P. 1
TOYOTA Corolla (2001-2006)

TOYOTA Corolla (2001-2006)

|Views: 1,573|Likes:

More info:

Published by: Marcin Adamczuk on Nov 08, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

Sections

 • Przyrzàdy iwskaêniki
 • Kluczyki idrzwi
 • Bezprzewodowe zdalne sterowanie
 • System zabezpieczenia przed kradzie˝à
 • Elektryczne sterowanie szyb
 • Pokrywa baga˝nika–
 • Drzwi baga˝nika
 • Pokrywa silnika
 • Korek wlewu paliwa
 • Elektrycznie sterowane okno dachowe
 • Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa, kierownica ilusterka
 • Âwiat∏a, wycieraczki iogrzewanie tylnej szyby
 • Wskaêniki, liczniki ilampki ostrzegawcze
 • Wy∏àcznik zap∏onu, skrzynia biegów ihamulec postojowy
 • Ogrzewanie, wentylacja iklimatyzacja
 • Pozosta∏e elementy wyposa˝enia
 • PODSTAWOWE INFORMACJE OEKSPLOATACJI SAMOCHODU
 • URUCHAMIANIE SILNIKA IJAZDA
 • POST¢POWANIE WSYTUACJACH AWARYJNYCH
 • ZAPOBIEGANIE KOROZJI IPIEL¢GNACJA SAMOCHODU
 • OBS¸UGA OKRESOWA
 • Silnik ipodwozie
 • Elementy instalacji elektrycznej
 • DANE TECHNICZNE

Instrukcja obs∏ugi

Corolla

S∏owo wst´pne

Witamy w stale powi´kszajàcym si´ gronie u˝ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe∏nà ÊwiadomoÊcià korzyÊci wybrali t´ mark´. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji i wysokiej jakoÊci wykonania ka˝dego wyprodukowanego przez nas samochodu. Niniejsza instrukcja obs∏ugi zawiera podstawowe informacje o samochodzie. Prosimy jà przeczytaç i post´powaç zgodnie z podanymi wskazówkami, co umo˝liwi d∏ugoletnià i bezpiecznà eksploatacj´ pojazdu. Na kilku nast´pnych stronach podane sà wa˝ne informacje dotyczàce samej instrukcji oraz samochodu. Prosimy o dok∏adne zapoznanie si´ z nimi. Prosimy pami´taç, ˝e miejscami bardzo dobrze przygotowanymi do obs∏ugi tego samochodu sà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty, które sà bezpoÊrednio zainteresowane spe∏nianiem Paƒstwa oczekiwaƒ. Stacje te s∏u˝à wysokiej jakoÊci obs∏ugà i wszelkà niezb´dnà pomocà. W momencie odsprzeda˝y tego samochodu prosimy o przekazanie niniejszej instrukcji obs∏ugi nowemu w∏aÊcicielowi, któremu równie˝ b´dà potrzebne zawarte tu informacje. Wszystkie podane w instrukcji informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie druku. Toyota stale doskonali swoje samochody i w zwiàzku z tym zastrzega sobie prawo dokonywania udoskonaleƒ technicznych bez odnotowania tego. Instrukcja obs∏ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu oraz rodzaje wyposa˝enia. Dlatego niektóre informacje mogà dotyczyç elementów wyposa˝enia nie wyst´pujàcych w danym samochodzie.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

©2004 TOYOTA MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrze˝one. Zawarte tu materia∏y nie mogà byç w ca∏oÊci ani w cz´Êci reprodukowane lub kopiowane bez pisemnej zgody Toyota Motor Corporation.

i

Wa˝ne informacje na temat niniejszej instrukcji

Zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa i prawid∏owej eksploatacji pojazdu
W tekÊcie instrukcji w specjalny sposób wyró˝nione zosta∏y ostrze˝enia dotyczàce bezpieczeƒstwa. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa oraz w celu unikni´cia ewentualnych szkód materialnych nale˝y ich ÊciÊle przestrzegaç. Poni˝ej wyjaÊnione sà rodzaje tych ostrze˝eƒ, ich wyglàd i znaczenie. OSTRZE˚ENIE Dotyczy czynnoÊci, których niewykonanie mo˝e zagroziç bezpieczeƒstwu osób. Podaje informacje o tym, co nale˝y lub czego nie nale˝y zrobiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç zagro˝enia dla w∏asnej osoby oraz innych ludzi.

Symbol bezpieczeƒstwa

W instrukcji tej znaleêç równie˝ mo˝na znak przekreÊlonego skoÊnie ko∏a. Oznacza on, ˝e „Nie wolno”, „Nie wolno tego robiç” lub „Nie wolno do tego dopuÊciç”.

UWAGA Jest to przestroga, której zignorowanie mo˝e groziç uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposa˝enia. Zawiera informacje, co nale˝y lub czego nie nale˝y robiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç ryzyko uszkodzenia pojazdu lub elementów jego wyposa˝enia.

ii

Wa˝ne informacje na temat samochodu

Akcesoria, cz´Êci zamienne i przeróbki samochodu
Obecnie na rynku dost´pne sà cz´Êci oryginalne Toyoty i szeroka gama nieoryginalnych cz´Êci zamiennych i akcesoriów do samochodów Toyota. Nale˝y zdecydowanie zaznaczyç, ˝e wszystkie oryginalne cz´Êci i akcesoria w które wyposa˝ony jest samochód i wymagajàce wymiany nale˝y wymieniç na oryginalne produkty Toyoty. Mo˝na tak˝e u˝yç cz´Êci zamiennych lub akcesoriów porównywalnej jakoÊci. Firma Toyota nie mo˝e uznawaç roszczeƒ gwarancyjnych ani braç odpowiedzialnoÊci za zamontowane lub u˝yte podczas naprawy cz´Êci i akcesoria, które nie sà jej oryginalnymi produktami. Ponadto wszelkie uszkodzenia i utrata w∏asnoÊci jezdnych pojazdu, b´dàce wynikiem u˝ycia nieoryginalnych cz´Êci zamiennych lub akcesoriów, mogà nie byç obj´te gwarancjà.

Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczo-odbiorczych
Zainstalowanie nadajnika radiowego mo˝e powodowaç zak∏ócenia pracy uk∏adów sterowania elektronicznego w samochodzie, na przyk∏ad uk∏adu wielopunktowego wtrysku paliwa lub sekwencyjnego wielopunktowego wtrysku paliwa, elektronicznie sterowanej pompy wtryskowej, elektronicznego sterowania przepustnicy, elektronicznego sterowania silnika, uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci, uk∏adu ABS, uk∏adu kontroli nap´du, uk∏adu stabilnoÊci jazdy, poduszek powietrznych, napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. Dlatego wczeÊniej nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych zaleceƒ lub dodatkowych instrukcji odnoÊnie monta˝u takiego urzàdzenia.

iii

Plan obs∏ugi okresowej
Nale˝y kierowaç si´ wskazówkami podanymi w oddzielnej ksià˝eczce obs∏ugowej lub w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu.

Z∏omowanie samochodu
Poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeƒstwa zawierajà substancje mogàce ulec eksplozji. Z∏omowanie samochodu z poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów mo˝e doprowadziç do jego po˝aru. Dlatego, przed przekazaniem do z∏omowania, nale˝y zleciç wymontowanie i odpowiednie unieszkodliwienie tych elementów przez autoryzowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

iv

Spis treÊci
1. OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Strona 1 Przyrzàdy i wskaêniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Kluczyki i drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa, kierownica i lusterka wsteczne . . . . 53 4 Âwiat∏a, wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5 Wskaêniki, liczniki i lampki ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6 Wy∏àcznik zap∏onu, skrzynia biegów i hamulec postojowy . . . . . . . . . 155 7 Radioodtwarzacz samochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 8 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9 Pozosta∏e elementy wyposa˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU . . . 227 3. URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 4. POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . 259 5. ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU . . . . . . . . 281 6. OBS¸UGA OKRESOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 7. OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE 1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 2 Silnik i podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 3 Elementy instalacji elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 8. DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 9. INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

v

vi

. . . . . . . . . . 12 • Lampki sygnalizacyjne na tablicy przyrzàdów . . . . . . . . . . . 2 • Tablica przyrzàdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 1 Rozdzia∏ 1–1 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Przyrzàdy i wskaêniki • Deska rozdzielcza . . . . . . . . . . .

Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów mechanicznej skrzyni biegów 15. Uchwyty na kubki 11. Boczne wyloty nawiewu 13. Ârodkowe wyloty nawiewu 6. Przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej 8. Dêwignia regulacji bocznego lusterka wstecznego 2. Dêwignia hamulca postojowego 4. Schowek w tylnej konsoli 12. Przyciski sterowania podnoszeniem i opuszczaniem szyb 9. Dodatkowy schowek 16.2 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Deska rozdzielcza óPojazdy z kierownicà po lewej stronie (widok A) 1. Schowek podr´czny 18. OÊwietlenie osobiste 7. Tablica przyrzàdów 5. Wyloty nawiewu na szyby boczne 10. Popielniczka 3. Przycisk centralnej blokady drzwi 14. Dêwignia zwalniania zamka pokrywy silnika 17. Przycisk blokady szyb .

Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 2. Lampka ostrzegawcza nie zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 6. Popielniczka 14. Wy∏àcznik nagrzewnicy spalinowej 16. Zegar 9. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 10. ogrzewania i klimatyzacji 12. z r´cznym sterowaniem klimatyzacji) 1. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 4. „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 7. Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci . Dodatkowy schowek 13. Zapalniczka 18.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 3 óPojazdy z kierownicà po lewej stronie (widok B. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 5. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych 11. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz 8. Przycisk zmywaczy reflektorów 17. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. Panel sterowania wentylacji. Wy∏àcznik zap∏onu 19. kierunkowskazów oraz przednich i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 3. Wy∏àcznik podgrzewania fotela 15.

Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych . Przycisk centralnej blokady zamków drzwi (w wersji bez elektrycznego sterowania szyb) 23. Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 21. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 22.4 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 20.

Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych . Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 2. Wy∏àcznik nagrzewnicy spalinowej 16. Panel sterowania wentylacji. kierunkowskazów oraz przednich i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 3. Popielniczka 14. „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 7. Zapalniczka 18. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 4. Schowek 13. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 10. WyÊwietlacz uk∏adu klimatyzacji i temperatury zewn´trznej 11.) 8. Przycisk zmywaczy reflektorów 17. z automatycznym sterowaniem klimatyzacji) 1. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 5. Zegar 9.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 5 óPojazdy z kierownicà po lewej stronie (widok B. Lampka ostrzegawcza nie zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 6. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. Wy∏àcznik podgrzewania fotela 15. ogrzewania i klimatyzacji 12. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz lub uk∏ad nawigacji wraz z radioodtwarzaczem (Informacje na temat uk∏adu nawigacji znajdujà si´ w osobnej publikacji „Instrukcja obs∏ugi uk∏adu nawigacji”.

Wy∏àcznik zap∏onu 20. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 23. Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 22. Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci 21.6 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 19. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych . Przycisk centralnej blokady zamków drzwi (w wersji bez elektrycznego sterowania szyb) 24.

Wyloty nawiewu na szyby boczne 10. Dêwignia regulacji bocznego lusterka wstecznego 5. Przycisk centralnej blokady drzwi 17. Przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej 2. Schowek podr´czny . Popielniczka 7. Uchwyty na kubki 9. Schowek w tylnej konsoli 8. Dodatkowy schowek 13. Przycisk blokady szyb 11. Dêwignia zwalniania zamka pokrywy silnika 12. Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów mechanicznej skrzyni biegów 14. Boczne wyloty nawiewu 3. Przycisk sterowania okna dachowego i oÊwietlenie osobiste 4.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 7 óPojazdy z kierownicà po prawej stronie (widok A) 1. Tablica przyrzàdów 16. Ârodkowe wyloty nawiewu 15. Dêwignia hamulca postojowego 6. Przyciski sterowania podnoszeniem i opuszczaniem szyb 18.

Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 2. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz 4. „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 3. Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 16. z r´cznym sterowaniem klimatyzacji) 1.8 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI óPojazdy z kierownicà po prawej stronie (widok B. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 8. Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 10. Lampka kontrolna immobilizera 12. Zegar 9. kierunkowskazów oraz przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 7. Wy∏àcznik zap∏onu 5. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych 17. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci 15. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 6. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 14. Zapalniczka . Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 13. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych 11.

Schowek 20. ogrzewania i klimatyzacji .PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 9 18. Panel sterowania wentylacji. Popielniczka 19.

Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 16. Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci 15. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 6. z automatycznym sterowaniem klimatyzacji) 1. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 9. kierunkowskazów oraz przednich i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 7. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz lub uk∏ad nawigacji wraz z radioodtwarzaczem (Informacje na temat uk∏adu nawigacji znajdujà si´ w osobnej publikacji „Instrukcja obs∏ugi uk∏adu nawigacji”. Zegar 5. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 13. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych 11. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych.10 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI óPojazdy z kierownicà po prawej stronie (widok B. „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 3. Wy∏àcznik zap∏onu 14. Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 2. Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 10. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 8. Zapalniczka 17.) 4. Lampka kontrolna immobilizera i systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à 12. Popielniczka .

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 11 18. ogrzewania i klimatyzacji . Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych 20. Schowek dodatkowy 19. Panel sterowania wentylacji.

Licznik przebiegu ca∏kowitego i dwa liczniki przebiegu dziennego 7. dwa liczniki przebiegu dziennego oraz wyÊwietlacz kontrolny regulacji podÊwietlenia zespo∏u wskaêników 6. Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2. Pr´dkoÊciomierz 4. Obrotomierz 3. Licznik przebiegu ca∏kowitego. Wskaênik temperatury silnika .12 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Tablica przyrzàdów óTyp A 1. Wskaênik poziomu paliwa 5.

Pr´dkoÊciomierz 4. dwa liczniki przebiegu dziennego oraz wyÊwietlacz kontrolny regulacji podÊwietlenia zespo∏u wskaêników 6.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 13 óTyp B 1. Obrotomierz 3. Wskaênik poziomu paliwa 5. Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2. Licznik przebiegu ca∏kowitego. Licznik przebiegu ca∏kowitego i dwa liczniki przebiegu dziennego 7. Wskaênik temperatury silnika .

14 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Symbole na tablicy przyrzàdów Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego*1 Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa kierowcy*1 Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era*1 Lampka ostrzegawcza braku ∏adowania akumulatora*1 Lampka ostrzegawcza niskiego ciÊnienia oleju*1 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju*1 Lampka sygnalizacyjna usterki silnika*1 Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa*1 Lampka ostrzegawcza uk∏adu ABS*1 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy i uk∏adu kontroli nap´du*1 Lampka ostrzegawcza niezamkni´tych drzwi*1 Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej*1 Lampka ostrzegawcza filtra paliwa*1 Lampka ostrzegawcza uk∏adu elektrycznego wspomagania kierownicy*1 Lampka sygnalizujàca od∏àczenie poduszki powietrznej .

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 15 Lampka kontrolna tylnych Êwiate∏ pozycyjnych Lampka kontrolna Êwiate∏ drogowych Lampki kontrolne kierunkowskazów Lampka kontrolna przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych Lampka kontrolna tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego Lampka kontrolna wy∏àczonego nadbiegu Lampka sygnalizacyjna poÊlizgu Lampka kontrolna wy∏àczonej kontroli nap´du Lampka kontrolna automatycznej kontroli pr´dkoÊci*2 Lampka kontrolna wst´pnego podgrzewania silnika *1: Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5. *2: . patrz „Automatyczna kontrola pr´dkoÊci” na stronie 166 w rozdziale 1–6. JeÊli lampka b∏yska.

16 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 21 24 32 36 41 45 46 47 49 50 . . . . . . . . . . . . . . . System zabezpieczenia przed kradzie˝à Elektryczne sterowanie szyb . .KLUCZYKI I DRZWI 17 Rozdzia∏ 1–2 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Kluczyki i drzwi • • • • • • • • • • • Kluczyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immobilizer . Elektrycznie sterowane okno dachowe . . . . . Korek wlewu paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokrywa baga˝nika . . . Bezprzewodowe zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drzwi boczne . . . . . . . . . . Pokrywa silnika . . . . . . . . . . . . . Drzwi baga˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dlatego nale˝y uwa˝aç. w celu zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w baga˝niku lub w schowku podr´cznym nale˝y parkujàcemu przekazaç kluczyk pomocniczy. Gdy samochód jest parkowany przez obcà osob´. . Kluczyk g∏ówny (czarny) – Otwiera wszystkie zamki. 1. Na jego podstawie autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat mo˝e dorobiç nowy klucz z wbudowanym mikronadajnikiem. by ich nie zgubiç. stanowiàcego bardzo wa˝ny element sprawnego dzia∏ania uk∏adu zabezpieczenia przed kradzie˝à. 2. zaleca si´ noszenie przy sobie zapasowego kluczyka na wypadek przypadkowego zamkni´cia kluczyków w samochodzie. Kluczyk pomocniczy (szary) – Kluczyk ten nie otwiera schowka podr´cznego i baga˝nika. Bez zdalnego sterowania Ze zdalnym sterowaniem Samochód wyposa˝ony jest w dwa rodzaje kluczyków.18 KLUCZYKI I DRZWI Kluczyki Kluczyki te majà w uchwycie zainstalowany uk∏ad scalony mikronadajnika. Samodzielnie dorabianym kluczykiem nie mo˝na wy∏àczyç zabezpieczenia przed kradzie˝à ani uruchomiç silnika. Poniewa˝ drzwi boczne oraz pokrywa (w wersji sedan) lub drzwi (w wersji hatchback) baga˝nika mogà zostaç zatrzaÊni´te bez u˝ycia kluczyka.

• W momencie uruchamiania silnika kluczyk nie mo˝e stykaç si´ z innym kluczykiem zawierajàcym mikronadajnik (nawet do innego samochodu) oraz nie nale˝y dociskaç do jego uchwytu p∏ytki drugiego kluczyka. a nast´pnie w∏o˝yç go z powrotem po zdj´ciu z kó∏ka kluczyków z mikronadajnikiem (w∏àczajàc w to kluczyki do innych samochodów) lub zas∏aniajàc te kluczyki r´kà uruchomiç silnik. W przeciwnym wypadku silnik mo˝e nie daç si´ uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo˝e zgasnàç. . W przeciwnym wypadku silnik mo˝e nie daç si´ uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo˝e zgasnàç. Gdy tak si´ stanie. nale˝y wyjàç kluczyk.KLUCZYKI I DRZWI 19 UWAGA Przy pos∏ugiwaniu si´ kluczykiem z wbudowanym mikronadajnikiem nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Przy uruchamianiu silnika kó∏ko zaczepowe nie powinno opieraç si´ na uchwycie kluczyka oraz nie nale˝y przyciskaç kó∏ka do uchwytu kluczyka.

• Nie nale˝y uderzaç kluczykiem w twarde przedmioty. • Nie nale˝y wystawiaç kluczyków na d∏u˝sze dzia∏anie wysokiej temperatury. w portfelu. na przyk∏ad nie pozostawiaç ich na desce rozdzielczej lub na pokrywie silnika przy silnym nas∏onecznieniu. . na podstawie numeru kodowego autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat mogà sporzàdziç duplikaty. np. nigdy w samochodzie. który nie przepuszcza fal elektromagnetycznych. • Nie nale˝y zakrywaç uchwytu kluczyka ˝adnym materia∏em. którà nale˝y przechowywaç w bezpiecznym miejscu. Zaleca si´ równie˝ zapisaç numer kodowy kluczyków i przechowywaç go w bezpiecznym miejscu. • Nie nale˝y wk∏adaç kluczyków do wody ani myç ich w zmywarce ultradêwi´kowej. • Nie u˝ywaç kluczyków w sàsiedztwie materia∏ów elektromagnetycznych. W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie potrzeby dorobienia nowych kluczy. P¸YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZYKA Numer kodowy kluczyka umieszczony jest na do∏àczonej p∏ytce.20 KLUCZYKI I DRZWI • Nie wolno zginaç uchwytu kluczyka.

RównoczeÊnie zaczyna b∏yskaç lampka kontrolna. • Lampka kontrolna pozostaje zapalona z wyjàtkiem. Przy wk∏adaniu kluczyka do wy∏àcznika zap∏onu. umo˝liwiajàc jego rozruch. mikronadajnik w uchwycie kluczyka wysy∏a kod elektroniczny. gdy wys∏any kod b´dzie odpowiada∏ kodowi identyfikacyjnemu tego samochodu. 36 w tym rozdziale) • Lampka kontrolna nie zaczyna b∏yskaç po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu. Lampka kontrolna gaÊnie. w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. konieczny jest numer kluczyka i g∏ówny kluczyk. Liczba dodatkowych kluczyków. • Lampka kontrolna b∏yska nieregularnie. gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w stanie czuwania lub wzbudzony (patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na str. W wymienionych ni˝ej przypadkach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. . które mo˝na dorobiç jest ograniczona. W celu dorobienia. W∏o˝enie zarejestrowanego kluczyka powoduje automatyczne wy∏àczenie blokady silnika. nowego kluczyka z wbudowanym mikronadajnikiem.KLUCZYKI I DRZWI 21 Immobilizer Uk∏ad immobilizera (elektronicznej blokady silnika) jest elementem zabezpieczenia przed kradzie˝à. Po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu uk∏ad immobilizera zostaje automatycznie w∏àczony. Silnik zostanie uruchomiony jedynie wówczas.

demontowaç ani rozmontowywaç uk∏adu elektronicznej blokady silnika. Zmiany lub modyfikacje dokonane przez osoby niekompetentne mogà powodowaç wadliwe dzia∏anie uk∏adu. .22 KLUCZYKI I DRZWI Kluczyk dorobiony we w∏asnym zakresie nie b´dzie wy∏àcza∏ immobilizera ani nie uruchomi silnika. UWAGA Nie wolno modyfikowaç.

KLUCZYKI I DRZWI 23 .

W przypadku utraty nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu wyeliminowania ryzyka kradzie˝y samochodu lub innych zagro˝eƒ (patrz „Zgubienie kluczyków” na stronie 280 w rozdziale 4). przyczynà mo˝e byç: • BliskoÊç nadajnika fal radiowych. nale˝y go nacisnàç powoli i pewnie. • Wyczerpanie si´ baterii. Szczegó∏owych informacji mo˝e udzieliç autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. 1 m od samochodu. 1. nale˝y przestrzegaç poni˝szych zaleceƒ. na desce rozdzielczej. Je˝eli nadajnik nie steruje zamkami drzwi. nie dzia∏a z normalnej odleg∏oÊci lub. Nadajnik bezprzewodowego zdalnego sterowania jest urzàdzeniem elektronicznym. . Przycisk „UNLOCK” System bezprzewodowego zdalnego sterowania jest przeznaczony do blokowania i odblokowywania wszystkich drzwi bocznych i drzwi tylnych z odleg∏oÊci do ok. W celu wymiany baterii nale˝y zapoznaç si´ z punktem „Wymiana baterii” na stronie 26 w tym rozdziale. Aby nie spowodowaç jego uszkodzenia. • Nie pozostawiaç nadajnika w miejscach. które mogà silnie nagrzewaç si´. Wtedy lampka kontrolna zaÊwieca si´ jeden raz. • Nie uderzaç i nie upuszczaç nadajnika. np.24 KLUCZYKI I DRZWI Bezprzewodowe zdalne sterowanie Do jednego samochodu mo˝na u˝ywaç maksymalnie 4 nadajników zdalnego sterowania. Lampka kontrolna 3. • Nie rozmontowywaç nadajnika. • Nie wk∏adaç nadajnika do wody. na przyk∏ad stacji radiowej lub lotniska. gdy dioda kontrolna w kluczyku nie Êwieci si´ lub jest przygaszona. U˝ywajàc jakikolwiek przycisk. Przycisk „LOCK” 2. który zak∏óca prac´ nadajnika zdalnego sterowania.

Gdy kluczyk jest wyj´ty. . po zablokowaniu wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika przy u˝yciu zdalnego sterowania ani drzwi bocznych. ani drzwi baga˝nika nie mo˝na odblokowaç przyciskiem centralnej blokady.KLUCZYKI I DRZWI 25 –Blokowanie i odblokowywanie drzwi Zablokowanie (sedan) Zablokowanie (hatchback) Odblokowanie (sedan) Odblokowanie (hatchback) W celu zablokowania lub odblokowania wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika nale˝y powoli i pewnie nacisnàç odpowiedni przycisk nadajnika zdalnego sterowania. Dzia∏anie przycisku centralnej blokady drzwi mo˝na przywróciç przez odblokowanie drzwi przy u˝yciu zdalnego sterowania (patrz „Drzwi boczne” na stronie 32 w tym rozdziale).

• Zu˝ytà bateri´ nale˝y wymieniç na nowà tego samego typu lub na zalecany przez autoryzowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty lub przez inny specjalistyczny warsztat jej zamiennik. gdy ˝adne drzwi nie zostanà otwarte. Przed∏u˝one naciskanie przycisku „LOCK” lub „UNLOCK” nie powoduje powtarzania operacji zablokowania lub odblokowania drzwi. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk „UNLOCK”. RównoczeÊnie nastàpi dwukrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów samochodu. Zamki wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika zostajà równoczeÊnie odblokowane. Przycisk nale˝y zwolniç i nacisnàç ponownie. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „OÊwietlenie wn´trza” na stronie 132 w rozdziale 1–4. Je˝eli którekolwiek drzwi nie sà prawid∏owo zatrzaÊni´te lub. OSTRZE˚ENIE Wymontowane z nadajnika baterie lub inne cz´Êci nale˝y szczególnie zabezpieczyç przed dost´pem ma∏ych dzieci.26 KLUCZYKI I DRZWI –Wymiana baterii W samochodach z systemem podwójnej blokady zamków i systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à. Nale˝y wymieniç bateri´ zgodnie z nast´pujàcà instrukcjà: . RównoczeÊnie nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów samochodu. gdy w wy∏àczniku zap∏onu jest kluczyk. nawet. Dla pewnoÊci dobrze jest sprawdziç. nastàpi automatyczne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. aby nie zgubiç wymontowanych elementów. czy drzwi zosta∏y dobrze zablokowane. systemy te mo˝na uruchamiaç i wy∏àczaç przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania (patrz „-Podwójna blokada zamków” na stronie 31 i „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). Zablokowanie: Nacisnàç przycisk „LOCK”. UWAGA • Podczas wymiany baterii w nadajniku nale˝y zachowaç ostro˝noÊç.) Po zdalnym odblokowaniu drzwi pozostaje 30 sekund na ich otwarcie. Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà równoczeÊnie zablokowane. • Zu˝ytych baterii nale˝y pozbyç si´ w sposób zgodny z przepisami. Do wymiany nale˝y u˝yç baterii litowej CR2016 i specjalnego wkr´taka. po naciÊni´ciu przycisku „LOCK” drzwi nie zostanà zablokowane. Je˝eli w tym czasie drzwi nie zostanà otwarte. po równoczesnym odblokowaniu wszystkich drzwi przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania na 15 sekund zapala si´ oÊwietlenie wn´trza. Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza ustawiony jest w pozycji „DOOR”.

2. Wyjàç modu∏ z oprawy. .KLUCZYKI I DRZWI 27 1. Wykr´ciç wkr´t mocujàcy i otworzyç pokryw´ zewn´trznà nadajnika.

Poruszaç baterià w celu uwolnienia z zaczepów i wyjàç jà. . Zdjàç pokryw´ baterii.28 KLUCZYKI I DRZWI 3. 4. UWAGA Nie wprowadzaç ˝adnych modyfikacji oprawy baterii. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç wadliwe dzia∏anie urzàdzenia.

• Nale˝y zwróciç uwag´. . UWAGA • Zwróciç uwag´ na prawid∏owe ustawienie dodatniego i ujemnego bieguna baterii. Je˝eli nadajnik nadal nie dzia∏a prawid∏owo. aby nie wygiàç koƒcówki dociskowej baterii ani nie dopuÊciç do zanieczyszczenia obudowy nadajnika kurzem lub jej zat∏uszczenia. Po wymianie baterii nale˝y upewniç si´. Mog∏oby to spowodowaç jego niew∏aÊciwe dzia∏anie. Nale˝y sprawdziç. aby nie zgubiç wkr´tu mocujàcego. 7. Za∏o˝yç pokryw´ baterii. • Dok∏adnie zamknàç pokryw´ nadajnika. Wilgoç mo˝e spowodowaç korozj´. • Nie dotykaç ani nie poruszaç ˝adnych elementów wewnàtrz nadajnika zdalnego sterowania. czy przy naciskaniu ka˝dego z przycisków kluczyka zapala si´ lampka kontrolna. Sprawdziç mocowanie baterii w zaczepach. • Nale˝y uwa˝aç.KLUCZYKI I DRZWI 29 5. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. 6. • Nie dotykaç baterii mokrymi d∏oƒmi. Prawid∏owo umieÊciç nowà bateri´ w zaczepach. biegunem dodatnim do góry. czy nadajnik dzia∏a prawid∏owo.

30 KLUCZYKI I DRZWI .

poniewa˝ uniemo˝liwi to otwarcie od wewnàtrz wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. W razie wyczerpania si´ baterii w nadajniku bezprzewodowego zdalnego sterowania. Przy ka˝dym naciÊni´ciu przycisku „LOCK” nast´puje pojedyncze b∏yÊni´cie kierunkowskazów. 3. Podwójna blokada zamków uniemo˝liwia otwarcie zamków drzwi zarówno od zewnàtrz jak i od wewnàtrz pojazdu. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. W razie przypadkowego zablokowania zamków nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka. (Patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – RównoczeÊnie zostanie w∏àczony system zabezpieczenia przed kradzie˝à. Nastàpi dwukrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów. Spróbowaç odblokowaç od wewnàtrz po kolei wszystkie drzwi boczne. 3. system mo˝na wy∏àczyç kluczykiem. Sprawdziç. potwierdzajàce wy∏àczenie podwójnej blokady zamków. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. Otworzyç i zamknàç drzwi kierowcy. KONTROLA DZIA¸ANIA SYSTEMU (samochody bez systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à) 1. Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „LOCK” i wyjàç go. Sprawdziç. DWUKROTNIE w ciàgu 5 sekund nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. Uruchomienie systemu nast´puje po zablokowaniu wszystkich drzwi bocznych przy u˝yciu zdalnego sterowania. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. Jednak˝e system zabezpieczenia przed kradzie˝à pozostanie w∏àczony i nastàpi wzbudzenie alarmu (patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale).KLUCZYKI I DRZWI 31 –Podwójna blokada zamków 4. URUCHOMIENIE SYSTEMU 1. Przycisk w drzwiach powinien powracaç w po∏o˝enie blokady. 2. 2. WY¸ÑCZENIE SYSTEMU Nacisnàç przycisk „UNLOCK” nadajnika zdalnego sterowania. 5. czy wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika sà dobrze zamkni´te. DWUKROTNIE w ciàgu 5 sekund nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika zdalnego sterowania. 4. Samochody wyposa˝one w ten system majà na przednich bocznych szybach naklejki informujàce o tym. 6. Otworzyç wszystkie okna. czy wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika sà dobrze zamkni´te. nie nale˝y uruchamiaç podwójnej blokady zamków. Otworzyç i zamknàç drzwi kierowcy. . OSTRZE˚ENIE Gdy w samochodzie znajdujà si´ pasa˝erowie. Podwójnà blokad´ zamków mo˝na uruchomiç wy∏àcznie przy u˝yciu nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. Podwójna blokada zamków jest jednym z elementów zabezpieczenia przed kradzie˝à.

32

KLUCZYKI I DRZWI

Drzwi boczne
7. Nacisnàç przycisk „UNLOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania i sprawdziç, czy nastàpi∏o wy∏àczenie systemu. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie, nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. KONTROLA DZIA¸ANIA SYSTEMU (samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à) 1. Otworzyç wszystkie okna. 2. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. 3. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 4. Przy otwartych drzwiach kierowcy, naciskajàc przycisk centralnej blokady, trzykrotnie uruchomiç po kolei zablokowanie i odblokowanie drzwi. Zacznie szybko b∏yskaç lampka kontrolna immobilizera i systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à. Przed up∏ywem 5-ciu minut wykonaç czynnoÊci punktu 5. 5. Zamknàç wszystkie drzwi boczne i drzwi baga˝nika, nast´pnie DWUKROTNIE w ciàgu 5 sekund nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika zdalnego sterowania. Spowoduje to uruchomienie podwójnej blokady zamków oraz w∏àczenie systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à bez w∏àczenia funkcji radarowego czujnika ruchu. (Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em: „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). 6. Spróbowaç odblokowaç od wewnàtrz po kolei wszystkie drzwi boczne. Przycisk w drzwiach powinien powracaç w po∏o˝enie blokady. 7. Nacisnàç przycisk „UNLOCK” nadajnika zdalnego sterowania i sprawdziç, czy nastàpi∏o wy∏àczenie systemu. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie, nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. ZAMYKANIE I OTWIERANIE ZAMKA KLUCZYKIEM Wsunàç kluczyk w otwór zamka i obróciç. Zamykanie: Obróciç kluczyk w kierunku przodu pojazdu. Otwieranie: Obróciç kluczyk w kierunku ty∏u pojazdu. Samochody z uk∏adem centralnego zamka – Samochody bez systemu podwójnej blokady – Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà zablokowane lub odblokowane równoczeÊnie z drzwiami kierowcy. Samochody z systemem podwójnej blokady – Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà zablokowane lub odblokowane równoczeÊnie z drzwiami kierowcy. Samochody z uk∏adem bezprzewodowego zdalnego sterowania – Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza ustawiony jest w pozycji „DOOR”, po równoczesnym odblokowaniu wszystkich drzwi przy u˝yciu kluczyka na 15 sekund zapala si´ oÊwietlenie wn´trza, nawet, gdy ˝adne drzwi nie zostanà otwarte. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „OÊwietlenie wn´trza” na stronie 132 w rozdziale 1–4.) Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – Gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczony w stan czuwania to w razie odblokowania drzwi kluczykiem zadzia∏a alarm (w celu uzyskania szczegó∏owych instrukcji patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale).

KLUCZYKI I DRZWI

33

Samochody z podwójnà blokadà zamków – Po uruchomieniu podwójnej blokady zamków drzwi nie b´dà mog∏y zostaç odblokowane ˝adnym z przycisków wewn´trznych. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „–Podwójna blokada zamków” na stronie 31 w tym rozdziale). Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – Gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczony w stan czuwania, to w razie odblokowania drzwi jakimkolwiek przyciskiem wewn´trznym zadzia∏a alarm. RównoczeÊnie drzwi zostanà ponownie zablokowane. (Patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE DRZWI PRZYCISKIEM WEWN¢TRZNYM Nacisnàç przycisk. Zablokowanie: Nacisnàç przycisk do przodu. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk do ty∏u. W celu zablokowania drzwi przy zamykaniu od zewnàtrz, nale˝y przed zamkni´ciem przesunàç przycisk w po∏o˝enie blokady. Podczas zamykania klamk´ przytrzymaç w pozycji uniesionej. Nale˝y pami´taç, by wewnàtrz samochodu nie zatrzasnàç kluczyków. Samochody z uk∏adem centralnego zamka – Gdy w wy∏àczniku zap∏onu pozostaje kluczyk, w otwartych drzwiach kierowcy wewn´trzny przycisk blokady drzwi nie daje si´ ustawiç w pozycji blokady. Gdy w wy∏àczniku zap∏onu pozostaje kluczyk, zablokowane drzwi za poÊrednictwem zamka w otwartych drzwiach kierowcy zostajà natychmiast odblokowane. Samochody bez podwójnej blokady zamków – Drzwi kierowcy mo˝na otworzyç od wewnàtrz mimo ustawienia przycisku wewn´trznego w pozycji blokady.

34

KLUCZYKI I DRZWI

Dzia∏anie przycisku centralnej blokady drzwi mo˝na przywróciç w nast´pujàcy sposób: • Obrócenie wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Jednoczesne odblokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika za poÊrednictwem zamka w drzwiach kierowcy. • Samochody z uk∏adem zdalnego sterowania – Odblokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika przy u˝yciu zdalnego sterowania. ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE DRZWI PRZYCISKIEM CENTRALNEJ BLOKADY DRZWI Nacisnàç przycisk. Zablokowanie: Nacisnàç przycisk w jego przedniej cz´Êci. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk w jego tylnej cz´Êci. Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà jednoczeÊnie zablokowane lub odblokowane. Gdy kluczyk jest wyj´ty, to po wykonaniu jednej z poni˝szych operacji ani drzwi bocznych, ani drzwi baga˝nika nie b´dzie mo˝na odblokowaç przyciskiem centralnej blokady. • Samochody z uk∏adem bezprzewodowego zdalnego sterowania – Zablokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania. • Przestawienie wewn´trznego przycisku blokady w drzwiach kierowcy w pozycj´ blokady i zamkni´cie drzwi z przytrzymaniem klamki w pozycji uniesionej. • Jednoczesne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika za poÊrednictwem zamka w drzwiach kierowcy. • Odblokowanie drzwi kierowcy wewn´trznym przyciskiem blokady, a nast´pnie jednoczesne odblokowanie wszystkich drzwi bocznych przy u˝yciu przycisku centralnej blokady drzwi.

KLUCZYKI I DRZWI

35

OSTRZE˚ENIE • Przed ruszeniem w drog´ nale˝y upewniç si´, czy wszystkie drzwi sà dobrze zamkni´te. • Je˝eli na tylnych siedzeniach przewo˝one sà ma∏e dzieci, nale˝y uruchomiç mechanizm zabezpieczajàcy drzwi przed przypadkowym otwarciem od wewnàtrz. • Gdy podczas jazdy drzwi pozostajà nie zablokowane, umo˝liwia to ich otwarcie od zewnàtrz w razie wypadku. Sedan

Hatchback ZABEZPIECZENIE TYLNYCH DRZWI PRZED OTWARCIEM OD WEWNÑTRZ PRZEZ DZIECI Przesunàç dêwigni´ mechanizmu w po∏o˝enie „LOCK”, oznaczone na naklejce obok dêwigni. Mechanizm ten umo˝liwia zablokowanie tylnych drzwi w ten sposób, aby mo˝na je by∏o otworzyç jedynie od zewnàtrz. Zaleca si´ u˝ywanie tej blokady zawsze, kiedy w samochodzie przewo˝one sà ma∏e dzieci.

36

KLUCZYKI I DRZWI

System zabezpieczenia przed kradzie˝à
Gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczony, odblokowanie kluczykiem lub otwarcie drzwi bocznych lub drzwi baga˝nika powoduje wzbudzenie alarmu.

System zabezpieczenia przed kradzie˝à s∏u˝y zabezpieczaniu samochodu. W razie próby uszkodzenia lub w∏amania do samochodu nast´puje wzbudzenie alarmu i zaczynajà b∏yskaç wszystkie kierunkowskazy oraz rozlega si´ dêwi´k syreny. Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza jest ustawiony w pozycji „DOOR”, dodatkowo w∏àczane jest oÊwietlenie wn´trza. Alarm zostaje wzbudzony w nast´pujàcych okolicznoÊciach: • Odblokowanie lub otwarcie dowolnych drzwi bez u˝ycia nadajnika zdalnego sterowania. • Si∏owe otwarcie drzwi baga˝nika lub pokrywy silnika. • Zwarcie przewodów elektrycznych wy∏àcznika zap∏onu. • Od∏àczenie lub pod∏àczenie akumulatora. • Je˝eli w∏àczona jest funkcja ochrony wn´trza radarowym czujnikiem ruchu – wykrycie ruchu wewnàtrz samochodu. Czujnik ruchu mo˝na czasowo wy∏àczyç, na przyk∏ad, gdy w samochodzie pozostawiane jest zwierz´. System zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczany i wy∏àczany za pomocà kluczyka z nadajnikiem zdalnego sterowania, który mo˝e równie˝ przerwaç stan wzbudzenia. (Szczegó∏owe instrukcje dotyczàce kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania mo˝na znaleêç na stronie 24 w tym rozdziale).

KLUCZYKI I DRZWI

37

W¸ÑCZANIE SYSTEMU System zabezpieczenia przed kradzie˝à mo˝na w∏àczyç z funkcjà ochrony wn´trza czujnikiem ruchu lub bez tej funkcji. W celu wy∏àczenia ochrony wn´trza nale˝y wykonaç czynnoÊç 3. W celu jej w∏àczenia nale˝y pominàç czynnoÊç 3. 1. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. 2. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 3. W celu wy∏àczenia ochrony wn´trza – Przy otwartych drzwiach kierowcy, naciskajàc przycisk centralnej blokady trzykrotnie uruchomiç po kolei zablokowanie i odblokowanie drzwi. Zacznie szybko b∏yskaç lampka kontrolna. Przed up∏ywem 5-ciu minut wykonaç czynnoÊç 5. 4. Zamknàç wszystkie drzwi boczne, pokryw´ silnika oraz drzwi lub pokryw´ baga˝nika. 5. Nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. Nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów i zaÊwieci si´ lampka kontrolna. Jednak˝e, w przypadku naciÊni´cia przycisku „LOCK”, gdy którekolwiek drzwi boczne, drzwi lub pokrywa baga˝nika, lub pokrywa silnika sà otwarte, system nie zostanie uruchomiony a˝ do ich zamkni´cia. Po 30-stu sekundach nast´puje automatyczne uzbrojenie systemu. RównoczeÊnie zaczyna b∏yskaç lampka kontrolna.

6. Po upewnieniu si´, ˝e lampka kontrolna zacz´∏a b∏yskaç, mo˝na opuÊciç samochód. Gdy system zostaje w∏àczony nikt nie powinien pozostawaç w samochodzie, poniewa˝ odblokowanie drzwi od wewnàtrz spowoduje uruchomienie alarmu. W razie omy∏kowego naciÊni´cia przycisku „LOCK” dwa lub wi´cej razy, w celu wy∏àczenia podwójnej blokady zamków nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” (patrz „Podwójna blokada zamków” na stronie 31 w tym rozdziale). OSTRZE˚ENIE Gdy w samochodzie znajdujà si´ pasa˝erowie, nie nale˝y uruchamiaç podwójnej blokady zamków, poniewa˝ niemo˝liwe b´dzie otwarcie ˝adnych drzwi bocznych od wewnàtrz. W razie przypadkowego zablokowania zamków nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka.

38

KLUCZYKI I DRZWI

WY¸ÑCZANIE SYSTEMU System mo˝na wy∏àczyç tylko przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania. W tym celu nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka. Je˝eli Êwiat∏a awaryjne b∏ysnà dwa razy, alarm nie by∏ wzbudzany. Je˝eli b∏ysnà trzykrotnie lub wi´cej, oznacza to, ˝e system w∏àcza∏ sygnalizacj´ alarmowà. Nale˝y wówczas sprawdziç stan samochodu. Je˝eli w ciàgu 30-stu sekund nie zostanà otwarte drzwi boczne, pokrywa silnika, ani drzwi lub pokrywa baga˝nika, wszystkie zamki zostanà automatycznie zablokowane i po up∏ywie 30-stu sekund system zostanie ponownie uzbrojony. WZBUDZENIE ALARMU

Ponowne wzbudzenie alarmu Po przerwaniu alarmu, system ponownie uruchomi sygnalizacj´ alarmowà w sytuacji, gdy nadal wyst´powaç b´dà okolicznoÊci opisane w punkcie „WZBUDZENIE ALARMU”. Alarm mo˝e zostaç powtórzony do 10 razy. Przerwanie alarmu W celu przerwania alarmu nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. System zostaje wy∏àczony. Alarm wzbudzony przez od∏àczenie akumulatora samochodowego w celu do∏adowania lub wymiany mo˝na przerwaç w ten sam sposób. TESTOWANIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIE˚Ñ 1. Otworzyç wszystkie okna

Alarm zostaje wzbudzany w nast´pujàcych okolicznoÊciach: • Odblokowanie lub otwarcie którychkolwiek drzwi bocznych bez u˝ycia bezprzewodowego zdalnego sterowania. • Si∏owe otwarcie drzwi lub pokrywy baga˝nika lub pokrywy silnika. • Zwarcie przewodów elektrycznych wy∏àcznika zap∏onu. • Od∏àczenie lub pod∏àczenie akumulatora. • Je˝eli w∏àczona jest ochrona wn´trza – ruchu wewnàtrz samochodu. RównoczeÊnie zapala si´ lampka kontrolna. Alarm sygnalizowany jest akustycznie oraz b∏yskaniem kierunkowskazów. Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza jest ustawiony w pozycji „DOOR”, dodatkowo w∏àczane jest oÊwietlenie wn´trza. Ponadto, w przypadku odblokowania drzwi bez u˝ycia bezprzewodowego zdalnego sterowania nast´puje automatyczne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. Po zakoƒczeniu sygnalizacji alarmu lampka kontrolna zaczyna b∏yskaç.

2. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. 3. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 4. Przy otwartych drzwiach kierowcy, naciskajàc przycisk centralnej blokady trzykrotnie uruchomiç po kolei zablokowanie i odblokowanie drzwi. Zacznie szybko b∏yskaç lampka kontrolna. Przed up∏ywem 5-ciu minut wykonaç czynnoÊç 6. 5. Zamknàç wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika. 6. Nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. Nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów i zaÊwieci si´ lampka kontrolna. Po 30-stu sekundach lampka kontrolna zacznie b∏yskaç. W ten sposób system zabezpieczenia przed kradzie˝à zostaje w∏àczony bez funkcji ochrony wn´trza radarowym czujnikiem ruchu. 7. Odblokowaç drzwi kierowcy przy u˝yciu kluczyka lub wewn´trznego przycisku blokady. Powinien rozlec si´ alarm.

Nacisnàç przycisk „LOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania.KLUCZYKI I DRZWI 39 8. 3. Otworzyç wszystkie okna 2. Przerwaç alarm naciskajàc przycisk „UNLOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. TESTOWANIE FUNKCJI CZUJNIKA RUCHU 1. 6. 9. 5. drzwiami lub pokrywà baga˝nika oraz z pokrywà silnika. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. Przerwaç alarm naciskajàc przycisk „UNLOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. RADAROWEGO . Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 7. a nast´pnie cofnàç r´k´. Powinien rozlec si´ alarm. Nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów i zaÊwieci si´ lampka kontrolna. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Po 30-stu sekundach lampka kontrolna zacznie b∏yskaç. Zamknàç wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika. Powtórzyç t´ operacj´ z pozosta∏ymi drzwiami bocznymi. W ten sposób system zabezpieczenia przed kradzie˝à zostaje w∏àczony z funkcjà ochrony wn´trza z radarowym czujnikiem ruchu. 4. Przez otwarte okno si´gnàç r´kà w pobli˝e fotela kierowcy. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

40 KLUCZYKI I DRZWI .

Otwieranie: Prze∏àcznik lekko nacisnàç. Podobnie mo˝e dziaç si´ w przypadku silnego uderzenia w szyb´. Wy∏àcznik zap∏onu powinien byç ustawiony w po∏o˝eniu „ON”. Zwyk∏e podnoszenie i opuszczanie: Szyba przesuwa si´ tylko podczas operowania prze∏àcznikiem sterujàcym. powodowaç zadzia∏ania funkcji bezpieczeƒstwa. ˝e okno otwiera si´ i zamyka automatycznie. Funkcja bezpieczeƒstwa: Je˝eli podczas automatycznego zamykania okna pomi´dzy szybà a ramà okna pojawi si´ przeszkoda. 2. Nale˝y upewniç si´. Zamykanie: Prze∏àcznik lekko pociàgnàç do góry. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. Pociàgnàç prze∏àcznik do góry a˝ do zamkni´cia okna i trzymaç go przez sekund´. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y nigdy.KLUCZYKI I DRZWI 41 Elektryczne sterowanie szyb Okna mo˝na otwieraç i zamykaç operujàc prze∏àcznikami umieszczonymi na wszystkich drzwiach bocznych. nale˝y przeprowadziç nast´pujàcà procedur´: 1. Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie. szyba zatrzymuje si´ i okno zostaje otwarte do po∏owy. w sposób celowy. OKNO PO STRONIE KIEROWCY Sterowanie prze∏àcznikiem na drzwiach kierowcy. JeÊli elektryczne sterowanie szyb nie mo˝e dzia∏aç prawid∏owo nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. • Funkcja bezpieczeƒstwa mo˝e nie zadzia∏aç w przypadku przyciÊni´cia przedmiotu przez szyb´ tu˝ przed jej ca∏kowitym zamkni´ciem. Nacisnàç prze∏àcznik elektrycznego sterowania szyb i obni˝yç okno do po∏owy. .

Pociàgnàç prze∏àcznik do góry a˝ do zamkni´cia okna i trzymaç go przez sekund´. JeÊli elektryczne sterowanie szyb nie mo˝e dzia∏aç prawid∏owo nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.42 KLUCZYKI I DRZWI Przycisk blokady szyb Drzwi kierowcy Automatyczne podnoszenie i opuszczanie: Nacisnàç prze∏àcznik w dó∏ do oporu lub pociàgnàç w gór´ do oporu i zwolniç go. 2. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. ˝e okno otwiera si´ i zamyka automatycznie. Szyba zostanie ca∏kowicie opuszczona lub podniesiona. W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. Nale˝y upewniç si´. Procedura normalizacji: 1. Nacisnàç prze∏àcznik elektrycznego sterowania szyb i obni˝yç okno do po∏owy. Drzwi pasa˝erów . W celu zatrzymania szyby w po∏o˝eniu poÊrednim. Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie. lekko poruszyç prze∏àcznikiem w kierunku przeciwnym i zwolniç go. nale˝y przeprowadziç nast´pujàcà procedur´.

Zwyk∏e podnoszenie i opuszczanie: Szyba przesuwa si´ tylko podczas operowania prze∏àcznikiem sterujàcym. Otwieranie: Prze∏àcznik lekko nacisnàç. okna w drzwiach pasa˝erów zostajà unieruchomione. Drzwi kierowcy Przycisk blokady szyb Drzwi pasa˝erów . Zamykanie: Prze∏àcznik lekko pociàgnàç do góry. Gdy zostanie wciÊni´ty umieszczony w drzwiach kierowcy przycisk blokady szyb.KLUCZYKI I DRZWI 43 OKNA W DRZWIACH PASA˚ERÓW Sterowanie prze∏àcznikami umieszczonymi na drzwiach pasa˝erów lub odpowiednimi prze∏àcznikami na drzwiach kierowcy. Lampki kontrolne w przyciskach informujà. czy dany przycisk dzia∏a.

Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa wskazane jest u˝ycie przycisku blokady szyb w celu uniemo˝liwienia ich poruszania. Nacisnàç prze∏àcznik elektrycznego sterowania szyb i obni˝yç okno do po∏owy. Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie.44 KLUCZYKI I DRZWI Automatyczne podnoszenie i opuszczanie: Nacisnàç prze∏àcznik w dó∏ do oporu lub pociàgnàç w gór´ do oporu i zwolniç go. Procedura normalizacji: 1. szczególnie z pozostawionym kluczykiem w wy∏àczniku zap∏onu. JeÊli elektryczne sterowanie szyb nie mo˝e dzia∏aç prawid∏owo nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. g∏owy lub r´ki przez podnoszonà szyb´ grozi powa˝nymi obra˝eniami. ˝e okno otwiera si´ i zamyka automatycznie. lekko poruszyç prze∏àcznikiem w kierunku przeciwnym i zwolniç go. Szyba zostanie ca∏kowicie opuszczona lub podniesiona. czy na drodze szyb nie znajduje si´ niczyja g∏owa. nale˝y przeprowadziç nast´pujàcà procedur´. OSTRZE˚ENIE Dla bezpieczeƒstwa w∏asnego oraz przewo˝onych osób nale˝y przestrzegaç poni˝szych zaleceƒ. • Przed zamkni´ciem okien nale˝y upewniç si´. • Nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie ma∏ych dzieci bez opieki. Dzieci pozostawione bez nadzoru mogà ulec powa˝nym wypadkom. Pociàgnàç prze∏àcznik do góry a˝ do zamkni´cia okna i trzymaç go przez sekund´. W celu zatrzymania szyby w po∏o˝eniu poÊrednim. r´ka lub inna cz´Êç cia∏a. • Przewo˝one w samochodzie ma∏e dzieci nigdy nie powinny bez nadzoru operowaç przyciskami sterujàcymi otwieraniem i zamykaniem okien. . PrzyciÊni´cie szyi. W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. Zamykanie okien przez pasa˝erów powinno byç ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nadzorowane. Mogà one u˝yç przycisków sterujàcych oknami i zostaç przyciÊni´te szybà. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. 2. Nale˝y upewniç si´. • Wychodzàc z samochodu nale˝y wyjmowaç kluczyki z wy∏àcznika zap∏onu.

Uwagi dotyczàce za∏adunku baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce przewo˝enia baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. . W celu otwarcia pokrywy baga˝nika z miejsca kierowcy. a tak˝e uniemo˝liwia przedostanie si´ gazów spalinowych do wn´trza pojazdu. nale˝y pociàgnàç do góry dêwigni´ zwalniajàcà zamek. Po zatrzaÊni´ciu nale˝y sprawdziç poprawnoÊç zamkni´cia. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy pokrywa baga˝nika musi byç zamkni´ta. W celu zatrzaÊni´cia pokrywy baga˝nika nale˝y jà opuÊciç. nale˝y wsunàç kluczyk do zamka i obróciç go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.KLUCZYKI I DRZWI 45 Pokrywa baga˝nika– –Dêwignia zwalniajàca zamek pokrywy baga˝nika W celu otwarcia pokrywy baga˝nika od zewnàtrz. Zabezpiecza to baga˝ przed wypadni´ciem. a nast´pnie nacisnàç z góry. próbujàc pociàgnàç pokryw´ do góry.

sprawdzajàc czy jest dobrze zatrzaÊni´ta. Po zamkni´ciu baga˝nika nale˝y pociàgnàç pokryw´ do góry. Uwagi dotyczàce za∏adunku baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce przewo˝enia baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2.46 KLUCZYKI I DRZWI –Blokada dêwigni zwalniajàcej zamek pokrywy baga˝nika Drzwi baga˝nika Po zamkni´ciu baga˝nika nale˝y w∏o˝yç do zamka kluczyk g∏ówny i obróciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. zablokowane drzwi za poÊrednictwem zamka w otwartych drzwiach kierowcy zostajà natychmiast odblokowane. Samochody z uk∏adem centralnego zamka – Drzwi baga˝nika zostajà zablokowane i odblokowane przez naciÊni´cie przycisku centralnej blokady zamków lub odpowiedniego przycisku nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania (patrz „Blokowanie i odblokowywanie drzwi” na stronie 25 i „Drzwi boczne” na stronie 32 w tym rozdziale). ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE KLUCZYKIEM W∏o˝yç kluczyk do zamka i obróciç Zamykanie: Obróciç kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara. blokujàc w ten sposób dêwigni´ zwalniajàcà. Gdy w wy∏àczniku zap∏onu pozostaje kluczyk. Aby otworzyç drzwi baga˝nika nale˝y pociàgnàç dêwigni´. . Otwieranie: Obróciç kluczyk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

OSTRZE˚ENIE Przed rozpocz´ciem jazdy nale˝y upewniç si´.KLUCZYKI I DRZWI 47 Pokrywa silnika Przy zamykaniu drzwi baga˝nika wygodnie jest u˝yç wewn´trznych uchwytów. Pokrywa silnika lekko uniesie si´. a tak˝e uniemo˝liwia przedostanie si´ gazów spalinowych do wn´trza pojazdu. . UWAGA W celu zabezpieczenia amortyzatorów drzwi baga˝nika przed uszkodzeniem nie nale˝y wywieraç na nie dodatkowej si∏y. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy drzwi baga˝nika muszà byç zamkni´te. Zabezpiecza to baga˝ przed wypadni´ciem. sprawdzajàc czy sà dobrze zatrzaÊni´te. W przeciwnym razie pokrywa mo˝e niespodziewanie otworzyç si´ podczas jazdy. czy pokrywa silnika jest dobrze zamkni´ta. ani nie dopuszczaç do ich pokrycia lakierem lub innymi materia∏ami. Pociàgnàç dêwigni´ zwalniajàcà. W celu zamkni´cia drzwi baga˝nika nale˝y je obni˝yç. W celu otwarcia pokrywy silnika nale˝y: 1. co grozi wypadkiem drogowym. a nast´pnie nacisnàç w dó∏. Po zatrzaÊni´ciu nale˝y spróbowaç pociàgnàç je do góry.

szmaty lub inne przedmioty. JeÊli jest przesuni´ty do boku lub w kierunku wn´trza samochodu mo˝e wypaÊç z uchwytu mocujàcego. . a nast´pnie umieÊciç podpor´ w jej uchwycie. zabezpieczajàc jà przed opadni´ciem. OSTRZE˚ENIE Po ustawieniu drà˝ka podporowego nale˝y upewniç si´. do góry. Przed zamkni´ciem pokrywy nale˝y upewniç si´. czy w komorze silnika nie pozosta∏y ˝adne narz´dzia. W razie potrzeby lekko docisnàç przednià kraw´dê. Nast´pnie z przodu pojazdu nale˝y nacisnàç do góry dêwigni´ zatrzasku pomocniczego i podnieÊç pokryw´ silnika. Hatchback 2. Podeprzeç podniesionà pokryw´ silnika drà˝kiem podporowym. OpuÊciç i zatrzasnàç pokryw´. czy prawid∏owo podtrzymuje pokryw´. co zapobiegnie jej grzechotaniu. UWAGA Przed zamkni´ciem pokrywy silnika nale˝y umieÊciç drà˝ek podporowy w odpowiednim zacisku.48 KLUCZYKI I DRZWI Sedan 3. Aby w∏o˝yç drà˝ek podporowy do otworu nale˝y go przesunàç prosto. Próba opuszczenia pokrywy silnika z podniesionym drà˝kiem podporowym mo˝e doprowadziç do jej odkszta∏cenia. umieszczajàc go w odpowiednim otworze. a˝ pokrywa zostanie zatrzaÊni´ta.

KLUCZYKI I DRZWI 49 Korek wlewu paliwa Typ A Sedan Typ B W ten sposób wskazywane jest. Hatchback 1. ˝e wlew paliwa znajduje si´ po lewej stronie pojazdu. Podczas tankowania nale˝y wy∏àczyç silnik. . Opary paliwa sà ∏atwopalne. W upalny dzieƒ szybkie otwarcie wlewu mo˝e spowodowaç rozprysk paliwa pod wp∏ywem wysokiego ciÊnienia w zbiorniku. • Korek wlewu paliwa nale˝y odkr´caç powoli. powodowaç iskrzenia ani zbli˝aç si´ z otwartym ogniem. W celu otwarcia drzwiczek wlewu paliwa nale˝y pociàgnàç do góry dêwigni´ zwalniajàcà. OSTRZE˚ENIE • Podczas nape∏niania zbiornika nie wolno paliç.

Po zdj´ciu korka nale˝y go umieÊciç na wsporniku w drzwiczkach. a˝ rozlegnie si´ trzask zapadki. W celu zdj´cia korka paliwa nale˝y go powoli obróciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i przed ca∏kowitym zdj´ciem odczekaç chwil´. Przesuwanie okna – Otwieranie: Nacisnàç przycisk po stronie „SLIDE OPEN”. Uchylanie Przycisk sterujàcy okna dachowego znajduje si´ obok lampki oÊwietlenia osobistego. Kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Zak∏adajàc korek nale˝y go obróciç zgodnie z ruchem wskazówek zegara. • Zaleca si´ u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnego korka wlewu paliwa Toyoty. Zas∏on´ przeciws∏onecznà mo˝na otwieraç i zamykaç r´cznie. Odkr´caniu korka mo˝e towarzyszyç delikatne syczenie. co w razie wypadku zapobiegnie wyciekowi paliwa. Zamykanie: Nacisnàç przycisk po stronie „TILT UP”. Mo˝e tak˝e byç stosowany inny korek wlewu paliwa o odpowiedniej jakoÊci. wyrównujàcy podciÊnienie w zbiorniku. który jest wyposa˝ony w zawór bezpieczeƒstwa. OSTRZE˚ENIE • Korek wlewu paliwa musi byç zawsze dobrze dokr´cony. Zas∏ona przeciws∏oneczna otworzy si´ razem z oknem.50 KLUCZYKI I DRZWI Elektrycznie sterowane okno dachowe Przesuwanie 2. .

czy jest to bezpieczne. • Nie wolno siadaç na brzegu otworu dachowego. ˝e kluczyk zap∏onu jest zabrany. OSTRZE˚ENIE W celu unikni´cia powa˝nych obra˝eƒ nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Podczas jazdy nie nale˝y wystawiaç g∏owy. . ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa okno dachowe przed ca∏kowitym zamkni´ciem zatrzymuje si´ w po∏owie drogi. Gdy okno dachowe jest zamykane przez drugà osob´. • Przy opuszczaniu samochodu nale˝y si´ upewniç. • Przed zamkni´ciem okna dachowego nale˝y zawsze sprawdziç. PrzyciÊni´cie zamykajàcym si´ oknem dachowym grozi powa˝nymi obra˝eniami. Grozi to powa˝nymi obra˝eniami w razie nag∏ego hamowania lub zderzenia. czy w otworze nie znajduje si´ niczyja g∏owa. r´ce lub inne cz´Êci cia∏a. szczególnie gdy kluczyk jest w stacyjce. nale˝y przedtem sprawdziç. Mogà one u˝yç przycisków sterujàcych oknem dachowym i zostaç przyciÊni´te w otworze dachowym. ràk ani innych cz´Êci cia∏a przez otwór w dachu. Dzieci pozostawione bez nadzoru mogà ulec powa˝nym wypadkom. Okno mo˝na zatrzymaç w dowolnym po∏o˝eniu poÊrednim. • Nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie ma∏ych dzieci bez opieki.KLUCZYKI I DRZWI 51 Przy zamykaniu. Opuszczanie: Nacisnàç przycisk po stronie „SLIDE OPEN”. Uchylanie okna – Podnoszenie: Nacisnàç przycisk po stronie „TILT UP”. Otwieranie i zamykanie okna dachowego nast´puje tylko przy naciskaniu przycisku i jest przerywane po jego zwolnieniu. W celu ca∏kowitego zamkni´cia nale˝y zwolniç przycisk i jeszcze raz nacisnàç.

52 KLUCZYKI I DRZWI .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Siedzenia tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASY BEZPIECZE¡STWA. . . . . . . . . . 123 Automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne . . . . . . . . . . 87 Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej . . . . . . . . . . . . . . . 56 Zag∏ówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasy bezpieczeƒstwa. . . . . . . 98 Kierownica o regulowanej wysokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIEROWNICA I LUSTERKA 53 Rozdzia∏ 1–3 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Siedzenia. . . . . . . . . . . . . . 125 . . . . . . . . . . . . . . . kierownica i lusterka • • • • • • • • • • • • • • • • Siedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Lusterka osobiste . . . . . . . . 121 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SIEDZENIA. . . . . 97 Fotelik dzieci´cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Zewn´trzne lusterka wsteczne . 72 Boczne poduszki powietrzne . . . . 81 Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne . . . . 54 Fotele przednie . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Podgrzewanie siedzeƒ . . . . 61 Pasy bezpieczeƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KIEROWNICA I LUSTERKA Siedzenia Wszyscy jadàcy samochodem powinni mieç podniesione oparcia siedzeƒ.54 SIEDZENIA. Boczna poduszka powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà pr´dkoÊcià i si∏à i w takim przypadku mo˝e okazaç si´ zagro˝eniem dla ˝ycia lub zdrowia. stanowiàc zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia. • Nie nale˝y stosowaç na fotele akcesoriów. gdy samochód jest w ruchu. np. je˝eli zawierajà boczne poduszki powietrzne. Fotele przednie– –Zalecenia dotyczàce przednich foteli OSTRZE˚ENIE Boczne poduszki powietrzne umieszczone sà w oparciach przednich foteli. • Podczas jazdy niedopuszczalne jest wstawanie lub przemieszczanie si´ mi´dzy siedzeniami. Akcesoria takie mogà uniemo˝liwiç w∏aÊciwe zadzia∏anie bocznych poduszek powietrznych. • Nie wolno modyfikowaç ani wymieniaç przednich foteli lub ich pokrycia. co stanowi zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia. Tego rodzaju zmiany mogà uniemo˝liwiç dzia∏anie poduszek lub spowodowaç ich nieoczekiwane nape∏nienie. gdy pasa˝erowie siedzà nieprawid∏owo. które zakrywa∏yby te ich fragmenty. ¸atwo wtedy straciç równowag´ i odnieÊç powa˝ne obra˝enia w razie awaryjnego hamowania lub zderzenia. siedzieç wygodnie oparci i mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Nale˝y zachowaç nast´pujàce Êrodki ostro˝noÊci: • Nie nale˝y wychylaç si´ przez przednie drzwi. na z∏o˝onym oparciu siedzenia lub w baga˝niku. gdzie nape∏nia si´ boczna poduszka powietrzna. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno jechaç. . Osoby nie siedzàce prawid∏owo i bez zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa mogà odnieÊç powa˝ne obra˝enia w razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. W sprawie tego rodzaju modyfikacji nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. PASY BEZPIECZE¡STWA.

. • Po ustawieniu oparcia fotela nale˝y oprzeç si´ na nim ca∏ym ci´˝arem. gdy˝ niespodziewany ruch siedzenia mo˝e spowodowaç utrat´ panowania nad pojazdem. próbujàc przesunàç go do przodu i do ty∏u. DèWIGNIA OPARCIA REGULACJI POCHYLENIA Pociàgnàç do góry lub nacisnàç do do∏u dêwigni´. gdy˝ mogà one zak∏óciç prac´ mechanizmu blokady lub niespodziewanie nacisnàç dêwigni´ regulacji po∏o˝enia. –Regulacja przednich foteli 1. 2.SIEDZENIA. DèWIGNIA FOTELA REGULACJI WYSUNI¢CIA Trzymajàc dêwigni´ w Êrodkowej cz´Êci pociàgnàç jà do góry. upewniajàc si´. gdy˝ mogà one zostaç przyciÊni´te. kierownica i urzàdzenia sterujàce na tablicy przyrzàdów znajdowa∏y si´ w granicach swobodnego zasi´gu prowadzàcego samochód. • W trakcie regulacji nie nale˝y wk∏adaç ràk pod siedzenie lub w pobli˝e przemieszczajàcych si´ cz´Êci. 3. • W trakcie regulacji nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. a nast´pnie lekkim naciskiem cia∏a przesunàç fotel w ˝àdane po∏o˝enie i puÊciç dêwigni´. aby peda∏y. powodujàc nag∏e przesuni´cie fotela. PASY BEZPIECZE¡STWA. POKR¢T¸O REGULACJI WYSOKOÂCI PODUSZKI SIEDZENIA Obróciç pokr´t∏o w prawo lub w lewo. czy jest prawid∏owo zablokowany. ˝e jest prawid∏owo zablokowane. • Po ustawieniu po∏o˝enia fotela nale˝y sprawdziç. • Nie nale˝y umieszczaç ˝adnych przedmiotów pod siedzeniami. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno regulowaç siedzeƒ podczas jazdy. co z kolei mo˝e doprowadziç do utraty przez kierowc´ panowania nad pojazdem. KIEROWNICA I LUSTERKA 55 –Zalecenia dotyczàce regulacji foteli Fotel kierowcy powinien byç tak ustawiony. aby nie uderzyç pasa˝era lub przewo˝onego baga˝u.

na który b´dzie wywieraç bezpoÊredni nacisk. KIEROWNICA I LUSTERKA Sk∏adane siedzenie tylne (sedan) OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y dokonywaç regulacji podczas jazdy. • W celu ograniczenia ryzyka wysuni´cia si´ spod pasa w momencie zderzenia. Pasy bezpieczeƒstwa zapewniajà maksymalnà ochron´ wtedy. • Po wyregulowaniu pochylenia oparcia nale˝y je nacisnàç plecami w celu sprawdzenia. Przy odchylonym do ty∏u oparciu mo˝e nastàpiç przeÊliêni´cie si´ cz´Êci biodrowej pasa na brzuch. gdy kierowca oraz pasa˝er siedzà w fotelach wyprostowani i dobrze oparci. . W tym celu wsunàç kluczyk w otwór w zaczepie dla sprzàczki nr 1 (z j´zykiem zaczepowym z pojedynczym wci´ciem) i pozwoliç. aby pas zwinà∏ si´. pas ten nale˝y od∏àczyç. czy zosta∏o dobrze zablokowane.56 SIEDZENIA. (A) ZANIM ZOSTANIE Z¸O˚ONE OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA Je˝eli po z∏o˝eniu lewego oparcia przewo˝ony baga˝ móg∏by uszkodziç taÊm´ Êrodkowego pasa bezpieczeƒstwa na tylnym siedzeniu. Dlatego wraz ze zwi´kszaniem kàta odchylenia oparcia roÊnie ryzyko odniesienia obra˝eƒ w razie zderzenia czo∏owego. nale˝y unikaç zbytniego odchylania oparcia do ty∏u. OSTRZE˚ENIE Ârodkowy pas bezpieczeƒstwa mo˝na od∏àczaç tylko w wy˝ej opisanej sytuacji. PASY BEZPIECZE¡STWA.

Nale˝y sprawdziç. aby by∏ gotowy do u˝ytku. poniewa˝ mo˝e to uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaskiwanie sprzàczki. KIEROWNICA I LUSTERKA 57 (B) SK¸ADANIE OPARCIA TYLNEGO SIEDZENIA Zwolniç blokady oparcia. Uwagi dotyczàce uk∏adania baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. si´gajàc a˝ do oparç przednich foteli. (Prawid∏owe dopasowanie sprzàczek i zaczepów opisane jest pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 tego rozdzia∏u. czy jest prawid∏owo u∏o˝ony. czy pasy bezpieczeƒstwa nie zosta∏y skr´cone lub przyciÊni´te poduszkà siedzenia. . PASY BEZPIECZE¡STWA. aby nie pomyliç sprzàczek i zaczepów pasa. i po∏o˝yç oparcie do przodu. Uwolniç z wieszaka. przywracajàc normalne po∏o˝enie poduszki tylnego siedzenia nale˝y: • Sprawdziç. • Je˝eli pas bezpieczeƒstwa nie dzia∏a prawid∏owo. W tym celu w∏o˝yç sprzàczk´ 1 (z j´zykiem zaczepowym z pojedynczym wci´ciem) w zaczep. W ten sposób przestrzeƒ baga˝owa wyd∏u˝y si´. Rozlegnie si´ odg∏os zatrzaskiwania klamry. Sprzàczka 1 (z j´zykiem zaczepowym z pojedynczym wci´ciem) mo˝e byç w∏o˝ona jedynie do zaczepu z jasnoszarym przyciskiem zwalniajàcym. Zaniechanie tego mo˝e uniemo˝liwiç prawid∏owe dzia∏anie pasów bezpieczeƒstwa. Po przywróceniu normalnego po∏o˝enia oparcia nale˝y prawid∏owo po∏àczyç Êrodkowy pas bezpieczeƒstwa. nale˝y niezw∏ocznie zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. • Pas nie mo˝e byç skr´cony ani przyciÊni´ty przez oparcie siedzenia. naciskajàc przyciski na jego górnej kraw´dzi. • Nie wolno wsuwaç w gniazdo zaczepu monet. W razie potrzeby obie cz´Êci oparcia mo˝na sk∏adaç osobno. spinek i innych przedmiotów. OSTRZE˚ENIE • Nale˝y uwa˝aç.) • Po wsuni´ciu sprzàczki nale˝y sprawdziç. czy jest ona dobrze zatrzaÊni´ta.SIEDZENIA. oraz czy sà u∏o˝one na swoich miejscach i gotowe do u˝ytku. pociàgajàc do góry jego brzeg w pobli˝u taÊmy. czy siedzenie ca∏kowicie osiad∏o na swoim miejscu. OSTRZE˚ENIE W celu unikni´cia odniesienia obra˝eƒ w razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. odpowiednio ustawiajàc znaczniki pozycji. • Sprawdziç.

KIEROWNICA I LUSTERKA Sk∏adane siedzenie tylne (hatchback) ZANIM ZOSTANIE Z¸O˚ONE OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA 1. OSTRZE˚ENIE Przed u˝yciem pas bezpieczeƒstwa nale˝y uwolniç z wieszaka lub wyjàç sprzàczk´ z otworu. pasy bezpieczeƒstwa nale˝y odpowiednio zabezpieczyç przez schowanie ich zaczepów. PASY BEZPIECZE¡STWA. . aby nie przycisnàç pasa przy podnoszeniu oparcia do po∏o˝enia pionowego. nale˝y zwróciç uwag´. Zaczepy tylnych pasów bezpieczeƒstwa umieÊciç w kieszeniach oparcia. Sprzàczk´ skrajnego pasa na tylnym siedzeniu wsunàç w otwór pokazany na rysunku.58 SIEDZENIA. Zabezpieczy to pasy przed przyciÊni´ciem przy sk∏adaniu oparcia. 2. W ten sposób cz´Êç ramieniowa pasa bezpieczeƒstwa jest zabezpieczona przed uszkodzeniem. UWAGA Przed z∏o˝eniem oparcia siedzenia. Ponadto. jak pokazano na rysunku.

PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA 59 2. .SIEDZENIA. Wyjàç skrajne zag∏ówki i umieÊciç je w sposób pokazany na rysunku. W ten sposób po z∏o˝eniu tylnych siedzeƒ przestrzeƒ baga˝owa wyd∏u˝y si´. si´gajàc a˝ do oparç przednich foteli. PodnieÊç poduszki siedzenia. W razie potrzeby obie cz´Êci oparcia mo˝na sk∏adaç osobno. Uwagi dotyczàce uk∏adania baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. SK¸ADANIE TYLNEGO SIEDZENIA 1. pociàgajàc obie taÊmy do góry i do przodu.

. W przeciwnym razie pasy bezpieczeƒstwa mogà nie funkcjonowaç prawid∏owo. • Sprawdziç. Tylny Przed jazdà nale˝y dla w∏asnego bezpieczeƒstwa i wygody wyregulowaç po∏o˝enie zag∏ówków. Opuszczanie: Nacisnàç w dó∏. je˝eli znajduje si´ blisko g∏owy.60 SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA Zag∏ówki Przedni 3. Z siedzeƒ mo˝na korzystaç tylko wtedy. czy oparcie i siedzisko sà bezpiecznie zablokowane. Zwolniç blokady oparcia. Zag∏ówek najlepiej spe∏nia swojà funkcj´. Nale˝y pami´taç o w∏o˝eniu z powrotem zag∏ówków. gdy sà ustawione w normalnej pozycji. przywracajàc normalne po∏o˝enie tylnego siedzenia nale˝y: • Sprawdziç. jednoczeÊnie wciskajàc przycisk zwalniajàcy blokad´. Ârodkowy zag∏ówek na tylnym siedzeniu – Gdy Êrodkowe miejsce tylnego siedzenia zajmuje pasa˝er. nale˝y wyciàgnàç zag∏ówek do pozycji zablokowania. naciskajàc przyciski na jego górnej kraw´dzi. naciskajàc górnà kraw´dê oparcia w przód i w ty∏ oraz pociàgajàc za kraw´dê siedziska w pobli˝u taÊm. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y zezwalaç pasa˝erom na siadanie na z∏o˝onych siedzeniach lub jazd´ w baga˝niku. czy pasy bezpieczeƒstwa nie zosta∏y skr´cone lub przyciÊni´te poduszkà oparcia lub siedziska. oraz czy sà u∏o˝one na swoich miejscach i gotowe do u˝ytku. Z tego powodu nie zaleca si´ stosowania dodatkowych poduszek na oparciach siedzeƒ. W celu unikni´cia odniesienia obra˝eƒ w razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. Podnoszenie: Pociàgnàç zag∏ówek do góry. i po∏o˝yç oparcie do przodu. PASY BEZPIECZE¡STWA.

• Po wyregulowaniu po∏o˝enia zag∏ówka nale˝y upewniç si´.SIEDZENIA. chorych lub inwalidów oraz osób chorych psychicznie. • Nie nale˝y jeêdziç samochodem z wyj´tymi zag∏ówkami. PASY BEZPIECZE¡STWA. nie nale˝y w∏àczaç jego podgrzewania. Aby wy∏àczyç podgrzewanie nale˝y ponownie nacisnàç przycisk. W celu w∏àczenia podgrzewania przednich siedzeƒ nale˝y nacisnàç przycisk („L” w celu w∏àczenia podgrzewania siedzenia kierowcy lub „R” w celu w∏àczenia podgrzewania siedzenia pasa˝era). . poniewa˝ przy niskich temperaturach otoczenia mo˝e dojÊç do miejscowego przegrzania lub oparzeƒ (mo˝e pojawiç si´ rumieƒ lub p´cherze oparzelinowe). Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç wobec: • Niemowlàt i ma∏ych dzieci. OSTRZE˚ENIE Podczas korzystania z podgrzewania siedzeƒ nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. czy jest on prawid∏owo zablokowany.) W celu unikni´cia przegrzania siedzenia. gdy siedzenie jest przykryte kocem. aby jego górna kraw´dê znajdowa∏a si´ na wysokoÊci górnej cz´Êci uszu. Po w∏àczeniu podgrzewania zapala si´ lampka kontrolna. • Osób o wra˝liwej i delikatnej skórze • Osób w stanie wyczerpania • Osób pod wp∏ywem alkoholu lub lekarstw o dzia∏aniu nasennym (proszki nasenne. Wy∏àcznik zap∏onu podczas tych operacji musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Êrodki przeciw przezi´bieniu itp. osób starszych. poduszkà lub innymi izolujàcymi przedmiotami. KIEROWNICA I LUSTERKA 61 Podgrzewanie siedzeƒ OSTRZE˚ENIE • Zag∏ówek nale˝y tak ustawiç.

podgrzewanie siedzeƒ nale˝y w∏àczaç tylko. Osoby ranne. w zale˝noÊci od rodzaju obra˝eƒ. aby kierowca i pasa˝erowie mieli zawsze zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. a nawet ponieÊç Êmierç w wyniku uderzenia gwa∏townie nape∏niajàcà si´ poduszkà powietrznà.) ani k∏aÊç na nim nierównomiernie obcià˝onych przedmiotów. • W celu unikni´cia roz∏adowania akumulatora. Zaleca si´ zapinanie pasów bezpieczeƒstwa. PASY BEZPIECZE¡STWA. benzyny. powinno siedzieç na tylnym siedzeniu i byç zabezpieczone pasami. Dopóki dziecko nie b´dzie wystarczajàco du˝e. KIEROWNICA I LUSTERKA Pasy bezpieczeƒstwa– –Zalecenia dotyczàce pasów bezpieczeƒstwa UWAGA • Nie nale˝y wbijaç w siedzenie ostrych przedmiotów (igie∏.). Je˝eli dziecko jest zbyt du˝e by siedzieç w specjalnym foteliku. Statystyki dowodzà. dobranych odpowiednio do budowy cia∏a i ci´˝aru dziecka. Mogà one uszkodziç instalacj´ grzewczà oraz powierzchni´ siedzenia. Szczegó∏owe zalecenia podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98. Toyota stanowczo zaleca. Nale˝y jednak zasi´gnàç porady lekarza odnoÊnie specjalnych zaleceƒ. powinno mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Dzieci. W razie wypadku. jak i na tylnym siedzeniu. • Do czyszczenia siedzeƒ nie nale˝y u˝ywaç substancji organicznych (rozpuszczalników do farb. a nie w talii. Pas biodrowy powinien byç zapinany mo˝liwie nisko na biodrach. Zaleca si´ zapinanie pasów bezpieczeƒstwa. Kobiety ci´˝arne. zaleca si´ stosowanie specjalnych fotelików. aby samodzielnie siedzieç z prawid∏owo zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa. Toyota zaleca stosowanie fotelików spe∏niajàcych europejskà norm´ bezpieczeƒstwa ECE Nr 44. . by dziecko stawa∏o lub kl´ka∏o. gwoêdzi itp. Je˝eli dziecko musi siedzieç na przednim siedzeniu. Dziecku nie zabezpieczonemu pasami gro˝à powa˝ne obra˝enia w razie nag∏ego hamowania lub zderzenia. gdy silnik pracuje. spirytusu itp. zarówno na przednim. Jednak szczegó∏owych wskazówek. udzieli lekarz. ˝e dziecko jest znacznie bezpieczniejsze jadàc z zapi´tymi pasami na tylnym siedzeniu ni˝ na siedzeniu przednim. jadàce na przednim siedzeniu dziecko z nie zapi´tymi pasami mo˝e doznaç powa˝nych urazów. Nie nale˝y pozwalaç. Zaniechanie zapi´cia pasów zwi´ksza w razie wypadku ryzyko odniesienia obra˝eƒ oraz ich powag´. Nie nale˝y równie˝ braç dziecka na kolana.62 SIEDZENIA. Taka jazda nie jest bezpieczna. Zastosowane w tym samochodzie pasy bezpieczeƒstwa przeznaczone sà dla osób o wzroÊcie odpowiadajàcym osobie doros∏ej.

barwiàcych ani Êcierajàcych. wystrz´pieƒ i czy cz´Êci mechaniczne nie poluzowa∏y si´. • Pasy powinny byç utrzymywane czyste i suche. KIEROWNICA I LUSTERKA 63 Je˝eli w danym kraju obowiàzujà specjalne przepisy dotyczàce pasów bezpieczeƒstwa.SIEDZENIA. • Nale˝y unikaç zbyt du˝ego odchylania oparç foteli. W przeciwnym razie b´dà znacznie bardziej nara˝one na powa˝ne uszkodzenia cia∏a w przypadku gwa∏townego hamowania lub zderzenia. • Zaleca si´ okresowe sprawdzanie stanu pasów – czy taÊmy nie majà przeci´ç. Pasy bezpieczeƒstwa zapewniajà maksimum ochrony. Uszkodzone cz´Êci nale˝y wymieniç. • Nale˝y uwa˝aç. Nie dopuszczaç do przyci´cia pasów przez fotele lub drzwi. U˝ywajàc pasów bezpieczeƒstwa. . PASY BEZPIECZE¡STWA. by nie zniszczyç taÊm pasów oraz ich cz´Êci mechanicznych. które mogà powa˝nie os∏abiç w∏ókna taÊm (patrz „Czyszczenie wn´trza” na stronie 285 w rozdziale 5). gdy oparcie znajduje si´ w pozycji pionowej (patrz wskazówki dotyczàce regulacji foteli). Nie wolno stosowaç Êrodków wybielajàcych. Nie wolno rozmontowywaç ani przerabiaç pasów. nawet gdy ˝adne uszkodzenia nie sà widoczne. nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Ka˝dy komplet pasów przeznaczony jest tylko dla jednej osoby. Niedopuszczalne jest zapinanie jednym pasem wi´cej ni˝ jednej osoby. w sprawach zwiàzanych z ich wymianà lub monta˝em nale˝y konsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Pas u˝ywany w wypadku drogowym nale˝y w ca∏ym komplecie wymieniç (∏àcznie ze Êrubami). nawet gdy sà to dzieci. Do ich czyszczenia u˝ywaç roztworów ∏agodnych Êrodków pioràcych lub ciep∏ej wody. OSTRZE˚ENIE Osoby jadàce samochodem powinny zawsze mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa.

W momencie gwa∏townego hamowania lub zderzenia mechanizm zwijajàcy zablokuje wysuw pasa. Dzi´ki temu mo˝e on bezpiecznie przytrzymywaç fotelik dzieci´cy (szczegó∏owo zosta∏o to opisane pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale). W celu zapi´cia pasa nale˝y go wyciàgnàç i wsunàç sprzàczk´ w odpowiedni zaczep. Zablokowanie mo˝e równie˝ nastàpiç przy zbyt szybkim wychyleniu si´ do przodu. D∏ugoÊç pasa automatycznie dopasuje si´ do sylwetki jadàcego i po∏o˝enia fotela. W celu przywrócenia normalnego funkcjonowania pasa nale˝y go ca∏kowicie zwinàç i ponownie wyciàgnàç. poniewa˝ nie daje ono dostatecznej ochrony ani doros∏emu ani dziecku. Wyregulowaç odpowiednio siedzenie (dotyczy tylko przednich foteli) i usiàÊç w nim prosto. W momencie zatrzaskiwania rozlegnie si´ charakterystyczny odg∏os. Przy powolnym pochylaniu si´ do przodu pas odpowiednio wyd∏u˝a si´. Dopóki pas nie zostanie naprawiony. Nast´pnie pas mo˝na wyciàgnàç z mechanizmu zwijajàcego. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. nawet powoli. . zapewniajàc swobod´ ruchów. wygodnie si´ opierajàc.64 SIEDZENIA. nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. PASY BEZPIECZE¡STWA. pas na tylnym siedzeniu zostaje zablokowany i ju˝ nie daje si´ wyd∏u˝aç. Gdy pas nie daje si´ wyd∏u˝yç. ˝e sprz´gni´cie jest prawid∏owe i pas nie zosta∏ skr´cony. • Nie wolno wk∏adaç w otwór zaczepu monet. Ca∏kowicie wyciàgni´ty a nast´pnie zwolniony. spinek ani innych przedmiotów. • W przypadku zauwa˝enia jakichkolwiek nieprawid∏owoÊci funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa. nale˝y go silnie pociàgnàç i puÊciç swobodnie. KIEROWNICA I LUSTERKA –Pasy bezpieczeƒstwa OSTRZE˚ENIE • Po wsuni´ciu sprzàczki do zaczepu nale˝y upewniç si´. nie nale˝y siadaç na tym siedzeniu.

Cz´Êç biodrowà pasa nale˝y u∏o˝yç mo˝liwie najni˝ej na biodrach – nie w talii. czy mocowanie zosta∏o dobrze zablokowane. OSTRZE˚ENIE Cz´Êç ramieniowa pasa musi przebiegaç przez Êrodek barku.SIEDZENIA. Obni˝anie: Wcisnàç przycisk zwalniajàcy blokad´ i przesunàç kotw´ w dó∏. Po zakoƒczeniu regulacji nale˝y sprawdziç. • Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie nale˝y przek∏adaç cz´Êci ramieniowej pasa pod rami´. Pas nie mo˝e dotykaç szyi. Dopasowaç do cia∏a cz´Êç biodrowà i ramieniowà pasa. a nast´pnie zlikwidowaç luz. PASY BEZPIECZE¡STWA. Podwy˝szanie: Przesunàç kotw´ w gór´. . ale nie mo˝e te˝ spadaç z ramienia. Cz´Êç biodrowa pasa powinna przebiegaç mo˝liwie najni˝ej na biodrach. gdy˝ w chwili zderzenia mo˝e nastàpiç wysuni´cie si´ spod pasa. pociàgajàc cz´Êç ramieniowà do góry. Inne u∏o˝enie pasa nie zapewnia pe∏nego dzia∏ania ochronnego w razie wypadku i zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. OSTRZE˚ENIE • Wysokie umieszczenie cz´Êci biodrowej pasa i luz w jego cz´Êci ramieniowej zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. KIEROWNICA I LUSTERKA 65 Âciàgnàç luz Zbyt wysoko U∏o˝yç mo˝liwie najni˝ej na biodrach Pasy bezpieczeƒstwa z regulowanym górnym punktem mocowania – Dopasowaç wysokoÊç mocowania cz´Êci ramieniowej pasa do wzrostu jadàcego.

by si´ nie skr´ca∏. Je˝eli pas zacina si´ przy zwijaniu. W∏aÊciwe funkcjonowanie uwarunkowane jest prawid∏owym u∏o˝eniem i pewnym zatrzaÊni´ciem odpowiednich zaczepów. PASY BEZPIECZE¡STWA. nale˝y go wyciàgnàç i sprawdziç. czy nie jest skr´cony lub splàtany. W przeciwnym wypadku pasy mogà dzia∏aç nieprawid∏owo – patrz informacje w nast´pnych kolumnach. gdy sk∏adane jest lewe oparcie tylnego siedzenia i istnieje ryzyko uszkodzenia taÊmy pasa przez przewo˝ony baga˝. Nast´pnie przy zwijaniu pilnowaç. Sposób prawid∏owego ∏àczenia Êrodkowego pasa bezpieczeƒstwa opisany jest pod has∏em „Sk∏adane siedzenie tylne (sedan)” na stronie 56 w tym rozdziale. z dwoma zaczepami. PAS BEZPIECZE¡STWA DLA ÂRODKOWEGO SIEDZENIA Z TY¸U (sedan) Pas bezpieczeƒstwa dla Êrodkowego siedzenia z ty∏u jest 3-punktowy. KIEROWNICA I LUSTERKA W celu odpi´cia pasa nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ i puÊciç pas. . Aby Êrodkowy pas bezpieczeƒstwa by∏ gotowy do u˝ytku. umo˝liwiajàc jego samoczynne zwini´cie si´. OSTRZE˚ENIE Nie wypinaç sprzàczki z zaczepu z jasnoszarym przyciskiem zwalniajàcym.66 SIEDZENIA. jego zaczep nr 1 (jasnoszary) musi byç dobrze sprz´gni´ty z sprzàczkà. Zaczep nr 1 mo˝e byç zwalniany jedynie w sytuacji.

co zapobiega nieprawid∏owemu po∏àczeniu.SIEDZENIA. Zaczep nr 2 – Dostosowany do j´zyka zaczepowego z zaokràglonym koƒcem. . Dwa komplety zaczepów Êrodkowego pasa na tylnym siedzeniu Oba zaczepy Êrodkowego pasa ró˝nià si´ kszta∏tem j´zyka zaczepowego. PASY BEZPIECZE¡STWA. Przy wk∏adaniu sprzàczki z pojedynczym wci´ciem do zaczepu nr 1 nale˝y jà ustawiç zgodnie ze znakami na sprzàczce i zaczepie. Nieprawid∏owe dopasowanie sprzàczek i zaczepów grozi w razie wypadku odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ. Zaczep nr 1 – Dostosowany do j´zyka zaczepowego z pojedynczym wci´ciem. KIEROWNICA I LUSTERKA 67 OSTRZE˚ENIE Oba zaczepy pasów bezpieczeƒstwa muszà byç prawid∏owo u∏o˝one i dobrze zatrzaÊni´te.

68 SIEDZENIA. Schowanie zaczepów pasa konieczne jest przy sk∏adaniu tylnego siedzenia (patrz „Sk∏adane siedzenie tylne (hatchback)” na stronie 58 w tym rozdziale). PASY BEZPIECZE¡STWA. . Zapi´cie tylko cz´Êci ramieniowej lub tylko cz´Êci biodrowej mo˝e byç przyczynà powa˝nych obra˝eƒ w przypadku gwa∏townego hamowania lub zderzenia. Nie u˝ywane zaczepy Êrodkowego pasa na tylnym siedzeniu mogà zostaç schowane. KIEROWNICA I LUSTERKA –Chowanie zaczepów Êrodkowego pasa na tylnym siedzeniu (hatchback) OSTRZE˚ENIE Nie wolno u˝ywaç Êrodkowego pasa bezpieczeƒstwa na tylnym siedzeniu gdy jedna ze sprzàczek nie jest zatrzaÊni´ta.

przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. gdy na przednim siedzeniu pasa˝era nikt nie siedzi. czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi. Potwierdza to prawid∏owy stan napinaczy pasów bezpieczeƒstwa dla przednich siedzeƒ. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy. czujnik pozycji fotela kierowcy. przednie czujniki poduszek powietrznych. lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. czujniki bocznych poduszek powietrznych. Po oko∏o 6 sekundach lampka gaÊnie. KIEROWNICA I LUSTERKA 69 –Napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa Pasy bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu wyposa˝one sà w napinacze. lampk´ ostrzegawczà. napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa. przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. Napinacze zostajà uruchomione nawet w przypadku. Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „ON” zapala si´ lampka pokazana na rysunku. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek. nape∏niacze poduszek powietrznych. PASY BEZPIECZE¡STWA. które uruchamiane sà w przypadku silnego zderzenia czo∏owego. Gdy czujnik uk∏adu poduszek powietrznych zarejestruje wstrzàs od silnego zderzenia czo∏owego. . czujniki kurtyn powietrznych.SIEDZENIA. aby dok∏adniej chroniç jadàcego przed skutkami wypadku. przedni pas bezpieczeƒstwa jest natychmiast Êciàgany przez mechanizm zwijajàcy. Przy pewnych pr´dkoÊciach oraz kàtach zderzenia napinacze pasów bezpieczeƒstwa oraz poduszki powietrzne mogà nie zadzia∏aç razem. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5).

. uderzaç ani dokonywaç ˝adnych przeróbek napinaczy przednich pasów bezpieczeƒstwa. Pracy napinacza pasa bezpieczeƒstwa towarzyszy charakterystyczny odg∏os oraz mo˝e wydzieliç si´ niewielka obj´toÊç dymu. Po uruchomieniu napinacza mechanizm zwijajàcy pasa bezpieczeƒstwa pozostaje zablokowany. w rodzaju radiowych urzàdzeƒ nadawczoodbiorczych. W przypadku jakichkolwiek zmian lub modyfikacji nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Grozi to niespodziewanym uruchomieniem napinacza lub zablokowaniem jego dzia∏ania. p∏uga Ênie˝nego. zagra˝ajàc bezpieczeƒstwu jadàcych. Dym ten jest nieszkodliwy dla zdrowia i nie jest objawem po˝aru. 1. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE Nie wolno demontowaç. UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Przednie czujniki poduszek powietrznych 2. wciàgarki lub innego osprz´tu • Naprawy przednich b∏otników. Zespó∏ napinacza pasa bezpieczeƒstwa 4. Niezastosowanie si´ do powy˝szych zaleceƒ grozi odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ. których rozmieszczenie pokazuje rysunek. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej Napinacz pasa bezpieczeƒstwa kontrolowany jest przez zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej. W sk∏ad zespo∏u czujnika wchodzi czujnik zabezpieczajàcy oraz w∏aÊciwy czujnik sterujàcy poduszkà powietrznà. przodu nadwozia oraz konsoli Êrodkowej lub w okolicy tych miejsc. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. odtwarzacza kasetowego czy odtwarzacza p∏yt kompaktowych • Naprawy mechanizmów zwijajàcych przednich pasów bezpieczeƒstwa lub pobliskich zespo∏ów • Przeróbki zawieszenia samochodu • Modyfikacje konstrukcji przodu pojazdu • Mocowanie dodatkowych os∏on przodu samochodu (belki ochronnej. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Montowanie urzàdzeƒ elektronicznych. kraty itp. Poni˝ej wymienione zosta∏y g∏ówne elementy uk∏adu napinaczy pasów bezpieczeƒstwa.70 SIEDZENIA.). Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 3. ich najbli˝szego otoczenia oraz przewodów elektrycznych.

W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Przód lub boki samochodu (obszar zacieniony na rysunku) uleg∏y uszkodzeniu w wypadku. . informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach. p´kni´ty lub w inny sposób uszkodzony. który nie spowodowa∏ uruchomienia napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA 71 Elementem uk∏adu elektrycznego napinaczy przednich pasów bezpieczeƒstwa jest lampka kontrolna. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”.SIEDZENIA. • Przedni pas bezpieczeƒstwa nie zwija si´ samoczynnie lub nie mo˝na go wyciàgnàç z powodu uszkodzenia lub zadzia∏ania napinacza. • Lampka zapala si´ lub b∏yska w czasie jazdy. • Zespó∏ napinacza pasa bezpieczeƒstwa lub jego otoczenie jest zadrapany. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych lub napinaczy pasów. zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu.

Poduszka pasa˝era jest nape∏niana nawet w przypadku. Nape∏niona poduszka chroni g∏ow´ i klatk´ piersiowà kierowcy oraz pasa˝era przed bezpoÊrednim uderzeniem w ko∏o kierownicy lub desk´ rozdzielczà.72 SIEDZENIA. W przypadku silnego zderzenia czo∏owego poduszki powietrzne wraz z pasami bezpieczeƒstwa chronià jadàcych. przy zachowaniu pe∏nej kontroli nad samochodem. siedzàc zbyt blisko kierownicy lub deski rozdzielczej mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. Poduszki powietrzne SRS (Supplemental Restraint System – uzupe∏niajàcy system bezpieczeƒstwa biernego). PASY BEZPIECZE¡STWA. . • Pasa˝er na przednim siedzeniu siedzia∏ mo˝liwie najdalej od deski rozdzielczej. jakie stanowià pasy bezpieczeƒstwa. zmniejszajàc zakres odnoszonych obra˝eƒ. w po∏àczeniu z podstawowym zabezpieczeniem. Pas bezpieczeƒstwa musi byç prawid∏owo zapi´ty. gdy na przednim siedzeniu nikt nie jedzie. KIEROWNICA I LUSTERKA Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu OSTRZE˚ENIE Kierowca lub pasa˝er na przednim siedzeniu. dajà kierowcy i pasa˝erowi na przednim siedzeniu dodatkowà ochron´ na wypadek kolizji. aby: • Kierowca zajmowa∏ pozycj´ mo˝liwie najdalej od ko∏a kierownicy. • Wszyscy jadàcy samochodem mieli prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Toyota stanowczo zaleca.

PASY BEZPIECZE¡STWA. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa wszyscy jadàcy powinni mieç zapi´te pasy. nape∏niacze poduszek powietrznych. na tablicy przyrzàdów zapala si´ pokazana na rysunku lampka kontrolna. gdy si∏a uderzenia przekroczy okreÊlonà wartoÊç progowà. czujniki bocznych poduszek powietrznych. W pewnych przypadkach zderzeƒ. Jednak gdy samochód uderzy w obiekt. napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa. KIEROWNICA I LUSTERKA 73 Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „ON”. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5). Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. pod podwozie samochodu ci´˝arowego). odniesionà do wstrzàsu odpowiadajàcego uderzeniu czo∏owemu w nieruchomà i nieodkszta∏calnà przeszkod´ przy pr´dkoÊci oko∏o 30 km/h. lampk´ ostrzegawczà. lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. Sygnalizuje to prawid∏owe funkcjonowanie uk∏adu poduszek powietrznych. przednie czujniki poduszek powietrznych. pr´dkoÊç progowa b´dzie znacznie wy˝sza. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy. czujnik pozycji fotela kierowcy. napinacze pasów bezpieczeƒstwa oraz poduszki powietrzne mogà nie zadzia∏aç razem. który mo˝e si´ przesuwaç lub odkszta∏caç (jak np. zaparkowany samochód lub s∏upek drogowy) lub gdy w czasie wypadku dojdzie do „wjechania” przodu samochodu pod przeszkod´ (np.SIEDZENIA. Poduszki powietrzne zostanà nape∏nione. ograniczonego strza∏kami na powy˝szym rysunku. Gdy si∏a uderzenia b´dzie mniejsza od wartoÊci progowej. czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi. mieszczàcych si´ w dolnej granicy detekcji czujnika i aktywacji uk∏adu poduszek powietrznych. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek. czujniki kurtyn powietrznych. przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. Uk∏ad poduszek powietrznych jest uaktywniany w przypadku silnego uderzenia w przód samochodu z kierunków mieszczàcych si´ wewnàtrz zacienionego obszaru. poduszki powietrzne mogà nie zostaç odpalone. .

Wybrane przyk∏ady pokazuje rysunek. KIEROWNICA I LUSTERKA Uderzenie z ty∏u Uderzenie Wpadni´cie lub w kraw´˝nik. Odpalenie poduszek powietrznych mo˝e nastàpiç w przypadku silnego uderzenia w spód pojazdu. przewrócenia pojazdu lub w przypadku zderzenia czo∏owego przy ma∏ej pr´dkoÊci jazdy. brzeg przejechanie przez chodnika lub innà g∏´bokà wyrw´ twardà przeszkod´ Uderzenie z boku Przewrócenie na dach Twarde uderzenie podwozia w pod∏o˝e Poduszki powietrzne nie zadzia∏ajà w sytuacji uderzenia z boku lub z ty∏u.74 SIEDZENIA. . PASY BEZPIECZE¡STWA.

W samochodach z poduszkà powietrznà pasa˝era uszkodzenie szyby przedniej mo˝e nastàpiç w wyniku uderzenia nape∏niajàcà si´ poduszkà. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 3. Zespó∏ poduszki powietrznej kierowcy (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej sk∏ada si´ z czujnika zabezpieczajàcego i czujnika poduszki powietrznej. . dzi´ki czemu amortyzujà one przemieszczenie si´ jadàcych w kierunku przodu. G∏ówne elementy uk∏adu poduszek powietrznych oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunku. Czujnik pozycji fotela kierowcy 8. jednak mogà powodowaç drobne podra˝nienia wra˝liwej skóry. Nape∏nienie poduszek powietrznych trwa u∏amek sekundy. Zespó∏ poduszki powietrznej pasa˝era (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) 4.SIEDZENIA. w którym nastàpi∏o odpalenie poduszek powietrznych. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era 5. dlatego musi nast´powaç ze znacznà si∏à. PASY BEZPIECZE¡STWA. Aby uniknàç ewentualnych drobnych podra˝nieƒ. Zadaniem uk∏adu jest ograniczanie zakresu powa˝nych obra˝eƒ cia∏a. Odpaleniu poduszek powietrznych towarzyszy g∏oÊny ha∏as i wydobywa si´ pewna iloÊç dymu oraz nietoksycznego gazu. 1. Czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy 7. mogà jednak wyst´powaç drobne oparzenia. w wyniku odkszta∏ceƒ nadwozia mo˝e równie˝ dojÊç do st∏uczenia szyby przedniej. Reakcja chemiczna w nape∏niaczach powoduje b∏yskawiczne wype∏nienie poduszek nietoksycznym gazem. Sà one niegroêne dla zdrowia i nie sà objawem po˝aru. ale same poduszki nie sà goràce. Cz´Êci sk∏adowe zespo∏u poduszki powietrznej (wk∏adka kierownicy. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej 9. W trakcie zderzenia. deska rozdzielcza) mogà pozostaç goràce przez kilkanaÊcie minut. wszelkie pozosta∏oÊci na skórze nale˝y jak najszybciej zmyç. Przednie czujniki poduszki powietrznej 2. KIEROWNICA I LUSTERKA 75 W momencie silnego zderzenia czo∏owego czujniki rejestrujà opóênienie i uk∏ad wyzwala nape∏niacze poduszek. Lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF” 6. Poduszki powietrzne mogà zostaç nape∏nione tylko raz. otarcia naskórka lub urazy.

podczas wypadku. poniewa˝ ich nie zapi´cie grozi odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ w razie wypadku. Toyota stanowczo zaleca. przypomina by pod ˝adnym pozorem nie mocowaç na przednim siedzeniu fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy. aby niemowl´ta i ma∏e dzieci by∏y zawsze umieszczane na tylnym siedzeniu samochodu i w∏aÊciwie zabezpieczane. . odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub wypadni´cia z samochodu w razie wypadku.76 SIEDZENIA. Zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa ogranicza ryzyko utraty ˝ycia. które nie mogà jeszcze u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa. • Mocowanie fotelika dzieci´cego przodem w kierunku ty∏u pojazdu: Na przednim siedzeniu nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego przodem w kierunku ty∏u pojazdu. Niemowl´ta lub ma∏e dzieci. Wskazówki i zalecenia odnoÊnie pasów bezpieczeƒstwa podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 w tym rozdziale. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony. powinny byç odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Poduszka powietrzna stanowi jedynie uzupe∏nienie podstawowego dzia∏ania ochronnego pasów bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu. Przy gwa∏townym hamowaniu lub w razie zderzenia. kierowca i wszyscy pasa˝erowie samochodu powinni podczas jazdy mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. PASY BEZPIECZE¡STWA. mo˝e spowodowaç Êmierç bàdê powa˝ne obra˝enia u dziecka. Osoby siedzàce na siedzeniu obok kierowcy z nie zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa sà szczególnie nara˝one na uszkodzenia cia∏a. w specjalnym foteliku dzieci´cym. kiedy przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej jest w pozycji „ON”. Specjalna etykieta na desce rozdzielczej po stronie pasa˝era. • Nieprawid∏owo usadowione i/lub zabezpieczone niemowl´ta i ma∏e dzieci mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. mogà one byç rzucone w przód. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. Tylne siedzenie jest dla niemowlàt i ma∏ych dzieci najbezpieczniejsze.

• Po demonta˝u fotelika dla dziecka z przedniego siedzenia. skutecznoÊç dzia∏ania systemu poduszek powietrznych i zwi´kszyç prawdopodobieƒstwo Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era przedniego fotela. PASY BEZPIECZE¡STWA. ˝e poduszki sà od∏àczone. . Prze∏àczenie wy∏àcznika w pozycj´ „ON” umo˝liwia dzia∏anie przedniej i bocznej poduszki powietrznej na przednim fotelu pasa˝era.SIEDZENIA. Samochód wyposa˝ony jest w r´czny wy∏àcznik poduszki powietrznej. koniecznie nale˝y w∏àczyç dzia∏anie poduszek powietrznych. nale˝y wy∏àczyç przednià i bocznà poduszk´ powietrznà tego fotela. Prze∏àczenie wy∏àcznika w pozycj´ „OFF” blokuje dzia∏anie tych poduszek. • Na przednim siedzeniu nie wolno nigdy mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy w∏àczonych poduszkach powietrznych. W razie wypadku si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. w pewnych wypadkach. ˝e lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” zgas∏a. Szczegó∏owe informacje podane sà w „Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej” na stronie 97 w tym rozdziale. aby uniknàç Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era na przednim fotelu w przypadku zderzenia. Upewniç si´. OSTRZE˚ENIE • Gdy monta˝ fotelika dzieci´cego na przednim siedzeniu jest niezb´dny. KIEROWNICA I LUSTERKA 77 • Wy∏àczenie poduszek powietrznych mo˝e zmniejszyç. Zapala si´ lampka sygnalizujàca.

mogàc spowodowaç powa˝ne urazy. nawet gdy dziecko siedzi w specjalnym foteliku. • Podczas jazdy nie nale˝y siadaç na brzegu siedzenia lub pochylaç si´ nad deskà rozdzielczà. . W takim przypadku siedzenie nale˝y ca∏kowicie odsunàç do ty∏u. • Wskazówki dotyczàce mocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. poniewa˝ nape∏niajàca si´ z du˝à si∏à poduszka mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia lub spowodowaç powa˝ne obra˝enia u dziecka. • W samochodach wyposa˝onych w boczne poduszki powietrzne nie wolno zezwalaç dziecku na wychylanie si´ przez drzwi lub pochylanie si´ w ich pobli˝u. Poduszki powietrzne nape∏niajà si´ z du˝à pr´dkoÊcià i si∏à. a nawet Êmierç. Jest to niebezpieczne. KIEROWNICA I LUSTERKA Odsunàç siedzenie maksymalnie do ty∏u • Mocowanie fotelika dzieci´cego na przednim siedzeniu przodem do kierunku jazdy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji. si∏a uderzenia mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia lub spowodowaç powa˝ne obra˝enia cia∏a. poniewa˝ w razie odpalenia bocznej poduszki powietrznej.78 SIEDZENIA. gdy jest to absolutnie nieuniknione. g∏´boko opierajàc si´ i zawsze mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Nale˝y siadaç prosto. PASY BEZPIECZE¡STWA.

ani na wk∏adce kierownicy kryjàcej poduszk´ powietrznà. os∏ony kolumny kierowniczej. Przedmioty takie mogà przeszkodziç przy nape∏nianiu poduszki lub odrzucone przy jej nape∏nianiu mogà stanowiç dodatkowe zagro˝enie. KIEROWNICA I LUSTERKA 79 • Nie nale˝y zezwalaç dziecku na wstawanie lub kl´czenie na przednim siedzeniu pasa˝era. Podobnie kierowca i siedzàcy obok pasa˝er nie powinni niczego trzymaç w r´kach ani na kolanach. • Nie nale˝y k∏aÊç ˝adnych przedmiotów na lub przed deskà rozdzielczà. W przypadku jakichkolwiek zmian lub modyfikacji nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Wskazówki dotyczàce mocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. Dotyczy to kierownicy. PASY BEZPIECZE¡STWA. otwieraç lub demontowaç ˝adnych elementów lub przewodów elektrycznych w uk∏adzie poduszek powietrznych. pokrycia tapicerskiego poduszki pasa˝era. Dziecko nale˝y przewoziç zabezpieczone w foteliku na tylnym siedzeniu. • Nie nale˝y trzymaç dziecka na kolanach lub na r´kach.SIEDZENIA. Nieprzestrzeganie powy˝szych zaleceƒ mo˝e prowadziç do powa˝nych zagro˝eƒ. Poduszka powietrzna nape∏nia si´ z du˝à pr´dkoÊcià i si∏à. mogàc spowodowaç u dziecka powa˝ne obra˝enia. • Nie wolno dokonywaç jakichkolwiek modyfikacji. Mog∏oby to spowodowaç nag∏e odpalenie poduszki powietrznej lub zablokowanie pracy uk∏adu i utrat´ jego dzia∏ania zabezpieczajàcego. modu∏u poduszki powietrznej pasa˝era i zespo∏u czujnika centralnego poduszki powietrznej. .

80 SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. kolumny kierowniczej. • Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczoodbiorczych. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie poduszek powietrznych. zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. p∏uga Ênie˝nego. KIEROWNICA I LUSTERKA UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. . informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach. odtwarzaczy kasetowych lub odtwarzaczy p∏yt kompaktowych • Przeróbki zawieszenia samochodu • Modyfikacje konstrukcji przodu pojazdu • Mocowanie dodatkowych os∏on przodu samochodu (belki ochronnej. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy. konsoli Êrodkowej. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych.). deski rozdzielczej w obr´bie poduszki powietrznej pasa˝era lub w bezpoÊrednim pobli˝u tych miejsc Elementem uk∏adu elektrycznego poduszek powietrznych SRS jest lampka kontrolna. wciàgarki lub innego osprz´tu • Naprawy przodu samochodu. kraty itp.

• Poduszki powietrzne zosta∏y odpalone. W przypadku silnego zderzenia bocznego boczne poduszki powietrzne wraz z pasami bezpieczeƒstwa chronià jadàcych. KIEROWNICA I LUSTERKA 81 Boczne poduszki powietrzne W poni˝szych sytuacjach nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. p´kni´ciu lub innemu uszkodzeniu. zmniejszajàc zakres odnoszonych obra˝eƒ. • Siedzieli wyprostowani. Boczna poduszka pasa˝era jest nape∏niana nawet w przypadku. Boczne poduszki powietrzne SRS (Supplemental Restraint System – uzupe∏niajàcy system bezpieczeƒstwa biernego). jednak nie nastàpi∏o odpalenie poduszek powietrznych. OSTRZE˚ENIE Boczne poduszki powietrzne nape∏niajà si´ ze znacznà si∏à. g∏ównie klatki piersiowej. gdy na tym miejscu nikt nie jedzie. dajà kierowcy i pasa˝erowi na przednim siedzeniu dodatkowà ochron´ na wypadek kolizji. W celu ograniczenia zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. Toyota stanowczo zaleca. Nale˝y mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. • Pokrycie tapicerskie wk∏adki kierownicy lub modu∏u poduszki powietrznej pasa˝era (zacienione na rysunku) uleg∏o zadrapaniu. jakim sà pasy bezpieczeƒstwa. . w po∏àczeniu z podstawowym zabezpieczeniem. aby kierowca i pasa˝er na przednim siedzeniu: • Mieli zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. PASY BEZPIECZE¡STWA. UWAGA Nie od∏àczaç zacisków akumulatora bez uprzedniego skontaktowania si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. z plecami zawsze na oparciach foteli. • Przednia cz´Êç samochodu (strefa zacieniona na rysunku) uleg∏a uszkodzeniu w wypadku drogowym.SIEDZENIA.

Boczne poduszki powietrzne zostanà nape∏nione. lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. jak pokazano na rysunku. nape∏niacze poduszek powietrznych. Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. przednie czujniki poduszek powietrznych. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy. przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne.82 SIEDZENIA. czujniki kurtyn powietrznych. napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa. czujniki bocznych poduszek powietrznych. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa wszyscy jadàcy powinni mieç prawid∏owo zapi´te pasy. czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi. na tablicy przyrzàdów zapala si´ pokazana na rysunku lampka kontrolna. Sygnalizuje to prawid∏owe funkcjonowanie uk∏adu bocznych poduszek powietrznych. Boczne poduszki powietrzne mogà nie nape∏niç si´ w przypadku zderzenia bocznego pod pewnym kàtem lub mniej groênego uderzenia w bok samochodu poza kabinà pasa˝erskà. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5). Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek. . czujnik pozycji fotela kierowcy. KIEROWNICA I LUSTERKA Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „ON”. gdy kabina samochodu otrzyma silne uderzenie z boku. PASY BEZPIECZE¡STWA. lampk´ ostrzegawczà.

wszelkie pozosta∏oÊci na skórze nale˝y jak najszybciej zmyç. Reakcja chemiczna w nape∏niaczach powoduje b∏yskawiczne nape∏nienie poduszek nietoksycznym gazem. jednak mogà powodowaç podra˝nienia wra˝liwej skóry. Zespó∏ bocznej poduszki powietrznej (poduszka powietrzna i nape∏niacz) 5. . G∏ówne elementy uk∏adu bocznych poduszek powietrznych oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunku. przewrócenia na dach lub zderzenia bocznego przy niezbyt du˝ej pr´dkoÊci. KIEROWNICA I LUSTERKA 83 Uderzenie z ty∏u Uderzenie z boku Przewrócenie na dach Boczne poduszki powietrzne nie zadzia∏ajà w sytuacji zderzenia od ty∏u samochodu. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej sk∏ada si´ z czujnika zabezpieczajàcego i czujnika poduszki powietrznej. które nast´pnie amortyzujà przemieszczenie si´ jadàcych w kierunku poprzecznym. 1. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 2. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era 3. Lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF” 4. Sà one niegroêne dla zdrowia i nie sà objawem po˝aru.SIEDZENIA. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej Uk∏ad bocznych poduszek powietrznych kontrolowany jest przez zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej. Nape∏nianiu poduszek towarzyszy g∏oÊny ha∏as i wydobywa si´ pewna iloÊç dymu oraz nietoksycznego gazu. Czujniki bocznych poduszek powietrznych 6. PASY BEZPIECZE¡STWA. Aby uniknàç ewentualnych drobnych podra˝nieƒ. W przypadku silnego zderzenia bocznego czujnik wyzwala nape∏niacze bocznych poduszek powietrznych.

powinny byç odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu. OSTRZE˚ENIE • Boczne poduszki powietrzne stanowià jedynie uzupe∏nienie podstawowego dzia∏ania ochronnego pasów bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu.84 SIEDZENIA. Tylne siedzenie jest dla niemowlàt i ma∏ych dzieci najbezpieczniejsze. Przednie fotele mogà pozostaç goràce przez kilkanaÊcie minut. kierowca i wszyscy pasa˝erowie samochodu powinni podczas jazdy mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa ogranicza ryzyko utraty ˝ycia. mogà one byç rzucone w bok. • Nie nale˝y pozwalaç dziecku pochylaç g∏ow´ lub jakàkolwiek innà cz´Êç cia∏a w kierunku przednich drzwi lub miejsca. • Nieprawid∏owo usadowione i/lub zabezpieczone niemowl´ta i ma∏e dzieci mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. Toyota stanowczo zaleca. otarcia naskórka lub urazy. odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub wypadni´cia z samochodu w razie wypadku. PASY BEZPIECZE¡STWA. które nie mogà jeszcze u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa. Przy gwa∏townym hamowaniu lub w razie zderzenia. nawet kiedy siedzi zabezpieczone w foteliku. . Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. gdzie nast´puje rozwini´cie bocznych poduszek powietrznych. mogà jednak wyst´powaç drobne oparzenia. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. Wskazówki i zalecenia odnoÊnie pasów bezpieczeƒstwa podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 w tym rozdziale. Poduszki powietrzne mogà zostaç nape∏nione tylko raz. w kierunku nape∏niajàcej si´ bocznej poduszki powietrznej. aby niemowl´ta i ma∏e dzieci by∏y zawsze umieszczane na tylnym siedzeniu samochodu i w∏aÊciwie zabezpieczane. dlatego musi nast´powaç ze znacznà si∏à. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony. Zadaniem uk∏adu jest ograniczanie zakresu powa˝nych obra˝eƒ cia∏a. Niemowl´ta lub ma∏e dzieci. KIEROWNICA I LUSTERKA Nape∏nienie poduszek powietrznych trwa u∏amek sekundy. w specjalnym foteliku dzieci´cym. Osoby siedzàce na siedzeniu obok kierowcy z nie zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa sà szczególnie nara˝one na uszkodzenia cia∏a. ale same poduszki nie sà goràce.

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

85

• Podczas jazdy nie nale˝y opieraç si´ o przednie drzwi. Boczna poduszka powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià, mogàc spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç. Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç, gdy w samochodzie przewo˝one sà dzieci. • Nale˝y siedzieç prosto, wygodnie opierajàc si´ i równomiernie rozk∏adajàc obcià˝enie siedzenia. W samochodach wyposa˝onych w boczne poduszki powietrzne nie nale˝y nadmiernie obcià˝aç zewn´trznych kraw´dzi przednich foteli.

• Nie nale˝y mocowaç na drzwiach i w ich pobli˝u uchwytów na kubki i podobnych przedmiotów. Przedmiot taki mo˝e zostaç wyrzucony z du˝à si∏à przez nape∏niajàcà si´ bocznà poduszk´ powietrznà lub spowodowaç jej wadliwe zadzia∏anie, w obu wypadkach stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. Podobnie kierowca i siedzàcy obok pasa˝er nie powinni niczego trzymaç w r´kach ani na kolanach. • Nie nale˝y stosowaç akcesoriów na siedzenia, które zakrywajà miejsce nape∏niania si´ bocznej poduszki powietrznej. Mo˝e to spowodowaç wadliwe zadzia∏anie poduszki, stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. • Nie wolno dokonywaç przeróbek ani demontowaç przednich foteli z bocznymi poduszkami powietrznymi, jak równie˝ ich powierzchni. Jakiekolwiek modyfikacje mogà zablokowaç dzia∏anie uk∏adu lub spowodowaç przypadkowe nape∏nienie bocznej poduszki powietrznej, stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. Nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Nieprzestrzeganie powy˝szych zaleceƒ mo˝e prowadziç do powa˝nych zagro˝eƒ.

86

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie poduszek powietrznych. • Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczoodbiorczych, odtwarzaczy kasetowych, odtwarzaczy p∏yt kompaktowych lub napinaczy przednich pasów bezpieczeƒstwa • Przeróbki zawieszenia samochodu • Modyfikacje struktury bocznej kabiny samochodu • Naprawy konsoli lub przednich foteli oraz w bezpoÊrednim pobli˝u tych miejsc Elementem uk∏adu elektrycznego bocznych poduszek powietrznych jest lampka kontrolna, informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”, zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy.

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

87

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne

W poni˝szych sytuacjach nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Boczne poduszki powietrzne zosta∏y odpalone. • Fragment drzwi samochodu (strefa zacieniona na rysunku) uleg∏ uszkodzeniu w wypadku drogowym, jednak nie nastàpi∏o odpalenie bocznych poduszek powietrznych. • Pokrycie tapicerskie foteli (zacienione na rysunku) uleg∏o zadrapaniu, p´kni´ciu lub innemu uszkodzeniu. UWAGA Nie od∏àczaç zacisków akumulatora bez uprzedniego skontaktowania si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne SRS (Supplemental Restraint System – uzupe∏niajàcy system bezpieczeƒstwa biernego), w po∏àczeniu z podstawowym zabezpieczeniem, jakim sà pasy bezpieczeƒstwa, dajà kierowcy i pasa˝erowi na przednim siedzeniu dodatkowà ochron´ na wypadek kolizji. W przypadku silnego zderzenia bocznego boczne poduszki i kurtyny powietrzne wraz z pasami bezpieczeƒstwa chronià jadàcych, zmniejszajàc zakres odnoszonych obra˝eƒ. Boczne poduszki powietrzne SRS pomagajà zmniejszyç obra˝enia g∏ównie klatki piersiowej kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu. Kurtyny powietrzne pomagajà zmniejszyç obra˝enia g∏ównie g∏owy kierowcy, pasa˝era na przednim siedzeniu i skrajnego pasa˝era na tylnym siedzeniu. Boczna poduszka powietrzna i kurtyna powietrzna pasa˝era jest nape∏niana nawet w przypadku, gdy na przednim czy na tylnym siedzeniu nikt nie siedzi. Kurtyny powietrzne mogà byç nape∏niane nawet wtedy, gdy boczne poduszki powietrzne nie sà nape∏niane. Nale˝y mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa.

88

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

OSTRZE˚ENIE Boczne poduszki i kurtyny powietrzne nape∏niajà si´ ze znacznà si∏à. W celu ograniczenia zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia w wyniku ich odpalenia, Toyota stanowczo zaleca, aby kierowca i pasa˝er na przednim siedzeniu oraz pasa˝erowie na tylnych skrajnych siedzeniach: • Mieli zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. • Siedzieli wyprostowani, z plecami zawsze na oparciach foteli. Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „ON”, na tablicy przyrzàdów zapala si´ pokazana na rysunku lampka kontrolna. Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. Sygnalizuje to prawid∏owe funkcjonowanie uk∏adu bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek, przednie czujniki poduszek powietrznych, czujniki bocznych poduszek powietrznych, czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi, czujniki kurtyn powietrznych, czujnik pozycji fotela kierowcy, czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy, przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej, lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”, napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa, nape∏niacze poduszek powietrznych, lampk´ ostrzegawczà, przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5).

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

89

Uderzenie z ty∏u

Uderzenie z boku Przewrócenie na dach

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne mogà nie nape∏niç si´ w przypadku zderzenia bocznego pod pewnym kàtem lub mniej groênego uderzenia w bok samochodu poza kabinà pasa˝erskà jak pokazano na rysunku. Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne zostanà nape∏nione, gdy kabina samochodu otrzyma silne uderzenie z boku. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa wszyscy jadàcy powinni mieç prawid∏owo zapi´te pasy.

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne nie zadzia∏ajà w sytuacji zderzenia od przodu lub ty∏u samochodu, przewrócenia na dach lub zderzenia bocznego przy niezbyt du˝ej pr´dkoÊci.

90

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

Uk∏ad bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych kontrolowany jest przez czujnik uk∏adu poduszek powietrznych. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszek powietrznych sk∏ada si´ z czujnika zabezpieczajàcego i czujnika poduszki powietrznej. W momencie silnego zderzenia bocznego czujnik bocznej poduszki powietrznej i/lub czujnik kurtyny powietrznej uruchamiajà nape∏niacze poduszek. Reakcja chemiczna w nape∏niaczach powoduje b∏yskawiczne wype∏nienie poduszek nietoksycznym gazem, dzi´ki czemu amortyzujà one przemieszczenie si´ jadàcych w kierunku przodu. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era G∏ówne elementy uk∏adu poduszek powietrznych oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunku. 1. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 2. Lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF” 3. Zespó∏ kurtyny powietrznej (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) 4. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era 5. Zespó∏ bocznej poduszki powietrznej (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) 6. Czujniki kurtyny powietrznej 7. Czujniki bocznej poduszki i kurtyny powietrznej 8. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej Odpaleniu poduszek powietrznych towarzyszy g∏oÊny ha∏as i wydobywa si´ pewna iloÊç dymu oraz nietoksycznego gazu. Sà one niegroêne dla zdrowia i nie sà objawem po˝aru, jednak mogà powodowaç drobne podra˝nienia wra˝liwej skóry. Aby uniknàç ewentualnych drobnych podra˝nieƒ, wszelkie pozosta∏oÊci na skórze nale˝y jak najszybciej zmyç. Nape∏nienie poduszek powietrznych trwa u∏amek sekundy, dlatego musi nast´powaç ze znacznà si∏à. Zadaniem uk∏adu jest ograniczanie zakresu powa˝nych obra˝eƒ cia∏a, mogà jednak wyst´powaç drobne oparzenia, otarcia naskórka lub urazy. Przednie fotele jak równie˝ cz´Êci przednich i tylnych s∏upków nadwozia i bok dachu mogà pozostaç goràce przez kilkanaÊcie minut, ale same poduszki nie sà goràce. Poduszki powietrzne mogà zostaç nape∏nione tylko raz.

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

91

OSTRZE˚ENIE • Boczne poduszki i kurtyny powietrzne stanowià jedynie uzupe∏nienie podstawowego dzia∏ania ochronnego pasów bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu oraz pasa˝erów na skrajnych tylnych siedzeniach. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony, kierowca i wszyscy pasa˝erowie samochodu powinni podczas jazdy mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa ogranicza ryzyko utraty ˝ycia, odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub wypadni´cia z samochodu w razie wypadku. Wskazówki i zalecenia odnoÊnie pasów bezpieczeƒstwa podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 w tym rozdziale. • Nieprawid∏owo usadowione i/lub zabezpieczone niemowl´ta i ma∏e dzieci mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. Niemowl´ta lub ma∏e dzieci, które nie mogà jeszcze u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa, powinny byç odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu, w specjalnym foteliku dzieci´cym. Toyota stanowczo zaleca, aby niemowl´ta i ma∏e dzieci by∏y zawsze umieszczane na tylnym siedzeniu samochodu i w∏aÊciwie zabezpieczane. Tylne siedzenie jest dla niemowlàt i ma∏ych dzieci najbezpieczniejsze. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale.

• Nie nale˝y pozwalaç dziecku pochylaç g∏ow´ lub jakàkolwiek innà cz´Êç cia∏a w kierunku przednich drzwi lub miejsca, gdzie nast´puje rozwini´cie bocznych poduszek i kurtyn powietrznych – cz´Êci fotela, przednich i tylnych s∏upków nadwozia, brzegu dachu, nawet kiedy siedzi zabezpieczone w foteliku. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale.

PASY BEZPIECZE¡STWA. wygodnie opierajàc si´ i równomiernie rozk∏adajàc obcià˝enie siedzenia. mogàc spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç. KIEROWNICA I LUSTERKA • Podczas jazdy nie nale˝y opieraç si´ o przednie drzwi. a w samochodach wyposa˝onych w kurtyny powietrzne – przednich i tylnych s∏upków nadwozia i boku dachu. gdy w samochodzie przewo˝one sà ma∏e dzieci. Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç. Boczna poduszka powietrzna oraz kurtyna powietrzna nape∏niajà si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià.92 SIEDZENIA. gdy w samochodzie przewo˝one sà dzieci. Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç. . • Nale˝y siedzieç prosto. mogàc spowodowaç powa˝ne. W samochodach wyposa˝onych w boczne poduszki powietrzne nie nale˝y nadmiernie obcià˝aç zewn´trznych kraw´dzi przednich foteli. Boczna poduszka powietrzna czy kurtyna powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià. • Podczas jazdy nie nale˝y opieraç si´ o przednie drzwi. a nawet Êmiertelne obra˝enia.

• Nie nale˝y mocowaç na drzwiach lub w ich pobli˝u uchwytów na kubki i podobnych przedmiotów. aby kl´cza∏o na siedzeniu zwrócone w stron´ przedniego lub tylnego bocznego okna. PASY BEZPIECZE¡STWA. poniewa˝ boczna poduszka powietrzna czy kurtyna powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià. w obu wypadkach stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. Podobnie kierowca i siedzàcy obok pasa˝er nie powinni niczego trzymaç w r´kach ani na kolanach. .SIEDZENIA. Przedmiot taki mo˝e zostaç wyrzucony z du˝à si∏à przez nape∏niajàcà si´ bocznà poduszk´ powietrznà lub spowodowaç jej wadliwe zadzia∏anie. KIEROWNICA I LUSTERKA 93 • Nie nale˝y zezwalaç dziecku. mogàc spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç.

• Instalacja urzàdzeƒ elektronicznych takich jak radiowe urzàdzenia nadawczoodbiorcze. ci´˝kich przedmiotów a tak˝e przedmiotów z ostrymi kraw´dziami. Tego rodzaju dzia∏ania mogà spowodowaç zablokowanie uk∏adu lub przypadkowe odpalenie bocznej poduszki powietrznej. kryjàcej kurtyny ochronne. co w konsekwencji grozi Êmiercià lub odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ. • Nie nale˝y mocowaç mikrofonu ani jakiegokolwiek innego urzàdzenia w pobli˝u miejsc rozwijania si´ kurtyn powietrznych. Mo˝e to spowodowaç wadliwe zadzia∏anie poduszki. Tego typu dzia∏ania mogà spowodowaç zablokowanie uk∏adu lub przypadkowe odpalenie kurtyn powietrznych.94 SIEDZENIA. Nieprzestrzeganie powy˝szych zaleceƒ mo˝e prowadziç do powa˝nych zagro˝eƒ. bocznych kraw´dziach dachu oraz uchwytach asekuracyjnych. Dotyczy to równie˝ ich obiç. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie bocznych poduszek oraz kurtyn powietrznych. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Nie wolno demontowaç ani naprawiaç przednich s∏upków nadwozia oraz bocznej pod∏u˝nicy dachowej. co stwarza ryzyko odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub utraty ˝ycia. UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Ewentualny zamiar dokonania tego typu czynnoÊci nale˝y skonsultowaç z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Na uchwytach do wieszania ubraƒ nie nale˝y wieszaç wieszaków. W momencie odpalenia kurtyny powietrznej przedmioty te mogà byç wyrzucone z du˝à si∏à albo kurtyna mo˝e nie zadzia∏aç w∏aÊciwie. KIEROWNICA I LUSTERKA • Nie nale˝y stosowaç akcesoriów na siedzenia zakrywajàcych miejsce nape∏niania si´ bocznych poduszek powietrznych. przednich i tylnych s∏upkach nadwozia. Ubrania nale˝y wieszaç bezpoÊrednio na tych uchwytach. Nape∏niana kurtyna powietrzna mo˝e ze znacznà si∏à uderzyç w taki przedmiot lub tego typu przeszkoda mo˝e spowodowaç wadliwe zadzia∏anie kurtyny. stwarzajàc ryzyko odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub utraty ˝ycia. co w obu wypadkach stwarza ryzyko odniesienia powa˝nych lub nawet Êmiertelnych obra˝eƒ. • Nie wolno dokonywaç przeróbek ani demontowaç przednich foteli z bocznymi poduszkami powietrznymi. odtwarzacze kasetowe czy odtwarzacze p∏yt kompaktowych • Modyfikacje zawieszenia samochodu . na przedniej i bocznych szybach. tzn.

Elementem uk∏adu elektrycznego bocznych poduszek i kurtyn powietrznych jest lampka kontrolna. KIEROWNICA I LUSTERKA 95 • Modyfikacje struktury bocznej kabiny samochodu • Naprawy konsoli lub miejsc w bezpoÊrednim sàsiedztwie. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy. informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach.SIEDZENIA. . W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”. PASY BEZPIECZE¡STWA.

p´kni´ciu lub innemu uszkodzeniu. p´kni´cie lub inne uszkodzenie przednich lub tylnych s∏upków nadwozia lub pokrycia tapicerskiego bocznych kraw´dzi dachu. PASY BEZPIECZE¡STWA. UWAGA Nie od∏àczaç zacisków akumulatora bez uprzedniego skontaktowania si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Fragment drzwi samochodu (strefa zaciemniona na rysunku) uleg∏ uszkodzeniu w wypadku drogowym. KIEROWNICA I LUSTERKA • Nastàpi∏o zadrapanie. . kryjàcych kurtyny ochronne (miejsca zacieniowane na rysunku). W poni˝szych sytuacjach nale˝y si´ jak najszybciej skontaktowaç z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne zosta∏y odpalone.96 SIEDZENIA. • Pokrycie tapicerskie foteli (zacienione na rysunku) uleg∏o zadrapaniu. jednak nie nastàpi∏o odpalenie bocznych poduszek oraz kurtyn powietrznych.

Gdy dzia∏anie poduszek jest zablokowane. Dzia∏anie poduszek mo˝na blokowaç tylko wtedy. Je˝eli prze∏àcznik blokady jest w pozycji OFF. Wy∏àcznik blokujàcy dzia∏anie poduszek znajduje si´ na desce rozdzielczej od strony pasa˝era. a lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” umieszczona jest w centralnej konsoli. Lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” Po w∏àczeniu zap∏onu w pozycj´ „ON” lampka zapala si´ i gaÊnie po kilku sekundach. zapala si´ lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF”. Oznacza to. skierowany przodem do ty∏u samochodu. nawet gdy lampka „AIRBAG OFF” jest zgaszona. • Lampka Êwieci si´. Przekr´cenie klucza w pozycj´ „OFF” spowoduje zablokowanie dzia∏ania poduszek powietrznych. Otworzyç przednie drzwi pasa˝era. lampka zaÊwieci si´ znowu po kilku sekundach. . • Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych Êwieci si´. • Prze∏àcznik nie daje si´ prze∏àczyç. Po w∏àczeniu silnika zaÊwieci si´ lampka „AIRBAG OFF” informujàca o zablokowaniu poduszek. Wy∏àcznikiem mo˝na zablokowaç dzia∏anie przedniej i bocznej poduszki powietrznej tylko dla fotela przedniego pasa˝era. Nale˝y pami´taç o wyj´ciu klucza z zamka wy∏àcznika. (Wi´cej informacji na temat lampki sygnalizacyjnej znajduje si´ poni˝ej w opisie). PASY BEZPIECZE¡STWA. w∏o˝yç klucz do zamka w wy∏àczniku i przekr´ciç. Przed prze∏àczeniem prze∏àcznika. ˝e uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej dzia∏a prawid∏owo. W samochodach wyposa˝onych w kurtyny powietrzne – System ten nie wy∏àcza kurtyny. gdy na przednim fotelu koniecznie trzeba zainstalowaç fotelik dla dziecka. nale˝y zatrzymaç samochód i wy∏àczyç silnik.SIEDZENIA. W poni˝szych sytuacjach nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu w pozycj´ „ON”. KIEROWNICA I LUSTERKA 97 Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej (fotel przedniego pasa˝era) Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej sk∏ada si´ z r´cznego wy∏àcznika i lampki sygnalizacyjnej. mimo i˝ prze∏àcznik blokady poduszek ustawiony jest w po∏o˝eniu ON.

gdy wy∏àcznik poduszki powietrznej jest w pozycji „ON”. ˝e gdy dzieci siedzà prawid∏owo zabezpieczone w foteliku umocowanym na tylnym siedzeniu. • Wy∏àczenie poduszek powietrznych mo˝e zmniejszyç. skutecznoÊç dzia∏ania systemu poduszek powietrznych i zwi´kszyç prawdopodobieƒstwo Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era przedniego fotela. aby uniknàç Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era na przednim fotelu w przypadku zderzenia. Upewniç si´. Szczegó∏owe informacje podane sà na stronie 72 tego rozdzia∏u w cz´Êci „Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu”. . KIEROWNICA I LUSTERKA Fotelik dzieci´cy– –Zalecenia dotyczàce stosowania fotelika dzieci´cego OSTRZE˚ENIE • Dzia∏anie poduszek trzeba blokowaç. by siedzieç w specjalnym foteliku. PASY BEZPIECZE¡STWA. gdy na przednim fotelu koniecznie trzeba zainstalowaç fotelik dla dziecka. Je˝eli dziecko jest zbyt du˝e. • Po usuni´ciu fotelika dla dziecka z przedniego siedzenia. Trzymanie dziecka na r´kach nie zastàpi fotelika dzieci´cego. W razie wypadku dziecko mo˝e uderzyç w przednià szyb´ lub zostaç przygniecione przez trzymajàcego. skierowany przodem do ty∏u samochodu. koniecznie nale˝y w∏àczyç dzia∏anie poduszek powietrznych. • Na przednim siedzeniu nie wolno nigdy mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej pasa˝era. W razie wypadku si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. • Na przednim siedzeniu nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego przodem w kierunku ty∏u pojazdu. powinno siedzieç na tylnym siedzeniu i byç zabezpieczone pasami – patrz „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62. poniewa˝ si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç dziecka. ˝e lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” zgas∏a. • Toyota stanowczo zaleca przewo˝enie ma∏ych dzieci w dostosowanym dla nich foteliku. Statystyki wypadków dowodzà. za pomocà pasów bezpieczeƒstwa lub na odpowiednim foteliku – w zale˝noÊci od wieku i wzrostu. sà znacznie bezpieczniejsze ni˝ na przednim siedzeniu. w pewnych wypadkach. OSTRZE˚ENIE • Przewo˝one w samochodzie dziecko musi byç odpowiednio zabezpieczone przed skutkami wypadków drogowych lub gwa∏townego hamowania. gdy jest to absolutnie konieczne. Toyota stanowczo zaleca przewo˝enie ma∏ych dzieci w dostosowanym dla nich foteliku. Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. poniewa˝ nape∏niajàca si´ poduszka powietrzna mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka.98 SIEDZENIA. • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej.

KIEROWNICA I LUSTERKA 99 –Fotelik dzieci´cy • Nie nale˝y pozwalaç dziecku wychylaç si´ w kierunku drzwi lub bocznego okna nawet jeÊli dziecko siedzi w foteliku dzieci´cym.SIEDZENIA. gdy jest dostosowany do wzrostu i wieku dziecka. Fotelik powinien byç zamontowany zgodnie z zaleceniami jego producenta. Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej i/lub kurtyny powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub obra˝enia u dziecka. Toyota zaleca stosowanie fotelików dzieci´cych spe∏niajàcych norm´ mi´dzynarodowà „ECE Nr 44”. sà znacznie bezpieczniejsze ni˝ na siedzeniu przednim. Fotelik prawid∏owo spe∏nia swojà rol´. Fotelik dzieci´cy musi byç prawid∏owo uchwycony na siedzeniu samochodu cz´Êcià biodrowà trzypunktowego pasa bezpieczeƒstwa. Dla wi´kszego bezpieczeƒstwa. W razie wypadku si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. Podczas monta˝u fotelika dzieci´cego nale˝y przestrzegaç zaleceƒ jego producenta. zgodnie ze wskazówkami producenta. gdy jest to absolutnie konieczne. OSTRZE˚ENIE • Na przednim siedzeniu nie wolno nigdy mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej pasa˝era. poniewa˝ nape∏niajàca si´ poduszka powietrzna mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. PASY BEZPIECZE¡STWA. ˝e gdy dzieci siedzà prawid∏owo zabezpieczone w foteliku umocowanym na tylnym siedzeniu. fotelik dzieci´cy nale˝y instalowaç na tylnym siedzeniu. • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej. • Nale˝y si´ upewniç. Statystyki wypadków dowodzà. ˝e wykonano wszystko zgodnie z instrukcjà instalacyjnà fotelika dzieci´cego dostarczonà przez jego producenta i ˝e system jest w∏aÊciwie zabezpieczony. . Poni˝ej zamieszczono ogólne wskazówki dotyczàce monta˝u.

100 SIEDZENIA. Rodzaje 3-punktowych pasów bezpieczeƒstwa Sà dwa rodzaje 3-punktowych pasów bezpieczeƒstwa. PASY BEZPIECZE¡STWA. Gdy cz´Êç ramieniowa pasa zostanie ca∏kowicie wyciàgni´ta. Nie posiada jednak dodatkowej funkcji blokady wysuwu po pe∏nym wyciàgni´ciu pasa. Przed zainstalowaniem fotelika dzieci´cego nale˝y sprawdziç typ pasa bezpieczeƒstwa zamontowanego w tym samochodzie. czy jest dobrze zablokowany. post´pujàc wed∏ug wskazówek producenta. Nie u˝ywany fotelik dzieci´cy powinien byç zabezpieczony pasem bezpieczeƒstwa. KIEROWNICA I LUSTERKA • Nie nale˝y pozwalaç dziecku wychylaç si´ w kierunku drzwi lub bocznego okna nawet jeÊli dziecko siedzi w foteliku dzieci´cym. Przy mocowaniu fotelika dzieci´cego takim pasem konieczny jest zacisk blokujàcy. mo˝na go nabyç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. uruchamiajàc funkcj´ blokady wysuwu. W razie wypadku lub gwa∏townego hamowania. Tego typu pasy bezpieczeƒstwa montowane sà na tylnych siedzeniach. a nast´pnie umo˝liwione zostanie jej zwini´cie (nawet powolne). Posiada on równie˝ dodatkowà funkcj´ blokady wysuwu. niedok∏adnie umocowany fotelik zwi´ksza ryzyko Êmierci lub odniesienia powa˝nych obra˝eƒ przez dziecko. Zwyk∏y bezw∏adnoÊciowy pas bezpieczeƒstwa (ELR) – Pas ten równie˝ blokuje si´ przy gwa∏townym wyciàgni´ciu. Przy instalowaniu fotelika dzieci´cego nale˝y wyciàgnàç go ca∏kowicie. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej i/lub kurtyny powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. uruchamianà po pe∏nym wyciàgni´ciu pasa. Pozwoli to uniknàç dodatkowego zagro˝enia dla jadàcych samochodem przy nag∏ym hamowaniu lub w razie zderzenia. mechanizm zwijajàcy blokuje si´ i nie pozwala na ponowny wysuw pasa. • Po zamocowaniu fotelika dzieci´cego nale˝y sprawdziç. Zacisk blokujàcy do fotelika dzieci´cego (Nr cz´Êci: 73119-22010) . Je˝eli fotelik nie posiada zacisku blokujàcego. Bezw∏adnoÊciowy pas bezpieczeƒstwa z blokadà wysuwu (ALR/ELR) – Pas ten blokuje si´ przy gwa∏townym wyciàgni´ciu.

.. Fotelik dzieci´cy nale˝y zamocowaç wed∏ug wskazówek producenta. KIEROWNICA I LUSTERKA 101 –Rodzaje fotelików dzieci´cych Zgodnie z normà europejskà ECE Nr 44.. równowa˝ny grupom 0 i 0+ wed∏ug normy ECE Nr 44 (B) Fotelik dla ma∏ych dzieci. (C) Fotelik dla wi´kszych dzieci (B) Fotelik dla ma∏ych dzieci (A) Fotelik dla niemowlàt . Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX” na stronie 118 w tym rozdziale. foteliki dzieci´ce klasyfikowane sà wed∏ug pi´ciu nast´pujàcych grup: Grupa 0: do 10 kg (0 – 9 miesi´cy) Grupa 0+: do 13 kg (0 – 2 lat) Grupa I: 9 – 18 kg (9 miesi´cy – 4 lat) Grupa II: 15 – 25 kg (4 – 7 lat) Grupa III: 22 – 36 kg (6 – 12 lat) W niniejszej instrukcji omówione zosta∏y nast´pujàce 3 rodzaje fotelików dzieci´cych mocowanych pasami bezpieczeƒstwa: (A) Fotelik dla niemowlàt.. I i II wed∏ug normy ECE Nr 44 (C) Fotelik dla wi´kszych dzieci. PASY BEZPIECZE¡STWA...SIEDZENIA. równowa˝ny grupom 0+. Na podstawie przedstawionej dalej tabeli mo˝na dobraç fotelik dzieci´cy odpowiedni do zamocowania na danym miejscu w samochodzie. Mo˝na równie˝ stosowaç foteliki dzieci´ce ISOFIX dopuszczone do tego samochodu.... równowa˝ny grupie III wed∏ug normy ECE Nr 44 Przy zakupie nale˝y poprosiç o dobór fotelika dostosowanego do rozmiarów dziecka i do tego samochodu.

9 do 18 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L3: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA KID (15 do 36 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej X: Miejsce nieodpowiednie dla dzieci w danej grupie wielkoÊciowej . KIEROWNICA I LUSTERKA –Dostosowanie ró˝nych rodzajów fotelików dzieci´cych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (sedan) Poni˝sza tabela informuje o mo˝liwoÊciach zamocowania fotelików dzieci´cych na poszczególnych siedzeniach w samochodzie. PASY BEZPIECZE¡STWA.102 SIEDZENIA. Przednie siedzenie pasa˝era Grupa wielkoÊciowa Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era ON 0 Do 10 kg (0 – 9 miesi´cy) 0+ Do 13 kg (0 – 2 lata) I 9 do 18 kg (9 miesi´cy – 4 lata) OFF Siedzenie tylne Skrajne Ârodkowe X Nie wolno mocowaç X Nie wolno mocowaç Ty∏em do kierunku jazdy– X Nie wolno mocowaç Przodem do kierunku jazdy– UP U L1 U U L1 U U L2 U II. III 15 – 36 kg (4 – 12 lat) UP L3 U ObjaÊnienia stosowanych symboli literowych: U: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej UP: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych przeznaczonych do mocowania przodem do kierunku jazdy i dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L1: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA BABYSAFE (0 do 13 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L2: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA DUO (z ISOFIX.

KIEROWNICA I LUSTERKA 103 Fotelik dzieci´cy. o którym mowa w tabeli mo˝e nie byç dost´pny poza obszarem Unii Europejskiej. co grozi Êmiercià bàdê powa˝nymi obra˝eniami. gdy jest to absolutnie konieczne.SIEDZENIA. • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej. PASY BEZPIECZE¡STWA. . Fotelik dzieci´cy skierowany ty∏em do kierunku jazdy Przesunàç fotel maksymalnie do ty∏u Fotelik dzieci´cy skierowany przodem do kierunku jazdy OSTRZE˚ENIE • Nigdy nie nale˝y instalowaç na przednim siedzeniu pasa˝era fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej pasa˝era. Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. ale wskazówki co do ich przeznaczenia dostarczone przez producenta powinny byç starannie sprawdzone. Foteliki dzieci´ce nie wymienione w powy˝szej tabeli mogà byç u˝yte. OSTRZE˚ENIE U˝ycie fotelika dzieci´cego nieodpowiedniego dla tego samochodu mo˝e nie w wystarczajàcym zakresie zapewniç ochron´.

przedni fotel musi byç ustawiony do przodu. PASY BEZPIECZE¡STWA.104 SIEDZENIA. Ilustracja 1 Zablokowaç oparcie w pozycji pionowej Punkt Êrodkowy Ilustracja 2 UWAGA: • W przypadku koniecznoÊci montowania fotelika dzieci´cego na przednim fotelu przodem do kierunku jazdy. • U˝ywajàc fotelika dzieci´cego „TOYOTA DUO” typu ISOFIX na przednim siedzeniu. a oparcie fotela musi byç ustawione pionowo (patrz ILUSTRACJA 2 obok). . KIEROWNICA I LUSTERKA Pozycja pionowa Dalsze informacje podane sà pod has∏em „–Mocowanie bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa z dodatkowà blokadà wysuwu” na stronie 107 oraz „–Mocowanie zwyk∏ym bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa” na stronie 115 oraz „–Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX” na stronie 118 w tym rozdziale. przed zamocowaniem fotelika dzieci´cego nale˝y ustawiç i zablokowaç oparcie siedzenia samochodu w pozycji pionowej (patrz ILUSTRACJA 1 obok). za punkt Êrodkowy.

ale wskazówki co do ich przeznaczenia dostarczone przez producenta powinny byç starannie sprawdzone. Foteliki dzieci´ce nie wymienione w powy˝szej tabeli mogà byç u˝yte. co grozi Êmiercià bàdê powa˝nymi obra˝eniami. PASY BEZPIECZE¡STWA. Przednie siedzenie pasa˝era Grupa wielkoÊciowa Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era ON 0 Do 10 kg (0 – 9 miesi´cy) 0+ Do 13 kg (0 – 2 lata) I 9 do 18 kg (9 miesi´cy – 4 lata) OFF Siedzenie tylne Skrajne Ârodkowe X Nie wolno mocowaç X Nie wolno mocowaç Ty∏em do kierunku jazdy– X Nie wolno mocowaç Przodem do kierunku jazdy– UP U U L1 U U L1 U U. III 15 – 36 kg (4 – 12 lat) UP U UP ObjaÊnienia stosowanych symboli literowych: U: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej UP: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych przeznaczonych do mocowania przodem do kierunku jazdy i dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L1: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA BABYSAFE (0 do 13 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L2: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA DUO (z ISOFIX 9 do 18 kg dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej X: Miejsce nieodpowiednie dla dzieci w danej grupie wielkoÊciowej Fotelik dzieci´cy. OSTRZE˚ENIE U˝ycie fotelika dzieci´cego nieodpowiedniego dla tego samochodu mo˝e nie w wystarczajàcym zakresie zapewniç ochron´. o którym mowa w tabeli mo˝e nie byç dost´pny poza obszarem Unii Europejskiej. KIEROWNICA I LUSTERKA 105 –Dostosowanie ró˝nych rodzajów fotelików dzieci´cych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (hatchback) Poni˝sza tabela informuje o mo˝liwoÊciach zamocowania fotelików dzieci´cych na poszczególnych siedzeniach w samochodzie. L2 UP II.SIEDZENIA. .

przedni fotel musi byç ustawiony do przodu. gdy jest to absolutnie konieczne. • U˝ywajàc fotelika dzieci´cego „TOYOTA DUO” typu ISOFIX na przednim siedzeniu.106 SIEDZENIA. . a oparcie fotela musi byç ustawione pionowo (patrz ILUSTRACJA 2 obok). KIEROWNICA I LUSTERKA Pozycja pionowa Fotelik dzieci´cy skierowany ty∏em do kierunku jazdy Ilustracja 1 Zablokowaç oparcie w pozycji pionowej Przesunàç fotel maksymalnie do ty∏u Punkt Êrodkowy Fotelik dzieci´cy skierowany przodem do kierunku jazdy OSTRZE˚ENIE • Nigdy nie nale˝y instalowaç na przednim siedzeniu pasa˝era fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej po stronie pasa˝era. Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. przed zamocowaniem fotelika dzieci´cego nale˝y ustawiç i zablokowaç oparcie siedzenia samochodu w pozycji pionowej (patrz ILUSTRACJA 1 obok). PASY BEZPIECZE¡STWA. za punkt Êrodkowy. Ilustracja 2 UWAGA: • W przypadku koniecznoÊci montowania fotelika dzieci´cego na przednim fotelu przodem do kierunku jazdy. • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej.

PASY BEZPIECZE¡STWA.SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA 107 –Mocowanie bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa z dodatkowà blokadà wysuwu Dalsze informacje podane sà pod has∏em „–Mocowanie bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa z dodatkowà blokadà wysuwu” na stronie 107 oraz „–Mocowanie zwyk∏ym bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa” na stronie 115 oraz „–Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX” na stronie 118 w tym rozdziale. (A) INSTALACJA FOTELIKA DLA NIEMOWLÑT Fotelik przeznaczony dla niemowlàt mocowany jest jedynie ty∏em do kierunku jazdy. .

je˝eli uniemo˝liwia to przyj´cie w∏aÊciwej pozycji za kierownicà. spinek ani innych przedmiotów. gdy uniemo˝liwia to zablokowanie w odpowiedniej pozycji przedniego fotela. 1. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia stanowi to dodatkowe zagro˝enie dla dziecka i pasa˝era na przednim siedzeniu. OSTRZE˚ENIE • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanym warsztatem specjalistycznym Toyoty. Post´pujàc zgodnie ze wskazówkami producenta prze∏o˝yç cz´Êç ramieniowà i biodrowà pasa wokó∏ fotelika lub przez odpowiednie otwory w foteliku i wsunàç sprzàczk´ pasa w zaczep. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego na tylnym siedzeniu w po∏o˝eniu ty∏em do kierunku jazdy. • Nie nale˝y mocowaç fotelika za fotelem kierowcy.108 SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA. . Nale˝y go wtedy umocowaç za przednim fotelem pasa˝era. uwa˝ajàc by pas nie zosta∏ skr´cony. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet. Cz´Êç biodrowa pasa bezpieczeƒstwa powinna byç ciasno opi´ta.

sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. . PASY BEZPIECZE¡STWA. Przestrzegaç wszystkich instrukcji producenta. 2. W ten sposób zostanie przywrócona mo˝liwoÊç swobodnego wysuwu pasa i b´dzie on móg∏ s∏u˝yç dla osoby doros∏ej lub starszego dziecka. W celu wymontowania fotelika nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ pasa bezpieczeƒstwa i pozwoliç na jego ca∏kowite zwini´cie si´.SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA 109 OSTRZE˚ENIE Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik.

. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego na tylnym siedzeniu w po∏o˝eniu ty∏em do kierunku jazdy. fotelik mo˝e byç ustawiony przodem lub ty∏em do kierunku jazdy. KIEROWNICA I LUSTERKA (B) INSTALACJA FOTELIKA DLA MA¸YCH DZIECI W zale˝noÊci od wieku i rozmiarów dziecka. je˝eli uniemo˝liwia to przyj´cie w∏aÊciwej pozycji za kierownicà. Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do zaleceƒ producenta odnoÊnie wieku i rozmiarów dziecka a tak˝e kierunku ustawienia fotelika.110 SIEDZENIA. gdy uniemo˝liwia to zablokowanie w odpowiedniej pozycji przedniego fotela. Nale˝y go wtedy umocowaç za przednim fotelem pasa˝era. • Nie nale˝y mocowaç fotelika za fotelem kierowcy. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia stanowi to dodatkowe zagro˝enie dla dziecka i pasa˝era na przednim siedzeniu. PASY BEZPIECZE¡STWA.

SIEDZENIA. uruchamiajàc blokad´ wysuwu. • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. Cz´Êç biodrowa pasa bezpieczeƒstwa powinna byç ciasno opi´ta. . Post´pujàc zgodnie ze wskazówkami producenta prze∏o˝yç cz´Êç ramieniowà i biodrowà pasa wokó∏ fotelika lub przez odpowiednie otwory w foteliku i wsunàç sprzàczk´ pasa w zaczep. Ca∏kowicie wyciàgnàç cz´Êç ramieniowà pasa. KIEROWNICA I LUSTERKA 111 1. Po nawet powolnym zwini´ciu pasa jego wysuw pozostaje zablokowany. Przed umo˝liwieniem zwini´cia pasa nale˝y jeszcze raz upewniç si´. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. spinek ani innych przedmiotów. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia. 2. PASY BEZPIECZE¡STWA. czy jego wysuw zosta∏ zablokowany. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet. OSTRZE˚ENIE • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. uwa˝ajàc by pas nie zosta∏ skr´cony.

Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do wszystkich zaleceƒ producenta fotelika. . PASY BEZPIECZE¡STWA.112 SIEDZENIA. pozwoliç na maksymalne zwini´cie si´ cz´Êci ramieniowej pasa. Mocno dociskajàc fotelik do siedziska i oparcia. sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. KIEROWNICA I LUSTERKA 3. OSTRZE˚ENIE Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. aby fotelik zosta∏ pewnie unieruchomiony.

(C) INSTALACJA FOTELIKA DLA STARSZYCH DZIECI Fotelik dla starszych dzieci mocowany jest przodem do kierunku jazdy. PASY BEZPIECZE¡STWA.SIEDZENIA. W celu wymontowania fotelika nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ pasa bezpieczeƒstwa i pozwoliç na jego ca∏kowite zwini´cie si´. W ten sposób zostanie przywrócona mo˝liwoÊç swobodnego wysuwu pasa i b´dzie on móg∏ s∏u˝yç dla osoby doros∏ej lub starszego dziecka. . KIEROWNICA I LUSTERKA 113 4.

co zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. Zgodnie ze wskazówkami producenta prze∏o˝yç cz´Êç ramieniowà i biodrowà pasa przez lub wokó∏ fotelika i dziecka. uwa˝ajàc by pas nie zosta∏ skr´cony. Pas nie mo˝e dotykaç szyi dziecka i nie mo˝e zsuwaç si´ po jego ramieniu.114 SIEDZENIA. • Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie nale˝y przek∏adaç cz´Êci ramieniowej pasa pod pachà dziecka. spinek ani innych przedmiotów. a nast´pnie wsunàç sprzàczk´ pasa w zaczep. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. Nale˝y upewniç si´. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Cz´Êç ramieniowa pasa bezpieczeƒstwa powinna przylegaç do barku dziecka. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet. • Wysokie umieszczenie cz´Êci biodrowej pasa oraz luêne jego u∏o˝enie mo˝e w momencie zderzenia spowodowaç wysuni´cie si´ spod pasa. Cz´Êç biodrowa pasa powinna przebiegaç mo˝liwie najni˝ej. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. W przeciwnym razie jego dzia∏anie ochronne zostaje zmniejszone i w razie wypadku zwi´ksza si´ ryzyko odniesienia obra˝eƒ. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia. 1. • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. czy cz´Êç ramieniowa pasa przebiega prawid∏owo przez bark dziecka a cz´Êç biodrowa jest u∏o˝ona nisko na biodrach. PASY BEZPIECZE¡STWA. Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62. . Posadziç dziecko na foteliku. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki.

mo˝na go nabyç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. do prawid∏owego umocowania mo˝e byç potrzebny zacisk blokujàcy. KIEROWNICA I LUSTERKA 115 –Mocowanie zwyk∏ym bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa 2. W celu wymontowania fotelika nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ pasa bezpieczeƒstwa i pozwoliç na jego zwini´cie si´. Przy instalacji fotelika dzieci´cego nale˝y post´powaç wed∏ug wskazówek jego producenta.SIEDZENIA. W zale˝noÊci od rodzaju fotelika. (Patrz „–Fotelik dzieci´cy” na stronie 99). . Je˝eli zacisk blokujàcy nie jest w komplecie z fotelikiem. PASY BEZPIECZE¡STWA.

nale˝y wy∏àczyç poduszki powietrzne przedniego pasa˝era. . Szczegó∏owe informacje podane sà na stronie 72 tego rozdzia∏u w cz´Êci „Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu”. podczas wypadku. kiedy przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej jest w pozycji „ON”. Specjalna etykieta na desce rozdzielczej po stronie pasa˝era. Wy∏àcznik poduszek powinien byç w pozycji „OFF” i lampka kontrolna powinna byç w∏àczona. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Mocowanie fotelika dzieci´cego przodem w kierunku ty∏u pojazdu: Na przednim siedzeniu nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego przodem w kierunku ty∏u pojazdu. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej.116 SIEDZENIA. • W przypadku monta˝u fotelika dzieci´cego na przednim siedzeniu. przypomina by pod ˝adnym pozorem nie mocowaç na przednim siedzeniu fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy. mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka.

KIEROWNICA I LUSTERKA 117 Przesunàç fotel maksymalnie do ty∏u • Na przednim siedzeniu mo˝na mocowaç fotelik dzieci´cy przodem do kierunku jazdy jedynie w przypadkach bezwzgl´dnie koniecznych. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. Nale˝y wtedy siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. . • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. nawet kiedy siedzi zabezpieczone w foteliku.SIEDZENIA. • W samochodzie wyposa˝onym w boczne poduszki powietrzne nie nale˝y pozwalaç dziecku opieraç si´ o przednie drzwi i wokó∏ nich. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej i/lub kurtyny powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. poniewa˝ nape∏niajàca si´ poduszka powietrzna mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. • Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. spinek ani innych przedmiotów. Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do wszystkich zaleceƒ producenta fotelika. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia. PASY BEZPIECZE¡STWA. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet.

. Uchwyty ukryte sà w szczelinach pomi´dzy poduszkà siedzenia a jego oparciem. mo˝na zasi´gnàç u jego producenta. Do uchwytów mo˝na zamocowaç foteliki dzieci´ce przystosowane do standardu ISO. Sedan Hatchback Na tylnym siedzeniu samochodu zamontowane sà uchwyty do zamocowania fotelika dzieci´cego wed∏ug standardu ISO. na obu skrajnych miejscach tylnego siedzenia. KIEROWNICA I LUSTERKA –Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX (Fotelik dzieci´cy ISOFIX) UWAGA Informacji o tym. PASY BEZPIECZE¡STWA.118 SIEDZENIA. czy dany fotelik jest dopuszczony do zamocowania w tym samochodzie. W tym przypadku nie jest konieczne mocowanie fotelika za pomocà pasa bezpieczeƒstwa.

by ustaliç po∏o˝enie uchwytu mocujàcego – poni˝ej wszywki w oparciu. 2. . PASY BEZPIECZE¡STWA. Szczegó∏owe wskazówki dotyczàce mocowania fotelika podane sà w jego instrukcji obs∏ugi. KIEROWNICA I LUSTERKA 119 Sedan Hatchback MONTA˚ FOTELIKA DZIECI¢CEGO 1. JeÊli to konieczne nale˝y tak˝e przesunàç przednie siedzenie do przodu.SIEDZENIA. Lekko rozchyliç szczelin´ pomi´dzy siedziskiem a oparciem siedzenia. Zaczepiç gniazda zaczepowe do uchwytów.

czy jest dobrze zablokowana. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia mo˝e to byç przyczynà powa˝nych obra˝eƒ u dziecka i pasa˝era siedzàcego na przednim fotelu.120 SIEDZENIA. . • Nie nale˝y mocowaç fotelika dzieci´cego na tylnym siedzeniu. Nast´pnie przechyliç ko∏o kierownicy do ˝àdanego kàta. Mo˝e to doprowadziç do utraty przez kierowc´ panowania nad pojazdem i wypadku drogowego ze skutkiem Êmiertelnym. PASY BEZPIECZE¡STWA. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno regulowaç po∏o˝enia kierownicy w trakcie jazdy. wyciàgnàç lub wcisnàç je. je˝eli uniemo˝liwia on zablokowanie w odpowiedniej pozycji przedniego fotela. OSTRZE˚ENIE • Wykorzystujàc uchwyty do zamocowania fotelika dzieci´cego nale˝y zwróciç uwag´. • Po zakoƒczeniu regulacji po∏o˝enia kierownicy nale˝y nacisnàç jà w gór´ i w dó∏ oraz próbowaç wyciàgnàç i wcisnàç sprawdzajàc. KIEROWNICA I LUSTERKA Kierownica o regulowanym po∏o˝eniu Ârodkowe po∏o˝enie UWAGA: W przypadku u˝ycia oryginalnego fotelika dzieci´cego Toyoty „TOYOTA DUO” z systemem ISOFIX przedni fotel nale˝y przesunàç do przodu ze Êrodkowego po∏o˝enia a oparcie ustawiç w pozycji pionowej. W celu wyregulowania po∏o˝enia ko∏a kierownicy nale˝y pociàgnàç w gór´ dêwigni´ zwalniajàcà blokad´. • Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. aby uzyskaç po˝àdanà d∏ugoÊç kolumny kierowniczej i ustawiç dêwigni´ w pierwotnej pozycji. aby w ich pobli˝u nie znajdowa∏y si´ obiekty o nieregularnym kszta∏cie i nie zosta∏y przyci´te pasy bezpieczeƒstwa. Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do wszystkich zaleceƒ producenta fotelika. sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania.

poniewa˝ osiàgajà one wysokà temperatur´. W niektórych modelach.SIEDZENIA. Nale˝y u˝yç Êrodka rozmra˝ajàcego. Obiekty widziane w zewn´trznej cz´Êci wydajà si´ byç bardziej oddalone ni˝ widziane w cz´Êci wewn´trznej. Mo˝e to doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem i wypadku drogowego ze skutkiem Êmiertelnym. gdy w∏àczone jest ich ogrzewanie. W niektórych modelach po w∏àczeniu ogrzewania tylnej szyby nast´puje równie˝ szybkie rozgrzanie i oczyszczenie zewn´trznych lusterek (patrz „Ogrzewanie tylnej szyby i zewn´trznych lusterek wstecznych na stronie 138 w rozdziale 1–4). OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y regulowaç lusterek bocznych. . Ustawienie lusterka dokonywane jest przez poruszanie dêwignià regulacyjnà. z dwiema krzywiznami rozgraniczonymi pionowà linià. aby widoczne w nich by∏y skraje nadwozia. lusterko boczne po stronie kierowcy jest szerokokàtne. PASY BEZPIECZE¡STWA. nie wolno poruszaç dêwignià ani zeskrobywaç lodu. • Nie nale˝y dotykaç lusterek. KIEROWNICA I LUSTERKA 121 Zewn´trzne lusterka wsteczne– –Dêwignia regulacji ustawienia lusterka bocznego Lusterka boczne powinny byç tak ustawione. gdy samochód jest w ruchu. Odleg∏oÊci od obiektów sà ró˝nie widziane w wewn´trznej i zewn´trznej cz´Êci lusterka. UWAGA W przypadku unieruchomienia lusterka na skutek oblodzenia.

UWAGA W przypadku unieruchomienia lusterka na skutek oblodzenia.122 SIEDZENIA. nie wolno poruszaç dêwignià ani zeskrobywaç lodu. OSTRZE˚ENIE Nie wolno jechaç ze z∏o˝onymi lusterkami bocznymi. wy∏àcznik zap∏onu musi byç ustawiony w po∏o˝eniu „ACC” lub „ON”. „L” – lewe lusterko. Lusterka mo˝na z∏o˝yç np. Oba lusterka nale˝y wyprostowaç i odpowiednio ustawiç przed rozpocz´ciem jazdy. W celu z∏o˝enia lusterka nale˝y nacisnàç jego obudow´ w kierunku ty∏u samochodu. 1. . Je˝eli silnik nie pracuje. przy parkowaniu w ciasnym miejscu. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA –Elektryczna regulacja ustawienia lusterek –Sk∏adanie zewn´trznych lusterek wstecznych Regulacji ustawienia lusterek dokonuje si´ za pomocà prze∏àczników elektrycznych. „R” – prawe lusterko. Prze∏àcznik g∏ówny – s∏u˝y do wyboru. 2. Przycisk sterujàcy – s∏u˝y do przestawiania lusterka Nacisnàç w ˝àdanym kierunku przemieszczania lusterka. Nale˝y u˝yç Êrodka rozmra˝ajàcego. które lusterko b´dzie regulowane.

KIEROWNICA I LUSTERKA 123 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne Automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne Lusterko nale˝y ustawiç w ten sposób. Gdy temperatura na zewnàtrz jest niska. Jazda w dzieƒ – Dêwignia w po∏o˝eniu 1 W tym po∏o˝eniu odbicie w lusterku jest ca∏kowicie wyraêne. Tryb pracy lusterka nale˝y ustawiç przed rozpocz´ciem jazdy i dobraç w ten sposób. Podczas jazdy nocà.SIEDZENIA. Lusterko ma wbudowanà funkcj´ automatycznego przeciwdzia∏ania oÊlepieniu kierowcy. Lusterko nale˝y tak ustawiç. ˝e ograniczenie oÊlepiania wià˝e si´ z cz´Êciowà utratà wyrazistoÊci odbicia. PASY BEZPIECZE¡STWA. zmniejszajàc blask odbicia. jego powierzchnia lekko przyciemni si´. aby widaç w nim by∏o sytuacj´ z ty∏u samochodu. aby uzyskaç najlepszà widocznoÊç do ty∏u. Funkcja ta podczas jazdy nocà redukuje blask odbicia reflektorów samochodów jadàcych z ty∏u. aby widaç w nim by∏o sytuacj´ z ty∏u samochodu. W celu wy∏àczenia funkcji automatycznego przyciemniania nale˝y nacisnàç przycisk „ ”. . gdy lusterko zostanie oÊwietlone Êwiat∏ami samochodu jadàcego z ty∏u. W∏àczenie tej funkcji potwierdza zaÊwiecenie si´ lampki kontrolnej. W celu ponownego w∏àczenia funkcji automatycznego przyciemniania nale˝y nacisnàç przycisk „ ”. gdy samochód jest w ruchu. przyciemnianie lusterka w reakcji na Êwiat∏a samochodów z ty∏u mo˝e potrwaç nieco d∏u˝ej. w celu ograniczenia efektu oÊlepiania Êwiat∏ami pojazdu jadàcego z ty∏u. mo˝na przestawiç dêwigni´ umieszczonà na dolnej kraw´dzi lusterka. Jazda nocà – Dêwignia w po∏o˝eniu 2 Nale˝y pami´taç. W trybie automatycznym. Mo˝e to doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem i wypadku drogowego ze skutkiem Êmiertelnym. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y regulowaç lusterek bocznych. Po w∏o˝eniu kluczyka i w∏àczeniu zap∏onu wewn´trzne lusterko wsteczne jest automatycznie prze∏àczane na tryb automatycznego przyciemniania.

W celu zagwarantowania prawid∏owego dzia∏ania funkcji automatycznego przyciemniania nie nale˝y dotykaç ani zas∏aniaç palcami bàdê ubraniem czujników umieszczonych po obu stronach lusterka.124 SIEDZENIA. . w wyniku którego mo˝e dojÊç do obra˝eƒ cia∏a lub Êmierci. PASY BEZPIECZE¡STWA. Mo˝e to doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem i wypadku drogowego. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y regulowaç lusterka podczas jazdy.

PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA 125 Lusterka osobiste W celu skorzystania z lusterka osobistego nale˝y odchyliç w dó∏ os∏on´ przeciws∏onecznà i otworzyç pokryw´ lusterka. .SIEDZENIA.

KIEROWNICA I LUSTERKA . PASY BEZPIECZE¡STWA.126 SIEDZENIA.

. . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie przestrzeni baga˝owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogrzewanie szyby tylnej i zewn´trznych lusterek wstecznych . . Przednie i tylne Êwiat∏a przeciwmgielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie kabiny . 128 129 131 131 132 132 133 134 134 137 138 138 . . . . . . . . Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej . . . . . . . . . . . . . . Poziomowanie reflektorów . . . . . .ÂWIAT¸A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âwiat∏a awaryjne . . . . . . Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 127 Rozdzia∏ 1–4 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Âwiat∏a. . . . . . . . Zmywacze reflektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby • • • • • • • • • • • • Âwiat∏a g∏ówne i kierunkowskazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie osobiste . . . . .

Po zwolnieniu dêwigni Êwiat∏a drogowe zostajà wy∏àczone. UWAGA Gdy silnik nie pracuje. Prze∏àczanie Êwiate∏ drogowych i mijania – Âwiat∏a drogowe w∏àcza si´ przy w∏àczonych Êwiat∏ach mijania przez odepchni´cie od siebie dêwigni prze∏àcznika (po∏o˝enie 1). nie nale˝y pozostawiaç na zbyt d∏ugi okres w∏àczonych Êwiate∏. otwarcie drzwi kierowcy spowoduje w∏àczenie brz´czyka ostrzegawczego. . mimo ustawienia ga∏ki w po∏o˝eniu OFF.128 ÂWIAT¸A. Âwiat∏ami drogowymi mo˝na b∏yskaç równie˝ przy wy∏àczonych Êwiat∏ach g∏ównych (ga∏ka na koƒcu dêwigni w po∏o˝eniu „OFF”). Przed w∏àczeniem Êwiate∏ mijania nale˝y je wypoziomowaç (patrz „Poziomowanie reflektorów” na stronie 129 w tym rozdziale). przypominajàcego o wy∏àczeniu Êwiate∏. oÊwietlenie tablicy rejestracyjnej i podÊwietlenie tablicy przyrzàdów. na tablicy przyrzàdów zaÊwieci si´ zielona lampka kontrolna tylnych Êwiate∏ pozycyjnych. gdy˝ doprowadzi to do roz∏adowania akumulatora. W niektórych modelach. Po∏o˝enie 2 – Wszystkie wymienione wy˝ej oraz Êwiat∏a mijania. Âwiat∏a mijania w∏àcza si´ pociàgajàc dêwigni´ z powrotem (po∏o˝enie 2). W niektórych wersjach wszystkie wymienione Êwiat∏a w∏àczajà si´ samoczynnie po uruchomieniu silnika. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY Âwiat∏a g∏ówne i kierunkowskazy ÂWIAT¸A G¸ÓWNE Obracajàc ga∏k´ na koƒcu dêwigni w∏àcza si´ nast´pujàce Êwiat∏a: Po∏o˝enie 1 – Pozycyjne przednie i tylne. W∏àczenie Êwiate∏ drogowych sygnalizowane jest zapaleniem si´ lampki kontrolnej (niebieskiej) na tablicy przyrzàdów. Sygnalizator akustyczny Gdy przy w∏àczonych Êwiat∏ach g∏ównych i wyj´tym kluczyku z wy∏àcznika zap∏onu. B∏yskanie Êwiat∏ami drogowymi (po∏o˝enie 3) – Pociàgnàç dêwigni´ do oporu do siebie.

Poziomowania reflektorów dokonuje si´ poprzez obrót prze∏àcznika. trzeba jà przesunàç r´kà. Poni˝ej podane sà przyk∏ady ustawienia prze∏àcznika w zale˝noÊci od obcià˝enia pojazdu. i przytrzymanie jej. aby nie powodowaç oÊlepienia innych u˝ytkowników drogi. dêwignia automatycznie powraca do po∏o˝enia wyjÊciowego. do po∏o˝enia 1. tym ni˝ej skierowana jest wiàzka Êwiate∏ mijania. aby wysokoÊç wiàzki Êwiate∏ mijania by∏a taka sama. Âwiat∏a mijania powinny byç zawsze odpowiednio wypoziomowane. do wyczucia lekkiego oporu (po∏o˝enie 2). Dla warunków obcià˝enia innych ni˝ wymienione nale˝y dobraç takie po∏o˝enie prze∏àcznika.ÂWIAT¸A. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 129 Poziomowanie reflektorów KIERUNKOWSKAZY Kierunkowskazy w∏àcza si´ przesuwajàc dêwigni´ prze∏àcznika Êwiate∏ i kierunkowskazów w gór´ lub w dó∏. Szybsze ni˝ zwykle b∏yskanie zielonej lampki kontrolnej kierunkowskazu oznacza przepalenie si´ ˝arówki przedniego lub tylnego kierunkowskazu. przy zmianie pasa ruchu. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç ustawiony w po∏o˝eniu „ON”. np. Po wykonaniu skr´tu. . Im wy˝szy numer po∏o˝enia prze∏àcznika. gdy jedynie kierowca siedzi w samochodzie. jak w przypadku. jednak przy niewielkim skr´cie. Zmian´ pasa ruchu mo˝na sygnalizowaç przez lekkie wychylenie dêwigni w gór´ lub w dó∏.

5 2. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY OBCIÑ˚ENIE POJAZDU I PO¸O˚ENIE PRZE¸ÑCZNIKA Po∏o˝enie prze∏àcznika Obcià˝enie pojazdu Sedan Tylko kierowca lub kierowca + pasa˝er na przednim siedzeniu Komplet pasa˝erów (wraz z kierowcà) Komplet pasa˝erów (wraz z kierowcà) + pe∏ny baga˝ w baga˝niku Kierowca + pe∏ny baga˝ w baga˝niku 0 1.130 ÂWIAT¸A.5 4 Hatchback 0 2 3 4 .

Zacznà b∏yskaç wszystkie kierunkowskazy jednoczeÊnie. gdy˝ doprowadzi to do roz∏adowania akumulatora. nie nale˝y pozostawiaç w∏àczonych Êwiate∏ awaryjnych na d∏u˝ej ni˝ to konieczne. gdzie mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ruchu drogowego. tylne Êwiat∏o przeciwmgielne nie zapali si´ ju˝ automatycznie po ponownym w∏àczeniu Êwiate∏ mijania. kiedy samochód musia∏ zatrzymaç si´ w miejscu. przednie i tylne Êwiat∏a przeciwmgielne zostanà automatycznie wy∏àczone. Pozycja 2 – Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne i tylne Êwiat∏o przeciwmgielne O w∏àczeniu przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych i tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego informujà lampki kontrolne na tablicy przyrzàdów. UWAGA Gdy silnik nie pracuje.ÂWIAT¸A. W celu w∏àczenia tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego nale˝y ponownie przekr´ciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów przy spe∏nieniu wymienionych wy˝ej warunków. W celu w∏àczenia odpowiednich Êwiate∏ przeciwmgielnych nale˝y przekr´ciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów przy w∏àczonych Êwiat∏ach pozycyjnych lub mijania. Po wy∏àczeniu wszystkich pozosta∏ych Êwiate∏. W sytuacjach awaryjnych nale˝y zjechaç samochodem jak najg∏´biej na pobocze. Po wy∏àczeniu Êwiate∏ mijania. Przy w∏àczonych Êwiat∏ach awaryjnych nie dzia∏a prze∏àcznik kierunkowskazów. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 131 Âwiat∏a awaryjne Przednie i tylne Êwiat∏a przeciwmgielne W celu w∏àczenia Êwiate∏ awaryjnych nale˝y wcisnàç ich wy∏àcznik. Âwiat∏a awaryjne w∏àcza si´ w celu ostrze˝enia innych kierowców w sytuacjach. Pozycja 1 – Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne O w∏àczeniu przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych informuje lampka kontrolna na tablicy przyrzàdów. . Ponowne naciÊni´cie przycisku wy∏àcza Êwiat∏a awaryjne.

OÊwietlenie kabiny w∏àcza si´ prze∏àcznikiem w lampce. Po wy∏àczeniu wszystkich pozosta∏ych Êwiate∏. W celu w∏àczenia tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego nale˝y ponownie przekr´ciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów przy spe∏nieniu wymienionych wy˝ej warunków. gdy w∏àczone sà Êwiat∏a mijania. „DOOR” – Lampka zapala si´ po otwarciu dowolnych drzwi. tylne Êwiat∏o przeciwmgielne nie zapali si´ ju˝ automatycznie po ponownym w∏àczeniu Êwiate∏ mijania. „OFF” – Lampka nie Êwieci si´. Lampka gaÊnie po zamkni´ciu wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. powoduje w∏àczenie lampki. tylne Êwiat∏o przeciwmgielne samoczynnie wy∏àczy si´. Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – Wzbudzenie alarmu. O w∏àczeniu tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego informuje lampka kontrolna na tablicy przyrzàdów. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w rozdziale 1–2. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne OÊwietlenie kabiny W celu w∏àczenia tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego nale˝y obróciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów. gdy prze∏àcznik oÊwietlenia kabiny jest w po∏o˝eniu „DOOR”. Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne zapali si´. Prze∏àcznik ten ma nast´pujàce po∏o˝enia: „ON” – Lampka Êwieci si´ na sta∏e. Po wy∏àczeniu Êwiate∏ mijania.132 ÂWIAT¸A.) .

WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 133 OÊwietlenie osobiste OPÓèNIONE WY¸ÑCZANIE OÂWIETLENIA WN¢TRZA (z uk∏adem bezprzewodowego zdalnego sterowania) Gdy prze∏àcznik jest ustawiony w po∏o˝eniu „DOOR”. Natomiast w nast´pujàcych przypadkach lampka gaÊnie natychmiast: • Je˝eli wszystkie drzwi zostanà zamkni´te. lampka zapala si´ na oko∏o 15 sekund po czym gaÊnie. Po zamkni´ciu wszystkich drzwi lampka przez oko∏o15 sekund pozostaje zapalona. a nast´pnie gaÊnie. oÊwietlenie w∏àcza si´ po otwarciu dowolnych drzwi. kiedy wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostanà jednoczeÊnie odblokowane przy u˝yciu kluczyka lub bezprzewodowego zdalnego sterowania.ÂWIAT¸A. AUTOMATYCZNE WY¸ÑCZANIE OÂWIETLENIA WN¢TRZA Je˝eli drzwi pozostajà otwarte po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu i wy∏àcznik oÊwietlenia wn´trza ustawiony jest w pozycji „DOOR”. zapobiegajàc roz∏adowaniu akumulatora. Ponowne naciÊni´cie przycisku wy∏àcza lampk´. po 20-stu minutach oÊwietlenie wn´trza zostanie automatycznie wy∏àczone. gdy wy∏àcznik zap∏onu jest w po∏o˝eniu „ON”. • Je˝eli przy zamkni´tych wszystkich drzwiach zostanà zablokowane drzwi kierowcy. nawet jeÊli drzwi nie zosta∏y otwarte. Bez elektrycznie sterowanego okna dachowego . W samochodzie bez uk∏adu podwójnej blokady zamków. • Je˝eli przy zamkni´tych wszystkich drzwiach wy∏àcznik zap∏onu zostanie obrócony do pozycji „ON”. Po otwarciu dowolnych drzwi wy∏àcznik czasowy na nowo rozpoczyna odliczanie czasu. Z elektrycznie sterowanym oknem dachowym W celu w∏àczenia lampki oÊwietlenia osobistego nale˝y nacisnàç przycisk.

Po∏o˝enie dêwigni Po∏o˝enie 1 Po∏o˝enie 2 Po∏o˝enie 3 Po∏o˝enie 4 Po∏o˝enie 5 Praca wycieraczek Przerywana Wolna Szybka Pojedyncze przetarcie szyby Spryskiwacz W zakresie pracy przerywanej (po∏o˝enie 1) mo˝liwa jest regulacja czasu przerw w pracy wycieraczek za pomocà pierÊcienia „INT TIME”. W przypadku uruchomienia spryskiwaczy przy wy∏àczonych wycieraczkach. Zapobiegnie to zamarzaniu p∏ynu zmywajàcego na szybie. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (sedan)” na stronie 324 lub „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (hatchback)” na stronie 325 w rozdziale 7–3. W celu natryÊni´cia p∏ynu zmywajàcego nale˝y dêwigni´ przyciàgnàç do siebie. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY OÊwietlenie przestrzeni baga˝owej (hatchback) Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej (z regulacjà pracy przerywanej) W celu w∏àczenia lampki oÊwietlenia przestrzeni baga˝owej nale˝y otworzyç drzwi baga˝nika i nacisnàç prze∏àcznik. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç ustawiony w po∏o˝eniu „ON”. Wycieraczki przedniej szyby w∏àcza si´ przestawiajàc dêwigni´ prze∏àcznika w ˝àdane po∏o˝enie.134 ÂWIAT¸A. Obrót do góry wyd∏u˝a przerwy w pracy wycieraczek. wykonajà one kilka ruchów roboczych. Po zamkni´ciu drzwi baga˝nika lampka gaÊnie. . a nast´pnie puÊciç (pozycja 5). Przy ujemnej temperaturze otoczenia przed u˝yciem spryskiwacza nale˝y rozgrzaç przednià szyb´ nawiewem ciep∏ego powietrza. co mog∏oby ca∏kowicie zablokowaç widocznoÊç. obrót w dó∏ skraca przerwy.

gdy szyba jest sucha. PierÊcieƒ regulacji automatycznej Wycieraczki przedniej szyby w∏àcza si´ przestawiajàc dêwigni´ ich prze∏àcznika w odpowiednià pozycj´. Mo˝e to spowodowaç jej zarysowanie. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 135 Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej (z regulacjà automatycznà) UWAGA Nie wolno w∏àczaç wycieraczek. Po∏o˝enie dêwigni Po∏o˝enie 1 Po∏o˝enie 2 Po∏o˝enie 3 Po∏o˝enie 4 Po∏o˝enie 5 Praca wycieraczek Automatyczna Wolna Szybka Pojedyncze przetarcie szyby Spryskiwacz .ÂWIAT¸A. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”.

• Podczas korzystania z automatycznej myjni samochodowej nie nale˝y ustawiaç dêwigni prze∏àcznika wycieraczek w pozycj´ 1. • W przypadku dotkni´cia czujnika. nawet gdy na szyb´ spadnà krople deszczu. W przypadku uruchomienia spryskiwaczy przy wy∏àczonych wycieraczkach. Gdy dêwignia prze∏àcznika wycieraczek jest w po∏o˝eniu 1 i w∏àczony jest zap∏on. W takim przypadku nale˝y przestawiç dêwigni´ w inne po∏o˝enie. Zapobiegnie to zamarzaniu p∏ynu zmywajàcego na szybie. Obrót pierÊcienia regulatora pracy automatycznej w kierunku „–” powoduje obni˝enie czu∏oÊci detektora i w∏àczanie wycieraczek przy wi´kszej intensywnoÊci opadów. a nast´pnie powróciç do pozycji 1. UWAGA • Podczas mycia wewn´trznej powierzchni przedniej szyby nale˝y uwa˝aç. • Gdy przednia szyba zostanie wprowadzona w drgania. • W przypadku wytarcia szmatkà przedniej szyby w jej Êrodkowej cz´Êci przy górnej kraw´dzi (w okolicy czujnika). . W celu zwil˝enia szyby p∏ynem zmywajàcym nale˝y dêwigni´ przyciàgnàç do siebie (pozycja 5). Je˝eli zap∏on zostanie wy∏àczony. obrót w kierunku „+” powoduje zwi´kszenie czu∏oÊci detektora i w∏àczanie wycieraczek przy mniejszej intensywnoÊci opadów. Praca automatyczna (po∏o˝enie 1) Cz´stotliwoÊç pracy wycieraczek regulowana jest w zale˝noÊci od iloÊci kropli deszczu rejestrowanych przez czujnik sterujàcy wycieraczek. wykonajà one kilka ruchów roboczych. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy” na stronie 324 (sedan) oraz „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy” na stronie 325 (hatchback) w rozdziale 7–3. po ponownym w∏àczeniu zap∏onu funkcja automatycznego uruchamiania wycieraczek mo˝e nie zadzia∏aç. w miejscu wskazanym na rysunku. w nast´pujàcych sytuacjach wycieraczki mogà samoczynnie w∏àczyç si´: • W przypadku dotkni´cia przedniej szyby w jej Êrodkowej cz´Êci przy górnej kraw´dzi (w okolicy czujnika). Przy ujemnej temperaturze otoczenia przed u˝yciem spryskiwaczy nale˝y rozgrzaç przednià szyb´ nawiewem ciep∏ego powietrza. aby nie zmoczyç wodà lub Êrodkiem myjàcym czujnika sterujàcego automatycznà pracà wycieraczek. Czujnik sterujàcy automatycznà pracà wycieraczek umieszczony jest po wewn´trznej stronie przedniej szyby.136 ÂWIAT¸A. Wycieraczki mogà w∏àczyç si´ i ulec uszkodzeniu. co mog∏oby ca∏kowicie zablokowaç widocznoÊç. gdy dêwignia prze∏àcznika wycieraczek jest w po∏o˝eniu 1. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y umieszczaç palców pomi´dzy piórem wycieraczki a szybà.

gdy tylna szyba jest sucha. UWAGA Nie wolno w∏àczaç wycieraczki. Po∏o˝enie dêwigni Po∏o˝enie 1 Po∏o˝enie 2 Praca wycieraczek Przerywana Normalna W celu natryÊni´cia p∏ynu zmywajàcego na tylnà szyb´ nale˝y przekr´ciç ga∏k´ na koƒcu dêwigni do oporu w gór´ lub w dó∏. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 137 Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej UWAGA Nie wolno w∏àczaç wycieraczek. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb” na stronie 325 w rozdziale 7–3. Mo˝e to spowodowaç jej zarysowanie.ÂWIAT¸A. . a˝ zajmie skrajne po∏o˝enie (3 lub 4). Mo˝e to spowodowaç jej zarysowanie. gdy szyba jest sucha. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Wycieraczk´ tylnej szyby w∏àcza si´ przekr´cajàc ga∏k´ na koƒcu dêwigni do góry. Po zwolnieniu ga∏ka samoczynnie powróci do po∏o˝enia wyjÊciowego.

Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Z automatycznym sterowaniem klimatyzacjà W celu usuni´cia zaparowania lub oblodzenia tylnej szyby nale˝y nacisnàç przycisk wy∏àcznika ogrzewania szyby. W niektórych wersjach umieszczone w lusterkach bocznych panele grzejne równie˝ powodujà szybkie rozgrzanie i oczyszczenie ich powierzchni. Mo˝e to spowodowaç przegrzanie silnika elektrycznego pompy zmywaczy. Wersja z wy∏àcznikiem czasowym: Po up∏ywie oko∏o 15-stu minut pracy urzàdzenia grzewcze zostanà automatycznie wy∏àczone. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (sedan)” na stronie 324 w rozdziale 7–3. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Ponowne naciÊni´cie przycisku powoduje wy∏àczenie ogrzewania. Nadrukowane na wewn´trznej powierzchni szyby delikatne uzwojenie elektryczne szybko rozgrzeje i oczyÊci jej powierzchni´. . Do uzupe∏niania poziomu nale˝y u˝ywaç p∏ynu do spryskiwaczy szyb. UWAGA Nie nale˝y uruchamiaç zmywacza reflektorów.138 ÂWIAT¸A. „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (hatchback)” na stronie 325 w rozdziale 7–3. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY Zmywacze reflektorów Ogrzewanie szyby tylnej i zewn´trznych lusterek wstecznych Z r´cznym sterowaniem klimatyzacjà W celu natryÊni´cia p∏ynu zmywajàcego na klosze reflektorów nale˝y w∏àczyç przednie Êwiat∏a i nacisnàç przycisk zmywacza. Nale˝y regularnie kontrolowaç poziom p∏ynu zmywajàcego w przezroczystym zbiorniczku. Podczas pracy urzàdzenia Êwieci si´ lampka kontrolna. gdy w zbiorniczku nie ma p∏ynu.

Urzàdzenie to nie s∏u˝y do osuszania z deszczu ani topienia Êniegu. . WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 139 OSTRZE˚ENIE Gdy ogrzewanie jest w∏àczone. poniewa˝ ich temperatura mo˝e byç wysoka. szczególnie podczas jazdy w ruchu miejskim. przed w∏àczeniem ich ogrzewania nale˝y u˝yç Êrodka rozmra˝ajàcego.ÂWIAT¸A. Ogrzewanie szyby i lusterek nale˝y wy∏àczaç natychmiast po oczyszczeniu ich powierzchni. Gdy lusterka boczne pokryte sà grubà warstwà lodu. UWAGA • Wersja bez wy∏àcznika czasowego: Ogrzewanie nale˝y w∏àczaç przy pracujàcym silniku. nie nale˝y dotykaç powierzchni lusterek. Przed∏u˝ona praca ogrzewaczy mo˝e doprowadziç do roz∏adowania akumulatora. • Czyszczàc wewn´trznà powierzchni´ tylnej szyby nale˝y uwa˝aç. by nie zadrapaç lub w inny sposób nie uszkodziç siatki grzejnej.

WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY .140 ÂWIAT¸A.

LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 141 Rozdzia∏ 1–5 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Wskaêniki.WSKAèNIKI. . . . . . . . . . . . . . . . . WyÊwietlacz licznika przebiegu ca∏kowitego i dwóch liczników przebiegu dziennego oraz kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników . . . . . . 144 . . . . . liczniki i lampki ostrzegawcze • • • • Wskaênik poziomu paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 . . . . . . . . . . . . . . 144 . . . . . . . . . . . . . 142 . Wskaênik temperatury silnika . . Obrotomierz . 146 . . . . .

pokazujàc w przybli˝eniu iloÊç paliwa. Gdy poziom paliwa zbli˝y si´ do „R” lub zaÊwieci si´ lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa. jaka pozostaje w zbiorniku. ze wzgl´du na ruch paliwa w zbiorniku wskazówka mo˝e wahaç si´ lub wczeÊniej ni˝ zwykle mo˝e zapalaç si´ lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka wskaênika poziomu paliwa opadnie do pozycji „R” – nie jest to objawem usterki. Niektóre wersje – W przypadku ca∏kowitego opró˝nienia zbiornika paliwa zapala si´ lampka sygnalizacyjna usterki. Zbiornik prawie pe∏ny – Wskazówka na „1/1” Zbiornik prawie pusty – Wskazówka na „R” Zaleca si´ utrzymywanie stanu nape∏nienia zbiornika powy˝ej 1/4 jego pojemnoÊci. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE Wskaênik poziomu paliwa Na zjazdach. podjazdach lub na zakr´tach. nale˝y mo˝liwie szybko skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Typ A Typ B Wskaênik dzia∏a po w∏àczeniu zap∏onu. Wskazówka mo˝e zmieniaç po∏o˝enie podczas hamowania. Nale˝y natychmiast uzupe∏niç paliwo! Lampka ta po kilku jazdach zgaÊnie. . Spowodowane jest to ruchem paliwa w zbiorniku.142 WSKAèNIKI. nale˝y jak najszybciej uzupe∏niç paliwo w zbiorniku. przyspieszania lub na zakr´tach. Je˝eli lampka nie zgaÊnie.

LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 143 Wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik • D∏ugie okresy pracy silnika na biegu ja∏owym przy w∏àczonej klimatyzacji w warunkach jazdy miejskiej. Zadaniem termostatu jest sterowanie przep∏ywem p∏ynu ch∏odzàcego. Gdy wskazówka znajdzie si´ w strefie zaznaczonej na czerwono. • Nie wolno kontynuowaç jazdy z przegrzanym silnikiem. sygnalizuje to przegrzanie silnika. W takiej sytuacji nale˝y zatrzymaç samochód i odczekaç. a˝ silnik ostygnie. • Zmniejszenie pr´dkoÊci lub zatrzymanie si´ po jeêdzie z du˝à pr´dkoÊcià. gdy˝ spowoduje to przegrzewanie si´ silnika. w celu utrzymania optymalnej temperatury pracy silnika. w zale˝noÊci od temperatury otoczenia i stanu obcià˝enia silnika. Typ A Typ B Wskaênik ten przy w∏àczonym zap∏onie pokazuje temperatur´ p∏ynu ch∏odzàcego silnik.WSKAèNIKI. Do przegrzewania si´ silnika mo˝e dojÊç w nast´pujàcych ci´˝kich warunkach eksploatacji samochodu: • D∏uga jazda pod gór´ w upalny dzieƒ. Temperatura pracy silnika mo˝e si´ wahaç. • Holowanie przyczepy. UWAGA • Nie wolno wymontowywaç termostatu z uk∏adu ch∏odzenia silnika. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka wskaênika temperatury silnika opadnie do pozycji „C” – nie jest to objawem usterki. W takiej sytuacji nale˝y zastosowaç si´ do wskazówek podanych pod has∏em „Przegrzanie silnika” na stronie 266 w rozdziale 4. .

144 WSKAèNIKI. 2. UWAGA Nie wolno dopuszczaç do przejÊcia wskazówki w zakres czerwony. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka obrotomierza opadnie do dolnej pozycji – nie jest to objawem usterki. tym ni˝sze zu˝ycie paliwa. Jego wskazaniami nale˝y kierowaç si´ przy doborze w∏aÊciwych prze∏o˝eƒ skrzyni biegów. ˝e im ni˝sza pr´dkoÊç obrotowa silnika. Licznik przebiegu ca∏kowitego – Pokazuje ca∏kowity dystans przejechany przez samochód. Po od∏àczeniu zasilania elektrycznego wszystkie informacje wskazywane przez liczniki przebiegu dziennego zostajà skasowane. natomiast drugiego mo˝na u˝yç do pomiaru przebytych odleg∏oÊci. Dwa liczniki przebiegu dziennego – Pokazujà niezale˝nie dystanse przebyte od ostatniego wyzerowania ka˝dego z nich. unikajàc w ten sposób d∏awienia silnika lub nadmiernego wzrostu jego pr´dkoÊci obrotowej. Mo˝e to doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia silnika. . Jazda z nadmiernà pr´dkoÊcià obrotowà silnika powoduje przyspieszone zu˝ycie silnika i zwi´ksza zu˝ycie paliwa. Na podstawie wskazaƒ jednego licznika przebiegu dziennego mo˝na obliczaç Êrednie zu˝ycie paliwa. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE Obrotomierz WyÊwietlacz licznika przebiegu ca∏kowitego i dwóch liczników przebiegu dziennego oraz kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników Obrotomierz pokazuje pr´dkoÊç obrotowà silnika w tysiàcach obrotów na minut´. Na wyÊwietlaczu pokazywane sà wymienione poni˝ej informacje. 1. Nale˝y pami´taç o ogólnej zasadzie.

a˝ zostanie uzyskana ˝àdana jasnoÊç.WSKAèNIKI. a nast´pnie nacisnàç i przytrzymaç przycisk. 4. a nast´pnie nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk. tym jaÊniejsze podÊwietlenie wskaêników. W celu regulacji jasnoÊci podÊwietlenia wskaêników nale˝y wywo∏aç kontrolk´ intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników. Przycisk kasowania licznika przebiegu dziennego i regulacji intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników – S∏u˝y do zerowania stanu liczników przebiegu dziennego. W celu wyzerowania stanu licznika przebiegu dziennego A. Im wi´cej kresek. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 145 3. zmiany wyÊwietlanych funkcji oraz regulacji intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników na desce rozdzielczej. W celu zmiany wyÊwietlanych funkcji nale˝y szybko nacisnàç i zwolniç przycisk. . nale˝y wywo∏aç go na wyÊwietlaczu. kontrolk´ intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników i z powrotem na licznik przebiegu ca∏kowitego. a˝ poka˝e si´ wartoÊç zero. W analogiczny sposób zeruje si´ licznik B. Ka˝dorazowe naciÊni´cie i zwolnienie przycisku powoduje kolejno zmian´ wyÊwietlacza z licznika przebiegu ca∏kowitego na licznik przebiegu dziennego A. nast´pnie na licznik przebiegu dziennego B. Kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników (przy w∏àczonych Êwiat∏ach pozycyjnych) – Obrazuje jasnoÊç deski rozdzielczej.

Je˝eli tak˝e lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego Êwieci si´. (h) Uzupe∏niç paliwo. (d) Zatrzymaç i sprawdziç samochód. (e) Zatrzymaç i sprawdziç samochód. (g) Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. zatrzymaç natychmiast samochód i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.146 WSKAèNIKI. (i) Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. (a) (b) (wskaênik i sygnalizator akustyczny) Zapiàç pas bezpieczeƒstwa kierowcy. (j) . (f) Uzupe∏niç olej w silniku. lub z innym specjalistycznym warsztatem. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny Je˝eli zaÊwieci si´ lampka lub w∏àczy sygnalizator akustyczny… Nale˝y Je˝eli hamulec postojowy nie jest zaciàgni´ty. (c) (wskaênik i sygnalizator akustyczny) Zapiàç pas bezpieczeƒstwa pasa˝era na przednim siedzeniu. Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. zatrzymaç i sprawdziç samochód i nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty.

pozostawionego kluczyka Sygnalizacja akustyczna Wy∏àczyç Êwiat∏a. (l) Oddaç jak najszybciej samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 147 Je˝eli zaÊwieci si´ lampka lub w∏àczy sygnalizator akustyczny… (k) Nale˝y Zamknàç wszystkie drzwi oraz baga˝nik.WSKAèNIKI. zapalonych Êwiate∏ (m) (n) (o) (p) . Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Natychmiast oddaç samochód do sprawdzenia w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Sygnalizacja akustyczna Wyjàç kluczyk.

Je˝eli pas bezpieczeƒstwa jest nie zapi´ty. po przekroczeniu pr´dkoÊci 15 km/h na 30 sekund w∏àczy si´ akustyczny sygna∏ ostrzegawczy. Natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu. oprócz awarii uk∏adu ABS samochód podczas hamowania mo˝e zachowywaç si´ wyjàtkowo niestabilnie. • Lampka ta nie gaÊnie przy pracujàcym silniku i zwolnionym hamulcu postojowym. sygnalizator akustyczny w∏àczy si´ ponownie. • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu. gdy hamulec postojowy jest zwolniony. • Gdy zaciàgni´ty jest hamulec postojowy Lampka zapala si´ na kilka sekund po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. . W tym przypadku mog∏o dojÊç do awarii hamulców. • Gdy jest zbyt niski poziom p∏ynu hamulcowego OSTRZE˚ENIE Kontynuowanie normalnej jazdy przy zbyt niskim poziomie p∏ynu hamulcowego jest niebezpieczne. mimo zaciàgni´tego hamulca postojowego. powodujàcej wyd∏u˝enie drogi hamowania samochodu. po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu w po∏o˝enie „ON” lub „START” lampka zaczyna b∏yskaç. Lampka ta b∏yska dopóki kierowca nie zapnie pasa bezpieczeƒstwa. • Lampka ta Êwieci si´ wraz z lampkà ostrzegawczà „ABS”. Aby wy∏àczyç sygna∏ akustyczny nale˝y zapiàç pas bezpieczeƒstwa.148 WSKAèNIKI. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE (a) Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego Lampka ta zapala si´ w ni˝ej wymienionych sytuacjach. je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w po∏o˝eniu „ON”. • Gdy wyst´puje ma∏e podciÊnienie (pojazdy z silnikiem o zap∏onie samoczynnym) W nast´pujàcych przypadkach nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu: • Lampka nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. W tym przypadku. Krótkotrwa∏e zaÊwiecenie si´ lampki nie jest oznakà usterki. OSTRZE˚ENIE W ni˝ej wymienionych sytuacjach nale˝y natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Nawet. nawet gdy hamulec postojowy jest zwolniony. (b) Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajàce o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa kierowcy Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajà kierowcy o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa. mocno naciskajàc peda∏ hamulca. Nast´pnie. gdy pas bezpieczeƒstwa nadal nie zostanie zapi´ty. Je˝eli pas bezpieczeƒstwa kierowcy nie jest zapi´ty. je˝eli pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 15 km/h. ostrzegawczy dêwi´k o ró˝nej wysokoÊci rozlegnie si´ przez kolejne 90 sekund.

wy∏àczyç silnik i zwróciç si´ o pomoc do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu w po∏o˝enie „ON” lub „START” lampka zaczyna b∏yskaç. Je˝eli lampka ta zaÊwieci si´ lub zacznie b∏yskaç podczas jazdy. Je˝eli pas bezpieczeƒstwa jest nie zapi´ty. Je˝eli lampka ta zaÊwieci si´ podczas jazdy po nierównej drodze lub na du˝ej pochy∏oÊci. gdy poziom oleju w silniku jest bardzo niski. oznacza to wystàpienie awarii w uk∏adzie ∏adowania. nawet na krótkim odcinku. nale˝y ustawiç samochód w poziomym miejscu. kiedy samochód podlega znacznym przechy∏om. sygnalizator akustyczny w∏àczy si´ ponownie. Poziom oleju nale˝y sprawdzaç za pomocà miarki. Uk∏ad zap∏onowy b´dzie pracowa∏ a˝ do ca∏kowitego roz∏adowania akumulatora. UWAGA Nie wolno kontynuowaç jazdy z p´kni´tym lub poluzowanym paskiem nap´dowym osprz´tu silnika. . Lampka ta b∏yska dopóki pasa˝er nie zapnie pasa bezpieczeƒstwa. co spowoduje b∏yskanie lampki i w∏àczenie sygna∏u akustycznego. radioodtwarzacz oraz inne odbiorniki pràdu i skierowaç si´ do najbli˝szej autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. (d) Lampka ostrzegawcza braku ∏adowania akumulatora Lampka ta sygnalizuje roz∏adowywanie akumulatora. gdy pas bezpieczeƒstwa nadal nie zostanie zapi´ty. Je˝eli na fotelu obok kierowcy siedzi pasa˝er i jego pas bezpieczeƒstwa nie jest zapi´ty. a tak˝e na zakr´tach. (f) Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju (silnik o zap∏onie samoczynnym) Lampka ta sygnalizuje koniecznoÊç sprawdzenia poziomu oleju w silniku. po przekroczeniu pr´dkoÊci 15 km/h na 30 sekund w∏àczy si´ akustyczny sygna∏ ostrzegawczy. je˝eli pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 15 km/h. nale˝y natychmiast zjechaç w bezpieczne miejsce na poboczu. Lampka mo˝e niekiedy b∏yskaç podczas pracy silnika na biegu ja∏owym lub na krótko zapalaç si´ po gwa∏townym zahamowaniu. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 149 (c) Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajàce o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa pasa˝era Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajà o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa pasa˝era na przednim fotelu. Je˝eli lampka zaÊwieci si´ podczas jazdy. Aby wy∏àczyç sygna∏ akustyczny nale˝y zapiàç pas bezpieczeƒstwa. dmuchaw´. Lampka mo˝e zapaliç si´. Jest to spowodowane przemieszczaniem si´ oleju w silniku. Mo˝e to doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia silnika. Nawet. nie ma powodów do obaw.WSKAèNIKI. Lampka ta mo˝e zapalaç si´ podczas jazdy po stromym stoku lub nierównej nawierzchni. Nie s∏u˝y jednak jako wskaênik jego poziomu. Je˝eli po lekkim zwi´kszeniu pr´dkoÊci obrotowej silnika lampka gaÊnie. W takiej sytuacji nale˝y wy∏àczyç klimatyzacj´. by sprawdziç czy lampka zgaÊnie. ostrzegawczy dêwi´k o ró˝nej wysokoÊci rozlegnie si´ przez kolejne 90 sekund. Je˝eli na przednim siedzeniu zostanà umieszczone baga˝e. w zale˝noÊci od ich ci´˝aru i sposobu u∏o˝enia czujniki w poduszce siedziska mogà zarejestrowaç obcià˝enie. Je˝eli pozostanie zapalona nale˝y sprawdziç poziom oleju w silniku wed∏ug instrukcji podanych pod has∏em „Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” na stronie 305 w rozdziale 7–2. Nast´pnie. UWAGA Nie wolno kontynuowaç jazdy z zapalonà lampkà ostrzegawczà ciÊnienia oleju. (e) Lampka ostrzegawcza niskiego ciÊnienia oleju Lampka ta ostrzega o zbyt niskim ciÊnieniu oleju silnikowego.

Pojazdy z silnikiem o zap∏onie samoczynnym Lampka ta ostrzega o wystàpieniu awarii w uk∏adzie elektrycznym silnika lub w elektronicznym uk∏adzie sterowania silnika albo w uk∏adzie kontroli emisji spalin. W takim przypadku mogà byç odczuwalne wibracje. automatycznej skrzyni biegów lub uk∏adzie elektronicznego sterowania przepustnicy. które mo˝e wymagaç wy∏àczenia silnika i obrócenie wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ACC” lub „LOCK”. Chwilowy brak objawów usterki elektronicznego uk∏adu sterowania przepustnicy podczas powolnej jazdy nie oznacza ich trwa∏ego znikni´cia. . Silnik 3ZZ-FE – Je˝eli wciÊni´cie peda∏u przyspieszenia nie powoduje wzrostu pr´dkoÊci obrotowej silnika. (g) Lampka sygnalizacyjna usterki silnika Pojazdy z silnikiem o zap∏onie iskrowym Lampka ta zapala si´ w nast´pujàcych sytuacjach: a. Wystàpienie usterki w silniku.150 WSKAèNIKI. Je˝eli lampka ta zaÊwieci si´ podczas jazdy. b. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE W normalnych warunkach eksploatacji lampka ta mo˝e zapalaç si´ przed up∏ywem terminu kolejnej obs∏ugi okresowej. mo˝e to oznaczaç usterk´ elektronicznego uk∏adu sterowania przepustnicà silnika. Je˝eli lampka ta zapali si´ podczas jazdy w przypadku „b”. UWAGA Praca silnika przy zbyt niskim poziomie oleju spowoduje jego uszkodzenie. OSTRZE˚ENIE Nale˝y szczególnie uwa˝aç. samochód nale˝y jak najszybciej oddaç do sprawdzenia i naprawy w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. pojazd nale˝y jak najszybciej oddaç do sprawdzenia i naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Jest to spowodowane zu˝ywaniem oleju silnikowego i nie jest oznakà usterki (szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Zu˝ycie oleju silnikowego” na stronie 233 w rozdziale 2). Nale˝y jak najszybciej zleciç sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Jakkolwiek powolne g∏´bokie wciÊni´cie peda∏u pozwoli kontynuowaç jazd´ z niewielkà pr´dkoÊcià. aby nie zmieniaç w sposób gwa∏towny po∏o˝enia peda∏u. Niektóre wersje – Ca∏kowicie opró˝niony zbiornik paliwa (patrz „Wskaênik poziomu paliwa” na stronie 142 w tym rozdziale).

Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). gdy zbiornik paliwa jest prawie pusty. zgaÊnie i nie zaÊwieci si´ wi´cej. które mo˝e wymagaç wy∏àczenia silnika i obrócenie wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ACC” lub „LOCK”. Je˝eli uk∏ad ABS dzia∏a prawid∏owo. Nale˝y jak najszybciej uzupe∏niç paliwo. OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ wraz z lampkà ostrzegawczà uk∏adu hamulcowego. Nale˝y zatrzymaç pojazd i jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem albo podjechaç do nich powoli – ze wzgl´du na wyraênie s∏absze osiàgi samochodu. ze wzgl´du na ruch paliwa w zbiorniku lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa mo˝e zapalaç si´ wczeÊniej ni˝ zwykle. Nale˝y jak najszybciej zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi napraw´ samochodu. nale˝y natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. mo˝e to oznaczaç usterk´ elektronicznego uk∏adu sterowania silnika. ale hamulce nadal dzia∏ajà w sposób konwencjonalny. lampka po kilku sekundach gaÊnie. podczas silnego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni samochód mo˝e byç trudniejszy do kontrolowania lub wpadaç w poÊlizg.WSKAèNIKI. • Lampka Êwieci si´ podczas jazdy. W takim przypadku. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” lub po zaÊwieceniu nie gaÊnie. sytuacja jest prawid∏owa. (i) Lampka ostrzegawcza „ABS” Lampka ta zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. Na zjazdach. która zaÊwieci∏a si´ w czasie jazdy. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 151 Je˝eli wciÊni´cie peda∏u przyspieszenia nie powoduje wzrostu pr´dkoÊci obrotowej silnika. nie dzia∏a uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania. Je˝eli lampka. Chwilowy brak objawów usterki elektronicznego uk∏adu sterowania przepustnicy podczas powolnej jazdy nie oznacza ich trwa∏ego znikni´cia. Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” pozostaje zapalona (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje wystàpienie usterki cz´Êci monitorowanej przez uk∏ad lampki ostrzegawczej. podjazdach lub na zakr´tach. uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania nie wspomaga pracy hamulców i w zwiàzku z tym w trakcie gwa∏townego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni mo˝e dojÊç do zablokowania kó∏. Póêniej lampka mo˝e zapaliç si´ w przypadku wykrycia usterki uk∏adu. (h) Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa Lampka ta zapala si´. .

UWAGA Nie wolno kontynuowaç jazdy z zapalonà lampkà ostrzegawczà filtra paliwa. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu. Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON” i po kilku sekundach gaÊnie.152 WSKAèNIKI. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE (j) Lampka ostrzegawcza „VSC” Lampka ta ostrzega o wystàpieniu awarii w uk∏adzie stabilizacji jazdy lub uk∏adzie kontroli nap´du. czujnik pozycji fotela kierowcy. Hamulce pozostajà jednak sprawne i mo˝na kontynuowaç jazd´. nale˝y jak najszybciej zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu. Gdy lampka zaÊwieci si´ podczas jazdy. czujniki kurtyn powietrznych. • Lampka Êwieci si´ podczas jazdy. Mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia pompy wtryskowej. (k) Lampka ostrzegawcza nie zamkni´tych drzwi Lampka Êwieci si´. dopóki wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika nie zostanà zamkni´te. Oznacza to. Wystàpienie jednej z poni˝szych sytuacji sygnalizuje usterk´ jednego z kontrolowanych zespo∏ów. Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy. monitorowany przez nià uk∏ad nie dzia∏a. Lampka kontrolna „TRC OFF” zapali si´ wraz z zapaleniem si´ lampki ostrzegawczej „VSC”. napinacze pasów bezpieczeƒstwa. czujniki bocznych poduszek i kurtyn powietrznych. czujniki bocznych poduszek powietrznych. ˝e iloÊç wody zebranej w filtrze paliwa przekroczy∏a dopuszczalny poziom. przewody ∏àczàce i êród∏a zasilania elektrycznego. zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. (m) Lampka ostrzegawcza filtra paliwa (silnik o zap∏onie samoczynnym) Lampka ta ostrzega. • Lampka pozostaje zapalona na sta∏e po w∏àczeniu zap∏onu. nape∏niacze poduszek. (l) Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej Lampka ta zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. przednie czujniki poduszek powietrznych. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà monitoruje zespó∏ czujnika uk∏adu poduszek powietrznych. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”. mimo ˝e nie zosta∏ wciÊni´ty przycisk „TRC OFF”. ˝e uk∏ady poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów bezpieczeƒstwa pracujà prawid∏owo. . lampk´ ostrzegawczà. Nale˝y wtedy jak najszybciej oddaç samochód do naprawy w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Gdy lampka zaÊwieci si´. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy.

Po ponownym uruchomieniu silnika i przejechaniu pewnego odcinka lampka powinna zgasnàç. lampka ponownie zaÊwieci si´. gdy przy w∏àczonych Êwiat∏ach oraz wyj´tym kluczyku z wy∏àcznika zap∏onu zostanà otwarte drzwi kierowcy. Wystàpienie jednej z poni˝szych sytuacji sygnalizuje usterk´ jednego z kontrolowanych zespo∏ów. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 153 (n) Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy Lampka ta zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”.WSKAèNIKI. • Lampka nie zapala si´ po przekr´ceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ON” lub pozostaje stale zapalona. W takiej sytuacji obracanie kierownicy mo˝e wymagaç wi´kszego ni˝ zwykle wysi∏ku. (p) Sygnalizacja Êwiate∏ akustyczna zapalonych Sygnalizator akustyczny jest uruchamiany. Nale˝y wtedy jak najszybciej oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. OSTRZE˚ENIE Gdy lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy Êwieci si´. po kilku sekundach lampka gaÊnie. nale˝y jak najszybciej oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. (o) Sygnalizacja akustyczna pozostawionego kluczyka Sygnalizator akustyczny przypomina o koniecznoÊci wyj´cia kluczyka. gdy drzwi kierowcy zostanà otwarte i kluczyk pozostawiony jest w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu „ACC” lub „LOCK”. . • Lampka zapala si´ podczas jazdy. Gdy uk∏ad funkcjonuje prawid∏owo. Samochód nale˝y prowadziç mocno trzymajàc kierownic´. W przypadku d∏ugotrwa∏ej pracy silnika z wysokà pr´dkoÊcià obrotowà zapalenie si´ lampki nie musi oznaczaç usterki. Je˝eli w uk∏adzie wspomagania wystàpi usterka.

Powinna zapaliç si´ lampka ostrzegawcza sygnalizujàca niezamkni´cie drzwi. . pokryw´ lub drzwi baga˝nika. Je˝eli którakolwiek lampka ostrzegawcza. „VSC” i elektrycznego wspomagania kierownicy gasnà po kilku sekundach. 3. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej gaÊnie po 6 sekundach. Nale˝y jak najszybciej przekazaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Otworzyç dowolne drzwi boczne. sygnalizacyjna lub sygnalizator akustyczny nie dzia∏a. „TRC OFF” i poÊlizgu tak˝e zapalajà si´ i gasnà po kilku sekundach). LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE SPRAWDZENIE LAMPEK OSTRZEGAWCZYCH I SYGNALIZACYJNYCH (oprócz lampki ostrzegawczej rezerwy paliwa) 1.154 WSKAèNIKI. Wszystkie lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne oprócz lampki sygnalizujàcej niezamkni´cie drzwi oraz lampki poduszki powietrznej powinny zaÊwieciç si´. Lampka ostrzegawcza nie zamkni´tych drzwi powinna zgasnàç. 2. lecz nie uruchamiaç silnika. 4. (Lampki sygnalizacyjne od∏àczenia poduszki powietrznej. Lampki ostrzegawcze „ABS”. Zaciàgnàç hamulec postojowy. mo˝e to oznaczaç przepalenie si´ ˝arówki lub uszkodzenie obwodu elektrycznego. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. Zamknàç wszystkie drzwi boczne oraz pokryw´ lub drzwi baga˝nika.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skrzynia biegów i hamulec postojowy • • • • • • • Wy∏àcznik zap∏onu z blokadà kierownicy Automatyczna skrzynia biegów . . Mechaniczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczna kontrola pr´dkoÊci .WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uk∏ad kontroli nap´du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamulec postojowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 155 Rozdzia∏ 1–6 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Wy∏àcznik zap∏onu. . 156 158 161 162 164 166 166 . . . .

jest pod napi´ciem. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „ON” i wskazówka pr´dkoÊciomierza porusza si´ – nie jest to objawem usterki. czy kluczyk zosta∏ ca∏kowicie wsuni´ty. Wskazówki dotyczàce uruchamiania silnika podane sà na stronie 243 w rozdziale 3. a kierownica zablokowana. Po∏o˝enie „LOCK” – Silnik jest wy∏àczony. Nale˝y wtedy upewniç si´. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka obrotomierza oraz wskazówka czujnika temperatury silnika jak i wskazówka poziomu paliwa opadnà do dolnego po∏o˝enia – nie jest to objawem usterki. sygna∏ akustyczny przypomni o koniecznoÊci wyj´cia kluczyka. OSTRZE˚ENIE Samochody z mechanicznà skrzynià biegów: Podczas jazdy nie wolno wyjmowaç kluczyka. Po∏o˝enie „START” – W∏àczony rozrusznik. Po∏o˝enie „ACC” – Dodatkowe wyposa˝enie elektryczne. w którym mo˝na wyjàç kluczyk. gdy˝ spowoduje to zablokowanie kierownicy i utrat´ mo˝liwoÊci kierowania pojazdem. . SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY Wy∏àcznik zap∏onu z blokadà kierownicy (silnik o zap∏onie iskrowym) W samochodach z immobilizerem po wyj´ciu kluczyka nast´puje automatyczne w∏àczenie elektronicznej blokady silnika (patrz „Immobilizer silnika” na stronie 21 w rozdziale 1–2). Mo˝e to doprowadziç do roz∏adowania akumulatora i uszkodzenia uk∏adu zap∏onowego. W samochodach z automatycznà skrzynià biegów przed obróceniem kluczyka z po∏o˝enia „ACC” w po∏o˝enie „LOCK” dêwignia wybieraka musi znajdowaç si´ w po∏o˝eniu „P”. radio. gdy silnik nie pracuje. JeÊli kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu zostanie pozostawiony w po∏o˝eniu „ACC” lub „LOCK” i zostanà otwarte drzwi kierowcy. Po zwolnieniu nacisku kluczyk powraca do po∏o˝enia „ON”. Niekiedy mogà wystàpiç trudnoÊci z obróceniem kluczyka z po∏o˝enia „LOCK”.156 WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. natomiast silnik jest wy∏àczony. Jest to jedyne po∏o˝enie. UWAGA Nie nale˝y pozostawiaç kluczyka w po∏o˝eniu „ON”. Po∏o˝enie „ON” – Silnik i wszystkie urzàdzenia elektryczne pod napi´ciem. W celu obrócenia kluczyka z po∏o˝enia „ACC” w po∏o˝enie „LOCK” nale˝y go lekko wcisnàç. np. a nast´pnie lekko poruszaç kierownicà jednoczeÊnie delikatnie przekr´cajàc kluczyk. Jest to normalne po∏o˝enie w czasie jazdy.

Jest to normalne po∏o˝enie w czasie jazdy. . Po zwolnieniu nacisku kluczyk powraca do po∏o˝enia „ON”. radio. Po∏o˝enie „LOCK” – Silnik jest wy∏àczony. sygna∏ akustyczny przypomni o koniecznoÊci wyj´cia kluczyka. a kierownica zablokowana. np. Wskazówki dotyczàce uruchamiania silnika podane sà na stronie 243 w rozdziale 3. Nale˝y wtedy upewniç si´.WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka obrotomierza oraz wskazówka czujnika temperatury silnika jak i wskazówka poziomu paliwa opadnà do dolnego po∏o˝enia – nie jest to objawem usterki. Niekiedy mogà wystàpiç trudnoÊci z obróceniem kluczyka z po∏o˝enia „LOCK”. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „ON” i wskazówka pr´dkoÊciomierza zmienia swoje po∏o˝enie – nie jest to objawem usterki. Jest to jedyne po∏o˝enie. UWAGA Nie nale˝y pozostawiaç kluczyka w po∏o˝eniu „ON”. gdy silnik nie pracuje. Po∏o˝enie „START” – W∏àczony rozrusznik. Mo˝e to doprowadziç do roz∏adowania akumulatora. a nast´pnie lekko poruszaç kierownicà jednoczeÊnie delikatnie przekr´ciç kluczyk. czy kluczyk zosta∏ ca∏kowicie wsuni´ty. W celu obrócenia kluczyka z po∏o˝enia „ACC” w po∏o˝enie „LOCK” nale˝y go lekko wcisnàç. Po∏o˝enie „ACC” – Dodatkowe wyposa˝enie elektryczne. JeÊli kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu zostanie pozostawiony w po∏o˝eniu „ACC” lub „LOCK” i zostanà otwarte drzwi kierowcy. gdy˝ spowoduje to zablokowanie kierownicy i utrat´ mo˝liwoÊci kierowania pojazdem. w którym mo˝na wyjàç kluczyk. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 157 Wy∏àcznik zap∏onu z blokadà kierownicy (silnik o zap∏onie samoczynnym) W samochodach z immobilizerem. Po∏o˝enie „ON” – W∏àczony silnik i wszystkie urzàdzenia elektryczne pod napi´ciem. Przed rozruchem silnika w∏àczane sà Êwiece ˝arowe i nast´puje podgrzewanie wst´pne silnika. po wyj´ciu kluczyka nast´puje automatyczne w∏àczenie elektronicznej blokady silnika (patrz „Immobilizer silnika” na stronie 21 w rozdziale 1–2). OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy nie wolno wyjmowaç kluczyka. natomiast silnik jest wy∏àczony. jest pod napi´ciem.

Wy∏àcznik nadbiegu (a) Dêwignia wybieraka zakresu P: Po∏o˝enie parkowania. Zmiana zakresu mo˝liwa przy naciskaniu przycisku zwalniajàcego blokad´. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY Automatyczna skrzynia biegów Przycisk zwalniajàcy blokad´ Zabezpiecza przed niew∏aÊciwà zmianà zakresu Dêwignia wybieraka zakresu Zmiana zakresu mo˝liwa przy naciskaniu przycisku zwalniajàcego blokad´ (wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”). Zmiana zakresu w sposób normalny. Samochody z kierownicà po lewej stronie – Zmiana zakresu mo˝liwa przy naciskaniu przycisku zwalniajàcego blokad´.158 WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. Przestawienie dêwigni z po∏o˝enia „P” mo˝liwe jest tylko przy wciÊni´tym pedale hamulca i wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu „ON” oraz wciÊni´tym przycisku zwalniajàcym blokad´. która minimalizuje mo˝liwoÊç niew∏aÊciwego prze∏àczenia. Samochody z kierownicà po prawej stronie – Zmiana zakresu w sposób normalny. uruchamiania silnika i wyjmowania kluczyka R: Po∏o˝enie biegu wstecznego N: Po∏o˝enie neutralne D: Po∏o˝enie jazdy (z nadbiegiem) 2: Po∏o˝enie silniejszego hamowania silnikiem L: Po∏o˝enie maksymalnego hamowania silnikiem . Automatyczna skrzynia biegów w tym samochodzie posiada blokad´.

(b) Wy∏àcznik nadbiegu Naciskajàc przycisk mo˝na wybraç albo trzybiegowy (nadbieg wy∏àczony) albo czterobiegowy (nadbieg w∏àczony) zakres pracy. Naciskajàc peda∏ hamulca przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu w po∏o˝enie „D”. ZaÊwieci si´ lampka kontrolna „O/D OFF”. Przy niskiej temperaturze silnika skrzynia biegów nie b´dzie prze∏àczana na nadbieg. Gdy pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 43 km/h skrzynia biegów zostanie prze∏àczona na pierwszy bieg. Redukcja pr´dkoÊci pojazdu – patrz „Automatyczna kontrola pr´dkoÊci” na stronie 166 w tym rozdziale. JeÊli silnik zostanie wy∏àczony z wy∏àczonym nadbiegiem. . Pojazdy wyposa˝one w uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci – Je˝eli uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci jest aktywny. • Zmieniç zakres na „L”. umo˝liwiajàc silniejsze hamowanie silnikiem. (d) Wykorzystanie hamowania silnikiem W celu wykorzystania hamowania silnikiem nale˝y zredukowaç bieg w nast´pujàcy sposób: • Wy∏àczyç nadbieg (jest to mo˝liwe jedynie w zakresie „D”).WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. W celu wy∏àczenia nadbiegu przycisk nale˝y wcisnàç. Uruchomiç silnik zgodnie z opisem „Uruchamianie silnika” na stronie 244 w rozdziale 3. umo˝liwiajàc maksymalne hamowanie silnikiem. redukcja biegu przez wyciÊni´cie przycisku nadbiegu nie spowoduje efektu hamowania silnikiem z powodu dzia∏ania uk∏adu. by p∏ynnie ruszyç. W celu w∏àczenia nadbiegu przycisk nacisnàç ponownie. W zakresie „D” uk∏ad sterujàcy automatycznej skrzyni biegów dobiera najodpowiedniejsze prze∏o˝enia w zale˝noÊci od warunków jazdy (np. holowanie ci´˝kiej przyczepy itp. Gdy pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 91 km/h skrzynia biegów zostanie prze∏àczona na drugi bieg. jazda pod gór´. Powoli naciskaç peda∏ przyspieszenia. W∏àczenie nadbiegu pozwala zmniejszyç zu˝ycie paliwa i zapewnia cichszà prac´ silnika.). Lampka kontrolna „O/D OFF” zgaÊnie. ZaÊwieci si´ lampka kontrolna „O/D OFF” i skrzynia biegów zredukuje prze∏o˝enie do biegu trzeciego. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 159 (c) Zwyk∏a jazda 1. OSTRZE˚ENIE Przy zmianie zakresu nie wolno naciskaç peda∏u przyspieszenia. Zwolniç hamulec postojowy i peda∏ hamulca zasadniczego. Wybierak zakresu skrzyni biegów powinien byç w po∏o˝eniu „P” lub „N”. 2. 3. • Zmieniç zakres na „2”. po ponownym uruchomieniu silnika nadbieg zostanie automatycznie w∏àczony. jazda ze sta∏à pr´dkoÊcià. nawet gdy przycisk nadbiegu jest wciÊni´ty. W∏àczenie nadbiegu umo˝liwia cichszà jazd´ i obni˝a zu˝ycie paliwa.

160

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy na Êliskich nawierzchniach, przy redukcji biegu nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Zbyt gwa∏towna zmiana prze∏o˝enia mo˝e spowodowaç utrat´ przyczepnoÊci kó∏ lub poÊlizg. (e) U˝ywanie zakresów „2” i „L” Zakresów „2” i „L” u˝ywa si´ do silnego hamowania silnikiem, w sposób opisany wczeÊniej. Gdy dêwignia wybieraka zakresu jest w po∏o˝eniu „2” lub „L”, ruszanie z miejsca odbywa si´ analogicznie jak dla zakresu „D”. W zakresie „2” samochód ruszy z pierwszego biegu, a nast´pnie automatycznie bieg zostanie zmieniony na drugi. Gdy dêwignia jest w zakresie „L”, skrzynia biegów pozostaje na pierwszym biegu. UWAGA • Nie nale˝y dopuszczaç do nadmiernego wzrostu pr´dkoÊci obrotowej silnika. Nale˝y obserwowaç wskazania obrotomierza i nie dopuszczaç do osiàgni´cia czerwonego zakresu pr´dkoÊci obrotowych. Poni˝ej podane sà maksymalne dopuszczalne pr´dkoÊci dla poszczególnych zakresów: „2”............... 110 km/h „L”................. 60 km/h • Nie nale˝y zbyt d∏ugo jechaç pod gór´ lub holowaç ci´˝kiej przyczepy w zakresie „2” lub „L”. Mo˝e to doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia automatycznej skrzyni biegów z powodu przegrzania. Dlatego, w celu unikni´cia tego rodzaju uszkodzenia, do jazdy pod gór´ lub holowania ci´˝kiej przyczepy nale˝y u˝ywaç zakresu „D”.

(f) Cofanie 1. Zatrzymaç samochód. 2. Naciskajàc peda∏ hamulca przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu do po∏o˝enia „R”. UWAGA Nie wolno w∏àczaç biegu wstecznego gdy pojazd jest w ruchu. (g) Parkowanie 1. Zatrzymaç samochód. 2. Zaciàgnàç do oporu hamulec postojowy. 3. Naciskajàc peda∏ hamulca przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu do po∏o˝enia „P”. OSTRZE˚ENIE W ˝adnym wypadku nie wolno przesuwaç dêwigni wybieraka zakresu do po∏o˝enia „P”, gdy samochód jest w ruchu. Mo˝e to spowodowaç powa˝ne uszkodzenia mechaniczne i utrat´ panowania nad pojazdem. (h) Wskazówki praktyczne • Gdy podczas ∏agodnego podjazdu pod gór´ skrzynia biegów wielokrotnie prze∏àczana jest pomi´dzy trzecim biegiem a nadbiegiem, nale˝y nadbieg wy∏àczyç. Natychmiast po przejechaniu stoku nadbieg nale˝y ponownie w∏àczyç. • Podczas holowania przyczepy, w celu zachowania skutecznoÊci hamowania silnikiem nie nale˝y u˝ywaç nadbiegu. OSTRZE˚ENIE Gdy samochód jest zatrzymany lecz silnik pracuje, nale˝y zawsze trzymaç stop´ na pedale hamulca. Zapobiegnie to powolnemu przemieszczaniu si´ samochodu.

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

161

Mechaniczna skrzynia biegów
UWAGA Nie nale˝y utrzymywaç samochodu na stoku za pomocà peda∏u przyspieszenia, poniewa˝ mo˝e to doprowadziç do przegrzania skrzyni biegów. W takiej sytuacji nale˝y nacisnàç peda∏ hamulca lub zaciàgnàç hamulec postojowy. (i) Gdy nie mo˝na przestawiç dêwigni wybieraka zakresu z po∏o˝enia „P” Je˝eli dêwignia wybieraka zakresu pozostaje zablokowana w po∏o˝eniu „P” mimo naciÊni´cia peda∏u hamulca, nale˝y u˝yç przycisku kasowania blokady. Wskazówki podane sà pod has∏em „Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu” na stronie 280 w rozdziale 4.

Po∏o˝enia poszczególnych biegów pokazuje rysunek. OSTRZE˚ENIE Metalowa dêwignia zmiany biegów – R´kojeÊç dêwigni wybieraka zakresu mo˝e ulec silnemu nagrzaniu podczas parkowania na s∏oƒcu. Przed zmianà biegu wcisnàç peda∏ sprz´g∏a do koƒca, a nast´pnie powoli go zwalniaç. Podczas jazdy nie nale˝y opieraç stopy na pedale sprz´g∏a, gdy˝ mo˝e to spowodowaç uszkodzenie sprz´g∏a. Nie nale˝y równie˝ u˝ywaç sprz´g∏a do utrzymywania pojazdu na stoku. Do tego celu s∏u˝y hamulec postojowy. Przedwczesna zmiana biegu na wy˝szy lub zbyt póêna jego redukcja powoduje spalanie detonacyjne i d∏awienie si´ silnika. Cz´sta eksploatacja z maksymalnymi pr´dkoÊciami dla poszczególnych biegów powoduje przyspieszone zu˝ycie silnika i zwi´ksza zu˝ycie paliwa. Maksymalne dopuszczalne pr´dkoÊci Manewr w∏àczenia si´ do ruchu lub wyprzedzania wymaga niekiedy wykorzystania maksymalnego przyspieszenia. Nie nale˝y jednak przekraczaç podanych pr´dkoÊci maksymalnych dla poszczególnych biegów: Silnik 4ZZ-FE bieg 1 2 3 4 km/h 46 86 125 169

162

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

Uk∏ad kontroli nap´du
Silnik 3ZZ-FE bieg 1 2 3 4 Silnik 1ND-TV bieg 1 2 3 4 km/h 44 82 119 161 UWAGA Nie wolno redukowaç biegu, gdy pr´dkoÊç jazdy jest wy˝sza od dopuszczalnej dla ni˝szego biegu. Wskazówki praktyczne • W razie trudnoÊci z w∏àczeniem biegu wstecznego nale˝y ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w po∏o˝eniu neutralnym, zwolniç i ponownie nacisnàç peda∏ sprz´g∏a i ponowiç prób´ w∏àczenia biegu. • Podczas holowania przyczepy, dla zachowania skutecznoÊci hamowania silnikiem nie nale˝y u˝ywaç piàtego biegu. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy na Êliskiej nawierzchni nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç przy redukcji biegu. Szarpni´cie przy zmianie biegu na ni˝szy mo˝e spowodowaç poÊlizg lub zarzucenie samochodu. km/h 46 86 126 171 Uk∏ad kontroli nap´du w sposób automatyczny ogranicza utrat´ przyczepnoÊci przez przednie ko∏a przy przyspieszaniu na Êliskiej nawierzchni. Uk∏ad jest w∏àczany automatycznie po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. OSTRZE˚ENIE Na Êliskich nawierzchniach, mimo dzia∏ajàcego uk∏adu kontroli nap´du niekiedy niemo˝liwe b´dzie zachowanie pe∏ni mo˝liwoÊci trakcyjnych samochodu i si∏y nap´dowej przednich kó∏. Nie nale˝y jeêdziç samochodem z pr´dkoÊcià prowadzàcà do utraty przyczepnoÊci kó∏ ani wykonywaç manewrów powodujàcych taki efekt. W warunkach, gdy nawierzchnia drogi pokryta jest lodem lub Êniegiem, nale˝y u˝ywaç opon zimowych lub ∏aƒcuchów Êniegowych. Nale˝y zawsze jechaç z dostosowanà do warunków, bezpiecznà pr´dkoÊcià.

UWAGA Przed w∏àczeniem biegu wstecznego pojazd musi byç zatrzymany.

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

163

NORMALNA JAZDA Podczas normalnej jazdy uk∏ad powinien pozostawaç w∏àczony, aby w razie potrzeby w ka˝dej chwili móg∏ zadzia∏aç. Przez kilka sekund po uruchomieniu silnika lub zaraz po ruszeniu z miejsca, od strony silnika mogà byç s∏yszalne nietypowe odg∏osy. Towarzyszà one operacji samokontroli uk∏adu i nie sà oznakà usterki. Pracy uk∏adu kontroli nap´du towarzyszà nast´pujàce objawy: • Poniewa˝ uk∏ad ogranicza poÊlizg wzd∏u˝ny przednich kó∏ samochodu, b∏yska lampka sygnalizacyjna poÊlizgu. • Mogà byç wyczuwalne drgania samochodu lub mo˝e wystàpiç nietypowy odg∏os. Objawy te sà powodowane przez dzia∏anie hamulców. Jest to oznaka prawid∏owej pracy uk∏adu. Lampka sygnalizacyjna poÊlizgu zapala si´ na kilka sekund po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. Je˝eli po w∏àczeniu zap∏onu lampka nie zapali si´, nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

JAZDA Z WY¸ÑCZONÑ KONTROLÑ NAP¢DU Przy uwalnianiu samochodu z b∏ota, Êwie˝o spad∏ego Êniegu itp. korzystnie jest wy∏àczyç uk∏ad kontroli nap´du. W takiej sytuacji automatyczna regulacja mocy silnika przeszkadza w procesie uwalniania przednich kó∏. Wy∏àczenie uk∏adu: „TRC OFF”. Nacisnàç przycisk

ZaÊwieci si´ lampka kontrolna „TRC OFF”. Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy jest zawsze w∏àczony, nawet mimo wy∏àczenia uk∏adu kontroli nap´du. W∏àczenie uk∏adu: Ponownie nacisnàç przycisk „TRC OFF”. Lampka kontrolna „TRC OFF” zgaÊnie. Lampka kontrolna „TRC OFF” zapala si´ na kilka sekund po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. Póêniej lampka ta Êwieci si´, gdy uk∏ad kontroli nap´du jest wy∏àczony. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Lampka kontrolna nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka kontrolna pozostaje zapalona po w∏àczeniu zap∏onu. • Lampka kontrolna zapala si´ podczas normalnej jazdy (gdy uk∏ad kontroli nap´du nie jest wy∏àczony).

164

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy
Uk∏ad VSC pomaga utrzymaç stabilnoÊç samochodu poprzez wszechstronnà wspó∏prac´ takich uk∏adów jak ABS, uk∏ad kontroli nap´du, uk∏ad sterowania silnika i inne. Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy w sposób automatyczny kontroluje si∏´ hamowania lub moc chwilowà silnika, pomagajàc uchroniç pojazd przed poÊlizgiem na zakr´cie o Êliskiej nawierzchni lub przy gwa∏townych manewrach kierownicà. Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy jest aktywny przy pr´dkoÊci powy˝ej 15 km/h. Przez kilka sekund po uruchomieniu silnika lub zaraz po ruszeniu z miejsca, od strony silnika mogà byç s∏yszalne nietypowe odg∏osy. Towarzyszà one operacji samokontroli uk∏adu i nie sà oznakà usterki. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y nadmiernie polegaç na dzia∏aniu uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy. Nawet gdy uk∏ad pracuje nie oznacza to, ˝e samochód jest absolutnie bezpieczny. Brawurowa jazda mo˝e doprowadziç do niespodziewanego wypadku. Nie wolno zapominaç o zachowaniu bezpieczeƒstwa na drodze. Gdy podczas jazdy b∏yska lampka sygnalizacyjna poÊlizgu i rozlega si´ alarm dêwi´kowy, nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. • Nale˝y stosowaç opony wy∏àcznie odpowiedniego rozmiaru. Rozmiar opon, producent, marka i wzór bie˝nika powinny byç takie same dla wszystkich 4 kó∏. Zastosowanie opon innych ni˝ zalecane, innego rozmiaru lub typu mo˝e spowodowaç wadliwe dzia∏anie uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy. Wymieniajàc opony lub ko∏a nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem (Patrz „Sprawdzanie i wymiana opon” na stronie 310 w rozdziale 7–2.)

Lampka ostrzegawcza „VSC” Lampka ta ostrzega o wystàpieniu usterki w uk∏adzie kontroli nap´du lub w uk∏adzie kontroli stabilnoÊci jazdy. Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” i po kilku sekundach gaÊnie. Gdy lampka ostrzegawcza „VSC” zaÊwieci si´ podczas jazdy, uk∏ad nie dzia∏a. Jednak hamulce pozostajà sprawne i jazd´ mo˝na kontynuowaç. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Lampka ostrzegawcza nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona na sta∏e po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza zapala si´ w czasie jazdy. Lampka kontrolna „TRC OFF” zapala si´ wraz z zapaleniem si´ lampki ostrzegawczej „VSC”, mimo ˝e nie zosta∏ wciÊni´ty przycisk „TRC OFF”.

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

165

Gdy podczas jazdy samochód zaczyna wpadaç w poÊlizg, b∏yska lampka sygnalizacyjna poÊlizgu i rozlega si´ przerywany sygna∏ alarmowy. Nale˝y wtedy zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Lampka kontrolna Êwieci przez par´ sekund, gdy wy∏àcznik zap∏onu jest obrócony do pozycji „ON”. JeÊli lampka kontrolna nie zapala si´, gdy wy∏àcznik zap∏onu jest obrócony do pozycji „ON”, nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza „VSC” Lampka ta ostrzega o wystàpieniu usterki w uk∏adzie kontroli nap´du lub w uk∏adzie kontroli stabilnoÊci jazdy. Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” i po kilku sekundach gaÊnie. Gdy lampka ostrzegawcza „VSC” zaÊwieci si´ podczas jazdy, uk∏ad nie dzia∏a. Jednak hamulce pozostajà sprawne i jazd´ mo˝na kontynuowaç. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Lampka ostrzegawcza nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona na sta∏e po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza zapala si´ w czasie jazdy. Lampka kontrolna „TRC OFF” zaÊwieci si´ kiedy pali si´ lampka ostrzegawcza „VSC”, mimo ˝e przycisk „TRC OFF” nie zosta∏ wciÊni´ty.

166

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

Hamulec postojowy

Automatyczna kontrola pr´dkoÊci
Uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci samoczynnie utrzymuje sta∏à pr´dkoÊç jazdy (powy˝ej 40 km/h) nawet po zdj´ciu stopy z peda∏u przyspieszenia. Pr´dkoÊç jazdy b´dzie utrzymywana w granicach na jakie pozwala moc silnika. Niewielkie zmiany pr´dkoÊci mogà nastàpiç na podjazdach lub zjazdach. Na bardziej stromych stokach mogà wystàpiç wi´ksze zmiany pr´dkoÊci, dlatego lepiej jest je pokonywaç z wy∏àczonà automatycznà kontrolà pr´dkoÊci. OSTRZE˚ENIE

Po zaparkowaniu samochodu nale˝y zaciàgnàç hamulec postojowy, uniemo˝liwiajàc jego niekontrolowane przemieszczenie si´. Zaciàgni´cie hamulca: Pociàgnàç dêwigni´ do góry. Dla uzyskania wi´kszej si∏y hamowania dobrze jest wczeÊniej nacisnàç peda∏ hamulca i przytrzymaç wciÊni´ty przy zaciàganiu hamulca postojowego. Zwolnienie hamulca: Lekko pociàgnàç dêwigni´ do góry (1), nacisnàç kciukiem przycisk zwalniajàcy (2), a nast´pnie opuÊciç dêwigni´ (3). Zaciàgni´cie hamulca postojowego sygnalizowane jest Êwieceniem si´ lampki na tablicy przyrzàdów. Lampka ta gaÊnie po zwolnieniu hamulca postojowego. OSTRZE˚ENIE Przed ruszeniem nale˝y upewniç si´, czy hamulec postojowy jest ca∏kowicie zwolniony i nie Êwieci si´ lampka kontrolna.

• W celu zachowania maksymalnej kontroli nad pojazdem nie nale˝y korzystaç z automatycznego utrzymywania pr´dkoÊci w warunkach du˝ego lub zmiennego nat´˝enia ruchu, na Êliskich nawierzchniach (mokrych, oblodzonych lub zaÊnie˝onych) oraz przy silnym wietrze. • Nale˝y unikaç nadmiernych wzrostów pr´dkoÊci przy zje˝d˝aniu z góry. Gdy pr´dkoÊç jazdy b´dzie zbytnio odbiegaç od ustawionej wartoÊci, nale˝y wy∏àczyç automatycznà kontrol´ pr´dkoÊci i zredukowaç bieg w celu wyhamowania pojazdu silnikiem.

co zapobiegnie przypadkowemu uruchomieniu uk∏adu. OSTRZE˚ENIE Samochody z mechanicznà skrzynià biegów: Podczas jazdy z w∏àczonà automatycznà kontrolà pr´dkoÊci nie wolno przestawiaç dêwigni zmiany biegów w po∏o˝enie neutralne bez u˝ycia peda∏u sprz´g∏a. Lampka kontrolna na tablicy przyrzàdów sygnalizuje gotowoÊç do nastawienia ˝àdanej pr´dkoÊci. w kierunku „– SET” i zwolniç jà.WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. Gdy konieczne jest chwilowe zwi´kszenie pr´dkoÊci – na przyk∏ad przy wyprzedzaniu – nale˝y nacisnàç peda∏ przyspieszenia na tyle. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç nadmierny wzrost pr´dkoÊci obrotowej silnika. Po rozp´dzeniu samochodu do ˝àdanej pr´dkoÊci nacisnàç dêwigni´ w dó∏. Ka˝de pociàgni´cie dêwigni zmienia ustawionà pr´dkoÊç o 1. zaÊ w celu zmiany nastawionej pr´dkoÊci na ni˝szà nale˝y dêwigni´ pociàgnàç na dó∏. Od tej chwili uk∏ad b´dzie utrzymywa∏ aktualnà pr´dkoÊç jazdy. . W celu zmiany pr´dkoÊci na wy˝szà nale˝y dêwigni´ pociàgnàç do góry. Od tego momentu mo˝na zdjàç stop´ z peda∏u przyspieszenia.6 km/h. NASTAWIANIE ˚ÑDANEJ PR¢DKOÂCI W samochodach z automatycznà skrzynià biegów przy nastawianiu ˝àdanej pr´dkoÊci dêwignia wybieraka zakresu musi byç w pozycji „D”. aby zwi´kszyç pr´dkoÊç powy˝ej ustawionej wartoÊci. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 167 W¸ÑCZANIE UK¸ADU W celu uruchomienia automatycznej kontroli pr´dkoÊci nale˝y nacisnàç przycisk „ON-OFF”. Ponowne naciÊni´cie przycisku ca∏kowicie wy∏àcza uk∏ad. Powoduje to w∏àczenie uk∏adu. Po zdj´ciu nogi z peda∏u pr´dkoÊç powróci do zadanej wartoÊci. OSTRZE˚ENIE Gdy nie korzysta si´ z automatycznej kontroli pr´dkoÊci nale˝y przycisk „ON–OFF” pozostawiç w pozycji wy∏àczenia.

Gdy pr´dkoÊç samochodu spadnie poni˝ej 40 km/h. Dopóki dêwignia jest przytrzymywana. Gdy pr´dkoÊç samochodu spadnie o 16 km/h poni˝ej zadanej wartoÊci. automatyczna kontrola pr´dkoÊci zostanie samoczynnie przerwana. a nast´pnie ponownie nacisnàç przycisk. c. b. • Lampka kontrolna ponownie b∏yska. • Lampka kontrolna nie zapala si´. Gdy po tych czynnoÊciach wystàpi jeden z poni˝szych objawów. a nast´pnie gaÊnie. przy w∏àczonej automatycznej kontroli pr´dkoÊci nie uruchomi hamowania silnikiem. po naciÊni´ciu dêwigni do góry. stopniowo wzrasta pr´dkoÊç samochodu. W przypadku. nale˝y nacisnàç przycisk „ON–OFF”. pr´dkoÊç samochodu stopniowo maleje. WciÊni´cie peda∏u sprz´g∏a (w przypadku mechanicznej skrzyni biegów). d. . NaciÊni´cie peda∏u hamulca powoduje przerwanie automatycznej kontroli pr´dkoÊci. PRZYWRACANIE OSTATNIO USTAWIONEJ PR¢DKOÂCI Gdy automatyczna kontrola pr´dkoÊci zosta∏a przerwana przez pociàgni´cie do siebie dêwigni sterujàcej lub naciÊni´cie peda∏u hamulca bàdê sprz´g∏a. • Lampka kontrolna zapala si´. Jednak gdy pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 40 km/h. w∏àczajàc uk∏ad. W takim przypadku nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu w celu sprawdzenia samochodu. Po osiàgni´ciu ˝àdanej pr´dkoÊci dêwigni´ zwolniç. przywracana jest pr´dkoÊç ustawiona przed przerwaniem pracy uk∏adu. Pociàgni´cie dêwigni w kierunku „CANCEL” i zwolnienie jej. Szybszym sposobem obni˝enia ustalonej pr´dkoÊci jazdy jest naciÊni´cie peda∏u hamulca i po odpowiednim zredukowaniu pr´dkoÊci naciÊni´cie dêwigni w kierunku „– SET”. Po osiàgni´ciu ˝àdanej pr´dkoÊci dêwigni´ zwolniç. Szybszym sposobem podwy˝szenia ustalonej pr´dkoÊci jazdy jest naciÊni´cie peda∏u przyspieszenia i po odpowiednim wzroÊcie pr´dkoÊci naciÊni´cie dêwigni w kierunku „– SET”. NaciÊni´cie przycisku „ON–OFF”. Dopóki dêwignia jest przytrzymywana. PODWY˚SZANIE USTALONEJ PR¢DKOÂCI Nacisnàç dêwigni´ w kierunku „+ RES” i przytrzymaç w tym po∏o˝eniu. NaciÊni´cie peda∏u hamulca. uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci uleg∏ awarii. poniewa˝ nie zosta∏o przerwane utrzymywanie sta∏ej pr´dkoÊci jazdy. wy∏àczajàc uk∏ad.168 WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. przywrócenie ostatnio ustawionej pr´dkoÊci nie b´dzie mo˝liwe. W celu zredukowania pr´dkoÊci jazdy nale˝y za pomocà dêwigni sterujàcej uk∏adu obni˝yç ustalonà pr´dkoÊç lub nacisnàç peda∏ hamulca. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY PRZERWANIE AUTOMATYCZNEJ KONTROLI PR¢DKOÂCI Automatyczne utrzymywanie sta∏ej pr´dkoÊci jazdy mo˝na przerwaç przez: a. automatyczna kontrola pr´dkoÊci równie˝ zostanie samoczynnie przerwana. w kierunku „+ RES”. nale˝y przy najbli˝szej okazji zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu. gdy automatyczna kontrola pr´dkoÊci zostanie przerwana w innych ni˝ wymienione okolicznoÊciach. SYGNALIZACJA AWARII UK¸ADU Gdy podczas pracy uk∏adu b∏yska lampka kontrolna „CRUISE” na tablicy przyrzàdów. OBNI˚ANIE USTALONEJ PR¢DKOÂCI Nacisnàç dêwigni´ w kierunku „– SET” i przytrzymaç w tym po∏o˝eniu. W przypadku automatycznej skrzyni biegów wy∏àczenie nadbiegu.

. . . . . . . . . . . . . . . . Obs∏uga za pomocà przycisków zdalnego sterowania Uwagi eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . Obs∏uga radioodtwarzacza samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 170 185 186 Obs∏uga opcjonalnie montowanego systemu nawigacji opisana jest w oddzielnej instrukcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RADIOODTWARZACZ 169 Rozdzia∏ 1–7 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Radioodtwarzacz • • • • Uwagi ogólne . . . .

Odtwarzacz wy∏àcza si´ przez wyj´cie p∏yty CD. Odtwarzacz mo˝na tak˝e w∏àczyç wk∏adajàc p∏yt´ kompaktowà. Je˝eli natomiast w∏àczona by∏a inna funkcja. „DISC” lub „LOAD” powoduje prze∏àczanie na wybranà funkcj´. z zakresem AM – FM (ze zmieniaczem p∏yt kompaktowych) Gdy radioodtwarzacz jest w∏àczony. PRZE¸ÑCZANIE FUNKCJI Typ 2: Radioodtwarzacz p∏yt kompaktowych. z zakresem AM – FM (z mo˝liwoÊcià sterowania automatycznym zmieniaczem p∏yt kompaktowych) Radio lub odtwarzacz p∏yt kompaktowych mo˝na w∏àczyç bez naciskania przycisku „PWR•VOL”. naciskanie przycisków „AM•FM”. Typ 1: Radioodtwarzacz p∏yt kompaktowych. gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest w po∏o˝eniu „ACC” lub „ON”. naciskajàc odpowiednio przycisk „AM•FM”. w du˝ym stopniu uzale˝nione jest od wzajemnego stosunku tonów wysokich i niskich.170 RADIOODTWARZACZ Uwagi ogólne Obs∏uga radioodtwarzacza samochodowego– –Informacje podstawowe Podane sà tu wybrane informacje ogólne na temat radioodtwarzaczy samochodowych marki Toyota. Je˝eli radioodtwarzacz by∏ przedtem wy∏àczony. BARWA DèWI¢KU I BALANS Szczegó∏owe informacje na temat regulacji tonu i balansu podane sà przy opisie radioodtwarzacza zamontowanego w tym samochodzie. Niektóre z nich mogà nie dotyczyç urzàdzenia zamontowanego w tym samochodzie. . zostanie ona w∏àczona ponownie. czy odbierany dêwi´k jest przyjemny dla ucha. Barwa dêwi´ku To. Aby w∏àczyç odtwarzacz p∏yta kompaktowa musi byç w∏o˝ona do niego. „DISC” lub „LOAD”. Radioodtwarzacz samochodowy mo˝e zostaç w∏àczony. Ró˝ne rodzaje muzyki i transmisji g∏osu lepiej brzmià dla ró˝nych nastawieƒ wzmocnienia tonów wysokich i niskich. W¸ÑCZANIE I WY¸ÑCZANIE URZÑDZENIA Radioodtwarzacz w∏àcza si´ i wy∏àcza naciskajàc przycisk „PWR•VOL”. wyj´cie p∏yty CD powoduje wy∏àczenie ca∏ego urzàdzenia.

W celu zdj´cia anteny nale˝y jà ostro˝nie obróciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. naciskajàc przycisk „LOAD”. przed wjazdem do automatycznej myjni samochodowej nale˝y jà zdjàç. zmiana balansu prawego i lewego kana∏u powoduje zwi´kszenie g∏oÊnoÊci pewnej grupy dêwi´ków i zmniejszenie g∏oÊnoÊci innej grupy dêwi´ków. Ten typ odtwarzacza mo˝e pomieÊciç do 6 p∏yt. UWAGA Nie wolno oliwiç ˝adnej cz´Êci w odtwarzaczu. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç jego uszkodzenie. UWAGA W celu unikni´cia uszkodzenia anteny.7 in.RADIOODTWARZACZ 171 Balans Równie wa˝ne jest odpowiednie wyrównowa˝enie g∏oÊnoÊci lewego i prawego kana∏u odbioru stereofonicznego oraz przednich i tylnych g∏oÊników. Odtwarzacz zacznie odtwarzaç p∏yt´ od pierwszej Êcie˝ki do koƒca p∏yty.). zostanie automatycznie z powrotem wysuni´ta). Nast´pnie rozpocznie odtwarzanie od poczàtku kolejnej p∏yty. . ˝e podczas odbioru stereofonicznej stacji radiowej lub odtwarzania stereofonicznego nagrania. Urzàdzenie przystosowane jest tylko do odtwarzania p∏yt o Êrednicy 12 cm (4. Nale˝y pami´taç. Urzàdzenie przystosowane jest tylko do odtwarzania p∏yt o Êrednicy 12 cm. ODTWARZACZ P¸YT KOMPAKTOWYCH (typ 1) P∏yt´ nale˝y wk∏adaç delikatnie. stronà z etykietà do góry. ani wsuwaç w jego kieszeƒ jakichkolwiek przedmiotów poza p∏ytami kompaktowymi. ANTENA RADIOWA Samochód ten wyposa˝ony jest w anten´ masztowà. Odtwarzacz zacznie odtwarzaç p∏yt´ od pierwszej Êcie˝ki do koƒca p∏yty. Nast´pnie rozpocznie odtwarzanie od poczàtku. ODTWARZACZ P¸YT KOMPAKTOWYCH ZE ZMIENIACZEM (typ 2) P∏yt´ nale˝y wk∏adaç delikatnie. stronà z etykietà do góry (gdy p∏yta zostanie w∏o˝ona etykietà do do∏u.

.172 RADIOODTWARZACZ UWAGA • Nie nale˝y wk∏adaç jednoczeÊnie kilku p∏yt. co mo˝e uszkodziç odtwarzacz. P∏yty nale˝y wk∏adaç pojedynczo. Nie wk∏adaç w jego kieszeƒ jakichkolwiek innych przedmiotów poza p∏ytami kompaktowymi. • Nie wolno rozmontowywaç ani oliwiç ˝adnych cz´Êci odtwarzacza CD.

RADIOODTWARZACZ 173 –Urzàdzenia sterujàce i funkcje óTyp 1 Szczegó∏owy opis przycisków oraz funkcji podany jest w kolejnoÊci alfabetycznej na nast´pnych stronach. .

a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. AUDIO CONTROL / ENTER (Funkcja korekcji barwy dêwi´ku i regulacji balansu g∏oÊników) Ka˝de naciÊni´cie pokr´t∏a „AUDIO CONTROL / ENTER” powoduje prze∏àczenie na innà regulowanà funkcj´. BAL: Regulacja balansu prawych i lewych g∏oÊników. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5. zapewniajàce najlepszy odbiór. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy – w ten sposób wybrana stacja zostanie przyporzàdkowana temu przyciskowi. . Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „AST”. BAS: Regulacja tonów niskich. AF (Cz´stotliwoÊci alternatywne) Przycisk ten s∏u˝y do wyszukiwania stacji nadajàcych w systemie RDS (Radio Data System) w ca∏ym zakresie pasma. REG on: Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AF REG”. „FM2” lub „FM3”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5. (Naciskajàc przycisk „AM•FM” na wyÊwietlaczu pojawi si´ odpowiednio „AM” lub „FM1”. WyjÊcie z trybu AF nast´puje po ponownym naciÊni´ciu przycisku „AF”. W trybie tym wybierane sà stacje o takim samym trzycyfrowym lokalnym kodzie identyfikacyjnym PI. W ten sposób pod ka˝dym przyciskiem mo˝e zostaç zapami´tana jedna stacja z pasma fal d∏ugich i Êrednich (AM) i jedna stacja UKF. nastàpi powrót do cz´stotliwoÊci nastawionej przed naciÊni´ciem „AST”.174 RADIOODTWARZACZ 1 2 3 4 5 6 (Przyciski zaprogramowanych stacji) Przycisków tych u˝ywa si´ przy zapami´tywaniu stacji radiowych oraz do prze∏àczania na odbiór zaprogramowanych stacji. TRE: Regulacja tonów wysokich. „FM2” lub „FM3”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku. Prze∏àczenie na odbiór zaprogramowanej stacji nast´puje po naciÊni´ciu przycisku. W tym trybie wybierane sà stacje nadawcze o takim samym kodzie PI (identyfikacji programu). W trybie fal ultrakrótkich FM (FM1. FM2. uruchomienie funkcji AST podczas odbioru w paÊmie FM1 spowoduje prze∏àczenie na FM3. AM•FM NaciÊni´cie przycisku „AM•FM” prze∏àcza pomi´dzy pasmem fal d∏ugich i Êrednich (AM) oraz pasmem UKF (FM). pod którym jest zapami´tana. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od F7 do R7. „FM1”. Aby skorygowaç barw´ dêwi´ku lub balansu g∏oÊników nale˝y pokr´ciç pokr´t∏em. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AM”. Je˝eli nie zostanie znaleziona ˝adna stacja. Zapami´tanie stacji pod danym przyciskiem: Dostroiç odbiornik do ˝àdanej stacji (patrz przycisk „SEEK/TRACK” lub „TUNE”). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku i cz´stotliwoÊç stacji. zapewniajàce najlepszy odbiór. AST (Automatyczne strojenie i zapami´tanie stacji) Przycisk ten s∏u˝y do automatycznego zapami´tania cz´stotliwoÊci do 6 stacji dla ka˝dego zakresu (FM3 i AM). stacje zostanà zapami´tane automatycznie na FM3. Kolejne naciÊni´cia przycisku „AF” prze∏àczajà na nast´pujàce tryby pracy: AF on: Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „AF”. FM3). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od L7 do R7. FAD: Regulacja balansu przednich i tylnych g∏oÊników. Na przyk∏ad.) ê (Przycisk wysuwu) W celu wyj´cia p∏yty nacisnàç ten przycisk. Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty wybrany przycisk numeryczny.

je˝eli radioodtwarzacz jest w niego wyposa˝ony. sygnalizuje to otwarcie wieka automatycznego zmieniacza p∏yt. nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Podczas odtwarzania p∏yty na wyÊwietlaczu pojawia si´ numer aktualnej Êcie˝ki. sygnalizuje to brak p∏yt w magazynku. Wyjàç p∏yt´ lub magazynek z p∏ytami i odczekaç. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „WAIT”. W∏o˝yç p∏yt´.RADIOODTWARZACZ 175 DISC (Odtwarzacz p∏yt kompaktowych) Naciskajàc przycisk „DISC” w∏àcza si´ odtwarzacz p∏yt kompaktowych. uszkodzenie lub odwrotne w∏o˝enie p∏yty. DISC DISP Przycisk ten s∏u˝y do zmiany trybu wyÊwietlania dla p∏yt kompaktowych zawierajàcych informacje tekstowe. Ponowne naciÊni´cie odwo∏uje funkcj´. gdy wyÊwietlany tytu∏ nie mieÊci si´ na wyÊwietlaczu. nale˝y przycisk nacisnàç i przytrzymaç. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „CD OPEN”. sygnalizuje to mo˝liwe przegrzanie urzàdzenia z powodu zbyt wysokiej temperatury otoczenia. Je˝eli usterka nie zostanie usuni´ta. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 3”. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 4”. sygnalizuje to zabrudzenie. tytu∏u p∏yty i tytu∏u utworu. sygnalizuje to usterk´ wewn´trznà urzàdzenia. KOMUNIKATY O USTERKACH W przypadku usterki odtwarzacza na wyÊwietlaczu pojawi si´ jeden z szeÊciu poni˝szych komunikatów. na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „NO TITLE”. na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „NO PTY”. W przypadku. OczyÊciç p∏yt´ lub w∏o˝yç jà prawid∏owo. Wyjàç i ponownie w∏o˝yç p∏yt´ lub magazynek. Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ reszta tekstu. NaciÊni´cie tego przycisku w czasie odtwarzania p∏yty powoduje prze∏àczenie pomi´dzy wyÊwietlaniem czasu odtwarzania. a˝ odtwarzacz ostygnie. Ka˝de naciÊni´cie przycisku „DISC” powoduje prze∏àczenie pomi´dzy pojedynczym odtwarzaczem p∏yt kompaktowych i automatycznym zmieniaczem p∏yt CD. Nale˝y zabraç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 1”. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „NO DISC”. ∨∧ Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt kompaktowych – Przycisk ten s∏u˝y do wyboru odtwarzanej p∏yty kompaktowej. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa typu odbieranego programu Ka˝de naciÊni´cie przycisku „PTY” zmienia typy programów wed∏ug kolejnoÊci: • „NEWS” – wiadomoÊci • „SPORTS” – sport • „TALK” – wywiady i rozmowy • „POP” – muzyka rozrywkowa • „CLASSICS” – muzyka klasyczna Gdy nie jest odbierany kod PTY stacji RDS. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. sygnalizuje to usterk´ zasilania. MUTE NaciÊni´cie przycisku natychmiastowo wy∏àczy dêwi´k radioodtwarzacza i zostanie wyÊwietlony napis „MUTE”. Gdy przycisk ten jest naciÊni´ty podczas odtwarzania p∏yty nie zawierajàcej danych tekstowych. PTY (Rodzaj programu) Je˝eli naciÊni´cie przycisku „PTY” nastàpi w trakcie odbioru kodu PTY stacji nadajàcej w systemie RDS. Zamknàç wieko zmieniacza p∏yt. czasu odtwarzania itd. ∨ ∧ . Naciskaç przycisk „DISK ” lub „DISK ”. a˝ ˝àdany numer p∏yty pojawi si´ na wyÊwietlaczu.

Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci poszczególnych Êcie˝ek na p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RAND”. W celu zatrzymania si´ przy wybranym utworze nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy i na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „ALARM”. Przeglàd Êcie˝ek na wybranej p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „SCAN”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich utworów z aktualnie przes∏uchiwanej p∏yty. Po przeszukaniu wszystkich Êcie˝ek na p∏ycie przeglàd zostaje zakoƒczony. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „SCAN” i odtwarzacz rozpocznie przeglàd wszystkich Êcie˝ek na przes∏uchiwanej p∏ycie. na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „NOTHING”. Je˝eli rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy oznacza to. . W przypadku nie znalezienia ˝adnej stacji. a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT”. Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Powtórne odtwarzanie ca∏ej p∏yty: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RPT”. nazwa typu programu zniknie z wyÊwietlacza i zacznie byç odbierany program ostatnio wyÊwietlanego typu. Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach w magazynku: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RAND”. RAND (przypadkowa kolejnoÊç odtwarzania) Funkcja ta umo˝liwia przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach kompaktowych w magazynku lub przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wybranej p∏ycie. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach w magazynku. a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT”. RPT (Powtarzanie) Gdy podczas wyÊwietlania nazwy typu programu przez 6 sekund nie zostanie dotkni´ty przycisk lub gdy zostanie wykonana jakakolwiek inna operacja. ALARM: Je˝eli podczas odbierania audycji na zakresie FM lub w trybie TA odebrana zostanie informacja alarmowa. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RPT”. Proces ten b´dzie powtarzany. rozpoczynajàc odtwarzanie od poczàtku. naciÊni´cie strony „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK” spowoduje wyszukiwanie stacji radiowych transmitujàcych kod PTY. wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania.176 RADIOODTWARZACZ Gdy na wyÊwietlaczu pokazywany jest rodzaj programu. Po dojÊciu do koƒca p∏yty. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. Funkcja powtarzania umo˝liwia ponowne odtwarzanie wybranego nagrania lub ca∏ej p∏yty Powtórne odtwarzanie nagrania: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RPT” w trakcie s∏uchania wybranego nagrania. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RPT”. ˝e przycisk by∏ wciÊni´ty zbyt d∏ugo i rozpocznie si´ przeglàd pierwszych Êcie˝ek wszystkich p∏yt w magazynku. SCAN (Przeglàdanie) Funkcja przeglàdania pozwala przeszukiwaç kolejne Êcie˝ki na wybranej p∏ycie lub przeszukiwaç pierwsze Êcie˝ki wszystkich p∏yt w magazynku. odtwarzacz automatycznie przejdzie do pierwszego utworu. ∧ ∨ PWR•VOL (W∏àczanie i regulacja si∏y g∏osu) Radioodtwarzacz w∏àcza si´ i wy∏àcza naciskajàc przycisk „PWR•VOL”. Proces ten b´dzie powtarzany. Obracajàc przyciskiem „PWR•VOL” reguluje si´ si∏´ g∏osu. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Wszystkie Êcie˝ki na p∏ycie b´dà odtwarzane ponownie.

SEEK/TRACK (Strojenie lub wyszukiwanie stacji oraz przeskakiwanie nagraƒ) Radio W trybie poszukiwania radio prze∏àcza si´ na najbli˝szà stacj´ b´dàcà poni˝ej lub powy˝ej odbieranej aktualnie stacji. Zmiana Êcie˝ki w gór´ lub w dó∏: Szybko nacisnàç i zwolniç cz´Êç „ “ lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. Aby znaleêç nast´pnà stacj´. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. W trybie TP rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji nadajàcej komunikaty drogowe. gdy tylko jest taka mo˝liwoÊç. aktualnie transmitujàcego komunikaty drogowe. Podczas naciskania przycisku aktualna Êcie˝ka b´dzie odpowiednio odtwarzana w sposób przyspieszony lub cofana.RADIOODTWARZACZ 177 Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Przeglàd pierwszych Êcie˝ek wszystkich p∏yt w magazynku: Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „SCAN”. Po przeszukaniu wszystkich p∏yt w magazynku przeglàd zostaje zakoƒczony. Gdy sygna∏ staje si´ s∏aby. W celu zatrzymania si´ przy wybranej p∏ycie nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. ∧ ∨ Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie aktualnej Êcie˝ki: Nacisnàç i przytrzymaç cz´Êç „ “ lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „ST”. stopieƒ separacji kana∏ów jest zmniejszany. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ „TA” i radioodbiornik wycisza stacj´ UKF. System EON (Enhanced Other Network – wzmocniona inna sieç nadawcza): Je˝eli aktualnie odbierana stacja RDS (nadajàca równie˝ w systemie EON) w danej chwili nie nadaje komunikatów drogowych w trybie TA. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. Gdy sygna∏ staje si´ bardzo s∏aby. Po zwolnieniu przycisku nastàpi wznowienie normalnego odtwarzania. nastàpi automatyczne prze∏àczenie na odbiór programu z listy EON AF (cz´stotliwoÊci alternatywnych). a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. szybko nacisnàç i puÊciç przycisk „SEEK/TRACK” po stronie lub . Na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol „TP”. nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. Po zakoƒczeniu komunikatu drogowego nastàpi automatyczny powrót do pierwotnie odbieranego programu. ST (Symbol odbioru stereofonicznego) Radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na odbiór stereofoniczny stacji. odbiór zostaje prze∏àczony na monofoniczny. CzynnoÊç nale˝y powtórzyç aby znaleêç kolejnà stacj´. Ponowne naciÊni´cie przycisku „TA” przywraca tryb TA. Podczas odbioru UKF: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TP (Traffic Program – program komunikatów drogowych). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–SCAN” i odtwarzacz przejdzie do pierwszej Êcie˝ki nast´pnej p∏yty w magazynku. dzi´ki czemu mniejsze sà szumy. Zakoƒczenie dzia∏ania funkcji sygnalizowane jest dêwi´kowo. radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na komunikaty drogowe. ∨ ∧ Odtwarzacz p∏yt kompaktowych NaciÊni´cie tego przycisku powoduje przeskoczenie naprzód / do ty∏u do najbli˝szego utworu lub szybkie przeskoczenie w ramach ods∏uchiwanego utworu. Gdy serwis drogowy zakoƒczy si´. Je˝eli stacja TP zostanie odebrana. TA (Komunikaty drogowe) Przycisk ten s∏u˝y do prze∏àczenia na odbiór stacji nadajàcych komunikaty drogowe (TA) w systemie RDS. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer Êcie˝ki. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa programu. ∧ ∨ . Podczas odbierania stacji TA.

nale˝y ponownie nacisnàç „TA”. W celu powrotu z trybu TA do trybu normalnego. (Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em „WyÊwietlacz wielofunkcyjny” na stronie 214 w rozdziale 1–9). na wyÊwietlaczu pojawia si´ nazwa programu. W przypadku zaniku sygna∏u stacji TP na 20 sekund nast´puje automatyczne wyszukanie kolejnej stacji TP. Zakres pami´ci g∏oÊnoÊci jest ograniczony. na wyÊwietlaczu na dwie sekundy pojawia si´ komunikat „NOTHING” i proces wyszukiwania stacji TP zostaje powtórzony. Je˝eli niemo˝liwe jest znalezienie ˝adnej stacji nadajàcej w trybie TP. Funkcja zapami´tania g∏oÊnoÊci w trybie „TA”: Nastawy g∏oÊnoÊci przy odbiorze komunikatów drogowych sà zapami´tywane. Gdy stacja TP jest odbierana. JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „TA”. odtwarzanie p∏yty zostanie przerwane i nastàpi prze∏àczenie na odbiór komunikatów drogowych. na ekranie pojawia si´ „TP SEEK”. Podczas wyszukiwania stacji TP. Podczas odbioru stacji „TA” jej g∏oÊnoÊç mo˝na regulowaç niezale˝nie od zapami´tanego zakresu g∏oÊnoÊci dla trybu „TA” (patrz opis „PWR•VOL”).178 RADIOODTWARZACZ W trybie TA rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji TP (nadajàcej regularne komunikaty drogowe). Kiedy rozpocznie si´ nadawanie komunikatów drogowych. G∏os pojawia si´ tylko podczas odbioru stacji TP. TUNE (zmiana odbieranej cz´stotliwoÊci) Obrót ga∏kà „TUNE” w prawo przestraja odbiornik w stron´ wy˝szych cz´stotliwoÊci. Je˝eli g∏oÊnoÊç ostatnio odbieranej audycji jest wy˝sza od zapami´tanej wartoÊci maksymalnej lub ni˝sza od zapami´tanej wartoÊci minimalnej. . Obrót ga∏kà „TUNE” w lewo przestraja odbiornik w stron´ ni˝szych cz´stotliwoÊci. zostanie przyj´ta jako nowa wartoÊç maksymalna lub minimalna. Po zakoƒczeniu serwisu drogowego nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. TRIP/NAVI Kolejne naciÊni´cia przycisku „TRIP/NAVI” powodujà wyÊwietlanie po kolei Êredniego zu˝ycia paliwa. Podczas s∏uchania p∏yty kompaktowej: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TA. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. chwilowego zu˝ycie paliwa oraz Êredniej pr´dkoÊci jazdy.

RADIOODTWARZACZ 179 óTyp 2 Szczegó∏owy opis przycisków oraz funkcji podany jest w kolejnoÊci alfabetycznej na nast´pnych stronach. .

stacje zostanà zapami´tane automatycznie na FM3. „FM1”. AST (Automatyczne strojenie i zapami´tanie stacji) Przycisk ten s∏u˝y do automatycznego zapami´tania cz´stotliwoÊci do 6 stacji dla ka˝dego zakresu (FM3 i AM). W trybie fal ultrakrótkich FM (FM1. „FM2” lub „FM3”. funkcja wysuwania zostanie skasowana. Kolejne naciÊni´cia przycisku „AF” prze∏àczajà na nast´pujàce tryby pracy: . W celu wyj´cia bie˝àcej p∏yty nacisnàç i zwolniç przycisk. „FM1”. pod którym jest zapami´tana. Aby skorygowaç barw´ dêwi´ku lub balansu g∏oÊników nale˝y pokr´ciç pokr´t∏em. AF on: Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „AF”. ê (Przycisk wysuwu) W celu wyj´cia jednej bàdê wszystkich p∏yt nacisnàç ten przycisk. Zapami´tanie stacji pod danym przyciskiem: Dostroiç odbiornik do ˝àdanej stacji (patrz przycisk „SEEK/TRACK” lub „TUNE”). BAS: Regulacja tonów niskich. zapewniajàce najlepszy odbiór. Aby wysunàç wybranà p∏yt´. REG on: Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AF REG”. zapewniajàce najlepszy odbiór. W tym trybie wybierane sà stacje nadawcze o takim samym kodzie PI (identyfikacji programu). FM3). Pierwsza zostanie wysuni´ta p∏yta odtwarzana przed naciÊni´ciem przycisku. FM2. Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „AST”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku. naciskaç przycisk „DISC ” lub „DISC ”. AF (Cz´stotliwoÊci alternatywne) Przycisk ten s∏u˝y do wyszukiwania stacji nadajàcych w systemie RDS (Radio Data System) w ca∏ym zakresie pasma. a˝ pojawi si´ ˝àdany numer p∏yty. „FM2” lub „FM3”). nastàpi powrót do cz´stotliwoÊci odbieranej przed naciÊni´ciem „AST”. AM•FM NaciÊni´cie przycisku „AM•FM” prze∏àcza pomi´dzy pasmem fal d∏ugich i Êrednich (AM) oraz pasmem UKF (FM). Na przyk∏ad uruchomienie funkcji AST podczas odbioru w paÊmie FM1 spowoduje prze∏àczenie na FM3. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku i cz´stotliwoÊç stacji. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5. WyjÊcie z trybu AF nast´puje po ponownym naciÊni´ciu przycisku „AF”. (Naciskajàc przycisk „AM•FM” na wyÊwietlaczu pojawi si´ odpowiednio „AM”. Nast´pnie nacisnàç i zwolniç przycisk wysuwu. ∨ ∧ Aby wysunàç wszystkie p∏yty na raz. TRE: Regulacja tonów wysokich. Je˝eli nie zostanie znaleziona ˝adna stacja. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AM”. a˝ do us∏yszenia sygna∏u akustycznego. Je˝eli wysuwana p∏yta nie b´dzie wyj´ta przez d∏u˝szy czas. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5. Prze∏àczenie na odbiór zaprogramowanej stacji nast´puje po naciÊni´ciu przycisku.180 RADIOODTWARZACZ 1 2 3 4 5 6 (Przyciski zaprogramowanych stacji) Przycisków tych u˝ywa si´ przy zapami´tywaniu stacji radiowych oraz do prze∏àczania si´ na odbiór zaprogramowanych stacji. Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty wybrany przycisk numeryczny. nacisnàç i przytrzymaç przycisk wysuwu. AUDIO CONTROL / ENTER (Funkcja korekcji barwy dêwi´ku i regulacji balansu g∏oÊników) Ka˝de naciÊni´cie ga∏ki „AUDIO CONTROL / ENTER” powoduje prze∏àczenie na innà regulowanà funkcj´. W trybie tym wybierane sà stacje o takim samym trzycyfrowym lokalnym kodzie identyfikacyjnym PI. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy – w ten sposób wybrana stacja zostanie przyporzàdkowana temu przyciskowi. W ten sposób pod ka˝dym przyciskiem mo˝e zostaç zapami´tana jedna stacja z pasma fal d∏ugich i Êrednich (AM) i trzy stacje UKF (FM).

gdy wyÊwietlany tytu∏ nie mieÊci si´ na wyÊwietlaczu. sygnalizuje to usterk´ wewn´trznà urzàdzenia. to na wyÊwietlaczu pokazywany jest numer aktualnie odtwarzanego utworu lub numer aktualnie odtwarzanego utworu i numer odtwarzanej p∏yty. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „WAIT”. NaciÊni´cie tego przycisku w czasie odtwarzania p∏yty powoduje prze∏àczenie pomi´dzy wyÊwietlaniem czasu odtwarzania. OczyÊciç p∏yt´ lub w∏o˝yç jà prawid∏owo. Zamknàç wieko zmieniacza p∏yt.RADIOODTWARZACZ 181 FAD: Regulacja balansu mi´dzy przednimi i tylnymi g∏oÊnikami. szybko nacisnàç i zwolniç przycisk. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „NO DISC”. Gdy lampki sygnalizacyjne z obu stron szczeliny na p∏yty zmienià kolor na zielony. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 1”. DISC (Odtwarzacz p∏yt kompaktowych) NaciÊni´cie przycisku „DISC” w∏àcza odtwarzacz p∏yt kompaktowych. Je˝eli usterka nie zostanie usuni´ta. sygnalizuje to otwarcie wieka automatycznego zmieniacza p∏yt. czasu odtwarzania itd. nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. nale˝y przycisk nacisnàç i przytrzymaç. LOAD Przycisk ten s∏u˝y do za∏adowania p∏yt do odtwarzacza. Je˝eli nie zostanie w∏o˝ona ˝adna p∏yta. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 4”. W∏o˝yç p∏yt´. Aby za∏adowaç tylko jednà p∏yt´. sygnalizuje to brak p∏yt w magazynku. W przypadku. DISC ∨∧ ∧ ∧ Przycisk ten s∏u˝y do wyboru odtwarzanej p∏yty kompaktowej. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od F7 do R7. tytu∏u p∏yty i tytu∏u utworu. DISP Przycisk ten s∏u˝y do zmiany trybu wyÊwietlania dla p∏yt kompaktowych zawierajàcych informacje tekstowe. Naciskaç przycisk „DISC ” lub „DISC a˝ ˝àdany numer p∏yty pojawi si´ na wyÊwietlaczu. Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ reszta tekstu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od L7 do R7. . uszkodzenie lub odwrotne w∏o˝enie p∏yty. pokrywka zamknie si´ po 15-stu sekundach. a˝ odtwarzacz ostygnie. Wyjàç i ponownie w∏o˝yç p∏yt´ lub magazynek. Komunikaty o usterkach W przypadku usterki odtwarzacza na wyÊwietlaczu pojawi si´ jeden z szeÊciu poni˝szych komunikatów. BAL: Regulacja balansu mi´dzy lewymi i prawymi g∏oÊnikami. sygnalizuje to usterk´ zasilania. Nale˝y zabraç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. JeÊli radioodtwarzacz prze∏àczony jest na odtwarzanie p∏yt kompaktowych. Po za∏adowaniu p∏yty pokrywka szczeliny zamknie si´. wsadziç p∏yt´. Wyjàç p∏yt´ lub magazynek z p∏ytami i odczekaç. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. sygnalizuje to zabrudzenie. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „CD OPEN”. NaciÊni´cie tego przycisku w czasie odtwarzania p∏yty nie zawierajàcej informacji tekstowych powoduje wyÊwietlenie „NO TITLE”. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 3”. sygnalizuje to mo˝liwe przegrzanie urzàdzenia z powodu zbyt wysokiej temperatury otoczenia. Do odtwarzacza mo˝na w∏o˝yç do szeÊciu p∏yt.

Gdy lampki sygnalizacyjne z obu stron szczeliny na p∏yty zmienià kolor na zielony. zostanie ono odtworzone od poczàtku. na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „NO PTY”. a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT” wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. RAND (przypadkowa kolejnoÊç odtwarzania) Istniejà dwa tryby tej funkcji – Funkcja ta umo˝liwia przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach kompaktowych w magazynku lub przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wybranej p∏ycie. rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy i na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „ALARM”. ˝e mo˝na w∏o˝yç nast´pnà p∏yt´. RPT (Powtarzanie) Istniejà dwa tryby tej funkcji – Funkcja powtarzania umo˝liwia ponowne odtwarzanie wybranego nagrania lub ca∏ej p∏yty Powtórne odtwarzanie nagrania: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RPT” w trakcie s∏uchania wybranego nagrania. . ALARM: Je˝eli podczas odbierania audycji na zakresie FM lub w trybie TA odebrana zostanie informacja alarmowa. co oznacza. Obracajàc przyciskiem „PWR•VOL” reguluje si´ si∏´ g∏osu. PTY (Rodzaj programu) Je˝eli naciÊni´cie przycisku „PTY” nastàpi w trakcie odbioru kodu PTY stacji nadajàcej w systemie RDS. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach w magazynku. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich utworów z aktualnie przes∏uchiwanej p∏yty. W przypadku nie znalezienia ˝adnej stacji. ∧ ∨ Gdy podczas wyÊwietlania nazwy typu programu przez 6 sekund nie zostanie dotkni´ty przycisk lub gdy zostanie wykonana jakakolwiek inna operacja. Gdy na wyÊwietlaczu pokazywany jest rodzaj programu. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. W taki sam sposób za∏adowaç reszt´ p∏yt. Po dojÊciu do koƒca Êcie˝ki. Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci poszczególnych Êcie˝ek na p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RAND”. nacisnàç i przytrzymaç przycisk. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RPT”. (a˝ rozlegnie si´ sygna∏ akustyczny gdy radioodtwarzacz jest w∏àczony). PWR•VOL (W∏àczanie i regulacja si∏y g∏osu) Radioodtwarzacz w∏àcza si´ i wy∏àcza naciskajàc przycisk „PWR•VOL”. nazwa typu programu zniknie z wyÊwietlacza i zacznie byç odbierany program ostatnio wyÊwietlanego typu. Po kilku sekundach pokrywka otworzy si´ automatycznie i lampki sygnalizacyjne z obu stron szczeliny na p∏yty zmienià kolor na zielony. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Je˝eli nie zostanie w∏o˝ona ˝adna p∏yta. Aby odtworzyç wszystkie Êcie˝ki na p∏ytach w magazynku w przypadkowej kolejnoÊci: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RAND”. Proces ten b´dzie powtarzany. na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „NOTHING”. wsadziç pierwszà p∏yt´. naciÊni´cie strony „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK” spowoduje wyszukiwanie stacji radiowych transmitujàcych kod PTY.182 RADIOODTWARZACZ Aby za∏adowaç kilka p∏yt naraz. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa typu odbieranego programu Ka˝de naciÊni´cie przycisku „PTY” zmienia tryb programu w nast´pujàcej kolejnoÊci: • „NEWS” – wiadomoÊci • „SPORTS” – sport • „TALK” – wywiady i rozmowy • „POP” – muzyka rozrywkowa • „CLASSICS” – muzyka klasyczna Gdy nie jest odbierany kod PTY stacji RDS. Po za∏adowaniu p∏yty pokrywka szczeliny zamknie si´. pokrywka zamknie si´ po 15-stu sekundach.

Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer Êcie˝ki. Po dojÊciu do koƒca p∏yty. SCAN (przeglàdanie) Funkcja przeglàdania pozwala przeszukiwaç kolejne Êcie˝ki na wybranej p∏ycie lub przeszukiwaç pierwsze Êcie˝ki wszystkich p∏yt w magazynku. Przeglàd pierwszych Êcie˝ek wszystkich p∏yt w magazynku: Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „SCAN”. System EON (Enhanced Other Network – wzmocniona inna sieç nadawcza): Je˝eli aktualnie odbierana stacja RDS (nadajàca równie˝ w systemie EON) w danej chwili nie nadaje komunikatów drogowych w trybie TA. Proces ten b´dzie powtarzany a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–SCAN” i odtwarzacz przejdzie do pierwszej Êcie˝ki nast´pnej p∏yty w magazynku. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RPT”. TA (Komunikaty drogowe) Przycisk ten s∏u˝y do prze∏àczenia na odbiór stacji nadajàcych komunikaty drogowe (TA) w systemie RDS. dzi´ki czemu mniejsze sà szumy. stopieƒ separacji kana∏ów jest zmniejszany. Zakoƒczenie dzia∏ania funkcji sygnalizowane jest dêwi´kowo. aby znaleêç kolejnà stacj´. W celu zatrzymania si´ przy wybranej p∏ycie nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. aktualnie transmitujàcego komunikaty drogowe. wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. nastàpi automatyczne prze∏àczenie na odbiór programu z listy EON AF (cz´stotliwoÊci alternatywnych). Po zwolnieniu przycisku nastàpi wznowienie normalnego odtwarzania. odtwarzacz automatycznie przejdzie do pierwszego utworu. Przeglàd Êcie˝ek na wybranej p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „SCAN”. Po ka˝dym naciÊni´ciu przycisku nastàpi dostrojenie si´ do odbioru nast´pnej stacji. Strojenie: Szybko nacisnàç i zwolniç cz´Êç „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. Podczas naciskania przycisku aktualna Êcie˝ka b´dzie odpowiednio odtwarzana w sposób przyspieszony lub cofana. CzynnoÊç nale˝y powtórzyç. Wszystkie Êcie˝ki na p∏ycie b´dà odtwarzane ponownie. SEEK/TRACK (Strojenie lub wyszukiwanie stacji oraz przeskakiwanie nagraƒ) Radio W trybie poszukiwania radio prze∏àcza si´ na najbli˝szà stacj´ b´dàcà poni˝ej lub powy˝ej odbieranej aktualnie stacji. Po przeszukaniu wszystkich Êcie˝ek na p∏ycie przeglàd zostaje zakoƒczony. ∧ ∨ Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie aktualnej Êcie˝ki: Nacisnàç i przytrzymaç cz´Êç „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. odbiór zostaje prze∏àczony na monofoniczny. gdy tylko jest taka mo˝liwoÊç. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „ST”. ∧ ∨ ST (Symbol odbioru stereofonicznego) Radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na odbiór stereofoniczny stacji. Odtwarzacz p∏yt kompaktowych NaciÊni´cie tego przycisku powoduje przeskoczenie naprzód/do ty∏u do najbli˝szego utworu lub szybkie przeskoczenie w ramach ods∏uchiwanego utworu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „SCAN” i odtwarzacz rozpocznie przeglàd wszystkich Êcie˝ek na przes∏uchiwanej p∏ycie. Po przeszukaniu wszystkich p∏yt w magazynku przeglàd zostaje zakoƒczony. Po zakoƒczeniu komunikatu drogowego nastàpi automatyczny powrót do pierwotnie odbieranego programu. Gdy sygna∏ staje si´ bardzo s∏aby. ∧ ∨ . Gdy sygna∏ staje si´ s∏aby. W celu zatrzymania si´ przy wybranym utworze nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. rozpoczynajàc odtwarzanie od poczàtku. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Zmiana Êcie˝ki w gór´ lub w dó∏: Szybko nacisnàç i zwolniç cz´Êç „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”.RADIOODTWARZACZ 183 Powtórne odtwarzanie ca∏ej p∏yty: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RPT”. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego.

nale˝y ponownie nacisnàç „TA”. W celu powrotu z trybu TA do trybu normalnego. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „TA”. . odtwarzanie p∏yty zostanie przerwane i nastàpi prze∏àczenie na odbiór komunikatów drogowych. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ „TA” i radioodbiornik wycisza stacj´ UKF. Podczas odbioru stacji „TA” jej g∏oÊnoÊç mo˝na regulowaç niezale˝nie od zapami´tanego zakresu g∏oÊnoÊci dla trybu „TA” (patrz opis „PWR•VOL”). Ponowne naciÊni´cie przycisku „TA” przywraca tryb TA. Je˝eli g∏oÊnoÊç ostatnio odbieranej audycji jest wy˝sza od zapami´tanej wartoÊci maksymalnej lub ni˝sza od zapami´tanej wartoÊci minimalnej. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. Zakres pami´ci g∏oÊnoÊci jest ograniczony. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. TUNE (zmiana odbieranej cz´stotliwoÊci) Obrót ga∏kà „TUNE” w prawo przestraja odbiornik w stron´ wy˝szych cz´stotliwoÊci. Je˝eli stacja TP zostanie odebrana. Obrót ga∏kà „TUNE” w lewo przestraja odbiornik w stron´ ni˝szych cz´stotliwoÊci. W przypadku zaniku sygna∏u stacji TP na 20 sekund nast´puje automatyczne wyszukanie kolejnej stacji TP. TRIP/NAVI Po ka˝dym naciÊni´ciu przycisku „TRIP/NAVI”. Gdy stacja TP jest odbierana. Gdy serwis drogowy zakoƒczy si´. JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. (Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em „WyÊwietlacz wielofunkcyjny” na stronie 214 w rozdziale 1–9). Po zakoƒczeniu serwisu drogowego nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. na wyÊwietlaczu pojawia si´ nazwa programu. Podczas wyszukiwania stacji TP. chwilowe zu˝ycie paliwa oraz Êrednia pr´dkoÊç pojazdu. Funkcja zapami´tania g∏oÊnoÊci w trybie „TA”: Nastawy g∏oÊnoÊci przy odbiorze komunikatów drogowych sà zapami´tywane. zostanie przyj´ta jako nowa wartoÊç maksymalna lub minimalna. W trybie TA rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji TP (nadajàcej regularne komunikaty drogowe). na ekranie pojawia si´ „TP SEEK”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol „TP”. Kiedy rozpocznie si´ nadawanie komunikatów drogowych.184 RADIOODTWARZACZ Podczas odbioru UKF: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TP (Traffic Program – program komunikatów drogowych). na wyÊwietlaczu pojawi si´ kolejno: Êrednie zu˝ycie paliwa. na wyÊwietlaczu na 2 sekundy pojawia si´ komunikat „NOTHING” i proces wyszukiwania stacji TP zostaje powtórzony. Je˝eli niemo˝liwe jest znalezienie ˝adnej stacji nadajàcej w trybie TP. radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na komunikaty drogowe. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa programu. Podczas s∏uchania p∏yty kompaktowej: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TA. nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. G∏os pojawia si´ tylko podczas odbioru stacji TP. W trybie TP rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji nadajàcej komunikaty drogowe. Podczas odbierania stacji TA.

Przycisk „ +” Tryb wybierania zapami´tanych stacji: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk po stronie „ ” lub „ ”. ∨ Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Nacisnàç odpowiednià stron´ przycisku. g∏oÊnoÊç wzrasta. Odtwarzacz p∏yt kompaktowych Za pomocà tego przycisku mo˝na przeskakiwaç nagrania do przodu lub do ty∏u. Po zwolnieniu przycisku odbiornik zacznie szukaç stacji. nacisnàç i trzymaç przycisk. . NaciÊni´cie którejkolwiek strony przycisku podczas wyszukiwania nowej stacji powoduje przerwanie wyszukiwania. a˝ do ustawienia ˝àdanej p∏yty.RADIOODTWARZACZ 185 Obs∏uga za pomocà przycisków zdalnego sterowania Przycisk „– +” (regulacji g∏oÊnoÊci) W celu zwi´kszenia g∏oÊnoÊci nacisnàç przycisk „+”. Gdy przycisk jest wciÊni´ty. Przycisk „– 2. ∨∧” ∧ ∨ ∨∧” 3. CzynnoÊç powtórzyç. Gdy przycisk jest wciÊni´ty. Nacisnàç odpowiednià stron´ przycisku. aby odszukaç kolejnà stacj´. 1. W celu zmniejszenia g∏oÊnoÊci nacisnàç przycisk „–”. Szczegó∏owy opis poszczególnych przycisków oraz ich dzia∏anie przedstawione sà poni˝ej. ∧ ∨ Aby zmieniaç odbieranà cz´stotliwoÊç w gór´ lub w dó∏. jeszcze po us∏yszeniu sygna∏u dêwi´kowego. Przycisk „MODE” Tryb wyszukiwania stacji: W celu wyszukania stacji nale˝y nacisnàç stron´ „ ” lub „ ” przycisku. Kolejne naciÊni´cie powoduje dostrojenie si´ do odbioru nast´pnej stacji. Przycisk „ Radio Przycisk pracuje w nast´pujàcych trybach – Niektórymi funkcjami radioodtwarzacza mo˝na sterowaç przy u˝yciu przycisków umieszczonych na kierownicy. W celu powrotu na poczàtek aktualnie odtwarzanego nagrania nale˝y krótko nacisnàç stron´ „ ” przycisku. g∏oÊnoÊç maleje. Odbiornik zostanie dostrojony do nast´pnej zapami´tanej stacji. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego.

W upalne dni. aby nie zalaç urzàdzenia p∏ynami. ˝e odtwarzacz odmówi dzia∏ania. UWAGA W celu zapewnienia prawid∏owego funkcjonowania radioodtwarzacza: • Nale˝y uwa˝aç. Nie jest to oznakà usterki. nacisnàç przycisk „MODE” Aby wy∏àczyç radioodtwarzacz. Powy˝sze objawy sà normalne dla odbioru stacji UKF i nie sà wynikiem usterki odbiornika. Aby w∏àczyç radioodtwarzacz. • Korzystanie z telefonów komórkowych wewnàtrz lub w pobli˝u samochodu mo˝e spowodowaç zak∏ócenia elektryczne. korzystajàc z klimatyzacji.186 RADIOODTWARZACZ Uwagi eksploatacyjne dotyczàce radioodtwarzacza Przycisk „MODE” Przycisk ten s∏u˝y do wyboru rodzaju pracy radioodtwarzacza. a˝ urzàdzenie wy∏àczy si´. Ka˝de naciÊni´cie zmienia kolejne tryby pracy urzàdzenia. Oddalajàc si´ od nadajnika konieczne mo˝e okazaç si´ precyzyjne dostrojenie radioodbiornika i zwi´kszenie g∏oÊnoÊci w miar´ s∏abni´cia stacji. Poniewa˝ fale ultrakrótkie rozchodzà si´ „w zasi´gu wzroku”. . nacisnàç przycisk „MODE” i trzymaç wciÊni´ty. wysokie budowle lub wzgórza mogà niekiedy blokowaç odbiór. które s∏ychaç b´dzie w g∏oÊnikach.7 in.). przed przystàpieniem do s∏uchania p∏yt nale˝y sch∏odziç wn´trze samochodu. • Bardzo wysoka temperatura mo˝e spowodowaç. ODBIÓR RADIOWY Nadajniki FM (dla fal ultrakrótkich) majà zasi´g oko∏o 40 km lub 25 mil. DBA¸OÂå O ODTWARZACZ P¸YT KOMPAKTOWYCH I P¸YTY • Odtwarzacz przystosowany jest wy∏àcznie do p∏yt o Êrednicy 12 cm (4. • Nie wk∏adaç w kieszeƒ odtwarzacza ˝adnych przedmiotów poza p∏ytami CD.

OSTRZE˚ENIE Odtwarzacze p∏yt kompaktowych wykorzystujà niewidzialne promieniowanie laserowe. • Nale˝y stosowaç tylko p∏yty kompaktowe oznaczone jak pokazano powy˝ej.RADIOODTWARZACZ 187 • Wyboje na drodze lub inne drgania mogà spowodowaç przeskakiwanie w czasie odtwarzania. które w przypadku wydostania si´ na zewnàtrz urzàdzenia mo˝e byç niebezpieczne. Wyjàç magazynek z odtwarzacza i odczekaç a˝ wyschnie. mimo ˝e urzàdzenie wyglàda na dzia∏ajàce. Odtwarzacz nale˝y obs∏ugiwaç zgodnie z instrukcjà. Nast´pujàce produkty mogà nie byç odtwarzalne na tym odtwarzaczu p∏yt kompaktowych. Plyty CD zabezpieczone przed kopiowaniem CD-R (CD-do jednokrotnego nagrywania) CD-RW(CD-do wielokrotnego nagrywania) CD-ROM . • W przypadku zawilgocenia wn´trza odtwarzacza mo˝e nie byç s∏yszalny ˝aden dêwi´k.

188 RADIOODTWARZACZ P∏yty o nietypowych kszta∏tach P∏yty z naklejonymi etykietami UWAGA Nie nale˝y stosowaç p∏yt o nietypowych kszta∏tach. p∏yt o niskiej jakoÊci lub p∏yt z naklejonymi etykietami takich jak pokazane na rysunkach. P∏yty przezroczyste P∏yty o niskiej jakoÊci . p∏yt przezroczystych. Zastosowanie ich grozi uszkodzeniem urzàdzenia.

rysy. Nie stosowaç Êrodków czyszczàcych do klasycznych p∏yt gramofonowych. chroniàc przed wilgocià. drobne otworki lub inne Êlady uszkodzeƒ p∏yty mogà spowodowaç przeskakiwanie przy odtwarzaniu lub powtarzanie fragmentów Êcie˝ek. Czyszczenie p∏yty kompaktowej: Wytrzeç mi´kkà. . nie strz´piàcà si´ Êciereczkà zwil˝onà wodà. wysokà temperaturà i bezpoÊrednim nas∏onecznieniem. (Drobne otworki w p∏ycie uwidaczniajà si´ przy oglàdaniu jej pod Êwiat∏o). zw∏aszcza przy wk∏adaniu do magazynku. P∏yty przechowywaç w pude∏kach z tworzywa. • Nie odtwarzane p∏yty nale˝y wyjmowaç z odtwarzacza. szczególnie od strony odblaskowej. od Êrodka do zewn´trznej kraw´dzi p∏yty (nie wzd∏u˝ obwodu).RADIOODTWARZACZ 189 Prawid∏owo Nieprawid∏owo • P∏yty kompaktowe nale˝y traktowaç ostro˝nie. ani Êrodków antystatycznych. Nie dopuszczaç do pozostawienia Êladów palców na ich powierzchni. nierównoÊci. Wycieraç ruchami prostoliniowymi. • Zabrudzenia. Nale˝y trzymaç je za brzegi i nie zginaç.

190 RADIOODTWARZACZ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Klimatyzacja sterowana automatycznie Urzàdzenia sterujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . . . . . . . . . Kierunki nawiewu powietrza . 198 201 201 204 204 206 . . . . . . . wentylacja i klimatyzacja • Klimatyzacja sterowana r´cznie Urzàdzenia sterujàce . . . . . Kierunki nawiewu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Wyloty powietrza w desce rozdzielczej • Nagrzewnica spalinowa . . . . . . . . Wskazówki praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Filtr w uk∏adzie klimatyzacji . . . . . . . . . Wskazówki praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OGRZEWANIE. 192 . . . . 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 191 Rozdzia∏ 1–8 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Ogrzewanie. . .

Pokr´t∏o regulacji temperatury 4. Przycisk trybu poboru powietrza 3. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Klimatyzacja sterowana r´cznie– –Urzàdzenia sterujàce 1. Pokr´t∏o wyboru trybu nawiewu .192 OGRZEWANIE. Pokr´t∏o regulacji pr´dkoÊci dmuchawy 5. „A/C” Wy∏àcznik klimatyzacji (w niektórych wersjach) 2.

obrót w lewo zmniejsza pr´dkoÊç. którymi b´dzie doprowadzane powietrze do kabiny. 5. .OGRZEWANIE. 2. 4. 3. Nawiew na twarz – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi w desce rozdzielczej. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 193 Pokr´t∏o regulacji pr´dkoÊci dmuchawy Obracajàc pokr´t∏o reguluje si´ pr´dkoÊç obrotowà dmuchawy: obrót w prawo zwi´ksza pr´dkoÊç. 1. Przy tym ustawieniu nast´puje samoczynne prze∏àczenie na doprowadzenie do kabiny powietrza ÂWIE˚EGO. Nawiew na szyb´ – Powietrze kierowane jest g∏ównie na przednià szyb´. W niektórych wersjach przy w∏àczonym ogrzewaniu przez wyloty Êrodkowe kierowane jest nieogrzane powietrze. Pokr´t∏o wyboru trybu nawiewu Obracajàc pokr´t∏o wybiera si´ wyloty. obrót w lewo zmniejsza temperatur´. Umo˝liwia to szybsze przywrócenie dobrej widocznoÊci do przodu. W niektórych wersjach przy w∏àczonym ogrzewaniu przez wyloty Êrodkowe kierowane jest nieogrzane powietrze. W niektórych wersjach przy w∏àczonym ogrzewaniu przez wyloty Êrodkowe kierowane jest nieogrzane powietrze. Nawiew przypod∏ogowy i na szyb´ – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze oraz wylotami na przednià szyb´. W celu prze∏àczenia na RECYRKULACJ¢ powietrza nale˝y nacisnàç prze∏àcznik wlotu powietrza. Nawiew dwupoziomowy – Powietrze wydostaje si´ zarówno wylotami przypod∏ogowymi jak i wylotami w desce rozdzielczej. Pokr´t∏o regulacji temperatury Obracajàc pokr´t∏o reguluje si´ temperatur´: obrót w prawo zwi´ksza temperatur´. Nawiew przypod∏ogowy – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze.

JeÊli chce si´ cofnàç ustawienia do trybu RECYRKULACJA nale˝y ponownie nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. 1. Powietrze Êwie˝e (lampka kontrolna nie Êwieci si´) – Do kabiny doprowadzane jest powietrze z zewnàtrz. 7. zapobiegajàce zaparowaniu przedniej szyby. Schemat przep∏ywu powietrza dla ró˝nych po∏o˝eƒ pokr´t∏a pokazuje rysunek zamieszczony poni˝ej. Mi´dzy nawiewem przypod∏ogowym a nawiewem przypod∏ogowym i na szyb´ – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze. Przycisk trybu poboru powietrza Naciskajàc przycisk zmienia si´ sposób doprowadzania powietrza. Mi´dzy nawiewem przypod∏ogowym i na szyb´ a nawiewem na szyb´ – Powietrze kierowane jest g∏ównie na przednià szyb´. 2.194 OGRZEWANIE. W niektórych sytuacjach mo˝e nast´powaç samoczynne prze∏àczenie na doprowadzanie powietrza ÂWIE˚EGO. Recyrkulacja (lampka kontrolna Êwieci si´) – Powietrze krà˝y w obiegu zamkni´tym. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 6. .

Dotyczy niektórych wersji: Gdy dioda kontrolna w przycisku „A/C” b∏yska.OGRZEWANIE. ➪: W wybranych modelach . sygnalizuje to awari´ uk∏adu klimatyzacji i zostaje on automatycznie wy∏àczony. Ponowne naciÊni´cie wy∏àcza klimatyzacj´. Nale˝y wtedy oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 195 –Kierunki nawiewu powietrza Przycisk „A/C” (wy∏àcznik klimatyzacji) NaciÊni´cie przycisku w∏àcza klimatyzacj´. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku.

Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jej zaparowania. Je˝eli mimo zamkni´cia okien kurz podnoszony przez samochód b´dzie nadal wciàgany do kabiny. który by∏ zaparkowany w nas∏onecznionym miejscu. ➪: W wybranych modelach . W ten sposób ograniczone zostanie zaparowywanie szyb. uniemo˝liwiajàc dost´p do kabiny py∏u oraz powietrza z zewnàtrz. • W zimne dni zaleca si´ na jednà minut´ w∏àczyç dmuchaw´ z najwy˝szà pr´dkoÊcià pracy. • Przestrzeƒ pod przednimi siedzeniami powinna byç wolna. umo˝liwiajàc swobodny przep∏yw powietrza w kabinie samochodu. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. W ten sposób usuni´te zostanie goràce powietrze i uk∏ad klimatyzacji szybciej och∏odzi wn´trze.196 OGRZEWANIE. zalecane jest chwilowe ustawienie trybu poboru powietrza na RECYRKULACJ¢. • Jadàc po zapylonych drogach nale˝y zamknàç wszystkie okna. co u∏atwi oczyszczenie kana∏ów wlotowych ze Êniegu lub wilgoci. co spowoduje zamkni´cie wszystkich zewn´trznych wlotów powietrza. nale˝y przez kilka minut jechaç z otwartymi oknami. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA –Wskazówki praktyczne • W celu sch∏odzenia nagrzanego samochodu. • Wloty powietrza przed przednià szybà nie mogà byç przes∏oni´te (na przyk∏ad przez liÊcie lub Ênieg). • Jadàc za innym samochodem po pylistej drodze lub w warunkach silnego wiatru i zapylenia. zalecane jest ustawienie wlotu powietrza na pobór powietrza ÂWIE˚EGO oraz dmuchawy na dowolnà pr´dkoÊç (po∏o˝enie inne ni˝ „0”).

• Ogrzewanie z osuszaniem powietrza uzyskuje si´ w∏àczajàc klimatyzacj´.OGRZEWANIE. Klimatyzacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku NISKIEJ (zakres niebieski) Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA TWARZ Klimatyzacja – W¸ÑCZONA • W celu szybkiego sch∏odzenia wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza. Umo˝liwia to szybsze przywrócenie dobrej widocznoÊci do przodu. Wentylacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku NISKIEJ (zakres niebieski) Wlot powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA TWARZ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA Usuwanie zaparowania szyb Powierzchnia wewn´trzna szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku WYSOKIEJ (zakres czerwony) przy ogrzewaniu lub w kierunku NISKIEJ (zakres niebieski) przy ch∏odzeniu Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – W¸ÑCZONA Po ustawieniu nawiewu powietrza na szyb´ nast´puje samoczynne prze∏àczenie na doprowadzanie do kabiny powietrza ÂWIE˚EGO. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 197 Ogrzewanie Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku WYSOKIEJ (zakres czerwony) Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – PRZYPOD¸OGOWY Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA • W celu szybkiego ogrzania wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza. Aby uniknàç zaparowania szyb. natychmiast po rozgrzaniu wn´trza nale˝y prze∏àczyç na doprowadzanie powietrza z zewnàtrz. W celu prze∏àczenia na RECYRKULACJ¢ powietrza nale˝y nacisnàç prze∏àcznik wlotu powietrza. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jeszcze silniejszego jej zaparowania. . • W celu równoczesnego ogrzewania wn´trza i oczyszczania przedniej szyby nale˝y wybraç nawiew powietrza przypod∏ogowy i na szyb´. • W celu równoczesnego ogrzewania wn´trza i oczyszczania przedniej szyby nale˝y wybraç nawiew powietrza przypod∏ogowy i na szyb´. Usuwanie oblodzenia szyb Powierzchnia zewn´trzna szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku WYSOKIEJ (zakres czerwony) Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA Po ustawieniu nawiewu powietrza na szyb´ nast´puje samoczynne prze∏àczenie na doprowadzanie do kabiny powietrza ÂWIE˚EGO. W celu prze∏àczenia na RECYRKULACJ¢ powietrza nale˝y nacisnàç prze∏àcznik wlotu powietrza. Umo˝liwia to szybsze przywrócenie dobrej widocznoÊci do przodu.

Wy∏àcznik nawiewu na przednià szyb´ 8. Przycisk „OFF” (wy∏àcznik dmuchawy) 5.198 OGRZEWANIE. Przycisk „AUTO” (wy∏àcznik pracy automatycznej) 4. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Klimatyzacja sterowana automatycznie– –Urzàdzenia sterujàce 1. Przycisk „TEMP” (regulacja temperatury) 3. Przycisk „A/C” (wy∏àcznik uk∏adu klimatyzacji) . Przycisk regulacji pr´dkoÊci dmuchawy 2. Przycisk trybu poboru powietrza (wy∏àcznik recyrkulacji powietrza) 6. Przycisk „MODE” (wybór trybu nawiewu) 7.

naciÊni´cie „ ” zmniejsza pr´dkoÊç dmuchawy.OGRZEWANIE. W trybie sterowania automatycznego uk∏ad klimatyzacji samoczynnie dobiera pr´dkoÊç dmuchawy. którymi b´dzie doprowadzane powietrze do kabiny. 3. HOT”. natomiast gdy zostanie maksymalne ogrzewanie. 4. Dla potwierdzenia pracy w trybie sterowania automatycznego w przycisku zapala si´ dioda kontrolna. Przycisk „OFF” NaciÊni´cie tego przycisku wy∏àcza uk∏ad klimatyzacji. w celu obni˝enia temperatury – po stronie „ ”. ∧ ∨ Gdy zostanie nastawione maksymalne ch∏odzenie. Nawiew przypod∏ogowy – Powietrze kierowane jest g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze. COLD”. Przycisk „TEMP” W celu zwi´kszenia temperatury przycisk nale˝y nacisnàç po stronie „ ”. w zale˝noÊci od temperatury w kabinie. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 199 Przycisk „AUTO” NaciÊni´cie przycisku uruchamia automatycznà prac´ uk∏adu klimatyzacji. kierunki nawiewu. . ∧ ∨ W trybie pracy automatycznej nie ma potrzeby regulowania pr´dkoÊci dmuchawy. 2. Przycisk „MODE” (wyboru trybu nawiewu powietrza) Naciskajàc przycisk „MODE” wybiera si´ wyloty. na wyÊwietlaczu pokazane zostanie „MAX. Nawiew na szyb´ i przypod∏ogowy – Powietrze kierowane jest g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze oraz wylotami na przednià szyb´. na wyÊwietlaczu pojawi si´ „MAX. Przycisk regulacji pr´dkoÊci dmuchawy NaciÊni´cie „ ” zwi´ksza pr´dkoÊç dmuchawy. Mo˝na te˝ dokonywaç r´cznej regulacji odpowiednimi prze∏àcznikami. W celu przerwania automatycznej regulacji nale˝y nacisnàç prze∏àcznik trybu nawiewu lub przycisk regulacji pr´dkoÊci dmuchawy. Nawiew dwupoziomowy – Powietrze kierowane jest zarówno wylotami przypod∏ogowymi jak i wylotami w desce rozdzielczej. w celu uzyskania maksymalnie intensywnego ch∏odzenia. sposób poboru powietrza oraz w∏àczanie i wy∏àczanie agregatu ch∏odniczego. Nawiew górny – Powietrze kierowane jest g∏ównie wylotami umieszczonymi w desce rozdzielczej. 1. Niekiedy po naciÊni´ciu przycisku „AUTO” przy ustawionym poborze powietrza ÂWIE˚EGO mo˝e zostaç w∏àczona recyrkulacja powietrza. W trybie pracy automatycznej nie ma potrzeby regulowania trybu nawiewu powietrza.

Gdy dioda kontrolna w przycisku „A/C” b∏yska. czy nie.200 OGRZEWANIE. Przycisk trybu poboru powietrza NaciÊni´cie przycisku zmienia sposób doprowadzania powietrza. Recyrkulacja – Powietrze krà˝y w obiegu zamkni´tym. Je˝eli przycisk „A/C” nie jest wciÊni´ty. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Przycisk nawiewu na przednià szyb´ NaciÊni´cie tego przycisku kieruje nawiew powietrza g∏ównie przez wyloty na przednià szyb´ i równoczeÊnie automatycznie uruchamiany jest pobór powietrza ÂWIE˚EGO. W takiej sytuacji nale˝y oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Ponowne naciÊni´cie przycisku przywraca ostatnio ustawiony tryb nawiewu. Wraz z uruchomieniem nawiewu na przednià szyb´ zostaje w∏àczony uk∏ad klimatyzacji. nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „A/C”. W celu wy∏àczenia jedynie klimatyzacji. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku „A/C”. sygnalizuje to awari´ klimatyzacji i uk∏ad zostaje automatycznie wy∏àczony. w celu jej przywrócenia nale˝y jeszcze raz nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. Powietrze Êwie˝e – Do kabiny doprowadzane jest powietrze z zewnàtrz. Je˝eli wczeÊniej nastawiona by∏a RECYRKULACJA powietrza. 1. czy przycisk by∏ wczeÊniej wciÊni´ty. 2. Schemat przep∏ywu powietrza dla ró˝nych ustawieƒ trybu nawiewu pokazuje rysunek zamieszczony po opisie przycisku „A/C”. Przyspiesza to odzyskanie widocznoÊci do przodu. niezale˝nie od tego. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku. Przycisk „A/C” NaciÊni´cie przycisku w∏àcza klimatyzacj´. Funkcja ta przyspiesza przywrócenie widocznoÊci do przodu. Ponowne naciÊni´cie wy∏àcza klimatyzacj´. naciÊni´cie przycisku wyboru trybu nawiewu powietrza wy∏àcza klimatyzacj´. wspomagajàc usuwanie zaparowania szyb. .

nale˝y przez kilka minut jechaç z otwartymi oknami. • W zimne dni zaleca si´ na oko∏o minut´ ustawiç najwy˝szà pr´dkoÊç dmuchawy. uniemo˝liwiajàc dost´p do kabiny powietrza i py∏u z zewnàtrz. • Jadàc za drugim samochodem po pylistej drodze lub w warunkach silnego wiatru i zapylenia. • Przestrzeƒ pod przednimi siedzeniami powinna byç wolna. co spowoduje zamkni´cie wszystkich zewn´trznych wlotów powietrza. W ten sposób usuni´te zostanie goràce powietrze i uk∏ad klimatyzacji szybciej och∏odzi wn´trze. co u∏atwi oczyszczenie kana∏ów wlotowych ze Êniegu lub wilgoci. • Wloty powietrza przed przednià szybà nie mogà byç przes∏oni´te (na przyk∏ad przez liÊcie lub Ênieg). umo˝liwiajàc swobodny przep∏yw powietrza w kabinie samochodu. Ograniczy to zjawisko zaparowywania szyb. który by∏ zaparkowany w nas∏onecznionym miejscu. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. zalecane jest pozostawienie przycisku wyboru wlotu powietrza w trybie poboru powietrza ÂWIE˚EGO oraz dmuchawy ustawionej na dowolnà pr´dkoÊç (ustawienie inne ni˝ „OFF”). WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 201 –Kierunki nawiewu powietrza –Wskazówki praktyczne • W celu sch∏odzenia nagrzanego samochodu. • Jadàc po zapylonych drogach nale˝y zamknàç wszystkie okna.OGRZEWANIE. zalecane jest chwilowe prze∏àczenie trybu poboru powietrza na RECYRKULACJ¢. Je˝eli mimo zamkni´cia okien kurz podnoszony przez samochód b´dzie nadal wciàgany do kabiny. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jej zaparowania. ➪: W wybranych modelach .

• W celu równoczesnego ogrzewania wn´trza i oczyszczania przedniej szyby nale˝y wybraç nawiew powietrza przypod∏ogowy i na szyb´.202 OGRZEWANIE. Aby uniknàç zaparowania szyb. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Ogrzewanie Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Wcisnàç przycisk „AUTO” Temperatura – Ustawiç ˝àdanà wartoÊç Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku wysokiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – PRZYPOD¸OGOWY Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA • W celu szybkiego ogrzania wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza. Wentylacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Wcisnàç przycisk „AUTO” Temperatura – W kierunku niskiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku niskiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – GÓRNY Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA . natychmiast po rozgrzaniu wn´trza nale˝y prze∏àczyç na doprowadzanie powietrza z zewnàtrz. Klimatyzacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Wcisnàç przycisk „AUTO” Temperatura – Ustawiç ˝àdanà wartoÊç Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Klimatyzacja – W¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku niskiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – GÓRNY Klimatyzacja – W¸ÑCZONA • W celu szybkiego sch∏odzenia wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza. • Ogrzewanie z osuszaniem powietrza uzyskuje si´ w∏àczajàc klimatyzacj´.

• Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. – Powierzchnia zewn´trzna przedniej szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Temperatura – W kierunku wysokiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku wysokiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA Po naciÊni´ciu przycisku nawiewu powietrza na przednià szyb´ nast´puje automatyczne uruchomienie poboru powietrza ÂWIE˚EGO. W celu wy∏àczenia samej klimatyzacji nale˝y nacisnàç przycisk „A/C”. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku „A/C”. W celu wy∏àczenia samej klimatyzacji nale˝y nacisnàç przycisk „A/C”. Wraz z uruchomieniem nawiewu na przednià szyb´ zostaje w∏àczony uk∏ad klimatyzacji. czy przycisk by∏ wczeÊniej wciÊni´ty. wspomagajàc usuwanie zaparowania szyb. Funkcja ta przyspiesza przywrócenie widocznoÊci do przodu. Wraz z uruchomieniem nawiewu na przednià szyb´ zostaje w∏àczony uk∏ad klimatyzacji. Funkcja ta przyspiesza przywrócenie widocznoÊci do przodu. w celu jej przywrócenia nale˝y jeszcze raz nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. w celu jej przywrócenia nale˝y jeszcze raz nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. Je˝eli przycisk „A/C” nie jest wciÊni´ty. Przyspiesza to odzyskanie widocznoÊci do przodu. czy nie. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. czy przycisk by∏ wczeÊniej wciÊni´ty. Je˝eli wczeÊniej nastawiona by∏a RECYRKULACJA powietrza. wspomagajàc usuwanie zaparowania szyb. niezale˝nie od tego. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku „A/C”. Przyspiesza to odzyskanie widocznoÊci do przodu. niezale˝nie od tego. Je˝eli przycisk „A/C” nie jest wciÊni´ty. naciÊni´cie przycisku wyboru trybu nawiewu powietrza wy∏àcza klimatyzacj´. czy nie.OGRZEWANIE. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jeszcze silniejszego jej zaparowania. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 203 Usuwanie zaparowania lub oblodzenia szyb – Powierzchnia wewn´trzna przedniej szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Temperatura – W kierunku wysokiej przy ogrzewaniu lub w kierunku niskiej przy ch∏odzeniu Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku wysokiej przy ogrzewaniu lub w kierunku niskiej przy ch∏odzeniu Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Po naciÊni´ciu przycisku nawiewu powietrza na przednià szyb´ nast´puje automatyczne uruchomienie poboru powietrza ÂWIE˚EGO. . naciÊni´cie przycisku wyboru trybu nawiewu powietrza wy∏àcza klimatyzacj´. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jeszcze silniejszego jej zaparowania. Je˝eli wczeÊniej nastawiona by∏a RECYRKULACJA powietrza.

RównoczeÊnie musi pracowaç silnik samochodu. . W celu w∏àczenia nagrzewnicy nale˝y nacisnàç jej wy∏àcznik. Wyloty Êrodkowe Je˝eli nawiew powietrza nie jest wystarczajàco skuteczny. Rysunek pokazuje sposób otwierania i zamykania wylotów powietrza. a jej pe∏ne rozgrzanie po dalszych 70 sekundach. Podczas pracy urzàdzenia Êwieci si´ lampka kontrolna. Rozruch nagrzewnicy nast´puje po oko∏o 75 sekundach od naciÊni´cia przycisku. Jest to zjawisko normalne. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Wyloty powietrza w desce rozdzielczej Nagrzewnica spalinowa Wylot boczny Dodatkowa nagrzewnica spalinowa przeznaczona jest do podtrzymywania temperatury w kabinie samochodu w zimne dni. Po osiàgni´ciu odpowiedniej temperatury przez p∏yn ch∏odzàcy silnik uk∏ad automatycznie reguluje poziom ogrzewania. nale˝y sprawdziç wyloty powietrza w desce rozdzielczej. Przy w∏àczaniu i wy∏àczaniu nagrzewnicy ze znajdujàcego si´ pod pod∏ogà samochodu uk∏adu wydechowego mo˝e wydzielaç si´ pewna iloÊç bia∏ego dymu o specyficznej woni.204 OGRZEWANIE. W szczególnie niskich temperaturach otoczenia z uk∏adu wydechowego nagrzewnicy mo˝e wydobywaç si´ para.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 205 Wy∏àczenia nagrzewnicy mo˝na dokonaç jednym z dwóch sposobów: • Ponownie naciskajàc jej wy∏àcznik. Jest to odg∏os pracy elektrycznych wentylatorów. • Wy∏àczajàc silnik. Nie jest zalecane ponowne uruchomienie nagrzewnicy przed up∏ywem 10 minut od jej wy∏àczenia. poniewa˝ mogà byç bardzo goràce i groziç poparzeniem. nale˝y wy∏àczyç nagrzewnic´. nale˝y trzymaç z dala od nagrzewnicy i jej uk∏adu wydechowego z powodu ryzyka po˝aru. Nagrzewnica musi byç wy∏àczona przed tankowaniem. paliwo.OGRZEWANIE. które ch∏odzà elementy zespo∏u nagrzewnicy i nie jest to objaw usterki. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y dotykaç nagrzewnicy spalinowej ani jej uk∏adu wydechowego. poniewa˝ mo˝e to powodowaç ha∏as rozruchowy nagrzewnicy. jak np. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Paliwo” na stronie 228 w rozdziale 2. • ¸atwopalne materia∏y. gdy samochód s∏u˝y do celów dostawczych). Je˝eli silnik samochodu b´dzie cz´sto uruchamiany i wy∏àczany (np. Po oko∏o 2 minutach wentylatory ch∏odzàce przerywajà prac´ i nagrzewnica zostaje ostatecznie wy∏àczona. . UWAGA • Nie stosowaç niew∏aÊciwego paliwa. poniewa˝ mo˝e to zmniejszyç trwa∏oÊç jej elementów. W przeciwnym wypadku przy jej rozruchu mo˝e wystàpiç ha∏as. korozj´ oraz zmniejszenie jej trwa∏oÊci.) • Nie nale˝y na przemian w∏àczaç i wy∏àczaç nagrzewnicy spalinowej w okresie krótszym ni˝ 5 minut. Po wy∏àczeniu nagrzewnicy z komory silnika przez 2 minuty mo˝e byç s∏yszalny nietypowy odg∏os.

aby nie rozlaç wody lub innego p∏ynu bezpoÊrednio na nagrzewnic´ lub jej pomp´ paliwowà. Mo˝e to spowodowaç po˝ar lub uszkodzenie zespo∏u nagrzewnicy. Ênieg. • Nale˝y uwa˝aç. Etykietka informacyjna filtra powietrza w uk∏adzie klimatyzacji naklejona jest wewnàtrz schowka z lewej strony. . nale˝y zleciç sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie. Filtr zapobiega przedostaniu si´ kurzu i py∏ów do wn´trza samochodu przez uk∏ad klimatyzacji. • W razie zauwa˝enia jakichkolwiek nieprawid∏owoÊci. ˝e filtr zosta∏ zainstalowany. jak pokazano na rysunku. • W kanale wlotowym ani w uk∏adzie wydechowym nagrzewnicy nie mo˝e zalegaç woda. lód. b∏oto. Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie nagrzewnicy. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Filtr w uk∏adzie klimatyzacji– • Nie wolno dokonywaç przeróbek ani otwieraç nagrzewnicy spalinowej bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.206 OGRZEWANIE. a tak˝e w razie stwierdzenia os∏abienia efektywnoÊci pracy nagrzewnicy. itp. Zatkanie tych przewodów mo˝e spowodowaç uszkodzenie nagrzewnicy. wycieku paliwa czy dymienia. ObecnoÊç etykietki oznacza. np.

.OGRZEWANIE. Filtr w uk∏adzie klimatyzacji znajduje si´ za schowkiem podr´cznym. (Informacje na temat obs∏ugi okresowej mo˝na znaleêç w ksià˝ce obs∏ugi serwisowej lub w ksià˝ce gwarancyjnej samochodu). Filtr nale˝y wymieniç. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 207 Sprawdzanie i wymiana filtra w uk∏adzie klimatyzacji W celu utrzymania skutecznoÊci dzia∏ania uk∏adu klimatyzacji. nale˝y sprawdzaç i wymieniaç filtr zgodnie ze schematem obs∏ugi okresowej. Po pewnym czasie u˝ytkowania filtr powietrza klimatyzacji mo˝e ulec zapchaniu. gdy wyst´puje odczuwalne zmniejszenie nap∏ywu powietrza z uk∏adu klimatyzacji lub nagrzewnicy lub gdy szyby szybko pokrywajà si´ parà w trybie poboru powietrza z zewnàtrz.

Otworzyç schowek. jak pokazano na rysunku.208 OGRZEWANIE. Âcisnàç obie Êcianki schowka podr´cznego. . WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. 2. Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t i przesunàç zaczep. uwalniajàc go z zaczepów.

5. Zabrudzony filtr nale˝y wymieniç. . Trzymajàc z obu stron. 4. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 209 3. Sprawdziç wyglàd powierzchni filtra. Wyjàç filtr z gniazda. zdjàç pokryw´ gniazda filtra.OGRZEWANIE.

MONTA˚ SCHOWKA 1.210 OGRZEWANIE. jak pokazano na ilustracji. INFORMACJA Filtr powietrza powinien byç zamontowany we w∏aÊciwej pozycji. gdy˝ mo˝e to doprowadziç do zanieczyszczenia uk∏adu py∏em i obni˝enia sprawnoÊci wentylacji. nale˝y pami´taç. . aby strza∏ka na filtrze by∏a skierowana do góry. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Podczas wsadzania filtra do gniazda. Wsunàç ko∏ek w otwór amortyzatora. Nie nale˝y jeêdziç z wymontowanym filtrem uk∏adu klimatyzacji.

. Zawiesiç obudow´ schowka. Âcisnàç obie strony schowka podr´cznego i zamknàç schowek. Przykr´ciç wkr´t Êrubokr´tem krzy˝owym.OGRZEWANIE. Wysunàç amortyzator i w∏o˝yç wkr´t w otwór na koƒcu. 3. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 211 2.

212 OGRZEWANIE. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schowek w tylnej konsoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej Zapalniczka i popielniczki . . . . . . . . . . . .POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 213 Rozdzia∏ 1–9 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Pozosta∏e elementy wyposa˝enia • • • • • • • • • • • • WyÊwietlacz wielofunkcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaczepy do stabilizacji baga˝u . . . . . . . . . . . . . . Dywaniki pod∏ogowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe schowki . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty na kubki . . . . . . . . . . . . . 214 218 218 219 220 220 221 222 223 223 224 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schowek podr´czny . . . . . . . . . . . . . . . Zas∏ona baga˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt trójkàta ostrzegawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zegar . . . . .

WyÊwietlacz komputera pok∏adowego . WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej 3.214 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA WyÊwietlacz wielofunkcyjny 1. Zegar 2. Przycisk „TRIP/NAVI” 5. Pokr´t∏o „ENTER” 4.

Ustawianie godziny: Obracaç pokr´t∏o zgodnie z ruchem wskazówek zegara. a˝ zostanie wyÊwietlony czas i wskazanie zacznie b∏yskaç.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 215 –Podstawowe informacje o wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym WyÊwietlacz wielofunkcyjny dzia∏a przy w∏àczonym zap∏onie. Od∏àczenie zasilania elektrycznego powoduje automatyczne ustawienie godziny na 1:00 (pierwszà). W przypadku przerwania zasilania elektrycznego wyÊwietlacza nastàpi jego automatyczne prze∏àczenie na tryb podstawowy. . W celu dokonania regulacji nale˝y naciskaç pokr´t∏o „ENTER” tyle razy. je˝eli by∏o w∏àczone. Po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” wyÊwietlacz w∏àcza si´ w ostatnio wybranym trybie pracy. Ustawianie minut: Obracaç pokr´t∏o przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. lub w∏àczenie podÊwietlenia – gdy by∏o wy∏àczone. Przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy wciÊni´tego pokr´t∏a „ENTER” powoduje wy∏àczenie jego podÊwietlenia. –Zegar (z klimatyzacjà sterowanà r´cznie) Cyfrowy zegar pokazuje czas. Po ustawieniu zegara powrót do funkcji radioodtwarzacza nastàpi automatycznie po 15 sekundach lub po naciÊni´ciu przycisku „TRIP/NAVI”. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y prze∏àczaç wyÊwietlacza podczas jazdy. Zmiany ustawieƒ nale˝y dokonywaç tylko. gdy samochód jest zatrzymany. „AM•FM” lub „DISC” (je˝eli w∏o˝ona jest p∏yta kompaktowa).

W przypadku nieprawid∏owego stanu po∏àczeƒ czujnika temperatury zewn´trznej. W takiej sytuacji nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Ârednia pr´dkoÊç samochodu Kolejne naciÊni´cia przycisku „TRIP/NAVI” prze∏àczajà pomi´dzy tymi funkcjami.216 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA –WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej (z klimatyzacjà sterowanà r´cznie) –WyÊwietlacz komputera pok∏adowego Pokazywana jest temperatura powietrza na zewnàtrz samochodu. . Ârednie zu˝ycie paliwa 2. Na wyÊwietlaczu komputera pok∏adowego pokazywane sà nast´pujàce informacje: 1. Ich dok∏adnoÊç uzale˝niona jest od stylu jazdy i warunków drogowych. Zakres pokazywanych temperatur: od –30°C do +50°C. na wyÊwietlaczu pojawi si´ „– –” lub puste pole. Bie˝àce zu˝ycie paliwa 3. WyÊwietlane wartoÊci odzwierciedlajà ogólne warunki jazdy.

.) • Podczas zjazdu z d∏ugiego wzniesienia z wykorzystaniem hamowania silnikiem.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 217 W celu zmiany jednostek miary nale˝y naciskaç przycisk „TRIP/NAVI”. WartoÊç jest aktualizowana co 2 sekundy. W celu wyzerowania wskazaƒ nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „TRIP/NAVI”. jaki samochód przejecha∏. 3. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Ârednie zu˝ycie paliwa Pokazywana wielkoÊç Êredniego zu˝ycia paliwa obliczana jest na podstawie sumarycznego dystansu. l/100 km. (Pokazywane jest bardzo wysokie zu˝ycie paliwa. 1. Nast´pnie mo˝na wybraç jednostki. (Pokazywane jest bardzo niskie zu˝ycie paliwa. a˝ wyÊwietlacz powróci do pokazywania funkcji radioodtwarzacza. obracajàc pokr´t∏o „ENTER”. 2. oraz sumarycznego czasu jazdy z w∏àczonym zap∏onem.) Po wy∏àczeniu zap∏onu wskazania zostajà wyzerowane. km/h 2. Wskazania sà aktualizowane co 10 sekund. km/h 3. oraz sumarycznego zu˝ycia paliwa przy pracujàcym silniku. W nast´pujàcych sytuacjach pokazywana wartoÊç mo˝e nie byç dok∏adna: • Gdy samochód stoi z pracujàcym silnikiem. Do wyboru sà 3 rodzaje jednostek: 1. Wskazania sà aktualizowane co 10 sekund. W celu wyzerowania wskazaƒ nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „TRIP/NAVI”. mpg. Bie˝àce zu˝ycie paliwa WyÊwietlana wartoÊç bie˝àcego zu˝ycia paliwa obliczana jest na podstawie przejechanego dystansu oraz zu˝ycia paliwa w ciàgu 2 sekund pracy silnika. mp Po wybraniu jednostek nale˝y naciskaç pokr´t∏o „ENTER” tyle razy. Ârednia pr´dkoÊç jazdy Pokazywana Êrednia pr´dkoÊç jazdy obliczana jest na podstawie sumarycznego dystansu. km/l. jaki samochód przejecha∏. a˝ na wyÊwietlaczu pojawià si´ jednostki.

Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Ponowne naciÊni´cie przycisku powoduje znikni´cie wskazaƒ temperatury. . Od∏àczenie zasilania elektrycznego zegara powoduje automatyczne ustawienie godziny na 1:00 (pierwszà). naciÊni´cie przycisku „OUTSIDE TEMP” jeden raz powoduje wyÊwietlenie temperatury zewn´trznej. Kolejne naciÊni´cie przycisku „OUTSIDE TEMP” lub przycisku „TEMP” powoduje prze∏àczenie na pokazywanie nastawionej temperatury w kabinie. Je˝eli aktualnie wskazywany jest czas pomi´dzy 1:30 a 1:59. Gdy w∏àczony jest uk∏ad klimatyzacji. zostanie ustawiona godzina 2:00.218 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Zegar WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej Ustawianie godziny: Nacisnàç przycisk „H”. Gdy temperatura na zewnàtrz pojazdu spadnie poni˝ej 3°C. Tylko wersja z klimatyzacjà sterowanà automatycznie – Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ACC” lub „ON. NaciÊni´cie przycisku „:00” powoduje szybkie przestawienie wskazaƒ na pe∏nà godzin´. Przyk∏ad: Je˝eli aktualnie wskazywany jest czas pomi´dzy 1:01 a 1:29. po naciÊni´ciu przycisku „:00” zostanie ustawiona godzina 1:00. Ustawianie minut: Nacisnàç przycisk „M”. Gdy zostanie wciÊni´ty przycisk „OUTSIDE TEMP”. wyÊwietlacz pokazuje temperatur´ na zewnàtrz samochodu w stopniach Celsjusza. wskazanie zaczyna b∏yskaç.

W celu wyj´cia popielniczki nale˝y nacisnàç w dó∏ zapadk´ i wyciàgnàç wk∏ad. wy∏àcznik zap∏onu powinien byç w po∏o˝eniu „ACC”. gotowa do u˝ytku. po u˝yciu popielniczk´ nale˝y ca∏kowicie zamknàç. Niedopa∏ek papierosa nale˝y dok∏adnie zgasiç w popielniczce.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 219 Zapalniczka i popielniczki ZAPALNICZKA W celu w∏àczenia zapalniczki nale˝y jà wcisnàç. aby inne niedopa∏ki nie zapali∏y si´ od niego. Tylna popielniczka . Zapalniczka i przednia popielniczka POPIELNICZKI W celu wysuni´cia popielniczki nale˝y jà pociàgnàç do siebie. Je˝eli silnik nie pracuje. OSTRZE˚ENIE W celu ograniczenia ryzyka odniesienia obra˝eƒ w razie wypadku lub gwa∏townego hamowania. W przypadku wymiany nale˝y u˝yç jedynie oryginalnej zapalniczki Toyoty. Nie nale˝y przytrzymywaç wciÊni´tej zapalniczki. Po osiàgni´ciu odpowiedniej temperatury zapalniczka automatycznie wyskoczy do po∏o˝enia wyjÊciowego. Po u˝yciu popielniczk´ nale˝y wsunàç z powrotem.

gdy˝ w razie wypadku lub gwa∏townego hamowania otwarta pokrywa zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. kiedy zostanie on otwarty. Typ B (w desce rozdzielczej) Typ C (w baga˝niku) . Blokowanie zamka: W∏o˝yç g∏ówny kluczyk i przekr´ciç zgodnie z ruchem wskazówek zegara. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy schowek powinien byç zamkni´ty. Je˝eli podÊwietlenie tablicy przyrzàdów jest w∏àczone. oÊwietlenie schowka podr´cznego w∏àczy si´.220 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Schowek podr´czny Dodatkowe schowki Typ A (w desce rozdzielczej) Korzystanie ze schowka w desce rozdzielczej: Otwieranie: Pociàgnàç za uchwyt.

OSTRZE˚ENIE Typ A i B: Podczas jazdy schowek powinien byç zamkni´ty. Typ C: PodnieÊç pokryw´ konsoli. gdy˝ w razie wypadku lub gwa∏townego hamowania otwarta pokrywa zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 221 Schowek w tylnej konsoli Korzystanie ze schowka: Typ A i B: Pociàgnàç za uchwyt. . SCHOWEK W KONSOLI W celu uzyskania dost´pu do schowka w tylnej konsoli nale˝y naciskajàc dêwigni´ blokady podnieÊç pokryw´ konsoli.

222 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Uchwyty na kubki Uchwyty na kubki s∏u˝à do przytrzymywania kubków lub puszek z napojami. . W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia inne przedmioty mogà zostaç wyrzucone. ni˝ kubki i puszki z napojami. OSTRZE˚ENIE W uchwycie kubków nie nale˝y umieszczaç ˝adnych innych przedmiotów. stanowiàc dodatkowe zagro˝enie dla jadàcych. GÓRNY POJEMNIK (w niektórych wersjach samochodu) Dost´p do górnego pojemnika uzyskuje si´ po podniesieniu pokrywy tylnej konsoli bez naciskania dêwigni blokady.

Mimo ˝e trójkàt ostrzegawczy nie nale˝y do wyposa˝enia fabrycznego. Sposób mocowania przedstawiony jest na rysunku. czy apteczka i trójkàt ostrzegawczy sà bezpiecznie zamocowane. . pokazane na rysunku taÊmy mogà s∏u˝yç do jego umocowywania. Do zabezpieczenia baga˝u przed przesuwaniem si´ mo˝na wykorzystaç pokazane na rysunku zaczepy stabilizacyjne. OSTRZE˚ENIE Nie u˝ywane zaczepy stabilizacyjne nale˝y ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa schowaç pod wyk∏adzinà baga˝nika.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 223 Uchwyt apteczki i trójkàta ostrzegawczego (hatchback) Zaczepy do stabilizacji baga˝u (hatchback) TaÊmy te s∏u˝à do przytrzymywania trójkàta ostrzegawczego. Uwagi odnoÊnie uk∏adania baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. Zaciskanie: Pociàgnàç taÊm´ Nale˝y zawsze sprawdziç. Luzowanie: Pociàgnàç sprzàczk´ do góry 2. 1.

Gdy w dywaniku i wyk∏adzinie pod∏ogowej w samochodzie sà po dwa otwory. odczepiajàc unoszàce jà linki i uwalniajàc jà z zaczepów. dywanik mocowany jest do pod∏ogi zatrzaskami.224 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Zas∏ona baga˝nika (hatchback) Dywaniki pod∏ogowe Po podniesieniu drzwi baga˝nika zas∏ona baga˝nika unosi si´. . Zatrzask nale˝y umocowaç w otworze w wyk∏adzinie dywanowej. Dywaniki powinny byç w∏aÊciwie dopasowane. u∏atwiajàc dost´p do przestrzeni baga˝owej. Zas∏on´ mo˝na wyjàç.

Przesuwanie si´ dywanika i zaczepianie o peda∏ mo˝e doprowadziç do wypadku drogowego. .POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 225 OSTRZE˚ENIE Dywaniki nale˝y odpowiednio u∏o˝yç na wyk∏adzinie pod∏ogowej.

226 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uk∏ad hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecenia dotyczàce uk∏adu wydechowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa . . Katalizator spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektryczne wspomaganie kierownicy . . .PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 227 Rozdzia∏ 2 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU • • • • • • • • • • • • • • Docieranie samochodu . . . . . . . . . . . . Identyfikacja samochodu . . Podró˝e zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 228 229 230 230 231 232 233 234 237 239 239 240 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trójfunkcyjny katalizator spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie oleju silnikowego . . . . . . . . . . . . Zawieszenie i podwozie . . . . . . . . . . . .

• Nie nale˝y zbyt d∏ugo utrzymywaç sta∏ej pr´dkoÊci. Spowoduje to utrat´ skutecznoÊci katalizatora spalin i niew∏aÊciwe funkcjonowanie uk∏adu kontroli emisji. Awarie silnika wynik∏e na skutek zastosowania niew∏aÊciwego paliwa nie sà obj´te gwarancjà. Stosowanie paliwa o wi´kszej zawartoÊci mo˝e uszkodziç silnik. W otwór ten wchodzà jedynie specjalne króçce dystrybutorów benzyny bezo∏owiowej. • Przez pierwsze 800 km nie holowaç przyczepy. • Nale˝y unikaç ruszania i jazdy z ca∏kowicie wciÊni´tym peda∏em przyspieszenia. co zapobiegnie pomy∏kom przy tankowaniu. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Silnik o zap∏onie samoczynnym – Nale˝y stosowaç wy∏àcznie olej nap´dowy z zawartoÊcià siarki nie wi´cej ni˝ 500 ppm. UWAGA Nie wolno u˝ywaç benzyny o∏owiowej (etyliny). Samochód nie wymaga szczególnych zabiegów w okresie docierania. RODZAJ PALIWA Silnik o zap∏onie iskrowym – Nale˝y stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà. natomiast nie mieÊci si´ w nim króciec dystrybutora etyliny. • Silnik powinien pracowaç w zakresie umiarkowanych pr´dkoÊci obrotowych. • Przez pierwsze 300 km nale˝y staraç si´ unikaç ostrego hamowania.. UWAGA Nale˝y stosowaç wy∏àcznie olej nap´dowy z zawartoÊcià siarki nie wi´cej ni˝ 500 ppm.228 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Docieranie samochodu W tym okresie nale˝y jeêdziç spokojnie i unikaç du˝ych pr´dkoÊci. nale˝y okreÊliç czy wymienione powy˝ej paliwo jest dost´pne w danym kraju czy te˝ nie. Jednak zastosowanie si´ przez pierwsze 2000 km przebiegu do poni˝szych wskazówek korzystnie wp∏ynie na przysz∏à d∏ugotrwa∏à i oszcz´dnà eksploatacj´ samochodu. . Planujàc podró˝ zagranic´ Unii Europejskiej. Podró˝e zagraniczne.. • Nie jeêdziç z ma∏à pr´dkoÊcià na wysokich biegach (z mechanicznà skrzynià biegów). Takie informacje posiada biuro dystrybutora samochodu. niezale˝nie czy du˝ej czy ma∏ej. Paliwo Wybór w∏aÊciwego paliwa ma istotny wp∏yw na prawid∏owà prac´ silnika. Ponadto podniesie koszty obs∏ugi okresowej pojazdu. Otwór wlewowy zbiornika paliwa w samochodzie z silnikiem o zap∏onie iskrowym ma zmniejszonà Êrednic´.

nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Âlady wycieku na pod∏o˝e sà oznakà uszkodzenia uk∏adu paliwowego i koniecznoÊci naprawy. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Stosowaç olej nap´dowy o liczbie cetanowej 48 lub wy˝szej. Natomiast krótkotrwa∏e wyst´powanie delikatnego spalania stukowego podczas przyspieszenia lub jazdy pod gór´ jest dopuszczalne i nie powinno budziç zaniepokojenia. a nast´pnie w∏àczyç rozrusznik.. U˝ycie paliwa o liczbie oktanowej lub cetanowej ni˝szej ni˝ podana spowoduje wystàpienie spalania stukowego. Aby ponownie uruchomiç silnik po automatycznym odci´ciu dop∏ywu paliwa. POJEMNOÂå ZBIORNIKA PALIWA 55 L Uk∏ad odcinajàcy zasilanie elektryczne pompy paliwa automatycznie przerywa dop∏yw paliwa do silnika w przypadku zgaÊni´cia silnika podczas jazdy lub odpalenia poduszki powietrznej podczas kolizji. nale˝y cofnàç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 229 Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa (Silnik o zap∏onie iskrowym) LICZBA OKTANOWA I CETANOWA Silnik o zap∏onie iskrowym – Stosowaç benzyn´ bezo∏owiowà o liczbie oktanowej 95 lub wy˝szej. które przy znacznym nasileniu mo˝e doprowadziç do uszkodzenia silnika. Je˝eli wystàpi spalanie stukowe. lub gdy d∏ugotrwa∏y stukot pojawi si´ w czasie jazdy ze sta∏à pr´dkoÊcià po poziomej drodze. OSTRZE˚ENIE Przed ponownym uruchomieniem silnika nale˝y sprawdziç pod∏o˝e pod pojazdem. W przypadku stwierdzenia wyst´powania charakterystycznego stukotu w silniku mimo stosowania zalecanego paliwa.. . W takim wypadku nie wolno ponownie uruchamiaç silnika.

liÊcie. czy w danym kraju dost´pne jest odpowiednie paliwo. jak np. • Nie nale˝y przeje˝d˝aç ani zatrzymywaç si´ w miejscach. Po pierwsze. . w których znajdujà si´ materia∏y ∏atwo mogàce ulec zapaleniu. OSTRZE˚ENIE • W czasie pracy silnika nie nale˝y zbli˝aç si´ do rury wydechowej. Trójfunkcyjny katalizator spalin (Silnik o zap∏onie iskrowym) Trójfunkcyjny katalizator jest zamontowanym w uk∏adzie wydechowym urzàdzeniem kontrolujàcym emisj´ toksycznych sk∏adników spalin. papier lub szmaty. nale˝y zastosowaç si´ do lokalnych przepisów okreÊlajàcych zasady dopuszczania pojazdów do ruchu.. Po drugie. nale˝y upewniç si´. trawa.230 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Podró˝e zagraniczne Planujàc wyjazd samochodem za granic´. Gazy spalinowe majà bardzo wysokà temperatur´.. Jego zadaniem jest ograniczenie iloÊci substancji szkodliwych w spalinach. jak równie˝ nie powinny znajdowaç si´ w jej pobli˝u materia∏y ∏atwopalne.

Gdy w zbiorniku sà jedynie resztki paliwa. Warto przy tym pami´taç. • Nie wy∏àczaç zap∏onu. • Utrzymywaç silnik w dobrym stanie technicznym. Plan obs∏ugi okresowej samochodu podany jest w ksià˝eczce obs∏ugowej lub w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu. trawa. w silniku mogà wystàpiç przerwy w zap∏onie. stwarzajàc zagro˝enie po˝arowe. Niedomagania uk∏adu elektrycznego silnika. liÊcie. • Nie nale˝y przeje˝d˝aç ani zatrzymywaç si´ w miejscach. nale˝y samochód niezw∏ocznie poddaç przeglàdowi. mo˝e to doprowadziç do jego przegrzania. • Nie wprowadzaç silnika w bardzo wysokie pr´dkoÊci obrotowe. Jego zadaniem jest ograniczenie iloÊci substancji szkodliwych w spalinach. w których znajdujà si´ materia∏y ∏atwo mogàce ulec zapaleniu. w silniku mogà wystàpiç przerwy w zap∏onie. OSTRZE˚ENIE • W czasie pracy silnika nie nale˝y zbli˝aç si´ do rury wydechowej. elektronicznego lub rozdzielaczowego uk∏adu zap∏onowego oraz uk∏adu zasilania mogà powodowaç przegrzanie katalizatora. ˝e najbardziej fachowà wiedz´ na temat tego samochodu i zamontowanego w nim katalizatora posiada autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. • Nie uruchamiaç silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. papier lub szmaty. . • Silnik nie powinien pracowaç na biegu ja∏owym d∏u˝ej ni˝ 20 minut. doprowadzajàc do przecià˝enia katalizatora. • Unikaç jazdy z prawie pustym zbiornikiem paliwa.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 231 Katalizator spalin (Silnik o zap∏onie samoczynnym) UWAGA Je˝eli do katalizatora dostanie si´ znaczna iloÊç niespalonych gazów. Gdy w zbiorniku sà jedynie resztki paliwa. UWAGA Je˝eli do katalizatora dostanie si´ znaczna iloÊç niespalonych gazów. mo˝e to doprowadziç do jego przegrzania. jak równie˝ nie powinny znajdowaç si´ w jej pobli˝u materia∏y ∏atwopalne. • Prawid∏owoÊç funkcjonowania katalizatora i ca∏ego uk∏adu kontroli emisji zapewni przestrzeganie terminarza przeglàdów okresowych samochodu. Katalizator jest zamontowanym w uk∏adzie wydechowym urzàdzeniem kontrolujàcym emisj´ toksycznych sk∏adników spalin. • Je˝eli wystàpià trudnoÊci z uruchamianiem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie. W zwiàzku z tym nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà. jak np. doprowadzajàc do przecià˝enia katalizatora. W zwiàzku z tym nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Stosowaç wy∏àcznie paliwo do silnika o zap∏onie samoczynnym. gdy samochód jest w ruchu. stwarzajàc zagro˝enie po˝arowe. • Unikaç jazdy z prawie pustym zbiornikiem paliwa. Gazy spalinowe majà bardzo wysokà temperatur´.

Gromadzàce si´ spaliny stwarzajà powa˝ne zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia. • Prawid∏owoÊç funkcjonowania katalizatora i ca∏ego uk∏adu kontroli emisji zapewni przestrzeganie terminarza przeglàdów okresowych samochodu. a nawet Êmierç. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno wdychaç spalin samochodowych. nale˝y zaparkowaç na otwartej przestrzeni i ustawiç nawiew powietrza z zewnàtrz do kabiny. Uk∏ad ten nale˝y okresowo poddawaç przeglàdowi. • Dla zapewnienia prawid∏owej pracy uk∏adu wentylacji kabiny nale˝y pilnowaç. Jednak gdy jest to nieuniknione. . gdy samochód jest w ruchu. ˝e okna zostanà otwarte i pokrywa baga˝nika b´dzie zamkni´ta. • Nie nale˝y przebywaç d∏u˝szy czas w zaparkowanym samochodzie z pracujàcym silnikiem. nale˝y samochód niezw∏ocznie poddaç przeglàdowi w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. mo˝e spowodowaç utrat´ przytomnoÊci. tlenek w´gla. • Je˝eli wystàpià trudnoÊci z uruchamianiem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie. Jednak nale˝y jak najszybciej ustaliç przyczyn´ i dokonaç niezb´dnych napraw. • Nie uruchamiaç silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. • Utrzymywaç silnik w dobrym stanie technicznym. • W razie wyczucia w kabinie woni spalin.232 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Zalecenia dotyczàce uk∏adu wydechowego • Silnik nie powinien pracowaç na biegu ja∏owym d∏u˝ej ni˝ 20 minut. Zawarty w nich bezbarwny i bezwonny gaz. liÊci oraz innych zanieczyszczeƒ. Niedomagania uk∏adu elektrycznego silnika oraz uk∏adu zasilania mogà powodowaç przegrzanie katalizatora. • W uk∏adzie wydechowym nie mo˝e byç ˝adnych nieszczelnoÊci lub obluzowanych po∏àczeƒ. jazd´ mo˝na kontynuowaç pod warunkiem. Plan obs∏ugi okresowej samochodu podany jest w ksià˝ce obs∏ugi serwisowej lub w ksià˝ce gwarancyjnej samochodu. aby kratki wlotu powietrza przed przednià szybà by∏y wolne od Êniegu. Przez otwartà lub niedomkni´tà pokryw´ lub drzwi baga˝nika do wn´trza mogà przedostawaç si´ spaliny. • W czasie jazdy baga˝nik powinien byç zamkni´ty. • Nie wy∏àczaç zap∏onu. W przypadku zauwa˝enia zmiany odg∏osu uk∏adu wydechowego lub uderzenia podwoziem w przeszkod´. uk∏ad nale˝y niezw∏ocznie poddaç przeglàdowi. • W gara˝u lub innym zamkni´tym pomieszczeniu silnik nie powinien pracowaç d∏u˝ej ni˝ jest to potrzebne do wyjazdu lub wjazdu.

Tylko wtedy olej mo˝e spe∏niaç swoje funkcje i dlatego tak wa˝ne jest regularne sprawdzanie jego poziomu. ˝e w oleju mog∏y si´ pojawiç obce sk∏adniki. Szczegó∏owe informacje dotyczàce sprawdzania poziomu oleju podane sà pod has∏em „Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” (silnik o zap∏onie iskrowym) na stronie 302 lub pod has∏em „Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” (silnik o zap∏onie samoczynnym) na stronie 305 w rozdziale 7–2. Na przyk∏ad. je˝eli samochód jest wykorzystywany na krótkich trasach i zu˝ywa prawid∏owà iloÊç oleju. ˝e podczas swojej normalnej pracy silnik zu˝ywa pewne iloÊci oleju. UWAGA Zaniechanie regularnego sprawdzania poziomu oleju mo˝e doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia silnika. Dzieje si´ tak na skutek stopniowego mieszania si´ oleju z paliwem lub wodà. pierÊcienie t∏okowe i Êcianki cylindrów jeszcze nie zdà˝y∏y dopasowaç si´ wzajemnie. nawet po przejechaniu 1000 i wi´cej kilometrów. Jazda z du˝ymi pr´dkoÊciami oraz cz´ste przyspieszanie i hamowanie silnikiem powodujà zwi´kszone zu˝ycie oleju. w jakich eksploatowany jest samochód. co stwarza wra˝enie. Podczas jazdy z du˝à pr´dkoÊcià. gdzie ulega spaleniu razem z paliwem. ZU˚YCIE OLEJU SILNIKOWEGO Jest rzeczà naturalnà. ˝e oleju nie ubywa. Zu˝ycie oleju: Maksymalnie 1. Wysokie podciÊnienie wytwarzane przy hamowaniu silnikiem powoduje zasysanie cz´Êci tego oleju do komory spalania. wynik∏ego z niedoboru oleju. ZNACZENIE OLEJU SPRAWDZANIA POZIOMU Jednym z najwa˝niejszych elementów prawid∏owej obs∏ugi samochodu jest utrzymywanie w∏aÊciwego poziomu oleju w silniku. np. co sprawia wra˝enie. Cz´Êç tego oleju zostaje wciàgni´ta do komory spalania wraz z powietrzem dolotowym. Odgrywa on zasadniczà rol´ w utrzymaniu prawid∏owego stanu technicznego silnika. na Êciankach cylindra pozostaje cienka warstwa oleju. Podczas spalania mieszanki olej ten. pierÊcieni t∏okowych i g∏adzi cylindrów. miarka poziomu oleju mo˝e nie wykazaç ˝adnego ubytku. Ponadto gazy spalinowe o wysokiej temperaturze powodujà równie˝ spalenie oleju smarujàcego trzonki zaworów wydechowych. na drodze szybkiego ruchu. Kiedy t∏ok porusza si´ w dó∏. Nowy silnik spala wi´cej oleju.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 233 Zu˝ycie oleju silnikowego ZADANIA OLEJU SILNIKOWEGO Podstawowà funkcjà oleju silnikowego jest smarowanie oraz ch∏odzenie wewn´trznych cz´Êci silnika.0 L na 1000 km. Oceniajàc wielkoÊç zu˝ycia oleju nale˝y wziàç pod uwag´. . równie˝ ulega spaleniu w wyniku kontaktu z gazami spalinowymi o wysokiej temperaturze. Przyczyny tego sà nast´pujàce: • Olej wykorzystywany jest do smarowania t∏oków. • Olej smaruje tak˝e trzonki zaworów dolotowych. poniewa˝ jego t∏oki. IloÊç oleju zu˝ywanego przez silnik jest uzale˝niona od lepkoÊci i jakoÊci oleju oraz od warunków. Toyota zaleca sprawdzanie poziomu oleju przy okazji ka˝dego tankowania samochodu. niepo˝àdane domieszki ulegajà odparowaniu. utrudniajàc okreÊlenie jego rzeczywistego poziomu. ˝e po takiej jeêdzie zu˝ycie oleju gwa∏townie wzros∏o. wraz z pewnà cz´Êcià warstwy oleju pozosta∏ej na Êciankach cylindra.

a tak˝e wyd∏u˝y si´ droga hamowania. W przypadku awarii jednego obwodu. Ponadto mo˝e zaÊwieciç si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego. poniewa˝ obni˝y to skutecznoÊç hamowania. W takiej sytuacji samochód nale˝y niezw∏ocznie oddaç do naprawy. Przy deszczowej pogodzie. ∏àcznik mostu itp. pokrywa w∏azu kanalizacyjnego. na peda∏ hamulca nale˝y wywieraç jednostajny nacisk. gdy ko∏a znajdujà si´ na Êliskiej nawierzchni. drugi obwód mo˝e nadal dzia∏aç. mo˝e spowodowaç uruchomienie uk∏adu ABS. jak np. Ka˝de kolejne naciÊni´cie peda∏u zmniejsza rezerw´ wspomagania hamulców. gdy pr´dkoÊç pojazdu spadnie do 5 km/h.234 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Uk∏ad hamulcowy Dwuobwodowy uk∏ad hamulcowy w tym samochodzie jest uk∏adem hydraulicznym z dwoma niezale˝nymi obwodami. zapewniajàcy skuteczne hamowanie: W trakcie pracy uk∏adu ABS mogà byç odczuwalne pulsacje peda∏u i mo˝e byç s∏yszalny charakterystyczny odg∏os. naciskajàc peda∏ hamulca z normalnà si∏à. w kabinie mo˝e byç s∏yszalny charakterystyczny odg∏os. naciÊni´cie peda∏u hamulca. aby umo˝liwiç niezak∏óconà prac´ uk∏adu ABS. samochód nadal mo˝na bezpiecznie zatrzymaç. Rezerwa wspomagania wystarczy na jedno lub dwa hamowania. . Jest on wynikiem operacji samokontroli uk∏adu ABS i nie jest oznakà usterki. Je˝eli podczas jazdy silnik zgaÊnie. lecz nie wi´cej! OSTRZE˚ENIE • Gdy silnik zgaÊnie. Uk∏ad przestaje dzia∏aç. NaciÊni´cie peda∏u hamulca wymagaç wtedy b´dzie wi´kszej si∏y. OSTRZE˚ENIE Nie wolno polegaç na pracy pojedynczego obwodu hamulcowego. Wymagajà jednak znacznie silniejszego ni˝ zwykle nacisku na peda∏ oraz wyd∏u˝a si´ droga hamowania. Sposób naciskania peda∏u hamulca. W takiej sytuacji. wystarczy nieco mocniej nacisnàç peda∏. Przez kilka sekund po rozruchu silnika lub bezpoÊrednio po ruszeniu samochodu. Nie nale˝y na przemian naciskaç i zwalniaç peda∏u. URZÑDZENIE WSPOMAGAJÑCE HAMULCE Urzàdzenie wspomagajàce wykorzystuje podciÊnienie do wspomagania hamulców.. stalowa p∏yta pod konstrukcjà budowlanà. UK¸AD ABS (z lampkà ostrzegawczà „ABS”) Uk∏ad ABS zapobiega zablokowaniu kó∏ samochodu podczas gwa∏townego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni. Uk∏ad ABS mo˝e zadzia∏aç po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 10 km/h. • Nawet po ca∏kowitej utracie wspomagania hamulce pozostajà sprawne. Dzi´ki temu pomaga utrzymaç w tych warunkach kierunek jazdy i zachowaç kierowalnoÊç samochodu.

jak np. Na wszystkie 4 ko∏a samochodu muszà byç za∏o˝one opony o odpowiednim rozmiarze i nape∏nione do w∏aÊciwego ciÊnienia: Uk∏ad ABS za pomocà czujników pr´dkoÊci obrotowej kó∏ okreÊla pr´dkoÊç samochodu. które nie oznaczajà jednak wystàpienia usterki: • Mo˝e byç s∏yszalny odg∏os pracy uk∏adu i wyczuwalne pulsowanie peda∏u hamulca oraz wibracje nadwozia i drgania kierownicy. . Odg∏os pracy silnika elektrycznego mo˝e byç s∏yszalny nawet po zatrzymaniu samochodu. jakà daje uk∏ad ABS przy utrzymaniu kontroli nad pojazdem. Gdy przyczepnoÊç opon oka˝e si´ niewystarczajàca lub gdy podczas jazdy z du˝à pr´dkoÊcià w deszczu wystàpi zjawisko hydroplaningu.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 235 Pracy uk∏adu ABS mogà towarzyszyç nast´pujàce objawy. • Pod koniec dzia∏ania uk∏adu ABS peda∏ hamulca mo˝e przemieÊciç si´ nieco do przodu. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y przeceniaç mo˝liwoÊci uk∏adu ABS: Mimo pomocy. uk∏ad ABS nie b´dzie w stanie zapewniç kontroli nad samochodem. jakim podlega jadàcy samochód i jego uk∏ad kierowniczy. • Na wyboistych lub nierównych nawierzchniach. U˝ycie opon o rozmiarze innym ni˝ zalecany mo˝e spowodowaç b∏´dne obliczenie pr´dkoÊci i w efekcie wyd∏u˝enie drogi hamowania. W ni˝ej wymienionych warunkach samochód wyposa˝ony w uk∏ad ABS mo˝e mieç d∏u˝szà drog´ hamowania w porównaniu z samochodem bez takiego uk∏adu: • Na gruntowej. nadal wa˝ne jest zachowanie pe∏nej ostro˝noÊci podczas jazdy oraz utrzymywanie umiarkowanej pr´dkoÊci i bezpiecznej odleg∏oÊci od poprzedzajàcego pojazdu. ∏àczniki nawierzchni drogi. • Przy przeje˝d˝aniu przez wyst´py. Uk∏ad ABS nie skraca drogi hamowania: Nale˝y jeêdziç z bezpiecznà pr´dkoÊcià i utrzymywaç odpowiednià odleg∏oÊç od poprzedzajàcego pojazdu. • Gdy na ko∏a za∏o˝one sà ∏aƒcuchy. ˝wirowej lub pokrytej Êniegiem nawierzchni. jako ˝e uk∏ad ten nie jest w stanie pokonaç praw fizyki.

Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). lecz równie˝ przy hamowaniu samochód b´dzie zachowywaç si´ wyjàtkowo niestabilnie. Póêniej lampka mo˝e zapaliç si´ w przypadku wykrycia usterki uk∏adu. lampka po kilku sekundach gaÊnie. Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” pozostaje zapalona (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). Je˝eli lampka zaÊwieci∏a si´ krótkotrwale w czasie jazdy jest to sytuacja prawid∏owa. • Lampka zapala si´ podczas jazdy. uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania awaryjnego. uk∏ad kontroli nap´du oraz uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy. Lampka ostrzegawcza „ABS” Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”.236 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Wystàpienie jednego z poni˝szych objawów sygnalizuje awari´ w uk∏adzie monitorowanym przez lampk´. Nie jest to objawem usterki. . OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ wraz z lampkà ostrzegawczà uk∏adu hamulcowego. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Przy gwa∏townym naciÊni´ciu peda∏u hamulca uk∏ad zwi´ksza si∏´ hamowania. Towarzyszyç temu mo˝e charakterystyczny odg∏os dobiegajàcy od strony silnika i mogà byç odczuwalne pulsacje peda∏u. Je˝eli uk∏ad ABS oraz uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania awaryjnego pracujà prawid∏owo. UK¸AD ZWI¢KSZAJÑCY SKUTECZNOÂå HAMOWANIA (w wersji z uk∏adem stabilnoÊci jazdy) Gwa∏towne naciÊni´cie peda∏u hamulca rozpoznawane jest przez uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania jako hamowanie awaryjne i nawet mimo niestabilnego nacisku na peda∏ zwi´kszana jest si∏a hamowania. uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania nie wspomaga pracy hamulców i w zwiàzku z tym w trakcie gwa∏townego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni mo˝e dojÊç do zablokowania kó∏. ale hamulce nadal dzia∏ajà w sposób konwencjonalny. nale˝y natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. nie dzia∏a uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania. • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu lub po zapaleniu nie gaÊnie. W takiej sytuacji nie tylko nie dzia∏a uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏.

Uk∏ad ten wymaga okresowej regulacji oraz regulacji doraênej w przypadku wymiany szcz´k lub klocków hamulcowych. Jednak poniewa˝ nie jest to objawem awarii. • Wielokrotnie powtarzane przez d∏u˝szy czas manewrowanie samochodem lub obracanie kierownicy. B¢BNOWY HAMULEC POSTOJOWY Samochód wyposa˝ony jest w b´bnowy hamulec postojowy. . Regulacj´ nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. W ni˝ej wymienionych przypadkach mo˝e pojawiç si´ zwi´kszony opór kierownicy. Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Sprawdzanie stanu akumulatora” na stronie 318 w rozdziale 7–3. Po up∏ywie oko∏o 10-ciu minut uk∏ad w dostatecznym stopniu ostygnie.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 237 Elektryczne wspomaganie kierownicy Uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania mo˝e zadzia∏aç po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 10 km/h. UWAGA Cz´sto powtarzane przez d∏u˝szy czas manewrowanie samochodem lub obracanie kierownicy mo˝e doprowadziç do utraty sprawnoÊci uk∏adu wspomagania. W takiej sytuacji nale˝y ograniczyç ruchy kierownicà lub zatrzymaç samochód i ustawiç wy∏àcznik zap∏onu w pozycji „ACC” lub „LOCK”. W razie potrzeby do∏adowaç lub wymieniç akumulator. Uk∏ad przerywa dzia∏anie. • Roz∏adowanie akumulatora. Opis dzia∏ania lampki ostrzegawczej uk∏adu podany jest pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5. • Podtrzymywanie wysokiej pr´dkoÊci obrotowej silnika przez 30 lub wi´cej sekund w zatrzymanym samochodzie. W celu zabezpieczenia uk∏adu wspomagania przed przegrzaniem zostanie zmniejszona si∏a wspomagania. Sprawdziç stan akumulatora. spowodowanego zabezpieczeniem silnika elektrycznego przed przegrzaniem. Po rozpocz´ciu jazdy uk∏ad wspomagania powróci do normalnego funkcjonowania. Uk∏ad wspomagania kierownicy w tym samochodzie za poÊrednictwem silnika elektrycznego u∏atwia pokonywanie oporu obracania kierownicy. nie zaÊwieci si´ lampka ostrzegawcza wspomagania kierownicy. gdy pr´dkoÊç pojazdu spadnie poni˝ej oko∏o 5 km/h.

• Lampka Êwieci si´ podczas jazdy. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje wystàpienie usterki cz´Êci monitorowanej przez uk∏ad lampki ostrzegawczej. Je˝eli wystàpi usterka. Je˝eli uk∏ad elektrycznego wspomagania kierownicy dzia∏a prawid∏owo. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” lub po zaÊwieceniu nie gaÊnie. Podczas jazdy kierownic´ nale˝y mocno trzymaç. Lampka ostrzegawcza elektrycznego uk∏adu wspomagania kierownicy Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. .238 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU OSTRZE˚ENIE W razie zaÊwiecenia si´ lampki ostrzegawczej elektrycznego uk∏adu wspomagania kierownicy nale˝y jak najszybciej oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. ZaÊwiecenie si´ lampki po d∏ugim utrzymywaniu wysokiej pr´dkoÊci obrotowej silnika nie musi oznaczaç usterki. lampka po kilku sekundach gaÊnie. Nale˝y jak najszybciej zleciç napraw´ autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. W sytuacji takiej obracanie kierownicy wymagaç b´dzie wi´kszego ni˝ normalnie wysi∏ku. lampka zaÊwieci si´ ponownie. Aby lampka zgas∏a wystarczy wy∏àczyç i ponownie uruchomiç silnik i rozpoczàç jazd´.

W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. • Ze wzgl´du na oszcz´dnoÊç paliwa nie nale˝y przewoziç zb´dnych ci´˝arów. Zaniechanie wymiany klocków hamulcowych doprowadzi do kosztownego uszkodzenia tarcz hamulcowych. spadajàce z tych miejsc przedmioty stwarzajà dodatkowe zagro˝enie dla jadàcych. • ¸adunek nie powinien zak∏ócaç równowagi pojazdu. .PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 239 Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u Podczas za∏adunku baga˝u lub towarów nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zasad: • ¸adunki nale˝y w miar´ mo˝liwoÊci przewoziç w baga˝niku. gdy pojawi si´ dêwi´k ostrzegawczy. przeszkadzajàc kierowcy w prowadzeniu pojazdu. poniewa˝ przy hamowaniu mog∏yby si´ przesunàç do przodu. W razie wypadku stanowià dodatkowe zagro˝enie dla jadàcych. zaÊ podczas gwa∏townego przyspieszania lub ostrego skr´tu mogà przemieÊciç si´. Przedmioty takie mogà ograniczaç widocznoÊç. w celu sprawdzenia i wymiany klocków hamulcowych. • Nie nale˝y niczego k∏aÊç na górnej powierzchni deski rozdzielczej. • Na pó∏ce za tylnym siedzeniem lub na zas∏onie baga˝nika nie nale˝y umieszczaç ˝adnych przedmiotów. Nale˝y go umieszczaç jak najdalej w kierunku przodu. a przy tym wyd∏u˝a si´ droga hamowania. • Niedopuszczalne jest przewo˝enie osób w baga˝niku. Wszystkie powinny byç dobrze umocowane. • Nie wolno uk∏adaç baga˝y lub innych ∏adunków powy˝ej oparç siedzeƒ. Baga˝e i ∏adunki nale˝y umieszczaç nisko. nale˝y jak najszybciej skierowaç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. S∏yszàc piskliwy lub skrzypiàcy odg∏os podczas jazdy. sygnalizujàcy zu˝ycie klocków hamulcowych. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia przewo˝one w baga˝niku osoby nara˝one sà na powa˝ne niebezpieczeƒstwo. OSTRZE˚ENIE Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych informujà ostrzegawczym dêwi´kiem o zu˝yciu si´ klocków i koniecznoÊci ich wymiany. Nie jest on do tego przeznaczony. mo˝liwie najbli˝ej pod∏ogi. Nie nale˝y jeêdziç samochodem.

. Jest to podstawowy numer identyfikacyjny samochodu. w miejscu wskazanym na rysunku. Jest on wybity w komorze silnika.240 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Identyfikacja samochodu– –Numer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) stanowi legalne oznaczenie pojazdu. wymagany przy jego rejestracji. Numer identyfikacyjny pojazdu podany jest równie˝ na tabliczce znamionowej samochodu.

˝e gwarancja obejmuje tylko i wy∏àcznie usterki amortyzatorów. . Natomiast naturalne zu˝ycie. dodatkowe podk∏adki dystansowe. Prosimy jednak pami´taç. Mo˝e to prowadziç do niebezpiecznej zmiany w∏asnoÊci jezdnych i utraty panowania nad pojazdem. proporcjonalne do przebiegu i sposobu eksploatacji. UWAGA Silnik o zap∏onie iskrowym Amortyzatory majà znaczàcy wp∏yw na komfort i bezpieczeƒstwo jazdy.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 241 –Numer silnika Zawieszenie i podwozie OSTRZE˚ENIE Nie wolno dokonywaç ˝adnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia. Systematyczna kontrola stanu amortyzatorów pozwoli w por´ wykryç ich os∏abione dzia∏anie. instalowaç elementy podwy˝szajàce zawieszenie. spr´˝yny itp. nie jest obj´te gwarancjà. np. Silnik o zap∏onie samoczynnym Numer silnika jest wybity na kad∏ubie silnika. których przyczynà jest wada materia∏owa bàdê produkcyjna. w miejscu wskazanym na rysunku.

˝arówki. pióra wycieraczek i inne. gumki wycieraczek.242 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU UWAGA W celu utrzymania sprawnoÊci technicznej pojazdu i zapewnienia zadowolenia z jego bezawaryjnej eksploatacji. tarcze hamulcowe. tarcze sprz´g∏a. regulacja naciàgu pasków nap´dowych. ustawianie geometrii kó∏. Tego rodzaju czynnoÊci obs∏ugowe nie sà obj´te zobowiàzaniami gwaranta. Êwiece zap∏onowe. takich jak Êwiece ˝arowe. Naturalne zu˝ycie cz´Êci i materia∏ów eksploatacyjnych. substancje smarujàce. bezpieczniki. czyszczenie i wymiana filtrów. paski nap´dowe. koƒcówki wtryskiwaczy. elementy filtrujàce. nie jest obj´te gwarancjà. a tak˝e ubytków pow∏ok lakierowych wywo∏anych czynnikami zewn´trznymi. . takich jak regulacja silnika. p∏yny. klocki i szcz´ki hamulcowe. wymiana ok∏adzin ciernych oraz uzupe∏nianie p∏ynów i substancji smarujàcych. czyszczenie uk∏adu hamulcowego i ch∏odzenia silnika. u˝ytkownik powinien dbaç o przeprowadzanie niezb´dnych czynnoÊci obs∏ugowych.

. . . . . . • Sprawdzenie samochodu przed d∏u˝szà jazdà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 247 248 249 250 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Ekonomiczna i przed∏u˝ajàca trwa∏oÊç eksploatacja pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Uruchomienie silnika . . . . . . .URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 243 Rozdzia∏ 3 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA • CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika . . . . . . . . . . . • Zalecenia dotyczàce wy∏àczania silnika wyposa˝onego w turbospr´˝ark´ . . 244 . . . . . . . . . . • Wskazówki dotyczàce jazdy w ró˝nych warunkach . . . . . . . . . . . . . . . . . • Holowanie przyczepy . . 244 . . . . . . . . . . . . . • U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych . . . . . . .

4. dêwigni´ przesunàç do po∏o˝enia „N”. Wyregulowaç po∏o˝enie siedziska i oparcia fotela. . Zamknàç wszystkie drzwi. Automatyczna skrzynia biegów: Przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu w po∏o˝enie „P”. Peda∏ sprz´g∏a przytrzymaç wciÊni´ty do momentu rozpocz´cia pracy przez silnik. a˝ do momentu ruszenia z miejsca. 5. 3. 2. Tylko automatyczna skrzynia biegów: Nacisnàç peda∏ hamulca i przytrzymaç wciÊni´ty. 4. Je˝eli konieczne jest ponowne uruchomienie silnika w pojeêdzie znajdujàcym si´ w ruchu. Uruchomienie silnika– (a) Zanim zostanie w∏àczony rozrusznik 1. wysokoÊç zag∏ówka i wysokoÊç kierownicy. Mocno zaciàgnàç hamulec postojowy. Ustawiç wewn´trzne i zewn´trzne lusterka wsteczne. Mechaniczna skrzynia biegów: Wcisnàç do pod∏ogi peda∏ sprz´g∏a i ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w po∏o˝eniu neutralnym. Wy∏àczyç zb´dne Êwiat∏a i urzàdzenia elektryczne. Przed zaj´ciem miejsca w samochodzie sprawdziç jego otoczenie. W ka˝dym innym po∏o˝eniu dêwigni mechanizm zabezpieczajàcy uniemo˝liwia dzia∏anie rozrusznika. 2. 3. Zapiàç pasy bezpieczeƒstwa.244 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika 1.

(b) Uruchomienie silnika (silnik o zap∏onie samoczynnym) Przed w∏àczeniem rozrusznika nale˝y zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w punkcie „(a) Zanim zostanie w∏àczony rozrusznik”. nale˝y jechaç spokojnie. Je˝eli silnik zgaÊnie. Z chwilà rozpocz´cia pracy przez silnik kluczyk nale˝y puÊciç.. Silnik nale˝y rozgrzewaç podczas jazdy. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. nale˝y niezw∏ocznie poddaç go przeglàdowi. Zatrzymaç kluczyk w po∏o˝eniu „ON” do zgaÊni´cia lampki.. Uruchomienie silnika w warunkach normalnych Uk∏ad wielopunktowego (sekwencyjnego) wtrysku paliwa w silniku automatycznie dobiera w∏aÊciwy sk∏ad mieszanki paliwowo-powietrznej dla warunków rozruchu. . przekr´cajàc kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „START”. • Gdy silnik jest zimny nie nale˝y nadmiernie zwi´kszaç jego pr´dkoÊci obrotowej. Nale˝y uruchomiç go ponownie. Z chwilà rozpocz´cia pracy przez silnik nale˝y puÊciç kluczyk. poniewa˝ grozi to przegrzaniem samego rozrusznika.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 245 (b) Uruchomienie silnika (silnik o zap∏onie iskrowym) Przed w∏àczeniem rozrusznika nale˝y zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w punkcie „(a) Zanim zostanie w∏àczony rozrusznik”. a tak˝e jego obwodów elektrycznych. nie na postoju. nie na postoju. z umiarkowanà pr´dkoÊcià obrotowà silnika. • W przypadku pojawienia si´ trudnoÊci z uruchomieniem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie... Uruchomienie silnika w warunkach normalnych 1.. wed∏ug powy˝szych zasad.. Nale˝y post´powaç zgodnie ze wskazówkami podanymi pod has∏em „TrudnoÊci z uruchomieniem silnika” na stronie 260 w rozdziale 4. Nale˝y post´powaç zgodnie ze wskazówkami podanymi pod has∏em „TrudnoÊci z uruchomieniem silnika” na stronie 260 w rozdziale 4. wed∏ug powy˝szych zasad. Zarówno ciep∏y jak i zimny silnik uruchamia si´ nast´pujàco: Nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia w∏àczyç rozrusznik. UWAGA • Nie nale˝y jednorazowo w∏àczaç rozrusznika na d∏u˝ej ni˝ 30 sekund. 2. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. Silnik nale˝y rozgrzewaç podczas jazdy. czy zaÊwieci∏a si´ lampka kontrolna podgrzewania wst´pnego silnika. Nale˝y uruchomiç go ponownie. nale˝y jechaç spokojnie.. Je˝eli silnik zgaÊnie.. z umiarkowanà pr´dkoÊcià obrotowà silnika. Dopóki temperatura silnika nie osiàgnie normalnego zakresu roboczego. stosownie do temperatury silnika. Nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia w∏àczyç rozrusznik. obracajàc kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „START”. Dopóki temperatura silnika nie osiàgnie normalnego zakresu roboczego. Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ON” i sprawdziç.

przed wy∏àczeniem silnika nale˝y przez okreÊlony wed∏ug poni˝szego schematu czas pozostawiç silnik pracujàcy na biegu ja∏owym. Mo˝e to doprowadziç do jego powa˝nego uszkodzenia. Warunki jazdy i wymagany czas pracy na biegu ja∏owym Zwyk∏a jazda miejska Czas pracy na biegu ja∏owym: nie jest konieczny Jazda z du˝à pr´dkoÊcià Oko∏o 80 km/h Czas pracy na biegu ja∏owym: Oko∏o 20 sekund Oko∏o 100 km/h Czas pracy na biegu ja∏owym: Oko∏o 1 minuty Strome podjazdy w górach lub d∏ugotrwa∏a jazda z pr´dkoÊcià powy˝ej 100 km/h Czas pracy na biegu ja∏owym: Oko∏o 2 minut UWAGA Nie wolno wy∏àczaç silnika bezpoÊrednio po jeêdzie w warunkach du˝ego obcià˝enia silnika. a tak˝e w innych przypadkach zwiàzanych z du˝ym obcià˝eniem silnika. . • Gdy silnik jest zimny nie nale˝y nadmiernie zwi´kszaç jego pr´dkoÊci obrotowej. nale˝y niezw∏ocznie poddaç go przeglàdowi. poniewa˝ grozi to przegrzaniem rozrusznika i jego obwodów elektrycznych.246 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA Zalecenia dotyczàce wy∏àczania silnika wyposa˝onego w turbospr´˝ark´ (silnik o zap∏onie samoczynnym) UWAGA • Nie nale˝y jednorazowo uruchamiaç silnika rozrusznikiem d∏u˝ej ni˝ 30 sekund. • W przypadku pojawienia si´ trudnoÊci z uruchomieniem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie. Po jeêdzie z du˝à pr´dkoÊcià lub d∏ugiej podró˝y.

kierunkowskazów i pozosta∏ych. Sprawdziç pewnoÊç zapi´cia oraz stan taÊm pasów – czy nie sà przetarte lub wystrz´pione. Pasy bezpieczeƒstwa. Wszystkie cele akumulatora powinny byç nape∏nione wodà destylowanà do odpowiedniego poziomu. Wszelkie nieszczelnoÊci powinny zostaç natychmiast usuni´te (patrz ostrze˝enie przed szkodliwoÊcià tlenku w´gla na stronie 232 w rozdziale 2). podnoÊnik i klucz do nakr´tek kó∏. oraz czy podnoÊnik i klucz do nakr´tek kó∏ sà na swoich miejscach. czy nie ma wycieków lub czy nie sà roz∏àczone. PO URUCHOMIENIU SILNIKA Uk∏ad wydechowy. Akumulator wraz z przewodami. Sprawdziç. czy w samochodzie jest komplet zapasowych bezpieczników. Wskaêniki i przyrzàdy. PODCZAS JAZDY Wskaêniki. poziomym miejscu sprawdziç miarkà poziom oleju (wskazówki podane sà na stronie 302 w rozdziale 7–2). Poziom p∏ynu ch∏odzàcego. czy pod samochodem nie pojawi∏y si´ plamy Êwiadczàce o wycieku paliwa. Do tego celu wystarczy jedynie podstawowa znajomoÊç samochodu i uwa˝ne oko. Sprawdziç manometrem ciÊnienie oraz uwa˝nie skontrolowaç. czy ˝adnej nie brakuje i czy nie sà poluzowane.) Âwiat∏a. który pracowa∏. drogowych. czy poziom p∏ynu ch∏odzàcego jest prawid∏owy (wed∏ug wskazówek podanych na stronie 307 w rozdziale 7–2). Sprawdziç. Przewody paliwowe. Szczególnie wa˝ne jest sprawdzenie dzia∏ania lampek ostrzegawczych. Po d∏u˝szym postoju sprawdziç. Sprawdziç ustawienie Êwiate∏ mijania. a zaciski nie sà skorodowane lub poluzowane. czy pr´dkoÊciomierz i pozosta∏e wskaêniki dzia∏ajà prawid∏owo. oleju. Czy wyst´pujà jakieÊ nieprawid∏owoÊci? Sprawdziç. Instalacja elektryczna. Wy∏àczyç silnik i w samochodzie zaparkowanym w p∏askim. jest zjawiskiem normalnym. obluzowane lub od∏àczone. Sprawdziç. Wycieki p∏ynów. pozycyjnych. Nakr´tki kó∏. Wn´trze samochodu Ko∏o zapasowe. czy nie pojawi∏y si´ nietypowe odg∏osy. czy po naciÊni´ciu peda∏ ma wystarczajàcy zapas odleg∏oÊci od pod∏ogi. OSTRZE˚ENIE Przeprowadzajàc kontrol´ w zamkni´tym gara˝u nale˝y zadbaç o dobrà wentylacj´. Sprawdziç ciÊnienie w kole zapasowym. czy nie ma przeci´ç. Sprawdziç dzia∏anie wszystkich Êwiate∏: mijania. czy obudowa nie uleg∏a p´kni´ciu. poniewa˝ gazy spalinowe sà silnie trujàce. Je˝eli wszystko dzia∏a bez zarzutu. Pos∏uchaç. czy podczas hamowania samochód nie Êciàga. hamowania. p∏ynu ch∏odzàcego silnik lub p∏ynu hamulcowego. W bezpiecznym miejscu sprawdziç. Pos∏uchaç. Poziom oleju silnikowego. Sprawdzenia takiego mo˝e równie˝ dokonaç za niewielkà op∏atà autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. czy nie ma poluzowanych cz´Êci lub Êladów wycieków. czy przewody elektryczne nie sà uszkodzone. Sprawdziç. Sprawdziç.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 247 Sprawdzenie samochodu przed d∏u˝szà jazdà Przed wyruszeniem w d∏u˝szà podró˝ dobrze jest sprawdziç samochód. Komora silnika Zapasowe bezpieczniki. dla wszystkich pràdów znamionowych wymienionych na pokrywie skrzynki bezpieczników. Sprawdziç. Hamulce. Kilkuminutowa kontrola zapewni bezpiecznà i przyjemnà jazd´. Sprawdziç. pozostaje odpr´˝yç si´ i ruszaç w drog´. PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA Ogl´dziny zewn´trzne pojazdu Opony. podÊwietlenia wskaêników i ogrzewania tylnej szyby. czy nie pojawi∏y si´ nieszczelnoÊci. (Woda kapiàca z klimatyzatora. Sprawdziç. innych uszkodzeƒ lub Êladów nadmiernego zu˝ycia. Hamulce. .

aby na skutek uderzenia nie uszkodziç opon i/lub kó∏. • Przed rozpocz´ciem zjazdu z d∏ugiego lub stromego wzniesienia nale˝y ograniczyç pr´dkoÊç i zredukowaç bieg. podczas manewrów przyspieszania. Aby je osuszyç. W celu sprawdzenia. UWAGA Podczas przeje˝d˝ania przez rozleg∏e i g∏´bokie ka∏u˝e nale˝y unikaç rozchlapywania wody. zjechaç na pobocze i zwróciç si´ o pomoc do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. nale˝y rozejrzeç si´. czy hamulec postojowy jest ca∏kowicie zwolniony i lampka kontrolna hamulca nie Êwieci si´. D∏ugotrwa∏e i cz´ste hamowanie powoduje przegrzanie hamulców. • Parkujàc na pochy∏oÊci nale˝y skr´ciç ko∏a. prostopadle do niego. . powodowaç niepotrzebne zu˝ycie ok∏adzin ciernych oraz zwi´kszyç zu˝ycie paliwa. • Nie pozostawiaç bez nadzoru samochodu z pracujàcym silnikiem. czy droga jest pusta. W razie koniecznoÊci pod∏o˝yç kliny pod ko∏a. a nast´pnie lekko nacisnàç peda∏ hamulca. Gdy do komory silnika dostanie si´ du˝a iloÊç wody. aby zetkn´∏y si´ z kraw´˝nikiem. Wyboje oraz nierównoÊci na drodze nale˝y pokonywaç z ma∏à pr´dkoÊcià. • Na Êliskiej nawierzchni. JeÊli hamulce nadal nie dzia∏ajà prawid∏owo. mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia silnika lub elementów instalacji elektrycznej. U∏atwi to panowanie nad samochodem. Gwa∏towne przyspieszenie lub nag∏e zdj´cie nogi z peda∏u przyspieszenia mo˝e doprowadziç do utraty przyczepnoÊci kó∏ lub wprowadziç samochód w poÊlizg. Mo˝e to doprowadziç do niebezpiecznego przegrzania hamulców. • Gdy hamulce sà zamoczone. poniewa˝ grozi to uszkodzeniem ogumienia. • Na kraw´˝nik nale˝y naje˝d˝aç powoli i je˝eli to mo˝liwe. doprowadzajàc do nieprawid∏owego ich dzia∏ania. zmiany biegu na wy˝szy lub ni˝szy oraz hamowania nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. • Podczas jazdy nie opieraç stopy na pedale hamulca. dalsza jazda mo˝e byç niebezpieczna. • Po umyciu samochodu lub przejechaniu przez g∏´bokà ka∏u˝´ mog∏o nastàpiç zamoczenie hamulców.248 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA Zalecenia dotyczàce jazdy w ró˝nych warunkach • W warunkach silnego bocznego wiatru nale˝y ograniczyç pr´dkoÊç. Zaciàgnàç hamulec postojowy i ustawiç wybierak zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów). hamulce prawdopodobnie sà mokre. Unikaç naje˝d˝ania na wysokie. Je˝eli skutecznoÊç hamowania jest mniejsza ni˝ zwykle. czy hamulce nie sà mokre. nale˝y ostro˝nie przejechaç pewien odcinek z lekkim naciskiem na peda∏ hamulca i zaciàgni´tym hamulcem postojowym. uniemo˝liwiajàc w ten sposób stoczenie si´ pojazdu. majàce ostre kraw´dzie przedmioty i inne przeszkody. Równie˝ hamulec postojowy nie zabezpieczy odpowiednio samochodu na postoju. OSTRZE˚ENIE • Przed ruszeniem nale˝y upewniç si´. W takim stanie wyd∏u˝a si´ droga hamowania oraz mo˝e wystàpiç „Êciàganie” samochodu w jednà stron´.

aminy. Zalecanà lepkoÊç oleju podano na stronie 302 lub 305 w rozdziale 7–2. Proporcje mieszania z wodà podawane sà przez producenta. poniewa˝ mogà one uszkodziç pow∏oki lakiernicze samochodu. W rozdziale 7–3 podane sà wskazówki odnoÊnie wzrokowej kontroli stanu akumulatora. niewielka ∏opatka i przewody rozruchowe. Parkujàc. azotynu. Zabezpieczyç zamki drzwi przed zamarzaniem. Nie dopuszczaç do odk∏adania si´ lodu lub Êniegu we wn´kach b∏otników. Nie nale˝y u˝ywaç hamulca postojowego. UWAGA Do spryskiwaczy nie wolno u˝ywaç p∏ynu do ch∏odnic lub podobnych substancji. .URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 249 U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych Ch∏odnica musi byç nape∏niona p∏ynem niskokrzepnàcym. skrobaczka do szyb. W niskich temperaturach ka˝dy akumulator ma zmniejszonà pojemnoÊç. torba piasku lub soli. „TOYOTA Super Long Life Coolant” jest mieszaninà w 50% p∏ynu ch∏odzàcego i w 50% wody dejonizowanej. mo˝e zimà utrudniç rozruch silnika. zalecane jest wo˝enie w samochodzie specjalnego wyposa˝enia zimowego. bez dodatków krzemu. P∏yn taki dost´pny jest w autoryzowanych stacjach obs∏ugi Toyoty i w wi´kszoÊci sklepów z artyku∏ami motoryzacyjnymi lub w specjalistycznych warsztatach. gdy istnieje niebezpieczeƒstwo jego zamarzni´cia. Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie p∏ynu ch∏odzàcego „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennika b´dàcego roztworem na bazie glikolu etylenowego. Pozostawienie w silniku oleju o du˝ej g´stoÊci. boranu. Olej silnikowy powinien mieç lepkoÊç dostosowanà do niskich temperatur otoczenia. W zale˝noÊci od celu podró˝y. Sprawdziç stan akumulatora i jego przewodów. Jadàc po silnie zaÊnie˝onych trasach nale˝y co pewien czas zatrzymaç si´ i sprawdziç wn´ki b∏otników. U˝ywaç p∏ynu do spryskiwaczy zawierajàcego Êrodek przeciwdzia∏ajàcy zamarzaniu.) Szczegó∏owe informacje na temat doboru p∏ynu ch∏odzàcego podane sà w „Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego” na stronie 307 w rozdziale 7–2. nale˝y ustawiç wybierak zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów) i w∏o˝yç kliny pod tylne ko∏a. Pràd ∏adowania mo˝na sprawdziç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. umo˝liwiajàce po∏àczenie z akumulatorem w innym samochodzie. gdy˝ zgromadzona wokó∏ mechanizmu hamulca woda lub Ênieg mogà ulec zamarzni´ciu. Do wyposa˝enia takiego nale˝à mi´dzy innymi ∏aƒcuchy Êniegowe. musi byç w idealnym stanie. dlatego by sprostaç wymogom rozruchu silnika w warunkach zimowych. utrudniajàc jego zwolnienie. które z ch´cià udzielà wszelkiej niezb´dnej pomocy. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. W przypadku wàtpliwoÊci dotyczàcych wyboru oleju. przeznaczonego do eksploatacji w warunkach letnich. Wstrzyknàç do zamków p∏yn do ich rozmra˝ania lub gliceryn´. lampka sygna∏owa. (P∏yn ch∏odzàcy jest wytworzony na bazie kwasu organicznego i stanowi kombinacj´ fosforanów i kwasów organicznych. UWAGA Nie nape∏niaç uk∏adu ch∏odzenia samà wodà. Ten p∏yn ch∏odzàcy daje ochron´ do oko∏o –35°C. Nie zaciàgaç hamulca postojowego. Warstwa Êniegu lub lodu zgromadzonego pod b∏otnikami mo˝e utrudniç kierowanie samochodem.

nie wolno przecià˝aç samochodu ani przyczepy. trwa∏oÊç samochodu i podniesie koszty eksploatacji (np. aby nacisk na hak holowniczy przekracza∏ 25 kG i by∏ nie mniejszy ni˝ 4% dopuszczalnego ci´˝aru holowanej przyczepy. . Nacisk ten nie mo˝e jednak przekraczaç wartoÊci dopuszczalnej. Bezpieczeƒstwo i poziom zadowolenia z jazdy zwiàzane sà z zastosowaniem odpowiedniego wyposa˝enia i zachowaniem rozwagi na drodze. obni˝y skutecznoÊç hamowania. pogorszy osiàgi samochodu. ci´˝aru kierowcy i pasa˝erów. Dla bezpieczeƒstwa w∏asnego oraz innych u˝ytkowników drogi. ci´˝aru haka holowniczego oraz nacisku na hak nie mo˝e przekraczaç o wi´cej ni˝ 100 kG dopuszczalnego ci´˝aru ca∏kowitego samochodu. Ca∏kowity ci´˝ar przyczepy Nacisk na hak • ¸adunek w przyczepie powinien byç tak roz∏o˝ony. jaki jest dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu. • Nacisk na tylnà oÊ nie mo˝e przekraczaç wartoÊci dopuszczalnej o wi´cej ni˝ 15%. Holowana przyczepa powinna spe∏niaç nast´pujàce wymogi: • Ca∏kowity ci´˝ar przyczepy (ci´˝ar przyczepy plus ci´˝ar ∏adunku) nie mo˝e przekraczaç dopuszczalnego ci´˝aru holowanej przyczepy.250 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA Holowanie przyczepy (samochody sprzedane w Europie) Samochód ten jest zasadniczo przeznaczony do przewozu osób. W wysokich górach nale˝y mieç na uwadze. podanej na stronie 351 w rozdziale 8. Szczegó∏owych informacji na temat holowania przyczepy i zwiàzanych z tym przepisów udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. ˝e moc silnika i w zwiàzku z tym dopuszczalne obcià˝enie przyczepy sà mniejsze. Gwarancja firmy Toyota nie obejmuje uszkodzeƒ lub usterek powsta∏ych w wyniku jazdy z przyczepà w celach zarobkowych. Parametry te podane sà na stronie 351 w rozdziale 8. dopuszczalny nacisk na oÊ oraz dopuszczalny nacisk na hak. Holowanie przyczepy utrudni jazd´. Dopuszczalne obcià˝enie samochodu w czasie holowania przyczepy ustalone zosta∏o dla poziomu morza. • Suma ci´˝aru pojazdu gotowego do drogi. zwi´kszy si´ zu˝ycie paliwa). DOPUSZCZALNE OBCIÑ˚ENIE Przed przystàpieniem do holowania przyczepy nale˝y sprawdziç.

która jest ni˝sza. Przekroczenie dopuszczalnego obcià˝enia haka holowniczego mo˝e doprowadziç do wypadku drogowego i w konsekwencji do powa˝nych obra˝eƒ cia∏a. .URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 251 Tabliczka znamionowa Dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu • Nacisk na tylnà oÊ nie mo˝e przekraczaç wartoÊci dopuszczalnej o wi´cej ni˝ 15%. podanego na stronie 351 w rozdziale 8. • Je˝eli przekroczony zosta∏ dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu i/lub dopuszczalny nacisk na tylnà oÊ. w zale˝noÊci. Przekroczenie tej wartoÊci jest niebezpieczne. Dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu podany jest na tabliczce znamionowej samochodu. Dopuszczalny nacisk na tylnà oÊ podany jest na tabliczce znamionowej samochodu. Przekroczenie tej wartoÊci jest niebezpieczne. okreÊlane przez ich producenta. w czasie jazdy nie wolno przekraczaç pr´dkoÊci 80 km/h lub okreÊlonej przepisami dopuszczalnej pr´dkoÊci dla samochodu z przyczepà. ci´˝aru kierowcy i pasa˝erów. Nawet gdy samochód jest w stanie holowaç wi´kszy ci´˝ar. • Haki holownicze majà ró˝ne wartoÊci dopuszczalnego obcià˝enia. kierowca musi ustaliç dopuszczalne obcià˝enie zamocowanego haka holowniczego i nigdy nie przekraczaç tej wartoÊci. Dopuszczalny nacisk tylnej osi OSTRZE˚ENIE • Ca∏kowity ci´˝ar przyczepy nie mo˝e przekroczyç dopuszczalnego ci´˝aru holowanej przyczepy. Przekroczenie tej wartoÊci jest niebezpieczne. • Suma ci´˝aru pojazdu gotowego do drogi. ci´˝aru haka holowniczego oraz nacisku na hak nie mo˝e przekraczaç o wi´cej ni˝ 100 kG dopuszczalnego ci´˝aru ca∏kowitego samochodu.

252 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA HAKI HOLOWNICZE Zalecane jest montowanie oryginalnych haków holowniczych Toyoty. Poni˝ej podane sà wymiary monta˝owe wsporników i zaczepu haka w mm: Sedan mm A B C D E F G H I J K L M N 510 514 517 549 673 990 447 411 309 229 41 46 123 375 . Mogà tak˝e byç montowane haki o porównywalnej jakoÊci.

W przeciwnym wypadku mo˝e dojÊç do uszkodzenia nadwozia samochodu.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 253 Hatchback mm A B C D E F G H I 464 782 443 312 242 36 40 44 375 1: Belka zaczepu holowniczego 2: Wspornik zaczepu holowniczego UWAGA Przy monta˝u haka holowniczego nale˝y zamontowaç belk´. Szczegó∏owych informacji udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. .

• CiÊnienie w oponach przyczepy powinno mieç wartoÊç zalecanà przez producenta. OÂWIETLENIE PRZYCZEPY • Przy okazji ka˝dego pod∏àczenia przyczepy sprawdziç poprawnoÊç dzia∏ania kierunkowskazów i Êwiate∏ hamowania. Informacje na ten temat mo˝na znaleêç w terminarzu przeglàdów okresowych samochodu. PRZEGLÑDY OKRESOWE • Samochód je˝d˝àcy z przyczepà.). W przeciwnym wypadku mo˝e dojÊç do uszkodzenia nadwozia samochodu. ze wzgl´du na dodatkowe obcià˝enie wymaga cz´stszych przeglàdów i obs∏ugi okresowej. BezpoÊrednie po∏àczenie instalacji elektrycznej przyczepy z uk∏adem elektrycznym samochodu mo˝e spowodowaç jego uszkodzenie i wadliwe dzia∏anie Êwiate∏ pojazdu. skrzyni biegów. . albo samochodu po wymianie lub naprawie g∏ównej jednego z elementów uk∏adu nap´dowego (silnika. Szczegó∏owych informacji udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. czy ciÊnienie w oponach jest prawid∏owe (patrz strona 309 w rozdziale 7–2 i strona 356 w rozdziale 8). Plan obs∏ugi okresowej samochodu podany jest w ksià˝ce obs∏ugi serwisowej lub w ksià˝ce gwarancyjnej samochodu. mechanizmu ró˝nicowego. ∏o˝ysk kó∏ itp. Belka zaczepu holowniczego UWAGA Przy monta˝u haka holowniczego nale˝y zamontowaç belk´ i wspornik zaczepu holowniczego. nale˝y dociàgnàç wszystkie Êruby mocujàce hak i jego wsporniki. • Po przejechaniu oko∏o 1000 km z przyczepà.254 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA OPONY • Sprawdziç. odpowiednio do jej obcià˝enia. OKRES DOCIERANIA SAMOCHODU • Holowanie przyczepy nie jest zalecane przez pierwsze 800 km przebiegu samochodu nowego.

zapobiegajàc w ten sposób poÊlizgowi sprz´g∏a. Ruszaç wy∏àcznie z pierwszego biegu. • ¸adunek na przyczepie powinien byç zabezpieczony przed przesuni´ciem. Gdy nie b´dà wykonywane gwa∏towne ruchy kierownicà i nie b´dzie ostrego hamowania. Oba lusterka boczne muszà byç wyposa˝one w sk∏adane wysi´gniki i nale˝y je tak ustawiç. nadmierna pr´dkoÊç i niew∏aÊciwe za∏adowanie przyczepy. WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE DOTYCZÑCE JAZDY Z PRZYCZEPÑ Samochód z przyczepà prowadzi si´ nieco inaczej ni˝ samochód bez przyczepy. Szczególnie dotyczy to mokrej lub Êliskiej nawierzchni. który to manewr równie˝ mo˝e wywo∏aç ko∏ysanie przyczepy. w którà ma skr´ciç przyczepa: r´ka z kierownicà w lewo – przyczepa skr´ca w lewo. Holujàc przyczep´ nale˝y pami´taç. . unikajàc nag∏ego hamowania. prowadzàc samochód z przyczepà nale˝y zachowaç wi´kszy dystans od poprzedzajàcego pojazdu. co znacznie utrudnia prowadzenie samochodu. • Unikaç gwa∏townego ruszania lub przyspieszania. r´ka z kierownicà w prawo – przyczepa skr´ca w prawo. unikaç zarówno ostrych. ale i zbyt powolnych skr´tów. Trzy najcz´stsze przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez pojazdy holujàce przyczepy to: b∏àd kierowcy. • Ze wzgl´du na wyd∏u˝onà drog´ hamowania. W takich sytuacjach nie wolno przyspieszaç. • Je˝eli przy u˝yciu zwyk∏ych lusterek wstecznych widocznoÊç do ty∏u jest niewystarczajàca. • Unikaç szarpania i gwa∏townych manewrów kierownicà. Nie mo˝e zostaç przekroczony dopuszczalny nacisk na tylnà oÊ. zespó∏ pojazdu z przyczepà stopniowo ustabilizuje si´. uniesienia dyszla przyczepy. Przed zakr´tem nale˝y stopniowo zwolniç. Dobrze jest zapewniç sobie pomoc drugiej osoby. a˝ do nabrania wprawy w ich wykonywaniu. ograniczajàc w ten sposób ryzyko kolizji. nale˝y utrzymywaç niskie pr´dkoÊci obrotowe silnika i nie dopuszczaç do nadmiernego ich wzrostu. W celu wyrównania tego. gdy˝ mo˝na ∏atwo wpaÊç w poÊlizg i straciç panowanie nad pojazdem w wyniku „z∏o˝enia” si´ przyczepy. • Boczny wiatr i wyboista nawierzchnia powodujà ko∏ysanie przyczepy. JeÊli wystàpi koniecznoÊç ograniczenia pr´dkoÊci. Po przejechaniu krótkiego dystansu nale˝y zatrzymaç si´ i ponownie sprawdziç Êwiat∏a i po∏àczenia. Najlepiej jest trzymaç kierownic´ u do∏u i poruszaç nià w t´ samà stron´. • Cofanie samochodu z przyczepà jest trudne i wymaga wprawy.) Kierownic´ nale˝y obracaç stopniowo. aby zapewnia∏y dobrà widocznoÊç do ty∏u. Je˝eli samochód wyposa˝ony jest w mechanicznà skrzyni´ biegów. Na ka˝de 10 km/h nale˝y zwi´kszyç odleg∏oÊç przynajmniej o d∏ugoÊç zespo∏u samochód-przyczepa. (Jest to dok∏adnie odwrotnie. Przy zbyt ciasnym skr´cie przyczepa mo˝e uderzyç w samochód. ˝e przy skr´cie ko∏a przyczepy b´dà jecha∏y po ∏uku po∏o˝onym bli˝ej Êrodka skr´tu wzgl´dem kó∏ samochodu. Utrzymywaç prostoliniowy tor jazdy. ˝e: • Przed rozpocz´ciem jazdy nale˝y sprawdziç wszystkie po∏àczenia pojazdu z przyczepà oraz dzia∏anie Êwiate∏. zatrzymywania si´ i cofania. konieczne jest zamontowanie dodatkowych lusterek zewn´trznych. • Nale˝y pami´taç.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 255 PRZYGOTOWANIE DO HOLOWANIA PRZYCZEPY • Upewniç si´. przyhamowywaç nale˝y delikatnie. aby nie spowodowa∏ np. promieƒ skr´tu samochodu powinien byç wi´kszy ni˝ normalnie. ni˝ w przypadku jazdy bez przyczepy. aby móc zawczasu przygotowaç si´ na wyprzedzanie przez du˝e autobusy lub samochody ci´˝arowe. Od czasu do czasu dobrze jest skontrolowaç w lusterku wstecznym ruch z ty∏u pojazdu. Obcià˝enie haka zwi´ksza obcià˝enie pojazdu. Unikaç ostrego hamowania. czy nie zosta∏o przekroczone dopuszczalne obcià˝enie haka. Przed przystàpieniem do w∏aÊciwego holowania dobrze jest przeçwiczyç w bezpiecznym miejscu manewry skr´cania. W przypadku rozko∏ysania przyczepy nale˝y mocno trzymaç kierownic´ i natychmiast zaczàç stopniowo redukowaç pr´dkoÊç.

Gdy wskaênik temperatury silnika zacznie sygnalizowaç przegrzewanie. Druga osoba powinna zabraç kliny z jezdni. 3. • Ze wzgl´du na dodatkowe obcià˝enie. Mocno zaciàgaç hamulec postojowy i pozostawiaç pojazd z dêwignià wybieraka zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczonym pierwszym lub wstecznym biegiem (mechaniczna skrzynia biegów). 4.256 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA • Podczas wyprzedzania innych pojazdów nale˝y zachowaç du˝à ostro˝noÊç. 2. Nie redukowaç biegu zbyt gwa∏townie. Mo˝e to doprowadziç do przegrzania hamulców i zmniejszenia ich skutecznoÊci. 3. Koƒczàc manewr nale˝y pami´taç o d∏ugoÊci holowanej przyczepy. lecz je˝eli jest to konieczne. • Nie naciskaç zbyt d∏ugo lub zbyt cz´sto peda∏u hamulca. OSTRZE˚ENIE • Przestrzegaç ograniczeƒ pr´dkoÊci dla samochodów holujàcych przyczep´. 4. Gdy dêwignia wybieraka zakresu znajduje si´ w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub po naciÊni´ciu sprz´g∏a (mechaniczna skrzynia biegów) uruchomiç silnik. Przed zmianà pasa ruchu konieczne jest upewnienie si´. Po pod∏o˝eniu klinów nale˝y powoli zwolniç hamulce. Przy ruszaniu samochodu zaparkowanego na stoku: 1. (W samochodzie z automatycznà skrzynià biegów nale˝y nacisnàç peda∏ hamulca). W∏àczyç bieg. W∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów) lub ustawiç dêwigni´ wybieraka zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) i wy∏àczyç silnik. aby samochód zatrzyma∏ si´ na klinach. czy jest wystarczajàco du˝o miejsca. Mocno zaciàgnàç hamulec postojowy. • Przed zjazdem ze stromego lub d∏ugiego wzniesienia nale˝y zmniejszyç pr´dkoÊç i zredukowaç bieg. Wskazówki dotyczàce dalszego post´powania podane sà pod has∏em „Przegrzanie silnika” na stronie 266 w rozdziale 4. w upalne dni (przy temperaturach powietrza powy˝ej 30°C) podczas jazdy w gór´ d∏ugiego lub stromego wzniesienia silnik samochodu holujàcego przyczep´ mo˝e si´ przegrzewaç. zjechaç na pobocze i zatrzymaç si´ w bezpiecznym miejscu. Zatrzymaç si´ i nacisnàç hamulec. nale˝y wy∏àczyç klimatyzacj´ (je˝eli by∏a w∏àczona). • Podczas postoju pod ko∏a samochodu i przyczepy nale˝y zawsze podk∏adaç kliny blokujàce. nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci: 1. Zwolniç hamulec postojowy (jak równie˝ peda∏ hamulca w samochodzie z automatycznà skrzynià biegów) i powoli zjechaç z klinów pod∏o˝onych pod ko∏a. Druga osoba w tym czasie powinna pod∏o˝yç kliny pod ko∏a pojazdu i przyczepy. . Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty peda∏ hamulca. Manewr wyprzedzania wymagaç b´dzie doÊç d∏ugiego dystansu. 5. • W celu zachowania skutecznoÊci hamowania silnikiem nie nale˝y u˝ywaç piàtego biegu (mechaniczna skrzynia biegów) lub nadbiegu (automatyczna skrzynia biegów). Unikaç parkowania samochodu z przyczepà na stoku. 2.

Zmniejszenie pr´dkoÊci zmniejszy zu˝ycie paliwa. które pomogà zaoszcz´dziç wydatków zarówno na benzyn´ jak i naprawy: • Utrzymywaç prawid∏owe ciÊnienie w ogumieniu. lecz równie˝ zapobiega korozji. • Na drogach szybkiego ruchu i autostradach utrzymywaç umiarkowanà pr´dkoÊç. zanieczyszczone oleje i smary. Na czas d∏u˝szego postoju poza ruchem ulicznym dobrze jest wy∏àczyç silnik. Mo˝liwie najszybciej uzyskaç bieg bezpoÊredni. Dostosowywaç bieg do warunków jazdy. Jazda zrywami powoduje zwi´kszone zu˝ycie paliwa.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 257 Ekonomiczna i przed∏u˝ajàca trwa∏oÊç eksploatacja pojazdu Wyd∏u˝enie dystansu przeje˝d˝anego na jednym litrze paliwa nie jest takie trudne – wystarczy jeêdziç spokojnie. Staraç si´ dobieraç takà pr´dkoÊç. nale˝y przestrzegaç terminów przeglàdów okresowych. • Unikaç niepotrzebnego zatrzymywania si´ lub hamowania. Zimà mo˝e to potrwaç nieco d∏u˝ej. przegrzewanie mechanizmów i zwi´ksza zu˝ycie paliwa. wp∏ywajà ujemnie na osiàgi silnika i przyczyniajà si´ do nadmiernego zu˝ycia paliwa. Utrzymywaç sta∏à pr´dkoÊç. nieprawid∏owy luz zaworowy. • Nie przecià˝aç silnika i nie dopuszczaç do zbyt du˝ych pr´dkoÊci obrotowych. ale równie˝ stanowi dodatkowe obcià˝enie dla silnika na skutek zwi´kszonych oporów toczenia i w konsekwencji jest przyczynà zwi´kszonego zu˝ycia paliwa. Unikaç gwa∏townego ruszania. tym wy˝sze zu˝ycie paliwa. Nale˝y ruszyç. Przyczyni si´ to tak˝e do mniejszego zu˝ycia hamulców. . wadliwie ustawione hamulce itp. nale˝y pozostawiaç w∏àczony nadbieg w automatycznej skrzyni biegów. pokryte nagarem Êwiece. • Gdy nie jest wymagane hamowanie silnikiem. Zbyteczny ∏adunek stanowi dodatkowe obcià˝enie dla silnika. Nie uderzaç w kraw´˝niki i ograniczaç pr´dkoÊç na wyboistych drogach.) • Przyspieszaç powoli i p∏ynnie. Zanieczyszczony filtr paliwa. Przyczyni si´ to równie˝ do wyd∏u˝enia trwa∏oÊci samochodu. W celu przed∏u˝enia trwa∏oÊci wszystkich cz´Êci i obni˝enia kosztów eksploatacyjnych. ale jechaç delikatnie. • Nie rozgrzewaç zbyt d∏ugo silnika na biegu ja∏owym. W ten sposób nie tylko unika si´ dodatkowego ci´˝aru. Nieprawid∏owa zbie˝noÊç powoduje nie tylko przyspieszone zu˝ycie opon. • Utrzymywaç samochód w dobrym stanie technicznym. Powoduje to niepotrzebne zu˝ywanie ok∏adzin ciernych. • Nie dopuszczaç do gromadzenia si´ b∏ota na podwoziu. • Utrzymywaç prawid∏owà zbie˝noÊç przednich kó∏. gdy tylko silnik zacznie równo pracowaç. Zbyt niskie ciÊnienie przyspiesza zu˝ycie opon i podnosi zu˝ycie paliwa (patrz strona 309 w rozdziale 7–2). • Unikaç d∏ugotrwa∏ej pracy silnika na biegu ja∏owym. aby uniknàç nag∏ego hamowania. aby unikaç hamowania przed nast´pnymi Êwiat∏ami lub wybieraç drog´ omijajàcà skrzy˝owania ze Êwiat∏ami. przez co zwi´ksza si´ zu˝ycie paliwa. Im szybsza jazda. • Nie opieraç stopy na pedale sprz´g∏a lub hamulca. (Szczegó∏owe informacje – patrz „Automatyczna skrzynia biegów” na stronie 158 w rozdziale 1–6. prawid∏owo wyregulowany. Je˝eli pojazd jest u˝ytkowany w trudnych warunkach. Zachowywaç odpowiednià odleg∏oÊç od poprzedzajàcego samochodu. • W miar´ mo˝liwoÊci unikaç jazdy w warunkach du˝ego nasilenia ruchu lub w korku ulicznym. Jazda z wy∏àczonym nadbiegiem zwi´kszy zu˝ycie paliwa. Poni˝ej zamieszczono szereg wskazówek. • Unikaç ciàg∏ego przyspieszania i zwalniania. • Nie przewoziç w samochodzie zb´dnych ci´˝arów. nale˝y to uwzgl´dniç poprzez zwi´kszenie cz´stotliwoÊci przeglàdów.

.258 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA OSTRZE˚ENIE Podczas zjazdu ze wzniesienia nie wolno wy∏àczaç silnika. Ponadto uk∏ad kontroli emisji dzia∏a poprawnie tylko podczas pracy silnika. Przy wy∏àczonym silniku nie dzia∏a wspomaganie kierownicy oraz hamulców.

. . . . . . . . . . . . . . . Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu Zgubienie kluczyków .POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 259 Rozdzia∏ 4 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH • • • • • • • • • TrudnoÊci z uruchomieniem silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ugrz´êni´cie samochodu . . . Przebicie opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holowanie pojazdu . . . . . . . . . . . . . 260 265 265 266 267 276 276 280 280 . . ZgaÊni´cie silnika podczas jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegrzanie silnika . . .

Nale˝y równie˝ sprawdziç. Je˝eli uk∏ad paliwowy jest sprawny. a mimo to silnik nie daje si´ uruchomiç. czy zaciski akumulatora sà czyste i mocno dokr´cone. opisanà na stronie 244 w rozdziale 3. oznacza to roz∏adowanie akumulatora. 3. Je˝eli lampka dzia∏a poprawnie. konieczne jest przeprowadzenie regulacji lub naprawy. ˝e próby rozruchu wykonane by∏y zgodnie z procedurà „Uruchamianie silnika”. Sprawdziç. Ponadto trójfunkcyjny katalizator/katalizator spalin mo˝e ulec przegrzaniu.260 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH TrudnoÊci z uruchomieniem silnika– (a) Najprostsze czynnoÊci sprawdzajàce Poni˝sze czynnoÊci nale˝y wykonaç po upewnieniu si´. oraz czy w zbiorniku jest paliwo. W przypadku uruchamiania silnika. Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK” i spróbowaç uruchomiç silnik ponownie. mo˝e byç zalany z powodu powtarzanych prób rozruchu. 2. Gdy obroty silnika w trakcie pracy rozrusznika sà prawid∏owe. konieczna jest jego regulacja lub naprawa. Gdy silnik nie daje si´ obracaç rozrusznikiem lub obraca si´ zbyt wolno – 1. aktualnie u˝ywany kluczyk mo˝e byç p´kni´ty. Samochody z silnikiem o zap∏onie samoczynnym 1. Je˝eli lampka nie Êwieci si´ lub po w∏àczeniu rozrusznika przygasa albo gaÊnie ca∏kowicie. OdnoÊne wskazówki podane sà pod has∏em „(c) Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego (silnik o zap∏onie samoczynnym)” na stronie 261 2. czy silnika nie da si´ uruchomiç drugim kluczykiem. Je˝eli ˝aden z kluczyków nie dzia∏a. uk∏ad immobilizera jest prawdopodobnie uszkodzony. lecz nie daje si´ on uruchomiç – Samochody z silnikiem o zap∏onie iskrowym 1. konieczne mo˝e okazaç si´ wczeÊniejsze odpowietrzenie uk∏adu paliwowego. a silnika nadal nie daje si´ uruchomiç. co grozi po˝arem. CzynnoÊci te nale˝y zleciç do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. Nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. 2. . W tej sytuacji mo˝na spróbowaç uruchomiç silnik z obcego akumulatora (wskazówki podane sà pod has∏em „(d) Uruchamianie silnika z obcego êród∏a pràdu” na stronie 262). UWAGA Nie wolno uruchamiaç tego samochodu przez pchanie lub ciàgni´cie. Nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. konieczna jest jego regulacja lub naprawa. Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie pojazdu lub doprowadziç do zderzenia. (Patrz „Kluczyki” na stronie 18 w rozdziale 1–2). Je˝eli silnika nadal nie mo˝na uruchomiç. gdy silnik zacznie pracowaç. 3. który zgas∏ w wyniku braku paliwa. w∏àczyç lampk´ oÊwietlenia kabiny. Wskazówki odnoÊnie dalszego post´powania podane sà w punkcie „(b) Uruchamianie zalanego silnika (silnik o zap∏onie iskrowym)” na stronie 261. Je˝eli zaciski akumulatora sà w porzàdku. Nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Je˝eli tak.

. jednoczeÊnie trzymajàc ca∏kowicie wciÊni´ty peda∏ przyspieszenia. Nast´pnie spróbowaç rozruchu bez naciskania peda∏u przyspieszenia. Mo˝e to spowodowaç przegrzanie rozrusznika i jego przewodów. puÊciç kluczyk. konieczna jest jego regulacja lub naprawa. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç po 15-stu sekundach pracy rozrusznika. Je˝eli silnik nadal nie daje si´ uruchomiç. odczekaç kilka minut i ponowiç prób´. UWAGA Nie wolno jednorazowo w∏àczaç rozrusznika na d∏u˝ej ni˝ 30 sekund. CzynnoÊci te nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. W takiej sytuacji nale˝y obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „START”. Przytrzymaç w ten sposób kluczyk i peda∏ przez 15 sekund i zwolniç. W takim przypadku nale˝y poruszaç pompkà zastrzykowà.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 261 (b) Uruchamianie zalanego silnika (Samochody z silnikiem o zap∏onie iskrowym) Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. (c) Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego (silnik o zap∏onie samoczynnym) Gdy silnik zgaÊnie z powodu braku paliwa. mo˝e byç zalany na skutek powtarzanych prób rozruchu. a˝ do wyczucia zwi´kszonego oporu. po nape∏nieniu zbiornika mogà wystàpiç trudnoÊci z jego uruchomieniem.

Je˝eli rozruch jest utrudniony akumulator nale˝y do∏adowaç przez kilka minut. • W przypadku kontaktu skóry z kwasem lub dostania si´ kwasu do oczu. Przy braku pewnoÊci co do akumulatora wspomagajàcego. który jest trujàcy i ˝ràcy. odzie˝y lub samochodu. czy samochody si´ nie stykajà. Akumulator wspomagajàcy powinien byç w dobrej kondycji jak i dobrej jakoÊci. pora˝enia pràdem elektrycznym lub uszkodzenia urzàdzeƒ elektronicznych w samochodzie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia powa˝nych obra˝eƒ cia∏a lub uszkodzenia samochodu w wyniku eksplozji akumulatora. OSTRZE˚ENIE • Akumulatory nape∏nione sà kwasem siarkowym. nale˝y upewniç si´. Je˝eli silnik w samochodzie z akumulatorem wspomagajàcym nie pracuje. Nast´pnie jak najszybciej uzyskaç pomoc medycznà. poparzenia kwasem. nale˝y poprosiç o pomoc kompetentnego mechanika lub pomoc drogowà. nie wolno przeprowadzaç operacji uruchamiania silnika. Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie znormalizowanych przewodów rozruchowych. . W przeciwnym razie rozruch mo˝e byç utrudniony. Wy∏àczyç wszystkie zb´dne Êwiat∏a i urzàdzenia elektryczne. 3. lekko naciskajàc peda∏ przyspieszenia. PROCEDURA URUCHOMIENIA Z OBCEGO AKUMULATORA SILNIKA 1. W przypadku wàtpliwoÊci co do sposobu wykonania opisanych czynnoÊci.262 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH (d) Uruchamianie silnika z obcego êród∏a pràdu Poni˝szych instrukcji nale˝y dok∏adnie przestrzegaç. a podczas ca∏ej operacji rozruchu silnika z obcego êród∏a pràdu nie wolno paliç ani u˝ywaç zapa∏ek. 2. Podczas w∏aÊciwej operacji rozruchu zwi´kszyç jego pr´dkoÊç obrotowà do oko∏o 2000 obr/min. by nie zachlapaç kwasem cia∏a. • Gaz wytwarzany przez akumulator mo˝e w zetkni´ciu z p∏omieniem lub iskrami wybuchnàç. zdjàç zaplamionà odzie˝ i natychmiast zmyç wodà poparzone miejsce. nale˝y go uruchomiç i odczekaç kilka minut. W razie potrzeby wykr´ciç wszystkie korki odpowietrzajàce obu akumulatorów i na ich miejscu po∏o˝yç kawa∏ek materia∏u (w ten sposób zmniejszy si´ ryzyko eksplozji akumulatora i zwiàzanych z tym obra˝eƒ oraz poparzeƒ cia∏a). Je˝eli akumulator wspomagajàcy jest zamontowany w innym samochodzie. W czasie operacji uruchamiania silnika z zewn´trznego êród∏a pràdu nale˝y na∏o˝yç okulary ochronne oraz uwa˝aç. W miar´ mo˝liwoÊci w trakcie drogi do lekarza nale˝y kontynuowaç zmywanie wodà przy u˝yciu gàbki lub kawa∏ka materia∏u. UWAGA Akumulator wspomagajàcy musi mieç równie˝ napi´cie 12 V.

b. Pod∏àczyç przewody rozruchowe w kolejnoÊci a. d. Akumulator roz∏adowany Akumulator Biegun ujemny wspomagajàcy (znak „–”) c. Po∏àczyç zacisk przewodu ujemnego (czarnego) z biegunem ujemnym (–) akumulatora wspomagajàcego. Drugi zacisk przewodu dodatniego (czerwonego) po∏àczyç z biegunem dodatnim (+) akumulatora wspomagajàcego. b. c.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 263 Akumulator roz∏adowany Przewód rozruchowy Akumulator wspomagajàcy Biegun dodatni (znak „+”) Przewód Biegun dodatni rozruchowy (znak „+”) 4. nieruchomym metalowym punktem w samochodzie z roz∏adowanym akumulatorem. a. Zalecane punkty pod∏àczenia pokazane sà na rysunkach: . d. Po∏àczyç drugi zacisk przewodu ujemnego (czarnego) z nielakierowanym. Po∏àczyç dodatni (czerwony) przewód rozruchowy z biegunem dodatnim (+) roz∏adowanego akumulatora.

W samochodzie z akumulatorem wspomagajàcym utrzymywaç w tym czasie pr´dkoÊç obrotowà silnika na poziomie 2000 obr/min.. Tylko dla samochodów z silnikiem o zap∏onie samoczynnym: Przez oko∏o 5 minut pod∏adowaç roz∏adowany akumulator przez pod∏àczone przewody rozruchowe. Pod∏adowaç przez kilka minut roz∏adowany akumulator u˝ywajàc przewodów rozruchowych i spróbowaç uruchomiç silnik normalnie. lekko naciskajàc peda∏ przyspieszenia. OSTRZE˚ENIE Wykonujàc po∏àczenia nie pochylaç si´ nad akumulatorem i nie dopuÊciç.264 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 5. nast´pnie przewód dodatni. Punkt pod∏àczenia dla silnika o zap∏onie samoczynnym Nie pod∏àczaç przewodu do lub w pobli˝u jakiejkolwiek cz´Êci. 9.. lekko naciskajàc peda∏ przyspieszenia. Sprawdziç zaciski przewodu rozruchowego. Ostro˝nie zdjàç materia∏ przykrywajàcy akumulatory – mo˝e teraz byç nasiàkni´ty kwasem siarkowym. JeÊli silnika nie uda si´ uruchomiç. 8. przyczynà mo˝e byç uszkodzony akumulator. Akumulator nale˝y poddaç kontroli w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Punkt pod∏àczenia dla silnika o zap∏onie iskrowym 7. Po rozruchu nale˝y przez kilka minut utrzymywaç pr´dkoÊç obrotowà oko∏o 2000 obr/min. aby przewody rozruchowe lub ich zaciski przypadkowo dotkn´∏y czegokolwiek poza odpowiednimi zaciskami akumulatora lub masà nadwozia. Ostro˝nie od∏àczyç przewody rozruchowe. Gdy pierwsza próba uruchomienia nie powiod∏a si´. . Uruchomiç w zwyk∏y sposób silnik. w dok∏adnie odwrotnej kolejnoÊci: jako pierwszy przewód ujemny. 6. która w momencie rozruchu silnika porusza si´. pozostawione w∏àczone Êwiat∏a). Je˝eli przyczyna roz∏adowania akumulatora nie jest oczywista (np. akumulator nale˝y poddaç kontroli w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Wkr´ciç wszystkie korki odpowietrzajàce w obu akumulatorach (je˝eli by∏y zdejmowane).

1. mo˝na kontynuowaç jazd´ z ma∏à pr´dkoÊcià. Jak najszybciej nale˝y oddaç samochód do sprawdzenia w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. W∏àczyç Êwiat∏a awaryjne.. naciskajàc peda∏ powoli i mocno. Stopniowo zwolniç. a˝ do wy∏àczenia silnika i obrócenia wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”. . 2. Silnik o zap∏onie iskrowym – Cofnàç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”. nale˝y post´powaç wed∏ug wskazówek podanych w punkcie „TrudnoÊci z uruchomieniem silnika” na stronie 260 w tym rozdziale. mog∏a wystàpiç usterka w elektronicznym uk∏adzie sterowania przepustnicy. OSTRZE˚ENIE Nale˝y ze szczególnà ostro˝noÊcià u˝ywaç peda∏ przyspieszenia. Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia (silnik 3ZZ-FE) Gdy mimo naciskania peda∏u przyspieszenia nie wzrasta pr´dkoÊç obrotowa silnika. W zwiàzku z tym skr´canie i hamowanie jest utrudnione. W takiej sytuacji. OSTRZE˚ENIE Gdy silnik nie pracuje. 3.. Mimo chwilowego znikni´cia objawów nieprawid∏owego funkcjonowania uk∏adu elektronicznego sterowania przepustnicy podczas jazdy z ma∏à pr´dkoÊcià. a nast´pnie spróbowaç ponownie uruchomiç silnik. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Spróbowaç ponownie uruchomiç silnik Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. nie dzia∏a równie˝ wspomaganie kierownicy i hamulców. Mogà przy tym byç odczuwalne wibracje.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 265 ZgaÊni´cie silnika podczas jazdy Je˝eli silnik zgaÊnie w czasie jazdy. utrzymujàc prostoliniowy kierunek jazdy. uk∏ad ten mo˝e nadal nie dzia∏aç prawid∏owo. Ostro˝nie zjechaç z drogi i zaparkowaç w bezpiecznym miejscu.

gdy wskaênik temperatury silnika przekroczy∏ dopuszczalny zakres i silnik wyraênie straci∏ moc lub gdy od strony silnika pojawià si´ odg∏osy delikatnego stukania lub „dzwonienia”. 2. 4. Je˝eli nastàpi∏ wyciek p∏ynu ch∏odzàcego. 3. wy∏àczyç silnik. mog∏a wystàpiç usterka w elektronicznym uk∏adzie sterowania silnika. Je˝eli nie ma oznak wrzenia p∏ynu ch∏odzàcego ani wydobywajàcej si´ pary. Wy∏àczyç klimatyzacj´. nie wy∏àczaç silnika i sprawdziç. nale˝y natychmiast wy∏àczyç silnik i zwróciç si´ o pomoc do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Mimo chwilowego znikni´cia objawów nieprawid∏owego funkcjonowania uk∏adu elektronicznego sterowania silnika podczas jazdy z ma∏à pr´dkoÊcià. by r´ce. który pracowa∏. uk∏ad ten mo˝e nadal nie dzia∏aç prawid∏owo. OSTRZE˚ENIE Kiedy silnik pracuje nale˝y uwa˝aç. . zatrzymaç samochód i w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne. a nast´pnie zaciàgnàç hamulec postojowy. Wydobywanie si´ pary lub p∏ynu ch∏odzàcego jest oznakà bardzo wysokiego ciÊnienia w uk∏adzie ch∏odzàcym. Z uniesieniem pokrywy silnika nale˝y odczekaç a˝ para przestanie si´ wydobywaç. Przegrzanie silnika W przypadku.266 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia (silnik o zap∏onie samoczynnym) Gdy mimo naciskania peda∏u przyspieszenia nie wzrasta pr´dkoÊç obrotowa silnika. jest zjawiskiem normalnym. wy∏àczyç silnik. a˝ do wy∏àczenia silnika i obrócenia wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”. zaÊ w przypadku mechanicznej skrzyni biegów dêwigni´ zmiany biegów ustawiç w po∏o˝eniu neutralnym. W samochodzie z automatycznà skrzynià biegów dêwigni´ wybieraka zakresu ustawiç w po∏o˝eniu „P”. silnik jest prawdopodobnie przegrzany. Je˝eli z ch∏odnicy lub zbiornika wyrównawczego wydobywa si´ para. Zatrzymaç samochód i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem lub ostro˝nie tam dojechaç. OSTRZE˚ENIE Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nie nale˝y podnosiç pokrywy silnika dopóki wydobywa si´ para. Je˝eli nie. W takiej sytuacji nale˝y post´powaç wed∏ug nast´pujàcego schematu: 1. Poszukaç Êladów wycieków p∏ynu z ch∏odnicy lub z przewodów elastycznych oraz Êladów pod samochodem. cz´Êci ubrania lub narz´dzia nie znalaz∏y si´ w pobli˝u pracujàcego wentylatora ch∏odnicy lub pasków nap´dowych. czy pracuje elektryczny wentylator ch∏odnicy. Ostro˝nie zjechaç na pobocze. je˝eli by∏a w∏àczona. Woda kapiàca z klimatyzatora.

. który jak najszybciej nale˝y sprawdziç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nale˝y: • Post´powaç zgodnie z zamieszczonà dalej instrukcjà podnoszenia samochodu. W razie potrzeby zablokowaç ko∏o po∏o˝one po przekàtnej wzgl´dem zmienianego. 3. ponownie sprawdziç poziom p∏ynu w zbiorniku wyrównawczym. Nie wolno zatrzymywaç si´ na pasie rozdzielajàcym dwie jezdnie jednokierunkowe.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 267 Przebicie opony– 5. Stopniowo zmniejszyç pr´dkoÊç. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç pojazd. Wyrzucony pod ciÊnieniem goràcy p∏yn i para mogà spowodowaç niebezpieczne poparzenia. • Nie uruchamiaç silnika w samochodzie wspartym na podnoÊniku. 5. Zaparkowaç w p∏askim miejscu o twardym pod∏o˝u. Zatrzymaç silnik i w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne. Ostro˝nie zjechaç z drogi w bezpieczne miejsce. Zaciàgnàç ca∏kowicie hamulec postojowy i prze∏àczyç na zakres „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów). poziomym miejscu o twardym pod∏o˝u. Informacje na temat rodzaju p∏ynu ch∏odzàcego mo˝na znaleêç pod has∏em „Dobór p∏ynu ch∏odzàcego” na stronie 307 w Rozdziale 7–2. sprawdziç zbiornik wyrównawczy p∏ynu ch∏odzàcego. 1. • Zatrzymaç samochód w p∏askim. gdy˝ grozi to doznaniem obra˝eƒ. gro˝àc odniesieniem obra˝eƒ. Je˝eli nie ma wyraênych Êladów wycieków. Je˝eli jest pusty. wychodzàc od strony pobocza. Gdy temperatura silnika osiàgnie normalnà wartoÊç. 2. 6. utrzymujàc prostoliniowy kierunek jazdy. Podnoszenie samochodu przy nieprawid∏owo ustawionym podnoÊniku spowoduje uszkodzenie samochodu lub mo˝e doprowadziç do zjechania samochodu z podnoÊnika. • Upewniç si´. czy podnoÊnik jest dok∏adnie w punkcie przewidzianym do tego celu. 4. mo˝liwie najdalej od ruchu drogowego. OSTRZE˚ENIE Nie zdejmowaç korka ch∏odnicy (silnik o zap∏onie iskrowym). Dok∏adnie zapoznaç si´ z poni˝szymi zaleceniami. OSTRZE˚ENIE Podnoszàc samochód podnoÊnikiem. Znaczny ubytek p∏ynu sygnalizuje nieszczelnoÊç uk∏adu ch∏odzenia. • Nie wolno schylaç si´ pod samochód wsparty jedynie na podnoÊniku. korka zbiornika wyrównawczego lub zaworu wyrównawczego powietrza (silnik o zap∏onie samoczynnym) gdy silnik i ch∏odnica sà goràce. W razie potrzeby jeszcze raz nape∏niç do po∏owy obj´toÊci. mocno zaciàgnàç hamulec postojowy i prze∏àczyç automatycznà skrzyni´ biegów w zakres „P” lub w∏àczyç wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów). przy pracujàcym silniku nape∏niç go do po∏owy p∏ynem ch∏odzàcym.

by mo˝na by∏o zmieniç ko∏o.268 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Niezb´dne narz´dzia i ko∏o zapasowe • Nie wolno k∏aÊç si´ pod samochód wsparty jedynie na podnoÊniku. • Samochód nale˝y podnosiç jedynie na tyle. • Przy podnoszeniu samochodu nie umieszczaç pod lub na podnoÊniku ˝adnych przedmiotów. Sedan (opony 195/60R15) Hatchback . Sedan (opony 175/70R14) UWAGA Nie nale˝y kontynuowaç jazdy bez powietrza w oponie. Przejechanie nawet krótkiego odcinka mo˝e doprowadziç do uszkodzenia opony w stopniu uniemo˝liwiajàcym jej napraw´. • PodnoÊnika samochodowego u˝ywaç wy∏àcznie do zmiany ko∏a. gdy wewnàtrz znajdujà si´ pasa˝erowie. • Nie wolno podnosiç samochodu.

3. PodnoÊnik Ko∏o zapasowe Pojemnik z narz´dziami Klucz do nakr´tek kó∏ Korba podnoÊnika Torba z narz´dziami Aby byç przygotowanym na sytuacje awaryjne. 1. ¸àcznik podnoÊnika obraca si´ r´kà. dobrze jest zapoznaç si´ ze sposobem pos∏ugiwania si´ podnoÊnikiem i poszczególnymi narz´dziami oraz znaç miejsca ich przechowywania w samochodzie. Przygotowaç niezb´dne narz´dzia i ko∏o zapasowe.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 269 1. W ten sposób podnoÊnik jest zabezpieczony przed wypadni´ciem w razie zderzenia lub gwa∏townego hamowania. W celu wyj´cia podnoÊnika: Obróciç ∏àcznik w kierunku 1. 4. 6. W celu w∏o˝enia podnoÊnika: Obróciç ∏àcznik w kierunku 2. 5. . a˝ podnoÊnik zostanie uwolniony. a˝ podnoÊnik zostanie zablokowany. 2.

natomiast pod ko∏em tylnym klin umieÊciç od strony ty∏u pojazdu. nast´pnie wyjàç ko∏o zapasowe z samochodu. Chowajàc ko∏o zapasowe na miejsce nale˝y umieÊciç je stronà zewn´trznà do góry. Pod ko∏em przednim klin umieÊciç od strony przodu pojazdu. . powtarzajàc w kolejnoÊci odwrotnej wymienione wy˝ej czynnoÊci zwiàzane z wyj´ciem ko∏a. Zabezpieczyç samochód przed stoczeniem si´ z podnoÊnika. 2. podk∏adajàc klin pod ko∏o znajdujàce si´ po przekàtnej wzgl´dem zmienianego. co zabezpieczy je przed przemieszczeniem si´ w razie wypadku lub nag∏ego hamowania.270 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Zablokowanie samochodu Przed wyj´ciem ko∏a zapasowego nale˝y poluzowaç i wykr´ciç Êrub´ mocujàcà. Nast´pnie umocowaç je.

POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 271 –Zdj´cie os∏ony ozdobnej –Poluzowanie nakr´tek mocujàcych ko∏o 3. jak pokazano na rysunku. Zdjàç os∏on´ ozdobnà z ko∏a. Dla uzyskania najefektywniejszej dêwigni. by klucz nie zeÊliznà∏ si´ z nakr´tki. aby uniknàç skaleczenia. klucz na∏o˝yç w ten sposób. Poluzowaç wszystkie nakr´tki ko∏a. Uchwyciç klucz w pobli˝u koƒca ramienia i pociàgnàç do góry. OSTRZE˚ENIE Nie Êciàgaç os∏ony ozdobnej r´koma. OSTRZE˚ENIE Nie wolno smarowaç ani oliwiç nakr´tek mocujàcych ko∏o. a jedynie o pó∏ obrotu. Nakr´tki ko∏a nale˝y poluzowaç przed uniesieniem samochodu na podnoÊniku. Nakr´tki luzuje si´ obracajàc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przy zdejmowaniu nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. Podwa˝yç os∏on´ p∏askim koƒcem klucza do nakr´tek kó∏. aby jego rami´ znajdowa∏o si´ po prawej stronie. Uwa˝aç. co grozi powa˝nym wypadkiem. jak na rysunku powy˝ej. 4. . Mo˝e to spowodowaç odkr´cenie si´ nakr´tek i odpadni´cie ko∏a. Nakr´tek nie odkr´caç ca∏kowicie.

Gdy podnoÊnik zetknie si´ z podwoziem samochodu i zacznie go unosiç. aby mo˝na by∏o za∏o˝yç nowe ko∏o. ponownie sprawdziç. jak pokazano na rysunku. W celu uniesienia samochodu w∏o˝yç korb´ podnoÊnika w ∏àcznik podnoÊnika (jest ona luêno spasowana) i obracaç jà zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po upewnieniu si´. unieÊç go na takà wysokoÊç. ˝e nikt nie przebywa w samochodzie.272 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Ustawienie podnoÊnika –Podniesienie pojazdu 5. PodnoÊnik powinien byç umieszczony na p∏askim i twardym pod∏o˝u. Nale˝y pami´taç. OSTRZE˚ENIE Nie wolno k∏aÊç si´ pod samochodem wspartym jedynie na podnoÊniku. Ustawiç podnoÊnik pod odpowiednim miejscem podwozia. czy jest dobrze ustawiony. ˝e do za∏o˝enia nowego ko∏a potrzeba wi´cej miejsca ni˝ do zdj´cia ko∏a bez powietrza. 6. .

szczotki drucianej usunàç Êlady korozji z przylegajàcych do siebie powierzchni. Lekko unieÊç i Êciàgnàç przebite ko∏o. Niedok∏adne przyleganie powierzchni ko∏a do piasty mo˝e doprowadziç do poluzowania si´ nakr´tek mocujàcych. Naciskajàc na przemian z obu stron ko∏a. a nast´pnie u∏o˝yç je z boku. Odkr´ciç ca∏kowicie nakr´tki i zdjàç ko∏o. Przetoczyç ko∏o zapasowe do miejsca instalacji. Przed na∏o˝eniem ko∏a nale˝y za pomocà np. Dlatego po przejechaniu oko∏o 1500 km nale˝y sprawdziç nakr´tki. a w konsekwencji do odpadni´cia ko∏a podczas jazdy. ustawiajàc je otworami odpowiednio do Êrub mocujàcych. Nast´pnie unieÊç i nasunàç przynajmniej najwy˝szym otworem na odpowiednià Êrub´. wcisnàç je na pozosta∏e Êruby. czy sà mocno dociàgni´te. .POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 273 –Zmiana ko∏a 7.

OSTRZE˚ENIE Nie wolno smarowaç ani oliwiç nakr´tek mocujàcych ko∏o. Na∏o˝yç i dokr´ciç r´kà wszystkie nakr´tki mocujàce ko∏o. dzia∏ajàc jedynie si∏à ràk dociàgnàç wszystkie nakr´tki. Cykl powtarzaç. a˝ wszystkie nakr´tki zostanà dociàgni´te. Docisnàç ko∏o i ponownie spróbowaç dokr´ciç nakr´tki.5 kGm). Dociàgaç nakr´tki stopniowo. Ca∏kowicie opuÊciç samochód i dociàgnàç kluczem nakr´tki ko∏a. Je˝eli na którejÊ Êrubie bàdê nakr´tce znajduje si´ olej lub smar nale˝y go usunàç. W przeciwnym razie istnieje ryzyko poluzowania si´ nakr´tek i odpadni´cia ko∏a.274 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Za∏o˝enie nakr´tek –Opuszczenie samochodu 8. • Jak najszybciej. W celu opuszczenia pojazdu obracaç korb´ podnoÊnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. . Klucz musi byç dobrze na∏o˝ony na nakr´tk´. za ka˝dym razem o niewielki kàt. Mo˝e to spowodowaç odkr´cenie si´ nakr´tek i odpadni´cie ko∏a co grozi powa˝nym wypadkiem. Za pomocà klucza do nakr´tek kó∏. obracajàc je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. m∏otka lub rurki. OSTRZE˚ENIE • Przy opuszczaniu pojazdu nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. by samemu nie odnieÊç obra˝eƒ oraz nie spowodowaç obra˝eƒ u osób znajdujàcych si´ w pobli˝u. 9. Na∏o˝yç nakr´tki ko∏a (sto˝kowà cz´Êcià w stron´ ko∏a) i dokr´ciç je do oporu r´kà. Nie u˝ywaç innych narz´dzi ani dodatkowego przed∏u˝enia ramienia klucza. np. nie naciskaç nogà. po zmianie ko∏a nale˝y dociàgaç nakr´tki kó∏ momentem 103 Nm (10. w kolejnoÊci pokazanej na rysunku. gro˝àc spowodowaniem powa˝nego wypadku.

uderzaç kantem d∏oni wzd∏u˝ kraw´dzi obr´czy. 2. 12. nakr´tki mocujàce powinny jak najszybciej zostaç dociàgni´te przy u˝yciu klucza dynamometrycznego momentem podanym na stronie 356 w rozdziale 8. nale˝y wolno podjechaç do najbli˝szej stacji benzynowej i dopompowaç ko∏o. Za∏o˝yç os∏on´ ozdobnà na ko∏o. CiÊnienie powinno byç zgodne z podanym na stronie 356 w rozdziale 8. powodujàcym uchodzenie powietrza. pewnie dociskajàc os∏on´. 10. zabezpieczajàc w ten sposób wn´trze zaworu przed zanieczyszczeniem lub zamoczeniem. Aby osadziç os∏on´ na kole nale˝y. OSTRZE˚ENIE Przed podj´ciem jazdy. Schowaç wszystkie narz´dzia. Po zmianie ko∏a. Je˝eli ciÊnienie jest ni˝sze. zaÊ ko∏o z przebità oponà naprawione i zainstalowane w miejsce zapasowego. 1. OSTRZE˚ENIE Przy operowaniu os∏onà ozdobnà ko∏a nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. Na∏o˝yç kapturek ochronny na zawór. W przypadku utraty kapturka nale˝y jak najszybciej na∏o˝yç nowy. aby uniknàç skaleczenia. . Sprawdziç ciÊnienie w za∏o˝onym kole. podnoÊnik i przebite ko∏o sà bezpiecznie umocowane na swoich miejscach. czy wszystkie narz´dzia. podnoÊnik i zdj´te ko∏o. W niektórych wersjach modelu nale˝y na∏o˝yç os∏on´ wyci´ciem na zaworek opony. Ustawiç os∏on´ w odpowiednim po∏o˝eniu. w celu ograniczenia dodatkowego zagro˝enia w przypadku zderzenia lub gwa∏townego hamowania nale˝y upewniç si´.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 275 –Za∏o˝enie os∏ony ozdobnej –Po zmianie ko∏a 11.

piachu itp. dobrze jest spróbowaç innych rozwiàzaƒ. na przyk∏ad holowania.276 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH Ugrz´êni´cie samochodu Gdy samochód ugrz´ênie w Êniegu. a tak˝e zanim zostanie ca∏kowicie zakoƒczona zmiana prze∏o˝enia na bieg do przodu lub do ty∏u. mo˝na spróbowaç go uwolniç na przemian próbujàc ruszyç do przodu i do ty∏u. Holowanie pojazdu– (a) Holowanie z uniesionà jednà osià – – przednià – tylnà (b) Na platformie samochodowej UWAGA Podczas prób uwolnienia ugrz´êni´tego samochodu nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ. Gdy ko∏a odzyskajà przyczepnoÊç. majàcych na celu ochron´ skrzyni biegów i innych elementów przed uszkodzeniem. • Je˝eli po kilku próbach uwolnienia samochód pozostaje nadal unieruchomiony. w jego pobli˝u nie mo˝e byç ˝adnych obiektów lub ludzi. nie nale˝y naciskaç peda∏u przyspieszenia. Modele wyposa˝one w uk∏ad kontroli nap´du – Nale˝y wy∏àczyç uk∏ad kontroli nap´du co u∏atwi uwolnienie samochodu (patrz „Uk∏ad kontroli nap´du” na stronie 162 w rozdziale 1–6). b∏ocie. samochód mo˝e nagle ruszyç do przodu lub do ty∏u. . • Przy zmianie po∏o˝enia dêwigni wybieraka zakresu.. • Nie zwi´kszaç nadmiernie pr´dkoÊci obrotowej silnika i nie dopuszczaç do obracania si´ kó∏ w miejscu. OSTRZE˚ENIE Podczas prób uwolnienia samochodu. stanowiàc zagro˝enie dla obiektów lub ludzi znajdujàcych si´ w pobli˝u.

poniewa˝ mo˝e to spowodowaç powa˝ne uszkodzenie skrzyni biegów. W przeciwnym wypadku zderzak i/lub podwozie holowanego pojazdu ulegnà uszkodzeniu.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 277 Je˝eli zajdzie koniecznoÊç holowania samochodu. Samochód powinien byç holowany jednym ze sposobów pokazanych na rysunku (a lub b). Mechanizm blokady kierownicy nie jest wystarczajàco mocny. Je˝eli wózek nie jest dost´pny. Jedynie w przypadku braku mo˝liwoÊci skorzystania z us∏ug autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu lub pomocy drogowej samochód mo˝e byç holowany w sposób opisany pod has∏em „–Holowanie awaryjne” na stronie 278 w tym rozdziale. OÊ i ko∏a toczàce si´ po jezdni powinny byç w dobrym stanie. zalecane jest skorzystanie z us∏ug autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu lub kwalifikowanej pomocy drogowej. Odpowiedni sprz´t stanowi gwarancj´. gdy kluczyk zosta∏ wyj´ty lub przekr´cony do po∏o˝enia „LOCK”. Nale˝y przestrzegaç przepisów dotyczàcych holowania. Nieprawid∏owe holowanie mo˝e doprowadziç do uszkodzenia samochodu. • Automatyczna skrzynia biegów: Pod przednimi ko∏ami nale˝y umieÊciç wózek holowniczy. ZALECENIA DOTYCZÑCE HOLOWANIA SAMOCHODU Holowany samochód powinien byç zawsze zabezpieczony ∏aƒcuchem. Je˝eli zajdzie taka koniecznoÊç. Kwalifikowane s∏u˝by znajà te˝ obowiàzujàce przepisy dotyczàce holowania. nale˝y przekr´ciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” i ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w po∏o˝eniu neutralnym. (a) Holowanie z uniesionà osià Przednià – Zwolniç hamulec postojowy. (b) Przewo˝enie na platformie samochodowej . Tylnà – • Mechaniczna skrzynia biegów: Zalecane jest umieszczenie przednich kó∏ na wózku holowniczym. Je˝eli sà uszkodzone. ˝e pojazd nie zostanie uszkodzony podczas holowania. nale˝y u˝yç wózka holowniczego. UWAGA Unoszàc ko∏a samochodu nale˝y zachowaç wystarczajàcà odleg∏oÊç przeciwnego koƒca samochodu od pod∏o˝a. UWAGA Samochodu z automatycznà skrzynià biegów nie wolno holowaç z uniesionà tylnà osià i przednimi ko∏ami na jezdni. Aby uniknàç uszkodzenia pojazdu konieczne jest przestrzeganie podanych ni˝ej zaleceƒ. nale˝y pokazaç pracownikowi pomocy drogowej ten fragment instrukcji. aby utrzymaç prosto przednie ko∏a. pomy∏ki nie sà wykluczone. UWAGA Nie wolno holowaç bez wózka holowniczego pojazdu z uniesionà tylnà osià. Pomimo ˝e wi´kszoÊç operatorów doskonale wie jak post´powaç.

pojazd ten mo˝e byç awaryjnie holowany przy u˝yciu linki lub ∏aƒcucha zamocowanego do uchwytu holowniczego umieszczonego poÊrodku przodu samochodu lub lewego uchwytu holowniczego z ty∏u pojazdu. gdy nie jest osiàgalna specjalistyczna pomoc drogowa.278 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Holowanie awaryjne (c) Holowanie podwieszonego samochodu Z przodu (c) Holowanie podwieszonego samochodu UWAGA Nie nale˝y holowaç samochodu w pozycji podwieszonej. . ani za ty∏. ani za przód. W sytuacji awaryjnej. Podczas holowania nale˝y zachowaç maksymalnà ostro˝noÊç. zalecane jest skorzystanie z us∏ug autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu lub kwalifikowanej pomocy drogowej. Mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia nadwozia. Z ty∏u Je˝eli zajdzie koniecznoÊç holowania tego samochodu. Do holowania pojazdów z automatycznà skrzynià biegów mo˝na wykorzystywaç wy∏àcznie przednie zaczepy.

nie dzia∏a wspomaganie hamulców oraz kierownicy i w zwiàzku z tym hamowanie i kierowanie jest utrudnione. linki lub ∏aƒcucha mo˝e spowodowaç powa˝ne obra˝enia cia∏a i uszkodziç pojazdy. . odpowiednio kierujàc i operujàc hamulcami. uk∏ad przeniesienia nap´du. OSTRZE˚ENIE Gdy silnik jest wy∏àczony. • Modele z automatycznà skrzynià biegów nie mogà byç holowane z ty∏u z czteroma ko∏ami na drodze. Przed przystàpieniem do holowania nale˝y zwolniç hamulec postojowy i dêwigni´ zmiany biegów umieÊciç w po∏o˝eniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów) lub w po∏o˝eniu „N” (automatyczna skrzynia biegów). na krótkim odcinku i przy niewielkiej pr´dkoÊci. gdy˝ grozi to uszkodzeniem skrzyni. Kierowca musi pozostaç w samochodzie. Wy∏àcznik zap∏onu powinien byç ustawiony w po∏o˝eniu „ACC” (gdy silnik nie pracuje) lub „ON” (gdy silnik pracuje). uk∏ad kierowniczy oraz hamulce muszà byç sprawne. Ten sposób holowania mo˝e byç wykorzystywany jedynie na drogach o utwardzonych nawierzchniach. P´kni´cie uchwytu holowniczego.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 279 UWAGA • Do holowania mo˝na wykorzystywaç wy∏àcznie przewidziane do tego celu zaczepy. nie wykonywaç gwa∏townych manewrów. OSTRZE˚ENIE Podczas holowania pojazdu nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi uszkodzeniem samochodu. które mogà nadmiernie obcià˝yç uchwyty i link´ lub ∏aƒcuch holowniczy. obie osie. UWAGA Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie linek i ∏aƒcuchów przeznaczonych do holowania pojazdów. Wszystkie ko∏a. Nie przyspieszaç gwa∏townie. Link´ lub ∏aƒcuch dobrze zamocowaç do odpowiedniego uchwytu holowniczego.

Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nale˝y równoczeÊnie naciskaç peda∏ hamulca. Je˝eli dêwignia wybieraka zakresu pozostaje zablokowana w po∏o˝eniu „P” nawet po naciÊni´ciu peda∏u hamulca. W przypadku zgubienia wszystkich g∏ównych kluczyków dorobienie nowych jest niemo˝liwe i musi byç wymieniony ca∏y uk∏ad immobilizera. Uruchomiç silnik. Hamulec postojowy powinien byç zaciàgni´ty. ze wzgl´du na najni˝sze koszty wymiany. 4. Gdy zajdzie koniecznoÊç wybicia szyby. . Nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Nacisnàç przycisk „SHIFT LOCK”. 2. 3. Szczegó∏owych informacji udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. Jak najszybciej nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu. najlepiej wybraç najmniejszà bocznà. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do po∏o˝enia „ACC”. Ustawiç dêwigni´ w po∏o˝eniu „N”. Patrz równie˝ zalecenia podane pod has∏em „Kluczyki” na stronie 18 w rozdziale 1–2.280 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu Zgubienie kluczyków Niektóre autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty sà w stanie dorobiç nowe kluczyki na podstawie numeru kodowego i dostarczonego kluczyka g∏ównego. Nawet w przypadku zgubienia tylko jednego kluczyka nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu w celu dorobienia nowego. Dêwigni´ wybieraka zakresu mo˝na przestawiç z po∏o˝enia „P” tylko. by nie skaleczyç si´ od∏amkami szyby. nale˝y u˝yç przycisku kasowania blokady (przycisk „SHIFT LOCK”): 1. W przypadku zatrzaÊni´cia kluczyków w samochodzie i niedost´pnoÊci kluczyków zapasowych. Kluczyk z nadajnikiem zdalnego sterowania – Nadajnik zdalnego sterowania w nowym kluczyku równie˝ mo˝e sterowaç centralnym zamkiem w tym samochodzie. gdy przycisk jest wciÊni´ty. niektóre autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty sà w stanie otworzyç drzwi przy u˝yciu specjalnego sprz´tu.

. . . 283 • Czyszczenie wn´trza samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 • Mycie i woskowanie nadwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 281 Rozdzia∏ 5 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU • Ochrona antykorozyjna . . . . . . . . . . . . . 285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

minimalizujàc w ten sposób zagro˝enie korozjà. • Po sezonie zimowym nale˝y dok∏adnie umyç podwozie samochodu. Nie mo˝na dopuÊciç do ich zatkania. nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. nawet jeÊli pozosta∏e cz´Êci samochodu sà suche. Szczególnà trosk´ o zabezpieczenie przed korozjà zaleca si´. • Odpryskiwanie lakieru lub pod∏o˝a antykorozyjnego. Co pewien czas nale˝y sprawdzaç.282 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU Ochrona antykorozyjna Firma Toyota. dostarczajàc samochód o najwy˝szej jakoÊci wykoƒczenia. W przypadku stwierdzenia odprysków lub zarysowaƒ lakieru. brudu i wilgoci w trudno dost´pnych miejscach podwozia. Dolne kraw´dzie drzwi. Podczas przewo˝enia chemikaliów. Wi´cej szkody mo˝e przynieÊç samo ich zmoczenie. Pod dywanikami mo˝e gromadziç si´ woda i b∏oto. gdy samochód eksploatowany jest w nast´pujàcych warunkach: • Rozsypywane na drogach znaczne iloÊci soli lub zwiàzków chemicznych ograniczajàcych pylenie nawierzchni. progi oraz profile noÊne podwozia majà otwory odprowadzajàce wod´. W zwiàzku z tym pojawia si´ koniecznoÊç utrzymywania ca∏ego samochodu. Prawid∏owa konserwacja mo˝e dodatkowo przed∏u˝yç trwa∏oÊç antykorozyjnà pojazdu. bez usuni´cia b∏ota i osadów. W przypadku rozlania lub wycieku. wykona∏a ju˝ swoje zadanie w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego. Najcz´stszymi przyczynami korozji sà: • Gromadzenie si´ soli. spowodowane przez drobne st∏uczki lub uderzenia kamieni i ˝wiru. . • Wysokie temperatury przyspieszajà korozj´ tych elementów samochodu. Jest to oczywiÊcie uzasadnione wzgl´dami estetycznymi. Przestrzeganie poni˝szych zaleceƒ pomo˝e uchroniç samochód przed korozjà: Nale˝y regularnie myç samochód. Utrzymywaç w czystoÊci wn´trze samochodu. • Najefektywniejsze jest mycie podwozia i wn´k kó∏ wodà lub parà wodnà pod wysokim ciÊnieniem. a szczególnie podwozia. nawozów. natychmiast zmyç i wysuszyç zaplamione miejsce. lecz w po∏àczeniu z dodatkowymi zabiegami s∏u˝y równie˝ ochronie przed korozjà: • Je˝eli samochód jeêdzi zimà po drogach posypywanych solà lub jest eksploatowany w rejonach nadmorskich. które z powodu niedostatecznej wentylacji nie mogà szybko wysychaç. soli itp. czy pod∏oga pod dywanikami jest sucha. • Wysoka wilgotnoÊç powietrza. Sprawdzaç stan pow∏ok lakierowych. powietrze nadmorskie. Je˝eli odpryski lub zadrapania si´gajà w g∏àb blachy. Reszta nale˝y do u˝ytkownika. nie ustajàc w pracach badawczych nad rozwojem konstrukcji i wykorzystaniem najnowszych dost´pnych technologii. w czystoÊci oraz naprawiania na bie˝àco wszelkich uszkodzeƒ pow∏ok lakierowych i ubytków zabezpieczenia antykorozyjnego. poniewa˝ uwi´ziona w profilach woda przyspieszy proces korozji. co zapobiegnie powstaniu ogniska korozji. Dodatkowe wskazówki podane sà pod has∏em „Mycie i woskowanie nadwozia” na stronie 283. Êrodków myjàcych. Na wn´ki kó∏ nale˝y zwracaç szczególnà uwag´. nale˝y przynajmniej raz w miesiàcu umyç podwozie strumieniem wody. charakteryzujàce si´ obecnoÊcià soli lub silne zanieczyszczenie powietrza wyziewami przemys∏owymi – wszystko to przyspiesza korozj´. • Utrzymujàce si´ przez d∏ugi czas zawilgocenie okreÊlonych fragmentów samochodu mo˝e równie˝ zapoczàtkowaç ich korozj´. poniewa˝ w tych miejscach b∏oto i brud sà s∏abo widoczne. szczególnie przy temperaturach w pobli˝u 0°C. nale˝y zleciç napraw´ specjalistycznemu warsztatowi blacharskiemu. ubytki te nale˝y natychmiast uzupe∏niç wykonujàc zaprawki. wywo∏ujàc korozj´. Ârodki te powinny byç przewo˝one w odpowiednich pojemnikach.

Ozdobne os∏ony kó∏ wykonane z tworzywa: Ozdobne os∏ony kó∏ wykonane z tworzywa mo˝na ∏atwo uszkodziç substancjami organicznymi. nale˝y odczekaç. stosujàc si´ do zaleceƒ producenta. py∏em. si´gajàce mo˝liwie najbli˝ej nawierzchni. czy nie uleg∏a uszkodzeniu. Po umyciu samochodu w gara˝u lub wjechaniu mokrym lub zaÊnie˝onym pojazdem. by nie skaleczyç ràk. nawet w ogrzewanym gara˝u mo˝e dojÊç do korozji samochodu. Trzymaç samochód w dobrze przewietrzanym gara˝u lub w zadaszonym miejscu. ˝ywicà. Myç ∏agodnym szamponem do nadwozi samochodowych. Najlepsze sà os∏ony pe∏nowymiarowe. Je˝eli samochód jeêdzi po zasolonych lub zapiaszczonych drogach. py∏em ˝elazowym i substancjami chemicznymi • Wyraêne Êlady zabrudzenia nadwozia kurzem i b∏otem Mycie r´czne Samochód nale˝y myç w cieniu. Zalecane jest odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne miejsca ich mocowania. . dobrze jest zamontowaç os∏ony przeciwb∏otne. Zmyç strumieniem wody luêne czàstki brudu. Mycie samochodu Samochód nale˝y utrzymywaç czysty. poprzez regularne mycie. o powietrzu zanieczyszczonym sadzà. Os∏ony takie mo˝na nabyç i zleciç ich zamontowanie w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym Toyoty lub innym o wysokim poziomie us∏ug i wyposa˝enia. Usunàç wszelkie pozosta∏oÊci b∏ota i soli na podwoziu i we wn´kach kó∏. Pos∏ugiwaç si´ mi´kkà Êciereczkà. cz´sto p∏uczàc jà w roztworze szamponu. Nie wolno szorowaç – zabrudzenie pozostawiç wy∏àcznie dzia∏aniu szamponu i wody. W przypadku zachlapania substancjami organicznymi nale˝y os∏on´ zmyç wodà i sprawdziç. a˝ ostygnie. chlapacze. 1. sprzyjajàcemu korozji. OSTRZE˚ENIE Podczas mycia spodu nadwozia nale˝y uwa˝aç. tzw. pomieszczenie ulega zawilgoceniu.ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 283 Mycie i woskowanie nadwozia U˝ywaç os∏on przeciwb∏otnych. Je˝eli nadwozie by∏o nagrzane na s∏oƒcu. Nale˝y wtedy jak najszybciej umyç samochód. W nast´pujàcych przypadkach mo˝e dojÊç do os∏abienia warstwy lakieru lub korozji nadwozia i innych cz´Êci. • Jazda w rejonach nadmorskich • Jazda po drodze pokrytej Êrodkiem chemicznym przeciw oblodzeniu • Zaplamienie smo∏à. Je˝eli wentylacja jest s∏aba. Nie parkowaç w zawilgoconym i êle wentylowanym gara˝u. ptasimi odchodami lub przyklejonymi owadami • Jazda w rejonach zadymionych. 2.

czy jest ona bezpieczna dla lakieru tego samochodu. Je˝eli woda na nadwoziu rozlewa si´ du˝ymi plamami. Wysoka temperatura powoduje ich uszkodzenie. Zderzaki z tworzywa: Myç ostro˝nie. 4. a nast´pnie woskowaç. Mycie w myjni automatycznej Samochód mo˝na myç w myjni automatycznej. powodujàc zagro˝enie wypadkiem. Elementy chromowane nale˝y polerowaç i woskowaç podobnie jak pow∏oki lakierowe. Raz w miesiàcu lub jeÊli woda na nadwoziu samochodu nie sp∏ywa dobrze. Przed woskowaniem nale˝y zawsze umyç i osuszyç nadwozie. Nie nale˝y trzeç ani mocno naciskaç. poniewa˝ grozi to zarysowaniem lakieru. Dok∏adnie sp∏ukaç nadwozie. zamiast natychmiast sp∏ywaç pozostawiajàc jedynie drobne kropelki. nale˝y u˝yç Êrodka polerujàco-zmywajàcego. przed wjazdem do automatycznej myjni samochodowej nale˝y jà schowaç. niefiltrowana woda lub sam proces mycia mo˝e spowodowaç zarysowania pow∏ok lakierowych. 3. Podczas jazdy samochodu mo˝e ona spaÊç z ko∏a. woskowanie nale˝y powtórzyç. nale˝y z powrotem prze∏àczyç jà do pozycji „OFF”.284 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU OSTRZE˚ENIE Nie zak∏adaç na ko∏o os∏ony ozdobnej z tworzywa. ˝e niektóre rodzaje szczotek. 1. Osuszyç samochód przy u˝yciu czystej. pami´tajàc jednak. Tarcze kó∏ ze stopów lekkich: Myç wy∏àcznie ∏agodnym szamponem lub neutralnym detergentem. Dok∏adnie przestrzegaç zaleceƒ i ostrze˝eƒ producenta. Powierzchnia zderzaków jest mi´kka. 3. nale˝y zdemontowaç zderzaki z tworzywa. mi´kkiej bawe∏nianej szmatki. UWAGA • W celu unikni´cia uszkodzenia anteny. UWAGA Nie u˝ywaç benzyny lub silnych rozpuszczalników. UWAGA Gdy samochód ma byç woskowany na goràco w kabinie termicznej. Je˝eli pow∏oka lakierowa jest mocno zniszczona. aby nie pozosta∏y Êlady wyschni´tych kropli wody. Nie u˝ywaç agresywnych zmywaczy. które mogà okazaç si´ toksyczne lub powodowaç uszkodzenia. szczególnie przy ciemniejszych kolorach nadwozia. . • JeÊli dêwignia prze∏àcznika wycieraczek znajduje si´ w pozycji „AUTO”. Zarysowania zmniejszajà odpornoÊç lakieru i jego po∏ysk. nale˝y nadwozie nawoskowaç. Przy upalnej pogodzie mo˝e okazaç si´ konieczne sp∏ukanie ka˝dej cz´Êci nadwozia oddzielnie. bezpoÊrednio po jej umyciu. Woskowanie Polerowanie i woskowanie sà zalecanymi zabiegami dla utrzymania oryginalnego pi´kna pow∏ok lakierowych. nawet w przypadku u˝ycia wosku w po∏àczeniu ze zmywaczem. poniewa˝ zaschni´ty szampon pozostawi zacieki. która jest mocno uszkodzona. U˝ywaç dobrej jakoÊci Êrodków do polerowania i woskowania. 2. Pracownik myjni powinien byç w stanie okreÊliç. Plamy ze smo∏y: Zmywaç terpentynà lub zmywaczami oboj´tnymi dla lakieru.

Zasadà obowiàzujàcà przy wykonywaniu zaprawek jest zamalowywanie jedynie samego ubytku lakieru. W razie potrzeby proces powtórzyç. Woda mo˝e dostaç si´ do radioodtwarzacza lub innych urzàdzeƒ elektrycznych umieszczonych nad lub pod wyk∏adzinà (lub dywanikiem) i spowodowaç ich uszkodzenie. Nast´pnie gàbkà lub mi´kkà szmatkà rozprowadziç roztwór myd∏a na tapicerce. Mo˝na równie˝ u˝yç dost´pnych na rynku pianek do czyszczenia tapicerki winylowej. Przed umyciem nale˝y dok∏adnie oczyÊciç tapicerk´ z grubszego brudu za pomocà odkurzacza. zanim pojawi si´ korozja. . a˝ roztwór wsiàknie i rozmi´kczy brud.ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 285 Czyszczenie wn´trza samochodu Naprawa drobnych ubytków lakieru Do naprawy drobnych ubytków lub zadrapaƒ lakieru s∏u˝y lakier zaprawkowy. W tym celu nale˝y zaopatrzyç si´ w ma∏y p´dzelek i dobrze wymieszaç lakier zaprawkowy. by nie rozlaç wody lub roztworu zmywajàcego na pod∏og´. Pozostawiç przez kilka minut. Nak∏adaç minimalnà iloÊç lakieru i nie rozprowadzaç go wokó∏ miejsca uszkodzenia. OSTRZE˚ENIE • Samochody z bocznymi poduszkami i kurtynami powietrznymi: Nale˝y uwa˝aç. Naprawiane miejsce powinno byç oczyszczone i suche. W ten sposób zaprawka b´dzie najmniej widoczna. Mo˝e to spowodowaç wadliwe dzia∏anie bocznych poduszek i kurtyn powietrznych. benzyny ani Êrodków do mycia szyb. a nast´pnie wytrzeç do czysta wilgotnà szmatkà. gro˝àc powa˝nymi obra˝eniami cia∏a. ani nie dopuszczaç do jej zalania podczas mycia nadwozia lub wn´trza. Uszkodzenie nale˝y zamalowaç mo˝liwie najszybciej po jego zauwa˝eniu. UWAGA Do czyszczenia wn´trza nie u˝ywaç rozpuszczalników. W tym przypadku nale˝y stosowaç si´ do zaleceƒ producenta. • Nie nale˝y myç pod∏ogi samochodu wodà. Tapicerka winylowa Tapicerk´ winylowà doskonale myje si´ roztworem ∏agodnego myd∏a lub detergentu. Ponadto mo˝e doprowadziç do korozji nadwozia. zmywaczy.

alkoholu. W trakcie czyszczenia przejrzeç pasy. UWAGA • Myjàc wewn´trznà powierzchni´ przedniej szyby nale˝y uwa˝aç. radioodtwarzacz. które miesza si´ z wodà w celu wytworzenia piany. konsola Êrodkowa i prze∏àczniki Do czyszczenia u˝yç mi´kkiej. Dost´pnych jest wiele rodzajów pianek do czyszczenia: niektóre sà w aerozolu. by nie uszkodziç Êcie˝ki przewodu grzejnego lub z∏àczy elektrycznych. które mogà os∏abiç tkanin´ pasów. Panel sterowania klimatyzacji. Najlepsze rezultaty uzyskuje si´ utrzymujàc wyk∏adzin´ w mo˝liwie suchym stanie. nafty. zaplamienie lub inne uszkodzenia powierzchni. mi´kkà szmatk´ zimnà lub ciep∏à wodà. Nast´pnie pozostawiç do wyschni´cia w przewiewnym miejscu. wilgotnej szmatki. czystà i suchà szmatkà.286 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU Wyk∏adzina dywanowa Do czyszczenia wyk∏adzin dywanowych u˝ywaç dobrych szamponów wysokopieniàcych. Obicia skórzane Obicia skórzane mo˝na czyÊciç neutralnymi Êrodkami przeznaczonymi do tkanin we∏nianych.) oraz zwiàzków zasadowych lub kwasowych. inne w proszku lub w p∏ynie. Do nanoszenia piany pos∏u˝yç si´ gàbkà lub szczotkà. Zapoznaç si´ z zaleceniami producenta i ÊciÊle ich przestrzegaç. czy nie sà nadmiernie zu˝yte. Pasy bezpieczeƒstwa Pasy bezpieczeƒstwa mo˝na czyÊciç myd∏em z wodà lub ciep∏à wodà. Dok∏adnie oczyÊciç wyk∏adzin´ odkurzaczem. Po umyciu lub zamoczeniu jakiegokolwiek fragmentu obicia skórzanego nale˝y miejsce osuszyç mi´kkà. Wszelkie zaplamienia nale˝y natychmiast usunàç w opisany wczeÊniej sposób. a nast´pnie delikatnie zmyç czyszczonà powierzchni´. czy nie zawierajà one wymienionych wy˝ej substancji. aby nie zmoczyç wodà lub Êrodkiem myjàcym czujnika sterujàcego automatycznà pracà wycieraczek. Zmoczyç czystà. • U˝ywajàc p∏ynnych Êrodków do renowacji nadwozi nie wolno dopuÊciç do ich rozlania na powierzchniach wewn´trznych. • U˝ywajàc zmywaczy lub Êrodków polerujàcych nale˝y upewniç si´. CzyÊciç ruchami kolistymi. Nie moczyç wyk∏adziny wodà. wilgotnà szmatkà. wystrz´pione lub czy nie majà przeci´ç. . Mogà one spowodowaç odbarwienie. Szyby Szyby mo˝na myç dowolnym p∏ynem przeznaczonym do tego celu. • Nie u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa. UWAGA • Nie u˝ywaç substancji organicznych (rozpuszczalników. dopóki nie wyschnà. poniewa˝ Êrodki takie mogà zawieraç wymienione wy˝ej sk∏adniki. Nast´pnie dok∏adnie wytrzeç Êlady roztworu myjàcego czystà. UWAGA • Nie wolno stosowaç ˝adnych Êrodków wybielajàcych. Pos∏ugiwaç si´ szmatkà lub gàbkà. benzyny i in. Zmyç brud przy u˝yciu mi´kkiej szmatki zwil˝onej 5% roztworem neutralnego detergentu przeznaczonego do czyszczenia we∏ny. • Myjàc wewn´trznà powierzchni´ tylnej szyby nale˝y uwa˝aç.

• Na zaplamionej powierzchni skóry mo˝e rozwinàç si´ pleʃ. . Obicia nale˝y szczególnie chroniç przed zaplamieniem olejem. • U˝ycie szczotki nylonowej. szmatki z w∏ókien syntetycznych i podobnych materia∏ów mo˝e spowodowaç podrapanie powierzchni lica skóry. winylu lub zawierajàcych ˝ywice.ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 287 UWAGA • Je˝eli plama jest niemo˝liwa do usuni´cia neutralnym detergentem. W razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci odnoÊnie czyszczenia samochodu. autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat s∏u˝à wszelkà pomocà. dlatego nale˝y unikaç k∏adzenia na skórzanych obiciach przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych. • Do czyszczenia obiç skórzanych nie wolno u˝ywaç substancji organicznych. szczególnie latem. poniewa˝ mogà spowodowaç odbarwienie. mo˝na u˝yç zmywacza nie zawierajàcego rozpuszczalników organicznych. Skórzane obicia nale˝y utrzymywaç w sta∏ej czystoÊci. powinien byç parkowany w miejscach zacienionych. alkoholu lub roztworów kwasów. • D∏ugie dzia∏anie promieni s∏onecznych mo˝e spowodowaç stwardnienie i skurczenie skóry. • Nieprawid∏owe czyszczenie obiç skórzanych mo˝e spowodowaç ich odbarwienie lub zaplamienie. Samochód. poniewa˝ po rozgrzaniu majà tendencj´ do przywierania do skóry. w rodzaju benzyny. • W upalne letnie dni wn´trze samochodu ∏atwo si´ nagrzewa.

288 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU .

. . . . . . . 291 . . . . . . . . . . . .OBS¸UGA OKRESOWA 289 Rozdzia∏ 6 OBS¸UGA OKRESOWA • Sens przeglàdów okresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 • Kiedy samochód wymaga naprawy? . .

Aby mieç pewnoÊç. Naprawy i przeglàdy wykonywane w ramach gwarancji Toyota proponuje dokonywaç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty gdzie stosowane sà oryginalne cz´Êci Toyoty. jak i je˝eli chodzi o koszty obs∏ugi technicznej. nale˝y przestrzegaç terminarza obs∏ugi okresowej. Toyota zaleca dokonywania napraw i przeglàdów w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Wiele spoÊród do tej pory obowiàzujàcych czynnoÊci obs∏ugi okresowej zosta∏o wyeliminowanych lub nie sà wymagane tak cz´sto. Regularne przeprowadzanie przeglàdów technicznych ma podstawowe znaczenie. Wykonywanie obs∏ugi we w∏asnym zakresie Wiele punktów obs∏ugi okresowej jest ∏atwe do wykonania dla osoby o pewnych zdolnoÊciach mechanicznych. ˝e pojazd jest w idealnym stanie technicznym. dysponujàcej kilkoma podstawowymi narz´dziami samochodowymi. Zalecamy dokonywanie przeglàdów i obs∏ugi technicznej samochodu zgodnie ze schematem obs∏ugi okresowej. Autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty wykonajà wszelkie niezb´dne przeglàdy i obs∏ugi okresowe tego samochodu – rzetelnie i za rozsàdnà cen´. Regularnie przeprowadzana obs∏uga okresowa zapewni: • Prawid∏owe zu˝ycie paliwa • D∏ugà eksploatacj´ samochodu • PrzyjemnoÊç z prowadzenia samochodu • Bezpiecznà jazd´ • NiezawodnoÊç pojazdu • Obs∏ug´ gwarancyjnà • Spe∏nianie wymogów okreÊlonych przepisami o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Samochód ten jest ekonomiczny zarówno w eksploatacji. zamieszczonym w oddzielnej ksià˝eczce. . Szczegó∏y terminarza obs∏ug okresowych znajdujà si´ w ksià˝eczce obs∏ugowej lub w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu.290 OBS¸UGA OKRESOWA Sens przeglàdów okresowych Gdzie dokonywaç czynnoÊci obs∏ugi technicznej? Aby utrzymaç pojazd w mo˝liwie najlepszej kondycji. Tak˝e w przypadkach napraw i przeglàdów nie obj´tych gwarancjà polecane sà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty specjalizujàce si´ w obs∏udze tej marki. Wskazówki dotyczàce wykonania tych czynnoÊci podane sà na stronie 293 w rozdziale 7.

Uszkodzone lub zestarza∏e przewody nale˝y natychmiast wymieniç na nowe. Êciàganie samochodu w jednà stron´ podczas hamowania • Sta∏e utrzymywanie si´ temperatury silnika powy˝ej normalnego zakresu Zaobserwowanie jednego z powy˝szych objawów wymaga niezw∏ocznego oddania samochodu do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. OSTRZE˚ENIE Jazda niesprawnym samochodem mo˝e doprowadziç do powa˝nej jego awarii. Nale˝y zwracaç uwag´ na wszelkie zmiany w zachowaniu si´ samochodu podczas jazdy. Przewody gumowe (w uk∏adach ch∏odzenia silnika i ogrzewania wn´trza. to: • Przerywana praca lub d∏awienie si´ silnika. W przypadku korzystania ze specjalistycznego warsztatu. ˝e niektóre czynnoÊci obs∏ugowe wymagajà u˝ycia specjalnych narz´dzi oraz wysokich umiej´tnoÊci. twardnieniem i p´kaniem. odg∏osy dzwonienia • Wyraêna utrata mocy • Nietypowe odg∏osy dobiegajàce z silnika • Âlady wycieków pod samochodem (jednak woda kapiàca z klimatyzatora po jego pracy jest zjawiskiem normalnym). zapadanie si´ peda∏u niemal do pod∏ogi. innego ni˝ autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty zaleca si´. Prawdopodobnie wymaga on regulacji lub naprawy. co nast´puje wczeÊniej. Dlatego nale˝y je zleciç wykwalifikowanym mechanikom. • Zmiana odg∏osu pracy uk∏adu wydechowego (Mo˝e to byç objawem ulatniania si´ niebezpiecznego dla zdrowia tlenku w´gla. którzy dodatkowo b´dà prowadziç zapis przebiegu przeglàdów okresowych tego samochodu. nietypowe dêwi´ki i inne oznaki Êwiadczàce o koniecznoÊci sprawdzenia samochodu. Nale˝y wtedy jechaç z otwartymi oknami i natychmiast zleciç sprawdzenie uk∏adu wydechowego. Nawet gdy u˝ytkownik ma doÊwiadczenie mechaniczne. nierównomierne zu˝ycie bie˝nika • Âciàganie samochodu w jednà stron´ podczas jazdy po p∏askiej.) • Widoczne obni˝enie ciÊnienia w oponie. Gumowe przewody podlegajà procesowi starzenia. Terminy kolejnych przeglàdów i obs∏ugi okresowej ustalane sà dla okreÊlonego przebiegu samochodu lub czasu jego u˝ytkowania. zgodnie z terminarzem obs∏ugi okresowej. w zale˝noÊci od tego. aby wymagaç dokonania zapisu przebiegu przeglàdu okresowego. Najwa˝niejsze z nich. zalecamy powierzenie czynnoÊci obs∏ugi okresowej autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. pisk ogumienia przy skr´caniu. co objawia si´ ich puchni´ciem. Sà to szczególnie wa˝ne punkty obs∏ugi okresowej. . grozi spowodowaniem wypadku i odniesieniem obra˝eƒ cielesnych. „mi´kki” peda∏ hamulca lub sprz´g∏a. prostej drodze • Nietypowe odg∏osy towarzyszàce pracy elementów zawieszenia • Spadek skutecznoÊci hamulców. hamulcowym oraz paliwowym) powinny byç sprawdzane przez wykwalifikowanych mechaników.OBS¸UGA OKRESOWA 291 Kiedy samochód wymaga naprawy? Nale˝y jednak zwróciç uwag´ na to. Zapis taki b´dzie pomocny na wypadek korzystania z naprawy gwarancyjnej.

292 OBS¸UGA OKRESOWA .

. . . . . . . . . . . 294 296 298 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmieszczenie bezpieczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p 293 Rozdzia∏ 7–1 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE Wst´p • • • • Widok komory silnika . . . . . . . . Ârodki ostro˝noÊci podczas wykonywania obs∏ugi Miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika warsztatowego . . . . . . . . . . .

Ch∏odnica 8. Miarka poziomu oleju silnikowego 4. Akumulator 7. Skrzynki bezpieczników 3. Wentylator elektryczny 9. Zbiornik p∏ynu do spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej oraz zmywaczy reflektorów 2.294 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p Widok komory silnika óSilnik o zap∏onie iskrowym 1. Skraplacz . Zbiornik wyrównawczy p∏ynu ch∏odzàcego 5. Korek wlewu oleju silnikowego 6.

Ch∏odnica powietrza do∏adowujàcego 9. Wentylatory elektryczne 10. Skrzynki bezpieczników 3. Miarka poziomu oleju silnikowego 4. Zbiornik wyrównawczy p∏ynu ch∏odzàcego 6. Skraplacz 11.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p 295 óSilnik o zap∏onie samoczynnym 1. Zbiornik p∏ynu do spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej oraz zmywaczy reflektorów 2. Korek wlewu oleju silnikowego 5. Filtr paliwa 7. Akumulator 8. Ch∏odnica .

296

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

Rozmieszczenie bezpieczników

Samochody z kierownicà po lewej stronie

Samochody z kierownicà po prawej stronie

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

297

Z uk∏adem automatycznego w∏àczania Êwiate∏ mijania

Samochody z kierownicà po lewej stronie

Samochody z silnikiem o zap∏onie samoczynnym

Samochody z kierownicà po prawej stronie

Bezpieczniki zapasowe

298

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

Ârodki ostro˝noÊci podczas wykonywania obs∏ugi
Wykonujàc samodzielnie czynnoÊci obs∏ugowe, nale˝y ÊciÊle przestrzegaç odpowiednich instrukcji, podanych w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u. Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e niew∏aÊciwie lub nie do koƒca wykonana obs∏uga mo˝e doprowadziç do awarii samochodu. Podane w tym rozdziale zalecenia dotyczà jedynie tych czynnoÊci obs∏ugowych, które sà stosunkowo proste do wykonania dla w∏aÊciciela. Jak wspomniano w rozdziale 6, pozostajà jednak jeszcze pewne czynnoÊci obs∏ugowe, które powinny byç wykonywane przez wykwalifikowanych mechaników w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym Toyoty, wyposa˝onych w narz´dzia specjalne. Wykonujàc czynnoÊci obs∏ugowe nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç, by zapobiec nieszcz´Êliwemu wypadkowi. Podano tu kilka zaleceƒ, których nale˝y przestrzegaç ze szczególnà troskà: OSTRZE˚ENIE • Gdy silnik pracuje nale˝y uwa˝aç, by r´ce, cz´Êci ubrania lub narz´dzia nie znalaz∏y si´ w pobli˝u obracajàcego si´ wentylatora ch∏odnicy lub paska klinowego. (Zaleca si´ zdj´cie obràczki, zegarka i krawata). • Silnik, ch∏odnica, kolektor wydechowy, zbiornik p∏ynu w uk∏adzie wspomagania kierownicy, kapturki ochronne Êwiec i inne cz´Êci w przedziale silnikowym bezpoÊrednio po jeêdzie sà goràce. Nale˝y uwa˝aç, by ich nie dotknàç. Olej silnikowy, p∏yny robocze i Êwiece równie˝ mogà byç goràce. • Gdy silnik jest goràcy nie zdejmowaç korka ch∏odnicy (silnik o zap∏onie iskrowym) korka zbiornika wyrównawczego lub zaworu wyrównawczego powietrza (silnik o zap∏onie samoczynnym), ani luzowaç korków spustowych, gdy˝ grozi to poparzeniem. • W komorze silnika nie nale˝y zostawiaç przedmiotów ∏atwopalnych takich jak papier lub szmaty. • Nie nale˝y zbli˝aç si´ z otwartym ogniem do akumulatora lub elementów uk∏adu paliwowego. Wydzielajàce si´ w ich pobli˝u opary sà ∏atwopalne. • Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç przy obs∏udze akumulatora. Zawiera on trujàcy i silnie ˝ràcy kwas siarkowy. • Nie wolno wsuwaç si´ pod samochód wsparty na przenoÊnym podnoÊniku. W tym celu nale˝y podeprzeç go na stojakach warsztatowych lub innych sta∏ych podporach. • Pracujàc w pobli˝u elektrycznych wentylatorów ch∏odnicy lub os∏ony wlotu ch∏odnicy, nale˝y wy∏àczyç zap∏on. W przeciwnym razie, gdy temperatura silnika b´dzie wysoka lub w∏àczona b´dzie klimatyzacja, wentylatory mogà samoczynnie ruszyç. • Podczas prac pod lub przy samochodzie, przy których istnieje ryzyko zapylenia oczu, uderzenia spadajàcymi przedmiotami, polania p∏ynami itp., nale˝y mieç na∏o˝one okulary ochronne. • Zu˝yty olej silnikowy zawiera potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia zwiàzki, mogàce wywo∏ywaç obra˝enia lub choroby skóry, np. poparzenia lub raka skóry, dlatego nale˝y uwa˝aç, aby nie nara˝aç si´ na zbyt d∏ugi lub zbyt cz´sty kontakt z nim. Plamy oleju na r´kach mo˝na usuwaç myjàc je dok∏adnie myd∏em i wodà. • Nie pozostawiaç zu˝ytego oleju w miejscach, do których majà dost´p dzieci. • Zu˝yty olej silnikowy oraz filtry oleju nale˝y sk∏adowaç wy∏àcznie w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem wymogów ochrony Êrodowiska. Nie wolno wrzucaç filtrów do zwyk∏ych pojemników na Êmieci, wylewaç oleju do kanalizacji lub rozlewaç go na ziemi. W celu uzyskania informacji na temat sposobów przekazywania do wtórnego przetworzenia oraz miejsc wyrzucania przepracowanych olejów silnikowych i filtrów, najlepiej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç przy uzupe∏nianiu p∏ynu hamulcowego i p∏ynu do uk∏adu hydraulicznego sprz´g∏a, poniewa˝ sà one niebezpieczne dla oczu oraz niszczà pokrycia lakierowe. W przypadku dostania si´ p∏ynu do oczu nale˝y je natychmiast przep∏ukaç wodà. Gdy to nie pomo˝e, nale˝y zwróciç si´ do lekarza.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

299

Miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika warsztatowego
UWAGA • Przewody elektryczne akumulatora oraz przewody zap∏onowe znajdujà si´ pod napi´ciem. Nale˝y uwa˝aç, aby nie spowodowaç zwarcia. • Do ch∏odnicy mo˝na dolewaç jedynie p∏yn ch∏odzàcy „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennik na bazie glikolu etylenowego bez dodatków krzemu, aminy, azotynu, boranu. P∏yn ch∏odzàcy „TOYOTA Super Long Life Coolant” jest zmieszany w 50% z wodà dejonizowanà. • Plamy po rozlaniu p∏ynu ch∏odzàcego nale˝y natychmiast zmyç wodà, zapobiegajàc uszkodzeniu powierzchni zalanej cz´Êci lub lakieru. • Nie wolno dopuÊciç do przedostania si´ do wn´trza otworów Êwiec zap∏onowych jakichkolwiek zanieczyszczeƒ. • Nie dociskaç zewn´trznej elektrody Êwiecy zap∏onowej do elektrody Êrodkowej. • Stosowaç wy∏àcznie odpowiedniego typu Êwiece zap∏onowe. U˝ycie Êwiec innych ni˝ zalecane mo˝e doprowadziç do uszkodzenia silnika, spadku jego mocy oraz powodowaç zak∏ócenia radiowe. • Automatycznej skrzyni biegów ani uk∏adu wspomagania kierownicy nie wolno nape∏niaç powy˝ej ustalonego poziomu, poniewa˝ mo˝e to spowodowaç uszkodzenie skrzyni biegów lub mechanizmu wspomagania. • W przypadku rozlania p∏ynu nale˝y go zmyç wodà, zapobiegajàc uszkodzeniu powierzchni zaplamionej cz´Êci lub lakieru. • Nie wolno jeêdziç z wyj´tym wk∏adem filtra powietrza, poniewa˝ doprowadzi to do nadmiernego zu˝ycia silnika. Ponadto wybuchowe spalanie mieszanki w kolektorze dolotowym mo˝e spowodowaç po˝ar w przedziale silnikowym. • Nale˝y uwa˝aç, by nie zadrapaç szyby ramieniem wycieraczki. • Przed zamkni´ciem pokrywy silnika upewniç si´, czy nie pozosta∏y pod nià ˝adne narz´dzia, szmaty itp. Z ty∏u (sedan) Z przodu

Z ty∏u (hatchback)

300

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

Przy podnoszeniu samochodu nale˝y podnoÊnik prawid∏owo ustawiç, jak pokazano na rysunkach. OSTRZE˚ENIE Przy podnoszeniu samochodu podnoÊnikiem dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nale˝y: • Post´powaç zgodnie z instrukcjà podnoszenia samochodu. • Nie wolno dopuÊciç, aby jakakolwiek cz´Êç cia∏a znalaz∏a si´ pod samochodem wspartym jedynie na podnoÊniku. Grozi to odniesieniem obra˝eƒ. • Nie uruchamiaç silnika w samochodzie wspartym na podnoÊniku. • Zatrzymaç samochód w p∏askim, poziomym miejscu o twardym pod∏o˝u, mocno zaciàgnàç hamulec postojowy i ustawiç dêwigni´ wybieraka na zakres „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç bieg wsteczny (mechaniczna skrzynia biegów). W razie potrzeby zablokowaç ko∏a po∏o˝one po przeciwnej stronie wzgl´dem miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika. • PodnoÊnik powinien stykaç si´ z samochodem dok∏adnie w miejscu przewidzianym do tego celu. Podnoszenie samochodu przy nieprawid∏owo ustawionym podnoÊniku spowoduje uszkodzenie samochodu lub mo˝e doprowadziç do zjechania samochodu z podnoÊnika, gro˝àc odniesieniem obra˝eƒ. • Nie wolno k∏aÊç si´ pod samochód wsparty jedynie na podnoÊniku. W tym celu nale˝y pod∏o˝yç stojaki podporowe. • Nie wolno podnosiç samochodu, gdy wewnàtrz znajdujà si´ pasa˝erowie. • Przy podnoszeniu samochodu nie umieszczaç pod lub na podnoÊniku ˝adnych przedmiotów.

UWAGA Nieprawid∏owe ustawienie podnoÊnika grozi uszkodzeniem samochodu.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie

301

Rozdzia∏ 7–2

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE
Silnik i podwozie
• Sprawdzanie poziomu oleju w silniku . . . . . • Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego . • Sprawdzanie ch∏odnicy silnika, skraplacza i ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego . . . . • Sprawdzanie ciÊnienia w ogumieniu . . . . . . • Sprawdzanie i wymiana opon . . . . . . . . . . . • Przek∏adanie kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Zak∏adanie opon zimowych i ∏aƒcuchów . . . • Wymiana tarcz kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . 302 . . . . . . . . . . . . . . . . 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 309 310 311 312 314 315

302

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku (silnik o zap∏onie iskrowym)
Poziom minimalny Poziom maksymalny Kiedy poziom oleju osiàgnie prawid∏owy zakres, zakr´ciç r´kà korek wlewu oleju. IloÊç oleju, L: 1,3 UWAGA • Nale˝y uwa˝aç, aby nie rozlewaç oleju silnikowego na podzespo∏y samochodu. Dolaç oleju Poziom w∏aÊciwy Zbyt du˝o oleju • Nie wlewaç oleju powy˝ej poziomu maksymalnego. Jest to szkodliwe dla silnika. • Po dolaniu oleju nale˝y jeszcze raz sprawdziç jego poziom.

Sprawdzenia poziomu oleju za pomocà miarki bagnetowej nale˝y dokonywaç przy wy∏àczonym silniku, po uprzednim jego rozgrzaniu do normalnej temperatury pracy. 1. Aby odczyt by∏ prawid∏owy, samochód musi staç na równym pod∏o˝u. Po wy∏àczeniu silnika odczekaç kilka minut, umo˝liwiajàc Êciekni´cie oleju na spód silnika. 2. Wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i wytrzeç jà do sucha. 3. Wsunàç miark´ z powrotem do oporu, inaczej wskazanie b´dzie nieprawid∏owe. 4. Ponownie wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i odczytaç poziom oleju. UWAGA Nale˝y uwa˝aç, aby krople oleju nie spad∏y na podzespo∏y samochodu. Je˝eli poziom oleju jest poni˝ej lub niewiele powy˝ej kreski oznaczajàcej poziom minimalny, dolaç oleju silnikowego takiego samego rodzaju, jaki znajduje si´ w silniku. Zdjàç korek wlewu oleju i dolewaç oleju silnikowego ma∏ymi porcjami, kontrolujàc jego poziom na miarce. Zaleca si´ stosowanie lejka podczas nalewania. Przybli˝ona obj´toÊç oleju potrzebna do podniesienia poziomu od minimalnego do maksymalnego podana jest poni˝ej.

Zalecane lepkoÊci (wed∏ug SAE): Symbol klasyfikacji wed∏ug API 5W-30 (Preferowana) Przewidywany zakres temperatur otoczenia w okresie do nast´pnej wymiany oleju Znak certyfikatu ILSAC Oznaczenia identyfikacyjne olejów Do silnika tego samochodu najlepszy jest olej o lepkoÊci SAE 5W-30. zapewniajàcy najni˝sze zu˝ycie paliwa i dobre w∏asnoÊci rozruchowe w niskich temperaturach. pomagajàc wybraç odpowiedni produkt. Zaleca si´ stosowanie oryginalnego oleju Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil” lub jego odpowiedników. SAE 5W-30. Dlatego zalecane jest stosowanie oleju SAE 5W-30. Klasy jakoÊci olejów: 20W-50 i 15W-40 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL 10W-30 i 5W-30 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL ze specyfikacjà „EnergyConserving” lub z certyfikatem ILSAC. . ˝e olej posiada w∏asnoÊci obni˝ajàce zu˝ycie paliwa.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 303 DOBÓR OLEJU SILNIKOWEGO W samochodzie zastosowano oryginalny olej Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil”. W przypadku stosowania oleju silnikowego o lepkoÊci SAE 10W-30 lub wy˝szej. np. Na opakowaniach niektórych olejów silnikowych umieszczany jest jeden lub oba rodzaje znaków API. Górny fragment etykiety podaje oznaczenie klasy jakoÊci wed∏ug API (Amerykaƒskiego Instytutu Nafty). Symbol klasy jakoÊci wed∏ug API umieszczany jest w ró˝nych miejscach na opakowaniu. Ârodkowa cz´Êç etykiety podaje klas´ lepkoÊci wed∏ug SAE. przy bardzo niskich temperaturach otoczenia mogà wystàpiç trudnoÊci z rozruchem silnika. np. Napis w dolnej cz´Êci „Energy-Conserving” oznacza. SL.

Mogà tak˝e byç u˝ywane inne oleje b´dàce ich odpowiednikami.304 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Znak certyfikatu ILSAC (Mi´dzynarodowego Komitetu Normalizacji i Certyfikacji Ârodków Smarnych) umieszczany jest na przedniej cz´Êci pojemnika. . Dla zapewnienia najlepszego smarowania silnika zalecane sà oleje „Toyota Genuine Motor Oil”. które zosta∏y przetestowane i sà zalecane dla wszystkich silników Toyoty. Dalszych informacji na temat gamy dost´pnych olejów „Toyota Genuine Motor Oil” udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty.

dolaç oleju silnikowego takiego samego rodzaju. UWAGA Nale˝y uwa˝aç. Zdjàç korek wlewu oleju i dolewaç oleju silnikowego ma∏ymi porcjami. aby nie dotknàç goràcego kolektora wylotowego. aby nie rozlewaç oleju silnikowego na podzespo∏y samochodu. Jest to szkodliwe dla silnika. inaczej wskazanie b´dzie nieprawid∏owe. Kiedy poziom oleju osiàgnie prawid∏owy zakres. L: 2.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 305 Sprawdzanie poziomu oleju w silniku (silnik o zap∏onie samoczynnym) Poziom minimalny Poziom maksymalny OSTRZE˚ENIE Nale˝y uwa˝aç. Ponownie wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i odczytaç poziom oleju. po uprzednim jego rozgrzaniu do normalnej temperatury pracy. 4. 3. samochód musi staç na równym pod∏o˝u.0 UWAGA • Nale˝y uwa˝aç. Wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i wytrzeç jà do sucha. Je˝eli poziom oleju jest poni˝ej lub niewiele powy˝ej kreski oznaczajàcej poziom minimalny. Przybli˝ona obj´toÊç oleju potrzebna do podniesienia poziomu od minimalnego do maksymalnego podana jest poni˝ej. • Nie wlewaç oleju powy˝ej poziomu maksymalnego. Zaleca si´ stosowanie lejka podczas nalewania. • Po dolaniu oleju nale˝y jeszcze raz sprawdziç jego poziom. Aby odczyt by∏ prawid∏owy. Po wy∏àczeniu silnika odczekaç kilka minut. Dolaç oleju Poziom w∏aÊciwy Zbyt du˝o oleju Sprawdzenia poziomu oleju za pomocà miarki bagnetowej nale˝y dokonywaç przy wy∏àczonym silniku. jaki znajduje si´ w silniku. 1. Wsunàç miark´ z powrotem do oporu. aby krople oleju nie spad∏y na podzespo∏y samochodu. umo˝liwiajàc Êciekni´cie oleju na spód silnika. . zakr´ciç r´kà korek wlewu oleju. kontrolujàc jego poziom na miarce. IloÊç oleju. 2.

API CF-4 lub CF (Mo˝na tak˝e stosowaç API CE lub CD) Zalecane lepkoÊci (wed∏ug SAE): 5W-30 (Preferowana) Dla zapewnienia najlepszego smarowania silnika zalecane sà oleje „Toyota Genuine Motor Oil”. Mogà tak˝e byç u˝ywane inne oleje b´dàce ich odpowiednikami. zapewniajàcy najni˝sze zu˝ycie paliwa i dobre w∏asnoÊci rozruchowe w niskich temperaturach. W przypadku stosowania oleju silnikowego o lepkoÊci SAE 10W-30 lub wy˝szej. Przewidywany zakres temperatur otoczenia w okresie do nast´pnej wymiany oleju Do silnika tego samochodu najlepszy jest olej o lepkoÊci SAE 5W-30. Dalszych informacji na temat gamy dost´pnych olejów „Toyota Genuine Motor Oil” udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty. przy bardzo niskich temperaturach otoczenia mogà wystàpiç trudnoÊci z rozruchem silnika.306 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie DOBÓR OLEJU SILNIKOWEGO W samochodzie zastosowano oryginalny olej Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil”. które zosta∏y przetestowane i sà zalecane dla wszystkich silników Toyoty. . Zaleca si´ stosowanie oryginalnego oleju Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil” lub jego odpowiedników. Klasy jakoÊci olejów: ACEA B1. Dlatego zalecane jest stosowanie oleju SAE 5W-30.

Zapewnia on ochron´ przed zamarzaniem do temperatury oko∏o –35°C. Uzupe∏niç do poziomu pomi´dzy znakami „LOW” i „FULL”. zakr´tk´ ch∏odnicy. Nale˝y wówczas obejrzeç ch∏odnic´. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Wymian´ p∏ynu nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. gdy silnik jest zimny.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 307 Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego Sprawdziç poziom p∏ynu ch∏odzàcego w przezroczystym zbiorniku wyrównawczym. OSTRZE˚ENIE Gdy silnik jest goràcy. nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie szczelnoÊci ciÊnieniowej zakr´tki ch∏odnicy oraz szczelnoÊci uk∏adu ch∏odzenia.) P∏yn ch∏odzàcy „TOYOTA Super Long Life Coolant” jest zmieszany w 50% z wodà dejonizowanà. Spadek poziomu p∏ynu ch∏odzàcego w krótkim czasie po dolaniu Êwiadczy o prawdopodobnej nieszczelnoÊci uk∏adu ch∏odzenia. mo˝e spowodowaç uszkodzenie uk∏adu ch∏odzenia silnika. boranu. Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie p∏ynu ch∏odzàcego „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennika b´dàcego roztworem na bazie glikolu etylenowego. przewody elastyczne. azotynu. (P∏yn ch∏odzàcy jest wytworzony na bazie kwasu organicznego i stanowi kombinacj´ fosforanów i kwasów organicznych. nie nale˝y odkr´caç zakr´tki wlewu ch∏odnicy (silnik o zap∏onie iskrowym) korka zbiornika wyrównawczego lub zaworu wyrównawczego powietrza (silnik o zap∏onie samoczynnym). . Poziom powinien mieÊciç si´ pomi´dzy kreskami „FULL” i „LOW” na zbiorniku. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Jednak gdy poziom si´ga kreski „LOW” lub poni˝ej nale˝y dolaç p∏ynu. bez dodatków krzemu. Je˝eli nie ma Êladów wycieków. aminy. Silnik o zap∏onie iskrowym – Jednak gdy poziom si´ga kreski „LOW” lub poni˝ej. Gdy poziom jest zbyt niski. Dobór p∏ynu ch∏odzàcego U˝ycie niew∏aÊciwego p∏ynu ch∏odzàcego. poniewa˝ grozi to poparzeniem. nale˝y dolaç p∏ynu. uzupe∏niç p∏ynem ch∏odzàcym (patrz „Dobór p∏ynu ch∏odzàcego” opisany poni˝ej). korek spustowy i pomp´ w uk∏adzie ch∏odzenia silnika. Poziom p∏ynu w zbiorniku wyrównawczym zmienia si´ w zale˝noÊci od temperatury silnika. Uzupe∏niç do poziomu „FULL”. UWAGA Nie nape∏niaç uk∏adu ch∏odzenia samà wodà.

nale˝y skierowaç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. b´dàcego specjalnie opracowanym do silników samochodów marki Toyota koncentratem p∏ynu niskokrzepnàcego na bazie glikolu etylenowego.308 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Sprawdzanie ch∏odnicy silnika. Uk∏ad ch∏odzenia silnika ma istotny wp∏yw na uzyskiwane przez samochód osiàgi. OSTRZE˚ENIE Ze wzgl´du na ryzyko poparzenia. . posiadajàcym w∏aÊciwoÊci przeciwdzia∏ania korozji silnika. skraplacza ani ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego. nie nale˝y dotykaç ch∏odnicy silnika. poniewa˝ grozi to ich uszkodzeniem. gdy silnik jest rozgrzany. skraplacza i ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego Je˝eli którykolwiek z tych elementów ulegnie silnemu zabrudzeniu lub w razie braku pewnoÊci co do jego stanu. Dlatego do nape∏niania tego uk∏adu wysoce zalecane jest stosowanie p∏ynu „TOYOTA Super Long Life Coolant”. Szczegó∏owych informacji o ofercie p∏ynów ch∏odzàcych „TOYOTA Super Long Life Coolant” udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty. UWAGA Nie nale˝y samodzielnie wykonywaç ˝adnych prac zwiàzanych z ch∏odnicà silnika lub skraplaczem.

Podwy˝szone ciÊnienie po d∏u˝szej jeêdzie jest zjawiskiem normalnym. W przeciwnym razie mo˝e dojÊç do ni˝ej wymienionych niekorzystnych zjawisk. OSTRZE˚ENIE Nale˝y utrzymywaç prawid∏owe ciÊnienie w ogumieniu. które mogà doprowadziç do groênego w skutkach wypadku drogowego. je˝eli samochód parkowa∏ przez co najmniej 3 godziny i od tego czasu nie przejecha∏ wi´cej ni˝ 1. Zbyt niskie ciÊnienie w ogumieniu powoduje: • Przyspieszone zu˝ycie • Nierównomierne zu˝ycie bie˝nika • Pogorszenie w∏asnoÊci jezdnych • Mo˝liwoÊç rozerwania opony na skutek przegrzania * Rozszczelnienie styku z obr´czà ko∏a • Odkszta∏cenie i/lub spadni´cie opony z ko∏a Zbyt wysokie ciÊnienie w ogumieniu powoduje: • Pogorszenie w∏asnoÊci jezdnych • Przyspieszone zu˝ycie • Nadmierne zu˝ycie • Zwi´kszone ryzyko uszkodzenia opony na nierównoÊciach drogi. CiÊnienie w ogumieniu powinno byç kontrolowane co dwa tygodnie. . ju˝ ró˝nica ciÊnienia rz´du kilku dziesiàtych atmosfery mo˝e niekorzystnie wp∏ynàç na charakterystyk´ prowadzenia oraz w∏asnoÊci jezdne samochodu. nale˝y zleciç jej napraw´ autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. obni˝a bezpieczeƒstwo jazdy i mo˝e powodowaç zwi´kszone zu˝ycie paliwa. Bez nich do wn´trza zaworka dostaje si´ brud i woda.5 kilometra. • Po jeêdzie nie nale˝y obni˝aç ciÊnienia w ogumieniu. Ponadto. Wzrokowa ocena ciÊnienia mo˝e byç mylàca. nie rzadziej ni˝ raz w miesiàcu. Zalecane ciÊnienia w ogumieniu przed jazdà oraz rozmiary opon podane sà na stronie 356 w rozdziale 8. Zgubione kapturki nale˝y jak najszybciej zastàpiç nowymi.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 309 Sprawdzanie ciÊnienia w ogumieniu Nale˝y utrzymywaç prawid∏owe ciÊnienie w ogumieniu. • CiÊnienie nale˝y sprawdzaç manometrem. co mo˝e doprowadziç do utraty szczelnoÊci. Dotyczy to równie˝ ko∏a zapasowego! Niew∏aÊciwe ciÊnienie w oponach zmniejsza ich trwa∏oÊç. Przy sprawdzaniu ciÊnienia w ogumieniu nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • CiÊnienie nale˝y sprawdzaç wy∏àcznie w ogumieniu przed jazdà. • Zaworki powinny byç zawsze zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Je˝eli opona wymaga cz´stego uzupe∏niania powietrza. Odczyt b´dzie prawid∏owy.

nawet gdy sà rzadko lub w ogóle nie u˝ywane. w∏asnoÊci jezdne. Je˝eli wskaênik stanie si´ widoczny. Nie wolno zak∏adaç u˝ywanych opon. opasanych lub diagonalnych.310 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Sprawdzanie i wymiana opon Wskaênik zu˝ycia bie˝nika Ka˝da opona majàca wi´cej ni˝ 6 lat musi zostaç sprawdzona przez wykwalifikowanego mechanika. OSTRZE˚ENIE Nieprzestrzeganie poni˝szych instrukcji grozi Êmiertelnym wypadkiem lub groênymi obra˝eniami cia∏a. Mo˝e to spowodowaç niebezpieczne pogorszenie w∏asnoÊci trakcyjnych. informujàce kiedy opon´ nale˝y wymieniç. JeÊli opona cz´sto ulega przebiciu lub nie mo˝e byç prawid∏owo naprawiona z powodu rozmiaru lub miejsca przeci´cia lub innego uszkodzenia. U˝ycie opony o innym rozmiarze lub innego typu mo˝e znaczàco wp∏ynàç na charakterystyk´ prowadzenia samochodu. gdy g∏´bokoÊç bie˝nika spadnie poni˝ej 1. jak zamontowane oryginalnie. Opony zimowe tracà swà skutecznoÊç. U˝ywanie opon niewiadomego pochodzenia jest ryzykowne. Dotyczy to równie˝ ko∏a zapasowego oraz opon przechowywanych na przysz∏oÊç. Opony z wiekiem starzejà si´. p´kni´cia si´gajàce kordu oraz wskazujàce na wewn´trzne uszkodzenie wybrzuszenia. • Nie wolno zak∏adaç opon lub kó∏ o rozmiarze innym ni˝ zalecany przez producenta. WYMIANA OPON Opony mo˝na wymieniaç jedynie na tego samego rozmiaru i konstrukcji oraz o takiej samej lub wi´kszej noÊnoÊci. Im p∏ytszy jest bie˝nik. Umiejscowienie wskaênika jest zaznaczone symbolem „TWI” lub „∆” itd. Je˝eli wskaênik zu˝ycia pojawi si´ w dwóch lub wi´cej miejscach.6 mm. • Nie wolno mieszaç ró˝nych rodzajów opon: radialnych. Wskaênik staje si´ widoczny. W Niemczech nie wolno jeêdziç na ogumieniu ró˝nych typów. tym wi´ksze jest ryzyko poÊlizgu. opona kwalifikuje si´ do wymiany. Uszkodzenia. odlanym na bocznej cz´Êci opony Opony tego samochodu majà wprasowane wskaêniki zu˝ycia. takie jak przeci´cia. kwalifikujà opon´ do wymiany. . czy na bie˝niku opony nie ukaza∏ si´ wskaênik sygnalizujàcy dopuszczalnà g∏´bokoÊç bie˝nika. to powinna byç wymieniona. nawet gdy nie nosi ˝adnych widocznych Êladów uszkodzeƒ. W razie wàtpliwoÊci nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. W razie ubytku powietrza z opony nie nale˝y kontynuowaç jazdy. Przejechanie nawet niewielkiej odleg∏oÊci z oponà bez powietrza mo˝e spowodowaç jej nienaprawialne uszkodzenie. SPRAWDZANIE OPON Sprawdziç. opon´ nale˝y wymieniç. wskazania pr´dkoÊciomierza i licznika przebiegu oraz wielkoÊç przeÊwitu mi´dzy podwoziem a pod∏o˝em i mi´dzy nadwoziem a oponà lub za∏o˝onymi na nià ∏aƒcuchami. gdy g∏´bokoÊç bie˝nika spadnie poni˝ej 4 mm. pochodzàcych z innych pojazdów. rozwarstwienia. doprowadzajàc do utraty kontroli nad pojazdem.

. Niewywa˝one ko∏o mo˝e niekorzystnie wp∏ynàç na charakterystyk´ prowadzenia samochodu i obni˝yç trwa∏oÊç opony. Procedura zmiany ko∏a opisana jest pod has∏em „Przebicie opony” na stronie 267 w rozdziale 4. Procedura zmiany ko∏a opisana jest pod has∏em „Przebicie opony” na stronie 267 w rozdziale 4. Po ka˝dej wymianie opony ko∏o nale˝y wywa˝yç.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 311 Przek∏adanie kó∏ Zaleca si´ jednoczesnà wymian´ ca∏ego kompletu opon. zaleca si´ co 10000 km przebiegu zamieniaç ko∏a miejscami. Z ko∏em zapasowym takim samym jak pozosta∏e ko∏a Z ko∏em zapasowym innym ni˝ pozosta∏e ko∏a Dla wyrównania stopnia zu˝ycia wszystkich opon oraz w celu przed∏u˝enia ich trwa∏oÊci. Wymieniajàc opon´ bezd´tkowà nale˝y równie˝ wymieniç zawór na nowy. Ko∏a w trakcie eksploatacji wymagajà od czasu do czasu ponownego wywa˝enia. Na dobór optymalnej cz´stotliwoÊci zamiany kó∏ wp∏ywa równie˝ technika jazdy i stan nawierzchni dróg. ewentualnie pary przedniej lub tylnej.

ZAK¸ADANIE OPON ZIMOWYCH Opony zimowe powinny byç za∏o˝one na wszystkie ko∏a. Na oponach nale˝y zaznaczyç kierunek ich obracania si´. OSTRZE˚ENIE Nie wolno stosowaç opon zimowych o rozmiarze innym ni˝ zalecany przez producenta. a w efekcie do wypadku i Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ. Nie zak∏adaç opon z kolcami bez uprzedniego sprawdzenia dopuszczalnoÊci ich stosowania. Na mokrej lub suchej nawierzchni zwyk∏e opony (uniwersalne) majà lepszà przyczepnoÊç ni˝ zimowe. nale˝y wybraç opony takiego samego rozmiaru. KIEDY U˚YWAå OPON ZIMOWYCH I ¸A¡CUCHÓW Opony zimowe i ∏aƒcuchy przeznaczone sà do jazdy po Êniegu i lodzie. niewywa˝eniem kó∏ lub ostrym hamowaniem. DOBÓR OPON ZIMOWYCH W razie koniecznoÊci za∏o˝enia opon zimowych. Za∏o˝enie opon zimowych jedynie na przednie ko∏a spowoduje wystàpienie zbyt du˝ej ró˝nicy przyczepnoÊci mi´dzy przednimi i tylnymi ko∏ami. czy opony majà równomierny Êlad zu˝ycia i czy nie majà uszkodzeƒ.312 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Zak∏adanie opon zimowych i ∏aƒcuchów Przy okazji przek∏adania kó∏ nale˝y sprawdziç. jak opony fabryczne. Nie stosowaç opon innych ni˝ wy˝ej zalecane. aby przy ponownej instalacji za∏o˝yç je w t´ samà stron´. konstrukcji i noÊnoÊci. gdy˝ mo˝e to spowodowaç niebezpieczne pogorszenie charakterystyk prowadzenia. co mo˝e doprowadziç do utraty kontroli. êle ustawionà zbie˝noÊcià kó∏. . co mo˝e doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem. Nieprawid∏owe zu˝ycie jest najcz´Êciej spowodowane niew∏aÊciwym ciÊnieniem w ogumieniu. Zdemontowane opony nale˝y przechowywaç w ch∏odnym i suchym miejscu.

Przed za∏o˝eniem ∏aƒcuchów zdjàç os∏ony ozdobne kó∏. Nie zak∏adaç ∏aƒcuchów na tylne ko∏a. .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 313 OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y jeêdziç z nieprawid∏owym ciÊnieniem w oponach zimowych. UWAGA Za∏o˝enie ∏aƒcuchów nieodpowiednich do rozmiaru ko∏a mo˝e doprowadziç do uszkodzenia nadwozia. ZAK¸ADANIE ¸A¡CUCHÓW ¸aƒcuchy zak∏ada si´ na przednie ko∏a. Do opon o rozmiarach 175/70R14 i 195/60R15 mo˝na stosowaç nast´pujàce rodzaje ∏aƒcuchów: A Ârednica ∏aƒcucha bocznego B Ârednica ∏aƒcucha poprzecznego mm 3 4 Przepisy dotyczàce stosowania ∏aƒcuchów Êniegowych sà ró˝ne w zale˝noÊci od regionu i typu drogi.5–1 km nale˝y je powtórnie dopasowaç. Zak∏adajàc ∏aƒcuchy nale˝y ÊciÊle stosowaç si´ do zaleceƒ ich producenta. • Nie przekraczaç dopuszczalnych pr´dkoÊci dla opon zimowych oraz lokalnych ograniczeƒ pr´dkoÊci. Po przejechaniu 0. poniewa˝ w przeciwnym razie by∏yby nara˝one na zadrapanie. co nale˝y sprawdziç przed za∏o˝eniem ∏aƒcuchów. mo˝liwie najciaÊniej. ¸aƒcuch boczny ¸aƒcuch poprzeczny DOBÓR ¸A¡CUCHÓW NA KO¸A Nale˝y u˝ywaç ∏aƒcuchów o odpowiednim rozmiarze.

gdy widoczne sà na niej Êlady uszkodzeƒ: wgniecenia. Za∏o˝enie ko∏a ró˝niàcego si´ rozmiarem lub typem powa˝nie zmieni w∏asnoÊci jezdne. Niewymienienie uszkodzonej tarczy grozi zsuni´ciem si´ opony i utratà kontroli nad pojazdem. Wymiana tarcz kó∏ na u˝ywane jest niezalecana. zak∏óci ch∏odzenie hamulców. KIEDY NALE˚Y WYMIENIå TARCZ¢ KO¸A Tarcz´ ko∏a nale˝y wymieniç. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç rozko∏ysanie pojazdu. gdy˝ mo˝e to spowodowaç niebezpieczne pogorszenie charakterystyk prowadzenia. unikaç gwa∏townych manewrów kierownicà. • Za∏o˝one ∏aƒcuchy silnie zmieniajà w∏asnoÊci jezdne samochodu i dlatego nale˝y unikaç ostrych skr´tów i blokowania kó∏ przy hamowaniu. Prawid∏owej wymiany tarcz kó∏ dokonaç mo˝na w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. DOBÓR TARCZ Zmieniajàc tarcze kó∏ nale˝y upewniç si´. Zwalniaç przed zakr´tami.314 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Wymiana tarcz kó∏ OSTRZE˚ENIE • Nie przekraczaç pr´dkoÊci 50 km/h lub pr´dkoÊci podanej przez producenta ∏aƒcuchów (w zale˝noÊci od tego. jak oryginalne. Nie nale˝y zak∏adaç d´tek do nieszczelnej obr´czy przeznaczonej do opon bezd´tkowych. szerokoÊç i odsadzenie. poniewa˝ tarcze niewiadomego pochodzenia mog∏y byç mocno eksploatowane lub mieç du˝y przebieg i w zwiàzku z tym w ka˝dej chwili mogà zawieÊç. obni˝y trwa∏oÊç kó∏ i ∏o˝ysk. poniewa˝ ich struktura wewn´trzna mog∏a równie˝ ulec uszkodzeniu. aby nie straciç panowania nad pojazdem. wysokoÊç zderzaka. . p´kni´cia lub znaczna korozja. co mo˝e doprowadziç do utraty kontroli. OSTRZE˚ENIE Nie wolno stosowaç tarcz kó∏ o rozmiarze innym ni˝ zalecany przez producenta. omijajàc wyboje i dziury w nawierzchni. zmieni ustawienie Êwiate∏ mijania. • Podczas u˝ywania ∏aƒcuchów jechaç ostro˝nie. która jest ni˝sza). wp∏ynie na wskazania pr´dkoÊciomierza i licznika przebiegu. czy majà one takie samo dopuszczalne obcià˝enie. • Prowadziç samochód ostro˝nie. a w efekcie do wypadku i Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ. Nie nale˝y równie˝ u˝ywaç prostowanych tarcz. wyd∏u˝y drog´ hamowania. przeÊwit podwozia oraz odleg∏oÊç opony lub ∏aƒcuchów od wn´ki nadkola i elementów podwozia. Êrednic´. W przeciwnym przypadku mo˝e dojÊç do wypadku drogowego.

• U˝ywaç wy∏àcznie nakr´tek oraz klucza przeznaczonych do kó∏ z tarczami aluminiowymi. czy nakr´tki kó∏ nie poluzowa∏y si´. Uszkodzonà tarcz´ ko∏a nale˝y natychmiast wymieniç.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 315 Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏ • Po przejechaniu 1600 km od zamontowania aluminiowych tarcz kó∏ nale˝y sprawdziç. ∏aƒcuchy nale˝y zak∏adaç ze szczególnà ostro˝noÊcià. nale˝y regularnie sprawdzaç ich stan. czy nakr´tki kó∏ sà mocno dociàgni´te. • Podobnie jak w przypadku zwyk∏ych kó∏. • Po ka˝dorazowym prze∏o˝eniu. naprawie lub zmianie ko∏a. . • Do wywa˝ania kó∏ nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych ci´˝arków lub ich zamienników i pos∏ugiwaç si´ plastikowym lub gumowym m∏otkiem. • Ze wzgl´du na mo˝liwoÊç uszkodzenia aluminiowych obr´czy. po przejechaniu 1600 km sprawdziç.

316 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie .

. Zalecenia dotyczàce ∏adowania akumulatora Sprawdzanie i wymiana bezpieczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 322 322 324 325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiana ˝arówek .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 317 Rozdzia∏ 7–3 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE Elementy instalacji elektrycznej • • • • • Sprawdzanie stanu akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dlatego nale˝y natychmiast zdjàç zaplamione ubranie i post´powaç jak powy˝ej. natychmiast zg∏osiç si´ do lekarza. • Nie paliç papierosów ani zapa∏ek w pobli˝u akumulatora. W drodze do gabinetu lekarskiego stosowaç mokry ok∏ad na oczy. UWAGA W razie koniecznoÊci wymiany. • Je˝eli elektrolit zachlapie skór´. istnieje mo˝liwoÊç jego przesiàkni´cia a˝ do cia∏a. • Nie dopuszczaç dzieci w pobli˝e akumulatora. .318 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej Sprawdzanie stanu akumulatora– –Ârodki ostro˝noÊci OSTRZE˚ENIE ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI PRZY OBS¸UDZE AKUMULATORA Akumulator wytwarza palny i wybuchowy gaz – wodór. nale˝y zamontowaç akumulator odpowiadajàcy typem oryginalnemu. • W przypadku po∏kni´cia elektrolitu nale˝y piç du˝e iloÊci wody lub mleka. • Do prac w pobli˝u akumulatora zak∏adaç okulary ochronne. nale˝y je natychmiast przep∏ukaç czystà wodà i niezw∏ocznie zg∏osiç si´ do lekarza. • Nie po∏ykaç elektrolitu. Akumulatora innego typu nie b´dzie mo˝na prawid∏owo umocowaç. • Nie dopuszczaç do kontaktu elektrolitu z oczami. Nast´pnie wypiç mleczko magnezjowe. • W przypadku zachlapania odzie˝y elektrolitem. skórà i ubraniem. Je˝eli wystàpi ból lub pieczenie. DORAèNA POMOC • Je˝eli elektrolit dostanie si´ do oczu. miejsce obficie sp∏ukaç wodà. surowe jajko lub olej roÊlinny i natychmiast udaç si´ do lekarza. • Nie dopuszczaç do powstania iskry w trakcie operowania narz´dziami przy akumulatorze. Elektrolit zawiera trujàcy i ˝ràcy kwas siarkowy.

• Sprawdzajàc stan akumulatora. aby roztwór myjàcy nie dosta∏ si´ do jego wn´trza. Zaciski muszà byç ustawione w sposób pokazany na powy˝szym rysunku. nale˝y go zmyç ciep∏ym wodnym roztworem sody oczyszczonej. Powierzchnie zacisków pokryç warstwà smaru. aby narz´dziami nie spowodowaç zwarcia. Obejma mocujàca powinna byç dokr´cona z takà si∏à. c. co zapobiegnie ich korozji. • Zachowaç ostro˝noÊç. b. zaÊ pod∏àczyç go jako ostatni. obudowa nie jest p´kni´ta i obejma mocujàca jest dobrze dokr´cona. • Myjàc akumulator nale˝y uwa˝aç. UWAGA • Przed przystàpieniem do czynnoÊci obs∏ugowych nale˝y wy∏àczyç silnik i wszystkie urzàdzenia elektryczne. Zbyt mocne dokr´cenie mo˝e spowodowaç uszkodzenie obudowy akumulatora. Je˝eli na akumulatorze jest nalot korozji. aby jedynie unieruchomiç akumulator.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 319 –Sprawdzanie otoczenia akumulatora Zaciski Przewód do masy Obejma mocujàca Przód samochodu Sprawdziç stan akumulatora: czy zaciski nie sà poluzowane lub skorodowane. jako pierwszy nale˝y od∏àczyç przewód masy od bieguna ujemnego (znak „–”). ale nie za mocno. . Je˝eli zaciski sà poluzowane nale˝y dokr´ciç nakr´tki. a.

a nie tylko na jednà lub dwie. . Linia górna Linia dolna SPRAWDZANIE WED¸UG LINII MAKSYMALNEGO I MINIMALNEGO POZIOMU ELEKTROLITU Poziom p∏ynu (elektrolitu) powinien znajdowaç si´ pomi´dzy górnà i dolnà linià. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. Je˝eli poziom elektrolitu jest poni˝ej dolnej linii. Procedura opisana jest w punkcie „Elektryczne sterowanie szyb”. Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie. nale˝y przeprowadziç procedur´ normalizacji. na stronie 41 w rozdziale 1–2.320 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Sprawdzanie poziomu elektrolitu W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. Sprawdzajàc poziom p∏ynu nale˝y spojrzeç na wszystkie szeÊç cel. nale˝y dolaç wody destylowanej (patrz „DOLEWANIE WODY DESTYLOWANEJ” na stronie 321).

Je˝eli boczne Êciany akumulatora sà zakryte. poziom elektrolitu mo˝na sprawdziç zaglàdajàc pionowo z góry w otwór celi. Zleciç sprawdzenie akumulatora autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi DOLEWANIE WODY DESTYLOWANEJ 1. w których poziom elektrolitu jest zbyt niski. powodujàc korozj´ i zniszczenia. . Ciemny Bia∏y Przezroczysty Dolaç wody lub Czerwony destylowanej* jasno˝ó∏ty *: Patrz „DOLEWANIE WODY DESTYLOWANEJ” NA STRONIE 321.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 321 Typ A Zielony Przezroczysty Ciemny lub jasno˝ó∏ty Poziom zbyt niski Poziom prawid∏owy Typ B Niebieski Bia∏y Czerwony SPRAWDZANIE PRZEZ WSKAèNIK Nale˝y sprawdziç stan akumulatora przy pomocy koloru wskaênika Kolor wskaênika Typ A Zielony Typ B Niebieski Stan Dobrze Konieczne do∏adowanie. UWAGA Nie przepe∏niaç cel akumulatora. Nadmiar elektrolitu mo˝e podczas intensywnego ∏adowania wytrysnàç z akumulatora. jak pokazano na rysunku powy˝ej. Dok∏adnie wkr´ciç korki odpowietrzajàce. Wlaç wod´ destylowanà do tych cel akumulatora. 3. Odkr´ciç korki odpowietrzajàce. 2.

w którym nie ma odpowiedniej wentylacji. 2. Podczas ∏adowania akumulatora zamontowanego w pojeêdzie przewód masy powinien byç od∏àczony. Dlatego przed ∏adowaniem nale˝y: 1. W trakcie ∏adowania wszystkie urzàdzenia elektryczne w samochodzie powinny byç wy∏àczone. Odkr´ciç i zdjàç korki odpowietrzajàce. W momencie pod∏àczania przewodów prostownika do akumulatora oraz w momencie ich zdejmowania urzàdzenie powinno byç wy∏àczone. • Przed rozpocz´ciem ∏adowania nale˝y zdjàç korki odpowietrzajàce. Typ A OSTRZE˚ENIE • ¸adowanie akumulatora przeprowadzaç wy∏àcznie na otwartej przestrzeni. Typ B Dobry Przepalony Dobry Typ C Przepalony . Przepalony UWAGA Nie wolno ∏adowaç akumulatora podczas pracy silnika.322 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej Zalecenia dotyczàce ∏adowania akumulatora Podczas ∏adowania z akumulatora wydziela si´ wodór. Nie ∏adowaç akumulatora w gara˝u lub zamkni´tym pomieszczeniu. Sprawdzanie i wymiana bezpieczników Dobry 3.

nale˝y sprawdziç bezpieczniki. Je˝eli jakiekolwiek Êwiat∏o lub urzàdzenie elektryczne nie dzia∏a. oznacza to powa˝niejszà awari´ instalacji elektrycznej. . Mog∏oby to spowodowaç powa˝ne uszkodzenia instalacji elektrycznej. ani zast´powaç bezpiecznika jakimkolwiek innym przewodnikiem. Nale˝y go jak najszybciej zastàpiç prawid∏owym bezpiecznikiem. który bezpiecznik mo˝e byç odpowiedzialny za brak dzia∏ania urzàdzenia. czy nie jest przepalony. Na pokrywie skrzynki bezpieczników podane sà nazwy obwodów elektrycznych. Bezpieczniki typu A wyciàga si´ specjalnym uchwytem. o którym wiadomo na pewno. nale˝y go zastàpiç innym. Wyciàgnàç odpowiedni bezpiecznik i sprawdziç. lecz nie oznacza to nic niepokojàcego. umieszczonym w skrzynce bezpieczników w miejscu pokazanym na rysunku. Na stronie 357 w rozdziale 8 znajdujà si´ opisy wszystkich obwodów elektrycznych. natomiast bezpiecznik zast´pczy w∏o˝yç z powrotem na miejsce. Nale˝y wtedy jak najszybciej oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. a nawet po˝ar. i wstawiç na miejsce przepalonego. Wy∏àczyç zap∏on oraz niedzia∏ajàce urzàdzenie elektryczne. nale˝y na jego miejsce wcisnàç nowy. odpowiadajàcych poszczególnym bezpiecznikom. OSTRZE˚ENIE Nie wolno stosowaç bezpieczników o wy˝szym ni˝ nominalny pràdzie znamionowym.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 323 Je˝eli brak jest bezpiecznika o takim samym pràdzie znamionowym. Przepalone bezpieczniki nale˝y zastàpiç nowymi. lecz mo˝liwie najbli˝szym prawid∏owego. Dobrze jest nabyç komplet zapasowych bezpieczników i przechowywaç go w samochodzie na wypadek awarii. Bezpiecznik taki mo˝e si´ przepaliç wczeÊniej. mo˝na u˝yç bezpiecznika o pràdzie ni˝szym. Bezpiecznik powinien mieç nat´˝enie znamionowe pràdu zgodne z oznaczeniem na pokrywie bezpieczników. nie wp∏ywajàcy bezpoÊrednio na normalne funkcjonowanie samochodu. mo˝na awaryjnie wyciàgnàç bezpiecznik „A/C” lub „CIG”. Je˝eli nowy bezpiecznik szybko ulegnie przepaleniu. ˝e jest dobry. je˝eli jego pràd znamionowy jest taki sam. Rozmieszczenie poszczególnych bezpieczników opisane jest pod has∏em „Rozmieszczenie bezpieczników” na stronie 296 w rozdziale 7–1. Je˝eli bezpiecznik jest przepalony. W razie braku zapasowego bezpiecznika. Ustaliç. W razie wàtpliwoÊci czy bezpiecznik jest przepalony.

poniewa˝ mogà one uszkodziç pow∏oki lakierowe samochodu. p∏yn do spryskiwaczy powinien zawieraç Êrodek przeciwdzia∏ajàcy zamarzaniu. Gdy poziom spadnie poni˝ej znaku „LOW”. mo˝e to oznaczaç brak p∏ynu w zbiorniku i koniecznoÊç jego uzupe∏nienia. gdzie temperatura otoczenia spada poni˝ej zera. Po uzupe∏nieniu p∏ynu nale˝y w∏o˝yç wk∏adk´ do otworu wlewowego. Typ B Je˝eli którykolwiek ze spryskiwaczy nie dzia∏a.324 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy (sedan) Typ A Dotyczy tylko typu A – przed dolaniem p∏ynu do spryskiwaczy. . Jako p∏ynu do spryskiwaczy mo˝na u˝yç zwyk∏ej wody. Jednak na obszarach. wyciàgnàç wk∏adk´ z otworu wlewowego i zawiesiç jà na uchwycie drà˝ka podporowego pokrywy silnika. Poziom p∏ynu sprawdza si´ za pomocà miarki. UWAGA Do spryskiwaczy nie wolno u˝ywaç p∏ynu do ch∏odnic silnikowych ani jakiegokolwiek innego substytutu. nale˝y dolaç p∏ynu. dost´pny w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie i w wi´kszoÊci sklepów motoryzacyjnych. Przy rozcieƒczaniu wodà nale˝y zastosowaç si´ do zaleceƒ producenta.

gdy na wewn´trznej powierzchni kloszy lamp utworzà si´ du˝e krople lub wewnàtrz lampy zgromadzi si´ woda. Wymiana ˝arówek (sedan)– Sposób dost´pu do ˝arówek poszczególnych typów lamp pokazany zosta∏ na rysunkach. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno wymieniaç ˝arówek. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. poniewa˝ mogà one uszkodziç pow∏oki lakierowe samochodu.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 325 Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy (hatchback) Je˝eli którykolwiek ze spryskiwaczy nie dzia∏a. poniewa˝ zaparowanie nast´puje w wyniku ró˝nicy temperatur na zewnàtrz i wewnàtrz kloszy lamp. UWAGA U˝ywaç wy∏àcznie ˝arówek podanych w tabeli. ˚arówk´ nale˝y chwytaç wy∏àcznie za obudow´ z tworzywa lub metalu. Natomiast w przypadku. podobnie jak ma to miejsce w przypadku szyb samochodu w czasie deszczu. Upuszczona lub zadrapana mo˝e p´knàç i rozprysnàç si´. Nale˝y u˝yç ˝arówki o odpowiedniej mocy. p∏yn do spryskiwaczy powinien zawieraç Êrodek przeciwdzia∏ajàcy zamarzaniu. gdzie temperatura otoczenia spada poni˝ej zera. W czasie deszczu lub w myjni samochodowej wewn´trzne powierzchnie kloszy Êwiate∏ zewn´trznych mogà czasowo pokrywaç si´ wilgocià. gdy sà goràce. poniewa˝ grozi to poparzeniem. dobranej wed∏ug tabeli. Jednak na obszarach. mo˝e to oznaczaç brak p∏ynu w zbiorniku i koniecznoÊç jego uzupe∏nienia. Nie dotykaç szklanej cz´Êci go∏à r´kà. UWAGA Do spryskiwaczy nie wolno u˝ywaç p∏ynu do ch∏odnic silnikowych ani jakiegokolwiek innego substytutu. Jako p∏ynu do spryskiwaczy mo˝na u˝yç zwyk∏ej wody. Podczas wymiany ˝arówki zap∏on oraz dana lampa powinny byç wy∏àczone. Nie jest to powód do niepokoju. . dost´pny w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie i w wi´kszoÊci sklepów motoryzacyjnych. Przy rozcieƒczaniu wodà nale˝y zastosowaç si´ do zaleceƒ producenta. Nale˝y dolaç p∏ynu. • ˚arówki halogenowe sà nape∏nione spr´˝onym gazem i wymagajà zachowania specjalnej ostro˝noÊci.

Je˝eli z∏àcze jest ciasne.326 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Reflektory (Êwiat∏a mijania) ˚arówki Âwiat∏a mijania Âwiat∏a drogowe Âwiat∏a przeciwmgielne przednie Âwiat∏a pozycyjne przednie Kierunkowskazy przednie Kierunkowskazy boczne Kierunkowskazy tylne Âwiat∏a hamowania i pozycyjne tylne Âwiat∏a cofania Âwiat∏a przeciwmgielne tylne Dodatkowe Êwiat∏o hamowania OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej OÊwietlenie kabiny OÊwietlenie osobiste OÊwietlenie schowka OÊwietlenie baga˝nika W Typ 55 60 55 5 21 5 21 A B C D E F E 21/5 H 21 21 16 5 8 8 1. Roz∏àczyç z∏àcze elektryczne. poruszaç nim na boki.2 3. A: ˚arówki halogenowe H7 B: ˚arówki halogenowe HB3 C: ˚arówki halogenowe H11 D: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bezbarwne) E: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bursztynowe) F: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bursztynowe) G: ˚arówki z podwójnym zakoƒczeniem H: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bezbarwne) . Zdjàç os∏on´ gumowà.8 H H D D G H D D 1.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 327 2. W∏o˝yç nowà ˝arówk´ w opraw´. 3. ca∏oÊç w∏o˝yç do reflektora i za∏o˝yç spr´˝yn´. Zwolniç spr´˝yn´ mocujàcà i wyjàç ˝arówk´ wraz z oprawà. Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Os∏ona gumowa powinna ÊciÊle przylegaç do z∏àcza i korpusu lampy. Po wymianie ˝arówki nie jest konieczne ustawianie Êwiate∏. Wk∏adajàc ˝arówk´ nale˝y dopasowaç wyst´py na ˝arówce do wci´ç w gnieêdzie. . Po∏àczyç z∏àcze elektryczne. Za∏o˝yç os∏on´ gumowà w sposób pokazany na rysunku i dok∏adnie nasunàç na zgrubienie.

Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na kolejnych rysunkach.328 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Reflektory (Êwiat∏a drogowe) Wyjmowanie zatrzasku 1. REFLEKTOR LEWY: Wyjàç zatrzask i przesunàç kana∏ filtra powietrza. Wk∏adanie zatrzasku .

3. Obróciç ˝arówk´ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjàç. . Je˝eli z∏àcze jest ciasne. poruszaç nim na boki.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 329 2. Naciskajàc blokad´ roz∏àczyç z∏àcze elektryczne.

Po wymianie ˝arówki nie jest konieczna regulacja ustawienia Êwiate∏. 1. Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na kolejnych rysunkach. Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu.330 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne 4. W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i zamocowaç w gnieêdzie obracajàc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. a nast´pnie wyjàç zatrzask. . Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t mocujàcy.

poruszaç nim na boki.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 331 Wyjmowanie zatrzasku 2. Naciskajàc blokad´ roz∏àczyç z∏àcze elektryczne. Wk∏adanie zatrzasku . Je˝eli z∏àcze jest ciasne.

W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i zamocowaç w gnieêdzie obracajàc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 4. Obróciç ˝arówk´ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjàç.332 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 3. .

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 333 –Âwiat∏a pozycyjne przednie –Kierunkowskazy przednie .

334 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Kierunkowskazy boczne (typ A) –Kierunkowskazy boczne (typ B) Przód samochodu Przód samochodu .

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 335 –Kierunkowskazy tylne. Êwiat∏a hamowania i pozycyjne. Êwiat∏a cofania i przeciwmgielne tylne –Dodatkowe Êwiat∏o hamowania a: Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne b: Kierunkowskaz tylny c: Âwiat∏o cofania d: Âwiat∏o hamowania i pozycyjne .

podobnie jak ma to miejsce w przypadku szyb samochodu w czasie deszczu. poniewa˝ zaparowanie nast´puje w wyniku ró˝nicy temperatur na zewnàtrz i wewnàtrz kloszy lamp. W czasie deszczu lub w myjni samochodowej wewn´trzne powierzchnie kloszy Êwiate∏ zewn´trznych mogà czasowo pokrywaç si´ wilgocià.336 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej Wymiana ˝arówek (hatchback)– Sposób dost´pu do ˝arówek poszczególnych typów lamp pokazany zosta∏ na rysunkach. . Nie jest to powód do niepokoju. UWAGA U˝ywaç wy∏àcznie ˝arówek podanych w tabeli. Natomiast w przypadku gdy na wewn´trznej powierzchni kloszy lamp utworzà si´ du˝e krople lub wewnàtrz lampy zgromadzi si´ woda. Nie dotykaç szklanej cz´Êci go∏à r´kà. gdy sà goràce. ˚arówk´ nale˝y chwytaç wy∏àcznie za obudow´ z tworzywa lub metalu. Upuszczona lub zadrapana mo˝e p´knàç i rozprysnàç si´. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno wymieniaç ˝arówek. dobranej wed∏ug tabeli. Nale˝y u˝yç ˝arówki o odpowiedniej mocy. poniewa˝ grozi to poparzeniem. Podczas wymiany ˝arówki zap∏on oraz dana lampa powinny byç wy∏àczone. • ˚arówki halogenowe sà nape∏nione spr´˝onym gazem i wymagajà zachowania specjalnej ostro˝noÊci.

2 5 F C G A: ˚arówki halogenowe H7 B: ˚arówki halogenowe H11 C: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bezbarwne) D: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bursztynowe) E: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bursztynowe) F: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bezbarwne) G: ˚arówki z podwójnym zakoƒczeniem . Zwolniç spr´˝yny mocujàce i zdjàç tylnà os∏on´.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 337 –Reflektory (Êwiat∏a mijania) ˚arówki Âwiat∏a mijania Âwiat∏a drogowe Âwiat∏a przeciwmgielne przednie Âwiat∏a pozycyjne przednie Kierunkowskazy przednie Kierunkowskazy boczne Kierunkowskazy tylne Âwiat∏a hamowania i pozycyjne tylne Âwiat∏a cofania Âwiat∏a przeciwmgielne tylne Dodatkowe Êwiat∏o hamowania OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej OÊwietlenie kabiny OÊwietlenie osobiste (bez elektrycznie sterowanego okna dachowego) OÊwietlenie osobiste (z elektrycznie sterowanym oknem dachowym) OÊwietlenie schowka OÊwietlenie baga˝nika W Typ 55 55 55 5 21 5 21 A A B C D E F 21/5 F 21 21 16 5 8 8 F F C C G F 1. 5 1.

. Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Zwolniç spr´˝yn´ mocujàcà i wyjàç ˝arówk´.338 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 2. poruszaç nim na boki. Je˝eli z∏àcze jest ciasne. Po wymianie ˝arówki nie jest konieczna regulacja ustawienia Êwiate∏. 3. W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i za∏o˝yç spr´˝yn´. Roz∏àczyç z∏àcze elektryczne.

Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na kolejnych rysunkach. Wk∏adanie zatrzasku . Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t mocujàcy.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 339 –Reflektory (Êwiat∏a drogowe) Wyjmowanie zatrzasku 1. a nast´pnie wyjàç zatrzask.

Zdjàç os∏on´ gumowà.340 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej REFLEKTOR LEWY: Wyjàç zatrzask i przesunàç kana∏ filtra powietrza. Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na rysunkach. 2. .

W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i za∏o˝yç spr´˝yn´. Je˝eli z∏àcze jest ciasne. Zwolniç spr´˝yn´ mocujàcà i wyjàç ˝arówk´. poruszaç nim na boki. Roz∏àczyç z∏àcze elektryczne. Po wymianie ˝arówki nie jest konieczne ustawianie Êwiate∏. Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 341 3. 4. .

.342 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne 1. Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t mocujàcy. Naciskajàc blokad´ roz∏àczyç z∏àcze elektryczne. poruszaç nim na boki. 2. Je˝eli z∏àcze jest ciasne.

. 4.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 343 3. W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i zamocowaç w gnieêdzie obracajàc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Obróciç ˝arówk´ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjàç.

.344 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Âwiat∏a parkowania 1. Wyjàç ˝arówk´ z oprawà. Zwolniç spr´˝yny mocujàce i zdjàç tylnà os∏on´. 2.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 345 –Kierunkowskazy przednie –Kierunkowskazy boczne (typ A) Przód samochodu .

346 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Kierunkowskazy boczne (typ B) –Kierunkowskazy tylne. Êwiat∏a cofania i przeciwmgielne tylne Przód samochodu . Êwiat∏a hamowania i pozycyjne.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 347 –Dodatkowe Êwiat∏o hamowania a: Kierunkowskaz tylny b: Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne c: Âwiat∏o cofania d: Âwiat∏o hamowania i pozycyjne .

348 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej .

Masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 351 352 352 353 356 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DANE TECHNICZNE 349 Rozdzia∏ 8 DANE TECHNICZNE • • • • • • • Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane serwisowe Opony . . . . . . . . . . Bezpieczniki . . . . . . . . . . . . Silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350 DANE TECHNICZNE Wymiary Sedan D∏ugoÊç ca∏kowita SzerokoÊç ca∏kowita WysokoÊç ca∏kowita Rozstaw osi Rozstaw kó∏ przednich Rozstaw kó∏ tylnych *1: *2: Hatchback 4180 1710 1475 2600 1490*1 1480*2 1470*1 1460*2 mm mm mm mm mm mm 4410 1710 1470 2600 1490*1 1480*2 1470*1 1460*2 Z oponami 175/70R14 Z oponami 195/60R15 .

DANE TECHNICZNE 351 Masy kg Dopuszczalna masa ca∏kowita samochodu 1655 1655*1 1670*2 1695 Dopuszczalna masa przypadajàca na oÊ jezdnà Przednià 900 920 930 Tylnà 875 905 905 kg Dopuszczalna masa holowanej przyczepy*3 Z hamulcem 4ZZ-FE 3ZZ-FE 1ND-TV *1: *2: *3: Silnik 4ZZ-FE 3ZZ-FE 1ND-TV Silnik Dopuszczalny nacisk na hak Bez hamulca 450 450 450 55 55 55 1000 1300 1000 Z mechanicznà skrzynià biegów Z automatycznà skrzynià biegów Na pochy∏oÊciach do 12% .

0 x 81.0 x 81. L: 55 .5 Silnik 1ND-TV 73. o liczbie oktanowej równej co najmniej 95. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Olej nap´dowy o zawartoÊci siarki poni˝ej 500 ppm i liczbie cetanowej równej co najmniej 48.0 x 71. 3ZZ-FE i 1ND-TV Typ: Silniki 4ZZ-FE i 3ZZ-FE 4-cylindrowy.352 DANE TECHNICZNE Silnik Model: 4ZZ-FE. 4-suwowy o zap∏onie samoczynnym (z turbospr´˝arkà) Ârednica x skok t∏oka. rz´dowy. PojemnoÊç zbiornika paliwa.5 PojemnoÊç skokowa. cm3: Silnik 4ZZ-FE Silnik 3ZZ-FE Silnik 1ND-TV 1398 1598 1364 Paliwo Rodzaj paliwa: Silnik o zap∏onie iskrowym – Benzyna bezo∏owiowa. rz´dowy. 4-suwowy o zap∏onie iskrowym 1ND – TV 4-cylindrowy. mm: Silnik 4ZZ-FE 79.3 Silnik 3ZZ-FE 79.

API CF-4 lub CF (dopuszczalne jest stosowanie oleju API CE lub CD) Zalecana lepkoÊç oleju (wed∏ug SAE): Alternator Odst´p elektrod Êwiecy zap∏onowej.3 Bez filtra 3. Klasa jakoÊci oleju: Silnik o zap∏onie iskrowym – 20W-50 i 15W-40 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL 10W-30 i 5W-30 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL ze specyfikacjà „Energy-Conserving” lub z certyfikatem ILSAC. L: Silnik o zap∏onie iskrowym – Z filtrem 3. mm: Silnik 4ZZ-FE K16R-U11 FR8KCU Silnik 3ZZ-FE 1.0 – 8.14 – 0.35 Silnik o zap∏onie samoczynnym – Dolotowe 0.11 – 0.1 Tylko silnik o zap∏onie samoczynnym – Ugi´cie paska klinowego pod naciskiem 98N (10 Kg) (pasek po pewnym przebiegu). mm: Silnik o zap∏onie iskrowym – Dolotowe 0.5 Silnik o zap∏onie samoczynnym – Z filtrem 4.25 Wydechowe 0.1 1.DANE TECHNICZNE 353 Dane serwisowe SILNIK Luz zaworów (silnik zimny).8 W samochodzie u˝yto oryginalnego oleju Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil”.25 – 0. Nale˝y u˝ywaç oryginalnego oleju Toyoty bàdê jego odpowiedników.5 Pompa wodna Wa∏ korbowy Spr´˝arka klimatyzacji Przewidywany zakres temperatur otoczenia w okresie do nast´pnej wymiany oleju Dalszych informacji udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty. 5W-30 (Preferowana) .7 Bez filtra 3.17 Wydechowe 0.0 1. mm: 7. Silnik o zap∏onie samoczynnym – ACEA B1.20 Âwiece zap∏onowe: Silnik 4ZZ-FE DENSO BOSCH Silnik 3ZZ-FE DENSO NGK K16R-U11 FR8KCU K16R-U11 BKR5EYA11 UK¸AD OLEJENIA SILNIKA PojemnoÊç uk∏adu (obj´toÊç oleju do wymiany).15 – 0.

azotynu. gdy samochód jest eksploatowany w jeden ze sposobów okreÊlonych jako szczególne warunki eksploatacji. AKUMULATOR G´stoÊç elektrolitu przy 20°C: 1.354 DANE TECHNICZNE UK¸AD CH¸ODZENIA Ca∏kowita pojemnoÊç.3 MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW Obj´toÊç oleju. normalne: maks. Akumulatora innego typu nie b´dzie mo˝na prawid∏owo umocowaç. wystàpienie wibracji przy blokowaniu przek∏adni hydrokinetycznej.160 – 1.5 5. L: Do 3. Dalszych informacji udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty. L: 1. mm: 5 – 15 Rodzaj p∏ynu: SAE J1703 lub FMVSS No. SPRZ¢G¸O Skok ja∏owy peda∏u sprz´g∏a. aminy. Przy wymianie zaleca si´ stosowaç oryginalny p∏yn do automatycznych skrzyƒ biegów T-IV (ATF JWS3309 lub NWS6500).116 DOT 4 . SAE J1704 lub FMVSS No. W razie koniecznoÊci wymiany.5 5.116 DOT 3. który zapewni optymalnà sprawnoÊç skrzyni biegów. Uwaga: Zastosowanie p∏ynu do automatycznych skrzyƒ biegów innego ni˝ oryginalny p∏yn ATF Toyoty typ T-IV mo˝e spowodowaç obni˝enie sprawnoÊci prze∏àczania biegów. (P∏yn ch∏odzàcy jest wytworzony na bazie kwasu organicznego i stanowi kombinacj´ fosforanów i kwasów organicznych. nale˝y zamontowaç akumulator odpowiadajàcy typem oryginalnemu. Jako zamiennik mo˝na u˝yç olejów odpowiadajàcych klasà i jakoÊcià. L: Silnik o zap∏onie iskrowym Silnik o zap∏onie samoczynnym Z nagrzewnicà spalinowà Bez nagrzewnicy spalinowej Rodzaj p∏ynu ch∏odzàcego: Uk∏ad ch∏odzenia silnika w tym samochodzie zosta∏ fabrycznie nape∏niony roztworem p∏ynu „TOYOTA Super Long Life Coolant”.200 Na∏adowany w 50% 1. Ciecz ch∏odzàca musi zawieraç p∏yn niskokrzepnàcy na bazie glikolu etylenowego bez dodatków krzemu. wymienione w ksià˝eczce gwarancyjnej.9 Rodzaj oleju: Olej przek∏adniowy API GL-4 lub GL-5 Zalecana lepkoÊç: SAE 75W-90 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Obj´toÊç p∏ynu (przy wymianie). 15 A 5A 6. W celu unikni´cia problemów technicznych stanowczo zalecane jest stosowanie p∏ynu „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennika. Wymiana p∏ynu w automatycznej skrzyni biegów konieczna jest jedynie wtedy. boranu oraz mieç w∏aÊciwoÊci przeciwdzia∏ania korozji aluminiowych elementów silnika.250 – 1.) Nie nape∏niaç uk∏adu samà wodà.0 Rodzaj p∏ynu: oryginalny p∏yn Toyoty ATF typ T-IV Wymiana p∏ynu tylko w razie koniecznoÊci.100 Roz∏adowany ¸adowanie: przyspieszone: maks.290 Na∏adowany ca∏kowicie 1. Dalszych informacji udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty. a w skrajnym przypadku nawet uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów w tym samochodzie.060 – 1.

116 DOT 4 UK¸AD KIEROWNICZY Luz ko∏a kierownicy: Poni˝ej 30 mm .116 DOT 3 SAE J1704 lub FMVSS No. mm: 1–6 Zaciàgni´cie hamulca postojowego si∏à 196 N (20 kG): 6 – 9 z´bów zapadki Rodzaj p∏ynu: SAE J1703 lub FMVSS No. mm: 60 Skok ja∏owy peda∏u. przy pracujàcym silniku.DANE TECHNICZNE 355 HAMULCE Minimalny zapas odleg∏oÊci od pod∏ogi peda∏u naciÊni´tego si∏à 490 N (50 kG).

5) 230 220 220 220 UWAGA: Szczegó∏owe informacje na temat ogumienia (np. dotyczàce wymiany opon lub kó∏) – patrz punkty od „Sprawdzanie ciÊnienia w ogumieniu” do „Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏” na stronach 309–315 w rozdziale 7–2. np. przy ka˝dym obcià˝eniu ∏àczholowaniu przyczepy nie z pe∏nym baga˝em Przód Ty∏ 230 220 220 220 Przód 220 220 220 220 Ty∏ 220 220 220 220 Rozmiar opony 175/70R14 84H Silnik 4ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 3ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 1ND-TV 195/60R15 88V Moment dokr´cenia nakr´tek kó∏. Nm (kGm): 103 (10. np. . przy ka˝dym obcià˝eniu ∏àczholowaniu przyczepy nie z pe∏nym baga˝em Przód Ty∏ 270 260 270 270 Przód 260 260 270 270 Ty∏ 260 260 270 270 Rozmiar opony 175/70R14 84H Silnik 4ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 3ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 1ND-TV 195/60R15 88V Do jazdy z pr´dkoÊciami poni˝ej 160 km/h 270 260 270 270 kPa (kG/cm2) CiÊnienie przy du˝ym CiÊnienie nominalne przy obcià˝eniu.356 DANE TECHNICZNE Opony Rozmiary opon i ciÊnienie w oponach przed jazdà Bez tylnych siedzeƒ – Do jazdy z pr´dkoÊciami 160 km/h i powy˝ej kPa (kG/cm2) CiÊnienie przy du˝ym CiÊnienie nominalne przy obcià˝eniu.

DANE TECHNICZNE 357 Bezpieczniki W komorze silnika (silnik o zap∏onie iskrowym) W komorze silnika (silnik o zap∏onie samoczynnym) W komorze silnika (z uk∏adem automatycznego w∏àczania Êwiate∏) W komorze silnika (silnik o zap∏onie samoczynnym) .

oÊwietlenie wn´trza. uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci EFI 30 A (silnik o zap∏onie samoczynnym): Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. ETCS 10 A: Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa 8. HORN 10 A: Sygna∏ dêwi´kowy 11. HI LH 10 A: Lewy reflektor (Êwiat∏a drogowe) 18. ALT-S 5 A: Uk∏ad ∏adowania 9. uk∏ad rozruchowy. LO RH 10 A: Prawy reflektor (Êwiat∏a mijania) 15. SPARE 10 A: Bezpiecznik zapasowy 3. bezprzewodowe zdalne sterowanie. HEAD RH 15 A: Reflektory prawe 13. radioodtwarzacz. system nawigacji. SPARE 5 A: Bezpiecznik zapasowy 4. oÊwietlenie przestrzeni baga˝owej. elektryczna regulacja lusterek bocznych 20. uk∏ad poduszki powietrznej SRS. oÊwietlenie osobiste. HAZARD 10 A: Kierunkowskazy. oÊwietlenie baga˝nika. EFI 15 A (silnik o zap∏onie iskrowym): Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. LO LH 10 A: Lewy reflektor (Êwiat∏a mijania) 16. uk∏ad ∏adowania. FUEL HTR 25 A: Podgrzewanie paliwa 19. AM2 30 A: Uk∏ad rozruchowy. wskaêniki i liczniki 6. HI RH 10 A: Prawy reflektor (Êwiat∏a drogowe) . wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. HTR SUB 30A: Nagrzewnica spalinowa W komorze silnika (samochody z kierownicà po prawej stronie) Bezpieczniki (typ A) 1. zegar. DOME 15 A: Radioodtwarzacz. zegar. IG2 15 A: Wskaêniki i liczniki. Êwiat∏a awaryjne 10. CIG 15 A: Zapalniczka. SPARE 15 A: Bezpiecznik zapasowy 2. HEAD LH 15 A: Reflektory lewe 12. uk∏ad wst´pnego podgrzewania silnika W komorze silnika (samochody z kierownicà po lewej stronie) 7. bezpieczniki „ST” i „IG2” 17. podgrzewacz paliwa 14.358 DANE TECHNICZNE 5.

uk∏ad automatycznego w∏àczania Êwiate∏. AM1 25 A: Bezpiecznik „CIG” 25. M-HTR/DEF I-UP 10 A: Ogrzewanie lusterek bocznych. P/W 20 A: Elektryczne sterowanie szyb 27. przednie Êwiat∏a przeciwmgielne. uk∏ad sterujàcy blokady prze∏àczania biegów. elektryczny wentylator ch∏odnicy. uk∏ad poziomowania reflektorów. oÊwietlenie tablicy rejestracyjnej. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy 43. ABS NO.5 A: Uk∏ad diagnostyki pok∏adowej 32. bezpiecznik „A/C” 54. ABS NO. zegar. FOG 15 A: Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne 29. STOP 15 A: Âwiat∏a hamowania. uk∏ad sterujàcy blokady prze∏àczania biegów. bezpiecznik „M-HTR/DEF I/UP” 52. uk∏ad nadbiegu automatycznej skrzyni biegów. podÊwietlenie deski rozdzielczej. elektryczne sterowanie okna dachowego 53. wskaêniki i liczniki 23. ST 7. ogrzewanie szyby tylnej. EMPS 50 A: Uk∏ad elektrycznego wspomagania kierownicy 48. Êwiat∏a pozycyjne przednie. uk∏ad ABS. HTR 2 50 A: Uk∏ad klimatyzacji 50. elektryczne sterowanie szyb. POWER 30 A: Elektryczne sterowanie szyb. dodatkowe Êwiat∏o hamowania. centralny zamek. Êwiat∏a awaryjne. zmywacze reflektorów. DOOR 25 A: Centralny zamek 30. A/C 10 A: Uk∏ad klimatyzacji 31. ECU-IG 10 A: Uk∏ad poduszki powietrznej. HEATER 40 A: Uk∏ad klimatyzacji. HEAD MAIN 40 A: Bezpieczniki „LO LH”. WIPER 25 A: Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej.2 30 A: Uk∏ad ABS. uk∏ad klimatyzacji. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa 26. bezpiecznik „DEF I/UP M-HTR” . RDI FAN 40 A: Elektryczny wentylator ch∏odnicy 44.1 50 A: Uk∏ad ABS. DEFOG 30 A: Ogrzewanie szyby tylnej. DEFOG 40 A: Ogrzewanie szyby tylnej. Êwiat∏a cofania. P-POINT 15 A: Bez obwodu 39. lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 33. OBD 7. TAIL 15 A: Âwiat∏a pozycyjne tylne. „HI LH”. WASH 15 A: Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej 35.5 A: Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne. wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej 37. HTR 1 50 A: Uk∏ad klimatyzacji 51. „LO RH”. tylne Êwiat∏o przeciwmgielne 24. DEF I/UP M-HTR 10 A: Ogrzewanie lusterek bocznych. AMT 50 A: Bez obwodu 49. DOOR DL/S-HTR INV 15 A: podgrzewanie siedzenia 38. uk∏ad ABS. i „HI RH” 47. uk∏ad poduszki powietrznej. P/W 30 A: Elektryczne sterowanie szyb 40. podgrzewanie siedzenia. uk∏ad elektrycznego wspomagania kierownicy. uk∏ad ABS. ECU-B 10 A: Uk∏ad klimatyzacji. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa Bezpieczniki (typ B) 41. GAUGE 10 A: Wskaêniki i liczniki. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy. S-HTR 15 A: Podgrzewanie siedzenia 34.DANE TECHNICZNE 359 21. 28. H-LP CLN 30 A: Zmywacze reflektorów 45. A/PUMP 50 A: Pompa powietrza 46. uk∏ad ∏adowania. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa 22. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. zmywacze reflektorów 36. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy 42. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy.

„H-LP CLN”. i „H-LP CLN” . „WIPER”. „HTR SUB”. ALT 140 A: Uk∏ad ∏adowania.2”. „RDI FAN”. „WASH”. „HEATER”.360 DANE TECHNICZNE Bezpieczniki (typ C) 55. „HTR 1”. „P/W”. „GAUGE”. „WIPER”. „TAIL”. „S-HTR”. „HEATER”. „DEFOG”. „FOG” i „OBD” 57. „ECU-IG”. „P/W”. AM1 50 A: Bezpieczniki „AM1 (25 A)”. „GLOW”’ „DEFOG”. „WASH”. „AM1 (25 A)”. „ECUIG”. „ABS NO. „AM1 (50A)” „RDI FAN”. bezpieczniki „ABS NO. „GAUGE”. „FUEL HTR”. „DOOR”. „HTR 2”’ „AMT”. 2”. „POWER”. „FOG” i „OBD” 56. „ABS NO.1”. „ECU-B” „TAIL”. ALT 100 A: Uk∏ad ∏adowania. „ECU-B”. bezpieczniki „ABS NO. „STOP”. „POWER”. „S-HTR”. „DOOR”. GLOW 80 A: Uk∏ad wst´pnego podgrzewania silnika 58. „STOP”. 1”.

INDEKS 361 Rozdzia∏ 9 INDEKS .

.......................................276 Przyczepa .239 Hamulec postojowy Dzia∏anie ............46 Drzwi boczne ............................ 12 Docieranie samochodu ..............................285 I Identyfikacja Numer identyfikacyjny pojazdu......................244 Jazda z du˝à pr´dkoÊcià w okresie docierania....46 B∏yskanie Êwiat∏ami przednimi ..................................................257 Elektryczna regulacja ustawienia lusterek ...........307 Sprawdzanie .........................32 Boczne poduszki powietrzne .............................................................................158 Po∏o˝enia wybieraka zakresu.......45 Kierownica......................46 Drzwi Drzwi boczne .....................................128 Boczne drzwi.........98 Zamocowanie ........... 46 E Ekonomiczna eksploatacja Oszcz´dzanie paliwa i przed∏u˝anie trwa∏oÊci samochodu .................................158 Przycisk kasowania blokady dêwigni wybieraka zakresu..............99 Rodzaje fotelików dzieci´cych.................................166 Automatyczna skrzynia biegów Jazda z automatycznà skrzynià biegów ...249 Ostrze˝enie przed wydobywajàcym si´ gazem .........278 Gdy samochód wymaga holowania ............................................................................32 Dêwignia zwalniajàca zamek pokrywy baga˝nika ..................................45............228 .............................................................................................................240 Numer identyfikacyjny silnika ................................157 Pokrywa baga˝nika ............................................................81 Boczne poduszki i kurtyny powietrzne................................................237 F Filtr w uk∏adzie klimatyzacji..................156................24 Blokada kolumny kierowniczej przed kradzie˝à ........308 Ch∏odnica powietrza do∏adowujàcego Sprawdzanie................... ......................................................318 Ârodki ostro˝noÊci .........................45 Blokada dêwigni zwalniajàcej zamek pokrywy baga˝nika......................166 Lampka kontrolna .......................................107..........................87 H Hamulce Hamulec postojowy .........322 Automatyczna kontrola pr´dkoÊci ....................362 INDEKS A Akumulator Eksploatacja w warunkach zimowych ..........................228 J Jak uruchomiç silnik.............198 Drzwi baga˝nika......................2......................156...157 Blokada Drzwi baga˝nika .....122 Elektrycznie sterowane okno dachowe..350 Deska rozdzielcza ......228 Jazda Automatyczna skrzynia biegów .............................318 Zalecenia dotyczàce ∏adowania .....241 Informacja o paliwie .......................224 Dêwignia regulacji ustawienia lusterka bocznego...............121 Dêwignia zwalniajàca zamek pokrywy baga˝nika...........................318 Sprawdzanie stanu akumulatora ........166 Holowanie Awaryjne ...............50 Elektryczne wspomaganie kierownicy .................................................206 Fotelik dzieci´cy Fotelik dzieci´cy ...................................250 C Ch∏odnica silnika P∏yn ch∏odzàcy silnik ...................................................................... 115 Zamocowanie w systemie ISOFIX ..............................308 CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika..........................................244 Czyszczenie wn´trza ...................................................118 B Bezpieczniki Skrzynka bezpieczników .................................................................................322 Bezprzewodowe zdalne sterowanie..................................166 Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych .................229 Automatycznie regulowana klimatyzacja ................101 Zalecenia .158 Prze∏àczanie zakresów.....................32 Dywaniki pod∏ogowe ........................158 D Dane techniczne ...................................280 Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa ....

......................INDEKS 363 Mechaniczna skrzynia biegów...244 K Katalizator spalin...................299 Mo˝liwoÊç sterowania automatycznym zmieniaczem p∏yt kompaktowych.......144 Lusterka Elektryczna regulacja po∏o˝enia....................................146 Lampka ostrzegawcza braku ∏adowania akumulatora .................................156....................237 Regulacja po∏o˝enia ko∏a kierownicy ...............................................161 Wskazówki praktyczne ...........198 Kluczyki .............................................................................146 Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy ...........204 Narz´dzia .......122 Osobiste .122 Zewn´trzne lusterka wsteczne ................................146 Lampka ostrzegawcza nie zamkni´tych drzwi .....283 N Nadbieg...............................................120 Ko∏o zapasowe..................146 M Maksymalne pr´dkoÊci dla poszczególnych biegów Automatyczna skrzynia biegów .......................................146 Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej ........................198 Regulowana r´cznie .............................................. .............268 Nowy samochód...................146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy/uk∏adu kontroli nap´du ..........................291 Kierownica Elektryczne wspomaganie................ 157 Ko∏a Aluminiowe tarcze .................158 Napinacze pasów bezpieczeƒstwa ........290 Kiedy samochód wymaga naprawy?...161 Miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika warsztatowego ............................................125 Sk∏adanie zewn´trznych lusterek wstecznych ........ okres docierania ...............158 Mechaniczna skrzynia biegów......................................................................................146 Lampka ostrzegawcza ma∏ego podciÊnienia ........................................240 O Obrotomierz..........231 Kiedy samochód wymaga naprawy? ...........146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu ABS (lampka ostrzegawcza uk∏adu wspomagania hamowania awaryjnego) ........................................... wy∏àcznik .....123 L Lampka kontrolna hamulca postojowego.....228 Numer identyfikacyjny pojazdu ...........161 Mechaniczna skrzynia biegów Jazda z mechanicznà skrzynià biegów.............................18..................146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli nap´du .........................315 Ko∏o kierownicy o nachylanym po∏o˝eniu..........................................................................................161 Po∏o˝enia poszczególnych biegów.............121 Lusterko Automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne......................................................268 Kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników................... ........................170 Mycie i woskowanie nadwozia ..................................................121 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne ..146 Lampka sygnalizacyjna usterki silnika ...146 Lampka sygnalizacyjna niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa kierowcy................................................... .....................69 Nagrzewnica spalinowa ..................................... .................128 Klimatyzacja Regulowana automatycznie ....................................................... 280 Kolumna kierownicza Blokada kolumny...144 Licznik przebiegu dziennego..........291 ............144 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy .....................................146 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu p∏ynu hamulcowego .......................146 Lampki kontrolne i ostrzegawcze..........146 Lampka ostrzegawcza niskiego ciÊnienia oleju silnikowego .................................146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego .........................................123 Dêwignia regulacji ustawienia lusterka bocznego ....................146 Lampka ostrzegawcza......................146 Lampka ostrzegawcza filtra paliwa .........146 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa ..................144 Obs∏uga Gdzie dokonywaç przeglàdów i napraw ...........................................146 Lampka sygnalizacyjna niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era........120 Kierunkowskazy .............................192 Klimatyzacja sterowana automatycznie ..................................................146 Licznik przebiegu ca∏kowitego .......

........49 Oszcz´dzanie paliwa.......134 P Paliwo Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa ........132 OÊwietlenie osobiste........ wy∏àcznik .................................................270 Nakr´tki kó∏.........................................275 Zdejmowanie os∏ony ozdobnej tarczy ko∏a ................................................................... 12 ..........................69 Zalecenia ..283 Popielniczka .......................... 87 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu ............61 PodnoÊnik Miejsce przechowywania......................2......................138 Ogumienie CiÊnienie................. mijania i kierunkowskazów.....................................230 Poduszki powietrzne ...290 Obs∏uga okresowa ................................................... 305 Zu˝ycie .....................267 Przek∏adanie kó∏ ...50 Okres docierania .....285 Napinacze......................................................................................................................233 Ostrze˝enie przed spalinami..................364 INDEKS Obs∏uga do wykonania we w∏asnym zakresie ............170 Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego............................................ oÊwietlenie.282 P∏yn ch∏odzàcy silnik Eksploatacja pojazdu w warunkach zimowych .....................257 Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego .........................273 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne ................ prze∏àcznik.................72..........272 Za∏o˝enie os∏ony ozdobnej tarczy ko∏a .........................................232 Ostrze˝enie przed tlenkiem w´gla ...282 Odtwarzacz p∏yt kompaktowych........................134...................................................................271 Zmiana ko∏a ..........311 Rozmiar .........................................283 Ochrona antykorozyjna......................................................................................271 Ârodki ostro˝noÊci przy podnoszeniu samochodu podnoÊnikiem................................. 314 Ko∏o zapasowe ....................228 Olej silnikowy LepkoÊç i klasy ..........267 Okno dachowe ..............................................................309...............................................................41 Przyciski zdalnego sterowania.......................219 Poziom oleju silnikowego.....137 Przestrzeƒ baga˝owa............................................................................128 Wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej .....49 Wskaênik poziomu paliwa .........267 Ustawienie podnoÊnika.................298 Sens przeglàdów okresowych............302............................. 135 Wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej ..............................................229 Eksploatacja w innych krajach ...312 Przebicie opony .............................................356 Wymiana.........55 Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne.............................72 Podwójna blokada zamków ....................290 Ochrona pojazdu przed korozjà .....324...185 Przyczepa...........................232 OÊwietlenie..310..................123 Przed podró˝à................................................62 Piel´gnacja samochodu Czyszczenie wn´trza........... deska rozdzielcza ................................ 81.290 Przegrzanie silnika ...........247 Przednie fotele ...........324.......................261 Otwieranie pokrywy wlewu paliwa...275 Podniesienie pojazdu .......................................268 Opony zimowe i ∏aƒcuchy ..................................................129 Âwiate∏ g∏ównych...........142 Pasy bezpieczeƒstwa Czyszczenie ............ 325 Podgrzewanie siedzeƒ..............261 Ogrzewanie szyby tylnej .....................274 Opuszczenie samochodu ................138 zewn´trznych lusterek wstecznych ......................................................................................45 Polerowanie.......62 Zapinanie .......................... wn´trze OÊwietlenie kabiny.....302................................................................ 311..............................................285 Mycie i woskowanie..............................................134 Przyciski sterujàce podnoszeniem i opuszczaniem szyb ...........129 Prze∏àcznik Poziomowania reflektorów...........................................267 Kliny blokujàce ko∏a..................... p∏yn ch∏odzàcy ...................................................272 Poluzowanie nakr´tek ko∏a..............................133 OÊwietlenie przestrzeni baga˝owej........................................................230 Korek wlewu ..250 Przyrzàdy i wskaêniki.................................................................131 Przeglàdy i obs∏uga okresowa ..266 Przegrzanie..............274 Po zmianie ko∏a .....143 Prze∏àcznik poziomowania reflektorów ......................249 Wskaênik temperatury .... 325 Przebicie opony Gdy zostanie przebita opona ................268 Podró˝e zagraniczne . 305 Poziom p∏ynu do spryskiwaczy P∏yn do spryskiwaczy ................ sprawdzenie samochodu........................143 P∏yn do spryskiwaczy Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy ....................................31 Pokrywa baga˝nika ... holowanie . 356 Informacje........................

....INDEKS 365 R Radioodtwarzacz ...........................220 Schowek podr´czny ................................................................................................................................131 Âwiat∏a g∏ówne......................................................146 Sygnalizator akustyczny w∏àczonych Êwiate∏ .....................................................................................................262 Ugrz´êni´cie samochodu .260 Uruchamiane silnika z obcego êród∏a pràdu..142 Zapalniczka .......... 305 Przegrzanie ............... prze∏àcznik ............276 Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego ............. 266 Holowanie .....265 Zgubienie kluczyków .........................307 Trójfunkcyjny katalizator spalin ................................239 Symbole na tablicy przyrzàdów .........261 Przepalony bezpiecznik............................276 Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych ............206 Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego.................................241 Ostrze˝enie przed spalinami ........230....................................................................................294 Numer silnika...................220 Schowek w tylnej konsoli .................230 Uruchamianie ..266 Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego ....146 Sygnalizator akustyczny pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era na przednim siedzeniu ...... wy∏àcznik .................................246 Zu˝ycie oleju...........................146 Sygnalizator akustyczny pasów bezpieczeƒstwa kierowcy..128 T Tablica przyrzàdów Licznik przebiegu ca∏kowitego............................14 Wskaênik poziomu paliwa ...247 Sygnalizator akustyczny ostrzegawczy................280 ZgaÊni´cie silnika podczas jazdy .......................................... 266 TrudnoÊci z uruchomieniem silnika ......................54 Silnik CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika....218 Teleskopowa kolumna kierownicza .....................................................................296 S Schowek dodatkowy ..... 305 Sprawdzenie pojazdu przed podró˝à ...........219 Zegar ............................................36 Sytuacje awaryjne Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia.....................................144 Licznik przebiegu dziennego ........................... 58 Skraplacz Sprawdzanie ..................................143 Trójfunkcyjny katalizator spalin ...................................................................................................................................219 Regulacja intensywnoÊci podÊwietlenia ................ skraplacza i ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego.................................................265................56.......120 Temperatura p∏ynu ch∏odzàcego silnik..............62 Siedzeƒ przednich ............................................................................................................................ wskaênik................. wy∏àcznik.........131 Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu .........................................170 Radioodtwarzacz............................223 Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne............186 Regulacja IntensywnoÊci podÊwietlenia tablicy przyrzàdów ...280  Ârodki ostro˝noÊci podczas samodzielnego wykonywania obs∏ugi .............144 Symbole......144 Obrotomierz ..221 Siedzenia.302....................132 ...146 Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych.......................................322 Sprawdzanie i wymiana filtra w uk∏adzie klimatyzacji ........322 Przebicie opony ...144 Pasa bezpieczeƒstwa.55 R´cznie sterowana klimatyzacja...................244 Urzàdzenia regulujàce poziom emisji spalin ........................276 Holowanie pojazdu .............302..14 System zabezpieczenia przed kradzie˝à.....308 Sprawdzanie ch∏odnicy silnika...192 Rozmieszczenie bezpieczników....................................................................... uwagi eksploatacyjne .............................................................................................................146 Sygnalizator akustyczny kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu ...........................231 Komora silnika ................................233 Zwalnianie zamka pokrywy silnika ........................................308 Sprawdzanie i wymiana bezpieczników.................................................................................244 Katalizator spalin .144 Popielniczka ........................................267 Przegrzanie silnika ......................... 231 Wy∏àczanie silnika z turbospr´˝arkà ..298 Âwiat∏a awaryjne.230 Trójkàt ostrzegawczy ................................................47 Sk∏adane siedzenie tylne .232 Poziom oleju........

132 Zap∏onu.......................47 W Widok komory silnika . prze∏àcznik ................................318........214 Z Zaczepy do stabilizacji baga˝u ................................................219 Zapasowe ko∏o ........................... 132 WyÊwietlacz komputera pok∏adowego ...............241 Zegar.......................266 Uk∏ad elektryczny Akumulator ......248 Sprawdzenie samochodu przed podró˝à................................................................ 325 U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych......... prze∏àcznik ..........131..........................................60 Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏................................................................ 161 Wskaênik Poziomu paliwa ...........................................249 Przegrzanie silnika .............138 Wy∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych .............................. 218 Zmieniacz p∏yt kompaktowych ............223 Zag∏ówki ........158.........244 Rozruch silnika ............................... 322 Bezpieczniki..........158.............................................................315 Zalecenia dotyczàce jazdy Jazda ekonomiczna....................296 Uk∏ad hamulcowy ........................138 Poduszki powietrznej po stronie pasa˝era ......................142 Temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik ....................... 157 Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych ......137 Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej......................224 Zawieszenie i podwozie ...............................216..................................................................... 157 ............................................................239 Zamki drzwi bocznych.............................55 Zalecenia dotyczàce uk∏adu wydechowego....................................................170 Zu˝ycie oleju silnikowego ........234 Uk∏ad kontroli nap´du ...........................249 Wskazówki praktyczne .........................97 Przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych ...............................................................246 Wy∏àcznik nadbiegu .................................................................................................................................138 Ogrzewania szyby tylnej......131.................247 U˝ytkowanie automatycznej skrzyni biegów ..................324................... 161 Zalecenia dotyczàce regulacji siedzeƒ Przednie fotele .............266 Sprawdzanie poziomu p∏ynu ............262 Uruchamianie silnika z obcego êród∏a pràdu ...........244 Z obcego akumulatora........................................223 Uchwyty na kubki .............................................. 218 WyÊwietlacz wielofunkcyjny ........................................................131 Tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego ...294 Wskazówki praktyczne dotyczàce jazdy..........................131 Tylnego ......161 U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych ..........268 Zapasowy bezpiecznik ...156..........................322 Rozmieszczenie bezpieczników .......257 Jazda w ró˝nych warunkach ...........................................................................................322 Zas∏ona baga˝nika .........249 Wy∏àcznik zmywaczy reflektorów.......................................143 Wspomaganie kierownicy .128 Wy∏àcznik Êwiat∏a przeciwmgielnego Przedniego .................................................164 Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej .................................97 Uruchamianie silnika Przy niskiej temperaturze ..........................307 Zakr´tka ch∏odnicy..................32 Zapalniczka ........237 Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej.........................................223 Uchwyt trójkàta ostrzegawczego ............................262 Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb.....307 Eksploatacja w warunkach zimowych .................131 Wy∏àcznik zap∏onu ............... 135 Wy∏àczanie silnika z turbospr´˝arkà...............156...............................................................................131 Wy∏àcznik tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego ............162 Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy ......233 Zwalnianie zamka pokrywy silnika .................................246 Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u .....................158 U˝ytkowanie mechanicznej skrzyni biegów ........................216 WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej ...............215.......................................................158 Wy∏àcznik ogrzewania szyby tylnej i zewn´trznych lusterek wstecznych ..158 Ogrzewania lusterek bocznych ..........................................134.............................138 Wy∏àcznik Nadbiegu ...131 Âwiate∏ awaryjnych .............366 INDEKS U Uchwyt apteczki ........143 Wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik ................................................222 Uk∏ad ch∏odzenia Ch∏odnica i zbiornik wyrównawczy ........................................232 Zalecenia dotyczàce wy∏àczania silnika z turbospr´˝arkà ...........................................................

... Kierunkowskazy przednie........ OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej .................. 345....336..335.................... 347 346 345 346 348 339 346 346 344 342 346 336 ....... Kierunkowskazy tylne... Âwiat∏a cofania .. 328.....................335.334........ Reflektory ...333.335................... wymiana .. Âwiat∏a pozycyjne przednie ....... 337..... Âwiat∏o przeciwmgielne tylne ..................326.....................INDEKS 367 ˚ ˚arówki Dodatkowe Êwiat∏o hamowania ..........335.....335.. Âwiat∏a przeciwmgielne przednie .. ˚arówki...333........... Âwiat∏a hamowania i pozycyjne tylne ............ Kierunkowskazy boczne.325....330....

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->