpielowych.S f FeSO. a Brodkowy atom jednq pare elektronowq. 0 . wynika to z ciepel tworzenia tych zwiqzkow. zwykle jednak siarkowodor.4. Czqsteczka 0. Wiqksze stezenia 0. koncowe atomy majq po dwie. zdelokalizowany orbital n obejmuje wszystkie trzy atomy. bardziej rozmyte i przenikajq siq mniej skutecznie z orbitalem 1s wodoru. selenki i tellurki metali. a strukrura czqsteczki tlenu zostala dokladnie opisana w rozdz.zjawiska bylo jednym z pierwszych sukcesow teorii orbitali molekularnych. przyjmuje siq. 2 (patrz przyklady zastosowania teorii orbitali molekularnych).48 A) i podwojnego (1.Po. Wodorki Wszystkie tlenowce tworza lotne wodorki na stopniu utlenienia -11: H.

siarczki. rowny 105". co tlumaczy silniejszq d : socjacje H2Te. . . W przypadku zwiqzkow H 2 0 . tym wieksza jest tendencja do kowalencyjnoSclr mozna sqdziC.20 Kgt miedzy wiqzaniami H-O-H H-S-H H-Se-H = Temperatura wrzenia rc1 100 -60 -42 105" = 92" = 91" + 154 $81 -2.I).Te bqdzie najbardziej kowalencyjny. + 43 i + 77 kJ . TrwaloiC zwiqzkow maleje (dw a ostatnie sq faktycznie termodynamicznie nietrwale).Kqt H-O-H w wodzie. pouinowactwa elektronowego i ciepla hydratacji.10. Wodorki tlenowcow dysocjuja w roznym stopniu tworzqc jony H'. Wszystkie sq bardzo slabymi kwasami. W H2Se kqty miedzy wiqzaniami sq zblizone do 90°. selenki i tellurki. Kwasowe wlaiciwoici zwiqzku w roztworze. mol. ktore sq mniej trwale niz normalne sole Otrzymano nierozgalrezione lancuchy polisulfanowe. a w jeszcze wiekszym stopniu siarka rozniq siq od pozostalych tlenowcoa swq zdolnoiciq do katenacji i tworzenia politlenk6w i polisiarczkow (pozycje 41 i 42 wykazu literatury na koncu rozdzialu).120. tym trwalsze sq odpowiadajqce im sole.Se i H2Te najwainiejszym czynnikiem jest cieplo tworzenia (rowne odpowiednio . Przejawia sie to w temperaturach wrzenia H.3 Odkryto niezwyklrq odmianq wody o temperaturze krzepniqcia -40°C i bardzo duiej gestoici 1. H2S. tlenki. zawierajqcy niekiedy materie organicznq. tj. w stanie stalym i cieklym jest bowiem zasocjowana za pomocq wiqzan wodorowych. zawierajqce do oimiu atomoa siarki. H. Otrzymano jq w wyniku powstawania wody w rurkach szklanych lub kwarcowych. co wskazuje na utworzenie wiqzan z wodorem przez niemal czyste orbitale p selenu i telluru. Tlen. pierwotnie sqdzono. LotnoiC zwiqzkow z wodorem maleje ze wzrostem rozmiarow i masy atomou tlenowcow. omowione na przykladzie kwasow fluorowcowych (patrz grupa VII). energii jonizacji. ze jest to polimer zlozony z wielu czqsteczek wody. ze gazowy H.mol-'1 H2O H2S H2Se H2Te . zalezq od ciepla tworzenia czqsteczki. ich moc kwasowa wzrasta w kolejnoici od H 2 0 do H2Te. Biorqc pod uwage duiq roinice elektroujemnoici i reguly Fajansa (im wiekszy jest jon ujemny.242 . Obecnie wiadomo. Im bardziej kwasowy jest atom wodoru w wodorkach. H2Te i H2Po. ze chodzi o wodny roztwor krzemiano-u. odpowiada hybrydyzacji sp3 atomu tlenu: niewielka deformacja jest wywolana przez dwie wolne pary elektronowe. Woda ma anormalnie malq lotnoiC. Cieplo tworzenia [kJ.4g/cm3.Se.

samorzutnie rozklada siq tylko powoli. np. H.O. 5. kwas nadtlenodwus~arkowy + H.S.O.uciarkowego H.32). kwas nadtlenojednos~arkowy -+ H. +S H. 5. + HCl -+ H. powstaje w wyniku hydrolizy 2trzymanego elektrolitycznie kwasu nadtlenod\t.S. Cu2+ H.02 i H2S2majq podobnq strukturq i mozna je otrzymaC przez dzialanie kwasu na zadtlenki lub dwusiarczki BaO. w odroznieniu od H2S2. silnym utleniaczem.S. znane sq odpowiadajqce im sole.SO.SO.32 H 2 0 2jest.S Chociaz nie istniejq kwasy poliseleno. H.S2 jest niezbyt trwaly. + H. a obecnoSC jon6w wodorotlenkowych przyspiesza jego rozklad HzSz + H.S.H.S. Nadtlenek wodoru produkuje siq rowniez na duzq skalq wykorzystujqc proces cykliczny (rys. + HC1-r H. rozklad nastqpuje jednak szybko w obecnoici ilad6w jonow metali ciqikich.i politellurowodorowe.) Xadtlenek wodoru jest wainym paliwem rakietowym. H.SO.O.O + H.S.SO. . przebiegajqcy w ukladzie hydrochinon/chinon.(takie H.O.O.S.O -+ H. H-O-O-H H. Na. -+ H20 + 40. H-S-S-H H-S-S-S-H H-S-S-S-S-H H. + H. Stanowi zwiqzek doiC trwaly. Rys.

SeF.11. Halogenki (tabl. Poniewaz fluor jest bardziej elektroujemny niz tlen. PoBr. omowiono wiqc w punkcie dotyczqcym tlenkow fluorowcow. .o Br20 SF2 SCI. a TeF. odpowiadajqca hybrydyzacji sp3d2 3s 3P 3d struktura elektronowa s ~ a r k.H 2 0 2 jest glownie uzywany jako irodek bielqcy. 5. Wszystkie ts zwiqzki sa bezbarwnymi gazami i majq strukturq oktaedrycznq. stosuje siq go rowniez do otrzymywania chlorynu sodu NaC102 (rowniei irodka bielqcego) i nadtlenkow organicznych. SeF.14) T a b l i c a 5 14 Zwiqzki pierwiastkow VI grupy z fluorowcami MX6 MX4 MXz OF.hybrydyzaga sp3d2 Niskie temperatury wrzenia wskazujq na silnie kowalencyjny charakter wiqzan SF. S. jego dwuskladnikowe zwiqzki z tlenem nazywa siq fluorkami tlenu. M2X2 0zF2 M2X Inne 03F2. jest bardzo bierny. BrO. 1204. CIO. S2F2 S2CI2 S2Br2 Se2C12 Se2Br2 Ted2 TeBr2 PoCI. i TeF. podczas gdy analogiczne zwiqzkr chloru noszq nazwq tlenkow chloru. uiywanych do inicjowania polimeryzacji addycyjnej. jest nieco bardziej reaktywny. ulega hydrolizis pod dzialaniem wody. BrO. w wyniku bezpoiredniej reakcji pierwiastkow powstajq SF. Cl2O. 5. 14099 1205 c1.. Wiele takich zwiqzkow.stan ~ wzbudzony I)/ 1 4 d I I I ] szeSC n~esparowanych elektronow moze utworzyC wiqzanla z szescioma atomami fluoru . umoiliwiajqcymi osiqgniqcie wiqkszej liczby koordynacyjne~. w tej liczbie takze tlenki jodu.. Jest to prawd~podobnie uwarunkowane wiqkszymi rozmiarami atomu Te..4. 04F2 C120. Se i Te osiqgajq w zwiqzkach z fluorem maksymalnq wartoiciowoiC 6.

przylqcza jony F. Sq to silne irodki fluorujqce.I2-. -+ R F + SF4+RCF3 + SF. + 6H. Trudno jest otrzymaC czterofluorki..(rozcienczony w N. -+ SF. czterohalogenki latwo ulegajq dzialaniu wody SF. SCl.O + 6HF + H. + 4CoF2 TeO.33) i przyjmuje siq. jest doiC nietrwalq cieczq. R )C=O R ' R W odroznieniu od stosunkowo trwalych szeiciofluorkow. 5.33 . lecz TeF.SOF.) S + 4CoF3 + SF.tworzqc jony kompleksowe [TeF. nawet jako produkty bezpoiredniej reakcji z rozcienczonym F. Se.TeO. SeF. 1 SF. i e inne czterohalogenki sq zbudowane podobnie CI CI Rys. natomiast TeF. SF. jest stosowany jako gazowy dielektryk w transformatorach wysokonapiqciowych. + 2HF S. Znanych jest wiele czterohalogenkow.i [TeF. jest gazem.koniecznej w pierwszym etapie hydrolizy TeF.]. -+ R \CF. natomiast inne czterochlorki sq substancjami stalymi. .cieczq. Struktura TeC1. + H. + 2SeOF. Liczby koordynacyjne wiqksze nii 6 zdarzajq sig rzadko. . gdyz zwiqzki te latwo przeksztalcajq siq w szeiciofluorki. jest znana (rys. SF. Te i P o tworzq czterochlorki w wyniku bezpoiredniej reakcji z chlorem. + 2SeF4 -r TeF.O . Czterofluorki tlenowcow otrzymuje siq w wyniku reakcji: S + F. . 5. stosuje siq do podstawiania fluorem grup wodorotlenkowych i innych grup w zwiqzkach organicznych R-OH R-C RO \OH + SF. SF.substancja stalq.

hybrydyzacja sp3d (bipiramlda trygonalna z jednym pokoienlem zajetym przez wolnq pare elektronowq) TeCl.struktura elektronowa atomu telluru .] i Cs2[PoX6]. znane sq szeregi zwiqzkow (NH. np..). S2F2.. ktore powoli hydrolizujq i wykazujq tendencje do dysproporcjonowania 2S2F2 + 2 H 2 0 + 4 H F + SO. przy czym X oznacza Cl. Znane sq czterobromki Se. jest wynikiem hybrydyzacji sp3 i deformacji wywolanej przez dwie wolne pary elektronowe 7' . 101. rowny 104". a tetraedryczny kqt 109'28' jest zdeformowany wskutek obecnoia dwoch wolnych par elektronowych struktura elektronowa atomu siarki stan podstawowy - ltJl dwa nlesparowane elektrony mogq utworzyc wiqzanla z dwoma atomami chloru . Najlepiej znanym dwuhalogenkiem jest SCl. Siarka i selen tworzq dimeryczne jednohalogenki. + 4H. i Se2Br2. Dwuhalogenki tworzq czqsteczki kqtowe w wyniku hybrydyzacji sp3.stan wzbudzony m] [f I I I I ] V cztery niesparowane elektrony mogq utworzyC wiqzania z czterema atomami chloru .Se03 +H20 Tellur i polon sq jedynymi tlenowcami. + 3 s Zwiqzki te przypominajq strukturq nadtlenek wodoru.O + [Se(OH). reaguje z kwasem solnym tworzqc jon kompleksowy [ ~ e C l .[PoX. lecz SeBr. Br lub I. ] ~ -izomorficzny . ktory mozna otrzymaC przez nasycenie S2C12 chlorem.5" w F 2 0 i 98" w TeBr. jest nietrwaly i latwo ulega hydrolizie SeBr. Te i Po. kt6re tworzq czterojodki.hybrydyzacja sp3 (struktura tetraedryczna z dwiema wolnymi parami elektronowymi) pi-mq Kqt miqdzy wiqzaniami wynosi 103" w SCl..12Rowniez Po tworzy kompleksowe jony halogenkowe. a kqt miqdzy wiqzaniami.] + 4HBr nletrwaly 1 H. Se2C1.i [SnC1. z [SiF612.

SeO.4.. TeO. Tlenki (tabl. MO. i PoO. nle uczestn~czqc w hybrydyzacji 3~ 3d .15) T a b l l c a 5 15 P~erw~astek S Se Te Po MO. 5. SeO. Miedzy poszczegolnymi tlenkami wystqpujq znaczne roznice strukturalne. druga z nich ma strukture Struktura zwiqzku S.12.F.. TeO... 5. TeO.O. SO. Dwutlenki SO. Rys. PoO.) Dwutlenki MO.5" jest zblizony do kqta 120" odpowiadajqcego hybrydyzacji sp2.34 Podwojne wiqzania S=O (wiqzania pn-dn) sq wynikiem bocznego nakladania sic orbitali p tlenu z orbitalami d siarki. otrzymuje siq przez spalanie pierwiastkow w powietrzu. wystqpuje w dwoch roznych odmianach izomerycznych. S20 TeO Po0 Inne tlenkl (S. SO. jest niezwykla - dwa polqczone ze sobq oktaedry 5.34.plaskl trojkqt z jednq pozycjq zaj~tq przez wolnq pare elektronowq tworzq wlqzania n z atomaml tlenu.F. SeO.Nietrwaly zwiqzek S. 3s struktura elektronowa atomu slarkl stan wzbudzony tworzq wlqzanla u z atom a m ~tlenu hybrydyzacja sp2 . SO. Kqt miedzy wiqzaniami 119. przedstawiono na rys. Budowq czqsteczki SO. jest gazem i nawet w stanie stalym tworzy oddzielne czqsteczki. 5.

5. otrzymujqc oleum. Kqty miqdzy wiqzaniami wynaszq 120°. rozpuszcza siq w wodzie. co odpowiada hybrydyzacji sp2 3s 3~ 3d struktura elektronowa atomu siarki stan wzbudzony - tworzq wlazanla hybrydyzacja sp2 0 tworza wlazanla Podwojne. krystalizujq w dwoch postaciach jonowych. stanowiqcej wazny etap w procesie produkcji kwasu siarkowego.SO. Stanowi on glownie kwas pirosiarkowy H. jest w temperaturze pokojowej substancjq stalq. SO. czyli dymiqcy kwas siarkowy.R-CO-CO-R + Se + H. Dwutlenki reagujq takze w rozny sposob z wodq. SO.SO.. Wzrost zasadowego charakteru pierwiastkow w kierunku od gory ku dolowi jest zjawiskiem typowym. Wystqpujq tu wiqzania pn-dn. by1 rowniez uzywany jako rozpuszczalnik niewodny.. Jako gaz ma taka samq budowq jak SO. Reakcja ta jest powolna i w tzw. w stanie stalym tworzy jednak nieskonczone lancuchy. 5. w 98-procentowym H. ma trojkqtnq strukturq plaskq (rys. T e 0 2 i PoO. reakcje te iwiadczq o amfoterycznym charakterze TeO. powstajqcego kwasu siarkawego H. podobriie jak w SO.O Trijtlenki MO.S.O..Pt lub V.SeO.O.. nie lezqce na plaszczyinie (rys. w przemyile rozpuszcza siq SO. ktory mozna otrzymai. jego domniemana autojonizacja jest jednak w3tpliwa SeO.36). nie moina jednak wyodrqbnii.. jest stosowany do utleniania aldehydow i ketonow R-CH2-CO-R + SeO.. w postaci krystalicznej. Otrzymuje siq go w wyniku bezpoiredniej reakcji SO. Jedynym waznym trojtlenkiem pierwiastkow VI grupy jest trojtlenek siarki. nie uczestniczqce w h~brydyzac~l . metodzie kontaktowej stosuje siq katalizator . . Gazowy SO.SeO.. reaguje z wodq tworzqc H. Mi0\ /O' . -. rozpuszcza siq jednak w alkaliach tworzqc telluryny oraz w kwasach tworzqc zasadowe sole.35). z 0 . TeO. tworzy kwas selenawy.. ktory do celow praktycznych jest rozcienczany.. SO. jest prawie nierozpuszczalny w wodzie. s No: *- Rys 5 35 Rys 5 3 6 SO.. '0' II :0 Sf Se se) 0 soo I 0 I . stosuje siq w produkcji kwasu siarkowego i do bielenia wlokien. H.. Jest on lagodnym reduktorem w roztworze kwainym i silnym reduktorem w roztworze alkalicznym.SO. SeO.

H. utlenia HBr do Br. jedna z nich jest zbudowana z dlugich..twardemdetergenty to alkilobenzenosulfoniany (ABS) o rozgalezionym lancuchu i typowym wzorze + . uzywanym do . zwlaszcza na gorqco. Jedna z nich przypomina 1od i jest cyklicznym trimerem (SO. dziala silnie utleniajqco.COO-Na+. druga . o/3\o 0//S. SO. 5. 2.SO..Olo. browarach oraz do usuwania nadmiaru azotynow po farbowaniu barwnikami azowymi.). Nie moina go stosowaC do celow przemyslowych w roztworach kwainych.. doskonalym irodkiem czyszczqcym.NH.37 a) Lancuch SO. skreconych Srubowo lancuchow. ulegajqcym w 100% biodegradacji (tj. jest uiywany do otrzymywania kwasu sulfaminowego NH. u l -S-0-S-0-S0 II o I1 0 " II o o II J 0- b\ Rys. Kwas sulfaminowy jest jedynym mocnym kwasem wystepujgcym w stanie stalym. b) trimer SO.H NH. a P do P. 5. + HZS04 -t 2NH.. Mydlo ma dwie wady: 1. Typowy wzor chemiczny mydla to C. Detergenty.SO. Alkilobenzenosulfonian sodu jest anionowym irodkiem powierzchniowo czynnym i aktywnym skladnikiem detergentow. gdyi wytrqcajq siq kwasy tluszczowe. mocznik + SO. i do sulfonowania dlugolancuchowych alkilobenzenow. stosuje sic w produkcji H.o/ p0 \o SO..z lancuchow polgczonych poprzecznymi wiqzaniami w warstwy (rys. Tworzy nierozpuszczalny osad w przypadku uzycia twardej wody zawierajqcej jony Ca2 lub Mg2+.CO.S03H + CO.. Mydlo jest pierwotnym detergentem. Dwie pozostale odmiany przypominajq wyglqdem azbest. Pie~wotne . jest w temperaturze pokojowej substancjq stalq i wystepuje w trzech odmianach. z kt6rych kaidy uwspolnia dwa atomy tlenu). rozkladowi przez bakterie w oczyszczalniach iciekow lub rzekach). (zbudowany z polqczonych tetraedrow SO.SO.czyszczenia aparatury w rafineriach cukru.37).. SO.

Alkohole o dlugoici lancucha CI4.S. atakuje metale i KOH. a takze wiqzania M-0. Produkty sulfonowania alkoholi prostolancuchowych. przyklady: H.TeO. a d o - . 5. co powoduje nieprzyjemny zapach. 141). Tlenki takie..0. uniemozliwiajqc np. -+ TeO + SO. Obydwa trojtlenki sq bezwadnikami kwasowymi + TeO3 + 3H2O Se03 + H2Se0.4. ktore mozna otrzymaC metodq Zieglera-Natty (patrz zwiqzki metaloorganiczne pierwiastkow I11 grupy). Do niedawna przypisywano mu blqdnie wz6r SO.do H. zawierajqce nierozgalqziony lancuch alifatyczny. Moina ogblnie wyrbzniC tlenki kwasowe. np. pieniqce siq silnie w obecnoici bialek. (kwas selenowy) q 6 T e 0 6 (kwas tellurowy) + Inne tlenki. S. Wiqkszq od oczekiwanej iloik tlenu zawierajq rowniez ponadtlenki (por.. Zawierajq one wiqcej tlenu. sq stosowane do wytwarzania detergentbw ulegajqcych biodegradacji. Jest bardzo reaktywny. to ich wlaiciwoia kwasowo-zasadowe. powodujqce skazenie iciekow i rzek.O. Tlenki te zawierajq. W tym przypadku zawartoiC tlenu jest mniejsza.miqkkieV detergenty. Inne kryterium klasyfikacji tlenkow. takie wiqzania M-M. cakladajqc. opr6cz wiqzan M-0. 2ycie ryb i roilin. Sea. sq doskonalymi detergentami. a nie piericienia' aromatycznego) i powodujq jedynie niewielkie skazenie.O.. ulegajqce jednak tylko w 5&60% biodegradacji. Podtlenki. ulegajqcymi szybko i calkowicie biodegradacji. rozkladajqce siq powoli. niz wynika ze stopma utlenienia M.O. H. Ogolne wlaSciwoSci tlenkow Ze wzglqdu na strukturq geometrpcznq tlenkow mozna je podzieliC na nastqpujqce typy : Tlenki normalne. MgO i A1.. (H-0-0-H) i BaO. nii to odpowiada stopniowi utlenienia M Wystqpujq w nich wiqzania 0 .Sq to doskonale detergenty. W tym przypadku stopien utlenienia M moina wyznaczyk na podstawie empirycznego wzoru M. Bakterie powodujqce biodegradacjq mogq zuzyC calq iloiC rozpuszczonego w wodzie tlenu. . w warunkach krabcowo beztlenowych moze nastqpiC redukcja jonow SO:. ze tlen jest dwuwartoiciowy i ma stopien utlenienia -11. TeO i P o 0 otrzymuje siq w wyniku termicznego rozkladu siarczynow TeSO. zawierajq tylko wiqzania M-0. ulega r6wniez polimeryzacji. Stosowanie takich detergentbw moze jednak stwarzaC pewne problemy. otrzymuje siq przez silne ogrzewanie kwasu H. przyklad : O=C=C=C=O.O powstaje w wyniku poddania cichym wyladowaniom elektrycznym gazowej mieszaniny S i SO. np. zasadowe. natomiast TeO. powstaje w wyniku cichych wyladowan elektrycznych w gazowych mieszaninach Se i 0 . alkoholu laurylowego (otrzymywanego z oleju kokosowego lub loju). stanowiqce liniowe alkilobenzenosulfoniany (LAS). Podobne do nich sq . Nadtlenki.. s. Ulegajq one biodegradacji w 90% (nastqpuje degradacja prostego lancucha alkilowego.13. niezalezne od struktury.0 ..

a najmniej zasadowy A1. Uszeregujmy tlenki w kolejnoici od najbardziej zasadowych do najbardziej kwasowych.(s) .1129 Ca(N03)2(s) . i e Ca(NO. Podobne rozumowanie moze rowniez dotyczyC nastepujqcych reakcji: standardowe entalpie swobodne standardowe entalpie swobodne standardowe entalpie swobodne (s .602 ..staly.O.602 + 134 AG = -272 kJ mol- ' ' CaSO. CO. rozwaiajqc zmiany standardowej entalpii swobodnej (energii Gibbsa) dla odpowiednich reakcji. CuO.teryczne lub obojetne.O(s) -376 + H. standardowe entalpie swobodne standardowe entalpie swobodne standardowe entalple swobodne (s .O.376) AG = -142kJ. c . natomiast CaSO.O.740 AG = -134 kJ mol-' CaO(s) -602 + SO.03(s) . Na. jest najtrwalszy.1138) AG = -2 kJ mol-I Z wartoici AG wynika.. natomiast Al(OH).O. Entalpie swobodne utworzonych soli wskazujq. CaO.najtrwalszy i najmniej reaktywny. zwiqzek utworzony przez dwa tlenki bedzie tym trwalszy.(s) 3(-234) 2(. ze najbardziej zasadowy jest Na. Istotnie.O jest silnie zasadowy. MgO. najbardziej kwasowy jest SO. jest amfoteryczny. im bardziej sq one od siebie oddalone we wspomnianym szeregu.(s) .1572 + Ca(OH).(s) .(g) -393 -+ CaCO. jest najmniej trwaly i najbardziej reaktywny.).347 kJ mol- .gazowy) CaO(s) -602 + CO. .ciekly) Na. g . zaleznie od produktow ich reakcji z wodq.1317 AG = .(g) -368 -+ Jak wynika z wartoici AG.mol-' + 3H20(c)+2AI(OH).895 AG = -59 kJ. a najmniej kwasowy jest CO. Mozna to ujqC w spos6b iloiciowy.mol-' CaO(s) + H. Wartoici entalpii swobodnej dla wodorotlenkbw wskazujq.O.. N.234 Al.. Tak wiec tlenki metali sq z reguly zasadowe.O.O(c) . t b a r d u e j zasadowe bardzrej kwasowe-+ + - CaO(s) + N2°5(g) . zajmuje drugie miejsce. a tlenki niemetali z reguly kwasowe Wazniejszy nii reakcja tlenku z wodq jest jego stosunek do innych tlenkbw i jego reakcje z innymi tlenkami. H.staly. natomiast Al. N. Wedlug rosnqcej mocy kwasowej mozna uszeregowaC tlenki w sposob nastqpujqcy : K..O(c) -234 -+ 2NaOH(s) 2(.03. ze NaOH jest najbardziej reaktywny chemicznie. SO. SiO.

4. wodorotlenkow. reakcja CaO + Si0. jest niezwykle powolna w normalnej temperaturze.kolicowke -an.SO. Tlenowe kwasy siarki Tlenowe kwasy siarki sq liczniejsze i majq wiqksze znaczenie nii kwasj selenu i telluru. Obszerne zestawienie standardowych wartoici energii Gibbsa podano w publikacji 45 wykazu literatury na koncu rozdzialu.O. zajdzie wiqc reakcja H2S0. ZnajomoiC chemii nieorganicznej polega w duzym stopniu na pamieciowym opanowaniu wrielkiej liczby lnformacji o zachodzqcych miqdzy roznymi zwiqzkaml reakcjach i trwaloici powstajqcych produktow. przebiega natomiast szybko w temperaturze pieca hutniczego.) i CO. kwas siarkawy HO >S=O HO H. Tak np. Na podstawie danych termodynamicznych mozna przewidzieC produkty reakcji. + H20 nie zai reakcja CaSO.S. a nazwa soli . nazwa kwasu ma konc6wke -owy.).14. W celu uwypuklenia strukturalnych podobienstw kwasow podzielono je na piqC grup: 1) Kwas sulfoksylowy H. powstanie zwiqzek trwalszy C a 0 . + CO. Nazwy kwasow zawierajqcych siarkq na stopniu utlenienia + I V majq konc6wkq -awy. Wiele z nich nie wystepuje w stanie wolnym. kwas tiosiarkawy HO . nie mozna jednak okreiliC jej szybkoici. np. Wykorzystanie podanych szeregow odciqza pami$ chemika. 5. + CaO -+ CaSO. siarczanow.Mozliwe jest przewidywanie produktow reakcji. + CaCO. + SO. -+ CaSiO. Gdy wprowadzi siq CaO do mieszaniny H 2 0 . krzemianow. Jak stwierdzono poprzednio omawiajqc dlugoici wiqzan i wiqzanie pn-d~. a nazwy ich soli koncowkq -yn. kwas sulfoksylowy 2) Szereg kwasu siarkawego H. oksoaniony majq silne wiqzania n.. wqglanow.SO. S 0 3 (CaSO. S03(H2S0. znane sq jedynie ich aniony i sole. jezeli stopieri utlenienia siarki wynosi +VI. wykazujq wiec slabszq tendencje do ulegania polimeryzacji niz fosforany i krzemiany. azotanow.

kwas dwusiarkawy (plroaarkawy) HO.S . kwas nadtlenodwusiarkowy II HO.S -OH 0 S H2S20.S -0. kwas polltlonowy (n = 1-12) HO. kwas siarkowy HO. kwas tlosiarkowy II I1 HO.S -OH II 0 II H2S20.S . ktore mozna otrzymaC w wyniku reakcji .S -(S).lub pirosiarkowy I 1 It HO. kwas dwu. kwas nadtlenomonos~arkowy HOO.0 I 1 II 0 S -OH 0 II II 5 ) Szereg kwasu nadtlenosiarkowego 0 H2S0.S -OH II 0 II 0 0 0 11 H2S20.0.S -OH It II 3 ) Szereg kwasu siarkowego 0 H2S0. kwas dwutlonawy HO.0 H2S20.S .S -OH II II 0 0 0 0 4) Szereg kwasu tionowego H2S20.S -OH I II 1 0 0 0 0 0 H2S.S -0-0I 1 0 0 0 S -OH 0 II I 1 Kwas suEfoksylowy Kwas sulfoksylowy jest znany tylko w postaci soli cynku i kobaltu.S -OH 0 II II H2S20. kwas dwutlonowy II I1 HO.

czy w wyniku rozpuszczenia SO. . 1 +2NH.SO.O. H / 1 CoSO.S. co jest prawdopodobnie uwarunkowane tautomeriq Analogicznie jak w przypadku kwasow fosforawych. nle uczest~llczj w hybrydyzacji Siarczyny i wodorosiarczyny wydzielajq pod dzialaniem kwasow SO. przy czym w roztworach rozcienczonych wystqpujq glownie te ostatnie.O + SO. Znane sq jednak dwa szeregi soli: siarczyny SO:. co tlumaczyioby powstawanie jonu HSO. Znane sq tautomeryczne estry obu form. 0Rys 5..O.Na. + (NH.i wodorosiarczyny H S 0 3 . Kwas siarkawy i wodorosiarczyny sa. podslarczyn sodu + Co(OAc). w wodzie powstaje kwas siarkawy. wiqzania S-H powinny dziaiai redukujqco. sulfoksylan kobaltu Szereg kwasu siarkawego Wydaje siq wqtpliwe. reduktorami. -+ CoS.38 struktura elektronowa atomu siarkl stan wzbudzony 3s 3P 3d hybrydyzacja sp3 z jednym poiozenlem z a p tym przez wolnq pare elektronowq tworzq wlqzania o z 3 atomaml tlenu -r 2NaCI tworzy wlqzanie n z atomem tlenu. Jon siarczynowy wystqpuje takze w krysztalach siarczyn6w i ma strukture tetraedrycznq. chociai utworzony roztw6r ma odczyn kwainy. + 2HC1 + H. Na2S0.). odpowiadajqcq hybrydyzacji sp3.

jego roztwor w NaOH sluzy do absorpcji tlenu w analizie gazowej. Wykazuje on slabe dziaianie utleniajqce. z wodq. Dawniej stosowano jako katalizator azbest platynowany. do SO. zawierajqcy wiqzanie S-S.. Czysty kwas siarkowy stosuje siq jako rozpuszczalnik niewodny i Qrodeksulfonujqcy. SO. Jon SO:.O.jest tetraedryczny. Szereg kwasu siarkowego Kwas siarkowy jest kwasem o najwiqkszym znaczeniu przemyslowym...W wyniku ogrzewania stalego wodorosia. co wynika z hybrydyzacji sp3 . ktory jest nieco mniej skuteczny. f H 2 0 -+ 2HZS04 kwas prros~arkowy Starsza komorowa metoda produkcji kwasu siarkowego wyszla juz prawie z uzycia.rczynu lub dzialania na jego roztwor SO.. wiqie rowniez wodq powodujqc zwqglenie zwiqzkow organicznych. moze reagowaC z wodq tworzqc H2S04. do 98-procentowego H2S04 otrzymujqc kwas pirosiarkowy H. podczas tego procesu powstajq jednak gqste opary chemiczne.i wodorosiarczanowe HSO. w wyniku reakcji z siarkq powstajq tiosiarczany Redukcja kwainych roztworow siarczynow cynkiem prowadzi do dwutioninow Dwutionin sodu jest silnym reduktorem. otrzymuje siq go w wyniku utlenienia SO. many takze pod nazwq oleum lub dymiqcego kwasu siarkowego. Ogrzewanle P NaZSZ05 H 2 0 + plros~arczyn sodu wodoros~arczyn sodu Produktami utleniania siarczynow sq siarczany.S. W roztworze wodnym zachowuje siq jak mocny kwas dwuprotonowy tworzqc jony siarczanowe SO. lecz ktory nie ulega tak latwo zatruciu. na powierzchni katalizatora. powietrzem do SO. poiniej jednak zastqpiono go piqciotlenkiem dwuwanadu. Stosowano w niej N O jako homogeniczny katalizator utlenienia otrzymujqc 70-procentowy roztwor kwasu siarkowego. Zamiast tego wprowadza siq SO. Najwazniejsza przemyslowa metoda produkcji kwasu siarkowego to metoda kontaktowa. 2NaHS0. Stosuje siq go rowniez do konserwacji zywno5ci i napojow owocowych. polegajqca na utlenieniu SO.SzO. Zuzycie kwasu siarkowego w Wielkiej Brytanii wynosi przeszlo 3 miliony ton rocznie. powstaje pirosiarczyn. a nastqpnie reakcji SO. Kwas ten rozciencza siq wodq otrzymujqc kwas siarkowy H.

nie uczestniczq w hybrydyzacji Wszystkie wiqzania sq doid krotkie ze wzglqdu na rezonans podwojnych wiqzan. znane sq jedynie jego sole obojqtne.. r H. Tiosiarczan sodu jest stosowany w analizie objqtoiciowej. 5. istniejqcym tylko w roztworzs.stan wzbudzony tworza wiqzania a z 4 atomami tlenu \ ' hybrydyzacja sp3 tworzq wiqzania n z 2 atomami tlenu. jednak w wyniku ogrzewania ich zakwaszonych roztworow powstajq kwasy: siarkoy . a takze w fotografii. 0 0 Rys. w H.39 Pirosiarczany moina otrzymad przez silne ogrzewanie wodorosiarczanow 2NaHS0. istnieje jednak wiele trwalych tiosiarczanow. 5. Kwas tiosiarkowy nie wystqpuje w stanie wolnym. Dwutioniany otrzymuje siq przez utlenien~t kwasu siarkawego dwutlenkiem manganu Dwutioniany sq odporne na dzialanie utleniaczy i slabych reduktorow.struktura elektronowa atomu siarki .SO. gdyi tworzy rozpuszczalny kompleks z solam srebra. Nie sq znans wyisze kwasy polisiarkowe.O + Na2S207 Kwas pirosiarkowy powstaje w wyniku rozpuszczenia SO. Szereg kwasu tionowego Kwas dwutionowy jest kwasem dwuprotonowym. Jon tiosiarczanowy jest zbliiony strukturalnis do jonu siarczanowego (rys.39). Tiosiarczany otrzymuje siq przez gotowanie alkalicznych lub obojetnych roztworow siarczynow z siarkq.

Zw~ezlachem~anieorganinna 257 . zawierajace jony SeOg. piqciotionianami (S.moina otrzymak Przez ogrzewanie selenianow. przeksztalcajqcym Mn2' w nadmanganigny i Cr3+ w chromiany. 5. Moina wyodrebnik s t a l ~kwas i mane sq dwa Qzeregi soli (seleniny obojetne i wodoroseleniny). w wodzie. nie otrzymano wiec kwasu tellurawego. Kwas selenawy powstaje w wynik:u rozpuszczenia SeO.i siarkawy 0 HO. Politioniany istniejq jedynie jako sole zwane trojtionianami (s30. stanowi inicjator polimeryzacji chlorku winylu do PCW oraz kopolimerpzacji styrenu i butadienu. TeO. H2S208 otrzymuje siq przez alektrolizq siarczanow przy duiych gqstoiciach prqdowych.O.s.tellurowy H6Te06 r6ini siq ~~~ znacznie od kwasow siarkowego i selenowego. Piroseleniany zawierajace Se.15. czterotionianami (S40g-). H2Se04jest7podobnie jak H2S04. 411 Znane sq dwa nadtlenowe gwasy slarki: kwas nadtIenomonosiarkowy H2S0.-) i szeiciotionianami (S60i-). i kwas nadtlenodwusiarkowy H2S208.-).kowy kwas siarkawy Katy miqdzy wiqzaniami w jonie dwutionianowym sq w przybliieniu tetraedryczne. Kwas ten jest silnym i wainym praktycznie utleniaczem.S208 jest stosowany jake inicjator ~olimer~zqcji octanu winylu i tetrafluoroetylenu w produkcji wlokien sztucznych i PTFE. Nie sq znane nadtlenowe kwasy selenu i telluru. zaleinie od liczby atomow siarki. (NH4). mocnym kwasem.S . Dwutlenek telluru reaguje ngtomiast z mocnymi zasadami tworzqc telluryny. Kwasy H2Se04 i H2Se03 sq niezbyt silnymi utleniaczami.4. H2Se03 przeksztalca siq w kwas selenowy w wyniku ogrzewania z H202 pod chlodnicq zwrotnq.O$. Szereg kwasu nadtlenosiarkowego [poz. natomiast wiqzania S-0 sq i w tym prbypadku doik krotkie.S -OH -+ HO- II 0 II II 0 0 II s -OH 0 I1 II 0 + HO- s -OH II 0 kwas slq. K. jest prawie nierozpuszczalny \ZT wodzie. tworzy on oktaedryczne czasteczki 17 . W wyniku hydrolizy H z S Z O powstaje kwas ~ ~ d ~ ~ ~ ~ o m o n o s i azwany y . a seleniany sq izomorficzne z siarczanami. wodorotelluryny i roine p o l i t e l l ~ r Kwas ..i HSe0. ~ r k o w czqsto kwasem Caro Sole kwasu nadtlenodwusiarkowego nazYwa siq czqsto nadsiarczanami. wolny kwas piroselenowy nie jest jednak znany.O. Tlenowe kwasy selenu i telluru Selen tworzy dwa kwasy tlenowe: khas selenawy H2Se03 i kwas selenowy H2Se04. lit.

S. Kwas tellurowy jest doiC silnym utleniaczem. SeO. 5.F. w stanie stalym. reaguje powoli SOC1. ktory ma ksztalt siodlowy i roini siq strukturq od . Chlorek tionylu otrzymuje siq zwykle w wyniku reakcji SOC1. lecz slabym kwasem dwuprotonowym. np. a fluorek tionylu . Najlepiej znany jest N. co odpowiada hybrydyzacji sp3. SOC1.. natomiast chlorek sulfurylu dymi w wilgotnym powietrzu i hydrolizuje pod dzialaniem wody.z chlorku tionylu i SbF. Mozna je uwaiaC za pochodne kwasu siarkowego. Halogenki sulfurylu majq zdeformowanq strukturq tetraedrycznq. 5.40).TeO. W wyniku podstawienia tylko jednej grupy powstajq kwasy fluorowcosulfonowe Kwas fluorosulfonowy tworzy wiele soli.FBr Chlorek sulfurylu otrzymuje siq w wyniku bezpoiredniej reakcji SO. jest stosowany w chemii organicznej do przeksztalcania kwasow karboksylowych w chlorki kwasowe SOCl.)(OH).(TeO. i Li. NaTeO(OH). SOBr. Tlenohalogenki Jedynie siarka i selen tworzq tlenohalogenki. np. Chlorek i bromek tionylu latwo reagujq z wodq. Fluorek sulfurylu jest gazem nie ulegajqcym hydrolizie. (rys. natomiast kwas chlorosulfonowy nie tworzy soli i jest stosowany w chemii organicznej jako irodek chlorujqcy. Znane sq rowniei halogenki sulfurylu SOzF.4. tworzqcym dwa szeregi soli. Znane sq nastqpujqce halogenki tionylu i selenylu: SOF.17. SeOBr. + 2HC1 Wszystkie wymienione tlenohalogenki majq strukturq tetraedrycznq. w obecnoici katalizatora. natomiast SOF.. S02FCl S0. i C1.CI. KMnO. PierScieniowe zwiqzki siarki i azotu Istnieje szereg zwiqzkow piericieniowych zawierajqcych siarkq i azot.. SeOF. otrzymuje siq przez dzialanie silnych utleniaczy. 5. w ktorym obie grupy OH zostaly zastqpione przez fluorowce.4. H. SO. w ktorej jedno polozenie jest zajqte przez wolnq pare elektronowq. + R-COOH -+ R-COC1 + SO2 + HC1 Bromek tionylu otrzymuje siq z chlorku tionylu i HBr. SeOCl..16.Te(OH).O -+ SO. + H. na Te lub TeO.

Zwiqzki R. majqcego ksztalt korony. Odlegloici S . w ktorym atomy fluoru sq zwiqzane z siarkq. SCl. S w piericieniu (2.piericienia S. 5. ze wzglqdu na obecnoiC wolnych par elektronowych mogq by6 wykorzystane jako czqsteczki donorowe.4. Pochodne organiczne Tlen tworzy wiele pochodnych organicznych R.O. . Struktura hemu . co wskazuje na slaboiC poprzecznych wiqzan w piericieniu.41.S. N3S4Cl i N3S. . SCl. zwanych eterami.18. uwalniajqcej tlen w odpowiednich miejscach organizmu i przechodzqcej ponownie Rys. istniejq tez piericienie roinej wielkoici. Podobne pochodne S.. w ktorym atomy wodoru sq zwiqzane z azotem. i N4S4F4. np. 5. ktora moze wybuchaC pod wplywem wstrzqsu. + 2LiR ete't R.H.S + 2LiCI + 4RMgCI + R4S + 4MgC1.S majq podobnq strukturq jak woda (tetraedrycznq z dwoma polozeniami zajetymi przez wolne pary elektronowe). Warunkuje ona wiqzanie czqsteczkowego tlenu w plucach i powstawanie oksyhemoglobiny. Inne zwiqzki piericieniowe to N.59 A) sq doik male. Se i Te mozna otrzymaC stosujqc odczynniki Grignarda lub zwiqzki litoorganiczne .C13. Hemoglobina jest czerwonym barwnikiem krwi wiekszoici zwierzqt. N4S4 mozna otrzymaC w wyniku reakcji N4S4jest pomaranczowo~oltqsubstancjq stalq.

Inne fluorowce wystqpujq na stopniach utlenienia +I.5. Te wyzsze stopnie utlenienia sq wynikiem roztqczania par elektronowych. C1.16) T a b l i c a 5 16 Pierwiastek Fluor Chlor Brom Jod Astat Konfiguracja elektronowa - Stopnle utlenienia* - Liczby koordynacyjne 1 12 3 4 1 2 3 5 12 3 4 5 6 7 F C1 Br I At [He] 2s22p5 [Nel 3sZ3p5 [Ar1 3d1°4s24p5 [Kr] 4d105s25p5 [Xe] 4 f 145d106s26p5 -I -I + I +I11 +IV +V +VI +VII -I + I +I11 +IV +V +VI -I + I +I11 +V +VII * Patrz notka pod tablicq 5 1 5. . . Hemoglobina ma masq czqsteczkowq ok.. tworzqc wiqzanie jonowe (powstaje jon X . Fluor jest zawsze jednowartoiciowy. ze czqsteczkowy tlen jest polqczony z zelazem wiqzaniem n. Nietypowe stopnie utlenienia +IV i +VI wystqpujq w tlenkach ClO. przykladami mogq tu by6 zwiqzki miqdzyhalogenowe i tlenki fluorowcow.0. Wszystkie maja siedem elektronow na powloce zewnqtrznej i w reakcjach chemicznych przylqczajq elektron. 0 sq r6wne.41). i BrO. przy czym odlegloici F e . 5. Nieliczne kompleksy metali przejiciowych mogq rowniez tworzyc zwiqzki kompleksowe z czqsteczkowym tlenem za pomocq wiqzan n 5.) lub kowalencyjne dla osiqgniqcia oktetu elektronowego. + V i +VII. . 0 9 0-0 czqsteczki tlenu w oksyhemoglobinie jest prawdopodobnie rownolegla do plaszczyzny piericienia porfiryny. 5.Fluorowce (tabl. Jako pierwiastek najbardziej elektroujemny wystqpuje w swych zwiqzkach zawsze na stopniu utlenienia -I. BrO. Grupa VII .. a wiqc przenoszenia elektronow z zapelnionych poziomow p i s na puste poziomy d.. +III. Struktura elektronowa i stopnie utlenienia Fluorowce wykazujq bardzo znaczne podobienstwa grupowe.1.5. Przypuszcza siq.w hemoglobinq. 65000 i jest zbudowana z bialka globiny i czterech grup hemowych tworzqcych porfirynowy uklad piericieniowy zawierajqcy ielazo (rys.

5. WlaSciwoSci ogolne Temperatury topnienia i wrzenia fluorowcow rosnq ze wzrostem liczby atomowej. Fluor i chlor sq gazami.5.09 Br2(oq) Roztw6r zosodowy stop1e6 utlen~en~a 5.59 -I * Br2 + 1.2.5.07 +1. +1 + 1. brom jest cieczq.3. Potencjaly redukcyjne stop~eh utlen~en~o +VII +v BrO.49 HOBr 0 +1. . a jod substancjq stalq.

kt6ra powoduje przeniesienie zewnqtrznych elektronow na wyzsze poziomy energetyczne. (tabl. i I. Zdolnoid utleniajqca (czyli potencjal oksydacyjny) utlenia- . Prawidlowoii tq obserwuje siq w przypadku Cl. czyli tendencja atomu do przylqczenia elektronu. Gazowy fluor absorbuje Swiatlo fioletowe (o duzej energii). Pierwsze energie jonizacji C1.]+NO. majq wiqc malq energiq hydratacji i malq energiq sieciowq. 5.l. Energia wiqzania w F. Najwiqksza jest ta energia dla fluoru. Jony H'jednak istniejq. natomiast wzbudzenie wiqkszego atomu I wymaga mniejszej energii. powodujqcym mniej efektywne nakladanie siq orbitali. nie powstajq natomiast proste jony X'. osiqga maksimum w przypadku chloru. ie jon H + jest bardzo maly i energia jonizacji jest skompensowana przez duzq energiq sieciowq lub duzq energiq hydratacji. w ktorych jon 1' jest stabilizowany przez utworzenie kompleksu z zasadq Lewisa. bromu i jodu mogq powstawai wiqzania wielokrotne z udzialem orbitali d. w ktorym substancja utleniana traci. [I(pirydyna).5. Energie wzbudzenia zmieniajq siq w tym samym kierunku jak energie jonizacji. W przypadku chloru. T a b l i c a 5 17 Temperatura Temperatura topn~en~a wrzenla Energia w~qzanla P~erwsza energia jonlzacji Pow~nowactwo elektronowe Energla hydratacjl Energie jonizacji fluorowcow sq bardzo duze. ze wzrostem rozmiarow atomow.mol-l). ktorego malym atomie elektrony sq silnie zwiqzane. Wszystkie fluorowce sq substancjami barwnymi. omowiono je w punkcie poiwiqconym zasadowym wlaiciwoiciom fluorowcow. wzbudzenie malego atomu F wymaga duzej energii.. 5. np. dla ktorego odpowiednia wartoiC wynosi 1311 kJ . co jest spowodowane odpychaniem siq elektronow niewiqzqcych. przyczynq tego jest fakt.17). natomiast gazowy jod pochlania iwiatlo z6lte (o mniejszej energii). ma wiec barwq fioletowq.. Energia jonizacji jodu jest mniejsza ze wzglqdu na wiqksze rozmiary jego atomu (tabl. Fluorowce dzialajq wiqc utleniajqco.17).mol. Jest to wywolane absorpcjq iwiatla widzialnego. natomiast jony X + sq duze. w. natomiast utleniacz uzyskuje elektrony. Utlenianie jest procesem. co wskazuje na ich slabq tendencjq do oddawania elektronow. jest anormalnie mala (159 kJ. Br.4 ZdolnoSC utleniajqca Powinowactwo elektronowe. ma wiqc barwq zoltq.Wszystkie fluorowce tworzq czqsteczki dwuatomowe. Br i I sq jednak mniejsze niz w przypadku wodoru. Znanych jest kilka zwiqzkow. Mozna oczekiwad zmniejszania siq energii wiqzania czqsteczek X. jest to glowna przyczyna duzej reaktywnoici fluoru. 5.

odpowiada mu bowiem najwiqksza ujemna wartokc AH w cyklu energetycznym. Fluor jest niezwykle silnym utleniaczem. wypierajqcym chlor z roztworow jego soli i ze zwiqzkow gazowych. gazowy chlor ruguje brom z roztworu. ilustruje to cykl typu cyklu Borna-Habera Xbw- 1 c hydr 1 XLaz) W przypadku fluoru i chloru. ktore sg gazami w temperaturze pokojowej. pomija siq ciepla topnienia i parowania. nie zachodzi jednak ze wzgledu na duiq energiq aktywacji tej reakcji. +H20 -+ HCl + HOCl . ich potencjal utleniajqcy zalezy jedynie od sumy ciepla dysocjacji. 5. Ogolnie. procesy te wymagajq bowiem dostarczenia energii.) Chociaz wiqc powinowactwo elektronowe chloru jest najwiqksze (tabl. co wykorzystuje siq do otrzymywania bromu. Duia ujemna wartoiC energii swobodnej Gibbsa tej reakcji wskazuje. kazdy fluorowiec o nizszej liczbie atomowej utlenia jony fluorowcow o wyzszych liczbach atomowych.18 Entalpia (AH) procesu i X 2 4 X~owodniony) (wszystkie wartoSci w k J mol.') c~epta topnlenia f ciepla parowania f $ ciepla dysocjacj~ Powlnowactwo elektronowe Cleplo hydratacji Suma Zmniejszanie siq zdolnoici utleniajqcej flurowcow w kierunku F -+I dobrze ilustruje reakcja fluorowcow z wodq. W rzeczywistoSci przebiega inna reakcja C1. ze jest ona silnie egzotermiczna i samorzutna Utlenienie wody przez chlor jest termodynamicznie moiliwe. najsilniejszym utleniaczem jest fluor. T a b l i c a 5. (Ciepla topnienia. Fluor jest tak silnym utleniaczem.18). powinowactwa elektronowego i ciepla hydratacji. Podobnie. parowania i dysocjacji sq dodatnie. Jest to uwarunkowane glownie malym cieplem dysocjacji i duiym cieplem hydratacji. i e utlenia wodq do tlenu.cza zalezy od kilku skladnikow energetycznych.

SCl. Reaktywno6C fluorowcow Fluor jest najbardziej reaktywnym pierwiastkiem ukladu okresowego (publikacje 46 i 47 wykazu literatury na koncu rozdzialu). ze utlenienie wody przez jod wymagaloby dostarczenia energii W rzeczywistoici przebiega reakcja odwrotna tlen utlenia jony jodkowe do jodu. niezwykle duzq zdolnoiciq utleniania.. W wyniku dzialania na CaF. - 5. . i S2Br2.6. Malym rozmiarom jonu odpowiada duia ZawartoSL w skorupie ziemskiej Promieli kowalencyjny Promien jonowy X - ElektroujemnoSc Paulinga * Zawartosc chloru w wodzie morsklej wynosl 15000 ppm liczba koordynacyjna i duza energia sieciowa fluorkow. gdyz fluor utlenia wodq do tlenu. natomiast KHF. H . malymi rozmiarami atomu i jonu oraz znacznq elektroujemnoiciq fluoru. . Nastqpnie otrzymuje siq fluor przez elektrolizq mieszaniny KHF. . 100°C. ~rodowiskoreakcji musi by6 calkowicie bezwodne. i SF. Wielka reaktywnoid fluoru jest uwarunkowana malq energiq wiqzania F-F. Chlor i brom reagujq z wiqkszoiciq pierwiastkow. natomiast jod jest mniej reaktywny i nie lqczy siq z niektorymi pierwiastkami.5. jednak mniej energicznie. PCI.5. Otrzymywanie i zastosowanie fluorowcow Glownym irodlem fluoru jest mineral fluoryt.. Stosuje siq przegrodq zapobiegajqcq wybuchowej reakcji wydzielajqcego siq na katodzie wodoru z wydzielajqcym siq na anodzie fluorem. Stosuje siq taka mieszaninq. tworzy jony K + i [F . jako przyklady mozna tu wymienid PBr..Jod jest jeszcze siabszym utleniaczem. ReaktywnoiC fluorowcow maleje ze wzrostem liczby atomowej. SbF.. 5. F] -. siarkq i selenem. i H F w temp. gdyz czysty H F slabo przewodzi prqd elektryczny.. a dodatnia zmiana energii swobodnej wskazuje. Fluor i chlor czqsto utleniajq pierwiastki do wyzszych stopni utlenienia nii brom i jod. jak i jego wodny roztwor. np..5. Reaguje z wszystkimi pierwiastkami z wyjqtkiem gazow szlachetnych: He. CaF. Ze wzglqdu na znacznq elektroujemnoid fluor tworzy silne wiqzania z wiqkszoiciq pozostalych pierwiastkow. stqionym kwasem siarkowym i destylacji otrzymuje siq zarowno bezwodny HF. Ne i Ar.

obecnie otrzymuje siq go z wody morskiej (15 t wody morskiej zawiera ok. Produkcja fluoru nabrala znaczenia. jako aktywator). mono-. + F + UF. di. procesu pirolizy dichloroetanu do chlorku winylu) i znaleziono udoskonalone katalizatory aktywne juz w temp. byly one jednak atakowane przez fluor tworzqcy warstwowy zwiqzek CF. wymagala ona jednak zastosowania wysokiej temperatury. chlorowanych fenoli i regulatorow wzrostu roilin./AICl.i trichlorobenzenu. lub UF. W wyniku przepuszczania chloru przez wodq morskq przy pH wynoszqcym 3. powrocono wiqc do zarzuconej juz metody. Chlor jest stosowany w duzych iloiciach jako irodek bielqcy. DDT. Chlor wytwarza siq w duiych iloiciach przez elektrolizq wodnych roztworow NaCl (w procesie produkcji NaOH) i stopionego NaCl (w procesie otrzymywania Na). F . F U . ze moina rozdzielib izotopy uranu przez termodyfuzjq gazowego UF. chroniqcq je przed dalszym atakiem fluoru. Przed 1960 r. heksachloroetanu i dichloroetylenu. Fluor powoduje rozsuniqcie warstw grafitu i zwiqkszenie oporu elektrycznego. jednak wraz ze wzrostem zuzycia chloru przez przemysi tworzyw sztucznych (np. fluor moze by6 stosowany w technice rakietowej. Poniewaz wiqzanie F-F jest slabe. atrzymywanego w wyniku reakcji U lub UO. a reakcje utleniania atomowym fluorem sq silnie egzotermiczne. NiegdyB otrzymywano brom przez elektrolizq jego soli. rownowaga reakcji byla przesuniqta w lewo. wydziela siq wiqcej ciepla. kwas6w 2.4. odpowiednimi materialami mogq by6 w tym przypadku takze miedi lub metal Monela (stop Cu i Ni). dichloroetanu. 200°C (katalizator CuCl. l. moze nawet dojBC do eksplozji.4-dichlorofenoksyoctowego i 2. 1 kg bromu). ktore po krotkim czasie pokrywajq siq warstwq fluorku.. wzrasta zuiycie energii elektrycznej. + C F 4 UF. Poczqtkowo stosowano anody grafitowe. Okazalo siq to niepotrzebne. Przeszlo trzy czwarte tej iloici zuzywa siq do produkcji zwiqzkow organicznych: chlorkow winylu. heksachlorocykloheksanu. zawierajqcy FeC1.5 nastqpuje . a takze do odkaiania wody (ze wzglqdu na dzialanie bakteriobbjcze). W Wielkiej Brytanii wytwarza siq okolo pol miliona ton chloru rocznie. gdy odkryto. proces wiqc byl nieekonomiczny i zostal zarzucony HC1 jest jednak obecnie dostqpny jako produkt uboczny (np. chlor byl produktem ubocznym tych procesow.6-trichlorofenoksyoctowego. + HF 4U . a izolacja elektryczna jest wykonana z teflonu. do otrzymywania chlorku winylu) stal siq on produktem glownym Niegdyi produkowano chlor metodq Deacona. metylu i etylu. W celu unikniqcia tego stosuje siq anody z koksu nasyconego miedziq. Stosuje siq stalowe katody i wqglowe anody.Ze wzglqdu na reaktywnoib fluoru opisany proces przeprowadzano poczqtkowo w aparaturze platynowej.

i jodku metylu CH.. w medycynie. Najtrwalsze izotopy to ''At i 'llAt.5 h. HF i HC1 otrzymuje siq zwykle przez dzialanie na ich sole stqionym kwasem siarkowym. natomiast reakcja z jodem przebiega w temperaturze pokojowej powoli. Jod otrzymuje siq z saletry chilijskiej. zaskakujqco slabe jest jednak korodujqce dzialanie kwasu o stqzeniu przekraczajacym 80%. Tendencja fluorowcow do reagowania z wodorem maleje w kierunku F . Produkcja H F w Wielkiej Brytanii przekracza 80000t rocznie.7. Fluorowcowodory HX Wszystkie fluorowce reagujq z wodorem tworzqc zwiqzki HX. pochodnyck organicznych. + CCI. + 2HC1 Bezwodny HF jest katalizatorem w procesie otrzymywania dlugolancuchowych . Astat nie wystqpuje w przyrodzie.+ 2C1. a jodek potasu jako skladnik paszy dla zwierzqt. Brom jest uzywany rowniez do otrzymywania AgBr stosowanego do celow fotograficznych.5. zawierajqcej glownie NaNO. reakcja fluoru z wodorem jest gwaltowna. 80% tej iloici stosuje siq do produkcji dibromoetanu. 2'1At otrzymano przez bombardowanie bizmutu czastkami a o duiej energii Chemiq 'llAt badano metodq wskainikowq uzywajqc minimalnych iloici materiah (10-l4 mola). np.utlenienie jon6w bromkowych do bromu C1. Roztwory HF dziajajq silnie korodujqco. tworzqc mieszaninq NaBr i NaBrO. Najlatwiej dostqpnym fluorkiem jest CaF. ktbry dodaje siq do paliw silnikowych jako irodek usuwajqcy olow.3 i 7.+ Br.+ I . Jodek srebra jest stosowany w fotografii. Otrzymano dwadzieicia jego sztucznych izotopow .. wiqkszoik HF zuzywa siq do otrzymywania fluoropochodnych wqglowodor6w (freonow). bromkow metylu. + 5HBr + 3Br2 + 3 H 2 0 Brom jest absorbowany w roztworze Na'CO. 5.I. do otrzymywania jodoformu CHI.F.wszystkie promieniotworcze. a takie barwnikow. Zagqszczony roztw6r jodan6w redukuje siq do jodu wodorosiarczynem sodu NaHSO. z ktorej przez zakwaszenie i destylacjq otrzymuje siq brom HBrO. etylu i butylu. Niektorymi wlaiciwoiciami przypomina jod. ich okresy polowicznego zaniku wynoszq odpowiednio 8. stosowanych w aerozolach CCI4 f 2HF warunk~benvodne +sba. W USA wytwarza siq przeszlo 50000 t bromu rocznie. Astat ulega rozpadowi a i fi (wychwyt elektronu orbitalnego). lecz takze ilady jodanu i nadjodanu sodu. + 2Br.

200000 t rocznie.H(uw.o. slabsze sq HBr i HCI. Bromowodoru i jodowodoru nie otrzymuje siq w wyniku reakcji miqdzy kwasem siarkowym a bromkami lub jodkami. a HCl. HBr i HI jest calkowita. gdyz kwas siarkowy utlenia je do bromu lub jodu. Moc kwasu za+ lezy jednak od tendencji wyrazonej rownaniem: HX(uwodn.n.y.SO. W rozpuszczalnikach slabiej jonizujqcych. W rozcienczonych roztworach wodnych H F jest tylko nieznacznie zjonizowany.. AlF. metoda stosowana w laboratorium polega jednak na dodawaniu bromu do mieszaniny czerwonego fosforu i wody PBr. jeieli siq uwzglqdni. w przemyile jednak do wytwarzania HCl stosuje siq NaCl jako tanszy NaCl + H. -+ NaHSO.o.alkilobenzen6w. Roztwory takie mogq byk uzywane jako standardy w analizie objqtoiciowej. AlF. + + X&. + 3 H 2 0 + H3P03 + 3HBr Podobnie mozna otrzymaC HI przez dodanie wody do mieszaniny fosforu i jodu. w roztworach wodnych tworzq jednak jony.0. i BF. co wiqze siq z ujemnymi odchyleniami od prawa Raoulta. stosuje siq glbwnie jako dodatek do A1. HCl. dysocjacja nie jest calkowita i HCl jest mniej zdysocjowany niz HI. + HCI Produkcja HCl w Wielkiej Brytanii wynosi ok.. takich jak metanol. Moze to wydawaC siq zaskakujqce. ktore nastqpnie przeksztalca siq w sulfoniany i stosuje jako detergenty. natomiast H F jest cieczq o temperaturze wrzenia 19°C. NH4Cl jest zwykle uiywany do otrzymywania HCl w laboratorium. w procesie elektrolitycznego otrzymywania glinu. jonizacjq i hydratacjq (uwodnienie).. wytrawiania stali i otrzymywania wielu fluorkow. ze H F sklada siq z pierwiastkow najbardziej rozniqcych siq elektroujemnoiciq i ze spoirod wszystkich fluorowcowodorow ma charakter najbardziej jonowy. W stanie gazowym fluorowodory sq zwiqzkami kowalencyjnymi. HBr i HI sq gazami. Wodny roztwor H F jest stosowany do trawienia szkla. natomiast dysocjacja HCl. HBr mozna otrzymaC jako produkt dzialania H 3 P 0 4 na bromki.. najslabszy zai HF. HBr i HI zachowujq siq jak mocne kwasy HCI + H 2 0 + H j O + + C1- Wodne roztwory fluorowcowodorow stanowiq mieszaniny azeotropowe wykazujqce maksimum temperatury wrzenia. Ta nieoczekiwanie wysoka temperatura wrzenia H F jest uwarunkowana wystqpowaniem wiqzan wodorowych miqdzy czqsteczkami.odnlonyp Nalezy tu uwzglqdnik trzy procesy: dysocjacjq. np. HI jest wiqc najmocniejszym kwasem. . gdyz powstajqcy jako drugi produkt NH4HS04 jest rozpuszczalny i reakcja przebiega latwo.

Przemiana jest zatem termodynamicznie mozliwa. Dysocjacja H F w roztworze wodnym jest wiqc procesem tylko siabo egzotermicznym.l.c~epto dehydrotocj~ HX[uwodn. stanie siq zrozumiale. natomiast T . Stala dysocjacji K dla przemiany L HX(uwodnlany) 7 H(uwodnlony) + f XGwodnlony) jest okreilona rownaniem AG = -RT InK w kt6rym G oznacza energiq swobodnq Gibbsa. WartoiC AG zalezy jednak od zmiany entalpii AH i zmiany entropii AS AG = AH .T A S Zmiany entalpii AH dla roznych etapow podanego cyklu energetycznego zestawiono w poniiszej tabelce (wszystkie wartoici w kJ .stall2 gazowq. ) Cieplo dehydratacji HF HCl HBr HI Ciepto dysocjacji Energia jonizacji X Powinowactwo elektronowe x Cieplo hydratacjl H+ x-515 -381 -347 -305 Suma = = AH AG TAS -29 -13 -4 4 = = (AH . lecz wartoiC dla H F jest mala w porownaniu z wartoiciami dla HCI. Wartoici te dla roznych kwasow fluorowcowodorowych sq ujemne. natomiast dysocjacji innych fluorowcowodorow towarzyszy wydzielenie znacznych iloici ciepla. w procesie nastqpuje wiqc wydzielenie ciepla.temperature bezwzglqdnq.ony) * c~eplo dysocjocj~ HX[gaz~ JonlzacJl powlnowactwo elektronowe c~ep(o hydratacj~ I 1 Moc kwasu jest rowna sumie wszystkich wyrazow cyklu energetycznego moc kwasu = cieplo dehydratacji + powinowactwo + cieplo dysocjacji + energia jonizacji + elektronowe + cieplo hydratacji Gdy bardziej szczegolowo rozwazy siq wyrazy termodynamiczne.mol.60 . R . HBr i HI (ktore sq zblizone do siebie). . dlaczego H F jest najslabszym kwasem fluorowcowodorowym w roztworze wodnym.62 Rozwazmy najpierw calkowite wartoici AH dla dysocjacji HX(uwodniony) do + H(uwodnlony) i XGwodniony).T A S ) 48 18 21 23 566 43 1 366 299 1311 1311 1311 1311 -333 -348 -324 -295 -1091 -1091 -1091 -1091 -14 -60 -64 -58 + 15 -47 + .

natomiast pozostale fluorowcowodory sq prawie calkowicie zdysocjowane (sq wiqc mocnymi kwasami). wykazujqce tendencjq do wybuchania pod wplywem wstrzqsu. Najtrwalsze sq tlenki jodu. co ogranicza stosowanie go jako rozpuszczalnika .O. natomiast pozostale fluorowce tworzq tlenki. 1204 140. Wiqzania w tlenkach fluorowcow sq w znacznym stopniu kowalencyjne ze wzglqdu na malq r6znicq elektroujemnoici miqdzy fluorowcami a tlenem. tym wigksza trwaloii: zwiqzku. 5. nie zaS tlenkami fluoru. lecz bardzo duie cieplo hydratacji F . HBr K = 10'' i HI K = 10". HCl K = lo8. I. o czym Swiadczq odpowiednie ciepla dysocjacji. Im wyzszy stopien utlenienia fluorowca.5. I4O9(?). I. Wynika z tego jasno.O. ( 0 sile wiqzania H--F Swiadczy takie jego mala dlugoii: 1.. Dysocjacja HF wymaga prawie dwukrotnie wiqkszej energii nii dysocjacja HI. mniej trwale tlenki chloru. Tlenki fluorowcow WiekszoSC tlenk6w fluorowc6w to zwiqzki nietrwale. wyjqtek stanowi kwas nadchlorowy.O 11. i OF.7 A.nie wystarcza do skompensowania pozostalych wyrazow. Po pierwsze wiqzanie H-F jest znacznie silniejsze niz wiqzania H-C1. Uwzglqdniajqc wyraz TAS otrzymuje siq odpowiednie wartoici AG. Najwazniejsze z tych zwiqzkow to ClO. podczas gdy dla HI wynosi ona 1.Anormalnam wartoS6 dla H F jest uwarunkowana kilkoma czynnikami. jego zwiqzki z tlenem sq fluorkami tlenu. a niekiedy nawet Swiatla.(+VI) IZ04(+IV)... Cl20. Tablica 5. H-Br i H-I. Wiele zwiqzk6w reaguje z HF.sq jednak zwiqzkami jonowymi. lecz nieliczne substancje zachowujq siq jak kwasy ze wzglgdu na silne protonodonorowe wlaSciwoSci HF. Jest to w duzym stopniu zwiqzane z wystqpowaniem w wodnych roztworach HF silnych wiqzali wodorowych. Ciekly H F stosowano jako rozpuszczalnik niewodny. Rozpuszczone w H F kwasy mineralne nie zachowujq siq jak kwasy.) Po drugie.(+VI). jest on jednak dogodnym Hrodowiskiem do otrzymywania fluorokompleksow i fluorkow. i e H F jest tylko slabo zjonizowany w wodzie (jest wiqc slabym kwasem). cieplo hydratacji dla etapu HX(uwodniony) -+ HX(gaz) jest znacznie wiqksze dla H F niz dla innych fluorowcowodor6w.(+VII) BrO. a wszystkie tlenki bromu ulegajq rozkladowi ponizej temperatury pokojowej. Istotne znaczenie ma rowniez nieoczekiwanie male powinowactwo elektronowe F-. a z nich oblicza siq stale dysocjacji: H F K = loe3. i Poniewaz fluor jest bardziej elektroujemny od tlenu.19 Zwiqzki fluorowc6w z tlenem (i ich stopnie utlenienia) MX2 Fiuorki M2X2 OZFZ(--I) M2X 04Fz Inne Cl20.(+v) Tlenki OFz(-I) C120(+I) Br20(+I) C1O2(+IV) Br02(+IV) .8. Ulega on autojonizacji 2HF=H2F+ + F- W ukladzie tym przebiegajq reakcje kwasowo-zasadowe..

i 0. natomiast w C1.O tworza z NaOH podchloryny i podbrominy.22 A) jest jednak mala w porownaniu z dlugoiciq tego wiqzania w H. OF.O kqt wzrasta wskutek przestrzennego stloczenia wiqkszych atomow fluorowcow. lecz wczeiniejsze doniesienia dotyczqce 0 3 F 2 okazaly siq blqdne. O.O Obydwa zwiazki sq bezbarwne i wybuchajq w obecnoici reduktorow lub w wyniku ogrzewania.F.OF. przy czym dwa poloienia sq zajqte przez wolne pary elektronowe struktura elektronowa atomu tlenu stan podstawowy 3s m J 3~ dwa niesparowane elektrony tworza wigzania z dwoma atomami fluorowca . C1.O i Br. 5. a Br.. i X. Mogq one dalej utleniaC utworzone produkty Struktura wszystkich trzech tlenkow jest zblizona do tetraedrycznej.48 ). Dlugoici wiqzan O-F (1. Dwufluorek dwutlenu 0 2 F 2otrzymuje siq w wyniku wyladowan elektrycznych w mieszaninie F.. przez rozcienczony (2-procentowy) roztwor NaOH 2F2 + 2NaOH -+ 2NaF + H 2 0 + OF. C1.O . C1.hybrydyzacja sp3 (tetraedr z dwiema wolnymi parami elektronowymi) W F. S. -95°C i strukturq przypomina H 2 0 2 . By1 stosowany jako paliwo rakietowe.O rozpuszcza siq w wodzie i tworzy kwas podchlorawy HOCl. + 2 H g 0 -%%HgCI.O. Doniesiono o otrzymaniu 0 5 F 2 i O.42) kqt miqdzy wiqzaniami jest mniejszy od kqta tetraedrycznego (109'28') i wynosi 105' wskutek odpychania siq wolnych par elektronowych.cieczq. zawierajqcy prawdopodobnie lancuch zlozony z czterech atomow wqgla.O. P i fluorowcami z utworzeniem fluorkow i tlenkow. reagujqcy enzrgicznie z metalami. OF.O (rys.. W podobny sposob otrzymuje siq 0 4 F 2 . dlugoii wiqzania 0-0 w 0 F. pod bardzo niskim ciinieniem i w temperaturze cieklego powietrza. (1.HgO + C1.. jest bladozoltym gazem. Tlenki te majq wiqc charakter kwasowy.O i prawdopodobnie Br.F. Powstaje w wyniku przepuszczania F. Ulega on rozkladowi w temp. Jest to silny utleniacz. natomiast z NaOH tworzy jony fluorkowe i tlen. rozpuszcza siq w wodzie tworzqc roztw6r obojqtny.58 A) sq znacznie wiqksze niz w OF. 1 . (1.O jest gazem. Nie jest bezwodnikiem kwasowym. obydwa te zwiqzki otrzymuje siq przez ogrzewanie iwieio wytrqconego t l e n k ~rtqci(I1) z gazowym fluorowcem 2C1.

Znajduje siq on prawdopodobnie w rownowadze z ClO. Dwutlenek chloru C10. Jest to silny utleniacz i irodek chlorujqcy. + 3H. ma podobnq strukturq. Dlugoici obydwu wiqzan wynoszq 1. Zwiqzek ten ma znacznie mniejsze znaczenie niz C10. 'lady NaCl 2C10. 11°C.O BrO. + 6NaOH -+ NaBr + SNaBrO. chloran sodu + 2(COOH).. jest zoltym gazem skraplajqcym siq na czerwonq ciecz w temp.. jest paramagnetyczny i zawiera nieparzystq liczbq elektronow. jest kqtowa. i ozonu. Jest to silny utleniacz. w ktorych wystqpuje jako iolta substancja stala. uiywanego rowniei do bielenia wlokien i papieru C10. Inne tlenki. i 0. uzywany do bielenia celulozy. jest wiqc bezwodnikiem mieszanym 2 C10. Najbezpieczniejszy s p o d b otrzymywania polega na reakcji 2NaCI0. W wyniku hydrolizy tworzy bromek i bromian 6Br0. stosowany w duzych iloiciach do oczyszczania wody. + NaC10. latwo wybucha pod ciinieniem czqstkowym 50 mm Hg i w obecnoici reduktorow. kt6rq mozna otrzymaC z C10.47A i sq mniejsze od dlugosci wiqzan pojedynczych.O W przemyile otrzymuje siq gaz w wyniku procesu 2NaCI0. jest jednak trwaly wylqcznie w temperaturach nizszych niz -40°C. chloran + NaCIO. + 2NaHS04 Gazowy C10. Czqsteczki tego typu sq z reguly bardzo reaktywne. wybuchajqcy w zetkniqciu z tluszczami. Czqsteczka C10. + 2NaOH -r NaCIO. rozcienczony powietrzem lub dwutlenkiem wqgla. Reagujqc z alkaliami tworzy chloran i nadchloran C1.O nadchloran C1206 nie zawiera niesparowanych elektronow i jest diamagnetyczny. otrzymuje siq w wyniku wyladowali elektrycznych w gazowej mieszaninie Br. ktory zawiera niesparowany elektron i jest paramagnetyczny . Ze wzglqdu na to otrzymuje siq C10.. + 2C0.. + 2NaOH + NaCIO. Szeiciotlenek dwuchloru C1206jest czerwonq cieczq.XO. + SO. stanowi dobry irodek bielqcy. + 2H. reaguje z wodq i alkaliami z utworzeniem chlorynow i chloranow. + H. C10. + H.0. Trzydziestokrotnie skuteczniej nii chlor bieli mqkq. in situ. + (COONa). + H. a kqt 0-C1-0 wynosi 118°C.SO. Jest takze stosowany do otrzymywania chlorynu sodu NaClO. kwas sznaw~owy "O '' +2C10. Dwutlenek bromu BrO.O chloryn sodu chloran sodu Gazowy C10. w niskiej temperaturze i pod niskim ciinieniem.

C1207 tworzy z wodq kwas nadchlorowy Piqciotlenek dwujodu 120. sq jonowe i stanowiq prawdopodobnie jodany 1 0 ' . Rys. We wszystkich przypadkach atomy fluorowcow ulegajq hybrydyzacji sp3. 5.IO.70°C. Otrzymuje siq go przez odwodnienie kwasu nadchlorowego za pomocq piqciotlenku fosforu. 111. powstajqcq w wyniku reakcji ozonu z bromem lub w reakcji tlenu z bromem.BrO. Dawniej przypisywano BrO. i i 13+ . i HXO. 170°C 2HI03 1205 f H20 4 I. Jest bezwodnikiem kwasu jodowego i wykazuje dzialanie utleniajqce. Zwiqzek ten jest utleniaczem i tworzy z wodq roztwory o odczynie kwainym. 1 2 0 .07 jest stosunkowo trwalq cieczq. 5.5.)3.. zhybrydyzowane orbitale sp3 .. brom i jod tworzq cztery szeregi kwasow o wzorach HOX. HXO. HXO. ktory mozna oznaczaC przez miareczkowanie tiosiarczanem sodu I O + 5C0 -r 5C02+ I2 .. xo. jedynym egzotermicznym tlenkiem chloru. zachodzqcej pod wplywem cichych wyladowan elektrycznych.43.. V i VII.. jest stosowany w analizie chemicznej do wykrywania i oznaczania tlenku wqgla.43 Zwiqzki 1204I. Kwasy tlenowe Chlor. a poniewaz poziomy s i p rozniq siq znacznie energiq. ogrzewany do temp. Utlenia iloiciowo CO do CO. jest bialq substancjq stalq.O. BrO. najtrwalszym tlenkiem fluorowca. 300°C.O. wydzielajqc jod. x0 . Siedmiotlenek dwuchloru C1. rozklada siq na pierwiastki. 5. Jony tych kwasow majq nastqpujqce struktury: ox x0 .O. jest nietrwaly w temperaturach wyzszych nii .(10. w ktorych fluorowce wystqpujq na stopniach utlenienia odpowiednio I.9. jest bialq substancjq stalq. nieprawidlowy wzor Br. Strukturq 120..przedstawiono na rys. Powstaje przez odwodnienie kwasu jodowego w wyniku ogrzewania do temp.

HOBr i HOI sq slabymi kwasami i istniejq jedynie w roztworach wodnych. a podjodyny szybko dysproporcjonujq w kazdej temperaturze. Trwaloid tych jonow jest wynikiem utworzenia silnego wiqzania pn-dn miqdzy zapelnionymi orbitalami 2p tlenu a pustymi orbitalami d atomow fluorowca. Podbrominy mozna otrzymaC tylko w temp.. ok. W wyniku ogrzewania chloryny dysproporcjonujq tworzqc chlorany i chlorki 3NaCI0.mozna otrzymaC przez rozpuszczanie fluorowcow w NaOH X. ze utworzony na anodzie chlor reaguje z jonami wodorotlenkowymi. + 2 0 H 2H' + H.tworza doid slabe wiqzania o. Chloryny otrzymuje siq jako produkty reakcji C10. Wszystkie jony OX. oraz jony X. Mieszanie elektrolitu powoduje. i I. Kwasy chlorowcowe(irIr)HXO.O Jony OX. -+ podchloryn chlorek chloran W temperaturze pokojowej powstajq podchloryny. zanim zdqzy wydzieliC siq jako gaz anoda katoda 2c1. powodujqc wzrost stqzenia jonow OHw roztworze. Mozna je otrzymaC przez wytrzqsanie iwiezo wytrqconego HgO z wodq nasyconq odpowiednim fluorowcem Najtrwalszy jest kwas podchlorawy. Jedynym znanym kwasem tego typu jest kwas chlorawy HCIO. + NaCl . Kwasy chlorowcowefl) HOX.lenku wodoru i wodorotlehku sodu).-+ Cl. a podchloryn sodu stosuje siq do bielenia tkanin bawelnianych. jest jednak mocniejszym kwasem niz HOCI. i nadtlenku sodu (lub nac'. rozpuszczajq siq w pewnym stopniu w wodzie. + 2NaC10. tworzqc uwodnione czqsteczki X.i OX- W nasyconym roztworze chloru okolo dwie trzecie tego pierwiastka wystqpuje w postaci uwodnionych czqsteczek. a takze znikomo mala iloiC HOI. NaOCl wytwarza siq w przemyile przez elektrolizq sdanki. C1.. Fluor nie ma orbitali d i nie moze tworzyC wiqzan pn-dn.c1. + 20H- -+ X- + OX. O°C.+ H. reszta jako kwasy: solny i podchlorawy.+ c10. fluor nie moze wiqc tworzyC kwas6w tlenowych.+ H.O Fluorowce Cl. natomiast w gorqcej wodzie proces dysproporcjonowania przebiega szybko i powstajq chlorany. Br. Kwasy HOC1. W procesie tym na katodzie wydziela siq wodor.. Istnieje on tylko w roztworze. W podobny sposob powstaje mniejsza i l ~ i C HOBr.wykazujq tendencjq do dysproporcjonowania oc1. Wiele tlenowych kwasow fluorowc6w wystqpuje tylko w roztworze lub w postaci soli. + OC1- + Cl.

np.Kwasy chlorowcowe (yl H X 0 3 . wystqpuje jako biala substancja stala. KCIO. HIO. zaleznie od temperatury Otrzymany tq znanq metodq tlen czqsto zawiera ilady chloru. lub F. wykorzystuje siq do wykrywania potasu w analizie jakoiciowej. jest zbliiony skladem do dwuhydratu. tlen i chlor KCIO.. Prawdopodobnie utworzony poczqtkowo w tej reakcji podchloryn reaguje dalej 6NaOH + 3C1. Wszystkie te kwasy sq silnymi utleniaczami i mocnymi kwasami. -. Nadchloran magnezu jest substancjq silnie higroskopijnq. np. kt6re powodujq wysokie nadnapiqcie tlenu zapobiegajqce elektrolizie wody NaClO. otrzymuje siq przez elektrolizq wodnego roztworu NaClO. to jeden z najmocniejszych kwas6w i silny utleniacz. roinie wiqc ze wzrostem liczby atomowej. Jon nadchloranowy ma budowq tetraedrycznq. Zn(ClO. Kwasy: nadchlorowy i nadjodowy i ich sole sq dobrze znane. TrwaloiC kwas6w HXO. KCIO. + 5NaCl+ 3H20 Termiczny rozklad chloran6w i bromian6w jest reakcjq Aozonq. rozklada siq w nizszej temperaturze w obecnoici takich katalizator6w jak MnO. rubidu. moina otrzymad przez utlenienie jodu dymiqcym kwasem azotowym. Kwas nadchlorowy HClO. ze zwiwkami organicznymi Iub siarkq. stosujqc gladkie elektrody platynowe. z rozcienczonyrn kwasem azotowym lub NaC10. Moina go otrzymad w wyniku reakcji NH. a niekiedy samorzutnie. + H 2 0 c'c"""ZaNaClO. albo przez elektrolizq bromian6w. XeF. Kwasy HCIO. ze stqionym kwasem solnym. moie ulegad rozkladowi w dwojaki sposbb. zwany anhydronem. stosowanq jako Srodek osuszajqcy.).ClO.. rozklada siq na tlenek cynku. natomiast HIO. istniejq w roztworze. Chlorany sq stosowane do wyrobu ogni sztucznych i zapalek. wybuchajqcy w zetknieciu z materiq organicznq. NaClO. nie wyjainionq calkowicie. . a chloran sodu jest skutecznym herbicydem. Chlorany sq znacznie lepiej rozpuszczalne niz bromiany i jodany. Chlorany mozna otrzymaC przez dzialanie chloru na wodorotlenki lub elektrolizq gorqcych roztwor6w chlork6w. Ostatnio otrzymano nadbromiany w wyniku dzialania silnych utleniaczy. i HBrO.NaClO.. cezu i amonu) sq dobrze rozpuszczalne. + Hz Nadchlorany (z wyjqtkiem nadchloranow potasu. Kwasy chlorowcowem) H X 0 4 . nierozpuszczalnoiC KClO. Handlowy 70-procentowy HCIO. moie r6wniez dysproporjonowad tworzqc nadchloran i chlorek Chlorany mogq wybuchaC w wyniku ogrzewania lub zetkniqcia z substancjami latwo ulegajqcymi utlenieniu.

(. Kwas ten.106kwas paranadjodowy 80°C -3H20 H. (IC13)2 AX.).) -+ (ICI. (r6wne objctoici) C1. . IF.2H.2-glikoli RCHCHR + RCHO + RCHO OHOH I I 5. 3C1. powstajqcy produkt zaleiy od warunkow reakcji 2C1F CI. (iloici r6wnomolowe) -t 2IC1 I. W wyniku dalszego ogrzewania nastepuje dalsza utrata wody.(. traci wodq. T a b l i c a 5. (nadmiar C1.) .(nadmiar F.. AX.10.2 BrF.. wykazuje tylko bardzo slabq tendencjq do tworzenia kompleksow z jonami metali.Jon C10. polimeryzuje i tworzy izopolikwas..O. BrF. gdyz HIO. Na utworzonq w taki sposob so1 Na2H.. - BrF.O lub H.I06. kwas metanadjodowy kwas jodowy Roztwory kwasu nadjodowego sq stosowane do wyznaczania struktury zwiqzkow organicznych metodq degradacji. (rozcieliczony azotem) 4 2BrF.I06 dziala sie AgNO. + CI. Kwasowi nadjodowemu przypisuje siq zwykle wzor HIO..5.. . otrzymujqc Ag. z ktorego w wyniku dzialania chloru i wody i odparowania ze stqzonym H2S04 powstaje H. .20 AX CIF BrF BrCl Ic1 IBr AX3 ClF.. + 5 F.. . Otrzymuje siq go wprowadzajqc chlor do roztworu jodu w NaOH.. a potem utrata tlenu i powstaje kwas jodowy 2H. (nadmiar F. + + Zwiqzki miqdzyhalogenowe nie zawierajq nigdy wiqcej niz dwa rozne fluorowce. 3F. ze wzglqdu na to stosuje siq nadchlorany do przeprowadzenia reakcji z udzialem jon6w metali bez ryzyka powstawania niepozqdanych kompleksow.. + F. 5..) 2C1F3 I.I. ogrzewany.I06.IO. 140°C 2HI0. Zwi9zki miedzyhalogenowe (odnogniki 49 i 50) Zwiqzki te moina podzielik na cztery typy (tabl... Br. powoduje rozszczepienie 1. + 3F.100°C -H20 2HI0. IF7 Zwiqzki miedzyhalogenowe mozna otrzymak przez bezpoiredniq synteze z pierwiastktrw lub w wyniku dzialania fluorowca na nizszy zwiqzek miqdzyhalogenowy. Br.20). + 0.

W wyniku hydrolizy powstajq jony halogenkowe i oksohalogenkowe. bromran H'O c1. i AX. Wyzsze wartoSciowoSci wykazujq w zwiqzkach AX. Reakcje tych zwiqzkow przypominajq odpowiednie reakcje fluorowcow. ich tlenkami i halogenkami. j0dan Zwiqzki miqdzyhalogenowe reagujq z wieloma metalami. Jest stosowany jako odczynnik Wija do wyznaczania liczby jodowej. a temperatury topnienia i wrzenia wzrastajq ze wzrostem roznicy elektroujemnoici fluorowcow. 1%. np. gdyz wiqzanie A-X jest slabsze niz wiqzanie X-X we fluorowcach.Wiqzania w tych zwiqzkach sq z reguly kowalencyjne ze wzglqdu na malq roznicq elektroujemnoici. 5F. przyjmuje sic. . zaleznie od warunkow moze rowniez zachodzik chlorowanie I kwas salicylowy para ICI * chlorowanie ICl w n~trobenzen~e Poniewaz atomy jodu zajmujq polozenia. roinica elektroujemnoici fluorowcow nie jest zbyt duza. H'O--. Monochlorek jodu ICl jest najlepiej znanym zwiqzkiem grupy AX. ze czqstkq atakujqcq jest I + . np. Zwiqzki miqdzyhalogenowe sq z reguiy bardziej reaktywne niz fluorowce (z wyjqtkiem F). Br i I. F. W przypadku zwiqzkow grup AX i AX.+ BrO. stanowiqcej miarq nienasycenia kwasow i olejow IC1 tworzy rowniez z halogenkami litowcow zwiqzki addycyjne zwane wielohalogenkami NaBr + ICI + NaBrICl ICI jest stosowany do jodowania zwiqzkow organicznych. Pomiary przewodnictwa i elektroliza wykazujq. w ktorych wystqpuje nadmiar elektronow. przeksztalcajqc je we fluorki metali Zwiqzki AX. ze stopien jonizacji ICI wynosi ok. zwiqzane z malymi atomami.+ 01cl- + 10. ze wzglqdu na mozliwoiC upakowania wiqkszej liczby malych atomow wok& atomu duzego. duze atomy. jon oksohalogenkowy jest tworzony przez fluorowiec o wiqkszym atomie BrF.

. dysproporcjonuje do66 latwo a w stanle stalym dwie czqsteczk~ TC1.hybrydyzacja sp3d (bipiramida trygonalna z dwoma polozeniami zajqtymi przez wolne pary elektronowe) Metodq umozliwiajqcq przewidywanle. co jest zrozumiale. roznq od dlugosci trzeciego wlqzania. W ClF. Interesujqca jest budowa czqsteczki zwiqzku AX.substancje odszczepiajqce jony BrF. .stan wzbudzony trzy niespdrowane elektrony Iworzq wlqzania z trzema atomami fluoru . centralnym atomem jest C1 (rys 5 44) Rys 544 struktura elektronowa atomu chloru . przy czym kqty miqdzy wlqzaniaml sq zblizone do 90" Odpowiada to strukturze 3 Deformacja struktury jest spowodowana przez wolne pary elektronowe Warto zauwazyt. gdyz bipiramida trygonalna nie jest wlelo6cianem foremnym W stanie gazowym ICl. om6wiono w rozdz 2 w punkcie dotyczqcym hybrydyzacjl Badania strukturalne wykazujq. ktora z trzech mozliwych konfiguracji powstanle. ma konfiguracje T. ktory jest ciekly w temperaturze pokojowej 1 stanowi dobry.. Kwasami w tym rozpuszczalniku sq substancje wytwarzajqce jony BrF. a zasadami .Zwiqzkz AX3 Wszystkie zwlqzki mlqdzyhalogenowe sq potencjalnie jonizujqcyml rozpuszczalnikami niewodnyml Najcze6clej stosowany jest trojfluorek bromu BrF. ze dwa wiqzania majq jednakowq dlugosc. o ksztalc~e litery T lqczq sie ze sobq tworzqc plaski dlmer (ICl. choclaz nie nadmlernle energiczny srodek fluorujqcy Ulega on znacznej autojonizacji 2BrF3 $ BrF: + BrF.). ze ClF.

przewodzi e1ektrycznoSC i ulega autojonizacji ~ I F .hybrydyzacja sp3d3 5. z F. + W wyniku ogrzewania IF..hybrydyzacja sp3dZ (struktura oktaedryczna z jednym polozenlem zajetym przez wolnq pare elektronowa.11.5. powstaje w wynjku ogrzewania IF. 5. IF. jako zbyt reaktywny. Na przyklad rozpuszczalnoHc . Ciekly IF. zwana takze strukturq bip~ramidytetragonalnej) Zwiqzki AX3. Spoirbd zwiqzkbw AX.stan wzbudzony \ m]I t \ + / I Y 5~ 5d I ] J p~ecniesparowanych elektronow tworzy wiqzanla z plccloma atomam] fluoru . i stanowi energiczny Srodek fluorujqcy o nietypowej struliturze bipiramidy pentagonalnej (rys. Rys 545 Rys 546 przypadek pierwlastka nieprzejiciowego Jest to prawdopodobnie jedyny tworzqcego wiqzania z udzialem trzech orbitali d struktura elektronowa atomu jodu . nie nadaje siq. do otrzymywania fluorkbw. z halogeakami litowc6w powstajq sole kompleksowe Zwiqzki AX. : ~ I F ~ IF.. piqciofluorek bromu. 5. W gazowej czqsteczce IF. Polihalogenki (odnoSniki 49 i 50) Jony halogenkowe czqsto lqczq sic z czqsteczkami fluorowc6w lub zwiqzkow miqdzyfluorowcowych tworzqc jony polihalogenkowe.46).struktura elektronowa atomu jodu . centralnym atomem jest atom jodu (rys.45).stan wzbudzony rn 5s 5P 5d IfIfItl / 1 I sledem niesparowanych elektronow tworzy w~qzanle z s~edm~oma atomami fluoru . BrF.

47.2C6H6. gdyz powoduje to zwiekszenie trwaloici sieci.. K[ICl. Powstajq one w wyniku reakcji miqdzy halogenkami a zwiqzkami miedzyhalogenowymi KC1 + ICl + K[ICl. [(C2H5).. 5. ze fluor nie zawiera dostepnych orbitali d. Nie sq mane zwiqzki z jonem F. K[ICl. a plaskie struktury pieciohalogenkowych jonow [ICl. stosunkowo latwo jednak ulegajq rozkladowi w wyniku ogrzewania CsCIJ Rb[ICl.. KC1 + IBr Rodzaj produktow rozkladu zalezy od ich energii sieciowej. powstajq polihalogenki. + K[ICl.][I.48. znanych jest tylko kilka nietrwalych zwiqzkow zawierajqcych jon C1.H.. Cs[IBrF] i K[IBrCl]. Otrzymano rowniez jony bardziej zloione. Wieksze jony polijodkowe wystqpujq zwykle w zwiqzkach z duzymi jonami metali lub duzymi kompleksowymi kationami. Struktura jonu [ICl.N]I. np.] Polihalogenki sq zwiqzkami typowo jonowymi. 5. co jest spowodowane utworzeniem jonow trojjodkowych I.jodu w wodzie silnie wzrasta w wyniku dodania jon6w jodkowych.O. . Jon Br. Struktury polihalogenkow sq znane.]. 5. K[IC12].] KC1 + ICI.. 5.47.na rys. siedmiojodkowe I. RbCl + ICl K[BrICl] Og'zewa"'e.]i [BrF. jego elektrony nie mogq wiec zostaC wzbudzone do tego poziomu. Struktura jonu [ICI. Strukturq Iiniowego jonu [~cI.. a mianowicie pieciojodkowe I. jest znacznie mniej trwaly nii 1. np.jest odmienna) (struktura jonu . i dziewieciojodkowe I. ktore zawierajq dwa lub trzy r6zne fluorowce.. NH415. prawdopodobnie dlatego.] i Cs[IBrF] zawierajq liniowy jon trojhalogenkowy.].48.]przedstawiono na rys. Energia sieciowa halogenkow litowcow jest najwieksza dla malych jon6w halogenkowych. Znanych jest wiele polihalogenkow.]- I a* Rys. CI I *t CI Rys. 2EY?Y. i RbI. liejsze fluorowce pozostajq wiec zwiqzane z metalem. Trojhalogenki K[I. KI. z udzialem lub bez udzialu rozpuszczalnika.] .] -+ ogrzewanle CsI I.. RbI.]. W wyniku bezpoiredniego przylqczenia jodu do jodku.

jak Br(pirydyna)NO.ze wzgledu na wiqkszq elektroujemnoi6 F. Zasadowe wlakiwoki fluorowc6w Metaliczne. Dodatni jon bromu wystepuje w kompleksach takich. Naleiy jednak podkreilik. i Cl. jednak w wyniku elektrolizy jego roztworu pirydynowego I. Zwiqzki dodatniego jodu sq liczniejsze i lepiej zbadane. Poniewaz w kierunku o d lewej do prawej strony okresu wlaiciwoici metaliczne slabnq i poniewai brak dokladniejszych danych dotyczqcych astatu. i BrF. Bi i Po sq metalami. a w HOCl wystepuje na stopniu utlenienia +I. Fluor jest pierwiastkiem najbardziej elektroujemnym i nie wykazuje wlaiciwoici zasadowych (tj. V i VI pierwsze pierwiastki: C. Chlor wykazuje znikomq tendencjq do tworzenia jonow dodatnich w tym przypadku. Gdyby ClF mial jakqkolwiek tendencjq do jonizacji. oraz BrF: i BrF. tendencji do tworzenia jonow dodatnich). W nastepnych punktach p a a n o dowody istnienia jonow I + i 13+ Dowbd istnienia I + ICl przewodzi w stanie stopionym elektrycznoi6. czyli zasadowe wlaiciwoici fluorowcow wzrastajq w kierunku F I. . W grupach IV.. Zwiqzki te ulegajq jonizacji.]- m [tI ] 1 ++ I 1 1 1 1 I! i I 1 I hybrydyzacja sp3d2 .struktura bipiramidy trygonalnej z trzema polozeniami zajetymi przez wolne pary elektronowe 5s 5~ 5d struktura elektronowa atomu jodu .struktura elektroriowa atomu jodu . N i 0 sq niemetalami.stan wzbudzony struktura atomu jodu tworzqcego trzy wiqzania kowalencyjne i jedno wiqzanie koordynacyjne w jonie [ICI.12. czyli metalicznego.. wydziela siq tylko na katodzie.stan podstawowy struktura elektronowa atomu jodu tworzqcego jedno wiqzanie kowalencyjne i jedno wiqzanie koordynacyjne w jonie [IC12]- Y • I 1 It[ 1 I 1 1 hybrydyzacja sp3d .. tworzqc odpowiednio jony [Br(pirydyna)]+ i NO.5. Pb. Na anodzie wydzielajq sie I. Zachodzi tu prawdopodobnie jonizacja Podobnie zachowuje siq stopiony ICN.struktura oktaedryczna z dwoma poloieniam~zajetymi przez wolne pary elektronowe 5. to powinien tworzy6 jony Clf i F . na katodzie tylko I. ze jod nie jest metalem. Rosnqca trwalos6 jonow dodatnich wskazuje na wzrost charakteru zasadowego. lecz ciezsze pierwiastki Sn. wzrost charakteru metalicznego w grupie VII jest mniej wyrainy. Wskazuje to na prostszy typ jonizacji .

Jony I + reagujq z jonami OH-. lub alkoholowy roztwor HNO.NO.4 l o p 3a-' cm . w chloroformie jod wydziela siq na katodzie Dowbd zstnzenza 13+ Stopiony ICI. jezeli nie sq stabilizowane w wyniku utworzenia kompleksu Znane sq liczne kompleksy jodu z pirydynq.13. wystqpujq wiqc rzadko w roztworach wodnych Jony I + powstajq wiqc rzadko.NO. I(pirydyna).. Gdy zwlqzek ten podda siq elektrolizie z uzyciem srebrnych elektrod.I).COO). natomiast w bardziej stqzonym oleum powstajq jony 1' 5.COO). 1 bezwodnlkiem octowym powstaje I(CH. 1 selenocyjan (SeCN). czqid jodu zostanie zatrzymana na zywicy Zatrzymane jony dodatnie mogq zostad wymyte za pomocq KI w celu oznaczenia ilosci 1' lub mogq reagowac z roznymi odczynnikami I+zywica + bezwodny H2S0. I. tworzy jony IC12f 1 IC1. . stqzonym HNO. ze IC1. jod musi byd elektrododatni Gdy rozpuici siq jod w rozpuszczalniku obojqtnym 1 przepuici roztwor przez kolumnq kationltowq.5. I(p1rydyna)octan 1 I(p1rydyna)benzoesan Podczas elektrolizy roztworu I(pirydyna). W wyniku dzialania na I. dymiqcym HNO.. = I 3 + + 3CH3CO0 W wyniku utlenienia I. przeksztalcajqcy acetanilid w 4-jodoacetanilid 1 kwas salicylowy w kwas $5-dijodosalicylowy Poniewaz w reakcjach tych atakowane miejsca majq nadmiar elektronow. powstanie na katodzie jeden gramorownowaznik AgI na trzy faradaje przeplywajqcego ladunku Wskazuje to na wystqpowanie jonizacjl I(CH.. co wskazuje. I(pirydyna). w obecnoici bezwodnika octowego 1 kwasu fosforowego powstaje fosforan jodu Produktem jonizacji tego zwiqzku powinien by6 Jon 13' Kationowy jod wystqpuje w roztworach kwasu siarkowego Jod rozpuszcza siq w rozcienczonym oleum tworzqc 13+.IC1 zachowuje siq jak elektrofilowy odczynnik jodujqcy.ClO.S04 lub INO. -+ I. tiocyjan (SCN).. np I(pirydyna)NO. 1 C1. wykazuje duze przewodnictwo elektryczne (8. Pseudofluorowce i pseudohalogenki Kilka czqsteczek przypomlnajqcych wlaiciwoiciami fluorowce nos1 nazwq pseudofluorowcow Nalezq do nich cyjan (CN). wydzielajq siq na obydwu elektrodach.

. porbwnywalne raczej z promieniami van der Waalsa innych pierwiastkow niz z ich promieniami kowalencyjnymi. Taka konfiguracja elektronowa jest niezwykle trwala i tlumaczy biernoit chemicznq helowcow. np. Struktura elektronowa i wlaSciwoSci og6lne Dwa elektrony helu tworzq kompletnq powlokq elektronowq. 6. Tworzy wiele komplekdw przypominajqcych kompleksy halogenkowe.21 Pierwiastek He1 Neon Argon Krypton Ksenon Radon Symbol He Ne Ar Kr Xe Rn Konfiguracja elektronowa ls2 [He] 2s22p6 me] 3s23p6 [Arl 3d1°4s24p6 [Kr] 4dI05s25p6 [Xe] 4f 145d106s26p6 5. natomiast he1 I1 wykazuje nadciekloik . podobnie jak AgC1. 5. Wystqpujq zatem w potaci pojedynczych atomow.. He1 I jest normalnq cieczq. (He1 jest pierwiastkiem o najnizszej temperaturze wrzenia. W normalnych warunkach helowce nie przylqczajq i nie oddajq elektronow.i [CoC1613. cyjanki CN-. Mozna go utlenik do czqsteczki dwucyjanu (CN). izocyjaniany ONC.]~ . Najlepiej manym przykladem jest CN-.nastqpujqcymi w~aiciwoiciami: 1. rosnqce w kierunku He -+ Rn. Nalezy podkreilik. lecz rozpuszczalny w amoniaku. kt6ry przypomina jony Cl-. Atomy te powiqzane sq jedynie bardzo slabymi oddzialywaniami van der Waalsa. [Co(CN).Helowce (tabl. 4. 3. ze sq to promienie atomow nie zwiqzanych. 2. ze wzglqdu na to bardzo niskie sq ciepla parowania oraz temperatury topnienia i wrzenia. cyjaniany OCN-.Wiele jonow ujemnych. 5. Tworzy nierozpuszczalne sole z Ag+. tiocyjaniany SCN-. a wszystkie pozostale gazy szlachetne (helowce) majq na swej zewnqtrznej powloce oktet elektronowy.I3 .jest cieczq o pewnych . tellurocyjaniany TeCN-. Tworzy kwas HCN. BrCN i ICN. np.. Br.i [CuCl. Moze tworzyt zwiqzki .6. 5. wykazuje pewne podobienstwo do jon6w halogenkowych. nie wykazujq wiqc tendencji do tworzenia wiqzan. Szczegdlne wlaiciwoici helu. selenocyjaniany SeCN-. Unikalnq wlaiciwoiciq helu jest tworzenie fazy stalej jedynie pod wysokim cihieniem i wystqpowanie w postaci dwoch faz cieklych. Pb2+ i Hg'.21) Tablica 5. ktore wzrastajq w kierunku He 4 Rn.i azydki N. AgCN jest nierozpuszczalny w wodzie.) Wszystkie helowce majq bardzo duze promienie atomowe. Grupa 0 .1. Ich atomy majq zblizone do zera powinowactwo elektronowe i wiqksze energie jonizacji niz inne pierwiastki.. [cu(cN).12 .6.i I.pseudo~miqdzyhalogen~we" ClCN.

napiecie powierzchniowe i iciiliwoib helu 11. jego uzyskiwanie jest wiqc najmniej kosztowne. jego okres polowicznego zaniku wynosi zaledwie 3. 10 000 t. Wystepowanie i zastosowanie helowc6w Gazy: He.8 dnia.6. ze ustaje ich ruch cieplny. do napelniania zarowek elektrycznych. magnezu i glinu. nadprzewodnikow i maserow. W wyniku przemiany He I w He I1 w temp. he1 wykazuje nadprzewodnictwo (tj. . Ne. 2. roczna produkcja Ar w Wielkiej Brytanii wynosi ok.2K nastepuje skokowa zmiana wielu wlaiciwoici fizycznych. uzyskiwania barwnego iwiatla do stosuje sie rowniez inne helowce. Argon i he1 stosuje siq przede wszystkich do wytwarzania atmosfery obojetnej w procesie spawania nierdzewnej stali. ok. Najtrwalszy izotop radonu "'Rn ulega rozpadowi a. He1 stosuje siq do napelniania balonow i sterowcow i jako dodatek do powietrza dla nurkow. Anormalne jest rowniez cieplo wlaiciwe. Argon wystqpuje w powietrzu w najwiekszej iloici.] CAI 5. T a b l i c a 5. Przewodnictwo cieplne helu staje siq 800-krotnie wieksze od przewodnictwa cieplnego miedzi.6. tytanu. . Radon jest promieniotworczy i powstaje w mineralach radu i toru w wyniku rozpadu tych pierwiastkow. oddzialywania miqdzyatomowe sq jednak zbyt slabe.3. Neon jest uzywany do napelniania lamp neonowych wytwarzajqcych iwiatlo pomara~iczowoczerwone. pierwiastek ten badano wiqc tylko metodq wskainikbw promieniotworczych. Kr i Xe wystepujq w iloiciach iladowych w powietrzu. ciecz taka wznosi siq w gore po icianach naczynia. iwietlowek.moll] Temperatura topnienia C"Cl Temperatura wrzenia C"Cl Promienie atomowe ZawartoSC w atmosferze ["/o ob~. Argon jest rowniez uzywany w produkcji tytanu (metody Krolla i ICI). zerowy opor elektryczny). w procesie hodowania krysztalow krzemu i germanu do tranzystorow. Ar. by mogla powstab faza stala.ZwiqzkiW helowcdw Otrzymanie zwiqzkow helowcow wymagalo znacznych wysilkow. Otrzymuje siq je zwykle przez frakcyjnq destylacjq cieklego powietrza.2. 5.wlaiciwoiciach gazu. jego lepkoib jest rowna 1/100 lepkoici gazowego wodoru. Dalsze zastosowania helu to wytwarzanie bardzo niskich temperatur (kriogenika).mol-'1 Cieplo parowania [kJ.. Energia atombw cieklego helu jest tak mala. lamp elektronowych i licznikow Geigera-Miillera.22 Pierwsza energia JonizacJl [kJ.

Ar. Zwiqzki klatratowe Zwiqzki klatratowe (klatraty) helowcow sq dobrze poznane. stanowiqce prawdopodobnie zwiqzki miqdzywqzlowe. RozpuszczalnoiC helowcow w wodzie jest duia i zwiqksza siq ze wzrostem rozmiarow atomu. W tych tzw. Podczas rozpuszczania klatratu zawierajqca wiqzania wodorowe struktura P-hydrochinonu ulega zniszczeniu.4. Podobnie.OH. Wszystkie proby otrzymywania takich zwiqzkow zakonczyly siq niepowodzeniem Zwiqzki uwarunkowane przyciqganiem dipol-dip01 indukowany Atomy helowcow mogq ulegad polimeryzacji pod wplywem czqsteczek o duiym momencie dipolowym i w wyniku tego uzyskiwai wlasny. ze wiqksze atomy sq latwiej polaryzowane przez otaczajqce czqsteczki wody.. W klatratach na 3 czqsteczki hydrochinonu przypada 1 uwiqziona czqsteczka. a helowiec zostaje uwolniony. stosujqc wyladowania elektryczne lub bombardowanie elektronami.He. gaz zostaje uwiqziony w lukach o irednicy ok.. FeHe i FeAr. lecz rowniei przez inne male czqsteczki.6. i Rn(fenol). hydratach helowcow na 6 czqsteczek wody przypada 1 atom gazu.S. Xe(fenol). Kr i Xe. H. indukowany moment dipolowy..Zwiqzki w stanach wzbudzonych IS he1 - stan podstawowy 19'' kJ mol he1 - stan webudzony + El Konieczne tu wysokie energie moina zrealizowak spektroskopowo. BF. ze silny utleniacz . takze pewnych pochodnych fenolu: Kr(fenol).. nie otrzymano zadnych prawdziwych zwiqzkow helowcow (pomijajqc pewne nietrwale czqstki).!I-hydrochinonu. ich atomy sq bowiem zbyt male i mogq wydostad siq z luk. Zwiqzki koordynacyjne Teoretycznie atomy helowcow mogq oddawaC pary elektronowe odpowiednim czqsteczkom akceptorowym.4-dihydroksybenzen) krystalizuje w obecnoici ciqzszych helowcow pod ciinieniem 1 4 M P a . MeCN i CH. np.. Gdy hydrochinon (1. Zaobserwowano powstawanie w rurach wyladowczych bardzo nietrwalych czqstek He. O. HeH+ i HeH2+. He i Ne nie tworza klatratbw. Elektrody metalowe w tych rurach absorbujq helowce tworzqc Pt. np. Chemia ksenonu Az do 1962 r. 4 A w strukturze . (wykazujqcemu niedobor elektronow). Wiedziano. Wiqze siq to prawdopodobnie z faktem. SO. chociaz normalnie nie wszystkie luki sieciowe sq wypehione. Klatraty sa tworzone nie tylko przez helowce: Ar. W klatratach atomy helowca sq uwigzione we wngkach sieci krystalicznej pewnych zwiqzkow. Dotyczy to. by6 moze. 5. Kr i Xe mogq zostaC uwiqzione w lukach sieciowych podczas krzepniqcia wody.szeiciofluorek . He:.

%x~+[P~F.F. jony jodkowe do jodu. [XeF]+[Pt.]- Po tym odkryciu nastqpii szybki rozwoj chemii helowcow. ze wspomniana reakcja jest bardziej zloiona Xe XeCPtF. 4 XeF. sq bialymi substancjami staIymi.23. [XeF]+[PtF. 400°C w zamkniqtym naczyniu niklowym.m01-~. zwiaszcza ksenonu..]-.). i XeF. XeF. W wyniku ogrzewania pod ciinieniem nizsze fluorki reagujq z fluorem tworzqc wyzsze fluorki.prowadzil do wniosku.mol-l. ktore mozna przechowywak przez diugi czas w pojemnikach z niklu lub metalu Monela. Reagujq iloiciowo z wodorem: XeF. . ze PtF. + Ce:"(SO. -+ + 3H2 -+ 2HF + Xe + 2H. i Xe istotnie Iatwo reagujq w temperaturze pokojowej tworzqc czerwonozolty proszek. o otrzymaniu tego zwiqzku. 5. doniosl Bartlett w czerwcu 1962 r. ze ksenon powinien reagowak z PtF.]- + PtF. Fluorki ksenonu sq niezwykle silnymi irodkami utleniajqcymi i fluorujqcymi. Potem okazaIo sie. 4 O.platyny - utlenia tlen Fakt. Eksperymenty wykazaly. Ce1"(S04). a cer(II1) do ceru(1V) XeF. + 4 H F + Xe 6 H F + Xe Fluorki ksenonu utleniajq jony chlorkowe do chloru. rowna 1165 kJ. gdy ogrzewa siq mieszanine tych gaz6w w temp. sublimujqcymi w temperaturze pokojowej.. zaleznie od skladu mieszaniny powstajq rozne produkty Zwiqzki XeF. Wazniejsze otrzymane dotychczas zwiqzki ksenonu zestawiono w tabl. heksafluoroplatynianu(V) ksenonu Xe+[PtF. jest wynoszqcej bardzo zbIizona do energii jonizacji ksenonu (Xe-t Xe'). XeF. 1170kJ. + H. + 2HCI + 2 H F + Xe + C1. (publikacja 59 wykazu literatury na koncu rozdzialu). ze pierwsza energia jonizacji procesu O .. XeF.] + PtF..] + PtF. Ksenon reaguje bezpoirednio z fluorem.

istnieje KrF. ( + VI) piramida kwadratowa (oktaedr z jedn$ PozYcJrl wolna) . I XeCI. Czterofluorek ksenonu XeF. (+VI) 1 tworzy tetramer w fazie stalej F oktaedryczna lekko zdeformowana Trojtlenek ksenonu XeO. Stoplen utlenlenia Temperatura topnienla C"C1 129 Struktura F-Xe-F llnlowa Llczba wolnych Par (+II) 3 lstnleje KrF. I prawdopodobnie XeCl. 1 prawdopodobn~e RnF.Struktury niektorych zwipzkow ksenonu Nazwa Wzor Dwufluorek ksenonu XeF. - (+Iv) 117 2 plaska kwadratowa Szeic~ofluorek ksenonu XeF.

d. XeF. nie ulegajqc zmianie. + 2SF. + Xe + 2SF6 + Pt + Xe + PtF. + 12HF + l f 0 2 Rbwniei XeF. -+ Xe + C6H.T a b l i c a c. czeSC ksenonu pozostaje jednak w roztworze jako trbjtlenek ksenonu XeO. Nazwa Wz6r Struktura Liczba wolnych Par Jon nadksenianowy [Xe0614- ( VIII) + oktaedryczna tetraedryczna Fluorki ksenonu dzialajq fluorujqco na rbzne substancje XeF. +H20 -+ Xe + 2HF + i O . XeF. XeF. pod dzialaniem wody przebiega gwaltownie. + C6H. z uplywem czasu zachodzi jednak powolna hydroliza. rozpuszcza sic. Przebiega ona szybciej w obecnoici alkaliow XeF.F + H F Roina jest sklonnoS6 fluorkow do reagowania z wodq. 3XeF4 + 6 H 2 0 + 2Xe + XeO. Hydroliza XeF. reaguje gwaltownie z wodq. w wodzie lub roztworach kwainych. natomiast w wyniku jego powolnej .

np. + 2Xe0. jest jednak znacznie mniejsza nii odlegloiC van der Waalsa (3. MF.2MF. wytrqcenie nadksenianu sodu mozna wiqc wykorzystat jako wagowq metodq oznaczania sodu.F. + XeOF. .50 A). wyznaczono rentgenograficznie struktury krystaliczne Na. nie ulega jonizacji w roztworze wodnym. cieklego fluorotlenku ksenonu XeOF. 6 H 2 0 i Na. IrF.. + H.35 A)..]+ XeF. substancja lotna i wybuchowa. XeO. + .O Y"' nadksenlanowy 0 Wyodrqbniono szereg nadksenianow litowcow i berylowcow.I . natomiast w roztworze alkalicznym powyiej pH = 10.. powstaje silnie wybuchowy. TaF. XeF..F. RuF. 2XeF. H 2 0 do 0. Nadkseniany sq niezwykle silnymi utleniaczami. i Mn2+do MnO.2 g/l.. [XeF]+[M.5 tworzy jon ksenianowy [HXeO.XeO.-+X e O : + Xe + 0.84 i 2... oraz fluorkami metali przejiciowych NbF.. .F2 XeO. ktore utleniajq HCI do Cl. dziala jako donor jonow fluorkowych i tworzj kompleksy z kowalencyjnymi piqciofluorkami. . [XeF] EMF. reaguje z XeF. XeO. i e jeden atom fluoru tworzy mostek miqdzy Xe i Sb. W kompleksie XeF. -+ XeO. 5. AsF.O -. + 2 X e F 6 + 3XeOF...XeOF. [Xe.2SbF5 (rys. + NaOH sNa+[HXeO.. 8 H 2 0 ... RhF. zachodzqcej pod dzialaniem wilgoci atmosferycznej. Odlegloit Xe .hydrolizy. W wyniku reakcji nadksenianow ze stqionym H2S04powstaje czterotlenek ksenonu XeO. SbF. z krzemionkq lub szklem XeF.F3]+[~F6]Poznano struktury niektorych kompleksow XeF.]ksen~ansodu Kseniany powoli dysproporcjonujq w roztworze do XeV"' i Xe 2HXe04 + 2 0 H . i PtF. rowna 2. + 2H. + 2 H F + SiO? 2XeOF.5 mol/l) wynosi tylko 0. W istocie struktura kompleksu jest poirednia miqdzy strukturq jonowq a calkowicie kowalencyjnq strukturq mostkowq. + SiF. staly XeO. Ten sam produkt powstaje w wyniku reakcji XeF. + 6HF W obecnoici niewielkich iloici wody zachodzi czqiciowa hydroliza prowadzqca do powstania bezbarwnego.]XeO..] - i 2XeF2. MF. XeF. co wskazuje. + 3H20 -t XeO. PF. i XeOF.49) dwie odlegloici Xe-F roiniq siq znacznie (1. Majq one prawdopodobnie struktury XeF2. Wskazuje to na wzor [XeF] [SbF.XeO. OsF. . Kompleksy fluorkdw ksenonu.35 A. w stanie stalym. RozpuszczalnoiC nadksenianu sodu w roztworze NaOH (0..

]- Struktura i wiqzanie w zwiqzkach ksenonu. 1972) F F Szeiciofluorek ksenonu dziala jako donor jonow fluorkowych tworzqc np.Introduction to Modern Inorganic Chemistry". XeF.. jest czqsteczkq liniowq..23. .SbF.49.AsF. tworzy tylko nieliczne kompleksy z PF. XeF. Z RbF (i CsF) zachodzi reakcja XeF.. Struktura XeF. . Struktury bardziej znanych fluorkow.00 A. + RbF -+ Rb+[XeF.. 5. XeF. .XeF. . opierajqc siq na teorii wiqzan walencyjnych. 5.2GeF. moie dzialaC jako akceptor jonow fluorkowych. . XeF. wytlumaczyC w prosty sposob przeniesieniem elektronu z poziomu 5 p ksenonu na poziom 5d. . tlenk6w i oksoanionow ksenonu przedstawiono w tabl. a trzy wolne pary elektronowe zajmujq pozycje ekwatorialne w bipiramidzie trygonalnej. 4SnF. 2nd ed. F Rys.stan podstawowy atom Xe wzbudzony hybrydyzacja sp3d - bipiramida trygonalna Dwa niesparowane elektrony tworzq wiqzania z atomami fluoru. Powstanie tych wiqzan mozna.]rozklada siq W wyniku ogrzewania jon [XeF. AsF. Charakter wiqzan w tych zwiqzkach i tworzqce je orbitale to problem bardzo interesujqcy i kontrowersyjny.F wynoszq 2. BF. . XeF. po czym nastqpuje hybrydyzacja sp3d struktura elektronowa atomu Xe .2SbF5 (wedlug Mackay and Mackay. Atomy tworzq wiqc czqsteczkq liniowq . Intertext. i SbF. kompleksy XeF. w ktorej obydwie odlegloici Xe .GeF. XeF. XeF.

zakladajqca wystqpowanie wiqzab tro~centrow~ch.Orbitale 5d ksenonu sq jednak zbyt duze i majq zbyt wielkq energ% by uczestniczyd w takiej hybrydyzacji. m 0 l . ze atomy silnie elektroujemnt?. co wyrazajq znaki + 1 -) 0 0 @ 0 0 orbltal nlewiqzqcy (orbital 5 p ksenonu me uczestnlczY. W sp0s6b uProszczonY przedstawia to nastqpujqcy schemat: F Xe F orbltal antywlqzqcy (orbitale majq niewkaiciwq ~~lmetrle nakladanla do sic. Nakladanie siq orbitali atomowych jest najlepsze w przypadku liniowej konfiguracji a-omkW. i e w wiqzaniu uczestniczy orbital 5pz ksenonu i orbitale 2pZ dw6ch atomow fluoru. fluoru. g d ~ efekt WlrlzqcY z w jednej poiowle jest znoszony przez efekt antywiqz$cy w drugiej ~olowle) orbltal wlqzqcy (orbitale majq syrnetrie wiaiciwa. ze bardziej zadowalajqca jest interpretacja OParta na teorii orbitali molekularnych. ktki'4 i~t~tnkw e i z n s i'doo t . ElektronY te obsadzajq orbitale molekularne o najnizszej energii. dwa za6 orbital niewiqzqc~. Gdy kontrakcja ta jest dostatecznie duia. 9 6 0 k J . a poniewaz miqdzy energiami orbitall molekularnych istnieje zaleznob6: orbital wiqzqcy < orbital niewlqiqc~ orbital < antywiaiqcy. W rozdziale 2 .np.9 A od Jqdra. Maksimum radialnej funkcji rozkladu ekktronowego dla orbitalu 5d fl atomie ksenonu wystqpuje w odleglo5ci 4. w dotyczqcym udzialu orbitali d w wiqzaniu. dwa elektrony zajmujq orbital wiqzqcy. wystarcza interpretacja oparta na teorii wiqzan walenc~jnych. stwierdzono. a rbinica energii miqd$Y poziomami 5 p i 5d wynosi ok. dla mkhdanla sle) Trzy wyj6clowe orbitale atomowe zawieraly cztery elektrony ( 2 elektron~5pZ ksenonu i PO jednym elektronie 2pz dw6ch atomow fluoru). tworzqc trzy ofbitale molekularne: jeden wiaiqcy. wywolujq znacznq kontrakcjq orbitali d. Wielu chemikow uwaia. jeden niewiqiqcy i jeden antywiqzqcy. Te trzy orbitale atomowe lqczq siq.~ . Zewnqtrzne gonfiguracje elektronowe atom6w sq nastepujqce: Zaloimy.

wystqpuje tu bowiem szeid. wiqzan i jedna wolna para elektronowa lub regularna struktura oktaedryczna w wyniku utworzenia trzech. czy wielkoid. . wykorzystujqc dwa ze swych orbitali p do utworzenia dw6ch trojcentrowych. atom Xe tworzy wiqzania z czterema atomami F. mozna wytlumaczyC przeniesieniem na wyzszy poziom trzech elektronow w Xe i hybrydyzacjq sp3d2. w XeF.orb1tole otomowe otom6w F I I I or b~tole molekularne I I I orb~tal atomowy A I I I I I I I I I Sytuacja jest tu podobna jak w przypadku boranow. struktury XeF.. odpowiada temu kwadratowa struktura plaska Strukture XeF.odpowiadalaby temu zdeformowana struktura oktaedryczna. i energia orbitali 5d ksenonu umoiliwiq taka hybrydyzacj?. Niezwykloid. Mozna rowniez przyjqd. ma kwadratowq strukturq plaskq. wzajemnie prostopadlych orbitali molekularnych. Teoria wiqzan walencyjnych tlumaczy to przeniesieniem na wyzszy poziom dwoch elektronow i hybrydyzacjq sp3d2 5s 5P struktura elektronowa Xe stan wzbudzony \ plqq Y [ n r l / 5d cztery nlesparowane elektrony tworzgce wlgzanla z czterema atomami fluoru . w ktorych wystqpujq trojcentrowe wiqzania B-H-B. natomiast w boranach dwa. XeF. ze w XeF. jest taki sam jak w przypadku XeF. wzajemnie prostopadlych. trojcentrowych orbitali molekularnych.. jednak w wiqzaniu uczestniczq cztery elektrony.hybrydyzacja sp3d2 (struktura oktaedryczna z dwiema pozycjaml zajqtyml przez wolne pary elektronowe) Problem.

. np.. obsadzenie orbitalu d jest bardzo male (1-2%). Uwzgl~dnienie udzialu orbitali d ma istotne znaczenie w przypadku wiqzan n. i e XeF. orbitale d uczestniczq prawdopodobnie w istotnym stopniu w wiqzaniu 0..) 2. w roztworze wodnym 8 Podac dwa sposoby otrzymywanla Et. gazowego AlCl.S i PH. tworzy addukty (takie jak wspomniany juz XeF. Naszklcowad strukturq diboranu I podad dlugoicl wlqzan Jakie szczeg6lne cechy wykazujq wlqzanla w tym zwlqzku? Op~saC jego zastosowan~edo hydroborowanla 6. Ga I In . przybierajqc przejiciowo ksztalt regularny. tworzenia wiqzan i struktury ukladu okresowego pierwiastkow. wskazuje na obecnoik wolnej pary elektronow i potwierdza obecnoid orbitali zhybrydyzowanych. dotyczqce udzialu orbitali d w tworzeniu wiqzan przez pierwiastki blok6w s i p. odkrycie zwiqzkow helowcow wykazalo jednak. 3.BO. takich jak PF. chociaz wystepujq faktycznie.y do nastqpujqcych wnioskow: 1. Fakt. b) Naszk~cowadksztalt jonu BOi. strukturq I zastosowanla tetrahydroboranu (borowodorku) sodu 7 Porownac struktury gazowego BF. ze ulega ona szybkim zmianom w czasie.. nie sq absolutne.AI I opisaC jego zastosowanle ~ a k o katallzatora do pohmeryzacj~ C. W zwiazkach pierwiastkow o malej elektroujemnoici.I trojwartosciowo~c~ pierwlastkow 111 grupy 1 \IrytlumaczyC lstnlenle zwlqzkow dwuwartoSc~owe~o galu. ze biernoid i trwaloik oktetu elektronowego. XeF. 5.polega na tym. uwzglqdnienie tego niewielkiego udzialu znacznie polepsza jednak zgodnoiC obserwowanych i obliczonych wartoici momentow dipolowych i poziomow energetycznych. wiqzania pn-dn w fosforanach i kwasach tlenowych siarki. 3.7. a takze w PF..SbF.). takich jak H. co wiqzalo sie z koncepcjq trwalego oktetu elektronowego. IF. Zadania Grupa I I I 1 Na podstawie polozenia A1 w szeregu naplqclowym ustalld.B. Badania te d0~rowadzi3. reaktywnoici. ulega jonlzacjl w wodzie 1 jak wplywa gllceryna na tq jonlzacjq? 5. (Wszystkie te zwiqzki mozna opisad pomijajqc orbitale d. W zwiqzkach o duzej liczbie koordynacyjnej tworzonych przez pierwiastki o znacznej elektroujemnoici.. Uiredniony w czasie ksztalt wyznaczony rentgenograficznie to zdeformowany oktaedr. Przez wiele lat uwaiano helowce za calkowicie niereaktywne. 0plsaC spos6b otrzymywanla. jeieli powstajq wiqzania trojcentrowe. 1 AlCl. Wspomniane odkrycie zapoczqtkowalo dyskusje i badania teoretyczne (obejmujqce obliczenia z uzyciem duzych komputer6w). Por6wnaC otrzymane produkty z opisanymi w punkcle dotyczqcym tytanu w rozdz 6 9 Oplsac procesy otrzymywania boru 1 glinu 10 Oplsac sposob otrzymywania 1 struktury dwuhaIogenk6w B.. SF. np GaCl.I podac jego przyczynq 4. czy bqdzie on odporny na dzialanle wody Dlaczego A1 jest odporny na dzlalanle powietrza I wody? 2 Podad przyczyny jedno. Koncepcja ta bardzo ulatwila zrozumienie budowy atomu. struktura oscyluje jednak. a) Jakle wlaiciwoic~boraksu decydujq o zastosowaniu go jako plerwotnej substancji podstawowej (wzorca) w anallzie miareczkowej? Podac przyklady odpowiednich rownali.. Dlaczego H.

natomiast czqsteczka s ~ a r k. jaki sposob zmlenlajq S I wlasc~wosc~ w ~ fizyczne 1 chemiczne w kierunku od gory ku dolow1 grupy ukladu okresowego 18 Naszkicowac struktury szesclu roznych typow krzem~anoworaz podac nazwq I wzor jednego przedstawiclela kazdego typu 19 Opisac dwle przemyslowe metody produkcji chloros~lanowpodstaw~onychgrupaml alkilowymi Jak rozdz~ela SIC produkty reakcjl I w jaki sposob mozna otrzymac z nich pol~mery o roznych wlasc~wosc~ach~ Grupa V 20 Op~erajqc ~ q teorli o r b ~ t amolekularnych oplsac wlqzanie w N. b) podtlenek azotu I amidek sodu. b) NH. Ge. dlaczego d~ament grafit rozniq SIC gqstosclq 1 przewodn~ctwemelektrycznym 1 b) Dlaczego mozl~we lstnlen~e jest dwoch lub wlqkszej liczby odm~an alotropowych pierwlastka. 1 podac 30 Opisac warunk~. d) CuSO. mlmo ze jedna z n ~ c hma mniejszq energlq.. HNO.. ze wystepowanie tego wlqzania tlumaczy nlektore roznice we wlasc~wosc~ach azotu 1 fosforu 29 Porownac struktury tlenkow I slarczkow fosforu substancjaml.). I NI.w ktorych zachodzq reakcje m~qdzywym~enlonym~ produkty tych reakcji a) mledz 1 kwas azotowy.O. natom~astNCl. c) wqgllk wapnla I azot. oraz m~edzywlasciwosc~ami chem~cz16 Podac przyczyny roznlc miqdzy strukturam~ nyml CCI. e) amon~akI zakwaszony roztwor podchlorynu sodu. 2 H 2 0 I f) NaN. sq wybuchowe? 26 J a k ~ esq glowne skladnik~nawozow? 27 Podac sposob otrzymywanla NH. Wyjasn~croznlce 13 Porownac struktury tr~metyloamlny1 tr~s~llloaminy podac roznlce I 14 a) Wytlumaczyc. C) Jon nadtlenkowy 0: 34 Jakle sq glowne zrodla siarkr? J a k ~ esq jej najpospolitsze odm~anyalotropowe? 35 Dlaczego czqsteczka tlenu ma wzor O.wzor S. I SiCI. I SIO. jest wlqc uprzywilejowana termodynam~cznle? 15 Podac zalety I ogranlczenia stosowania CO jako reduktora w procesach otrzymywanla metal1 z ich tlenkow CO. 22 W jakl sposob otrzymuje siq azot 1 fosfor w przemysle? 23 Nap~sacrownania obrazujqce wplyw ogrzewanla na a) NaNO.? ~ . W jakl sposob zw~qksza stqzenie slq HNO. f) kwas azotawy I jony jodkowe 31 Podac zastosowanla fosforanow w anahz~echemlcznej i w przemysle 32 Porownac struktury I wlasc~wosc~ fosforanow.? 25 Dlaczego NF. 5H. Sn I Pb okresl~c...Grupa I V 11 Na jak~chstopn~ach utlen~en~a wystqpujq najczqsclej wqgiel I cyna? Jaka jest przyczyna roznlcy mqdzy n ~ r n ~ ? 12 Podac dwa sposoby otrzymywania monos~lanuI porownac jego wlasc~wosc~ chemiczne z wlasclwosc1aml CH. krzem~anow1 oksoboranow Grupa V I 33 Opierajqc slq na teorll orbital1 molekularnych oplsac wlqzanie w kazdej z nastqpujqcych czqstek oraz podac rzqd wlqzanla I wlasciwosc~magnetyczne (paramagnetyzm I d~amagnetyzm)w kazdym przypadku a) O.OH 1 jedno z giownych zastosowan tego zwiqzku 28 Wytlumaczyc pojqcle wiqzanla pn-dz w tlenkach I kwasach tlenowych fosforu Wykazac na chemlcznych przykladach. d) jony cyjankowe I siarczan miedz~. 1 NO J a k jest rzqd wlqzan~a s na l~ ~ w kazdym przypadku? 21 Wytlumaczyc.. 17 Na przykladzie pierwiastkow C. b) Jon ponadtlenkowy 0 2 . e) Cu(NO. natomlast fosfor ma wzor P.H. c) mieszanlnq NH... jest trwaly.NO. 24 Op~sac przemyslowe metody produkcj~ NH. SI. dlaczego czqsteczk~azotu majq wzor N. I N.Cl I NaNO.

. I I.SO. b) Dlaczego kqt m~cdzywlqzanlaml w OF. I Na.O.. HIO. jakie jest jej znaczen~e dla czlow~eka? 37 Dlaczego H.S. H2S208.S. IF.The Typical Elements". 1968 7 A G Massey.. IF.8. Advan Inorg Radlochem.Polyhedral Boranes".. dluzsze nlz w OF. Wlley. I 1. 10. P Thornton. 1967 of s 6 E L Muettertles.. Q Rev Chem Soc. bromu I jodu? Gdz~ewystqpujq I w jakl sposob otrzymuje slq z nlch pierw~astk~? 42 Podac rownanla reakcjl otrzymywanla kwasow fluorowcowodorowych HF.0. XeF.Boranes In Inorgan~cChem~stry". b) W jakl sposob mozna otrzymac te zwlqzk~z Xe? c) Podac rownanla reakcji tych trzech zw~qzkowz wodq 48 W jakl sposob Bartlett ~nterpretowal reakcje mlqdzy Xe I PtF.Odkryae zw~qzkowhelowcow stworzylo w pewnym sensle wlecej problemow. SO.. zaznaczajqc polozen~awolnych par elektronowych CIF. Wlley. ..? d) Opisac sposob otrzymywanla I zastosowanie analltyczne I.O. Metal borides. H.. O. ICI. uzytq aparaturc I kon~eczne srodk~ ostroznoscl Czy fluor jest szeroko stosowany jako substrat reakcjl? 41 J a k ~ esole sq glownym~zrodlam~chloru. 44 a) Podac nazwy czterech roznych typow kwasow tlenowych chlorowcow I podac wzor jednego z kwasow kazdego typu lub odpowladajqcej mu so11 b) Opisac metody otrzymywanla nastepujqcych zw~qzkow podac jedno zastosowanle kazdego I z n ~ c h NaOCI. 46 Wym~en~c roznlce chemiczne mlqdzy fluorem a lnnyml flu or ow cam^ I podac przyczyny tych roznlc Grupa 0 47 a) Naszklcowac struktury XeF. natomlast wlqzan~e0-0 w 0 2 F 2 jest krotsze nlz w H20. . R V Pansh.SO. .. HBr I HI w roztworze wodnym Dlaczego H F jest w wodzle slabym kwasem w porownanlu z HI? 43 a) Naszk~cowacstruktury OF. Literatura uzupdniajqca 1 A G Massey. W H Knoth.. jest lnny nlz w C1.CarboranesW. H. I jak lnterpretuje slg jq obecn~e? 49 .O I H. wlasc~wosc~ strukturq SO. 39 Na czym powlnna oplerac SIC klasyfikacja tlenkow? Grupa VII 40 Op~sac metode produkcj~ fluoru.. 20 441 (1966) . 1972 4 R N Gnmes.F.uwzglqdnlajqc w szczegolnosc~problem trwalosc~zamkn~e tej powloki elektronowej 1 udzlalu o r b ~ t a ld w w~qzan~ach ~ tworzonych przez p~erw~astkl blokou SIP 5. The hal~desof boron. 1972 2 T Moeller.. I. .S majq rozne kqty m~edzywlqzanlaml I rozne temperatury wrzen~a? 38 Op~sacmetody otrzymywanla..0? c) Dlaczego wlqzama 0-F sq w O..Inorganic Chemistry". C1. Pengun. 1 (1967) 8 N N Greenwood.The Chem~stry Boron and ~ t Compounds".O. I Na.F. 45 a) Podac wzory jedenastu zw~qzkowm~edzyhalogenowych b) Naszkicowac ksztalty nastqpujqcych czqsteczek I jonow. . 1952 Grupa I I I 3 H C Brown....O. Dekker. 1971 5 E L Muetterties (Ed~tor). NaCIO..36 Jak otrzymuje SIC ozon? Jaka jest struktura czqsteczk~ ozonu I jakle sq jego glowne zastosowania? W gornej czqsc~ atmosfery wystqpuje warstwa ozonowa. NaCIO. Chapter 3.Academ~cPress. Cornell Unlvers~ty Press. BrF.. nlz ~ c h rozw~qzalo"Przedyskutowac to twierdzen~e... HCl. I XeF.

Vol 111 (supplement 111). Elsevler. 10. 23. N and 0 groups. 208 (1970) . 1968 21 C B Colburn (Edltor).. Chem Brit .. Intersc~ence.. . 665 (1967) 31 L Koldltz. 325 (1969). 1973 13 D W Breck. Q Rev Chem Soc. 5. The stereochemlstry of group VI elements. 348 (1959). s 135-142). Academlc Press. 138 (1965). 31 (1965) Compounds". . K Wade. 1973 42 R Rahman.Inorganic Sulphur Chemlstry". 407 (1956) 41 H J Emeleus. R Inst Chem Monograph. S Safe. 277 (1966) 26 W P Grlffiths. Intersc~ence. Benjamin. Elsevler (Vol 1. 498 (1970) 24 F A Cotton. 1964 19 G W A Fowles. The Chem~stryof N.The Inorganlc Chemlstry of Nltrogen. . Organometall~cnltrosyls. . 4. (1960) 29 C B Colburn. 2..Molecular Sleves". 1968 16 E Thllo. 18. J Lewls. .The Structural Chemlstry of Phosphorus".Actwe Nltrogen". Chem Rev. Q Rev Chem Soc. The chemlstry of galhum.Routledge and Kegan Paul. Advan Inorg Radiochem. Longmans... Advan Fluorine Chem. Elsevler.Advanced Inorganlc Chemlstry". 1. Q Rev Chem Soc. 3. 7 . Academlc Press. 3. Chapter 9 Sll~cones). . Sb and BI. Wlley.Modern Aspects of Inorganlc Chemlstry".Organos~l~con Compounds".. 1960 of Chemlstry 15 G E Coates. Halides of P.9 N N Greenwood. Aduan Inorg Chem Radlochem. 1966 and Vol 2. A G Sharpe. Q Rev Chem Soc. A Taylor. 211 (1968) 27 P Gray.O. 4. Slllcones. 1973 14 C Eaborn. 24. Advan Inorg Chem Radiochem.. 1968 40 S C Abrahams. 33 (1960). Nltrogen habdes. Progr Inorg Chem. Q Rev Chem Soc. . . Q Rev Chem Soc. 16 (1962) 20 A A Wrlght. VIb. 3rd ed. P Powell. Aduan Fluorine Chem. 336 (1966) 30 J K Ruff. 15. 1968 Grupa V 18 W L Jolly. 9. The chemlstry of the nltrosyl group.Pr~nclples Organometall~c (punkt o slhkonach. F G A Stone.Phosphorus and ~ t s 37 . The chemlstry of transltlon metal carbonyls. Denvat~vesof the nltrogen fluorides. 1974 Grupa VI 39 G Nlckless (Edltor). Modern Aspects of Inorganlc Chemlstry. Elsevler. .. (1958) 28 C C Addlson. R lnst Chem Monograph. 1971 Grupa I V 11 R M Barrer.. s 713 (Nltrosyls) 25 B G F Johnson. 5. C A Wlnkler. Phosphorus group hahdes. 24.. Nltrlc oxlde compounds of transltlon metals. As.. . J A McCleverty. Progr Inorg Chem. Q Rev Chem Soc. A G Sharpe. 1972 35 R Schmutzler. 1 (1965) 32 J W George. Butterworth.The stereochemlstry of polysulph~des.Routledge and Kegan Paul. 1971 38 D E Corbrldge. Advan Organomet Chem. 173 (1961) 33 N L Paddock.The Chem~stryof Thallium". 2. 168 (1964) 34 H R Alcock. 1. . Advan Inorg Chem Radiochem.. The halldes and oxyhalldes of the elements of group Vb. 4th ed (Chapter 10 Slllcates. 67.Chemistry and Technology of Slhcones"... 7 . Use of Non-Aqueous Solvents In Inorganlc Chemlstry. Endeavour. 239 (1949) 12 H J Emeleus. Fluorides of phosphorus. M L H Green. . D Nlcholls. 115 (1955) 23 E W Abel. Slhcates. 24. 92 (1963).. Q Rev Chem Soc. . Q Rev Chem Soc . 1958 36 J R Van Wazer. Inorganlc react~onsIn llquld ammonla. 91 (1963) 10 A G Lee. 1973) 22 C C Addlson.. 16.1972. The chem~stryof transltlon metal carbonyls.Phosphorus-Nltrogen Compounds".Mellor's Comprehensive Treat~seon Inorganlc and Theoretical Chemlstry". H T Searle. Phosphonltnllc hahdes. Academlc Press. G Wllklnson. 1 (1962) 17 W Noll. 7 . . Methuen. . 4th ed (Chapter 12 Peroxides and Peroxy Ac~ds).Developments In Inorganlc Nltrogen Chemlstry". 2.

The Oxidation States of the Elements and T h e ~ rPotentials In Aqueous Solution". ye and Po".. 1963 54 H H Claassen. 164. Vols 1-7. Q Rev Chem Soc. Val 1. Advan Inorg Chem Radlochent. 1959 Grupa V I I 46 H J Emeleus. . 25. 628 (1974) 59 N Bartlett (oryginalny komunikat o otrzymanlu heksafluoroplatynlanu ksenonu). 468 52 H J Emeleus.43 K W Bagnali. 51. Quinol clathrate compounds. 19661973 48 M Schmelsser. 240 (1949).. 5. Prent~ceHall... Noble Gas Compounds... f am6 YP-%WI p ~ d1~a!7. Methuen.The Chemlstry of Se.The Chemistry of the ~ o b l e 58 G J Moody. 1966 44 H G Heal. . Sulphur nltrogen compounds. 4th ed (Chapter 13 C~rnp~xn&s No'oke Gase. Elsevler. Advan Fl~PrlneChem. M J Morton. 1962. 42 (1963) 49 E H Wlebenga. 298. 1969 47 J C Tatlow et al (Editors).Xoit!eh~e.Gmelins Handbuch der anorganischen dhemle" (glowny suplement do 8 wyd ). . E E Havlnga... J Chem Soc. 133 (1961) 50 R J Glllesp~e. o the. 1970 56 J H Holloway.Noble Gas c ~ r n ~ o u n d s " . Unlverslty of Chicago Press. 300.Noble Gas Chemistry". Oxldes and oxyfluorldes of the halogens. IJ~. Elsevier. 55 . 15. Advan Inorg Chem Radlochem..Modern Aspects of Inorganic Chemistry". Nature. 1968 Gases". 1950.. 3. K H E ~ O S W Structures of interhalogens and polyhalldes. Advan h o r g Radlochem . A G Sharpe. 53 H H Hyman (Ed~tor).The Noble Gases". 218 . 375 (1972) 45 W M Latimer.The Chemlstry of Fluorine and its Compounds". . . .. Academic Press. 2nd e d . 553 (1971) Grupa 0 51 H M Powell.. K Brandle. A decade of xenon chemlstry. Halogen and interhalogen cations. ~ ~ a t 1966 h . .22 ~ . 1971 57 N Bartlett. Proc Chem SOC. J Chem Educ.

Pierwiastki przejiciowe tworzq trzy pelne szeregi obejmujqce po dziesiqk pierwiastkow i niekompletny czwarty szereg. czyli pierwiastkow bloku d. ktory zostanie omowiony w rozdz. tworzqcych z reguly zwiqzki jonowe. Pierwiastki grupy cynku. pierwiastki te majq wiele wspolnych wlaiciwoici fizycznych . 6. majqce we wszystkich swych zwiqzkach konfiguracjq d l 0 . W atomach pierwiastkow bloku d przedostatnia powloka elektronowa zostaje rozbudowana od oimiu do osiemnastu elektronow przez przylqczanie elektronow d .P I E R W I A S T K I BLOKU d (TABL. 7. ze zajmujq one w ukladzie okresowym poloienie poirednie miqdzy pierwiastkami bloku s a pierwiastkami bloku p.1) T a b l i c a 6. sq nieco odmienne od pozostalych pierwiastkow. pierwiastki bloku d majq z reguly niecalkowicie zapelniony poziom d. poSwiqconym pierwiastkom bloku J: Poniewaz rozbudowywana jest przedostatnia powloka elektronowa pierwiastkow przejiciowych. tworzqcych na ogol zwiqzki kowalencyjne. a ich wlaiciwoici sq poirednie miqdzy wlaiciwoiciami bardzo reaktywnych pierwiastkow metalicznych bloku s. wiqze siq z faktem.1 N aktyn Nazwa pierwiastkow przejiciowych. a wlaiciwoiciami pierwiastkow bloku p.

2 Wplyw kontrakcji lantanowcowej na promienie jonowe (w A) 14 lantanowcbw lantanem a hafnem znajduje siq 14 lantanowcow. 7. a te z kolei mniej skutecznie niz elektrony s).1).1. Tendencja taka wystqpuje zar6wno w przypadku promieni kowalencyjnych (tabl. 6. w pobliiu konca szeregu jednak promien nieco wzrasta.2 A przy przejiciu od pierwszego pierwiastka do drugiego. jak i promieni jonowych (tabl. 3. Pierwiastki przejiciowe mozna podzielib na pionowe grupy obejmujqce trzy. Poniewaz drugi i trzeci pierwiastek grupy majq zbliione promienie. To zmniejszanie siq promieni atomowych wywolane przez kontrakcjq lantanowcowq niemal dokladnie kompensuje normalny wzrost rozmiarow w kierunku od gory ku dolowi grupy. omowiono ja w rozdz. a nawet mniejszy od niego. 3. w ktorych wypehiana jest powloka elektronowa 4J: Nastqpuje stopniowe zmniejszanie siq rozmiarow atomow lantanowcow w kierunku od ceru do lutetu. 6. W tym samym kierunku wzrasta ladunek jqdra i liczba elektronow orbitalnych. Sq plastyczne i tworzq stopy z innymi metalami. ladunek jqdra przyciqga wiqc silniej zewnqtrzne elektrony i nastqpuje kontrakcja rozmiarow atomu. . Rozmiary atom6w Prornjenie kowalencyjne pierwiastk6w przejiciowych malejq w kierunku od lewej do prawej strony szeregow (tabl. Miqdzy Tabl~ca 6. energie solwatacji i jonizacji: roznice wlaiciwoici pierwszego i drugiego pierwiastka grupy sq w zwiqzku z tym wigksze niz r6znice miqdzy pierwiastkiem drugim a trzecim. W pierwszej grupie pierwiastkow bloku d wystqpuje oczekiwany wzrost promienia atomowego w kierunku Sc 4 Y La. istotnq role odgrywa tu rowniez fakt.1-0.2). Elektrony orbitalne niecalkowicie ekranujq ladunek jqdra (elektrony d ekranujq mniej skutecznie niz elektrony p. nie zai do powloki zewnqtrznej. zblizone sq rowniez ich energie sieciowe.1. W kierunku od gory ku dolowi dowolnej grupy glownej pierwiastk6w blok6w s i p rozmiary atomow wzrastajq w wyniku pojawiania siq dodatkowych powlok elektronowych. zwane kontrakcjq lantanowcowq. ze elektrony orbitalne sq przylqczane do przedostatniej powloki elektronowej d.1). Jednq z przyczyn tego omowiono poprzednio. Wszystkie pierwiastki przejiciowe sq metalami. a niekiedy cztery pierwiastki. Atomy pierwiastkow przejkciowych sq mniejsze niz atomy litowcow w tym samym poziomyrn szeregu lub okresie. kt6re majq podobne struktury elektronowe. natomiast promien trzeciego pierwiastka jest niekiedy praktycznie rowny promieniowi drugiego pierwiastka. w nastqpnych grupach nastqpuje wzrost o 0. Efekty kontrakcji lantanowcowej stopniowo zanikajq przy zblizaniu siq do prawej strony bloku d.i chemicznych. dobrymi przewodnikami elektrycznoici i ciepla.

Li topi siq w temp. od 541 kJ.mol-I dla rtqci. a Cs w temp. Mniejsze atomy majq wyisze energie solwatacji. Charakterystyczna dla platyny i zlota biernoit (szlachetnoSC) chemiczna jest kompensowana przez ich wiqksze energie solwatacji. 6. GqstoSci metali przejiciowych sq w zwiqzku z tym duie. a zwiqzki na wyiszych stopniach utlenienia . topiqcych sip w temperaturach odpowiednio 920 i 961°C.Objqtoici atomowe pierwiastkow przejiciowych sq mniejsze niz objqtoici atomowe litowcow i berylowcow. kt6ry silniej przyciqga elektrony.1. Jedynie gqstoici Sc (3. przyczynq tego jest zapelnienie wewnptrznych orbitali i zwiqkszenie ladunku jqdra. 3. co jest porownywalne z odpowiednimi wartoiciami dla litu i wqgla. zwiqzki na nizszych stopniach utlenienia sq jonowe. Barwa jest zwiqzana z moiliwoiciq przenoszenia elektronow na wyzsze poziomy energetyczne.5 g/cm3) sq mniejsze nii 5 g/cm3. Tendencja do tworzenia zwiqzkow jonowych maleje ze wzrostem rozmiarow atomow. Potrzebnej do tego energii do'karcza absorpcja Bwiatla o odpowiedniej dlugoici fali. Ze wzrostem liczby atomowej pierwiastkow przejiciowych maleje reaktywnoid.1. 29°C.6. wszystkie pozostale pierwiastki przejiciowe topiq siq w temperaturach wyzszych nii 1000°C. ktore sq prawie zawsze biale. Opr6cz tych pierwiastkow oraz La i Ag. Wskazuje to. w odroznieniu od zwiqzkow pierwiastkow blokow s i p. Sprzyjajq temu duze ciepla sublimacji. zwiqksza siq wipc szlachetnoSC tych pierwiastkow. zaleznie od warunkow.kowalencyjne. 181°C. duie energie jonizacji oraz male ciepla solwatacji. ze pierwiastki przejiciowe sq mniej dodatnie niz litowce i berylowce i mogq. 6. . Cd i Hg ze wzglqdu na zapelnienie odpowiedniej powloki d.mol-I dla lantanu do 1007 kJ. tworzyC wiqzania jonowe lub kowalencyjne.5. Wyjqtki stanowiq tu Zn. Duze ciepla sublimacji wiqiq siq z wysokimi temperaturami topnienia.1. Energie jonizacji LatwoSC oderwania elektronu od atomu metalu przejiciowego (tj. Wystqpuje tu wyrazna r6inica w porownaniu z pierwiastkami bloku s. np. WartoSci pierwszej energii jonizacji (tabl. 6.2) zmieniajq siq w szerokim zakresie. Temperatury topnienia i wrzenia Temperatury topnienia i wrzenia pierwiastkow przejiciowych (patrz uzupelnienie 11) sq na ogol bardzo wysokie. jego energia jonizacji) jest poirednia miqdzy odpowiednimi wartoiciami dla pierwiastkow blok6w s i p.O g/cm3) oraz Y i Ti (4.3. Barwa Jonowe i kowalencyjne zwiqzki pierwiastkow przejiciowych sq zwykle wyrainie zabarwione. Ogolnie.

moiliwe jest przenoszenie elektronow z jednego poziomu d na inny poziom d. gdzie n oznacza liczbq niesparowanych elektronow. W przypadku pierwiastkow blok6w s i p nie sq moiliwe przejicia d-d. 10 dotyczqcym widm. w ktorych wszystkie elektrony sq sparowane. absorbujqca substancja (np. a takze orbitalnego momentu pqdu. ma wartoiC $4. Zewnqtrzne pole magnetyczne indukuje niewielki moment magnetyczny.1). moze dostarczyC waznych informacji o liczbie obecnych w atomie niesparowanych elektronow i zajmowanych przez nie orbitali. Substancje.1. noszq nazwq diamagnetycznych. w tym przypadku nie obserwuje siq barwy. ze Fe. Moment magnetyczny. co wiqze siq z obecnoiciq w atomie niesparowanych elektronow. WlaSciwoSci magnetyczne Wiele zwiqzkow pierwiastkow przejiciowych wykazuje wlaiciwoici magnetyczne.7. n. gdyz w Zn2+ poziom ten jest zapelniony.. Niesparowany elektron wytwarza pole magnetyczne. kt6ry mozna zmierzyC za pomocq wagi magnetycznej (wagi Gouya). w przypadku pierwiastkow przejiciowych. W przypadku tych zwiqzkow nie jest mozliwe wzbudzanie elektronow w obrqbie poziomu d. natomiast w Ti4+ poziom d jest pusty. ZnSO. a energia przeniesienia elektronu s lub p na wyzszy poziom energetyczny jest znacznie wiqksza i moze odpowiadak promieniowaniu nadfioletowemu.) Spinowa liczba kwantowa elektronu m. kt6ry jest skierowany przeciwnie niz zewnqtrzne pole magnetyczne. Co i Ni sq rowniez ferromagnetyczne. w niektorych przypadkach umozliwia to ustalenie budowy czqsteczki lub kompleksu. wskutek istnienia jego spinu. 6.sumq pobocznych liczb kwantowych. 6. materialy paramagnetyczne przyciqgajq linie sil i ich ciqzar wzrasta. Nalezy zaznaczyk. np. i TiO. gdyz probka jest wciqgana w szczelinq miedzy biegunami magnesu (rys. Cieiar probki wyznaczony w sposob normalny rozni siq od ciqiaru zmierzonego w obecnoici silnego pola magnetycznego. a L . . Odpowiada temu doiC mala roznica energii i absorpcja iwiatla w zakresie widzialnym. Moment magnetyczny mozna obliczyC na podstawie zmiany ciqzaru. stqd S = m. (Patrz sprzezenie orbitalnych momentow pqdu i sprzezenie spinow w rozdz. zwlaszcza niebieskq. Materialy diamagnetyczne nie zawierajq niesparowanych elektronow i majq zerowy moment magnetyczny. Cu2+) ma wiqc barwq niebieskq.Nie wszystkie orbitale d majq jednakowq energiq. materialy diamagnetyczne odpychaja wiqc linie sil i ich ciqzar nieco maleje. gdy zwiqzek zawiera jeden lub wiecej niesparowanych elektronow. sq biale. Ogolne rownanie na momenty magnetyczne jonbw pierwszego szeregu metali przejiciowych ma postaC ~ S + L = J~s(s+I)+L(L+ 1 ) W rbwnaniu tym S oznacza sum? spinowych liczb kwantowych. Paramagnetyzm wystqpuje wowczas. czyli mogq by6 trwale namagnesowane. Przeciwnie. ktore majq czqiciowo zapelnionq powlokq elektronowq d. W przypadku absorpcji iwiatla czerwonego iwiatlo przepuszczone zawiera pozostale barwy widma. Niektore zwiqzki metali przejiciowych.

Omowiono to w rozdz.83 MB. ze irodlem obserwowanego momentu magnetycznego-sq tylko niesparowane spiny. p = 2. Wzor ten ma postaC przy czym . Gdy podstawi siq L = 0. otrzymana ze sprzqienia Russella-Saundersa liczb kwantowych L i S.87 MB. i n = 4. p = 1. p = 4. w ktbrych niesparowane elektrony zajmujq orbitale 4f.wogo onal~tyczno bez ~edne) S~Olkl 5 ? Rys. ruch orbitalny nie zostaje wygaszony i stosuje siq wzor bardziej zlozony. Schemat w a a magnetycznej Gouya W wielu zwiqzkach. dotyczqcym widm. Wystqpuje w nim liczba kwantowa J . n = 2. n = 3. r6wnanie na moment magnetyczny przybierze postaC Rownanie wiqzqce moment magnetyczny (mierzony w magnetonach Bohra. MB) z liczbq niesparowanych elektronow n ma postak Gdy wiqc n = 1. W przypadku lantanowcow. udzial orbitalny jest wygaszony przez pola elektryczne otaczajqcych atomow i mozna w przyblizeniu przyjqC. takze w zwiqzkach pierwiastkow przejiciowych pierwszego szeregu. 10. p = 3.90 MB. a takze niektorych pierwiastkbw przejSciowych drugiego i trzeciego szeregu.73 MB. 6 1.

Cu2+ i CU+. fosfor . Wiqze siq to prawdopodobnie f z faktem. WlaSciwoSci katalityczne Liczne metale przejiciowe i ich zwiqzki wykazujq wlaiciwoici katalityczne.). w innych przypadkach reakcja moze przebiegad na powierzchni tych metali. Pt/Rh (utlenianie NH. Pd (uwodornianie np. V. Pt (uzywana dawniej w procesie SO. Pt/PtO (katalizator Adamsa stosowany w procesach redukcji). lepiej jest stosowaC pojqcie stopnia utlenienia.1. fenolu do cykloheksanonu). charakteryzujqce siq zmiennq wartoiciowoiciq. N3-.).1 + 8 = + VII.na stopniach +IV i +II. i H. (odczynnik Fentona utleniajqcy alkohole do aldehydow). Stopien utlenienia moina zdefiniowak jako ladunek. TICI. gdy wszystkie pozostale atomy zwiqzku zostaly usuniqte w postaci jonow. Zmiennq wartoiciowoiC wykazujq niekiedy pierwiastki bloku p.ZgodnoiC miqdzy obserwowanymi i obliczonymi momentami magnetycznymi tr6jwartoiciowych lantanowcow jest bardzo dobra.i H + . w produkcji heksametylenodiaminy). Fe3+ i Fe2+. 6. np. i TICI. -+ SO.O. cyna . przy czym poszczeg6lne wartoiciowoici danego pierwiastka roiniq siq o jednostkq.). np. (katalizator Zieglera-Natty.. na atomie manganu pozostanie wiqc ladunek . 16 publikacji 1 z wykazu literatury na koncu rozdzialu. Inaczej jest w przypadku pierwiastkow bloku s. i pierwiastk6w bloku p. W niektorych przypadkach metale przejiciowe. i PCI. Jako najpospolitsze przyklady mozna tu wymienii FeSO. mozna wyznaczyd w sposob nastqpujqcy: usuwamy jon K + (pozostawiajqc jeden ladunek ujemny) i usuwamy cztery jony 0'. przy czym kolejne wartoiciowoici pierwiastka rozniq siq tu zawsze o dwa. przyczyna tego zjawiska jest inna niz w przypadku pierwiastkow przejiciowych. Jednq z najbardziej uderzajqcych wlaiciwoici pierwiastkow przejiciowych jest zmiennoii ich wartoiciowoici. Pojqciem stopnia utlenienia moina poslugiwaC sic zarowno w przypadku zwiqzkow jonowych.. Wiqcej szczegol6w podano w rozdz. (SO. i e elektrony 4 sq bardzo efektywnie ekranowane od wplywow otoczenia przez zewnqtrzne powloki elektronow s i p. Tak wiqc tal wystqpuje na stopniach utlenienia +I11 i +I.SiCl. w produkcji silikonbw]. np. ktorych wartoiciowoiC jest r6wna numerowi grupy. kt6ry pozostaje na atomie centralnym.). Nalezy podkreilii. np. 0'-. ze stopien . mogq tworzyC nietrwale zwiqzki poirednie.8. Cl. typ wiqzania jest w tym przypadku nieistotny.(pozostawiajqc osiem ladunkow dodatnich). Fe/Mo (otrzymywanie NH.na stopniach +V i + 111. Ni (nikiel Raneya stosowany w licznych procesach redukcji. Cu [otrzymywanie (CH. -+SO. WartoSciowoici nielicznych pierwiastkow zmieniajq siq w szerokim zakresie. Stopien utlenienia Mn w KMnO. PC].O. do NO). stosowany do otrzymywania polietylenu). Zamiast m6wiC o wartoiciowoici. Cu/V (utlenianie mieszanin cykloheksanol/cykloheksanon do kwasu adypinowego w procesie produkcji nylonu 66). i SnCl. ktorych wartoiciowoiC jest rbwna numerowi grupy lub wynosi osiem minus numer grupy. TiC1. jak i kowalencyjnych. SnC1.

+ + . przez wykorzystanie r6inych liczb elektronow d chrom moie osiqgnqd. i na stopniu utlenienia +HI. Mn7+ nie istnieje. +IV. i TiCl. 6. nastqpnych pierwiastkbw przejiciowych zachowa tq konfiguracjq. gdy wiqzanie jest utworzone przez dwa elektrony s i jeden elektron d. +III. T a b l i c a 6. + IV i + V. i +IV w przypadku wykorzystania w wiqzaniu dwoch elektronow s i dwoch elektronow d. Na najwyzszych stopniach utlenienia tych pierwiastow wszystkie elektrony s i d uczestniczq w wiqzaniach. dysocjuje na jony K + i MnO. W przypadku chromu. chociai bowiem TI+ i TI3+ istniejq.utlenienia nie musi byd. rowny ladunkowi jonu. skand moze wystqpowad. +III. +IV. pierwiastek poprzedzajqcy pierwszy szereg pierwiastow przejiciowych. w zwiqzku z tym sq zbliione do wiaiciwoici pierwiastkow grup giownych na tych samych stopniach utlenienia.i CrOi. gdy wiqzanie jest utworzone przez dwa elekrony s i jeden elektron d.. konfiguracji wzrasta bowiem. na stopniu utlenienia +II.- dlsz d2s2 d3s2 & . stopnie utlenienia +II. gdy w wiqzaniu uczestniczq obydwa elektrony s. Wyjqtki stanowiq chrom i miedi. w przypadku ktorych jeden z elektronow s przechodzi do powloki d. Na przyklad SO:. Wapn. i e dziesiqd. V i +VI. + 111. gdyi KMnO. wanad wykazuje stopnie utlenienia: 11. Tytan wystqpuje na stopniach utlenienia: +II. +VI i +VII. +V. gdy orbitale d sq wypelnione calkowicie lub w polowie (tabl. W przypadku piqciu pierwszych pierwiastkow przejiciowych wystqpuje pelna korelacja miqdzy strukturq elektronowq a minimalnym i maksymalnym stopniem utlenienia w prostych zwiqzkach. gdy w wiqzaniu uczestniczq obydwa elektrony s.3. ma strukturq elektronowq Moina oczekiwad. Stopnie utlenienia pierwiastkow przejiciowych moina powiqzak z ich strukturq elektronowq.. wykorzystaniu w wiqzaniu pojedynczego elektronu s odpowiada stopien utlenienia + I .3 - - - - p p p p - Struktura elektronowa -. 6.sq izostrukturalne.3). podobnie jak SiC1.. $ I d5s2 d6sZ d7sZ d S s 2 &&d1Osz d5s1 dl's1 - Stopnie utlenienia I1 I11 I1 I11 IV I1 I11 IV I I1 I11 IV I1 I11 IV I1 I11 IV I1 I11 IV I1 I11 IV I I1 111 I1 v v VI v VI VII v VI v Jak wynika z tabl. trwaioid. Mangan wystqpuje na stopniach utlenienia +II. zostanie ona jednak rozbudowana przez przylqczanie kolejnych (od jednego do dziesiqciu) elektronow 3d. + 111. wiaiciwoici chemiczne kazdego pierwiastka zalezq wiqc jedynie od rozmiarow jego atomu i wartoiciowoici. Podobnie.

chlorki. nie powstajq natomiast jodki. a ich zwiqzki na wyzszym stopniu utlenienia sq trwalsze niz odpowiednie zwiqzki pierwiastkow pierwszego szeregu. pierwiastki drugiego i trzeciego szeregu majq wiqksze liczby koordynacyjne. Wiqie siq to z malymi rozmiarami i duiym ladunkiem jon6w metali przejSciowych oraz z obecnoiciq w ich atomach pustych orbitali. drugiego i trzeciego szeregu. Na stopniach silnie redukujqcych nie powstajq prawdopodobnie fluorki i/lub tlenki.10. Przeciwnie. i OsO. Tablica tego typu tylko czqSciowo sprawdza s i w przypadku pozostalych sze~ regow pierwiastkbw przejiciowych. TrwaloG r6inych stopni utlenienia Zwiazek chemiczny uwaza siq za trwaly. ZdolnoSC tworzenia kompleksow Pierwiastki przejiciowe tworzq. na stopniach silnie utleniajqcych powstajq tlenki i fluorki. zwlaszcza z tlenkiem wqgla i dipirydylem. chociaz drugi i trzeci pierwiastek tej samej grupy osiqgajq stopien utlenienia +VIII (RuO. tendencja tych elektronow do tworzenia wiqzan slabnie. niektore pierwiastki wystqpujq na zerowym lub innym niskim stopniu utlenienia w kompleksach.3). ktore majq energiq odpowiedniq do przyjqcia wolnych par elektronowych oddawanych przez inne grupy lub ligandy. w odroznieniu od pierwiastkow blokow s i p. (Doniesienia o otrzymaniu OsF. nie jest utleniany przez powietrze.1.11. zawierajqcych wiqcej niz piqC elektronow d. fluorki.) R6inice miqdzy Fe a dwoma pozostalymi pierwiastkami grupy przypisuje sip glownie wiqkszym rozmiarom ich atomow. Tak wiqc maksymalny stopien utlenienia Fe wynosi V1. Wynika to z tabl. mogq natomiast powstawaC ciqisze halogenki. W drugim i trzecim szeregu maksymalny stopien utlenienia (+VIII) wystqpuje w grupie zelaza. 6. Wqtpliwe sq jedynie stopnie utlenienia Sc(+II) i Co(+V). W obrqbie kaidej z grup metali przejiciowych zwiqzki na roinych stopniach utlenienia r6iniq siq trwaloiciq.piramid$" (tabl.. jezeli istnieje w temperaturze pokojowej.4. Takze elektronowe struktury pierwiastk6w drugiego i trzeciego szeregu nie odpowiadajq dokladnie strukturom pierwszego szeregu. nie ulega hydrolizie pod dzialaniem pary wodnej i nie dysproporcjonuje w normalnej temperaturze. wiele zwiqzkow koordynacyjnych. Na przyklad pierwiastki grupy niklu majq struktury nastqpujqce: + 6. tworzq one bowiem regularnq . bromki i jodki. okazaly siq Mqdne. Przytoczone stopnie utlenienia moina latwo zapamiqtab. 6. 6. w kt6rej zestawiono znane tlenki i halogenki pierwiastkow przejiciowych pierwszego.W przypadku piqciu pozostalych pierwiastkow przejiciowych. .). 8. Ponadto. Zwiqzki koordynacyjne i wainq teoriq pola krystalicznego omowiono w rozdz.1. Na trwalych stopniach utlenienia powstajq tlenki.

ZnI +LT 0 *%-f13-I -Tia3.4 Zwiqzki najtrwalsze sq podkre8lone. CrO.zwiqzki wystepujslce t ~ l k o jake gazY. CoF2 E . TiBr 4 TiI.i s. TiBr. CrCl:? FeC1. m oznacza wiqzanie metal-metal. CuBr. CrI. E. zwiqzki nietrbale . VI3 V02 VF4 VCI.DJh (NjlDJh F ScF. h oznacza tlenki uwodnione. -2 g. Br ScBr. a d - a) Tlenki i halogenki pierwiastk6w przejkciowych pierwszego szeregu 7 Sc Ti Ti0 TiCl.. 0'14) v205 - (VBr4) CrBr:? V F 5 CrF5 CrO. TiCl. TiO. FeI. CrBr. CoF.jete nawiasy. %n Fe FeO FeF. TiF4 TiCI.5 - - CuI - . cc-QTiF.zwiqzki klasterowe. N J . FeBr. CrBr.) Inne zwiq- zki (CrF) Cr2F. SJ C. E . TiI. V VO" VF2 VCl. CrF. E. . CrI. - Co Ni NiO Cu Zn CoO CuO E E. VI2 Cr CrO CrF. c . (Co. VF3 VCI.y-n. VBr3 Fe D 2 . FeCI. E. VBr. w. TiBr. g. g . C1 ScC1. TlI. (CrF. I CrF3 CrCl.Tablica 6.3 FeF. CuCI. x tlenek zwiqzek ulegajqcy d y s p r o p o r ~ j o r \ ~ ~ ~ ~ i ~ rnieszany. CrCl.

I YI. g. RuF. CdBr. - Mo20. RhBr. ZrC1. CdCI. NbI. RhCI. - PdBr. (Pd. ZrBr.? ZrI. ZrBr.? +VII 0 F CI Br I Inne mi?zki ZrCl . -2-5 Nb 0 NbF.03)h? (Ag203) C1 YCl. CdO CdF. ZrF. b) Tlenki i halogenki pierwiastkow przejSciowych drugiego szeregu ZrO? ZrC1. PdF. ZrCI. PdCI. MoCI. - MOO. MoF 6 MoCI. ZrI. MoF. ZrO. RhI. CdI. ZrBr. 2 PdI -2-3 Rh 0 RhF.T a b l i c a 6. NbO Rho PdO Agox AgF.? +I11 0 Y 2 0 3 F YF. NbBr.4 cd. Br YBr. ZrI.

(w205) (Re2051 ReF. ReCIT ReBr 4 4 oso. WCI.)? E. OsBr. OsF 4 osc1. 4 LO. - TaF. PtF.) (IrI. Re1 E .Ih PtF. ReBr.)? (IrBr. WFd. ReOT ReF. ReCl. +VII 0 F CI Br I Inne Zwl$- Re -2-7 0 ReF 7 HfCl oso. (IrF. (PtO. OsI. OsF. (IrO3) IrF. . - IrO. zk1 - . TaI. m.c) Tlenki i halogenki pierwiastkow przejSciowych trzeciego szeregu OsCl 3 OsBr 3 - OsI. f V 0 F C1 Br I 3 2 9 .) E WBr. PtBr. IrF PtF4 (IrCI.

gdyz skandowce sq pierwiastkami bloku d.12. FeO.Wanad i selen tworzq szereg zwiqzkow. Ir. V2Se4 (VSe0. 6.1.5) Cztery wymienione w tabl.940do Feo. Zn2+. Hg) nie wystqpuje w skorupie ziemskiej w iloici wiqkszej niz 0.... Miedi. 6. jest to uwarunkowane zmiennq wartoiciowoiciq pierwiastkow przejiciowych i defektami w strukturze krystalicznej.6. . Pt.98 + VSe1. Re. ktorych sklad zmienia siq w granicach od VSe. 6.840. czyli zwiqzkow o nieokreilonej budowie i nieokreilonym skladzie. Wyjqtek stanowi mangan.15 czqici na milion (ppm).. Jest to nieicisle. S. Przykladem takiego zwiqzku jest tlenek zelaza(II). + VSe. kadmu i rtqci. pierwiastki te nie wykazujq wiqc charakterystycznych wlaiciwoici metali przejiciowych. 6.. analiza wykazuje bowiem. Rh.2-* VSel. ziemie rzadkie. kreska nad jego wzorem oznacza. sq z reguly bardziej rozpowszechnione w przyrodzie od pierwiastkow o nieparzystych liczbach atomowych. Os.Cd2" i Hg2+ majq konfiguracjq dl0. natomiast lantanoice . i e stosunek liczb atomow zelaza i tlenu nie wynosi dokladnie 1:1.2) (VSe1. Natomiast jony cynku.13. Au.. pallad i zloto majq zapeinione poziomy d Cu 3d1°4s1 4d1°5s0 5d1°6s1 Pd Au Na swych najczeiciej wystepujqcych stopniach utlenienia Cu(II). Odpowiadajq im wzory: VSe V2Se.2. Pd(I1) i Au(II1) pierwiastki te majq jednak konfiguracjq d9 lub d8 z niecalkowicie zapelnionym poziomem d i sq typowymi pierwiastkami przejiciowymi. Ru.) NiezgodnoiC ze stechiometriq wykazujq zwiaszcza zwiqzki metali przejiciowych z pierwiastkami VI grupy ( 0 . znajdujqcych siq w tej samej czqici ukladu okresowego (patrz uzupelnienie I). Se.) (VSel. skandowcow nie mozna zaliczyC do pierwiastkow rzadkich (z wyjqtkiem promieniotw6rczego aktynu). Te). Rozpowszechnienie w przyrodzie Pierwiastki przejiciowe pierwszego szeregu. ponadto.pierwiastkami bloku f . ade en spoirod szeiciu ostatnich pierwiastkow drugiego i trzeciego szeregu (Tc. i e sklad waha siq w granicach od Feo. Pd. Pierwiastki szeregow drugiego i trzeciego sq z reguly mniej rozpowszechnione w przyrodzie nii pierwiastki pierwszego szeregu. majqce parzyste liczby atomowe. Cd. Zwiqzki niestechiometryczne Nastepna charakterystyczna wlaiciwoiC pierwiastkow przejiciowych polega na tworzeniu zwiqzkow niestechiometrycznych. Skandowce (tabl. do VSe.1. Ag.5 pierwiastki rozpatruje siq niekiedy lqcznie z czternastoma lantanowcami jako tzw.

I3- + H. a Y(OH). w wyniku czego staje siq niereaktywny. czternastu pierwiastkow bloku f nastqpujqcych po lantanie. Pod wplywem powietrza itr tworzy ochronnq warstewkq tlenkowq. tj. i La(OH). WlaSciwoSci zasadowe tlenkow i wodorotlenkow zwiqkszajq siq w kierunku od gory ku dolowi grupy.3. podobnie jak AI(OH). Stopien utlenienia Skandowce wystqpujq zawsze na stopniu utlenienia +III.2. sq zasadami.1. podobnie jak w bloku s. 6. WlaSciwoSci chemiczne Skandowce sq doik reaktywne. skand przypomina wiqc niektorymi w~aiciwoiciamiglin. Rozmiary atomow Kowalencyjne i jonowe promienie skandowcow wzrastajq regularnie w kierunku od gory ku dolowi grupy. z wydzieleniem wodoru i utworzeniem wodorotlenk6w oraz zasadowych tlenk6w wodorotlenek zasadowy tlenek Sc(OH). a ich reaktywnoik zwiqksza siq ze wzrostem rozmiarow atomu. Suma trzech pierwszych energii jonizacji dla skandu jest nieznacznie mniejsza niz odpowiednia suma dla glinu.03 i matowiejq na powietrzu. Ulegajq spaleniu w tlenie z utworzeniem tlenkow M. nie istnieje prawdopodobnie jako odrqbny zwiqzek. W wyniku oderwania dwoch elektronow s i jednego elektronu d powstajq jony trojwartoiciowe o konfiguracji do. . Skand.2. rozpuszcza siq w NaOH Sc + NaOH -t [Sc(OH). Skandowce reagujq powoli z wodq na zimno. w zwiqzku z tym jony i ich zwiqzki sq bezbarwne 1 diamagnetyczne.2. .Pierw~astek Skand Itr Lantan Aktyn Sc Y Konfiguracja elektronowa [Ar] wr] [Xe] [Rn] 3d14s2 4d'5sZ 5d16s2 6d17s2 Stopnle utlenien~a* 111 I11 I11 111 La Ac * Patrz notka pod tabhc~5 1 6.2. 6. jako pierwiastek amfoteryczny. zwiqzek amfoteryczny. a szybciej po ogrzaniu. natomiast dobrze poznany jest ScO OH. jako jony M3+. W dalszych grupach pierwiastk6w przejiciowych wystqpuje wplyw kontrakcji lantanowcow.

H 2 0 Ognewanle+ Sc. pozostale halogenki sq dobrze rozpuszczalne i rozplywajq siq na powietrzu.. ich sole ulegajq w wyniku ogrzewania rozkladowi do tlenkow. Ogrzewa"le+ Y . .11 trzecla 2393 1968 1852 ZawartoSC w skorupie ziem&iej CPP~I 5 28 18 Ilady Temperatura topnienia C"C1 1539 1509 920 1050 ElekroujemnoSC Paulinga 1. i La(OH). Skandowce reagujq z fluorowcami tworzqc trojhalogenki MX. natomiast z halogenkow pozostalych skandowcow powstajq tlenohalogenki ScC1.).. jak odpowiednie zwiqzki berylowcow Y (NO.62 1. a Y(OH). powodujqcq uwolnienie NH.90 1. nie wykazuje rowniez dzialania katalitycznego w reakcji Friedela-Craftsa.).70 0.. podobnie. Fluorki sq nierozpuszczalne.44 1.2 1. w przypadku halogenkow Sc produktem tej reakcji nie jest bezwodny halogenek.6 Promlen kowalencyjny Promien jonowy M3+ Energie jonizacji [kJ . czym r6zni siq od dimerycznego (AlCl. choC nie tak latwo.T a b l i c a 6.. Poniewaz tlenki (i wodorotlenki) skandowcow majq charakter amfoteryczny lub slabo zasadowy. reagujq z dwutlenkiem wqgla La(OH).3 1.1 - Tlenki i wodorotlenki skandowcow tworzq z kwasami sole.1 1.06 1.O.O YCI. lecz tlenek.03 + HCI + HCl ogTzewanle~ YOC1 . H.69 [A] 0. z soli amonowych. Hydraty te ulegajq rozkgadowi w wyniku ogrzewania. podobnie jak CaC1. jest mocnq zasadq. jest monomerem. Chlorki bezwodne moina otrzymywak z tlenkow ScCl. Otrzymane w roztworze chlorki krystalizujq w postaci uwodnionych soli. m o l ' ] pierWSza 631 616 541 Plerwiastek Sc Y La Ac druga 1235 1187 1100 CAI 1.

Mozna tu wymieniC kompleksowe jony [Sc(OH)..1884kJ . kwasem cytrynowym. Sole lantanu stosowano jako wskainiki biologiczne. Istniejq dwa .06 A. natomiast fluorki. zawierajqcymi jon wodorkowy H. Trudne jest rowniei otrzymywanie metali z ich zwiqzkow ze wzgledu na wysokie temperatury topnienia metali. wqglany. 9). 1000°C. 6. np.OH NiegdyS sqdzono.(H. ze w wegliku wystqpuje dwuwartoiciowy skand. Mimo iadunku + 3 jony skandowcow nie wykazujq silnej tendencji do tworzenia kompleksow ze wzglqdu na swe doSC znaczne rozmiary.i wolne elektrony. + ScO . Wystepowanie.Sole skandowcow przypominajq na ogbl sole wapnia. z kwasem szczawiowym.i [scF6I3.. W wyniku ogrzewania tlenku skandu z wqglem powstaje wqglik ScC.. a ich sklad zalezy od temperatury i ciinienia wodoru. W tym ostatnim zwiqzku atomy tlenu EDTA tworzq cztery wiqzania. fosforany i szczawiany skandowcow sq nierozpuszczalne. Wiqie siq to prawdopodobnie z podobnymi rozmiarami tych jonow (La3+ = 1.. rozdzielanie i otrzymywanie Trudne jest oddzielenie zwiqzkow Y i La od zwiqzkow lantanowcow (por. Wodorki skandowcow sq wodorkami jonowymi.reagujq one z wodq wydzielajqc z niej wod6r.(powstajqce w wyniku rozpuszczenia ScF. z tworzqc zwiqzki o wzorze MH.'. rozdz. pomiary magnetyczne i pomiary przewodnictwa wykazaly jednak. np. Duie atomy metali czesto majq w kompleksach liczbq koordynacyjnq wiekszq niz 6.O). natomiast pozostale cztery wiqzania z lantanem sq utworzone przez atomy tlenu czterech czqsteczek wody.. EDTA . a atomy azotu EDTA . ich reagowanie z wodq i trwaioid ich tlenkow.H. jony C. a w kompleksie [La. gdyz La3+ moze zastepowak Ca2+ w przewodzeniu bodic6w nerwowych w aksonach kombrek nerwowych. czemu odpowiada wzor Sc2+(CrC).dwa wiqzania.I3. mol.2. 300°C wszystkie skandowce reaguj~ wodorem. w HF) o ksztaicie oktaedrycznym Ponadto powstajq kompleksy z silnymi czynnikami kompleksujqcymi. 7). w kompleksie La(acetyloaceton). Metale otrzymuje sie przez redukcje chlorkbw lub fluorkow wapniem w temp.mol-I).4. W wyniku ogrzewania do temp.99 A).] . Aktyn zawsze towarzyszy w przyrodzie uranowi i torowi i wystqpuje w naturalnych szeregach promieniotw6rczych: uranowym i torowym (rozdz.03 wynosi 1675kJ . jony La3+ mozna latwo wykrywak metoda elektronowego rezonansu paramagnetycznego. CaZ+= 0. H0 C.O). ktory reaguje z wodq z wydzieleniem acetylenu Sc. ScC.. zwiqzki te nie sq SciSle stechiometryczne. .(H.3 H 2 0 . liczba ta wynosi 8. a takze w strukturze Mony komorkowej.10.O. acetyloacetonem i EDTA. ktora uniemozliwia wykorzystanie aluminotermii (cieplo tworzenia A1. ze wqglik zawiera jony Sc3+. Najmniejsze sq jony skandu. a ciepio tworzenia La203 . . tworzy on wiec kompleksy latwiej niz pozostale skandowce.

]. sq uwazane za jonowe. Stopnie utlenienia 0.3.1. zawierajq jeden niesparowany elektron i sq paramagnetyczne. . Energia potrzebna do oderwania czterech elektronow od atomu jest duza. a jony M4+ nie wystqpujq w roztworze. Sq one doiC trwale i istniejq w stanie stalym i w roztworze.[Ti-"(dipirydyl).7) Tablica 6 7 Pierwiastek Tytan Cyrkon Hafn Ti Zr Hf Konfiguracja elektronowa [Ar] 3d24s2 [Kr] 4d25s2 [Xe] 4f 145d26s' Stopnie utlenienla . Poniewaz jony M3+ majq konfiguracjq dl.3. Stopnie utlenienia Wszystkie tytanowce wystqpujq najczqiciej i tworzq najtrwalsze zwiqzki na stopniu utlenienia iIV.. a jony Ti3+ dzialajq silniej redukujqco niz s n 2 + . sq kowalencyjne.] . sq wiqc diamagnetyczne i z reguly biale lub bezbarwne. np. 6.73 MB. a zwiqzki bezwodne. W przypadku obecnoici jednego elektronu d mozliwe jest tylko jedno przejicie elektronowe d-d. nieliczne znane zwiqzki tej klasy wystqpujq wiqc tylko w stanie stalym. Momenty magnetyczne ich zwiqzk6w sq zbliione do uwarunkowanej jedynie spinem wartoici 1. Zwiqzki na stopniu utlenienia +I11 sq reduktorami. ich okresy polowicznego zaniku wynoszq 6 h i 22 lata. Zwiqzki na nizszych stopniach utlenienia wykazujq tendencjq do dysproporcjonowania z utworzeniem zwiqzkow na wyzszym i nizszym stopniu utlenienia. obydwa promieniotworcze. Tytanowce (tabl. -I i -11 wystqpujq w kompleksach dipirydylowych [TiO(dipirydyl). TiCl. sq jednak nierozpuszczalne. Tlenki MO. 6. Wynika z tego. 5 tetrahydrofuran. Zwiqzki tytanowcow na stopniu utlenienia +I1 sq bardzo nietrwale i dzialajq silnie redukujqco. Na stopniu utlenienia +IV tytanowce majq konfiguracjq do. nietrwaloii: aktynu utrudnia zbadanie jego wlaiciwoici chemicznych. W wyniku uwspolnienia z innymi atomami dwoch elektronow s i dwoch elektronow d powstajq czqsteczki kowalencyjne o budowie tetraedrycznej. Li[Ti-'(dipirydyl). Tlumaczy to rzadkoiC wystqpowania aktynu w przyrodzie.naturalne izotopy aktynu.3. natomiast aktyn istniejqcy obecnie musial powstai: stosunkowo niedawno w wyniku promieniotworczego rozpadu innego pierwiastka.- (-I) (0) (11) I11 IV 0 (11) (111) IV (111) IV 6. a wiqc jedno pasmo w widmie widzialnym. jest to przyczyna purpurowego zabarwienia wszystkich zwiqzkow Ti(II1).] .5 tetrahydrofuran i Li. ze aktyn istniejqcy w okresie powstawania Ziemi uleglby juz dawno rozpadowi.

. co odroinia je od jonowych wodorkow skandowcbw i pierwiastkow bloku s. w niskich tem~eraturachwskutek pokrywania siq cienkq nieprzepuszczalnq powlokq tlenkowq. w wyniku absorpcji powstajq zwiqzki miqdzywqzlowe o skladzie granicznym MH. Sproszkowane tytanowce absorbujq. Rozmiary atomow T a b l i c a 6. niemal jednakowe sq rowniez ich wlaiciwoici chemiczne.6. .2. Najlepszym rozpuszczalnikiem wszystkich tytanowcbw jest HF ze wzgledu na ich tendencje do tworzenia heksafluorokompleksow Tytanowce sq natomiast bardzo reaktywne w temperaturach wyzszych od 600°C. podobnie jak skandowce... Poniewaz rozmiary atomow f Hf i Zr sq prawie identyczne i pierwiastki te majq podobnq strukture elektronowq. lecz oczekiwany wzrost przy przejiciu od Zr do Hf jest prawie calkowicie skompensowany' przez kontrakcje rozmiarow atomu w wyniku zapelnienia sie poziomu 4 (patrz kontrakcja lantanowcowa. Wodorki nie ulegajq dzialaniu powietrza i wody. tlenki MO.3. jednq z najlepszych metod jest wymiana jonowa w alkoholowym ro~tworze czterochlorkow na kolumnach z zelu krzemionkowego. Tytan rozpuszcza siq jednak powoli w gorgcym steionym HC1 tworzac jony Ti3' i w ANO. 6.O). Tworzq one. w wyniku bezpoiredniej syntezy z pierwiastkow.3. W wyniku elucji kolumny mieszaninq alkohol/HCl otrzymuje siq jako pierwszy Zr. Cyrkon roztwarza sie w gorqcym stezonym H. czyli pasywne. tworzqc TiO. Iloid zaabsorbowanego wodoru zalezy od temperatury i ciinienia. Reaktywnokt i biernokt chemiczna Tytanowce sq niereaktywne. miedzywqzlowe azotki MN i mi~dzyw~zlowe wegliki MC. i w wodzie krolewskiej.. halogenki MX. 7). Rozdzielenie tych dwoch pierwiastkow jest trudne.(H. rozdz. wod6r.SO.3. W temperaturze pokojowej nie ulegajq dzialaniu kwasow ani alkaliow..8 Promieti kowalenP~erwiastek C Y ~ Y Promien jonowy M4+ Temperatura topnienia ZawartoSC w skorupie ziemskiej ElektroujemnoSC Paulinga Promienie kowalencyjny i jonowy wzrastajq normalnie przy przejiciu od Ti do Zr.

13). ZrOClz .TiO.4. Stopien utlenienia + IV nenki. W wyniku reakcji TiO. jony tlenkowe i nadtlenki. anataz i brukit. roztwarza siq w zasadach i kwasach tworzqc tytaniany i zwiqzki tytanylowe ~ siarczan tytanylu ~'St?Z 0 ~ ( 0~ ~~ 0NaOH+ Na. tlenochlorek cyrkonu. otrzymuje sic przez oczyszczanie rutylu lub TiCl. Podobnie. kt6ry ulega hydrolizie do tlenochlorku. kt6re sq nierozpuszczalne w wodzie. Tytanowce tworzq bardzo trwale jonowe dwutlenki MO. cyrkonjany nie istniejq.~(H. w roztworze nie wystqpu. w kt6rym kaidy atom Ti jest oktaedrycznie otoczony przez szeiC atomow 0 (patrz struktury krystaliczne typu AX.rozdz.. Najpospolitszy jest rutyl. majq zdeformowane struktury oktaedryczne. Zwiqzki utworzone w wyniku ogrzewania ZrO. Dwie pozostale odrniany TiO. i HfO. a po silnym wyprazeniu stajq siq ogniotrwale. a ze wzglqdu na wysokq temperature topnienia (2700°C) i odpornoiC chemicznq jest dobrym materialem na ogniotrwale tygle i wykladziny piecow. z wqglanami lub wodorotlenkami metali. 1000-2500°C nazywano niegdyi cyrkonianami. a jon cyrkonylowy Z r 0 2 polimeryzuje. gdyi stoaunek ladunek/promieri jest zbyt duzy i powstaja sole zasadowe. i Na. Zasadowe wlaiciwoici tlenkow zwiqkszajq siq ze wzrostem liczby atomowej: TiO. TiO. jest amfoteryczny. znaczenie tego zwiqzku polega na silnych wlaiciwoSciach ferroelektrycznych. Najwainiejszy zwiqzek tyrkonylowy. 6. tworzy trzy roine odmiany krysta1' iczne: rutyl.. moina otrzymaC przez stapianie TiO.3. majq rosnqcy charakter zasadowy.. jest jednak izomorficzny z perowskitem i stanowi miesz&nytlenek CaO. ) ~ ~ ' ~ tytanlan sodu Bezwodne tytaniany Na. 7000 t. ZrO.6. 2).TiO. TiO.) Jest r6wniei uiywany jako dodatek do papieru oraz irodek do matowania i ~ybielania nylonu.O). z kwasami nie powstaja w roztworze jony Ti4+.prawdopodobnie ulega dehydratacji tworzqc uwodniony tlenek. 10. CaZrO.Zr0. jego dodatkowq zaletq jest nietoksycznoid. jest tlenkiem zasadowym. jest stosowany w duiych iloiciach jako bialy pigment do farb i irodek zmqtniajqcy w ceramice. TiO. wystqpuje w przyrodzie jako perowskit. Tytanian wapnia CaTiO. TiO. . dobrze znany jest rowniei ilmenit FenTiO.TiO. w USA wynosi ok. lecz polimeryzuje tworzqc laicuchy (Ti02+).. ZrO. Pod tym wzglqdem TiO. BaTiO. z tlenkami innych metali w temp. jego twardoik znacznie wzrasta. Jon tytanylowy nie wystqpuje w postaci monomerycznych czqstek T i 0 2 + .. a nastqpnie do uwodnionego tlenku nie jest znany . T. (Roczne zuiycie TiO. ma strukture perowskitu (rys. jest dziesiqciokrotnie skuteczniejszy niz biel olowiana. nielotne.. W wyniku praienia ZrO.jq jony Zr4+.

O). Na. pirydyna..]+. czqsteczka Ti(N03). uzyskujqcym liczbq koordynacyjnq 8. Najlepiej znany jest TiCl.(H.OH. diamagnetycznq.[ZrF. Mozna to wykorzystak do kolorymetrycznego oznaczania zar6wno Ti(IV). natomiast w roztworze silnie kwainym (pH = 1) powstaje kompleks nadtlenowy [Ti(O. arsyny R3As. donory tlenu R 2 0 i donory azotu. Najbardziej charakterystycznq wlaiciwoiciq roztworow Ti(1V) jest przybieranie barwy z6ltopomaranczowej po dodaniu H 2 0 2 .] i Na. Fluorki sq trwalsze niz pozostale halogenki Pod wplywem nadmiaru wody hydroliza TiCl. Istniejq nieliczne kompleksy o koordynacji piqciokrotnej. w kt6rym dwa atomy tlenu kazdej grupy azotanowej sq zwiqzane z tytanem. przebiega do konca. Czterohalogenki dzialajq jako akceptory elektronciw roznych donorow tworzqc wiele komplekdw oktaedrycznych TiF4 HF.. Nierozpuszczalne sq takze fosforany pozostalych tytanowcow. Et4N[Ti'VCl. fosforan cyrkonu jest nierozpuszczalny.[ZrF. natomiast hydroliza ZrC1. Przy wyzszych wartoiciach pH powstajq zlozone czqstki polimeryczne. Halogenki. HqUiCl.[HfF. Halogenki MX. Wszystkie halogenki ulegajq latwo hydrolizie pod dzialaniem wody i dymiq w wilgotnym powietrzu. w stanie stalym wystqpujq natomiast zygzakowate lancuchy oktaedrow MX.6]8+.AsH3. amoniak i trimetyloamina.Zwiqzek ten jest stosowany w analizie jako& ciowej do usuwania obecnych jonow fosforanowych. dymiqcq cieczq o budowie kowalencyjnej. i koordynacji siedmiokrotnej. z wqglem i chlorem.zawiera jon [Zr4(OH)8(H20). majqce ksztalt bipiramidy pentagonalnej podobnie jak IF. Nieliczne kompleksy . ma ksztalt bisfenoidu.i TiC14. Inne halogenki tytanu mozna otrzymaC w wyniku reakcji TiCl.] o strukturze slupa trygonalnego z dodatkowym atomem fluoru w irodku Bciany. np. jest bezbarwnq.]. stanowi bialq substancjq stalq. oraz [NHJ. np. z odpowiednim fluorowcowodorem TiCl. jest niecalkowita i powstaje trwaly tlenochlorek. Innym nietypowym zwiqzkiem jest Ti(NO. ktore moglyby utrudniak systematyczne wykrywanie metali.]. w kt6rym grupa nadtlenowa jest dwukleszczowa. Przyczyna wystqpowania barwy nie jest znana. jak i H 2 0 2 ..UiFs12- trwaly TiCl. ogol w polozeniu cis wzglqdem siebie.). ZrC1.. L majq budowq oktaedrycznq. kt6ry otrzymuje siq na skalq przemyslowq przez ogrzewanie TiO. W stanie gazowym wszystkie halogenki sq tetraedryczne. mozna otrzymak z fluorowc6w i metalu. Utworzone kompleksy o ogolnym wzorze TiX. a przylqczone ligandy znajdujq siq na .).IZ - bardzo nietrwaly Do innych ligandow nalezq fosfiny R3P.

Rys. 650°C fioletowy fioletowy PO ogrzay / goracy Tl HCl Dwie uwodnione formy Ti1"C13 majq roine barwy. Ti(II1) jest znacznie bardziej zasadowy niz Ti(IV).] (bisfenoid) 6.w (NH4). Struktury kompleksow o koordynacji siedmio.o koordynacji oimiokrotnej: Na. TiC1.i oimiokrotnej przedstawiono na rys.]~.]~+[Z~F. powstaja latwo w wyniku redukcji zwiqzkow TiX.3. 6..I4.(antypryzmat kwadratowy . d) jon [ZrF.5ligandow wok61 Ti"' to albo szeii: czqsteczek wody albo pie6 czqsteczek wody i jeden jon chlorkowy.w Na4[ZrF. 6.]~'[Z~F.] i Na. natomiast [CU(H.w [CU(H.[ZrF7] (slup trygonalny z dodatkowym atomem w Srodku prostokqtnej Sciany). Halogenki TiX.O).[HfF. TlC1.I4.O).]~ma strukturq antypryzmatu kwadratowego.O). c) jon [ZrF. a dodanie alkaliow do roztworow Ti3+ powoduje wytrqcenie Ti203-(H.2. b) jon [ZrF7I3.] majq konfiguracje bisfenoidu.5 Stopien utlenienia +I11 Wszystkie zwiqzki tytanowcow na stopniu utlenienia + I11 majq konfiguracje d l . sq barwne i paramagnetyczne. kt6ry ma barwe purpurowq i jest nierozpuszczalny w nadmiarze alkaliow.szeician z gornq Scianq obroconq o 457.2. Tym dwu konfiguracjom odpowiadajq roine stopnie rozszczepienia poziomow d w polu krystalicznym. gdyz szeSc. Struktury niektorych kompleksow fluorkowych: a) Jon [ZrF7I3 w Na3[ZrF7] (bipiramida pentagonalna).[ZrF. zmiana energii pojedynczego elektronu d jest wiec w kazdym przy- .

Jest zbudowany z lancuchow silnie rozgalqzionych.. Zwiqzki metaloorganiczne Roztwory A1Et3 i TiC1. jest twardy.] [TiBr.I3-.6. Inny rodzaj polietylenu. [Ti"'C1.H. a Ti(CH. jest trwaly ponizej -20°C. ze czqstkq aktywnq jest tu Ti"'.padku inna. + 6. Polimeryzacje przeprowadza siq w stosunkowo lagodnych warunkach . Zr(II1) i Hf(II1) sq nietrwale w wodzie i istniejq tylko w stanie stalym.Ph). sq trwale. ma &stoi& 0. [TiBr. . Znanych jest kilka alkilowych i arylowych pochodnych tytanu: CH3TiC13 i Ti(CH.91-0. polietylen wysokociinieniowy. dipirydyl] -.3.. i wytwarzania NH.. . [Tin'C1. Cykl ten przypomina proces wiqzania azotu w przyrodzie. Szereg metaloorganicznych zwiqzkow Ti" wykazuje zdolnoiC wiqzania gazowego N. np.(dipirydyl). tzw. Istniejq bardzo roznorodne kompleksy.97 g/cm3.od temperatury pokojowej do 93°C i od ciinienia atmosferycznego do lOMPa (100 atm).).. jest znacznie miqkszy. reagujq egzotermicznie. ma mniejszq gqstoiC (0. a otrzymuje siq go przez wolnorodnikowq polimeryzacje etylenu z udzialem promotora w znacznie ostrzejszych warunkach. powstajqcy in situ. polietylen niskociinieniowy. (dipirydyl).94 g/cm3) i nizszq temperature topnienia (ok. temperature topnienia 135°C i masq czqsteczkowq 20000-30000. . Ostatecznie produkt poddaje sie hydrolizie pod dzialaniem wody lub alkoholu i usuwa siq katalizator.] i [TiBr.Ti). 115°C).95-0. 190-210°C i 150MPa (1500 atm). . WiekszoiC alkilowych pochodnych tytanu wywoluje polimeryzacje alkenow. Przykladem moze tu byC (C. .I3-. Otrzymany polimer. zwiqzki metaloorganiczne borowcow). H 2 0 l 2-. [Ti1"F. ktora jest waznym katalizatorem polimeryzacji etylenu (katalizatorem Zieglera-Natty) (por. Stwierdzono. zbudowany z prostych lancuchow z bardzo niewieloma odgalezieniami. tworzqc brunatnq substancje stalq.

co jest rownowazne kilku rekrystalizacjom. Hafn jest bardzo zblizony wlaiciwoiciami chemicznymi do cyrkonu ze wzgledu na kontrakcjq lantanowcowq i wystqpuje w rudach cyrkonu. Zanieczyszczony tytan ogrzewa sic z jodem. otrzymany gqbczasty tytan przeksztalca siq w postak litq przez przetopienie w lukowym piecu elektrycznym w wysokiej proini albo w atmosferze helu lub argonu.6. Poniewaz tlenek tytanu jest bardzo trwaly.[TiF. 2. Obecnie stosuje siq w przemyile metody 1 i 2. przez ogrzewanie z C i Cl. Ze wzglqdu na to tytan jest metalem doik kosztownym. Jest bardzo twardy.. Metoda Krolla. 10000 t tytanu. Otrzymywanie tytanu nie jest latwe ze wzgledu na jego wysokq temperature topnienia i latwe reagowanie z powietrzem.. TiC1. Niewielkie iloici tytanu wprowadzone jako dodatki stopowe do stali polepszajq jej wlaiciwoici. Elektroliza w atmosferze obojgtnej. lub K. Ze wzglqdu na kowalencyjnoik czterochlorkow stosuje siq TiCl. . Stosuje siq go w silnikach odrzutowych i turbinach gazowych. trudno topliwy. Tytan jest nazywany .7. Cyrkon jest stosunkowo rozpowszechniony w przyrodzie.]. wystqpuje w postaci cyrkonu ZrSiO. 3. tlenem.3. Metoda 3 sluzy do otrzymywania w laboratorium tytanu o duzej czystoici. i baddeleitu ZrO. Rozdzielenie tych dwoch pierwiastkow jest jeszcze trudniejsze niz rozdzielenie lantanowcow. Rocznie wytwarza siq ok. 4. w metodzie tej skrqtka grzejna przesuwa siq powoli wzdlui rury zawierajqcej zanieczyszczony material. Stopiona strefa metalu przemieszcza siq powoli. usuwa siq przez lugowanie wodq lub destylacjq prozniowq. Czysty metal oddziela siq. azotem. w przemyile lotniczym.cudownym metalem" ze wzglqdu na swe unikalne i przydatne praktycznie wlaiciwoici. jezeli chodzi o zawartoik w skorupie ziemskiej.) i ilmenit FeTiO. Metoda van Arkela. okretowym i chemicznym.. Czterochlorek tytanu redukuje siq magnezem w atmosferze argonu MgC1. Nastqpnie stosuje s i jednq z nastqpujqcych metod: ~ 1. a otrzymany czterojodek ulega rozkladowi na rozgrzanym wloknie wolframowym. wqglem i wodorem w wyzszych temperaturach. do ktbrych dodaje siq NaCl i KC1 w celu obnizenia temperatury topnienia. jest jednak znacznie lzejszy. natomiast zanieczyszczenia pozostajq w fazie ciekiej w strefie koncowej. Metoda ICI. Metal mozna dalej oczyszczak metodq topnienia strefowego. jego glowne rudy to rutyl (jedna z trzech odmian TiO.. redukuje siq sodem w atmosferze argonu. przeksztalca siq go najpierw w TiCl. dobrze przewodzi cieplo i elektrycznoik oraz wykazuje wiqkszq odpornoik na korozjq niz stal nierdzewna. Otrzymywanie tytanu Tytan zajmuje dziewiqte miejsce.

2. Zwiqzki na stopniach +I1 i +I11 dzialajq redukujqco. Rozmiary atombw Atomy wanadowcow sq mniejsze niz atomy tytanowcow. chociaz znane sq rowniez zwiqzki na nizszych stopniach utlenienia.Nb(+V) do Nb3+.4. a w zwiqzku z kontrakcjq lantanowcowq promienie kowalencyjne i jonowe Nb i Ta sq prawie identyczne (tabl.9) T a b l i c a 6. 6. istotne znaczenie majq zwiqzki na stopniach utlenienia +II. nie redukujq natomiast Ta(+V).9 Pierwiastek Wanad V Niob Nb Tantal Ta * Konfiguracja elektronowa [Ar] 3d34s2 [Kr] 4d35s2 [Xe] 4 l4 5d36s2 f Stopnie utlenienia (-I) (0) (I) I1 111 IV V (-1) I1 I11 IV V (-1) I1 111 IV V Patrz notka pod tabl~ca5 1 6. T a b l i c a 6. W kierunku od gory ku dolowi grupy wzrasta wiec trwaloik zwiqzkow na stopniu utlenienia +V. Wanadowce (tabl.4. Cynk i kwas redukujq V(SV) do V2+. 6.10). +III. istniejqce zarowno w stanie stalym.6. Stopnie utlenienia Maksymalnym stopniern utlenienia wanadowc6w jest + V. na stopniu +IV sq trwale. natomiast na stopniu + V wykazuja slabe dzialanie utleniajqce. 6. jak i w roztworze. jest to zgodne z normalnq tendencjq zmniejjzania sic trwaloici zwiqzkow na nizszych stopniach utlenienia i wzrostu trwaloici zwiqzkow na wyzszych stopniach utlenienia ze wzrostem liczby atomowej pierwiastkow grupy. wystepujq wspolnie i rozdzielenie ich jest trudne. +IV i +V. Te dwa pierwiastki majq wiec bardzo podobne wia5ciwoici. W przypadku niobu i tantalu zwiqzki na stopniu utlenienia + V sq najtrwalsze i najlepiej poznane.1.10 ZawartoSC w skorupie uemskiej Pierwiastek Promien kowalencyjny Temperatura topnienia . Wanad wystqpuje na stopniach utlenienia od -I do +V.4.

6. Potencjaly redukcyjne Roztwor kwojny stop~eh utlen~en~a . rozpuszczajq sic jednak w stopionych alkaliach. w VF. gdy zwiqksza sic stopien utlenienia.. sq rozkladane przez slabe kwasy lub co. tworzqc r6ine wanadany. V 2 0 s jest amfoteryczny. lotne i latwo hydrolizujq. wody. zawierajqcych grupy powiqzanych ze sobq atomow metali. z przewagq jednak wbiciwoici kwasowych. ich zwiqzki na stopniu utlenienia + V sq glbwnie kowalencyjne. i w wodzie krolewskiej. a niobany i tantalany.S04. N b 2 0 . Rozpuszcza siq on latwo w NaOH. w temperaturze pokojowej nie ulega dzialaniu powietrza. co jest charakterystyczne dla niemetali. zwiqkszajq siq w kierunku od gory ku dolowi grupy. Zwiqzki na stopniu utlenienia +IV mogq by6 kowalencyjne jak w przypadku VCl. lub w uwodnionych jonach VO: i VO2Wlaiciwoici zasadowe tlenkow M. powstajqce wylqcznie przez stapianie z NaOH. W wysokich temperaturach wanadowce reagujq z wieloma niemetalami. Roztwarza siq w gorqcym stqzonym H2S04.. lecz majq charakter amfoteryczny. istnieje jednak wiele zwiqzkow zawierajqcych uwodniony jon wanadylowy V 0 2 + . Wykazujq bardzo slabe wlaiciwoici kwasowe.4. np. sq niereaktywne. Na nizszych stopniach utlenienia Nb i Ta tworzq wiele zwiqzkow klasterowych. Tendencja do tworzenia prostych zwiqzkow jonowych slabnie.O. alkaliow i kwasow nieutleniajqcych (z wyjqtkiem HF). wysokq temperaturq topnienia i odpornoiciq na korozjq. Niob i tantal sq takze bardzo bierne chemiczne i odporne na dzialanie kwasow (z wyjqtkiem HF).4. Stopien utlenienia + V moze wystqpowak w zwiqzkach kowalencyjnych. V2+ i V3+ istniejq wiqc w postaci szeiciohydratow. HNO. i slabo w stqzonym H. i T a 2 0 . nie tworzq ich natomiast niob i tantal. tworzac jony VO:.Wanad przypomina tytan twardoiciq.. Wanad tworzy wiele roznych jon6w dodatnich. Chociai wiqc Nb i Ta sq metalami.

.. Wanadowce tworzq niestechiometryczne wodorki.. NbBr. Wanad tworzy tylko piqciofluorek. lub TaCI.MF. Niektore zwiqzki na stopniu utlenienia +V sq jednak zabarwione: V. VF. lub TaC1. i TaH. ktorych dwa atomy fluoru cis odgrywajq role grup mostkowych lqczqcych jednostkq MF. sq jonowe i reagujq z wodq z wydzieleniem acetylenu. -. ogrzewanle 600°C dysproporc. tworzy w ten sposob dlugie lancuchy oktaedrow. Halogenki Niob i tantal reagujq w wyniku ogrzewania z wszystkimi fluorowcami tworzqc piqciohalogenki MX. czy wodorki sq prawdziwymi zwiqzkami.. 6. natomiast Nb i Ta tworzq cykliczne tetramery oktaedrow (rys.6. + F. VBr. -+ MF.. ogniotrwale i bardzo twarde.O.. Pelne zestawienie istniejqcych zwiqzkow podano w tabl. Inne halogenki Nb i Ta tworzq w stanie pary monomeryczne bipiramidy . natomiast wqgliki MC. wszystkie halogenki sq lotne. 5 w zwiqzku z SnI. Wqgliki MC sq miqdzywqziowe. + HF + 2VF. + F.). Stopieri utlenienia + V. moze by6 rowniez uwarunkowana defektami sieci krystalicznej (patrz rozdz.. W zwiqzkach na stopniach utlenienia niiszych niz + V konfiguracja elektronow umozliwia powstanie widm d-d i zwiqzki te sq zabarwione.. a rzadziej jest zwiqzana z pasmami przeniesienia ladunku (widma przeniesienia ladunku omowiono w rozdz...3a).4.4..e + VF3 NbC1.. VCl. MF. a iloiC zaabsorbowanego wodoru zaleiy od temperatury i ciinienia. w wyniku przeniesienia ladunku. Mogq one powstawat bezpoirednio z pierwiastkow lub w wyniku reakcji M. ze wzglqdu na obecnoid defekthw oraz NbCl.7. 6. Halogenki majq roznorodne struktury.. Zwiqzki z azotem. gqstoit wodorku jest wiqc mniejsza od gqstoici metalu. 6. Podobnie jak w przypadku tytanowcow sied metaliczna rozszerza siq w wyniku wnikania wodoru do przestrzeni miqdzywqzlowych. VF.4. z oktaedrami sqsiednimi. 6..6. Fluorki sq zbudowane z oktaedrycznych jednostek MF. weglem i wodorem W wysokich temperaturach wanadowce tworzq miqdzywqzlowe azotki i dwa szeregi wqglikow: MC i MC.O. odpowiadajq im bowiem wzory: VH. i VI. W zwiqzkach na stopniu utlenienia +V wystqpuje konfiguracja do. Trudno jest ustaliC.. i NbI. natomiast niob i tantal tworzq halogenki ze wszystkimi fluorowcami... kowalencyjne i hydrolizujq pod dzialaniem wody. czy roztworami stalymi. NbH.5. widma d-d sq wiqc niemozliwe. NbCI. Barwa Barwa zwiqzkow metali przejiciowych jest bardzo czqsto wynikiem przejiC elektronowych d-d. 2).. natomiast wanad tworzy z roznymi fluorowcami zwiqzki na roznym stopniu utlenienia: VF.4.onu.

3b). 6.2b).I2-. z wiqzaniami metal-metal.i [TaF. 6.I2.powstajq kornpleksy [NbOF. Rys.3 a) Tetrameryczna struktura NbF.. Kompleksy o koordynacji 7-krotnej majq w przybliieniu strukture slupa trygonalnego z jednym dodatkowym atomem na icianie prostokqtnej (rys. 6. [NbF.tworzqc oktaedryczne kompleksy [MF.C1. b) dimeryczna struktura NbCl. cieisze pierwiastki mogq tworzyC kompleksy o wiekszych liczbach koordynacyjnych.. w przypadku wiekszego steienia jonow F .12-. W przypadku jeszcze . d) struktura jonu [Nb. i TaC1. c) polimeryczna struktura NbI. tworzq w stanie stalym dimery w ktorych dwa oktaedry sq polqczone przez uwspolnienie krawedzi (rys.] -.2]2+ zawierajqca oktaedryczny klaster powiqzanych ze sob8 atomow metalu 1 12 mostkowych atomow chloru Wszystkie piqciofluorki reagujq z jonami F. i TaF. NbC1. Podobnie jak w grupie tytanu.trygonalne.

I3. diamagnetycznymi substancjami stalymi.3~). i bezwodne azotany. ma strukture tetraedrycznq. Niezdolnoid tantalu do tworzenia tlenohalogenkow mozna wykorzystad do rozdzielenia Nb i Ta. + C1.O. lub Tax. 6. Mozna je otrzymad w wyniku reakcji - V + C12 + VCl4 redukcja przez V + HF-tVF. . czterobromki i czterojodki Nb i Ta sq takze czarnobrunatnymi. VCl. ma budowe podobng przy poprzednio spinow elektronowych (rys. A.. irodlem barw sq pasma przeniesienia ladunku.. ma strukturq tetraedrycznq w fazie gazowej. 0.. tworzy natomiast dimery w cieczy. Stopien utlenienia + IV Znane sq wszystkie halogenki z wyjqtkiem TaF. natomiast niob tworzy oktaedryczny jon [NbOF6I3zawierajqcy dodatkowy atom na jednej ze swych ician. NbO(N03). jest zbudowany z oktaedrow polqczonych w lancuch krawqdziami. ale tworzq pary atomow polqczonych slabyrni wiqzaniami Nb-Nb o dlugoici 3. Czterohalogenki wykazujq tendencje do dysproporcjonowania 2VC14temperatura pokojowa . nielotnq substancjq stalq. + TaCl. Pod dzialaniem wody ulegajq hydrolizie . tworzqc uwodnione azotany. Piqciohalogenki reagujq z N. odpowiednie nviqzki powinny by6 biale.wiqkszego stezenia jon6w F . zbudowanq z foremnych oktaedrow polqczonych krawqdziami w lalicuch. brunatne lub purpurowe. 6. Nb l"b T. NbX. H. Poniewaz na stopniu utlenienia + V wystqpuje konfiguracja do. Fluorki sq biale.tantal tworzy [TaF.. nie istnieje) 2 ~ a ~ 1 . otrzymywany przez ogrzewanie dowolnego tlenku wanadu z chlorem (a w niektorych przypadkach z weglem).2VC1. NbI.. np. lecz atomy Nb nie znajdujq siq w irodku oktaedru NbI. ktora moglaby wywolaC deformacje. NbF. W wyniku ogrzewania pi~ciohalogenkoww powietrzu powstajq tlenohalogenki MOX. nastqpuje wiqc sparowanie rozlqczonych NbCI.06A... paramagnetycznq. lecz pozostale halogenki sq zolte.o strukturze antypryzmatu kwadratowego (rys.2c). . NbO. np.20A.67 MeCN. VOCI. jest czarnq. Czterochlorki. (VCl. Tlenohaloeenki ulegajq latwo hydrolizie pod dzialaniem wody tworzqc uwodniony pieciotlenek. czym wiqzania Nb-Nb majq tu dlugoid 3. MX4 Mimo swej konfiguracji d l . TaCl.NO.

ktore nie zostaly dobrze zbadane. Ta.).8.I3+..4.w taki sposbb.]. V02(+IV) i v 2 0 5 ( + V ) . w wodzie i alkoholu powoduje wytrqcenie dwoch atomow chloru w postaci AgC1. V203(+III). .Cl14.I3' i 3X-. Wanad tworzy nastqpujqce tlenki na roznych stopniach utlenienia: VO(+II). Nb.. np.Cl. a takze przez wode z wydzieleniem H z .(NMe. -r VI.F.Br. Trojhalogenki Nb i Ta sq z reguly niestechiometryczne. Bardzo nietypowq strukturq ma Nb.Cl.Br. zwiqzki te powstajq w wyniku redukcji piqciohalogenkow amalgamatem sodowym. Dodanie AgNO. Zwiqzki tego typu sq charakterystyczne dla nizszych stopni utlenienia Nb i Ta.3d).. 6. a w wyniku dodania NaOH wytrqca siq V(OH). w niektbrych klasterach ladunek jonu wynosi + 3 lub + 4. Znane sq wszystkie dwuhalogenki wanadu. Zwiqzki. + VI. Ta. .. Zwiqzki VX. zwiqzany z jednym lub wiqkszq liczbq atomow metalu. i Ta. jony Nb zajmujq luki oktaedryczne w zdeformowanej zwartej sieci heksagonalnej jonow C1.II4.. VCl. w ktorych wystqpuje trzy lub wiqcej atomow metalu polqczonych wiqzaniem wielocentrowym. ze atomy niobu w trzech sqsiednich oktaedrach znajdujq siq dostatecznie blisko siebie. W innych podobnych zwiqzkach klasterowych wystqpuje dodatkowy koncowy (nie mostkowy) atom fluorowca. M. W NbCl. a osiem atomow jodu obsadza osiem Scian oktaedru.2]2-.(H20).]2+.0). Znanych jest wiele bardziej zlozonych niiszych halogenkow Nb i Ta o nietypowej stechiometrii.I. M..Br14.. a V1.Cl. do roztworu Nb.Stopnie utlenienia +I11 i +I1 Znane sq wszystkie trojhalogenki z wyjqtkiem TaI. Zwiqzki VX.. rozpuszczajq siq w wodzie. ktorego strukturq ustalono rentgenograficznie (rys. Tlenki Wszystkie wanadowce reagujq z tlenem w wysokich temperaturach i tworzq piqciotlenki M 2 0 5 . Sq one reduktorami. Atomy jodu sq zwiqzane z szeicioma naroiami oktaedru metalu i tworzq mostki do innych oktaedrow. dysproporcjonuje VI.. zwiqzki te sq jednak silnymi reduktorami i w roztworze sq latwo utleniane przez powietrze do [V(H20). VCl.. mozna wykrystalizowaC z wody otrzymujqc [VF. tworzqc fioletowe roztwory zawierajqce jony [V(H20). M. noszq nazwq zwiqzkbw klasterowych. by utworzyC klaster. natomiast wanad moze rowniez tworzyC VO. np. w ten sposob atomy fluorowcow tworzq mostki wzdluz dwunastu krawqdzi oktaedru. Atomy Nb sq ze sobq powiqzane i tworzq oktaedryczny klaster szeiciu atomow metalu. 6. w przypadku zaS innych halogenkow . SpoistoSC struktury utrzymujq mostki fluorowcowe i wiqzanie wielocentrowe obejmujqce szeSC atomow metalu... Kazdy atom fluorowca jest powiqzany z dwoma atomami Nb.zwiqzki zloione z jonow [V(H. w ktorym szeSC atomow Nb tworzy oktaedryczny klaster. tworzy kompleksy. odgrywajqc role grup mostkowych w obrqbie oktaedru. o strukturze bipiramidy trygonalnej.. majq konfiguracjq d2 i barwq brunatnq lub czarnq.. lecz ciqisze wanadowce tworzq tylko NbBr. Wskazuje to na obecnoit jonu [Nb.. i NbI.

5) w stanie stalym zawiera proste i jony tw&rzqce sieC typu korundu A1203. jony przylqczajq protony i polimeryzujq.. 6. W roztworach silnie zasadowych powstajq rozne kompleksowe jony wanadanowe(1V) (wanadynowe) VO. Tlenki M 2 0 . Otrzymuje siq go w wyniku lagodnej redukcji V20.I3+. [VF6l3-.3N~. V 2 0 3 jest zasadowy i rozpuszcza siq w kwasach tworzqc jony [V(H2O). uwarunkowane prawdopodobnie wystepowaniem w strukturze wiqzan metal-metal. tlenek jest czarny. V 2 0 .4.niebieski. przez stapianie z kwasem szczawiowym.] +. Stopniowi utlenienia + I1 odpowiada konfiguracja d3. .9. VO wykazuje doid. chociaz stopien uwodnienia roznych czqstek nie jest znany . ktore dzialajq silnie redukujqco i sq bardzo latwo utleniane przez powietrze i wode. nastepujqcy schemat. Fakty te mogly wytlumaczyd. W wyniku jego rozpuszczenia w bardzo stqionym NaOH powstaje bezbarwny roztwor zawierajqcy tetraedryczne jony wanadanowe VOZ-. sq biale. Osad ten rozpuszcza siq w obecnoici bardzo mocnego kwasu. Tlenek jest amfoteryczny. trimery i pentamery i w roztworach o wzrastajqcej kwasowoici wytrqca siq uwodniony V20. Ma konfiguracjq dl i barwe ciemnoniebieskq. szereg substancji. jednakowej struktury i nie sq prawdopodobnie uwodnione w tym samym stopniu co czqstki w roztworze. lecz V20. Wanadany i zwiqzki wanadylowe V 2 0 5jest amfoteryczny. [V(etylenodiamina). W wodzie [v(H. 1700°C. tworzqc wiele roznych oksojonow w roztworze. Tlenek jest zasadowy i rozpuszcza siq w kwasach.13-. wodorem w temp.lClz. Znanych jest wiele kompleksow oktaedrycznych.]~+ czqiciowo hydrolizuje do V(OH)'+ i VO+. np. przy roznych wartoiciach pH. a uwodniony jon . tlenek jest czarny i ma metaliczny polysk.VO jest niestechiometryczny i ma sklad V00.94 W stanie stalym jest jonowy. Znane sq pewne kompleksy amidowe. dopbki ostatecznie nie powstanie jon oksowanadowy VO. Na stopniu utlenienia +I11 wystqpuje konfiguracja d2. rozpuszcza sie w kwasach i zasadach. duie przewodnictwo elektryczne. ktore nie muszq mied.o. Wykrystalizowano. Powstajq dimery. N b 2 0 5 i T a 2 0 . jednak z przewagq wlaiciwoici kwasowych.Otrzymuje siq go przez redukcje w wysokiej temperaturze V 2 0 5 wqglem lub wodorem. VO. [V(H20). Gdy dodaje sie kwas w celu obnizenia pH. majq konfiguracjq do. np.. a jego struktura jest typu NaCl.35-1.v.I2+. co wskazywaloby na ich bezbarwnoid. jest stechiometryczny. tworzqc fioletowo zabarwione jony [V(H20). jest czerwonopomaranczowy w zwiqzku z defektami sieci krystalicznej. jest niestechiometryczny (V01.I3 i [V(szczawian). Otrzymuje siq go przez redukcje V20.o). V O . tworzqc jony bardziej zlozone. [V(CN). + NaOH -+N ~ .

Otrzymywanie tych metali jest trudne ze wzglqdu na ich wysokie temperatury topnienia i reaktywnoiC w podwyzszonej temperaturze. sq biale i bierne chemicznie. Czysty wanad moina otrzymaC przez redukcjq VC13 sodem lub wodorem. i CrOi. ktory tworzy fluorokompleksy.w przypadku wszystkich trzech wanadowcow i w dipirydylowym kompleksie wanadu Li[V(dipirydyl). Jony wanadanowe tworzq rowniez kompleksy z jonami innych kwasow.[V0. Wanad jest rzadko stosowany w stanie czystym.11. ktory nastqpnie wprowadza siq do stali. otrzymywanie i zastosowanie Wanad.4. .OH]32 6 bezbarwny * Wytrqcone zostaty substancje o takich wzorach. Wystqpowanie. stop ielaza z wanadem. Stopieli utlenienia -I wystqpuje w jonie [M(CO). gdyz ich masa czqsteczkowa przekracza czqsto 3000. Zawierajq one zawsze jony wanadanowe.eter. przez wykorzystanie reakcji termitowej. Niskie stopnie utlenienia Znanych jest stosunkowo niewiele zwiqzkow wanadowcow na niskich stopniach utlenienia. W wyniku stopienia piqciotlenkow z NaOH powstajq niobany i tantalany. Jest to monomer.]3bezbarwny [V03. zwany ielazowanadem. Nb20. Tendencjq tq wykazujq w mniejszym stopniu (Ti02+). Poniewaz kondensacji ulega wiqcej niz jedna jednostka kwasowa.]. chociaz inne karbonylki metali przejiciowych o niekompletnej powloce elektronowej sq dimeryczne. Nie sq praktycznie atakowane przez kwasy z wyjqtkiem HF.10. 6.]. fosforanowych. niob i tantal majq nieparzyste liczby atomowe. sq wiqc pierwiastkami stosunkowo rzadkimi. Fosforany. redukcjq VCI. kompleksy te noszq nazwq heteropolikwasow.O$-. czqsto natomiast jako dodatek stopowy do stali.+ Cr. Zwykle wytwarza siq. Stopien utlenienia + I wystqpuje w jonie [V(dipiryd ~ l ) 3+.]. i T a 2 0 . Przy pH wynoszqcym odpowiednio 7 i 10 wytrqcajq one uwodnione tlenki.4. Przykladem wartoSciowoSci zerowej jest zwiqzek [V(CO). krzemiany i oksoborany w grupach glownych oraz molibdeniany i wolframiany w bloku d wykazujq takze silnq tendencjq do polimeryzacji z utworzeniem bardzo wielu izopolikwas6w. Badanie heteropolikwasow jest bardzo trudne. molibdenianowe lub wolframianowe. I 6.]8-. a jedynym izopolijonem wykrytym w roztworze jest [M60. a takze jeden lub wiecej jon6w kwasowych (np.. Stosunek liczbowy roznych jednostek wynosi zwykle 12:i lub 6 : l . arsenianowych lub krzemianowych) pochodzqcych od okolo czterdziestu pierwiastkow. a zawartoiC wody jest zmienna. Wiqcej informacji o heteropolikwasach mozna znaleiC w publikacji 23 wykazu literatury na koncu rozdzialu.0~]Zbezbarwny [V 0 .

natomiast na stopniu utlenienia +I11 dziaiajq silnie redukujqco. Chromowce (tabl. Jest to zgodne z og6lnq prawidlowoiciq. ze w kierunku od gory ku dolowi grupy wzrasta trwaloBC zwiqzk6w na wyzszych. metodq kontaktowq.]. chromowce tworzq jednak zwiqzki takze na nizszych stopniach utlenienia. w ktorych wiqzqce elektrony a sq dostarczane przez grupq CO. Najwazniejsze stopnie utlenienia molibdenu i wolframu to +V i +VI.. Dobrze znane sq zwiazki chromu na stopniach utlenienia 11. Wanad jest waznym katalizatorem reakcji utleniania. i W(CO). 6. Zerowy stopien utlenienia wystqpuje w karbonylkach chromowc6w. 6. czyli konfiguracja w d5). jedynie jako CrF. + I11 i + VI. np.5. 6. Na podstawie struktur elektronowych moina oczekiwaC. przewidywany dla atomow o konfiguracji d5s1 wystqpuje bardzo rzadko. natomiast W ma konfiguracjq d4s2. np. 6. Stopnie utlenienia Chrom i molibden maja konfiguracjq elektronowq stanu podstawowego d5s1 (trwaloiciq charakteryzuje s i ~ polowie wypelniony poziom d. kompleksy dipirydylowe.11 Pierwiastek Chrom Cr Molibden Mo Wolfram W * Konfiguracja elektronowa [Ar] [Kr] [Xe] 4f 3d54s1 4d55s' l4 5d46s2 -11 -11 -11 Stopnie utlenienia* -I 0 (I) I1 111 IV (V) VI 0 I I I I I I I V V VI OIIIIIIIVVVI Patrz notka pod t a b l ~ q5. a maleje trwaioik na nizszych stopniach utlenienia. Niob stosuje siq jako dodatek stopowy do stali chromoniklowej.1. back bonding) dn-pa jest utworzone przez zapelnione orbitale metalu. np.. ze chrom i molibden bqdq wystepowaC na stopniach utlenienia od + I do +VI. jest stosowany do wytwarzania piytek. Wszystkie trzy metale moina otrzymaC przez elektrolizq stopionych fluorokompleks6w. K2mbF. Tantal. Cr( 111) jest najtrwalszy i najwainiejszy. i nadtlenek [Cr(O-0).11) Tablica 6. irub i drutow uzywanych w ortopedii. W odroznieniu od chromu. Te karbonylowe zwiqzki sublimujq pod obnizonym ciinipiem i sq rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych. reakcji naftalen -+ kwas ftalowy i toluen + aldehyd benzoesowy. a wolfram na stopniach utlenienia od +I1 do +VI. Znane tlenki i halogenki chromowcow zestawiono w tabl. a wiqzanie zwrotne (ang. natomiast Cr( + VI) jest silnym utleniaczem. metal niereaktywny i tolerowany przez organizm ludzki. Tak jest istotnie. Cr(CO).5. molibden i wolfram tworzq na stopniu utlenienia +VI trwale zwiwki. V205jest waznym katalizatorem procesu otrzymywania SO.4. np. Cr( +11) dziala redukujqco. Mo(CO).13-.1. Cr( V) jest nietrwaly i wystqpuje rzadko. karbonylowe i jony karbonylowe.magnezem (proces Krolla) lub metodq van Arkela (piroliza jodkow). many jest jednak + + + . Stopien utlenienia +I.

).nadchloran tris[dipirydylchromu(I)]. ulega jednak utlenieniu do Cr(+VI) w roztworze alkalicznym.2. Wydaje siq wqtpliwe. Zwigzki chromawe (Cr2+)sq jonowe i dobrze poznane.. nalezq do nich chromiany i dwuchromiany.. Zwiqzki chromowe (Cr3+)to najwazniejsze i najtrwalsze zwiqzki chromu. Zwiqzki Cr(+ VI) sq bardzo silnymi utleniaczami.H. w kt6rych metal znajduje sic na stopniu utlenienia +I. . W3+ i W 2 0 5 jest wqtpliwe. [Cr(dipirydyl). czy Cr+ istnieje.Mo+ i C5H5MoC6H. Ten stopien utlenienia jest bardzo trwaly w roztworze kwainym. Stopien utlenienia + I1 chromu moze by6 stabilizowany przez utworzenie zwiqzk6w koordynacyjnych.]+ClO. Nalezq one do najsilniejszych reduktorow w roztworach wodnych i ulegajq pod dzialaniem powietrza utlenieniu do Cr3'. Potencjaly redukcyjne Roztwor kwasny stope6 utlen~en~a Roztwbr zosadowy stopleri utlenlen~a Wiele z tych potencjalow obliczono na podstawie danych termodynamicznych. (C. np. Molibden i wolfram tworzq struktury typu sandwiczowego. Tworzq one czqsto kompleksy. istnienie takich czqstek jak Mo3+. jezeli nie jest stabilizowany w kompleksie. 6.5.

3. temperaturze topnienia. W powietrzu wszystkie dwuhalogenki latwo ulegajq utlenieniu do . ktore powodujq pasywacjq metalu.O. natomiast MF. WO. gdyz pokrywa siq powierzchniowq warstewkq tlenku. Roztwarza siq w HC1 i H2S0.5. w wyniku jednak silnego ogrzewania chrom tworzy Cr203. 600°C. a molibdeniany redukuje siq siarkowodorem. T a b l i c a 6. Halogenki Bezwodne halogenki Cr(+II) mozna otrzymai: przez redukcjq trojhalogenkow wodorem w temp. powstaje w temperaturze pokojowej. Roznice miqdzy tymi dwoma pierwiastkami sq jednak wiqksze nii miqdzy cyrkonem a hafnem i miqdzy niobem a tantalem. w wyniku ogrzewania chromu z fiuorowcami powstajq halogenki CrX. jednak nie w HNO. 6. Ze wzglqdu na to chrom jest szeroko stosowany do galwanicznego wytwarzania powlok przeciwkorozyjnych na zelazie i innych metalach. lado owe iloici molibdenu sq niezbqdne w pozywieniu. i wodor.12). W zwiqzku z kontrakcjq lantanowcowq rozmiary atomow i wlaiciwoici molibdenu i wolframu sq bardzo zblizone.. nielotne i majq bardzo wysokie temperatury topnienia (tabl. 500°C albo w wyniku reakcji chromu z HF. WlaSciwoSci ogolne Chromowce sq twarde. stosujqc standardowq metodq analizy jakoiciowej. Molibden i wolfram mozna wiqc latwo rozdzielic.O).12 Temperatura topnienia ZawartoSC w skorupie ziemskiej [ppml Promien kowalencyjny Pierwiastek C"C1 CAI Chrom jest niereaktywny (pasywny) w niskich temperaturach.. HC1.5.. poiniej jednak ulega pasywacji. Chrom reaguje z gazowym HCl tworzqc CrCl. zachowuje siq wiqc podobnie jak tytan i wanad. Chromowce nie reagujq z tlenem w normalnej temperaturze (z wyjqtkiem warstwy powierzchniowej). wytrqca siq wraz z nierozpuszczalnymi chlorkami w grupie I. HBr lub I. Molibden reaguje poczqtkowo z HNO. wytracajqc MoS. Molibden i wolfram sq odporne chemicznie i tylko w niewielkim stopniu ulegajq dzialaniu kwas6w i alkaliow. wystqpuje on rowniez w enzymach bakterii wiqzqcych azot. i stopionym KNO. w temp. 6. i wodzie krolewskiej.(H. po wqglu. i S w grupie 11.6.. a takze w stopionym Na.4. Molibden i wolfram rozpuszczajq siq w mieszaninach HNO.. Podobnie.natomiast molibden i wolfram tworzq MO. Wolfram jest pierwiastkiem o najwyzszej./HF. Produktem ogrzewania molibdenu i wolframu z chlorem jest MCl./NaOH.

6. 6. Cr. o ktorego istnieniu iwiadczy bardzo mala odlegloiC Cr-Cr. kt6ry rozpuszcza siq w wodzie. SzeiC donorow elektronow tworzy wiqzania koordynacyjne z atomami metalu w narozach .stopnia 111. MoBr. i stanowi najsilniejszy reduktor w roztworze wodnym.14+ ujawniajqca oktaedryczny klaster metalu M. Struktura Cr. 6. Najwazniejszym halogenkiem jest CrCl.2H20 Halogenki molibdenu i wolframu na stopniu utlenienia +I1 nie majq prostych wzorow i nie wystepujq w postaci prostych jonow. ma nietypowq strukturq (rys. jest to oktaedryczny klaster szeiciu atomow metalu z oimioma mostkowymi atomami fluorowca zajmujqcymi osiem trojkqtnych ician oktaedru (rys.O.Jednostkq strukturalnq tych dwuhalogenkow jest [M6X8I4+.(CH.I2+.-2H.5).COO). jest jednym z najtrwalszych zwiqzkow chromawych. U p Rys.5.Br. + Rys.(CH. Octan chromu(II).4. tworzqc niebiesko zabarwiony jon [Cr(H20). wynoszqca 2. Jest to substancja stala. sq trwale tylko w atmosferze obojqtnej.C00).. Struktura jonu [Mo.. ktorq mozna latwo otrzymak z Cr2+ i octanu sodu.36 A i diamagnetyzm zwiqzku.4) z czterema grupami octanowymi tworzqcymi mostki miqdzy dwoma atomami Cr i silnym wiqzaniem metalicznym. 6. ma w rzeczywistoSci sklad [Mo6Br8]Br4-2H20.

lecz jego struktura zawiera jednostki [W6Br. dziala w roztworze redukujqco. MoCl. wystqpuje w dwoch odmianach. W6Br18 tworzy takie zwiqzek klasterowy.3d). nie jest reduktorem. W roztworze jony halogenkowe tworzq oktaedryczne kompleksy typu [MoC1.I3-. WC1. natomiast CrF. aminokompleksy [Cr(NH. ma w rzeczywistoSci wzor W6Cl18 i tworzy zwiqzek klasterowy (W6C112)6+. (rys. 6. w zwiqzku z tym warstwy chlorkowe sq powiqzane tylko slabymi oddzialywaniami van der Waalsa. otrzymuje siq przez ogrzewanie pierwiastkow do temperatur odpowiednio 350 i 500°C. sq lotne i ulegajq latwo hydrolizie. WCl. w tej liczbie wspomniane jui akwa. 6. powstaje w wyniku ogrzewania pod ciinieniem w bombie. 6.l3+. [Cr(H20). MoF. CrF.. l 4 ' (rys. Wiqze siq to z warstwowq strukturq sieci CrCl. CrC1. jest monomeryczny w roztworze.cztery oktaedry polqczone w piericien. Jony chlorkowe tworzq zwartq sieC regularnq. So1 Reineckego NH4[Cr(NH3). lecz dimeryzuje do Mo2Cll0 w stanie stalym. szczawianokompleksy [Cr(C2O4). i TaF. . natomiast WBr.i halogenokompleksy. nie rozpuszcza si? dobrze w wodzie w nieobecnoici jonow Cr2+. Zwiqzki Mo(+ 1 1 sq 1) do.5). Jon Cr2+ w roztworze oddaje elektron Cr3+ w fazie stalej. . zbudowane tak samo jak [ M o 6 ~ r . Wowczas jony Cr2+ na powierzchni fazy stalej przechodzq do roztworu. Jony Cr3+ tworzq bardzo wiele r6znorodnych kompleksow oktaedrycznych.& trwale.16+. W obydwu odmianach atomy Mo sq odsuniqte od Srodk6w sqsiednich oktaedrow i polqczone wiqzaniem o dlugoici 2.O). Znane sq wszystkie bezwodne halogenki MX.Cl. np.. 6.]H20 jest czqsto stosowana do wytrqcania wielkich jon6w dodatnich. i CrF. dla utrzymania stechiometrii jedna trzecia luk oktaedrycznych musi by& obsadzona przez jony Cr3+. przypominajqcy strukturalnie [Nb6Cl12]2+(rys. jest jednak czarny.3a).I3-. i WF. w drugiej zwarte uloienie heksagonalne atomow chloru.]. cyjano. a takze wiele innych czqstek. w jednej wystqpuje zwarte uloienie regularne. jedna. Znane sq dwie trwale odmiany MoCl. na co wskazuje ich konfiguracja do. Mo( + 111) i W(+ 111) nie istniejq w postaci prostych jon6w.(NCS). Sq diamagnetyczne i bezbarwne. w drugiej odmianie nie wystqpujq wiqzania metal-metal.. jest zbudowana z laticuchow oktaedrow.3c). CrCl. tworzqcq czerwonofioletowe platki. MoCl. co wskazuje.Cl2]+ i [Cr(H. MoCI. jest substancjq stalq. Cr(+III) jest stanem najwazniejszym i najtrwalszym.oktaedru. typu NbC1. ma strukturq tetramerycznq . (rys.i tiocyjanianokompleksy. Mimo niskiego stopnia utlenienia.ciemnoniebieski.76 A. natomiast WC1. i e nie zawiera wiqzan metal-metal. przy czym atomy metalu sq powiqzane w pary. uwarunkowana konfiguracjq elektronowq d3. tworzqc Cr3+ w roztworze. W odrbinieniu od tego zwiqzki W(+III) sq nietrwale. natomiast w sqsiedniej warstwie wszystkie luki sq nie obsadzone. Jedna warstwa zawiera 213 luk obsadzonych. Fluorki MoF. [Cr(H20).C1I2+. lecz ulegajq powolnemu utlenieniu w powietrzu i powolnej hydrolizie w wodzie. tworzqce w roztworze wodnym fioletowe jony [Cr(H20). gdyz dwu duzym jonom odpowiada duza liczba koordynacyjna i wzrost energii sieciowej. co wiqze siq z duzq energiq stabilizacji w polu krystaliczym.). podobnie jak NbF.6 MB).I3+. Jest paramagnetyczny ( p = 1.

staje siq bladoniebieski pod wplywem PO + .5. 6. a chrominy ze stqionymi alkaliami. przez r.13). na co wskazuje konFguracja do. do ro~tworudwuchromianu sodu NazCr20. stanowi bardzo silny utleniacz. powstajq w wyniku ogrzewania metalu w powietrzu. Jake pigment farb. MOO. proces6w otrzymywania polietylenu i butadienu. Ma strukture warstwowq..5. Dwutlenki Mo i W przypominajq polyskiem miedi i majq zdeformowanq strukturq rutylu z silrl~miwiqzaniami metal-metal.. CrO. jest zielonq substancjq spalania metalu w powietrzu.). normalnie jednak jest amfoteryczny i tworzy [Cr(H. (rys.. ogrzeeania CrO.edukcjq hydrotermalnq. a rozpuszczony w kwasie OctowYm jake utleniacz w chemii organicznej. gdyi cr(+'t'I) ma konfiguracjq do. ogrzewany staje sic jednak iolty wskutek powstawania defektow w fazie staiej. Tlenki te majq barwe brunatnofioletowq i sq nierozpuszczalne w kwasach nieutleniajqcych. oktaedrow MOO.O. lub WO. rozpuszczaJa sic jednak w steionym H N 0 3 tworzac MOO. Wilgotny MO. CrO. lub WO. i WO. jest biaiy. C r 2 0 3 stosuje siq w przemyile do o t r $ ~ m ~ w a nchromu. z tlenkami litowcow lub b e r ~ l o w ~ Tlenki te zawierajq iancuchy lub piericienie 6~.0)6]3 2 kwasami. c h o ~ i aodpowiednie reakcje mogq przebiegac ~ wybuchowo. Jej barwa jest uwarunkowana przeniesieniem iadunku. Moina otrzymai wiele tlenkow flieszanych przez stapianie MOO.).SO. lub ogrzewania dwuchromianu amonu (NH. nie zai wodorotlenek silnym ogrzaniu C r 2 0 3nie reaguje z kwasami 1 zasadami. Tlenki Oto glowne tlenki chromowc6w: o strukturze korundu. (reakcja wykor:zYstYwana w ogniach sztuczn~ch) W wyniku dodania NaOH do roztworow Cr3+ wytrqca siq uwodniony tlenek. Jest szeroko stosowany do chromowania. Powstaje w wyniku Cr.O. i WOa otrzymuje siq w wyniku redukcji trojtlenku chromu wodorem.6. jest zbudowany z lancuchow skondensow~nychze sobs tetraedrow. Trbjtlenek chromu otrzymuje siq dodajqc H. MOO. gumY ia i cementu oraz jako katalizator wielu feakcji. rozpuszcza siq latwo w wodzie tworzac kwas. np. ma niezdeformowanq strukturq rutylu (TiO. jest jasnopomara~czowqsubstancjq staiq. MOO. lub WO. W 0 3 jest cytrynowoi6ity i ma nieznacznie zniek~ztal~onq strukturq trojtlenku renu ReO. otrzymywany z CrO. C r 0 3 jest trujqcy.Cr..

lub WO.5. wytwarzanym w procesie otrzymywania chromu. jest najwazniejszym zwiqzkiem chromu. do . barwa niebieska powstaje rowniez w wyniku lagodnej redukcji wodnych zawiesin MOO. do niebieskich tlenkow).zamiast 0'. polqczone ze sobq w roiny sposob przez uwspolnienie narozy lub krawqdzi... tworzq rowniei polikwasy. MOO. lecz w mniejszym stopniu.O Zwiqzki te istniejq zarowno w roztworze..anodowanian glinu i jako utleniacz. 6. np.. 6. CrOi z61ty H+ =Cr.dla rownowaienia ladunkow. 2 H 2 0 i bialy WO. V.O:pomaranczowy Na2Cr20.6. molibdenianowe MOO.6 rowniez powstawanie trojchromianow i czterochromianow.. Przypuszcza siq. ze powstajqce w taki sposob .i wolframianowe WO$CrO. lecz jon dwuchromianowy istnieje w roztworach silnie kwainych. 2H20. i WO. lecz nie Scian. Gdy pH roztworu jest nizsze niz 1. W wyniku zakwaszenia wodnych roztworow molibdenianow i wolframianow nastqpuje ich kondensacja i powstajq rozne polimolibdeniany i poliwolframiany.6). jak i w stanie stalym.) Wszystkie polianiony zawierajq oktaedry MOO. W bardzo stqzonym kwasie moie nastqpik wytrqcenie CrO.. lub kwainych roztworbw molibdenianow i wolframianow.promieniowania nadfioletowego. wytrqcajq siq uwodnione tlenki: iolty MOO.niebieskie tlenki" zawierajq Mo lub W na stopniach utlenienia +IV i +V i pewnq liczbq jonow O H . (Inne pierwiastki. Jest stosowany do chromowego garbowania skory. + 2NaOH + 2Na' + Cr0:. lecz chromiany sq silnymi utleniaczami. Przypuszcza siq.+ H. Ta i U. Tworzenie polikwasow jest charakterystycznq wlaiciwoiciq chemicznq molibdenu i wolframu. nie wykazujq jednak silnych wlaiciwoici utleniajqcych. tworzqc oddzielne tetraedryczne jony chromianowe CrOi-. w ktorych dwie jednostki tetraedryczne lqczq siq ze sobq (rys. 6. molibdeniany i wolframiany Tlenki CrO. jako pigment (zolcien chromowa). i WO. Po zakwaszeniu chromiany przeksztalcajq siq w dwuchromiany. Molibdeniany i wolframiany mogq by6 zredukowane (np. ze mozliwe jest chrom~on dwuchrom~an Rys. Nb. Polikwasy Mo i W dzieli siq na dwa glowne typy: . sq silnie kwasowe i rozpuszczajq siq w wodnym roztworze NaOH. . Chromiany.

2 H 2 0 J. do P. 6.1) izopolikwasy. Te.7). Se. wszystkie sq grupami MOO. ze mozna substancjq wykrystalizowaC z roztworu.. 0 +1 ~C-W ~ ~ O ~ ~ l l O ~ ~ lub parawolframian A I CWIZO~~(OH)IOI'~parawolfram~anB J. Al. I CH3W602113.OZ4] paramollbdenlan 6- pH=15-29 +[ M o ~ O ~ ~ ] ~ - pH<1 powolna oimiomo11bdenlan Mo03. 2) heteropolikwasy. lub WO. Si. lub WO. PO:-.. .7. $-metametawol- . wokol ktorego kondensujq oktaedry MOO. Sb. I i liczne pierwiastki przejiciowe odgrywajq rolq drugiej grupy. i fakt. SiOi-. Grupami centralnymi sq czqsto oksoaniony. Po obnizeniu siq pH pierwszym etapem w procesie powstawania polikwasu musi by6 zwiqkszenie liczby koordynacyjnej Mo lub W od 4 do 6 przez przylqczenie czqsteczek wody. krzemianowych lub jonow metali. BOZ-. Podany schemat stanowi podsumowanie naszej wiedzy dotyczqcej wolframianow [wo412- normalny gotowanle z OH wolfram~an pH6 . np. Sn. grupy molibdenianowe lub wolframianowe z grupami fosforanowymi. badanie ich jest trudne. niekiedy spotyka siq takie inne stosunki. Izopolikwasy Mo i W nie sq dokladnie poznane. ze w ogole istnieje w roztworze.np. As. przez uwspolnienie atombw tlenu z innymi oktaedrami lub z grupq centralnq. B lub innych centralnych atomow wynosi zwykle 12: 1. lub WO.0 uwodnlony tlenek Struktury jonow: paramolibdenianowego i oimiomolibdenianowego zostaly potwierdzone przez rentgenograficzne badania ich krystalicznych soli (rys. szybka [ ~ ~ . Ge. Drugi anion stanowi centrum. Dobrze znanym przykladem powstawania heteropolikwasu jest proba na fosforany. ze wzglqdu na nieznajomoiC stopnia hydratacji i uprotonowania roinych czqstek w roztworze. 9 : 1 lub 6: 1.----' CH2W1.14normalny mol~bdenlan [Mo. np. Jak dotychczas ustalono. nie jest dowodem.oI6- WO.2H. krzemianowymi lub oksoboranowymi. lecz inne pierwiastki. Stosunek liczbowy oktaedrow MOO. a nawet.0. w ktorych kondensujq ze sobq aniony dw6ch lub kilku roinych typow . W wyniku ogrzewania roztworu fosforanu z molibdenianem amo- . np. w ktorych wszystkie skondensowane ze sobq aniony sq tego samego typu. Heteropolijony powstajq po zakwaszeniu roztworu molibdenianu lub wolframianu w obecnoici jonow fosforanowych. zaleznoici miedzy trwalymi czqstkami sq nastepujqce: [Mo0. ze jon ma okreilonq strukturq.

5.dwanascie oktaedrow WO.] 6.0. czerwone lub zolte brqzy wolframowe Sq to zwiqzki o charakterze po~metalicznym.osmy oktaedr MOO. Jon tego kwasu jest zlozony z czterech grup po trzy oktaedry WO.1 heteropolikwasow podano w publikacji 1 wykazu literatury na koncu rozdzialu Rys 6 8 12-Pohkwas. 1973) nu 1 kwasem azotowym wytrqca siq zolty osad fosforomolibdenianu amonu (NH413 [PO.01614 .O. b) struktura jonu oktamohbden~anowego [Mo. dostatecznie duza. Brqzy wolframowe Wolframiany litowcow redukuje siq przez ogrzewanie z wodorem lub wolframem. purpurowe. Mo12O3.np K.[TeMo..16-. np H. jest ukryty m~edzy sledmloma oktaedrami widocznym~ (rys 6 7.Modern Aspects of Inorganic Chemistry".[TeMo. (rys 6 8) 6-Heteropolikwasy zawierajq wiqksze atomy centralne o liczbie koordynacyjnej 6 W przedstawionym na rys 6 9 ukladzie szesciu oktaedrow wystqpuje centralna przestrzen.[PO. np w kwasie 12-fosforowolframowym..O2.Rys 6 7 a) Struktura jonu paramol~bden~anowego [Mo. by pomieiciC oktaedr heteroatomu..7. Routlege and Kegan Paul.] Dobry opis izo.. co stwlerdzono w przypadku K.0. 4th e d . otacza tetraedr PO.wykazujqce polysk 1 przewodzqce elektrycz- . Emeleus and Sharpe.6 8 1 6 9 zaczerpnleto z . W1.l Ustalono struktury szeregu heteropolikwas6w W 12-heteropolikwasach. otrzymujqc niebieskie.] Rys 6 9 6-Pol~kwas.

kaidego jonu Na' odpowiada zmiana W( V) + W( VI). SieC przestrzenna brqz6w wolframowych zawiera defekty i niektore wqzly. 1100°C Na2[CrV'04] + Fe20. pozostajq puste. a x jest zawsze mniejsze nii 1. +2 ~ ~ 1 - C~O. K2SO.. + 4C plec elektryczny. Znanych jest wiele soli podwojnych. ulegajqcymi latwo rozkladowi pod dzialaniem wody. przy czym M oznacza Na lub K. ze usuniqciu z NaWO. jego powstawanie wykorzystuje siq w analizie jakoiciowej do wykrywania obecnoici jonow chlorkowych. alun chromowo-potasowy. Chrom jest stosowany jako skladnik wielu stali. podobnie jak w metalu.WO. np.).CI. lecz bardzo bierne chemicznie. + Na. + + 6. Do stopow wprowadza siq go w postaci zelazochromu (stopu zawierajqcego Fe. Trudniej ulega hydrolizie chlorek wolframylu. np. a w niektorych przypadkach takze w wyniku dzialania mocnych kwasow na sole. nie przewodzqce jednak elektrycznoici.. lub bezpoiredniego przylqczenia fluorowcow do dwutlenku CrO.O Chlorek chromylu Cr02C12jest ciemnoczerwonq cieczq. + CO. i K2S04. Wlaiciwoici brqzow wolframowych mozna najlepiej wytlumaczyt przyjmujqc. . stqd przewodnictwo elektryczne brqzow. 6. dwuchromiany. + H. Chlorki chromylu i molibdenylu sq kowalencyjnymi chlorkami kwasowymi.CO. prazy siq silnie chromit z Na2C03 i utlenia FeCrYO. krystalizujqcy ze zmieszanych roztworow Cr2(S0.9. Lit tworzy rowniez brqzy. Mozna przypuszczaC. Cr2(S04). ktore powinny by6 obsadzone przez atomy litowcow.5. 24H20.noiC. Najwainiejszq rudq chromu jest chromit FeCr204. Elektrony walencyjne litowcow mogq swobodnie poruszaC siq w sieci brqzu. f 0. Majq one ogolny wz6r M. ze wszystkie atomy wolframu znajdujq siq na stopniu utlenienia +VI. Otrzymywanie i zastosowanie Chromowce majq parzyste liczby atomowe.5.8. Tlenohalogenki Tlenohalogenki typu M02C12 mogq powstawat przez rozpuszczenie trojtlenku w mocnym kwasie. sq wiqc stosunkowo rozpowszechnione w przyrodzie. W roztworze sole mieszane ulegajq calkowicie dysocjacji na proste jony. ktory otrzymuje siq w wyniku reakcji FeCr20. np. Cr i C). stali nierdzewnej.Fe + 2Cr + 4C0 Gdy chodzi o otrzymanie czystego chromu.

Przez redukcjq tlenku wodorem otrzymuje siq wolfram. Najtrwalszy jest stopien utlenienia +II. wytrqca go i redukuje wqglem C r 2 0 3 redukuje siq glinem Przemyslowe zastosowania Na2Cr20. W wyniku wprowadzenia molibdenu i wolframu do stali otrzymuje siq bardzo twarde stopy..6. stosowane do wyrobu narzqdzi tnqcych. ktory przeksztalca siq w MOO. 6. i e ich maksymalny stopien utlenienia wynosi +VII. Wolfram otrzymuje siq z rud przez stapianie z wqglanem sodu. Wolframian sodu wymywa siq wodq i przeksztalca najpierw w uwodniony tlenek przez zakwaszenie.. CrO.. 6. jeden z najsilniejszych utleniaczy w roztworze. Mn(+III) i Mn(+ VI) wykazujq tendencjq do dysproporcjonowania. a nizsze stopnie utlenienia wystqpujq w zwiqzkach karbonylowych lub podstawionych kompleksach karbonylowych. Stopnie utlenienia Konfiguracja elektronowa d5s2 manganowcow wskazuje. Molibden wystqpuje w przyrodzie jako molibdenit MoS. Wolfram wystqpuje w postaci wolframianow.I11 do VII).13 Pierwiastek Mangan Mn Technet Tc Ren Re Konfiguracja elektronowa [Ar] Stopnie utlenienia* -111 -I 0 I I1 I11 IV V VI VII 0 I1 (111) IV (V) (V1)VII -I 0 I I1 I11 IV V VI VII [ I [Xe] 4f 3d5 4s' 4d5 5s2 5d5 6s' * Patrz notka pod tabhcg 5. W roztworze alkalicznym Mn2+ ulega jednak latwo utlenieniu do MnO. ktorego stopnie utlenienia zmieniajq siq w najszerszym przedziale (od . a nastqpnie w tlenek bezwodny przez prazenie.13) T a b l i c a 6. Stopien utlenienia +IV wystqpuje w glownej rudzie manganu. Mangan jest tym pierwiastkiem. piroluzycie MnO.. z ktbrych najpospolitszy jest wolframit FeWO. zakwasza otrzymujqc dwuchromian.. nadmanganian potasu KMnO...1 6.Chromian usuwa siq przez rozpuszczenie w wodzie.MnWO. Manganowce (tabl. W odroznieniu od silnie utleniajqcych wlaiciwoici Mn(VII). Dobrze znany jest zwiqzek manganu na stopniu utlenienia +VII. i C r 2 0 3 omowiono poprzednio..6. zwiqzki technetu + . Dwusiarczek molibdenu MoS. w roztworze i w kompleksach. ma strukturq warstwowq i jest doskonalym smarem. a nastqpnie redukuje wodorem.1. jony Mn2+ wystqpujq w stanie stalym.

2.23 1. jezeli chodzi o zawartoik w skorupie ziemskiej. 0. WlaSciwoSci og6lne Mangan zajmuje dziesiqte miejsce (1000 ppm). zawartym w iloSciach Sladowych w rudach molibdenu.4.?a Mn 1-1 0.70 + IV 2. Istnieje natomiast wiele zwiqzkow Tc i Re na stopniach utlenienia + V i +TV. gdzie wystqpuje gl6wnie jako MnO. Zwiqzki na stopniach utlenienia +I1 sq rzadkie i stanowiq silne reduktory. 6. Zwiqzki na stopniu utlenienia + VI wykazujq tendencjq do dysproporcjonowania i nie sq dobrze poznane. Informacje o trwaloici rbznych halogenkow i tlenkow podano w tabl. Ren jest pierwiastkiem bardzo rzadkim. W kierunku od gory ku doiowi grupy wzrasta wiqc trwaloik zwiqzkow na najwyiszych i maleje trwaloSk na nizszych stopniach utlenienia. 6. Technet nie wystqpuje w przyrodzie i by1 pierwszym pierwiastkiem wytworzonym sztucznie przez czlowieka. -------~n0. Re(II1) jest takze trwaly i odpowiednie halogenki tworzq wiqzania metal-metal. WlaSciwoSci chemiczne technetu zbadano dopier0 ostatnio.83 TcO.6.74 I * Dysproporcjonuje (wartosc~potencjatow zwlqzanych z TcO.3. a miarq tendencji do dysproporcjonowania sq potencjaly redukcyjne.56 MnO. (TcO. .) * 0.28 Tc I 0.2.95 + +I1 . natomiast stqpuje w wypalonych prqtach paliwowych reaktorow jqdrowych. Potencjaly redukcyjne RoztwBr kwaSny stop~eri utlen~en~a +VII 0.26 Mn02 +I11 0.i renu na stopniu utlenienia +VII sq pospolite i trwale oraz majq tylko slabe wlaiciwoici utleniajqce...65 1. 9 7 T i~9 8 T mozna otrzymak przez bombardowanie Mo ~ 99Tc jest jednym z produktow rozszczepienia uranu i wyneutronami. Wszystkie jego izotopy sq promieniotworcze.~- + VI * 1.51 9 Roztwor zasodowy 1 Tc 0 . zosto(l obl~czone) 6.6.51 ~n'+- 0 * ~ n -1 .

Na2[Mn04]. Nie jest zbyt reaktywny w stosunku do niemetali w temperaturze pokojowej. Polozenie technetu w ukladzie okresowym wskazuje. Mn(+ VII) wystqpuje jako silnie kwasowy Mn. MnO i Mn. ze odpowiednie zwiqzki bqdq bezbarwne.. natomiast nadmanganiany zawierajqce Mn(VI1) sq intensywnie zabarwione. reaguje jednak latwo po ogrzaniu. jest amfoteryczny i nie istnieje w postaci jonow Mn4+. kwas nadmanganowy HMnO. np.O. topn. a druga zbyt duza. Fe = 1537°C).. Mangan jest znacznie bardziej reaktywny niz ren. ze gdy dwa pierwiastki o kolejnych liczbach atomowych majq izotopy o .. Zwiqzek ten mozna uwaiaC za s61 odpowiadajqcq nietrwalemu tlenkowi kwasowemu MnO. Zasadowy charakter dowolnego pierwiastka maleje ze wzrostem stopnia utlenienia. lado owe iloici manganu sq niezbedne do rozwoju roilin i zwierzqt. Jest twardszy i bardziej kruchy niz zelazo. tylko jeden z nich jest trwaly. Nadreniany Re(VI1) sq istotnie bezbarwne. nie istnieje natomiast praktycznie chemia jonow Tc i Re. pierwsza z tych liczb jest jednak zbyt mala. Mangan jest doiC elektrododatni i roztwarza siq w zimnych rozcienczonych kwasach nieutleniajqcych. Technet ma liczbq atomowq 43. Mn = 1245°C. zwlaszcza w zwiqzkach na nizszych stopniach utlenienia. chrom jest bardziej reaktywny niz wolfram. Wszystkie trzy manganowce otrzymuje siq zwykle w postaci szarych proszkow. ktora stwierdza. jest czarny.tych samych liczbach masowych. a MnO. Swymi wlaiciwoiciami fizycznymi i chemicznymi mangan przypomina zelazo. i ReO. topi siq jednak w nizszej temperaturze (temp. natomiast Mn(+VI) jest reprezentowany przez manganiany. w sqsiednich grupach.. MnO. ze jego wlaiciwoici chemiczne sq poirednie miqdzy wlaiciwoiciami manganu i renu. Stopien utlenienia +VII ma konfiguracjq do. po wolframie (3410°C). jest jednym z najmocniejszych znanych kwasow. barwa jest w obydwu przypadkach uwarunkowana widmami d-d. Mn(+V) wystqpuje doiC rzadko. do +IV. Prawie wszystkie zwiqzki manganu sq barwne. ktory nie istnieje w stanie wolnym. odpowiedni kwas. podobnie jak. co wiqze siq z pasmami przeniesienia ladunku. a zelazo bardziej reaktywne nii . a sqsiadujqce z nim pierwiastki: molibden (liczba atomowa 42) i ruten (liczba atomowa 44) majq nastqpujqce trwale izotopy: Technet m6glby wiqc mieC trwale izotopy o liczbach masowych 93 lub 103. Technet i ren wykazujq wyrainq tendencjq do tworzenia wiqzan metal-metal. jezeli pominqC oksojony Tc0. ze wzglqdu na to do nawozow sztucznych dodaje siq czqsto niewielkie iloici MnSO. sq tlenkami zasadowymi o budowie jonowej. technet powinien byC jednak bardziej zblizony do renu niz do manganu ze wzglqdu na kontrakcjq lantanowcowq. Ren ma temperature topnienia 3180°C i zajmuje pod tym wzglqdem drugie miejsce wirod metali. topn.Znanych jest wiele jonowych zwiqzkow Mn. jako lite metale przypominajq wyglqdem platynq. temp. Jony Mn2+ sq bladorozowe..O. NieobecnoiC technetu w skorupie ziemskiej jest zgodna z regulq Mattaucha. mozna wiqc oczekiwai. by odpowiedni izotop m6gl by6 trwaly..

. T a b l i c a 6. ReF. ReCl.6. przeciwnie niz w glownych grupach ukladu okresowego. podobnie jak Fe30. Jon Mn2+jest wiec trwalszy od innych jonow dwu*artoiciowych i trudniej ulega utlenieniu nit .(CO).. gdy obyd-a metale reagujq z tym samym pierwiastkiem.. W tablicy 6.6.[M~(CN). ktory jest nietrwaly i stanowi silny reduktor.] -2NH..I ----- C12 Pbd ninienlern 2[~e'(C0). doik podobne sq rbwniei 10. jeieli pominqk najwyzszy stopien utlenienia.. Podobqe sq chromiany c r 0 2 . ReBr. Znacznie wiqksze ~odobieistwowystqpuje miqdzy manganem a jego sqsiadami: chromem i zelazem. Mozna uor-wnywak Mn20.Mn2"'03. i C120.. [R~.5.Cl] 6.14 porownano niektore reakcje manganu i renu. Mn304 + + + Tlenek Mn30. Mn2+ ma konfiguracjq elektronowq 3d5. Charakter elektrododatni zmniejsza siq tu ze wzrostem liczby atomowej.. manganiany ~ ~ 0 : i zelaziany FeOi-. MnI1O..] oraz w kompleksie K.osm. podobienstwo do pierwiastkow VII grupy. Zwiqzki Mn(+I) i Re(+I) dzialajq silnie redukujqco i trudno je otrzymak..(CO). tlumacz> to wspblne wystepowanie zelaza i manganu w przyrodzie.. Stopien utlenienia + +11 Uwodnione jony Mn2 maja barwe r 6 i o w ~ powstajq w wyniku rozpuszczenia i metalu w kwasie lub redukcji wyzszyth stopni utlenienia. Niskie stopnie utlenienia Na zerowym stopniu utlenienia manganowce wystqpujq w karbonylkach [Mn. ktora odpowiada zapelnieniu w polowie powloki d. Manganowce majq siedem zewnetrznych elektronow. 6.] i [Re2(CO). jest tlenkiem mieszhnym. MnO. fluorowcow. je$t jednak bardzo niewielkie. i ReO. MnS ReS.14 Odczynnik N2 C H2O Rozcienczony kwas Mocny kwas Fluorowce S 0 2 hln Re Mn3N2 powstaje w 1200°C brak reakcji Mn3C brak reakcji Mn2' Hz brak reakcji ~ n Hz + ~ brak reakcji Mn2' Hz roztwarza sii powoli MnX2 + MIIF. i C10. ren wykazuje tendencjq do osiqgniqcia wyzszego stopnia utlenienia niz mangan.4. Ponadto. sq izomorficzne i wykazujq zblizonq rozpuszczalnoid. zblizone sq rowniek rozpuszczalnoici nizszych tlenkow.

a przylqczenie elektronu powoduje symetryczne zapelnienie orbitali [Mn1(CN).~ ~ ~ ~ ~ " ~ + [ M ~ ~ ~ ~ ( c N ) . a zwiqzki sq doiC intensywnie zabarwione.porcji" energii stabilizacji w polu krystalicznym.. Konfiguracje wysokosp~noweI niskosplnowe w oktaedrycznym polu kryatdllcznym a) konfiguracja wysokosp~nowa d5 (wolne spiny. Kompleksy te ulegajq rowniei doiC latwo redukcji. w ktorych spiny elektronow sq sparowane.i [Mn(CN). 100 razy slabsza od obserwowanej w wiqkszoici normalnych..10a). jest to trwala konfiguracja i takie kompleksy jak [Mn(H. odpowiada mu barwa ok. rozdz. Znanych jest kilka kwadratowych kompleksow plaskich. ..0. jest to czqiciowo skompensowane przez energiq potrzebnq do sparowania spinow elektronowych. Jest to zwiqzane z faktem. ze przejicie d-d w wysokospinowym kompleksie d5 polega nie tylko na przeniesieniu elektronu z poziomu t2. Wszystkie te kompleksy sq bardzo slabo zabarwione. na poziom e. Chociai energia stabilizacji w polu krystalicznym (por.Rys 6 10. kompleks Mn z ftalocyjaninq i kompleks MnSO. Nieliczne silne ligandy tworzq kompleksy.A [ M ~ ~ ~ ( c N ) ~ ] ~ . . WiqkszoiC kompleksow Mn(I1) ma strukture oktaedrycznq i konfiguracjq wysokospinowq z piecioma niesparowanymi elektronami (rys. [MnBr412i [MnI4I2. Przejicia takie noszq nazwe . poniewai prawdopodobie~istwoprzejicia jest male. gdyi usuniqcie elektronu zwiqksza energiq stabilizacji w polu krystalicznym. Kompleksy halogenkowe [MnCl4I2-.spinow0 wzbronionych". chociaz bowiem zapelnieniu niskoenergetycznych orbitali t2.5H20. [Mn(etylen~diamina)~]~+ i [Mn(C. ktory zawiera kwadratowe jednostki plaskie [Mn(H20)4]2f.sq tetraedryczne.N0I3.. [Mn(NH3). 8) jest rowna zeru.0).spinow0 dozwolonych" przejiC.. 6.I4. Kompleksy niskospinowe sq bardziej reaktywne i latwo ulegajq utlenieniu.).I2+.sq atakowane tylko przez silne utleniacze lub reduktory.]2'.I4.spinow0 dozwolone". slabe ligandy). sllne ligandy) Cr2+ lub Fez+. ] ~ redukcja utlenlenie W niskospinowych kompleksach d5 przejicia elektronowe d-d sq . b) konfiguracja n~skospinowa d5 (splny sparowane.. w roztworze przylqczajq jednak dwie czqsteczki wody . 8.majq wiec sparowane spiny lub konfiguracjq niskospinowq z tylko jednym niesparowanym elektronem. Rozszczepienie poziomow d w polu krystalicznym omowiono szczegolowo w rozdz. lecz rowniez na odwroceniu jego spinu. odpowiada piqC .15 . Jest to konfiguracja nieznacznie trwalsza od wysokospinowej. np. Kompleksy [Mn(CN).

I3 -.). jest czarny.. oznaczona literq L. Re(+II) nie jesr jonowy.]+ . znany jest jednak Re203. W przypadku przeprowadzenia reakcji w kwasie siarkowym powstaje roztwor o intensywne! barwie czerwonej. Mangan tworzy nietypowy octan zasadowy [Mn30(CH3COO).]Cl.lub innego rozpuszczalnika i tworzq kompleks oktaedryczny. Tc(II1) jest nietrwaly. zawierajqcy przypuszczalnie podobny kompleks siarczanou? z mostkowymi grupami SO. Sq to klastery atomow metalu. struktura ta zostaje zachowana rowniez w stanie gazowym w temp.jest nietrwaly termicznie i rozklada siq w temp.11a. Wystqpuje ona rowniez w wielu kompleksach Re(III).i [Mn(CN). MnF. przy czym odlegloid Re-Re wynosi 2. 6..). Stopien utlenienia + I11 Mn3+ dziala slabo utleniajqco i jest znacznie mniej trwaly niz Mn2+ (ktoregc trwaloid jest zwiqkszona. rozdzielono na izomery cis i trans. [ C H 3 . a szeid pozostalych atomow fluorowca jest skoordynowanych z Re. a kompleks [Re(pirydyna). i ciqisze halogenki. Wystqpowanie podwojnych wiqzan miqdzy atomami Re mozna najproiciej wytlumaczyd istnieniem w kazdym atomie Re dziewiqciu orbitali atomowych. SzeiC grup octanowych tworzy mostki miqdz! atomami Mn .6. stosowanq do otrzymj wania wielu zwiqzkow Mn(II1). np [MnCl. przy czym (ReCl. a w fazie stalej jest ona zajqta przez dodatkowy mostek fluorowcowj z innymi jednostkami Re3X.11b). Wyodrqbnionq jednostkq Re3X. w lodowatym kwasie octowym. 6. w ktorych t r q atomy Re tworzq rownoboczny trojkqt (z formalnymi wiqzaniami podwojnymi miqdzy atomami metalu). 6. ze ma on kwadratowq strukturq plaskq. Mn2(S0."03) i stanowi najtrwalszq tlenek manganu w wysokich temperaturach. a (ReI. i (ReBr. Trzy atomy fluorowca dzialajq jako grupy mostkowe wzdluz bokow trojkqta. [Mn(C204)3]3. i tlenek Mn203.48 A. (rys.). Roztwor ten dziala rownie silnie utleniajqco jak KMnO. dlaczego miareczkowanie szczawianu nadmanganianem przeprowadza sie na gorqco.-. Na kazdym atomie Re znajduje siq jedna nie zapelniona pozycja koordynacyjna.6. Ta trimeryczna struktura jest bardzo trwala.dwie grupy wzdluz kazdego boku trojkqta. Zwiqzki te dysproporcjonujq w kwas~e i hydrolizujq w wodzie Mn(+III) moze istnieC tylko w roztworze wodnym jako czqid kompleksu. 600°C. ma bowiem konfiguracjq d5). Halogenki sq trimerami. ok. przedstawiono na rys. co tlumaczy. ktore . Ma strukturq trojkqta utworzonego przez trzy atom! Mn i zawierajqcego w irodku atom 0 . gdy utlenia siq Mn2+ za pomocq KMnO. wskazuje. Zwiqzek ten jest ciemnoczerwonq substancjq stalq. C O O ] . nie zai strukturq tetraedrycznz 6. c+. sq przylqczone trzy dodatkowe grupy L (rys.11~). Znane sq nieliczne sole Mn3-. np. M n 3 0 4jest tlenkiem mieszanym (Mn"0.(H20). 60°C. stanowiq ciemnoczerwone substancje stale. Mn'.).. w ktorych do izolowanej jednostki Re3X.] .

Atom w ) Re jest otoczony przez pi@ ligandow. 1 orbital s i 3 orbitale p. Jezeli przyjmie siq. to istnieje dwanaicie orbitali atomowych zdolnych do utworzenia wiqzania Re-Re. ze sq to czyste orbitale d lub orbitale o dominujqcym charakterze d.Rys 6 11 Rozne struktury Re3Xg a) ~zolowana jednostka Re3X9. b) staly zwlgzek Re3Xg zawlerajqcy mostkl fluorowcowe miedzy jednostkaml strukturalnyml. c) Re3X9 z trzema przylqczonyml llgandaml L mogq uczestnic~yC tworzeniu wiqzari (5 orbitali d. cztery orbitale nie sq wiqc wykorzystane. Sq .

najmniejszq zaS grupy mostkowe. istnieje wiqc szeiC wiqzqcych i szeid antywiqzqcych orbitali molekularnych. co potwierdzono eksperymentalnie.lub K+[Re.12-. klastery powinny by6 diamagnetyczne. Stopien utlenienia + IV Chemia Mn(1V)jest bardzo ograniczona. Jezeli wiqzanie Re-Re jest skierowane wzdluz osi z. polqczonych wiqzaniem Re-Re o dlugoici 2. np. Kompleksy halogenkowe odmiennego typu powstajq w wyniku redukcji nadrenianow wodorem w roztworze kwainym. MnO. rozmieszczone wzdluz osi. ktory wytrqca siq z roztworu podczas miareczkowania nadmanganianem w roztworze alkalicznym lub w wyniku utlenienia Mn2+. Poniewaz wszystkie elektrony sq sparowane. + C1.. Zawierajq one dimerycznq jednostke [Re2C1. dwoch atomow Re nakladajq siq bokami tworzqc dwa wiqzania n. kwadratowa plaska jednostka Rex.Br9 w stqzonym HCl lub HBr. + 4HC1 r MnC1. czemu towarzysz3 wydzielenie chloru MnO. Kazdy atom Re(II1) ma konfiguracjq d4.2. p. p.one zdelokalizowane i obejmujq trzy atomy.. dwanaicie elektronow moze wiqc obsadzid szeiC wiqzqcych orbitali molekularnych. W wiqzaniu o miqdzy dwoma atomami Re uczestniczq orbitale p. lezqce w plaszczyznach Rex.IZ- Wiqzanie metal-metal jest bardzo krotkie.6. K:[Re3BrI2l3-. 2. 6.otrzymanie [Re3X9 3H20]. i MnF.. roztwarza siq jednak ulegajqc redukcji w HC1.. mozna otrzymac z roztworu kompleksy halogenkowe.]-.. Jedyne znane zwiqzki Mn(1V) to MnO. zlozonq z dwoch w przyblizeniu kwadratowych. i d.12). Mozliwe jest rowniei. Okazalo siq.. Jest stosowany jako katalizator reakcji otrzymywania tlenu z KClO. 6. ze najwiqkszq IabilnoiC wykazujq dodatkowe ligandy L.. Dobrze znany jest czarny tlenek MnO.2-)2. Rys 6 12 Struktury jonu [Re. i d. ze wzglqdu na zdolnoiC tworzenia zwiqzkow poirednich. orbitale d. Wreszcie.7.. + 2H.I2.lub [Re2Br. czemu odpowiadajq podwojne wiqzania miqdzy wszystkimi atomami Re.O .. przez przylqczenie trzech.24% --..24 A (rys. zawiera wiqzania utworzone przez orbitale s. nakladajq sic tworzqc wiqzanie 6.C1. dwoch lub jednego jonu halogenkowego do izolowanej jednostki Re3X9. jest nierozpuszczalny.Br. interpretuje siq je jako wiazanle poczworne. Rozpuszczajqc Re3C19 lub Re. i d. Orbitale d. K2+[Re3Brll12. plaskich jednostek Rex.

i ReS. MnO2 jest stosowan~ otrzymywania nadmanganianu potasu.. lub w wyniku termicznego rozkkadu soli amonowych NH. [MBr612.O.O ben7oehowy Zwiqzki na stopniu utlenienia + I V zajmujq drugie miejsce pod wzglqdem trwaloici. powiqzanych w zygzakowaty lancuch. majq barwq odpowiednio czarnq i brunatnq. W wyniku stopienia MnO.i [MnF6I2-. [ReF6I2.. w odr6znieniu od platyny.suchych baterii" (ogniw Leclanchego). wiqzania Re-Re wynosi 2. a takze jako utleniacz w chemii organicznej C3H5 CH3 + 2Mn02 toluen + 2H2SO4 + C6H.i CM16I2. TcO. ReC1. z M. Jest paramagnetyczny i nie zawiera wiqzan mctal-metal. natomiast ReO. manganian sodu. jak i Re. reaguje ze stopionymi alkaliami tworzqc reniny ReOS-..OtrzYmuje siq z szeiciochlorku i odpowiedniego kwasu fluorowcowodorowego. dlugoid.. Znane sq rowniez kompleksy [MnCl. Znanych jest wiele kompleksow. ktory zawiera Mn(V1) i jest utleniaczem. jest metatrwaly i reaktywny i ma strukturq opartq na zwartym ulozeniu regularnym atomow chloru. przy czym atomy sqsiednich oktaedrow sq polqczol~ewiqzaniami metal-metal tworzqc pary.]Z. przy czym. jest zbudowany z oktaedrow TcC1. podobnie jak ZrC1..MO. jako skladnik do . Znane sq siarczki TcS. Na. Tlenki TcO. i ReO. mozna otrzymad w wyniku reakcji ReC1. podobnie jak w MOO.73 A.jest trwaly w wodzie. siarczki renu sq skutecznymi katalizatorami orgabicznych reakcji uwodorniania.. natomiast [ReC1. i WO. K o ~ p l e k s y szeiciohalogenkowe mozna otrzymat w wyniku reakcji [MF612-. powstaje wiqc silne oddzialywanie metal-metal. zarowno w przypadku Tc.]. Obydwa tlenki majq zdeformowanq strukturq rutylu. w ktorej atomy metalu sqsiednich oktaedrow sq odsuniete od irodka.. jest nierozpuszczalny w alkaliach. nie ulegajq .I2ulega rozkladowi . i wszystkie cztery halogenki Rex.zatrucium przez zwiqzki siarki.Reakcja ta jest czqsto stosowana do otrzpmywania chloru w laboratorium. 0 CHO aldehyd + 2MnS0. z NaOH powstaje ciemnozielony zwiqzek. mozna je otrzymaC przez spalenie metali w ograniczonej iloici tlenu. + 3H. Znany jest TcCl. Staly TcC1. przez ogrzewanie siadmiotlenkow M.[MnO. Atomy renu zajmujq 114 luk oktaedrycznych..

3b). 6. siarczynami. tworzy dimer i ma strukturq typu (NbCl..13a. Stopien utlenienia + VI Jedynym znanym przykladem Mn(V1) jest ciemnozielony jon manganianowy MnOi-. w wodzie lub w roztworach kwainych jony te dysproporcjonujq 3MnlVO:manganian + 4H' -+ 2hZnv"0.O -t ReO. Odlegfos6 Re-Re wynosi 3. (H20). kt6re mozna otrzymaC jako jasnoniebieskie sole przez redukcjq KMnO. w ktorej dwa oktaedry sq polqczone krawqdziq.9. Znany jest r6wniez tlenek Re.6. lecz istnienie TcO. Tc tworzy [TC(CN). ] ma strukturq dodekaedrycznq.. natomiast zwiqzki Re(V) wykazujq tendencjq do dysproporcjonowania + ReC1. (rys. 1950) . Kompleksy cyjankowe otrzymuje siq w wyniku reakcji [MI. (wedlug A F Wellsa.8.i tworzy [ReV(CN).] . Stopien utlenienia +V Mn(V) wystqpuje rzadko. W roztworach slabo alkalicznych.O.74 A i nie wystqpujq wiqzania metal-metal. Wspomniany poprzednio kompleks ~oktacyjankowy [ R ~ ~ ( C N ) .. powstajqcy w wyniku utlenienla MnO. . przedstawiono na rys.).Structural Inorganic Chemistry". 6. powietrzem. Strukturq ReO. nadmanganian + MnIV02+ 2 H 2 0 Re(V1) wystqpuje jako czerwony tlenek ReO. Rys 6 13a) Struktura trhtlenku renu ReO. 6. Jony manganianowe dzialajq silnie utleniajqco i sq trwale tylko w roztworach siln~ealkalicznych.. np CaTiO. Oxford Clarendon Press. do bardzo nielicznych zwiqzkow Mn(V) nalezq podmanganiany zawierajqce jon MnOz-.z KCN..]~ .I2. taka samq strukturq majq inne tlenki. b) struktura perowsk~tu ABO. nie jest pewne.K2CReC161+ H.6. - 6. lecz Re jest utleniany przez CN . lub innym utleniaczem w stopionym KOH.. Technet nie tworzy zwiqzkow na stopniu utlenienia V. KNO.

nadmanganlan Nadmanganiany moina otrzymaC dzialajqc na roztwor~Jon6w Mn2+ bardzo silnymi utleniaczami. w ktbrych MnV"04 ulega redukcji do M a 2 + przylqczajqc piqC elektronow. Fluorki sq zolte.. a chlorek zielonoczarn~. do stqionego H2S04 powstaje zielony roztwor zawierajqcy jony M n 0 z KMnO. a chlorek . sacharyny. ReF. .O+ W przypadku dodania wiqkszych iloici KMnO. wydajn~i6reakcji nie jest jednak dobra.. stosuje siq jake utleniacz d reakcjach otrzymywania wielu zwiqzkow organicznych. Nadmanganiany powstajq rowniei w wyniku zakwaszenia roztworow manganianow. ~iareczkowanie nadmanganianem przeprowadza sic zwykle w roztworach kwainych.. zalezy wiqc od PH. stosowany zar6wno w PreParatYce. Wystqpuje tu pokrewienstwo ze struktur&~erowskitu zwiqzkbw ABO3. W roztworze alkaliczn~m. i HeCl.w w ~ n i k uprzylqczenia trzech elektronow.6. w w y n i k ~ dodania niewielkiej iloBci KMnO. Kaidy atom met& jest ok:taedrycznie otoczony przez atomy tlenu. KMnO. Halogenki majq niskie temPeraturY to~nienia (od 18 do 33°C) i ulegajq dzialaniu wody 6. ktbry przebiega szybciej pod dzialaniem Bwiatla ~10neczneg0 Roztwory KMnO. np.. co wiqze siq z pasmami przeniesienia ladunku. + H.w wynikd reakcji fluorku z BC1.eKf 3. np. Znane sa halogenki TcF.~ownowaznik chemiczny KMnO. kwasu askorbinowego wita am in^ C) i kwasu nikot~nowego (niacyny). powstaje MnIV02. lub N a ~ i 0 3 Ostatnia reakcja jest wykorzystywana .np.MnO: + 3HSO. do wykrywania manganu w analizie jakaiciOwej. mimo swej konfiguracji do7 intens~wnePurPurowe zabarwienie. stoprenle z KOH utlenlenle powletrzem lub KNO. a ich mian0 czqsto sprawdzane.6-13b). hhment magnetYcznY Jest mniejszy od uwarunkowanej tylko spirlem wartoici dla dl ze wzgledu na silne sprzqzenie spinowo-orbitalne. Jon nadmanganianowy ma.Jest rbwniei uiywany do obr6bki metali i dezynfekcji wody do cel6w spoiywczych i przemyslowych. WO. PbO. ~nO:- W utlenlenie elektrolltyczne TOZtWO'Ze alkallcznym MnO. Zwiqzki te majq konfiguracjq d l . powoduj?cego ich dysproporcjonowanie do M n 0 4 i MnO. Fluorki otrzymuje siq bezpoirednio z pierwiastk6w. Stopien utlenienia + VII zWiqZki Mn\v\\) nie sq zbyt -pospo~f&. powinny wiqc bq'C przechowywane w ciemnych butelkach. Purpurowa barwa M n O i odgrywa role wskainika w reakcjach miareczkowania. + 3H2S0.'C?JIJIR ZTIZITiJ '&F$L Tl"a+~~Crnii&~~ d i h f i a 7 l T ganian potasu KMnO. Mn(VI1) jest nietrwaly w roztworze k w a i n ~ mi ulega ~owolnemurozkladowi.O. Jak i w analizie chemicznej. powstaje wybuchowa oleista ciecz Mn.zawieradla jqcq duzy kation w irodku szeicianu (r~s. Wytwarza siq go na skalq ~ r z e m ~ s l ow ~ a s t ? ~ u j q cs~ o s o b : wn ~ MnO..10...

i ReO. natomiast roztwory HReO. iolte substancje stale. ReO.F i Tc0.. Gdy dziala siq potasem na nadtechnetany lub nadreniany rozpuszczone w wodzie i etylenodiamirlie. natomiast Re tworzy ReF.12- W wyniku ogrzewania z fluorem Tc tworzy TcF. Wiele tlenohalogenkow mozna otrzymak dzialajqc na tlenek metalu fluorowcem albo na ReF. sq tetraedryczne. i H.[TcH. sq doiC trwale. powstajq kompleksy wodorowe K. lub M n 3 0 4glinem (aluminotermia). Tlenohalogenki sq bladozbltymi lub bezbarwnymi latwo topliwymi substancjami stalymi lub cieczami. W odroinieniu od Mn207.O.. Rys. wyodrqbniono jako czerwonq substancje stalq. a Re.14). Obydwa tlenki rozpuszczajq sic w wodzie. 6. tworzqc bezbarwne roztwory kwasu nadtechnetowego HTcO. a rozpuszczalnoSC nadrenianow jest zbliiona do rozpuszczalno~ci nadchloranow.14. Zasto~owanie czystego manganu jest bardzo ograniczone. T c 2 0 7topi siq w temp. natomiast jony Tc0. .F.ReO.Mangan jest waznym dodatkiem do stali. to jedyne znane siedmiohalogenki. i nadrenowego HReO. (analogia do kwasow nadjodowych: HIO. HI). i ReO.i ReF. i Re. w wyniku powstawania nie zdysocjowanego HO-ReO. Druga postaC kwasu nadrenowego ma wzor H. tlenohalogenki.sq to trwale.. siedmiosiarczki. w temp. Czysty mangan otrzymuje siq przez redukcjq MnO. powstajq w wyniku ogrzewania metali w powietrzu lub w tlenie. Jony M n O i .. 220°C. Wystapienie barwy jest prawdopodobnie spowodowane zmniejszeniem siq symetrii tetraedrycznego jonu ReO.Cl. 120°C. i ReO. lecz ma on strukturq slupa trygonalnego z trzema dodatkowymi grupami wystajqcymi z prostokqtnych Scian (rys. W roztworze alkalicznym jony MnO. Jon Mn0T jest niezwykle silnym utleniaczem. Poczqtkowo sqdzono.] i K2[ReH. jony MOT.zwiqkszajqc jej wytrzymafoi6. T c 2 0 7 jest silniejszym utleniaczem niz Re207. gdyi dziala odtieniajqco i ~dsiarczajqco.]. Struktura jonu nonahydrydorenu(VI1) [ReH. natomiast dzialanie utleniajqce jonbw TcO. Re03C1. tlenem lub wodq. kompleks wodorkowy MH$. Sq to mocne kwasy w roztworze wodnym. Kwas HTcO. jest znacznie slabsze (utleniajq jednak HC1. Tlenki Tc. 6. przybierajq podczas zageszczania barwe ioltozielonq. Mozna tu wymieniC ReOF. obydwa majq strukturq bipiramidy pentagonalnej.. sq nietrwale. HBr.O.O.IO..). ze ten ostatni kompleks zawiera jon Re-. Ten zwiqzek i IF. Re02G3. Tc0. w przemyile wytwarza siq jednak stopy przez redukcjq mieszanin tlenku zelaza i tlenku manganu w piecu hutnicz~m.Tc(VI1) i Re(VI1) sq reprezentowane przez siedmiotlenki. TcO.

Co i Ni i platynowce Ru. gdy wszystkie elektrony walencyjne poziomow d i s zostaly wykorzystane do tworzenia wiqzali. trwaloici stopni utlenienia +I1 i +I11 sq . Ze wzglqdu na kontrakcjq lantanowcowq pierwiastki przejiciowe drugiego i trzeciego szeregu wykazujq duie podobienstwo.O. Ru. Pt. Pd. grupy poziome: zelazowce Fe.8. Grupy ielaza. Zwiazki Fe(I1) sq najtrwalsze i istniejq w roztworze wodnym. Zwiqzki Fe(V1) sq rzadkie i majq niewielkie znaczenie. Glowne stopnie utlenienia zelaza to +I1 i -t111. rozpatrywane oddzielnie. kobaltu i niklu ~elazo Ruten Osm Fe Ru 0s Kobalt Rod Iryd Co Rh Ir Nikiel Pallad Platyna Ni Pd Pt Omowimy najpierw pierwiastki w grupach pionowych: Fe.. Fe(II1) ma slabe dzialanie utleniajqce. dzieli siq czqsto dziewiqk wymienionych pierwiastkow na dwie.7. i zredukowak wodorem otrzymujqc metal. 6.8. W grupie zelaza odpowiada temu maksymalny stopien utlenienia + VIII.15 - Pierwiastek Fe Ru 0s * Konfiguracja elektronowa [Arl [Krl [Xe] Stopnie utlenienia* -11 0 (I) I1 I11 IV V VI VII VIII (-11) 0 (I) I1 1 1 IV V VI VII VTII 1 0 I I11 IV V VI (VII) VIII 3d64sZ 4d75s1 4 145d66sZ f Patrz notka pod tabl~ca5 5 6. ~rodlem technetu sq wypalone uranowe prqty paliwowe z reaktorow jqdrowych.. Rh. 0 s .~wiatowaprodukcja stopbw zawierajqcych ponad 10% Mn wynosi przeszio 10 mln ton rocznie. ktore moina wytrqcik jako KReO. Stopnie utlenienia W poprzednich grupach pierwiastkow przejiciowych najwyzszy stopien utlenienia by1 osiqgany. Rh. Pd. Ir i Ni.15) T a b i i c a 6.1. Co. W wyniku utlenienia roztworow zawierajqcych Re powstajq jony nadrenianowe ReO. Os. Ren wystqpuje w niewielkich iloiciach w rudach molibdenu i jest odzyskiwany z pylu piecowego powstajqcego w procesie praienia siarczkowych rud molibdenowych. Grupa ielaza (tabl. Najwyzszy stopien utlenienia ielaza wynosi jednak + VI. Ir i Pt. W celu podkreilenia tego. Poddaje siq je utlenieniu. 6. 6. przy czym oddestylowuje lotny Tc. Poziome powiqzania miqdzy tymi pierwiastkami sq jednak wiqksze niz w jakimkolwiek innym miejscu ukladu okresowego (jezeli pominqk powiqzania miqdzy lantanowcami). Techniczne zastosowanie renu jest ograniczone.

jezeli chodzi o zawartoit w skorupie ziemskiej (50000 ppm. brak reakj i brak reakji brak reakji OsO. tworzqc uwodniony tlenek ielaza. pasywacja Ru RuO. Najtrwalsze sq zwiqzki Ru(II1) i Os(IV).O. Natomiast Ru i 0 s wystqpujq tylko w iloiciach iladowych (lo-.. Wystqpuje tu. lecz w obecnoici tlenu i wody. FeS FeS. FeCl. Ilustruje to zestawienie znanych tlenkow i halogenkow (tabl. RuF. podobnie jak w innych grupach. trwale sq rbwniei zwiqzki Ru(IV). chociai osm jest utleniany do OsO. Roztwarza siq na zimno w rozcienczonych kwasach nieutleniajqcych Tablica 6.O. a nawet w irodowisku wilgotnym.O. S F C 1 Hz0 Rozcienczony HCl Rozcienczony HNO. limonit FeO-OH i syderyt FeCO.. OsC1. w 500°C RuS. Gl6wne rudy ielaza to hematyt Fe203.jednak znacznie bardziej zbliione nii w poprzednich grupach. 6. wystawiajqc powierzchniq metalu na dalszy atak. W przypadku uszkodzenia warstewki odsloniqty metal jest ponownie wystawiony na dzialanie czynnikbw chemicznych. przez wodq kr6lewskq. stqiony HNO.O. Ru(V1) i Os(V1). w wyiszej temp. w wyiszej temperaturze i w obecnoici powietrza powstajq r6wniez jony Fe3+. w 500°C Fe. Tlumaczqc w sposob .16 Odczynnik 0 2 Fe Fe. Czyste ielazo jest metalem bialym. magnetyt Fe. ppm). bardzo odpornymi na dzialanie kwasow. OsF. wzrost trwaloici wyiszych stopni utlenienia ze wzrostem liczby atomowej. patrz uzupelnienie I) i jest wykorzystywane praktycznie w wiqkszych iloiciach niz jakikolwiek inny metal.Bardzo silne utleniacze. Natomiast ruten i osm sq metalami szlachetnymi. a drugie miejsce wirod metali. Nie zawierajqca powietrza woda nie dziala prawie na ielazo.. niezbyt twardym i doiC reaktywnym (tabl. powodujq pasywacjq metalu wskutek utworzenia ochronnej warstewki tlenku. Woda kr6lewska z utworzeniem jon6w Fe2+ i wydzieleniem wodoru. Warstewka tego tlenku nie jest zwarta i odpada kawalkami. 6. Rdzewienie zelaza jest szczeg6lnym przypadkiem korozji o duiym znaczeniu praktycznym. zelazo rdzewieje. Natomiast ruten i osm tworzq zwiqzki na stopniu utlenienia + VIII. z nadmiarem FeF.16). brak reakji brak reakji brak reakji brak reakji 0s OsO. ~elazo zajmuje czwarte miejsce wirod pierwiastkow. natomiast w kwasach utleniajqcych powstajq tylko jony Fe3+. pow011 rdzewieje Fe. w 200°C OsS. czerwonego iaru Fez+ + Hz Fe3+ +H. np. RuCI.4). lub K2Cr20. w temp.

Elektrony wqdrujq do szlachetniejszego metalu. w wyniku ktorej powstaje zewnqtrzna warstewka fosforanu zelaza. mozna oczekiwat. szerardyzacjq. nie reagujq z wodq.. wykazuje wiqc niedobor metalu. FeO powstaje jako czarny proszek w wyniku silnego ogrzania szczawianu ielaza(II). Fe. ze atomy Fe ulegajq przeksztalceniu w jony Fe2+ i elektrony. mozna przyjqt. Podobienstwo miqdzy poszczegolnymi zelazowcami i miedzy poszczeg61nymi platynowcami jest w duzym stopniu uwarunkowane zbliionymi rozmiarami T a b l i c a 6 17 Pierwlastek Promien jonowy MZt Promieli jonowy M3' Promieli kowalencyjny GestoSc C ~ m .773 A). Zobojqtniajq one obecne w wodzie jony H f . wskutek czego zelazo staje siq katodq ogniwa elektrolitycznego. wszystkie niestechiometryczne. jest on najciqzszym znanym pierwiastkiem (patrz uzupelnienie 111). Co" .0. Poniewai atom osmu jest tylko nieznacznie wiqkszy od atomu rutenu. 6.3. W celu zapobieienia korozji nalezy wyeliminowat tlen. korozja przebiega dalej.8. ze gqstoid osmu bqdzie znacznie wiqksza.74 A i Ni" .. Mozna rowniei zastosowad anodq protektorowq. Ruten i osm. Fe" .0.~ l g CAI CAI CAI atomow (np. a nastepnie szybkiego ochiodzenia zapobiegajqcego dysproporcjonowaniu tlenku 6. podobienstwo miqdzy pierwiastkami przejiciowymi drugiego i trzeciego szeregu nie jest wiqc tak znaczne jak w innych grupach metali przejiciowych (tabl. w wyniku czego powstaje wodor.i Fe304. - -~elazo tworzy trzy tlenki: FeO. cynkowanie elektrolityczne. ktory moze stanowit domieszkq zelaza lub stykat siq z nim. powlekanie miniq olowianq lub obrobkq kwasem fosforowym (procesy parkeryzacji i bonderyzacji). OH. wodq i zanieczyszczenia. W praktyce czqsto pokrywa siq zelazo powlokq ochronnq przez cynkowanie ogniowe (zanurzenie w roztopionym cynku).04. Tlenki . Fe203. natomiast metal szlachetny odgrywa role katody. Wplyw kontrakcji lantanowcowej wystqpuje w tej czqici ukladu okresowego mniej wyrainie. Poniewaz tlenek nie tworzy zwartej warstewki ochronnej.76 A. FeO ma zwykle wzor Fe.0.17). jako metale szlachetne. istotnie.O.uproszczony bardzo zlozony proces rdzewienia.03 lub Fe. ktory reaguje z atmosferycznym tlenem tworzqc wodq ~elazo staje siq dodatnie i tworzy anodq. Jony Fez + sq nastepnie utleniane do FeO ..

w zwartym ulozeniu regularnym jonow 02wszystkie luki oktaedryczne sq zajqte przez jony Fe2+. Zawierajq one Fe(V1) i sq silniejszymi utleniaczami nii KMnO. Jest to mieszany tlenek Fe"0 .ktory zawiera pewnq iloid. + CO. Tak wiqc FeO jest zasadowy. powstaje czerwonobrunatny a-Fe203. Pod dzialaniem wody ferryty ulegajq hydrolizie tworzqc NaOH. ~ e l a z i a n ~ ( sq1 trwale tylko w roztworze silnie alkalicznym i ulegajq ~ ) rozkladowi w wodzie lub w kwasie z wydzieleniem tlenu ~ e l a z i a n ~ i ielaza sq dobrze rozpuszczalne. a polowa wqzly tetraedryczne. OH. w zwartej strukturze regularnej utworzonej przez jony 02. (n~eb~eskoczarny) + +VIII RuO. powstaje czerwonobrunatny.jony Fe3+ zajmujq 213 luk oktaedrycznych.03 + Na. FeO . dawniej wykorzystywano to w przestarzalej juz metodzie Lowiga produkcji sody kaustycznej. NiestechiometrycznogC tych tlenkow jest zwiqzana z ich podobienstwem strukturalnym. natomiast wodorotlenek Fe(OH). W wyniku jednak utlenienia Fe304 powstaje y-Fe203. oso. IV RuO. prawdopodobnie nie istnieje.FeO ma sled typu chlorku sodu. tworzy ferryty Fe.. 200°C. W wyniku przepuszczania chloru przez alkaliczny roztwor uwodnionego tlenku zelaza(II1) powstaje purpurowoczerwony roztwor zawierajqcy jon zelazianowy FeV'Oi-. 1400°C powstaje Fe304 jako czarna substancja stala.wiqksze jony Fe2+ zajmujq luki oktaedryczne.. Przez spalenie Fe203 w temp. do temp. Wlaiciwoici zasadowe zmniejszajq siq ze wzrostem stopnia utlenienia. podobnie jak jon chromianowy CrOiTrwaloiC stopnia utlenienia +VI maleje w ukladzie okresowym w kolejnoici: Ruten i osm tworzq nastqpujqce tlenki: + I11 R"203 (Hz0). w jego zwartej jony Fe3' sq w sposob bezladny strukturze regularnej utworzonej przez jony 02rozmieszczone w pozycjach tetraedrycznych i oktaedrycznych. W jego zwartej strukturze heksagonalnej utworzonej przez jony 0'. ~ e l a z i a n ~ ( otrzymuje siq rowniez przez utlenienie Fe(II1) za pomocq ~1) NaOCl lub elektrolitycznie.glownie zasadowy.C03 -t 2NaFe0. Gdy ogrzeje siq Fe203(H20). (barwy m ~ e d z ~ ) (bezbarwny) . gdyz odmiany regularne r6zniq siq tylko rozmieszczeniem jonow Fe2+ i Fe3+ w lukach oktaedrycznych i tetraedrycznych. gdyz w wyniku stopienia z NaOH lub Na2C0. galaretowaty osad uwodnionego tlenku Fe203(H20). sodu Jon ielazianowy(V1) jest tetraedryczny."'03 majqcy odwrotnq strukturq spinelowq. W wyniku hydrolizy FeC1. lecz takze amfoteryczny.. F e 2 0 3 . polowa jon6w Fe3+ obsadza wqzly oktaedryczne. mozna wytrqcid.Fe. natomiast BaFeO. (pomaranczowy) (czarny) oso.

lub 0 s .8. dzialajq silnie utleniajqco. i OsO. ~ e l a z oroztwarza siq w kwasach fluorowcowodorowych w nieobecnoici powietrza i z roztworow tych otrzymuje siq uwodnione dwuhalogenki: FeF.4H20). i FeI.SO. i Fe. hemoglobina moze wiqzad tlen w plucach 23 .4 H 2 0 (bladozielony). . 6 H 2 0jest jednak stosowana w analizie objqtoiciowej do miareczkowania irodkami utleniajqcymi.Zwiqzki zelaza(I1) ulegajq latwo utlenieniu. czerwony barwnik krwi. otrzymuje siq z pierwiastkow. i RuO. Podwojna so1 FeSO. Obydwa dwutlenki majq strukturq rutylu (TiO. trzeba zastosowad gazowy H F lub HC1. (NH. OsO. Dwutlenki reagujq z kwasami fluorowcowodorowymi tworzqc czterohalogenki. gdyz substancje organiczne redukujq OsO. przewainie oktaedrycznych..). zawierajqcego zelazo Fe2+ tworzqce kwadratowy kompleks plaski z czterema atomami azotu. jest trwalszy i nie ulega redukcji przez NaOH 6. do czarnego OsO.Zwlezla chemia nieorganinna 353 .RuO. . globiny. Obydwa tlenki sq lotne. aby jednak uniknqd powstania trojfluorku lub trojchlorku. w kt6rej dwa atomy chloru zajmujq pozycje trans.16). nadmanganian i sole cerowe. Dobrze znane sq bladozielone sole zelazawe zawierajqce Fez+. 6 H 2 0 (bladozielony) i FeBr. nastepnie zai jon rutenianowy(V1) 4RuV"'04 +40H- -* 4RuV"0.7 H 2 0 .15). np.4. obydwa czterotlenki majq strukturq tetraedrycznq. 6.). +40H- + 4 ~ ~ 0 :+-2 H 2 0 rutenian OsO. nadrutentan + 2 H 2 0 + O2 +0 2 4R~""0. oraz z bialka. . toksyczne. natomiast stopien utlenienia 0 . natomiast czterotlenki nie wykazujq wlaiciwoici zasadowych i nie reagujq z roztworami kwasow. FeCl. Wymiana miqdzy 0. . Ze wzgledu na to para OsO. FeBr. jest stosowany w chemii organicznej. jest szkodliwa dla oczu. Jony zelaza(I1) tworzq wiele kompleksow. a szosta pozycja wok01 Fe2+jest zajqta przez czqsteczkq tlenu lub czqsteczkq wody. i H 2 0 jest latwa. Zwiqzki ielaza Stopien utlenienia -11 zelaza wystqpuje w jonie karbonylkowym [Fe(C0). rozpuszcza siq w roztworach NaOH tworzqc najpierw jon nadrutenianowy(VII). 6. Uwodniony chlorek zelaza(I1) zawiera oktaedrycznq jednostkq (FeC1. zwlaszcza FeSO. Jest ona zbudowana z ukladu porfirynowego. Fe. (rys.(CO). RuO. Znane sq wszystkie cztery bezwodne halogenki Fe(I1).I2-.. Najwazniejszy z nich to hemoglobina. . hemu (rys. slabo rozpuszczajq siq wodzie. globina jest skoordynowana z Fez+ w hemie poprzez piqty atom azotu z czqsteczki histydyny. Fe(CO). trudno jest wiqc otrzymad je w stanie czystym. powstajq w wyniku spalania metali w powietrzu. wynoszq odpowiednio 40 i 100°C. Wodne roztwory OsO.w karbonylkach. sq stosowane jako barwnik mikroskopowy. takimi jak dwuchromian.(CO). przylqcza siq on do podwojnych wiqzan w reakcji otrzymywania cis-glikoli. .. lecz dobrze w CC1. Temperatury topnienia OsO. 8 H 2 0 (bialy)..

Bezwodne halogenki zelaza(I1) wiqiq amoniak tworzqc szereg kompleksciw. ~elazoc~janek + . z tkanek do pluc. Miejsce 0. i cytochromow. Grupy takie dzialajq toksycznie. ktora wiqie tlen w miqiniach.(CO). (zelazocyjanki) [Fe(CN).]. W analizie chemicznej wytrqca siq miedi jako czerwonobrunatny osad Cu:'[Fe(CN).I4. np. w przypadku ktorych koordynacja jest silniejsza (CO) lub nieodwracalna coo(CH. I cooI (CN-). c) struktura Fe. Bialkowa czqit hemoglobiny przenosi rowniez CO.na so1 zelaza(I1).I2+. gdzie zostaje on oddany i zastqpiony przez czqsteczkq wody.(CO). i transportowat go do zuzywajqcych tlen tkanek organizmu. ] ~ +jony heksacyjano~elazianowe(II) . I I (CH.powstajq w wyniku dziaiania jonow CN... uniemozliwiaj~bowiem transport tlenu. Hem jest takze istotnym skladnikiem mioglobiny. dzialajqcych jako przenoiniki elektronow.).). np..Rys 6. [Fe(NH. CO lub CN-. b) struktura Fe. mogq zajqt inne grupy. 0 ) .15 a) Struktura Fe(CO. Jon Fez jest uwodniony w roztworze i tworzy heksaakwakompleks [ F e ( ~ .). Istotnym warunkiem przenoszenia tlenu przez hemoglobinq jest odwracalnoik procesu.).

a ciqzsze halogenki tworzq krystaliczne kompleksy [Fe"X. powodujq sparowanie spinbw (rys.I2. znany jako blqkit pruski. 6.].Fe. co wykorzystuje siq do kolorymetrycznego oznaczania zelaza. Konfiguracje elektronowe d6 jonu Fez+: a) slabe pole ligandow.18b) i utworzenie kompleksu diamagnetycznego. majq bowiem wiqkszq energiq stabilizacji w polu krystalicznym. N 0 I 2 + . Silne ligandy. zwanego blqkitem Turnbulla KFeU[~e"'(CN).18a). 6. Proba z brunatnq obrqczkq na azotany i azotyny polega na ich reakcji z H2S0. zwany ferrocenem (rys. 6. . ze ciemnoniebieska barwa zwiqzku powstajqcego w wyniku reakcji jonow Fez+ z jonami heksacyjanozelazianowymi(III) (zelazicyjankami) [Fe"'(CN). a wiqc i duza energia sieciowa.I3-. 6. Niedawne badania rentgenograficzne wykazaly. Fez+ ma konfiguracjq elektronowq d6. Kompleksy takie sq trwalsze od wysokospinowych. a jego oktaedryczne kompleksy ze slabymi ligandami majq konfiguracjq wysokospinowq z czterema niesparowanymi elektronami (rys. uwarunkowane utworzeniem oktaedrycznego kompleksu [Fe(o-fenantrolina).]. a jony Fe3+ tworzq ciemnoniebieski zwiqzek KFe"'[Fe"(CN). gdyz obecnoici dw6ch duzych jon6w odpowiada duia liczba koordynacyjna.18. prowadzqcej do powstania NO.I2+. CN.z duzymi kationami.H. jony Fez+ wytrqcajq siq jako bialy osad K2Fe1'[Fe"(CN). Fe2+ tworzy z cyklopentadienem interesujqcy kompleks sandwiczowy o wzorze (C.17 wienie. Rys.19).). b) silne pole ligandow Opr6cz tych oktaedrycznych kompleksow Fe2+ tworzy nieliczne kompleksy tetraedryczne. o-Fenantrolina (rys.i o-fenantrolina. np. ktbry wiqze siq z Fe2 tworzqc brunatny kompleks [Fe(H20). W czqsteczce ferrocenu atom zelaza znajduje siq miqdzy dwoma piericieniami organicznymi . jest identyczna z barwq blqkitu pruskiego.17) daje z jonami Fez+ czerwone zabar+ Rys. 6.potasu stosuje siq do wykrywania zelaza.]. 6.

i FeBr.. Dowolne przejicie elektronowe d-d bqdzie .. barwa ta jest jednak uwarunkowana obecnoiciq koloidalnego tlenku ielaza. F. Ferrocen traktuje siq niekiedy jako zwiqzek zlozony z jonu Fe2+ i dw6ch jonow C5H.Rys. A. 6. nie mozna wykryC jon6w Fe3+ i F-. w fazie stalej. Nalezj jednak raczej przyjqk. jest bialy. vol.19. Przedrukowano za zgodq John Wiley & Sons. a F . .21.21a). kazdy z orbitali d jest obsadzony pojedynczo (rys. otrzymuje siq przez utlenienie odpowiednich soli zelazao.]. b) solwatowany FeCl. ze wiqzanie w takich aromatycznych strukturach sandwiczowych jest wiqzaniem n.. Interscience. gdyz polega ono jednoczeinie na wzbudzeniu elektronu R Y ~6. czyli sole zelazowe. czyli FeO-OH. Konformacje: naprzemianlegia 1 naprzeciwlegia wystcpujqce w krysztalach odpowiednio ferrocenu 1 rutenocenu (G. gdyi Fe3+ utlenia I-. Wiqzanie to jest zbyt skomplikowane. Rys. 6. W roztworze utlenienie to jest calkowite. kt6re sq jednak znacznie mniej trwale niz ferrocen.. by je tu opisywai: wiqcej szczeg6low mozna znaleiC w publikacji 24 wykazu literatury na koncu rozdzialu.. Inc.20 a) Gazowy CFeCl. ielaza i zdelokalizowanych orbitali aromatycznych obu piericieni cyklopentadienylowych. Cotton w . 6. lecz pewna iloiC FeI. Ferrocen. 22. b) siln? ligand (spiny sparowane) . Zwiqzki zelaza(II1) sq w mniejszym stopniu zjonizowane niz zelaza(ll): w roztworze FeF. mozna otrzymac w wyniku bezpoiredniej reakcji fluorowca z metalem. pod red. FeC1. FeF.Progress Inorganic Chemistry". kt6re powstaje w wyniku bocznego nakladania sic orbitali d. I. Konfiguracje elektronowe d5 jonu Fe3': a) skaby llgand (konfiguracja wysokospinowa)..) Wszystkie pierwiastki przejiciowe pierwszego szeregu z wyjqtkiem Ti i Mn tworzq podobne zwiqzki. Roztwory soli zelaza(II1) sa czqsto z6ltobrunatne. Wilkinson. F. c) uwodniony FeCl. A. moie wystqpowak obok FeI.jest slabym ligandem. Sole Fe(III).wzbronione spinowo". Cottona. i d. Poniewaz Fe3+ ma konfiguracjq d5. Jodek zelaza(II1) nie istnieje w stanie wolnym. s.. Halogenki: FeF.. New York-London 1959.

przy czym jony Fe3+ zajmujq 213 luk oktaedrycznych w jednej warstwie.~i Ru. Jon [Fe(H20)6]3+ jest w mocnych kwasach bladopurpurowy. nie wystqpujq natomiast w warstwie sqsiedniej. Karbonylki ulegajq reakcjom podstawienia. np. Ruten i osm sq zerowartoiciowe w karbonylkach. i [Fe(SCN). Uwodniony FeC1.I2. nie powstaje jednak . ligandami fosfinowymi Rys. Ciemnoczerwona barwa Fe(SCN).]. Podobne zjawisko wystepuje w przypadku widm Mn2+. (NH4)..umozliwia wykrywanie i oznaczanie Fe(II1). sq czerwonobrunatne. 6. 6.(CO). W roztworach. oraz struktura OS. dwurdzeniowe Os.I3-. stosowane jako zaprawy w farbiarstwie. Mozliwa struktura Os. galaretowata czesto zawiera FeO. Fe3+ tworzy wiele kompleksow z ligandami skoordynowanymi przez tlen. Najwazniejszymi solami podwojnymi Fe(II1) sq aluny: zelazowo-amonowy Fe2(S04). hydrolizuje przy pH = 2-3 z utworzeniem zoltego roztworu. .i odwroceniu jego spinu.(OH)zI+ H+ H+ -+ + + + FeO . Stafe halogenki majq strukturq zwartq utworzonq przez jony halogenkowe. FeC1.(CO).O). a widma d-d dajq intensywne zabarwienie (rys.ma barwq rdzy.21b). sublimuje i w stanie gazowym tworzy dimery. a widma d-d sq . a irodlem ich barwy sq widma przeniesienia ladunku. OH.8.S0. 6. a wytrqcona z roztworu substancja Fe(OH). Barwa ta znika po dodaniu jonow F . np.. a przy pH = 4-5 z utworzeniem brunatnej substancji stalej [ ~ e ( H . z jonami fosforanowymi i szczawianowymi [Fe(C2O4). (rys.. powstawanie tego ostatniego kompleksu wykorzystuje sie do usuwania plam rdzy za pomocq kwasu szczawiowego. stqd brak barwy. lub wielordzeniowe M3(CO). 24H. 0 ) ~ ]-+ + ~ [F~(H.5.. Zwiqzki rutenu i osmu W jonie [Ru(C0). Fe3' ma konfiguracje elektronowq d5.spinow0 wzbronione".OHI~+ [Fe(H@). Przejicia takie sq malo prawdopodobne. kt6re mogq by6 jednordzeniowe M(CO). Natomiast niektore silne ligandy. W odrbznieniu od tego. 6.22). OH Uwodniony tlenek Fe203(H20). a w zwiqzku z tym slabe..24H20. tworzq konfiguracjq o sparowanych spinach.. . wystepuje w postaci uwodnionych czqstek monomerycznych (rys.w wyniku utworzenia [FeF6I3-. np.. 6 H 2 0 ma postaC i6ltych krysztalow i jest uzywany jako utleniacz i zaprawa w farbiarstwie. np.O i zelazowo-potasowy Fe2(S04).(CO).ruten znajduje siq na rzadko wystepujqcym stopniu utlenienia -11. i FeBr.22. FeC1. K 2 S 0 4 . CN-.20). 6.(CO). slabe ligandy dajq wiec konfiguracje wysokospinowq. eterowych lub wodnych. SCN. .i jon szczawianowy.

zawiera zdeformowany oktaedryczny klaster szeiciu atomow Ru z atomem wqgla w irodku (podobnie jak w przypadku miedzywezlowych weglikow metali). takimi jak (R. a grupa Ru-NO zostaje zachowana w wielu roinych reakcjach podstawienia i utlenienia-redukcji..P). Kompleksy Ru(+III) sq liczniejsze niz odpowiednie kompleksy 0 s . ze w niektorych kompleksach wiqzania Ru-N-0 sq zgiete. lecz rowniez pewnq liczbe . Kompleksy te zawierajq z reguly metal na niskim stopniu utlenienia.Ni N. jednym z nich jest [Ru~~(H. w innych zaB liniowe.). H 2 0 l 2 +ma znacznq zdolnoic tworzenia wiqzan n i moie tworzyc kompleksy z N. Fe . Jest ona latwo rozpuszczalna w wodzie i stanowi substrat do otrzymywania wielu zwiqzkow. Zainteresowanie kompleksami zawierajqcymi azot jest zwiqzane z poszukiwaniem mozliwoBci wiqzania azotu (por. (1..PR. Znane. i aminami. Obydwa pierwiastki tworzq [M1"(NH3). jest symetryczna i ma zerowy moment dipolowy. C1-. Metal ma konfiguracjq d6.. NH.. Nietypowa pochodna Ru. otrzymano kompleksy azotowe dla wszystkich metali w grupach Mn. a pozostale dwa atomy Ru majq dwie koncowe grupy CO i jednq mostkowq grupe CO.. sq podobne kompleksy osmu.. czqsto zwiqzany z ligandami fosfinowymi lub wodorkowymi. do stqzonego HC1 i odparowania powstaje ciemnoczerwona substancja o wzorze RuCl. Zawiera prawdopodobnie nie tylko czqstki Ru"'. i (R. punkt dotyczqcy tytanu). i CO DlugoiC wiqzania N-N w kompleksie dwurdzeniowym. NO. Wszystkie sq tetraedryczne i powstajq w wyniku redukcji roztworow zawierajqcych M(II1) lub M(IV) w obecnoici ligandu.).3H20. Grupa [RuI1(NH3). .N. CN.124 A. gdzie L moze oznaczak praktycznie dowolny ligand. lecz cztery atomy Ru majq trzy koncowe grupy CO.C(CO). Stopien utlenienia +I1 wystqpuje w kompleksach (wylqczajqc przypadek obecnoici anionow niekompleksujqcych. takimi jak CO i ligandy fosfinowe PR.]~+. wszystkie kompleksy sq diamagnetyczne (co wskazuje na sparowanie spinow) i trwale ze wzgledu na duzq energie stabilizacji w polu krystalicznym. C1-. jest tylko nieznacznie wieksza niz dlugoid tego wiqzania w N. W wyniku wprowadzenia RuO.098 A). Badania rentgenograficzne wykazujq. H. Poniewaz czqsteczka N. a Ru tworzy szereg mieszanych fluorowcoaminakompleksow.P). i C10. OH-. wiqzanie o miqdzy N a metalem jest bardzo slabe (stqd bardzo mala zmiana dlugoici wiqzania N-N) i glownq role odgrywa wiqzanie zwrotne miqdz! metalem a orbitalami 71 azotu.. a takze dla Mo i Ni.H. .i wiele innych.Ni(PR. Inne kompleksy powstajq z CN-. np. Ruten tworzy szereg interesujqcych kompleksow o wzorze RulINO L. Istnieje niewiele prostych zwiqzkow Ru(I1) i Os(I1). chod mniej zbadane. Istnieje wiele kompleksow z ligandami zdolnymi do tworzenia wiqzan zwrotnych. przy czym czesto zostaje zachowane wiqzanie metal-metal i klaster metalu. BF. r6wna 1. . Grupa NO jest silnie polqczona z metalem wiqzaniami o i n. np.O).. . NH.I3+.O. Fe i Co.

Wprowadzajqc odpowiedniq iloiC wqgla otrzymuje siq r6ine gatunki stali o roinych wlaiciwoiciach. Otrzymywanie ielazo otrzymuje siq z jego tlenkow w wielkim piecu hutniczym.1.3% C). Wytwarzanie stali polega na oczyszczeniu surowki.4% C).18) Tablica 6. Rudq zelaza. Grupa kobaltu (tabl. Chociai istnieja .9. Stopnie utlenienia W grupie tej nadal wystqpuje tendencja do niewykorzystywania wszystkich elektronow zewnetrznych do tworzenia wiqzan na maksymalnym stopniu utlenienia.wielordzeniowych czqstek Ru"'. Surbwka jest bardzo krucha i zawiera 4% wqgla i innych zanieczyszczen. W lub Mn.6% C).3-0. Stopien utlenienia + V jest nietrwaly i wystqpuje tylko w piqciofluorkach.3a). Cr. kt6re tworzq tetramery z mostkowymi grupami F. Mo. kt6rego warstwa pokrywa stopione ielazo. charakterystyczna dla pierwiastkow drugiej polowy bloku d.8-1.9. rozklada'siq do CaO.15-0. Przeglqd metod otrzymywania surowki i stali podano w publikacji 22 wykazu literatury na koncu rozdzialu.8.6-0. koks i wqglan wapnia wprowadza siq do pieca. w ktbrym nastqpuje redukcja zelaza przez wqgiel i tlenek wqgla. czyli iuiel. podobnie jak NbF. otrzymuje siq stale specjalne do konkretnych zastosowan. W nowoczeiniejszych metodach Kaldo i LD stosuje siq czysty tlen zamiast powietrza.6.8% C) i stal narzqdziowq (0. moina tu rozr6iniC: stal niskowqglowq (0. Znane sq r6wniei kompleksy fluorkowe 6. 6. stal iredniowqglowq (0. Chloropochodne Ru(II1) katalizujq reakcje uwodnienia alkinow. W starszych metodach usuwano wqgiel przez ogrzewanie sur6wki w powietrzu w odpowiednim piecu lub przedmuchiwanie powietrza przez stopionq mieszaninq w konwertorze Bessemera. 6. Wprowadzajqc do stali niewielkie iloici V. w wyniku czego powstaje sur6wka. wolny od azotkow. umoiliwia przerbbkq wiqkszych iloici surowki i daje produkt o wiqkszej czystoici. i TaF. ielazo zgrzewne nie zawiera w og6le wqgla i jest ciqgliwa. kt6ry reaguje z wszelkimi zanieczyszczeniami krzemianowymi tworzqc krzemian ielaza. 6.18 Pierwiastek Kobalt Co Rod Rh Iryd Ir Konfiguracja elektronowa [Arl 3d7 4s2 [Krl 4d8 5s' [Xe] 4ft45d9 Stopnie utlenienia* -I 0 I 1 1 1 (IV) (V) 1 1 -I 0 I I1 1 1 IV V VI 1 0 I I1 I11 IV (V)VI Pat= notka pod tabllq 5 1 6. stal wysokowqglowq (0. (rys. co przyspiesza proces. CaCO.

9. Ir(II1) i Ir(1V). wqglem i fosforem. 6. brak reakcjl Co2+ + H2 pasywacja Rh.23). Wszystkie trzy pierwiastki grupy kobaltu tworzq wiele zwiqzkow koordynacyjnych. w 400°C brak reakcjl brak reakcji brak reakcjl IrO. odgrywa jednak istotnq role w kompleksach. Rh. lecz zwiqzki Co i Rh majq trzy mostkowe grupy CO. Inne zwiqzki na zerowym stopniu utlenienia to K. nawet zwiqzki Co(1V) sq nietrwale. [Rh(CO). a maksymalny stopien utlenienia Rh i Ir wynosi +VI. WlaSciwoSci ogolne Kobalt jest metalem twardszym od zelaza. 0 i + I wystqpujq w nielicznych zwiqzkach.]-. a zwiqzek Ir nie zawiera takiej grupy (rys. Roztwarza siq powoli w rozcienczonych kwasach. wodorem i azotem. Karbonylki Co. nie reaguje z wodq. COO CoF. Stez..NO] i K[Ir(PF.(CO).24). natomiast Co(II1) jest stosunkowo nietrwaly w prostych zwiqzkach. w 600°C RhCl..19).] oraz karbonylki Co.). w 600°C RhF.doniesienia o istnieniu zwiqzkow Co(V).(CO)..9. trwalych w roztworze wodnym. Jest stosunkowo bierny chemicznie. w stqzonym kwasie azotowym ulega jednak pasywacji. brak brak brak w 1000°C w 600°C reakcj~ reakcji reakcj~ 6. . W wyzszych temperaturach reaguje z tlenem. podobnie jak zelazo. HC1 lub HNO. IrCl. zawierajq klaster czterech atomow metalu. majq nietypowe struktury . Najtrwalsze stopnie utlenienia pozostalych pierwiastkow to Rh(III). szlachetnymi i niereaktywnymi.(CO)... i Ir.oktaedryczny klaster szeiciu atomow metalu z grupq CO lqczqcq trzy atomy metalu na kazdej trojkqtnej Scianie oktaedru. dalsze pierwiastki przejiciowe pierwszego szeregu wykazujq tendencjq do tworzenia trwalszych zwiqzkow na stopniu utlenienia +I1 niz na stopniu utlenienia +III. i Rh6(CO).. 6. Stopien utlenienia -I wystqpuje w tetraedrycznych kompleksach [Co(CO). Sq odporne na dzialanie kwasow.(CO).]..]-. proste zwiqzki jonowe tych pierwiastkow sq rzadkie. Zerowy stopien utlenienia wystqpuje w Co2(CO). IrF. z reguly zawierajqcych ligandy tworzqce wiqzania n.). a takze z parq wodnq tworzqc COO.[Co(CN). CoCl. Dla kobaltu zdecydowanie najwazniejsze s+ stopnie utlenienia +I1 i +III..2. Co(I1) istnieje w postaci jonow Co2+. I CoF.O. 6. [Co(CO). Jon karbonylkowy zwiqzku Na4[Co6(CO). Rod i iryd sq rowniez twardymi metalami. reagujq jednak z tlenem i fluorowcami w wysokich temperaturach (tabl.3. niebieskawobialym i ferromagnetycznym. podobnie jak inne platynowce. 0 2 F C1 Hz0 Rozc. 6.] i [Co(PMe. siarkq. Niisze stopnie utlenienia Stopnie utlenienia -I.]. HNO. nie jest jednak pewne istnienie analogicznych zwiqzkow Ru (rys. Pozostale grupy CO s+ normalnymi grupami koncowymi.

b) struktura Ir. Jon [Co-'(CO. (rys.)(PPh.(CO).23.4.).).(CO). podobne do wystqpujqcego w [RU(NH.)]. . Taka samq strukturq ma kompleks Col. 6.H(N. Dwie izomeryczne formy Co2(CO).N.f 1 A (w N. i Rh. H(N.1.25. 6.098 A).(CO).]~+. Struktura [CO'... zawierajqce wiqzanie metal-metal 0 Rys.).] H I dlugoid wiqzania N-N wynosi 1. 6. w ktorym Rys.. Stopien utlenienia +I Co(1) wystqpuje tylko w niewielu zwiqzkach.reaguje z izonitrylami organicznymi tworzqc [Col(CNR). 6.9. Oznacza to jedynie slabe wiqzanie o miedzy N a Co. ..)(PPh..Rys.24 a) Struktura Co.]+. ktbry ma strukturq bipiramidy trygonalnej. glownq role odgrywa tu wiqzanie zwrotne od Co do N.25). 6.

np. Inne czqsteczki.). a nastqpnie w alkohole w obecnoici katalizatora kobaltowego 6.].]. SO.O).. 6. np.). np.Pd" i Pt". zawierajqce wiqzania wielokrotne.). fosfiny PR. NiO. takimi jak CO. np. CS. Kwadratowe kompleksy plaskie na stopniu utlenienia + I ulegajq nietypowej reakcji zwanej przylqczeniem utleniajqcym. trans [Ir .(C0)(PPh3). RNCO i RC-CR. H(CO)(PPh.9. Wszystkie te zwiqzki zawierajq Co2+ 1ub jony [CO(H.]~+. a inne bezwodne halogenki . gdyz w wyniku odwodnienia rozowe oktaedryczne jony [CO(H. gdy jest to Rhl.przez ogrzewanie pierwiastkow. 0. Chlorek kobaltu jest stosowany do wykrywania wody.. RNCS. lub strukturq bipiramidy trygonalnej.26).O). nalezq do nich tlenek. tworzqc kompleks oktaedryczny na stopniu utlenienia + 111 [Ir'CI(CO)(PPh.. Stopien utlenienia + I1 Znanych jest wiele prostych zwiqzkow Co(I1). Atom ten musi zawiera.I i Cl-HgC1. Majq one zwykle kwadratowa strukturq plaskq. H2S. W krysztalach halogenkow jon Co2+jest skoordynowany oktaedrycznie.H] Podobna reakcja zachodzi z Hz. [Rh .]~+ przeksztalcajq siq . a takze dwa wolne miejsca koordynacyjne. jest czqstkq aktywnq w procesie O X 0 przeksztalcania alkenow najpierw w aldehydy.Istnieje obszerna chemia kompleksow Rh(1) i Ir(1) z ligandami tworzqcymi wiqzanie n. i alkeny.PtO.Cl(CO)(PPh.PdO. CH.Bezwodny CoF. mogq zostaC przylqczone bez rozkladu na dwa oddzielne ligandy. Wszystkie uwodnione sole kobaltu sq r6zowe lub czerwone. siarczek i sole pospolitych kwasow. czqsteczka obojqtna przylqcza siq do kompleksu. w ktorych centralny atom metalu ma konfiguracjq d8 lub dl0. Ir'.26 kompleks6w. niewiqzqce elektrony d. Wodorek karbonylu HCol(CO). Reakcje przylqczenia utleniajqcego zaobserwowano dla PPh3 Rys. 6.5.. powstaje wiqc struktura piericieniowa (rys.] + HCl -+ [1r1"(C1). otrzymuje siq w wyniku reakcji H F z CoCl.

WiqkszoiC zwiqzkow Co(1I) rozpuszcza siq w wodzie.i SCNtworzq zwykle kompleksy tetraedryczne. Zmiana barwy jest zwiqzana z faktem. I-. w stqionym HC1 lub stezonych alkaliach. z dimetyloglioksymem. jest zasadowy. np. gdy mierzy sic momenty magnetyczne. 6. gdyz kompleksy tetraedryczne majq trzy niesparowane elektrony.I2. Istnienie R h o jest niepewne.]~-. Br-.27. OH. d Rys. a Hg2+ tetraedrycznie skoordynowany przez atomy S. a niekiedy kwadratowych plaskich. Co(I1) tworzy kwadrowe kompleksy plaskie z kilkoma ligandami dwukleszczowymi.O).w niebieskie tetraedryczne jony [CO(H. a kwadratowe plaskie tylko jeden.wiele kompleksow Co(I1) ulega latwo utlenieniu do kompleksow Co(II1) napowletrzanre CCo11(NH3)61Z CC0II1(NH3)6l3 ' Reakcja ta przebiega. Podobna zmiana barwy nastqpuje po rozpuszczeniu uwodnionego CoCl. wystqpuje w postaci spolimeryzowanej. gdyi Co2+jest tetraedrycznie skoordynowany przez atomy N. gdyz energia stabilizacji w polu krystalicznym Co(II1) o konfiguracji d6 jest wiqksza niz dla Co(I1) o konfiguracji d7 (rys.lub [CO(OH). Rh i Ir nie tworzq . Ligandy jednokleszczowe C1-. kompleks ten jest stalq substancjq polimerycznq. Pomiary magnetyczne umozliwiajq rozroinianie konfiguracji tetraedrycznych i kwadratowych plaskich. Jest czqsto uiywany do kalibrowania wagi magnetycznej. Co(I1) tworzy wiele kompleksow tetraedrycznych. Kompleks [CoHg(CNS).27). 6. oktaedrycznych. natomiast IrC1.] jest nietypowy. powstajq bowiem tetraedryczne jony [CoC1. Konfiguracje elektronowe jonow d6 i d7 w silnym polu oktaedrycznym Rod i iryd tworzq nieliczne zwiqzki na stopniu utlenienia + 11. Chociaz Co2+jest znacznie trwalszy nii Co3+.]~'. a Co(OH). ze rozszczepienie poziomow energetycznych w polu krystalicznym jest w przypadkach: oktaedrycznym i tetraedrycznym odmienne.

Rh .i [Co(acetyloaceton). . Cog-.03 nie wystqpuje w stanie wolnym. Br-. . Powstaje np. [coF.Oi-. znane sq tez pewne dwurdzeniowe mostkowe kompleksy karboksylanowe HOH3C. ( R e 6. w kompleksach [CO(C.kompleksbw por6wnywalnych z kompleksami Co(I1). lecz jako uwodniony tlenek. czqsto wystqpujq jednak rowniez ligandy tlenowe. aminy. przypomina to polozenie Fe(I1) w czqsteczce hemoglobiny.CH30H i kompleksy z ligandami fosfinowymi. CoF3 jest powszechnie stosowany jako silny irodek fluorujqcy.]~.28). Bezwodny CO"'(NO~)~ mozna otrzymak w rozpuszczalniku niewodnym.. wszystkie one sq silnymi utleniaczami.9. chociaz jest mniej reaktywny niz F.). z F. Chemia Co(II1) pokrywa siq w duzym stopniu z chemiq jego zwiqzkow koordynacyjnych..04. Ma on konfiguracjq d6 i wiqkszoik ligand6w moze wywoiak sparowanie spinow. np. Otrzymanie prostych jon6w Co3+ jest trudne..O.lub grupa organiczna. N. Wazna jako lek przeciwko anemii zloiliwej witamina B. np. C1-. Co(II1) tworzy wiqcej komplekdw niz jakikolwiek inny pierwiastek. Najpospolitsze sq ligandy azotowe (amoniak i aminy). W roztworze wystqpuje jon Rh:+. Oto niekt6re pospolite kompleksy Co(II1) i ich barwy: + [Co(NH3)613 ioity rozowy purpurowy purpurowy [Co(NH3). ligandami mogq by6 CN-. a takze kompleks elektrycznie obojqtny.I3 - ~OHY fioletowy pomar~cmwy Z podanego zestawienia wynika. Atom Co jest polqczony z czterema piericieniowymi atomami N.Co znajduje sic w Brodku oktaedru utworzonego przez atomy 0 trzech dwukleszczowych grup NO. woda.C112+ [Co(NH 3)4C03] * [Co(NH3)3(~02)31 [CO(CN)~I~ CCo(N0 .]~.). utleniajqcy wodq. ze kobalt moze tworzyk zar6wno dodatni. NH. Co.. Szostq grupq uzupelniajqcq oktaedr jest zajmujqca miejsce aktywne grupa CN. Rh COO). zawiera jon Co(II1) w Brodku ukladu piericieniowego (rys..jest jednym z niewielu przykiad6w kompleksu wysokospinowego. czemu odpowiada duza energia stabilizacji w polu krystalicznym. Ii wiele innych czqstek.]. C. natomiast kompleksy Co3+ mozna otrzymak latwo. jako produkt reakcji CoF. piqte polozenie jest zajqte przez inny atom N z bocznego lancucha. jak i ujemny jon kompleksowy. Wystqpuje prawie zawsze szeik ligandow tworzqcych konfiguracjq oktaedrycznq. ma on nietypowq strukturq .H20I3+ [Co(NH 3). 6. Stopien utlenienia + I11 Nie istnieje wiele prostych zwiqzkow Co(II1). OH-.6. przez utlenienie Co2+ powietrzem w obecnoici odpowiednich ligandow lub przez podstawienie ligandow w istniejqcym kompleksie.

. Uktad piericieniowy zaznaczono czcionka polgrub* Pewne porfirynowe kompleksy Co(I1) przypominajq strukturalnie hemoglobinq. a IrF. kompleksy Ir(II1) sq na ogol do nich podobne. irydem. cyjanokobalamina. + .CONH. Witamina B. i IrX.. 6. otrzymuje siq przez fluorowanie RhCI. iolto zabarwiony jon.. Tlenek R h 2 0 3 powstaje przez spalanie metalu w powietrzu.. Znane sq wszystkie halogenki RhX. Rys. 1 CONH. natomiast I r 2 0 3 otrzymuje siq tylko z trudnoiciq jako uwodniony tlenek. RhF. Wszystkie halogenki sq nierozpuszczalne w wodzie. niereaktywne i majq prawdopodobnie struktury warstwowe. [Rh"'(H20)6]3 wystqpuje jako trwaly. Stwierdzono. moina je wykorzystaC jako uiyteczny model tego procesu. przez redukcjq IrF. ze kompleks moze ulegaC odwracalnemu utlenieniu i odtlenieniu w roztworze w temperaturze pokojowej i chociaz kompleksy kobaltowe nie uczestniczq w metabolizmie tlenu w organizmie. Znanych jest wiele kompleksow Rh(II1). dodajqc alkalia do roztworow Ir"' w atmosferze obojqtnej (Ir"' ulega latwo utlenieniu do IriV02). inne halogenki powstajq w wyniku bezpoiredniej reakcji pierwiastkow.W odroznieniu od utleniajqcego jonu Co3+.28.

H. na przyklad [Rh(R.O] -. 6.9. ] ~ . doniesiono takze o otrzymaniu Co(1V) wystqpuje formalnie w kompleksie nadtlenkowym kompleksu ~ a . jak np. prawdopodobnie mogq takze powstawat inne halogenki IrX. jest to jednak prawdopodobnie nadtlenek.]. [Rh(NH . [(NH .]4zawiera wiqzanie Rh-Hg zawiera wigzanie Ir-Sn Cl2l2+ oraz Znane sq takze kompleksy wodorkowe. [Ir(R3P)3. ] ~ . istnieje jednak niewiele zwiqzkbw Rh(1V). i Nieliczne kompleksy zawierajq wiqzania metal-metal [(R3As). ze obydwa atomy Co sq identyczne.c~"'-O-O-C~"'. kt6re otrzymuje sie w wyniku bezpoiredniej reakcji pierwiastkow.3a).I2-.. chociaz doniesiono Rh(V) i Ir(V) tworzq bardzo reaktywne piqciofluorki.]~-. przy czym zwiqzek Ir jest trwalszy.] i CsCIrF.(H20).Kompleksy rodu sq zwykle oktaedryczne. 6..~.P).Rhn1(HgC1)]+C1[Ir.0)..7. .[ ~ h B r .[IrC14(H. Ru i 0 s (rys.. lecz Rho. [Rh(H . a takze kompleksow szczawianowych [Ir(C204)3]2-. podobnie jak odpowiednie fluorki Nb.i [RhC1. C o ' ~ 0 .I3+ i [~hCl. ) brunatny (NH3). ktore moina rozdzielit na izomery optyczne (+) i (-) (d i I). np. 6. ) nelony (NH3)515' Moment magnetyczny zielonego kompleksu odpowiada obecnoici Co(II1) i Co(IV). Ta.[Ir(R3P)3-H2-~1]4+[1r(R3P). i IrF. W wyniku utlenienia alkalicznych roztworow Co2+ powstaje niezbyt okre6lony produkt stanowiqcy prawdopodobnie uwodniony COO. powstaje jedynie w wyniku reakcji silnie utleniajqcych roztworow Rh(III). np. natomiast iryd tworzy wiele roznych kompleksow halogenkowych i akwakompleksow. IrO. powstajq jednak rowniez kompleksy typu [ ~ h B r .Cl.H-C12]2+. Stopien utlenienia +VI wystepuje w RhF. Mo. natomiast redukcja Co(II1) prowadzi do Co(I1).0)2] i [IrCl. . Stopien utlenienia +IV Jest to najwyzszy stopieli utlenienia osiqgany normalnie przez kobalt.W wyniku redukcji i kompleksow Rh(II1) i Ir(II1) powstaje metal. jest produktem spalania metalu w powietrzu. z bizmutanem sodu. Obydwa metale tworzq czterofluorki. Stopnie utlenienia + V i +VI Zwiqzki Co(V) nie istniejq w normalnych warunkach.] +. .(SnC13). Doniesiono o otrzymaniu IrO.. [IrC1.. Jedyne znane kompleksy na stopniu utlenienia + V to Cs[RhF. . Stopieli utlenienia +IV jest jednym z najtrwalszych stanow irydu. .16+..CO~~'-O-O-CO'". natomiast pomiary wykonane metodq elektronowego rezonansu paramagnetycznego wykazujq. elektron musi wiqc mied moznoiC przemieszczania siq po mostku tlenowym i pozostawania przez ten sam czas na obu atomach metalu.9.13 '. Rod tworzy tylko niewiele kompleksow [RhF6I2.8.I4+ut'en'en'e~ [(NH .). ktore o otrzymaniu K3CoV04: ulegajq latwo hydrolizie i majq strukture tetramerycznq z mostkami M-F-M.

Nikiel(I1) tworzy rowniez wiele kompleksow. istotne znaczenie majq jednak tylko zwiqzki na stopniu utlenienia 11.10. Istniejq nieliczne.2. co przejawia siq wzrostem maksymalnego stopnia utlenienia od +IV do +VI i rosnqcym znaczeniem stopnia utlenienia +IV. W#akciwokci ogolne Nikiel jest znacznie bardziej reaktywny nii dwa pozostale metale.oktaedrycznq. ze wzrostem liczby atomowej zwiqksza siq jednak trwaloik wyzszych stopni utlenienia. Kobalt stanowi niezbqdny skladnik gleby i wchodzi w sklad witaminy B. jak dawniej sqdzono. W tym samym kierunku maleje tendencja do tworzenia prostych zwiqzkbw jonowych. nie ulegajqcym w zwyklych temperaturach dzialaniu powietrza i wody. Platyna nie jest metalem tak biernym chemicznie. Jony Ni2+ sq trwale w roztworze i znanych jest wiele prostych zwiqzk6w Ni(I1). a sole Co z kwasami rhszczowymi zawartymi w oleju lnianym i kwasami naftenowymi sq uzywane jako svkatywy przyspieszajqce wysychanie farb olejnych. Nie sq to zwiqzki jonowe.20) T a b l i c a 6. ktory redukuje siq wodorem lub wqglem. Wystepowanie i otrzymywanie Kobalt ma nieparzystq liczbq atomowq i jego zawartoik w skorupie ziemskiej ?~?.. od -I do +IV. Wszystkie trzy metale tworzq wazne zwiqzki na stopniu utlenienia +II. Grupa niklu (tabl. a na stopniu utlenienia IV .10.nosi tylko 23 ppm. nietrwale zwiqzki platyny na wyzszych stopniach utlenienia (V i VI). stosuje siq go r6wniez do a)-robu magnes6w.1. Ochronne powloki niklowe nanosi siq elektrolitycznie na inne metale. o czym iwiadczy jej szerokie zastosowanie jako katalizatora. Sole kobaltu stosuje siq w produkcji niebieskiego szkla. Kobalt jest waznym skladnikiem stopowym szybkotnqcej stali narzqdziowej. Kobalt otrzymuje si? przez przeksztalcenie jego rud siarczkowych lub irsenkowych w tlenek. + + 6.9.10. 6. natomiast rod i iryd wystqpujq zaledwie w iloiciach sladowych. istotne znaczenie majq jednak zwiqzki na stopniach utlenienia + I1 i + IV. Kompleksy na stopniu utlenienia + I1 majq strukturq kwadratowq plaskq.. Znane sq zwiqzki Pd(0) i Pt(O).20 Pierwiastek Nikiel Ni Pallad Pd Platyna Pt * Konfiguracja elektronowa [Ar] 3d8 4s' [Kr] 4di0 [Xe] 4f14 5d9 6s1 Stopnie utlen~enia* -I 0 I I1 I11 IV 0 I1 IV 0 I1 IV V VI Patrz notka pod tabllcg 5 1 6.9. gl6wnie kwadratowych plaskich lub oktaedrycznych. 6. Tlenek kobaltu jest uzywany jako niebieski pigment w przemyile ceramicznym. Nikiel jest metalem srebrzystobialym. chociaz pallad i platyna wykazujq nieco wiqkszq reaktywnoik od innych platynowc6w. Stopnie utlenienia Nikiel wystqpuje w r6znych stopniach utlenienia.6. Poniewaz nikiel tylko .

Na jego powstawaniu. Platyna jest odporna na dzialanie kwasow. Pt(I1) i Pt(1V) tworzq olbrzymiq liczbq kompleksow. Pallad i platyna sq energicznie atakowane przez stopione tlenki i nadtlenki litowcow. Pallad i platyna sq metalami szarobialymi. do NO). c1. Hz0 Rozc. jest latwo utleniany przez powietrze i moze by6 piroforyczny. aparatura z niklu i jego stopow.powoli reaguje z fluorem. najwiqksze znaczenie ma platyna jako katalizator reformingu w przemyile naftowym. np. lub C1.. brak reakcji N12+ Hz NI Pd PdO (temp czerwonego iaru) PdF. Wszystkie metale grupy niklu reagujq po ogrzaniu z fluorowcami tworzqc fluork~ na roznych stopniach utlenienia.]. a nastqpnie pirolizie opierala siq metoda Monda oczyszczania niklu (od ok. Jest to zwiqzek lotny o czqsteczkach tetraedrycznych. Woda krolewska NiCI. Pallad i platyna absorbujq duze iloici wodoru: pallad stosuje siq wiqc do oczyszczania wodoru przez dyfuzjq. czerwonego zaru) PtCl. platyna i kobalt sq pierwiastkami najbardziej kompleksotworczymi. Nikiel silnie rozdrobniony. Niskie stopnie utlenienia (-I. Nikiel roztwarza siq latwo w rozcienczonych kwasach tworzqc jony Ni2+ i H. HNO. Wszystkie trzy metale grupy niklu sq waznymi katalizatorami. ze PdF.21). powstaje przez ogrzewanie Ni z CO. ktore latwiej reagujq z kwasami nii inne platynowce. 1970 przestarzala) . w 500°C PdCI. NiO(CO). HCI lub HNO. (temp. i doh6 latwo w stqzonym HNO. nalezy tu zwlaszcza wymieniC nikiel Raneya. Zestawienie tlenkow 1 halogenkow powstajqcych na roznych stopniach utlenienia podano w tabl. katalizator Adamsa Pt/PtO stosowany w reakcjach uwodorniania. 6.] (tabl. brak reakcjl brak reakcjl brak reakcji H2CPtC161 + pasywacja pasywacja Nikiel reaguje ze stopionym NaOH i 0. brak reakcj~ roztwarza siq bardzo powol1 roztwarza slg roztwarza s19 Pt PtO w wysokiej temp 1 cibn~enlu PtF. metalu Monela. Pod dzialaniem stqzonego HNO. Wykazano. Pallad roztwarza siq powoli w HCl w obecnoici 0.4. 0.10. nikiel Raneya. Stqz. T a b l i c a 621 Odczynnik NIO NIF. i wody krolewskiej ulega pasywacji. +I) Ni(-I) wystqpuje w anionie karbonylowym Ni2(CO)EP. lecz odpowiada mu wz6r Pd"[Pd'VF. tworzqc niklan sodu NaNi1"02. 6. np. katalizator Pt/Rh (utlenianie NH.Wszystkie trzy metale grupy niklu tworzq zwiqzki na zerowym stopniu utlenienia. roztwarza siq jednak w wodzie krolewskiej tworzqc H.[PtCl. tworzqc [Pd1V(N03)2(OH)2]. 6.3. nie jest zwiqzkiem Pd(III). jest czqsto uiywana do przeprowadzania reakcji z udzialem fluoru i korodujqcych fluorkow.

). np. Uwodniony jon [Ni(H20). np. 6. ze tworzy on glownie zwiqzki na stopniu utlenienia + 11. NiCO.]2+. [Ni(CN). selenek i tellurek. takze mniej trwale. jest silniejszym donorem o...(poziom t.10.. sole wszystkich pospolitych kwasow. doSC skomplikowana jest jednak chemia kompleksow Ni(II). Chemiq niklu upraszcza fakt. charakterystycznq dla wielu uwodnionych soli. tlenek. i zwiqzki mieszane.. [Ni(H20)4(NH3)2]2 i [Ni(etylen~diamina)~] sq +.] . Pd3(CO). Stopieli utlenienia + I1 Wszystkie trzy pierwiastki tworzq bardzo wazne zwiqzki na stopniu utlenienia +II. np. i d. oktaedryczne. Ligand CO jest slabym donorem o i silnym akceptorem n.). Istnieje wiele roznorodnych prostych zwiqzkow Ni2+: wszystkie halogenki. Znane sq sole podwojne z litowcami i NHZ.. zwykle zabarwione niebiesko i paramagnetyczne. mogq one bowiem miek strukturq oktaedrycznq. Wiele bezwodnych soli Ni ma barwq zoltq.. np. Co2+ i Mg2+..Sq one izomorficzne z odpowiednimi solami podwojnymi Fez+. CN-. NiSO4(NH4).(rys.L. ma wyzszq energiq niz d.]. np. np.L i Pt.] i [Pt0(PPh3).] i [Pt0(CO). wskazuje.].4. Ni(ClO. i e wykazujq one slabszq tendencjq do tworzenia wiqzan n niz Ni. znane sq jednak kompleksy fosfinowe.]2+ warunkuje zielonq barwq. [Pto(PPh3). np. powstajq diamagnetyczne kwadratowe kompleksy plaskie.[Ni'. Znanych jest kilka zwiqzkow klasterowych.(PF. tetraedrycznq.].(CN)..potasem w cieklym amoniaku powstaje K4[Ni0(CN). Wszystkie kompleksy z amoniakiem i etylenodiaminq. np. gdyz d. b) konfiguracja ds w silnym polu oktaedrycznym .kwadratowa struktura plaska. np. [Ni(CN). Ni(CO).. Fakt.I2. strukturq piramidy trygonalnej i piramidy tetragonalnej.]..2). kwadratowq plaskq. ze Pd i Pt nie tworzq prostych karbonylkow. pominiqto to jednak dla uproszczenia) . 3. + + Rys.Znana jest rbwniez pochodna fosfinowa Ni0(PF3). Pallad i platyna nie tworzq karbonylkow typu Ni(CO). Z silnymi ligandami.(PPh3). prawdopodobnie ze wzglqdu na ich do66 duze energie jonizacji (tabl. 6. [Ni(H20). [Ni(NH3).(CO). 6. lecz slabszym akceptorem n.I2. natomiast produktem redukcji tego zwiqzku siarczanem hydrazyny w irodowisku wodnym jest K. np. natomiast PPh. 6. i zwiqzki utleniajqce.SO.I2. gdyz jon d8 zawiera dwa niesparowane elektrony (rys. a takze [Pdo(CO)(PPh3).~6H2O. W wyniku redukcji [Ni"(CN).29b). jest takze rozszczepiony. np.29a). siarczek.29 a) Konflguldgd d n w sldbym polu oktaedrycznym.

brunatne lub iolte.Czerwon~kom~leksw ~ t r q c o n ~ Przez h i 2 + i dimetyloglioksym z roztworu slab0 amoniakalnego ma rowniei kwadratolyq strukture plaskq i jest stosowany do wykrywania i iloiciowego oznaczania Ni.30). [(Ph3P)2.~ kompleksdw Ni(l1).30. KonfiguracJe d s w polu tetraedrycznym w~kr~stalizowuje cyjanek niklu z lllieszaniny zawierajqcej amoniak i benzen. 8. 6.I'2-. a t a k k zebnqtrzne wiqzanie wodorowe zaznaczone we wzorze liniami kropkowanymi Kwadratowe kompleks~plaskie s$ na ogbi czerwone. W kwasie solnym ~owstajediamagnet~czn~ [PdCI. CzGsto takie fosfiny. ktbrq stabilizuje utworzenie dw6ch piqcioczlonowych piericieni chelatowych. Jon [Pd(H20)4:12+ istnieje w wodzie. Czqsteczki benzenu nie sq zwiqzane chemicznie. Jest bolyiem diamagnetyczny. zawierajq one zwykle ligand~ halogenkowe. Powstawanie takich kompleksow ombhiono dokladniej w rozdz. Znanc wszystkie dwuhalogenki MX2 z wyjatkiem PtF2. ma bowlem charakter jonowy. Zwiqzki takie noszq nazwq klatratow i mogq zawierak inne czqsteczki 0 zbliionej wielkoici. halogenki. natomiast PtO Jest ZnanY tylko Jake nietrwal~ tlenek unrodniony. siq ~owstaje cyjanek benzenoaminaniklow~. Dimetyloglioksym traci proton i tworzy trwalq czqsteczke k o m ~ l e k s o w ~ .NiBr2]. uwiezione w podobny sposob. tlenki fosfin i arsyny.NiC121 i [(Ph3As0). 6. PdF2 Jest nietybowy. W stanie bezwodnym nie sq to na ogoi zwiqzki Jonowe. jak w kompleksach [Ph4Asl:[NiC14I2-. PdO igtnieje w postaci bezwodnej. lecz sq zamkniqte we wnekach sieki przestrzennej. Kompleksy te majq z reguiy intensywne zabarwienie niebieskie i wyrainie rbiniq sic od kwadratowych kom~leksowpiaskich barwa i wlaiciwoiciami paramagnetycznymi (rys. Pd(II) i Pt(II) tworzq tlenki. Wszystkie pozostale dwuhalogenki sq Jon . ma prawdopodobnie kwadratowzl strukture plaskq. Gdy Rys. azotany i siarczany. a jony d8 sq ParamagnetYczne. Z ~ ~ l y ~J2 ~ I dliiK--cr ~hi-rn4yctl~~l'i 1 .

I-PdC1. jest rozpuszczalny w benzenie. etylen ulega przeksztalceniu w octan winylu. Z etylenem powstaje kompleks [C.COO).[Pd(NH3). takich jak zielona so1 Magnusa [Pt(NH3)412+CPtC14]2-. 6.31 oktaedru (rys. .3d. uystepujq w odmianach a i P.]. Podobnq strukture ma [Pt(etylenodiamina)Cl. wykazujq po nalozeniu na siebie niezwyklq opalizujqcq barwe zielonq. Wystepuje tu podobielistwo do klasterowego zwiqzku ~ b .i [Cu(NH3). Dowodzi tego fakt. Atomy metalu w sqsiednich jednostkach mogq oddzialywad ze sobq tworzqc slabe wiqzania metal-metal.H.. natomiast admiana /3 ma nietypowq strukture czqsteczki . nie zai przez wiqzania metal-metal.). powiqzane przez szeic mostkowych grup octanowych.32). 6. a takze zwiekszone przewodnictwo elektryczne. 6. Zwiqzek ten ma nietypowq strukturq . [Pd(CH. przedstawionego na rys. ] 2 + .31b). ktore zawierajq Pt(I1) i sq ~ndywidualnie bezbarwne. stabilizowanq glownie przez mostki chlorowe. ma plaskq lalicuchowq strukturq polimerycznq (rys..PdCl.oktaedr utworzony przez szeSC atomow metalu z mostkami chlorowymi wzdlui wszystkich dwunastu krawedzi a-(PdCI. ze anion i kation. Wazna jest reakcja miqdzy PdC1.I2. Obydwie reakcje majq znaczenie przemyslowe.I2 [PtC1. ze P-PdCl. i alkenami. bladoiolte lub bladoczerwone.31a). Rys. Jezeli reakcja przebiega w kwasie octowym. Chociai proces ten nie jest stosowany w przemyile ze wzgledu na problem korozji i trudnoid odzyskiwania katalizatora.] (rys.zqsteczkowe lub polimeryczne i majq wlaiciwoici diamagnetyczne. C 1 .]. wskazuje. Kom+ + .I2 [Pd(SCN). i PtC1.trzy atomy metalu tworzqce trojkqt. Znanych jest szereg kompleksow. 6. w ktorych kwadratowe plaskie aniony i kationy sq ulozone w stos. doprowadzil do zbadania octanu palladu(II). PdC1.I2-. fakt jednak. i e ma strukturq kowalencyjnq. 6. ktbry rozklada siq pod dzialaniem wody tworzqc aldehyd octowy Z propenem CH3CH=CH2 powstaje aceton.

6.] Rys. a zatem jest metaliczne ~ (rys. Stosy piaskich kwadratowych czasteczek [Pt(etylenodiamina)Cl. W nieobecnoici Br pasmo to byloby zapelnione... ze PdF. zawierajqcym Pd(I1) i Pd(1V). W wyniku utlenienia Ni(OH).Rys.).32.]Br. jesr zwiqzkiem mieszanym Pd2+[PdF.sq ulozone jedna na drugiej. Pasmo d . 3 H 2 0 wykazuje jednowymiarowe przewodnictwo elektryczne..]Br. np.I2-. Kwadratowe plaskie jednostki [Pt(CN). Stopien utlenienia f I11 moze by6 stabilizowany w kompleksach. Stopieri utlenienia +I11 Znanych jest niewiele zwiqzkbw Ni(II1). Kompleks! . Struktura K.3H20 pleks K2 [Pt(CN).10. Pi"'(PtEt. jest wiqc zapelnione tylko w 516. [Pt(CN).Br.33). Gdy przepuszcza siq tlen przez roztwor niklu w stopionym NaOH.. 6. Moglyby istnieC uwodnione tlenki ostatnio jednak wykazano. i [Ni111(etylenodiamina)2C12]C1..5. w roztworze alkalicznym bromem powstaje Ni203-2H20.. odrywajqc Srednio 0. Wqtpliwe jest istnienie Pd(II1) Pt(II1).I2. ~ iancucha Pt. 6. powstaje niklan(II1) sodu Na[NiU1O2].33..3 elektronbw od kazdej jednosth [Pt(CN). 6.. czarna substancja stala rozkladajqca siq do NiO podczas odwadniania. lecz Br dziala jak akceptor elektronbw.12-. znany jako trwala substancja stala. nakladajq siq tworzqc zdelokalizowane pasmo w z d ~ a zapelnione orbitale d .

]. Znany jest kompleks K2[NiIVF.Br. a [PdF6I2. jest znany w postaci bezwodnej i uwodnionej.ulega szybko hydrolizie w wodzie.. w ktorych wystqpujq na przemian piaskie kwadratowe jednostki Pt(I1) i oktaedryczne jednostki Pt(1V) (rys. W wyniku bezpoiredniej reakcji Pd i F. Stopien utlenienia + IV Ni (IV) wystqpuje rzadko.znajdujqce siq pozornie na stopniu utlenienia +III. natomiast tlenek uwodniony rozpuszcza siq w kwasach i alkaliach. otrzymywany przez energiczne utlenienie Ni2+ w stopionych alkaliach. Sq one na ogol reaktywne. Niektore z tych kompleksow byly przedmiotem pionierskich prac Wernera nad zwiqzkami koordynacyjnymi (por.). PtF.. powstaje bezpoirednio z pierwiastkow lub przez ogrzewanie H2[PtCl6I Pt -----------* H. Struktura [Pt(NH3).(NH.10.C1I3+.. i PtF.C1. i rozklada wodq. Tlenek bezwodny jest nierozpuszczalny. Jego uwodniony tlenek. tylko w postaci uwodnionej. do [PtC1. Znane sq wszystkie cztery halogenki PtX.i O H p . [Pt(etylenodiamina)Br. C1 lub Br.] woda krolewska ogrzewanle + PtC14 + 2HC1 Pd(1V) tworzy kilka oktaedrycznych kompleksow [PdX6I2-. utlenia Mn2+ do MnO. 8). . obejmujqcych zwiqzki od [Pt(NH3).I2-.. a C1 innymi fluorowcami. powstaje PdF. PtO.[PtCl.Br3] I 6.6. Kwas chloroplatynowy powstaje w wyniku rozpusz- . [Pt(NH. natomiast inne kompleksy halogenkowe rozkladajq siq pod dzialaniem gorqcej wody tworzqc [Pd11X4]2.].I4+.. np. ktory ulega jednak latwo hydrolizie pod dzialaniem wody. natomiast produktami reakcji Pt i F. NO. W odroznieniu od tego.i fluorowiec.. ? Rys. Podobne szeregi zwiqzkow otrzymuje siq zastqpujqc NH. 6. PtCl. lecz pallad tworzy tylko fluorek. Pt(1V) tworzy bardzo wiele bardzo trwalych kompleksow oktaedrycznych. 6.] I [Pt(NH. [Pt(NH.34.l2+ .). sq zbudowane z lancuchow.). SCN.). w ktorych X = F. natomiast PdO. rozdz. oraz [PdX.34). sq PtF. i PdF. roznymi aminami.].

ktorych istnienie jest pewne. ze wzglqdu na ich wytrzymaloiC na naprqzenia i odpornoSC termicznq. mozna go otrzymaC w postaci czerwonych krysztalow o wzorze H. 2H. Duie znaczenie praktyczne majq stopy niklu z ielazem.. Co( + I\-1 . Ultraczysty nikiel uzyskiwano dawniej metodq Monda polegajqcq na otrzymywaniu i rozkiadzie termicznym Ni(CO). Niektore takie stopy. Elektrody z platyny platynowanej.Pt. czyli pokrytej czerniq platynowq. pirotyn. miedziq i glinem. ktory jest tetrameryczny i ma takq samq strukturq jak wiele piqciofluorkow metali przejiciowych (rys. powodujqce rozklad kompleksu. Stopnie utlenienia +V i +VI Tylko platyna tworzy nieliczne zwiqzki na stopniach utlenienia +V i +VI. 6. stosuje siq do budowy turbin gazowych i silrrik6w odrzutowych. Istnieje rowniez wiele stopow.O. Hastelloy C. Co.. ObecnoSd innych metali utrudnia otrzymywanie niklu. kobaltu i niklu ielazowce: Fe.czenia platyny w wodzie krolewskiej lub stqzonym HC1 nasyconym Cl. Maksymalne stopnie utlenienia ielazowcow to Fe(+ VI). w ktorych nikiel jest glownym skladnikiem.Co . w rzeczywistoici otrzymano zwiqzek [(CH. i NiSb. w ktorych liczba koordynacyjna Pt wynosi 6. .. Rud? siarczkowe p r e y siq w powietrzu przeksztalcajqc je w tlenki..8. i PtF. np. szerok zastosowanie majq rowniei stopy odporne na korozjq. Wiqzanie Pt-C jest bardzo trwale.3a). ktore redukuje sig wqglem w piecu hutniczym. Zwiqksza on wytrzymalok stali i jej odpornoiC chemicznq. OH].10. sq czqsto stosowane do pomiarow przewodnictwa. Otrzymywanie Nikiel wystqpuje w przyrodzie w postaci NiS. Sole sodu lub potasu stosuje siq zwykle jako substancje wyjiciowe do otrzymywania innych zwiqzk6w Pt. NiAs. sq jedynymi zwiqzkami na stopniu utlenienia +V1. . Stopien +V jest reprezentowany przez PtF. Azbest platynowany wytwarza siq przez nasycenie azbestu roztworem kwasu chloroplatynowego.10. 6. Nietypowq wlaiciwoiciq platyny jest tworzenie pochodnych alkilowych w wyniku reakcji Grignarda Doniesienia o otrzymaniu [(CH. kt6ra maleje w kolejnoki Fe . sq one rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych.Ni. A1 i Ti). stopy typu Nimonic (75% Ni oraz Cr.7.).Pt]. byly nieicisle. 6. PtO.11. Co i Ni wykazujq wzajemne podobienstwo i roiniq siq od platynowcow znacznie wiqkszq reaktywnoiciq. Te pochodne organiczne stanowiq tetramery~zne substancje stale. do 5% niklu zawiere siarczek zelaza.). 6. Relacje poziome w grupach ielaza. np. a nastqpnie silne ogrzewanie.[PtC16]. otrzymuje sic je przez elektrolizq heksachloroplatynianow [PtCl6I2-.

6. +I1 i +III. Ir i Pt sq prawie dwukrotnie wiqksze od gqstoici Ru. Wszystkie platynowce nalezq do pierwiastkow rzadkich. srebro i zloto wystqpujq na stopniach utlenienia +I. Platynowce: Ru. Co3+ dziala silnie utleniajqco.1. R6znice miqdzy zelazowcami a platynowcami: wzrost trwaloici wyzszych stopni utlenienia.22 Pierwiastek Miedi Srebro Zloto * Konfiguracja elektronowa [Arl 3d1° 4' s 4d1° 5' s [Kr] [Xe] 4f14 5d1° 6' s Stopnie utlenienia* I I1 I11 I I1 I11 I (11) I11 Cu Ag Au Patrz notka pod tablicq 5 1 6. jak i platynowce sq typowymi pierwiastkami przejiciowymi.i Ni(+IV). Tendencja do tworzenia zwiqzkow na stopniu utlenienia +I11 maleje w kierunku Fe +Ni.. Ir. przeciwnie niz w szeregu zelazowc6w. zmienna wartoiciowoik. Cu( + 111). lecz jedyne proste uwodnione jony istniejqce w roztworze to Cu2+ i Ag'.12. Platynowce reagujq z fluorowcami dopier0 w wysokich temperaturach tworzqc zwiqzki na wyiszych stopniach utlenienia. 6. gdy sq stabilizowane w kompleksach lub tworzq zwiqzki nierozpuszczalne. Nizsze stopnie utlenienia wystqpujq w prostych jonach. Pd oraz Os... istnieje tez niewiele prostych jonow platynowcow. natomiast nikiel jest w swych wszystkich prostych zwiqzkach dwuwartoiciowy. Rh i Pd. np. PtF. Stopnie utlenienia Miedi. ich charakterystyczne cechy to tworzenie barwnych zwiqzkow. . Fe3+ jest normalnym stanem zelaza. IrF. Poniewaz objqtoici atomowe platynowcow sq bardzo zblizone. Rh. Rozpowszechnienie zelazowcow w przyrodzie jest stosunkowo duze.12. Nizsze stopnie utlenienia sq nietrwale (jezeli pominqC kompleksy). Pt sq znacznie szlachetniejsze od zelazowcow i odporniejsze na dzialanie kwasow. rzadko tworzq one jednak zwiqzki na stopniu utlenienia wyzszym niz +III. ReaktywnoiC platynowcow wzrasta w kierunku Ru -+ Pd i 0 s + Pt. Miedziowce (tabl. gqstoici Os. i e redukujq wodq i istniejq tylko w przypadku.22) T a b l i c a 6. jezeli nie jest zwiqzany w kompleksie. OsF. Ze wzglqdu na kontrakcjq lantanowcowq wystqpuje podobienstwo pierwiastk6w przejiciowych drugiego i trzeciego szeregu. wlaiciwoici katalityczne i zdolnoik tworzenia zwiqzkow koordynacyjnych. wystqpujq wiqc jedynie w postaci nierozpuszczalnych zwiqzkow lub kompleksow. Ag( + 111) i Ag( + 11) dzialajq tak silnie utleniajqco. zanik prostych postaci jonowych i wzrost szlachetnoici sq zgodne z normalnymi zmianami wlaiciwoici pierwiastkbw w grupach pionowych. Zarowno zelazowce. JednowartoSciowe jony Cu' i Au' dysproporcjonujq w wodzie.

2. Litowce. Miedi nie ulega dzialaniu kwas6w nieutleniajqcych. 6.12. i H2S0.23).' 1 + ZawartoiC skorupie zlemsklej rC] CAI [A] pierwsza druga trzec~a CPP~I Litowce i miedziowce wykazujq niewiele cech wspolnych.12.22) majq jeden elektron s na zewnqtrznym orbitalu. SzlachetnoiC miedziowcow wzrasta w kierunku Cu + Ag + Au. jezeli pominie siq duze przewodnictwo elektryczne.3. i gorqcym stqionym H2S0. Potencjaly redukcyjne 6. Atomy tych metali (tabl.23 Promien Promien kowalencyjny jonowy M Energia jonizacji [kJ . 6. Slabe dzialanie ekranujace elektronow d powoduje znaczne zmniejszenie rozmiarow atomow miedziowcow. T a b l i c a 6. natomiast miedziowce sq niereaktywne i znajdujq siq ponizej wodoru w szeregu napiqciowym. a tym samym zwiqkszenie energii jonizacji (tabl. lecz rozniq siq od litowcow obecnoSciq dziesiqciu elektronow d na przedostatniej powloce elektronowej. WlaSciwo&i ogdlne Miedziowce sq metalami wykazujqcymi najwiqksze przewodnictwo elektryczne i cieplne.6. sq najbardziej reaktywnymi pierwiastkami ukladu okresowego.mol. reaguje jednak z HNO. Srebro roztwarza siq w stqzonym HNO. znajdujqce siq w gornej czqSci szeregu napiqciowego. natomiast zloto jest odporne na dzialanie wszystkich kwadw z wyjqtkiem wody krolewskiej ..

potas jest wiqc znacznie bardziej reaktywny nii miedi. Przykladem nierozpuszczalnego w wodzie zwiqzku Cu(+ I) jest tiocyjanian miedzi(I). Wszystkie zwiqzki litowcow zawierajq proste bezbarwne jony jednowartoiciowe i tworzq kompleksy tylko z bardzo silnymi czynnikami kompleksujqcymi. ze w roztworze jony Cu+ wystqpujq rzadko. natomiast miedziowce tworzq tlenki nierozpuszczalne i slabo zasadowe. Chociai jon Ag+ jest trwaly w stanie stalym i w roztworze. dziala utleniajqco. a jony Au' praktycznie nie istniejq. Miqdzy poszczegolnymi miedziowcami wystqpujq duze roinice i chemiczne.kompleksujqco. ich najpospolitsze stopnie utlenienia to Cu(+ 11). Wszystkie trzy metale reagujq z fluorowcami. i e stopien utlenienia + I bqdzie w przypadku miedziowcow najpospolitszy ze wzglqdu na dodatkowq stabilizacjq uwarunkowanq zapelnieniem powloki d.). co jest zwiqzane z konfiguracjq dl0. chociaz moze to zostaC czqiciowo skompensowane przez energiq uzyskanq w wyniku hydratacji jonu. lecz srebro i zloto sq odporne na jego dzialanie temperatura wyzsze temperatury Miedi i srebro reagujq z H2S i S. Cu' i Au+ dysproporcjonujq w wodzie. Jedyne zwiqzki miedzi(1) i zlota(1) odporne na dzialanie wody wystqpujq w postaci kompleksow lub sq nierozpuszczalne.(mieszaniny HCl/HNO. gdy ich atomy zostanq uwolnione z sieci krystalicznej i ulegnq jonizacji. + + 6. natomiast redukcja zwiqzkow Cu jest trudniejsza. Miedziowce wykazujq zmiennq wartoiciowoiC. Ag( I) i Au( 111). w odroznieniu od zlota. Stopien utlenienia + I Proste zwiqzki i kompleksy miedziowcow na stopniu utlenienia + I sq przewainie diamagnetyczne i bezbarwne. Metale reagujq. stqienie jonow w roztworze jest wiqc bardzo male. stosowany do wagowego . Cieplo hydratacji nie moie skompensowaC tych duzych iloici energii. Miedi ma znacznie wyzszq temperature topnienia (a wiqc wiqksze cieplo sublimacji) niz potas. Stale rownowagi podanych reakcji wskazujq. HNO. Proste zwiqzki Au latwo rozkladajq siq do metalu. Wyjqtek stanowi zolty lub czerwony Cu20. Moina by oczekiwaC. Duie cieplo sublimacji i duza energia jonizacji powodujq zmniejszenie reaktywnoici. Miedi reaguje z tlenem. Tlenki i wodorotlenki litowcow sq silnie zasadowe i rozpuszczalne w wodzie. Tworzq zwiqzki na ogol barw~le wykazujq silnq tendencje do tworzenia kompleksow.12. a jony chlorkowe . a zwiqzki Ag ulegajq doiC latwo redukcji.4. a wiqc zapelnieniem powloki elektronowej. a wiqkszy ladunek jqdra miedzi powoduje silniejsze zwiqzanie elektronow orbitalnych (stqd wiqksza energia jonizacji).

np. CuCl i CuBr otrzymuje siq zwykle przez gotowanie kwainego roztworu CuCl.. kt6ry rozPuszcza sic w nadmiarze cyjanku tworzqc kompleks tetraedryczny o liczbie koordynacyjnej 4 ~oztwor chlorku miedzi(1) CuCl w kwasie solnym tworzy kompleksy z tlenkiem w d a . kt6re moina wykorzystab do lugowania z rud i skal srebra i zlota. i &NO3 jest jednq z najwazniejszych soli. Halogenki miedzi(1) majq charakter czeiciowo kowalencyjny i strukture blendy cynko~ej tetraedrycznie skoordynowanym jonem z Cu+. stanowiqce piericienie szeicioczlonowe. W wyniku dodania KCN do roztworu CuSO.i [CuC14J3-. w H N .oznaczania miedzi c u 2 + ulega redukcji do C u 2 0 w wyniku reakcji cukr6w z odczynnikiem Fehlingi (alkaliczny roztwor winianu miedzi(II). Ag20 ma charakter zasadowy. 2 nadmiarem Cu. lub CuBr. W stanie pary CuCl i CuBr tvorzq czqsteczki polimeryczne. Sole Ag(+I) sq na ogol nierozpuszczalne w wodzie z wyjqtkiem Agr\To. jak rbwniei stanowib czynnik komplekY sujacy. rozpuszcza sic w kwasach i w stank wilgotnym pochlania dwutlenek wegla tworzqc Ag2CO3. Dobrze znane sq kompleksy cyjankuwe. Ag20 rozpuszcza sic w NaO&I. wytrqca sic najpierw cyjanek miedzi(I).]-. takie jak [CuCl.a stopniu utlenienia + I i znanych jest wiele prostych zwiqzkbw jonowych zawierajqcych Ag+. gdyz jod mozna latwo miareczkowab tiosiarczanem sodu. metale te C)dzyskuje siq nastqpnie z kompleksu przez redukcje cynkiem Kompleksy 0 liczbie koordynacyjnej 2. ktore po rozciericzeniu tworzq bialy CuCl lub z&j CuBr. ffafokW~ kdni'fjW T ~ ~ A " ' ? ~ w sfqzonym HCI. [CuC1. NaOH i soh z Rochelle . Jony jodkowe redukuja Cu2+ do jodku miedzi(1) CUI i jodu. otrzymywany z CuSO.winianu sodowo-potasowego). HO kt6re zawierajq nadmiar jon6w h a l o g e h k o ~ ~ c h tworzqcych kompleksy. majq strukture liniowg J O ~ cyjankowe mogq dzialab redukujato. CuF nie jest znany. i w rozlworach. [Au(CN). rowniei amoniakalny roztwor chlorku miedzi(1) absorbuje tlenek wqgla a takze tworzy kompleksy z alkenami. Reakcje te wykorzystuje siq do objetoSciowego oznaczania miedzi. w wyniku tego powstaja jony [Cu1~12]-i [Cu1Br2]-. C u 2 0 jest tlenkiem zasadowym i reaguje z kwasami f l u o r o w c o w ~ d o r o ~ ~ m i tworzqc nierozpuszczalny CuCl. CuBr i CuI. A ~ F Agc10. musi wiec mieC takze slabe wlaiciwo- ... Srebro wystepuje przede wszystkim n.I2 .] -.

a AgBr w roztworze amoniaku o gqstoici 0. halogenki AuX i kompleksy liniowe. 4 wiqzania 2. co odgrywa istotnq role w procesie utrwalania fotograficznego. CuBr. 6.30 i( i 2 wigzania 2. Jest to przyczyna barwy i wlaiciwoici paramagnetycznych zwiqzkow Cu(+ 11). halogenki srebra sq nierozpuszczalne w wodzie.) Takq zdeformowanq strukturq oktaedrycznq wykazujq czqsto zwiqzki miedzi. znany jest jednak tlenek Au20.12+ ma zdeformowany ksztalt oktaedryczny z dwoma dlugimi i czterema krotkimi wiqzaniami (rys. pochodne fosfinowe.]~~. CCu(H20). Ligandy zdolne do tworzenia wiqzan z.]~+. np.ici kwasowe..27 b. natomiast orbital d.40 i( i 2 wiqzania 3..2 jest obsadzony tylko pojedynczo. efekt Jahna-Tellera. a liczba koordynacyjna wynosi 2. np. -+ Ag c NH. 4 wigzania 2. CuCl.18 i ( Wodne roztwory Cu2+ tworzq wiele kompleksbw z amoniakiem. majq zdeformowanq strukturq rutylu (TiO. Stopien utlenienia +I1 Miedi tworzy najtrwalsze i najwainiejsze zwiqzki na stopniu utlenienia +II. mC-Au-CNI-. 8. i 2 wiqzania 2.) o liczbie koordynacyjnej 6. Zdeformowany oktaedr z czterema krbtkimi w i ~ n i a m itworzqcymi kwadratowg konfiguracje plaskq i dworna dlugimi wigzaniami trans I jest obsadzony podwojnie. wskutek tego ligandy zbliiajqce siq wzdlui osi + z i . Ag+ tworzy wiele roinorodnych kompleksow.5.2-.P-Au-Cl J.O).880 g-cm-.). [Cu(H20)4(NH3)212'. a dlugoici wiazan sq nastqpujqce: CuF. CuSO. .35). Wystepuje tu deformacja. 4 wiqzania 1. obydwie sole tworzq aminakompleks [NH.I3-.x i +y. Tiosiarczan sodu tworzy z halogenkami srebra rozpuszczalny kompleks [Ag(S20. -y (patrz rozdz. Halogenkowe kompleksy Cu+ i Ag+ sq nietypowe. Z wyjqtkiem AgF. Uwodniony jon [Cu(H20). AgCl rozpuszcza siq w rozcienczonym roztworze amoniaku.z nie mogq znaleid siq tak blisko atomu miedzi jak ligandy zbliiajqce siq wzdlui osi +x. np. Stosujac . Rys.]' o budowie liniowej.95 b. [CU(H.NH.12+ i [CU(H~O). .).93 b.(NH.12. Jon miedzi(I1) CuZ+ma konfiguracjq elektronowq d9 i zawiera niesparowany elektron. gdyi ich trwaloid maleje w kolejnoici I > Br > C1 > F. Mniej trwale sq zwiqzki Au(+ I). np.5H20 i wiele uwodnionych soli miedzi(I1) ma barwq niebieskq. kompleksy z wiekszoiciq prostych ligandow majq budowq liniowq. mogq tworzyd kompleksy o liczbach koordynacyjnych 2 i 4.35. natomiast dla wiqkszoici metali kolejnoid jest odwrotna. 6.(NH3). 6. [Cl-Au-CIIi [R. gdyi orbital d. halogenki CuX..

ktory mozna sublimowad.(H20). i CuSO.55 A w metalicznej miedzi.zgniecionymn ksztalcie tetraedrycznym.I2majq barwq i61tq. W fazie pary Cu(N03). W jego strukturze (rys.o nieznacznie .12 +. otrzymywane zwykle przez utlenianie . z kaidym atomem miedzi zwiqzany jest atom tlenu czqsteczki wody.uwarunkowana tylko spinem jest rowna 1. np.oddzialywaniu" niz o wiqzaniu metal-metal. Kompleksy te. Octan miedzi(I1) tworzy dimery Cu2(CH3C00). jest wiqc wiqksza nii odlegloiC 2. w temp.64 A. Ma on strukturq NO+[Cu(NO. Moment magnetyczny wynosi 1.[CuCl. natomiast Cs.2 atomow miedzl i powstaje wiqzanie.I2+ i [Ag(o-fenantrolina).2H. uwodniony azotan powstajacy w roztworze wodnym podczas ogrzewania traci wiqc latwiej grupy azotanowe nii wode.4 MB na atom Cu (wartoid. praktycznie jednak wszystkie kompleksy i zwiqzki Cu(+ 11) sq niebieskie lub zielone. [Ag(dipirydy1).jako rozpuszczalnik ciekly amoniak moina otrzymad.] jon [CuC1. i C10.2-.0). gdyz ligandy sq slabe i nie powodujq znacznego rozszczepienia poziomow energetycznych w polu ligandow. W strukturze krystalicznej jednej z dwoch stalych odmian tego zwiqzku wystqpujq dlugie lancuchj zlozone z Cu i grup NO. ciekly N204. co wskazuje na istnienie slabego sprzqzenia niesparowanych spinow dwoch atomow Cu..jest plaski kwadratowy.I2 + i [Cu(en). Obecnie wiadomo. otrzymano wiele bezwodnych azotanow.. jest monomeryczny.N204. Miedi rozpuszcza siq latwo w roztworze N 2 0 4 w octanie etylu. 6.] i Cs.9 A) i jest skoordynowany z dalszymi szeicioma atomami tlenu w innych lancuchach za pomocq dluzszych wiqzan (2. Ag(+II) wystepuje we fluorku AgF.l2+. Bezwodne sole CuF.I2. podobnie jak CoF. takich jak [Ag(pirydyna).37) atom miedzi jest otoczony przez kwadratowy uklad plaski utworzony przez cztery atomy tlenu mostkowych grup octanowych.I2+.[CuBr. [Cu(en). np. Z dwukleszczowym ligandem etylenodiaminq (en) powstajq kompleksy [Cu(en)(H.I2. kazdy atom Cu tworzy dwa krotkie wiqzania Cu-0 (1.5 A). Podobne zwiqzki tworzy wiele innych kwasow karboksylowych.). rozklada siq w wyniku ogrzewania Ag(+II) jest trwalsze w kompleksach. Przez wiele lat sqdzono. z NO. 150-200°C. ze azotany rozkladajq sie w wyniku ogrzewania. ktory jest silnym utleniaczem i dobrym irodkiem fluorujqcym. Cu-Cu wynosi 2.]-. Dwa nietypowe zwiqzki to bezwodny azotan miedzi(I1) i uwodniony octan miedzi(I1). zwane niekiedy wiqzaniem 6.73 MB).... Praudopodobnie wystqpuje tu boczne nakladanie siq orbitali 3d. W (NH..12+. 6. moina tu wiqc mbwiC raczej o . liczba koordynacyjna wynosi wiec 8 (rys. Odlegloid. Stosujqc rozpuszczalnik bezwodny.).36). 90°C powstaje bezwodny Cu(N03). i i bezwodne azotany metali przejiciowych nie istniejq dlatego.I2+.[CuCl.. ze woda jest silniejszym ligandem niz grupa azotanowa.O. Struktura kompleksow halogenkowych moze by6 dwojaka.sq jednak pomaranczowe.] zawierajq jony [CuX4I2. tetraedryczne jony [CuC1. [Cu(NH3). ktore tworzq trwale sole z nieredukujqcymi anionami. AgF. Ponadto. z ktorego wykrystalizowuje zwiqzek Cu(N03).. a kwadratowe plaskie jony [CuC1. W wyniku jego ogrzania do temp.. sq biale.

t 6.I2. Struktura krystaliczna jednej odrnid~ly bezwodnego Cu(NO.6.]. COO).37.C2Hl .CU"'(IO~)~. Au(+lI) wystepuje prawdopodobnie w zwiqzkach ditiolenowych i w [Au(B.).] Na6H3[Ag1"(Te06)J. + ..0'42 Rys. Stopien utlenienia + I11 Stopieli utlenienia +I11 wystepuje rzadko w przypadku Cu i Ag. Ag+ nadsiarczanem. lecz mieszany tlenek Ag1Ag11102.36.H.Wszystkie i te zwiqzki sq nietrwale i wykazujq silne dziaianie utleniajqce. W roztworze alkalicznym mozna utlenik Cu2+ do K(:uU1O2.).[CU~~'F. C. 7H20. Poza Y m istnieje tylko jako nietrwala czqsteczka poirednia. zwiqzki K6H[AgU'(~~. Wallwork.] -. Soc. (London) 34. jest diamagnetyczny i nie zawiera Ag( + 11). Chem. maj? kwadratowa strukture plaskq i sq paramagnetyczne. a produktem elektrolitycznego utlenienia Ag+ moie by6 zanieczyszczony Ag203. 6. a produktami utlenienia nadsiarczanem w obecnoeci jon6w nadjodanowych lub telluranowych sq np. Silnie utleniajqcy jon nadjodanowy (H5106)tworzy K. 6. a w wyniku fluorowania stopionej mieszaniny KC1/CuC12 powstaje K. Struktura [Cu(CH. [S. Zwiqzek Ago.0]. . 19591 Rys. powstajqcy przez silne utlenienie Ag20. Proc. Przez utlenienie Ag20 w roztworze alkalicznym nadsiarczanem powstaje mieszany tlenek Ag1Ag11102.). W wyniku fluorowania stopionej mieszaniny halogenku litowca i halogenku srebrq powstaje M [AgI1'F..12.

i rudy a ~ ~ n k o w e Cu3AsSe Rudy siarczkowe. sq trwaiymi zwiqzkami metaloorw X ganicznymi o silnych wiqzaniach Au-~.AU-CN- I R I C' 'I I Au-R I Zawartoid miedzi w skorupie ziemgkiej wynosi 70 ppm (czqhci na milion). Br-. k t o r ~ m = C1-. Halogenki tworzq dimery.] i H[Au(SO.H. Najpospolitsw rud? miedzi jest chalkopiryt CuFeS. za$adowy wqglan malachit CuCO.)3 0 kwadratowej budowie plaskiej. t nP. moina Bromek zlota otrzymuje s i z pierwia~tkb~. Cu. kom~leks[Au(NH3)4I(NO.4-6% Cu. Cu(OH).S i CuS.4A U ( O H ) . otrzymad jedynie przez uiycie silnego irodka fluorujqcego Fluorek jest zbudowany z piaskich kwadratowych jednostek AuF.A~ ~~ 1M"C AU + Au2O + o2 U O. - Znane sq wszystkie halogenki AuX.+ OH...z bromku. istotne znaczenie majq jednak rowniei inne siarczki. np. Chlorek i bromek tworzq dimery Uwodnion~ h e k zlota jest amfoteryczn) i rozpuszcza siq w alkaliach tworzac sole.O. Kompleksy majq zwykle taka budowe i sa trwalsze od brostych zwiplc6w..). \ CI \ ~ Au 'R R R R. AuF.]. Znane sq takie kationowe kompleksy Au(+III). a cyjanki tetramery R R ' Au . np. poddaje siq wzbogaceniu i prazy w at%osferze powietrza . H[Au(NO3). zawierajgce czqsto tylko 0.ziocian sodu NaAuO. otrzymuje siq z pierwiastk6w lub przez rozpuszczenie ziota w wodzie kr61ewskiej i odparowanie ~ a jodek zlota . Istnieje wiele prostych zwiqzkow ziota. Pochodne dialkilowe 0 wzorze R~AuX. Ulegajq one latwo redukcji do me talu [Au1"C14].Zioto wystqpuje najczefciej na stopniu utlenienia +III. poiqczonych w iancuch przez mostki fluorkowe cis. a tak% w mocnych kwasach twonqc HCAuClJ. CN-.. AuCl. kt6re nie zawierajq jonow AU3+.

1. wyplywajqcy na powierzchniq.S + 0. + Cu. + + + Ostatecznie nastqpuje autoredukcja tlenku i siarczku Cu. -+ 2Fe0 2S0. przeprowadzajqc je w rozpuszczalne kompleksy cyjankowe. ktory jest charakterystyczny dla cynkowcow. 17-27% Zn) i brqz fosforowy (Cu z 1. Zanieczyszczona . Istnieje przeszlo 1000 roinych stopow miedzi. Niektore zwiqzki miedzi sq stosowane w rolnictwie.24 - Pierwiastek Cynk Kadm RteC * Konfiguracja elektronowa [Ar] [Kr] [Xe] 4 f 3d1° 4s' 4d10 5s2 5d1° 6s2 Stopnie utlenienia* Zn Cd Hg I1 I1 I I1 l4 Patrz notka pod tablicq S 1 6. zawierajqcy do 40% Zn).. octan i tlenochlorek miedzi. 6. a nastqpnie lugowaniu miedzi z koncentratu wodq lub rozcienczonym H2S04.] chroni liicie ziemniakow i winoroili przed atakiem grzybow pasozytniczych (zarazq ziemniaczanq). FeO SIO. Inna metoda polega na wzbogaceniu niskoprocentowych rud.miedi konwertorowa" zawiera 98-99% Cu. Miedi jest stosowana do wyrobu przewodow elektrycznych ze wzglqdu na swq duzq przewodnoiC elektrycznq. Stopnie utlenienia Wszystkie pierwiastki tej grupy majq dwa elektrony s poza zapelnionq powlokq d.(SiO. powstaje zel krzemianowy Fe(SiO.. a zloto i srebro wydobywa siq z rozdrobnionych skal. Do tych celow stosuje siq rowniez wqglan. zasadowego octanu miedzi i kwasu octowego. Wazne sq zwiqzki rtqci na . Ciekly kamien miedziowy. odlewa siq jq w bloki i poddaje rafinacji elektrolitycznej w wannach zawierajqcych rozcienczony H2S04 i CuSO. alpaka (55-65% Cu. ze wzglqdu na odpornoiC chemicznq.. W wyniku usuniqcia elektronow s powstajq zwiqzki na drugim stopniu utlenienia.13. Cynkowce (tabl. zawierajqcy Cu2S oraz pewnq iloSC FeS i krzemionki.35% P).W celu usuniqcia zelaza dodaje siq piasek.24) T a b l i c a 6.13. utlenia siq czqiciowo przedmuchiwanym powietrzem 2FeS 30.S + 2Cu20 + 6Cu + SO.O + SO.). Cu. z otrzymanego roztworu siarczanu miedzi ruguje siq miedi zlomem zelaznym.25-10% Sn i 0. -+ Fe. Zielen paryska jest insektycydem otrzymywanym z tlenku arsenu(III). a takze rur wodnych. i Ca(OH).). Srebro wydobywa siq ze stopionego olowiu przez ekstrakcjq cynkiem (metoda Parkesa). 1&18% Ni. W krajach zachodnich zuzywa siq przeszlo 7 mln ton miedzi rocznie. w tej liczbie mosiqdz (stop Cu i Zn. Ciecz bordoska [zasadowy wodorotlenek miedzi powstajqcy z CuSO. 6.

Energie jonizacji Wartoici pierwszej energii jonizacji (tabl. Potencjaly redukcy.4. 6.13. Cd/CdCl.25) sq dla cynkowcow znacznie wiqksze niz dla odpowiednich berylowc6w. atomy cynkowc6w sq bowiem mniejsze i zapelniony poziom d slabo ekranuje ladunek jqdra. czy wystqpuje tu jeszcze efekt kontrakcji lantanowcowej.. g d ~ z usuniecie wiqkszej liczby elektronow zniszczyloby symetriq zapelnionej powloki d. i e pierwsza energia jonizacji jest dla rtecl znacznie wiqksza niz dla kadmu. 6. 6. Dwa jony Hg+ o konfiguracji 6s' sq tu powiqzane ze sobq za pomocq elektronow s. np. Wiqze siq to z faktem. Cynkowce nie tworzq zwiqzkow na stopniu utlenienia wyzszym nii +II. gdyz wiqzanie Hg-Hg jest znacznie silniejsze od wiqzania Cd-Cd.1 3. Nie jest pewne. do jej skompensowania wystarcza jednak . ze jony Cd2i Hg2+ sq prawie r6wnej wielkoici.2.. Mniejsze sq rowniez promienie jonowe. wykryto nietrwale czqstki Zn2+ i Cd:+ oraz wyodrebniono zoh! zwiqzek [Cd2][A1C1. W stopionych mieszaninach. orbitale sq bowiem coraz wiqksze i bardziej rozmyte i przenikajq siq mniej efektywnie. ze ich rozmiary wzrastajq w kierunku Zn2+ -+ Cd2+-+ Hg2+. Na korzyii wartoici Paulinga przemawiajq dane chemiczne potwierdzajqce odmiennoiC Cd i Hg oraz roznica potencjalow redukcyjnych. dysproporcjonujqcy natychmiast w wodzie Normalnie w kierunku od gory ku dolowi grupy wiqzania stajq siq slabsze.13. i Cd/CdCl2/A1C1.3.stopniu utlenienia +I. i e atomy cynkowcow sq mniejsze niz atomy odpowiednich berylowcow przed szeregiem pierwiastkow przejiciowych. w tym przypadku jest jednak przeciwnie.]. tworzq one jednak dimery. zwiqzek jest wiqc diamagnetyczn! Jednowartoiciowy jon Hg+ nie istnieje. Wysokie sq rowniei wartoici drugiej energii jonizacji. rtqC latwiej wiqc uwspolnia elektrony. Rozmiary atom6w Wartoici promieni kowalencyjnych wykazujq. Zapelniona powloka 4f w Hg dodatkowo zwieksza energiq wiqzania zewnqtrznych elektronow i pierwsza energia jonizacji jest dla Hg wiqksza niz dla jakiegokolwiek innego metalu. Chlorek rtqci(1) ma zatem wzor Hg2C12 i zawiera jony [Hg-Hg12+. Promienie jonowe Goldschmidta wykazujq. natomiast z wartoici podanych przez Paulinga wynika.jne 6.

25 Energia jon~zacji [kJ. metalem doiC szlachetnym. Cynkowce sq jednak szlachetniejsze. K2S04. Poniewaz powloka elektronowa d jest zapelniona i nie uczestniczy w tworzeniu viqzan.wzbudzenia w skoru~ie tura sZ + s'p' ziemskiej topnienia YC] [kJ. analogiczne sq takze podwojne sole. 6H20. . Tak wiqc Zn i Cd sq metalami 25 . Cynk rozpuszcza siq doiC latwo w alkaliach tworzqc cynkany (o wzorach Na. wykazujq wiqkszq tendencjq do tworzenia kompleksbw i sq mniej zasadowe. ReaktywnoiC cynkowcow maleje w kierunku Zn + Cd + Hg. Ich uwodnione siarczany sq izomorficzne. ze nie istniejq zwiqzki cynkowcow na stopniu utlenienia +III.]).mol-'1 Cppm] schmidt CAI CAI CAI energia solwatacji.Z w ~ p l achemia nleorganlnna 385 . Podobienstwa miqdzy berylowcami o strukturze elektronowej s2 a cynkowcami o konfiguracji dl's2 sq nieliczne. Tak wiqc cynk i kadm reagujq z rozcienczonymi kwasami z wydzieleniem wodoru. Wartoici trzeciej energii jonizacji sq tak duze. w grupie cynkowcow Zn i Cd sq bardzo podobne i rozniq siq znacznie od Hg. miedz jest. Nie wykazujq zmiennej wartoiciowoici. i e jest przeciwnie.mol-'1 pierwsza druga trzecia Promien kowalencyjny Promienie jonowe Pauling Energia ZawartoSC Tempera. wszystkie trzy cynkowce tworzq wiqc jony M2+.) RtqC jest jedynym metalem cieklym w temperaturze pokojowej. Pierwiastki obydwu grup sq dwuwarto4ciowe.6 H 2 0 i K2S04 MgSO.]. w zwiqzku z tym sq bardziej reaktywne od miedziowc6w.HgS04 . (SzlachetnoiC metalu zwiqksza sic. Temperatury topnienia i wrzenia cynkowcow sq bardzo niskie.(H20). o czym iwiadczq ich potencjaly redukcyjne. Na[Zn(OH). istotnie. nie mogq dawaC widm d-d i tworzq wiele zwiqzkow o barwie bialej. RtqC wykazuje tendencjq do tworzenia zwiqzkow kowalencyjnych.H 2 0 ] lub Na[Zn(OH). co jest prawdopodobnie spowodowane nieuczestniczeniem elektronow d w wiqzaniu metalicznym. bardziej kowalencyjne. W odroznieniu od pozostalych pierwiastkow bloku d. w przypadku ktorych pierwiastki drugiego i trzeciego szeregu majq bardzo podobne wlaiciwoici chemiczne i rozniq siq od pierwszego pierwiastka swojej grupy. cynkowce w niewielkim stopniu przypominajq typowe pierwiastki przejiciowe. . przypominajqce gliniany. lecz rtqC roztwarza siq tylko w kwasach utleniajqcych. Cynkowce sq stosunkowo miqkkie w porownaniu z innymi pierwiastkami przejiciowymi. np. a poniewaz majq konfiguracjq dl0. co jest uwarunkowane bardzo duzq energiq jonizacji utrudniajqcq uczestniczenie jonow w wiqzaniu metalicznym. gdy wzrasta cieplo sublimacji i energia jonizacji oraz gdy maleje cieplo hydratacji. chociaz energie jonizacji wskazywalyby.[Zn(OH).T a b l i c a 6. .

lecz dla reakcji Hg2+ + 2e 4 Hg wartoid. Tlenek cynku jest zolty w wyzszych temperaturach. zaleznie od wczeiniejszej obr6bki cieplnej. a halogenki sq higroskopijne. i i6lta odmiana HgO. a poniewaz ZnO i CdO sublimujq. Zn2 + 2e 4 Zn. E0 = -0. ZnC1. np. lecz CdO i HgO sq zasadowe.]Z-. Zn(OM). ZnO jest amfoteryczny.40 V. jest amfoteryczny i rozpuszcza siq w nadmiarze NaOH tworzqc cynkany. Cynk odgrywa istotnq role w procesach biologicznych. W wyniku dodania zasady do roztworu soli wytrqca siq Zn(OH). w ktorej tworzy wiele roznych czqstek: [Zn(H20).(H20)2]2-. lecz HgC1. Cd2+ + 2e -+ Cd.. Po ich rozpuszczeniu w wodzie powstajq jony [Zn(H20)6]2+. Wszystkie trz! tlenki powstajq bezpokrednio z premdastkow lub w wyniku termicznego rozkladu azotanow. Tlenki W grupie cynkowcow wlaiciwoici zasadowe zwiqkszajq siq ze wzrostem liczb! atomowej.13. Tlenek kadmu moze by6 w temperaturze pokojowej zolty. E0 jest dodatnia (+0. + 6.76 V. a ich barwa zalezy od defektow sieci krystalicznej. Cd(OH). Roztwory soli Zn i Cd majq odcayn kwainy w wyniku hydrolizy .7. + 6. jest bardzo dobrzr rozpuszczalny w wodzie.elektrododatnimi. a na zimno ma barwg biala. Halogenki Sole cynku sq zwykle uwodnioae. aldolaz (metabolizm cukrow) i peptydaz (metabolizm bialek). ZnC1+ (uwodniony). lecz doit nieoczekiwanls wzrasta przy przejiciu od Cd do Hg. termiczna tlenkow maleje wiqc w kolejnoici Zn Cd 4 Hg. jest kowalencyjn! Energia przeniesienia elektronu s na poziom p przed utworzeniem dw6ch wiqzan kowalencyjnych maleje przy przejiciu od Zn do Cd. wchodzi w sklad niektorych bialek i enzymow organiztnu.13. W wyniku tworzenia kompleks6w liczbq koordynacyjne Zn i Cd wzrastajq do 4. i Cd(OH). lecz taka samq strukturq krystalicznq jak pospolitsza odmiana czerwona.6. 5 lub 6. dehydrogenaz.. natomiast liczba koordynacyjna Hg nie przekracza na 0g6l 2. w temperaturze zera bezwzglgdnego jest rbwna zeru.85 V) i Hg jest metalem szlachetnym. charakter kowalencyjn! HgO nie subhmuje. (uwodniony) i [ZnC1. rozpuszczajq sle w nadmiarze amoniaku tworzqc aminakompleksy. zielony lub brunatnq.ZnC1. Liczba defektow zwiqksza sle z temperaturq. natomiast jest bialy w temperaturze cieklego powietrza. Te zwiqzki na stopniu utlenienia I1 majq zapelnionq powlokt d. fosfataz (uwalnianie energii). natomiast Zn(OH). kt6ry ma mn~ejsze czqstki. Chlorki Zn i (2d sq jonowe. E0 = -0. muszq mied. ulega bowiem rozkladowi w wyniku ogrzewania Trwaloid.

ktore majq ksztalt bipiramidy trygonalnej. Kompleksy Wszystkie pierwiastki tworzq latwo kompleksy z jonami cyjankowymi. CdI.CI.. lecz wiqksze jony Cd2+ i Hg2+ majq liczbq koordynacyjnq 8 i tworzq struktury typu fluorytu. 4 . jonami halogenkowymi i wieloma innymi ligandami. nawet gdy stqzenie NH.Cl. ze nie tworzq w roztworze kompleksow fluorowcowych. 5 i 6.I2+. np.). Chlorek rtqci(I1) wystqpuje w roztworze g16wnie w postaci czqsteczek HgCl. CdI. a niektore aminakompleksy wydzielajq w stanie stalym amoniak Liczba koordynacyjna 5 nie wystqpuje czqsto. natomiast Hg tworzy bardzo niewiele takich kompleksow. w ktorych jony Zn2+ zajmujq 1/4 luk tetraedrycznych. [ M ( H . Znane sq kompleksy o liczbach koordynacyjnych 2 . a jony Cd2+ . Inne halogenki Zn(I1) i Cd(I1) mozna uwazaC za zwarte struktury utworzone przez jony halogenkowe. gdyz mniejsze jony tworzq zwykle kompleksy najlatwiej. moze natomiast zachodzid tworzenie autokompleksow. podczas rozpuszczania nie ulegajq caikowitej jonizacji.CdI'. ~ ) . rozdz. CdF.I2+. ktore majq silniejszy charakter jonowy i wyzsze temperatury topnienia niz inne halogenki. i HgF. 2). wynosi zaledwie 1 ppm. ZnF. czqiciowo zai tym. zawiera liniowy jon [H3N-Hg-NH3]2+. i CdIi-. 6. mogq jednak powstawad rowniez jony [HgCl4I2-. przy czym udzialy poszczegolnych czqstek zalezq od stqzenia. K2[Hg14]. Znane sq kompleksy o liczbie koordynacyjnej 4: [M(NH3).). ma strukturq rutylu (TiO.I3. Sole rtqciowe sq zwykle bezwodne i nie ulegajq znacznej jonizacji. Kompleksy o liczbie koordynacyjnej 2 sq rzadkie. w ktorych jony Cd2+zajmujq wszystkie luki oktaedryczne w jednej warstwie.]Cl. Sq to struktury warstwowe.8. Jest to nietypowe. aminami.] i [Cd(pirydyna). jako przyklady mozna wymienid kompleksy [CdC1. Wszystkie kompleksy o liczbie koordynacyjnej 4 sq tetraedryczne. np. ZnF. w kt6rej Zn2+ jest tetraedrycznie otoczony przez szeid jonow F-. Cynk tworzy . Na przyklad w wyniku rozpuszczenia CdI. amoniakiem. Kompleksy Hg(I1) sq znacznie trwalsze niz kompleksy dw6ch pozostalych cynkowcow.I2+ i [Cd(o-fenantrolina). Halogenki rtqci tworzq sieci kowalencyjne zawierajqce liniowe czqsteczki X-Hg-X. [Zn(pirydyna).. sq bialymi substancjami stalymi. [M(NH3). nie sq to wiqc sieci calkowicie regularne i jonowe (patrz struktury krystaliczne.. moze powstad w roztworze mieszanina uwodnionych czqstek Cd2+. co jest czqiciowo uwarunkowane ich wiqkszymi energiami sieciowymi. [M(etylenodiamina).]. nie wystqpujq natomiast w warstwie sqsiedniej. lecz [Hg(NH.Sole kadmu sq mniej uwodnione.poiowq luk oktaedrycznych. Sq one takze znacznie lepiej rozpuszczalne w wodzie.] oraz kompleksy halogenkowe. Ten ostatni zwiqzek jest stosowany jako odczynnik Nesslera do wykrywania i iloiciowego oznaczania amoniaku w roztworze. gdyz tworzy on iolty lub brunatny osad.I2+. ] ~ + . W kompleksach Hg dwa ligandy sq zwiqzane silniej niz pozostale. Zn i Cd tworzq szereg kompleksow oktaedrycznych o liczbie koordynacyjnej 6.i [Zn(terpirydyl)Cl.13.

Wykres potencjalow redukcyjnych wskazuje. Siarczan rtqci(I1) tworzy czerwony kompleks pod dzialaniem bialka i azotynu sodu. . wowczas rownowaga miqdzy [H~. wodorotlenek lub siarczek Hg(+I). Zn40.]" a Hg2+ zostanie naruszona i jony rtqci(1) ulegna dysproporcjonowaniu do . Nalezq do nich wszystkie cztery halogenki. przeksztalcajq Hg w Hg2+. rozpuszczalny jest takze [Hg2](C104)2. (CH3COO). kompleks bardzo zbliiony struktura i wlaiciwoiciami do zasadowego octanu berylu (rys. ze okecne w nadmiarze utleniacze. Znanych jest stosunkowo niewiele zwiqzk6w rtqci(1). Nie jest znany zaden tlenek. ] ~ nie ulega dysproporcjonowaniu przy malych odchyleniach od warunkow + standardowych Hg2+ + Hg -+ Hg:+ E0 = 0.Hg (0..85 V) i [Hg212++ . . 170 steienie Hg2 Roztwory zwiqzkow rtqci(1) zawierajq wiqc jeden jon Hg2+ na kazde 170 jonow [ H ~ . gdyz liczba koordynacyjna cynku moze wzrosnqC do 6. Kompleks cynku ulega latwiej hydrolizie niz kompleks berylu. Azotan [Hg2](N03).2 H 2 0 rozpuszcza siq w wodzie i zawiera liniowy jon [H20-Hg-Hg-OH2]2+.13 V Stalq rownowagi K tej reakcji mozna obliczyk ze wzoru + RT E=-In nF K K= steienie Hg:+ = ok. 6.4H20. ze jon [ ~ g .zasadowy octan cynku.Gdy odpowiedni odczynnik utworzy z Hg2+ nierozpuszczalny zwiazek lub kompleks.38). np.79 V) sq tak zblizone. [Hg2]F2 ulega hydrolizie pod dzialaniem wody Trzy pozostale halogenki sa nierozpuszczalne w wodzie. na reakcji tej polega pr6ba Millona na obecnoiC bialek. HNO. ] ~ ' . usuwajqc go w ten sposob z tej mieszaniny. Potencjaly redukcyjne Hg2+ + Hg(0.

Cl.H20 albo mieszanine wszystkich trzech zwiqzkbw z Hg. (0. Jony rtqci(1) tworzq niewiele kompleksow.const CHgZ+I Dane doiwiadczalne nie potwierdzily tego.. (0.). Unikalnq wlaiciwoiciq zwiqzkow Hg(1) jest obecnoiC dwoch bezpoirednio polqczonych atomow metalu. co umoiliwia przebieg reakcji dysproporcjonowania.. Stala rdwnowagi.Hg2+ i Hg. Stale rownowagi. Ogniwo stgieniowe. Odwrotnie. jest spowodowany wytrqceniem przez odczynnik Hg2+ i zmniejszeniem stqzenia tych jonow w roztworze. Jezeli przebiega reakcja: to zgodnie z prawem dzialania mas CHg+I2 -.NCl. ktore mozna zmierzyC. Jon rtqci(1) ma wiqc strukturq [Hg-Hg12+. Dowodzi tego wiele danych: 1 . np. Brak wielu zwiqzkow Hg(I). ze wiekszoiC ligandow wywoiuje dysproporcjonowanie. ze jon rtqci(1) ma dwa ladunki dodatnie. 25°C Hg 1 roztw. potwierdzaja obecnoiC okreilonych czqstek. . Zwiqzki rtqci(1) mozna czesto otrzymaC dzialajqc rteciq na odpowiednie zwiqzki rtqci(I1). HgNO.Cl lub Hg. Sila elektromotoryczna E przedstawionego ogniwa stqieniowego wynosi 0.05 mol/l) w H N o 3 (oi. Jeieli natomiast C(Hg2)2 +I CHg2+I = const Zostaio to potwierdzone doiwiadczalnie.) mol/l) 2. 2.005molp) roztw. HgNO. prawidlowym wzorem jonu rtqci(1) jest wiqc (Hg2)2+.029 V w temp. HgNH.303RT nF 1 Hg E = -----log C1 c.OH. Osad moze by6 utworzeny przez Hg(NH. Pomiar sily elektromotorycznej ogniwa stqzeniowego z azotanem rtqci(1) wykazuje. wodorotlenkow i siarczkow.)molp) HNo3 (0. mozna otrzymaC zwiqzki rtqci(1) ogrzewajqc zwiqzki rtqci(I1) z rtqciq (ktorej nadmiar wynosi co najmniej 50%) W analizie jakoiciowej potwierdzeniem obecnoici Hg2C12 jest utworzenie czarnego osadu pod dzialaniem NH. glownie ze wzglqdu na znaczne rozmiary jon6w i fakt.

We wzorze tym R oznacza stalq gazowq, T - temperature bezwzglqdnq, F - stalq Faradaya, c , i c, - stqzenia roztworbw. Znajqc pozostale wielkoici mozna wyznaczyd, liczbe ladunkow n jonu. Otrzymano na n wart066 2, co potwierdza wzor (Hg2)2 . 3. Przewodnictwo elektryczne. Porownano przewodnoid, roztworu azotanu rtqci(1) z przewodnoiciq roztworow innych soli. Gdyby zachodzila dysocjacja HgNO, + H g + +NO;, HgNO, zachowalby siq podobnie jak Ag'NO;. Tak jednak nie jest. Przewodnoid,jest podobna jak w przypadku Pb(NO,),, mozna wiec napisaC
+

Pb(N0J2 + PbZ+ 2NO;

+

4. Widma ramanowskie. Wszystkie azotany metali majq jednakowe widmo ramanowskie, co jest uwarunkowane kowalencyjnym charakterem wiqzania w NO;. W widmie azotanu rteci(1) wystepuje dodatkowa linia wskutek obecnoici wiqzania Hg-Hg. 5. Wlas'ciwoScimagnetyczne. Wszystkie zwiqzki rteci(1) sq diamagnetyczne zarowno w stanie stalym, jak i w roztworze. Jon Hg+ zawieralby niesparowany elektron i bylby paramagnetyczny, natomiast jon [Hg-Hg12+ jest diamagnetyczny. 6. Dyfrakcja promieni rentgenowskich. Wyznaczono rentgenograficznie struktury krystaliczne szeregu zwiqzkow rtqci(1). Ustalono np., ze Hg,Cl, nie zawiera pojedynczych jonow, lecz liniowe czqsteczki Cl-Hg-Hg-Cl. DlugoiC wiqzania Hg-Hg jest r6ina w roinych zwiqzkach: Hg,F2 = 2,51 A, Hg2Cl, = 2,53 A, Hg,Br, = 2,49 A, Hg21, = 2,69 A, Hg2(N0,),.2H,0 = 2,54 A, Hg,SO, = 2,50 A.

6.13.10. Zwiqzki metaloorganiczne
Pierwsze zwiqzki metaloorganiczne otrzymal Frankland w 1849 r. Byly to alkilocynki ZnR, i halogenki alkilocynkowe RZnX. Powstawaly w wyniku reakcji
EtI
ogrzewanle + Zn/Cu + EtZnI -----, + ZnI, Et,Zn

Halogenki alkilocynkowe majq prawdopodobnie budowe
R

X

\
Zn-Zn

/

/
R

\
X

i przypominajq odczynniki Grignarda RMgX. Organiczne zwiqzki Zn i Cd ulegajq dzialaniu wody i powietrza. Mozna je dogodnie otrzymaC stosujqc odczynniki Grignarda, alkilolity lub zwiqzki rtqcioorganiczne
CdClz

+ 2RMgCI

-+

CdR,

+ MgCl,

Zn

+ HgR, + ZnR, + Hg

Zwiqzki R2Zn i R2Cd reagujq w podobny sposob jak odczynniki Grignarda i alkilolity, sq jednak mniej reaktywne, co umoiliwia alkilowanie wybiorcze
R,Zn

+ EtOH

+

RZnOEt + RH

Znanych jest wiele zwiqzkow rtecioorganicznych typu R,Hg i RHgX. Sq one znacznie odporniejsze na dzialanie powietrza i wody nii zwiqzki cynku; otrzymuje sie je w wyniku reakcji Grignarda

Zwiqzki arylorteciowe mozna otrzymaC z octanu rtqci(I1)
C,H,

+ (CH,COO),Hg

-*

C,H,. HgOOC.CH,
octan fenylortqn(I1)

Zwiqzki rtecioorganiczne stosuje sic do otrzymywania zwiqzkow metaloorganicznych litowcow, berylowcow, Al, Ga, Sn, Pb, Sb, Bi, Se, Te, Zn i Cd

Zwiqzki te sq niezwykle toksyczne i wiele zwiqzkow RHgX, a zwlaszcza EtHgC1, PhHgCl i PhHgOOC . CH, oraz Hg(Me), stosuje sie szeroko do odkazania nasion, a takze jako pestycydy i fungicydy. Sole rtqci(I1) przylqczajq sic do podwojnych wiqzan

i dzialajq jako katalizatory reakcji uwodnienia alkinow. Znaczenie przemyslowe ma otrzymywanie aldehydu octowego z acetylenu

Para rteci jest toksyczna i jej wdychanie moie wywolywak zawroty glowy, drgawki, uszkodzenie pluc i mozgu. W laboratorium powierzchnia rtqci w naczyniach powinna byC pokryta warstwq oleju lub toluenu, a rozlanq rtqC nalezy posypaC kwiatem siarczanym. Trujqce sq r6wniez wprowadzone do organizmu nieorganiczne zwiqzki rteci, np. HgCl,, Hg,Cl, i HgO. Zwiqzki te stosuje sie do hamowania rozwoju pleini w icierze drzewnym i w produkcji papieru, jako skladniki farb przeciwporostowych, fungicydy do odkaiania nasion i roilin oraz irodki przeciw chorobie roilin rodziny Brassica, zwanej kilq kapuicianq. Ostatnio zaczeto stosowaC

zwiqzki rtqcioorganiczne, np. Hg(Me), i MeHgX, do zabezpieczania nasion przed atakiem grzybow. Znacznie bardziej niebezpieczna jest dimetylortqk, powodujqca uszkodzenie mozgu, co przejawia siq drqtwieniem, utratq wzroku, gluchotq, oblqdem i moze doprowadzik do imierci. W 1956 i 1960 r. byly w Iraku przypadki spozywania zatrutego rtqciq zboza, w latach 1953-1960 i ponownie w 1965 r. zdarzaly sie w Japonii zatrucia skorupiakami skaionymi HgMe,; nastqpilo tez unicestwienie wszelkiego zycia w jednym z Wielkich Jezior w Ameryce Polnocnej. Po tych alarmujqcych wydarzeniach dostrzezono wage problemu. Istniejq tendencje do wprowadzenia zakazu stosowania dimetylortqci. Wystqpujqca w postaci jonow Hg2+ i Hgg+ nieorganiczna rtqk moze jednak ulegai metylowaniu przez bakterie obecne w rzekach, jeziorach i morzu. Glony, mieczaki i ryby mogq kumulowak w swych organizmach niewielkie poczqtkowo iloici rtqci. a ich spozywanie przez inne zwierzqta powoduje jej dalsze zagqszczenie. Zwiqzki HgMe, i Hg-Me+ sq bardzo trwale, zawierajq bowiem silne wiqzanie Hg-C. Obecnie dqzy siq usilnie do zapobiezenia odplywowi zwiqzkow rtqci do iciekovi przemyslowych, zwlaszcza z fabryk aldehydu octowego i chlorku winylu, gdzie stosuje siq rtqk jako katalizator, oraz z zakladow elektrochemicznych, gdzie rtqi. jest uiywana jako katoda w procesie elektrolitycznego otrzymywania NaOH i Cl,. 6.13.12. Otrzymywanie i zastosowanie ZawartoiC cynku w skorupie ziemskiej wynosi 132 ppm. W przirodzie wystqpuje on jako sfaleryt (ZnFe)S (towarzyszqcy zwykle galenie PbS), blenda cynkowa ZnS, smitsonit ZnCO, i wilemit Zn,SiO,. Kadm i rtqd sq rzadkie - kadm jest zawarty w rudach cynku w iloiciach Sladowych, natomiast glownq rudq rtqci jest cynober. wystqpujqcy w Hiszpanii. Cynkowce sq metalami powszechnie znanymi, gdyz procesy ich otrzymywania i oczyszczania sq proste. Siarczek cynku prazy siq otrzymujqc tlenek, ktory redukuje siq wqglem w temp. 1200°C; cynk oddestylowuje i ulega kondensacji tworzqc pyl cynkowy. Para cynku latwo ulega utlenieniu, pyl cynkowy zawiera wiqc pewnq iloid ZnO. W celu zminimalizowania strat gwaltownie oziqbia siq pare cynku przez natryskiwanie jej stopionym olowiem. Towarzyszqce cynkowi ilady kadmu mozna oddzielik przez destylacjq. Utleniajqc ZnS w niiszej temperaturze otrzymuje siq ZnO i ZnSO,, ktore mozna rozpuicik i poddaC elektrolizie otrzymujqc czysty cynk. Metoda elektrolityczna jest kosztowna i nie znajduje zastosowania w Wielkiej Brytanii. Zawarty w rudach cynkowych kadm mozna, ze wzglqdu na jego polozenie w szeregu napiqciowym, wyrugowaC z roztworu ZnSO, i CdSO, przez dodanie cynku. RtqC otrzymuje siq przez ogrzewanie HgS w powietrzu
HgS + HgO ---+ Hg
500°C

Cynk jest uzywany w duzych iloiciach (1 000000 t rocznie) do wyrobu stopow, np. mosiqdzu, i do cynkowania zelaza; ZnO, stosowany jako bialy pigment farb, odznacza siq szczegolnie jasnq bielq, gdyi pochlania promieniowanie nadfioletowe

1 emituje je jako swiatlo biale Cynk stosuje siq rowniez w suchych bateriach (ogniwach Leclanchego) Kadm jest uzywany do elektrolitycznego wytwarzania powiok na stall, w alkalicznych akumulatorach Cd/Ni stosowanych w lokomotywach spalinowo-elektrycznych, jako skladnik stopow, CdS jest waznym, lecz kosztownym zoltym pigmentem Sposrod zwiqzkow rteci duze znaczenie ma octan fenylortqci(I1) 1 inne zwiqzki rtecioorganiczne stosowane w rolnictwie, [Hg2]C12 stanowiqcy srodek przeciw kile kapusclanej roslin Brasszca, HgO - skladnlk farb przeciwporostowych 1 HgC1, jako substrat do otrzymywania pochodnych organicznych Rtec stosuje sic do napelnlania termornetrow, wyrobu amalgamatow, detonatorow [piorunian rtqci(II)] i w medycynie

6.14. Zadania
1 Jak zmieniajq siq nastqpujqce wlasciwosci pierwiastkow przejsciowych a) charakter jonowy, b) wlasciwosc~zasadowe, c) trwalosc roznych stopni utlenienia, d) zdolnosc tworzenia kompleksow? 2 Opisac metody otrzymywania bardzo czystych metah 3 Dlaczego metale typu zelaza ulegajq korozjl 1 jak mozna temu zapobiec? 4 Wytlumaczyc, dlaczego a) La20, nie ulega redukcji przez Al, b) otrzymywanie Cd wiqze siq ze stratq Zn, c) kompleksy karbonylowe 1 cyjankowe dalszych metali przejsciowych Cr, Mn, Fe, Co I Ni sa, trwalsze i latwiej powstajq niz odpowiedn~e zw~qzkipoprzednich metali przejsciowych 1 pierwiastkow bloku s, d) n~ektoreligandy np F-, tworzq z metalem zwiqzki na jego najwyzszym stopniu utlenienia natomiast inne, np CO 1 dipirydyl, tworzq zwiqzki na najnizszym stopniu utlenienia? 5 Mangan nazwano ,,pierwiastkiem najbardzlej wszechstronnym" Uzasadnic to okreslenie 1 wymienic podobienstwa 1 roznice wlasciwosci chemicznych manganu 1 renu 6 Ocen~c krytycznie rozne sposoby klasyfikacji pierwiastkow nalezqcych do grup zelaza, kobaltu 1 niklu 7 Opisac reakcje dysproporcjonowania Dlaczego Jon rteci(1) ma wzor Hgif, natomiast Jon miedzi(1) - wzor CU'? 8 Dlaczego jony M Z +1 M3+ pierwszego szeregu pierwiastkow przejsc~owych trwale w roztworze sq wodnym? Ktore z nich dzialajq utleniajgco, a ktore redukujqco? 9 Wytlumaczyc, dlaczego Ti0, jest bialy, natomiast TICI, - fioletowy 10 Opisac struktury octanu chromu(I1) I octanu miedzi(I1) I podac ich nietypowe cechy 11 W jaki sposob usuwa s ~ qobecne w azocie slady tlenu? 12 Podac przyklady klasterow metali w jonach metal1 przejsciowych 13 Co nastqpuje podczas stopniowego obnizania pH roztworu zawierajqcego jony [V0,I3-7 14 Wytlumaczyc, dlaczego Jon [Mn(Hz0),]2+ jest bladorozowy, MnO, - czarny, a Jon MnO, ma intensywnq barwe purpurowq 15 Naszkicowac strukture krystalicznq ReO, I porownac jq ze strukturq perowskitu 16 Porownac struktury hemu, witaminy B,, 1 chlorofilu 1 podac roznice mledzy nimi 17 Co oznaczajq okreslenia paramagnetyzm 1 d~amagnetyzm? Jaki bedzie moment magnetyczny kompleksow Fez+ zawierajqcych s h e 1 slabe ligandy? 18 Naszkicowac struktury szesciu roznych kompleksow karbonylowych 19 Jak powstajq kwadratowe kompleksy plaskie Ni(II)? Jakie sq inne mozliwe struktury tych kompleksow?

20 Dlaczego plenvlastkl przejsclowe druglego I trzeclego szeregu sq znacznle bardzlej zbllzone do sleble nlz do plerwlastkow plerwszego szeregu? 21 Podac przyklady zwlqzkow zawlerajqcych wlqzanla metal metal 22 Porownac wlasc~woscichemlczne mledzl, srebra I zlota 1 podac roznice 23 Omowlc toksycznosc nleorganicznych I organlcznych zwlqzkow rtqcl Dlaczego w pobllzu piecow do wytaplania cynku wystqpuje nlebezpleczenstwo zatrucla olowlem? 24 Omowlc zastosowanle zwiqzkow tytanu w procesach pol~meryzacjletylenu I wlqzanla azotu

6.15. Literatura uzupelniajqca
1 H J Emeleus, A G Sharpe, ,,Modern Aspects of Inorganic Chemistry", 4th ed (Complexes of Transltlon Metals Chapter 14, Structure, Chapter 15, Bonding, Chapter 16, Magnetic Properties, Chapter 17, Electronic Spectra, Chapter 18, Thermochemlstry, Chapter 20, Carbonyls), Routledge and Kegan Paul, 1973 2 D L Kepert, ,,The Early Transltion Elements", Academic Press, 1972 3 R J H Clark, ,,The Chemistry of Tltanlum and Vanadium", Elsevler, 1968 4 E M Larsen, The chemlstry of zirconium and hafnium, Advan Inorg Chem Radlochem, 13, 1 (1970) 5 F Falrbrother, ,,The Chemlstry of Nloblum and Tantalum", Elsevler, 1967 6 P C H Mitchell (Editor), Chemistry and uses of molybdenum, J Less Common Metals, 1974, 36 7 W P Griffith, ,,The Chemlstry of the Platinum Metals", Intersclence-Wlley, 1967 8 W E Hatfield, R Whyman, Coordlnatlon chemlstry of copper, Transztlon Metal Chem, 5, 47 (1969) 9 R Colton, J H Canterford, ,,Halides of the Flrst Row Transltlon Metals", Wlley, 1969 10 J H Canterford, R Colton, ,,Halides of the Second and Thlrd Row Transltion Serles", IntersclenceWlley, 1968 11 R S Nyholm, M L Tobe, The stabillzatlon of oxldatlon states of the transltlon metals, Advan Inorg Radlochem , 5, 1 (1963) 12 E Abel, F G Stone, The chemlstry of transltlon metal carbonyls, Q Rev Chem Soc, Part I - Structural conslderatlons, 23, 325 (1969), Part I1 - Synthesis and reactivity, 24, 498 (1970) 13 B F G Johnson, J A McCleverty, Nltrlc oxlde compounds of transition metals, Progr Inorg Chem , 7, 277 (1966) 14 W P Grlffith, Organometallic nltrosyls, Advan Organomet Chem, 7, 211 (1968) 15 G E Coates, M L H Green, P Powell, K Wade, ,,Prlnclples of Organometalllc Chemlstry, Methuen, 1968 (a short undergraduate text) 16 G E Coates, M L H Green, ,,Organometalhc Compounds of the Transltlon Elements", 3rd ed , Vol 2, Methuen, 1968 17 L E Toth, ,,Transltlon Metal Carbldes and Nltr~des",Academic Press, 1971 18 F A Cotton, Compounds wlth multiple metal to metal bonds, Chem Soc Rev, 4, 27 (1975) 19 G Beech, The thermodynamics of metal complex formation, Q Rev Chem Soc, 23, 410 (1969) 20 Stablllty Constans of Metal-Ion Complexes, Special Publications of the Chemical Society, numbers 17 and 25 21 E L Muettertles, C M Wrlght, Hlgh Coordlnatlon numbers, Q Rev Chem Soc, 21, 109 (1967) 22 R W Thomas, Educ Chem, 4, 167 (1965) 23 H J Emeleus, J S Anderson, ,,Modern Aspects of Inorganlc Chernlstry", Routledge and Kegan Paul, 1960 24 F A Cotton, G Wilklnson, ,,Advanced Inorganlc Chemistry", 3rd ed, s 739, Wlley, 1972

Rozdzial 7

P I E R W I A S T K I BLOKU

f

7.1. Lantanowce (tabl. 7.1)
T a b l i c a 7.1 Pierwiastek Cer Prazeodym Neodym Promet Samar Europ Gadolin Terb Dysproz Holm Erb Tul Iterb Lutet
Patrz notka pod tabliq 5.1.

Konfiguracja elektronowa zrqb atomowy ksenonu 4f 1 5d16s2 4f2 6s2 4f3 6s2 4f 5d16s2' 4f4 6s2 4f 5d16s2 4fS 6s' 4 f 4 5d16s2 4 f S 5d16s2 4f6 6s' 4 f 6 5d16s2 4f7 6s' 4f 5d16s2 4 f 7 5d16s2 4 f 8 5d16s2 4f9 6s' 4f 5d16s2 4 f l 0 6s2 4f" 6s2 4f 1°5d16s2 4 f 1 2 6s2 4f l 15d16s2 4 f 1 3 6s2 4f 125d16s2 4f14 6s2 4f 135d16s2 4 f 145d16s2 4 f 145d16s2

Stopnie utlenienia* +I11 +I11 (+ II?) 111 I11 (+II) +I11 +I1 +I11 (+II?) +I11 I11 +I11 +I11 +I11 (+II?) +I11 +I1 +I11 +I11 +IV (+IV) (+ IV?)

+ +

+

(+IV) (+IV?)

Dla czternastu pierwiastkow, zwanych ogolnie lantanowcami, charakterystyczne jest stopniowe wypelnianie siq trzeciej od zewnqtrz powloki elektronowej 4f.

7.1.1. Struktura elektronowa
Struktury elektronowe lantanowcow nie sq dokiadnie poznane. Poniewai lantan, poprzedzajqcy szereg lantanowcow, ma strukturq elektronowq: (zrqb atomowy ksenonu) 5d16sZ, moina przyjqC, ie przy przejhciu od ceru do lutetu nastqpuje przylqczenie 14 elektronow f. Mozna oczekiwad, ze w wyniku utraty dwoch elektronow s i jednego elektronu d powstanq tr6jwartohciowe jony lantanowcow. Istotnie, wszystkie lantanowce tworzq zwiqzki na stopniu utlenienia +III. Moina rowniei zalozyk, i e pojedynczy elektron 5d przenosi siq na powlokq 4f

(pomijajqc przypadek, gdy zakloca to symetriq obsadzonej w polowie powloki f). Nie jest istotne, ktbra z wymienionych konfiguracji odpowiada rzeczywistoici; lantanowce tworzq z reguly zwiqzki jonowe i trbjwartoiciowe, a jony majq konfiguracje elektronowe: Ce3+, f l; Pr3+, f 2 ; Nd3+, f 3; Pm3+, f4; Sm3+, f5... Elektrony powloki 4f sq bardzo efektywnie ekranowane od wplyw6w zewnqtrznych przez elektrony 5s i 5 p . Ze wzglqdu na to elektrony 4f nie uczestnicza w tworzeniu wiqzan przez lantanowce. W odr6znieniu od tego, zapelnione lub nie zapelnione poziomy d wywierajq znaczny wplyw na stereochemiq i trwaloik zwiqzk6w i kompleksbw metali przejiciowych. Zapelnienie lub niezapelnienie orbitali f ma niewielkie znaczenie chemiczne, wplywa jednak na widma i wlaiciwoici magnetyczne lantanowc6w.

7.1.2. Stopnie utlenienia
T a b l i c a 7.2

E~ M,+,M Suma trzech pierwszych
Pierwiastek Lantan Cer Prazeod ym Neodym Promet Samar Europ Gadolin Terb Dysproz Holm Erb Tul Iterb Lutet

M

energii joniza j i [kJ .mol -'I

W tablicy 7.2 podano sumy trzech pierwszych energii jonizacji lantanowc6w. Odpowiednie wartoici sq male ze wzglqdu na jonowy charakter lantanowcow, tworzqcych latwo jony M3+. Istniejq r6wniez jony M2+ i M4+, sq jednak zawsze mniej trwale od jon6w M3+. Najtrwalsze sq te jony M2+ i M4+, kt6re maja konfiguracje f O, f 7 i f 14, odpowiadajqce pustemu, zapelnionemu w polowie lub zapelnionemu calkowicie poziomowi f (Ce4+ - powloka f pusta, Eu' i Tb4+ powloka f pelna). Poniewai jednak istniejq jony Sm2+ i Tm2+ o konfiguracjach f i f 13, a pr4+ i ~ d majq konfiguracje f 1i f 2, moga tu odgrywaC role takie inne ~ + czynniki. Stopnie utlenienia +I1 i +IV nie wystqpujq czqsto i sq nietrwale w roztworze wodnym; wyjqtek stanowiq znane sole Ce(IV), np. siarczan ceru(IV), stosowany jako utleniacz w analizie objqtoiciowej.

7.1.3. WlaSciwoSci chemiczne zwiqzkow lantanowcbw ( + 111)
Charakterystycznq wlasciwosciq chemicznq lantanowcow jest tworzenie trojwartosciowych zwiqzkow jonowych Lantanowce sq metalami srebrzystobialymi, elektrododatnimi 1 bardzo reaktywnymi Reagujq pow011 z wodq na zimno, natomiast szybko po ogrzaniu

Wszystkie lantanowce majq wysokie standardowe potencjaly redukcyjne E0 (tab1 7 2) NH,OH wytrqca z wodnych roztworow galaretowate, jonowe wodorotlenki lantanowcow M(OH), Sq one mniej zasadowe niz Ca(OH),, lecz bardziej zasadowe niz amfoteryczny Al(OH), Pochlaniajq CO, z powietrza 1 tworzq wqglany Zasadowosc maleje wraz ze zmniejszaniem siq promienla jonowego w kierunku Ce + Lu Ce(OH), jest najbardziej zasadowy, a najmniej zasadowy Lu(OH), zajmuje jako zasada polozenie posrednie miqdzy wodorotlenkami skandu 1 itru Lantanowce szybko matowiejq w powietrzu, a w wyniku ogrzewania w atmosferze tlenu wszystkie tworzq tlenki M,03, z wyjqtkiem ceru, ktory tworzy CeO,, 1 iterbu, ktory tworzy ochronnq powlokq tlenkowq w temperaturze do 1000°C Tlenki lantanowcow sq jonowe 1 zasadowe, ich zasadowosc maleje ze zmniejszaniem siq rozmiarow jonow Lantanowce reagujq z Hz, lecz dla zapoczqtkowania reakcji czqsto potrzebne jest podgrzanie do t e m ~ 30&400°C W wyniku tej reakcji powstajq niestechiometryczne zwiqzki MHz 1 MH,, bardzo trwale termicznie, czqsto do temp 900°C Jezeli chodzi o wlasciwosci, zajmujq one polozenie posrednie miqdzy wodorkami jonowymi tworzonymi przez pierwiastki bloku s a wodorkami miqdzywqzlrowymi, tworzonyml przez pierwiastki bloku d Sq rozkladane przez wodq i reagujq z tlenem

Bezwodne halogenki MX, mozna otrzymac przez ogrzewanie metalu z fluorowcem lub tlenku z odpowiednim halogenkiem amonowym

Fluorki mozna wytrqcic z roztworow M 3 + przez dodanie jonow F- lub H F Fluorki sq nierozpuszczalne, co wykorzystuje siq do wykrywania lantanowcow w analizie jakosciowej Mniejsze jony lantanowcow tworzq jednak z nadmiarem jonow Frozpuszczalne kompleksy [MF2+(aq)] Chlorki lantanowcow sq rozpuszczalne 1 rozplrywajq siq w wilgotnym powietrzu, krystalizujq z szescioma lub siedmioma czqsteczkami wody W wyniku ogrzewania nie ulegajq odwodnieniu do bezwodnych halogenkow, lecz tworzq tlenohalogenki, wyjqtek stanowi cer, ktory tworzy CeO,

Bromki

1

jodki sq podobne do chlorkow

W wyzszych temperaturach lantanowce reagujq z borem tworzqc MB, i MB,, z wqglem tworzqc MC, i M2C3, a takze z azotem, fosforem, arsenem, antymonem i bizmutem tworzqc MN itd. Znanych jest wiele roznorodnych soli tlenowych lantanowcow: azotany, wqglany, szczawiany, siarczany, fosforany i dzialajqce silnie utleniajqco nadchlorany.
7.1.4. Stopnie utlenienia +IV i +I1

Jedynym lantanowcem wystqpujqcym w roztworze jest Ce4+.Duzy ladunek tego jonu powoduje jego silnq hydratacjq; uwodniony jon ulega hydrolizie (z wyjqtkiem roztworow silnie kwainych) tworzqc czqstki polimeryczne i H + . Roztwory Ce(1V) sq szeroko stosowane jako utleniacze, zarowno w analizie objqtoiciowej, jak i w reakcjach organicznych, takich jak utlenianie alkoholi, aldehydow i ketonow dotyczqce atomu wqgla a. Pospolite zwiqzki Ce(1V) to CeO, (bialy w stanie czystym), CeO;(H,O), (zolty galaretowaty osad), CeF,, siarczan ceru Ce(SO,), (zolty) i azotan amonowo-cerowy. Temu ostatniemu zwiqzkowi przypisywano dawniej wzor Ce(N03), .2(NH,N03); obecnie wiadomo, ze ma budowq (NH,),[Ce(NO,),] i zawiera grupy NO;, zarowno w strukturze krystalicznej, jak i w roztworze. CeO, otrzymuje siq przez ogrzewanie metalu lub Ce:"(C,O,), w powietrzu. Tlenek ten jest nierozpuszczalny w kwasach i alkaliach, rozpuszcza siq jednak w wyniku redukcji tworzqc roztwory Ce3+. Najtrwalsze zwiqzki na stopniu utlenienia +I1 tworzy europ. EunS04 wytrqca siq w wyniku elektrolizy roztworow EuY(SO,),. Staly Eu"C1, moina otrzymaC przez redukcjq Eu"'C1, za pomocq Hz

Roztwory Eu3+ ulegajq redukcji pod dzialaniem Na, Mg, Zn lub amalgamatu cynku z utworzeniem Eu2+. EuH, jest jonowy i przypomina CaH,. Jon Eu2+ wykazuje liczne podobienstwa do jonu Ca2+:nierozpuszczalnoiC siarczanu i wqglanu, nierozpuszczalnoiC dwuchlorku w stqzonym HC1, jego rozpuszczalnoiC w cieklym NH,; dwuhalogenki Eu(I1) majq jednak moment magnetyczny 7,9 MB, co odpowiada siedmiu niesparowanym elektronom, a Eu2+ma potencjal redukcyjny -0,41 V i jest rownie silnym reduktorem jak Cr2+. Prazeodym, neodym, terb i dysproz tworzq r6wniez zwiqzki na stopniu utlenienia +IV. Sq to fluorki lub tlenki, takze niestechiometryczne, z reguly nietrwale, wystqpujqce tylko w stanie stalym. Na stopniu utlenienia +I1 wystqpujq: neodym, samar, gadolin, tul i iterb. Yb(I1) i Sm(I1) mozna otrzymaC w roztworze wodnym; z uplywem czasu ulegajq one jednak utlenieniu. Te dwa pierwiastki tworzq wodorotlenki, wqglany, halogenki, siarczany i fosforany. Jedyne stale zwiqzki neodymu, samaru i gadolinu na stopniu utlenienia +I1 to MC1, i MI,; mozna je otrzymaC z trojhalogenku przez redukcjq wodorem, metalem lub amalgamatem sodu. Dwuhalogenki bywajq niestechiometryczne i wykazujq przewodnictwo metaliczne.

Sole lantanowcow zawierajq zwykle wodq krystalizacyjnq. Rozpuszczalno~C wielu soli lantanowcow przypomina rozpuszczalnoiC odpowiednich soli berylowcow: chlorki i azotany q rozpuszczalne w wodzie, natomiast szczawiany, wqglany i fluorki sq prawie nierozpuszczalne. Siarczany lantanowcow sq jednak rozpuszczalne w odroznieniu od siarczanow berylowcow. Wiele lantanowcow tworzy podwojne sole z odpowiednimi solami litowcow lub solami amonowymi, np. Na2S04M,(S04)j .8H,O; te dobrze krystalizujqce sole podwojne sq wykorzystywane do rozdzielania lantanowcow. 7.1.6. Barwa i widma Wiele trojwartoiciowych jon6w lantanowcow wykazuje silne zabarwienie, zarowno w stanie stalym, jak i w roztworze wodnym. Jak wynika z tabl. 7.3, barwa jest
T a b l i c a 7.3 Liczba elektronow 4f 0 1 2 3 4 5 6 7 Barwa bezbarwny bezbarwny zielony liliowy rozowy zoity bladoroiowy bezbarwny Liczba elektronow 4f Barwa bezbarwny bezbarwny bladozielony rozowy bladoioity i6ity blador6zowy bezbarwny

prawdopodobnie zwiqzana z liczbq niesparowanych elektronow f, przy czym jony pierwiastkow zawierajqcych x elektronow f majq czqsto barwq podobnq jak pierwiastki zawierajqce (14 -x) elektronow f. Nie wszystkie jednak jony na innych stopniach utlenienia majq podobne barwy jak ich izoelektronowe trojdodatnie odpowiedniki Cjon Ce4+ ma barwq pomaranczowoczerwonq, Sm2+ - czerwonq, Eu2+ - barwq slomy, Yb2+ - zielonq). Pojawienie siq barwy jest wynikiem absorpcji iwiatla o okreilonej dlugoici fali, co odpowiada przejiciom elektronowym. Wszystkie jony lantanowcow absorbujq iwiatlo w zakresie widzialnym i w zakresie bliskiego nadfioletu; wyjqtek stanowi Lu3+,kt6ry ma zapelnionq powlokq f. Barwy jonow sq uwarunkowane przejiciami f-f. Poniewaz orbitale f znajdujq siq glqboko wewnqtrz atomu, sq w duzym stopniu ekranowane od wplywow zewnqtrznych, takich jak tworzenie kompleksow (w ktorych uczestniczq elektrony zewnqtrzne). Pola zewnqtrzne powodujq tylko rozszczepienie roznych stanow spektroskopowych o okolo 100 cm-', pasma absorpcyjne sq wiqc niezwykle ostre. W odroznieniu od tego, w widmach d-d pierwiastkow przejiciowych pasma absorpcyjne sq szerokie, co jest wynikiem znacznego wplywu otoczenia. Natomiast charakter ligandow w niewielkim stopniu wplywa na pasma

wystqpujqce w jonach La3+. 7. Lima przerywana wartoicl tylko spinowe. sq wiqc paramagnetyczne. Wystqpuje doskonala zgodnoid miedzy krzywq dla tego ostatniego przypadku a wartoiciami doiwiadczalnymi dla temp. nie zai widmami f. 7. zwlaszcza gdy metal znajduje sie na wysokim stopniu utlenienia lub ligand ma wlaiciwoici redukujqce. ze gdy poziom f jest zapelniony mniej niz w polowie. wlaiciwoici magnetyczne. W pierwszym przyblizeniu.1. Momenty paramagnetyczne jonow lantanowcbw M 3 + w temp. Mozliwe jest powstanie widm przeniesienia ladunku w wyniku przejicia ligand + metal. Niektore bezbarwne jony. 300 K. Niezwykly ksztalt ostatniej krzywej jest zwiqzany z faktem. jak i udzialow: spinowego i orbitalnego.wykazujq silnq absorpcjq w zakresie nadfioletu.absorpcyjne jonow lantanowcow. Wszystkie inne konfiguracje f zawierajq niesparowane elektrony. natomiast gdy zapelnienie poziomu f przewyzsza polowe. momenty te dzialajq zgodnie. jak i orbitalne.1 Rys. Ce4+ i Lu3+. Wlaiciwoici magnetyczne lantanowcow sq zasadniczo odmienne od wlaiciwoici pierwiastkow przejiciowych. nie zawierajq niesparowanych elektron6w i sq diamagnetyczne. 300 K (punkty I na wykresie). w pierwiastkach bloku d udzial orbitalny jest zwykle wygaszony w wyniku oddzialywania z polami elektrycznymi otaczajqcych ligandow i moment magnetyczny jest zblizony do wartoici uwarunkowanej tylko spinem (por. jak i do iloiciowego oznaczania lantanowcow. widma te moina wiqc wykorzystat zarowno do jakoiciowego wykrywania.1. efekt magnetyczny ruchu elektronu w swym orbitalu nie ulega wygaszeniu i obliczajqc momenty magnetyczne nalezy uwzgledniad zarowno udzialy spinowe. Na rysunku 7. WlaSciwoSci magnetyczne Konfiguracje f O i f 14.wartoici obliczone z uwzglqdnieniem spinu i ruchu orbltalnego przedstawiono momenty magnetyczne lantanowcow obliczone przy uwzglednieniu zarowno tylko udzialu spinowego. linia ciqgla . .7. intensywna barwa roztwor6w Ce4+jest uwarunkowana przeniesieniem ladunku. Ce3+ i Yb3+. 6). np. momenty: spinowy i orbitalny przeciwdzialajq sobie. rozdz. Poniewaz elektrony 4f sq dobrze ekranowane od pol zewnetrznych przez elektrony 5s i 5p.f.

wzrasta bowiem ladunek jqdra.5 nie podano promieni jonowych. Wlaiciwoici jonu zalezq od jego rozmiarow i ladunku. ich wlaiciwoici chemiczne Tablica 7.8. by upodobnik do siebie pierwiastki przejiciowe drugiego i trzeciego szeregu (tabl. Kontrakcja lantanowcowa jest dostatecznie duza.4). Kontrakcja lantanowcowa Promienie kowalencyjne i jonowe pierwiastkow wzrastajq zwykle w kierunku od gory ku dolowi grupy ukladu okresowego w wyniku zapelniania siq kolejnych powlok elektronowych. Ekranujqce dzialanie elektronow zmniejsza siq w kolejnoici s + p + d + f.5 Promienie kowalencyjne [A] * 14 lantanowcow W tablicy 7. zaleiq one bowiem od liczby oderwanych elektronow. co niezwykle utrudnia rozdzielanie tych pierwiastkow. Przy przejiciu od jednego lantanowca do nastqpnego promien jonu M 3 + zmienia siq bardzo nieznacznie (tabl.5). Promienie jonowe. 7. dysprozu i holmu sq prawie identyczne.1. a zatem takie wlaiciwoici chemiczne itru. Chociaz roznica promieni jonowych dwoch kolejnych lantanowcow jest niewielka. 0. jest to tzw. T a b l i c a 7. Podobne zaleznoici obserwuje siq jednak porownujqc rozmiary jonow o tym samym ladunku. Wskutek kontrakcji promienie lantanowcow stajq siq mniejsze od promienia itru znajdujqcego siq w poprzednim szeregu pierwiastkow przejiciowych. ktore silniej przyciqga wszystkie powloki elektronowe. kontrakcja lantanowcowa. lqczny efekt obejmujqcy czternaicie pierwiastkow od ceru do lutetu wynosi ok.4 Promienie jonowe M3+ [A] sq wiqc bardzo zblizone.2 A.7. . 7. a wartoiciowoici pierwiastkow sq jednakowe. W kierunku od lewej do prawej strony okresu promienie te malejq.

Roznica rozpusz- . Proces krystalizacji musi byk wielokrotnie powtarzany.). Ekstrakcja. nierozpuszczalne w wodzie tlenki przeksztalca siq ponownie w azotany i powtarza siq proces. np. Rozdzielanie lantanowc6w Wlaiciwoici jonow metali zalezq od ich rozmiarow i ladunku. bromiany. w ktorych wykorzystuje siq niewielkie roznice we wlaiciwoiciach zasadowych. Pod dzialaniem niewielkiej iloSci odczynnika strqcajqcego najszybciej i najbardziej iloiciowo wytrqca siq substancja o najnizszym iloczynie rozpuszczalnoici. trwaloici i rozpuszczalnoici. nadchlorany i szczawiany.najmocniejsza zasada La(OH). np. takie pierwiastki jak Zr i Hf. poniewaz lantanowce sq z reguly trojwartoiciowe i majq bardzo zblizone promienie jonowe.). siarczany. a takze dobrze krystalizujqce sole podwojne. Stosunek wspolczynnik6w podzialu La(NO. ich wlaiciwoici chemiczne sq praktycznie identyczne. EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) Kompleksy z EDTA nie sq jednakowo trwale. 4. 3Mg(N03). Poddaje siq jej proste sole. Do rozdzielenia Nd(NO. . stanowi to bezpoiredniq konsekwencjq kontrakcji lantanowcowej. dodanie kwasu powoduje rozklad kompleksow najmniej trwalych i wytrqcenie siq szczawianow. niemal rownie trudne jak rozdzielanie izotopow. Rozdzielenie nie jest calkowite. mozna je jednak utrzymai: w roztworze stosujqc irodek kompleksujqcy. ostatnio znaczenie praktyczne mialy jednak tylko metody 6 1 7. np. gdy najmniej zasadowy azotan przeksztalca siq w tlenek. Pierwiastki przejiciowe drugiego i trzeciego szeregu sq z reguly bardziej zblizone do siebie niz pierwiastki szeregow pierwszego i drugiego. RozpuszczalnoiC soli maleje w kierunku La -+ Lu. czy Mo i W majq prawie identyczne promienie kowalencyjne. pomiqdzy mocny kwas azotowy i fosforan tributylowy wynosi 1: 1.1. 1. azotany. mozna jednak rozpuicik osad i powt6rzyC proces wytrqcania. Gdy do roztworu azotanow lantanowcow wprowadzi siq jony wodorotlenkowe. a jako ostatnia .). Szczawiany lantanowcow sq nierozpuszczalne.06.Normalny wzrost promienia atomowego w kierunku Sc -+ Y -+ La nie wystqpuje u pierwiastkow nastqpujqcych po lantanowcach. Wytrqcanie. i Gd(NO. Reakcja termiczna. Tworzenie kompleksdw. 2La(N03). Podczas topnienia azotanow lantanowcow osiqga siq temperaturq. i Pr(NO.. . np. Nb i Ta.). Obecnie omowimy uzywane w tym celu metody. W ten sposob nastqpuje tylko czqiciowe rozdzielenie. 2. stosuje siq rozpuszczalniki niewodne. Krystalizacja frakcyjna.. 3.9. 5. rozpuszcza siq wiqc wytrqcone szczawiany i wielokrotnie powtarza siq proces. 24H20. eter. Mieszaninq luguje siq wodq. Rozdzielanie lantanowcow jest wiqc niezwykle trudne. 7. jako pierwsza wytrqci siq najslabsza zasada Lu(OH).

Proces ten jest powtarzany wielokrotnie i jony metali wedrujq stopniowo ku dolowi kolumny. wi?~? siq jednak ~onowniez iywica w niiszej czqici kolumny. Niektore lantanowce tworzq zwiqzki nie tylko na charakterystycznym dla nich stopniu utlenienia +III. Europ(+ 11) moina otrzymab przez redukcje elektrolitycznq na katodzie rtqciowej lub przez redukcjq amalgamatem c ~ n k u . powstajq zwiazki dwuwartoiciowego samaru i iterbu. np. 7. c e 4 + ma wiqkszy ladunek niz Ce3+. Zmiana warto4ciowos'ci. nP. jtos~jqc aparature przeciwprqdowq o dzialaniu ciqglym. Metodq skstrakcji opracowano we wczesnym p r o p i e badan nad energiil jadrowa. jony lantm~wcowe opuszczaja iywicq tworzqc kompleks cytrynianowy. 6. pray rzym +my tYrGJ%art-~iw a ciowe pozostajq w roztworze.w d J . stosujac ~q do rozdzielania i identyfikacji lantano~cow powstajacych w wyniku rozszczepienia uranu.a naste~nie wytracenie EuS04. Prazeodym i terb na stopniu utlenienia +IV sq nietrwale w roztworze wodnym. Jest to najwainiejsza. Lu3+. Moina je rozdzielib przez stopienie i utworzenie tlenkbw lub przez utlenienie w stopionym NaOH. stosujqc fosforan tributylowy. wymywa siq selekt~wnie zywic~ z jony lantanowcow buforowym roztworem kwas c y t r ~ n o w ~ / c ~ t r ~ amonowy. Metoda oparta na wykorzystaniu zmiany wartoiciowoici jest nadal przydatna w przypadku ceru i europu mime rozpowszechnienia siq w ostatnich latach metody wymiany jonowej. Cer mozna wydzielib z mieszaniny lantanowcbw przez utlenienie go nadmanganianem lub bromianem w irodowisku alkalicznym. Mniejsze jony lantanowcowe. Wymiana jonowa.czalnoici jest wiec bardzo mala. moina jednak powtarzab ekstrakcje wielokrotnie. rbinice we wlaiciwoiciach zwiqzkow na stopniach utlenienia +I1 i +IV mozna wykorzystab do rozdzielenia lantanowcow. przypominajqcego siarczany berylowcow.jon Ce4+ jest wiqc mrkiejszy i bardziej zasadowy i moze zostaC vqt~qcony postaci Ce(OH\. Po opuszczeniu kolumny przez jony H+. . amalgamatu sodowego.CeO (-&~Jlli h . W ten s p o d b moina w wyniku jednoetapowego procesu otrzymab cer o czystoici 99% z mieszaniny zawierajqcej 40% Ce. Ekstrakcja taka jest znacznie mniej klopotliwa niz przeprob~adzanie 10000 lub 20 000 krystalizacji I umoiliwia otrzymanie kilogramowych jloici gadolinu o czystoici 95%. Ustala nian siq rownowaga Gdy roztwor cytrynianowy splywa w do1 kolumn~. Jony lantanowcow z5stepuja jony wodoru tych gruP wiaz4c sic z iywicq . W w ~ n i k u dzialania silnych reduktorow. .Roztw6r jonow s&wa w do1 kolumny wypelnionej zywicq jonitow? zawierajac? takie grupy funkcyjne jak -COOH i -S03H. Ce4+ moina rbwniei latwo oddzieliC 0d innych tr6jwartoiciowych jonow lantanowcow w roztworze HNO. najszybsza i najbardziej efektywna ogolna metoda rozdzielania i oczyszczania lantm~wcow.

Kompleksy te zawierajq czqsto czqsteczki wody lub rozpuszczalnika zwiqzane z atomem centralnym.I2. Kompleks! Tablica 76 Niektore kompleksy lantanowc6w Liczba koordynacyjna 6 7 8 8 9 10 10 Kompleks IE~(NCS). Najbardziej znane i najtrwalsze sq kompleksy z chelatujqcymi ligandami tlenowymi. przy czym czqsto wystqpujq liczby koordynacyjne 7. dwa atomy tlenu kaidego jonu NO.85-1. Kompleksy fluorkowe MF2+(aq)sq tworzone przede wszystkim przez mniejsze jony. np.60 A. Mozliwe sq tu rozne struktury i liczby koordynacyjne (tabl. EDTA i acetyloacetonem. jest dwukleszczowa) CS+CY(CF. 7. ulegajqce rozkladowi pod dzialaniem wody. z kwasem cytrynowym. nie wykazujq wiqc silnej tendencji do tworzenia kompleksow. Kompleksy Jony lantanowcow M3' majq duiy ladunek.o liczbie koordynacyjnej 12.-CO-CH-CO-CF. stosujqc odpowiednie warunki mozna w opisany sposob rozdzielii: wszystkie lantanowce.64 A). a krotszy na kolumnie.12 + z jednokleszczowymi ligandami tlenowymi sq znacznie mniej trwale nii chelaty i wykazujq tendencjq do dysocjacji w roztworze wodnym. H 2 0 ] [La(acetyloacet~n)~(H~O)~] Ksztalt oktaedryczny slup trygonalny antypryzmat kwadratowy dodekaedryczny slup trygonalny zlozony bipiramida trygonalna (kazda grupa NO. Proces ten jest analogiczny do szeregu krystalizacji przeprowadzanych in situ na kolumnie. 8 i 9. sq tu zwiqzane z metalem. lecz sq doiC wielkie (0. wyjqtek stanowiq kompleksy z etylenodiamina i NCS-.1. 7. Jedno przejicie roztworu przez kolumnq jonitowq umoiliwia otrzymanie lantanowcow o czystoici 80%. Problemy stwarza jednak wystqpowanie duzych liczb koordynacyjnych. Nie istniejq praktycznie kompleksy z ligandami azotowymi.O).03 A) w porownaniu z jonami pierwiastkow przejiciowych (Cr3+ = 0. Fe3+ = = 0.tworzq z jonami cytrynianowymi silniejsze kompleksy niz jony wiqksze. Lantanowce nie tworzq kompleksow z ligandami n. Ciqisze jony sq zatem wymywane z kolumny jako pierwsze. natomiast kompleks! chlorkowe nie powstajq w Srodowiskach wodnych lub stqionym HC1 .6). La3+ Jony mniejsze i ciqzsze przebywajq wiqc przez djuzszy czas w roztworze.I [Y(acetyloaceton). kompleks [Ce(NO3). np.)~][Nd(H20).odroznia to lantanowce od aktynowcow. brak wiqzan n wiqze siq z niemoznoiciq uczestniczenia w wiqzaniu orbitali f. Maksymalna liczba koordynacyjna . Mniejszy i majqcy wiqkszy ladunek jon Ce4+ tworzy w niewodnym rozpuszczalniku N 2 0 .10. kwasem szczawiowym. EDTA 3H20] [ce(No3). [La(H.I3 3BrO.

Lzejsze lantanowce. Llczba atomowa P~erwlastek Zawartoic w skorupie ziemsk~ej Cppml Izotopy wystepujace w przyrodzie .11. ze powstajq wiqzania. 7. 40% La. Lantanowce majq niewielkie znaczenie praktyczne. ktorych rzqd jest mniejszy niz 1. Mozna tez przyjqd. 7. La.1. W tym celu rozpuszcza siq go w tlenochlorku selenu. litem lub lantanem. moina rowniez uzyskaC przez redukcjq trojchlorkow wapniem w temp. Tak zwany metal mieszany (50% Ce. stanowiqcy mieszaninq ortofosforanow trojwartoiciowych lantanowcow zawierajqcq do 30% fosforanu toru. odpowiednie chlorki sq bowiem zbyt lotne.7). p i d w powloce walencyjnej moze wynosid 9. stosuje siq jako substancjq zmqtniajqcq w produkcji farb i emalii. Ce. gdyz rozpuszczalnik ten nie zawiera lekkich atomow przeksztalcajqcych doplywajqcq energiq w cieplo. Tlenek neodymu znalazl zastosowanie jako ciekly laser. 1000°C w atmosferze argonu. a pozostaloid zawiera Y i ciqisze lantanowce. La. Po rozdzieleniu zwiqzkow roznych lantanowcbw moina otrzymad czyste metale przez elektrolizq stopionych chlorkow. 7 % Fe i 3% innych metali) jest piroforyczny i stosowany do wyrobu kamieni do zapalniczek. Ciqzsze lantanowce otrzymuje siq przez redukcjq trojfluorkow wapniem.1.12. Rozpowszechnienie i liczba izotopow Rozpowszechnienie lantanowcow oraz liczba ich naturalnych izotopow wykazujq pewne prawidlowoici (tabl. jest uzywany w soczewkach Crookesa. od La do Gd. a siarczan ceru jest utleniaczem stosowanym w analizie objqtoiciowej. CeO. Pr i Nd stanowiq do 60% mieszaniny. 7.O. Otrzymywanie Jednym z najwazniejszych irodel lantanowcow jest piasek monacytowy. wyzsze liczby koordynacyjne wymagalyby udzialu orbitali f.odpowiadajqca wykorzystaniu wszystkich orbitali s.

150. noszq nazwq pierwiastkow transuranowych. majq wiqcej izotopow i sa trwalsze od pierwiastkow o nieparzystej liczbie atomowej. W calym ukladzie okresowym wystqpuje zaleznoiC migdzy trwaloicig pierwiastka a liczbami neutronow i protonow w jego jgdrze (tabl. Wystepowanie i otrzymywanie pierwiastkbw Wszystkie pierwiastki nastqpujqce w ukladzie okresowym po bizmucie sq promieniotworcze. Aktynowce (tabl. 154 masowe trwalych izotop6w prometu musialyby znajdowaC siq poza przedziakm 142-1 50. dla prometu. Pierwiastki 60 i 62 majq po siedem trwalych izotopow. pozostaje wiqc niewiele mozliwych liczb masowych (tabl. Uran otrzymuje siq z blendy smolistej UO. 145.10) 7. Pierwiastki o nieparzystej liczbie atomowej nie maja nigdy wiqcej ni:! dwa trwale izotopy.9 Pierwiastek 60 Pierwiastek 62 142. ktore majq liczby atomowe wiqksze niz uran. Z rud tych wyodrqbniono bard20 niewielkie iloici aktynu. 144. protaktynu. np. 148. jeden z tych izotopow jest nietrwaly.1.. podobnie jak inne izotopy prometu. 7. 7. promet. neptunu i plutonu.9). Obecnie latwiejsze i tansze jest sztuczne otrzymywanie tych czterech pierwiastkow.. nie wystqpuje w przyrodzie. Znana jest r6wniez ruda toryt ThSiO. ze gdy dwa pierwiastki majq izotopy o tej samej masie.Pierwiastki o parzystym ladunku jqdra (parzystej liczbie atomowej) sq bardziej rozpowszechnione..8).2. 148. Tor wystqpuje w piasku monacytowym (w iloici do 30%) w postaci mieszaniny ze zwiazkami lantanowcow. Liczby Tablica 7. pluton powstaje w duzych ilohciach z paliwa uranowego w reaktorach jqdrowych. Chemia toru i uranu przypomina pod wieloma wzgledami chemie tytanowcow i chromowcow. 149. 7. Wszystkie te pierwiastki otrzymano sztucznie po . Tablica 7.8 Liczba atomowa parzysta parzysta nieparzysta nieparzysta neutron6w parzysta nieparzysta parzysta nieparzysta Trwale jqdra 164 55 50 4 Pierwiastek 61. 150 144. Pierwiastki. Pierwiastki o liczbach atomowych 89-92 (do uranu wlqcznie) wystqpujq w przyrodzie i byly od dawna znane. 7. 143. pierwiastka 61. 146. Izotop '2: Pm jest promieniotworczy. zostal jednak otrzymany sztucznie. Brak prometu w przyrodzie wyjainia regula Mattaucha stwierdzajqca. (ThLn)PO.2. 147. 152.

np. W jqdrowych elementach paliwowych 238Uprzylqcza prqdki neutron.ferm). np. trwaloiC jqdra a stosunek liczby neutronow do liczby protonow). a nastqpnie traci dwa neutrony . kt6re zawierajq juz zbyt wiele protonow. Mozliwe jest przylqczanie dalszych neutronow. 1 MeV). Zachodzi to podczas wybuchu bomby wodorowej (powstaje wowczas pierwiastek 99 .einstein i pierwiastek 100 . Powoduje to zmniejszenie trwaloici napromienionych pierwiastkow. Pierwiastki te ulegajq wiqc przemianie przez przeksztalcenie neutronu w proton i czqstkq P (elektron). co powoduje zwiqkszenie liczby atomowej o jeden. Zamiast zmudnego stopniowego przylqczania neutronow moina zastosowaC szybszq metodq.T a b l i c a 7. polegajqcq na poddaniu probki dzialaniu gqstego strumienia prqdkich neutronow. WiqkszoiC pierwiastkow transuranowych otrzymano w Uniwersytecie Kalifornijskim. WydajnoiC takich reakcji zaleiy od okresow polowicznego zaniku roznych izotopow i ich zdolnoici do absorpcji neutronow. wykorzystujqc reaktor jqdrowy do napromieniania pierwiastkow neutronami albo stosujqc akcelerator do bombardowania probki czqstkami a Cjqdrami helu) lub jqdrami lekkich atomow. co zapobiega wymagajqcemu czasu rozpadowi produktow poirednich. byloby jednak trudne do zastosowania w praktyce.10 Liczba atomowa Pierwiastek aktyn tor protaktyn uran neptun pluton ameryk kiur berkel kaliforn einstein ferm mendelew nobel lorens rezerford** Symbol Ac Th Pa U NP Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Stopnie utlenienia* 111 (111) (111) I11 I11 I11 I11 111 I11 111 111 I11 I11 I11 I11 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 * ** I1 IV IV IV IV IV (IV) (IV) IV V V V V V VI VI VII VI VII VI (11) (11) (11) (11) I1 Patrz notka pod tabllca 5 1 Nazwa me zatwlerdzona przez IUPAC Nazwa zalecana unnllquadlum (Unq) 1940 r. by mogly by6 trwale (por. Gdy umieici siq pr6bkq w reaktorze jqdrowym i napromieniuje jq powolnymi neutronami (o energii ok. Liczba masowa jqdra zwiqksza siq o 1 i nastqpuje emisja pewnej iloici energii w postaci promieniowania y. wqgla. boru. czyli przekroju czynnego na wychwyt neutronu. moze nastqpiC wychwycenie neutronu przez jqdro. rozdz. azotu lub tlenu. 9..

8 x 1O51at 8.zpu 2%3Lk& %'A $. a nastepnle czqstkaml /? bombardowanle 246Cm jonami C6+ bombardowanle 252Cfjonami B5+ Intensywne.m % 2.:pU 4.:U A 237N 92 92 6.7 dn: 93 P '?.i~a&+ 2. 2 :m A ' 16.iA~ naturalny (0. 1 0 ~lat 4.p % '?.q~p '.244 94pu :A 'm . Jonom tym nadaje siq duzq energie kinetycznq.7 lat 1.U p l v (n.0h\~ "zpu ".y) & 242 94 P 2.4 10" lat 3.U(n. dlugotrwale bombardowanle 2 3 9 P neutronaml w reak~ torach jqdrowych .zpU .1 6 94P~ 2.l ppm w rudach U) I z elementbw pallwowych 'j5U naturalny (0. ~ ~ pu '! (llSy) l dwa "iu* 2.Arn berkel kallforn elnsteln ferm mendelew nobel lorens rezerford bombardowanle 252Cf czqstkaml He2+.7% w rudach U) naturalny (99.2pU 25:Am "~PU cztery @L+ z." 2.11 Glowne izotopy i ich irodla Llczba atomowa z Pierwlastek 1zotopy Okres pol~\y~czn~~o zanlku 21..109 lat 2 2 1D6 lat aktyn tor protaktyn uran neptun naturalny .2 x lo7 lat ameryk 433 lata 7.:pU + + $:Cm ' ..3% w rudach U) powstaje z elementow paliwowych U.5.Inna metoda polega na bombardowaniu probki malymi jonami. 2 3 5 ~ 236~2.'"a naturalne rudy 2.cm 2. przyT a b l i c a 7.:Pu 2 3 dnl 8 2. 2:.7 x lo3 lat '. ktore muszq mieC energiq dostatecznq do przezwyciqzenia kulombowskiego odpychania miqdzy jonem a cieikim jqdrem.% 2: U . 2n) kllka 1zotop6w powsta~ew elementach paliwowych 2 93 7p ~ 2 3 8 ~ 3 - pluton 93 2 4 x lo4 lat 3.3 lo4 lat 7 J .

7.11. nastqpuje wowczas emisja jednego Iub kilku neutronow Najciqzsze pierwiastki otrzymano bombardujqc probkq przyspieszonymi jonami B5+.7Cf+ 4(6n) ::tFm -t + 4(hn) -+ -+ :o N :i:Lr + 4(6n) + 6(6n) Sposoby otrzymywania. niektore z nich majq dlugie okresy polowicznego zaniku. Najprostsze stosowane tu jony to czqstki a Cjqdra helu).12. a liczby atomowej o dwa 244 9 4 P ~ :He + + 2$zCm Przylqczenie jqdra helu czqsto narusza stosunek liczbowy neutronow do protonbw (por. Pierwiastki o liczbie atomowej wiqkszej od 100 (nastqpujqce po fermie) istniejq jedynie jako krotkoT a b l i c a 7 12 Dostepnoif r6inych izotopow Tony Kilogramy Setki gramow Mlllgramy Mikrogramy . 9). otrzymywany z trudem przez bombardowanie w akceleratorze izotop 247Bkma okres polowicznego zaniku 7000 lat. okresy polowicznego zaniku i liczby masowe najlatwiej dostqpnych izotopbw podano w tabl. rozdz. 246 + '$N !' : U + 'go 96Cm + ' i C "2iCf + ':B "!U -t 2$. Mozliwe do otrzymania iloici izotop6w podano w tabl.C6'.spieszajqc je do wielkiej prqdkoici w akceleratorze liniowym lub w cyklotronie. 7. ktorych przylqczenie powoduje zwiqkszenie liczby masowej o cztery. Znane sq rowniez inne izotopy. Izotopy najlatwiej dostqpne nie zawsze sq najtrwalsze. N 7 + lub 08'.

Tb i Dy. ze wystqpuje tu szereg uranowcow. rozpoczyna siq zapelnianie przedostatniej powloki d (6d17s2).2. Th? i Cr. Ponadto. ktory. W atomie nastqpnego pierwiastka.13 umozliwia porownanie lantanowcow i aktynowcow. Porownanie z poprzednim okresem ukladu okresowego wykazuje. 6s2. Zr. Am. 6d1. Mo. rozpoczyna siq od toru. tor. .w takim przypadku nalezaloby mowiC o uranowcach. . ze nastqpuje zapelnienie powloki elektronowej 5f. szereg aktynowcow. W . Ciqzkie pierwiastki: tor i uran. U? Po odkryciu pierwiastkow uranowych stwierdzono na podstawie ostroici linii w widmach w zakresie widzialnym i nadfiolecie. znane przed otrzymaniem pierwiastkow transuranowych. czy powloka f zaczyna zapelniak sie w pierwiastkach nastqpujqcych po aktynie (co uzasadnialoby nazwanie tych pierwiastkow aktynowcami). Kiur bardzo T a b l i c a 7. 256Lr(45 s) i 261Rf (ok. Hf .13 Pierwiastki przejiciowe Lantanowce I Aktynowce przypomina gadolin. co przemawia za istnieniem . 7. ze drugi szereg pierwiastkow wewnqtrznoprzejiciowych. aktyn ma wlaiciwoici typowe dla grupy Sc. 7s'.2. Cm. 0 tym. Gd. 255No(185 s). iwiadczy chemiczne podobienstwo toru. ma konfiguracjq elektronowq 4f 7. Nie bylo jasne. protaktyn i uran oraz wzrost trwaloici wyzszych stopni utlenienia jest podobny jak w przypadku pierwiastkow bloku d. 5d1. Tablica 7. otrzymano tylko znikomo male iloici (kilka atomow) kazdego z nich. jak wiadomo. lantanowce wystqpujq na praktycznie jednakowym stopniu utlenienia + 111. 70 s). aktynu. czy tez w pierwiastkach nastqpujqcych po uranie . Najtrwalsze izotopy to 258Md(53 dni). badan magnetycznych i wzrastajqcego znaczenia stopnia utlenienia +III. Bk i Cf sq wymywane z kolumny jonitowej analogicznie jak lantanowce: Eu. wzrost liczby stopni utlenienia osiqganych przez aktyn. . protaktynu i uranu do pierwiastkow przejiciowych. Obecnie ogolnie przyjety jest poglqd.zyciowe czqstki. wykazujq pewne podobienstwo chemiczne do pierwiastkow przejiciowych grup: Ti. Temperatury topnienia i gqstoici aktynowcow nie zmieniajq sie zgodnie z odpowiednimi wartoiciami pierwiastkow bloku d (patrz uzupelnienia I1 i 111). kiur ma konfiguracje analogicznq: 5f 7. . ze frans i rad nalezq do grup I i I1 ukladu okresowego i majq na swych zewnqtrznych orbitalach elektrony s. Y i La. a koliczy na lorensie. w odroznieniu od tego. Struktura elektronowa i poloienie w ukladzie okresowym Struktura elektronowa aktynowcow stanowila dawniej problem sporny.

93 0.03 1.92 0.89 0.96 Cf Es Fm Md No Lr zrqb radonu-5 f 6d1 7s' 5f 6d2 7s' 5 f 2 6d1 7s' lub 5f 1 6d2 7s2 5f 6d1 7s2 5f 6d0 7s2 5f 6d0 7s' 5f 6d0 7s' 5f 7 6d1 7s' 5f 6d1 7s' lub 5f 6d0 7s' 5f l o 6d0 7s' 5f l 1 6d0 7s' 5f l 2 6d0 7s' 5f13 6d0 7s' 5f14 6d0 7s' 5f l 4 6d1 7s' 11. C"CI 1050 1750 1560 1132 639 640 944 1350 986 GestoSC ~g. Swiadczy roznica widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego jon6w Nd3+ i U3+ w CaF. .99 0.oS) (1. lub SrF. Widma aktynowcow sq blisko 10-krotnie intensywniejsze od widm lantanowcow.05) 1.14. Np.14 Konfiguracja elektronowa Ac Th Pa U NP Pu Am Cm Bk Temp. Tlumaczy to wystqpowanie pierwszych aktynowcow na wyiszych stopniach utlenienia. U3+ wykazuje struktur? nadsubtelnq uwarunkowanq oddzialywaniem z jqdrami fluoru. Prawdopodobne struktury elektronowe podano w tabl. w odroznieniu do orbitali 4f lantanowcbw. U. ktore orbitale zostaly wykorzystane. Obydwa jony majq stan podstawowy f (symbol termu widmowego 419. co nie wystqpuje w przypadku jonow Nd3+.2 patrz rozdz.. W przypadku obecnoici tylko jednego elektronu f widmo zawiera tylko jeden pik. Ponadto. ktore sq calkowicie ekranowane przez orbitale zewnqtrzne i nie uczestniczq w wiqzaniu.985 0. Pierwiastkom Pa.cm-~l - Promien M3+ Prom~en M4+ CAI 499 0. i czqsto niemozliwe jest ustalenie.4 19. T a b l i c a 7. Struktura elektronowa moze wiqc ulegaC zmianie.OO 0. widma sq bardzo skomplikowane i trudno jest zidentyfikowat konfiguracje elektronowe roznych poziomow. co jest charakterystycznq cechq widm f-f. gdyz na najpospolitszym stopniu utlenienia +I11 ewentualnie obecny elektron d zostaje usuniqty.Ol 1. 0 tym.98 0. i e orbitale 5f majq wiekszq rozciqgloik niz orbitale 4f. zaleznie od charakteru ligandow lub w wyniku przejicia ze stanu stalego do roztworu.90 0. gdy jednak jest kilka elektronow f. 10).977 0. Pu i Cm odpowiadajq bardzo ostre linie w widmach absorpcyjnych.11 (1. Orbitale 5 f aktynowcow rozciqgajq siq w przestrzeni poza orbitale 6s i 6p i uczestniczq w wiqzaniu.88 ObecnoSC elektronow d w konfiguracji stanu podstawowego aktynowcow nie ma istotnego znaczenia.7 15. topn. energie poziomow 5f i 6d sq bardzo zblizone i energia wzbudzenia jest czesto mniejsza od energii wiqzania chemicznego.l 1.szeregu aktynowcow. 7.

+ V i +VI.2.kontrakcja aktynowcowa". 7. Pluton wystqpuje na stopniach utlenienia od + 111 do +VII. wytrqcenie wodorotlenkow Th(IV). fluorowcami. 3). Najbardziej znanq solq toru jest dobrze rozpuszczalny w wodzie Th(NO. ThI.). Aktynowce sq reaktywnymi metalami. jon Th4+ wystqpuje zarowno w stanie stalym. Produktem ogrzewania Th(OH). lub ogrzewania metalu w powietrzu jest Tho. znacznie jednak niiszych nii w przypadku pierwiastkow przejiciowych. ze rozmiary tych jonow sg bardzo zblizone.10.2. Halogenki te sq bialymi substancjami trudno topliwymi. najtrwalszy jest jednak Pu(1V). na tych stopniach utlenienia wszystkie elektrony zewnqtrzne sq wykorzystane do utworzenia wiqzali. termiczne metody rozkladu . ze najtrwalszy jest Lr(II). Wystqpuje tu . Wszystkie aktynowce sq metalami o dog6 wysokich temperatu~ach topnienia. Istniejq zwiqzki Np(VII).7. Bezwodne halogenki ThX.]~+. podobne sq wiqc rowniez ich wlaiciwoici chemiczne. dzialajq jednak utleniajqco i najtrwalszym stopniem utlenienia neptunu jest + V. podobna do kontrakcji lantanowcowej. Warto zauwazyd. jak i w roztworze. Porownanie promieni jonow M 3 + aktynowcow i lantanowcow (tabl.14 zestawiono rozne wlaSciwoici aktynowcow. Stopnie utlenienia Znane stopnie utlenienia aktynowcow podano w tabl. rozpuszczenie ich w kwasie i ekstrakcjq fosforanem tributylowym. odpowiada to bowiem konfiguracji f 14. 7. stosowano do oczyszczania metalu metodq van Arkela (por. Tor Jedynym trwalym stopniem utlenienia toru jest +IV. powstajq w wyniku bezpoiredniej reakcji pierwiastkow lub silnego ogrzewania tlenku z odpowiednim fluorowcowodorem w temp.. 5Hz0. Otrzymuje siq go przez rozpuszczenie fosforanu. kwasami . W tablicy 7. co wiqie siq z ich konfiguracjq f 7. protaktynu i uranu to odpowiednio +IV. Halogenki ulegajq . rozpuszcza siq jedynie w mieszaninie HNO. Aktynowce otrzymuje sic zwykle przez elektrolizq stopionych soli lub redukcjq halogenkow wapniem w wysokich temperaturach. 7. Tlenek toru jest substancjq bialq.. niestechiometryczne i majq idealne wzory MHz i MH. lecz w przypadku ameryku i niemal wszystkich pozostalych aktynowcow najtrwalszy jest stopnien utlenienia + 111. U(1V) i Ce(IV)..rozdz. Aktynowce odznaczajq siq natomiast znacznie wiqkszq gqstoiciq. reagujq z tlenem.O). Ameryk wystqpuje na stopniach utlenienia od +I1 do +VI.4) wykazuje.. i HF.Wodorki aktynowcow sq i wodorem. wyniku w dodania NaOH wytrqca siq Th(OH). W rozcienczonych roztworach wystqpujq uwodnione jony [T~(H.5. podobnie jak lantan i lantanowce. Am(I1) i Bk(1V) sq umiarkowanie trwale. Rozmiary jonow malejq regularnie ze wzrostem liczby atomowej ze wzglqdu na slabe ekranowanie ladunku jqdrowego przez elektrony f . .. Najtrwalsze stopnie utlenienia toru. Tor jest zawarty w iloici do 30% w piasku monacytowym jako fosforan zmieszany z fosforanami lantanowcow.3. 600°C. trudno topliwq i niereaktywnq.

redukcji wodorem w temp. wytwarza siq go zwykle sztucznie. ktore reagujq z wodq z utworzeniem Th(1V) i wydzieleniem wodoru. K4[Th(C. Znane sq rowniez PaC1.6. 7 2 6 Protaktyn . Badanie wlaiciwoici chemicznych protaktynu jest szczegolnie trudne.X. jest bialq substancjq. a liczba koordynacyjna wynosi 12. niz go zuiywa.[PaF.. cytrynianowymi. Protaktyn moina wyekstrahowad z roztworow w HCl lub HNO. jako przyklady mozna tu wymienii kompleksy (NH. Duzy ladunek Th4+ ulatwia tworzenie kompleksow. badano takze pewne nietypowe kompleksy fluorkowe. fosforanem tributylowym. a reaktor taki. ktore czqsto majq duie liczby koordynacyjne.. Ruda uranu urainit (blenda smolista) zawiera ok. Dwutlenek toru zawierajqcy 1% ceru wykazuje po ogrzaniu bardzo silnq emisjq iwiatla. Tor jest metalem technicznie wainym z dwoch wzglqdow. ktory wytwarza wiqcej paliwa. 9). w ktorym grupy azotanowe sq dwukleszczowe. m6glby odpowiadai wz6r Th4+.'Pa. rozdz. 0. siarczanowymi i fosforanowymi. jednak w wyniku jego napromienienia w zewnqtrznej czqSci reaktora jqdrowego powstaje 233U Ten izotop uranu wystqpuje w przyrodzie i ma okres polowicznego zaniku 1... Pa.O. 31.[ThF. Jest to zwiqzek reaktywny. Protaktyn wystqpuje rowniei w szeregach neptunowym i uranowym. jest wiqc szeroko stosowany do wykonywania siatek zarowych lamp gazowych. lo5 lat. otrzymywanq przez ogrzewanie zwiqzkow protaktynu w powietrzu. jego zwiqzki ulegajq bowiem hydrolizie. Jest on rozszczepialny. Znane sq rowniez ThI. Wyodrqbnienie protaktynu z mineralow jest trudne.]. lub BrF.] zawiera 9-krotnie skoordynowane grupy PaF.).O. lub otrzymuje jako z uranowych elementow paliwowych w reaktorach jqdrowych. na PaF.. ktory powstaje jako produkt rozpadu 235Uw promieniotworczym szeregu aktynowym (por. wykorzystujqc podanq poprzednio reakcjq. nosi nazwq reaktora powielajqcego. i ostatecznie PaO.. i ThS. Te zwiqzki na niskim stopniu utlenienia wykazujq pewne przewodnictwo metaliczne.. W RbCPaF. Ten slabo kwasowy tlenek reaguje ze stopionymi alkaliami. PaF..w wilgotnym 'powietrzu hydrolizie tworzqc tlenohalogenki ThOX. zwiqzkowi ThI.] atom Pa ma liczbq koordynacyjnq 8. ulegajqcy sublimacji. na Pa. 1500°C powstaje czarny. tworzqc koloidalne osady adsorbowane przez szklo naczynia lub inne osady. a jony polimeryzujq w wodzie. Biala barwa zwiqzkbw Th(1V) jest zwiqzana z nieobecnoiciq elektronow d lub f. i tlenohalogenki PaOX.). lub niestechiometryczny PaO.]. Otrzymano kompleksy Pa(V) z jonami szczawianowymi. Tworzy on najtrwalsze zwiqzki na stopniu utlenienia + V. i ThOF. winianowymi..]. Kompleks K. mozna otrzymai przez dzialanie F. W wyniku jego ogrzewania w prozni. Wystqpujqcy lzotop ten nie ulega w przyrodzie tor stanowi prawie czysty izotop rozszczepieniu. i Pa0. ktore tworzq dwa mostki F z sqsiednimi . 4 H 2 0 i Ca[Th(NO. Zwiqzki Th(II1) sq rzadkie i wystqpujq jedynie w stanie stalym.i jeden elektron w pasmie przcwodnictwa. Otrzymano ThI.O4).l ppm .

grupami po obu stronach tworzqc lancuch; w Na3[PaF8] jon [PaF8I3- ma lekko zdeformowany ksztalt szeicienny. Znane sq zwiqzki protaktynu na stopniu utlenienia +IV: PaO,, wszystkie halogenki Pax, i tlenohalogenki PaOX,. W wyniku redukcji wodnych roztworow Pa(V) amalgamatem cynku lub Cr2+ powstaje Pa(IV), ulegajqcy jednak latwo utlenieniu przez powietrze. Widma PaC1, w HC1 lub HClO, sq podobne do widm Ce3+(4f l), co wskazuje, ze Pa(1V) ma konfiguracjq 5f l i jest aktynowcem. Pa(II1) zostal wykryty polarograficznie.

7.2.7. Uran
Odkrycie rozszczepienia uranu w 1939 r. zapoczqtkowalo bardzo szczegolowe badania nad chemiq uranu, co doprowadzilo do odkrycia ciqiszych pierwiastkow. Uran ma wielkie znaczenie techniczne jako paliwo jqdrowe. Otrzymuje siq go z rudy tlenkowej urainitu (blendy smolistej) o przybliionym wzorze UO, oraz w wanadanow uranu. Uran jest bardziej rozpowszechniony w przyrodzie od wielu ,,ogolnie znanych" pierwiastkow, takich jak Ag, Hg, Cd i I. Proces otrzymywania uranu jest skomplikowany; jego koncowe etapy to ekstrakcja azotanu uranylu U02(N03), z roztworu wodnego do fosforanu tributylowego w obojqtnym rozcienczalniku w~glowodorowym, przeksztalcenie w UF,, a nastepnie redukcja UF, wapniem lub magnezem. Wystqpujqcy w przyrodzie uran zawiera trzy izotopy : 99,3 %- 238U,0,7% 23sU i ilady 234U.Izotop 23sUjest rozszczepialny; w wyniku napromienienia termicznymi (powolnymi) neutronami jqdro uranu rozpada siq na dwa mniejsze jqdra z uwolnieniem energii co najmniej milion razy wiqkszej od energii reakcji chemicznej. Jqdro moze rozpaid. siq na kilka produktow (patrz indukowane reakcje jqdrowe - rozdz. 9); oto jedna z takich reakcji

Trzy uwolnione neutrony mogq powodowad. rozszczepienie dalszych jqder 23sU; w wyniku tego powstaje jeszcze wiqcej neutronow, co zapoczqtkowuje jqdrowq reakcjq lancuchowq. Reakcje lancuchowe prowadzq do eksplozji tylko w przypadku, gdy przebiegajq w iciile okreilonych (stworzonych sztucznie) warunkach. Normalnie uwolniona energia powoduje stopienie i rozproszenie materialu promieniotw6rczego oraz ucieczkq neutronow z jego zwiqkszonej powierzchni, co przerywa reakcje lancuchowq. Reakcja ta prowadzi do eksplozji jedynie w przypadku, gdy zabezpieczy siq material rozszczepialny przed rozproszeniem przez zamkniqcie go w bardzo trudno topliwej obudowie. Taka wlainie jest zasada dzialania bomby atomowej. W reaktorze jqdrowym tylko jeden neutron z kaidego rozszczepienia moze spowodowaC nastqpne rozszczepienie, wydzielanie energii jest wiqc kontrolowane i moina je wykorzystad. do celow pokojowych, np. do wytwarzania elektrycznoici. Nadmiar neutronow moze zostad. zaabsorbowany przez material nierozszczepialny. zwany moderatorem lub przez 238U(Zutworzeniem ciqiszego pierwiastka); neutrony mogq rowniez opuicid. uklad. Otrzymywanie wzbogaconego paliwa uranowego zawierajqcego duie iloici rozszczepialnego 23sU jest trudne; wykorzystuje siq tu

T a b l l c a 7.15
Halogenki uranu
--

Stopie~i utlenienia +I11

Fluorkl

Chlorki
-

SIV V

+

+VI

UF, zielony UCI, czerwony UBr, czerwony UF, zlelony UC1, z~elony UBr, brunatny UF, b~alon~ebleskl U,Cl,, czerwonobrunatny UF, bialy UC1, czarny U,F, czarny U,F,, czarny U,F,, czarny

UI, czarny UI, czarny

Wszystkie trzy tlenki sq zasadowe i rozpuszczajq siq w HNO, tworzqc azotan uranylu. Ma on nietypowq strukture o liczbie koordynacyjnej 8; liniowa grupa UO, jest tu prostopadla do szeiciokqta utworzonego przez szeSC atomow tlenu (cztery z dwoch dwukleszczowych grup NO; i dwa z czqsteczek wody) (rys. 7.2). Glbwne halogenki uranu i ich barwy zestawiono w tabl. 7.15. Oto niektore reakcje fluorkow

UF, i UCl, majq strukturq oktaedrycznq, natomiast wszystkie pozostale halogenki sq polimeryczne 1 majq duze liczby koordynacyjne. Wszystkie halogenki ulegajq hydrolizie pod dzialaniem wody. SzeSciohalogenki tworzq jony U 0 $ + , ktore sq trwale w mocnym kwasie, lecz przy wyiszych wartoiciach pH ulegajq hydrolizie i polimeryzacji za pomocq mostkow wodorotlenkowych tworzqc

UF, jest silnym Srodkiem fluorujqcym; UF, ma tendencjq do dysproporcjonowani~ do UF, i UF,, a czterohalogenki sq najtrwalsze. Uran reaguje z wodorem w temp. 250°C z utworzeniem UH,, ktory czqsto wykazuje niedobor wodoru. Wodorek ten jest bardzo reaktywny; stosuje siq go do otrzymywania innych zwiqzkow
UH,

+ H,O UH, + Cl,

+

UO, UCl, UCI,

+

UH3 + HCI

+

7.2.8. Neptun, pluton i arneryk

237Npi 2 3 9 Pmozna otrzymaC w iloiciach kilogramowych z uranowych prqtow ~ paliwowych, ktore byly uzywane w reaktorze jqdrowym. Ich rozdzielenie jest niezwykle trudne, sq bowiem promieniotworcze i zmieszane z materialem rozszczepialnym; ponadto, pluton jest niezwykle toksyczny i rakotworczy. Ameryk powstaje w wyniku intensywnego napromienienia neutronami czystego plutonu. Te trzy pierwiastki sq reaktywnymi metalami przypominajqcymi uran; rozpuszczajq siq w kwasach, reagujq z tlenem, fluorowcami, wodorem i wieloma pierwiastkami. Wystqpujq w roztworze na stopniach utlenienia od +I11 do +VI w postaci jonow M3+,M4+, MO: i MO;', przy czym zdolnoiC utleniajqca stopnia utlenienia +VI wzrasta w kolejnoici U - Np - Pu - Am, a AmO:+ dziala rownie silnie , , , utleniajqco jak KMnO,. Najtrwalsze stopnie utlenienia to Np(V), Pu(1V) i Am(II1). W wyniku bardzo silnego utlenienia alkalicznych roztworow NpO;' i PuO;' ozonem lub HIO, otrzymuje siq zwiqzki na stopniu utlenienia +VII, kt6re wyodrqbniono jako Li,[NpO,] i LiCPuO,]. Stopien VII jest silnie utleniajqcy i po zakwaszeniu ulega szybko redukcji do stopnia +VI. Najwazniejsze tlenki to dwutlenki MO,, lecz zwiqzki tlenowe mogq by6 niestechiometryczne i zawierak rozne roztwory stale. Halogenki neptunu, plutonu i ameryku (tabl. 7.16) przypominajq halogenki uranu strukturq, wlaiciwoiciami i sposobem otrzymywania.

+

Halogenki neptunu, plutonu i ameryku
+I11 NpF,, NpCl,, NpBr,, NpI3 +IV NpF,, NpCI,, NpBr, +VI NpF,

PuF,, PuCl,, PuBr,, PuI, PuF, PuF,

AmF,, AmCl,, AmBr,, AmI, AmF,

Wszystkie izotopy plutonu sq stosowane jako paliwo jqdrowe. 237Npprzeksztat ca siq przez napromienianie neutronami w 2 3 8 P uzywany jako irbdlo energii ~ w satelitach, a 241Am jest dobrym irodlem laboratoryjnym czqstek a.
7.2.9. Nastgpne aktynowce

Znacznie rnniej zbadane sq nastqpujqce aktynowce: kiur, berkel, kaliforn, einstein, ferm, mendelew, nobel i lorens. Wszystkie te pierwiastki tworzq najtrwalsze zwiqzki na stopniu utlenienia +III; wyjqtek stanowi nobel, w jego przypadku najtrwalszy jest stopien utlenienia + 11, ktoremu odpowiada korzystna konfiguracja elektronowa f 14. Kiur wystqpuje na stopniu utlenienia + IV w stanie stalym, lecz nie w roztworze; jako przykiady mozna wymieniC CmF, i Rb[CmF,]. Zwiqzki berkelu(+IV) dzialajq utleniajqco, istniejq jednak zarowno w stanie stalym, jak i w roztworze; wyodrqbniono BkO, i Cs,[BkCl,]. Stwierdzono, i e pierwiastki od 98 (kaliforn) do 102 (nobel) wystqpujq na stopniu utlenienia +II; stopien ten ma charakter redukujqcy lub silnie redukujqcy (wyjqtek stanowi nobel). Lorens, wy-

stqpujqcy tylko na stopniu utlenienia +III, wykazuje odpornoiC zarowno na utlenienie, jak i redukcjq; stanowi to jeszcze jeden przyklad trwaloici konfiguracji f 14. Kiur, berkel i kaliforn otrzymano w iloiciach miligramowych. Ich chemie badano metodami mikroanalitycznymi i wyodrqbniono odpowiednie zwiqzki. Dalsze aktynowce, dostqpne w znikomych iloiciach, badano metodq wskainikow promieniotworczych. W metodzie tej wytrqca siq iladowe iloici aktynowc6w lub przeprowadza je w kompleksy w obecnoici wiekszych iloici pierwiastka noinikowego, kt6ry ma podobne wlaiciwoici chemiczne. Do badania mendelewu stosowano wiqc lantanowiec europ, a mendelew wykrywano wykorzystujqc jego promieniotworczoSc. Aktynowce do pierwiastka 100, czyli fermu, ulegajq rozpadowi promieniotwbrczemu emitujqc na og6l czqstki a lub P (por. rozdz. 9). Trwaloik aktynowcow maleje ze wzrostem liczby atomowej; okres polowicznego zaniku noblu wynosi tylko 3s (tabl. 7.1 1). Jqdra najciqzszych aktynowcow ulegajq przede wszystkim samorzutnemu rozszczepieniu, a 252Cfm6glby stanowiC dobre irodlo neutronow.

7.2.10. Dalsza rozbudowa ukladu okresowego
Ostatnim aktynowcem jest pierwiastek 103, lorens, a odkryte p6iniej pierwiastki 104 i 105 sq pierwiastkami bloku d i powinny wykazywad podobienstwo do hafnu i tantalu. 0 otrzymaniu pierwiastka 104 donieili jako pierwsi badacze radziecc). ktorzy nadali mu nazwe: kurczatow; ich eksperymenty zostaly powtorzone przez badaczy amerykanskich, kt6rzy otrzymali inne wyniki i nazwali odkryty pierwiastek rezerfordem. Pierwiastek 105, poczqtkowo nazwany hanem, ma okres polowicznego zaniku ok. 1,6 s i zostal otrzymany z kalifornu przez bombardowanie jqdrami 15K. Bardzo kr6tkie okresy polowicznego zaniku izotop6w moglyby sugerowak, ze dalsza rozbudowa ukladu okresowego jest niemoiliwa. Istniejq, byC moze, trwale izotopy bardzo ciqzkich pierwiastkbw, lecz stosowane metody umoiliwiajq otrzymanie tylko izotopow nietrwalych. Czyni siq duze wysilki w celu otrzymania pierwiastk6w 114 i 126, majqcych prawdopodobnie korzystne konfiguracje nukleonon. Zamiast stopniowej rozbudowy jqder dokonuje siq prob bombardowania ciqzkich 1 jqder jqdrami iredniej wielkoici (nie zai jqdrami lekkimi, np. He, B, C, N i 0 . Powstajqce w wyniku tego jeszcze ciqisze jqdra ulegnq niewqtpliwie rozpadoni emitujqc r6zne czqstki; w wyniku tego mogq jednak powstat nowe pierwiastkl i izotopy aktynowc6w, trwalsze od dotychczas otrzymanych. Metoda taka wiqze sie z wielkimi trudnoiciami technicznymi; niezwykle kosztowna jest budowa akceleratorow, kt6re moglyby nadaC potrzebnq energiq jqdrom o iredniej masie.

7.3. Zadania
1. PodaC nazwy, symbole chemiczne i konfiguracje elektronowe kolejnych lantanowc6w. 2. Jaki jest zwiqzek wystepujqcych stopni utlenienia lantanowc6w z ich strukturq elektronowql 3. WymieniC trudnoici zwiqzane z rozdzielaniem lantanowc6w i podaC sposoby ich przezwyciqien~a 4. Co to jest kontrakcja lantanowcowa i jakie sq jej konsekwencje? 5. Jak wplywa zapelnienie poziomu 4f na pozostale pierwiastki ukladu okresowego?

6 Por6wnaC wldma elektronowe lantanowc6w I jonow metali przejsclowych Dlaczego jonom lantanowcow odpowiadajq bardzo ostre pasma w wldmach elektronowych 1 dlaczego wlasciwosci magnetyczne kompleksbw lantanowcow w malym stopniu zalezq od charakteru llgandow? 7 Por6wnaC typowe llczby koordynacyjne 1 struktury kompleks6w lantanowcow I kompleks6w metali przejsclowych 8 Podac llczby niesparowanych elektronow w nastepujqcych jonach La3+, Ce4+, Lu3+, YbZ+, Gd3+, EuZ+, Tb4+ 9 Podac nazwy I symbole chemlczne kolejnych aktynowc6w 10 Ktore izotopy aktynowcbw sq dostqpne a) w tonach, b) w iloiciach kllogramowych 1 c) w llosciach gramowych? 11 Por6wnaC stopnle utlenienia pierwszego szeregu plerwlastk6w przejiciowych, lantanowc6w i aktynowc6w 12 Do jakich plerwiastkow powlnien by6 podobny pierwiastek 104 (rezerford) 1 nie zbadane jeszcze plerwiastki 105 1 1067 Konfiguracje elektronowe 1 polozenia aktynowc6w w ukiadzle okresowym sq sporne Jakie istniejq tu mozliwosci 1 jak mozna je uzasadnic?

7.4. Literatura uzupelniajqca
1 T Moeller, ,,The Chemistry of the Lanthanides", Relnhold, 1963. 2 N E Topp, ,,The Chemistry of the Rare Earth Elements", Elsevier, 1965 3 K W Bagnall (Editor), ,,Lanthanides and Actlnldes", Butterworths, 1972 4 H J Emeleus, A. G Sharpe, ,,Modern Aspects of Inorganic Chemistry", 4th ed (Chapter 22, Lanthanides, Chapter 23, Actinides), Routledge and Kegan Paul, 1973 5 G T Seaborg, ,,Man-Made Transuranium Elements" (broszura w Foundation of Modern General Chemistry Series opisujqca badanla, za kt6re Seaborg otrzymal nagrode Nobla), Prent~ceHall, 1963 6 K W Bagnall, ,,The Actinide Elements", Elsevier, 1972 7 J J Katz, I Sheft, Halides of actinlde elements (opisano r6wniez technlke eksperyment6w z materialaml promieniotw6rczymi) Advan Inorg Chem Radlochem, 12, 1 (1960) 8 D Brown, Some recent preparative chemistry of protactinium, Advan Inorg Chem Radlochem , 12, 1 (1970) 9 E H P Corfundke, ,,The Chemistry of Uranium", Elsevier, 1969 10 M Taube, ,,Plutonium - a General Survey", Verlag Chemie, 1974

8.1. Sole podwhjne i zwiqzki koordynaqjne

Z~ik&i cc~z~ckuwt~, a*3yyjne, powstajq w wynikcr lqczenia siq ze soba cji cg stechiometrycznych iloici dw6ch 1~1, wiqkszej liczby trwalych zwiqzk6w. Otc przyklady :
KC1 + MgCl, 6 H 2 0 -* KC1 MgC12 6 H z 0 (kamallt) + A12(S04)3 + 24H20 -* K2S04 ~I,(SO,), 24H20 ( a h ghnowo-potasowy) CuSO4 + 4NH3 + -* CuSO4 4NH3 H,O [monohydrat siarczanu tetraaminamiedzl(II)] Fe(CN)2 f 4KCN Fe(CN)2 4KCN (zelazocyJanek potasu)
K2S04
+

+

Zwiqzki te mozna podzielik na 1) tracqce swq identycznoik w roztworze, 2) zachowujqce swq identycznoit w roztworze. W wodnym roztworze karnalitu zachqwane sq wlaiciwoici jon6w K + , Mg2+ i C1a w roztworze alunu g h n ~ w o - p o t a s o ~ wlakciwokci jonbw K + , A13+ i SO:- ~~~ Te tzw. sole podwojne istniejq tylko w stanle krystalicznym. Dwa pozostale zwiazki addycyjne zachowujq siq zupelnie odmiennie od soh podwojnych. W roztworze nie t w o r z ~ jonbw CU2+,Fez+ i CN-, lecz struktur! bardziej skomplikowane - jon diak~atetraarninamiedzi(11)[CU(H,O),(NH,),]~i jon ielazocyjankowy [Fe(CN),l4-. Te zloione jony wystqpujq jako odrqbne jednostki, ujmowane w nawiasy kwadratowe. Zwiqzki czqsteczkowe tego typu nosza nazwe zwiqzkow koordynacyjnych.

8.2. Teoria Wernera
Ogloszona w 1893 r. teoria Wernera stanowila pierwszq probe wyjainiema wiazania w zwiazkach koordynacyjnych. Za swq teoriq, ktora poprzedzila elektronowq teoriq wartoiciowoici, Werner otrzymal nagrodq Nobla w zakresie c h e w . Werner dzialal na zimne roztwol-y szeregu zwiqzkow koordynacyjnych nadmiarem azotanu srebra i waiyl wytrgcony &lorek srebra

CoC1, .4NH3 - lAgCl i

Werner doszedl do wniosku, ze w kompleksach wystqpujq dwa rodzaje wiqzali (wartoiciowoici): 1) wiqzania (wartoiciowoici) pierwotne, ulegajqce jonizacji; 2) wiqzania (wartoSciowoici) wtorne, nie ulegajqce jonizacji. Wyniki doiwiadczen Wernera wskazywaly, ze w CoC1,. 6NH3 trzy atomy chloru tworzq wiqzania pierwotne, a szeid czqsteczek amoniaku tworzy wiqzania wt6rne. W jqzyku wspolczesnym, wystqpujq tu trzy jony C1-, wytrqcane przez AgNO,, natomiast szeid ligandow NH, tworzy koordynacyjne wiqzania z Co3+, powstaje wiqc jon kompleksowy (rys. 8.la).

b)
Rys. 8.1

Werner stwierdzil, i e CoCI, . 5NH3 moina wyprowadzid z CoCI, - 6NH, przez oderwanie jednej czqsteczki NH,; jednoczeinie pierwotne, ulegajqce jonizacji wiqzanie jednego atomu chloru przeksztalca siq w nie ulegajqce jonizacji wiqzanie wtbrne. Wystqpujq wiqc tylko dwa jony C1-, wytrqcane przez AgNO,, a pied czqsteczek NH, i jeden atom chloru tworzq wiqzania wt6rne (koordynacyjne) z Co3+, powstaje zatem jon kompleksowy (rys. 8.lb). Podobnie w CoCI, . 4NH, jeden jon C1- tworzy wiqzanie pierwotne, natomiast dwa atomy chloru i cztery czqsteczki NH, tworzq wiqzania koordynacyjne z Co3+. Przewodnictwo elektryczne roztworu zalezy od stqzenia substancji rozpuszczonej i od liczby obecnych iadunkow. Porownujqc przewodnohci molowe roztworbw kompleksow i roztworow znanych prostych zwiqzk6w jonowych o tym samym stqieniu (tabl. 8.1) mozna wyznaczyd liczbq ladunkow w kompleksie. Pomiary
Tablica 8.1 Przewodnoici molowe mierzone przy stqieniu 0,001 mol/l [a-'.cm2.rnol-'1 LiCl -P Li+CI- (2 ladunki) CaCI, -+ Ca2+2C1- (4 ladunki) CoCI, . 5NH3 CoBr, .5NH3 LaCI, -+ La3+3C1- (6 ladunk6w) CoCI, . 6NH3 CoBr, .6NH3

przewodnictwa prowadzq do tych samych wynikow co dohwiadczenia Wernera z AgC1, czyli
[Co(NH3),I3 3C1[ C O ( N H , ) ~ C ~ ]2C1~+ [Co(NH3),C1,]+ Cl+

6 ladunk6w; 3 jony C14 ladunki; 2 jony C12 ladunkl; 1 jon C1-

Po ustaleniu, ze liczba wiqzan wtornych (czyli liczba koordynacyjna) w tych kompleksach wynosi 6, Werner pr6bowal okreilit ksztalt kompleksu. MoiIiwe tr byly nastqpujqce konfiguracje: szeiciokqt plaski, slup trygonalny i oktaedr (rys. 8.2.

szeBc~okqt

stup trygonolny

Rys. 8.2

Werner ustalil, ile odmian izomerycznych r6inych kompleksow moina otrzymx w laboratorium, i porownal to z teoretycznymi liczbami izornerow dla kazdegc z mozliwych ksztalt6w (tabl. 8.2). Otrzymane wyniki przemawialy za ksztalterr
Liczba izomer6w
Kompleks Eksperymentalna llczba izomerbw SzeSciokat plaski Slup trygonalny Tablica 8.2 Oktaedr

oktaedrycznym. Nie by1 to dowod bezsporny, nie bylo bowiem pewne, czy warunk otrzymywania wszystkich izomerow byly prawidlowe, obecnie jednak wiadomo, i wymienione kompleksy majq istotnie ksztalt oktaedryczny. W przypadku ligandu dwukleszczowego, np. etylenodiaminy czyli 1,2-diaminc etanu, mogq powstat dwa optycznie czynne izomerv
ploszczyzno zw~erc~odlono

-

forma(+)

formo

(-)

MX 5Y ;Av(NH ~

~

~

1
X

1

~

~
X

[CO"'(NH~),CII '*

MX4Y2 "P [P~'~(NH~)~CI~ [Col"(NH3)4C12]+ X [P~'~(NH~)~CI~I

MX3Y3 nP. [PtlV(NH3),C1J+ ICo( NH, ),CI31

x

I +
X
cis

x/v
Y
trans

tylko jedna odm~ono ( 6 r6wnowoinych polozeii

dwo izomery cis i trans

Podobnie, Werner znalazl dwa izomery dla takich kompleksow jak [Pt"(NH3),C1,] i [PdH(NH3),C1,], wykazujqc w ten sposob, ze majq one kwadratowq strukturq plaskq, nie zai tetraedrycznq (rys. 8.4).

Rys. 8.4. lzomeria kwadratowych kompleksow plaskich

8.3. Nowsze metody badania kompleks6w
Pomiary obnizenia temperatury krzepniqcia roztworu (kriometria), zaleznego od liczby czqstek substancji w roztworze, umoiliwiajq stwierdzenie, czy substancja ta jest zdysocjowana, czy tez nie. Jezeli czqsteczka substancji dysocjuje na dwie czqstki, wspomniane obnizenie bqdzie dwukrotnie wiqksze niz w przypadku substancji

+'

+ x /
Y
mer

dwa izomery fac i mer

X fac

Rys. 8.3. Izomery kompleksow oktaedrycznych

zwiqzek Ni"(NH3)4(N03)2.3). NH. Najbardziej uzyteczne jest jednak rentgenograficzne badanie struktury krysztalu. A zatem LiC1-r Li+ + C1MgCl. 8. T a b l i c a 8. + La3 + 3C1- Otrzymane informacje o liczbach czqstek nie sq identyczne z wynikajqcymi z pomiarow przewodnictwa.C~]~2 ~ 1 + [Co(NH3). dysocjacja na trzy czqstki wywola obnizenie trzykrotnie wiqksze itd. umozliwia bowiem okreilenie dokladnego ksztaltu kompleksu oraz dlugoici wiqzan lqczqcych atomy w strukturze i kqtow miqdzy wiqzaniami. .C1. Efektywne liczby atomowe Zgodnie z teoriq Wernera.).)4]2+.] ma kwadratowq strukturq plaskq i moze wystqpowak w postaciach cis i trans. 6NH3 CoC1. .niezdysocjowanej.IZ~K+[CO(NO. moiliwe byloby rowniez skoordynowanie z metalem w oktaedrycznym kompleksie [Ni(H20)2(NH. 5NH3 CoCl.13 3Cl[CO(NH.).3KNO. 2NH3 Co(NO. Zwiqzki koordynacyjne sq tworzone bardzo latwo przez metale .. Rowniez momenty dipolowe mogq dostarcza6 informacji o strukturze kompleksow niejonowych.] +C1[Co(NH3)3C131 K +CCo(NH.KNO. W przypadku konfiguracji trans momenty dipolowe znoszq siq. Pomiar krioskopowy 4 czqstki 3 czqstki 2 czqstki 1 czqstka 2 czqstki 3 czqstki 4 czqstki PrzewodnoSC molowa 6 iadunkow 4 iadunki 2 ladunki 0 fadunkow 2 iadunki 4 ladunki 6 ladunkow Struktura [Co(NH3).). miqdzy ligandami a centralnym atomem metalu w kompleksie powstajq wiqzania koordynacyjne.. Co(NO.zawierajqcym dwa niesparowane elektrony.4NH3 CoC1.2H20 moglby zawierak cztery czqsteczki amoniaku skoordynowane z Ni w plaskim kwadratowym jonie [Ni(NH3).4. a takze wykrycie ewentualnych deformacji ksztaltu. ligand oddaje pare elektronowq jonowi metalu.). . Umozliwiajq one rozrbinianie kompleksow tetraedrycznych i oktaedrycznych. do ustalenia struktury wykorzystuje siq informacje dostarczane przez obydwie metody (tabl.CI.np. . 8. 3NH3 Co(NO.). 6 ) dostarczajq informacji o liczbie niesparowanych spinow elektronowych wystqpujqcych w kompleksie i obsadzonych orbitalach.3 Wzor CoCl. + MgZ++ 2C1+ (2 czqstki) (3 czqstki) (4 czqstki) (2 kadunki) (4 ladunki) (6 ladunkow) LaC1.)z(NOz). W niektorych przypadkach mozna ustali6 strukturq kompleksu . .2KN0.I 2K+[Co(NH3)(NOz). Cenne informacje o energii orbitali i ksztalcie kompleksu sq rowniei dostarczane przez widma elektronowe (w zakresie widzialnym i w nadfiolecie). nie zawierak natomiast niesparowanych elektronow.]~ + Pomiary momentu magnetycznego (por.).I2+ i dwie czqsteczki wody krystalizacyjnej. . natomiast konfiguracja cis ma okreilony moment dipolowy. Na przykl-ad kompleks [Pt(NH. rozdz.

. dopdki suma calkowitej liczby elektrondw centralnego atomu lub jonu i elektrondw par oddanych przez ligandy nie stanie sig rdwna liczbie elektrondw najbliiszego gazu szlachetnego. kryptonu. niezaleznie od liczby zaangazowanych elektronow. 8. Ksztalty orbitali d Poniewaz orbitale d sq czqsto wykorzystywane w zwiqzkach koordynacyjnych. Regula efektywnej liczby atomowej stwierdza. skierowane wzdlui osi (rys. PiqC orbitali d nie ma identycznego ksztaltu. Dalsze przyklady podano w tabl. ktore mogq przyjmowaC oddawane pary elektronowe. kwadratowej. Dodajqc do tego 12 elektronow szeiciu par elektronowych dostarczonych przez 6 ligandow CN. gdy efektywna liczba elektronow nie jest taka jak w najbliiszym gazie szlachetnym.4.. Istniejq orbitale t. inne stosowane oznaczenia tych orbitali to odpowiednio de i dy. 8. i e podczas tworzenia kompleksu ligandy przylqczajq sig dopdty. skierowane miqdzy osie x. istotne znaczenie majq ich ksztalty i rozmieszczenie w przestrzeni. istnieje jednak szereg wyjqtkbw.I4.5.5). rownq liczbie elektronow najbliiszego gazu szlachetnego. Opisana regula poprawnie okreila liczbq ligandow w wielu kompleksach. wystqpuje bowiem rowniez dqznoiC do osiqgniqcia struktury symetrycznej (tetraedrycznej. oktaedrycznej).otrzymuje siq na efektywnq liczbe atomowq Fe2+ w kompleksie [Fe(CN). centralny jon Fez+ zawiera wiqc 24 elektrony. Rozwazmy K.4 Efektywne liczby atomowe niekthrych metali w kompleksach Elektrony utracone wskutek utworzenia jonu Efektywna liczba atomowa Atom Liczba atomowa Kompleks uzyskane przez koordynacje Tendencja do osiqgniqcia konfiguracji gazu szlachetnego jest istotnym czynnikiem w powstawaniu kompleksow. osiqgniqcie tej konfiguracji nie jest tu jednak warunkiem koniecznym.[Fe(CN).wart066 36. Atom zelaza ma 26 elektronow.przejiciowe. majq one bowiem nie obsadzone orbitale d.] heksacyjanoielazian(I1) potasu (zwany dawniej zelazocyjankiem potasu). T a b l i c a 8. y i z oraz orbitale e. 8.

Rys. Elektrony centralnego atomu metalu sq odpychane przez ligandy. Teoria pola krystalicznego Centralny atom metalu przejiciowego w kompleksie. Ligandy dostarczajq pary elektronowe. Teoria pola liganddw. Wiqzanie w kompleksach metali przejiciowych Obecnie istniejq trzy teorie wiqzania miqdzy metalem a ligandem w kompleksie. Teoria orbitali molekularnych. moiliwie najdalej od ligandow. a niekiedy niewiqiqce molekularne orbitale a i n w kompleksie. 1. Jest to rozwiniqcie ujqcia elektrostatycznego. . 8. Sq tu mozliwe trzy typy oddzialywania: nakladanie siq a orbitali. Wiqzania traktuje siq tu jako gl6wnie kowalencyjne.6. Teoria pola krystalicznego. NH.. 8. przy czym uwzglqdnia siq pewne oddzialywanie kowalencyjne miedzy orbitalami metalu i ligandu. zajmujq wiqc orbitale d. jest otoczony przez ujemne ligandy lub czqsteczki obojqtne. Teoria ta traktuje oddzialywanie miqdzy centralnym atomem metalu a ligandami w kompleksie jako czysto elektrostatyczne przyciqganie siq jonciw dodatnich i ujemnych lub przyciqganie jon-dipol.7. Gdy ligand jest czqsteczkq obojqtnq jak np. jeieli ligand jest czqsteczkq obojqtnq. 2. zawierajace wolne pary elektronow.5 8. traktowany jako jon dodatni. 3. kt6re zajmujq wiqiqce. ujemny koniec dipola w czqsteczce jest zwr6cony ku jonowi metalu. antywiqiqce. nakladanie s i ~ R orbitali i wiqzanie dz-pn (wiqzanie zwrotne) uwarunkowane nakladaniem siq R zapelnionych orbitali d metalu i pustych orbitali ligandu.

a orbitale t 2 g(dxy.7. pole ligand6w nie oddzialuje wiqc jednakowo na wszystkie orbitale d. (dXZdy2dZ2)sq skierowane wzdlui osi.7. 3.dyz) . y i z. 8. lecz ich energia wzrasta wskutek odpychania miqdzy polem a elektronami metalu. 2. sq w wolnym atomie zdegenerowane. Orbitale d metalu. ktore majq jednakowq energiq.dxz. Orbitale e.6). ze wprowadzanie ligandow /. Kierunki x. orbitale d pozostajq zdegenerowane. Kompleksy oktaedryczne W kompleksie oktaedrycznym atom metalu znajduje siq w irodku oktaedru.It2. a ligandy w jego szeiciu naroiach.) e.Teoria pola krystalicznego jest oparta na nastqpujqcych zaloieniach: 1. W wiqkszoici kompleksow jon metalu jest otoczony przez szeiC lub cztery ligandy (struktury oktaedryczne lub tetraedryczne) i pole wytworzone przez ligandy nie jest sferycznie symetryczne. Ligandy traktuje siq jako ladunki punktowe. Gdy jon metalu jest otoczony przez sferycznie symetryczne pole ladunkow ujemnych.1. Rozszczepienie poziom6w energii w polu oktaedrycznym . d w ~ egrupy orbltol~d w oktoedryczny m polu l~gandbw pled zdegenerowanych orbltal~ w ~zolowonym d jonle metolu Rys. 8. 8. lecz ich degeneracja zostaje usuniqta przez ligandy w wyniku utworzenia kompleksu. Nie wystqpuje oddzialywanie miqdzy orbitalami metalu a orbitalami ligandow. Wynika z tego. W izolowanym gazowym jonie metalu piqC orbitali d ma jednakowq energie.miqdzy osie x. orbitale te sq zdegenerowane. y i z sq skierowane ku narozom i oktaedru (rys.

8.Stany podstawowy (a) 1 wzbudzony (b) dla konfiguracji dl . Pod dzialaniem oktaedrycznego pola ligandow orbitale d ulegajq rozszczepieniu na dwie grupy o roznej energii (rys.. Kompleks absorbuje iwiatlo o dlugoici fali (energii) potrzebnej do przeniesienia Rys. Roinicq energii dwoch poziomow d oznacza siq symbolem A .8). (rys. srednia wazonq energii tych dw6ch zespolow zaburzonych orbitali przyjmuje siq za r6wnq zeru.. jest wyzsza o 0. 8. od iredniego poziomu energii (rys.. i d. miqdzy poziomami tzg i e. nizsza o 0. rejestrujqc widmo kompleksu w zakresie widzialnym i nadfiolecie. W kompleksie elektron ten zajmie orbital o najnizszej energii.I3+..4 A.6 A. a energia orbitali t. d. a wiqc jeden z orbitali t2. skierowanych miqdzy osie. lub 10Dq. Rozwazmy kompleks typu [Ti(H20). Diagram poziom6w energetycznych orbitali d w polu oktaedrycznym WielkoiC przerwy energetycznej A .8. Jon Ti3+ ma jeden elektron d. 8...7). y i z zwiqkszy energiq orbitali dX2-. 8.wzdluz osi x. 8.2 i d Z 2skierowanych wzdluz osi znacznie bardziej niz energiq orbitali d. ion metalu w polu sferycznym Ion metalu w polu oktoedryunym Rys. mozna latwo zmierzyC. Moina stwierdzib.9.9a). ze energia orbitali e.

mol-I. wartoik A.elektronu z poziomu t2. mozna jednak wykorzystad do tego celu rowniez doiwiadczalne wartoici energii sieciowej i wartoici obliczone za pomocq rownania Borna-Landtgo (por. Ligandy powodujqce tylko niewielkie rozszczepienie nazywa si? slabymi.mol-'.O i szczawian < EDTA < NH. Bwiatlo przepuszczone stanowi wiec mieszanine czerwieni i fioletu. Wjdmo elektronowe dla [Ti(H. 8.. dla [ ~ i ( H .0). (rys. < CNstlne l~gandy . zielone i niebieskie ulega absorpcji powodujqc wzbudzenie elektronow. Badajqc widma szeregu kompleks6w stwierdzono. zalezy od trzech czynnikow: 1) rodzaju ligandow. co zwieksza jego stabilnoik Energia stabilizacji w polu krystalicznym (CSFE) wynosi w tym przypadku 5.7 cm-I. Jest to energia zblizona do energii wielu normalnych wiqzan pojedynczych (patrz uzupelnienie IV).< NO.5). rozdz. 3) od tego. a wiec takze wartoid A. pojedynczy elektron d w [Ti(H. ze polozenie pasma absorpcji. 2) ladunku jonu metalu.< CI.243 = 97 kJ. na poziom e.< OH.0). 2).mol-I G 83.< Br. czy metal nalezy do pierwszego. Wartoid A. a powodujqce duze rozszczepienie . 8. czy tez trzeciego szeregu pierwiastk6w przejicio wych.< H.I3+ przedstawiono na rys. ] ~ ' wynosi 243 kJ .]3f zajmuje poziom energetyczny znajdujqcy sip o $ 4 . poniiej iredniej energii orbitali. gdyz iwiatlo zolte. drugiego. 0 ) . Roztwory zawierajqce uwodnione jony Ti3+ majq barwe fioletowq. i pirydyna < etylenodiamina < dipirydyl < o-fenantrolina < NO. W zwiqzku z rozszczepieniem orbitali d w polu krystalicznym. Stroma czqiC krzywej w przedziale od 27 000 do 30000 cm-I jest uwarunkowana przeniesieniem ladunku w zakresie nadfioletu.9b). Opisana metoda jest najdogodniejszq metodq pomiaru wartoici A.silnymi ligandami. Sila ligandow wzrasta w kolejnoici: slabe l~gandy I. Przejiciu d-d odpowiada pojedynczy szeroki pik majqcy maksimum przy 20300 cm-I. dla dowolnego jonu metalu przejiciowego zmienia sic zaleznie od rodzaju przylqczonych ligandbw (tab]. < F.10. Poniewai 1 kJ. 8.

4) A . [kJ. w kJ. Rozszczepienie w polu krystalicznym heksaakwakompleks6w M 2 + i M 3 + -- Stopien utlenienia I1 + Konfiguracja elektronowa A. T a b l i c a 8. = -0. szereg spektrochemiczny. wystepujq tu dwa pojedynczo obsadzone orbitale t. w cm-' A. wzrasta r6wniez w kierunku od g6ry ku dolowi grupy pierwiastk6w przejiciowych (tabl. 8.T a b l i c a 8. [kJ .7 Rozszczepienie w polu krystalicznym w jednej grupie pierwiastkow A0 [cm-'1 A. Silne ligandy (CN-) powodujq rozszczepienie okolo dwukrotnie wiqksze niz slabe ligandy.]~+. Odpowiednia wart056 dla kompleksbw zawierajqcych jon metalu o konfiguracji d2 wynosi 2..'1 A.4 A.(-0. wynosi -0.mo1-' d2 - d3 d4 d5 7800 93 d6 d7 d8 d9 12600 13900 151 166 10400 9300 8500 12600 124 111 102 151 Stopien utlenienia I11 dl 20300 243 d2 17700 211 d3 d4 d5 13700 164 d6 - d7 - d8 + 17400 21000 208 251 - WartoiC A . WartoiC A . 8..7). energia stabilizacji w polu krystalicznym jonu [T~(H. w kJ. mol..5 Rozszczepienie w polu krystalicznym r6inych Iigand6w Plk absorpcyjny [cm .o). zwiqksza siq ze wzrostem ladunku jonu metalu i dla kompleks6w M 3 + jest prawie dwukrotnie wiqksza nii dla kompleks6w M 2 + (tabl.6). ktory ma konfiguracje d l ..mol-'1 275 406 490 [Co(NH3)6I3 23 000 B ~ ( N H ~ ) ~ ~ ~ 34 000 ' CIr(NH3)613 41 000 + + Jak stwierdzono poprzednio.8 A. .mol-' Konfiguracja elektronowa A.'1 Jest to tzw. w cm-' A.

1 la).6 A. a energia stabilizacji wynosi 4 ..(-0.2. Podobnie. d6 i d7.4) A. Przypadki te zestawiono w tabl. 8. pierwszq z nich nazywamy wysokospinowq. jest wiqksza od energii sparowania elektronow na nizszym poziomie t2.6 A. o tq samq wartoik maleje wiqc energia stabilizacji. C1-. zwiqksza energiq o 0.1. korzystniejsze energetycznie bedzie wiqc zajqcie wyzszego poziomu energetycznego e. np.niskospinowq. na elektron.. Dla kompleksow zawierajqcych jon metalu d3 energia stabilizacji w polu krystalicznym wynosi 3 . zmniejsza energiq. mocny ligand.4 A. Slaby ligand..4) A. wywola tylko niewielkie rozszczepienie poziomow energetycznych A. = . (. (. np. ktora nie jest zgodna z regulq Hunda. mniejszej energii wymaga tu bowiem sparowanie elektronow i utworzenie kompleksu niskospinowego. Wystqpujq tu dwa niesparowane elektrony.11.6 A. 8. pewnej iloici energii wymagalo jednak sparowanie elektronow. Jest to okreilone przez silq ligandow. Wystqpowanie jednej z tych konfiguracji w danym kompleksie zalezy od tego. Analogiczne rozumowanie dotyczy wysoko.i niskospinowe: a) wysokospinowa konfiguracja d4 (stabe ligandy).0.. Energia ta jest wiqksza niz w poprzednim przypadku.6 A. Innq konfiguracjq elektronow. i utworzenie kompleksu wysokospinowego niz sparowanie elektronow. 8. wywola znaczne rozszczepienie A.0. przedstawiono na rys. czy energia przeniesienia elektronu na wyzszy poziom e. CN-. stwierdzajqcq.8.i niskospinowych kompleks6w jon6w metali o konfiguracjach d5. energia stabilizacji kompleksu wzrasta o 0. 8.2 A. Obsadzanie orbitali e. a wspomniana energia stabilizacji wortokd do Rys. Kompleksy z jonem metalu o konfiguracji d4 bqdq zawierak. b) niskospinowa konfiguracja d4 (silne ligandy) bqdzie rowna 3 . na elektron. = . drugq zai ..1. Calkowita energia stabilizacji w polu krystalicznym jest rowna . Dwie wymienione konfiguracje rozniq siq liczbq niesparowanych elektronow. = . zgodnie z regulq Hunda (rys. Rozszczepienie w polu krystalicznym W kompleksie oktaedrycznym zapelnienie orbitali t2. Kompleksy wysoko. 8. ze najtrwalsza jest konfiguracja o rnaksymalnej liczbie niesparowanych elektrondw. cztery niesparowane elektrony.zgodnie z regulq Hunda.11b.7.4) A. + 0.0.

8.. jak i slabych. *a e~ CFSE A.Tablica 8 C Energia stabilizacji w polu krystalicznym (CSFE) i konfiguracje elektronowe kompleks6w oktaedrycznych Konfiguracja w slabym polu hgandow Liczba elektronow d tylko splnowy moment magnetyczn y Konfiguracja w sllnym polu Ilgandow tylko splnowl moment magnetjczny t2g e~ CFSE A. a takie o konfiguracji d5 w polu slabym.9). CD1 Ps CDI ntZgi neg oznaczajq tu liczby elektronow zajmujqcych orbitale t2. natomiast dla zwiqzkow grup glownych (o zerowej energii stabilizacji) zmierzone (cykl Borna-Habera) i obliczone wartoici energii sieciowej pokrywajq siq (tabl. i e. ktora zwiqksza termodynamicznq trwaloid kompleksow. P. Borna-Meyera lub Kapustinskiego. Dla wielu zwiqzkow metali przejiciowych zmierzona energia sieciowa (otrzymana przez doiwiadczalne wyznaczenie wartoici wyrazow cyklu Borna-Habera) jest wiqksza od obliczonej za pomocq rownan Borna-Landego. Wszystkie inne konfiguracje majq okreilonq energiq stabilizacji. Energia stabilizacji jest rowna zeru dla jon6w o konfiguracjach do i dl0 zarowno w polach silnych. Zgodnoic taka wystqpuje takze w przypad- .

CuF.149 $7 -24 . New York 1959) .764 -916 .T a b l i c a 8.908 . chlorek sodu chlorek sodu chlorek sodu rutyl rutyl rutyl rutyI rutyl -2915 -2746 .12.129 ..9 Zrnierzone i obliczone energie sieciowe Zwi+zek Struktura Obliczona energia sieciowa . Academic Press. Lattice energies and their significance in inorganic chemistry.764 -784 .160 .3046 .132 . Energia stabilizacji w polu krystalicznym dwuhalogenkow pierwiastkbw przejiciowych pierwszego szeregu (wedlug T. 1. FeF.Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry".157 NaCl AgCl AgBr MgF. Waddingtona.759 Zmierzona energia sieciowa . 8.2752 -2917 -2885 Rys. . C. MnF.3042 Roznica wartoici: zmierzonej i obliczonei 0 .2908 -2770 -2912 . NiF.

promienie te nie zmieniajq siq w sposob regularny.13a. Wykresy dla wszystkich halogenkow wykazujq m i n i m u ~ odpowiadajqce Mn2+ o konfiguracji d5.I2+ C Sc TI V Cr Mn Fe Co NI Cu Zn Go a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C Sc TI V Cr Mn Fe C NI C ZnGa a o u Rys. a wysokox innych punktow wzgledem tej linii odpowiada energii stabilizacji w polu krystalicznym. gdyz orbitale d sq puste. Mn2+ i Zn2+.MnZf i zn2'. ktore majq konfiguracje do. Uzyskane w ten sposob wartoici sq zgodne z otrzymanymi metodq spektroskopowq. Konfiguracjom do i dl0 odpowiada takie zerowa energia stabilizacji. powoduje wiqc silns ekranowanie .ligandy nie mogq zbliiyk siq bardziej i promien jonowy wzrasta + . i e promienie jonow M 2 + bedq stopniowo male6 w kierunk~ od Ca2+ do Zn2+ ze wzgledu na rosnqcy ladunek jqdra i slabe dzialanie ekranujqse elektronow d. a wiec zerowq energiq stabilizacji.mol-') Jony Ca2+. Gladkq (przerywanq) linie mozna przeprowadzi6 przez punkty Ca2-. 8. ich zwiqzki majq wiec podobne struktury jak kompleksy oktaedryczne. W przypadk~ V2+efekt zwiekszonego ladunku jqdra jest jeszcze silniejszy. Moina oczekiwak. W stanie stalym liczbz koordynacyjna tych metali wynosi 6. 8. 8. kt6ry ma konfiguracjq d5 i slabe Iigandy. M.ku MF. ligandy sq wiqc przyciqgane blizej jqdra. W jonie Cr2+poziom r . a wysokoici innych punktow w stosunku do tej linii okreilajq energie stabilizacji w polu krystalicznym. Podobny wykres dla jonow M3 przedstawiono na rys.14.. Fe3+ i Ga3+.12. Energie hydratacji jonow M2+ pierwiastkow przejiciowych pierwszego szeregu przedstawiono na rys. 8. ekranujqc tylkc nieznacznie ladunek jqdra. zawiera jeden elektron. na stopniu utlenienia +I1 przedstawiono na rys. d5 i dl0 i zerowq energie stabilizacjl Przez odpowiednie punkty moina przeprowadzi6 prawie prostq liniq. d5 i dl0 sq sc3+. d5 i dl0. W jonie Ti2+ elektrony d zajmujq orbitale oddalone od ligandow. ktory w slabym polu ma konfiguraqe wysokospinowq i zerowq energie stabilizacji.0). zapelnione w polowie lub calkowicie i wytwarzajq niemal sferyczne pole wok61 jqdra.13. w t511? przypadku czqstkami o konfiguracjach do. Jak jednak wynika z rys. Energie sieciowe halogenkow dla pierwszego szeregu pierwiastkow przejiciowj s. 8. :: + nadmiar H 2 0 + [M(H.13b. wyraza to linia przerywana przechodzqca przez punkty odpowiadajqce Ca2+. Ciepla hydratacji jonow MZ+(a) 1 M3+(b) (w kJ.Mn2+ i Zn2+ majq konfiguracje do. ktory oddzialuje w kierunku ligandow.

Dalszy wzrost promienia nastqpuje po obsadzeniu drugiego orbitah e. Krystaliczna struktura CrF. a F. Jon c r 2 + 11la konfiguracje elektronowq d4. asymetryczne obsadzenie tych orbitali powoduje.3. w kt6rej jon c r 2 + jest oktaedrycznie otoczony przez szeiC jon6w I?-. W podobny spos6b zmieniajq siq rozmiary jon6w w drugiej polowie szeregu. niz gdyby znajdowal siq w polu rzeczywiicie sferycznym. Poniewai orbitale t2.11. zawierajqcq cztery wiqzania Cr-F o dlugoici 1. Ekranowanie pfzez orbitale e.).7. jest zdeformowanq strukturq rutylu (TiO. Efekt ten wystqpuje np. 8. W odroznieniu od tego.01 A i dwa dluisze wiqzania o dlugoici 2. sq skierowane miqdzy kierunki ligandow. ~ d . We wszystkich innych przypadkach konfiguracja elektronow d jest niesymetr~czna. 8. M6wi siq tu o tetragonalnej deformacji oktaedru.jest slabym ligandem. .43 A. asymetryczne zapefnienie tych orbitali nie wywiera wiqkszego wplywu na stereochemiq zwiqzkow. odpychajq w jednakowym stopniu wszystkie szeiC ligandow i powstaje calkowicie regularna struktura oktaedryczna. 2 sq normalnie zdegenerowane. degeneracja ta zostaje usuniqta i dwa orbitale nie maj+ juz rownej energii.10. w przypadku pierwiastkow przejiciowych istotnq role odgrywa jednak r6wniei obecnoiC niewiaiqcych elektronbw d. Tetragonalna deformacja kompleks6w oktaedrycznych (deformacja Jahna-Tellera) Budowa kompleks6w metali przejiciowych jest okreilona przez tendencje par elektronowych do zajmowania polozen mozliwie najbardziej oddalonych od siebie. poziom t. jezeli jednak poziom e. ze niektore ligandy sq odpychane silniej niz inne. podobnie jak w przypadku zwiqzk6w i kompleksow pierwiastkbw grup glownych. orbitale e. Dwa orbitale d x Z . i e jon Mn2+ jest nieco mniejszy.98-2. sq skierowane ku ligandom.. 8. Symetryczne konfiguracje elektronowe przedstawiono w tabl. ~ezeli elektrony d sq rozmieszczone symetrycznie wzglqdem oktaedrycznego pola ligandow. jest tak skuteczne. zawiera wiec trzy elektrony. i w przypadkach przedstawionych w tabl. w Mn2+. jest asymetrycznie obsadzo~y otoczeniu w oktaedrycznym.. wskutek czego nastqpuje istotna deformacja ksztaftu oktaedrycznego.

ne z usunieciem degeneracji poziomu 8.l3 Tablica 8.10 Symetryczne konfiguracje elektronowe Konfiguracja elektronowa t2g e~ Podzaj pola ligandow Przyklady do d3 [1 17 17 1 i n b lab TifV0. dZ2Jest trwalsz~. skierowane ku ligandom. skaby hgand) d7 (niskospinowa. DR.. NI(+ 111) + a poziom e zawiera jeden elektron.]~-. natomiast orbital 2 ! dZ2 ma tylko dwie czqici. zawierajqcy Mn3+ o konfiguracj: e. ma tetragonalnie zdeformowana strukturq oktaedryczna.. z . a ligandy zbliiajace sic wzdlui osi z sq odpychane silniej niz cztery ligandy polozons wzdlui osi x i y.11 Niesymetryczne konfiguracje elektronowe Przyklady d4 (wysokospinowa. Dwa ligandy polozone wzdlui osi z ~c + m . tj.. ~mniej trwaly.). silny ligand) d9 (wysoko. Cu2+ ma konfiguracje d9 W celu zminimalizowania odpychaflia ligandow dwa elektrony zajmuja orbita: dZZi jeden elektron zajmuje orbital d x z . R6wniei wiele soli i kompleks6W Cu(+II) ma zdeformowane tetragonalnle struktury oktaedryczne. tj.O. Jest to rownoznacze. ofbital d x 2 ..Tablica 8. d x 2 .. Mn(+IIn CO( 111.ilne lub slabe . W celu zminimalizowani~ odpychania 1igandow pojedynczy ele&tr~n zajmie orbital d z 2 .utworzenie czterect kr6tkich i dw6ch dlugich wiqzah.2 ma cztery czeici.. d4. Wynikiem tego jest deformacja tetragonalna . [Cr"'(H2O). ~ ~ d o b n iMF. [TiIVF6]'[C~"YC.i niskospinowa) lIKEll ! I l r 1 Cr(+II).

Pojedynczy elektron na orbitalu dX2-y~ jest odpychany przer cztery ligandy. Kwadratowe komplek- . czy slabe.. 8.7. 8. np. Konfiguracja d8 w bardzo silnym polu jest takie rozszczeoktaedrycznym. ulegna deformacji. dla uproszczenia zostalo to jednak pominicte) x i y. Kwadratowe konfiguracje phskie Jeieli centralny jon metalu w komp1ek:sie ma konfiguracje d8. natomiast elektron na orbitalu dz2jest odpychany tylko przez dwa ligandy. Zgodnie z twierdzeniem Jahna-Tellera dowolny nieliniowy czqsteczkowy w zdegenerowanym stanie elektronowym jest nietrwaly i ulega swoistej deformacji. czy oktaedryczne pole ligandow jest silne. zwana efektem Jahna-Tellera. gdyi dxy ma wyzszq energie niz dxz lub dy. [Ni"(H. (Poziom tZg piony. Natomiast ligandy zblizajqce siq wzdluz osi z sq jest bardzo silnie odpychane przez zapelniony orbital dz2(rys.15). Z przytoczonych przykladow wynika.J" i [Ni"(NH.16. Orbitale sa obsadzone symetrycznie i powstaje regularny kompleks oktaedryczny.I2 +. siq wzdluz osi Rys.15. W polu slabym elektrony sq uporzqdkowane (rys. 8. czqsteczki lub kompleksy o dowolnym ksztalcie (Z wyjqtkiem liniowego). zawierajqce nierownomiernie obsadzone orbitale (t2.jezeli pole ligandow jest dostatecznie silne. niezaleinie od tego. Cztery ligandy mogq wiec latwo zblizad. zmniejszajqcej jego symetrie i usuwajqcej degeneracje. roznica energii tych dwoch orbitali stajc siq wiqksza od energii potrzebnej do sparowania elektronow. gdyz orbital dX2-y2 pusty. kompleksy Coppera).O). sq zbyt male. W kompleksach oktaedrycznych deformacje zwiqzane z poziomem t2. 8..a dwa elektrony zajlnq orbitale e.). istotne znaczenie majq jednak deformacje uwaruhkowane nierownomiernym obsadzeniem orbitali e.2-y2wzrasta wiec w stosunku do energii orbitalu dZ2.wiec odpychane silniej niz cztery pozostale ligandy (por.2 pusty (rys. 8. Mhwiqc proiciej.17)..16). pozostawiajqc orbital dX2-.. lub e. Tylko wiqc cztery ligandy wiqiq siq z metalem i powstaje kwadratowy kompleks plaski zamiast niemoiliwego do zrealizowania kompleksu oktaedrycznego. Konfiguracja d8 w slabym polu oktaedrycznym Rys. i e wskutek nierownego obsadzenia orbitali dz2 i dX~-y2 nastepuje deformacja. gdy dwa elektrony e. by mozna je wykryd. . rozdz. 6. 8.4.). sparujq sic i zajmq orbital dz2 o nizszej energii. W tych warunkach powstanie trwalsza konfigmacja. Energia orbitalu d. szeSC elektronow zajmie orbitale t ~ .

y i z (tj. wszystkie kompleksy Pt(+ I1 i Au(+III). Rozszczepienie w polu krystalicznym A.18). jonami halogenkowymi. 8. y i z przechodzq przez irodki ician szeicianu. takie ze slabymi ligandami. Kwadratowe struktury plaskie sq tworzone r6wniez przez jony d4 w slabym polu ligandhw. y i z (tj. 8. Kompleksy tetraedryczne Foremny tetraedr moina powiqzaC z szeicianem.I2-. Kierunki x. Au(+III) Cu(+ 11). Ag(+ 11) TYP pols slabe (hem) silne silne silne 1 slabe silne 1 slabe L~czba niesparowanych elektronow d6 d7 d8 d9 + + + 8.z skierowane wzdluz osi x. T a b l i c a 8 12 Jony tworzpce kwadratowe kompleksy plaskie Konfiguracja elektronowa d4 Jony Cr( 11) Fe( 11) CO( 11) Ni(+ 11).miedzy osie x. np. majq kwadratowq budowq plaskq.7. w kt6rego irodku znajduje sic atom centralny. a cztery z oimiu narozy sq zajqte przez ligandy (rys. przykladem moie tu bjc [Ni"(CN). Rh(+I). s. . Pt(+II). a orbitale t z . ku irodkom krawqdzi szeicianu) (rys. jest wiqksze w przypadk~ ciqzszych pierwiastk6w i jon6w o wiqkszym ladunku. Ir( +I) Pd(+II). Orbitale e. chociaz w tym przypadku tylko orbital dZ2zawiera jeden elektron.19). Rys 8 18 . ku irodkom ician).sy plaskie sq tworzone przez jony d8 z silnymi ligandami.5.

mniejszq od Bredniej wazonej obu zespol6w orbitali (rys. 21. a kierunkiem metal-ligand jest r6wny polowie kqta tetraedrycznego.o 0. . czyli 109"28'/2 = 54'44'.. Efekt rozszczepienia w polu krystalicznym jest wiqc odwrotny jak w przypadku kompleksow oktaedrycznych (rys. natomiast orbitale e. ich energia wzrasta najbardziej. Kqt miqdzy kierunkiem orbitalu t. Poziomy energetyczne dla orbitali d w polu tetraedrycznym . Kqt miqdzy kierunkiem orbitalu e. (Mozna takze stwierdzik. ze orbitale t. sq wiqc bardziej zblizone do kierunku ligandow niz orbitale e. wiqkszq. a orbitale e. Rozszczepienie w polu krystalicznym jest dla kompleksbw tetra- w pled zdegenerowonych orbitoli d ~zolowonyrnjon~e rnetolu = 'g Rys. Orbitale t majq energiq ?g o 0. znajdujq siq najblizej ligandow. 8. Orbitale t. poniewaz jednak orbitale t.21)..6 A . 8.) Zblizanie siq ligand6w zwiqksza energiq obydwu zespol6w orbitali. a kierunkiem metal-ligand wynosi 35'16'.20.4 A . 8. Rozszczepienie poziomow energetycznych w polu tetraedrycznym Rys. sq oddalone od ligandow o polowq krawqdzi szeScianu.19 Kierunek zblizania siq ligandow nie pokrywa siq dokladnie z kierunkami orbitali e.. lub t 2 . o polowq przekqtnej.dyz Rys. 8..20).. 8.

? Liczba tron6w Konfiguracje elektronowe es CFSE (tetraedr) A. = 4 A. Tetraedryczne rozszczepienie A. Tetraedryczna wartoiC A. a e.. niz pole slabe. a niezgodnoiC kierunkow orbitali z kierunkam ligandow zmniejsza rozszczepienie ok.13 Energia stabilizacji w polu krystalicznym (CFSE) konfiguracje elektronowe kompleks6w tetraedryczoycb i Tylko spinowy moment magnetyczny CFSE (tetraedr) przeliczona dla porownania z wartoeciami dla oktaedru A.13 wartoici energii stabilizacji w polu krystalicznym wynika. zarowno w przypadku kompleksow oktaedrycznych.. Z podanych w tabl. 213 razy. stabe sllne pole pole d tza PEDI 4 . Silne pole ligandoa wytwarza wiqkszq roznicq energii miqdzy t 2 . d5 i dl0 energia ta jest rowna zeru. Poniewaz sq tu tylko cztery ligandy zamiast szeiciu. stanowi wiqc tylko ok. 419 oktaedrycznego rozszczepienia A. ze dla konfiguracji do. sparowanie elektronow nie jest wiqc korzystne energetycznie. We wszystkich innych przypadkach energia stabilizacji jest dla kompleksow oktaedrycznych wiqksza nii dla tetraedrycznych. Dla konfiguracji d' i d6 w slabym polu ligandoa T a b l i c a 8. w zwiqzku z tym wszystkie kompleksy tetraedryczne sq wysokospinowe.edrycznych znacznie mniejsze niz dla kompleksow oktaedrycznych. jest jednak zawsze znacznie mniejsza od oktaedrycznej wartoici A. natqienie pola tetraedrycznego jest rowne tylko 213 natqzenia pola oktaedrycznego. jak i tetraedrycznych. 8.

Chelaty Omowiono juz niektore czynniki ulatwiajqce powstawanie kompleksow. lecz dwoch wiqzan. Kaida czqsteczka etylenodiaminy jest zwiqzana z miedziq w dwoch miejscach. 8. gdyi dysocjacja kompleksu wymaga rozerwania nie jednego.(kompleks wysokospinowy) utrata energii stabilizacji w przypadku utworzenia kompleksu tetraedrycznego zamiast oktaedrycznego wynosi tylko 0.13 A. czterema i szeicioma atomami donorowymi. nazywa siq jq wiqc ligandem dwukleszczowym. Kompleksy tetraedryczne powstajq w przypadku: 1) gdy ligandy majq duzq objqtoii: i moglyby spowodowai: nadmierne stloczenie w kompleksie. 8. Wiele chlorkow. zawierajqce wolne orbitale o odpowiedniej energii. 4) gdy atom centralny ma konfiguracjq elektronowq do. W niektorych kompleksach ligand zajmuje wiecej niz jednq pozycjq koordynacyjnq. Niektore pospolite ligandy dwukleszczowe zestawiono w tabl. 3) gdy atom centralny znajduje siq na niskim stopniu utlenienia.14. 2) gdy ligandy sq slabe. Kompleksy chelatowe sq trwalsze niz odpowiednie kompleksy z ligandami jednokleszczowymi. Kompleksy sq tworzone najczqiciej przez male jony o duiym ladunku. Na przyklad etylenodiamina tworzy z jonami miedzi kompleks: W kompleksie tym atom miedzi jest otoczony przez cztery grupy -NH. struktury takie noszq nazwq chelatow. zwane ligandami trbj-. ktory wiqze sie z metalem poprzez dwa atomy azotu . Wynika z tego.. zmniejsza to bowiem wartoii: A . nie zai czterech ligandow oraz wiqkszq energiq stabilizacji w polu krystalicznym. nie ma bowiem wowczas energii stabilizacji. Istniejq ligandy z trzema. bromkbw i jodkow metali przejiciowych tworzy struktury tetraedryczne. jest to uwarunkowane energiq wiqzania szeiciu. istotne znaczenie ma rowniez dqznoik do osiqgniqcia wlaiciwej efektywnej liczby atomowej i symetrycznego ksztaltu. wiqcej nii jeden atom ligandu jest zwiqzany z atomem centralnym. czemu odpowiada niewielka strata tej energii. cztero. im wiqcej piericieni zawiera.8. Kompleks piericieniowy jest tym trwalszy.. utrata energii stabilizacji jest wiqc niewielka. d5 lub dl0. tj. albo konfiguracjq dl lub d6. Powstaje struktura piericieniowa (zlozona w tym przypadku z dw6ch piqcioczlonowych piericieni). i e kompleksy oktaedryczne sq z reguly trwalsze i wystqpujq czqiciej niz kompleksy tetraedryczne.i szeiciokleszczowymi. Waznym przykladem tych ostatnich jest kwas etylenodiaminotetraoctowy. a takze duia energia stabilizacji w polu krystalicznym.

14 Niektore pospolite ligandy dwukleszczowe anlon aldehydu sal~cylowego h) CH3 CH3 I C-C I i cztery atomy tlenu tworzqc pie&piericieni. Organizm lvdzki zawiera wiele substancji tworzqcych zwiqzki chelatowe z metalami. np. Jako przyklady tak~ch chelatow mozna wymieniC kompleksy acetyloacetonu i porfiryny z metalami (rys.COO - C Zwiqzki chelatowe sq jeszcze trwalsze. 8.CH2 t \ N-CH.Tabl~ca 8. Witamina B12 stanowi kompleks kobaltu. zawiera porfirynowy kompleks magnezu. adrenalina.-CH. kwas cytrynowy .CH2 . zieIony barwnik roilin. Elektrony 7c sq zdelokalizowane w calym piericieniu.22). nalezq do nich np.C00- 4 4 E DTA +'CH. Struktura taka zapewnia trwaloiC nawet kompleksow z duzymi jonami. a enzymy oksydazy cytochromowej zawierajq zelazo i miedz. zawiera porfirynowy kompleks zelaza. mowi sie tu o stabilizacji przez rezonans.-N /CH2. Wiele zwiqzkow chelatowych ma znaczenie biologiczne. skladnik czerwonych krwinek. a chlorofil. Ca2+.. gdy zawierajq uklad wystepujqcych na przemlan wiqzan podwojnych i pojedynczych. Na przyklad hemoglobina. -0OC -0OC + .

8. np. a nastqpnie nazwq atomu centralnego. b) kompleks porfirynowy i kortyzon. tri. fenyl i metyl.azotano i OH. Do oznaczania liczby ligandow stosuje siq przedrostki: di. W przypadku zatrucia olowiem i miedzia podaje siq doustnie EDTA.karbonyl.. Zatrucie olowiem. nastqpnie pozostale w porzqdku alfabetycznym.. Kompleksy zawierajqce dwa lub wiecej atomow metalu noszq nazwq kompleks6w wielordzeniowych. CN. Nomenklatura zwiqzk6w koordynacyjnych Miqdzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) ustalila zasady nomenklatury z w i e b w koordynacyjnych.CH3 /c-O CH \ '3'3 //CM ' \ O \\2 O / cw / C C H3 \ \ =O 7 CH3 Rys. Jezeli wystepuje kilka ligandow ujemnych.cyjano. miedziq. 5. wymienia siq je w kolejnoici alfabetycznej. W nazwie kompleksu wymienia siq najpierw nazwy ligandow. Oto glbwne zasady tego systemu nazewnicha: 1.O. penta i heksa. NH. Zapalenie skory. wowczas ujmuje siq jq w nawias i umieszcza przed nim przedrostki: bis. Gdy wystqpuje kilka ligandow obojqtnych wymienia sic je w kolejnoici: H. CO . 2.akwa. natomiast kompleksowe jony ujemne majq koncowkq -an. H. . Zoone podane w publikacji Nomenclature of Inorganic Chemistry (1989).22 a) Rezonans w chelacie acetyloacetonu. Ligandy wymienia siq w nastqpujqcej kolejnoici: ligandy ujemne. Gdy nazwa ligandu zawiera liczbq (np.. wywolane przez sole chromu i niklu. tetra. Ligandy obojqtne majq rozne koncowki.9. NO. 8. 4. NH. tris i tetrakis zamiast di. Nazwy ligandow ujemnych konczq siq na -0. leczy siq kremem zawierajqcym EDTA. tetra. 3.amina.. np.O . NO . ktory tworzy z metalem kompleks wydalany z moczem. tri. dipirydyl lub etylenodiamina). Stopien utlenienia atomu centralnego oznacza siq cyfrq rzymska w nawiasie bezpoirednio po nazwie metalu. np. Kompleksowe jony dodatnie i czqsteczki obojqtne nie maja specjalnych koncowek. Ligand lqczqcy dwa atomy metalu nosi nazwq grupy most- .chloro. . chromem i niklem polega na tworzeniu przez te metale kompleksow uniemozliwiajqcych normalny metabolizm. 6. grupy wqglowodorowe majq koncowkq -yl.nitrozyl. C1. zelazem.hydrokso. ligandy obojqtne i ligandy dodatnie.

kowej. chlorek heksaakwachromu(I1I) Fe(CO)5 penta karbonylielazo( 0) 8.)Cl. Izomeria jonowa.).Cl]. Izomena polimeryzacyjna moze by6 zwiqzana z r6inq liczbq centralnych atom6w w kompleksie. jonowq. zwi&i CPtmH. noszq nazwq izomerhw. Zgodnie z koncepcjq Wernera. wiqzaniowq.l2 i [Pt(NH. rozr6inia siq r6wniez obecnie izomerie polimeryzacyjnq. geometryczna i optycznq. np. lecz z AgNO. Izomeria Zwiqzki. polozeniowq. naleiy stosowak omanenia (+) lub (-).S04]Br jest czerwony.. R6ine rodzaje izomerii moiliwe sq w przypadku zwiqzk6w koordynacyjnych ze wzglqdu na ich skomplikowanq budowe. Tak np. Nie jest to prawdziwa izomeria. hydratacyjnq. Izomeria ta jest wynikiem wymiany ligandow miqdzy jonem kompleksowym a jonami zewnqtrmymi. lecz r6iniq siq budowq czqsteczki. dotyczy bowiem zwiqzk6w. . Inne przyklady izomerii * Poniewai istnieja dwa izomery optycme tego kompleksu. Jon siarczanowy zajmuje tylko jedno polozenie koordynacyjne.). [Pt@JH3)41 [PtpH. chociai ma dwa ladunki ujemne. co Swiadczy o obecnoici jonu SO:-. oddziela siq jq od pozostalej czqici kompleksu dywizem i poprzedza jej nazwq liter? p. koordynacyjnq. 1. Natomiast [Co(NH3). [PtClJ majq jednakowy wz6r empiryculy. kt6re majq jednakowy wz6r sumarycmy. 2. rbinorodnoSC typ6w wiqzan i geometrycznych ksztalt6w czqsteczek.Br]S04 jest czerwonofioletowy i w roztworze tworzy osad z BaCl. daje osad AgBr. CPt(NH3)J CPtC141. Izomeria polimeryzacyjna. [Co(NH3). ktore majq jednakowy wz6r empiryczny. Oto przyklady ilustrujqce podane reguly: chlorek heksaaminakobaltu(II1) jon chloropentaaminakobaltu(III) azotan siarnanotetraaminakobaltu(II1) tri(nitrit0-N) triaminakobalt(II1) chlorocyjano(nitrito-N) triaminakobalt(I1I) chlorek tris(ety1enodiamina) chromu(nI)* heksacyjanoielazian(II) potasu tetrachloroplatynian(I1) tetrapirydynaplatyny(I1) azotan dekaamina-p-amidodikobaltu(I1I) [cr(HzO) 61 C1.10.C1?1. nie tworzy w roztworze osadu siarczanu. lecz r6inq masq czqsteczkowq.

Izomeria koordynacyjna. Izomeria wiqzaniowa. 7 . 6.Cl]C12. drugi jest i a t y i odporny na dzialanie kwasow. 2H. donorem moze by6 zarowno atom azotu.NO... .] i [Cr(NH. Izomeria geometryczna. ClISCN. istnieje wiqc moiliwoik izomerii.]Cl. jak i ujemne sq jonami kompleksowymi. Gdy zarowno jony dodatnie. jak i atom tlenu. Opierajqc siq na pomiarach przewodnictwa i wynikach iloiciowego wytrqcania jonow chlorkowych.i SCN-.). Izomeria ta jest zwiqzana z wymianq ligandow miqdzy dwoma jonami centralnymi. 3.] [Cr(CN). Jeden ma barwq czerwonq i latwo rozklada siq pod dziahniern kwas6w tworzqc kwas azotawy. .Br. odpowiednie przyklady nie sq jednak znane. 6H20. Mozliwe sq tu rowniez przypadki poirednie (czqiciowa wymiana ligandow). W przypadku jonu NO. kazdy z nich zawiera grupq NO.jonowej to [Pt(NH.ICl3 [Cr(H20). izomeria moze by6 wynikiem wymiany ligandow miqdzy tymi jonami.O fioletowy zielony ciemnozielony (trzy jony C1-) (dwa jony C1-) (jeden jon C1-) 4. w jonie kompleksowym.] [Co(CN). CN. Niektbre ligandy zawierajq wiqcej niz jeden atom zdolny do oddania pary elektronowej. Izomeria hydratacyjna.). H 2 0 [Cr(H20). i [Pt(NH. przypisano im nastqpujqce wzory: [Cr(H2O). np.Cl SCNINO.]Br. czerwony jon (nitrito-0)pentaaminakobaltu(II1) zolty jon (nitrite-N)pentaaminakobaltu(II1) Mozna oczekiwak wystqpienia izomerii tego typu w przypadkach innych ligandow. czyli stereoizomeria.Cl.N02]Cl. Znane sq trzy izomery CrCl. Otrzymano dwa rozne kompleksy [Co(NH3).NO. Oto struktury tych dw6ch kompleksow. przykladami mogq tu byc kompleksy [Co(NH. 5.. Izomeria poloieniowa.). oraz [Co(en).]. [Co(en).C12]Cl. W kompleksach dwupodstawionych dwa jednakowe ligandy mogq sqsiadowad ze sobq lub znajdowab siq naprzeciw- .).SCNlCl i [Co(en). CO. Wystqpuje tu analogia z zachowaniem siq organicznych azotynow R-ON0 i zwiqzkow nitrowych R-NO. np.

8. Prowadzi to do izomerii geometrycznej. dwupodstawione kompleksy oktaedryczne.]+.25 8. 8. Izomeria tego rodzaju wystqpuje w plaskich kwadratowych kompleksach chelatowych.24 Podobnie.powstaje kompleks o r6znym od zera momencie dipolowym.ko siebie. wystqpujq w postaciach cis i trans (rys. Czqsteczki asymetrycznej nie moina doprowadzit do pokrycia siq z jej obrazem zwierciadlanym.]. i e pozycje w plaszczyinie kwadratu sq roine od pozycji nad i pod tq plaszczyznq. Dwie odmiany czqsteczki. W rzeczywistoici wystqpuje tu szeii: rownowaznych pozycji. Te dwie odmiany sq izomerami .). Izomeria optyczna. np. 8. wystqpuje ona jednak rowniei w przypadku czqsteczek nieorganicznych.23 Rys. Tak wiqc kwadratowe kompleksy plaskie. (Rysunek moglby sugerowad. mozna otrzymat w dwoch postaciach. Niegdyi uwazano. Obydwa kompleksy przedstawiono na rys. jeieli grupa chelatujqca nie jest symetryczna. 8. Natomiast kompleks powstajqcy przez dzialanie HCl na [Pt(NH.23. ze izomeria tego typu jest charakterystyczna tylko dla zwiqzkow wqgla.25).12+ nie ma momentu dipolowego.). W wyniku dodawania N H 4 0 H do roztworu jonow [PtCl4I2.) NH3 (f~oletowy I CIS CI trans (z~elony I Rys. 8.Cl. nazywa siq enancjomerami. np. kt6re sq w takim stosunku do siebie jak lewa i prawa dlon. 8.24). CIS trans Rys. np. w kompleksach platyny z glicynq (rys.Cl.). [Co(NH. [Pt(NH.

lqcznie istniejq wiqc trzy izomery kompleksu [Co(en).optycznymi. 8. + Odpowiedni zwiqzek moina rozdzielii.26 Izomeriq optycznq wykazujq czqsto kompleksy oktaedryczne zawierajqce ligandy dwukleszczowe. 8. a stosowanie symbol1 d i 1 jest niewskazane (przyp. i odmianq 1 (od lac. izomer cis jest optycznie czynny i wystqpuje w odmianach d i 1.Cl. np. red.27 8. Jakimi metodami mozna rozroinii: izomery cis i trans zwiqzku kompleksowego? * Obecnie izomery prawo.d ~ ~ h ~ ~ r ~ b ~ ~ ( e t y l e n o d ~ a mdiomlno) koboltu (111) ~no)kobo[tu(III Rys. Na przyklad [Co(en). rozroznia siq odmianq d (od lac.] (rys. ' I formy (+I I (- formo mezo Rys. AktywnoSC optycznq wykazujq rowniez kompleksy wielordzeniowe. 8. czyli prawoskrqtnq. 8. na dwa optycznie czynne izomery (d i 1) i izomer optycznie nieczynny (wskutek wewnqtrznej kompensacji). Zadania 1.26).C121f ma dwa izomery geometryczne: cis i trans. laevo).i lewoskretne oznacza sic symbolami (+) i (-). Jakimi metodami mozna wykryC obecnosk jonow kompleksowych w roztworze? 3.11. zaleinie od kierunku skrqcania plaszczyzny Bwiatla spolaryzowanego *. kt6ry nosi nazwq odmiany mezo (rys. jon D I L poro enoncjomorf lczno jon trans d~chlorob~s lenolety ~ ~ s .27). czyli lewoskrqtnq. . Jakie czynniki wplywajq na trwaloSC zwiqzkow koordynacyjnych? 2. dextro).).

. G Glieman. 1962 4 H L Schlafer. 1969 3 C J Ballhausen. 2nd ed (dobre wprowadzenle do tematu).IZ+ jest oktaedryczny 8. . 1969 . McGraw-H111. dlaczego a) Ni(CO). .) (Cl) e) f ) Co(en).Basic Principles of Ligand Fleld Theory".I2 jest plaskl kwadratowy. jest tetraedryczny..An Introduction to Transition Metal Chemstry". Nelson.Coordmatlon Compounds".NH3BrS0. Literatura uzupelniajqca Teorza pola ltganddw 1 L E Orgel. 8) CPt(NH3)(Hz01(C5H5N)(NO2)ICI 5 Wytlumaczyc. 1966 2 S F A Kettle. Methuen.4 Podac nazwy poszczegolnych izomerow nastqpuj$cych kompleksow a) CPt(NH3)zClzI b) CrC13 6 H 2 0 C) [ C O ( N H ~ ) ~ N ~ Z ] ( N ~ ~ ) ~ dl Co(NH3)5(SO. Wiley... c) [Ni(NH3).Inroduction to Ligand Field Theory". .12.. b) [Ni(CN).

Deformacja jqder ciqzszych od jqdra uranu jest tak duia.1. Kroplowy model jqdra umozliwia latwe wytlumaczenie procesu jego rozszczepienia. i e doprowadzenie nawet niewielkiej energii. Deformacja ta w przypadku uranu o liczbie masowej 235. Zasiqg jqdrowych sil przyciqgania jest bardzo maly (2-3 f). moina wiqc traktowad je jako krople o roznej wielkoici. czyli jego rozszczepienie. Pierwiastki o nieparzystych liczbach atomowych majq czqsto tylko jeden. a nigdy wiqcej niz dwa trwale izotopy.jest tak znaczna. Gdy dwa protony wirujq w przeciwnych kierunkach. ~ m . Promien jqdra jest bardzo maly .7). 235U. 9. Trwaloid jqdra jest najwiqksza. Na przyklad pierwiastki o parzystych liczbach atomowych sq trwalsze i bardziej rozpowszechnione w przyrodzie niz pierwiastki o nieparzystych liczbach atomowych. wytwarzane przez nie pola magnetyczne . majq zawsze przynajmniej trzy trwale izotopy (irednio 5.Rozdzial 9 JqDRO ATOMOWE 9. 1 fermi (1 f) = m. analogiczne do sparowania elektronow na orbitalach atomowych i molekularnych. Praktycznie cala masa atomu jest skupiona w jqdrze. powoduje rozpad jqdra na dwa fragmenty. nukleony (neutrony i protony) majq wiqc podobnq mozliwoid poruszania sic w jqdrze jak czqsteczki w cieczy. w ktorej nukleony zgrupowane sq na powlokach. Gqstoici roznych jqder sq w przyblizeniu jednakowe. Rozrywajqce kroplq dzialanie sil odpychania miqdzy jednoimiennymi ladunkami protonow jest rownowazone przez napiqcie powierzchniowe. W celu zminimalizowania sil odpychania jqdro ulega deformacji. Pierwiastki o parzystych liczbach atomowych sq bogatsze w izotopy.~ . Przemawia za tym periodycznoid wlaiciwoici jqder. ze w jqdrze nastqpuje sparowanie nukleonow.ok. Jqdro atomowe porownuje siq niekiedy do kropli cieczy. analogicznych do powlok elektronowych w atomie. 1013 g . w wyniku absorpcji neutronu. gdy zawiera ono parzystq liczbq neutronow i parzystq liczbq protonow (tabl. Ze wzrostem masy jqdra sily odpychania miqdzy protonami wzrastajq szybciej niz sily przyciqgania. 10-l4 m. jego gqstoid jest wiqc niezwykle duza . Jednostkq sluzqcq do wyrazania odlegloici jqdrowych jest fermi. Mozna rowniez traktowad jqdro jako strukturq powlokowq (warstwowq). np. ze ulegajq one samorzutnemu rozszczepieniu.ok.1). Sugeruje to. Budowa jqdra atomowego Jqdro atomowe jest zbudowane z polqczonych ze sobq neutronow i protonow.

82 albo 126 protonow lub neutronow sq szczegolnie trwale i majq wiele izotopow. Niewielka energia sparowania nukleonow wystarcza do stabilizacji jqdra. w przeciwnym przypadku nastqpuje samorzutne rozszczepienie. Powstajqce sily przyciqgania zaznaczono na podanym schemacie liniami kropkowanymi O Miqdzy protonami lub miedzy neutronami sq wymieniane mezony n . T a b l i c a 9.1 Liczba protonow parzysta parzysta nieparzysta nieparzysta L~czbaneutronow parzysta nleparzysta parzysta nieparzysta Liczba trwalych lzotopow 164 55 50 4 Pewne wlaiciwoici jqder sugerujq wiqc swobodne poruszanie siq nukleono~ w jqdrze. Dwa atomy mogq zwiqzaC siq ze sobq przez uwspolnienie elektronow. w wyniku dzialania sil wymiennych powstaje wiqzanie kowalencyjne. Te same sill przyciqgania wiqzq neutrony z neutronami. neutrony z protonami i proton) z protonami. ujemny (n-) lub zerowy (no). 8. dwa nukleony mogq wiqzai: siq ze sobq przez uwspolnienie czqstki zwanej mezonem n: mezon n moze miei: ladunek dodatni (n+). a zasiqg dzialania tych sil jest bardzo maly (2-3 f). nie wystqpujq tu bowiem czqstki o przeciwnym ladunku elektrycznym. Gdj odlegloii: miqdzy czqstkami jqdrowymi jest wiqksza. W trwalym jqdrze sily przyciqgania muszq by6 wiqksze od sil odpychania. Podane liczb! nazywa siq liczbami magicznymi. sily te nie sq zalezne od ladunku. inne wskazujq. ze znajdujq siq one na okreilonych poziomach energetycznych. 28. Wymiana mezonow n.znoszq siq. nie jest jednak najwazniejszym skladnikiem energii jqdrowej. 20. 9. Niektore jqdra odznaczajq siq wyjqtkowq trwaloiciq. przyciqganie ustaje. Analogicznie. Jqdra zawierajqce 2. 50.2. Sily przyciqgania w jqdrze nie majq charakteru elektrostatycznego. Sily jqdrowe Sily odpychania miqdzy protonami w jqdrze majq charakter elektrostatyczny. Powlokowy model jqdra umozliwia latwe wytlumaczenie emisji promieniowania y przez jqdro: przechodzqc na nizszy poziom energetyczny wzbudzone nukleony emitujq energiq w postaci promieniowania $ . co tlumaczy siq zapelnieniem powlok nukleonowych.i n + warunkuje wiqzanie miqdzy neutronami i protonami oraz przeniesienie ladunku przeksztalcajqce neutron w proton i odwrotnie. natomiast elektrostatyczne sily odpychania tylko powoli malejq z odlegloiciq.

w ktorych liczba protonow P jest rowna liczbie neutronow N. W trwalym jqdrze szybkoici obydwu przemian sq jednakowe. natomiast jqdra o stosunku NIP wiqkszym lub mniejszym od wartoici charakterystycznej dla jqdra trwalego wykazujq tendencjq do rozpadu promieniotworczego. Wykryto mezon TCO o masie 264 razy wiqkszej od masy elektronu oraz mezony TC+ TC. jqdro rozpada siq. Przemiany neutronow w protony i odwrotnie sq reakcjami pierwszego rzqdu. 9. Stosunek NIP wzrasta wiqc stopniowo do ok. dopoki nie osiqgnie trwalej konfiguracji. ich szybkoid zalezy od wzglqdnych liczb czqstek kazdego typu. 9.1. MoiIiwoici rozpadu jqdra Trwale jqdra lezq w pobliiu krzywych przedstawionych na rys.1. ze ulegajq samorzutnemu rozszczepieniu.4. P P Rys. Liczba czqstek naladowanych w jqdrze pozostaje statystycznie stala. n-n i p-p sq prawdopodobnie jednakowe. Wykresy zaleznoici liczby neutronow N od liczby protonow P i stosunku NIP od liczby protonow dla trwalych jqder przedstawiono na rys. gdyz neutron zwiqksza silq przyciqgania nie zwiqkszajqc sily odpychania. TrwaloiC jqdra jest zwiqzana ze stosunkiem liczby neutronow do liczby protonow. izotop znajduje siq powyzej krzywej.Sily przyciqgania p-n. Mniej pospolite czqstki elementarne omowiono w artykulach w Penguin Science News. Dla pierwiastkow o wiqkszej liczbie atomowej sily odpychania miqdzy protonami wzrastajq. 9. Trwaloi6 jqdra a stosunek liczby neutron6w do liczby proton6w TrwaloiC jqdra zalezy w sposob jakoiciowy od liczby zawartych w jqdrze protonow i neutronow. Powyzej tej wartoici jqdra stajq siq tak duze.1 9. ktore zostanq obecnie omowione. W przypadku pierwiastkow o malych liczbach atomowych (do Z = 20) najtrwalsze sq jqdra. . gdy znajdujq siq poza jqdrem. nr 31 i 52. czyli stosunek NIP = 1.6. Przylqczenie neutronu jest korzystniejsze energetycznie nii przylqczenie protonu. 9.273 razy i ciqzsze od elektronu. Gdy stosunek NIP jest duzy. tj.3. 1. Stosunek NIP moze ulec zmniejszeniu w wyniku kilku procesow. Wszystkie mezony sq bardzo nietrwale. ciqglym przemianom ulegajq jednak czqstki reprezentujqce neutrony i protony. ustala siq wiqc stan rownowagi.

b) Emisja neutronow. o dluiszym okresie polowicznego zaniku. z ktorych kazdy ma energiq 0. towarzyszj temu emisja 2 kwantow promieniowania y. elektron i neutrino.An . Oto jeden z niewielu przykladow: Gdy stosunek NIP jest zbyt maly. gdy nastepuje przemiana neutronu w proton. istniejq trzy mozliwoici rozpadu. rozpad taki zachodzi rzadko. jeden rozpad P moze wystarczyC do uzyskania trwaloici Izotopy polozone dalej od linii trwaloici mogq ulegaC serii rozpadow P. c) Emisja pozytonow. W przemianie tej stosunek NIP maleje i jezeli izotop nie znajduje sie zbyt daleko od linii NIP. pozyton i antyneutrino :p . Prostym sposobem zmniejszenia stosunku NIP jest emisja neutronu przez jqdro. + ye + F Istnienie antyneutrina postuluje siq dla zbilansowania spinow. a wreszcie powstaje trwaly izotop W przemianie p liczba masowa nie ulega zmianie.51 MeV. musi wiec ono miet: mase wiekszq od jqdra powstajqcego :fNe + 'ZF + ye + F . Energia ta pochodzi z jqdra macierzystego. ulegajq mu jedynie jqdra o duzej energii. Emisja pozytonow (elektronow dodatnich). jak i ladunki nukleonow (indeksy dolne). czyli promieniowanie p. izotop znajduje siq ponizej linii trwaloici. czyli promieniowania I s .a) Emisja czqstek p. Poniewaz energia wiqzania neutronu w jqdrze jest duia (ok. tj. lecz ladunek jqdra wzrasta o jednostkq i pierwiastek przesuwa sic w ukladzie okresowym o jedno miejsce w prawo. Pozyton jest emitowany przez jqdro i ostatecznie lqczy siq z elektronem ulegajqc anihilacji. nastepuje w wyniku przemiany protonu w neutron. Neutrino ma zerowq mas$ i zerowy ladunek. istnienie tej czqstki postuluje siq dla zachowania calkowitego spinu w reakcji An -r :p + -ye + v W rownaniu zbilansowane sq zarowno liczby masowe (indeksy gome). Jqdro moze emitowaC elektrony. 8 MeV). w ich wyniku tworzq sic jqdra coraz trwaIsze.

czyli jest mniejsza od 2. Emitowane jest bardzo krotkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne. 9. w ktorym ulega rozpadowi poiowa prbbki.potrzebna do tego energia wynosi bowiem 8 MeV. ktorych energia nie wystarcza do emitowania pozytonu. wystqpuje w przypadku jqder o malym stosunku NIP.02 MeV. Jqdro moze wychwycib elektron z wewnqtrznej powioki elektronowej K. Energie jqdrowe sq rzqdu 10' kJ. natomiast energie reakcji chemicznych rzqdu 10-lo2 kJ. potrzebna do wyemitowania pozytonu. 9. co odpowiada przejiciu z wyiszego poziomu energii jqdrowej na nizszy. jest on charakterystyczny dla danego izotopu. Wychwyt elektronu zachodzi niezbyt czqsto.d) Wychwyt elektronu z powloki K .51 = 1. Promieniowanie y Po kazdej przemianie jqdrowej nastqpuje przegrupowanie neutronow i protonow w celu przyjqcia mozliwie najtrwalszej konfiguracji.0. WielkoSC probki nie wpiywa wiqc na czas jej rozpadu promieniotworczego. nosi nazwq okresu pdowicznego zaniku lub pdowicznego rozpadu.mol-'.02 MeV Gdy roznica mas jqdra macierzystego i jqdra powstajqcego w reakcji jest rownowazna energii wiqkszej niz energia 1. Okres po4owicznego zaniku Rozpad promieniotw6rczy jest reakcjq pierwszego rzqdu. W zwiqzku z dysproporcjq tych energii przeksztalcenie . towarzyszy temu emisja charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. w wyniku czego nastqpuje przemiana protonu w neutron i neutrino : p + -ye -+ An +v Puste miejsce po elektronie K zostaje zwykle zajqte przez elektron z wyzszego poziomu energetycznego. Emisja protonu jest maio prawdopodobna (z wyjqtkiem jqder o bardzo wysokim stanie energetycznym). Czas. wowczas nastqpuje jednoczeinie emisja pozytonu i wychwyt elektronu K e) Emisja protonu.6.5. promieniowanie y.mol-'. ktorej szybkoii: zalezy jedynie od liczby obecnych atomow promieniotworczych.

7.0303~ = 0.2) wynika. tym wiqksza energia wiipania. Masa trwalego jqdra musi wiqc by6 mniejsza od sumy mas nukleonbw. Z tego samego wzglqdu zmiana temperatury nie wywiera dostrzegalnego wplywu na szybkoik rozpadu promieniotw6rczego.0497~ = 0.masq. Defekt masy mozna przeliczyk na energiq wiqzania jqdra. w kt6rym E oznacza energiq. Calkowita energia wiqzania jqdra zaleiy od liczby tworzqcych je nukleonow.4 MeV (931 jest czynnikiem przeliczajqcym jednostki masy atomowej na MeV. Oto kilka mozliwych procesbw rozpadu: Poniewai masa jqdra macierzystego jest mniejsza od sumy mas prawdopodobnych produktow.jednego pierwiastka w inny metodami chemicznymi jest niemoiliwe.0327. i e energia ta wzrasta do osiqgniqcia liczby masowej ok.0327~ = 0. 9. 8 MeV. W celu por6wnania trwaloici jqder r6inych pierwiastk6w oblicza siq Bredniq energiq wiqzania przypadajqcq na jeden nukleon energia wipania na 1 nukleon = calkowita energia wipania liczba nukleon6w Z zaleznoici energii wiqzania przypadajqcej na jeden nukleon od liczby atomowej pierwiastka (rys. a c . Srednia energia wiqzania przypadajqca na jeden nukleon wynosi dla wiqkszoici jqder ok. Masa jqdra :H Masa 2n 2p Defekt masy Energia wiwnia + = 4. a wiqc tym trwalsze jqdro. Energia wiqzania i trwaloik jqder Energia trwalego jqdra musi bye mniejsza od sumy energii tworzqcych je czqstek.0170~ = 6. Po przekroczeniu tej granicy energia wiqzania kaidego dodatkowego nukleonu maleje.931 = 30. w przeciwnym przypadku nie mogloby ono powstat.0028~ = 4.2 MeV Masa jqdra !Li Masa 3n 3p Defekt masy Energia w i m i a + = 6. czy tei ulegnie rozpadowi promieniotw6rczemu.prqdkoBk Bwiatla. r6inicq nazywa siq defektem masy. Energia i masa sq powiqzane rbwnaniem Einsteina: E = mc2. . iaden z wymienionych proces6w rozpadu nie zachodzi. takiej wlainie energii wymaga oderwanie od jqdra protonu lub neutronu. 65.0331~ = 0. 9. czy dane jqdro bqdzie trwale. Im wiqkszy defekt masy.0303 a931 = 28. m .) Podobne obliczenia umoiliwiajq przewidywanie.

Pierwiastek ten jest wiqc przesuniqty w ukladzie okresowym o dwa miejsca w lewo w stosunku do pierwiastka macierzystego. Szczegolnie trwalym fragmentem. W wyniku emisji czqstki a powstaje pierwiastek. Jezeli emisja jednej czqstki a nie zapewnia calkowitej stabilizacji j ~ d r a . poniewai jednak rozpad a powoduje podwyzszenie stosunku NIP. Po osiqgniqciu stanu. Neutrony te mogq zostad zaabsorbowane przez inne jqdro. Poniewaz dla pierwiastkow takich stosunek NIP jest mniejszy. . moze to prowadzid do emisji promieniowania b. ze 209 jest najwiqkszq moiliwq liczbq nukleonow w trwalym jqdrze.He 2.2 9. gdy sily przyciqgania nie mogq utrzymad jqdra w caloici. Reguly przesuniqk 1. 9. Rozpad a Ze wzrostem masy jqdra zwiqkszajq siq sily odpychania miqdzy nukleonami i wzrasta energia jqdra.Th + :He + energia Masa jqdra macierzystego musi by6 rowna sumie mas jqdra powstajqcego w wyniku rozpadu. a liczba atomowa mniejsza o dwa.:U + '$. Zapoczqtkowuje to reakcjq lancuchowq.moze nastqpid emisja dalszych czqstek a. czqstki a i masy przeksztalconej w energiq. ktore w wyniku tego staje siq nietrwale i samo ulega rozszczepieniu uwalniaj+c dalsze protony. procesowi rozszczepienia towarzyszy emisja neutronow. Jqdra o liczbie masowej wiqkszej niz 230 mogq ulegad samorzutnemu rozszczepieniu na dwa jqdra pierwiastkow o mniejszej liczbie atomowej.9. Znajqc masq jqdra mozna przewidzied. 9. czyli jqdro helu . jest czqstka a. poniewaz tylko jqdra tych pierwiastkow majq potrzebnq energiq. Mozna rowniez stwierdzit. Naturalnemu rozpadowi a mogq ulegaC tylko pierwiastki o liczbie masowej wiqkszej nii 209. doid latwo oddzielajqcym siq od jqdra. nastqpuje jego rozpad i odszczepienie mniejszych fragmentow. ktorego liczba masowa jest mniejsza o cztery.8. czy jego rozpad a jest energetycznie mozliwy.l~czbo atornowa Rys.

2 lub 3. Omowione przesuniqcia ilustruje nastepujqcy szereg promieniotw6rczy: 9. Pierwiastki te rozpadajq siq.. ze wszystkie jqdra danego szeregu majq liczby masowe podzielne przez 4 albo podzielne przez 4 z resztq 1 .jp 23 93 5 ~ u f6 91 3 a 3 233 ~ . . Miqdzy czterema szeregami promieniotw6rczymi nie ma naturalnych powiqzan. Szeregi promieniotworcze Ciezkie pierwiastki promieniotworcze tworzq cztery szeregi promieniotworcze. Szereg Szereg Szereg Szereg torowy (4n) neptunowy (4n + 1) uranowy (4n + 2) aktynowy (4n+3) Liczby podane w nawiasach wskazujq. ulegajqc calej serii przemian a i p i tworzqc pierwiastki coraz trwalsze. lecz jego liczba atomowa wzrasta o jeden i nowy pierwiastek jest przesuniqty w ukladzie okresowym o jedno miejsce w prawo w stosunku do pierwiastka macierzystego. Po odkryciu sztucznych pierwiastkow transuranowych poznano czwarty szereg promieniotworczy. Wszystkie trzy szeregi promieniotworcze konczq siq pierwiastkiem 82. chociaz mozna je wytworzyt sztucznie. 3 ea2 . olowiem. uranowego i aktynowego. Pospolite pierwiastki promieniotworcze: tor. majqce najdluzsze okresy polowicznego zaniku. bizmutem. dopoki ostatecznie nie powstanie izotop trwaly. szereg neptunowy.10. Emisja czqstki p nie powoduje zmiany liczby masowej pierwiastka. T h A 2 i : ~ o d 2 i g 5 A c 0 . uran i aktyn wystqpujq w przyrodzie i stanowiq macierzyste pierwiastki szeregow: torowego.2. Szereg torowy (4n) Szereg neptunowy (4n+ 1) 241 94 & A 241 A m 9 5 237 9 2 la7 t. konczqcy siq pierwiastkiem 83.

jezeli wiqc istnial w okresie powstawania Ziemi. Zaleznie od warunkow procesu czqstka bombardujqca moze . Indukowane reakcje j3drowe Wiele reakcji jqdrowych mozna wywo'raC. Izotop . neutronami.109 lat. prowadzqcego do reakcji 9.C ma okres polowicznego zaniku 5720 lat. np.01% naturalnego potasu. Jego obecnoi6 wywoluje wykrywalnq promieniotworczoi6 zywfch tkanek.gK istnieje prawdopodobnie od chwili powstania Ziemi. czqstkami a lub jqdrami innych atomow. Izotop ten powstaje jednak nieprzerwanie w wyniku dzialania neutronow promieni kosmicznych na atmosferyczny azot. stosowane do tego celu jony wqgla C4+ noszq nazwq karbionow. protonami. P lub wychwytu elektronu K f:K L wychwyt K~ :ECa f!Ar + -ye Izotop l.25. wydaje siq mozliwe. ze wzrost czutoici przyrzqdow pomiarowych umoiliwi wykrycie dalszych. przetrwal do chwili obecnej ze wzglqdu na dlugi okres polowicznego zaniku.Szereg uranowy (4n+ 2) Szereg aktynowy (4n+ 3) Istnieje rowniez dziewiqC lzejszych pierwiastkow promieniotworczych wystqpujqcych w przyrodzie. Ulega rozpadowi w wyniku emisji promieniowania. wqgla. wynoszqcy 1. ulegl do chwili obecnej rozkladowi.11. dzialajqc na jqdra promieniowaniem y albo bombardujqc jqdra elektronami. chociaz stanowi tylko 0. Najwainiejsze izotopy promieniotw6rcze to '$2 i fgK.

Duza energia czqstek umozliwia przezwyciqzenie odpychania miqdzy dodatnio naladowanym jqdrem a dodatnio naladowanq czqstkq bombardujqcq. p. Odpowiada to wydzieleniu energii przeszlo 200 MeV. 0. Neutronow. ciqzszego jqdra. Wszystkie pierwiastki transuranowe otrzymuje siq przez bombardowanie ciqikich jqder czqstkami a lub karbionami. W przypadku bombardowania neutronami mogq powstawak rozne produkty.cd +A n 4 'i. nie sq one jednak odpychane przez jqdro. Podobnie. powodujqc wydzielanie dalszych neutronow. Atakujq one inne atomy uranu. w ktbrej reakcja lancuchowa prowadzi do wybuchowego wyzwolenia energii. mogq by6 uzyte do inicjowania reakcji jqdrowych. Dostarczona im przez bombardowanie wysokoenergetycznymi neutronami energia moze wystarczyk do rozszczepienia zdeformowanego jqdra na dwa fragmenty.22 jednostki masy atomowej mniejsza niz suma mas atomu uranu i neutronu. Jqdra ciqzkie sq wiqc mniej trwaie. W krotkim czasie liczba procesow rozszczepienia staje s i ~ olbrzymia. nie majqcych ladunku. To wlainie zachodzi w bombie atomowej. W pierwszym procesie rozszczepienia powstaje kilka neutronow. Poniewaz w trzeciej przemianie nastqpuje emisja promieniowania y. Do wywolania reakcji jqdrowych mozna wykorzystak promieniowanie naturalne: energia bombardujqcych czqstek jest jednak w tym przypadku ograniczona. Oto kilka przykladow przemian jqdrowych: 1:. Powstajl~cew wyniku takich reakcji jqdra mogq by6 trwaje lub mogq ulegak rozpadowi. druga przemiana jest reakcjq p. n. jest to energia przeszlo 12 razy wiqksza od energii wydzielanej w normalnych reakcjach jqdrowych.zostak wchloniqta przez jqdro. w wyniku czego powstajq jqdra jeszcze ciqzsze. Oto trzy czqsto wystqpujqce mozliwoSci tej przemiany: Calkowita masa produktow rozszczepienia jest o ok.Cd + energia W pierwszej reakcji azot jest bombardowany czqstkami a. okreilamy jq jako reakcjq n. mowimy tu wiqc o reakcji a. przyspieszane przez przemienne dzialanie sil przyciqgania i odpychania w akceleratorze liniowym. Czqstki te. kt6re z kolei atakujq nowe atomy uranu itd. W przypadku jqder bardzo ciqzkich przypadajqca na nukleon energia wiqzania jest mniejsza niz dla jqder o Sredniej masie. y. cyklotronie lub w betatronie. W reaktorze jqdrowym stosuje siq . w wyniku czego powstaje proton. CzqSciej stosuje siq czqstki naladowane. majqce bardzo duzq energiq kinetycznq. jqdro moze ulec rozszczepieniu lub moze nastqpik utworzenie nowego. nie moina przyspieszak w taki sposob.

moderator pochlaniajqcy neutrony; dziqki temu irednio tylko jeden neutron powstajqcy w wyniku rozszczepienia wywoluje nastqpne rozszczepienie. Reakcja lancuchowa biegnie dalej, lecz energia jest wyzwalana z tak malq szybkoiciq, ze moze zostac wykorzystana. W przypadku pierwiastkow lekkich przypadajqca na nukleon energia wiqzania jest mniejsza niz dla pierwiastkow o iredniej masie atomowej, jqdra lekkie sq wiqc mniej trwale. Przez polqczenie siq dwoch lekkich jqder powstaje jqdro trwalsze i wydziela siq nadmiar energii. W wyniku np. ogrzania deuteru do temperatury kilku milionow stopni nastqpuje synteza jqdrowa i wydziela siq olbrzymia iloiC energii

Potrzebnq tu bardzo wysokq temperature wytwarza mala bomba atomowa, stosowana do zapoczqtkowania syntezy jqdrowej w bombach wodorowych i atomowych. Dotychczasowe proby uzyskania takiej temperatury w aparaturze badawczej typu Zeta nie powiodly siq. Wydaje siq pewne, ze irodlem energii slonecznej jest synteza jqdrowa; gdy uda siq jq zrealizowat w spos6b kontrolowany, bedzie irodlem praktycznie nieograniczonych iloici energii.

9.12. Niek t6re jednostki i definicje
u = jednostka masy atomowej = & masy atomu 12C Liczba masowa = liczba neutronow + liczba protonow Masa atomowa bodoru :H = 1,007825~ Masa protonu :p lub :H = 1,007277~ Masa neutronu i n = 1,008665~ Masa elektronu -ye = 0,00054859~ Masa atomu helu :He = 4,00260~ Masa jqdra helu (czqstka a, :He) = 4,00150~ MeV = milion elektronowoltow (1 MeV = 9,648. lo7 kJ .molP1) l u 931,4812 MeV = 8,982.10" kJ.mol-l

-

9.13. Zadania
1. Jaka jest istota sil wiqiqcych nukleony w jqdrze atomowym? Jaka jest zaleinoik Sredniej energii wiqzania przypadajqcej na jeden nukleon od liczby atomowej pierwiastka? 2. Jaka jest zaleinosk procesu rozpadu jqdra od 1) stosunku liczbowego neutronow i protonow, 2) wielkoici jqdra? 3. WyjaSniC sens regul przesuniqk na przykladzie czterech szeregow promieniotworczych. 4. PorownaC procesy rozszczepienia jqder i syntezy jqdrowej jako irodla energii.

9.14. Literatura uzupelniajqca
1. G. T. Seaborg, Prediction of modes of decay and half-lives, Ann. Rev. Nuc. Sci., 18, 53 (1968).

WIDMA

Elektronowe widma jonow i kompleksow metali przejiciowych wystqpujq w zakresie widzialnym i nadfioletowym. Widma absorpcyjne powstajq w wyniku absorpcji iwiatla o okreilonych dlugoiciach fali, czyli okreilonej energii, koniecznej do przeniesienia elektronu z jednego poziomu energetycznego na poziom wyiszy, natomiast w przypadku widm emisyjnych emitowane jest iwiatlo o energii odpowiadajqcej przejiciu elektronu z poziomu wzbudzonego na poziom niiszy. Przejicia z udzialem zewnqtrznej powloki elektronowej wystqpujq zwykle w zakresie liczb falowych od 100000 do 10000 cm-l, wiqkszo6C badanych widm znajduje s i ~ jednak w zakresie 50 000-10000 cm-' (200-1000 nm). Interpretacja widm stanowi najdogodniejszq metodq badania poziomow energetycznych atomu.

10.1. Poziomy energetyczne w atomie
Poziomy energetyczne w atomie omowiono w rozdz. 1, poslugujqc siq czterema liczbami kwantowymi. Sq to: 1) gldwna liczba kwantowa n, ktora moze przybieraC wartosci 1, 2, 3, 4 ... odpowiadajqce pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej powloce elektronowej otaczajqcej jqdro; 2) poboczna liczba kwantowa 1, ktora moie mieC wartoici 0, 1, 2.. . (n- 1) i opisuje orbitalny moment pqdu, czyli ksztalt orbitalu. Tak wiqc:
n = l

n=2 n=3

E=O 1=0 1=1 1=0 '1=1 1=2

sferyczny orb~tals sferyczny orb~tals orbital p o ksztakc~eprzestrzennej osemk~ orbital s orbital p orbital d

3) magnetyczna liczba kwantowa m, kt6ra moze mieC wartoici +I, (I- 1) . .. 0 .
- 1;

4) spinowa liczba kwantowa m,, ktora ma wartoiC +$ lub -+.

Rozbudowq powloki elektronowej w atomach pierwiastkow rzqdzq trzy proste reguly : 1. Elektrony obsadzajq z reguly orbitale o najnizszej energii. 2. Regula Hunda: jezeli kilka orbitali ma jednakowq energiq, elektrony nie lqczq siq w pary, gdy nie jest to konieczne. W stanie podstawowym atom zawiera wiqc maksymalnq liczbq niesparowanych spinow elektronowych. 3. Zakaz Pauliego: atom nie moze zawierac dwoch elektronow o identycznych czterech liczbach kwantowych. Na rysunku 10.1 przedstawiono graficznie konfiguracje elektronowe kilku pierwszych pierwiastkow ukladu okresowego; kwadraciki oznaczajq tu orbitale,
gltrwna L~czbakwantowa n poboczna l~czba kwantowa I magnetyczna l~czbo kwantowa m

1

2

0 0

0
0

1 +I0
-1

Rys. 10 1. Konfiguracje elektronowe plerwiastk6w

a strzalki - elektrony. Dwa elektrony na orbitalu 1s helu majq przeciwne spiny; f oznacza m, = +i, 1 oznacza m, = -4. Obsadzanie poziomow energetycznych 1s i 2s jest proste. a W atomie boru elektron zajmuje orbital 2p. Trzy orbitale 2p majq identyczne wartoici n = 2 i 1 = 1, lecz rozne wartoici m (+ 1, 0 i - I), odpowiadajqce orbitalom p,, p, i p,. Dla kazdego orbitalu mozliwe sq dwie wartoici m,, lqcznie istnieje wiqc szeik mozliwoici obsadzenia orbitali 2 p przez pojedynczy elektron. Trzy orbitale p sq zdegenerowane, nie jest wiqc istotne, ktora z tych mozliwoici zostanie wykorzystana. Gdy tylko jeden elektron wystqpuje na zdegenerowanym poziomie energetycznym, np. 2p, 3p lub 3d, jego energia zalezy od pobocznej liczby kwantowej 1. W przypadku wqgla dwa elektrony zajmujq poziom 2p i istnieje piqtnaicie mozliwych konfiguracji elektronowych (rys. 10.2). Mozna je podzielit na trzy gl6wne grupy rozniqce siq energiq, zwane trzema stanami energetycznymi. Chociaz orbitale p sq zdegenerowane i majq jednakowq energiq, obsadzajqce je elektrony oddzialujq ze sobq, co prowadzi do powstania stanu podstawowego (stanu o najnizszej energii) i jednego lub wiqkszej liczby stanow wzbudzonych atomu albo jonu. Opr6cz

odpychania elektrostatycznego, oddzialywanie miqdzy elektronami polega na 1) sprzqzeniu pol magnetycznych wytworzonych przez spiny elektronow i 2) sprzqzeniu pol wytworzonych przez orbitalny ruch elektronow (orbitalny moment pqdu). Gdy podpowloka jest obsadzona przez kilka elektronow, powstajqce stany energetyczne zalezq od wypadkowej orbitalnych momentow pqdu wszystkich elektronow.

Rys. 10.2

Wypadkowa wszystkich wartoici 1 jest wypadkowq liczbq kwantowq L, okreilajqcq stan energetyczny atomu:

(Literq J pomija siq, gdyz jest ona uiywana do oznaczania innej liczby kwantowej, omowionej dalej.)
10.1.1. Sprzeienie orbitalnych momentbw pedu
Konfiguracja p2. Moment pqdu jest skwantowany w porcjach o wielkoici hl(21~) (h oznacza stalq Plancka). Dla elektronu p poboczna liczba kwantowa 1 = 1, a orbitalny moment pqdu = 1/[h/(2.n)]; przedstawia siq go jako strzalkq o dlugoici jednostkowej. Moiliwoici oddzialywania ze sobq wartoici 1 dwoch elektronow p moina przedstawik graficznie za pomocq diagramow wektorowych (rys. 10.3).
=7
1= 1

11

zTdkowa
stan D 1 =1

: .

FJ;
,

wypadkowa

.=stan I

P

[=I

l b = i .'. o

wypadkowa L= stan S

Rys. 10.3

Poniewai moment pqdu jest skwantowany, dozwolone sq jedynie konfiguracje, dla ktorych wypadkowa wyraza siq calkowitq wielokrotnoiciq h/(2?c). Mozliwe wiqc sq trzy stany termow spektroskopowych D, P i S. Dla stanu P wektory 1 muszq tworzyC ze sobq taki kqt, by wypadkowa byla rowna calkowitej wielokrotnoici hl(2.n);w tym przypadku L = 1. Konfiguracja p3. Analogicznie mozna rozwazyk sprzqienie (dodawanie wek-

torowe) trzech elektronow p; dla uproszczenia traktuje siq je jako oddziaiywanie trzeciego elektronu p na stany otrzymane dla przypadku p2 (rys. 10.4). W wyniku
wypodkowa wypodkowo

I

2

1= 1 ~

=

1

: ston F .
; ~ c

.:

1=2
ston 0

~

~

~

~ wypadkowa ~

~

: .

stan D

: .

ston S

: .

ston P

Rys. 10.4

sprzezenia orbitalnych momentow pqdu powstaje jeden stan F, dwa stany Di, trzy stany p i jeden stan S. KonJiguracja d Z . Wediug podobnego schematu nastepuje sprzezenie wartoici 1 dla elektron6w d ; dla elektronu d jednak 1 = 2, strzaiki majq wiec podwojnq diugoik (rys. 10.5).

wy padkowa

L=O

... ston

P Rys. 10.5

.

stan S

10.1.2 Sprzqienie spinowych moment6w pqdu
Spinowa liczba kwantowa pojedynczego elektronu ma wartoik +&lub -5. Gdy podpowioka zawiera dwa lub wiecej elektronow, wytworzone pola magnetyczne oddzialujq ze sob?; w wyniku tego sprzezenia powstaje wypadkowa spinowa liczba kwantowa S. (Jest troche niefortunne, ze symbolem S oznacza sie zarowno wypadkowq spinow? liczbe kwantowq, jak i stan spektroskopowy dla L = 0, w praktyce nie prowadzi to jednak na ogoi do nieporozumienia.) Przypadek p2 lub d2. Przedstawiajqc kwantowane iloSci energii zwiqzane z war-

toiciq rn, kaidego elektronu, moina stwierdziC, i e wypadkowa spinowa liczba kwantowa S musi mieC wartoiC 0 lub 1 (rys. 10.6).
wy padkowa

Rys. 10.6

Przypadek p3 lub d3. W tym przypadku S ma wartoiC 13 lub 10.1.3. Sprzeienie spinowo-orbitalne

3.

Gdy na podpowloce znajduje siq kilka elektronow, sumaryczny efekt indywidualnych orbitalnych momentow pedu 1 jest okreilony przez wypadkowq orbitalnq liczbq kwantowq L, a sumaryczny efekt indywidualnych spinow rn, wyraia wypadkowa spinowa liczba kwantowa S. W atomie efekty magnetyczne L i S mogq oddzialywak ze sobq; sprzqzenie to okreila nowa liczba kwantowa J, zwana liczbq kwantowq calkowitego rnornentu pgdu i stanowiqca wynik wektorowego dodawania L i S. Sprzezenie wypadkowych liczb kwantowych: spinowej i orbitalnej nosi nazwq sprzgienia Russella-Saundersa lub sprzeienia LS. 10.1.4. Sprzeienie spinowo-orbitalne w przypadku p2 Poprzednio wykazano, ze w przypadku konfiguracji p2 otrzymuje siq na wypadkowq orbitalnq liczbq kwantowq wartoici L = 2, 1 i 0, a na wypadkowq spinowq liczbe kwantowq wartoici S = 1 i 0. Przez sprzqzenie tych wartoici otrzymuje siq liczbq kwantowq calkowitego momentu pqdu J (rys. 10.7). Kaida z tych konfiguracji odpowiada konfiguracji elektronowej, zwanej niekiedy stanem spektroskopowym, opisanym przez pelny symbol termowy. Litera D wskazu-

L =2

pelny symbol 3 ~ 3 termu wypadkowa

'1 1

wypodkowa

S=l

wypadkowa

J=3

L2'2 =[ "
' 3
"2

I-2

1

"=I]
I
I ,

I

pelny symbol 3p termu
L.

II
I

'S
S=O wypadkowa J=O 'So

I

I

.l};~p,adkOwa
3S
1

IL=O
I

}

I

pelny symbol termu

I I

I

Rys. 10.7

je, i e liczba kwantowa L ma wartoik 2, P oznacza, ze L = 1, a S odpowiada wartoici L = 0. Dolny prawy indeks podaje wart066 calkowitej liczby kwantowej J, a gorny lewy indeks okreila multipletowoid, kt6ra ma wartoiC 2s + 1 (S oznacza wypadkowq spinowq liczbq kwantowq). ZaIeinoiC miqdzy liczbq niesparowanych elektronow, wypadkowq spinowq liczbq kwantowq S i multipletowoiciq podano w tabl. 10.1.
T a b l i c a 10.1 Liczba niesparowanych elektronow 0 1 2
3

S 0

MultipletowoSd 1 2 3 4 5

Nazwa stanu singlet dublet tryplet kwadruplet kwifituplet

t

4

1 1 : 2

Symbol 3D2 oznacza trypletowy stan D, a wiqc L = 2; multipletowoik wynosi 3; stqd S = 1, a liczba niesparowanych elektronow jest rowna 2; calkowita liczba kwantowa J = 2. Wszystkie podane termy spektroskopowe dla konfiguracji p2 wystqpujq dla wzbudzonego stanu wqgla Is2, 2s2, 2p1, 3p1. W stanie podstawowym atomu Is2, 2s2, 2p2 liczba stanow jest jednak ograniczona przez zakaz Pauliego, gdyz w danym atomie nie mogq istniek dwa elektrony o jednakowych czterech liczbach kwantowych. W konfiguracji stanu podstawowego dwa elektrony p majq jednakowe wartoici n = 2 i 1 = 1, muszq wiqc rozniC siq przynajmniej jednq z pozostalych liczb kwantowych, m lub m,. Ograniczenie to zmniejsza liczbq termow z 3D, 3P, 3S, ID, l P i 'S do 'D, 3P i IS. Mozna to wykazak przez wypisanie tylko takich konfiguracji elektronowych m i m,, ktore nie naruszajq zakazu Pauliego. Dla elektronow p poboczna liczba kwantowa 1 = 1, a magnetyczna liczba kwantowa m moze mieC wartoici + 1 -+ 0 -+ - 1, a wiqc m = + 1, 0 i - 1. Mozliwych jest 15 kombinacji (tabl. 10.2). Wartoici Ms i M L (calkowite liczby kwantowe: spinowa i orbitalna w kierunku z) otrzymuje siq przez dodanie odpowiednich wartoici m, i m:
Ms = Cm,
M , = xn r

ML ma wartoici + L . . . 0.. . -L (lqcznie 2L+ 1 wartoici) i Ms ma wartoici + S.. .O.. . - S (lqcznie 2S + 1 wartoici). Liczby kwantowe L i S zwiqzane z kazdq konfiguracjq kwantowq (a wiec symbol termu spektroskopowego) mozna wyprowadzik z liczb kwantowych M , i Ms w tabl. 10.2. Najpierw wybiera siq maksymalnq wartoik M , i odpowiadajqcq jej maksymalnq wartoik M,. Otrzymuje siq Ms = 1 i ML = 1 (numer 10 w tablicy), co odpowiada grupie termow, dla ktorych L = 1 i S = 1. Poniewaz L = 1, musi chodziC o stan P, a poniewaz S = 1, multipletowoik (2s + 1) = 3, jest to trypletowy stan 3 ~ Z poda. nych rownan wynika, ze

Dozwolone wartosci m i m, dla konfiguracji

p2

Symbol termu

'D 'D

I}

3P, 'D,' S

1

3P, 'D

,P, I D
3P 3P

P
P
P

3P

jeieli L = 1, M , moze miek wartoici + 1, 0 i oraz jezeli S = 1, M , moze mied wartoici -t1, 0 i Istnieje 9 kombinacji tych dwoch termow:

-1 - 1.

Z tablicy 10.2 wynika, ze 13 dozwolonym wartoiciom mozna przypisak termowy symbol 3P. Spoirod pozostalych kombinacji wybiera siq maksymalne wartoici M , i M,. W tym przypadku M , = 0 i M , = 2. Wynika z tego, ze L = 2 i S = 0. Poniewaz L = 2, musi chodzic o stan D. Z wartoici S = 0 wynika multipletowoiC 2S+ 1 = 1, chodzi wiqc o singletowy stan D, czyli 'D. Gdy L = 2, w6wczas M , moze mied wartoici + 2, + 1, 0, - 1 i - 2, a poniewaz S = 0, Ms = 0. Daje to 5 kombinacji M , i M s . Z tablicy 10.2 wynika, ze 9 dozwolonym wartoiciom moina przypisad symbol termowy ID. Stany 3P i ID obejmujq 9 + 5 = 14 kombinacji, a jedna pozostala, odpowiadajqca M , = 0 i M , = 0, musi odpowiadad L = 0 i S = 0. Daje to singletowy stan IS. A zatem wszystkie 15 dozwolonych konfiguracji elektronowych mozna opisaC jako stany 'D, 3P i IS. Gdy dwie lub wiqcej dozwolonych konfiguracji elektronowych ma te same wartoici M , i Ms (np. konfiguracje 3, 4 i 5 w tabl. 10.2), kazda taka

konfiguracja jest opisana przez wiqcej nii jeden term. W tych przypadkach nalezy posluzyt siq liniowq kombinacjq funkcji; nie jest poprawne przypisanie konkretnej konfiguracji jednego termu.

10.2. Okreilanie term6w stanu podstawowego - reguly Hunda
Gdy znane sq termy, moina je uszeregowat wedlug energii i zidentyfikowak term stanu podstawowego stosujqc reguly Hunda: 1. Uszeregowuje siq termy wedlug ich multipletowoici, a wiqc wartoici S. Stan najtrwalszy ma najwiqkszq wartoii. S, a trwaloit maleje ze zmniejszaniem siq S. W stanie podstawowym jest wiqc najwiqcej niesparowanych spinow, gdyi odpowiada temu minimum odpychania elektrostatycznego. 2. Dla danej wartoici S najtrwalszy jest stan o najwiqkszej wartoici L. 3. Jezeli wystqpujq jeszcze niejasnoici, nalezy pamiqtai., ze dla danych wartoici S i L najtrwalszy jest stan o najmniejszej wartoici J , gdy podpowloka elektronowa jest zapelniona mniej nii w polowie; jezeli jest zapelniona wiecej niz w polowie, najtrwalszy jest stan o najwiqkszej wartoici J. (Regul Hunda nie nalezy stosowak do przewidywania kolejnoici energetycznej stanow wzbudzonych, takich jak stany atomu C: ls2, 2s2, 2p1, 3p1.) Stosujqc pierwszq regulq do termow wynikajqcych z konfiguracji p2 w stanie podstawowym atomu wqgla, otrzymuje siq jako stan podstawowy 3P, wystqpuje bowiem tylko jeden stan trypletowy ('D i 'S sq stanami singletowymi). Zgodnie z drugq regulq, stan 'D odpowiada wartoici L = 2 i jest trwalszy nii stan IS, dla ktorego L = 0. Wreszcie, trypletowy stan P ma trzy termy 3P2, 3P1 i 3P0, z trzeciej reguly wynika wiqc 3P, < 3P1 < 3P2. Wyznaczone doiwiadczalnie energie dla termow wynikajqcych ze stanu podstawowego atomu wqgla przedstawiono na rys. 10.8.

Rys. 10.8. Rozszczepienie termow w stanie podstawowym w ~ g l a

Mozna stwierdzit, ze dla lekkiego atomu, np. atomu wqgla, rozszczepienie termow 3P, uwarunkowane sprzqzeniem spinowo-orbitalnym, jest znacznie mniejsze niz rozszczepienie na termy 'S, 'D i 3P uwarunkowane sprzezeniem liczb kwantowych I. Dla lzejszych pierwiastkow o liczbie atomowej mniejszej niz 30 rozszczepienie poziomow o roznych J jest male w porownaniu z rozszczepieniem poziomow o roznych L (rys. 10.8); stqd sprzqzenie Russella-Saundersa daje poprawny wynik,

gdy chodzi o kolejnogd poziomow energetycznych lub termow dla pierwszego szeregu pierwiastkow przejiciowych. Dla cieiszych pierwiastkow rozszczepienie J jest wjqksze niz rozszczepienie L; nie mozna tu jui korzystad ze sprzqienia Russella-Saundersa, lecz nalezy je zastqpid sprzqzeniem j-j.

10.3. Ujecie dziurowe
Gdy podpowloka jest zapelniona wiqcej niz w polowie, prostsze i dogodniejsze jest wyprowadzanie termow przez rozwazanie ,,dziurV - tj. luk w roznych orbitaIach, nii przez uwzglqdnienie wiekszej liczby faktycznie obecnych elektronow. Termy wyprowadzone w ten sposob dla stanu podstawowego tlenu, ktory ma konfiguracjq p4, a wiqc dwie dziury, sq takie same jak dla wqgla o konfiguracji p2, czyli IS, l i 3P.Tlen ma jednak podpowlokq zapelnionq wiqcej niz w polowie, gdy D wiqc zastosuje siq trzeciq regulq Hunda, mozna trypletowe stany dla tlenu uszeregowad w kolejnobci 3 ~ < 3P1< 3P0, stanem podstawowym jest wiqc 3P,. Podobnie. 2 rozwazajqc dziury, otrzymuje siq dla par atomow o konfiguracjach pn i p6-", a takze d" i dl0-", identyczne termy (tabl. 10.3).
Tabl~ca 10.3
Termy dla konfiguracji p i d
-

Konfiguracja elektronowa

Term stanu podstawowego

Inne termy

P'> p5 p2, p4 p3
p6

d l , d9 d2, d B d3, d7 d4, d6 d5 dl0

P 3P 4S 'S 2D 3F 4F 'D 6S 'S

'S, ' 0 2 P , Z~ 3 P , 'G, ' D , ' S 4P, ' H , 'G, 'F, 'D, ' P 3 H , 3 ~ 3 , ~ 3D, 3P, ' I lG, IF, 'D,l S , 4G, 4 ~ 4D, 4 P , 21, 2 H , 2G, 2F, ' 0 , ' P , ' S ,

Wyprowadzenie symbolu termowego dla zamknigtej podpowl'oki. Gdy podpowloka jest calkowicie zapelniona przez elektrony (np. konfiguracje p6 lub dl0), wyprowadzenie termow znacznie siq upraszcza:

W obydwu przypadkach calkowita spinowa liczba kwantowa M s w kierunku z, rowna sumie indywidualnych wartoici m,, jest rowna zeru, stqd S = 0 i multipletowobd 2 = 1. Takie calkowity orbitalny moment pqdu w kierunku z: s

nie naruszajqcych zakazu Pauliego. 3P 0 ' G . ' D . Najwyzsza wartoib M .0 . Dla elektronow d poboczna liczba kwantowa 1 wynosi 2. a wiec w tym przypadku m = + 2. moze mieC wartoici + L . 3F. ' D . Istnieje 45 mozliwoici konfiguracji dwoch elektronow d.C ~ = M . .4. Wyprowadzenie termdw dla konfiguracji d2. S musi by6 r6wne 0. + Tabllca 10. Zamkniqta powioka elektronowa wytwarza wiqc zawsze singletowy stan 'So. gdy L = 4. 0. = 0.M . 'S 0 0 .1 i -2. ma tylko jednq wartoib. lecz M . . z telmem tym wiqze siq wiqc dziewiqC konfiguracji. Symbol termu 1 1 1 1 1 ' G . = M . .3 i -4. 3 P .4 Dozwolone wartoSci m i m. + 1. . M . a magnetyczna liczba kwantowa m przybiera wartoici + 1 -+ 0 -t .1. + 2. + 1. . = 4 moze wystqpowaC tylko. a poniewaz M . Termy wyprowadza siq w podobny sposob jak dla przypadku p2. 10.1. stqd L = 0. . Przedstawiono je w tabl. 3F.2. co odpowiada stanowi G.0. w tym przypadku +4. 3. . .L . co odpowiada stanowi S. . otrzymuje siq wiqc singletowy term 'G. dia konfiguracji d Z m=+2+lO-1-2 C ~ . = C m = 0.

Istniejq iloiciowe T a b l i c a 105 Energia stanow 3F i ' P dla wolnych jonow d2 .T a b l i c a 10. M L moie mieC wartoici +3. Symbol termu 0 0 -2 -2 -2 'G. . i e energia stanu 3P jest w kazdym przypadku wyzsza od energii podstawowego stanu 3F (tabl. Uwzglqdniono wiqc 30 z 45 konfiguracji. dla M . ktore majq jednakowe wartoici M L i M. a poniewaz M . = + 1 . co wskazuje na stan F .C ~ = M . 3P i IS. stanem podstawowym jest 3F. czyli ID. Zbadano widma wielu jonow d2 i wykazano. wynosi + 3. 'D 0 Najwyzsza wartoic M . A zatem pelne zestawienie termow dla konfiguracji d2 to ' G . m=+2+1O-1-2 C~.3P i ' S . + 1.=M.3. 10. wykazuje. ze pozostale termy (w liczbie 15) sq identyczne jak dla przypadku p2. ma trzy wartoici. Zgodnie z regulami Hunda..5). -2 i . 0 i . a kolejnoit energetyczna roznych stanow jest nastqpujqca: 3F< 3~ < 'G < 'D < 'S. ID.4 cd.1 odpowiada to trypletowemu stanowi 3F. 3F. ZF.1. istnieje 21 konfiguracji zwiqzanych z termem 3F. a rozwazenie grup konfiguracji. +2. 0.

Prawdopodobienstwo wystqpowania tych przejiC okreilajq reguly wyboru.. mozliwe jest rowniez przeszukanie calego zakresu czqstoici i zarejestrowanie przebiegu absorbancji A (zwanej dawniej gestoSciq optycznq). mol.dlugoid.. Takie przejicia sq zwiqzane z duzq energiq. Szerokoici pasm sq zwykle rzqdu 1000-3000 cm.4.. jednak znacznie rzadziej.1. 10. powodujq one jednak znaczne rozszerzenie elektronowych pasm absorpcyjnych w widmach d-d. przejicia d-d sq wzbronione. jest wiqc znacznie mniejsza. by mozna je rozdzielid.l. latwe. Widma elektronowe kompleksow metali przejkciowych Widma powstajq w wyniku przeniesienia elektronow z jednego poziomu energetycznego na inny. (I. jak zmieniajq siq te poziomy podczas zblizania siq ligandow w procesie tworzenia kompleksu. a I . obserwuje siq jednak przejicia o znacznie mniejszej intensywnoici (E = 5-10 1.dane dotyczqce poziomow energii w wolnych jonach metali w fazie gazowej. rozrozniajqce przejicia . co stanowi + . Poziomy oscylacyjne i rotacyjne majq zbyt zblizone energie. a 1 . Uzyskana przez zastosowanie pryzmatu i wqskiej szczeliny wiqzka iwiatla monochromatycznego przechodzi przez roztwor do komorki fotoelektrycznej. Umozliwia to okreilenie zaabsorbowanej iloici iwiatla o okreilonej czqstoici.. 10.. na pasma absorpcyjne.I). mol. nalezy obecnie zbadad. drogi iwiatla w centymetrach (wynoszqcq zwykle 1 em). Tak np.0rbitalnaW regula wyboru Laporte'a Przejicia zwiqzane ze zmianq pobocznej liczby kwantowej A1 = 1 sq dozwolonymi przejgciami Laporte'a. charakteryzujqcymi siq duzq intensywnoiciq. cm-l. Wystqpuje tu zaleznoid. ich intensywnoid. . gdyz zmiana 1 jest rowna 0. W odroznieniu od tego. Spektrofotometryczne badanie widma roztworu barwnego jest doid. molowy wspblczynnik absorpcji E okreilony wzorem &=- A cl w ktorym c oznacza stqzenie roztworu w molach na litr.4. a molowy wspolczynnik absorpcji E wynosi 5000-10 000 1. ktorych energia jest znacznie mniejsza.jej natqzenie po przejiciu przez roztwor. towarzyszq im zawsze przejicia oscylacyjne i rotacyjne. em. oznacza natqzenie pierwotnej wiqzki iwiatla.dozwolone" i .Przejicia wzbronione zachodzq rowniei.l . Nie wszystkie teoretycznie mozliwe przejicia elektronowe wystqpujq w rzeczywistoici.) Znajqc absorbancjq mozna obliczyd.wzbronionem. w przypadku przejicia s2 -+ slpl w atomie Ca 1 wzrasta o 1.

6).I3+ lub [Cu(H20). Zachodzi wiqc pewne mieszanie sic orbitali i wystqpujq widma o malej intensywnoici. Dozwolone przejicia Laporte'a majq duzq intensywnoik.12.I2[T1(H20)613'. np. Tworzqcy kompleks jon metalu przejiciowego jest otoczony przez ligandy.2. natomiast intensywnoik wzbronionych przejiC Laporte'a jest mala (dla kompleksu niecentrosymetrycznego) lub bardzo mala (dla kompleksu centrosymetrycznego) (tabl. Tak wiec tetraedryczny [MnBr. W tych przypadkach jednak wiqzania metal-ligand wykonujq drgania.4. kt6re majq taka samq multipletowoSC jak stan podstawowy. w kompleksach tetraedrycznych lub niesymetrycznie podstawionych kompleksach oktaedrycznych. analize widm kompleksow metali przejiciowych mozna bardzo uproicik. . Wiele zwiqzkow Mn2+ ma barwe bialq lub bladocielistq. Poniewaz przejicia wzbronione spinowo sq bardzo dabe.spinow0 wzbronione". kt6re majq irodek symetrii. ktore nie majq Srodka symetrii.6 Molowe wsflczynniki absorpcji dla rbinych przeje PrzejScie orbitalne Dozwolone CzcSciowo dozwolone (mieszanie pa) Wzbronione Cz~iciowo dozwolone (mieszanie pd) Wzbronione Przejicie spinowe dozwolone Widmo przeniesienia iadunku d-d d-d d-d d-d 10 000 [TiCl6I2Przykiad dozwolone dozwolone wzbronlone wzbronione 500 8-10 4 [CoBr4I2-. 10. W przypadku konfiguracji d2 wystarczy wiec rozwazyk tylko stan podstawowy 3F i Stan wzbudzony 3P. Spinowa regula wyboru Podczas przejSC miqdzy poziomami energetycznymi elektron nie zmienia swego spinu.jej natezenie jest jednak ok.6). Mieszanie takie zachodzi w kompleksach.I2+. T a b l i c a 10.02 [Mn(H20)6I2 10. [CoC1. Tak wiec w przypadku Mn2+ w slabym polu oktaedrycznym. a zatem AS = 0. lecz nie centrosymetryczny [Co(NH3). Wystepuje tu mniej wyjqtkow niz w przypadku reguly wyboru Laporte'a. ligandy znajdujq siq wiec przez znacznq czqiC czasu poza swymi centrosymetrycznymi polozeniami rownowagowymi. [MnBr412+ [V(H20)613+ 0. Mieszanie sic orbitali p i d nie wystepuje w kompleksach oktaedrycznych. takich jak [Co(NH3). w przypadku kompleksu [Mn(H20). moze tu nastqpowak pewne mieszanie orbitali d i p i przejicia elektronowe nie majq juz czystego charakteru d-d.dozwolonego spinowo" (tabl.C1I2+ sq zabarwione. przejicia d-d sq .i oktaedryczny. 10. gdyz kazdy z orbitali d jest obsadzony pojedynczo. np.niewielkie odchylenie od reguly Laporte'a.. pomijajqc wszystkie przejicia wzbronione spinowo i uwzgledniajqc jedynie te stany wzbudzone. 100 razy mniejsze niz w przypadku przejicia .12+.

rozdz. Symbol znajdujqcy siq po lewej stronie wykresu jest termem stanu podstawowego dla wolnego jonu o konfiguracji dl ' Rys.l . i e.. 10. i mozliwe jest tylko jedno przejicie na poziom e.Przypadek dl. 10.] + przy 20 300 cm . WielkoSC rozszczepienia A .O).9 a) Diagram poziomow energil w polu oktaedrycznym. ] pik wystqpuje przy 13000 cm-l.] .. 10.. [TiC1. Tak np. WielkoSC rozszczepienia wywolanego przez rozne ligandy jest zwiazana z ich polozeniem w szeregu spektrochemicznym (por.9b. 8).lub [Ti(H20). a wiqc takze na czestoSC maksimum absorpcji w widmie.O).przy 18 900 cm-l. b) widmo absorpcyjne [T1(H. nie wystqpiq wiqc widma odpowiadajqce przejiciom d-d.) Najprostsze przyklady kompleksow dl to oktaedryczne kompleksy Ti(III). Po utworzeniu kompleksu elektrostatyczne pole ligandow powoduje rozszczepienie orbitali d na dwie grupy: t.przy 22 300 cm . W wolnym gazowym jonie metalu orbitale d sq zdegenerowane. 8. 10. w [ ~ i ~ l .I3. ] ~ +przed. np. ~w [Ti(H.9a.I3+ w nadfiolecie i w zakresie wtdzialnym podstawowym pojedynczy elektron zajmuje nizszy poziom t.10. 0 ) . stawionym na rys.i w [Ti(CN).I3.I3+.. wystqpuje tylko jedno pasmo z pikiem przy 20 300 cm-l. zalezy od rodzaju ligandow i wplywa na energiq przejicia. Rozszczepienie orbitali d przedstawiono na rys. 10.10. W stanie jon rnetolu w polu sffrycznyrn w )on rnetolu polu oktoedrycznym Rys. Rozszczepienie poziom6w energetycznych dla konfiguracji d l w polu oktaedrycznym I I notezenle polo l1gond6w t . W zwiqzku z tym w widmie [ ~ i ( H . (To rozszczepienie w polu krystalicznym ombwiono w rozdz. Wplyw oktaedrycznego pola ligand6w na jon di przedstawiono na rys.. w [TiF.

natomiast w przypadku d9 pojedyncza dziura znajduje siq na wyzszym poziomie e.. Diagram poziomow energetycznych dla kompleksow d l w polu tetraedrycznym jest odwrotnoiciq wykresu dotyczqcego pola oktaedrycznego. oznaczone symbolami Mullikena: .. 10.3). Roinica energii tych stanow zwiqksza siq ze wzrostem natqzenia pola ligandow.11).. odpowiada elektronowi zajmujqcemu jeden z orbitali e.dziuryW poziomu e. b) wysokospinowa oktaedryczna konfiguraqa d4 .. W przypadku d' pojedynczy elektron znajduje siq na nizszym poziomie t. Pod wplywem pola ligandow stan ten ulega rozszczepieniu na dwa stany. teoria pola krystalicznego). Wykres z energii dla konfiguracji d 9 jest wiqc odwrocony w stosunku do wykresu dla konfiguracji d l (rys.. przypomlna natomiast wykres dla oktaedrycznego przypadku d9 (rys.) Nizszy stan T. rozdz. moina opisac w podobny sposob jak oktaedryczne kompleksy Ti3+ o konfiguracji d l . natomiast w przypadku d 9 prostsze jest rozpatrywanie przejicia elektronu jako przeniesienia ..(tabl..I2 +. rozszczepienie w polu tetraedrycznym stanowi jednak tylko ok.E.. Odpowiednie informacje mozna znaleii w publikacjach 6-9 wykazu literatury na kolicu rozdzialu. na poziom t. 10. o wiqkszej energii (por.11). $ rozszczepienia w polu oktaedrycznyrn. na poziom e... i .E. Oktaedryczne kompleksy jonow o konfiguracji d9. (Symbole te pochodzq z teorii grup i zostaly tu uzyte bez ich wyprowadzenia. 8. W przypadku d l przejicie elektronowe polega wiqc na przeniesieniu elektronu z poziomu t.T2.. np. [Cu(H. a stan . odpowiada obsadzeniu przez pojedynczy elektron d jednego z orbitali t.0). o mniejszej energii i trzy orbitale t. Rys 10 12 a) Wysokospinowa oktaedryczna konfiguracja d6. 10... L natezen~e pola l1gond6w * Rys 10 11 Rozszczepien~e poziomow energetycznych dla konfiguracji d9 w polu oktaedrycznym W tetraedrycznym polu ligandow zdegenerowane orbitale d ulegajq rozszczepieniu na dwa orbitale e..

Podobnie. przedstawiono na rys.wzbronionem. zwany diagramem Orgela. . Wreszcie. Istotne znaczenie majq jedynie przejicia ze stanu 3F do stanu 3 ~ . Rysunki 10. sparowanego elektronu.13). ktory moze zostaC przeniesiony bez zmiany spinu. l D i ' S zawierajq elektrony o przeciwnych spinach. ' D i ' S sq wiqc spinowo wzbronione i mozna je pominqL.. 10. a stan F ulega rozszczepieniu na trzy termy: A.. Ponadto. T I . w widmie powinny wiqc wystqpowaC trzy piki (w przypadku d l wystqpuje jeden pik). 10. odpowiada im wykres podobny jak w tetraedrycznym przypadku d' i przypominajqcy jakoiciowo wykres dla oktaedrycznego przypadku d9 (rys.12b) mozna traktowac jako kompleksy zawierajqce jednq . i T. 10. d4.. stany.. natomiast w stanie podstawowym dwa elektrony majq spiny rownolegle.dozwolonym" jest przejicie na poziom e . ' S Stany ' G . przedstawiajqcy w sposob jakoiciowy efekt konfiguracji elektronowych d l .10 i 10... wystqpuje tu wiqc analogia do oktaedrycznego przypadku d 9 (rys.odpowiadajq im wiqc niezwykle slabe pasma. Poniewaz przejicia polegajqce na odwroceniu spinu elektronu sq . 10.dziurqW sq jakoiciowo podobne do oktaedrycznego przypadku d l . ' G . 10. 10. kompleksy oktaedryczne zawierajqce jony d4 w konfiguracji wysokospinowej (rys.11). jest bardziej skomplikowany.14a. w ktorych jon centralny ma dwa elektrony d..13. energlo tetroedryczny tetraedryuny d'oktoedryczny oktoedryczny d 4 tetroedryczny oktoedryczny oktoedryczny d tetroedryczny -. Sq to: stan podstawowy stany wzbudzone 'F 3P. (tabl.. Uproszczony diagram energii uwzglqdniajqcy tylko stany trypletowe. 10.dziurq7' na wyzszym poziomie e. miqdzy ktorymi mogq nastqpowaC przejicia spinowo dozwolone. tetraedryczne kompleksy d6 zawierajq tylko jeden elektron. Jak wynika z niego. Diagram energii Orgela dla przypadku Przypadek d2.Wysokospinowa oktaedryczna konfiguracja d6 (rys. oktaedryczne kompleksy d4 i d 9 z jednq .11 mozna polqczyC w jeden wykres (rys.. ID. Przejicia ze stanu podstawowego do stanow 'G.rosnqce O pole l1gond6w pole l1gond6w dl Rys. W oktaedrycznym polu ligand6w stan P przeksztalca siq w term Mullikena TI. Mozliwe stany energetyczne zostaly juz wyprowadzone i zestawione w tabl.7). 10. i majqcego przeciwny spin niz wszystkie pozostale elektrony.10).3. znajdujqcego siq na poziomie t.12a) jest w podobny sposob powiqzana z oktaedrycznym przypadkiem d l . jedynym przejiciem . tj. mozliwe sq trzy przejicia ze stanu podstawowego. 10. Wykres poziomow energii dla wysokospinowych kompleksow oktaedrycznych d6 jest taki Sam jak dla przypadku d l (rys.11). 10. d6 i d9.. Diagram poziomow energii dla kompleks6w.

T a b l i c a 107 Przeksztalcenie termow spektroskopowych w symbole Mullikena Term spektroskopowy Symbole Mullikena pole oktaedryczne pole tetraedryczne Widmo kompleksowego jonu d2 [ V ( H .14b. n o t e z e n ~ epola 11gond6w Rys 10 14 a) Diagram energii dla konfiguracji d Z w polu oktaedrycznym (uproszczony przez uwzglednienle tylko stan6w trypletowych). W widmie tym wystqpujq tylko dwa piki. ~ ) ../3T.O).(P). O i E =: 5 % 30 000 20000 10000 $ notqzen~epolo llgand7w c z p t o j d Icm-'I Kys 10 15 a) Diagram dla konfiguracjl d8 w polu oktaedrycznym (uproszczony przez uwzglqdnienie tylko stanow trypletowych) przedstawtajqcy trzy dozwolone przejicia spinowe. te dwa przejicia nie sq wiec rozdzielone na oddzielne piki. O ) . przedstawlajqcy trzy mozliwe przejscia. b) widmo absorpcyjne w nadfiolecie I w zakresie wldz~alnymdla kompleksu d8 [NI(H. 0 3~1g(p) $10 - x 0 . b) widmo absorpcyjne w nadfiolecie i w zakresie widzialnym dla kompleksu [ V ( H .]~' Srodkowy pik wykazuje pewne rozszczepienie na dwa plkl wskutek efektu Jahna-Tellera (patrz rozdz 8) . ] ~ +przedstawiono na rys. 10. gdyi nateienie pola ligandow (czqsteczek wody) powoduje przejicia zachodzqce w poblizu punktu przeciqcia 3A2. ] ~ + a1 i l 3~ .

. Jest to odwrotnoic przypadku d2.15a. 10. Przypadek d5. Diagram Orgela dla konfiguracji z dwoma elektronami i dwiema dziurami przedstawiono na rys. pominiqto w przypadku kompleksow tetraedrycznych indeks g.. np.. trzy dozwolone spinowo przejicia zaobserwowano w widmach [Ni(Hz0). gdy termaml spektroskopowymi sq 4F 1 4P I wszystkie termy Mullikend majq multlpletowoi6 4) Nalezy zauwaiyk.. Odwrotne diagramy dotyczq oktaedrycznych kompleksow d3 i d8 oraz tetraedrycznych kompleksow d2 i d7. ze istniejq dwa stany TI. Jak poprzednio. na poziom e. 10. Dowolne przejicie elektronowe w obrqbie poziomu d musi wiqzaC siq z odwroceniem spinow. Diagram poziomow energii przedstawiono na rys. 10 16. Rozumujqc analogicznie jak w przypadku dl.dziurym na poziomie e. Konfiguracja d5 wystqpuje w kompleksach Mn(I1) i Fe(II1).. Tlumaczy to . Oddzialywanie tych dw6ch stanow nazywa siq oddzialywaniem konfiguracyjnym. zawierajq piqk niesparowanych elektronow o rownoleglych spinach. gdyz dwa poziomy majq zblizonq energiq. na t. jeden pochodzqcy od stanu P. drugi od stanu F. Wysokospinowe kompleksy oktaedryczne ze slabymi ligandami. ktory mozna obliczyC.Kompleksy o konfiguracji d8 w polu oktaedrycznym moina traktowak jako kompleksy zawierajqce dwie . Dlagram energn Orgela dla konfiguracji dwuelektronowych 1 dwudziurowych. Jest to niemozliwe . podobnie jak w przypadku wszystkich innych przejik wzbronionych spinowo pasma absorpcyjne bqdq niezwykle slabe. [Mn"(H20)6]2+i [Fe"'F6I3-.I2 +. Obniza to energiq stanu nizszego i podwyzsza energiq stanu wyzszego. jest wiqc rownowazne przeniesieniu dziury z e.16. stany te majq bowiem l.g jednakowq symetriq I oddzialujq ze sobq. mozna stwierdzik. przeciqlyby siq.15b). (Taki sam dlagram dotyczy konfiguracji d 3 1 d8 z wyjatklem przypadku. [Mn"F6I4-. Stanom T odpowiadajq linie lekko zakrzywione. 10.. ze dwa elektrony w tym samym atomie mogq mieC jednakowq symetriq i jednakowq energiq. a jego sila zaleiy od parametru Racaha B.stany o jednakowej symetrii nie mogq sic przecinac'. [Ni(NH3)6]2' i [N(etylen~diamina)~]~ (rys. + ktaedryczny J f 0 * rosnqce po(e l1gand6w Rys. i e diagram energii dla konfiguracji d2 (w polu oktaedrycznym) jest podobny jak w przypadku wysokospinowego oktaedrycznego kompleksu d7 oraz tetraedrycznych kompleksow d3 i d8. Gdyby linie byly proste. co wskazywaloby. Efekt ten jest znacznie wyrainiejszy po lewej stronie diagramu. przeniesienie elektronu z nizszego poziomu t.

1970 8 B N Figgis.]~-jest ciemnoniebieski i znacznie intensywniej zabarwiony nii oktaedryczny jon [CO"(H. . nie majq irodka symetrii. w czterech nastqpuje tylko jedno odwrocenie spinu. D S Urch. [CO"C~. Literatura uzupelniajqca 1 D Sutton. Macmillan.Electron~cSpectra of Transition Metal Complexes".. A Cotton.Introduction to Ligand F~elds". McGraw-Hill. Termem stanu podstawowego jest 6 S i spoirod jedenastu stanow wzbudzonych podanych w tabl. . mozna wiqc obserwowad najwyzej dzieslqd bardzo slabych pasm absorpcyjnych.Chemical Applications of Group Theory". Zawierajq one takze piqC niesparowanych elektronow. cm-I). 10. Van Nostrand Relnhold.]~'. 1966 9 C J Ballhausen.. Interscience. Wiley. ze tetraedryczne kompleksy jon6w d5 sq znacznie intensywniej zabarwione niz prawie bezbarwne kompleksy oktaedryczne. Elsevier. 1970 5 P W Atkins.6 podano wartoici 5-10 1. np. E Martell). . . moze wiqc nastepowaC mieszanie siq orbitali p i d.Electron~cSpectra of Coordination Compounds in Coordination Chemistry" (Edited A.Orbitals and Symmetry". 1970 6 D Nicholls. np.Introductory Group Theory for Chemists". W polu oktaedrycznym te cztery stany ulegajq rozszczepieniu na dziesiqC stanow. jak jednak wspomniano omawiajqc regulq wyboru Laporte'a. . 0. Appl~edScience Publishers Ltd. .02 l.Tables for Group Theory". 10. C S G Phillips.Inorganic Electronrc Spectroscopy". Dotyczy to wszystkich kompleksow tetraedrycznych. . Penguin. [Mn"Br412-. 1962 10 G Davidson.Complexes and Flrst Row Transition Elements". . Molowy wspolczynnik absorpcji 8 wynosi ok.. 1968 2 A B P Lever..bladorozowq barwq wiqkszoici zwiqzkow Mn(I1). mol-I.. 10. 1971 (dobre.cmP1(dla przejiC dozwolonych spinowo w tabl. 1974 7.. McGraw-H111. Oxford University Press..3. przystqpne wprowadzenie) ...Introduction to Ligand Field Theory". P J Stephens. 2nd ed (dobre wprowadzenie). kompleksy tetraedryczne.5. .mol-I . . 1971 Inne ujgcie zagadnienia widm (oparte na teorii grup): 4 F. Warto zauwazyd. M S Child.. 1968 3 D S McClure.~).

l * 40 0. * * * -2 76 42 llody <(ady Llody Fr Ac . .male wartoscl ..002 Au H g T ( Pb 61 PO 43 At e Rn ...... -15 W To 2 - 0.Ol 1 OpOl 0. Cs Hf 310 300 Bo 250 Ro 28 Lo 38 220 2 4 ..Uzupelnienie I Rozpowszechnienie pierwiastkow w przyrodzie .005 0.l e 0... Tc Ru - 7 .. ..Ol Pt 0.001 Ir Re 0s 1 5 70 0.4 5 . . . . . Rb Sr Y Zr Nb M o .1 Rh Pd Ag C d In Sn Sb 1 Te I Xe 0. . . . ilady slody slody Wartosc~llczbowe poda~4 zawartosc p~erw~astkow ppm) w skalach wulkan~cznychskorupy zlemskle~ Duze kolka oznaczaj4 d u ~ e (w wartoscl.15 e 0.. .005 . ..001 0..001 0. male kolka .

.

.... ... d z ~ e kuprzejmo$cl Amer~canSoc~etyfor Metals .Uzupelnienie I11 0 z 3 2 2 GestoSci pierwiastkbw stalych i cieklych S % R (u 1 H 2 3 1 4 ( Ill 5 1 6 1 7 1 8 1 9 ~ I O ( 1 1 ~ 1 13 2 IV 14 v 15 VI 16 VII 17 H 0 18 He 1 LI 2 0.3 7.7 4 K 0.3 1...0 10.5 8...7 7.5 8.2 7.9 1.5 6.O ..6 6.6 10..l Sr Zr Nb MO Tc RU Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 4..5 6. 8th ed.7 3... a Co 3.5 No Be 1-8 Mg B C N 0 F N e 2.9..9 . ..0 1.3 6.9 Ro Ac - Wartow podano w g cm ' (gestosc~ kg m' sa 1000 razy w~eksze)Gestosc podana dla wegla odnos~ do grafitu Duze kolka oznaczajq duze wartoscl... 8..5 2...2 I 12..1 7.9 9.3 3 1.3 5. a male kolka .l Se 4. Vol 1 (1961).4 7.O .7 GO 5.9 8.2 11..5 12.l 5. 2..2 AI SI P S 2.8 Ge As Br Kr 4..male wartosct w sle ~ Dane wedlug ..2 4.8 CI Ar 2.Metals Handbook '.6 5 6 7 Rb 1.. ..6 • Fr - 5. Y Sc TI V Cr Mn Fe Co NI Cu Zn 2.O 7.

mol ' P 318 263 213' 209' 213 N 389 293 - I H C SI 297 238 213 B 368 276 289 243 272 - r C 431 330 360 201 330 205 251 184 243 I 565 439 539 272 489 184 284 159 F 339 259 226 S O S 293 289 176 1 C 414 347 H 435 N P 0 S F C1 Br 1 - 213 201 - 209 180 151 213 255 217 193 464 351 368 .Uzupelnienie IV Srednie energie niektorych wiqza~iw kJ .201 230e 3351' 138 213 I59 e ozndcza wdrtoscl oszdcowdne na podstaw~e rosnlcy elektroujemno$cl Energie niektorych wiqzan podwojnych i potrojnych .

rozkl.0006 r. rozkl. rozkl rozkl. rozkl. d. 0. rozkl. rozkl.33 d. r.r. rozkt. d. . 0. rozkL s. 0.r.r. rozkl. rozkl. w 15"C. rozkl. 148 209 178 205 0.rozpuszczalny. 70 rozkl. 55 0.w 25'C + + + rozkl. a .Uzupelnienie V RozpuszczalnoSf zwiqzkow pierwiastkow grup glownych w wodzie (w gramach substancji na 100 g wody w temp. rozkl . Cog- SO:- HCO.rozklada sle. rozkl. 0. rozkt. 20°C.002 0. jeieli nie zaznaczono inaczej) FNH: C1- Br- 1- OH- NO. r.99 0. 270r0zkt. d.w 18'C. r. s. d .00014 rozkl. Li Na+ K+ Rb+ Cs BeZ Mg2 CaZ Sr2 BaZ+ A13+ Ga3 + + + + + Ge" GelV Sn" SniV Pb" Pb'" As"' AsV Sb"l SbV ~illl b - + TI ~1~ + h3 Ozndczen~a d r . rozkl.w O0C.dobrze rozpuszczalny.~ r. rozkl.slabo rozpuszczalny. r . c . rozkl. s r .r.016 rozkt. 0. rozkl.r.844 rozkl.04 78. rozkl.r. 0.98 rozkt. rozkl.6b rozkl.05 r. rozkl. rozkl. 0. rozkl.55 0.063 rozkt.

26 151.942 40.847 .95 (99) 127.37 180.93 Ind Iryd Iterb Itr Jod Kadm Kaliforn K~ur Kobalt Krypton Krzem Ksenon Lantan Lit Lorens Lutet Magnez Mangan Mendelew Miedz Molibden Neodym Neon Neptun Nlk~el Niob Nobel Otow Osm Pallad Platyna Pluton Polon Potas Prazeodym 114.54 95.82 192.94 144.07 150.000) Aktyn Ameryk Antymon Argon Arsen Astat Azot Bar Berkel Beryl Bizmut Bor Brom Cer Cez Chlor Chrom Cyna Cynk Cyrkon Dysproz Einstein Erb Europ Ferm Fluor Fosfor Frans Gadolin Gal German Glin Hafn Hel Holm 227 (243) 121.91 126.12 132.09 (242) (210) 39.96 22.69 6537 91.96 32.25 69.993 30.003 164.62 204.102 140.811 79.982 178.92 15.93 47.312 54.72 7239 26.086 131.4 195.19 190.47 101.60 153.102 208.35 78.967 55.80 28.34 (249) 9.97 24.453 51.75 39.08 l2.90 238.922 (210) 14.938 (256) 63.Uzupelnienie VI Masy atomowe (oparte na masie 12C = 12.9994 232.933 83.71 92.0067 137.183 (237) 58.91 (254) 207.966 1 18.91 Promet Protaktyn Rad Radon Ren Rod RteC Rubid Ruten Samar Selen Siarka Skand Sod Srebro Stront Tal Tantal Technet Tellur Terb Tlen Tor Tul Tytan Uran Wanad Wapli Wegiel Wodor Wolfram Zloto hlazo (147) (231) (226) (222) 186.948 74.04 168.96 (253) 18.91 200.870 87.22 102.85 196.24 20.00797 183.01115 1.9898 107.904 112.03 50.98 10.40 (251) (247) 58.2 106.064 44.905 35.30 138.49 4.22 16230 (254) 167.91 6.9738 (223) 157.04 88.939 (257) 174.59 85.2 173.909 140.

charakter n~emetal~czny 209 -. wystepowanie w przyrodz~e215 azotowce. 204 aktynowce. halogenk~ 218-220 -. budowa 66 clekly jak0 rozpuszczaln~k 216. enegla ~ ~ S O C J ~ C J I 209 -. synteza Habera 21 1 analcyt 199 anataz 314 anhydron 274 antymon. tlenek 221. 221 -. otrzymywanle 406-410 -. wiqzanle metodq Habera 21 I -. promleli kowalency~ny 207 -. stopnle utlen~enla407. dwutlenek 222. otrzymywanle 266 atom 19 -. 412 -. 213 -. energle jonlzacjl 207 -. 207 -. 209 -. 218 Baddeleit 3 18 bar. stopme utlen~en~a 206. charakter metal~czny209 -. 226 arsenek n~klu. konfiguracja elektronowa 206. 219 -. piec~ohalogenkl 21 9. wodork~212-215 az)dek wodoru 217. wystqpowanle w przyrodz~e406 aktywnosk jonow wodorowych 133 alkany 184 alkeny 184 alklloberyle 157 alk~lochloros~lany 200 alkllogliny 178 alkiny 184 alumlnoterm~a122 alun chromowo-potasowy 336 ameryk. 222 -. podtlenek 220. 41 1 -. struktura elektronowa 410. trojhalogenk~218.struktura 55 arsenowodor 212 astat. zastosowan~e283 arsen. llczby koordynacyjne 206 -.zjednoczony 88 a'itojonlzacja wody 133 azbest 197 azot. 217 -. odmlany alotropowe 210 -. 220 -. trojtlenek 225 antymonowodor 212 argon. 223 -. halogenk~41 7 -. potenc~alyredukcyjne 208. trojtlenek 225.SKOROWIDZ Absorbancja 471 acetylen 146 acetylenkl 146. otrzymywanle 417 -. wlaic~wosc~ ogolne 411. zastosowanle 417 dmfibole 196. nadtlenek 153 wystqpowanle w przyrodz~e 150 belllto~t 196 -$ . 412 -. elektroujemnoSk 207 -. badan~e418 -. rozpowszechnienle w przyrodzle 207 -. otrzymywanle 215 -. 197 amomak 212. 207 -. tlenk~220-223 -. p~eclotlenek 226 -. pozlomy energetyczne 460-462 . odmlany alotropowe 210 -.

. struktura warstwowa 210 -. struktura 49. halogenk~ 155 -. zastosowanle 179 boraks 163. reakcja z amonrakiem 172 borazol 172 borowce. otrzymywanle 159. elektroujemnoi. 50 bkqklt prusk~ 355 . otrzymywan~e178 -. orbltale molekularne 96 -. wystcpowanle w przyrodzle 149 -. acetylenek 156 -. dwuhalogenkl 176 -. rozpowszechnlen~ew przyrodz~e 149. 156 -.-. dwuhalogenkl 176 -.-. promlen jonowy 151 -. zasadowy azotan 154 -. halogenk~ 155 -. otrzyrnywanle 267 bruklt 314 n-butylol~t 147 Centra barwne 58 . zastosowanle 160 berylowce 36 -.6 164 -. fluorki 175 -. 150 -. rozpowszechnren~ew przyrodzre 164 -. dwutlenek 271 -. halogenkl 145. struktura 50 .krystal~czny165 . otrzymywanle 265 -. 226 brzmutowodor 212 blenda cynkowa 392 . wodork~ 169 -. struktura elektronowa 149 -. slarczany 1 54 -.F 58 cez. wodorkl 169 -. 167 borany 169-1 73 -. wodorek 132 -. zwlqzkl jonowe 150 blzmut. kompleksy 177 -. konfigurdcja elektronowa 163 -. 196 -. stopnle utlen~en~a 163 -.chelatowe 177 -. zastosowanle 265 chlorany 273. 161 -.c~woic~ ogolne 163 -. wodorotlenek 152 -.chromylu 336 . tlenki 153 -. wtai. promlen jonowy 164 -. Jrczby koordynacyjne 163 -.octan 158 -. 146 chalkogeny 235 chalkoplryt 382 chelaty 441-443 chlor. 160 -. rozpuszczalnosc so11 152. otrzymywanre 178. wegllk 204 -. chlorek 176 -. dwutlenek 271 -. trojtlenek 166 -. wodorek 154 -. 266 -.bezpostaciowy 165 . wystcpowanle w przyrodz~e 163 -. azotek 172 . 265. trojhalogenk~ 174 -. nletypowe wla~awosci 160. potencjaly redukcyjne 165 -. . kompleksy 157-1 59 -. w~gllk205 -. anomalne wlasc~woSc~ 151 -. zwlqzkl 4 17 bertolldy 58 beryl 149.berkel. azotki 155 -. azotek 155 -. fluorek 157 -. trktlenek 225. tlenek 153 -.Turnbulla 355 boksyt 163 bonderyzacja 35 1 bor. metanek 156 -. fluorek 175 -.-. zastosowanle 266 bromek t~onylu258 bromlany 274 bromowodor. 179 borowodory 169 brqzy wolframowe 335 brom. otrzymywanle 122. charakter metallczny 165 -. jednohalogenkl 176 -. halogenkl 174 . 274 chlorek cezu. barwa 165 -. azotany 154 -.

70 czterofluorek s ~ a r k ~ . zastosowanle 336. rozmlary atomow 384 -. 337 -. 111. 57 .ogniowe 351 . kompleksy 387.n~trylu223 . rozpowszechn~en~e przyrodzle 329 w -.termodynamlczne 56 dekaboran-14 171 detergenty 249. 385 -. wlasc~wosc~ ogolne 385 -. 387 -. katoge~kx 329 33L -. struktura 73 dz~es~ec~os~arczek czterofosforu 233 dzlura 56 58 Efekt fotoelektryczny 90 . rola b~olog~czna 386 -. promlen kowalencyjny 385 -. octan 330 -. tlenkl 386 -. rozpowszechnien~ew przyrodzle 385. konfiguracja elektronowa 327 -. 115 elektroujemnosc~plerwlastkow 1 12 elektroujemnosc 110.nleczynnej pary elektronowej 164. reaktywnosc 385 -.wegla. potencjaly redukcyjne 182 . 129 d~agramEll~nghama124-1 26 . 388 -. otrzymywan~e267 chloryny 273 chrom. hydrol~za187. 223 Defekt masy 454 defekty Frenkla 56. zastosowanle 392 393 cynkany 385 cynkowanle elektrol~tyczne351 . pasywnosc 329 -. konfiguracja elektronowa 383 -. energle jonlzacjl 384.chlorek karbonylu 190 .Schottky'ego 56. tlenochlorek 314.Orgela 475. halogenk~ 386.t~onylu258 chlorofil 158. 108. 182 elektroda wodorowa 115 elektrododatnlosc 114. 250 deuter 128 -. 114 -. 477 d~ament201. 333 -. otrzymywan~e336. tlenk~ 193 cynlany 193 cynk.struktura 73. 140 cyna b~ala180 . struktura krystallczna 202 d~boran170 dllzocyjanran toiullenu 190 dolom~t149 dwuchromlany 333 dwufluorek dwutlenu 270 dwut~onlany256 dwutlenek slark~. otrzymywan~e336. potencjaly redukcyjne 384 -. synteza 21 1 cyjank~205 -. 393 -. promlenle jonowe 385 -. zw~qzk~ metaloorgan~czne390. wspolczynn~k~ Paulinga 110 emlsja termojqdrowa 90 enancjomery 446 energla jonlzacjl 105. 392. 74 . potencjaty redukcyjne 328 -. 200 chlorowodor. tlenk~332 chromlany 333 chromlt 336 ck~ornowce. 57 . tlenek 128. 159 chlorofosfazeny 234 chloros~lany 199. tlenkl 332. stopnle utlen~en~a 328 327.sulfurylu 258 . 116. struktura 50 . tlenohalogenk~336 -. wtasc~woscrogolne 329 -. 139.metallczna 180 -.sodu. 391 cynowodor 185 cyrkon. 1 10 . otrzymywanle 128 -.szara 180 -.zelaza 1 1 7 cynkowce. czterotlenek dwuazotu 222. 315 -. 202 -.stech~ometryczne 56 . toksycznosc 205 cyjanowodor 206 cykl Borna-Habera 52. stopnle utlen~en~a 384 383. 188 budowa 69. -. wystepowanle w przyrodzle 318 czqsteczk~kowalencyjne 61 czterochlorek krzemu. otrzymywan~e392 -. -. 109. promlen kowalencyjny 329 -. stale fizyczne 128 -. 337 -. energla wzbudzen~a 385 -. 337 9 chryzotyl 1 7 clecz bordoska 383 cyjan 205 cyjanamld wapnla.n~estech~ometryczne 58 .

263 fluorowcowodory 266 269 fluoroweglowodory 185 fluorowodor. 283 helowce.zasadowe 280. wodorotlenek 169 galany 169 gaz generatorowy 189 . tlenek 169 -. 186 funkcja falowa 28 .tronylu 258 fluorowce 127 trojtlenek 225. szczegolne wlasc~wosc~ 282 -.tr~etylu219 . 265 -. tlenochlorek 21 9 . 267 -. -. zastosowan~e232 fosforowodor 213 fosgen 186. 107 enneakarbonyldlzelazo 189 enstatyt 196 etery 259 Fenak~t195 fermentacja 192 ferml 449 ferrocen 355.stab~llzacj~ 77 energle jonlzacjl p~erwlastkow106.ultraczysty.. l~czbykoordynacy~ne260 potencjaly redukcy~ne261 powinowactwo elektronowe 262 reaktywnosc 264 -. zastosowanle 283 . zw13zk1 203. otrzymywanle 216 -. konfigurac~aelektronowa 282 -. rozpowszechn~en~e przyrodz~e 163 w -. tlenk~ 193 . fluorek 204 -. zdolnosc utlenlajqca 262. -. 190 fotony 26 fotosynteza 192 frans 140 freony 185.I1 282. 227 -.rezonansu 110. 264. 269 fluoryt 264 -.I 282.wodny 189 gazy szlachetne 37.trzecla 105 . 32 Gal. 40 german 60 -.energla jonlzacjl druga 105 . wlasc~wosc~ ogolne 261. 233 -.. zastosowan~e266. kwasy tlenowe 272-275 -.tr~butylu219 . struktura 62 .czarny 210 . 281 -. struktura krystal~czna202 -. 234 fosfor. 111 .. tlenek 169 -.tntolllu 219 fosforany.brunatny 210 .sulfurylu 258 . wodorek 132 -.. 262 -.blaly 210 .radlalna 31. zastosowan~e 179 gllnokrzem~any194 grafit 201. prom~enleatomowe 283 -.czerwony 210 -. otrzymywanle 123 -. otrzymywanle 123. 32 . wystepowanle w przyrodz~e 3 18 he1 37 -.kqtowa 31. wystepowanle w przyrodz~e283 -. wodorotlenek 169 -. -. budowa atomu 19 -. struktura 53 forsteryt 195 fosfazeny 233. wegllk 204 -. wystqpowan~ew przyrodz~e216 fosforan tr~arylu219 . . 210 . energla jonlzac~l 283 -. alotropia 209. 283 . 226 -. 202 -. otrzymywanle 266. 204 gumy srl~konowe201 Hafn. slarczkl 232. plqc~otlenek226.tr~oktylu 219 . otrzymywanle 180 german~any193 gerrnanowodory 185 glln. konfigurac~aelektronowa 260 -. 356 ferryty 352 fluor.plerwsza 105 . zastosowanle 265 fluorek berylu. 109 .n~trylu223 .sleclowa 51-53. 267.

plaskre kwadratowe 437.. budowa 66 . . wrdma elektronowe 471 -. 444 kontrakcja lantanowcowa 298. budowa 449. otrzymywanre 122 -. zastosowanle 393 kaolrn 197. 81 kompleksy cyjankowe 205 . wlqzanla prerwotne 421 -. 365. wbsciwosc~ogolne 360 -. tlenkl 192 . stopnre utlen~enra359.kompleksy 360-362.Zreglera 178 katenacja 181 kauczuk~srl~konowe201 klur. 173 hydroborowanre 173 hydroksyloamrna 215 Ilmen~t314. wqgl~k204 krzem~any 193-1 99 ..-. 424 . fluork~285-289 -..S-s 75. zwrqzkr 360-366 komblnac~eorb~talratomowych ilnrowe 81 . 318 ~ n d .trojjodkowy. cleplo solwataq~133 .zastosowanre 367 -. wystqpowan~ew przyrodzre 367 . 454 jod. konfrguracja elektronowa 359 -.powtokowy 449.p d 79. stopnle utlenren~a359. zwrqzk~283. 401 krokldollt 197 krystoballt 192 krzem 60 -..trojtlenek 169 -.d-d 80 . grupa mostkowa 443. metody badanla 423. rozszczep~enre polu krystal~cznym w 431 435 . zastosowanie 266 jodany 274 jodek kadmu. halogenk~ 185. wrqzanle metal wegrel 189 karborund 205 karnalrt 149 katallzatory Natty 178 . 353 355 heteropohjony 334 heteropolrkwasy 326 heulandyt 199 hybrydyzacja 63 hydrazyna 214 hydroborany 172. deformacja tetragonalna 435 437 -.lancuchowe 196 . budowa 70 .. otrzymywan~e266 -. zwlqzk~360 363. 438 . 366 -.wodorowy 133 . 186 -.prersclen~owe196 . . wyst$powanie w przyrodzie 367 -. wlasc~wosci ogolne 369 -.wtorne 421 . energia wlqzanra 454 . zwlqzkr 285 292 kwarc 192 . 450 . 366 rzolatory 97 lzomerra sprnowa 129 lzopol~kwasy 168 izotopy 127 Jqdro atomowe. otrzymywanre 367 -. otrzymywanle 267 Jon fluoroboranowy.warstwowe 198 krzemlonka 192. 193 -. trwalosc 449.solwatowany 133 Kadm.-.-.trojwymldrowe 198. 360 -. dwutlenek 192. 284 hematyt 350 hem~morfit 195 hemogloblna 259.. 455 . model kroplowy 449 . 76 .-. otrzymywanle 180 -. 450 .ultraczysty. 365.metal1 przejscrowych. 193 -.-. rozpad 451 453. 260.wrelordzen~owe 443 -.p-p 78 . kompIeksy 360 366 -. 199 .karbonylowe 189 . wodorek 173 lnwersja Waldena 188 ~ryd. 155 kobalt. zwlqzkr 417 k~zeryt 149 klastery 94..-.oktaedryczne 427 431 .-. struktura 55 jodowodor. 360 -.nlewrqzqce 80. 198 kaprolaktam 215 karbaboran 171 karbonyfkr. 451. 80 .S-p 78 .helowce. konfiguracja elektronowa 359 -.-.tetraedryczne 438 441 . deformdcja Jahna Tellera 435 .-. zastosowanre 193 ksenon.

460 l~czbymaglczne 450 hgandy 421 . 396 -. 135 ..m~b%%-tuay' 2.podchlorawy 273 . -.kwarc.. entalpla fluorkbw 144 -.azotowy 223.. 405 konfiguracja elektronowa 395. nadtlenkl 141 -. konfiguracja jonow 141 -. reakcja z wodq 141 -. 256 .sol] 142.Caro 257 .sprzqzony z zasadq 134 . kompleksy 147. energla jonlzacjl 396 halogenkl 397 lzotopy 405.podfosforawy 231 . orb~talemolekularne 96 -. elektroujemnoic 139 -. 406 -.dwutlonawy 253 .tlos~arkawy 252 .ortofosforowy 227. wlasc~woSclmagnetyczne 400 -. -. 148 -. -.nadrenowy 348 . azotek 141 -.polltlonowy 253 .sulfoksylowy 252.ortoborowy 166 .wgglowy 190.dwltlonowy 253. . 191 kwasy 133. 406 kompleksy 404.. 460 .fluorosulfonowy 258 .metaczterofosforowy 228 . 26.ortofosforawy 227. 224 .kwantowa giowna 25. metody rozdzlelan~a402-404 -. 145 . 25.etylenodlam~notetraoctowy 159 . potencjal elektrodowy 141 -.tellurowy 257. 256 .V. 400 -. azydek 217 -.dwuslarkowy 253 .magnetyczna 25.ortotro~fosforowy228 .azotawy 222 .p~rofosforowy227. roztwory w amonlaku 144. temperatura topnlenla 140 -. 396 -. 146 -. 228 .. 218 .poboczrra 25.selenawy 257 . 231 .podfosforowy 230. 228 . halogenk~ 145 -. barwa jonow 399.nadtlenodwuslarkowy 253. ponadtlenk~ 141 -. 257 . wodorek 142 -. 26. 26.slarkowy 253.jodkow 144 -. 256 .plrofosforawy 231 .tloslarkowy 253. zw~qzk~ 398 397. 258 .nadchlorowy 274 . 460 . otrzymywanle 146 -. 254 . 173. 422 . lzomery optyczne 193 kwas arsenowy 226 . 185 -. rozpuszczalnosC fluorkow 144 -. wodorotlenek 310 lantanowce 36. tetrahydrogllnlan 142.Lew~sa134.slarkawy 252. halogenk~ 145. struktura 140 -. hydroborany 173 -. l~czbaatomowa 19 .dwus~arkawy253 . 253 . 149 -. 308 -. 143 -.chlorawy 273 . 255 .ortodwufosforowy 228 .dwukleszczowe 442 I~mon~t 350 Ilt.ortoczterofosforowy 228 . 49. wlasc~woSc~ 148. 135 Lantan. potencjaly redukcyjne 396 -.azotowodorowy 217. -.selenowy 257 . rozpuszczalnosc sol1 399 -.plroslarkawy 253 . hydratacja j 0 n 6 ~142.fosforowy 226 . 275 . 143 -.splnowa 25.p~ros~arkowy 253. struktury rezonansowe 93 -.chlorowy 274 . rozpowszechn~enlew przyrodzle 405. otrzymywanle 405 -. 460 . 231 . zastosowanle 405 -. 257 .nadtechnetowy 348 .sulfamlnowy 249 .nadtlenomonos~arkowy253.koordynacyjna 48.orb~talna25 . .JO~OW~ 275 . stopnle utlenrenla 395.

barwa zw~qzkow339 -.orbltall molekularnych 75 . 383 -. wlasc~wosci chemlczne 138. karbonylk~340 -.LCAO 75. reakcje 340 -. tlenohalogenkl 348 -. tlenk~344. 88 . 377 -.-. kompleksy 345. c ~ ~ g l ~ w I s c o spojnosc 90 -. . kompleksy 379.kowalencyjny 376 -. halogenki 342-345. 338 -. uwodn~onyoctan 380 -. 346 -. rozpowszechn~en~e przyrodzle 338 w manganlany 346 manganowce. 345 -. 382. . zastosowan~e 160 magnezyt 149 malach~t382 mangan. otrzymywanle 122. zw~qzk~ organlczne 147 lorens. zw~qzk~ 418 417. 345 -. tlenek 153 -.energia jonizacjl 376 -. kornpleksy 341. ogolne wkasc~wosc~ 89 -. stopnle utlenlen~a375 -. dwutlenek 344. potencjaty redukcyjne 376 -. konfiguracja elektronowa 375 -. zw~qzk~ 377-382 mledz. w~elos~arczk~ 142 -. wodorowcglany 191 -.-. potencjaty redukcyjne 338 -. 92 . halogenk~ 378 -.Iltowce. 342 -. wystcpowanie w przyrodzle 149 -. wodorkl 142 -.zjednoczonego atomu 88 mezony 450. struktury krystallczne 91. struktura 167 metatrojfosforany 229 metoda Birkelanda Eydego 223 .ferromagnetyczne 300 . zastosowan~e383 m ~ k ~ 198 mlneraly azbestowe 197 mlnla olow~anaI93 model atomu Bohra 22 mollbden. stopn~eutlen~enla337. wlasc~wosc~ ogolne 376.Zieglera-Natty 250 . krzemek 184.van Arkela 178 . otrzymywanle 348 -.elektronowa 138 -. struktura 140 -. 185 -. . przewodn~ctwo89 -.. zabarw~en~e plom~en~a 139 -. s~arczkl142 -. nadtlenek 153 -. otrzyrnywanle 337 -. zastosowan~e82-88 . 91 -. Magnetyt 350 magnez. azotan 380 -.subllmacjl 91 -. I41 -. pollkwasy 333-335 mohbden~any333 mol~bden~t 337 monosllan 185 muskow~t 198 Nadchlorany 274 nadmangaman potasu. 451 miedz~owce. polysk 90 -. konfiguracja elektronowa 337 -. . 380 -. rozpowszechn~en~e przyrodzle 376 w -. . kompleksy cyjankowe 378 -. c~eploatomlzacj~90 -. alhlek 156 -. rozpowszechn~en~e przyrodz~e382 w -.paramagnetyczne 300 metaczterofosforany 229 metafosforany 229 metale. 244 nadtlenk~250 natrollt 199 . m~areczkowanle 347 . promlen jonowy 376 -. wlasc~wosc~ ogolne 338 340 materialy d~amagnetyczne300 . zastosowanle 347 nadmangan~any347 nadnap~cc~e16 1 nadren~any348 nadstruktura 98 nadtechnetany 348 nadtlenek wodoru 243.dysocjacjl 91 -. slarczan 379 -. 347 -. odlegloscr m~edzyatornowe91 -.halogenkowe 344 -. energle jonlzacjl 105 -. wegl~k~ 146 -.zlem rzadk~ch36 metaoksoborany 166 -. kohezja 90.Habera-Boscha 223 . mdrhIoran 274 -.

otrzymywanle 417 -.atomowe 30 . stopnle utlen~en~a 350 349. zw14zk1 368-370.zan~ku453 oksoborany. konfiguracje elektronowe 461 . struktura 167 ortowodor 129 osm. . struktura 168.karbonylek 189 -. wydz~elanlemechanlczne 121 -. azydek 218 -. 29 --f29 . -. reakcje chemiczne 368 -. wystepowanie w przyrodz~e374 -..antywlazqce 76.magnetyczne 300 302 . energle jonlzacjl 299 .-. tlenki 193 orb~tale28 . stoplen utlenien~a302 304 .-. 77 ortooksoborany 167 -. gestosc 299 . . 372. rozmlary atomow 298 . zwlqzki 357. konfiguracja elektronowa 367 -. . 297 --f37 .przewodn~ctwa96.wewnetrznoprze~sciowe36 -. reakcje chemiczne 368 -.s 28. struktura elektronowa 303 .p 28. 29. zwlqzkl koordynacyjne 304 . 371. stopnle utlenlen~a367 -.-. 97 . wlasciwosc~ogolne 367.d 28.nawozy sztuczne 210-212 neon.0 7 8 ..wzbron~one96 permutyt 199 perowsk~t314 p~asekmonacytowy 405 plerwlastkl bloku d 37. 61 . kompleksy 369. otrzymywanle 180 -. rozpowszechnien~ew przyrodzie 308 .-. 157 oddychanre 192 okres polow~cznegorozpadu 453 .-. stopnle utlen~en~a 367 -.elektrododatnie 40 .-.-. 297-308 .n~estech~ometryczne 308 .p37 .molekularne rr 78 . 368 -. reakcje 156. zastosowanle 283 neptun.-.walencyjne 96.-.wrzenla 299 .-. w!dsclwoscl ogolne 367. zastosowanle 417 neutron 19 n~emetale97 n~kiel.. 373 nlobany 326 nozean 199 Oczyszczan~estrefowe 180 odczynnik Nesslera 387 odczynnik~Grlgnarda 156 . halogenki 417 -. oczyszczanie 121 -. kompleksy 369. 169 oksym cykloheksanonu 215 olefiny 184 oleje slllkonowe 201 ol~wln 195 olowlany 193 o~ow~owodor 185 okow. reaktywnosc 299 .~ 3 6 . tlenki 353 -. 97 . potencjaly redukcyjne 182 -...metoda rugowanla 122 . zastosowanie 374 -..przejsclowe 36. 373 -. 29.zdegenerowane 29 ortofosforany.. rozpuszczalnosc 229 ortoklazy 199 . konfiguracja elektronowa 367 -. konfiguracja elektronowa 349 -. kompleksy 358 -. zwiazk~369 373 parawodor 129 parkeryzacja 351 pasmo 95 . 358 ozon 241 Pallad.elektroujemne 40 -.-. tlenki 305 307 .-. 372. wystepowanle w przyrodz~e 120 plerwlastkow wydz~elanle. temperatury topnienla 299 .. 368 -. 373 -.-. otrzymywanle 374 -. 37. barwa 299 . 370.-. wkasc~wosc~ chem~czne350 -.. 61 .--.. halogenk~305 307 .

reakcje 340 politetrafluoroetylen 186 -. d~agramy119 rtgc. wystepowanre w przyrodz~e 367 porfiryna 159 -.Rydberga 23 potencjaly redukcyjne. redukcja elektrol~tyczna123 prawo Hessa 109 . konfiguracja elektronowa 359 polon. otrzymywanle 349 pol~mol~bden~any 333 -. budowa 68 .wyboru splnowa 472 478 polaryzowalnosc 113 reguly Fajansa 113 polletylen n~skoc~snlen~owy 3 17 . 96 platyna. wystepowanle w przyrodz~e 140 . nadmanganian 347 97.falowe Schrod~ngera27. 392 . kompleksy 358. wystcpowan~ew przyrodz~e413 p~roselen~any 257 proton 19 plroslarczany 256 proba perty boraksowej 166 p~rotyn374 przejscla dozwolone Laporte'a 471. -. otrzymywanle 239 -. stopn~eutlenlenla 349. nadchloran 143 . 197 -. 279 ren.utlenlanla redukcjl 117 -. zastosowanle 393 powlnowactwo elektronowe 108 -. zastosowanle 417 reakcje jqdrowe 457 459 podbromlny 273 . wyst~powaniew przyrodz~e338 polrtloniany 257 rod. 53 -.jonowe 47 podchloryn sodu 273 . 472 plag~oklazy 199 przerwa energetyczna 94. 350 polprzewodn~k~ 97 59.standardowe 118 -. kompleksy 360-362. zw~qzk~ 388-390 powiok~elektronowe 19 ruten.standardowy 115 . kompleksy 369. 365. 353 .Hunda 35. konfiguracja elektronowa 367 .typu p 60 -. 374 przewodn~ctwodomleszkowe 60 -.typu n 59 . rozktad term~czny 121 promlenle kowalencyjne p~erwlastkow104 plec~ochlorek fosforu.kwasowo-zasadowe 135 podchloryny 273 regula efektywnej llczby atomowej 425 podjodyny 273 . Z W I ~ Z ~ I 369-374 pseudohalogenk~282 platynowce 349. otrzymywanle 417 . 366 pollwolfram~any 333 -.p~erwlastkowwydz~elan~e.nlesamolstne 60 -. otrzymywanle 413 p~rokrzem~any 195 -. 368 pseudofluorowce 281 -. 375 pluton. zw~qzk~ 366 360 potas.przesunlqc 455. roztwory m~qdzyw~zlowe 98 -. tlenek 413 plrokseny 196. tlenk~352.samolstne 60 -. toksycznosc 391. otrzymywanle 146 rownanie Borna-Landego 52. odm~any240 -.wyboru 471 pol~halogenkl278. metoda van Arkela 121 .Mattaucha 339 podtlenk~250 . wlasc~wosc~ ogolne 367. 456 .metal~cznep~erw~astkow 99 plqclos~arczek czterofosforu 232 protaktyn.Elnstelna 454 potencjat elektrody normalny 1 15 . 461 podstdwlen~e ~zomorficzne 195 . otrzymywanle 241 -. w~asc~wosc~ ogolne 360 polonowodor...-. kompleksy 413 p~qc~otlenek dwujodu 272 -. 359 polprzewodn~ctwo dzlurowe 60 -.wyrownujqcy 134 -. stopnle utlen~en~a 360 359. -.-. 28 . halogenk~417 Reakcja lancuchowa 414 -.wysokoc~sn~en~owy 317 . stopnle utlenlenla 367 przewodn~k~ 97 -. konfiguracja elektronowa 349 . reakcje chem~czne368 . 374. azotynokobaltan 143 rozpuszczaln~k roznlcujqcy 134 -.

457 szeiclofluorek slarkl. halogenki 379 -.m~~dzywgzlowe 97 . dwutlenek 248 . fluorek 380 -. 200 -. wodorkl 311 -. krzemlan 194 -. 91 . wystepowanle w przyrodzle 239 selenlany 257 selenlny 257 selenowodor. 116 szeregl prom1enlotw6rcze 456. 24 .rombowa 240 -.van der Waalsa 46 skalenle 198.Kurrola 230 .ruten. 464 srebro. trojfosforan 228.zwarta 46. 230 . nadtlenek 153 -. 55 suchy lod 190 superfosfat 210. wystepowanle w przyrodzle 311. dwutlonln 255 -. otrzymywanle 241 serla Balmera 21.Maddrella niskotemperaturowa 230 . 24 . peroksoboran 168 -.wysokotemperaturowa 230 spodumen 196 sprzeienle orb~talnychmomentow pedu 462.dwuchloru 271 szkio wodne 194 . 249 -.plastyczna 240 -. otrzymywanle 241 sledmlofluorek jodu 71 sledmlos~arczekczterofosforu 233 sledmlotlenek dwuchloru 272 sllany 184. struktura 54 Sadza 201 selen. 173 -. 451 . dwucyjanosrebrzan 205 -. otrzyrnywanle 146 -. 91 . stoplen utlenlenla 309 -.Bracketta 21. wkaiawoSa chemlczne 309-31 1 -. metafosforan 229 -. zwlqzk~ 357-359 rutyl 314.substytucyjne 98 stront. 199 skandowce 308 -.przestrzennle centrowana 46. zw~qzk~ azotem 258.. 185 slhkony 199. azotan 378 -.warstwowa 54. trojhalogenkl 310 -. podfosforyn 232 -.Plancka 27 .splnowych momentow pqdu 463.regularna plasko centrowana 46 . wystqpowanle w przyrodzle 239 -.Lymana 21. 24 . metaoksoboran 168 -. kompleksy 31 1 -. azydek 218 -. pochodne organlczne 259 .Rydberga 21 stan podstawowy 28 stopy 97 . tetrahydroboran 142.jednoskoina 240 -.Paschena 21. 253 -. kwasy tlenowe 252. borowodorek 142 -. wystqpowanle w przyrodzle 150 struktura heksagonalna zwarta 46. otrzyrnywanle 200 slly jqdrowe 450. otrzymywanle 239 . 24 . wlabclwoic~ chemlczne 350 -. otrzymywanle 311 -. 71 szeic~otlenekczterofosforu 225.. 229 -. 318 -.Engela 240 . otrzymywanle 383 stafa Madelunga 52 . 24 sfaleryt 392 slarczan amonowy 212 slarczyny 254. wystqpowan~ew przyrodzle 140 sol Grahama 229. 21 1 . odmlany 240 -.sp~nowo-orbltalne464-466 . 226 . 259 z slarkowodor. otrzyrnywanle 239 -. smltsonlt 392 sodallt 199 sole podwojne 420 sod. trojtlenek 248. 92 . budowa 70. konfiguracja elektronowa 309 -. 255 siarka bezpostaclowa 240 -..Pfunda 21.potrojny 211 syderyt 350 szerardyzacja 35 1 szereg naplqc~owy115. . rozmlary atomow 309 -.

wodorotlenek 169 -. stopnre utlenien~a235 -. struktura 74. okres po~ow~cznego zan~ku129 tytan.. otrzymywanle 239 -. konfiguracja elektronowa 312 -. konfigurac~aelektronowa 235 -. trojtlenek 169 -. halogenk~ 315.pozlome 126 uklady rozpuszczaln~kow 135 ultramaryny 199 . 413 -. 221 tlenki kwasowe 250. charakter n~emetal~czny 235 . 184 trlsll~lodmlna 183. b~ernoscchemlczna 313 -.. kompleksy 315-3 17 -. wystqpowanle w przyrodzie 318 -.wiqzan walencyjnych 93 termodynam~kaprocesow redukcj~124-126 termy stanu podstawowego.-. zw~qzk~ metaloorganrczne 3 1 7 tytanowce. 75 trydym~t 192 tryt 128. . 426 . zastosowan~e238 tor 412. 69 trojslarczek czterofosforu 232.. zastosowan~e318 .Tal. 233 trojtlenek dwuazotu 222 . l~czbykoordynacyjne 235 -.wlqzanla metahcznego 92 . dwutlenk~314 -.Bronsteda-Lowry'ego 134 .okresowy p~erw~astkow 38 37. rozpowszechn~en~e przyrodzle 239 w tlenek dwuazotu 220.elektronow swobodnych 93 . tlenek 412 -. rozmlary atomow 313 Uklad Cu/Zn. 241 -.-. tlenohalogenk~413 -..zasadowe 250. moc kwasowa 251 . 427 . wykres fazowy 100 . elektroujemnosc 236 -. otrzymywanle 349 teflon 186 tellur. .S~dgw~cka Powella 61 . otrzymywanle 239 -.Lewlsa 134 .s~ark~. ujqcle dz~urowe468 471 tetraetyloofow 206 tetrafluoroberylany 157 thortveityt 195 t~ofosforanyd~alk~lowe 233 . . 413 -. 129 -.Wernera 420 423 ..d~arylowe233 tlos~arczany256 tlen. halogenk~412. budowa 68.-.pola krystallcznego 426. budowa 64 . reaktywnosc 238 -. otrzymywanle 241 teor~aArrhenlusa 133 . otrzymywanle 318 -.Glllesp~egoNyholma 62 . wlasc~wosc~ elektryczne 240 -.d y ~ ~ ~ jelektrolityczne~ 133 a~jl . 316 -. tlenki 247 250 -. zw~qzk~ talawe 164 talk 198 tantalany 326 technet 338 -.normalne 250 -. struktura czqsteczek 240.l~gandow426 ... chlorek 315 -. otrzymywanle 412 -. charakter metallczny 235 -. relacje dlagonalne 127 .chloru.n~emetal~ 126 .. zastosowan~e413 toryt 406 tranzystor 60 tremol~t 197 tr~metyloam~na 183. potencjaky redukcyjne 236 -. 251 tlenowce. wlasc~wosc~ ogolne 250 . wodork~241 244 -. 251 . 184 trojazydek kwasu cyjanurowego 218 trojfluorek boru.-.-.pionowe 126.VSEPR 62 .orb~tal~ molekularnych 94. dalsza rozbudowa 418 . reguly Hunda 497 . kompleksy 413 -.metal1 126 -. 127 . wystqpowanle w przyrodz~e239 tellurowodor. reaktywnosc 313 -.

rozpowszechnien~ew przyrodzle 319 -.potrojne 44 .zwrotne 189.. konfiguracja elektronowa 3 19 -.m~edzyw~zlowe 131. lzotopy 414 -. wystcpowan~ew przyrodz~e 326 -. tlenk~324. 132 .ulozen~eheksagonalne zwarte 44 .metal~czne41 . 43. lotnosc 242 -. czterohalogenk~ 185-1 87 -. slarczan 154 -. barwa zwlqzkow 321 -. wystepowanle w przyrodz~e 179.przestrzennre centrowane 44 uran. 180 -. zwlqzkl z tlenem 188 193 wlqzanla n 72. cyjanamld 156 -. 325 -. ~zotopy128 -.metal~czne 131. halogenkl 186 -.waplenna 152 142 wodorek I~towo-gl~nowy wodork~ 131 .koordynacyjne 44 . halogenk~416 -. 205 . w~dmaatomowe 20 -. tlenek 188. 205 . konfiguracja elektronowa 179 -. wodorki 184.solopodobne 131 .czqsteczkowe 131 . 132 . otrzymywanle 326. potencjaky redukcyjne 320 -. reaktywnosc 415 -. stale fizyczne 128 -.wodorowe 238 . 73 . 327 -.energla jonlzacjr 133 -. orblty Bohra 24 -.podwojne 44 .jonowe 131 . wodorek 416 -. zastosowanle 327 wapn. nadtlenek 153 -. elektroujemnosc 181 -. kompleksy 183 -. polozenle w ukladz~eokresowym 127 -.slgma 72 wlqzanle jonowe 41. wystepowanle w przyrodz~e414 -. 61 . w~asc~wosc~ 131 130. alotrop~a201 -. struktura 242 .dwutlenek 190 192 -. otrzymywanle 414 -. pochodne organlczne 206 -. czterochlorek 186 .m~cdzywqzlowe204 .metal metal 42 . 153 wartoscrowosc plerw~astka 126 weglel. temperatura topnrenla 181 -. 153 -. kompleksy 325 -.jako rozpuszczaln~k 133. 327 w~dma460 w ~ l e m ~ t 392 195. wqgl~k~ 321 -. 326 wanadowce. energla jonlzacjl 182 -.w~elordzenrowe132 wodoroseleniny 257 wodoros~arczyny254. stopnle utlen~en~a 319 -. 181 -. wodork~321 -.atomowy 130. wodorotlenek 152.trojcentrowe 170 . 131 -. llczby koordynacyjne 179. weghk 156 -. rozmlary atomow 319 -. wartosc~owosc182 -. podtlenkl 192 -. 42 .kowalencyjne 131.solopodobne 204 wqglowce. 189 -. 255 wodorowqglany 191 wodor 37 . stopnle utlenien~a 179 -. promlen kowalencyjny 181 -. tlenos~arczek 190 wqgl~kr204. 185 -. azotkl 321 -.kowalencyjne 41. 134 -. wlasnwosc~ogolne 320 -. budowa 67 . wodorowpglan 152. halogenk~321 324 -.regularne plasko centrowane 44 . 227. tlenek 153 -. budowa atomu 19 .kowalency~ne204. . tytanlan 314 -. tlenk~415 -. woda barytowa 152 -. 132 . wlasc~wosc~ ogolne 181 -. zastosowanre 414 uranylooctan sodowo-cynkowy 143 Waga magnetyczna Gouya 301 wanaddny 325.

135 zdolnosc palaryzu$<ca 113 zeollty 199 zrelen paryska 383 zjawlsko fotoelektryczne 26 ztoto. rdzewlenle 350.-.wodor. 443 .-.jonowe 46.-. 472 wurcyt. pol~kwasy333-335 wolframlany 333. struktura 49. ..m~~dzyhalogenowe 275-278 .wrqzanrowa 445 .zelazowe 356.gllnoorgan~czne177.-. 357 -. 374. 351 -.optyczna 446.-. kompleksy 353 355. 178 . 447 .-. 334 wolfram~t337 wspolczynmk absorpcj~molowy 471.m~cdzymetal~czne 100 . .. otrzymywanle 383 -. stereolzomena 445. 446 . lzomerla 444 448 . el krzem~onkowy193 zelazlany 352 zelancyjank~ 205 zelazo. 235 . . 234..chelatowe 442. zastosowanle 130 wolaston~t196 wolfram.-.nlestech~ometryczne58 .hydratacyjna 445 .kowalencyjne 46.AX 49-51 . pasywacja 350 -.-. zwlqzk~353 zelazocyjankl 205 zelazowanad 326 zelazowce 349.. 357 . wlasc~wosc~ chemlczne 350 -. otrzymywanle 359 -. 461 zasada Lewlsa 134 .. . teorla Wernera 420 423 . 47 . nomenklatura 443.sprzczona z kwasem 134 zasady 133. 50 wyktadnlk Borna 52 wykresy Ell~nghama124 126 Zakaz Paullego 33. otrzymywanle 337 -.geometryczna 445. 375 zywlce s~l~konowe 201 . tlenek 382 zwlqzkl aromatyczne 184 .metaloorgan~czne156.AX2 53 . . .koordynacyjna 445 . 446 .n~eoznaczonosc~ Helsenberga 27 . stablllzacja przez rezonans 442 . 47 .zelazawe 353 356 . konfiguracja elektronowa 349 -. 444 .-.jonowa 444. halogenk~ 382 -.koordynacyjne 420 . 445 ..pohmeryzacyjna 444 .-.

ul Wolnoscl 15.Llteracka3'. 08-1 10 Sledlee SLUPSK Kslegamla . pl Wolnoscl 213.Ratuszowa".31-1 18 Krakow LUBLIN Kslegarnla ORPAN..ul h c m s z k l 3 .. Kslegarnla I Antykwarlat. 10-718 Olsztyn OPOLE Kslqgamla . ul Dabrowsklego 58a.. ul Zurawla la. 35-036 Rzeszow Kwgarnla . ul Swldnlcka 28. ul Gdanska 5.58-1043 Swldnlca TORUN Kslegamla . 00-901 Warszawa Ksltgarn~a . 02-521 Warszawa Kslegarn~a Wydawnlctw Prawnych.Naukowa". ul Man1 Curle-Sklodowsk~ej 19.Un~wersytecka"...Naukowa3'.0 s Centrum C bl 1.02-524 Warszawa Kslqgamla ORPAN. 31-1 18 Krakow la Kslegarn~a. Aleje Raclawlck~e 26.Wspolczesna". ul Oczapowsklego 6. 35-100 Rzeszow SIEDLCE Kslqgamla . ul Jaglellonska 6a. 43-300 Blelsko-Blala BYDGOSZCZ Kslegarnla . ul Sw~gtokrz~ska 00-050 Warszawa Kslegarnla . ul Szeroka 46..Llbro"..Elefant3'. 65-068 Zlelona Gora CZQSTQCHQWk.Technlczna3'.61-745 Poznan K~ltgarnla ORPAN...Wspolczesnan..Mercurtus".NaukowaW Ossol~neum. ul Konstytucjl 14b.ul 11 Llstopada 33. Rynek Glowny 23.. ul Kolobrzeska 5.. 10-959 Olsztyn K~lqgarnla Naukowo-Technszna .Akademlcka3'. ul Wllsona 8 42-200 Czestochowa GDANSK Kslegarn~a.ZAK. ul Plotrkowska 102a. ul Paderewsklego 19/23. 20-031 Lublln Ks~qgarnla . 03-503 Warszawa WROCLAW Ksqgamla Wydawnlctwa Dolnoslask~ego lm H Worcella.. 61-725 Poznan Kslegamta .ul Rakowlecka 41. 60-586 Poznan RZESZOW Ksltgarnla nr 208. Ekonomlcznych. ul Pod Rlaraml 3. 15-424 Blalystok Kslegarnla ORPAN. pl M Cur~e-Sklodowsk~ej 5.LOGOS".. 20-037 Lublln LODZ Kslggarnla . 10-414 Olsztyn Kslegarnla .*76-200 Stupsk SZCZECIN Kslegarnla . Al Sol~darnosc~ 119.40-007 Katowlce KIELCE Kslqgamla . ul Marszaikowska 74.ul Grunwaldzka 11 111 13 80-244 Gdansk GLIWICE Kslegarnla .45-015 Opole POZNAN Kslegarnla .%knlnn-Pedam~czna.87-1043 TON^ Kslegarnla Naukowa Unlwersytetu Mlkolaja Kopem~ka. Rynek 38.ul Slkorsklego 7 70-323 Szczecln Kstegamla . ul Bankowa 11. al Marclnkowsklego 30. ul Fllmowa 5. Budowlanycb I Ogolnoasortymentowych. ul Mlelzynsklego 27/29.Naukowa"...043-897 Warszawa Kslegamla Fundacjl Pomocy B~bhotekom Polsklm.Omegan.. 85-005 Bydgoszcz CHORZOW Kslqgarnla . 44-100 Gllwlce KATOWICE Ks~ggarn~a ORPAN.. Rynek 19121.. 3 1-929 Krakow Kslegamla .&aukowa". 41-500 Chorzow OLSZTYN Kslqgamla . ul Reja 25.. ul Krakowqkle Przedmlescle 39.87-100 Torun WARSZAWA 14. 42-200 Cztstochowa Ksltgamla Naukowo-Technlczna.. 31-008 Krakow Kslqgarnla . 85-102 Bydgoszcz Kslegamla . 20-076 Lublln Ksltgamla . Palac Kultury I Naulu..Centrum Kslvkl". 70-436 Szczecln SWIDNICA Ks~egamla .Suszczynskr I Ska".ul Podwale 4..Studencka3'.Wspolczesna".Ksiegarnie promocyjne PWN BIAEYSTOK Kslggarnla ul Ltpowa 43..Skarbn~ca". ul Pdsudsklego 68..Osw~ata".NaukowaS. 90-135 t o d z Kslggamla ...ul Narutowlcza 50. 25-536 Klelce KRAKOW K ~ l ~ g a r n.A Bednarek"..ul Zwlerzyn~ecka 7.Bellona3'Im Stefana Zeromsklego. ul Jezulcka 8110. Glowna Kslqgamla Technlczna..Slowo". 90-004 t o d z . A1 N M P 18.Technszna".ul Podwale 6. 15-275 Bldystok BIELSKO-BIALA Kslegarn~a. 50-066 Wroclaw ZIELONA GORA Kslegamra Naukowa.

(0 22) 635 09 77. ul./fax (0 61) 51 74 94 a WROCEAW Ksiggamia PWN 50-138 Wrochw. Miodowa 10 tel. ul. (0 12) 21 75 64 EdDi Ksiggamia PWN 90-721 k & ul. (0 71) 343 54 52 . Kuinicza 56 tel. Wigckowskiego 13 b. Miodowa 10 tel.WARSZAWA Ksiggamia PWN 00-251 Warszawa. Wodna 8 / 9 tel. ul. Sw. 1 22) 695 41 74-6 0 f (0 22) 826 09 50 a Przyirny'emy zarnowienia telefoniczne i pisernne KATOWICE Ksiggamia PWN 40-012 Katowice. (0 42) 30 67 69 P O Z N ~ Ksegamia PWN 61-782 Poznan. ul. tel. (0 22) 635 80 88 * Dziat Sprzedaiy Wysytkowej PWN 00-251 Warszawa. Dworcowa 9 tel. ul. Tomasza 30 tel. (0 32) 15 39 154 KRAKOW Ksiggarnia PWN 31-027 Krakow. ul.

Fax (052) 21\26-71 Zam 229197 .Wydawmctwo Naukowe PWN Sp z o o Wydame czwarte poprawone Arkuszy drukarsluch 31. ul Jagellonska 1.25 Druk ukonczono w hpcu 1997 r Drukarma Zaklady Graficme un KEN S A w Bydgoszczy.

Wieckowskiego 13. H. Z. P. Szczepaniak )rr)=tody instrumentalne w analizie chemiczM W. Bielanski Podstawy chemii nieorganicznej CZ. Wroctaw. Pauling Chemia W. Minczewski. fax 69 54 152. ul. ul. Bartosz Druga twarz tlenu A.Do nabycia w ksiegarniach: G. Kuznicza 56. Ksiqgarnia Wysyikowa PWN u. Wodna 819. ~ o z n a h . 3 Maja 12. przyjmuje zamowienia telefoniczne i pisemne. Trzaska Durski. 1-3 J.7 \ub 3 1 5 6 50977. Katowice.OO-257 Walszawa. Pauling. ul. u l Miodowa 10. . Tomasza 30.~c5owa ) 10.~.6954173. k o d i . Marczenko Chemia analityczna t. ul. ~ r a k o w . ~ 1Sw. Szymanski Chemia jqdrowa Z.11 2 L. Trzaska Durska Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej Ksi@ki PWN sq do nabycia w ksiegarniach wiasnych PWN: Warszawa.te\.

Ksiqzka jest przeznaczona dla studentow chemii uniwersytetow i politechnik. biologii. fizyki).Jest to kolejne wznowienie tiumaczenia popularnego angielskiego podrqcznika podstaw chemii nieorganicznej. a takze dla zainteresowanych uczniow oraz nauczycieli szkot srednich. Cena 17. studentow nauk pokrewnych (farmacji.00 zi .

You're Reading a Free Preview

Pobierz