P. 1
TOYOTA Corolla (2001-2006)

TOYOTA Corolla (2001-2006)

|Views: 1,575|Likes:

More info:

Published by: Marcin Adamczuk on Nov 08, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

Sections

 • Przyrzàdy iwskaêniki
 • Kluczyki idrzwi
 • Bezprzewodowe zdalne sterowanie
 • System zabezpieczenia przed kradzie˝à
 • Elektryczne sterowanie szyb
 • Pokrywa baga˝nika–
 • Drzwi baga˝nika
 • Pokrywa silnika
 • Korek wlewu paliwa
 • Elektrycznie sterowane okno dachowe
 • Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa, kierownica ilusterka
 • Âwiat∏a, wycieraczki iogrzewanie tylnej szyby
 • Wskaêniki, liczniki ilampki ostrzegawcze
 • Wy∏àcznik zap∏onu, skrzynia biegów ihamulec postojowy
 • Ogrzewanie, wentylacja iklimatyzacja
 • Pozosta∏e elementy wyposa˝enia
 • PODSTAWOWE INFORMACJE OEKSPLOATACJI SAMOCHODU
 • URUCHAMIANIE SILNIKA IJAZDA
 • POST¢POWANIE WSYTUACJACH AWARYJNYCH
 • ZAPOBIEGANIE KOROZJI IPIEL¢GNACJA SAMOCHODU
 • OBS¸UGA OKRESOWA
 • Silnik ipodwozie
 • Elementy instalacji elektrycznej
 • DANE TECHNICZNE

Instrukcja obs∏ugi

Corolla

S∏owo wst´pne

Witamy w stale powi´kszajàcym si´ gronie u˝ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe∏nà ÊwiadomoÊcià korzyÊci wybrali t´ mark´. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji i wysokiej jakoÊci wykonania ka˝dego wyprodukowanego przez nas samochodu. Niniejsza instrukcja obs∏ugi zawiera podstawowe informacje o samochodzie. Prosimy jà przeczytaç i post´powaç zgodnie z podanymi wskazówkami, co umo˝liwi d∏ugoletnià i bezpiecznà eksploatacj´ pojazdu. Na kilku nast´pnych stronach podane sà wa˝ne informacje dotyczàce samej instrukcji oraz samochodu. Prosimy o dok∏adne zapoznanie si´ z nimi. Prosimy pami´taç, ˝e miejscami bardzo dobrze przygotowanymi do obs∏ugi tego samochodu sà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty, które sà bezpoÊrednio zainteresowane spe∏nianiem Paƒstwa oczekiwaƒ. Stacje te s∏u˝à wysokiej jakoÊci obs∏ugà i wszelkà niezb´dnà pomocà. W momencie odsprzeda˝y tego samochodu prosimy o przekazanie niniejszej instrukcji obs∏ugi nowemu w∏aÊcicielowi, któremu równie˝ b´dà potrzebne zawarte tu informacje. Wszystkie podane w instrukcji informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie druku. Toyota stale doskonali swoje samochody i w zwiàzku z tym zastrzega sobie prawo dokonywania udoskonaleƒ technicznych bez odnotowania tego. Instrukcja obs∏ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu oraz rodzaje wyposa˝enia. Dlatego niektóre informacje mogà dotyczyç elementów wyposa˝enia nie wyst´pujàcych w danym samochodzie.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

©2004 TOYOTA MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrze˝one. Zawarte tu materia∏y nie mogà byç w ca∏oÊci ani w cz´Êci reprodukowane lub kopiowane bez pisemnej zgody Toyota Motor Corporation.

i

Wa˝ne informacje na temat niniejszej instrukcji

Zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa i prawid∏owej eksploatacji pojazdu
W tekÊcie instrukcji w specjalny sposób wyró˝nione zosta∏y ostrze˝enia dotyczàce bezpieczeƒstwa. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa oraz w celu unikni´cia ewentualnych szkód materialnych nale˝y ich ÊciÊle przestrzegaç. Poni˝ej wyjaÊnione sà rodzaje tych ostrze˝eƒ, ich wyglàd i znaczenie. OSTRZE˚ENIE Dotyczy czynnoÊci, których niewykonanie mo˝e zagroziç bezpieczeƒstwu osób. Podaje informacje o tym, co nale˝y lub czego nie nale˝y zrobiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç zagro˝enia dla w∏asnej osoby oraz innych ludzi.

Symbol bezpieczeƒstwa

W instrukcji tej znaleêç równie˝ mo˝na znak przekreÊlonego skoÊnie ko∏a. Oznacza on, ˝e „Nie wolno”, „Nie wolno tego robiç” lub „Nie wolno do tego dopuÊciç”.

UWAGA Jest to przestroga, której zignorowanie mo˝e groziç uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposa˝enia. Zawiera informacje, co nale˝y lub czego nie nale˝y robiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç ryzyko uszkodzenia pojazdu lub elementów jego wyposa˝enia.

ii

Wa˝ne informacje na temat samochodu

Akcesoria, cz´Êci zamienne i przeróbki samochodu
Obecnie na rynku dost´pne sà cz´Êci oryginalne Toyoty i szeroka gama nieoryginalnych cz´Êci zamiennych i akcesoriów do samochodów Toyota. Nale˝y zdecydowanie zaznaczyç, ˝e wszystkie oryginalne cz´Êci i akcesoria w które wyposa˝ony jest samochód i wymagajàce wymiany nale˝y wymieniç na oryginalne produkty Toyoty. Mo˝na tak˝e u˝yç cz´Êci zamiennych lub akcesoriów porównywalnej jakoÊci. Firma Toyota nie mo˝e uznawaç roszczeƒ gwarancyjnych ani braç odpowiedzialnoÊci za zamontowane lub u˝yte podczas naprawy cz´Êci i akcesoria, które nie sà jej oryginalnymi produktami. Ponadto wszelkie uszkodzenia i utrata w∏asnoÊci jezdnych pojazdu, b´dàce wynikiem u˝ycia nieoryginalnych cz´Êci zamiennych lub akcesoriów, mogà nie byç obj´te gwarancjà.

Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczo-odbiorczych
Zainstalowanie nadajnika radiowego mo˝e powodowaç zak∏ócenia pracy uk∏adów sterowania elektronicznego w samochodzie, na przyk∏ad uk∏adu wielopunktowego wtrysku paliwa lub sekwencyjnego wielopunktowego wtrysku paliwa, elektronicznie sterowanej pompy wtryskowej, elektronicznego sterowania przepustnicy, elektronicznego sterowania silnika, uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci, uk∏adu ABS, uk∏adu kontroli nap´du, uk∏adu stabilnoÊci jazdy, poduszek powietrznych, napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. Dlatego wczeÊniej nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych zaleceƒ lub dodatkowych instrukcji odnoÊnie monta˝u takiego urzàdzenia.

iii

Plan obs∏ugi okresowej
Nale˝y kierowaç si´ wskazówkami podanymi w oddzielnej ksià˝eczce obs∏ugowej lub w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu.

Z∏omowanie samochodu
Poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeƒstwa zawierajà substancje mogàce ulec eksplozji. Z∏omowanie samochodu z poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów mo˝e doprowadziç do jego po˝aru. Dlatego, przed przekazaniem do z∏omowania, nale˝y zleciç wymontowanie i odpowiednie unieszkodliwienie tych elementów przez autoryzowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

iv

Spis treÊci
1. OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Strona 1 Przyrzàdy i wskaêniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Kluczyki i drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa, kierownica i lusterka wsteczne . . . . 53 4 Âwiat∏a, wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5 Wskaêniki, liczniki i lampki ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6 Wy∏àcznik zap∏onu, skrzynia biegów i hamulec postojowy . . . . . . . . . 155 7 Radioodtwarzacz samochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 8 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9 Pozosta∏e elementy wyposa˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU . . . 227 3. URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 4. POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . 259 5. ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU . . . . . . . . 281 6. OBS¸UGA OKRESOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 7. OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE 1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 2 Silnik i podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 3 Elementy instalacji elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 8. DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 9. INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

v

vi

. . . . . . . . . 12 • Lampki sygnalizacyjne na tablicy przyrzàdów . . . . . . . . . . 2 • Tablica przyrzàdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 1 Rozdzia∏ 1–1 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Przyrzàdy i wskaêniki • Deska rozdzielcza . . .

Ârodkowe wyloty nawiewu 6. Dêwignia hamulca postojowego 4. Dodatkowy schowek 16. Przycisk blokady szyb . Dêwignia regulacji bocznego lusterka wstecznego 2. Przycisk centralnej blokady drzwi 14. OÊwietlenie osobiste 7. Uchwyty na kubki 11. Wyloty nawiewu na szyby boczne 10. Schowek w tylnej konsoli 12. Przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej 8. Boczne wyloty nawiewu 13. Dêwignia zwalniania zamka pokrywy silnika 17. Przyciski sterowania podnoszeniem i opuszczaniem szyb 9. Schowek podr´czny 18. Tablica przyrzàdów 5. Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów mechanicznej skrzyni biegów 15.2 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Deska rozdzielcza óPojazdy z kierownicà po lewej stronie (widok A) 1. Popielniczka 3.

Lampka ostrzegawcza nie zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 6. Zapalniczka 18. Przycisk zmywaczy reflektorów 17. Dodatkowy schowek 13. Zegar 9. Panel sterowania wentylacji. Wy∏àcznik zap∏onu 19. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 4. Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 2. z r´cznym sterowaniem klimatyzacji) 1. Popielniczka 14. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 10. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz 8.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 3 óPojazdy z kierownicà po lewej stronie (widok B. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 5. Wy∏àcznik nagrzewnicy spalinowej 16. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci . „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 7. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych 11. kierunkowskazów oraz przednich i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 3. Wy∏àcznik podgrzewania fotela 15. ogrzewania i klimatyzacji 12.

Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 21. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych . Przycisk centralnej blokady zamków drzwi (w wersji bez elektrycznego sterowania szyb) 23.4 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 20. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 22.

Schowek 13. Panel sterowania wentylacji. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 10. Zegar 9.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 5 óPojazdy z kierownicà po lewej stronie (widok B. z automatycznym sterowaniem klimatyzacji) 1. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych . Wy∏àcznik podgrzewania fotela 15. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. Lampka ostrzegawcza nie zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 6. Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 2. Wy∏àcznik nagrzewnicy spalinowej 16. WyÊwietlacz uk∏adu klimatyzacji i temperatury zewn´trznej 11. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 5. ogrzewania i klimatyzacji 12. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz lub uk∏ad nawigacji wraz z radioodtwarzaczem (Informacje na temat uk∏adu nawigacji znajdujà si´ w osobnej publikacji „Instrukcja obs∏ugi uk∏adu nawigacji”. kierunkowskazów oraz przednich i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 3.) 8. Przycisk zmywaczy reflektorów 17. Zapalniczka 18. Popielniczka 14. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 4. „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 7.

Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci 21. Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 22. Przycisk centralnej blokady zamków drzwi (w wersji bez elektrycznego sterowania szyb) 24. Wy∏àcznik zap∏onu 20. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 23.6 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 19. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych .

Przycisk blokady szyb 11. Dêwignia zwalniania zamka pokrywy silnika 12. Tablica przyrzàdów 16. Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów mechanicznej skrzyni biegów 14. Uchwyty na kubki 9. Ârodkowe wyloty nawiewu 15. Schowek w tylnej konsoli 8. Przycisk centralnej blokady drzwi 17. Wyloty nawiewu na szyby boczne 10. Boczne wyloty nawiewu 3. Przyciski sterowania podnoszeniem i opuszczaniem szyb 18. Schowek podr´czny .PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 7 óPojazdy z kierownicà po prawej stronie (widok A) 1. Popielniczka 7. Przycisk sterowania okna dachowego i oÊwietlenie osobiste 4. Dêwignia regulacji bocznego lusterka wstecznego 5. Przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej 2. Dêwignia hamulca postojowego 6. Dodatkowy schowek 13.

Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci 15. Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 16. Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 10. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych 11. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz 4. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 6. Lampka kontrolna immobilizera 12. Zapalniczka . Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 13. „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 3. kierunkowskazów oraz przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 7. Zegar 9. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 14. Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 2. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 8. Wy∏àcznik zap∏onu 5. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych 17.8 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI óPojazdy z kierownicà po prawej stronie (widok B. z r´cznym sterowaniem klimatyzacji) 1.

Schowek 20. Popielniczka 19. ogrzewania i klimatyzacji . Panel sterowania wentylacji.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 9 18.

Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 16. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz lub uk∏ad nawigacji wraz z radioodtwarzaczem (Informacje na temat uk∏adu nawigacji znajdujà si´ w osobnej publikacji „Instrukcja obs∏ugi uk∏adu nawigacji”. z automatycznym sterowaniem klimatyzacji) 1. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych 11. Zapalniczka 17. Lampka kontrolna immobilizera i systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à 12. Popielniczka . Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 8. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 13. Wy∏àcznik zap∏onu 14. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci 15.10 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI óPojazdy z kierownicà po prawej stronie (widok B. Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 10. Zegar 5. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 6.) 4. „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 3. kierunkowskazów oraz przednich i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 7. Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 2. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 9.

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 11 18. ogrzewania i klimatyzacji . Schowek dodatkowy 19. Panel sterowania wentylacji. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych 20.

Wskaênik poziomu paliwa 5. Wskaênik temperatury silnika . Pr´dkoÊciomierz 4.12 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Tablica przyrzàdów óTyp A 1. Licznik przebiegu ca∏kowitego i dwa liczniki przebiegu dziennego 7. Obrotomierz 3. Licznik przebiegu ca∏kowitego. dwa liczniki przebiegu dziennego oraz wyÊwietlacz kontrolny regulacji podÊwietlenia zespo∏u wskaêników 6. Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2.

Licznik przebiegu ca∏kowitego. Pr´dkoÊciomierz 4. dwa liczniki przebiegu dziennego oraz wyÊwietlacz kontrolny regulacji podÊwietlenia zespo∏u wskaêników 6. Licznik przebiegu ca∏kowitego i dwa liczniki przebiegu dziennego 7.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 13 óTyp B 1. Wskaênik temperatury silnika . Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2. Obrotomierz 3. Wskaênik poziomu paliwa 5.

14 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Symbole na tablicy przyrzàdów Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego*1 Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa kierowcy*1 Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era*1 Lampka ostrzegawcza braku ∏adowania akumulatora*1 Lampka ostrzegawcza niskiego ciÊnienia oleju*1 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju*1 Lampka sygnalizacyjna usterki silnika*1 Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa*1 Lampka ostrzegawcza uk∏adu ABS*1 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy i uk∏adu kontroli nap´du*1 Lampka ostrzegawcza niezamkni´tych drzwi*1 Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej*1 Lampka ostrzegawcza filtra paliwa*1 Lampka ostrzegawcza uk∏adu elektrycznego wspomagania kierownicy*1 Lampka sygnalizujàca od∏àczenie poduszki powietrznej .

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 15 Lampka kontrolna tylnych Êwiate∏ pozycyjnych Lampka kontrolna Êwiate∏ drogowych Lampki kontrolne kierunkowskazów Lampka kontrolna przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych Lampka kontrolna tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego Lampka kontrolna wy∏àczonego nadbiegu Lampka sygnalizacyjna poÊlizgu Lampka kontrolna wy∏àczonej kontroli nap´du Lampka kontrolna automatycznej kontroli pr´dkoÊci*2 Lampka kontrolna wst´pnego podgrzewania silnika *1: Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5. *2: . patrz „Automatyczna kontrola pr´dkoÊci” na stronie 166 w rozdziale 1–6. JeÊli lampka b∏yska.

16 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drzwi boczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokrywa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System zabezpieczenia przed kradzie˝à Elektryczne sterowanie szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immobilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KLUCZYKI I DRZWI 17 Rozdzia∏ 1–2 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Kluczyki i drzwi • • • • • • • • • • • Kluczyki . . . . Korek wlewu paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokrywa baga˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrycznie sterowane okno dachowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drzwi baga˝nika . . . 18 21 24 32 36 41 45 46 47 49 50 . . . . . . . . . . . . . . Bezprzewodowe zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w celu zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w baga˝niku lub w schowku podr´cznym nale˝y parkujàcemu przekazaç kluczyk pomocniczy. stanowiàcego bardzo wa˝ny element sprawnego dzia∏ania uk∏adu zabezpieczenia przed kradzie˝à. 1. dlatego nale˝y uwa˝aç. by ich nie zgubiç. Na jego podstawie autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat mo˝e dorobiç nowy klucz z wbudowanym mikronadajnikiem. Kluczyk g∏ówny (czarny) – Otwiera wszystkie zamki. Samodzielnie dorabianym kluczykiem nie mo˝na wy∏àczyç zabezpieczenia przed kradzie˝à ani uruchomiç silnika. Bez zdalnego sterowania Ze zdalnym sterowaniem Samochód wyposa˝ony jest w dwa rodzaje kluczyków. Poniewa˝ drzwi boczne oraz pokrywa (w wersji sedan) lub drzwi (w wersji hatchback) baga˝nika mogà zostaç zatrzaÊni´te bez u˝ycia kluczyka. zaleca si´ noszenie przy sobie zapasowego kluczyka na wypadek przypadkowego zamkni´cia kluczyków w samochodzie. 2.18 KLUCZYKI I DRZWI Kluczyki Kluczyki te majà w uchwycie zainstalowany uk∏ad scalony mikronadajnika. Kluczyk pomocniczy (szary) – Kluczyk ten nie otwiera schowka podr´cznego i baga˝nika. . Gdy samochód jest parkowany przez obcà osob´.

nale˝y wyjàç kluczyk. • W momencie uruchamiania silnika kluczyk nie mo˝e stykaç si´ z innym kluczykiem zawierajàcym mikronadajnik (nawet do innego samochodu) oraz nie nale˝y dociskaç do jego uchwytu p∏ytki drugiego kluczyka. . a nast´pnie w∏o˝yç go z powrotem po zdj´ciu z kó∏ka kluczyków z mikronadajnikiem (w∏àczajàc w to kluczyki do innych samochodów) lub zas∏aniajàc te kluczyki r´kà uruchomiç silnik. W przeciwnym wypadku silnik mo˝e nie daç si´ uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo˝e zgasnàç. Gdy tak si´ stanie. W przeciwnym wypadku silnik mo˝e nie daç si´ uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo˝e zgasnàç.KLUCZYKI I DRZWI 19 UWAGA Przy pos∏ugiwaniu si´ kluczykiem z wbudowanym mikronadajnikiem nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Przy uruchamianiu silnika kó∏ko zaczepowe nie powinno opieraç si´ na uchwycie kluczyka oraz nie nale˝y przyciskaç kó∏ka do uchwytu kluczyka.

P¸YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZYKA Numer kodowy kluczyka umieszczony jest na do∏àczonej p∏ytce. Zaleca si´ równie˝ zapisaç numer kodowy kluczyków i przechowywaç go w bezpiecznym miejscu. w portfelu. . np. który nie przepuszcza fal elektromagnetycznych. na podstawie numeru kodowego autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat mogà sporzàdziç duplikaty. na przyk∏ad nie pozostawiaç ich na desce rozdzielczej lub na pokrywie silnika przy silnym nas∏onecznieniu. W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie potrzeby dorobienia nowych kluczy. • Nie nale˝y uderzaç kluczykiem w twarde przedmioty. • Nie nale˝y zakrywaç uchwytu kluczyka ˝adnym materia∏em. • Nie nale˝y wystawiaç kluczyków na d∏u˝sze dzia∏anie wysokiej temperatury. • Nie u˝ywaç kluczyków w sàsiedztwie materia∏ów elektromagnetycznych. • Nie nale˝y wk∏adaç kluczyków do wody ani myç ich w zmywarce ultradêwi´kowej. nigdy w samochodzie. którà nale˝y przechowywaç w bezpiecznym miejscu.20 KLUCZYKI I DRZWI • Nie wolno zginaç uchwytu kluczyka.

Przy wk∏adaniu kluczyka do wy∏àcznika zap∏onu. gdy wys∏any kod b´dzie odpowiada∏ kodowi identyfikacyjnemu tego samochodu. W wymienionych ni˝ej przypadkach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Lampka kontrolna pozostaje zapalona z wyjàtkiem. mikronadajnik w uchwycie kluczyka wysy∏a kod elektroniczny. W∏o˝enie zarejestrowanego kluczyka powoduje automatyczne wy∏àczenie blokady silnika. • Lampka kontrolna b∏yska nieregularnie. 36 w tym rozdziale) • Lampka kontrolna nie zaczyna b∏yskaç po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu. w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Silnik zostanie uruchomiony jedynie wówczas.KLUCZYKI I DRZWI 21 Immobilizer Uk∏ad immobilizera (elektronicznej blokady silnika) jest elementem zabezpieczenia przed kradzie˝à. W celu dorobienia. gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w stanie czuwania lub wzbudzony (patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na str. Po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu uk∏ad immobilizera zostaje automatycznie w∏àczony. nowego kluczyka z wbudowanym mikronadajnikiem. konieczny jest numer kluczyka i g∏ówny kluczyk. RównoczeÊnie zaczyna b∏yskaç lampka kontrolna. . Liczba dodatkowych kluczyków. umo˝liwiajàc jego rozruch. które mo˝na dorobiç jest ograniczona. Lampka kontrolna gaÊnie.

UWAGA Nie wolno modyfikowaç.22 KLUCZYKI I DRZWI Kluczyk dorobiony we w∏asnym zakresie nie b´dzie wy∏àcza∏ immobilizera ani nie uruchomi silnika. Zmiany lub modyfikacje dokonane przez osoby niekompetentne mogà powodowaç wadliwe dzia∏anie uk∏adu. . demontowaç ani rozmontowywaç uk∏adu elektronicznej blokady silnika.

KLUCZYKI I DRZWI 23 .

. 1 m od samochodu. nale˝y go nacisnàç powoli i pewnie. Lampka kontrolna 3. • Nie wk∏adaç nadajnika do wody.24 KLUCZYKI I DRZWI Bezprzewodowe zdalne sterowanie Do jednego samochodu mo˝na u˝ywaç maksymalnie 4 nadajników zdalnego sterowania. Szczegó∏owych informacji mo˝e udzieliç autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. U˝ywajàc jakikolwiek przycisk. • Nie pozostawiaç nadajnika w miejscach. na desce rozdzielczej. Aby nie spowodowaç jego uszkodzenia. W przypadku utraty nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu wyeliminowania ryzyka kradzie˝y samochodu lub innych zagro˝eƒ (patrz „Zgubienie kluczyków” na stronie 280 w rozdziale 4). nie dzia∏a z normalnej odleg∏oÊci lub. • Wyczerpanie si´ baterii. • Nie uderzaç i nie upuszczaç nadajnika. np. 1. Przycisk „UNLOCK” System bezprzewodowego zdalnego sterowania jest przeznaczony do blokowania i odblokowywania wszystkich drzwi bocznych i drzwi tylnych z odleg∏oÊci do ok. nale˝y przestrzegaç poni˝szych zaleceƒ. który zak∏óca prac´ nadajnika zdalnego sterowania. • Nie rozmontowywaç nadajnika. W celu wymiany baterii nale˝y zapoznaç si´ z punktem „Wymiana baterii” na stronie 26 w tym rozdziale. Je˝eli nadajnik nie steruje zamkami drzwi. Wtedy lampka kontrolna zaÊwieca si´ jeden raz. przyczynà mo˝e byç: • BliskoÊç nadajnika fal radiowych. które mogà silnie nagrzewaç si´. na przyk∏ad stacji radiowej lub lotniska. Nadajnik bezprzewodowego zdalnego sterowania jest urzàdzeniem elektronicznym. Przycisk „LOCK” 2. gdy dioda kontrolna w kluczyku nie Êwieci si´ lub jest przygaszona.

KLUCZYKI I DRZWI 25 –Blokowanie i odblokowywanie drzwi Zablokowanie (sedan) Zablokowanie (hatchback) Odblokowanie (sedan) Odblokowanie (hatchback) W celu zablokowania lub odblokowania wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika nale˝y powoli i pewnie nacisnàç odpowiedni przycisk nadajnika zdalnego sterowania. Gdy kluczyk jest wyj´ty. Dzia∏anie przycisku centralnej blokady drzwi mo˝na przywróciç przez odblokowanie drzwi przy u˝yciu zdalnego sterowania (patrz „Drzwi boczne” na stronie 32 w tym rozdziale). . po zablokowaniu wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika przy u˝yciu zdalnego sterowania ani drzwi bocznych. ani drzwi baga˝nika nie mo˝na odblokowaç przyciskiem centralnej blokady.

• Zu˝ytych baterii nale˝y pozbyç si´ w sposób zgodny z przepisami. Dla pewnoÊci dobrze jest sprawdziç. gdy ˝adne drzwi nie zostanà otwarte. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk „UNLOCK”. nawet. • Zu˝ytà bateri´ nale˝y wymieniç na nowà tego samego typu lub na zalecany przez autoryzowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty lub przez inny specjalistyczny warsztat jej zamiennik. Je˝eli którekolwiek drzwi nie sà prawid∏owo zatrzaÊni´te lub. RównoczeÊnie nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów samochodu. OSTRZE˚ENIE Wymontowane z nadajnika baterie lub inne cz´Êci nale˝y szczególnie zabezpieczyç przed dost´pem ma∏ych dzieci. po naciÊni´ciu przycisku „LOCK” drzwi nie zostanà zablokowane. systemy te mo˝na uruchamiaç i wy∏àczaç przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania (patrz „-Podwójna blokada zamków” na stronie 31 i „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). Przed∏u˝one naciskanie przycisku „LOCK” lub „UNLOCK” nie powoduje powtarzania operacji zablokowania lub odblokowania drzwi. RównoczeÊnie nastàpi dwukrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów samochodu. Je˝eli w tym czasie drzwi nie zostanà otwarte. nastàpi automatyczne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. Zamki wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika zostajà równoczeÊnie odblokowane. czy drzwi zosta∏y dobrze zablokowane. Przycisk nale˝y zwolniç i nacisnàç ponownie. Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà równoczeÊnie zablokowane. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „OÊwietlenie wn´trza” na stronie 132 w rozdziale 1–4. aby nie zgubiç wymontowanych elementów. Do wymiany nale˝y u˝yç baterii litowej CR2016 i specjalnego wkr´taka. Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza ustawiony jest w pozycji „DOOR”. Zablokowanie: Nacisnàç przycisk „LOCK”. UWAGA • Podczas wymiany baterii w nadajniku nale˝y zachowaç ostro˝noÊç.) Po zdalnym odblokowaniu drzwi pozostaje 30 sekund na ich otwarcie. gdy w wy∏àczniku zap∏onu jest kluczyk. po równoczesnym odblokowaniu wszystkich drzwi przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania na 15 sekund zapala si´ oÊwietlenie wn´trza.26 KLUCZYKI I DRZWI –Wymiana baterii W samochodach z systemem podwójnej blokady zamków i systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à. Nale˝y wymieniç bateri´ zgodnie z nast´pujàcà instrukcjà: .

2. .KLUCZYKI I DRZWI 27 1. Wykr´ciç wkr´t mocujàcy i otworzyç pokryw´ zewn´trznà nadajnika. Wyjàç modu∏ z oprawy.

Zdjàç pokryw´ baterii. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç wadliwe dzia∏anie urzàdzenia. Poruszaç baterià w celu uwolnienia z zaczepów i wyjàç jà. UWAGA Nie wprowadzaç ˝adnych modyfikacji oprawy baterii. .28 KLUCZYKI I DRZWI 3. 4.

• Nale˝y uwa˝aç. • Nie dotykaç baterii mokrymi d∏oƒmi. aby nie wygiàç koƒcówki dociskowej baterii ani nie dopuÊciç do zanieczyszczenia obudowy nadajnika kurzem lub jej zat∏uszczenia. Po wymianie baterii nale˝y upewniç si´. UWAGA • Zwróciç uwag´ na prawid∏owe ustawienie dodatniego i ujemnego bieguna baterii. 6. • Nale˝y zwróciç uwag´. Je˝eli nadajnik nadal nie dzia∏a prawid∏owo. • Nie dotykaç ani nie poruszaç ˝adnych elementów wewnàtrz nadajnika zdalnego sterowania. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Za∏o˝yç pokryw´ baterii. Nale˝y sprawdziç.KLUCZYKI I DRZWI 29 5. Sprawdziç mocowanie baterii w zaczepach. • Dok∏adnie zamknàç pokryw´ nadajnika. Wilgoç mo˝e spowodowaç korozj´. Mog∏oby to spowodowaç jego niew∏aÊciwe dzia∏anie. aby nie zgubiç wkr´tu mocujàcego. czy przy naciskaniu ka˝dego z przycisków kluczyka zapala si´ lampka kontrolna. Prawid∏owo umieÊciç nowà bateri´ w zaczepach. . czy nadajnik dzia∏a prawid∏owo. 7. biegunem dodatnim do góry.

30 KLUCZYKI I DRZWI .

Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – RównoczeÊnie zostanie w∏àczony system zabezpieczenia przed kradzie˝à. DWUKROTNIE w ciàgu 5 sekund nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika zdalnego sterowania.KLUCZYKI I DRZWI 31 –Podwójna blokada zamków 4. Otworzyç i zamknàç drzwi kierowcy. Spróbowaç odblokowaç od wewnàtrz po kolei wszystkie drzwi boczne. 2. Podwójnà blokad´ zamków mo˝na uruchomiç wy∏àcznie przy u˝yciu nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. poniewa˝ uniemo˝liwi to otwarcie od wewnàtrz wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. 2. Sprawdziç. 3. Samochody wyposa˝one w ten system majà na przednich bocznych szybach naklejki informujàce o tym. czy wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika sà dobrze zamkni´te. W razie przypadkowego zablokowania zamków nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka. Jednak˝e system zabezpieczenia przed kradzie˝à pozostanie w∏àczony i nastàpi wzbudzenie alarmu (patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). 6. czy wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika sà dobrze zamkni´te. WY¸ÑCZENIE SYSTEMU Nacisnàç przycisk „UNLOCK” nadajnika zdalnego sterowania. 3. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 5. KONTROLA DZIA¸ANIA SYSTEMU (samochody bez systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à) 1. URUCHOMIENIE SYSTEMU 1. DWUKROTNIE w ciàgu 5 sekund nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. nie nale˝y uruchamiaç podwójnej blokady zamków. Sprawdziç. Podwójna blokada zamków uniemo˝liwia otwarcie zamków drzwi zarówno od zewnàtrz jak i od wewnàtrz pojazdu. OSTRZE˚ENIE Gdy w samochodzie znajdujà si´ pasa˝erowie. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. Uruchomienie systemu nast´puje po zablokowaniu wszystkich drzwi bocznych przy u˝yciu zdalnego sterowania. Przycisk w drzwiach powinien powracaç w po∏o˝enie blokady. Otworzyç i zamknàç drzwi kierowcy. W razie wyczerpania si´ baterii w nadajniku bezprzewodowego zdalnego sterowania. (Patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). . Przy ka˝dym naciÊni´ciu przycisku „LOCK” nast´puje pojedyncze b∏yÊni´cie kierunkowskazów. Nastàpi dwukrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów. 4. Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „LOCK” i wyjàç go. potwierdzajàce wy∏àczenie podwójnej blokady zamków. Otworzyç wszystkie okna. system mo˝na wy∏àczyç kluczykiem. Podwójna blokada zamków jest jednym z elementów zabezpieczenia przed kradzie˝à.

32

KLUCZYKI I DRZWI

Drzwi boczne
7. Nacisnàç przycisk „UNLOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania i sprawdziç, czy nastàpi∏o wy∏àczenie systemu. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie, nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. KONTROLA DZIA¸ANIA SYSTEMU (samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à) 1. Otworzyç wszystkie okna. 2. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. 3. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 4. Przy otwartych drzwiach kierowcy, naciskajàc przycisk centralnej blokady, trzykrotnie uruchomiç po kolei zablokowanie i odblokowanie drzwi. Zacznie szybko b∏yskaç lampka kontrolna immobilizera i systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à. Przed up∏ywem 5-ciu minut wykonaç czynnoÊci punktu 5. 5. Zamknàç wszystkie drzwi boczne i drzwi baga˝nika, nast´pnie DWUKROTNIE w ciàgu 5 sekund nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika zdalnego sterowania. Spowoduje to uruchomienie podwójnej blokady zamków oraz w∏àczenie systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à bez w∏àczenia funkcji radarowego czujnika ruchu. (Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em: „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). 6. Spróbowaç odblokowaç od wewnàtrz po kolei wszystkie drzwi boczne. Przycisk w drzwiach powinien powracaç w po∏o˝enie blokady. 7. Nacisnàç przycisk „UNLOCK” nadajnika zdalnego sterowania i sprawdziç, czy nastàpi∏o wy∏àczenie systemu. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie, nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. ZAMYKANIE I OTWIERANIE ZAMKA KLUCZYKIEM Wsunàç kluczyk w otwór zamka i obróciç. Zamykanie: Obróciç kluczyk w kierunku przodu pojazdu. Otwieranie: Obróciç kluczyk w kierunku ty∏u pojazdu. Samochody z uk∏adem centralnego zamka – Samochody bez systemu podwójnej blokady – Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà zablokowane lub odblokowane równoczeÊnie z drzwiami kierowcy. Samochody z systemem podwójnej blokady – Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà zablokowane lub odblokowane równoczeÊnie z drzwiami kierowcy. Samochody z uk∏adem bezprzewodowego zdalnego sterowania – Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza ustawiony jest w pozycji „DOOR”, po równoczesnym odblokowaniu wszystkich drzwi przy u˝yciu kluczyka na 15 sekund zapala si´ oÊwietlenie wn´trza, nawet, gdy ˝adne drzwi nie zostanà otwarte. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „OÊwietlenie wn´trza” na stronie 132 w rozdziale 1–4.) Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – Gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczony w stan czuwania to w razie odblokowania drzwi kluczykiem zadzia∏a alarm (w celu uzyskania szczegó∏owych instrukcji patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale).

KLUCZYKI I DRZWI

33

Samochody z podwójnà blokadà zamków – Po uruchomieniu podwójnej blokady zamków drzwi nie b´dà mog∏y zostaç odblokowane ˝adnym z przycisków wewn´trznych. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „–Podwójna blokada zamków” na stronie 31 w tym rozdziale). Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – Gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczony w stan czuwania, to w razie odblokowania drzwi jakimkolwiek przyciskiem wewn´trznym zadzia∏a alarm. RównoczeÊnie drzwi zostanà ponownie zablokowane. (Patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE DRZWI PRZYCISKIEM WEWN¢TRZNYM Nacisnàç przycisk. Zablokowanie: Nacisnàç przycisk do przodu. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk do ty∏u. W celu zablokowania drzwi przy zamykaniu od zewnàtrz, nale˝y przed zamkni´ciem przesunàç przycisk w po∏o˝enie blokady. Podczas zamykania klamk´ przytrzymaç w pozycji uniesionej. Nale˝y pami´taç, by wewnàtrz samochodu nie zatrzasnàç kluczyków. Samochody z uk∏adem centralnego zamka – Gdy w wy∏àczniku zap∏onu pozostaje kluczyk, w otwartych drzwiach kierowcy wewn´trzny przycisk blokady drzwi nie daje si´ ustawiç w pozycji blokady. Gdy w wy∏àczniku zap∏onu pozostaje kluczyk, zablokowane drzwi za poÊrednictwem zamka w otwartych drzwiach kierowcy zostajà natychmiast odblokowane. Samochody bez podwójnej blokady zamków – Drzwi kierowcy mo˝na otworzyç od wewnàtrz mimo ustawienia przycisku wewn´trznego w pozycji blokady.

34

KLUCZYKI I DRZWI

Dzia∏anie przycisku centralnej blokady drzwi mo˝na przywróciç w nast´pujàcy sposób: • Obrócenie wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Jednoczesne odblokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika za poÊrednictwem zamka w drzwiach kierowcy. • Samochody z uk∏adem zdalnego sterowania – Odblokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika przy u˝yciu zdalnego sterowania. ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE DRZWI PRZYCISKIEM CENTRALNEJ BLOKADY DRZWI Nacisnàç przycisk. Zablokowanie: Nacisnàç przycisk w jego przedniej cz´Êci. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk w jego tylnej cz´Êci. Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà jednoczeÊnie zablokowane lub odblokowane. Gdy kluczyk jest wyj´ty, to po wykonaniu jednej z poni˝szych operacji ani drzwi bocznych, ani drzwi baga˝nika nie b´dzie mo˝na odblokowaç przyciskiem centralnej blokady. • Samochody z uk∏adem bezprzewodowego zdalnego sterowania – Zablokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania. • Przestawienie wewn´trznego przycisku blokady w drzwiach kierowcy w pozycj´ blokady i zamkni´cie drzwi z przytrzymaniem klamki w pozycji uniesionej. • Jednoczesne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika za poÊrednictwem zamka w drzwiach kierowcy. • Odblokowanie drzwi kierowcy wewn´trznym przyciskiem blokady, a nast´pnie jednoczesne odblokowanie wszystkich drzwi bocznych przy u˝yciu przycisku centralnej blokady drzwi.

KLUCZYKI I DRZWI

35

OSTRZE˚ENIE • Przed ruszeniem w drog´ nale˝y upewniç si´, czy wszystkie drzwi sà dobrze zamkni´te. • Je˝eli na tylnych siedzeniach przewo˝one sà ma∏e dzieci, nale˝y uruchomiç mechanizm zabezpieczajàcy drzwi przed przypadkowym otwarciem od wewnàtrz. • Gdy podczas jazdy drzwi pozostajà nie zablokowane, umo˝liwia to ich otwarcie od zewnàtrz w razie wypadku. Sedan

Hatchback ZABEZPIECZENIE TYLNYCH DRZWI PRZED OTWARCIEM OD WEWNÑTRZ PRZEZ DZIECI Przesunàç dêwigni´ mechanizmu w po∏o˝enie „LOCK”, oznaczone na naklejce obok dêwigni. Mechanizm ten umo˝liwia zablokowanie tylnych drzwi w ten sposób, aby mo˝na je by∏o otworzyç jedynie od zewnàtrz. Zaleca si´ u˝ywanie tej blokady zawsze, kiedy w samochodzie przewo˝one sà ma∏e dzieci.

36

KLUCZYKI I DRZWI

System zabezpieczenia przed kradzie˝à
Gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczony, odblokowanie kluczykiem lub otwarcie drzwi bocznych lub drzwi baga˝nika powoduje wzbudzenie alarmu.

System zabezpieczenia przed kradzie˝à s∏u˝y zabezpieczaniu samochodu. W razie próby uszkodzenia lub w∏amania do samochodu nast´puje wzbudzenie alarmu i zaczynajà b∏yskaç wszystkie kierunkowskazy oraz rozlega si´ dêwi´k syreny. Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza jest ustawiony w pozycji „DOOR”, dodatkowo w∏àczane jest oÊwietlenie wn´trza. Alarm zostaje wzbudzony w nast´pujàcych okolicznoÊciach: • Odblokowanie lub otwarcie dowolnych drzwi bez u˝ycia nadajnika zdalnego sterowania. • Si∏owe otwarcie drzwi baga˝nika lub pokrywy silnika. • Zwarcie przewodów elektrycznych wy∏àcznika zap∏onu. • Od∏àczenie lub pod∏àczenie akumulatora. • Je˝eli w∏àczona jest funkcja ochrony wn´trza radarowym czujnikiem ruchu – wykrycie ruchu wewnàtrz samochodu. Czujnik ruchu mo˝na czasowo wy∏àczyç, na przyk∏ad, gdy w samochodzie pozostawiane jest zwierz´. System zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczany i wy∏àczany za pomocà kluczyka z nadajnikiem zdalnego sterowania, który mo˝e równie˝ przerwaç stan wzbudzenia. (Szczegó∏owe instrukcje dotyczàce kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania mo˝na znaleêç na stronie 24 w tym rozdziale).

KLUCZYKI I DRZWI

37

W¸ÑCZANIE SYSTEMU System zabezpieczenia przed kradzie˝à mo˝na w∏àczyç z funkcjà ochrony wn´trza czujnikiem ruchu lub bez tej funkcji. W celu wy∏àczenia ochrony wn´trza nale˝y wykonaç czynnoÊç 3. W celu jej w∏àczenia nale˝y pominàç czynnoÊç 3. 1. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. 2. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 3. W celu wy∏àczenia ochrony wn´trza – Przy otwartych drzwiach kierowcy, naciskajàc przycisk centralnej blokady trzykrotnie uruchomiç po kolei zablokowanie i odblokowanie drzwi. Zacznie szybko b∏yskaç lampka kontrolna. Przed up∏ywem 5-ciu minut wykonaç czynnoÊç 5. 4. Zamknàç wszystkie drzwi boczne, pokryw´ silnika oraz drzwi lub pokryw´ baga˝nika. 5. Nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. Nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów i zaÊwieci si´ lampka kontrolna. Jednak˝e, w przypadku naciÊni´cia przycisku „LOCK”, gdy którekolwiek drzwi boczne, drzwi lub pokrywa baga˝nika, lub pokrywa silnika sà otwarte, system nie zostanie uruchomiony a˝ do ich zamkni´cia. Po 30-stu sekundach nast´puje automatyczne uzbrojenie systemu. RównoczeÊnie zaczyna b∏yskaç lampka kontrolna.

6. Po upewnieniu si´, ˝e lampka kontrolna zacz´∏a b∏yskaç, mo˝na opuÊciç samochód. Gdy system zostaje w∏àczony nikt nie powinien pozostawaç w samochodzie, poniewa˝ odblokowanie drzwi od wewnàtrz spowoduje uruchomienie alarmu. W razie omy∏kowego naciÊni´cia przycisku „LOCK” dwa lub wi´cej razy, w celu wy∏àczenia podwójnej blokady zamków nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” (patrz „Podwójna blokada zamków” na stronie 31 w tym rozdziale). OSTRZE˚ENIE Gdy w samochodzie znajdujà si´ pasa˝erowie, nie nale˝y uruchamiaç podwójnej blokady zamków, poniewa˝ niemo˝liwe b´dzie otwarcie ˝adnych drzwi bocznych od wewnàtrz. W razie przypadkowego zablokowania zamków nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka.

38

KLUCZYKI I DRZWI

WY¸ÑCZANIE SYSTEMU System mo˝na wy∏àczyç tylko przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania. W tym celu nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka. Je˝eli Êwiat∏a awaryjne b∏ysnà dwa razy, alarm nie by∏ wzbudzany. Je˝eli b∏ysnà trzykrotnie lub wi´cej, oznacza to, ˝e system w∏àcza∏ sygnalizacj´ alarmowà. Nale˝y wówczas sprawdziç stan samochodu. Je˝eli w ciàgu 30-stu sekund nie zostanà otwarte drzwi boczne, pokrywa silnika, ani drzwi lub pokrywa baga˝nika, wszystkie zamki zostanà automatycznie zablokowane i po up∏ywie 30-stu sekund system zostanie ponownie uzbrojony. WZBUDZENIE ALARMU

Ponowne wzbudzenie alarmu Po przerwaniu alarmu, system ponownie uruchomi sygnalizacj´ alarmowà w sytuacji, gdy nadal wyst´powaç b´dà okolicznoÊci opisane w punkcie „WZBUDZENIE ALARMU”. Alarm mo˝e zostaç powtórzony do 10 razy. Przerwanie alarmu W celu przerwania alarmu nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. System zostaje wy∏àczony. Alarm wzbudzony przez od∏àczenie akumulatora samochodowego w celu do∏adowania lub wymiany mo˝na przerwaç w ten sam sposób. TESTOWANIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIE˚Ñ 1. Otworzyç wszystkie okna

Alarm zostaje wzbudzany w nast´pujàcych okolicznoÊciach: • Odblokowanie lub otwarcie którychkolwiek drzwi bocznych bez u˝ycia bezprzewodowego zdalnego sterowania. • Si∏owe otwarcie drzwi lub pokrywy baga˝nika lub pokrywy silnika. • Zwarcie przewodów elektrycznych wy∏àcznika zap∏onu. • Od∏àczenie lub pod∏àczenie akumulatora. • Je˝eli w∏àczona jest ochrona wn´trza – ruchu wewnàtrz samochodu. RównoczeÊnie zapala si´ lampka kontrolna. Alarm sygnalizowany jest akustycznie oraz b∏yskaniem kierunkowskazów. Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza jest ustawiony w pozycji „DOOR”, dodatkowo w∏àczane jest oÊwietlenie wn´trza. Ponadto, w przypadku odblokowania drzwi bez u˝ycia bezprzewodowego zdalnego sterowania nast´puje automatyczne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. Po zakoƒczeniu sygnalizacji alarmu lampka kontrolna zaczyna b∏yskaç.

2. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. 3. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 4. Przy otwartych drzwiach kierowcy, naciskajàc przycisk centralnej blokady trzykrotnie uruchomiç po kolei zablokowanie i odblokowanie drzwi. Zacznie szybko b∏yskaç lampka kontrolna. Przed up∏ywem 5-ciu minut wykonaç czynnoÊç 6. 5. Zamknàç wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika. 6. Nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. Nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów i zaÊwieci si´ lampka kontrolna. Po 30-stu sekundach lampka kontrolna zacznie b∏yskaç. W ten sposób system zabezpieczenia przed kradzie˝à zostaje w∏àczony bez funkcji ochrony wn´trza radarowym czujnikiem ruchu. 7. Odblokowaç drzwi kierowcy przy u˝yciu kluczyka lub wewn´trznego przycisku blokady. Powinien rozlec si´ alarm.

3. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. W ten sposób system zabezpieczenia przed kradzie˝à zostaje w∏àczony z funkcjà ochrony wn´trza z radarowym czujnikiem ruchu. drzwiami lub pokrywà baga˝nika oraz z pokrywà silnika. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Otworzyç wszystkie okna 2. 5. Powinien rozlec si´ alarm. Nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów i zaÊwieci si´ lampka kontrolna. Po 30-stu sekundach lampka kontrolna zacznie b∏yskaç. Zamknàç wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. TESTOWANIE FUNKCJI CZUJNIKA RUCHU 1.KLUCZYKI I DRZWI 39 8. 7. Przez otwarte okno si´gnàç r´kà w pobli˝e fotela kierowcy. Nacisnàç przycisk „LOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. Przerwaç alarm naciskajàc przycisk „UNLOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. 9. 4. RADAROWEGO . Przerwaç alarm naciskajàc przycisk „UNLOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. Powtórzyç t´ operacj´ z pozosta∏ymi drzwiami bocznymi. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. 6. a nast´pnie cofnàç r´k´.

40 KLUCZYKI I DRZWI .

Podobnie mo˝e dziaç si´ w przypadku silnego uderzenia w szyb´. w sposób celowy. Nacisnàç prze∏àcznik elektrycznego sterowania szyb i obni˝yç okno do po∏owy. Pociàgnàç prze∏àcznik do góry a˝ do zamkni´cia okna i trzymaç go przez sekund´. 2. . ˝e okno otwiera si´ i zamyka automatycznie. Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie. • Funkcja bezpieczeƒstwa mo˝e nie zadzia∏aç w przypadku przyciÊni´cia przedmiotu przez szyb´ tu˝ przed jej ca∏kowitym zamkni´ciem. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. JeÊli elektryczne sterowanie szyb nie mo˝e dzia∏aç prawid∏owo nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Otwieranie: Prze∏àcznik lekko nacisnàç. W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. Funkcja bezpieczeƒstwa: Je˝eli podczas automatycznego zamykania okna pomi´dzy szybà a ramà okna pojawi si´ przeszkoda. Nale˝y upewniç si´. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y nigdy. Wy∏àcznik zap∏onu powinien byç ustawiony w po∏o˝eniu „ON”. nale˝y przeprowadziç nast´pujàcà procedur´: 1. Zwyk∏e podnoszenie i opuszczanie: Szyba przesuwa si´ tylko podczas operowania prze∏àcznikiem sterujàcym. szyba zatrzymuje si´ i okno zostaje otwarte do po∏owy.KLUCZYKI I DRZWI 41 Elektryczne sterowanie szyb Okna mo˝na otwieraç i zamykaç operujàc prze∏àcznikami umieszczonymi na wszystkich drzwiach bocznych. OKNO PO STRONIE KIEROWCY Sterowanie prze∏àcznikiem na drzwiach kierowcy. Zamykanie: Prze∏àcznik lekko pociàgnàç do góry. powodowaç zadzia∏ania funkcji bezpieczeƒstwa.

JeÊli elektryczne sterowanie szyb nie mo˝e dzia∏aç prawid∏owo nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Pociàgnàç prze∏àcznik do góry a˝ do zamkni´cia okna i trzymaç go przez sekund´. nale˝y przeprowadziç nast´pujàcà procedur´. Nale˝y upewniç si´.42 KLUCZYKI I DRZWI Przycisk blokady szyb Drzwi kierowcy Automatyczne podnoszenie i opuszczanie: Nacisnàç prze∏àcznik w dó∏ do oporu lub pociàgnàç w gór´ do oporu i zwolniç go. W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. Nacisnàç prze∏àcznik elektrycznego sterowania szyb i obni˝yç okno do po∏owy. 2. ˝e okno otwiera si´ i zamyka automatycznie. W celu zatrzymania szyby w po∏o˝eniu poÊrednim. lekko poruszyç prze∏àcznikiem w kierunku przeciwnym i zwolniç go. Drzwi pasa˝erów . Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie. Szyba zostanie ca∏kowicie opuszczona lub podniesiona. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. Procedura normalizacji: 1.

Zamykanie: Prze∏àcznik lekko pociàgnàç do góry. okna w drzwiach pasa˝erów zostajà unieruchomione.KLUCZYKI I DRZWI 43 OKNA W DRZWIACH PASA˚ERÓW Sterowanie prze∏àcznikami umieszczonymi na drzwiach pasa˝erów lub odpowiednimi prze∏àcznikami na drzwiach kierowcy. Zwyk∏e podnoszenie i opuszczanie: Szyba przesuwa si´ tylko podczas operowania prze∏àcznikiem sterujàcym. Otwieranie: Prze∏àcznik lekko nacisnàç. Lampki kontrolne w przyciskach informujà. Drzwi kierowcy Przycisk blokady szyb Drzwi pasa˝erów . czy dany przycisk dzia∏a. Gdy zostanie wciÊni´ty umieszczony w drzwiach kierowcy przycisk blokady szyb.

Szyba zostanie ca∏kowicie opuszczona lub podniesiona. . g∏owy lub r´ki przez podnoszonà szyb´ grozi powa˝nymi obra˝eniami. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. • Nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie ma∏ych dzieci bez opieki. JeÊli elektryczne sterowanie szyb nie mo˝e dzia∏aç prawid∏owo nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. r´ka lub inna cz´Êç cia∏a. • Przed zamkni´ciem okien nale˝y upewniç si´. Nacisnàç prze∏àcznik elektrycznego sterowania szyb i obni˝yç okno do po∏owy. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa wskazane jest u˝ycie przycisku blokady szyb w celu uniemo˝liwienia ich poruszania. PrzyciÊni´cie szyi. • Wychodzàc z samochodu nale˝y wyjmowaç kluczyki z wy∏àcznika zap∏onu. lekko poruszyç prze∏àcznikiem w kierunku przeciwnym i zwolniç go. • Przewo˝one w samochodzie ma∏e dzieci nigdy nie powinny bez nadzoru operowaç przyciskami sterujàcymi otwieraniem i zamykaniem okien. Zamykanie okien przez pasa˝erów powinno byç ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nadzorowane.44 KLUCZYKI I DRZWI Automatyczne podnoszenie i opuszczanie: Nacisnàç prze∏àcznik w dó∏ do oporu lub pociàgnàç w gór´ do oporu i zwolniç go. szczególnie z pozostawionym kluczykiem w wy∏àczniku zap∏onu. Mogà one u˝yç przycisków sterujàcych oknami i zostaç przyciÊni´te szybà. nale˝y przeprowadziç nast´pujàcà procedur´. 2. OSTRZE˚ENIE Dla bezpieczeƒstwa w∏asnego oraz przewo˝onych osób nale˝y przestrzegaç poni˝szych zaleceƒ. Pociàgnàç prze∏àcznik do góry a˝ do zamkni´cia okna i trzymaç go przez sekund´. Procedura normalizacji: 1. Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie. W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. Dzieci pozostawione bez nadzoru mogà ulec powa˝nym wypadkom. W celu zatrzymania szyby w po∏o˝eniu poÊrednim. Nale˝y upewniç si´. ˝e okno otwiera si´ i zamyka automatycznie. czy na drodze szyb nie znajduje si´ niczyja g∏owa.

W celu otwarcia pokrywy baga˝nika z miejsca kierowcy. . próbujàc pociàgnàç pokryw´ do góry. nale˝y wsunàç kluczyk do zamka i obróciç go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Uwagi dotyczàce za∏adunku baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce przewo˝enia baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. nale˝y pociàgnàç do góry dêwigni´ zwalniajàcà zamek. Zabezpiecza to baga˝ przed wypadni´ciem. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy pokrywa baga˝nika musi byç zamkni´ta. a tak˝e uniemo˝liwia przedostanie si´ gazów spalinowych do wn´trza pojazdu.KLUCZYKI I DRZWI 45 Pokrywa baga˝nika– –Dêwignia zwalniajàca zamek pokrywy baga˝nika W celu otwarcia pokrywy baga˝nika od zewnàtrz. Po zatrzaÊni´ciu nale˝y sprawdziç poprawnoÊç zamkni´cia. W celu zatrzaÊni´cia pokrywy baga˝nika nale˝y jà opuÊciç. a nast´pnie nacisnàç z góry.

Aby otworzyç drzwi baga˝nika nale˝y pociàgnàç dêwigni´. blokujàc w ten sposób dêwigni´ zwalniajàcà.46 KLUCZYKI I DRZWI –Blokada dêwigni zwalniajàcej zamek pokrywy baga˝nika Drzwi baga˝nika Po zamkni´ciu baga˝nika nale˝y w∏o˝yç do zamka kluczyk g∏ówny i obróciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Po zamkni´ciu baga˝nika nale˝y pociàgnàç pokryw´ do góry. Otwieranie: Obróciç kluczyk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. zablokowane drzwi za poÊrednictwem zamka w otwartych drzwiach kierowcy zostajà natychmiast odblokowane. . sprawdzajàc czy jest dobrze zatrzaÊni´ta. Uwagi dotyczàce za∏adunku baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce przewo˝enia baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. Gdy w wy∏àczniku zap∏onu pozostaje kluczyk. ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE KLUCZYKIEM W∏o˝yç kluczyk do zamka i obróciç Zamykanie: Obróciç kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Samochody z uk∏adem centralnego zamka – Drzwi baga˝nika zostajà zablokowane i odblokowane przez naciÊni´cie przycisku centralnej blokady zamków lub odpowiedniego przycisku nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania (patrz „Blokowanie i odblokowywanie drzwi” na stronie 25 i „Drzwi boczne” na stronie 32 w tym rozdziale).

co grozi wypadkiem drogowym. ani nie dopuszczaç do ich pokrycia lakierem lub innymi materia∏ami. . sprawdzajàc czy sà dobrze zatrzaÊni´te. a nast´pnie nacisnàç w dó∏. Pokrywa silnika lekko uniesie si´. Po zatrzaÊni´ciu nale˝y spróbowaç pociàgnàç je do góry. UWAGA W celu zabezpieczenia amortyzatorów drzwi baga˝nika przed uszkodzeniem nie nale˝y wywieraç na nie dodatkowej si∏y. OSTRZE˚ENIE Przed rozpocz´ciem jazdy nale˝y upewniç si´. W celu otwarcia pokrywy silnika nale˝y: 1. Pociàgnàç dêwigni´ zwalniajàcà. a tak˝e uniemo˝liwia przedostanie si´ gazów spalinowych do wn´trza pojazdu.KLUCZYKI I DRZWI 47 Pokrywa silnika Przy zamykaniu drzwi baga˝nika wygodnie jest u˝yç wewn´trznych uchwytów. W celu zamkni´cia drzwi baga˝nika nale˝y je obni˝yç. Zabezpiecza to baga˝ przed wypadni´ciem. W przeciwnym razie pokrywa mo˝e niespodziewanie otworzyç si´ podczas jazdy. czy pokrywa silnika jest dobrze zamkni´ta. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy drzwi baga˝nika muszà byç zamkni´te.

zabezpieczajàc jà przed opadni´ciem. JeÊli jest przesuni´ty do boku lub w kierunku wn´trza samochodu mo˝e wypaÊç z uchwytu mocujàcego. a nast´pnie umieÊciç podpor´ w jej uchwycie. Przed zamkni´ciem pokrywy nale˝y upewniç si´. szmaty lub inne przedmioty. co zapobiegnie jej grzechotaniu. OpuÊciç i zatrzasnàç pokryw´. Podeprzeç podniesionà pokryw´ silnika drà˝kiem podporowym. Hatchback 2. . czy prawid∏owo podtrzymuje pokryw´. Nast´pnie z przodu pojazdu nale˝y nacisnàç do góry dêwigni´ zatrzasku pomocniczego i podnieÊç pokryw´ silnika. Aby w∏o˝yç drà˝ek podporowy do otworu nale˝y go przesunàç prosto. W razie potrzeby lekko docisnàç przednià kraw´dê. UWAGA Przed zamkni´ciem pokrywy silnika nale˝y umieÊciç drà˝ek podporowy w odpowiednim zacisku. OSTRZE˚ENIE Po ustawieniu drà˝ka podporowego nale˝y upewniç si´. Próba opuszczenia pokrywy silnika z podniesionym drà˝kiem podporowym mo˝e doprowadziç do jej odkszta∏cenia. a˝ pokrywa zostanie zatrzaÊni´ta. do góry.48 KLUCZYKI I DRZWI Sedan 3. umieszczajàc go w odpowiednim otworze. czy w komorze silnika nie pozosta∏y ˝adne narz´dzia.

• Korek wlewu paliwa nale˝y odkr´caç powoli. Hatchback 1. W celu otwarcia drzwiczek wlewu paliwa nale˝y pociàgnàç do góry dêwigni´ zwalniajàcà. ˝e wlew paliwa znajduje si´ po lewej stronie pojazdu. . OSTRZE˚ENIE • Podczas nape∏niania zbiornika nie wolno paliç. Podczas tankowania nale˝y wy∏àczyç silnik. powodowaç iskrzenia ani zbli˝aç si´ z otwartym ogniem. W upalny dzieƒ szybkie otwarcie wlewu mo˝e spowodowaç rozprysk paliwa pod wp∏ywem wysokiego ciÊnienia w zbiorniku.KLUCZYKI I DRZWI 49 Korek wlewu paliwa Typ A Sedan Typ B W ten sposób wskazywane jest. Opary paliwa sà ∏atwopalne.

Odkr´caniu korka mo˝e towarzyszyç delikatne syczenie. . co w razie wypadku zapobiegnie wyciekowi paliwa. • Zaleca si´ u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnego korka wlewu paliwa Toyoty. Po zdj´ciu korka nale˝y go umieÊciç na wsporniku w drzwiczkach. W celu zdj´cia korka paliwa nale˝y go powoli obróciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i przed ca∏kowitym zdj´ciem odczekaç chwil´. wyrównujàcy podciÊnienie w zbiorniku. Zas∏ona przeciws∏oneczna otworzy si´ razem z oknem. Przesuwanie okna – Otwieranie: Nacisnàç przycisk po stronie „SLIDE OPEN”. Uchylanie Przycisk sterujàcy okna dachowego znajduje si´ obok lampki oÊwietlenia osobistego. Zamykanie: Nacisnàç przycisk po stronie „TILT UP”. Kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Zak∏adajàc korek nale˝y go obróciç zgodnie z ruchem wskazówek zegara. a˝ rozlegnie si´ trzask zapadki. OSTRZE˚ENIE • Korek wlewu paliwa musi byç zawsze dobrze dokr´cony. który jest wyposa˝ony w zawór bezpieczeƒstwa. Mo˝e tak˝e byç stosowany inny korek wlewu paliwa o odpowiedniej jakoÊci.50 KLUCZYKI I DRZWI Elektrycznie sterowane okno dachowe Przesuwanie 2. Zas∏on´ przeciws∏onecznà mo˝na otwieraç i zamykaç r´cznie.

Uchylanie okna – Podnoszenie: Nacisnàç przycisk po stronie „TILT UP”. szczególnie gdy kluczyk jest w stacyjce. OSTRZE˚ENIE W celu unikni´cia powa˝nych obra˝eƒ nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Podczas jazdy nie nale˝y wystawiaç g∏owy. ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa okno dachowe przed ca∏kowitym zamkni´ciem zatrzymuje si´ w po∏owie drogi. czy jest to bezpieczne. czy w otworze nie znajduje si´ niczyja g∏owa. . Okno mo˝na zatrzymaç w dowolnym po∏o˝eniu poÊrednim. Dzieci pozostawione bez nadzoru mogà ulec powa˝nym wypadkom. Gdy okno dachowe jest zamykane przez drugà osob´. Opuszczanie: Nacisnàç przycisk po stronie „SLIDE OPEN”. ˝e kluczyk zap∏onu jest zabrany. Otwieranie i zamykanie okna dachowego nast´puje tylko przy naciskaniu przycisku i jest przerywane po jego zwolnieniu. nale˝y przedtem sprawdziç.KLUCZYKI I DRZWI 51 Przy zamykaniu. W celu ca∏kowitego zamkni´cia nale˝y zwolniç przycisk i jeszcze raz nacisnàç. PrzyciÊni´cie zamykajàcym si´ oknem dachowym grozi powa˝nymi obra˝eniami. • Nie wolno siadaç na brzegu otworu dachowego. r´ce lub inne cz´Êci cia∏a. Mogà one u˝yç przycisków sterujàcych oknem dachowym i zostaç przyciÊni´te w otworze dachowym. • Przed zamkni´ciem okna dachowego nale˝y zawsze sprawdziç. • Nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie ma∏ych dzieci bez opieki. ràk ani innych cz´Êci cia∏a przez otwór w dachu. Grozi to powa˝nymi obra˝eniami w razie nag∏ego hamowania lub zderzenia. • Przy opuszczaniu samochodu nale˝y si´ upewniç.

52 KLUCZYKI I DRZWI .

. . . . . . . . . pasy bezpieczeƒstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASY BEZPIECZE¡STWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Fotele przednie . . . . . . . . . . . . . . . .SIEDZENIA. . . . . . . . 97 Fotelik dzieci´cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne . . . . . . . . . . . 56 Zag∏ówki . . . . . . . . 125 . . . 120 Zewn´trzne lusterka wsteczne . . . . . . . . KIEROWNICA I LUSTERKA 53 Rozdzia∏ 1–3 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Siedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . 121 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Lusterka osobiste . 87 Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej . . . . . . . . . . . . . 61 Pasy bezpieczeƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Podgrzewanie siedzeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Kierownica o regulowanej wysokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kierownica i lusterka • • • • • • • • • • • • • • • • Siedzenia . . 72 Boczne poduszki powietrzne . . . . 54 Siedzenia tylne . . . . . .

gdzie nape∏nia si´ boczna poduszka powietrzna. gdy pasa˝erowie siedzà nieprawid∏owo. Tego rodzaju zmiany mogà uniemo˝liwiç dzia∏anie poduszek lub spowodowaç ich nieoczekiwane nape∏nienie. Fotele przednie– –Zalecenia dotyczàce przednich foteli OSTRZE˚ENIE Boczne poduszki powietrzne umieszczone sà w oparciach przednich foteli. Akcesoria takie mogà uniemo˝liwiç w∏aÊciwe zadzia∏anie bocznych poduszek powietrznych. KIEROWNICA I LUSTERKA Siedzenia Wszyscy jadàcy samochodem powinni mieç podniesione oparcia siedzeƒ. siedzieç wygodnie oparci i mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. PASY BEZPIECZE¡STWA. gdy samochód jest w ruchu. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno jechaç. Osoby nie siedzàce prawid∏owo i bez zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa mogà odnieÊç powa˝ne obra˝enia w razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. je˝eli zawierajà boczne poduszki powietrzne. na z∏o˝onym oparciu siedzenia lub w baga˝niku. Nale˝y zachowaç nast´pujàce Êrodki ostro˝noÊci: • Nie nale˝y wychylaç si´ przez przednie drzwi. Boczna poduszka powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà pr´dkoÊcià i si∏à i w takim przypadku mo˝e okazaç si´ zagro˝eniem dla ˝ycia lub zdrowia. • Podczas jazdy niedopuszczalne jest wstawanie lub przemieszczanie si´ mi´dzy siedzeniami. • Nie wolno modyfikowaç ani wymieniaç przednich foteli lub ich pokrycia. ¸atwo wtedy straciç równowag´ i odnieÊç powa˝ne obra˝enia w razie awaryjnego hamowania lub zderzenia.54 SIEDZENIA. np. W sprawie tego rodzaju modyfikacji nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Nie nale˝y stosowaç na fotele akcesoriów. stanowiàc zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia. co stanowi zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia. . które zakrywa∏yby te ich fragmenty.

co z kolei mo˝e doprowadziç do utraty przez kierowc´ panowania nad pojazdem. DèWIGNIA OPARCIA REGULACJI POCHYLENIA Pociàgnàç do góry lub nacisnàç do do∏u dêwigni´. . • Po ustawieniu oparcia fotela nale˝y oprzeç si´ na nim ca∏ym ci´˝arem. • W trakcie regulacji nie nale˝y wk∏adaç ràk pod siedzenie lub w pobli˝e przemieszczajàcych si´ cz´Êci. gdy˝ niespodziewany ruch siedzenia mo˝e spowodowaç utrat´ panowania nad pojazdem. aby nie uderzyç pasa˝era lub przewo˝onego baga˝u. PASY BEZPIECZE¡STWA. kierownica i urzàdzenia sterujàce na tablicy przyrzàdów znajdowa∏y si´ w granicach swobodnego zasi´gu prowadzàcego samochód. gdy˝ mogà one zak∏óciç prac´ mechanizmu blokady lub niespodziewanie nacisnàç dêwigni´ regulacji po∏o˝enia. DèWIGNIA FOTELA REGULACJI WYSUNI¢CIA Trzymajàc dêwigni´ w Êrodkowej cz´Êci pociàgnàç jà do góry. powodujàc nag∏e przesuni´cie fotela. czy jest prawid∏owo zablokowany. • W trakcie regulacji nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. • Po ustawieniu po∏o˝enia fotela nale˝y sprawdziç. –Regulacja przednich foteli 1. • Nie nale˝y umieszczaç ˝adnych przedmiotów pod siedzeniami. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno regulowaç siedzeƒ podczas jazdy. KIEROWNICA I LUSTERKA 55 –Zalecenia dotyczàce regulacji foteli Fotel kierowcy powinien byç tak ustawiony. POKR¢T¸O REGULACJI WYSOKOÂCI PODUSZKI SIEDZENIA Obróciç pokr´t∏o w prawo lub w lewo. 2. a nast´pnie lekkim naciskiem cia∏a przesunàç fotel w ˝àdane po∏o˝enie i puÊciç dêwigni´. 3.SIEDZENIA. upewniajàc si´. gdy˝ mogà one zostaç przyciÊni´te. aby peda∏y. próbujàc przesunàç go do przodu i do ty∏u. ˝e jest prawid∏owo zablokowane.

aby pas zwinà∏ si´. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA Sk∏adane siedzenie tylne (sedan) OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y dokonywaç regulacji podczas jazdy. czy zosta∏o dobrze zablokowane. pas ten nale˝y od∏àczyç. Pasy bezpieczeƒstwa zapewniajà maksymalnà ochron´ wtedy. gdy kierowca oraz pasa˝er siedzà w fotelach wyprostowani i dobrze oparci.56 SIEDZENIA. nale˝y unikaç zbytniego odchylania oparcia do ty∏u. • W celu ograniczenia ryzyka wysuni´cia si´ spod pasa w momencie zderzenia. OSTRZE˚ENIE Ârodkowy pas bezpieczeƒstwa mo˝na od∏àczaç tylko w wy˝ej opisanej sytuacji. W tym celu wsunàç kluczyk w otwór w zaczepie dla sprzàczki nr 1 (z j´zykiem zaczepowym z pojedynczym wci´ciem) i pozwoliç. na który b´dzie wywieraç bezpoÊredni nacisk. . • Po wyregulowaniu pochylenia oparcia nale˝y je nacisnàç plecami w celu sprawdzenia. (A) ZANIM ZOSTANIE Z¸O˚ONE OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA Je˝eli po z∏o˝eniu lewego oparcia przewo˝ony baga˝ móg∏by uszkodziç taÊm´ Êrodkowego pasa bezpieczeƒstwa na tylnym siedzeniu. Dlatego wraz ze zwi´kszaniem kàta odchylenia oparcia roÊnie ryzyko odniesienia obra˝eƒ w razie zderzenia czo∏owego. Przy odchylonym do ty∏u oparciu mo˝e nastàpiç przeÊliêni´cie si´ cz´Êci biodrowej pasa na brzuch.

aby by∏ gotowy do u˝ytku. • Nie wolno wsuwaç w gniazdo zaczepu monet. Uwagi dotyczàce uk∏adania baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2.SIEDZENIA. czy jest prawid∏owo u∏o˝ony. OSTRZE˚ENIE W celu unikni´cia odniesienia obra˝eƒ w razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. • Sprawdziç. (Prawid∏owe dopasowanie sprzàczek i zaczepów opisane jest pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 tego rozdzia∏u. W ten sposób przestrzeƒ baga˝owa wyd∏u˝y si´. Zaniechanie tego mo˝e uniemo˝liwiç prawid∏owe dzia∏anie pasów bezpieczeƒstwa. odpowiednio ustawiajàc znaczniki pozycji. poniewa˝ mo˝e to uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaskiwanie sprzàczki. czy pasy bezpieczeƒstwa nie zosta∏y skr´cone lub przyciÊni´te poduszkà siedzenia. Uwolniç z wieszaka. W razie potrzeby obie cz´Êci oparcia mo˝na sk∏adaç osobno. oraz czy sà u∏o˝one na swoich miejscach i gotowe do u˝ytku. . naciskajàc przyciski na jego górnej kraw´dzi. • Je˝eli pas bezpieczeƒstwa nie dzia∏a prawid∏owo. OSTRZE˚ENIE • Nale˝y uwa˝aç. spinek i innych przedmiotów. PASY BEZPIECZE¡STWA. pociàgajàc do góry jego brzeg w pobli˝u taÊmy. i po∏o˝yç oparcie do przodu. Rozlegnie si´ odg∏os zatrzaskiwania klamry. czy jest ona dobrze zatrzaÊni´ta. KIEROWNICA I LUSTERKA 57 (B) SK¸ADANIE OPARCIA TYLNEGO SIEDZENIA Zwolniç blokady oparcia. nale˝y niezw∏ocznie zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. czy siedzenie ca∏kowicie osiad∏o na swoim miejscu. Sprzàczka 1 (z j´zykiem zaczepowym z pojedynczym wci´ciem) mo˝e byç w∏o˝ona jedynie do zaczepu z jasnoszarym przyciskiem zwalniajàcym. si´gajàc a˝ do oparç przednich foteli. Po przywróceniu normalnego po∏o˝enia oparcia nale˝y prawid∏owo po∏àczyç Êrodkowy pas bezpieczeƒstwa. W tym celu w∏o˝yç sprzàczk´ 1 (z j´zykiem zaczepowym z pojedynczym wci´ciem) w zaczep. Nale˝y sprawdziç. aby nie pomyliç sprzàczek i zaczepów pasa.) • Po wsuni´ciu sprzàczki nale˝y sprawdziç. • Pas nie mo˝e byç skr´cony ani przyciÊni´ty przez oparcie siedzenia. przywracajàc normalne po∏o˝enie poduszki tylnego siedzenia nale˝y: • Sprawdziç.

UWAGA Przed z∏o˝eniem oparcia siedzenia. Sprzàczk´ skrajnego pasa na tylnym siedzeniu wsunàç w otwór pokazany na rysunku. 2. KIEROWNICA I LUSTERKA Sk∏adane siedzenie tylne (hatchback) ZANIM ZOSTANIE Z¸O˚ONE OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA 1. pasy bezpieczeƒstwa nale˝y odpowiednio zabezpieczyç przez schowanie ich zaczepów. PASY BEZPIECZE¡STWA. OSTRZE˚ENIE Przed u˝yciem pas bezpieczeƒstwa nale˝y uwolniç z wieszaka lub wyjàç sprzàczk´ z otworu. . Zabezpieczy to pasy przed przyciÊni´ciem przy sk∏adaniu oparcia. Ponadto. W ten sposób cz´Êç ramieniowa pasa bezpieczeƒstwa jest zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zaczepy tylnych pasów bezpieczeƒstwa umieÊciç w kieszeniach oparcia.58 SIEDZENIA. jak pokazano na rysunku. nale˝y zwróciç uwag´. aby nie przycisnàç pasa przy podnoszeniu oparcia do po∏o˝enia pionowego.

W ten sposób po z∏o˝eniu tylnych siedzeƒ przestrzeƒ baga˝owa wyd∏u˝y si´. Wyjàç skrajne zag∏ówki i umieÊciç je w sposób pokazany na rysunku. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA 59 2.SIEDZENIA. pociàgajàc obie taÊmy do góry i do przodu. PodnieÊç poduszki siedzenia. Uwagi dotyczàce uk∏adania baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. . SK¸ADANIE TYLNEGO SIEDZENIA 1. W razie potrzeby obie cz´Êci oparcia mo˝na sk∏adaç osobno. si´gajàc a˝ do oparç przednich foteli.

czy oparcie i siedzisko sà bezpiecznie zablokowane. przywracajàc normalne po∏o˝enie tylnego siedzenia nale˝y: • Sprawdziç. naciskajàc górnà kraw´dê oparcia w przód i w ty∏ oraz pociàgajàc za kraw´dê siedziska w pobli˝u taÊm. jednoczeÊnie wciskajàc przycisk zwalniajàcy blokad´. Tylny Przed jazdà nale˝y dla w∏asnego bezpieczeƒstwa i wygody wyregulowaç po∏o˝enie zag∏ówków. Podnoszenie: Pociàgnàç zag∏ówek do góry. naciskajàc przyciski na jego górnej kraw´dzi. W przeciwnym razie pasy bezpieczeƒstwa mogà nie funkcjonowaç prawid∏owo. je˝eli znajduje si´ blisko g∏owy. Zwolniç blokady oparcia. Zag∏ówek najlepiej spe∏nia swojà funkcj´. i po∏o˝yç oparcie do przodu. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Sprawdziç. Ârodkowy zag∏ówek na tylnym siedzeniu – Gdy Êrodkowe miejsce tylnego siedzenia zajmuje pasa˝er. czy pasy bezpieczeƒstwa nie zosta∏y skr´cone lub przyciÊni´te poduszkà oparcia lub siedziska. . nale˝y wyciàgnàç zag∏ówek do pozycji zablokowania.60 SIEDZENIA. Opuszczanie: Nacisnàç w dó∏. Nale˝y pami´taç o w∏o˝eniu z powrotem zag∏ówków. gdy sà ustawione w normalnej pozycji. oraz czy sà u∏o˝one na swoich miejscach i gotowe do u˝ytku. Z siedzeƒ mo˝na korzystaç tylko wtedy. W celu unikni´cia odniesienia obra˝eƒ w razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. Z tego powodu nie zaleca si´ stosowania dodatkowych poduszek na oparciach siedzeƒ. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y zezwalaç pasa˝erom na siadanie na z∏o˝onych siedzeniach lub jazd´ w baga˝niku. KIEROWNICA I LUSTERKA Zag∏ówki Przedni 3.

Aby wy∏àczyç podgrzewanie nale˝y ponownie nacisnàç przycisk. nie nale˝y w∏àczaç jego podgrzewania.) W celu unikni´cia przegrzania siedzenia. • Nie nale˝y jeêdziç samochodem z wyj´tymi zag∏ówkami.SIEDZENIA. Êrodki przeciw przezi´bieniu itp. . chorych lub inwalidów oraz osób chorych psychicznie. • Osób o wra˝liwej i delikatnej skórze • Osób w stanie wyczerpania • Osób pod wp∏ywem alkoholu lub lekarstw o dzia∏aniu nasennym (proszki nasenne. W celu w∏àczenia podgrzewania przednich siedzeƒ nale˝y nacisnàç przycisk („L” w celu w∏àczenia podgrzewania siedzenia kierowcy lub „R” w celu w∏àczenia podgrzewania siedzenia pasa˝era). KIEROWNICA I LUSTERKA 61 Podgrzewanie siedzeƒ OSTRZE˚ENIE • Zag∏ówek nale˝y tak ustawiç. Wy∏àcznik zap∏onu podczas tych operacji musi byç w po∏o˝eniu „ON”. poniewa˝ przy niskich temperaturach otoczenia mo˝e dojÊç do miejscowego przegrzania lub oparzeƒ (mo˝e pojawiç si´ rumieƒ lub p´cherze oparzelinowe). • Po wyregulowaniu po∏o˝enia zag∏ówka nale˝y upewniç si´. osób starszych. czy jest on prawid∏owo zablokowany. poduszkà lub innymi izolujàcymi przedmiotami. gdy siedzenie jest przykryte kocem. PASY BEZPIECZE¡STWA. Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç wobec: • Niemowlàt i ma∏ych dzieci. Po w∏àczeniu podgrzewania zapala si´ lampka kontrolna. aby jego górna kraw´dê znajdowa∏a si´ na wysokoÊci górnej cz´Êci uszu. OSTRZE˚ENIE Podczas korzystania z podgrzewania siedzeƒ nale˝y zachowaç ostro˝noÊç.

Jednak szczegó∏owych wskazówek. KIEROWNICA I LUSTERKA Pasy bezpieczeƒstwa– –Zalecenia dotyczàce pasów bezpieczeƒstwa UWAGA • Nie nale˝y wbijaç w siedzenie ostrych przedmiotów (igie∏. Toyota zaleca stosowanie fotelików spe∏niajàcych europejskà norm´ bezpieczeƒstwa ECE Nr 44. Dopóki dziecko nie b´dzie wystarczajàco du˝e. Zaniechanie zapi´cia pasów zwi´ksza w razie wypadku ryzyko odniesienia obra˝eƒ oraz ich powag´.62 SIEDZENIA. powinno mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. . benzyny. dobranych odpowiednio do budowy cia∏a i ci´˝aru dziecka. zaleca si´ stosowanie specjalnych fotelików. a nie w talii. Zastosowane w tym samochodzie pasy bezpieczeƒstwa przeznaczone sà dla osób o wzroÊcie odpowiadajàcym osobie doros∏ej. Nale˝y jednak zasi´gnàç porady lekarza odnoÊnie specjalnych zaleceƒ. Osoby ranne. aby samodzielnie siedzieç z prawid∏owo zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa. jadàce na przednim siedzeniu dziecko z nie zapi´tymi pasami mo˝e doznaç powa˝nych urazów. w zale˝noÊci od rodzaju obra˝eƒ. Je˝eli dziecko jest zbyt du˝e by siedzieç w specjalnym foteliku.). Toyota stanowczo zaleca. Dziecku nie zabezpieczonemu pasami gro˝à powa˝ne obra˝enia w razie nag∏ego hamowania lub zderzenia. gwoêdzi itp. aby kierowca i pasa˝erowie mieli zawsze zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Kobiety ci´˝arne. gdy silnik pracuje. by dziecko stawa∏o lub kl´ka∏o. PASY BEZPIECZE¡STWA. Nie nale˝y pozwalaç. Statystyki dowodzà. zarówno na przednim. Szczegó∏owe zalecenia podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98. Taka jazda nie jest bezpieczna. Je˝eli dziecko musi siedzieç na przednim siedzeniu. powinno siedzieç na tylnym siedzeniu i byç zabezpieczone pasami. Dzieci. Zaleca si´ zapinanie pasów bezpieczeƒstwa. Nie nale˝y równie˝ braç dziecka na kolana. Pas biodrowy powinien byç zapinany mo˝liwie nisko na biodrach. a nawet ponieÊç Êmierç w wyniku uderzenia gwa∏townie nape∏niajàcà si´ poduszkà powietrznà. W razie wypadku. jak i na tylnym siedzeniu.) ani k∏aÊç na nim nierównomiernie obcià˝onych przedmiotów. Mogà one uszkodziç instalacj´ grzewczà oraz powierzchni´ siedzenia. udzieli lekarz. • W celu unikni´cia roz∏adowania akumulatora. spirytusu itp. • Do czyszczenia siedzeƒ nie nale˝y u˝ywaç substancji organicznych (rozpuszczalników do farb. Zaleca si´ zapinanie pasów bezpieczeƒstwa. podgrzewanie siedzeƒ nale˝y w∏àczaç tylko. ˝e dziecko jest znacznie bezpieczniejsze jadàc z zapi´tymi pasami na tylnym siedzeniu ni˝ na siedzeniu przednim.

. • Pasy powinny byç utrzymywane czyste i suche. KIEROWNICA I LUSTERKA 63 Je˝eli w danym kraju obowiàzujà specjalne przepisy dotyczàce pasów bezpieczeƒstwa. nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Ka˝dy komplet pasów przeznaczony jest tylko dla jednej osoby. Pasy bezpieczeƒstwa zapewniajà maksimum ochrony. • Nale˝y uwa˝aç. Nie wolno rozmontowywaç ani przerabiaç pasów. które mogà powa˝nie os∏abiç w∏ókna taÊm (patrz „Czyszczenie wn´trza” na stronie 285 w rozdziale 5). by nie zniszczyç taÊm pasów oraz ich cz´Êci mechanicznych. Do ich czyszczenia u˝ywaç roztworów ∏agodnych Êrodków pioràcych lub ciep∏ej wody. Niedopuszczalne jest zapinanie jednym pasem wi´cej ni˝ jednej osoby. • Pas u˝ywany w wypadku drogowym nale˝y w ca∏ym komplecie wymieniç (∏àcznie ze Êrubami). OSTRZE˚ENIE Osoby jadàce samochodem powinny zawsze mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. U˝ywajàc pasów bezpieczeƒstwa. gdy oparcie znajduje si´ w pozycji pionowej (patrz wskazówki dotyczàce regulacji foteli). Uszkodzone cz´Êci nale˝y wymieniç. w sprawach zwiàzanych z ich wymianà lub monta˝em nale˝y konsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. barwiàcych ani Êcierajàcych. Nie dopuszczaç do przyci´cia pasów przez fotele lub drzwi. • Nale˝y unikaç zbyt du˝ego odchylania oparç foteli. W przeciwnym razie b´dà znacznie bardziej nara˝one na powa˝ne uszkodzenia cia∏a w przypadku gwa∏townego hamowania lub zderzenia. nawet gdy sà to dzieci. • Zaleca si´ okresowe sprawdzanie stanu pasów – czy taÊmy nie majà przeci´ç. nawet gdy ˝adne uszkodzenia nie sà widoczne. PASY BEZPIECZE¡STWA.SIEDZENIA. wystrz´pieƒ i czy cz´Êci mechaniczne nie poluzowa∏y si´. Nie wolno stosowaç Êrodków wybielajàcych.

spinek ani innych przedmiotów. Dzi´ki temu mo˝e on bezpiecznie przytrzymywaç fotelik dzieci´cy (szczegó∏owo zosta∏o to opisane pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale). wygodnie si´ opierajàc. PASY BEZPIECZE¡STWA. Nast´pnie pas mo˝na wyciàgnàç z mechanizmu zwijajàcego. • W przypadku zauwa˝enia jakichkolwiek nieprawid∏owoÊci funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa. nale˝y go silnie pociàgnàç i puÊciç swobodnie. nie nale˝y siadaç na tym siedzeniu. Gdy pas nie daje si´ wyd∏u˝yç. poniewa˝ nie daje ono dostatecznej ochrony ani doros∏emu ani dziecku. nawet powoli. ˝e sprz´gni´cie jest prawid∏owe i pas nie zosta∏ skr´cony. KIEROWNICA I LUSTERKA –Pasy bezpieczeƒstwa OSTRZE˚ENIE • Po wsuni´ciu sprzàczki do zaczepu nale˝y upewniç si´. W momencie gwa∏townego hamowania lub zderzenia mechanizm zwijajàcy zablokuje wysuw pasa. Wyregulowaç odpowiednio siedzenie (dotyczy tylko przednich foteli) i usiàÊç w nim prosto. Ca∏kowicie wyciàgni´ty a nast´pnie zwolniony. . D∏ugoÊç pasa automatycznie dopasuje si´ do sylwetki jadàcego i po∏o˝enia fotela. W celu przywrócenia normalnego funkcjonowania pasa nale˝y go ca∏kowicie zwinàç i ponownie wyciàgnàç.64 SIEDZENIA. W momencie zatrzaskiwania rozlegnie si´ charakterystyczny odg∏os. W celu zapi´cia pasa nale˝y go wyciàgnàç i wsunàç sprzàczk´ w odpowiedni zaczep. nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Nie wolno wk∏adaç w otwór zaczepu monet. Przy powolnym pochylaniu si´ do przodu pas odpowiednio wyd∏u˝a si´. zapewniajàc swobod´ ruchów. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. Zablokowanie mo˝e równie˝ nastàpiç przy zbyt szybkim wychyleniu si´ do przodu. pas na tylnym siedzeniu zostaje zablokowany i ju˝ nie daje si´ wyd∏u˝aç. Dopóki pas nie zostanie naprawiony.

. Podwy˝szanie: Przesunàç kotw´ w gór´. KIEROWNICA I LUSTERKA 65 Âciàgnàç luz Zbyt wysoko U∏o˝yç mo˝liwie najni˝ej na biodrach Pasy bezpieczeƒstwa z regulowanym górnym punktem mocowania – Dopasowaç wysokoÊç mocowania cz´Êci ramieniowej pasa do wzrostu jadàcego. czy mocowanie zosta∏o dobrze zablokowane. Cz´Êç biodrowà pasa nale˝y u∏o˝yç mo˝liwie najni˝ej na biodrach – nie w talii. a nast´pnie zlikwidowaç luz. OSTRZE˚ENIE • Wysokie umieszczenie cz´Êci biodrowej pasa i luz w jego cz´Êci ramieniowej zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. Dopasowaç do cia∏a cz´Êç biodrowà i ramieniowà pasa. ale nie mo˝e te˝ spadaç z ramienia. Pas nie mo˝e dotykaç szyi. Po zakoƒczeniu regulacji nale˝y sprawdziç. pociàgajàc cz´Êç ramieniowà do góry.SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA. gdy˝ w chwili zderzenia mo˝e nastàpiç wysuni´cie si´ spod pasa. Cz´Êç biodrowa pasa powinna przebiegaç mo˝liwie najni˝ej na biodrach. • Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie nale˝y przek∏adaç cz´Êci ramieniowej pasa pod rami´. Inne u∏o˝enie pasa nie zapewnia pe∏nego dzia∏ania ochronnego w razie wypadku i zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. OSTRZE˚ENIE Cz´Êç ramieniowa pasa musi przebiegaç przez Êrodek barku. Obni˝anie: Wcisnàç przycisk zwalniajàcy blokad´ i przesunàç kotw´ w dó∏.

Je˝eli pas zacina si´ przy zwijaniu. OSTRZE˚ENIE Nie wypinaç sprzàczki z zaczepu z jasnoszarym przyciskiem zwalniajàcym. gdy sk∏adane jest lewe oparcie tylnego siedzenia i istnieje ryzyko uszkodzenia taÊmy pasa przez przewo˝ony baga˝. W przeciwnym wypadku pasy mogà dzia∏aç nieprawid∏owo – patrz informacje w nast´pnych kolumnach. jego zaczep nr 1 (jasnoszary) musi byç dobrze sprz´gni´ty z sprzàczkà. Sposób prawid∏owego ∏àczenia Êrodkowego pasa bezpieczeƒstwa opisany jest pod has∏em „Sk∏adane siedzenie tylne (sedan)” na stronie 56 w tym rozdziale. Nast´pnie przy zwijaniu pilnowaç. Aby Êrodkowy pas bezpieczeƒstwa by∏ gotowy do u˝ytku. by si´ nie skr´ca∏. . PAS BEZPIECZE¡STWA DLA ÂRODKOWEGO SIEDZENIA Z TY¸U (sedan) Pas bezpieczeƒstwa dla Êrodkowego siedzenia z ty∏u jest 3-punktowy. czy nie jest skr´cony lub splàtany. umo˝liwiajàc jego samoczynne zwini´cie si´. KIEROWNICA I LUSTERKA W celu odpi´cia pasa nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ i puÊciç pas. W∏aÊciwe funkcjonowanie uwarunkowane jest prawid∏owym u∏o˝eniem i pewnym zatrzaÊni´ciem odpowiednich zaczepów.66 SIEDZENIA. z dwoma zaczepami. Zaczep nr 1 mo˝e byç zwalniany jedynie w sytuacji. PASY BEZPIECZE¡STWA. nale˝y go wyciàgnàç i sprawdziç.

Dwa komplety zaczepów Êrodkowego pasa na tylnym siedzeniu Oba zaczepy Êrodkowego pasa ró˝nià si´ kszta∏tem j´zyka zaczepowego. Zaczep nr 2 – Dostosowany do j´zyka zaczepowego z zaokràglonym koƒcem. co zapobiega nieprawid∏owemu po∏àczeniu. PASY BEZPIECZE¡STWA. Nieprawid∏owe dopasowanie sprzàczek i zaczepów grozi w razie wypadku odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ. KIEROWNICA I LUSTERKA 67 OSTRZE˚ENIE Oba zaczepy pasów bezpieczeƒstwa muszà byç prawid∏owo u∏o˝one i dobrze zatrzaÊni´te. Przy wk∏adaniu sprzàczki z pojedynczym wci´ciem do zaczepu nr 1 nale˝y jà ustawiç zgodnie ze znakami na sprzàczce i zaczepie. Zaczep nr 1 – Dostosowany do j´zyka zaczepowego z pojedynczym wci´ciem. .SIEDZENIA.

Zapi´cie tylko cz´Êci ramieniowej lub tylko cz´Êci biodrowej mo˝e byç przyczynà powa˝nych obra˝eƒ w przypadku gwa∏townego hamowania lub zderzenia. Nie u˝ywane zaczepy Êrodkowego pasa na tylnym siedzeniu mogà zostaç schowane. Schowanie zaczepów pasa konieczne jest przy sk∏adaniu tylnego siedzenia (patrz „Sk∏adane siedzenie tylne (hatchback)” na stronie 58 w tym rozdziale).68 SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA. . KIEROWNICA I LUSTERKA –Chowanie zaczepów Êrodkowego pasa na tylnym siedzeniu (hatchback) OSTRZE˚ENIE Nie wolno u˝ywaç Êrodkowego pasa bezpieczeƒstwa na tylnym siedzeniu gdy jedna ze sprzàczek nie jest zatrzaÊni´ta.

przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. PASY BEZPIECZE¡STWA. Przy pewnych pr´dkoÊciach oraz kàtach zderzenia napinacze pasów bezpieczeƒstwa oraz poduszki powietrzne mogà nie zadzia∏aç razem. lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. czujniki bocznych poduszek powietrznych. przednie czujniki poduszek powietrznych. lampk´ ostrzegawczà. Po oko∏o 6 sekundach lampka gaÊnie. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy.SIEDZENIA. które uruchamiane sà w przypadku silnego zderzenia czo∏owego. gdy na przednim siedzeniu pasa˝era nikt nie siedzi. czujniki kurtyn powietrznych. KIEROWNICA I LUSTERKA 69 –Napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa Pasy bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu wyposa˝one sà w napinacze. czujnik pozycji fotela kierowcy. napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa. przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. Potwierdza to prawid∏owy stan napinaczy pasów bezpieczeƒstwa dla przednich siedzeƒ. . aby dok∏adniej chroniç jadàcego przed skutkami wypadku. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5). przedni pas bezpieczeƒstwa jest natychmiast Êciàgany przez mechanizm zwijajàcy. Gdy czujnik uk∏adu poduszek powietrznych zarejestruje wstrzàs od silnego zderzenia czo∏owego. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek. Napinacze zostajà uruchomione nawet w przypadku. czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi. Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „ON” zapala si´ lampka pokazana na rysunku. nape∏niacze poduszek powietrznych.

Dym ten jest nieszkodliwy dla zdrowia i nie jest objawem po˝aru. Niezastosowanie si´ do powy˝szych zaleceƒ grozi odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ. Pracy napinacza pasa bezpieczeƒstwa towarzyszy charakterystyczny odg∏os oraz mo˝e wydzieliç si´ niewielka obj´toÊç dymu. W sk∏ad zespo∏u czujnika wchodzi czujnik zabezpieczajàcy oraz w∏aÊciwy czujnik sterujàcy poduszkà powietrznà. p∏uga Ênie˝nego. Grozi to niespodziewanym uruchomieniem napinacza lub zablokowaniem jego dzia∏ania. ich najbli˝szego otoczenia oraz przewodów elektrycznych. PASY BEZPIECZE¡STWA. przodu nadwozia oraz konsoli Êrodkowej lub w okolicy tych miejsc. UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. wciàgarki lub innego osprz´tu • Naprawy przednich b∏otników. • Montowanie urzàdzeƒ elektronicznych. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. kraty itp. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej Napinacz pasa bezpieczeƒstwa kontrolowany jest przez zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej.70 SIEDZENIA. odtwarzacza kasetowego czy odtwarzacza p∏yt kompaktowych • Naprawy mechanizmów zwijajàcych przednich pasów bezpieczeƒstwa lub pobliskich zespo∏ów • Przeróbki zawieszenia samochodu • Modyfikacje konstrukcji przodu pojazdu • Mocowanie dodatkowych os∏on przodu samochodu (belki ochronnej. Poni˝ej wymienione zosta∏y g∏ówne elementy uk∏adu napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. których rozmieszczenie pokazuje rysunek.). Przednie czujniki poduszek powietrznych 2. 1. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE Nie wolno demontowaç. Po uruchomieniu napinacza mechanizm zwijajàcy pasa bezpieczeƒstwa pozostaje zablokowany. zagra˝ajàc bezpieczeƒstwu jadàcych. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 3. Zespó∏ napinacza pasa bezpieczeƒstwa 4. . uderzaç ani dokonywaç ˝adnych przeróbek napinaczy przednich pasów bezpieczeƒstwa. W przypadku jakichkolwiek zmian lub modyfikacji nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. w rodzaju radiowych urzàdzeƒ nadawczoodbiorczych.

• Zespó∏ napinacza pasa bezpieczeƒstwa lub jego otoczenie jest zadrapany. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Przód lub boki samochodu (obszar zacieniony na rysunku) uleg∏y uszkodzeniu w wypadku. KIEROWNICA I LUSTERKA 71 Elementem uk∏adu elektrycznego napinaczy przednich pasów bezpieczeƒstwa jest lampka kontrolna.SIEDZENIA. p´kni´ty lub w inny sposób uszkodzony. • Lampka zapala si´ lub b∏yska w czasie jazdy. zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. który nie spowodowa∏ uruchomienia napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych lub napinaczy pasów. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Przedni pas bezpieczeƒstwa nie zwija si´ samoczynnie lub nie mo˝na go wyciàgnàç z powodu uszkodzenia lub zadzia∏ania napinacza. informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach. . • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”.

gdy na przednim siedzeniu nikt nie jedzie. W przypadku silnego zderzenia czo∏owego poduszki powietrzne wraz z pasami bezpieczeƒstwa chronià jadàcych. PASY BEZPIECZE¡STWA. Nape∏niona poduszka chroni g∏ow´ i klatk´ piersiowà kierowcy oraz pasa˝era przed bezpoÊrednim uderzeniem w ko∏o kierownicy lub desk´ rozdzielczà. . przy zachowaniu pe∏nej kontroli nad samochodem. jakie stanowià pasy bezpieczeƒstwa. dajà kierowcy i pasa˝erowi na przednim siedzeniu dodatkowà ochron´ na wypadek kolizji.72 SIEDZENIA. w po∏àczeniu z podstawowym zabezpieczeniem. • Pasa˝er na przednim siedzeniu siedzia∏ mo˝liwie najdalej od deski rozdzielczej. zmniejszajàc zakres odnoszonych obra˝eƒ. Poduszka pasa˝era jest nape∏niana nawet w przypadku. Poduszki powietrzne SRS (Supplemental Restraint System – uzupe∏niajàcy system bezpieczeƒstwa biernego). Pas bezpieczeƒstwa musi byç prawid∏owo zapi´ty. siedzàc zbyt blisko kierownicy lub deski rozdzielczej mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. aby: • Kierowca zajmowa∏ pozycj´ mo˝liwie najdalej od ko∏a kierownicy. • Wszyscy jadàcy samochodem mieli prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. KIEROWNICA I LUSTERKA Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu OSTRZE˚ENIE Kierowca lub pasa˝er na przednim siedzeniu. Toyota stanowczo zaleca.

na tablicy przyrzàdów zapala si´ pokazana na rysunku lampka kontrolna. Jednak gdy samochód uderzy w obiekt. gdy si∏a uderzenia przekroczy okreÊlonà wartoÊç progowà. pr´dkoÊç progowa b´dzie znacznie wy˝sza. Sygnalizuje to prawid∏owe funkcjonowanie uk∏adu poduszek powietrznych. W pewnych przypadkach zderzeƒ. przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. czujnik pozycji fotela kierowcy. czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi. przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. PASY BEZPIECZE¡STWA. napinacze pasów bezpieczeƒstwa oraz poduszki powietrzne mogà nie zadzia∏aç razem. zaparkowany samochód lub s∏upek drogowy) lub gdy w czasie wypadku dojdzie do „wjechania” przodu samochodu pod przeszkod´ (np. mieszczàcych si´ w dolnej granicy detekcji czujnika i aktywacji uk∏adu poduszek powietrznych. . Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. Uk∏ad poduszek powietrznych jest uaktywniany w przypadku silnego uderzenia w przód samochodu z kierunków mieszczàcych si´ wewnàtrz zacienionego obszaru. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek. Poduszki powietrzne zostanà nape∏nione. ograniczonego strza∏kami na powy˝szym rysunku. czujniki bocznych poduszek powietrznych. Gdy si∏a uderzenia b´dzie mniejsza od wartoÊci progowej. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa wszyscy jadàcy powinni mieç zapi´te pasy. lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. KIEROWNICA I LUSTERKA 73 Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „ON”. nape∏niacze poduszek powietrznych. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5). czujniki kurtyn powietrznych. poduszki powietrzne mogà nie zostaç odpalone.SIEDZENIA. odniesionà do wstrzàsu odpowiadajàcego uderzeniu czo∏owemu w nieruchomà i nieodkszta∏calnà przeszkod´ przy pr´dkoÊci oko∏o 30 km/h. napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa. przednie czujniki poduszek powietrznych. który mo˝e si´ przesuwaç lub odkszta∏caç (jak np. pod podwozie samochodu ci´˝arowego). lampk´ ostrzegawczà.

. brzeg przejechanie przez chodnika lub innà g∏´bokà wyrw´ twardà przeszkod´ Uderzenie z boku Przewrócenie na dach Twarde uderzenie podwozia w pod∏o˝e Poduszki powietrzne nie zadzia∏ajà w sytuacji uderzenia z boku lub z ty∏u. Odpalenie poduszek powietrznych mo˝e nastàpiç w przypadku silnego uderzenia w spód pojazdu. KIEROWNICA I LUSTERKA Uderzenie z ty∏u Uderzenie Wpadni´cie lub w kraw´˝nik. PASY BEZPIECZE¡STWA.74 SIEDZENIA. przewrócenia pojazdu lub w przypadku zderzenia czo∏owego przy ma∏ej pr´dkoÊci jazdy. Wybrane przyk∏ady pokazuje rysunek.

jednak mogà powodowaç drobne podra˝nienia wra˝liwej skóry. Nape∏nienie poduszek powietrznych trwa u∏amek sekundy. KIEROWNICA I LUSTERKA 75 W momencie silnego zderzenia czo∏owego czujniki rejestrujà opóênienie i uk∏ad wyzwala nape∏niacze poduszek. Reakcja chemiczna w nape∏niaczach powoduje b∏yskawiczne wype∏nienie poduszek nietoksycznym gazem. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej 9. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 3. dlatego musi nast´powaç ze znacznà si∏à. G∏ówne elementy uk∏adu poduszek powietrznych oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunku.SIEDZENIA. deska rozdzielcza) mogà pozostaç goràce przez kilkanaÊcie minut. W samochodach z poduszkà powietrznà pasa˝era uszkodzenie szyby przedniej mo˝e nastàpiç w wyniku uderzenia nape∏niajàcà si´ poduszkà. Zespó∏ poduszki powietrznej pasa˝era (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) 4. ale same poduszki nie sà goràce. w którym nastàpi∏o odpalenie poduszek powietrznych. Sà one niegroêne dla zdrowia i nie sà objawem po˝aru. dzi´ki czemu amortyzujà one przemieszczenie si´ jadàcych w kierunku przodu. Zadaniem uk∏adu jest ograniczanie zakresu powa˝nych obra˝eƒ cia∏a. 1. Przednie czujniki poduszki powietrznej 2. . w wyniku odkszta∏ceƒ nadwozia mo˝e równie˝ dojÊç do st∏uczenia szyby przedniej. Cz´Êci sk∏adowe zespo∏u poduszki powietrznej (wk∏adka kierownicy. Odpaleniu poduszek powietrznych towarzyszy g∏oÊny ha∏as i wydobywa si´ pewna iloÊç dymu oraz nietoksycznego gazu. PASY BEZPIECZE¡STWA. Aby uniknàç ewentualnych drobnych podra˝nieƒ. Lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF” 6. Czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy 7. W trakcie zderzenia. Czujnik pozycji fotela kierowcy 8. Poduszki powietrzne mogà zostaç nape∏nione tylko raz. mogà jednak wyst´powaç drobne oparzenia. Zespó∏ poduszki powietrznej kierowcy (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej sk∏ada si´ z czujnika zabezpieczajàcego i czujnika poduszki powietrznej. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era 5. otarcia naskórka lub urazy. wszelkie pozosta∏oÊci na skórze nale˝y jak najszybciej zmyç.

. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej. Niemowl´ta lub ma∏e dzieci. powinny byç odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. kiedy przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej jest w pozycji „ON”. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Nieprawid∏owo usadowione i/lub zabezpieczone niemowl´ta i ma∏e dzieci mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. Osoby siedzàce na siedzeniu obok kierowcy z nie zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa sà szczególnie nara˝one na uszkodzenia cia∏a. Tylne siedzenie jest dla niemowlàt i ma∏ych dzieci najbezpieczniejsze. Zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa ogranicza ryzyko utraty ˝ycia. w specjalnym foteliku dzieci´cym. mogà one byç rzucone w przód. przypomina by pod ˝adnym pozorem nie mocowaç na przednim siedzeniu fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy. podczas wypadku. kierowca i wszyscy pasa˝erowie samochodu powinni podczas jazdy mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub wypadni´cia z samochodu w razie wypadku. Toyota stanowczo zaleca. Przy gwa∏townym hamowaniu lub w razie zderzenia.76 SIEDZENIA. Wskazówki i zalecenia odnoÊnie pasów bezpieczeƒstwa podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 w tym rozdziale. • Mocowanie fotelika dzieci´cego przodem w kierunku ty∏u pojazdu: Na przednim siedzeniu nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego przodem w kierunku ty∏u pojazdu. Specjalna etykieta na desce rozdzielczej po stronie pasa˝era. poniewa˝ ich nie zapi´cie grozi odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ w razie wypadku. mo˝e spowodowaç Êmierç bàdê powa˝ne obra˝enia u dziecka. aby niemowl´ta i ma∏e dzieci by∏y zawsze umieszczane na tylnym siedzeniu samochodu i w∏aÊciwie zabezpieczane. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Poduszka powietrzna stanowi jedynie uzupe∏nienie podstawowego dzia∏ania ochronnego pasów bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu. które nie mogà jeszcze u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa.

• Na przednim siedzeniu nie wolno nigdy mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy w∏àczonych poduszkach powietrznych. Upewniç si´. Prze∏àczenie wy∏àcznika w pozycj´ „OFF” blokuje dzia∏anie tych poduszek. Samochód wyposa˝ony jest w r´czny wy∏àcznik poduszki powietrznej. w pewnych wypadkach. . nale˝y wy∏àczyç przednià i bocznà poduszk´ powietrznà tego fotela. OSTRZE˚ENIE • Gdy monta˝ fotelika dzieci´cego na przednim siedzeniu jest niezb´dny.SIEDZENIA. ˝e lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” zgas∏a. Szczegó∏owe informacje podane sà w „Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej” na stronie 97 w tym rozdziale. KIEROWNICA I LUSTERKA 77 • Wy∏àczenie poduszek powietrznych mo˝e zmniejszyç. skutecznoÊç dzia∏ania systemu poduszek powietrznych i zwi´kszyç prawdopodobieƒstwo Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era przedniego fotela. • Po demonta˝u fotelika dla dziecka z przedniego siedzenia. PASY BEZPIECZE¡STWA. ˝e poduszki sà od∏àczone. koniecznie nale˝y w∏àczyç dzia∏anie poduszek powietrznych. Prze∏àczenie wy∏àcznika w pozycj´ „ON” umo˝liwia dzia∏anie przedniej i bocznej poduszki powietrznej na przednim fotelu pasa˝era. aby uniknàç Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era na przednim fotelu w przypadku zderzenia. W razie wypadku si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. Zapala si´ lampka sygnalizujàca.

• W samochodach wyposa˝onych w boczne poduszki powietrzne nie wolno zezwalaç dziecku na wychylanie si´ przez drzwi lub pochylanie si´ w ich pobli˝u. • Podczas jazdy nie nale˝y siadaç na brzegu siedzenia lub pochylaç si´ nad deskà rozdzielczà. gdy jest to absolutnie nieuniknione. mogàc spowodowaç powa˝ne urazy. si∏a uderzenia mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia lub spowodowaç powa˝ne obra˝enia cia∏a. poniewa˝ w razie odpalenia bocznej poduszki powietrznej. nawet gdy dziecko siedzi w specjalnym foteliku. Poduszki powietrzne nape∏niajà si´ z du˝à pr´dkoÊcià i si∏à. a nawet Êmierç. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA Odsunàç siedzenie maksymalnie do ty∏u • Mocowanie fotelika dzieci´cego na przednim siedzeniu przodem do kierunku jazdy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji. poniewa˝ nape∏niajàca si´ z du˝à si∏à poduszka mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia lub spowodowaç powa˝ne obra˝enia u dziecka. . g∏´boko opierajàc si´ i zawsze mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Nale˝y siadaç prosto.78 SIEDZENIA. W takim przypadku siedzenie nale˝y ca∏kowicie odsunàç do ty∏u. Jest to niebezpieczne. • Wskazówki dotyczàce mocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale.

• Nie wolno dokonywaç jakichkolwiek modyfikacji. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA 79 • Nie nale˝y zezwalaç dziecku na wstawanie lub kl´czenie na przednim siedzeniu pasa˝era. otwieraç lub demontowaç ˝adnych elementów lub przewodów elektrycznych w uk∏adzie poduszek powietrznych.SIEDZENIA. . os∏ony kolumny kierowniczej. W przypadku jakichkolwiek zmian lub modyfikacji nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. ani na wk∏adce kierownicy kryjàcej poduszk´ powietrznà. pokrycia tapicerskiego poduszki pasa˝era. modu∏u poduszki powietrznej pasa˝era i zespo∏u czujnika centralnego poduszki powietrznej. Podobnie kierowca i siedzàcy obok pasa˝er nie powinni niczego trzymaç w r´kach ani na kolanach. Dotyczy to kierownicy. Mog∏oby to spowodowaç nag∏e odpalenie poduszki powietrznej lub zablokowanie pracy uk∏adu i utrat´ jego dzia∏ania zabezpieczajàcego. Wskazówki dotyczàce mocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. Nieprzestrzeganie powy˝szych zaleceƒ mo˝e prowadziç do powa˝nych zagro˝eƒ. • Nie nale˝y trzymaç dziecka na kolanach lub na r´kach. • Nie nale˝y k∏aÊç ˝adnych przedmiotów na lub przed deskà rozdzielczà. Przedmioty takie mogà przeszkodziç przy nape∏nianiu poduszki lub odrzucone przy jej nape∏nianiu mogà stanowiç dodatkowe zagro˝enie. Dziecko nale˝y przewoziç zabezpieczone w foteliku na tylnym siedzeniu. mogàc spowodowaç u dziecka powa˝ne obra˝enia. Poduszka powietrzna nape∏nia si´ z du˝à pr´dkoÊcià i si∏à.

zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. wciàgarki lub innego osprz´tu • Naprawy przodu samochodu. informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach.80 SIEDZENIA. . kraty itp.). Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie poduszek powietrznych. deski rozdzielczej w obr´bie poduszki powietrznej pasa˝era lub w bezpoÊrednim pobli˝u tych miejsc Elementem uk∏adu elektrycznego poduszek powietrznych SRS jest lampka kontrolna. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy. odtwarzaczy kasetowych lub odtwarzaczy p∏yt kompaktowych • Przeróbki zawieszenia samochodu • Modyfikacje konstrukcji przodu pojazdu • Mocowanie dodatkowych os∏on przodu samochodu (belki ochronnej. p∏uga Ênie˝nego. kolumny kierowniczej. konsoli Êrodkowej. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”. • Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczoodbiorczych. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych.

UWAGA Nie od∏àczaç zacisków akumulatora bez uprzedniego skontaktowania si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. . OSTRZE˚ENIE Boczne poduszki powietrzne nape∏niajà si´ ze znacznà si∏à. z plecami zawsze na oparciach foteli. aby kierowca i pasa˝er na przednim siedzeniu: • Mieli zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. g∏ównie klatki piersiowej. • Poduszki powietrzne zosta∏y odpalone. KIEROWNICA I LUSTERKA 81 Boczne poduszki powietrzne W poni˝szych sytuacjach nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. gdy na tym miejscu nikt nie jedzie. jakim sà pasy bezpieczeƒstwa. PASY BEZPIECZE¡STWA. W przypadku silnego zderzenia bocznego boczne poduszki powietrzne wraz z pasami bezpieczeƒstwa chronià jadàcych. dajà kierowcy i pasa˝erowi na przednim siedzeniu dodatkowà ochron´ na wypadek kolizji.SIEDZENIA. p´kni´ciu lub innemu uszkodzeniu. Boczna poduszka pasa˝era jest nape∏niana nawet w przypadku. W celu ograniczenia zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. w po∏àczeniu z podstawowym zabezpieczeniem. • Siedzieli wyprostowani. Nale˝y mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Boczne poduszki powietrzne SRS (Supplemental Restraint System – uzupe∏niajàcy system bezpieczeƒstwa biernego). Toyota stanowczo zaleca. • Przednia cz´Êç samochodu (strefa zacieniona na rysunku) uleg∏a uszkodzeniu w wypadku drogowym. zmniejszajàc zakres odnoszonych obra˝eƒ. • Pokrycie tapicerskie wk∏adki kierownicy lub modu∏u poduszki powietrznej pasa˝era (zacienione na rysunku) uleg∏o zadrapaniu. jednak nie nastàpi∏o odpalenie poduszek powietrznych.

(Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5). lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej.82 SIEDZENIA. gdy kabina samochodu otrzyma silne uderzenie z boku. napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa. Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. nape∏niacze poduszek powietrznych. czujniki kurtyn powietrznych. . czujnik pozycji fotela kierowcy. czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy. przednie czujniki poduszek powietrznych. Boczne poduszki powietrzne mogà nie nape∏niç si´ w przypadku zderzenia bocznego pod pewnym kàtem lub mniej groênego uderzenia w bok samochodu poza kabinà pasa˝erskà. Boczne poduszki powietrzne zostanà nape∏nione. PASY BEZPIECZE¡STWA. czujniki bocznych poduszek powietrznych. KIEROWNICA I LUSTERKA Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „ON”. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa wszyscy jadàcy powinni mieç prawid∏owo zapi´te pasy. Sygnalizuje to prawid∏owe funkcjonowanie uk∏adu bocznych poduszek powietrznych. na tablicy przyrzàdów zapala si´ pokazana na rysunku lampka kontrolna. przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. jak pokazano na rysunku. lampk´ ostrzegawczà. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek.

Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej sk∏ada si´ z czujnika zabezpieczajàcego i czujnika poduszki powietrznej. przewrócenia na dach lub zderzenia bocznego przy niezbyt du˝ej pr´dkoÊci. które nast´pnie amortyzujà przemieszczenie si´ jadàcych w kierunku poprzecznym. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej Uk∏ad bocznych poduszek powietrznych kontrolowany jest przez zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej. G∏ówne elementy uk∏adu bocznych poduszek powietrznych oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunku. . Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 2. 1. KIEROWNICA I LUSTERKA 83 Uderzenie z ty∏u Uderzenie z boku Przewrócenie na dach Boczne poduszki powietrzne nie zadzia∏ajà w sytuacji zderzenia od ty∏u samochodu. Zespó∏ bocznej poduszki powietrznej (poduszka powietrzna i nape∏niacz) 5. wszelkie pozosta∏oÊci na skórze nale˝y jak najszybciej zmyç. Czujniki bocznych poduszek powietrznych 6. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era 3. Lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF” 4. PASY BEZPIECZE¡STWA.SIEDZENIA. jednak mogà powodowaç podra˝nienia wra˝liwej skóry. Sà one niegroêne dla zdrowia i nie sà objawem po˝aru. Nape∏nianiu poduszek towarzyszy g∏oÊny ha∏as i wydobywa si´ pewna iloÊç dymu oraz nietoksycznego gazu. Aby uniknàç ewentualnych drobnych podra˝nieƒ. Reakcja chemiczna w nape∏niaczach powoduje b∏yskawiczne nape∏nienie poduszek nietoksycznym gazem. W przypadku silnego zderzenia bocznego czujnik wyzwala nape∏niacze bocznych poduszek powietrznych.

Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. powinny byç odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony. Osoby siedzàce na siedzeniu obok kierowcy z nie zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa sà szczególnie nara˝one na uszkodzenia cia∏a. mogà one byç rzucone w bok. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. Wskazówki i zalecenia odnoÊnie pasów bezpieczeƒstwa podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 w tym rozdziale. w specjalnym foteliku dzieci´cym. mogà jednak wyst´powaç drobne oparzenia. Toyota stanowczo zaleca. Poduszki powietrzne mogà zostaç nape∏nione tylko raz. nawet kiedy siedzi zabezpieczone w foteliku. gdzie nast´puje rozwini´cie bocznych poduszek powietrznych. otarcia naskórka lub urazy. aby niemowl´ta i ma∏e dzieci by∏y zawsze umieszczane na tylnym siedzeniu samochodu i w∏aÊciwie zabezpieczane. ale same poduszki nie sà goràce.84 SIEDZENIA. które nie mogà jeszcze u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa. w kierunku nape∏niajàcej si´ bocznej poduszki powietrznej. kierowca i wszyscy pasa˝erowie samochodu powinni podczas jazdy mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. • Nieprawid∏owo usadowione i/lub zabezpieczone niemowl´ta i ma∏e dzieci mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. Niemowl´ta lub ma∏e dzieci. . KIEROWNICA I LUSTERKA Nape∏nienie poduszek powietrznych trwa u∏amek sekundy. Tylne siedzenie jest dla niemowlàt i ma∏ych dzieci najbezpieczniejsze. Zadaniem uk∏adu jest ograniczanie zakresu powa˝nych obra˝eƒ cia∏a. odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub wypadni´cia z samochodu w razie wypadku. PASY BEZPIECZE¡STWA. Przy gwa∏townym hamowaniu lub w razie zderzenia. Zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa ogranicza ryzyko utraty ˝ycia. Przednie fotele mogà pozostaç goràce przez kilkanaÊcie minut. • Nie nale˝y pozwalaç dziecku pochylaç g∏ow´ lub jakàkolwiek innà cz´Êç cia∏a w kierunku przednich drzwi lub miejsca. OSTRZE˚ENIE • Boczne poduszki powietrzne stanowià jedynie uzupe∏nienie podstawowego dzia∏ania ochronnego pasów bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu. dlatego musi nast´powaç ze znacznà si∏à. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale.

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

85

• Podczas jazdy nie nale˝y opieraç si´ o przednie drzwi. Boczna poduszka powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià, mogàc spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç. Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç, gdy w samochodzie przewo˝one sà dzieci. • Nale˝y siedzieç prosto, wygodnie opierajàc si´ i równomiernie rozk∏adajàc obcià˝enie siedzenia. W samochodach wyposa˝onych w boczne poduszki powietrzne nie nale˝y nadmiernie obcià˝aç zewn´trznych kraw´dzi przednich foteli.

• Nie nale˝y mocowaç na drzwiach i w ich pobli˝u uchwytów na kubki i podobnych przedmiotów. Przedmiot taki mo˝e zostaç wyrzucony z du˝à si∏à przez nape∏niajàcà si´ bocznà poduszk´ powietrznà lub spowodowaç jej wadliwe zadzia∏anie, w obu wypadkach stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. Podobnie kierowca i siedzàcy obok pasa˝er nie powinni niczego trzymaç w r´kach ani na kolanach. • Nie nale˝y stosowaç akcesoriów na siedzenia, które zakrywajà miejsce nape∏niania si´ bocznej poduszki powietrznej. Mo˝e to spowodowaç wadliwe zadzia∏anie poduszki, stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. • Nie wolno dokonywaç przeróbek ani demontowaç przednich foteli z bocznymi poduszkami powietrznymi, jak równie˝ ich powierzchni. Jakiekolwiek modyfikacje mogà zablokowaç dzia∏anie uk∏adu lub spowodowaç przypadkowe nape∏nienie bocznej poduszki powietrznej, stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. Nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Nieprzestrzeganie powy˝szych zaleceƒ mo˝e prowadziç do powa˝nych zagro˝eƒ.

86

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie poduszek powietrznych. • Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczoodbiorczych, odtwarzaczy kasetowych, odtwarzaczy p∏yt kompaktowych lub napinaczy przednich pasów bezpieczeƒstwa • Przeróbki zawieszenia samochodu • Modyfikacje struktury bocznej kabiny samochodu • Naprawy konsoli lub przednich foteli oraz w bezpoÊrednim pobli˝u tych miejsc Elementem uk∏adu elektrycznego bocznych poduszek powietrznych jest lampka kontrolna, informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”, zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy.

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

87

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne

W poni˝szych sytuacjach nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Boczne poduszki powietrzne zosta∏y odpalone. • Fragment drzwi samochodu (strefa zacieniona na rysunku) uleg∏ uszkodzeniu w wypadku drogowym, jednak nie nastàpi∏o odpalenie bocznych poduszek powietrznych. • Pokrycie tapicerskie foteli (zacienione na rysunku) uleg∏o zadrapaniu, p´kni´ciu lub innemu uszkodzeniu. UWAGA Nie od∏àczaç zacisków akumulatora bez uprzedniego skontaktowania si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne SRS (Supplemental Restraint System – uzupe∏niajàcy system bezpieczeƒstwa biernego), w po∏àczeniu z podstawowym zabezpieczeniem, jakim sà pasy bezpieczeƒstwa, dajà kierowcy i pasa˝erowi na przednim siedzeniu dodatkowà ochron´ na wypadek kolizji. W przypadku silnego zderzenia bocznego boczne poduszki i kurtyny powietrzne wraz z pasami bezpieczeƒstwa chronià jadàcych, zmniejszajàc zakres odnoszonych obra˝eƒ. Boczne poduszki powietrzne SRS pomagajà zmniejszyç obra˝enia g∏ównie klatki piersiowej kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu. Kurtyny powietrzne pomagajà zmniejszyç obra˝enia g∏ównie g∏owy kierowcy, pasa˝era na przednim siedzeniu i skrajnego pasa˝era na tylnym siedzeniu. Boczna poduszka powietrzna i kurtyna powietrzna pasa˝era jest nape∏niana nawet w przypadku, gdy na przednim czy na tylnym siedzeniu nikt nie siedzi. Kurtyny powietrzne mogà byç nape∏niane nawet wtedy, gdy boczne poduszki powietrzne nie sà nape∏niane. Nale˝y mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa.

88

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

OSTRZE˚ENIE Boczne poduszki i kurtyny powietrzne nape∏niajà si´ ze znacznà si∏à. W celu ograniczenia zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia w wyniku ich odpalenia, Toyota stanowczo zaleca, aby kierowca i pasa˝er na przednim siedzeniu oraz pasa˝erowie na tylnych skrajnych siedzeniach: • Mieli zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. • Siedzieli wyprostowani, z plecami zawsze na oparciach foteli. Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „ON”, na tablicy przyrzàdów zapala si´ pokazana na rysunku lampka kontrolna. Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. Sygnalizuje to prawid∏owe funkcjonowanie uk∏adu bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek, przednie czujniki poduszek powietrznych, czujniki bocznych poduszek powietrznych, czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi, czujniki kurtyn powietrznych, czujnik pozycji fotela kierowcy, czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy, przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej, lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”, napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa, nape∏niacze poduszek powietrznych, lampk´ ostrzegawczà, przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5).

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

89

Uderzenie z ty∏u

Uderzenie z boku Przewrócenie na dach

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne mogà nie nape∏niç si´ w przypadku zderzenia bocznego pod pewnym kàtem lub mniej groênego uderzenia w bok samochodu poza kabinà pasa˝erskà jak pokazano na rysunku. Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne zostanà nape∏nione, gdy kabina samochodu otrzyma silne uderzenie z boku. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa wszyscy jadàcy powinni mieç prawid∏owo zapi´te pasy.

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne nie zadzia∏ajà w sytuacji zderzenia od przodu lub ty∏u samochodu, przewrócenia na dach lub zderzenia bocznego przy niezbyt du˝ej pr´dkoÊci.

90

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

Uk∏ad bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych kontrolowany jest przez czujnik uk∏adu poduszek powietrznych. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszek powietrznych sk∏ada si´ z czujnika zabezpieczajàcego i czujnika poduszki powietrznej. W momencie silnego zderzenia bocznego czujnik bocznej poduszki powietrznej i/lub czujnik kurtyny powietrznej uruchamiajà nape∏niacze poduszek. Reakcja chemiczna w nape∏niaczach powoduje b∏yskawiczne wype∏nienie poduszek nietoksycznym gazem, dzi´ki czemu amortyzujà one przemieszczenie si´ jadàcych w kierunku przodu. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era G∏ówne elementy uk∏adu poduszek powietrznych oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunku. 1. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 2. Lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF” 3. Zespó∏ kurtyny powietrznej (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) 4. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era 5. Zespó∏ bocznej poduszki powietrznej (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) 6. Czujniki kurtyny powietrznej 7. Czujniki bocznej poduszki i kurtyny powietrznej 8. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej Odpaleniu poduszek powietrznych towarzyszy g∏oÊny ha∏as i wydobywa si´ pewna iloÊç dymu oraz nietoksycznego gazu. Sà one niegroêne dla zdrowia i nie sà objawem po˝aru, jednak mogà powodowaç drobne podra˝nienia wra˝liwej skóry. Aby uniknàç ewentualnych drobnych podra˝nieƒ, wszelkie pozosta∏oÊci na skórze nale˝y jak najszybciej zmyç. Nape∏nienie poduszek powietrznych trwa u∏amek sekundy, dlatego musi nast´powaç ze znacznà si∏à. Zadaniem uk∏adu jest ograniczanie zakresu powa˝nych obra˝eƒ cia∏a, mogà jednak wyst´powaç drobne oparzenia, otarcia naskórka lub urazy. Przednie fotele jak równie˝ cz´Êci przednich i tylnych s∏upków nadwozia i bok dachu mogà pozostaç goràce przez kilkanaÊcie minut, ale same poduszki nie sà goràce. Poduszki powietrzne mogà zostaç nape∏nione tylko raz.

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

91

OSTRZE˚ENIE • Boczne poduszki i kurtyny powietrzne stanowià jedynie uzupe∏nienie podstawowego dzia∏ania ochronnego pasów bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu oraz pasa˝erów na skrajnych tylnych siedzeniach. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony, kierowca i wszyscy pasa˝erowie samochodu powinni podczas jazdy mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa ogranicza ryzyko utraty ˝ycia, odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub wypadni´cia z samochodu w razie wypadku. Wskazówki i zalecenia odnoÊnie pasów bezpieczeƒstwa podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 w tym rozdziale. • Nieprawid∏owo usadowione i/lub zabezpieczone niemowl´ta i ma∏e dzieci mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. Niemowl´ta lub ma∏e dzieci, które nie mogà jeszcze u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa, powinny byç odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu, w specjalnym foteliku dzieci´cym. Toyota stanowczo zaleca, aby niemowl´ta i ma∏e dzieci by∏y zawsze umieszczane na tylnym siedzeniu samochodu i w∏aÊciwie zabezpieczane. Tylne siedzenie jest dla niemowlàt i ma∏ych dzieci najbezpieczniejsze. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale.

• Nie nale˝y pozwalaç dziecku pochylaç g∏ow´ lub jakàkolwiek innà cz´Êç cia∏a w kierunku przednich drzwi lub miejsca, gdzie nast´puje rozwini´cie bocznych poduszek i kurtyn powietrznych – cz´Êci fotela, przednich i tylnych s∏upków nadwozia, brzegu dachu, nawet kiedy siedzi zabezpieczone w foteliku. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale.

W samochodach wyposa˝onych w boczne poduszki powietrzne nie nale˝y nadmiernie obcià˝aç zewn´trznych kraw´dzi przednich foteli. Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç. PASY BEZPIECZE¡STWA. mogàc spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç. • Nale˝y siedzieç prosto. a nawet Êmiertelne obra˝enia. gdy w samochodzie przewo˝one sà ma∏e dzieci. Boczna poduszka powietrzna oraz kurtyna powietrzna nape∏niajà si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià. wygodnie opierajàc si´ i równomiernie rozk∏adajàc obcià˝enie siedzenia. . a w samochodach wyposa˝onych w kurtyny powietrzne – przednich i tylnych s∏upków nadwozia i boku dachu. • Podczas jazdy nie nale˝y opieraç si´ o przednie drzwi. gdy w samochodzie przewo˝one sà dzieci.92 SIEDZENIA. mogàc spowodowaç powa˝ne. Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç. Boczna poduszka powietrzna czy kurtyna powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià. KIEROWNICA I LUSTERKA • Podczas jazdy nie nale˝y opieraç si´ o przednie drzwi.

w obu wypadkach stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. • Nie nale˝y mocowaç na drzwiach lub w ich pobli˝u uchwytów na kubki i podobnych przedmiotów.SIEDZENIA. . aby kl´cza∏o na siedzeniu zwrócone w stron´ przedniego lub tylnego bocznego okna. Przedmiot taki mo˝e zostaç wyrzucony z du˝à si∏à przez nape∏niajàcà si´ bocznà poduszk´ powietrznà lub spowodowaç jej wadliwe zadzia∏anie. mogàc spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç. Podobnie kierowca i siedzàcy obok pasa˝er nie powinni niczego trzymaç w r´kach ani na kolanach. poniewa˝ boczna poduszka powietrzna czy kurtyna powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià. KIEROWNICA I LUSTERKA 93 • Nie nale˝y zezwalaç dziecku. PASY BEZPIECZE¡STWA.

przednich i tylnych s∏upkach nadwozia. co w konsekwencji grozi Êmiercià lub odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ. PASY BEZPIECZE¡STWA. Mo˝e to spowodowaç wadliwe zadzia∏anie poduszki. tzn. co stwarza ryzyko odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub utraty ˝ycia. KIEROWNICA I LUSTERKA • Nie nale˝y stosowaç akcesoriów na siedzenia zakrywajàcych miejsce nape∏niania si´ bocznych poduszek powietrznych. Ewentualny zamiar dokonania tego typu czynnoÊci nale˝y skonsultowaç z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Nieprzestrzeganie powy˝szych zaleceƒ mo˝e prowadziç do powa˝nych zagro˝eƒ. Nape∏niana kurtyna powietrzna mo˝e ze znacznà si∏à uderzyç w taki przedmiot lub tego typu przeszkoda mo˝e spowodowaç wadliwe zadzia∏anie kurtyny. kryjàcej kurtyny ochronne. co w obu wypadkach stwarza ryzyko odniesienia powa˝nych lub nawet Êmiertelnych obra˝eƒ. • Nie wolno demontowaç ani naprawiaç przednich s∏upków nadwozia oraz bocznej pod∏u˝nicy dachowej. stwarzajàc ryzyko odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub utraty ˝ycia. na przedniej i bocznych szybach. Tego rodzaju dzia∏ania mogà spowodowaç zablokowanie uk∏adu lub przypadkowe odpalenie bocznej poduszki powietrznej.94 SIEDZENIA. ci´˝kich przedmiotów a tak˝e przedmiotów z ostrymi kraw´dziami. UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Na uchwytach do wieszania ubraƒ nie nale˝y wieszaç wieszaków. Dotyczy to równie˝ ich obiç. • Nie nale˝y mocowaç mikrofonu ani jakiegokolwiek innego urzàdzenia w pobli˝u miejsc rozwijania si´ kurtyn powietrznych. odtwarzacze kasetowe czy odtwarzacze p∏yt kompaktowych • Modyfikacje zawieszenia samochodu . Ubrania nale˝y wieszaç bezpoÊrednio na tych uchwytach. Tego typu dzia∏ania mogà spowodowaç zablokowanie uk∏adu lub przypadkowe odpalenie kurtyn powietrznych. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie bocznych poduszek oraz kurtyn powietrznych. bocznych kraw´dziach dachu oraz uchwytach asekuracyjnych. • Nie wolno dokonywaç przeróbek ani demontowaç przednich foteli z bocznymi poduszkami powietrznymi. • Instalacja urzàdzeƒ elektronicznych takich jak radiowe urzàdzenia nadawczoodbiorcze. W momencie odpalenia kurtyny powietrznej przedmioty te mogà byç wyrzucone z du˝à si∏à albo kurtyna mo˝e nie zadzia∏aç w∏aÊciwie.

• Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”. Elementem uk∏adu elektrycznego bocznych poduszek i kurtyn powietrznych jest lampka kontrolna. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. . Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych. KIEROWNICA I LUSTERKA 95 • Modyfikacje struktury bocznej kabiny samochodu • Naprawy konsoli lub miejsc w bezpoÊrednim sàsiedztwie.SIEDZENIA. informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach. zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska.

96 SIEDZENIA. jednak nie nastàpi∏o odpalenie bocznych poduszek oraz kurtyn powietrznych. p´kni´ciu lub innemu uszkodzeniu. KIEROWNICA I LUSTERKA • Nastàpi∏o zadrapanie. kryjàcych kurtyny ochronne (miejsca zacieniowane na rysunku). . W poni˝szych sytuacjach nale˝y si´ jak najszybciej skontaktowaç z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne zosta∏y odpalone. • Pokrycie tapicerskie foteli (zacienione na rysunku) uleg∏o zadrapaniu. PASY BEZPIECZE¡STWA. UWAGA Nie od∏àczaç zacisków akumulatora bez uprzedniego skontaktowania si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Fragment drzwi samochodu (strefa zaciemniona na rysunku) uleg∏ uszkodzeniu w wypadku drogowym. p´kni´cie lub inne uszkodzenie przednich lub tylnych s∏upków nadwozia lub pokrycia tapicerskiego bocznych kraw´dzi dachu.

Oznacza to. Przekr´cenie klucza w pozycj´ „OFF” spowoduje zablokowanie dzia∏ania poduszek powietrznych. nale˝y zatrzymaç samochód i wy∏àczyç silnik. Lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” Po w∏àczeniu zap∏onu w pozycj´ „ON” lampka zapala si´ i gaÊnie po kilku sekundach. lampka zaÊwieci si´ znowu po kilku sekundach. ˝e uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej dzia∏a prawid∏owo. W samochodach wyposa˝onych w kurtyny powietrzne – System ten nie wy∏àcza kurtyny. Dzia∏anie poduszek mo˝na blokowaç tylko wtedy. (Wi´cej informacji na temat lampki sygnalizacyjnej znajduje si´ poni˝ej w opisie). a lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” umieszczona jest w centralnej konsoli. . gdy na przednim fotelu koniecznie trzeba zainstalowaç fotelik dla dziecka. skierowany przodem do ty∏u samochodu. • Prze∏àcznik nie daje si´ prze∏àczyç. nawet gdy lampka „AIRBAG OFF” jest zgaszona. Nale˝y pami´taç o wyj´ciu klucza z zamka wy∏àcznika. Gdy dzia∏anie poduszek jest zablokowane. Wy∏àcznik blokujàcy dzia∏anie poduszek znajduje si´ na desce rozdzielczej od strony pasa˝era. Wy∏àcznikiem mo˝na zablokowaç dzia∏anie przedniej i bocznej poduszki powietrznej tylko dla fotela przedniego pasa˝era. mimo i˝ prze∏àcznik blokady poduszek ustawiony jest w po∏o˝eniu ON. • Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych Êwieci si´.SIEDZENIA. Je˝eli prze∏àcznik blokady jest w pozycji OFF. PASY BEZPIECZE¡STWA. Po w∏àczeniu silnika zaÊwieci si´ lampka „AIRBAG OFF” informujàca o zablokowaniu poduszek. w∏o˝yç klucz do zamka w wy∏àczniku i przekr´ciç. Przed prze∏àczeniem prze∏àcznika. zapala si´ lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF”. Otworzyç przednie drzwi pasa˝era. • Lampka Êwieci si´. KIEROWNICA I LUSTERKA 97 Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej (fotel przedniego pasa˝era) Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej sk∏ada si´ z r´cznego wy∏àcznika i lampki sygnalizacyjnej. W poni˝szych sytuacjach nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu w pozycj´ „ON”.

• Toyota stanowczo zaleca przewo˝enie ma∏ych dzieci w dostosowanym dla nich foteliku. gdy na przednim fotelu koniecznie trzeba zainstalowaç fotelik dla dziecka. . Toyota stanowczo zaleca przewo˝enie ma∏ych dzieci w dostosowanym dla nich foteliku. • Na przednim siedzeniu nie wolno nigdy mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej pasa˝era. Je˝eli dziecko jest zbyt du˝e. poniewa˝ nape∏niajàca si´ poduszka powietrzna mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. OSTRZE˚ENIE • Przewo˝one w samochodzie dziecko musi byç odpowiednio zabezpieczone przed skutkami wypadków drogowych lub gwa∏townego hamowania. za pomocà pasów bezpieczeƒstwa lub na odpowiednim foteliku – w zale˝noÊci od wieku i wzrostu. gdy wy∏àcznik poduszki powietrznej jest w pozycji „ON”. sà znacznie bezpieczniejsze ni˝ na przednim siedzeniu. PASY BEZPIECZE¡STWA. skutecznoÊç dzia∏ania systemu poduszek powietrznych i zwi´kszyç prawdopodobieƒstwo Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era przedniego fotela. KIEROWNICA I LUSTERKA Fotelik dzieci´cy– –Zalecenia dotyczàce stosowania fotelika dzieci´cego OSTRZE˚ENIE • Dzia∏anie poduszek trzeba blokowaç. • Wy∏àczenie poduszek powietrznych mo˝e zmniejszyç. Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. skierowany przodem do ty∏u samochodu. aby uniknàç Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era na przednim fotelu w przypadku zderzenia. by siedzieç w specjalnym foteliku. koniecznie nale˝y w∏àczyç dzia∏anie poduszek powietrznych. powinno siedzieç na tylnym siedzeniu i byç zabezpieczone pasami – patrz „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62. • Po usuni´ciu fotelika dla dziecka z przedniego siedzenia. Upewniç si´. ˝e gdy dzieci siedzà prawid∏owo zabezpieczone w foteliku umocowanym na tylnym siedzeniu. gdy jest to absolutnie konieczne. w pewnych wypadkach. poniewa˝ si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç dziecka. • Na przednim siedzeniu nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego przodem w kierunku ty∏u pojazdu. Trzymanie dziecka na r´kach nie zastàpi fotelika dzieci´cego. W razie wypadku dziecko mo˝e uderzyç w przednià szyb´ lub zostaç przygniecione przez trzymajàcego. Statystyki wypadków dowodzà. ˝e lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” zgas∏a. W razie wypadku si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej. Szczegó∏owe informacje podane sà na stronie 72 tego rozdzia∏u w cz´Êci „Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu”.98 SIEDZENIA.

Fotelik powinien byç zamontowany zgodnie z zaleceniami jego producenta. sà znacznie bezpieczniejsze ni˝ na siedzeniu przednim. Fotelik dzieci´cy musi byç prawid∏owo uchwycony na siedzeniu samochodu cz´Êcià biodrowà trzypunktowego pasa bezpieczeƒstwa. gdy jest dostosowany do wzrostu i wieku dziecka. OSTRZE˚ENIE • Na przednim siedzeniu nie wolno nigdy mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej pasa˝era. • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej. Dla wi´kszego bezpieczeƒstwa. zgodnie ze wskazówkami producenta. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej i/lub kurtyny powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub obra˝enia u dziecka. Toyota zaleca stosowanie fotelików dzieci´cych spe∏niajàcych norm´ mi´dzynarodowà „ECE Nr 44”. ˝e wykonano wszystko zgodnie z instrukcjà instalacyjnà fotelika dzieci´cego dostarczonà przez jego producenta i ˝e system jest w∏aÊciwie zabezpieczony. Podczas monta˝u fotelika dzieci´cego nale˝y przestrzegaç zaleceƒ jego producenta. • Nale˝y si´ upewniç. Statystyki wypadków dowodzà. Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. KIEROWNICA I LUSTERKA 99 –Fotelik dzieci´cy • Nie nale˝y pozwalaç dziecku wychylaç si´ w kierunku drzwi lub bocznego okna nawet jeÊli dziecko siedzi w foteliku dzieci´cym. gdy jest to absolutnie konieczne. Fotelik prawid∏owo spe∏nia swojà rol´.SIEDZENIA. fotelik dzieci´cy nale˝y instalowaç na tylnym siedzeniu. ˝e gdy dzieci siedzà prawid∏owo zabezpieczone w foteliku umocowanym na tylnym siedzeniu. PASY BEZPIECZE¡STWA. . W razie wypadku si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. Poni˝ej zamieszczono ogólne wskazówki dotyczàce monta˝u. poniewa˝ nape∏niajàca si´ poduszka powietrzna mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka.

Przed zainstalowaniem fotelika dzieci´cego nale˝y sprawdziç typ pasa bezpieczeƒstwa zamontowanego w tym samochodzie. Przy instalowaniu fotelika dzieci´cego nale˝y wyciàgnàç go ca∏kowicie. Przy mocowaniu fotelika dzieci´cego takim pasem konieczny jest zacisk blokujàcy. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej i/lub kurtyny powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. czy jest dobrze zablokowany. a nast´pnie umo˝liwione zostanie jej zwini´cie (nawet powolne). Posiada on równie˝ dodatkowà funkcj´ blokady wysuwu. uruchamiajàc funkcj´ blokady wysuwu. Nie u˝ywany fotelik dzieci´cy powinien byç zabezpieczony pasem bezpieczeƒstwa.100 SIEDZENIA. Gdy cz´Êç ramieniowa pasa zostanie ca∏kowicie wyciàgni´ta. post´pujàc wed∏ug wskazówek producenta. niedok∏adnie umocowany fotelik zwi´ksza ryzyko Êmierci lub odniesienia powa˝nych obra˝eƒ przez dziecko. Nie posiada jednak dodatkowej funkcji blokady wysuwu po pe∏nym wyciàgni´ciu pasa. Je˝eli fotelik nie posiada zacisku blokujàcego. mo˝na go nabyç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. KIEROWNICA I LUSTERKA • Nie nale˝y pozwalaç dziecku wychylaç si´ w kierunku drzwi lub bocznego okna nawet jeÊli dziecko siedzi w foteliku dzieci´cym. W razie wypadku lub gwa∏townego hamowania. Zwyk∏y bezw∏adnoÊciowy pas bezpieczeƒstwa (ELR) – Pas ten równie˝ blokuje si´ przy gwa∏townym wyciàgni´ciu. Pozwoli to uniknàç dodatkowego zagro˝enia dla jadàcych samochodem przy nag∏ym hamowaniu lub w razie zderzenia. mechanizm zwijajàcy blokuje si´ i nie pozwala na ponowny wysuw pasa. Zacisk blokujàcy do fotelika dzieci´cego (Nr cz´Êci: 73119-22010) . PASY BEZPIECZE¡STWA. Rodzaje 3-punktowych pasów bezpieczeƒstwa Sà dwa rodzaje 3-punktowych pasów bezpieczeƒstwa. Tego typu pasy bezpieczeƒstwa montowane sà na tylnych siedzeniach. • Po zamocowaniu fotelika dzieci´cego nale˝y sprawdziç. uruchamianà po pe∏nym wyciàgni´ciu pasa. Bezw∏adnoÊciowy pas bezpieczeƒstwa z blokadà wysuwu (ALR/ELR) – Pas ten blokuje si´ przy gwa∏townym wyciàgni´ciu.

Na podstawie przedstawionej dalej tabeli mo˝na dobraç fotelik dzieci´cy odpowiedni do zamocowania na danym miejscu w samochodzie. (C) Fotelik dla wi´kszych dzieci (B) Fotelik dla ma∏ych dzieci (A) Fotelik dla niemowlàt .. KIEROWNICA I LUSTERKA 101 –Rodzaje fotelików dzieci´cych Zgodnie z normà europejskà ECE Nr 44. Mo˝na równie˝ stosowaç foteliki dzieci´ce ISOFIX dopuszczone do tego samochodu.... Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX” na stronie 118 w tym rozdziale. foteliki dzieci´ce klasyfikowane sà wed∏ug pi´ciu nast´pujàcych grup: Grupa 0: do 10 kg (0 – 9 miesi´cy) Grupa 0+: do 13 kg (0 – 2 lat) Grupa I: 9 – 18 kg (9 miesi´cy – 4 lat) Grupa II: 15 – 25 kg (4 – 7 lat) Grupa III: 22 – 36 kg (6 – 12 lat) W niniejszej instrukcji omówione zosta∏y nast´pujàce 3 rodzaje fotelików dzieci´cych mocowanych pasami bezpieczeƒstwa: (A) Fotelik dla niemowlàt. PASY BEZPIECZE¡STWA.. I i II wed∏ug normy ECE Nr 44 (C) Fotelik dla wi´kszych dzieci. równowa˝ny grupie III wed∏ug normy ECE Nr 44 Przy zakupie nale˝y poprosiç o dobór fotelika dostosowanego do rozmiarów dziecka i do tego samochodu.... równowa˝ny grupom 0 i 0+ wed∏ug normy ECE Nr 44 (B) Fotelik dla ma∏ych dzieci. Fotelik dzieci´cy nale˝y zamocowaç wed∏ug wskazówek producenta. równowa˝ny grupom 0+.SIEDZENIA..

9 do 18 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L3: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA KID (15 do 36 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej X: Miejsce nieodpowiednie dla dzieci w danej grupie wielkoÊciowej . KIEROWNICA I LUSTERKA –Dostosowanie ró˝nych rodzajów fotelików dzieci´cych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (sedan) Poni˝sza tabela informuje o mo˝liwoÊciach zamocowania fotelików dzieci´cych na poszczególnych siedzeniach w samochodzie. III 15 – 36 kg (4 – 12 lat) UP L3 U ObjaÊnienia stosowanych symboli literowych: U: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej UP: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych przeznaczonych do mocowania przodem do kierunku jazdy i dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L1: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA BABYSAFE (0 do 13 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L2: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA DUO (z ISOFIX. PASY BEZPIECZE¡STWA.102 SIEDZENIA. Przednie siedzenie pasa˝era Grupa wielkoÊciowa Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era ON 0 Do 10 kg (0 – 9 miesi´cy) 0+ Do 13 kg (0 – 2 lata) I 9 do 18 kg (9 miesi´cy – 4 lata) OFF Siedzenie tylne Skrajne Ârodkowe X Nie wolno mocowaç X Nie wolno mocowaç Ty∏em do kierunku jazdy– X Nie wolno mocowaç Przodem do kierunku jazdy– UP U L1 U U L1 U U L2 U II.

• Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej. Fotelik dzieci´cy skierowany ty∏em do kierunku jazdy Przesunàç fotel maksymalnie do ty∏u Fotelik dzieci´cy skierowany przodem do kierunku jazdy OSTRZE˚ENIE • Nigdy nie nale˝y instalowaç na przednim siedzeniu pasa˝era fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej pasa˝era. ale wskazówki co do ich przeznaczenia dostarczone przez producenta powinny byç starannie sprawdzone. o którym mowa w tabeli mo˝e nie byç dost´pny poza obszarem Unii Europejskiej. Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. OSTRZE˚ENIE U˝ycie fotelika dzieci´cego nieodpowiedniego dla tego samochodu mo˝e nie w wystarczajàcym zakresie zapewniç ochron´. gdy jest to absolutnie konieczne. Foteliki dzieci´ce nie wymienione w powy˝szej tabeli mogà byç u˝yte.SIEDZENIA. . PASY BEZPIECZE¡STWA. co grozi Êmiercià bàdê powa˝nymi obra˝eniami. KIEROWNICA I LUSTERKA 103 Fotelik dzieci´cy.

PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA Pozycja pionowa Dalsze informacje podane sà pod has∏em „–Mocowanie bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa z dodatkowà blokadà wysuwu” na stronie 107 oraz „–Mocowanie zwyk∏ym bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa” na stronie 115 oraz „–Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX” na stronie 118 w tym rozdziale. za punkt Êrodkowy. • U˝ywajàc fotelika dzieci´cego „TOYOTA DUO” typu ISOFIX na przednim siedzeniu. .104 SIEDZENIA. Ilustracja 1 Zablokowaç oparcie w pozycji pionowej Punkt Êrodkowy Ilustracja 2 UWAGA: • W przypadku koniecznoÊci montowania fotelika dzieci´cego na przednim fotelu przodem do kierunku jazdy. przed zamocowaniem fotelika dzieci´cego nale˝y ustawiç i zablokowaç oparcie siedzenia samochodu w pozycji pionowej (patrz ILUSTRACJA 1 obok). przedni fotel musi byç ustawiony do przodu. a oparcie fotela musi byç ustawione pionowo (patrz ILUSTRACJA 2 obok).

. ale wskazówki co do ich przeznaczenia dostarczone przez producenta powinny byç starannie sprawdzone. Foteliki dzieci´ce nie wymienione w powy˝szej tabeli mogà byç u˝yte. L2 UP II. Przednie siedzenie pasa˝era Grupa wielkoÊciowa Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era ON 0 Do 10 kg (0 – 9 miesi´cy) 0+ Do 13 kg (0 – 2 lata) I 9 do 18 kg (9 miesi´cy – 4 lata) OFF Siedzenie tylne Skrajne Ârodkowe X Nie wolno mocowaç X Nie wolno mocowaç Ty∏em do kierunku jazdy– X Nie wolno mocowaç Przodem do kierunku jazdy– UP U U L1 U U L1 U U. PASY BEZPIECZE¡STWA. III 15 – 36 kg (4 – 12 lat) UP U UP ObjaÊnienia stosowanych symboli literowych: U: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej UP: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych przeznaczonych do mocowania przodem do kierunku jazdy i dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L1: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA BABYSAFE (0 do 13 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L2: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA DUO (z ISOFIX 9 do 18 kg dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej X: Miejsce nieodpowiednie dla dzieci w danej grupie wielkoÊciowej Fotelik dzieci´cy. o którym mowa w tabeli mo˝e nie byç dost´pny poza obszarem Unii Europejskiej.SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA 105 –Dostosowanie ró˝nych rodzajów fotelików dzieci´cych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (hatchback) Poni˝sza tabela informuje o mo˝liwoÊciach zamocowania fotelików dzieci´cych na poszczególnych siedzeniach w samochodzie. co grozi Êmiercià bàdê powa˝nymi obra˝eniami. OSTRZE˚ENIE U˝ycie fotelika dzieci´cego nieodpowiedniego dla tego samochodu mo˝e nie w wystarczajàcym zakresie zapewniç ochron´.

Ilustracja 2 UWAGA: • W przypadku koniecznoÊci montowania fotelika dzieci´cego na przednim fotelu przodem do kierunku jazdy. KIEROWNICA I LUSTERKA Pozycja pionowa Fotelik dzieci´cy skierowany ty∏em do kierunku jazdy Ilustracja 1 Zablokowaç oparcie w pozycji pionowej Przesunàç fotel maksymalnie do ty∏u Punkt Êrodkowy Fotelik dzieci´cy skierowany przodem do kierunku jazdy OSTRZE˚ENIE • Nigdy nie nale˝y instalowaç na przednim siedzeniu pasa˝era fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej po stronie pasa˝era. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej. • U˝ywajàc fotelika dzieci´cego „TOYOTA DUO” typu ISOFIX na przednim siedzeniu. a oparcie fotela musi byç ustawione pionowo (patrz ILUSTRACJA 2 obok). gdy jest to absolutnie konieczne. przedni fotel musi byç ustawiony do przodu. przed zamocowaniem fotelika dzieci´cego nale˝y ustawiç i zablokowaç oparcie siedzenia samochodu w pozycji pionowej (patrz ILUSTRACJA 1 obok). Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u.106 SIEDZENIA. za punkt Êrodkowy. .

PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA 107 –Mocowanie bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa z dodatkowà blokadà wysuwu Dalsze informacje podane sà pod has∏em „–Mocowanie bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa z dodatkowà blokadà wysuwu” na stronie 107 oraz „–Mocowanie zwyk∏ym bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa” na stronie 115 oraz „–Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX” na stronie 118 w tym rozdziale. (A) INSTALACJA FOTELIKA DLA NIEMOWLÑT Fotelik przeznaczony dla niemowlàt mocowany jest jedynie ty∏em do kierunku jazdy.SIEDZENIA. .

spinek ani innych przedmiotów. 1. uwa˝ajàc by pas nie zosta∏ skr´cony. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet.108 SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego na tylnym siedzeniu w po∏o˝eniu ty∏em do kierunku jazdy. • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. Cz´Êç biodrowa pasa bezpieczeƒstwa powinna byç ciasno opi´ta. PASY BEZPIECZE¡STWA. gdy uniemo˝liwia to zablokowanie w odpowiedniej pozycji przedniego fotela. Nale˝y go wtedy umocowaç za przednim fotelem pasa˝era. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia stanowi to dodatkowe zagro˝enie dla dziecka i pasa˝era na przednim siedzeniu. je˝eli uniemo˝liwia to przyj´cie w∏aÊciwej pozycji za kierownicà. . • Nie nale˝y mocowaç fotelika za fotelem kierowcy. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanym warsztatem specjalistycznym Toyoty. Post´pujàc zgodnie ze wskazówkami producenta prze∏o˝yç cz´Êç ramieniowà i biodrowà pasa wokó∏ fotelika lub przez odpowiednie otwory w foteliku i wsunàç sprzàczk´ pasa w zaczep. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia. OSTRZE˚ENIE • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony.

2. KIEROWNICA I LUSTERKA 109 OSTRZE˚ENIE Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. W celu wymontowania fotelika nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ pasa bezpieczeƒstwa i pozwoliç na jego ca∏kowite zwini´cie si´. PASY BEZPIECZE¡STWA. Przestrzegaç wszystkich instrukcji producenta.SIEDZENIA. . sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. W ten sposób zostanie przywrócona mo˝liwoÊç swobodnego wysuwu pasa i b´dzie on móg∏ s∏u˝yç dla osoby doros∏ej lub starszego dziecka.

.110 SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA. Nale˝y go wtedy umocowaç za przednim fotelem pasa˝era. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia stanowi to dodatkowe zagro˝enie dla dziecka i pasa˝era na przednim siedzeniu. je˝eli uniemo˝liwia to przyj´cie w∏aÊciwej pozycji za kierownicà. gdy uniemo˝liwia to zablokowanie w odpowiedniej pozycji przedniego fotela. • Nie nale˝y mocowaç fotelika za fotelem kierowcy. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego na tylnym siedzeniu w po∏o˝eniu ty∏em do kierunku jazdy. Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do zaleceƒ producenta odnoÊnie wieku i rozmiarów dziecka a tak˝e kierunku ustawienia fotelika. KIEROWNICA I LUSTERKA (B) INSTALACJA FOTELIKA DLA MA¸YCH DZIECI W zale˝noÊci od wieku i rozmiarów dziecka. fotelik mo˝e byç ustawiony przodem lub ty∏em do kierunku jazdy.

KIEROWNICA I LUSTERKA 111 1. 2. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet. czy jego wysuw zosta∏ zablokowany. uwa˝ajàc by pas nie zosta∏ skr´cony. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. OSTRZE˚ENIE • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. Post´pujàc zgodnie ze wskazówkami producenta prze∏o˝yç cz´Êç ramieniowà i biodrowà pasa wokó∏ fotelika lub przez odpowiednie otwory w foteliku i wsunàç sprzàczk´ pasa w zaczep. uruchamiajàc blokad´ wysuwu. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Przed umo˝liwieniem zwini´cia pasa nale˝y jeszcze raz upewniç si´.SIEDZENIA. Ca∏kowicie wyciàgnàç cz´Êç ramieniowà pasa. PASY BEZPIECZE¡STWA. . spinek ani innych przedmiotów. • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. Po nawet powolnym zwini´ciu pasa jego wysuw pozostaje zablokowany. Cz´Êç biodrowa pasa bezpieczeƒstwa powinna byç ciasno opi´ta. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia.

KIEROWNICA I LUSTERKA 3. aby fotelik zosta∏ pewnie unieruchomiony. pozwoliç na maksymalne zwini´cie si´ cz´Êci ramieniowej pasa. OSTRZE˚ENIE Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. .112 SIEDZENIA. Mocno dociskajàc fotelik do siedziska i oparcia. Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do wszystkich zaleceƒ producenta fotelika. sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. PASY BEZPIECZE¡STWA.

W ten sposób zostanie przywrócona mo˝liwoÊç swobodnego wysuwu pasa i b´dzie on móg∏ s∏u˝yç dla osoby doros∏ej lub starszego dziecka.SIEDZENIA. . PASY BEZPIECZE¡STWA. W celu wymontowania fotelika nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ pasa bezpieczeƒstwa i pozwoliç na jego ca∏kowite zwini´cie si´. KIEROWNICA I LUSTERKA 113 4. (C) INSTALACJA FOTELIKA DLA STARSZYCH DZIECI Fotelik dla starszych dzieci mocowany jest przodem do kierunku jazdy.

W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. spinek ani innych przedmiotów. Cz´Êç biodrowa pasa powinna przebiegaç mo˝liwie najni˝ej. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia. co zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. a nast´pnie wsunàç sprzàczk´ pasa w zaczep. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet. czy cz´Êç ramieniowa pasa przebiega prawid∏owo przez bark dziecka a cz´Êç biodrowa jest u∏o˝ona nisko na biodrach. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. Posadziç dziecko na foteliku. . 1. Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Cz´Êç ramieniowa pasa bezpieczeƒstwa powinna przylegaç do barku dziecka. Zgodnie ze wskazówkami producenta prze∏o˝yç cz´Êç ramieniowà i biodrowà pasa przez lub wokó∏ fotelika i dziecka. Nale˝y upewniç si´. uwa˝ajàc by pas nie zosta∏ skr´cony. W przeciwnym razie jego dzia∏anie ochronne zostaje zmniejszone i w razie wypadku zwi´ksza si´ ryzyko odniesienia obra˝eƒ. • Wysokie umieszczenie cz´Êci biodrowej pasa oraz luêne jego u∏o˝enie mo˝e w momencie zderzenia spowodowaç wysuni´cie si´ spod pasa. • Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie nale˝y przek∏adaç cz´Êci ramieniowej pasa pod pachà dziecka. • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. Pas nie mo˝e dotykaç szyi dziecka i nie mo˝e zsuwaç si´ po jego ramieniu.114 SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA.

Przy instalacji fotelika dzieci´cego nale˝y post´powaç wed∏ug wskazówek jego producenta. W celu wymontowania fotelika nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ pasa bezpieczeƒstwa i pozwoliç na jego zwini´cie si´. . Je˝eli zacisk blokujàcy nie jest w komplecie z fotelikiem. PASY BEZPIECZE¡STWA.SIEDZENIA. mo˝na go nabyç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. (Patrz „–Fotelik dzieci´cy” na stronie 99). KIEROWNICA I LUSTERKA 115 –Mocowanie zwyk∏ym bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa 2. do prawid∏owego umocowania mo˝e byç potrzebny zacisk blokujàcy. W zale˝noÊci od rodzaju fotelika.

Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Mocowanie fotelika dzieci´cego przodem w kierunku ty∏u pojazdu: Na przednim siedzeniu nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego przodem w kierunku ty∏u pojazdu. przypomina by pod ˝adnym pozorem nie mocowaç na przednim siedzeniu fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy. podczas wypadku. nale˝y wy∏àczyç poduszki powietrzne przedniego pasa˝era. Specjalna etykieta na desce rozdzielczej po stronie pasa˝era. • W przypadku monta˝u fotelika dzieci´cego na przednim siedzeniu. Szczegó∏owe informacje podane sà na stronie 72 tego rozdzia∏u w cz´Êci „Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu”. mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka.116 SIEDZENIA. kiedy przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej jest w pozycji „ON”. Wy∏àcznik poduszek powinien byç w pozycji „OFF” i lampka kontrolna powinna byç w∏àczona. .

Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do wszystkich zaleceƒ producenta fotelika. sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Nale˝y wtedy siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u.SIEDZENIA. nawet kiedy siedzi zabezpieczone w foteliku. . • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. • Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej i/lub kurtyny powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet. • W samochodzie wyposa˝onym w boczne poduszki powietrzne nie nale˝y pozwalaç dziecku opieraç si´ o przednie drzwi i wokó∏ nich. KIEROWNICA I LUSTERKA 117 Przesunàç fotel maksymalnie do ty∏u • Na przednim siedzeniu mo˝na mocowaç fotelik dzieci´cy przodem do kierunku jazdy jedynie w przypadkach bezwzgl´dnie koniecznych. spinek ani innych przedmiotów. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. PASY BEZPIECZE¡STWA. poniewa˝ nape∏niajàca si´ poduszka powietrzna mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka.

Uchwyty ukryte sà w szczelinach pomi´dzy poduszkà siedzenia a jego oparciem. Sedan Hatchback Na tylnym siedzeniu samochodu zamontowane sà uchwyty do zamocowania fotelika dzieci´cego wed∏ug standardu ISO. . czy dany fotelik jest dopuszczony do zamocowania w tym samochodzie. PASY BEZPIECZE¡STWA. Do uchwytów mo˝na zamocowaç foteliki dzieci´ce przystosowane do standardu ISO. mo˝na zasi´gnàç u jego producenta. na obu skrajnych miejscach tylnego siedzenia. KIEROWNICA I LUSTERKA –Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX (Fotelik dzieci´cy ISOFIX) UWAGA Informacji o tym.118 SIEDZENIA. W tym przypadku nie jest konieczne mocowanie fotelika za pomocà pasa bezpieczeƒstwa.

by ustaliç po∏o˝enie uchwytu mocujàcego – poni˝ej wszywki w oparciu.SIEDZENIA. 2. PASY BEZPIECZE¡STWA. . JeÊli to konieczne nale˝y tak˝e przesunàç przednie siedzenie do przodu. Zaczepiç gniazda zaczepowe do uchwytów. Szczegó∏owe wskazówki dotyczàce mocowania fotelika podane sà w jego instrukcji obs∏ugi. Lekko rozchyliç szczelin´ pomi´dzy siedziskiem a oparciem siedzenia. KIEROWNICA I LUSTERKA 119 Sedan Hatchback MONTA˚ FOTELIKA DZIECI¢CEGO 1.

• Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. czy jest dobrze zablokowana. aby w ich pobli˝u nie znajdowa∏y si´ obiekty o nieregularnym kszta∏cie i nie zosta∏y przyci´te pasy bezpieczeƒstwa. sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. OSTRZE˚ENIE • Wykorzystujàc uchwyty do zamocowania fotelika dzieci´cego nale˝y zwróciç uwag´. aby uzyskaç po˝àdanà d∏ugoÊç kolumny kierowniczej i ustawiç dêwigni´ w pierwotnej pozycji. • Nie nale˝y mocowaç fotelika dzieci´cego na tylnym siedzeniu. W celu wyregulowania po∏o˝enia ko∏a kierownicy nale˝y pociàgnàç w gór´ dêwigni´ zwalniajàcà blokad´. .120 SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA. je˝eli uniemo˝liwia on zablokowanie w odpowiedniej pozycji przedniego fotela. Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do wszystkich zaleceƒ producenta fotelika. KIEROWNICA I LUSTERKA Kierownica o regulowanym po∏o˝eniu Ârodkowe po∏o˝enie UWAGA: W przypadku u˝ycia oryginalnego fotelika dzieci´cego Toyoty „TOYOTA DUO” z systemem ISOFIX przedni fotel nale˝y przesunàç do przodu ze Êrodkowego po∏o˝enia a oparcie ustawiç w pozycji pionowej. Nast´pnie przechyliç ko∏o kierownicy do ˝àdanego kàta. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia mo˝e to byç przyczynà powa˝nych obra˝eƒ u dziecka i pasa˝era siedzàcego na przednim fotelu. Mo˝e to doprowadziç do utraty przez kierowc´ panowania nad pojazdem i wypadku drogowego ze skutkiem Êmiertelnym. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno regulowaç po∏o˝enia kierownicy w trakcie jazdy. wyciàgnàç lub wcisnàç je. • Po zakoƒczeniu regulacji po∏o˝enia kierownicy nale˝y nacisnàç jà w gór´ i w dó∏ oraz próbowaç wyciàgnàç i wcisnàç sprawdzajàc.

gdy w∏àczone jest ich ogrzewanie. W niektórych modelach po w∏àczeniu ogrzewania tylnej szyby nast´puje równie˝ szybkie rozgrzanie i oczyszczenie zewn´trznych lusterek (patrz „Ogrzewanie tylnej szyby i zewn´trznych lusterek wstecznych na stronie 138 w rozdziale 1–4). . nie wolno poruszaç dêwignià ani zeskrobywaç lodu. Ustawienie lusterka dokonywane jest przez poruszanie dêwignià regulacyjnà. Mo˝e to doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem i wypadku drogowego ze skutkiem Êmiertelnym. lusterko boczne po stronie kierowcy jest szerokokàtne. Obiekty widziane w zewn´trznej cz´Êci wydajà si´ byç bardziej oddalone ni˝ widziane w cz´Êci wewn´trznej. z dwiema krzywiznami rozgraniczonymi pionowà linià. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y regulowaç lusterek bocznych. gdy samochód jest w ruchu. PASY BEZPIECZE¡STWA. poniewa˝ osiàgajà one wysokà temperatur´.SIEDZENIA. UWAGA W przypadku unieruchomienia lusterka na skutek oblodzenia. aby widoczne w nich by∏y skraje nadwozia. Nale˝y u˝yç Êrodka rozmra˝ajàcego. Odleg∏oÊci od obiektów sà ró˝nie widziane w wewn´trznej i zewn´trznej cz´Êci lusterka. • Nie nale˝y dotykaç lusterek. KIEROWNICA I LUSTERKA 121 Zewn´trzne lusterka wsteczne– –Dêwignia regulacji ustawienia lusterka bocznego Lusterka boczne powinny byç tak ustawione. W niektórych modelach.

Je˝eli silnik nie pracuje. Oba lusterka nale˝y wyprostowaç i odpowiednio ustawiç przed rozpocz´ciem jazdy. „R” – prawe lusterko. . Prze∏àcznik g∏ówny – s∏u˝y do wyboru. Przycisk sterujàcy – s∏u˝y do przestawiania lusterka Nacisnàç w ˝àdanym kierunku przemieszczania lusterka. W celu z∏o˝enia lusterka nale˝y nacisnàç jego obudow´ w kierunku ty∏u samochodu. wy∏àcznik zap∏onu musi byç ustawiony w po∏o˝eniu „ACC” lub „ON”. 2. PASY BEZPIECZE¡STWA. przy parkowaniu w ciasnym miejscu. Lusterka mo˝na z∏o˝yç np. które lusterko b´dzie regulowane. KIEROWNICA I LUSTERKA –Elektryczna regulacja ustawienia lusterek –Sk∏adanie zewn´trznych lusterek wstecznych Regulacji ustawienia lusterek dokonuje si´ za pomocà prze∏àczników elektrycznych. Nale˝y u˝yç Êrodka rozmra˝ajàcego. OSTRZE˚ENIE Nie wolno jechaç ze z∏o˝onymi lusterkami bocznymi. „L” – lewe lusterko. nie wolno poruszaç dêwignià ani zeskrobywaç lodu.122 SIEDZENIA. 1. UWAGA W przypadku unieruchomienia lusterka na skutek oblodzenia.

W∏àczenie tej funkcji potwierdza zaÊwiecenie si´ lampki kontrolnej. aby widaç w nim by∏o sytuacj´ z ty∏u samochodu. przyciemnianie lusterka w reakcji na Êwiat∏a samochodów z ty∏u mo˝e potrwaç nieco d∏u˝ej. Funkcja ta podczas jazdy nocà redukuje blask odbicia reflektorów samochodów jadàcych z ty∏u. W celu wy∏àczenia funkcji automatycznego przyciemniania nale˝y nacisnàç przycisk „ ”. PASY BEZPIECZE¡STWA. gdy lusterko zostanie oÊwietlone Êwiat∏ami samochodu jadàcego z ty∏u. zmniejszajàc blask odbicia. Jazda nocà – Dêwignia w po∏o˝eniu 2 Nale˝y pami´taç. Jazda w dzieƒ – Dêwignia w po∏o˝eniu 1 W tym po∏o˝eniu odbicie w lusterku jest ca∏kowicie wyraêne. ˝e ograniczenie oÊlepiania wià˝e si´ z cz´Êciowà utratà wyrazistoÊci odbicia. mo˝na przestawiç dêwigni´ umieszczonà na dolnej kraw´dzi lusterka. Lusterko nale˝y tak ustawiç. Podczas jazdy nocà. . Lusterko ma wbudowanà funkcj´ automatycznego przeciwdzia∏ania oÊlepieniu kierowcy. Mo˝e to doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem i wypadku drogowego ze skutkiem Êmiertelnym. aby widaç w nim by∏o sytuacj´ z ty∏u samochodu. KIEROWNICA I LUSTERKA 123 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne Automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne Lusterko nale˝y ustawiç w ten sposób. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y regulowaç lusterek bocznych. w celu ograniczenia efektu oÊlepiania Êwiat∏ami pojazdu jadàcego z ty∏u. W celu ponownego w∏àczenia funkcji automatycznego przyciemniania nale˝y nacisnàç przycisk „ ”. W trybie automatycznym.SIEDZENIA. Gdy temperatura na zewnàtrz jest niska. Po w∏o˝eniu kluczyka i w∏àczeniu zap∏onu wewn´trzne lusterko wsteczne jest automatycznie prze∏àczane na tryb automatycznego przyciemniania. gdy samochód jest w ruchu. Tryb pracy lusterka nale˝y ustawiç przed rozpocz´ciem jazdy i dobraç w ten sposób. jego powierzchnia lekko przyciemni si´. aby uzyskaç najlepszà widocznoÊç do ty∏u.

.124 SIEDZENIA. W celu zagwarantowania prawid∏owego dzia∏ania funkcji automatycznego przyciemniania nie nale˝y dotykaç ani zas∏aniaç palcami bàdê ubraniem czujników umieszczonych po obu stronach lusterka. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y regulowaç lusterka podczas jazdy. PASY BEZPIECZE¡STWA. w wyniku którego mo˝e dojÊç do obra˝eƒ cia∏a lub Êmierci. Mo˝e to doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem i wypadku drogowego.

SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA 125 Lusterka osobiste W celu skorzystania z lusterka osobistego nale˝y odchyliç w dó∏ os∏on´ przeciws∏onecznà i otworzyç pokryw´ lusterka. PASY BEZPIECZE¡STWA. .

KIEROWNICA I LUSTERKA .126 SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA.

. . . . . WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 127 Rozdzia∏ 1–4 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Âwiat∏a. . . . . . Przednie i tylne Êwiat∏a przeciwmgielne . . . . . . . . . . . . . . Âwiat∏a awaryjne . . . . . . . . . Zmywacze reflektorów . . . . . . . . . . . . . . . . wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby • • • • • • • • • • • • Âwiat∏a g∏ówne i kierunkowskazy .ÂWIAT¸A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogrzewanie szyby tylnej i zewn´trznych lusterek wstecznych . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie kabiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziomowanie reflektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie przestrzeni baga˝owej . . . . . . . . . 128 129 131 131 132 132 133 134 134 137 138 138 . . . . . . OÊwietlenie osobiste . . . . . . . . . . .

Âwiat∏a mijania w∏àcza si´ pociàgajàc dêwigni´ z powrotem (po∏o˝enie 2).128 ÂWIAT¸A. Przed w∏àczeniem Êwiate∏ mijania nale˝y je wypoziomowaç (patrz „Poziomowanie reflektorów” na stronie 129 w tym rozdziale). na tablicy przyrzàdów zaÊwieci si´ zielona lampka kontrolna tylnych Êwiate∏ pozycyjnych. W niektórych modelach. Âwiat∏ami drogowymi mo˝na b∏yskaç równie˝ przy wy∏àczonych Êwiat∏ach g∏ównych (ga∏ka na koƒcu dêwigni w po∏o˝eniu „OFF”). W niektórych wersjach wszystkie wymienione Êwiat∏a w∏àczajà si´ samoczynnie po uruchomieniu silnika. UWAGA Gdy silnik nie pracuje. Po zwolnieniu dêwigni Êwiat∏a drogowe zostajà wy∏àczone. oÊwietlenie tablicy rejestracyjnej i podÊwietlenie tablicy przyrzàdów. gdy˝ doprowadzi to do roz∏adowania akumulatora. B∏yskanie Êwiat∏ami drogowymi (po∏o˝enie 3) – Pociàgnàç dêwigni´ do oporu do siebie. przypominajàcego o wy∏àczeniu Êwiate∏. . otwarcie drzwi kierowcy spowoduje w∏àczenie brz´czyka ostrzegawczego. W∏àczenie Êwiate∏ drogowych sygnalizowane jest zapaleniem si´ lampki kontrolnej (niebieskiej) na tablicy przyrzàdów. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY Âwiat∏a g∏ówne i kierunkowskazy ÂWIAT¸A G¸ÓWNE Obracajàc ga∏k´ na koƒcu dêwigni w∏àcza si´ nast´pujàce Êwiat∏a: Po∏o˝enie 1 – Pozycyjne przednie i tylne. Po∏o˝enie 2 – Wszystkie wymienione wy˝ej oraz Êwiat∏a mijania. Prze∏àczanie Êwiate∏ drogowych i mijania – Âwiat∏a drogowe w∏àcza si´ przy w∏àczonych Êwiat∏ach mijania przez odepchni´cie od siebie dêwigni prze∏àcznika (po∏o˝enie 1). mimo ustawienia ga∏ki w po∏o˝eniu OFF. nie nale˝y pozostawiaç na zbyt d∏ugi okres w∏àczonych Êwiate∏. Sygnalizator akustyczny Gdy przy w∏àczonych Êwiat∏ach g∏ównych i wyj´tym kluczyku z wy∏àcznika zap∏onu.

jak w przypadku. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç ustawiony w po∏o˝eniu „ON”. gdy jedynie kierowca siedzi w samochodzie. aby nie powodowaç oÊlepienia innych u˝ytkowników drogi. do wyczucia lekkiego oporu (po∏o˝enie 2). Poziomowania reflektorów dokonuje si´ poprzez obrót prze∏àcznika. Im wy˝szy numer po∏o˝enia prze∏àcznika. Po wykonaniu skr´tu. . Szybsze ni˝ zwykle b∏yskanie zielonej lampki kontrolnej kierunkowskazu oznacza przepalenie si´ ˝arówki przedniego lub tylnego kierunkowskazu. Dla warunków obcià˝enia innych ni˝ wymienione nale˝y dobraç takie po∏o˝enie prze∏àcznika. jednak przy niewielkim skr´cie. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 129 Poziomowanie reflektorów KIERUNKOWSKAZY Kierunkowskazy w∏àcza si´ przesuwajàc dêwigni´ prze∏àcznika Êwiate∏ i kierunkowskazów w gór´ lub w dó∏. Poni˝ej podane sà przyk∏ady ustawienia prze∏àcznika w zale˝noÊci od obcià˝enia pojazdu.ÂWIAT¸A. np. Âwiat∏a mijania powinny byç zawsze odpowiednio wypoziomowane. przy zmianie pasa ruchu. do po∏o˝enia 1. dêwignia automatycznie powraca do po∏o˝enia wyjÊciowego. i przytrzymanie jej. tym ni˝ej skierowana jest wiàzka Êwiate∏ mijania. aby wysokoÊç wiàzki Êwiate∏ mijania by∏a taka sama. Zmian´ pasa ruchu mo˝na sygnalizowaç przez lekkie wychylenie dêwigni w gór´ lub w dó∏. trzeba jà przesunàç r´kà.

5 4 Hatchback 0 2 3 4 . WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY OBCIÑ˚ENIE POJAZDU I PO¸O˚ENIE PRZE¸ÑCZNIKA Po∏o˝enie prze∏àcznika Obcià˝enie pojazdu Sedan Tylko kierowca lub kierowca + pasa˝er na przednim siedzeniu Komplet pasa˝erów (wraz z kierowcà) Komplet pasa˝erów (wraz z kierowcà) + pe∏ny baga˝ w baga˝niku Kierowca + pe∏ny baga˝ w baga˝niku 0 1.5 2.130 ÂWIAT¸A.

Ponowne naciÊni´cie przycisku wy∏àcza Êwiat∏a awaryjne. tylne Êwiat∏o przeciwmgielne nie zapali si´ ju˝ automatycznie po ponownym w∏àczeniu Êwiate∏ mijania. Po wy∏àczeniu wszystkich pozosta∏ych Êwiate∏. przednie i tylne Êwiat∏a przeciwmgielne zostanà automatycznie wy∏àczone. Po wy∏àczeniu Êwiate∏ mijania. Âwiat∏a awaryjne w∏àcza si´ w celu ostrze˝enia innych kierowców w sytuacjach. W sytuacjach awaryjnych nale˝y zjechaç samochodem jak najg∏´biej na pobocze. nie nale˝y pozostawiaç w∏àczonych Êwiate∏ awaryjnych na d∏u˝ej ni˝ to konieczne. UWAGA Gdy silnik nie pracuje. gdy˝ doprowadzi to do roz∏adowania akumulatora. gdzie mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ruchu drogowego. Zacznà b∏yskaç wszystkie kierunkowskazy jednoczeÊnie. Pozycja 1 – Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne O w∏àczeniu przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych informuje lampka kontrolna na tablicy przyrzàdów. Pozycja 2 – Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne i tylne Êwiat∏o przeciwmgielne O w∏àczeniu przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych i tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego informujà lampki kontrolne na tablicy przyrzàdów. kiedy samochód musia∏ zatrzymaç si´ w miejscu. W celu w∏àczenia odpowiednich Êwiate∏ przeciwmgielnych nale˝y przekr´ciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów przy w∏àczonych Êwiat∏ach pozycyjnych lub mijania. . WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 131 Âwiat∏a awaryjne Przednie i tylne Êwiat∏a przeciwmgielne W celu w∏àczenia Êwiate∏ awaryjnych nale˝y wcisnàç ich wy∏àcznik. Przy w∏àczonych Êwiat∏ach awaryjnych nie dzia∏a prze∏àcznik kierunkowskazów.ÂWIAT¸A. W celu w∏àczenia tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego nale˝y ponownie przekr´ciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów przy spe∏nieniu wymienionych wy˝ej warunków.

powoduje w∏àczenie lampki. gdy prze∏àcznik oÊwietlenia kabiny jest w po∏o˝eniu „DOOR”. „DOOR” – Lampka zapala si´ po otwarciu dowolnych drzwi. W celu w∏àczenia tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego nale˝y ponownie przekr´ciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów przy spe∏nieniu wymienionych wy˝ej warunków. tylne Êwiat∏o przeciwmgielne nie zapali si´ ju˝ automatycznie po ponownym w∏àczeniu Êwiate∏ mijania. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne OÊwietlenie kabiny W celu w∏àczenia tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego nale˝y obróciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów. „OFF” – Lampka nie Êwieci si´. Prze∏àcznik ten ma nast´pujàce po∏o˝enia: „ON” – Lampka Êwieci si´ na sta∏e. gdy w∏àczone sà Êwiat∏a mijania. OÊwietlenie kabiny w∏àcza si´ prze∏àcznikiem w lampce.132 ÂWIAT¸A. Lampka gaÊnie po zamkni´ciu wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. Po wy∏àczeniu Êwiate∏ mijania. tylne Êwiat∏o przeciwmgielne samoczynnie wy∏àczy si´. O w∏àczeniu tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego informuje lampka kontrolna na tablicy przyrzàdów.) . (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w rozdziale 1–2. Po wy∏àczeniu wszystkich pozosta∏ych Êwiate∏. Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – Wzbudzenie alarmu. Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne zapali si´.

kiedy wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostanà jednoczeÊnie odblokowane przy u˝yciu kluczyka lub bezprzewodowego zdalnego sterowania. W samochodzie bez uk∏adu podwójnej blokady zamków. AUTOMATYCZNE WY¸ÑCZANIE OÂWIETLENIA WN¢TRZA Je˝eli drzwi pozostajà otwarte po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu i wy∏àcznik oÊwietlenia wn´trza ustawiony jest w pozycji „DOOR”. gdy wy∏àcznik zap∏onu jest w po∏o˝eniu „ON”.ÂWIAT¸A. Z elektrycznie sterowanym oknem dachowym W celu w∏àczenia lampki oÊwietlenia osobistego nale˝y nacisnàç przycisk. po 20-stu minutach oÊwietlenie wn´trza zostanie automatycznie wy∏àczone. oÊwietlenie w∏àcza si´ po otwarciu dowolnych drzwi. Bez elektrycznie sterowanego okna dachowego . Ponowne naciÊni´cie przycisku wy∏àcza lampk´. Po zamkni´ciu wszystkich drzwi lampka przez oko∏o15 sekund pozostaje zapalona. lampka zapala si´ na oko∏o 15 sekund po czym gaÊnie. Po otwarciu dowolnych drzwi wy∏àcznik czasowy na nowo rozpoczyna odliczanie czasu. nawet jeÊli drzwi nie zosta∏y otwarte. • Je˝eli przy zamkni´tych wszystkich drzwiach wy∏àcznik zap∏onu zostanie obrócony do pozycji „ON”. Natomiast w nast´pujàcych przypadkach lampka gaÊnie natychmiast: • Je˝eli wszystkie drzwi zostanà zamkni´te. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 133 OÊwietlenie osobiste OPÓèNIONE WY¸ÑCZANIE OÂWIETLENIA WN¢TRZA (z uk∏adem bezprzewodowego zdalnego sterowania) Gdy prze∏àcznik jest ustawiony w po∏o˝eniu „DOOR”. • Je˝eli przy zamkni´tych wszystkich drzwiach zostanà zablokowane drzwi kierowcy. a nast´pnie gaÊnie. zapobiegajàc roz∏adowaniu akumulatora.

obrót w dó∏ skraca przerwy. a nast´pnie puÊciç (pozycja 5).134 ÂWIAT¸A. Zapobiegnie to zamarzaniu p∏ynu zmywajàcego na szybie. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (sedan)” na stronie 324 lub „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (hatchback)” na stronie 325 w rozdziale 7–3. W celu natryÊni´cia p∏ynu zmywajàcego nale˝y dêwigni´ przyciàgnàç do siebie. Wycieraczki przedniej szyby w∏àcza si´ przestawiajàc dêwigni´ prze∏àcznika w ˝àdane po∏o˝enie. Po zamkni´ciu drzwi baga˝nika lampka gaÊnie. W przypadku uruchomienia spryskiwaczy przy wy∏àczonych wycieraczkach. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY OÊwietlenie przestrzeni baga˝owej (hatchback) Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej (z regulacjà pracy przerywanej) W celu w∏àczenia lampki oÊwietlenia przestrzeni baga˝owej nale˝y otworzyç drzwi baga˝nika i nacisnàç prze∏àcznik. . Wy∏àcznik zap∏onu musi byç ustawiony w po∏o˝eniu „ON”. Obrót do góry wyd∏u˝a przerwy w pracy wycieraczek. wykonajà one kilka ruchów roboczych. Przy ujemnej temperaturze otoczenia przed u˝yciem spryskiwacza nale˝y rozgrzaç przednià szyb´ nawiewem ciep∏ego powietrza. Po∏o˝enie dêwigni Po∏o˝enie 1 Po∏o˝enie 2 Po∏o˝enie 3 Po∏o˝enie 4 Po∏o˝enie 5 Praca wycieraczek Przerywana Wolna Szybka Pojedyncze przetarcie szyby Spryskiwacz W zakresie pracy przerywanej (po∏o˝enie 1) mo˝liwa jest regulacja czasu przerw w pracy wycieraczek za pomocà pierÊcienia „INT TIME”. co mog∏oby ca∏kowicie zablokowaç widocznoÊç.

PierÊcieƒ regulacji automatycznej Wycieraczki przedniej szyby w∏àcza si´ przestawiajàc dêwigni´ ich prze∏àcznika w odpowiednià pozycj´. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 135 Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej (z regulacjà automatycznà) UWAGA Nie wolno w∏àczaç wycieraczek.ÂWIAT¸A. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Po∏o˝enie dêwigni Po∏o˝enie 1 Po∏o˝enie 2 Po∏o˝enie 3 Po∏o˝enie 4 Po∏o˝enie 5 Praca wycieraczek Automatyczna Wolna Szybka Pojedyncze przetarcie szyby Spryskiwacz . Mo˝e to spowodowaç jej zarysowanie. gdy szyba jest sucha.

UWAGA • Podczas mycia wewn´trznej powierzchni przedniej szyby nale˝y uwa˝aç. gdy dêwignia prze∏àcznika wycieraczek jest w po∏o˝eniu 1. • W przypadku dotkni´cia czujnika. wykonajà one kilka ruchów roboczych. Obrót pierÊcienia regulatora pracy automatycznej w kierunku „–” powoduje obni˝enie czu∏oÊci detektora i w∏àczanie wycieraczek przy wi´kszej intensywnoÊci opadów. W takim przypadku nale˝y przestawiç dêwigni´ w inne po∏o˝enie. w miejscu wskazanym na rysunku. • W przypadku wytarcia szmatkà przedniej szyby w jej Êrodkowej cz´Êci przy górnej kraw´dzi (w okolicy czujnika). • Podczas korzystania z automatycznej myjni samochodowej nie nale˝y ustawiaç dêwigni prze∏àcznika wycieraczek w pozycj´ 1. a nast´pnie powróciç do pozycji 1. Czujnik sterujàcy automatycznà pracà wycieraczek umieszczony jest po wewn´trznej stronie przedniej szyby. co mog∏oby ca∏kowicie zablokowaç widocznoÊç. Przy ujemnej temperaturze otoczenia przed u˝yciem spryskiwaczy nale˝y rozgrzaç przednià szyb´ nawiewem ciep∏ego powietrza. W celu zwil˝enia szyby p∏ynem zmywajàcym nale˝y dêwigni´ przyciàgnàç do siebie (pozycja 5). • Gdy przednia szyba zostanie wprowadzona w drgania. w nast´pujàcych sytuacjach wycieraczki mogà samoczynnie w∏àczyç si´: • W przypadku dotkni´cia przedniej szyby w jej Êrodkowej cz´Êci przy górnej kraw´dzi (w okolicy czujnika). aby nie zmoczyç wodà lub Êrodkiem myjàcym czujnika sterujàcego automatycznà pracà wycieraczek. nawet gdy na szyb´ spadnà krople deszczu. Wycieraczki mogà w∏àczyç si´ i ulec uszkodzeniu. po ponownym w∏àczeniu zap∏onu funkcja automatycznego uruchamiania wycieraczek mo˝e nie zadzia∏aç. W przypadku uruchomienia spryskiwaczy przy wy∏àczonych wycieraczkach. Praca automatyczna (po∏o˝enie 1) Cz´stotliwoÊç pracy wycieraczek regulowana jest w zale˝noÊci od iloÊci kropli deszczu rejestrowanych przez czujnik sterujàcy wycieraczek. .136 ÂWIAT¸A. obrót w kierunku „+” powoduje zwi´kszenie czu∏oÊci detektora i w∏àczanie wycieraczek przy mniejszej intensywnoÊci opadów. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy” na stronie 324 (sedan) oraz „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy” na stronie 325 (hatchback) w rozdziale 7–3. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y umieszczaç palców pomi´dzy piórem wycieraczki a szybà. Zapobiegnie to zamarzaniu p∏ynu zmywajàcego na szybie. Gdy dêwignia prze∏àcznika wycieraczek jest w po∏o˝eniu 1 i w∏àczony jest zap∏on. Je˝eli zap∏on zostanie wy∏àczony.

gdy szyba jest sucha. Po zwolnieniu ga∏ka samoczynnie powróci do po∏o˝enia wyjÊciowego. . UWAGA Nie wolno w∏àczaç wycieraczki. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 137 Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej UWAGA Nie wolno w∏àczaç wycieraczek. Mo˝e to spowodowaç jej zarysowanie. Po∏o˝enie dêwigni Po∏o˝enie 1 Po∏o˝enie 2 Praca wycieraczek Przerywana Normalna W celu natryÊni´cia p∏ynu zmywajàcego na tylnà szyb´ nale˝y przekr´ciç ga∏k´ na koƒcu dêwigni do oporu w gór´ lub w dó∏. Wycieraczk´ tylnej szyby w∏àcza si´ przekr´cajàc ga∏k´ na koƒcu dêwigni do góry. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”.ÂWIAT¸A. gdy tylna szyba jest sucha. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb” na stronie 325 w rozdziale 7–3. Mo˝e to spowodowaç jej zarysowanie. a˝ zajmie skrajne po∏o˝enie (3 lub 4).

Wersja z wy∏àcznikiem czasowym: Po up∏ywie oko∏o 15-stu minut pracy urzàdzenia grzewcze zostanà automatycznie wy∏àczone.138 ÂWIAT¸A. Nadrukowane na wewn´trznej powierzchni szyby delikatne uzwojenie elektryczne szybko rozgrzeje i oczyÊci jej powierzchni´. W niektórych wersjach umieszczone w lusterkach bocznych panele grzejne równie˝ powodujà szybkie rozgrzanie i oczyszczenie ich powierzchni. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (sedan)” na stronie 324 w rozdziale 7–3. Podczas pracy urzàdzenia Êwieci si´ lampka kontrolna. „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (hatchback)” na stronie 325 w rozdziale 7–3. Do uzupe∏niania poziomu nale˝y u˝ywaç p∏ynu do spryskiwaczy szyb. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Mo˝e to spowodowaç przegrzanie silnika elektrycznego pompy zmywaczy. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY Zmywacze reflektorów Ogrzewanie szyby tylnej i zewn´trznych lusterek wstecznych Z r´cznym sterowaniem klimatyzacjà W celu natryÊni´cia p∏ynu zmywajàcego na klosze reflektorów nale˝y w∏àczyç przednie Êwiat∏a i nacisnàç przycisk zmywacza. Ponowne naciÊni´cie przycisku powoduje wy∏àczenie ogrzewania. Z automatycznym sterowaniem klimatyzacjà W celu usuni´cia zaparowania lub oblodzenia tylnej szyby nale˝y nacisnàç przycisk wy∏àcznika ogrzewania szyby. Nale˝y regularnie kontrolowaç poziom p∏ynu zmywajàcego w przezroczystym zbiorniczku. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. . UWAGA Nie nale˝y uruchamiaç zmywacza reflektorów. gdy w zbiorniczku nie ma p∏ynu.

WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 139 OSTRZE˚ENIE Gdy ogrzewanie jest w∏àczone. Gdy lusterka boczne pokryte sà grubà warstwà lodu. by nie zadrapaç lub w inny sposób nie uszkodziç siatki grzejnej. szczególnie podczas jazdy w ruchu miejskim.ÂWIAT¸A. . Ogrzewanie szyby i lusterek nale˝y wy∏àczaç natychmiast po oczyszczeniu ich powierzchni. UWAGA • Wersja bez wy∏àcznika czasowego: Ogrzewanie nale˝y w∏àczaç przy pracujàcym silniku. poniewa˝ ich temperatura mo˝e byç wysoka. • Czyszczàc wewn´trznà powierzchni´ tylnej szyby nale˝y uwa˝aç. nie nale˝y dotykaç powierzchni lusterek. przed w∏àczeniem ich ogrzewania nale˝y u˝yç Êrodka rozmra˝ajàcego. Przed∏u˝ona praca ogrzewaczy mo˝e doprowadziç do roz∏adowania akumulatora. Urzàdzenie to nie s∏u˝y do osuszania z deszczu ani topienia Êniegu.

140 ÂWIAT¸A. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY .

. . . . . . . 144 . 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny . . . . . . . . . . . . . LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 141 Rozdzia∏ 1–5 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Wskaêniki. . . . . . . . 143 . . . . . . . . .WSKAèNIKI. . . liczniki i lampki ostrzegawcze • • • • Wskaênik poziomu paliwa . . . 142 . . . . . . . 146 . . . . . . . . Wskaênik temperatury silnika . WyÊwietlacz licznika przebiegu ca∏kowitego i dwóch liczników przebiegu dziennego oraz kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników . . . . . . . . . . . . . . Obrotomierz . . . . . . . . . . . .

podjazdach lub na zakr´tach. przyspieszania lub na zakr´tach. pokazujàc w przybli˝eniu iloÊç paliwa. Nale˝y natychmiast uzupe∏niç paliwo! Lampka ta po kilku jazdach zgaÊnie. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE Wskaênik poziomu paliwa Na zjazdach. Gdy poziom paliwa zbli˝y si´ do „R” lub zaÊwieci si´ lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa. Je˝eli lampka nie zgaÊnie. Spowodowane jest to ruchem paliwa w zbiorniku. Zbiornik prawie pe∏ny – Wskazówka na „1/1” Zbiornik prawie pusty – Wskazówka na „R” Zaleca si´ utrzymywanie stanu nape∏nienia zbiornika powy˝ej 1/4 jego pojemnoÊci. Niektóre wersje – W przypadku ca∏kowitego opró˝nienia zbiornika paliwa zapala si´ lampka sygnalizacyjna usterki. jaka pozostaje w zbiorniku.142 WSKAèNIKI. . nale˝y jak najszybciej uzupe∏niç paliwo w zbiorniku. Wskazówka mo˝e zmieniaç po∏o˝enie podczas hamowania. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka wskaênika poziomu paliwa opadnie do pozycji „R” – nie jest to objawem usterki. ze wzgl´du na ruch paliwa w zbiorniku wskazówka mo˝e wahaç si´ lub wczeÊniej ni˝ zwykle mo˝e zapalaç si´ lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa. nale˝y mo˝liwie szybko skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Typ A Typ B Wskaênik dzia∏a po w∏àczeniu zap∏onu.

sygnalizuje to przegrzanie silnika. • Zmniejszenie pr´dkoÊci lub zatrzymanie si´ po jeêdzie z du˝à pr´dkoÊcià. w zale˝noÊci od temperatury otoczenia i stanu obcià˝enia silnika. a˝ silnik ostygnie. . Typ A Typ B Wskaênik ten przy w∏àczonym zap∏onie pokazuje temperatur´ p∏ynu ch∏odzàcego silnik. UWAGA • Nie wolno wymontowywaç termostatu z uk∏adu ch∏odzenia silnika. w celu utrzymania optymalnej temperatury pracy silnika. • Nie wolno kontynuowaç jazdy z przegrzanym silnikiem. Zadaniem termostatu jest sterowanie przep∏ywem p∏ynu ch∏odzàcego.WSKAèNIKI. W takiej sytuacji nale˝y zatrzymaç samochód i odczekaç. Gdy wskazówka znajdzie si´ w strefie zaznaczonej na czerwono. • Holowanie przyczepy. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka wskaênika temperatury silnika opadnie do pozycji „C” – nie jest to objawem usterki. gdy˝ spowoduje to przegrzewanie si´ silnika. W takiej sytuacji nale˝y zastosowaç si´ do wskazówek podanych pod has∏em „Przegrzanie silnika” na stronie 266 w rozdziale 4. Do przegrzewania si´ silnika mo˝e dojÊç w nast´pujàcych ci´˝kich warunkach eksploatacji samochodu: • D∏uga jazda pod gór´ w upalny dzieƒ. Temperatura pracy silnika mo˝e si´ wahaç. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 143 Wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik • D∏ugie okresy pracy silnika na biegu ja∏owym przy w∏àczonej klimatyzacji w warunkach jazdy miejskiej.

tym ni˝sze zu˝ycie paliwa. Jego wskazaniami nale˝y kierowaç si´ przy doborze w∏aÊciwych prze∏o˝eƒ skrzyni biegów. . Jazda z nadmiernà pr´dkoÊcià obrotowà silnika powoduje przyspieszone zu˝ycie silnika i zwi´ksza zu˝ycie paliwa. Nale˝y pami´taç o ogólnej zasadzie. 2. Po od∏àczeniu zasilania elektrycznego wszystkie informacje wskazywane przez liczniki przebiegu dziennego zostajà skasowane. Na podstawie wskazaƒ jednego licznika przebiegu dziennego mo˝na obliczaç Êrednie zu˝ycie paliwa. unikajàc w ten sposób d∏awienia silnika lub nadmiernego wzrostu jego pr´dkoÊci obrotowej. ˝e im ni˝sza pr´dkoÊç obrotowa silnika. Dwa liczniki przebiegu dziennego – Pokazujà niezale˝nie dystanse przebyte od ostatniego wyzerowania ka˝dego z nich. Licznik przebiegu ca∏kowitego – Pokazuje ca∏kowity dystans przejechany przez samochód. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE Obrotomierz WyÊwietlacz licznika przebiegu ca∏kowitego i dwóch liczników przebiegu dziennego oraz kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników Obrotomierz pokazuje pr´dkoÊç obrotowà silnika w tysiàcach obrotów na minut´. Na wyÊwietlaczu pokazywane sà wymienione poni˝ej informacje.144 WSKAèNIKI. natomiast drugiego mo˝na u˝yç do pomiaru przebytych odleg∏oÊci. Mo˝e to doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia silnika. UWAGA Nie wolno dopuszczaç do przejÊcia wskazówki w zakres czerwony. 1. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka obrotomierza opadnie do dolnej pozycji – nie jest to objawem usterki.

. kontrolk´ intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników i z powrotem na licznik przebiegu ca∏kowitego. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 145 3. zmiany wyÊwietlanych funkcji oraz regulacji intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników na desce rozdzielczej. Im wi´cej kresek. a˝ poka˝e si´ wartoÊç zero. 4. W celu regulacji jasnoÊci podÊwietlenia wskaêników nale˝y wywo∏aç kontrolk´ intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników.WSKAèNIKI. a nast´pnie nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk. a nast´pnie nacisnàç i przytrzymaç przycisk. Przycisk kasowania licznika przebiegu dziennego i regulacji intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników – S∏u˝y do zerowania stanu liczników przebiegu dziennego. Ka˝dorazowe naciÊni´cie i zwolnienie przycisku powoduje kolejno zmian´ wyÊwietlacza z licznika przebiegu ca∏kowitego na licznik przebiegu dziennego A. W celu zmiany wyÊwietlanych funkcji nale˝y szybko nacisnàç i zwolniç przycisk. nale˝y wywo∏aç go na wyÊwietlaczu. Kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników (przy w∏àczonych Êwiat∏ach pozycyjnych) – Obrazuje jasnoÊç deski rozdzielczej. nast´pnie na licznik przebiegu dziennego B. W celu wyzerowania stanu licznika przebiegu dziennego A. a˝ zostanie uzyskana ˝àdana jasnoÊç. W analogiczny sposób zeruje si´ licznik B. tym jaÊniejsze podÊwietlenie wskaêników.

zatrzymaç i sprawdziç samochód i nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty. (e) Zatrzymaç i sprawdziç samochód. lub z innym specjalistycznym warsztatem. zatrzymaç natychmiast samochód i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. (h) Uzupe∏niç paliwo. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny Je˝eli zaÊwieci si´ lampka lub w∏àczy sygnalizator akustyczny… Nale˝y Je˝eli hamulec postojowy nie jest zaciàgni´ty. (d) Zatrzymaç i sprawdziç samochód. (a) (b) (wskaênik i sygnalizator akustyczny) Zapiàç pas bezpieczeƒstwa kierowcy.146 WSKAèNIKI. (f) Uzupe∏niç olej w silniku. (g) Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. (j) . Je˝eli tak˝e lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego Êwieci si´. (i) Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. (c) (wskaênik i sygnalizator akustyczny) Zapiàç pas bezpieczeƒstwa pasa˝era na przednim siedzeniu.

(l) Oddaç jak najszybciej samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. zapalonych Êwiate∏ (m) (n) (o) (p) . LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 147 Je˝eli zaÊwieci si´ lampka lub w∏àczy sygnalizator akustyczny… (k) Nale˝y Zamknàç wszystkie drzwi oraz baga˝nik. pozostawionego kluczyka Sygnalizacja akustyczna Wy∏àczyç Êwiat∏a.WSKAèNIKI. Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Sygnalizacja akustyczna Wyjàç kluczyk. Natychmiast oddaç samochód do sprawdzenia w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie.

• Gdy jest zbyt niski poziom p∏ynu hamulcowego OSTRZE˚ENIE Kontynuowanie normalnej jazdy przy zbyt niskim poziomie p∏ynu hamulcowego jest niebezpieczne. Natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu. mocno naciskajàc peda∏ hamulca. Je˝eli pas bezpieczeƒstwa jest nie zapi´ty. powodujàcej wyd∏u˝enie drogi hamowania samochodu. Nast´pnie. gdy hamulec postojowy jest zwolniony. gdy pas bezpieczeƒstwa nadal nie zostanie zapi´ty. OSTRZE˚ENIE W ni˝ej wymienionych sytuacjach nale˝y natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Gdy zaciàgni´ty jest hamulec postojowy Lampka zapala si´ na kilka sekund po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. oprócz awarii uk∏adu ABS samochód podczas hamowania mo˝e zachowywaç si´ wyjàtkowo niestabilnie. Aby wy∏àczyç sygna∏ akustyczny nale˝y zapiàç pas bezpieczeƒstwa. nawet gdy hamulec postojowy jest zwolniony. • Lampka ta nie gaÊnie przy pracujàcym silniku i zwolnionym hamulcu postojowym. W tym przypadku. • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu.148 WSKAèNIKI. mimo zaciàgni´tego hamulca postojowego. W tym przypadku mog∏o dojÊç do awarii hamulców. je˝eli pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 15 km/h. sygnalizator akustyczny w∏àczy si´ ponownie. • Lampka ta Êwieci si´ wraz z lampkà ostrzegawczà „ABS”. ostrzegawczy dêwi´k o ró˝nej wysokoÊci rozlegnie si´ przez kolejne 90 sekund. Krótkotrwa∏e zaÊwiecenie si´ lampki nie jest oznakà usterki. Je˝eli pas bezpieczeƒstwa kierowcy nie jest zapi´ty. po przekroczeniu pr´dkoÊci 15 km/h na 30 sekund w∏àczy si´ akustyczny sygna∏ ostrzegawczy. po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu w po∏o˝enie „ON” lub „START” lampka zaczyna b∏yskaç. Lampka ta b∏yska dopóki kierowca nie zapnie pasa bezpieczeƒstwa. • Gdy wyst´puje ma∏e podciÊnienie (pojazdy z silnikiem o zap∏onie samoczynnym) W nast´pujàcych przypadkach nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu: • Lampka nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w po∏o˝eniu „ON”. . Nawet. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE (a) Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego Lampka ta zapala si´ w ni˝ej wymienionych sytuacjach. (b) Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajàce o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa kierowcy Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajà kierowcy o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa.

Lampka ta mo˝e zapalaç si´ podczas jazdy po stromym stoku lub nierównej nawierzchni. Jest to spowodowane przemieszczaniem si´ oleju w silniku. W takiej sytuacji nale˝y wy∏àczyç klimatyzacj´.WSKAèNIKI. Lampka mo˝e zapaliç si´. dmuchaw´. radioodtwarzacz oraz inne odbiorniki pràdu i skierowaç si´ do najbli˝szej autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. nale˝y ustawiç samochód w poziomym miejscu. Lampka mo˝e niekiedy b∏yskaç podczas pracy silnika na biegu ja∏owym lub na krótko zapalaç si´ po gwa∏townym zahamowaniu. wy∏àczyç silnik i zwróciç si´ o pomoc do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Je˝eli lampka ta zaÊwieci si´ lub zacznie b∏yskaç podczas jazdy. nawet na krótkim odcinku. ostrzegawczy dêwi´k o ró˝nej wysokoÊci rozlegnie si´ przez kolejne 90 sekund. nie ma powodów do obaw. Lampka ta b∏yska dopóki pasa˝er nie zapnie pasa bezpieczeƒstwa. je˝eli pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 15 km/h. po przekroczeniu pr´dkoÊci 15 km/h na 30 sekund w∏àczy si´ akustyczny sygna∏ ostrzegawczy. gdy pas bezpieczeƒstwa nadal nie zostanie zapi´ty. Mo˝e to doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia silnika. Nast´pnie. w zale˝noÊci od ich ci´˝aru i sposobu u∏o˝enia czujniki w poduszce siedziska mogà zarejestrowaç obcià˝enie. Je˝eli pas bezpieczeƒstwa jest nie zapi´ty. UWAGA Nie wolno kontynuowaç jazdy z zapalonà lampkà ostrzegawczà ciÊnienia oleju. (f) Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju (silnik o zap∏onie samoczynnym) Lampka ta sygnalizuje koniecznoÊç sprawdzenia poziomu oleju w silniku. Je˝eli po lekkim zwi´kszeniu pr´dkoÊci obrotowej silnika lampka gaÊnie. po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu w po∏o˝enie „ON” lub „START” lampka zaczyna b∏yskaç. Je˝eli lampka ta zaÊwieci si´ podczas jazdy po nierównej drodze lub na du˝ej pochy∏oÊci. Je˝eli lampka zaÊwieci si´ podczas jazdy. co spowoduje b∏yskanie lampki i w∏àczenie sygna∏u akustycznego. (d) Lampka ostrzegawcza braku ∏adowania akumulatora Lampka ta sygnalizuje roz∏adowywanie akumulatora. oznacza to wystàpienie awarii w uk∏adzie ∏adowania. sygnalizator akustyczny w∏àczy si´ ponownie. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 149 (c) Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajàce o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa pasa˝era Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajà o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa pasa˝era na przednim fotelu. Nawet. . Poziom oleju nale˝y sprawdzaç za pomocà miarki. Je˝eli pozostanie zapalona nale˝y sprawdziç poziom oleju w silniku wed∏ug instrukcji podanych pod has∏em „Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” na stronie 305 w rozdziale 7–2. gdy poziom oleju w silniku jest bardzo niski. a tak˝e na zakr´tach. Je˝eli na fotelu obok kierowcy siedzi pasa˝er i jego pas bezpieczeƒstwa nie jest zapi´ty. Aby wy∏àczyç sygna∏ akustyczny nale˝y zapiàç pas bezpieczeƒstwa. nale˝y natychmiast zjechaç w bezpieczne miejsce na poboczu. (e) Lampka ostrzegawcza niskiego ciÊnienia oleju Lampka ta ostrzega o zbyt niskim ciÊnieniu oleju silnikowego. Je˝eli na przednim siedzeniu zostanà umieszczone baga˝e. Nie s∏u˝y jednak jako wskaênik jego poziomu. Uk∏ad zap∏onowy b´dzie pracowa∏ a˝ do ca∏kowitego roz∏adowania akumulatora. kiedy samochód podlega znacznym przechy∏om. by sprawdziç czy lampka zgaÊnie. UWAGA Nie wolno kontynuowaç jazdy z p´kni´tym lub poluzowanym paskiem nap´dowym osprz´tu silnika.

Je˝eli lampka ta zaÊwieci si´ podczas jazdy. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE W normalnych warunkach eksploatacji lampka ta mo˝e zapalaç si´ przed up∏ywem terminu kolejnej obs∏ugi okresowej. które mo˝e wymagaç wy∏àczenia silnika i obrócenie wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ACC” lub „LOCK”. OSTRZE˚ENIE Nale˝y szczególnie uwa˝aç. (g) Lampka sygnalizacyjna usterki silnika Pojazdy z silnikiem o zap∏onie iskrowym Lampka ta zapala si´ w nast´pujàcych sytuacjach: a. samochód nale˝y jak najszybciej oddaç do sprawdzenia i naprawy w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Silnik 3ZZ-FE – Je˝eli wciÊni´cie peda∏u przyspieszenia nie powoduje wzrostu pr´dkoÊci obrotowej silnika. b.150 WSKAèNIKI. UWAGA Praca silnika przy zbyt niskim poziomie oleju spowoduje jego uszkodzenie. Nale˝y jak najszybciej zleciç sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. pojazd nale˝y jak najszybciej oddaç do sprawdzenia i naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. automatycznej skrzyni biegów lub uk∏adzie elektronicznego sterowania przepustnicy. . Jest to spowodowane zu˝ywaniem oleju silnikowego i nie jest oznakà usterki (szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Zu˝ycie oleju silnikowego” na stronie 233 w rozdziale 2). aby nie zmieniaç w sposób gwa∏towny po∏o˝enia peda∏u. Pojazdy z silnikiem o zap∏onie samoczynnym Lampka ta ostrzega o wystàpieniu awarii w uk∏adzie elektrycznym silnika lub w elektronicznym uk∏adzie sterowania silnika albo w uk∏adzie kontroli emisji spalin. W takim przypadku mogà byç odczuwalne wibracje. Je˝eli lampka ta zapali si´ podczas jazdy w przypadku „b”. Jakkolwiek powolne g∏´bokie wciÊni´cie peda∏u pozwoli kontynuowaç jazd´ z niewielkà pr´dkoÊcià. Niektóre wersje – Ca∏kowicie opró˝niony zbiornik paliwa (patrz „Wskaênik poziomu paliwa” na stronie 142 w tym rozdziale). Chwilowy brak objawów usterki elektronicznego uk∏adu sterowania przepustnicy podczas powolnej jazdy nie oznacza ich trwa∏ego znikni´cia. mo˝e to oznaczaç usterk´ elektronicznego uk∏adu sterowania przepustnicà silnika. Wystàpienie usterki w silniku.

gdy zbiornik paliwa jest prawie pusty. W takim przypadku. uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania nie wspomaga pracy hamulców i w zwiàzku z tym w trakcie gwa∏townego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni mo˝e dojÊç do zablokowania kó∏. która zaÊwieci∏a si´ w czasie jazdy. lampka po kilku sekundach gaÊnie. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje wystàpienie usterki cz´Êci monitorowanej przez uk∏ad lampki ostrzegawczej. Nale˝y jak najszybciej uzupe∏niç paliwo. Je˝eli uk∏ad ABS dzia∏a prawid∏owo. Je˝eli lampka. Nale˝y jak najszybciej zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi napraw´ samochodu. Nale˝y zatrzymaç pojazd i jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem albo podjechaç do nich powoli – ze wzgl´du na wyraênie s∏absze osiàgi samochodu. Chwilowy brak objawów usterki elektronicznego uk∏adu sterowania przepustnicy podczas powolnej jazdy nie oznacza ich trwa∏ego znikni´cia. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” lub po zaÊwieceniu nie gaÊnie. Póêniej lampka mo˝e zapaliç si´ w przypadku wykrycia usterki uk∏adu. Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” pozostaje zapalona (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). podjazdach lub na zakr´tach. sytuacja jest prawid∏owa. zgaÊnie i nie zaÊwieci si´ wi´cej. ale hamulce nadal dzia∏ajà w sposób konwencjonalny. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 151 Je˝eli wciÊni´cie peda∏u przyspieszenia nie powoduje wzrostu pr´dkoÊci obrotowej silnika. Na zjazdach.WSKAèNIKI. Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ wraz z lampkà ostrzegawczà uk∏adu hamulcowego. (i) Lampka ostrzegawcza „ABS” Lampka ta zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. . które mo˝e wymagaç wy∏àczenia silnika i obrócenie wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ACC” lub „LOCK”. ze wzgl´du na ruch paliwa w zbiorniku lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa mo˝e zapalaç si´ wczeÊniej ni˝ zwykle. mo˝e to oznaczaç usterk´ elektronicznego uk∏adu sterowania silnika. nale˝y natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. podczas silnego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni samochód mo˝e byç trudniejszy do kontrolowania lub wpadaç w poÊlizg. (h) Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa Lampka ta zapala si´. nie dzia∏a uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania. • Lampka Êwieci si´ podczas jazdy.

monitorowany przez nià uk∏ad nie dzia∏a. czujnik pozycji fotela kierowcy. (l) Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej Lampka ta zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. lampk´ ostrzegawczà. (m) Lampka ostrzegawcza filtra paliwa (silnik o zap∏onie samoczynnym) Lampka ta ostrzega. Mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia pompy wtryskowej. (k) Lampka ostrzegawcza nie zamkni´tych drzwi Lampka Êwieci si´. ˝e uk∏ady poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów bezpieczeƒstwa pracujà prawid∏owo. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE (j) Lampka ostrzegawcza „VSC” Lampka ta ostrzega o wystàpieniu awarii w uk∏adzie stabilizacji jazdy lub uk∏adzie kontroli nap´du. • Lampka pozostaje zapalona na sta∏e po w∏àczeniu zap∏onu. nale˝y jak najszybciej zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.152 WSKAèNIKI. przednie czujniki poduszek powietrznych. Wystàpienie jednej z poni˝szych sytuacji sygnalizuje usterk´ jednego z kontrolowanych zespo∏ów. Gdy lampka zaÊwieci si´. UWAGA Nie wolno kontynuowaç jazdy z zapalonà lampkà ostrzegawczà filtra paliwa. . Gdy lampka zaÊwieci si´ podczas jazdy. czujniki bocznych poduszek i kurtyn powietrznych. mimo ˝e nie zosta∏ wciÊni´ty przycisk „TRC OFF”. napinacze pasów bezpieczeƒstwa. lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. czujniki kurtyn powietrznych. przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. Lampka kontrolna „TRC OFF” zapali si´ wraz z zapaleniem si´ lampki ostrzegawczej „VSC”. czujniki bocznych poduszek powietrznych. Nale˝y wtedy jak najszybciej oddaç samochód do naprawy w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà monitoruje zespó∏ czujnika uk∏adu poduszek powietrznych. • Lampka Êwieci si´ podczas jazdy. przewody ∏àczàce i êród∏a zasilania elektrycznego. zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. ˝e iloÊç wody zebranej w filtrze paliwa przekroczy∏a dopuszczalny poziom. Oznacza to. Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON” i po kilku sekundach gaÊnie. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy. dopóki wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika nie zostanà zamkni´te. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy. Hamulce pozostajà jednak sprawne i mo˝na kontynuowaç jazd´. nape∏niacze poduszek. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu.

Nale˝y wtedy jak najszybciej oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 153 (n) Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy Lampka ta zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. W przypadku d∏ugotrwa∏ej pracy silnika z wysokà pr´dkoÊcià obrotowà zapalenie si´ lampki nie musi oznaczaç usterki. OSTRZE˚ENIE Gdy lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy Êwieci si´. nale˝y jak najszybciej oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Gdy uk∏ad funkcjonuje prawid∏owo. Po ponownym uruchomieniu silnika i przejechaniu pewnego odcinka lampka powinna zgasnàç. • Lampka zapala si´ podczas jazdy. po kilku sekundach lampka gaÊnie. gdy drzwi kierowcy zostanà otwarte i kluczyk pozostawiony jest w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu „ACC” lub „LOCK”. gdy przy w∏àczonych Êwiat∏ach oraz wyj´tym kluczyku z wy∏àcznika zap∏onu zostanà otwarte drzwi kierowcy. Je˝eli w uk∏adzie wspomagania wystàpi usterka.WSKAèNIKI. . (o) Sygnalizacja akustyczna pozostawionego kluczyka Sygnalizator akustyczny przypomina o koniecznoÊci wyj´cia kluczyka. W takiej sytuacji obracanie kierownicy mo˝e wymagaç wi´kszego ni˝ zwykle wysi∏ku. (p) Sygnalizacja Êwiate∏ akustyczna zapalonych Sygnalizator akustyczny jest uruchamiany. Wystàpienie jednej z poni˝szych sytuacji sygnalizuje usterk´ jednego z kontrolowanych zespo∏ów. Samochód nale˝y prowadziç mocno trzymajàc kierownic´. lampka ponownie zaÊwieci si´. • Lampka nie zapala si´ po przekr´ceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ON” lub pozostaje stale zapalona.

3. sygnalizacyjna lub sygnalizator akustyczny nie dzia∏a. Zaciàgnàç hamulec postojowy. . (Lampki sygnalizacyjne od∏àczenia poduszki powietrznej.154 WSKAèNIKI. „TRC OFF” i poÊlizgu tak˝e zapalajà si´ i gasnà po kilku sekundach). Powinna zapaliç si´ lampka ostrzegawcza sygnalizujàca niezamkni´cie drzwi. Zamknàç wszystkie drzwi boczne oraz pokryw´ lub drzwi baga˝nika. Nale˝y jak najszybciej przekazaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE SPRAWDZENIE LAMPEK OSTRZEGAWCZYCH I SYGNALIZACYJNYCH (oprócz lampki ostrzegawczej rezerwy paliwa) 1. 2. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej gaÊnie po 6 sekundach. 4. Wszystkie lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne oprócz lampki sygnalizujàcej niezamkni´cie drzwi oraz lampki poduszki powietrznej powinny zaÊwieciç si´. mo˝e to oznaczaç przepalenie si´ ˝arówki lub uszkodzenie obwodu elektrycznego. Lampka ostrzegawcza nie zamkni´tych drzwi powinna zgasnàç. Je˝eli którakolwiek lampka ostrzegawcza. Lampki ostrzegawcze „ABS”. lecz nie uruchamiaç silnika. Otworzyç dowolne drzwi boczne. pokryw´ lub drzwi baga˝nika. „VSC” i elektrycznego wspomagania kierownicy gasnà po kilku sekundach.

. . . . . . . . . .WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamulec postojowy . . Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy . . . . . . . . . . . . . . Mechaniczna skrzynia biegów . . . skrzynia biegów i hamulec postojowy • • • • • • • Wy∏àcznik zap∏onu z blokadà kierownicy Automatyczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . 156 158 161 162 164 166 166 . . . . . . . . Automatyczna kontrola pr´dkoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 155 Rozdzia∏ 1–6 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Wy∏àcznik zap∏onu. . . . . Uk∏ad kontroli nap´du . .

jest pod napi´ciem. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY Wy∏àcznik zap∏onu z blokadà kierownicy (silnik o zap∏onie iskrowym) W samochodach z immobilizerem po wyj´ciu kluczyka nast´puje automatyczne w∏àczenie elektronicznej blokady silnika (patrz „Immobilizer silnika” na stronie 21 w rozdziale 1–2). sygna∏ akustyczny przypomni o koniecznoÊci wyj´cia kluczyka. Jest to normalne po∏o˝enie w czasie jazdy. JeÊli kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu zostanie pozostawiony w po∏o˝eniu „ACC” lub „LOCK” i zostanà otwarte drzwi kierowcy. gdy˝ spowoduje to zablokowanie kierownicy i utrat´ mo˝liwoÊci kierowania pojazdem. czy kluczyk zosta∏ ca∏kowicie wsuni´ty. W celu obrócenia kluczyka z po∏o˝enia „ACC” w po∏o˝enie „LOCK” nale˝y go lekko wcisnàç. Po∏o˝enie „ON” – Silnik i wszystkie urzàdzenia elektryczne pod napi´ciem. natomiast silnik jest wy∏àczony. Jest to jedyne po∏o˝enie. Po zwolnieniu nacisku kluczyk powraca do po∏o˝enia „ON”. . OSTRZE˚ENIE Samochody z mechanicznà skrzynià biegów: Podczas jazdy nie wolno wyjmowaç kluczyka. Mo˝e to doprowadziç do roz∏adowania akumulatora i uszkodzenia uk∏adu zap∏onowego. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „ON” i wskazówka pr´dkoÊciomierza porusza si´ – nie jest to objawem usterki. Wskazówki dotyczàce uruchamiania silnika podane sà na stronie 243 w rozdziale 3. radio.156 WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. gdy silnik nie pracuje. Nale˝y wtedy upewniç si´. Po∏o˝enie „START” – W∏àczony rozrusznik. UWAGA Nie nale˝y pozostawiaç kluczyka w po∏o˝eniu „ON”. Niekiedy mogà wystàpiç trudnoÊci z obróceniem kluczyka z po∏o˝enia „LOCK”. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka obrotomierza oraz wskazówka czujnika temperatury silnika jak i wskazówka poziomu paliwa opadnà do dolnego po∏o˝enia – nie jest to objawem usterki. np. Po∏o˝enie „LOCK” – Silnik jest wy∏àczony. a kierownica zablokowana. W samochodach z automatycznà skrzynià biegów przed obróceniem kluczyka z po∏o˝enia „ACC” w po∏o˝enie „LOCK” dêwignia wybieraka musi znajdowaç si´ w po∏o˝eniu „P”. w którym mo˝na wyjàç kluczyk. Po∏o˝enie „ACC” – Dodatkowe wyposa˝enie elektryczne. a nast´pnie lekko poruszaç kierownicà jednoczeÊnie delikatnie przekr´cajàc kluczyk.

radio. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 157 Wy∏àcznik zap∏onu z blokadà kierownicy (silnik o zap∏onie samoczynnym) W samochodach z immobilizerem. Po∏o˝enie „ON” – W∏àczony silnik i wszystkie urzàdzenia elektryczne pod napi´ciem. w którym mo˝na wyjàç kluczyk. UWAGA Nie nale˝y pozostawiaç kluczyka w po∏o˝eniu „ON”.WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. Jest to jedyne po∏o˝enie. Niekiedy mogà wystàpiç trudnoÊci z obróceniem kluczyka z po∏o˝enia „LOCK”. czy kluczyk zosta∏ ca∏kowicie wsuni´ty. Wskazówki dotyczàce uruchamiania silnika podane sà na stronie 243 w rozdziale 3. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy nie wolno wyjmowaç kluczyka. sygna∏ akustyczny przypomni o koniecznoÊci wyj´cia kluczyka. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka obrotomierza oraz wskazówka czujnika temperatury silnika jak i wskazówka poziomu paliwa opadnà do dolnego po∏o˝enia – nie jest to objawem usterki. Po∏o˝enie „ACC” – Dodatkowe wyposa˝enie elektryczne. Jest to normalne po∏o˝enie w czasie jazdy. a nast´pnie lekko poruszaç kierownicà jednoczeÊnie delikatnie przekr´ciç kluczyk. Przed rozruchem silnika w∏àczane sà Êwiece ˝arowe i nast´puje podgrzewanie wst´pne silnika. W celu obrócenia kluczyka z po∏o˝enia „ACC” w po∏o˝enie „LOCK” nale˝y go lekko wcisnàç. Mo˝e to doprowadziç do roz∏adowania akumulatora. . gdy silnik nie pracuje. po wyj´ciu kluczyka nast´puje automatyczne w∏àczenie elektronicznej blokady silnika (patrz „Immobilizer silnika” na stronie 21 w rozdziale 1–2). a kierownica zablokowana. Nale˝y wtedy upewniç si´. JeÊli kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu zostanie pozostawiony w po∏o˝eniu „ACC” lub „LOCK” i zostanà otwarte drzwi kierowcy. Po∏o˝enie „START” – W∏àczony rozrusznik. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „ON” i wskazówka pr´dkoÊciomierza zmienia swoje po∏o˝enie – nie jest to objawem usterki. Po∏o˝enie „LOCK” – Silnik jest wy∏àczony. jest pod napi´ciem. Po zwolnieniu nacisku kluczyk powraca do po∏o˝enia „ON”. natomiast silnik jest wy∏àczony. np. gdy˝ spowoduje to zablokowanie kierownicy i utrat´ mo˝liwoÊci kierowania pojazdem.

Przestawienie dêwigni z po∏o˝enia „P” mo˝liwe jest tylko przy wciÊni´tym pedale hamulca i wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu „ON” oraz wciÊni´tym przycisku zwalniajàcym blokad´. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY Automatyczna skrzynia biegów Przycisk zwalniajàcy blokad´ Zabezpiecza przed niew∏aÊciwà zmianà zakresu Dêwignia wybieraka zakresu Zmiana zakresu mo˝liwa przy naciskaniu przycisku zwalniajàcego blokad´ (wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”). Zmiana zakresu mo˝liwa przy naciskaniu przycisku zwalniajàcego blokad´. Samochody z kierownicà po prawej stronie – Zmiana zakresu w sposób normalny. Zmiana zakresu w sposób normalny. Automatyczna skrzynia biegów w tym samochodzie posiada blokad´. Wy∏àcznik nadbiegu (a) Dêwignia wybieraka zakresu P: Po∏o˝enie parkowania. która minimalizuje mo˝liwoÊç niew∏aÊciwego prze∏àczenia.158 WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. uruchamiania silnika i wyjmowania kluczyka R: Po∏o˝enie biegu wstecznego N: Po∏o˝enie neutralne D: Po∏o˝enie jazdy (z nadbiegiem) 2: Po∏o˝enie silniejszego hamowania silnikiem L: Po∏o˝enie maksymalnego hamowania silnikiem . Samochody z kierownicà po lewej stronie – Zmiana zakresu mo˝liwa przy naciskaniu przycisku zwalniajàcego blokad´.

redukcja biegu przez wyciÊni´cie przycisku nadbiegu nie spowoduje efektu hamowania silnikiem z powodu dzia∏ania uk∏adu. 2. Zwolniç hamulec postojowy i peda∏ hamulca zasadniczego. by p∏ynnie ruszyç. Gdy pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 43 km/h skrzynia biegów zostanie prze∏àczona na pierwszy bieg. Wybierak zakresu skrzyni biegów powinien byç w po∏o˝eniu „P” lub „N”. ZaÊwieci si´ lampka kontrolna „O/D OFF”. W celu wy∏àczenia nadbiegu przycisk nale˝y wcisnàç. Przy niskiej temperaturze silnika skrzynia biegów nie b´dzie prze∏àczana na nadbieg. Gdy pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 91 km/h skrzynia biegów zostanie prze∏àczona na drugi bieg. • Zmieniç zakres na „2”. W∏àczenie nadbiegu umo˝liwia cichszà jazd´ i obni˝a zu˝ycie paliwa. OSTRZE˚ENIE Przy zmianie zakresu nie wolno naciskaç peda∏u przyspieszenia. Pojazdy wyposa˝one w uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci – Je˝eli uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci jest aktywny. • Zmieniç zakres na „L”. jazda ze sta∏à pr´dkoÊcià. (d) Wykorzystanie hamowania silnikiem W celu wykorzystania hamowania silnikiem nale˝y zredukowaç bieg w nast´pujàcy sposób: • Wy∏àczyç nadbieg (jest to mo˝liwe jedynie w zakresie „D”). Lampka kontrolna „O/D OFF” zgaÊnie. holowanie ci´˝kiej przyczepy itp. W zakresie „D” uk∏ad sterujàcy automatycznej skrzyni biegów dobiera najodpowiedniejsze prze∏o˝enia w zale˝noÊci od warunków jazdy (np. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 159 (c) Zwyk∏a jazda 1. nawet gdy przycisk nadbiegu jest wciÊni´ty. .). Redukcja pr´dkoÊci pojazdu – patrz „Automatyczna kontrola pr´dkoÊci” na stronie 166 w tym rozdziale. po ponownym uruchomieniu silnika nadbieg zostanie automatycznie w∏àczony. umo˝liwiajàc silniejsze hamowanie silnikiem. Powoli naciskaç peda∏ przyspieszenia. ZaÊwieci si´ lampka kontrolna „O/D OFF” i skrzynia biegów zredukuje prze∏o˝enie do biegu trzeciego. W celu w∏àczenia nadbiegu przycisk nacisnàç ponownie.WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. umo˝liwiajàc maksymalne hamowanie silnikiem. jazda pod gór´. Uruchomiç silnik zgodnie z opisem „Uruchamianie silnika” na stronie 244 w rozdziale 3. 3. W∏àczenie nadbiegu pozwala zmniejszyç zu˝ycie paliwa i zapewnia cichszà prac´ silnika. JeÊli silnik zostanie wy∏àczony z wy∏àczonym nadbiegiem. (b) Wy∏àcznik nadbiegu Naciskajàc przycisk mo˝na wybraç albo trzybiegowy (nadbieg wy∏àczony) albo czterobiegowy (nadbieg w∏àczony) zakres pracy. Naciskajàc peda∏ hamulca przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu w po∏o˝enie „D”.

160

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy na Êliskich nawierzchniach, przy redukcji biegu nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Zbyt gwa∏towna zmiana prze∏o˝enia mo˝e spowodowaç utrat´ przyczepnoÊci kó∏ lub poÊlizg. (e) U˝ywanie zakresów „2” i „L” Zakresów „2” i „L” u˝ywa si´ do silnego hamowania silnikiem, w sposób opisany wczeÊniej. Gdy dêwignia wybieraka zakresu jest w po∏o˝eniu „2” lub „L”, ruszanie z miejsca odbywa si´ analogicznie jak dla zakresu „D”. W zakresie „2” samochód ruszy z pierwszego biegu, a nast´pnie automatycznie bieg zostanie zmieniony na drugi. Gdy dêwignia jest w zakresie „L”, skrzynia biegów pozostaje na pierwszym biegu. UWAGA • Nie nale˝y dopuszczaç do nadmiernego wzrostu pr´dkoÊci obrotowej silnika. Nale˝y obserwowaç wskazania obrotomierza i nie dopuszczaç do osiàgni´cia czerwonego zakresu pr´dkoÊci obrotowych. Poni˝ej podane sà maksymalne dopuszczalne pr´dkoÊci dla poszczególnych zakresów: „2”............... 110 km/h „L”................. 60 km/h • Nie nale˝y zbyt d∏ugo jechaç pod gór´ lub holowaç ci´˝kiej przyczepy w zakresie „2” lub „L”. Mo˝e to doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia automatycznej skrzyni biegów z powodu przegrzania. Dlatego, w celu unikni´cia tego rodzaju uszkodzenia, do jazdy pod gór´ lub holowania ci´˝kiej przyczepy nale˝y u˝ywaç zakresu „D”.

(f) Cofanie 1. Zatrzymaç samochód. 2. Naciskajàc peda∏ hamulca przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu do po∏o˝enia „R”. UWAGA Nie wolno w∏àczaç biegu wstecznego gdy pojazd jest w ruchu. (g) Parkowanie 1. Zatrzymaç samochód. 2. Zaciàgnàç do oporu hamulec postojowy. 3. Naciskajàc peda∏ hamulca przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu do po∏o˝enia „P”. OSTRZE˚ENIE W ˝adnym wypadku nie wolno przesuwaç dêwigni wybieraka zakresu do po∏o˝enia „P”, gdy samochód jest w ruchu. Mo˝e to spowodowaç powa˝ne uszkodzenia mechaniczne i utrat´ panowania nad pojazdem. (h) Wskazówki praktyczne • Gdy podczas ∏agodnego podjazdu pod gór´ skrzynia biegów wielokrotnie prze∏àczana jest pomi´dzy trzecim biegiem a nadbiegiem, nale˝y nadbieg wy∏àczyç. Natychmiast po przejechaniu stoku nadbieg nale˝y ponownie w∏àczyç. • Podczas holowania przyczepy, w celu zachowania skutecznoÊci hamowania silnikiem nie nale˝y u˝ywaç nadbiegu. OSTRZE˚ENIE Gdy samochód jest zatrzymany lecz silnik pracuje, nale˝y zawsze trzymaç stop´ na pedale hamulca. Zapobiegnie to powolnemu przemieszczaniu si´ samochodu.

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

161

Mechaniczna skrzynia biegów
UWAGA Nie nale˝y utrzymywaç samochodu na stoku za pomocà peda∏u przyspieszenia, poniewa˝ mo˝e to doprowadziç do przegrzania skrzyni biegów. W takiej sytuacji nale˝y nacisnàç peda∏ hamulca lub zaciàgnàç hamulec postojowy. (i) Gdy nie mo˝na przestawiç dêwigni wybieraka zakresu z po∏o˝enia „P” Je˝eli dêwignia wybieraka zakresu pozostaje zablokowana w po∏o˝eniu „P” mimo naciÊni´cia peda∏u hamulca, nale˝y u˝yç przycisku kasowania blokady. Wskazówki podane sà pod has∏em „Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu” na stronie 280 w rozdziale 4.

Po∏o˝enia poszczególnych biegów pokazuje rysunek. OSTRZE˚ENIE Metalowa dêwignia zmiany biegów – R´kojeÊç dêwigni wybieraka zakresu mo˝e ulec silnemu nagrzaniu podczas parkowania na s∏oƒcu. Przed zmianà biegu wcisnàç peda∏ sprz´g∏a do koƒca, a nast´pnie powoli go zwalniaç. Podczas jazdy nie nale˝y opieraç stopy na pedale sprz´g∏a, gdy˝ mo˝e to spowodowaç uszkodzenie sprz´g∏a. Nie nale˝y równie˝ u˝ywaç sprz´g∏a do utrzymywania pojazdu na stoku. Do tego celu s∏u˝y hamulec postojowy. Przedwczesna zmiana biegu na wy˝szy lub zbyt póêna jego redukcja powoduje spalanie detonacyjne i d∏awienie si´ silnika. Cz´sta eksploatacja z maksymalnymi pr´dkoÊciami dla poszczególnych biegów powoduje przyspieszone zu˝ycie silnika i zwi´ksza zu˝ycie paliwa. Maksymalne dopuszczalne pr´dkoÊci Manewr w∏àczenia si´ do ruchu lub wyprzedzania wymaga niekiedy wykorzystania maksymalnego przyspieszenia. Nie nale˝y jednak przekraczaç podanych pr´dkoÊci maksymalnych dla poszczególnych biegów: Silnik 4ZZ-FE bieg 1 2 3 4 km/h 46 86 125 169

162

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

Uk∏ad kontroli nap´du
Silnik 3ZZ-FE bieg 1 2 3 4 Silnik 1ND-TV bieg 1 2 3 4 km/h 44 82 119 161 UWAGA Nie wolno redukowaç biegu, gdy pr´dkoÊç jazdy jest wy˝sza od dopuszczalnej dla ni˝szego biegu. Wskazówki praktyczne • W razie trudnoÊci z w∏àczeniem biegu wstecznego nale˝y ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w po∏o˝eniu neutralnym, zwolniç i ponownie nacisnàç peda∏ sprz´g∏a i ponowiç prób´ w∏àczenia biegu. • Podczas holowania przyczepy, dla zachowania skutecznoÊci hamowania silnikiem nie nale˝y u˝ywaç piàtego biegu. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy na Êliskiej nawierzchni nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç przy redukcji biegu. Szarpni´cie przy zmianie biegu na ni˝szy mo˝e spowodowaç poÊlizg lub zarzucenie samochodu. km/h 46 86 126 171 Uk∏ad kontroli nap´du w sposób automatyczny ogranicza utrat´ przyczepnoÊci przez przednie ko∏a przy przyspieszaniu na Êliskiej nawierzchni. Uk∏ad jest w∏àczany automatycznie po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. OSTRZE˚ENIE Na Êliskich nawierzchniach, mimo dzia∏ajàcego uk∏adu kontroli nap´du niekiedy niemo˝liwe b´dzie zachowanie pe∏ni mo˝liwoÊci trakcyjnych samochodu i si∏y nap´dowej przednich kó∏. Nie nale˝y jeêdziç samochodem z pr´dkoÊcià prowadzàcà do utraty przyczepnoÊci kó∏ ani wykonywaç manewrów powodujàcych taki efekt. W warunkach, gdy nawierzchnia drogi pokryta jest lodem lub Êniegiem, nale˝y u˝ywaç opon zimowych lub ∏aƒcuchów Êniegowych. Nale˝y zawsze jechaç z dostosowanà do warunków, bezpiecznà pr´dkoÊcià.

UWAGA Przed w∏àczeniem biegu wstecznego pojazd musi byç zatrzymany.

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

163

NORMALNA JAZDA Podczas normalnej jazdy uk∏ad powinien pozostawaç w∏àczony, aby w razie potrzeby w ka˝dej chwili móg∏ zadzia∏aç. Przez kilka sekund po uruchomieniu silnika lub zaraz po ruszeniu z miejsca, od strony silnika mogà byç s∏yszalne nietypowe odg∏osy. Towarzyszà one operacji samokontroli uk∏adu i nie sà oznakà usterki. Pracy uk∏adu kontroli nap´du towarzyszà nast´pujàce objawy: • Poniewa˝ uk∏ad ogranicza poÊlizg wzd∏u˝ny przednich kó∏ samochodu, b∏yska lampka sygnalizacyjna poÊlizgu. • Mogà byç wyczuwalne drgania samochodu lub mo˝e wystàpiç nietypowy odg∏os. Objawy te sà powodowane przez dzia∏anie hamulców. Jest to oznaka prawid∏owej pracy uk∏adu. Lampka sygnalizacyjna poÊlizgu zapala si´ na kilka sekund po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. Je˝eli po w∏àczeniu zap∏onu lampka nie zapali si´, nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

JAZDA Z WY¸ÑCZONÑ KONTROLÑ NAP¢DU Przy uwalnianiu samochodu z b∏ota, Êwie˝o spad∏ego Êniegu itp. korzystnie jest wy∏àczyç uk∏ad kontroli nap´du. W takiej sytuacji automatyczna regulacja mocy silnika przeszkadza w procesie uwalniania przednich kó∏. Wy∏àczenie uk∏adu: „TRC OFF”. Nacisnàç przycisk

ZaÊwieci si´ lampka kontrolna „TRC OFF”. Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy jest zawsze w∏àczony, nawet mimo wy∏àczenia uk∏adu kontroli nap´du. W∏àczenie uk∏adu: Ponownie nacisnàç przycisk „TRC OFF”. Lampka kontrolna „TRC OFF” zgaÊnie. Lampka kontrolna „TRC OFF” zapala si´ na kilka sekund po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. Póêniej lampka ta Êwieci si´, gdy uk∏ad kontroli nap´du jest wy∏àczony. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Lampka kontrolna nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka kontrolna pozostaje zapalona po w∏àczeniu zap∏onu. • Lampka kontrolna zapala si´ podczas normalnej jazdy (gdy uk∏ad kontroli nap´du nie jest wy∏àczony).

164

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy
Uk∏ad VSC pomaga utrzymaç stabilnoÊç samochodu poprzez wszechstronnà wspó∏prac´ takich uk∏adów jak ABS, uk∏ad kontroli nap´du, uk∏ad sterowania silnika i inne. Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy w sposób automatyczny kontroluje si∏´ hamowania lub moc chwilowà silnika, pomagajàc uchroniç pojazd przed poÊlizgiem na zakr´cie o Êliskiej nawierzchni lub przy gwa∏townych manewrach kierownicà. Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy jest aktywny przy pr´dkoÊci powy˝ej 15 km/h. Przez kilka sekund po uruchomieniu silnika lub zaraz po ruszeniu z miejsca, od strony silnika mogà byç s∏yszalne nietypowe odg∏osy. Towarzyszà one operacji samokontroli uk∏adu i nie sà oznakà usterki. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y nadmiernie polegaç na dzia∏aniu uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy. Nawet gdy uk∏ad pracuje nie oznacza to, ˝e samochód jest absolutnie bezpieczny. Brawurowa jazda mo˝e doprowadziç do niespodziewanego wypadku. Nie wolno zapominaç o zachowaniu bezpieczeƒstwa na drodze. Gdy podczas jazdy b∏yska lampka sygnalizacyjna poÊlizgu i rozlega si´ alarm dêwi´kowy, nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. • Nale˝y stosowaç opony wy∏àcznie odpowiedniego rozmiaru. Rozmiar opon, producent, marka i wzór bie˝nika powinny byç takie same dla wszystkich 4 kó∏. Zastosowanie opon innych ni˝ zalecane, innego rozmiaru lub typu mo˝e spowodowaç wadliwe dzia∏anie uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy. Wymieniajàc opony lub ko∏a nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem (Patrz „Sprawdzanie i wymiana opon” na stronie 310 w rozdziale 7–2.)

Lampka ostrzegawcza „VSC” Lampka ta ostrzega o wystàpieniu usterki w uk∏adzie kontroli nap´du lub w uk∏adzie kontroli stabilnoÊci jazdy. Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” i po kilku sekundach gaÊnie. Gdy lampka ostrzegawcza „VSC” zaÊwieci si´ podczas jazdy, uk∏ad nie dzia∏a. Jednak hamulce pozostajà sprawne i jazd´ mo˝na kontynuowaç. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Lampka ostrzegawcza nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona na sta∏e po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza zapala si´ w czasie jazdy. Lampka kontrolna „TRC OFF” zapala si´ wraz z zapaleniem si´ lampki ostrzegawczej „VSC”, mimo ˝e nie zosta∏ wciÊni´ty przycisk „TRC OFF”.

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

165

Gdy podczas jazdy samochód zaczyna wpadaç w poÊlizg, b∏yska lampka sygnalizacyjna poÊlizgu i rozlega si´ przerywany sygna∏ alarmowy. Nale˝y wtedy zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Lampka kontrolna Êwieci przez par´ sekund, gdy wy∏àcznik zap∏onu jest obrócony do pozycji „ON”. JeÊli lampka kontrolna nie zapala si´, gdy wy∏àcznik zap∏onu jest obrócony do pozycji „ON”, nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza „VSC” Lampka ta ostrzega o wystàpieniu usterki w uk∏adzie kontroli nap´du lub w uk∏adzie kontroli stabilnoÊci jazdy. Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” i po kilku sekundach gaÊnie. Gdy lampka ostrzegawcza „VSC” zaÊwieci si´ podczas jazdy, uk∏ad nie dzia∏a. Jednak hamulce pozostajà sprawne i jazd´ mo˝na kontynuowaç. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Lampka ostrzegawcza nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona na sta∏e po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza zapala si´ w czasie jazdy. Lampka kontrolna „TRC OFF” zaÊwieci si´ kiedy pali si´ lampka ostrzegawcza „VSC”, mimo ˝e przycisk „TRC OFF” nie zosta∏ wciÊni´ty.

166

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

Hamulec postojowy

Automatyczna kontrola pr´dkoÊci
Uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci samoczynnie utrzymuje sta∏à pr´dkoÊç jazdy (powy˝ej 40 km/h) nawet po zdj´ciu stopy z peda∏u przyspieszenia. Pr´dkoÊç jazdy b´dzie utrzymywana w granicach na jakie pozwala moc silnika. Niewielkie zmiany pr´dkoÊci mogà nastàpiç na podjazdach lub zjazdach. Na bardziej stromych stokach mogà wystàpiç wi´ksze zmiany pr´dkoÊci, dlatego lepiej jest je pokonywaç z wy∏àczonà automatycznà kontrolà pr´dkoÊci. OSTRZE˚ENIE

Po zaparkowaniu samochodu nale˝y zaciàgnàç hamulec postojowy, uniemo˝liwiajàc jego niekontrolowane przemieszczenie si´. Zaciàgni´cie hamulca: Pociàgnàç dêwigni´ do góry. Dla uzyskania wi´kszej si∏y hamowania dobrze jest wczeÊniej nacisnàç peda∏ hamulca i przytrzymaç wciÊni´ty przy zaciàganiu hamulca postojowego. Zwolnienie hamulca: Lekko pociàgnàç dêwigni´ do góry (1), nacisnàç kciukiem przycisk zwalniajàcy (2), a nast´pnie opuÊciç dêwigni´ (3). Zaciàgni´cie hamulca postojowego sygnalizowane jest Êwieceniem si´ lampki na tablicy przyrzàdów. Lampka ta gaÊnie po zwolnieniu hamulca postojowego. OSTRZE˚ENIE Przed ruszeniem nale˝y upewniç si´, czy hamulec postojowy jest ca∏kowicie zwolniony i nie Êwieci si´ lampka kontrolna.

• W celu zachowania maksymalnej kontroli nad pojazdem nie nale˝y korzystaç z automatycznego utrzymywania pr´dkoÊci w warunkach du˝ego lub zmiennego nat´˝enia ruchu, na Êliskich nawierzchniach (mokrych, oblodzonych lub zaÊnie˝onych) oraz przy silnym wietrze. • Nale˝y unikaç nadmiernych wzrostów pr´dkoÊci przy zje˝d˝aniu z góry. Gdy pr´dkoÊç jazdy b´dzie zbytnio odbiegaç od ustawionej wartoÊci, nale˝y wy∏àczyç automatycznà kontrol´ pr´dkoÊci i zredukowaç bieg w celu wyhamowania pojazdu silnikiem.

SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 167 W¸ÑCZANIE UK¸ADU W celu uruchomienia automatycznej kontroli pr´dkoÊci nale˝y nacisnàç przycisk „ON-OFF”. Gdy konieczne jest chwilowe zwi´kszenie pr´dkoÊci – na przyk∏ad przy wyprzedzaniu – nale˝y nacisnàç peda∏ przyspieszenia na tyle. Ponowne naciÊni´cie przycisku ca∏kowicie wy∏àcza uk∏ad. co zapobiegnie przypadkowemu uruchomieniu uk∏adu. Po zdj´ciu nogi z peda∏u pr´dkoÊç powróci do zadanej wartoÊci.WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. Po rozp´dzeniu samochodu do ˝àdanej pr´dkoÊci nacisnàç dêwigni´ w dó∏. NASTAWIANIE ˚ÑDANEJ PR¢DKOÂCI W samochodach z automatycznà skrzynià biegów przy nastawianiu ˝àdanej pr´dkoÊci dêwignia wybieraka zakresu musi byç w pozycji „D”. w kierunku „– SET” i zwolniç jà. zaÊ w celu zmiany nastawionej pr´dkoÊci na ni˝szà nale˝y dêwigni´ pociàgnàç na dó∏. Od tego momentu mo˝na zdjàç stop´ z peda∏u przyspieszenia. Powoduje to w∏àczenie uk∏adu. OSTRZE˚ENIE Gdy nie korzysta si´ z automatycznej kontroli pr´dkoÊci nale˝y przycisk „ON–OFF” pozostawiç w pozycji wy∏àczenia. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç nadmierny wzrost pr´dkoÊci obrotowej silnika. Od tej chwili uk∏ad b´dzie utrzymywa∏ aktualnà pr´dkoÊç jazdy. W celu zmiany pr´dkoÊci na wy˝szà nale˝y dêwigni´ pociàgnàç do góry. Lampka kontrolna na tablicy przyrzàdów sygnalizuje gotowoÊç do nastawienia ˝àdanej pr´dkoÊci. aby zwi´kszyç pr´dkoÊç powy˝ej ustawionej wartoÊci. . Ka˝de pociàgni´cie dêwigni zmienia ustawionà pr´dkoÊç o 1.6 km/h. OSTRZE˚ENIE Samochody z mechanicznà skrzynià biegów: Podczas jazdy z w∏àczonà automatycznà kontrolà pr´dkoÊci nie wolno przestawiaç dêwigni zmiany biegów w po∏o˝enie neutralne bez u˝ycia peda∏u sprz´g∏a.

NaciÊni´cie peda∏u hamulca powoduje przerwanie automatycznej kontroli pr´dkoÊci. przy w∏àczonej automatycznej kontroli pr´dkoÊci nie uruchomi hamowania silnikiem. wy∏àczajàc uk∏ad. c. OBNI˚ANIE USTALONEJ PR¢DKOÂCI Nacisnàç dêwigni´ w kierunku „– SET” i przytrzymaç w tym po∏o˝eniu. Dopóki dêwignia jest przytrzymywana. a nast´pnie gaÊnie. w∏àczajàc uk∏ad. automatyczna kontrola pr´dkoÊci zostanie samoczynnie przerwana. WciÊni´cie peda∏u sprz´g∏a (w przypadku mechanicznej skrzyni biegów). stopniowo wzrasta pr´dkoÊç samochodu. SYGNALIZACJA AWARII UK¸ADU Gdy podczas pracy uk∏adu b∏yska lampka kontrolna „CRUISE” na tablicy przyrzàdów. przywrócenie ostatnio ustawionej pr´dkoÊci nie b´dzie mo˝liwe. Pociàgni´cie dêwigni w kierunku „CANCEL” i zwolnienie jej. Po osiàgni´ciu ˝àdanej pr´dkoÊci dêwigni´ zwolniç. d. w kierunku „+ RES”. Szybszym sposobem obni˝enia ustalonej pr´dkoÊci jazdy jest naciÊni´cie peda∏u hamulca i po odpowiednim zredukowaniu pr´dkoÊci naciÊni´cie dêwigni w kierunku „– SET”. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY PRZERWANIE AUTOMATYCZNEJ KONTROLI PR¢DKOÂCI Automatyczne utrzymywanie sta∏ej pr´dkoÊci jazdy mo˝na przerwaç przez: a. W przypadku automatycznej skrzyni biegów wy∏àczenie nadbiegu. po naciÊni´ciu dêwigni do góry. PODWY˚SZANIE USTALONEJ PR¢DKOÂCI Nacisnàç dêwigni´ w kierunku „+ RES” i przytrzymaç w tym po∏o˝eniu. Jednak gdy pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 40 km/h. . • Lampka kontrolna nie zapala si´. gdy automatyczna kontrola pr´dkoÊci zostanie przerwana w innych ni˝ wymienione okolicznoÊciach. nale˝y nacisnàç przycisk „ON–OFF”. • Lampka kontrolna ponownie b∏yska. Dopóki dêwignia jest przytrzymywana.168 WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. Gdy po tych czynnoÊciach wystàpi jeden z poni˝szych objawów. PRZYWRACANIE OSTATNIO USTAWIONEJ PR¢DKOÂCI Gdy automatyczna kontrola pr´dkoÊci zosta∏a przerwana przez pociàgni´cie do siebie dêwigni sterujàcej lub naciÊni´cie peda∏u hamulca bàdê sprz´g∏a. pr´dkoÊç samochodu stopniowo maleje. Gdy pr´dkoÊç samochodu spadnie poni˝ej 40 km/h. b. NaciÊni´cie przycisku „ON–OFF”. • Lampka kontrolna zapala si´. automatyczna kontrola pr´dkoÊci równie˝ zostanie samoczynnie przerwana. przywracana jest pr´dkoÊç ustawiona przed przerwaniem pracy uk∏adu. poniewa˝ nie zosta∏o przerwane utrzymywanie sta∏ej pr´dkoÊci jazdy. W przypadku. Szybszym sposobem podwy˝szenia ustalonej pr´dkoÊci jazdy jest naciÊni´cie peda∏u przyspieszenia i po odpowiednim wzroÊcie pr´dkoÊci naciÊni´cie dêwigni w kierunku „– SET”. nale˝y przy najbli˝szej okazji zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu. Po osiàgni´ciu ˝àdanej pr´dkoÊci dêwigni´ zwolniç. uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci uleg∏ awarii. Gdy pr´dkoÊç samochodu spadnie o 16 km/h poni˝ej zadanej wartoÊci. NaciÊni´cie peda∏u hamulca. a nast´pnie ponownie nacisnàç przycisk. W celu zredukowania pr´dkoÊci jazdy nale˝y za pomocà dêwigni sterujàcej uk∏adu obni˝yç ustalonà pr´dkoÊç lub nacisnàç peda∏ hamulca. W takim przypadku nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu w celu sprawdzenia samochodu.

. . . . . . . . . . . . . 170 170 185 186 Obs∏uga opcjonalnie montowanego systemu nawigacji opisana jest w oddzielnej instrukcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obs∏uga radioodtwarzacza samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obs∏uga za pomocà przycisków zdalnego sterowania Uwagi eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RADIOODTWARZACZ 169 Rozdzia∏ 1–7 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Radioodtwarzacz • • • • Uwagi ogólne . . . . .

„DISC” lub „LOAD”. czy odbierany dêwi´k jest przyjemny dla ucha. w du˝ym stopniu uzale˝nione jest od wzajemnego stosunku tonów wysokich i niskich. zostanie ona w∏àczona ponownie. Aby w∏àczyç odtwarzacz p∏yta kompaktowa musi byç w∏o˝ona do niego. Odtwarzacz wy∏àcza si´ przez wyj´cie p∏yty CD. BARWA DèWI¢KU I BALANS Szczegó∏owe informacje na temat regulacji tonu i balansu podane sà przy opisie radioodtwarzacza zamontowanego w tym samochodzie. Niektóre z nich mogà nie dotyczyç urzàdzenia zamontowanego w tym samochodzie. Odtwarzacz mo˝na tak˝e w∏àczyç wk∏adajàc p∏yt´ kompaktowà. Je˝eli natomiast w∏àczona by∏a inna funkcja. Radioodtwarzacz samochodowy mo˝e zostaç w∏àczony. W¸ÑCZANIE I WY¸ÑCZANIE URZÑDZENIA Radioodtwarzacz w∏àcza si´ i wy∏àcza naciskajàc przycisk „PWR•VOL”. gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest w po∏o˝eniu „ACC” lub „ON”. z zakresem AM – FM (ze zmieniaczem p∏yt kompaktowych) Gdy radioodtwarzacz jest w∏àczony. „DISC” lub „LOAD” powoduje prze∏àczanie na wybranà funkcj´. Barwa dêwi´ku To. naciskajàc odpowiednio przycisk „AM•FM”. Ró˝ne rodzaje muzyki i transmisji g∏osu lepiej brzmià dla ró˝nych nastawieƒ wzmocnienia tonów wysokich i niskich. PRZE¸ÑCZANIE FUNKCJI Typ 2: Radioodtwarzacz p∏yt kompaktowych. naciskanie przycisków „AM•FM”. Typ 1: Radioodtwarzacz p∏yt kompaktowych. . wyj´cie p∏yty CD powoduje wy∏àczenie ca∏ego urzàdzenia. Je˝eli radioodtwarzacz by∏ przedtem wy∏àczony. z zakresem AM – FM (z mo˝liwoÊcià sterowania automatycznym zmieniaczem p∏yt kompaktowych) Radio lub odtwarzacz p∏yt kompaktowych mo˝na w∏àczyç bez naciskania przycisku „PWR•VOL”.170 RADIOODTWARZACZ Uwagi ogólne Obs∏uga radioodtwarzacza samochodowego– –Informacje podstawowe Podane sà tu wybrane informacje ogólne na temat radioodtwarzaczy samochodowych marki Toyota.

Odtwarzacz zacznie odtwarzaç p∏yt´ od pierwszej Êcie˝ki do koƒca p∏yty. ODTWARZACZ P¸YT KOMPAKTOWYCH (typ 1) P∏yt´ nale˝y wk∏adaç delikatnie. Nast´pnie rozpocznie odtwarzanie od poczàtku. Ten typ odtwarzacza mo˝e pomieÊciç do 6 p∏yt.RADIOODTWARZACZ 171 Balans Równie wa˝ne jest odpowiednie wyrównowa˝enie g∏oÊnoÊci lewego i prawego kana∏u odbioru stereofonicznego oraz przednich i tylnych g∏oÊników. .7 in. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç jego uszkodzenie. UWAGA W celu unikni´cia uszkodzenia anteny. ani wsuwaç w jego kieszeƒ jakichkolwiek przedmiotów poza p∏ytami kompaktowymi. UWAGA Nie wolno oliwiç ˝adnej cz´Êci w odtwarzaczu. zmiana balansu prawego i lewego kana∏u powoduje zwi´kszenie g∏oÊnoÊci pewnej grupy dêwi´ków i zmniejszenie g∏oÊnoÊci innej grupy dêwi´ków. stronà z etykietà do góry (gdy p∏yta zostanie w∏o˝ona etykietà do do∏u. Urzàdzenie przystosowane jest tylko do odtwarzania p∏yt o Êrednicy 12 cm. Nale˝y pami´taç.). ANTENA RADIOWA Samochód ten wyposa˝ony jest w anten´ masztowà. ODTWARZACZ P¸YT KOMPAKTOWYCH ZE ZMIENIACZEM (typ 2) P∏yt´ nale˝y wk∏adaç delikatnie. Urzàdzenie przystosowane jest tylko do odtwarzania p∏yt o Êrednicy 12 cm (4. W celu zdj´cia anteny nale˝y jà ostro˝nie obróciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nast´pnie rozpocznie odtwarzanie od poczàtku kolejnej p∏yty. naciskajàc przycisk „LOAD”. zostanie automatycznie z powrotem wysuni´ta). ˝e podczas odbioru stereofonicznej stacji radiowej lub odtwarzania stereofonicznego nagrania. Odtwarzacz zacznie odtwarzaç p∏yt´ od pierwszej Êcie˝ki do koƒca p∏yty. stronà z etykietà do góry. przed wjazdem do automatycznej myjni samochodowej nale˝y jà zdjàç.

P∏yty nale˝y wk∏adaç pojedynczo. • Nie wolno rozmontowywaç ani oliwiç ˝adnych cz´Êci odtwarzacza CD. co mo˝e uszkodziç odtwarzacz. Nie wk∏adaç w jego kieszeƒ jakichkolwiek innych przedmiotów poza p∏ytami kompaktowymi.172 RADIOODTWARZACZ UWAGA • Nie nale˝y wk∏adaç jednoczeÊnie kilku p∏yt. .

RADIOODTWARZACZ 173 –Urzàdzenia sterujàce i funkcje óTyp 1 Szczegó∏owy opis przycisków oraz funkcji podany jest w kolejnoÊci alfabetycznej na nast´pnych stronach. .

pod którym jest zapami´tana. Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „AST”. WyjÊcie z trybu AF nast´puje po ponownym naciÊni´ciu przycisku „AF”. TRE: Regulacja tonów wysokich. Je˝eli nie zostanie znaleziona ˝adna stacja. Prze∏àczenie na odbiór zaprogramowanej stacji nast´puje po naciÊni´ciu przycisku.) ê (Przycisk wysuwu) W celu wyj´cia p∏yty nacisnàç ten przycisk. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od L7 do R7. „FM2” lub „FM3”. zapewniajàce najlepszy odbiór. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AM”. AST (Automatyczne strojenie i zapami´tanie stacji) Przycisk ten s∏u˝y do automatycznego zapami´tania cz´stotliwoÊci do 6 stacji dla ka˝dego zakresu (FM3 i AM). „FM2” lub „FM3”. AM•FM NaciÊni´cie przycisku „AM•FM” prze∏àcza pomi´dzy pasmem fal d∏ugich i Êrednich (AM) oraz pasmem UKF (FM). AF (Cz´stotliwoÊci alternatywne) Przycisk ten s∏u˝y do wyszukiwania stacji nadajàcych w systemie RDS (Radio Data System) w ca∏ym zakresie pasma. AUDIO CONTROL / ENTER (Funkcja korekcji barwy dêwi´ku i regulacji balansu g∏oÊników) Ka˝de naciÊni´cie pokr´t∏a „AUDIO CONTROL / ENTER” powoduje prze∏àczenie na innà regulowanà funkcj´. BAL: Regulacja balansu prawych i lewych g∏oÊników. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku i cz´stotliwoÊç stacji. Aby skorygowaç barw´ dêwi´ku lub balansu g∏oÊników nale˝y pokr´ciç pokr´t∏em. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy – w ten sposób wybrana stacja zostanie przyporzàdkowana temu przyciskowi. Zapami´tanie stacji pod danym przyciskiem: Dostroiç odbiornik do ˝àdanej stacji (patrz przycisk „SEEK/TRACK” lub „TUNE”). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5. BAS: Regulacja tonów niskich. FAD: Regulacja balansu przednich i tylnych g∏oÊników.174 RADIOODTWARZACZ 1 2 3 4 5 6 (Przyciski zaprogramowanych stacji) Przycisków tych u˝ywa si´ przy zapami´tywaniu stacji radiowych oraz do prze∏àczania na odbiór zaprogramowanych stacji. FM3). Na przyk∏ad. . W trybie tym wybierane sà stacje o takim samym trzycyfrowym lokalnym kodzie identyfikacyjnym PI. REG on: Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AF REG”. uruchomienie funkcji AST podczas odbioru w paÊmie FM1 spowoduje prze∏àczenie na FM3. zapewniajàce najlepszy odbiór. W ten sposób pod ka˝dym przyciskiem mo˝e zostaç zapami´tana jedna stacja z pasma fal d∏ugich i Êrednich (AM) i jedna stacja UKF. W trybie fal ultrakrótkich FM (FM1. stacje zostanà zapami´tane automatycznie na FM3. (Naciskajàc przycisk „AM•FM” na wyÊwietlaczu pojawi si´ odpowiednio „AM” lub „FM1”. „FM1”. Kolejne naciÊni´cia przycisku „AF” prze∏àczajà na nast´pujàce tryby pracy: AF on: Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „AF”. W tym trybie wybierane sà stacje nadawcze o takim samym kodzie PI (identyfikacji programu). FM2. nastàpi powrót do cz´stotliwoÊci nastawionej przed naciÊni´ciem „AST”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku. Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty wybrany przycisk numeryczny. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od F7 do R7. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5.

Ka˝de naciÊni´cie przycisku „DISC” powoduje prze∏àczenie pomi´dzy pojedynczym odtwarzaczem p∏yt kompaktowych i automatycznym zmieniaczem p∏yt CD. sygnalizuje to usterk´ wewn´trznà urzàdzenia. Je˝eli usterka nie zostanie usuni´ta. ∨∧ Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt kompaktowych – Przycisk ten s∏u˝y do wyboru odtwarzanej p∏yty kompaktowej. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 4”. sygnalizuje to zabrudzenie. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 3”. Zamknàç wieko zmieniacza p∏yt. Wyjàç i ponownie w∏o˝yç p∏yt´ lub magazynek. na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „NO TITLE”. sygnalizuje to usterk´ zasilania. Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ reszta tekstu. Podczas odtwarzania p∏yty na wyÊwietlaczu pojawia si´ numer aktualnej Êcie˝ki. Wyjàç p∏yt´ lub magazynek z p∏ytami i odczekaç. ∨ ∧ . Ponowne naciÊni´cie odwo∏uje funkcj´. DISC DISP Przycisk ten s∏u˝y do zmiany trybu wyÊwietlania dla p∏yt kompaktowych zawierajàcych informacje tekstowe. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „NO DISC”. nale˝y przycisk nacisnàç i przytrzymaç. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. gdy wyÊwietlany tytu∏ nie mieÊci si´ na wyÊwietlaczu.RADIOODTWARZACZ 175 DISC (Odtwarzacz p∏yt kompaktowych) Naciskajàc przycisk „DISC” w∏àcza si´ odtwarzacz p∏yt kompaktowych. sygnalizuje to mo˝liwe przegrzanie urzàdzenia z powodu zbyt wysokiej temperatury otoczenia. sygnalizuje to brak p∏yt w magazynku. W przypadku. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „CD OPEN”. OczyÊciç p∏yt´ lub w∏o˝yç jà prawid∏owo. Gdy przycisk ten jest naciÊni´ty podczas odtwarzania p∏yty nie zawierajàcej danych tekstowych. a˝ odtwarzacz ostygnie. Nale˝y zabraç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. a˝ ˝àdany numer p∏yty pojawi si´ na wyÊwietlaczu. PTY (Rodzaj programu) Je˝eli naciÊni´cie przycisku „PTY” nastàpi w trakcie odbioru kodu PTY stacji nadajàcej w systemie RDS. na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „NO PTY”. KOMUNIKATY O USTERKACH W przypadku usterki odtwarzacza na wyÊwietlaczu pojawi si´ jeden z szeÊciu poni˝szych komunikatów. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 1”. tytu∏u p∏yty i tytu∏u utworu. je˝eli radioodtwarzacz jest w niego wyposa˝ony. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „WAIT”. MUTE NaciÊni´cie przycisku natychmiastowo wy∏àczy dêwi´k radioodtwarzacza i zostanie wyÊwietlony napis „MUTE”. sygnalizuje to otwarcie wieka automatycznego zmieniacza p∏yt. W∏o˝yç p∏yt´. NaciÊni´cie tego przycisku w czasie odtwarzania p∏yty powoduje prze∏àczenie pomi´dzy wyÊwietlaniem czasu odtwarzania. Naciskaç przycisk „DISK ” lub „DISK ”. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa typu odbieranego programu Ka˝de naciÊni´cie przycisku „PTY” zmienia typy programów wed∏ug kolejnoÊci: • „NEWS” – wiadomoÊci • „SPORTS” – sport • „TALK” – wywiady i rozmowy • „POP” – muzyka rozrywkowa • „CLASSICS” – muzyka klasyczna Gdy nie jest odbierany kod PTY stacji RDS. nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. czasu odtwarzania itd. uszkodzenie lub odwrotne w∏o˝enie p∏yty.

Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RPT”. ALARM: Je˝eli podczas odbierania audycji na zakresie FM lub w trybie TA odebrana zostanie informacja alarmowa. odtwarzacz automatycznie przejdzie do pierwszego utworu. Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Powtórne odtwarzanie ca∏ej p∏yty: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RPT”. Przeglàd Êcie˝ek na wybranej p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „SCAN”. nazwa typu programu zniknie z wyÊwietlacza i zacznie byç odbierany program ostatnio wyÊwietlanego typu. wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. Po dojÊciu do koƒca p∏yty. W przypadku nie znalezienia ˝adnej stacji. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci poszczególnych Êcie˝ek na p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RAND”. RAND (przypadkowa kolejnoÊç odtwarzania) Funkcja ta umo˝liwia przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach kompaktowych w magazynku lub przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wybranej p∏ycie. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach w magazynku. rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy i na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „ALARM”. a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT”. ˝e przycisk by∏ wciÊni´ty zbyt d∏ugo i rozpocznie si´ przeglàd pierwszych Êcie˝ek wszystkich p∏yt w magazynku. Proces ten b´dzie powtarzany. naciÊni´cie strony „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK” spowoduje wyszukiwanie stacji radiowych transmitujàcych kod PTY. na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „NOTHING”. rozpoczynajàc odtwarzanie od poczàtku. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „SCAN” i odtwarzacz rozpocznie przeglàd wszystkich Êcie˝ek na przes∏uchiwanej p∏ycie. Je˝eli rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy oznacza to. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich utworów z aktualnie przes∏uchiwanej p∏yty. wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. Proces ten b´dzie powtarzany.176 RADIOODTWARZACZ Gdy na wyÊwietlaczu pokazywany jest rodzaj programu. Obracajàc przyciskiem „PWR•VOL” reguluje si´ si∏´ g∏osu. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. . Wszystkie Êcie˝ki na p∏ycie b´dà odtwarzane ponownie. Funkcja powtarzania umo˝liwia ponowne odtwarzanie wybranego nagrania lub ca∏ej p∏yty Powtórne odtwarzanie nagrania: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RPT” w trakcie s∏uchania wybranego nagrania. Po przeszukaniu wszystkich Êcie˝ek na p∏ycie przeglàd zostaje zakoƒczony. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. SCAN (Przeglàdanie) Funkcja przeglàdania pozwala przeszukiwaç kolejne Êcie˝ki na wybranej p∏ycie lub przeszukiwaç pierwsze Êcie˝ki wszystkich p∏yt w magazynku. RPT (Powtarzanie) Gdy podczas wyÊwietlania nazwy typu programu przez 6 sekund nie zostanie dotkni´ty przycisk lub gdy zostanie wykonana jakakolwiek inna operacja. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RPT”. a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT”. ∧ ∨ PWR•VOL (W∏àczanie i regulacja si∏y g∏osu) Radioodtwarzacz w∏àcza si´ i wy∏àcza naciskajàc przycisk „PWR•VOL”. W celu zatrzymania si´ przy wybranym utworze nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach w magazynku: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RAND”.

CzynnoÊç nale˝y powtórzyç aby znaleêç kolejnà stacj´. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „ST”. Po przeszukaniu wszystkich p∏yt w magazynku przeglàd zostaje zakoƒczony. ST (Symbol odbioru stereofonicznego) Radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na odbiór stereofoniczny stacji. Gdy serwis drogowy zakoƒczy si´. Po zakoƒczeniu komunikatu drogowego nastàpi automatyczny powrót do pierwotnie odbieranego programu. gdy tylko jest taka mo˝liwoÊç. Podczas naciskania przycisku aktualna Êcie˝ka b´dzie odpowiednio odtwarzana w sposób przyspieszony lub cofana. SEEK/TRACK (Strojenie lub wyszukiwanie stacji oraz przeskakiwanie nagraƒ) Radio W trybie poszukiwania radio prze∏àcza si´ na najbli˝szà stacj´ b´dàcà poni˝ej lub powy˝ej odbieranej aktualnie stacji. Po zwolnieniu przycisku nastàpi wznowienie normalnego odtwarzania. Podczas odbioru UKF: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TP (Traffic Program – program komunikatów drogowych). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer Êcie˝ki. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–SCAN” i odtwarzacz przejdzie do pierwszej Êcie˝ki nast´pnej p∏yty w magazynku. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. nastàpi automatyczne prze∏àczenie na odbiór programu z listy EON AF (cz´stotliwoÊci alternatywnych). szybko nacisnàç i puÊciç przycisk „SEEK/TRACK” po stronie lub . Zmiana Êcie˝ki w gór´ lub w dó∏: Szybko nacisnàç i zwolniç cz´Êç „ “ lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na komunikaty drogowe. Zakoƒczenie dzia∏ania funkcji sygnalizowane jest dêwi´kowo. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ „TA” i radioodbiornik wycisza stacj´ UKF. odbiór zostaje prze∏àczony na monofoniczny. System EON (Enhanced Other Network – wzmocniona inna sieç nadawcza): Je˝eli aktualnie odbierana stacja RDS (nadajàca równie˝ w systemie EON) w danej chwili nie nadaje komunikatów drogowych w trybie TA. ∧ ∨ . stopieƒ separacji kana∏ów jest zmniejszany. Gdy sygna∏ staje si´ s∏aby. TA (Komunikaty drogowe) Przycisk ten s∏u˝y do prze∏àczenia na odbiór stacji nadajàcych komunikaty drogowe (TA) w systemie RDS. Je˝eli stacja TP zostanie odebrana. nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. Podczas odbierania stacji TA. JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. W celu zatrzymania si´ przy wybranej p∏ycie nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa programu. aktualnie transmitujàcego komunikaty drogowe. ∧ ∨ Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie aktualnej Êcie˝ki: Nacisnàç i przytrzymaç cz´Êç „ “ lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. Gdy sygna∏ staje si´ bardzo s∏aby. dzi´ki czemu mniejsze sà szumy. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Ponowne naciÊni´cie przycisku „TA” przywraca tryb TA. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol „TP”. Aby znaleêç nast´pnà stacj´.RADIOODTWARZACZ 177 Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Przeglàd pierwszych Êcie˝ek wszystkich p∏yt w magazynku: Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „SCAN”. W trybie TP rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji nadajàcej komunikaty drogowe. ∨ ∧ Odtwarzacz p∏yt kompaktowych NaciÊni´cie tego przycisku powoduje przeskoczenie naprzód / do ty∏u do najbli˝szego utworu lub szybkie przeskoczenie w ramach ods∏uchiwanego utworu. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego.

Podczas wyszukiwania stacji TP. Je˝eli niemo˝liwe jest znalezienie ˝adnej stacji nadajàcej w trybie TP. TRIP/NAVI Kolejne naciÊni´cia przycisku „TRIP/NAVI” powodujà wyÊwietlanie po kolei Êredniego zu˝ycia paliwa. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „TA”. na wyÊwietlaczu na dwie sekundy pojawia si´ komunikat „NOTHING” i proces wyszukiwania stacji TP zostaje powtórzony. Obrót ga∏kà „TUNE” w lewo przestraja odbiornik w stron´ ni˝szych cz´stotliwoÊci. Podczas s∏uchania p∏yty kompaktowej: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TA. Je˝eli g∏oÊnoÊç ostatnio odbieranej audycji jest wy˝sza od zapami´tanej wartoÊci maksymalnej lub ni˝sza od zapami´tanej wartoÊci minimalnej. G∏os pojawia si´ tylko podczas odbioru stacji TP. Kiedy rozpocznie si´ nadawanie komunikatów drogowych. (Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em „WyÊwietlacz wielofunkcyjny” na stronie 214 w rozdziale 1–9).178 RADIOODTWARZACZ W trybie TA rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji TP (nadajàcej regularne komunikaty drogowe). JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. W celu powrotu z trybu TA do trybu normalnego. nale˝y ponownie nacisnàç „TA”. zostanie przyj´ta jako nowa wartoÊç maksymalna lub minimalna. W przypadku zaniku sygna∏u stacji TP na 20 sekund nast´puje automatyczne wyszukanie kolejnej stacji TP. odtwarzanie p∏yty zostanie przerwane i nastàpi prze∏àczenie na odbiór komunikatów drogowych. Funkcja zapami´tania g∏oÊnoÊci w trybie „TA”: Nastawy g∏oÊnoÊci przy odbiorze komunikatów drogowych sà zapami´tywane. Po zakoƒczeniu serwisu drogowego nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. chwilowego zu˝ycie paliwa oraz Êredniej pr´dkoÊci jazdy. Zakres pami´ci g∏oÊnoÊci jest ograniczony. Gdy stacja TP jest odbierana. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. na ekranie pojawia si´ „TP SEEK”. na wyÊwietlaczu pojawia si´ nazwa programu. TUNE (zmiana odbieranej cz´stotliwoÊci) Obrót ga∏kà „TUNE” w prawo przestraja odbiornik w stron´ wy˝szych cz´stotliwoÊci. . Podczas odbioru stacji „TA” jej g∏oÊnoÊç mo˝na regulowaç niezale˝nie od zapami´tanego zakresu g∏oÊnoÊci dla trybu „TA” (patrz opis „PWR•VOL”).

.RADIOODTWARZACZ 179 óTyp 2 Szczegó∏owy opis przycisków oraz funkcji podany jest w kolejnoÊci alfabetycznej na nast´pnych stronach.

a˝ pojawi si´ ˝àdany numer p∏yty. Kolejne naciÊni´cia przycisku „AF” prze∏àczajà na nast´pujàce tryby pracy: . ê (Przycisk wysuwu) W celu wyj´cia jednej bàdê wszystkich p∏yt nacisnàç ten przycisk. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku i cz´stotliwoÊç stacji. AF (Cz´stotliwoÊci alternatywne) Przycisk ten s∏u˝y do wyszukiwania stacji nadajàcych w systemie RDS (Radio Data System) w ca∏ym zakresie pasma. Nast´pnie nacisnàç i zwolniç przycisk wysuwu. nastàpi powrót do cz´stotliwoÊci odbieranej przed naciÊni´ciem „AST”. „FM2” lub „FM3”. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. FM3). Zapami´tanie stacji pod danym przyciskiem: Dostroiç odbiornik do ˝àdanej stacji (patrz przycisk „SEEK/TRACK” lub „TUNE”). Je˝eli wysuwana p∏yta nie b´dzie wyj´ta przez d∏u˝szy czas. ∨ ∧ Aby wysunàç wszystkie p∏yty na raz. WyjÊcie z trybu AF nast´puje po ponownym naciÊni´ciu przycisku „AF”. Aby skorygowaç barw´ dêwi´ku lub balansu g∏oÊników nale˝y pokr´ciç pokr´t∏em. (Naciskajàc przycisk „AM•FM” na wyÊwietlaczu pojawi si´ odpowiednio „AM”. „FM1”. Aby wysunàç wybranà p∏yt´. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AM”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5. Prze∏àczenie na odbiór zaprogramowanej stacji nast´puje po naciÊni´ciu przycisku. pod którym jest zapami´tana. W trybie tym wybierane sà stacje o takim samym trzycyfrowym lokalnym kodzie identyfikacyjnym PI. Pierwsza zostanie wysuni´ta p∏yta odtwarzana przed naciÊni´ciem przycisku. „FM2” lub „FM3”). W celu wyj´cia bie˝àcej p∏yty nacisnàç i zwolniç przycisk. FM2. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy – w ten sposób wybrana stacja zostanie przyporzàdkowana temu przyciskowi. zapewniajàce najlepszy odbiór. W tym trybie wybierane sà stacje nadawcze o takim samym kodzie PI (identyfikacji programu). W trybie fal ultrakrótkich FM (FM1. Na przyk∏ad uruchomienie funkcji AST podczas odbioru w paÊmie FM1 spowoduje prze∏àczenie na FM3. REG on: Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AF REG”. W ten sposób pod ka˝dym przyciskiem mo˝e zostaç zapami´tana jedna stacja z pasma fal d∏ugich i Êrednich (AM) i trzy stacje UKF (FM). nacisnàç i przytrzymaç przycisk wysuwu. Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty wybrany przycisk numeryczny. TRE: Regulacja tonów wysokich. AF on: Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „AF”. zapewniajàce najlepszy odbiór. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5.180 RADIOODTWARZACZ 1 2 3 4 5 6 (Przyciski zaprogramowanych stacji) Przycisków tych u˝ywa si´ przy zapami´tywaniu stacji radiowych oraz do prze∏àczania si´ na odbiór zaprogramowanych stacji. AM•FM NaciÊni´cie przycisku „AM•FM” prze∏àcza pomi´dzy pasmem fal d∏ugich i Êrednich (AM) oraz pasmem UKF (FM). funkcja wysuwania zostanie skasowana. stacje zostanà zapami´tane automatycznie na FM3. Je˝eli nie zostanie znaleziona ˝adna stacja. „FM1”. naciskaç przycisk „DISC ” lub „DISC ”. AUDIO CONTROL / ENTER (Funkcja korekcji barwy dêwi´ku i regulacji balansu g∏oÊników) Ka˝de naciÊni´cie ga∏ki „AUDIO CONTROL / ENTER” powoduje prze∏àczenie na innà regulowanà funkcj´. Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „AST”. AST (Automatyczne strojenie i zapami´tanie stacji) Przycisk ten s∏u˝y do automatycznego zapami´tania cz´stotliwoÊci do 6 stacji dla ka˝dego zakresu (FM3 i AM). a˝ do us∏yszenia sygna∏u akustycznego. BAS: Regulacja tonów niskich. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku.

. OczyÊciç p∏yt´ lub w∏o˝yç jà prawid∏owo. W przypadku. gdy wyÊwietlany tytu∏ nie mieÊci si´ na wyÊwietlaczu. BAL: Regulacja balansu mi´dzy lewymi i prawymi g∏oÊnikami.RADIOODTWARZACZ 181 FAD: Regulacja balansu mi´dzy przednimi i tylnymi g∏oÊnikami. Je˝eli usterka nie zostanie usuni´ta. sygnalizuje to usterk´ zasilania. wsadziç p∏yt´. sygnalizuje to usterk´ wewn´trznà urzàdzenia. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „WAIT”. nale˝y przycisk nacisnàç i przytrzymaç. a˝ odtwarzacz ostygnie. LOAD Przycisk ten s∏u˝y do za∏adowania p∏yt do odtwarzacza. Do odtwarzacza mo˝na w∏o˝yç do szeÊciu p∏yt. Wyjàç i ponownie w∏o˝yç p∏yt´ lub magazynek. DISC ∨∧ ∧ ∧ Przycisk ten s∏u˝y do wyboru odtwarzanej p∏yty kompaktowej. sygnalizuje to brak p∏yt w magazynku. Zamknàç wieko zmieniacza p∏yt. sygnalizuje to mo˝liwe przegrzanie urzàdzenia z powodu zbyt wysokiej temperatury otoczenia. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „CD OPEN”. sygnalizuje to otwarcie wieka automatycznego zmieniacza p∏yt. Nale˝y zabraç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. tytu∏u p∏yty i tytu∏u utworu. szybko nacisnàç i zwolniç przycisk. Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ reszta tekstu. NaciÊni´cie tego przycisku w czasie odtwarzania p∏yty nie zawierajàcej informacji tekstowych powoduje wyÊwietlenie „NO TITLE”. DISC (Odtwarzacz p∏yt kompaktowych) NaciÊni´cie przycisku „DISC” w∏àcza odtwarzacz p∏yt kompaktowych. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od F7 do R7. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 4”. W∏o˝yç p∏yt´. Naciskaç przycisk „DISC ” lub „DISC a˝ ˝àdany numer p∏yty pojawi si´ na wyÊwietlaczu. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „NO DISC”. sygnalizuje to zabrudzenie. Po za∏adowaniu p∏yty pokrywka szczeliny zamknie si´. Aby za∏adowaç tylko jednà p∏yt´. uszkodzenie lub odwrotne w∏o˝enie p∏yty. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 1”. JeÊli radioodtwarzacz prze∏àczony jest na odtwarzanie p∏yt kompaktowych. to na wyÊwietlaczu pokazywany jest numer aktualnie odtwarzanego utworu lub numer aktualnie odtwarzanego utworu i numer odtwarzanej p∏yty. Je˝eli nie zostanie w∏o˝ona ˝adna p∏yta. Gdy lampki sygnalizacyjne z obu stron szczeliny na p∏yty zmienià kolor na zielony. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od L7 do R7. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 3”. Komunikaty o usterkach W przypadku usterki odtwarzacza na wyÊwietlaczu pojawi si´ jeden z szeÊciu poni˝szych komunikatów. czasu odtwarzania itd. pokrywka zamknie si´ po 15-stu sekundach. DISP Przycisk ten s∏u˝y do zmiany trybu wyÊwietlania dla p∏yt kompaktowych zawierajàcych informacje tekstowe. Wyjàç p∏yt´ lub magazynek z p∏ytami i odczekaç. NaciÊni´cie tego przycisku w czasie odtwarzania p∏yty powoduje prze∏àczenie pomi´dzy wyÊwietlaniem czasu odtwarzania.

RPT (Powtarzanie) Istniejà dwa tryby tej funkcji – Funkcja powtarzania umo˝liwia ponowne odtwarzanie wybranego nagrania lub ca∏ej p∏yty Powtórne odtwarzanie nagrania: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RPT” w trakcie s∏uchania wybranego nagrania. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. Obracajàc przyciskiem „PWR•VOL” reguluje si´ si∏´ g∏osu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RPT”. PTY (Rodzaj programu) Je˝eli naciÊni´cie przycisku „PTY” nastàpi w trakcie odbioru kodu PTY stacji nadajàcej w systemie RDS. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich utworów z aktualnie przes∏uchiwanej p∏yty. rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy i na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „ALARM”. Aby odtworzyç wszystkie Êcie˝ki na p∏ytach w magazynku w przypadkowej kolejnoÊci: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RAND”.182 RADIOODTWARZACZ Aby za∏adowaç kilka p∏yt naraz. na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „NOTHING”. Po za∏adowaniu p∏yty pokrywka szczeliny zamknie si´. Proces ten b´dzie powtarzany. a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT” wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. Gdy lampki sygnalizacyjne z obu stron szczeliny na p∏yty zmienià kolor na zielony. nacisnàç i przytrzymaç przycisk. wsadziç pierwszà p∏yt´. zostanie ono odtworzone od poczàtku. (a˝ rozlegnie si´ sygna∏ akustyczny gdy radioodtwarzacz jest w∏àczony). ∧ ∨ Gdy podczas wyÊwietlania nazwy typu programu przez 6 sekund nie zostanie dotkni´ty przycisk lub gdy zostanie wykonana jakakolwiek inna operacja. . pokrywka zamknie si´ po 15-stu sekundach. na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „NO PTY”. W przypadku nie znalezienia ˝adnej stacji. PWR•VOL (W∏àczanie i regulacja si∏y g∏osu) Radioodtwarzacz w∏àcza si´ i wy∏àcza naciskajàc przycisk „PWR•VOL”. nazwa typu programu zniknie z wyÊwietlacza i zacznie byç odbierany program ostatnio wyÊwietlanego typu. W taki sam sposób za∏adowaç reszt´ p∏yt. Je˝eli nie zostanie w∏o˝ona ˝adna p∏yta. ˝e mo˝na w∏o˝yç nast´pnà p∏yt´. Po dojÊciu do koƒca Êcie˝ki. Gdy na wyÊwietlaczu pokazywany jest rodzaj programu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach w magazynku. co oznacza. naciÊni´cie strony „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK” spowoduje wyszukiwanie stacji radiowych transmitujàcych kod PTY. ALARM: Je˝eli podczas odbierania audycji na zakresie FM lub w trybie TA odebrana zostanie informacja alarmowa. RAND (przypadkowa kolejnoÊç odtwarzania) Istniejà dwa tryby tej funkcji – Funkcja ta umo˝liwia przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach kompaktowych w magazynku lub przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wybranej p∏ycie. Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci poszczególnych Êcie˝ek na p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RAND”. Po kilku sekundach pokrywka otworzy si´ automatycznie i lampki sygnalizacyjne z obu stron szczeliny na p∏yty zmienià kolor na zielony. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa typu odbieranego programu Ka˝de naciÊni´cie przycisku „PTY” zmienia tryb programu w nast´pujàcej kolejnoÊci: • „NEWS” – wiadomoÊci • „SPORTS” – sport • „TALK” – wywiady i rozmowy • „POP” – muzyka rozrywkowa • „CLASSICS” – muzyka klasyczna Gdy nie jest odbierany kod PTY stacji RDS.

Po przeszukaniu wszystkich Êcie˝ek na p∏ycie przeglàd zostaje zakoƒczony. ∧ ∨ Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie aktualnej Êcie˝ki: Nacisnàç i przytrzymaç cz´Êç „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. Odtwarzacz p∏yt kompaktowych NaciÊni´cie tego przycisku powoduje przeskoczenie naprzód/do ty∏u do najbli˝szego utworu lub szybkie przeskoczenie w ramach ods∏uchiwanego utworu. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. Gdy sygna∏ staje si´ bardzo s∏aby. W celu zatrzymania si´ przy wybranym utworze nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. rozpoczynajàc odtwarzanie od poczàtku. Wszystkie Êcie˝ki na p∏ycie b´dà odtwarzane ponownie. stopieƒ separacji kana∏ów jest zmniejszany. Przeglàd Êcie˝ek na wybranej p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „SCAN”. dzi´ki czemu mniejsze sà szumy. Po ka˝dym naciÊni´ciu przycisku nastàpi dostrojenie si´ do odbioru nast´pnej stacji. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Zakoƒczenie dzia∏ania funkcji sygnalizowane jest dêwi´kowo. Gdy sygna∏ staje si´ s∏aby. Przeglàd pierwszych Êcie˝ek wszystkich p∏yt w magazynku: Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „SCAN”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RPT”. SEEK/TRACK (Strojenie lub wyszukiwanie stacji oraz przeskakiwanie nagraƒ) Radio W trybie poszukiwania radio prze∏àcza si´ na najbli˝szà stacj´ b´dàcà poni˝ej lub powy˝ej odbieranej aktualnie stacji. odtwarzacz automatycznie przejdzie do pierwszego utworu. Po zwolnieniu przycisku nastàpi wznowienie normalnego odtwarzania. Podczas naciskania przycisku aktualna Êcie˝ka b´dzie odpowiednio odtwarzana w sposób przyspieszony lub cofana. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–SCAN” i odtwarzacz przejdzie do pierwszej Êcie˝ki nast´pnej p∏yty w magazynku. Zmiana Êcie˝ki w gór´ lub w dó∏: Szybko nacisnàç i zwolniç cz´Êç „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. W celu zatrzymania si´ przy wybranej p∏ycie nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. SCAN (przeglàdanie) Funkcja przeglàdania pozwala przeszukiwaç kolejne Êcie˝ki na wybranej p∏ycie lub przeszukiwaç pierwsze Êcie˝ki wszystkich p∏yt w magazynku. nastàpi automatyczne prze∏àczenie na odbiór programu z listy EON AF (cz´stotliwoÊci alternatywnych). Proces ten b´dzie powtarzany a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT”. Po przeszukaniu wszystkich p∏yt w magazynku przeglàd zostaje zakoƒczony. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „ST”.RADIOODTWARZACZ 183 Powtórne odtwarzanie ca∏ej p∏yty: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RPT”. Strojenie: Szybko nacisnàç i zwolniç cz´Êç „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. Po zakoƒczeniu komunikatu drogowego nastàpi automatyczny powrót do pierwotnie odbieranego programu. Po dojÊciu do koƒca p∏yty. aby znaleêç kolejnà stacj´. aktualnie transmitujàcego komunikaty drogowe. odbiór zostaje prze∏àczony na monofoniczny. ∧ ∨ . ∧ ∨ ST (Symbol odbioru stereofonicznego) Radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na odbiór stereofoniczny stacji. gdy tylko jest taka mo˝liwoÊç. CzynnoÊç nale˝y powtórzyç. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer Êcie˝ki. System EON (Enhanced Other Network – wzmocniona inna sieç nadawcza): Je˝eli aktualnie odbierana stacja RDS (nadajàca równie˝ w systemie EON) w danej chwili nie nadaje komunikatów drogowych w trybie TA. wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. TA (Komunikaty drogowe) Przycisk ten s∏u˝y do prze∏àczenia na odbiór stacji nadajàcych komunikaty drogowe (TA) w systemie RDS. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „SCAN” i odtwarzacz rozpocznie przeglàd wszystkich Êcie˝ek na przes∏uchiwanej p∏ycie.

TRIP/NAVI Po ka˝dym naciÊni´ciu przycisku „TRIP/NAVI”. Podczas s∏uchania p∏yty kompaktowej: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TA. Podczas odbioru stacji „TA” jej g∏oÊnoÊç mo˝na regulowaç niezale˝nie od zapami´tanego zakresu g∏oÊnoÊci dla trybu „TA” (patrz opis „PWR•VOL”). nale˝y ponownie nacisnàç „TA”. odtwarzanie p∏yty zostanie przerwane i nastàpi prze∏àczenie na odbiór komunikatów drogowych. Po zakoƒczeniu serwisu drogowego nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. na wyÊwietlaczu pojawi si´ kolejno: Êrednie zu˝ycie paliwa. radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na komunikaty drogowe. Funkcja zapami´tania g∏oÊnoÊci w trybie „TA”: Nastawy g∏oÊnoÊci przy odbiorze komunikatów drogowych sà zapami´tywane. na wyÊwietlaczu na 2 sekundy pojawia si´ komunikat „NOTHING” i proces wyszukiwania stacji TP zostaje powtórzony. Gdy serwis drogowy zakoƒczy si´. Je˝eli g∏oÊnoÊç ostatnio odbieranej audycji jest wy˝sza od zapami´tanej wartoÊci maksymalnej lub ni˝sza od zapami´tanej wartoÊci minimalnej.184 RADIOODTWARZACZ Podczas odbioru UKF: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TP (Traffic Program – program komunikatów drogowych). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol „TP”. TUNE (zmiana odbieranej cz´stotliwoÊci) Obrót ga∏kà „TUNE” w prawo przestraja odbiornik w stron´ wy˝szych cz´stotliwoÊci. zostanie przyj´ta jako nowa wartoÊç maksymalna lub minimalna. Gdy stacja TP jest odbierana. (Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em „WyÊwietlacz wielofunkcyjny” na stronie 214 w rozdziale 1–9). Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „TA”. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. Obrót ga∏kà „TUNE” w lewo przestraja odbiornik w stron´ ni˝szych cz´stotliwoÊci. W trybie TP rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji nadajàcej komunikaty drogowe. . na wyÊwietlaczu pojawia si´ nazwa programu. Zakres pami´ci g∏oÊnoÊci jest ograniczony. Je˝eli stacja TP zostanie odebrana. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ „TA” i radioodbiornik wycisza stacj´ UKF. JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. Podczas odbierania stacji TA. Je˝eli niemo˝liwe jest znalezienie ˝adnej stacji nadajàcej w trybie TP. W celu powrotu z trybu TA do trybu normalnego. nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa programu. chwilowe zu˝ycie paliwa oraz Êrednia pr´dkoÊç pojazdu. W przypadku zaniku sygna∏u stacji TP na 20 sekund nast´puje automatyczne wyszukanie kolejnej stacji TP. Ponowne naciÊni´cie przycisku „TA” przywraca tryb TA. W trybie TA rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji TP (nadajàcej regularne komunikaty drogowe). Podczas wyszukiwania stacji TP. JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. na ekranie pojawia si´ „TP SEEK”. Kiedy rozpocznie si´ nadawanie komunikatów drogowych. G∏os pojawia si´ tylko podczas odbioru stacji TP.

NaciÊni´cie którejkolwiek strony przycisku podczas wyszukiwania nowej stacji powoduje przerwanie wyszukiwania. CzynnoÊç powtórzyç. nacisnàç i trzymaç przycisk. Przycisk „ Radio Przycisk pracuje w nast´pujàcych trybach – Niektórymi funkcjami radioodtwarzacza mo˝na sterowaç przy u˝yciu przycisków umieszczonych na kierownicy. W celu zmniejszenia g∏oÊnoÊci nacisnàç przycisk „–”. Odbiornik zostanie dostrojony do nast´pnej zapami´tanej stacji.RADIOODTWARZACZ 185 Obs∏uga za pomocà przycisków zdalnego sterowania Przycisk „– +” (regulacji g∏oÊnoÊci) W celu zwi´kszenia g∏oÊnoÊci nacisnàç przycisk „+”. ∧ ∨ Aby zmieniaç odbieranà cz´stotliwoÊç w gór´ lub w dó∏. Szczegó∏owy opis poszczególnych przycisków oraz ich dzia∏anie przedstawione sà poni˝ej. Gdy przycisk jest wciÊni´ty. ∨ Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Nacisnàç odpowiednià stron´ przycisku. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. Przycisk „– 2. Nacisnàç odpowiednià stron´ przycisku. W celu powrotu na poczàtek aktualnie odtwarzanego nagrania nale˝y krótko nacisnàç stron´ „ ” przycisku. Odtwarzacz p∏yt kompaktowych Za pomocà tego przycisku mo˝na przeskakiwaç nagrania do przodu lub do ty∏u. ∨∧” ∧ ∨ ∨∧” 3. g∏oÊnoÊç wzrasta. Przycisk „ +” Tryb wybierania zapami´tanych stacji: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk po stronie „ ” lub „ ”. a˝ do ustawienia ˝àdanej p∏yty. aby odszukaç kolejnà stacj´. 1. g∏oÊnoÊç maleje. jeszcze po us∏yszeniu sygna∏u dêwi´kowego. . Gdy przycisk jest wciÊni´ty. Kolejne naciÊni´cie powoduje dostrojenie si´ do odbioru nast´pnej stacji. Po zwolnieniu przycisku odbiornik zacznie szukaç stacji. Przycisk „MODE” Tryb wyszukiwania stacji: W celu wyszukania stacji nale˝y nacisnàç stron´ „ ” lub „ ” przycisku.

przed przystàpieniem do s∏uchania p∏yt nale˝y sch∏odziç wn´trze samochodu. W upalne dni. Poniewa˝ fale ultrakrótkie rozchodzà si´ „w zasi´gu wzroku”. a˝ urzàdzenie wy∏àczy si´.186 RADIOODTWARZACZ Uwagi eksploatacyjne dotyczàce radioodtwarzacza Przycisk „MODE” Przycisk ten s∏u˝y do wyboru rodzaju pracy radioodtwarzacza. DBA¸OÂå O ODTWARZACZ P¸YT KOMPAKTOWYCH I P¸YTY • Odtwarzacz przystosowany jest wy∏àcznie do p∏yt o Êrednicy 12 cm (4. korzystajàc z klimatyzacji. Aby w∏àczyç radioodtwarzacz. ODBIÓR RADIOWY Nadajniki FM (dla fal ultrakrótkich) majà zasi´g oko∏o 40 km lub 25 mil. • Nie wk∏adaç w kieszeƒ odtwarzacza ˝adnych przedmiotów poza p∏ytami CD. aby nie zalaç urzàdzenia p∏ynami. • Korzystanie z telefonów komórkowych wewnàtrz lub w pobli˝u samochodu mo˝e spowodowaç zak∏ócenia elektryczne. Ka˝de naciÊni´cie zmienia kolejne tryby pracy urzàdzenia. Oddalajàc si´ od nadajnika konieczne mo˝e okazaç si´ precyzyjne dostrojenie radioodbiornika i zwi´kszenie g∏oÊnoÊci w miar´ s∏abni´cia stacji. ˝e odtwarzacz odmówi dzia∏ania. nacisnàç przycisk „MODE” i trzymaç wciÊni´ty.7 in. Nie jest to oznakà usterki. • Bardzo wysoka temperatura mo˝e spowodowaç. wysokie budowle lub wzgórza mogà niekiedy blokowaç odbiór. które s∏ychaç b´dzie w g∏oÊnikach. Powy˝sze objawy sà normalne dla odbioru stacji UKF i nie sà wynikiem usterki odbiornika. .). nacisnàç przycisk „MODE” Aby wy∏àczyç radioodtwarzacz. UWAGA W celu zapewnienia prawid∏owego funkcjonowania radioodtwarzacza: • Nale˝y uwa˝aç.

• Nale˝y stosowaç tylko p∏yty kompaktowe oznaczone jak pokazano powy˝ej. • W przypadku zawilgocenia wn´trza odtwarzacza mo˝e nie byç s∏yszalny ˝aden dêwi´k. Odtwarzacz nale˝y obs∏ugiwaç zgodnie z instrukcjà. które w przypadku wydostania si´ na zewnàtrz urzàdzenia mo˝e byç niebezpieczne. OSTRZE˚ENIE Odtwarzacze p∏yt kompaktowych wykorzystujà niewidzialne promieniowanie laserowe. Nast´pujàce produkty mogà nie byç odtwarzalne na tym odtwarzaczu p∏yt kompaktowych.RADIOODTWARZACZ 187 • Wyboje na drodze lub inne drgania mogà spowodowaç przeskakiwanie w czasie odtwarzania. Plyty CD zabezpieczone przed kopiowaniem CD-R (CD-do jednokrotnego nagrywania) CD-RW(CD-do wielokrotnego nagrywania) CD-ROM . Wyjàç magazynek z odtwarzacza i odczekaç a˝ wyschnie. mimo ˝e urzàdzenie wyglàda na dzia∏ajàce.

p∏yt przezroczystych. P∏yty przezroczyste P∏yty o niskiej jakoÊci .188 RADIOODTWARZACZ P∏yty o nietypowych kszta∏tach P∏yty z naklejonymi etykietami UWAGA Nie nale˝y stosowaç p∏yt o nietypowych kszta∏tach. p∏yt o niskiej jakoÊci lub p∏yt z naklejonymi etykietami takich jak pokazane na rysunkach. Zastosowanie ich grozi uszkodzeniem urzàdzenia.

Czyszczenie p∏yty kompaktowej: Wytrzeç mi´kkà. Wycieraç ruchami prostoliniowymi. Nie stosowaç Êrodków czyszczàcych do klasycznych p∏yt gramofonowych. Nie dopuszczaç do pozostawienia Êladów palców na ich powierzchni. . Nale˝y trzymaç je za brzegi i nie zginaç. nie strz´piàcà si´ Êciereczkà zwil˝onà wodà.RADIOODTWARZACZ 189 Prawid∏owo Nieprawid∏owo • P∏yty kompaktowe nale˝y traktowaç ostro˝nie. • Nie odtwarzane p∏yty nale˝y wyjmowaç z odtwarzacza. od Êrodka do zewn´trznej kraw´dzi p∏yty (nie wzd∏u˝ obwodu). ani Êrodków antystatycznych. drobne otworki lub inne Êlady uszkodzeƒ p∏yty mogà spowodowaç przeskakiwanie przy odtwarzaniu lub powtarzanie fragmentów Êcie˝ek. P∏yty przechowywaç w pude∏kach z tworzywa. (Drobne otworki w p∏ycie uwidaczniajà si´ przy oglàdaniu jej pod Êwiat∏o). rysy. zw∏aszcza przy wk∏adaniu do magazynku. szczególnie od strony odblaskowej. nierównoÊci. • Zabrudzenia. wysokà temperaturà i bezpoÊrednim nas∏onecznieniem. chroniàc przed wilgocià.

190 RADIOODTWARZACZ .

. . . . . . . . . Wskazówki praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 . . . . . . . . . . . . . . 198 201 201 204 204 206 . . . . . . . . . . . . . . 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazówki praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Wyloty powietrza w desce rozdzielczej • Nagrzewnica spalinowa . . wentylacja i klimatyzacja • Klimatyzacja sterowana r´cznie Urzàdzenia sterujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kierunki nawiewu powietrza . . . • Filtr w uk∏adzie klimatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OGRZEWANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Klimatyzacja sterowana automatycznie Urzàdzenia sterujàce . WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 191 Rozdzia∏ 1–8 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Ogrzewanie. . Kierunki nawiewu powietrza . . . . . . .

Pokr´t∏o regulacji pr´dkoÊci dmuchawy 5. Przycisk trybu poboru powietrza 3. „A/C” Wy∏àcznik klimatyzacji (w niektórych wersjach) 2. Pokr´t∏o wyboru trybu nawiewu . Pokr´t∏o regulacji temperatury 4.192 OGRZEWANIE. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Klimatyzacja sterowana r´cznie– –Urzàdzenia sterujàce 1.

W niektórych wersjach przy w∏àczonym ogrzewaniu przez wyloty Êrodkowe kierowane jest nieogrzane powietrze. Pokr´t∏o regulacji temperatury Obracajàc pokr´t∏o reguluje si´ temperatur´: obrót w prawo zwi´ksza temperatur´. 3. Nawiew przypod∏ogowy i na szyb´ – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze oraz wylotami na przednià szyb´. Nawiew na szyb´ – Powietrze kierowane jest g∏ównie na przednià szyb´. .OGRZEWANIE. obrót w lewo zmniejsza temperatur´. W niektórych wersjach przy w∏àczonym ogrzewaniu przez wyloty Êrodkowe kierowane jest nieogrzane powietrze. W celu prze∏àczenia na RECYRKULACJ¢ powietrza nale˝y nacisnàç prze∏àcznik wlotu powietrza. 2. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 193 Pokr´t∏o regulacji pr´dkoÊci dmuchawy Obracajàc pokr´t∏o reguluje si´ pr´dkoÊç obrotowà dmuchawy: obrót w prawo zwi´ksza pr´dkoÊç. 1. Umo˝liwia to szybsze przywrócenie dobrej widocznoÊci do przodu. którymi b´dzie doprowadzane powietrze do kabiny. Przy tym ustawieniu nast´puje samoczynne prze∏àczenie na doprowadzenie do kabiny powietrza ÂWIE˚EGO. 5. Nawiew dwupoziomowy – Powietrze wydostaje si´ zarówno wylotami przypod∏ogowymi jak i wylotami w desce rozdzielczej. Nawiew przypod∏ogowy – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze. W niektórych wersjach przy w∏àczonym ogrzewaniu przez wyloty Êrodkowe kierowane jest nieogrzane powietrze. Nawiew na twarz – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi w desce rozdzielczej. 4. obrót w lewo zmniejsza pr´dkoÊç. Pokr´t∏o wyboru trybu nawiewu Obracajàc pokr´t∏o wybiera si´ wyloty.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 6. Mi´dzy nawiewem przypod∏ogowym i na szyb´ a nawiewem na szyb´ – Powietrze kierowane jest g∏ównie na przednià szyb´. 1. . zapobiegajàce zaparowaniu przedniej szyby. Schemat przep∏ywu powietrza dla ró˝nych po∏o˝eƒ pokr´t∏a pokazuje rysunek zamieszczony poni˝ej. 2. Przycisk trybu poboru powietrza Naciskajàc przycisk zmienia si´ sposób doprowadzania powietrza. 7.194 OGRZEWANIE. Mi´dzy nawiewem przypod∏ogowym a nawiewem przypod∏ogowym i na szyb´ – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze. Recyrkulacja (lampka kontrolna Êwieci si´) – Powietrze krà˝y w obiegu zamkni´tym. JeÊli chce si´ cofnàç ustawienia do trybu RECYRKULACJA nale˝y ponownie nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. W niektórych sytuacjach mo˝e nast´powaç samoczynne prze∏àczenie na doprowadzanie powietrza ÂWIE˚EGO. Powietrze Êwie˝e (lampka kontrolna nie Êwieci si´) – Do kabiny doprowadzane jest powietrze z zewnàtrz.

Nale˝y wtedy oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. ➪: W wybranych modelach . WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 195 –Kierunki nawiewu powietrza Przycisk „A/C” (wy∏àcznik klimatyzacji) NaciÊni´cie przycisku w∏àcza klimatyzacj´. Ponowne naciÊni´cie wy∏àcza klimatyzacj´.OGRZEWANIE. sygnalizuje to awari´ uk∏adu klimatyzacji i zostaje on automatycznie wy∏àczony. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku. Dotyczy niektórych wersji: Gdy dioda kontrolna w przycisku „A/C” b∏yska.

• W zimne dni zaleca si´ na jednà minut´ w∏àczyç dmuchaw´ z najwy˝szà pr´dkoÊcià pracy. • Wloty powietrza przed przednià szybà nie mogà byç przes∏oni´te (na przyk∏ad przez liÊcie lub Ênieg). • Jadàc po zapylonych drogach nale˝y zamknàç wszystkie okna. • Przestrzeƒ pod przednimi siedzeniami powinna byç wolna. nale˝y przez kilka minut jechaç z otwartymi oknami. • Jadàc za innym samochodem po pylistej drodze lub w warunkach silnego wiatru i zapylenia. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´.196 OGRZEWANIE. co spowoduje zamkni´cie wszystkich zewn´trznych wlotów powietrza. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jej zaparowania. zalecane jest ustawienie wlotu powietrza na pobór powietrza ÂWIE˚EGO oraz dmuchawy na dowolnà pr´dkoÊç (po∏o˝enie inne ni˝ „0”). W ten sposób usuni´te zostanie goràce powietrze i uk∏ad klimatyzacji szybciej och∏odzi wn´trze. ➪: W wybranych modelach . uniemo˝liwiajàc dost´p do kabiny py∏u oraz powietrza z zewnàtrz. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA –Wskazówki praktyczne • W celu sch∏odzenia nagrzanego samochodu. Je˝eli mimo zamkni´cia okien kurz podnoszony przez samochód b´dzie nadal wciàgany do kabiny. co u∏atwi oczyszczenie kana∏ów wlotowych ze Êniegu lub wilgoci. który by∏ zaparkowany w nas∏onecznionym miejscu. umo˝liwiajàc swobodny przep∏yw powietrza w kabinie samochodu. zalecane jest chwilowe ustawienie trybu poboru powietrza na RECYRKULACJ¢. W ten sposób ograniczone zostanie zaparowywanie szyb.

Aby uniknàç zaparowania szyb. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jeszcze silniejszego jej zaparowania. W celu prze∏àczenia na RECYRKULACJ¢ powietrza nale˝y nacisnàç prze∏àcznik wlotu powietrza. Klimatyzacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku NISKIEJ (zakres niebieski) Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA TWARZ Klimatyzacja – W¸ÑCZONA • W celu szybkiego sch∏odzenia wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza. Usuwanie oblodzenia szyb Powierzchnia zewn´trzna szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku WYSOKIEJ (zakres czerwony) Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA Po ustawieniu nawiewu powietrza na szyb´ nast´puje samoczynne prze∏àczenie na doprowadzanie do kabiny powietrza ÂWIE˚EGO. Wentylacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku NISKIEJ (zakres niebieski) Wlot powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA TWARZ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA Usuwanie zaparowania szyb Powierzchnia wewn´trzna szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku WYSOKIEJ (zakres czerwony) przy ogrzewaniu lub w kierunku NISKIEJ (zakres niebieski) przy ch∏odzeniu Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – W¸ÑCZONA Po ustawieniu nawiewu powietrza na szyb´ nast´puje samoczynne prze∏àczenie na doprowadzanie do kabiny powietrza ÂWIE˚EGO. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 197 Ogrzewanie Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku WYSOKIEJ (zakres czerwony) Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – PRZYPOD¸OGOWY Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA • W celu szybkiego ogrzania wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza. • W celu równoczesnego ogrzewania wn´trza i oczyszczania przedniej szyby nale˝y wybraç nawiew powietrza przypod∏ogowy i na szyb´. W celu prze∏àczenia na RECYRKULACJ¢ powietrza nale˝y nacisnàç prze∏àcznik wlotu powietrza.OGRZEWANIE. Umo˝liwia to szybsze przywrócenie dobrej widocznoÊci do przodu. • W celu równoczesnego ogrzewania wn´trza i oczyszczania przedniej szyby nale˝y wybraç nawiew powietrza przypod∏ogowy i na szyb´. natychmiast po rozgrzaniu wn´trza nale˝y prze∏àczyç na doprowadzanie powietrza z zewnàtrz. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. Umo˝liwia to szybsze przywrócenie dobrej widocznoÊci do przodu. • Ogrzewanie z osuszaniem powietrza uzyskuje si´ w∏àczajàc klimatyzacj´. .

Przycisk trybu poboru powietrza (wy∏àcznik recyrkulacji powietrza) 6. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Klimatyzacja sterowana automatycznie– –Urzàdzenia sterujàce 1. Przycisk „TEMP” (regulacja temperatury) 3. Przycisk „OFF” (wy∏àcznik dmuchawy) 5. Wy∏àcznik nawiewu na przednià szyb´ 8. Przycisk regulacji pr´dkoÊci dmuchawy 2. Przycisk „AUTO” (wy∏àcznik pracy automatycznej) 4.198 OGRZEWANIE. Przycisk „MODE” (wybór trybu nawiewu) 7. Przycisk „A/C” (wy∏àcznik uk∏adu klimatyzacji) .

w celu uzyskania maksymalnie intensywnego ch∏odzenia. kierunki nawiewu. na wyÊwietlaczu pojawi si´ „MAX. W trybie pracy automatycznej nie ma potrzeby regulowania trybu nawiewu powietrza. sposób poboru powietrza oraz w∏àczanie i wy∏àczanie agregatu ch∏odniczego. COLD”. W trybie sterowania automatycznego uk∏ad klimatyzacji samoczynnie dobiera pr´dkoÊç dmuchawy. 3. Nawiew na szyb´ i przypod∏ogowy – Powietrze kierowane jest g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze oraz wylotami na przednià szyb´. Przycisk „MODE” (wyboru trybu nawiewu powietrza) Naciskajàc przycisk „MODE” wybiera si´ wyloty. W celu przerwania automatycznej regulacji nale˝y nacisnàç prze∏àcznik trybu nawiewu lub przycisk regulacji pr´dkoÊci dmuchawy. . Nawiew górny – Powietrze kierowane jest g∏ównie wylotami umieszczonymi w desce rozdzielczej. Przycisk regulacji pr´dkoÊci dmuchawy NaciÊni´cie „ ” zwi´ksza pr´dkoÊç dmuchawy. którymi b´dzie doprowadzane powietrze do kabiny. ∧ ∨ Gdy zostanie nastawione maksymalne ch∏odzenie. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 199 Przycisk „AUTO” NaciÊni´cie przycisku uruchamia automatycznà prac´ uk∏adu klimatyzacji. natomiast gdy zostanie maksymalne ogrzewanie. Nawiew dwupoziomowy – Powietrze kierowane jest zarówno wylotami przypod∏ogowymi jak i wylotami w desce rozdzielczej. Niekiedy po naciÊni´ciu przycisku „AUTO” przy ustawionym poborze powietrza ÂWIE˚EGO mo˝e zostaç w∏àczona recyrkulacja powietrza. 2. Przycisk „OFF” NaciÊni´cie tego przycisku wy∏àcza uk∏ad klimatyzacji. naciÊni´cie „ ” zmniejsza pr´dkoÊç dmuchawy. 1. na wyÊwietlaczu pokazane zostanie „MAX. Nawiew przypod∏ogowy – Powietrze kierowane jest g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze.OGRZEWANIE. HOT”. w zale˝noÊci od temperatury w kabinie. Mo˝na te˝ dokonywaç r´cznej regulacji odpowiednimi prze∏àcznikami. Przycisk „TEMP” W celu zwi´kszenia temperatury przycisk nale˝y nacisnàç po stronie „ ”. ∧ ∨ W trybie pracy automatycznej nie ma potrzeby regulowania pr´dkoÊci dmuchawy. Dla potwierdzenia pracy w trybie sterowania automatycznego w przycisku zapala si´ dioda kontrolna. 4. w celu obni˝enia temperatury – po stronie „ ”.

W takiej sytuacji nale˝y oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. czy przycisk by∏ wczeÊniej wciÊni´ty. . Schemat przep∏ywu powietrza dla ró˝nych ustawieƒ trybu nawiewu pokazuje rysunek zamieszczony po opisie przycisku „A/C”. 2. Recyrkulacja – Powietrze krà˝y w obiegu zamkni´tym. Je˝eli przycisk „A/C” nie jest wciÊni´ty. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku. Je˝eli wczeÊniej nastawiona by∏a RECYRKULACJA powietrza. Wraz z uruchomieniem nawiewu na przednià szyb´ zostaje w∏àczony uk∏ad klimatyzacji. w celu jej przywrócenia nale˝y jeszcze raz nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku „A/C”. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Przycisk nawiewu na przednià szyb´ NaciÊni´cie tego przycisku kieruje nawiew powietrza g∏ównie przez wyloty na przednià szyb´ i równoczeÊnie automatycznie uruchamiany jest pobór powietrza ÂWIE˚EGO. nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „A/C”. Przyspiesza to odzyskanie widocznoÊci do przodu. W celu wy∏àczenia jedynie klimatyzacji. czy nie. Powietrze Êwie˝e – Do kabiny doprowadzane jest powietrze z zewnàtrz. sygnalizuje to awari´ klimatyzacji i uk∏ad zostaje automatycznie wy∏àczony. Funkcja ta przyspiesza przywrócenie widocznoÊci do przodu. Ponowne naciÊni´cie wy∏àcza klimatyzacj´. Przycisk trybu poboru powietrza NaciÊni´cie przycisku zmienia sposób doprowadzania powietrza. niezale˝nie od tego. 1. Przycisk „A/C” NaciÊni´cie przycisku w∏àcza klimatyzacj´.200 OGRZEWANIE. naciÊni´cie przycisku wyboru trybu nawiewu powietrza wy∏àcza klimatyzacj´. Gdy dioda kontrolna w przycisku „A/C” b∏yska. wspomagajàc usuwanie zaparowania szyb. Ponowne naciÊni´cie przycisku przywraca ostatnio ustawiony tryb nawiewu.

• Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. • Jadàc po zapylonych drogach nale˝y zamknàç wszystkie okna.OGRZEWANIE. co u∏atwi oczyszczenie kana∏ów wlotowych ze Êniegu lub wilgoci. Je˝eli mimo zamkni´cia okien kurz podnoszony przez samochód b´dzie nadal wciàgany do kabiny. nale˝y przez kilka minut jechaç z otwartymi oknami. W ten sposób usuni´te zostanie goràce powietrze i uk∏ad klimatyzacji szybciej och∏odzi wn´trze. uniemo˝liwiajàc dost´p do kabiny powietrza i py∏u z zewnàtrz. Ograniczy to zjawisko zaparowywania szyb. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 201 –Kierunki nawiewu powietrza –Wskazówki praktyczne • W celu sch∏odzenia nagrzanego samochodu. • Jadàc za drugim samochodem po pylistej drodze lub w warunkach silnego wiatru i zapylenia. który by∏ zaparkowany w nas∏onecznionym miejscu. zalecane jest pozostawienie przycisku wyboru wlotu powietrza w trybie poboru powietrza ÂWIE˚EGO oraz dmuchawy ustawionej na dowolnà pr´dkoÊç (ustawienie inne ni˝ „OFF”). co spowoduje zamkni´cie wszystkich zewn´trznych wlotów powietrza. • W zimne dni zaleca si´ na oko∏o minut´ ustawiç najwy˝szà pr´dkoÊç dmuchawy. • Przestrzeƒ pod przednimi siedzeniami powinna byç wolna. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jej zaparowania. zalecane jest chwilowe prze∏àczenie trybu poboru powietrza na RECYRKULACJ¢. ➪: W wybranych modelach . umo˝liwiajàc swobodny przep∏yw powietrza w kabinie samochodu. • Wloty powietrza przed przednià szybà nie mogà byç przes∏oni´te (na przyk∏ad przez liÊcie lub Ênieg).

• Ogrzewanie z osuszaniem powietrza uzyskuje si´ w∏àczajàc klimatyzacj´. Wentylacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Wcisnàç przycisk „AUTO” Temperatura – W kierunku niskiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku niskiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – GÓRNY Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA . • W celu równoczesnego ogrzewania wn´trza i oczyszczania przedniej szyby nale˝y wybraç nawiew powietrza przypod∏ogowy i na szyb´. Aby uniknàç zaparowania szyb. natychmiast po rozgrzaniu wn´trza nale˝y prze∏àczyç na doprowadzanie powietrza z zewnàtrz. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Ogrzewanie Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Wcisnàç przycisk „AUTO” Temperatura – Ustawiç ˝àdanà wartoÊç Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku wysokiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – PRZYPOD¸OGOWY Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA • W celu szybkiego ogrzania wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza.202 OGRZEWANIE. Klimatyzacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Wcisnàç przycisk „AUTO” Temperatura – Ustawiç ˝àdanà wartoÊç Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Klimatyzacja – W¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku niskiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – GÓRNY Klimatyzacja – W¸ÑCZONA • W celu szybkiego sch∏odzenia wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza.

Funkcja ta przyspiesza przywrócenie widocznoÊci do przodu. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku „A/C”. Wraz z uruchomieniem nawiewu na przednià szyb´ zostaje w∏àczony uk∏ad klimatyzacji. naciÊni´cie przycisku wyboru trybu nawiewu powietrza wy∏àcza klimatyzacj´. wspomagajàc usuwanie zaparowania szyb. Przyspiesza to odzyskanie widocznoÊci do przodu. Je˝eli przycisk „A/C” nie jest wciÊni´ty. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. Je˝eli przycisk „A/C” nie jest wciÊni´ty. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jeszcze silniejszego jej zaparowania. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jeszcze silniejszego jej zaparowania. w celu jej przywrócenia nale˝y jeszcze raz nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. Je˝eli wczeÊniej nastawiona by∏a RECYRKULACJA powietrza. W celu wy∏àczenia samej klimatyzacji nale˝y nacisnàç przycisk „A/C”. czy nie. niezale˝nie od tego. Wraz z uruchomieniem nawiewu na przednià szyb´ zostaje w∏àczony uk∏ad klimatyzacji. czy przycisk by∏ wczeÊniej wciÊni´ty. niezale˝nie od tego. Funkcja ta przyspiesza przywrócenie widocznoÊci do przodu. Przyspiesza to odzyskanie widocznoÊci do przodu. wspomagajàc usuwanie zaparowania szyb. czy przycisk by∏ wczeÊniej wciÊni´ty. Je˝eli wczeÊniej nastawiona by∏a RECYRKULACJA powietrza. . WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 203 Usuwanie zaparowania lub oblodzenia szyb – Powierzchnia wewn´trzna przedniej szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Temperatura – W kierunku wysokiej przy ogrzewaniu lub w kierunku niskiej przy ch∏odzeniu Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku wysokiej przy ogrzewaniu lub w kierunku niskiej przy ch∏odzeniu Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Po naciÊni´ciu przycisku nawiewu powietrza na przednià szyb´ nast´puje automatyczne uruchomienie poboru powietrza ÂWIE˚EGO. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku „A/C”. W celu wy∏àczenia samej klimatyzacji nale˝y nacisnàç przycisk „A/C”. czy nie. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. – Powierzchnia zewn´trzna przedniej szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Temperatura – W kierunku wysokiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku wysokiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA Po naciÊni´ciu przycisku nawiewu powietrza na przednià szyb´ nast´puje automatyczne uruchomienie poboru powietrza ÂWIE˚EGO. naciÊni´cie przycisku wyboru trybu nawiewu powietrza wy∏àcza klimatyzacj´. w celu jej przywrócenia nale˝y jeszcze raz nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza.OGRZEWANIE.

Podczas pracy urzàdzenia Êwieci si´ lampka kontrolna. Rozruch nagrzewnicy nast´puje po oko∏o 75 sekundach od naciÊni´cia przycisku. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Wyloty powietrza w desce rozdzielczej Nagrzewnica spalinowa Wylot boczny Dodatkowa nagrzewnica spalinowa przeznaczona jest do podtrzymywania temperatury w kabinie samochodu w zimne dni. Wyloty Êrodkowe Je˝eli nawiew powietrza nie jest wystarczajàco skuteczny. nale˝y sprawdziç wyloty powietrza w desce rozdzielczej. Przy w∏àczaniu i wy∏àczaniu nagrzewnicy ze znajdujàcego si´ pod pod∏ogà samochodu uk∏adu wydechowego mo˝e wydzielaç si´ pewna iloÊç bia∏ego dymu o specyficznej woni. a jej pe∏ne rozgrzanie po dalszych 70 sekundach. Po osiàgni´ciu odpowiedniej temperatury przez p∏yn ch∏odzàcy silnik uk∏ad automatycznie reguluje poziom ogrzewania. RównoczeÊnie musi pracowaç silnik samochodu. . W celu w∏àczenia nagrzewnicy nale˝y nacisnàç jej wy∏àcznik. Jest to zjawisko normalne. W szczególnie niskich temperaturach otoczenia z uk∏adu wydechowego nagrzewnicy mo˝e wydobywaç si´ para. Rysunek pokazuje sposób otwierania i zamykania wylotów powietrza.204 OGRZEWANIE.

Nie jest zalecane ponowne uruchomienie nagrzewnicy przed up∏ywem 10 minut od jej wy∏àczenia. UWAGA • Nie stosowaç niew∏aÊciwego paliwa. . W przeciwnym wypadku przy jej rozruchu mo˝e wystàpiç ha∏as. Nagrzewnica musi byç wy∏àczona przed tankowaniem. nale˝y wy∏àczyç nagrzewnic´. • Wy∏àczajàc silnik.) • Nie nale˝y na przemian w∏àczaç i wy∏àczaç nagrzewnicy spalinowej w okresie krótszym ni˝ 5 minut. Po wy∏àczeniu nagrzewnicy z komory silnika przez 2 minuty mo˝e byç s∏yszalny nietypowy odg∏os.OGRZEWANIE. nale˝y trzymaç z dala od nagrzewnicy i jej uk∏adu wydechowego z powodu ryzyka po˝aru. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y dotykaç nagrzewnicy spalinowej ani jej uk∏adu wydechowego. poniewa˝ mogà byç bardzo goràce i groziç poparzeniem. poniewa˝ mo˝e to powodowaç ha∏as rozruchowy nagrzewnicy. gdy samochód s∏u˝y do celów dostawczych). poniewa˝ mo˝e to zmniejszyç trwa∏oÊç jej elementów. • ¸atwopalne materia∏y. korozj´ oraz zmniejszenie jej trwa∏oÊci. jak np. paliwo. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 205 Wy∏àczenia nagrzewnicy mo˝na dokonaç jednym z dwóch sposobów: • Ponownie naciskajàc jej wy∏àcznik. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Paliwo” na stronie 228 w rozdziale 2. Je˝eli silnik samochodu b´dzie cz´sto uruchamiany i wy∏àczany (np. Po oko∏o 2 minutach wentylatory ch∏odzàce przerywajà prac´ i nagrzewnica zostaje ostatecznie wy∏àczona. które ch∏odzà elementy zespo∏u nagrzewnicy i nie jest to objaw usterki. Jest to odg∏os pracy elektrycznych wentylatorów.

aby nie rozlaç wody lub innego p∏ynu bezpoÊrednio na nagrzewnic´ lub jej pomp´ paliwowà. wycieku paliwa czy dymienia. lód. itp. Ênieg. Zatkanie tych przewodów mo˝e spowodowaç uszkodzenie nagrzewnicy. b∏oto. jak pokazano na rysunku. ˝e filtr zosta∏ zainstalowany. Mo˝e to spowodowaç po˝ar lub uszkodzenie zespo∏u nagrzewnicy. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Filtr w uk∏adzie klimatyzacji– • Nie wolno dokonywaç przeróbek ani otwieraç nagrzewnicy spalinowej bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. • W kanale wlotowym ani w uk∏adzie wydechowym nagrzewnicy nie mo˝e zalegaç woda. • W razie zauwa˝enia jakichkolwiek nieprawid∏owoÊci. Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie nagrzewnicy. np. ObecnoÊç etykietki oznacza. Etykietka informacyjna filtra powietrza w uk∏adzie klimatyzacji naklejona jest wewnàtrz schowka z lewej strony. . • Nale˝y uwa˝aç. a tak˝e w razie stwierdzenia os∏abienia efektywnoÊci pracy nagrzewnicy. Filtr zapobiega przedostaniu si´ kurzu i py∏ów do wn´trza samochodu przez uk∏ad klimatyzacji.206 OGRZEWANIE. nale˝y zleciç sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

(Informacje na temat obs∏ugi okresowej mo˝na znaleêç w ksià˝ce obs∏ugi serwisowej lub w ksià˝ce gwarancyjnej samochodu). Filtr nale˝y wymieniç. Filtr w uk∏adzie klimatyzacji znajduje si´ za schowkiem podr´cznym. Po pewnym czasie u˝ytkowania filtr powietrza klimatyzacji mo˝e ulec zapchaniu. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 207 Sprawdzanie i wymiana filtra w uk∏adzie klimatyzacji W celu utrzymania skutecznoÊci dzia∏ania uk∏adu klimatyzacji. gdy wyst´puje odczuwalne zmniejszenie nap∏ywu powietrza z uk∏adu klimatyzacji lub nagrzewnicy lub gdy szyby szybko pokrywajà si´ parà w trybie poboru powietrza z zewnàtrz.OGRZEWANIE. nale˝y sprawdzaç i wymieniaç filtr zgodnie ze schematem obs∏ugi okresowej. .

Âcisnàç obie Êcianki schowka podr´cznego. jak pokazano na rysunku. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. Otworzyç schowek. Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t i przesunàç zaczep. .208 OGRZEWANIE. uwalniajàc go z zaczepów. 2.

. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 209 3. Sprawdziç wyglàd powierzchni filtra. Zabrudzony filtr nale˝y wymieniç. 5. Wyjàç filtr z gniazda. zdjàç pokryw´ gniazda filtra.OGRZEWANIE. Trzymajàc z obu stron. 4.

. INFORMACJA Filtr powietrza powinien byç zamontowany we w∏aÊciwej pozycji.210 OGRZEWANIE. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Podczas wsadzania filtra do gniazda. MONTA˚ SCHOWKA 1. Wsunàç ko∏ek w otwór amortyzatora. nale˝y pami´taç. aby strza∏ka na filtrze by∏a skierowana do góry. gdy˝ mo˝e to doprowadziç do zanieczyszczenia uk∏adu py∏em i obni˝enia sprawnoÊci wentylacji. jak pokazano na ilustracji. Nie nale˝y jeêdziç z wymontowanym filtrem uk∏adu klimatyzacji.

Wysunàç amortyzator i w∏o˝yç wkr´t w otwór na koƒcu. Âcisnàç obie strony schowka podr´cznego i zamknàç schowek. 3. Przykr´ciç wkr´t Êrubokr´tem krzy˝owym. .OGRZEWANIE. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 211 2. Zawiesiç obudow´ schowka.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA .212 OGRZEWANIE.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty na kubki . . . . . . . WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej Zapalniczka i popielniczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zas∏ona baga˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 213 Rozdzia∏ 1–9 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Pozosta∏e elementy wyposa˝enia • • • • • • • • • • • • WyÊwietlacz wielofunkcyjny . . . . . . . . . . . . Zaczepy do stabilizacji baga˝u . . . . . . . . . . . . Schowek podr´czny . . . Schowek w tylnej konsoli . . . . Dywaniki pod∏ogowe . . . . . . . Uchwyt trójkàta ostrzegawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe schowki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 218 218 219 220 220 221 222 223 223 224 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej 3. WyÊwietlacz komputera pok∏adowego .214 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA WyÊwietlacz wielofunkcyjny 1. Zegar 2. Przycisk „TRIP/NAVI” 5. Pokr´t∏o „ENTER” 4.

. Zmiany ustawieƒ nale˝y dokonywaç tylko. Przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy wciÊni´tego pokr´t∏a „ENTER” powoduje wy∏àczenie jego podÊwietlenia. lub w∏àczenie podÊwietlenia – gdy by∏o wy∏àczone. Po ustawieniu zegara powrót do funkcji radioodtwarzacza nastàpi automatycznie po 15 sekundach lub po naciÊni´ciu przycisku „TRIP/NAVI”. W przypadku przerwania zasilania elektrycznego wyÊwietlacza nastàpi jego automatyczne prze∏àczenie na tryb podstawowy. W celu dokonania regulacji nale˝y naciskaç pokr´t∏o „ENTER” tyle razy. gdy samochód jest zatrzymany. –Zegar (z klimatyzacjà sterowanà r´cznie) Cyfrowy zegar pokazuje czas. Od∏àczenie zasilania elektrycznego powoduje automatyczne ustawienie godziny na 1:00 (pierwszà). „AM•FM” lub „DISC” (je˝eli w∏o˝ona jest p∏yta kompaktowa). Po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” wyÊwietlacz w∏àcza si´ w ostatnio wybranym trybie pracy. je˝eli by∏o w∏àczone. Ustawianie godziny: Obracaç pokr´t∏o zgodnie z ruchem wskazówek zegara. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y prze∏àczaç wyÊwietlacza podczas jazdy. a˝ zostanie wyÊwietlony czas i wskazanie zacznie b∏yskaç. Ustawianie minut: Obracaç pokr´t∏o przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 215 –Podstawowe informacje o wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym WyÊwietlacz wielofunkcyjny dzia∏a przy w∏àczonym zap∏onie.

WyÊwietlane wartoÊci odzwierciedlajà ogólne warunki jazdy. Na wyÊwietlaczu komputera pok∏adowego pokazywane sà nast´pujàce informacje: 1. Bie˝àce zu˝ycie paliwa 3. na wyÊwietlaczu pojawi si´ „– –” lub puste pole. . Ich dok∏adnoÊç uzale˝niona jest od stylu jazdy i warunków drogowych. Ârednia pr´dkoÊç samochodu Kolejne naciÊni´cia przycisku „TRIP/NAVI” prze∏àczajà pomi´dzy tymi funkcjami. Zakres pokazywanych temperatur: od –30°C do +50°C. Ârednie zu˝ycie paliwa 2. W takiej sytuacji nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. W przypadku nieprawid∏owego stanu po∏àczeƒ czujnika temperatury zewn´trznej.216 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA –WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej (z klimatyzacjà sterowanà r´cznie) –WyÊwietlacz komputera pok∏adowego Pokazywana jest temperatura powietrza na zewnàtrz samochodu.

W celu wyzerowania wskazaƒ nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „TRIP/NAVI”. oraz sumarycznego zu˝ycia paliwa przy pracujàcym silniku. (Pokazywane jest bardzo niskie zu˝ycie paliwa. Do wyboru sà 3 rodzaje jednostek: 1. km/l. 2. km/h 2. (Pokazywane jest bardzo wysokie zu˝ycie paliwa. Ârednie zu˝ycie paliwa Pokazywana wielkoÊç Êredniego zu˝ycia paliwa obliczana jest na podstawie sumarycznego dystansu. km/h 3. W celu wyzerowania wskazaƒ nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „TRIP/NAVI”. W nast´pujàcych sytuacjach pokazywana wartoÊç mo˝e nie byç dok∏adna: • Gdy samochód stoi z pracujàcym silnikiem. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. a˝ wyÊwietlacz powróci do pokazywania funkcji radioodtwarzacza. 3. Nast´pnie mo˝na wybraç jednostki.) Po wy∏àczeniu zap∏onu wskazania zostajà wyzerowane.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 217 W celu zmiany jednostek miary nale˝y naciskaç przycisk „TRIP/NAVI”. WartoÊç jest aktualizowana co 2 sekundy. Wskazania sà aktualizowane co 10 sekund. 1. jaki samochód przejecha∏. l/100 km. oraz sumarycznego czasu jazdy z w∏àczonym zap∏onem. jaki samochód przejecha∏. mpg.) • Podczas zjazdu z d∏ugiego wzniesienia z wykorzystaniem hamowania silnikiem. Bie˝àce zu˝ycie paliwa WyÊwietlana wartoÊç bie˝àcego zu˝ycia paliwa obliczana jest na podstawie przejechanego dystansu oraz zu˝ycia paliwa w ciàgu 2 sekund pracy silnika. mp Po wybraniu jednostek nale˝y naciskaç pokr´t∏o „ENTER” tyle razy. Wskazania sà aktualizowane co 10 sekund. obracajàc pokr´t∏o „ENTER”. Ârednia pr´dkoÊç jazdy Pokazywana Êrednia pr´dkoÊç jazdy obliczana jest na podstawie sumarycznego dystansu. a˝ na wyÊwietlaczu pojawià si´ jednostki. .

Gdy w∏àczony jest uk∏ad klimatyzacji. zostanie ustawiona godzina 2:00.218 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Zegar WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej Ustawianie godziny: Nacisnàç przycisk „H”. Kolejne naciÊni´cie przycisku „OUTSIDE TEMP” lub przycisku „TEMP” powoduje prze∏àczenie na pokazywanie nastawionej temperatury w kabinie. Tylko wersja z klimatyzacjà sterowanà automatycznie – Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ACC” lub „ON. naciÊni´cie przycisku „OUTSIDE TEMP” jeden raz powoduje wyÊwietlenie temperatury zewn´trznej. . Gdy zostanie wciÊni´ty przycisk „OUTSIDE TEMP”. Od∏àczenie zasilania elektrycznego zegara powoduje automatyczne ustawienie godziny na 1:00 (pierwszà). wyÊwietlacz pokazuje temperatur´ na zewnàtrz samochodu w stopniach Celsjusza. Ustawianie minut: Nacisnàç przycisk „M”. wskazanie zaczyna b∏yskaç. Przyk∏ad: Je˝eli aktualnie wskazywany jest czas pomi´dzy 1:01 a 1:29. Ponowne naciÊni´cie przycisku powoduje znikni´cie wskazaƒ temperatury. po naciÊni´ciu przycisku „:00” zostanie ustawiona godzina 1:00. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. NaciÊni´cie przycisku „:00” powoduje szybkie przestawienie wskazaƒ na pe∏nà godzin´. Gdy temperatura na zewnàtrz pojazdu spadnie poni˝ej 3°C. Je˝eli aktualnie wskazywany jest czas pomi´dzy 1:30 a 1:59.

Zapalniczka i przednia popielniczka POPIELNICZKI W celu wysuni´cia popielniczki nale˝y jà pociàgnàç do siebie. gotowa do u˝ytku. W przypadku wymiany nale˝y u˝yç jedynie oryginalnej zapalniczki Toyoty. po u˝yciu popielniczk´ nale˝y ca∏kowicie zamknàç. Je˝eli silnik nie pracuje. OSTRZE˚ENIE W celu ograniczenia ryzyka odniesienia obra˝eƒ w razie wypadku lub gwa∏townego hamowania. aby inne niedopa∏ki nie zapali∏y si´ od niego. Po u˝yciu popielniczk´ nale˝y wsunàç z powrotem. Tylna popielniczka . W celu wyj´cia popielniczki nale˝y nacisnàç w dó∏ zapadk´ i wyciàgnàç wk∏ad. wy∏àcznik zap∏onu powinien byç w po∏o˝eniu „ACC”.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 219 Zapalniczka i popielniczki ZAPALNICZKA W celu w∏àczenia zapalniczki nale˝y jà wcisnàç. Po osiàgni´ciu odpowiedniej temperatury zapalniczka automatycznie wyskoczy do po∏o˝enia wyjÊciowego. Nie nale˝y przytrzymywaç wciÊni´tej zapalniczki. Niedopa∏ek papierosa nale˝y dok∏adnie zgasiç w popielniczce.

Typ B (w desce rozdzielczej) Typ C (w baga˝niku) . Blokowanie zamka: W∏o˝yç g∏ówny kluczyk i przekr´ciç zgodnie z ruchem wskazówek zegara. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy schowek powinien byç zamkni´ty. kiedy zostanie on otwarty. gdy˝ w razie wypadku lub gwa∏townego hamowania otwarta pokrywa zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. Je˝eli podÊwietlenie tablicy przyrzàdów jest w∏àczone. oÊwietlenie schowka podr´cznego w∏àczy si´.220 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Schowek podr´czny Dodatkowe schowki Typ A (w desce rozdzielczej) Korzystanie ze schowka w desce rozdzielczej: Otwieranie: Pociàgnàç za uchwyt.

gdy˝ w razie wypadku lub gwa∏townego hamowania otwarta pokrywa zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. Typ C: PodnieÊç pokryw´ konsoli. OSTRZE˚ENIE Typ A i B: Podczas jazdy schowek powinien byç zamkni´ty. .POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 221 Schowek w tylnej konsoli Korzystanie ze schowka: Typ A i B: Pociàgnàç za uchwyt. SCHOWEK W KONSOLI W celu uzyskania dost´pu do schowka w tylnej konsoli nale˝y naciskajàc dêwigni´ blokady podnieÊç pokryw´ konsoli.

222 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Uchwyty na kubki Uchwyty na kubki s∏u˝à do przytrzymywania kubków lub puszek z napojami. . stanowiàc dodatkowe zagro˝enie dla jadàcych. ni˝ kubki i puszki z napojami. GÓRNY POJEMNIK (w niektórych wersjach samochodu) Dost´p do górnego pojemnika uzyskuje si´ po podniesieniu pokrywy tylnej konsoli bez naciskania dêwigni blokady. OSTRZE˚ENIE W uchwycie kubków nie nale˝y umieszczaç ˝adnych innych przedmiotów. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia inne przedmioty mogà zostaç wyrzucone.

pokazane na rysunku taÊmy mogà s∏u˝yç do jego umocowywania. OSTRZE˚ENIE Nie u˝ywane zaczepy stabilizacyjne nale˝y ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa schowaç pod wyk∏adzinà baga˝nika.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 223 Uchwyt apteczki i trójkàta ostrzegawczego (hatchback) Zaczepy do stabilizacji baga˝u (hatchback) TaÊmy te s∏u˝à do przytrzymywania trójkàta ostrzegawczego. Uwagi odnoÊnie uk∏adania baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. czy apteczka i trójkàt ostrzegawczy sà bezpiecznie zamocowane. . Sposób mocowania przedstawiony jest na rysunku. Do zabezpieczenia baga˝u przed przesuwaniem si´ mo˝na wykorzystaç pokazane na rysunku zaczepy stabilizacyjne. Luzowanie: Pociàgnàç sprzàczk´ do góry 2. 1. Mimo ˝e trójkàt ostrzegawczy nie nale˝y do wyposa˝enia fabrycznego. Zaciskanie: Pociàgnàç taÊm´ Nale˝y zawsze sprawdziç.

odczepiajàc unoszàce jà linki i uwalniajàc jà z zaczepów. Zas∏on´ mo˝na wyjàç. . Zatrzask nale˝y umocowaç w otworze w wyk∏adzinie dywanowej. Dywaniki powinny byç w∏aÊciwie dopasowane. dywanik mocowany jest do pod∏ogi zatrzaskami. Gdy w dywaniku i wyk∏adzinie pod∏ogowej w samochodzie sà po dwa otwory. u∏atwiajàc dost´p do przestrzeni baga˝owej.224 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Zas∏ona baga˝nika (hatchback) Dywaniki pod∏ogowe Po podniesieniu drzwi baga˝nika zas∏ona baga˝nika unosi si´.

POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 225 OSTRZE˚ENIE Dywaniki nale˝y odpowiednio u∏o˝yç na wyk∏adzinie pod∏ogowej. Przesuwanie si´ dywanika i zaczepianie o peda∏ mo˝e doprowadziç do wypadku drogowego. .

226 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA .

. . . . . . . . . . . . . . . Uk∏ad hamulcowy . . Elektryczne wspomaganie kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 228 229 230 230 231 232 233 234 237 239 239 240 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u . . . . . . . . Zalecenia dotyczàce uk∏adu wydechowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawieszenie i podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 227 Rozdzia∏ 2 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU • • • • • • • • • • • • • • Docieranie samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie oleju silnikowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katalizator spalin . . . . . . . . . Trójfunkcyjny katalizator spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podró˝e zagraniczne . . Identyfikacja samochodu . . . . . . .

228 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Docieranie samochodu W tym okresie nale˝y jeêdziç spokojnie i unikaç du˝ych pr´dkoÊci. RODZAJ PALIWA Silnik o zap∏onie iskrowym – Nale˝y stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà. co zapobiegnie pomy∏kom przy tankowaniu. Samochód nie wymaga szczególnych zabiegów w okresie docierania. • Przez pierwsze 300 km nale˝y staraç si´ unikaç ostrego hamowania. • Nie jeêdziç z ma∏à pr´dkoÊcià na wysokich biegach (z mechanicznà skrzynià biegów). Planujàc podró˝ zagranic´ Unii Europejskiej. • Silnik powinien pracowaç w zakresie umiarkowanych pr´dkoÊci obrotowych.. nale˝y okreÊliç czy wymienione powy˝ej paliwo jest dost´pne w danym kraju czy te˝ nie.. Stosowanie paliwa o wi´kszej zawartoÊci mo˝e uszkodziç silnik. Paliwo Wybór w∏aÊciwego paliwa ma istotny wp∏yw na prawid∏owà prac´ silnika. Ponadto podniesie koszty obs∏ugi okresowej pojazdu. Jednak zastosowanie si´ przez pierwsze 2000 km przebiegu do poni˝szych wskazówek korzystnie wp∏ynie na przysz∏à d∏ugotrwa∏à i oszcz´dnà eksploatacj´ samochodu. • Nie nale˝y zbyt d∏ugo utrzymywaç sta∏ej pr´dkoÊci. W otwór ten wchodzà jedynie specjalne króçce dystrybutorów benzyny bezo∏owiowej. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Silnik o zap∏onie samoczynnym – Nale˝y stosowaç wy∏àcznie olej nap´dowy z zawartoÊcià siarki nie wi´cej ni˝ 500 ppm. Podró˝e zagraniczne. Otwór wlewowy zbiornika paliwa w samochodzie z silnikiem o zap∏onie iskrowym ma zmniejszonà Êrednic´. Takie informacje posiada biuro dystrybutora samochodu. UWAGA Nie wolno u˝ywaç benzyny o∏owiowej (etyliny). . • Nale˝y unikaç ruszania i jazdy z ca∏kowicie wciÊni´tym peda∏em przyspieszenia. niezale˝nie czy du˝ej czy ma∏ej. UWAGA Nale˝y stosowaç wy∏àcznie olej nap´dowy z zawartoÊcià siarki nie wi´cej ni˝ 500 ppm. Spowoduje to utrat´ skutecznoÊci katalizatora spalin i niew∏aÊciwe funkcjonowanie uk∏adu kontroli emisji. natomiast nie mieÊci si´ w nim króciec dystrybutora etyliny. • Przez pierwsze 800 km nie holowaç przyczepy. Awarie silnika wynik∏e na skutek zastosowania niew∏aÊciwego paliwa nie sà obj´te gwarancjà.

nale˝y cofnàç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”.. Natomiast krótkotrwa∏e wyst´powanie delikatnego spalania stukowego podczas przyspieszenia lub jazdy pod gór´ jest dopuszczalne i nie powinno budziç zaniepokojenia. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Stosowaç olej nap´dowy o liczbie cetanowej 48 lub wy˝szej. POJEMNOÂå ZBIORNIKA PALIWA 55 L Uk∏ad odcinajàcy zasilanie elektryczne pompy paliwa automatycznie przerywa dop∏yw paliwa do silnika w przypadku zgaÊni´cia silnika podczas jazdy lub odpalenia poduszki powietrznej podczas kolizji. W takim wypadku nie wolno ponownie uruchamiaç silnika.. U˝ycie paliwa o liczbie oktanowej lub cetanowej ni˝szej ni˝ podana spowoduje wystàpienie spalania stukowego. . Je˝eli wystàpi spalanie stukowe. Aby ponownie uruchomiç silnik po automatycznym odci´ciu dop∏ywu paliwa. Âlady wycieku na pod∏o˝e sà oznakà uszkodzenia uk∏adu paliwowego i koniecznoÊci naprawy. W przypadku stwierdzenia wyst´powania charakterystycznego stukotu w silniku mimo stosowania zalecanego paliwa. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. które przy znacznym nasileniu mo˝e doprowadziç do uszkodzenia silnika. lub gdy d∏ugotrwa∏y stukot pojawi si´ w czasie jazdy ze sta∏à pr´dkoÊcià po poziomej drodze. OSTRZE˚ENIE Przed ponownym uruchomieniem silnika nale˝y sprawdziç pod∏o˝e pod pojazdem.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 229 Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa (Silnik o zap∏onie iskrowym) LICZBA OKTANOWA I CETANOWA Silnik o zap∏onie iskrowym – Stosowaç benzyn´ bezo∏owiowà o liczbie oktanowej 95 lub wy˝szej. a nast´pnie w∏àczyç rozrusznik.

Po drugie. jak równie˝ nie powinny znajdowaç si´ w jej pobli˝u materia∏y ∏atwopalne. czy w danym kraju dost´pne jest odpowiednie paliwo. papier lub szmaty. . Trójfunkcyjny katalizator spalin (Silnik o zap∏onie iskrowym) Trójfunkcyjny katalizator jest zamontowanym w uk∏adzie wydechowym urzàdzeniem kontrolujàcym emisj´ toksycznych sk∏adników spalin. Po pierwsze. • Nie nale˝y przeje˝d˝aç ani zatrzymywaç si´ w miejscach. Gazy spalinowe majà bardzo wysokà temperatur´.. nale˝y upewniç si´. OSTRZE˚ENIE • W czasie pracy silnika nie nale˝y zbli˝aç si´ do rury wydechowej. Jego zadaniem jest ograniczenie iloÊci substancji szkodliwych w spalinach. nale˝y zastosowaç si´ do lokalnych przepisów okreÊlajàcych zasady dopuszczania pojazdów do ruchu. trawa. jak np.. w których znajdujà si´ materia∏y ∏atwo mogàce ulec zapaleniu. liÊcie.230 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Podró˝e zagraniczne Planujàc wyjazd samochodem za granic´.

• Je˝eli wystàpià trudnoÊci z uruchamianiem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie. Katalizator jest zamontowanym w uk∏adzie wydechowym urzàdzeniem kontrolujàcym emisj´ toksycznych sk∏adników spalin. doprowadzajàc do przecià˝enia katalizatora. • Prawid∏owoÊç funkcjonowania katalizatora i ca∏ego uk∏adu kontroli emisji zapewni przestrzeganie terminarza przeglàdów okresowych samochodu. • Silnik nie powinien pracowaç na biegu ja∏owym d∏u˝ej ni˝ 20 minut. Warto przy tym pami´taç. w silniku mogà wystàpiç przerwy w zap∏onie. • Unikaç jazdy z prawie pustym zbiornikiem paliwa. gdy samochód jest w ruchu. Niedomagania uk∏adu elektrycznego silnika. doprowadzajàc do przecià˝enia katalizatora. elektronicznego lub rozdzielaczowego uk∏adu zap∏onowego oraz uk∏adu zasilania mogà powodowaç przegrzanie katalizatora. • Unikaç jazdy z prawie pustym zbiornikiem paliwa. • Utrzymywaç silnik w dobrym stanie technicznym.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 231 Katalizator spalin (Silnik o zap∏onie samoczynnym) UWAGA Je˝eli do katalizatora dostanie si´ znaczna iloÊç niespalonych gazów. ˝e najbardziej fachowà wiedz´ na temat tego samochodu i zamontowanego w nim katalizatora posiada autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. • Nie wy∏àczaç zap∏onu. nale˝y samochód niezw∏ocznie poddaç przeglàdowi. Gazy spalinowe majà bardzo wysokà temperatur´. papier lub szmaty. w silniku mogà wystàpiç przerwy w zap∏onie. jak np. w których znajdujà si´ materia∏y ∏atwo mogàce ulec zapaleniu. W zwiàzku z tym nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Stosowaç wy∏àcznie paliwo do silnika o zap∏onie samoczynnym. UWAGA Je˝eli do katalizatora dostanie si´ znaczna iloÊç niespalonych gazów. liÊcie. trawa. OSTRZE˚ENIE • W czasie pracy silnika nie nale˝y zbli˝aç si´ do rury wydechowej. jak równie˝ nie powinny znajdowaç si´ w jej pobli˝u materia∏y ∏atwopalne. • Nie wprowadzaç silnika w bardzo wysokie pr´dkoÊci obrotowe. stwarzajàc zagro˝enie po˝arowe. . • Nie uruchamiaç silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. Gdy w zbiorniku sà jedynie resztki paliwa. stwarzajàc zagro˝enie po˝arowe. • Nie nale˝y przeje˝d˝aç ani zatrzymywaç si´ w miejscach. mo˝e to doprowadziç do jego przegrzania. mo˝e to doprowadziç do jego przegrzania. Gdy w zbiorniku sà jedynie resztki paliwa. Plan obs∏ugi okresowej samochodu podany jest w ksià˝eczce obs∏ugowej lub w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu. W zwiàzku z tym nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà. Jego zadaniem jest ograniczenie iloÊci substancji szkodliwych w spalinach.

Uk∏ad ten nale˝y okresowo poddawaç przeglàdowi. mo˝e spowodowaç utrat´ przytomnoÊci. tlenek w´gla. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno wdychaç spalin samochodowych. W przypadku zauwa˝enia zmiany odg∏osu uk∏adu wydechowego lub uderzenia podwoziem w przeszkod´. jazd´ mo˝na kontynuowaç pod warunkiem. Zawarty w nich bezbarwny i bezwonny gaz. • Dla zapewnienia prawid∏owej pracy uk∏adu wentylacji kabiny nale˝y pilnowaç. Niedomagania uk∏adu elektrycznego silnika oraz uk∏adu zasilania mogà powodowaç przegrzanie katalizatora. • W razie wyczucia w kabinie woni spalin. nale˝y zaparkowaç na otwartej przestrzeni i ustawiç nawiew powietrza z zewnàtrz do kabiny. Przez otwartà lub niedomkni´tà pokryw´ lub drzwi baga˝nika do wn´trza mogà przedostawaç si´ spaliny. nale˝y samochód niezw∏ocznie poddaç przeglàdowi w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. aby kratki wlotu powietrza przed przednià szybà by∏y wolne od Êniegu. . • Prawid∏owoÊç funkcjonowania katalizatora i ca∏ego uk∏adu kontroli emisji zapewni przestrzeganie terminarza przeglàdów okresowych samochodu. Jednak nale˝y jak najszybciej ustaliç przyczyn´ i dokonaç niezb´dnych napraw. • Utrzymywaç silnik w dobrym stanie technicznym. • Nie nale˝y przebywaç d∏u˝szy czas w zaparkowanym samochodzie z pracujàcym silnikiem. a nawet Êmierç. Gromadzàce si´ spaliny stwarzajà powa˝ne zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia. Plan obs∏ugi okresowej samochodu podany jest w ksià˝ce obs∏ugi serwisowej lub w ksià˝ce gwarancyjnej samochodu. • W czasie jazdy baga˝nik powinien byç zamkni´ty. liÊci oraz innych zanieczyszczeƒ. • Nie uruchamiaç silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. • Je˝eli wystàpià trudnoÊci z uruchamianiem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie. • W uk∏adzie wydechowym nie mo˝e byç ˝adnych nieszczelnoÊci lub obluzowanych po∏àczeƒ. • W gara˝u lub innym zamkni´tym pomieszczeniu silnik nie powinien pracowaç d∏u˝ej ni˝ jest to potrzebne do wyjazdu lub wjazdu. • Nie wy∏àczaç zap∏onu. ˝e okna zostanà otwarte i pokrywa baga˝nika b´dzie zamkni´ta. uk∏ad nale˝y niezw∏ocznie poddaç przeglàdowi. Jednak gdy jest to nieuniknione.232 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Zalecenia dotyczàce uk∏adu wydechowego • Silnik nie powinien pracowaç na biegu ja∏owym d∏u˝ej ni˝ 20 minut. gdy samochód jest w ruchu.

. Nowy silnik spala wi´cej oleju. Tylko wtedy olej mo˝e spe∏niaç swoje funkcje i dlatego tak wa˝ne jest regularne sprawdzanie jego poziomu. na drodze szybkiego ruchu. Cz´Êç tego oleju zostaje wciàgni´ta do komory spalania wraz z powietrzem dolotowym. miarka poziomu oleju mo˝e nie wykazaç ˝adnego ubytku. Szczegó∏owe informacje dotyczàce sprawdzania poziomu oleju podane sà pod has∏em „Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” (silnik o zap∏onie iskrowym) na stronie 302 lub pod has∏em „Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” (silnik o zap∏onie samoczynnym) na stronie 305 w rozdziale 7–2. • Olej smaruje tak˝e trzonki zaworów dolotowych. Kiedy t∏ok porusza si´ w dó∏. niepo˝àdane domieszki ulegajà odparowaniu. utrudniajàc okreÊlenie jego rzeczywistego poziomu. UWAGA Zaniechanie regularnego sprawdzania poziomu oleju mo˝e doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia silnika. ZU˚YCIE OLEJU SILNIKOWEGO Jest rzeczà naturalnà. wynik∏ego z niedoboru oleju. Podczas spalania mieszanki olej ten.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 233 Zu˝ycie oleju silnikowego ZADANIA OLEJU SILNIKOWEGO Podstawowà funkcjà oleju silnikowego jest smarowanie oraz ch∏odzenie wewn´trznych cz´Êci silnika. co sprawia wra˝enie.0 L na 1000 km. gdzie ulega spaleniu razem z paliwem. nawet po przejechaniu 1000 i wi´cej kilometrów. ZNACZENIE OLEJU SPRAWDZANIA POZIOMU Jednym z najwa˝niejszych elementów prawid∏owej obs∏ugi samochodu jest utrzymywanie w∏aÊciwego poziomu oleju w silniku. Przyczyny tego sà nast´pujàce: • Olej wykorzystywany jest do smarowania t∏oków. Odgrywa on zasadniczà rol´ w utrzymaniu prawid∏owego stanu technicznego silnika. ˝e po takiej jeêdzie zu˝ycie oleju gwa∏townie wzros∏o. ˝e oleju nie ubywa. poniewa˝ jego t∏oki. ˝e podczas swojej normalnej pracy silnik zu˝ywa pewne iloÊci oleju. Dzieje si´ tak na skutek stopniowego mieszania si´ oleju z paliwem lub wodà. wraz z pewnà cz´Êcià warstwy oleju pozosta∏ej na Êciankach cylindra. Toyota zaleca sprawdzanie poziomu oleju przy okazji ka˝dego tankowania samochodu. na Êciankach cylindra pozostaje cienka warstwa oleju. je˝eli samochód jest wykorzystywany na krótkich trasach i zu˝ywa prawid∏owà iloÊç oleju. pierÊcieni t∏okowych i g∏adzi cylindrów. co stwarza wra˝enie. Zu˝ycie oleju: Maksymalnie 1. ˝e w oleju mog∏y si´ pojawiç obce sk∏adniki. Ponadto gazy spalinowe o wysokiej temperaturze powodujà równie˝ spalenie oleju smarujàcego trzonki zaworów wydechowych. Oceniajàc wielkoÊç zu˝ycia oleju nale˝y wziàç pod uwag´. np. Na przyk∏ad. IloÊç oleju zu˝ywanego przez silnik jest uzale˝niona od lepkoÊci i jakoÊci oleju oraz od warunków. pierÊcienie t∏okowe i Êcianki cylindrów jeszcze nie zdà˝y∏y dopasowaç si´ wzajemnie. w jakich eksploatowany jest samochód. Wysokie podciÊnienie wytwarzane przy hamowaniu silnikiem powoduje zasysanie cz´Êci tego oleju do komory spalania. Jazda z du˝ymi pr´dkoÊciami oraz cz´ste przyspieszanie i hamowanie silnikiem powodujà zwi´kszone zu˝ycie oleju. Podczas jazdy z du˝à pr´dkoÊcià. równie˝ ulega spaleniu w wyniku kontaktu z gazami spalinowymi o wysokiej temperaturze.

poniewa˝ obni˝y to skutecznoÊç hamowania. drugi obwód mo˝e nadal dzia∏aç. a tak˝e wyd∏u˝y si´ droga hamowania. NaciÊni´cie peda∏u hamulca wymagaç wtedy b´dzie wi´kszej si∏y. wystarczy nieco mocniej nacisnàç peda∏. w kabinie mo˝e byç s∏yszalny charakterystyczny odg∏os. W takiej sytuacji samochód nale˝y niezw∏ocznie oddaç do naprawy. W przypadku awarii jednego obwodu. mo˝e spowodowaç uruchomienie uk∏adu ABS. Je˝eli podczas jazdy silnik zgaÊnie. . Uk∏ad ABS mo˝e zadzia∏aç po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 10 km/h. Sposób naciskania peda∏u hamulca. naciÊni´cie peda∏u hamulca. aby umo˝liwiç niezak∏óconà prac´ uk∏adu ABS. Uk∏ad przestaje dzia∏aç. stalowa p∏yta pod konstrukcjà budowlanà.. jak np. UK¸AD ABS (z lampkà ostrzegawczà „ABS”) Uk∏ad ABS zapobiega zablokowaniu kó∏ samochodu podczas gwa∏townego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni.234 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Uk∏ad hamulcowy Dwuobwodowy uk∏ad hamulcowy w tym samochodzie jest uk∏adem hydraulicznym z dwoma niezale˝nymi obwodami. gdy pr´dkoÊç pojazdu spadnie do 5 km/h. na peda∏ hamulca nale˝y wywieraç jednostajny nacisk. zapewniajàcy skuteczne hamowanie: W trakcie pracy uk∏adu ABS mogà byç odczuwalne pulsacje peda∏u i mo˝e byç s∏yszalny charakterystyczny odg∏os. Jest on wynikiem operacji samokontroli uk∏adu ABS i nie jest oznakà usterki. naciskajàc peda∏ hamulca z normalnà si∏à. Nie nale˝y na przemian naciskaç i zwalniaç peda∏u. Przez kilka sekund po rozruchu silnika lub bezpoÊrednio po ruszeniu samochodu. Dzi´ki temu pomaga utrzymaç w tych warunkach kierunek jazdy i zachowaç kierowalnoÊç samochodu. pokrywa w∏azu kanalizacyjnego. lecz nie wi´cej! OSTRZE˚ENIE • Gdy silnik zgaÊnie. • Nawet po ca∏kowitej utracie wspomagania hamulce pozostajà sprawne. Wymagajà jednak znacznie silniejszego ni˝ zwykle nacisku na peda∏ oraz wyd∏u˝a si´ droga hamowania. Rezerwa wspomagania wystarczy na jedno lub dwa hamowania. OSTRZE˚ENIE Nie wolno polegaç na pracy pojedynczego obwodu hamulcowego. gdy ko∏a znajdujà si´ na Êliskiej nawierzchni. ∏àcznik mostu itp. URZÑDZENIE WSPOMAGAJÑCE HAMULCE Urzàdzenie wspomagajàce wykorzystuje podciÊnienie do wspomagania hamulców. Ponadto mo˝e zaÊwieciç si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego. samochód nadal mo˝na bezpiecznie zatrzymaç. Ka˝de kolejne naciÊni´cie peda∏u zmniejsza rezerw´ wspomagania hamulców. Przy deszczowej pogodzie. W takiej sytuacji.

Odg∏os pracy silnika elektrycznego mo˝e byç s∏yszalny nawet po zatrzymaniu samochodu. . jakim podlega jadàcy samochód i jego uk∏ad kierowniczy. ˝wirowej lub pokrytej Êniegiem nawierzchni. jak np. • Gdy na ko∏a za∏o˝one sà ∏aƒcuchy. • Pod koniec dzia∏ania uk∏adu ABS peda∏ hamulca mo˝e przemieÊciç si´ nieco do przodu. • Na wyboistych lub nierównych nawierzchniach. Uk∏ad ABS nie skraca drogi hamowania: Nale˝y jeêdziç z bezpiecznà pr´dkoÊcià i utrzymywaç odpowiednià odleg∏oÊç od poprzedzajàcego pojazdu. które nie oznaczajà jednak wystàpienia usterki: • Mo˝e byç s∏yszalny odg∏os pracy uk∏adu i wyczuwalne pulsowanie peda∏u hamulca oraz wibracje nadwozia i drgania kierownicy. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y przeceniaç mo˝liwoÊci uk∏adu ABS: Mimo pomocy. uk∏ad ABS nie b´dzie w stanie zapewniç kontroli nad samochodem. ∏àczniki nawierzchni drogi. nadal wa˝ne jest zachowanie pe∏nej ostro˝noÊci podczas jazdy oraz utrzymywanie umiarkowanej pr´dkoÊci i bezpiecznej odleg∏oÊci od poprzedzajàcego pojazdu.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 235 Pracy uk∏adu ABS mogà towarzyszyç nast´pujàce objawy. W ni˝ej wymienionych warunkach samochód wyposa˝ony w uk∏ad ABS mo˝e mieç d∏u˝szà drog´ hamowania w porównaniu z samochodem bez takiego uk∏adu: • Na gruntowej. Gdy przyczepnoÊç opon oka˝e si´ niewystarczajàca lub gdy podczas jazdy z du˝à pr´dkoÊcià w deszczu wystàpi zjawisko hydroplaningu. • Przy przeje˝d˝aniu przez wyst´py. Na wszystkie 4 ko∏a samochodu muszà byç za∏o˝one opony o odpowiednim rozmiarze i nape∏nione do w∏aÊciwego ciÊnienia: Uk∏ad ABS za pomocà czujników pr´dkoÊci obrotowej kó∏ okreÊla pr´dkoÊç samochodu. jako ˝e uk∏ad ten nie jest w stanie pokonaç praw fizyki. jakà daje uk∏ad ABS przy utrzymaniu kontroli nad pojazdem. U˝ycie opon o rozmiarze innym ni˝ zalecany mo˝e spowodowaç b∏´dne obliczenie pr´dkoÊci i w efekcie wyd∏u˝enie drogi hamowania.

Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” pozostaje zapalona (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). Je˝eli uk∏ad ABS oraz uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania awaryjnego pracujà prawid∏owo. uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania awaryjnego. Je˝eli lampka zaÊwieci∏a si´ krótkotrwale w czasie jazdy jest to sytuacja prawid∏owa. • Lampka zapala si´ podczas jazdy. uk∏ad kontroli nap´du oraz uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy. Póêniej lampka mo˝e zapaliç si´ w przypadku wykrycia usterki uk∏adu. uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania nie wspomaga pracy hamulców i w zwiàzku z tym w trakcie gwa∏townego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni mo˝e dojÊç do zablokowania kó∏. lampka po kilku sekundach gaÊnie. OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ wraz z lampkà ostrzegawczà uk∏adu hamulcowego. Towarzyszyç temu mo˝e charakterystyczny odg∏os dobiegajàcy od strony silnika i mogà byç odczuwalne pulsacje peda∏u. .236 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Wystàpienie jednego z poni˝szych objawów sygnalizuje awari´ w uk∏adzie monitorowanym przez lampk´. ale hamulce nadal dzia∏ajà w sposób konwencjonalny. Przy gwa∏townym naciÊni´ciu peda∏u hamulca uk∏ad zwi´ksza si∏´ hamowania. UK¸AD ZWI¢KSZAJÑCY SKUTECZNOÂå HAMOWANIA (w wersji z uk∏adem stabilnoÊci jazdy) Gwa∏towne naciÊni´cie peda∏u hamulca rozpoznawane jest przez uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania jako hamowanie awaryjne i nawet mimo niestabilnego nacisku na peda∏ zwi´kszana jest si∏a hamowania. nale˝y natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. lecz równie˝ przy hamowaniu samochód b´dzie zachowywaç si´ wyjàtkowo niestabilnie. • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu lub po zapaleniu nie gaÊnie. Nie jest to objawem usterki. Lampka ostrzegawcza „ABS” Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. W takiej sytuacji nie tylko nie dzia∏a uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏. nie dzia∏a uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania.

Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Sprawdzanie stanu akumulatora” na stronie 318 w rozdziale 7–3. Po up∏ywie oko∏o 10-ciu minut uk∏ad w dostatecznym stopniu ostygnie.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 237 Elektryczne wspomaganie kierownicy Uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania mo˝e zadzia∏aç po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 10 km/h. Uk∏ad przerywa dzia∏anie. • Wielokrotnie powtarzane przez d∏u˝szy czas manewrowanie samochodem lub obracanie kierownicy. Uk∏ad ten wymaga okresowej regulacji oraz regulacji doraênej w przypadku wymiany szcz´k lub klocków hamulcowych. . W celu zabezpieczenia uk∏adu wspomagania przed przegrzaniem zostanie zmniejszona si∏a wspomagania. nie zaÊwieci si´ lampka ostrzegawcza wspomagania kierownicy. UWAGA Cz´sto powtarzane przez d∏u˝szy czas manewrowanie samochodem lub obracanie kierownicy mo˝e doprowadziç do utraty sprawnoÊci uk∏adu wspomagania. Opis dzia∏ania lampki ostrzegawczej uk∏adu podany jest pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5. W razie potrzeby do∏adowaç lub wymieniç akumulator. Jednak poniewa˝ nie jest to objawem awarii. gdy pr´dkoÊç pojazdu spadnie poni˝ej oko∏o 5 km/h. • Podtrzymywanie wysokiej pr´dkoÊci obrotowej silnika przez 30 lub wi´cej sekund w zatrzymanym samochodzie. W takiej sytuacji nale˝y ograniczyç ruchy kierownicà lub zatrzymaç samochód i ustawiç wy∏àcznik zap∏onu w pozycji „ACC” lub „LOCK”. Po rozpocz´ciu jazdy uk∏ad wspomagania powróci do normalnego funkcjonowania. Sprawdziç stan akumulatora. Regulacj´ nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. • Roz∏adowanie akumulatora. Uk∏ad wspomagania kierownicy w tym samochodzie za poÊrednictwem silnika elektrycznego u∏atwia pokonywanie oporu obracania kierownicy. B¢BNOWY HAMULEC POSTOJOWY Samochód wyposa˝ony jest w b´bnowy hamulec postojowy. W ni˝ej wymienionych przypadkach mo˝e pojawiç si´ zwi´kszony opór kierownicy. spowodowanego zabezpieczeniem silnika elektrycznego przed przegrzaniem.

Aby lampka zgas∏a wystarczy wy∏àczyç i ponownie uruchomiç silnik i rozpoczàç jazd´. • Lampka Êwieci si´ podczas jazdy. ZaÊwiecenie si´ lampki po d∏ugim utrzymywaniu wysokiej pr´dkoÊci obrotowej silnika nie musi oznaczaç usterki. Podczas jazdy kierownic´ nale˝y mocno trzymaç.238 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU OSTRZE˚ENIE W razie zaÊwiecenia si´ lampki ostrzegawczej elektrycznego uk∏adu wspomagania kierownicy nale˝y jak najszybciej oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. . Je˝eli wystàpi usterka. lampka zaÊwieci si´ ponownie. Lampka ostrzegawcza elektrycznego uk∏adu wspomagania kierownicy Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje wystàpienie usterki cz´Êci monitorowanej przez uk∏ad lampki ostrzegawczej. Je˝eli uk∏ad elektrycznego wspomagania kierownicy dzia∏a prawid∏owo. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” lub po zaÊwieceniu nie gaÊnie. lampka po kilku sekundach gaÊnie. W sytuacji takiej obracanie kierownicy wymagaç b´dzie wi´kszego ni˝ normalnie wysi∏ku. Nale˝y jak najszybciej zleciç napraw´ autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

. poniewa˝ przy hamowaniu mog∏yby si´ przesunàç do przodu. • ¸adunek nie powinien zak∏ócaç równowagi pojazdu. • Na pó∏ce za tylnym siedzeniem lub na zas∏onie baga˝nika nie nale˝y umieszczaç ˝adnych przedmiotów.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 239 Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u Podczas za∏adunku baga˝u lub towarów nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zasad: • ¸adunki nale˝y w miar´ mo˝liwoÊci przewoziç w baga˝niku. przeszkadzajàc kierowcy w prowadzeniu pojazdu. spadajàce z tych miejsc przedmioty stwarzajà dodatkowe zagro˝enie dla jadàcych. Wszystkie powinny byç dobrze umocowane. • Ze wzgl´du na oszcz´dnoÊç paliwa nie nale˝y przewoziç zb´dnych ci´˝arów. w celu sprawdzenia i wymiany klocków hamulcowych. • Niedopuszczalne jest przewo˝enie osób w baga˝niku. Nale˝y go umieszczaç jak najdalej w kierunku przodu. • Nie wolno uk∏adaç baga˝y lub innych ∏adunków powy˝ej oparç siedzeƒ. sygnalizujàcy zu˝ycie klocków hamulcowych. zaÊ podczas gwa∏townego przyspieszania lub ostrego skr´tu mogà przemieÊciç si´. Nie jest on do tego przeznaczony. Nie nale˝y jeêdziç samochodem. gdy pojawi si´ dêwi´k ostrzegawczy. Zaniechanie wymiany klocków hamulcowych doprowadzi do kosztownego uszkodzenia tarcz hamulcowych. mo˝liwie najbli˝ej pod∏ogi. Przedmioty takie mogà ograniczaç widocznoÊç. Baga˝e i ∏adunki nale˝y umieszczaç nisko. W razie wypadku stanowià dodatkowe zagro˝enie dla jadàcych. nale˝y jak najszybciej skierowaç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. a przy tym wyd∏u˝a si´ droga hamowania. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. S∏yszàc piskliwy lub skrzypiàcy odg∏os podczas jazdy. OSTRZE˚ENIE Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych informujà ostrzegawczym dêwi´kiem o zu˝yciu si´ klocków i koniecznoÊci ich wymiany. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia przewo˝one w baga˝niku osoby nara˝one sà na powa˝ne niebezpieczeƒstwo. • Nie nale˝y niczego k∏aÊç na górnej powierzchni deski rozdzielczej.

w miejscu wskazanym na rysunku. wymagany przy jego rejestracji. Jest to podstawowy numer identyfikacyjny samochodu. Jest on wybity w komorze silnika.240 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Identyfikacja samochodu– –Numer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) stanowi legalne oznaczenie pojazdu. . Numer identyfikacyjny pojazdu podany jest równie˝ na tabliczce znamionowej samochodu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 241 –Numer silnika Zawieszenie i podwozie OSTRZE˚ENIE Nie wolno dokonywaç ˝adnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia. proporcjonalne do przebiegu i sposobu eksploatacji. ˝e gwarancja obejmuje tylko i wy∏àcznie usterki amortyzatorów. w miejscu wskazanym na rysunku. UWAGA Silnik o zap∏onie iskrowym Amortyzatory majà znaczàcy wp∏yw na komfort i bezpieczeƒstwo jazdy. nie jest obj´te gwarancjà. spr´˝yny itp. Mo˝e to prowadziç do niebezpiecznej zmiany w∏asnoÊci jezdnych i utraty panowania nad pojazdem. których przyczynà jest wada materia∏owa bàdê produkcyjna. np. instalowaç elementy podwy˝szajàce zawieszenie. Natomiast naturalne zu˝ycie. Systematyczna kontrola stanu amortyzatorów pozwoli w por´ wykryç ich os∏abione dzia∏anie. Silnik o zap∏onie samoczynnym Numer silnika jest wybity na kad∏ubie silnika. dodatkowe podk∏adki dystansowe. Prosimy jednak pami´taç. .

. gumki wycieraczek. czyszczenie uk∏adu hamulcowego i ch∏odzenia silnika. Tego rodzaju czynnoÊci obs∏ugowe nie sà obj´te zobowiàzaniami gwaranta. tarcze hamulcowe. takich jak Êwiece ˝arowe.242 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU UWAGA W celu utrzymania sprawnoÊci technicznej pojazdu i zapewnienia zadowolenia z jego bezawaryjnej eksploatacji. elementy filtrujàce. substancje smarujàce. u˝ytkownik powinien dbaç o przeprowadzanie niezb´dnych czynnoÊci obs∏ugowych. Naturalne zu˝ycie cz´Êci i materia∏ów eksploatacyjnych. a tak˝e ubytków pow∏ok lakierowych wywo∏anych czynnikami zewn´trznymi. takich jak regulacja silnika. Êwiece zap∏onowe. ustawianie geometrii kó∏. regulacja naciàgu pasków nap´dowych. tarcze sprz´g∏a. czyszczenie i wymiana filtrów. p∏yny. paski nap´dowe. nie jest obj´te gwarancjà. ˝arówki. pióra wycieraczek i inne. koƒcówki wtryskiwaczy. bezpieczniki. wymiana ok∏adzin ciernych oraz uzupe∏nianie p∏ynów i substancji smarujàcych. klocki i szcz´ki hamulcowe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Zalecenia dotyczàce wy∏àczania silnika wyposa˝onego w turbospr´˝ark´ . . . . . • U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych . . . . . . • Sprawdzenie samochodu przed d∏u˝szà jazdà . . . . . . . . . 244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Wskazówki dotyczàce jazdy w ró˝nych warunkach . . . . . . . . . . • Holowanie przyczepy . . . . . . . . . 246 247 248 249 250 257 . . . . . . . . . . . • Ekonomiczna i przed∏u˝ajàca trwa∏oÊç eksploatacja pojazdu . . . . . . . .URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 243 Rozdzia∏ 3 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA • CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika . . . . . • Uruchomienie silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 . . . . . .

Mocno zaciàgnàç hamulec postojowy. Przed zaj´ciem miejsca w samochodzie sprawdziç jego otoczenie. Ustawiç wewn´trzne i zewn´trzne lusterka wsteczne. Zamknàç wszystkie drzwi. Automatyczna skrzynia biegów: Przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu w po∏o˝enie „P”. W ka˝dym innym po∏o˝eniu dêwigni mechanizm zabezpieczajàcy uniemo˝liwia dzia∏anie rozrusznika. 5. 2. 3. 3. Mechaniczna skrzynia biegów: Wcisnàç do pod∏ogi peda∏ sprz´g∏a i ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w po∏o˝eniu neutralnym. Tylko automatyczna skrzynia biegów: Nacisnàç peda∏ hamulca i przytrzymaç wciÊni´ty. Uruchomienie silnika– (a) Zanim zostanie w∏àczony rozrusznik 1. Je˝eli konieczne jest ponowne uruchomienie silnika w pojeêdzie znajdujàcym si´ w ruchu. 4. Wy∏àczyç zb´dne Êwiat∏a i urzàdzenia elektryczne. Wyregulowaç po∏o˝enie siedziska i oparcia fotela. Peda∏ sprz´g∏a przytrzymaç wciÊni´ty do momentu rozpocz´cia pracy przez silnik. a˝ do momentu ruszenia z miejsca. . 2. wysokoÊç zag∏ówka i wysokoÊç kierownicy. Zapiàç pasy bezpieczeƒstwa. dêwigni´ przesunàç do po∏o˝enia „N”.244 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika 1. 4.

Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. a tak˝e jego obwodów elektrycznych.. wed∏ug powy˝szych zasad.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 245 (b) Uruchomienie silnika (silnik o zap∏onie iskrowym) Przed w∏àczeniem rozrusznika nale˝y zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w punkcie „(a) Zanim zostanie w∏àczony rozrusznik”. Nale˝y uruchomiç go ponownie. obracajàc kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „START”.. czy zaÊwieci∏a si´ lampka kontrolna podgrzewania wst´pnego silnika. (b) Uruchomienie silnika (silnik o zap∏onie samoczynnym) Przed w∏àczeniem rozrusznika nale˝y zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w punkcie „(a) Zanim zostanie w∏àczony rozrusznik”. nale˝y jechaç spokojnie. Nale˝y post´powaç zgodnie ze wskazówkami podanymi pod has∏em „TrudnoÊci z uruchomieniem silnika” na stronie 260 w rozdziale 4. z umiarkowanà pr´dkoÊcià obrotowà silnika.. Silnik nale˝y rozgrzewaç podczas jazdy. wed∏ug powy˝szych zasad.. Dopóki temperatura silnika nie osiàgnie normalnego zakresu roboczego.. poniewa˝ grozi to przegrzaniem samego rozrusznika. 2. Silnik nale˝y rozgrzewaç podczas jazdy. Uruchomienie silnika w warunkach normalnych 1. Je˝eli silnik zgaÊnie. Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ON” i sprawdziç. Z chwilà rozpocz´cia pracy przez silnik nale˝y puÊciç kluczyk. • Gdy silnik jest zimny nie nale˝y nadmiernie zwi´kszaç jego pr´dkoÊci obrotowej. przekr´cajàc kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „START”. Nale˝y post´powaç zgodnie ze wskazówkami podanymi pod has∏em „TrudnoÊci z uruchomieniem silnika” na stronie 260 w rozdziale 4. nie na postoju. Nale˝y uruchomiç go ponownie. Zatrzymaç kluczyk w po∏o˝eniu „ON” do zgaÊni´cia lampki. Uruchomienie silnika w warunkach normalnych Uk∏ad wielopunktowego (sekwencyjnego) wtrysku paliwa w silniku automatycznie dobiera w∏aÊciwy sk∏ad mieszanki paliwowo-powietrznej dla warunków rozruchu. Je˝eli silnik zgaÊnie. nie na postoju. Dopóki temperatura silnika nie osiàgnie normalnego zakresu roboczego. UWAGA • Nie nale˝y jednorazowo w∏àczaç rozrusznika na d∏u˝ej ni˝ 30 sekund. Z chwilà rozpocz´cia pracy przez silnik kluczyk nale˝y puÊciç. stosownie do temperatury silnika. z umiarkowanà pr´dkoÊcià obrotowà silnika.. Nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia w∏àczyç rozrusznik. • W przypadku pojawienia si´ trudnoÊci z uruchomieniem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie.. . nale˝y niezw∏ocznie poddaç go przeglàdowi. Zarówno ciep∏y jak i zimny silnik uruchamia si´ nast´pujàco: Nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia w∏àczyç rozrusznik. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. nale˝y jechaç spokojnie..

Po jeêdzie z du˝à pr´dkoÊcià lub d∏ugiej podró˝y. nale˝y niezw∏ocznie poddaç go przeglàdowi. • Gdy silnik jest zimny nie nale˝y nadmiernie zwi´kszaç jego pr´dkoÊci obrotowej. • W przypadku pojawienia si´ trudnoÊci z uruchomieniem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie. poniewa˝ grozi to przegrzaniem rozrusznika i jego obwodów elektrycznych.246 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA Zalecenia dotyczàce wy∏àczania silnika wyposa˝onego w turbospr´˝ark´ (silnik o zap∏onie samoczynnym) UWAGA • Nie nale˝y jednorazowo uruchamiaç silnika rozrusznikiem d∏u˝ej ni˝ 30 sekund. Mo˝e to doprowadziç do jego powa˝nego uszkodzenia. przed wy∏àczeniem silnika nale˝y przez okreÊlony wed∏ug poni˝szego schematu czas pozostawiç silnik pracujàcy na biegu ja∏owym. Warunki jazdy i wymagany czas pracy na biegu ja∏owym Zwyk∏a jazda miejska Czas pracy na biegu ja∏owym: nie jest konieczny Jazda z du˝à pr´dkoÊcià Oko∏o 80 km/h Czas pracy na biegu ja∏owym: Oko∏o 20 sekund Oko∏o 100 km/h Czas pracy na biegu ja∏owym: Oko∏o 1 minuty Strome podjazdy w górach lub d∏ugotrwa∏a jazda z pr´dkoÊcià powy˝ej 100 km/h Czas pracy na biegu ja∏owym: Oko∏o 2 minut UWAGA Nie wolno wy∏àczaç silnika bezpoÊrednio po jeêdzie w warunkach du˝ego obcià˝enia silnika. a tak˝e w innych przypadkach zwiàzanych z du˝ym obcià˝eniem silnika. .

Sprawdziç. a zaciski nie sà skorodowane lub poluzowane. W bezpiecznym miejscu sprawdziç. Do tego celu wystarczy jedynie podstawowa znajomoÊç samochodu i uwa˝ne oko. Sprawdziç ciÊnienie w kole zapasowym. podnoÊnik i klucz do nakr´tek kó∏. Sprawdziç. czy pr´dkoÊciomierz i pozosta∏e wskaêniki dzia∏ajà prawid∏owo. czy nie ma wycieków lub czy nie sà roz∏àczone. Sprawdziç. Wszelkie nieszczelnoÊci powinny zostaç natychmiast usuni´te (patrz ostrze˝enie przed szkodliwoÊcià tlenku w´gla na stronie 232 w rozdziale 2). Sprawdziç. dla wszystkich pràdów znamionowych wymienionych na pokrywie skrzynki bezpieczników. Hamulce. Poziom oleju silnikowego. pozostaje odpr´˝yç si´ i ruszaç w drog´. Akumulator wraz z przewodami. p∏ynu ch∏odzàcego silnik lub p∏ynu hamulcowego. Kilkuminutowa kontrola zapewni bezpiecznà i przyjemnà jazd´. Pos∏uchaç. Sprawdziç manometrem ciÊnienie oraz uwa˝nie skontrolowaç. Sprawdziç. Wszystkie cele akumulatora powinny byç nape∏nione wodà destylowanà do odpowiedniego poziomu. PO URUCHOMIENIU SILNIKA Uk∏ad wydechowy. czy nie pojawi∏y si´ nietypowe odg∏osy. Wskaêniki i przyrzàdy. Instalacja elektryczna. czy pod samochodem nie pojawi∏y si´ plamy Êwiadczàce o wycieku paliwa. . czy obudowa nie uleg∏a p´kni´ciu. (Woda kapiàca z klimatyzatora. Pos∏uchaç. drogowych. Przewody paliwowe. Szczególnie wa˝ne jest sprawdzenie dzia∏ania lampek ostrzegawczych. innych uszkodzeƒ lub Êladów nadmiernego zu˝ycia. Sprawdziç ustawienie Êwiate∏ mijania. Komora silnika Zapasowe bezpieczniki.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 247 Sprawdzenie samochodu przed d∏u˝szà jazdà Przed wyruszeniem w d∏u˝szà podró˝ dobrze jest sprawdziç samochód. hamowania. podÊwietlenia wskaêników i ogrzewania tylnej szyby. Pasy bezpieczeƒstwa. Czy wyst´pujà jakieÊ nieprawid∏owoÊci? Sprawdziç. Po d∏u˝szym postoju sprawdziç. Sprawdziç pewnoÊç zapi´cia oraz stan taÊm pasów – czy nie sà przetarte lub wystrz´pione. czy podczas hamowania samochód nie Êciàga. oleju. czy ˝adnej nie brakuje i czy nie sà poluzowane. Sprawdziç dzia∏anie wszystkich Êwiate∏: mijania. Nakr´tki kó∏. Sprawdziç. czy po naciÊni´ciu peda∏ ma wystarczajàcy zapas odleg∏oÊci od pod∏ogi. Wycieki p∏ynów.) Âwiat∏a. Poziom p∏ynu ch∏odzàcego. Sprawdziç. Wy∏àczyç silnik i w samochodzie zaparkowanym w p∏askim. jest zjawiskiem normalnym. czy przewody elektryczne nie sà uszkodzone. PODCZAS JAZDY Wskaêniki. Wn´trze samochodu Ko∏o zapasowe. poziomym miejscu sprawdziç miarkà poziom oleju (wskazówki podane sà na stronie 302 w rozdziale 7–2). pozycyjnych. czy nie pojawi∏y si´ nieszczelnoÊci. OSTRZE˚ENIE Przeprowadzajàc kontrol´ w zamkni´tym gara˝u nale˝y zadbaç o dobrà wentylacj´. kierunkowskazów i pozosta∏ych. czy w samochodzie jest komplet zapasowych bezpieczników. Je˝eli wszystko dzia∏a bez zarzutu. Sprawdzenia takiego mo˝e równie˝ dokonaç za niewielkà op∏atà autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. czy nie ma przeci´ç. poniewa˝ gazy spalinowe sà silnie trujàce. oraz czy podnoÊnik i klucz do nakr´tek kó∏ sà na swoich miejscach. PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA Ogl´dziny zewn´trzne pojazdu Opony. obluzowane lub od∏àczone. Hamulce. czy nie ma poluzowanych cz´Êci lub Êladów wycieków. Sprawdziç. który pracowa∏. czy poziom p∏ynu ch∏odzàcego jest prawid∏owy (wed∏ug wskazówek podanych na stronie 307 w rozdziale 7–2).

D∏ugotrwa∏e i cz´ste hamowanie powoduje przegrzanie hamulców. doprowadzajàc do nieprawid∏owego ich dzia∏ania. • Po umyciu samochodu lub przejechaniu przez g∏´bokà ka∏u˝´ mog∏o nastàpiç zamoczenie hamulców. a nast´pnie lekko nacisnàç peda∏ hamulca. Mo˝e to doprowadziç do niebezpiecznego przegrzania hamulców. czy droga jest pusta. • Na Êliskiej nawierzchni. UWAGA Podczas przeje˝d˝ania przez rozleg∏e i g∏´bokie ka∏u˝e nale˝y unikaç rozchlapywania wody. czy hamulce nie sà mokre. • Nie pozostawiaç bez nadzoru samochodu z pracujàcym silnikiem. JeÊli hamulce nadal nie dzia∏ajà prawid∏owo. W takim stanie wyd∏u˝a si´ droga hamowania oraz mo˝e wystàpiç „Êciàganie” samochodu w jednà stron´. dalsza jazda mo˝e byç niebezpieczna. nale˝y ostro˝nie przejechaç pewien odcinek z lekkim naciskiem na peda∏ hamulca i zaciàgni´tym hamulcem postojowym. zmiany biegu na wy˝szy lub ni˝szy oraz hamowania nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. poniewa˝ grozi to uszkodzeniem ogumienia. zjechaç na pobocze i zwróciç si´ o pomoc do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. U∏atwi to panowanie nad samochodem. Równie˝ hamulec postojowy nie zabezpieczy odpowiednio samochodu na postoju. prostopadle do niego. W celu sprawdzenia. • Parkujàc na pochy∏oÊci nale˝y skr´ciç ko∏a. uniemo˝liwiajàc w ten sposób stoczenie si´ pojazdu. majàce ostre kraw´dzie przedmioty i inne przeszkody. podczas manewrów przyspieszania. • Podczas jazdy nie opieraç stopy na pedale hamulca. Gwa∏towne przyspieszenie lub nag∏e zdj´cie nogi z peda∏u przyspieszenia mo˝e doprowadziç do utraty przyczepnoÊci kó∏ lub wprowadziç samochód w poÊlizg. . powodowaç niepotrzebne zu˝ycie ok∏adzin ciernych oraz zwi´kszyç zu˝ycie paliwa. czy hamulec postojowy jest ca∏kowicie zwolniony i lampka kontrolna hamulca nie Êwieci si´. • Przed rozpocz´ciem zjazdu z d∏ugiego lub stromego wzniesienia nale˝y ograniczyç pr´dkoÊç i zredukowaç bieg. Aby je osuszyç. • Gdy hamulce sà zamoczone. Zaciàgnàç hamulec postojowy i ustawiç wybierak zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów). aby zetkn´∏y si´ z kraw´˝nikiem. Je˝eli skutecznoÊç hamowania jest mniejsza ni˝ zwykle. Gdy do komory silnika dostanie si´ du˝a iloÊç wody.248 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA Zalecenia dotyczàce jazdy w ró˝nych warunkach • W warunkach silnego bocznego wiatru nale˝y ograniczyç pr´dkoÊç. nale˝y rozejrzeç si´. • Na kraw´˝nik nale˝y naje˝d˝aç powoli i je˝eli to mo˝liwe. aby na skutek uderzenia nie uszkodziç opon i/lub kó∏. hamulce prawdopodobnie sà mokre. Wyboje oraz nierównoÊci na drodze nale˝y pokonywaç z ma∏à pr´dkoÊcià. W razie koniecznoÊci pod∏o˝yç kliny pod ko∏a. Unikaç naje˝d˝ania na wysokie. OSTRZE˚ENIE • Przed ruszeniem nale˝y upewniç si´. mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia silnika lub elementów instalacji elektrycznej.

poniewa˝ mogà one uszkodziç pow∏oki lakiernicze samochodu. Nie zaciàgaç hamulca postojowego. musi byç w idealnym stanie. W przypadku wàtpliwoÊci dotyczàcych wyboru oleju. Pozostawienie w silniku oleju o du˝ej g´stoÊci. niewielka ∏opatka i przewody rozruchowe. Ten p∏yn ch∏odzàcy daje ochron´ do oko∏o –35°C. Olej silnikowy powinien mieç lepkoÊç dostosowanà do niskich temperatur otoczenia. gdy istnieje niebezpieczeƒstwo jego zamarzni´cia. nale˝y ustawiç wybierak zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów) i w∏o˝yç kliny pod tylne ko∏a. skrobaczka do szyb. Proporcje mieszania z wodà podawane sà przez producenta. Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie p∏ynu ch∏odzàcego „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennika b´dàcego roztworem na bazie glikolu etylenowego. utrudniajàc jego zwolnienie. torba piasku lub soli. aminy. które z ch´cià udzielà wszelkiej niezb´dnej pomocy. mo˝e zimà utrudniç rozruch silnika. W niskich temperaturach ka˝dy akumulator ma zmniejszonà pojemnoÊç. zalecane jest wo˝enie w samochodzie specjalnego wyposa˝enia zimowego. W zale˝noÊci od celu podró˝y. W rozdziale 7–3 podane sà wskazówki odnoÊnie wzrokowej kontroli stanu akumulatora. (P∏yn ch∏odzàcy jest wytworzony na bazie kwasu organicznego i stanowi kombinacj´ fosforanów i kwasów organicznych. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. boranu.) Szczegó∏owe informacje na temat doboru p∏ynu ch∏odzàcego podane sà w „Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego” na stronie 307 w rozdziale 7–2. UWAGA Nie nape∏niaç uk∏adu ch∏odzenia samà wodà. bez dodatków krzemu. Pràd ∏adowania mo˝na sprawdziç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. lampka sygna∏owa. UWAGA Do spryskiwaczy nie wolno u˝ywaç p∏ynu do ch∏odnic lub podobnych substancji. Nie nale˝y u˝ywaç hamulca postojowego. dlatego by sprostaç wymogom rozruchu silnika w warunkach zimowych.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 249 U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych Ch∏odnica musi byç nape∏niona p∏ynem niskokrzepnàcym. Parkujàc. Do wyposa˝enia takiego nale˝à mi´dzy innymi ∏aƒcuchy Êniegowe. umo˝liwiajàce po∏àczenie z akumulatorem w innym samochodzie. azotynu. przeznaczonego do eksploatacji w warunkach letnich. Zalecanà lepkoÊç oleju podano na stronie 302 lub 305 w rozdziale 7–2. Wstrzyknàç do zamków p∏yn do ich rozmra˝ania lub gliceryn´. Jadàc po silnie zaÊnie˝onych trasach nale˝y co pewien czas zatrzymaç si´ i sprawdziç wn´ki b∏otników. Nie dopuszczaç do odk∏adania si´ lodu lub Êniegu we wn´kach b∏otników. P∏yn taki dost´pny jest w autoryzowanych stacjach obs∏ugi Toyoty i w wi´kszoÊci sklepów z artyku∏ami motoryzacyjnymi lub w specjalistycznych warsztatach. Warstwa Êniegu lub lodu zgromadzonego pod b∏otnikami mo˝e utrudniç kierowanie samochodem. gdy˝ zgromadzona wokó∏ mechanizmu hamulca woda lub Ênieg mogà ulec zamarzni´ciu. . Sprawdziç stan akumulatora i jego przewodów. U˝ywaç p∏ynu do spryskiwaczy zawierajàcego Êrodek przeciwdzia∏ajàcy zamarzaniu. Zabezpieczyç zamki drzwi przed zamarzaniem. „TOYOTA Super Long Life Coolant” jest mieszaninà w 50% p∏ynu ch∏odzàcego i w 50% wody dejonizowanej.

Dopuszczalne obcià˝enie samochodu w czasie holowania przyczepy ustalone zosta∏o dla poziomu morza. • Nacisk na tylnà oÊ nie mo˝e przekraczaç wartoÊci dopuszczalnej o wi´cej ni˝ 15%. obni˝y skutecznoÊç hamowania. Gwarancja firmy Toyota nie obejmuje uszkodzeƒ lub usterek powsta∏ych w wyniku jazdy z przyczepà w celach zarobkowych. DOPUSZCZALNE OBCIÑ˚ENIE Przed przystàpieniem do holowania przyczepy nale˝y sprawdziç. aby nacisk na hak holowniczy przekracza∏ 25 kG i by∏ nie mniejszy ni˝ 4% dopuszczalnego ci´˝aru holowanej przyczepy. Holowana przyczepa powinna spe∏niaç nast´pujàce wymogi: • Ca∏kowity ci´˝ar przyczepy (ci´˝ar przyczepy plus ci´˝ar ∏adunku) nie mo˝e przekraczaç dopuszczalnego ci´˝aru holowanej przyczepy. nie wolno przecià˝aç samochodu ani przyczepy. • Suma ci´˝aru pojazdu gotowego do drogi. Szczegó∏owych informacji na temat holowania przyczepy i zwiàzanych z tym przepisów udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.250 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA Holowanie przyczepy (samochody sprzedane w Europie) Samochód ten jest zasadniczo przeznaczony do przewozu osób. Holowanie przyczepy utrudni jazd´. Ca∏kowity ci´˝ar przyczepy Nacisk na hak • ¸adunek w przyczepie powinien byç tak roz∏o˝ony. . W wysokich górach nale˝y mieç na uwadze. ˝e moc silnika i w zwiàzku z tym dopuszczalne obcià˝enie przyczepy sà mniejsze. podanej na stronie 351 w rozdziale 8. pogorszy osiàgi samochodu. Dla bezpieczeƒstwa w∏asnego oraz innych u˝ytkowników drogi. Nacisk ten nie mo˝e jednak przekraczaç wartoÊci dopuszczalnej. jaki jest dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu. ci´˝aru kierowcy i pasa˝erów. dopuszczalny nacisk na oÊ oraz dopuszczalny nacisk na hak. zwi´kszy si´ zu˝ycie paliwa). ci´˝aru haka holowniczego oraz nacisku na hak nie mo˝e przekraczaç o wi´cej ni˝ 100 kG dopuszczalnego ci´˝aru ca∏kowitego samochodu. Bezpieczeƒstwo i poziom zadowolenia z jazdy zwiàzane sà z zastosowaniem odpowiedniego wyposa˝enia i zachowaniem rozwagi na drodze. trwa∏oÊç samochodu i podniesie koszty eksploatacji (np. Parametry te podane sà na stronie 351 w rozdziale 8.

. Przekroczenie tej wartoÊci jest niebezpieczne. która jest ni˝sza. ci´˝aru kierowcy i pasa˝erów.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 251 Tabliczka znamionowa Dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu • Nacisk na tylnà oÊ nie mo˝e przekraczaç wartoÊci dopuszczalnej o wi´cej ni˝ 15%. Dopuszczalny nacisk na tylnà oÊ podany jest na tabliczce znamionowej samochodu. • Suma ci´˝aru pojazdu gotowego do drogi. Przekroczenie tej wartoÊci jest niebezpieczne. kierowca musi ustaliç dopuszczalne obcià˝enie zamocowanego haka holowniczego i nigdy nie przekraczaç tej wartoÊci. Przekroczenie tej wartoÊci jest niebezpieczne. Dopuszczalny nacisk tylnej osi OSTRZE˚ENIE • Ca∏kowity ci´˝ar przyczepy nie mo˝e przekroczyç dopuszczalnego ci´˝aru holowanej przyczepy. • Je˝eli przekroczony zosta∏ dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu i/lub dopuszczalny nacisk na tylnà oÊ. • Haki holownicze majà ró˝ne wartoÊci dopuszczalnego obcià˝enia. Dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu podany jest na tabliczce znamionowej samochodu. w czasie jazdy nie wolno przekraczaç pr´dkoÊci 80 km/h lub okreÊlonej przepisami dopuszczalnej pr´dkoÊci dla samochodu z przyczepà. w zale˝noÊci. podanego na stronie 351 w rozdziale 8. Nawet gdy samochód jest w stanie holowaç wi´kszy ci´˝ar. Przekroczenie dopuszczalnego obcià˝enia haka holowniczego mo˝e doprowadziç do wypadku drogowego i w konsekwencji do powa˝nych obra˝eƒ cia∏a. ci´˝aru haka holowniczego oraz nacisku na hak nie mo˝e przekraczaç o wi´cej ni˝ 100 kG dopuszczalnego ci´˝aru ca∏kowitego samochodu. okreÊlane przez ich producenta.

Mogà tak˝e byç montowane haki o porównywalnej jakoÊci.252 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA HAKI HOLOWNICZE Zalecane jest montowanie oryginalnych haków holowniczych Toyoty. Poni˝ej podane sà wymiary monta˝owe wsporników i zaczepu haka w mm: Sedan mm A B C D E F G H I J K L M N 510 514 517 549 673 990 447 411 309 229 41 46 123 375 .

URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 253 Hatchback mm A B C D E F G H I 464 782 443 312 242 36 40 44 375 1: Belka zaczepu holowniczego 2: Wspornik zaczepu holowniczego UWAGA Przy monta˝u haka holowniczego nale˝y zamontowaç belk´. . Szczegó∏owych informacji udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. W przeciwnym wypadku mo˝e dojÊç do uszkodzenia nadwozia samochodu.

Szczegó∏owych informacji udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.). skrzyni biegów. W przeciwnym wypadku mo˝e dojÊç do uszkodzenia nadwozia samochodu.254 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA OPONY • Sprawdziç. • Po przejechaniu oko∏o 1000 km z przyczepà. • CiÊnienie w oponach przyczepy powinno mieç wartoÊç zalecanà przez producenta. ∏o˝ysk kó∏ itp. OÂWIETLENIE PRZYCZEPY • Przy okazji ka˝dego pod∏àczenia przyczepy sprawdziç poprawnoÊç dzia∏ania kierunkowskazów i Êwiate∏ hamowania. nale˝y dociàgnàç wszystkie Êruby mocujàce hak i jego wsporniki. ze wzgl´du na dodatkowe obcià˝enie wymaga cz´stszych przeglàdów i obs∏ugi okresowej. mechanizmu ró˝nicowego. OKRES DOCIERANIA SAMOCHODU • Holowanie przyczepy nie jest zalecane przez pierwsze 800 km przebiegu samochodu nowego. odpowiednio do jej obcià˝enia. albo samochodu po wymianie lub naprawie g∏ównej jednego z elementów uk∏adu nap´dowego (silnika. . Belka zaczepu holowniczego UWAGA Przy monta˝u haka holowniczego nale˝y zamontowaç belk´ i wspornik zaczepu holowniczego. PRZEGLÑDY OKRESOWE • Samochód je˝d˝àcy z przyczepà. Informacje na ten temat mo˝na znaleêç w terminarzu przeglàdów okresowych samochodu. BezpoÊrednie po∏àczenie instalacji elektrycznej przyczepy z uk∏adem elektrycznym samochodu mo˝e spowodowaç jego uszkodzenie i wadliwe dzia∏anie Êwiate∏ pojazdu. czy ciÊnienie w oponach jest prawid∏owe (patrz strona 309 w rozdziale 7–2 i strona 356 w rozdziale 8). Plan obs∏ugi okresowej samochodu podany jest w ksià˝ce obs∏ugi serwisowej lub w ksià˝ce gwarancyjnej samochodu.

zapobiegajàc w ten sposób poÊlizgowi sprz´g∏a.) Kierownic´ nale˝y obracaç stopniowo. zespó∏ pojazdu z przyczepà stopniowo ustabilizuje si´. Przy zbyt ciasnym skr´cie przyczepa mo˝e uderzyç w samochód. ale i zbyt powolnych skr´tów. • ¸adunek na przyczepie powinien byç zabezpieczony przed przesuni´ciem. aby zapewnia∏y dobrà widocznoÊç do ty∏u. JeÊli wystàpi koniecznoÊç ograniczenia pr´dkoÊci. Przed zakr´tem nale˝y stopniowo zwolniç. Na ka˝de 10 km/h nale˝y zwi´kszyç odleg∏oÊç przynajmniej o d∏ugoÊç zespo∏u samochód-przyczepa. Szczególnie dotyczy to mokrej lub Êliskiej nawierzchni. Oba lusterka boczne muszà byç wyposa˝one w sk∏adane wysi´gniki i nale˝y je tak ustawiç. Dobrze jest zapewniç sobie pomoc drugiej osoby. Unikaç ostrego hamowania. Po przejechaniu krótkiego dystansu nale˝y zatrzymaç si´ i ponownie sprawdziç Êwiat∏a i po∏àczenia. • Ze wzgl´du na wyd∏u˝onà drog´ hamowania. • Je˝eli przy u˝yciu zwyk∏ych lusterek wstecznych widocznoÊç do ty∏u jest niewystarczajàca. W takich sytuacjach nie wolno przyspieszaç. Utrzymywaç prostoliniowy tor jazdy. • Unikaç szarpania i gwa∏townych manewrów kierownicà. co znacznie utrudnia prowadzenie samochodu. nadmierna pr´dkoÊç i niew∏aÊciwe za∏adowanie przyczepy. przyhamowywaç nale˝y delikatnie. Najlepiej jest trzymaç kierownic´ u do∏u i poruszaç nià w t´ samà stron´. . ni˝ w przypadku jazdy bez przyczepy. unikajàc nag∏ego hamowania. Od czasu do czasu dobrze jest skontrolowaç w lusterku wstecznym ruch z ty∏u pojazdu. ˝e przy skr´cie ko∏a przyczepy b´dà jecha∏y po ∏uku po∏o˝onym bli˝ej Êrodka skr´tu wzgl´dem kó∏ samochodu. Ruszaç wy∏àcznie z pierwszego biegu. aby nie spowodowa∏ np. konieczne jest zamontowanie dodatkowych lusterek zewn´trznych. ograniczajàc w ten sposób ryzyko kolizji. Holujàc przyczep´ nale˝y pami´taç. W przypadku rozko∏ysania przyczepy nale˝y mocno trzymaç kierownic´ i natychmiast zaczàç stopniowo redukowaç pr´dkoÊç. a˝ do nabrania wprawy w ich wykonywaniu. który to manewr równie˝ mo˝e wywo∏aç ko∏ysanie przyczepy. czy nie zosta∏o przekroczone dopuszczalne obcià˝enie haka. gdy˝ mo˝na ∏atwo wpaÊç w poÊlizg i straciç panowanie nad pojazdem w wyniku „z∏o˝enia” si´ przyczepy. uniesienia dyszla przyczepy. Gdy nie b´dà wykonywane gwa∏towne ruchy kierownicà i nie b´dzie ostrego hamowania. r´ka z kierownicà w prawo – przyczepa skr´ca w prawo. ˝e: • Przed rozpocz´ciem jazdy nale˝y sprawdziç wszystkie po∏àczenia pojazdu z przyczepà oraz dzia∏anie Êwiate∏. Obcià˝enie haka zwi´ksza obcià˝enie pojazdu. aby móc zawczasu przygotowaç si´ na wyprzedzanie przez du˝e autobusy lub samochody ci´˝arowe. w którà ma skr´ciç przyczepa: r´ka z kierownicà w lewo – przyczepa skr´ca w lewo. unikaç zarówno ostrych. • Boczny wiatr i wyboista nawierzchnia powodujà ko∏ysanie przyczepy. • Nale˝y pami´taç. Je˝eli samochód wyposa˝ony jest w mechanicznà skrzyni´ biegów. Trzy najcz´stsze przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez pojazdy holujàce przyczepy to: b∏àd kierowcy. (Jest to dok∏adnie odwrotnie. promieƒ skr´tu samochodu powinien byç wi´kszy ni˝ normalnie. Przed przystàpieniem do w∏aÊciwego holowania dobrze jest przeçwiczyç w bezpiecznym miejscu manewry skr´cania. WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE DOTYCZÑCE JAZDY Z PRZYCZEPÑ Samochód z przyczepà prowadzi si´ nieco inaczej ni˝ samochód bez przyczepy. W celu wyrównania tego. • Unikaç gwa∏townego ruszania lub przyspieszania. nale˝y utrzymywaç niskie pr´dkoÊci obrotowe silnika i nie dopuszczaç do nadmiernego ich wzrostu. • Cofanie samochodu z przyczepà jest trudne i wymaga wprawy. prowadzàc samochód z przyczepà nale˝y zachowaç wi´kszy dystans od poprzedzajàcego pojazdu. zatrzymywania si´ i cofania.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 255 PRZYGOTOWANIE DO HOLOWANIA PRZYCZEPY • Upewniç si´. Nie mo˝e zostaç przekroczony dopuszczalny nacisk na tylnà oÊ.

Zatrzymaç si´ i nacisnàç hamulec. Druga osoba powinna zabraç kliny z jezdni. W∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów) lub ustawiç dêwigni´ wybieraka zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) i wy∏àczyç silnik. Gdy wskaênik temperatury silnika zacznie sygnalizowaç przegrzewanie. • W celu zachowania skutecznoÊci hamowania silnikiem nie nale˝y u˝ywaç piàtego biegu (mechaniczna skrzynia biegów) lub nadbiegu (automatyczna skrzynia biegów). (W samochodzie z automatycznà skrzynià biegów nale˝y nacisnàç peda∏ hamulca). 2. Wskazówki dotyczàce dalszego post´powania podane sà pod has∏em „Przegrzanie silnika” na stronie 266 w rozdziale 4. lecz je˝eli jest to konieczne. aby samochód zatrzyma∏ si´ na klinach. 3. zjechaç na pobocze i zatrzymaç si´ w bezpiecznym miejscu. nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci: 1. Po pod∏o˝eniu klinów nale˝y powoli zwolniç hamulce. • Nie naciskaç zbyt d∏ugo lub zbyt cz´sto peda∏u hamulca. 4. 4. Mocno zaciàgnàç hamulec postojowy. • Podczas postoju pod ko∏a samochodu i przyczepy nale˝y zawsze podk∏adaç kliny blokujàce. czy jest wystarczajàco du˝o miejsca. OSTRZE˚ENIE • Przestrzegaç ograniczeƒ pr´dkoÊci dla samochodów holujàcych przyczep´. Druga osoba w tym czasie powinna pod∏o˝yç kliny pod ko∏a pojazdu i przyczepy. Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty peda∏ hamulca. W∏àczyç bieg. Zwolniç hamulec postojowy (jak równie˝ peda∏ hamulca w samochodzie z automatycznà skrzynià biegów) i powoli zjechaç z klinów pod∏o˝onych pod ko∏a. Mocno zaciàgaç hamulec postojowy i pozostawiaç pojazd z dêwignià wybieraka zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczonym pierwszym lub wstecznym biegiem (mechaniczna skrzynia biegów). 5. nale˝y wy∏àczyç klimatyzacj´ (je˝eli by∏a w∏àczona). w upalne dni (przy temperaturach powietrza powy˝ej 30°C) podczas jazdy w gór´ d∏ugiego lub stromego wzniesienia silnik samochodu holujàcego przyczep´ mo˝e si´ przegrzewaç. • Przed zjazdem ze stromego lub d∏ugiego wzniesienia nale˝y zmniejszyç pr´dkoÊç i zredukowaç bieg. Manewr wyprzedzania wymagaç b´dzie doÊç d∏ugiego dystansu. Przy ruszaniu samochodu zaparkowanego na stoku: 1. Nie redukowaç biegu zbyt gwa∏townie. Mo˝e to doprowadziç do przegrzania hamulców i zmniejszenia ich skutecznoÊci. 3. Przed zmianà pasa ruchu konieczne jest upewnienie si´. Koƒczàc manewr nale˝y pami´taç o d∏ugoÊci holowanej przyczepy.256 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA • Podczas wyprzedzania innych pojazdów nale˝y zachowaç du˝à ostro˝noÊç. 2. • Ze wzgl´du na dodatkowe obcià˝enie. Unikaç parkowania samochodu z przyczepà na stoku. . Gdy dêwignia wybieraka zakresu znajduje si´ w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub po naciÊni´ciu sprz´g∏a (mechaniczna skrzynia biegów) uruchomiç silnik.

gdy tylko silnik zacznie równo pracowaç. przez co zwi´ksza si´ zu˝ycie paliwa. Zbyt niskie ciÊnienie przyspiesza zu˝ycie opon i podnosi zu˝ycie paliwa (patrz strona 309 w rozdziale 7–2). lecz równie˝ zapobiega korozji. przegrzewanie mechanizmów i zwi´ksza zu˝ycie paliwa. • W miar´ mo˝liwoÊci unikaç jazdy w warunkach du˝ego nasilenia ruchu lub w korku ulicznym. Nie uderzaç w kraw´˝niki i ograniczaç pr´dkoÊç na wyboistych drogach. • Utrzymywaç samochód w dobrym stanie technicznym. • Unikaç ciàg∏ego przyspieszania i zwalniania. tym wy˝sze zu˝ycie paliwa. Zimà mo˝e to potrwaç nieco d∏u˝ej. W ten sposób nie tylko unika si´ dodatkowego ci´˝aru. • Nie rozgrzewaç zbyt d∏ugo silnika na biegu ja∏owym. Przyczyni si´ to równie˝ do wyd∏u˝enia trwa∏oÊci samochodu. Poni˝ej zamieszczono szereg wskazówek. • Nie przecià˝aç silnika i nie dopuszczaç do zbyt du˝ych pr´dkoÊci obrotowych. • Utrzymywaç prawid∏owà zbie˝noÊç przednich kó∏. Przyczyni si´ to tak˝e do mniejszego zu˝ycia hamulców. Unikaç gwa∏townego ruszania. Dostosowywaç bieg do warunków jazdy. Utrzymywaç sta∏à pr´dkoÊç. Zbyteczny ∏adunek stanowi dodatkowe obcià˝enie dla silnika. aby unikaç hamowania przed nast´pnymi Êwiat∏ami lub wybieraç drog´ omijajàcà skrzy˝owania ze Êwiat∏ami. • Na drogach szybkiego ruchu i autostradach utrzymywaç umiarkowanà pr´dkoÊç. Zanieczyszczony filtr paliwa. Zachowywaç odpowiednià odleg∏oÊç od poprzedzajàcego samochodu. ale równie˝ stanowi dodatkowe obcià˝enie dla silnika na skutek zwi´kszonych oporów toczenia i w konsekwencji jest przyczynà zwi´kszonego zu˝ycia paliwa. wp∏ywajà ujemnie na osiàgi silnika i przyczyniajà si´ do nadmiernego zu˝ycia paliwa. (Szczegó∏owe informacje – patrz „Automatyczna skrzynia biegów” na stronie 158 w rozdziale 1–6.) • Przyspieszaç powoli i p∏ynnie. nale˝y to uwzgl´dniç poprzez zwi´kszenie cz´stotliwoÊci przeglàdów. Je˝eli pojazd jest u˝ytkowany w trudnych warunkach. Im szybsza jazda. • Nie przewoziç w samochodzie zb´dnych ci´˝arów. aby uniknàç nag∏ego hamowania. Staraç si´ dobieraç takà pr´dkoÊç. • Unikaç niepotrzebnego zatrzymywania si´ lub hamowania. ale jechaç delikatnie. które pomogà zaoszcz´dziç wydatków zarówno na benzyn´ jak i naprawy: • Utrzymywaç prawid∏owe ciÊnienie w ogumieniu. Mo˝liwie najszybciej uzyskaç bieg bezpoÊredni. Jazda zrywami powoduje zwi´kszone zu˝ycie paliwa. zanieczyszczone oleje i smary. prawid∏owo wyregulowany. pokryte nagarem Êwiece. . • Unikaç d∏ugotrwa∏ej pracy silnika na biegu ja∏owym. • Nie dopuszczaç do gromadzenia si´ b∏ota na podwoziu. • Gdy nie jest wymagane hamowanie silnikiem. Powoduje to niepotrzebne zu˝ywanie ok∏adzin ciernych. nale˝y pozostawiaç w∏àczony nadbieg w automatycznej skrzyni biegów. • Nie opieraç stopy na pedale sprz´g∏a lub hamulca. Nale˝y ruszyç. Jazda z wy∏àczonym nadbiegiem zwi´kszy zu˝ycie paliwa. Nieprawid∏owa zbie˝noÊç powoduje nie tylko przyspieszone zu˝ycie opon. Na czas d∏u˝szego postoju poza ruchem ulicznym dobrze jest wy∏àczyç silnik. nieprawid∏owy luz zaworowy.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 257 Ekonomiczna i przed∏u˝ajàca trwa∏oÊç eksploatacja pojazdu Wyd∏u˝enie dystansu przeje˝d˝anego na jednym litrze paliwa nie jest takie trudne – wystarczy jeêdziç spokojnie. wadliwie ustawione hamulce itp. nale˝y przestrzegaç terminów przeglàdów okresowych. Zmniejszenie pr´dkoÊci zmniejszy zu˝ycie paliwa. W celu przed∏u˝enia trwa∏oÊci wszystkich cz´Êci i obni˝enia kosztów eksploatacyjnych.

Przy wy∏àczonym silniku nie dzia∏a wspomaganie kierownicy oraz hamulców. .258 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA OSTRZE˚ENIE Podczas zjazdu ze wzniesienia nie wolno wy∏àczaç silnika. Ponadto uk∏ad kontroli emisji dzia∏a poprawnie tylko podczas pracy silnika.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 259 Rozdzia∏ 4 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH • • • • • • • • • TrudnoÊci z uruchomieniem silnika . . . . . . . . Przegrzanie silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przebicie opony . . . . . . . . . . . . . . . . . Ugrz´êni´cie samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . Holowanie pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu Zgubienie kluczyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZgaÊni´cie silnika podczas jazdy . 260 265 265 266 267 276 276 280 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w∏àczyç lampk´ oÊwietlenia kabiny. 3. a mimo to silnik nie daje si´ uruchomiç. Samochody z silnikiem o zap∏onie samoczynnym 1. 2. oznacza to roz∏adowanie akumulatora. Sprawdziç. Nale˝y równie˝ sprawdziç. konieczna jest jego regulacja lub naprawa. Nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie pojazdu lub doprowadziç do zderzenia. Gdy obroty silnika w trakcie pracy rozrusznika sà prawid∏owe. (Patrz „Kluczyki” na stronie 18 w rozdziale 1–2). Je˝eli silnika nadal nie mo˝na uruchomiç. czy silnika nie da si´ uruchomiç drugim kluczykiem. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. lecz nie daje si´ on uruchomiç – Samochody z silnikiem o zap∏onie iskrowym 1. opisanà na stronie 244 w rozdziale 3. a silnika nadal nie daje si´ uruchomiç. aktualnie u˝ywany kluczyk mo˝e byç p´kni´ty. Nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. . oraz czy w zbiorniku jest paliwo. Je˝eli tak. co grozi po˝arem. Ponadto trójfunkcyjny katalizator/katalizator spalin mo˝e ulec przegrzaniu. mo˝e byç zalany z powodu powtarzanych prób rozruchu.260 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH TrudnoÊci z uruchomieniem silnika– (a) Najprostsze czynnoÊci sprawdzajàce Poni˝sze czynnoÊci nale˝y wykonaç po upewnieniu si´. Je˝eli lampka dzia∏a poprawnie. konieczna jest jego regulacja lub naprawa. czy zaciski akumulatora sà czyste i mocno dokr´cone. gdy silnik zacznie pracowaç. Je˝eli ˝aden z kluczyków nie dzia∏a. 2. W tej sytuacji mo˝na spróbowaç uruchomiç silnik z obcego akumulatora (wskazówki podane sà pod has∏em „(d) Uruchamianie silnika z obcego êród∏a pràdu” na stronie 262). Gdy silnik nie daje si´ obracaç rozrusznikiem lub obraca si´ zbyt wolno – 1. który zgas∏ w wyniku braku paliwa. OdnoÊne wskazówki podane sà pod has∏em „(c) Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego (silnik o zap∏onie samoczynnym)” na stronie 261 2. 3. Je˝eli zaciski akumulatora sà w porzàdku. Nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. CzynnoÊci te nale˝y zleciç do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK” i spróbowaç uruchomiç silnik ponownie. UWAGA Nie wolno uruchamiaç tego samochodu przez pchanie lub ciàgni´cie. ˝e próby rozruchu wykonane by∏y zgodnie z procedurà „Uruchamianie silnika”. uk∏ad immobilizera jest prawdopodobnie uszkodzony. Wskazówki odnoÊnie dalszego post´powania podane sà w punkcie „(b) Uruchamianie zalanego silnika (silnik o zap∏onie iskrowym)” na stronie 261. W przypadku uruchamiania silnika. Je˝eli uk∏ad paliwowy jest sprawny. Je˝eli lampka nie Êwieci si´ lub po w∏àczeniu rozrusznika przygasa albo gaÊnie ca∏kowicie. konieczne jest przeprowadzenie regulacji lub naprawy. konieczne mo˝e okazaç si´ wczeÊniejsze odpowietrzenie uk∏adu paliwowego.

POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 261 (b) Uruchamianie zalanego silnika (Samochody z silnikiem o zap∏onie iskrowym) Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. a˝ do wyczucia zwi´kszonego oporu. Je˝eli silnik nadal nie daje si´ uruchomiç. (c) Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego (silnik o zap∏onie samoczynnym) Gdy silnik zgaÊnie z powodu braku paliwa. W takiej sytuacji nale˝y obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „START”. mo˝e byç zalany na skutek powtarzanych prób rozruchu. Przytrzymaç w ten sposób kluczyk i peda∏ przez 15 sekund i zwolniç. jednoczeÊnie trzymajàc ca∏kowicie wciÊni´ty peda∏ przyspieszenia. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç po 15-stu sekundach pracy rozrusznika. CzynnoÊci te nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. konieczna jest jego regulacja lub naprawa. UWAGA Nie wolno jednorazowo w∏àczaç rozrusznika na d∏u˝ej ni˝ 30 sekund. Nast´pnie spróbowaç rozruchu bez naciskania peda∏u przyspieszenia. . Mo˝e to spowodowaç przegrzanie rozrusznika i jego przewodów. odczekaç kilka minut i ponowiç prób´. puÊciç kluczyk. W takim przypadku nale˝y poruszaç pompkà zastrzykowà. po nape∏nieniu zbiornika mogà wystàpiç trudnoÊci z jego uruchomieniem.

poparzenia kwasem. W czasie operacji uruchamiania silnika z zewn´trznego êród∏a pràdu nale˝y na∏o˝yç okulary ochronne oraz uwa˝aç. pora˝enia pràdem elektrycznym lub uszkodzenia urzàdzeƒ elektronicznych w samochodzie. nale˝y poprosiç o pomoc kompetentnego mechanika lub pomoc drogowà. Akumulator wspomagajàcy powinien byç w dobrej kondycji jak i dobrej jakoÊci. • W przypadku kontaktu skóry z kwasem lub dostania si´ kwasu do oczu.262 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH (d) Uruchamianie silnika z obcego êród∏a pràdu Poni˝szych instrukcji nale˝y dok∏adnie przestrzegaç. który jest trujàcy i ˝ràcy. W przypadku wàtpliwoÊci co do sposobu wykonania opisanych czynnoÊci. 2. lekko naciskajàc peda∏ przyspieszenia. zdjàç zaplamionà odzie˝ i natychmiast zmyç wodà poparzone miejsce. Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie znormalizowanych przewodów rozruchowych. PROCEDURA URUCHOMIENIA Z OBCEGO AKUMULATORA SILNIKA 1. odzie˝y lub samochodu. a podczas ca∏ej operacji rozruchu silnika z obcego êród∏a pràdu nie wolno paliç ani u˝ywaç zapa∏ek. 3. Je˝eli rozruch jest utrudniony akumulator nale˝y do∏adowaç przez kilka minut. W razie potrzeby wykr´ciç wszystkie korki odpowietrzajàce obu akumulatorów i na ich miejscu po∏o˝yç kawa∏ek materia∏u (w ten sposób zmniejszy si´ ryzyko eksplozji akumulatora i zwiàzanych z tym obra˝eƒ oraz poparzeƒ cia∏a). W przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia powa˝nych obra˝eƒ cia∏a lub uszkodzenia samochodu w wyniku eksplozji akumulatora. nale˝y go uruchomiç i odczekaç kilka minut. W miar´ mo˝liwoÊci w trakcie drogi do lekarza nale˝y kontynuowaç zmywanie wodà przy u˝yciu gàbki lub kawa∏ka materia∏u. . OSTRZE˚ENIE • Akumulatory nape∏nione sà kwasem siarkowym. UWAGA Akumulator wspomagajàcy musi mieç równie˝ napi´cie 12 V. Podczas w∏aÊciwej operacji rozruchu zwi´kszyç jego pr´dkoÊç obrotowà do oko∏o 2000 obr/min. nie wolno przeprowadzaç operacji uruchamiania silnika. • Gaz wytwarzany przez akumulator mo˝e w zetkni´ciu z p∏omieniem lub iskrami wybuchnàç. by nie zachlapaç kwasem cia∏a. czy samochody si´ nie stykajà. Nast´pnie jak najszybciej uzyskaç pomoc medycznà. Je˝eli akumulator wspomagajàcy jest zamontowany w innym samochodzie. W przeciwnym razie rozruch mo˝e byç utrudniony. Je˝eli silnik w samochodzie z akumulatorem wspomagajàcym nie pracuje. nale˝y upewniç si´. Wy∏àczyç wszystkie zb´dne Êwiat∏a i urzàdzenia elektryczne. Przy braku pewnoÊci co do akumulatora wspomagajàcego.

POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 263 Akumulator roz∏adowany Przewód rozruchowy Akumulator wspomagajàcy Biegun dodatni (znak „+”) Przewód Biegun dodatni rozruchowy (znak „+”) 4. a. Po∏àczyç zacisk przewodu ujemnego (czarnego) z biegunem ujemnym (–) akumulatora wspomagajàcego. Akumulator roz∏adowany Akumulator Biegun ujemny wspomagajàcy (znak „–”) c. nieruchomym metalowym punktem w samochodzie z roz∏adowanym akumulatorem. d. Po∏àczyç dodatni (czerwony) przewód rozruchowy z biegunem dodatnim (+) roz∏adowanego akumulatora. Zalecane punkty pod∏àczenia pokazane sà na rysunkach: . d. Drugi zacisk przewodu dodatniego (czerwonego) po∏àczyç z biegunem dodatnim (+) akumulatora wspomagajàcego. b. c. b. Po∏àczyç drugi zacisk przewodu ujemnego (czarnego) z nielakierowanym. Pod∏àczyç przewody rozruchowe w kolejnoÊci a.

lekko naciskajàc peda∏ przyspieszenia. Pod∏adowaç przez kilka minut roz∏adowany akumulator u˝ywajàc przewodów rozruchowych i spróbowaç uruchomiç silnik normalnie. Wkr´ciç wszystkie korki odpowietrzajàce w obu akumulatorach (je˝eli by∏y zdejmowane). Tylko dla samochodów z silnikiem o zap∏onie samoczynnym: Przez oko∏o 5 minut pod∏adowaç roz∏adowany akumulator przez pod∏àczone przewody rozruchowe.. Po rozruchu nale˝y przez kilka minut utrzymywaç pr´dkoÊç obrotowà oko∏o 2000 obr/min.. w dok∏adnie odwrotnej kolejnoÊci: jako pierwszy przewód ujemny. 8.264 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 5. Ostro˝nie zdjàç materia∏ przykrywajàcy akumulatory – mo˝e teraz byç nasiàkni´ty kwasem siarkowym. lekko naciskajàc peda∏ przyspieszenia. nast´pnie przewód dodatni. która w momencie rozruchu silnika porusza si´. przyczynà mo˝e byç uszkodzony akumulator. pozostawione w∏àczone Êwiat∏a). Akumulator nale˝y poddaç kontroli w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Punkt pod∏àczenia dla silnika o zap∏onie iskrowym 7. W samochodzie z akumulatorem wspomagajàcym utrzymywaç w tym czasie pr´dkoÊç obrotowà silnika na poziomie 2000 obr/min. Gdy pierwsza próba uruchomienia nie powiod∏a si´. . OSTRZE˚ENIE Wykonujàc po∏àczenia nie pochylaç si´ nad akumulatorem i nie dopuÊciç. Punkt pod∏àczenia dla silnika o zap∏onie samoczynnym Nie pod∏àczaç przewodu do lub w pobli˝u jakiejkolwiek cz´Êci. Ostro˝nie od∏àczyç przewody rozruchowe. Sprawdziç zaciski przewodu rozruchowego. Uruchomiç w zwyk∏y sposób silnik. JeÊli silnika nie uda si´ uruchomiç. akumulator nale˝y poddaç kontroli w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Je˝eli przyczyna roz∏adowania akumulatora nie jest oczywista (np. 6. aby przewody rozruchowe lub ich zaciski przypadkowo dotkn´∏y czegokolwiek poza odpowiednimi zaciskami akumulatora lub masà nadwozia. 9.

uk∏ad ten mo˝e nadal nie dzia∏aç prawid∏owo. Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia (silnik 3ZZ-FE) Gdy mimo naciskania peda∏u przyspieszenia nie wzrasta pr´dkoÊç obrotowa silnika. Mogà przy tym byç odczuwalne wibracje. 2. mo˝na kontynuowaç jazd´ z ma∏à pr´dkoÊcià. Stopniowo zwolniç. Ostro˝nie zjechaç z drogi i zaparkowaç w bezpiecznym miejscu. W takiej sytuacji.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 265 ZgaÊni´cie silnika podczas jazdy Je˝eli silnik zgaÊnie w czasie jazdy. nie dzia∏a równie˝ wspomaganie kierownicy i hamulców. 1. naciskajàc peda∏ powoli i mocno. W∏àczyç Êwiat∏a awaryjne. OSTRZE˚ENIE Gdy silnik nie pracuje. 3. W zwiàzku z tym skr´canie i hamowanie jest utrudnione. . Silnik o zap∏onie iskrowym – Cofnàç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”.. nale˝y post´powaç wed∏ug wskazówek podanych w punkcie „TrudnoÊci z uruchomieniem silnika” na stronie 260 w tym rozdziale. utrzymujàc prostoliniowy kierunek jazdy. mog∏a wystàpiç usterka w elektronicznym uk∏adzie sterowania przepustnicy. OSTRZE˚ENIE Nale˝y ze szczególnà ostro˝noÊcià u˝ywaç peda∏ przyspieszenia. a nast´pnie spróbowaç ponownie uruchomiç silnik. Mimo chwilowego znikni´cia objawów nieprawid∏owego funkcjonowania uk∏adu elektronicznego sterowania przepustnicy podczas jazdy z ma∏à pr´dkoÊcià.. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Spróbowaç ponownie uruchomiç silnik Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. a˝ do wy∏àczenia silnika i obrócenia wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”. Jak najszybciej nale˝y oddaç samochód do sprawdzenia w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie.

uk∏ad ten mo˝e nadal nie dzia∏aç prawid∏owo.266 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia (silnik o zap∏onie samoczynnym) Gdy mimo naciskania peda∏u przyspieszenia nie wzrasta pr´dkoÊç obrotowa silnika. jest zjawiskiem normalnym. Poszukaç Êladów wycieków p∏ynu z ch∏odnicy lub z przewodów elastycznych oraz Êladów pod samochodem. cz´Êci ubrania lub narz´dzia nie znalaz∏y si´ w pobli˝u pracujàcego wentylatora ch∏odnicy lub pasków nap´dowych. Je˝eli nie. Je˝eli z ch∏odnicy lub zbiornika wyrównawczego wydobywa si´ para. Wydobywanie si´ pary lub p∏ynu ch∏odzàcego jest oznakà bardzo wysokiego ciÊnienia w uk∏adzie ch∏odzàcym. Je˝eli nastàpi∏ wyciek p∏ynu ch∏odzàcego. silnik jest prawdopodobnie przegrzany. wy∏àczyç silnik. Zatrzymaç samochód i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem lub ostro˝nie tam dojechaç. gdy wskaênik temperatury silnika przekroczy∏ dopuszczalny zakres i silnik wyraênie straci∏ moc lub gdy od strony silnika pojawià si´ odg∏osy delikatnego stukania lub „dzwonienia”. a nast´pnie zaciàgnàç hamulec postojowy. Woda kapiàca z klimatyzatora. Wy∏àczyç klimatyzacj´. 4. Mimo chwilowego znikni´cia objawów nieprawid∏owego funkcjonowania uk∏adu elektronicznego sterowania silnika podczas jazdy z ma∏à pr´dkoÊcià. OSTRZE˚ENIE Kiedy silnik pracuje nale˝y uwa˝aç. zaÊ w przypadku mechanicznej skrzyni biegów dêwigni´ zmiany biegów ustawiç w po∏o˝eniu neutralnym. 2. OSTRZE˚ENIE Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nie nale˝y podnosiç pokrywy silnika dopóki wydobywa si´ para. Ostro˝nie zjechaç na pobocze. Je˝eli nie ma oznak wrzenia p∏ynu ch∏odzàcego ani wydobywajàcej si´ pary. czy pracuje elektryczny wentylator ch∏odnicy. W samochodzie z automatycznà skrzynià biegów dêwigni´ wybieraka zakresu ustawiç w po∏o˝eniu „P”. by r´ce. zatrzymaç samochód i w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne. . Z uniesieniem pokrywy silnika nale˝y odczekaç a˝ para przestanie si´ wydobywaç. nale˝y natychmiast wy∏àczyç silnik i zwróciç si´ o pomoc do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. wy∏àczyç silnik. je˝eli by∏a w∏àczona. W takiej sytuacji nale˝y post´powaç wed∏ug nast´pujàcego schematu: 1. Przegrzanie silnika W przypadku. nie wy∏àczaç silnika i sprawdziç. a˝ do wy∏àczenia silnika i obrócenia wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”. 3. mog∏a wystàpiç usterka w elektronicznym uk∏adzie sterowania silnika. który pracowa∏.

• Nie wolno schylaç si´ pod samochód wsparty jedynie na podnoÊniku. 6. Znaczny ubytek p∏ynu sygnalizuje nieszczelnoÊç uk∏adu ch∏odzenia. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç pojazd. poziomym miejscu o twardym pod∏o˝u. Zaparkowaç w p∏askim miejscu o twardym pod∏o˝u.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 267 Przebicie opony– 5. Je˝eli nie ma wyraênych Êladów wycieków. 4. Zaciàgnàç ca∏kowicie hamulec postojowy i prze∏àczyç na zakres „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów). W razie potrzeby zablokowaç ko∏o po∏o˝one po przekàtnej wzgl´dem zmienianego. czy podnoÊnik jest dok∏adnie w punkcie przewidzianym do tego celu. OSTRZE˚ENIE Nie zdejmowaç korka ch∏odnicy (silnik o zap∏onie iskrowym). 2. • Upewniç si´. gdy˝ grozi to doznaniem obra˝eƒ. Zatrzymaç silnik i w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne. Podnoszenie samochodu przy nieprawid∏owo ustawionym podnoÊniku spowoduje uszkodzenie samochodu lub mo˝e doprowadziç do zjechania samochodu z podnoÊnika. OSTRZE˚ENIE Podnoszàc samochód podnoÊnikiem. Je˝eli jest pusty. • Nie uruchamiaç silnika w samochodzie wspartym na podnoÊniku. sprawdziç zbiornik wyrównawczy p∏ynu ch∏odzàcego. Informacje na temat rodzaju p∏ynu ch∏odzàcego mo˝na znaleêç pod has∏em „Dobór p∏ynu ch∏odzàcego” na stronie 307 w Rozdziale 7–2. Stopniowo zmniejszyç pr´dkoÊç. korka zbiornika wyrównawczego lub zaworu wyrównawczego powietrza (silnik o zap∏onie samoczynnym) gdy silnik i ch∏odnica sà goràce. • Zatrzymaç samochód w p∏askim. wychodzàc od strony pobocza. mocno zaciàgnàç hamulec postojowy i prze∏àczyç automatycznà skrzyni´ biegów w zakres „P” lub w∏àczyç wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów). Nie wolno zatrzymywaç si´ na pasie rozdzielajàcym dwie jezdnie jednokierunkowe. Dok∏adnie zapoznaç si´ z poni˝szymi zaleceniami. Ostro˝nie zjechaç z drogi w bezpieczne miejsce. gro˝àc odniesieniem obra˝eƒ. mo˝liwie najdalej od ruchu drogowego. 3. który jak najszybciej nale˝y sprawdziç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. 5. dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nale˝y: • Post´powaç zgodnie z zamieszczonà dalej instrukcjà podnoszenia samochodu. 1. Gdy temperatura silnika osiàgnie normalnà wartoÊç. ponownie sprawdziç poziom p∏ynu w zbiorniku wyrównawczym. utrzymujàc prostoliniowy kierunek jazdy. Wyrzucony pod ciÊnieniem goràcy p∏yn i para mogà spowodowaç niebezpieczne poparzenia. . przy pracujàcym silniku nape∏niç go do po∏owy p∏ynem ch∏odzàcym. W razie potrzeby jeszcze raz nape∏niç do po∏owy obj´toÊci.

gdy wewnàtrz znajdujà si´ pasa˝erowie. • Przy podnoszeniu samochodu nie umieszczaç pod lub na podnoÊniku ˝adnych przedmiotów. by mo˝na by∏o zmieniç ko∏o. Sedan (opony 175/70R14) UWAGA Nie nale˝y kontynuowaç jazdy bez powietrza w oponie. Przejechanie nawet krótkiego odcinka mo˝e doprowadziç do uszkodzenia opony w stopniu uniemo˝liwiajàcym jej napraw´. Sedan (opony 195/60R15) Hatchback . • Nie wolno podnosiç samochodu. • PodnoÊnika samochodowego u˝ywaç wy∏àcznie do zmiany ko∏a.268 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Niezb´dne narz´dzia i ko∏o zapasowe • Nie wolno k∏aÊç si´ pod samochód wsparty jedynie na podnoÊniku. • Samochód nale˝y podnosiç jedynie na tyle.

W celu w∏o˝enia podnoÊnika: Obróciç ∏àcznik w kierunku 2. 5. a˝ podnoÊnik zostanie uwolniony. . 3. W ten sposób podnoÊnik jest zabezpieczony przed wypadni´ciem w razie zderzenia lub gwa∏townego hamowania.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 269 1. a˝ podnoÊnik zostanie zablokowany. Przygotowaç niezb´dne narz´dzia i ko∏o zapasowe. ¸àcznik podnoÊnika obraca si´ r´kà. 2. 1. W celu wyj´cia podnoÊnika: Obróciç ∏àcznik w kierunku 1. PodnoÊnik Ko∏o zapasowe Pojemnik z narz´dziami Klucz do nakr´tek kó∏ Korba podnoÊnika Torba z narz´dziami Aby byç przygotowanym na sytuacje awaryjne. 6. dobrze jest zapoznaç si´ ze sposobem pos∏ugiwania si´ podnoÊnikiem i poszczególnymi narz´dziami oraz znaç miejsca ich przechowywania w samochodzie. 4.

nast´pnie wyjàç ko∏o zapasowe z samochodu. podk∏adajàc klin pod ko∏o znajdujàce si´ po przekàtnej wzgl´dem zmienianego. Zabezpieczyç samochód przed stoczeniem si´ z podnoÊnika. Nast´pnie umocowaç je. powtarzajàc w kolejnoÊci odwrotnej wymienione wy˝ej czynnoÊci zwiàzane z wyj´ciem ko∏a. natomiast pod ko∏em tylnym klin umieÊciç od strony ty∏u pojazdu.270 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Zablokowanie samochodu Przed wyj´ciem ko∏a zapasowego nale˝y poluzowaç i wykr´ciç Êrub´ mocujàcà. Pod ko∏em przednim klin umieÊciç od strony przodu pojazdu. co zabezpieczy je przed przemieszczeniem si´ w razie wypadku lub nag∏ego hamowania. . Chowajàc ko∏o zapasowe na miejsce nale˝y umieÊciç je stronà zewn´trznà do góry. 2.

. Zdjàç os∏on´ ozdobnà z ko∏a. aby jego rami´ znajdowa∏o si´ po prawej stronie. Poluzowaç wszystkie nakr´tki ko∏a. jak pokazano na rysunku. a jedynie o pó∏ obrotu. Mo˝e to spowodowaç odkr´cenie si´ nakr´tek i odpadni´cie ko∏a. Podwa˝yç os∏on´ p∏askim koƒcem klucza do nakr´tek kó∏. Nakr´tek nie odkr´caç ca∏kowicie. Nakr´tki ko∏a nale˝y poluzowaç przed uniesieniem samochodu na podnoÊniku. Uchwyciç klucz w pobli˝u koƒca ramienia i pociàgnàç do góry. Nakr´tki luzuje si´ obracajàc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. jak na rysunku powy˝ej. OSTRZE˚ENIE Nie wolno smarowaç ani oliwiç nakr´tek mocujàcych ko∏o. by klucz nie zeÊliznà∏ si´ z nakr´tki. OSTRZE˚ENIE Nie Êciàgaç os∏ony ozdobnej r´koma. Przy zdejmowaniu nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. Dla uzyskania najefektywniejszej dêwigni.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 271 –Zdj´cie os∏ony ozdobnej –Poluzowanie nakr´tek mocujàcych ko∏o 3. 4. klucz na∏o˝yç w ten sposób. co grozi powa˝nym wypadkiem. Uwa˝aç. aby uniknàç skaleczenia.

jak pokazano na rysunku. PodnoÊnik powinien byç umieszczony na p∏askim i twardym pod∏o˝u. ˝e nikt nie przebywa w samochodzie. 6.272 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Ustawienie podnoÊnika –Podniesienie pojazdu 5. ponownie sprawdziç. czy jest dobrze ustawiony. W celu uniesienia samochodu w∏o˝yç korb´ podnoÊnika w ∏àcznik podnoÊnika (jest ona luêno spasowana) i obracaç jà zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po upewnieniu si´. OSTRZE˚ENIE Nie wolno k∏aÊç si´ pod samochodem wspartym jedynie na podnoÊniku. Gdy podnoÊnik zetknie si´ z podwoziem samochodu i zacznie go unosiç. Ustawiç podnoÊnik pod odpowiednim miejscem podwozia. unieÊç go na takà wysokoÊç. ˝e do za∏o˝enia nowego ko∏a potrzeba wi´cej miejsca ni˝ do zdj´cia ko∏a bez powietrza. . aby mo˝na by∏o za∏o˝yç nowe ko∏o. Nale˝y pami´taç.

Lekko unieÊç i Êciàgnàç przebite ko∏o. szczotki drucianej usunàç Êlady korozji z przylegajàcych do siebie powierzchni. wcisnàç je na pozosta∏e Êruby. . Przed na∏o˝eniem ko∏a nale˝y za pomocà np. a nast´pnie u∏o˝yç je z boku. Przetoczyç ko∏o zapasowe do miejsca instalacji. Niedok∏adne przyleganie powierzchni ko∏a do piasty mo˝e doprowadziç do poluzowania si´ nakr´tek mocujàcych. czy sà mocno dociàgni´te. Nast´pnie unieÊç i nasunàç przynajmniej najwy˝szym otworem na odpowiednià Êrub´. Odkr´ciç ca∏kowicie nakr´tki i zdjàç ko∏o.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 273 –Zmiana ko∏a 7. ustawiajàc je otworami odpowiednio do Êrub mocujàcych. Naciskajàc na przemian z obu stron ko∏a. Dlatego po przejechaniu oko∏o 1500 km nale˝y sprawdziç nakr´tki. a w konsekwencji do odpadni´cia ko∏a podczas jazdy.

W celu opuszczenia pojazdu obracaç korb´ podnoÊnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.5 kGm). Docisnàç ko∏o i ponownie spróbowaç dokr´ciç nakr´tki. w kolejnoÊci pokazanej na rysunku. Klucz musi byç dobrze na∏o˝ony na nakr´tk´. Ca∏kowicie opuÊciç samochód i dociàgnàç kluczem nakr´tki ko∏a. • Jak najszybciej. Je˝eli na którejÊ Êrubie bàdê nakr´tce znajduje si´ olej lub smar nale˝y go usunàç. nie naciskaç nogà. dzia∏ajàc jedynie si∏à ràk dociàgnàç wszystkie nakr´tki. po zmianie ko∏a nale˝y dociàgaç nakr´tki kó∏ momentem 103 Nm (10. . OSTRZE˚ENIE • Przy opuszczaniu pojazdu nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. a˝ wszystkie nakr´tki zostanà dociàgni´te. OSTRZE˚ENIE Nie wolno smarowaç ani oliwiç nakr´tek mocujàcych ko∏o. np. za ka˝dym razem o niewielki kàt. Na∏o˝yç i dokr´ciç r´kà wszystkie nakr´tki mocujàce ko∏o. m∏otka lub rurki. obracajàc je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. gro˝àc spowodowaniem powa˝nego wypadku. Na∏o˝yç nakr´tki ko∏a (sto˝kowà cz´Êcià w stron´ ko∏a) i dokr´ciç je do oporu r´kà. Mo˝e to spowodowaç odkr´cenie si´ nakr´tek i odpadni´cie ko∏a co grozi powa˝nym wypadkiem.274 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Za∏o˝enie nakr´tek –Opuszczenie samochodu 8. Dociàgaç nakr´tki stopniowo. Cykl powtarzaç. by samemu nie odnieÊç obra˝eƒ oraz nie spowodowaç obra˝eƒ u osób znajdujàcych si´ w pobli˝u. Za pomocà klucza do nakr´tek kó∏. W przeciwnym razie istnieje ryzyko poluzowania si´ nakr´tek i odpadni´cia ko∏a. 9. Nie u˝ywaç innych narz´dzi ani dodatkowego przed∏u˝enia ramienia klucza.

zabezpieczajàc w ten sposób wn´trze zaworu przed zanieczyszczeniem lub zamoczeniem. zaÊ ko∏o z przebità oponà naprawione i zainstalowane w miejsce zapasowego. uderzaç kantem d∏oni wzd∏u˝ kraw´dzi obr´czy. podnoÊnik i zdj´te ko∏o. Na∏o˝yç kapturek ochronny na zawór. 2. 1. Sprawdziç ciÊnienie w za∏o˝onym kole. W niektórych wersjach modelu nale˝y na∏o˝yç os∏on´ wyci´ciem na zaworek opony. Aby osadziç os∏on´ na kole nale˝y. Po zmianie ko∏a. pewnie dociskajàc os∏on´. Za∏o˝yç os∏on´ ozdobnà na ko∏o. Ustawiç os∏on´ w odpowiednim po∏o˝eniu. W przypadku utraty kapturka nale˝y jak najszybciej na∏o˝yç nowy. CiÊnienie powinno byç zgodne z podanym na stronie 356 w rozdziale 8. OSTRZE˚ENIE Przed podj´ciem jazdy. . podnoÊnik i przebite ko∏o sà bezpiecznie umocowane na swoich miejscach. Schowaç wszystkie narz´dzia. 12. nakr´tki mocujàce powinny jak najszybciej zostaç dociàgni´te przy u˝yciu klucza dynamometrycznego momentem podanym na stronie 356 w rozdziale 8. Je˝eli ciÊnienie jest ni˝sze. aby uniknàç skaleczenia. w celu ograniczenia dodatkowego zagro˝enia w przypadku zderzenia lub gwa∏townego hamowania nale˝y upewniç si´. czy wszystkie narz´dzia. 10. powodujàcym uchodzenie powietrza. OSTRZE˚ENIE Przy operowaniu os∏onà ozdobnà ko∏a nale˝y zachowaç ostro˝noÊç.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 275 –Za∏o˝enie os∏ony ozdobnej –Po zmianie ko∏a 11. nale˝y wolno podjechaç do najbli˝szej stacji benzynowej i dopompowaç ko∏o.

b∏ocie.276 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH Ugrz´êni´cie samochodu Gdy samochód ugrz´ênie w Êniegu. dobrze jest spróbowaç innych rozwiàzaƒ. Holowanie pojazdu– (a) Holowanie z uniesionà jednà osià – – przednià – tylnà (b) Na platformie samochodowej UWAGA Podczas prób uwolnienia ugrz´êni´tego samochodu nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ. mo˝na spróbowaç go uwolniç na przemian próbujàc ruszyç do przodu i do ty∏u. piachu itp. . • Je˝eli po kilku próbach uwolnienia samochód pozostaje nadal unieruchomiony. samochód mo˝e nagle ruszyç do przodu lub do ty∏u. w jego pobli˝u nie mo˝e byç ˝adnych obiektów lub ludzi. na przyk∏ad holowania. stanowiàc zagro˝enie dla obiektów lub ludzi znajdujàcych si´ w pobli˝u. OSTRZE˚ENIE Podczas prób uwolnienia samochodu. Modele wyposa˝one w uk∏ad kontroli nap´du – Nale˝y wy∏àczyç uk∏ad kontroli nap´du co u∏atwi uwolnienie samochodu (patrz „Uk∏ad kontroli nap´du” na stronie 162 w rozdziale 1–6).. • Przy zmianie po∏o˝enia dêwigni wybieraka zakresu. majàcych na celu ochron´ skrzyni biegów i innych elementów przed uszkodzeniem. nie nale˝y naciskaç peda∏u przyspieszenia. Gdy ko∏a odzyskajà przyczepnoÊç. a tak˝e zanim zostanie ca∏kowicie zakoƒczona zmiana prze∏o˝enia na bieg do przodu lub do ty∏u. • Nie zwi´kszaç nadmiernie pr´dkoÊci obrotowej silnika i nie dopuszczaç do obracania si´ kó∏ w miejscu.

Je˝eli sà uszkodzone. Aby uniknàç uszkodzenia pojazdu konieczne jest przestrzeganie podanych ni˝ej zaleceƒ. Je˝eli zajdzie taka koniecznoÊç. • Automatyczna skrzynia biegów: Pod przednimi ko∏ami nale˝y umieÊciç wózek holowniczy. Nieprawid∏owe holowanie mo˝e doprowadziç do uszkodzenia samochodu. UWAGA Nie wolno holowaç bez wózka holowniczego pojazdu z uniesionà tylnà osià. UWAGA Unoszàc ko∏a samochodu nale˝y zachowaç wystarczajàcà odleg∏oÊç przeciwnego koƒca samochodu od pod∏o˝a. (b) Przewo˝enie na platformie samochodowej . ˝e pojazd nie zostanie uszkodzony podczas holowania. nale˝y przekr´ciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” i ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w po∏o˝eniu neutralnym. gdy kluczyk zosta∏ wyj´ty lub przekr´cony do po∏o˝enia „LOCK”. Jedynie w przypadku braku mo˝liwoÊci skorzystania z us∏ug autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu lub pomocy drogowej samochód mo˝e byç holowany w sposób opisany pod has∏em „–Holowanie awaryjne” na stronie 278 w tym rozdziale. Mechanizm blokady kierownicy nie jest wystarczajàco mocny. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç powa˝ne uszkodzenie skrzyni biegów. Samochód powinien byç holowany jednym ze sposobów pokazanych na rysunku (a lub b). aby utrzymaç prosto przednie ko∏a. (a) Holowanie z uniesionà osià Przednià – Zwolniç hamulec postojowy. nale˝y u˝yç wózka holowniczego. Tylnà – • Mechaniczna skrzynia biegów: Zalecane jest umieszczenie przednich kó∏ na wózku holowniczym. W przeciwnym wypadku zderzak i/lub podwozie holowanego pojazdu ulegnà uszkodzeniu. Nale˝y przestrzegaç przepisów dotyczàcych holowania. nale˝y pokazaç pracownikowi pomocy drogowej ten fragment instrukcji. OÊ i ko∏a toczàce si´ po jezdni powinny byç w dobrym stanie. Kwalifikowane s∏u˝by znajà te˝ obowiàzujàce przepisy dotyczàce holowania. Odpowiedni sprz´t stanowi gwarancj´. ZALECENIA DOTYCZÑCE HOLOWANIA SAMOCHODU Holowany samochód powinien byç zawsze zabezpieczony ∏aƒcuchem. zalecane jest skorzystanie z us∏ug autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu lub kwalifikowanej pomocy drogowej. Je˝eli wózek nie jest dost´pny.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 277 Je˝eli zajdzie koniecznoÊç holowania samochodu. Pomimo ˝e wi´kszoÊç operatorów doskonale wie jak post´powaç. UWAGA Samochodu z automatycznà skrzynià biegów nie wolno holowaç z uniesionà tylnà osià i przednimi ko∏ami na jezdni. pomy∏ki nie sà wykluczone.

. gdy nie jest osiàgalna specjalistyczna pomoc drogowa. zalecane jest skorzystanie z us∏ug autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu lub kwalifikowanej pomocy drogowej. Do holowania pojazdów z automatycznà skrzynià biegów mo˝na wykorzystywaç wy∏àcznie przednie zaczepy. ani za przód.278 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Holowanie awaryjne (c) Holowanie podwieszonego samochodu Z przodu (c) Holowanie podwieszonego samochodu UWAGA Nie nale˝y holowaç samochodu w pozycji podwieszonej. ani za ty∏. Podczas holowania nale˝y zachowaç maksymalnà ostro˝noÊç. pojazd ten mo˝e byç awaryjnie holowany przy u˝yciu linki lub ∏aƒcucha zamocowanego do uchwytu holowniczego umieszczonego poÊrodku przodu samochodu lub lewego uchwytu holowniczego z ty∏u pojazdu. W sytuacji awaryjnej. Z ty∏u Je˝eli zajdzie koniecznoÊç holowania tego samochodu. Mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia nadwozia.

linki lub ∏aƒcucha mo˝e spowodowaç powa˝ne obra˝enia cia∏a i uszkodziç pojazdy. obie osie.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 279 UWAGA • Do holowania mo˝na wykorzystywaç wy∏àcznie przewidziane do tego celu zaczepy. odpowiednio kierujàc i operujàc hamulcami. uk∏ad kierowniczy oraz hamulce muszà byç sprawne. Przed przystàpieniem do holowania nale˝y zwolniç hamulec postojowy i dêwigni´ zmiany biegów umieÊciç w po∏o˝eniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów) lub w po∏o˝eniu „N” (automatyczna skrzynia biegów). Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi uszkodzeniem samochodu. nie wykonywaç gwa∏townych manewrów. Wszystkie ko∏a. Nie przyspieszaç gwa∏townie. uk∏ad przeniesienia nap´du. gdy˝ grozi to uszkodzeniem skrzyni. Kierowca musi pozostaç w samochodzie. które mogà nadmiernie obcià˝yç uchwyty i link´ lub ∏aƒcuch holowniczy. Wy∏àcznik zap∏onu powinien byç ustawiony w po∏o˝eniu „ACC” (gdy silnik nie pracuje) lub „ON” (gdy silnik pracuje). OSTRZE˚ENIE Gdy silnik jest wy∏àczony. OSTRZE˚ENIE Podczas holowania pojazdu nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Link´ lub ∏aƒcuch dobrze zamocowaç do odpowiedniego uchwytu holowniczego. UWAGA Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie linek i ∏aƒcuchów przeznaczonych do holowania pojazdów. • Modele z automatycznà skrzynià biegów nie mogà byç holowane z ty∏u z czteroma ko∏ami na drodze. . na krótkim odcinku i przy niewielkiej pr´dkoÊci. P´kni´cie uchwytu holowniczego. Ten sposób holowania mo˝e byç wykorzystywany jedynie na drogach o utwardzonych nawierzchniach. nie dzia∏a wspomaganie hamulców oraz kierownicy i w zwiàzku z tym hamowanie i kierowanie jest utrudnione.

Gdy zajdzie koniecznoÊç wybicia szyby. Patrz równie˝ zalecenia podane pod has∏em „Kluczyki” na stronie 18 w rozdziale 1–2. Szczegó∏owych informacji udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. 3. by nie skaleczyç si´ od∏amkami szyby. Nacisnàç przycisk „SHIFT LOCK”. ze wzgl´du na najni˝sze koszty wymiany. . W przypadku zatrzaÊni´cia kluczyków w samochodzie i niedost´pnoÊci kluczyków zapasowych. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nale˝y równoczeÊnie naciskaç peda∏ hamulca. 2. Kluczyk z nadajnikiem zdalnego sterowania – Nadajnik zdalnego sterowania w nowym kluczyku równie˝ mo˝e sterowaç centralnym zamkiem w tym samochodzie. nale˝y u˝yç przycisku kasowania blokady (przycisk „SHIFT LOCK”): 1. Dêwigni´ wybieraka zakresu mo˝na przestawiç z po∏o˝enia „P” tylko. gdy przycisk jest wciÊni´ty. Hamulec postojowy powinien byç zaciàgni´ty. Ustawiç dêwigni´ w po∏o˝eniu „N”. 4. Nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Je˝eli dêwignia wybieraka zakresu pozostaje zablokowana w po∏o˝eniu „P” nawet po naciÊni´ciu peda∏u hamulca.280 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu Zgubienie kluczyków Niektóre autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty sà w stanie dorobiç nowe kluczyki na podstawie numeru kodowego i dostarczonego kluczyka g∏ównego. Uruchomiç silnik. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do po∏o˝enia „ACC”. W przypadku zgubienia wszystkich g∏ównych kluczyków dorobienie nowych jest niemo˝liwe i musi byç wymieniony ca∏y uk∏ad immobilizera. najlepiej wybraç najmniejszà bocznà. niektóre autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty sà w stanie otworzyç drzwi przy u˝yciu specjalnego sprz´tu. Nawet w przypadku zgubienia tylko jednego kluczyka nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu w celu dorobienia nowego. Jak najszybciej nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

. 285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 281 Rozdzia∏ 5 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU • Ochrona antykorozyjna . . . . . . . . . . . . 283 • Czyszczenie wn´trza samochodu . . . . . . . . . . . . . 282 • Mycie i woskowanie nadwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nie mo˝na dopuÊciç do ich zatkania. ubytki te nale˝y natychmiast uzupe∏niç wykonujàc zaprawki. Sprawdzaç stan pow∏ok lakierowych.282 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU Ochrona antykorozyjna Firma Toyota. Utrzymywaç w czystoÊci wn´trze samochodu. co zapobiegnie powstaniu ogniska korozji. brudu i wilgoci w trudno dost´pnych miejscach podwozia. Na wn´ki kó∏ nale˝y zwracaç szczególnà uwag´. Co pewien czas nale˝y sprawdzaç. Pod dywanikami mo˝e gromadziç si´ woda i b∏oto. nawozów. nale˝y przynajmniej raz w miesiàcu umyç podwozie strumieniem wody. które z powodu niedostatecznej wentylacji nie mogà szybko wysychaç. w czystoÊci oraz naprawiania na bie˝àco wszelkich uszkodzeƒ pow∏ok lakierowych i ubytków zabezpieczenia antykorozyjnego. soli itp. Reszta nale˝y do u˝ytkownika. W przypadku rozlania lub wycieku. nale˝y zleciç napraw´ specjalistycznemu warsztatowi blacharskiemu. • Odpryskiwanie lakieru lub pod∏o˝a antykorozyjnego. dostarczajàc samochód o najwy˝szej jakoÊci wykoƒczenia. wywo∏ujàc korozj´. nie ustajàc w pracach badawczych nad rozwojem konstrukcji i wykorzystaniem najnowszych dost´pnych technologii. spowodowane przez drobne st∏uczki lub uderzenia kamieni i ˝wiru. natychmiast zmyç i wysuszyç zaplamione miejsce. . lecz w po∏àczeniu z dodatkowymi zabiegami s∏u˝y równie˝ ochronie przed korozjà: • Je˝eli samochód jeêdzi zimà po drogach posypywanych solà lub jest eksploatowany w rejonach nadmorskich. • Po sezonie zimowym nale˝y dok∏adnie umyç podwozie samochodu. a szczególnie podwozia. • Najefektywniejsze jest mycie podwozia i wn´k kó∏ wodà lub parà wodnà pod wysokim ciÊnieniem. Przestrzeganie poni˝szych zaleceƒ pomo˝e uchroniç samochód przed korozjà: Nale˝y regularnie myç samochód. poniewa˝ uwi´ziona w profilach woda przyspieszy proces korozji. • Wysoka wilgotnoÊç powietrza. charakteryzujàce si´ obecnoÊcià soli lub silne zanieczyszczenie powietrza wyziewami przemys∏owymi – wszystko to przyspiesza korozj´. bez usuni´cia b∏ota i osadów. minimalizujàc w ten sposób zagro˝enie korozjà. poniewa˝ w tych miejscach b∏oto i brud sà s∏abo widoczne. • Wysokie temperatury przyspieszajà korozj´ tych elementów samochodu. Wi´cej szkody mo˝e przynieÊç samo ich zmoczenie. czy pod∏oga pod dywanikami jest sucha. nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Êrodków myjàcych. • Utrzymujàce si´ przez d∏ugi czas zawilgocenie okreÊlonych fragmentów samochodu mo˝e równie˝ zapoczàtkowaç ich korozj´. Dodatkowe wskazówki podane sà pod has∏em „Mycie i woskowanie nadwozia” na stronie 283. Najcz´stszymi przyczynami korozji sà: • Gromadzenie si´ soli. Ârodki te powinny byç przewo˝one w odpowiednich pojemnikach. szczególnie przy temperaturach w pobli˝u 0°C. progi oraz profile noÊne podwozia majà otwory odprowadzajàce wod´. Dolne kraw´dzie drzwi. wykona∏a ju˝ swoje zadanie w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego. Prawid∏owa konserwacja mo˝e dodatkowo przed∏u˝yç trwa∏oÊç antykorozyjnà pojazdu. Podczas przewo˝enia chemikaliów. powietrze nadmorskie. W przypadku stwierdzenia odprysków lub zarysowaƒ lakieru. gdy samochód eksploatowany jest w nast´pujàcych warunkach: • Rozsypywane na drogach znaczne iloÊci soli lub zwiàzków chemicznych ograniczajàcych pylenie nawierzchni. Jest to oczywiÊcie uzasadnione wzgl´dami estetycznymi. W zwiàzku z tym pojawia si´ koniecznoÊç utrzymywania ca∏ego samochodu. nawet jeÊli pozosta∏e cz´Êci samochodu sà suche. Szczególnà trosk´ o zabezpieczenie przed korozjà zaleca si´. Je˝eli odpryski lub zadrapania si´gajà w g∏àb blachy.

Nie wolno szorowaç – zabrudzenie pozostawiç wy∏àcznie dzia∏aniu szamponu i wody. py∏em ˝elazowym i substancjami chemicznymi • Wyraêne Êlady zabrudzenia nadwozia kurzem i b∏otem Mycie r´czne Samochód nale˝y myç w cieniu. Pos∏ugiwaç si´ mi´kkà Êciereczkà. nale˝y odczekaç.ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 283 Mycie i woskowanie nadwozia U˝ywaç os∏on przeciwb∏otnych. 2. nawet w ogrzewanym gara˝u mo˝e dojÊç do korozji samochodu. Myç ∏agodnym szamponem do nadwozi samochodowych. pomieszczenie ulega zawilgoceniu. Zmyç strumieniem wody luêne czàstki brudu. Trzymaç samochód w dobrze przewietrzanym gara˝u lub w zadaszonym miejscu. tzw. Je˝eli samochód jeêdzi po zasolonych lub zapiaszczonych drogach. a˝ ostygnie. poprzez regularne mycie. Mycie samochodu Samochód nale˝y utrzymywaç czysty. W nast´pujàcych przypadkach mo˝e dojÊç do os∏abienia warstwy lakieru lub korozji nadwozia i innych cz´Êci. OSTRZE˚ENIE Podczas mycia spodu nadwozia nale˝y uwa˝aç. by nie skaleczyç ràk. ptasimi odchodami lub przyklejonymi owadami • Jazda w rejonach zadymionych. si´gajàce mo˝liwie najbli˝ej nawierzchni. • Jazda w rejonach nadmorskich • Jazda po drodze pokrytej Êrodkiem chemicznym przeciw oblodzeniu • Zaplamienie smo∏à. czy nie uleg∏a uszkodzeniu. 1. dobrze jest zamontowaç os∏ony przeciwb∏otne. . ˝ywicà. Nale˝y wtedy jak najszybciej umyç samochód. py∏em. Najlepsze sà os∏ony pe∏nowymiarowe. Usunàç wszelkie pozosta∏oÊci b∏ota i soli na podwoziu i we wn´kach kó∏. Nie parkowaç w zawilgoconym i êle wentylowanym gara˝u. Je˝eli nadwozie by∏o nagrzane na s∏oƒcu. sprzyjajàcemu korozji. Os∏ony takie mo˝na nabyç i zleciç ich zamontowanie w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym Toyoty lub innym o wysokim poziomie us∏ug i wyposa˝enia. W przypadku zachlapania substancjami organicznymi nale˝y os∏on´ zmyç wodà i sprawdziç. chlapacze. Ozdobne os∏ony kó∏ wykonane z tworzywa: Ozdobne os∏ony kó∏ wykonane z tworzywa mo˝na ∏atwo uszkodziç substancjami organicznymi. cz´sto p∏uczàc jà w roztworze szamponu. stosujàc si´ do zaleceƒ producenta. Po umyciu samochodu w gara˝u lub wjechaniu mokrym lub zaÊnie˝onym pojazdem. Je˝eli wentylacja jest s∏aba. o powietrzu zanieczyszczonym sadzà. Zalecane jest odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne miejsca ich mocowania.

niefiltrowana woda lub sam proces mycia mo˝e spowodowaç zarysowania pow∏ok lakierowych. Pracownik myjni powinien byç w stanie okreÊliç. Przed woskowaniem nale˝y zawsze umyç i osuszyç nadwozie. Zarysowania zmniejszajà odpornoÊç lakieru i jego po∏ysk. czy jest ona bezpieczna dla lakieru tego samochodu. Nie nale˝y trzeç ani mocno naciskaç. powodujàc zagro˝enie wypadkiem. a nast´pnie woskowaç. UWAGA Gdy samochód ma byç woskowany na goràco w kabinie termicznej. 3. Mycie w myjni automatycznej Samochód mo˝na myç w myjni automatycznej. nale˝y u˝yç Êrodka polerujàco-zmywajàcego.284 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU OSTRZE˚ENIE Nie zak∏adaç na ko∏o os∏ony ozdobnej z tworzywa. Podczas jazdy samochodu mo˝e ona spaÊç z ko∏a. UWAGA Nie u˝ywaç benzyny lub silnych rozpuszczalników. U˝ywaç dobrej jakoÊci Êrodków do polerowania i woskowania. zamiast natychmiast sp∏ywaç pozostawiajàc jedynie drobne kropelki. Woskowanie Polerowanie i woskowanie sà zalecanymi zabiegami dla utrzymania oryginalnego pi´kna pow∏ok lakierowych. Wysoka temperatura powoduje ich uszkodzenie. przed wjazdem do automatycznej myjni samochodowej nale˝y jà schowaç. 2. woskowanie nale˝y powtórzyç. Przy upalnej pogodzie mo˝e okazaç si´ konieczne sp∏ukanie ka˝dej cz´Êci nadwozia oddzielnie. Nie u˝ywaç agresywnych zmywaczy. UWAGA • W celu unikni´cia uszkodzenia anteny. . poniewa˝ zaschni´ty szampon pozostawi zacieki. Osuszyç samochód przy u˝yciu czystej. aby nie pozosta∏y Êlady wyschni´tych kropli wody. ˝e niektóre rodzaje szczotek. mi´kkiej bawe∏nianej szmatki. pami´tajàc jednak. 3. Dok∏adnie sp∏ukaç nadwozie. Plamy ze smo∏y: Zmywaç terpentynà lub zmywaczami oboj´tnymi dla lakieru. nale˝y nadwozie nawoskowaç. Tarcze kó∏ ze stopów lekkich: Myç wy∏àcznie ∏agodnym szamponem lub neutralnym detergentem. która jest mocno uszkodzona. poniewa˝ grozi to zarysowaniem lakieru. Zderzaki z tworzywa: Myç ostro˝nie. 4. szczególnie przy ciemniejszych kolorach nadwozia. nale˝y z powrotem prze∏àczyç jà do pozycji „OFF”. Raz w miesiàcu lub jeÊli woda na nadwoziu samochodu nie sp∏ywa dobrze. bezpoÊrednio po jej umyciu. 1. Je˝eli woda na nadwoziu rozlewa si´ du˝ymi plamami. Elementy chromowane nale˝y polerowaç i woskowaç podobnie jak pow∏oki lakierowe. • JeÊli dêwignia prze∏àcznika wycieraczek znajduje si´ w pozycji „AUTO”. Dok∏adnie przestrzegaç zaleceƒ i ostrze˝eƒ producenta. Je˝eli pow∏oka lakierowa jest mocno zniszczona. Powierzchnia zderzaków jest mi´kka. nawet w przypadku u˝ycia wosku w po∏àczeniu ze zmywaczem. które mogà okazaç si´ toksyczne lub powodowaç uszkodzenia. nale˝y zdemontowaç zderzaki z tworzywa.

W tym przypadku nale˝y stosowaç si´ do zaleceƒ producenta. Naprawiane miejsce powinno byç oczyszczone i suche. • Nie nale˝y myç pod∏ogi samochodu wodà. zmywaczy. a˝ roztwór wsiàknie i rozmi´kczy brud. benzyny ani Êrodków do mycia szyb. by nie rozlaç wody lub roztworu zmywajàcego na pod∏og´. W razie potrzeby proces powtórzyç. W ten sposób zaprawka b´dzie najmniej widoczna. Przed umyciem nale˝y dok∏adnie oczyÊciç tapicerk´ z grubszego brudu za pomocà odkurzacza. ani nie dopuszczaç do jej zalania podczas mycia nadwozia lub wn´trza. Woda mo˝e dostaç si´ do radioodtwarzacza lub innych urzàdzeƒ elektrycznych umieszczonych nad lub pod wyk∏adzinà (lub dywanikiem) i spowodowaç ich uszkodzenie. gro˝àc powa˝nymi obra˝eniami cia∏a. Mo˝e to spowodowaç wadliwe dzia∏anie bocznych poduszek i kurtyn powietrznych. OSTRZE˚ENIE • Samochody z bocznymi poduszkami i kurtynami powietrznymi: Nale˝y uwa˝aç. Uszkodzenie nale˝y zamalowaç mo˝liwie najszybciej po jego zauwa˝eniu. zanim pojawi si´ korozja. Nak∏adaç minimalnà iloÊç lakieru i nie rozprowadzaç go wokó∏ miejsca uszkodzenia. Zasadà obowiàzujàcà przy wykonywaniu zaprawek jest zamalowywanie jedynie samego ubytku lakieru. W tym celu nale˝y zaopatrzyç si´ w ma∏y p´dzelek i dobrze wymieszaç lakier zaprawkowy. Mo˝na równie˝ u˝yç dost´pnych na rynku pianek do czyszczenia tapicerki winylowej. Ponadto mo˝e doprowadziç do korozji nadwozia. a nast´pnie wytrzeç do czysta wilgotnà szmatkà. UWAGA Do czyszczenia wn´trza nie u˝ywaç rozpuszczalników.ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 285 Czyszczenie wn´trza samochodu Naprawa drobnych ubytków lakieru Do naprawy drobnych ubytków lub zadrapaƒ lakieru s∏u˝y lakier zaprawkowy. Pozostawiç przez kilka minut. Nast´pnie gàbkà lub mi´kkà szmatkà rozprowadziç roztwór myd∏a na tapicerce. Tapicerka winylowa Tapicerk´ winylowà doskonale myje si´ roztworem ∏agodnego myd∏a lub detergentu. .

• Nie u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa. Zmoczyç czystà. Obicia skórzane Obicia skórzane mo˝na czyÊciç neutralnymi Êrodkami przeznaczonymi do tkanin we∏nianych. mi´kkà szmatk´ zimnà lub ciep∏à wodà. wystrz´pione lub czy nie majà przeci´ç. a nast´pnie delikatnie zmyç czyszczonà powierzchni´. zaplamienie lub inne uszkodzenia powierzchni. Dok∏adnie oczyÊciç wyk∏adzin´ odkurzaczem. Najlepsze rezultaty uzyskuje si´ utrzymujàc wyk∏adzin´ w mo˝liwie suchym stanie. poniewa˝ Êrodki takie mogà zawieraç wymienione wy˝ej sk∏adniki. Dost´pnych jest wiele rodzajów pianek do czyszczenia: niektóre sà w aerozolu. Wszelkie zaplamienia nale˝y natychmiast usunàç w opisany wczeÊniej sposób. . Nast´pnie pozostawiç do wyschni´cia w przewiewnym miejscu. • U˝ywajàc zmywaczy lub Êrodków polerujàcych nale˝y upewniç si´. Po umyciu lub zamoczeniu jakiegokolwiek fragmentu obicia skórzanego nale˝y miejsce osuszyç mi´kkà. które mogà os∏abiç tkanin´ pasów. konsola Êrodkowa i prze∏àczniki Do czyszczenia u˝yç mi´kkiej. które miesza si´ z wodà w celu wytworzenia piany. UWAGA • Myjàc wewn´trznà powierzchni´ przedniej szyby nale˝y uwa˝aç. nafty. czy nie zawierajà one wymienionych wy˝ej substancji. czystà i suchà szmatkà. UWAGA • Nie wolno stosowaç ˝adnych Êrodków wybielajàcych. Do nanoszenia piany pos∏u˝yç si´ gàbkà lub szczotkà. radioodtwarzacz. • Myjàc wewn´trznà powierzchni´ tylnej szyby nale˝y uwa˝aç. czy nie sà nadmiernie zu˝yte. Nie moczyç wyk∏adziny wodà.286 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU Wyk∏adzina dywanowa Do czyszczenia wyk∏adzin dywanowych u˝ywaç dobrych szamponów wysokopieniàcych. Mogà one spowodowaç odbarwienie. Szyby Szyby mo˝na myç dowolnym p∏ynem przeznaczonym do tego celu. Panel sterowania klimatyzacji. Zapoznaç si´ z zaleceniami producenta i ÊciÊle ich przestrzegaç. Nast´pnie dok∏adnie wytrzeç Êlady roztworu myjàcego czystà. CzyÊciç ruchami kolistymi. inne w proszku lub w p∏ynie. Pasy bezpieczeƒstwa Pasy bezpieczeƒstwa mo˝na czyÊciç myd∏em z wodà lub ciep∏à wodà. alkoholu. • U˝ywajàc p∏ynnych Êrodków do renowacji nadwozi nie wolno dopuÊciç do ich rozlania na powierzchniach wewn´trznych. wilgotnej szmatki.) oraz zwiàzków zasadowych lub kwasowych. Zmyç brud przy u˝yciu mi´kkiej szmatki zwil˝onej 5% roztworem neutralnego detergentu przeznaczonego do czyszczenia we∏ny. wilgotnà szmatkà. W trakcie czyszczenia przejrzeç pasy. Pos∏ugiwaç si´ szmatkà lub gàbkà. dopóki nie wyschnà. UWAGA • Nie u˝ywaç substancji organicznych (rozpuszczalników. by nie uszkodziç Êcie˝ki przewodu grzejnego lub z∏àczy elektrycznych. benzyny i in. aby nie zmoczyç wodà lub Êrodkiem myjàcym czujnika sterujàcego automatycznà pracà wycieraczek.

• Na zaplamionej powierzchni skóry mo˝e rozwinàç si´ pleʃ. szmatki z w∏ókien syntetycznych i podobnych materia∏ów mo˝e spowodowaç podrapanie powierzchni lica skóry. powinien byç parkowany w miejscach zacienionych. . Skórzane obicia nale˝y utrzymywaç w sta∏ej czystoÊci. • U˝ycie szczotki nylonowej. W razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci odnoÊnie czyszczenia samochodu. alkoholu lub roztworów kwasów. • D∏ugie dzia∏anie promieni s∏onecznych mo˝e spowodowaç stwardnienie i skurczenie skóry. • Do czyszczenia obiç skórzanych nie wolno u˝ywaç substancji organicznych. winylu lub zawierajàcych ˝ywice. Obicia nale˝y szczególnie chroniç przed zaplamieniem olejem. poniewa˝ mogà spowodowaç odbarwienie. poniewa˝ po rozgrzaniu majà tendencj´ do przywierania do skóry. dlatego nale˝y unikaç k∏adzenia na skórzanych obiciach przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych.ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 287 UWAGA • Je˝eli plama jest niemo˝liwa do usuni´cia neutralnym detergentem. • W upalne letnie dni wn´trze samochodu ∏atwo si´ nagrzewa. mo˝na u˝yç zmywacza nie zawierajàcego rozpuszczalników organicznych. Samochód. szczególnie latem. autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat s∏u˝à wszelkà pomocà. w rodzaju benzyny. • Nieprawid∏owe czyszczenie obiç skórzanych mo˝e spowodowaç ich odbarwienie lub zaplamienie.

288 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU .

290 • Kiedy samochód wymaga naprawy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OBS¸UGA OKRESOWA 289 Rozdzia∏ 6 OBS¸UGA OKRESOWA • Sens przeglàdów okresowych . . . . . 291 . . . . . . . . .

jak i je˝eli chodzi o koszty obs∏ugi technicznej. nale˝y przestrzegaç terminarza obs∏ugi okresowej. Wiele spoÊród do tej pory obowiàzujàcych czynnoÊci obs∏ugi okresowej zosta∏o wyeliminowanych lub nie sà wymagane tak cz´sto. Wykonywanie obs∏ugi we w∏asnym zakresie Wiele punktów obs∏ugi okresowej jest ∏atwe do wykonania dla osoby o pewnych zdolnoÊciach mechanicznych. ˝e pojazd jest w idealnym stanie technicznym. Regularne przeprowadzanie przeglàdów technicznych ma podstawowe znaczenie. Wskazówki dotyczàce wykonania tych czynnoÊci podane sà na stronie 293 w rozdziale 7. Autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty wykonajà wszelkie niezb´dne przeglàdy i obs∏ugi okresowe tego samochodu – rzetelnie i za rozsàdnà cen´. Aby mieç pewnoÊç. zamieszczonym w oddzielnej ksià˝eczce.290 OBS¸UGA OKRESOWA Sens przeglàdów okresowych Gdzie dokonywaç czynnoÊci obs∏ugi technicznej? Aby utrzymaç pojazd w mo˝liwie najlepszej kondycji. dysponujàcej kilkoma podstawowymi narz´dziami samochodowymi. . Regularnie przeprowadzana obs∏uga okresowa zapewni: • Prawid∏owe zu˝ycie paliwa • D∏ugà eksploatacj´ samochodu • PrzyjemnoÊç z prowadzenia samochodu • Bezpiecznà jazd´ • NiezawodnoÊç pojazdu • Obs∏ug´ gwarancyjnà • Spe∏nianie wymogów okreÊlonych przepisami o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Samochód ten jest ekonomiczny zarówno w eksploatacji. Toyota zaleca dokonywania napraw i przeglàdów w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Szczegó∏y terminarza obs∏ug okresowych znajdujà si´ w ksià˝eczce obs∏ugowej lub w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu. Naprawy i przeglàdy wykonywane w ramach gwarancji Toyota proponuje dokonywaç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty gdzie stosowane sà oryginalne cz´Êci Toyoty. Tak˝e w przypadkach napraw i przeglàdów nie obj´tych gwarancjà polecane sà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty specjalizujàce si´ w obs∏udze tej marki. Zalecamy dokonywanie przeglàdów i obs∏ugi technicznej samochodu zgodnie ze schematem obs∏ugi okresowej.

Sà to szczególnie wa˝ne punkty obs∏ugi okresowej. Prawdopodobnie wymaga on regulacji lub naprawy. zalecamy powierzenie czynnoÊci obs∏ugi okresowej autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. prostej drodze • Nietypowe odg∏osy towarzyszàce pracy elementów zawieszenia • Spadek skutecznoÊci hamulców. w zale˝noÊci od tego. Êciàganie samochodu w jednà stron´ podczas hamowania • Sta∏e utrzymywanie si´ temperatury silnika powy˝ej normalnego zakresu Zaobserwowanie jednego z powy˝szych objawów wymaga niezw∏ocznego oddania samochodu do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. innego ni˝ autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty zaleca si´. Nale˝y zwracaç uwag´ na wszelkie zmiany w zachowaniu si´ samochodu podczas jazdy. Dlatego nale˝y je zleciç wykwalifikowanym mechanikom. aby wymagaç dokonania zapisu przebiegu przeglàdu okresowego. OSTRZE˚ENIE Jazda niesprawnym samochodem mo˝e doprowadziç do powa˝nej jego awarii. nietypowe dêwi´ki i inne oznaki Êwiadczàce o koniecznoÊci sprawdzenia samochodu. Uszkodzone lub zestarza∏e przewody nale˝y natychmiast wymieniç na nowe. „mi´kki” peda∏ hamulca lub sprz´g∏a. W przypadku korzystania ze specjalistycznego warsztatu. nierównomierne zu˝ycie bie˝nika • Âciàganie samochodu w jednà stron´ podczas jazdy po p∏askiej. hamulcowym oraz paliwowym) powinny byç sprawdzane przez wykwalifikowanych mechaników.OBS¸UGA OKRESOWA 291 Kiedy samochód wymaga naprawy? Nale˝y jednak zwróciç uwag´ na to. Najwa˝niejsze z nich. zgodnie z terminarzem obs∏ugi okresowej. pisk ogumienia przy skr´caniu. Zapis taki b´dzie pomocny na wypadek korzystania z naprawy gwarancyjnej. zapadanie si´ peda∏u niemal do pod∏ogi. ˝e niektóre czynnoÊci obs∏ugowe wymagajà u˝ycia specjalnych narz´dzi oraz wysokich umiej´tnoÊci. odg∏osy dzwonienia • Wyraêna utrata mocy • Nietypowe odg∏osy dobiegajàce z silnika • Âlady wycieków pod samochodem (jednak woda kapiàca z klimatyzatora po jego pracy jest zjawiskiem normalnym). co nast´puje wczeÊniej. Terminy kolejnych przeglàdów i obs∏ugi okresowej ustalane sà dla okreÊlonego przebiegu samochodu lub czasu jego u˝ytkowania. Nale˝y wtedy jechaç z otwartymi oknami i natychmiast zleciç sprawdzenie uk∏adu wydechowego. . grozi spowodowaniem wypadku i odniesieniem obra˝eƒ cielesnych. co objawia si´ ich puchni´ciem. Przewody gumowe (w uk∏adach ch∏odzenia silnika i ogrzewania wn´trza. Gumowe przewody podlegajà procesowi starzenia. którzy dodatkowo b´dà prowadziç zapis przebiegu przeglàdów okresowych tego samochodu. to: • Przerywana praca lub d∏awienie si´ silnika. Nawet gdy u˝ytkownik ma doÊwiadczenie mechaniczne. twardnieniem i p´kaniem. • Zmiana odg∏osu pracy uk∏adu wydechowego (Mo˝e to byç objawem ulatniania si´ niebezpiecznego dla zdrowia tlenku w´gla.) • Widoczne obni˝enie ciÊnienia w oponie.

292 OBS¸UGA OKRESOWA .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 296 298 299 . . . . . . . . .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p 293 Rozdzia∏ 7–1 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE Wst´p • • • • Widok komory silnika . . . . . . . . . . . . . . Rozmieszczenie bezpieczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârodki ostro˝noÊci podczas wykonywania obs∏ugi Miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika warsztatowego . . . . . . . . .

Miarka poziomu oleju silnikowego 4. Skrzynki bezpieczników 3. Korek wlewu oleju silnikowego 6. Wentylator elektryczny 9. Akumulator 7.294 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p Widok komory silnika óSilnik o zap∏onie iskrowym 1. Skraplacz . Zbiornik p∏ynu do spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej oraz zmywaczy reflektorów 2. Ch∏odnica 8. Zbiornik wyrównawczy p∏ynu ch∏odzàcego 5.

Filtr paliwa 7. Ch∏odnica . Miarka poziomu oleju silnikowego 4. Zbiornik p∏ynu do spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej oraz zmywaczy reflektorów 2. Zbiornik wyrównawczy p∏ynu ch∏odzàcego 6.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p 295 óSilnik o zap∏onie samoczynnym 1. Skraplacz 11. Akumulator 8. Ch∏odnica powietrza do∏adowujàcego 9. Skrzynki bezpieczników 3. Wentylatory elektryczne 10. Korek wlewu oleju silnikowego 5.

296

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

Rozmieszczenie bezpieczników

Samochody z kierownicà po lewej stronie

Samochody z kierownicà po prawej stronie

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

297

Z uk∏adem automatycznego w∏àczania Êwiate∏ mijania

Samochody z kierownicà po lewej stronie

Samochody z silnikiem o zap∏onie samoczynnym

Samochody z kierownicà po prawej stronie

Bezpieczniki zapasowe

298

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

Ârodki ostro˝noÊci podczas wykonywania obs∏ugi
Wykonujàc samodzielnie czynnoÊci obs∏ugowe, nale˝y ÊciÊle przestrzegaç odpowiednich instrukcji, podanych w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u. Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e niew∏aÊciwie lub nie do koƒca wykonana obs∏uga mo˝e doprowadziç do awarii samochodu. Podane w tym rozdziale zalecenia dotyczà jedynie tych czynnoÊci obs∏ugowych, które sà stosunkowo proste do wykonania dla w∏aÊciciela. Jak wspomniano w rozdziale 6, pozostajà jednak jeszcze pewne czynnoÊci obs∏ugowe, które powinny byç wykonywane przez wykwalifikowanych mechaników w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym Toyoty, wyposa˝onych w narz´dzia specjalne. Wykonujàc czynnoÊci obs∏ugowe nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç, by zapobiec nieszcz´Êliwemu wypadkowi. Podano tu kilka zaleceƒ, których nale˝y przestrzegaç ze szczególnà troskà: OSTRZE˚ENIE • Gdy silnik pracuje nale˝y uwa˝aç, by r´ce, cz´Êci ubrania lub narz´dzia nie znalaz∏y si´ w pobli˝u obracajàcego si´ wentylatora ch∏odnicy lub paska klinowego. (Zaleca si´ zdj´cie obràczki, zegarka i krawata). • Silnik, ch∏odnica, kolektor wydechowy, zbiornik p∏ynu w uk∏adzie wspomagania kierownicy, kapturki ochronne Êwiec i inne cz´Êci w przedziale silnikowym bezpoÊrednio po jeêdzie sà goràce. Nale˝y uwa˝aç, by ich nie dotknàç. Olej silnikowy, p∏yny robocze i Êwiece równie˝ mogà byç goràce. • Gdy silnik jest goràcy nie zdejmowaç korka ch∏odnicy (silnik o zap∏onie iskrowym) korka zbiornika wyrównawczego lub zaworu wyrównawczego powietrza (silnik o zap∏onie samoczynnym), ani luzowaç korków spustowych, gdy˝ grozi to poparzeniem. • W komorze silnika nie nale˝y zostawiaç przedmiotów ∏atwopalnych takich jak papier lub szmaty. • Nie nale˝y zbli˝aç si´ z otwartym ogniem do akumulatora lub elementów uk∏adu paliwowego. Wydzielajàce si´ w ich pobli˝u opary sà ∏atwopalne. • Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç przy obs∏udze akumulatora. Zawiera on trujàcy i silnie ˝ràcy kwas siarkowy. • Nie wolno wsuwaç si´ pod samochód wsparty na przenoÊnym podnoÊniku. W tym celu nale˝y podeprzeç go na stojakach warsztatowych lub innych sta∏ych podporach. • Pracujàc w pobli˝u elektrycznych wentylatorów ch∏odnicy lub os∏ony wlotu ch∏odnicy, nale˝y wy∏àczyç zap∏on. W przeciwnym razie, gdy temperatura silnika b´dzie wysoka lub w∏àczona b´dzie klimatyzacja, wentylatory mogà samoczynnie ruszyç. • Podczas prac pod lub przy samochodzie, przy których istnieje ryzyko zapylenia oczu, uderzenia spadajàcymi przedmiotami, polania p∏ynami itp., nale˝y mieç na∏o˝one okulary ochronne. • Zu˝yty olej silnikowy zawiera potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia zwiàzki, mogàce wywo∏ywaç obra˝enia lub choroby skóry, np. poparzenia lub raka skóry, dlatego nale˝y uwa˝aç, aby nie nara˝aç si´ na zbyt d∏ugi lub zbyt cz´sty kontakt z nim. Plamy oleju na r´kach mo˝na usuwaç myjàc je dok∏adnie myd∏em i wodà. • Nie pozostawiaç zu˝ytego oleju w miejscach, do których majà dost´p dzieci. • Zu˝yty olej silnikowy oraz filtry oleju nale˝y sk∏adowaç wy∏àcznie w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem wymogów ochrony Êrodowiska. Nie wolno wrzucaç filtrów do zwyk∏ych pojemników na Êmieci, wylewaç oleju do kanalizacji lub rozlewaç go na ziemi. W celu uzyskania informacji na temat sposobów przekazywania do wtórnego przetworzenia oraz miejsc wyrzucania przepracowanych olejów silnikowych i filtrów, najlepiej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç przy uzupe∏nianiu p∏ynu hamulcowego i p∏ynu do uk∏adu hydraulicznego sprz´g∏a, poniewa˝ sà one niebezpieczne dla oczu oraz niszczà pokrycia lakierowe. W przypadku dostania si´ p∏ynu do oczu nale˝y je natychmiast przep∏ukaç wodà. Gdy to nie pomo˝e, nale˝y zwróciç si´ do lekarza.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

299

Miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika warsztatowego
UWAGA • Przewody elektryczne akumulatora oraz przewody zap∏onowe znajdujà si´ pod napi´ciem. Nale˝y uwa˝aç, aby nie spowodowaç zwarcia. • Do ch∏odnicy mo˝na dolewaç jedynie p∏yn ch∏odzàcy „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennik na bazie glikolu etylenowego bez dodatków krzemu, aminy, azotynu, boranu. P∏yn ch∏odzàcy „TOYOTA Super Long Life Coolant” jest zmieszany w 50% z wodà dejonizowanà. • Plamy po rozlaniu p∏ynu ch∏odzàcego nale˝y natychmiast zmyç wodà, zapobiegajàc uszkodzeniu powierzchni zalanej cz´Êci lub lakieru. • Nie wolno dopuÊciç do przedostania si´ do wn´trza otworów Êwiec zap∏onowych jakichkolwiek zanieczyszczeƒ. • Nie dociskaç zewn´trznej elektrody Êwiecy zap∏onowej do elektrody Êrodkowej. • Stosowaç wy∏àcznie odpowiedniego typu Êwiece zap∏onowe. U˝ycie Êwiec innych ni˝ zalecane mo˝e doprowadziç do uszkodzenia silnika, spadku jego mocy oraz powodowaç zak∏ócenia radiowe. • Automatycznej skrzyni biegów ani uk∏adu wspomagania kierownicy nie wolno nape∏niaç powy˝ej ustalonego poziomu, poniewa˝ mo˝e to spowodowaç uszkodzenie skrzyni biegów lub mechanizmu wspomagania. • W przypadku rozlania p∏ynu nale˝y go zmyç wodà, zapobiegajàc uszkodzeniu powierzchni zaplamionej cz´Êci lub lakieru. • Nie wolno jeêdziç z wyj´tym wk∏adem filtra powietrza, poniewa˝ doprowadzi to do nadmiernego zu˝ycia silnika. Ponadto wybuchowe spalanie mieszanki w kolektorze dolotowym mo˝e spowodowaç po˝ar w przedziale silnikowym. • Nale˝y uwa˝aç, by nie zadrapaç szyby ramieniem wycieraczki. • Przed zamkni´ciem pokrywy silnika upewniç si´, czy nie pozosta∏y pod nià ˝adne narz´dzia, szmaty itp. Z ty∏u (sedan) Z przodu

Z ty∏u (hatchback)

300

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

Przy podnoszeniu samochodu nale˝y podnoÊnik prawid∏owo ustawiç, jak pokazano na rysunkach. OSTRZE˚ENIE Przy podnoszeniu samochodu podnoÊnikiem dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nale˝y: • Post´powaç zgodnie z instrukcjà podnoszenia samochodu. • Nie wolno dopuÊciç, aby jakakolwiek cz´Êç cia∏a znalaz∏a si´ pod samochodem wspartym jedynie na podnoÊniku. Grozi to odniesieniem obra˝eƒ. • Nie uruchamiaç silnika w samochodzie wspartym na podnoÊniku. • Zatrzymaç samochód w p∏askim, poziomym miejscu o twardym pod∏o˝u, mocno zaciàgnàç hamulec postojowy i ustawiç dêwigni´ wybieraka na zakres „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç bieg wsteczny (mechaniczna skrzynia biegów). W razie potrzeby zablokowaç ko∏a po∏o˝one po przeciwnej stronie wzgl´dem miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika. • PodnoÊnik powinien stykaç si´ z samochodem dok∏adnie w miejscu przewidzianym do tego celu. Podnoszenie samochodu przy nieprawid∏owo ustawionym podnoÊniku spowoduje uszkodzenie samochodu lub mo˝e doprowadziç do zjechania samochodu z podnoÊnika, gro˝àc odniesieniem obra˝eƒ. • Nie wolno k∏aÊç si´ pod samochód wsparty jedynie na podnoÊniku. W tym celu nale˝y pod∏o˝yç stojaki podporowe. • Nie wolno podnosiç samochodu, gdy wewnàtrz znajdujà si´ pasa˝erowie. • Przy podnoszeniu samochodu nie umieszczaç pod lub na podnoÊniku ˝adnych przedmiotów.

UWAGA Nieprawid∏owe ustawienie podnoÊnika grozi uszkodzeniem samochodu.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie

301

Rozdzia∏ 7–2

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE
Silnik i podwozie
• Sprawdzanie poziomu oleju w silniku . . . . . • Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego . • Sprawdzanie ch∏odnicy silnika, skraplacza i ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego . . . . • Sprawdzanie ciÊnienia w ogumieniu . . . . . . • Sprawdzanie i wymiana opon . . . . . . . . . . . • Przek∏adanie kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Zak∏adanie opon zimowych i ∏aƒcuchów . . . • Wymiana tarcz kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . 302 . . . . . . . . . . . . . . . . 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 309 310 311 312 314 315

302

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku (silnik o zap∏onie iskrowym)
Poziom minimalny Poziom maksymalny Kiedy poziom oleju osiàgnie prawid∏owy zakres, zakr´ciç r´kà korek wlewu oleju. IloÊç oleju, L: 1,3 UWAGA • Nale˝y uwa˝aç, aby nie rozlewaç oleju silnikowego na podzespo∏y samochodu. Dolaç oleju Poziom w∏aÊciwy Zbyt du˝o oleju • Nie wlewaç oleju powy˝ej poziomu maksymalnego. Jest to szkodliwe dla silnika. • Po dolaniu oleju nale˝y jeszcze raz sprawdziç jego poziom.

Sprawdzenia poziomu oleju za pomocà miarki bagnetowej nale˝y dokonywaç przy wy∏àczonym silniku, po uprzednim jego rozgrzaniu do normalnej temperatury pracy. 1. Aby odczyt by∏ prawid∏owy, samochód musi staç na równym pod∏o˝u. Po wy∏àczeniu silnika odczekaç kilka minut, umo˝liwiajàc Êciekni´cie oleju na spód silnika. 2. Wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i wytrzeç jà do sucha. 3. Wsunàç miark´ z powrotem do oporu, inaczej wskazanie b´dzie nieprawid∏owe. 4. Ponownie wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i odczytaç poziom oleju. UWAGA Nale˝y uwa˝aç, aby krople oleju nie spad∏y na podzespo∏y samochodu. Je˝eli poziom oleju jest poni˝ej lub niewiele powy˝ej kreski oznaczajàcej poziom minimalny, dolaç oleju silnikowego takiego samego rodzaju, jaki znajduje si´ w silniku. Zdjàç korek wlewu oleju i dolewaç oleju silnikowego ma∏ymi porcjami, kontrolujàc jego poziom na miarce. Zaleca si´ stosowanie lejka podczas nalewania. Przybli˝ona obj´toÊç oleju potrzebna do podniesienia poziomu od minimalnego do maksymalnego podana jest poni˝ej.

Klasy jakoÊci olejów: 20W-50 i 15W-40 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL 10W-30 i 5W-30 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL ze specyfikacjà „EnergyConserving” lub z certyfikatem ILSAC.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 303 DOBÓR OLEJU SILNIKOWEGO W samochodzie zastosowano oryginalny olej Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil”. Zaleca si´ stosowanie oryginalnego oleju Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil” lub jego odpowiedników. przy bardzo niskich temperaturach otoczenia mogà wystàpiç trudnoÊci z rozruchem silnika. Ârodkowa cz´Êç etykiety podaje klas´ lepkoÊci wed∏ug SAE. . zapewniajàcy najni˝sze zu˝ycie paliwa i dobre w∏asnoÊci rozruchowe w niskich temperaturach. np. Na opakowaniach niektórych olejów silnikowych umieszczany jest jeden lub oba rodzaje znaków API. pomagajàc wybraç odpowiedni produkt. Zalecane lepkoÊci (wed∏ug SAE): Symbol klasyfikacji wed∏ug API 5W-30 (Preferowana) Przewidywany zakres temperatur otoczenia w okresie do nast´pnej wymiany oleju Znak certyfikatu ILSAC Oznaczenia identyfikacyjne olejów Do silnika tego samochodu najlepszy jest olej o lepkoÊci SAE 5W-30. SL. np. Dlatego zalecane jest stosowanie oleju SAE 5W-30. Symbol klasy jakoÊci wed∏ug API umieszczany jest w ró˝nych miejscach na opakowaniu. W przypadku stosowania oleju silnikowego o lepkoÊci SAE 10W-30 lub wy˝szej. ˝e olej posiada w∏asnoÊci obni˝ajàce zu˝ycie paliwa. Napis w dolnej cz´Êci „Energy-Conserving” oznacza. Górny fragment etykiety podaje oznaczenie klasy jakoÊci wed∏ug API (Amerykaƒskiego Instytutu Nafty). SAE 5W-30.

które zosta∏y przetestowane i sà zalecane dla wszystkich silników Toyoty.304 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Znak certyfikatu ILSAC (Mi´dzynarodowego Komitetu Normalizacji i Certyfikacji Ârodków Smarnych) umieszczany jest na przedniej cz´Êci pojemnika. Mogà tak˝e byç u˝ywane inne oleje b´dàce ich odpowiednikami. Dalszych informacji na temat gamy dost´pnych olejów „Toyota Genuine Motor Oil” udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty. . Dla zapewnienia najlepszego smarowania silnika zalecane sà oleje „Toyota Genuine Motor Oil”.

UWAGA Nale˝y uwa˝aç. jaki znajduje si´ w silniku. Po wy∏àczeniu silnika odczekaç kilka minut. samochód musi staç na równym pod∏o˝u. 3. 2. Kiedy poziom oleju osiàgnie prawid∏owy zakres. Dolaç oleju Poziom w∏aÊciwy Zbyt du˝o oleju Sprawdzenia poziomu oleju za pomocà miarki bagnetowej nale˝y dokonywaç przy wy∏àczonym silniku. aby krople oleju nie spad∏y na podzespo∏y samochodu. Przybli˝ona obj´toÊç oleju potrzebna do podniesienia poziomu od minimalnego do maksymalnego podana jest poni˝ej. Zaleca si´ stosowanie lejka podczas nalewania. Jest to szkodliwe dla silnika. Aby odczyt by∏ prawid∏owy. umo˝liwiajàc Êciekni´cie oleju na spód silnika. kontrolujàc jego poziom na miarce. . aby nie dotknàç goràcego kolektora wylotowego. • Nie wlewaç oleju powy˝ej poziomu maksymalnego. aby nie rozlewaç oleju silnikowego na podzespo∏y samochodu. Ponownie wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i odczytaç poziom oleju. dolaç oleju silnikowego takiego samego rodzaju.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 305 Sprawdzanie poziomu oleju w silniku (silnik o zap∏onie samoczynnym) Poziom minimalny Poziom maksymalny OSTRZE˚ENIE Nale˝y uwa˝aç. po uprzednim jego rozgrzaniu do normalnej temperatury pracy. Zdjàç korek wlewu oleju i dolewaç oleju silnikowego ma∏ymi porcjami.0 UWAGA • Nale˝y uwa˝aç. inaczej wskazanie b´dzie nieprawid∏owe. Wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i wytrzeç jà do sucha. 1. • Po dolaniu oleju nale˝y jeszcze raz sprawdziç jego poziom. Je˝eli poziom oleju jest poni˝ej lub niewiele powy˝ej kreski oznaczajàcej poziom minimalny. IloÊç oleju. zakr´ciç r´kà korek wlewu oleju. L: 2. 4. Wsunàç miark´ z powrotem do oporu.

Mogà tak˝e byç u˝ywane inne oleje b´dàce ich odpowiednikami. zapewniajàcy najni˝sze zu˝ycie paliwa i dobre w∏asnoÊci rozruchowe w niskich temperaturach. które zosta∏y przetestowane i sà zalecane dla wszystkich silników Toyoty. Klasy jakoÊci olejów: ACEA B1. przy bardzo niskich temperaturach otoczenia mogà wystàpiç trudnoÊci z rozruchem silnika. Przewidywany zakres temperatur otoczenia w okresie do nast´pnej wymiany oleju Do silnika tego samochodu najlepszy jest olej o lepkoÊci SAE 5W-30. API CF-4 lub CF (Mo˝na tak˝e stosowaç API CE lub CD) Zalecane lepkoÊci (wed∏ug SAE): 5W-30 (Preferowana) Dla zapewnienia najlepszego smarowania silnika zalecane sà oleje „Toyota Genuine Motor Oil”. Zaleca si´ stosowanie oryginalnego oleju Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil” lub jego odpowiedników. W przypadku stosowania oleju silnikowego o lepkoÊci SAE 10W-30 lub wy˝szej. . Dlatego zalecane jest stosowanie oleju SAE 5W-30. Dalszych informacji na temat gamy dost´pnych olejów „Toyota Genuine Motor Oil” udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty.306 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie DOBÓR OLEJU SILNIKOWEGO W samochodzie zastosowano oryginalny olej Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil”.

boranu. Uzupe∏niç do poziomu „FULL”. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Wymian´ p∏ynu nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. OSTRZE˚ENIE Gdy silnik jest goràcy. Poziom p∏ynu w zbiorniku wyrównawczym zmienia si´ w zale˝noÊci od temperatury silnika. . Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie p∏ynu ch∏odzàcego „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennika b´dàcego roztworem na bazie glikolu etylenowego. nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie szczelnoÊci ciÊnieniowej zakr´tki ch∏odnicy oraz szczelnoÊci uk∏adu ch∏odzenia. przewody elastyczne. Uzupe∏niç do poziomu pomi´dzy znakami „LOW” i „FULL”. gdy silnik jest zimny. Nale˝y wówczas obejrzeç ch∏odnic´. zakr´tk´ ch∏odnicy.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 307 Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego Sprawdziç poziom p∏ynu ch∏odzàcego w przezroczystym zbiorniku wyrównawczym. Poziom powinien mieÊciç si´ pomi´dzy kreskami „FULL” i „LOW” na zbiorniku.) P∏yn ch∏odzàcy „TOYOTA Super Long Life Coolant” jest zmieszany w 50% z wodà dejonizowanà. nie nale˝y odkr´caç zakr´tki wlewu ch∏odnicy (silnik o zap∏onie iskrowym) korka zbiornika wyrównawczego lub zaworu wyrównawczego powietrza (silnik o zap∏onie samoczynnym). aminy. poniewa˝ grozi to poparzeniem. uzupe∏niç p∏ynem ch∏odzàcym (patrz „Dobór p∏ynu ch∏odzàcego” opisany poni˝ej). Dobór p∏ynu ch∏odzàcego U˝ycie niew∏aÊciwego p∏ynu ch∏odzàcego. UWAGA Nie nape∏niaç uk∏adu ch∏odzenia samà wodà. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Jednak gdy poziom si´ga kreski „LOW” lub poni˝ej nale˝y dolaç p∏ynu. bez dodatków krzemu. (P∏yn ch∏odzàcy jest wytworzony na bazie kwasu organicznego i stanowi kombinacj´ fosforanów i kwasów organicznych. mo˝e spowodowaç uszkodzenie uk∏adu ch∏odzenia silnika. Spadek poziomu p∏ynu ch∏odzàcego w krótkim czasie po dolaniu Êwiadczy o prawdopodobnej nieszczelnoÊci uk∏adu ch∏odzenia. azotynu. Silnik o zap∏onie iskrowym – Jednak gdy poziom si´ga kreski „LOW” lub poni˝ej. korek spustowy i pomp´ w uk∏adzie ch∏odzenia silnika. nale˝y dolaç p∏ynu. Zapewnia on ochron´ przed zamarzaniem do temperatury oko∏o –35°C. Je˝eli nie ma Êladów wycieków. Gdy poziom jest zbyt niski.

b´dàcego specjalnie opracowanym do silników samochodów marki Toyota koncentratem p∏ynu niskokrzepnàcego na bazie glikolu etylenowego. OSTRZE˚ENIE Ze wzgl´du na ryzyko poparzenia. skraplacza i ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego Je˝eli którykolwiek z tych elementów ulegnie silnemu zabrudzeniu lub w razie braku pewnoÊci co do jego stanu. Szczegó∏owych informacji o ofercie p∏ynów ch∏odzàcych „TOYOTA Super Long Life Coolant” udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty. gdy silnik jest rozgrzany. poniewa˝ grozi to ich uszkodzeniem. nale˝y skierowaç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu.308 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Sprawdzanie ch∏odnicy silnika. Uk∏ad ch∏odzenia silnika ma istotny wp∏yw na uzyskiwane przez samochód osiàgi. Dlatego do nape∏niania tego uk∏adu wysoce zalecane jest stosowanie p∏ynu „TOYOTA Super Long Life Coolant”. skraplacza ani ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego. posiadajàcym w∏aÊciwoÊci przeciwdzia∏ania korozji silnika. . UWAGA Nie nale˝y samodzielnie wykonywaç ˝adnych prac zwiàzanych z ch∏odnicà silnika lub skraplaczem. nie nale˝y dotykaç ch∏odnicy silnika.

Zalecane ciÊnienia w ogumieniu przed jazdà oraz rozmiary opon podane sà na stronie 356 w rozdziale 8.5 kilometra.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 309 Sprawdzanie ciÊnienia w ogumieniu Nale˝y utrzymywaç prawid∏owe ciÊnienie w ogumieniu. Zgubione kapturki nale˝y jak najszybciej zastàpiç nowymi. • Zaworki powinny byç zawsze zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Odczyt b´dzie prawid∏owy. Je˝eli opona wymaga cz´stego uzupe∏niania powietrza. OSTRZE˚ENIE Nale˝y utrzymywaç prawid∏owe ciÊnienie w ogumieniu. W przeciwnym razie mo˝e dojÊç do ni˝ej wymienionych niekorzystnych zjawisk. nale˝y zleciç jej napraw´ autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Ponadto. • Po jeêdzie nie nale˝y obni˝aç ciÊnienia w ogumieniu. Bez nich do wn´trza zaworka dostaje si´ brud i woda. . Podwy˝szone ciÊnienie po d∏u˝szej jeêdzie jest zjawiskiem normalnym. obni˝a bezpieczeƒstwo jazdy i mo˝e powodowaç zwi´kszone zu˝ycie paliwa. nie rzadziej ni˝ raz w miesiàcu. co mo˝e doprowadziç do utraty szczelnoÊci. które mogà doprowadziç do groênego w skutkach wypadku drogowego. Zbyt niskie ciÊnienie w ogumieniu powoduje: • Przyspieszone zu˝ycie • Nierównomierne zu˝ycie bie˝nika • Pogorszenie w∏asnoÊci jezdnych • Mo˝liwoÊç rozerwania opony na skutek przegrzania * Rozszczelnienie styku z obr´czà ko∏a • Odkszta∏cenie i/lub spadni´cie opony z ko∏a Zbyt wysokie ciÊnienie w ogumieniu powoduje: • Pogorszenie w∏asnoÊci jezdnych • Przyspieszone zu˝ycie • Nadmierne zu˝ycie • Zwi´kszone ryzyko uszkodzenia opony na nierównoÊciach drogi. Przy sprawdzaniu ciÊnienia w ogumieniu nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • CiÊnienie nale˝y sprawdzaç wy∏àcznie w ogumieniu przed jazdà. Wzrokowa ocena ciÊnienia mo˝e byç mylàca. • CiÊnienie nale˝y sprawdzaç manometrem. ju˝ ró˝nica ciÊnienia rz´du kilku dziesiàtych atmosfery mo˝e niekorzystnie wp∏ynàç na charakterystyk´ prowadzenia oraz w∏asnoÊci jezdne samochodu. Dotyczy to równie˝ ko∏a zapasowego! Niew∏aÊciwe ciÊnienie w oponach zmniejsza ich trwa∏oÊç. CiÊnienie w ogumieniu powinno byç kontrolowane co dwa tygodnie. je˝eli samochód parkowa∏ przez co najmniej 3 godziny i od tego czasu nie przejecha∏ wi´cej ni˝ 1.

czy na bie˝niku opony nie ukaza∏ si´ wskaênik sygnalizujàcy dopuszczalnà g∏´bokoÊç bie˝nika.6 mm. gdy g∏´bokoÊç bie˝nika spadnie poni˝ej 1. nawet gdy sà rzadko lub w ogóle nie u˝ywane. doprowadzajàc do utraty kontroli nad pojazdem. WYMIANA OPON Opony mo˝na wymieniaç jedynie na tego samego rozmiaru i konstrukcji oraz o takiej samej lub wi´kszej noÊnoÊci. nawet gdy nie nosi ˝adnych widocznych Êladów uszkodzeƒ. SPRAWDZANIE OPON Sprawdziç. kwalifikujà opon´ do wymiany. w∏asnoÊci jezdne. Je˝eli wskaênik zu˝ycia pojawi si´ w dwóch lub wi´cej miejscach. Mo˝e to spowodowaç niebezpieczne pogorszenie w∏asnoÊci trakcyjnych. W Niemczech nie wolno jeêdziç na ogumieniu ró˝nych typów. OSTRZE˚ENIE Nieprzestrzeganie poni˝szych instrukcji grozi Êmiertelnym wypadkiem lub groênymi obra˝eniami cia∏a. rozwarstwienia. Uszkodzenia. Umiejscowienie wskaênika jest zaznaczone symbolem „TWI” lub „∆” itd. U˝ywanie opon niewiadomego pochodzenia jest ryzykowne. odlanym na bocznej cz´Êci opony Opony tego samochodu majà wprasowane wskaêniki zu˝ycia. Nie wolno zak∏adaç u˝ywanych opon. W razie ubytku powietrza z opony nie nale˝y kontynuowaç jazdy. opon´ nale˝y wymieniç. Dotyczy to równie˝ ko∏a zapasowego oraz opon przechowywanych na przysz∏oÊç. Przejechanie nawet niewielkiej odleg∏oÊci z oponà bez powietrza mo˝e spowodowaç jej nienaprawialne uszkodzenie. Opony z wiekiem starzejà si´. takie jak przeci´cia. Opony zimowe tracà swà skutecznoÊç. Je˝eli wskaênik stanie si´ widoczny. wskazania pr´dkoÊciomierza i licznika przebiegu oraz wielkoÊç przeÊwitu mi´dzy podwoziem a pod∏o˝em i mi´dzy nadwoziem a oponà lub za∏o˝onymi na nià ∏aƒcuchami. • Nie wolno zak∏adaç opon lub kó∏ o rozmiarze innym ni˝ zalecany przez producenta. • Nie wolno mieszaç ró˝nych rodzajów opon: radialnych. opona kwalifikuje si´ do wymiany. jak zamontowane oryginalnie. p´kni´cia si´gajàce kordu oraz wskazujàce na wewn´trzne uszkodzenie wybrzuszenia. gdy g∏´bokoÊç bie˝nika spadnie poni˝ej 4 mm. tym wi´ksze jest ryzyko poÊlizgu. informujàce kiedy opon´ nale˝y wymieniç. Wskaênik staje si´ widoczny. JeÊli opona cz´sto ulega przebiciu lub nie mo˝e byç prawid∏owo naprawiona z powodu rozmiaru lub miejsca przeci´cia lub innego uszkodzenia. to powinna byç wymieniona. . Im p∏ytszy jest bie˝nik. W razie wàtpliwoÊci nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. pochodzàcych z innych pojazdów.310 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Sprawdzanie i wymiana opon Wskaênik zu˝ycia bie˝nika Ka˝da opona majàca wi´cej ni˝ 6 lat musi zostaç sprawdzona przez wykwalifikowanego mechanika. opasanych lub diagonalnych. U˝ycie opony o innym rozmiarze lub innego typu mo˝e znaczàco wp∏ynàç na charakterystyk´ prowadzenia samochodu.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 311 Przek∏adanie kó∏ Zaleca si´ jednoczesnà wymian´ ca∏ego kompletu opon. Procedura zmiany ko∏a opisana jest pod has∏em „Przebicie opony” na stronie 267 w rozdziale 4. Z ko∏em zapasowym takim samym jak pozosta∏e ko∏a Z ko∏em zapasowym innym ni˝ pozosta∏e ko∏a Dla wyrównania stopnia zu˝ycia wszystkich opon oraz w celu przed∏u˝enia ich trwa∏oÊci. . Po ka˝dej wymianie opony ko∏o nale˝y wywa˝yç. Na dobór optymalnej cz´stotliwoÊci zamiany kó∏ wp∏ywa równie˝ technika jazdy i stan nawierzchni dróg. Niewywa˝one ko∏o mo˝e niekorzystnie wp∏ynàç na charakterystyk´ prowadzenia samochodu i obni˝yç trwa∏oÊç opony. Procedura zmiany ko∏a opisana jest pod has∏em „Przebicie opony” na stronie 267 w rozdziale 4. zaleca si´ co 10000 km przebiegu zamieniaç ko∏a miejscami. Wymieniajàc opon´ bezd´tkowà nale˝y równie˝ wymieniç zawór na nowy. ewentualnie pary przedniej lub tylnej. Ko∏a w trakcie eksploatacji wymagajà od czasu do czasu ponownego wywa˝enia.

nale˝y wybraç opony takiego samego rozmiaru. Za∏o˝enie opon zimowych jedynie na przednie ko∏a spowoduje wystàpienie zbyt du˝ej ró˝nicy przyczepnoÊci mi´dzy przednimi i tylnymi ko∏ami. Nie stosowaç opon innych ni˝ wy˝ej zalecane.312 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Zak∏adanie opon zimowych i ∏aƒcuchów Przy okazji przek∏adania kó∏ nale˝y sprawdziç. Nie zak∏adaç opon z kolcami bez uprzedniego sprawdzenia dopuszczalnoÊci ich stosowania. niewywa˝eniem kó∏ lub ostrym hamowaniem. ZAK¸ADANIE OPON ZIMOWYCH Opony zimowe powinny byç za∏o˝one na wszystkie ko∏a. co mo˝e doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem. gdy˝ mo˝e to spowodowaç niebezpieczne pogorszenie charakterystyk prowadzenia. Nieprawid∏owe zu˝ycie jest najcz´Êciej spowodowane niew∏aÊciwym ciÊnieniem w ogumieniu. a w efekcie do wypadku i Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ. co mo˝e doprowadziç do utraty kontroli. jak opony fabryczne. Na oponach nale˝y zaznaczyç kierunek ich obracania si´. êle ustawionà zbie˝noÊcià kó∏. Zdemontowane opony nale˝y przechowywaç w ch∏odnym i suchym miejscu. Na mokrej lub suchej nawierzchni zwyk∏e opony (uniwersalne) majà lepszà przyczepnoÊç ni˝ zimowe. DOBÓR OPON ZIMOWYCH W razie koniecznoÊci za∏o˝enia opon zimowych. aby przy ponownej instalacji za∏o˝yç je w t´ samà stron´. OSTRZE˚ENIE Nie wolno stosowaç opon zimowych o rozmiarze innym ni˝ zalecany przez producenta. . konstrukcji i noÊnoÊci. KIEDY U˚YWAå OPON ZIMOWYCH I ¸A¡CUCHÓW Opony zimowe i ∏aƒcuchy przeznaczone sà do jazdy po Êniegu i lodzie. czy opony majà równomierny Êlad zu˝ycia i czy nie majà uszkodzeƒ.

Do opon o rozmiarach 175/70R14 i 195/60R15 mo˝na stosowaç nast´pujàce rodzaje ∏aƒcuchów: A Ârednica ∏aƒcucha bocznego B Ârednica ∏aƒcucha poprzecznego mm 3 4 Przepisy dotyczàce stosowania ∏aƒcuchów Êniegowych sà ró˝ne w zale˝noÊci od regionu i typu drogi. . Przed za∏o˝eniem ∏aƒcuchów zdjàç os∏ony ozdobne kó∏.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 313 OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y jeêdziç z nieprawid∏owym ciÊnieniem w oponach zimowych. mo˝liwie najciaÊniej. ZAK¸ADANIE ¸A¡CUCHÓW ¸aƒcuchy zak∏ada si´ na przednie ko∏a. co nale˝y sprawdziç przed za∏o˝eniem ∏aƒcuchów. Po przejechaniu 0. poniewa˝ w przeciwnym razie by∏yby nara˝one na zadrapanie.5–1 km nale˝y je powtórnie dopasowaç. Zak∏adajàc ∏aƒcuchy nale˝y ÊciÊle stosowaç si´ do zaleceƒ ich producenta. ¸aƒcuch boczny ¸aƒcuch poprzeczny DOBÓR ¸A¡CUCHÓW NA KO¸A Nale˝y u˝ywaç ∏aƒcuchów o odpowiednim rozmiarze. • Nie przekraczaç dopuszczalnych pr´dkoÊci dla opon zimowych oraz lokalnych ograniczeƒ pr´dkoÊci. Nie zak∏adaç ∏aƒcuchów na tylne ko∏a. UWAGA Za∏o˝enie ∏aƒcuchów nieodpowiednich do rozmiaru ko∏a mo˝e doprowadziç do uszkodzenia nadwozia.

omijajàc wyboje i dziury w nawierzchni. W przeciwnym przypadku mo˝e dojÊç do wypadku drogowego. czy majà one takie samo dopuszczalne obcià˝enie. poniewa˝ ich struktura wewn´trzna mog∏a równie˝ ulec uszkodzeniu. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç rozko∏ysanie pojazdu. szerokoÊç i odsadzenie. p´kni´cia lub znaczna korozja. DOBÓR TARCZ Zmieniajàc tarcze kó∏ nale˝y upewniç si´. zak∏óci ch∏odzenie hamulców. OSTRZE˚ENIE Nie wolno stosowaç tarcz kó∏ o rozmiarze innym ni˝ zalecany przez producenta. wp∏ynie na wskazania pr´dkoÊciomierza i licznika przebiegu. Prawid∏owej wymiany tarcz kó∏ dokonaç mo˝na w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. unikaç gwa∏townych manewrów kierownicà. • Podczas u˝ywania ∏aƒcuchów jechaç ostro˝nie. przeÊwit podwozia oraz odleg∏oÊç opony lub ∏aƒcuchów od wn´ki nadkola i elementów podwozia. Wymiana tarcz kó∏ na u˝ywane jest niezalecana. a w efekcie do wypadku i Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ. Êrednic´. wyd∏u˝y drog´ hamowania. • Za∏o˝one ∏aƒcuchy silnie zmieniajà w∏asnoÊci jezdne samochodu i dlatego nale˝y unikaç ostrych skr´tów i blokowania kó∏ przy hamowaniu. KIEDY NALE˚Y WYMIENIå TARCZ¢ KO¸A Tarcz´ ko∏a nale˝y wymieniç. Zwalniaç przed zakr´tami. jak oryginalne. Za∏o˝enie ko∏a ró˝niàcego si´ rozmiarem lub typem powa˝nie zmieni w∏asnoÊci jezdne. aby nie straciç panowania nad pojazdem. Niewymienienie uszkodzonej tarczy grozi zsuni´ciem si´ opony i utratà kontroli nad pojazdem. Nie nale˝y zak∏adaç d´tek do nieszczelnej obr´czy przeznaczonej do opon bezd´tkowych. gdy˝ mo˝e to spowodowaç niebezpieczne pogorszenie charakterystyk prowadzenia. zmieni ustawienie Êwiate∏ mijania. wysokoÊç zderzaka. która jest ni˝sza). obni˝y trwa∏oÊç kó∏ i ∏o˝ysk. co mo˝e doprowadziç do utraty kontroli. Nie nale˝y równie˝ u˝ywaç prostowanych tarcz. gdy widoczne sà na niej Êlady uszkodzeƒ: wgniecenia. poniewa˝ tarcze niewiadomego pochodzenia mog∏y byç mocno eksploatowane lub mieç du˝y przebieg i w zwiàzku z tym w ka˝dej chwili mogà zawieÊç. . • Prowadziç samochód ostro˝nie.314 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Wymiana tarcz kó∏ OSTRZE˚ENIE • Nie przekraczaç pr´dkoÊci 50 km/h lub pr´dkoÊci podanej przez producenta ∏aƒcuchów (w zale˝noÊci od tego.

• Ze wzgl´du na mo˝liwoÊç uszkodzenia aluminiowych obr´czy. czy nakr´tki kó∏ nie poluzowa∏y si´. Uszkodzonà tarcz´ ko∏a nale˝y natychmiast wymieniç. naprawie lub zmianie ko∏a. • U˝ywaç wy∏àcznie nakr´tek oraz klucza przeznaczonych do kó∏ z tarczami aluminiowymi. nale˝y regularnie sprawdzaç ich stan. • Do wywa˝ania kó∏ nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych ci´˝arków lub ich zamienników i pos∏ugiwaç si´ plastikowym lub gumowym m∏otkiem. ∏aƒcuchy nale˝y zak∏adaç ze szczególnà ostro˝noÊcià. czy nakr´tki kó∏ sà mocno dociàgni´te. po przejechaniu 1600 km sprawdziç.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 315 Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏ • Po przejechaniu 1600 km od zamontowania aluminiowych tarcz kó∏ nale˝y sprawdziç. • Po ka˝dorazowym prze∏o˝eniu. • Podobnie jak w przypadku zwyk∏ych kó∏. .

316 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie .

. . . . . . . . . . . . . . 318 322 322 324 325 . . . . . . . . . . . . Wymiana ˝arówek . . .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 317 Rozdzia∏ 7–3 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE Elementy instalacji elektrycznej • • • • • Sprawdzanie stanu akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecenia dotyczàce ∏adowania akumulatora Sprawdzanie i wymiana bezpieczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy . . . . . . . . . . . . . . .

istnieje mo˝liwoÊç jego przesiàkni´cia a˝ do cia∏a. surowe jajko lub olej roÊlinny i natychmiast udaç si´ do lekarza. • Nie dopuszczaç do powstania iskry w trakcie operowania narz´dziami przy akumulatorze. DORAèNA POMOC • Je˝eli elektrolit dostanie si´ do oczu. W drodze do gabinetu lekarskiego stosowaç mokry ok∏ad na oczy. UWAGA W razie koniecznoÊci wymiany. • Nie po∏ykaç elektrolitu. natychmiast zg∏osiç si´ do lekarza. • Nie dopuszczaç do kontaktu elektrolitu z oczami. • Do prac w pobli˝u akumulatora zak∏adaç okulary ochronne. Elektrolit zawiera trujàcy i ˝ràcy kwas siarkowy. • W przypadku po∏kni´cia elektrolitu nale˝y piç du˝e iloÊci wody lub mleka. nale˝y je natychmiast przep∏ukaç czystà wodà i niezw∏ocznie zg∏osiç si´ do lekarza. • Nie paliç papierosów ani zapa∏ek w pobli˝u akumulatora.318 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej Sprawdzanie stanu akumulatora– –Ârodki ostro˝noÊci OSTRZE˚ENIE ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI PRZY OBS¸UDZE AKUMULATORA Akumulator wytwarza palny i wybuchowy gaz – wodór. Je˝eli wystàpi ból lub pieczenie. Nast´pnie wypiç mleczko magnezjowe. Dlatego nale˝y natychmiast zdjàç zaplamione ubranie i post´powaç jak powy˝ej. nale˝y zamontowaç akumulator odpowiadajàcy typem oryginalnemu. . skórà i ubraniem. Akumulatora innego typu nie b´dzie mo˝na prawid∏owo umocowaç. miejsce obficie sp∏ukaç wodà. • W przypadku zachlapania odzie˝y elektrolitem. • Je˝eli elektrolit zachlapie skór´. • Nie dopuszczaç dzieci w pobli˝e akumulatora.

Je˝eli zaciski sà poluzowane nale˝y dokr´ciç nakr´tki.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 319 –Sprawdzanie otoczenia akumulatora Zaciski Przewód do masy Obejma mocujàca Przód samochodu Sprawdziç stan akumulatora: czy zaciski nie sà poluzowane lub skorodowane. c. • Myjàc akumulator nale˝y uwa˝aç. jako pierwszy nale˝y od∏àczyç przewód masy od bieguna ujemnego (znak „–”). co zapobiegnie ich korozji. Obejma mocujàca powinna byç dokr´cona z takà si∏à. a. . aby jedynie unieruchomiç akumulator. nale˝y go zmyç ciep∏ym wodnym roztworem sody oczyszczonej. Je˝eli na akumulatorze jest nalot korozji. • Zachowaç ostro˝noÊç. obudowa nie jest p´kni´ta i obejma mocujàca jest dobrze dokr´cona. Zaciski muszà byç ustawione w sposób pokazany na powy˝szym rysunku. Powierzchnie zacisków pokryç warstwà smaru. aby narz´dziami nie spowodowaç zwarcia. zaÊ pod∏àczyç go jako ostatni. aby roztwór myjàcy nie dosta∏ si´ do jego wn´trza. ale nie za mocno. Zbyt mocne dokr´cenie mo˝e spowodowaç uszkodzenie obudowy akumulatora. • Sprawdzajàc stan akumulatora. UWAGA • Przed przystàpieniem do czynnoÊci obs∏ugowych nale˝y wy∏àczyç silnik i wszystkie urzàdzenia elektryczne. b.

Sprawdzajàc poziom p∏ynu nale˝y spojrzeç na wszystkie szeÊç cel. Procedura opisana jest w punkcie „Elektryczne sterowanie szyb”. a nie tylko na jednà lub dwie. nale˝y dolaç wody destylowanej (patrz „DOLEWANIE WODY DESTYLOWANEJ” na stronie 321). . automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. na stronie 41 w rozdziale 1–2.320 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Sprawdzanie poziomu elektrolitu W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. Je˝eli poziom elektrolitu jest poni˝ej dolnej linii. nale˝y przeprowadziç procedur´ normalizacji. Linia górna Linia dolna SPRAWDZANIE WED¸UG LINII MAKSYMALNEGO I MINIMALNEGO POZIOMU ELEKTROLITU Poziom p∏ynu (elektrolitu) powinien znajdowaç si´ pomi´dzy górnà i dolnà linià. Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie.

3. Wlaç wod´ destylowanà do tych cel akumulatora. poziom elektrolitu mo˝na sprawdziç zaglàdajàc pionowo z góry w otwór celi. Je˝eli boczne Êciany akumulatora sà zakryte. powodujàc korozj´ i zniszczenia. Nadmiar elektrolitu mo˝e podczas intensywnego ∏adowania wytrysnàç z akumulatora. . UWAGA Nie przepe∏niaç cel akumulatora. 2. w których poziom elektrolitu jest zbyt niski. Odkr´ciç korki odpowietrzajàce. jak pokazano na rysunku powy˝ej. Ciemny Bia∏y Przezroczysty Dolaç wody lub Czerwony destylowanej* jasno˝ó∏ty *: Patrz „DOLEWANIE WODY DESTYLOWANEJ” NA STRONIE 321. Zleciç sprawdzenie akumulatora autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi DOLEWANIE WODY DESTYLOWANEJ 1.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 321 Typ A Zielony Przezroczysty Ciemny lub jasno˝ó∏ty Poziom zbyt niski Poziom prawid∏owy Typ B Niebieski Bia∏y Czerwony SPRAWDZANIE PRZEZ WSKAèNIK Nale˝y sprawdziç stan akumulatora przy pomocy koloru wskaênika Kolor wskaênika Typ A Zielony Typ B Niebieski Stan Dobrze Konieczne do∏adowanie. Dok∏adnie wkr´ciç korki odpowietrzajàce.

W momencie pod∏àczania przewodów prostownika do akumulatora oraz w momencie ich zdejmowania urzàdzenie powinno byç wy∏àczone. w którym nie ma odpowiedniej wentylacji. Odkr´ciç i zdjàç korki odpowietrzajàce. Dlatego przed ∏adowaniem nale˝y: 1. Przepalony UWAGA Nie wolno ∏adowaç akumulatora podczas pracy silnika. 2. Typ A OSTRZE˚ENIE • ¸adowanie akumulatora przeprowadzaç wy∏àcznie na otwartej przestrzeni. • Przed rozpocz´ciem ∏adowania nale˝y zdjàç korki odpowietrzajàce. W trakcie ∏adowania wszystkie urzàdzenia elektryczne w samochodzie powinny byç wy∏àczone. Typ B Dobry Przepalony Dobry Typ C Przepalony . Nie ∏adowaç akumulatora w gara˝u lub zamkni´tym pomieszczeniu. Podczas ∏adowania akumulatora zamontowanego w pojeêdzie przewód masy powinien byç od∏àczony. Sprawdzanie i wymiana bezpieczników Dobry 3.322 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej Zalecenia dotyczàce ∏adowania akumulatora Podczas ∏adowania z akumulatora wydziela si´ wodór.

Ustaliç. Bezpiecznik taki mo˝e si´ przepaliç wczeÊniej. Dobrze jest nabyç komplet zapasowych bezpieczników i przechowywaç go w samochodzie na wypadek awarii. nale˝y sprawdziç bezpieczniki. ˝e jest dobry. Mog∏oby to spowodowaç powa˝ne uszkodzenia instalacji elektrycznej. je˝eli jego pràd znamionowy jest taki sam. lecz mo˝liwie najbli˝szym prawid∏owego. W razie braku zapasowego bezpiecznika. umieszczonym w skrzynce bezpieczników w miejscu pokazanym na rysunku. odpowiadajàcych poszczególnym bezpiecznikom. Je˝eli nowy bezpiecznik szybko ulegnie przepaleniu. nale˝y go zastàpiç innym. a nawet po˝ar. Je˝eli jakiekolwiek Êwiat∏o lub urzàdzenie elektryczne nie dzia∏a. Je˝eli bezpiecznik jest przepalony. i wstawiç na miejsce przepalonego. nie wp∏ywajàcy bezpoÊrednio na normalne funkcjonowanie samochodu. . Wy∏àczyç zap∏on oraz niedzia∏ajàce urzàdzenie elektryczne. Bezpieczniki typu A wyciàga si´ specjalnym uchwytem. Nale˝y wtedy jak najszybciej oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. który bezpiecznik mo˝e byç odpowiedzialny za brak dzia∏ania urzàdzenia. Na stronie 357 w rozdziale 8 znajdujà si´ opisy wszystkich obwodów elektrycznych. W razie wàtpliwoÊci czy bezpiecznik jest przepalony. Rozmieszczenie poszczególnych bezpieczników opisane jest pod has∏em „Rozmieszczenie bezpieczników” na stronie 296 w rozdziale 7–1.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 323 Je˝eli brak jest bezpiecznika o takim samym pràdzie znamionowym. mo˝na u˝yç bezpiecznika o pràdzie ni˝szym. mo˝na awaryjnie wyciàgnàç bezpiecznik „A/C” lub „CIG”. czy nie jest przepalony. ani zast´powaç bezpiecznika jakimkolwiek innym przewodnikiem. Na pokrywie skrzynki bezpieczników podane sà nazwy obwodów elektrycznych. Bezpiecznik powinien mieç nat´˝enie znamionowe pràdu zgodne z oznaczeniem na pokrywie bezpieczników. Wyciàgnàç odpowiedni bezpiecznik i sprawdziç. natomiast bezpiecznik zast´pczy w∏o˝yç z powrotem na miejsce. nale˝y na jego miejsce wcisnàç nowy. oznacza to powa˝niejszà awari´ instalacji elektrycznej. o którym wiadomo na pewno. Przepalone bezpieczniki nale˝y zastàpiç nowymi. OSTRZE˚ENIE Nie wolno stosowaç bezpieczników o wy˝szym ni˝ nominalny pràdzie znamionowym. lecz nie oznacza to nic niepokojàcego. Nale˝y go jak najszybciej zastàpiç prawid∏owym bezpiecznikiem.

poniewa˝ mogà one uszkodziç pow∏oki lakierowe samochodu. p∏yn do spryskiwaczy powinien zawieraç Êrodek przeciwdzia∏ajàcy zamarzaniu. Jako p∏ynu do spryskiwaczy mo˝na u˝yç zwyk∏ej wody. nale˝y dolaç p∏ynu. Po uzupe∏nieniu p∏ynu nale˝y w∏o˝yç wk∏adk´ do otworu wlewowego. Gdy poziom spadnie poni˝ej znaku „LOW”. dost´pny w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie i w wi´kszoÊci sklepów motoryzacyjnych. wyciàgnàç wk∏adk´ z otworu wlewowego i zawiesiç jà na uchwycie drà˝ka podporowego pokrywy silnika. . Poziom p∏ynu sprawdza si´ za pomocà miarki.324 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy (sedan) Typ A Dotyczy tylko typu A – przed dolaniem p∏ynu do spryskiwaczy. mo˝e to oznaczaç brak p∏ynu w zbiorniku i koniecznoÊç jego uzupe∏nienia. Typ B Je˝eli którykolwiek ze spryskiwaczy nie dzia∏a. Jednak na obszarach. Przy rozcieƒczaniu wodà nale˝y zastosowaç si´ do zaleceƒ producenta. gdzie temperatura otoczenia spada poni˝ej zera. UWAGA Do spryskiwaczy nie wolno u˝ywaç p∏ynu do ch∏odnic silnikowych ani jakiegokolwiek innego substytutu.

OSTRZE˚ENIE • Nie wolno wymieniaç ˝arówek. Nie dotykaç szklanej cz´Êci go∏à r´kà. • ˚arówki halogenowe sà nape∏nione spr´˝onym gazem i wymagajà zachowania specjalnej ostro˝noÊci. Jednak na obszarach. gdzie temperatura otoczenia spada poni˝ej zera. dobranej wed∏ug tabeli. Jako p∏ynu do spryskiwaczy mo˝na u˝yç zwyk∏ej wody. dost´pny w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie i w wi´kszoÊci sklepów motoryzacyjnych. gdy na wewn´trznej powierzchni kloszy lamp utworzà si´ du˝e krople lub wewnàtrz lampy zgromadzi si´ woda. Przy rozcieƒczaniu wodà nale˝y zastosowaç si´ do zaleceƒ producenta. W czasie deszczu lub w myjni samochodowej wewn´trzne powierzchnie kloszy Êwiate∏ zewn´trznych mogà czasowo pokrywaç si´ wilgocià. gdy sà goràce. Nale˝y dolaç p∏ynu. UWAGA U˝ywaç wy∏àcznie ˝arówek podanych w tabeli. Upuszczona lub zadrapana mo˝e p´knàç i rozprysnàç si´. ˚arówk´ nale˝y chwytaç wy∏àcznie za obudow´ z tworzywa lub metalu. poniewa˝ mogà one uszkodziç pow∏oki lakierowe samochodu. poniewa˝ grozi to poparzeniem. Nale˝y u˝yç ˝arówki o odpowiedniej mocy. UWAGA Do spryskiwaczy nie wolno u˝ywaç p∏ynu do ch∏odnic silnikowych ani jakiegokolwiek innego substytutu. podobnie jak ma to miejsce w przypadku szyb samochodu w czasie deszczu. Natomiast w przypadku. . mo˝e to oznaczaç brak p∏ynu w zbiorniku i koniecznoÊç jego uzupe∏nienia. Podczas wymiany ˝arówki zap∏on oraz dana lampa powinny byç wy∏àczone. poniewa˝ zaparowanie nast´puje w wyniku ró˝nicy temperatur na zewnàtrz i wewnàtrz kloszy lamp. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 325 Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy (hatchback) Je˝eli którykolwiek ze spryskiwaczy nie dzia∏a. p∏yn do spryskiwaczy powinien zawieraç Êrodek przeciwdzia∏ajàcy zamarzaniu. Nie jest to powód do niepokoju. Wymiana ˝arówek (sedan)– Sposób dost´pu do ˝arówek poszczególnych typów lamp pokazany zosta∏ na rysunkach.

Zdjàç os∏on´ gumowà.326 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Reflektory (Êwiat∏a mijania) ˚arówki Âwiat∏a mijania Âwiat∏a drogowe Âwiat∏a przeciwmgielne przednie Âwiat∏a pozycyjne przednie Kierunkowskazy przednie Kierunkowskazy boczne Kierunkowskazy tylne Âwiat∏a hamowania i pozycyjne tylne Âwiat∏a cofania Âwiat∏a przeciwmgielne tylne Dodatkowe Êwiat∏o hamowania OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej OÊwietlenie kabiny OÊwietlenie osobiste OÊwietlenie schowka OÊwietlenie baga˝nika W Typ 55 60 55 5 21 5 21 A B C D E F E 21/5 H 21 21 16 5 8 8 1.8 H H D D G H D D 1. Je˝eli z∏àcze jest ciasne. poruszaç nim na boki. A: ˚arówki halogenowe H7 B: ˚arówki halogenowe HB3 C: ˚arówki halogenowe H11 D: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bezbarwne) E: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bursztynowe) F: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bursztynowe) G: ˚arówki z podwójnym zakoƒczeniem H: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bezbarwne) . Roz∏àczyç z∏àcze elektryczne.2 3.

Os∏ona gumowa powinna ÊciÊle przylegaç do z∏àcza i korpusu lampy. W∏o˝yç nowà ˝arówk´ w opraw´. 3. Za∏o˝yç os∏on´ gumowà w sposób pokazany na rysunku i dok∏adnie nasunàç na zgrubienie.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 327 2. Zwolniç spr´˝yn´ mocujàcà i wyjàç ˝arówk´ wraz z oprawà. Po wymianie ˝arówki nie jest konieczne ustawianie Êwiate∏. . Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Po∏àczyç z∏àcze elektryczne. Wk∏adajàc ˝arówk´ nale˝y dopasowaç wyst´py na ˝arówce do wci´ç w gnieêdzie. ca∏oÊç w∏o˝yç do reflektora i za∏o˝yç spr´˝yn´.

328 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Reflektory (Êwiat∏a drogowe) Wyjmowanie zatrzasku 1. Wk∏adanie zatrzasku . REFLEKTOR LEWY: Wyjàç zatrzask i przesunàç kana∏ filtra powietrza. Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na kolejnych rysunkach.

. Je˝eli z∏àcze jest ciasne.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 329 2. Naciskajàc blokad´ roz∏àczyç z∏àcze elektryczne. poruszaç nim na boki. 3. Obróciç ˝arówk´ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjàç.

1. Po wymianie ˝arówki nie jest konieczna regulacja ustawienia Êwiate∏. Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t mocujàcy. . W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i zamocowaç w gnieêdzie obracajàc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. a nast´pnie wyjàç zatrzask.330 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne 4. Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na kolejnych rysunkach.

Je˝eli z∏àcze jest ciasne. poruszaç nim na boki. Naciskajàc blokad´ roz∏àczyç z∏àcze elektryczne. Wk∏adanie zatrzasku .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 331 Wyjmowanie zatrzasku 2.

4.332 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 3. Obróciç ˝arówk´ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjàç. . W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i zamocowaç w gnieêdzie obracajàc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 333 –Âwiat∏a pozycyjne przednie –Kierunkowskazy przednie .

334 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Kierunkowskazy boczne (typ A) –Kierunkowskazy boczne (typ B) Przód samochodu Przód samochodu .

Êwiat∏a hamowania i pozycyjne. Êwiat∏a cofania i przeciwmgielne tylne –Dodatkowe Êwiat∏o hamowania a: Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne b: Kierunkowskaz tylny c: Âwiat∏o cofania d: Âwiat∏o hamowania i pozycyjne .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 335 –Kierunkowskazy tylne.

UWAGA U˝ywaç wy∏àcznie ˝arówek podanych w tabeli. Natomiast w przypadku gdy na wewn´trznej powierzchni kloszy lamp utworzà si´ du˝e krople lub wewnàtrz lampy zgromadzi si´ woda. Nie jest to powód do niepokoju.336 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej Wymiana ˝arówek (hatchback)– Sposób dost´pu do ˝arówek poszczególnych typów lamp pokazany zosta∏ na rysunkach. . podobnie jak ma to miejsce w przypadku szyb samochodu w czasie deszczu. gdy sà goràce. Upuszczona lub zadrapana mo˝e p´knàç i rozprysnàç si´. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno wymieniaç ˝arówek. Podczas wymiany ˝arówki zap∏on oraz dana lampa powinny byç wy∏àczone. poniewa˝ zaparowanie nast´puje w wyniku ró˝nicy temperatur na zewnàtrz i wewnàtrz kloszy lamp. poniewa˝ grozi to poparzeniem. Nie dotykaç szklanej cz´Êci go∏à r´kà. dobranej wed∏ug tabeli. ˚arówk´ nale˝y chwytaç wy∏àcznie za obudow´ z tworzywa lub metalu. W czasie deszczu lub w myjni samochodowej wewn´trzne powierzchnie kloszy Êwiate∏ zewn´trznych mogà czasowo pokrywaç si´ wilgocià. Nale˝y u˝yç ˝arówki o odpowiedniej mocy. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • ˚arówki halogenowe sà nape∏nione spr´˝onym gazem i wymagajà zachowania specjalnej ostro˝noÊci.

5 1.2 5 F C G A: ˚arówki halogenowe H7 B: ˚arówki halogenowe H11 C: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bezbarwne) D: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bursztynowe) E: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bursztynowe) F: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bezbarwne) G: ˚arówki z podwójnym zakoƒczeniem .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 337 –Reflektory (Êwiat∏a mijania) ˚arówki Âwiat∏a mijania Âwiat∏a drogowe Âwiat∏a przeciwmgielne przednie Âwiat∏a pozycyjne przednie Kierunkowskazy przednie Kierunkowskazy boczne Kierunkowskazy tylne Âwiat∏a hamowania i pozycyjne tylne Âwiat∏a cofania Âwiat∏a przeciwmgielne tylne Dodatkowe Êwiat∏o hamowania OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej OÊwietlenie kabiny OÊwietlenie osobiste (bez elektrycznie sterowanego okna dachowego) OÊwietlenie osobiste (z elektrycznie sterowanym oknem dachowym) OÊwietlenie schowka OÊwietlenie baga˝nika W Typ 55 55 55 5 21 5 21 A A B C D E F 21/5 F 21 21 16 5 8 8 F F C C G F 1. Zwolniç spr´˝yny mocujàce i zdjàç tylnà os∏on´.

Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Zwolniç spr´˝yn´ mocujàcà i wyjàç ˝arówk´. 3. Je˝eli z∏àcze jest ciasne. Po wymianie ˝arówki nie jest konieczna regulacja ustawienia Êwiate∏. . poruszaç nim na boki. Roz∏àczyç z∏àcze elektryczne. W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i za∏o˝yç spr´˝yn´.338 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 2.

a nast´pnie wyjàç zatrzask. Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t mocujàcy.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 339 –Reflektory (Êwiat∏a drogowe) Wyjmowanie zatrzasku 1. Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na kolejnych rysunkach. Wk∏adanie zatrzasku .

. 2. Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na rysunkach. Zdjàç os∏on´ gumowà.340 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej REFLEKTOR LEWY: Wyjàç zatrzask i przesunàç kana∏ filtra powietrza.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 341 3. . W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i za∏o˝yç spr´˝yn´. Je˝eli z∏àcze jest ciasne. Zwolniç spr´˝yn´ mocujàcà i wyjàç ˝arówk´. 4. Po wymianie ˝arówki nie jest konieczne ustawianie Êwiate∏. poruszaç nim na boki. Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Roz∏àczyç z∏àcze elektryczne.

Je˝eli z∏àcze jest ciasne. 2. poruszaç nim na boki. . Naciskajàc blokad´ roz∏àczyç z∏àcze elektryczne.342 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne 1. Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t mocujàcy.

.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 343 3. 4. Obróciç ˝arówk´ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjàç. W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i zamocowaç w gnieêdzie obracajàc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

344 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Âwiat∏a parkowania 1. Zwolniç spr´˝yny mocujàce i zdjàç tylnà os∏on´. . Wyjàç ˝arówk´ z oprawà. 2.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 345 –Kierunkowskazy przednie –Kierunkowskazy boczne (typ A) Przód samochodu .

Êwiat∏a hamowania i pozycyjne.346 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Kierunkowskazy boczne (typ B) –Kierunkowskazy tylne. Êwiat∏a cofania i przeciwmgielne tylne Przód samochodu .

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 347 –Dodatkowe Êwiat∏o hamowania a: Kierunkowskaz tylny b: Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne c: Âwiat∏o cofania d: Âwiat∏o hamowania i pozycyjne .

348 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 351 352 352 353 356 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane serwisowe Opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DANE TECHNICZNE 349 Rozdzia∏ 8 DANE TECHNICZNE • • • • • • • Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350 DANE TECHNICZNE Wymiary Sedan D∏ugoÊç ca∏kowita SzerokoÊç ca∏kowita WysokoÊç ca∏kowita Rozstaw osi Rozstaw kó∏ przednich Rozstaw kó∏ tylnych *1: *2: Hatchback 4180 1710 1475 2600 1490*1 1480*2 1470*1 1460*2 mm mm mm mm mm mm 4410 1710 1470 2600 1490*1 1480*2 1470*1 1460*2 Z oponami 175/70R14 Z oponami 195/60R15 .

DANE TECHNICZNE 351 Masy kg Dopuszczalna masa ca∏kowita samochodu 1655 1655*1 1670*2 1695 Dopuszczalna masa przypadajàca na oÊ jezdnà Przednià 900 920 930 Tylnà 875 905 905 kg Dopuszczalna masa holowanej przyczepy*3 Z hamulcem 4ZZ-FE 3ZZ-FE 1ND-TV *1: *2: *3: Silnik 4ZZ-FE 3ZZ-FE 1ND-TV Silnik Dopuszczalny nacisk na hak Bez hamulca 450 450 450 55 55 55 1000 1300 1000 Z mechanicznà skrzynià biegów Z automatycznà skrzynià biegów Na pochy∏oÊciach do 12% .

cm3: Silnik 4ZZ-FE Silnik 3ZZ-FE Silnik 1ND-TV 1398 1598 1364 Paliwo Rodzaj paliwa: Silnik o zap∏onie iskrowym – Benzyna bezo∏owiowa.5 Silnik 1ND-TV 73.3 Silnik 3ZZ-FE 79. 4-suwowy o zap∏onie iskrowym 1ND – TV 4-cylindrowy.0 x 71.0 x 81. rz´dowy. 3ZZ-FE i 1ND-TV Typ: Silniki 4ZZ-FE i 3ZZ-FE 4-cylindrowy.5 PojemnoÊç skokowa. PojemnoÊç zbiornika paliwa. rz´dowy. o liczbie oktanowej równej co najmniej 95. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Olej nap´dowy o zawartoÊci siarki poni˝ej 500 ppm i liczbie cetanowej równej co najmniej 48. 4-suwowy o zap∏onie samoczynnym (z turbospr´˝arkà) Ârednica x skok t∏oka. L: 55 .352 DANE TECHNICZNE Silnik Model: 4ZZ-FE.0 x 81. mm: Silnik 4ZZ-FE 79.

mm: 7.0 1.5 Silnik o zap∏onie samoczynnym – Z filtrem 4. L: Silnik o zap∏onie iskrowym – Z filtrem 3. mm: Silnik o zap∏onie iskrowym – Dolotowe 0. Silnik o zap∏onie samoczynnym – ACEA B1.25 – 0.7 Bez filtra 3.14 – 0. Nale˝y u˝ywaç oryginalnego oleju Toyoty bàdê jego odpowiedników.35 Silnik o zap∏onie samoczynnym – Dolotowe 0.5 Pompa wodna Wa∏ korbowy Spr´˝arka klimatyzacji Przewidywany zakres temperatur otoczenia w okresie do nast´pnej wymiany oleju Dalszych informacji udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty.1 Tylko silnik o zap∏onie samoczynnym – Ugi´cie paska klinowego pod naciskiem 98N (10 Kg) (pasek po pewnym przebiegu).25 Wydechowe 0. Klasa jakoÊci oleju: Silnik o zap∏onie iskrowym – 20W-50 i 15W-40 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL 10W-30 i 5W-30 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL ze specyfikacjà „Energy-Conserving” lub z certyfikatem ILSAC.15 – 0.11 – 0. 5W-30 (Preferowana) . API CF-4 lub CF (dopuszczalne jest stosowanie oleju API CE lub CD) Zalecana lepkoÊç oleju (wed∏ug SAE): Alternator Odst´p elektrod Êwiecy zap∏onowej. mm: Silnik 4ZZ-FE K16R-U11 FR8KCU Silnik 3ZZ-FE 1.17 Wydechowe 0.3 Bez filtra 3.DANE TECHNICZNE 353 Dane serwisowe SILNIK Luz zaworów (silnik zimny).20 Âwiece zap∏onowe: Silnik 4ZZ-FE DENSO BOSCH Silnik 3ZZ-FE DENSO NGK K16R-U11 FR8KCU K16R-U11 BKR5EYA11 UK¸AD OLEJENIA SILNIKA PojemnoÊç uk∏adu (obj´toÊç oleju do wymiany).1 1.8 W samochodzie u˝yto oryginalnego oleju Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil”.0 – 8.

0 Rodzaj p∏ynu: oryginalny p∏yn Toyoty ATF typ T-IV Wymiana p∏ynu tylko w razie koniecznoÊci. nale˝y zamontowaç akumulator odpowiadajàcy typem oryginalnemu. W razie koniecznoÊci wymiany. W celu unikni´cia problemów technicznych stanowczo zalecane jest stosowanie p∏ynu „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennika.5 5. 15 A 5A 6. Uwaga: Zastosowanie p∏ynu do automatycznych skrzyƒ biegów innego ni˝ oryginalny p∏yn ATF Toyoty typ T-IV mo˝e spowodowaç obni˝enie sprawnoÊci prze∏àczania biegów.116 DOT 4 . normalne: maks. a w skrajnym przypadku nawet uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów w tym samochodzie.) Nie nape∏niaç uk∏adu samà wodà. (P∏yn ch∏odzàcy jest wytworzony na bazie kwasu organicznego i stanowi kombinacj´ fosforanów i kwasów organicznych.160 – 1.290 Na∏adowany ca∏kowicie 1. który zapewni optymalnà sprawnoÊç skrzyni biegów. wymienione w ksià˝eczce gwarancyjnej. gdy samochód jest eksploatowany w jeden ze sposobów okreÊlonych jako szczególne warunki eksploatacji. L: 1. aminy. Ciecz ch∏odzàca musi zawieraç p∏yn niskokrzepnàcy na bazie glikolu etylenowego bez dodatków krzemu.250 – 1.116 DOT 3.3 MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW Obj´toÊç oleju. L: Silnik o zap∏onie iskrowym Silnik o zap∏onie samoczynnym Z nagrzewnicà spalinowà Bez nagrzewnicy spalinowej Rodzaj p∏ynu ch∏odzàcego: Uk∏ad ch∏odzenia silnika w tym samochodzie zosta∏ fabrycznie nape∏niony roztworem p∏ynu „TOYOTA Super Long Life Coolant”. Dalszych informacji udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty.9 Rodzaj oleju: Olej przek∏adniowy API GL-4 lub GL-5 Zalecana lepkoÊç: SAE 75W-90 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Obj´toÊç p∏ynu (przy wymianie).060 – 1.200 Na∏adowany w 50% 1.354 DANE TECHNICZNE UK¸AD CH¸ODZENIA Ca∏kowita pojemnoÊç. mm: 5 – 15 Rodzaj p∏ynu: SAE J1703 lub FMVSS No. Dalszych informacji udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty. SPRZ¢G¸O Skok ja∏owy peda∏u sprz´g∏a. azotynu. Akumulatora innego typu nie b´dzie mo˝na prawid∏owo umocowaç. Przy wymianie zaleca si´ stosowaç oryginalny p∏yn do automatycznych skrzyƒ biegów T-IV (ATF JWS3309 lub NWS6500). AKUMULATOR G´stoÊç elektrolitu przy 20°C: 1. L: Do 3.100 Roz∏adowany ¸adowanie: przyspieszone: maks.5 5. Wymiana p∏ynu w automatycznej skrzyni biegów konieczna jest jedynie wtedy. boranu oraz mieç w∏aÊciwoÊci przeciwdzia∏ania korozji aluminiowych elementów silnika. SAE J1704 lub FMVSS No. wystàpienie wibracji przy blokowaniu przek∏adni hydrokinetycznej. Jako zamiennik mo˝na u˝yç olejów odpowiadajàcych klasà i jakoÊcià.

przy pracujàcym silniku. mm: 60 Skok ja∏owy peda∏u.116 DOT 3 SAE J1704 lub FMVSS No.116 DOT 4 UK¸AD KIEROWNICZY Luz ko∏a kierownicy: Poni˝ej 30 mm . mm: 1–6 Zaciàgni´cie hamulca postojowego si∏à 196 N (20 kG): 6 – 9 z´bów zapadki Rodzaj p∏ynu: SAE J1703 lub FMVSS No.DANE TECHNICZNE 355 HAMULCE Minimalny zapas odleg∏oÊci od pod∏ogi peda∏u naciÊni´tego si∏à 490 N (50 kG).

przy ka˝dym obcià˝eniu ∏àczholowaniu przyczepy nie z pe∏nym baga˝em Przód Ty∏ 230 220 220 220 Przód 220 220 220 220 Ty∏ 220 220 220 220 Rozmiar opony 175/70R14 84H Silnik 4ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 3ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 1ND-TV 195/60R15 88V Moment dokr´cenia nakr´tek kó∏. np.5) 230 220 220 220 UWAGA: Szczegó∏owe informacje na temat ogumienia (np.356 DANE TECHNICZNE Opony Rozmiary opon i ciÊnienie w oponach przed jazdà Bez tylnych siedzeƒ – Do jazdy z pr´dkoÊciami 160 km/h i powy˝ej kPa (kG/cm2) CiÊnienie przy du˝ym CiÊnienie nominalne przy obcià˝eniu. np. przy ka˝dym obcià˝eniu ∏àczholowaniu przyczepy nie z pe∏nym baga˝em Przód Ty∏ 270 260 270 270 Przód 260 260 270 270 Ty∏ 260 260 270 270 Rozmiar opony 175/70R14 84H Silnik 4ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 3ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 1ND-TV 195/60R15 88V Do jazdy z pr´dkoÊciami poni˝ej 160 km/h 270 260 270 270 kPa (kG/cm2) CiÊnienie przy du˝ym CiÊnienie nominalne przy obcià˝eniu. . Nm (kGm): 103 (10. dotyczàce wymiany opon lub kó∏) – patrz punkty od „Sprawdzanie ciÊnienia w ogumieniu” do „Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏” na stronach 309–315 w rozdziale 7–2.

DANE TECHNICZNE 357 Bezpieczniki W komorze silnika (silnik o zap∏onie iskrowym) W komorze silnika (silnik o zap∏onie samoczynnym) W komorze silnika (z uk∏adem automatycznego w∏àczania Êwiate∏) W komorze silnika (silnik o zap∏onie samoczynnym) .

LO LH 10 A: Lewy reflektor (Êwiat∏a mijania) 16. bezprzewodowe zdalne sterowanie. ETCS 10 A: Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa 8. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. uk∏ad rozruchowy. HEAD RH 15 A: Reflektory prawe 13. Êwiat∏a awaryjne 10. HEAD LH 15 A: Reflektory lewe 12. zegar. SPARE 5 A: Bezpiecznik zapasowy 4. uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci EFI 30 A (silnik o zap∏onie samoczynnym): Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. LO RH 10 A: Prawy reflektor (Êwiat∏a mijania) 15. bezpieczniki „ST” i „IG2” 17. uk∏ad poduszki powietrznej SRS. HORN 10 A: Sygna∏ dêwi´kowy 11. HI RH 10 A: Prawy reflektor (Êwiat∏a drogowe) . ALT-S 5 A: Uk∏ad ∏adowania 9. FUEL HTR 25 A: Podgrzewanie paliwa 19. system nawigacji. CIG 15 A: Zapalniczka. SPARE 15 A: Bezpiecznik zapasowy 2. podgrzewacz paliwa 14. SPARE 10 A: Bezpiecznik zapasowy 3. DOME 15 A: Radioodtwarzacz. AM2 30 A: Uk∏ad rozruchowy. uk∏ad wst´pnego podgrzewania silnika W komorze silnika (samochody z kierownicà po lewej stronie) 7. IG2 15 A: Wskaêniki i liczniki. HI LH 10 A: Lewy reflektor (Êwiat∏a drogowe) 18. oÊwietlenie przestrzeni baga˝owej. radioodtwarzacz. HAZARD 10 A: Kierunkowskazy.358 DANE TECHNICZNE 5. EFI 15 A (silnik o zap∏onie iskrowym): Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. zegar. HTR SUB 30A: Nagrzewnica spalinowa W komorze silnika (samochody z kierownicà po prawej stronie) Bezpieczniki (typ A) 1. oÊwietlenie baga˝nika. oÊwietlenie wn´trza. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. wskaêniki i liczniki 6. elektryczna regulacja lusterek bocznych 20. uk∏ad ∏adowania. oÊwietlenie osobiste.

AM1 25 A: Bezpiecznik „CIG” 25. zegar. P/W 20 A: Elektryczne sterowanie szyb 27. GAUGE 10 A: Wskaêniki i liczniki. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy. uk∏ad sterujàcy blokady prze∏àczania biegów. AMT 50 A: Bez obwodu 49. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa Bezpieczniki (typ B) 41. HEAD MAIN 40 A: Bezpieczniki „LO LH”. tylne Êwiat∏o przeciwmgielne 24. elektryczny wentylator ch∏odnicy. wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej 37. uk∏ad automatycznego w∏àczania Êwiate∏. A/PUMP 50 A: Pompa powietrza 46. elektryczne sterowanie szyb.5 A: Uk∏ad diagnostyki pok∏adowej 32. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy. ECU-B 10 A: Uk∏ad klimatyzacji. FOG 15 A: Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne 29. RDI FAN 40 A: Elektryczny wentylator ch∏odnicy 44. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa 22. A/C 10 A: Uk∏ad klimatyzacji 31. Êwiat∏a awaryjne. P-POINT 15 A: Bez obwodu 39.DANE TECHNICZNE 359 21. S-HTR 15 A: Podgrzewanie siedzenia 34. P/W 30 A: Elektryczne sterowanie szyb 40. M-HTR/DEF I-UP 10 A: Ogrzewanie lusterek bocznych. uk∏ad klimatyzacji.5 A: Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. WASH 15 A: Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej 35. DEFOG 40 A: Ogrzewanie szyby tylnej. ST 7. HTR 2 50 A: Uk∏ad klimatyzacji 50. podgrzewanie siedzenia. uk∏ad nadbiegu automatycznej skrzyni biegów. POWER 30 A: Elektryczne sterowanie szyb. Êwiat∏a cofania. STOP 15 A: Âwiat∏a hamowania. bezpiecznik „DEF I/UP M-HTR” . HEATER 40 A: Uk∏ad klimatyzacji. DOOR 25 A: Centralny zamek 30. dodatkowe Êwiat∏o hamowania. zmywacze reflektorów. ogrzewanie szyby tylnej. automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne. zmywacze reflektorów 36. OBD 7. „LO RH”. HTR 1 50 A: Uk∏ad klimatyzacji 51. uk∏ad ∏adowania. H-LP CLN 30 A: Zmywacze reflektorów 45. ABS NO. i „HI RH” 47. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy 43. uk∏ad poduszki powietrznej. elektryczne sterowanie okna dachowego 53. DOOR DL/S-HTR INV 15 A: podgrzewanie siedzenia 38. 28. centralny zamek. uk∏ad sterujàcy blokady prze∏àczania biegów. uk∏ad elektrycznego wspomagania kierownicy. uk∏ad ABS. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy 42. ABS NO. DEF I/UP M-HTR 10 A: Ogrzewanie lusterek bocznych. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. bezpiecznik „A/C” 54. oÊwietlenie tablicy rejestracyjnej. uk∏ad ABS. WIPER 25 A: Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej. podÊwietlenie deski rozdzielczej. przednie Êwiat∏a przeciwmgielne. DEFOG 30 A: Ogrzewanie szyby tylnej. EMPS 50 A: Uk∏ad elektrycznego wspomagania kierownicy 48. bezpiecznik „M-HTR/DEF I/UP” 52.1 50 A: Uk∏ad ABS. uk∏ad poziomowania reflektorów.2 30 A: Uk∏ad ABS. „HI LH”. TAIL 15 A: Âwiat∏a pozycyjne tylne. wskaêniki i liczniki 23. uk∏ad ABS. lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 33. ECU-IG 10 A: Uk∏ad poduszki powietrznej. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa 26. Êwiat∏a pozycyjne przednie.

„P/W”. „DOOR”.2”. „HTR 2”’ „AMT”. i „H-LP CLN” . „S-HTR”. „ECU-B”. „HEATER”. „H-LP CLN”. „STOP”. „AM1 (50A)” „RDI FAN”. „ECU-B” „TAIL”.360 DANE TECHNICZNE Bezpieczniki (typ C) 55. „HTR 1”. „ABS NO. AM1 50 A: Bezpieczniki „AM1 (25 A)”. „HTR SUB”. „S-HTR”. „POWER”. „POWER”.1”. „DEFOG”. „GAUGE”. „WASH”. „GAUGE”. bezpieczniki „ABS NO. „WIPER”. „P/W”. „ECU-IG”. ALT 140 A: Uk∏ad ∏adowania. „TAIL”. GLOW 80 A: Uk∏ad wst´pnego podgrzewania silnika 58. „ABS NO. „DOOR”. „GLOW”’ „DEFOG”. „STOP”. bezpieczniki „ABS NO. „FOG” i „OBD” 57. 2”. ALT 100 A: Uk∏ad ∏adowania. „FUEL HTR”. „RDI FAN”. „FOG” i „OBD” 56. „WASH”. „AM1 (25 A)”. „HEATER”. „ECUIG”. „WIPER”. 1”.

INDEKS 361 Rozdzia∏ 9 INDEKS .

...........157 Pokrywa baga˝nika ...........................................32 Boczne poduszki powietrzne ......................156..................81 Boczne poduszki i kurtyny powietrzne.............285 I Identyfikacja Numer identyfikacyjny pojazdu...307 Sprawdzanie .................2..308 Ch∏odnica powietrza do∏adowujàcego Sprawdzanie................................107........................249 Ostrze˝enie przed wydobywajàcym si´ gazem ......................................................................................................................................................................46 Drzwi Drzwi boczne .....................239 Hamulec postojowy Dzia∏anie ..............................................................158 D Dane techniczne ...................................318 Ârodki ostro˝noÊci ...............87 H Hamulce Hamulec postojowy .....................................................156...........98 Zamocowanie ...................241 Informacja o paliwie .....46 Drzwi boczne ................122 Elektrycznie sterowane okno dachowe..........257 Elektryczna regulacja ustawienia lusterek ............................278 Gdy samochód wymaga holowania .......................166 Lampka kontrolna ........244 Czyszczenie wn´trza ........158 Po∏o˝enia wybieraka zakresu.........101 Zalecenia .. 12 Docieranie samochodu ................158 Przycisk kasowania blokady dêwigni wybieraka zakresu.................................... ......................................................................45 Blokada dêwigni zwalniajàcej zamek pokrywy baga˝nika...............................................................................198 Drzwi baga˝nika.......................................................280 Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa ..........121 Dêwignia zwalniajàca zamek pokrywy baga˝nika...........................................................................228 J Jak uruchomiç silnik.32 Dêwignia zwalniajàca zamek pokrywy baga˝nika ......................362 INDEKS A Akumulator Eksploatacja w warunkach zimowych .................322 Bezprzewodowe zdalne sterowanie....45..........................240 Numer identyfikacyjny silnika .........45 Kierownica................................128 Boczne drzwi......................................166 Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych ................350 Deska rozdzielcza .........................................318 Sprawdzanie stanu akumulatora ...............................237 F Filtr w uk∏adzie klimatyzacji........157 Blokada Drzwi baga˝nika ..........................318 Zalecenia dotyczàce ∏adowania ............................228 ............................................................................................166 Automatyczna skrzynia biegów Jazda z automatycznà skrzynià biegów .....50 Elektryczne wspomaganie kierownicy ...............................276 Przyczepa ...........................166 Holowanie Awaryjne ....244 Jazda z du˝à pr´dkoÊcià w okresie docierania............................................................................250 C Ch∏odnica silnika P∏yn ch∏odzàcy silnik ....................................................206 Fotelik dzieci´cy Fotelik dzieci´cy .........158 Prze∏àczanie zakresów......................46 B∏yskanie Êwiat∏ami przednimi ...........308 CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika..118 B Bezpieczniki Skrzynka bezpieczników ..............224 Dêwignia regulacji ustawienia lusterka bocznego..........322 Automatyczna kontrola pr´dkoÊci ...99 Rodzaje fotelików dzieci´cych........................................ 115 Zamocowanie w systemie ISOFIX ............................................................................32 Dywaniki pod∏ogowe ..............229 Automatycznie regulowana klimatyzacja ...........24 Blokada kolumny kierowniczej przed kradzie˝à .......228 Jazda Automatyczna skrzynia biegów .... 46 E Ekonomiczna eksploatacja Oszcz´dzanie paliwa i przed∏u˝anie trwa∏oÊci samochodu .........

....... okres docierania ..........................198 Kluczyki ..................146 Lampka ostrzegawcza braku ∏adowania akumulatora ....69 Nagrzewnica spalinowa .231 Kiedy samochód wymaga naprawy? ............. 157 Ko∏a Aluminiowe tarcze ....................................... wy∏àcznik ...146 Lampka sygnalizacyjna niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa kierowcy..............................146 Lampka sygnalizacyjna usterki silnika ...................................291 .............................170 Mycie i woskowanie nadwozia ........ .......................................120 Ko∏o zapasowe....156.....................................146 Lampka ostrzegawcza filtra paliwa . ..............315 Ko∏o kierownicy o nachylanym po∏o˝eniu.....122 Zewn´trzne lusterka wsteczne . ...................................................146 M Maksymalne pr´dkoÊci dla poszczególnych biegów Automatyczna skrzynia biegów ..146 Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy ..........................228 Numer identyfikacyjny pojazdu ...............................................123 Dêwignia regulacji ustawienia lusterka bocznego ...............................290 Kiedy samochód wymaga naprawy?........146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy/uk∏adu kontroli nap´du ......................................................... .......................161 Mechaniczna skrzynia biegów Jazda z mechanicznà skrzynià biegów........................................................................................................................18..................................146 Lampka sygnalizacyjna niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era...............268 Kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników.........146 Lampka ostrzegawcza nie zamkni´tych drzwi ........122 Osobiste ............192 Klimatyzacja sterowana automatycznie ...........................146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu ABS (lampka ostrzegawcza uk∏adu wspomagania hamowania awaryjnego) ...................125 Sk∏adanie zewn´trznych lusterek wstecznych ......146 Lampka ostrzegawcza niskiego ciÊnienia oleju silnikowego .....161 Wskazówki praktyczne .............................146 Lampka ostrzegawcza ma∏ego podciÊnienia ...................................................158 Napinacze pasów bezpieczeƒstwa ...................................158 Mechaniczna skrzynia biegów.........146 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu p∏ynu hamulcowego ...................146 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa ....................................................144 Lusterka Elektryczna regulacja po∏o˝enia...................240 O Obrotomierz.........................................299 Mo˝liwoÊç sterowania automatycznym zmieniaczem p∏yt kompaktowych.....146 Lampka ostrzegawcza.............................................123 L Lampka kontrolna hamulca postojowego................................237 Regulacja po∏o˝enia ko∏a kierownicy .....146 Licznik przebiegu ca∏kowitego .................................120 Kierunkowskazy .................................146 Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej ........................161 Miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika warsztatowego .................................291 Kierownica Elektryczne wspomaganie...204 Narz´dzia .................................................................161 Po∏o˝enia poszczególnych biegów...............268 Nowy samochód.................................146 Lampki kontrolne i ostrzegawcze.........121 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne ..........................................................................................................................................................................244 K Katalizator spalin......................................198 Regulowana r´cznie ....144 Licznik przebiegu dziennego....................146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli nap´du ..144 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy ....144 Obs∏uga Gdzie dokonywaç przeglàdów i napraw ...............................283 N Nadbieg................121 Lusterko Automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne...................128 Klimatyzacja Regulowana automatycznie ....................... 280 Kolumna kierownicza Blokada kolumny...............146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego ......INDEKS 363 Mechaniczna skrzynia biegów................

............................................................ prze∏àcznik......................257 Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego .....2.................................50 Okres docierania ................................................ 311...........133 OÊwietlenie przestrzeni baga˝owej.............. sprawdzenie samochodu...... wy∏àcznik ..285 Mycie i woskowanie...... 325 Przebicie opony Gdy zostanie przebita opona ..................275 Podniesienie pojazdu ........................123 Przed podró˝à.........128 Wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej .....................................................267 Kliny blokujàce ko∏a.324....247 Przednie fotele ...........230 Korek wlewu ........................275 Zdejmowanie os∏ony ozdobnej tarczy ko∏a ...........................................49 Wskaênik poziomu paliwa .................298 Sens przeglàdów okresowych..............................................272 Poluzowanie nakr´tek ko∏a........ deska rozdzielcza .....................230 Poduszki powietrzne ......45 Polerowanie.................311 Rozmiar ......................................................170 Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego.....................................................................143 P∏yn do spryskiwaczy Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy .....129 Âwiate∏ g∏ównych.309...................282 P∏yn ch∏odzàcy silnik Eksploatacja pojazdu w warunkach zimowych .......................... mijania i kierunkowskazów.................................138 Ogumienie CiÊnienie...................................................................................232 OÊwietlenie.... holowanie .....274 Po zmianie ko∏a ............267 Ustawienie podnoÊnika.................................................................................138 zewn´trznych lusterek wstecznych ..................................................... 305 Zu˝ycie .....................................134.................271 Ârodki ostro˝noÊci przy podnoszeniu samochodu podnoÊnikiem.......................... 314 Ko∏o zapasowe .......312 Przebicie opony ...72......290 Przegrzanie silnika ...........249 Wskaênik temperatury ...219 Poziom oleju silnikowego...............................................................69 Zalecenia ...............271 Zmiana ko∏a ...... 135 Wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej .274 Opuszczenie samochodu ............129 Prze∏àcznik Poziomowania reflektorów..302...................324.....................................364 INDEKS Obs∏uga do wykonania we w∏asnym zakresie ................................................................................................................................ wn´trze OÊwietlenie kabiny..........................................................................61 PodnoÊnik Miejsce przechowywania..........285 Napinacze................................................................ 87 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu .........................................261 Ogrzewanie szyby tylnej .228 Olej silnikowy LepkoÊç i klasy .........229 Eksploatacja w innych krajach ........356 Wymiana............. 356 Informacje............................142 Pasy bezpieczeƒstwa Czyszczenie .....267 Okno dachowe .........143 Prze∏àcznik poziomowania reflektorów ..........................273 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne .....................................................132 OÊwietlenie osobiste.......232 Ostrze˝enie przed tlenkiem w´gla ................................... oÊwietlenie..55 Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne................290 Ochrona pojazdu przed korozjà ..................49 Oszcz´dzanie paliwa......................... 325 Podgrzewanie siedzeƒ......................................185 Przyczepa...302.........................283 Ochrona antykorozyjna..131 Przeglàdy i obs∏uga okresowa ....................261 Otwieranie pokrywy wlewu paliwa.................31 Pokrywa baga˝nika ....................................290 Obs∏uga okresowa .....62 Zapinanie .................. 81.......................62 Piel´gnacja samochodu Czyszczenie wn´trza.......270 Nakr´tki kó∏............................72 Podwójna blokada zamków .....268 Opony zimowe i ∏aƒcuchy .283 Popielniczka .......................................310........................................................................................ 12 ..........................................................................................................41 Przyciski zdalnego sterowania........................... 305 Poziom p∏ynu do spryskiwaczy P∏yn do spryskiwaczy .272 Za∏o˝enie os∏ony ozdobnej tarczy ko∏a ......250 Przyrzàdy i wskaêniki.................266 Przegrzanie...........................233 Ostrze˝enie przed spalinami.............137 Przestrzeƒ baga˝owa...............................................134 Przyciski sterujàce podnoszeniem i opuszczaniem szyb ............................................134 P Paliwo Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa ......................................282 Odtwarzacz p∏yt kompaktowych..............................268 Podró˝e zagraniczne ................ p∏yn ch∏odzàcy ....................................................................267 Przek∏adanie kó∏ ....

..........................220 Schowek w tylnej konsoli ...........................267 Przegrzanie silnika ....................................................219 Regulacja intensywnoÊci podÊwietlenia ...170 Radioodtwarzacz...132 ...........206 Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego.............230 Trójkàt ostrzegawczy ......218 Teleskopowa kolumna kierownicza ............244 Urzàdzenia regulujàce poziom emisji spalin ................146 Sygnalizator akustyczny pasów bezpieczeƒstwa kierowcy................................................246 Zu˝ycie oleju..........................................................265.223 Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne..................... 266 Holowanie ................................................ 231 Wy∏àczanie silnika z turbospr´˝arkà ...........................................131 Âwiat∏a g∏ówne..................144 Popielniczka ............................... prze∏àcznik ..............................................231 Komora silnika ..........36 Sytuacje awaryjne Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia.........308 Sprawdzanie ch∏odnicy silnika...................221 Siedzenia.................................................................... 266 TrudnoÊci z uruchomieniem silnika .....................................144 Licznik przebiegu dziennego ...............262 Ugrz´êni´cie samochodu ......................308 Sprawdzanie i wymiana bezpieczników.............................................................. wy∏àcznik........ 305 Sprawdzenie pojazdu przed podró˝à ..............220 Schowek podr´czny .............146 Sygnalizator akustyczny pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era na przednim siedzeniu ......14 System zabezpieczenia przed kradzie˝à............................................146 Sygnalizator akustyczny kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu .......................................................... 58 Skraplacz Sprawdzanie ...............120 Temperatura p∏ynu ch∏odzàcego silnik............276 Holowanie pojazdu ........... 305 Przegrzanie ..47 Sk∏adane siedzenie tylne ...........................................................62 Siedzeƒ przednich ..........................................55 R´cznie sterowana klimatyzacja.................14 Wskaênik poziomu paliwa ............................. uwagi eksploatacyjne ..................................................280 ZgaÊni´cie silnika podczas jazdy ........232 Poziom oleju...............146 Sygnalizator akustyczny w∏àczonych Êwiate∏ ..................................................................................230 Uruchamianie ..219 Zegar .........233 Zwalnianie zamka pokrywy silnika ................260 Uruchamiane silnika z obcego êród∏a pràdu..........265 Zgubienie kluczyków .......266 Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego ............................................128 T Tablica przyrzàdów Licznik przebiegu ca∏kowitego................296 S Schowek dodatkowy ..................................................56...........276 Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego .....247 Sygnalizator akustyczny ostrzegawczy..................................................................186 Regulacja IntensywnoÊci podÊwietlenia tablicy przyrzàdów .............................................261 Przepalony bezpiecznik............230...........302......192 Rozmieszczenie bezpieczników...................................................................54 Silnik CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika.........298 Âwiat∏a awaryjne..241 Ostrze˝enie przed spalinami .........144 Pasa bezpieczeƒstwa...142 Zapalniczka ..................................................144 Symbole.. wskaênik....................................144 Obrotomierz ....322 Przebicie opony ........................244 Katalizator spalin .................239 Symbole na tablicy przyrzàdów ......... wy∏àcznik .....146 Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych..............322 Sprawdzanie i wymiana filtra w uk∏adzie klimatyzacji ...........................................................................................INDEKS 365 R Radioodtwarzacz ...................................................307 Trójfunkcyjny katalizator spalin ...............302..................131 Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu ........280  Ârodki ostro˝noÊci podczas samodzielnego wykonywania obs∏ugi .294 Numer silnika.................................... skraplacza i ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego...........................................................................................143 Trójfunkcyjny katalizator spalin ....276 Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych ....................................................................................

..................158 Ogrzewania lusterek bocznych .............................262 Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb............... prze∏àcznik .....................158..............................................................239 Zamki drzwi bocznych..............................131 Âwiate∏ awaryjnych .....................143 Wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik ..........307 Eksploatacja w warunkach zimowych ................................................................224 Zawieszenie i podwozie ...........................................324....................262 Uruchamianie silnika z obcego êród∏a pràdu .......................................32 Zapalniczka ............................... 157 ....................................................222 Uk∏ad ch∏odzenia Ch∏odnica i zbiornik wyrównawczy .......131 Wy∏àcznik zap∏onu ...............................................................................214 Z Zaczepy do stabilizacji baga˝u .....223 Zag∏ówki ...268 Zapasowy bezpiecznik .. 322 Bezpieczniki............. 132 Zap∏onu......307 Zakr´tka ch∏odnicy...134............294 Wskazówki praktyczne dotyczàce jazdy...322 Rozmieszczenie bezpieczników ....128 Wy∏àcznik Êwiat∏a przeciwmgielnego Przedniego .....................158...................246 Wy∏àcznik nadbiegu .................223 Uchwyt trójkàta ostrzegawczego ......................................................................................158 U˝ytkowanie mechanicznej skrzyni biegów ......... 325 U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych....................215.......................47 W Widok komory silnika ....................................................................................249 Przegrzanie silnika .....................142 Temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik ................ 161 Wskaênik Poziomu paliwa .................................................60 Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏...................................................315 Zalecenia dotyczàce jazdy Jazda ekonomiczna...... 132 WyÊwietlacz komputera pok∏adowego ................156..........................................................296 Uk∏ad hamulcowy .............. 218 WyÊwietlacz wielofunkcyjny ..............................322 Zas∏ona baga˝nika ......................131.........................97 Przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych .........249 Wskazówki praktyczne ...........244 Rozruch silnika ....................................................................................................................131 Tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego ...........131 Tylnego ........................................................................241 Zegar................164 Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej .............. prze∏àcznik ..249 Wy∏àcznik zmywaczy reflektorów............248 Sprawdzenie samochodu przed podró˝à.161 U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych .....................244 Z obcego akumulatora............137 Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej..........................................................138 Wy∏àcznik Nadbiegu .........55 Zalecenia dotyczàce uk∏adu wydechowego......... 161 Zalecenia dotyczàce regulacji siedzeƒ Przednie fotele ................................257 Jazda w ró˝nych warunkach . 218 Zmieniacz p∏yt kompaktowych ...................................................................................................219 Zapasowe ko∏o .............232 Zalecenia dotyczàce wy∏àczania silnika z turbospr´˝arkà .........................................318.............................................................................................................156.............158 Wy∏àcznik ogrzewania szyby tylnej i zewn´trznych lusterek wstecznych .97 Uruchamianie silnika Przy niskiej temperaturze ..............................266 Uk∏ad elektryczny Akumulator .............................................246 Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u ...170 Zu˝ycie oleju silnikowego .....138 Ogrzewania szyby tylnej............................................................................ 135 Wy∏àczanie silnika z turbospr´˝arkà...........................................237 Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej..143 Wspomaganie kierownicy ........234 Uk∏ad kontroli nap´du ............................138 Poduszki powietrznej po stronie pasa˝era ............233 Zwalnianie zamka pokrywy silnika ....................................223 Uchwyty na kubki .........................131..............138 Wy∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych ..........131 Wy∏àcznik tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego ...........................366 INDEKS U Uchwyt apteczki .....................................266 Sprawdzanie poziomu p∏ynu ........................162 Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy ............... 157 Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych .....216 WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej ................................247 U˝ytkowanie automatycznej skrzyni biegów .......216.........................................................

... Âwiat∏a cofania .... Reflektory .. Âwiat∏a hamowania i pozycyjne tylne .... Âwiat∏a przeciwmgielne przednie ...........................335................... wymiana ... Kierunkowskazy tylne.........326. Âwiat∏a pozycyjne przednie .. Âwiat∏o przeciwmgielne tylne ...336.330.......335.325................333........335............ 345..... Kierunkowskazy boczne.. Kierunkowskazy przednie.......... OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej .INDEKS 367 ˚ ˚arówki Dodatkowe Êwiat∏o hamowania ......................333.335.................................. 337. 328........... 347 346 345 346 348 339 346 346 344 342 346 336 .335.... ˚arówki....334.........

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->