Pismo

techniczne
enu
Pismo techniczne - wstep
Rodzaje pisma
Parametry pisma rodzaju B
Szerokosc Iiter i cyfr
Parametry pisma rodzaju B pochyIego
oraz pisma rodzaju A
Pisanie Iiter i cyfr
BibIiografia
PoIskie znaki
WieIkosci charakterystyczne
dIa pisma technicznego rodzaju B
Pismo techniczne typu B proste
Pismo techniczne typu B pochyIe
Autorzy
Pismo techniczne - wstep
PN-EN ISO 3098 (PN-80/N-01606)
Pismo techniczne stosuje sie do opisywania rysunków technicznych
Rozrózniamy rodzaje pisma :
- PISO TYPU A [d=(h/14)]
- PISO TYPU B [d=(h/10)]
- d - grubosc linii pisma
- h - wysokosc pisma
Rozróznia sie wysokosc pisma:
1,3 mm, 1,8 mm, 2,5mm, 3.5mm 5,0 mm, 7,0 mm, 10 mm, 14 mm,
20 mm
proste
i szerokie
enu
Rodzaje pisma
Rodzaju A d=h/14 Rodzaju B d=h/10
enu
Parametry pisma rodzaju B
enu
h - wysokosc pisma
c - wysokosc malych liter
g - szerokosc liter
d - szerokosc linii pisaka
a - odstep miedzy literami
e÷- odstep miedzy wyrazami
Szerokosc Iiter i cyfr
enu
Szerokosc PrzykIady
Bardzo
waskie
d Ì, i
2d l
3d j, l,
Waskie d J, c, f, r, t
NormaIne 5d C, E, F, L, L, a, b, d, e, g, h, k, n, o, p, q, s, u,
v, x, y, z, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0
6d B, D, G, H, K, N, O, P, Q, R, S, T, U, Z,
Szerokie 7d V, X, A, M, Y, m, w, V, X
Bardzo
szerokie
9d W
Parametry pisma rodzaju B
pochyIego oraz pisma rodzaju
A
enu
g
a
d
h
c
75
o
h
b
Pismo rodzaju B
pochyIe
Pismo rodzaju A
proste pochyIe
b
h
h
c
g
o
d
a
g
d
h c
d
h
75
o
h - wysokosc pisma
c - wysokosc malych liter
g - szerokosc liter
d - szerokosc linii pisaka
a - odstep miedzy literami
Pisanie Iiter i cyfr
enu
PoIskie znaki
enu
Pismo
techniczne
typu A
Pismo
techniczne
typu B
WieIkosci charakterystyczne dIa pisma
technicznego rodzaju B
enu
Oznaczenie Wymiary w [mm]
h - wysokosc wieIkiej
Iitery
,8 2,5 3,5 5 7 0 20
c - wysokosc maIej
Iitery
,3 ,8 2,5 3,5 5 7 0
a - odstep pomiedzy
Iiterami
0,35 0,5 0,7 , 2 2,8
b - odstep pomiedzy
wierszami
3, ,3 6 8,5 2 7 2 3
e - odstep pomiedzy
wyrazami
, ,5 2, 3 ,2 6 8, 2
d - grubosc Iinii pisma
0,8 0,25 0,35 0,5 0,7 , 2,0
Pismo techniczne typu B
proste
enu
Pismo techniczne typu B
pochyIe
enu
BibIiografia
enu
www.sciaga.pI/tekst/51334-52-pismo_techniczne
http://www.zspzIockie.muszyna.pI/rysunek_
techniczny/index.htmI
http://gim2.schoIaris.pI/downIoad.htm
http://sp3ns.no-ip.org/technika/pismo_techniczne.png
Autorzy
enu
Lukasz Jarzabek IIIf
DanieI Dawid IIIf
pod kierunkiem
pana Ryszarda Baranowskiego

: 04 .30 /.17 !4803.1.3.3095:54. $0744 907.74/.582.2097582.7.74/.17 !8.: !82490.: !.7.!82490.3.90789.3095:574890 !82490.582. :947 .3.74/.0582. 04 03: 47..30907.2097582.90.7. !.:54.. 0 -47.3.30474/.30 8905 #4/.

30 89 5 ! $  ! .!82490.3.

  !82490.3.3. #47O.3.78:3O90.30 8948:08 /4458.3.

274/.0582.3. !$ %!&/ .

 ( !$ %!&/ .

 ( / 7:-4 3582. 844 582. #47O.

8 844 582.3. 22 22 22 22 22 22 22 22  22 03: 574890 80740 .

0582.:/.#4/. #4/.

:/.#4/.

 03: .

2 03: ..7.74/.: 844 582. .2 0 4/89 52 /7.2097582. . .!. 4/89 52 /907.. 844 2.907 80744 907 / 80744 358.

1 7 9   .30 / / / $0740 .$0744 907.17 $0744 ./    .7/4 80740 / / !7 .7/4 i80 / / / i80 472./ 0  3 4 5 6 8 : .          ! " # $ % &  '   2 '  03: . .

907 80744 907 / 80744 358. 0447. . / !82474/. 4 . 4 - - /  844 582.!. .7. 0 / .2097582. 4/89 52 /907.2 03: .74/. . 844 2. .: 57489054.582. 0 4 / .: !82474/. .74/.: 54..: 54.

!8.17 03: .30907.

30 95: 03: .3. !824 90.!4803.30 95: !824 90.3.

90789. 0 907 .04 . 844 2. 90...3. 4/89 5542 / 907..: 3.582.2 - 4/89 5542 / 078.722(                         03: .30474/.2 / 7:-4 3582.7.030 844 00 907 .2 0 4/89 5542 / 7. 2.30/..

3.3095: 574890 03: .!82490.

3095: 54.!82490.3. 0 03: .

 8. 5..1..-47.

9089.

 5824*90.30 995.3.

.

5.0 2:83. 854.

3.78:30* 90.3.

3/0 92 995.

.

4.78 5.2 8.

/434./ 92 995.

.

8538 34 5 47.

90.3.

5824*90.3.30 53 03: .

8.7i-01 .7/.3.#8.30.34804 03: .:947 :./1 54/07:302 5.7..