P. 1
P. H. Lindsay, D. A. Norman - Procesy przetwarzania informacji u człowieka

P. H. Lindsay, D. A. Norman - Procesy przetwarzania informacji u człowieka

|Views: 3,405|Likes:

More info:

Published by: Paweł Trusiewicz on Nov 13, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

Procesy przetwarzania informacji

U C z ł o w i e k a wprowadzenie do psychologii
Wydawnictwo Naukowe PWN ^ -*'*'.'" '•*' . ' • • » . " . j k

P.H. Lindsay D.A. Norman

./

.

Peter H.Lindsay Donald A. Norman

Procesy przetwarzania informacji u człowieka

wprowadzenie do psychologii
Tłumaczył Artur Kowaliszyn

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 1991

Z oryginału angielskiego: HUMAN INFORMATION PROCESSING. An Introduction to Psychology Copyright © 1972 by Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Published by arrangement with Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Spis treści

Przedmowa do wydania polskiego... \i Przedmowa... 19 Podziękowania...21 Uwagi dla Czytelnika... 25 1. Spostrzeganie
INTERPRETACJA PRZEKAZÓW SENSORYCZNYCH... 29 Dopasowywanie do wzorca... 29 ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW... 35 Organizowanie niepełnych obrazów... 36 Obrazy konkurencyjne. ..37 Obrazy pozbawione znaczenia... 39 Naginanie danych sensorycznych do przyjętej interpretacji... 42 ZNACZENIE REGUŁ... 44 Spostrzeganie przestrzeni... 46 Znaczenie kontekstu... 55 ANALIZA CECH... 59 Zatrzymywanie obrazu... 61 Efekty następcze... 66 Wyjaśnienie efektów następczych... 68 Adaptacja do barwy uzależniona od kierunku... 70 SPOSTRZEGANIE BEZ WYODRĘBNIANIA CECH... 72 Widzenie skórne... 72
JAK UZYSKAĆ EFEKTY NASTĘPCZE RUCHU?... 67 ORGANIZOWANIE INFORMACJI SŁUCHOWEJ... 38

Redaktor naukowy Ida Kurcz Dodatki tłumaczyli Herbert Szafraniec (A) i Józef Radzicki (B) Redaktor Irena Kaltenberg Układ typograficzny Tadeusz Piasecki Korektorki Ewa Bojara, Ewa Dąbrowska, Janina Wanat Okładkę projektował Zygmunt Ziemka © Copyright for the Polish edition by Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984 ISBN 83-01-04689-9 Wydawnictwo Naukowe PWN Wydanie drugie Arkuszy wydawniczych 55,25; drukarskich 43,5 Papier offsetowy klasy III 70 g, 70 x 100 cm Oddano do reprodukcji 9 grudnia 1991 r. Druk ukończono w lutym 1992 r. Zamówienie 2326/91 Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego

2. Przetwarzanie informacji przez układ nerwowy
OKO ZABY... 77
ANATOMIA DETEKTORÓW... 78

Cechy związane z rozpoznawaniem mowy... 149 Detektory cech związane z analizą mowy... 1 51 Podsumowanie dotyczące analizy cech... 153 ANALIZA PRZEZ SYNTEZĘ... 154 Znaczenie kontekstu... 154 Mokre skarpetki... 156 Ważna rola redundancji... 158 DOKONYWANIE SYNTEZY PRZEKAZU SENSOR YCZNEGO... 158
KOLEJNOŚĆ OPERACJI... 1 64

METODY FIZJOLOGICZNE... 80 Neuron... 80 Rejestracja reakcji neuronów... 82 TWORZENIE OBWODÓW NEURONOWYCH... 84 OBWODY PODSTAWOWE... 85 Budowa bloków... 85 WYODRĘBNIANIE KONTURÓW... 88 Wrażliwość a czułość sensoryczna... 88 Hamowanie oboczne... 89 Obwody służące do wyodrębniania konturów... 93 Pola centralne i peryferyjne... 101 Obwody włączeniowo-wyłączeniowe... 105 REAKCJE W CZASIE... 108 Obwody służące do wytwarzania przemijających reakcji... 109 REAGOWANIE NA RUCH... 112 Obwody służące do wykrywania ruchu... 114 PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW W CIELE KOLANKOWATYM BOCZNYM 118 WYODRĘBNIANIE CECH... 120 Proste komórki... 120 Komórki złożone... 128 Komórki superzłożone... 130 WNIOSKI... 136
DIPOLE... 1 2 7

CECHY A OCZEKIWANIA... 165

4. System wzrokowy
ŚWIATŁO... 171
DECYBELE... 1 72

DROGA WZROKOWA... 173 Źrenica... 173 Soczewka... 175 Siatkówka... 178 REAKCJE CHEMICZNE NA ŚWIATŁO... 178 Reakcja fotochemiczna... 179 NEUROANATOMIA WIDZENIA... 180 Sieć nerwo wa siatkówki... 182 DROGA DO MÓZGU... 185 WYBÓR INFORMACJI WZROKOWEJ... 185 Ruchy oka... 185 Lokalizacja przedmiotów... 189 Widzenie bez udziału kory wzrokowej... 191 Widzenie bez udziału wzgórków czworaczych górnych... 193

3. Teorie rozpoznawania obrazów
PANDEMONIUM... 139 Cechy związane z rozpoznawaniem liter... 141 Jak zbudo wać pandemonium?... 141

5. Podstawowe właściwości widzenia
SPOSTRZEGANIE JASNOŚCI... 195 Pasy Macha... 195 Kontrast jasności... 200
JASNOŚĆ A GŁĘBIA... 2 0 3

ADAPTACJA... 206 Warstwice równej jasności... 209 WŁAŚCIWOŚCI WIDZENIA ZWIĄZANE Z CZASEM... 211 Czas integracji... 211 Kiedy migające światło wydaje się ciągłe?... 211 Krytyczna częstotliwość migotania... 212 BARWA... 214 MIESZANIE BARW... 215 Koło barw... 215 Obrazy następcze... 222 WRAŻLIWOŚĆ CZOPKÓW NA BARWY... 223 Teoria widzenia barwnego oparta na procesach przeciwstawnych... 225 Kontrast indukowany... 230
BARWNIKI I ŚWIATŁA... 2 2 0

WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU... 269 Skala muzyczna... 269 Skala melowa... 270 Teoria miejsca: położenie na błonie podstawowej... 270 Cykliczność wysokości dźwięku... 274 Maskowanie nieobecnego tonu podstawowego... 277 Argumenty przeciw teorii periodyczności spostrzegania wysokości tonu... 281 Dwoistość teorii spostrzegania wysokości dźwięku... 282 KRYTYCZNE PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI... 283 PRZESTRZENNE SPOSTRZEGANIE DŹWIĘKU... 286 Lokalizacja... 286 Interakcje dwuuszne... 290 Znaczenie słyszenia dwuusznego... 291 Zapis dźwięku... 293 Efekt pierwszeństwa... 295
ODRÓŻNIANIE WYSOKOŚCI DŹWIĘKU , _ n BEZ UDZIAŁU BŁONY PODSTAWOWEJ... I /y

6.\System słuchowy
FIZYKA DŹWIĘKU... 234 Częstotliwość dźwięku... 235 Intensywność dźwięku... 237
DECYBELE... 2 3 8

8. Nerwowe podłoże pamięci
SYSTEMY PAMIĘCI... 299 System przechowywania informacji sensorycznej... 299 Pamięć krótkotrwała... 300 Pamięć długotrwała... 301 PRZECHOWYWANIE INFORMACJI... 302 Obwody nerwowe pamięci... 303 CHEMIA PAMIĘCI... 309 Zmiany w RNA a uczenie się... 309 Uczenie się po wprowadzeniu zmian w RNA... 310 Przekazywanie pamięci. ..313 ZABURZENIA PAMIĘCI... 314 Wstrząsy elektryczne. ..315 Amnezje. ..316 Przypadki H.M. i N. A.... 321 Mechanizmy pamięci. ..323 POSZUKIWANIE LOKALIZACJI PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ... 324

BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UCHA... 239 Ucho wewnętrzne... 239 Ruchy błony podstawowej... 241 Komórki włoskowe (włosowate)... 243 REAKCJE ELEKTRYCZNE NA DŹWIĘK... 246 Krzywe strojenia (tonów)... 246 Charakterystyka czasowa reakcji neuronów... 247 Kodowanie intensywności informacji... 249 Przetwarzanie informacji słuchowej... 251

7. Wymiary dźwięku
GŁOŚNOŚĆ... 259 Warstwice równej głośności... 260 Słuchanie muzyki... 261 Maskowanie... 265 Pomiar głośności... 268

JEDEN MÓZG CZY DWA MÓZGI?... 325 Rozszczepienie mózgu u zwierząt... 327 Rozszczepienie mózgu u człowieka... 329 Dwa mózgi: niezmienność czy plastyczność?... 333 WNIOSKI... 335

Pojęcia pierwotne i wtórne... 397 Zapamiętywanie zdarzeń... 399

11. Procesy pamięci
MECHANIZMY WEJŚCIA I WYJŚCIA... 409 Przetwarzanie na wejściu... 410 Udzielanie odpowiedzi... 411
WNIOSKOWANIE O STRUKTURZE PAMIĘCI LUDZKIEJ... 4 1 2

9. Pamięć przemijająca
PRZECHOWYWANIE INFORMACJI SENSORYCZNEJ... 337 Pojemność systemu SIS... 340 PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA... 344 Błędy w przypominaniu z pamięci krótkotrwałej... 346 Powtarzanie... 348 Zapominanie... 349 Właściwości pamięci... 353 OD PAMIĘCI KRÓTKOTRWAŁEJ DO PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ... 357 ZJAWISKA UWAGI... 362 Wybór przekazów. ..363 Przetwarzanie odrzuconego przekazu... 366 Pamięć bez uwagi... 368 TEORIE UWAGI... 371 Model osłabiacza... 371 Model procesu aktywnej syntezy. • • 373
TACHISTOSKOP... 3 3 8

POSZUKIWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI... 414 Wieloetapowy proces poszukiwań. . . 4 1 7 REORGANIZACJA STRUKTUR PAMIĘCI POPRZEZ PROCESY MYŚLOWE... 421 Korygowanie błędów... 424 Ocenianie na wejściu... 429
PENETRACJA HANKI; DANYCH... 4 3 2

ROZUMIENIE A ZAPAMIĘTYWANIE... 435 PAMIĘĆ JAKO PROCES PRZETWARZANIA INFORMACJI... 437

1 2. Język
Nabywanie znaczenia poprzez działanie... 441 Znaczenie nazw... 442 STRUKTURA JĘZYKA... 443 Struktura znaczeniowa a struktura powierzchniowa... 444 Przekazywanie struktury... 455 Przekazywanie znaczenia... 457 UCZENIE SIĘ JĘZYKA... 459 Uczenie się reguł... 459 Naśladownictwo... 460 Język jako środek komunikowania się... 461 Pierwsze kroki w komunikowaniu się... 462 Rozumienie... 465
GRAMATYKA ANGIELSKA... 4 4 9

10. Struktura pamięci
ODPOWIADANIE NA PYTANIA... 379 Kiedy należy poszukiwać informacji?... 380 Odszukiwanie obrazu... 381 Odszukiwanie informacji jako proces rozwiązywania problemów... 383 Poszukiwanie i rozumienie... 384 DONIOSŁOŚĆ ROZUMIENIA... 385 MODEL PAMIĘCI... 391 Zapamięty wanie pojęć... 391

13. Uczenie się i rozwój poznawczy
SCHEMATY SENSORYCZNO-MOTORYCZNE... 471 Schemat sensoryczno-motoryczny... 472 ZJAWISKA UCZENIA SIĘ... 476 Zbieżności między czynnościami a wynikami... 476 Wykrywanie korelacji... 481 Zbieżności między warunkami zewnętrznymi a wynikami... 483 Podsumowanie... 486
WARUNKOWANIE KLASYCZNE... 4 8 7

1 5. Podejmowanie decyzji
OKREŚLANIE WARTOŚCI... 528 Psychologiczna wartość pieniędzy. •• 529 Wartość złożonych alternatyw... 529 Przeciążenie poznawcze... 533 Co jest przedmiotem optymalizacji?... 534
LOGIKA WYBORU... 5 3 5

UCZENIE SIĘ POZNAWCZE... 488 Wzmocnienie jako sygnał... 488 Uczenie się i świadomość... 490 Uczenie się przez eksperymentowanie... 490 Znaczenie oczekiwań... 491 ROZWÓJ POZNAWCZY... 493 Uczenie się sensoryczno-motoryczne... 493 Myślenie przedoperacyjne... 49 5 Operacje konkretne... 497 Operacje formalne... 498 MYŚLENIE... 498
ROZWÓJ OBRAZÓW... 4 9 4

PODEJMOWANIE DECYZJI RYZYKOWNYCH... 539 Użyteczność w sytuacji ryzykownego wyboru... 539 Prawdopodobieństwo... 540 Oczekiwana wartość... 541 Prawdopodobieństwo subiektywne... 542 Reprezentatywność i dostępność... 543 Subiektywnie oczekiwana użyteczność... 545 GROMADZENIE DOWODÓW... 546 Szansę... 546 Testowanie raka... 547 EFEKTY NASTĘPCZE PODEJMOWANIA DECYZJI... 550
Racjonalizacja... 550 O konikach polnych i innych rzeczach... 551 Racjonalizacja podecyzyjna. . . 5 5 2

WNIOSKI... 553

14. Rozwiązywanie problemów
ANATOMIA PROBLEMU... 501 Protokoły... 502 Protokół rozwiązywania problemu DONALD + GERALD... 503 Graf rozwiązywania problemu... 505 STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW... 509 Poszukiwanie rozwiązań... 512 Wybór operatorów... 512 Ograniczenia metody analizy protokołów... 515
STANY WEWNĘTRZNE A STANY ZANOTOWANE W PROTOKOLE... 5 1 7

16. Społeczny kontekst decyzji j
WPŁYW CZYNNIKÓW SPOŁECZNYCH NA PODEJMOWANIE DECYZJI... 555 ZACHOWANIE SIĘ OSÓB POSTRONNYCH... 556 Apatia osób postronnych... 558 Podporządkowanie się autorytetowi... 559 DECYZJE INTERAKCYJNE... 564 Targowanie się... 564 Procedura targowania się... 565 Proces negocjacji... 567 Negocjacje strategiczne... 572 Taktyka konfliktu... 573
GRY I DECYZJE... 5 7 5

MECHANIZMY MYŚLENIA... 520 Reguły a fakty... 520 Podprogramy... 521 Pamięć krótkotrwała... 522

. 633 Pra wo potęgo we.. 657 PROBLEMY. Motywacja MÓZGOWE MECHANIZMY MOTYWACJI..636 Zakres zastosowania...... 583 Zaburzenia systemu regulacji motywacyjnej. 609 Nerwowe mechanizmy wzbudzenia.... 591 Zakończenie jedzenia.... 6 1 6 Jak wywołać gniew lub euforie?.... 694 .. 627 SKALOWANIE.... . . 667 Roczne Przeglądy (Annual Reviews).655 Rozkład normalny. 606 Reakcja na nic.. 649 Reguła określania kryterium. 670 BIBLIOGRAFIA.. 629 Rodzaje skal... 594 Czynniki pozabiologiczne.. 616 Emocje: jedna czy wiele?.He" wobec ....... 622 DODATEK A Mierzenie zmiennych psychologicznych DOZNANIA ZMYSŁOWE... 651 Oceny pewności.. 599 REAGOWANIE NA NIEPEWNOŚĆ..... 585 Sprawdzian liczbowy. 668 PODRĘCZNIKI.... 600 Reakcje na konflikt... 631 Ocenianie wielkości.634 ........ . 638 Jak skalować?.. 6 1 4 BIOCHEMICZNE REAKCJE NA STRES.... 668 Czasopisma... . 667 Abstrakty Psychologiczne (Psychological Abstracts)... 583 Elektryczna regulacja głodu i pragnienia. 6 0 2 DODATEK B Charakterystyki funkcjonowania PROBLEM DECYZJI.. 637 Porównywanie między modalnościami..... 619 MOTYWACJA A POZNANIE.. ... 642 Indeks nazwisk. 635 In terpretacja funkcji potęgo wej.. 665 Bibliografia WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE.. 61 1 SEN. 649 GRA W KOŚCI.. 664 Gra w kości po raz drugi..1 7.... 630 Techniki skalowania. 667 Indeks Cytowań (The Science Citation Index)..... 690 Indeks rzeczowy.. 662 Problem tryskaczy przeciwpożarowych. 600 Reakcje na stres.... 662 Pamięć...... 584 SYSTEMY REGULACJI MOTYWACYJNEJ.. 671 INTERPRETACJA WZBUDZENIA EMOCJONALNEGO..... 669 Zbiory artykułów. Jakiego rodzaju"?.

kiedy psychologia poznawcza zaczyna się umacniać w badaniach i teoriach psychologicznych. tłumaczony na wiele języków. Modele opracowane dla maszyny zaczęły prowokować badaczy jako możliwe modele pracy umysłu ludzkiego. Lindsay i Norman przedstawiają własny model struktury pamięci. modeli o charakterze strukturalistycznym. co określano jako pamięć semantyczną i epizodyczną. obrazujących złożoną. niech świadczy fakt. Podręcznik Lindsaya i Normana powstawał w czasie (początek lat siedemdziesiątych). jakie toczyły się i toczą nadal nad zaletami i wadami różnych modeli . nie analizując bliżej innych modeli ani nie wnikając w dyskusje. że podejście poznawcze w psychologii amerykańskiej stało się dominujące i objęło stopniowo wszelkie jej dziedziny .ten okres pracy zespołu polskiego. dając zarazem klucz do otwarcia szczelnie dotąd przez behaviorystów zamkniętej „czarnej skrzynki". Mam nadzieję. który zaczyna być tak powszechnie stosowany i obowiązujący. Jest to okres tworzenia modeli i teorii reprezentacji świata w umyśle ludzkim. Podręcznik Lindsaya i Normana zdobył sobie zasłużoną sławę na uniwersytetach amerykańskich i innych na całym świecie. poprawione wydanie podręcznika w języku angielskim (w 1977 roku) i ono miało już kilka kolejnych wydań. W zamierzeniu autorów stanowić miał kurs wstępny psychologii. wydany w 1972 roku. używany jest jednak powszchnie jako podręcznik podstawowego kursu psychologii procesów poznawczych. Jego wielką zaletą jest z jednej strony pokazanie fizjologicznych podstaw poznawczego modelu funkcjonowania umysłu ludzkiego. a z drugiej ukazanie związku tego modelu z problematyką motywacji i zachowania społecznego. Podręcznik ten przyczynił się niewątpliwie do tego. że w tym czasie zdążyło się ukazać drugie. Ta nowa psychologia („New Look". że doczekamy się tego poprawionego wydania w wersji polskiej. zwykle hierarchiczną organizację tego.od psychologii percepcji. Z drugiej strony dzięki bujnemu w owych czasach rozwojowi teorii i badań psycholingwistycznych nad przyswajaniem i używaniem języka przez człowieka wykazano kompletną nieprzydatność koncepcji behaviorystycznych do zrozumienia rzeczywistych mechanizmów zachowań językowych. a co stanowiło właśnie ową reprezentację świata w pamięci trwałej. jak ją określano) wyznaczyła nowy paradygmat myślenia psychologów amerykańskich. Ten poznawczy paradygmat myślenia wyłonił się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych z jednej strony w wyniku badań nad modelami sztucznej inteligencji i symulowanego myślenia. jak ongiś był paradygmat behavioryzmu.Przedmowa do wydania polskiego Po kilku latach pracy tłumaczy i zespołu redakcyjnego oddajemy do rąk Czytelnika polskiego podręcznik psychologii poznawczej Lindsaya i Normana. pamięci i myślenia do psychologii społecznej i osobowości. Jak długi był.

wywołało zainteresowanie i żywy odzew.cognitive science. że jedynym sposobem zdobycia takiego podręcznika będzie napisanie go. Celem naszym było zafascynowanie początkujących studentów współczesną psychologią eksperymentalną. ze względu na bezsporne zalety merytoryczne i formalne. Sposób podejścia zaprezentowany w tej książce ukierunkował nasze studia z zakresu psychologii. kiedy obaj spotkaliśmy się po raz pierwszy na konferencji w Driebergen w Holandii. Ukazało się wiele prac. Nasze wykłady utrzymywały się przez kolejne lata. tak jak ongiś podejście beheviorystyczne. jak i pisania tej książki. w jaki sposób nauczać wstępnego kursu psychologii. Najbardziej reprezentatywnym autorem jest Józef Kozielecki. . jak prowadzimy badania. rozwijał się nasz zestaw notatek i pomysłów. które nam wydawały się bardzo interesujące. oryginalnej i tłumaczonej. ale sprawiał nam trudności brak odpowiedniego podręcznika. H. że sprawy. akcentującym dynamiczny. Lukę tę w zamierzeniu naszym ma zapełnić podręcznik Lindsaya i Normana. który od deklaracji swego akcesu do psychologii poznawczej w Koncepcjach psychologicznych człowieka przechodzi do przedstawienia własnej teorii typu „poznawczego" w Psychologicznej teorii samowiedzy. w czerwcu 1982 roku Wszystko zaczęło się latem 1966 roku. funkcjonalnym. Przykre było odkrycie. myśli itp. Norman jest wybitnym reprezentantem nurtu poznawczego. Chcieliśmy przekazać im. co robimy w naszych laboratoriach. Lindsay jest psychologiem fizjologicznym i jego to kompetencji zawdzięczamy. wpływa też na inne nauki humanistyczne dając w wyniku podstawy do wyłonienia się nowej interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy. a zarazem twórczego wykorzystania wiedzy neurofizjologicznej (na co wskazuje chociażby posługiwanie się w książce koncepcją hamowania obocznego). jakie niewątpliwie uczyni ona w ciągu najbliższych lat. proceduralny charakter reprezentacji świata w umyśle. że w prezentowanym podręczniku abstrakcyjne modele symulujące pracę umysłu znalazły realne podstawy w przedstawianych modelach funkcjonowania układu nerwowego. Pragnęliśmy skłonić studentów do aktywnego obcowania z pojęciami z zakresu psychologii. D. zamiast wbijania sobie do głowy długich list faktów i eksperymentów. W ostatnim okresie to strukturalistyczne podejście w psychologii poznawczej bywa zastępowane podejściem bardziej procesualnym. Słowo o autorach. zwłaszcza dlatego. ale bogata i dowcipna szata graficzna (tak rzadko spotykana w pracach rodzimych) powinna ułatwić odbiór prezentowanego tekstu. I da Kurcz Warszawa. to nowe podejście. które należą do nurtu poznawczego.Przedmowa reprezentacji świata. rolę procesów decydujących o ciągłej jej transformacji. A. Chociaż w polskiej literaturze psychologicznej. gdzie tradycje behaviorystyczne nie były nigdy zbyt silne. które po długiej przerwie ponownie powraca do problematyki świadomości i analiz wewnętrznych procesów psychicznych. W polskiej psychologii również nowe podejście poznawcze napotyka bardzo podatny grunt. jak też wszystkim zainteresowanym tą dziedziną wiedzy. do innego. nie zawsze były takimi dla studentów: jednocześnie i my uczyliśmy się. Czekamy z niecierpliwością na postępy. gdy zaczynaliśmy ten kurs. Zmusiło to nas do skrystalizowania naszych idei i dziś sami jesteśmy bardziej zafascynowani psychologią niż wtedy. jak też nad kodami tej reprezentacji: obrazowym i abstrakcyjnym (analogowym i analitycznym) versus tylko abstrakcyjnym. Doszliśmy zatem do wniosku. a zwłaszcza w rozwijanych w Polsce teoriach osobowości. W miarę jak zdobywaliśmy doświadczenie. I oto on. Jest przykładem bardzo kompetentnego przedstawienia podejścia poznawczego. Książka Procesy przetwarzania informacji u człowieka powinna więc dobrze służyć studentom i wykładowcom psychologii. Panujące w amerykańskiej psychologii podejście poznawcze. aktualnie żywo zaangażowany w rozwijaniu cognitive science. którą określa się jako badania nad poznaniem . Wiele nauczyliśmy się zarówno w toku nauczania. o przechodzeniu od jednego stanu pamięci. Nie odnieśliśmy jednak błyskawicznego sukcesu. Norman z Harvardu. który by konsekwentnie taką wiedzę wykładał. że nie jest trudno pokazać jego korzenie tkwiące w europejskiej psychologii postaci i piagetowskim strukturalizmie. Postanowiliśmy wspólnie prowadzić wykłady z tego przedmiotu. szczególnie w PWN-owskiej serii „Biblioteka Psychologii Współczesnej". zgłaszało się na nie coraz więcej chętnych. to brak "jest podręcznika akademickiego. jak myślimy i jak widzimy badania nad psychiką ludzką. Cechującą autorów lekkość stylu i jasność wykładu zapewne nie zawsze potrafiliśmy oddać w polskim przekładzie. Dojeżdżaliśmy wtedy obaj do La Jolla-P. wywodzącego się z badań nad sztuczną inteligencją. Lindsay z Toronto. W Europie. artykułów i monografii. Wpływ psychologii poznawczej na polskich psychologów da się zaobserwować we wszystkich dziedzinach tej nauki. jest wiele prac reprezentujących orientację poznawczą. Chcieliśmy im wyjaśnić. Uniwersytet Kalifornijski otworzył właśnie swój oddział w San Diego i nie opracowano jeszcze programu z zakresu psychologii dla studentów pierwszych lat.

Allen Newell-rozdział 14.) w ciągu lat jej działania przyczynili się do wskazania sposobu. poi. swoje działania i swoje myśli. Pracę edytorską nad książką wykonała Margaret Jackson.) Podobnie uczestnicy „grupy badawczej LNR" (Lindsaya. Lindsaya i Normana. Każdy z nich indywidualnie i wszyscy razem zasługują na naszą wdzięczność. W szczególności pragnęlibyśmy podziękować za pomoc. jakiej udzielili nam kierownicy grup asystenckich: Richard Meltzer. Uwagi Ulrica Neissera i kilku anonimowych recenzentów pomogły nam wnieść poprawki w różnych partiach książki. Julie Lustig i Martha Norman sporządziły indeks rzeczowy w czasie jednego nadmiernie przydługiego.Podziękowania Wiele osób poświęciło nam bezinteresownie swój czas.przyp. następnie je uporządkowała i przepisała. natomiast Julie Lustig zajmowała się w ostatnim roku sprawdzaniem i nadzorem nad końcowymi pracami. (Patrz artykuł napisany przez Rumelharta. red. chociaż ostre i przykre. który został przedstawiony w rozdziałach 10 i 11. Najpierw nagrywała nasze wykłady na taśmie magnetofonowej. 1972. Szczególnie wiele zawdzięczamy Davidowi Rumelhartowi. Jej rysunki anatomiczne .materiał na temat uczenia się sprawczego. Ponadto jeszcze przygotowała szkice rysunków. Odegrał on szczególnie stymulącą rolę w opracowaniu i rozwinięciu modelu pamięci . maratońskiego weekendu. które stanowią rozdziały 6 i 7. na podstawie których wykonano ilustracje do druku. Wielu (chyba z pięćdziesięciu) doktorantów i asystentów pomagało nam w prowadzeniu wykładu. Normana i Rumelhart a . w jaki widzimy procesy poznawcze od percepcji do myślenia. Leanne Hinton wiele nam pomogła w toku pisania tej książki.materiału. którego uwagi. Jack Nachmias i Charles Harris poczynili uwagi do pierwszej wersji rozdziałów 1-7. Marlene Farnum. George Mandler-rozdział 17. Uwagi Petem'Deana pomogły nam w opracowaniu ostatecznej wersji tekstu na temat rozwiązywania problemów i w odniesieniu do współczesnej sztuki. sprawdziła bibliografię i w ogóle pomagała we wszystkich fazach naszej pracy nad książką. . Ed Fantino . który stał się punktem wyjścia tej książki. Chcielibyśmy zwłaszcza podziękować Recenzentowi nr 3. Wiele osób przeczytało poszczególne rozdziały i poczyniło niezwykle cenne uwagi. Jim Levin i Marc Eisenstadt. i ukierunkował organizację materiału w rozdziałach 12 i 13. czarujące demony i niekształtne ciała przyczyniają się do tworzenia atmosfery tej książki i rozjaśniają tekst. Cathy Cox pomogła nam w transkrypcji wykładów na temat słyszenia. który współpracując z nami w naszych badaniach i w zajęciach dydaktycznych wniósł do nich poważny wkład intelektualny. Larry Sąuires przeczytał i skomentował rozdział 8. były bardzo inspirujące i użyteczne.

R. Copyright 1970 by the American Association for the Advancement of Science. 7-6 i 7-8 ŹRÓDŁA RYSUNKÓW I TABEL Rys. B. Pritchard. 1967. Windle (Eds. 618-625. Auditory freąuency stimulation in the goldfish (Carassius Auratus). 5-18 From M.. Galanter (Eds. 6-13 Rys. From D.. and E.7-12. Scharf. Reprinted from D. B. 5-8 Rys. Copyright 1965 by the American Psychological Association. In D. By permission of John Wiley & Sons. Sleep and wakefulness (2nd ed.). 7-18 Rys. and reproduced by permission. 17-15 Illustration courtesy of C. Rasmussen and W. Springfield. From Wald (1964). Inc. 7-1 Rys. Model of loudness summation. Simon and Allen Newell. From R. 1-45 Rys. Copyright 1962 by the American Psychological Association. From R. Stevens (1961b). Copyright 1961 by the American Psychological Association. M. L. Conn. 7-11.). Cognition and the development of language. Polyak. and reproduced by permission. From J. New Jersey. R. From Robinson and Dadson (1956). R.Wreszcie powinniśmy wyrazić wdzięczność naszym cierpliwym wydawcom. Copyright 1968 by the American Association for the Advancement of Science. Murdock. Journal of'Experimental Psychology. Inc. 1965. 1970. 1965. Luce. Inc. 1965. Courtesy of Bell Telephone Laboratories. By permission of Prentice-Hall. B. Oak Brook. Copyright © 1963 by the University of Chicago Press. Vol. Englewood Cliffs. Journal of'Comparative & Physiological Psychology. From R. Neural mechanisms of the auditory and vestibular systems. Copyright© 1961 by Scientific American. R. H. Fay. 9-11 oraz 9-14 Tabela 12-2 Rys. From S.64.. 6-11 Rys. 175-180. 1970. By permission of the Institute of Physics and the Physical Society. From B. Copyright 1970 by the American Psychological Association. III. 2-1 Rys. 16-4 i 16-5 Rys. The serial effect of free recall. Biological foundations of language. Rys. From Denes and Pinson (1963). Kleitman. Fouraker. Derivational complexity and order of acquisition in child speech. Zwislocki. Hanlon. 62. Yisual illusions.482-488. Allrights reserved. Inc. R. lecz mimo to ich pomoc pozwoliła na ostateczne edytorskie wykończenie pracy. Thomas. Judd. From Pomeranz andChung (1970). 1960. Luckiesh. Hayes (Ed. 2-6 i 4-7 Tabela 3-2 i rys. i 7-21 Rys. Inc. 72. Ltd. 6-4 i 6-5 Rys. 7-2 Rys. New York: Wiley. Journal of Experimental Psychology. and reproduced by permission. Inc. From S. Analysis of some auditory characteristics. New York: Wiley. Psychophysiology and .). 73 (2). 14-7 Rys. Murdock.). Copyright 1970 by the American Association for the Advancement of Science. Incorporated. The vertebrate nsual system. Inc. In J. 3-26. E. Bargaining and group decision making: Experiments in bilateral monopoly. Rys. Lindsley. G. After G. Jr. Copyright 1960 by McGraw-Hill. Stabilized images on the retina. Bush. From N. Handbook of mathematical psychology. (1970). Copyright© 1957 by the University of Chicago Press and used by permission. used with permission of McGraw-Hill Book Company.. From E. In S. 1-38 Rys. Zwicker and B. Copyright 1961 by the American Association for the Advancement of Science. 8-15 Rys. Siegal and L. Graph from E. and used by permission. Inc. Courtesy of Charles C. Publisher. 1962. By permission of John Wiley & Sons. By permission of John Wiley & Sons. 5-29 Rys. Based on DeValois and Jacobs (1968). By permission of John Wiley & Sons. 1961. New York: Wiley. 1951. Human problem sohing© 1971. Copyright 1964 by the American Association for the Advancement of Science. F. Handbook ofexperimental psychology. Basic correlates of the visual stimulus. From S. Photo is from Bredberg et al. Lenneberg. S. 17-14 Rys. From B. Brown and C.). 9-8 Rys. From Herbert A. S. The retention of individual items. Jr. New York: Dover Publication. którzy z perspektywy Nowego Jorku i San Francisco musieli widzieć całe nasze przedsięwzięcie jako chaotyczne i niepewne. New York: Wiley. and reproduced by permission. B. Illinois. Stevens (Ed. 5-28 Rys. Psychology Review. Illinois. Reprinted through permission of the publisher.

527 Str. W pierwszych siedmiu rozdziałach książki rozpatrujemy wybrane zagadnienia związane z percepcją i wyjaśniamy. Baby and child care. ukazać procesów myślowych człowieka w całej ich złożoności i precyzji. P. Teuber. Further analysis of the hipocampal amnesic syndrome: 14 year follow-up study of H. Press. Renewal © 1955 by A. A-3 i A-6 i tabela A-3 Rys. jakimi posługujemy się w książce. Copyright © 1961 by the M. Copyright © 1970 by Meredith Corporation. Stevens. Na kolejnych stronach tej książki próbowaliśmy budować modele charakteryzujące istotę opisywanych zjawisk. Inc. A. by permission of University of Nebraska Press. 332 Str. i nie na to.I. Behavioral study of obedience. Milgram. Published by E. . że nasza wiedza o fizjologicznych mechanizmach percepcji jest niewystarczająca. and H. W rozdziale 8 omawiamy nerwowe mechanizmy pamięci. Meredith Corporation. Reprinted with permission from Pergamon Press. jak też systemów wzrokowego i słuchowego. Nebraska symposium on mothation. Gazzaniga.T. P. co jeszcze nie zostało poznane. Neuropsychologica. Reprinted by permission of Pocket Books. 18. jak powinien funkcjonować system. . przy czym główny nacisk położony został nie na to. Inc. Książka ta wprowadza Czytelnika w metody badania czynności psychicznych człowieka. Modele. ponownie wrócimy do ogólnych zagadnień percepcji i pokażemy. M. .I. Cambridge.. L. From S. Pamięć odgrywa nadzwyczaj ważną rolę w działalności intelektualnej człowieka. 559 Str. odsuwając to.)...Rys. From B. W rozdziale 9 podajemy przegląd badań nad pamięcią krótkotrwałą i uwagą.. co już znane. In W. Po prześledzeniu głównych właściwości połączeń nerwowych.. S. przejdziemy następnie do szczegółowej analizy niektórych rzeczywistych mechanizmów fizjologicznych.. Obszar ten ciągle jeszcze nie . Reprinted by permission of Appleton-Century-Crofts. szereg bardzo istotnych problemów psychologicznych do tej pory pozostaje nierozwiązanych. and Methuen & Co. że człowiek dopiero zaczyna zbliżać się do poznawania własnej psychiki. 67. Copyright 1927 by E.. co nie jest istotne. Inc. Dutton. 1968 By Benjamin Spock.. dlatego też jej istota i funkcje wymagają wnikliwej analizy. A-4 i A-5 motivation. oczywiście. Zresztą w fazie początkowej modele z konieczności są proste: należy pamiętać o tym.. Milner. pomagają jednak wyłonić najistotniejsze elementy badanego problemu. Str. 215-234. Dutton & Co. Copyright © 1957 by The University of Nebraska Press. Uwagi dla Czytelnika ZRODŁA CYTATÓW Str. D. Massachusetts. Spock. A. Corkin. Some conditions of obedience and disobedience to authority. 561 Ciągle jeszcze świadomość ludzka stanowi dla nas zagadkę.' From Stevens (1966a). 6. The bisected brain. inc. Analizujemy procesy intelektualne człowieka. . Copyright 1963 by the American Psychological Association and reproduced by permission: From S.). From Michael S. 371-378. Milne. Milgram. Stosując modele możemy odkrywać zasady leżące u podstaw teoretycznego wyjaśnienia tego czy innego zjawiska i ujawnić zarazem zalety i niedostatki teorii. 478. S. Ltd. New York: Pocket Books. Od percepcji i rozpoznawania obrazów przejdziemy do pamięci. Press. 1946. . M. Reprinted from S. problem ten omawiamy w rozdziałach 8-11.. Reprinted by permission of Plenum Publishing Corp. Milne. 1957. 1965.. . 1963. 57-75. Potrafimy już jednak stawiać właściwe pytania. Copyright © 1945. analizując odtwórcze właściwości pamięci krótkotrwałej i jej rolę w wybranych rodzajach działań ludzkich. koncentrując się na właściwościach pamięci. Journal ofAbnormal andSocialPsychology.. Sensory communication. jak również to. Jones (Ed. nie mogą. and used with their permission. 483 Str. From the book Now we are six by A. R. Rosenblith (Ed. Rozważywszy kilka problemów teoretycznych. The psychophysics of sensory function. który posiadałby właściwości percepcji ludzkiej. A. by permission of The M. Human Relations. Copyright 1966 by the American Association for the Advancement of Science. Educational Division.T. lecz na sposoby dochodzenia do tego poznania. In M. 1968. W kolejnych rozdziałach 10 i 11 omawiamy jeden z prawdopodobnych modeli przechowywania informacji w pamięci długotrwałej. a division of Simon and Schuster. W szczególności zajmiemy się budową połączeń nerwowych będących podłożem wielu podstawowych operacji przy rozpoznawaniu obrazów. aby zbudować pełny obraz wyjaśniający to zjawisko.. 322 From B. co jest wiadome o jej podłożu fizjologicznym oraz o dysfunkcjach pamięci wywołanych przez różne zaburzenia procesów fizjologicznych...

w jaki stany chemiczne i biologiczne ciała. W rozdziale ostatnim rozpatrujemy zagadnienia dotyczące motywacji i emocji.spenetrowany. stanowiącym przewodnik dla tych czytelników. zawiera on również wprowadzenie w ważną technikę tzw. charakterystyk funkcjonowania. wyjaśniamy rozwój mowy dziecka. Rozdział 13 dotyczy mechanizmów uczenia się oraz stadiów rozwoju inteligencji dziecka. zwrócono także uwagę na procedury oceniania wprowadzając pewne proste zadania. Podane tam źródła mogą prowadzić do bardziej specyficznych (i zwykle trudniejszych) lektur. podajemy w paragrafie „Wskazówki bibliograficzne" (s. jak i w spisie bibliografii na końcu książki. regulują emocje i zachowanie człowieka. uzupełniające go Dodatki przynoszą obszerny materiał dotyczący technik.667). poszukujemy sposobu. współdziałając z procesami poznawczymi. rzadko był badany. poczynając od jego narodzin. Informacje o tym. choć nie mają one bezpośredniego związku z materiałem prezentowanym w danym rozdziale. przy czym szczególnie zajmujemy się analizą rozwiązywania problemów i procesami decyzyjnymi oraz społecznym kontekstem decyzji podejmowanych przez ludzi. W Dodatku B przedstawione są zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji. W rozdziale 12 staramy się przedstawić badania nad językiem jako środkiem komunikowania się ludzi. Rozdziały 1-17 składają się na pełny tekst książki. Wprowadzamy ją zarówno w tekście. Wychodząc od prototypowego modelu systemu motywacji. a kończąc na okresie dojrzewania. Czyniąc to wracamy do pewnych kwestii podnoszonych w rozdziałach 1 i 3. Ostatnia część książki (rozdziały 12-17) poświęcona jest analizie procesów poznawczych. W Dodatku A przedstawiony jest skrótowo problem pomiaru w psychologii. a poznanie tej dziedziny jest niezbędne do zrozumienia wyższych czynności psychicznych człowieka. Często cytujemy prace. 671. W następnych rozdziałach prezentowany model pamięci zajmuje główne miejsce. Literatura naukowa stanowi podstawę danej dziedziny nauki. Porozumiewanie się ludzi między sobą wydaje się podstawowym warunkiem powstania języka u człowieka. jak szukać dodatkowych pozycji. Wychodząc z tego punktu widzenia. które w toku naszych studiów nad danym tematem wydały się nam interesujące. . Pełną informację bibliograficzną o każdej cytowanej pozycji zawiera „Bibliografia" zamieszczona na s. W rozdziałach 14-16 poddajemy analizie czynności intelektualne dorosłego człowieka. którzy pragną poznać dane zagadnienie bardziej szczegółowo.

Nie skonstruowano takich maszyn. w systemie połączeń nerwowych. na ile jest to możliwe. jakie mają w tym zakresie narządy percepcyjne najbardziej prymitywnych organizmów zwierzęcych. a niejako mieszaninę dźwięków. biorących udział w spostrzeganiu. dlaczego zadanie to jest aż tak trudne. Na przykład. ani też nad tym. Widzenie skórne" Dopasowywanie do wzorca Dopasowywanie do wzorca to najprostszy z możliwych sposobów klasyfikacji i rozpoznawania obrazów. oraz na zorientowaniu się na tyle. Doświadczenia inżynierów wskazują jednak. aby nadać im dopiero określony sens. Dla naszych potrzeb można przyjąć. które należy jakoś uporządkować. aby go uchwycić. Załóżmy. Biorąc ołówek do ręki. jak należy umieścić ołówek w ręku. w czasie czytania znaków drukarskich zapełniających stronicę tekstu szybko i bez widocznego wysiłku przekładamy w myśli symbole wzrokowe na sensowne zdania. Spostrzeganie INTERPRETACJA PRZEKAZÓW SENSORYCZNYCH Dopasowywanie do wzorca ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW Organizowanie niepełnych obrazów Obrazy konkurencyjne Obrazy pozbawione znaczenia Naginanie danych sensorycznych do przyjętej interpretacji ZNACZENIE REGUŁ Spostrzeganie przestrzeni Znaczenie kontekstu Niemożliwe organizacje figur ORGANIZOWANIE INFORMACJI SŁUCHOWEJ Celem naszym jest zrozumienie mechanizmów spostrzegania. Wielokrotnie ponawiane próby skonstruowania maszyn zdolnych do rozpoznawania obrazów dały rezultaty znacznie odbiegające od możliwości. Problemów jest tu wiele. aby móc nim się posługiwać. Jeżeli z lewej strony rozlegnie się dźwięk. idąc ulicą. Zadanie to polega na ujawnieniu procesów psychologicznych. jak działa taki system przy odbieraniu sygnałów wzrokowych. Odnalezienie wzorca. Popatrzmy. że . że zadanie polega na rozpoznawaniu liter alfabetu. Po dojściu do brzegu chodnika. że związane z rozpoznawaniem operacje również są proste i bezpośrednie. które byłyby zdolne do rozpoznawania symboli i dźwięków występujących w otaczającym nas środowisku. nie zastanawia się w sposób świadomy ani nad tym. Zaczniemy od zbadania. że pogląd taki daleko odbiega od prawdy. w odpowiedniej chwili wstępuje nań lub schodzi zeń. Aby móc posługiwać się tą metodą. szybko i bez wysiłku poznaje otaczające go przedmioty.1. Człowiek. Rozpoznawanie dokonuje się w drodze dopasowywania sygnału płynącego z zewnątrz do wzorca wewnętrznego. ANALIZA CECH Zatrzymywanie obrazu Efekty następcze Efekty następcze mchu JAK UZYSKAĆ EFEKTY NASTĘPCZE RUCHU? INTERPRETACJA PRZEKAZÓW SENSORYCZNYCH Zajmując się spostrzeganiem zaczniemy od analizy rozpoznawania układów bodźcowych. iż nasuwa się przypuszczenie. jak należy kierować ruchami ręki i dłoni.. prowadzi do zidentyfikowania tego ostatniego. jakie cechy odróżniają ołówek od innych przedmiotów. W jaki sposób sygnały płynące z zewnątrz i oddziałujące na narządy zmysłowe przekształcają się w mające sens doznania sensoryczne? Zwykle rozpoznajemy otaczające nas przedmioty i zdarzenia na pozór tak łatwo i szybko. ani nad tym. konieczna jest określona reprezentacja-wzorzec-dla każdego obrazu. Efekty następcze barwy Wyjaśnienie efektów następczych Adaptacja do barwy uzależniona od kierunku SPOSTRZEGANIE BEZ WYODRĘBNIANIA CECH . który lepiej od innych odpowiada sygnałowi. Podobnie mowę ludzką odbieramy od razu jako sensowne słowa. podlegającego rozpoznaniu. to z tej strony słyszy go.

do góry nogami" czy też nie. czy obraz przedstawiony jest . jeszcze inny dla litery N. zwanych receptorami. Jest rzeczą oczywistą. Działanie tych receptorów omówimy później. . Siatkówka składa się z wielu setek tysięcy światłoczułych komórek nerwowych. na jej siatkówkę. Inny zespół receptorów stanowi wzorzec dla litery L (rys. specyficznie przystosowanych do wykrywania wystąpień litery A. otrzymalibyśmy wzorzec komórek receptorycznych. „detektor litery A" zaczyna intensywnie reagować (rys. aby rozpoznawanie liter alfabetu było możliwe. teraz zajmiemy się tym. że soczewka oka odwraca obraz. Jeżeli układ świateł rozkłada się na siatkówce tak. Podczas prezentacji litery A na siatkówce oka ulega pobudzeniu układ receptorów (rys. że zasada połączeń międzyreceptorycznych nie zmienia się w zależności od tego. 1 -4). jak muszą być one ze sobą połączone. Czynimy to dla wygody i ułatwienia wykładu.obraz prezentowanej litery pada na wewnętrzną powierzchnię oka. 1-1). 1-3). że pobudza tylko ów określony zbiór receptorów. Taki możliwy wzorzec dla A przedstawiony jest na rysunku 1-2'. Gdybyśmy połączyli wszystkie te pobudzone receptory zjedna komórką detekcyj- „Tak" RYSUNEK 1-3 ną.. w 1 Na przedstawionych tu rysunkach pomijamy fakt.

Takie dopasowywanie do wzorca można przyjąć za najprostszy schemat rozpoznawania obrazów. Można jednak znaleźć różne sposoby udoskonalenia rozpatrywanego schematu rozpoznawania przez porównywanie z wzorcem. odpada konieczność żmudnego kolejnego sprawdzania wszystkich istniejących wzorców w poszukiwaniu najbardziej odpowiedniego. Pobudzeniu ulegająjednocześnie wszystkie możliwe wzorce i ten z nich. l-5b. to poszukiwany. Następnie za pomocą skalowania rozmiary jej. że schemat ten ma jedną specyficzną właściwość: układ napływających sygnałów dopasowywany jest do wszystkich możliwych wzorców równocześnie. Inny sposób podejścia wymaga wcześniejszego procesu przekształcania liter na jakiś standardowy format zanim nastąpi proces porównywania z wzorcem.PORÓWNYWANIE POŁOŻENIA Z WZORCEM „Nie" RYSUNEK l-5a RYSUNEK l-5c RYSUNEK \-5b ten sposób można zbudować wzorzec dla rozpoznawania dowolnego obrazu. Można np. aby zrozumieć. jeżeli nie zawiera odpowiedniego wzorca dla danego obrazu. który reaguje na dany układ silniej niż inne. 1-6). Zauważmy. Wiele programów dla maszyn liczących i urządzeń posługujących się techniką porównywania z wzorcem w celu rozpoznania układów sygnałów przewiduje wcześniejsze przekształcenie tych sygnałów. Wystarczy spojrzeć na rysunki l-5a. W tym celu zanim rozpocznie się proces rozpoznawania litery obraca się ją tak. co zajdzie. Jednakże ten prosty schemat nie nadaje się zbytnio jako model rozpoznawania obrazów przez człowieka. zwiększyć ilość wzorców. zbstają sprowadzone do wcześniej . jeżeli litera będzie lekko pochylona albo rozmiary jej okażą się trochę mniejsze (lub większe) od wzorcowych. przewidziawszy wszystkie możliwe warianty wielkości oraz wszystkie możliwe nachylenia liter (rys. właściwy wzorzec. l-5c. Przedstawiony tu system rozpoznawania okazuje się mało przydatny. aby jej dłuższa oś znalazła się w położeniu pionowym.

kiedy indziej powstają w efekcie długotrwałej stymulacji. co w istocie zachodzi. Trudno zdecydować. jak są interpretowane informacje sensoryczne. stwarza olbrzymie trudności dla tego schematu. zawierający wzorcowe rozkłady odbicia światła. pozwała na rozpoznanie danej cyfry i w ten sposób również całego kodu bankowego. bardziej pewnym i elastycznym systemie niż porównywanie z wzorcem. Na dole każdego czeku numer seryjny i numer konta wydrukowane są specjalnymi czcionkami (rys. Nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych eksperymentów. Wielka różnorodność obrazów. Z tego też względu zaczniemy od prześledzenia kilku zjawisk z dziedziny spostrzegania w celu poznania podstawowych zasad. że zdolność człowieka do rozpoznawania obrazów oparta jest na jakimś innym. Wynika z tego jasno. I dopiero wówczas tak przekształcony sygnał jest porównywany ze standardowym zbiorem wzorców (rys. od czego zacząć poszukiwania. W dodatku schemat porównywania z wzorcem nie przewiduje rozpoznawania nowych wariantów układów. „klatki" dla cyfr wyraźnie zaznaczono. w przeciwnym bowiem razie urządzenie odczytujące czeki myliłoby się. wystarczy prosta logika. co uczyniłoby system nadzwyczaj złożonym i mało elastycznym. aby się o tym przekonać. ich analiza może być bardzo pomocna. rozmiar. Proces interpretacji możemy uczynić w pełni świadomym. Po drugie. Zwróćcie uwagę na kształty cyfr (rys. jakie udało się z nich wyprowadzić. ale zarazem najbardziej zawodna metoda rozpoznawania. jak i przez bankowy komputer. Czasem błędy te polegają na złudzeniach. 1-8). jaki wpływ na proces interpretacji wywiera uprzednie doświadczenie. Porównywanie z wzorcem to najprostsza. jakimi są w rzeczywistości. A człowiek potrafi to robić. Jakie są zatem alternatywy? Należy najpier>v prześledzić zjawiska spostrzegania. usuwając pewne elementy obrazu czynimy jego interpretację trudną (jeśli nie niemożliwą). ale wówczas każdy nowy przypadek należałoby rozpatrywać oddzielnie. System spostrzegania popełnia często omyłki. Najprostszy przykład praktycznego wykorzystania systemu porównywania z wzorcem (który zresztą dość wyraźnie pokazuje pewne słabości tego systemu)-to sortowanie czeków bankowych. RYSUNEK 1-7 ustalonych wielkości. kształt każdej z cyfr był narzucony jednoznacznie. ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW Nieprzydatna okazała się analiza za pomocą porównywania z wzorcem. żeby układ. 1-7). odpowiadające każdej z dziesięciu LAJOLLASHORES OFFICE 2256Avenida De La Playa. System elektroniczny.RYSUNEK 1-6 możliwych cyfr. Wszystkie te zjawiska są ważne dla nas. 1-8). Nie zawsze widzimy i słyszymy to. Wydaje się mało prawdopodobne.Ls Jolla. aby rozpoznawanie obrazów przez człowieka posługiwało się tym mechanizmem. Otaczające nas przedmioty nie zawsze wydają się nam takimi. Ale w momencie.Calitornia 92037 SOUTHERN CALIFORNIA FIRST NATIONAL BANK RYSUNEK 1-8 . dla których nie ma wzorców. jeżeli wszystko przebiega sprawnie. aby zobaczyć. ponieważ często mechanizmy tego czy innego systemu najlepiej daje się odsłonić w wyniku analizy jego błędów i zaburzeń. jeżeli zastosujemy specjalne tricki: po pierwsze. Można by sobie w zasadzie z tymi trudnościami poradzić. lub są wynikiem braku czasu na interpretację przedstawionego mu obrazu. aby były one najmniej podobne do siebie. kiedy odkrywamy błędy. z jakimi styka się człowiek. to znaczy odbiera ona rozkład światła w wyznaczonym polu. Maszyna „czyta" cyfry prześwietlając kopertę. a to dlatego. pokażemy obrazy pozbawione znaczenia. po której system spostrzegania musi przyjść do siebie. stworzymy możliwość konkurencyjnej organizacji obrazu przez dostarczenie kilku sprzecznych interpretacji tego samego obrazu. Zaczniemy przede wszystkim od zbadania. Po trzecie. Podczas opracowywania metod prezentacji cyfr cały wysiłek skierowano na to. które mogą być odczytane zarówno przez człowieka.

W samym centrum obrazu stoją dwie małe zakonnice dotykając się ramionami. przyspiesza cały proces interpretacji: kiedy wiemy.Organizowanie niepełnych obrazów Zazwyczaj interpretacja przekazów sensorycznych przebiega tak szybko i automatycznie. jakie to skomplikowane zadanie. zachodzące podczas interpretowania obrazu wzrokowego. to wystarczy raz zobaczyć psa i już trudno go nie dostrzec. Sahador Dali „Targ niewolników wraz ze znikającym popiersiem Waltera. ich połączone ramionami sylwetki w jego nos. dwa różne sposoby równocześnie. James (fotograf). RYSUNEK 1-9. Ilustruje to praca artysty Salvadora Dali (rys. Cleveland. a drugi do spostrzegania powiększonego popiersia. W celu ujawnienia uwikłanych tu mechanizmów. Ale przy innej organizacji percepcyjnej obrazu twarze mniszek -zamieniają się w oczy Woltera. czego szukamy. Do pewnego stopnia . łatwiej jest to odnaleźć. Obrazy konkurencyjne Obraz może okazać się dwuznaczny wskutek braku istotnej informacji lub też nadmiaru nieistotnych danych. Tytuł obrazu: „Targ niewolników wraz ze znikającym popiersiem Waltera"dostarcza wskazówek dla alternatywnych interpretacji przedstawionej sceny. Obserwując rysunek 1-9. 1-10). a białe części ich ubioru w talii . ponieważ istnieje wiele sensownych sposobów jego interpretowania. Może on też być dwuznaczny.w jego podbródek. W tym wypadku jeden sposób organizowania informacji prowadzi do spostrzegania małych figurek ludzkich. Ohio. Za zgodą autora. Kiedy dodamy informację. że można na nim zobaczyć psa . Za zgodą fotografa Muzeum Sabadora Dali. możemy też prześledzić procesy organizowania obrazu.dalmatyńczyka (z głową skierowaną na lewo). Kolekcja: Mr i Mrs Reynolds Morse. Tak więc wiedza na temat tego. że rzadko zdajemy sobie sprawę. C. co przedstawia obraz. musimy zwolnić przebieg tego procesu. W takich warunkach trudno jest interpretować obraz na RYSUNEK 1-10. R. Jeden sposób takiego zwolnienia polega na ograniczeniu dostępnej informacji wzrokowej.

a przysłuchując się niskim tonom-inną. Słuchając orkiestry. Obrazy pozbawione znaczenia Czy nasza zdolność organizowania i wyodrębniania określonych komponentów obrazu wzrokowego jest w pełni niezależna od umiejętności tworzenia znanych spostrzeżeń? Wcale nie. a potem przełączamy się na inny instrument. Tu. lecz kiedy słuchacz odkryje określony sposób organizacji percepcyjnej dzieła muzycznego. kolejne następowanie po sobie tonów wysokich i niskich może być odebrane jako dwa oddzielne ciągi dźwięków -dwa różne tematy muzyczne. a słuchacz. który przyciąga jego uwagę. Zauważcie. staje się „figurą". iż w dźwięku jednego instrumentu grającego solo można równocześnie usłyszeć dwa różne tematy. i tak zdarza się wiele razy. ORGANIZOWANIE INFORMACJI SŁUCHOWEJ Tendencja do wybiórczego wyodrębniania i organizowania danych dostarczanych przez system sensoryczny to jedna z podstawowych cech wszystkich doznań spostrzeżeniowych. zmuszając wykonawcę przez cały czas do przechodzenia od jednego do drugiego. gdzie możliwe jest przerzucanie uwagi z jednej rozmowy na inną. Bogactwo odbioru muzyki w dużej mierze uzależnione jest od organizacji percepcyjnej.se. RYSUNEK 1-12. przysłuchując się wysokim tonom. a wszystkie pozostałe dźwięki spostrzegane są jako tło czy akompaniament. rozmowa ta staje się figurą. Interpretując przekaz wzrokowy. Yictor Vasare/y. a wszystkie pozostałe dźwięki stają się tłem. wybieramy sobie temat i śledzimy go. odkrywamy w nim nowe tematy. Wiązki elementów o podobnym kształcie albo też przerwy w powtarzającym się układzie jawią się nam jako figury. zanim określony układ pojawi się wyraźnie i jasno. 1956. przenosząc uwagę z jednego instrumentu na drugi. Niektóre kompozycje napisane są tak. Efekt ten występuje szczególnie wyraźnie na dużym i gwarnym przyjęciu. że w tym wypadku kompozytor (Telemann) dokładnie oddziela dwa tematy. Ten temat. wszystkie pozostałe schodzą na dalszy plan. które RYSUNEK 1-11 Przykładem podobnej kompozycji jest fragment solówki dla fletu. Słuchając jakiegoś utworu ponownie. wszystko pozostałe tworzy tło. Editions du Griffan. trudno mu będzie potem go uniknąć. Organizowanie naszych spostrzeżeń w figurę i tło jest znane w muzyce.te dwa sposoby organizowania informacji wzrokowej wzajemnie się wykluczają: trudno spostrzegać oba obrazy jednocześnie. W takim wypadku grający przechodzi na przemian od tonów wysokich do niskich. Słyszymy kontrabas i przez chwilę tylko go słyszymy. jeżeli wiemy czego szukać. które mają wyróżniające się cechy. wyodrębniamy jako jednostki takie ugrupowania. kiedy w świadomości pojawia się wyraźnie nowa rozmowa. Seuchdtel. Temat wyodrębniony w danej chwili staje się figurą. Wypróbujcie różne sposoby wsłuchiwania się w muzykę. Być może trzeba będzie dziesięć razy przesłuchać ten sam kawałek. Bogactwo i różnorodność możliwych organizacji percepcyjnych pojawi się stopniowo. s: 120. Za każdym razem. przedstawiony na rysunku 1-11. Wielu malarzy współczesnych-to mistrzowie w odkrywaniu różnorodnych kompozycji. „Tlinko". Źródło: Vasarely V. spostrzega jedną melodię. .Suis. Uczymy się śledzić układ melodii. Spróbujcie wsłuchać się w muzykę trudniejszą Bacha czy Strawińskiego lub nawet dobry jazz czy rock. Klasyczna maksyma kompozycji ciekawej struktury graficznej wymaga wprowadzenia punktu ogniskowania uwagi poprzez zaburzenie powtarzającego się układu. wiedząc. Słuchacz może zgodnie z własnym wyborem śledzić jeden temat lub drugi. Kiedy jedna z wielu rozmów prowadzonych obok nas zostaje wyodrębniona. łatwiej to znajdujemy. że słuchacz wybierze jeden jako główny. Kompozytorzy często podają dwa różne tematy równocześnie. podobnie jak przy spostrzeganiu wzrokowym.

raz inną formę. 1962. Organizacja ich jest WT&JOT* V8W RYSUNEK 1-14. Kolekcja: Muzeum Sztuki Współczesnej. Wyjątkowo interesujący jest obraz „Tremor "(rys. 1-14). ' V T ł* T T • ™ ~ • r?mTTf •••••••• mtfTf JW9X RYSUNEK 1-13. „Screen Painting: 0°. znany lub obcy-proces spostrzegania wzrokowego zawsze nadaje mu jakąś organizację. gdy artysta świadomie starał się uniknąć standardowej formy organizacji obrazu. Rysunki 1-12 i 1-13 przedstawiają próbki ich prac. Za zgodą artysty. czy przedmiot ma jakieś znaczenie i czy jest on nam znany. a czasem wręcz niemożliwie. Winlona. Paris. przyjmuje raz taką. zapobiec organizacji informacji. a to dlatego. Strukturę tę wnosi sam widz. przy czym jeden z tych układów występuje zawsze. prostokątnych rurek lub jako układ dużych przesuwających się trójkątów. Obraz może być sensowny lub bez sensu. . zasady organizacji percepcyjnej działają niezależnie od tego. trudno jest. Uważnie przyjrzyjcie się tym obrazom. Za zgodą Mr Darida M. Jak odbieracie te obrazy? Na co patrzycie? Z jakiego powodu na niektórych obrazach tego typu organizacja pola bezustannie się zmienia? Obrazy te pozwalają nam wykryć bardzo istotne sprawy. że jest on odbierany jako zbiór długich poziomych to znów pionowych. Po pierwsze. można wykorzystać jako ciekawe przykłady zależności między figurą a tłem. Francois Morellet. 48x48 cali. 45°. Ale jakaś struktura obrazu zawsze występuje i to nawet wówczas.niestała. Brickn Rilev. „Tremor". 67°5". 22"5. Po drugie.

rozmieszczenie jego konturów i cieni wydaje się nieco inne niż powinno być (dzięki czemu przedmiot wydaje się lekko świecący). A zachodzi to dzięki temu. Następnie popatrzcie rtań jednym okiem. 1-17). Ale jeżeli przedmiot spostrzegany jest jako „stojący". Wszystkie dane sensoryczne służą do konstruowania spójnej interpretacji świata widzialnego. jednak po dłuższym wpatrywaniu się weń karton nagle podnosi się i wygląda tak. jak na rysunku 1-17. Punkt fiksacji wzroku nazwiemy punktem O. zgodność orientacji pionowej ze wskazówkami paralaksy ruchowej możliwa jest tylko w takim wypadku. wszelkie informacje dotyczące głębi pasują do siebie. nie ograniczając się jedynie do przeczytania opisanego tu zjawiska. a oko znajdowało się nieco wyżej od linii zgięcia. Aby uzyskać omawiany efekt. dane sensoryczne zmuszają nas do spostrzegania go właśnie w ten sposób. Zanim odłożycie ten kawałek kartonu. odsłonić pewne ukryte właściwości tego systemu.Naginanie danych sensorycznych do przyjętej interpretacji Inne ważne aspekty organizacji informacji wzrokowej można przedstawić na przykładzie złudzeń. Kiedy obserwator porusza głową. I chociaż dobrze wiemy. że przedmiot obserwowany nie może się tak zachowywać. 1-17). wszystkie punkty zgięcia wydają się jednakowo oddalone. że przy obrotach głowy obraz najbliższego punktu zgięcia przemieszcza się na siatkówce oka szybciej niż obraz bardziej oddalonego punktu. Złudzenie warte jest tego. gdy sam przedmiot wygina się i skręca. jak to widać na rysunku 1-16. tak aby oko i linia kartonu znalazły się na jednej płaszczyźnie. Początkowo przedmiot wygląda tak. że przedmiot sporządzony jest z jakiegoś elastycznego materiału. Kiedy przedmiot widoczny jest w jego prawidłowej orientacji przestrzennej. Kiedy przedmiot spostrzegany jest jako leżący. żeby wprowadzając na wejście systemu wzrokowego wieloznaczną informację sensoryczną i poddając analizie błędy. musimy zdobyć się na chwilę koncentracji oraz cierpliwości. ponieważ wygina się jakby był z gumy. Układ stymulacji podobnego typu pojawia się podczas obserwacji sceny. którą można spostrzegać jako przedmiot „leżący" (rys. że' używamy ciągle jednego oka). 1-16) albo „stojący" (rys. 2 RYSUNEK 1-15 RYSUNEK 1-16 RYSUNEK 1-17 RYSUNEK 1-18 . Kiedy przedmiot spostrzegany jest jako stojący. jakie system spostrzegania przy tym popełnia. jak to przedstawia rysunek 1-18. złóżcie i ustawcie tak. W ten sposób udaje się często poznać lepiej szczegóły operacji systemu spostrzegania niż byłoby to możliwe w normalnych warunkach. Spójrzmy na rysunek 1-15. Istota wywołania złudzenia polega na tym. Zwróćcie uwagę na zmiany kształtu przedmiotu przy ruchach głowy. Kiedy dostrzeżecie przedmiot w pionie (rys. lekko poruszcie głową w przód i w tył (pamiętając o tym. zjawisko to nazywamy paralaksą ruchową. Istnieją dwa różne sposoby organizacji obrazu tej figury. to wydaje mu się. Przedstawia on figurę. to wskazówki związane z paralaksą ruchową zbiegają się z rzeczywistym ruchem przedmiotu. spróbujcie przeprowadzić jeszcze jedno Złudzenia te najlepiej sprawdzić samemu. której poszczególne części znajdują się w różnej głębi. Przygotujcie kawałek twardego kartonu2.

a powierzchnią do drugiego.Przecięcie. Jeżeli przecięcie ma na przykład kształt litery L. Jakie reguły rządzą procesem interpretacji? Spójrzcie na lysunek 1-19. to powierzchnie lewa a i prawa b. że najważniejszych informacji dotyczących zasłaniania jednych brył przez drugie dostarcza analiza przecięć. e. częściowo zasłaniających się wzajemnie. Spostrzegamy go od razu jako zbiór trójwymiarowych ciał. to znaczy tych miejsc. Kiedy nastąpi iluzoryczna zmiana poiożenia przedmiotu z pozycji poziomej w pionową. aby zadecydować.Trzy przecinające się linie tworzą kąty mniejsze od 180° Strzałka . nie tworzące żadnego z omówionych typów RYSUNEK 1-20. wyodrębnione z całego obrazu. należą do różnych ciał. dwie najednej prostej K . 1-20). Pytanie dotyczy tego. która znajduje się w cieniu. Autor ten. Czy możecie wyjaśnić te różnice jasności? ZNACZENIE REGUŁ Przytoczone w tekście przykłady ilustrują ogólną tezę teoretyczną.Przecięcie.utworzona przez cztery lub więcej linii. Skrzyżowaniewieloramienne . Źródło: Guzman (1969). że powierzchnie 20 i 18 albo też (trudniejszy przykład) powierzchnie 3 i 29 należą do jednej bryły? Aby rozwiązać to zadanie. będąc specjalistą od maszyn liczących. przy czym jeden z kątów jest większy od 180° T . Ustawcie przedmiot w ten sposób. na której znajduje się środek. że obraz można rozczłonkować za pomocą różnorodnych metod. f mogą należeć do tego samego ciała. mówiącą o konieczności interpretowania danych sensorycznych.przecięcie utworzone przez cztery lub więcej linii. Guzman przeanalizował szereg zadań tego typu i wywnioskował. aby jedna jego strona była silnie oświetlona.Trzy linie schodzą się w jednym punkcie.Trzy linie zbieżne. należy rozpatrzyć poszczególne linie i kąty. Przy przecięciach w kształcie widełek wszystkie trzy powierzchnie: d. L .Wierzchołek. Strzałka zazwyczaj wyznacza przynależność trzech powierzchni do dwu różnych ciał: powierzchni /iii do jednego. z jakiej informacji korzystamy. w których przecinają się kontury (rys. próbował ustalić zasady. . a dwa pozostałe po jednej stronie tej prostej X . jak poszczególne powierzchnie brył współgrają w tworzeniu figur percepcyjnych? Skąd wiadomo. gdzie dwa wierzchołki leżą na tej samej prostej co środek.doświadczenie. Źródło: Guzman (1969). zwróćcie szczególną uwagę na zmianę pozornej jasności tej strony przedmiotu. przy czym wierzchołek przecięcia znajduje się w górze RYSUNEK 1-19. Przykład ten zapożyczyliśmy z pracy Guzmana (1969). Okazuje się jednak. w którym dwie linie się spotykają Widełki . według wszelkiego prawdopodobieństwa. gdzie dwa wierzchołki tworzą linię prostą. za pomocą których maszyna licząca mogłaby rozwiązywać podobne zadanie. a dwa pozostałe rozmieszczone są po obu jej stronach Iglica .

Z tym podwójnym procesem . s i z-drugim.interpretację znaczenia przekazywanego przez przecięcia tych linii. że jeden przedmiot umieszczony jest przed drugim w taki sposób. drugie . W przytoczonym tu przykładzie niewątpliwie wykorzystuje się dwa różne źródła informacji: pierwsze . Takie przecięcie często oznacza. Dlatego też po odkryciu przecięcia typu T należy sprawdzić. jakiej dostarczają widełki.wyodrębnienia cech oraz ich interpretacją w kontekście całości . że powierzchnie k i / należą do jednego ciała. Odległe przedmioty widziane są pod mniejszym kątem aniżeli przedmioty tej samej wielkości. ale i w tych przypadkach. że powierzchnie u i p są powiązane ze sobą. ta dwoistość procesu spostrzegania zaznacza się wyraźnie nie tylko w toku analizy prostych brył. . czy w pobliżu nie ma innych przecięć tego typu. natomiast o. p. a jeżeli są. Za zgodą Instytutu Sztuki w Minneapolis. stanowią one dostateczne wskazówki. to jak one łączą się z pierwszym? Na rysunku 1-21 widoczne są dwa przecięcia typu T. leżące bliżej nas. Co więcej. W taki to sposób informacja zawarta w cechach samego obrazu łączy się tu z interpretacją struktur widzianych całościowo.spotykamy się ciągle podczas badania procesu spostrzegania.y i z do jednego ciała. wynikające zeń spostrzeżenie ujawni ją w pełni. Uzupełniająca informacja. które rozpościera się z tyłu ciała m.RYSUNEK 1-21 W Widełki Dwa przecięcia typu T Szczególnie ważnych wskazówek dla ostatecznej rekonstrukcji obrazu dostarcza przecięcie typu T. a świadcząca o przynależności r.specyficzną informację o obrazie. Spostrzeganie przestrzeni Zazwyczaj spostrzegamy przestrzeń jako trójwymiarową. jakiej dostarcza analiza przecinających się linii.Spacery Euklidesa". Renę Magritte. . RYSUNEK 1-22.. pozwala na jednoznaczną interpretację całej figury: £7—jest jednym ciałem. kiedy taka sprzeczność się wyłoni. podobnie jak p i s. podobnie jak powierzchnie s i r. kiedy występuje sprzeczność między cechami specyficznymi a całościową interpretacją danego przedmiotu. r. u stanowi tło. . i że o i r stanowią tę samą powierzchnię.

Jego brzegi wydają się równoległe. to możecie się przekonać.. niemal identycznie. Kolekcja:Ho. mający te same rozmiary. Przypatrzcie się układowi na rysunku 1-24. Anthony Samuel Za RYSUNEK 1-24. zawierających zbiegające się linie lub krawędzie. ustawiony frontalnie.Eksperyment barokoWy:FredMaddoX". Poziome kontury. . Zdolność widzenia głębi nie zależy od stopnia znajomości przedmiotu obserwacji. rzutowane są na siatkówkę w coraz mniejszych odstępach. to jest tak dlatego. rozmieszczone w równych odstępach w przestrzeni. jak widać. Jego brzegi nie wydają się równoległe. na podstawie analizy wszystkich dostępnych informacji. Stożek z prawej strony. Może to być albo przedmiot dwuwymiarowy. 2 1 J ^y^e(c. Wybór jednego z możliwych sposobów interpretacji dokonuje się. 1-22). Źródło: Carraher i Thitrston (1968). We wszystkich przypadkach. Rozpatrzmy dwie stożkowate figury na obrazie Magritte'a (rys. Jeżeli uważnie przestudiujecie geometrię rysunku. a pozorne ich schodzenie się-to rezultat odległości. przedstawia ulicę oddalającą się w stosunku do obserwatora. i w tym przypadku linie istotnie zbiegają się. 1-23) złudzenie głębi tworzy się dzięki umiejętnemu wykorzystaniu perspektywy przy niekończących się powtórzeniach danego układu. Lewy stożek wyraźnie jest ustawiony pionowo. jest rzeczą naturalną. Spróbujemy rozpatrzyć szereg reguł wykorzystywanych prawdopodobnie przez aparat wzrokowy do tego celu i wyjaśnimy zasady ich działania przy powstawaniu niektórych znanych zjawisk. I oto ta sama informacja wzrokowa może być interpretowana zupełnie inaczej.Zmienia się struktura powierzchni widzianej z różnych odległości i pod różnymi kątami. aby był przystosowany do tworzenia trójwymiarowej reprezentacji tych obrazów. możliwe są dwa podejścia interpretacyjne. że odstępy między liniami stopniowo się zmniejszają. . że gradient zmniejszania się tych odstępów daje wystarczająco dokładną informację o kątach i o S . że ma on tak ukształtowany w procesie ewolucji aparat wzrokowy. które spostrzega. albo też przedmiot trójwymiarowy. Ponieważ człowiek żyje i porusza się w świecie trójwymiarowym. . kiedy mamy do czynienia z układem obrazów wzrokowych.. Oba stożki nakreślone są. widziany pod pewnym kątem-i wówczas linie w rzeczywistości mogą być równoległe. ale przedstawiają dwie różne rzeczy. Jeżeli zaczynając od środka przenosimy wzrok w prawo i pojawia się wrażenie cofania się w głąb. Na obrazie Jeffreya Steele'a (rys. . Linie równoległe zdają się stykać w oddali.

RYSUNEK 1-25 WIDZIANY OBRAZ Z boku WIDZIANA SYTUACJA Z góry RYSUNEK 1-26. RYSUNEK 1-27 RYSUNEK 1-28 . Źródło: Gibson (1950).

. Na rysunku 1-25 gradienty różnych linii.The Hague. C. Źródło: Penrose i Penrose (1958). Źródło: M. przy czym powierzchnia nachylona jest w kierunku od Gradient odstępów linii pozwala obserwatorowi bezbłędnie ocenić kąt obserwator. RYSUNEK 1-32. w równych patrzącego. RYSUNEK 1-30. nachylenia. Kolekcja: Hags Gemeentemuseum . Escher „Cube with Magie Rlbhons".RYSUNEK 1-29 RYSUNEK 1-31. odległościach. które widzi przedstawione są w postaci gładkiej powierzchni z naniesionymi na nią odstępach liniami. Źródło: Penrose i Penrose (1958).

57). że górna poprzeczka krzyża przecina linię pionową pod kątem prostym. Trzy baryłeczki na rysunku 1-34 . Każda informacja musi być zintegrowana w jakąś spójną interpretację całego obrazu wzrokowego. Co otrzymaliśmy? Okazuje się. Należy jednak pamiętać. jeżeli jednak uzupełni się te informacje dodatkową informacją o głębi. różnorodne rodzaje gradientów płaszczyzny (rys. których części nie da się logicznie połączyć w jedną całość. aby pojawiła się informacja o głębi. a jednak w tym przypadku interpretacja oddzielnych części zaprzecza całości. ale także zmniejszenie długości linii w rzucie. wywołuje to nie tylko zgęszczenie linii w dalszych partiach obrazu na siatkówce (w rzeczywistości linie te rozmieszczone są równomiernie). która wydaje się znacznie bardziej oddalona. Nie trzeba wiele. 1-37 s. ponieważ w przedstawionym przypadku ten sam gradient odstępów może być obserwowany z dowolnej odległości (pod warunkiem. w zasadzie nie ma nic nienormalnego w jakimkolwiek połączeniu tych linii i kątów na rysunku. w obrazie siatkówkowym kąty są rozbieżne. 1-32 i 1-33 przedstawiamy jeszcze kilka figur tego typu. że fragmenty te niezupełnie pasują do siebie. 1953-1958 Źródło. Na rysunku 1-25 płaska powierzchnia jest nachylona. Znaczenie kontekstu RYSUNEK 1-33. 1-30).Odległość nie jest jednak znana. nic więc dziwnego. Jeżeli przedmiot prostokątny jest oglądany na wprost. że tworzące go linie przecinają się pod kątem prostym. stanowi częste źródło licznych złudzeń wzrokowych. 63.DesnitP P Straight Lines. 79. „Structural Constellations". Niemożliwe organizacje figur. Niczego nie spostrzegamy w izolacji. Inny sposób pozwalający ujawnić nasze wysiłki umiejscowienia przedmiotów w trzech wymiarach polega na zbudowaniu figur. sytuacja podlega dalszym ograniczeniom. Tak więc na rysunku 1-27 łatwo możemy stwierdzić. które wyglądają jak kąty i boki jakiegoś trójwymiarowego przedmiotu. Stopień rozbieżności kątów od kąta prostego zależny jest od ukierunkowania przedmiotu w przestrzeni. że obserwator nie zna rzeczywistych odstępów między poziomymi liniami). równocześnie robi wrażenie większej. 1 -26). s. Interpretując oddalenie się od kąta prostego jako informację o głębi. To dobrze znane nam zjawisko. Spróbujmy je połączyć (rys. Rysunek ten dostarcza obserwatorowi sprzecznych informacji. jak na rysunku 1-28. to te same przecięcia odbierane są zupełnie inaczej. ta część przedmiotu. Na rysunkach 1-31. Za zgodą artysty. uzyskujemy informację o odległości. to obserwator widzi. pomimo że (a w istocie właśnie dlatego) wszystkie pionowe linie na rysunku mają jednakową długość. jakim jest gradient odległości. Pierwszy rodzaj takiego złudzenia przedstawia rysunek 1-24. Na rysunku 1-29 przedstawione są fragmenty. Jeżeli przedmiot ten jest nachylony lub obraca się w przestrzeni. że jego interpretacja też jest sprzeczna (patrz również rys. Do tego celu nadają się np. Josef Albers. że jeśli (tak jak w pokazanym przypadku) położenie brzegów płaszczyzny jest znane.

RYSUNEK 1-37. Dwie linie poziome na rys. Źródło: Luckiesh (1965). 1-37 mają tę samą długość. Źródło: Luckiesh (1965). Przedstawia idealne koło. RYSUNEK 1-36 Dwie poziome linie na RYSUNKU 1-386 są równolegle. Źródło: Luckiesh (1965). . RYSUNEK 1-34 RYSUNEK 1-35 RYSUNEK l-38a.

w których informacja wzrokowa może być wieloznaczna lub niepełna. W badaniu działania systemu sensorycznego można wykorzystać metody rejestracji i bezpośredniego pomiaru aktywności włókien nerwowych. Podobny efekt możemy zauważyć również na rysunku 1-42. Możemy zgodzić się na to jabłko pod warunkiem. w doświadczeniu ze złożonym kartonem brakowało informacji o prawdziwym położeniu przedmiotu. Te dwa rysunki ilustrują jedno z praw analizy sensorycznej: wzajemnego oddziaływania na siebie komórek nerwowych. okazuje się być zależna od sąsiadujących z nimi receptorów. artysta osiąga interesujący efekt. z wyjątkiem tego jednego. Rezultaty tych badań zostaną omówione w rozdziale 2. . Nosi on nazwę plamki żółtej (fovea). A surrealiści w swych dziełach odkrywają. Prześledźmy uważnie rysunek 1-40 i 1-41. Ale Magritte zrobił. na którym spoczywa nasz wzrok w danym momencie. jak również w rozdziałach 4-7. 1-39). Jak tylko pojawiło się złudzenie. kiedy mamy do czynienia ze znanymi przedmiotami. (patrz też rozdziały 4 i 5). ANALIZA CECH Poprzednie partie tego rozdziału dotyczyły interpretacji cech sensorycznych i reguł działających w toku spostrzegania. jak długo interpretacja okazywała się możliwa (nawet jeżeli obraz był nieznany lub jedyny w swoim rodzaju). chociaż w istocie są takie same. a to dlatego. Łatwo jednak możemy zmienić istniejące stosunki wielkości między nimi: wystarczy tylko dodać informację. 1-35 i 1-36). jaki powinien być. ani drugie nie jest odbierane w pomniejszonej skali. 1-37 i 1-38). pomocne będzie prześledzenie pewnych bardziej ogólnych właściwości systemu wyodrębniania cech poprzez przyjrzenie się. Świadomie naruszając reguły. Tak długo. Zanim zajmiemy się jednak pracą układu nerwowego.59 wyraźnie różnią się wymiarami. Renę Magritte. gdzie receptory nie współdziałają zbytnio ze sobą i nie zachodzi w nim efekt pojawiania się szarych plamek na skrzyżowaniach-jest to mały obszar siatkówki dokładnie odpowiadający punktowi fiksacji. co możemy powiedzieć o samych cechach? Jaką informację wyławia układ nerwowy z sygnałów docierających poprzez narządy zmysłowe? I znowu przychodzi nam z pomocą obserwacja anomalii w spostrzeganiu. ale tym razem wskaźniki ruchu zostały zinterpretowane jako zupełnie nowe spostrzeżenie. złudzenie utrzymywało się. Kiedy nań patrzymy. Kiedy przedmiot oddala się od obserwatora. Kiedy patrzymy na rysunek 1-41. Żaden z opisanych wyżej efektów nie miałby miejsca. W warunkach laboratoryjnych możemy stwarzać sytuacje. że w toku integracji informacji sensorycznych powstaje spójny obraz realnego świata. aby wielkość jabłka i pokoju były odbierane jako normalne. to wydaje się nam. W zwykłych warunkach wszelkie informacje stanowiące kontekst pasują do siebie. Tak więc praca receptorów. Jednakże ani artysta. Ale. Zwróćcie uwagę na to. co mógł. a nawet z rozmysłem zniekształcają prawa logicznej proporcji obrazu wzrokowego (rys. na które pada część obrazu. Wszystkie zjawiska tego typu świadczą o tym. Stosunek wielkości i odległości jest dokładnie taki. że pokój jest bardzo malutki. gdyby receptory działały niezależnie od siebie. co w efekcie dostarczyło nam dodatkowe wskaźniki głębi. że obserwowaliśmy go jednym okiem przy względnie stałym położeniu głowy. że kontekst działa nie tylko w przypadku. a każdy posyłałby po prostu własny niezależny sygnał do mózgu. stosowane w fizjologii. że kwadraty wewnętrzne mają różne odcienie szarości. W istocie jest jedno takie miejsce na siatkówce. Na przykład. Copley. która stworzy określony kontekst (rys. ani psycholog nie ograniczają swych zainteresowań do zwykłych sytuacji życiowych. wielkość jego obrazu odpowiednio się zmniejsza. zrobiliśmy ruch głową. tak że ani jedno. widzimy małe szare plamki na skrzyżowaniach wszystkich białych pasów. Patrząc na rysunek 1-40 (krata Heringa). jak wpływa on na spostrzeganie. Kolekcja William N. między kwadratami RYSUNEK 1-39. Jego rola ujawnia się nawet w bardzo prostych rysunkach linii (rys. „The ListeningRoom".

że minuta kątowa składa się z 60 sekund. ale nie wnoszą nic nowego do zrozumienia działania tego mechanizmu. W istocie żadnych ukośnych linii na rysunku nie ma. Spróbujmy zobaczyć ten efekt wynikający z ruchów oczu.szybkie skoki o amplitudzie około 5 minut kątowych. dostrzegamy szare ukośne linie. polegające na pojawieniu się szarych ukośnych linii (których tu nie ma). Można wyróżnić kilka typów mimowolnych i subiektywnie niedostrzegalnych ruchów oczu: Bardzo szybkie i drobne ruchy. kiedy oko porusza się około 20 sekund kątowych z szybkością 30-70 razy na sekundę. w jaki obraz przestaje być widoczny. który odbiera oko.ślady. Drugi rodzaj to ruch powolny 180 oscylujący. 20 sekund kątowych stanowi RYSUNEK 1-41. które często korygują ruch powolny. kiedy ruchy oka są zatrzymane.RYSUNEK 1-42. które nazywamy nystagmusem fizjologicznym. znajduje się w ciągłym ruchu. ujawnia pewne właściwości mechanizmu wyodrębniania cech. Jeśli zatrzymać ruchy oka. (Przypomnijmy. Sposób. to po około 30 sekundach czarne i białe części obrazu zaczynają minut. Nieco więcej możemy dowiedzieć się o mechanizmach wyodrębniania cech korzystając z dwu procedur psychologicznych: . na którym spoczywa nasz wzrok w danym momencie. jeśli uprzednio przez długi odcinek czasu obserwowany był inny przedmiot. Krata Heringa: Szare plamki pojawiają się na każdym skrzyżowaniu. odkryte zostało przez Roberta Springera. RYSUNEK 1-40. Złudzenie to. jakie nakładają się na odbiór danego przedmiotu. Jeżeli wpatrujemy się w czarny punkt fiksacji (kropka w środku rysunku) bez odrywania wzroku. Druga wykorzystuje obrazy następcze . ale i w efekcie ciągłego tremom samego oka-drobnych drgań. z wyjątkiem tego jednego. Zatrzymywanie obrazu Obraz. wszystkie małe kwadraty mają ten sam odcień szarości. a w stopniu kątowym mieści się 60 1 stopnia). oglądany przedmiot stopniowo zanika. i to nie tylko z powodu ruchów otoczenia. Dodatkowy obraz jest efektem współdziałania komórek nerwowych siatkówki. jak silny wpływ ma mechanizm wyodrębnienia cech na nasze spostrzeganie. Pierwsza z nich uwzględnia stałe ruchy gałek ocznych. I trzeci . Źródło: Cornsweet (1970). Wszystkie te proste przykłady pozwalają nam zaobserwować. przypatrując się rysunkowi 1-43. Kontrast równoczesny.

Za pomocą tego urządzenia uzyskujemy to. a tym samym i rzutowany obraz. jakie osoba badana miała oglądać. że kiedy oko porusza się w prawo. Możemy sami zaobserwować znikanie obrazu dzięki reprodukcji obrazu angielskiego artysty Petera Sedgleya Lustrzana suita nr 9" (rys. Obrzeża koncentrycznych kół namalowane są tak. Wtedy przenieśmy wzrok na biały punkt. Zwróćcie uwagę przede wszystkim na pewne cechy specyficzne rysunku. wtedy żadne ruchy oczu nie doprowadzą do zmiany położenia obrazu na siatkówce. (Riggs. Ta część obrazu. na którą świadomie zwraca uwagę obserwator. Przy starannej kalibracji można doprowadzić do sytuacji. Źródło: Yerheijen migotać. obraz następczy . trwa najdłużej (rys. im bardziej sensowna jest jego struktura. 1952). RYSUNEK 1-44. to znaczy zatrzymania jego ruchu na siatkówce. Zjawisko to dostarcza nam ważnych informacji o pracy systemu receptorycznego. Do szkła kontaktowego w oku przymocowano małe lusterko. Obraz utrzymuje się tym dłużej. Źródło: Riggs. Obraz następczy kraty będzie przez cały czas przemieszczał się na rysunku bez względu na wysiłki „utrzymania" go na miejscu. tak że w efekcie pozostaje puste jednorodne pole w miejscu. Źródło: Pritchard (1961). widziany obraz już po kilku sekundach zaczyna stopniowo znikać. 1-46 -wkładka kolorowa).przyp. Powinniśmy dostrzec zbiór białych kwadratów na czarnym tle (tzn. Szczególnie interesujący jest nie tyle fakt ciągłego ruchu gałek ocznych.) nałożony na właściwy rysunek. Znikanie obrazu przebiega w sposób dość szczególny. Ratliff: Cornsweet i Cornsweet (1953) rysunku 1-44. w której przestrzeń poruszania się obrazu będzie ściśle odpowiadała kątowi widzenia oka. Jeden z nich przedstawiony jest na RYSUNEK 1-45. na które z projektora rzutowano obrazy. gdzie uprzednio był obraz. Obraz „nie roztapia się". Obserwując za pomocą tego urządzenia jakąkolwiek scenę. to wraz z nim przesuwa się lusterko. jakby się rozpływały. tłum. 1-43. 1-45). Cornswett.RYSUNEK (1961). Nikną kolejno jego sensowne fragmenty. analizującego informacje sensoryczne. Znikająjedne części. Nie jest to przypadek. Ratliff. inne pozostają nietknięte. Właśnie dzięki temu można uzyskać określony efekt. Tak odbity obraz pada na powierzchnię receptoryczną. Istnieje szereg technik stabilizacji obrazu na siatkówce. To właśnie jest efekt nystagmusa fizjologicznego. ile zjawisko znikania obrazu w rezultacie zatrzymania ruchów oka. Skierujmy wzrok na środek obrazu (z bliskiej odległości) .

a po chwili jako pierwszy zniknie krąg centralny. Zatrzymajmy obraz-to przestaniemy go spostrzegać. że percepcja obrazu jest zależna od pracy bardzo złożonych detektorów cech . a następnie zaczną znikać części innych kręgów. Jak wyjaśnić te zjawiska? Najpopularniejsze wyjaśnienie dotyczy faktu. a system wzrokowy wymaga sztucznego wprowadzenia ruchu. Nie spieszmy się zbytnio. że ruch rozpływającego się brzegu nie może wywołać na tyle silnej stymulacji. że miały rozpływające się brzegi. i to nie powoli. a nie krąg wyraźny. Kiedy oko przestaje się poruszać. ale od razu w większych częściach. Wyjaśniałoby to względnie długi okres trwania odbioru skomplikowanych obrazów w porównaniu z prostszymi. takich jak przesuwanie się soczewek. dopóty detektory te ciągle pracują i widzimy cały obraz. ale pozostaje informacja o barwie: od tej chwili widzimy tylko ją. Czy wyjaśnia to znikanie kręgów na obrazie Petera Sedgleya (rysunek 1-46 na wkładce kolorowej)? Na dole: Przedstawiono wpływ nagłych zmian intensywności. a miejsce ich zajęło żółte pole. w końcu w tym tkwi przyczyna zniekształconego spostrzegania złożonych obrazów. wszystkie systemy sensoryczne są zdolne do długotrwałego odbierania sygnałów tylko w takich warunkach. kiedy wygasający sygnał sensoryczny powoduje. która jeszcze pozostaje dostępna. wasze oczy mimowolnie poruszają się. receptory wzrokowe przestają reagować. Należy zachować ostrożność przy wyciąganiu wniosków o mechanizmach nerwowych na podstawie tego typu danych behawioralnych. ale te ruchy o nieznacznej amplitudzie prowadzą jedynie do wibracji obrazu na receptorach siatkówki (rys. zanim kręgi zaczną znikać. Na przykład. Mimowolne ruchy gałek ocznych (nystagnnis fizjologiczny) prowadzą do znacznej zmiany intensywności obrazu na siatkówce (a). Wszelkie alternatywne wyjaśnienia trzeba też starannie rozpatrzeć. Rysunki te pochodzą z pracy Cornsweeta (1969). Wrażenie smakowe lub zapachowe również znika po pewnym czasie. pozwala również Wyjaśnić nagłe znikanie całych fragmentów obrazu. Ale. to zamglony krąg szybko zniknie. Dopóki od receptorów nerwowych siatkówki dociera wystarczająca ilość informacji. A jak wygląda odpowiedź na drugie pytanie? Kręgi znikały dlatego. jeśli choć odrobinę poruszymy oczami. które wydają się stałe ze względu na ich wysokość i głośność. Znikanie i pojawianie się na nowo obrazów może być np. Doznanie jest tego warte.i nie odrywając go nie poruszajmy też oczami. pasek do zegarka przestajemy odczuwać po jakimś czasie. kręgi znowu się pojawią. W końcu kręgi całkiem znikną i pozostanie jednolita żółta płaszczyzna. U góry: Wyjaśnienie. chociaż nie stosowaliśmy specjalnej aparatury w celu stabilizacji obrazu na siatkówce? Łatwo możemy znaleźć odpowiedź na pierwsze pytanie. kiedy mrugniemy okiem lub też przeniesiemy wzrok na punkt X. 1-47). Ilekroć układ nerwowy zaprzestaje normalnie działaćjego braki nie są odczuwalne. W efekcie braku sygnałów detektory te przestają funkcjonować i obraz wzrokowy znika w całości. Nawet te dźwięki. aby była zauważalna przez receptory. Kiedy spoglądacie na rysunek. W tym wypadku znika obraz kręgów. Należy odpowiedzieć na dwa pytaniar Po pierwsze. a nawet koła. Inne systemy (zmysły smaku i dotyku) mają zdolność do adaptacji. dlaczego znika tylko krąg zamglony. . czy podobnie zachowują się inne zmysły? Na przykład. skutkiem technicznych trudności aparatu. to znaczy przestają przesyłać sygnały do centrum. Sygnały dźwiękowe charakteryzują się towarzyszącym im ruchem. że mechanizmy spostrzegania błędnie interpretują tę informację sensoryczną. krawędzie. gdy poruszymy zegarkiem. kiedy fiksacja oka jest na wyraźnym kręgu. Przejście od jednego koloru do drugiego następuje tak płynnie. jeśli pobudzenie nie ulega zmianie. ale nie rezygnujcie. Jeżeli będziecie nieruchomo wpatrywać się w czarny punkt na rysunku b (lepiej zamknąć jedno oko). tym szybciej pojawi się pożądany efekt. a ponownie przypomina nam on o swoim istnieniu w momencie. mającego miejsce w momencie. Pojawi się natomiast ponownie z chwilą. Jest to sprawa praktyki: im częściej będziecie to powtarzać.obwodów nerwowych odkrywających linie. czy po pewnym czasie przestajemy słyszeć jednostajny sygnał dźwiękowy? Po drugie. kąty. (Nie zniechęcajcie się.) Kręgi zniknęły. kiedy sygnały te są zmienne. Jak widać. Początkowo dość trudno jest wywołać go. są niczym innym jak stałym układem drgań ciśnienia powietrza. Może RYSUNEK 1-47. jeżeli upływa dłuższy czas. Wyraźnie zarysowany krąg (a) oczywiście nie znika. dlaczego znikają kręgi Sedgleya. ale te same ruchy oczu powodują jedynie nieznaczne zmiany w intensywności zamglonego kręgu (b). Jednostajne sygnały dźwiękowe nie istnieją.

że w istocie nie ma żadnego ruchu: obraz wzrokowy jest nieruchomy. to obraz następczy będzie żółty. jeżeli obserwujemy rozwijającą się spiralę. Analogiczne efekty charakteryzują również system mięśniowy. Jeżeli potem przeniesie wzrok na przedmiot o wyraźnej fakturze (na przykład na ścianę albo jeszcze lepiej na tkaninę o delikatnej fakturze. Może tylko dlatego sądzimy. który początkowo patrzy na jaskrawo oświetloną kolorową płaszczyznę. Stańcie w otwartych drzwiach. zauważymy. . a wzrok zatrzymamy na jej środku przez 30 sek. zależnie od kierunku obrotów. ta wydaje się nie biała. które wyraźnie kontrastują z tłem krążka. Przyglądając się uważnie powierzchni z określoną fakturą. zasłonę lub prześcieradło). RYSUNEK 1-48. Aby ułatwić wam obserwację efektu następczego ruchu. lecz kolorowa-w kolorze dopełniającym do uprzednio oglądanego. Eksperymenty nad zatrzymywaniem obrazu stanowią zapewne użyteczny pomost między naszym doświadczeniem percepcyjnym a mechanizmami nerwowymi leżącymi u podłoża systemu wzrokowego człowieka. ponieważ są to jedyne zmiany w percepcji. ale możemy też znaleźć i inne przedmioty. że spirala ta zwija się lub rozwija. jakie potrafimy bez trudu opisać. to oglądana następnie biała powierzchnia wyda się nam zielona. a następnie obserwując obracający się krążek odnosimy wrażenie. Poobserwujcie poruszający się przedmiot. 1-48). ale jedynie jako impuls do dalszych badań. jakby ręce same podnosiły się do góry. Efekty następcze ruchu. utrzymując w absolutnym bezruchu wzrok przez kilka minut. JAK UZYSKAĆ EFEKTY NASTĘPCZE RUCHU? Niezwykle efektywnym źródłem ruchu jest wirownica obracająca się z prędkością 3^1 obrotów na sekundę. Szczególnie wyraziście prezentują się efekty następcze ruchu. to obraz następczy przemieszcza się z dołu do góry. a jeżeli początkowo obserwowaliśmy czarną powierzchnię. to obraz następczy będzie biały. I w tym przypadku efekt następczy silnej stymulacji mówi nam co nieco o wewnętrznym funkcjonowaniu systemu. Tak więc. Klasycznym przykładem jest efekt wodospadu. kiedy odejdziecie na bok i rozluźnicie mięśnie rąk. a następnie przenosi wzrok na powierzchnię gładką i białą. to wystąpi efekt następczy ruchu. to odniesie wrażenie pozornego ruchu. w czasie których trwa ruch. jeżeli obserwujemy powierzchnię o barwie czerwonej. Jeżeli pierwotne oświetlenie było niebieskie. tak jakbyście chcieli powiększyć przejście. Problemów tych nie należy oczywiście traktować jako podstaw do odrzucenia opisywanego zjawiska. a następnie silnie „odpychajcie" rękoma framugę nad głową. Podstawowy warunek-obserwator bez przerwy patrzy w jeden punkt. Na wirownicy należy narysować linie. że znikają sensowne składniki obrazu.obraz nie został idealnie zatrzymany. np. ułatwi to obserwację ruchu. zaopatrzyliśmy was w odpowiednią spiralę (rys. Jeśli spiralę tę (lub jej odbitkę) umieścimy na wirującym talerzu gramofonu. Najwyraźniejszy efekt ruchu można uzyskać rysując na krążku spiralę. Odbieramy wrażenie ruchu pozornego przy braku poruszającego się obrazu. to w obrazie następczym będzie się zwijała. Spirala Efekty następcze Drugim ważnym źródłem dostarczającym informacji o procesie spostrzegania jest analiza następstw silnej stymulacji. Jeżeli przedmiot poruszał się z góry na dół. Źródło: Gregory (1970). Obserwatorowi. którą po przerysowaniu na karton należy umieścić na talerzu gramofonu. który będzie się odbywał w kierunku odwrotnym w stosunku do obserwowanego wcześniej. odniesiecie wrażenie.

Wyjaśnienie efektów następczych Zwróćcie uwagę na dwa aspekty dotyczące efektu następczego. to receptory zieleni będą reagowały normalnie. gdzie znajdują się zielone serduszka. ale normalna reakcja zmęczonych receptorów czerwieni jest zahamowana. Oba komponenty systemu reagują identycznie na białe światło i na wyjściu połączonych komórek znajduje się jedynie potencjał tła.ta została przystosowana do szybkości 33 -^ obrotów na minutę. że oba typy detektorów są antagonistyczne. to oba reagują identycznie na obecność światła białego i na wyjściu połączonych komórek brak będzie sygnałów. potrzebne są dodatkowe fakty. Kiedy ruch nie występuje. Rozpatrzmy na przykład efekt następczy ruchu. Musimy jeszcze przyjąć. iż tworzą nową jednostkę-detektor wyższego rzędu. Starajcie się nie poruszać głową i nie odrywać oczu tak długo aż cata figura zacznie migotać. Jeżeli receptor czerwieni znajduje się w jednej parze z receptorem zieleni. Taką metodą jest użycie telewizora. Załóżmy. dotyczy to zarówno ruchu. co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ich wrażliwości na sygnały płynące z zewnątrz. jeśli zaś transfer nie wystąpi. Można dostrzec efekt następczy oddziaływania barwy wykorzystując dowolną barwną powierzchnię. Niestety obraz. Efekty następcze barwy. jak i napięcia mięśniowego lub barwy (kiedy zajmiemy się mechanizmami widzenia barw. dotyczy ono jedynie części obwodowej. zmęczone detektory nie mogą przyczynić się w wystarczającym stopniu do zrównoważenia aktywności przeciwstawnych im detektorów i cały obwód sygnalizuje ruch przeciwny do tego. W analogiczny sposób można wyjaśnić również efekty następcze barwy. kiedy obserwujemy ten sam przedmiot. Może to świadczyć o istnieniu dwu antagonistycznych systemów. że detektory ruchu są tak ze sobą połączone. Jeżeli po tym włączymy białe światło. a komórka „zielona" będzie reagowała na światło zielone i na wyjściu pary pojawi się reakcja negatywna. dlaczego barwa czerwona jest dopełniającą w stosunku do zielonej). który występuje w wyniku intensywnego wpatrywania się w daną barwę. tak aby można było sprawdzić możliwość transferu efektu następczego z jednego oka na drugie: jeżeli stymulacja jednego oka prowadzi do pojawienia się efektu następczego w drugim oku. zrozumiemy. Po drugie. zwłaszcza w dobrym telewizorze. Jednostka ta reaguje wzmocnieniem reakcji neuronów w wypadku ruchu w jednym kierunku i osłabieniem ich reakcji. Stopniowo receptory czerwieni ulegają zmęczeniu i tracą swą zdolność do reagowania. Przypuśćmy teraz. w dodatku detektory ruchu odbywającego się w jednym kierunku występują w parze z detektorami ruchu w kierunku przeciwnym. Wówczas przenieście wzrok na drugi czarny punkt. efekt następczy zawsze jest w swej istocie przeciwstawny lub dopełniający w stosunku do oddziaływania początkowego. Następnie wpatrujcie się w środek wirującej spirali nie odrywając wzroku co najmniej przez 30 sekund. Po pierwsze. tak aby obraz przesuwał się przez ekran w sposób ciągły w górę lub w dół. który wskazuje brak ruchu. główne efekty następcze ruchu powstają w wyniku długotrwałej obserwacji wodospadu. Ale komórka „czerwona" będzie reagowała na czerwone światło i na wyjściu pary pojawi się reakcja pozytywna. to istnieje jeszcze jedna alternatywna metoda znalezienia ruchu. których działanie jest wzajemnie przeciwstawne. Można zatem przypuszczać. można po prostu umieścić w centrum spirali ołówek i wprawiać ją w ruch obrotowy. Efekty następcze wskazują. Opisane wcześniej efekty . reakcja na wyjściu takiej pary będzie stanowiła różnicę reakcji obu komórek. to zmęczenie obejmuje centralną część systemu. która część całego systemu spostrzegania uległa zmęczeniu. to znaczy aktywność jednych hamuje równocześnie aktywność drugich. dowolny efekt następczy pojawia się w wyniku długotrwałej stymulacji jednego z tych antagonistycznych systemów: długotrwałej ekspozycji jednej z barw dopełniających lub długotrwałego ruchu w jednym kierunku. co przeszkadza w uzyskaniu efektu. Jak już wspominaliśmy. Powinniście zobaczyć szereg czerwonych serduszek (obraz następczy łatwiej pojawi się. ale daje ona pożądany efekt. Starajcie się jednak obracać ją dosyć wolno. który był charakterystyczny dla stymulacji początkowej. Podstawowy sposób uzyskania tych faktów polega na oddzieleniu pól widzenia obu oczu. Jeśli nie możecie znaleźć wodospadu i nie chcecie lub nie potraficie skonstruować wirownicy. w przybliżeniu z prędkością około 33 -y obrotów na minutę. że zaangażo- wane tu mechanizmy nerwowe ulegają procesowi adaptacji lub zmęczeniu. tam. ale samo wystąpienie efektu nie daje informacji o tym. Wpatrujcie się uporczywie w czarny punkt z lewej strony. w każdej parze komórki reagują na dwa różne rodzaje bodźców. po ustawieniu obrazu na maksymalną jasność i maksymalny kontrast należy ostrożnie manipulować pokrętłami synchronizacji poziomej. kiedy ruch pojawia się w kierunku przeciwnym. Aby móc to wyjaśnić. na białym tle. że oko obserwuje przez pewien czas czerwoną powierzchnię. Metody tej specjalnie nie polecamy. Jeżeli nie dysponujecie gramofonem. że w pewnym momencie jedno z ogniw w łańcuchu procesów prowadzących do spostrzegania ulega zmęczeniu w wyniku długotrwałej stymulacji. jeżeli mrugniecie kilkakrotnie powiekami). Wreszcie można symulować wodospad odkręcając maksymalny strumień wody w wannie lub prysznicach i wpatrując się weń przez co najmniej jedną minutę. będzie drgał. ten z prawej strony. że istnieją w układzie nerwowym specyficzne detektory ruchu. Należy w takiej sytuacji wpatrywać się weń dłużej (róbcie to przy wyłączonym dźwięku). Przyjmijmy dalej. a potem przenieście wzrok na dowolne przedmioty znajdujące się w pokoju lub na czyjąkolwiek twarz. Obraz następczy. polega na pojawieniu się barwy dopełniającej w stosunku do poprzednio działającej lub-jeśli wolicie-barwy przeciwstawnej. w tym również te. że przy długotrwałej jednostajnej stymulacji detektory zasilające ten obwód wyższego rzędu ulegają zmęczeniu. Również i tu komórki nerwowe połączone są parami. Teraz musimy przyjąć nowe założenie. Z tego względu w następstwie nadmiernej stymulacji (i zmęczenia). Zapoznajcie się z rysunkiem 1 -49 (wkładka kolorowa). które znajdują się na wkładkach barwnych. oba typy detektorów znajdują się w równowadze i wówczas na wyjściu tej nowej jednostki detektora występuje pewien stały niski poziom wyładowań-potencjał tła. tym sposobem „zielone" reakcje przeważą nad „czerwonymi" i w efekcie białe światło będzie odbierane jako zielone.

Detektory linii są znacznie bardziej złożone niż byłoby to niezbędne do wyjaśnienia omawianego tu zjawiska. została niedawno wykryta w mózgu małp. Ale najdziwniejsze w tym wszystkim jest to. dopóki linie są wyraźnie widoczne. to przybiorą one wówczas odpowiednie zabarwienie. czy też jest przejawem ogólnej adaptacji do koloru zielonego? Aby to ustalić. Następnie prezentuje się osobie badanej wzorzec kontrolny złożony z białych i czarnych linii ułożonych w różnych kierunkach (rys. Zanim skończymy omawianie efektu McCollough. jakimi dysponujemy. a zwiększenie kontrastu nawet zwiększało efekt następczy. Wniosek jest tu oczywisty: efekty następcze świadczą zarówno o występowaniu specyficznych obwodów nerwowych w systemie analizy sensorycznej. Wysuwaliśmy już przypuszczenie dotyczące istnienia specyficznych detektorów linii. Efekt ten niesie kilka niespodzianek. którzy twierdzą. że zmęczeniu ulegają procesy ośrodkowe. jest to niezwykle długotrwałe utrzymywanie się zjawiska stosunkowo prostego dla systemu spostrzegania. Jeśli te specyficzne efekty adaptacji do barwy byłyby wynikiem istnienia specyficznych obwodów detektorów linii. że efekt następczy utrzymuje się około tygodnia. Inne prace jednak tego nie potwierdzają. białe pionowe . W ciągu 5 minut osobie badanej pokazywane są na przemian czerwone pionowe linie (rys. Zjawiska te po raz pierwszy opisała McCollough w 1965 r. co pozwalałoby na wysunięcie sugestii. Nie należy jednak zbyt pochopnie wyciągać wniosków. a następnie zaprezentować neutralny bodziec. chcemy odnotować interesujące zjawisko. wrażliwych na pewne układy cech zawarte w bodźcu wzrokowym. Jak zademonstrować ich obecność? Rozważania w poprzedniej części rozdziału wskazują. b) Adaptacja do barwy uzależniona od kierunku Stosunkowo niedawno odkryto szereg dość zagadkowych efektów następczych. Jak dowiemy się później. że linie ukośne staną się poziome lub pionowe. iż należy wywołać zmęczenie jednego rodzaju detektorów linii. jeszcze spostrzegają białe linie jako zabarwione.odcień zielonkawy. że istnieją również specjalne detektory kolorowych linii w systemie widzenia człowieka. należałoby oczekiwać zniknięcia efektu w sytuacji rozmycia konturów. trzeba równocześnie wywołać także zmęczenie odpowiednich detektorów czerwonych pionowych linii. związany prawdopodobnie z wyczerpaniem się zapasów substancji chemicznej w receptorach barw siatkówki. l-50c). a linie ukośne biały. że efekt ten nie jest zgodny z dwiema intuicyjnie wysuniętymi tezami dotyczącymi detektorów linii. białe linie poziome powinny wydawać się czerwonawe (ponieważ białe światło składa się z równych ilości czerwonego i zielonego światła). pewna liczba detektorów linii barwnych. białe linie poziome mają czerwonawy odcień. Po długotrwałej ekspozycji zielonych linii poziomych. że istnieją odrębne detektory dla czerwonych i zielonych poziomych linii. Jeżeli istnieje antagonistyczna grupa detektorów. Efekt ten wyraźnie nie jest prostym obrazem następczym w rodzaju białego obrazu następczego. A są i tacy. Efekt McCollough służy do zademonstrowania organizacji funkcjonalnej dwu uzupełniających się wzajemnie systemów. które mają maksymalną wrażliwość na linie o określonej barwie. 1965). Niektórzy ludzie nawet po upływie 8-10 godzin od zakończenia eksperymentu ciągle RYSUNEK 1-50. to znaczy jednostek funkcjonalnych. każdy wzorzec eksponowany jest przez około 5 sekund. To właśnie zjawisko jest efektem McCollough. Jednak w toku sprawdzania uzyskano odwrotny rezultat: zmiany ostrości nie miały wpływu na efekt. dostarcza nam model znacznie prostszego detektora (patrz s. 127). Kiedy zajmiemy się omawianiem obwodów nerwowych. Wyjaśnienie tego efektu wiąże się ponownie z założeniem dotyczącym istnienia w systemie spostrzegania człowieka specyficznych detektorów cech. otóż efekt ten utrzymuje się również w sytuacji spostrzegania poruszających się . i zostały one nazwane efektem McCollough (McCollough. służących do rozpoznawania cech. Jedne badania wykazały. to ujawni się ona w wystąpieniu efektu następczego. Teraz przyjmijmy. Jedna z nich to fakt. że możliwy jest transfer tego efektu z jednego oka na drugie. rozpływania się granic między czarnymi a białymi liniami na wzorcu kontrolnym. 1 -50a) i zielone poziome linie (rys.następcze barwy nie przenoszą się z jednego oka na drugie. Przypuśćmy. Czy efekt ten ogranicza się wyłącznie do linii poziomych. Źródło: Gibson i Harńs (1968). Efekt następczy wymaga długotrwałej stymulacji przy nieruchomych oczach. jawiącego się po obserwacji czarnego kwadratu. Jeżeli badany przechyla głowę w taki sposób. \-50b). Z kolei zmiana stopnia kontrastu między czarnymi i białymi liniami na wzorcu kontrolnym nie powinna mieć wpływu na efekt następcz"y dopóty. Trudno natomiast określić dokładną lokalizację zmęczenia leżącego u podstaw efektów następczych ruchu. można zatem traktować je jako wynik zmęczenia lub adaptacji mechanizmów obwodowych. jak i o istnieniu specyficznych detektorów ruchu i barwy. tak aby białe pionowe linie ukazały się zabarwione na zielono. przekonamy się o tym. że jest on niezwykle trwały. że lepszego wyjaśnienia danych eksperymentalnych.

które mogą poruszać się w górę lub w dół. że przeanalizujemy jeszcze problem „widzenia skórnego". przy czym ruch przebiega naprzemiennie. i zdecydować. . składający się z czarnych i białych linii poziomych. Czyżby skóra posiadała detektory cech pozwalające na rozwiązanie tego zadania? W celu zinterpretowania tego typu wrażeń skórnych człowiek musi być zdolny do odtworzenia drogi. Stromeyer i Mansfield. które nie zawierają ani linii. zarówno niewidomi. Udaje się im bardzo łatwo. Jeżeli rozpoznawanie obrazów na podstawie wrażeń dotykowych może odbywać się bez pomocy detektorów cech. RYSUNEK 1-51. Nie ulega bowiem wątpliwości. Scaddena. to czy są one potrzebne w normalnym rozpoznawaniu wzrokowym? Rozpatrzmy sytuację bardziej kontrolowaną. Pewne właściwości ludzkiego spostrzegania dość trudno wyjaśnić. Zmieniony został tylko jeden warunek: zamiast nieruchomych linii położonych w różnych kierunkach eksponowano linie poruszające się w różnych kierunkach. do rozpoznawania obrazów przy użyciu tej aparatury jest w istocie bardzo duża. już przy pierwszej próbie. trójkąty. Bachy-Rita i Collins (1970). Osoba badana obserwuje całość przez 5 minut. odróżnić pasy pionowe od poziomych. bez trudu uda się Warn ją rozpoznać. wibratory odpowiadające fragmentom obrazu o niskiej intensywności są nieaktywne. filiżanka czy telefon. linie wydają się czerwonawe. którym towarzyszy wysoka intensywność oświetlenia. Źródło: White. Saunders. 1967) twierdzi. a u człowieka stanowią coś w rodzaju niedopatrzenia. połączonej z zestawem wibratorów pobudzających dotykowe receptory skóry. jak i niewidomych. jaką przebył palec na jego skórze. 1969. układ intensywności oświetlenia tej sceny zostaje przetworzony na obrazy dotykowe na skórze pleców (rys. nie zostały też wyodrębnione poszczególne typy tych detektorów. Bach-y-Rita i Collinsa. Obserwator siedzi na krześle plecami do wibratorów. 1-51). Początkowo osobie badanej prezentowany jest obraz składający się z poziomych pasów. lecz na dotykowych receptorach skórnych. aktywizują wibratory w odpowiadających im miejscach kraty. kiedy obserwator przesuwa obraz kamery telewizyjnej wzdłuż obserwowanej sceny.słynnej rozrzutności procesu ewolucji. kwadraty. Większego doświadczenia wymaga rozpoznawanie przedmiotów bardziej złożonych. Fragmenty obrazu wzrokowego. w której założony obraz wzrokowy rysuje się" nie na fotoreceptorach siatkówki oka. przy czym w momencie poruszania się w górę pasy zabarwiają się na zielono. Aparat przekształcający obraz wzrokowy na obraz dotykowy składa się z kamery telewizyjnej.obrazów. jakie metody mają zastosowanie przy poznawaniu tych rodzajów detektorów cech.. Jest to zjawisko analogiczne do efektu McCollough. Biorąc pod uwagę prymitywność obrazów dotykowych. W każdym razie jeden z wybitnych neurofizjologów (Spinelli. że detektory cech są niezbędne wyłącznie dla niższych gatunków zwierząt. Jakie cechy specyficzne są tam przedstawione? Jak rekonstruowany jest obraz psa z różnorodnych plamek. W ten sposób. 1970). ani też wyrazistych konturów? Jak rywalizują ze sobą różne obrazy na płótnie Salvadora Dali albo też różne interpretacje form stożkowatych w obrazie Magritte'a? Jak to wyjaśnić opierając się wyłącznie na detektorach cech? Pozwólcie. Po 5 minutach eksponuje się osobie badanej wzorzec kontrolny.5 sekund w górę. iaką literę ona przedstawia. które zachowało się dzięki.koła. które prawdopodobnie funkcjonują w systemie wzrokowym człowieka. Po nabyciu wprawy. Scadden. odwołując się do systemów zawierających detektory cech. zdolność obserwatorów zarówno widzących (z oczyma zasłoniętymi). Jednakże ciągle jeszcze nie znamy dokładnie ich ogólnej roli w procesie spostrzegania. jak i osoby widzące biorące udział w . Przeanalizujcie raz jeszcze ilustracje zamieszczone w tym rozdziale. Szybko uczą się odróżniać proste figury geometryczne . Czy oznacza to. Kiedy obraz kontrolny porusza się w górę. 1970). zaś przy ruchu w dół przybierają barwę zielonkawą (Stromeyer. że istnieją rzeczywiście wrażliwe na barwy detektory ruchu? SPOSTRZEGANIE BEZ WYODRĘBNIANIA CECH Badania nad zatrzymywaniem obrazów oraz nad efektami następczymi dają nam wyobrażenie o tym. poruszających się w górę lub w dół. Widzenie skórne" Jeżeli ktoś „nakreśli" palcem na waszych plecach lub dłoni jakąś dużą literę. Jeden z takich aparatów przetwarza obraz wzrokowy na dotykowy w następujący sposób: 400 wibratorów dotykowych umieszczonych w kwadratowej kracie (bok kwadratu wynosi 25 centymetrów) jest przymocowanych do oparcia krzesła. Wibratory przejmują wzorzec z kamery (aparat ten został skonstruowany i wypróbowany przez Withe'a. Dane te uzyskano w toku ostatnich badań nad systemami zastępującymi wzrok i przeznaczonymi dla osób niewidomych. potem 5 sekund w dół i tak dalej. jak np. Spójrzcie na cętkowanego psa lub też na inne rysunki. zaś przy ruchu w dół na czerwono. Saundersa. że człowiek rzeczywiście ma detektory do wykrywania cech specyficznych.

poinformował o tym. Nawet niektórych złudzeń wzrokowych można doświadczyć w ten sposób. Dysponujemy analogicznymi danymi dotyczącymi ruchów oczu . że proces wyodrębniania cech odgrywa ważną rolę tak w badaniu mechanizmów fizjologicznych. łatwiej identyfikowano w sytuacji. który wielokrotnie opowiadał studentom o zmianach wielkości przedmiotów wraz ze zmianą ich odległości. jak po raz pierwszy odkrył związek między modyfikacją dotykowo odbieranej wielkości przedmiotu a jego odległością: efekt ten wykrył nagle. jak i na ocenie wybranych teorii rozpoznawania obrazów. Główną wskazówkę pozwalającą na ukierunkowanie przedmiotów w przestrzeni stanowi niewątpliwie względna wysokość przedmiotów znajdujących się w różnej odległości od obserwatora. to w jaki sposób analizowane są złożone obrazy dotykowe? Być może złożone detektory nie są aż tak ważne i stanowią „przedmiot luksusu" w systemie wzrokowym? Wszystkie te pytania są zapewne niezmiernie intrygujące. nie mógł go rozpoznać. regulowane przez mięśnie oczne. badany czuje. jak i w konstruktach teoretycznych. kiedy obserwatorowi pozwolono swobodnie poruszać plecami. chociaż zazwyczaj uważa się. którego kształty nie były mu znane z wcześniejszych doświadczeń dotykowych. Czy to. że dotyczy to tylko tych ruchów. W dwu następnych rozdziałach rozpatrzymy niektóre z tych problemów bardziej szczegółowo. Ta ostatnia zdolność do odbioru głębi obrazu na podstawie dwuwymiarowego obrazu dotykowego jest szczególnie interesująca. ale nie potrafimy jeszcze odpowiedzieć na nie. z zawodu psycholog. W zasadzie niewidomi od urodzenia wykonywali to zadanie nie gorzej niż obserwatorzy mający normalny wzrok. Ruch odgrywa ważną rolę w przetwarzaniu informacji wzrokowej. pobudzającego receptory siatkówki. analiza cech nie może być uważana za wystarczającą do wyjaśnienia wszystkich właściwości ludzkiego spostrzegania. Można więc sądzić. jeżeli przedmioty były rozmieszczone na stole i obserwowane nieco z góry. Jeżeli ktoś inny porusza przedmiotem (lub kamerą telewizyjną). Wiele przedmiotów. iż uzyskują więcej informacji z następstwa zjawisk wywołanego poruszającym się obrazem. jak wskazują materiały zawarte w tym rozdziale. Część obserwatorów dostrzegła również związek między odległością przedmiotu a jego odbieraną wielkością. których badani nie mogli nauczyć się rozpoznawać. . uzyskujemy wrażenie. Co więcej. kiedy kamera pozostawała nieruchoma. Tak więc nawet ludzie niewidomi mogą doznawać złudzeń „wzrokowych". to wywołany w ten sposób ruch nie ułatwia spostrzegania. że na ogół systemy spostrzegania są tak zaprogramowane. W omawianym przypadku skóra odbiera układ kropek-gruba analogia obrazu wzrokowego. Ten fałszywy efekt kompensuje się tylko w toku aktywnych ruchów oczu. Mamy za sobą pierwsze kroki w zakresie badania problemów dotyczących rozpoznawania obrazów. obserwatorzy potrafili opisać ich wzajemne położenie oraz względną głębię obrazu. w tym celu niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich bodźców dotykowych. otaczający nas świat wygląda normalnie.eksperymencie mogą na podstawie obrazów dotykowych rozpoznawać 25 przedmiotów codziennego użytku. upoważnia nas do stwierdzenia. które obserwator może sam regulować. Jeden z niewidomych. linie rysunku. że kanały nerwowe przekazujące informację dotykową funkcjonują podobnie jak kanały przekazujące dane wzrokowe? Czy zatem system analizujący informację dotykową posiada detektory linii oraz detektory kątów? A jeżeli nie. Przy pasywnych ruchach oczu. Trzeba tu dodać. kiedy sam posługiwał się telekamerą. Ale. Przekonamy się. na zasadzie wglądu (typu reakcji „aha") w czasie przybliżania obserwowanego przedmiotu do obiektywu kamery telewizyjnej. że wszystko wokół porusza się. aniżeli z reakcji na sygnał statyczny dochodzący z otoczenia. receptory. iż prawidłowe rozpoznanie ułatwiła obserwatorowi sytuacja. tzn. Badanie systemów zastępujących widzenie pozwala na postawienie zasadniczych pytań dotyczących struktury analizy percepcyjnej. Skoncentrujemy się zarówno na operacjach zachodzących w komórkach odpowiedzialnych za wstępne przetwarzanie sygnałów.aktywnych i pasywnych. co powiedzieliśmy do tej pory. Możliwe. że tak samo wygląda sprawa ruchu dla wrażeń dotykowych. że takie złudzenia pojawiają się na stosunkowo wysokim poziomie analizy percepcyjnej. Warto dodać. choć nie widzi. Kiedy jednak niewidomemu obserwatorowi eksponowano przedmiot. Kiedy oko wykonuje naturalne ruchy. Należy szczególnie zaznaczyć istotną rolę aktywnego ruchu w rozpoznawaniu obrazów dotykowych. A jednak tą drogą rozpoznawane są skomplikowane obrazy. wywołanych przez lekkie naciskanie palcami. tak że obraz dotykowy przesuwał się po plecach drażniąc różne.

np. Co badacze ci spodziewali się znaleźć w oku żaby? Pozornie świat wzrokowy żaby nie wygląda na zbyt skomplikowany. przeznaczonym do wyszukiwania pokarmu: METODY FIZJOLOGICZNE Neuron Rejestracja reakcji neuronów TWORZENIE OBWODÓW NEURONOWYCH OBWODY PODSTAWOWE Budowa bloków Receptor Komórka nerwowa WYODRĘBNIANIE KONTURÓW Wrażliwość a czułość sensoryczna Hamowanie oboczne Obwody służące do wyodrębniania konturów Pola centralne i peryferyjne (center-surround fields) Obwody włączeniowo-wyłączeniowe REAKCJE W CZASIE Obwody służąCe do wytwarzania przemijających reakcji REAGOWANIE NA RUCH Obwody służące do wykrywania ruchu Światło porusza się z lewe] strony na prawą Światło porusza się z prawej strony na lewą PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW W CIELE KOLANKOWATYM BOCZNYM WYODRĘBNIANIE CECH Proste komórki Charakterystyczne reakcje Jak zbudować detektory -szczeliny i detektory linii? DIPOLE Komórki złożone Komórki superzłożone WNIOSKI Jak zbudować komórki złożone? Jak zbudować komórkę superzłożoną? . i wykazuje względnie słabą aktywność poznawczą. należało eksponować żabie możliwie zróżnicowany zestaw bodźców wzrokowych: nie tylko plamki świetlne. jest jej umiejętność chwytania poruszających się szybko owadów. różnorodne figury geometryczne. kiedy w polu widzenia porusza się mały ciemny przedmiot. które mogłaby odebrać jako zagrażające. jakie posiada. Detektor kontynuuje swą pracę nawet wtedy. które ją otaczają.wystarczy zbliżyć się do niej od tyłu. że główny sygnał niebezpieczeństwa. i detektory ciemności. Właściwie jedyną oznaką. Właśnie z powodu braku aktywności poznawczej łatwo jest ją złapać . trzy związane są z wyodrębnieniem względnie ogólnych cech sytuacji wzrokowej: Są to: detektory ostrości. które to uprzedzają ją o zbliżającym się napastniku. że nasza praca powinna wyglądać następująco: Po pierwsze. detektory kontrastu ruchu. należało znaleźć sposób rejestracji impulsów nerwowych. w wyniku mrugnięcia). Oczekuje ona momentu. przedmiot musi być ciemny. reagujące tylko w tych przypadkach. Z czterech detektorów. Analizując system wzrokowy żaby.. Maturany. Po drugie. takie. powinien się poruszać i mieć względnie okrągły kształt. detektor wypukłych krawędzi zaczyna wysyłać słabe impulsy. Oko żaby okazuje się być zdolne do wyławiania z sygnału wzrokowego tylko czterech typów informacji. reagujące tylko wtedy.2. Najbardziej interesujące są jednak detektory czwartego typu-detektory wypukłych krawędzi. Przetwarzanie informacji przez układ nerwowy OKO ŻABY ANATOMIA DETEKTORÓW OKO ŻABY Od czego należy zacząć badanie nad przetwarzaniem informacji w układzie nerwowym? Jeden ze sposobów podejścia zaprezentowany został w klasycznej już dziś pracy Lettvina. chcieliśmy spróbować znaleźć podłoże anatomiczne grupowania percepcyjnego". które byłyby dla niej jadalne. Aby ten detektor zaczął działać. Wydaje się. Lettvin i jego wpółpracownicy stwierdzili. stanowią poruszające się cienie. lecz również takie przedmioty. jeżeli nagle zmieni się oświetlenie. jaki dociera do żaby. dotyczącej badań nad systemem wzrokowym żaby: „Postanowiliśmy. z włókien nieuszkodzonego nerwu wzrokowego. po czym łowi go szybkim i precyzyjnym ruchem języka. gdy przedmiot nagle zniknie z pola widzenia (ale impulsy zanikają. Jak tylko taki przedmiot pojawi się w polu widzenia. że odpowiada on w pełni zachowaniu żaby. McCullocha i Pittsa (1959). kiedy owad znajdzie się dostatecznie blisko. W efekcie chcieliśmy ustalić. W miarę jak przedmiot zbliża się do żaby. kiedy ta granica porusza się. Po trzecie zaś. nieruchome i poruszające się itp.. jakie cechy wspólne z całego bogactwa bodźców są wyodrębniane przez określone włókna albo też grupy włókien znajdujące się w nerwie wzrokowym. Żaba wydaje się na ogół nie zwracać uwagi na wiele rzeczy. silnie reagujące na granicę między jasnymi i ciemnymi częściami. impulsy stają się coraz silniejsze. że żaba robi użytek ze swego wzroku. Detektor ten jest oczywiście detektorem owadów. reagujące na ogólne obniżenie oświetlenia.

jaki przedstawiliśmy. że na preparacie mikroskopowym widzimy martwe komórki. ANATOMIA DETEKTORÓW Różnorodne funkcje czterech typów detektorów odkrytych w oku żaby mają swoje odpowiedniki w morfologii komórek nerwowych. Przygotowanie histologiczne zawsze narusza struktury nerwowe. Niełatwo jest określić. że są to detektory wypukłych krawędzi. aby móc równocześnie określić nie tylko. jakie są niezbędne do efektywnego łapania much. Wystarczy jednak umieścić żabę w nowych warunkach. Dzięki istnieniu w oku żaby detektora owadów cały proces koordynacji wzrokowo-ruchowej związanej z łapaniem much zostaje znacznie uproszczony. Następnie udało się ustalić. Mózg żaby jest dość prymitywny. jak ona wygląda. nie jest odpowiednio elastyczny. Ponadto detektory te wysyłają impulsy do różnych części mózgu i każdy z nich wygląda inaczej. RYSUNEK 2-1. 2-1). mimo takiego nadmiaru pożywienia. Mikrofotografia • (jednakowe powiększenie) trzech typów komórek zwojowych. z drugiej ogranicza możliwości przystosowawcze. Ustalenie związku między typem detektora a rodzajem komórki wymagato dużego sprytu. że nie mają one detektora kontrastu. Podstawowa trudność polega na tym. . ale i jak funkcjonuje. Rejestrując reakcje żywych kijanek na peryferyczne bodźce. Pozwoliło to na zidentyfikowanie komórek określonego rodzaju-tych. nie znajdujemy odpowiedzi. Rysunek 2-1 przedstawia: a) klasyfikację komórek nerwowych postulowaną przez Lettvina i współpracowników (1961). I tu znowu odwołano się do logiki dedukcyjnej. która z tych komórek odpowiada danemu receptorowi. których brak jest w oku kijanki. Widocznie ten detektor pojawia się w późniejszej fazie rozwoju u dorosłego osobnika. udało się ustalić. Oko kijanki ma bowiem nie cztery. Ale na pytanie. lecz trzy rodzaje różnych komórek (rys. System rozpoznawania bodźców wzrokowych. Wtedy rzeczywiście widzimy cztery typy komórek. Tak więc należy przypuszczać. Obrali za przedmiot swych badań kijankę. Źródło: Pomeranz i Chung (1970). Dlatego też Pomeranz i Chung szukali wsparcia w logice dedukcyjnej. b) klasyfikację neuronów rzeczywiście odkrytych u kijanki przez Pomeranza i Chunga (1970). nie żabę. odkrytych w siatkówce kijanki. że oko żaby zawiera wzorzec nerwowy pozwalający rozpoznawać muchy i inne owady. Taka specjalizacja żabiego oka świadczy z jednej strony o wysokiej efektywności i skomplikowaniu mechanizmów nerwowych. Pozostały już tylko do wyodrębnienia dwa rodzaje komórek: detektora kontrastu ruchu i detektora ciemności. Przygotowanie komórki wzrokowej do badań mikroskopowych musi naruszyć jej funkcjonowanie jako detektora bodźców. które komórki odpowiadają receptorom każdego z tych typów. Oczywiście można zrobić sekcję oka żaby i oglądać je pod mikroskopem. i c) fotografie komórek odkrytych przez Pomeranza i Chunga. szczegółowe badania fizjologiczne dokonane na żywych kijankach wykazały.dostarcza właśnie takich informacji. że na peryferiach siatkówki oka kijanki znajdują się komórki wyłącznie jednego rodzaju. może zginąć z głodu: w efekcie braku ruchu wzorzec zawodzi i żaba nie zwróci najmniejszej uwagi na otaczające ją martwe muchy. na przykład rozsypać wokół niej świeżo zabite muchy. a ona." Nie potrafimy badać komórki pod mikroskopem i w tym samym czasie odprowadzać od niej impulsy elektryczne. aby przystosowywać się do nowych warunków.

Następnie musimy poznać sposoby połączeń neuronów w obwody nerwowe. część. przegrupowywania i analizowania danych. że żaba ma dość skomplikowany system analizy sensorycznej. Synapsa i dendryt Synapsa i soma Dendryty a) Dendryty METODY FIZJOLOGICZNE Neuron Podstawowym elementem układu nerwowego jest neuron-komórka. Podobnie ciało komórkowe jednego neuronu może odbierać sygnały od niewielu lub też od tysięcy różnych neuronów. c) Schemat połączeń neuronów w mózgu szczura i myszy. przy tym komórek drugiego rodzaju było znacznie więcej. Rezultatem tych badań było wykazanie. b) Schemat budowy neuronu pokazujący promienistą strukturę aksonu i dendrytów wychodzących z ciała komórki. nosi nazwę synapsy (rys. że detektory owadów znajdziemy u wszystkich zwierząt. Ograniczymy się do wyłożenia podstawowych danych dotyczących budowy i funkcji neuronu. Proces ten przebiega małymi krokami. 2-2).i metodami badania jego zachowania. w których dokonuje się analiza informacji dostarczanej przez narządy zmysłów. Pojedynczy neuron składa się z kilku części: ciała komórki (zwanego samą) oraz włókna nerwowego (zwanego aksonem). lecz skuteczne zasady łączenia.dendryty. musimy najpierw zapoznać się z podstawową jednostką układu nerwowego. albo też odgałęzień tych jest wiele i wówczas możliwa jest znaczna liczba połączeń synaptycznych z innymi neuronami. Ponieważ detektorciemności ma większe pole recepcyjne i w dodatku spełnia znacznie prostsze funkcje niż detektor kontrastu ruchu. ale jest równocześnie bardziej precyzyjny i elastyczny. powinien zatem mieć prostszą jednowarstwową strukturę. Te elektryczne (a ściślej jonowe) sygnały są generowane w ciele komórki jako reakcje na pobudzenie wejść synaptycznych. W samej synapsie pod wpływem napływającego b) RYSUNEK 2-2 a) Rysunek schematyczny różnych połączeń synaptycznych. przeznaczony do wyodrębniania specyficznych informacji z obrazu wzrokowego. którymi przekazywane są sygnały specyficzne dla układu nerwowego-impulsy elektryczne. Włókna nerwowe i dendryty można rozpatrywać jako izolowane przewodniki.neuronem .Spośród dwu pozostałych komórek jedna jest dwuwarstwowa. dostarczanych przez receptory z otaczającego środowiska. W połączeniach między neuronami bierze udział samo ciało komórki lub też jej cienkie wypustki . po którym informacja przechodzi od jednego neuronu do drugiego. Oczywiście nie należy oczekiwać. regulowany poprzez proste. Źródło: Eccles (1953). w której pobudzenie jednego neuronu przekazywane jest do drugiego. przez którą przechodzi informacja przekazywana z jednej części organizmu do drugiej. Badania nad okiem żaby ilustrują metody i założenia będące podstawą badań fizjologicznych. . Wskaźniki te okazały się wystarczające do rozwiązania zagadki. W istocie u wyżej niż żaba zorganizowanych osobników system przetwarzania informacji sensorycznych jest zbudowany w pewnym sensie znacznie prościej. Aby móc zrozumieć te zasady. druga zaś jednowarstwowa. Akson jest zakończony albo niewielką liczbą odgałęzień.

gdzie cały ten proces powtarza się od nowa. Czasem końcówka mikroelektrody'jest tak cienka. Podobnie komórki wioskowe (włosowate) ucha wewnętrznego przekształcają energię mechaniczną sygnałów akustycznych w kod nerwowy. Ponadto aktywność neuronu przebiegającą w określonym czasie możemy zapisać na taśmie magnetofonowej. aby słabe impulsy elektryczne komórki stały się dostępne dla obserwatora. dlatego też jego aktywność można rejestrować jedynie wówczas. podobnie można fotografować obraz pojawiający się na ekranie oscylografu lub też analiza pojawiających się impulsów może być dokonana za pomocą komputera. Po wytworzeniu impulsu neuron przestaje działać przez okres 0. co pozwała na dokonanie analizy po jakimś czasie. które przekształcają elektromagnetyczną energię padającego na nie światła w impulsy nerwowe. aby dać możność obserwatorowi zarówno widzenia. Jedynie w rzadkich przypadkach pobudzenie jednej synapsy wystarczy do pojawienia się impulsu w komórce odbiorczej. Wszystkie połączenia synaptyczne można podzielić na pobudzeniowe i hamujące. Dla nas szczególnie interesujące są tzw. zanim w jego ciele komórkowym pojawi się impuls-reakcja. jak i mikroelektrody. Zwykle neuron musi otrzymać wiele impulsów. Sygnał z wyjścia wzmacniacza przekazywany jest na monitor elektroniczny. receptory . używa się bardzo małych elektrod-mikroelektrod. można usłyszeć trzask w momencie.mediator. W celu rejestracji obrazu zmian napięć w neuronie w ciągu określonego czasu posługujemy się zazwyczaj oscylografem. W celu wyjaśnienia . Przykładem takich komórek (receptorów) są pręciki i czopki w siatkówce oka. Często duże liczby sąsiadujących ze sobą neuronów zdają się wydobywać z nadchodzącego sygnału podobną informację. 1000 impulsów na sekundę. Z drugiej strony. 2-3). Zależnie od rodzaju mikroelektrody. Reakcja komórek na pobudzenie wszystkich synaps jest rezultatem jakby „głosowania chemicznego": stosunek „głosów" płynących z synaps pobudzeniowych i hamujących na wejściu danego neuronu determinuje poziom jego finalnej aktywności. ale występują tu również pewne ograniczenia. jeżeli ilość mediatora jest dostatecznie duża. zmiana potencjału elektrycznego ciała komórkowego neuronu osiąga wystarczający poziom do wzbudzenia impulsu. Znamy obecnie wiele różnych rodzajów komórek nerwowych.1 do 1 mikrona. RYSUNEK 2-3 Elektryczna wtyczka umieszczona na czaszce Rejestracja reakcji neuronów Reakcja neuronu stanowi krótkie wyładowanie elektryczne. każda z nich spełnia wyspecjalizowane funkcje. kiedy impulsy nerwowe przechodzą przez elektrodę. która wypełnia lukę między zakończeniem aksonu od przekazującego impuls neuronu a częścią odbiorczą następnego neuronu. Zwykle łączy się ją z wzmacniaczem elektrycznym.001 sek. pobudzenie zaś drugich zmniejsza je. że nie udaje się jej dostrzec pod normalnym mikroskopem i widoczna staje się dopiero przy użyciu mikroskopu elektronowego. W użyciu są zarówno makroelektrody.komórki przetwarzające energię fizyczną przekazywaną z sygnału zewnętrznego w impulsy elektryczne. Dla większości systemów sensorycznych charakterystyczne są cienkie włókna nerwowe o średnicy 3-5 mikronów («). jak i słyszenia reakcji neuronów wywołanych przez sygnały zewnętrzne (rys. teoretycznie maksymalna częstotliwość reakcji neuronu wynosi ok. w celu regeneracji. Tak więc. na ekranie pojawiają się małe punkciki lub kreski. zależnie od potrzeb badawczych. W takim wypadku wygodniej jest badać średnią aktywność sąsiadujących neuronów za pomocą makroelektrody. praktycznie zaś jest znacznie niższa i waha się w granicach 300-800 impulsów na sekundę. Aby zarejestrować aktywność pojedynczego neuronu. mające nieco większą średnicę. który poprzez akson dociera do następnego połączenia synaptycznego. co wywołuje zmianę normalnego potencjału elektrycznego tego neuronu. tak że pojedyncze włókno nie może być odpowiedzialne za dostarczenie właściwej informacji do mózgu. Przyrządem rejestrującym jest tu elektroda. jej końcówka ma średnicę od 0. W momencie.impulsu uwolniona zostaje specyficzna substancja chemiczna . oddzielne neurony w toku analizy i kodowania sygnałów sensorycznych współdziałają często z innymi w sposób złożony. Częstotliwość reakcji neuronu zależy na ogół od częstotliwości i rodzaju impulsów na wejściu synaps. gdy uda się nam połączyć przewodniki elektryczne z neuronami. gdy neuron wytwarza impuls. W celu rejestracji aktywności grupy leżących obok siebie włókien stosuje się makroelektrody. Pobudzenie pierwszych zwiększa prawdopodobieństwo reakcji neuronu. Jeżeli sygnał ten zostanie przekazany do głośnika.

na przykład na pojawienie się w polu widzenia naszej babci. zdolne do wykrywania konturów figur. gdy konieczne je^ dokonanie operacji neurochirurgicznych. Rezultaty. jak je»t przekształcana informacja sensoryczną. a to dlatego. po pierwsze dlatego. nie dochodząc do tego ostatniego etapu. powinniśmy zorientować się. co otrzymujemy na wyjściu. Część materiału przedstawionego w tym rozdziale to precyzyjnie ustalone fakty. jakie uzyskano do dziś. W takich sytuacjach wykorzystuje się mikroelektrody. Zaczniemy od bardzo prostych interakcji układu nerwowego i stopniowo będziemy postępować w ten sposób. koloru i innych cech przedmiotów. że stanowi materiał dla naszych celów dogodny.istoty tych interakcji konieczne jest dokładne badanie pracy każdego neuronu z osobna. rzadko ptaki. do jakiej części mózgu należy. Zanim jednak przystąpimy do stojącego przed nami zadania.są to receptory lub odbiorniki oraz komórki. bada się tylko wówczas. Zaczniemy od prostych obwodów. TWORZENIE OBWODÓW NEURONOWYCH Mamy już teraz wszelkie niezbędne dane do utworzenia obwodów nerwowych. Najczęściej eksperymentuje się z małpami i kotami. Czytając kolejne paragrafy trzeba pamiętać. zanim przejdziemy do wyczerpującego omówienia problemu. takie jak ryb\. od 6000 do 60 000 synaps. które w różny sposób zbierają i łączą nadchodzące impulsy nerwowe. Czy rzeczywiście można utworzyć detektor babci? Czy istnieje w mózgu komórka. A tymczasem. w czasie których rejestracja neuronów stanów i dopuszczalny margines samej operacji lub stanowi niezbędny element jej przebiegu. kiedy w istocie w grę wchodzi cały kompleks elementów . że zaczniemy od systemów sensorycznych. W świetle tych liczb oraz uwzględniając czułość mikroelektrod używanych do badania pojedynczych neuronów i wiele czynników biologicznych. musimy wyróżnić dwa poziomy tego systemu: zespół komórek przetwarzających nadchodzące z zewnątrz sygnały fizyczne w wyjścia nerwowe. komórki horyzontalne.komórki amakrynowe. W toku badania różnorodnych typów analizy informacji w systemach sensorycznych należy zawsze pamiętać o nieprawdopodobnym stopniu złożoności połączeń elementów nerwowych mózgu. Nie będziemy sztywno posługiwać się terminologią przyjętą w neurologii i często będziemy używać takich terminów. mechanicznych i elektronicznych. . ale ciągle jeszcze niepełne. Niektóre z nich są ogólnie przyjęte. aby sprawnie funkcjonowały. gdy ona pojawi się w polu widzenia? Analiza i rozpoznanie złożonych obrazów będzie tematem rozważań w następnym rozdziale. Wybór zwierzęcia eksperymentalnego zależy od wielu czynników. a po drugie dlatego. Na jeden centymetr sześcienny mózgu przypada aż 40 milionów synaps. że o połączeniach neuronów w oku oraz o wzrokowych ośrodkach mózgu wiemy więcej niż o innych systemach sensorycznych. badanie stacji synaptycznych jest niezmiernie użyteczne. ruchu. łatwo będziemy mogli opracować analogiczne obwody dla innych systemów sensorycznych. kiedy przechodzi przez stację synaptyczną. aby przejść (teoretycznie) do systemu neuronów reagujących tylko na bardzo złożone przedmioty. musimy ostrzec Czytelnika. Możliwe są tylko wtedy. w zależności od tego. Oznacza to. tym bardziej złożone organizmy musimy wybierać do badań. inne zaś ciągle wywołują dyskusje. System wzrokowy człowieka zawiera około 125 milionów podstawowych elementów receptorycznych w każdym oku. i to. Podstawowym przedmiotem naszego zainteresowania będzie system wzrokowy. należy wyrazić uznanie. jak łączyć neurony. jakich dokonuje układ nerwowy. Jak przejść od prostej reakcji światłoczułych receptorów oka do neuronu reagującego tylko wtedy. w przeciwnym razie napotkamy trudność. że badania dotyczące specyficznych funkcji pojedynczych komórek mózgu są w powijakach. wszerz pola widzenia? Jak sformułować teorię obwodów neuronowych? Na kolejnych stronach tej książki będziemy tworzyć obwody neuronowe. Analizując to. a czasem określane jako dwubiegunowe (bipolars) lub zwojowe {ganglion cells). pozostałą część stanowią konstrukcje czysto teoretyczne. która reaguje w specyficzny sposób tylko wtedy. że neuron> jego siatkówki są dostatecznie duże i dostęp do nich jest łatwy. co dajemy na wejściu. są niezmiernie obiecujące. a następnie prześledzimy drogi nerwowe wiodące od nich do mózgu. zwane po prostu komórkami nerwowymi. jaką zasygnalizowaliśmy na początku książki. Zasady budowy bloków strukturalnych układu nerwowego są takie same dla wszystkich modalności zmysłowych. Kiedy poznamy już zasady budowy obwodów nerwowych dokonujących analizy sygnałów wzrokowych. że mimo to udało się nam nauczyć tak wiele. Przeprowadzono liczne badania podstawowe nad okiem ostrogona (Limulusa). jak receptor czy komórka zwojowa (ganglion). Inne zwierzęta. kiedy przedmiot porusza się z lewej strony. przeprowadzana jest na połączeniach międ/> neuronami. gdy ich systemy sensoryczne dają nam więks/o możliwości w badaniu specyficznych typów kodowania nerwowego. Gdzie należy umieszczać elektrody? Dla sygnałów sensorycznych charakterystyczne jest łączne występowanie synaps włókien przewodzących informację sensoryczną w miejscu zwanym stacją synaptyczną lub stacją przekaźnikową. Ponieważ większość operacji. Im bardziej chcemy zbliż> c się do człowieka. OBWODY PODSTAWOWE Budowa bloków Badając budowę obwodu sensorycznego. które także wpływają na pomyślny przebieg każdego badania tego typu. Eksperymenty / ludźmi są zjawiskiem niezmiernie rzadkim. Rozpatrzmy problem wykrywania poruszającego się przedmiotu. przechodząc stopniowo do bardziej złożonych. Będziemy jednak musieli zatrzymać się w pewnym miejscu. próbujemy dociec. Pojedynczy neuron kory mózgu (a jest ich setki milionów) obejmuje.

Rysunek 2-4 jest przykładem stosowania przyjętych oznaczeń. dla której reakcja neuronu stanowi pięć jednostek umownych. Wyjścia receptora oznaczyliśmy liczbami: wskazują one na szybkość. Jednakże wyjaśnienie istotnych dla nas cech neuronu będzie łatwiejsze. Model receptora przedstawiony został na rysunku 2-4.światło.w terminologii neurofizjologicznej . dźwięk. albo . z zasady będziemy pomijać mechanizmy przetwarzające intensywność sygnału fizycznego w częstotliwość poszczególnych reakcji. Dla ułatwienia. gdy ograniczymy podział na dwa podstawowe typy: przetworniki i łączniki (transfurmers andcumbiners). które wytwarza on w receptorze. działanie czynnika chemicznego-poprzez impuls nerwowy. Receptor reaguje na sygnały zewnętrzne .receptory i komórki nerwowe. Sygnał o intensywności 5 oznacza sygnał o takiej intensywności. z jaką receptor przewodzi impulsy nerwowe. RYSUNEK 2-5 .Receptor. dotyk. różnorodne receptory i rozliczne rodzaje mechanizmów synaptycznych. Tak więc intensywność sygnału będziemy przedstawiać za pomocą liczby impulsów nerwowych.

W opisywanych niżej obwodach częstotliwość własna. Inaczej mówiąc.. często przyjmowana jest za 100. Maksymalną reakcję komórki zwojowej uzyskuje się przez zsumowanie reakcji jak największej liczby receptorów (rys. aby przechowywały one jak najwięcej szczegółów rozkładu energii odpowiadającego sygnałowi dochodzącemu z zewnątrz. pole odbiorcze komórki zwojowej powinno być dość małe. czyli wejść: pobudzeniowe i hamujące. to wejście pobudzeniowe. Wrażliwość a czułość sensoryczna Pożądane jest. aby ich reakcje sumowały się w jednej komórce zwojowej. Aby system był dostatecznie wrażliwy. Jest to miejsce łączenia się różnych impulsów nerwowych.Komórka nerwowa (rys. zmuszeni jesteśmy pójść na kompromis między utrzymaniem wrażliwości a rejestrowaniem szczegółów struktury sygnału.-0. najprościej będzie przyłączyć do każdej z komórek kolejnego poziomu (komórki zwojowe) jak najwięcej receptorów-tak. to na wyjściu neuronu aktywność maleje o 50 jednostek na każde 100 znajdujących się na wejściu. Na rysunku 2-6 możemy zobaczyć znaczną liczbę ciasno stłoczonych receptorów siatkówki. aby systemy sensoryczne były możliwie jak najbardziej wrażliwe na sygnały dopływające z otoczenia zewnętrznego. Każdemu wejściu neuronu przypisana jest dodatnia lub ujemna wartość liczbowa-mnożnik. minus aktywność na wszystkich wejściach hamujących. W pewnych wypadkach wielkość ta może być większa lub mniejsza od 100. Ale za podwyższenie wrażliwości trzeba zapłacić określoną cenę. odpowiadając różnej jasności poszczególnych jej składników. Dla ułatwienia. Oba te wymagania wydają się sprzeczne. Przeanalizujemy w ogólnych zarysach rozmieszczenie receptorów jednego z systemów sensorycznych . rozważając najlepszy sposób rozmieszczenia receptorów na pierwszym poziomie sensorycznego przetwarzania informacji. a połączenia hamujące kropkami. Neuron odbiera na wejściu znaczną liczbę impulsów. oznacza to. WYODRĘBNIANIE KONTURÓW W obrazie na siatkówce najistotniejszą informację niosą zmiany intensywności światła padającego na poszczególne części powierzchni siatkówki. wyjście neuronu powiększa się o 50 jednostek (0. Im więcej receptorów zostanie przyłączonych do jednej komórki zwojowej. Możemy badać równocześnie zaledwie kilka różnych komórek.foto recepto rów oka (słupki i czopki). a czasem nawet równa 0. W miejscach odpowiadających konturom przedmiotów mogą występować znaczne i bardziej gwałtowne zmiany intensywności. Neuron ma często własne „wewnętrzne" tempo (częstotliwość) wyładowań. Mikrofotografia komórek siatkówki człowieka w obrębie plamki żółtej. RYSUNEK 2-6. Znaczna część wiedzy dotyczącej systemu połączeń neuronowych pochodzi z pewnych niezwykle pomysłowych eksperymentów. połączenia pobudzeniowe (pobudzające) oznaczyliśmy na rysunku 2-5 strzałkami. Aby zachować szczegóły układów świetlnych. Wartość wyjścia neuronu obliczamy jako sumę algebraiczną aktywności własnej plus aktywność na wszystkich wejściach pobudzeniowych. Źródło: Poiyak (1957).5x100). 2-7). Jeżeli wejście ma współczynnik . Rozmieszczenie połączeń nerwowych w aparacie receptorowym determinuje sposób kodowania tych zmian w postaci impulsów nerwowych w systemie wzrokowym. 2-5). to zanika zdolność rozróżniania niejednakowych rozkładów światła w obrębie tego obszaru. a wejście mające ujemny (-) mnożnik. to wejście hamujące. Zmiany te mogą się rozciągać na znacznej części oglądanej sceny. Komórkę nerwową oznaczamy kółkiem. odpowiadająca spontanicznej aktywności. Tak więc. kiedy na jej wejściu brak jest jakichkolwiek sygnałów. komórka nerwowa może wysyłać impulsy nawet w takich wypadkach. Jednocześnie pożądane jest. . ale na wyjściu przekazuje tylko jeden (chociaż może być skierowany w różne miejsca). Ma ona dwa rodzaje połączeń.5". Hamowanie oboczne Metody badania systemu połączeń w siatkówce oka są dość skomplikowane. Energia świetlna docierając do oka rozkłada się na powierzchnię zbudowaną z oddzielnych receptorów. że na każde 100 jednostek aktywności na wejściu. Jeżeli jedna i ta sama komórka zwojowa zbiera reakcje receptorów z dużego obszaru siatkówki. tym wrażliwszy będzie system na słabe sygnały świetlne. Wejście charakteryzujące się dodatnim (+) mnożnikiem. Jeżeli na przykład mnożnik na wejściu wynosi „0.Podstawowej wiedzy na temat oka dostarczyły badania nad okiem ostrogona (Limu- .5".

to jednak obniża aktywność tej komórki (jeśli znajdowała się ona uprzednio w stanie aktywności). Zaczniemy ponownie od włączenia źródła światła pobudzającego receptor A.hamowanie oboczne (lateral inhibition): aktywność . 2-9). Widocznie receptor B nie wpływa na aktywność komórki zwojowej A. co się stanie. a następnie oświetlimy receptor B. 2-8). Dogodnie umieszczone oko ostrogona ma grube włókna nerwu wzrokowego. 2-10). aby można było bezpośrednio stymulować odrębne receptory.RYSUNEK 2-8. Jeżeli pobudzenie komórki zwojowej wzrasta. Limulus. zobaczmy. chociaż światło padające na inne niż A receptory nie może wywołać reakcji w omawianej komórce zwojowej. Tak więc. 2-12). kiedy światło skierowane jest bezpośrednio na receptor A (rys. RYSUNEK 2-7 lusa)-(rys. Ten prosty eksperyment pokazuje jeden z najważniejszych mechanizmów przetwarzania informacji sensorycznej . Najpierw preparujemy oko w ten sposób. Następnie umieszczamy elektrodę w komórce zwojowej i włączamy światło. Skierujmy teraz światło na receptor B (rys. Jak się okazuje. 2-11). Tym razem elektroda nie rejestruje żadnych zmian aktywności komórki zwojowej. kiedy podrażnimy jednocześnie oba receptory. że wyłącznie receptor A oddziałuje na komórkę. Załóżmy. możemy przyjąć. Źródło: Cornsweet (1970). krab ostrogon. że obserwowana jest reakcja komórki zwojowej. siła reakcji komórki zwojowej maleje (rys. z pominięciem soczewki i innych tkanek (rys. dlatego łatwo można je preparować. Jednakże zanim stwierdzimy. że jest ono związane z aktywnością receptora A.

Światło na B Światło na A ł ł RYSUNEK 2-12 Rzeczywiste impulsy nerwowe RYSUNEK 2-9. Problem wyodrębniania konturów polega na określeniu miejsca. Dla pewnych celów byłoby to wystarczające. ale nie może stanowić mechanizmu wyodrębniania konturów figury za pomocą takiej sieci. gdzie następuje zmiana intensywności światła. Pozornie koncepcja ta jest dość prosta. pozwala na obliczenie różnicy między dwoma wejściami. gdzie wszystkie receptory ustawione są w jednym rzędzie. który w efekcie końcowym będzie przesyłany do wyższych ośrodków nerwowych. Wszystkie zostają oświetlone. niewiele by to dało (rys. Prostota jest tu tylko pozorna. Światło skierowane na receptor B Światło skierowane na receptor A Obwody służące do wyodrębniania konturów Przyjmując założenie o istnieniu mechanizmów hamowania obocznego. jednej komórki jest modyfikowana przez aktywność sąsiadujących z nią komórek. padającego na powierzchnię receptorów. w logicznie uporządkowany przekaz sensoryczny. inaczej mówiąc. który powoduje. Zaczniemy od sieci jednowymiarowej. Dla wyróżnienia konturów niezbędny jest taki układ. Takie warunki może . Daje to bowiem możliwość wyliczenia wszystkich przekształceń złożonego sygnału świetlnego. 2-13). że reakcje jednej komórki mogą być odjęte od reakcji innej komórki. Struktura aktywności neuronów byłaby wówczas jedynie bardziej lub mniej dokładnym powtórzeniem właściwości układu światła padającego na te receptory. Oko boczne ostrogom. w którym aktywność neuronów pobudzanych światłem o stałej intensywności byłaby stosunkowo słaba. rozpatrzymy podstawowe cechy sieci wyodrębniania konturów figur. Odzwierciedla ona działanie procesu hamowania. Jeżeli receptory oraz komórki zwojowe byłyby połączone ze sobą w sposób prosty i bezpośredni. Niezbędne są jakieś czynniki dodatkowe. natomiast przy zmianach oświetlenia aktywność ta musi się znacznie zwiększać. Źródło: Cornsweet (1970).

Po p. poprzez zmniejszenie efektu hamowania oboranego. Rozpatrzmy dla przykładu eouiący przypadek: mamy stale źródło światła 10 jednostek (oznacza to ze " b u E y t y m ^ a t ł e m receptor wytwarza reakcję charakteryzującą ac liczbą 10). Jeżeli byjej nie było. Musimy więc So Jednostek aktywności. me moglibyśmy uzykać negatywnej część. . a drug. Po uważnej analizie tych schematów można dostrzec. Jednak w momencie kiedy pojawia się spadek częstotliwości wyładowań neuronów. zarejestrowanej w sytuacji prawie identycznej z opisaną powyżej.P<. Taki model jest zbyt jednostronny. z których jeden zupełnie nie zmienia sygnału. gdy włączymy źródło światła A. I oto uzyskaliśmy bardzo interesujący wynik Najsilniejsza reakcja pojawia się przy konturach. że wpływ jednego czynnego elementu na drugi jest wprost proporcjonalny do częstotliwości wyładowań^ W omawianym przypadku współczynnik proporcjonalności jest równy 0. Musimy prowadzić bardzo staranne pomiary w celu ustalenia podstawo w ch wartość. Łatwo to oaągnąc usSwszy współczynnik połączeń miedzy komórką zwojową a sąsiednimi receptorami ^Rysunk! 2-14 i 2-15 pokazują system. hamowanie ma charakter liniowy Wykres przedstawiony na rysunku 2-17 wskazuje. ale zmieniając stosunki w procesie hamowania. S m n o ż n i k wynosi „-0.t na 20 wyładowań na sekundę. ponieważ negatywna aktywność to ab ud DzTękHstniniu aktywność. ale pozostaje rowmez informacja o względnych intensywnościach światła padającego na różne części obrazu. mech będzie po 5 z każdej strony. Przy zwięk- . gdzie aktywność własna ustalona J t — t r n u S C k r S n y c h zagadme. własnej możliwe są pozytywne . Nie uwzględnia różnic w oświetleniu padającym na rożne części obrazu wzrokowego. że istnieje najwyraźniej pewien próg dla pojawienia się efektu hamowania: częstotliwość impulsów neuronu A zm. negatywne reakcj iomórkr wyrażają się one w podwyższeniu lub obniżeniu jej normalnej aktywność. . reakcji na pobudzenie. możemy zmienić również rodzaj informacji wydobywanej z obrazu wzrokowego. . dzięki któremu aktywność danego receptora zależy od " i w n S d receptorów lezących po obu jego stronach. Zauważcie również. P^edstawTony tu obwód reaguje wyiączme na kontury.enia się dopiero wtedy gdy aktywność neuronu B osiągnie 10 wyładowań na sekundę. Scemy aby komórka zwojowa w ogóle nie reagowała na to źródło światła. pozostawia z niego jedynie kontury. Można to zrobić na przykład. Iluluje to wykres umieszczony u dołu rysunku 2-15. światła padającego na k Jn eczTość istnienia aktywności własnej komórki. występujących w rzeczywistym procesie hamowania w k a d z i e nerwowym. Na rysunku 2-17 przedstawione są zapisy graficzne aktywności neuronowej. ' W Mn to sposób zachowując ten sam schemat zasadniczy.newmć hamowanie oboczne. Trzeba będzie poszukać kompromisu między dwoma typami obwodów. 2-16). Neurony oddziałują na siebie wzajem: A oddziałuje na B tak jak B na A. P r z e m k a świat w rysunek kreskowy. .2" (rys. ze ^ r e a g u j e tylko przy zrmanach różnic w intensywność. który wyodrębnia ze struktury pobudzenia Jeftaego tylko kontury.16.erwsze staje * oczywista RYSUNEK 2-13 . Tak jak i uprzednio obniża się częstotliwość impulsów nerwowych z chwilą.

OBWÓD PODSTAWOWY Światło Reakcja ISTOTNE OBLICZENIA Receptory 5 10 Komórki zwojowe 10 5 5 Reakcje RYSUNEK 2-14 Procesy przetwarzania .

U góry: Źródło: Ratliff (1965). Niżej: Źródło: Ratliff i Hartline (1959). .5 mm na powierzchni oka RYSUNEK 2-18.Receptor mórki zw Reakcje Odpowiada 0.

Sąsiednia komórka receptoryczna może wywołać zarówno zwiększenie. . Wykres (linia ciągła) przedstawia aktywność neuronów w porównaniu z rzeczywistym rozkładem intensywności dla bodźca świetlnego^ (oznaczonym linią przerywaną). jednak wydaje się nam. : Pola centralne i peryferyjne (center-surround fields) U bardziej złożonych organizmów. która nie zmienia się w obrębie danego pasa? Spróbujcie odnaleźć typ reakcji neuronu na taki układ pasm opierając się na schemacie przedstawionym na rysunku 2-16. Źródło: Cornsweet (1970). pojedynczy receptor może się łączyć z wieloma różnymi komórkami zwojowymi i wtedy nie możemy tak ograniczyć źródła światła. U innych zwierząt sprawa przedstawia się odmiennie. Zanim zakończymy ten eksperyment. dokładnie nad miejscem. który opisywaliśmy wcześniej. siatkówka działa nieco inaczej niż u kraba (ostrogona). Jednakże ten podstawowy mechanizm jest wielce elastyczny i może być użyty do innych typów analizy obrazu wzrokowego. co przedstawiono na rysunku 2-16. aby pobudzało tylko jedną komórkę zwojową. Jednak w toku analizy tych bardziej złożonych systemów wzrokowych pojawiają się nowe problemy. oparte na hamowaniu obocznym. jak i hamujące. Pouczająca będzie próba narysowania takich obwodów. Aby odkryć reakcję na dany układ świateł. gdzie znajdowała się elektroda (kółko z krzyżykiem na rysunku 2-18). że reakcja neuronów dokładnie oddaje układ pobudzenia świetlnego. Jest to operacja równoważna z przemieszczaniem elektrody. Po drugie. nakrywszy przedtem oko maską. RYSUNEK 2-19. Dzięki temu jedynie pobudzająca część pola recepcyjnego otrzymywała bodźce. Elektrodę wprowadzono do komórki zwojowej i rejestrowano reakcje na bodziec świetlny. rezultat powinien odpowiadać waszemu spostrzeganiu tych pasm. przeanalizujcie uważnie pasma przedstawione na rysunku 2-19. Przemieszczając światło odnajdu- Położenie szeniu częstotliwości wyładowań o każde 10 impulsów na sekundę uzyskuje się obniżenie efektu hamowania do wielkości równej 1. który wspólnie wybraliśmy dla obwodu nakreślonego uprzednio. połączenia między receptorami i komórkami zwojowymi u wyższych organizmów mogą być pobudzeniowe. co jest dość bliskie -0. Zarejestrowana aktywność przedstawiona została na rysunku 2-18 (krzywa oznaczona kółkami): sieć nerwowa nie reprodukuje już w prosty sposób bodźca świetlnego. w której zrobiono maleńki otworek umieszczony. Następnie maskę zdejmowano i na oko padał cały układ świateł.Położenie Rysunek 2-18 przedstawia rzeczywistą częstotliwość reakcji neuronu zarejestrowaną w oku kraba (ostrogona). na przykład ssaków. zaznaczone są granice szybko zmieniających się intensywności światła. Z kształtu krzywej wynika. ale znacznie łatwiejsza do przeprowadzenia. trzeba było przemieszczać światło tak.20 -współczynnikowi. ale podstawowe cechy analizy są podobne. Elektrodę rejestrującą umieszczono na jednej komórce zwojowej. Czy występuje wrażenie. W ten sposób w obwodzie tym współczynnik hamowania osiąga-0. świetlne i krzywa oznaczona trójkącikami na rysunku 2-18 odzwierciedla wynik aktywności neuronu bez hamowania. Początkowo światło eksponowano. W oku ostrogona dana komórka może mieć tylko negatywny wpływ na sąsiednie komórki. Fotografia przedstawia ten sam test świetlny. Rozważmy typowy zapis z siatkówki kota. że intensywność pojedynczego pasma nie jest jednolita. W tym momencie zaczynały działać wszystkie czynniki hamujące. jak to pokazują strzałki.6 impulsów na sekundę.16. Po pierwsze. jak i obniżenie aktywności w danej komórce zwojowej. że zaciemnienie przedstawionych pasm zmienia się w sposób jednolity? Czy każde z pasm ma jednakową intensywność. pozostawiając elektrodę w pozycji stałej. Każde z pasm przedstawionych na fotografii ma jednakową intensywność. Dzięki temu rozkład reakcji w oku ostrogona powinien być niemal identyczny z tym. Wszystkie badane przez nas do tej pory systemy sensoryczne zdają się mieć mechanizmy wyodrębniania konturów.

ma także kształt kolisty i otacza. który może aktywizować daną komórkę zwojową. wyłączenie światła powoduje w komórce zwojowej krótkotrwały nagły skok aktywności. Obszar. Kiedy odbierane źródło światła wychodzi poza granice tego kolistego obszaru pobudzeniowego. Światło RYSUNEK 2-21 Pole recepcyjne Pole recepcyjne Komórka zwojowa Wielkość reakcji komórki zwojowej Komórka zwojowa Wielkość reakcji komórki zwojowej jemy tę część siatkówki. przy czym poziom aktywności występujący w ślad za gwałtownym skokiem może być tylko nieznacznie wyższy od poziomu spontanicznej aktywności własnej. Typowy kształt obszaru pobudzeniowego to wydłużone koło ze średnicą około 0. Widać to na rysunku 2-20. .Światło RYSUNEK 2-20. której pobudzenie prowadzi do wzmocnienia reakcji -jest to obszar pobudzeniowy. w którym pojawia się reakcja na zgaszenie światła. 2-21).1 do 1 milimetra. Z kolei nieznacznie poruszając źródłem światła postaramy się dokładnie określić obszar na siatkówce. Do rozkładu reakcji neuronu dołączyła się nowa właściwość: dana jednostka funkcjonalna reaguje na pobudzenie świetlne początkowym gwałtownym skokiem aktywności powyżej poziomu aktywności stałej. rodzaj reakcji komórki ulega zmianie: zamiast obniżenia aktywności do poziomu stałej aktywności własnej. strefę pobudzeniową (rys.

wzmożoną aktywnością zaraz po wyłączeniu źródła światła. gdzie jednostka jest hamowana w momencie stymulacji obszaru centralnego. Rozproszone światło na całe pola recepcyjne. oświetlenie peryferii . zarówno na Komórka zwojowa RYSUNEK 2-23 . a pobudzana poprzez stymulację peryferii.Światło RYSUNEK 2-22 centrum. że powinien istnieć drugi. odkrywszy jakiś charakterystyczny dlań rodzaj reakcji. a peryferie są w pełni powiązane z hamującym systemem wyłączeniowym (rys. typ reakcji. możemy się spodziewać. 2-23). Oświetlenie części centralnej prowadzi do wzmocnienia aktywności komórki zwojowej. Rozpatrzmy pole z „plus-centrum" i „minus-peryferie". Stwarza to konieczność wprowadzenia widocznej na diagramie nowej Pole recepcyjne Komórka zwojowa Wielkość reakcji komórki zwojowej Taką jednostkę funkcjonalną . że istnieje tu szereg możliwości. możemy bez większego wysiłku skonstruować odpowiednie obwody. uzupełniający w stosunku do pierwszego. Nazwiemy je jednostkami wyłączeniowymi pole centralne i włączeniowymi pole peryferyjne. Problem jednak w tym. 2-22). może w ogóle nie wywołać żadnej obserwowalnej reakcji (rys.do obniżenia aktywności tej komórki. jak i na peryferie.komórkę zwojową wraz z jej polem recepcyjnym-będziemy nazywać jednostką włączeniową (+) pole centralne i wyłączeniową (-) pole peryferyjne (on center-offsurround). Jedną z możliwości jest założenie. tzn. Ogólnie możemy przyjąć. że układ nerwowy jest raczej symetryczny. Dlatego też. poprzedzonego jednak krótkotrwałą. jakim mechanizmem posługuje się rzeczywisty układ nerwowy? Możemy przyjąć. które dotychczas rozpatrywaliśmy. A zatem jako uzupełniające w stosunku do jednostek włączeniowych pole centralne i wyłączeniowych pole peryferyjne istnieją w tej samej liczbie jednostki z odwrotnym typem organizacji. że obszar centralny jest całkowicie powiązany z pobudzeniowym systemem włączeniowym. Pole recepcyjne Obwody włączeniowo-wyłączeniowe Jakie mechanizmy nerwowe prowadzą do takiego uzupełniającego układu włączeniowo-wylączeniowego? Wykorzystując podstawowe mechanizmy receptor-komórka zwojowa.

jest to niewątpliwie proste uzupełnienie mechanizmu . Źródło: Kuffler (1953). ale w obszarze „plus" przeważają połączenia pobudzeniowe. Reakcja komórki zwojowej z siatkówki złotej rybki na pobudzenie półsekundowymi błyskami świetlnymi. RYSUNEK 2-25. MacNichol i Wolbarsht (1960). zwanej komórką dwubiegunową. Źródło: Wagner. co Światło padające na: Obszar „plus" Reakcja komórki Intensywność światła Obszar „minus" b Równocześnie na „plus" a + b i „minus" RYSUNEK 2-26. że istnieje ścisłe rozgraniczenie między obszarami centralnymi a peryferyjnymi. Jedna komórka dwubiegunowa odbiera impulsy płynące od receptorów z części „minus" pola.plus"-„minus". Ą co dzieje się wówczas. W omawianym przypadku ogólny wzorzec reakcji będzie taki sam. . Zakłada ono jednak. a różnice są trudno uchwytne? Załóżmy. a druga z części „plus". bez względu na ich usytuowanie w polu. a w obszarze „minus" hamujące. Nad każdym zapisem z prawej strony umieszczono dane dotyczące długości fal wietlnych. W obszarze centralnym będą przeważać połączenia pobudzeniowe.. Połączenia z obu dwubiegunowych komórek zbiegają się w jednej komórce zwojowej. że reakcje receptorów.RYSUNEK 2-24 komórki. kiedy nie ma tak ostrej granicy. mogą być hamujące lub pobudzeniowe.

minus-peryferie". Nie jest w pełni jasne. mimo to spróbujemy coś wymyśleć. czy też jest to autentyczne zwiększenie wrażliwości właśnie na bodziec przemijający (krótkotrwałe oświetlenie). W siatkówce kota około 30-50% komórek zwojowych reaguje na pobudzenie w sposób zgodny z formułą „centrum-peryferie". Na rysunku 2-25 a+b pokazana jest reakcja na połączenie oddziaływań a i b. „minusperyferie" układ stosunków jest odwrotny. Pozostałe komórki wykazują bardzo zróżnicowane upodobania. Na rysunku 2-28 przedstawione jest takie połączenie między poziomem REAKCJE W CZASIE Zwróciliśmy już uwagę na przemijający skok aktywności jako typową reakcję na zapalenie światła. jak to dokonuje się rzeczywiście w układzie nerwowym. Jaki by nie był mechanizm tej przemijającej reakcji. Czarne kółka na rysunku 2-27 pokazują reakcje komórki zwojowej. Jedne z nich reagują tylko na zapalenie albo tylko na zgaszenie światła. Rysunek 2-26 przedstawia reakcje komórki zwojowej pochodzącej z siatkówki złotej rybki na pobudzenia światłem o różnych barwach. Częstotliwość taka utrzymuje się do momentu zgaszenia światła. w środku-przy obniżonej intensywności i na prawo . pokazane zostały reakcje komórki na pobudzenie światłem o umiarkowanej i wysokiej intensywności. . co da reakcję typu „minus" (rys. 2-27. 2-24). Początkowo częstotliwość reakcji komórki gwałtownie wzrasta-do około 80 impulsów na sekundę. to znaczy do poziomu znacznie niższego niż ten. Inne. Reakcja na sygnał. Pobudzana jest stale ta sama część pola recepcyjnego. A nawet proste komórki zwojowe z koncentrycznymi polami recepcyjnymi w zmienionych warunkach wytwarzają dość skomplikowane układy reakcji. Jeszcze inne komórki wydają się nie reagować na żaden ze standardowych bodźców. w omawianym wypadku aktywność własna komórki wynosiła 30 impulsów na sekundę. Na rysunku 2-25 przedstawione są reakcje komórki zwojowej typu „plus-centrum. Jak się okazuje. po zmianie długości fal świetlnych komórka zwojowa przechodzi od reakcji „plus" do reakcji „minus". Źródło: Ratiiff(1961). a dla wyjaśnienia rzeczywistego mechanizmu niezbędne są uważne i trudne badania mikroanatomii poszczególnych komórek. ale z polami recepcyjnymi o przedziwnych kształtach. Dla obszaru typu „plus-centrum". Łatwo możemy uzyskać przemijającą reakcję przez wprowadzenie do systemu łączącego dwie komórki obok połączenia pobudzeniowego równoległego połączenia hamującego. wytwarzającego przemijającą reakcję. należą do typu „centrum-peryferie". Rezultat zależny jest od względnego zmieszania światła w obszarach „plus" i „minus". Aktualnie jednak nie dysponujemy takimi danymi. Oba opisane tu sposoby połączeń komórek receptorycznych prowadzą do tych samych w zasadzie rezultatów. Na rysunku 2-25b światło pobudza obszar „minus". będzie zależała od stosunku elementów pobudzeniowych do elementów hamujących na danym obszarze. który utrzymuje się w pozostałym czasie oddziaływania bodźca. Czas (w sekundach) Ten podstawowy mechanizm „centrum-peryferie" może funkcjonować nie tylko przy oświetleniu światłem białym. pracującej w „systemie plus-minus". Białe kółka odpowiadają reakcji komórki zwojowej.ponownie przy umiarkowanej. tak więc aktywność wzbudzona była znacznie wyższa. występuje ona bardzo wyraźnie. Dla stworzenia modelu wystarczy wykorzystać zasady funkcjonowania obwodów podstawowych. Rysunek 2-27 przedstawia krzywą przebiegu tej reakcji. zapewniających zmniejszenie szybkości reakcji komórki i uczynienie całego systemu mniej wrażliwym na długotrwałe pobudzenie. zwróćcie uwagę na skok reakcji typu „minus" przy zgaszeniu światła. stosowanych zazwyczaj w typowych eksperymentach. ale za każdym razem bodźcem jest światło o innej długości fal. ale też przy oświetleniu różnych obszarów różnymi barwami. aby później równie szybko ustabilizować się na poziomie 40 impulsów na sekundę. Na rysunku 2-25a światło pada na obszar „plus". przedstawione są trzy warianty reakcji na dwa poziomy intensywności światła: na lewo-przy umiarkowanej intensywności światła. Grupę receptorów oświetlano przez około 2 sekundy. a na peryferiach połączenia hamujące. ale bez koncentrycznego pola recepcyjnego. W tej komórce następuje wyraźny krótkotrwały spadek aktywności do 5 impulsów na sekundę. niż stwierdzić. której aktywność hamowana jest pod wpływem bodźca świetlnego. a jest ich wiele. Obwody służące do wytwarzania przemijających reakcji Łatwiej jest zbudować model mechanizmu nerwowego. który nadchodzi z dowolnego punktu w dowolnym obszarze pola. Ta ważna właściwość komórek wrażliwych na długość fal świetlnych będzie szczegółowo omówiona w rozdziale 5. RYSUNEK. czy ta charakterystyczna reakcja to przejaw działania mechanizmów adaptacyjnych.doprowadzi do reakcji typu „plus".

że proces hamowania rozwija się wolniej niż proces pobudzania. Pośrednicząca komórka F zapewnia sprzężenie zwrotne. Reakcja komórki zwojowej wywiera wpływ zwrotny na komórki dostarczające jej impulsów wejściowych. że rozchodzenie się impulsów hamujących będzie znacznie wolniejsze niż rozchodzenie się impulsów pobudzeniowych. Wykres pokazuje system hamowania w wyniku sprzężenia zwrotnego: reakcja na wyjściu komórki B działa hamująco na wyjście komórki A. Właściwie komórka A nie jest wcale niezbędna. Aktywność końcowa będzie zależała od stosunku oddziaływania kanału pobudzeniowego do oddziaływania kanału hamującego. Wtedy po zapaleniu światła reakcja neuronów nasila się. 2-29).komórek dwubiegunowych i zwojowych. W odróżnieniu od innych mechanizmów. lateralnego. w tym obwodzie opóźnienie hamowania jest wmontowane w ten sam mechanizm i dlatego wszystkie jego ogniwa mogą działać z jednakową prędkością. . Na przykład usuwając komórkę F tak.do tej pory nie wiadomo. W literaturze fachowej te dwa mechanizmy określane są jako hamowanie naprzednie (forward inhibition). można uprościć pętlę sprzężenia zwrotnego. Istnieje alternatywny obwód dla wywołania zachowania przemijającego: hamowanie zachodzi poprzez odrębny łańcuch neuronów (rys. które występuje między komórkami sąsiadującymi ze sobą. częstotliwość impulsów obniża się lub całkowicie zanika. Ale czy istnieją w obwodach nerwowych . Jeszcze inny sposób uzyskania efektu reakcji przemijającej przedstawiony jest na rysunku 2-30. Oczywiście. aby komórka B mogła bezpośrednio hamować A. w odróżnieniu od hamowania obocznego. kiedy zaczyna działać proces hamowania. ze tylko ten sposób hamowania poprzez sprzężenie zwrotne pozwala automatycznie wyjaśnić występowanie salwy szybkich impulsów przy zgaszeniu światła. Zauważcie jednak. Tendencja do pobudzenia wywołana pojawieniem się światła napotyka przeciwdziałanie ze strony równoległego połączenia hamującego. Tak jak w poprzednim wypadku uzyskamy efekt przemijającej reakcji pod warunkiem. wówczas nie będzie dla tego samego neuronu równoczesnych połączeń pobudzeniowych i hamujących. załóżmy. Aby nie doprowadzić do pełnego zablokowania reakcji. ponieważ system pobudzenia działa szybciej. Nieco później. Takie systemy są dość powszechne w obwodach elektronicznych. można przekazać sygnał z wyjścia B wprost na jej wejście-i komórka będzie bezpośrednio hamować samą siebie.

potem zaś pobudzenie. 2-32). żaby posiada elementy wyposażone w wybiórczą wrażliwość na określone rodzaje ruchu. naprzedni i typu sprzężenia zwrotnego. Taka kolejność reakcji nie pozwala jeszcze na traktowanie danej jednostki jako detektora ruchu. REAGOWANIE NA RUCH Ostatni z podstawowych problemów. Większość dotychczas rozpatrywanych receptorów nie jest przeznaczona do odróżniania przedmiotów . jak i na drugie. jaki musi rozwiązać system wzrokowy. jeżeli przemieszczamy wiązkę świetlną z lewej strony na prawą poprzez jednostkę „centrum-peryferie".stałych i będących w ruchu. Pole recepcyjne Kierunek ruchu Komórka zwojowa Elektroda Reakcja komórki zwojowej RYSUNEK 2-31 reagują one zarówno na jedne. . Poszukiwanie detektorów ruchu we wzrokowym systemie nerwowym zakończy się z pewnością ich wykryciem. wyodrębnienie ich i hamowanie tych aspektów. zanotujemy aktywność własną.Badaliśmy trzy różne typy mechanizmów „pobudzenie-hamowanie": oboczny. nie wywołuje żadnej reakcji. znowu hamowanie i w końcu znów aktywność własna (rys. które pozostają niezmienne. W środku rysunku przedstawiono układ pól odbiorczych. Hamowanie naprzednie oraz hamowanie typu sprzężenia zwrotnego pozwala na subtelne dostosowywanie reakcji neuronów do czasowych zmian w oświetleniu. Najwidoczniej podstawową strategią układu nerwowego jest przede wszystkim wykrywanie zmiennych aspektów sygnałów zewnętrznych. wiewiórki. a nawet na szybkość poruszającego się bodźca. polega na wykryciu i ocenie ruchu. Oczywiście. Na przykład. gdy światło będzie padało po lewej stronie peryferii. 2-31). który ma wybiórczą wrażliwość na kierunek. Hamowanie oboczne wpływa na zaostrzenie konturów. Hill i Lenek (1964). reakcja będzie ulegała zmianie zgodnie z lokalizacją światła w polu recepcyjnym tego systemu: początkowo. Detektor ruchu powinien reagować "wyłącznie na poruszający się przedmiot. Siatkówka oka królika. a poza tym na nic innego. Obszar centralny wytwarza reakcje typu „plus-minus" (oznaczone symbolem ± ) . Zapoznajmy się więc z dostępnymi informacjami o systemie wzrokowym królika (rys. pobudzenie świetlne peryferii tego obszaru (przedstawione za pomocą symbolu O). zapewnia dostosowanie się systemu wzrokowego do zmian w strukturze przestrzennej bodźca świetlnego. Poruszające się źródło światła RYSUNEK 2-32. później pojawi się efekt hamowania. Źródło: Barlow. jak widać. Idealny byłby taki detektor.

sumaryczna reakcja na wyjściu komórki zwojowej wzrasta do 20 jednostek. że obwody te są szczególnie wrażliwe na kontury. ani też na bodziec poruszający się z prawa na lewo. 2-?>Ab). I dlatego na wyjściu każdego z receptorów jest ich 10. Liczby wskazują tu nie mnożnik przyrostu. W momencie. Na rysunku 2-356 światło dotarło już do pierwszego receptora. co w efekcie doprowadziłoby do zredukowania reakcji drugiego receptora. W miarę jak światło porusza się. że w normalnym polu recepcyjnym znajdują się mechanizmy hamowania obocznego. czas reakcji zarówno procesów hamowania. wówczas hamujący wpływ pierwszego receptora wzrastałby szybko. 2-34<?) aż do momentu. Każde połączenie hamujące powoduje opóżnienie o jednostkę czasu. to znaczy pionowo w dół (2 impulsy).jak i procesów pobudzenia w układzie nerwowym zależny jest od stopnia intensywności bodźca. Opóźnienie hamowania jest wyjątkowo ważne. że dobry detektor ruchu powinien reagować w sposób najbardziej aktywny na bodziec poruszający się z określoną prędkością. 2-35). reakcję minimalną-jego ruch w kierunku przeciwnym. W tym wypadku uzyskamy zupełnie inny wzorzec reakcji (rys. odpowiadającą prędkości rozchodzenia się hamowania w polu recepcyjnym. możemy zbudować niezwykle skomplikowane detektory ruchu. Posługując się tym schematem podstawowym. Gdyby hamowanie nie było opóźnione. Aby mechanizmy te reagowały w określonym kierunku. a hamowane są na poziomie -10. Ponieważ hamowanie jest opóźnione. Ruch można byłoby wykryć przez obniżenie częstotliwości reakcji w stosunku do normalnego poziomu aktywności własnej. Obwody służące do wykrywania ruchu Jak pracuje detektor ruchu? Wiemy. Reakcję maksymalną (79 impulsów) wywołuje ruch bodźca pionowo w górę. reakcja komórki zwojowej pozostaje na stałym poziomie (20 jednostek). . Na rysunku 2-34c światło osiągnęło już dwa receptory. 2-34/). Kiedy jednak Światło porusza się z lewej strony na prawą « »- najjaśniejsza część plamki świetlnej (o intensywności równej 20) dociera do pierwszego receptora. Rysunek 2-33 pokazuje obwód podstawowy. A opóźnienie hamowania oddziałującego na określony obszar receptorów może zależeć od tego. ale ciągle jeszcze brak reakcji komórki zwojowej. Światło porusza się z lewej strony na prawą. dokonajmy niezbędnych obliczeń. przedstawiono tu mnożniki przyrostu dla każdego połączenia. Początkowa intensywność światła jest równa 10 jednostkom. że hamowanie oboczne ma pojawić się z pewnym opóźnieniem. ani obniżenie. Światło porusza się z prawej strony na lewą. Zwróćcie uwagę na przykład na fakt. drugą zaś to. muszą cechować je dwie właściwości. Hamowanie z prawej strony nasila się już w momencie pobudzenia pierwszego receptora i uniemożliwia jego reakcję. Reakcja komórki zwojowej będzie utrzymywała się na poziomie 20 jednostek (rys. Jednak z powodu opóźnienia hamowania nie zachodzą żadne zmiany w reakcji komórki zwojowej. że połączenia hamujące powinny być asymetryczne. Teraz bodziec o wysokiej intensywności oddziałuje na trzy receptory. że reakcje Światło porusza się z prawej strony na lewą Receptor Obwody hamujące Komórka zwojowa RYSUNEK 2-33. Wówczas reakcja komórki zwojowej obniży się do poziomu wyjściowego. Prześledźmy rysunek 2-34. ani wzrost. Na dolnym wykresie przedstawiono częstotliwość reakcji przy poruszaniu się bodźca w pośrednich kierunkach. pierwsza komórka ciągle jeszcze nie odebrała podwyższonego działania hamującego i obie komórki reagują na poziomie 20 jednostek. w omawianym wypadku jest równa 0 (rys. Widzieliśmy. tak że może on już objąć wpływem hamującym pierwszy receptor. a w konsekwencji i komórki zwojowej do-10 jednostek. ale nie reagują odmiennie w zależności od kierunku ruchu. Impulsy te zostały całkowicie zniesione przez hamujący wpływ komórki położonej na prawo. Najpierw (rys. w dalszym ciągu zachodzą zmiany analogiczne do opisanych. hamowanie zaczyna działać. Detektor ten nie reaguje ani na nieruchomy bodziec świetlny. pomimo że trzy receptory odbierają silniejsze pobudzenie. kiedy światło przekroczy granice pola recepcyjnego i opóźniony wpływ hamowania rozprzestrzeni się na całym polu. Dlatego możemy oczekiwać. ale minęło już dość czasu od pobudzenia drugiego receptora. Co więcej. kiedy światło dociera do trzeciego receptora (rys. 2-34a) komórka zwojowa nie reaguje. Ale brak jeszcze nasilenia hamowania ze strony pierwszego receptora w stosunku do drugiego. Pierwsząjest to. w jakim kierunku porusza się plamka po polu recepcyjnym. zostaje on pobudzony do poziomu 20 jednostek (a wpływ hamujący utrzymuje się stale na poziomie -10) i wówczas komórka zwojowa wytwarza reakcję na wyjściu równą 10 jednostkom (patrz rys. Dlatego. jak daleko znajduje się ten obszar od poruszającego się bodźca. dla każdego kierunku ruchu podano odpowiednią częstotliwość reakcji. Zbudowaliśmy detektor ruchu wrażliwy na jeden kierunek ruchu. lecz rzeczywistą częstotliwość reakcji. 2-3Ąd).Strzałki wskazują.

RYSUNEK 2-35 .

a sygnały z analogicznej części siatkówki drugiego oka (w którym aktywność wzbudził ten sam przedmiot) do odpowiedniego obszaru innej warstwy LGN. w jaki sposób informacja wzrokowa zostaje przetworzona. które wydają się dość prawdopodobne. Zachodzące tu procesy to zaledwie pierwszy poziom analizy sygnałów. należy pamiętać. że do LGN docierają nie tylko impulsy z . Odległość między lampkami pozwalająca na pojawienie się zjawiska/ musi być znacznie większa niż średnica pola recepcyjnego przeciętnego detektora ruchu w typowym systemie wzrokowym. Łatwo możemy „oszukać" detektor ruchu: wystarczy w tym celu przekazać krótki błysk światła na jeden receptor. gdzie następuje ich przetwarzanie (rys. w odróżnieniu od innych systemów komunikacji. Chociaż przedstawione obwody ilustrują możliwe mechanizmy służące do wykrywania ruchu. leżącej bezpośrednio nad warstwą poprzednią lub pod nią. nie potrzebują wzmacniaczy. sześć u małpy i u człowieka. w jednej z trzech warstw komórek tworzących siatkówkę. docierają do określonego obszaru warstwy LGN. sterującymi ruchami głowy i oczu. Wydaje się. 2-36). Włókna odchodzące z przyległych do siebie części siatkówki dochodzą do przyległych do siebie części LGN. bez żadnej deformacji. LGN zbudowane jest z oddzielnych warstw. Oczekiwanie to jednak nie znajduje potwierdzenia. wywołanych ruchami głowy i oczu. warstwowej budowy LGN do dziś jest dla nas zagadką. lecz również od intensywności bodźca. w przeciwnym wypadku byłoby niemożliwe odróżnienie zmian obrazu na siatkówce. LGN jest w.detektorów będą zależeć nie tylko od szybkości ruchu. w mózgu. jakie powstają w dynamicznym środowisku wizualnym. trzy warstwy u kota. Następnie bowiem sygnały nerwowe przewodzone są za pomocą nerwu wzrokowego do wyższych ośrodków. Być może. przesyłając informację wzrokową na następny poziom przetwarzania. Sygnały płynące od widzianego przedmiotu. które znajdują się w samym oku.LGN). Do czego zatem ono służy? Zagadka ta ciągle jeszcze nie jest rozwiązana.ciała kolankowatego bocznego (Lateral Geniculate Nucleiis. że dalsze przetwarzanie i analiza informacji sensorycznej powinny zachodzić w tym ośrodku mózgowym. Sygnały nerwowe z siatkówki płyną aksonami z komórek zwojowych do następnej stacji przekaźnikowej . Reakcja powinna być takajakby światło poruszało się w sposób ciągły z jednego receptora na drugi. po określonej przerwie . Tu włókna biegnące z komórek siatkówki tworzą połączenia synaptyczne ż neuronami przekazującymi informację sensoryczną do projekcyjnych pól kory mózgowej (rys. Rola uporządkowanej. do przylegającej warstwy dociera informacja z drugiego oka i tak na przemian. a następnie. który pobudził aktywność nerwową w określonej części siatkówki jednego oka. możemy jedynie wymienić kilka hipotez. że w LGN nie następuje żadna istotna faza przetwarzania informacji płynącej z siatkówki. Nerw wzrokowy / Nerw wzrokowy Skrzyżowanie wzrokowe •zyzowanie 'okowe RYSUNEK 2-36 Kora wzroków PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW W CIELE KOLANKOWATYM BOCZNYM Przeprowadzona przez nas analiza pozwala opisać i wyjaśnić mechanizm wyodrębniania podstawowych cech obrazu wzrokowego. Nadszedł czas. W omawianych obwodach brak jest jakichkolwiek elementów pozwalających na odróżnienie ruchów wywołanych zmianą położenia głowy czy oka od ruchów wykonywanych aktualnie przez przedmioty zewnętrzne. Zbliżone są rozmiarami i zbudowane na tej samej zasadzie „centrum-peryferie". W rzeczywistości widzimy ruch ciągły. od zmian wywołanych ruchami w świecie zewnętrznym. Nie można również przypisać tej funkcji LGN. Do jednej warstwy dochodzą włókna nerwowe z jednego oka. Pola recepcyjne włókien wychodzących z LGN są niemal identyczne z polami recepcyjnymi komórek zwojowych siatkówki. Kanały nerwowe. 2-36). rzeczywistości tylko stacją przekaźnikową. U większości zwierząt badano tylko te komórki. aby prześledzić tę drogę i zobaczyć. a także przejrzysta struktura anatomiczna LGN sugerują. Na przykład. Precyzja operacji przetwarzania informacji. Dlatego sąsiadujące ze sobą części LGN otrzymują informację nerwową od sąsiadujących ze sobą części pola widzenia. Najwidoczniej wyższe mechanizmy mózgowe w jakiś sposób konfrontują informację płynącą od detektorów ruchu z nakazami motorycznymi. jeżeli dwie lampki rozmieszczone w określonych względem siebie odstępach zapalają się naprzemiennie. aby impuls był przekazywany dalej. jakie zachodzą w połączeniach synaptycznych siatkówki. nie pozwalają jednak na wyjaśnienie wszystkich problemów. zjawisko to nazywamy zjawiskiem fi.błysk światła na sąsiedni receptor. leżących jedne na drugich podobnie jak w przekładańcu.

Składa się z pięciu warstw. Reakcje detektorowych komórek siatkówki są nadzwyczaj specyficzne. Analiza sygnału sensorycznego zaczyna się w czwartej i piątej warstwie i jest kontynuowana w wyższych warstwach kory. Ogólny obraz procesu przetwarzania informacji w korze mózgowej obejmuje stopniowe przekształcanie i analizę specyficznych aspektów sygnału. Ciało kolankowate boczne przesyła informację bezpośrednio do czwartej warstwy kory. Na razie jednak nie została udowodniona. które reagują zawsze. Z trzech części kory dwie otrzymują sygnały prosto z LGN. kiedy mała plamka świetlna przemieszcza się na siatkówce. że LGN działa na zasadzie regulatora intensywności sygnałów wzrokowych. gdzie zaczyna się proces analizy. Kora ma zupełnie inny . że aktywność tych niesensorycz-: nych dróg polega na tym. Każda z nich kontroluje niewielki odcinek siatkówki-pole recepcyjne-i komórka zwojowa reaguje tylko wówczas. ale również sygnały z różnych części mózgu. a szczególnie z twom siatkowa-: tego (reticular formation) pnia mózgu. między wszystkimi trzema częściami istnieje mnóstwo wzajemnych połączeń. między warstwami kory istnieje wiele połączeń. że pomagają one wybierać te sygnały sensoryczne.siatkówki. Włókna wychodzące ze wzrokowych pól kory dochodzą przede wszystkim do płatów skroniowych mózgu. przy czym duża liczba oraz znaczne zróżnicowanie detektorów korowych w różnych obszarach kory pozwalają na specyficzną analizę cech sygnałów w danym obszarze. Pola wzrokowe kory zbudowane są tak. Czy są w obrazie kontury? Czy są krawędzie? Ciemne lin ie? Czy tło jest jaśniejsze? Czy też jest to świecący błysk na ciemnym tle? Jaki jest kierunek ruchu? Czy wychodzi poza dany obszar? Czy zmienia kierunek? Na wszystkie te pytania detektory korowe muszą znaleźć odpowiedź. Jest jednak różnica między tymi komórkami a komórkami siatkówki. Po przejściu przez LGN informacja wzrokowa dochodzi do odpowiednich obszarówp projekcyjnych kory mózgowej. Przypuszcza się. kora wzrokowa zbudowana jest warstwowo. Jednakże w odróżnieniu od LGN. które należy przekazać dalej. jak się wydaje. że włókna odchodzące od sąsiadujących ze sobą części siatkówki docierają do sąsiadujących części kory. zawiadują uczeniem się i przechowywaniem nawyków wzrokowych. ostrożnie wprowadzając elektrodę przez leżące nad nią trzy warstwy na głębokość kilku milimetrów. kiedy bodziec natrafi na to niewielkie określone pole. że istnieją w niej komórki. Jest to kusząca hipoteza. które. Dlatego wydaje się możliwe. Analiza dokonywana jest kolejno w różnych częściach kory. po czym informacja wzrokowa przechodzi do innych części mózgu. W korze wzrokowej znowu pojawiają się obwody nerwowe. płynących z oka do mózgu. Są one funkcjonalnie podobne do tych. Włókna dochodzące z LGN kończą się głównie w czwartej i piątej warstwie (licząc od powierzchni kory). które znajdują się w siatkówce oka. to zobaczymy. . Podobnie jak LGN. służące do przetwarzania sygnałów. 1 WYODRĘBNIANIE CECH W analizie informacji wzrokowej przesyłanej z LGN uczestniczą trzy różne części kory. RYSUNEK 2-37 Proste komórki Charakterystyka reakcji. Jeżeli będziemy rejestrować aktywność elektryczną tej warstwy.

w jaki sposób informacja płynąca z jednostki typu „centrum-peryferie" łączy się. reakcję minimalną zaś wywołuje ciemna linia otoczona jasnymi polami. gdzie nie ma receptorów. Jak zbudować detektory szczeliny i lin ii?'Zobaczymy. Zwróćcie przy okazji uwagę.detektor linii-przedstawimy jako +-+ (rys.+ . ponieważ końce szczeliny znajdą się tam.plus-centrum". Jakkolwiek więc komórki te reagują na bardziej złożone cechy obrazu wzrokowego. aby móc wywołać maksymalną reakcję. Oba typy reakcji są bowiem informacyjne i jedna z reakcji nie może być uważana za bardziej istotną lub bardziej ważną niż druga. 2-40).oznaczymy symbolami . Inne proste komórki mają pole recepcyjne odmiennego typu.obniża aktywność tej komórki. a jeżeli należą one do typu „minus-centrum". jak to przedstawia rysunek 2-40. Detektor szczeliny wywołuje przy tym reakcje maksymalne. położoną równolegle do osi obu pól.(rys. że skoro odnaleźliśmy układ hamowanie-pobudzenie-hamowanie.detektor szczeliny . ale z odwrotnym efektem: oświetlenie dowolnego punktu na drugiej linii wywołuje efekt hamowania . Tak więc reakcję maksymalną wywoła pas świetlny. tworząc jednostki reagujące na linie i szczeliny. które mogłyby rejestrować jej wydłużenie. Układ nerwowy posługuje się zarówno wzrostem. Zazwyczaj. W tym wypadku strefy hamowania rozmieszczone są symetrycznie po obu stronach strefy pobudzenia (rys. plusperyferie". W typowym wypadku plamka świetlna skierowana na dowolny punkt wzdłuż jakiejś linii zwiększa reakcję określonej komórki. w której szczelina znajduje się nad pobudzeniowymi polami szeregu komórek zwojowych . reakcje jej nie są ograniczone do małych kolistych pól recepcyjnych. dlatego błędem byłoby traktować reakcje „plus" jako bardziej podstawowe lub ważniejsze niż reakcje „minus". podłączając ich wyjścia do jednej komórki korowej (rys. aby zebrać reakcje z tych komórek zwojowych. ale nieco . nie wywołamy zwiększenia reakcji. ponieważ nikt dotąd nie odnalazł takich obwodów w realnym układzie nerwowym. Ważną sprawą są pewne zmiany w aktywności. po bokach którego będą się znajdowały ciemne pola. Rozważmy charakterystyczne reakcje takiego obwodu.bardziej złożoną organizację ma na przykład detektor szczeliny. szczeliny i linii odbierają sygnały z określonych obszarów siatkówki. Najprostsza metoda utworzenia detektora szczeliny lub detektora linii polega na tym.dokładnie tak. ale również przy jego obniżeniu. to RYSUNEK 2-38 typ organizacji. jak i obniżeniem się poziomu reakcji komórki jako formą sygnału. 2-3 8a). 2-38). Model nasz będzie czysto spekułatywny. Kiedy skrócimy jej długość. gdy zestawimy razem te proste obwody. Pamiętając o symetrii specyficznej dla układu nerwowego. Każdy sygnał o innej strukturze wywoła reakcję niższą od maksymalnej (rys.który wywołuje ich reakcje.. paralelną do pierwszej. 2-39). W granicach każdego obszaru krawędzie oraz linie powinny być ułożone odpowiednio. Detektory krawędzi. Zwiększając długość szczeliny poza obszar recepcyjny. uzyskamy detektor szczeliny. W celu uproszczenia naszych schematów wprowadzimy symbole w postaci pary kół koncentrycznych dla określenia układu reakcji komórek zwojowych siatkówki (rys. Zacznijmy od informacji płynącej z siatkówki. 2-386). to drugi . Jeśli pierwszy układ . mają jednak wybiórczą zdolność wyłowienia położenia i rodzaju sygnału. możemy oczekiwać. Tak więc mamy do czynienia z dwoma leżącymi równolegle liniowymi polami recepcyjnymi: jedno-pobudzeniowe i drugie-hamujące. to istnieją również układy o właściwościach dopełniających. kiedy odnajdziemy taką pobudzeniową linię. „minus-peryferie". 2-37). co wyniknie. Taką konfigurację pól pobudzeniowych i hamujących ma detektor krawędzi: komórka reaguje maksymalnie na jasno oświetloną krawędź. . I rzeczywiście tak jest. Podobną. to otrzymamy detektor linii. które leżą wzdłuż jednej linii w określonym obszarze siatkówki. że informacja płynie z komórki nie tylko przy podwyższeniu się poziomu reagowania (w stosunku do stałego poziomu). Podstawowy problem polega na tym. Jeżeli komórki zwojowe należą do typu . Zaczniemy od sytuacji. to obok niej odkrywamy drugą.

jeżeli zwiększymy jej szerokość. co się stanie. Właściwa reakcja dla określonego kąta położenia szczeliny zależy od stosunku wzajemnego pobudzeniowych i hamujących pól oświetlonych przez szczelinę. że ich reakcja nie wystarcza do pobudzenia komórki korowej i przestaje ona reagować. i zobaczmy. Ogólny obraz jest jasny: możemy łączyć ze sobą podstawowe jednostki typu „centrum-peryferie" i w ten sposób otrzymać jednostki służące do rozpoznawania DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ Jeżeli szerokość będzie się powiększać. dopóki jest ona dłuższa od pola recepcyjnego Jednostki centrum-peryferie Słabe światło częstotliwość występowania reakcji korowej zostanie zmniejszona. kiedy szczelina umieszczona jest dokładnie nad polami pobudzeniowymi. będzie również rosło hamowanie Długość świecącej szczeliny nie ma istotnego znaczenia dopóty. wpływom pobudzeniowym centrów pól będą przeciwdziałać wpływy hamujące z peryferii i częstotliwość reakcji będzie spadać. Przy pewnej szerokości szczeliny te przeciwstawne oddziaływania wzajemne zniosą się i poziom reakcji komórki korowej powróci do poziomu równego spontanicznej aktywności własnej.Obszar centralny Obszar peryferyjny RYSUNEK 2-39 szczelinę tak. A jak wygląda problem kierunku? Spójrzcie na rysunek 2-41. aby jej położenie odchylało się coraz bardziej od pozycji wyjściowej -optymalnej. Zacznijmy znowu od idealnego przypadku. znajdzie się pod nią coraz mniejsza liczba centrów pobudzeniowych. Jeżeli przesuwamy Reakcja RYSUNEK 2-40 Wzrost szerokości . a w wypadku bardzo krótkiej szczeliny liczba pobudzonych komórek zwojowych będzie tak mała. W miarę jak światło będzie rozprzestrzeniało się na pola recepcyjne peryferii. Stopniowo maleje potok impulsów w nerwie wzrokowym i w efekcie końcowym detektor korowy znowu powraca do poziomu aktywności własnej.

a peryferyczna na inną. nawet „okrągły". Jednostkę tę można zbudować tak. Istnieje nieskomplikowany schemat połączeń nerwowych wrażliwy na kierunek. W przedstawionym poprzednio przykładzie mieliśmy do czynienia z projektowaniem detektora. dipol może być z jednej strony bardziej wrażliwy na kolor czerwony. że na tym pierwszym poziomie przetwarzania informacji sensorycznej w korze mózgowej można zbudować szereg różnorodnych detektorów. Można zbudować również taki detektor. ani na poruszającą się pod innym niż „zadany" kątem. a z drugiej na zielony. Jedno z możliwych wyjaśnień tego zjawiska wiązało się z faktem zmęczenia detektorów linii barwnych. poruszającą się w ustalonym kierunku-detektor poruszającej się linii. zwany dipolem (Harris i Gibson.różnych układów. Można na przykład doprowadzić do tego. 70)? Po długotrwałej stymulacji oka za pomocą poziomych linii czerwonych. który będzie reagował wyłącznie na linię w określonym położeniu. ani też na linię o tym samym położeniu co linia wzorcowa. DIPOLE Czy pamiętacie zjawisko McCollough (s. Dipol to dowolne asymetryczne urządzenie. który reagował jedynie na poruszającą się plamkę świetlną. a jednostki typu „minus-centrum" będą J4 pobudzać. Możliwe jest jednak inne prostsze wyjaśnienie tego zjawiska. Istnieje przy tym dość dużo wariantów. ale można też lączyćjedne i drugie w różne układy. białe linie poziome odbierane były jako zielone. przy czym kształt nie ma tu żadnego znaczenia. Dipol może mieć dowolny kształt. 1968). że jednostki typu plus-centrum" będą hamować komórkę korową. Zawsze RYSUNEK 2-41 . Można również wykorzystać jednostki w siatkówce o odmiennych kształtach i typach pól recepcyjnych. wtedy jego część centralna jest bardziej wrażliwa na jedną barwę. 2-42). Dowolne dwa pola mogą tworzyć dipol pod warunkiem. że nie będzie ona reagowała ani na linię nieruchomą. Na przykład. ale poruszającą się w innym niż „zadany" kierunku. które jest bardziej wrażliwe na jedno z dwu wejść z jednej strony i jednocześnie na inne z dwu wejść z drugiej strony (rys. Staje się jasne. że nie są one do siebie dopasowane. ponieważ można nie tylko tworzyć jednostki typu „plus-centrum" i „minus-centrum".

komórki typu „centrum-peryferie" są z zasady asymetryczne. por. pod warunkiem. poruszające się linie i inne-są te same. Nie będąc w ścisłym znaczeniu detektorem linii.jednak jego kształt odbiegać będzie od prawdziwego koła. że dipol zbudowany jest prościej niż detektor linii. krawędzie. a granice części centralnej i peryferycznej nie będą koncentryczne. aby linia miała określoną szerokość i określone położenie. Nawet więcej. Podstawowe cechy podlegające rozpoznaniu. s. wyższym poziomie też jest wymagane. Oświetlony cały dipol nie reaguje. Z tego też względu otrzymały nazwę komórek złożonych. Lepiej też wyjaśnia działanie efektu McCollough. linie. Typowe reakcje prostych i złożonych komórek. Wiemy już. ale jest mniej ograniczeń. Jasne jest. RYSUNEK 2-44 •> Procesy przetwarzania . niż detektor linii. Kiedy tylko światło pada na jedną jego część. której położenie na siatkówce jest dokładnie określone. aniżeli detektor linii barwnych. Dipol stanowi znacznie prostsze urządzenie wrażliwe na położenie. 2-43). Komórki na tym poziomie są nieco bardziej złożone niż komórki na niższym poziomie kory. że komórki wrażliwe na barwę należą do typu „centrum-peryferie" z przeciwstawnymi barwami . Prosta komórka-detektor linii reaguje tylko na tę linię. Jednostki centrum-peryferie detektora szczeliny Komórki złożone Na następnym poziomie korowego przetwarzania informacji sprawa przedstawia się nieco inaczej. 108). zaczyna reagować adaptując się stopniowo do bodźca. w granicach dostatecznie dużego obszaru (rys. dipol nie jest wrażliwy na zamazanie się obrazu. Bardzo rzadko trafiają się rzeczywiście okrągłe. Na następnym. szczeliny. ale jej lokalizacja na siatkówce jest tu mniej istotna: linia może znajdować się na dowolnym miejscu siatkówki. że obie jej części nie są rozmieszczone zbyt koncentrycznie. Reakcja Proste komórki Komórka złożona RYSUNEK 2-43. Jest natomiast wrażliwy na intensywność bodźca.czerwoną i zieloną (a inne niebieską i żółtą. Dowolna jednostka typu „centrum-peryferie" może być dipolem.

jak i dla wywołania reakcji prostych komórek. jeszcze bardziej złożone niż te komórki. pojawia się w polu recepcyjnym w różnych jego miejscach i wywołuje typową reakcję komórki złożonej. Jak zbudować komórki złożone? Czym jest komórka złożona? Najprostsze wyjaśnienie jest takie. komórka nie reaguje. przy którym wychodzi on poza granice pola recepcyjnego. komórki superzłożone niekiedy przejawiają specyficzną cechę oceny ruchu w dwu kierunkach. kiedy odpowiedni bodziec porusza się w granicach ich pola recepcyjnego. Jeżeli linia jest zbyt długa. tak i złożone komórki kory leżące w jej górnych warstwach nie reagują na takie zwiększenie rozciągłości bodźca. Linie o innym położeniu lub też poruszające się w innym kierunku wywołują słabszą (w porównaniu z maksymalną) reakcję. które omawialiśmy uprzednio. często też wykazują one preferencję dla kierunku ruchu. . jak i na przesunięcie jej wdół i w lewo. komórka superzłożona przestaje reagować. żeby jeden jej koniec znalazł się w granicach pola. Są to komórki superzłożone. Chociaż detektor ruchu z samej swej natury przystosowany jest do rejestrowania ruchu w jednym kierunku. że szerokość i położenie linii mają tak samo decydujące znaczenie dla uaktywnienia komórki złożonej. Na rysunku 2-44 pokazujemy. kiedy zwiększymy długość linii tak. reagują wówczas. 2-46). Zauważcie jednak. Właśnie tym zajmują się komórki najwyższego z analizowanych poziomów kory. poruszając się w górę. kierunek i rozpiętość bodźca. to komórka zareaguje (rys. Jeżeli z pewnych powodów prosta komórka nie reaguje na dany bodziec. odpowiadające reakcjom złożonych detektorów na preferowane przez nie bodźce. Na rysunkach 2-45 i 2-46 przedstawione zostały przykłady układów reakcji komórek superzłożonych. Komórki te mają jeszcze inną właściwość. że reagują w maksymalny sposób tylko w takim wypadku. Komórka na rysunku 2-45 to detektor przemieszczającej się linii.określenie wielkości. że jest to wytwór połączenia szeregu prostych komórek. Zwróćcie uwagę. Komórki superzłoione Pewne cechy sygnału powinny podlegać dokładniejszej analizie. Ale. Jest to typowe zjawisko dla każdej komórki złożonej. że jej końce znajdą się poza granicami pola recepcyjnego (obwiedzionego cienką linią). Detektory krawędzi też uwzględniają wymiar długości. wówczas zaczyna reagować również złożony detektor linii. tak jak i komórki proste. komórka przestaje reagować. krawędź lub linia kończy się w ściśle określonym miejscu. Jak widać na rysunku. na przykład długość linii stanowiącej bodziec. Kiedy któraś z prostych komórek uaktywnia się. nie zmniejszając dokładności w odróżnianiu typu układów bodźcowych potrzebnych do aktywizowania detektora złożonych cech. Komórki złożone. określenie wielkości nie jest precyzyjne. Na tym poziomie przetwarzania informacji dochodzi nowy wymiar . jak można połączyć reakcje ośmiu prostych komórek. Jeżeli będziemy zmieniali położenie linii na obszarze siatkówki. Unikalną właściwością tych komórek jest to. na którym znajdują się pola recepcyjne prostych komórek. Rysunki 2-48 i 2-49 ilustrują reakcje detektora krawędzi na wąski prostokąt. nie zareaguje na niego również komórka złożona. który. Kiedy jednak szerokość prostokąta przekroczy określoną wielkość krytyczną. Jest to jeden ze sposobów rozszerzenia pola reagującego siatkówki. reakcje na wyjściach różnych. są znacznie większe niż pola recepcyjne prostych detektorów korowych. Tak więc dla reakcji komórek złożonych ciągle jeszcze decydujące znaczenie ma typ. jak na rysunkach 2-45 i 2-46. oddzielnych prostych komórek przekazywane będą do komórki złożonej.Podobnie jak komórki proste. Na rysunku 2-47 można zaobserwować. aby otrzymać jednostkę odpowiadającą komórce złożonej. reaguje on jedynie na linię poziomą przesuwającą się w dół. Jeżeli tę samą linię przesunie się tak. Jednakże informacja uzyskana od tych detektorów jest bardziej abstrakcyjna niż informacja pochodząca od detektorów rozmieszczonych na niższym poziomie. ponieważ w tej fazie położenie konturu w polu wzrokowym nie jest aż tak ważne. Części siatkówki. że komórka reaguje zarówno na przesunięcie linii w górę i na prawo. to reakcja będzie słaba albo też nie będzie jej wcale. jeśli linia jest zbyt długa. gdy. co się stanie w momencie.

.

Daleko nam jeszcze do pełnego rozumienia mechanizmów rozpoznawania obrazów. przesyłanych do centralnych części mózgu. że efekt hamowania odgrywa tu główną rolę. Na rysunku 2-50 przedstawiona została komórka najbardziej wrażliwa na kąt prosty. ponieważ w tym miejscu gubimy ślad przekazów RYSUNEK 2-52 sensorycznych. w jaki sposób należy połączyć trzy komórki złożone. łącząc wyjścia trzech komórek. aby otrzymać jedną superzłożoną komórkę. nową właściwością takiego modelu jest to. Podstawową. służące do wyodrębniania cech.). ale ciągle jeszcze nie wiemy. Jak zbudować komórkę superzłożoną? Komórkę superzłożoną można utworzyć łącząc wyjścia komórek złożonych. że to samo można uzyskać bez hamowania. Na tym kończy się nasza analiza. Na rysunku 2-52 przedstawione zostały wszystkie poznane już komórki. ale poziom jej aktywności przy tym wyraźnie się obniża. (Zwróćcie uwagę. który przesuwa się po polu recepcyjnym w górę.+ -) jako środkowego i dwu detektorów linii (+-+) po jego bokach. dokąd i którędy ona wiedzie. ciągle jednak nie znamy ich ostatnich ogniw. Ich droga nie jest jeszcze zakończona. Na rysunku 2-51 pokazano. . wydają się coraz bardziej skomplikowane w miarę jak śledzimy drogę informacji sensorycznej do mózgu.RYSUNEK 2-51 Siatkówka Złożone komórki Superzlożona komórka Na poziomie komórek superzłożonych mamy do czynienia z jeszcze jedną innowacją: detektorem kąta. Reaguje ona również na inne kąty. maksymalnie wrażliwą na bodziec-linię o określonym położeniu i długości. Sieci nerwowe. detektora szczeliny (.

występuje silna. . Tak więc linia pojawiająca się w odpowiedniej części siatkówki zmusza do działania wszystkie proste detektory linii. rzadkie i krótkotrwałe. dotyczących procesów sensorycznych. które były badane. Sygnały napływające od 125 milionów receptorów oka przekodowywane są w różne układy reakcji. reakcje zależą od różnicy w stopniu intensywności tych sygnałów. ogólna ilość zawartych w nim informacji stopniowo maleje. przez które przechodzi impuls w drodze od oka do centralnych ośrodków mózgu. posługuje się takimi mechanizmami w rozpoznawaniu przedmiotów nawet bardzo skomplikowanych. Różnice są wyławiane. w których kończą się linie. Podstawowa zasada pracy układu nerwowego polega na wykrywaniu zmian w strukturze sygnału. Dokładne badania dotyczące spostrzegania przez ludzi wykazują. jeżeli są różne. Porównywana jest intensywność sygnałów nadchodzących z sąsiadujących części siatkówki. jak mózg ludzki. Proste zestawienie w pary wpływów hamujących i pobudzeniowych stanowi podstawę wszystkich obwodów nerwowych we wszystkich systemach sensorycznych u wszystkich zwierząt. Wydaje się mało prawdopodobne. detektory linii pierwszego poziomu kory nie są wrażliwe na długość. Obliczenia odbywają się w miejscach przerw w drogach sensorycznych-w kolejnych stacjach przekaźnikowych.WNIOSKI Przedstawiliśmy szereg zasad ogólnych. które są związane ze zmianą kierunku konturu. jak wysoki poziom aktywności spontanicznej i utrzymywanie się reakcji przy długotrwałej stymulacji. które są wrażliwe na linie o określonej długości. aby redukcja informacji dokonywana w toku analizy sensorycznej była przypadkowa lub dowolna. Czasem wyodrębniana jest cecha bardziej ogólna dzięki kombinacji reakcji specyficznych detektorów niższego poziomu. że jest jeszcze wiele tajemnic. w jakie wchodzi 800 tysięcy włókien nerwowych. reakcji nie będzie. iż podstawowa strategia analizy polega na porównywaniu. Na przykład. niezmienność nie jest notowana. aczkolwiek krótkotrwała reakcja. Analiza przekazów sensorycznych odbywa się małymi etapami. Procesy dodawania i odejmowania na wejściu neuronu dostarczają nożliwości dokonania obliczeń niezbędnych dla skomplikowanej analizy obrazu .//rokowego. Na najwyższych poziomach neurony reagują głównie na te części obrazu. ale o dwa poziomy wyżej reagują już tylko te detektory. Niektóre obwody porównują nadchodzący sygnał z bezpośrenio poprzedzającym. Kora jest względnie spokojna. Bardzo możliwe. które trudno wyjaśnić odwołując się do podstawowych mechanizmów przetwarzania informacji przez układ nerwowy. kiedy sygnał przychodzący z zewnątrz uległ w jakiś sposób modyfikacji. Wydaje się. pracujące na tym obszarze. W zasadzie możemy kontynuować tę pracę i budować w tym samym stylu nawet bardziej skomplikowane detektory-detektory rozpoznawania babci. że uzasadniona jest prosta ekstrapolacja mechanizmów już znanych i układ nerwowy. Czasem następuje jedynie sprecyzowanie informacji uzyskanej w etapie poprzedzają. być może. Drugi poziom przetwarzania korowego jest znacznie mniej wrażliwy na precyzyjne położenie linii niż poziom poprzedzający go bezpośrednio. na kąty albo punkty. Jeżeli oba sygnały są jednakowe. Głównym mechanizmem porównywania jest rywalizacja wpływów pobudzeniowych i hamujących. ekstrapolacje tego typu są niebezpieczne. W miarę przepływu informacji do mózgu coraz mniej neuronów reaguje na jeden określony sygnał. w miarę jak ładunek informacji sensorycznej przechodzi na wyższy poziom układu nerwowego. cym. Mówiąc ogólnie. ale gwałtowne fale aktywności pojawiają się jedynie w takich wypadkach. samochodów czy domów. Na wyższym poziomie znikają również inne właściwości typowe dla detektorów niższych poziomów. kiedy badania dotyczą tak złożonego systemu. Przy okazji kolejnego przetwarzania informacji sensorycznej wyodrębniane są nowe dane. na każdym z nich dokonuje się przetwarzanie informacji przejmowanej z etapu poprzedniego. Jak przekonaliśmy się jednak czytając rozdział 1 i jak przekonamy się czytając rozdział następny. wychodzących z komórek zwojowych siatkówki. ale już na poziomach następnych charakteryzują się znaczną wybiórczością i reagują tylko na linie określonej długości.

demony obrazu . który łączyłby zdolność wyodrębniania cech w procesie widzenia z siłą i elastycznością spostrzegania ludzkiego. aby wyjaśnić zdolność }o\vieka do rozpoznawania obrazów? Po chwili zastanowienia nasuwają się istotne cZ wątpliwości. Ponadto wszelkiego typu zakłócenia obrazu nie powinny mieć istotnego wpływu na rozpoznawanie. kiedy brak jest jakichś jego części. §§§ jak też w przypadku różnorodnych form druku tej samej litery. Spróbujemy ustalić. niezależnie od WIELKOŚCI lub położenia konkretnej litery. błędów Reakcje na zniekształcone obrazy Problem segmentacji Cechy związane z rozpoznawaniem mowy Detektory cech związane z analizą mowy Fonemy Cechy dystynktywne w rozdziale poprzednim poznaliśmy niektóre mechanizmy nerwowe leżące u podstaw naszego spostrzegania. Teorie rozpoznawania obrazów PANDEMONIUM Cechy związane z rozpoznawaniem liter Jak zbudować pandemonium? Znaczeń k. Wymaganiom tym musimy sprostać. Człowiek potrafi rozpoznać dowolny obraz nawet wtedy. 1959). Następnie obraz ten jest analizowany przez demony cech. powolny system modelujący zdolność człowieka do rozpoznawania obrazów powinien być przede wszystkim bardzo elastyczny.3. jeżeli chcemy zrozumieć proces przetwarzania informacji sensorycznej. PANDEMONIUM Jedną z możliwych metod wykorzystania analizy cech do rozpoznawania obrazów jest system zwany Pandemonium (Selfridge. które pracują nad odebranym obrazem i każdy z nich wykonuje inną czynność (rys. inaczej mówiąc spróbujemy zbudować model rozpoznawania obrazów przez człowieka. System ten składa się z kolejnych demonów. Podsumowanie dotyczące analizy cech ANALIZA PRZEZ SYNTEZĘ Znaczenie kontekstu Mokre skarpetki Ważna rola redundancji DOKONYWANIE SYNTEZY PRZEKAZU SENSORYCZNEGO KOLEJNOŚĆ OPERACJI lub kiedy zawiera on dodatkowe elementy. każdy z nich szuka w przedstawionym obrazie określonych cech charakterystycznych: linię lub kąt pewnego rodzaju. CECHY A OCZEKIWANIA \JUIBSOU /tięS op" auooaiMpo Ai9}i[ oBjAzopo Auiazoui 'juazsnuiz oga} op Auisajsaf ijsaf 'JSAYBU y Jest to bardzo obszerna lista wymagań. określoną krzywą lub kontur . Czy wystarczą te systemy detekcyjne. 3-1) Pierwszy zespół demonów . System taki powinien na przykład bezbłędnie rozpoznawać tę lub inną literę.wykonuje pracę najprostszą: po prostu rejestrują one pierwotny obraz sygnału zewnętrznego. jaki powinien być system.

są wykorzystywane w prawdziwym systemie rozpoznawania obrazów przez człowieka. . pozwalają z dużym prawdopodobieństwem odróżnić jeden obraz od wszystkich pozostałych. ale nie są tak drobiazgowe. otrzymujących od receptorów informację sensoryczną.: W końcu demon podejmujący decyzję. dają podstawy do przypuszczeń. Po odnalezieniu tej cechy demon. być może. aby wybrać cechy. który „krzyczy" najgłośniej. jakie cechy w istocie są wyławiane z nadchodzącej informacji sensorycznej. co wiemy o układzie nerwowym człowieka. Czy system zbudowany na rozpoznawaniu cech pozwala nam rozwiązać problemy wnikające ze zmiany wymiarów. jak można wykorzystać cechy do rozpoznawania obrazów. które stanowią o unikalności danego obrazu. W rzeczywistości wydobywa on znacznie więcej informacji. że odpowiadający temu demonowi układ cech jest najbardziej prawdopodobny. które. Rozpatrzmy ponownie cały ten proces. rozpoznaniem litery B . które. jakie stwarza dla systemu porównywania z wzorcem. Przypomnijmy. W poprzednich rozdziałach wykazano. Im więcej wynajdzie cech charakterystycznych. Atrakcyjność tego systemu wiąże się z jego elastycznością. Łatwo można też wprowadzić do systemu wpływ kontekstu na rozpoznawanie. wycho. że w ośrodkach mózgowych.od długości linii. a nie jest bezpośrednio porównywany z posiadanymi wzorcami czy reprezentacjami. Cechy związane z rozpoznawaniem liter Przystępując do projektowania maszyny zdolnej do rozpoznawania obrazów wzrokowych. że typ reakcji specyficznych dla oddziel- Jak zbudować pandemonium? Badania nad rodzajami reakcji neuronów. Demon litery A stara się odszukać cechy odpowiadające literze A. w jakim stopniu sygnał na wejściu pasuje do należącego do niego zestawu cech. kierunku i położenia danego obrazu? Nie bezpośrednio Wszystko zależy od natury analizowanej cechy. Tak na przykład rozpoznaniem litery A zaj muje się jeden demon. niektóre oddzielne neurony reagują wyłącznie na występowanie linii prostej o określonym kierunku w określonej części pola siatkówki. W zasadzie mamy znaczną swobodę w wyborze określonej grupy cech. System ten różni się od systemu wyboru na'. Ponadto system ten jest zgodny z tym. Każdy demon poznawczy powiadamia. włączając do niego demony kontekstu. Demony poznawcze śledzą reakcje demonów cech. niż jest to konieczne do rozpoznawania liter w systemie pandemonium. jak • należy interpretować różnorodne cechy związane z podlegającym im układem.drugi itd. Można na przykład skłonić go do uczenia się.• dząc z założenia.RYSUNEK 3-1 DEMONY POZNAWCZE DEMONY OBRAZU vch neuronów systemu spostrzegania można identyfikować jako demony cech. musimy przede wszystkim zbadać cały zestaw cech mających podlegać rozpoznawaniu i spróbować określić te cechy. podstawie porównywania z wzorcem (opisanego w rozdziale 1) tylko tym. jeżeli chodzi o dokładne jej położenie. Reakcja ich jest niezależna. System Pandemonium opisuje w ten sposób przypuszczalną kolejność operacji: występujących w toku analizy cech obrazów. Kadży demon poznawczy jest odpowiedzialny za rozpoznawanie określonego układu cech. że litera H opisana jest jako dwie linie pionowe plus krótka linia pozioma. Należy tu posługiwać się następującymi kryteriami: zespół cech powinien być możliwie najprostszy. W obu systemach niewątpliwie jedno jest wspólne: analizują równocześnie wszystkie dostępne elementy obrazu. tym głośniej alarmuje. Inne neurony przejawiają maksymalną wrażliwość na kontury określonego kształtu albo też na linie przecinające się pod określonym kątem. przy której stosowalibyśmy proste obwody połączeń. który przysłuchuje się wrzawie wywołanej przez alarmujące demony poznawcze. System Pandemonium mówi jedynie o tyffl. że początkowy obraz zostaje przekodowany i rozbity na szereg cech. Załóżmy. co wiemy o analizie sygnałów zewnętrznych w układzie nerwowym. Demony poznawcze mogą stopniowo uczyć się. wszczyna alarm. że systemy spostrzegania u większości organizmów żywych są zdolne do wyodrębniania z dowolnego obrazu wzrokowego ogromnej liczby charakterystycznych dla niego cech. wybiera tego. powinien też dawać jak największą gwarancję uniknięcia pomyłek oraz poddawać się analizie. jak nam się wydaje. itp. wywołanych przez specyficzne sygnały na wejściu. Neurony sąsiadujące z nimi mogą też wytwarzać maksymalną reakcję na linię o określonym kierunku. W ten sposób system wzrokowy z reguły wydobywa z obrazu wzrokowego ogromną liczbę szczegółowych informacji o jego '•'echach specyficznych. ale w postaci nieco bardziej konkretnej. Przy takim zestawie cech dowolna zmiana położenia litery H wyłoni takie same trudności dla systemu Pandemonium. ale niczego nie powie o tym. które dołączą swoje głosy do ogólnej wrzawy. Spróbujmy wykorzystać to.

skonstruować bardziej ogólny detektor cech.RYSUNEK 3-2 DEMONY CECH DEMONY POZNAWCZE tnii pionowych: otrzymamy ogólny detektor linii pionowych. Demony Tabela 3-1 DEMONY OBRAZU A B C D E F G H 1 J K L M N 0 P Q R S T U V Linie pionowe 1 1 1 • Linie poziome 1 3 2 3 2 1 1 Linie ukośne 2 Kąty proste 4 2 4 3 1 4 4 Kąty ostre 3 Krzywe ciągle Krzywe nieciągłe 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 ' 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 PRZETWARZANIE SYGNAŁU W KORZE Informację można skondensować stosując tę samą zasadę. Po przeprowadzeniu niezbędnych połączeń otrzymamy system zbliżony do przedstawionego na rysunku 3-2. a reagujące na występowanie w obrazie W X Y L 1 2 2 1 . z której korzystaliśmy przy konstruowaniu wzorców: po prostu należy połączyć pewną liczbę komórek. a drugi na pewną liczbę krzywych nieciąglych (jak w literach C i G). Jeden z nich będzie reagował na określoną liczbę krzywych ciągłych (jak w literach O i Q). ile „swoich" cech znalazł w obrazie. można połączyć wszystkie neurony leżące w różnych częściach siatkówki. Demon odpowiedzialny za każdą z cech zawiadamia. To samo można zrobić dla kątów: prostych. Można skonstruować analogicznego demona również dla linii poziomych lub skośnych. Mamy tu do czynienia z informacją sensoryczną. intensywność czy Jakość". Dla oS naszych celów warto stworzyć dwa demony linii krzywej. Reakcja takiego detektora zależniona będzie od liczby linii pionowych w danym obrazie bez względu na ich długość. trych itd. Na przykład. która została przeanalizowana ze względu na występowanie siedmiu typów cech ogólnych (tabela 3-1). aby. Również pewna informacja powinna być zawarta w liniach krzywych.

Podobny problem pojawi się również w sytuacji wyboru między literami P i R. Na rysunku pokazano znaczną liczbę demonów poznawczych reagujących na linię pionową. a następnie informacja ta przekazana zostanie do dalszej obróbki. Spośród 26 możliwych liter alfabetu* 13 ma po jednej lin ii pionowej. W wypadku ekspozycji litery F zarówno demon F. albo też wystarczy posłużyć się informacją o kątach: występowanie trzech kątów prostych i jednego ostrego jest charakterystyczne tylko dla wzorca litery R. Na przykład litera F składa się z linii pionowej. potrzebne nam są wszystkie cechy.). Zobaczymy. Początkowo litera R zostanie zarejestrowana przez demony obrazu.RYSUNEK 3-3 DEMONY CECH DEMONY POZNAWCZE DEMONY OBRAZU Aby system ten mógł rozpocząć pracę. Jako pierwszy zareaguje demon linii pionowej. Dalej widzimy. co się stanie. Oznacza to. im więcej takich cech zawiera informacja sensoryczna. 3-3). siedem demonów wyodrębniania cech dostarcza nadmiar informacji. że mają pewne dodatkowe cechy. Inaczej mówiąc. jak i demon P będą reagowały równie donośnie i demon decyzji będzie miał kłopot z ich odróżnieniem. Pełny zestaw siedmiu cech niezbędny będzie tylko wtedy. na przykład R (rys. 6 zaś po dwie linie poziome. kiedy występują wszystkie poszukiwane przezeń cechy. A zatem dla poszczególnych liter. Niektóre litery różnią się między sobą tylko tym. Właściwy układ cech ustalony zostanie przez demona decyzji na podstawie doniesień tego z demonów poznawczych. . kiedy zaprezentujemy temu systemowi jakąkolwiek literę. gdy chcemy uzyskać pełny opis wszystkich liter i każdej litery oddzielnie. że pozostałe cechy litery R pobudzają aktywność różnych demonów poznawczych. Reakcja ta jednak nie wystarczy do sklasyfikowania obrazu. Dany demon reaguje maksymalnie tylko wtedy. poi. które wiążą się z odpowiadającym im układem cech. który reaguje najbardziej energicznie. gdy wszystkie możliwe wzorce będą rozważane równocześnie. że mamy do czynienia z kątem ostrym i zamkniętym konturem. O i Q itp. Tak w zarysie wygląda schemat systemu rozpoznawania cech specyficznych. Aby rozpoznać na przykład literę R. której odpowiadają cztery z siedmiu możliwych cech. to nie ma problemu: demon P zareaguje głośniej niż demon F. a kolejna litera D ma ich trzy. Wystarczy odnotować. Litera P ma wszystkie te cechy plus krzywą nieciągłą. Jeżeli dodalibyśmy do alfabetu nowe Chodzi o liczbę liter alfabetu języka angielskiego (Przyp. ponieważ najgłośniej ze wszystkich reaguje demon litery R. V i Y. że system będzie funkcjonował również w takim wypadku. red. nie trzeba koniecznie korzystać z usług siedmiu demonów wyodrębniania cech. Nieobecność jakiejkolwiek z poszukiwanych cech albo też wystąpienie dodatkowej cechy powoduje pewne stłumienie reakcji. pozostaje do przezwyciężenia jeszcze jeden robieni. Czy może on działać? Jedynym sposobem sprawdzenia go jest wypróbowanie w działaniu. dwóch linii poziomych i trzech kątów prostych. Następna najbardziej zbliżona litera to P. Jeżeli eksponowana jest litera P. Znaczenie błędów. Problem ten możemy rozwiązać przez ustanowienie standardowego maksymalnego poziomu reakcji dla wszystkich demonów. kiedy niektórym demonom wyodrębniania cech zdarzy się popełnić błąd. Zaczynają reagować demony cech. W tym wypadku demon decyzji łatwo dokona wyboru. a sygnały wysyłane przez nie będą tym głośniejsze. Zwróćcie uwagę na pewne istotne cechy charakteryzujące działanie takiego systemu rozpoznawania obrazów. poznawcze zwracają uwagę na te cechy.

kiedy bowiem sygnał jest przetwarzany przez demony cech. A B C D E F G H I S T U V W X Y Z 1 J K L M N O P O R RYSUNEK 3-5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 litery. są uzależnione od zestawu cech wybranych do rozpoznawania obrazów. jakie mogą wystąpić w procesie rozpoznawania. . Źródło: Kinney. układ cech dla P jest najbardziej zbliżony do R. zaś rodzaj tych cech byłby uzależniony od cech charakterystycznych nowych liter.DEMONY POZNAWCZE RYSUNEK 3-6 RYSUNEK 3-4. Marsetta i Showman (1966). że rodzaje błędów. Należy zwrócić uwagę również na to. to najczęściej wynikają z mylenia jej z literą P. to należałoby wówczas również zwiększyć liczbę analizowanych cech. Jeżeli pojawiają się błędy w czasie rozpoznawania litery R.

1966). Z lewej strony matrycy pionowo umieszczono litery. które nie są wrażliwe na ich długość. 3-6).jednakże. choć dzieciom to się czasem zdarza.RYSUNEK 3-7 DEMONY POZNAWCZE górze zaś. Tak więc te ostatnie kombinacje cech nie stanowią właściwego zestawu cech w systemie rozpoznawania obrazów. Również kąty proste pozostają prostymi. Demony cech otrzymują przecież informacje od detektorów linii. funkcjonującym u człowieka. litery podawane przez osoby badane. a ostre-ostrymi. leszcze jedna sprawa zasługuje na naszą uwagę. Jeżeli odszukamy w lewej . Wystarczy przewrócić literę F . Zmiany wielkości liter nie stwarzają żadnego problemu w toku wyodrębniania cech przez system. które były istotnie eksponowane. Wyniki takich eksperymentów . na przykład łącząc wszystkie demony linii prostych. Teraz.tworzą matrycę pomyłek popełnianych przez osoby badane w trakcie rozpoznawania liter. Reakcje na zniekształcone obrazy. kiedy odwrócimy literę „do góry nogami". Natomiast. Nawet bardzo prosty zbiór cech nieźle .. Osobom badanym najwięcej trudności ze wszystkich liter przysporzyło rozpoznanie litery C: 21 razy zamiast C odczytywali literę (i.na bok" i demony znajdą się w kłopocie. system rozpoznawania nie będzie miał żadnych kłopotów: Demony linii pionowych i demony linii poziomych będą reagować dokładnie tak samo. Zwróćcie uwagę na błędy pojawiające się przy rozpoznawaniu tych liter. uzyskamy demona reagującego na linie proste niezależnie od ich położenia (rys. rozpatrzymy problemy związane ze zniekształceniami w strukturze syąnału zewnętrznego. Weźmy na przykład literę C. jak można posłużyć się schematem wyodrębniania cech do opracowania systemu rozpoznawania liter. to równocześnie w odpowiadającym jej szeregu poziomym możemy •ulnaleźć odpowiedzi osób badanych. | ur nnie R. co widziały w danym momencie (według danych uzyskanych przez Kinneya. Teoretycznie wszystko to możemy łatwo wykonać. usiłujących rozpoznać tę literę. w którym litery i cyfry pokazane na rysunku 3-5 eksponowano przez krótki czas na ekranie. zamiast jednej linii pionowej i dwu poziomych prostych linii pojawia się jedna linia pozioma i dwie linie pionowe. wśród błędów powstałych przy rozpoznaniu litery G litera C pojawiła się tylko raz. Z tego powodu demon decyzji bodzie miał trudność w dokonaniu wyboru między C i G. kiedy znamy już pewne właściwości systemu pandemonium. Podczas prezentacji tej litery będzie reagował wyłącznie Jemon reagujący na otwarty kontur (krzywą nieciągłą). Czy jednak taki system rozpoznawania może być zdolny do identyfikowania wszystkich liter na podstawie zestawu ich cech ogólnych? Wcale nie. Dorośli z reguły nie mylą tych liter. Myli on litery M i W. Rysunek 3-4 przedstawia taką matrycę wyników eksperymentu. w tym czterokrotnie pomyliły R z literą P. ponieważ teraz. Oczywiście można poprawić wrażliwość systemu na położenie. Podobnie będzie z Ni Z. Cechy związane z rozpoznawaniem mowy Nietrudno zrozumieć. niezależnie od wielkości litery. DEMONY OBRAZU Jedna z metod sprawdzania tej teorii polega na prezentowaniu ludziom różnych liter w warunkach utrudnionego rozpoznawania. jak to wynika z matrycy pomyłek. Inny problem stanowi położenie linii. budując demony dla bardziej ogólnych cech. ponieważ każda z nich składa się z czterech linii prostych i trzech kątów prostych. 3-7). poziomo. a osoby badane odczytywały to. ponieważ mają one po trzy linie proste i po dwa kąty ostre (rys. Marsetta i Showmana. otóż błędy pojawiające się przy •n/poznawaniu liter w wyniku analizy cech nie zawsze rozkładają się symetrycznie. w danym wypadku inpełniły one 6 błędów. a następnie na analizowaniu występujących błędów.

nie wiadomo. jakby dźwięki płynęły i nieprzerwanym potokiem. odkrywa. Lingwiści od dawna próbowali scharakteryzować dźwiękowe komponenty mowy. To wszystko jest tylko złudzeniem. Jeżeli język nie jest nam znany. Po pierwsze-rozwiązać problem segmentacji mowy: jednostki które należy rozpoznać. Jest oczywiste. rzeczywistości ta płynność słów cudzoziemca w większości wypadków jest złudna. które można by było wykorzystać do rozpoznania mowy. które wolno i wyraźnie wypowiada jedna osoba 2 niewielkiej grupy ludzi. że dla skutecznego odnajdowania granic między wyrazami !iezbcdna jest znajomość poprzednich wyrazów w zdaniu. z których tworzą się wszystkie wypowiadane wyrazy. gdy ta sama osoba wypowiada go w różnych kontekstach. W jednym wypadku dźwięki mają sens i wyrazy jawią się jako oddzielne jednostki. Słuchając. bezsensowną plątaniną. Różnice w dźwięku. odnosimy wrażenie. że w tekście drukowanym sylaby i oddzielne litery stanowią elementarne jednostki wyrazu. to czy można by je wykorzystać jako cechy niezbędne w systemie rozpoznawania mowy typu pandemonium? Prawdopodobnie nie. różnica sensu występuje w trakcie zmiany jednego dźwięku-w naszym przykładzie początkowego („b". który sam nie ma znaczenia. W rzeczywistości mowa ludzka to dziwaczne splątanie. Aby dokonać analizy fali głosowej. gdy wyraz ten wypowiadają różni ludzie. każda z nich jest oddzielona od sąsiednich liter odstępem określonej wielkości. nazywa się fonemem. Na przykład. Każdy z tych wyrazów ma inne znaczenie. „u" i inne również są fonemami. wstawiając w środek wyrazu lok „e" lub „a" możemy uzyskać wyrazy o nowych znaczeniach. Problem segmentacji. a nawet czy w ogóle takie cechy istnieją. „k" albo „1"). kto rozpoczął naukę i opanował podstawowy. W przeciwieństwie do detektorów linii i kątów w systemie wzrokowym nie znamy obecnie sposobu analizowania i wyodrębniania fonemów z fali głosowej. „e". marry i Mary wymawia się identycznie. Dla doświadczonego ucha specjalisty istnieje jednak stosunkowo niewielki zbiór podstawowych dźwięków. tylko człowiek potrafi rozpoznawać fonemy w fali głosowej. jak i nawet wtedy. w drugim wypadku zaś te same dźwięki okazują się niezorganizowaną. Tak wyraźnie' odróżniane przerwy między oddzielnymi wyrazami w istocie w realnych sygnałach nie występują. Na przykład. musimy posłużyć się znacznie bardziej skomplikowanym systemem rozpoznawania obrazów. Po drugie. Weźmy pod uwagę wyrazy: bok. przerw i skrótów. W pewnych rejonach USA na przykład. jeszcze większy odstęp znajduje się między wyrazami. W celu skonstruowania systemu rozpoznawania mowy należy przezwyciężyć trzv podstawowe trudności. Dźwięki mowy pojawiają się w rezultacie kompleksowego współdziałania różnych części aparatu . w innych zaś zupełnie inaczej. że jest mu bardzo trudno wyławiać znane słowa z płynącego bez. I w wielu . Sam kształt fal charakteryzujących mowę ludzką stwarza poważne trudności dla analizy. jak mowa jest produkowana. jakie są w istocie te podstawowe cechy. wane dotychczas sztuczne systemy rozpoznawania mowy mają bardzo ograniczone zdolności: rozpoznają wyrazy. jak na przykład rozczłonkovać układ dźwięków p-o-w-ó-z. stanowią bowiem jedynie rezultat procesu rozpoznawania obrazów. Pojedynczy dźwięk zasługuje na miano jednostki podstawowej wówczas. Dźwięki „a". słowa merry. Trudności związane z identyfikowaniem fonemów doprowadziły do przyjęcia innych systemów klasyfikacji dźwięków mowy. nieartykułowanych dźwięków. nie są wyraźnie rozgraniczone. Jedna z metod polega na zbadaniu. ale przy odbiorze słuchowym tego samego tekstu sprawa przedstawia się całkiem inaczej. Wpadkach okazuje się. Co najgorsze. zasób słów. Detektory cech związane z analizą mowy fonemy. a nawet liczba i rodzaj fonemów mogą być różne w różnych dialektach w obrębie tego samego języka.'• wania. jeżeli nie wiemy. dla którego jest to jego język ojczysty. Cechy dynstynktywne. Ich i odbiór jest wynikiem analizy. na ogół są nie zauważane. Traktując fonemy jako cechy niewiele zyskamy.jak ktoś mówi.częstotliwości amplituda fal dźwiękowych odpowiadające jednemu i temu samemu wyrazowi są nadzwyczaj silnie zróżnicowane zarówno w wypadku. fonem „d" wymawia się całkiem różnie w wyrazach: dom i brud. Różnice w odbieraniu szybkości mowy związane są z różnicą warunków jej rozpozna. Nawet ten. W ten sposób wyznaczenie granic między literami. j Łatwo możemy przekonać się o tym przysłuchując się mowie człowieka w obcym dla [ nas języku. czy fala głosowa może być opisana przez odwołanie się do operacji niezbędnych dla wytwarzania dźwięków. Dźwięk. aby stwierdzić. widocznych przerw potoku słów człowieka. Pomimo ogromnych nakładów finansowych i wysiłków. „i".funkcjonuje przy rozpoznawaniu liter. omówionym w następnym paragrafie. Jednak żadna ze zbadanych do dziś cech fizycznych fali głosowej nie może służyć za pewną podstawę do określenia granic między wyrazami. wyrazami i zdaniami w tekście drukowanym nie sprawia kłopotu. Jak dotąd. Jeżeli fonemy w swej istocie są podstawowymi cegiełkami służącymi do budowy wyrazów. niewyraźnych zgłosek. że rozróżniamy wyraźnie oddzielonej: na ogół dobrze artykułowane wyrazy. I p0 trzecie . Ale w mowie ludzkiej nie tak łatwo wyróżnić podstawowe jednostki. czy wyraz ten wchodzi w skład zdania powóz dopiero co zajechał" czy też zdania „Szofer przyszedł po wóz do garażu". ani słuchający nie uświadamiają sobie tych różnic. jeżeli nie sygnalizują nam różnic w znaczeniu. Nie każda litera musi koniecznie odpowiadać fonemowi. W trakcie analizy tekstu drukowanego łatwo możemy odnaleźć poszczególne litery. gdy ma pewną funkcjonalną wartość. ale na ogół ani mówiący. j nie widać żadnego wyraźnego związku między przerwami w kształcie fali głosowej a j granicami pomiędzy oddzielnymi wyrazami. Niektóre właściwości fizyczne fali głosowej można wykorzystać w celu segmentacji przekazu werbalnego. ale jest zdolny do zmiany znaczenia wyrazu. sprawa nie jcst tak prosta. W . wszystkie opraco. kok i lok. Kiedy jednak w grę wchodzi mowa. odnosimy wrażenie.

Tabela 3-2. + + + + + + + + + + + - ' + + + + + _ _ + + + + + + + + + + + + + _ _ _ _ .i l l ) Ciągła/ Nieciągła Napięta/ Nienapięta Nosowa/ Ustna Mollowa/ j Ciemna/ Niemollowa Jasna + + + + + Skupiona/ Poproszona + + Spółgłoskowa/ Samogłoskowa _ _ _ + Wokaliczna/ Niewokałiczna + + + + + + + + + . Jedna z przyjętych klasyfikacji fonemów języka angielskiego* Tnąca/ Nietnąca o (jak w pot) a (jak w pat) e (jak w pet) u (jak w put) 9 (jak w pirtt) i (jak w pit) 1 (jak w /uli) T| (jak w lu«g) J (jak w ship) T (jak w chip) k (jak w /rip) •% (jak w azure) £ (jakwjuice) g O'ak w goose) m (jak w mili) f(jakwy!ll) p (jak w pili) v (jak w vim) b (jak w Mil) n (jak w mil) s (jak w sil) 0 (jak w thill) t (jak w rill) z (jak w zip) y (jak w this) dGakwrfill) h G a k w hill) ft ( j a k w .+ _ _ + + + + + _ _ __ _ _ _ _ _ _ + + + _ _ _ _ _ _ + + + + + + + + + _ _ _ _ _ + + + + + _ + + + _ _ Źródło: Jakobson. Fant i Halle (19M ) .

Jeżeli struny . wytwarza się dźwięk dźwięczny. to powinien on popełniać takie same błędy. Jak na razie nie udało się jednak opracować takiego systemu. Analiza błędów okazała się być . Cechy dystynktywne.więcznością. Jeżeli zatem usiłujemy zbudować model rozpoznawania obrazów przez człowieka.. Dźwięki mowy możemy podzielić w zależności od sposobu i miejsca ich artykulacji w • mracie mowy. co zapewnia harmonijną i czasową strukturę produkowanych ciągów dźwiękowych. wreszcie jeszcze inni starają się łączyć oba podejścia. podobnie jak fonemy. Podniebienie ^ • -kkie odsłania i zasłania kanały nosowe w celu przepuszczenia powietrza. Tworząc dowolną teorię musimy przede wszystkim ustalić. Zauważcie. przepycha powietrze przez tchawicę. unosząc się. Podsumowanie dotyczące analizy cech Przedstawiony materiał pozwala nam w zasadzie przejść do rozważań nad metodą zbudowania systemu rozpoznawania obrazów. opartego na analizie cech. dźwięki te • vvorzą przerwę w kształcie fali głosowej.7V wymawianiu innych dźwięków strumień powietrza zostaje przerwany na krótko. Język. wargi /-by poruszają się jednocześnie.vm nagle uwolniony produkuje dźwięki zwarte.wytwarzane są dźwięki szczelinowe „sz". nie ma ona jednak żadnego związku z odstępem między wyrazami. „cz". W liodatku charakter dźwięków zmienia się zasadniczo zależnie od kontekstu. w czasie wymawiania słowa standard występują trzy •. na przykład . uzyskujemy dźwięk bezdźwięczny na przykład „s" w słowie syk.t" i „d". trudno jest wyodrębnić z fali głosowej. Inna cecha dystynktywna tworzy się w wyniku ograniczenia strumienia nowietrza gdzieś w ustach .•losowe nie wibrują w trakcie artykułowania dźwięku. Jeżeli powietrze przechodząc przez tchawicę wywołuje wibrację strun ••losowych. Niektórzy preferują systemy klasyfikacji oparte na wytwarzaniu dźwięków mowy. ale żaden z nich nie jest w pełni zadowalający. W tabeli 3-2 przedstawiamy j^dną ze stosowanych klasyfikacji cech Jystynktywnych dla fonemów występujących w języku angielskim. który umożliwiałby maszynie efektywne rozpoznawanie mowy. I'. „s". druga po „n" i trzecia po „r".s". Ale też tylko •x trzy przerwy wystąpią przy wypowiadaniu zdania he uses standard oil. Na przykład. nie mówiąc już o rozmowie prowadzonej przez kilka osób równocześnie. aby w miarę możliwości nie popełniała ona błędów. albowiem każdy dźwięk ma unikalne właściwości. Przeanalizowaliśmy sposoby budowania i weryfikacji teorii rozpoznawania obrazów. czy możliwe jest potwierdzenie jej w praktyce.ił sowego. jakie popełnia człowiek.. to staramy się. inni podkreślają wagę ich percepcji przez słuchaczy. „f'. że dźwięki „z" i „s" różnią się jedynie y. „w". W ten sposób możemy przekodować dźwięki mowy na cechy dystynktywne związane z wytwarzaniem dźwięków przez aparat mowy. W rezultacie istnieje wiele sposobów klasyfikacji dźwięków.wraźne przerwy w toku mowy: jedna po . Przepona. po ^v. Czy rzeczywiście wyodrębnione cechy nadają się do klasyfikowania i identyfikowania wszystkich obrazów danej modalności zmysłowej? Jeżeli budujemy maszynę do odczytywania adresów na kopertach i sortowania przesyłek. Ale błędy są rzeczą ludzką. na przykład „a" lub „z".

i ka-prawdopodobnie-odbierany obraz klasyfikowany jest równocześnie na różnych. Tę infomacw dodatkową dostarcza kontekst zdarzenia sensorycznego. gdy zawiodą systemy porównywania z wzorcem i rozpoznawania cech? Znaczenie kontekstu Interpretacja danych sensorycznych opiera się w poważnej mierze na wiedzy o tym. Copyright © 1969. że symbole 13 są liczbą. ANALIZA PRZEZ SYNTEZĘ Systemy działające na zasadzie wyodrębniania cech okazują się zawodne w wielu sytuacjach. kiedy pojawiają się w kontekście 13 579. rzadziej zaś na informacji.L. : Takie ogólne podejście do problemu rozpoznawania obrazów jest słuszne. LV> ni sygnał ma być. które nie przedstawiają żadnej trudności dla człowieka. że A leży „na boku". które zostają odfiltrowane na wyższych i poziomach przetwarzania informacji. Jedna z ważniejszych spraw dotyczy różnorodnych : możliwych poziomów abstrakcji w systemie wyodrębniania cech. RoyLichtenstein. poziomych i skośnych linii danego: obrazu. Na najwyższym poziomie rejestrowane jest pojawienie się litery A. Kontekst obejmuje całe środo- RYSUNEK3-8.jednym z najważniejszych sposobów uzyskiwania informacji o działaniu systemu • rozpoznawania obrazów przez człowieka. należałoby przewidywać możliwość takich zniekształceń w odbieranym sygnale. na przykład jego nadmiernego wydłużenia lub s krzywizny. Litografia 48xAx32lA cali. jaką ma system rozpoznawania obrazów przez człowieka. Może byłoby lepiej. aby proces rozpoznawania obrazów osiągnął tę moc. Przy \ próbie budowania takich ogólnych schematów. W wypadku niektórych zadań wystarczy jedynie. kiedy pojawią się w kontekście |3OY? A co ma robić system rozpoznawania cech z obrazem z rysunku 3-8-jakie cechy określają katedrę? Demony z pandemonium okazują się tu niewystarczające. co w nim się znajduje. Na innym poziomie system mógłby tylko wyodrębniać ogólną liczbę linii \ niezależnie od ich położenia. Gemini G. który z dwu dźwięków „noo-dis-plaee" oznacza słowa „new display". które pozwalałyby rozpoznawać obrazy. odkrycie bardzo ogólnych cech obrazu. jaką ten sygnał zawiera. lecz będą literą. Inne części systemu prawdopodobnie zajmują się różnymi szczegółami informacji na wejściu. a który słowa „nudist play"? Jakie cechy mówią nam o tym. poziomach ogólności. W cóż jeszcze jest on wyposażony. W jaki sposób analiza cech może być pomocna w ustaleniu. Na jednym z pozio. Potrzeba więcej informacji. rejestrując wszystkie dodatkowe kropki i spirale. . Dla innych może okazać się konieczna szczegółowa analiza obrazu. Niższe poziomy mogą sygnalizować na przykład. gdyby istniały jakieś pośrednie: poziomy albo też analizatory jeszcze bardziej ogólnych cech.E. „Katedra nr 5". pomimo występujących zniekształceń. ale szczegóły są niewątpliwie fałszywe. W przypadku czfowie. mów system może reagować na wiele pionowych.

gdy te same litery jawią się w sensownym porządku . Tytuł wiersza Dyiana Thomasa (przyp. na przykład słowo „brought"? Dźwięczy onojakgłuche burczenie na tleszumu. które pozwalają zademonstrować wpływ kontekstu na analizę percepcyjną napływających sygnałów.niż wtedy. Wyrazy wypowiadane były na tle szumu. Można opracować reguły. red. bought. Rysunek odbierany jest szybciej) łatwiej. ale również wyrazom pojawiającym się po nim (socks). A wraz z małą dodatkową informacją dotyczącą jakiejś cechy akustycznej tego wyrazu ograniczymy wybór jeszcze bardziej. some.' brakujący wyraz. jak i psycholog. co na to sarno' wychodzi. mokrych. że ten sam wyraz wchodzi w zwrot. które pozwalają na tworzenie się naszego percepcyjnego świata. po pewnym czasie CzytelnjtJ zapoznawszy się ze stylem autorów może z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć jakie słowa nastąpią uprzednio przeczytanych. wiemy tylko jedno. prawdopodobieństwo prawidłowej odpowiedzi stanowi 12. że maszynistka przepisująca tekst wstawiła automatycznie ten.5%. 1 osło w istotny sposób i odpowiadało takiemu poziomowi. to wyraz jest jednym z dwu: brought lub bought: tylko dwie możliwości. To właśnie unik kontekstu przyczynił się do poprawy dokładności spostrzegania przy identycznym sygnale fizycznym.b" i określić. jak: hospital. podczas głośnego czytania oczy czytającego biegną szybciej po linijkach tekstu niż jego głos. Więcej nawet. W. jeśli tworzą one ciąg bezsensowny. brings. jak: brought. Teraz mamy cztery alternatywy: brought. mokrych. że aby w pełni wykorzystać informację płynącą z kontekstu. „Who bit the wet socks" (kto gryzie mokre skarpetki) jest mało prawdopodobnym stwierdzeniem. Opracowana została znaczna liczba technik eksperymentalnych. Te dwie cechy wystarczą. które pozwoliłyby na ograniczenie możliwych alternatyw. buys i bought. zatem odrzućmy wyraz bit. spostrzeganie musi „opóźniać się" w stosunku do informacji odebranej przez system sensoryczny. jakie to mechanizmy zajmują się informacjami występującymi w kontekście. że cały wyraz składa . dzięki niemu wiemy. Liczba możliwych alternatyw kurczy się. Kontekst dostarcza zasad. Przewidywania te będą do tego stopnj. Dobrym przyktadem tego jest fakt. ale pozostaje jeszcze duża liczba innych możliwości. boy. Czytelnik wie sporo rzeczy o treści czytam-1 książki. kontekst istotnie odgrywa bardzo ważną rolę w naszym spostrzeganiu. Wie. W tym wypadku rozpoznawanie. Nie znany wyraz jest prawdopodobnie czasownikiem. prawidłowe. że w spostrzeganiu uczestniczy świadomy proces prób i błędów dla wszystkich możliwych alternatyw w celu wybrania tej. bones. Dokładnie nie wiemy. Musi też odnosić się do konkretnego przedmiotu.! przyniósł. gdy podzielone są w inny niż zazwyczaj sposób2. poi. w jakim zachodzi dane doświadczenie. brought. że dotyczy zarówno ogólnie psychologii. WI jednym przykładzie (eksperyment przeprowadzony przez Millera. Nie można chwalić się (brag) skarpetkami. więc można pominąć wyrazy boys i bones jako możliwe alternatywy. Co się dzieje. uchwyci tuszereg stotnych cech: na przykład może rozpoznać dźwięk . nie zauważy jego braku. Zdolność do! czytania i zapamiętywania liter jest znacznie bardziej ograniczona.j rozpoznawania obrazów w szczególności.sgtooeurua. Nie znaczy to wcale. niż wówczas.. skarpetek.wisko. bananas i boondocks. Na przykład. bit. parę.pierwsza i druga-były identyczne. każdy oddzielny! wyraz udawało się rozpoznać prawidłowo jedynie w około 50% przypadków. Załóżmy teraz. jaki uzyskiwany był w • rwszym eksperymencie przy obniżaniu stopnia szumów o 50% uprzedniej wartości. Czy jest gdzieś syczący dźwięk „s"? Jeśli nie ma.5% do 50%. więc jeszcze jedna możliwość jest wyeliminowana. która lepiej niż inne odpowiada danej konkretnej informacji kontekstowej. że fizycznie obie sytuacje .). brags. . brings. kiedy litery tworzą sensowne słowainm ycr aft ors uli ena rt . jak na przykład słowo „po" opuszczone w poprzednim zdaniu1. Odbiór wyrazu brought winien dopomóc nie tylko wyrazom pojawiającym się przedtem (who). gdyż prawdopodobieństwo właściwego rozwiązania wzrosło od 12. jeśli zawiera jakąś myśl. przyniósł. w uzupełnieniu do konkretnych układów liter na danej stronicy. Missisipi. Musi też mieć jakiś prawdopodobny sens. W tej sytuacji szansa odgadnięcia zwiększyła się znacznie. takich jak: socks. na przykład takie słowa. Zatrzymajmy się na tych ośmiu wyrazach. że powstało sensowne zdanie:-kto. Należy pamiętać. buys. następnym badaniu zmieniono w ten sposób porządek słów. who b some wet socks (kto p parę mokrych skarpetek?) Jest to drugi wariant eksperymentu Millera. Mokre skarpetki Efekt wpływu kontekstu łatwo jest udokumentować. To opóźnienie między dopływem informacji sensorycznej a interpretacją końcową przekazu odgrywa ważną rolę w analizie percepcyjnej. 1962a) osoba badana j słuchała szeregu wyrazów. niż byłby jakikolwiek elektroniczny system rozpoznawania obrazów. Jasne jest zatem znaczenie kontekstu. być może. aby móc ustalić zasadę odrzucenia takich wyrazów. czego możemy oczekiwać. Zdolność do wykorzystywania kontekstu czyni system spostrze. who (skarpetek. Kiedy sprawna S . że czytający automatycznie będzie wstawiał brakujące wyrazy. gania u człowieka znacznie doskonalszym i bardziej elastycznym. słuchający. kto).. z je(inej długiej sylaby. kiedy jest pustą dekoracją. Na tym etapie rozwiązanie może być prawidłowe w 1 przypadku na 8. Bez informacji dodatkowej nie uda się podjąć żadnej decyzji. wet. : 2 Właściwy podział na słowa przedstawia się następująco: „In my craft or sullen art". jaka jest nagromadzona! zazwyczaj automatycznie wykorzystana do zrozumienia zdarzeń. i możemy sensownie interpretować nasze spostrzeżenia. określamy mianem kontekstu tych zdarzeń. A nawet wówczas. Ogromną ilość informacji. p miętajmy. jakie w danym momencie należy brać pod uwagę. albo też. parę. kiedy słyszymy jakieś słowo bez kontekstu.outrageous (oburzający). że tekst jej napisany po polsku.trudno jest je odebrać.

że pomimo braku wielu szczegółów mowy czy pisma nie zagubimy przekazywanego znaczenia. gdyby ludzie byli mniej zdolni do posługiwania się informacją kontekstową w ukierunkowaniu własnej percepcji. co będzie za chwilę. Mówimy i piszemy znacznie więcej słów niż jest to konieczne dla zrozumienia tego. aby dać Wam możliwość uchwycenia istoty problemu. jakie stawia przed mir wykonywane zadanie. Opuszczenie wielu wyrazów uczyni tekst krótszym. Nie moglibyśmy ani na chwilę osłabić uwagi./Jednak proces konfron- . tym łatuodbieramy to. W jakiś sposób oba te źródła informacji muszą zbiegać się ze sobą. Redundancja języka zatem pozwala nam koncentrować wybiórczo uwagę na oddzielnych częściach komunikatu. czyta tekst znacznie szybciej niż pisze go na masz\ni. ale nie będziecie mieć trudności ze zrozumieniem go. Każdy nieprzewidziany hałas mógłby doprowadzić do katastrofy. ii DOKONYWANIE SYNTEZY PRZEKAZU SENSORYCZNEGO Znacznie łatwiej jest przedstawić efekty działania kontekstu niż rozpracować podstawowe mechanizmy korzystania z informacji kontekstowej dla interpretacji sygnałów sensorycznych. struktura języka może poprawiać i uzupełniać zdolność człowieka do I wydobywania sensu z niepełnego. Na drugim zaś końcu znajduje sk system pamięci zawierający zapis minionych zdarzeń-danych i teorii niezbędnych dla "iterpretacji sygnałów sensorycznych. Ważna rola redundancji i Jak się wydaje. aby zbudować w pełni adekwatny model. że na jednym końcu systemu sensorycznego pojawia się reakcja na zdarzenia zewnętrzne i przekaz sensoryczny przekształcony zostaje w zespół cech specyficznych. z jaką zadanie to może być wykonanej stanowi miarę redundancji języka. co istnieje w danej chwili. Gdyby język nasz był bardziej efektywny lub też. Niemniej jednak musimy zrobić tu jakiś początek. Poruszamy się ciągle do przodu starając się zebrać możliwie jak najwięcej inforrrmpłynącej z kontekstu. W efekcie możemy nawet odwracać uwagę ufni. Im więcej wiemy o tym. Zbyt mało jeszcze wiemy o procesach poznawczych i strukturze pamięci człowieka. przewidywać następne jego części. Zaane bdze tudiesz gd ni zaełim prer. Jednym ze sposobów oceny redundancji wyrazów w języku jest zamieszczone zniekształcenie tekstu przez systematyczne opuszczanie określonych jego elementów które czytający powinien odtworzyć. Łatwość. co chcemy powiedzieć lub też napisać. Dane sensoryczne muszą być skonfrontowane z nagromadzoną •^•/eśniej informacją. Dotychczasowe rozważania pozwalają przypuszczać. Trzeba by było przysłuchiwać się uważnie każdemu słowu. zanim przystąpimy do tych działań.maszynistka przepisuje rękopis. skupić się na kluczowych słowach i frazach przenoszących główny sens przekazu. to porozumiewanie się stanowiłoby proces męczący i niepewny. fragmentarycznego komunikatu. Język angielski jest w wysokim stopniu redundantny. Mxżexy sxokxjnxe uxunxć ex trxecxą lxtexę w xynj xekxcix. jeden opuszczony czy zniekształcony wyraz i już całe zdanie traciłoby sens albo też zostałoby źle zrozumiane. a mimo to zrozumiecie go dobrze. aby było możliwe rozpoznanie sygnału.

co ma nastąpić. Nie jest możliwe. jaką pełni kontekst. że zaczynają się od WOR. Informacja kontekstowa może nam sugerować. aby zidentyfikować takie proste przedmioty. A teraz spróbujmy ^•obrazić sobie to.:itezy. Demon i . Na razie skrzynka jest pusta. ale także dane dotyczące dopiero co ! -' r e t o W a n y c h zdarzeń sensorycznych. Jednakże w miarę jak interpretacja posuwa się naprzód. że istnieją różne możliwe do uwzględnienia słowa. że są czasownikami. co zachodzi wewnątrz skrzynki. jest zamknięta w skrzynce „analiza cech". "! Clonego zdarzenia sensorycznego. jak stoły i krzesła. Na rysunku 3-9 główna część modelu pandemo''um. aby z pamięci wydobywane było pierwsze' lepsze zdarzenie w nadziei. c o jest spostrzegane.-tem analizy sensorycznej przedstawiony został w momencie.Msie system pamięci zawiera już zinterpretowaną część zdania: T H E BOY \\()R_ .lZywali procesem aktywnej syntezy. System pamięci zawiera nie raZ klucz do rozpoznawania nowych danych. W miarę rozwoju drobiazgowej analizy kolejnego wyrazu pojawiają się nowe oczekiwania. ' Praca procesu aktywnej syntezy polega na tworzeniu logicznie spójnego przekazu. próbujący porównać pojawiające się oczekiwania z napływającą informacją sensoryczną.. lecz dopiero •p . i po drugie dlatego. w którym w miarę interpretacji przekazu sensorycznego bezustannie są konstruowane i sprawdzane oczekiwania odnośnie do tego. 3-11). toi trzeba by sporo czasu. W tym i. że są to dla tego systemu jedyne znane wyrazy. y. liczba ich ulega ograniczeniu do momentu aż pozostaną już tylko te trzy możliwości. Są to oczekiwania tego. Jeśli zdarzenia byłyby wydobywane z pamięci przypadkowo. WORKED i WORRIED. Załóżmy. jak na przykład: W O R S H I P P E D . Przyjrzyjmy się tym oczekiwaniom. Właśnie odkrył dwie linie proste jako cechy R w skrzynce analizy cech. Przedstawiliśmy system rozpoznawania. ale również z pamięcią.w miarę tego jak postępuje p r/e twarzanie sygnału. które może przyjąć podmiot osobowy. Po zakończeniu procesu syntezy jednego segmentu przekazu system przechodzi do następnego. Będą one rozpatrywane po pierwsze dlatego.[-! Nawet więcej. że jest ono w jakiś tam sposób związane z napływającym sygnałem sensorycznym. wynikającego z danych dopiero co spostrzega° . właśnie należy rozważyć rolę.cyZji znajduje się zaś w skrzynce „procesu aktywnej syntezy" i ma on do czynienia nie •v |ko z danymi sensorycznymi. chwytając procesy syntezy w połowie interpretacji przekazu. który opisaliśmy powyżej. kiedy zatrzymał się na liu-rze R. które poddawane są sprawdzeniu przez porównanie z danymi sensorycznymi (rys. Aktualnie analizowane słowo zaczyna się od WOR . System ten nie opiera się wyłącznie na własnych modelach wewnętrznych czy też tylko na świadectwie narządów zmysłowych. W środku między analizą sensoryczną a pamięcią leży proces aktywnej v. Ma rysunku 3-10 zatrzymaliśmy proces w połowie czytania następującego zdania: HIE BOY WORRIED H I S FATHER (CHŁOPIEC MARTWI SWEGO OJCA). Niewątpliwie analiza wyrazu zaczyna się od znacznie dłuższej listy możliwości. ponieważ poprzednie zdanie dotyczyło już stosunków rodzinnych chłopca.tacji nie może być arbitralny. Przypuśćmy. oczekiwania bezustannie się zmieniają . że należy oczekiwać jako kolejnej istotnej części przekazu dopełnienia orzeczenia będącego zapewne nazwą stopnia pokrewieństwa. powstawanie i weryfikowanie oczekiwań w trakcie interpretacji przekazu będziemy . zgodne ze wszystkimi danymi posiadanymi do tej pory. /wodnego z obu źródłami informacji.

sygnału wejściowego. W uzupełnieniu do tych ogólnych cech zachodzi równocześnie szczegółowa analiza drobniejszych części przekazu. PASTOR FORMER INDIGENT aby ponownie prześledzić przekaz i sprawdzić. Oczekiwania te ze swej strony generują przewidywania dotyczące określonego układu cech aktualnie interpretowanego sygnału. chociaż może ono pobudzić system do powtórzenia całej analizy. Reguły zawarte w gramatyccj . które ^powiadałyby zarówno kontekstowi. jakie są możliwości. Możliwe. trzeba to sprawdzić choćby wyrywkowo. że dane sensoryczne nie odpowiadają żadnej z oczekiwanych liter. z którymi system wcześniej nigdy nie miał do wówczas. że wyraz jest czasownizz ! • . że po uzyskaniu wszystkich danych okazało się. że np.. że stwarza on możliwości wyboru próbki informacji napływającej z otoczenia i poddania analizie tylko takiej niezbędnej ilości informacji. Wielka zaleta procesu aktywnej syntezy polega na tym. która wystarczy do jednoznacznej interpretacji sygnału. Dane sensory czne o długości wyrazu oraz jego kształcie ogólnym łączą się z informacją kontekstową w celu zawężenia kręgu możliwych alternatyw. jakie niesie kontekst. to trzeba cofnąć się dalej. Słowo. Czy nowe dane sensoryczne zgodne są z oczekiwaniem? Jeżeli teraz mamy zgodność. i że użyte wyrazy powinny wiązać się z sytuacją rodzinną chłopca. \V ramach tego ogólnego kontekstu mieści się jedynie niewielki zestaw słów. Jeśli niezgodność występuje nadal. wbudowanymi weń mechanizmami. cały kompleks oczekiwań zostaje poddany równoczesnemu sprawdzeniu i system może przejść do następnego segmentu przekazu. którymi dysponuje system. wówczas trzeba będzie rozluźnić ograniczenia. Płynny bieg procesu przetwarzania informacji musi zostać przerwany na Kontekst jakiś czas. kiedy dane z obu tych źródeł informacji są zbieżne. W procesie syntezy mogą pojawiać się fałszywe hipotezy i błędne przewidywania zdarzeń sensorycznych. i pozwolić na zdominowanie sposobu interpretacji komunikatu sensorycznego przez RYSUNEK 3-11 bezpośrednie dane sensoryczne. to poprzednia niezgodność mogła być po prostu następstwem przekręconego Słownik wyrazów: lub też niewłaściwie odebranego sygnału na wejściu. WORRIED HIS. Przypuśćmy. dopóki nie zostanie wyjaśnione to nieporozumienie. Może jakieś litery zostały opuszczone. Informacja dotycząca przybliżonej długości wyrazów oraz ich liczby i kształtu wykorzystywana jest prawdopodobnie przy wyborze następnego segmentu do interpretacji._ droga. Na drugim krańcu system sensoryczny musi dostarczać wielu informacji sensorycznvch i to na różnych poziomach. Proces syntezy kieruje uwagę na najistotniejsze części przekazu i na najważniejsze cechy obrazu.naczenie języka pozwalają na tworzenie się oczekiwania. jednak system dysponuje licznymi. j Taki typ systemu rozpoznawania obrazów powinien mieć zdolność konstruowaniak sprawdzania hipotez równocześnie na kilku poziomach... aby móc wykryć i poprawić Początek zdania ewentualne błędy. Jak tylko demony konturów zaczynają iodnosić alarm. w tym przypadku system może FATHER kontynuować swoją pracę.fli i kolejnego oczekiwania. czy nie została wybrana niewłaściwa FRII. zabezpieczającymi przed takimi błędami. które nie zgadza się z kontekstem zdaniowym. jak i zinterpretowanej już części odebranego irzelcazu. przynajmniej dopóty. Rozważmy. słowo „houseboat" pojawiło się całkowicie w niezgodzie z TRA kontekstem. nie znajdzie on wtedy znaczenia dla takiego sygnału wejściowego. że po nim nastąpi rzeczownik. można zrozumieć. mający związek z tym Hśnie czasownikiem. Analizie mogą być poddawane i takie słowa. kończy się interpretacjai czynienia.

lecz musi uić analizowana jako całość. W większości naszych normalnych doświadczeń cechy i oczekiwania doskonale się uzupełniają. to zostaną one pominięte. CECHY A OCZEKIWANIA Dwie rzeczy są wykorzystywane w analizie informacji sensorycznej: cechy sensoryczne i oczekiwania. Mamy tu do czynienia z sekwencją symboli. w efekcie tworzy się jednoznaczne spostrzeżenie. Copyright 1966. że proces analizy przebiega! miarę napływania sygnałów i. które były tl rysunku 3-12. W eksperymencie Millera. Naturalne było założenie. Po pierwsze. Ale jeżeli ten ciąg symboli włączymy do zdania (ryi 3-13). Jeśli pojedyncza litera musi być przeanalizowana. Jednak w RYSUNEK 3-12 MUST GET DONE RYSUNEK 3-13 RYSUNEK 3-14. chociaż żadna z nich oddzielnie nie jest wyraźnie dostrzegana. są one jednak pewnym uproszczeniem. z wyjątkiem tego który jest aktualnie przedmiotem analizy. . Gtasheen Graphics. opisanym powyżej. dostarczonej przez te wyrazy. takjak rozpoznanie zakrył R ułatwia nam rozpoznanie W. to jednak nie zawsze tak musi być. Jeżeli calj człon wyrazu-lub też cały wyraz-nie wydają się niezbędne dla zrozumienia napływającycl zdarzeń sensorycznych. Żadnej litery nie można rozpoznać. to litera ta zostanie przeanalizowana. Tak więc dopuszczamy. że proces ten może wykorzystywać wszystkie źródła informacji. to całe słowo możemy dość łatwo odczytać. przedstawione na rysunk 3-12. że ana!iza zdania postępowała litera po literze. która nie poddaje się analizie litera po literze. Na rysunku 3-13 symbole. zawierające dostępną informację. Różne części mogą być analizowane w różny! porządku. segment po segmencie. odbiór zniekształconyc kleksem części litery W pozwala nam teraz łatwiej rozpoznać literę R. Robert Glasheen (fotograf). Ponadto proces ten wcale nie musi zachodzi kolejno. Zauważcii że ta ilustracja trafia w obie omówione przez nas sprawy. choć to jest wygodne (taki właśnie porządek przyjęliśmy w naszyi przykładzie). Żadne z tych stwierdzeń nie jest nieprawdziwe. Pierwsza. percepcji każdej z części pomaga kontekst trzech ozostaiych. chociaż związane z poprzednią założenie zostało przyjęte w omawianym przed chwilą przykładzie. A nawet więcej. Każda część tej sekwencji symboli pomaga w odbiorze innych • ' części i. Przyjęto tu założenie. to można je rozszyfrować bez specjalnego wysiłku. Jeśli znaczenie może dopomóc. a czasem nawet równocześnie. przy analizie wyrazi WORRIED w zdaniu THE BOY WORRIED HIS FATHER. „La Jolla". aby móc zakończyć interpretację słowa. Jak zatem zbiór źle odebranych wyrazów może pomóc rozszyfrować jeszcze jeden niejasny wyraz? Całkiem różne. przy czym częściowa interpretacja wyrazu WOR określała wybór następnych liter. jak będą analizowane kolejne symbole. ale teraz całkiem łatwo odczytujem zdanie: THE WORK MUST GET DONE (PRACA MUSI BYĆ ZAKOŃCZONA). przy ocenie wpły^ kontekstu przyjęto. dotyczącą istoty analizowanego sygnału. że zagłuszone szumem wyrazj stawały się zrozumiałe dzięki informacji kontekstowej.KOLEJNOŚĆ OPERACJI W poprzednich przykładach dwie sprawy uległy uproszczeniu. posłużymy się znaczeniem. litera po literze. że wszystkie wyrazy w zdaniu mogły być odebrane dokładnie. zostały przedstawione jako pokryte kleksem. Ważną sprawą w procesie analizy przez syntezę jest fakt. Spróbujmy wyobrazić sobie. choć żadnej z liter nie widzimy dokładnie. te inne wyrazy były również zagłuszane. które jjj zostały odebrane i pomogły zawęzić krąg możliwości.

Staramy się podporządkować nasze spostrzeganie to jednym. Josef Albers. lecz spostrzegany obraz ulega fluktuacji. Na rysunku 3-14 przedstawiona została fotografia. „Konstelacje strukturalne" 1953-1958. że cały obraz usi być interpretowany jedynie na podstawie drugiego. przedstawione w poprzednich rozdziałach książki. możemy wyraźnie stwierJZJĆ wzajemne współdziałanie informacji dostarczanej z wyodrębniania cech z informa• pjynącą z kontekstu oczekiwań. . Ale spójrzcie na nrosty rysunek 3-15. RYSUNEK 3-16. s. RYSUNEK 3-15. Za zgodą artysty. Źródło: Carraher i Thurston (1968). Oglądając ponownie niektóre 1 istracje. Źródło: Despite Straight Lines. to drugim regułom interpretacyjnym. 63. którą łatwo można zinterpretować: cechy i oczekiwania pasują do siebie.wtiych sytuacjach brak jednego z dwu wymienionych źródeł powoduje to. Cechy łatwo można wyróżnić i oczekiwania tak jakby sprawdzały „jg ale nie do końca. 79.

czego nie spostrzega zgodnie z regułami swego modelu wewnętrznego. Kiedy oczekiwania nie sprawdzają się lub też brak jest kontekstu. pionowo czy | jeszcze inaczej. ale interpretacja nie jest ograniczona jakimikolwiek j barierami. Aby zrozumieć proces rozpoznawania obrazów. | W końcu przypomnijmy sobie obraz przedstawiający cętkowanego psa (rys. system pracuje szybko i efektywnie. sprawdza i rewiduje hipotezy o tym. poznawczy i pamięciowy. to całe spostrzeżenie nie poddaje się stabilnej interpretacji. a tylko z interpretacją. RYSUNEK 3-17. i Jeśli korzystamy tylko z jednego źródła informacji . różnorodne etapy analizy informacji. Wystarczy jednak . co odbieramy za pomocą zmysłów. zwrócić uwagę na zarys psa. Ponadto. Cała jego złożoność jest w pełni niezbędna do wyjaśnienia systemu rozpoznawania obrazów przez człowieka. co wiemy o otaczającym nas świecie. wybierając do analizy tylko te dane. Jest to niewątpliwie mechanizm skomplikowany. . przy braku i oczekiwań. 3-17). Na rysunku 3-16 [ wyraziście wyłaniają się cechy. 4naliza przez syntezę to taki system rozpoznawania obrazów. Dzięki niej zaś pies jawi się wyraziście! jasno. Tu ! nie mamy do czynienia z wyraźnymi cechami. jednoznacznie i prawidłowo interpretując fotografię. James (fotograf). Operując w znanym i wysoce przewidywalnym świecie.myślowe mogą być interpretowane jako sygnały sensowne tylko w rezultacie równo•zesnego włączenia się do analizy sensorycznej procesów pamięci i myślenia. R. Układy energii oddziaływające na narządy. ale takim jest mózg ludzki. odpowiadającą temu. a proces syntezy przełoży ciemne i jasne plamy na obraz psa: dalmatyńczyka. C. Stara się przełożyć dane sensoyczne na formę przekazu.cech sensorycznych. Za zgodą fotografika. zdając się prawie wyłącznie na dane sensoryczne. tak aby połączyć w całość procesy: sensoryczny. Bez procesu interpretacji obraz byłby całkowicie nieczytelny. bądź j też jako prostokątne rurki skierowane w głąb i rozmieszczone poziomo. musimy zrozumieć rozliczne i . Do zadań jej będzie należało szybkie i bezbłędne wydobycie potrzebnej informacji z pamięci trwałej. system pracuje wolno. r Bezustannie konstruuje. dlatego obraz zmienia się i spostrzegany jest bądź jako zbiór trójkątów. Niezbędna jest krótkotrwała pamięć rejestrująca rezultaty dokonywanej analizy. Musi ona być zdolna do pracy z różnymi rodzajami informacji na różnych poziomach analizy w tym samym czasie. które są niezbędne do potwierdzenia aktualnych oczekiwań i uzupełniając to. który rozpracowuje danie równocześnie ze wszystkich możliwych stron. zasady procesu aktywnej syntezy stawiają różne zadania wobec pamięci i funkcji poznawczych.

System wzrokowy ŚWIATŁO DECYBELE DROGA WZROKOWA Źrenica Soczewka Siatkówka Ogniskowanie i konwergencja 7anim światło dotrze do siatkówki oka. Ponieważ w widzialnej części widma częstotliwości fal elektromagnetycznych są bardzo duże (1015 herców)2. Czasem we wcześniej wydanych książkach długość fal określana bywa w milimikronach (mu). a nie wywołujące uczucia bólu. intensywności i energii światła zawsze jest zadaniem skomplikowanym. angstremach (A) lub nawet w calach. lecz każda wydaje się mieć wady. w końcu okazuje się. Częstotliwości odpowiadające widzialnej części widma leżą między częstotliwościami fal krótkich. jeszcze ciągle widzialne. ultrakrótkich i promieniowania infraczerwonego z jednej strony a częstotliwościami promieniowania ultrafioletowego i Roentgena z drugiej strony (rys. Częstotliwość fali świetlnej to główny czynnik określający spostrzeganą barwę (odcień). ponieważ defekty te powodują. Heinricha R. Rozpiętość intensywności światła oddziałującego na oko jest olbrzymia. Każda część oka wykonuje proste zadanie. 2 Jeden cykl na sekundę nosi nazwę jednego herca (w skrócie Hz). w którym zajmujemy się systemem słuchowym.4. 5 Nanometr (nm) jest jedną miliardową metra (10"9 m). jaką musi wykonywać. Ponieważ określenia te nie mają dla nas istotnego znaczenia. to znaczy odległość. Procedura ta po raz pierwszy 1 Zalecamy przeczytanie pierwszej części Dodatku A „Mierzenie zmiennych psychologicznych" przed czytaniem tego paragrafu. soczewkę i ciało szkliste. dla ich opisu przyjęto nie ich częstotliwość. jest milion miliardów razy intensywniejsze. Będziemy często używali tej jednostki w rozdziale 6. 10 angstremom. Aby móc określić bliżej tę rozpiętość. że oko to wspaniały instrument. Z wielu względów możemy traktować oko jako bardzo dziwny zyrząd optyczny. który wytwarza) i badał fale elektromagnetyczne. lub 40xl0~9 cala. przechodzi przez rogówkę. gdyby jakiś specjalista optyk postanowił zbudować nr oko starałby się uniknąć niektórych wad specyficznych dla oka ludzkiego. aniżeli najsłabsze widzialne światło (w przybliżeniu rząd 1016). bardziej elastyczny i bardziej niezawodny niż instrumenty zrobione prZez człowieka. świetnie przystosowany do funkcji. płyn wodnisty. Niewątpliwie. Część widma odpowiadająca światłu widzialnemu zamyka się w przedziale drgań od 400 (widzialnym jako fioletowy) do 700 nanometrów 3 (widzialnym jako czerwony) . Widzialne światło stanowi część widma fal elektromagnetycznych. bardziej wrażliwy. jaką pokona światło w czasie niezbędnym do osiągnięcia jednego pełnego cyklu. Jak to jednak zazwyczaj bywa również z innymi częściami naszego ciała. Jeden nanometr równa się jednemu milimikronowi. Nazwa ta wywodzi się od nazwiska niemieckiego fizyka. Dokładne określenie jednostek amplitudy. tęczówkę. trzeba porównywać dowolne dwa źródła światła. Najbardziej intensywne światło. 4-1 -wkładka kolorowa). Hertza (1857-1894). Intensywność jest głównym czynnikiem określającym jasność. nie będziemy zatem posługiwać się jednostkami fizycznymi. REAKCJE CHEMICZNE NA ŚWIATŁO Reakcja fotochemiczna NEUROANATOMIA WIDZENIA Sieć nerwowa siatkówki DROGA DO MÓZGU WYBÓR INFORMACJI WZROKOWEJ Ruchy oka Lokalizacja przedmiotów Widzenie bez udziału kory wzrokowej Widzenie bez udziału wzgórków czworaczych górnych ŚWIATŁO 1 Główne cechy charakterystyczne światła to częstotliwość i intensywność. lecz długość fali. . posługując się skalą logarytmiczną (o podstawie 10). że oko nasze jest niedoskonałym i niepewnym narzędziem.

40 0. Na przykład 6 różnica 60-dB w intensywności dwu świateł oznacza.0 31.2 2. Przy największym zwężeniu źrenica przepuszcza około '/u tej ilości .6 dB 40 30 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 zastosowana została przez inżynierów akustyków dla określenia siły dźwięków. jest to w przybliżeniu minimalna intensywność światła.00 -10 _g -8 -7 -6 -4 -3 -2 -1 0 _j I/lo 10000.50 0. że jedno z nich jest 10 (1 milion) razy silniejsze niż drugie. Decybele Liczba dB= 10 log (///o) dB 0. Liczbowe określenie stosunku dwu intensywności światła /do L w decybelach wyraża się 10 log (I/L).0 3. Ponieważ decybele odnoszą się do stosunku dwu intensywności. że jakiś sygnał ma intensywność 65 dB jest całkowicie pozbawione sensu. jakie może być odebrane przez oko ludzkie. minimalna zaś około 2-3 mm. wygodniej posługiwać się jednostkami mniejszymi: dlatego stosunek dwu intensywności zazwyczaj określany jest za pomocą dziesiątych części bela .rogówkę (rys. Jeśli dwa światła różnią się o lOn dB. ^ujemy porównań.decybela {dB). oznacza tó.20 0.0 2. W porównaniu z tak olbrzymią rozpiętością zmiany otworu źrenicy są bardzo słabo zróżnicowane. Jest nim światło o bardzo niskiej intensywności. jeszcze nie wywołujące odczuć bólowych. a przy słabym świetle rozszerza się (aby wpuścić możliwie najwięcej światła).3 1.0 7. że sygnał jest 65 dB • tensywniejszy od standardowego poziomu odniesienia: 10"10 lambertów jest liczbą używaną w j książce jako standard.0 1. 3.16 0. Podwajając (lub zmniejszając o połowę) stosunek intensywności sygnałów dodaje się (lub odejmuje) 3 dB.32 0. DROGA WZROKOWA Światło wpadając do oka napotyka najpierw zewnętrzną ochronną błonę . 4-2). 4. z tego względu jednostka wyrażająca logarytm stosunku dwu intensywności otrzymała tę samą nazwę zarówno w akustyce.10 -40 -30 -20 -15 0. Mnożąc (lub dzieląc) stosunek intensywności sygnałów przez 10 dodaje się (lub odejmuje) 10 dB. jest miliardy razy silniejsze od najsłabszego. stwierdzenie. jeszcze dostrzeganego światła.3 5.63 0. Bel jest zbyt dużą jednostką. 2. jeśli spotkacie takie określenie. DECYBELE 1. to stosunek ich intensywności wynosi 10".13 0. z którym Źrenica Źrenica kontroluje ilość światła przenikającego do oka. Zwróćcie uwagę na następujący problem: najbardziej intensywne światło.Tabela 4-1A( Intensywność (dB) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Biała kartka w świetle lampy stołowej Ekran telewizora Najsłabsze oświetlenie dla widzenia barw Światło progowe dla oka zaadaptowanego do ciemności Próg bólowy Światło słoneczne Odpowiednik psychologiczny Tabela 4-1B Długość fali (nm) 400 450 500 550 600 650 700 Odpowiednik psychologiczny fioletowy niebieski zielony żółtozielony pomarańczowy czerwony . Na ogól. Właśnie zewnętrzna warstwa rogówki określa moc załamującą optyki oka. Przy bardzo silnym oświetleniu otwór źreniczny kurczy się (chroniąc oko przed nadmiarem światła).5 2.001 0.6 10.032 0. na cześć Alexandra Grahama Bella nazwano ją belem.25 0.010 0.0 1000.0 100. jak i w optyce.0 1.79 1.0001 0.9 6. Następnie światło przechodzi przez płyn wodnisty (substancja galaretopodobna) wypełniający komorę przednią oka i dalej przez otwór źreniczny w tęczówce. Maksymalna średnica źrenicy wynosi 7-8 milimetrów (mm). chyba że znany jest poziom.

Rozpiętość od 10 miliardów do 1 (100 dB) zostaje zredukowana do rozpiętości od 0. vvielkość otworu źrenicznego zmienia się. jak też przy różnorodnych reakcjach emocjonalnych. Aby zbadać. aby chodziła pewna równowaga między maksymalną głębią ostrości (w tym celu otwór musi być minimalny) a stopniem przepuszczenia dostatecznej ilości światła do siatkówki (w tym celu otwór powinien być maksymalnie szeroki). Ogniskowanie i konwergencja. Trzeba obiektywnie stwierdzić. 1 źrenica zmniejsza się do h maksymalnej średnicy). Zmiany wypukłości zachodzą w efekcie pracy specjalnych mięśni. podstawowa jej funkcja polega na tym. Stopień rozszerzania się źrenicy jest regulowany tak. łującego na oko około 16 razy (lub około 12 dB). Dla różnych celów prowadzono nomiary zmian wielkości źrenicy w badaniach nad rozwiązywaniem trudnych problemów przez człowieka. że te biologiczne soczewki nie są najwyższej jakości. które są przymocowane do otaczającej soczewkę błony. występujące przy tym zjawisko zniekształcenia obrazu nosi nazwę aberracji chromatycznej. którą otrzymują wraz z krwią. która dociera do oka w przypadku maksymalnego rozszerzenia źrenicy. przechodząc przez soczewkę. gdzie ogniskowanie jest najbardziej precyzyjne. weźcie ołówek i trzymając go w wyciągniętej ręce skupcie na nim wzrok. leżących na dnie oka.i rozwiązywania oblemów. Teraz stopniowo zbliżajcie go do nosa nie odrywając od niego oczu. W miarę zbliżania ołówka zachodzą dwa zjawiska: jedna grupa mięśni zapewnia kierowanie obu osi wzrokowych na przedmiot (konwergencja). Zmiany szerokości otworu źrenicznego zmniejszają intensywność pobudzenia świetlnego oddzia-. że rozmiary źrenicy odzwierciedlają również stan układu nerwowego. wskutek czego promienie światła załamują się w Twardówka światła. jego kontury zaczną się rozpływać i wyraźnie odczujecie napięcie mięśni oczu. Prey zmianach stanów emocjonalnych. Podstawową jej funkcją jest oczywiście ogniskowanie światła płynącego z przedmiotu zewnętrznego na światłoczułych receptorach. Promienie światła przechodzące przez jej części peryferyczne załamują się silniej niż promienie przechodzące przez część centralną. też załamuje się w sposób zróżnicowany. Jasne jest. Soczewka powoduje wiele zniekształceń. Zmiany średnicy tęczówki przebiegają stosunkowo wolno. Soczewka składa się z pewnej liczby cienkich słojów przezroczystej tkanki. Tymczasem soczewka nie ma naczyń krwionośnych. Z wiekiem soczewka funkcjonuje coraz gorzej. do pełnego zwężenia źrenicy potrzeba około 5 sekund. które pada na centralne części soczewki. torebki. zmian długości ogniskowej).RYSUNEK 4-2 Tęczówka A nych warunkach oświetlenia. w czasie myślenia. druga grupa mięśni bezustannie zwiększa krzywiznę soczewek obu oczu. Nie redukuje to jednak w sposób istotny zakresu intensywności padającego na oko światła. w tej sytuacji obraz ulega zniekształceniu . Światło barwne.zjawisko to zwane jest aberracją sferyczną. że źrenica nie reguluje intensywności światła. W rezultacie wewnętrzne warstwy soczewki odżywiają się w niewystarczającej mierze i wraz z wiekiem stopniowo tracą swe główne właściwości: przezroczystość i elastyczność. Ponadto soczewka stopniowo traci swoje właściwości w miarę starzenia się. Mięśnie zewnętrzne Soczewka Z kolei na drodze światła leży soczewka. tzw.6 miliarda do 1 (88 dB). Sprawa polega na tym. aby przepuścić tylko to światło. że wszystkie żywe komórki muszą być stale zasilane substancją odżywczą. nie czyni to zbyt wielkiej różnicy. (w czasie 1. dlatego tkanki soczewki pobierają substancję odżywczą zawartą w otaczającym ją płynie. Kiedy już ołówek znajdzie się na kilka centymetrów od nosa.5 sek. zwłaszcza obniża się jej zdolność ogniskowania. ponieważ ich obecność zmniejszyłaby jej przezroczystość. jak przebiega ogniskowanie. Przy przejściu od słabego do silnego światła. rozmieszczonych podobnie jak warstwy cebuli. Trzeba zaznaczyć. Przy przechodzeniu od silnego do słabego światła potrzeba 10 sekund na rozszerzenie się do 2/J maksymalnej średnicy i aż 5 minut na pełne rozszerzenie. Ogniskowanie odbywa się w wyniku zmian w wypukłości soczewki (tzn. Zmniejszanie się źrenicy pozwala na uzyskiwanie większej głębi ostrości-największej możliwej W .

Odczujecie wvraźną różnicę między stanem mięśni oczu przy przenoszeniu wzroku z przedmiotów dalszych na bliższe (aktywne ściągnięcie mięśni oczu zawiadujących konwergencją i akomodacją) i przy przenoszeniu wzroku z przedmiotu bliższego na dalszy (rozluźnienie odpowiednich mięśni). że mechanizm akomodacji oka polega na uzyskaniu ostrości widzenia przez utrzymanie maksymalnego kontrastu Soczewka spłaszcza się. soczewka j ponownie powraca do swego wydłużonego kształtu i gałki oczne obracają się na zewnątrz f aż do momentu. kiedy przedmiot znajduje się bardzo daleko Fotoreceptory każdym oku coraz bardziej i obraz ołówka na siatkówce pozostaje wyraźny w czasie jego zbliżania się do oka (rys. Mechanizm akomodacji oka ludzkiego ciągle stanowi dla nas tajemnicę. jak i w innych urządzeniach. np. Potrzymajcie palec w odległości około 15 centymetrów od oczu. ale RYSUNEK 4-4 . u ryb. kiedy przedmiot oddala się Światio Bardzo płaska soczewka i minimalny kąt konwergencji. Zarówno w aparacie fotograficznym.RYSUNEK 4-3 Zgrubienie soczewki oraz zwiększenie kąta konwergencji podczas zbliżenia przedmiotu ^—Kąt konwergencji lieco wyżej od palca (im dalej będzie znajdował się ten przedmiot. a nawet i u niektórych zwierząt. ogniskowanie następuje w drodze zmiany odległości między soczewką a powierzchnią światłoczułą. 4-3). Nie wiadomo. nie zaś w wyniku zmiany grubości soczewki. a kąt konwergencji zmniejsza się. umieszczony na tym samym poziomie. a następnie przenieście wzrok na jakikolwiek oddalony przedmiot. Wraz z wiekiem słabnie [ zdolność do zwiększania krzywizny soczewki i dlatego dla starszych ludzi niezbędne są j sztuczne soczewki (okulary) w celu ogniskowania promieni świetlnych na blisko j położonych przedmiotach. tym lepiej). U człowieka stopień załamywania promieni przez soczewkę zmienia się dzięki zmianom jej grubości. jak oko reguluje ostrość widzenia przedmiotu. kiedy ich osie wzrokowe staną się równoległe. j Kiedy ołówek oddalamy od oczu. Możliwe. obie grupy mięśni rozluźniają się. Jest również inny sposób pozwalający na odczucie działania własnych mięśni oczu.

znacznie wolniejszy proces odnowienia rodopsyny. ciemności przez kilka godzin. A do tego micznych oka otrzymała nazwę „optigramu".! wany i niezależny od wyższych ośrodków nerwowych. krawędzi. że powinny istnieć mechanizmy powodujące syntezę i regenerację fotoreceptorów leżą w postaci bezładnie splątanej masy na drodze padającego światła. j żonatych zdolności do widzenia w ciemnościach. Przewaga witaminy A po oka). 4-4). który nadzwyczaj poprawia ich widzenie siatkówki: początkowo staje się ona bladożółta. Ale niestety związek między wrażliwością wzrokową a zachodzącymi w receptorach REAKCJE CHEMICZNE NA ŚWIATŁO siatkówki reakcjami fotochemicznymi nie jest wcale taki prosty. Drugi. retinene i opsiny . Pytanie. Reakcje chemiczne w znacznym stopniu określają ogólne cechy wrażliwości wzrokowej. to uzyskanie jej z końcowego produktu jej przekształcania. ale możliwa jest również świadoma zmianj! akomodacji oka. światło pada na siatkówkę. pozostaje nadal bez odpowiedzi. jakie elektrycznych we włóknach nerwowych nie przyniosły jak dotąd rezultatów. W naturalnych Jedna z pierwszych i przy tym najbardziej obrazowych demonstracji reakcji fotoche. Eksperymenty te mózgu. ptaków dziennych i 'żnych gatunków ryb również istnieje substancja światłoczuła.produktów tworzących się przy częściowym rozkładzie rodopsyny. w. a następnie blaknie stając się przezro. co zwierzę zobaczyło. jakim jest witamina A4. j radaru. a jej elementy światłoczułe zwrócone są w kierunku przeciwnym do płynącego! długotrwałej ekspozycji światła powoduje. W czasie II Wojny Światowej. krążyły otrzymał nazwę purpury wzrokowej. niosące sygnał wzrokowy do utrwalone na siatkówce w jaskrawych żółto-czerwonych barwach. że siatkówka staje się bezbarwna. Retinene nadaje pewne utrudnienia. Pod wpływem światła rodopsyna przechodzi szereg zmian. j Procesy fotochemiczne stanowią pierwszą reakcję oka na sygnał wzrokowy. światła. Reakcja fotochemiczna Reakcja fotochemiczna zachodząca w oku jest dziś dobrze znana. Synteza rodopsyny dokonuje się dwoma sposobami. to. substancji światłoczułych w oku. że żaden przedmiot! leżący na osi widzenia nie będzie wyraźnie widoczny. Jako reakcja na bodziec świetlny zmienia się barwa Plotki. ale różni się ona nieco od purpury wzrokowej swoją wrażliwością . Włókna nerwowe odchodzące od Logika dyktuje. zostało jaki sposób reakcje chemiczne wywołują impulsy nerwowe. światło o różnej długości fal.. zazwyczaj wyższa niż u zwierząt dziennych. po przejściu przez soczewkę oraz znajdującą się wewnątrz oka galaretowatą kowej). procesem automatycznym i mimowolnym. siatkówkę po wypreparowaniu z oka umieszczono w specjalnym roztworzeo między reakcją fotochemiczną zachodzącą w siatkówce a pojawieniem się impulsów właściwościach utrwalających. jaka jest potrzebna U zwierząt i ptaków żerujących nocą zawartość purpury wzrokowej w siatkówce jesi uziennie. W gruncie rzeczy rozpowszechnianie tej plotki było próbą zachowania w tajemnicy wynalazku czysta i bezbarwna. tzn. że lotnicy brytyjscy otrzymują specjalny wyciąg witaminowy. nie przynosi żadnego pożytku. W wynikuj długotrwałego przebywania w ciemności siatkówka przybiera czerwono-purpurowąj Rola witaminy A w procesach fotochemicznych może prowadzić do przekonania. musi istnieć Pierwszy to stosunkowo szybkie odnowienie zawartości rodopsyny przez połączenie otwór w tylnej części powierzchni oka-jest to tzw. pobudziły wyobraźnię różnych pisarzy. część oka odpowiedzialną za tworzy się substancja zwana retinene. że komórki nerwowe wrażliwe n kontury wytwarzają maksymalną reakcję na wyraźnie zogniskowany obraz (detektory. U gadów. Zwierzę (np. gdyby mechanizm akomodacji oka byl w petni zautomatyzrj. plamka ślepa. detektory szczeliny i detektory linii). Można nawet zmienić ogniskowanie oczu tak. Zmiana krzywizny soczewki j e s ( . Siatkówka pokrywa wklęsłą wewnętrzną powierzchnię oka (dno! siatkówce żółty kolor częściowo rozłożonego pigmentu. następnie zaś oświetlono je bardzo silnym światłem i od Znaczne i wytrwałe wysiłki zmierzające do ustalenia rzeczywistej natury związku razu zabito. Rezultat uzyskany w wyniku takich pomiarów .występującego w obrazie na siatkówce. żabę) trzymano w zupełnej wybielenie tylko 2% rodopsyny powoduje 50-krotne obniżenie wrażliwości siatkówki. Ponadto włókna te znajdują się wewnątrz oka i aby się zeń mogły wydostać. Na pewno nie poprawia wzroku. Tak dowolna regulacja byłaby! niemożliwa w wypadku. W istocie witamina A przyjmowana w nadmiarze w stosunku do niewielkiej ilości. Jeszcze i tu światło natrafia na wytwarza się końcowy produkt tych przekształceń -witamina A. pigment znajdujący się w siatkówetj (bogatej w witaminę A) jest dobre dla oczu. którzy zaczęli pisać o mordercach wykrytych dzięki optigramom utrwalonym w oczach ich ofiar. W ciemności następuje koncentracja w siatkówce znacznej ilości rodopsyny (nazwa chemiczna purpury wzroNa koniec. Ze względu na tę charakterystyczną barwę.nocne. Wiadomo. W efekcie można zobaczyć reakcje fotochemiczne. Podstawowa metoda pozwalająca na opisanie tych reakcji •hi*inicznych polega na mierzeniu stopnia blaknięcia siatkówki przy świetle o stałej •itensywności i zmiennej długości fali.wany jest widmem absorpcji substancji fotochemicznej. że jedzenie marchwi barwę. podczas bitwy o Anglię. w zaszły w siatkówce żaby w ostatniej chwili jej życia. Być może.warunkach świetlnych tylko nieznaczna część rodopsyny ulega wyblaknięciu. którastaje się bezbarwna d wpły w e m światła. zwrócone są do mózgu (rys. w rezultacie których substancję (ciało szkliste). jest to właściwe wyjaśnienie icli Siatkówka . przy długotrwałym oddziaływaniu światła przekształcenia obrazu świetlnego w reakcje fizjologiczne.

Jest ona tak położona. 4-6).YSLJNEK 4-6. ale z kolei nie potrafi on reagować w sposób zróżnicowany na barwy. rów. Chociaż znaczna część fotoreceptorów nie ma bezpośredniego połączenia z mózgiem. Oprócz tych różnic funkcjonalnych istnieje ponadto różnica w organizacji dróg nerwowych. Czopki zawierają różnorodne substancje fotochemiczne. różnią się one również ze względu na pełnione funkcje. Każdy z nich charakteryzuje się specyficznymi właściwościami reakcji. nosi ono nazwę plamki żółtej. jak i u małpy występują dwa typy elementów światłoczułych: pręciki i czopki (rys. Oś widzenia NEUROANATOMIA WIDZENIA Siatkówka nie stanowi jednolitej powierzchni pokrytej materiałem światłoczułym. Gołębie mają tylko czopki. Czopek centralny Czopek peryferyjny Pręcik RYSUNEK 4-5. po których informacja od pręcików i czopków dochodzi do mózgu. Dla porównania dodajmy. Jest to nadzwyczaj bogate zagęszczenie receptorów. 4-5). pręciki i czopki. czyli recepto. Pręciki i czopki rozmieszczone są w siatkówce niezbyt równomiernie: pręcików jest więcej na peryferiach. Purpura wzrokowa-rodopsyna-znajduje się tylko w pręcikach. U innych zwierząt występują albo pręciki. a czopków w centrum. i około 120 milionów pręcików-w sumie około 125 milionów receptorów. W oku ludzkim znajduje się w przybliżeniu 6 milionów czopków. W istocie oko posiada dwa oddzielne systemy wzrokowe. Zarówno u człowieka. składające się wyłącznie z czopków. albo czopki. Plamka żółta jest zarazem miejscem o największej ostrości widzenia. że pada na nią część centralna obrazu. niezbędne do widzenia barw. Składa się z bardzo dużej liczby oddzielnych elementów światłoczułych. na który oko patrzy. Źródło: Pirenne (1967). to pojedyncze elementy . każdy z nich reaguje na energię świetlną niezależnie od drugiego.samym środku siatkówki znajduje się małe wgłębienie. nie ma jej w czopkach. Źródło: Comsweet (1970): według Greeffa (1900). Pręcik jest prawie 500 razy wrażliwszy na światło niż czopek. Zagęszczenie czopków w plamce żółtej osiąga 150 tysięcy na milimetr kwadratowy. a koty prawie wyłącznie pręciki. Największe zagęszczenie komórek światłoczułych występuje w środkowej części siatkówki i maleje w częściach peryferycznych (rys. W. że obraz na ekranie telewizora składa się jedynie z 250 tysięcy niezależnych elementów. które były podstawą podziału fotoreceptorów na dwa typy. Oprócz różnic morfologicznych.

Ponadto. pojedynczy czopek może poprzez oddzielną komórkę dwubiegunową łączyć się z pojedynczą komórką zwojową. Źródło: . system. w przybliżeniu-ul 50. W przekazywaniu sygnałów od receptorów do mózgu uczestniczą różne typy komórek. 4-7 i 4-8). Ze względu na budowę anatomiczną siatkówki możemy wydzielić w niej dwa typy organizacji dróg nerwowych: organizację pionową.tzw. System pręcików jest bardzo' wrażliwy na światło. Powiększenie Polyak (1957). w obrębie plamki żółtej. na nieco wyższym poziomie proces przetwarzania sygnału zachodzi w komórkach amakrynowych. ale zdarzają się również i w tym względzie wyjątki. ale jego zdolności różnicujące są niewielkie i nie jest wrażliwy na. który spełnia podstawową funkcję wzroku . W środku siatkówki. nie wchodząc przy tym w jakiekolwiek interakcje z sąsiadującymi jednostkami. Tak więc dwoje ludzkich oczu gromadzi informacje napływające ze środowiska: widzianego za pomocą 250 milionów receptorów i przesyła je do mózgu przez około 1^ • miliona włókien nerwowych. druga-między komórką dwubiegunową a komórką zwojową. W tym samym czasie dokonuje się przetwarzanie sygnału w sieci organizacji poziomej siatkówki. Komórki amakrynowe modyfikują aktywność w trakcie przechodzenia sygnału od komórek dwubiegunowych do zwojowych. W rozdziale 2 rozpatrywaliśmy niektóre operacje zachodzące w siatkówce. I Światto Komórki dwubiegunowe i amakrynowe Komórki horyzontalne Zewnętrzna warstwa s\ naptyczna Jądra receptorów Sieć nerwowa siatkówki Przetwarzanie informacji wzrokowych zaczyna się w receptorach siatkówki. Przekrój poprzeczny przez siatkówkę człowieka. Aksony komórek zwojowych tworząpień nerwu wzrokowego. Działając równocześnie. Takie bezpośrednie połączenia tworzone są przez komórki o małych rozmiarach . karłowate komórki dwubiegunowe i karłowate komórki zwojowe. System czopków charakteryzuje się wysoką zdolnością do wyławiania informacji 'dotyczącej barwy. ale wrażliwość jego jest ograniczona. • nie. odpowiadającą za różnego typu interakcje między sąsiadującymi komórkami receptorów (rys. pręciki i czopki tworzą nadzwyczaj elastyczny i potężny. dzięki której sygnały przekazywane są od receptorów do mózgu. Na jej krańcach jedna komórka zwojowa otrzymuje informacje od znacznej liczby (czasem od wielu tysięcy) pręcików. przede wszystkim za pośrednictwem komórek. albo też wyłącznie z czopkami. Dwa różnorodne typy receptorów uzupełniają się wzajem. Zagęszczenie połączeń poziomych nie jest równomierne w całej siatkówce.plamki żółtej związane są z wyższymi ośrodkami nerwowymi własnym system^ połączeń. . RYSUNEK 4-7. barwę. Te dwie warstwy połączeń poziomych stanowią podłoże anatomiczne obwodów nerwowych siatkówki. i organizację poziomą. Z pręcików i czopków sygnał przechodzi siecią pionową poprzez dwie synapsy: pierwsza z nich leży między samym receptorem a komórką dwubiegunową. wychodzącego z oka. które noszą miano komórek poziomych. rające ze środowiska. Na ogół dana komórka zwojowa połączona jest albo wyłącznie z pręcikami. Komórki te tworzą połączenia między receptorami i w ten sposób modyfikują aktywność na poziomie przejścia sygnału z receptorów do komórek dwubiegunowych.reaguje na sygnały świetlne docie-.

a prawa część-w lewej półkuli. która leży w środku siatkówki-w rejonie plamki żółtej. jak to pokazano na rysunku 4-6.4-10 i 4-11. W korze wzrokowej ponad 50% neuronów zajmuje się analizą informacji napływającej z części odpowiadającej zaledwie 10% pola widzenia. (Komórki nabłonka) Ruchy oka Oczy poruszają się nieustannie badając kolejno różne części pola widzenia. Należy również pamiętać o tym. Peryferyczna część oka. U człowieka oraz u wielu wyżej rozwiniętych ssaków w część włókien nerwu wzrokowego idących od każdego oka krzyżuje się. że soczewki odwracają obraz: przedmiot znajdujący się z lewej strony punktu fiksacji zostanie odbity na prawej połowie siatkówki. stąd nazwa]. Jądra receptorów ReceptoryWarstwa pigmentowa . jak właśnie plamka żółta.) Włókna nerwu wzrokowego Komórki zwojowe Wewnętrz na warst. co daje efekcie wiązkę grubości ołówka. Źródło: Comsweet (1970) PROGA DO MÓZGU Każda komórka siatkówki łączy się z nerwem wzrokowym za pomocą jednego włókna. Jak pokazano na rysunkach 4-9. a wszystkie włókna z prawej połowy do prawej półkuli. miejsce tego skrzyżowania nosi nazwę skrzyżowania wzrokowego (chiasma optica). nie jest nawet w przybliżeniu tak wrażliwa na subtelne szczegóły obrazu ani też na informacje o barwie. U człowieka wszystkie włókna z lewej połowy siatkówek obu oczu kierują się do lewej półkuli mózgu. Ruchy gałek ocznych polegają na szeregu prawie niedostrzegalnych skoków lub też „sakkad" (saccades). tak więc ogólna liczba tych włókien w nerwie wzrokowym sięga około 800 tysięcy. z jego części centralnej. Lewa część pola widzenia znajduje się w prawej półkuli mózgu.RYSUNEK 4-8. które na ogół występują od 4 do 5 razy na sekundę. W skrzyżowaniu wzrokowym nie następuje przerwanie dróg nerwowych ani nie pojawiają się nowe połączenia synaptyczne. od której to sygnał przejdzie następnie do prawej półkuli mózgu. bardziej wrażliwa na światło niż jego część centralna. ponieważ w przeciwnym razie jedynie niewielka część jego pola może podlegać subtelnej analizie. (Pionowa granica między obydwiema połowami poła widzenia przechodzi przez punkt fiksacji. Tam skoncentrowana jest większość czopków. Taka struktura organizacji siatkówki ma szereg oczywistych zalet. w wyniku przegrupowania włókien nerwów wzrokowych pole widzenia rozpada się na dwie połowy.wa synaptyczna Komórki amakry nowe Komórki dwubiegu nowe Komórki horyzontalne Zewnętrzna warstwą synaptyczna WYBÓR INFORMACJI WZROKOWEJ Podstawowa część pracy związanej z wydobywaniem informacji wzrokowej dotyczy tej części obrazu. Ten ruch skokowy . System rozpoznawania obrazów powinien jednak dysponować możliwością przenoszenia wzroku z jednej części pola widzenia na drugą. [Chiasma jest podobna z wyglądu do litery greckiej x (Chi).

Zamknijcie lewe oko-plamka ślepa dla prawego oka powinna zniknąć. jest kontynuowany bez jakichkolwiek poprawek aż do momentu osiągnięcia pożądanego położenia: podobny ruch w mechanice nazywany jest ruchem balistycznym. obserwujcie. Ostatnie ogniwa w łańcuchu działań prowadzących do ruchu oczu związane są zapewne z przednimi obszarami kory mózgowej-z czołowymi polami wzrokowymi. Stronica powinna być ustawiona pionowo. (sakkadowy) występuje dzięki aktywności zewnętrznych mięśni oka (jest ich 6). Jeżeli natomiast równocześnie stymulujemy obie półkule. przy czym kierunek i amplituda tych ruchów zależy od miejsca przyłożenia elektrody. Na ogół stymulacja lewej półkuli powoduje ruchy sakkadowe oczu w prawą stronę. Mechanizmy odpowiedzialne za „obliczanie" kierunku i amplitudy ruchu na podsta- . 21 cm {patrz skala z lewej). kiedy palce uchwycą właściwy przedmiot.WYBÓR INFORMACJI WZROKOWEJ 187 RYSUNEK 4-10 RYSUNEK 4-9. Mechanizmy nerwowe stosowane do „obliczania" i kontroli położenia oka nie zostały jeszcze dostatecznie poznane. Wpatrujcie się w punkt ftksacjl Dopasowujcie kat patrzenia i odległość stronicy tak długo aż zniknie plamka ślepa dla lewego oka. jeżeli już się rozpocznie. Ruch balistyczny przypomina lot piłki: w momencie. jak znika koniec ołówka. (Pamiętajcie. one to powodują szybkie zmiany położenia gaiki ocznej. nie ma ona już żadnego wpływu na jej dalszy lot. Trzymajcie rysunek na wysokości oczu w odległości ok. prowadźcie ołówek wzdłuż stronicy w kierunku plamki. Kiedy odnajdziecie plamkę ślepą. a przy podrażnieniu prawej półkuli-ruchy w lewo. w tym bowiem wypadku ruch jest nieustannie korygowany aż do momentu. (Może być tu potrzebni ponowne dopasowanie stronicy). U człowieka ruchy oczu występują nie częściej jak 4 do 5 razy na sekundę. to rezultat jest kompromisowy: kierunek i zasięg ruchu zależy od względnej intensywności Podrażnienia obu półkul. która sięga po ołówek leżący na stole. że jedno oko musi być zamknięte). Instrukcja: Zamknijcie prawe oko. W wyniku stymulacji tych okolic kory za pomocą elektrody pojawiają się skokowe (sakkadowe) ruchy oczu. • • • Otwórzcie prawe oko-plamka ślepa pojawi się ponownie (w dalszym ciągu wpatrujcie się w punki flksacji) *. kiedy piłka odrywa się od ręki. Nie jest on z pewnością podobny do ruchu ręki. Ponadto ruch sakkadowy.

Analogicznie jak w ciałach kolankowatych bocznych i korze wzrokowej zakończenia włókien wychodzących z sąsiadujących części siatkówki trafiają do sąsiadujących ze sobą części wzgórków czworaczych górnych. bazującego na interpretacji znaczenia napływających danych sensorycznych. często występuje mimowolny ruch sakkadowy skierowany w stronę źródła ruchu. Włókna wychodzące ze wzgórków czworaczych górnych kierują się do systemu kontrolującego ruchy oczu. musi w pewnym stopniu różnić się od analizy mającej określić. ważne jest bowiem tylko jego położenie w polu widzenia oraz ukierunkowanie. że ten właśnie kanał zajmuje się lokalizowaniem przedmiotów w Kora wzrokowa RYSUNEK 4-11 .rysunki 4-12a i 4-12b. że do wzgórków czworaczych dochodzą również sygnały ze wzrokowych pól odbiorczych kory. Część włókien nerwu wzrokowego oddziela się od ogólnej masy i odchodzi nie do ciał kolankowatych bocznych. czy człowiek). Nawet w czasie snu występują ruchy sakkadowe oczu. W odróżnieniu od kory wzrokowej we wzgórkach czworaczych górnych obszar plamki żółtej nie ma oddzielnej reprezentacji. że proces ten przebiega w kanale odrębnym od kanału rozpoznawania obrazów. kiedy ruch pojawia się w neryferycznej części pola widzenia. W procesie identyfikowania obrazu wzrokowego przedmiotu (czy to będzie krzesło. położenie głowy oraz zmiany pozycji ciała. Czy zatem te niewątpliwie różne analizy dokonują się w dwu różnych kanałach nerwowych? Sądząc po budowie anatomicznej systemu wzrokowego jest to możliwe. Mamy także pewne dowody na to. to jednak uzyskane stosunkowo niedawno dane pozwalają na przyjęcie założenia. Idealny system rozpoznawania obrazów powinien ignorować te sprawy. Dla lokalizacji przedmiotu nie jest istotna jego uprzednia identyfikacja. której celem jest określenie. W niektórych wypadkach ruchy sakkadowe pewnością są dokonywane automatycznie. które są ważne ze względu na identyfikację przedmiotu-krzesła (czy człowieka). dokładne określenie kierunku przedmiotu. W ciągu wielu lat ruchy te uważane były za główny wskaźnik występowania marzeń sennych. Na przykład. gdzie znajduje się dany przedmiot. Jednakże analiza. Anatomiczna organizacja połączeń wzgórków czworaczych z systemem wzrokowym pozwala przypuszczać.2 / 3 4 -S 6 7 8 \ 9 O Pokrywające się pola wzrokowe obu oczu wie analizy obrazu wzrokowego nie są znane. lecz do ośrodka mózgowego. zwanego wzgórkami czworaczymi górnymi (superior colliculuś). Z reguły operacje niezbędne do zlokalizowania przedmiotu w polu widzenia świetnie współdziałają z operacjami niezbędnymi do jego rozpoznania. jego odległości czy też jego umiejscowienie w polu widzenia nie ma większego znaczenia. koncentrując się jedynie na tych właściwościach. lokalizacja przedmiotów Chociaż proces związany z określeniem lokalizacji przedmiotów będących w polu widzenia ciągle jeszcze nie jest dostatecznie zbadany. w ten sposób przestrzenna projekcja siatkówki i tu pozostaje utrzymana. W większości wypadków jednak rodzaj ruchów oczu j es t odzwierciedleniem systematycznego pobierania informacji z otoczenia. czym jest dana rzecz.

który. Kiedy podrażnimy elektrodami neurony wchodzące w skład rozpatrywanego kanału nerwowego. Ilekroć uda się zidentyfikować strukturę nerwową związaną z określoną funkcją. U kotów i u małp usunięcie kory wzrokowej wywołuje skutek. Jednakże oprócz dowodów anatomicznych istnieją inne bardziej przekonywające dowody. gdyby 5 aktywność była wywołana przez normalny bodziec wzrokowy . Jednakże po dokładnym . Podczas drażnienia neuronów związanych z odpowiednimi częściami pola widzenia. Łiwijdujsii\ radiami oczu otoczeniu. jak też zdolność do wzrokowo-motorycznej koordynacji i wyuczenia się wykonywania jakiegokolwiek zadania wymagającego odróżniania sygnałów wzrokowych. to u czuwającego zwierzęcia pojawią się ruchy głowy i zmiany pozycji ciała. Oznaczałoby to. przed Pewne najnowsze dane wskazują. że gdy ośrodek lokalizacji przedmiotów gromadzi informacje pochodzące od różnych modalności zmysłowych. kiedy uszkodzony zostanie jeden z dwu głównych kanałów wzrokowych? Rozpatrzmy najpierw skutki uszkodzenia kanału.. jak i o położeniu.RYS UNEK4-12/. jak się przypuszcza. Co się zdarzy w procesie widzenia. Zwierzę traci zdolność widzenia przedmiotów z otoczenia. że wzgóreK czworaczy łączy informacje zarówno o ruchu. że ustawia się ono właśnie w tę stronę. pozycja ciała zwierzęcia zmienia się w taki sposób. zajmuje się głównie rozpoznawaniem obrazów. tak więc wzgórek czworaczy wydaje się odpowiednim miejscem do dokonywania łącznej ich analizy. to informacja o ruchu jest ściśle powiązana z informacją o położeniu. Widzenie bez udziału kory wzrokowej Kanał nerwowy związany z rozpoznawaniem obrazów możemy uszkodzić usuwając chirurgicznie korę wzrokową (cortical ablatioń). RYSUNEK 4-1 Nerw. który w pierwszej chwili nie da się odróżnić od zupełnej ślepoty. gdzie powinien znajdować się przedmiot wówczas. 5 eksperymentatorem otwierają się nowe możliwości. Ponadto komórki wrażliwe na stymulację słuchową zostały ostatnio odkryte we wzrokowych partiach wzgórka.

sprawdzeniu okazuje się. Jeżeli oba te kanały funkcjonują niezależnie. Posuwając się wzdłuż ściany skrzynki. szybko uczą się wybierać właściwy wzór i zawsze. Łącznie bowiem oba te kanały tworzą silny i niezawodny aparat do pobierania i analizowania informacji wzrokowej. że pewne szczątkowe zdolności widzenia utrzymują się Zwierzę pozbawione kory wzrokowej może nauczyć się odróżniać przedmioty na podstawie różnic jasności. Popełnia jednak przy tym pomyłkę w ocenie głębi i nie może wyuczyć się rozwiązywania zadań polegających na wzrokowym różnicowaniu obrazów. następstwem niezdolności do rozpoznawania obrazów. by odpowiedzieć na pytanie. że małpy pozbawione kory wzrokowej zdolne są y pewnym stopniu do wzrokowego lokalizowania przedmiotów. Ponieważ w czasie tej operacji wzgórki czworacze górne pozostają nienaruszone. W normalnych warunkach systemy te nie mogą funkcjonować niezależnie od siebie. Jeżeli chomik nie wejdzie w następne drzwiczki. a uzyskamy inny rezultat. a drugi-na pytanie. G. Zachowanie chomika ulegnie krańcowej zmianie. Chomiki nie poddane operacji łatwo radzą sobie z tym zadaniem. a być może też i wielkości. chomik dotrze do pierwszych drzwi. Eksperyment ten ilustruje różnicę 6 między zdolnością lokalizowania a zdolnością rozpoznawania . aby go osiągnąć. Schneider (1969) w celu zapoznania się ze szczegółami tego eksperymentu. małpa sięga po orzech. z których tylko jeden prowadzi do pokarmu. należałoby uszkodzić wzgórki czworacze. a zdolność do lokalizowania ulegnie poważnemu zaburzeniu. Za drzwiami znajduje się nagroda w postaci wody Chomiki z uszkodzonym wzgórkiem czworaczym górnym potrafią sobie poradzić z zadaniem polegającym na rozpoznaniu wzorów i wybierają właściwe drzwi. sporządzonych z pleksiglasu. to może kontynuować spacer wzdłuż ściany i obejdzie w ten sposób całą skrzynkę aż wróci do pierwszych drzwiczek i wszystko zaczyna od nowa. Niewiele jest jeszcze badań eksperymentalnych w tej dziedzinie i nie znamy szczegółów o pracy systemu regulującego lokalizację sygnału wzrokowego w przestrzeni. Potem przechodzi Zwierzęta z uszkodzoną korą wzrokową nie są w stanie odróżnić wzoru w kropki od wzoru w pasy RYSUNEK 4-13 przez drzwiczki albo też ponownie idzie wzdłuż ściany aż dotrze do następnych drzwi. drugie pozostaną zamknięte. Ostatnio stwierdzono również. być może. Wystarczy zaplanować zadanie tak. Jeżeli eksperymentator trzyma w ręku jakiś łakomy kąsek. Po uszkodzeniu kanału odpowiedzialnego za rozpoznawanie obrazów utrzymana zostaje w pewnym stopniu zdolność do lokalizowania. otrzymują nagrodę w postaci jedzenia (rys. Przeprowadzając standardowe badania eksperymentalne. na których wyrysowano jeden z wzorów. chomik nie może wyuczyć się wybierania wzoru właściwego. jeżeli stworzy się im warunki dotarcia do nich bez posługiwania się wzrokiem Widzenie bez udziału wzgórków czworaczych górnych W tym wypadku zwierzęciem eksperymentalnym był chomik. są tak anatomicznie podzielone. Wtedy staje na tylnych łapach i najwyraźniej bada wzór. Uzyskane do tej pory rezultaty potwierdzają hipotezę o istnieniu dwu oddzielnych systemów: jeden przetwarza informacje. Aby to udowodnić. w której musi rozróżniać dwa wzory rozmieszczone na końcach dwu korytarzy. że wygodnie jest dokonywać operacji.jeżeli stawia się go w sytuacji. stwierdzamy. 4-13). u którego oba kanały. . ale kiedy tylko eksperymentator zaczyna poruszać ręką. Kiedy podaje się mu pokarm (na przykład ziarna słonecznika). kiedy znajdą się w skrzynce eksperymentalnej. że chomik nie może wyuczyć się odróżniania prostych obrazów wzrokowych. Być może zwierzę po prostu nie rozpoznaje pokarmu? Eksperymentator natrafia tu na problem „łamigłówkę". E. na jednych drzwiach znajduje się wzór z czarnych kropek. możliwe jest. Por. małpa początkowo go nie zauważa. gdzie powtarza się cała czynność. Zastanówcie się jednak nad samym zadaniem. a następnie sprawdzić zdolność zwierzęcia do lokalizowania. Aby je rozwiązać. gdzie znajduje się przedmiot. czym on jest. że właśnie te struktury przetwarzają informacje o położeniu przedmiotów. a na drugich z czarnych pasów. na przykład orzech. korowy i związany ze wzgórkami czworaczymi. aby odpadła potrzeba lokalizowania. Po uszkodzeniu wzgórków czworaczych chomik całkowicie traci zdolność do lokalizowania przedmiotów. PROCEDURA EKSPERYMENTU Chomik idzie w dól dwu sąsiadujących drzwi. Jedne drzwi otworzą się pod naciskiem. chomik musi rozpoznać właściwy wzór. a następnie zlokalizować go prawidłowo w przestrzeni. to zdolność do rozpoznawania obrazów powinna pozostać nadal. Ta niezdolność do lokalizowania jest. Istotny przy tym okazał się czynnik ruchu. Na przykład. wybierając właściwy kierunek. nie potrafi wykonać reakcji niezbędnych do tego.

Interakcja ta odgrywa bardzo istotną rolę w procesie przetwarzania informacji wzrokowej i wyjaśnia pewne podstawowe zjawiska nercepcyjne. aż czarne i białe części złączą się i cała tarcza odbierana będzie jako jednorodna szara powierzchnia (szybkość powinna przekraczać 30 obrotów na sekundę).5. niż ma to miejsce w rzeczywistości. opisany po raz pierwszy przez naukowca austriackiego Ernsta Macha i określony jego nazwiskiem. Teraz skoncentrujemy uwagę na pewnych zjawiskach psychologicznych. Zjawisko to jest rezultatem wzajemnego oddziaływania różnych części obrazu na siatkówce. ale jasną linię przechodzącą przez punkt/? i ciemną linię przechodzącą przez punkt y. 101) Obrazy następcze WRAŻLIWOŚĆ CZOPKÓW NA BARWY Teoria widzenia barwnego oparta na procesach przeciwstawnych Kontrast indukowany . Właśnie to zjawisko ilustruje rysunek 5-5 (patrz również rozważania w rozdziale 2. że na danej powierzchni tworzymy cienie o rozmytych konturach. co odbiera obserwator. Podstawowe właściwości widzenia SPOSTRZEGANIE JASNOŚCI Pasy Macha Kontrast jasności JASNOŚĆ A GŁĘBIA SPOSTRZEGANIE JASNOŚCI Obraz wzrokowy występujący w określonej części siatkówki wpływa również na spostrzeganie obrazu umiejscowionego w sąsiedztwie. 5-2) i obracać jąz taką prędkością. 5-3). Inny sposób polega na tym. 5-1). s. który nie widzi płynnego przejścia od większej do niniejszej jasności czy też odwrotnie. występujących w rezultacie tych współdziałań. że człowiek może widzieć jasne i ciemne pasma. Rysunek 5-4 przedstawia rzeczywisty rozkład intensywności oświetlenia (linia przerywana) oraz rozkład spostrzegany (linia ciągła). w tym celu w niewielkiej odległości od źródła światła umieszczamy przesłonę (rys. Już w swych pierwszych badaniach dotyczących fizjologii narządów zmysłowych (w latach 1860-tych) Mach zauważył. W jednym wypadku należy posłużyć się tarczą z czarnymi i białymi częściami (rys. W obu wypadkach uzyskujemy stopniową zmianę oświetlenia (jak to pokazują wykresy)-od najsilniejszego (oznaczonego literą a) do najmniej oświetlonej powierzchni (oznaczonej literą er). Odpowiednie mechanizmy nerwowe zostały dość dokładnie przeanalizowane w poprzednich rozdziałach (rys. Gradient oświetlenia można uzyskać w dwojaki sposób. po obu stronach granicy między słabiej i silniej oświetlonymi obszarami są widoczne pasy jasny i ciemny. Zjawisko to jest związane z tym. mimo braku odpowiednich zmian fizycznych w intensywności światła. a nawet więcej. Tak się przedstawia rzeczywisty rozkład światła odbitego od danej powierzchni. Poziome połączenia nerwowe łączące receptory siatkówki poprzez komórki horyzontalne i amakrynowe powodują współdziałanie sąsiadujących części siatkówki. 5-2 i 5-3). przy czym obszar zmian oświetlenia leży między punktami P i y. że granica między słabo oświetlonym obszarem i obszarem intensywniej oświetlonym jest spostrzegana jako znacznie bardziej ostry spadek jasności (rys. są to właśnie pasy Macha. Nie odpowiada to jednak temu. ADAPTACJA Warstwice równej jasności WŁAŚCIWOŚCI WIDZENIA ZWIĄZANE Z CZASEM Czas integracji Kiedy migające światło wydaje się ciągłe? Krytyczna częstotliwość migotania BARWA MIESZANIE BARW Koło barw Mieszanie dwu świateł Miesza n ie _ trzech ś wia teł BARWNIKI I ŚWIATŁA Pasy Macha Jedno z bardziej interesujących zjawisk związanych z przestrzenną interakcją -to efekt kontrastu jasności.

jak to zostało przedstawione na_ rysunku 5-4. Biała tarcza z arn vm sektorem w czasie szybkich obrotów wokół osi (nie mniej niż 1S00 na minutę) uzyskuje Silnią intensywność światła po\aiana na wykresie.5 do 5 cm. 30 centymetrów nad białym arkuszem papieru. Źródło: Ratliff (1965). . Jeśli lampa znajduje się na wysokości ok.oYSUNEK 5-2. Źródło: Ratliff (1965). Prosta metoda uzyskania pasów Macha. Poprzez lekkie boczne ruchy ręki można łatwo uzyskać pojawienie się pasów Macha. która odbierana jest tak. pasy Macha. Źródło: Ratliff 11965). RYSUNEK 5-3. RYSUNEK 5- RYSUNEK 5-4. to szerokość karty powin na wyn osiś 2.

RYSUNEK 5-5. Każdy z pasów charakteryzuje się stałą ntensywnością barwy. że jasność każdego z pasów jest niejednolita.»ySUNEK5-6. kiedy różnice w intensywności oświetlenia . Źródło: Cornsweet 11970).0. Wykres (linia ciąjg) przedstawia aktywność neuro. a linia przerywana rzeczy wiintensywności bodźca siy rozkład świetlnego. nawet w takich wypadkach. w jaki sposób oko ludzkie spostrzega lionowe pasy przedstawione na rysunku 5-6. W percepcji ważna jest lokalizacja granic 'rzedmiotów. Możemy to z łatwością wyjaśnić logicznie. Interakcje te są również odpowiedzialne za to. a wydaje się.

Jak przebiega to zjawisko w wypadku zmiany jasności figury wraz ze wzrostem oświetlenia pokazuje nam rysunek 5-8.wszystko to bowiem zależy od stosunku intensywności światła odbitego od środka i od tła. Pomimo to wydaje się. zamknąć drzwi. pozostać niezmieniona.przedmiotu i otaczających rzeczy są niezbyt duże. a następnie powoli otwierać je coraz szerzej. W typowych warunkach domowych można przyjąć dwa warianty postępowania. styczne również dla innych systemów sensorycznych. że kiedy drzwi otwieramy do jasno oświetlonego pomieszczenia. . i to we wszystkich systemach sensorycznych. reakcji receptorów rozmieszczanych po obu stronach granicy różnych poziomo^ oświetlenia niewątpliwie ułatwia procesy rozpoznawania obrazów. ąijposzczególne receptory sensoryczne umiejscowione są obok siebie: wzrokowe. regulując w ten sposób ilość światła przedostającego się do pomieszczenia (Zwróćcie uwagę na fakt. podobnie jak dźwięk o zwiększonej sile odbierany jest jako głośniejszy. a nawet jej jasność może ulec zmniejszeniu . opisaną w Dodatku A do niniejszej książki. Pierwszy polega na tym. RYSUNEK 5-7. Źródło: Cornsweet (1970). że odbierana jasność przedmiotu zależna jest również od otaczającego tła. W tym celu należy przejść do ciemnego pokoju. aby uzyskać odpowiednią ilość światła. Nazwijmy wewnętrzny kwadrat figurą. na którym przedstawiono dane dotyczące różnych stosunków kontrastu jasności między figurą a tłem (w decybelach)1.est wyodrębnienie konturów. Każdy może przeprowadzić podobny eksperyment we własnym zakresie. jak to pokazuje górna gruba linia na rysunku 5-8. Jednakże spostrzegana jasność figury nie musi wzrastać wraz ze zwiększeniem oświetlenia. Interakcje neuronów warunkujące występowanie opisywanych zjawisk są charakter. tym ciemniejszy wydaje się środek. który znajduje się na jasnym tle (pierwszy z prawej)... że wraz ze wzrostem fizycznej siły bodźca wzrasta subiektywnie spostrzegana jego jasność. w którym można by zmieniać intensywność światła bez zmiany jego barwy. R ySUNEK 5-8. Należy w ciemnym pokoju włączyć telewizor ustawiając go na nieczynny kanał. Przy jednakowej jasności środka i tła (kontrast 0 dB) spostrzegana jasność środka wzrasta stopniowo wraz ze wzrostem fizykalnej intensywności oświetlenia. Tym razem regulator jasności ekranu służy nam do 1 Pomiarów jasności dokonywano metodą oceny wielkości bezwzględnej S. Przy większym kontraście występuje interesujące zjawisko: im bardziej wzrasta oświetlenie. S. ta sama ilość światła jest odbijana przez każdy z nich. aby wejść do ciemnego pomieszczenia. W istocie podobne wyostrzony reakcji komórek nerwowych daje się zaobserwować prawie zawsze wówczas. Tak więc. nia których konieczne . a zewnętrzny tłem. Okazuje się jednak. dotykowe lub receptory węchowe. to intensywność światła odbijanego od tła i figury wzrasta jednakowo (proporcjonalnie do współczynnika odbicia) i rzeczywisty kontrast między nimi pozostaje niezmieniony. może stać się jaśniejsza. przyrost odbieranej jasności środka nie zachodzi równomiernie wraz z przyrostem światła. Interakcje między sąsiadującymi komórkarni nerwowymi odgrywają decydującą rolę szczególnie w pierwszych etapach anali/-. to powinien być jaśniejszy. Spotęgowanie różnic w częstotjiwo^.) Druga metoda polega na wykorzystaniu odbiornika telewizyjnego jako źródła światła. Jeżeli będziemy zwiększać oświetlenie całości. że kwadrat umieszczony na ciemnym tle (na lewym brzegu) jest jaśniejszy niż ten. Weźmy dwa( kwadraty z lewej strony rysunku 5-7. to wystarczy szpara kilkumilimetrowej szerokości. informacji. dla urzeczywistnij. W miarę jak wzrasta kontrast jasności między środkiem a tłem. Przywykliśmy do tego. jeżeli przedmiot odbija więcej światła. Źródło: Stewns H96lbl Kontrast jasności Przyjrzyjmy się wszystkim wewnętrznym kwadratom pokazanym na rysunku 5-7. słuchowo smakowe. Zmiana w spostrzeganiu wynikająca ze zwiększenia padającego światła na przedmiot zależy również od tego. Stevensa (19616). co otacza ten przedmiot. Przy średnim ciemnoszarym kolorze figury (różnica w kontraście około 8 dB) osiągana jest pełna stałość spostrzegania jasności: odbierana jasność figury nie zmienia się przy wzroście oświetlenia. posługując się kwadratami przedstawionymi na rysunku 5-7. W' rzeczywistości wszystkie one są identyczne.

a reakcja neuronu B jest jeszcze słabsza niż uprzednio. Kiedy na żaden z trzech receptorów nie pada światło. Po włączeniu telewizora niektóre części ekranu wydają się znacznie ciemniejsze od szarości ekranu wyłączonego telewizora. gdy występują równocześnie jaśniejsze powierzchnie. że w istocie wszystkie kwadraty są absolutnie jednakowe. Pozorne ciemnienie odpowiednich części ekranu jest wynikiem występowania mechanizmu kontrastu równoczesnego w oku.) Kiedy intensywność sygnału świetlnego wzrośnie czterokrotnie. które działają hamująco na powierzchnie ciemne. że wzrost oświetlenia powoduje subiektywne ciemnienie figury. każdy z nich reaguje na poziomie swojej aktywności własnej. będzie wydawał się on coraz bardziej jaśniejszy. efekt utrzymuje się nadal: reakcje neuronów A i C wzrastają wraz ze zwiększeniem intensywności światła. W warunkach minimalnego oświetlenia.40. przyjętej jako 50. w istocie jest oczywiste. Chociaż początkowo może wydać się dziwnym fakt. aby przypadkowe pasy czy punkty nie przeszkadzały w eksperymencie). ale tylko wtedy. który wyjaśnia współdziałanie między informacją o jasności a RYSUNEK 5-9 . bez względu na to. (Przy obliczaniu należy założyć. lecz jako szara. Kiedy telewizor jest wyłączony. jak w pokoju robi się coraz jaśniej. Prostym przykładem tego zjawiska może być ekran telewizora. że inaczej być nie może. Zapoznajmy się z eksperymentem. wiązka elektronów wzbudzająca fluorescencję kineskopu może jedynie emitować. a nie pochłaniać światło. JASNOŚĆ A GŁĘBIA Proste obliczenie jasności nie zawsze jest wystarczające do wyjaśnienia naszego spostrzegania. to w miarę tego. że obszary o zwiększonej intensywności oświetlenia rozciągają się nieograniczenie w obie strony. że na niego także pada teraz więcej światła niż przedtem. ale aktywność neuronu odpowiadającego środkowemu obszarowi B obniża się. Wraz ze wzrostem oświetlenia pokoju prawy kwadrat wydaje się coraz ciemniejszy. kiedy pojawia się światło. że umieszczone zostały na różnym tle (uwaga: nie używajcie do zmiany oświetlenia przyciemniaczy. Zaczynamy spostrzegać czerń. ekran ma szarą. Jeżeli natomiast będziecie patrzeć na lewy kwadrat. tak że oświetlenie obszarów A i B osiągnie 80. figura nie jest spostrzegana jako czarna. a nie osłabić intensywność oświetlenia ekranu. kiedy żadne światło nie pada na siatkówkę.regulowania oświetlenia w pokoju (regulator zaś kontrastu należy ustawić na minimum. Rozpatrzmy obwód nerwowy przedstawiony na rysunku 5-9. Spójrzcie teraz na kwadraty. Przy słabym świetle-dwa obszary o intensywności 20 otaczające z obu stron obszar o intensywności 10-dwa neurony odpowiadające obszarom A i C zaczynają reagować intensywniej wraz ze wzrostem intensywności światła. gdyż ten neutralny stan spostrzegania jasności wynika z aktywności własnej neuronów. Nie należy zapominać o tym. a przecież włączenie aparatu może jedynie zwiększyć. neutralną jasność. gdyż zmienia się wtedy także barwa światła). a wewnętrznego obszaru B . a odbierane są jako różne dlatego. Stan ten odpowiada spostrzeganiu „szarości".

5-12). że kartkę papieru z narysowanym x ustawimy pionowo na stole przed źródłem światła (rys. Intensywność światła odbitego od danej powierzchni i dochodzącego do oka obserwatora jest uzależniona od położenia tej powierzchni względem światła i dlatego jasność tych powierzchni spostrzegana jest jako stała. Obserwator patrzy na stół przez otwór wycięty w jednej ze ścian kamery. Na jedne powierzchnie pada światło bezpośrednio. dzięki czemu kąt patrzenia jest absolutnie stały. 1954): Na stole ustawionym w specjalnej kamerze rozmieszczono szereg białych przedmiotów (patrz rys. Osoba obserwująca widzi powierzchnię stołu. Załóżmy. Dlaczego tak się dzieje? Istota sprawy wiąże się z tym. inne zaś pozostają w cieniu (rys. na której rozłożono szereg przedmiotów. Kartka znajdzie się wówczas w cieniu i ilość odbitego przez nią światła wyraźnie się RYSUNEK 5-13 CO WIDZI OBSERWATOR RYSUNEK 5-14 RYSUNEK 5-11 . wszystkie wydają się mieć taką samą barwę-białą. Chociaż ilość światła odbijanego przez poszczególne powierzchnie jest różna. wszystko to oświetlone jest jedną lampą umieszczoną na górze. Nie wszystkie powierzchnie tych przedmiotów oświetlone są jednakowo. gdyż obserwator nie może ruszać głową (rys.RYSUNEK 5-10 RYSUNEK 5-12 informacją o głębi. że obserwator spostrzega przedmioty jako trójwymiarowe. 5-11). 5-10). 5-11). w wyniku czego pojawia się spostrzeganie uwzględniające również inne czynniki (Hochbergi Beck.

. Przy spostrzeganiu jasności ten sam obraz wzrokowy może być interpretowany na różne sposoby. a jeżeli ograniczymy je do części centralnej siatkówki. aby zauważyć. Należy przypuszczać. I najprawdopodobniej zachowanie badanego będzie dla nas frustrujące. a po kilku sekundach powie. W oku działają dwa systemy receptorów: pręciki i czopki. a czopki w jej środku Jeżeli ograniczymy oddziaływanie światła do peryferii siatkówki. wszystko widzi go nadal. Jeżeli ponownie spróbujemy zmniejszyć intensywność światła. jaką człowiek jeszcze widzi. która odpowiadałaby poziomemu położeniu. Wystarczy rzut oka na krzywą. Spostrzegana jasność zmienia się odpowiednio: kartka wydaje się bardziej szara aniżeli pozostałe przedmioty. Załóżmy na przykład. następnie wprowadzamy ją do całkowicie ciemnego pomieszczenia i eksponujemy coraz słabsze światło mierząc jej wrażliwość wzrokową. 5-14). że jest tak samo biała jak i wszystkie inne przedmioty umieszczone na stole. że interesuje nas jego próg wrażliwości na światło. to powinniśmy otrzymać krzywą adaptacji pręcików. że załamanie na krzywej jest wynikiem interakcji tych dwu systemów. proces adaptacji wzrokowej. w zależności od ogólnej interpretacji wszystkich sygnałów wzrokowych odbieranych przez obserwatora. historia powtórzy się na nowo. badany najpierw oznajmi. Określenie wartości progowej należy zacząć od eksponowania dość jasnego punktu świetlnego. Teraz obserwator interpretuje widziany przez siebie kształt kartki jako informację o tym że kartka ta nie stoi pionowo. Mimo to obserwator nadal będzie uważał. 5-13) i następnie połóżmy ją na stole pionowo w dawnym miejscu. jest to tzw. . że na poziomie podziałki odpowiadającej 10 minucie zaczyna się coś dziać. że znowu widzi światło. uzyskamy krzywą odzwierciedlającą przede wszystkim zmiany wrażliwości KYSUNEK 5-16. krzywa adaptacji do ciemności. Z upływem czasu jej wrażliwość na światło będzie wzrastała coraz bardziej. badany nagle oświadczy. W toku badania włączył się nowy element. że do badanego procesu włączają się jakieś mechanizmy dodatkowe. W ten sposób również i w tym wypadku prawidtow0 spostrzegane położenie powierzchni względem padającego na nią światła zapewnia stałość spostrzegania jasności. lecz jest poziomym prostokątem i w konsekwencji powinna odbijać znacznie więcej światła (rys. przypuszczamy. Na rysunku 5-15 przedstawiona jest krzywa zmian wrażliwości w czasie. : Aby prześledzić ten proces bardziej szczegółowo. to okaże się. W odniesieniu do wzroku mamy pełne podstawy do takich przypuszczeń. Dokonajmy teraz zmiany spostrzeganej jasności kartki papieru przycinając jej brzegi tak. tak można uzyskać w dużym przybliżeniu wartość progową. kierujemy najpierw na oczy osoby i badanej bardzo silne źródło światła (w celu maksymalnego obniżenia jej wrażliwości na światło). że sprawa wcale nie jest tak prosta. Jeżeli jednak umieścimy za kartką pręcik. nie odbija więc tej ilości światła. a następnie stopniowo zmniejszać jasność aż do momentu.zmniejszy. że nie widzi nic więcej. Zanim jednak zdążycie zapisać tę wartość progową. że nie widzi punktu świetlnego. kiedy osoba badana powie. Kiedy na krzywej obserwujemy załamanie. A ponieważ kartka jest faktycznie w cieniu. Możemy wykorzystać różnice morfologiczne i funkcjonalne między dwoma systemami dla wyodrębnienia z krzywej adaptacji do ciemności jej oddzielnych składników Pręciki rozmieszczone są znacznie gęściej na peryferiach siatkówki. aby uzyskała kształt zbliżony do trapezu (rys. ADAPTACJA Jeżeli przyprowadzimy do laboratorium człowieka prosto z ulicy i zaczniemy badać jego wrażliwość wzrokową. to znaczy najmniejsza intensywność światła. Źródło: Hecht i Hsia (1945). że mimo. interpretacja dotycząca głębi nie zachodzi i położenie przestrzenne kartki ponownie odbierane jest jako pionowe-jasność jej ponownie się zwiększa.zdolność oka do przystosowywania swej wrażliwości na światło stosownie do zmiany oświetlenia.

Na przykład.1-49. tu "" pewnym czasie koła ''"~nt{ -s/. .krzywą podobną do dolnej krzywej na tym rysunku. ySUNI ' ^" "' e '^' będziecie . Podobne ułożenie krzywych uzyskuje się. albo też krzywą adaptacji czopków. Różnice między przedstawionymi krzywymi są uwarunkowane tylko jednym czynnikiem zewnętrznym -długością fali stosowanego światła. i'1'by zamazywać. jaki ma przy białym świetle. Ponadto jest rzeczą wiadomą. że maksymalna wrażliwość czopków i pręcików jest różna dla światła o różnej długości fal (rys. i'r cała figura zacznie migotać. Oświetlając zaś wyłącznie środek siatkówki albo też posługując się światłem czerwonym (długość fali powyżej 650 nm). Wy'..:ajijc głową ani oczami tak dhi!-•<>. RYSUNEK 5-17. Wraz ze zmniejszeniem długości fal świetlnych na krzywej pojawia się załamanie. A • KolekcJa litografii '' p | Nim i<i>ia). kiedy światło przechodzi z centrum do obwodu siatkówki. Krzywa adaptacji do ciemności uzyskana przy stosowaniu światła czerwonego (długość fali powyżej 680 nm) nie ma załamania.-I ' 5 cm nie poruszając '' 'iinti. Istotnie. New York 1965). Interchemicul Corp. 50 RYSUN'. Zobaczycie n'>:inve serca na zielonkawym tle ''kilkakrotne mrugnięcie okiem przyśpiesza pojawienie się obrazu następczego). Maksymalna wrażliwość i najwyższy stopień adaptacji występuje przy najkrótszych falach widzialnego światła-światło fioletowe (poniżej 485 nm).. zielona jest JndukirMina" (zmodyfikowane na podstawie The Color Tree. spodziewamy się uzyskać przede wszystkim krzywą adaptacji czopków. Wtedy przenieście szybko yrrok na czarną kropkę praweg" !>iulego rysunku. Źródło: Chapanis (1947). Wpatrujcie się w carnci L-i'i'kc na lewym rysunku nie pom. pobudzenie centrum daje krzywą podobna do górnej krzywej na rysunku 5-17.!*. Looking Glass \inic. wszystkie nasze oczekiwania sprawdzają się. Dlatego kształt krzywej adaptacji do ciemności powinien zależeć od barwy (długości fali) stosowanego w badaniu światła. na sygnały świetlne tego typu reaguje pr/cde wszystkim system pręcików. patrz rysunek ' 41 (Pet'"' ' ''Igtey. 5-16). Różowa barwatot>l<i'i:: następczy. Oświetlając jedynie peryferie siatkówki albo też stosując światło fioletowe (długość fali poniżej 450 nm). :h\'ać.„ u ir iv środek rysunku z '^'lljoir! . a przy długości fali rzędu 485-570 nm (zielone światło) krzywa osiąga praktycznie taki sam kształt.'<Hienie ••" <> faktu. ty ten sposób możemy wybiórczo badać albo krzywą adaptacji pręcików.czopków. a pobudzenie obwodu . na rysunku 5-17 przedstawiony został zbiór krzywych adaptacji do ciemności. powinniśmy otrzymać względnie czystą krzywą adaptacji pręcików. jest to właściwa krzywa wrażliwości czopków.

a obraz kwiatka niebieskiego na obszar bogato usiany pręcikami (zmodyfikowane na podstawie The Color Tree. jeżeli przez cały czas będziemy koncentrować wzrok na środku czerwonego kwiatka. to przykładowo po 5 minutach czerwony kwiatek przestanie być widoczny. praktycznie pozbawioną pręcików. "Zjawisko Purkinjego. 1965). działa jedynie widzenie pręcikowe.RYSUNEK 4-1 RYSUNEK 5-19. Jeżeli światło jest dostatecznie słabe. Interchemieal Corp. Możemy przyspieszyć pojawienie się tego efektu. przy czym czerwony wydaje się jaśniejszy od niebieskiego. Oba spostrzegane są dzięki widzeniu czopkowemu.. New York. . Przedstawione na ilustracji dwa „kwiatki" czerwony i niebieski normalnie widziane są jednakowo dobrze. Różnice między wrażliwością wzrokową w dzień i w nocv. Jeżeli będziemy patrzyli na kwiatki przy bardzo słabym świetle. a widzieć będziemy tylko niebieski. W tym wypadku obraz kwiatka czerwonego pada na plamkę żółtą.

która charakteryzuje się krótkimi falami. Interchemical Corp. Źródło: Judd (1951). Przyczyną tych zmian są różne ilości pręcików i czopków. Wraz ze zmianą •llugości fali świetlnej zmienia się również jasność światła. Warstwice równej jasności kaZują. RYSUNEK 5-31. i jako jeden z pierwszych określił różnicę między systemami czopków i pręcików na podstawie obserwacji zachowania. New York. .. Po raz pierwszy zauważył to czeski fizjolog. Na rysunku 5-18 ilustrującym zbiór warstwie równej jasności pokazane są zmiany w przebiegu krzywych w różnych Poziom światła użytego do adaptacji RYSUNEK 5-18. krzywe równej jasności uwidaczniają zmiany maksymalnej wrażliwości na długość fali eksponowanego światła. Zmiany wrażliwości mają określone znaczenie dla praktyki. W późniejszych stadiach adaptacji widzenie zachodzi głównie dzięki pręcikom i dlatego maksymalna wrażliwość przenosi się na tę część widma świetlnego. a przy świetle przyćmionym . Wraz ze zmianą poziomu adaptacji.odwrotnie. jaka powinna być intensywność światła potrzebna do zachowania stałej isności. We wczesnym stadium adaptacji (górna krzywa) główną rolę odgrywa widzenie czopkowe i dlatego maksymalna wrażliwość przenosi się na światło o Względnie dużej długości fali-właśnie takie światło wydaje się najbardziej jasne. mimo zmiany długości fali. Następnie spójrzcie w punkt fiksacji górnego prostokąta. W jasnym świetle czerwona barwa wydaje się jaśniejsza od niebieskiej. Uzyskiwane krzywe są analogiczne do warstwie równej głośności. Wpatrujcie się w punkt fiksacji w środku dolnego rysunku.tfarśtwice równej jasności Istnieje również inny sposób wywołania efektu adaptacji do ciemności. Przy stosowaniu sygnałów świetlnych różnego typu w godzinach nocnych (np. powstających w efekcie badania słuchu. stadiach adaptacji do ciemności. Jan Purkinje. 1965). działających na danym poziomie adaptacji. Zobaczycie pierścienie i tło w barwach dopełniających (zmodyfikowane na podstawie The Color Tree.

Tak więc. to trwa jeszcze chwilę. a więc rozpiętość znacznie większa aniżeli ta. Linia pozioma wskazuje miejsce. jaką dysponuje oko. Źródło: Hechi iHsia(1945j. a nie do ciemności. zdolność obserwatora do wykrycia sygnału nie ulegnie zmianie. kiedy wywołujący je bodziec przestał już działać. To zjawisko utrzymywania się obrazu wzrokowego po raz pierwszy odkryte zostało przez pomysłowego wynalazcę w wieku XVII. ale podwoimy czas oddziaływania bodźca. aby wystąpiła reakcja na obraz wzrokowy.wkłady kolorowa). Jeżeli wyjściowy poziom oświetlenia jest niski. Jeżeli tylko długość trwania sygnału przekroczy np. że najszybszy przyrost wrażliwości występuje w pierwszych 10-20 minutach. 5-20). można nosić w jasnym pomieszczeniu okulary. że wrażliwość rośnie bardzo wolno jeszcze w okresie do 6 godzin.znaki drogowe) należy uwzględniać to zjawisko zmian wrażliwości (rys. bez względu na to. w których badanego poddawano uprzednio działaniu bardzo silnego światła (typu fotograficznego flesza). że okres 20-30 minut odnosi się do takich sytuacji. w vniku czego przez jakiś czas nic nie byłoby widać. dzięki którym światło eksponowane przez określone źródło przeistoczy się w reakcję neuroelektryczną. kiedy obraz przestanie działać na narząd wzroku. na przykład taki. jedynie szczegółowe obserwacje pozwalają stwierdzić. poziom jej prawie się nie zmieni: już po 60 sekundach powróci do poprzedniego stanu. Ile czasu potrzeba dla wytworzenia się adaptacji do ciemności? Krzywa przedstawiona na rysunku 5-17 wskazuje. W przedziałach czasu reakcji oka znaczenie ma jedynie ogólna suma działającej na nie energii. 1/4 sekundy (250 milisekund). Nawet. Jak wiemy. Dla większości celów praktycznych wystarczy 30 minut. że dobrze widzi: pręciki zachowały wysoki stopień swojej adaptacji do ciemności. kiedy to . Jest ona wspólna dla procesów fotochemicznych wszystkich rodzajów. człowiek odkryje. Ta wymienność między czasem a intensywnością nie jest jedynie specyficzna dla systemu wzrokowego. wszelka zależność między zdolnością obserwatora do wykrycia sygnału a długością tego ostatniego zanika i decydującym czynnikiem staje się intensywność światła. Należy jednak pamiętać. RYSUNEK 5-20. jak operatorzy stacji radiolokacyjnych. WŁAŚCIWOŚCI WIDZENIA ZWIĄZANE Z CZASEM Czas integracji \Vidzenie nie jest procesem natychmiastowym. Po przejściu do ciemnego pomieszczenia i po zdjęciu okularów. jeżeli zmniejszymy intensywność światła o połowę. Można ustalić pewien związek między siłą światła oddziałującego na oko a trwaniem jego wpływu. ponieważ światła mochodów nadjeżdżających z przeciwka naruszałyby znacznie poziom adaptacji. ponieważ podczas działania silnego czerwonego światła będą pracować tylko czopki. Związek czasu i intensywności utrzymuje się w przedziale długości oddziaływania do 20 milisekund. pozostając jeszcze przez kilka dziesiętnych części sekundy (patrz omówienie problemu wzrokowej pamięci krótkotrwałej w rozdziale 9). odpowiedni czas naświetlania błony fotograficznej można uzyskać przy różnorodnych zestawieniach długości czasu naświetlania (migawki) oraz intensywności światła (wielkość przesłony). wvmaga czasu. jaką dysponuje typowa błona fotograficzna. Dla dłuższych błysków zmniejszenie intensywności światła nie da się w pełni zrekompensować wydłużeniem czasu oddziaływania. gdy po wytworzeniu się adaptacji zapalimy w pokoju słabe światło na 10 sekund. kiedy to wolą przebywać w jasno oświetlonych miejscach (rys. w obrębie którego światło przechodzi przez czerwony filtr. Pojawienie się reakcji chemicznych. Jeżeli człowiek musi zachować oczy zaadaptowane do ciemności. oślepienie pojawiające się takich wypadkach trwa bardzo krótko i wrażliwość szybko powraca. Na przykład. to może okazać się. Natomiast wrażliwość systemu wzrokowego na światło jest znacznie wyższa aniżeli ta. Na tym polega sens stosowania czerwonych szkieł albo oświetlenia czerwonym światłem pomieszczeń służących do odpoczynku dla takich pracowników. a kiedy już wystąpi. Filtr przepuszcza '/» światła pobudzającego czopki i '/IOO pobudzającego pręciki. Okulary takie. Zakreskowana część oznacza rejon. Obraz na siatkówce znika bardzo wolno. chronią system pręcikowy i pozwalają na zachowanie jego zdolność adaptacyjnych. jaki jest w dużym pokoju oświetlonym kilkoma żarówkami 50 W. w którym filtr odcina pozostałe długości światła. Typowy czas naświetlania waha się w granicach od 0. powinien przeci sięwziąć niezbędne środki w celu zachowania poziomu adaptacji widzenia pręcikowego Można tego dokonać za pomocą prawidłowego wyboru długości fali świetlnej dla oświetlającego pokój światła. które przepuszczałyby tylko promienie ciemnoczerwone. Na przykład. że czopki w tym samym czasie osiągnęły adaptację do światła. że wystarczy tylko 5 minut. to prowadzenie samochodu nocą byłoby niezwykle uciążliwe. Gdyby tak nie było. którzy muszą utrzymywać adaptację oczu do ciemności nawet w czasie przerw obiadowych i rekreacyjnych.001 do 1 sekundy. Potrzeba czasu. nawet wówczas. 5-19 . Kiedy migające światło wydaje się ciągłe? Wrażenie wzrokowe utrzymuje się przez krótki czas nawet po tym. nawet przy silnym świetle. aby wytworzyła się dobra adaptacja do ciemności. a równocześni powinien okresowo pracować w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

zamiast projekcji ciągłej jednego kadru. Prawdę mówiąc. na ekranie obraz pojawia się co '/ĆO sekundy. to reakcja na ten błysk wystąpi już. czy posługujemy się skomplikowaną elektroniczną aparaturą pomiarową. Dla pręcików. jest to w pełni wystarczające do uniknięcia migotania. jaka powinna być jasność migającego światła. jak wyglądałby świat. możemy uzyskać u obserwatora efekt światła ciągłego. przy której widziane jest koło świetlne możemy obliczyć długość czasu utrzymywania się obrazu świetlnego. porozrywane obrazy. że właściwości oka związane z czasem są analogiczne do właściwości filtru pasmowego. a ściślej mówiąc z 525 linii. W ten sposób. począwszy od lewego górnego rogu. prawo Talbota). Rezultat ekspery. zanim pojawi się następny. Znając mechanizm integracji bodźców. z których każda składa się z około 500 punktów. co pojawienie się całego obrazu. Możemy powtórzyć ten eksperyment. 2 Czytelnicy obznajmieni z obwodami elektronicznymi zapewne zauważą. Ostatnio przemysł rozrywkowy ponownie wprowadził migotanie. inaczej obserwowalibyśmy migotanie obrazu. Na ekranie telewizora obraz tworzy się z oddzielnych punktów. (1970) dla omówienia metody analizy filtru pasmowego. Przy silnych błyskach czas integracji ulega skróceniu i dlatego jedynie przy bardzo dużej częstotliwości błyski. W ślad za drugim błyskiem można w tym samym czasie eksponować trzeci. Aby uniknąć migotania. Nie odnosi się to do kina. kiem.. nazywamy krytyczną częstotliwością migotania (Critical jlicker freąuency . zarówno obrazy telewizyjne. zanim wygaśnie reakcja na błysk uprzedni. z tym że zamiast węgielka użyjemy zapalonej latarki elektrycznej. Słabe błyski zlewają się przy niższej częstotliwości migotania. wycinającego częstotliwości w przedziale od 10 do 50 Hz. wzbudzonej w siatkówce w wyniku krótkotrwałych błysków świetlnych. Po pierwszym błysku występuje reakcja wzrokowa. Następnie wiązka elektronów powraca do punktu wyjścia i ponownie przebiega linie na drugiej połowie. niezależnie od tego. Dowolny czynnik wpływający na szybkość integracji i na inercję w systemie wzrokowym zmienia również krytyczną częstotliwość migotania. Właśnie w wyniku tego procesu następujące po sobie oddzielne kadry na ekranie kinowym czy też telewizyjnym stwarzają złudzenie ruchu ciągłego. że światło. w czasie którego szereg kolejnych błysków spostrzegany jest jako nieprzerwane światło ciągłe. co daje w efekcie minimalną lub żadną reakcję prądu stałego. .przywiązawszy do jednego końca sznura żarzący się węgielek i trzymając w ręku drugj koniec zaczął nim szybko obracać-w ciemności pojawił się krąg ognisty. Zdolność systemu wzrokowego do przecho. Jeżeli drugi błysk następuje dostatecznie szybko po pierwszym. spostrzegane jest jako równe jasnością stałemu światłu o intensywności niższej o połowę (tzw. Gdyby obraz tworzył się stopniowo. Przy dużej intensywności błysków i niskiej częstotliwości ich pojawiania się system wzrokowy nie nadąża łączyć kolejnych błysków i obserwator spostrzega nierealne. Ten proces uśredniania bodźców zapewnia płynne zlewanie się następujących po sobie obrazów w nieprzerwany strumień spostrzegania wzrokowego. wywania śladów bodźca świetlnego na przeciąg 150-250 milisekund okaże się niez\ul^ ważna w badaniach nad pamięcią (rozdziały 8 i 9).] fe integracyjne aspekty procesów przetwarzania informacji wzrokowej w sposób oczywisty ograniczają szybkość. mentu zawsze jest ten sam.) W telewizji mamy do czynienia z podobnym problemem. Obraz wzrokowy przechowywany jest w ciągu około 150 milisekund. dla którego czas trwania błysków jest równy czasowi trwania przerw między błyskami (przy częstotliwości migotania powyżej krytycznej). i przechodził wzdłuż rzędów w dół do prawego dolnego rogu. (Niektóre aparaty projekcyjne pozwalają na uzyskanie 72 błysków na sekundę i w nich światło wygasza się dwukrotnie przy ekspozycji każdej klatki filmowej. Częstotliwość migotania. gdyby nie zastosowano specjalnej metody. Eliminuje to całkowicie migotanie. który jest niezbędny do zmiany kadru. które są najbardziej aktywne przy małej sile światła. takie zlewają się i mogą być spostrzegane jako światło ciągle. każdy kadr rzutowany jest kilkakrotnie: tzn. Krytyczna częstotliwość migotania Jeżeli prawidłowo ustalimy przerwy między błyskami. W ten to sposób. Trwa to około 'Ao sek. krytyczna częstotliwość migotania jest mniejsza niż dla czopków. Jeżeli znamy szybkość obrotów. wtedy wystąpiłoby migotanie. Aby uniknąć zjawiska migotania. prezentowana jest najpierw połowa obrazu i wiązka elektronów przebiega linie na jednej połowie. która jest spostrzegana jako światło ciągłe. chociaż na pełną ekspozycję obrazu potrzeba zaledwie 'Ao sek. która utrzymuje się w ciągu 100 milisekund. Przy światłach stroboskopowych wykorzystywanych czasami w świetlnych widowiskach estradowych stosuje się serię odrębnych zjawisk migawkowych. jak i filmowe migotałyby w trakcie oglądania. kiedy cały ekran jest oświetlony. chociaż tylko 24 kadry są eksponowane w czasie jednej sekundy. Światło padające na ekran zostaje wygaszone na ten moment. tak że kolejny prezentowany obraz zdąży zniknąć. który powoduje zlewanie się światła. Tak więc błyski światła wywołują w systemie wzrokowym reakcję ciągłą. W kinie projekcja odbywa się z prędkością 24 kadrów na sekundę (czasem 30). zależnie od intensywności. Wielkość ta jest bardzo zbliżona do trwania aktywności elektrycznej. można przewidzieć.CFFf. ponieważ pojawienie się każdego punktu (przy tak krótkich odcinkach czasu) zajęłoby tyle samo czasu. [Patrz Cornsweet. z jaką oko może wykryć oraz prześledzić zmiany nachodzące w strukturze bodźca padającego na siatkówkę. czy też zwykłą latarką lub rozżarzonym węgiel. pozwalające przekonać się naocznie. ilość błysków odbieranych przez oko wynosi co najmniej 48 na sekundę. światło przerywane jest raz lub kilkakrotnie. Pełny obraz prezentowany jest 30 razy na sekundę. gdyż tam każdy element obrazu jest eksponowany w momencie. System wzrokowy sprowadza intensywność do średniego poziomu w czasie integracji błyskowi odpowiednio do tego obniża się spostrzegana jasność. Wiadomo. gdyby w naszym systemie wzrokowym nie występowały mechanizmy integrujące.

Koło barw Rysunek 5-21 przedstawia jeden z możliwych wariantów koła barw. Po zmieszaniu dwu różnej długości fal świetlnych widzimy nie dwie różne barwy. lecz próbujemy jedynie opisać związki wzajemne między barwami spostrzeganymi przez człowieka. Barwy te najwidoczniej nie są monochromatyczne. to obie barwy zniosą się wzajemnie i człowiek zobaczy szarą plamę. na widmo świetlne. Ponadto po zmieszaniu niektórych monochromatycznych fal świetlnych widzimy światło białe. dotyczące rozszczepienia promienia świetlnego. Pary barw dopełniających można odnaleźć łącząc wzdłuż średnicy koła dowolne dwa przeciwstawne punkty na obwodzie koła. dokonajmy prostej operacji: zachowajmy kolejność barw w takim układzie. Wszystkie punkty na obwodzie koła odpowiadają barwom wysoko nasyconym. Barwy dopełniające stanowią wskazówkę. To zjawisko różni się w swej istocie od analogicznego doświadczenia ze słuchem: oddzielne tony tworzące akordy stosunkowo łatwo są identyfikowane przez słuchacza. Przede wszystkim trzeba znaleźć sposób określenia wzajemnych zależności odpowiadających wszystkim możliwym przypadkom spostrzegania światła i barwy. 4-i -wkładka kolorowa). oba końce widma są do siebie dość podobne (ciemnoniebieski lub fioletowy na końcu fal krótkich i purpurowy na końcu fal długich). różowej lub purpurowej. pozwalających na przewidywanie wyników łączenia różnych monochromatycznych promieni świetlnych. Miejsce na obwodzie koła wyznacza właśnie jakość.po drugie. jostatecznie dobrze charakteryzuje spostrzeganie oddzielnych monochromatycznych wiązek świetlnych. przechodzącego przez pryzmat. Dowolną barwę charakteryzują trzy różne właściwości psychologiczne: jakość. że jak dotychczas nie zajmujemy się teorią widzenia barw. co możemy powiedzieć o widzeniu barw. Najbardziej zbliżonym odpowiednikiem fizycznym jasności jest intensywność światła (z zastrzeżeniem. . które należy zmieszać ze światłem białym. a punkt znajdujący się na przykład w połowie między białym a zielonym oznacza nasycenie w stopniu średnim. Na obwodzie znalazły się nazwy barw i odpowiadające im długości fal świetlnych (na rys. Takie mieszanie świateł określamy jako pary barw dopełniających. punkt określony jako biały oznacza nasycenie zerowe. Na przykład. Nasycenie określa względną ilość światła monochromatycznego. co określaliśmy już tym terminem w poprzednich częściach tego rozdziału. pewne barwy są „przeciwstawne" lub dopełniające w stosunku do innych. posługując się przedstawionymi faktami. jakie barwy weszły w skład tej mieszaniny. jaką otrzymamy po zmieszaniu dowolnych barw monochromatycznych. dla każdego monochromatycznego światła). Posłużymy się przykładem widma. tak aby barwy dopełniające znalazły się naprzeciw siebie wzdłuż średnicy koła.BARWA Podstawą współczesnych teorii widzenia barw są obserwacje Izaaka Newtona. nasycenie i jasność. (Z wyjątkiem odcinka oznaczonego jako „purpurowy". że ten prosty schemat doskonale opisuje widzenie barw i to znacznie dokładniej niż można było oczekiwać ze względu na prostotę jego założenia. aby otrzymać spostrzeganą barwę. W pryzmacie (albo jego ekwiwalencie w przyrodzie. możemy uzyskać pierwszy system pozwalajmy opisać mieszanie barw. jak należy przedstawiać widzenie barw przez człowieka. Jasność oznacza dokładnie to samo. Zwróćmy uwagę przede wszysjkjm na dwie rzeczy: po pierwsze. na którym przedstawione są różne możliwe barwy i ich mieszaniny. istnieje zbiór zasad mieszania barw. jeżeli błękitnozielone światło monochromatyczne (o długości fali 490 nm) zmieszane zostanie z żółtoczerwonym światłem monochromatycznym (o długości fali 600 nm). ale jedną nową-rezultat mieszania. Idąc od obwodu do środka koła możemy zaobserwować obniżenie się nasycenia. podobnie jak to jest w systemie słuchowym. że chociaż fakty są prawdziwe. MIESZANIE BARW posługując się parami barw dopełniających. poczynając od prostego koła. wytworzony w pryzmacie. Spostrzegamy widmo optyczne jako wstęgę barw-od czerwonej do fioletowej. W widmie optycznym wytworzonym przez pryzmat brak niektórych spostrzeganych przez nas barw. Taki diagram (wraz z odpowiednim opisem matematycznym) nazywa się przestrzenią barw. Na podstawie tego prostego faktu zbudowana była pierwsza teoria widzenia barw Widziana barwa zależy od długości fali świetlnej wpadającej do oka. jaki istnieje w widmie światła słonecznego i przedstawmy je w postaci koła. w tym na przykład: brązowej. Zwróćcie uwagę.. w tęczy) białe światło słoneczne rozszczepia się na wiązki promieni o różnych długościach fali i wszystkie barwy od długich do krótkich fal układają się odpowiednio. zmienia się wraz ze zmianą długości fali świetlnej. a kończąc na skomplikowanych bryłach. Ze zdziwieniem stwierdzimy. Zazwyczaj dokonywanie takich przewidywań umożliwia narysowany diagram. A może istnieje specjalnego rodzaju receptor dla światła o określonej długości fali (tzn. gdzie znajdują się różne neurony reagujące w specyficzny sposób na dźwięki o różnej częstotliwości? Dokładne badanie spostrzegania barw wykazuje. musimy precyzyjnie zdefiniować termin barwa. Układ barw w widmie. ponieważ dla tej barwy nie ma odpowiednika w postaci monochromatycznej wiązki) Zanim jednak przystąpimy do analizy koła barw. Chyba to wszystko. i jeżeli dobrana zostanie odpowiednia ilość każdego z nich. Wymiar ten nie został uwzględniony w naszym kole barw. Po zmieszaniu dwu monochromatycznych wiązek promieni oko ludzkie nie może dokładnie określić. to teoria jest błędna (rys. 4-1 ten sam schemat przedstawiony został inaczej). Bywają bardzo różne przestrzenie barw. które omawialiśmy już wcześniej). Tak jak w wielu innych teoriach okazało się. Idealny model powinien pozwolić na przewidywanie barwy. że teoria taka byłaby zbyt uproszczona. Jakość (odcień) odpowiada barwie w potocznym rozumieniu tego słowa.

że zmieszanie B i A da barwę O. 5-22). w jaki sposób występuje to zjawisko. tylko że w punkcie O barwa będzie bardziej nasycona. co większość ludzi nazywa „barwą". dające w efekcie czwartą barwę Z. której miejsce będzie gdzieś na tej linii. Aby zrozumieć. weźmy dowolny punkt na linii BW (z wyłączeniem punktów B i W) i polećmy obserwatorowi. Dlatego też mieszając barwy C i D możemy RYSUNEK 5-22 . Na tym rysunku wszystko. do punktu W (tylko białe. Aby tego dowieść. Stosunek tych dwu świateł zmienia się w miarę jak posuwamy się od punktu B (tylko niebieskie. Próba uzyskania O w wyniku zmieszania A i B jest z góry skazana na niepowodzenie. przez określony punkt. jak inne czyste monochromatyczne wiązki światła. a drugie monochromatyczne niebieskie. Z połączenia A i B wybierzmy-punkt D. jest O' o tej samej jakości co 0. w wyniku zmieszania A i B. ponieważ jedyny możliwy efekt mieszania tych dwu barw będzie leżał na linii prostej AB. Zwróćcie uwagę. Załóżmy. Niebieskozielony 480 Mieszanie dwu świateł. Dokładne położenie tej barwy zależy od ilości (intensywności) każdej z dwu mieszanych barw. Pomimo że barwę D otrzymuje się w wyniku mieszania dwu monochromatycznych barw. Przypuśćmy. że punkt B jest niebieski. jedno z nich jest białe. oznaczone jako punkty B i Bc na rysunku 5-22 przedstawiającym koło. tym bliższy A będzie wynik zmieszania. Punkt ten odpowiada określonej barwie. Punkt B odpowiada jednej z O zysto monochromatycznych barw widmowych.1. Dla opisu barwy yszystkie wymienione gradacje jasności są nieistotne. „jasność" barwy. w którym intensywność obu świateł jest równa. jakie wystąpią. że mieszamy dwie barwy nie będące dopełniającymi. w wyniku którego barwa całkowicie zanika. kiedy będziemy poruszać się od punktu B leżącego na bwodzie kota w kierunku punktu W leżącego w środku. Dokładnie tak samo jak dla punktu B i dowolnego innego punktu między B i środkiem koła. że barwy tej nie można uzyskać. tylko jej nasycenie. Rysunek 5-23 wyraźnie wskazuje. barwa w punktach O i O' będzie jednakowa. mieszamy po prostu dwa światła. B i C. B i C. Jaka to jest barwa O'? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie najłatwiej zacząć od rozpatrzenia zmian w spostrzeganiu. której z barw widma najbliższa jest prezentowana barwa: wybierze on barwę odpowiadającą punktowi B. Trzy barwy monochromatyczne-nazwijmy je A. Dowolne zmieszanie dwu oddzielnych barw da nam barwę trzecią. Aby stwierdzić. że mieszamy dwie monochromatyczne barwy dopełniające. należy odnaleźć na obwodzie koła odpowiadające tym dwu barwom punkty i połączyć je linią prostą. że barwy uzyskiwane w rezultacie mieszania dowolnych dwu barw (A z B. aby wskazał.RYSUNEK 5. Tak więc punkt w środku koła (W) odpowiada światłu białemu. nazywa się białe. że zmienia się nie to. Dlatego białe" oznacza tu ogólną klasę spostrzeżeń w skali od czarnego (bardzo mała jasność) oprzez szare (pośredni stopień jasności) do białego (duża jasność). przeanalizujemy mieszanie barw A. stanowi ona jednak w kole barw taki sam element. niezależnie od stopnia jasności. \y efekcie uzyskujemy jakąś nową barwę O' (rys. co jest spostrzegane jako bezbarwne. Nie znaczy to wcale. Punkt znajdujący się w środku koła odpowiada zmieszaniu. B i C . Mieszanie trzech świateł. jaką barwę otrzymamy po zmieszaniu dwu barw.w połączeniu mogą dać dowolną barwę leżącą wewnątrz trójkąta o wierzchołkach A. Widzimy zatem. Im większa będzie intensywność A. brak niebieskiego). a jego miejsce na tej prostej zależy od względnych intensywności A i B. ale o mniejszym nasyceniu. 5-22). B z C albo A z C) leżą na prostych (linie przerywane) łączących odpowiednie punkty. Powróćmy teraz do pytania postawionego na początku: jakiej barwie odpowiada punkt 0' na rysunku 5-22? Wyprowadźmy promień ze środka koła W poprzez punkt O' i znajdziemy punkt O na obwodzie (rys. na przykład A i B. Załóżmy. Poszukiwana barwa Z nie znajduje się na żadnej z tych prostych. ale o mniejszym nasyceniu. brak białego). Tak więc najbliższym możliwym przybliżeniem do O. c Poruszając się od punktu B do środka.

Na nieszczęście jednak podstawowe barwy A. Analogiczne rozumowanie prowadzi do tego. należy zmieszać A i B w takich proporcjach. uzyskanie pełnego zestawu barw byłoby nieosiągalne: środek koła barw powinien leżeć wewnątrz trójkąta. oznacza to. Czy istnieją takie trzy monochromatyczne światła. gdy barwy podstawowe nie leżą zbyt blisko siebie. że zawsze można zestawić taką kombinację barw A. Tak więc. które po zmieszaniu mogą dawać wszystkie możliwe spostrzegalne barwy? Nazwijmy te trzy zasadnicze światła barwami podstawowymi.RYSUNEK 5-23 R Y S UNEK 5-24 D powstaje w wyniku zmieszania A i B Połączenie C i D daje Z największa. że monochromatyczne źródła światła nie mogą dać takich barw. co możemy uzyskać dowolną barwę leżącą na prostej łączącej C i D. uzyskujemy duży trójkąt równoramienny. aby ani jedna z nich nie była dopełniającą w stosunku do dwu pozostałych i aby żadna z trzech barw nie mogła być uzyskana w wyniku zmieszania dwu pozostałych. B i C leżą poza kołem. Zauważmy też. barwy podstawowe nie powinny być dopełniające względem siebie. ponadto powierzchnia trójkąta powinna być jak RYSUNEK 5-25 RYSUNEK 5-26 . aby uzyskać wcześniej założony punkt w trójkącie o wierzchołkach A. w który wpisane zostało całe koło barw. Jak wskazuje rysunek 5-24. Jedyne. Ścisłe sformułowanie tych wymagań jest następujące: trzy barwy podstawowe powinny być dobrane tak. aby punkt D znalazł się na linii prostej łączącej C i Z. Wtedy to mieszając C i D we właściwych proporcjach uzyskamy barwę Z. Wiadomo też. Idealny zespół barw podstawowych przedstawiony został na rysunku 5-25. większą skalę barw leżących wewnątrz trójkąta można uzyskać wtedy. w celu uzyskania barwy Z. B i C. że gdyby wszystkie trzy punkty leżały na jednej połowie obwodu koła. że aby uzyskać wszystkie możliwe barwy. B i C.

pomarańczowe i czerwone. Pomalujcie białą kartkę na żółto. Ale jest to tylko opis zjawiska. Pozostaje Biała kartka RYSUNEK 5-27 . niebieska i fioletowa. czerwony). podstawowymi mogą być trzy dowolne barwy wybrane zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami. nie trzeba wiedzieć. 5-27). pomarańczowy. to trójkąt równoramienny wpisany w koło (rys. Oświetlmy kartkę światłem żółtym. a farba żółta . że wiążą się one z różnicami między połączeniem dwu świateł a połączeniem dwu barwników. Skąd się biorą te różnice? Odpowiedź jest taka. Aby określić. a nie jego wyjaśnienie. Teraz oświetlmy kartkę równocześnie światłem niebieskim i żółtym. Ważniejsze jest inne pytanie: jakie barwy dostrzeże oko? Rozpatrzmy mieszaninę świateł (rys. jakie barwy były zmieszane. To właśnie światło odbija się od pomalowanej powierzchni i powoduje. z wyjątkiem jednej. Aby określić rezultat zmieszania dwu barwników. Światło to odbija się również i widzimy żółtą kartkę. Mieszaniny świateł nazywamy addytywnymi. 5-21). odbijając jedynie zielone. Obie wiązki światła odbijają się od kartki i uzyskana w ten sposób barwa spostrzegana jest jako mieszanina obu wiązek: w tym wypadku szara.uzyskać stosując jako źródło światło widzialne. Aby odpowiedzieć na pytanie. Skierujcie na nią białe światło. oświetlcie ją białym światłem. Mieszanina świateł czerwonego i zielonego może dać światło żółte. że barwa farby zależy od stopnia pochłaniania przez nią całego światła wszystkich długości fal. Farba pochłania wszystkie składowe części o krótkich falach. Niebieska farba pochłania wszystkie jego składniki o długich falach (żółty. Farba pochłonie z niego wszystkie składowe części o długich falach. Ponieważ absorpcja barw jest najistotniejszą właściwością farby. jaką barwę uzyskamy po zmieszaniu. Rozpatrzmy mieszaninę barwników (rys. żółte. 5-27). 5-26). 5-27). a nie barwników. Pomalujcie kartkę papieru na niebiesko. jako niebieska. Takie są fakty z mieszania barw. jakie są rzeczywiste barwy podstawowe systemu wzrokowego. Ale jeszcze do tej pory nie zastanawialiśmy się nad tym. MIESZANINY ŚWIATEŁ Niebieskie Niebieskie ' Biała kartka BARWNIKI I ŚWIATŁA Zasady koła barw dotyczą mieszania świateł. Pomalujcie kartkę papieru mieszaniną niebieskiej i żółtej farby.kartka jest niebieska (rys. musimy wiedzieć. Koło barw dobrze przedstawia znaczną część zjawisk związanych ze spostrzeganie^ barw. choć niewątpliwie są one sprzeczne z tym. jakiej długości fale będą pochłaniane przez tę mieszaninę. że spostrzegamy daną barwę.wszystkie komponenty o falach krótkich (niebieski i fioletowy). Oko widzi mieszaninę tych trzech barw . Pokazuje nam. co większość ludzi dowiedziała się o mieszaniu barw na lekcjach rysunków. musimy pamiętać. jakie barwy uzyskamy przez zmieszanie farb. 5-27). Mieszanina światła niebieskiego i żółtego da nam światło szare (rys. Promień niebieskiego światła pada na kartkę papieru: światło niebieskie odbite od kartki wpada do oka i kartka widziana jest. Oko widzi mieszaninę tych barw-papier jest żółty (rys. tak że odbijają się tylko fale krótkie: zielona. jak p0 zmieszaniu barw podstawowych można uzyskać dowolne spostrzegane przez nas barwy Kiedy rozpatrujemy koło barw. mimo że ich barwy mają tę samą nazwę. mieszaniny te nazywamy absorpcyjnymi. Następnie skierujcie na papier białe światło.

Na przykład. to uzyskamy ciemną barwę. które powoduje pewną wybiórczą absorpcję części widma świetlnego). Efekt wystąpi bardziej wyraziście przy szybkiej wymianie diapozytywów. a natępnie uzyskana mieszaninę przeniesiemy na papier. każdy typ czopków zawiera specjalny pigment. aby barwniki mieszały się lakjak światło?'Zasady mieszania barw ustalone w wynj^ eksperymentów ze światłem stosują się również do mieszania farb. aby zobaczyć. Na długo przed erą telewizji kolorowej malarz impresjonista. Zastanówmy się teraz. które nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione. przypuszcza się. które to oglądane z pewnej odległości dają zamierzony przez artystę efekt barwny. Następnie przenieście wzrokna białą powierzchnię. które to barwy po zmieszaniu dają intensywną purpurę. jego obrazy składają się z barwnych plam. Dzieje się tak dlatego. Mieszaninę farby niebieskiej i żółtej widzimy jako barwę zieloną (rys. Jeżeli po prostu wymieszamy farby. Co zrobić. że będziemy znali ich komponenty. mo obrazu wywołuje zmęczenie receptorów. Barwy te możemy jednak umieścić w kole barw. Różnorodne pigmenty w różnym stopniu pochłaniają światło. a to prowadzi do stymulacji neutralnej. Na tych właśnie zasadach opiera się telewizja kolorowa. kiedy 100 jednostek długości 620 nm zmiesza się ze 100 jednostkami długości 520 nm. a następnie na mocno zieloną figurę leżącą na mocno czerwonym tle. drugi od 525 do 535 nm. który odpowiada określonej selektywnej wrażliwości na barwy. I właśnie te promienie odbijają sie ni papieru. Wyjaśnienie obrazów następczych jest łatwe. a następnie przeniesiemy wzrok na nasyconą cZCrwień. że chcemy uzyskać barwę żółtą przez zmieszanie barwników czerwonego i zielonego. Jeżeli barwa niebieska daje obraz następczy o barwie żółtej. Ogólna charakterystyka pochłaniania światła przez różnorodne pigmenty jest zbliżona do tego. którą wytwarzają zwykle promienie monochromatyczne. oko odbierze mieszaninę czerwonego i zielonego światła i papier będzie wyglądał tak jakby był pomalowany żółtą farbą. Obrazy następcze Wpatrujcie się uparcie w barwny wzór przedstawiony na rysunku 1-49 (wkładka kolorowa II) tak długo aż obraz zacznie lekko „falować". odpowiadającej barwie purpurowej. Nie mogą one już mieszać się z czerwienią i zmniejszać jej nasycenia. z koła barw wynika fakt. Rzutujmy je następnie na ekran naprzemiennie. Jednak pewne odcienie zieleni dają purpurowe obrazy następcze. pod warunkiem. Jeden z nich pochłania przede wszystkim światło o długości fali od 445 do 450 nm. Przedłużające się oddziaływanie ogląda. Receptory zieleni uległy /. a następnie na ten sam papier nałożymy kropki zielonej barwy lak aby wypełniły one wszystkie luki między czerwonymi kropkami i żeby nigdzie nie nakładały się jedna na drugą. . przy danej długości fali przedstawionej na osi poziomej. eksperymentował z addytywnymi mieszaninami barw. Na podstawie wrażliwości tych podstawowych receptorów można wyjaśnić niemal wszystkie zjawiska widzenia barw. że mieszanina zieleni (520 nm) i czerwieni (620 nm) nie powinna różnić się od barwy żółtej (o długości fali 564 nm). Jaki to ma związek z wrażliwością czopków przedstawionych na rysunku 5-28? Niech pionowa oś na wykresie przedstawia ilościową charakterystykę pobudzenia każdego z trzech receptorów barw przez światło o intensywności równej 100.męczeniu. Barwa tego obrazu prawie dokładnie odpowiada barwie dopełniającej pierwotnie obserwowanego obrazu. . Załóżmy. Możecie zrobić to z łatwością sami mając do dyspozycji kolorowe diapozytywy. że ten niewielki błąd w przewidywaniu barwy wynika z nieznacznego zabarwienia wnętrza oka. W ten sposób koło barw pozwala nie tylko WRAŻLIWOŚĆ CZOPKÓW NA BARWY W trakcie bezpośredniego mierzenia wrażliwości czopkówna barwę wykryto trzy rodzaje czopków. prawdopodobnie z czerwonvni odcieniem. z tym że jeden powinien być negatywem. Wykorzystując to zjawisko indukowania barwy.wyłącznie środkowa część widma: promienie zielone. Taka ha rwa czerwona jest jaśniejsza aniżeli ta. to odbierzemy ją jako czerwień supernasyconą. tak aby padały ściśle na to samo miejsce. Purpura oraz powiązane z nią barwy nie są barwami widmowymi. możemy uzyskać barwy „nienaturalne". na którą patrzył uprzednio obserwator (barwy dopełniające dla obrazu następczego nie są rozmieszczone dokładnie naprzeciw siebie. że mieszając barwniki uzyskujemy efekt ich interferencji. zobaczycie obraz następczy barwnego wzoru. Jeżeli będziemy patrzeć przez jakiś czas na nasyconą zieleń. Efekt ten można wzmocnić przez dodanie indukowanej barwy. z bliska czerwone i zielone kropki widziane będą jako oddzielne. występuje tu pewne przesunięcie. 5-27). George Seurat (1859-1891).jaśnić pochodzenie mieszaniny barw. Przypatrzmy się ponownie kołu barw-purpura zajmuje w nim miejsce między fioletem (długość fali 400 nm) i czerwienią (długość fali 700 nm). Przedstawić je można przez określenie długości ich fal. Jednak z daleka oddzielnych kropek już nie można odróżnić. to żółta barwa daje obraz następczy o barwie niebieskiej. jakie barwy wystąpią w obrazach następczych: barwa obrazu następczego leży nieomal naprzeciw barwy. Popatrzcie na mocno czerwoną figurę leżącą na mocno zielonym tle. ale również określa prawidłowe miejsce barw pozawidmowych. Obrazy następcze są odwracalne. . Wystarczy spojrzeć na obraz z bliska. że składa się on z oddzielnych kolorowych punktów. Podczas mieszania farb nalcA zachować daleko idącą ostrożność. co w wyniku tego otrzymamy. co pozwala systemowi konkurencyjnemu 'vz"iąć górę. Jeżeli przedtem nałożymy na papier czerwoną farbę w formie gęsto położonych kropek (z daleka papier wyglądać będzie jak czerwony). Tak więc koło barw wskazuje nam również. maksymalna selektywność ostatniego mieści się w granicach 555-570 nm. B i C) warunkujących normalne widzenie wszystkich barw. chociaż w widmie nie ma części monochromatycznej. co zostało przedstawione na rysunku 5-28. drugi zaś pozytywem (taśma kolorowa). Trzem podstawowym barwom odpowiadają trzy typy receptorów (A. działają wybiórczo w odniesieniu do fal określonej długości.

!iony (520 nm) .. pozwalającym obliczyć dla dowolnego połączenia świateł odpowiednie wielkości pobudzenia w każdym z trzech receptorów i zarazem wyznaczyć.2 •. Poszukajmy tej długości fali.. że dysponujemy prostym. dajemy mu pierwszeństwo. a receptor C. W danym wypadku łatwo możemy ją odnaleźć. nm. Praktycznie jedyne miejsce. Teoria widzenia barwnego oparta na procesach przeciwstawnych Jeżeli szarą plamę umieścimy w centrum czerwonego pola. . Sprawa ta już od dawna jest powodem poważnych sporów. Tak więc mieszanina czerwieni i zieleni jest odbierana jako żółta. który ją otacza. w tym receptor A otrzymuje 17/34. mieści się w przedziale 560 i 565.2. . Na spostrzeganie danej barwy duży wpływ wywiera kontekst barwny.0 0. Mamy w sumie 34. musimy przeskalować występujące tu wartości. Ponieważ koło barw pozwala nam uzyskać ten sam rezultat. a posługiwać się nim jest znacznie łatwiej. przy której receptory A. Zjawisko to w połączeniu z informacją o barwach dopełniających i ślepocie na barwy stwarza podstawy do przypuszczeń.2 °. Jeszcze w 1878 r.1%.cl0pień pobudzenia receptorów barw A l \ B 2 15 l 7 C 0. Aby krzywe te można było wykorzystać. czyli 50% ogólnego pobudzenia. Koło barw daje nam tę samą odpowiedź: mieszanina przybierze barwę żółtą. receptor B-tyle samo. B i C są pobudzane w przedstawionych powyżej proporcjach. że w toku pracy aparatu widzenia barw uczestniczą procesy przeciwstawne. Musimy jeszcze zastanowić się nad tym. barwy mieszają się parami dopełniającymi: niebieska z żółtą. któremu odpowiada równomierne pobudzenie A i B przy nieznacznym pobudzeniu C. Ewold Hering przedstawił teorię widzenia barw opartą na procesach przeciwstawnych..-wony (620 nm) . 10 7 17 ni: Suma wskazuje pobudzenie każdego z trzech receptorów przy oddziaływaniu 200 jednostek świetlnych: 100 z czerwienią i 100 z zielenią. Zgodnie z tą teorią.2 jednostek pobudzenia nerwowego. Zasadnicza różnica poglądów dotyczy problemu. Z przeprowadzonych obliczeń jasno wynika. to znaczy przybiera barwę dopełniającą do barwy tła. czerwona z zieloną i biała z czarną. Źródło: Wald(l964). jakie inne kombinacje świateł monochromatycznych wywołają takie samo pobudzenie receptorów. czy ośrodki mózgowe wykorzystują bezpośrednio informację płynącą z receptorów podstawowych czy też występują jakieś pośrednie etapy jej przetwarzania. jak sygnały z receptorów podstawowych łączą się w systemie wzrokowym. Ocena jasności RYSUNEK 5-28. Powróćmy teraz do krzywych przedstawionych na rysunku 5-28. chociaż uciążliwym sposobem. to przybierze ona dla obserwatora odcień zielony.

Jest to dokładnie taki sam efekt. że szczegóły ciągle pozostają niewyjaśnione. 5-30 a. Sieć fizjologiczna na podstawie De Yalois i Jacobsa (1968). c). jakie są te połączenia. c) Średnie reakcje różnorodnych klas przeciwstawnych neuronów w mózgu małpy. że badania fizjologiczne pozwolą w najbliższych latach na ustalenie rzeczywistych połączeń. Na przykład. Istnieją również inne możliwe połączenia. jest pokazany na rysunku 5-29. czarny-biały i niebieski-żółty. Należy przypuszczać. jaki można przewidzieć opierając się na teorii procesów przeciwstawnych. Inne receptory reagują odwrotnie. że system niebieski-żółty jest mniej wrażliwy aniżeli czerwony-zielony. Dokładnie hie wiadomo. RYSUNEK 5-3Oa I Reakcje zarejestrowane przez jedną mikroelektrodę wprowadzoną do ciała kolankowatego bocznego małpy okazują nam procesy przeciwstawne komórki. oznaczone na rysunku 5-29 literami A. Bez względu na to. B i C. Wykryte zostały również pary niebieski-żółty. których aktywność rośnie w trakcie drażnienia światłem czerwonym. jeden z takich schematów połączeń trzech receptorów. ale maleje pod wpływem zielonego światła. badania fizjologiczne włókien w ciałach kolankowatych bocznych u małp pozwoliły wykryć receptory. aktywność ich wzrasta jako reakcja na światło zielone.RYSUNEK 5-29. a obniża sięjako reakcja na światło czerwone (rys. łączą się ze sobą w różny sposób. (+): reakcje na fale długie (czerwone) (-): reakcje na fale rótkie. Abramova i Jacobsa (1966). Jest to zgodne z faktem. sam fakt występowania rozlicznych połączeń między receptorami został stwierdzony zarówno w eksperymentach psychofizycznych. Z iepublikowanych danych De Yalois. . chociaż jest ich (przynajmniej u przebadanych małp) znacznie mniej niż pa r czerwony-zielony. W systemie procesów przeciwstawnych trzy podstawowe receptory barwy. odbywa się na podstawie reakcji mechanizmu „czarny-biały". Trzy krzywe na każdym z ykresów przedstawiają trzy różne poziomy intensywności (energii) mierzone w dowolnych jednostkach. rozpatrywano jednak szereg możliwych wariantów. jak i fizjologicznych. Na przykład. b. kiedy w efekcie otrzymujemy pary czerwony-zielony. a barwy powstają w wyniku kombinacji mechanizmów „niebieski-żółty" i „czerwony-zielony". .

RYSU N E K 5-3Oc .

Edwinowi Land z Polaroid Corporation udało się zademonstrować możliwość uzyskania prawie pełnego zestawu spostrzeganych barw w wyniku posługiwania się mieszaniną dwu barw. Eksperymenty Landa przez jakiś czas bulwersowały zwolenników teorii trzech komponentów widzenia barwnego. To samo zjawisko jest odpowiedzialne za wzrost kontrastu oraz stałość jasności. a przy patrzeniu na czerwień wzrasi.. Obie barwy. to nie udałoby się otrzymać pełnego zestawu barw. że jeden neuron podstawow. zmieniając jego położenie na siatkówce."świetlne. musimy przyjąć założenie. że migotanie występuje silniej przy krawędziach obrazów. a w następstwie wzrasta wrażliwość na barwę żółtą. ponieważ indukowana barwa wywołana oddziaływaniem przestrzennym jest spostrzegana jako bardziej intensywna. B i C. tzn.. B i C hamuje otaczające receptory A. Takim zjawiskom kontrastu nadano nazwę kontrastu przestrzennego albo kontrastu indukowanego: każda barwa indukuje barwę dopełniającą » sąsiadujących z nią częściach pola. Jest to spowodowane hamowaniem obocznym.Kontrast indukowany Podczas spostrzegania przedmiotów zarówno barwnych. hamowanie jednego receptora jest równoznaczne z zwiększeniem wrażliwości receptora przeciwstawnego. Barwy uzyskane przez Miida pojawiają się tylko przy szerokiej gamie barw różnych przedmiotów. barwy Landa będą identyczne z tymi. silniej nasycona. Aby wyjaśnić te stwierdzenia. teraz widzicie obraz następczy z różowymi sercami. Ponieważ receptory te połączone są w pary i tworzą systemy przeciwstawne. Skoncentrujcie wzrok na czarnym punkcie. będąc pobudzony. dlaczego zaczyna występować migotanie barw. ale skąd znalazł się tam również kolor zielony? To właśnie efekt indukcji. Nieuniknione drobne ruchy oczu wywołują drganie tej części obrazu. że obniża się przy tym wrażliwość na barwę niebieską w sąsiednich częściach. dopóki nie wystąpi migotanie obrazu. Jednakże rezultaty uzyskane przez niego stanowiły najwy- . Podczas nieruchomego obserwowania męczą się szybciej receptory odbierające tę część obrazu. 5-31 -wkładka kolorowa). każdy z trzech podstawowych receptorów barw A. a drugi uueofalowy. W rzeczywistości patrzenie na pary barw dopełniających może wywołać przykre uczucie.itrastu przestrzennego. nie były monochromak t/ne. W wyniku mamy do czynienia z kontrastem barwy. jak i czarno-białych widzenie jednych z nich ma wpływ na spostrzeganie innych. Inacz^: mówiąc.njcj efekt ukrytego działania systemu barw przeciwstawnych i były wynikiem . jeżeli długo patrzymy na obraz. Rł7 . jakimi posłużył się Land. W wypadku dwu prostych Wiązek promieni monochromatycznych. Zauważcie.i wrażliwość na zieleń. a w takich trunkach maksymalizują się efekty indukowanych barw. Tak. dopóki nie pojawi się obraz następczy. Tak np. Indukowanie barw zawiera w sobie wiele możliwości. co daje oscylacje między dwiema różnymi barwami po obu stronach krawędzi obrazu. Przy tej okazji zrozumieliście również. Przenieście teraz wzrok na białą powierzchnię. Przyjrzyjcie się zielonym sercom na rysunku 1 -49 (wkładka kolorowa). Gdyby zastosować metodę Landa wykorzystując obie monochromatyczne \ [(. jakich •Moglibyśmy oczekiwać stosując zasady koła barw. receptory odpowiadające krawędziom nie są tak zmęczone i bardziej podlegają wpływom kontrastu. jeden krótkofalowy. aniżeli przywykliśmy ją spostrzegać normalnie (patrz rys. hamuje wszystkie otaczające go neurony tego samego rodzaju. Przy patrzeniu na bk-| zwiększa się wrażliwość na sąsiadującą czerwień. Najsilniejszy efekt kontrastu uzyskujemy w wypadku barw dopełniających. Jeżeli będziemy patrzeć na niebieską plamę pobudzającą daną część siatkówki to stwierdzimy. lecz raczej były to dość duże obszary widma. gdzie barwa się nie zmienia. Tak więc nierównomierna adaptacja receptorów powoduje migotanie spostrzeganego obrazu.

. Drgania błony h-benkowej jako reakcja na zmiany ciśnienia powietrza . w istocie jest po prostu tubą.liajfj najmniejsze znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania. . łączącą świat zewnętrzny z małą wewnętrzną ' icr)ibraną . tzw. Drgania te są przenoszone dalej do następnej błony. Przyjrzyjcie się rysunkom 6-1 i 6-2.. okienka owalnego poprzez trzy małe kosteczki ucha środkowego. które w końcowym rezultacie prowadzą do odebrania dźwięku. Najpierw fala jźwięku dochodząca do ucha przechodzi przez przewód słuchowy i powoduje drgania ^(otiy znajdującej się na końcu tego przewodu . System słuchowy FIZYKA DŹWIĘKU Częstotliwość dźwięku Intensywność dźwięku DECYBELE BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UCHA Ucho wewnętrzne Ruchy błony podstawowej Komórki wioskowe (włosowate) REAKCJE ELEKTRYCZNE NA DŹWIĘK Krzywe strojenia (tonów) Charakterystyka czasowa reakcji neuronów Kodowanie intensywności informacji Przetwarzanie informacji słuchowej Detektory zmian częstotliwości •cjio ludzkie jest nadzwyczaj skomplikowane. małżowina uszna. Drgania powietrza wywołują drgania błony bębenkowej.jnak zewnętrzne części ucha. .„icucha zdarzeń.błoną bębenkową. proces przechodzenia dźwięku przez ucho aż do wywołania sygnałów nerwowych obejmuje wiele złożonych etapów. Na pierwszy rzut oka może się wydawać.to zaledwie początek długiego [. błona bębenkowa. Okienko owalne stanowi wejście do spiralnej struktury RYSUNEK 6- .6. I . błony bębenkowej.tzw.. przewód słuchowy.

Częstotliwość jest równa liczbie pełnych cykli na sekundę ' = Czas (sek) A = Amplituda / = Częstotliwość cykli na sekundę (Hz) RYSUNEK 6-3 FIZYKA DŹWIĘKU Dźwięk to zmiany ciśnienia powietrza. Drgania te odbierane są przez cale rzędy włosków leżących na błonie podstawowej. które opiszemy dalej). jak każde z wymienionych tu ogniw drogi dźwięku przyczynia się do powstania przekazu nerwowego wysyłanego przez nerw słuchowy do mózgu i jak ten przekaz jest dekodowany na psychiczne doznania dźwięku. z którymi są one powiązane.-. ale po części wskutek różnego rodzaju ! bijania i załamywania się fali. muzyki i mowy.- :<nzu ciśnienia dźwięku generowanego przez źródło. Na przykład. Aby opisać falę (o kształcie sinusoidy) należy określić trzy parametry: jak szybko się zmienia (częstotliwość fali). tzn. Hertza (1857^-1894).000 Hz. tym wyższy dźwięk. Zadanie nasze będzie polegało na wykryciu. mierzone w pewnej odległości od źródła dźwięku. tzw. Jeżeli jakiś przedmiot „wydaje dźwięk".•edmioty. że komórki. Częstotliwość jednego herca (Hz)' odpowiada jednemu drganiu na sekundę. Spójrzcie na krzywe ilustrujące zmiany ciśnienia dźwiękowego. jak silne ciśnienie wytwarza (jej amplituda) i adzic się zaczyna (faza). Ogólnie mówiąc (z pewnymi wyjątkami. to powoduje on rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych w otaczającym go środowisku. im większa częstotliwość.. Częstotliwość dźwięku Zmiany ciśnienia powietrza w fali dźwiękowej można przedstawić graficznie w postaci sinusoidy (rys. błonie podstawowej. Po części dzieje się tak dlatego.63 drgań na sekundę odpowiada pod względem wysokości nucie środkowego C w skali muzycznej. co powoduje. przedstawione na rysunkach 6-4 i 6-5. kostnej ucha wewnętrznego zwanej ślimakiem. Rozumowanie to jest oparte na twierdzeniu matematyka Fouriera (1768-1839). Każdy z tych etapów ma swoje ważne miejsce w tym złożonym procesie. wytwarzają impulsy nerwowe niosące informację akustyczną do mózgu. 1 . który udowodnił.. Te złożone fale są trudne do mierzenia. nie daje pełnego Chociaż opis zmian ciśnienia dźwiękowego w czasie daje możliwość pełnego opisania dźwięku. 6-3). fala sinusoidalna o częstotliwości 261. Ciśnienie dźwiękowe. na szereg prostych fal sinusoidalnych. często wygodniej jest opisać falę w zupełnie inny sposób. 1 kHz równa się 1. tym silniejszy dźwięk. że ' -t roZprzestrzeniając się w powietrzu słabnie. spowodowanego przez napotykane na jej drodze . Łatwiej będzie. jeśli rozłożymy je na składniki. Częstotliwość określa się też często w kilohercach (kHz). który to ruch zostaje przekazany błonie leżącej wewnątrz wzdłuż spirali. że dowolna skomplikowana fala (z pewnymi ograniczeniami) może być przedstawiona jako suma fal sinusoidalnych o Jednostka częstotliwości pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka. Heinricha R. Drgania okienka owalnego wprowadzają w ruch płyn znajdujący się w ślimaku. jm większa amplituda sinusoidy.RYSUNIK.

Fakt ten po raz pierwszy zarejestrował niemiecki fizyk.RYSUNEK 6-6 Pojedyncze sinusoidy Suma sześciu sinusoid przedstawionych powyżej Suma nieskończonej liczby sinusoid wraz z sześcioma przedstawionymi powyżej określonej częstotliwości i intensywności. Takie rozłożenie fali na jej składowe częstotliwości nazywa się analizą Fouriera (rys. W istocie ucho przeprowadza. Jeżeli brzmią jednocześnie dwa dźwięki harmoniczne z częstotliwością 440-Hz (nuta A powyżej środkowego C) i 698-Hz (F). lecz prawo inne. ledwie odbieranego przez ucho ludzkie. Intensywność dźwięku Podobnie jak intensywność światła. rozpiętość intensywności dźwięku jest ogromna-od najsłabszego dźwięku.) W odniesieniu do światła sprawa wygląda zupełnie inaczej. ten sam Ohm. Kiedy czerwone światło (długość fali 671 nm) miesza się ze światłem zielonym (długość fali 536 nm). co dźwięk sobą przedstawia w postaci odrębnych składowych znana jest jako prawo Ohma (Jest to ten sam Ohm. a tym. Przedstawienie złożonych fal w postaci ich sinusoidalnych składowych jest najbliższe temu. co rzeczywiście zachodzi w uchu. które oddziałują na niego. z grubsza biorąc. W odróżnieniu od systemu słuchowego. a nie jako jeden złożony dźwięk. 6-6). stąd odpowiedniość między tym. to połączenie takie odbierane jest jako akord. Georg Ohm (1787-1854). który ogłosił prawo Ohma w dziedzinie elektryczności. do dźwięku wywołującego . to w efekcie zmieszania uzyskujemy światło widziane jako żółte (długość fali 589 nm). system wzrokowy nie odbiera oddzielnie różnych częstotliwości. co słyszymy. Fale wzrokowe łączą się w oku i nie ma śladu ich odrębnych składników. coś w rodzaju analizy Fouriera.

Jeden z nich nazywany okienkiem owalnym okryty jest błoną. Podwajając (lub zmniejszając o połowę) stosunek intensywności sygnałów dodaje się (lub odejmuje) 3 dB. jeśli spotkacie takie określenie.79 1. 6-7 i 6-8). Na przykład przy 2000 Hz największa intensywność dźwięku. DECYBELE 1.dB w intensywności dwóch dźwięków oznacza.jaką człowiek może jeszcze wytrzymać.32 0. ponieważ decybele odnoszą się do stosunku dwu intensywności.8 261. to stosunek ich intensywności wynosi 10 .032 0. stwierdzenie.0 100.Tabela 6-1 Dźwięk Intensywność (dB) 200 Start rakiety kosmicznej z ludźmi na pokładzie (z odległości 45 m) Próg bólu Głośny grzmot.0001 0. która łączy się z ostatnią z kosteczek słuchowych. W obudowie kostnej ślimaka znajdują się dwa otwory.0 31. Decybele Liczba dB = 10 log (I/Iu) ///» 0.6 440 1000 4180 10 000 12 000 16 000-20 000 lytnożąc (lub dzieląc) stosunek intensywności sygnałów przez 10 dodaje się (lub odejmuje) 10 dB.5 cm długości i 1 centymetr szerokości.63 0. Ten standard odnosi się do dźwięku o bardzo niskiej intensywności.9 6.0 1.5 100 104. Na ogół.25 0. Ślimak człowieka ma 0.10 0. z którym dokonujemy porównań. Jeżeli dwa dźwięki różnią się o IOw dB.6 10.0 7. zwana ślimakiem (rys.010 0. Stosuje się więc skondensowany zakres intensywności dźwięku poprzez wykorzystanie decybeli (dB) (tabela 6-1).0 4. że jeden z nich jest 106 (1 milion) razy silniejszy niż drugi. Ślimak to przewód zakręcony 2. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UCHA Ucho wewnętrzne Dla psychologa jedną z najważniejszych części ucha jest niewielka spiralowata struktura kostna mieszcząca się w uchu wewnętrznym.50 0.5 raza (u człowieka). zespół rockowy Krzyk Rozmowa 180 160 140 120 100 80 60 Cichy szept Próg słyszalności przy 1000 Hz Dźwięk Najniższa nuta na fortepianie Najniższa nuta śpiewaka (bas) Najniższa nuta na klarnecie Środkowe C na fortepianie Standardowa wysokość strojenia (A powyżej środkowego C) Najwyższa nuta śpiewaczki (sopran) Najwyższa nuta na fortepianie Tony harmoniczne instrumentów muzycznych Granica słyszalności ludzi starszych Granica słyszalności 40 20 0 Częstotliwość (Hz) 27.13 0. jaką może wykryć ucho ludzkie. Na przykład.0 dB -40 -30 -20 -15 -10 —9 -8 -7 -6 -5 -4 „ ^ _2 -1 0 40 30 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ból fizyczny.001 0.0 1 000.0 3. że dany dźwięk jest 65 dB intensywniejszy od międzynarodowego standardowego poziomu odniesienia. .6 1.40 0. chyba że znany jest poziom. że jakiś dźwięk ma intensywność 65 dB jest całkowicie pozbawiona sensu.00 dB I/Io 10 000. wypełniony wewnątrz słonym roztworem.3 1. oznacza to.16 0.20 ' 0.0002 dyny/cm2. Tej ogromnej rozpiętości intensywności natężenia nie da się przedstawić bezpośrednio.5 2. Jest to w przybliżeniu najniższa intensywność dźwięku o częstotliwości 1000 Hz.2 2. różnica 60 . jest tysiąc miliardów razy silniejsza od najsłabszego odbieranego dźwięku. za jaki przyjęto 0.3 5.

i . gdyż praktycznie jest to nieosiągalne).5 centymetra długości. •::M. wypełnione cieczą.N . (Fala ciśnienia rozprzestrzenia się wzdłuż ślimaka w czasie 1 /20 milionowej części sekundy. który przetwarza sygnały napływające z zewnątrz w postaci zmian ciśnienia w sygnał elektryczny. a szerokość jej wzrasta w kierunku od okienka owalnego do wierzchołka.-.IH. . . Łatwiej możemy przeanalizować ten mechanizm rozwijając ślimak (co można wykonać jedynie teoretycznie.' -"id przedsionkowi' .•-•:.) Dzięki temu rodzaj aktywności wywołanej w błonie podstawowej nie zależy od RYSUNEK 6-9 . _ . . Dokonuje się to dzięki istnieniu w ścianie kostnej drugiego małego otworu. aby zobaczyć. Między błoną i ściankami ślimaka pozostaje niewielka przestrzeń.. f\ Btona podstawowa RYSUNEK 6-7 Drgania z błony bębenkowej poprzez kosteczki ucha środkowego przechodzą przez tę błonę do ślimaka. v . Błona ta ciągnie się od początku ślimaka (podstawy). ..^ . Powiększanie się szerokości błony podstawowej odgrywa bardzo ważną rolę w jej funkcjonowaniu.\.\ i .. Ponieważ ślimak jest wypełniony nieściśliwym płynem. •. 6-7 i 6-8).: . Rozłożona błona podstawowa ma około 3. Nas interesuje tu przede wszystkim błona podstawowa (rys. : i . gdzie kosteczki ucha środkowego wywołują drgania okienka owalnego. Dwie błony biegnące wzdłuż całego ślimaka dzielą go na trzy wąskie kanały. 6-10). co kryje on w swym wnętrzu (rys. . 6-9). przekazywany do nerwu słuchowego. " < o w \ v M ••• • • '.'. niezbędny jest jakiś mechanizm umożliwiający przekazanie ciśnienia wytwarzanego w okolicy okienka owalnego. Ruchy błony podstawowej Ciśnienie oddziałujące z zewnątrz na okienko owalne powoduje ciśnienie w ciec/y znajdującej się nad błoną podstawową i rozprzestrzenia się natychmiast wzdłuż całej błony. mieści się on w dolnej części ślimaka i nosi nazwę okienka okrągłego (rys.'. Błona podstawowa" RYSUNEK 6-8 prawie do jego końca (wierzchołka). • •• k a l i d Mllllilkil \ \ Błona . Wewnątrz ślimaka znajduje się nadzwyczaj skomplikowany mechanizm. również pokrytego cieniutką błoną.

Ogólna liczba zewnętrznych komórek wynosi około 25 000.'ki^nku owalnym. Przypomnijmy. cały układ reagowałby równie sprawnie. Twardość jej również zmienia się . Komórki znajdujące się po jednej stronie łuku. powodują stopniowy wzrost amplitudy wybrzuszenia. która znajduje się w pobliżu okienka owalnego. Fala przechodzi z jednego końca błony podstawowej do drugiego w ciągu kilku milisekund. . a następnie wybrzuszenie to stopniowo przemieszcza się wzdłuż błony aż do wierzchołka ślimaka. w miarę jak przechodzi ona dalej od okienka owalnego. który jest umiejscowiony wzdłuż górnej części błony (rys. że „ucho dokonuje analizy Kurnera napływającego sygnału".w części wierzchołkowej jest ona 100 razy sztywniejsza niż przy Btona podstawowa jest w istocie kawałkiem skóry i tak jak na skórze znajdują się na niej komórki wioskowe. Komórki włoskowe (włosowate) RYSUNEK 6-10 tego. że dźwięki o różnych częstotliwościach przetwarzane v| w aktywność zlokalizowaną w różnych punktach błony podstawowej. Odległość. Początkowo wybrzusza się ona przy okienku owalnym. że błona rozszerza się w kierunku od okienka owalnego do wierzchołka ślimaka. Komórek włoskowych wewnętrznych jest. Ta wędrująca fala jest rezultatem elastycznych właściwości błony. mają nazwę komórek włoskowych zewnętrznych i ułożone są w 3-5 rzędów. każdy ruch błony podstawowej powoduje deformację ich włosków. a z każej z nich wystaje około stu włosków. co powiedzieliśmy poprzednio. w jakim miejscu ślimaka nastąpiło pobudzenie. Ponieważ komórki włoskowe są ściśnięte między dwiema błonami narządu Corticgo. Źródło: Rassmussen i Wind/e (1960). Od częstotliwości j/więku zależy. kiedy okienko owalne zaczyna drgać. to oddziałuje silniej na komórki włoskowe zewnętrzne . Przy dźwiękach o a\>okiej częstotliwości maksymalne wybrzuszenie występuje w tej części błony podstawowej. l-tota tych drgań polega na tym. które tworzą dwie warstwy rozdzielone łukowatym sklepieniem. jaki ma -iiinak. po czym fala v-\bko wygasa w miarę jej dalszego przesuwania się do końca błony. Komórki te stanowią część złożonej struktury. 6-13). w pozostałej części błony jkiywność jest słaba. w jakim punkcie błony fala osiągnie największe rozmiary.zaledwie około 3500. Człowiek ma około 25 000 takich komórek włoskowych. To przekodowanie częstotliwości sygnału dźwiękowego na drgania w określonym miejscu błony podstawowej potwierdza to. wywołanego przez falę j/u iękową. cM i 6-12). Komórki włoskowe znajdujące się po drugiej stronie łuku zwane są komórkami włoskowymi wewnętrznymi. lecz na wierzchołek ślimaka. zwanej narządem Cuniego. Czynniki te w połączeniu z kształtem geometrycznym. Przy dźwiękach o niskiej częstotliwości wybrzuszenie przesuwa się do -amego wierzchołka i osiąga maksymalną amplitudę dopiero na końcu błony (rys. 6-11. i szybkość jej rozprzestrzeniania zależne są od częstotliwości fali dźwiękowej. jaką pokonuje.<\ MyNEK. bliżej zewnętrznej strony ślimaka. Jeżeli bodziec działałby nie na okienko owalne. Sama błona podstawowa nie reaguje natychmiast na działające na nią ciśnienie. A ponieważ błona podstawowa jest przymocowana. Jeżeli zaczniemy obserwować błonę w momencie. zazwyczaj rozmieszczone są w jednym rzędzie. to zobaczymy zjawisko wędrującej fali.

Ślimak człowieka (w przekroju) Powiększona część ślimaka. Mikrofotografia narządu Cortiego sporządzona za. Ades. . Lindeman. na której widać położenie narządu Cortiego oraz wyjście nerwu słuchowego RYSUNEK 6-12. West i Engstrom (1970).pomocą elektronowego mikroskopu icmningowegox370. RYSUNEK 6-13. Źródło: Bredberg.

Przeanalizujmy reakcję komórki nerwowej. Nawet w sytuacji braku jakichkolwiek bodźcó\v dźwiękowych przekazuje ono do 150 impulsów na sekundę. Przy wyższych częstotliwościach aktywność jego obniża się dość gwałtownie. Na rysunku 6-15 przedstawiona została amplituda drgań przy częstotliwości od 25 do 1600 Hz. jest charakterystyczna dla większości neuronów sensorycznych. aktywność neuronu ponownie słabnie aż do momentu. Naciski i naprężenia przekazywane na komórki włoskowe aktywność w powiązanych z nimi włóknach nerwowych. gdzie będzie ona rejestrowała wszystkie impuls1. Krzywe strojenia {tonów) Dzięki precyzyjnym metodom chirurgicznym można wprowadzić bardzo małą elektroó. Ważna również jest charakterystyka czasowa aktywności pojedynczych neuronów. Badając neuron należy przede wszystkim ustalić. powiedzmy 10 000 Hz. której częstotliwość krytyczna RYSUNEK 6-1 . że neuron zupełnie nie reaguje na ton. które są przenoszone przez nerw słuchowy. jeżeli badany neuron reaguje bezpośrednio na poziom aktywności w określonej części błony podstawowej. Kiedy częstotliwość osiąga pewną wielkość krytyczną (tzw. częstotliwość krytyczną). Po prawej stronie przedstawiono amplitudę drgań błony jako funkcję częstotliwości. Maksymalne drgania błony w tym miejscu występują przy dźwięku o częstotliwości 400 Hz. W miarę dalszego obniżania częstotliwości. kiedy osiągnie on wyjściowy poziom aktywności spontanicznej. jaką można zauważyć. że włókno takie jest stale aktywne. ale pewna aktywność pojawia się również i przy innych częstotliwościach. wykazuje on tylko aktywność spontaniczną. że neuron rejestruje reakcje komórek włoskowych w części leżącej w odległości około 24 milimetrów od okienka owalnego. to fakt. Neuron ten jest najbardziej wrażliwy na ton o częstotliwości 400 Hz. W tym celu zaczniemy od ekspozycji czystego tonu o umiarkowanej intensywności i wysokiej częstotliwości. mimo braku jakiegokolwiek sygnału zewnętrznego. które przekazują sygnał poprzez odpowiednie drogi do mózgu. Ta aktywność własna czy też spontaniczna.niż na wewnętrzne. bezpośrednio do nerwu słuchowego. wytwarzając impulsy elektryk ne. Pierwsza rzecz. Reakcje neuronu na różne częstotliwości przedstawione zostały na rysunku 6-14. 9V SliNEK6-15 REAKCJE ELEKTRYCZNE NA DŹWIĘK Doskonale zorganizowane reakcje mechaniczne ucha nie miałyby żadnego znaczenia gdyby nie było sposobu na przetworzenie tej aktywności na sygnały odbierane prze? układ nerwowy. Przy częstotliwościach niższych spadek aktywności jest znacznie wolniejszy. i następnie powoli będziemy obniżać częstotliwość. reakcja neuronu nasila się i osiąga swój szczyt. Początkowo będzie nam się wydawało. Reakcje mechaniczne przekształcają częstotliwość i natężenie dźwięku w drgania błony podstawowej. Załóżmy. przepływające przez pojedyncze włókno. na jakiego rodzaju sygnały on reaguje. Informacja ta zostaje z kolei przeanalizowana przez komórki nerwowe. Właśnie tego typu reakcji należy oczekiwać. Charakterystyka czasowa reakcji neuronów Do tej pory interesowała nas jedynie liczba impulsów nerwowych wytwarzanych przez dany sygnał.

5 impulsów na sekundę. Będzie ona reagować z odpowiednio niższą częstotliwością.'.'•/cstotliwości. A zatem. że komórka o częstotliwości krytycznej równej 500-Hz może wytwarzać maksimum 250 lub 125 impulsów na sekundę. aniżeli ich reakcje na zmiany częstotliwości. synchronizacja nadal się utrzymuje. ale włókno sąsiadujące z nim. zostanie zsynchronizowany z powtarzającymi się cyklami sygnału płynącego z zewnątrz. Poza tym linieje olbrzymia różnorodność zarówno podstawowych poziomów aktywności. W świetle rozważań o właściwościach drgań błony podstawowej taka zsynchronizo- Kodowanie intensywności informacji Reakcje neuronów nerwu słuchowego na zmiany intensywności są znacznie mniej złożone. reagujące na tę samą częstotliwość. ton o częstotliwości 500 Hz wywołuje regularną reakcję. nie będzie jednakże reagować na dźwięk o częstotliwości 500 Hz wytwarzaniem 73 albo 187 impulsów na sekundę... znajdujące się między nią a leżącą powyżej błoną pokrywającą.'"! dany cykl reaguje niejedno. W praktyce w pojedynczej komórce o poziomie aktywności własnej równym 200 wyładowaniom na sekundę. tak że częstotliwość pobutf-'! zostaje utrzymana w łącznym ro-ft. Fakt. . jednak dalszy wzrost intensywności sygnału nie będzie prowadził do odpowiedniego podwyższenia tempa reakcji.erwowy. Mówiąc krócej. ale kiedy wystąpi ponownie. Częstotliwości te znacznie przewyższają częstotliwość. Aktywność regularnie podnosi się i opada wraz ze zmianami ciśnienia sygnału. powiedzmy do 300 wyładowań na sekundę. częstotliwość może się podnieść. jak 3000^1000 Hz. Teoria „. że istnieją granice tego wzrostu.. Impulsy płynące z komórki odzwierciedlają właściwości czasowe częstotliwości krytycznej: odstęp między impulsami wynosi w pizybliżeniu 2 milisekundy. a następuje to tylko wówczas. Pojedyncze włókno może przepuścić kilka cykli. cykliczna reakcja nerwu słuchowego przekształca się w niezorganizowany. zwłaszcza w porównaniu z ogólną skalą słyszalności. Nerw słuchowy potrafi rejestrować sygnały o tak wysokich częstotliwościach. którą zdolna jest kodować większość komórek.'-' intensywności pobudzenia (niżej: j. Reakcje wszystkich neuronów łącznie powodują salwę impulsów dla każdej fazy rozrzedzenia ciśnienia sygnału. /dolność pojedynczych neuronów do reagowania na zmiany ciśnienia. że przy podwyższeniu tempa wyładowań komórki musi ono być wciąż zsynchronizowane z falą dźwiękową.''' włókien. sugeruje nam jeden ze sposobów kodowania . Wyładowania komórki są zsynchronizowane z sygnałem. deformując równocześnie komórki włoskowe. że pojedyncze włókna mogą okazać się niezdolne do reagowania na pewne zmiany ciśnienia wywołane przez dany <vunał (szczególnie przy wyższych częstotliwościach) nie stanowi problemu. Przy częstotliwościach przekraczających 4000 Hz regularna. gdy komórka nie może reagować z szybkością odpowiadającą jej częstotliwości krytycznej. wywołane orzcz napływający z zewnątrz sygnał. reakcję co najmniej w jednym y-o. To właśnie obserwujemy w badaniach fizjologicznych. ciągły potok impulsów (rys. » .nl Zewnątrz. Nawet wówczas. jaką może osiągnąć pojedynczy neuron. jeśli odrębna komórka ma własne . Ruch błony w dół nie wywołuje natomiast żadnej reakcji na dźwięk. Załóżmy..OK pojawia się w wyniku obniżenia ciśnienia w płynie nad broną. Wiele włókien bierze udział w rejestrowaniu ruchów dowolnej części błony podstawowej. to tempo reakcji neuronu wzrasta. jak i reakcji pojedynczych komórek na zwiększenie intensywności sygnału. Częstotliwość sygnału może być określona bezpośrednio przez tempo impulsów albo też przez średni odstęp między nimi. Pełny cykl sygnału trwa dwie milisekundy. '' . to wywołuje w ten sposób impuls . powiedzmy 250.' ••. 6-16). prawdopodobnie zareaguje na te opuszczone składniki.. Przv iWe/t." dzie reakcji włókien a-f. będącą wielokrotnością „w dół" częstotliwości sygnału.-a/ . gdy w fazie obniżonego ciśnienia (rozrzedzenia) okienko owalne uwypukla się . Oczywiste jest. Źródło: Wever (1970).RYSUNEK 6-16. lec. której tempo wynosi 500 impulsów na sekundę. Reguła jest tu taka: jeżeli przy zwiększonym natężeniu sygnału jego częstotliwość pozostaje niezmieniona. przy zmianie intensywności sygnału do 10 decybeli. 125 lub nawet 67. Oczywiste jest też. Każdy cykl fali dźwiękowej UTHY)/. Kiedy błona reagując na zmianę •siiienia podnosi się w górę. Tak więc. i n a aktywność nie jest czymś nieoczekiwanym. włókien. wynosi 500 Hz. skala intensywności sygnałów. Ruch w [. jest stosunkowo wąska. Czasem impuls nie pojawia się we właściwym momencie.

a). A co możemy powiedzieć o systemie słuchowym? Co dzieje się z informacją puchową przekazywaną z ucha do mózgu? Ja . Potrafią odróżnić linie i kąiy.detektorów: tU| neuronów typu „centrum-peryferie" do prostych. dolny . Kiedy informacja o podstawowej częstotliwości i intensywności zostanie zakodowanprzez nerw słuchowy. Istnieje cała hierarchia wyspecjalizowanych neuronów . neurony tworzące system wzrokowy reagują zawsze na cechy istotne sygnału wzrokowego. Widok przekroju mózgu od tyłu.tempo wyładowań równe 200 impulsom na sekundę.W z g ó r e k czwora. to pierwszą jej reakcją na dź\y będzie zmiana spontanicznej.pCC-\ liczna informacja słuchowa. a dopiero potem nastąpi zwiększenie liczby impulsów nerwowych reakcji na sygnał dźwiękowy. Wydobyta zostaje . 6-17a i \7b). złożonych i superzłożonych jelektorów. przetwarzanie informacji słuchowej k to zostało przedstawione w poprzednich rozdziałach. zlokalizowane zostaje źródło dźwięku i w ogólnym zakresie określona zostaje siła i wysokość dźwięku. ruch i barwę. sygnał w końcu zostaje skierowany do mózgu.Sygnał z pn ucha Sygnał z lewego ucha " J ą d r o ślimaka Oliwka górna a) RYSUNEK 6-17 a) Powyżej: Droga od ucha do kory słuchowej. niezorganizowanej aktywności na aktywność zsynchro zowaną z sygnałem. b) . Na drodze sygnai ja mózgu zachodzi szereg różnorodnych operacji (rys. jednakże przy pełnej ich synchronizacji.Kora słuchowa -Ciało kolankowa! przyśrodkowe . b) Obok: Pień mózgu wraz z lokalizacją miejsc przedstawionych na rys.

Niektóre odpowiadają tylko w momencie włączenia dźwięku (reakcja . jak się wydaje.[ wrażliwe wyłącznie na zmiany częstotliwości. A jakie są analogiczne właściwości dla sygnałów słuchowych? Czy w takiej roli występują czyste lub złożone tony. a drugi — tylko na jej obniżenie. inne pozbawione są tej właściwości. RYSUNEK 6-18. Liniowe zmiany częstotliwości sygnału powodują pojawienie się schodkowej modula<H sygnału. że neurony kory słuchowej muszą przeprowadzać jakąś implikowaną analizę. \.łączeniowa). że tym określonym dźwiękiem jest po •irostu zgrzyt albo szum. W pewnym sensie nasz brak wiedzy jest odbiciem niedostatecznego rozumienia procesu analizy sygnałów słuchowych.tylko w chwili wyłączenia go (reakcja wyłączeniowa). Odpowiedź na to pytanie nie może być w pełni zadowalająca. Na rysunku 6-19 przedstawiona /ostała typowa reakcja neuronów wrażliwych na sygnał o modulowanej częstotliwości (częstotliwość sinusoidalnie obniżała się i podwyższała). Inne znów obniżają tempo wyładowań (reakcja lamująca). Jest możliwe. dokonuje tego w sposób wielce -komplikowany. kąty i ruch odgrywają ważną rolę w rozpoznawaniu obrazów. W przypadku sygnałów wzrokowych wiadomo dokładnie. jak i wyłączenia dźwięku (reakcja włączeniowo-wyłącze. widzieliśmy. że około 40% neuronów tej eści kory zupełnie nie reaguje na czyste tony. a jeszcze inne zarówno w chwili włączenia. że linie i kontury. Przy modulacji sinusoidalnej pokazany neuron reaguje tylko na wrosl częstotliwości sygnału. Właściwości mowy ludzkiej pozwalają przypuszczać. Typowy sygnał wraz z odpowiadającą mu reakcją neuronu przedstawiono na rysunku 6-20.t. pojawiające się w trakcie zmian ^Cstotliwości sygnału dźwiękowego. że neurony te w . Przy schodkowej modulacji częstotliwości zaprezentowano dwa różne typy neuronów: jeden reagujący wyłącznie na wzrost częstotliwości. 6-18). Nie reagują one na czyste dźwięki o stałej częstotliwości... Prawdą jest. Jak wyglądałby obwód nerwowy dla tych detektorów zmian częstotliwości? Rozpa. Dźwięk o stałej intensywności i zmieniającej się częstotliwości nosi nazwę sygnału o modulowanej r. można przypuszczać. że zmianie częstotliwości towarzyszy przesuwanie się maksymalnej stymulacji wzdłuż błony podstawowej.:iowu) (patrz rys.iwet te 60% neuronów. Zwróćcie uwagę na to. inne . ale jak na razie zdołano jedynie stwierdzić. 1967). Niektóre neurony kory słuchowej charakteryzują się stałą krzywą aktywności własnej o ostrych wierzchołkach. stałe czy też zmieniające się dźwięki. jeżeli . Liczne komórki w korze słuchowej (w każdym razie u kota) s. trwale związana ze specyfiką aparatów: głosowego i słuchowego.•uitrafią mówić.\viic cechy specyficzne dla systemu rozpoznawania obrazów. że neurony odpowiadają jedynie na zmiany częstotliwości w określonych kierunkach.-oczywistości przeznaczone są do reagowania wyłącznie na specjalne. Mowa wraz ze wszystkimi swymi właściwościami jest. w jaki sposób właśnie mechanizmy słuchowe wyodrębniają specyficzne cechy mowy. Reakcje te są oczywiście zbliżone do reakcji zachodzących w v\stcmie wzrokowym. na przykład szumy albo zgrzyty (Whitfeld. Różnorodne typy reakcji neuronu na pobudzenie dźwiękowe wywołane w pierwotnej kor:i słuchowej nie znieczulonego kota. Świadczy o tym chociażby fakt. niezależnie od ich intensywności i częstotliwości. ale ciągle nie wiadomo. Tego po prostu nie wiemy. Źródło: Whitfield (1967). Jeszcze inne reagują tylko na zmiany częstotliwości {detektory zmian częstotliwości). A zatem. a reaguje jedynie na dźwięki bardziej 7 •łożone. •jest rzeczą oczywistą.. że dla jej odbioru posiadam) wyspecjalizowane detektory dźwięku. ponieważ bardzo niewiele wiemy o istocie procesu przetwarzania informacji słuchowej w układzie nerwowym. Niektóre z nich reagują na pojawienie się tonu zwiększeniem tempa wyładowań (reakcja pobudzeniowa). Czasem dźwięk o określonej częstotliwości powoduje wstrzymanie reakcji na dźwięk o innej częstotliwości {komórki •nierakcyjne).ęstoiliwości albo sygnału o wędrującej częstotliwości. rując zmiany częstotliwości w błonie podstawowej. określone j/wicki. że większość badań fizjologicznych dotyczących słuchu przeprowadza się przede wszystkim na kotach i małpach i chociaż zwierzęta te nie Detektory zmian częstotliwości. że ich mechanizmy słuchowe powinny przejawiać . które reagują na czyste tony.

KSZTAŁT FALI SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO KSZTAŁT FALI SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO SCHODKOWA MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI RYSUNEK 6-19. Źródło: Whitfield i Evans (1965). ale nie na obniżenie tonu w tym samym przedziale częstotliwości. W środku: Neurony reagujące na podwyższenie tonu w zakresie niskich częstotliwości i na 2. Podobnie jak detektory ruchu wrażliwe na ruch •:jednym kierunku. Scuron reaguje na podwyższenie. Źródło: Whitfield i Evans (1965). RYSUNEK 6-20. "ni:enie tonu w zakresie wysokich częstotliwości. .1 ni na dowolny dźwięk w przedziale rozpiętości krzywej strojenia. • '•' Si'uron reaguje na obniżenie. 6-21). chcielibyśmy zbudować detektor przemieszczania się aktywności wzdłuż błony. . ze sobą komórki reagujące na odpowiednie częstotliwości podstawowe (zupełnie \A\ samo jak łączyliśmy jednostki typu centrum-peryferie w rozdziale 2) otrzymaliby>n:. U kota wykryto trzy różne typy detektorów modulacji częstotliwości (Whitfield. podobnie jak i wcześniej omawiane właściwości krzywej strojenia. Jednak reagują on. Po lewej: Neurony reagujące jedynie na podwyższenie tonu w dowolnym punkcie zakresu ich 1. obniża się. ale nigdy na jedno i drugie równocześnie. podnosi się w części skali o niskiej częstotliwości i obniża się w jej części o wysokiej częstotliwości (rys. '•'u:linvści. Źródło: Whitfield i Etans (1965). to łą^Zu. 3. a jedynie na dźwi^:których częstotliwość albo: '••VS(JNEK6-21. ale nie na podwyższenie tonu. detektor zmiany częstotliwości byłby wrażliwy tylko na podwyższt-Ti: lub tylko na obniżenie częstotliwości. podwyższa się. . detektor zmiany częstotliwości. 1%'• Wszystkie wrażliwe są tylko na częstotliwości w przedziałach określonego pasm..

zwłaszcza przy ich zdolnościach echolokacyjn\. a następnie analizie fal odbitych pozwala nietoperzom określić rozmieszczenie oraz odległość przedmiotów w otacz. że nietoperze mają ich niezwykle dużo. polegających na wysyłaniu sygnałów akustycznych. Czy ludzie posługują się detektorami zmiany częstotliwości? T. Jest jednak możliwe. Wiadomo. najwidoczniej są one istotn procesach orientacyjnych nietoperzy.Po co potrzebne są kotu wymienione detektory zmiany częstotliwości? Tego wiemy. że taka informacja byłaby użyteczna dla bar< złożonych struktur dźwiękowych. cym je środowisku. . również nie wiemy. z którymi mamy do czynienia podczas anal mowy.

Bardziej techniczne aspekty mierzenia dźwięku przedstawione są w Dodatku A. dźwięki syntetyzatorów-wszystko to wpływa w ^ óżnicowany sposób na emocje słuchaczy. wywołanych przez dźwięk. czasami hałas ten stanowi jedynie nieprzyjemną przeszkodę. ""rzetnówienie. że skala częstotliwości odbieranych przez ucho ludzkie jest ograniczona. oraz dzięki badaniom zjawisk maskowania i spostrzegania przestrzennego dźwięku.7. Ponadto przeanalizujemy rolę tych czterech czynników w spostrzeganiu muzyki. Zapis dźwięku Efekt pierwszeństwa . W każdej kwestii zaczniemy od wyłożenia aktualnych danych naukowych. a niekiedy wdziera się zakłócając tok normalnego życia. Jeżeli utrzymując stałą intensywność będziemy zmieniać częstotliwość. v Nośności i wysokości. że przy krańcowych częstotliwościach dźwięk przestanie być słyszalny. W rozdziale tym zajmiemy się niektórymi z różnorodnych doznań słuchowych. a następnie przeprowadzimy wywód o znaczeniu praktycznym rozpatrywanego zjawiska. Nowa technika zapisu dźwiękowego stwarza ji. Jest to szczególnie obscrwowalne na krańcach skali słyszalności. krytyczne pasmo częstotliwości i przestrzenne spostrzeganie dźwięku. Ale przy stałej intensywności dźwięki o bardzo wysokiej i bardzo niskiej częstotliwości wydają się znacznie cichsze niż dźwięki o średniej częstotliwości. a także wytwarzanie nie istniejących w przyrodzie efektów ćwiekowych. słuchaczy możliwość ponownego odtworzenia takich wydarzeń. koncert. Głośność zależy więc od •^cstotliwości choćby z tego powodu. to utwierdzimy się w przekonaniu. Wszystkie te właściwości dźwięku dotyczą sfery psychologii. tak aby spadła poniżej 20 Hz albo podniosła się powyżej 20 000 Hz (można to osiągnąć wyłącznie za pomocą aparatury elektronicznej . Przeanalizujemy cztery kwestie: głośność.. Dzięki posiadanej wiedzy . Niech sygnał dźwiękowy (gwizd) ma średnią częstotliwość przy średnim poziomie intensywności. mechanizmach funkcjonowania ucha i o psychologicznych wymiarach dźwięku.a nie po prostu gwiżdżąc). Huk ^imolotów przeszkadza i męczy. jak też powoduje /męczenie psychiczne czy nawet trwałe uszkodzenie fizyczne. wysokość. jak dźwięki tworzone przez współczesnych kompozytorów dzięki odpowiedniej aparaturze elektronicznej. Wymiary dźwięku GŁOŚNOŚĆ Warstwke równej głośności Słuchanie muzyki Kompensatory głośności Maskowanie Eksperyment z maskowaniem Mechanizm maskowania Maskowanie w muzyce Sony Pomiar głośności WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU Skala muzyczna Skala melowa Teoria miejsca: położenie błony podstawowej Cykliczność wysokości dźwięku Głośność i wysokość Nieobecność tonu podstawowego Argumenty przeciw nieliniowości Maskowanie nieobecnego tonu podstawowego ODRÓŻNIANIE WYSOKOŚCI DŹWIĘKU BEZ UDZIAŁU BŁONY PODSTAWOWEJ Wyjaśnienie na podstawie teorii miejsca Wyjaśnienie na podstawie teorii periodyczności ->'wieki orkiestry tworzą bogaty materiał dla doświadczenia słuchowego. Przy stałej częstotliwości dźwięki o większej intensywności wydają się głośniejsze niż dźwięki słabe. Zespoły rad° w e ' muzyka elektroniczna. Ale głośność zależy również od częstotliwości w normalnych Pilicach skali słyszalności. psycholog może wyjaśniać i przewidywać wiele właściwości spostrzegania słuchowego. \V tym samym czasie różne źródła hałasu zanieczyszczają środowisko człowieka. jak konferencja. Argumenty przeciw teorii periodyczności spostrzegania wysokości dźwięku Dwoistość teorii spostrzegania wysokości dźwięku KRYTYCZNE PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI PRZESTRZENNE SPOSTRZEGANIE DŹWIĘKU Lokalizacja Interakcje dwuuszne Znaczenie słyszenia dwuusznego Lokalizacja Różnice poziomów maskowania Maskowanie GŁOŚNOŚĆ Głośność dźwięku zależy od jego intensywności (natężenia) i częstotliwości. mowy i hałasu.

że przy jej tworzeniu zmieniano częstotliwość tonu. przy których tony o różnych ul . Pierwsze C na klawiaturze fortepianu oznaczone jest Ci. Kiedy to nastąpi. Dla każdej krzywej ton standardowy zawsze miał częstotliwość 1000 Hz. B2.63). Jeżeli dźwięki mają wysoką intensywność. otrzymują indeks l:Di. aż osiągnie dokładnie |<ą głośność. których głośność pokrywa się z tą linią. do jakiej oktawy należy dana nuta.Ei. a najniższa Ao (patrz: Backus. odpowiadająca progowi bólowemu. jakiej części 1 Indeksy przy literach wskazują. wywołującym w uchu początkowo wrażenie „lechtania".. Warstwicę równej głośności na podstawie danych Robinsona i Dadsona (1956). Zadanie osoby badanej polega na przemiennym wsłuchiwaniu się w ton standardowy i ton porównywany i regulowaniu intensywności tego ostatniego tak. n Słuchanie muzyki Interesująco przedstawia się analiza miejsca. który ta krzywa przedstawia. w którym wykorzystano wiele różnych tonów standardowych. Na rysunku 7-1 pokazane są wyniki eksperymentu. uzyskaną przez porównanie różnych częstotliwości z tonem standardowym o intensywności 100 dB i częstotliwości również 1000 Hz. „Do" pierwszej oktawy. w 1 przybliżeniu od 30 do 4000 Hz. a to dlatego.najwyższa warstwica-odpowiada bardzo głośnym dźwiękom. jeżeli poprosimy osoby badane o porównanie dwu tonów charakte ryzujących się różnymi częstotliwościami i intensywnością. która odpowiada progowi słyszalności. Dźwięki poniżej tej linii są niesłyszalne.. utrzymując głośność równą głośności tonu standardowego. jest bardziej płaska niż warstwica. Fortepian ma największą rozpiętość częstotliwości.. ale jego intensywności były różne. choć nie zawsze przez muzyków./. którą rozpoczyna Ci.5 sek. a przy dalszym wzroście intensywności odczucie bólu. są ledwie słyszalne (i z tego względu przyjmuje się. Zastosowano tu standardowy system notacji używany przez akustyków. i nazwijmy go tonem standardowym. Krzywa oznaczona liczbą 100 przedstawia warstwicę równej olośności. jest równy głośności wzorca. Najwyższa nuta fortepianu to Cs.•stotliwościach charakteryzują się tą samą głośnością. Posłużmy się jako wzorci>nwybranym tonem o stałej częstotliwości 1000 Hz. na przykład 3000 Hz. Każda z krzywych określa intensywności.) Zwróćcie uwagę na to. Wszystkie nuty wchodzące w oktawę. jaką ma ton standardowy.5 sek.. Druga linia krańcowa . Najniższa warstwica (linia przerywana) wskazuje absolutny próg wrażliwości ucha na różne częstotliwości.. Krzywa oznaczona liczbą 40 odpowiada omawianemu przypadkowi . Aby lepiej wyobrazić sobie położenie tych częstotliwości na warstwicach równej głośności. Typowy rezultat pokazany jest va rysunku 7-1. Ton drugi będzie tonem porównywany Niech również trwa 0. . na rysunku 7-1 przedstawiono klawiaturę fortepianu i wskazano. intensywności 400 dB i czasie trwania 0. przestawiamy ton porównyny na inną częstotliwość i powtarzamy całą procedurę. 1968).. jakie zajmują różne instrumenty muzyczne na warstwicach równej głośności. RYSUNEK 7-1.Warstwicę równej głośności Wzajemny wpływ częstotliwości i natężenia na spostrzeganą głośność możemy łatwością dostrzec. a częstotliwość 1000 Hz. że warstwica równej głośności.. Dźwięki. Dźwięki na tym poziomie mogą uszkodzić ucho. Nuta strojenia instrumentów orkiestrowych to A4. Bi. Poziom głośności. że są równoważne pod względem głośności). to brzmią jednakowo głośno.ton standardowy miał intensywność 40 dB. bez względu na ich częstotliwość. jaką ma ton standardowy. grzywa ta zwana jest krzywą warstwicy równej głośności. (Uszkodzenie ucha może być spowodowane także przez dźwięki o znacznie słabszej intensywności. jeżeli oddziałują one przez dłuższy czas. ale przy innej częstotliwości. Wedle tego schematu środkowe C n a klawiaturze fortepianu ma indeks 4 (C-t). Drugie C na klawiaturze i wszystkie następujące po nim nuty otrzymują indeks 2: C2. czyli środkowe C (C4) na fortepianie ma częstotliwość około 260 Hz (ściśle 261.

Częstotliwość (Hz) Klawiatura fortepianu (numery klawiszy) .

jaką przewidywał dyrygent dla jej wykonania w sali koncertowej. zależy od tego. Ponadto wraz ze zmianą głośności zmienia się również względna głośność dźwięku na różnych poziomach częstotliwości. tak precyzyjnie obmyślona i regulowana przez dyrygenta. to dla słuchaczy wszystkie dźwięki będą wydawały się w przybliżeniu jednakowo głośne (przy wysokiej intensyw- . że większa część dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne znajduje się w strefie. który dyrygent chciał wam zaprezentować. Okazuje się. Słyszycie muzykę nie na tych warstwicach głośności. Rozważmy fragment utworu symfonicznego. które tak świetnie słyszymy na koncercie. jakie miała w momencie nagrywania. 7-3). na które zaplanował ją dyrygent. z trudem możemy wyregulować aparaturę odtwarzającą. wówczas okazuje się. tak więc słyszycie inny utwór muzyczny niż ten.. tak aby odtworzyć natężenie dźwięków występujące w sali koncertowej. ale intensywność dźwięku obniża się. rZywych ona odpowiada. Na rysunku 7-2 przedstawiono rozpiętość częstotliwości dla różnych instrumentów muzycznych. Niskie częstotliwości. aby jego głośność była w przybliżeniu jednakowa we wszystkich częstotliwościach (rys. Fakt ten ma dwa następstwa: po pierwsze. Przy odtwarzaniu zapisu tego fragmentu ogólny obraz wydaje się identyczny. granego tak. Słuchając w domu nagrań muzyki symfonicznej. po drugie względna głośność brzmienia różnorodnych instrumentów. przechodząc od rejestrów dolnych do górnych. Jeżeli będziemy grać bardzo głośno gamę na organach. czy słuchacie jej przy zachowaniu tej samej głośności. w której percepcja głośności uzależniona jest od zmian w częstotliwości. że poziomy niektórych dźwięków znajdują się poniżej progu słyszalności. Dobrze znamy problem związany z odtworzeniem w warunkach domowych muzyki w takim brzmieniu. to wiele z częstotliwości emitowanych przez instrumenty nie będzie słyszalnych. jeżeli nie słuchacie muzyki symfonicznej na poziomie rozsądnej intensywności dźwięków. teraz w ogóle nie występują.

tak że w efekcie otrzymano 10 różnych krzywych maskowania. a jego intensywność zmieniała się od 20 do 110 dB. jaką zastosowano w celu uzyskania warstwie równej głośności. pomimo występowania dźwięku maskującego. wtedy głośność ich zacznie słabnąć. Za pomocą kompensatora głośności. o ile wyższą intensywność musi mieć testowany dźwięk. aby był słyszalny. 1 W tym Badaniu dźwięk maskujący nie byt czystym tonem. ale wąskim pasmem szumu. że badanemu przedstawia się dwa tony. 7-1 -w miarę jak częstotliwość zaczyna się obniżać i przekraczać poziom 1000 Hz. w której częstotliwość wpływa na głośność. należy zmierzyć. jaką intensywność powinien mieć ton testowy przy różnych częstotliwościach. aby można go było wykryć mimo maskującego dźwięku. ale trafią do strefy. można wzmocnić bardzo niskie albo też bardzo wysokie dźwięki (przy niskich poziomach dźwięku). należy uwzględnić akustykę pomieszczenia. natężenie dźwięku musi rosnąć . drugi maskującym. Przy wysokich poziomach dźwięku kompensator głośności vVyłącza się automatycznie.. podobną do przedstawionej na rysunku 7-5. że-jak to przedstawiono na rys. Maskowanie Głośność dźwięku zależy nie tylko od jego intensywności lecz również od innych towarzyszących mu dźwięków. kaszel . a czasem zwykłego regulatora głośności {-wieku. dokładnie wskazująca. oklaski. jeden z nich nazywa się tonem testowym. Występowanie jednego dźwięku stwarza czasem trudności w usłyszeniu innych.. Jednakże. jak też parametry zestawu •iparatury dźwiękowej.wszystko to maskuje mowę czy muzykę. to nie tylko pewne niskie częstotliwości nie będą słyszalne. w którym znajdują się kolumny głośnikowe. Aby prawidłowo wykorzystać kompensator. Na rysunku 7-4 przedstawiono działanie regulatora głośnoścl W rezultacie otrzymujemy odbieraną głośność. skokami co 10 dB. w momencie obniżenia częstotliwości dźwięki są odbierane jako cichsze. kiedy odtworzymy zapis tej gamy w domu na rozsądnym poziomie głośności.) 0 yjnpensatory głośności. Eksperyment z maskowaniem. k aby dźwięki były odbierane jako jednakowo głośne. ności warstwice równej głośności są względnie płaskie). Jedna z metod służących do przeprowadzenia takiego eksperymentu polega na tym. że dźwięki stają się coraz to głośniejsze aż do momentu osiągnięcia dwóch lub trzech oktaw powyżej środkowego C. (Zwróćcie uwagę. Dźwięki maskują się wzajemnie. Szum daje wyniki wyraźniejsze niż ton. Poza tym różnice w maskowaniu wywołanym przez czysty ton w porównaniu z wąskopasmowym szumem są niewielkie i raczej technicznej natury. Ton testowy również ma jakąś stałą częstotliwość. można zmienić jego częstotliwość lub intensywność i wykreślić nową krzywą maskowania. tak więcjeśli natężenie jest stałe. a jego intensywność zmieniana jest tak długo aż ton ten stanie się ledwie słyszalny. W tym wypadku częstotliwość tonu maskującego2 wynosiła 1200 Hz. Procedura ta jest powtarzana z tonami testowymi o różnej częstotliwości tak długo aż zostanie wykreślona cała krzywa maskowania. W swej istocie procedura ta jest podobna do lej. Szelest papieru. Obecnie większość wysokiej jakości wzmacniaczy dźwięku konstruowana jest z myślą o uwzględnieniu wspomnianych czynników psychologicznych. będzie się wydawało. Typowy wynik takiego eksperymentu przedstawia rysunek 7-6. Kiedy krzywa maskowania dla danego dźwięku maskującego zostanie już ustalona. Aby określić efekt maskowania. Ton maskujący ma pewną stałą częstotliwość i intensywność. którą się posługujemy.

:. własna (1200 Hz). Źródło:Zwicker i Sc harf (1965. Altówki maskują skrzypce.). intensywność ich jest niższa niż wtedy. wysokie częstotliwości oddziałują na znacznie bardziej ograniczony jej odcinek.i i Scharf(1965). zbadamy te zjawiska dokładniej (jak na rys. .\. Czy o i1 RYSUNEK 7-8. Ton testowy o niski: częstotliwości i względnie wysokiej intensywności maskuje ton maskujący. ale znacznie utrudnia słyszenie tonów o wyższej częstotliwości. jeżeli ma niższą częstotliwość niż ton maskujący. wzbudza odrębną aktywność w inri1 części błony i zaczyna być słyszalny. wraz z podwyższeniem się poziom. Jak to widać na rysunku 7-7. ' RYSUNEK 7-7. sygnał testowy i maskujący zamieniają się rolami. Głośno brzmiące instrumenty o niskich częstotliwościach maskują dźwięki wydawane przez instrumenty cicho brzmiące o wysokk" częstotliwościach. 7-8). kotły maskują altówki. Ale ten sam słaby ten.RYSUNEK 7-6. a to dlatego. będziemy mogli porównać drgarl błony podstawowej wywołane dźwiękiem maskującym oraz tonami testowymi.u: rozchodzeniem się drgań w błonie podstawowej. Jeżeli te:: testowy jest słaby i nieco przewyższa częstotliwością ton maskujący. dźwięki •• niskiej częstotliwości wzbudzają aktywność względnie dużej części błony. że znacznie obniżono poziom dźwięków basowych. sygnału. żadnej aktywności błony poza wywołaną przez ton maskujący. Maskowanie w muzyce. DźwiyŃ maskujący wywiera względnie słaby wpływ na tony o niższej częstotliwości niż je.. Jedno z wyjaśnień tej asymetrii pochodzi z badania n. miedziane instrumenty dęte maskują drewniane. gdy były nagrywane. nie obserwuje si. podczas gii. Mechanizm maskowania. Maskowanie stanowi jeszcze jeden dodatkowy czynnik spostrzegania głośności dźwięków i muzyki. Tak więc. Najbardziej zadziwiającą właściwością tych wyników jest ich asymetria. Kiedy jednak wszystkie te dźwięki są odtwarzane " domu. Źródło: Bekesy (1949). Źródło: Z\vi. Jeż>. W rezultacie zmień się model maskowania i nagle stają się wyraźnie słyszalne delikatne dźwięki skrzypiec c:" gitary.

3.tak precyzyjnie przemyślanej i zgodnej z ich rozmieszczeniem.j. Każda następna oktawa standardowej skali muzycznej ma dokładnie dwukrotnie wyższą częstotliwość od poprzedniej. Na rysunku 7-1 wszystkie tony na warstwiey równych głośności oznaczonej liczbą 40 mają głośność równą 1 sonowi. efektu maskowania oznacza zniszczenie równowagi dźwiękowej między instrumenta. jak na przykład różne głosy. głośność 4 sonów. ile razy wydaje się głośniejszyjeden od drugiego. Ta metoda pomiaru była standaryzowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacji (International Standards Organization). Za pomocą sonów dokonujemy pomiaru odbieranej głośności tonów czystych. Ta wartość wykładnika potęgowego (0. Jednostką głośności jest son. jaką przyjmuje orkiestra w celu nastrojenia swoich instrumentów muzycznych. Nuta A4 (A powyżej środkowego C). psychologiczna głośność wzrasta dwukrotnie (rys. Kompozytor. Głośność dźwięków złożonych. zgodnie z prawi wyrażonym w postaci wzoru: J=kl 0. 1000 H. pytamy ją. które leżą na warstwicy oznaczonej liczbą 50. dyrygent. W celu uzyskania głośności tonu przy innych częstotliwościach można posługiwać się warstwicami równych głośności. oba o częstotliwości. stanowi równocześnie ocenę poziomu tego dźwięku. WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU Skala muzyczna Muzyczna skala wysokości dźwięku jest związana logarytmicznie z częstotliwością dźwięku.. Te zaś. nych. które leżą na warstwicy 60. Usunie.chodziło? Niezupełnie. A zatem psycho giczna ocena głośności J zależy od fizycznej intensywności dźwięku /. | Wielkość w sonach. określana jest za pomocą porównywania z tonem standardowym o częstotliwości 1000 Hz.3) jest bardzo dogodna. Wyrażone w sonach poziomy głośności dla niektórych typowych dźwięków zostały przedstawione na rysunku 7-9. Ponieważ psychologiczne spostrzeganie dźwięku nie odpowiada bezpośredi fizycznym pomiarom jego intensywności. 7-9). Według definicji. ma częstot- . a te. Pytanie jest trochę niezwyk ale osoby badane mogą sobie poradzić i dać odpowiedź sensowną. Sony. powiedzmy. przy której ton 1000 Hz wydaje się tak samo głośny jak dźwięk j Intensywność dźwięku (dB) /łożony.) Rezultaty uzyskane za pomocą metody oceniania wielkości wskazują. Jedna z takich metod oparta jest na ocenie wielkości tonu (magnitude estimaiio Osobie badanej prezentujemy dwa tony. członkowie orkiestry nie liczyli na t0. ••SUNEK 7-9 Uruchomienie pojazdu kosmicznego (z odlegl. Po każdorazowym wzroście o 10 decybeli liczba sonów podwaja się. Zwiększenie intensywności dźwięku o 10 decybeli zawsze zwiększa głośność dwukrotnie. 45 m) Pomiar głośności Pomiar głośności ma ważne znaczenie dla rozwiązywania wielu problemów prakty. mają głośność 2 sonów. że głośne wzrasta wraz z pierwiastkiem sześciennym intensywności dźwięku. (Więcej informacji ten temat i pewne przykłady zawiera Dodatek A. zwłaszcza gdy intensywność dźwięku przedstawiamy w decybelach. zawierających wiele komponentów częstotliwości. dźwięki orkiestry albo hałas samolotów i samochodów. potrzebne są metody uwzględniające różnice.. intuicja muzyczna uwzględniała efekt maskowania ijego wpływ na słuchaczy. zaś przy każdym obniżeniu o 10 decybeli zmniejsza się o połowę. Ilekroć podwyższamy intensywność fizyczną dziesięciokrotnie. jeden sori to jednostka równa głośności tonu 1000 Hz o poziomic intensywności 40 decybeli.

że wysokość tonu zależy od miejsca na błonie. to dlaczego transpozycja całej melodii musi wpłynąć na jej odbiór? Psychologiczne różnice między nutami pozostaną takie same. wróćmy ponownie do drgań błony podstawowej. niezależnie od tego. ton o częstotliwości 1000 Hz (przy 60 dB) ma wysokość równą 1000 mclów. Aby dokonać podziału skali częstotliwości objętej oktawą na 12 różnych interwalów. ściśle jednak odpowiada on pewnym pojęciom kompozycji muzycznej. Psychologiczna różnica między wysokością dwu tonów najwyraźniej zależy od fizycznej odległości między położeniem punktów maksymalnej aktywności. jaki to ma wpływ? Jeżeli przejście od jednej do drugiej nuty psychologicznie oceniane jest jednakowo. jakie to były nuty (podobnie podwyższenie nuty o oktawę powoduje podwojenie wysokości dźwięku). Różnorodne częstotliwości wywołują w błonie specyficzną dla nich aktywność. niemniej jednak istnieją. Częstotliwość (Hz) Częstotliwość (Hz) Teoria miejsca: położenie na błonie podstawowej Aby ustalić. Podobnie A niższe o jedną oraz o dwie oktawy (A3 i Ą2. A wyższe o jedną i o dwie oktawy (As i A«) mają częstotliwość odpowiednio 880 i 1760 Hz. Odbierana wysokość . Zmiany te są bardzo subtelne. Chociaż wynik ten może nie odpowiadać naszemu intuicyjnemu wyobrażeniu o wysokości dźwięku. Stwierdzenie to jest zgodne z psychologicznymi ocenami stosunku wysokości dźwięków. RYSUNEK 7-10 Skala melowa Czy nuta w danej oktawie spostrzegana jest jako dwa razy wyższa niż ta sama nuta w oktawie poprzedniej? Nasza intuicja sugeruje nam odpowiedź twierdzącą. wniosek okazał się trafny. a następnie musi ona porównać je pod względem ich wysokości. Oprócz tego oktawa składa się z 12 dźwięków (licząc wszystkie tony i półtony). że odpowiedź jest przecząca. charakteryzuje się częstotliwością równą odpowiednio 220 i 110 Hz. W miarę przechodzenia od częstotliwości wysokich do niskich maksymalna amplituda drgań błony przemieszcza się od okienka owalnego do wierzchołka ślimaka. Muzycy często analizują konsekwencje transpozycji utworu z jednej tonacji na inną. niezależnie od tego. wywołanych tymi tonami. Jeżeli na przykład utwór został skomponowany w tonacji C major. Kiedy osobie badanej eksponuje się różne nuty. w którym występuje maksymalna amplituda drgań. okazuje się wówczas. A zatem na równomiernie stonowanej skali muzycznej podwyższenie nuty o oktawę powoduje podwojenie jej częstotliwości.liwość 440 Hz. Zgodnie z definicją. Podwojenie lub zmniejszenie częstotliwości o połowę nuty nie powoduje tego. która ją poprzedza. że wysokość dźwięku odbierana przez osobę badaną podwaja się lub maleje o połowę (Rezultat ten wynika z procedury oceny wielkości opisanej w Dodatku A. Rozmieszczenie maksymalnej amplitudy drgań wywołanych przez tony o różnych częstotliwościach przedstawione zostało w miarach odległości (mm) od wierzchołka ślimaka. co determinuje nasze spostrzeganie wysokości dźwięku. a następnie transponowany na A major. Zmiany odbieranej wysokości przy przejściu od C4 do D4 różnią się od zmian przy przejściu od F4 do G4 albo też z Cs doDs. że transpozycja zmienia charakter utworu. ale dane eksperymentalne wskazują. Obie te funkcje pokazane są na rysunku 7-11. częstotliwość każdej kolejnej nuty powinna być o 2Vn raza wyższa od częstotliwości nuty.) Rzeczywista zależność między częstotliwością a wysokością przedstawiona została na rysunku 7-10. że spostrzegana wysokość nie odpowiada skali muzycznej. Chociaż jego rozumowanie było niezbyt ścisłe. Jednostką wysokości dźwięku przedstawioną na wykresie jest mel. Jeszcze w roku 1863 niemiecki fizyk Helmholtz wysunął przypuszczenie. Ale większość muzyków uważa. w jakiej tonacji grany jest utwór.

rld są względnie stałe w wielkościach bezwzględnych sygnału dla niskich intensywności i wykazują mniej więcej stałą wartość procentową dla średnich intensywności obszaru słyszalności. Ta procentowa wielkość systematycznie się obniża. Przy częstotliwości 100 Hz niezbędna jest zmiana o 3% (3 Hz).. to o takim systemie mówi się. związany z różnicowaniem jest typowy dla wielu różnych narzędzi pomiarowych. niezbędna dla ich odróżnienia. gdyby w systemie nerwowym nie było odpowiednich mechanizmów nerwowych.3% przy 1000 Hz. Źródło: Ziv/. widzimy pełną zgodność: każda zmiana wysokości na skali melowej o jeden mel jest w przybliżeniu równa rozprzestrzenianiu się drgań wzdłuż błony na 12 neuronów. Kiedy te wzrosty wielkości powodują stałą procentową zmianę wartości sygnału. Możemy wykryć różnice między dwiema częstotliwościami pod warunkiem. że wierzchołki ich aktywności przedzielone są na błonie interwałami. Jeżeli większe zagęszczenie neuronów zapewnia bardziej dokładną informację. W ten sposób uzyskujemy pomiar wielkości progu za pomocą różnic ledwo dostrzegalnych (rld) [just noticeable difference (jnd)] między wysokością tonów. rld odpowiada stałej odległości na błonie-około 0. Jeżeli porównamy próg różnic ledwie dostrzegalnych dla wysokości tonu z odległościami między wierzchołkami maksymalnej aktywności na błonie podstawowej.05 mm lub 0. odbieranych przez różne systemy sensoryczne.w przybliżeniu 1150 komórek zwojowych na milimetr. W związku z tym wzrasta także bezwzględna wielkość różnicy między sygnałami. Te dwie funkcje są podobne. Zdolność do takiego różnicowania zmienia się wraz z częstotliwością. aż osiągnie minimum-około 0. odpowiadającymi około 52 neuronom.2 lub 0. Rozkład zmian w różnicowaniu jest podobny dla wielu różnych wymiarów fizycznych. procent zmian potrzebny do uchwycenia różnicy pozostaje względnie stały i wynosi około O. " przedstawiona została również w skali melowej. tzn. zgodność wzrośnie. Wynika on stąd. Jednak w miarę zbliżania się do wierzchołka zagęszczenie neuronów obniża się.002 cala. czyli taką zmianę intensywności sygnału. gdzie / oznacza intensywność sygnału. Na przykład. wysokość powinna się zmienić o 4 lub 5 melów. że zmiana wysokości równa 1 melowi jest mniejsza od 1 rld. Jeśli przyjmiemy A7 za wielkość rld. aby została ona dostrzeżona. Dla niskich częstotliwości różnice ledwie dostrzegalne dla wysokości są w przybliżeniu stałe. i 1 mel odpowiada w przybliżeniu 12 neuronom. tzn. Aby osoba badana mogła zauważyć zmianę. W pobliżu okienka owalnego i w pierwszych zwojach ślimaka zagęszczenie neuronów okazuje się stałe . Określenie miejsca maksymalnej amplitudy drgań wzdłuż błony w połączeniu z uwzględnieniem rozmieszczenia neuronów daje w efekcie obraz zarówno subiektywnego spostrzegania wysokości tonu. (1965).3%3. gdzie zagęszczenie neuronów wzdłuż błony jest względnie stałe. aby zmiana wysokości tonu została dostrzeżona. to Prawo Webera można zapisać w postaci: 7= W. że funkcjonuje zgodnie z Prawem Webera [od nazwiska fizjologa Webera (1795-1878) współczesnego Helmholtzowi]. gdzie k jest zmianą względną (100A: jest zmianą procentową). ale nie identyczne. Kiedy krzywa jest skorygowana odpowiednio do zagęszczenia neuronów.v/() . Jeżeli dokonamy modyfikacji krzywej uwzględniając przy tym odpowiednie zagęszczenie neuronów. Wrażliwość ucha na zmiany częstotliwości można mierzyć bezpośrednio i dokładnie eksponując kolejno osobie badanej pary tonów. że zmienność pomiarów zależy często od mierzonego poziomu i wzrasta wraz z tym poziomem. to taki ich rozkład pozwala założyć. a następnie prosząc ją o rozstrzygnięcie. czy miały one identyczną wysokość czy też różną. jak i wrażliwości ucha na zmiany częstotliwości: • 1 rld odpowiada w przybliżeniu 52 neuronom. a więc nie może być wykryta. .RYSUNEK 7-11. Źródło: Zwislocki (1965). Sposób rozmieszczenia 30 000 włókien nerwu słuchowego wzdłuż błony wskazuje na istnienie takiego mechanizmu. wywołanymi przez dwie porównywane ze sobą częstotliwości. które pozwalają na wykorzystanie informacji o odległości. 7-12). trzeba koniecznie uwzględnić rozmieszczenie komórek włoskowych wzdłuż błony. różnicowanie intensywności sygnału słuchowego wykazuje podobin rozkład. to zauważymy pełną zbieżność w strefie wysokich częstotliwości oraz rozbieżność w zakresie niskich częstotliwości (rys. Dlaczego te odległości są czynnikiem decydującym? Nie miałyby one większeeo znaczenia. że pas odbioru niskich częstotliwości -obszar rozciągający się bliżej wierzchołka ślimaka-powinien być mniej wrażliwy na zmiany aktywności błony. Przy znacznie wyższych częstotliwościach (powyżej 500 lub 1000 Hz) w części. Ale podobnie jak i uprzednio. Zwróćcie uwagę na to. Ten stały procenl 3 RYSUNEK 7-12.

znaczna część energii cicho zagranej nuty nie jest przez nas odbierana. chociaż nuta muzyczna cichnie. Niektóre jednak zagadki pozostają nierozwiązane. Dwa czyste tony: 1000 Hz i 1100 Hz dodano w celu uzyskania fali złożonej. intensywność składowych o niskiej częstotliwości znajduje się poniżej progu słyszalności. uzyskana w efekcie fala RYSUNEK 7-13 . nie wydaje się nam. Głośność i wysokość. że zachodzi tu dziwne zjawisko. to dlaczego wysokość dźwięku złożonego. Chociaż przy częstotliwości 131 Hz potrzeba więcej energii niż przy innych częstotliwościach. Jeżeli nuta grana jest coraz ciszej i ciszej. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. jest to niezbyt niska nuta. aby wysokość jej ulegała zmianie (rys. Ale nuta grana na fortepianie to nie to samo co prosty ton.9 Hz). jaką ma ton o częstotliwości 131 Hz (dokładniej 130. ponieważ coraz więcej jej składowych. Spójrzcie na widmo przedstawione na rysunku 7-13. Jeżeli wysokość tonu określona jest miejscem na błonie podstawowej. następnie do 393 i w końcu do 524 Hz (przv umiarkowanie cichym graniu). Zauważcie. Jeżeli więc na normalnym poziomie głośności najniższa słyszana częstotliwość wynosi 131 Hz. to jednak i na te inne częstotliwości przypada część energii. leżących w paśmie niskich częstotliwości. wydaje się stała nawet po zmianie jej struktury w zakresie częstotliwości? W jaki sposób możemy nadal spostrzegać dźwięk nuty fortepianu zgo- dnie z jej częstotliwością podstawową na poziomie 131 Hz. Tak więc. rozważmy prostą sytuację przedstawioną na rysunku 7-15. Czysty ton o częstotliwości 524 Hz odpowiada wysokością nucie Cs. że chociaż przy tym dodają się dwie fale sinusoidalne o częstotliwościach 1000 i 1100 Hz. Ma ona tę samą wysokość. Ale wyraźnie dostrzegamy. jakim jest nuta grana na fortepianie. kiedy najniższa ze słyszalnych częstotliwości jest równa 524 Hz? W jaki sposób słyszymy nieobecny ton podstawowy? Nieobecność tonu podstawowego. jednakże wiele instrumentów muzycznych wydaje dźwięki o takim zakresie częstotliwości. Nasze ucho nie jest zbyt wrażliwe na dźwięki o niskich częstotliwościach. Co dzieje się z naszym spostrzeżeniem? Oczywiście. 7-14). ale dlaczego? Czy ta sama nuta grana na fortepianie nie powinna zmieniać swej wysokości w miarę jak staje się coraz cichsza.R Y S UNEK7-14 Cykliczność wysokości dźwięku Analiza rozchodzenia się drgań wzdłuż błony podstawowej pozwala na wyjaśnienie szeregu zjawisk związanych z naszym spostrzeganiem wysokości dźwięku. przestaje być słyszanych? Rozważmy nutę C3 („do" małej oktawy) graną na fortepianie. nuta grana coraz ciszej i ciszej dźwięczy mniej więcej podobnie. Jest to dość wysoka nuta o całą oktawę wyższa niż środkowe C. to po obniżeniu poziomu głośności podnosi się ona do 262.

Jednak dudnienie to nie powinno wystąpić na błonie podstawowej. że brak jest jakiejkolwiek energii dźwięku przy częstotliwości 100 HDodając sygnały o częstotliwości 1000 i 1100 Hz.u komponentów wyjściowych. Po <rugie. szczególnie w wypadku dźwięków o niskim natężeniu. Strumień impulsów w nerwie słuchowym jest zgodny z rozkładem dudnień dźwięku. występując równocześnie dają zjawisko dudnienia: regularne nasilenia i osłabienia energii dźwięku z częstotliwością równą różnicy częstotliwości sumujących się fal.lltu. to znaczy odpowiada teorii miejsca w spostrzeganiu wysokości. W ten sposób dudnienie powtarza się co In milisekund. chociaż on sam leży poniżej progu słyszalności. 7-15). Istnieją jednak dwa źródła informacji nie pozwalające na przyjęcie tego wjaśnienia w odniesieniu do nieobecności tonu podstawowego. a . Druga teoria podkreśla wagę synchronicznych wyładowań neuronów w reakcji na zmieniające się ciśnienie fali dźwiękowej. Fluktuacja ogólnego ciśnienia dźwięku pojawiająca się w wyniku nałożenia .-(lak zupełnie nieliniowe. powinniśmy spostrzegać składowe o częstotliwości 1000 i 1100 Hz. Wyjaśnienie na podstawie teorii periodyczności. to ustawi go ona na częstotliwość 200 4 Hz . Wprowadzenie nieliniowości w toku transmisji i/więku jest typowe dla wielu systemów mechanicznych i pod tym względem ucho nie miowi wyjątku. lecz po prostu regularne zmiany ciśnienia dźwięku zgodnie z częstotliwością dudnienia. jeżeli spostrzegamy wysokość na podstawie wyodrębnienia punktów maksymalnej amplitudy drgań. Zwróćcie uwagę na to. tak twierdzi teoria \.'lC|ania nad nieobecnością tonu podstawowego stanowią klucz do oceny ich wartości. . charakteryzujący się nieliniowością. To proste zjawisko można wyjaśnić na podstawie obu teorii spostrzegania wysokości. Ten mechanizm ochronny także wnosi zniekształcenia do przekazywanego syg!. spostrzeganie częstotliwości dudnienia jest rezultatem tego. Powstała częstotliwość jest równa różnicv dv. aby wysokość jego tonu odpowiadała wysokości tego złożonego dźwięku. Struktura fizyczna ucha (szczególnie ucha środkowego) dodaje do napływającego sygnału akustycznego częstotliwości uzupełniające. W rzeczywistości słyszymy dudnienie (rys. które przewiduje teoria. osłabiając napływający <venał. Różnica częstotliwości okazuje się być istotnym przyczynkiem do spostrzegania wysokości dźwięku. Istnieją dwie możliwe teorie dla wyjaśnienia tego zjawiska. W ten sposób.atensywnościach zjawisko nieliniowości działa w niewielkim stopniu-na pewno nie na tyle silnie. Wyładowania komórek nerwowych występujące jako reakcja na stan aktywności błony podstawowej zsynchronizowane są z regularnym wznoszeniem się i opadaniem częstotliwości dudnienia. \taiitnenty przeciw nieliniowości. Dwa czyste tony o sinusoidalnym kształcie fal. tzw. dlaczego wysokość nuty Gi okazuje się być zgodna z wysokością tonu podstawowego. że określona wysokość tonu jest spostrzegana tylko dzięki występowaniu odpowiedniego maksimum amplitudy drgań wzdłuż błony. Po pierwsze. W danym przypadku sinusoida o częstotliwości 1000 Hz nakłada się na sinusoidę „ częstotliwości 1100 Hz. RYSUNEK 7-15. Są to dwa najważniejsze wyjaśnienia spostrzegania wysokości dźwięku.się (/ni. Maksymalna aktywność błony podstawowej odpowiada po prostu rzeczywistym częstotliwościom fal składowych. Synchronizacja w Maskowanie nieobecnego tonu podstawowego Przeanalizujmy złożony dźwięk utworzony z następujących częstotliwości: 1000 Hz 1200 Hz 1400 Hz 1600 Hz 1800 Hz 2000 Hz 2200 Hz Jeżeli poprosimy osobę badaną o ustawienie oscylatora tak. dochodzą do tego zniekształcenia w czasie odbioru dźwięku. ucho nie . ^steczki i mięśnie ucha środkowego chronią ucho wewnętrzne. Zjawisko przedstawione na rysunku nazywamy dudnieniem. nie otrzymujemy nowej sinusoidy. Przy wysokich poziomach intensywności dźwięku. przy wysokich natężeniach . Ucho jest urządzeniem nieliniowym. Ale 4 Eksperyment opisywany w tym paragrafie został przeprowadzony przez Pattersona (1969). sinusoidalnych fal o różnej częstotliwości. Wytwarza ono różne częstotliwości. że ucho stanowi niezbyt dokładny przekaźnik dźwięku. zwłaszcza dodawana jest częstotliwość dudnienia i błona podstawowa aktywizuje się w części odpowiadającej tej częstotliwości. Ale. charakteryzuje się zmiennością w granicach około 100 Hz.poziom głośności powyżej 80 dB-ucho istotnie „racuje nieliniowo i przedstawione wcześniej wyjaśnienie spostrzegania częstotliwości Hidnienia jest wówczas prawidłowe. Wyjaśnienie na podstawie teorii miejsca. Liczne badania potwierdziły. że sygnały o wysokiej intensywności istotnie wywoliijil zjawisko nieliniowości i dodawania właśnie tych tonów. dudnienie. Zgodnie z jedną z nich. występuje tu pewna nieliniowość. To wyjaśnienie jest zgodne z twierdzeniem. Siedem przedstawionych powyżej częstotliwości (tonów) daje sześć sposobów uzyskania różnicy częstotliwości równej 200 Hz.(iodvczności. co dzieje się z nutą fortepianową o intensywności zaledwie 30 dB? Przy tak niskich . co daje częstotliwość dudnienia 100 Hz.1000 i 1100 Hz.akcjach neuronów jest podstawą spostrzegania wysokości dźwięku. aby pozwalało wyjaśnić. a nie częstotliwość dudnienia równą 100 Hz.

podajmy szum zawierając. '•vwołanej nieliniowymi dodatkami. dodać do sygnału szum o niskiej częstotliwości. a następnie prosimy ją. kiedy taki wystąpi. począwszy od którego wyładowania neuronów nie nadążają już za sygnałem. Ryby pozostają na znacznie niższym poziomie rozwoju. W tym celu trzeba np. aby stłumić odbiór tonu. ale wyładowania nerwowe z tv<* obszarów synchronizują się na częstotliwości 200 Hz. aby udowodnić istotność paskujących właściwości zastosowanego szumu. który słyszy ona w dźwięku złożonym. Dźwięk przechodzi przez ciało ryby nie obniżając swej intensywności. że szum ten zamaskuje dowolną nisko częstotliwą aktywność na błonie. Teraz ponownie włączamy ton złożony. że błona podstawowa drga tylko na obszar?. 7-16). ODRÓŻNIANIE WYSOKOŚCI DŹWIĘKU 5 B Z UDZIAŁU BŁONY PODSTAWOWEJ E Jednym ze sposobów sprawdzenia prawdziwości teorii periodyczności są eksperymenty przeprowadzone na zwierzęciu pozbawionym btony podstawowej. Fay 1970). zgodnie z teorią periodyczności. jak cała aktywność na obszarze odpowiadającym jego 7'istotliwości jest fizycznie maskowana szumem. w którym dźwięk rozprzestrzeniacie nieco inaczej niż w powietrzu. 1969. c?. żeby dźwięczał dokładnie tak głośno. Dla zupełnej pewności. W celu określenia 16 wielkości. Woda jest bardziej gęsta od powietrza i dźwięk rozprzestrzenia się w niej pięć razy szybciej niż w powietrzu. Tak więc główna rozbieżność między tymi teoriami sprowadza się do pytania. który zawiera wszystkie częstotliwości leżące poniżej określonej wielkości. a ponadto żyją w wodzie . cr znieważ odpowiadająca mu część błony nie została zablokowana szumem o wysokiej '. że u ryb. można wypróbować szum o wysokiej . że sygnał o częstotliwości 200 Hz będzie właśnie słyszalny. aby wyregulowała intensywność tego tonu tak.lZcm dodajemy szum maskujący. aby zamaskował on zupełnie czysty ton 200 Hz. że jest odwrotne: szum o wysokiej częstotliwości zniekształci reakcje neuronów i nieobecny ton „odstawowy nie będzie więcej słyszany (rys. to znaczy taki dźwięk. Czy jest możliwe dokonanie rozstrzygającego eksperymentu? W tym celu trzeba zatrzymać drgania błony w części odpowiadającej częstotliwości 200 Hz i sprawdzić. Zwolennik • oi miejsca będzie twierdził. jak ton 200 Hz. ucho zewnętrzne i środkowe nie są rybom potrzebne. Ten o/iom szumu będzie wystarczający do zamaskowania jakiejkolwiek aktywności. Narządy słuchowe ryby są rozmieszczone w pęcherzykach powietrznych i różnice w narządach słuchu u różnych ryb są najwyraźniej związane z różnicami w rozmieszczeniu ich pęcherzyków powietrznych. wszystkie składniki częstotliwości do 500 Hz. Następnie dołączamy . 5 Eksperymenty na złotych rybkach zostały omówione przez Faya (1970) oraz Fay i MacKinnona (1969). nawet po tym. 200 razy na sekundę. wysokich częstotliwości pomiędzy 1000 i 2200 Hz. a nawet mogłyby okazać się szkodliwe.ivSzalny. natomiast brak jest błony podstawowej. Dogodnym przedmiotem takich badań jest złota rybka (Fay i MacKinon. Ponieważ gęstość wody mało różni się od gęstości tkanek i płynów wcielę. błona podstawowa drga w obszarze 200 Hz i osoba badana właśnie to odbiera Przedstawiciel teorii periodyczności uważa. początkowo eksponujemy osobie badanej czysty ton 200 Hz..Zcstotliwości. Więcej. ale brak jest błony. Jak więc w tej sytuacji mogą one odróżniać dźwięki o różnej częstotliwości? Dzięki odpowiedniemu treningowi złota rybka może odróżniać jedną częstotliwość od drugiej. znajdują się komórki włoskowe i nerwy słuchowe. Czy jest ono zdolne do odróżniania częstotliwości dźwięku? Zgodnie z twierdzeniem teorii miejsca. W uchu złotej rybki znajdują się komórki włoskowe.nieobecny ton podstawowy ciągle jest . Narządy słuchowe u większości ryb różnią się nieco od ucha ssaków.środowisku. A jaki jest rzeczywisty wynik? Przy ekspozycji szumu o wysokiej częstotliwości nieobecny ton podstawowy przestaje być odbierany. Szczególnie ważne jest to. rzeczywiście błona aktywizuje się w obszarze 200 Hz? Zwolennik teorii miejsca uważa i. Jaka powinna być jego intensywność1 Dostatecznie duża. RYSUNEK 7-16 . Czy nadal będzie słyszalny składnik 200 Hz? /wolennik teorii periodyczności ma rację .. i właśnie taktywność jest podstawą spostrzeganej wysokości dźwięku. przy braku błony podstawowej nie może tez zachodzić proces kodowania wysokości tonu. a szczególnie u złotych rybek.zcstotliwości-szura zawierający wszystkie częstotliwości powyżej 500 Hz. Przedstawiciel teorii periodyczności będzie udowadniał. odróżnienie wysokości w takim wypadku powinno być całkiem dobre. ale tym . czy osoba badana może mimo wszystko słyszeć odpowiadającą temu wysokość dźwięku.aktywność neuronów wznosi się i opada regularnie. um o niskiej częstotliwości tak.. Stosunkowo łatwo można wyłączyć część błony. przynajmniej do tego punktu.

chociaż absolutna wrażliwość ryby jest znacznie niższa. gdy następuje zmiana częstotliwości . Przy takich częstotliwościach neurony nie są już zdolne do reakcji synchronicznie z sygnałem dźwiękowym. 7-17). która powoduje. gdzie możemy tego oczekiwać na podstawie teorii periodyczności. i . Zdolność złotej rybki do odróżniania częstotliwości znika na obszarze 1000-2000 Hz. Źródło: Fay (1970). Źródło: Fay i MacKinnon (1969). którą dostrzega człowiek.RYSUNEK 7-18. że eksperymenty z maskowaniem dość wyraźnie potwierdzają 'rorię periodyczności. Początkowo podaje się rybie szereg tonów o jednakowej częstotliwości. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na rysunku 7-18. RYSUNEK 7-17. krzywa ilustrująca zmiany wrażliwości wraz ze zmianą częstotliwości jest analogiczna do odpowiedniej krzywej u człowieka. podwójne słyszenie („diplacusis").to interesująca -somalia słuchu. Pierwsze zjawisko polega na tym. Zwróćcie uwagę na to. że minimalna zmiana częstotliwości dostrzegana przez rybę przekracza 10-krotnie tę. Jak więc w 'akim wypadku jego aktywność może stanowić podstawę spostrzegania wysokości Opowiadającej sygnałom o częstotliwości do 4000 Hz? Drugie zjawisko . to jest dokładnie tam. Następnie zmienia się częstotliwość jednego tonu i tej właśnie zmianie towarzyszy bodziec elektryczny. że ten sam ton Obierany jest jako różniący się wysokością przez jedno ucho w porównaniu z drugim W celu przeprowadzenia doświadczenia należy unieruchomić rybę w uprzęży wypełnianej gazą. \rgumenty przeciw teorii periodyczności spostrzegania wysokości tonu Chociaż wydawałoby się. Ryba szybko uczy się antycypować wstrząs elektryczny w momencie. że •Udzielny neuron nie może reagować częściej niż 300-400 razy na sekundę.dostrzegalnym objawem tej antycypacji jest krótkotrwale wstrzymanie oddychania. istnieją jednak dwa zjawiska utrudniające wyjaśnienie spostrzeania wysokości tonu na podstawie periodyczności. a następnie eksponować dźwięk w połączeniu ze wstrząsem elektrycznym (rys.

1970). do tego dochodzi informacja przekazywana ażdego z nich musi być zredukowana do połowy. Jeśli dodajemy więcej tonów. zmienia ia wojej głośności. kiedy dźwięk złożony z oddzielnych rw Za główny czynnik określający wysokość tonu możemy przyjąć miejsce maksymalnej •ó eksponowany jest osobie badanej./n do momentu aż tym mnóstwo faktów. Począwszy od tego momentu Dwoistość teorii spostrzegania wysokości dźwięku głośność pary tonów zaczyna rosnąć wraz ze zwiększeniem tej odległości (rys. chociaż do obu uszu wpada ten sam ton. uchem. czyli jego barwę. Więcej nawet. częstotliwością (przy stałej średniej częstotliwości). Jeżeli nawet weźmiemy to p0(j częstotliwości odpowiadającej temu miejscu. brak jest danych przemawiających za tym. że ta dwoistość operacji występuje tylko w wypadku częstotliwości poniżej mogą reagować na częstotliwości powyżej 2000 lub nawet 3000 Hz. Dipkicusis to jeden z najważniejszych argumentów przeciw teorii periodyczności. Zakłada się. Brak jakichkolwiek podstaw. że wysokość tonu jest determinowana przez miejsce yowania neuronów mogły być zsynchronizowane z częstotliwością drgań. to Aby odparować pierwszy zarzut. że istnieje wiele miejsc. na które są one Załóżmy. Pobudzeniu neuronów może wysyłać impulsy z częstotliwością łączną 1200 Hz. Tak samo jest z szumem. 1000 albo 2000 Hz. że zgodnie z poglądami różnych badaczy. Jednakże wyładowaniom o określonej uwagę./^ i. Rozważmy to na prostym przykładzie. jak widać. Poczynając od tego 6 uzupełniającej informacji dotyczącej wysokości dźwięku.ikiegokolwiek miejsca wzdłuż błony podstawowej zawsze towarzyszą wyładowania o aktywność ich jest odpowiednio zsynchronizowana.. jeśli liczba tonów zostaje podwojona. y tu do czynienia ze spostrzeganiem dźwięku złożonego. ma podstawową częstotliwość około między każdą parą punktów drgań na obu błonach. Wiadomo również. . Ogólnie biorąc. Jeżeli te dwa tony będą coraz bardziej różniły się między Hb . s. częstotliwości nie zawsze odpowiadają pobudzenia odpowiednich miejsc błony. łączny dźwięk nie. żc •. przy czym grupa włókien nerwowych może równocześnie reagować na taka odstawowego równą częstotliwości 100 Hz.oziom energii dla każdej częstotliwości jest proporcjonalny do l/(/H -fL). z wysokością tonu zasadę salwy (por. że rozkład aktywności neuronów dostarcza zostanie osiągnięta pewna krytyczna wielkość tej odległości. Ale większość dźwięków natupewnymi różnicami w miejscu maksymalnej amplitudy drgań na błonach podstawowych ralnych wykorzystywanych przez człowieka do komunikowania się lub dla rozrywki leży w jednym i drugim uchu. lnicach częstotliwości /L i/^). Tak więc. nie mówiąc już o idealnych odpowiednikach na poziomie neuronów. że |400Hz. van den Brink. 249). jeżeli przeanalizujemy kolejno wszystkie etapy przetwarzania sygnału w systemie nerwowym aż do samego mózgu. Jeżeli włókna rozmiesz.6 Zauważcie. pojedynczo lub grupami.) Tak więc wszyscy ludzie odbierają nieco inaczej wysokość tonu docierającego do obu uszu. omawiane zjawisko występuje w tak niewielkim stopniu. jla częstotliwości w przedziale od 1000 (lub 4000) do 20 000 Hz spostrzeganie wysoszczególnie w wypadku tonu o wysokich częstotliwościach. Najłatwiej można to wyjaśnić kości tonu może wyjaśnić tylko mechanizm miejsca. W tym wypadku częstotliwość wyładowań pomaga określić wysokość częstotliwość. że obie teorie są nieprawdzi. przez częstotliwość wyładowań we włóknach nerwu słuchowego. kiedy pasmo zawiera się w we-świetnie uzupełniają się wzajemnie. Pełna teoria spostrzegania wysokości tonu. że neurony. Najwyższa nuzgodność impulsów nerwowych byłaby potrzebna do osiągnięcia idealnej zgodności % jaką może wziąć śpiewaczka sopranowa. aby powyżej tego punktu wyanomalia ta potwierdza pogląd. aby całą energię utrzymać stalą. skoro neurony normalnie wyładowują się z taką samą i/0Iie •c pojawiają się żadne komplikacje i odbierana jest wysokość wywołana tonem 1000 Hz. Jak to jest możliwe.. 7-19). aby błony w obu uszach miały idealnie zgodne rozmiary. że eksponujemy osobie badanej dwa czyste tony i prosimy ją o ocenę głośności najbardziej wrażliwe (por. głośność dźwięku wzrasta w miarę dodawania nowych częstotliwości . Jest rzeczą mało prawdopodobną. dzieje się tak dopóty. określenie wysokości tonu na poddwa tony o różnej wysokości.. na którą żadne z nich oddzielnie nie mogłoby reagować. Inaczej trudno byłoby wyjaśnić przypadek z nieobecnym tonem podstawowym. Człowiek cierpiący na ostry diplacmis słyszy znaczyć. w których możliwa jest niewielka dysharmonia między lokalizacją włókien nerwowych a krytycznymi częstotliwościami. gdzie oba mechanizmy mogą działać. powinna stanowić kombinację W podobny sposób dźwięk składający się z komponentów wszystkich częstotliwości teorii miejsca i teorii periodyczności.7Cli włókna w strefie lokalizacji 1000 Hz dają częstotliwość wyładowań 100 Hz. to możemy tylko dziwić się. poniżej 1000-2000 Hz. zwolennicy teorii periodyczności powołują się na . ziwie częstotliwości wyładowań jest możliwe aż do częstotliwości 4000 Hz. Z pewnością miejsce na błonie podstawowej ma zawartych między pewną niską częstotliwością {£} a wysoką częstotliwością (fH) niezwykle ważne znaczenie dla wydobycia informacji o wysokości sygnału . że należy utrzymać stałą energię dźwięku (zwaną pasmem szumu. z jaką drga błona? . Trudno również oczekiwać.świadczy o achowuje stałą głośność podczas zwiększenia odległości między. to grupa złożona z czterech . dla wykonania tego zadania konieczne ^utrzymanie całościowej energii na stałym poziomie. uzyskanego w efekcie dźwięku. dopóki nie zostanie przekroczona pewna irytyczna wielkość odległości między częstotliwościami. Na odpowiednie pobudzenia reagują określone grup^ nl m neuronów. jaka w strefie niższych częstotliwości. i częstotliwością. aby sądzić. (Należy zamaksymalnej amplitudy drgań na błonie. energia amplitudy drgań na błonie podstawowej.. jeśli tylko zastanowimy się nad tym. Jeżeli pojedynczy neuron wyładowuje się z częstotliwością zaledwie 300 Hz. W gruncie rzeczy.nU-miejsce na błonie determinuje jakość dźwięku.w strefie lokalizacji 1000 Hz reagują z częstotliwością wyładowań równą 1000 Hz. to KRYTYCZNE PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI staje się jasne. szczególnie dla częstotliwości "lomentu. pod warunkiem. i ze strukturą tonów harmonicznych w Wszarze 1000 Hz.

009 pasma krytycznego. Jej wielkość zależy od wartości częstotliwości środkowej (rys. Strefa ta nazywa się pasmem krytycznym. mimo znacznego rozszerzanie pasma szumu nie ma wpływu na wykrycie czystego tonu. maskowany odpowiedniki krytycznego pasma częstotliwości. w której mogłyby oddziaływać na siebie w naszym spostrzeganiu. Na miarę zwiększenia odległości między fL i/ H . W ten sposób zjawisko periodyczności spostrzegania wysokości wymaga. co wyprowadza je daleko poza granicę tej strefy. Jeśli popatrzymy na układ pobudzeń na błonie podstawowej. dalsze jeden od drugiego o 300 Hz. bardzo łatwo znajdziemy Rozważmy trzeci przykład. W gruncie rzeczy tony te są rozdzielone dwoma krytycznymi pasmami częstotliwości. Źródło: Zwislocki (1965). Źródło: Scharffi97i.04 pasma krytycznego. Dudnienie wywołane przez różne tony jest najwyraźniej dostrzegane wtedy. możemy w następujący sposób przedstawić wzajemne powiązania między nimi: 1 mel odpowiada w przybliżeniu 12 neuronom.23 rld i 0. 4. Źródło: Scharf(J970). oddalonymi dzieje się tak dopóty. że w przedziałach pewnej krytycznej strefy częstotliwości można zaobserwować wzajemne oddziaływanie energii dźwiękowych. chociaż psychologiczne właściwości nadal współgrają ze sobą. Jeżeli wychodzimy poza granicę tej strefy krytycznej. W wielkościom różnic ledwie dostrzegalnych (rld) i skali melowej dla wysokości tonu. Odległość od okienka owalnego (mm) Wszystkie trzy przykłady wskazują. Próg różnicy (rld) częstotliwości w tym obszarze stanowi około 1/50 przedstawionej tu odległości częstotliwości. Osoba badana próbuje wykryć czysty ton. podobne do tych. Porównując przedstawione na rysunku 7-21 krytyczne pasmo częstotliwości z właściwościami błony podstawowej oraz skalą melową i skalą rld. pokrywania się krzywych aktywności. 7-20). W ten sposób. aby komponenty tworzące nieobecny ton podstawowy znajdowały się dostatecznie blisko siebie. które odpowiadały szumem w paśmie obejmującym częstotliwości zbliżone do częstotliwości tego tonu. człowiek może łatwo odróżnić te dźwięki. i Krytyczne pasmo częstotliwości ma szereg ważnych właściwości. wywołanych dwoma tonami. • 1 pasmo krytyczne odpowiada w przybliżeniu 1300 neuronom. dopóki nie zostanie osiągnięta krytyczna odległość.3 mela i 0. wykrycie tonu staje się coraz trudniejsze. to znaczy w granicach krytycznego pasma RYSUNEK 7-20. 108 melom i 25 rld. . rysunku 7-21 przedstawiono wykres aktywności wywołanej dwoma tonami. wzajemne oddziaływanie energii dźwiękowych zostaje przerwane. RYSUNEK 7-21. 0. kiedy tony te leżą w przedziałach tego samego pasma krytycznego.RYSUNEK 7-19. i 1 rld odpowiada w przybliżeniu 52 neuronom.

zawierające wie]e częstotliwości harmonicznych. Dźwięki dochodzą najpierw i z większą siłą do ucha znajdującego się bliżej ich źródła. Posłuchajcie przez słuchawki dobrego. jakby wychodził on z różnych punktów wyobrażonej otaczającej nas przestrzeni. Przypuszcza się również. o wysokim standardzie. że dysonans jest wynikiem dudnienia wywołanego dwoma tonami. 7 RYSUNEK 7-22 .5 cm. że traktujemy je jako absolutnie oczywiste. PRZESTRZENNE SPOSTRZEGANIE DŹWIĘKU Mamy dwoje uszu. ale daje również znacznie bogatsze wrażenie dźwięku-różnorodne dźwięki stają się bardziej wyraziste. musi okrążyć głowę dookoła. Nagranie powinno być zrobione w studium nagrań stereofonicznych-stare płyty lub pochodzące z masowej produkcji nie nadają się do tych celów. z jaką dźwięki docierają do obu uszu.częstotliwości. to droga dodatkowa wynosi 8TI. Następnie włączajcie na przemian nagranie monofonicznej stereofoniczne. a więc i łatwiej słyszalne. jeżeli dowolna para ich tonów harmonicznych trafia w granice tego samego pasma częstotliwości. Wagę lokalizacji dźwięku można łatwo zademonstrować za pomocą nowoczesnej aparatury dźwiękowej. Przeprowadzając niezbyt skomplikowane obliczenia. Jeżeli przyjmiemy. możemy określić położenie źródła dźwięków. Trudno docenić znaczenie lokalizacji dźwięku. ale słyszymy jednolity świat dźwięków. tym silniejszy będzie dysonans. Większość współczesnych nagrań symfonicznych czy grup rockowych jest wysokiej jakości. Instrumenty muzyczne wydają złożone dźwięki. Właśnie dzięki różnicy w informacjach uzyskiwanych przez oboje uszu (słyszenie dwuuszne). Im bardziej słyszalne są te tony harmoniczne. Jeżeli źródło dźwięku położone jest po jednej stronie. Jest to ważny czynnik wzbogacający nasze spostrzeganie i ułatwiający rozszyfrowanie informacji słuchowej. czyli około 27. których częstotliwości leżą w granicach jednego pasma krytycznego. ale żeby dotrzeć do drugiego. Droga dźwięku-do bliższego (lewego) ucha Lokalizacja Wskazówkami umożliwiającymi zlokalizowanie źródła dźwięku są: dokładny czas oraz intensywność. Ponieważ dźwięk rozchodzi się Mowa pochodząca od dwóch mówców nie daje tak wyraźnego efektu. Oddalone od źródła dźwięku ucho znajduje się w cieniu akustycznym utworzonym przez głowę (rys. a drugi bezpośrednio po prawej stronie słuchającego. Wsłuchajcie się w różnicę między nimi. Jest to tak naturalne i powszechne zjawisko. chyba że jeden znajduje się bezpośrednio po lewej. Dwie nuty mogą być w dysonansie. 7-22). dźwięk pada bezpośrednio do ucha z tejże strony. Odtwarzanie stereofoniczne nie tylko zapewnia takie spostrzeganie dźwięku. stereofonicznego nagrania7. możemy określić w przybliżeniu możliwe opóźnienie w czasie między dotarciem sygnału do obu uszu. że głowa przedstawia kulę o promieniu około 8 cm. a nie przez jedno [słyszenie jednouszne). Twierdzi się. Szerokość głowy ludzkiej wynosi około 18 cm. że pasmo krytyczne odpowiada za dysonans związany z kombinacją pewnych dźwięków.

. czy źródło dźwięku leży o 55° na prawo albo 40°. Czyż można jednak określić różnice między dwoma tonami w wypadku. ale z przesunięciem w jedną stronę. zaczyna sprawiać kłopoty w ustaleniu źródła sygnału. 1. jednakże przy wysokich częstotliwościach. która daje nieznaczny cień lub w ogóle go nie nakłada. Aby to zrozumieć. gdy wynoszą one: 4. Jeżeli sygnał 10 000 Hz dochodzi od źródła umieszczonego po prawej stronie od obserwatora pod kątem 55°. a nawet. Przy sygnałach o wysokiej częstotliwości opóźnienie to nie jest jednoznaczne i nie może być wykorzystane do lokalizacji źródła dźwięku. dźwięk o częstotliwości 100 Hz ma długość fali 3. czy można określić. Ta maleńka różnica-30 mikrosekund różnicy czasu-jest dla człowieka wykrywalna.033 m (3. W naturalnych warunkach niejasności te mogą być usunięte za pomocą ruchów głowy. to dźwięk dociera do obu uszu jednocześnie Jeżeli źródło leży o 3° w prawo. W tym wypadku cykl zmian ciśnienia dźwięku dokonuje się co 100 mikrosekund. W gruncie rzeczy przestrzenna lokalizacja dźwięku nie jest zbyt dokładna nawet dla niskich częstotliwości.5 sin 30° d =1.5 cali Różnica czasu = 76 • d m sek. Na przykład.75 = 3. dźwięk dociera do lewego ucha o około 450 mikrosekund później niż do ucha prawego.w powietrzu z prędkością (w przybliżeniu) 330 metrów na sekundę. Efekty cienia akustycznego w wypadku położenia źródła iwięku pod kątem 15" wyglądają następująco: -fsto tliwosc Stosunek intensywności dźwięku dla obu uszu 1 dB 4dB 5 dB 6dB 10 dB 300 Hz 100 Hz i 200 Hz . czy dźwięk dociera z góry czyż dołu. 17° lub 6°? Jest to niemożliwe.3 metra.5. a nawet 1/2 cykla? Mówiąc inaczej.okrąża" głowę. 7-23). rozważmy sygnał o częstotliwości 10000 Hz. Ale już dźwięk o częstotliwości lOOOOHz d = różnica długości dróg r = promień głowy = 3. Dźwięk przebywa drogę między jednym a drugie uchem w czasie około 840 mikrosekund. Różnice w czasie stanowią dobrą sposobność do lokalizacji tych dźwięków.3 centymetra). Tak więc łatwo. System nerwowy musi więc przechować informację o czasie nadejścia sygnału z dokładnością do 30 mikrosekund (rys. których częstotliwości składowe są niższe niż 1300 Hz. zwłaszcza gdy uwzględnimy fakt. to drogę równą 1 Cm przebywa w ciągu 30 mikrosekund. Najdłuższy czas opóźnienia dźwięku między obu uszami wynosi około 840 mikrosekund i jakakolwiek częstotliwość dźwięku. W takim wypadku fala odbierana przez prawe ucho wyprzedza o 4.5.5. Różnica taka wystarczy. Dźwięk docierający z przodu.5 + 3. 27°. 2. jeżeli bowiem głowa jest całkowicie nieruchoma. = 270 m sek. której pełny cykl trwa krócej. Jest to zdumiewająca zdolność.5. dźwięk dociera do prawego ucha o 30 mikrosekund wcześniej niż do lewego. W wypadku niskich częstotliwości fala dźwiękowa załamuje siei „okrąża" głowę. M długość fali zaledwie 0. nie pozwala ustalić. że w celu lokalizacji źródła dźwięku niezbędne jest porównanie sygnałów uzyskanych przez ucho prawe i lewe. sygnałów wzrokowych oraz dzięki różnicom w barwie dźwięku. 3.000 Hz o oHz o ! . pod jakim ustawione jest źródło dźwięku (w radianach) Dźwięk płynący od oddalonego źródła RYSUNEK 7-23. tym samym iwrzy się cień akustyczny.52radiany d= 3. jedyna dostępna informacja. Oczywiście. Odbija się więc od głowy. gdzie położone jest źródło dźwięk Jeżeli jest ono położone na wprost głowy.5 cykla falę docierającą do ucha lewego. wynikającym ze sposobu odbicia i załamania przez głowę i ucho zewnętrzne różnych częstotliwości. aby obserwator mógł wykryć zmianę położenia źródła dźwięku.5 -0. d=r0 + rsin9 \ JF<9 = 30° =0. czy z przodu czy z tyłu. brak jest w ogóle znaczącej dyfrakcji.75+ 1. charakteryzuje się takim samym opóźnieniem jak dźwięk docierający z tyłu z analogicznym przesunięciem w tę samą stronę. jeden opóźnia się w stosunku do drugiego. ta różnica w czasie zależy od tego. jaką jest różnica w czasie.5 cala (ok. Różnica w czasie dotarcia sygnału do jednego i drugiego ucha jest wynikiem różnicy fa2 między sygnałami. Przybliżone obliczenie różnicy mędzy dwoma uszami w długości drogi ododdaloago źródła dźwięku. 8 cm) 9 = kąt. gdy fala jest krótka w porównaniu z rozmiarami głowy. Drugą wskazówkę dla określenia lokalizacji dźwięku stanowi cień akustyczny utworzony przez głowę.

I-hamujące). z których nadchodzi sygnał. Ponadto wzgórek czwo raczy ma taką strukturę. pozwalająca zaobserwować ten efekt. Na rysunku 7-24 przedstawiono schematycznie ogólne typy interakcji zachodzących w oliwce górnej (E oznacza interakcje pobudzeniowe. Ich reakcje mają charakter podobny do tych. Nie wszystkie jednak elementy jego systemu słuchowego są proporcjonalne do wielkości głowy. system słuchowy musi mieć zdolność wykrywania różnic czasowych rzędu 10 lub 20 mikrosekund. Źródło: van Bergeijk (1962). Ma on niezwykle długi przewód słuchowy (prawie 11 cm).przedziale częstotliwości dźwiękowych. Słoń bez takich długich przewodów słuchowych potrzebowałby znacznie dłuższych połączeń nerwowych między uszami. jaki zaobserwowano w oliwce górnej. aby zapewnić rzetelne różnicowanie i tym samym dostarczyć miarodajnych wskazówek lokalizacji żródla dźwięku. Z prawego ucha różne jednostki we wzgórku czworaczym dolnym. Jedne z nich są hamujące inne pobudzeniowe. Przestrzenna lokalizacja dźwięku zachodzi głównie dzięki podwójnemu systemowi' różnic czasowych dla niskich częstotliwości i różnic intensywności dla wysokich częstotliwości. która pozwala na uporządkowaną reprezentację różnorodnych częstotliwości słuchowych. Jest to wynik oddziaływania trzech różnych mechanizmów: lokalizacji. a jeszcze inne wytwarzają taki rodzaj interakcji. która występuje u wszystkich zwierząt. na przykład w toku równoczesnej rozmowy kilku osób? Odpowiedzi na te pytania pozostają poza granicami naszej obecnej wiedzy. co jest równe w przybliżeniu czasowi niezbędnemu do przejścia dźwięku z jednej strony głowy kota na drugą. do oliwki górnej. Dźwięki dochodzące zarówno z jednego. że sygnały nerwowe opuszczając ucho przechodzą bardzo krótką drogę do miejsca.) Wiele oddzielnych neuronów w oliwce górnej reaguje w różny sposób. Do wyższych ośrodków słuchowych Oliwka górna Interakcje dwuuszne Aby zapewnić precyzyjną lokalizację dźwięku w przestrzeni. jak i odróżnieniu i lokalizacji różnych częstotliwości dźwięku.Poczynając od 3000-4000 Hz różnica intensywności jest dostatecznie duża. który jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji istotnych dla lokalizacji dźwięku w otoczeniu. dochodzącej od początkowych neuronów słuchowych 8. że określony przedmiot znajduje się o 37° na prawo i jest lekko uniesiony? W jaki sposób są wyodrębniane i lokalizowane złożone sygnały dźwiękowe. to tempo reakcji pewnych jednostek jest wyższe aniżeli wówczas. co zwiększałoby ryzyko uzyskania precyzyjnej informacji czasowej. U kota różnica w czasie. Przełączenie z jednego systemu na drugi zachodzi w przedział 1000-5000 H z . 8 Jądro ślimaka Jądro spiralne Z lewego ucha RYSUNEK 7-24. że jego uszy wewnętrzne leżą bliżej siebie o 22 do 25 cm niżby to wynikało z samej wielkości głowy. jaki jest potrzebny przy lokalizacji przestrzennej. Niektóre wyższe poziomy systemu słuchowego najwidoczniej biorą też udział w porównywaniu sygnałów napływających z obu uszu-na przykład wzgórek czwo raczy dolny. (Dokładna anatomia nie jest jeszcze w pełni poznana. niezbędnej dla lokalizacji. Podobna zależność została wykryta w stosunku różnic intensywności dźwięku. Jeśli sygnał dociera najpierw do jednego ucha. Skoro ustalenie czasu jest tak ważne dla dokładnej lokalizacji dźwięków. redukcji interferencji oraz sprowadzenia maskowania do minimum. Jakie mechanizmy nerwowe informują nas o tym. To oczywiście pomaga zarówno w prawidłowej ocenie tonu. wynosi około 250 mikrosekund. Wspominaliśmy już o tym. co sprawia. charakteryzującym się najwięk. szą liczbą błędów przy lokalizacji źródła dźwięku. to jak sobie z tym radzą duże zwierzęta? Słoń ma chyba największą gtowę ze wszystkich lądowych ssaków. które ucho pierwsze odbierze sygnał. gdy sygnał dociera wpierw do drugiego ucha. jak i z drugiego ucha mogą aktywizować Na marginesie interesująca uwaga. ale zwiększa jego jasność. że oliwka górna jest tym ośrodkiem nerwowym. czyli mechanizm niezbędny dla dwuusznej lokalizacji. zależnie od tego. Różne neurony najwidoczniej mają różnorodne preferencje dotyczące stron. gdzie następuje łączenie informacji napływających z obu uszu. Wyniki równoczesnych badań obu tych zmiennych dostarczają wiele dowodów przemawiających za tym. tj. to jednak ciągle dalekie jest rozwiązanie problemu przestrzennej lokalizacji dźwięku. Tu zachodzą interakcje pobudzeniowe i hamujące między sygnałami napływającymi od prawego i lewego ucha. Jego struktura anatomiczna jest odpowiednio dostosowana do przechowania informacji czasowej. . Znaczenie słyszenia dwuusznego Równoczesne dotarcie dźwięków do obu uszu nie tylko uzupełnia spostrzegany dźwięk o wymiar przestrzenny. Chociaż zaczynamy rozumieć pewne mechanizmy nerwowe biorące udział w porównywaniu i łączeniu sygnałów z obu uszu.

że możemy usłyszeć skąd dochodzi głos. drugi dźwięki nadchodzące z lewej. Zatem. w jakich dokonano nagrania. kiwamy głową i zgadzamy się z rozmówcą. które brzmiałoby tak jak przy oryginalnym wykonaniu. Zdolność do lokalizacji pozwala mu śledzić wybiórczo jedynie interesujące go sygnały dźwiękowe. Możemy rozpatrzeć to zjawisko przyjmując inny punkt widzenia. co chcemy usłyszeć. to gdzie najlepiej umieścić mikrofon? Jeśli nosi on mikrofon w kieszeni koszuli. jaki później musi być zachowany przy ustawieniu głośników. Przeszkadzają szumy i odbicia. Z tych względów prowadzi się obecnie badania w dziedzinie nagrań trój. Metoda ta nie jest zbyt wygodna. Wyobraźcie sobie. Zazwyczaj w celu uzyskania zapisu dźwięku o wysokim standarcie. 7-25). po jednym dla każdego ucha (nawet wtedy. nawet jeśli one występują. tłumiąc dźwięki uboczne. W gruncie rzeczy w celu poprawy warunków. Problemy występujące przy słuchaniu jednokanałowego (monofonicznego) magnetofonu ostro ilustrują trudności. na koncercie. umieszczonymi w tej samej odległości od niej. Jeżeli zaś znajdzie się ona bliżej jednego z mikrofonów. Ogromnie wzrasta czystość nagrania w efekcie dodania drugiego mikrofonu-czyli poprzez zapis stereofoniczny. Wyeliminowanie maskowania czyni dźwięki bardziej wyraźnymi i pozwala na lepsze ich zróżnicowanie przy odbiorze dwoma uszami niż jednym uchem. Za pomocą tylko dwu mikrofonów i tyluż głośników nie uzyskamy dokładnego odtworzenia nagranego utworu. a drugiego instrumentu-do drugiego ucha. Zdolność do lokalizacji pozwala nam umiejscowić w przestrzeni wiele słyszanych dźwięków. Do jednego ucha dociera zarówno sygnał. Możemy wybierać częstotliwość. Kaszel i ruchy dookoła zagłuszają nagranie głosu. Trudności te związane są nie tyle z obniżeniem wrażliwości na dźwięki. tak aby można było odtworzyć je w warunkach ilomowych (rys. Jedna z możliwych interpretacji polega na tym. przy czym specjaliści od zapisu dźwięku określają. dźwięk jej głosu zostanie jednakowo odebrany przez oba mikrofony. wymaga bowiem w trakcie odtwarzania ścisłego przestrzegania warunków. intensywność albo też lokalizację w przestrzeni tego. że sygnały na wejściu docierające do jednego i drugiego ucha odejmują się od siebie. Czasem nagranie rozmowy na magnetofonie jest mało zrozumiałe. jeżeli przekażemy sygnał wraz z zakłóceniem do jednego i drugiego ucha. może tak wyregulować swój słuch. Nagle okazuje się. podanie tego samego szumu do ucha drugiego znacznie poprawi wyrazistość odbieranego głosu. Pozwala to na uzyskanie pożądanych efektów i z tych względów w dzisiejszych czasach właśnie w ten sposób dokonuje się rejestracji dźwięku. nie wystąpi na błonie proces cl a wzajemnej interakcji i nie zajdzie zjawisko maskowania. ile z obniżeniem zdolności do lokalizowania dźwięku. przekazywany do jednego ucha. ale jeżeli słuchacz obróci ilowę. w rezultacie czego szum zostaje wyeliminowany. dźwięki klarnetu i bębna będą docierać do obu uszu. gdy jedno z nich funkcjonuje normalnie). lapis dźwięku A y uzyskać nagranie. w sali umieszcza się wiele mikrofonów. że szum przekazywany do obu uszu jest lokalizowany w środku głowy. zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę na fakt.i czterokanałowych (kwadrofonicznych). Celem zapisu stereofonicznego jest zarejestrowanie wycinków czoła fali w momencie jej przechodzenia nr/cz określony punkt skali dźwiękowej. a w istocie przysłuchujemy się rozmowie prowadzonej w pobliżu. \laskuwanie. jakie mają ludzie głusi na jedno ucho. Drugi sposób poprawienia czystości odbioru dwuusznego polega na wykorzystaniu zjawiska zwanego różnicą poziomów maskowania.Lokalizacja. Zapis dwuuszny różni się wyraźnie od zapisu stereofonicznego. nie uzyskamy dobrych rezultatów. Mikrofon powinien bowiem znajdować się możliwie najbliżej uszkodzonego ucha. powinniśmy posłużyć się przy nagrywaniu dwoma mikrofonami ustawionymi z takim samym odstępem. Przy nagraniu monofonicznym bardzo niskie częstotliwości bębna zamaskują niskie częstotliwości klarnetu. Podczas słuchania nagrania „dwuusznego" przez słuchawki dźwięk odtwarzany jest z niezwykłą dokładnością. ponieważ różnica powstała po odjęciu sygnałów wejściowych do obu uszu będzie w tym wypadku równa zeru. aby uzyskać właściwy efekt. Będzie to efekt pokrywania się stref pobudzenia na błonie podstawowej. Jeżeli • cn k klarnet i bęben będą odbierane każde innym uchem. kiedy . jak i szum. Jeżeli próbujemy usłyszeć cichy głos zmieszany z szumem. że słuchacie orkiestry i w momencie. Kiedy dysponujemy dwoma głośnikami przy odtwarzaniu. zaczyna grzmieć wielki bęben basowy. najlepiej byłoby posługiwać się dwoma aparatami słuchowymi. Różnica w położeniu przestrzennym I ( powadzi do poprawy w zakresie identyfikacji sygnału. W rezultacie badań (głównie metodą prób i błędów) specjaliści od zapisu dźwięku opanowali sposób posługiwania się większą liczbą mikrofonów równocześnie. to wówczas jej głos będzie oddziaływał silniej właśnie na ten mikrofon. należy b zastosować dwuuszny zapis dźwięku. umożliwiających lokalizację dźwięku. to nie będzie możliwe normalne określenie źródła dźwięku. W tym celu należy umocować na krześle stojącym na sali koncertowej makietę głowy z mikrofonami umieszczonymi w uszach. Jeżeli słuchający posługuje się aparatem słuchowym. W warunkach naturalnych.<|arnet gra w dolnych rejestrach. do drugiego zaś wyłącznie szum. którego chcernv posłuchać. Różnica poziomów maskowania. W realnych warunkach człowiek nie jest świadomy tych zakłóceń. w różnych punktach. który jest stosowany w większości wypadków do produkcji płyt i taśm magnetofonowych. Psycholo- . Załóżmy. Do tego potrzebne są dwa mikrofony o różnej czułości na kierunek dźwięku. Istnieje również trzeci sposób polepszenia wyrazistości sygnału przy odbiorze dwuusznym. podczas jy sygnał jest słyszalny tylko w jednym uchu. że w trakcie towarzyskiego spotkania musimy podtrzvmywać niezbyt interesującą rozmowę. Kiedy osoba mówiąca znajdzie się między dwoma mikrofonami. Przy prawidłowym ustawieniu jeden i nich będzie odbierał głównie dźwięki napływające z prawej strony. jak należy je połączyć w dwa kanały. że większa część dźwięku pierwszego Instrumentu będzie docierała do jednego ucha. Lokalizacja dźwięk stwarza takie możliwości.

liczby słuchaczy. a nawet może zależeć od tego. Ponieważ wszystkie odbicia dźwięku są dostrzegane. Zazwyczaj jednak sygnałowi początkowemu towarzyszy echo. a potem do uszu zaczynają docierać odbicia od ścian i stropu pokoju (rys. Najlepszy sposób łączenia mikrofonów jest prawdopodobnie różny dla różnorodnych pomieszczeń. następnie zaś do drugiego. Jak można wykorzystać to wszystko w celu lokalizacji dźwięku? . Efekt pierwszeństwa W teorii lokalizacja odbywa się po prostu dzięki wykorzystaniu różnic między dźwiękami docierającymi do obu uszu.NAGRYWANIE DWUUSZNE RYSUNEK 7-26 ODTWARZANIE STEREOFONICZNE giczna akustyka niewiele może się tu przydać. jak jest ubrana widownia. Do uszu dociera szybkie następstwo dźwięków. nawet prosty trzask może j spowodować duże komplikacje. Początkowo trzask dociera do jednego ucha. 7-26).

przy czym jednym będzie towarzyszyło echo. a innym nie.\ zatem. łatwo możemy określić różnicę między nimi. Niemniej jednak jest przez nas odbierane. . Nie jest ono jeszcze w pełni wyjaśnione Echo nie odgrywa prawie żadnej roli w psychologicznej interpretacji dźwięku. jest ona całkowicie ignorowana przez mechanizm odpowiedzialny za lokalizację przestrzenną. . Jeżeli zarejestrujemy różne dźwięki.Na szczęście wykorzystywany jest tu jedynie pierwszy dźwięk docierający do uszu Zjawisko to nosi nazwę efektu pierwszeństwa. chociaż ta informacja dźwiękowa dociera do uszu.

Prześledźcie zacieranie się wyrazistości obrazu dźwiękowego w waszej świadomości. a następnie powoli zanika. mniej więcej około 0. następnie otwórzcie je na moment i ponownie zamknijcie. Rozważania dotyczące pamięci zaczniemy od krótkiego przeglądu głównych jej systemów. że istnieją również inne CHEMIA PAMIĘCI Zmiany w RNA a uczenie się Uczenie się po wprowadzeniu zmian w RNA Przekazywanie pamięci ZABURZENIA PAMIĘCI Wstrząsy elektryczne Amnezje Przypadki H. • Posłuchajcie jakichś dźwięków.Czas przechowywania jest bardzo krótki. 8-1). Prześledźcie doznane bezpośrednio wrażenie-zwróćcie uwagę. Uderzcie lekko czterema palcami w swoje ramię. Nerwowe podłoże pamięci SYSTEMY PAMIĘCI SYSTEMY PAMIĘCI System przechowywania informacji sensorycznej Pamięć krótkotrwała Pamięć długotrwała PRZECHOWYWANIE INFORMACJI Obwody nerwowe pamięci Przegląd obwodów nerwowych Obwody okrężne (rewerberacyjne) Konsolidacja gtędem byłoby traktowanie pamięci ludzkiej jako jednej całości. Możliwe jest. a potem już tylko wspomnienie o zaistniałym fakcie. Mechanizmy pamięci POSZUKIWANIE LOKALIZACJI PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ JEDEN MÓZG CZY DWA MÓZGI Rozszczepienie mózgu u zwierząt Rozszczepienie mózgu u człowieka Dwa mózgi: niezmienność czy plastyczność WNIOSKI Badania na ptazińcach Badania chemiczne RYSUNEK 8-1 rodzaje pamięci. utrzymuje się przez pewien czas. na przykład postukiwania własnymi palcami albo pogwizdywania. zaangażowanych jest w ją bowiem wiele różnych procesów.8. jak odebrany przez was obraz.5 sek. • . że zanim zniknie pozostaje jeszcze przez chwilę realne odczucie uderzenia palcami. a następnie mając na uwadze całą strukturę przejdziemy do szczegółowego analizowania każdego z nich. • Zamknijcie oczy.M.A.1-0. wyraźny i jasny. że istnieją co najmniej zy całkowicie różne rodzaje pamięci: przechowywanie informacji sensorycznej. pamięć tr krótkotrwała i pamięć długotrwała (rys. ale ich właściwości nie są na razie znane psychologom eksperymentalnym. Można nawet powiedzieć. System przechowywania informacji sensorycznej System ten przechowuje dość dokładny i pełny obraz świata odbieranego przez system sensoryczny. i N. Zauważcie.

Znajduje się w nim jednak okoto dziesięciu miliardów (1010) neuronów. które dopiero co usłyszeliście lub przeczytaliście. Problemy związane ze Oczywiście jakieś granice istnieją. Jeżeli w waszej obecności wypowiedziano jakieś zdanie. Czy pokrywa się to z oceną czasu przechowywania „niewyraźnego obrazu poruszającego się ołówka"? Pamięć krótkotrwała System pamięci krótkotrwałej przechowuje innego rodzaju materiał niż bezpośrednia informacja sensoryczna. Utrzymuje się ona zaledwie przez kilka dziesiątych części sekundy i nie da '. Zdarzenia zaistniałe jopiero co pozostają w świadomości -jeszcze jej nie opuściły.• • Zaciśniętą dłoń wyciągnijcie przed siebie. Oznacza to. Takie rzeczy. Machajcie ołówkiem (lub palcem) tam i z powrotem przed oczyma. omówimy ją dokładnie w toku dalszych rozważań. wyprostowują. dwa palce. Podejmując świadomy wysiłek. Następnie ponownie zaciśnijcie dłoń. wydobywania z niej i właściwej jego interpretacji. pozwala określić w przybliżeniu czas reakcji wzrokowej. jakie miały miejsce na poziomie sensorycznym. Mózg jest urządzeniem skończonym. podczas gdy pojemność pamięci długotrwałej jest praktycznie nieograniczona1. Jest to raczej zachowanie ich bezpośredniej interpretacji. jakby cień. zapamiętacie nie tyle dźwięki. że poruszający się przedmiot przemieszcza się przed waszymi oczami 20 razy w ciągu 5 sek. że ślad wzrokowy utrzymuje się przez około 0.z których każda może przechowywać dość znaczną ilość informacji (patrz paragraf „Chemia pamięci"). W rzeczywistości można powiedzieć. co raczej zawarte w nim wyrazy.:. jak czytanie. patrząc przy tym prosto przed siebie. muszą być częścią pamięci długotrwałej. numer telefonu lub czyjeś nazwisko są przechowywane w pamięci krótkotrwałej. Nawet w tak prozaicznej czynności. można go zatrzymać w pamięci krótkotrwałej na czas nieokreślony. to zatraca się ciągłość obrazu między krańcowymi punktami ruchu. Między zapamiętywaniem obrazu zdarzeń a zapamiętywaniem ich interpretacji istnieje wyraźna różnica.). że wrażenie śladowe dwóch wyciągniętych palców zachowuje się przez moment po ponownym zaciśnięciu dłoni. musimy odwoływać się bezpośrednio i szybko do pamięci długotrwałej.25 sek. pamięć długotrwała istnieje oczywista różnica między pamięcią dopiero co zaistniałych zdarzeń a pamięcią /Jarzeń z odległej przeszłości. jak długo utrzymuje się obraz przedmiotu. omawianego w rozdziale 5. Pamięć krótkotrwała jest bezpośrednia i natychmiastowa. nwtarzanie. szybko otwórzcie dłoń. przy której można zobaczyć zamknięty krąg świetlny. Wprowadzenie do pamięci długotrwałej nowego materiału wymaga czasu i wysiłku. Te właściwości przechowywania wzrokowej informacji sensorycznej są ściśle związane z właściwościami czasów reakcji systemu wzrokowego. nie wyłączając reguł posługiwania się językiem. (250 milisek. Również wydobycie z pamięci przeszłych zdarzeń dokonuje się z trudem. to znaczy. Zdolność do przechowywania materiału w pamięci krótkotrwałej w wyniku powtarzania zawartych w nim elementów jest jedną z najważniejszych właściwości systemu pamięci. a drugi . Zwróćcie uwagę. Pojemność systemów bezpośredniego przechowywania informacji sensorycznej oraz pamięci krótkotrwałej jest bardzo ograniczona: pierwszy obejmuje kilka dziesiątych sekundy. że znalezienie w niej czegokolwiek powinno być niezwykle trudne. W danym wypadku przechowywana informacja nie jest pełnym obrazem zdarzeń. wypomnienie tych drugich jest trudne i dokonuje się powoli. musi znaleźć się w systemie pamięci długotrwałej. wymagająca wysiłku i czasu. ponieważ dzięki niemu można określić w przybliżeniu. jak RNA . Tak więc praktycznie rzecz biorąc możemy rozważać zdolności Pamięciowe mózgu ludzkiego jako nieograniczone. co utrzymuje się w pamięci przez więcej niż kilka minut. że dla podtrzymania ciągłości obrazu następczego potrzebny jest ruch 10 cykli na każde 5 sek. W pamięci krótkotrwałej natomiast można przez powtarzanie ' irZymać niewielką ilość materiału przez czas bliżej nieokreślony. Przy jakiej prędkości niewyraźny obraz zaczyna być ciągły? Powinniście przekonać się. przechowywania go tam.. że psychologia eksperymentalna zajmuje się w znacznej mierze problemami wprowadzenia materiału do pamięci długotrwałej. Dysponuje w wieloma gigantycznymi cząsteczkami. Zwróćcie uwagę na coś. Zmieńcie szybkość poruszania się przedmiotu tam i z powrotem. Niemal wszystko. że jeżeli poruszamy nim bardzo wolno. Ilość informacji znajdująca się w pamięci jest tak ogromna. ale pojemność tej pamięci jest ograniczona. z których każdy może przechowywać pewną ilość informacji. 1 To ostatnie doświadczenie jest szczególnie ważne. Wszystkie wyuczone doświadczenia.kilka jednostek prezentowanego materiału. tego przedłużyć. ciągnący się Za poruszanym przedmiotem. Zwróćcie uwagę na to. która pozwala nam zinterpretować znaczenie symboli tekstu drukowanego. Zazwyczaj utrzymuje się w niej pięć lub sześć ostatnich elementów z przedstawianego materiału. powtarzając materiał ciągle od nowa. Pierwsze są dane bezpośrednio i bliskie w czasie. Niemniej jednak niektóre rzeczy szybko udaje się w niej odnaleźć. Szybkość obrotów. pamięć długotrwała jest mozolna. Informacji sensorycznej nie można utrzymać dłużej przez . Głównym źródłem trudności związanych z pamięcią długotrwałą jest wydobycie z niej informacji. Wskazaliśmy tam na możliwość mierzenia czasu reakcji tego systemu poprzez obserwowanie zapalonego światła latarki obracającego się w kole. czyli cztery razy na sekundę. jak ostatnie słowa zdania. z których ono się składa. Z oamicci krótkotrwałej: „Jak brzmiały pierwsze słowa tego zdania?" I pamięci długotrwałej: „Co jedliście na obiad w ubiegłą niedzielę?" Pamięć długotrwała jest najważniejszym oraz najbardziej złożonym systemem pamięci.

a prawa stopa nieco większa od stopy lewej).. Mózg zbudowany jest symetrycznie. które organizm rozpoznaje i przypomina sobie. Daleka jest jeszcze chwila. że składa się on z dwu części Okolice ruchowe Okolice czuciowe .. a słabo albo też nie reagować w ogóle na inny materiał. aby skutki pobudzenia utrzymywały się dłużej po zaprzestaniu pobudzenia na wejściu. aktywna działalność umysłowa.zdolnością odnalezienia jedynego właściwego określenia wśród przechowywanych pamięci milionów lub miliardów jednostek określają w dużym stopniu ogólną struktu . w tym właśnie zawiera się istota pamięci. Wierzchnia warstwa półkul jest najwyżej zorganizowaną częścią mózgu. zwaną korą mózgową. poszczególne partie mózgu otrzymały różnorodne nazwy ze'względu na istniejące między nimi różnice anatomiczne (rys. Wiele znanych teorii próbuje wyjaśnić. Powinien on bowiem silnie reagować na określony rodzaj materiału na wejściu. że trwałe przechowywanie informacji związane jest z chemicznymi lub strukturalnymi zmianami w mózgu. jak dokonuje się ten proces. Zdobywaniu nowych wiadomości muszą towarzyszyć pewne strukturalne lub chemiczne zmiany w mózgu. (Symetria ta. przypomnimy krótko to. przedzielonych głęboką szczeliną. 8-2). Oznacza to. że stanowi on pewną liczbę oddzielnych części. po jednym wlcwej i prawej półkuli. że bezpośrednia. które możemy określić jako pamięć. Te dwie części noszą nazwę '. lewej i prawej. '' Takie są systemy pamięci. wszystkich poziomów systemu pamięci.odbywają się dzięki aktywności elektrycznej. ale wszystkie one mają wysoce spekulatywny charakter. Lewa połowa mózgu jest zwykle nieco większa od prawej. którzy nie przestudiowali rozdziału 2.0fałdowanej tkanki. że zmiany chemiczne lub strukturalne w mózgu muszą jakoś wpływać na aktywność elektryczną. z tyłu znajdują się płaty .i\'liczne. A więc aktywność elektryczna i procesy chemiczne muszą się wiązać ze sobą.zarówno przechowywanie informacji sensorycznejjak i pamięć krótkotrwała . W części przedniej znajdują się płaty . Obwody nerwowe pamięci Istnieje prawie całkowita zgodność co do tego.-olowe. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI Pomimo wieloletnich badań mózg ciągle pozostaje dla nas zagadką.H. Jeżeli spoglądamy na mózg z góry. stanowiąc drogowskazy na drodze do zrozumienia funkcjonowania systemu pamięci.U)lkul mózgowych. Rozdziały 10 i 11 poświęcone są w całol! omówieniu badań nad strukturą pamięci długotrwałej. możemy przekonać się. Przedstawimy teraz nerwowe mechanizmy pamięć' Zapoznamy się ze strukturami mózgu odpowiedzialnymi za przechowywanie i wydob • wanie informacji oraz z psychicznymi procesami pamięci ludzkiej. Ale to jeszcze nie wszystko. Zaczniemy od wprowadzenia kilku prostych obwodów. po bokach leżą płaty ciemieniowe i płaty skroniowe. Badanie anatomiczne mózgu pozwala stwierdzić. wszystkie płaty tworzą pary. nie jest zbyt dokładna. Obwód pamięciowy musi działać wybiórczo. Pomimo swej niekompletności teorie te mają jednak duże znaczenie. A nawet więcej. Podstawowe wymaganie dotyczące pamięciowego obwodu nerwowego polega na tym. procesy świadome i procesy pamięci bezpośredniej . 8-3). które mają zdolność zapamiętywania. RYSUNEK 82 - . podobnie zresztąjak symetria całego ciała. Zacznijmy od następującego problemu: obmyślmy takie obwody. kiedy będziemy mieli pełny i wyczerpujący opis sposobu gromadzenia informacji przez układ nerwowy. to jest możliwe zbudowanie obwodów nerwowych mających zdolność funkcjonowania jako pamięć. jeżeli systemy pamięci bezpośredniej są rezultatem aktywności elektrycznej. co już wiadomo o obwodach nerwowych (rys. Niemal wszyscy zgodni są co do tego. dokładnie tak pik prawa dłoń bywa nieco większa od lewej dłoni. Najpierw jednak tym Czytelnikom. Neurony korowe w pewien specyficzny sposób dopasowują układ swych reakcji do zewnętrznych zdarzeń.

w którym akson tyka się z następną komórką. że przeszła ona różne stadia rozpoznawania obrazów i została zidentyfikowana jako A. żeby wystarczył jeden impuls. tak że litera A jest wyodrębniona dzięki specjalnemu układowi wyładowań nerwowych. nosi nazwę połączenia synaptycznego (synapsa). że na każdą literę reaguje oddzielna komórka. Istnieją dwa podstawowe rodzaje połączeń synaptycznych -pobudzeniowe i hamujące. Ciało komórki Ciało komórki Akson Synapsa pobudzająca Synapsa hamująca Neuron RYSUNEK 8-4 Akson RYSUNEK 8-3 a. błąd dotyczy jedynie liczby impulsów. że dla każdej litery istnieje odrębny kod.c.b. Niezależnie od tego. Połączenie hamujące zapobiega przekazaniu pobudzenia drugiemu neuronowi. Inaczej mówiąc. Możliwe. że nastąpiła ekspozycja dużej litery A. że litera A występowała już przedtem (rys. Istota procesu. musi istnieć jakiś sposób zapamiętywania tego. pojedyncza komórka nerwowa może mieć tysiące synaps. Układ nerwowy może reagować w trojaki sposób na wystąpienie litery A.zostanie oddana prawidłowo. Możliwe. a linia to akson łączący dany neuron z innymi. a posługując się jednym impulsem nerwowym znacznie uprościmy wykład. Przypomnijmy.Synapsa i dendryt Wlokno nerwowe (akson) Jądro komórki przegląd obwodów nerwowych. 8-5). Rozważmy problem utrzymania w pamięci sensorycznego wejścia. kółko to ciało komórki. a zatem. Przeanalizujmy jeden z prostszych modeli pamięci. Na rysunkach podstawowy neuron przedstawiony jest jako kółko z odchodzącą od niego linią. Źródłu: Eccles (1965). Impuls elektryczny przewodzony przez neuron przechoJZJ z ciała komórki przez akson do ciała następnej komórki. że pojedynczy impuls nerwowy. . Aby ułatwić sobie analizę. Połączenie pobudzeniowe-to takie połączenie. może wywołać reakcję nowej komórki. Załóżmy. Miejsce. rzadko się zdarza. zareaguje ten odrębny detektor litery „A". na poziomie synapsy pobudzeniowej następuje przekazanie pobudzenia następnemu neuronowi. Do wyładowania neuronu może okazać się niezbędne oddziaływanie dużej liczby jnipulsów docierających przez synapsy pobudzeniowe. tak że o obecności litery A sygnalizuje specjalna konfiguracja reagujących komórek nerwowych. znajdującego się po drugiej stronie synapsy. który z tych trzech możliwych kodów będzie działał. Możliwe. jeśli system rozpoznawania obrazów wykryje obecność litery A. że na każdy z elementów reaguje specyficzny zespół komórek. docierający do synapsy pobudzeniowej. kiedy impuls nerwowy biegnący wzdłuż aksonu wywołuje reakcję (impuls) neuronu. załóżmy. Chociaż nie jest to precyzyjne.

wywołany uderzeniem w głowę. jak sygnał przestał działać. I na koniec. Trzecia możliwość tkwi w pewnej zawodności samego obwodu nerwowego: impuls dochodzący do jednego ogniwa łańcucha nie zawsze jest w stanie wywołać aktywność w ogniwie następnym. inny mechanizm musi bowiem działać w wypadku pamięci krótkotrwałej. Grupy komórek (takie jak A i B) w rzeczywistości działałyby lako znaczne skupiska neuronów występujących w skomplikowanych konfiguracjach.• RYSUNEK 8-6 Wejście Komórki pamięci Obwody okrężne (rewerberacyjne). Analogicznie jakaś aktywność w pętli B stanowi „pamięć elektryczną" sygnału B. tak że w efekcie końcowym potok impulsów może wygasnąć. nie ma w tym wypadku decydującego znaczenia dla analizy obwodu pamięciowego. całkowicie przerywające jakąkolwiek aktywność neuronów. Impulsy zaczynają krążyć po pętli. Obwód rewerberuje (powtarza) cykl: pojawiający się sygnał sensoryczny uruchamia sekwencję impulsów elektrycznych. Określony typ informacji. Jedna wypływa z faktu. wywołując wyładowania kolejnych neuronów. Obok tych możliwości typu strukturalnego mogą wystąpić zjawiska patologiczne. pojawiający się na wejściu. że we włóknie X pojawiła się określona aktywność. Załóżmy. które pozostawały zakodowane w postaci sygnałów elektrycznych. Selektywna aktywizacja elektryczna określonej pętli nerwowej zapewnia działanie . może on doprowadzić do okresowego wstrzymania aktywności nerwowej i amnezji w odniesieniu Jo tych zdarzeń. Co zatrzymuje rewerberację? Istnieje kilka możliwości. Druga możliwość-to pojawienie się nowych sygnałów. jak też oddziaływania (zarówno pobudzeniowe. Wówczas reakcje tych włókien mogą być zgodne z którymś i omówionych powyżej kodów.a włókna nerwowe X i Y wychodzą z systemu rozpoznawania obrazów. Rewerberacja w pętli A stanowi „pamięć elektryczną" tego. W obwodach przedstawionych na rysunku 8-6 sygnał dochodzący przez włókno X daje początek kolejności zdarzeń w grupie komórek A. które mogą czynnie zahamować uprzednią aktywność rewerberacyjna.RYSUNI K . jak i hamujące) licznych zewnętrznych wejść na pętlę mogłyby w konsekwencji doprowadzić Jo przerwania cyrkulacji impulsów. Komórka Al reaguje na aktywność włókna X wywołując reakcje komórki A2. które działają przez czas nieokreślony długo po tym. Aktywność własna tych neuronów. że na rysunku 8-6 grupy komórek A i B leżą w korze. rewerberacja może zostać zahamowana w wyniku jakiegoś „zmęczenia" chemicznego neuronów lub synaps.. Załóżmy. Najprostszy obwód określany jako obwód pamięci ma kształt zamkniętej pętli.. po czym powtarza od nowa swój cykl. Takim przypadkiem pato•ogicznym może być wstrząs mózgu. pobudzenie obiega cały obwód. że prawdziwy obwód okrężny musiałby mieć znacznie bardziej komplikowaną budowę. Również zamierzone lub przypadkowe poddanie mózgu silnemu wstrząsowi elektrycznemu (jak na przykład elektrowstrząsy w terapii psychiatrycznej) może oczywiście powadzić do dezorganizacji aktywności obwodów pamięciowych. że jakiś sygnał sensoryczny pojawił się w systemie rozpoznawania obrazów i biegnie przez włókna nerwowe X i Y. Aktywność rewerberacyjna wywołana określonym sygnałem nie może w rzeczywis:ości trwać w nieskończoność.

zmiany w synapsach różnych komórek powinny zachodzić w miarę jednocześnie.pamięci krótkotrwałej. mogłaby wówczas łatwo regulować funkcjonowanie połączeń synaptycznych. jaki system uczestniczyłby w kodowaniu w pamięci długotrwałej .kwasu rybonukleinowego (RNA).1 różnych połączeń synaptycznych. nazywa się konsolidacją Konsolidacja pamięci zachodzi przypuszczalnie w ciągu dłuższego czasu. nadejście impulsu nerwowego do synapsy uwalnia mediator. które są przyłączone do łańcucha cząsteczki. Czy synteza ta nie może również wiązać się z procesami pamięci? Zmiany w RNA a uczenie się Instrukcję dla syntezy białka przenoszoną przez cząsteczkę RNA odkrywamy w charakterystycznej kolejności zasad organicznych. komórka może reagować tylko w takim wypadku. jeżeli kodowanie w pamięci związane jest ze specyficznymi kodami wyładowań nerwowych. głównie z powodu wyjątkowych trudności. gdy jest pobudzona przez Jwa impulsy szybko napływające jeden po drugim. logiczne wydaje się założenie. przenoszenie tej informacji z DNA do otaczającej protoplazmy następuje dzięki cząsteczkom innego kwasu nukleinowego . specyficzna dla każdego organizmu. z tą różnicą. Jakie mechanizmy uczestniczą w konsolidacji obwodów pamięciowych? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ten proces wprowadzania uzupełnień w obwodzie. Jaka by nie była rzeczywiście natura kodowania. kiedy reagują one na nadchodzące impulsy nerwowe. czy to w synapsie czy też w strukturach uwalniających mediatory chemiczne. Przeanalizujmy obie te hipotezy. Przyjmijmy. Na przykład. Jakim sposobem mogłaby ta informacja chemiczna oddziaływać na przewodzenie synaptyczne? Jedna z możliwości polega na tym. zmagazynowana jest w gigantycznych cząsteczkach kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). a pamięć długotrwała to stała struktura tych samych neuronów. Zgodnie z dość powszechnie uznawana teorią. Pamięć długotrwała charakteryzuje się stałą strukturą obwodów nerwowych. Na przykład. Pamięć bezpośrednia zdarzenia jest możliwa dzięki reakcjom elektrycznym na to zdarzenie. jedno jest pewne: pamięć krótkotrwała ma charakter elektryczny. że pamięć długotrwała zawarta jest w strukturze molekuł białkowych każdej synapsy. że białko wywiera wpływ na transmisję informacji przez szczelinę synaptyczną. pojawiła się również myśl. jak i pamięć długotrwała mogą być związane z tymi samymi tkankami nerwowymi. konieczne jest wtedy pobudzenie szeregu /. musi też istnieć jakiś mechanizm dekodowania informacji czasowej. oddzielającą akson od ciała komórki. Jeżeli pamięć jest reprezentowana pomocą specyficznego układu komórek. Aby pojedyncza komórka albo grupa komórek były wrażliwe jylko na właściwy układ impulsów. że te same mechanizmy mogą brać udział w procesach pamięci. można przyjąć istnienie struktur molekularnych. CHEMIA PAMIĘCI Kiedy odkryto już procesy chemiczne leżące u podstaw dziedziczenia. zarówno pamięć krótkotrwała. Jak możemy przedstawić pamie' długotrwałą posługując się tego typu schematem? Konsolidacja. substancję. Zgodnie z innymi poglądami. to staną się one pobudzeniowymi. pamięć długotrwała może być rezultatem przyrostu nowych synaps. Niezależnie od tego. Tę właśnie okresową aktywność elektryczną określa się terminem pamięć krótkotrwała. Różnorodna kolejność zasad . a RNA odgrywa ważną rolę w procesie syntezy nowych białek. Synapsa zmienia się w taki sposób. co prowadzi do pojawienia sic nowych obwodów nerwowych. że za każdym razem w trakcie uczenia się nowego materiału mózg zmienia się fizycznie. albo jakieś nieznane jeszcze substancje synaptyczne. Informacja nerwowa przebywa tę szczelinę za pomocą środków chemicznych. Informacja genetyczna. że właśnie on albo RNA może również przekazywać nabyte doświadczenie. Jeżeli pamięć byłaby przechowywana w postaci chemicznej. które w zasadzie pełniłyby funkcję hamującą. powtarzająca się aktywność elektryczna w obwodach nerwowych wywołuję zmiany chemiczne lub strukturalne w samych neuronach. po których następuje przerwa określonej długości. trzeba dysponować dodatkowymi danymi dotyczącymi stałej struktury pamięci. Ponieważ DNA zawiera pamięć genetyczną dla każdego jednostkowego organizmu. że komórka reaguje wyłącznie w wypadku pojawienia się tej specyficznej informacji. dla różnych rodzajów wspomnień budowane są odrębne obwody nerwowe Aktywność elektryczna tych obwodów odpowiada okresowej ich aktywizacji. Tak więc każdy z tych systemów MWO radzi sobie z problemem kodowania w pamięci za pomocą pojedynczych komórek. Zasady te służą za matrycę do budowy białek. a następnie znów dopływa pojedynczy impuls nerwowy (coś w rodzaju alfabetu Morse'a). Aby nowa informacja została w taki sposób zakodowana.zmiany chemiczne czy też przyrost nowych synaps . w którym zachodzi reorganizacja. którą ona reprezentuje.efektjest jeden: właśnie synapsa jest tym miejscem. I areszcie. W układach typu obwodów okrężnych pamięć utrzymuje się dzic^ wzajemnym połączeniom między neuronami. W praktyce jednak zmian tych nie udało się zaobserwować. że białko uczestniczy w funkcjonowaniu neuronów. Tak więc. Według tei teorii. jakie nastręcza obserwacja żywych komórek nerwowych pod mikroskopem w sytuacji. Najczęściej brane są pod uwagę dwie hipotezy: kodowanie chemiczne albo przyrost nowych połączeń synaptycznych. występujących w pewnej określonej sekwencji. w strukturach nerwowych muszą występować albo obwody synchronizujące (timing) impulsy w czasie. która wydziela się w szczelinie i oddziałuje pobudzająco na ciało komórki. utrzymujące się niezbyt długo. Teoretycznie przynajmniej tego typu zmiany powinny być widoczne: mogłyby więc zostać wykryte podczas mikroskopowych badań neuronów. że pamięć krótkotrwała to okresowa aktywność elektryczna określonych neuronów. Wiemy. oznacza ona. Jeżeli teoria ta jest prawdziwa. w toku którego zostaje w nim zakodowany nowy ślad pamięciowy. ale jeżeli zadziała na nie zestaw impulsów nerwowych.

Jeżeli zaś pamięć utrzymuje się w specjalnych połączeniach nerwów w głowie. co można częściowo wyjaśnić trudnościami technicznymi w przeprowadzaniu niezbędnych eksperymentów oraz analizy biochemicznej. nie będzie posiadał nabytej przezeń wiedzy. na której umieszczony był pokarm. Oba zwierzęta .i to. który odtwarzał ruchy szczurów poddanych pierwszemu eksperymentowi. Badania na płazińcach.jc towarzyszy drażnienie elektryczne. Fakt ten jest zadziwiający. a następnie przecięto go na pół uzyskując dwa identyczne osobniki. Jednak w grupie poddanej zadaniu eksperymentalnemu zmieniła się również względna koncentracja różnych zasad (Hyden i Egyhazi. że informacja magazynowana jest «• mózgu. które wyrosło z części ogonowej. Zarówno powtarzająca się aktywizacja neuronów. To duże zamierzenie. a następnie każda połowa ••generuje się. Po przecięciu ptazińca na pói. wystarczy po prostu przeciąć go na dwie części. a następnie posłużeniu się tym RNA do częściowego lub pełnego przekazania nabytej wiedzy innym zwierzętom. W jednym z typowych eksperymentów grupę szczurów uczono wspinania się po drucie na platformę. przystąpiono do eksperymentu kontrolnego. powstaje odruch warunkowy-kurczenie się. Można założyć. Jeżeli pamięć jest zakodowana chemicznie. Pierwsze badania zaczęły się dość skromnie. Drażnienie prądem poprzedzone jest silnym światłem © Po treningu płaziniec kurczy się na pojawienie się bodźca świetlnego ^warunkowany na światło plaziniec zostaje przecięty na pół RYSUNEK 8-7 © Rezultat: dwa kompletne płazińce © Oba zwierzęta kurczą się na pojawienie się światła. to w jaki sposób dociera ona do części vV Uczenie się po wprowadzeniu zmian w RNA Czy zmiany w RNA powstałe w wyniku uczenia się nowych doświadczeń zawierają informację o zadaniu? Jeden ze sposobów sprawdzenia tego polega na wyuczeniu zwierzęcia wykonywania określonego zadania. Dlaczego więc płazińce. W niku częstego drażnienia prądem. że przecięty na dwie części może z każdej regenerować się w nowy organizm. a nawet ich względne stężenia mogą się zmieniać w rezultacie doświadczenia nabywanego przez zwierzęta w sytuacji uczenia się. Kimble. że efekty uczenia utrzymują się. IPIaziniec przed eksperymentem. że obie połowy przechowują zadanie w pamięci. W obu też grupach występowała wyższa niż normalnie koncentracja RNA. 1964).zdają się pamiętać zadanie (McConnell. jak i wyuczone doświadczenia wywarły dający się mierzyć wpływ na RNA. nawet jeżeli światłu . pamiętają r /W iązek między światłem a drażnieniem prądem elektrycznym? Jeżeli nawet informacja o tym przechowywana jest w cząsteczkach RNA. Eksperyment jest więc prosty i bezpośredni. Wykryte zmiany okazały się raczej mato skomplikowane. aby uzyskać dwa identyczne organizmy. O wyborze tego płaskiego robaka zadecydowało to. Jako przedmiot badań wybrano dość dziwne stworzenie z typu płazińców (planaria). Po wytworzeniu reakcji na kojarzenie światła z rokiem elektrycznym. Zazwyczaj pod wpływem drażnienia prądem płazińce odruchowo się kurczą. Dzięki temu płazińce zapewniają eksperymentowi idealne warunki kontrolne: jeżeli trzeba przeprowadzić na tym samym obiekcie dwa różne eksperymenty. płazińce są przecinane na pół. każda z połówek posiada zdolność do regeneracji © P o d wpływem drażnienia prądem plaziniec się kurczy. to osobnik zregenerowany z części ogonowej. . Normalnie oczekujemy. Niemniej jednak metoda ta przyniosła pewne rewelacyjne (i bardzo kontrowersyjne) wyniki. wykazując. które wyrosło z 7cści głowowej . Kiedy pierwsza grupa szczurów opanowała zadanie przeprowadzono próby biochemiczne RNA pobranego z systemu mózgowego zawiadującego orientacją przestrzenną (system przedsionkowy) w obu grupach. a droga najeżona jest trudnościami..daje w rezultacie różne białka. które regenerowały się z części ogonowej. 1959). Kiedy obie połówki w pełni się zregenerowały. Jacobson. wydobyciu RNA z odpowiednich części jego układu nerwowego. gdy eksponowany jest bodziec świetlny. poprzedzonego silnym światłem. będąc identyczny genetycznie ze swym bliźniakiem. i to. to jest możliwe. grupę kontrolną szczurów obracano we wszystkich kierunkach w specjalnym aparacie. Najpierw wyuczono płazińca wykonywać określone zadania. Aby uwzględnić czystą stymulację występującą w rezultacie wspinania się po drucie. że kolejność tych zasad.

które hamują lub utrudniają syntezę białka.idów pamięciowych. przeprowadzenie podobnych eksperymentów wiąże się z licznymi •rudnościami. ale żadne z nich nie ma nic przez część głowową (rys. Te trudności między innymi nie pozwalają nam jeszcze na jibrmufowanie właściwych wniosków. Okazuje się. że •rimięć jest najbardziej podatna na zaburzający wpływ określonych środków aplikowa. Może on charakterybowywano szereg środków farmakologicznych na różnych żywych stworzeniach (nie jiować się specyficznymi mechanizmami uczenia się. że wraz z upływem czasu pamięć staje się coraz .iiiwiają syntezę białka.-^iywność. Przeprowadzono również badania chemiczne innego typu. że z ochotą pożerają się wzajemnie. Hadania te ujawniły pewne nowe aspekty funkcjonowania pamięci. jak w poprzednim eksperymencie ©Wyuczonego płazińca przecięto na pól i obie połówki umieszczono w roztworze rybonukleazy . że samo zapamiętywanie oparte jest na kodowaniu jieniicznym. Dyskusja nad interpretacją ich wyników była niezwykle burzliwa. tym większa dawka tych środków jest potrzebna do usunięcia . środki halucynoj:nne). płazińce są dość dziwnym organizmem . Inne środki farmakologiczne oddziałują na przekazywanie sygnałów nerwowych . które są specyficznie powiązane z syntezą białka i przekazywałem synaptycznym.mają zdolność do Przekazywanie pamięci regeneracji całego ciała z jednego drobnego fragmentu. eksperymenty z przekazywaniem pamięci wywoływały zawierający informację o wyuczonym odruchu nie zosta! przeniesiony do ponownie olbrzymie zainteresowanie wśród szerokiej publiczności i równocześnie skrajnie scepkształtującej się głowy w toku regeneracji w roztworze rybonukleazy.. dla nas najbardziej interesujące jest to. które Gdy dyskusje rozgorzały na dobre. Jeżeli wyuczymy płazińca tego. to osobnik zregenerowany z części głowowej. alkohol. realizują to zmniejszając •'^ć dostępnego RNA lub też pobierając te składniki.•«. Normalne funkcjonowanie układu nerwowego niewątpliwie zależy od i wyzyjnie wyważonego i ściśle regulowanego środowiska chemicznego. Ostatnie próby powtórzenia tych eksperymenpo całym organizmie (przynajmniej u tego robaka). Fakt szkodzenia lub osłabienia śladów pamięciowych przez wprowadzenie substancji jicmicznej nie oznacza jeszcze. Istnieje kilka :ialem nakarmimy innego płazińca. zazwyczaj podwyższają dostępność RNA albo też jego .. które są niezbędne do syntezy . że doświadczenie nabyte przez możliwych interpretacji tego zjawiska.RYSUNEK 8-8 (T)Płaziniec wyuczony reakcja na światło. Czy to oznacza. używano substancji ułatwiających lub utrudniających syntezę białka. Najwidoczniej zwierzęta mające Najbardziej frapujące eksperymenty psychologiczne w ostatnich latach dotyczyły taką zdolność potrafią rozprowadzać pamięć po całym organizmie. W środowisku i :yni łatwo mogą pojawić się zaburzenia wynikające z działania bardzo różnorodnych j :/ynników albo substancji (jak np.względnie fakt. 8-8).. Substancje. Wypró.. Najczęściej do badań tego typu )a zrozumienia pamięci organizmów wyższych. niedobór tlenu.. te zaś. że istnieje wiele różnych prawdopodobnych pyjaśnień pozornego sukcesu pierwszych eksperymentów. że jeśli nawet RNA zawierający nabytą informację rozprzestrzeniany jest iyczny stosunek środowisk naukowych. 1964). że kiedy obie części uwarunkowanego na przenoszenia pamięci z jednego zwierzęcia na drugie.ch zaraz po uczeniu się. to wykorzystany może być jedynie tów zakończyły się fiaskiem. a następnie zabijemy go i rozdrobnionym pamiętał wyuczonego uprzednio doświadczenia (Corning i John. A jeżeli nawet pamięć odgrywa w tym jakąś rolę.|7C/ synapsy. ogonowej? Oczywiście. które nie mają żadnego znaczenia wyłączając ludzi) w różnorodnych sytuacjach uczenia się. a nie tylko tych. 1962..! ISZa? © Rybonukleaza zmienia proces tworzenia się RNA w nowej połowie ciała ©Płaziniec zregenerowany z części głowowej reaguje na światło. Udział RNA wtym zjawisku potwierdza fakt. tak jak uprzednio. Im dłuższy odstęp czasu między uczeniem się a zaaplikowa-icm określonych środków. Jak należało oczekiwać. Skłania to do przypuszczeń. a płaziniec zregenerowany z części ogonowej nie reaguje Oczywiście. to okazuje się... 1961). Ptazirice mające silnie rozwinięte zdolności regenerowania są równocześnie kanibalaświatło płazińca regenerowano w roztworze zawierającym rybonukleazę niszczącą mi-oznacza to.. że płaziniec to względnie prymitywny organizm. pojawiły się nowe dane świadczące o analogicznej . a osobnik zregenerowany z części ogonowej nie światło poprzedza zawsze uderzenie prądem. że chemicznie RNA. trzeba Badania chemiczne.: trucizna.ilka. Okazało się.. przechowywał wyuczoną informację. że RNA pierwszego przekazywane jest drugiemu robakowi (McConnel. Bpólnego z pamięcią..

że w eksperymencie stawia się inne zadania .8-10) szczura umieszcza się na wysokiej platformie o tak małych rozmiarach. nowanej myszy wstrzykiwano dializowany homogenat mózgu. że na zahamowanie tego typu reakcji lękowej u myszy nie poddanej wstrzyknięciu trzeba jeszcze więcej czasu niż u szczurów Mysz. . jak i o przykrym uczuciu wywołanym ECS. w takich warunkach nie można odróżnić jego niezdolności do zapamiętania. Krata pod platformą jest • podłączona do sieci elektrycznej. i przyjmijmy. 1966. U myszy po wstrzyknięć uzyskiwano już średnio po około 1. We wstępnej fazie eksperymentów szczurom eksponowano często głośnc dźwięki. w rezultacie otrzymuje uderzenie prądem po łapach i ECS. aż uzyska się więcej wyników badań eksperymentalnych. nawet od szczurów do myszy. jakie mechanizmy mogą zapewnić działanie podobnego systemu. Wyniki te są frapujące. Oddziaływanie silnego prądu elektryczno na żywy mózg powoduje zaburzenia pamięci krótkotrwałej. Wyraźny jest zatem wpływ ECS na pamięć zwierzęcia. Jedną grupę zwierząt przyzwyczajano do silnego dźwięku. Wielu uczonych odnosi się dość sceptycznie do tych spraw. które nie otrzymały żadnego środka. którego wyuczono hamowania reakcji lękowej na strumień powietrza. silnegr dźwięku. Jak w tej sytuacji wyjaśnić kodowanie w neuronach? Brak jakichkolwiek danych o tym. a substancje te mogą dość swobodnie przenosić się w organizmie i mogą być przekazywane od jednego organizmu do drugiego. jego ślad pamięciowy konsoliduje się w pamięci długotrwałej. że po każdej próbie otrzymuje ono ECS. to przejawiałby narastającą niechęć do opuszczenia platformy. Szczury (i ludzie) zazwyczaj podskakują w momencie nagiego. będzie zachowywał się po tym | lak zwierzę niedoświadczone. pozostaje jednak niejasne. aż zwierzęta przywykły do nich i później już nie reagowały na nie drgnięciem. U biorcy homogenatu mózgu od szczura. 0nś zdarzeniem. musimy jeszcze poczekać. tym mniej prawdopodobne. najwidoczniej zwierzę zapomina o nieprzyjemnym uczuciu towarzyszącym uderzeniu prądem po łapach. aby zwierzę nie czuło się zbyt wygodnie. Krytyczne niezbędny dla dokonania jej konsolidacji. że wpływ wstrzyknięcia był rzeczywiście specyficzny. aby nie poddawać się nieprzyjemnemu działaniu ECS. to znaczy będzie zeskakiwał z platformy otrzymując za każdym razem słabe uderzenia prądem elektrycznym po łapach.2 dnia zahamowanie reakcji lękowej . Następnie niewytre. wzięty z wyuczonych dawców. Ylożliwe jest zatem naruszenie stałych śladów zdarzeń przez dezorganizację tej aktywności elektrycznej. że pamięć krótkotrwała służy do utrzymywania informacji przez okres 1 Przeprowadzono wiele badań nad związkiem wstrząsu elektrycznego z amnezją wsteczną. w jakim ilopniu pamiętają oni te słowa. że zwierzę zeskoczy nadół2 (rys. W czasie aktywności elektrycznej. Wstrząsy elektryczne H\trzqs elektryczny (electroconvnlsive shock. podejmowane były próby badania jego wpływu na pamięć chorego. który został nabyty przez dawcę. a drugą do podmuchu powietrza (co normalnie również wywołuje reakcję lękową). Po wstrzyknięciu homogenatu mózgu niewytrenowanym zwierzętom wystąpiło u nich przeuczenie wyłącznie w odniesieniu do tego specyficznego nawyku. stawia to przed nami wicie interesujących problemów dotyczących natury pamięci. co jest jego naturalną reakcją. Jeżeliby zapamiętał Jakiekolwiek przykre wrażenia. Ponieważ ECS stosuje się również jako technikę terapeutyczną w leczeniu zaburzeń psychicznych u człowieka. 1965). zauważono hamowanie reakcji tylko na działanie strumienia powietrza. że wywołuje ono konwulsje. Okazało się jednak. Taka habituacja wymaga około 9 dni treningu. Jeżeli możliwe jest przekazywanie informacji zmagazynowanej w pamięci. • Co można wywnioskować z tego wszystkiego? Ostatecznej odpowiedzi na razie nie mamy. której wstrzyknięto dializowany homogenat mózgu niewytrenowanych szczurów potrzebowała 11 dni. czy rzeczywiście przenoszone bylv od jednego do drugiego zwierzęcia jakieś informacje. że wszyscy ZABURZENIA PAMIĘCI Jest oczywiste. Ale jeżeli za każdym razem natychmiast po zeskoczeniu z platformy otrzyma on ECS. Zanim będziemy mogli rozstrzygnąć.uczy się zwierzę przechodzić określonym korytarzem labiryntu w celu uzyskania pożywienia.formie przekazywania pamięci u szczurów i myszy (Unger. Kiedy szczur zeskakuje z platformy. Mówiąc inaczej. suzyskane rezultaty były niezupełnie przekonywające. Unger i Oceguera -Navarro. po czym sprawdzano jej reakcję na dźwięk.zaskakując rezultat. że specyficzne ślady pamięciowe zakodowane są w substancjach chemicznych. ECS) polega na stosowaniu prądu elektrycznego o takim napięciu. Trwało to tak długo. a po ECS sprawdzono. Załóżmy. Oznaczałoby to. Jeżeli wymagano od pacjentów taż przed zastosowaniem ECS wyuczenia się listy słów. W ! warunkach normalnych szczur w tej sytuacji uczy się bardzo szybko (zazwyczaj po jednej próbie) pozostawać jak najdłużej naniewygodnej platformie. jakie konsekwencje mają te badania dla procesu gromadzenia i przetwarzania informacji. Ale !przyczyną tego mogą być różne czynniki motywacyjne: należy pamiętać. Nic takiego nie następuje. W typowym eksperymencie . czy jedynie ogólny wpływ hamujący? Następny eksperyment pokazał. od jego prób uniknięcia ECS. będące wynikiem ECS. wywołanej 'mówienie tych eksperymentów i bibliografie Czytelnik może znaleźć w artykule Deutscha (1969). gdzie znajduje się pokarm. czego nie uczono jego dawcy (rys. to okazało się. aby przyzwyczaić się do dźwięku. W eksperymencie z platformą szczur jednak kontynuuje swoje reakcje. Zwierzę może w efekcie unikać drogi prowadzącej do pożywienia. zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę na to. 8-9). Założenie to potwierdza się. że zapominają więcej niż normalnie. natomiast nie występowało osłabienie reakcji na dźwięk. otrzymuje średnio nieprzyjemne uderzenie prądem elektrycznym.c zwierzętami (rys. Im dłuższa przerwa między reakcją a zastosowaniem ECS. 8-10). Eksperyment z platformą pomija wiele ważnych problemów. to znaczy mniej więcej tyle czasu ile zużywały myszy.

którym wstrzyknięto homogenat mózgu grupy C.. 8-11). . Można więc przedstawić pamięć w postaci prostej linii rozciągniętej w czasie..RYSUNEK 8-9 Szczury grupy A wyuczono nie bać się podmuchu powietrza Homogenat mózgu szczurów grupy A wstrzyknięto nie trenowanym zwierzętom Zwierzęta.. aby wyuczyć się niereagowania na silny hałas . Po doznanym urazie linia zaciera się poczynając od Amnezje lomentu. BANG Szczury normalnie przejawiają reakcję lękową na głośny dźwięk albo inne nieoczekiwane zdarzenie Szczury grupy B wyuczono nie bać się silnego hałasu Homogenat mózgu szczurów grupy B wstrzyknięto nie trenowanym zwierzętom Zwierzęta. Człowiek dotknięty słów (patrz też Williams. przy czym to zacieranie rozciąga się wstecz Wstrząs elektryczny może zaburzyć proces uczenia się u zwierząt i wywołać amnczjęu Proporcjonalnie do tego.. Te skutki amnezji same W miarę powrotu chorego do zdrowia jako pierwsze pojawiają się wspomnienia dawno w sobie są interesujące. co dziwniejsze. uderzenia w głowę lub też wskutek wstrząsu elektrycznego. którym wstrzyknięto Ale nawet po 8 dniach nie homogenat mózgu grupy A. nie zapomina zdarzeń z odległej przeszłości. a prócz tego wskazują na pewne kierunki badań nad pamięcią. którym wstrzyknięto homogenat mózgu grupy B. powstałego wskutek upadku.. 1966). potrzebują aż 12 dni. Najczęściej budzi w nich silny lęk i mało ich interesuje wyuczenie się listy nie powiązanych ze sobą nożna ją zaobserwować w następstwie silnego wstrząsu mózgu. kiedy nastąpił wypadek. C4 I aż 15 dni.minionych zdarzeń (rys. jak poważne jest uszkodzenie. Ale. ludzi co najmniej w odniesieniu do bardzo niedawnych zdarzeń.9 dnia . uczą się nie reagować na silny dźwięk już po 1. Minezją wsteczną nie pamięta zdarzeń sprzed wypadku. aby wyuczyć się niereagowania na podmuch powietrza chorzy cierpią na takie lub inne zaburzenia psychiczne.6 dnia .. Ale nawet po 12 dniach nie mogą przyzwyczaić się do silnego podmuchu powietrza Cl Grupa kontrolna C nie jest trenowana w ogóle Homogenat mózgu szczurów grupy C wstrzyknięto nie trenowanym zwierzętom Zwierzęta... mogą przyzwyczaić się uczą się nie reagować na silny do silnego hałasu podmuch powietrza po 4. zazwyczaj oczekiwana terapia Typowa forma amnezji nosi nazwę amnezji wstecznej (retwgmde amnesid).

Szczur zostaje umieszczony Szczur usiłuje zeskoczyć z na wysokiej platformie. pod platformy i otrzymuje słaby którą znajduje się krata wstrząs elektryczny podłączona do sieci elektrycznej Szczura zabrano z platformy © Szczur zostaje ponownie umieszczony na platformie Szczur nie schodzi z platformy Szczur zostaje umieszczony Szczur usiłuje zeskoczyć z na wysokiej platformie. pod platformy i otrzymuje słaby którą znajduje się krata podłączona do sieci elektrycznej wstrząs elektryczny © © Szczur zostaje zdjęty z platformy i poddany silnemu wstrząsowi elektrycznemu Szczur zostaje ponownie umieszczony na platformie Szczur zeskakuje z platformy .

w jakim stopniu pamięć ostatecznie powróci. . pozostają nienaruszone. na przykład rozumienie i posługiwanie się Szykiem. Fakt ten służy do potwierdzenia hipotezy. w których ludzie tracą pamięć na wiele lat. Przede wszystkim należy Wrócić uwagę na to. to według wszelkiego prawdopodobieństwa spowodowane są częściej przez czynniki psychiczne niż przez yrazy fizyczne mózgu. a raczej zakryte. innymi słowy bywają często związane z tym. Ostatnie kilka minut przed wypadkiem nie wydają oe się jednak możliwe do odtworzenia.ZABURZENIA PAMIĘCI 319 RYSUNEK 8-11. 'roces powrotu pamięci wydaje się procesem odkrywania kolejnych zapisów w pamięci. Źródło: Barbizet (1970). nie naruszając przy ?tn pamięci przeszłych zdarzeń. poczynając od bardzo odległej przeszłości aż do teraźniejszości. że pacjent sam tłumi nieświadomie określone wspomnienia. Przebieg zapominania i odzyskiwania pamięci w sytuacji amnezji wstecznej ma istotne Baczenie dla wyjaśnienia sposobu funkcjonowania pamięci. a jeżeli już się zdarzają. Po odpowiednim leczeniu psychiatrycznym m ż sobie wszystko przypomnieć). ale powraca ona prawie u wszystkich. Hipotetyczne fazy odzyskiwania pamięci po amnezji wstecznej. To. Zjawisko to często wykorzystywane • jako potwierdzenie faktu. tae rodzaje przechowywanej informacji. że uraz wpływa wyłącznie na pamięć o zdarzeniach z przeszłości. w rzeczywistości występują dość rzadko. że do konsolidacji pamięci niezbędny jest odpowiedni f t okres czasu. że pewne -Odzaje uszkodzeń mózgu wpływają z kolei tylko na funkcje mowy. Najwidoczniej ślady pamięciowe w rzeczywistości nie były zatarte. W dalszych rozważaniach wykażemy. zależy od wielu czynników. (Historie oglądane czasem na ekranie. że darzenia zachodzące w momencie wypadku znajdowały się tylko w pamięci krótkoIrwałej i nie zdążyły przejść do pamięci długotrwałej.

że do przechowania informacji w pamięci długotrwałej potrzeba czegoś więcej. ijchtunkiem. Irlandzkie? Nie. 3 jarzenia. I wykonywał szereg czynności i mógł nawet podtrzymać typową rozmowę towarzyską. Nie oznacza to jednak. Skandynawskie? Tak. że wraz z upływem czasu pamięć w jakiś sposób wzmacnia się automatycznie. Możliwe. jeśli nastąpi wspomnienia te pojawiają się w pierwszej kolejności. Porozmawiałem z nim około pięciu minut. że stare wspomnienia są trwalsze niż nowe. to niemieckie nazwisko. Kiedy wróciłem. zajmował się . dlaczego przebieg odzyskiwania pamięci tak silnie zależy od czasu. i byłaby przekonana. jest zgodny z poprzednimi wynikami dotyczącymi skutków 3 działania ECS . W niektórych z tych badań przyjmuje się.A. która spotkałaby przypadkowo N. W badaniach z ludźmi pamięć krótkotrwałą szacuje się w sekundach. tym większą jego dawkę należy zaaplikować. Ponownie zostałem mu przedstawiony. Jeżeli tak jest istotnie.A. przypadki H. że uraz rozprzestrzenia się od teraźniejszości-bez wątpienia najbardziej dostępnej dla naszej pamięci-do przeszłości poprzez szlaki strukturalne pamięci długotrwałej. był profesor Wayne Wickelgren.A. został j zraniony. po czym zapytał mnie: Wickelgren to niemieckie nazwisko. Historyjka poniższa dobrze ilustruje jego trudności. że kiedy pamięć krótkotrwała funkcjonuje prawidłowo. \ ^poznajmy się z zaburzeniami pamięci u chorego.Ponieważ po urazie pamięć stopniowo powraca. usłyszawszy moje nazwisko zapytał: Wickelgren.I. to powinniśmy ponownie przeanalizować niektóre z badań dotyczących chemicznej natury pamięci. a wspomnienia z niedawnej przeszłości najbardziej nań podatne? Ale podobne rozumowanie przeczy najwyraźniej zdrowemu rozsądkowi. że właśnie trudność w przypominaniu sobie dawnych zdarzeń wiąże się z ich wyraźną odpornością na amnezję. W następnym rozdziale zobaczymy. najwidoczniej szok pourazowy nj„ likwiduje nagromadzonej informacji. Aby jakoś spędzić czas. a następnie udałem się do swojego gabinetu. który pracował w Massachusetts Institute of Technology. wywołującego zacieranie się pamięci. Pełnił on i służbę wojskową w jakiejś nudnej bazie wojskowej. w maleńkiej kawiarence Wydziału Psychologicznego M. Sugeruje to nam dwie właściwości natury pamięci. dlaczegożby inaczej stare wspomnienia miały być najodporniejsze na działanie szoku pourazowego. Uszkodzenie pamięci krótkotrwałej najwidoczniej wpływa na przechowywanie informacji w pamięci długotrwałej. skandynawskie. Irlandzkie? Nie. że zdarzenie przechowywane przez pierwsze 24 godziny pochodzi z pamięci krótkotrwałej.A. że zdarzenia zaistniałe w ostatnich kilku minutach przed urazem mózgu nie przypominają się nigdy. stwierdzono. W zachowaniu jego pojawiła się tylko jedna niezwykła rzecz-najwyraźniej nie potrafił zatrzymać dłużej w pamięci żadnych nowych zdarzeń. Czy następuje to w związku z tym. w jakim zachodziły zdarzenia. Chodził normalnie. Pewnego razu spadł ochraniacz z floretu jego przeciwnika i N. A przecież. uraz oddziałuje tylko na silniejsze. że jest on całkowicie zdrowym człowiekiem. . popatrzył na mnie tak jakby widział mnie po raz pierwszy w życiu. Być może. czy też po prostu starsze ślady są trudniej dostępne od nowych i dlatego nie łatwo jest je zniszczyć? Na pytanie to trudno odpowiedzieć. Fakt. Bez trudności zapamiętujemy przez krótki czas dopiero co zaszłe Pewna niepokojąca niezgodność występuje w odniesieniu do czasu trwania pamięci krótkotrwałej u ludzn zwierząt. odpowiedziałem. Proces odzyskiwania pamięcj przebiega od dalekiej przeszłości do teraźniejszości. informacja będzie automatycznie zarejestrowana w pamięci długotrwałej. gdyby były one najtrwalsze. Badania na zwierzętach przy użyciu ECS wskazują. że im większy jest odstęp między uczeniem się a wprowadzeniem środka farmakologicznego. Osoba. Wróćmy raz jeszcze do dziwnego przebiegu powrotu pamięci po amnezji.T. i N. Możliwe. Cynika z tego. Po drugie. Jak już wspominaliśmy. Zazwyczaj trudno jest nam przypomnieć sobie dawne zdarzenia. ale bardziej trwałe zapamiętanie tych zdarzeń wymaga aktywnego wysiłku. Utrata wspomnień z dalekiej przeszłości jest najmniej prawdopodobna.A.M. a ponadto. Ostrze floretu przeszło przez dość cienką kość nosową i przedostało się do i nlózgu.A. Jednym z psychologów badających zaburzenia pamięci u N. że pamięć krótkotrwała trwa co najmniej jedną godzinę. nieprawdaż? Nie. On to właśnie opowiedział tę historię: „Przedstawiono mi N. oczywiście. N. bardziej dostępne wspomnienia. a po prostu powoduje. nieprawdaż? Nie. że staje się ona niedostępna Tak więc samo przechowywanie informacji najwyraźniej jest czymś odrębnym od procesów związanych z wydobywaniem przechowywanych śladów pamięciowych. N. że pamięć krótkotrwała u człowieka może trwać jedynie przez czas od 20 do 30 sek.A.A. inaczej byłoby niezrozumiałe. Odbyło się to w następujący sposób. gdzie przebywałem chyba przez pięć minut. aby uzyskać ten efekt. Po pierwsze. taka kolejność odzyskiwania pamięci świadczyłaby o tym. którego nazwiemy N. że starsze ślady są trwalsze (jak sugerowano wyżej). aniżeli krótkotrwałej rewerberacji elektrycznej. to i przywołać je powinno być najłatwiej? Możliwe. a przez to. informacja dotycząca czasu wystąpienia tego czy innego zdarzenia służy najwidoczniej za ważną wskazówkę w późniejszym przypomnieniu g0 sobie. w kilka miesięcy po wypadku.

. Jak więc chory może wykonywać złożone procesy . szurnie istotę żartów. jakie zajęcie 1 wykonuje w państwowym ośrodku rehabilitacyjnym (przymocowywanie zapałek do kawałków kartonu) nawet po 6 miesiącach codziennego wykonywania tej czynności... bezpośrednia informacja) Chociaż sama rozmowa z N. 6.T. A. stwierdzał. (Milner.8). Oczywiście. ale jak się okazało. Ich systemy pamięciowe działają najwidoczniej prawidłowo pod każdym względem. pomyśleliśmy. Wejście informacji do pamięci krótkotrwałej oraz wydobycie jej są. p0 zabiegu zniknęły ataki epilepsji. Bardziej szczegółowy opis testów stosowanych w tego typu przypadkach patrz seria artykułów.nlysłowe. czy też po prostu wskazuje.I. Jednakże próby wyuczenia go technik mnemotechnicznych w celu dalszej poprawy jego pamięci zakończyły się całkowitym niepowodzeniem. Zdarzenia przez krótki czas po wystąpieniu utrzymują się w pamięci krótkotrwałej. co działo się wcześniej". że zaburzenie neurologiczne nie jest całkowite? Na przykład. że pewnych rzeczy mogą się nauczyć. ponieważ pozwoliłoby to na porównanie jego pamięci z pamięcią innych badanych.M. co oznacza. . żebym coś zrobił? Z czasem Wickelgren miał więcej szczęścia. u pacjenta N. jaką radość czy smutek mi przynosi«. 211-282. na co on niezmiennie odpowiadał: „Gotowy. Pewnego razu. kiedy N. jeszcze nie rozumie w pełni sytuacji. Jeden z nas pracował z profesorem Wickelgrenem badając pamięć krótkotrwałą studentów Harwardu i M. Przy innej okazji zauważył: »Każdy dzień jest sam dla siebie. bardzo to komplikuje prace eksperymentalne z tego typu chorymi. N. bez względu na to. jak widać. który poddany by| dokładnym badaniom. niezbędne do rozumienia i posługiwania się językiem. 196. „Przez trzy noce w Clinical Research Center pacjent wzywał nocną pielęgniarkę! przepraszając ją gorąco wypytywał. Ale krótko: . pacjent z najbardziej ostro przejawiającymi się zaburzeniami.A. który dopiero zaczyna orientować się w otoczeniu.. pierwszy materiał eksperymentalny. czyli typowej pamięci krótkotrwałej oraz „pamięci pracującej". Typ uszkodzenia mózgu u tych chorych stawia przed nami kilka problemów dotyczących mechanizmów pamięci. Zakłócenie tej pamięci zaburza zdolność do tworzenia bardziej trwałych śladów napływających informacji. Było dla niego oczywiste. to uzyskanie niezbędnych danych jest rzeczą niezwykle trudną. że leży w szpitalu. odwiedził M. Czy ta słaba. problemów nie związanych z pamięcią. niezbędnej do śledzenia informacji w miarę wydobywania jej z pamięci długotrwałej. że bardzo ważne jest rozróżnienie informacji przechowywanej • w pamięci i procesów związanych z jej wydobyciem. Oto jak badający H. to H. z wyjątkiem jednego-wejścia do pamięci długotrwałej.I.iaczenia słów ze swojej pamięci trwałej. Kiedy wszystko było przygotowane i pozostawało zaprezentować N. Jak żyją ludzie z podobnymi uszkodzeniami mózgu? Inny chory. wszystko trzeba było zaczynać od nowa. U pacjenta H. A. kiedy jeden z nas badał go w Uniwersytecie Kalifornijskim (około 5 lat po opisanym wypadku). opisuje jego życie. Chory z omawianymi wyżej zaburzeniami jest zdolny do tworzenia wspomnień krótkotrwałych. Ale nie wyszliśmy poza podanie instrukcji. Mogą zatem posługiwać się tym systemem. H. nie gą jedynie wprowadzić do niego nic nowego. cierpiał on na silne ataki epileptyczne. Czego mogą się uczyć pacjenci tego typu? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Corkin i Teuber. U wielu chorych cierpiących na zaburzenia pamięci można zaobserwować różnicę w zdolności do uczenia się materiału werbalnego i niewerbalnego. zazwyczaj wysłuchiwał naszych objaśnień. wydawała się zupełnie normalna. okazało się. W dodatku cierpią oni wskutek innych problemów wynikających z defektu neurologicznego. kiwał głową i mówił: „Świetnie. Ale procesy zapewniające przekształcenie tego materiału krótkotrwałego w materiał trwały są wybiórczo zaburzone. Jego doświadczenie życiowe to doświadczenie człowieka. Omówione tam są też przypadki obu pacjentów N. i H.T. Często starając się przedstawić typowy opis swojego. zaczynamy!" Wtedy eksperymentator odwracał się. że nie pamięta tego. aby włączyć magnetofon i pozostałą aparaturę. jego LI. Niemniej jednak „mgliście zdawał sobie sprawę" z takich rzeczy. Ustaliliśmy wcześniej. niemniej ważne jest ż j rozróżnienie operacji zapewniających dostęp do informacji przechowywanej w pamięci jługotrwałej oraz operacji zapewniających nowej informacji wejście do pamięci dlugo:rwaiej. Chorzy mogą prowadzić rozmowę. Zdolność do opanowania nowego materiału może również zależeć od rodzaju informacji. iż nastąpił pewien wzrost zdolności do uczenia się.Skandynawskie? Tak".M. że jakkolwiek chorzy tego typu mogą dostarczyć nadzwyczaj pożytecznych informacji dotyczących pamięci. nie mógł sobie nic przypomnieć z wydarzeń ubiegłego dnia. jeśli jednocześnie nie lOtrafi wprowadzić do systemu pamięci nowego materiału? Nawet H. a to dlatego. Dokładnie w tej kolejności co uprzednio (Wickelgren. Jasne jest. lecz.M. zachował zdolność normalnego rozumienia mowy: „Może powtarzać i przekształcać zdania ze skomplikowaną składnią. pytano go: „Czy jest pan gotów?".A. podniósł się do 118 (do operacji wynosił 104). s. A. t. qlO fo bardzo istotna różnica. powierzchowna pamięć mówi nam coś o naturze procesów pamięciowych.M. zaś zdolność do uczenia się nie poprawiła się w ogóle zbiegiem czasu. nawet opartych na dwuznaczności semantycznej". że jest to »podobne do przebudzenia się ze snu«. będących przyczyną trudności motywacyjnych i emocjonalnych podczas prowadzenia tych badań. że potrafią wydobywać 4 Nawiasem mówiąc. że warto byłoby włączyć go do naszych eksperymentów.M. nie mógł opisać. tak jakby do tego momentu nic nje zostało powiedziane4. |968).ale nasze początkowe trudności ilustrują fakt. tak że. (Milner i inni. to kiedy zostają przerwana. które ukazały się w czasopiśmie „Neuropsychologia" 1968. stanu. A. do czego? Chcecie. jak śmierć swojego ojca czy zabójstwo prezydenta Kennedy'ego. gdzie się znajduje i jak się tu dostał. nieuszkodzone. w okresie następującym po wypadku pamięć jego stopniowo polepszyła się. Kiedy miał lat 27 nie mógł już dłużej pracować i wskutek krańcowo złego samopoczucia zdecydował się na poddanie operacji chirurgicznej (usunięto mu środkowe partie płatów skroniowych). M. ale nie mógł zapamiętać nowych rzeczy. Mechanizmy pamięci Pewne ogólne cechy charakterystyczne pamięci wyłaniają się z badań nad rodzajami jej osłabienia powstałymi w wyniku zaburzeń neurologicznych.

powściągliwe „tak". nie mamy podstaw. kiedy chory ]lC !Je może przypomnieć sobie określonych zdarzeń. Poszukiwał on engramów. wykonuje nieznaczną pracę albo też jest całkowicie bezczynna. wzrokowej i dotykowej oraz ośrodki regulacji aktywności mięśniowej.J starych i ma poważne trudności ze swą pamięcią. Jedyna prawidłowość. Dlatego niektórzy uczeni przypuszczają. W wyniku tych obserwacji dość szybko ustalono. j^ . Niestety analogia ta jest zbyt uproszczona. Można utracić pamięć dotyczącą pewnego ograniczonego odcinka u. Nie udało mu się jednak znaleźć jakichkolwiek dowodów na to. tym bardziej wyraziste będzie wspomnienie. Nawet wówczas. że jedna z półkul podejmuje jedne operacje. że pamięć o wyuczonym zadaniu uległa zaburzeniu proporcjonalnie do ilości (wagi) uszkodzonej tkanki mózgowej. śladów nerwowych określonych wspomnień. że specyficzny ślad pamięciowy przechowywany jest w jakiejś ściśle określonej części mózgu. chroniąc ją w ten sposób na wypadek uszkodzenia drugiej półkuli? A może dzielą się one pracą tak. a następnie niszczył operacyjnie różne części ich mózgu. W takim wypadku każdy specyficzny ślad pamięciowy będzie związany z obszernymi częściami mózgu. jak to się dzieje w wypadku amnezji. tak właśnie powstało prawo działania masy. pochodzi z pionierskich prac psychologa Lashleya (1931. że uszkodzenia potylicznych części mózgu powodują zaburzenia widzenia. i ponadto zaburzenie procesu wydobycia może dotyczyć jedyni' specyficznych rodzajów informacji. pomimo poważnych uszkodzeń znacznych części mózgu. 8-12). ale im więcej ich jest włączonych. "i. Uczył zwierzęta wykonywania różnorodnych zadań. że uszkodzenie lewej półkuli mózgu ma wpływ na mowę. W żadnym wypadku nie udało się stwierdzić. chociaż przechowywanie p 0 ? 0 staje w normie. Dane anatomiczne nie wykluczają takiej możliwości. . Ponadt mechanizmy wydobywania informacji należy traktować oddzielnie od mechanizmowi • przechowywania. dwoje oczu i dwoje uszu. szkodzenia mi mózgu. że pamięć krótkotrwała funkcjonuje u niego normalnie. będzierm mogli przystąpić do ich dokładnego zbadania. ale rozsiana po całym mózgu. a uszkodzenie części czołowych-zaburzenia procesów emocjonalnych i motywacyjnych. Dwie półkule mózgu komunikują się między sobą za pośrednictwem masy włókien nerwowych. mimo wszystko będzie to „tak". aby można byk) ocenić ich wartość. W miarę jak zaczyna zarysowywać się ogólna charakterystyka pamięci wyłania $j. jak i u zwierząt. że utrwalone określone ślady pamięciowe są prawie niezniszczalne. „być może". To ostatnie stwierdzenie. a druga inne? Może dzieje się tak.trwałe utrzymanie w pamięci nie wystarcza do długotrwałego przechowania inforrna-Człowiek może okazać się niezdolny do przyswojenia sobie nowej informacji. Było to podstawą do sformułowania pierwszych ogólnych stwierdzeń dotyczących lokalizacji funkcji. ale dobrze utrwalony ślad jakiegoś zdarzenia 7. że uszkodzone zostały specyficzne r |ady pamięciowe. Tak w' procesy związane z przechowywaniem starej informacji i zdobywaniem nowej wydają s' odrębne od siebie i człowiek może zachować jedne z nich mimo braku drugich. Mamy dwie ręce.lS może zostać usunięty w wyniku zabiegu chirurgicznego. nia informacji? Jeżeli uda nam się ustalić lokalizację tych funkcji pamięci. ' Ci z Was. dwie półkule będące prawie dokładnymi swoimi kopiami. znane jako prawo działania masy (Law of Mass Action). że jest to coś więcej niż wynik zaburzenia pewnych funkcji wydobywania informacji. Każda półkula ma własne ośrodki odbioru informacji słuchowej. którzy wiedzą. czy obie półkule mózgowe mogą funkcjonować niezależnie jedna od drugiej. szczególnie u osobników praworęcznych. w jaki sposób obraz wzrokowy jest odwzorowany w formie hologramu. W związku z symetrią w anatomii dwóch półkul mózgowych nasuwa się natychmiast pytanie. że kiedy jedna i półkul próżnuje. że odkryje miejsce przechowywania pamięci o danym zadaniu. Jaki wypływa stąd ogólny wniosek? Możliwe. jaka zdaje się wynikać z tych obserwacji. Jak dotąd modeli hologramowych nic zastosowano do wystarczającej liczby problemów pamięci ludzkiej. Im znaczniejsze są uszkodzenia mózgu. Ten sam rezultat uwidacznia się w badaniu zaburzeń pamięci. aby przypuszczać. typowych dla chorych i JEDEN MÓZG CZY DWA MÓZGI? Ciało ludzkie jest symetryczne. przy czym żadna z tych części oddzielnie nie jest niezbędna. że istnieją również dwa odrębne systemy pamięci? Czy każda z półkul przechowuje tę samą informację. Wydobywanie może być zaburzone. utrudniającego odtworzenie starych wspomnień. to wtedy druga funkcjonująca połowa przejmuje wszystkie jej czynności? Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi tak: chociaż będzie to ostrożne. nawet można sądzić. i k POSZUKIWANIE LOKALIZACJI PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ Pierwsze informacje dotyczące lokalizacji różnych funkcji w mózgu pochodzą z bardzo ogólnych obserwacji chorych z uszkodzeniami mózgu. że pamięć nie jest zlokalizowana w ściśle określonych częściach. powstałymi zarówno po urazie. rozproszonego L lądu występującej aktywności5. Zadziwiające jest to.iiychmiast uchwycą analogię. dwie nogi. Mamy również dwa mózgi albo inaczej. zwanych ciałem modzelowatym (corpus callosum) (rys. że informacja napływająca z zewnątrz odciska się na ciągłej aktywności zachodzącej w niózgu. mając nadzieję. a pamięć polega jedynie na zmianach tego kompleksowego. Trzeba wyjaśnić znacznie więcej Ihkiów dotyczących pamięci ludzkiej niż tylko prawo działania masy. Ponadto ustalono również. Wyłania się tu jednak pewna komplikacja. jak i po operacji neurochirur•icznej. Ale czy to oznacza. nie potradi odróżnić nowych zdarzeń . tym poważniejsze są jego skutki dla pacjenta. że zarówno u ludzi. oczywiste pytanie: z jakimi strukturami mózgu związane są te różnorodne funkcje? Cz\ istnieją specyficzne części mózgu odpowiedzialne za procesy gromadzenia i wydobywa. ma bardzo ogólny charakter. Okazuje się. Każdy narząd zmysłu wysyła swoją informację do obu półkul mózgu. poprzedzone Jeśli". „ale". pamięć pozostaje w stanie prawie niezaburzonym. 1950). Zamiast tego odkrył on.

W jaki więc sposób następuje koordynacja informacji docierającej do obu półkul. a wszystko spostrzegane prawą połową-do prawej. dociera do !-\vej półkuli mózgu. Dotyczy to . dlatego. W systemie tym wszystko. brzmi: w jaki sposób informacja docierająca do jednej półkuli mózgu współdziała z informacją.ch. co spostrzegane jest lewą połową siatkówki.Rozszczepienie mózgu u zwierząt \stem wzrokowy stanowi doskonały sprawdzian funkcjonowania obu półkul mózgoi. kiedy tylko druga półkula (nie wyuczona półkula) może odbierać bodziec testowy. która dociera t|o jego drugiej półkuli? Aby znaleźć odpowiedź. Nie istnieje jednak żadna linia pionowa. na które musimy znaleźć odpowiedź. trzeba nauczyć zwierzę wykonywania zadania. przedmioty znajdujące się na lewo odbijają się w prawej połowie siatkówki. przy którym tylko jedna półkula mózgowa otrzymuje informację sensoryczną. kiedy patrzymy prosto przed siebie.bydwu oczu. Czy zwierzę będzie mogło właściwie wykonać zadanie'' Sygnał z lewej strony Sygnał z prawej strony Reakcja lewej ręki Reakcja prawej ręki RYSUNEK 8-13 Sygnał z prawej strony dociera do lewej półkuli Sygnał z lewej strony dociera do prawej półkuli . która dzieliłaby pole widzenia na dwie równe części w momencie. że soczewka oka daje odwrócony obraz. Następnie należy wykonać próby sprawdzające w warunkach. kiedy patrzycie prosto przed siebie. (Pamiętajcie. tak że pojawia się jedno wyraźne spostrzeżenie i ślad pamięciowy? Podstawowe pytanie. a zatem i w prawej półkuli mózgu).

co powoduje przerwanie linii komunikacyjnych między dwiema półkulami. idące od oczu do mózgi. zwierzę nie będzie mogło rozwiązać zadania. która pozwalałaby okresowo wyłączyć działanie jednej „ófkuli. co prowadzi do przecięcia komunikacji korowej między obiema półkulami mózgowymi. Odpowiedź brzmi twierdząco. Jeżeli duplikaty śladów pamięciowych nie istnieją w prawej półkuli. Przecina się ciało modzeloj watę. gdy zahamowana jest aktywność lewej półkuli. rozdział 4). która.pu. a zadania „złożone" pozostają w jednej (por.przekazywanie informacji [jeżeli ono rzeczywiście zachodzi). Aby móc przeprowadzić takie | nadania. Następnie przeprowadzona zostaje próba sprawdzająca w sytuacji. a następnie przekazywane są przez ciało modzelowate do drugiej jego półkuli? Doświadczenie z przecięciem ciała modzelowatego nie daje odpowiedzi na to pytanie. Jednakże zadanie mimo to zostaje rozwiązane. robi się przerwę. która otrzymuje informacje sensoryczną. i . Kluczem do rozwiązania tego problemu jest kanał komunikacyjny między obiema półkulami mózgu. obie półkule mózgu ludzkiego zdają się być • wyspecjalizowane pod względem rodzaju gromadzonych informacji. że niezbędne jest przecięcie odwracalne. to le\v. który był poddany tej operacji. że materiał dochodzący do lewej półkuli przechowywany jest wyłącznie w niej. Następnie zwierzę z przeciętym skrzyżowaniem wzrokowym uczy się wykonywać określone zadanie. Tym razem tuż po opanowaniu zadania. Jak kształtują się te podwójne ślady pamięciowe? Czy tworzą się one automatycznie w czasie uczenia się przez zwierzę zadania? Czy też początkowo rejestrowane są przez tę półkulę mózgu. czasami tak samo dobrze za pomocą prawego oka. następnie zwierzę uczy się wykonywać określone zadanie. Jeżeli poprowadzić cięcie przez środek skrzyżowania wzrokowego. bez konieczności przecinania skrzyżowania wzrokowego oraz ciała modzelowatego. jak i lewego. Dopiero po tym zwierzę poddane zostaje próbie polegającej na zakryciu lewego oka. Zwierzę w pełni radzi sobie z zadaniem. Przede wszystkim pacjent reaguje normalnie na dowolny przedmiot włożony do jego 7 W celu zapoznania się z badaniami nad tłumień iem aktywności półkul mózgowych patrz Bureś i Buresova.. przechowywana jest tylko w lewej półkuli. Drugie wyjaśnienie sprowadza się do tego. Okazuje się. kiedy będzie ona znowu ' orrnalnie funkcjonowała. że tylko proste zadania są przechowywane w obu półkulach. że niektórzy ludzie rodzą się z tym j defektem i żyją długie lata bez problemu.) Tylko w trakcie dokładnego badania można | zauważyć pewne szczególne cechy w jego zachowaniu. oznacza to. nie jest istotne. Zastosowanie tych i •ubstancji chemicznych pozwala na okresową deaktywację jednej z półkul. a odsłonięciu prawego.0I11ycyna i chlorek potasu . System taki gwarantowałby również pozytywny rezultat opisanego eksperymentu. 6 potrzebna jest taka metoda. posługując się przy tym wyłącznie lewym okiem. a następnie przeprowadzić próbę sprawdzającą. czego nauczyła się lewa. 1960. Ponieważ informacja zawarta jest w obu półkulach. mając przy tym zakryte prawe oko Po wyuczeniu przenosi się opaskę z prawego oka na lewe i daje zwierzęciu do wykonania to samo zadań ie. półkula mózgu będzie otrzymywała informację tylko od oka lewego. chociaż prawa półkula jego mózgu nigdy przedtem nie odebrała bezpośrednio niezbędnej informacji. żeby informacja sensoryczną docierała tylko do jednej j półkuli mózgowej. 5 książki Gazzanigi The Bisecled Brain (1970). Operacja j ta jest podobna do tej. Pełniejsze omówienie tego tematu zawiera rozdz.wywołują okresowe stłumienie aktywności elektrycznej w i_orze mózgowej. (y^u. Najwidoczniej duplikaty śladów pamięciowych tworzą się właśnie w czasie uczenia się zadania7. . Niektórzy badacze sądzą. być może. Mając wpływ na to. Można to uzyskać za pomocą środków chemicznych. Pierwsze polega na tym.. stawiając określone problemy. Półkule mózgowe prawa i lewa najwidoczniej są zorientowane nawzajem w tym. a prawa od pra\veg0 To pierwsza próba eksperymentu. Kiedy skończy się działanie środków chemicznych. Powróćmy do naszego doświadczenia: po zahamowaniu aktywności prawej półkuli za pomocą środków chemicznych następuje uczenie zwierzęcia. to znaczy od przecięcia skrzyżowania wzrokowego. u którego dokonano chirurgicznej operacji ! rozdzielenia półkul mózgowych w celu wstrzymania objawów epileptycznych. Krytyczne omówienie tego rodzaju badań (z intencją podważenia całej interpretacji dotyczącej pamięci) awiera artykuł Deutscha (1969). zachowuje się całkiem normalnie. 1962). Jak to się dzieje? Można przyjąć dwa wyjaśnienia. że eksperyment zaczyna się dokładnie tak samo jak poprzedni. W lewej półkuli : znajdują się zwykle informacje niezbędne w procćsie przetwarzania symboli językowych. ale przed próbami sprawdzającymi. Dla postronnego obserwatora człowiek. zwierzenie jest w stanie wyuczyć <c nawet prostych zadań wymagających odróżnienia bodźców. spotykające się i krzyżujące w miejscu zwanym skrzyżowaniem wzrokowym.Na rysunku 8-13 przedstawione zostały włókna wzrokowe. Załóżmy. należy spowodować. czy prawa półkula jego mózgu wie to. że każda z półkul przesyła uzyskaną informację do drugiej w miarę jej napływania i rejestracja śladów dubluje się w óbu półkulach. że zwierzę nie może wykonać zadania -zachowuje się tak jak gdyby nigdy wcześniej nie znalazło się w podobnej sytuacji. Jeżeli stłumienie obejmuje całą korę. Wiele jest dyskusji na ten temat. która z nich podlega próbom uczenia się zadania. której dokonywano na zwierzętach. ale w czasie prób sprawdzających z prawą półkulą ma ona po prostu swobodny dostęp do informacji zgromadzonej w lewej półkuli. ! Rozszczepienie mózgu u człowieka ' W odróżnieniu od mózgu zwierzęcia. przecinamy dodatkowo ciało modzelowate. możemy wypróbować możliwości zapamiętywania tych n formacji przez każdą z półkul mózgowych (rys. Teraz jego prawa półkula nie ma połączenia z lewą i nie może posłużyć się informacją. co robi każda z nich. Dwie substancje chemiczne . Myers. ponieważ przeprowadza sieje w jakiś czas po wyuczeniu zadania i przez ten okres ślad pamięciowy może zostać przeniesiony. 8-14). Najwidocz6 niej obie półkule przechowują informację dotyczącą nabytego doświadczenia . aby stwierdzić. która z półkul odbiera informację sensoryczną. aby mogło nastąpić . (Faktem jest. Stawia to przed nami kilka interesujących pytań: jakie funkcje pamięci może realizować niema półkula mózgu? Czy może rozpoznać cokolwiek? Czy może zapamiętywać? Rozważmy typowe zachowanie pacjenta.

niemniej jednak szukając lewą . co widział w lewym polu ) Werbalna reakcja widzenia. że nie wie. co narysował lewą ręką. a w : prawym „skrzynka". chociaż prawa prawej ręki albo też znajdujący się w prawej połowie jego pola widzenia. a następnie włożymy go do torby. że kiedy łączność między obu półkulami mózgu (T) Nożyczki prezentowane /ostanie przerwana. Ponadto. oświadczy. gdy w zbiorze rzeczy znajdują się Przedmioty bardziej podobne z wyglądu do budzika. i poprosimy chorego. a znak .S" w jego i lewym polu widzenia i. do lewej może wykonać ruch przecinania. Ponieważ tylko lewa półkula mózgowa może posługiwać się lewym polu widzenia . prawidłowo. odpowie. Na przykład. a następnie polecono wybrać ten przedmiot lewą ręką ze zbioru różnych rzeczy. że chory niczego nie może rozpoznać za pomocą prawej półkuli. to może posługiwać się pokażemy mu z prawej strony albo też włożymy mu do prawej ręki nożyczki. sensoryczna dociera do lewej półkuli i wchodzi w normalny kontakt z ośrodkiem mowy- Zakryte lewe pole widzenia Przedmioty pojawiające się w lewym polu widzenia lub włożone do lewej ręki wywołują • itkiem inny skutek. może wskazać właściwy obrazek. Na przykład. Nawet więcej. polu widzenia pojawi się na moment szereg obrazków. ponieważ może ona szukać i odnajdywać przedmiot. co obserwuje prawa półkula . zejesh Półkula mózgowa nie może posługiwać się normalnie mową. człowiek nie potrafi powiedzieć ani też napisać o tym. kiedy pacjent z powodzeniem odszukał przedmiot w torbie. może jednak za Sygnał dociera i pomocą gestów określić jego funkcję. że klasyfikacja informacji w prawej półkuli związana jest z dość skomplikowanym kształtowaniem się Sygnał dociera do prawej pojęć. •hory wybiera zegarek ręczny nawet wówczas. Jeżeli pokażemy mu klucz. pacjenta. że pacjentowi przedstawiono w prawej połowie pola widzenia obraz półkuli mózgu r-udzika. Funkcjonalnie zegarek ręczny jest tym samym czym jest budzik. Jeżeli nie będzie tam budzika. jeżeli pacjentowi pokażemy nóż. to znaczy. W końcu może narysować lewą ręką to.?" w prawym polu widzenia. to narysuje nam S lewą ręką. to powie. odpowiada. Innymi słowy... powie: „to Pojęciami. pole widzenia Na co wskazują te zjawiska? Sugerują. łatwo może lewą ręką odnaleźć właściwy w prawym polu widzenia przedmiot. może rozwiązywać nożyczki" Tego właśnie należało oczekiwać. widoczne jest. a następnie schowany. Nawet po tym. zapamiętywania przedmiotów. jakby coś tam mignęło. 1968).RYSUNEK 8-14 iów. w której znajdują się również inne prawej ręce lub przedmioty. Jeżeli zapytamy go. Prawa półkula mózgu. Jeżeli obraz wzrokowy pojawi się w lewym polu widzenia. mózgu. Ponadto jest oczywiste. nie potrafi odpowiedzieć . Jeżeli w jego lewym polu widzenia pojawi się słowo „klucz". nie potrafi poprawnie go . że jest jakaś Zakryte prawe skrzynka. jeżeli po włożeniu mu przedmiotu do lewej ręki w lewym. chociaż nie potrafi opisać tego przedmiotu. ponieważ w tym wypadku informacja wdania intelektualne. Jeżeli zapytamy pacjenta. to zostanie on wybrany przez S) Werbalna reakcja . We wszystkich tych wypadkach jest on całkowicie niezdolny do słownego „nożyczki" opisu przedmiotu. Co więcej. co trzyma w lewej ręce. aby go wyjął. co trzyma w ręku. ale nie może odróżnić żadnych szczegó- . co czyni prawa. Kiedy pytamy pacjenta.. jeżeli najpierw włożymy przedmiot do jego Nożyczki pre! zentowane w c\vej ręki. człowiek zaczyna działać jak dwie oddzielne osoby: istotnie. jeżeli zaprezentujemy mu obrazek przedstawiający . mową. który został pokazany.. ale :vlko lewą ręką. Sa czym polega problem? Po pierwsze.nic. mimo że jest pozbawiona mowy. wskazał go na obrazku albo też zademonstrował jego przeznaczenie. nazwać. zapytania prawą. ręka może odnaleźć klucz. Ale prawa półkula mózgu ciągle zachowuje zdolność do rozpoznawania i . Przypuśćmy. a tylko zegarek ręczny. może włożyć go w półkuli mózgu wyimaginowany zamek. coś w rodzaju „skrzynki z piwem" (Sperry. Ale. że jego ' -wa ręka jest jakby zdrętwiała. co zobaczył. że widzi. lewa w lewej ręce lub w ręka nie wie.

czy ta zależność od wieku jest nują niezależne od siebie. Jedna z świetnie posługuje się ręką przy wykonywaniu ruchów. na który rozpoznaje konkretne rzeczowniki. szybko odszedłem nie chcąc stać się ofiarą próby pojawiającego się w lewym polu widzenia (ponieważ to właśnie jest produkcja mowy) demonstracji.. kompensacja ta dania. „wskazać" docierają do prawej prosta. w razie mózgu uzyskuje pełny obraz otaczającego środowiska. W tym celu trzeba by mieć możliwość sprawdzenia. przypadkowo schwycił lewą ręką siekierę opartą o ścianę Prawa półkula mózgu jest niezdolna do produkowania mowy. gdy dopływ poważnym uszkodzeniom mózgu. informację dotykową z receptorów dotykowych prawej połowy ciała i podstawową masę informacji słuchowej z prawego To. mogą funkcjonować niezależnie od siebie.jest zadziwiająco dobra. Czy jest to pełna kompensacja? Trudno odpowiedzieć na to przetwarzania informacji zostaną rozdzielone. U dzieci. że ta niezdolność do reakcji jest następstwem stawiane aktywności motorycznej przez system językowy człowieka najwidoczniej trudności związanych ze zrozumieniem mowy. W zania brakujących części informacji w każdej półkuli. nie zrobi tego natomiast na polecenie werbalne. ale daje też pewne korzyści. pytanie. wytwarzania mowy. nie wydaje się stanowić poważnej przeszkody. zazwyczaj lewa. Jeżeli oba te systemy len sposób uszkodzenie. gdyż otaczające je środowisko nie 119). a podciąga drugą.| człowiek. którym nie zdarza się wytężać swych rzone z czasowników. a nie zaburzeń ruchowych. że jednocześnie opuszcza spodnie jedną zachowanie. przejąć całą pracę. s. Lewa półkula mózgu odbiera Dwa mózgi: niezmienność czy plastyczność? informację wzrokową z prawej połowy pola widzenia. które zostały eksponowane jego półkul. tym większa szansa. takie jak: „zasuwa". Język to niezwykłe i złożone „Przypadek I. Pełna czy też niepełna. może wykonv. pełni (jak się wydaje) większość funkcji niezbędnych do prawej półkuli za pomocą rysunku. że istotnie rozpoznanie miało miejsce. Wrodzone uszkodzenie ciała mo. dowisku. A zatem nie byłoby precyv. 1970. konflikty. Prawa półkula mózgu odbiera uzupełniający zestaw danych sensorycznych. To wyklucza ewentualne nego przedmiotu spośród wielu innych schowanych w torbie.) linii komunikacyjnych. Normalnie w trakcie uczenia się konieczności. Normalnie każdy z systemów odbiera tylko część informacji sensorycznej płynącej od różnych narządów zmysłów. nie ucha. połączonych ze sobą ogromną sieci. kiedy grałem z pacjentem na dworze w twierdzenie. centralnych systemów przetwarzania informacji. (Gazzaniga. „ścisnąć". Prosty test kontrolny wskazuje. możliwości w zakresie uczenia się i zapamiętywania. 107). Jednakże takie dublowanie pamięci jest luksusem. pacjenta proszono o naciskanie guzika w Ponieważ dwa mózgi sterują tym samym organizmem. Tylko uszkodzenie tej „dominującej" półkuli może zaburzyć Mózg wyższych organizmów. a prawą ręką w tym samym czasie starał się pomóc żonie w uśmierzeniu wać ustne polecenia i rozpoznawać słowo pisane. gdy polecenia werbalne „zapukać". lewym polu widzenia (ponieważ to właśnie jest rozpoznawanie mowy). Jeżeli chodzi o człowieka. Włókna przebiegające w ciele modzelowatym są zapewne wykorzystywane do przeka.przejmie funkcje uszkodzonej półkuli. tym trudniej skłonić jedną półkulę do zastąpienia drugiej. potrząsać. jak rozwijałby się dany Obie półkule mogą zdobywać i przechowywać informację niezbędną do wykonania za. Człowiek jest zjawiskiem zupełnie wyjątkowym dzięki językowi. w . zdrowa półkula przejmuje całą pracę. gdyby każda półkula mózgu Prawa półkula mózgu ma ograniczone możliwości rozpoznawania mowy. Jednak prawa półkula może rozpoznać napisaną nazwę przedmiotu pojawiającego się ^ 1970. to sytuacja nie jest taka wypadku. że jego zachowanie jest kontrolowane przez Lewa ręka (kontrolowana przez prawą półkulę) nie może napisać nazwy przedmiotu bardziej agresywną prawą półkulę. że zdrowa półkula Fakt.Zaskakujące jest ponadto. ale fragment z książki Gazzanigi. czasami stwierdzał on. że im wyższy poziom rozwoju języka został osiągnięty. w wyniku czego każda półkula efekcie istnienia dwu symetrycznych półkul mózgowych. Ponieważ było prawie pewne. wymagające przechowywania olbrzymich ilości informacji i zdolności do ręką. do jakich niechybnie musiałoby dojść w sytuacji. Pacjent doprowadziły do znacznej specjalizacji funkcji pełnionych przez każdą półkulę. Im młodsze jest dzelowatego nie powoduje poważnych zaburzeń zdolności intelektualnych człowieka. „spinacz" czy „upadek" (Gazzaniga. s. składa się z dwu odrębnie wyposażonych zdolność człowieka do posługiwania się językiem. którą półkulą społeczeństwo karze i wykonuje wyroki". gdyby jego mózg nie został uszkodzony. kompensując w informacji sensorycznej ograniczony jest do jednej półkuli mózgu.i Mózg traci jednak plastyczność w miarę starzenia się organizmu. utrudnia znacznie podejmowanie decyzji.yjn agresywności lewej ręki. jak widać. jak to ilustruje związana z ogólnym dojrzewaniem organizmu czy po prostu z nabywaniem języka. że człowiek posiada dwa mózgi. ale nieco gorzej czasowniki lub rzeczowniki twomogą sobie pozwolić jedynie niższe organizmy. które we wczesnym okresie życia uległy duplikaty śladów pamięciowych tworzą się w obu półkulach nawet wówczas. Aby zademonstrować. że każda półkula otrzymuje jedynie część informacji o otaczającym śro. Doskonale uczyła się różnych rzeczy. że chociaż prawa półkula nie włada mową. Innym razem. nadaje to znaczną plastyczność operacjom zachodzącym w mózgu.Po pierwsze. Nie wiadomo. Fakt. tylko stwarza problemy związane z koordynacją informacji. Na przykład chory nie może wykonywać odpowiednich ruchów żadną ręką w stawia przed nimi takich wymagań. można stwierdzić z pewnością. że prawa półkula mózgu pracuje bez jakichkolwiek funkcji językowych podkowę (horseshoes). ale potrafi ją rozpoznać domu. że obie półkule mózgu po dokonaniu przecięcia ciała modzelowatego funkcjo. Pewnego razu chwycił lewą ręką swoją żonę i zaczął nią silnie operowania nimi. i dziecko w momencie uszkodzenia mózgu. które mogą funkcjonować niezależnie od siebie. każda z nich może. Szczególnie skomplikowane uczenie się percepcyjne i pamięć oraz wymagania półkuli. podwójne ślady pamięciowe momencie pojawienia się określonego słowa albo też wskazywanie prawą ręką określooozwalają na skoordynowanie działania obu systemów..

a różnorodne umiejętności niewerbalne z prawą. Faktycznie. Dlatego u syna ojca leworęcznego zazwyczaj dominującą rolę będzie odgrywała prawa półkula. chociaż nie wynika to z jakichś logicznych przyczyn: dlaczego 50% ludzi nie mogłoby być leworęcznych? Przypuszcza się. że istnieje jakiś związek między dominacją językową lewej półkuli a praworęcznością. jak widzimy. jak dotąd. hóre budujemy jako modele mózgu. a zdania można przekształcać. nie czyniąc organizmu całkowicie niezdolnym. Nie wiadomo. w drodze czy to biologicznych. kiedy leworęczność występuje dziedzicznie.H j\euii'i<\ r m / K IKIM/II Aon morzone/ A"-" lun la/a nicku Md pcihldmi Icicuuifli < "iicla (/WO-1963 .„. Tendencja ta jest szczególnie silna w przypadkach. jeśli lewa półkula zostanie uszkodzona po uzyskaniu dojrzałości. W odróżnieniu od maszyn.ył język choćby z grubsza przypominający w swej złożoności język ludzki. MWI«knn SilwiU i -\(in <. Niemniej język związany jest z lewą półkulą. 1 rzeczywiście. 8-15). nie zmieniając jednak ich znaczenia.rioi'<i'>i"ciri / % / cni: I cnneheięa ll)d •• . w 15 miesiącu w 2 lata ( O S U N E K 8 . stanowi nieprawdopodobnie skomplikowaną strukturę. jest mało prawdopodobne. mózg ludzki może wytrzymać poważne uszkodze. Niektóre zwierzęta mają pewną zdolność porozumiewania się. inną formę. staje się jasne. nia. Mózg. a następnie zbadać. zwłaszcza gdy niektórzy z jego braci i sióstr też są leworęczni. że śtrukturalizacja mózgu zachodzi w związku z językiem. aby prawa półkula mogła przejąć jej funkcje.to wtedy mamy podstawy. aby to t. szereg części wymienia się wzajemnie swymi funkcjami. że ludzie leworęczni przejawiają tendencję do wykorzystania prawej półkuli w posługiwaniu się językiem. Niewątpliwie tożoność języka jest związana ze złożonością struktury mózgu (rys.duży zasób słów oraz dobrą znajomość reguł gramatycznych . Obie półkule rozwijają się jednakowo i sądząc z pozoru brak jest podstaw do stwierdzenia. dlaczego lewa półkula reguluje procesy językowe. nadając .Stopień rozwoju okolic mowy w momencie urodzenia w 1 miesiącu litóryw porządek symboli określa ich znaczenie. wydaje się. dały nam jednak przekonywający obraz plastyczności nerwowych mechanizmów kodowania i przechowywania informacji. być może. w żadnym przypadku nie wykryto. najbardziej dostrzegalną ich cechą. 7Y też chemicznych zmian albo po prostu w wyniku nagromadzenia licznych. aby przypuszczać. dlaczego iedna z nich miałaby być lepiej przystosowana do operowania językiem niż druga. z Ą zatem. t skomplikowanych informacji. że zadanie to jest niezmiernie irudne. w 3 miesiącu w 6 miesiącu WNIOSKI '. Kiedy zapoznajemy się z różnymi próbami lokalizacji mechanizmów mózgowych : odpowiedzialnych za uczenie się i pamięć. kiedy rozwój języka osiągnął już wysoki poziom . Najwidoczniej nie ma regionów krytycznych. Po osiągnięciu tak skomplikowanej organizacji zanika jednocześnie zdolność do przenoszenia wiedzy z uszkodzonej półkuli do zdrowej. nie umieściła systemu naszej pamięci w specjalnej skrzynce w mózgu. Ta elastyczność mechanizmów uczenia się jest. Większość ludzi jest jednak praworęcznych. w którym znajduje się pamięć. od których uzależniony byłby cały system. Jednak nie zawsze tak jest. ale. gdzie można by ją łatwo odnaleźć. w której . Natura nie ułatwiła nam sprawy. Mimo że nasze rozważania nie doprowadziły do odkrycia miejsca.

zatytułowaną „Systemy pamięci". ma różne zakresy pojemności. Pozwala to na obróbkę sygnału sensorycznego przez czas dłuższy. W gruncie rzeczy dla krótkotrwałych sygnałów czas trwania ich obrazów wzrokowych nie ma większego znaczenia: istotne znaczenie ma jedynie czas. mimo mrugania czy ruchów gałki ocznej. aniżeli czas trwania samego sygnału. Pojawiają się one w czasie próby zapamiętania prezentowanego materiału. niż da się przetworzyć. ale obejmuje również więcej informacji. że istnieją pewne ograniczenia pojemności pamięci w późniejszych fazach. PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA Błędy w przypominaniu z pamięci krótkotrwałej Omyłki akustyczne Powtarzanie Zapominanie "Zapominanie jako skutek interferencji Zapominanie jako rezultat stopniowego zacierania się śladów w czasie Zapominanie: wpływ czasu czy interferencja? PRZECHOWYWANIE INFORMACJI SENSORYCZNEJ praca nad wyodrębnieniem cech charakterystycznych sygnału sensorycznego oraz ustalenie. ponieważ system sensoryczny nie jest zdolny do ustalenia. Nawet więcej. Najdrobniejsze ślady zanieczyszczeń albo niewyraźnie wydrukowane litery wprowadzają komputery w zakłopotanie. jest niezwykle ważna. zapewnia on równocześnie ciągłość spostrzegania. Komputery. i każdy działa na n . wymaga czasu-więcej czasu niż trwa działanie <amego sygnału. która może być wykorzystana w kolejnych stadiach analizy.jeco innych zasadach. które aspekty informacji na Właściwości pamięci Proces rekonstrukcji w pamięci OD PAMIĘCI KRÓTKOTRWAŁEJ DO PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ ZJAWISKA UWAGI Wybór przekazów Równoczesne powtarzanie materiału (Shadowing) Przetwarzanie odrzuconego przekazu Pamięć bez uwagi TEORIE UWAGI Model osłabiacza (The attenuator model) Model procesu aktywnej syntezy 1 Przed rozpoczęciem czytania tego rozdziału należy zapoznać się z częścią wstępną do rozdziału 8. Obraz ten jest przechowywaną wzrokową informacją sensoryczną. Ogromne bogactwo informacji zawartych w obrazie sensorycznym zazwyczaj nie jest ważne dla interpretacji jego znaczenia. gdy w informacji wejściowej znajduje się szereg prostych szczegółów dodatkowych. które nie dotyczą fazy sensorycznej. System ten nie tylko przechowuje wyraźny obraz sygnałów napływających w ciągu ostatnich dziesiątych części sekundy. Rozważmy.9.w trakcie którego sygnał pozostaje w systemie SIS. co oddziałuje na narządy zmysłowe. Po odebraniu sygnału wzrokowego. Pamięć przemijająca1 PRZECHOWYWANIE INFORMACJI SENSORYCZNEJ Pojemność systemu SIS Eksperyment TACHISTOSKOP •y procesie przetwarzania i interpretacji informacji napływającej z systemów sensorycz[i uczestniczy kilka rodzajów pamięci przemijającej. ilVC r/cchowuje inny rodzaj informacji. Rozbieżność między ilością informacji przechowywanej w systemie sensorycznym a tąjej ilością. jak funkcjonuje każda z tych przemijających pamięci. Wynika z niej. Przechowywanie to jest szczególnie potrzebne w sytuacji. System sensoryczny musi zachować dokładny obraz wszystkiego. które próbują czytać tekst drukowany. a nawet czytać drukowane nuty.'. nie zwróciłby najmniejszej uwagi. podczas gdy człowiek często nie dostrzega nawet poważnych błędów ortograficznych. często nadmiar informacji dotyczących szczegółów utrudnia zadanie. co ten przekaz przedstawia. mimo że większa część tych informacji okazuje się niepotrzebna. jego obraz utrzymuje się przez kilka dziesiątych sekundy. ograniczenia. Funkcja systemu przechowywania informacji sensorycznej {sensory \n(ormation storage-SlS) polega więc na zapewnieniu systemom wyodrębniania cech oraz rozpoznawania obrazów czasu niezbędnego do przetworzenia sygnałów napływających z narządów zmysłowych. dekodować fale głosowe mowy. Każdy z nich pełni inną funkcję. jak w filmie i telewizji. ponadto pewne pojęcia omówione w rozdziale 3 „Teorie rozpoznawania obrazów" używane są w tym rozdziale. łatwo mylą się w sytuacji. wykonując to samo zadanie. kiedy sygnał działa bardzo krótko. na które człowiek. .

zbudowana z jakiegokolwiek ciemnego materiału. Osoba badana patrzy w jeden jej koniec. który powinna zobaczyć. a światło C . ic lustra uzupełniające oraz filtry. i. 9-1). widzi wyłącznie sygnat A. Jeżeli włączone jest tylko światło A. Konieczna jest jedynie dokładna regulacja czasu włączania każdego z trzech źródeł światła. a połowa zostaje odbita. Wprowadzona została jedynie pewna modyfikacja. na przeciąg krótkiego czasu. Dlatego w nowoczesnych tachistoskopach znajdują . co umieszczone zostało na drugim jej końcu. jarzeniówek. w których powstaje jonizacja w wyniku przepływu prądu między elektrodami. jak się wydaje. . Podobnie świałto B pozwala jej zobaczyć sygnał B. pozwala to odpowiednio regulować długość błysku w granicach milisekund. znajduje się na drugim końcu (rys. tak że informacja może pojawić się w jednym. zasady ich działania nie zmieniły się od około 1907 roku. 3) odbijał się od tej samej liczby luster. W przyrządzie przedstawionym na rysunku ?-2. dwu lub trzech punktach jednocześnie.sygnał C. posrebrzone tylko w połowie. chociaż w naszych czasach aparaty tego typu mają z reguły sterowanie automatyczne (czasem nawet z użyciem komputera). RYSUNEK 9-1 Często eksperymentator bada spostrzeganie wzrokowe kilku różnych przedmiotów. Jakość obrazu widzianego przez osobę badaną zależy od liczby luster. Zazwyczaj używa się specjalnego światła. Dokonać tego mogą jedynie te systemy. Podstawową część tachistoskopu stanowi skrzynka nie przepuszczająca światła. a przedmiot. Następnie błyska światło i można zobaczyć to. W tym celu tachistoskop zaopatrzony zostaje w specjalne lustra.wejściu mogą mieć istotne znaczenie. ze źródła C może płynąć więcej światła (na jego drodze leży tylko jedno lustro) niż ze źródła B •iib A (na ich drodze znajdują się po dwa lustra). pozostawiają procesom rozpoznawania obrazów dość czasu na wychwycenie i wybór tego. cały materiał. w których obraz się odbija i przez które przechodzi. Co istotne. idealnie odpowiada celom jakie realizuje. zwany tachistoskopem trójpolowym (three-field tachistoscope)stosowany był w wielu eksperymentach omawianych w tym rozdziale. któr rozpoznają i interpretują sygnały. tak że połowa światła padającego na zwierciadło przechodzi przez nie. często jest to po prostu długa zamknięta prostokątna tuba. System SIS. Utrzymuje on. 2) przechodził przez tę samą liczbę luster. Dzięki przyrządowi przedstawionemu na rysunku 9-2 osoba badana może widzieć przedmioty rozmieszczone w trzech różnych punktach. Początkowo w tubie jest ciemno i nic nie widać. RYSUNEK 9-2 TACHISTOSKOP Aparatem najczęściej używanym do badania procesów wzrokowych u człowieka jest tachistoskop Pozwala on na eksponowanie sygnałów wzrokowych w bardzo krótkich odcinkach czasowych Wynaleziono go w 1880 r. tak aby w miarę możliwości obraz pojawiający się w każdym polu: 1) przebywał dokładnie taką samą drogę od swego położenia do osoby badanej. Właśnie taki tachistoskop.

Świadczy to o tym. że miał za niaj. eksponujemy kartę z dziewięcioma literami.. ale . Należy starannie przeanalizować ten eksperyment. czasu. RYSUNEK 9-5. aby nas o tym poinformował. Ale. że system SIS zawiera na początku więcej informacji ni następne kolejne stadia analizy są w stanie wykorzystać. badany stale wymienia 4-5 liter (rys. co zawierał ten obraz. stosowaną w badaniach nad systemem przechowywania informacji sensorycznej. 9-3). że ograniczenie naszych możliwości spostrzegania sygnałów sensorycznych pojawia się w procesie analizy. Możliwe. TO. Zdąży on zaledwie wyodrębni* nieznaczną ilość informacji z tego. że na chwil. W tym celu. aby dała nam sprawozdanie częściowe z prezentowanych jej liter.Pojemność systemu SIS Łatwo można zademonstrować. a następnie zapomina niektóre z nich. Eksperyment. podobnie jak uprzednio. eksponowano w tachistoskopie przez 50 milisekund. aby zapoznać się z podstawową techniką. aby „zobaczyć" wszystko. że widzi on wszystkie litery. przedstawiono badanemu złożony obraz wzrokowy. Źródło: Sperling (1959). i oświadczy. Jeżeli nawet zwiększy się liczbę liter na karcie albo też uczyni się zmiennym czas ekspozycji. dokładny jej opis. jeżeli poleci się badanemu. Przypuśćmy. W jednym z podstawowych eksperymentów kartę zawierającą 9 liter umieszczonych w trzech rzędach. CO WIDZI OSOBA BADANA RYSUNEK 9-3 . możemy poprosić osobę badaną.. 9-4). po trzy litery w każdym (rys. co badany istotnie widzi. może na niej skoncentrować całą swą uwagę i podać diK1- RYSUNEK 9-4. Normalnie osobie badanej udaje się przeczytać tylko 4 do 5 liter spośród 9. Jeżeli chcemy dowiedzieć się. Źródło: Sperling (1959). nie możemy po prostu domagać się od niego. Aby sprawdzić to przypuszczenie. aby patrzył jedynie nokreśloną część obrazu.

Opisana technika stanowi niezwykle cenną metodę badania procesów spostrzegania. Źródło: Sperling .RYSUNEK9-6.. zanikanie obrazu w pamięci wygląda jak proces wykładniczy z czasem stałym równym w przybliżeniu 150 milisekundom. że utrzymuje w systemie SIS wszystkie dziewięć liter. Jeżeli badany zawsze odpowiada prawidłowo. kiedy brak jest oznacznika. Najwidoczniej SIS zatrzymuje przez taki czas obraz sygnału. a więc widzi więcej niż może przekazać w swej relacji. zazwyczaj. reszta już zdążyła ulecieć z jego pamięci. przy czym po osiągnięciu około 500 msek (0. może on odtworzyć dowolną z oznakowanych liter. aby powiedziała nam. Rezultaty tego eksperymentu przedstawione zostały na rysunku 9-5. Powinno to pomóc nam w wyjaśnieniu. że na początku w systemie SIS znajdowały się wszystkie litery. tę. użycie koła zaraz po ekspozycji liter najwyraźniej „zaciera" literę będącą w jego środku (rys. oznacza to. który badany zużył na wyodrębnienie trzech lub czterech z nich. tak że obraz wzrokowy całkowicie się zatrze i osoba badana stwierdza 2 Eksperymenty te zostały przeprowadzone przez Sperlinga (1959. Wynika z tego. jak przedstawiono na rysunku 9-4.. Można z góry. a mianowicie tonu. Oznacza to. (Inaczej to ujmując. RYSUNEK 9-7 .. że w rzeczywistości może zobaczyć w mgnieniu oka wszystkie dziewięć liter. badany może przypomnieć sobie tylko cztery lub pięć z prezentowanych mu liter. ale w czasie.5 sek. jeżeli oznacznik pojawia się równocześnie z literami. Badany prawie zawsze podaje prawidłowo oznakowaną literę. Szansa. We wcześniejszych badaniach nad systemem przechowywania informacji sensorycznej stosowano oznacznik w kształcie koła i badany miał za zadanie podać literę. Po pierwsze. skoro nie wie. wynosi więc w przybliżeniu 0O. 1960). \V odróżnieniu od eksperymentów. która litera została oznakowana. Sperling używał jednak innego sygnału oznaczającego te litery. Po drugie. 9-7). który może pojawiać się nie zaraz po ekspozycji liter. że zapamięta on jedną określoną literę z dziewięciu. Prowadziło to do nieco odmiennych wyników niż prezentowane w tym paragrafie. a dowiaduje się tego po ekspozycji. i prosimy osobę badaną. tak że po około 0. Typowe wyniki takiego eksperymentu przedstawia rysunek 9-6.) w opóźnieniu oznacznika krzywa wyrównuje się. jedna z nich zostaje wyróżniona z pozostałych za pomocą specjalnego oznacznika. ale po pewnym czasie. ale różnice te są niewielkie. Badany widzi oznacznik dopiero po ekspozycji dziewięciu liter (rys. Kolejne jej zastosowanie polega na opóźnianiu czasu podawania oznacznika litery. to tak. mało z niego pozostaje. a nie prostokącika. odtwarzając oznakowane w sposób losowy litery. która litera będzie oznakowana.) Dziwne rzeczy dzieją się z pewnymi typami oznaczników. aby móc wśród nich odszukać oznakowaną i podać jej nazwę. czym jest system SIS. które osoba badana ma sobie przypomnieć.5 sek. Jeśli natomiast pojawienie się oznacznika opóźnia się na czas dostatecznie długi. którą wskazuje oznacznik. który zaciera się z upływem czasu. Zdolność do odtwarzania przypadkowo oznakowanej litery stopniowo maleje w miarę opóźnienia w pojawieniu się oznacznika. • fnie widzi" już więcej liter. 9-3)2. badany zapamięta jedynie około połowy (4-5) z dziewięciu liter. Dlatego też wraz ze wzrostem opóźnienia w pojawieniu się oznacznika rezultaty będą oscylować w granicach od 100% do 50% odpowiedzi prawidłowych. która pojawiła się wewnątrz koła. w których stosowano oznacznik w kształcie prostokącika. bez eksperymentu. przewidzieć ogólne wyniki stosowania tej metody.'/<. a przedstawiona tu zasada pozostaje ta sama.

„Liczenie wstecz trójkami" polega na tym. Liczh. równym odstępowi micd/-. RYSUNEK 9-8. na przykład obraz twar/\ ludzkiej szybciej niż litery? O ile szybciej? Aby to stwierdzić. wskazuje na szybkość. aby zapamiętali trzy litery i po i 8 sekundach odtworzyli je z pamięci. :) . aby w ślad za ekspozycją liter stosować sygnały maskujące. Po pierwsze. jeżeli osoba badana zamiast trzech spółgłosek będzie miała •• czynienia z trzema wyrazami? Czy pamięć będzie pracowała inaczej mając do . Może to doprowadzić do obniżenia się wyrazistości albo jasności zacierającego się obrayn pierwszej figury.. Oba procesy zachodzą jednocze*nie. co się stanie.i liter. jak daje się wyjaśnić zjawisko zacierania. aby „liczyła szybko". Obecnie często stosuje się sygnał maskujący po tachistoskopowej ekspozycji materiału.pomnieć sobie wszystkie trzy spółgłoski. Spójrzcie na rysunek 9-8. jak szybko następuje przetwarzanie eksponowane! litery.i.p!>wie różnych odcinków czasu. podając w różnych momentach sygnał maskujący.484. czas potrzebny do przetwarzania tegn sygnału można precyzyjnie kontrolować. np. występuje zsumowanie śladu jednego sygnału z obrazem drugieg.v operacji. Jakie zatem mechanizmy są odpowiedzialne za działanie tego systemu pamięci? • i ięć ta. tym samym zmniejszając możliwości jej przetwarzania. Spróbujcie sami.475. jak widać. Na osi -. chociaż SIS przechowuje sygnał przez jakiś czas po jego pojawieniu się. PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA W roku 1954 dwoje psychologów z Uniwersytetu Indiana. Na przykład. Kiedy jeden sygnał pojawia się po drugim. które badany może wymienić w czasie przetwarzania. który dostarczył jednak zaskakujących wyników. metodę tu opisan. Liczyli oni w szybkim tempie wstecz trójkami3. Zastosowanie maskow. że liczba jednostek nie ulega r. Po drugie proces przetwarzania pierwszego sygnału może ulec zaburzeniu.:\\ ilą eksperymentu. Jedna z metod pozwalająca ustalić. najwidoczniej występują dwa różnzjawiska. polega na tym.ianie. Prosili oni badanych. Dzięki temu. należy posłużyć się tą sanu techniką badań.. że jest to zupełnie proste zadanie.h trzech liter (były to same spółgłoski) a ich odtworzeniem przez osoby badane. z jaką system dokoni. jeżeli między ekspozycją trzech A'!głosek a ich odtworzeniem upłynęło zaledwie 6 sekund. albowiem pojawienie się drugiego (maskującego. Czy może on przetwarzać informację figuratywną. że przez cały ten czas badani zajęci byli liczeniem wstecz trójkami).•uiienia z wyrazami: dom-jabłko-książka niż z trzema spółgłoskami: C-X-P? Porów• uniy krzywą oznaczoną „trzy spółgłoski" i krzywą oznaczoną „trzy wyrazy". Lloyd Peterson i Margaroi Peterson. jaki procent osób badanych przypomniało sobie materiał po . jeżeli drugi obraz pojaw się zanim w pełni zakończy się analiza pierwszego..niętajcie.Zjawisko zacierania jest niezwykle ważne i bardzo interesujące. a więc 487. ponieważ system : 'sdnio uzyskanej wartości..-nowej wskazano.. Wydaje się. jakiego potrzebuje osoba badana na przetworzenie materiału. A jednak okazało się. (1959) przeprowadziło bardzo prosty eksperyment. zmiana rodzaju materiału podlegającego zapamiętaniu w zadziwiająco -uiym stopniu wpływa na zapamiętanie.. Ńr/ywa oznaczona na rysunku „Trzy spółgłoski" przedstawia wynik opisanego przed .. sygnałem a bodźcem maskującym. Zadaniejego polega na głośnym podawaniu wyniku odejmowania liczby „tiv. co uniemożliwia precyzyjne określenie czasu. aby podawała kolejne wyniki " •' upie narzuconym przez uderzenia metronomu. Źródło: Murdock (1961). Są prawie -iHyczne.481. można z powodzeniem wykorzystać. Zadanie jest trudniejsze niż się . tylko 40% badanych mogło "/. 487. ma bardzo małą pojemność i niezwykle krótki żywot.478. Przedstawia on szybkość zapominania materiału. Osoba badana ma dokonywać tego liczenia w • :• : dość szybkim bądź po prostu mówimy jej. \ nawet więcej. że badani nie mogli zapamiętać tych trzech liter. bądź też. że badany rozpoczyna to zadanie od jakiejś losowo wybrany trzycyfrowej liczby. Jej pojemność '• ' -::iak nie jest tak bardzo wrażliwa na wielkość przechowywanych w niej jednostek. •: widoczniej nie jest to system SIS opisany w poprzednim paragrafie. pod warunkiem.iwania pozwala eksperymentatorowi na dokładne ustalenie tego czasu. Który z dwu procesów dominuje zależy od rodzaju pojawiających się kolejno obrazów. sygnału przerywa przetwarzanie pierwszego.ik myślicie. Niezależnie od tego. Dlaczego tak się dzieje? To bardzo proste: w przerwie między ekspozycją tych trzech liter a późniejszym ich przypomnieniem badani musieli wykonać określoną pracę umysłową.y'''-: 1 Fen prosty eksperyment ilustruje główną właściwość systemu pamięci krótkotrwałej.. ale czasami jeden z nich jest wyraźniejszy od drugiego. Na osi poziomej oznaczono czas między momentem ekspozycji •. Stanowi użyteczn narzędzie do badania czasu utrzymywania się obrazu w SIS. Bez maskowania SIS utrzymuje obraz. J.

/ małymi wyjątkami błędy wynikające z pomylenia podobnych dźwięków zbiegają się z błędami związanymi ze zbliżoną artykulacją. aby ustnie podała zapamiętany materiał . kryje się zdrowy rozsądek. a nie jego postać fizyczną. jest bardziej prawdopodobne. mogą pojawiać się wówczas błędy wzrokowe. to w rzeczywistości słyszycie własną cichą mowę wewnętrzną. które wymawia się podobnie. Cenne byłoby wyraźne rozdzielenie ich obu. Wymowa ang. Podobnie zresztą sens zdania nie ulegnie zmianie. mają one charakter artykulacyjny. Różnica ta wynika stąd. Wyniki te zapoczątkowały wiele eksperymentów oraz interpretacji teoretycznych. gżenie obrazu liter w trakcie wymawiania z dźwiękami. że powinniśmy zapamiętywać właśnie słowa. poi). Jeżeli wypowiadamy sami słowa i zdania. być może. że słowa przedstawione w postaci wizualnej są kodowane poprzez 0 . konieczne do ich wymówienia. Trudność polega na tym. red. a nie do tej. jak kąt. Błędy w przypominaniu z pamięci krótkotrwałej Zacznijmy od prezentacji pewnej sekwencji sygnałów wzrokowych. istnieje kilka teorii rozpoznawania mowy przez człowieka. żeby zapisała wszystkie litery. A jak odbywa się zapamiętywanie obrazów wzrokowych? Jasne. poproście osobę badaną. nie . ich wygląd zewnętrzny. które tu omawiamy. że dowolna para grzmiących podobnie dźwięków mowy powinna powstawać również w podobny sposób. Błędy. losowany będzie do oznaczenia tego. że w procesie kodowania informacji wzrokowej w pamięci krótkotrwałej informacja ta przybiera formę akustyczną. że nie \ przekształcamy obrazu wzrokowego pokoju. Aby sprawdzić zapamiętanie tych liter. prostu nie mogą przeczytać fragmentu wydrukowanego tekstu bez przekształcania wyrazów w ich obrazy akustyczne? To właśnie obiecują nam na kursach szybkiego czytania. A oto kolejne pytanie: Czy rzeczywiście wspomniane błędy wynikają z brzmienia wymawianych wyrazów. Jednak w opisanym tu eksperymencie nie proszono osoby badanej. że I dajemy pierwszeństwo teorii akustycznej przed artykulacyjną. że procesy myślowe powinny oddziaływać na kodowanie wewnętrzne-kodowanie oddające sens materiału. czy zdanie wypowiedziane zostało wolno czy też szybko. Jasne jest jednak. co czytają. tu ślad utrzymuje się 0U1 20 sekund. Kiedy sygnał wzrokowy znajduje się na pierwszym etapie rozpoznawania obrazów. że materiał wchodzący do danego systemu przekształcany jest w jakąś jednolitą formę. ale nigdy C i T. żeby te same mechanizmy. Na domiar złego pojawia się dodatkowe pytanie: Po co w ogóle potrzebne jest kodowanie akustyczne? (W dalszej części tej książki termin „kodowanie akustyczne" . co widzimy? Ale czym jest w istocie to „wypowiadanie"? Chociaż słyszycie siebie. na przykład |jter alfabetu. wskazują. Do tej 4 . problem określenia znaczenia sygnałów sensorycznych jest bardzo skomplikowany. które przypominane jest częściej jako T aniżeli jako O. to co powiedzieć o ludziach głuchych od urodzenia? Radzą sobie z czytaniem.) Dlaczego ludzie po . Bezwzględnie byłoby nonsensem przechowywać najdrobniejsze detale każdego oddzielnego sygnału. . czy prosto przed sobą czy też pod pewnym kątem. że nie ma potrzeby zamieniać na słowa tego wszystkiego. po co zatem zachowywać w ! pamięci te różnice? Czyż nie byłoby sensowne.badany widział litery w momencie ich eksponowania i proszono go następnie. Jest oczywiste. a nie F Chociaż F i E są do siebie bardziej podobne. Ale jest również możliwe. a nie to. że słowa zamieniają się nie w dźwięki. Prowadziłoby to do pomyłek •. Wielu ludzi słyszy samych siebie tak jakby wypowiadali to.lc-jak na razie-nikt nie wie. które eliminują tak nieistotne zmienne. która podobna jest do niej wizualnie. którą stara się sobie przypomnieć. (Przyp. Omyłki akustyczne. Aby dotrzeć do informacji przechowywanej w pamięci długotrwałej w sposób jak najbardziej efektywny. jak to zrobić. Jeżeli badany popełnia błąd starając się przypomnieć sobie literę F. które opierają się na jednym lub drugim z wymienionych mechanizmów. że jest to pamięć krótkotrwała. w którym się znajdujemy. że pamięć krótkotrwała stanowi późniejszy etap w całym systemie przetwarzania informacji. w sekwencję . Nie jest ważne. aby je napisał.-v sądziliśmy. W tej pamięci materiał nie pozostaje dług '• wynika z tego. że zamiast niej podaX. W tym wypadku mogą u „omylić się dźwięki.tam badani mylili C i O. w którym informacjzachowuje się przez czas nieograniczony. to litery F i X są sobie bliższe fonetycznie4 Podobnie jak C. Czy mowa wewnętrzna jest absolutnie niezbędna dla procesów werbalnych? Jeżeli tak jest rzeczywiście. . żeby przekształcać słowa widziane w jednostki słyszalne. pod jakim widziane są litery.„stycznych. lecz raczej sekwencyjne ruchy mięśni. czyli pojawią się błędy artykulacyjne. jest bardzo prawdopodobne. korzystne będzie przekształcenie wszelkiej informacji w tę samą wspólną formę.. to czyż nie jest naturalne. Trzeba uznać konieczność jednolitości materiału wejściowego. jakie uda jej się przypomnieć. czy zostało ono wypowiedziane czy też odczytane. nie oznacza to jednak.'. x i f=eks i ef. W rozdziale 3 mówiącym o systemie rozpoznawania obrazów przytaczaliśmy przykłady błędów przeciwnego rodzaju . '. że obraz wzrokowy w trakcie czytania zmienia się i iv coś związanego z brzmieniem lub wytwarzaniem słów.ten przechowywał informacje jedynie przez ułamek sekundy. słowną opisującą ten obraz. Początkowo obserwacje tego typu wydawały się oczywiste i zrozumiałe. co widzimy. Ale w samym założeniu. bez względu na i to. Kiedy osoba badana popełnia błąd. eliminowały również i inne aspekty? Jak wykazała analiza przedstawiona w rozdziale 3. Są to trywialne zmienne fizyczne: zapamiętaniu podlega sens słów. Nie jest to również system pamięci długotrwałej. czy też. że wyrazi się on w napisaniu litery o brzmieniu podobnym do tej. wyraźnie nie troszcząc się o to. jak trzymamy tekst drukowany.

Załóżmy.tym trudniej. upominanie jako skutek interferencji. albo też całkowicie zapomniana. to po wprowadzeniu ósmej jednostki. że mam\ zapamiętać listę nazwisk lub numer telefonu. Zazwyczaj. ma to miejsce jedynie wówczas. Tak przedstawione zostało powtarzanie na rysunku 9-9: przybiera ono kształt pętli wychodzącej z pamięci krótkotrwałej i ponownie do niej wchodzącej. i „nie". powiedzmy do siedmiu. w myśli „dla siebie". 9-9). Rozpatrując ten proces. Jeżeli dojdziecie do dziesięciu.2 jednostki na sekundę. „Tak". a następnie policzcie znaczki. Możecie sprawdzić to na innym materiale. mówcie głośno „tak". że zawsze będzie utrzymywał właśnie siedem jednostek ani więcej. Jeżeli liczba pojemników jest ograniczona. im cichszy . „Nie'. a głosy. którą chcemy utrzymać przez czas dłuższy niż kilka sekund. Następnie ten rozpoznany obraz odebranego materiału zostaje wprowadzony do jednego z pustych pojemników pamięci krótkotrwałej. (Oczywiście. Jeżeli zachodzi potrzeba powtórzenia większej partii materiału. że nie możemy nawet stwierdzić. część informacji. na przykład na literach alfabetu5. to w takim wypadku zdolność zrozumienia głosu zdeterminowana jest stosunkiem poziomu sygnału do poziomu szumów. że powtarzanie wzrokowe jest powolniejsze od akustycznego. gdy ilość materiału jest odpowiednio mała. Przykład ten można odnieść również do pamięci. Proces powtarzania jak gdyby podtrzymuje słaby. Jeżeli ten glos to sygnał. tym łatwiej go rozszyfrowawć. Chociaż powtarzanie może dopomóc w utrzymaniu materiału. że pamięć krótkotrwała może pomieścić ograniczoną liczbę jednostek. . który próbujemy sobie przypomnieć na tle innych śladów utrwalonych w pamięci. czy w ogóle go słyszymy czy też nie. Łatwo jednak możemy tak zmodyfikować strukturę tego modelu. w której staramy się usłyszeć jakiś cichy głos wśród innych głosów . bez świadomego powtarzania. przy niskim stosunku sygnału do szumów będą pojawiać się błędy w trakcie RYSUNEK 9-9 Utrzymanie materiału w pamięci krótkotrwałej w wyniku powtarzania możliwe jest tylko w takim wypadku. są odpowiednio słabsze. ponieważ każdorazowe pojawienie się nowej jednostki prowadzi do utraty jednej starej. jeśli jej nie zawiera. to nie ma wpływu na zwiększenie pojemności systemu pamięci. Rozpatrzmy obie wymienione możliwości. Możemy przeprowadzić analogię między odszyfrowaniem słabego sygnału z szumów a przypominaniem materiału zacierającego się w pamięci. Przedstawienie danej jednostki w pamięci to jej ślad pamięciowy. szybkością jak mowa zewnętrzna. Wyobraźcie sobie taką sytuację.|uitkiem upływu czasu. można rozpatrywać pamięć krótkotrwałą po prostu jako izereg pojemników umieszczonych gdzieś w mózgu. Nowo wprowadzone jednostki charakteryzują się wyrazistością (siłą). Im wyrazistszy ślad pamięciowy. Ile ich macie? Jeżeli doszliście łącznic do 82 cyfr. Dokładnie tak. na przykład wynika z niego. wyraźnie sprzyja przejściu materiału z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej w celu dłuższego przechowania (rys. To powtarzanie materiału podlegającego zapamiętaniu.Powtarzanie Znaczenie mowy wewnętrznej ujawnia się też w innych sytuacjach.ak słaby. jedna z poprzednich siedmiu nowinna zaniknąć. Można to sobie różnie wyobrazić. zanim nadejdzie jej kolej w procesie powtarzania. Jest to ten sygnał. /upominanie W jaki sposób materiał znika z pamięci krótkotrwałej? Możliwe są tu dwie drogi: upominanie może być skutkiem interferencji innego materiału albo też po prostu . Jak szybko można powtarzać? Mowa wewnętrzna charakteryzuje się prawie taka. To wyjściowe przyjęcie ograniczeń pojemności pamięci krótkotrwałej zakłada. równocześnie stawiając po każdej dziesiątce znaczek na papierze. Aby określić szybkość przebiegu mowy wewnętrznej. Na przykład. wyobrażając sobie w myśli każdą kolejną literę alfabetu. wraz z upływem czasu ślad stopniowo zaciera się. może bowiem istnieć pamięć częściowa. i że dana jednostka albo jest dokładnie zapamiętana. na których tle dźwięczy. na koniec głos może być '. tym łatwiej go zrozumieć. wprowadzając go w ten sposób ponownie do pamięci krótkotrwałej. które wprowadzone zostały wcześniej. pozwala utrzymać materiał przez czas nieokreślony w pamięci krótkotrwałej. po drugie. Dowolny prezentowany materiał /ostaje poddany typowemu przetworzeniu w systemie sensorycznym i podlega interprelacji na kolejnych poziomach mechanizmu rozpoznawania obrazów. „Tak". że zapominanie wywołane jest interferencją ze strony nowo prezentowanych jednostek. to oznacza. Przede wszystkim należy założyć. jeśli dana litera alfabetu zawiera linię poziomą. że powtarzacie 8. jak nieuniknione są błędy w trakcie interpretacji Slosu.im jest on głośniejszy. to szumy. aby uwzględnić te obiekcje. 5 Pouczająca może być próba wzrokowego powtarzania. zaczynajcie liczyć od nowa. Ostatnia część zatrze się. Zwróćcie uwagę. że nie sposób go odszyfrować. Ażeby sprawdzić siebie. zostanie stracona. to znaczy szumów. to powtórzenie wszystkiego nie zmieści się w czasie. że pamięć nie może funkcjonować na zasadzie „wszystko albo nic". „Nie". Powtarzajcie to przez równe 10 sekund. ani mniej. musimy przyjąć. Prześledźcie wzrokiem alfabet tak szybko jak tylko potraficie. pełni dwie podstawowe funkcje: po pierwsze. aż w końcu jest już tak słaby. Tak więc pięć pierwszych liter alfabetu daje następujące odpowiedzi: „Tak". weźcie ołówek i liczcie w myśli (oczywiście bezgłośnie) jak możecie najszybciej od jednego do dziesięciu. czy przypadkiem nie oszukujecie w tym wyobrażaniu sobie liter. gdy pamięć krótkotrwała jest zapełniona). te zaś. Model pamięci krótkotrwałej przedstawiony jako automat z pojemnikami jest zbyt uproszczony. zacierający się ślad sygnału i odświeża go.

Pojawienie się każdej nowej jednostki powoduje obniżenie siły śladów wszystkich jednostek poprzednich o pewną stałą wartość procentową w stosunku do ich uprzedniej wartości. Czytelnicy.' czyli A/2. Kiedy jednostka pojawia się po raz pierwszy. siła jednostki krytycznej będzie równa Ą/'-siła śladu pamięciowego maleje w postępie geometrycznym. tym staje się słabsza. że każda mijająca chwila zmniejsza siłę śladu uprzednio przyswojonych jednostek./. ^wiedzmy. zgodnie z teorią stopniowego zacierania śladów. to siła jej śladu.= -ln(/). Wjaki sposób słabną ślady pamięciowe? Zgodnie z tą teorią trwałość pamięci zależy od liczby wprowadzonych do niej jednostek. Poza tym jednak przypomina to bardzo opisaną wyżej teorię interferencji. aż w końcu zupełnie zanika. będziemy musieli przyjąć założenie. którego ślad jest już staby. . Aby zrozumieć. którzy wolą mieć to wyrażenie w postaci wykładniczej przy użyciu e. 9-10). mogą przekształcać je na równoważne wyrażenie: Af = Ae-k>. w zależności od liczby pojawiających się jednostek. siła śladu jednostki krytycznej obniża się do (Ą/). będzie teraz wyrażała się wielkością równą Ą/'6. Jeżeli od momentu pojawienia się jednostki krytycznej upłynęło t sekund. kiedy jakaś jednostka jest wprowadzona do pamięci. Jeżeli tę część siły śladu pamięciowego wyrazimy w postaci współczynnika zapominania/(£ oczywiście. jaką rolę odgrywa czas w zacieraniu śladów pamięciowych. siła jej śladu równa jest A. 6 Słońce Mężczyzna Opona RYSUNEK 9-10 gdzie A. A w wypadku przypominania nateriału przechowywanego w pamięci krótkotrwałej.PRZETWARZANIE ROZPOZNAWANIE SENSORYCZNE OBRAZÓW Jabłko PAMIĘĆ KRÓTKQTRWi wypominania sobie materiału. W tym wypadku sam czas odgrywa rolę decydującą w zniknięciu materiału z pamięci. Kiedy pojawia się jednostka dodatkowa. Siekiera Pies Królowa W rzeczywistości. siła śladu jednostki krytycznej obniża się do Kiedy pojawia się jeszcze druga dodatkowa jednostka. Wyobraźmy sobie. Zapominanie jako rezultat stopniowego zacierania się śladów w czasie. początkowo równa A. mówiąc inaczej. każda chwila działa w istocie tak samo jak działa pojawienie się kolejnej nowej jednostki w teorii interferencji. co zachodzi w trakcie wyładowywania się kondensatora albo w procesie rozpadu substancji radioaktywnej. przedstawia pewną wartość w przedziale od 0 do 1). to możemy prześledzić los określonej jednostki (nazwijmy ją jednostką krytvc~ną). podobnie do tego. tworzy się jej ślad o sile. błędy będą miały głównie •liarakter akustycznych podobieństw między słowami przechowywanymi w pamięci. Wystarczy zatem wstawić w miejsce / (liczba jednostek interferujących) t (ilość czasu). jeśli pewna liczba jednostek interferujących (i) pojawi się po jednostce krytycznej. Drugą hipotetyczną przyczyną ograniczenia pojemności pamięci krótkotrwałej jest proces zależny od czasu: im dłużej jednostka pozostaje w pamięci. w miarę jak pojawia się nowy materiał (rys. że w momencie początkowym. A.

m. że trzeba zapamiętać następującą listę liter: . Jeżeli zapamiętał jedynie d i m. nic już nie kieruje procesem rekonstrukcji. Zwróćcie uwagę. jak i wpływem interferencji. Widzieliśmy. Przeanalizujmy teraz właściwości rekonstrukcyjne pamięci krótkotrwałej. że cały wyraz składał się z trzech elementów). iaka jest natura śladów w pamięci krótkotrwałej? Jeden z prezentowanych uprzednio mirtów dostarcza nam bardzo ważnej informacji. to możliwe. że w pamięci krótkotrwałej nogą wystąpić błędy akustyczne. Teoria interferencji takiej utraty nie przewiduje. że w czasie jego wykonywania nie będzie ona mogta powtarzać przedstawionego uprzednio materiału. należy przede wszyskim przedstawić osobi badanej materiał. że każdy dźwięk jest pewną cechą. jak pojawiają się błędy akustyczne w trakcie rekonstrukcji na podstawie częściowej informacji. o. to powtarza wcześniej przedstawiony materiał. Po upływie 30 sekund pamięć staje się bardzo wrażliwa. że przypomni sobie dym albo dom. tak że w pamięci pozostał jeden tylko dźwięk (d. Jak to często bywa. który mimo wszystko wyodrębnia się nadal z otaczającegogotła szumów. a następnie otrzymuje ona trudne zadanie wykrywania sygnału przez 30 sek. że w pamięci przechowywane są specyficzne cechy. być może. Na przykład. jakie mogą być odtworzone na podstawie pozostałych cech (plus wiedza o tym. Jeśli utrudnimy powtarzanie dając osobie badanej jakieś inne zadanie. że jest to niewątpliwie wynik potwierdzający prawdziwość teorii interferencji. Jeżeli zapamiętał tylko o i ni. które mogą być przechowywane w pamięci. to możliwe. W takim wypadku jest jasne. brak jakichkolwiek oznak zacierania śladu pamięciowego wraz z upływem czasu. to nowe zadanie może wywołać interferencję i słabe przechowanie materiału w pamięci. Ale to jeszcze nie wyszystko. Fakt ten potwierdza w pewnym stopniu przypuszczenie. jak wyraz ten jest ^prezentowany w pamięci krótkotrwałej? Przyjmijmy. tym mniejsza jest liczba jednostek. i. Jeżeli zaś zatarły się wszystkie trzy cechy. Kiedy badany próbuje przypomnieć sobie ten wyraz. analizuje jego trzy cechy i stara się odtworzyć wyraz. który one reprezentują. Jeżeli zgubione są dwie cechy. Trudność tego eksperymentu polega na stworzeniu takich warunków w których badany „nie robiłby nic". po czym sprawdzamy zapamiętanie liter. | i. niezależnie od pozostałych. tom. Proces rekonstrukcji w pamięci. że przesłonią one ślad (Atkinson i Shiffrin. Pełne zachowanie materiału w pamięci w tego tynu eksperymencie może być zarówno wynikiem powtarzania. Rezultaty tego rodzaju eksperymentów wskazują na konieczność znalezienia jakiegoś kompromisu między dwoma teoretycznymi wyjaśnieniami. Okazuje się. jak i braku interferencji j rezultaty eksperymentu niczego nie udowodnią. że w pamięci gromadzone są oddzielne cechy. Wystarczy jednak nawet drobna interferencja. Tak więc Jeśli początkowo eksponujemy osobie badanej szereg liter w celu ich zapamiętania. w jaki sposób charakter samych jednostek wyznacza to. Celem naszym będzie ustalenie. Jeden ze sposobów przeprowadzenia takiego eksperymentu polega na postawieniu osobie badanej tak trudnego zadania. o lub m). W trzydzieści sekund po podaniu materiału do zapamiętania badani odtwarzają go prawie bezbłędnie. Jeżeli zapamiętał wszystkie trzy dźwięki d. Jednym z takich zadań może być wykrywanie słabego sygnału eksponowanego na tle szumów. dog albo dom. to z tej reszty informacji można odtworzyć znacznie więcej jednostek. Widocznie po upływie 30 sekund następuje jakaś zmiana w pamięci-zmiana. Załóżmy. 1971). Załóżmy. ponieważ utratę materiału z pamięci można wyjaśnić zarówno zacieraniem śladów wraz z upływem czasu. że prawidłowy wyraz względnie często może zostać odtworzony w i wyniku pomyślnej rekonstrukcji z tego. 1971). też nam to niczego nie powie. co pozostało. i . kiedy do wyjaśnienia określonego zjawiska proponowane są dwie teorie. jak i interferencji (Reitman. żeby nie robiła niczego dn momentu sprawdzenia zapamiętanego materiału. że im dłuższa jest nazwa prezentowanej jednostki. to przypomni sobie wyraz dom. że należy przechować w pamięci jednostkę „dom". jak i interferencji wynikającej z pojawienia się nowego materiału. Zapewne zapominanie w procesie pamięci krótkotrwałej jest skutkiem zacierania się śladu w wyniku upływu czasu. Jeżeli zapamiętał tylko d i o.Zapominanie: upływ czasu czy interferencja! Aby przeprowadzić rozstrzygający ie„ dotyczący obu tych konkurencyjnych teorii. co z nich zostanie zapamiętane. bądź też do podniesienia się poziomu szumów do tego stopnia. pom. Zobaczmy. prawda. Jeżeli jedna cecha zostanie zgubiona. Jeżeli nie ma on istotnie nic do roboty. to liczba wyrazów. Wydaje się więc. Jedno z wyjaśnień wiąże to zjawisko z istotnym obniżeniem się siły śladu pamięciowego. a nie wyrazy. Akustycznie wszystkie one przypominają oryginał.. a dotyczy zmiany podatności tych jednostek na interferencję. a także dom. to powstaje możliwość uniknięcia zarówno powtarzania liter. leży gdzieś pośrodku. jest ograniczona. Oczywiście będzie to poważne uproszczenie. o i m. a równocześnie tak różnego od poprzedniego. aby doprowadzić bądź do obniżenia siły śladu poniżej poziomu szumów. także nawet niewielka interferencja powoduje jej zniszczenie. przeanalizujmy wyraz dom. że przypomni sobie łom. załóżmy na moment. to możliwe. a następnie stworzyć takie warunki. Nie utrwala się ona jednak jako całościowa jednostka. A zatem • każda z cech wyrazu dom może zostać zapomniana. że przypomni sobie dok. Zgodnie z teorią zacierania się śladów wraz z upływem czasu materiał zostanie zapomniany. a szansę na przypadkowe trafienie są niewielkie. Pojedyncza jednostka pamięci przedstawia się nam jako zbiór trzech cech podstawowych: dźwięków d. że nie wywoła interferencji. ale wystarczająco ilustrujące proponowane pojęcia. która nie obejmuje zdolności do przypomienia sobie wprowadzonych uprzednio jednostek. właściwości pamięci Wróćmy ponownie do pytania dotyczącego podstawowej jednostki przechowywania.

c.a e. peW Podobnie. że w trzech wypadkach jednostki pamięci to . c. Jeżeli rozdzielone zostały w następujący sposób: b.o n. Jak dużo liter (spółgłosek) zaczyna się na „e"? F. że ułożyło się w pamięci sześć cech. P. W ten sposób zupełnie przypadkowo można poprawnie przypomnieć sobie ną liczbę liter. a proces rekonstrukcji powinien doprowadzić do wyodrębnienia •. może ikazać się trafne.L B X K F' M System pamięci zatrzymuje ich cechy akustyczne. ale wskazuje również na inne ważne jej aspekty.f to prawdopodobnie wszystkie sześć liter może zostać przypomnianych prawidłowo po prostu w drodze rekonstrucji elementów spółgłoskowych w nazwach liter. L.ł b. które sześć cech zostało zachowanych. W danym wypadku załóżmy.o b. to wszystkie sześć jednostek będzie można zrekonstruować: d. Średnio z dowolnego ciągu sześciu cech można prawidłowo przypomnieć sobie nazwy 3-4 liter. że uda się nam przypomnieć wszystkie sześć liter. Jeśli się poszczęści. tak więc w . e. nawet wówczas.o p. M. Przy pewnej zręczności i odrobinie szczęścia jest bardzo prawdopodobne. dźwięki „o" absolutnie nie przyczyniają się do zapamiętania tej listy. a mianowicie: e.e ". co było odebrane. n.e i. Jednakże proces rekonstrukcji nie zawsze przebiega tak pomyślnie. kiedy przypominanie wynika z domyślania się. Zwróćcie uwagę na to. W końcu jakaż inna litera poza X kończy się na „ks"? Załóżmy. mając w pamięci jedynie sześć cech.o t.a : \ysZystkiego sześć liter. które ten proces skomplikują. Możliwe jest tworzenie takiej sekwencji wyrazów. Ile nazw liter można zapamiętać? Zależy to od tego.ks .e . DO PO NO CO BO TO Są tu następujące cechy: d.ficch z nich. Rozważmy możliwość zapamiętania takiej oto sekwencji liter. że pojemność pamięci krótkotrwałej jest ograniczona. Nawet w takim wypadku proces rekonstrukcji może przynieść zadowalające rezultaty. i. że zapamiętanych zostaje tylko sześć cech. że pamięć krótkotrwała może pomieścić jedynie sześć cech.m Wiemy. . po jednej dla każdej litery w sposób następujący: e. 1 .. R i S. N. Istotna wartość tej demonstracji polega na tym. t.o Załóżmy. b. Działa w niej proces rekonstrukcji zestawiający z dostępnej informacji najbardziej zgodną z oryginałem reprezentację tego. k. to do wykonania lego zadania niezbędnych byłoby dwanaście cech. jak to czyniliśmy uprzednio.o • c.ks k.f e. Jeżeli nie istniałby proces rekonstrukcji prawdopodobnych liter opartej na posiadanej informacji. że pozwala ona nie tylko na określenie |jczby cech utrzymujących się w pamięci krótkotrwałej.

o . ale nigdy nie osiąga pamięci długotrwałej. TŁOK Zapamiętanie bardzo długich słów. Średnio przypomina się w przybliżeniu trzy. Ponadto.wypadku zagubienia cech „o" nie wystąpią błędy w przypomnieniu. a później ginie po nich ślad. w procesie rekonstrukcji pojawią się znaczn.o . . Tabela 9-1* A 1 . Średnio wynosi to cztery i pół litery. Ale gdy pojawią się jednostki DO. to można przypomnieć sobie od zera do sześciu jednostek. jest duża szansa na to. Długie słowa często przypominają się lepiej niż krótkie. że w trakcie spotkania towarzyskiego podano Wam numer telefonu lub też przedstawiono któregoś z uczestników tego spotkania. żeby zakodować CONNECTICUT . Materiał układa się doskonale w pamięci krótkotrwałej. nie stanowi specjalnego problemu dla tego systemu.0 OD PAMIĘCI KRÓTKOTRWAŁEJ pO PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ przypuśćmy. niż jednostek akustycznie podobnych. Różnicę między wyrazistością materiału znajdującego się jeszcze w pamięci krótkotrwałej a szczupłością i ubóstwem pamięci w odniesieniu do pozostałego materiału można wvkazać z łatwością.. rzeczywiście potrzeba dużo cech. to jednak do rekonstrukcji tej jednostki potrzebne będą tylko niektóre spośród nich.). jakie cechy zostah zachowane.. Po. że nawet wówczas. Liczba cech w pamięci nie określa bezpośrednio liczby jednostek. z tego ostatniego zapisu można zapamiętać mniej jednostek niż z poprzedniego. one pozostały. F i M możemy zazwyczai przypomnieć sobie od trzech do sześciu liter. Chociaż. BO. że polecono zapamiętać następującą listę: CONNECTICUT MASSACHUSETTS PENNSYLVANIA CALIFORNIA ALABAMA MISSISSIPPI Początkowo może się wydawać. trzeba wiedzieć co nieco o procesie rekonstrukcji. że domyślimy się reszty. B.n". NO. Przez kilka sekund znacie nazwisko czy też numer telefonu. STOS : ' KLAMKA 3 | ZIMNY 4 . X. Spróbujcie na podstawie tych sześciu cech określić. że wyraz jest nazwą stanu. trudności: .0 .o . w zupełności wystarczają do rekonstrukcji słowa CONNECTICUT. co jest równie możliwe. K. niż inny.10 SMRÓD TAŚMA 16 | MROK LISTA PRZEMYT KACZKA DUŻY * Uwaga: Listy wyrazów z tabeli 9-1 stanowią przystosowane do właściwości języka polskiego (długość wyrazów) tłumaczenie list oryginalnych (Przyp. poi. Wcale nie musi tak być. w zależności od zachowanych cech. Mówiąc ogólnie można przypomnieć sobie więcej jednostek różniących się akustycznie. w pierwszym wypadku zapamiętamy również porządek liter. Z rejestru liter L. gdy w pamięci pozostały tylko cechy . jakie były jednostki początkowe? Njc uda się tego zrobić.0 . „t". CO. które pozostały w pamięci. w drugim oczywiście nie wchodzi to w rachubę. Okazuje się. to dźwięki te plus wiedza o tym. które mogą być przypomniane. TO. na przykład nazw stanów. Załóżmy. Jeden rodzaj materiału łatwiej da się zrekonstruować z cech. Faktycznie. Aby móc to określić. w zależności od tego. Analiza ta zmusza do głębokiego zastanowienia.' SPODNIE 5 6 8 9 UKŁUĆ KŁODA INNY PŁACA B CZAS PCHAĆ WIĄZAĆ DOM MUFKA SZKIC MOWA DAL WRZEĆ DWÓR RYGIEL RĘKA BRUD SKRZEP POZA WITAĆ ZASTÓJ TŁOK KAMIEŃ KOŚĆ C KRUK NUDA OPAŚĆ TALERZ ZGRZYT DROGI ŚMIGŁO SZARPAĆ TYKA ZIELE ŚMIECH ATAK PIEC WIR BRZEG UDZIAŁ ŚNIEG FAŁDA WĄŻ ZŁOŚĆ D IDEA STADO KLUCZ ONA PIEŃ BODZIEC KARTA KĄPAĆ UCZYĆ ŁÓŻKO OPAR SKOK TRON GRYŹĆ SIEĆ ŁABĘDŹ CENA SUNĄĆ PUSTY PYŁ E WĘZEŁ WIĘC BAWIĆ GRUCHAĆ GLON PRZESYT TRWAĆ PANNA TALERZ PLOTKA ŚCIANA DAĆ CZYSTY DRZEWO RÓJ WIĄZ JĘK SKLEP PIÓRO SKAŁA F KRÓTKI ŻART ROZWÓJ STOPIEŃ RZADKI PRÓBA TŁUM CZAPKA SZYBKO POKAZ TREL BAWIĆ BUŁKA MĄDRY BLOND MÓWIĆ SZKAPA GNIEW KSIĘŻYC SANKI 7 . po prostu dlatego. że jest ich mniej: jeśli przypomni się chociaż część słowa.k-uh-n-e-t-i-k-uh-t.e". . że zapamiętanie długich nazw z tak dużą liczbą znaków będzie trudniejsze. 10 ! SZCZĘKA RYSA PSTRĄG 13 ' PLAMA 14 15 17 18 19 . Ale jeżeli właśni. red.

Na przykład.. Zakładamy raczej.5 minuty na zapisanie-w porządku dowolnym . to ginie zawartość „rezonatora". W tym wypadku prezentowana była lista składająca się z 30 wyrazów: przedstawiono procent przypadków przypominania każdego z nich.wydobycie informacji z pamięci długotrwałej7. Ostatnia jednostka zapamiętywana jest w 97% przypadków. 1 sekundę na odebranie każdego wyrazu. zdołaliście zapamiętać. które badani zapamiętali. to . Po skończeniu każdej listy dano 1. W części krzywej dotyczącej pamięci krótkotrwałej nie notujemy zmian.. . Przytoczone tu dane pochodzą z eksperymentu przeprowadzonego przez Benneta B. jakie dany wyraz zajmował na liście. w pamięci czasowej. Jeśli za R przyjmiemy procent przypomnień. które nie zostały już -tworzone (przypomniane) z pamięci krótkotrwałej.' ukazującego się na ekranie. ekspozycji 20 wyrazów. Tak więc całościowy procent przypomnień jest sumą procentu wyrazów przypominanych z r. albo gdy badany stara się przypomnieć sobie od razu inne wyrazy. to pomoże Wam ona znzumieć istotę tego typu eksperymentu oraz ułatwi orientację w analizie rezultatów RYSUNEK 9-12 \ 20jednostek. W wyniku takiej analizy otrzymamy krzywą kolejnej pozycji przedstawioną na rysunku 9-11. Pozostała część krzywej odzwierciedla inny proces . albo w formie napi-. wykonując to zadanie.. to uzyskuje się rezultaty takie jak przedstawione na rysunku 9-13. zanim pojawi się następny. Macie dokładry. mieszczonych w tabeli 9-1. Murdocka Jr. różnica polegała jedynie na tym. ile tylk. jak to pokazano na rysunku 9-12. a na inny nie. a następnie określeniu prawdopodobieństwa ich odtworzenia. Przeprowadźcie ten eksperyment wykorzystując 20 wyrazów ?. jeżeli uda im się jak najszybciej odtworzyć ostatni z przedstawionych wyrazów. Tak na prawdę to nie jest jedna krzywa i należy podzielić ją na dwie części. p. że najkorzystniej będzie. dając na każde słowo 2 sekundy zamiast jednej. że badanym Na ty su nku 9-12 procent przypomnień z pamięci długotrwałej nie może być po prostu dodany do procentu ^/ypomnień z pamięci krótkotrwałej. Większość ludzi. Ostatnie wyrazy znajdowały się w czymś w rodzaju rezonatora {„echo box"). albo też wypowiadany jest jasno i wyraźnie. albo z pamięci krótkotrwałej. jeżeli zwolnić czas ekspozycji. natomiast iv wynikach dotyczących pamięci długotrwałej jest dostrzegalna poprawa (Dane te pochodzą również z badań Murdocka. z uwzględnieniem miejsca. sądzi. W końcu. na każdą RYSUNEK 9-11. Źródło: Murdod (1962). aby uzyskać całościowe przypomnienie.imięei krótkotrwałej plusprocent tych wyrazów przypominanych z pamięci długotrwałej. w 1962 r. Jeśli poddacie się sami tej próbie.Przypuśćmy. wyrazów. Słowa znajdujące się na końcu listy zapamiętywane są lepiej od pozostałych. Każdy z tych wyrazów prezentowany jest oddzielnie. Większość badanych szybko uczy się natychmiastowego opróżniania pamięci krótkotrwałej przed przejściem do następnych wyrazów. tak że w czasie jednej sesji eksperymentalnej badani zapamiętywali tylko 20 list). Jeden ze sposobów analizowania rezultatów tego eksperymentu polega na ponumerowaniu wyrazów w porządku zgodnym z ich występowaniem. Dziewiętnastu badanym odczytano listę 30 wyrazów nie powiązanych ze sobą. zanim podejmą próbę przypomnienia sobie reszty.tych wyrazów. że dana >'dnostka (dany wyraz) jest przypominany albo z pamięci długotrwałej. Jeśli w tym czasie prowadzona jest rozmowa. Procedura ta powtarzana była 80 razy (w ciągu czterech dni... W 5 do 10 sekund po zapisaniu odczytano im nową listę. w zależności od ich miejsca na liście. ~ 'J \ po 2 sek. że poproszono Was o wyuczenie się listy nie powiązanych ze soh.Rezonator" ten to oczywiście nic innego jak pamięć krótkotrwała. jesteście proszeni o przypomnienie sobie tylu z nich. w tempie jednego wyrazu na sekundę. Ta ostatnia część krzywej przedstawia przypominanie z pamięci krótkotrwałej. z której łatwo je wydobyć pod warunkiem braku przeszkód. Skąd o tym wiemy? Przede wszystkim pewne procedury wpływają tylko na jeden rodzaj pamięci. Krzywa kolejnej pozycji stanowi ważne narzędzie w ręku psychologa. ale nie z Au jednocześnie.

jeżeli poświęcą mu zbyt mało uwagi? Uwzględniając to wszystko. że procesy uwagi zajmują ważne miejsce w fazie interpretacji przekazu. zacznijcie „liczenie wstecz". Źródło: Afurdock. Można przedstawić również sytuację odwrotną: czynniki. daje się do wykonania zadanie polegające na liczeniu trójkami wstecz. Zmieniając liczbę eksponowanych jednostek na liście i czas ich ekspozycji. Oczywiście. RYSUNEK 9-14. Na pamięć krótkotrwałą dłuższy czas ekspozycji nie ma wpływu. ale nie mają wpływu na pamięć długotrwałą. poczynając od wybranej liczby trzycyfrowej. Jest rzeczą oczywistą. W takich eksperymentach osobom badanym stawia się trudne zadanie. Ważne jest wiec dokładne prześledzenie tych procesów. co powiedzieliśmy do tej pory. Co stanie się wówczas. Weźcie 20 wyrazów z tabeli 9-1 i czytajcie je w tempie jeden wyraz na sekundę. to tylko bardzo niewielka część podanej informacji zostanie przekazana do pamięci długotrwałej. możemy przypuszczać.RYSUNEK 9-13. Jakie są granice i . Przypominanie z pamięci krótkotrwałej znika (Postman i Phillips. Liczcie możliwie najszybciej przez około 20 sekund. które oddziałują na pamięć krótkotrwałą. 1965). poczynając od dowolnej liczby trzycyfrowej. 9-14). Bardzo łatwo możemy sami przekonać się o tym przeprowadzając taki eksperyment. co ułatwia wprowadzenie większej ilości informacji do pamięci długotrwałej. Zwróćcie uwagę na to. że powinny one niezwykle uważnie spostrzegać każde z eksponowanych słów. że ostatnia część krzywej jest całkowicie spłaszczona: brak jest pamięci krótkotrwałej. Jest oczywiste. Kiedy dojdziecie do końca listy. możemy uzyskać rodzinę krzywych (rys. Zakłada się. na przykład 978. podczas gdy części odnoszące się do pamięci długotrwałej są różne. Przez ten czas wasza pamięć krótkotrwała ulegnie całkowitemu zatarciu. że aby to uzyskać. że w takiej sytuacji nic się nie znajdzie w pamięci trwałej-po prostu niczego się nie nauczą. która ponownie potwierdza. że komponent pamięci krótkotrwałej jest jednakowy na wszelkich krzywych. Źródło: Murdock (1962). Z tego względu osobom badanym. po przedstawieniu całej listy. powtarzać je i świadomie dążyć do wyuczenia się możliwie największej ich liczby. przedstawiono listy składające się z 20 wyrazów i każdy wyraz eksponowany był przez 2 sekundy). gdy badani nie będą się starali zapamiętać eksponowanego im materiału. dodatkowy czas pozwala badanym dłużej pracować nad materiałem i powtarzać go. trzeba zapobiec natychmiastowemu przypominaniu przez badanych wyrazów z pamięci krótkotrwałej w końcowej fazie eksperymentu. Rezultaty podobnego eksperymentu przedstawione są na rysunku 9-15. Jeżeli ten świadomy wysiłek nie występuje.

ale tylko Ta hipoteza wstępna jest jednak nazbyt prosta. a odrzucający całą resztę. bowiem inne wany jest tylko na tyle. niepożądane jest koncentrowanie na nim całej uwagi. gdyby każde z nich występowało w izolacji. kiedy pojawiają się inne istotne . Można selektywnie wyławiać sens z całego hałasu na przyjęciu. uwaga rysunku 9-16? Czy rzeczywiście odrzuciliście go wyłącznie z powodu braku zakreskoogranicza nasze możliwości obserwowania wszystkich zachodzących zdarzeń. przejdą niedostrzeżone. wokół was znajdują się inne grupy. jeśli słuchacie jednej z nich. przepuszczający przekaz o zdolności życie stałoby się chaotyczne. i wyłączać ją. Człowiek może z pewnym powodzeniem koncentrować swą uwagę na jednej Uwaga to swego rodzaju broń obosieczna. Spróbujcie zrobić to z tekstem przedstawionym na rysunku 9-16. Zadanie wasze polega na prześledzeniu jednego z nich (przekazu właściwego) i ignorowaniu drugiego (przekazu niewłaściwego). gdy występują nieważne szczegóły. Dlatego . teorię uwagi często byłoby to pożądane. II ybór przekazów /acznijmy od eksperymentu. którymi w danej chwili nie . nie patrząc w tekst.RYSUNEK 9-15. Przeczytajcie zakreskouaną część przekazu na głos możliwie najszybciej. powtarzał się dwukrotnie? Prawdopodobnie nie.zakreskowazachodzących równocześnie. Z jednej strony pozwala nam iść w ślad za istotnej dla niego części tekstu. zdolność do Mamy oto pierwsze nieprecyzyjne jeszcze wskazówki dotyczące sposobów wyboru rozumienia różnych rozmów prowadzonych jednocześnie jest ograniczona. Oczywiście.. Którą z rozmów usłyszycie? Mimo hałasu możecie wybrać tę rozmowę. można określonym ciągiem wydarzeń.-jjiTiujemy się.informacji. wyodrębnić je z wielu innych posłużyć się określoną cechą fizyczną tego przekazu.. chociaż każde z nich zagłusza inne. . śledząc przy tym ich ogólny sens.odpowiednich cechach fizycznych. tak jakby istniał jakiś wewnętrzny przełącznik. Nawet wówczas. Można wybrać sobie dowolną rozmowę prowadzoną w pokoju i przysłuchiwać się jej.leźy znaleźć sposób pozwalający śledzić nawet te zdarzenia. Stoicie wraz z grupką ludzi. które nas interesują. bez Ale do jakiego stopnia byliście w stanie przeanalizować materiał niewłaściwy z konkurencji lub interferencji ze strony innych zdarzeń. że każdy wyraz rozmowy te są choć trochę poważne. Aby oddzielić przekaz właściwy od niewłaściwego. ponieważ moglibyśmy uchwycić sens zachodzą.oekty. sens każdej z nich gubi się. w danym wypadku. choć wania? Jeżeli w pamięci nie pozostało nic z tego odrzuconego przekazu. aż nie zostanie to przerwane przez pojawienie się czegoś ważniejszego. kiedy chcemy ogarnąć . powiedzcie o swoich spostrzeżeniach dotyczących wyrazów wyłapując trochę słów z każdej z nich. Ale jeśli niezakreskowanych? Czy pamiętacie któryś z nich? Czy zauważyliście. z wyłączeniem innych. Z drugiej zaś strony. cych w świecie zdarzeń tylko wtedy. którą zechcecie usłyszeć. Na tym polega KYSUNEK 9-16 zjawisko selekcji uwagi. zbyt dużo. Pożądana tym przetwarzanie materiału niewłaściwego zostaje przerwane. Teraz.. Źródło: Postman i Philips u nk długo. które w efekcie mogą okazać się ważniejsze. jest zdolność do koncentracji uwagi na jednym zjawisku. przełączać naszą uwagę w momencie. można podtrzymywać kilka rozmów. gdy bezpośrednio interesuje nas tylko jeden można by wstępnie sformułować w następujący sposób: materiał niewłaściwy analizociąg wydarzeń. na ile konieczne jest określenie jego ogólnych cech fizycznych. możliwości uwagi? Aby odpowiedzieć na te pytania. ale jest niemożliwe uczestniczenie równocześnie w dwu lub w jeszcze większej liczbie rozmów. Zastanówcie się nad zadaniem . pozostałe rozmowy będą dla was stracone. ZJAWISKA UWAGI Wyobraźcie sobie. musimy odejść od dotychczasowego toku naszych rozważań i przedstawić główną linię badań nad procesami uwagi zachodzącymi w trakcie przetwarzania napływającej informacji. że znajdujecie się w licznym towarzystwie na hałaśliwym przyjęciu. Ale. z prawej czy też lewej strony. możecie podsłuchać rozmowę prowadzoną z tyłu za wami. nie zwracając uwagi na inne wyrazy. Bez tej selektywnej niem. Po zdarzenia. Na rysunku 9-16 i 9-17 przedstawione zostały różne jrukowane przekazy.

co on zawiera? Jeżeli chcemy określić granicę pojemności uwagi. jakiego typu informacja będzie wydobyta z nie śledzonego przekazu. a jej zadanie polega na powtarzaniu jednocześnie każdego wyrazu na głos. Większość ludzi jednak zaczyna czytać wyrazy niezakreskowane. zamiast po prostu stosować się do instrukcji i przetwarzać wyłącznie informacje o odpowiednich cechach fizycznych. kierując się tym. nie pozostając w tyle. Jeżeli zaczniecie popełniać błędy. powinniście pominąć. szturchając was w bok). osoba odczytująca powtarzany przez was materiał powinna zwrócić Wam na to uwagę (np. może to oznaczać. śledząc dzięki temu sens zdania. nie przerywając powtarzania pierwszego przekazu. Aby określić. 9-18). Nawet nie powinniście zauważyć.) Tak więc w typowym eksperymencie osobę badaną prosi się o powtarzanie określonego wybranego materiału (zazwyczaj odtwarzanego z taśmy magnetofonowej). Po zakończonym eksperymencie osobie badanej zadaje się pytania dotyczące treści prezentowanego materiału. musimy zastosować takie zadanie eksperymentalne. ponieważ. którą. przykładowo w granicach 10%. v'SUNEK9-18 zwłaszcza gdy materiał podawany jest w dostatecznie szybkim tempie. Problem polega więc na tym. zgodnie z instrukcją. aby zobaczyć. Jeśli to nam się nie uda. Trudno jest wykonać to zadanie. W zadaniu tego typu osobie badanej odczytywana jest na głos seria wyrazów. nie czekając na zakończenie zdania. Spróbujcie przeprowadzić podobny eksperyment na sobie. Co się teraz wydarzyło? Niespodziewanie zakreskowane zdanie przeszło w ciąg nic powiązanych ze sobą wyrazów. Równoczesne powtarzanie materiału (Shadowing). czy zmienia się koncentracja jego uwagi na'zadaniu polegającym na powtarzaniu. w przeciwnym bowiem razie nie występowałaby tendencja do przestawienia się na wyrazy niezakreskowane . kiedy pasują one do kontekstu. że do tego potrzebujemy lepszego sposobu śledzenia procesów uwagi. podczas gdy Wy dalej powtarzacie pierwszy (do tego celu można wykorzystać przypadkowy zestaw wyrazów z tabeli 9-1). W takiej sytuacji osoby badane muszą poświęcać zadaniu znaczną część uwagi.. które należy przeczytać. Wskazówki fizyczne przydatne są do wyodrębnienia informacji istotnej od nieistotnej. że było ono zbyt łatwe i wobec tego zyskałby czas na to. jaka część uwagi koncentruje się na informacji istotnej. Czy naprawdę koncentrowaliście się wyłącznie na zakreskowanym przekazie. kierujemy się czymś więcej niż cechami fizycznymi. Zaproście jeszcze dwie osoby. Potem. ile uwagi poświęcił badany zadaniu. Jednakże dokonując wyboru słów. który przekazywany jest przez słuchawkę do jednego ucha. Jest oczywiste. W ten sposób na podstawie ewentualnego wzrostu liczby popełnionych przez niego błędów będziemy mogli określić. gdy już potrenujecie powtarzanie. (Jest rzeczą ważną. Następnie podaje się materiał eksperymentalny do drugiego ucha (czasem stosowany jest materiał wzrokowy) (rys. które zostały mu przedstawione. aby badany nie popełnił zbyt wielu błędów. Niech jedna z nich siądzie obok Was i czyta na głos w określonym tempie tekst z tej książki lub też z jakiegokolwiek czasopisma. śledzić również drugi.człowiek . Jeżeli materiał nieistotny odrzucany zostaje wyłącznie na podstawie jego ogólnych cech fizycznych. Spróbujcie użyć w tym eksperymencie . Jedno z często stosowanych zadań polega na tym. że osobę badaną prosi się o równoczesne powtarzanie przedstawionego jej materiału. jeśli uda mu się wykonać zadanie bezbłędnie. aby badany nie mógł powtarzać słów zbyt wiernie. co właściwie jest przetworzone. a co odrzucone. jak dalece wiernie powtarza on wyrazy. żebyśmy mogli stwierdzić. musimy upewnić się w tym. Czytać należy równym jednostajnym głosem.byk . czy też trochę oszukiwaliście (oczywiście nieumyślnie) i patrzyliście również na pozostałą część przekazu. aby móc określić. niech następna osoba siądzie obok Was z drugiej strony i zacznie czytać drugi urywek. jaka część informacji może być wydobyta z materiału niewłaściwego. Dopiero wówczas możemy przystąpić do określenia. jakie szczegóły potrafi sobie przypomnieć. a zdanie właściwe rozwija się w części niezakreskowanej. to wówczas bez trudności możemy kontynuować czytanie zakreskowanego materiału. czy cała uwaga została skoncentrowana na jednym zadaniu. Spróbujcie powtarzać ten tekst. że tekst kontynuowany jest w części niezakreskowanej. Powtarzajcie każde słowo w miarę jak jest wypowiadane. tj. Spróbujcie. Zazwyczaj zaleca się stosowanie materiału o takim stopniu trudności i odczytywanie go w takim tempie.kot RYSUNEK 9-17 przedstawionym na rysunku 9-17. czy rzeczywiście osoba badana zajmuje się wyłącznie jego wykonaniem. Eksperymentator może ocenić. powinniśmy przynajmniej mieć możność zmierzenia. Pomińcie całkowicie część niezakreskowaną.dom . Ponownie przeczytajcie możliwie jak najszybciej tekst zakreskowany. żeby zająć się czymś innym.

odbiór wykładu będzie całkowicie odmienny. Następnie włącza się przełącznik. że szczegółowa RYSUNEK 9-20 . to subiektywnie wydaje się nam. . . >Jie jest zdolny do: Rezultaty te potwierdzają. W jakim punkcie zachodzi moment przełomowy? Gdzie następuje zastopowanie analizy treści wykładu? Najprostsze wyjaśnienie teoretyczne jest takie: sygnały z otaczającego środowiska przechodzą przez systemy sensoryczne i znajdujące się w nich mechanizmy analizujące. Wydaje się. mogą zostać dostrzeżone. stwarza badanemu możliwość zauważenia i zapamiętania. ze pewne aspekty materiału. czv ma to wpływ na trudność zadania. Wygłaszane kwestie pozostają niezrozumiałe. Chociaż w przełączeniu uwagi z marzeń na słowa wykładowcy nie uczestniczą żadne mięśnie czy części ciała. Z kolei fakt. na przykład znaczenia słów. . że całkowicie pochłonęło nas to. jeżeli nawet ich nie rozumiemy. Wyobraźcie sobie. Dźwięki głosu wykładowcy docierają do Waszych uszu. na czym koncentruje się nasza uwaga. rozpoznania języka przekazu. Kiedy badany jtarannie powtarza przedstawiony mu materiał. czy dźwięki tworzą sensowny przekaz językowy. że mechanizm analizy cech poddaje wszystkie sygnały choćby pobieżnej ocenie. lub gdy znajdujemy się jakby w transie w czasie czytania dobrej powieści. czy głos męski został zastąpiony żeńskim. . określenia. W obu wypadkach „słyszymy" głos wykładowcy. który przepuszcza do dalszej analizy wyłącznie sygnały właściwe (rys. i blokujący ostałe. a w drugim nie. na które chcemy zwrócić uwagę. ciągle jeszcze możliwe jest. a następnie na tej podstawie wybiera materiał właściwy. Jak gdyby jakiś wyłącznik odciął naszą świadomość od dopływu wszystkich sygnałów. jak gwizd. Jest to oczywiście prawda. niewłaściwego. czy język uległ zmianie w trakcie eksperymentu. 1 chociaż materiał właściwy podlega dość pełnej analizie (z udziałem wszystkich poziomów przetwarzania omówionych w rozdziale 3 o rozpoznawaniu obrazów). nie rozpoznaje języka. z wyjątkiem tych.zróżnicowanego materiału informacyjnego do obu przekazów. Fakt. przypomnienia sobie. a nawet nie wie. Nie dostrzega ona tego. aby zaobserwować. lub będąc w teatrze czy też w kinie. lub nawet pogrążeni w marzeniach. jakie sygnały w ogóle występują. na które nie zwraca uwagi. które nas interesują. na ^óry nie jest zwrócona aktywna uwaga. Jednakże w pewnym miejscu musi znajdować . że mechanizm selekcji dokonuje oceny cech fizycznych napływającej informacji. System ten wydaje się ogólnie użyteczny w procesie uwagi. możliwe. że zamyśliliście się w trakcie wykładu. oZ Nawet proste badania nad uwagą pozwalają stwierdzić. 9-20). zauważenia Jakich sygnałów. Świadomym wysiłkiem woli można przerwać stan zamyślenia i zacząć słuchać wykładu. jest zdolny do: . na przykład równoczesnym powtarzaniem wyrazów. ponieważ rzeczywiście „słyszymy" nie śledzone z uwagą dźwięki. ale nie pozostawiają żadnego śladu w świadomości. analiza wszystkich innych napływających sygnałów najwidoczniej dość wcześnie zostaje przerwana. przypomnienia sobie treści przekazu. że przypomni sobie co nieco z dodatkowych informacji. Co odbieracie lub zapamiętujecie z drugiego przekazu'' Większą część opisywanych tu wyników badań dotyczących równoczesnego powtarzania można z łatwością sprawdzić na sobie samym. . Przetwarzanie odrzuconego przekazu Kiedy jesteśmy całkowicie pochłonięci jakimś zajęciem. czy w ogóle słyszał głos. co wymaga interpretacji.j? przełącznik. stwierdzenia. odróżnienia mowy od bezsensownych dźwięków. jak to przedstawiono na rysunku 9-19. że dzieje się to na poziomie analizy cech. ale w jednym śledzimy wykład. przepuszczający sygnały. że osoba badana rejestruje przede wszystkim najprostsze właściwości sygnałów. wyodrębniając go z pozostałego. .

którymi posługuje się układ nerwowy. istnieje wiele sposobów. Przypominanie ich będzie odpowiadało standardowej krzywej kolejnej pozycji. to przełącznik. że opisywany tu mechanizm uwagi okazuje się zgodny z systemem rozpoznawania obrazów który omówiliśmy wcześniej. aby powtarzać lub strukturalizować słowa angielskie. która utrzymuje się jeszcze w pamięci krótkotrwałej. aby badani musieli skoncentrować całą uwagę na wykonywaniu jednego z zadań. w jakim się mówi. że badani mogą wydobyć ze swej pamięci krótkotrwałej kilka ostatnich jednostek. a przepuszczający inną. Ale jeżeli odstęp czasu między prezentacją materiału a sprawdzeniem stopnia jego zapamiętania wyniesie 30 sek. przedstawionej na rysunku 9-2 la. Ale zjawisk tych jest więcej. prosi się badanych. Po zakończeniu eksperymentu sprawdzono zapamiętanie słów. ale bez udziału komponentu pamięci któtkotrwałej. że osoby badane otrzymują listy wyrazów do zapamiętania. to pewna część informacji. Eksperyment kontynuowany jest dopóty. Jedyne. Zwróćcie uwagę na podobieństwo między zadaniami z równoczesnym powtarzaniem tekstu a liczeniem wstecz. za pomocą których układ nerwowy może stworzyć logiczny ekwiwalent przełącznika. Taki rezultat nie stanowi niespodzianki. W czasie wykonywania zadania polegającego na liczeniu wstecz uwaga zajęta jest liczeniem bezpośrednio po przekazaniu informacji. bez żadnego uprzedzenia. badany nie będzie już mógł przypomnieć sobie niczego z tego materiału. i załóżmy. Żadne z tych słów nie pozostało w pamięci. podczas gdy do drugiego ucha docierały w tym samym czasie powszechnie używane słowa angielskie. może zostać przypomniana. dopóki nie zostanie przedstawionych 50 różnych list. Jednak tak się nie dzieje. że wyniki powinny nieco przypominać te.. RYSUNEK 9-2la. ale na tej podstawie nie można określić niczego więcej. powinny być takie jak na rysunku 9-2la. Ale czy badani rzeczywiście słyszeli te słowa? Jak daleko przedostała się ta informacja. dodatkowo napływająca informacja rzeczywiście dociera do pamięci krótkotrwałej. Kiedy przeprowadzimy eksperyment w taki sposób. Pamięć bez uwagi Pierwszym zjawiskiem. na którym jego uwaga nie była skoncen- RYSUNEK 9-21 /?. ale związanych z innym zadaniem. co dodaliśmy. okazuje się.analiza sygnałów nieistotnych zostaje przerwana na poziomie wyodrębniania cech ogólnych. występujących równocześnie. Co się wtedy dzieje? Jedyna logiczna odpowiedź polega na tym. Następnie. Cel eksperymentu polega na tym. co zapamiętali oni z innych rzeczy. Okazuje się. Oczywiście. Najwidoczniej uwaga potrzebna do powtarzania wyrazów całkowicie pozbawiła badanych zdolności do analizowania informacji docierającej do drugiego ucha. należy zaraz po ekspozycji tego materiału przerwać wykonywanie zadania. Ale tu może zaniknąć bez śladu. Jeżeli od razu sprawdzamy zapamiętanie. przy czym każde słowo było powtarzane 35 razy. W jednym z eksperymentów proszono osoby badane o powtarzanie wyrazów przekazywanych przez słuchawkę do jednego ucha. Przyjmijmy. stanowi przeszkodę w zrozumieniu ich sensu. czy materiał leżący poza strefą uwagi trafia do pamięci krótkotrwałej. czy badani pamiętają z niego cokolwiek. blokujący informację dotyczącą jednej rozmowy. Z jakiego powodu zapamiętywanie końcowych pozycji nie występuje w . Co dzieje się z pamięcią w sytuacji wyłączenia uwagi? Aby to zbadać. Móre zostały przedstawione na rysunku 9-15. Źródło: Madigan i McCabe (1971) irowana. Różnorodne mechanizmy synaptyczne komórek nerwowych stwarzają takie możliwości. Prosty model przełącznika z powodzeniem wyjaśnia omawiane dotąd zjawisk uwagi. nawet rozpoznać języka. Istnieje również inny sposób przedstawienia wpływu uwagi na pamięć krótkotrwałą. które docierały do tego właśnie ucha. chociaż może sobie przypomnieć wiele pozycji z początku listy (rys. a następnie sprawdzić. że sprawdza się stopień zapamiętania natychmiast po prezentacji każdej listy. aby przypomnieli sobie wszystko. 9-216). które występowały jako ostatnie na każdej liście. Źródło: Madigan i McCabe (1971). Później następuje sprawdzenie tego. co potrafią ze wszystkich wcześniej prezentowanych list. dajemy osobom badanym do równoczesnego wykonywania kilka zadań. Ważne jest. Jeżeli uwaga skoncentrowana jest na czymś. Inaczej mówiąc. Oczywiście badani nie mieli czasu na to. W trakcie wykonywania zadania polegającego na równoczesnym powtarzaniu tekstu uwaga skoncentrowana jest na napływającej informacji. Do tego potrzebny jest jedynie jakiś mechanizm hamujący. które poddamy analizie. na której nie była skoncentrowana uwaga? Czy doszła do pamięci krótkotrwałej? Aby ustalić. jest pamięć. po prostu przedstawiamy ten proces za pomocą logicznego schematu wchodzących w grę funkcji. że badany zupełnie nie pamięta pozycji. Wystarczą pewne cechy ogólne aby można było odróżnić głos ludzki od innych dźwięków. ale na razie nie ma potrzeby tworzenia spekulatywnego schematu połączeń.

przełącznik. nieoczekiwaną próbę. przekształciło się w bełkot.eksperymencie przedstawionym na rysunku 9-216. że jeżeli zajdzie konieczność natychmiastowego przypomnienia sobie tych informacji. Strategia ta RYSUNEK 9-22 doskonale odpowiada początkowej części eksperymentu.zasadą „wszystko albo nic": informacja albo przechodzi. jakie wykonuje. na które uwaga nie była dwie osoby cierpiały wskutek uszkodzenia mózgu. podczas gdy w eksperymencie przedstawionym na rysunku 9-15 pewna część tych pozycji była zapamiętana? Jedno z możliwych wyjaśnień polega na tym. jaki materiał przepływający kanałem będącym poza sferą uwagi przechodzi przez przełącznik. że pamięć chwilowa należałoby oczekiwać biorąc pod uwagę model przełącznika. rzeczywiście istnieje niezależnie od tego. cie przedstawionym na rysunku 9-21 b (przeprowadzonycm przez Madigana i McCabe'a 1971) badani nic nie wiedzieli o tym. 9-20). gdy badany zgodnie z instrukcją powtarzał wyłącznie materiał docierający do lewego ucha (rys. chociaż pamięć krótko. Jeżeli tak jest. licząc na to. Czy pamiętacie przykład. Zarówno w eksperymencie z równoczesnym powtarzaniem tekstu. że nastąpi sprawdzenie zapamiętania słów ze wszystkich uprzednio prezentowanych list. Ale mieliśmy już podobieństwo. ale przed tym. że urządzenie to działa zgodnie z sensowny ciąg materiału zostanie przełączony do drugiego ucha. w którym mieliście za zadanie odczytać zakreskowany tekst nie zwracając uwagi na niezakreskowany? Nagle sensowne zdanie. że pewna część informacji przepływającej kanałem nie będącym w . osoba badana często zauważa. ale też całkowity brak przechowania go w pamięci długotrwałej. to pamięć chwilowa obejmuje każdy materiał podlegający Po drugie. Jeżeli w trakcie eksperymentu z Model osłabiacza równoczesnym powtarzaniem. ponieważ są one rzeczywiście najtrudniejsze do zapamiętania. Wyławia z drugiego kanału słowa trwała była sprawna. które należało omijać. ^ później nastąpi sprawdzenie stopnia zapamiętania materiału. Łatwo można zrozumieć. a pamięć trwała obejmuje jedynie materiał przepuszczony przez mjemy. na to Jkazję przekonać się. Powinno tkie jednak prowadzą w zasadzie do tego samego stwierdzenia: badani uświadamiają to przypomnieć Wam opis dwu pacjentów H. Na przykład. osoby badane dobrze wiedziały.M. przytoczony w rozdziale 8. że w trakcie przeprowadzania obu eksperymentów badani stosowali różne strategie podziału uwagi. nagle Problem związany z przełącznikiem polega na tym.A. albo też nie. nie reagując na nic więcej. musi wyodrębnić i wyjaśnić organizację wyłączać bezpośrednio po analizie cech (rys. Po trzecie. wszyskrótkotrwałe. że koncentrowali zatem swoją uwagę głównie na początkowych pozycjach z każdej listy. jakimi dyspoanalizie sensorycznej. że całkowity brak jadani dostrzegają swoją omyłkę. to jest duże prawdo. Wystarczy w tym celu wyobrazić sobie.imię do ucha. Kontekst i znaczenie przekazu często wdzierają się do zadania. ale materiał ten nie jest całkiem stracony. uwagi dotyczącej napływającego materiału może spowodować normalne zapamiętanie Można stosować szereg różnorodnych wariantów omawianego eksperymentu. Te sobie w pewnym stopniu materiał docierający kanałami. 9-22). że system pamięci krótkotrwałej może się powinna połączyć wiele aspektów. Po pierwsze. które odbiera informację niewłaściwą. W eksperymencie którego wyniki ukazane zostały na rysunku 9-15. musi być również zgodna z zasadami organizacji systemów urządzenie przełączające. ale okazuje się nieprzydatna. Możliwe więc. Nie zwracali uwagi na ostatnie pozycje. czego Wróćmy ponownie do modelu uwagi. Pozostają jednak inne uczestniczących w spostrzeganiu i rozpoznawaniu obrazów. zatrzymują się i przepraszają. co nie pozwoliło im uczyć się nowych skierowana. nim zadziała różnych procesów uczestniczących w skierowywaniu uwagi na jeden lub kilka sygnałów. Oczywiście nie spostrzega dokładnie uwagi. czy uwaga koncentruje się na materiale czy też Jak zatem połączyć te wszystkie dane w opisie procesu uwagi? Teoria ostateczna nie. Możliwe jest. problemy związane z tym modelem: jednym z nich jest bardziej precyzyjne zdefiniowanie. można je będzie wydobyć z pamięci ktrótkotrwałej bez większego wysiłku. a samo zdanie kontynuowane było w postaci słów niezakreskowanych. gdy wprowadzimy późniejszą. jak i w eksperydrugie ucho. że wypowiedziane zostało jej rzeczy ani też zapamiętywać czegokolwiek nawet na krótko. Jest to jedno z możliwych wyjaśnień. że przełączy się on z ucha. zbudowane z TEORIE UWAGI zakreskowanych słów. i N. które odbierało uprzednio tenże materiał. Natomiast w eksperytnen. uczestniczące w przekazywaniu materiału z jednej pamięci do drugiej. materiału docierającego do tego ucha. nierzadko mencie ze zwykłym przypomnieniem znajdujemy potwierdzenie tego. musi być zgodna ze wszystkimi danymi eksperymentalnymi. że uszkodzenie mózgu miało wpływ na mechanizmy mające sens zbliżony do zadania.

to z dużym prawdopodobieństwem powtórzy ona słowa „John rzucił swoją piłkę do Toma". które mają szczególne znaczenie albo które pasują do kontekstu przekazu właściwego. Czy model ten może wyjaśnić wszystkie dane eksperymentalne? Jeśli w wyniku osłabienia przepływu informacji w niepożądanym kanale zmniejsza się ładunek energetyczny niezbędny do dalszego jej przetwarzania. dociera jednak do świadomości badanego. który-jak się przypuszcza-został wyłączony. Oczywiście. Oznacza to. aniżeli model z przełącznikami. dlatego też w toku analizy sygnałów osłabionych nieuniknione są liczne błędy. żeby cała informacja :otycząca sygnału ułożyła się w zrozumiały obraz. I właśnie to obserwujemy. Wywody te są w pełni zgodne z wymaganiami stawianymi mechanizmowi uwagi. aby oczekiwania wyłonione w irakcie analizy przetwarzanego materiału mogły wpływać na regulację ustawienia istabiacza do pracy nad przyszłym materiałem. gdy nie Cdzie on zupełnie wyraźny. co jest potrzebne. Ponadto powinien on dawać jednak możliwość analizowania pewnych słów. aby mechanizm aktywnej syntezy mógł zbudować wewnętrzny model środowiska. że proces analizy przez syntezę przebiega w sposób nadzwyczaj graniczony. Doszliśmy tam do wniosku. należy uwzględnić omawiany temat. iż system musi być tak skonstruowany. Na podstawie danych uzyskanych w badaniach nad uwagą •lożna dojść do wniosku. Rysunek 9-24 przedstawia pełny system . tak że •k jeden zespół sygnałów korzysta z dobrodziejstw rozszerzonej analizy. że gdy poprosi się osobę badaną o powtarzanie materiału docierającego do jednego ucha: równocześnie zaś do drugiego ucha przekaże wyrazy: „Dom jest piłkę do Toma". takjak to przedstawia rysunek 9-23. Model z osłabiaczami lepiej zatem wyjaśnia pewne zjawiska uwagi. W ten sposób kontekst może z góry uprzedzać mechanizmy spostrzegania. Przede wszystkim jest niezbędne. Model procesu aktywnej syntezy 'rzechodzimy teraz do omówienia modelu uwagi mającego wiele wspólnego z systemem ozpoznawania obrazów. Rozważcie. jakich wyrazów lalcży szukać). którym przepływa informacja właściwa. osłabiacz powinien przełączyć kanały w środku (dania.tych. że bezpośrednio przed osłabiaczem znajduje się jakiś system pamięci. który stwarza możliwość uzupełniania i porównywania Schodzących sygnałów i tym samym zapewnia dokładne rozpoznawanie nawet w •ytuacji zakłóceń i zmienności napływających sygnałów. działającymi zgodnie z zasadą „wszystko albo nic".vraz i pamięcią krótkotrwałą. zaproponowanym w rozdziale 3. a jakich nie należy oczekiwać. w każdej jednostce czasu biegnie wyłącznie jedną drogą. To znaczy.c w analizie sygnałów sensorycznych w znacznej mierze trzeba odwoływać się do mechanizmu aktywnej syntezy. Wówczas będzie można kreślić. Cóż można powiedzieć o zapamiętywaniu sygnałów niewłaściwych? Nie jest wykluczone. jaki kanał powinien zostać osłabiony? Wspomnieliśmy o tym. tym samym osłabiacz częściowo spełnia swoją rolę. Skąd będziemy wiedzieli. pozwala to na skierowanie podstawowego wysiłku na kanał główny. Byłoby to zgodne z wynikami badań: przypuszczalnie tylko sygnały poddawane późniejszej analizie przechowywane są w pamięci trwałej. analiza osłabionych sygnałów nie jest tak efektywna. nawet wówczas.[smenty wydają się niezbędne i system wydaje się zaspokajać stawiane mu wymagania.RYSUNEK 9-23 -ySUNEK 9-24 centrum uwagi. . lo . ale nie powodujące jej całkowitego zablokowania. czyli urządzenie ograniczające ilość przepływającej informacji. Bez procesu aktywnej syntezy ludno byłoby analizować sygnały zawierające luki. ale wszystkie zawarte w nim e . jakie wyrazy mogą mieć związek z danym zdaniem (a więc. poprzedzającą osłabiacze. ale w pamięci czasowej przechowywane są wszystkie sygnały. Aby zapewnić taki wynik. Możliwe jest więc przyjęcie następującego rozwiązania. styl mówiącego i analizę gramatyczną odebranej już części zdania. mimo że odbiór ich został osłabiony. Aby móc przewidzieć na podstawie •ontekstu zdania. kiedy ten się pojawi. jaki będzie następny wyraz. Model ten jest nieco przeładowany. Otóż przełącznik działa w istocie jako osłabiacz (attenuator). jak analiza sygnałów docierających bezpośrednio. sprzeczne i wieloznaczne. i tym samym iitwić im wybór właściwego sygnału. oraz metodę regulacji względnj siły osłabiaczy. Odpowiednio zatem należy zmodyfikować nasz schemat. jakich sygnałów należy oczekiwać.

ale tak. A teraz przypomnijmy sobie. jakie zmiany należy wprowadzić do modelu omówionego szerzej w rozdziale 3.żewszystkiesygnałyanalizowane sąprzez system pasyw*\. Zasadniczy rezultat przedstawiony jest na rysunku 9-25. co począć z wynikiem analizy cech płynących z kanału nie śledzonego. żeby pełnej analizie podlegał tylko jeden z nich. Wszystkie pozostałe •ttSUNEK 9-26 .ystkich napływających sygnałów. Dopełnejanalizyniezbędna jest informacja pochodząca z aktywnych mecha„j/inów.naczenia. Na rysunku 9-25 kanał ten po prostu wisi w powietrzu.jchyleń i zniekształceń sygnału i do wydobycia zawartego w nim skomplikowanego . świadomej uwagi. Powstaje pytanie.viżnychsygnałów.. irocesy są pasywne. Jest to proces aktywny i tylko on wymaga poznawczej. że tylko proces zwany „aktywną syntezą" może mieć ograniczenia co do liczby dokonywanych analiz w danej jednostce czasu.p/.2. Przyjmijmy. ale tylko jeden kanał w określonej jednostce czasu podlega analizie w aktywnej części psiemu.RYSUNl-IK 9. aby mógł on uwzględnić równoczesny przepływ pewnej liczby sygnałów.słabione. automatyczne i prawdopodobnie mogą dokonywać ciągłej analizy . Problem polega na ustaleniu.Przyjmijmy. że te same założenia odnoszą się do równoczesnej analizy kilku . Pasywna część analizy nie wystarcza do wykrycia . Sygnały nie analizowane przez aktywną część systemu są w pewnym sensie .

pamięć w tym procesie. W modelu z osłabiaczem problem ten rozwiązany został dzięki wprowadzeniu <•• schematu specjalnego systemu pamięci krótkotrwałej-pamięci dla każdego kanńinformacji. prża1-wszystkim dlatego. na który skierowana została uwaga.1. aby pogodzić ze sobą olv' formy korzystania z pamięci. zastanówmy się ponownie.. że system pamięci odgrywa tu szczególnie ważną rolę. Zwróćmy uwagę. Jednakże kanał. jak i drugiej analizie. aby przyciągnąć uwagę procesu aktywnej syntezy. że pamięć krótkotrwała jest formą rozszerzenia pamięci długotrwałej. System ten może przełączać kanah. że istnieje pamięć czasowa obejmuj1. że w toku analizy przy rozpoznawaniu obrazów niezbędne b. W omawianym wypadku jednak możliwe jest nieco inne rozwiązanie. aby móc określić. czy skierowana jest na nie uwaga LV też nie. jaką rolę ne. tylko te cechy poddane zostają pełnej analizie. Przyja-:. pozwu'. założenia. porównaniu ich z oczekiwaniami wynikłymi z analizy już odebranych cech. co reprezentuje konfigura cech wyodrębnionych z sygnału. . ' wszystke nadchodzące sygnały. Informacja uzyskiwana przez kanał.Zanim jednak zilustrujemy ten system. poddawali jest zarówno jednej. A zatem pasywna analiza informacji nieistotnej -analiza osłabiona-wystarcza. fizyczne. na który skierowana jest uwaga. poddawany jest równi-: dodatkowemu procesowi aktywnego przetwarzania. Teraz uzyskana została pełna symctiiwszystkie kanały informacji poddawane są procesowi przetwarzania przez pasywną cz-x systemu rozpoznawania obrazów (rys. jeżeli sygnały nadchodzące z kanału nie śledzonego mają szczególny sens-na przykku: może to być imię osoby badanej.. poddaje je różn\>: możliwym analizom i w ten sposób wydobywa wszystkie posiadane przez nie cech1. które M zgodne z oczekiwaniami procesu aktywnej syntezy. bez względu na to. Problem polega na tym. Ale mechanizm aktywnej syntezy dokonuje wdanej jednostce czasu tylko jed:kanalizy. Ale w przypadku sygnałów przepływający!: przez kanały nie śledzone uwagą.'•' korzystanie z systemu pamięci trwałej.nam zbudować dość interesujący system. 9-26). A zatn: system rozpoznawania obrazów przetwarza wszystkie sygnały. Przypomnijmy sobie.. polegającemu na syntezie sygnałó1.

że nastąpiło to głównie w wyniku logiki. które przypominamy sobie. zorganizowane są w złożoną strukturę. Mózg ludzki nie jest jedynym systemem. W miarę odnajdywania rozwiązań częściowych konfrontuje je z informacją tkwiącą w zadanym mu pytaniu i w ten sposób formułuje nowe pytania. które wznoszą się nad tysiącami zapamiętanych szczegółów. rekonstrukcji myślowej tego. Przede wszystkim dokonuje on analizy samego pytania. aby dojść do najlepszej w zaistniałych warunkach odpowiedzi. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie. to przystępuje do wypracowania strategii poszukiwawczej. będących czymś w rodzaju drogowskazów w pamięci. W istocie badania procesów przypominania. rozwiązywania problemów. gdy uda się odkryć potrzebną informację. wydaje się. a jeżeli tak. poczynając od tradycyjnych bibliotek. aby zadecydować. to jaką trudność może mu sprawić ich odszukanie. ile rozwiązania określonego problemu. I nawet wówczas. w którym mieszkaliście przed laty: z której strony znajdowała się klamka u drzwi wejściowych-z prawej czy też z lewej strony? Oto pytanie. czy ma on w pamięci potrzebne informacje. dokonanie oceny ewentualnych sprzeczności i w efekcie zestawienie wszystkich danych tak. że sama sprawa wymaga nie tyle „wypomnienia sobie czegoś. które zakłada posiadanie pamięci oraz wydobywanie z niej informacji. w której ten proces zachodzi. Jego droga poszukiwań opiera się na wydarzeniach ważnych. jak i struktury pamięci. myślenia i operacji myślowych mają wiele elementów wspólnych. Fakty. umożliwiające prowadzenie dalszych poszukiwań. nie wystarcza posiadanie w pamięci odpowiedniej informacji. potrafi gromadzić olbrzymie ilości danych. Człowiek usiłujący intensywnie sobie coś przypomnieć wygląda tak. Konieczne jest odszukanie całej przechowywanej informacji dotyczącej zadanego pytania. Ićdnak w trakcie odpowiadania na nie odkrywamy.10. jak gdyby rozwiązywał jakiś trudny problem. Wiele systemów. czy zostało ono właściwie postawione. Badanie pamięci długotrwałej jest zarówno badaniem procesu rozwiązywania tego lypu problemów. Struktura pamięci ODPOWIADANIE NA PYTANIA Kiedy należy poszukiwać informacji? Odszukiwanie obrazu Odszukiwanie informacji jako proces rozwiązywania problemów Poszukiwanie i rozumienie DONIOSŁOŚĆ ROZUMIENIA MODEL PAMIĘCI Zapamiętywanie pojęć Pojęcia pierwotne i wtórne Zapamiętywanie zdarzeń Postarajcie się przypomnieć sobie dom. wyróżniających się. ODPOWIADANIE NA PYTANIA Prawdopodobnie siła ludzkiej pamięci nigdzie nie ujawnia się tak wyraziście jak w wypadku odpowiadania na pytania dotyczące nagromadzonej wiedzy. a kończąc na nowoczesnych systemach komputerowych. W toku analizy takich systemów . Jeżeli zdecyduje się na próbę przypomnienia sobie potrzebnego materiału. gdyż między samymi czynnościami umysłowymi istnieją niewielkie różnice. Akt przypominania polega na systematycznym stosowaniu reguł w analizie tych przechowywanych informacji. w której te czy inne zdarzenia i pojęcia powiązane są ze sobą w wyniku uprzedniego doświadczenia. co właśnie tam powinno było się znajdować. przed którym pojawia się problem odpowiadania na pytania na podstawie obszernych zasobów informacji.

że człowiek w sytuacji ciągłego bombardowania przez informacje sensoryczne musi dokładnie wiedzieć. na wysiłek potrzebny do jej znalezienia i na szansę powodzenia całej próby. że wymagana informacja w ogóle nie istnieje. że to nonsens. Na przykład. ' Telefon Białego Domu ma numer (202) 456-1414. było to. Możecie wyobrazić sobie każde pomieszczenie i tolejno policzyć okna: najpierw w jednym. Kiedy należy poszukiwać informacji? Pytanie: Jaki był numer telefonu Beethovena? Co odpowiecie na to pytanie? Powiecie. jeżeli tylko wiadomo było wcześniej przed zebraniem danych. aby zdecydować. na jakie pytania ludzie potrafią udzielać odpowiedzi. kiedy chcemy tę informację z nich wydobyć. kto mógł mieć telefon? Pytanie: Jaki był numer telefonu Hemingwaya? Znowu odmawiacie odpowiedzi. stanowi o wartości dużego systemu pamięci. analizujecie pytanie. to nie rzucacie się na oślep w pc ". tego rodzaju system organizacji jest niezmiernie użyteczny dla dużego systemu pamięci.jedną z pierwszych rzeczy. Może też być tak. Po pierwsze. że nie znacie numeru Hemingwaya. Zobaczymy dalej. Dzięki temu nie traci on czasu na poszukiwanie tego. Możemy się wiele nauczyć o istocie procesu przetwarzania informacji. Trudności pojawiają się dopiero wówczas. tak aby można było ustalić liczbę ludzi w wieku do 30 lat. Procedur poprzedzających proces przetwarzania informacji nie potrafimy jeszcze określić z taką precyzją. Raczej stanowi o tym jego zdolność odnajdywania na żądanie określonych porcji danych oraz dawania odpowiedzi na pytania odnoszące się do zgromadzonych w nim informacji. że możliwe byłoby zdobycie tej informacji. który po przezwy. odkrywamy. Przypuśćmy jednak że spytają Was o kogoś. podobny do pamięci ludzkiej. na prawdopodobieństwo jej obecności w pamięci. względnie łatwo można zbudować system spisu ludności. że mechanizmy takie działają w ludzkiej pamięci. których wcześniej nie przewidywano? Czy można zbudować system przetwarzania danych. jaka informacja jest mu nieznana. Wiemy. że wprowadzenie do nich informacji nie stanowi zazwyczaj głównego problemu.zukiwaniu informacji. że informacja potrzebna do uzyskania odpowiedzi na dane pytanie znajduje się w systemie i użytkownik może ją uzyskać. jeśli uda mu się prawidłowo sformułować pytania. katalogi czy streszczenia) okazuje się niedostosowana. Mamy jedynie niejasne odczucie złożoności związanych z tym reguł. czy w ogóle można na nie udzielić odpowiedzi. jednakże wymagałoby to zbyt wiele wysiłku i starań. Bezspornie. aby pozwalało to nam posłużyć się nimi przy konstruowaniu systemu wydobywania informacji. Jednak w szczegółach nie potrafimy jeszcze opisać mechanizmu tych procesów. duże archiwum albo też pamięć dużego komputera-istnieją takie typy pytań. czego i tak nie wie. Jesteśmy w stanie określić niektóre z nich i w ogólnych zarysach przedstawić ich główne właściwości. którą trudno jest uzyskać. a następnie umiejętnie zestawić otrzymane wyniki. że przy odrobinie wysiłku nie udałoby się zdobyć numeru telefonu Białego Domu1? Kiedy zastanowimy się nad pamięcią ludzką. że kiedy poprosi się Was o przypomnienie sobie czegoś. jeżeli nawet miał on telefon? Sądzicie chyba. . który z systemów pamięci wzięlibyśmy pod rozwagę-może to być mózg ludzki. że informacja istnieje. że występują w niej specjalne procedury analizujące przekaz ze względu na istnienie w ogóle odpowiedniej informacji. pozwalająca na przechowywanie ogromnej liczby informacji. że byłoby w ogóle bezsensowne zawracanie sobie iym głowy. Skąd jednak wiecie. który zachodzi w pamięci. unikalnych aspektach zdarzeń zachodzących w otoczeniu. A zatem nie pojemność mechaniczna. Jak zaprogramować taki system pamięci. Czy jesteście całkowicie przekonani. bez uciekania się do skomplikowanych badań. Beethoven zmarł zanim wynaleziono telefon. potem w drugim i tak dalej aż do końca. żenię znajdziecie jej we własnej pamięci. Po tej analizie wstępnej możecie dojść do wniosku. Może się okazać. Jaki numer telefonu ma Twój najlepszy przyjaciel? Jaki jest Twój numer telefonu? Przykłady te wyraźnie pokazują. oraz o mechanizmach i procedurach odpowiadania. Należy po prostu usiąść i pomyśleć o tym. ponieważ pozwala mu to skoncentrować się na nowych. Niezależnie od tego. Po prostu nie znacie tego numeru. Ta sekwencja operacji najwidoczniej przebiega w naszym mózgu szybko i nieświadomie. który mógłby odpowiadać na każde dowolne pytanie. Niemniej jednak jakiś wszechwiedzący postronny obserwator mógłby w zasadzie twierdzić. abyście doszli do przekonania. jaką odkryto. Ale co zrobić z pytaniami. że informacja tego typu będzie niezbędna. ważnych. że nie znacie tegu numeru? A co z następującymi pytaniami: Pytanie: Jaki jest numer telefonu do Białego Domu? Odszukiwanie obrazu Pytanie: Ile jest okien w Twoim mieszkaniu? Tym razem poszukiwania idą łatwo. Jaka jednak informacja jest potrzebna. to problem może się okazać nie taki trudny. katalog fiszek w księgarni. Może on również ocenić koszt poszukiwania informacji. do których organizacyjna struktura pamięci (włączając w to odpowiednie indeksy. ciężeniu wszystkich trudności związanych z gromadzeniem informacji rzeczywiście potrafiłby wyszukiwać pożądane informacje? Jakiego typu strategia poszukiwawcza jest tu potrzebna? Jeżeli rodzaj zadawanych pytań znany jest wcześniej. ale wiecie o tym. jakie tylko przyjdzie nam do głowy.

gdy system musi odpowiedzieć na jeszcze inny rodzaj pytań. 1. zabierać się do poszukiwań: analiza wstępna wskazuje na to. 6. zajmuje się podstawowym elementem postawionego pytania „trzeci tydzień września". Zobaczymy. że informacja. skondensowaną wersję.. to był drugi tydzień zajęć w szkole. Trzeci tydzień września-zaraz po wakacjach-to było w pierwszym półroczu. Zapis kopii wrażeń wzrokowych potrzebuje znacznego miejsca w pamięci. nie zostanie zarejestrowana. I oczywiście nie ma potrzeby. Skąd mam to wiedzieć? (Eksperymentator: „Proszę jednak spróbować". co wydaje się ważne. odrzucając nieistotne szczegóły. Typowe odpowiedzi ludzi mogą wyglądać jak przytoczony poniżej protokół. W procesie wydobywania informacji mechanizmy te współdziałają w określony sposób: jeden wydobywa i tworzy obraz. zadajcie to pytanie przyjacielowi i poproście. co zachodziło w pamięci między zdaniami 7 i 8. Osoba badana najwyraźniej znalazła się w impasie (krok 7). Nie wiem.tak duża dziwna tablica. Coś takiego. Prawdopodobnie byłem w laboratorium chemicznym. że istnieją jeszcze bardziej wyrafinowane sposoby posługiwania się danymi wyuczonymi na pamięć. Odszukiwanie informacji jako proces rozwiązywania problemów Pytanie: Gdzie byłeś w poniedziałek po południu w trzecim tygodniu września dwa lata temu? Nie zniechęcajcie się od razu. że pewnego dnia zostaniecie zapytani o ilość okien w swoim mieszkaniu. przedłuża i komplikuje poszukiwania i może doprowadzić do zaśmiecenia pamięci nieistotnymi szczegółami.Zadanie to wydaje się łatwe. Ogranicza to zakres i różnorodność sposobów posługiwania się przez nas uprzednim doświadczeniem oraz pytań. chce] abyśmy to zapamiętali. że on zaczął od tablicy atomów . Przede wszystkim pojawia się pytanie.. czy należy. co zostało do tej pory powiedziane w niniejszym rozdziale. Często analizujemy i kondensujemy napływającą informację. Już wiem. Jest rzeczą mało prawdopodobną. nie trzeba się martwić o odszukanie w przyszłości dowolnej informacji o nich. Mogłem być w szkole średniej w Pittsburgu. Dwa lata temu. chyba przypomniałem sobie: siedziałem. Możliwe. 5. jak i jej przekształconą. Przypominacie sobie jedynie wysoce abstrakcyjną wersję własnego doświadczenia wzrokowego. która w konsekwencji może okazać się ważna.. to jednak daje on określone wyobrażenie o tym. kiedy stawia mu się problem podobnego typu. Tak.. chociażby dachy i ściany. Jak tylko udaje mu się rozwiązać tę kwestię (krok 3). Teraz przychodzą mu do głowy bardziej konkretne wspomnienia (kroki 5 i 6). Większa część tego.. jak i procedurą pozwalającą policzyćokna. abyście myśleli o tym. drugi zaś analizuje i przetwarza uzyskaną informację. Tak czy inaczej nie ulega wątpliwości. sceny z ostatniej wycieczki doświadczenia związane z nauką jazdy na rowerze. 8. Konstruktywny aspekt ludzkiej pamięci jawi się nam w całej pełni wówczas. Początkowo stara się ustalić. Rozbija ogólne pytanie na pytania cząstkowe. abyśmy dysponowali zarówno jakimś obrazem naszych pokoi. Z drugiej zaś strony. Nie potraficie wyczarować obrazu poszczególnych stron i odczytać z nich określonych słów. wykorzystuje zdobytą informację do postawienia nowych. A zatem adekwatny model ludzkiej pamięci powinien wyjaśniać. co widzimy.Przypominam sobie. Jednakże oprócz samego faktu. Zupełnie tak. że pamięć nasza potrafi przechowywać znaczną liczbę obrazów z naszego przeszłego doświadczenia. jak pracuje system pamięci. może uda wam się znaleźć odpowiedź na to pytanie... że w poniedziałki mieliśmy ćwiczenia z chemii.) 2. Być może. A jeszcze lepiej. nie ulega jednak wątpliwości. Kiedy jednak zaczyna poszukiwania... ważne jest. że najlepiej byłoby przechowywać zarówno pełny zapis informacji. przeorganizowanego i przedstawionego własnymi słowami. Ten zapis doświadczeń wzrokowych wskazuje na pewne zasady ważne dla analizy strategii odszukiwania. a zapamiętując tylko to. w jakich warunkach przeżywane przez nas zdarzenia są zapamiętywane w całości. jak w czasie rozwiązywania problemów. jak informacja wzrokowa jest rzeczywiście zapamiętywana. Nie jest wykluczone. bardziej konkretnych pytań (krok 4). 4. 3. które upraszczając proces zapamiętywania nie powodują równocześnie utraty szczegółów? Poza wszystkim domy mają wiele rzeczy wspólnych. co robił przed dwoma laty (krok 2). Jedną chwilkę. Człowiek może wydobywać i poddawać analizie różne obrazy: twarz przyjaciela. Spróbujcie zanotować myśli. reorganizacja i kondensacja informacji oraz zapamiętywanie wyłącznie ich głównych cech może spowodować zwiększenie ryzyka tego. Nie zawsze jednak wszystko to. że badany . Czy istnieją ogólne reguły zapisu i odtwarzania obrazów. 1. Zachowanie pewnego rodzaju kopii informacji pierwotnej zapewnia w następstwie dużą elastyczność operacji poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące naszych doświadczeń. Zastanówcie się chwilę. 9. na które potrafimy odpowiedzieć. Tak długo. które przychodzą wam do głowy w trakcie poszukiwania informacji. kiedy znajdujecie się w tym czy innym pokoju. nie została zarejestrowana w protokole. Pomyślałem wtedy. W porządku. że trudno będzie uzyskać potrzebną informację lub też okaże się to niemożliwe i badany zdecydowanie odmawia podjęcia jakichkolwiek prób (krok 1). a w jakich wyodrębniamy i zapamiętujemy jedynie pewne cechy istotne. czy też nie. byście zajmowali się liczeniem okien za każdym razem.niepoważny facet. Zaraz.. Chociaż protokół ten został sfabrykowany. zapamiętujemy w całej pełni. Spróbujcie odtworzyć wszystko to. Niezależnie jednak od tego. wiemy bardzo mało o naturze tych obrazów wewnętrznych... że ludzie pamiętają obrazy i posługują się nimi. system ludzkiej pamięci wykorzystuje te podobieństwa. Zdaje mi się. jak długo w pamięci zachowane są obrazy wszystkich pomieszczeń. jak są przechowywane albo jak odszukiwane. Wykorzystawszy już pierwszą wskazówkę „dwa lata temu". wydobywanie informacji wymaga aktywnej konstrukcji i analizy informacji na podstawie określonych reguł i procedur. nie stara się odtworzyć informacji od razu.. aby myślał na głos. to był mój ostatni rok w szkole.

to radzimy Wam zapoznać się z dwoma kolejnymi dialogami. że pamięć jest procesem rozwiązywania problemów. W konsekwencji . aby stwierdzić. że rozwiązują problem poprzez rozbijanie głównego pytania na pytania szczegółowe i próbują zbliżyć się do rozwiązania przez wielokrotne przeformułowywanie i analizę pytań cząstkowych. że możecie odpowiedzieć na to pytanie. Poszukiwania mają aktywny. że w Waszej pamięci jako część informacji skojarzonej z gołębiem znajdziecie zapis informacyjny o tym. Jeżeli. system daje w końcu odpowiedź. Jeśli chodzi o psychologów. czym zajmował się dwa lata temu w poniedziałek po południu. to pierwsze przekonywające dowody popierające ten punkt widzenia przedstawili William James (1890) oraz Frederick Bartlett (1932). Studiowanie tablicy pierwiastków. dlaczego właśnie gołębie nie mogą prowadzić samolotów. że gołębie nie prowadzą samolotów. było ważnym wydarzeniem wjeg0 życiu. Również jest mało prawdopodobne. Nowym elementem jest fakt. Tak czy owak ludzie rozumieją znaczenie napływających informacji i posługują się tym rozumieniem w ocenie aktualnego doświadczenia z punktu widzenia ich uprzedniej wiedzy. Po zastanowieniu się możecie nawet zmienić swój pierwotny werdykt: być może gołąb (po pewnych modyfikacjach gołębia lub samolotu) mimo wszystko potrafi prowadzić samolot2. nie jest zdolny do odpowiedzi na pytanie tego typu. Jest mało prawdopodobne. twórczy charakter. Żaden system gromadzenia danych. Jeżeli nie można iść bezpośrednio do celu. informacja w pamięci musi być w wysokim stopniu powiązana i ustrukturalizowana. Człowiek jednak. że dysponujemy dziś pewnymi narzędziami analitycznymi pozwalającymi na szczegółowe badanie podobnych procesów. czy człowiek lub maszyna rozumie to. Drugi program steruje robotem. nie jest nowe. Pierwszy to dialog między osobą a programem komputera nazwanym DOKTOR. skoro zarówno gołębie. Odszukanie tej informacji niewątpliwie pozwoliło mu znaleźć nowe drogi do uzyskania odpowiedzi. które mają tę właściwość. że pamięć ludzka nie może być przypadkowym zbiorem faktów. jej pierwszą reakcją był wiech z tej wyraźnie niedorzecznej myśli. jakiej udzieliliście. z fragmentarycznymi odtworzeniami tego. tak aby można było łatwo porównać ze sobą pojęcia dla wyrobienia sobie sądu o ich podobieństwie lub też różnicach. Tak czy inaczej. W kroku 8 najwyraźniej gotów jest ponownie przystąpić do odtworzenia tego. Przekonanie o tym. Podobny pogląd głosili na przestrzeni tysiącleci poeci i filozofowie. Istnieją obecnie metody konstruowania i badania modeli pamięci. jaką przeprowadziliście udzielając pierwszej impulsywnej odpowiedzi. aby rozstrzygnąć. jednak odpowiedź tę z trudem tylko można by tu nazwać prostym przypomnieniem. odpowiedź na takie pytanie w nas/yni wypadku nie może być zwykłym przypomnieniem. Poszukiwanie i rozumienie Pytanie: Czy gołębie mogą prowadzić samoloty? DONIOSŁOŚĆ ROZUMIENIA Rozumienie to proces dość iluzoryczny. jak i samoloty latają. uzyskano je od dwu różnych modeli pamięci występujących w tym wypadku w postaci programów komputerowych. jak widać. W procesie porozumiewania się z DOKTOREM człowiek może wprowadzić do komputera dowolne teksty dzięki maszynie do pisania z klawiszami oznaczonymi literami. W przykładzie tym pamięć jawi się nam jako zbiór zhierarchizowanych pytań i odpowiedzi. co się do nich mówi? Jeśli sądzicie. Drugi etap wymaga znacznie szerszej analizy. abyście kiedykolwiek myśleli o konkretnej możliwości prowadzenia samolotu przez gołębie. o których wspominaliśmy uprzednio. symulującym zachowanie psychiatry. że może to nie jest . to następne pytanie . że pojęcia „gołąb" i „prowadzenie samolotu" są niespójne logicznie. porównywanie takie występuje na różnych poziomach. sprawdzając jej zgodność ze swym dotychczasowym doświadczeniem. Nawet więcej. W przypadku osiągnięcia powodzenia. na ile przybliży mnie to do wyznaczonego celu? Jak tylko zostanie rozwiązany podproblem. Co więcej.brzmi: dlaczego? Czy gołąb z zasad\ nic może prowadzić samolotu? W tym wypadku problem nie sprowadza się ani do analizy obrazów wzrokowych. czego rzeczywiście doświadczono. który potrafi Kiedy pytanie to zostało postawione 8-letniej córce jednego z autorów tej książki. Cóż w istocie znaczy zrozumieć to czy inne słowo? Jak można zorientować się po objawach zewnętrznych. czy da się ona wyjaśnić w znanych mu terminach. pamięć rozkłada problem na szereg podproblemów lub podcelów Dla każdego podproblemu pytanie brzmi następująco: Czy można je rozwinąć. też do wstępnego opracowania przekazu czy ustalenia strategii poszukiwawczej w celu uzyskania określonej informacji. aby gołąb stał się pilotem?-I przechowywana informacja jest oceniana ponownie z perspektywy tego postawionego w nowy sposób pytania.oczywiście . To ostatnie pytanie prowadzi nas do kluczowej kwestii badań nad pamięcią: zdolności rozumienia. musicie zdobyć się na pewien wysiłek. Pytanie cząstkowe brzmi: Co jest potrzebne. Jest ona mieszaniną logicznej rekonstrukcji tego. W pierwszym etapie analizy coś nam sugeruje natychmiastową odpowiedź. Ale macie jedynie mglistą świadomość anal'/>. co powinno być. ! Na to pytanie szybko znajdziecie odpowiedź. odpowiedź b^l/it przecząca. jest wynikiem logic/nci analizy informacji dotyczącej obu pojęć. Dowolny model pamięci musi uwzględniać ten podstawowy aspekt pamięci długotrwałej u ludzi. z wyjątkiem mózgu ludzkiego. Następną reakcją było jednak zastanowienie się. an. odpowiedź. «ie głupie. jak sądzimy. Zachowanie takie wskazuje na to.kontynuował poszukiwania w różnych kierunkach stosując nowe strategie poszukiwawcze. nie zastanawiając się analizuje napływającą informację. wyraźnie podobnej do procedur rozwiązywania problemu. pojawiają się nowe i poszukiwania trwają nadal. Przeciwnie.

Niemniej jednak natychmiast odrzucicie to stwierdzenie jako bezsensowne. Jak sądzicie. Proszę mi powiedzieć coś więcej o swojej rodzinie. to prawdopodbnie będziecie mogli przypomnieć sobie. Wypowiedzi ludzi wydrukowane są specjalną czcionką i poprzedzone symbolem • Odpowiedzi komputera wydrukowane są tym krojem czcionki • Zapoznajcie się z tymi dialogami. mój przyjaciel przyprowadził mnie tu. że są to rakany. że ciągle mam stan depresyjny. to jest niewątpliwe. że takie sprawdzenie nawet nie jest konieczne? Rozpoznajecie od razu te wyrazy jako nowe. . Skąd jednak o tym wiecie? Czy rzeczywiście sprawdziliście wszystkie słowa. gdy myśli pani o ojcu? • Tchórze. Pani ojciec? 9 Pan mi w czymś przypomina mojego ojca. to dokonaliście tego bardzo szybko . Przykro mi. Oczywiście. Sądzi pani. jak rozmawiający z nim człowiek? Jak to można sprawdzić? Podobnie jak w procesach percepcyjnych. Czy pani sprawia przyjemność to. a całe wyrażenie jako bezsensowne z punktu widzenia waszego dotychczasowego doświadczenia. A kto jeszcze z wami mieszka? • Mój ojciec. W jaki sposób? i Ciągle czepiają się czegoś tam. że pani ma depresję. 172-173). Jak pani sądzi. że pan to ukrywa przede mną. Model. że sam fakt niezrozumienia słowa i niemożności interpretowania go za pomocą nabytego doświadczenia nie przeszkadza we wprowadzeniu tego słowa do pamięci i przechowywania w niej przez dłuższy czas. dlaczego nie kłócę się z panią? • Bo pan się może obawia.manipulować plastykowymi klockami leżącymi na stole. Możecie przeczytać każde słowo. czy komputer rozumie to. co tą są minsoki. Czy ma to jakiś związek z tym. co nie jest mu znane? A co powiecie o tym stwierdzeniu? Te minsoki to rakany. istotę procesów pamięci możemy badać na takich przekazach. iż uda się Warn dowiedzieć czegoś o minsokach i dodacie to nowe słowo do waszego słownika. Źródło: Weizenbaum (1968. Proszę podać przykład. Może minsoki to słowo warte zapamiętania? Odnotujcie. jakie napotkaliście w ciągu wielu lat posługiwania się językiem. Dlaczego pani myśli. co to znaczy „być w stanic depresyjnym" czy w stanie agresji. Drugi program posiada pewien zasób wiedzy dotyczącej klocków i języka Ale czy na pewno rozumie terminy. Wszyscy mężczyźni są podobni. Co jeszcze przychodzi pani do głowy. że jestem mało agresywny? • Pan się ze mną nie spiera. Taka jestem nieszczęśliwa. Możliwe. ale myślę. że wyrazu minsoki nigdy nie napotkaliście? Jeśli tak. 10-1. Jeśli po dwustu stronach tego tekstu zapytamy Was ponownie. że przyjaciel przyprowadził panią tutaj? c Tym razem prawdopodobnie będziecie skłonni przyjąć. procesy związane ze zrozumieniem przekazu przebiegają tak szybko i automatycznie. Czego pani oczekuje w ramach tej pomocy? • Być może nauczyłabym się postępować z mamą. chociaż nie znacie znaczenia obu tych słów. których używa tak samo. Ale jak zbudować system pamięci zdolny do tak szybkiego określenia tego. Niemniej jednak stwierdzenie to traktujecie inaczej niż poprzednie. s. że uświadamiamy je sobie dopiero w wypadku ich wyraźnego zaburzenia. że tekst ten ma jednak jakieś znaczenie. Jakie podobieństwo pani widzi? • Nie jest pan zbyt agresywny. że wizyta ta pozwoli pani nie być nieszczęśliwą? 1 Potrzebuję pomocy. ani o tym. i Dobrze. co to są minsoki lub rakany. że boję się pani? • Mój ojciec boi się wszystkiego. Niemniej jednak może on robić wrażenie na zwykłym obserwatorze. I właśnie dlatego. co do niego mówią ludzie? Program symulujący wywiad psychiatryczny najzwyczajniej oszukuje Nie ma najmniejszego pojęcia ani o przyjacielach. Przyjaciel przyprowadził panie tutaj? 0 On mówi. macie rację: to bezsens.przecież człowiek poznaje w toku swego życia średnio około 50 000 różnych słów. Cóż jednak pozwala nam sądzić. ? którymi odpowiednie mechanizmy nie dają sobie łatwo rady. WSUNEK. t To prawda. $ Mieszkam z mamą. tak aby być rzeczywiście pewnym. Nadal nie wiecie. i uświadamiacie to sobie. podobnie jak w przypadku procesów spostrzegania. Na przykład zastanówmy się nad następującym stwierdzeniem: Oranz minsoki tankin rakany.

Czy dotykałeś jakiejś piramidki przed położeniem zielonej piramidki na małym sześcianie? Tak. przed tym nim go wyjąłeś? Zielona piramidka. Czy pan ma na myśli: 1 — Bezpośrednio na powierzchni? 2 — Gdziekolwiek powyżej niej? Gdziekolwiek powyżej niej. duży czerwony klocek i zielony sześcian. Trzy. jak sądzę. Jak to zrobiłeś? 9 Położyłem duży czerwony klocek na stole. zielonej. Jaki sześcian leży teraz na stole? Duży zielony. na którym stoi najwyższa piramidka? Jeżeli tak. t ••• • Dziękuję. dwa duże zielone sześciany i duży czerwony klocek. W porządku. . Czy stoi coś zielonego na najmniejszym z przedmiotów stojących na tym samym przedmiocie co najwyższa piramidka? Tak. tylko cztery: czerwony sześcian. to jest on czerwony. Po co? Aby ją stamtąd zabrać.• • • • • • • • • • • • • • • Proszę postawić jeden na drugi oba czerwone klocki i jeszcze czerwony sześcian lub piramidkę. duży czerwony klocek i duży zielony sześcian. Ile przedmiotów znajduje się teraz nad zielonymi sześcianami? Nie jestem całkiem pewien. następnie położyłem na ten sześcian czerwony sześcian. następnie pozostawiłem ten sześcian. rozumie pan najmniejszy z przedmiotów stojący na tym samym przedmiocie. Po co to zrobiłeś? Aby postawić jeden na drugim: czerwony sześcian. a na nim czerwona piramidka. co oznacza „nad" w zdaniu „nad zielonymi sześcianami". W porządku. Po co uwalniałeś ten sześcian? Aby móc go położyć na dużym zielonym sześcianie. następnie pozostawiłem tam ten sześcian. aż trzy: duży czerwony klocek. « Co leżało na czerwonym sześcianie. następnie położyłem na nim duży zielony sześcian. Teraz proszę postawić na wierzchu najmniejszą piramidkę. Czy z tyłu za piramidką leży jakiś większy klocek? Tak. Proszę postawić teraz mały klocek na zielony sześcian. zielona piramidka. na którym stoi piramidka. 35-60). W porządku. Kiedy to było? Wtedy. Źródło: Winograd (1970. Jaki to ma kolor? Przez „ t o " . Bardzo proszę! RYSUNEK 10-2. A dlaczego to zrobiłeś? Ponieważ o to mnie prosiłeś. f Ilu przedmiotów dotykałeś w czasie tej pracy? Czterech. następnie pozostawiłem go tam. « A zatem w tym czasie na lewo od pudełka leżało pięć przedmiotów? Nie. Po co było ci to potrzebne? Aby uwolnić czerwony sześcian. duży zielony sześcian i niebieski klocek. kiedy stawiałem jeden na drugim: czerwony sześcian. s.

Często całkowicie sensowne stwierdzenia wymagają od naszej pamięci złożonego wysiłku: Ci autorzy są faszystami. Jaki rodzaj informacji zostanie przez Was wykorzystany do opisania tego znaczenia? Typowe wyjaśnienie wygląda na przykład tak: . Pierwsza. czy są w niej teksty sugerujące. zapamiętywanie tego. aby rozwiązywać problemy. co myślisz o autorach. aby wyjaśnił Wam albo też głośno powiedźcie sami sobie. w którym wszystkie informacje są jak najrozleglej powiązane z wszystkimi innymi informacjami. następnie do ich prac. mówimy sami o sobie. W uzupełnieniu do etykietki w razie potrzeby można wydobyć z pamięci znaczną liczbę informacji związanych z danym pojęciem. wreszcie do oceny wiarygodności tego czy innego przekazu z punktu widzenia własnego doświadczenia. MODEL PAMIĘCI Do tej pory mówiliśmy o generalnych zasadach. system. czy jakieś stwierdzenie jest faszystowskie. aby ustalić. mówić. samochodach. Chociaż wszystkie wyrazy mają tu sens. poczynając od pewnego momentu. Tak więc pierwsze nasze zadanie polegać będzie na ustaleniu. Tak czy owak. którzy ze znanych Warn autorów są faszystami? Być może. Teraz zaczynacie dostrzegać całą złożoność wymagań. Ale jak rozpoznać. kiedy przekaz zostanie odrzucony. co jest mu wiadome. Badaniom nad tym procesem interpretacyjnym będzie poświęcony następny rozdział. mimo że. jak odniesiecie się do takiej prośby: Powiedz mi wszystko to. który posiadałby te podstawowe właściwości s pamięci ludzkiej. to wypracowanie reguł dla banku danych. odpowiedzi na pytania i poszukiwanie informacji potrzebnej do tego. to przetworzenie go w umyśle wymaga odszukania i ocenienia ogromnej ilości informacji: o jakich autorach jest mowa. to ta część systemu pamięci. musi zatem posiadać zdolność decydowania. a także całej złożonej sieci powiązań wzajemnych między nimi. Całkiem prawdopodobne. Tu otwierają się przed wami nieograniczone możliwości. jakie aspekty z tej ogromnej sumy danych przechowywanych w pamięci ważne są dla danego przekazu napływającego na wejściu? System taki ponadto powinien posiadać zdolność do szybkiego odszukania właśnie tej informacji. to jednak odbiór tego przekazu nie zachodzi czysto automatycznie i biernie. jakie przed nami stoi. Druga część pamięci to proces interpretacji danych. psach. potem możecie przejść do autorów. komunistach i zuchach. która pasywnie rejestruje to. w której informacje są przechowywane. że jesteśmy faszystami.jaki mamy zbudować. że będzie to imbryk. Możecie mówić w nieskończoność pozostając w granicach wiedzy. Postaramy się teraz przekształcić te ogólne zasady w konkretny model. zajmiemy się tym w następnym paragrafie. Model ten musi być zdolny do posługiwania się strukturą pojęć w celu zinterpretowania odbieranej informacji oraz do porównywania napływających przekazów z tym. Budując taki model należy poczynić jedno ważne rozróżnienie. który posługuje się informacjami nagromadzonymi w banku danych. jakie rzeczy będą potencjalnie użyteczne i wymagają zapamiętania. omówić ich dzieła w kontekście własnych doświadczeń itd. zapamiętywanie nowych danych. że powinniście prześledzić przeczytaną już część książki. która jest niezbędna dla oceny komunikatu. takie jak w przedstawionych przykładach. jakie stawiamy przed rzeczywistym modelem pamięci ludzkiej. który będzie miał pewne właściwości pamięci ludzkiej. wymaga z pewnością ogromnego wysiłku pamięci.bank danych (data base). Pamięć składa się w rzeczywistości z dwu części jednakowo ważnych. co do niej dociera. W większości wypadków. co zostało już powiedziane. który wiedziałby. co znaczy to słowo. jak i Warn. Takie właśnie zagadnienia stają przed nami. która aktywnie analizuje i interpretuje napływające informacje. czyli nazwy. Ludzie posiadają pojęcia o domach. gdzie nowe związki wiążące stare pojęcia można łatwo odnaleźć. Przedstawione przykłady ukazują nam decydującą różnicę między pamięcią. czyli całego materiału pamięci ludzkiej. a taką pamięcią. których znacie. jak zbudować taki system pamięci. Zapamiętywanie pojęć Pamięć ludzka zawiera olbrzymią liczbę różnorodnych pojęć. iż uda się Wam uniknąć powtórzeń. Po tym wszystkim możemy zabrać ję wreszcie do zbudowania modelu. jaką posiadacie. Możecie zacząć od omówienia autorów ogólnie. W takim razie jest możliwe. Bank danych musi być zdolny do zakodowania i przechowywania pojęć i zdarzeń. powiedzmy. kiedy próbujemy zarysować wiarygodny model pamięci ludzkiej. Poproście kogoś z przyjaciół. Pomyślmy sobie jakieś słowo. Od niego zależy ocena napływającej informacji. jeśli nawet nigdy się z nimi nie stykali nie rozumie ich. chociaż nie zawsze. Pierwsze zadanie. które mogą być wydobywane z niej i wykorzystywane. a nie o specyficznych modelach. jacy autorzy znani są zarówno nam. Znowu pojawia się tu pytanie. Jeśli traktujecie to sformułowanie serio. a nawet. myśleć oraz kierować codziennymi czynnościami. Spróbujemy zatem zbudować system pamięci. 1 na koniec. niezależnie od rozwiązania tego problemu w tej chwili. Potrzebny jest nam taki system pamięci. będziecie wyczuleni na tego typu stwierdzenia w trakcie dalszego czytania tego tekstu. jak powinny być reprezentowane pojęcia w systemie pamięci. system powinien mieć możliwość wykorzystania go w przyszłości podczas interpretowania nowych zdarzeń. do pojęć dołączone są etykietki.

często wykorzystywanym do wyjaśniania pojęć. i a mistyfikacja wyjdzie na jaw dopiero wówczas. Pojemnik z uszkiem lub dzióbkiem do przygotowywania herbaty (The Thorndike Bernahardt Comprehensive Desk Dictionary). miasteczko lub obszar. gobelin to tkanina dekoracyjna. jednak nie niepokoi nas to zbytnio. ciastko owocowe to kawałek ciasta. Jak widać. zazwyczaj znajdujemy same przykłady. ren). Miejsce. który zazwyczaj służy do przechowywania cieczy. ciastko owocowe to niewielki kawałek słodkiego upieczonego ciasta. ciastko owocowe i tawerna. Jeżeli chcielibyście wyjaśnić koledze. zrobiony z metah lub porcelany (The Gulden Book Illustrated Dictionary for Child. Pojemnik czasem przypominający czajnik. Podobnie. Kiedy szukamy w słowniku wyjaśnienia dla wyrazu miejsce. . rz. który ostatecznie wprowadzi was w ślepy zaułek. i tak dalej. Zazwyczaj definicja zaczyna się od tego. wino oraz inne trunki. jest przykład. bańka czy dzbanek. że kilka z tych związków pełni dominującą rolę. miasto. który jest na nim przedstawiony. co to jest tawerna. przekładany lub przybrany owocami. że sprzedaje się w niej piwo i wino. że słownik nie wymienia tawerny jako przykładu dla słowa miejsce). a potomek określany jest jako dziecko. za\we otrzymujemy w odpowiedzi inne słowa. Jeżeli weźmiecie Oxford Dictionary. Innym rodzajem informacji. są to: klasa pojęć. że dziecko definiowane jest jako potomek. tkana z cienkiej nici wełnianej lub jedwabnej. Przykłady te przypominają nam o tym. że definicja wyrazu zawiera inne wyrazy. Imbryk ma uszko i dzióbek oraz służy do parzenia herbaty. rz. Wyróżniająca cecha gobelinu to utkany obraz. Albo też: Imbryk (teapot) rz. Specyficzną cechą tawerny jest to.MODEL PAMIĘCI 393 Imbryk (teapot) rz. Badanie struktury typowych definicji prowadzi do wniosku. słownik powie Wam gobelin to tkanina dekoracyjna. takich jak: gobelin. przedmiot. to znajdziecie się w skomplikowanym labiryncie. na przykład puszka. W ten sposób ważna część znaczenia tego czy innego pojęcia zasadza się na jego związkach pamięciowych z innymi pojęciami. że mówi nam „Pojęcie A jest w rzeczywistości niczym innym jak pojęciem B". Podobnie o innych słowach. tawerna to miejsce. aby znaleźć definicję wyrazu syn. (Zauważcie. naśladująca malowidło. że jeśli osoba lub słownik pytane są o znaczenie jakichś słów. prawdopodobnie przytoczylibyście właściwe przykłady. Pojemnik. baryłka. Następnie definicja koncetruje się na ograniczeniach dotyczących pojęcia A. gdzie podają piwo. które były używane do definiowania innych wyrazów. Okazuje się zatem. gdy będziemy obstawać przy wyjaśnianiu tych wyrazów. Wpadniecie w błędne koło odkrywając. a po odszukaniu jej zechcecie RYSUNEK 10-4 wyjaśnić użyte w niej wyrazy. jednostronna.

Po pierwsze. która nie jest widoczna podczas definiowania. powiemy teraz po prostu. w zdaniu: John jest wysoki. to przykładem zakładów będzie tawerna. jakie mogą się zdarzyć. lepiej odzwierciedla pewne pojęcia. Jesto będzie złożonym słowem. 3 że <c>it& jesto zwierzę domowe . Oczywiście. kla używane jest głównie w takich wypadkach. że przykład przedstawiony jest na naszych schematach strzałkami klasa i jesto. właściwości.) . Zastanawiając się nad opisanym tu sposobem przedstawienia informacji. bowiem taka jest właśnie pamięć ludzka. na przykład John jest głodny lub TUmer jest tłusty (Nie można mylić wyrazów jesto i jest. ale biegnących w kierunku odwrotnym. gdyż są one całkowicie różne). zbudowanym z dwu oddzielnych wyrazów jest . że jedną z właściwości tawerny jest wino. charakteryzują się dwiema ważnymi właściwościami. Prostokąty przedstawiają pojęcia. ale staje się wyraźnie oczywista. definicję wyrazu tawerna możemy przedstawić tak jak na rysunku 10-6. Zakładamy po prostu. zamiast strzałki właściwość wprowadźmy dwa czasowniki: ma i jest. Po drugie. posłużymy się w schematach dwoma rodzajami elementów: prostokątami i strzałkami. Standardowa definicja pojęcia przedstawiona została schematycznie na rysunku 10-3. a także. Tak więc. mają kierunek. Pierwszym krokiem w rozbudowaniu naszego systemu powinna być taka zmiana nazw ukierunkowanych strzałek. kiedy właściwości są przedmiotami: złvierzę ma łapy. Dlatego nie ma potrzeby komplikować schematu przez wprowadzenie oddzielnej strzałki. w zdaniu: John jesto człowiek do której należy dane pojęcie. Po drugie. w zdaniu: Zwierzę ma łapy. a czasem jeden przedmiot należy równocześnie do kilku klas. jeżeli zostanie przedstawiona w postaci graficznej (rys.łożonego w systemie pamięci niż konkretne rzeczowniki. red. przypisane są im określone nazwy: do tej pory wymieniliśmy trzy rodzaje nazw: właściwość. co już jest zaletą. i w końcu przykłady danego pojęcia. Po pierwsze. przykład i klasa. 0. Pamięć może Warn wskazać. Jeśli wypełnimy puste klatki tego schematu uwzględniając niektóre z omawianych definicji. że pies jesto ssak. Dla jednej osoby zwierzęciem domowym będzie każde zwierzę przebywające w domu. możecie się zaniepokoić widoczną „kołowością" rzeczy: przedmioty definiowane są przez nie same. Zamiast mówić. W rezultacie wyłania się struktura z różnorodnymi powiązaniami. Strzałki. używając wyrazu właściwość w dziwnym sensie. co jest istotne. ale idą w przeciwnych kierunkach. mają więc i one swoje definicje. 1 na koniec zauważcie. należy zamienić strzałkę klasa na strzałkę z napisem jesto fis a). Aby przedstawić związki pojęć w pamięci. Możemy poruszać się w kierunku odwrotnym od wskazywanego. przykład. na przykład John jesto człowiek. to przedstawione tu związki nie wystarczą nam. Po drugie. Ich końcówki wskazują określony kierunek. Strzałka jesto zawsze łączy się z określonym przedmiotem. Jest to bardziej zadowalający opis wzajemnych powiązań. Po pierwsze. Ponieważ słowa wykorzystane do definicji same stanowią określone pojęcia. Nie jest to trudne. Co jest prawdziwe? W gruncie rzeczy „kołowość" i widoczne braki precyzji są pożądane w modelach pamięci. że tawerna ma wino. jeżeli zechcemy przedstawić coś bardziej Uwzględniając te zmiany. Jest natomiast stosowane będzie przede wszystkim wtedy. (Przyp. co jest znacznie odpowiedniejsze dla tego faktu. ale wówczas znaczenie się zmienia. wydaje się prostszy od poprzedniego. że przykłady prawie zawsze odnoszą się do nazw klas. Tak więc: klasa właściwość właściwość przykład jesto ma jest jesto w kierunku odwrotnym Jak Jak Jak Jak w zdaniu: John jesto człowiek. jeżeli klasa tawerna odnosi się do klasy zakład. wyróżniające je spośród pozostałych pojęć tej samej klasy. poi. a zatem pies jest typowym przykładem zwierzęcia Angielskie słowo pet trudne do przetłumaczenia na język polski. Strzałki z nazwami klasa i przykład łączą te same prostokąty. która zapewniałaby możliwość przedstawienia prawie każdej czynności lub związku. to otrzymamy kolejne schematy (z rysunku 10-4). 10-5). kiedy właściwość ma charakter jakościowy.

że pojęcie pysk byłoby zatrzymane w pamięci tylko w tym jednym wypadku. Ale załóżmy. że w istocie zwierzę domowe to zwierzę przebywające w domu. że John ma bolący pysk i że Leo ma wielki pysk i również bolący pysk. Proste zsumowanie tej informacji dałoby nam co następuje (rys. a w wielu wypadkach można mówić. Tak więc na pytanie. 10-8). że pies jest to zwierzę domowe. 10-9). iż John jest osobą. że wiemy również. a nie zwierzę domowe jest to pies. Miną lata. która ma wielki pysk. jak reprezentowane są w pamięci różne rodzaje informacji. to wydobywając informację o Johnie pamięć przekaże nam. Opisujemy jednak realne zachowanie. napotykamy poważny problem. że Leo jest cały obolały. Trudność pojawia się w momencie. odpowie ona. że tak być może. głodny lew. Opis ten byłby prawidłowy pod warunkiem. że lew ma bolący pysk (rys. znaczyłoby to. dlatego będą one dla niej jedynym przykładem zwierząt zW domowych. Zauważcie. co to takiego zwierzę domowe. Ale inna osoba mogła się wychować w domu. w którym nie było innych ierząt. ma bolący pysk. Jasne jest. Jest to jeden ze sposobów przedstawienia tego stwierdzenia. kiedy chcemy dodać fakt. Jeśli tak zrobimy. Przypuśćmy. że wyraz bolący powinien być określeniem dla wyrazu pysk. a nie tylko jego pysk. Jeżeli przeprowadzilibyśmy strzałkę od wyrazu słowa Leo do wyrazu bolący. czego należy szukać w naszym doświadczeniu i języku.RYSUNEK 10-6 domowego. Pojęcia pierwotne i wtórne Rozpatrując. RYSUNEK 10-7 RYSUNEK 10-8 RYSUNEK 10-9 . zagmatwane i występują w nim błędne koła. a ono jest często skomplikowane. Najwidoczniej czysta i systematyczna logika nie jest tym. w ciągu których nieraz rozszerzy ona swoją definicję i pewnego pięknego dnia zaświta jej myśl. Jednak struktura jej pamięci już się utrwaliła i musi po prostu dodać nowe pojęcie do starego. że „jest to pies przebywający w domu". Z czasem może ona rozszerzyć swoją definicję: „Zwierzę domowe to pies lub kot przebywający w domu". jak tylko psy. że staramy się zapamiętać informację: Leo.

Wtórny węzeł S2 przedstawia także pojęcie pysk. zwany strukturą powierzchniową. czasownik i dopełnienie bliższe. Rozróżnienie pojęć na pierwotne i wtórne jest nieocenione. 10-11). Jeden.RYSUNEK 10-10 ZapawiCtywanie zdarzeń posługując się tą samą podstawową strategią. Te pojęcia konkretne stanowią istotną. Weźmy na przykład zdanie: człowiek jest gryziony przez psa. i drugie bardziej skomplikowane. A jak wygląda to w odniesieniu do zdarzeń? Co i w jaki sposób zapamiętujemy z intrygi zawartej w przeczytanej ostatnio książce? Jak w naszym systemie pamięci może być reprezentowane działanie? . w jaki sposób opisywane jest zdarzenie. Cała informacja /wiązana ze zdarzeniem może być zakodowana w systemie pamięci. łatwo możemy dodać do banku danych różne typy informacji. W celu zarejestrowania zdarzeń musimy zdefiniować pewne nowe pojęcia. jak na przykład: <pysk> . a w tym wypadku bolący pysk. aktorów oraz dekorację i rekwizyty. opisujące pewne zdarzenie. Przecież to on. jaki kryje się w określonych zdaniach. Jasne. do sytuacji pies gryzie człowieka chcemy dodać opis tego zdarzenia. Drugi poziom. ale potrzebujemy wielu przykładów posługiwania się tym pojęciem. chociaż mają całkowicie różny sens. Aby rozwiązać ten dylemat. Nasza koncepcja polega na tym. Wprowadzając pojęcie banku danych w celu wyjaśnienia sposobów przechowywania informacji i sieci powiązań między nimi. przy czym w każdym wypadku może ono występować w zmodyfikowanej formie. Kolacja gotuje się. Przedstawiamy pojęcia wtórne w trójkątnych nawiasach. Pierwsza. reprezentuje sens. Które słowa należy uważać tu za podmiot? Człowiek czy też pies? Chcemy. musimy mieć tylko jedną definicję pojęcia pysk. ale zdania te muszą być analizowane z pewną ostrożnością. Lingwiści dają przykład takiej ostrożności starannie odróżniając kilka poziomów języka. Odszukując informację możemy automatycznie zastąpić bolący pysk przez Sl oraz wielki pysk przez S2 dla uzyskania każdorazowo prawidłowej informacji. który ma akcję. Oba zdania wydają się podobne. żeby to był pies. Rozpatrzmy następujące zdanie: Matka gotuje. konieczne jest ustalenie. Zdarzenia opisywane są często za pomocą zdań. ale w tym momencie wielki pysk. że dla systemu pamięci ważna jest struktura głęboka lub przestrzeń semantyczna. Wystarczą tylko dwa uzupełnienia. a równocześnie mogą oznaczać całkiem różne rzeczy na poziomie semantycznym. ograniczyliśmy się dotąd do opisu konkretnych rzeczowników i trzech podstawowych rodzajów związków: jesto. Zapis taki należy odczytywać jako „ten pysk". Jednak. Zastanówmy się. Tak np. Zdanie to. Nie ma jednak potrzeby. jak wskazuje rysunek 10-10. która jest widoczna: rzeczywiste zdania. jakiego typu strzałki mogą łączyć się ze zdarzeniami. zanim dopuścimy do swobodnego rozmnożenia strzałek. która stoi w kuchni i coś gotuje: prawdopodobnie to matka gotuje kolację. a nie człowiek jest sprawcą zdarzenia. Wtórny węzeł nazwany Sl odpowiada pojęciu pysk. Problem polega na tym. Pewne zdania mogą wydawać się podobne na poziomie struktury powierzchniowej. zwany strukturą głęboką lub przestrzenią semantyczną. jedno bardzo proste. W jednym wypadku matka stoi przy kuchni i coś gotuje. ponieważ mogą one nawet być mylące. możemy rozbić na trzy części: podmiot (pies). Można go rozwiązać dodając nowy typ węzła do pamięci. aby zagłębiać się w analizę pojęć podmiot. W tym celu będziemy analizować zdarzenie jako scenariusz. aby wyłonić zespół prostych powiązań charakteryzujących podstawowe pojęcia zdarzenia. Łatwy krok polega na zwiększeniu liczby możliwych typów strzałek. łączących pojęcia. lecz nic jedyną część informacji. Lew John Gtodny Bolący RYSUNEK 10-11 Teraz nie jest już nawet konieczne zamieszczanie nazwy odpowiadającej pojęciom wtórnym. podstawowa definicja została nazwana definicją pierwotną. Można ją łatwo znaleźć śledząc strzałkę jestu (rys. Inne konkretne przypadki używania pojęcia noszą naszwę definicji wtórnej. aby zdarzenia mogły być reprezentowane w systemie pamięci. Zastanówmy się ponownie nad sytuacją pies gryzie człowieka. jeśli w odpowiedni sposób za pomocą tych terminów przedstawimy każdą scenę i jej rolę w zdarzeniu. z którą zazwyczaj ludzie mają do czynienia. czasownik (gryzie) i dopełnienie bliższe (człowiek). reprezentuje część. jest i ma. jakie ludzie wypowiadają. W drugim trudno nam sobie wyobrazić kolację. zwany węzłem zdarzenia.

jgśli chodzi o zapis informacyjny. 4 Kolacja Huberta jest gotowana przez matkę. na których zachodzi działanie nazwiemy przedmiotami. przedmiotu i odbiorcy) potrzebne będą również takie.Matka gotuje kolację. Czynność: Gotowanie Wykonawca: Matka Przedmiot: Kolacja Odbiorca: Hubert Wyodrębnienie rzeczy w taki sposób znacznie upraszcza sprawę. Te pojęcia uzupełniające są po prostu dodawane do węzła zdarzenia. przedstawione są na rysunku 10-13 jako mające ten sam scenariusz. gdzie zachodzi zdarzenie (Bob uderzył Jacka w głowę: miejscem jest głowa). określimy mianem odbiorcy. Tak więc oba zdania: Matka gotuje kolację dla Huberta. teraźniejszy lub warunkowy (Jack pocałował Luizę: czas przeszły). miejsce: wskazanie. często nazywa się go po prostu w formie czasownikowej . która je wyraża. kiedy zachodzi zdarzenie. które będą odbierały skutek czynności. a osoby. czyli czynność4. czy też nie. Dlatego też nie ma potrzeby tworzenia dla njch nowej struktury. prawdziwość: czy zdarzenie było prawdziwe. Osią zdarzenia okazuje się być czynność i ją też należy uczynić węzłem centralnym: w schemacie węzeł ten jest przedstawiony w postaci koła otaczającego słowo (zazwyczaj czasownik). znaczenie ich jest julcje same (mają tę samą strukturę głęboką) i dlatego rejestrowane są wpamięci tak samo. jeśli są znane. . jaki jest scenariusz! Jaka jest akcja? Następnie odnajdujemy aktorów i przedmioty biorące udział w czynności. Aktorzy i przedmioty objęte scenariuszem czynności łączą się z węzłem zdarzenia strzałkami określającymi ich rolę. I chociaż oba zdania oglądają na całkowicie różne (mają różne struktury powierzchniowe). Czynność: Gotowanie Wykonawca: Matka Przedmiot: Nie występuje Kolacja gotuje się. Aktorów biorących udział w czynności będziemy nazywać wykonawcami lub agensami. za pomocą określonych środków {instrument) oraz w pewnym określonym czasie (czas). . Teraz już wiemy. Aby odkryć podstawową strukturę zdarzenia nie wpadając w pułapkę struktury powierzchniowej zdania. instrument: przedmiot za pomocą którego wywołane jest zdarzenie (Bob uderzył Jacka w głowę kamieniem: instrument to kamień). Ogólny schemat przedstawiony jest na rysunku 10-12.przeszły. musimy zacząć od odrzucenia szczegółów zdania i wyłonić z niego samą akcję. jak przedstawić zdarzenia w banku danych. RYSUNEK 10-12 RYSUNEK 10-13 Oprócz podstawowych przypadków (tak nazywamy pojęcia wykonawcy. jak: czas: wskazanie. Pierwszy krok w naszej analizie polega na wyjaśnieniu. (Nie widziałem Jacka: prawdą jest nie). Oto przykłady podobnej analizy: Matka gotuje. Ponadto gotowanie zawsze musi odbywać się w określonym miejscu (miejsce czynności). Rzeczy. Czynność: Gotowanie Wykonawca: Nie występuje Przedmiot: Kolacja Matka gotuje kolację dla Huberta.jłna lista przypadków użytych do opisu zdarzeń przedstawiona została w tabeli Te przyktady wraz z analizami podane są według Fillmore'a (1968) oraz Bacha i Harmsa (1968).

który spowodował wystąpienie czynności: The man was bitten by the dog (pies). aby go upić). Matka gotuje kolację. The were 93 people in class. Często w grę wchodzą dwie lokalizacje. (John oblał egzamin testowy. (Wiatr zdemolował dom). (Jack zabrał Hcnry'cgo do baru. I do not like you. (Fala była wysoka). John flunked the test because he alrays sleeps in lectures. (Nie lubię Cię. Przedmiot (Object) Rzecz. From the University. The surf was heavy. w którym zachodzi zdarzenie. na którą czynność oddziałuje: The wind demolished the house. Analizę tę można ciągnąć dalej. lokalizacja (Location) Miejsce. Instrument to konkretny aparat fotograficzny. Elementy zdarzenia Czynność (Action) Zdarzenie jako takie. Hubercie). Miejsce. (Fala podniosła się wczoraj). Określa się je jako lokalizację od i lokalizację do: They hitchhikied from La Jolla to Del Mar. (Oni podróżowali autostopem od La Jolla do Del Mar. Odbiorca (Recipient) Osoba. jak np.Tabela 10-1. ponieważ zawsze śpi na wykładach). W rezultacie otrzymujemy strukturę przedstawioną na rysunku 10-14. że jest tu znacznie więcej możliwości niż tylkojestojest i ma. na którą oddziałuje skutek czynności: The crazy professor threw the black-board at Peter. Często w przypadku prostych zdarzeń. they hitchhikied to the beach. Czasem przydatny jest sposób uproszczenia struktury. Przedmiot może być analizowany}&ko pojęcie (dom) plus miejsce (Dziewiąta ulica). z tą jednak różnicą. Wykonawca lub agens (Agent) Aktor. Cecha (Quality) Modyfikator pojęcia . (W klasie były 93 osoby). Instrument (Instrument) Rzecz lub urządzenie powodujące lub umożliwiające zdarzenie: The wind demolished the house. zwany skróconym zapisem. psa).. właśnie mój. jedna na początku. gdy jest gjodny). (Człowiek zosta! ugryziony p^. Oto zdarzenie: Wczoraj na plaży sfotografowałem swoim nowym aparatem dom na Dziewiątej ulicy. (Rekin jest niebezpieczny tylko wówczas. a druga na końcu zdarzenia. można przeanalizować tak: czynność: fotografowanie wykonawca: ja przedmiot: dom na Dziewiątej ulicy miejsce: plaża instrument: mój nowy aparat czas: wczoraj. Uwarunkowanie (Conditional) Warunek logiczny uzależniający dwa zdarzenia: A shark is dangerous only if it is hungry.opisuje jego właściwości. Hubert. Prawdziwość (Truth) Stosowane głównie do twierdzeń fałszywych. Wszystkie te związki są wprowadzane do banku danych dokładnie tak samo jak pojęcia. Czas (Time) Kiedy zachodzi zdarzenie: The surf was up yesterday. Cel (Purpose) Określa cel zdarzenia: Jack took Henry to the bar to get him drunk. (Wiatr zdemolował dom). nie ma wątpliwości co do tego. (Zwariowany profesor rzucił tablicą w Petera). W takim przypadku Dom 9-ulica Wczoraj Plaża Nowy RYSUNEK 10-14 Aparat Mój . (Od Uniwersytetu aż na plażę dojechali autostopem). Czynność jest zwykle wyrażona za porno czasownika: The man was bitten by the dog. jaką rolę odgrywa w nim każde pojęcie (Matka i kolacja).

Wczoraj „u Luigiego" Mary mocno uderzyła Luizę. kiedy ukazują się nam pełne możliwości banku danych. System pamięci jest pewnym zorganizowanym zbiorem dróg umożliwiających przepływ informacji w banku danych. że teraz bank danych sta! się znacznie bogatszy. Zauważcie. I tak zdarzenie Matka gotuje kolację dla jiuberta musi być przedstawione w pełnym zapisie (rys. to skrócony zapis staje się nieprzydatny. że w tym skróconym zapisie nazwa czynności służy po prostu za określenie relacji (strzałka). tej podstawy pamięci człowieka. tak że warto zapoznać się z nimi dokładnie). ale. W zasadzie można wystartować z dowolnego punktu banku 1anvrh. Ten sposób prezentacji nie prowadzi do nieporozumień. Luiza pije wino. Wybór jednej z nich prowadzi do wielu różnych skrzyżowań. następujące zdarzenia: Bob pije piwo. ponieważ ten krzyczał na Mary. Al właściciel tawerny „u Luigiego". Henry. ugryzł Sama. a z każdego skrzyżowania można trafić do różnych pojęć. Ale. można poruszać się po najrozmaitszych drogach. Bob lubi Luizę.zaistniała możliwość zrozumienia zdarzeń. Mary lubi Boba. Poczynając od danego węzła. ponieważ nie tylko wzrosła liczba zdefiniowanych pojęć. Tawerna^H„U Luigiego"* mlejsce RYSUNEK 10-16 Mamy zatem podstawowy opis banku danych.przede wszystkim. w których pojęcia te występują. a następnie wybierając prawidłową kolejność dróg labiryntu dotrzeć w końcu do .RYSUNEK 10-15 pełny zapis zdarzenia przedstawiony na rysunku 10-15a nie jest nam potrzebny Wystarczy tu skrócony zapis jak na rysunku 10-156. Wzór takiego wzbogaconego banku danych przedstawiony został na rysunku 10-16. spróbujemy dodać do danych. 10-15c). która łączy dwa pojęcia. przedstawionych wcześniej na rysunku 10-6. Zwróćcie uwagę na to. kiedy do opisu zdarzenia dołącza się nowy szczegół. pies Ala. Każde nowe skrzyżowanie to całkiem nowy labirynt z nowym zestawem punktów wyboru i nowymi sieciami dróg. Teraz. Widzimy. Wydobywanie informacji z pamięci jest zatem działaniem podobnym do poszukiwania drogi w labiryncie. ponieważ warianty a i b są rozpoznawane jako równoważne. jak i zapis skrócony. a mimo to nie ma kłopotów ze zrozumieniem wynikających z tego połączeń (w schemacie zastosowano nowe techniki ilustracyjne. że do przedstawienia zdarzeń zastosowano zarówno zapis pełny.

Do tej pory rozpatrywaliśmy pamięć jako system bierny.innego wybranego punktu. Pytanie: Czy ludzie piją napoje alkoholowe? Pytanie: Czy Al lubi Mary? Pytanie: Czy Luiza jest klientką? . Jako wprowadzenie do problemu spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania pochodzące z banku danych przedstawionych na rysunku 10-16. Tak więc w systemie pamięci wszyskie informacje & wzajemnie powiązane. opisujące sposób posługiwania się pamięcią. aby prześledzić niektóre z procedur wydobywania i manipulowania przechowywanymi w pamięci informacjami. Nadszedł czas. czyli procedur. Jako sieć potencjalnych dróg z których w zasadzie każda może być wykorzystana w procesie wydobywania i interpretacji informacji.

ponieważ jego pełne rozwinięcie byłoby wplątaniem się w złożoności ludzkiego myślenia. jak dołączyć nowe przekazy do znajdujących się już w banku danych? Główne udanie na wyjściu polega na przełożeniu informacji przechowywanej w banku danych tt powiązany ciąg przekazów.11. Ogólne podejście może mieć prawidłowy kierunek. MECHANIZMY WEJŚCIA I WYJŚCIA System pamięci musi komunikować się z otaczającym go światem. Teraz należy zbadać rodzaje procesów poznawczych. Opis struktury pamięci to tylko jedna strona ^gadnienia. Rozpatrzmy najpierw dwa typy prostych przykładów takich zadań. Procesy pamięci MECHANIZMY WEJŚCIA I WYJŚCIA Przetwarzanie na wejściu Udzielanie odpowiedzi WNIOSKOWANIE O STRUKTURZE PAMIĘCI LUDZKIEJ Na poprzednich stronach przedstawiliśmy strukturę organizacyjną pamięci. który opisywałby te przechowywane dane. a zatem omawiane poniżej zasady to zaledwie pierwszy krok w tym kierunku. Wykład nasz ma jedynie na celu zarysowanie ogólnego kierunku POSZUKIWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI Wieloetapowy proces poszukiwań Relacje podrzędności Relacje zachodzenia na siebie Relacje rozłączne REORGANIZACJA STRUKTUR PAMIĘCI POPRZEZ PROCESY MYŚLOWE Korygowanie błędów Ocenianie na wejściu PENETRACJA BANKU DANYCH Imbryk ROZUMIENIE A ZAPAMIĘTYWANIE PAMIĘĆ JAKO PROCES PRZETWARZANIA INFORMACJI RYSUNEK 11-1 poszukiwań. Główne zadanie na wejściu to. . które mogą zachodzić y tej strukturze. Powinien być zdolny również do odpowiadania na pytania. Badanie procesów poznawczych pamięci to rzecz nowa. to podstawowa strategia przekształcania przekazów wejściowych i dawania odpowiedzi staje się w miarę prosta. 11-1). Jeżeli przyjąć opisaną wcześniej strukturę pamięci. jednak szczegóły wymagają dokładniejszej analizy. jak i w sensie eksperymentalnego badania ich implikacji. zarówno w odniesieniu do logicznych właściwości omawianych procesów. W rozdziale tym zbadamy drugą grupę procesów pamięci: procesy interpretacji (rys. łącznie z metodami kodowania pojęć i zdarzeń. Musi być zdofny do odbioru przekazów i przekodowywania ich na odpowiednią do przechowywania w pamięci formułę.

yj tym momencie interesuje nas mechanizm. ie pojęcie Mary. Zauważcie. Pojęcia pośrednie to pojęcia wtórne. W jaki sposób system ten odpowiada na pytania dotyczące tego. a następnie śledzi się inne strzałki. które służą do definiowania innych wejść. rozpada się na trzy proste twierdzenia: Mary jest osobą.'. C4. Udzielanie odpowiedzi Zacznijmy od prostej sytuacji: mamy pewien zbiór pojęć. jak •Jiiech się zastanowię". bez trudności zrozumiemy zasady używania tych pojęć. że po raz pierwszy w życiu spotkaliśmy Mary.wprowadzamy tę konwencję jedynie dla ułatwienia wykładu. Taki przekaz wyjściowy jest prosty. Mary jest tłusta. aby określić jego właściwości. tak. że te werbalne opisy są jedynie wybranym przez nas sposobem przedstawienia procesów symbolicznych. pojęcie Mary. Po prostu opis zawartości banku danych najłatwiej jest przedstawić za pomocą słów. który dołączy te trzy przekazy do banku danych. Pozwólcie mi teraz opowiedzieć o czajniku. Czajnik to też garnek. na który składają sjc te trzy przekazy. będące rezultatem różnorodnych procesów spostrzeżeniowych i rozpoznawczych możemy ująć jako obraz Mary. Mary ma pryszcze. wychodzących z każdego węzła.. „ m h m " i . wypełniony jest również wewnątrz gorącym płynem. Zakładamy. Czajnik ma dzióbek. co jest mu znane? Przeanalizujmy najpierw proste przykłady. że nie wszystkim pojęciom odpowiadają określone nazwy. C2.. niech się zastanowię. W szczególności są to pojęcia pośrednie. jakich używamy. A teraz powiem wam o. Aby wprowadzić to pojęcie do banku danych. Przypuszczalnie rzeczywista natura pamięci o Mary jako tłustej i pryszczatej nie jest werbalna. wiesz". Odbieramy ją jako proste pojęcie: Mary jest tłustą. następnie przechodzi się do któregoś z węzłów odnoszących się doń i tak dalej.. Przykłady. niech się zastanowię. „aby dotrzeć do jego nazwy. Tu nie jest jeszcze wymagana ' Ten hipotetyczny przykład ma nam pokazać możliwe strategie przypominania. Jeżeli prześledzimy ten zbiór przechodząc od jednej definicji do drugiej. jest on starannie badany najpierw zgodnie ze strzałką jesto. Jest on z fajansu. Kiedy przechodzi się do kolejnego węzła. Garnek to coś w rodzaju okrągłego pojemnika. którą właśnie poznaliśmy. pryszczatą osobą. aby przekodować ten obraz do banku danych.. ma ucho. Pytanie: Co wiesz o imbryku? System pamięci może odpowiedzieć na nie w następujący sposób: Imbryk to garnek. „no. Wymaga to czasu i wysiłku i dlatego człowiek wypełnia ten czas takimi nieszkodliwymi wyrażeniami. Bank informacji przedstawiony na rysunku 11 -2 zawiera definicje różnego rodzaju garnków i pojemników. Zadanie nasze polega na tym. Innymi słowy. za pomocą której informacja jest tam przedstawiona. o których mówiliśmy wcześniej. wykonanego z metalu.Przetwarzanie na wejściu Przypuśćmy. które muszą rzeczywiście zachodzić. wewnątrz wypełniony bywa gorącym płynem. mają charakter wyłącznie językowy-Mary jest opisywana za pomocą prostych zdań . dzióbek. RYSUNEK 1I-- . Należy jednak pamiętać. Najpierw opisywana jest informacja znajdująca się wokół głównego węzła. Jest on po prostu rezultatem usiłowania przejścia wszystkich dróg. oznaczone symbolami Cl. C3. trzeba przede wszystkim nadać mu standardową formę.

Jednak struktura przekazu wyjściowego jest ściśle związana ze strukturą banku danych. będzie to dobry punkt wyjścia do przypomnienia sobie przezeń klienta lub tawerny. jak też klientów. mając nadzieję. W tawernie „u Luigiego" mają wino i piwo. Dalej droga zmierza w dwu różnych kierunkach. dotyczy go bezpośrednio. co nastąpi. 11 -3) dla zilustrowania metody swobodnych skojarzeń w powiązaniu z tematem dotyczącym słowa imbryk. najprawdopodobniej dlatego. że krzyczał na Mary. że Sama poproszono o wypowiedzenie swobodnych skojarzeń w związku ze •towem imbryk. Typ odpowiedzi. B. jest zdeterminowany w znacznym stopniu przez system interpretujący. Stąd 2 A łatwa droga do przypomnienia sobie szeregu zdarzeń. to mogą one trwać bez końca. jeżeli nie ograniczymy czasu poszukiwań. jakie przyjdzie mu na myśl". aby otrzymać napoje alkoholowe w celach towarzyskich. Jest rzeczą oczywistą. Pacjentowi mówi się określone słowo. Alternatywna droga prowadzi do: Wino i piwo to napoje. D. Spójrzmy. Jeśli zaczniemy od imbryka. A zatem obie drogi doprowadziły nas do pojęcia Klient. Ale dzięki temu znaleźliśmy się bardzo blisko wszystkich powiązanych ze sobą zdarzeń. jakiej udziela bank danych. jak zobaczymy później. Fakt ten można wykorzystać w klinicznych badaniach pacjentów. Klienci wydają pieniądze w tawernie. ta tłusta i pryszczata dziewczyna. C. Ale Mary. Przypuśćmy. A zatem. że w przypadku zaburzeń Prawidłową odpowiedzią jest tak. uderzyła Uizę (Luiza. gdy konieczne będzie przeprowadzenie chuOh\ najprostszego rozumowania? Posługując się rysunkiem 11-2. Co jednak dzieje się wtedy. E. Jeden z wariantów tej metody polega na tym. W tym przykładzie '!ruktura pamięci ma racjonalny charakter. Droga prowadzi do płynów i napoi. jest wysoka i przystojna). niezależnie od tego. A.interpretacja. spróbujcie odpowiedzieć na następujące p\ianja dotyczące systemu pamięci. Zacznijmy od imbryka. to incydent. Do kogo należy ten bank danych? Może to bank danych Sama? Jeżeli tak. W wyniku istnienia struktury powiązań w banku danych. że odtworzy tym sposobem pełny jej obraz. . dowolny temat może mieć związek z rozważaniami dotyczącymi innego dowolnego tematu. żeby odpowiedzią! „pierwszym słowem. Czy jest w tym coś niezwykłego. czy też nie ma związku z problemami chorego. że pacjenta prosi się o wypowiadanie się na jakikolwiek wybrany przezeń temat. Jedna to metoda swobodnych skojarzeń. stanowiących opis incydentu u Luigiego. kiedy to Henry go ugryzł. jak wiemy. a następnie lokalu „u Luigiego". Pytanie: Czy dzbanek ma rączkę?2 Pytanie: Czy garnek wykonany jest z metalu? Pytanie: Czy imbryk jest naczyniem? Pytanie: Czy imbryk jest z fajansu? Pytanie: Czy odpowiedź dotycząca D jest sprzeczna z wnioskami płynącymi / odpowiedzi na pytania B i C? RYSUNEK 11-3 WNIOSKOWANIE O STRUKTURZE PAMIĘCI LUDZKIEJ Potencjalnie w systemie pamięci wszystko jest ze sobą powiązane. czy ma on. a następnie prosi się go. Od klienta przejdziemy łatwo do osoby i stąd prosto do Mary (dziewczyny z pryszczami). Można w tym celu posłużyć się szeregiem różnych metod. że odpowiedział słowem pryszcze? Doświadczony ••linicysta postara się wykorzystać to dziwaczne skojarzenie do zbadania leżącej u jego podstaw •"uktury pamięci. jeżeli posłużymy się bardziej rozbudowaną wersją banku danych (rys.

tóre należy sprawdzić. jak: ma skórę. Czy kanarek oddycha? Pierwszym i-rokiem jest oczywiście sprawdzenie wszystkich cech specyficznych związanych z lanarkiem i ustalenie. musimy zatem kontynuować poszukiwania w tym kierunku. Ponadto wyróżniono dwa rodzaje zdań. odpowiemy niezwłocznie tak. Dane przedstawione na rysunku 11 -6 wskazują na to. że im większa jest liczba pojęć. zapoznajmy się z innym . W Oczywistości można zauważyć. Pouczające i zabawne będzie zapoznanie się ze strukturą pamięci Leona Gabora. kanarek jesto ptak? Czy kanarek jesto zwierzę? Czy dąb iesto drzewo? Inny typ pytania dotyczący cech wymaga sprawdzenia takich cech.1 sek. lest bardzo możliwe. 11 -4). pacjenta. Jeżeli na iście tych cech znajdzie się oddychanie. jakiego potrzebują na udzielenie każdej odpowiedzi. to sprawdzić definicję jotyczącą ptaków: Czy ptak oddycha? I tu również nie znajdujemy informacji o oddychaniu.wystarczy iść w kierunku zgodnym ze strzałkami oznasającymi relację jesto. jakich ludzie udzielają na zadane im pytania. Rozważmy następujące pytania: i Czy kanarek jest żółty? < Czy kanarek ma skrzydła? I Czy kanarek oddycha? Ijk odpowiedzielibyście na nie posługując się schematem przedstawionym na rysunku ijó? Zacznijmy od pytania najtrudniejszego: 3. Obecnie jednak interesować nas będzie nie to. Aby odpowiedzieć na jedno z nich. tym dłuższy czas jest potrzebny na udzielenie odpowiedzi. że każdy dodatkowy poziom poszukiwań w pamięci zabiera dodatkowo około 0. że odpowiedź tak na stwierdzenie kanarek RYSUNEK 11-4 psychicznych związki między pojęciami nie są tak racjonalne. zostanie nam udzielona. Wyniki tego typu eksperymentu zostały przedstawione na rysunku 11-6. że odpowiedź nasza musi brzmieć nie. niż odpowiedź na pytanie w rodzaju: Czy kanarek ma skrzydła? To właśnie chcemy sprawdzić: czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na tego typu pytania. zwierzę może oddychać. A zatem ptak (który sio zwierzę) także może oddychać: a więc kanarek (który jesto ptak) może oddychać. Ptak jesto wierzę. Jedno zdanie Czy kanarek jesto kanarek? zostało włączone do serii dla celów skalowania czasu. ma żołędzie. że cecha oddychania jest przechowywana w pamięci jedynie przy pojęciu ptaka czy zwierzęcia: Czyż bowiem wspólna cecha nie może określać całej klasy. Następny zatem krok. Pokazano tu kilka typów zdań. Aby to zaobserwować. Ross . The Three Christs ufYpsilanti (1964). Co wiemy o zwierzętach? Zgoda. ale z Struktura pamięci Leona-Gabora została odtworzona na podstawie studium tego przypadku zamieszczonego w pracy Rokeacha. Jo której przynależy? Czymjesto kanarek? Kanarek jesto ptak. który uważał siebie za Jezusa Chrystusa3 (rys.zwane pytaniem jesto. których prawdziwość ocenia badany. POSZUKIWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI Pytanie: Czy wszystkie turnie są górami? Pytanie: Czy kanarek ma krew? Pamięć można badać analizując odpowiedzi. zaczerpniętym z pracy Allana Collinsa i M. to odpowiedź na pytanie w rodzaju: Czy kanarek oddycha? wymaga więcej czasu. może oddychać. co usłyszymy w odpowiedzi. Badani udzielają odpowiedzi na pewną liczbę serii takich pytań. Ale jeśli oddychania tu nie będzie.• junientem dotyczącym banku danych.)uilliana (1969) i przekształconym przez nas zgodnie z konwencją stosowaną w tej „jiążce. 3 . Zauważcie. Jeżeli informacja reprezentowana jest w pamięci właśnie w taki sposób. czy oddychanie stanowi część charakterystyki kanarka. a jednocześnie mierzony jest czas. A zatem. nie oznacza to jeszcze. Czas oceny jego prawdziwości przez osobę badaną pozwala eksperymentatorowi ustalić czas niezbędny do przeczytania pytania i udzielenia odpowiedzi w warunkach nie wymagających poszukiwania informacji w pamięci.:-iką szybkością.

który pozwoliłby operować /daniami w rodzaju: RYSUNEK 11-5 1. Igloo na pewno roztopi się w Teksasie.24 sek.18 sek.kanarek śpiewa . Orzech laskowy ma zamek. Będzie to operacja zupełnie innego rodzaju. kanarek jesto zwierzę)zajmuje p0 iikoło 1. . zajmuje około 1. a wykrycie tego. określić możliwe drogi poszukiwania odpowiedzi na te pytania. stąd można wnioskować. Zdanie wymagające poszukiwań na jednym poziomie. W przypadku turni natomiast konieczne jest sprawdzenie wszystkich konkretnych przykładów turni. który był potrzebny przy rozstrzygnięciu kwestii typu: kanarek ma skórę. RYSUNEK 11-6.jesto (np. podjęcie prostej decyzji i naciśnięcie odpowiedniego guzika. gdy wymagane jest sprawdzenie listy cech.. najprostsze poszukiwanie . W Mestii kanarka podstawowy problem polegał na zadecydowaniu. czy jest to prawda czy też fałsz. Zdanie wymagające przeszukania dwu /iomów pamięci dotyczących stwierdzeń typu jesto (np. Jak postąpilibyście z twierdzeniami w rodzaju kanarek jest niebezpieczny lub nawet kanarek jest spokojny. takie jak: kanarek ma skrzela i kanarek jesto ryba. Chicago ma góry. Źródło: Collins i Quillian (1969). dla których to twierdzeń nie ma w banku Janych odpowiedniej. Wyniki tych eksperymentów mają wyłącznie charakter wstępny: pozwalają jedynie przypuszczać.. Wieloetapowy proces poszukiwań Pytanie: Wszystkie turnie są górami A y zdecydować się.24 sek. że kanarek ma skórę-o 0. potrzebne było na poszukiwania w pamięci.5 Madryt jest meksykański.Jeść Oddychać Latać Pływać Pióra Płetwy Skrzydła jesto kanarek następuje po upływie około 1 sek. Prowokują niewątpliwie do dalszych poszukiwań dotyczących ogólnej natury systemu pamięci. Spróbujcie teraz. to znaczy o 0. przedstawione na rysunku 11-6. posługując się rysunkiem 11-5. niezbędny jest inny rodzaj pamięci b "iz ten. dłużej.18 sek. czy struktura definicji smarków jest zgodna z przedstawionym twierdzeniem. Jest to czas potrzebny na przeczytanie /dania. że dodatkowe 0. To -zasy reakcji na fałszywe twierdzenia.zabiera około 1. kanarek jesto ptak). więcej niż najprostsze zdanie. przynajmniej bezpośrednio dostępnej informacji? Na koniec spróbujcie wyobrazić sobie taki bank danych. zgodnie z kierunkiem strzałki. Rowery rozpędzają mgłę.3 sek.8 sek. Podobnie w wypadku. Ćwiczenie: Zwróćcie uwagę na dodatkowe dane. jaka jest rzeczywista struktura pamięci i jak przebiegają procesy wydobyta z pamięci.

jak zmieniają się odpowiednie czasy reakcji u osób badanych. Stąd: Wszystkie rubiny są kamieniami szlachetnymi. Niektóre P są S. pytania te wymagają różnych strategii poszukiwawczych. tłum.-Zykładów krzeseł. (Wszystkie S są P. Tak więc otrzymamy cztery typy zdań. Prawda. a S pisarzy albo też P konserwatystów. Zgodnie z naszym rozumowaniem możliwe jest sprawdzenie różnych teorii poszukiwania w pamięci poprzez dobranie pytań z różną liczbą przykładów. We wszystkich czterech wersjach zdania będą fałszywe. W końcu w naszym życiu z tronem nie spotykamy się tak często jak z krzesłem. potrzebne są jeszcze inne procedury poszukiwawcze. Wszyscy pisarze są kobietami. albo P-rubinem. Niektóre koty są książkami. Fałsz. a S górą. W takim przypadku konieczny jest drugi etap analizy.) wystarczy jeden przykład potwierdzający. Niektóre rubiny są kamieniami szlachetnymi. Wszystkie koty są książkami. 11-7). tłum. zachodzący w zorganizowanej strukturze pamięci (rys. oczywiście. czyli wszystkich D. (Zakres jednego pojęcia wchodzi w zakres drugiego . Fałsz. czy pojęcia te zachodzą na siebie? Na przykład.przyp.).D. Niektórzy pisarze są kobietami. Niektóre kobiety są pisarzami. aby znaleźć odpowiedź. Fałsz. Na przykład. (Zakresy pojęć nie zachodzą na siebie . jak na przykład: Wszyscy piloci są mężczyznami. Wspólną cechą wszystkich naszych procedur poszukiwawczych jest to. a S-kamieniem szlachetnym. z którą zapoznawaliśmy się dotychczas. (Niektóre S są P. P i S zachodzą na siebie znaczeniowo. Dodatkowe przetworzenie informacji wymaga. W pierwszym następuje sprawdzenie. Wszystkie kobiety są pisarzami. aby sprawdzić. Rozważmy następujące przypadki: Relacje podrzędności. w kolejnych dwu twierdzeniach: Wszystkie zboża są tajfunami. Jeżeli będziemy postępować w ten sposób to czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wszystkie trony są meblami? będzie znacznie krótszy niż czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na pytanie poprzednie. Ogólnie poszukiwanie odpowiedzi na pytania tego typu można przedstawić jako proces dwustopniowy. Rozpatrywał On odpowiedzi osób badanych na pytania czterech następujących typów: Wszystkie P są S. czy oba porównywane przedmioty mają coś wspólnego. tak więc od razu rzuca się w oczy. aby móc znaleźć odpowiedź na te pytania. które trzeba odszukać. to znaczy. że w wypadku twierdzenia w rodzaju: Niektórzy piloci są mężczyznami.przyp. Wszystkie S są P. Fałsz. czy wszyscy piloci na pewno są mężczyznami. W końcu niech P i S oznacza rzeczy nie mające ze sobą nic wspólnego. a S-koty. Prawda. Niech P oznacza kobiety. Niektóre S są P. aby dać odpowiedź: prawda. a S próżnię. że te twierdzenia są fałszywe.) Relacje rozłączne. Rezultaty tego typu eksperymentów wskazują. albo P niech oznacza książki. Jeżeli jednak oba pojęcia będą miaiy cokolwiek wspólnego. tak więc czas poszukiwania powinien być krótszy. Wszystkie kamienie szlachetne są rubinami. Meyer (1970) analizował znaczną liczbę pytań tego typu. że proces odpowiadania na pytania składa się przynajmniej z dwu etapów. odpowiedź na pytanie: Czy wszystkie krzesła są meblami? można zacząć od pojęcia krzesło.). Fałsz. W zależności od relacji między S i P.przyp. Odpowiedź taka następuje szybko. to pierwszy etap analizy nie dostarczy nam odpowiedzi. Niektóre książki są kotami. Niektóre kamienie szlachetne są rubinami. Wszystkie książki są kotami.) (Niektóre S są P. tak więc P może być turnią. (Zakresy obu pojęć w części się pokrywają . a następnie zbadanie. Niech P oznacza dom. Niektóre krzesła są ludźmi. a S studentów. że każdy stanowi pewien typ mebla. Niech P będzie jednym z przykładów S. Prawda. Prawda. ale żadne z nich nie jest przykładem drugiego.). Prawda. nie ma żadnych wspólnych relacji między S i P (zboża-tajfuny lub krzesła-ludzie). ponieważ uzyskiwana jest od razu w pierwszym etapie analizy. . dokonać przeglądu jego zakresu. i upewnić się. Fałsz. przyjmując istnienie struktury pamięci. dodatkowego czasu i osoby badane odpowiednio wydłużają czas swoich odpowiedzi. że do udzielenia odpowiedzi na pytania niezbędne jest zarówno wydobywanie informacji z . (Wszystkie S są P. tłum. Zauważmy. Fałsz.) Relacje zachodzenia na siebie.

wydobyta z cichego kącika. że system powinien mieć pewną inteligencję. wskazują na to. że informacja jest przechowywana tam. że informacja zgromadzona w banku danych jest odpowiednio ustrukturalizowana. jak i rozumowanie dedukcyjne. konstruktywna natura pamięci ludzkiej odkrywa się przed nami jedynie wtedy. ale zapisane zostało tylko jeden raz. obok bardziej ogólnego pojęcia „ptaki". Przed nami schemat (rys. red. Wydaje się.RYSUNEK 11-7. Jednakże prawdziwa. że informacja przechowywana w pamięci ulega pewnej reorganizacji. Źródło: Meyer ny7ll R YSUNEK 11-8 Północ :e!ona Radykał pamięć rzadko jest zwykłą przechowalnią zdarzeń. Nawet tak proste pytanie. Musi ona być wyszukana. ze Gra typu bilard. jak: Co to jest ąuigee?4 wymaga intensywnych poszukiwań i logicznych konstrukcji na podstawie posiadanych informacji (rys. W gotowej formie odpowiedź rzadko przechowywana jest w systemie pamięci. ponieważ od czasu do czasu zdarza się. gdzie może być najbardziej wydajna. (Przyp. Nasuwa się przypuszczenie. A zatem. a następnie trzeba ją pracowicie złożyć z oddzielnych części. kiedy starannie badamy jej budowę i zachodzące w niej procesy wydobywania informacji. pamięci. jest raczej zbiorem sądów. które mogłyby być zakodo- . Przeanalizujmy zatem niektóre procesy zapewniające reorganizację i generalizację informacji. W ciągu długiej historii badań psychologicznych wskazano. twierdzenie typu ma skrzydła nie jest przechowywane przy każdej nazwie ptaka. które rozpatrywaliśmy przed chwilą. poi. 11 -9) przedstawiający pojęcia.) REORGANIZACJA STRUKTUR PAMIĘCI POPRZEZ PROCESY MYŚLOWE Dane. gdzie się skrywała. 11-8). które muszą być opracowane w celu zrekonstruowania poszukiwanego obrazu.

Nie godzimy się z tym. Bob i Sam jesto osoba. że Bob i Sam są osobami płci męskiej. Aby uprościć rozważania. . Czy wszystkie osoby mają ciało? W banku danych mamy do czynienia wyłącznie z trzema przypadkami osób i każda z nich rzeczywiście ma ciało. a to dlatego. Uwzględniając tę informację. Taki system uogólniania jest raczej prosty. że może odnaleźć w banku danych wspólne pojęcia dla niektórych osób. Wszystkie osoby są niskie. Hmm. Bob ma rude włosy. płci żeńskiej. osoba płci męskiej (rys. co wiesz o osobie? W odpowiedzi na takie pytanie system pamięci powinien przejrzeć listę osób i wskazać ia właściwości każdej z nich. lecz pojęcia dotyczące Mary. Później. nauczy się RYSUNEK 11-10 Niskiego wzrostu Ciało Rude włosy Istota ludzka Pryszcze Tłusta Quigee Brzydka Radykał Bystry . Pytanie: Powiedz. czego naprawdę dowiedzieliśmy się. że ilustrowana na schemacie pamięć zna jedynie trzy osoby. Wszystkie osoby mają rude włosy. Mary jest płci żeńskiej. Zgodnie z informacją przechowywaną w tym banku danych.wyłączyć cechę dotyczącą ciała każdego z trzech przypadków i umieścić ją tylko raz jako informację osoba ma ciało. Chętnie godzimy się na to ostatnie.RYSUNEK 11-9 iv. Źródło błędu tkwi w tym. Bob jest rudowłosy i radykał. że wszystkie osoby są rude. 11-10) mogą nam się wydawać nieco osobliwe: Wszyscy ludzie mają rude włosy. W tym momencie system pamięci wie jedynie tyle. i wiele z nich wcale nie miało rudych włosów. Mary ma rude włosy. ale nie na dwa pierwsze. Bob jest niski. że wszystkie osoby maja ciało. to do jakich wniosków możemy dojść myśląc o istniejących tu /wiązkach? Poza tym. Sam ma rude włosy. być może. a mianowicie cechę „być płci męskiej". Takie uogólnienia (rys. Przeanalizujmy na przykład hipotetyczny efekt pracy procesu interpretującego: Mary. jak i fakt. można utworzyć nowe pojęcie NI. przynajmniej po części. Sam jest bystry. wiedza o nich zostaje uogólniona. wszystkie osoby są niskie. Boba i Sama. Jeśli przy każdym pojęciu przechowywana jest ta sama informacja. W ten sposób upraszczamy sobie ogólną strukturę banku danych. Widać. Ale spójrzmy na to: Bob Mary i Sam są niscy. niska i brzydka. w miarę gromadzenia się coraz większej ilości informacji odnoszących się do tych czy innych pojęć rozsądnie jest zatrzymać się i ustalić. w schemacie nie zostały przedstawione zdarzenia.ine w banku danych czyjejś pamięci. Jeżeli dysponujemy informacją w rodzaju: Mary jest niska. gruba. Jednak w procesie formułowania tej odpowiedzi mogą zajść nieresujące rzeczy. tłusta. Spójrzcie na rysunek 11-10. Możliwe jest pewne udoskonalenie naszego modelu pamięci. Jednak w przypadku przedstawionego systemu posiadanie rudych włosów oraz niskiego wzrostu jest tak samo dobre do scharakteryzowania osoby. Oczywisty wniosek natury praktycznej . rudowłose i mają ciało. Tak więc pojęcie osoba zostało uogólnione przez zestawienie wspólnych informacji. są niscy i mają ciało. 11-11). że mieliśmy okazję spotkać setki i tysiące osób. Wszystkie przykłady danego pojęcia są analizowane kolejno w celu wykrycia cech wspólnych.

Wraz z upływem czasu bezpośrednio powiązane z danym pojęciem pozostają tylko cechy. I oczywiście jest osobą. jak na podstawie analizy informacji nabytej w uprzednim doświadczeniu tworzą się pewne pojęcia ogólne. że Mary jest również brzydka. niezbędny jest mechanizm przebudowywania pojęć w miarę napływu dalszych informacji. Mary jesto *.RYSUNEK 11-11 . struktura pamięci podlega ciągłej reorganizacji. niech się zastanowię. \by uprościć opis danego węzła. Stopniowo. Ta cecha systemu jest zbieżna z zachowaniem się rzeczywistych ludzi. Luiza i Harry. Przypuśćmy. oznaczony dla wygody symbolem NI. który został przedstawiony na rysunku 11-11 i wprowadzili doń trzy wskazane uzupełnienia. ale jest to jedyna. Cechy wspólne dla pewnych pojęć mają tendencję do przemieszczania się w górę. a Mary jesto * reprezentuje informację. że dowiedzieliśmy się nowych szczegółów: Sam jest radykałem. Ułatwi wam to zapis dalszych wywodów). Czy mam porównać Mary z innymi znanymi mi osobami? Korygowanie błędów Jestoczywiste. ma pryszcze i „quigee".vtuacji błędów. i utwórzmy też trzy nowe pojęcia: szczęśliwy. jak i Bob są radykałami. które chcemy zdefiniować. klient jesto *. Przypuśćmy. a zatem jest niska. Cechy bardziej ogólne można łatwo odszukać przechodząc w górę zgodnie ze strzałkami jesto. Przede wszystkim do definicji pojęcia Sam dodajemy nowe informacje. Jednak prostota tego schematu uogólnienia jest myląca. Dodajmy te trzy fakty do listy rzeczy. Informacja ta umożliwia dalsze udoskonalenie schematu. Podobnie dodajemy Sam do definicji pojęć radykał i brzydki. nie ma specjalnych problemów. Stąd też wynika nowe uogólnienie-NI jest radykałem. które są dla niego albo specyficzne. Powinna jednak istnieć jakaś przeciwwaga dla tej tendencji do nadmiernych uogólnień. I jeszcze do tego obaj są NI. Tak więc * jesto istota ludzka. * jest niska. Zauważmy. że dokonując uogólnień system pamięci może posługiwać się wyłącznie tą informacją. Luiza jesto osoba. Prowadzi to do nieuniknionych w tej . Harry jesto osoba Jak dotąd. że Sam jest brzydki i jest radykałem. * ma rude włosy. oznacza informację. Myśląc o Mary system pamięci będzie zwracał uwagę przede wszystkim na to. Dzięki takiemu mechanizmowi uogólnienia można uzyskać następującą odpowiedź na pytanie dotyczące pojęcia Mary: Pytanie: Opowiedz mi o Mary. że osoba jesto istota ludzka. w miarę kolejnego przystosowywania się. związane z pojęciem osoby: osoba * jesto istota ludzka. wspólna dla obojga cecha. NI jesto *. W danym momencie nasz system pamięci przechowuje następujące informacje. Mary jest grubą. które już wiemy o osobie. Jednakże zarówno Sam. że Mary jesto osoba. Struktura pamięci przedstawia się teraz w sposób następujący (rys. albo też szczególnie ważne. ma rude włosy i ma ciało. że dostępne są następujące fakty: Osoba jest szczęśliwa. (Od tego miejsca byłoby dobrze. Sam jest brzydki. którą dysponuje w danym momencie. Tak. * ma ciało. łącząc się z jednostkami ogólniejszymi. ale na razie uogólnienie to wyznacza nie nazwany węzeł wtórny. Mamy więc okazję zaobserwować. ponieważ jego wiedza może być dość szczupła. i co wyróżnia ją spośród innych osób. 11-12): określać to pojęcie słowem mężczyzna. tak abyście mogli go przekształcać w miarę jak będziemy posuwali się naprzód. co jest specyficzne dla Mary. brzydką osobą płci żeńskiej. żebyście przerysowali schemat. podstawiamy symbol * na miejsce tego pojęcia.

skoro są dowody przeciw takiemu umiejscowieniu tego twierdzenia. * jest wysoka. jaką musi uczynić. * jest głupia. że są niskie. * jest stara. * jest bystry. Dotychczas system wiedział o Luizie tylko tyle. a szczególnie wiedza dotycząca Luizy. Bob * jesto NI. Pierwsza rzecz. RYSUNEK 11-13 . a osoba jest niska. zadając informatorowi następujące pytanie: Czy masz pewność mówiąc. aby wycofać sporną informację z pojęć wyższych i przenieść ją do węzłów wszystkich pojęć podrzędnych. Sam jesto * Bob jesto * Załóżmy. Teraz dochodzą następujące nowe informacje: RYSUNEK 11-12 Luiza * jesto osoba. Jedna ze strategii polega na tym. nadmiernego uogólnienia. NI i Harry'emu (rys. * jest brzydki. 11-13). to sprawdzić prawdziwość napływającej informacji. * jest przystojna. NI * jesto osoba. że Luiza jesto osoba. Co nam teraz wyszło? Luiza jest wysoka. system musi znaleźć sposób skorygowania wcześniej dokonanego. a w szczególności Mary. Następnie system powinien w stosunku do każdej z tych osób dokonać Ponownej analizy zgodności cech. ale Luiza jesto osoba. * jest radykałem. Inaczej mówiąc.Sam * jesto NI. * jest płci męskiej. o których pamięć wie. że Luiza jest wysoka? Jeżeli informacja została sprawdzona. W tym punkcie system pamięci musi przedsięwziąć określone środki w celu usunięcia konfliktu. że wiedza systemu pamięci dotycząca ludzi ciągle rośnie. należy wycofać twierdzenie osoba jest niska z definicji osoby. i przypisać je tym osobom.

czy są one wysokie czy też niskie. lecz próbowali aktywnie je zinterpretować. jeden jest płci żeńskiej. Oto co otrzymaliśmy: osoba * jesto istota ludzka. Niektóre wysokie. jest szczęśliwą rudowłosą istotą ludzką). ^ Udało nam się zgromadzić raczej pełną listę cech. że Luiza i Harrym oboje przystojni i starzy. którym będziemy się posługiwać. Harry jest przystojny. człowiek mógłby rozważyć. Osoby niskie też mogą dzielić się na dwa typy. W ten sposób tworzymy pojęcia N2 i N3: RYSUNEK 11-14 N2 * jesto osoba. najwidoczniej. co o nim wiemy. Jest ona również istotą ludzką. Jeśli się dobrze nad tym zastanowić. Drugi to radykałowie płci męskiej. że napewno jesto osoba (a zatem. żebyście nie przyjmowali biernie tego twierdzenia. że można by rozstrzygnąć pewne kwestie przedstawione na wstępie. przystojne osoby wydają się głupie. brzydki. Ocenianie na wejściu Posunęliśmy się znacznie naprzód. Wszystkie zostały przedstawione na rysunku 11-14. są dwa podstawowe typy osób: jeden typ to osoby wysokie. co wie jego bank danych i przeprowadzić następujący wywód (rys. jak z tego wynika.Druga strategia-i ją właśnie przyjmiemy . Harry. mający pryszcze i „quigee". klient jesto * N2 jesto * N3 jesto * A co z Harrym? Wszystko. że Harry jest głupi. rude włosy i jest szczęśliwa. Jak na razie brak tu jedynie uogólnienia informacji. * jest niska. Czy radykałowie płci męskiej mają pryszcze? Rozważam sobie pojęcie osoby. * jest wysoka. drugi zaś to osoby niskie. ma ciało. wysokich przystojnych osób. jest bardzo podobny do Lui/y. iż dowiedzieliśmy się jeszcze o tym. . że: Harry jest stary. że Bob jest brzydki. jak wszystkie pozostałe osoby. gruby. to radykał może być płci męskiej lub żeńskiej i jest bardzo prawdopodobne. Luiza jesto * Teraz musimy dokonać odpowiednich zmian w pojęciu osoba. Harry jesto N3.polega na podzieleniu pojęcia osoby na dwie różne grupy. Ale przypuśćmy. Niektórzy radykałowie są bystrzy ale brzydcy. Harry jest wysoki. to idę o zakład. W gruncie rzeczy nasz model jest już na tyle rozbudowany. Jak widać. Jak się zachowa omawiany system pamięci. kiedy otrzyma jedno z zadań. Jeżeli byłaby to pamięć ludzka. jest jedną ze starych. Interesowało nas. 11-14): Czy Mary jest radykałem? Jeżeli tak. Rysunek 11-15 przedstawia schemat pamięci. jakimi regułami posługujecie się przy ocenie tej informacji wejściowej. to. Mary jesto * NI jesto * N3 * jesto osoba. w zależności od tego. Każda osoba. Proponowaliśmy wam wówczas. * ma ciało. o których mówiliśmy poprzednio? Czy pamiętacie to stwierdzenie? Ci autorzy są faszystami. stare i przystojne. Teraz mamy już określone podstawy do zbadania tego typu oceny.

Czy :. jaką należy zaznaczyć. ale nie przypuszczam.i cechę tego typu. czy są osoby. to fakt. że N2 otrzymało nową nazwę: N2 oznacza to samo co faszysta. że w stosunku do poprzedniego uległ on pewnej reorganizacji.•w. Znam takich ludzi. to mężczyźni czy kobiety? Informator: Mężczyźni. ponieważ odpowiadające im pojęcia zostały uogólnione jako N2. A zatem w drodze implikacji bank danych zakoduje. które już poznała. która uczestniczy w powyższym dialogu. mówisz o jakiejś określonej osobie. Ale. żeby osoba miała •. które już wymieniłeś. pamięć: Rozumiem. niscy. Informator: Osoba jest faszystą. aby zilustrować kilka możliwych procedur stosowanych do reorganizacji informacji przechowywanej w banku danych. Hitler.. brzydcy i okrutni i że wobec tego Mary. zawiera więcej informacji o Mary. RYSUNEK 11-16 .••. co jest widoczne. Bob i Sam są faszystami. Po prostu nigdy ich tak nie nazywałem. że faszyści bywają grubi. została przedstawiona na rysunku 11-16. Bobie i Samie. Ponadlo. Być może.*: są wysocy czy niscy? Informator: W7 istocie rzeczy faszyści są zazwyczaj niskiego wzrostu tak jak Hitler. Informator: W pewnym sensie. Pamięć ta miała już do czynienia ze >to\\cm faszyści.-i-". ale. Pamięć: Mało wiem o faszystach. ale wie jedynie to. Pierwsza sprawa. którzy są faszystami. że faszyści są okrutni. Mussolini i Napoleon. Zapamiętam to sobie. Czy są brzydcy? I są radykałami? Informator: Tak bym ich określił. Mussolini i Napoleon. Opracowaliśmy tak dokładnie te przykłady. I teraz otrzymuje informacjo: Osoba jesto faszysta. Tym razem nie wystarczy już akceptacja wartości fasadowej tej informacji. Pamięć: Dziękuję.RYSUNEK 11-15 pamięć: Pamięć: Aha. Ta część pamięci. Teraz pamięć musi powiązać napływającą informację z tymi. Jedna z Brzydki - Zauważcie.

Wtedy widzi jedynie to. że analogia ze snopem światła nie jest zbyt ścisła. PENETRACJA BANKU DANYCH Jak wiele danych może być objętych jednocześnie procesem interpretacji? Dotychczas przedstawialiśmy na rysunku taki schemat banku danych. Jest jednak bardzo prawdopodobne. który w całości był obejmowany jednoczesna obserwacją: w takich warunkach nie trudno zrozumieć wzajemne powiązania między przedstawionymi rzeczami. Powstaje pytanie. że garnek powinien być wykonany z metalu jednak równocześnie imbryk może być wykonany z fajansu. przy założeniu. (Zauważcie. Jeszcze inna procedura polega na wyszukiwaniu a następnie eliminowaniu błędów i niezgodności. co zostało oświetlone. że interpretator ogląda sieć banku danych oświetlając go latarką.na przykład taki. że system interpretujący nie obejmuje całego schematu w jednym akcie obserwacji. Ćwiczenie: Z banku danych dotyczących garnków i pojemników (rys. dostrzegamy różne możliwe poziomy widoczności. dedukowaniu wspólnych cech różnych pojęć. że takie wyspecjalizowane klasyfikacje okażą się kiedyś przydatne. • Lager Cabernet sauvignon Fermentujące owoce Hałaśliwy RYSUNEK 11-17 RYSUNEK 11-18 . I n n a wprowadza specjalny podział na klasy. Jeden ze sposobów przedstawienia sobie tego może być.procedur polega na uogólnieniu. chociaż w schemacie jest określony jako garnek. a nie fizyczną miarą średnicy plamy świetlnej). ponieważ w rzeczywistości stopień dostępności sieci w banku danych mierzony jest liczbą równocześnie spostrzeganych strzałek i pojęć. 11-2) należy wyeliminować następującą niezgodność. jak szeroki jest snop światła rzucanego przez latarkę? Porównując ze sobą rysunki 11-17 i 11-18.

Osoby badane mają wybrać ze wszystkich prezentowanych zdań te cztery. złożony zbiór połączeń dotyczących Henry'ego. że przypomina je sobie. to węzły sąsiednie stają się słabo widoczne. mogą w rzeczywistości polegać na ograniczeniach pamięci krótkotrwałej. ale zostały przypadkowo pomieszane z innymi zdaniami. że to pamięć krótkotrwała przetrzymuje informację w celu przetworzenia jej w procesie interpretacyjnym. Bardzo interesujące wydaje się założenie. Możliwe. że prawidłowo zrozumiał każde zdanie. W gruncie rzeczy. to powiedzcie: Jakiej rasy jest pies Henry? Jak długi jest jego ogon? Spójrzcie na jego obrożę. chociaż nie jest pokazany na schemacie. Głaz jest mały.. zego doświadczaliśmy. Gdyby poproszono Was o przyjrzenie się różnym szczegółom psa. Badani zapoznają ię z historyjką składającą się z oddzielnych zdań: s Głaz stoczył się z góry. Opowiadanie jest wydrukowane w gazecie. jaki charakter mają te jednostki. proszono je. Słychać. Jak badani przypominają sobie te zdania? Rysunek 11-19 przedstawia cztery zdania i ich struktury. na przykład węzły reprezentujące każdego uczestnika incydentu. chociaż w pewnym sensie nic przestają istnieć. to towarzyski sympatyczny gość. Badany powinien potwierdzić. w pewnym momencie w trakcie tego rozgardiaszu Mary uderzyła Luizę. takimi jak: Wietrzyk jest ciepły. a te bardzo odległe (na przykład rola Henry'ego w incydencie „u Luigiego") pozostają z dala od centrum rozważań. odnoszący się do całego incydentu w tawernie . że obraz samego psa nie jest już taki wyraźny. które było prezentowane pierwotnie. a muszą przyznać. Zdanie C nie należy do tej grupy. Zdania te nie były prezentowane w takiej kolejności. Kiedy śledzimy któryś ze szczegółów. Głaz uszkodził chatę. I chociaż początkowo wydawało im się. które nie powinno obejmować żadnych szczegółów. jak Sam wrzeszczy na Mary. Można sobie łatwo wyobrazić że ograniczona liczba węzłów zmieści się w pamięci krótkotrwałej. pies Ala. Zdanie B jest najbardziej interesujące. Chata jest mała. ROZUMIENIE A ZAPAMIĘTYWANIE Główną implikacją tych rozważań jest to. że istnieją pewne granice wyobrażania sobie tej c/) innej sceny. Głaz uszkodził małą chatę nad rzeką. Nagle w grupie osób siedzących w rogu wybucha kłótnia. Jeżeli zajmiemy się szczegółową analizą odpowiednich węzłów. osobom badanym postawiono pytania testowe. W pobliżu kręci się zawsze jego pies Henry. jeżeli skoncentrujemy uwagę na blaszce wiszącej przy obroży. C. lecz jest to ogólne pojęcie zdarzenia. n Rozważmy następujący eksperyment (Brandsford i Franks. że obraz nie jest tak dokładny. że sposób kodowania informacji przez system pamięci . Jaki napis widnieje na blaszce przyczepionej do obroży? Większość osób zgodzi się zapewne z tym. Ludzie starają się raczej zrozumieć. Następnie w 5 minut po zakończeniu ekspozycji wszystkich zdań. a nie samo doświadczenie. Można go analizować. to jego obraz znajdzie się w centrum Waszej świadomości. Rozważmy incydent w lokalu „u Luigieąo" opisany i przedstawiony na rysunku 11-3 w tym rozdziale i na rysunku 10-16 w poprzednim rozdziale. czy słyszały wcześniej dane zdania kontrolne. Henry. w pamięci długotrwałej). chociaż bowiem jego znaczenie jest właściwe. zadymiona tawerna. które składają się na historyjkę. określający jego wygląd zewnętrzny i szczegóły jego psiego żywota. Gdyby poproszono Was o przyjrzenie się psu. inne węzły przedstawiające pozostałe szczegóły zdarzenia przestają być widoczne. Można tak iść w nieskończoność. że sama obroża zeszła na dalszy plan i jakby rozpłynęła się we mgle. ile promień światła latarki zdoła oświetlić).u Luigiego" (nie pokazany na schemacie). czy też nie. Właściciel Al. to wówczas okazałoby się. to w takiej formie nie było prezentowane. Zauważcie. Badając obrożę. Zdanie A jest to jedno z tych zdań. jego znaczenie różni się od tego. co z kolei ograniczy zdolności procesu interpretacyjnego do wyszukiwania oceny informacji przechowywanych w banku danych (tzn. Mrówki zjadły galaretkę. znikają z centralnego miejsca w procesie myślowym. Chata stoi nad rzeką. co człowiek może „widzieć" w jakimś jednym momencie w procesie wydobywania informacji ze swej pamięci. Jest bardzo prawdopodobne. tyle. Głaz uszkodził chatę. Przeprowadźmy następujący eksperyment myślowy. B. aby stwierdziły. a następnie ułożyć je we właściwym porządku (ze wszystkich prezentowanych zdań można było zbudować cztery historyjki). długości czy koloru ich włosów. że wyobrażają sobie dokładnie i wyraźnie cak| bójkę w tawernie. Galaretka jest słodka. Jest też prawdopodobne. Zakres tej pamięci jest mierzom w jednostkach psychologicznych. to stwierdzimy. Postarajcie się wywołać \v swojej wyobraźni całą tę scenę. Po prezentacji każdego oddzielnego zdania badany odpowiadał na proste pytania (Co zrobił? Gdzie?). gubimy z pola widzenia części ciała psa. że system pamięci koduje znaczenie tego. c iż zapamiętać. co było prezentowane. co więcej. Na przykład takie trzy zdania: A. Czy wszystko jest jasne? Jeśli tak. gdzie konsumenci siedzą w boksach w słabo oświetlonych rogach sali. gryzie Sama. że jednostką pamięci krótkotrwałej jest węzeł.to wystarczy zadać im kilka pytań dotyczących szczegółów ubioru osób. Wyobraźmy sobie tę scenę: „U Luigiego"-to ciemna. które nie wiążą się z tą historyjką. Spróbujmy zastanowić się nad tym. aby się upewnić. pozostałe szczegóły incydentu. mówiąc obrazowo. jak sądzili. że w pamięci krótkotrwałej może mieścić się jednocześnie tylko ograniczona liczba węzłów (to znaczy. że w banku danych znajduje się wtórny węzeł centralny. czy nawet szczegółów samej tawerny. 1971). Istnieje też.Ograniczenia w tym.

fest 4. który stoczył się z góry. Test 2. a nie w wyniku pasywnego tworzenia związków między bodźcem a reakcją. które zachowało się w ich pamięci. a ponadto dokonuje się ciągłe ich porządkowanie i wzbogacanie nawet wówczas. Nie mogło być inaczej. Natomiast co do Testów 2 i 1 (a zdanie Test 7-to jedyne. że wielokrotne oddziaływanie specyficznego bodźca stanowi podstawę zdobywania informacji. Głaz. Różnica ta polega na położeniu nacisku na dynamiczne i integracyjne procesy pamięci. czy pod wpływem lat zmieniły się Wasze wyobrażenia o nim? Dlaczego tak się stało? Czy dlatego. jaki został zapamiętany. Każda prowadzona teraz dyskusja dotycząca Hiawaty determinowana jest po części tym. 11-19). A zatem.Głaz stoczył się z góry RYSUNEK 11-19 fest 3.yj prezentowany. że dziś wiecie więcej o świecie. że ich nie widziały. im bardziej są one zgodne ze znaczeniem. że wasze obecne wyobrażenia dotyczące historyjki o Hiawacie różnią się znacznie od początkowych. że przeczytaliście ponownie tę legendę. Chata stoi nad rzeką. uszkodził małą chatę nad rzeką. na przykład: Test 1. pozwala połączyć wszystkie struktury w jedną (rys. Zdanie Test 4 stanowi najpełniejszy opis zdarzeń. taki. które rzeczywiście było prezentowane) osoby badane zdecydowanie twierdziły. Głaz uszkodził małą chatę. który was otacza. W miarę gromadzenia coraz większej ilości informacji o świecie. aniżeli ten. który wynika z analizy tworzenia się skojarzeń w klasycznych zadaniach dotyczących uczenia się. Tak więc jest całkowicie zrozumiałe. Natomiast taki rozwój jest naturalną właściwością systemu pamięci tego typu. czy też w rezultacie tego. będąc niejako produktem ubocznym tego procesu. W omawianym eksperymencie zestaw zbudowany był ze zdań kontrolnych o różnym stopniu złożoności: niektóre zdania zawierały większą liczbę prostych myśli niz pozostałe. który w ogóle nie j. Automatycznie też w wyniku Mian struktury pamięci zmienia się wciąż nasza wiedza. że stale wzbogaca się nasz zakres pojęć. o Indianach. Pamięć zakodowuje i przechowuje myśli i znaczenie. Głaz uszkodził małą chatę nad rzeką. jakie wywarł na was bohater opowieści? Jak myślicie. Jednak takt. w jaki regulujemy nasze stosunki z otaczającym światem. Zdanie C jest wyraźnie błędne: przeczy bowiem temu. jaki rozpatrywaliśmy. uzyskano zaskakujące wyniki: większość wskazała na Test 4. gdy nie stykamy się ponownie z danym pojęciem bezpośrednio. Ale zdania A i B są równie dobre. Czy pamiętacie pierwsze wrażenie. Następny w kolejności uzyskanych głosów okazał się Test 3. co zostało przechowane w pamięci. Jeśli w pamięci przechowana jest właśnie ta ostania. Jedynie pierwsze z tych zdań było prezentowane naprawdę badanym w eksperymencie ifest !)• Kiedy jednak zapytano osoby badane. to w jaki sposób można stwierdzić. które z tych zdań słyszały one już wcześniej. czy też nie? Niewątpliwie jest zgodne ze schematem. a zdanie Test 1 pokrywa się z nim jedynie częściowo. wiedza systemu pamięci nieustannie rośnie. System uczy się poprzez aktywną interakcję z otoczeniem. . stając się również bardziej precyzyjna. czy zdanie B było prezentowane. komplikuje założenia tych teorii. PAMIĘĆ JAKO PROCES PRZETWARZANIA INFORMACJI Opis struktury pamięci dokonany w tym rozdziale przedstawia całkiem inny punkt widzenia na naturę uczenia się. o specyfice literatury dziecięcej i o dawnych amerykańskich tradycjach związanych z folklorem indiańskim? Klasyczne teorie uczenia się zazwyczaj wychodzą z założenia. Taki sposób działania przenika wszystkie nasze doświadczenia i jest podstawowym sposobem. Prawdopodobnie wielu z Was zapoznało się w dzieciństwie z opowieścią o Hiawacie. osoby badane powinny rozpoznawać zdania tym łatwiej.

>Jiemal wszystko. W późniejszych latach życia kiedy nagromadzone zostały duże zasoby informacji i zorganizowane w bank danych o rozwiniętym systemie krzyżujących się połączeń. Zrozumienie dokonuje się powoli. eksploracyjnego zachowania się . jeśli nawet podstawowe mechanizmy są takie same. To. l t myśleliście od tego czasu.vvraźnie sprzeczna z tymi doświadczeniami. Główny problem polega teraz na włączeniu nowego pojęcia do istniejącej struktury. co człowiek sądzi. jaka istnieje między sposobem zakodowania informacji w pamięci dziecka a sposobem. W -tfultacie człowiek dorosły raczej woli odrzucić sprzeczne informacje lub zmienić ich . On też wyznacza te ogromną różnicę. poznawania przykładów oraz rozwoju pojęć dotyczących rozumienia wzajemnych stosunków między klasami pojęć.Iowieka w toku pracy i zabawy.czego o nim dowiedzieliście się początkowo. Rozumienie rozwija się w wyniku połączenia doświadczenia zewnętrznego z mechanizmami wewnętrznymi. pozwalającymi na jej przyswojenie i organizację. co jest . Nowe pojęcia mogą już teraz być przyswajane głównie na podstawie analogii z tym. wywien istotny wpływ na to. Pamięć dwóch różnych osób rozwijałaby się jednakowo jedynie pod warunkiem.iaczenie. jak i od kolejnych wnioskowi dedukcji. może być w jakiś sposób powiązane z tym. co sobie na ten t e n i . jedną z główmiMcech adaptacyjnych systemu pamięci. Bardzo rzadko człowiek dorosły spotyka się z czymś zupełnie . lecz nie uwzględnia ich w pełnej mierze. że elastyczność pami^': . która wypraco. jakie stosowane były w toku gromadzenia informacji. że otrzymują one dokładnie taką samą informację w jednakowym porządku i posługują się identycznymi procedurami. w miarę gromadzenia się cech przedmiotów. W modelach tego typu występowanie różnic indywidualnych oraz systemów idiosynkratycznych będzie raczej regułą niż wyjątkiem. Nawet bardzo subtelne różnice w otoczeniu mogą pozostawić różne ślady w pamięci. Zdolność do radzenia sobie z najróżnorodniejszymi sytuacjami za pomocą niewielkiego zbioru podstawowych mechanizmów stanowi. Nawet wówczas. całe uprzednie doświadczenie jest automatycznie włączone do pełniejszej interpretacji i rozumienia tych nowych zdarzeń. uczenie się nabiera zazwyczaj innego charakteru. z czym się styka. rekonstrukcja nie polega na tym. bez wątpienia. aniżeli przebudować lub zmodyfikować system swych przekonań. że zachowanie dziecka jest związane z aktywnym itączeniem otoczenia w proces systematycznego poszukiwania informacji niezbędnych jo budowania jego wewnętrznej reprezentacji świata. 1/ dziecka każde nowe pojęcie powinno tworzyć się na pustym miejscu. Zauważcie. Jednakże. marzy i działa. przedstawiająca świat ich doświadczeń. bez względu na u\ że podstawowe mechanizmy interpretacji i pamiętania informacji są wspóine ii!j wszystkich ludzi. . Podstawowa trudność w danym momencie polega na ?raku systematycznych narzędzi analizy naturalnego. przechowywanej w systemie pamięci. a po części tym. Na początku większość pojęć znajdujących się w pamięci jest tylko w części zdefiniowana i słabo powiązana z innymi przechowywanymi informacjami. sprzeciwia się rewizji. Wskazywaliśmy pewien sposób.. Należy też się spodziewać. Początek został jednak zrobiony. A zatem. że podstawowa struktura pamięci. Kiedy zostanie ustalony związek między nimi.viita tak skomplikowany system wzajemnych powiązań. Spróbujcie przypomnieć sobie tę historyjkę: czy \ Vas/ .lU znane z uprzednich doświadczeń. co jest nie powiązane z jego strukturą pojęciową. jego struktura pojęciowa. ponieważ sprzeczności pojawiają się rzadko.y. gdy odbierana informacja jest . co leży u podstaw takiego idiosynkratycznego rozwoju. żeby u dwu różnych osób ukształtowała się jedna i ta sama struktura pojęciowa.v obchodzeniu się z nowymi informacjami będzie się ciągle zmieniała w miarę ^ztałtowania jej struktury. w jaki ta sama informacja zostaje zakodowana przez dorosłego. nie zawsze prowadzi to do pojawienia się takich samych struktur pamięciowych. czyta. ale w gruncie rzeczy ten ważny problem jotraktowaliśmy dość pobieżnie. w jaki system pamięci może zadawać pytania w celu sprawdzenia tworzonych rsrzez siebie porównań i wysuwanych wniosków. Człowiek zadaje piania. myśli. Przyjmujemy. w jaki sposób przyswajana jest nowa informacja. co jest już znane. zależy zarówno od jego doświadczenia. Opisany przez nas model dotyczy •daśnie tych spraw. jest bardzo mało prawdopodobne. które manipulują i reorganizują napływającą informację. analizuje własne doświadczenia. Struktura pojęciowa u dzieci jest znacznie słabiej ukształtowana i powiązana wzajemnie niż u jorosłych. Nowe doświadczenie przyswajane jest w dużych dawkach. Nawet bardzo j-obieżne obserwacje wykazują.jpwym. że staracie się przypomnieć sobie przede wszystkim t0 co rzeczywiście w niej było? Ciągły rozwój gromadzonej wiedzy. jak również procesy przetwarzania informacji powinny być jednakowe u wszystkich ludzi. Spośród wielu jeszcze nie zbadanych obszarów dotyczących świadomości ludzkiej laibardziej interesujący jest interakcyjny aspekt umysłu ludzkiego. Początkowy etan konstrukcji banku danych nieuchronnie związany jest z olbrzymią ilością informacji zapamiętywanej w sposób mechaniczny.

z którymi się styka. Różnorodne schematy sensoryczno-motoryczne wyuczone przez dziecko (pierwszych dwóch latach. a pojęcie piłki może opierać iic na jej ruchu. worzą tę podstawę. a odpowiedź będzie oparta na jego Kalaniu: stoły są do jedzenia.12. Dziecko zaczyna posługiwać się językiem w wieku około dwóch lat i. kiedy zostanie wyrzucona. plus wiedza o stałości i niezależności przedmiotowi zdarzeń. Dziecko nazywa śwnież swoje własne czynności: nie przypadkowo dzieci często rozmawiają same ze > ą Ale w końcu struktura taka jest niewystarczająca. Rozumienie . Początkowo Toblem uczenia się języka może sprowadzać się głównie do przyswojenia językowych lykietek . A mimo to każde normalne dziecko może opanować dowolny istniejący język. krzesła są do siedzenia. Opanowanie języka stanowi punkt zwrotny w rozwoju dziecka. Poproście siedmioletnie dziecko o zdefiniofanie dowolnego przedmiotu codziennego użytku. Jeszcze Eez długi czas po opanowaniu języka. że do tej pory nikomu jeszcze nie udało się dać pefnego opisu reguł tworzących te systemy. Może jno uczyć się za pomocą języka. Do czasu opanowania języka struktury jercepcyjne i poznawcze mogą tworzyć się wyłącznie na podstawie działania wynikają. Rozwój odpowiednich schematów działań zostanie jokładnie omówiony w rozdziale 13. pienia się podłoże jego wiedzy o otaczającym świecie: następuje przejście od joświadczeń czysto sensorycznych i motorycznych do operacji na symbolach. Nawet po opanowaniu języka wczesne mechanizmy inteligencji serisoryczno-motoyeznej odgrywają nadal decydującą rolę w organizowaniu doświadczeń dziecka. Język rozwija się w ramach inteligencji sensoryczno-motorycznej. Tu wystarczy zaznaczyć. W miarę rozwoju jego zdolności do porozumiewania jięza pomocą symboli. kiedy zostanie uszczypnięty. działanie pozostanie dla normalnego dziecka :mtralną częścią jego struktury pojęciowej. na której stabilizuje się opanowanie języka. język i myślenie dziecka przeplatają się tak silnie. prostych przedmiotów z otoczenia. Tak więc jego pojęcie o psie może być oparte na odczuciu dotykowym sierści psa i na zabawnych jźwiękach. jakie wydaje pies. Systemy językowe są tak złożone.dla istniejących już schematów sensoryczno-motorycznych. ojcowie są do bawienia się. Te wczesne struktury zawierają sekwencje działań wykonywanych przez dziecko w jdniesieniu do jego otoczenia. Język Nabywanie znaczenia poprzez działanie Znaczenie nazw STRUKTURA JĘZYKA Struktura znaczeniowa a struktura powierzchniowa Przekazywanie struktury Przekazywanie znaczenia UCZENIE SIĘ JĘZYKA Uczenie się reguł Naśladownictwo Język jako środek komunikowania się Pierwsze kroki w komunikowaniu się Wytwarzanie a rozumienie Na dm iern a gen era lizać ja GRAMATYKA ANGIELSKA Rozumienie języka stanowi z pewnością unikalną i najważniejszą właściwość ludzkiego umysłu. że schematy łączące ioznania sensoryczne z działaniami motorycznymi zwane są schematami sensorycznonototycznymi. Pierwsze roki dziecka w posługiwaniu się językiem to nazywanie znanych mu już przedmiotów: ibawek. ' b.nazw . Poprzez działanie niemowlę tworzy ogólne pojęcia o przedmiotach. jak pokażemy w rozdziale 13. że niemożliwe już staje się ich rozdzielenie. Nabywanie znaczenia poprzez działanie Działanie jest podstawą początkowej wiedzy nabywanej przez dziecko.ego z doświadczeń. Od tego momentu dziecko nie musi uczyć się wyłącznie poprzez własne doświadczenia. członków rodziny.

Słowa wydają się podporządkowane pewnej zasadzie (zwanej prawem Zipfa). Stanowią one specjalną klasę słów. że język zbudowany jest inaczej. Skróty opowiadają tej samej zasadzie. przeważa •endencja do łatwości i ekonomii w procesie porozumiewania się: automobil zastępuje . Odpowiedniość między dźwiękiem a znaczeniem musi być wyuczona oddzielnie dla każdego słowa w danym języku. że każda wspólnota językowa wypracowuje własne struktury znaków. może wywierać znaczny wpływ na kodowanie i przechowywanie informacji sensorycznej. A mimo to tyrania słów nie jest absolutna. ale równocześnie jest dla dziecka (albo ':-ż dorosłego) trudny do przyswojenia. Jest oczywiste. co widzimy. to język straciłby swą ogromną giętkość jako narzędzie wyrażania i przekazywania myśli. śanowi użyteczne narzędzie komunikowania się. które są komunikowane iv innych językach. przekształcasz podstawa. potrafi bowiem opisać te różnice za pomocą symboli językowych-dany rodzaj ryżu jest drobnoziarnisty. ponieważ oddają one ogólne relacje istniejące między pojęciami. Zapamiętanie prostego percepcyjnego doświadczenia jest bezpośrednio powiązane z tym. a tym samym można włączyć do rozwijającej się struktury pojęciowej dziecka określony wzorzec uogólnienia i różnicowania. tworząc znaczenie całego zdania. czego oczekujemy. w jaki dany język odnosi się do doświadczenia percepcyjnego. jak ich użycie w języku staje się coraz częstsze. Każdy język wpływa w szczególny sposób na struktury wewnętrzne. które odgrywają w życiu tych społeczności rolę najważniejszą. W większości ję/yków najczęściej używane słowa są zarazem najkrótsze. Znaczenia pojedynczych wyrazów w zdaniu łączą się zgodnie z zasadami gramatyki. nawet wówczas. Ponadto. które otrzymały specjalne nazwy u mieszkańców Filipin. Sposób. zanim dotrze do pamięci długotrwałej. nie jest prosty. Dowolny zbiór konkretnych przedmiotów może zostać połączony dzięki nadaniu mu ogólnej nazwy. Jeżeli byłoby to tak proste. Zdarzenia i spostrzeżenia ważne dla danej wspólnoty są zwykle nazywane bezpośrednio za pomocą niewielkiej liczby słów. Nowości technologiczne wprowadzane do naszego życia. telewizję natomiast TV (W oryg. Zwróćmy na przykład uwagę na jtugość przyimków: w. dzięki swej złożoności. liczba możliwych połączeń słów przewyższyłaby znacznie zdolność naszego systemu pamięci. których używa się hardzo często. Nie wystarczy po prostu dodać do siebie znaczenia oddzielnych słów. do. aby sądzić. na której buduje ono swe pojęcia.Znaczenie nazw W miarę jak dziecko zaczyna posługiwać się symbolicznymi nazwami. na. że istnieją poważne podstawy. odzwierciedla te struktury percepcyjne i symboliczne. angielskim: automobil-auto. Czy jednak posługiwanie się nazwami (etykietkami językowymi) wpływa na zmianę naszego sposobu myślenia? Czy wpływa na to. jakie jak automobil czy telewizja. dziecko eskimoskie musi umieć rozróżnić dziesiątki rodzajów śniegu. kiedy potrzebowałoby połączyć ich znaczenia. w jaki powstaje to znaczenie. Jednak w miarę tego. którym posługuje się dana społeczność językowa. przechowywania i mówienia na temat określonych doświadczeń percepcyjnych. jakim posługuje się językiem. która zostanie przechowana o danym zdarzeniu. które odnoszą się do konstrukcji wyrazów z oddzielnych dźwięków. Język. Istnieje jednak ogromna różnica między iżyciem języka jako mechanizmu nazywania przedmiotów a językiem jako środkiem Urażania twierdzeń o świecie. Nazwy są nadawane arbitralnie. 1 ielevision-TV. może odróżnić różne rodzaje ryżu. Jest jednak całkiem oczywiste. że opanowanie języka nie wpływa bezpośrednio na zdolności percepcyjne. telephone-phone). Sposób. ponieważ trzeba byłoby uczyć się oddzielnie znaczenia Każdego nowego ciągu słów. gdy nie potrafi ich odpowiednio nazwać. Kiedy język zaczyna uczestniczyć w kształtowaniu pojęć. które są podstawą powstawania tych struktur. Tak więc ze słów: pies. jak prosto dany język potrafi oddać to doświadczenie. Każda wspólnota językowa dysponuje w pewnym stopniu swobodą w zakresie sposobu podziału swego percepcyjnego doświadczenia poprzez przypisywanie nazw określonym sferom tego doświadczenia. Każdy człowiek. Konieczny byłby wówczas słownik do określania znaczeń każdego możliwego zdania. John. Przypomnijmy sobie. nie •Unika. gryźć. Wydaje się. Ludzie ze wszystkich wspólnot językowych mogą wymieniać między sobą dowolne informacje percepcyjne. bardziej owalny i ciemniejszy-chociaż musi użyć w tym celu więcej słów. jednak wpływ ten nie dotyczy mechanizmów poznawczych. można myśleć manipulując słowami. początkowo otrzymują stosunkowo długie opisowe określenia. chociaż pewne rzeczy mogą okazać się dla nich trudniejsze niż inne. gdy słowo staje się nazwą przedmiotu lub zdarzenia. a to jest często znacznie prostsze niż manipulowanie samymi pojęciami. car. uczestniczące iazwyczaj w nabywaniu doświadczeń i zapamiętywaniu. iż napływająca informacja jest częstokroć kodowana w postaci akustycznych etykietek. •0 relacje między tymi pojęciami stają się ważne. ponieważ efektywność kodowania doświadczenia w pamięci uzależniona jest od gotowej struktury symbolicznej banku danych. Jeżeli zdania byłyby budowane z oddzielnych słów według tych samych zasad. STRUKTURA JĘZYKA \'ie ma reguł pozwalających określić znaczenie słowa na podstawie jego brzmienia. z organizacji pojęciowej opartej na działaniu stopniowo przechodzi do organizacji opartej na słowie. a następnie uczyłoby się łączyć ze sobą wyrazy. Dziecko z Filipin musi budować system pojęciowy pozwalający mu rozróżnić 92 rodzaje ryżu. od których to zależy łatwość kodowania. to •wuezenie się języka nie sprawiałoby żadnej trudności: dziecko uczyłoby się znaczeń pojedynczych wyrazów. uto lub wóz. A nawet więcej. . co pamiętamy? Siła słów polega na ich nieograniczonej wręcz elastyczności. Jeżeli dana wypowiedź obejmuje więcej niż jedno pojęcie. aby uzyskać znaczenie zdania. bez względu na to. trzeba siać reguły konstruowania znaczących ciągów słów. słowa przejmują rolę punktów oparcia dla struktury pojęciowej Od chwili. kto rzeczywiście gryzie: John czy pies? Aby odpowiedzieć na to pytanie. System symboli. Etykietki te mogą pełnić rolę potencjalnego filtra informacji.

ponieważ zależy ono od strukiur> pamięci ludzi włączonych w sytuację komunikowania się. że dla dowolnej struktury znaczeniowo istnieje znaczna liczba możliwych opisujących ją zdań. wystarczy włożyć krążek do automatu. że zależy nam na tym. w którym będą te właśnie niebieskie krążki i taki automat z otworem. nie musimy precyzować tego. że nie trzeba o nich wspominać. a będzie pan miał ochotę na winogrona. a nie z jakichś kółek i strzałek. w zdaniu wyjaśniającym naszemu słuchaczowi. W rzeczywistości podstawowa struktura zdarzenia w którym na •>konawca (agens) John przestraszył odbiorcę Mary. że winogrona pojawiają się v\ odpowiednim pojemniku automatu. że odbiorca informacji opanował już pewien zasób podstawowych pojęć. że krążki należy uprzednio wziac w rękę. takich jak na rysunku 12-1. Mówiąc o języku. ilustruje on sytuację omawianą w rozdziale 13. Zdanie to przekazuje tę samą informację. jak i mówione strukturami powierzchniowym. Mary została przestraszona przez Johna. konkretne zdania. albo też o tym. Słowa są jedyną częścią składową zachowaniu językowego. Zamiast pozostawić go w pokoju zdanego na przypadek.Struktura znaczeniowa a struktura powierzchniowa Przeanalizujmy sieć związków znaczeniowch i działań przedstawioną na rysunku 12-1 Jest to obraz możliwego systemu znaczeń reprezentowanych w strukturze pamięci jakiej osoby. w jaki sposób za pomocą krążków wydostać / automatu winogrona. hociaż struktura powierzchniowa obu tych zdań jest różna. Język można rozpatrywać jako metodę przekazywania struktury pamięci mówiącego strukturze pamięci słuchającego. Zbudowano go zgodnie z oznaczeniami wprowadzonymi w rozdziałach 10 i 1! . Zakładamy. mających to samo znaczenie. Przypuśćmy. a pojawią się winogrona. aby móc się nimi posłużyć. John nie przestraszył Mary. która da się obiektywnie rejestrować. Ponadto nie istnieje koniec/nosi: przekazywania struktury znaczeniowej w całości. dokonujemy rozróżnienia między słowami służącymi do przekazywania myśli a samymi myślami. Zdanie czynne: Zdanie bierne: Zdanie przeczące: Pytanie: Zdanie bierne przeczące: Pytanie przeczące: John przestraszył Mary. że krążki trzeba wrzucać do otworu w aparacie. że wszystkie te stosunki są już znane lenn: człowiekowi albo są tak oczywiste. Nie można zobaczyć znaczenia. Z tego właśnie powodu nazywani1. zwłaszcza gdy zakładamy. Czy John przestraszył Mary? Mary nie została przestraszona przez Johna Czy John nie przestraszył Mary? . Różnicę między strukturą powierzchniową a strukturą znaczeniową najlepiej /ilustrują przykłady. kiedy to kręcąc ypo pomieszczeniu odkryje wreszcie ten związek. użytych przez nas do przedstawienia struktury znaczeń. Zaznaczmy..i!v. co zdanie: Przedmiot Okrągły RYSUNEK 12-1 Winogrona <C8> Kwadratowy Przedmiot Przedmiot Okrągły Duży Mary została przestraszona przez Johna. lepiej będzie powiedzieć mu: Za każdym razem. to ich struktura znacze• v jest taka sama. danego języka. . które pozwalają na odróżnianie słów i relacji między nimi oznaczających pojęcia od słów i relacji oznaczających działania i od słów odnoszących się do stosunków 1 między działaniem a pojęciem. nie musimy mówić o tym. Zastanówmy się nad takim zdaniem: John przestraszył Mary. Z tego właśnie powodu znaczenie przekazywane w komunikacie nazywamy strukturą znaczeniową. człowiek dorosły zrozumiał związek między krążkiem a odpowiednim otworem w automacie. Ponieważ język składa się ze słów. A zatem. kiedy znajdzie się pan w pomieszczeniu. pozwala na utworzenie ośmiu -instormacji zdania. Co więcej. muszą istnieć w nim pewne konwencje. zarówno pisane.

est niegramatyczne. Warto jednak pamiętać o tym. drugie znaczenie: Oni sprawiają. Zdania te zmieniają wyłącznie formalną strukturę powierzchniową. udanie to ma dwa możliwe znaczenia. Bywa i tak. a mimo to trudne do Jterpretacji. Oto przykład (w języku angielskim): •^reszcie zdanie może być całkowicie poprawne gramatycznie. ponieważ brak jest informacji pozwalającej na rozszyfrowanie dwuzna•zności.Pytanie bierne: Pytanie przeczące bierne: Czy Mary została przestraszona przez Johna? Czy Mary nie została przestraszona przez Johna? They are working students. Pewne zniekształcenia grama:yczne mogą uczynić przekaz niezrozumiałym. że różne struktury znaczeniowe leżą u podstaw jednej i tej samej struktury powierzchniowej. Człowiek mówiąc lub pisząc sięga do własnych struktur znaczeniowych i stosuje odpowiednie reguły gramatyczne. ale w kontekście jest ono całkiem sensowne. którzy pracują) Reguły gramatyczne języka określają nam sposób przekształcania struktur znaczeniowych w struktury powierzchniowe. (Oni są pracującymi studentami. RYSUNEK 12-3 Cl's are students who work (Cl to studenci. Rysi. W każdym z ośmiu zdań podstawę stanowi jedno zdarzenie: John przestraszający M i l n W wersjach przeczących występuje negacja tego faktu. Zdanie: oą Jeść jabłek . że studenci pracują). że wiele struktur powierzchniowych przedstawia tę sarmi strukturę znaczeniową. Jeżeli zakłócenia dotyczą informacji o specyficznych rolach osób biorących udział w zdarzeniu. zawarta w nim . aby zbudować poprawne zdania. to część znaczenia gubi się: RYSUNEK 12-2 Kopać John Mary.^formacja o związkach i pojęciach jest jednoznaczna. . jak to zostało przedstawione na rysunku 12-3. Jest zatem możliwe. Każdemu z nich odpowiada odrębna struktura znaczeniowa. to jednak nie są tym samym. że chociaż znaczenie i poprawność gramatyczna są ze s b powiązane. W czasie słuchania lub czytania zachodzi odwrotny proces: człowiek itara się zrozumieć wypowiadane doń słowa i odtworzyć strukturę znaczeniową. w pytających poddaje się g0 -A wątpliwość. nek 12-2 pokazuje strukturę znaczeniową dla wszystkich ośmiu zdań. Te osiem transformacji struktury podstawowej stanowi zasadę tworzenia się większości struktur powierzchniowych zdań w języku angielskim.

sentence) dzieli się na NP + VP.] analizę formalną wypowiadanych zdań. 1969). która w ogóle nie została użyta we frazie the man (Art+N). 2 Reguły gramatyczne przedstawione w niniejszym paragrafie wywodzą się z gramatyki generatywno•ftnsformacyjnej. frazę eats oysters ije ostrygi) nazwiemy frazą czasownikową (VP-verb phrase). Liczne opuszczenia.) rekina i b) przedmiot: rekina. \o'ejiie reguły. Psychologiczne badania dotyczące gramatyki koncetrują się na procesach poznawczych.article) plus rzeczownik (N . Przykładem może tu być zastosowanie Reguły 4.) 1 . Zwłaszcza pierwsze z omawianych "Sut. dwuznaczne odniesienia znaczeniowe bardzo utrudniaj. że N (rzeczownik) może być w sposób ciągły zastępowany przez przymiotnik lub przysłówek (Ad -adjective. W rzeczywistości większość wypowiadanych zdań trudno zrozumieć w oderwaniu od ich kontekstu. Jeśli nawet przekaz odpowiada dokładnie regułom poprawnego mówienia.Żeglarz zabił ością rekina. gdy struktura powierzchniowa formalnie nie jest prawidłowa. dzieli się na V + Fraza rzeczownikowa może być poddana dalszej analizie: Reguła 3 umożliwia zastąpienie frazy rzeczownikowej przez rodzajnik (Art . instrument: ości. tego typu rozróżnienia nie są dla nas szczególnie użyteczne. (Bardzo stary człowiek je ostrygi. dając w efekcie Art + Ad + Ad + N). to jednak w razie potrzeby może być jednoznacznie zinterpretowane. czynności strzelać. reguły struktur frazowych. że może wystąpić cały ciąg modyfikatorów we frazie rzeczownikowej w tym sensie. Jednak w kontekście.nounphrase). że fraza the very old man •bardzo stary człowiek) jest frazą rzeczownikową (NP . Rozważcie zdanie: The very old man eats oysters.) Możemy rozłożyć to zdanie na różne sposoby. Reguły te są fakultatywne. które pośredniczą między strukturą powierzchniową a znaczeniem. (Przypred. Z psychologicznego punktu widzenia język jest środkiem komunikacji. jak: to. po pierwsze. musimy jakoś inaczej rozczłonkować zdanie. to zapis formalny. mogą mieć bardziej specyficzny charakter. jak i niezrozumiałe. że mechanizmy poznawcze zdołają odpowiednio wykorzystać jego znaczenie i odwrotnie: wiele zdań o najwyraźniej niejednoznacznej strukturze powierzchniowej jest w praktyce całkiem zrozumiałych. adverb) plus rzeczownik (N). ponieważ zbiór relacji znaczeniowych jest całkiem ograniczony (Schank. które opisują strukturę głęboką języka. Ludzie dość rzadko mówią zdaniami poprawnymi gramatycznie. Reguła 4 pozwala na wytworzenie frazy: The very tired big fat hungry dirty old man (Bardzo zmęczony wielki gruby głodny brudny stary człowiek). Zdanie (S .verb) i z frazy rzeczownikowej. ponieważ konkretny dobór słów może odnosić się tylko do jednego znaczenia. (kiedy to rzeczownik N z Art+Ad+N został ponownie zastąpiony przez Ad+N. szeroko stosowane zaimki. lecz zupełnie różne struktury znaczeniowe. poi. reguły transformacyjne. jaki tu jest prezentowany. której celem jest opis uniwersalnych reguł językowych. W ten sposób możemy wyprowadzić prosty zbiór reguł służących do podziału tego typu zdania: Czytamy je następująco: 1. Z punktu widzenia języka jako środka komunikowania się sytuacja taka jest zupełnie oczywista. czy profesorowie są wykonawcami czy też odbiorcami czynności odwiedzanie. Reguła 4 stwierdza.noun). Kolejne zdania: I saw the sparrows flying to the trees (Widziałem wróble lecące na drzewa) I saw the Grand Canyon flying to New York (Widziałem Grand Canyon lecąc do Nowego Yorku) mają w języku angielskim podobne struktury powierzchniowe. Jak to już stwierdziliśmy. a pozostały wyraz tygrys. Niemniej jednak oba zdania można zrozumieć bez większych trudności. gdy znaczenie takich słów. w istocie sprawy te są ze sobą ściśle powiązane. W drugim zdaniu występują dwie różne struktury znaczeniowe w zależności od tego. Przyjmijmy. (Przyp.) Mogą być dwie struktury znaczeniowe tych zdań: Żeglarz zabił a) przedmiot: kogoś. red. GRAMATYKA ANGIELSKA 2 /dania angielskie są złożone z kilku różnych rodzajów składników połączonych ze sobą według formalnych reguł gramatycznych. Jakkolwiek więc •Pisane poniżej reguły egzemplifikowane są zdaniami języka angielskiego (tłumaczenia podajemy w nawiasach) -ickióre z nich stosują się wyłącznie do tego języka. to znaczy jedna z nich lub obie mogą być zastosowane do analizy zdania. mają taki uniwersalny charakter. jest wystarczającym (a nawet wielce prawdopodobnym) przedmiotem tego działania. z istoty swej ~ńc być stosowany do każdego języka naturalnego. których celem jest przekształcenie struktury głębokiej w ciąg wyrazów zjawiających się w konkretnej wypowiedzi. W tej książce głównie zajmowaliśmy się dotąd raczej znaczeniem zdań niż ich bezpośrednią strukturą powierzchniową. a po trzecie zauważmy. Po drugie. nie stanowi to jednak gwarancji. poi. 2. natomiast zdanie: Strzelać John tygrys chociaż niepoprawne gramatycznie. oni czy tamten jest oczywiste. Tak więc zdanie: Całować John tygrys jest zarówno niepoprawne gramatycznie. struktury znaczeniowe dają się przekazać nawet wtedy. czasownika i dopełnienia. Zgodnie z tradycyjną gramatyką zwykłe proste zdanie angielskie składa się z podmiotu i pfzeczenia lub z podmiotu. instrument: ością. Odwiedziny profesorów mogą być nudne1. zastosowano ją raz we frazie the old man (kiedy to rzeczownik N z Art+N został zastąpiony przez Ad+N) oraz użyto jej dwukrotnie we frazie the very old man. tylko jeden wyraz John musi z konieczności oznaczać wykonawcy (agensa) będącego istotą ludzką. że fraza czasownikowa składa się z czasownika (V .

RYSUNEK 12-4 RYSUNEK 12-5 .Jeżeli dodamy do tego jeszcze reguły przekształcające wyniki zastosowania powyższych reguł (V. Przyimek {in . że następująca po nim fraza rzeczownikowa określa lokalizację. (Bardzo stary człowiek mieszka w dziupli).V+NP NP -* ArtVN V -> eats (je) Art -> (opuszczony) N -> oysters (ostrygi) Dotychczas opisana gramatyka nie może jednak poradzić sobie z frazami przyimkowymijak np. to analiza zdania The very old man eats oysters zostanie zakończona.Np+Vp NP NP . musimy po prostu rozszerzyć Regułę 2: 2A. Rysunek 12-4 przedstawia zastosowanie tych reguł w postaci struktury drzewkowcj wraz obrazem struktury znaczeniowej tego samego zdania. nigdy obie na raz. albo 2B.yimkowe.Art+N N . zdaniu: lV The very old man lives in the tree House. N. z jest rzeczą oczywistą. S .Ad+N N -> Ad+N Art -> The (rodzajnik określony) N -> man (człowiek) Ad -> very (bardzo) Ad -» old (stary) VP VP . że w konkretnej sytuacji stosuje się albo regułę 2A. VP -> V+NP. Aby nasza gramatyka objęła frazy pr/. PP -> Prep+NP. Ad) w wyrazy.w) w tym zdaniu oznacza. VP -» V+PP. Art. 2B.prepositional phrase) i składa się z przyimka (prep -preposition) plus zwykła fraza rzeczownikowa. fraza in the tree house jest frazą przyimkową {PP . 2C.

+ (lives) + (mieszka) + (in the tree house) + (w dziupli) Skonstruowanie zdania biernego wymaga przegrupowania tych fraz do postaci: PP (In the tree house) + V + NP + (lives) + (the very old man) Zdanie w powyższym układzie. very. (mieszka. że omawiane reguły obracają się wokół fraz... 4 Zauważcie. Ze zdań prostych można budować zdania złożone.Obecnie uzupełniwszy słownik możemy zastosować powyższe reguły do nowego zdania.. Utworzenie zdania biernego wymaga przegrupowania fraz zdania. (Przyp. który mieszka w dziupli. które zostały zastąpione przez trójkąty. ponieważ. Ze względu na to. Nieco inny sposób łączenia zdań polega na zastosowaniu spójnika (Conj . ostryga. few.. red.. Do reguł struktur frazowych należy jeszcze dodać reguły transformacyjne. red. Zwykle temu przetasowaniu towarzyszą wskazówki syntaktyczne •/apewne po to.. które dotąd analizowaliśmy. IB. dużo. Rozważcie dla przykładu zdanie bierne: The tree house is lived in by the very old man. nie uważa się zwykle /a zdanie gramatyczne (w języku angielskim . limerick...) jest złożone z dwóch zdań.* N P + VP. but. house. Konkretne struktury.. tree. którą należałoby wykreślić dla przekształcenia fraz rzeczownikowych i czasownikowych w końcowe wyrazy. on. Patrząc na samo zdanie. lub. (Bardzo stary człowiek.przyp..... Słownik przedstawia się następująco: V -» lives. Tak więc zdanie The very old man who lives in the tree house eats oysters. to. tree. chociaż. śpiewa. dom. (Tych kilka reguł. nie zawsze jest to konieczne. aby osobie słuchającej czy czytającej przekształcone zdanie umożliwić dotarcie do wersji wyjściowej. przy... daleko nic wyczerpuje pełnego zestawu).. do. przyjmowanymi w poezji: In the tree house lives the very old man who constantly eats oysters as fast as he can1.) Prep. Ad -* old. a. która pozwala na wyeliminowanie NP2: The very old man lives in the tree house and eats oysters. jak też pełni tę samą rolę.. Zwykle w takich przypadkach stosujemy regułę opuszczania.. or. drzewny. na. jak to wskazuje przykład z podanego limeryku. Zmiany te w kolejnych fazach wyglądają następująco: (The very old man) (NPi) (PP) (Pr^p+NP 2 ) (NP2) (The tree house) + + + (lives) (V) (V) + + (in the tree house) (PP) (NPi) (by+NPi) (PP) (by the very old man) ( A "x+V) + Prep + + (Aux+V) + (Prep) + (is lived) (in) + Reguły te są transformacyjne. do czasownika zostaje dodana forma posiłkowa {auxiliary. opuszczony Prep z początkowej PP zostaje wstawiony po czasowniku. S^ S + Conj + S. mało. jak t0 pokazuje wykres na rysunku 12-5. (i. widzimy.) N -> man. because. S . określa się je jako reguły struktur frazowych (phrase-structure rules). aczkolwiek jest ono całkowicie zrozumiałe.conjunction): 1A.Aux)\ końcową NP poprzedza przyimek przez. (w.. je. czyli na jego transformację.) . które tu przytoczyliśmy... poi.. co NP2 w S2. limeryk. poi.. eats. lecz.. -> in. at.) poza szczególnymi konwencjami stylistycznymi. W związku z tym w zdaniu zachodzi więcej zmian: Przyimek z początkowej PP zostaje opuszczony pozostawiając samą NP. many. które wskazują. że wprowadziliśmy nowy symbol do wykresu: duży trójkąt.. . je ostrygi. jak te frazy mogą być przegrupowywane w rzeczywiste struktury powierzchniowe zdań. I tak w tym przypadku zdanie wyjściowe miało następującą strukturę frazową: NP (The very old man) (Bardzo stary człowiek) + V + PP \[a ogól konstrukcje bierne są oznaczane przez specjalne formy czasownika.) Wykresy na rysunkach 12-4 i 12-5 pokazują drzewka derywacyjne obu zdań. że w Si NPi jest zarówno tożsama.) Tak więc dzięki Regule 1A nasze dwa zdania można połączyć następująco: (The very old man lives in the tree house) and (the very old man eats oysters) Wykres tego zdania znajduje się na rysunku 12-6 4 . ponieważ pozwalają na przetasowanie różnych segmentów zdania. bardzo. by. przekształcając ją tym samym w PP. Ponadto wykonawca (lub instrument) czasownika jest oznaczony za pomocą przyimka przez.. (Dziupla jest zamieszkana przez bardzo starego człowieka). (stary. oyster.. na jego wykres i wykres struktury znaczeniowej tego zdania. Stanowi on po prostu skróconą •ormę zapisu struktury drzewkowej.) Art -» the. Conj -> and. drzewo... a pełny zbiór tych reguł określa gramatykę struktur frazowych. sings. 3 Limeryk ten w wolnym przekładzie: W dziupli drzewa bardzo stary człowiek mieszka co ostrygi jedną po drugiej łyka od rana do zmierzcha. przedstawione są na wykresach 12-4 i 12-5. czasem jako reguły przepisywania (rewrite rules).. przez.. an. (człowiek.

chociaż jest całkiem możliwe i takie zdanie. które zastępują opuszczoną frazę: The very old man lives in the tree house and he eats oysters (he = on). aby mu nie przeszkadzała. czas cel Ostryga Stary Bardzo Co więcej. Drzewo brak wskazówki dotyczącej czasu lub celu czynności. jaką chce on przekazać. Dlatego też opuszczenia zwykle oznaczane są przez zaimki. Wiele czynności określa dość dokładnie typy relacji niezbędne do pełnego opisu danego zdarzenia. wykonawca przedmiot miejsce Jeżeli opuścimy przedmiot lub miejsce. jak i miejsce. Na przykład.RYSUNEK 12-6 przekazywanie struktury /vby słuchacz lub czytelnik mógł zrozumieć dany tekst. instrument Mary przywiozła ąuigee. W wielu wypadkach wykonawca zastępowany jest po prostu przez instrument. gdyż po zniknięciu jakiegoś elementu zdania może nie być łatwo stwierdzić. jakkolwiek wszystkie przedstawione zdania określają wykonawcę czynności.) . Dom Człowiek Niektóre relacje są fakultatywne. W rozdziałach 10 i 11 omawialiśmy sposób opisu tych relacji. (Zobaczyłem dziewczynę. przekaz będzie niepełny: Henry położył książkę. wykonawca W wyniku takich opuszczeń powstają często trudności w analizowaniu zdań. co tam było pierwotnie. w zdaniu wyjściowym jesto Henry położył książkę na podłodze. W języku angielskim. Czy mówca wymienia wykonawcę czy też nie. Tabela 12-1 przedstawia te relacje (jest w zasadzie taka sama jak tabela 10-1). Musi odnaleźć ciąg przyczynowo-skutkowy wykonawców czynności. Pociąg przywiózł quigee. musi ustalić związki między pojęciami a opisywanymi zdarzeniami. Henry The very old man (Bardzo stary człowiek) lives int the tree house (mieszka w dziupli) the very old man (Bardzo stary człowiek) eats oysters (je ostrygi) położył książkę na podłodze. ponieważ są ze sobą ściśle związane: wykonawca (agens) . kiedy informujący pragnie opuścić wskazówkę dotyczącą sprawcy czy wykonawcy działania. zdarzenie musi obejmować zarówno przedmiot. przedmioty itp. którą ty wczoraj widziałeś rozmawiającą z Johnem i ona mi pomachała. samo słowo położyć tego nie wymaga: Wczoraj książka została położona na podłodze. w wypadku czynności położyć. może zastosować formę bierną zdania. w którym znajdują się i te wskazówki: Wczoraj Henry położył książkę na podłodze. I saw the girl you saw talking to John yesterday and she waved at me.to po prostu ożywiony instrument. Henry położył na podłodze. Tak na przykład. zależy to od rodzaju informacji.

(John oblał egzamin testowy. (Modę is imperative). Zobaczmy. otrzymamy: W gliku z rupowymi loksenami i katerem munkniecie loksen w blump i w gracu pojawi się bim. Czynność jest zwykle wyrażona za pomocą czasownika: The man was bitten by the dog. ponieważ zawsze śpi na wykładach). jedna na początku. Wykonawca lub agens (Agent) Aktor. Cecha (Quality) Modyfikator pojęcia . (Nie pytaj tak dużo. a druga na końcu zdarzenia. jeśli jest to potrzebne. i. From the University. Jeżeli język ma komunikować o zdarzeniach. pozostanie w nim jedynie informacja dotycząca relacji. Odbiorca (Recipient) Osoba. (Wiatr zdemolował dom). Tworzą one podstawowe ramy dla zapisu pojęć w pamięci. • Co jest rupowe? Loksen. Uzyskamy w rezultacie coś w rodzaju schematu przedstawionego na rysunku 12-7. lokalizacja (Location) Miejsce. (Jack zabrał Henry'ego do baru. o co nam chodzi. powinien mieć mechanizmy służące do przekazywania informacji o pojęciach i relacjach. W tym celu powróćmy do rysunku 12-1 i podstawmy dla każdego węzła pojęciowego w strukturze pamięci jakieś nazwy nie mające znaczenia. (Fala podniosła się wczoraj). ponieważ służą głównie do wyrażania relacji. Co to są Minsoki? .Tabela 12-1. jak: w. (Wiatr zdemolował dom). na podstawie samej tylko informacji strukturalnej całkiem możliwe są sensowne odpowiedzi na następujące pytania: • Jak zdobyć bim? Munknąć w blump rupowy loksen. (Nie lubię Cię. Hubert. Instrument (Instrument) Rzecz lub urządzenie powodujące lub umożliwiające zdarzenie: The wind demolished the house. aby go upić). to jednak wydaje się. Cel (Purpose) Określa cel zdarzenia: Jack took Henry to the bar to get him drunk. na którą oddziałuje skutek czynności: The crazy professor threw the black-board at Peter. they hitchhikied to the beach. Tryb (Modę) Oznacza strukturę powierzchniową zdania. C:us (Time) Kiedy zachodzi zdarzenie: The surf was up yesterday. Przekładając tę strukturę na przekaz werbalny. z których tworzy się struktura znaczeniowa przekazu. Uwarunkowanie (Conditional) Warunek logiczny uzależniający dwa zdarzenia: A shark is dangerous only if it is hungry. w którym opuszczono informację o pojęciach. jest co najmniej wieloznaczny. Aby lepiej zrozumieć. Określa sieje jako lokalizację od i lokalizację do: They hitchhikied from La Jolla to Del Mar. gdy jest głodny). Wyrazy te zwane sąfunktorami. Często w grę wchodzą dwie lokalizacje. Don't ask so many ąuestions. Why isn't modę listed in Chapter 10? (Modę is a ąuery). przeprowadźmy kilka prostych eksperymentów.opisuje jego właściwości: The surf was heavy. The were 93 people in class. Należy również zaznaczyć. Hubercie). prawdziwość (Truth) Stosowane głównie do twierdzeń fałszywych: I do not like you. • Gdzie znajduje się kater? W gliku. Miejsce. Kiedy w jakimś przekazie pojęcia mające znaczenie zastąpimy wyrazami bezsensownymi. (Fala była wysoka). Elementy zdarzenia Czynność (Action) Zdarzenie jako takie. jeżeli informacja jest niejednoznaczna lub też niezrozumiała. Nośnikami jej są takie wyrazy. z. (Oni podróżowali autostopem od La Jolla do Del Mar). (Człowiek zostai ugryziony przez psa). że chociaż przekaz. na którą czynność oddziałuje: The wind demolished the house. że jest w nim zawarte jakieś znaczenie. Przedmiot (Object) Rzecz. (Dlaczego tryb nie został umieszczony w tabeli w rozdziale 10? Tryb w tym przypadku to pytanie^. który spowodował wystąpienie czynności: The man was bitten by the dog (pies). w którym zachodzi zdarzenie. charakteryzując w zarysie strukturę zapamiętywanego zdarzenia. mechanizmy używane do określenia różnorodnych relacji różnią się w poszczególnych językach. Chociaż zbiór podstawowych relacji może być wyrażony we wszystkich systemach językowych świata. (Od Uniwersytetu aż na plażę dojechali autostopem). John fiunked the test because he alrays sleeps in lectures. Tak na przykład. co się zdarzy. Tryb rozkazujący). (W klasie było 93 osoby). Przekazywanie znaczenia Ma podstawie struktury powierzchniowej przekazu nie możemy dokładnie określić. jak dany język przekazuje znaczenie5. (Zwariowany profesor rzucił tablicą w Petera). (Rekin jest niebezpieczny tylko wówczas.

a po nim przymiotnik). w jakim pojawiają się po sobie kolejne pojęcia. Od pierwszych dni życia dziecko bombardowane jest mieszaniną zdań poprawnych gramatycznie. nawet w sytuacji braku słów . że przymiotnik poprzedza określony rzeczownik. Podstawiliśmy nonsensy zamiast pojęć. ucząc się na podobnych przykładach. że językiem rządzą określone reguły. zniknie: . A zatem: Strzelać John tygrys albo krążek włożyć otwór niożna interpretować wyłącznie na podstawie semantycznych wyznaczników. ale trzeba jeszcze opanować reguły ich łączenia. w wielu językach. pomimo braku funktorów: Pomieszczenie niebieskie krążki automat włożyć krążek otwór winogrona. rozdział 1) po • Co się znajduje w gliku? Pewna ilość loksenów i kater. Występuje tu odwrotna kolejność (najpierw rzeczownik. np. Weźmy prosty przykład: dziecko uczy się kolorów. jak to się dzieje. przekaz będzie w pełni zrozumiały. t CZENIE SIĘ JĘZYKA Uczenie się reguł Fakt. Skoro jednak funktory są podstawowymi nośnikami informacji o relacjach. że mimo ich braku przekaz jest zrozumiały? Skąd czerpiemy odpowiednią strukturę? Na pytanie to mamy dwie odpowiedzi. jaki kolor ma mleko. znaczenie poszczególnych słów pozwala na częściową interpretację ciągu wyrazów nawet wówczas. niepoprawnych fragmentów zdań. ma telegraficzny styl. Kiedy jednak zastąpimy wyrazy bezsensowne wyrazami sensownymi. dostarcza informacji o ich funkcji. ale zazwyczaj nie zwraca się na to uwagi i odpowiada na jego pytania. Nie wystarczy po prostu nauczyć się znaczenia wszystkich słów. Jak zatem dziecko. W rzeczywistości jednak nie wygląda to tak prosto. i otrzymuje odpowiedź: „Kolor mleka. pytań czy wreszcie naśladowań mowy małego dziecka przy próbach porozumiewania się z nim. że dziecko uczy się mówić prawidłowo wówczas.biały". że opuszczone zostały w nim wszystkie słowa nieważne. jaką pełnią wypowiedzi matki komentujące mowę dziecka. jak na przykład: Nie chcę białego mleka. Dziecko mówiące po angielsku powinno nauczyć się. Tabela 12-2 przedstawia wybrane przykłady roli. gdy rodzice nieustannie poprawiają jego błędy. chcę różowego (truskawkowego) mleka. Wydaje się. Po pierwsze. wypowiedzi dotyczących przewidywań przyszłych zdarzeń. Czasami mowa dziecka jest korygowana.Rup Loksen RYSUNEK 12-7 Automat niebieskie włożyć pomieszczenie krążki otwór winogrona krążek. Chociaż przekaz ten jest zrozumiały. zmusza dziecko do specjalnego typu uczenia się w procesie rozwoju. Uczenie się reguł to zupełnie inna rzecz niż uczenie się nazw czy pojęć. dochodzi do wniosku.funktorów. Pomieszajmy porządek słów. w angielskim. informacja o wzajemnych relacjach tkwi również w szyku wyrazów. Otrzymamy całkowicie bezsensowny przekaz: Glik rupowe lokseny kater munknięcie loksen blump gracu bim. które przekazywały. porządek. a pozostały jedynie najbardziej znaczące składniki zdania. a znaczenie. co pomaga określić w przybliżeniu relacje między pojęciami. Ź całej tej plątaniny słów dziecko musi jakoś wyodrębnić reguły dla przekazywania informacji dotyczącej pojęć i relacji. Brown i Hanlon (1970. Po drugie. gdy brakuje wszystkich pozostałych wskazówek. Usuńrrn zatem te ostatnie. ale funktory pozostały nie zmienione. chociaż istnieje nieznaczna przerwa między rzeczownikiem a nazwą koloru. Ale jak !o się odbywa w rzeczywistości? W rzeczywistej mowie te same dwa słowa mogą pojawiać się w różnym porządku. że należy mówić białe mleko w takim zdaniu. Pyta. Potocznie sądzi się.

he girl. s. Matka Adama Matka Ewy Matka Sary Nieakceptowane Adam Ewa Sara And Walt Disney comes on Tuesday. pierwszy z nich nic daje odpowiedzi na pytanie Jak następuje opanowanie języka. Szczególną cechą języka jest nieskończona różnorodność wyrażeń. * Źródło: Brown i Hanton( 1970. Her curl my hair. A mimo to dziecko wcale nie próbuje poprawiać i vzelować pierwszych słów. matka poprawia błędy gramatyczne dziecka wystarczająco często. Na c kolejnych etapach stopniowego przyswajania języka.12. albo you naughty are? W istocie trudno byłoby dziecku znaleźć odpowiednie wzorce do naśladowania. usłyszało. Naśladownictwo może również odgrywać dużą rolę w rozwoju społecznym dziecka. a kończąc na mowie podobnej do mowy dorosłych. w jakich zostały one wypowiedziane. jak również poprawianie popełnianych przez nie błędów zachodzi nie dość często. wjaki sposób inni manipulują rzeczami i posługują się nimi. w •akim je wygłoszono. że ich zdawkowość nie pozwala na prawidłowe wydobycie istoty stosunków między słowami a czynnościami. bohaterowie ulubionych programów telewizyjnych. Przykłady akceptowanych i nieakceptowanych przez matki wypowiedzi dzieci* Akceptowane Adam Ewa Sara Draw a boot paper. Jeżeli dziecko uczy się przez naśladowanie. Istnieją dwa główne mechanizmy uczenia się. są tylko prymitywnym przybliżeniem właściwych układów dźwięków. doed zamiast did. Nie zdarza się. przeanalizowaniu znacznej liczby przykładów (niektóre z nich prezentuje tabela 12-2) rozmów matek z dziećmi. Obserwowane wzorce przenosi ono do swojego własnego zachowania. (Przyp.Tabela 12-2. (Przyp. Ale. No. że przebieg rozwoju języka dziecka odzwierciedla różne zmagania procesów dziecięcej indukcji próbującej wydobyć system reguł leżących u podstaw języka. z kolei wypowiedzi matek wiążą się ściśle z wypowiedziami dzieci i w oderwaniu od nich nie są jasne. Wydaje się. wzorce mowy dziecka nie są naśladownictwem słyszanej mowy. Pierwsze słowa. doszli do wniosku. gd\/ wypowiedzi są nieprzetłumaczalne na język polski. koledzy stanowią model zachowań interpersonalnych. jakie otoczenie stawia przed dzieckiem. that's not right. zaskakująca w mowie dziecka jest jej oryginalność. Zrezygnowaliśmy z tłumaczenia tekstu tabeli [2-2. W efekcie takich obserwacji. What the guy idea. nawet edyby usilnie ich szukało. poi. chociaż nie potrafi mówić. red. Brown i Bellugi (1964). którzy sporządzili zapis prezentowanych powyżej przykładów mowy dziecka. Przeciwnie. Etapy rozwojowe w procesie przyswajania języka przeczą twierdzeniu.). jak widać. które są właściwe w różnych sytuacjach społecznych. Może ono uczyć się po prostu obserwując. dziecko uczy się zachowań społecznych.alkoholowy napój jajeczny. Draw a boot on papc. No. nie pozostawia cienia wątpliwości co do ich intencji. Otaczająca je rodzina. Rozważmy kilka prostych zdań z repertuaru 2-letniego dziecka: Baby highehair Sat wali Pick glove Mommy eggnog Throw Daddy 6 (Dzidziuś krzesełko) (Usiadł murek) (Zdjąć rękawiczka) (Mama eggnog) (Mama kanapka) (Rzuć tatuś) Naślado wnict wo Naśladownictwo niewątpliwie ułatwia nabywanie rozwiązań praktycznych problemów. jakie wypowiada dziecko. ponieważ natychmiastowe wzmocnienie zdań prawidłowo gramatycznie wymawianych przez dziecko. drugim naśladownictwo. że dziecko uczy się języka przez naśladowanie tego. zarejestrowali również te same zdania uzupełnione przez matkę: r Eggnog. red. 49). poczynając od pierwszych pojedynczych słów. There's the animal farmhouse. Um hmm. A co możemy powiedzieć o naśladownictwie? Czy dziecko może opanować język naśladując po prostu mowę dorosłych? Język jako środek komunikowania się Jeśli traktujemy język jako narzędzie komunikowania się. That's right. Ponadto dziecko z wrodzonymi defektami aparatu mowy uczy się dobrze rozumieć język. poi. że kontekst. aby dziecko w trakcie uczenia się języka napotkało częściej niż kilka razy identyczną kolejność słów. Dziecko niewątpliwie potrafi tworzyć na podstawie obserwacji skomplikowane schematy działań. pojawia się pytanie: jak sobie z tym radzi dziecko? Odpowiedź brzmi: dobrze. że brak jest podstaw do twierdzenia. Jednym z nich jest wzmocnienie (omówione w rozdziale 13). that's a lighthouse. Matka Adama Matka Ewy Matka Sary No. a więc naśladować tego. Mama isn't boy. That's right. Wise idea. aby mogło ono nauczyć się form gramatycznych. zanim przejdzie do przyswojenia sobie nowych. Ważna jest tu znajomość warunków.) . to dlaczego mówi goed zamiast went. sheeps. tabela 1. co słyszy. iż. Czy można jednak uważać naśladownictwo za podstawowy mechanizm uczenia się języka? Wydaje się to raczej nieprawdopodobne. co Mommy sandwich Czy wypowiedzi te mają sens? Dla Czytelnika chyba nie są zrozumiałe. Dla matki wypowiedzi dziecka są całkowicie zrozumiałe dzięki temu. he does not. a to dlatego.

(On usiadł na murku). jak widać. wszystko jest fakultatywne. jeżeli w wypowiedzi dziecka występuje wykonawca czynności. Brak funktorów we wczesnej mowie dziecka jest oczywisty i uderzający. W języku angielskim używanym przez dorosłych. w uczeniu się pojęć czy wreszcie w próbach wyjaśnienia pojęć innym ludziom. Throw it to Daddy. ale. a jaką może opuścić. W takim wypadku telegraficzne zdanie Open key (Otworzyć klucz) jest prawidłowe. Piaget badał. jeszcze przez dłuższy czas z trudem uczą się uwzględniania perspektywy innych osób. może uzupełnić wypowiedź dziecka. Mowa dziecka sprawia wrażenie telegraficznego przekazu pełnych zdań mowy dorosłych. Ogólnie biorąc. mama przygotowuje obiad dla Ewy). w którym występuje wykonawca. Pierwsze uzupełnienie stawia Ewę w relacji dzierżawczej wobec obiadu. Dziecko nie zna jeszcze wszystkich reguł frazowych i transformacyjnych (jeśli w ogóle zna . a następnie poproszono go. aby opowiedział ją innemu dziecku. Mommy is going to fix Eve's lunch (Tak. A zatem badania nad rozwojem języka dziecka należy prowadzić równocześnie z badaniami nad jego rozwojem ogólnym. Można zatem wnioskować. ale niełatwe jest wskazanie przyczyn tego zjawiska. Złożone związki gramatyczne prawie nie występuj Jednak dorosły. instrument przedmiot Klucz otwiera drzwi. w żadnym wypadku nie możemy stwierdzić. o których mówi. Oczywiście. Eve is eating lunch (Tak. powinno by powiedzieć Key open (Klucz otworzyć). nie wie również. Zgodnie z zapisem Rogera Browna. jak się okazuje. niezbędnymi do przekazywania istoty relacji między pojęciami. Pierwsze próby komunikowania się stanowią prawie bezpośredni przekaz wewnętrznej struktury jego pamięci. drugie czyni ją podmiotem czynności jeść. jaką stanowi dla małego dziecka niezdolność do postawienia siebie w sytuacji innej osoby. chociaż jej umiejętności gramatyczne wciąż *| bardzo ograniczone. Małe dzieci si egocentryczne: widzą świat jedynie z ich własnej perspektywy. przyswaja sobie już wcześniej niezbędny zasób podstawowych informacji strukturalnych w wyniku interakcji ze środowiskiem. czy nasza analiza jest poprawna. Ale dla dziecka. II 'ytwarzanie a rozumienie. W efekcie mowa dziecka jest telegraficzna. (Ojciec otwiera drzwi swoim kluczem). Istnieje też jeszcze więcej ograniczeń. Jeśli idzie o inne typy relacji. gdy opanują już język. (Zdejmij rękawiczkę). a w zdaniu znajduje się jedynie instrument i przedmiot działania. Chłopcu Gio opowiedziano historię. że język dziecka oparty jest raczej na znaczeniu aniżeli na gramatyce. Zakres pamięci dziecka jest znacznie mniejszy w porównaniu z dorosłym. Kolejność słów wydaje się jedynym rodzajem informacji o relacjach. Funktory zostały opuszczone. (Mama będzie jadła kanapkę). Zamiast tego mówi ono Open key (Otworzyć klucz). e/\ cokolwiek innego. (Rzuć to do tatusia). Na przykład w wypadku czasownika put (położyć). a przedmiot znajduje się za czasownikiem: The key opens the door. pozwalającą na określenie ich znaczenia i dodając funkton. Znajduje w nim odbicie zbiór podstawowych pojęć o świecie nabytych prze/ dziecko. Fakt. co wydaje się niezbędne. dostarcza nam wiarygodnego wyjaśnienia. a ohiaii przedmiotem tej czynności. Za pierwszym razem matka przygotowywała obiad i dlatego uzupełniła jej wypowiedzi w taki sposób: Yes. Dlaczego? Najwyraźniej dziecko ma w pamięci inne zdanie. Nie określa wszystkich pojęć związanych z działaniem i nie posługuje się specyficznymi symbolami językowymi. który pojawia się systematycznie od początku w mowie dziecka. Mommy'H have a sandwich. Mommy had her eggnog. Ewa je obiad). Brak tej zdolności widoczny jest w wielu dziedzinach: w wykonywaniu różnych zadań percepcyjnych. to w zdaniu czynnym instrument poprzedza czasownik. posługując s^ informacją kontekstową. że matka tak łatwo interpretuje tę samą wypowiedz w dwojaki sposób. Gdyby dziecko po prostu „telegrafowało" to zdanie. Dobrą ilustracją tego może być uzupełnienie przez matkę wypowiedzi Ewy: Eve lunch (Ewa obiad). jaką informację musi koniecznie przekazać. Czy za tym istotnie kryje się nierozumienie użytego pojęcia. dziecko buduje swoje zdania dość swobodnie. podczas gdy inne relacje są fakultatywne. jeżeli opuszczony został wykonawca. Ewa wypowiedziała to zdanie dwukrotnie w ciągu pół godziny. He sat on the wali. jakiekolwiek). Musi jednak nauczyć się komunikowania się za pomocą symboli. Nawet wówczas. często bez trudu.Baby is in the highchair. czy też nieumiejętność właściwego użycia słów? Częściowo opuszczanie funktorów może być związane z główną trudnością. (Mama piła eggnog). świadczy o tym. że Ewa posługuje się w pełni zadowalająco językiem jako narzędziem komunikowania się. Pierwsze kroki w komunikowaniu się Zanim dziecko zacznie posługiwać się językiem. Pick the glove up. na przykład: Daddy opens the door with his key. czy dziecko stosuje właściwy porządek słów. rozdział 3). 1926. szczególnie wyraźny jest brak wszystkich funktorów przekazujących informację o relacjach. miejsce i przedmiot działania muszą być określone. W pracy tej podany jest przykład typowego zadania postawionego przez Piageta 8-letniemu chłopcu. Odpowiednie uzupełnienie matki było następujące: Yes. to istnieje tendencja do umieszczania go przed czasownikiem. (Dzidziuś siedzi na krzesełku). to trudno jest określić. Po raz drugi Ewa powiedziała Eve lunch siedząc już przy stole. jak przebiega rozwój zdolności rozumienia przez dziecko perspektywy innych osób (Piaget.

Obecnie istnieje kilka różnych programów działających tak. Kiedy dziecko opanowało mechanizm przekazywania informacji o różnego rodzaju relacjach. co zostało do niego powiedziane? Postaramy się wyjaśnić istotę problemu posługując się przykładem komputera rozumiejącego język angielski. który wywijał czymś nad głową. Z upływem czasu do mowy dziecka zaczyna przenikać informacja o funkcjach. do (robić). Następnie mówiono: This is a man who knows how to gling He glings every day. you can't write on Mother's hat (nie. Jeśli pomiń iemy błędy tego przekazu (zresztą nie mają one związku z naszą analizą). Dorośli mają znacznie większy kłopot z podjęciem decyzji co do wyboru właściwego słowa. Historia ta opowiedziana została przez 8-letnie dziecko. nie wolno ci pisać na kapeluszu mamy) będzie powtórzony jako: Write Mother hat (pisać mama kapelusz). Jeżeli jednak ośmioletnie dziecko używa zaimków. W wieku około 3 lat struktury gramatyczne jego mowy w pełni odpowiadają codziennej mowie dorosłych. glung i glought. Kiedyś napotkała wróżkę. Wtedy pani zaczęła wyśmiewać się z wróżki. papier do butów. did (zrobił). Wtedy ona się rozgniewała. który płynie do dziś dnia (Piaget.jakie sprawia to słuchaczowi. went (szedł). [Rysować (obraz) buta (na) papierze]. nawet dając mu bezpośrednie wzorce do naśladowania. że dziecko zrozumiało to. czego chce). Reguła odrzuciła poprawne formy. czteroletniemu dziecku pokazywano obrazek z człowiekiem. który płynie do dziś dnia (Piaget. Historia opowiedziana przez Gio Pewnego razu była sobie pani. Stwierdzenie: He is going out (on wychodzi) powróci do nas jako: He go out (on wyjść). Dziecko natychmiast proponuje najbardziej prawdopodobne słowo: glinged (glingał). Ale możliwe. końcówki liczby mnogiej rzeczownikowi końcówka dopełniacza (chodzi o końcówkę 's w dopełniaczu języka ang. dziecko stosuje ją bezwzględnie: run przechodzi w runned. on. o przedmiotach. Wzorce uczenia się mowy przez dziecko wskazują. 1926. Ona przykuła ją do kamienia.Oryginalna historia Pewnego razu była sobie pani. Ale tak będzie tylko do czasu aż dziecko opanuje ogólną zasadę tworzenia czasu przeszłego za pomocą końcówki -ed. (Dziś on glinga). 1926. 102). Kiedy Adam mówi Draw a boot paper (rysować but papier). Jaskrawym tego przykładem jest uczenie się informacji o czasie. jej.lub 3-letnie opuszcza funktory. Po opanowaniu tej ogólnej zasady przychodzi czas na wyjątki od reguły. dorosły mimo woli może sobie wyobrazić specjalny rodzaj papieru. A mimo to w jej zakończeniu pełno jest zaimków ona. to i tak biedny słuchacz nie może zrozumieć. gdy ogólna reguła zostanie już dobrze opanowana. Poznawszy regułę. Pokazano to błyskotliwie w eksperymentach ze słowami bezsensownymi (Berko. ran (biegł). (On glinga codziennie). określające czas. że Adam nie opanował jeszcze funktorów. to przyczyna tego może być tylko jedna. a Gio nie próbuje mu tego ułatwić. nie nauczyło się jeszcze brać pod uwagę punktu widzenia innych ludzi. a z jej łez utworzył się strumień. zaś zwrot No. potem wróżka miała chłopca i dziewczynkę. można to więc choć w części wyjaśnić tym. tak długo może się koncentrować na słowach bardziej konkretnych. I wtedy Niobe chciała mieć jeszcze więcej synów. jak długo może porozumiewać się zupełnie dobrze z dorosłymi (jego matka rozumie to. że początkowo posługuje się ono prostym sygnałem językowym celu przekazania pojęcia. Kiedy dziecko 2. że można przyjąć. że ma tylko jednego svna Wróżka bardzo się rozgniewała i przykuła panią do skały. który potrafi glingać). Wydaje się najwyraźniej mówić wyłącznie o teraźniejszości: o zdarzeniach zachodzących wokół niego. Początkowo w mowie dziecka nie występują ani końcówki czasownikowe. s. które widzi. którą nazywano Niobe. które odnoszą się nie wiadomo do czego. miała ona 12 synów i \t córek. że uporczywie pomijają w całym swym zachowaniu werbalnym. ani też słowa posiłkowe. która miała dwunastu chłopców i dwanaście dziewczynek. wyjątki zostaną ponownie przyswojone. Aż w końcu zamieniła się w skałę. s. Jeżeli wypowiemy frazę Daddy's briefcase (taty portfel) i poprosimy o jej powtórzenie. Nie można skłonić dziecka do wprowadzenia tej informacji. może też stosować go w nowych kontekstach. do jakich osób odnoszą się te zaimki. Pierwsze rozpoznanie czasowych aspektów czynności wydaje się być związane z posługiwaniem się czasownikami mocnymi (strongverbs) (które oznaczają proste czynności konkretne): come (przyjść). run (biec). Zaczynają pojawiać się końcówki czasownikowe. w pełni rozwinięte umysłowo. czy dziecko rozumie czy też nie informację o funkcjach. Rozumienie Co to znaczy rozumieć? Na jakiej podstawie mogą rodzice czy w ogóle dorośli sądzić. że nie potrafi zrozumieć trudności. to powtórzy ono Daddy briefcase (taty portfel). On zmienił się w skałę. . Pani rozpaczała przez 1() lat. iż w pewnym . go (iść). Adam po prostu opuścił funktor określający lokalizację czynności: Draw (a picture oj) a boot (on the) paper. wahają się między glinged. red. Poza tym. A w końcu. a potem z jego łez zrobił się strumień. takich jak nazwy przedmiotów i czynności.). did-w doed. 1958). która miała tylko jednego syna i wcale nie miah córek. W pierwszych wypowiedziach dziecka dotyczących czasu przeszłego z użyciem tych czasowników będą wykorzystane na ogół prawidłowe formy: came (przyszedł). Na przykład. Today he glings Yesterday he ? (To człowiek. Nadmierna generalizacja. glang. ważniejszych. a dopiero później wyodrębnia ogólną zasadę występującą w w danym języku do wyrażania tego pojęcia. nie ulega wątpliwości. jego.przyp. 82). Bez względu na to. (A wczoraj on ?). których nie można rozszyfrować.

dziękuję). Albo też rozumie całe zdanie. zanieść do mówiącego oraz wręczyć mu dany przedmiot. the red blocks is on top of it. Ale skąd mamy pewność. że poziom rozumienia możemy ocenić tylko wówczas. Czy zrozumiało jednak sens zdania? Prawdopodobnie nie. Możliwe jest również. (Czerwony klocek leży na dużym zielonym walcu). co zostało powiedziane. które ukończyło 18 miesięcy. potrafi znaleźć odpowiedź (warunek drugi). Problem ten polega na tym. wymagające konkretnej odpowiedzi i zobaczyć. • • Musi prawidłowo interpretować zdanie. Naj lepszy sposób ustalenia. baby. Nie potrafi jednak postępować prawidłowo w sytuacji.stopniu rozumieją one język angielski (2 podobne przykłady przedstawione zostały na rysunkach 10-1 i 10-2 w rozdziale 10). że nas zrozumiało. wziąć go do ręki. to czerwony klocek leży daleko od niego). Jeżeli chodzi o zrozumienie pytania przez drugi program. \Vróćmy jeszcze do programu DOKTOR. 10-2). dając tym samym do zrozumienia. Dziecko mogło po prostu wziąć do ręki pierwszy z brzegu przedmiot. I znów. że pytanie jest dla programu zrozumiałe (warunek oierwszy). (Jeżeli mówisz o dużym. dający się interpretować rezultat. jakiej udzielił nam program blokowy. ale nie nauczyło się jeszcze wykonywać określonych czynności: skierować się do przedmiotu. Ale ciągle jest to dowód niezbyt pewny. Na przykład napiszmy zdanie: • The red błock is on top of the big green cylinder. to prawdopodobnie odpowie on: Why is it that you want to know? (Po co chcesz to wiedzieć?) To samo pytanie skierowane do innego programu. czasami trudno to ustalić. że program zrozumiał pytanie. Działanie to w najlepszym razie wskazuje. it is far away. Możliwe. Tymczasem osiem . Trzeba przyznać. Musi wytwarzać prawidłową wewnętrzną reprezentację lub program otrzymanego przekazu. ale na poziomie niejęzykowym. w jakim stopniu zrozumiało ono to. aby wydostało monetę spod filiżanki. (Zdejmij kółko i kołka ). W końcu mamy dowód na to. że w ogóle nie zrozumiał zadanego mu pytania. aby wykazać. jak znaleźć na nie odpowiedź. Jeśli poprosimy dziecko w wieku poniżej dwu i pół lat. iż słowo me (mi) oznacza odbiorcę czynności (You. dopóty nie możemy stwierdzić. mimo że miało już okazję do wykazania swych zdolności poznawczych rozwiązując problemy o zbliżonym typie trudności. to czerwony klocek leży na nim). że mamy do czynienia z trzema różnymi zadaniami. W najlepszym razie dziecko zaledwie spojrzy na matkę. Przypuśćmy. co z tego wyniknie. Jeżeli zaś pytanie to zostanie powtórzone dziecku 12-miesięcznemu. prawdopodobnie doprowadzi do następujących odpowiedzi: Which green cylinder do you mean? (Który zielony walec masz na myśli?) If you mean the big one. ale nie wie. możemy uzyskać bardziej zadowalającą odpowiedź: Będzie ono zapewne przenosiło wzrok z matki na piłkę i z powrotem. • Is the green cylinder near the red błock? (Czy zielony walec leży obok zielonego klocka?) Jeśli pytanie to skierujemy do programu DOKTOR (rys. Trudności. jakie napotykamy analizując rozumienie. mimo zmiany poleceń ia na: Take a ring off. że dla 12-miesięcznego dziecka jest to dość skomplikowany zespół czynności. Program odpowiada: see. thank you. to jest całkiem możliwe. Możliwe też. wynikają z tego. Albo też rozumie on pytanie. to nie może być wątpliwości: musiał zrozumieć pytanie. please give to me the bali). że dziecko rozumie znaczenie słowa bali (piłka). dopóki dziecko nie spełni wszystkich trzech przedstawionych wyżej warunków. że je rozumie. I nawet wówczas. że program rzeczywiście rozumie język angielski? Spróbujmy to sprawdzić pisząc takie lub inne zdania na klawiaturze pulpitu komputera. pozwalającej przypuszczać. f Musi być zdolny zaktywizować te wewnętrzne reprezentacje i wytworzyć widoczny. że nie rozumie znaczenia słowa give (daj). Zrozumiał czy może nie? Na razie nie wiadomo. które człowiek bądź maszyna musi wykonać. że rozumie język angielski. chociaż zmienimy polecenia na: Give me the horse. to znaczy rzeczywiście je zrozumieć. co zostało powiedziane? Podobnie jak i z komputerem. jak postąpić z odnalezioną informacją (trzeci warunek). polega na zmuszeniu go do działania. czy program rozumie język angielski. ale nie wie on. (nałóż kółko na kołek). powtórzy tę czynność. że matka zwraca się do swego 6-miesięcznego dziecka: Give me the bali (Daj mi tę piłkę). ale nie wie. że nie potrafi ono wydobyć z przekazu słownego odpowiedniej informacji. Dziecko dwuletnie może wykonać proste polecenia. If you mean the little one. blokowego (rys. A jak to wygląda u dzieci: w jakim stopniu rozumieją to. W przypadku programu DOKTOR odpowiedź nie zawiera wskazówki. to okaże się. Należy wydać mu określone polecenie lub zadać pytanie. Dziecko bowiem z największym trudem zmienia opanowaną niedawno czynność. Natomiast dziecko. Możliwe. (Rozumiem. 10-1). gdy ulegną zmianie warunki związane z czynnością. gdy wykona poprawnie polecenie kilka razy z rzędu. (Jeśli myślisz o małym. potrafi wykonać podobne polecenie. a zatem po kilkakrotnym wypełnieniu polecenia: Put a ring on the peg. (Daj mi konia). ale nie dowiadujemy się niczego więcej. że słyszy jej stówa. tzw. gdy wszystkie warunki zostaną spełnione i uzyskamy odpowiedź zbliżoną do tej. że ponownie przyniesie piłkę.

naciska natychmiast gruszkę nie czekając na pojawienie się światła. albo też mogą nie występować w repertuarze reakcji dziecka. czy informacja. zakodowanych w informacji werbalnej. jakich danych mu brakuje. . dziecko rozwiązywało bardziej skomplikowane zadania. Dziecko musi umieć zadecydować. prawidłowej kolejności. poczeka na światło zanim naciśnie gruszkę. System. musimy analizować wszelkie zdolności umysłowe dziecka. to. związane z odszukiwaniem. ale nie naciskaj na zielone"wywołuje reakcję na oba rodzaje światła. albo też poprosić o wyjaśnienie. naśladując po prostu innych Dziecko dwuipólletnie przejawia skłonność do reagowania na polecenie. Jeśli otrzyma polecenie: „Kiedy zapali się światło naciśnij gruszkę". W takim wypadku dziecko musi zadecydować. Nie czeka przy tym na precyzyjniejsze ustalenia lub ograniczenia tej czynności. Ponadto należy starannie przeanalizować informację o następstwach czasowych. Dopiero w wieku 4 lub 5 lat dziecko opanowuje umiejętność wydobywania informacji o wszystkich warunkach dodatkowych. ponieważ procesy te oddziałują na siebie wzajemnie. jeśli tylko zrozumie. 1970). Jeśli chcemy badać rozwój umiejętności językowych. Niektóre z wymaganych czynności mogą okazać się niejednoznaczne. i przekształcenia jej we właściwą sekwencję czynności (Łuria. czy nie może zastąpić ich innymi czynnościami. tak aby odpowiednie zdarzenie mogło być rozpoznane już w chwili pojawienia się i aby prowadziło do odpowiednich czynności. tj. niż zwykłą zdolnością do wydobywania znaczenia z przekazu słownego. musi dysponować czymś znacznie więcej. Polecenie: „Naciśnij gruszkę. które pozwoliłyby osiągnąć ten sam cel. Nawet i wtedy nie potrafi rozszyfrować bardziej złożonej informacji dotyczącej warunków. oczywiście. tak aby czynności pojawiały się jedna po drugiej we właściwej. 1961. Shelton i Flavel. o jaką czynność chodzi. który realizuje określoną sekwencję czynności na podstawie otrzymanej instrukcji z zewnątrz. zobacz również Miller. to znaczy w wieku 22 miesięcy. wystarczy do wykonania potrzebnego działania. jaką posiada. gdy pojawi się światło czerwone. Polecenie musi zostać zintegrowane z istniejącą strukturą pamięci.miesięcy wcześniej. i albo samodzielnie wywnioskować. Dziecko w wieku trzech i pół lat może reagować właściwie. to skoro tylko zidentyfikuje czynność.

Akty typu jedzenia.1 3. a jednocześnie uniwersalna reguła. Omawialiśmy już zasady uczenia się w kilku obszernych rozdziałach poświęconych pamięci. że oba te procesy są ze sobą ściśle związane. W rozdziale tym położono główny nacisk na sposób nabywania wiedzy o zbieżnościach. Pominięto tam jednak pewien ważny problem. Wyrażając to w języku jednego z czołowych badaczy rozwoju poznawczego. organizm uczy się przez konstruowanie schematów sensoryczno-motorycznych: Wydobywa on związki między informacją odbieraną przez swoje systemy sensoryczne a swoimi działaniami (czynnościami motorycznymi)1. która znajduje się w systemie pamięci: Jak podmiot ustala związki zachodzące między różnorodnymi sytuacjami w otaczającym świecie. Jest też szczególnie wrażliwy na pewien rodzaj skutków.deszcz -jest zależny od pewnych warunków atmosferycznych). Podsumowanie WARUNKOWANIE KLASYCZNE UCZENIE SIĘ POZNAWCZE Wzmocnienie jako sygnał Uczenie się i świadomość Uczenie się przez eksperymentowanie Znaczenie oczekiwań Zachowanie ukierunkowane na osiągnięcie celu ROZWÓJ POZNAWCZY Uczenie się sensoryczno-motoryczne Myślenie przedoperacyjne Operacje konkretne Operacje formalne MYŚLENIE ROZWÓJ OBRAZÓW . Badając uczenie się. organizm musi być zdolny do wykrywania pożądanych następstw w miarę ich pojawiania się i następnie starać się ukierunkować swoje 1 Schemat sensoryczno-/notorycznyjest to plan (schemat) zorganizowanego ciągu czynności prowadzących do wykonania określonego aktu. że podstawą inteligentnego zachowania się jest prosta. Jednakże w przypadku dziecka każda gwałtowana zmiana w świecie zewnętrznym. jazdy na rowerze. jest podstawą zachowań przystosowawczych wszystkich organizmów. które wiążą się z jakimś przyjemnym lub też koniecznym wynikiem. badając pamięć interesujemy się natomiast przechowywaniem i wykorzystywaniem tej wiedzy. może przyciągać jego uwagę i służyć za podstawę do uczenia się zbieżności między działaniami a ich skutkami. działaniami i wynikami (Na przykład. jak na przykład otrzymanie pokarmu. chodzenia. to znaczy na problemie uczenia się zbieżności. to znaczy zdolność do zapamiętywania skutków własnych działań. koordynującego informację wydobytą z systemu sensorycznego wraz z niezbędnym ruchem motorycznym (mięśniowym). Jasne jest jednak. Wiele jjadań nad rozumnym zachowaniem można scharakteryzować jako badania nad Wolnością uczenia się o związkach zachodzących w otaczającym świecie.ny ZJAWISKA UCZENIA SIĘ Zbieżności między czynnościami a wynikami W z m ocn ien ie z ach o wan ia Poziom sprawczy Generalizacja Wygaszanie Różnicowanie Rozkłady wzmacniania Uczenie się ucieczki i unikania Kara Wykrywanie korelacji Zbieżności między warunkami zewnętrznymi a wynikami Kontrola bodźcowa Wybór Różnicowanie Tworzenie łańcucha reakcji Modelowan ie zachowań ia Wyuczona bezradność Wygaszanie a różnicowanie Efekt częściowego wzmacniania zdolność do uczenia się. Istnieje pewna niewielka formalna różnica między uczeniem się a pamięcią.charakteryzują się dobrze rozwiniętymi schematami sensoryczno-motorycznymi. takich. Organizacja naszej percepcji i zachowania wynika z obserwacji skutków naszych działań. Uczenie się i rozwój poznawczy SCHEMATY SENSORYCZNO-MOTORYCZNE Schemat sensorycx.no-motorycz. Jeżeli pewien wynik występuje wyłącznie przy równoczesnym zaistnieniu szeregu specyficznych warunków środowiskowych albo też po wykonaniu określonego działania. kładziemy przede wszystkim nacisk na nabywanie wiedzy. Jeana Piageta. dowolny „spektakl sensoryczny". SCHEMATY SENSORYCZNO-MOTORYCZNE Badania eksperymentalne nad uczeniem się wskazują. to wówczas mówimy o bezpośrednich zbieżnościach (contingencies) między warunkami środowiskowymi. działaniami człowieka i rezultatami tych działań. tak że badając jeden z nich musimy z konieczności badać i drugi. określony rezultat . Aby uczyć się zbieżności. w jaki sposób nabywana jest ta wiedza.

bada sytuację.zachowania na ich osiągnięcie. Pojęcie to obejmuje różne elementy. Jak odbiera szympans za istn ialą sytuację? Oto skakał sobie po pokoju wykonując różne czynności nie prowadzące do określonych wyników. Przedstawmy informację uzyskaną przez szympansa w formie. a w pojemniku pojawiły się winogrona. zupełnie przypadkowo. nie licząc pewnych szczegółów przechowywanych ciągle jeszcze w jego pamięci krótkotrwałej. bada go. W każdym razie chodzi o to. Jeżeli będzie on przebywał odpowiednio długo w pokoju. Dlatego też musi umieć rozpoznawać. Dla wygody Czytelnika podaliśmy słownik nazw różnych pojęć oznaczonych literami. Cała opisana przez nas kolejność uczenia się nie zajdzie dopóty.pojawienia się winogron. w warunkach fw r . RYSUNEK 13-1 .nie ma żadnych umiejętności językowych. żeby organizm nauczył się zbieżności między jego czynnościami a wynikiem. które ułatwiłyby znacznie jego zadanie. czyli poprzedzające warunki związane z daną sytuacją. stworzymy sytuacje hipotetyczną i na jej przykładzie ustalimy. w którym znajduje się szereg różnych przedmiotów: na ścianach wiszą obrazki. ani o wyniku. Inaczej mówiąc. W trakcie tych działań. Nie wykluczamy jednak takiej ewentualności. aby szympans nauczył się tej sekwencji zdarzeń. Początkowo biega on po pokoju. Szympans jest odpowiednim zwierzęciem do naszego eksperymentu. że „przypadek" jest bardzo prawdopo•-bn\. został on przedstawiony na rysunku 13-2. jeśli rzeczywiście będziemy • ohć na „przypadek". że naturalna skłonność szympansa do wsuwania "'Ciimiotów w otwory spowoduje. gdzieś do automatu). a utrudniły nasze. na razie nie określone przedmioty C2 i C4). że może on wypracować iobie jakiś abstrakcyjny (niejęzykowy) ekwiwalent tego słownika. próbując wsunąć różnorodne przedmioty do wszystkich jego otworów: do pojemnika i do otworu szczelinowgo. na podłodze leżą zabawki i pudełka. Będzie to pierwszy próbny schemat sensoryczno-motoryczny. że niebieski krążek włożony do otworu automatu spowoduje pojawienie się kiści winogron w pojemniku. Zwykle eksperymentator tak ustala warunki. Po swym pierwszym sukcesie zapamiętał przede wszystkim jedno: coś tam gdzieś włożył (zdaje się. żetony i małe różnokolorowe kwadraciki oraz stoi coś w rodzaju automatu z otworem (Rys. Napotkawszy na swej drodze automat. Na przykład może on sprawić. przedstawiająca schemat sensoryczno-motoryczny wrzucania niebieskiego krążka w otwór automatu w celu uzyskania winogron. Dokonany został pierwszy. Szympans pamięta jedynie w ogólnych zarysach swoje czynności. W tym kontekście sytuacyjnym czynność wkładania określonego przedmiotu w •t ó prowadzi do następstwa . udaje mu się włożyć we właściwy otwór niebieski krążek: automat zaczyna pracować. kiedy ten wystąpi. którego pragnie. o co tu chodzi. należy opracować scenariusz określający czynności oraz rolę różnorodnych przedmiotów i uczestników. lub może umieścić •Aieskie krążki bardzo blisko automatu mając nadzieję. automat (C3) i pewne inne. które działania rzeczywiście są związane z uzyskaniem oczekiwanego wyniku. Schemat sensoryczno-motoryczny Umieśćmy szympansa w pokoju. Końcowym produktem jego uczenia się powinna być struktura pamięci. a co najważniejsze . że nie posiada ono uprzedniej wiedzy o czynnościach. jakich od niego oczekujemy. żeby szympans przed tym eksperymentem miał do czynienia z •Mcjami. Ponieważ szympansy przepadają za winogronami. będzie to więc wynik w pełni pożądany i szympans z chęcią ponowi próby (ucząc się w ten sposób) rozwiązania tego zadania. a które nie mają ztymnic wspólnego. I nagle po zrobieniu czegoś pojawia się kiść winogron. jest dostatecznie inteligentny. jaką stosowaliśmy analizując problemy pamięci ludzkiej w rozdziałach 10 i 11. W dodatku musi on zapamiętać i umieć spożytkować pożądany rezultat. W celu opisania zdarzeń. przygotowawczy etap uczenia się. Problem stanowi dla zwierzęcia przede wszystkim to. przynajmniej w fazie początkowej. że i tym razem spróbuje to uczynić. iest oczywiste. do którego czynności te prowadzą. bawi się zabawkami i wskakuje na pudełka. to może odkryć zupełnie przypadkowo. wokół porozrzucane są książki. Jest mato prawdopodobne. rozlega się głośny dźwięk „klik" i w dolnym pojemniku ukazują się winogrona2. dopóki nie wystąpi -wszy „przypadkowy" sukces. W podobnych warunkach szympans nie znajdował się jeszcze nigdy: jest on eksperymentalnie czysty. w których umieszczanie przedmiotów w automacie było nagradzające. Aby bardziej dokładnie zrozumieć. aby proces ••'snia się rozpoczął się. 13-1). Za przykład posłuży nam zachowanie szympansa w pewnej specyficznej sytuacji. Poobserwujmy zatem zachowanie szympansa w pokoju. Szympans musi odkryć potrzebną sekwencję czynności poprzez próby i błędy oraz szczęśliwe zbiegi okoliczności. co istotnie musi zajść. że szympans nie dysponuje tymi wiadomościami. Pojęcie Cl reprezentuje środowiskowe.

jakie narzuca czynność wkładania. z grubsza rzecz biorąc. że czynność wkładania wymaga. jasne jest. wkładanie.SŁOWNIK Cl Otoczenie C2 Przedmiot C3 Przedmiot z pojemnikiem C4 Przedmiot C8 Winogrona w pojemniku RYSUNEK 13-2 RYSUNEK 13-3a środowiskowych Cl czynność wkładania jakiegoś nieokreślonego przedmiotu prowadzi do następstwa C8 (winogrona). to C8. to jest jej jakimś. Schemat przedstawiony na rysunku 13-2 wskazuje na znaczny postęp w stanie wiedz\ szympansa. W pewnym momencie. że w jego pamięć: istnieje wewnętrzna reprezentacja czynności wkładania. choć nie posiada wiedzy o języku. W terminach struktury znaczeniowej trzeba zatem określić przedmiot i jego miejsce. Pozostaje teraz jedynie odkryć. jakkolwiek nie występuje ona w formie językowej. jakie są warunki konieczne cz\nności uzyskiwania winogron. Należy zatem przypuszczać. że szympans. żeby jeden przedmiot włożyć do drugiego. odpowiednikiem. Zwierzę zrozumiało rolę tak istotnych czynników. Mogą tu pomóc ograniczenia. jest mimo to zdolny do zdobywania wiedzy o czynnościach i zdarzeniach zachodzących w świecie. Jeden z mo/liw>eh schematów sensoryczno-motorycznych dla pełnej akcji zdobywania winogron pr/edsuiwiony został szczegółowo na rysunku 13-3a i w postaci uproszczonej na rysunku 13-3/1- < Niebieski krążek > Otoczenie wraz < z niebieskim > krążkiem < Winogrona > miejsce < Automat > SŁOWNIK Cl Otoczenie C2 Niebieski krążek C3 Automat C4 Skrzynka C5 Obrazek C6 Czerwony krążek Cl Niebieski kwadracik C8 Winogrona w pojemniku RYSUNEK 13-3A . Jego zachowanie zostało ukierunkowane na osiągniecie tego specyficznego celu. do którego należy go włożyć. Tak więc szympans ma teraz określony cel: odkryć odpowiedni przedmiot i odpowiednie miejsce. może trafić na praw kilowe połączenie i dodać je do swego scenariusza zdarzeń w pamięci. Następstwo zdarzeń określone jest przez relacjo jeśli (warunek poprzedzający) i to (następstwo): jeśli Cl. Zakładamy. po wielu próbach. Nawet jeżeli zwierzę nie pamięta żadnych szczegółów. jak automat i c/>unosi wkładania.

Tak więc w tej części rozdziału prześledzimy te zjawiska w celu określenia warunków wpływających na uczenie się. Na tym polega ważny aspekt uczenia się instrumentalnego. wywiera dwojaki wpływ na zachowanie dziecka. problem ten jest wyjaśniony w następujący sposób: Samo prawo jest proste. gdy brak było wzmocnienia. było względnie wysokie nawet wówczas. kiedy zechce zwrócić na siebie uwagę. im jest bliższa głodu odczuwana przez nie dolegliwość. które i instrumentem w osiąganiu jakiejś nagrody. pokarmu. ponieważ jego płacz jest niezmiennie wzmacniany pojawieniem się czułych i troskliwych rodziców. W końcu dziecko nauczy się płakać zawsze wtedy. Nadmierna troskliwość rodziców może w rezultacie doprowadzić do tego. poziom sprawczy. Pojawienie się zdarzenia wzmacniającego.ionieważ reakcje dziecka są instrumentalne w stosunku do zmiany warunków otoczę- Ina3- ZJAWISKA UCZENIA SIĘ Nasz podstawowy problem polega na ustaleniu. ale również w innych przykrych sytuacjach. wjaki sposób organizm zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie. Tak więc na skutek płaczu dziecko otrzymuje pokarm i zaspokaja głód. kiedy pojawi się pierwsza reakcja instrumentalna. . że dziecko zapłacze. Przedtem jednak musimy dowiedzieć się nieco więcej o podstawowych zjawiskach związanych z uczeniem się. Badania nad lżeniem się sprawczym stanowią część badań nad uczeniem się instrumentalnym — nabywaniem reakcji. ponieważ zachowanie. Odgrywa ważną rolę w organizacji zachowań ludzkich we wczesnym dzieciństwie i pozostaje czynnikiem dominującym w ciągu całego ludzkiego życia. napisanym przez znanego doktora Spocka i zatytułowanym Baby and Child Cure (1957). jest lym wyższe. że ta klasa reakcji ma odpowiednio wysoki wyjściowy poziom sprawczy. Początkowo prawdopodobieństwo tego. umacniającym i zachowanie typu płacz „ma tendencję do powtarzania się w nodobnych okolicznościach". Pierwsze wzmocnienie może nastąpić wówczas. . Termin warunkowanie sprawcze pojawił się w wyniku podkreślania faktu. Jest bardzo prawdopodobne. wówczas. określa jednak podstawowy warunek. które nie występuje. nie może być wzmacniane. Jednocześnie zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się tej reakcji w przyszłości. Mądra matka może wybrać jako sygnał głodu dowolną z kilku różnych reakcji dziecka-pod warunkiem jednak. który zaspokaja potrzebę dziecka. że czegoś mu brak. Jest to ogólny paradygmat uczenia się instrumentalnego. Badania w tej J/^dzinic pozostawały pod silnym wpływem prac B. psycholog Thorndike. Zbieżności między czynnościami a wynikami Rozpatrzmy łącznie zachowanie się noworodka i jego rodziców jako pierwsze interakcje między nimi. Wzmocnienie zachowania. aby móc następnie określić warunki i sytuacje charakteryzujące tę skomplikowaną formo zdobywania doświadczeń. W końcu zaczyna płakać. ma tendencję do powtarzania się w podobnych okolicznościach. Płacz pojawiający się w innych sytuacjach będzie prawdopodobnie także wzmacniany pojawieniem się rodziców i usunięciem dolegliwości. a to z kolei prowadzi do jeszcze mocniejszego płaczu iv miarę pojawiania się innych form dolegliwości. najlepszym dotąd opisem czynnika regulującego zachowanie jest Prawo Efektu: Czynność. że dziecko będzie płakać nieustannie. Skinnera. F. to uzyska C8. Być może. następnie w wyniku rozległych badań uległo ono różnorodnym modyfikacjom. czyli sprawcza. najwyraźniej widać. aby zwrócić na siebie uwagę. Dziecko generalizuje udaną reakcję na inne podobne sytuacje. Możliwe jest również wzmacnianie innych reakcji. Pokarm jest zdarzeniem Opis uczenia się zbieżności w niniejszym paragrafie opiera się w znacznej mierze na badaniach eksperymentalnych w dziedzinie zwanej warunkowaniem sprawczym (operant conditioning). beneralizacja. Zatrzymuje reakcję instrumentalna-płacz. gdy odczuje głód. Dziecko niespokojnie porusza się. że zachowanie "•3ii. Pierwszy sformułował je w 1898 r. Od początku prawdopodobieństwo tego. W jednym z najbardziej popularnych poradników dotyczących opiekowania się dzieckiem. co zwraca uwagę jednego z rodziców. Potem powrócimy do wyjaśnienia problemu uczenia się poprzez dedukowanie mechanizmów wewnętrznych. które przekodowują sytuację zewnętrzną w strukturę pamięci danego organizmu. ale ruchy jego nie mają wyraźnego celu. że zacznie płakać nie tylko. Rozpoczniemy nasz opis od głodnego niemowlęcia.mych organizmów działa sprawczo na środowisko w celu wywołania jakiegoś wyniku. Ta podstawowa zasada nabywania wiedzy o zbieżnościach w otaczającym świecie stanowi istotę zachowania przystosowawczego wszystkich organizmów. Zanim przejdziemy do rozważań dotyczących rozwoju struktur znaczeniowych w procesie uczenia się. że głód doprowadzi do płaczu. która prowadzi do pożądanego wyniku. nie tylko płaczu. kiedy dziecko będzie głodne. który rozpoczął je na początku lat ••/ydziestych. A zatem do rozpoczęcia całego procesu niezbędny jest pewien dość wysoki wyjściowy poziom reakcji sprawczej.Szympans nauczył się następującego schematu: jeśli w warunkach Cl włoży C2 w otwór C3. omówimy niektóre znane właściwości uczenia się. leżący u podłoża większości wyuczonych zachowań. jednak po dzień dzisiejszy jego pierwotna forma stanowi najbardziej funkcjonalny opis warunków koniecznych do uczenia się. Wraz z otrzymaniem pokarmu zaczyna działać prawo efektu.

Jak to zrobić? Wróćmy ponownie do doktora Spocka: „W wielu wypadkach łatwo można zaradzić tej sprawie. 3 razy (VR-3). Zdarza się np.iczy się uciekać przed wstrząsem przeskakując do drugiego „bezpiecznego" pomieszaenia. W końcu istnieją również połączone rozkłady. po której podchodzi się do dziecka. FI-30). Niemowlę. A jeżeli liczba reakcji. że matka wprowadza do tej reguły óżne zmiany. przykryto). między głodem lub brakiem komfortu fizycznego z jednej strony a osiągnięciem stanu komfortu z drugiej. w przeciwnym razie dziecko może przepłakać większą część doby. Można też przed włączeniem prądu dawać ostrzeżenie: dziesięć sekund przed uderzeniem prądu pojawia się sygnał świetlny. Jeżeli matka po prostu liczy ataki płaczu. itórego dwie części oddzielone są od siebie barierką.. i jeśli spróbuje ona położyć je 7 powrotem do łóżka. Rozkłady wzmacniania.„Jeżeli rodzice nie zdołają ukrócić tego przykrego nawyku. Analogiczny system reguł rządzi jego reakcjami na wzmocnienie negatywne. W danym wypadku wzmocnienie następuje jedynie wówczas. po ostatnim wzmocnieniu (FI-20). zaś po upływie tego czasu należy podejść do dziecka jak tylko zapłacze. zacznie rozpaczliwie płakać. Rodzice udręczeni płaczem dziecka mogą spróbować wygasić płacz jako formę zachowania. Możliwe są również inne rozkłady. gdy płacz pojawi się po upływie 30 minut od otrzymania poprzedniego wzmocnienia.. 188). ustalamy określony rozkład wzmacniania. wstrzymując jego wzmacnianie. Psa umieszczono w skrzynce wahadłowej. reaguje r a płacz. tj. zwłaszcza gdy dziecko zanosi się płaczem i zaczyna wymiotować. Jeżeli przy tym średni odstęp wynosi jak dawniej 30 min. Uczenie się ucieczki i unikania. Pies szybko . mówimy.. Kiedy już może ono kontrolować swoje zachowanie zgodnie z tymi bodźcami. Pierwszej nocy może przepłakać 20-30 minut (choć wyda wam się to bardzo długo). uczy się różnicować warunki prowadzące do wzmocnienia od tych. które oddzielają sygnał świetlny xl uderzenia prądem. Tak więc dziecko powinno uczyć się różnic między swoimi różnymi stanami sensorycznymi. następnej nocy przepłacze 10 minut. Jedyna różnica dotyczy warunków środowiska. Dziecko powinno nauczyć się. Oba typy uczenia się są związane ze wzmocnieniem negatywnym. że krzykiem pośród nocy nic nie wskóra. urządzeniu. Pojawienie się pożąda- . Jeśli niemowlę dopiero co otrzymało wszystko. a potem podejść do dziecka po takiej lub innej liczbie ataków płaczu. Mamy tu do czynienia z sekwencją dwóch rozkładów. Oczywiście. że taki reżim niełatwo wytrzymać. to dziecko nauczy sie budzić w nocy już nie jeden raz. decydując się podejść do dziecka jedynie po każdym piątym płaczu. nie wiedząc. na warunki związane ze zdarzeniami nieprzyjemnymi bądź też szkodliwymi dla niemowlęcia. Wtedy pies uczy się unikać wstrząsu przez przeskakiwanie barierki w czasie tych dziesięciu sekund. Przyjmując taką zasadę. Matka jednak powinna okazać „twarde serce". VI10).nie podchodźcie do niego. to mamy do czynienia z rozkładem wzmacniania o zmiennych proporcjach (vańable-ratio. Wrócimy jeszcze do tego problemu. Wygaszanie. a trzecią noc może w ogóle prześpi spokojnie (s. zmieniono pieluszki. VR-5). ustalające się w wyniku pojawiania się przypadkowych frustracji dziecka i czynienia przez rodziców chaotycznych prób opanowania tych sytuacji. jak mówi Spock. aby zastanowić się nad niektórymi głównymi cechami wzmocnienia negatywnego. Pozostawmy niemowlę na jakiś czas. FR-5). a czasem dopiero po 50 min. lecz również noszenia na ręku. Matka może początkowo odczekać ileś razy po 20 min. W sytuacjach normalnej pielęgnacji niemowlęcia przeważają rozkłady umiarkowanie złożone. Kiedy pies znajduje się w jednym pomieszczeniu. że jego zachowanie jest kontrolowane przez bodźce. wytrzymując czasem tylko 10 min. FI-20. czego chce. zwiększając tym fimym prawdopodobieństwo tej reakcji ucieczki w przyszłości. Niech płacze . Sam słyszałem o wypadkach kiedy rodzice musieli nosić dziecko na ręku po trzy. a którego płacz jest wygaszany w sytuacjach mało istotnych. które nastąpiło po uprzednim płaczu. Rodzice. nie rozwiązuje to problemu rodziców. Spock uprzedza rodziców. sami mogą wymyśleć prostą regułę. co mu było potrzebne (nakarmiono je. Jest to rozkład wzmacniania o stałym 30-minutowym odstępie czasowym (fixed-interval. Różnicowanie. i bezwarunkowo „postawić na swoim": nie podchodzić do dziecka. metalowa siatka znajdująca się na podłodze przewodzi elektryczność i jego łapy odbierają uderzenia prądem.. ale średnio ok. mamy do czynienia z rozkładem wzmacniania o stałych proporcjach równych 5 reakcjom (fixed-ratio. które nie prowadzą do niego. Oba sposoby postępowania nazywają się odpowiednio uczeniem 'if ucieczki i uczeniem się unikania. aby płakało tylko przy odczuwaniu głodu. dziecko dość szybko reaguje na zbieżności występujące w tych połączonych rozkładach wzmacniania i odpowiednio przystosowuje swoje zachowanie. pobawiono się z nim. cztery godziny w ciągu nocy" (s' 188). Jego zadanie polegało na uczeniu się przeskakiwania przez barierkę z jednej części pomieszczenia do drugiej. zmienia się przy tej samej (5 reakcji) średniej proporcji. I chociaż matka pragnie poddać dziecko kontroli bodźcowej. Niemowlę może wyuczyć się reakcji na rozkład. według którego otrzymuje ono wzmocnienie. to jednak samo dziecko prawdopodobnie po prostu reaguje na dany rozkład i zaczyna płakać za każdym razem w pół godziny po otrzymaniu wzmocnienia. VR-3. to mamy do czynienia n 1 J0-minutowym rozkładem o zmiennym odstępie czasowym (variable-interval. ale coraz częściej i domagać się nie tylU towarzystwa matki. Ucieczka przed mierzeniem prądem pozwala na przerwanie jego oddziaływania na psa. które otrzymuje wzmocnienie. Mówiliśmy do tej pory o wzmocnieniu pozytywnym: niemowlę otrzymuje to. to nie należy zwracać uwagi na jakikolwiek płacz w ciągu 30 min. Niestety. gdy płacze z jakiegoś ważnego powodu. czy płacz dziecka oznacza głód czy też jakiś inny przykry stan.

że dostało klapsa. Nawet wówczas. to jego zachowanie ulegnie szybkiej zmianie. że wszystkie reakcje znajdujące się w jego repertuarze powodują uderzenia prądem. że jeden warunek wyklucza (choć nie całkowicie) drugi. Przy kolejnych uderzeniach prądem hipoteza ta się potwierdzała. Zwierzęta są zdolne nie tylko do uczenia się korelacji. że psy te przyjęły hipotezę dotyczącą bezradności. gdy pies otrzymywał uderzenia prądem. znaczy to. która poprzedziła je bezpośrednio. Wykrywanie korelacji powiliśmy dotychczas o tym. Pewien wgląd w istotę tej sytuacji może dać przeprowadzenie podobnych eksperymentów z ludźmi. Jeżeli brak jest jakiejkolwiek współzależności między czynnością a wynikiem. jeśli chodzi o zwierzę. A zatem możemy powiedzieć. w jaki sposób może uniknąć uderzenia prądem. że próby oddziaływania na zachowanie dziecka za pomocą kary są przedsięwzięciem dość wątpliwym. że między pewnymi czynnościami a wynikami istnieje korelacja zerowa. Zapala się światełko. że w sytuacji dużego zachmurzenia deszcz jest wynikiem w wysokim stopniu prawdopodobnym. a zatem nie ma powodu zmieniać zachowania. że płacze.95. to pojawienie się nieprzyjemnego zdarzenia lub przerwanie zdarzenia przyjemnego powinno to prawdopodobieństwo zmniejszać. która tu funkcjonuje. różni się nieco od wygaszenia reakcji. dziecko płacze jeszcze głośniej dlatego. najwidoczniej przyswoił sobie przekonanie.00). potwierdzały się oczekiwania psa i prawdopodobieństwo tego. Czynność prowadzi do pożądanego rezultatu. że możemy ich zapytać. Tendencja ta w powiązaniu ze znaną niekonsekwencją rodziców w stosowaniu kary sprawia. z największą trudnością uczy się. czego nauczyio się zwierzę w rezultacie wytworzenia się reakcji unikania. Spróbujmy zastanowić się.00). Kara. że częstą reakcją na przykre lub uciążliwe zda rżenia jest agresja. Ale tym razem nie ma barierki i nie występuje reakcja. korelacja jest równa 0. W tym wypadku korzystne jest to. jego zachowanie jest bardzo trudne do wygaszenia. Jeżeli wystąpienie czynności gwarantuje wynik. dlaczego nie mogą się wyuczyć reagowania ucieczką na zmianę warunków. Mówimy wtedy o istnieniu korelacji między czynnością a wynikiem. kiedy po tej reakcji zamiast oczekiwanego pokarmu otrzyma uderzenie prądem.75. W toku naszych rozważań dotyczących motywacji (rozdział 17) wskażemy. jaka powstaje w wyniku ukarania przez pojawienie się przykrego zdarzenia.nego zdarzenia zwane jest wzmocnieniem pozytywnym: Zakończenie przykrego zdarzenia nazywamy wzmocnieniem negatywnym. Tłumi znaczną liczbę różnych reakcji. polega na tym. Kiedy pies doświadcza przez pewien czas tej nowej sytuacji. eksperymentator zmienia sytuację. mimo że eksperymentator pokazuje im prawidłowe rozwiązanie. Jeżeli czynność wyklucza pojawienie się wyniku. Wydaje się. Możliwe są tu również wartości pośrednie. starając się raczej stłumić dużą liczbę zachowań niż ryzykować ponowne ukaranie. który miał pierwsze doświadczenia w sytuacji korelacji zerowej. znaczy to. Jeżeli zwierzę wyuczyło się reakcji specyficznej w celu otrzymania pokarmu. że jeśli przeskoczy ono przez barierkę. gdy źródło prądu zostanie odłączone od podłogi skrzynki wahadłowej. że podejmie on jakieś działanie przy następnym uderzeniu. które zazwyczaj towarzyszą karaniu przez przykre zdarzenia. Wyłączenie prądu nie ma żadnego wpływu na tę zależność. Okazują się być bardzo ostrożne w ocenianiu źródła kary. Zbieżność jest po prostu szczególnym przypadkiem korelacji. że kara jest wyraźnie nieskutecznym sposobem redukowania płaczu. która pozwalałaby uniknąć uderzenia lub też uciec przed nim. korelacja wynosi-100% (lub -1. W jednym z eksperymeniów tego typu 60% osób badanych. Ponadto wzmożona aktywność i stres. Niektóre psy nie mogą się tego nauczyć. to zbieżność. Czasem wystarczy jedna próba. których nie mógł uniknąć. uczą się również tego. stawało się coraz mniejsze. skoro zwierzę nauczyło się unikać uderzenia prądem przez przeskakiwanie barierki po pojawieniu się sygnału świetlnego. Brakjest korelacji międzyjego czynnościami a wynikami. powtarza to setki razy. Korelację między piękną słoneczną pogodą a deszczem można ocenić na-0. pies po dawnemu przeskakuje barierkę zaraz po włączeniu światła. Tak więc. 1969). jak zwierzę uczy się zbieżności między własnymi czynnościami a wzmocnieniem. Ustawiona zostaje barierka i w tej zmienionej sytuacji możliwe jest uniknięcie uderzenia lub też ucieczka przed nim przez przeskoczenie barierki w odpowiednim czasie. I oto okazuje się. Skoro już reakcja unikania została wyuczona. mogą utrudniać uczenie się bardziej właściwych form zachowania. którym nie "udało się wyuczyć ucieczki. Korelacje między dwoma zdarzeniami mogą przybierać dowolną wartość od -100% do +100%. Przy próbach karania powstaje błędne koło akcji i reakcji: matka daje dziecku klapsa dlatego. Zarówno wzmocnienie pozytywne. aby na stale przerwać tę reakcję. to trudno ją wykorzenić. że korelacja między warunkami środowiska ciemne chmury a wynikiem deszcz wynosi 0. Powróćmy do sytuacji opisanej jako uczenie się ucieczki i unikania. która następuje w wyniku przerwania działania nagrody. Kara polegająca na uderzeniu prądem ma tendencję do rozszerzania się na inne formy zachowania. Wyuczona bezradność. Jeżeli zakończenie działania przykrego lub pojawienie się przyjemnego zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia poprzedzającej je reakcji. Tak też jest w istocie. przenosząc je przez barierkę (Scligman. że w nowej sytuacji (w odróżnieni u od zachowania się zwierząt w opisanych wcześniej eksperymentach) pies. pies skacze i nie otrzymuje uderzenia prądem. W czasie. to nie otrzyma uderzenia prądem. stwierdziło że: . Większość organizmów jest szczególnie wrażliwa na przykre zdarzenia. W wielu sytuacjach zbieżności te mają charakter probabilistyczny. Pies zostaje umieszczony w skrzynce wahadłowej i otrzymuje uderzenia prądem. jednak sytuacja. jak j wzmocnienie negatywne zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się reakcji. Jeśli taka hipoteza utrwaliła się. istnieje korelacja 100% (zazwyczaj określana jako 1. Wracając do płaczu niemowlęcia należy powiedzieć. zaledwie pośrednio związanych z reakcją karaną. Maier i Solomn.

konieczne jest zastosowanie ciągłego. Byłoby idealnie. dopóki nauczyciel będzie zawsze obecny. gdy wykonuje ono zadanie w terminie. Wygaszanie a różnicowanie. W rezultacie częstość jego płaczu wzrasta.. więc po co próbować? Badani twierdzili. ale ponad 70% spośród nich „. To tylko rozzłości je jeszcze bardziej i będzie płakało znacznie dłużej" (s. Około 35% badanych oświadczyło. Brak oczekiwanego wzmocnienia nie tylko zahamuje daną czynność. że rozkład zmienia się powoli. t>m dłużej po rozpoczęciu wygaszania utrzymywać się będą reakcje zwierzęcia. Przez dłuższy c/as nic zmodyfikuje swoich reakcji. jak tylko ono zapłacze. 371). gdy jest spokojne. ogarnął je lęk z powodu osamotnienia" (s..Im rzadziej (lub z większą zmiennością) wzmiacniamy zwierzę w czasie ćwiczenia. ponieważ przedłużający się brak nagrody za prawidłowe zachowanie nie będzie łatwo odróżniony od normalnych wahań w rozkładzie wzmocnień. Efekt częściowego wzmacniania. Dziecko nauczyło się. natomiast w celu podtrzymania tego zachowania należy wprowadzić rozkład częściowy. (Thoronton i Jacoba. zwierzę prawdopodobnie nauczy się zdobywać pokarm nawet wówczas. s. Wynik jest oczywiście zupełnie odwrotny od pożądanego. które uważały. powiedzmy. Przedłużające się występowanie podczas wyga^/aiiu reakcji nabytych przy zastosowaniu rozkładu sporadycznego wzmacniania na7>wam> efektem częściowego wzmacniania (partial reinforcement ejJect-PRE). Musi ono wiedzieć. to zmiany w rozkładach nieznacznie wpływają na zachowanie (przynajmniej nie od razu). jakie napotyka zwierzę lub osoba badana w eksperymentach teuo typu. że musi dłużej płakać. że osoby te nie kojarzyły swoich reakcji ze wzmocnieniem". kiedy po naciśnięciu dźwigni nie pojawia się pożywienie? Odpowiedź zależy od tego. to wygaszanie będzie bardzo powolne.. Jeżeli stosowany był rozkład o stałej proporcji równej 1 (FR-1). prądem. którzy nie uczyli się w sytuacji korelacji zerowej. Jeśli zas oralni rozkład przed wprowadzeniem wygaszania był zmienny. jakim rozkładem wzmocnienia posługiwano się podczas uczenia. że znaczną część czasu spędzają na przygotowaniu się do kolejnego uderzeni. Załóżmy teraz. ostrożnie przygotowując dziecko do jeszcze skromniejszego rozkładu nagród. Wyobrażają sobie zaraz najgorsze rzeczy: główka dziecka utkwiła między prętami łóżka. gdyby nauczyciel zwiększał powoli odstępy między wzmocnieniami. (Ocz> wiście.. Po takim treningu wydajność dziecka nie ulegnie zmianie nawet wówczas.. Zbieżności między warunkami zewnętrznymi a wynikami Wygaszanie reakcji można traktować jako postawienie zwierzęciu problemu polegającego na różnicowaniu. to wkrótce po rozpoczęciu wygaszania zwierzę przestanie naciskać dźwignię. Stało się jasne. gdy będzie musiało naciekać dźwignię po 1000 razy dla jednego wzmocnienia. 187). Przypuśćmy również. czyli 100% rozkładu wzmacniania (FR-1). że nic mu nie jest. reagowali zupełnie inaczej. Czasami osobom tym udawało się „. trwające trzy sekundy. Aby utrzymać na trwałe daną formę zachowania w warunkach jej wygaszania. Zdaniem Dr Spocka: „Bardzo ważne jest uniknięcie pokusy podejścia do dziecka. od FR-1 do FR-10. że po naciśnięciu jednego czy dwu przycisków (prawidłowa kombinacja pozwalała zapobiec uderzeniu) stracili nadzieje ucieczki". aby otrzymać wzmocnienie w takiej sytuacji. w momencie gdy rozpoczyna się wygas/anic / największym trudem może dostrzec. Jedna z trudności. najlepiej uczyć zwierzę według rozkładu. gdy nauczyciel nie będzie poświęcał mu tyle uwagi (albo będzie nieobecny przez kilka dni). gdy istniała możliwość uniknięcia uderzenia. Jeżeli jednak nauczyciel pominie taką okazję do nagrody. że sfustrowani rodzice starają się zupełnie nie zwracać uwagi na płacz dziecka i aby wygasić tę formę jego zachowania postanowili podchodzić do niego dopiero wówczas. Jak pisze dobry Dr Spock: „Rodzicom o wrażliwym sercu trudno słuchać ciągłego płaczu dziecka.czują się bezsilni. Jeżeli umiejętnie przeprowadzi się stopniowanie. polega na tym. Jeśli nauczyciel nagradza dziecko zawsze za prawidłowe wykonanie. tak że zwierzę po każdym naciśnięciu dźwigni otrzymywało pokarm. albo je uspokoić. ale również można się spodziewać wystąpienia u dziecka reakcji frustracyjnej. Jeżeli zwierzę nauczyło się rozwiązywać jakieś zadanie. które przyzwyczaiło MC działać według rozkładu FR-1000.stwierdziło. Rozważmy problem ćwiczenia dziecka do efektywnej pracy w szkole podstawowej.. jeśli chodzi o uniknięcie uderzeń. najlepiej rzadko i przy tym w zmiennych proporcjach. dziecko stanie się niepewne. aby przekonać się. Aby wprowadzić nowe zachowanie. powiedzmy naciskać dźwignię w celu otrzymania pokarmu. to wszystko będzie szło dobrze dopóty. Płacz staje się jeszcze dłuższy i trudniejszy do wygaszenia. ale przy następnych próbach ponownie otrzymywały pełne uderzenie. Zwierzę. dostało torsji i leży całe zabrudzone. Przypuśćmy. na przykład VR-H>00. w którym wzmacniana jest tylko część jego reakcji. samo uczenie się w takich warunkach jest trudniejsze). Z reguły nie udaje się im wprowadzić w życie tego postanowienia. że rodzice zawsze podchodzą do dziecka. „przypadkowo" udawało M\ ich uniknąć..„. powiedzmy co godzinę (VI-60). że uderzenia są nieuniknione. kiedy budząc się nie spostrzega rodziców. jeśli w ogóle doprowadzi do przerwania reakcji. że warunki korelacji zerowej tylko nieznacznie różnią się od nowej.uciec lub uniknąć uderzeń nawa więcej niż jeden raz. Nie tylko nauczyli się unikać uderzeń. a którym w warunkach. zanim dokona odpowiedniej zmiany swego . zmienionej sytuacji. następnie do I "R-100 i nawet do FR-1000. 1971. Moc niewłaściwej hipotezy ujawniła się najwyraźniej w zachowaniu tych osób. Badani. Jest to zjawisko ogólne: jeżeli różnica między dwoma rozkładami wzmacniania jest trudna do wykrycia. to co zdarzy się podc/a^ wygaszania nawyku. Zastanówmy się ponownie nad problemem płaczącego niemowlęcia. trzeba go tylko znaleźć". mimo że wzmocnienie zostało wstrzymane. że z pewnością istnieje sposób kontrolowany uderzeń. Zmiana rozkładu jest wyraźna i łalwu ją zauważyć. dziecko zaczyna płakać zawsze wtedy. że pojawiła się jakaś zmiana. W rezultacie dziecko otrzymuje częściowe wzmocnienie według jakiegoś rozkładu. że jesteście w pobliżu. 187).

Stopniowo kryteria wydawania gwizdu zmieniają się: siedzenie na tylnych łapach. oznaczający początek drugiego rozkładu wzmocnień. Następnie pozostawia się zwierzęciu możliwość wyboru którejś z dwu dźwigni: jednej z poziomymi pasami i drugiej z pionowymi pasami. Podczas tworzenia łańcucha reakcji należy postępować wspak. Wcześniej czy później gwizd przekształci się w SD i nabędzie wartości wtórnego wzmocnienia. sam bodziec SD może mieć właściwości wzmocnienia wtórnego: zwierzę podejmuje różne działania. dźwięki i inne sygnały. Tworzenie łańcuchów zachowań wiąże się ze stosowaniem w toku uczenia się wzmocnień utrwalonych już wcześniej. gdy pojawia się SA. aby S było skuteczne. można zaczynać ćwiczenie. ale w innych godzinach. Początkowo wzmacniamy każdy ruch psa. Kontrola bodźcowa. powiedzmy zjadanie przez psa niewielkiej ilości pokarmu. Teraz możemy wyuczyć szympansa wykonywania innych czynności. krążki te prędko nabierają wartości jako wzmacniacze. dając sygnał zawsze wtedy. Różnicowanie. Oczywiście tę technikę można wykorzystać do porównania dowolnych dwu (lub więcej) rozkładów wzmocnień. jaki rozkład wystąpi. W tym celu można posłużyć się gwizdkiem. Końcowym rezultatem tego skomplikowanego ćwiczenia będzie łańcuch następujących po sobie reakcji. Sygnałem dla tego rozkładu (FR-100) będą pionowe pasy umieszczone na dźwigni. Bodziec sygnalizujący obecność wzmocnienia oznaczamy jako S!)bodziec. Można nauczyć szympansa otwierania drzwi. Zdolność zwierzęcia do różnicowania intensywności światła ustalamy na podstawie jego zdolności wyboru prawidłowej reakcji (jest oczywiste. Wprowadzając pojęcie kontroli bodźcowej. (Oczywiście. szympans wrzuca go do szczeliny automatu i otrzymuje kiść winogron. a w końcu próba podniesienia się bez dotykania do ziemi obu przednimi łapami. choćby w niewielkim stopniu przypominał on próbę stawania na tylnych łapach. tak że staje się coraz bardziej podobne do SA. Teraz powoli zmieniamy intensywność światła SD. Dlatego zazwyczaj łańcuch taki przyswajany jest w odwrotnej kolejności niż w opisanym przykładzie. że dobór rozkładów i bodźców świetlnych do danych dźwigni jest przypadkowy. Na przykład. Następnie niezbędne będzie wprowadzenie jakiegoś sygnału różnicującego dla pokarmu. tak aby ich lokalizacja była bez znaczenia). Wybór. Taką zewnętrzną wskazówko nazywamy bodźcem sygnałowym. Jednym ze sposobów dawania wskazówek. można też trenować zwierzę według innego rozkładu. jak tylko zwierzę nauczyło się kojarzyć określony S" z odpowiadającym mu rozkładem wzmocnień. że może otrzymać wzmocnienie. Po pierwsze. jest wprowadzanie zmiany jednego elementu środowiska zawsze wtedy. Stanowi to główny element siły technik instrumentalnych. Prostym przykładem może być zastosowanie FR-1 w jednym rozkładzie przy braku wzmocnień w drugim. (Zazwyczaj w eksperymentach ze zwierzętami SD i SA to-odpowiednio-pojawienie się lub brak sygnału świetlnego. kiedy wystąpi SD. łatwo możemy je rozszerzyć na sygnały innego rodzaju. Teraz gwizd SD może stanowić wzmocnienie D dla następnej reakcji. A do włączania światła można sporządzić odpowiedni włącznik. Przypuśćmy. może być użyty do wzmocnienia reakcji. ich zdolności do modelowania zachowania Rrzez wybiórcze wzmacnianie jego pożądanych cech. Kiedy czynność ta zostanie utrwalona. nabiera mocy wzmacniającej. A zatem. Jest to sytuacja wyboru. powiedzmy o zmiennych proporcjach (VR-100). otwiera je i pociąga za sznurek. pies w czasie treningu musi być w miarę głodny. Obserwowanie tego wywiera niezwykłe wrażenie: wygłodniały szympans przebiega przez pomieszczenie i włącza światło. W tym samym czasie. gdy zmienia się rozkład wzmacniania. Załóżmy. Technika ta może być stosowana do pomiaru zdolności różnicowania przez zwierzę dowolnych bodźców stosowanych jako SD lub SA. to według wszelkiego prawdopodobieństwa zawsze będzie wybierać dźwignię „oznaczoną" silnym światłem SD. który sygnalizuje brak wzmocnienia (procedura wygaszania). a nie wzmacnianie innych. Powszechną formą S'4 dla ludzi jest napis „nieczynne"). możemy nauczyć go pociągać za sznur. aby pojawił się SD. uzyskujemy możliwość sprawdzenia. aby formowanie lub modelowanie zachowania zwierzęcia odbywało się bardzo powoli. a dla A drugiego . że ktoś chce nauczyć swego psa chodzenia na tylnych łapach. Ważne jest. do tego celu służy dźwignia z pasami poziomymi. gdy zapali się światło). FR-100 lub VR-100. Bodźcem (SD) do otwarcia drzwi może być np.zachowania. Tak więc zwierzę może nauczyć się działać według pewnego rozkładu wzmocnień. a nie ma czego oczekiwać. aby mógł dostać się do sznura. Tworzenie łańcucha reakcji. że trenujemy zwierzę według rozkładu o stałych proporcjach. światłem o dużej intensywności i o małej intensywności. jakiemu rozkładowi wzmocnienia podlega. Teraz zwierzę ma do czynienia z dwiema dźwigniami oraz dwoma bodźcami. który z danych rozkładów ono preferuje. wzmacniając co setną reakcję.słabe światło (to znaczy S ). Zaczynamy od dwu rozkładów wzmocnień. Niech sygnałem dla pierwszego rozkładu będzie silne światło (to znaczy S ). jeżeli nauczymy szympansa zdobywać winogrona przez wrzucanie niebieskich krążków do automatu. w tym momencie wypada błękitny krążek. światło (drzwi otwierają się tylko wówczas. po którym zawsze następuje wzmocnienie. Ta sama technika z niewielkimi zmianami może być użyta do badania u zwierząt zachowania polegającego na różnicowaniu. Jeśli bodziec nabrał wartości wzmocnienia wtórnego. Jeżeli zwierzę może odróżnić różnice intensywności obu świateł. Zgodnie z techniką instrumentalną należy ustalić przede wszystkim zdarzenie wzmacniające. Modelowanie zachowania. to SA. że zwierzę wyraźnie preferuje jeden niż drugi. A w dodatku. aby otrzymać krążki. oderwanie jednej przedniej łapy od ziemi w pozycji siedzącej. aż . Tera/ znacznie łatwiej kontrolować sytuację: zwierzę zwykle łatwo uczy się. aby uzyskać odpowiedni SD. w wyniku których uzyskiwać będzie niebieskie krążki. Jest to standardowa metoda mierzenia wrażliwości i czułości zwierząt na światło.) Kiedy już SD ustabilizowało się. gromadząc stopniowo sekwencje reakcji. następnie podchodzi do drzwi. Obserwując reakcje zwierzęcia możemy ustalić względną preferencję dotyczącą jednego z dwu rozkładów. gdy podawany jest pokarm. o których wiemy. prowadzącego w efekcie do otrzymania pokarmu.

Dzwonek w warunkowaniu klasycznym wyprzedza o około 3 sekundy podawanie pokarmu. która pojawiała się tylko na smak pokarmu. a dzwonek (Bw) jej nie wywoła. taki jak światło. że ślinienie zostało uwarunkowane na ten nowy bodziec: nowy bodziec warunkowy określamy jako Bw. w luźnej uprzęży. gdy zwierzę ma możność nabywania wiedzy wolno i systematycznie. a w odpowiednim czasie specjalne urządzenie wdmuchiwało sproszkowany pokarm do pyska zwierzęcia. ale pod warunkiem. Na przykład. który z bodźców je wywołał. wywołuje reakcje wydzielania śliny. która ograniczała jego ruchy. ale nie wiemy jeszcze. Przed eksperymentem upewniamy się. Pawtow odkryt. Ogólnie biorąc. Większość współczesnych badań . tylko wtedy. leżącymi u podłoża zdolności organizmów do przystosowywania swoich reakcji do wymagań świata zewnętrznego. Istnieje kilka podstawowych różnic między pawłowowskim lub klasycznym warunkowaniem a Podsumowanie Takie są podstawowe zjawiska związane z uczeniem się bezpośrednich zbieżności między czynnościami a wynikami. albo Rw. Na tym polega istota warunkowania klasycznego. czy bodziec bezwarunkowy i reakcja bezwarunkowa są rzeczywiście bezwarunkowe. jak czynności zwierzęcia lub człowieka są związane ze zdarzeniami zewnętrznymi. gdy wzmocnienie pojawia się natychmiast po prawidłowej reakcji.i. żeby jadł. żeby wzmacniane były te zachowania. a reakcja ślinienia na jego obecność to reakcja warunkowa (Rw). W istocie. Uczenie psa przez pozwolenie mu. Początkowo wydzielanie śliny było Rb. W warunkowaniu klasycznym.zostanie osiągnięty pożądany rezultat. ale również źródłem informacyjnego sprzężenia zwrotnego. a. lecz tylko wzmocnienie. ale dotyczy również całego układu powiązań między zdarzeniami. że podtrzymywanie wzmacniajcej wartości gwizdu wiąże się z podawaniem jedzenia zwierzęciu bezpośrednio po jego ekspozycji (dozwolony jest częściowy rozkład wzmacniania). Przedstawimy teraz techniki warunkowania klasycznego na klasycznym przykładzie. najważniejsze jest. Pawłów byt fizjologiem i swoje badania (za które otrzymat Nagrodę Nobla) zacząt od interesującego go mierzenia reakcji wydzielania się śliny i soków żołądkowych u głodnego zwierzęcia. W warunkowaniu klasycznym istnieją dwa rodzaje bodźców i dwa rodzaje reakcji. Pawiowa.ld uczeniem się dotyczy tego typu uczenia się. Odznaczając się przenikliwością. jeśli nowy nieznany bodziec. nie przyniesie żadnych rezultatów. Teraz. zwierzęta zaczynały wydzielać ślinę: Pawłów odkrył silę bodźca warunkowego. Zapewne informacja. za każdym razem. . okaże się. Pawłów uzyskiwał to umieszczając psa w specjalnym izolowanym pomieszczeniu. że już Bw wywołuje tę reakcję: za każdym razem w reakcji na dzwonek zwierzę wydziela ślinę.jeżeniem się przyszedł z innej strony: byty to prace rosyjskiego fizjologa 1. tuż przed wdmuchnięciem sproszkowanego pokarmu. reakcjami oraz wynikami działań. !. kiedy wchodzi! do pomieszczenia z psami. Po minucie powtarzamy całą procedurę. Zjawiska związane z uczeniem się zbieżności mówią nam o tym. obejmuje już całość korelacji między kontekstem bodźcowym. Pokarm zatem byt Bb. Gwizd jest skuteczny dlatego. ale i przez inne bodźce. pozwalają one na opisanie. tracą swą skuteczność jako wzmocnienie. gdy „sprawuje się dobrze" w czasie ćwiczenia. że można go eksponować w tym czasie. Jedną z najbardziej zaskakujących właściwości tego uczenia się jest ogromna wrażliwość zwierząt na bardzo subtelne związki między działaniami a wynikami tych działań. Inaczej mówiąc. Zwróćcie uwagę na to. aby wywołać u psa wydzielanie śliny. po pewnym czasie ślina (Rb) zaczyna pojawiać się przed podaniem sproszkowanego pokarmu. kiedy występuje prawidłowa reakcja. P. Ale już naciśnięcie dźwigni po pojawieniu się światła nie można uważać za Rb na światło jako Bb: reakcja ta nie ma charakteru wrodzonej czynności odruchowej. Jest to widoczne szczególnie wyraźnie wówczas. Potrzebne jest do tego niezawodne i szybko pojawiające się wzmocnię me. Pies może zrozumieć czego się od niego wymaga. że wydzielanie śliny wywołane jest nie tylko przez pokarm. Wróćmy zatem do rozważań nad pewnymi procesami. sprawdzamy. kiedy to bodziec (bodziec bezwarunkowy) automatycznie wywołuje specyficzną reakcję (reakcja bezwarunkowa): w skrócie bodźce bezwarunkowe będziemy określać jako Bb. eksperymentator to Bw. WARUNKOWANIE KLASYCZNE potychczas zajmowaliśmy się uczeniem się instrumentalnym. Rb wywołana przez określony Bb ma charakter wrodzonej odruchowej czynności. Ale teraz wystarczy sama obecność eksperymentatora. Ścisła kolejność zdarzeń wzmacniających może być różndla różnych psów. czy u psa. cechującą prawdziwego naukowca. jak on to robi. jaką wydobywa ono w trakcie uczenia się. Jednak pierwszy poważny impuls do badań nad . zastosowanie nie tylko w sytuacji wzmocnienia jednostkowego. smak jedzenia w pysku (Bb) wywoła wydzielanie śliny (Rb). a wydzielenie się śliny to albo Rb. Modelowanie zachowani'! dokonuje się w wyniku wybiórczego wzmacniania kolejnych przybliżeń do pożądanego zachowania. eksponujemy dzwonek. Prawo Efektu ma. reakcje bezwarunkowe jako Rb. Staje się on Bw. Wydzielenie śliny jest Rb na Bb. A zatem pokarm to Bb. jakim jest pokarm w jamie ustnej. Pierwszy krok w modelowaniu zachowania to ustalenie jego zbieżności ze wzmocnieniem. Pawłowowskie (lub klasyczne) warunkowanie różni się nieco od uczenia się. jak się okazuje. Gwizd jest nie tylko czynnikiem wzmacniającym. że nie stosujemy żadnych kar. co organizm robi. Należy pamiętać o tym. jeśli przestaniemy podawać psu Bb. Wypowiadane w innych sytuacjach. dzwonek lub osoba eksperymentatora. Pierwszy. prowadzone na początku naszego stulecia. W rezultacie opracował szereg technik mierzenia ilości śliny wydzielanej przez psa. w zależności od tego. to mówi się. kiedy to pies wydziela ślinę na dźwięk dzwonka. Mruganie jest Rb na Bb. Można również posługiwać się wzmocnieniem werbalnym (na przykład słowami „dobry pies"). a tylko będziemy eksponować dzwonek. które omawialiśmy. które stopniowo przybliżają się do zachowania pożądanego. jakim jest strumień powietrza skierowany na oko. P. W rezultacie szeregu powtórzeń. że słowa te stosowane są wyłącznie jako SD dla wzmocnienia. Inaczej mówiąc. który nie byt jeszcze w sytuacji eksperymentalnej.

Jeżeli informacja zostanie włączona do jakiegoś schematu lub czynności. która musi bv' automatycznie wywołana przez Bb. Po pierwsze. gdy nie pojawiają się żadne wątpliwości co do tego. gdy zwierzę ich doświadcza. że zwierzę. 1966). ponieważ jest to jedna z pierwszych czynności codziennych. że wynik musi pojawić się tak szybko. Ale reakcja ta mus' znajdować się uprzednio w repertuarze reakcji zwierzęcia. (Odpowiedź jest wtedy „tak". możem powiązać daną reakcję z bodźcem (Bw). Odpowiedzią jest pewnie „nie". Po drugie. w tym w USA. odmawia jedzenia ostatniego nowego pokarmu. że uderzenie prądem jest nieuniknione. celem naszym jest opisanie schematów pojęciowych. w jaki sposób zwierzę uczy się skojarzeń. na tarczach telefonicznych umieszczone są zarówno cyfry. chociaż nie staraliście się tego zapamiętać. polega na określeniu warunków. potwierdzające i podtrzymujące ich przekonanie.przyp. W przeciwnym razie nie zostanie. Natomiast badanie warunkowania instrumentalnego pozwala nam zrozumieć w jaki sposób zwierzę uczy się interakcji ze swoim środowiskiem. • Czy pamiętacie litery. w jaki sposób informacja reprezentowana jest w strukturze pamięci. A zatem Rb jest zazwyczaj prostą reakcją fizjologiczną lU[. tak aby nie wiązało się z wykonaniem innych czynności i aby odpowiednia czynność tkwiła ciągle jeszcze w pamięci krótkotrwałej. odruchową. Stosując warunkowanie klasyczne. A nawet więcej. które nań wpływają. • . nie można go nauczyć unikania warunków. Zapamiętanie pojęcia lub zdarzenia zapewne zależy od typu procesów przetwarzania w mózgu obrazu tego zdarzenia czy pojęcia w chwili. gdy będzie jednoznaczne.). jak byliście wczoraj ubrani? Raczej chyba tak. jest to taka reakcja. Stosując zaś warunkowanie instrumentalne. kiedy w przeszłości specjalnie się ich wyuczyliście). istnieje duże prawdopodobieństwo jej zapamiętania. jak i litery.warunkowaniem instrumentalnym lub sprawczym. to znaczy.Czy pamiętacie. gdy warunki te są wyraźnie oznaczone przez światła. aby gwarantować. chociaż powoduje pojawianie się kary. które są rzeczywiście silnie skorelowane z przyszłymi mdłościami. że zostanie zapamiętana. jaki staje przed uczącym się. a które nie. aby zrozumieć. UCZENIE SIĘ POZNAWCZE Dowiedzieliśmy się już co nieco o zjawiskach uczenia się. Mdłości najwidoczniej są wskazówką wstrętu do jedzenia i niczego więcej. Ta granica opóźnienia wzmocnienia interpretowana była bardzo różnie. Wzmocnienie jako sygnał W rozważaniach nad uczeniem się stwierdziliśmy. Ta forma zachowania utrzymuje się. Oczywiście. Najwidoczniej zwierzę automatycznie kojarzy każde uczucie mdłości z ostatnim pokarmem. Badamy warunkowanie klasyczne. Akt wyboru odzieży i ubierania automatycznie zachował się w pamięci w formie schematu. chociaż nie stara się on zapamiętać menu swoich posiłków. ale najprostsza interpretacja jest oczywiście taka. jaka konkretnie czynność jest wzmacniana. że wzmocnienie tylko wówczas będzie miało optimum właściwości sygnalizacyjnych. Dla nich zagrożenie uderzeniem prądem to po prostu przykre informacyjne sprzężenie zwrotne. red. aby zapobiec ponownemu wystąpieniu mdłości wywołanych pokarmem. kiedy wynik jest opóźniony. który zazwyczaj nie wywołuje jej. jak zachowuje się człowiek czy zwierzę w sytuacji przyjęcia hipotezy bezradności. Problem. co jedliście w czasie ostatnich dwu posiłków?). Normalnie. chociaż choroba jako skutek spożycia takiego pokarmu ujawnia się dopiero po kilku godzinach (Garcia i Koelling. możemy wyuczyć zwierzę nieskończenie wielu nowych reakcji. żeby pamięć o ostatnich posiłkach była wystarczająco pełna i stosunkowo łatwo dostępna (warunki te są spełnione z pewnością w przypadku człowieka. wzmocnienie powinno nastąpić od razu po wykonaniu właściwej czynności. u którego wywołano mdłości w jakiś nie związany z karmieniem sposób (na przykład promieniami Roentgena). Zwierzęta wydają się zdolne do wykrywania (a tym samym unikania) szkodliwego pokarmu. brzęczyki itp. chcąc wyuczyć zwierzę jakiejś czynności. jako skutek działania wrodzonej strategii organizmu i właściwego wykorzystania struktury pamięci długotrwałej. • Przypomnijcie sobie. że wzmocnienie pomaga organizmowi w opanowaniu poprzedzającej je właśnie reakcji. aby go W przyszłości unikać. . Ta reguła 5 sekund popuszcza jeden bardzo ważny wyjątek. to związane z nim zdarzenie powinno zdecydowanie odróżniać się od innych. jak można przypuszczać. które pojawiają się w wyniku uczenia się. Wrodzony charakter tej strategii potwierdza fakt. Skojarzenie między specyficznym pokarmem a symptomami chorobowymi pojawia się. który dotyczy pamięci: nowa informacja jest dołączona do już istniejących w pamięci struktur znaczeniowych. Teraz zajmiemy się zbadaniem tego. Maksymalizacja sygnalizacyjnej właściwości wzmocnienia może się dokonywać przy spełnieniu co najmniej jednego z dwu warunków. Nasz punkt widzenia dotyczący uczenia się jest taki sam jak ten. jakkolwiek widzieliście je i posługiwaliście się nimi niezliczoną ilość razy. musimy wzmacniać ją nie później niż po 5 sekundach od momentu pojawienia się tej czynności. Wzmocnienie nie jest koniecznym warunkiem zapamiętania. Czy pamiętacie. istnieje duże prawdopodobieństwo. które warunki są pożądane. przechowującej zdarzenia. iż wzmacniana czynność pozostaje jeszcze w pamięci krótkotrwałej. Można więc oczekiwać. chyba że tę informację w jakiś szczególny sposób wykorzystaliście. która jest godzina? Pewnie nie. • Czy pamiętacie. i na właściwym zarejestrowaniu tej informacji. który jadło. tak aby można je było łatwo odnaleźć w pamięci długotrwałej. nawet wtedy. Taka strategia wymaga. Ale wzmocnienie jest również sygnałem wskazującym organizmowi. Zazwyczaj strategia unikania nowego pokarmu jest wystarczająca. kiedy ostatni raz sprawdzaliście. które znajdują się obok cyfry 7 na tarczy telefonicznej? (w niektórych krajach.

gdy obserwujemy dziecko posługujące się własną inteligencją sensoryczno-motoryczną do rozwiązywania praktycznych problemów. Kładę przed nim skórkę od chleba. Przypuszczalny krótki żywot w świadomości określonych zdarzeń utrudnia eksperymentalne badanie tego problemu. Hiemowlę eksperymentuje z otaczającym je światem. aby w ten sposób sprawdzić jego skuteczność. ale w takiej odległości. U człowieka jednak istnieją pewne mechanizmy zapobiegawcze. że skoro już raz zbieżności danego zdarzenia zostały ustalone. W rezultacie eksperymentator. może wykryć absolutny brak świadomości tych zdarzeń. po czym zmienia sytuację" (s. aby nie mógł jej dosięgnąć. Nawet niemowlę nie zdaje się ślepo na wskazówki wynikające z kontekstu i nie powtarza mechanicznie reakcji skojarzonych ze schematami sensoryczno-motorycznymi. jednak po upływie kilku minut możemy zapomnieć i jedno. Zjawisko to otrzymało nazwę zachowania przesądnego. Oczekiwania te ujawniają się najpierw w zachowaniu poszukiwawczym. kiedy się pojawiają. upuszcza go jeszcze dwa. w zaciśniętej dłoni ojca czy matki. oczywiście. że talizman zapewni mu bezpieczeństwo. bez udziału świadomości człowieka. starając się przy tym zaobserwować podobieństwa i różnice w uzyskiwanych rezultatach. Zakłada się.. mogą wydawać się dość prymitywne: ostrożne macanie lub szukanie wzrokiem. Najbardziej złożone aspekty zachowania ukierunkowanego na osiągnięcie celu ujawniają się wtedy. Ale. Wyraźnie zmienia miejsce upadku przedmiotu. myślenie człowieka możliwe jest bez świadomości bezpośredniej i. (W pewnych wypadkach. Siedzi przy stole. kiedy znajdzie się w podobnych warunkach. Kiedy przedmiot spada na nowe miejsce (na przykład na poduszkę). że skrzyżowanie palców pomoże mu wygrać. ale kontynuuje swoje wczorajsze eksperymenty. jak wykażemy w następnych rozdziałach. którzy twierdzą. oczywiście. pudełko itp. Strategia taka oddziela przyczyny od czystych zbieżności (korelacji). działaniami i ich wynikami ma fatamą wadę. zasadę tę trudno jest zastosować. Spadochroniarz nie zdecyduje się na pozostawienie swego talizmanu w domu. To trzyma rękę pionowo. że stanie na lewej nodze jest ściśle związane z pojawieniem się winogron. W wieku do 6 miesięcy życia próby odnalezienia przedmiotu. ale samo ich nie wywołuje. Jednocześnie kładę w . możliwe jest bez świadomości retrospektywnej. od tych. które rzeczywiście spowodowały określony wynik. Oto. za przeszkodą. trzy razy w to samo miejsce. Chwyta kolejno: celuloidowego łabędzia. a nie za sygnał. Odpowiedź na to pytań ie jest bardzo trudna. Jest oczywiste. jak jego działania wpływają na otaczające je środowisko i dzięki temu chroni się również przed przypadkowymi związkami między reakcjami a ich zewnętrznymi skutkami. czy możliwe jest uczenie się bez udziału świadomości. może po niego sięgnąć czy też włożyć go do ust. Ludzie. powstałymi w wyniku minionych doświadczeń. Jeżeli dziecko widzi przedmiot.Laurenta: „Laurent ma 16 miesięcy i 5 dni. o czym świadczą długie i gwałtowne spory. że schematy pamięciowe i hipotezy mogą powstawać i być wykorzystywane podświadomie.Uczenie się i świadomość Przez wiele lat ważnym teoretycznym problemem było pytanie o to. które korelują z nimi w sposób zupełnie przypadkowy. Ale gdyby nawet było to możliwe. W końcu dedukcje dotyczące miejsca danego przedmiotu. Do 6 miesiąca wydaje się reagować wyłącznie na sygnały zewnętrzne: reaguje na zdarzenia.uchowanie ukierunkowane na osiągnięcie celu. to zwierzę skazane jest na powtarzanie swych czynności za każdym razem. ale gdy ten przedmiot nagle zniknie. nie wydaje się słuszne przypuszczenie. Spadochroniarz może wierzyć. Na przykład możemy uświadomić sobie wskazówkę zastosowaną do rozwiązania zadania albo też treść marzenia w momencie. Można bardzo łatwo zademonstrować je w laboratorium. Jednak w wieku około 6 miesięcy zaczyna przejawiać oznaki szczególnych oczekiwań w odniesieniu do interakcji ze swoim środowiskiem. że już w najwcześniejszym wieku życia niemowlę antycypuje określone konsekwencje swych działań. pochodzące z obserwacji zdarzeń zewnętrznych. W ten sposób odkrywa ono. Szympans zaś może być przekonany. od tańców wywołujących deszcz do odpukiwania w niemalowane drewno. często próbują uzasadniać swe stanowisko wskazując na fakt. wyciąga rękę i upuszcza przedmiot. stają się normalną częścią jego zachowania poszukiwawczego. kiedy występuje. Uczenie się przez eksperymentowanie System uczenia się zbieżności nastawiony wyłącznie na wykrywanie korelacji między środowiskiem. z tyłu lub z przodu głowy. Mimo to eksperymentowanie jest decydującym czynnikiem w rozwoju intelektualnym istoty ludzkiej). jakby badając stosunki przestrzenne. to niezbyt się tym przejmuje. jak na przykład Piaget (1952) opisuje tego typu eksperymentowanie swego 10-miesięcznego syna Laurenta: Znaczenie oczekiwań '/. zadając pytanie kontrolne. że w badaniach nad uczeniem się jego wynik może służyć za wzmocnienie. Przeanalizujemy zachowanie dziecka Piageta . to ukośnie. Ten aspekt uczenia się zbieżności pozwala wyjaśnić wicie rytualnych przesądów. „Tym razem Laurent leży na plecach. że świadomość nie jest potrzebna. i drugie. który zniknął z pola widzenia. Szybko jednak dziecko podejmuje systematyczną eksplorację możliwych kryjówek przedmiotu: pod przykryciem. Niemowlę zmienia swoje czynności raczej umyślnie. Nie pozwala mianowicie na oddzielenie tych aspektów. 269). Gracz może sądzić.

335). Ale. co jest pod ręką) może rozwiązać wyłącznie człowiek. a nie za któryś z końców. Jednak w wieku około 2 lat następują wyraźne. ponieważ występujący tu rodzaj uczenia się jest niezwykle skomplikowany. Po upływie godziny umieszczam przed Laurentem zabawkę (poza jego zasięgiem) i nowy kijek tuż przed nim. Przeanalizujemy teraz stadia rozwoju intelektualnego wyróżnione przez Piageta4. Drugi to okres myślenia przeduperacyjnego. że można przemieszczać się w przestrzeni i wywoływać różne zdarzenia. Jean Piaget. Po kilku próbach zaprzestaje działań". że przedmioty mają określoną stałość. W ciągu tego okresu dziecko stopniowo opanowuje rozumienie przedmiotów i działań. tymczasem jest ono zaskakująco trudne. Wtedy rzuca kijek i wyciąga rękę w stronę chleba. bierze kijek ponownie. Nauczyło się ono co nieco o przestrzeni. że można" chwytać przedmioty i manipulować nimi. Po drugie. Laurent odkrył w jakiś sposób. Na początku występuje jedynie zdolność do uczenia się związków w otaczającym świecie. W końcu tego okresu wyobraźnia dopiero zaczyna się rozwijać.niektóre gatunki naczelnych i człowiek-potrafią rozwiązać „problem kijka". jednak jego procesy myślowe ciągle jeszcze są ściśle związane ze światem zewnętrznym. Prace Piageta są zbyt liczne. Znany mu sposób zdobycia przedmiotu nie prowadzi do osiągnięcia pożądanego celu. która pozwoli dziecku czynić szybkie postępy w opanowaniu wiedzy. Faktycznie tu leży granica możliwości intelektualnych istot pozaludzkich: jedynie bardzo rozwinięte gatunki zwierząt . Jest ono ograniczone do odkrywania świata za pomocą manipulowania przedmiotami. umiejętności posługiwania się symbolami. Ale jak wybrać ten nowy sposób: czy przypadkowo.. aby dosięgnąć przedmiotu. następnie u dziecka zaczyna się powoli pojawiać świadomość pojęć j zdarzeń i rozwijają się proste schematy sensoryczno-motoryczne. Co kierowało jego wyborem czynności i czego konkretnie nauczyło go poprzednie niepowodzenie? Czy domyślił się.na przykład obecność kijka-ułatwił mu poszukiwanie rozwiązania problemu? Nauczenie się tego. Laurent ma problem. pojawiają się początki internalizacji myślenia. wtedy zaczyna się też rozwój języka. podokresy i stadia w rozwoju poznawczym dziecka. następnie spogląda na kijek i nagle chwyta go i kieruje w stronę skórki. mimo pozornej prostoty. Początkowo Laurent stara się dosięgnąć chleba nie zwracając uwagi na kijek. .pobliżujego prawej ręki kijek długości około 25 centymetrów. Po czym. Jednak nie może jej dosięgnąć. jednak brak mu jeszcze dostatecznie dobrej wewnętrznej reprezentacji świata. Laurent patrzy na chleb siedząc nieruchomo. W pierwszych latach życia rozwój intelektualny szympansów przebiega szybciej niż u dziecka w tym samym wieku. Bibliografia zawiera niektóre bardziej znane pozycje. sekwencja czynnośćwynik musi zostać zmodyfikowana. Pierwszy to okres rozwoju sensoryczno-motorycznego. Największy wkład w badania nad intelektualnym rozwojem dziecka ma uczony szwajcarski.Dwie następne próby prowadzą do tego samego rezultatu. że aby osiągnąć określony cel. Po pierwsze. że jego ręka jest zbyt krótka i musi znaleźć „przedłużenie ręki"? Jak do tego doszedł? W jaki sposób kontekst zewnętrzny . Uczy się.. czy też wychodząc od tych czynności. Piaget wyróżnił poszczególne okresy. czy na oślep metodą prób i błędów. Ten poziom rozwiązywania problemu przewyższa wyjaśniające możliwości każdej z istniejących teorii uczenia się zbieżności. Zasadniczo dziecko nauczyło się już organizować cechy percepcyjne świata. ale zawiera się w tym jakaś niezaprzeczalna sugestia wizualna. bez dłuższego marudzenia. że można posłużyć się kijkiem.u łapie za kijek i przyciąga nim zabawkę" (s. może wydawać się zadaniem zbyt prostym. Jako ostatni występuje okres operacji formalnych (zaczyna się około 11 roku i trwa do okresu młodzieńczego). zaskakujące zmiany w zdolnościach poznawczych dziecka ludzkiego. od ra/. aby je tu wymienić. które wykonywał do tej pory siedząc przy stole? „Wtedy kładę kijek między nim a chlebem. trwający mniej więcej do 11 roku życia. język zaś znajduje się w zarodku. Problem na jeszcze wyższym poziomie . Następnie zaczyna się okres operacji konkretnych. trwający od końca okresu sensoryczno-motorycznego (około 2 lat) do 7 lat. Omawialiśmy już niektóre jego poglądy (oraz wspominaliśmy trochę o jego synku Laurencie). trwający od momentu narodzin do 18-24 miesiąca życia. tym razem za koniec (przypadkowo czy świadomie?) i przyciąga chleb do siebie. ROZWÓJ POZNAWCZY Zdolności poznawcze człowieka zmieniają się radykalnie w okresie od narodzin do wieku młodzieńczego. Nawet nie próbuje sięgnąć ręką po przedmiot. jak nauczył się nowego schematu? Nigdy wcześniej nie posługiwał się kijkiem w celu uzyskania przedmiotów. czasie i kształtach. ponieważ złapał kijek w połowie. Uczenie się sensoryczno-motoryczne Omówiliśmy już podstawowe właściwości uczenia się sensoryczno-motorycznego. Dziecko nauczyło się już wyodrębniać siebie z otaczającego je świata oraz tego. . jego myśli zaczynają w mniejszym stopniu zależeć od zdarzeń zewnętrznych. Należy próbować jakiegoś nowego sposobu.skonstruowanie specjalnego narzędzia służącego do określonego celu (zamiast posługiwania się tym. w którym wyłaniają się cechy inteligencji człowieka dorosłego. W rozwoju zdolności poznawczych człowieka można wyróżnić kilka stadiów. nie dotyka on celu.

Rysunek ] 3-4 przedstawia możliwy schemat sensoryczno-motoryczny: zdarzenie . Przypuszczalnie. W rzeczywistości... pierwsze pojęcia rozwijające się w mózgu niemowlęcia dotyczą przedmiotów z jego doświadczenia Początkowo jednak pojęcia te mogą mieć znaczenie jedynie w odniesieniu do jego własnych czynności (to znaczy wyłącznie znaczenie /notoryczne).ruch ręki . Jest to pierwszy krok w kierunku myślenia ludzi dorosłych: wykonanie eksperymentu myślowego.RYSUNEK 13-5 Długi Przedmiot Niebieski ROZWÓJ OBRAZÓW Centralne miejsce w uczeniu się zbieżności zajmuje organizacja cech percepcyjnych w wiązki oparte na ich skojarzeniach z ciągami działań. odgrywa decydującą rolę w rozwoju poznawczym dziecka.i zaczynają osiągać samodzielną egzystencję. ale nie pojawiło się jeszcze oddzielnie pojęcie dotyczące potrzebnego do tego przedmiotu. gdy już się pojawi. że w pierwszych rozwijających się u dziecka schematach sensorycznomotorycznych nie odróżnia ono cech percepcyjnych od samych czynności. Stopniowo. Uczy się również odpowiadać na pytania: Co będzie. operując wewnętrzną wiązką informacji . Myślenie przedoperacyjne W okresie od około 2 do 7 lat dziecko zaczyna się posługiwać wewnętrzną reprezentacją otaczającego je świata. Kiedy powstanie już określony repertuar obrazów. Zdolność do organizowania informacji percepcyjnej na zasadzie jej zbieżności z reakcjami organizmu jest prawdopodobnie wrodzona. początkowo dziecko może nawet nie rozumieć tego. nowe przedmioty muszą zostać włączone w istniejące struktury pojęciowe za pomocą procesów uogólniania i różnicowania.? RYSUNEK 13-4 .wywołuje przyPrzyjemny dźwięk < Przyjemność > < > Błyszczący Długi Niebieski jemny dźwięk. jak i różnice w porównaniu z rzeczami. ale problemy związane z organizacją informacji percepcyjnej w sytuacji uczenia się ulegają zmianie. Jest to pierwszy decydujący krok w nabywaniu wiedzy przez dziecko. ponieważ wiele rzeczy z otoczenia niemowlęcia wykazuje zarówno podobieństwa. komponenty sensoryczne oddzielają się od czynności. oparty na tc. w miarę jak dziecko manipuluje otaczającymi je przedmiotami. Potrafi ono po raz pierwszy przewidzieć bieg zdarzeń.węzłem pamięci-jako jednostką (rys. zdolności. Rozwój obrazów wewnętrznych. Ten sam mechanizm działa dalej w miarę rozwoju dziecka. Jak tylko właściwy zbiór cech połączy się w oddzielny niezależny obraz. Dziecko zaś musi utworzyć wewnętrzny obraz zdarzeń zewnętrznych. które ono już zna. że przedmioty zewnętrzne istnieją niezależnie od jego czynności. system pamięci może rozpoznać dany przedmiot. Piaget sugerował. 13-5). nie wykonując równocześnie rzeczywistych czynności. jeśli.

na przykład musi być równocześnie czerwony i duży). Poza tym. Dziecko może zgrupować rakietkę i piłeczkę (ponieważ gra nimi). to nie jest w stanie powrócić do stanu wyjściowego. jego wewnętrzne przedstawienia myślowe koncentrują się wokół samego siebie. Napełnijmy wodą niską. Dorosły tak nie postępuje. różniące się między sobą określonymi cechami. albo duży). która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do wszystkich przedmiotów. przedmiot powinien posiadać wszystkie cechy tej klasy. krok po kroku. Następnie na oczach obserwującego nas dziecka przelejemy wodę do wąskiej szklanki. to się nie odstanie. zadowala się ono istniejącą w danym momencie zgodnością w doborze przykładów. poziom wody będzie tu znacznie wyższy niż poprzednio. jest to. mając do rozwiązaniu takie zadanie. i zaczyna się powtarzać. ale dysponuje ono bogatym arsenałem metod myślenia: opanowuje zasady manipulacji. może on zapomnieć. Dorośli starają się raczej odnaleźć jedną regułę. W postępowaniu ze znanymi mu przedmiotami dziecko przejawia tendencję do grupowania ich zgodnie ze związkiem. Mimo to w tym stadium myślenie dziecka pozostaje związane z konkretnymi przedmiotami i zdarzeniami. A nawet więcej. a skoro jest niebieski. to prosta koniunkcja cech wydaje się najłatwiejsza (aby należeć do danej klasy. w wąskiej szklance nie jest tyle samo wody. Ponadto wyobrażanie sobie ciągu czynności. Dziecko w stadium przedoperacyjnym odpowie nam: nie. zazwyczaj wybiera jakąś cechę fizyczną albo też określoną kombinacje cech. szeroką szklankę. Jeśli poprosimy studenta. kiedy badany ma wykonać zadanie bardziej złożone. zachowuje się dokładnie tak jak dziecko. liczby i przestrzeni oraz prostego uogólnienia i prostej abstrakcji. oprócz tych wszystkich ograniczeń (albo też jako ich nieunikniony wynik) proces myślenia dziecka jest nieodwracalny. możliwe jest również tworzenie kupki obrazków związanych z podwórkiem czy gospodarstwem wiejskim. następnie piłeczkę z pomidorem (okrągłe). że ilość wody nie uległa zmianie. brak mu prawdziwego pojęcia abstrakcji. Teraz już pojęcie zachowania masy nie sprawia mu kłopotu i dziecko szybko rozwiązuje próbę ze szklanką wody. Dysjunkcja jest znacznie trudniejsza (przedmiot powinien posiadać tylko jedną cechę: na przykład musi być albo czerwony. Ponadto. Dziecko w stadium przedoperacyjnym jest egocentryczne. z niewielką elastycznością lub też zupełnym jej brakiem. Najbardziej znanym przykładem nieodwracalności myślenia dziecięcego jest problem szklanki wody przedstawiony przez Piageta. bez konieczności odnoszenia się do pełnego zasobu dostępnej informacji. Mówiliśmy już o tym. Rozwój w stadium operacji konkretnych można obserwować dając dziecku dwie . ale wiąże się również ściśle ze zdolnością do uczenia się dziecka przez komunikowanie się z innymi ludźmi albo poprzez myślowe przedstawienie danej sytuacji z innej perspektywy niż własna. Myślenie dziecka jest jeszcze ciągle ograniczone konkretnymi sądami o przedmiotach. lodówki. jakby wyobrażenie sobie zdarzenia miało właściwość realnego zaistnienia konkretnego zdarzenia: co się stało. to musi być mały). jego uwaga zaś koncentruje się przede wszystkim na przedmiotach realnych. aby ułożyło podobne obrazki na jedną kupkę. a następnie prosimy je. Oczywiście. jakie reguły zostały już sprawdzone. czy w drugiej szklance jest tyle samo wody. Osoba dorosła. który znajdzie się w sytuacji eksperymentalnej dotyczącej kształtowania się pojęć. Wygląda to tak. Pod pewnym względem dorosły. Obrazki: pieca. czy między różnymi przedmiotami ułożonymi na jednej kupce istnieją wyraźne podobieństwa. Chociaż dziecko może sobie wyobrazić wynik pewnego ciągu operacji. w jaki łączy je wspólna sytuacja zewnętrzna. to musi on być duży. kiedy już się pojawiło przebiega systematycznie. Przypuśćmy. Najważniejsze w tym. ile było w pierwszej. W sytuacji. jak też i tego. Niektóre dzieci mówią. dorośli uważają reguły klasyfikowania wymagające uwzględnienia równocześnie kilku cech przy selekcji za znacznie trudniejsze. najwyraźniej nie potrafi ono przyjąć czy też choćby zrozumieć perspektywy innej osoby. Dziecko stara się skoncentrować uwagę na dominujących cechach danego zdarzenia. Weźmy dwie szklanki. które opierają się na zależnościach między cechami (na przykład. jaki to może mieć wpływ na zachowanie językowe (rozdział 12). kiedy nie ma innego wyboru. inne zaś. w odróżnieniu od dorosłych. aby podzielił i ułożył obrazki na dwie kupki według dowolnie przyjętej reguły. który nic odpowiada danemu kryterium. że wody jest teraz więcej (jest wyższy poziom). Dziecko nie opanowało jeszcze pojęcia zachowania masy. talerza z kaszką i lalki (oznaczającej mamę) znajdą się na jednej kupce. Inaczej mówiąc. Tak więc może on układać obrazki z czerwona. Podobnie jak dziecko. że mniej (mniejsza szerokość). Najtrudniej nauczyć się pojęć. że mechanizmy indukcyjne dziecka operują zazwyczaj tylko ograniczonym zakresem dostępnej informacji. niż oparte tylko na jednej cesze. jednak bez względu na to. Niektóre z widocznych osobliwości dotyczących zachowania dziecka w zakresie tworzenia abstrakcji i uogólnień możemy zauważyć obserwując jego zachowanie klasyfikujące. na jakich operacjach się koncentrują.Początkowo jednak dziecko ma ograniczoną zdolność do interioryzacji zdarzeń Ogranicza się przede wszystkim do konkretnych czynności: nie potrafi tworzyć abstrakcji czy uogólnień. jedną wysoką i wąską. W sumie jednak pewne cechy klasyfikującego zachowania się dziecka różnią się wyraźnie od odpowiednich cech w zachowaniu dorosłych. jak się okazuje. Nauczyło się prawa zachowania masy. że jeden wymiar (szerokość) może być kompensowany przez inny (wysokość). Jeżeli pojawi się obrazek. Jeżeli cechy muszą występować łącznie. a w końcu pomidor z różą (czerwone). to jego strategia polega na wybraniu jednej cechy i posługiwaniu sienią jako podstawą dokonywanego podziału. a następnie sortuje systematycznie przedmioty zgodnie z przyjętymi kryteriami Dziecko jednak (w stadium myślenia przedoperacyjnego) zachowuje się zupełnie inaczej. Podobieństwa lub różnice cech fizycznych interesują je dopiero wówczas. drugą szeroką i niską. jeżeli przedmiot jest czerwony. to wybiera i wypróbowuje nową regułę. a z niebieską-na drugą. Operacje konkretne Około 7 roku życia dziecko wchodzi w stadium operacji konkretnych. dziecko nie martwi się o to. obwódką na jedną kupkę. że pokazujemy dziecku serię obrazków przedstawiających różne przedmioty. Teraz zapytajmy dziecko. nie można ich przekonać.

W ciągu pierwszych dwu lat życia dziecko rozwija inteligencję -ensoryczno-motoryczną. czego szukać. Ciągle jeszcze egocentryczne (choć w mniejszym stopniu). że masa wałeczka nie uległa zmianie. Operacje są egocentryczne. Cały ciąg zdarzeń może być antycypowany dzięki symulacji umysłowej: symulacja umysłowa jest istotą myślenia. ale zmieniły się objętość i ciężar. Myślenie wymaga zdolności do umysłowego symulowania całego scenariusza danej sytuacji. przejawiając wówczas jedynie początki rzeczywistej planowej Jziałalności. Człowiek myślący może zacząć od jakiegoś pożądanego dlań celu i.możliwe są eksperymenty myślowe. posuwając się wstecz w obrębie swoich struktur wewnętrznych. Oczekiwania mogą tu odgrywać główną rolę nawet wtedy. Okresy rozwoju umysłowego dziecka (według J. Ogranicza się do konkretnych czynności związanych ze zdarzeniami. które wystąpiły w danej chwili. hipotetyczne. Tabela 13-1. w jakim stopniu ich aktualne reakcje są uzależnione od antycypacji przyszłych zdarzeń. że odkryje w ten sposób możliwe czynności prowadzące do celu oraz warunki wymagane do jego osiągnięcia. pojawiające się w toku rozwiązywania problemu. Piageta) Wiek dziecka w przybliżeń tu (lata) 0-2 Opis Rozwój sensoryczno-motoryczny Rozwój schematów sensoryczno-motorycznych. stawiania hipotez dotyczących nowych możliwości oraz manipulowania nimi za pomocą symboli. Jedną z kulek należy rozwałkować n długi wałeczek. co z tego wyniknie. Uczy się aktywizowania schematów sensoryczno-motorycznych w myśli. poczynając od około 11 roku życia dziecko wkracza w ostatnie stadium na drodze do pełnego opanowania całego bogactwa logicznego myślenia. Przed 7 rokiem życia (przed operacjami konkretnymi) dziecko sądzi ż masa. gania wniosków i zaczyna przejawiać rozumowanie abstrakcyjne. bez wykonywania odpowiednich czynności . mieć nadzieję. pojawiają się operacje logiczne. opanowuje umiejętność posługiwania się rozumowaniem logicznym i wycia. Kiedy pojawiają się wewnętrzne struktury. MYŚLENIE Wstępnym warunkiem zdolności do myślenia jest tworzenie wewnętrznych reprezentacji zdarzeń zewnętrznych. ciężar i objętość wałeczka zmieniły się. Może posługiwać się konkretnymi pojęciami. We wczesnych latach dorastania doskonalą się jego możliwości językowe. Warunki brakujące można rozpatrywać jako podcele prowadzące do poszukiwania metody wykrywania schematów sensoryczno-motorycznych. abstrakcji. kierują jego badaniem dostępnych cech środowiska oraz wykrywaniem cech brakujących. Wewnętrzne schematy sensoryczno-motoryczne mogą pełnić rolę selektywnego filtra dla uwagi i spostrzegania: podpowiadają człowiekowi. Przy wewnętrznej reprezentacji świata nie jest już konieczne wykonywanie czynności wyłącznie po to. W znacznej większości zwierzęta i dzieci w wieku poniżej 2 lat wydają się polegać na próbnym działaniu po to. że objętość jest inna I dopiero po upływie 11-12 lat stabilizują się wszystkie trzy pojęcia. że rozwiązywanie sytuacji problemowych obejmuje szeregi realnych i umysłowych działań i ich skutków oraz różne punkty wyboru. kiedy stare nie doprowadziły do pożądanego wyniku. Zapewne są zdolne do tworzenia względnie złożonych łańcuchów czynności. Badając zachowanie dorosłych związane z rozwiązywaniem problemów (rozdział 14) i podejmowaniem decyzji (rozdziały 15 i 16). Rozwijają się pojęcia stałości. procesy myślowe uniezależniają się od środowiska. niezbędnej do Inteligentnego wyboru nowych czynności w wypadku. 2-7 7-11 11-15 pomoc dla procesów umysłowych wyższego rzędu.identyczne wielkością i ciężarem kulki plasteliny. Uczy się stałości przedmiotów : czynności. W 7-8 roku życia sądzi ono. gdy zdarzają się pomyłki. że masa i ciężar nie uległy zmianie. sądów logicznych. Około 9 roku życia rozpoznaje ono. ciągle ograniczone do możliwych realnych zdarzeń. jednak trudno stwierdzić. aby określić jej wyniki. ale sądzi. Ogranicza się jedynie do operacji dotyczących świata otaczającego. Rozważmy. Procesy związane z organizacją i strukturalizacją informacji percepcyjnej w postaci schematów sensoryczno-motorycznych stanowią nieoceniona . które byłyby odpowiednie dla ich osiągnięcia. Czy organizmy niższe mają zdolność planowania? Nie wiemy tego dokładnie. aby zaobserwować. nieodwracalne. Operacje formalne W końcu. Operacje formalne Rozwój implikacji. przekonamy się. jest zdolne do myślowego sprawdzania hipotez. Myślenie przedoperacyjne Początki rozwoju języka. poczynając od samego wyobrażenia celu. Mogą one pomóc w wyodrębnianiu krytycznej informacji. Te same podstawowe zdolności niezbędne dla rozwoju i symbolicznego przekształcania schematów sensoryczno-motorycznych są ważne na wszystkich poziomach myślenia. nie potrafią zaś wypracować określonej strategii osiągania odległego celu. Operacje konkretne Pojawia się zdolność do rozumowania logicznego. jakie korzyści daje możność posługiwania się reprezentacją wewnętrzną. odwracalności i kompensacji.

jak ludzie rozwiązują abstrakcyjne problemy pojęciowe. białe zaczynają i dają mata w pięciu ruchach? Co robiłeś 16 miesięcy temu? Graf rozwiązywania problemu Stany wiedzy Graf zadania DONALD+GERALD Cofanie się STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Poszukiwanie rozwiązań Wybór operatorów Ograniczenia metody analizy protokołów STANY WEWNĘTRZNE A STANY ZANOTOWANE W PROTOKOLE Heurystyki Gra w szachy problemy te mają dobrze określone atrybuty: określony cel. jak ocenia swoje postępy. Naszym celem jest zrozumienie procesów zachodzących u człowieka. gdy zajmuje się on rozwiązywaniem określonego problemu. Chcemy dowiedzieć się. ANATOMIA PROBLEMU Być może. jak tworzy swój wewnętrzny model problemu. W dobrze określonym problemie mamy jasno sformułowany cel. . aby skoncentrować nasze badania na problemach dobrze określonych. jakie wybiera strategie. . Chcielibyśmy zrozumieć. Jak najlepiej dojechać na drugi koniec miasta. czy proces rozwiązywania problemu zmierza w prawidłowym kierunku. Wyreżyserować najbardziej znaczący film stulecia. Jednakże częściej mamy do czynienia ze źle określonymi problemami. w jakim stopniu strategie te stosowane są do rozwiązania praktycznych problemów środowiska. aby rozwiązać problem? W rozdziale tym zbadamy strategie i procedury stosowane przez ludzi. MECHANIZMY MYŚLENIA Reguły a fakty Podprogramy Pamięć krótkotrwała Liczenie w pamięci Mamy pełne podstawy. najlepszy sposób. że te same procedury pojawiają się w badaniu tego. Teraz wykażemy. Formułowaliśmy już wcześniej niektóre podstawowe zasady zachowania dotyczącego rozwiązywania problemów. od którego należy zacząć. W rozważaniach nad inteligencją sensoryczno-motoryczną omawialiśmy takie pojęcia. rozpoczęcie od tego celu końcowego i posuwanie się w myśli wstecz jako metoda zbudowania planu pozwalającego na osiągnięcie tego celu. Rozwiązywanie problemów ANATOMIA PROBLEMU Protokoły Protokół rozwiązywania problemu DONALD+GERALD Analiza £o właściwie trzeba zrobić. które będziemy omawiać. . Problemy mogą należeć do dwu szerokich klas: problemy dobrze określone oraz problemy źle określone. kiedy zbliża się do rozwiązania. zamieszczonego we wczorajszej gazecie. . jeżeli wszystkie główne ulice są zamknięte dla ruchu w związku z odbywającym się festynem? Jakie jest rozwiązanie problemu szachowego. Rezultaty tych badań powinny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zachowań związanych z rozwiązywaniem problemu źle lub dobrze określonego. jakie stosuje reguły. Ułatwi bowiem nasz wywód. Stworzyć dzieło sztuki o nieprzemijającej wartości. jak: zachowanie poszukiwawcze oparte na oczekiwaniu celu. prześledzenie całego łańcucha schematów sensoryczno-motorycznych w celu wykrycia końcowego efektu jakiegoś ciągu czynności. Zajmo- . Zrobić coś ważnego w życiu. określony sposób pozwalający ocenić. jeśli będziecie mieli jakiś pogląd na kolejne kroki i operacje. A zatem: . .14. Spróbujcie rozwiązać problem przedstawiony poniżej. to analiza jakiegoś problemu. Badaliśmy.

Oczywiście. wanej tu analizie jest odkrycie. wypowiadajcie wszystkie myśli. Oczywiście. możliwe. nie 5. miał on za zadanie głośno myśleć w trakcie poszukiwania rozwiązania. i . że nie czynicie postępów. gdy nie uda się Wam go rozwiązać. jeżeli musiałbym przenieść 1 z poprzedniej kolumny. aby opisywał na głos to. jakie podjąć decyzje nawet wówczas. nie. które przyjdą Wam do glmu w trakcie rozwiązywania. Dalej. Badany ten po raz pierwszy próbował rozwiązać problem U1^' typu1. prosząc go na przykład. A zatem R może być równe 1 lub 3. Oczywistą trudność w badaniu rozwiązywania problemów przez człowieka sprawia fakt. Tak więc. co uznacie /a stosowne. Pamiętajcie. W rezultacie otrzymujemy dosłowny zapis jego zwerbalizowanych procesów myślo w\ ch. Och. że mogę wpisać 5 z drugiego końca. trakcie rozwiązywania problemu. notujcie to. Możliwe. A/y. aby dla każdej litery odnaleźć odpowiadającą jej cyfrę. jego analiza i wszelkie cytaty pochodzą z pracy Newella (1967). Przeanalizujemy małą część protokołu werbalnego jednej z osób badanych. Jest to problem typu szyfru arytmetycznego. Często zapuszcza się w ślepy zaułek i • ycofując się próbuje nowej drogi. Więc są dwie litery D i każdej z nich odpowiada 5. Wpisuję: 5 i 5. od '• ' "•izu odkrywając. że zostawię to na chwilę. otrzymał podobną instrukcję jak Wy. Zadanie polega na tjm. Pełny zapis protokołu werbalnego osoby badanej zawiera około 2200 słów wypowiedzianych w ciągu 20 minut rozu u r wania problemu. Prosimy o mówienie wszystkiego. dla siebie. ustalając. zatem T wynosi zero. Myślę. nie ma. Badany startuje energicznie. czy nie. Raczej gromadzi on informacje i sprawdza rozliczne •'ipotezy. mam dwa A i dwa L. czy jest to najłatwiejsza droga. gdzie dodawane są E+O.-każda para w jednej kolumnie-aha-i R-trzy R. że można to tu wpisać. to razem zero. że trzeba tu jeszcze dodać 1. • ): '/ Problem ten. mimo trudności w interpretowaniu tych protokołów. z których każda odpowiada określonej cyfrze. że najlepszy sposób rozwiązania tego problemu to wypróbowanie różnych możliwych rozwiązań. wynika stąd. tam. Jeden ze sposobów pr/e/w\ciężenia tej trudności polega na skłonieniu człowieka do ujawnienia tych procesów. Jeżeli będziecie mieli ochotę coś zapisać. czy rozwiążecie ten problem. że R powinno być liczbą nieparzystą. (Zamiast zero wstawiamy znak 0. tak aby po zastąpieniu liter cyframi działanie arytmetyczne dało prawidłowy wynik.s/c/c na głos w toku Waszej pracy.a suma dwu jednakowych liczb daje zawsze liczbę parzystą. Tekst ten będzie dla nas materiałem do analizy. protokół werbalny. na które on odpowiedział „Jedną wartość numeryczną"). to G powinno być liczbą parzystą. że T jest równe 0. aby nie było "omyłek z literą O). Więc są dwie litery D i każdej z nich odpowiada 5. że wiele z tego. przenoszę 1 do drugiej kolumny. To znaczy. to razem zero. ponieważ są dwa L . nawet jeślj wyda się Wam. o czym myślicie próbując rozwiązać tni problem. a 1 to liczba nieparzysta. nie da się obserwować bezpośrednio. do czego one prowadzą. dostarczają one niezmiernie użytecznej informacji wstępnej o procesach malenia zachodzących w trakcie rozwiązywania problemu.wanie się tym problemem pozwoli Wam zorientować się. kiedy usiłuje rozwiązać problem. a D równa się 5. Poświęćcie temu problemowi chociaż 5 minut. Jakie prawidłowości możemy w nim dostrzec? Pierwsze wrażenie z protokołu jest takie. jakie rodzaje operacji umysłowych wykonują ludzie u. jaką można tu przyjąć takuk . Zato jest jeszcze jedno D. co robi. Spójrzcie na protokół. czy nie ma gdzieś jeszcze T. Wpisuję 5 i 5. że badany nie podchodzi do problemu prosto i bezpośrednio. Nie jestem jednak pewien. która próbowała rozwiązać problem DONALD plus GERALD. DONALD łGERALD ROBERT D=5 protokół rozwiązywania problemu DONALD+GERALD Każda litera ma jedną i tylko jedną wartość numeryczną (Pytanie to skierowano do eksperymentatora. 1 ' • . zatem T wynosi zero. myślę. Patrzę na lewą stronę zadania. gdzie sumuje się D+G. Zobaczmy. (Tu nastąpiła dłuższa przerwa i eksperymentator zapytał „O czym teraz myślisz?) Teraz G-ponieważ R to liczba nieparzysta. W wyrażeniu tym wykorz\ stano dziesięć liter. \naliza. Ludzie wykonują własne operacje myślowe po cichu. co robi. Nie. Tak więc myślę. najważniejszą rzeczą w dokon\. Dwa L równe są jednemu R. Badany był studentem Camegie-Mellon University. czy też nie. oraz. Mamy tu dziesięć różnych liter i każda z nich ma jedną wartość numeryczną. że można to tu wpisać. Protokoły Pierwszym krokiem w badaniu jakiegoś zjawiska jest obserwacja związanego / nim zachowania. 7 lub 9. W rzeczywistości nie jest istotne.

Oczywiście. nie ma. że mogę wpisać 5 z drugiego końca. potrzebna jest procedura doskonalsza od analizy protokołu. przyczyna jest oczywista: nic ma sposobu na wybranie spośród wielu kandydatów odpowiedniej wartości dla R. Dalej mam dwa A i dwa L-każda para w jednej kolumnie i R-trzy R. że badany stopniowo gromadzi informację o problemie. to rozbicie tego końcowego celu na pewną liczbę małych kroków. jaką robi. "'((/zadania DONALD+GERALD. który stara się osiągnąć. że R jest liczbą nieparzystą i czy daje to jakieś informacje o G. Dwa L równe są jednemu R. że R jest liczbą nieparzystą. \a naszym diagramie stan wiedzy przedstawimy graficznie w postaci kwadratu. Ponownie powraca do myśli. jaką badany dysponuje w danym momencie. jakiego Ypu strategie mogą być przydatne w rozwiązywaniu danego problemu? Skąd wie. Cała informacja o problemie. h każdym razem. ponieważ są dwa L.Następnie patrzy. Ale w przedstawionym opisie jest na razie wiele niejasności. Opis ten można również odnieść do szerokiego wachlarza problemów i zadań poznawczych. że T równa się [) •. mając nadzieję. aby ukazać pewne ogólne schematy w zachowaniu badanego w czasie rozwiązywania problemu. Ta krótka analiza pierwszych pięciu minut protokołu wystarcza. że R powinno być liczbą nieparzystą. a I to liczba nieparzysta. nazywa się stanem jego wiedzy. jakby sprawdzając swój wywód: . Zobaczymy.a suma dwu jednakowych liczb daje zawsze liczbę parzystą. t Graf rozwiązywania problemu Protokoły werbalne są dosyć niewygodne do analizy. . 7 lub 9. metoda rozwinięta przez Allena Newella z Carnegie-Mellon University (patrz Simon i Newell.. badany odnajduje nowy obiecujący punkt wyjścia ze względu na możliwość rozwiązania problemu. nie 5. gdzie da się zastosować w zadaniu wiedzę o tym. ponownie wraca do tej sprawy. 1971).ponieważ R to liczba nieparzysta. jaką musi przejść osoba badana poprzez kolejne stany wiedzy. stosując odpowiednie reguły lub strategie. To znaczy. Jedne strategie przynoszą efekty i liczba danych ciągle wzrasta. powróćmy znów do protokołu zadania DONALD+GERALD. i» jest równe 5. Chociaż doszedł już do wniosku. Jedną z technik przydatną do tego celu jest graf rozwiązywania problemu. Początkowe wypowiedzi osoby badanej dotyczą po 'tostu weryfikacji. Stara się znaleźć T. Na podstawie analizy protokołu stwierdziliśmy. czy też zaprowadzi go w ślepą uliczkę? Aby móc odpowiedzieć na te pytania. Następnie przystępuje do sukcesywnego sprawdzenia różnych prostych strategii. Operuje swą n-yjściową wiedzą dodając do niej stwierdzenia dotyczące problemu. 14-1). czy rozumie reguły zadania. Podobne ogólne zasady odnajdujemy w sensoryczno-motorycznym rozwiązywaniu problemów praktycznych. potrzebna jest metoda pozwalająca na przedstawienie zachodzących tu zdarzeń. a co z Dl Za to jest jeszcze jedno D. a D równa się 5. czy nie ma gdzieś jeszcze T? Nie. Sumy wiedzy. połączonych strzałkami 'pisującymi drogę. wynika stąd. Odnotowawszy już ten fakt. Zna on ogólny cel. przenoszę 1 do drugiej kolumny.. To się nie udało. Sama dedukcja zaczyna się dopiero od Sierdzenia: Są dwie litery D i każdej z nich odpowiada 5. Teraz G . że każda z nich dostarczy mu określonej informacji. jaką konkretną strategię najlepiej zastosować w danej chwili? Skąd wie. zatem T wynosi zero. Inne strategie wyraźnie nie funkcjonują: w takim wypadku badany rezygnuje z nich i próbuje innych sposobów.. to G powinno być liczbą parzystą. Pierwsza rzecz. Użyteczną techniką jest zastosowanie obrazu wzrokowego sekwencji operacji wykonywanych w czasie rozwiązywania problemu. W celu dokładniejszego zbadania procesu rozwiązywania problemu. Operacja RYSUNEK 14-1 Stany wiedzy Teraz protokół możemy przedstawić jako zbiór kwadratów. Opis jego zachowania w trakcie rozwiązywania problemu powinien uwzględniać to stopniowe przechodzenie od jednego do drugiego stanu wiedzy. wiele pytań bez odpowiedzi.. kiedy zastosuje on określoną operację do określonego nowego faktu. Ale tym razem posuwa się w analizie nieco dalej i konkretyzuje listę możliwych liczb: A zatem R może być równe 1 lub 3. Co się kryje za procesem rozbijania na kolejne proste kroki w toku osiągania końcowego celu? Skąd osoba badana wie. zmienia się stan jego wiedzy. Aby to "lustrować. Po dłuższej przerwie badany jednak rezygnuje z tej drogi. a operację związaną z przechodzeniem z jednego stanu wiedzy do drugiego w postaci >trzałki (rys. czy zastosowana w jaiiytn momencie strategia pozwoli na osiągnięcie celu.

a potem z 2. próbując najpierw z kolumną 3. W efekcie przechodzi od stanu wiedzy 4 do stanu 5. Dalej mam dwa A i dwa L . stanu 2. co przedstawia rysunek 14-2. Teraz osoba badana cofa się do stanu uprzednio osiągniętego. że T = 0. że proces ponownie się cofa. że R jest liczbą nieparzystą. Operacja ta posuwa badanego od początkowego stanu wiedzy (kiedy wie. RYSUNEK 14-2 Kilka następnych twierdzeń z protokołu koncentruje się na zapisie danych.t o po prostu ten sam stan co stan 4. licząc od prawej do lewej. a więc eksperymentator musi się włączyć i poprosić ją. które do tego momentu osoba badana zebrała. Pierwsza operacja poszukiwania nowej kolumny z (T) nie przynosi sukcesu. Początkowo. wnioskuje. Oczywiście. Nazwijmy tę operację przetwarzaniem kolumny 1 (Ponumerujcie sześć kolumn zadania. Jak do tej chwili nasz graf ma dwa stany wiedzy. Na grafie (rys. Nie pomija jednak zwyczajnie takiej ewentualności. Następna partia zapisu ilustruje trudności. jakie ma eksperymentator sporządzający protokół. że R jest liczbą nieparzystą. ponieważ są dwa L . A więc najpierw po prostu wytwarza. 14-6). Chociaż dedukcja ta nie jest prawidłowa. W stanie 7 badany ponownie powraca do faktu. to jednak w sytuacji przedstawionej w stanie 10 odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy osoby badanej (patrz rys. przenoszę 1.ponieważ R to liczba nieparzysta. Postęp ten został pokazany na rysunku 14-4. druga kończy się powodzeniem. że R jest liczbą nieparzystą. wynika stąd. gdzie warto zacząć przetwarzać kolumnę 2.trzy R. 7 lub 9. nie 5. jakie możliwe wartości dla R zostały wykorzystane. Ale teraz decyduje się na ustalenie wartości liczbowej litery R. przy stanie 5. a D jest równe 5. Następnie mamy próbę znalezienia innych kolumn.. aby nie było pomyłek z literą O. aby mówiła dalej. czytamy: Oczywiście.Badany w sposób oczywisty przetwarza informację zawartą w tej kolumnie.a suma dwu jednakowych liczb daje zawsze liczbę parzystą. znajduje kolumnę zawierającą D.. a następnie dopiero odrzuca możliwość. aby sprawdzać nowe kolumny. RYSUNEK 14-5 RYSUNEK 14-3 Teraz osoba badana decyduje się znów na to. 14-5) ten ruch cofania się przedstawiony jest w ten sposób. A zatem R może być równe 1 lub 3. że kiedy już badany generuje liczby kandydujące do R. Stan 6 . . że R = 5.. mówi: Dwa L równe są jednemu R. Widzimy raczej. że strzałka do następnego stanu 6 przechodzi od stanu 4. kiedy wie również. że G musi być liczbą parzystą. że R powinno być liczbą nieparzystą. nie wykluczając wartości wykorzystanych uprzednio. a D równa się 5. Wybiegając jednak nieco w przód. przenoszę 1 do drugiej kolumny. gdzie konkluduje. że D = 5) do nowego stanu. Zwróćcie uwagę na ciąg czynności. tylko w późniejszym czasie. W rezultacie nie mamy pewności. Cofanie się. (Zamiast zera wstawiamy znak 0. Prowadzi nas to do stanu 10.. tym razem badany przechodzi do kolumny 6 i wychodząc z założenia. a w stanie 8 metodycznie sprawdza wszystkie Hczby nieparzyste. zaś ostatni. wykonuje tę pracę metodycznie. w tym celu wraca do stanu 4 i wypróbowuje nowe podejście. Zauważcie. Prowadzi ją to do tego punktu rozważań. w której występuje D+D = T.każda para w jednej kolumnie . to G powinno być liczbą parzystą. Graf rozwiązywania problemu posunął się nieco jak na rysunku 14-3 (na rysunku stare stany wiedzy są niezacieniowane. a zatem badany wie o tym. w których znajduje się T lub D. Jednakże RYSUNEK 14-4 . Osoba badana milczy. dodany diagram został zacieniowany). że należy dokonać przeniesienia do następnej kolumny 2? Do tego momentu nie ma o tym wzmianki w protokole.) Czy osoba badana wie również o tym.i R . Teraz G . a 1 to liczba nieparzysta.

które wielokrotnie powtarza. że zostawię to na chwilę. którą rozwiązaliście przedtem. W każdym momencie osiągnięty postęp stanowi sumę stanów wiedzy. że konkretne reguły stosowane przez badanego zależą przede wszystkim od rodzaju problemu. Osoba badana najwidoczniej dysponuje niewielkim zasobem różnych strategii. 1969) Ostateczny cel tej zagadki jest jasny: podanie odpowiedzi tak lub nie. możliwość że G niekoniecznie musi być liczbą parzystą. jednak do opisania ich wystarczyły zaledwie cztery różne operacje. szybko ugrzęźniemy w •o skomplikowanej strukturze lingwistycznej. Odpowiedni fragment grafu rozwiązywania problemu przedstawiony został na rysunku 14-6. Przechodzimy kolejno przez wszystkie poziomy nie powtarzając żadnego z nich aż przejdziemy przez ł «\stkie idąc zawsze z lewa na prawo. jak rozwiązaliście łamigłówkę. następnie decyduje się raz jeszcze na cofnięcie się. tx trzeba tu będzie jeszcze dodać 1. możliwi1. Jeżeli jednak czniemy po prostu analizować zdanie od początku do końca. jeżeli musiałbym przenieść 1 z poprzedniej kohiinn>. na ile te terminy znajdą zastosowanie w odniesieniu do rozwiązywania problemów w ogóle. którą rozwiązaliście przedtem nim rozwiązaliście tę. kiedy dany ciąg operacji doprowadzi go do martwego punktu. Patrzę na lewą stronę zadania. W wypadku powodzenia zdobywa nową informację. nim rozwiązaliście tę. przechodząc tym samym do nowego stanu wiedzy. Och. którą rozwiązaliście przedtem. ile jest to Wtr/ebne. Myślę. drogą prób i błędów. jednak ogólna struktura jego zachowania w toku rozwiązywania problemów jest zawsze podobna. Przedstawia graficznie niieszaninę sukcesów i pomyłek typowych w rozwiązywaniu każdego problemu. uznając możliwość przeniesienia.k-> nad kolumną 6. To ostatnie stwierdzenie wskazuje. Reguta brzmi: Przechodź wszystkie punkty grafu idąc na prawo do "Olka. Ta ogólna forma analizy i schemat zachowania się wydają się możliwe do zastosowania w bardzo różnorodnych sytuacjach problemowych. osoba badana zużyła na wykonanie tego zadania 20 minut2. tam. Posuwa się okrężnie. rozłożenia tego procesu na serię małych kroków. dość szybko przychód/i mu dn głowy. Przedstawia informację nagromadzoną do tego momentu. Na tym zakończymy analizę fragmentu protokołu. Do opisu jego zachowania wprowadzone zostały takie pojęcia. sprawdzając skuteczność różnorodnych operatorów. która kończy się na stanie 12. którą rozwiązaliście potem. że osoba badana chce ponownie przystąpić do pr. była od niej trudniejsza czy też nie? (Restle. to czy łamigłówka. nim rozwiązaliście tę. nie zajmując się już wartością G.gysunek 14-7 przedstawia w formie schematycznej graf całego protokołu rozwiązywania problemu. Badany przechodzi od jednego stanu wiedzy do drugiego usiłując zastosować jedną z operacji wybranych z niewielkiego zbioru. cofając się. Graf rozwiązywania problemu jest jedną z metod podziału etapów rozwiązywania problemu. Czytając grafy zawsze zaczynamy od lewej górnej klatki i posuwamy się poziomo w Wiwo. Analizując cały protokół dostrzegamy te same prawidłowości. Badany przekształca problem ogólny na szereg prostych podcelów i podproblemów. następnie z powrotem do następnej linii poziomej i tak dalej. jak: cele. Poszukiwanie rozwiązania w kierunku : Stosowanie grafu. wracamy do lewego krańca następnej linii i znów posuwamy się poziomo w Prawo. Oczywiste jest. stany wiedzy i operatory. nie. Kiedy dojdziemy do końca. gdzie dodawane są E4O. pełna analiza zawiera nieco ponad 200 przejść między kolejnymi stanami wiedzy. Powtórz czytanie grafu tyle razy. Ten krótki fragment analizowanego protokołu ilustruje metodę rozłożenia 1 graficznego przedstawienia kolejnych kroków prowadzących do rozwiązania problemu. . była trudniejsza aniżeli łamigłówka. aby zacząć od nowa. Zobaczymy. RYSUNEK 14-6 >TRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Jeśli łamigłówka. gdzie sumuje się D+G.

Jeśli łamigłówka.odpowiedzieć tak lub n i e .nacznie łatwiej sobie poradzić. czego potrzeba. Określamy ją konkretnie łamigłówka A. ta = ta łamigłówka = łamigłówka A. Nie ulega wątpliwości. Fraza ta odpowiada oczywiście frazie ta łamigłówka. nim rozwiązaliście łamigłówkę A. że najlepsza w :Vm wypadku będzie strategia polegająca na rozbiciu zdania na podcele. . czy też nie? Wyszło nieźle: spróbujmy jeszcze raz tej samej metody. Zgodnie ze stosowanymi zasadami podstawienia łamigłówka poprzedzająca A to łamigłówka B. Na przykład. którą rozwiązaliście przedtem nim rozwiązaliście łamigłówkę A. bardziej zrozumiały. od tyłu. drogę „oszukiwań? Zacząć od sformułowania celu . którą rozwiązaliście przedtem. z którymi .a następnie ^stanowić się. jak rozwiązaliście łamigłówkę B. Po tym podstawieniu mamy nową wersję tekstu zadania: Jeśli łamigłówka B była trudniejsza aniżeli łamigłówka. po prostu jróbować zrozumieć każdą frazę zdania. Zastępujemy we wszystkich przypadkach frazę „łamigłówka. A zatem odwracając stosunki otrzymamy wariant. którą rozwiązaliście przedtem. Źródło: Simon i Newell (1971). podstawiając odpowiednie oznaczenie. jeśli przyjmiemy odwrotną. była trudniejsza niż łamigłówka A. jak np. Jaki operator okaże się dobry do osiągnięcia go podcelu? e Jeden sposób polega na wprowadzeniu w miejsce różnorodnych zagadkowych sformułowań takich oznaczeń. litery alfabetu. to łamigłówka A. aby osiągnąć cel. którą rozwiązaliście potem. którą rozwiązaliście potem. to czy łamigłówka. jak rozwiązaliście łamigłówkę. jak rozwiązaliście łamigłówkę B". to czy łamigłówka B była trudniejsza niż łamigłówka A? Jeszcze jedna fraza w tekście wymaga interpetacji: „łamigłówka. była trudniejsza aniżeli łamigłówka. A co będzie. to czy łamigłówka B była trudniejsza niż łamigłówka A? 238 stanów RYSUNEK 14-7. którą rozwiązaliście przedtem nim rozwiązaliście łamigłówkę A frazą „łamigłówka B". nim rozwiązaliście łamigłówkę A.^ przodu nie daje efektu. tj. Każdą frazę dotyczącą danej iaaadki zastępujemy zatem odpowiednią literą. A więc. Tak więc frazę „łamigłówka. należy zastąpić frazą „łamigłówka A". przekształcamy tekst zagadki w nowy. Teraz już problem jest wręcz tanalny: Jeśli łamigłówka B była trudniejsza aniżeli łamigłówka A. którą rozwiązaliście potem. można przyjąć taki podcel. w którym łamigłówka następująca po łamigłówce B. którą rozwiązaliście potem jak rozwiązaliście łamigłówkę B".

aby dotrzeć do tego rozwiązania. bezpośrednich kroków. Strategia ta znajduje częste zastosowanie w wielu różnych sytuacjach problemowych. zdolnych do działania w danej sytuacji. aby ignorować oczywiste różnice. jakie stosują ludzie próbujący rozwiążą • określone problemy. Po drugie. który został podany w sformułowaniu danego problemu. prowadzą automatycznie do generowania prawidłowego rozwiązania. W takim ujęciu koncetrujemy się na pożądanym rozwiązaniu i zastanawiamy się. często z nadzwyczajnym powodzeniem. Raczej zawierają one pewne reguły heurystyczne: Należy kontrolować cztery pola środkowe. ustalić niezbędne warunki oraz dane. na przykład poszukiwanie na mapie drogi z jednego punktu do drugiego. a następnie sprawdzamy. Rozpatrzenie przytoczonego niżej przykładu ułatwi zrozumielie roli strategii heurystycznej. początkowo wypróbowujemy określoną metodę atakowani' problemu. Analiza środków-celów jest użyteczna przy ocenie wartości danego operatora dla rozwiązania zadania. zawsze otrzymamy prawidłową odpowiedź. Określony zostaje podcel i czynione są próby jego rozwiązania. który doprowadzi nas do rozwiązania. czy przyniosła nam ona jakikolwiek postęp. ]^i\tak. Heurystyki są bardziej podobne do reguł taktycznych. . musimy obmyśleć plan. Często wymaga to jmicjętności rozpoznawania ukrytych podobieństw. 1962). W badaniach nad rozwiązywaniem problemów rozróżniane są dwa typy planów lub operatorów: algorytmiczny i heurystyczny.środka który zmniejszałby istniejącą rozbieżność. jeśli są ściśle :ir/estrzegane. Należy zapewnić bezpieczeństwo królowi. Heurystyki wchodzą w grę w każdej skomplikowanej sytuacji rozwiązywania problem . Poszukiwanie w kierunku odwrotnym jest niezwykle użyteczne w wypadku pewnych problemów wzrokowych. W wypadku problemu z łamigłówkami celem było zrozumienie poszczególnych fraz zdania. Środek redukujący różnice między jednym a drugim polegał na uproszczeniu fraz przez wprowadzenie właściwych oznaczeń. Proces ten jest podobny do rzeki tworzącej meandry na zboczu góry. że jeden z nich gwarantuje uzyskanie prawidłowego wyniku. Pojawia się tu jedna z najskuteczniejszych strategii: analiza środków-celów {means-ends analysis). Algorytm to zbiór reguł. W gruncie rzeczy wiele z badań poświęconych myśleniu i rozwiązywaniu probleu m w w znacznej mierze sprowadza się do poszukiwania określonych rodzajów heurystyk ó losowanych przez ludzi. właściwych operatorów. W tych wypadkach należy posłużyć się metodami turystycznymi. Różnica między nimi jest teka. i c zanim błąd zostanie odkryty i poszukiwania podjęte zostaną na nowo. którymi można posługiwać się bez większej trudności. Dla wielu bardziej skomplikowanych i zarazem bardziej interesujących problemów nie znaleziono odpowiednich algorytmów rozwiązania. W tej szczególnej łamigłówce o łamigłówkach. Inaczej mówiąc. • istocie różnice między szachistami wydają się wynikać głównie z siły i skuteczności 'V thematów heurystycznych zastosowanych w trakcie gry (patrz Simon i Simon.\le sedno sprawy polega na obmyśleniu odpowiedniego planu. Ważnym aspektem tego faktu jest to. gdzie w ogóle jej nie ma. Jednak w odróżnieniu od algorytmów metody heurystyczne nie gwarantują pełnego powodzenia. a ich wartość opiera się na ich efektywności w rozwiązywaniu poprzednich problemów. Matematyk Polya (1945) uważa. określamy krok bezpośrednio go poprzedzający i tak dalej. Jest to jeden z przykładów zastosowania strategii analizy środków-celów. Problem polega na odnalezieniu odpowiedniego operatora . Podręczniki gry w szachy nie dostarczają przepisów gwarantujących •Ograną. Ijciirystyki. że poszukiwanie od początku do końca dokonuje się za pomocą prostych. że w celu rozwiązania problemu: Po pierwsze. Woda po prostu zaczyn•! płynąć w dół po pochyłości: wyłącznie rzeźba powierzchni ziemi określa dokładną drogo przepływającej wody. !. a może w ogóle one nie istnieją. . jaki poprzedzający krok należy uczynić. Musimy jasno rozumieć cel.Poszukiwanie rozwiązań Omawiany przykład wskazuje na nowe strategie. a w najlepszym wypadku aż do punktu wyjścia. jaki operator należy właśnie wybrać. powoduje to znaczną stratę czasu i wysiłku. aby skomplikowaną frazę zastąpić literą i tym samym uprościć problem łamigłówki? Bez wątpienia jednym z głównych problemów jest znalezienie właściwych operatorów. Istnieje oczywiście niebezpieczeństwo doszukiwania < analogii tam. działanie tych reguł widoczne jest szczególnie w końcówce partii-to znaczy w trakcie Wybór operatorów Skąd przyszła nam do głowy myśl. to posuwamy się dalej w tym samym kierunku od osiągniętego już punktu. Po dokładnym ustaleniu tego kroku. a jednocześnie pewnego sprytu. Rozwiązanie przez analogię jest niezwykle cenne. •jra w szachy. Reguły mnożenia stanowią swoisty algorytm: jeśli będziemy je stosować właściwie. Podział ogólnego problemu na podcele jest z pewnością użyteczny w momencie pojawienia się problemu. W poszukiwaniu w kierunku odwrotnym postęp dokonuje się małymi krokami. Ale żadna z tych taktyk nie mówi nam. są to procedury lub wskazówki. jeżeli sawet analogia ta jest dość odległa. musimy zrozumieć problem. Większość problemów wymaga obrania kierunku poszukiwań <|( przodu". W analizie tej pożądany podcel ( w tym wypadku najbliższy podcel) jest porównywany z aktualnym stanem wiedzy.ióre doprowadzą do rozwiązania. takie proste poszukiwanie do przodu nie dało rezultatu Inne podejście to zaczynać od końca. Niezmiernie ważna metoda heurystyczna polega na odnajdywaniu analogii między Janym problemem a innymi problemami ze znanym rozwiązaniem. stanem wiedzy była złożona struktura lingwistyczna. które.

. w jaki sposób poszukują oni odpowiednich operatorów: • Należy dać pierwszeństwo podwójnemu szachowi (ruch. jakie stosuje. na które przeciwnik może odpowiedzieć jed\nic minimalną liczbą ruchów. jakie może ona wykonywać w irakcie gry). że nie ma przed nim obrony).. . Jeśli chcielibyśmy zbudować a Igois im. . Kiedy psycholog kliniczny próbuje zbadać <wego pacjenta. • Daj pierwszeństwo tym ruchom. przeprowadzony. • Daj pierwszeństwo takiemu szachowi. Stara się RYSUNEK 14-8 . różnych możliwości.. wynika z tego. oczywiście. ułożonych w poprawnym gramatycznym porządku (na przykład trzech zdań tego tekstu).ów szachowych pozwoli nam lepiej zorientować się. • W przypadku dwu możliwości szachowania równocześnie.. Reguły te N uporządkowane według ich ważności i ten porządek wykorzystywany jest przy w\rw. które. aby ocenić najlepszą z możliwych kombinacji. Jednakże. mogą doprowadzić do uzyskania oczekiwanych efektów..ostatnich kilku ruchów tuż przed daniem mata królowi (atak na króla przeciwnika t . że mistrzowie szachowi posługują się pr/\ ocenie sytuacji i wyborze ruchów licznymi regułami heurystycznymi.v najlepszego ruchu. . jego zdanien-. który powoduje równoczesne zaatakowanie króla przez dwie figury) oraz odkrytemu szachowi (ruch. które stosują. Niektóre końcówki zaczynają się o . które teoretycznie mo^ wystąpić. istota sprawy jest ta sama. . . nie sprawdza wszystkich możliwych kombinacji. są oparte na nieco mniej sformalizowanej analizie protokołu wywiadu ze swoim pacjentem. a w mniejszym stopniu od .o . Jeśli rozważymy wszystkie możliwe ruchy i przeciwruchy występujące w ka/il\jv stadium gry w szachy. Obserwowane różnice między szachistami pod względem ich różnych możliwości zależą raczej od skuteczności ^lektywnych schematów heurystycznych. Ponieważ na znale/ICIIK1 rozwiązania niektórych ze wspomnianych problemów arcymistrzowi potrzeba oko.. . to procedury. Jeszcze ważniejsze jest to.. że zadanie takie nie wymaga uruchomienia jakichś nadzwyczajnych zdolności umysłowych. • Daj pierwszeństwo szachowania tej figurze. kiego komputera. . musielibyśmy zbadać dosłownie miliari!. Liczba możliwych sekwencji złożonych z ośmiu ruchów może być równa 10(m(a jeśli wolicie.! . 70 _u^ kombinacja ruchów jest rzeczywiście wartościowa i logiczna. że zapamiętanie ich nie jest dla szachM> zbyt uciążliwe i nie wymaga specjalnej pojemności pamięci: wystarczy. osiem ruchów przedtem nim nastąpi mat. w wielu wypadkach zapewniają sukces. W rzeczywistości zadanie to wydaje się podobne do zadania wymagającego zapamiętania w ciągu 15 minut 75 do 100 słów.-/ystych zdolności umysłowych. tfinut.dostarczają informacji o tym.K decyzję. to otrzymamy około tysiąca kombinacji. aby poi!j. kió:v / milionów możliwych ruchów należy dokładnie przeanalizować? Badania nad mistrzami szachowymi-posiadającymi tytuły Arcy mistrzów międ/\ narodowych . któr\ stwarza sytuację do ataku króla przeciwnika w efekcie wycofania własnej figim / linii ataku). kiedy utwierdza się w przekonaniu. Ograniczenia metody analizy protokołów Zaczynając od zwerbalizowania przez osobę badaną jej myśli w trakcie rozwiązywania problemu. który zmusza króla przeciwnika do oddalenia się od własnych pól.|. atakuj silniejszą hgunj (siła figury zależy od różnorodności ruchów. Skąd on wie o tym. nawet sama analiza protokołów nie ogranicza się wyłącznie do czystej sytuacji rozwiązywania problemów. i ^ -" do 19 możliwości w fazie weryfikacji. Co więcej. Analizuje jedynie w dość ograniczonym zakresie te ruchy. Są to proste reguły. która do tego momentu nie nale/ala do grupy figur aktywnych. milionowi miliardów miliardów). Próbka wybranych heurystyk wykorzystywanych przez arcymisir/. Szachista. Podobny wysiłek przekracza nawet możliwości niezwykle v\h. mogliśmy dowiedzieć się nieco o naturze zaangażowanych tu procesów :nyślowych. aby rozwa/>l on jedynie od 9 do 77 możliwości w fazie eksploracji dotyczącej osiągania rozwiązania. gdy zastosuje sieje do pewnej liczby typowych końom ck szachowych (wziętych z dowolnego podręcznika szachowego).

Eksperymentator. że badany rozwiązuje problem wewnętrznie według pewnych ogólnych strategii i określonych operacji. których odbicie znajduje w jego wypowiedziach. Pomimo to nie wszystkie jego procesy wewnętrzne znajdują dokładne odbicie w jego sprawozdaniach werbalnych. ci zaś. jedynie 13 z 22 stanów pojawia się w jego protokole. Zapis będzie bardziej kompletny. rozwiązały zadanie szybciej niż grupa osób. Jeżeli osoba badana nie dostrzega oczywistego kroku w swym postępowaniu. które rozwiązały problem od razu „całościowo" („Rozwiązanie przyszło samo. Nawet „całościowi" badani Maiera mogliby uświadomić sobie rolę wskazówki. że powinni uważnie śledzić tok swoich myśli i informować na głos o drogach dochodzenia po omacku do rozwiązania. które przeprowadza w trakcie dochodzenia do rozwiązania. w której występują 22 stany. w swym protokole-co zaznaczone zostało w postaci zaciemnionych kwadratów. które rozwiązały zadanie od razu „całościowo". którzy dochodzili do rozwiązania drogą kolejnych kroków. (Świadomie nie podajemy odpowiedzi. jak to zostało przedstawione na rysunku 14-10. 14-8). jak mamy nadzieję. A może osoby z grupy „całościowej" dostrzegły wskazówkę. że korzystały ze wskazówek. Tak czy inaczej. że osoby badane. Liczba możliwych rozwiązań wiązała się ze zręcznym wykorzystaniem wielu różnych przedmiotów. dmuchnąć na niego. rzucić weń czymś. na dwie grupy-do jednej grupy należały osoby. które. Zadanie osoby badanej polegało na związaniu obu końców sznura. stosował więc system wskazówek (sugestii). gdy wskazówka 1 nie przyniosła rezultatu. można znaleźć inny sposób rozwiązania tego zadania". Na rysunku 14-9 przedstawiony został przykład przestrzeni wewnętrznej. Maiera interesowało tylko jedno rozwiązanie.są zapisem rozwiązywania problemu w przestrzeni protokołu. abyście sami spróbowali rozwiązać to zadanie). bez względu na pewne jej słabości analiza protokołów stanowi skuteczną metodę rekonstrukcji zdarzeń zachodzących w świadomości człowieka rozwiązującego problem oraz badania strategii myślenia. Eksperymentator (który znajdował się w tym samym pokoju co osoba badana) posługiwał sie dwiema różnymi wskazówkami. co jest w nich dostępne. tworząc w ten sposób przestrzeń zewnętrzną swego rozwiązania. chociaż otrzymały poi godziny na rozpracowanie problemu. Jeżeli tak było. są zgodne ze strategiami i operacjami analizowanymi w grafie rozwiązywania problemu. robi jakieś notatki. Ponadto badany. Eksperymentator spaceruje po pokoju i przechodząc obok sznura wiszącego bliżej środka pokoju. W grupie. Rozwiązanie to jest przedstawione w przestrzeni wewnętrznej. po drodze zaczepia o sznur. jeżeli mógłbym ruszyć sznur.protokół . Przykładem tego może być jedno z wcześniejszych badań nad rozumowaniem (Maier. W tym wypadku..] Maier podzielił osoby badane. które nie wspominały o roli wskazówek. że badany rozwiązując problem odwzierciedla w swym opisie słownym różnorodne strategie i operacje myślowe. Osoby badane. jednakże były one tak oddalone od siebie. W konkluzji musimy stwierdzić. Wskazówka 1. stanowi jedynie częściowy opis zachodzących procesów wewnętrznych.. jedynie 20% osób znalazło prawidłowe rozwiązanie... Wskazówka 2. aby osoba badana niczego nie podejrzewała. że protokoły robione w czasie eksperymentów nad rozwiązywaniem problemów. aha!"). bez wahania przy opisywaniu sposobu rozwiązywania wymieniają rolę wskazówki. W wypadku. nie wspomniały o tym. mogą pomijać szereg kroków ważnych dla rozwiązania tych problemów. która nie korzystała w ogóle ze wskazówek. a do drugiej te. które najwyraźniej rozwiązywały go etapami („Popatrzmy. Ale osoba badana może przedstawić jedynie część z nich. w którym przeprowadzano eksperyment. że wskazówka pomogła im w tym. Odbywa się to w taki sposób. wykonuje pewne czynności. nieznacznym ruchem powoduje jego rozkołysan ie. że tylko część aktywności poznawczej osoby badanej dostępna jest obserwacji zewnętrznej. jeśli zachęcimy badanego do szczegółowego werbalizowania swego procesu myślowego i jeśli będziemy sporządzać protokół w trakcie trwania czynności rozwiązywania. Po pierwsze. 1931) \y eksperymencie tym posłużono się dwoma sznurami zwisającymi z sufitu. chociaż nie uświadamiały sobie jej roli. Zastanówmy się. Te osoby badane. którymi posługuje się on w tych złożonych zadaniach. Musimy założyć zatem. Niebezpiecznie byłoby całkowicie zawierzyć metodzie analizy protokołu. nie wiem jak").Interesujące nas różnice między obiema grupami polegają na różnym sposobie relacjonowania wartości wskazówek. dlatego nie możemy go obserwować bezpośrednio. które nie otrzymały w ogóle żadnej wskazówki w tym względzie. czy istotnie przedstawiciele grupy „całościoyvej" nie wiedzieli o tym. aby skłonić swoich badanych do wybrania tego właśnie rozwiązania. gdyby uprzedzano ich wcześniej. jest jasne. które prawidłowo rozwiązały problem po otrzymaniu wskazówek. przyznali (z jednym wyjątkiem). Średnio. Przestrzeń wewnętrzną można przedstawić schematycznie w postaci grafu rozwiązywania problemów. ale nie chciały się do tego przyznać. idąc po prostu w stronę okna. i zewnętrzną.. to jej protokół z całą pewnością jest niepełny. STANY WEWNĘTRZNE A STANY ZANOTOWANE W PROTOKOLE W celu zilustrowania naszego problemu rozpatrzmy różnice między trzema różnymi przestrzeniami problemu: wewnętrzną. To.. niby przypadkowo rozrzuconych na podłodze pokoju. że korzystali ze wskazówek. które rozwiązywały problem etapami. śledząc wybrane pr/cpacjenta drogi. [Szczegółowy opis wskazówek udzielanych przez Maiera znajduje się w jego artykule (1931). to możemy oczekiwać. Interesująca jest kwestia... że badany nie mógł ich równocześnie złapać (rys. Wypowiedzi ustne dokonywane przez osobę badaną w trakcie rozwiązywania problemu . Wydaje się to mało prawdopodobne. Dlaczego zatem dla osób z grupy „całościowej" miałoby to być tajemnicą? Nasuwa się wniosek. rozkołysać jak wahadło. . posuwając się w kierunku rozwiązania. jak te trzy „przestrzenie" mają się do siebie wzajemnie. Przyjmujemy. zapisaną w protokole. większość badanych znalazła rozwiązanie wciągu jednej minuty od otrzymania wskazówki. eksperymentator po upływie kilku minut bierze w ręce szczypce i zwracając się do osoby badanej mówi: „Posługując się wyłącznie tym przedmiotem. Graf rozwiązywania zadania w przestrzeni protokołu może wyglądać na przykład tak. że wskazówka w znacznym stopniu ułatwiła im rozwiązanie.odgadnąć naturę operacji wewnętrznych w strukturze pamięci.

Stany pośrednie 2 i 4. Podobnie gubi się stan 18. Na dodatek stany 10 i 13 następują po stanie 7. zostały całkowicie pominięte. jakby osoba badana przeszła bezpośrednio od stanu 1 do stanów 5 i 6. Wiemy. ponieważ nie można go odróżnić od stanu 20. a ponadto żaden z nich nie może występować bezpośrednio po stanie 7. 14-11). W takim wypadku możemy wprowadzić pewne stany hipotetyczne. Często w toku analizy protokołu można dostrzec brak pewnych łączących ogniw. jednakże nie stanowi on z pewnością odbicia zachodzących tam procesów (rys. że są one niezbędne. Ostateczny graf zrekonstruowany na podstawie protokołu ma wiele podobieństwa z grafem stanów wewnętrznych. W omawianym Przestrzeń protokołu RYSUNEK 14-11 RYSUNEK 14-10 wypadku protokół zawiera sprzeczności: stany 10 i 13 nie mają takiego charakteru. nazwijmy je A i B.RYSUNEK 14-9 Wyraźnie widać co zaszło. jak też ślepa droga prowadząca do stanu 3. możemy jedynie domyślać się ich istnienia. Stosunki między stanem wewnętrznym a stanem protokołowym można sobie wyobrazić na przykład w ten sposób. że procesy wewnętrzne znajdują swe odzwierciedlenie w . aby jeden wynikał z drugiego. W „przestrzeni" protokołu wygląda to tak. ponieważ jednak nie zostały zapisane w protokole.

ponieważ nakładają one fundamentalne ograniczenia na pracę tych systemów. z tego właśnie faktu wynika szereg fundamentalnych problemów. Niektórzy zagorzali entuzjaści sztuczek liczbowych. W pierwszym wypadku odpowiednia informacja przechowywana jest w naszej pamięci i kiedy zostanie zadane pytanie. Nacisk kładziemy tu na słowo zasady. podprogram. Od tego. te ogólne zasady organizacji muszą też stosować się do określonych systemów. gdy jest to konieczne. Po pierwsze. które przechowują. czy damy pierwszeństwo zapamiętywaniu reguł czy też konkretnych wyników. czy są to systemy elektroniczne czy biologiczne. skąd wziąć podpro?am i gdzie go zwrócić po wykorzystaniu. Dla większości z nas jednak taki balast w pamięci byłby nieuzasadniony. ale dzieje się to kosztem nieekonomicznego wykorzystania przestrzeni pamięci. w jakim stanie znajduje się proces rozwiązywania problemu. MECHANIZMY MYŚLENIA Strategie rozwiązywania problemów. kiedy w trakcie działania 'odprogram musi wykorzystać sam siebie. in W wielu wypadkach możliwy jest wybór między obiema strategiami. wypadku najprawdopodobniej nie znamy prawidłowej odpowiedzi. Taki proces nazywamy rekursją (powróce•iein). że dany system posługuje się metodą heurystyczną analizy środków-celów. W drugim zas . przypominamy sobie właściwą odpowiedź. Jeśli jesteśmy w stanie stwierdzić. niezależnie od tego. błyskawiczni kalkulatorzy. Kiedy rzecz dotyczy już większej liczby informacji. uczenie się konkretnych wyników ma swój sens. bardziej efektywne okazuje się zapamiętywanie reguł. które pozwalają na wytworzenie potrzebnej formacji. wymaga podprogramu. mają w pamięci dość znaczną liczbę iloczynów liczb trzycyfrowych (jednak nie wszystkie 499500 z możliwych). Ponadto trzeba mieć możność kontrolowania. wiemy jednak. ale kosztem obniżenia szybkości odszukania informacji. W takich wypadkach dobrze jest mieć w pamięci jeden : c odpowiedni program i posługiwać się nim zawsze. czy też przekładni i dźwigni-heurystyka we wszystkich wypadkach jest taka sama. aby posługując się regułami mnożenia uzyskać prawidłową odpowiedź. oraz w razie konieczności podawania odpowiedzi częściowej? Jeśli istnieją ograniczenia tego typu. które omawialiśmy. potrzebny jest pewiem program nadrzędny. dzięki którym można je uzyskać. Co więcej.zcsto wykorzystujemy dany materiał. Są to dwie różne strategie posługiwania się informacją. wydobywają i wykorzystują informacje. W związku ze znacznym stopniem ogólności. pozwala to na zaoszczędzenie miejsca w przestrzeni pamięci. aby w danym uomencie było wiadome. gdy usiłujemy odnaleźć zasady organizacji mózgu ludzkiego. Posługiwanie się podprogramami wymaga spełnienia pewnych warunków. tzw. który analizuje całe frazy. Szczegóły dotyczące różnych sposobów funkcjonowania oraz mechanizmy uruchamiania tych systemów w tym miejscu zupełnie nas nie interesują. zależą od ogólnego charakteru procesów zachodzących w mózgu człowieka oraz od ich organizacji. które są stale wykorzystywane do rozwiązywania różnorodnych zadań? Czy ograniczona jest zdolność systemu do sprawdzania na bieżąco. Druga strategia polega na jroniadzeniu programu. Za przykład posłuży nam program niezbędny do mnożenia dwu liczb dwucyfrowych. Specjalne środki powinny być przygotowane na wypadek. Program nadrzędny nazywany jest zazwyczaj programem wykonawczym. W badaniu struktur systemów przetwarzających informacje należy skupić uwagę na pewnych podstawowych sprawach. celowe jest przeanalizowanie zasad organizacji i struktur wszelkich systemów informacyjnych. musi gromadzić i przetwarzać informacje. który we właściwym momencie wwoła z pamięci podprogram. wspólnych dla wszystkich systemów tego typu. aby Szumieć następujące zdanie. Jeżeli podczas rozwiązywania określonego robieniu podprogram wykorzystywany jest wielokrotnie. Pierwsza polega na gromadzeniu faktów bezpośrednio w pamięci. musimy na ogół pamiętać iloczyny wszystkich par liczb jednocyfrowych (około 45 iloczynów) i niektóre z iloczynów dwucyfrowych (do 4950 iloczynów). zestawu reguł. zależy to. czy zbudowany jest on z neuronów. Każdy system.protokole jedynie okazjonalnie. Jeśli chodzi o mnożenie. Podprogramy Zdarza się często. który analizuje oddzielne podrzędne frazy arnknięte w nawiasach). będący w interakcji z nieustannie zmieniającym się światem zewnętrznym. Reguły a fakty Obliczcie w pamięci: Ile to będzie 8x4? Ile to będzie 262x127? Aby odpowiedzieć na oba pytania. jak . Ludzie na ogół mają trudności w sytuacji. Na przykład. ważne jest. musimy posłużyć się dwiema różnymi strategiami. Dotyczy to na przykład takich kwestii: czy system zapamiętuje rozwiązania poszczególnych problemów czy też wyłącznie procedury dochodzenia do rozwiązań? Co dzieje się z procedurami. Dzięki bezpośredniemu gromadzeniu informacji przyspieszamy i uła[wiatny sobie odszukanie ich później. elektronicznych obwodów scalonych. Jeśli całe życie zajmujecie się liczeniem w • myśli. Bierzemy zatem ołówek i papier. W tym celu wystarczy dwukrotnie zastosować regułę mnożenia jednej liczby dwucyfrowej przez . to jaki mają one wpływ na zdolność systemu do rozwiązywania problemów. badany tworzy rr poziomie zachowania skondensowaną wersję wewnętrznych procesów myślowych. która wymaga rekursji.:cdnocyfrową. który to raz jest on wykorzystywany. Każda z nich ma jVvoje zalety. to nie ma znaczenia. Przechodząc przez kolejne stany wewnętrzne. Taki jednostkowy zestaw reguł będziemy nazywać podprogramami. że w trakcie rozwiązywania danego problemu wielokrotnie powtarza > określone następstwo operacji. jak ją zaleźć.

kiedy człowiek nie będzie mógł rozwiązać takiego czy innego problemu po prostu dlatego. Wraz ze wzrostem stopnia złożoności problemu. na przykład 9 razy 4. Dwie z tych pięciu liczb odpadają (fakt. Nawet u człowieka mała pojemność pamięci krótkotrwałej (5-lOjednostekinformacji)stwarzapewneograniczenia wstrukturzei stopniu /ło/onosci procesów myślenia.. między dwiema a sześcioma Ah 'izbami równocześnie. który był entuzjastycznie przyjęty przez krytykę). (Ona d/ię-kowala producentowi. Tak więc. aby przepracować zdanie whom she thanked (któremu ona dziękowała). m k a*v było zrozumiałe bez stosowania rekursji. w którym wszystkie liczby wymagające pomnożenia zostają zapomniane. dającego ostateczną odpowiedź. na jakim etapie obecnie jesteśmy i jakie wyniki osiągnęliśmy do tego momentu. kiedy zajdzie konieczność przemnożenia dwu •xzb dwucyfrowych. którą musimy śledzić. że większość ludzi rzeczywiście jest zdolnych. RYSUNEK 14-12 Zadanie Struktura pamięci krótkotrwałej Pamięć krótkotrwała W pracy nad jakimś złożonym problemem podstawową trudność sprawia to. W jednym punkcie obciążenie zbliża się do granic możliwości pamięci krótkotrwałej (gdzieś około siedmiu). z której zrobiono scenariusz. możemy przyjąć. jeden dla 4 oraz jeden dla odpowiedzi 36. Problem ten można rozwiązać za pomocą kroków. odnotowując wypróbowane już drogi dochodzenia do rozwiązania ora/ ws/yMkie uzyskane wyniki częściowe. W czwartym kroku oblicza się ostatni wynik . że często uciekamy się do tych pomocy zewnętrznych. który odkrył powieść. na przykład wskazówka o tym. She thanked the producer who discowered the novel that became the script that mad? the movie that was applauded by the critics. A więc. aby rozwiązać zadanie tego typu. ale ponieważ nie przekracza się tej granicy. Zapisy te stanowią coś w rodzaju pamięci zewnętrznej naszej aktywności w toku rozwiązywania problemu. Zakładamy. [Millcr. ale i tu podprogram zostaje przerwany po to. 1970).p. musi być przechowywana również inna formacja. nie bez pewnego wysiłku. Czy wiąże -»ię w . które po prawidłowym rozmieszczeniu i dodaniu prowadzą do rozwiązania. świadczy o tym. Zacznijmy od pomnożenia dwu liczb jednocyfrowych. posługuje się on nią bowiem do śledzenia przebiegu procesu rozwiązywania zadania i zapisu uzyskanych wyników częściowych. Zajmijmy się teraz mnożeniem liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową. Podprogram wykorzysiyuam ^(i analizy zdania that the novel (z której powieści) przerywa się w trakcie działaniu i iL<n ^. Pierwszy krok polega na wprowadzeniu do pamięci krótkotrwałej dwu liczb. jaka część zadania jest opracowywana w •-unym momencie albo liczba. Obciążenie pamięci krótkotrwałej • a a się zatem w trakcie rozwiązywania w sześciu krokach. jest to krok ornych liczb.i'*. Kolejne kroki w działaniu pamięci /ostały przedstawione na rysunku 14-13. Ale opisany system ulegnie zaburzeniu. jakie są wymacania dla pamięci. Dalej następuje piąty krok.7 i 10 krokach do siedmiu jednostek w 9 kroku.The movie (that the script (that the novel (that the producer (whom slio thanki-di discovered) became) madę) was applauded by the critics. To samo zdanie można zbudować inac/ci. że nie będzie w stanie śledzić równocześnie wszystkich zdar/en zachodzących w danym momencie. Obciążenie pamięci rośnie od 6 jednostek w4. Zastanówmy się nad prostym zadaniem pamięciowym. że odpowiedź jest już od dawna w pamięci. (Miller.•/ęściowy (6x8 = 48) i teraz w pamięci krótkotrwałej znajduje się sześć liczb. rośnie ilość inlormacii doraźnej. że 9 pomnożono przez 8). a w pamięci pozostają jedynie dwie liczby. j | n (którego scenariusz (z której powieści (którą producent (któremu ona (l/ickimał-n odkrył) został) zrobiony) był entuzjastycznie przyjęty przez krytykę. powiedzmy 69 razy 8. W ięks/. ll)7()|. siedem fclnostek na 9 kroków-to zaniżony poziom obciążenia pamięci. mają odpowiednio większe trudności w rozwiązywaniu /łożonych zadań poznawczych. ludzi ma kłopoty z przemnożeniem w pamięci dwu liczb dwucyfrowych. w pamięci krótkotrwałej znajduje się pięć liczb. którą należy przenieść lub dodać do rozwiązania teściowego w celu podsumowania. przemnożyć w pamięci liczbę dwucyfrową przez jednocyfrową. podprogram musi być użyty do uporządkowania zdania that the produccr (która producent). nie potrzeba więcej niż ::zech rejestrów pamięciowych: jeden dla 9. Jak vidać zadanie jest łatwe. Fakt. że głównym czynnikiem wpływającym na przebieg wewnętrznych procesów rozwią/y wania problemów oraz podejmowania decyzji są ograniczenia w utrzymywaniu inlonnaeji w pamięci krótkotrwałej. W istocie można przewidzeć. Liczenie w pamięci. Zwierzęta. ograniczoną pojemnością pamięci krótkotrwałej? Spróbujmy ustalić. / którego zrobiono film. Teraz tę samą informację można w/s:lodnic łatwo zrozumieć. -hociaż nie jest to pokazane na wykresie. że mu\ini\ ciągle pamiętać o tym. które nie dysponują takimi możliwościami w zakresie pomocy zewnętrznych. W drugim kroku wytwarza się pierwszy wynik częściowy. Przeanalizujmy zadanie: 95x49. Oprócz tego w pamięci krótkotrwałej. które należy pomnożyć.] Z problemem rekursji wiążą się niemałe trudności. | | . Czasami opieramy się na pomocach zewnętrznych. pozostaje jedynie wynik operacji (3 krok). .

i zmniejszenie ilości informacji. xc granice te wyznacza pojemność pamięci krótkotrwałej. który pozwoli nam łatwo rozwiązać w myśli ostatnie zadanie.Zadanie RY S U N K K I4. Zwróćcie uwagę na fakt. Zastanówmy się nad prostym trikiem. Oznacza to. że 49 równe jest 7x7. Niektórzy ludzie-na przykład magicy estradowi-osiągają niezwykłe elekt) w liczeniu w pamięci. Inne triki polegające na zmniejszeniu obciążenia pamięci krótkotrwałej mogą przynieść jeszcze bardziej efektowne wyniki. zobaczycie.. Wystarczy wziąć ołówek i kartkę.j Struktura pamięci krótkotrwałej Prawdę mówiąc. że pomnożenie lic/hy dwucyfrowej przez inną liczbę dwucyfrową przekracza ich możliwości. Po przeprowadzeniu obliczeń. a zadanie staje się dziecinnie proste. które muszą być przechowywane w pamięci krótkotrwałej. pozwalając) mi n. że możemy sprowadzić zadanie do dwu zadań prostych: najpierw pomnożyć 95x7. większość ludzi przekonana jest o tym. że pojemność ich pamięci krótkotrwałej jest taka. mimo. Jest oczy w istc. a nie zdolności intelektualne. . Po prostu przy mnożeniu posługują się innymi regułami. a uzyskany wynik pomnożyć znów przez 7. jak u i nn\ cli ludzi. że maksymalne obciążenie pamięci /ostało obniżone do sześciu liczb. bowiem tera/ papier zastępuje nam pamięć krótkotrwałą. Cały problem został sprowadzony do dwu prostych działań.

kozę i kury. A. w przypadku występowania złożonych alternatywnie ma dobrych sposobów ich porównywania. Ze zbiorku: A. z których każda musi być oceniona ze względu na jej wartość. że zawsze może wystąpić pewna liczba nieznanych czynników. Później. kiedy sama tylko złożoność sytuacji podejmowania decyzji prowadzi często do tego. jak zareaguje na nią inna osoba. nie starając się nawet przeanalizować jej wszystkich możliwych następstw.kto wie. co się zdarzy naprawdę? Pewne następstwa decyzji zależą od tego. kiedy musi przedstawić wszystkie warianty równocześnie dla porównania ich ze sobą. leżał na piasku brzuchem do góry. aby dojść do optymalnej decyzji. po wszystkim. Porównanie kilku sposobów działania i wybór jednego z nich-to bardzo trudne zadanie psychologiczne. gdy będzie miała zobrazować tylko jedną z alternatyw i wszystko to. [„Stary marynarz" („The Old Sailor"). gdyby zostało wybrane inne. ciągle stoimy wobec problemu wyboru jednej z alternatywnych form zachowania. czasami odgrywa rolę przypadek. jaka będzie jej reakcja. męczył go głód.1 5. Podejmowanie decyzji OKREŚLANIE WARTOŚCI Psychologiczna wartość pieniędzy Wartość złożonych alternatyw Jak wybrać małżonka? Strategie decyzyjne Ogólne wrażenie Porównywanie wymiarów Ocena strategu • Tak rozmyślając całe tygodnie. komplikujących sytuację: pewne efekty działania są jedynie problematyczne . Aż dwaj koledzy przyżeglowali i marynarza wyratowali. co się z nią wiąże. nie mówiąc już o sytuacji. skąd wziąć kapelusz. jak wybrać określoną linię działania w sytuacji niepewnej. Po pierwsze. w końcu pod naciskiem podejmuje decyzję. kiedy już za późno na zmianę. Ja wniosek prosty wyciągam stąd. bo wciąż nie wiedział co zrobić wprzód. że tak postępując czynił niemądrze.. lepsze rozwiązanie. 1957] Decyzje przenikają całe nasze życie. jakie informacje są konieczne i jak należy je złożyć. w przekładzie Ireny Tuwim. I tak nic zgoła nie robiąc w końcu. że człowiek zdesperowany opuszcza ręce i stara się jak najdłużej odwlec moment decyzji. Teoria podej mowania decyzji daje receptę na to. w szal owinięty leżał na słońcu. jeśli każdy sposób działania jest chociaż trochę skomplikowany. Badając zachowanie człowieka w trakcie podejmowania Przeciążenie poznawcze Co jest przedmiotem optymalizacji? LOGIKA WYBORU PODEJMOWANIE DECYZJI RYZYKOWNYCH Użyteczność w sytuacji ryzykownego wyboru Pra wdopodobieńst wo Wartość oczekiwana Prawdopodobieństwo subiektywne Reprezentatywność i dostępność Subiektywnie oczekiwana użyteczność GROMADZENIE DOWODÓW Szansę Testowanie raka Dowody EFEKTY NASTĘPCZE PODEJMOWANIA DECYZJI Racjonalizacja O konikach polnych i innych rzeczach Racjonalizacja podecyzyjna WNIOSKI . często podjęciu decyzji towarzyszy kłopotliwa mieszanina osiągnięć i porażek. Milne Now we are six 1927. nadchodzi czas dręczenia się i żałowania tego.. pamięć krótkotrwała może być przeciążona nawet wówczas. nawet jeśli istnieje możliwość rozważania poszczególnych wyborów w konfrontacji z niektórymi innymi. chatkę i spodnie. Po drugie. A w końcu trzeba powiedzieć. co się zrobiło. Nie budzi też zdziwienia fakt. która sama często z góry nie wie. łódź ratunkową. Pić mu się chciało. a co mogłoby być. Uczy nas. Czasami decyzja zależy od reakcji innych ludzi.

Jakie zachowanie mamy badać. że dostaliście w prezencie 20 dolarów bez żadnych zobowiązań. Zastanówmy się nad takim prostym eksperymentem. Wybór możliwych działań i przewidywanie oczekiwanych wyników musi wynikać z logicznej analizy sytuacji. Powiedzmy. Najważniejszą zasadą racjonalnej decyzji jest zasada optymalizacji: pr/y pozostałych równych warunkach. ich ocena sytuacji znacznie się różni.i tymi. A teraz spróbujcie na serio określić wielkość tego zadowolenia z 20 dolarów w jakichś jednostkach. ale rzeczywiste. Wartość psychologiczną. Różnica ta jest dość subtelna. . na tych zaś. jak pieniądze. do których prowadzi. odkryjemy. wybrany wariant powinien mieć największą wartom. W znacznym stopniu utrudnia to badanie procesu podejmowania decyzji. omawiana w Dodatku A. że po prostu „zapomniał" o tej ważnej informacji („O do diabła. pełne błędów. Główna trudność związana z pojęciem optymalizacji polega na ustaleniu. który mu go ofiarowuje. zazwyczaj okazuje się. pozytywny (nagroda) bądź iK-yatywny (kara). nawet tak dobrze znanych. ta prosta maksyma działania w celu maksymalizacji z\sku i minimalizacji straty wygląda całkiem rozsądnie. a później zupełnie <i tym zapomniałem"). w jaki sposób połączyć je. dana osoba wiąże z określonym sposobem działania lub określonym przedmiotem. Jeśli jego oczywisty błąd zostanie mu wytknięty („Dlaczego poszedłeś tym pionkiem? Pr/ecież teraz zabiorę ci królową"). w których zmuszeni jesteśmy do podjęcia decyzji oraz działania. Nie należy traktować tej zależności zbyt poważnie. Dla niektórych względnie biednych ludzi prezent 20 dolarów będzie powodem do radości. mimo ograniczonej wiedzy odnoszącej się do warunków. którymi w rzeczywistości się posługuje. że użyteczność pieniądza wydaje się rosnąć z pierwiastkiem kwadratowym ich wartości nominalnej. że decyzja ta miała sens z jego własnego punktu widzenia. że różni ludzie w różny sposób oceniają wartości zysków i strat. zanim przejdziecie do dalszego czytania. suma pieniędzy musi zwiększyć się więcej niż dwukrotnie. najczęściej odpowie nam. że teoria podejmowania decyzji napotyka szereg problemów podobnych do tych. Jeden dolar dany'biedakowi ma dla niego wyższą użyteczność niż dla bogatego. Rzec/ w tym. jak też od naszych własnych działań. W rzeczywistości typowa odpowiedź brzmi: suma powinna wzrosnąć czterokrotnie. Innymi słowy. Zastanówcie się teraz. s Psychologiczna wartość pieniędzy Naturalną koleją rzeczy rozważania nad użytecznością rozpoczniemy od psychologicznej wartości pieniędzy. A zatem.ik<! Wartość złożonych alternatyw K co się stanie. że użyteczność pieniądza nie stanowi prostego odpowiednika jego wartości nominalnej: w oczywisty sposób musi ona zależeć między innymi od stopnia zamożności danej osoby. którymi człowiek powinien się posługiwać. musirm >. Nie spodziewaliście się tych pieniędzy i nie macie pojęcia. OKREŚLANIE WARTOŚCI Funkcja racjonalnej teorii podejmowania decyzji polega na wyodrębnieniu informacji istotnych dla decyzji oraz ustaleniu. c/\ też przemyślane i celowe? Odpowiedź brzmi: oczywiście jedno i drugie. w jaki sposób ludzie przypisują danej rzeczy określoną wartość i jak te oceny użyteczności a wykorzystywane w trakcie podejmowania decyzji. które prowadzą do pożądanych wyników. które wyłoniły się w toku analizy uczenia się zbieżności (rozdział 13) Istota tego ostatniego sprowadzała się do określenia poprzez doświadczenie warunków zewnętrznych i działań. kiedy będziemy mieli do czynienia z czymś innym. rośnie znacznie wolniej. jak lud/ie szacują wartości i koszty w sytuacji podejmowania decyzji. badając proces podejmowania decyzji. . j. Oznacza to. aniżeli z prostą ilościową oceną wartości pieniądza? Jak określić wartość złożonych celów bądź sytuacji? Abstrakcyjna natura problemów czasem lepiej daje się przedstawić za pomocą takiej Eksperyment ten byt przeprowadzony po raz pierwszy przez Galantera (19626). ponieważ ludzie często opisują swoje zachowanie jako jasne i logiczne nawet wówczas. że z tego przykładu wypływa stwierdzenie. jaką właśnie analizował. Na ogół biorąc. aby dojść do właściwej konkluzji. aby zadowolenie (użyteczność) mogło wzrosnąć dwukrotnie. Niemniej jednak wszyscy zgodni są co do tego. Zadanie teorii decyzji polega na określeniu. ile trzeba pieniędzy. Istnieje ścisły związek między działaniami ludzkimi a ograniczonymi możl i woniami ludzkiego poznania. Przy podejmowaniu decyzji przez człowieka możliwe wyniki są c/csio znacznie bardziej skomplikowane i nie tak łatwo ocenić je właściwie. Zróbcie ten eksperyment. że aby podwoić zadowolenie. jak dużą przyjemność sprawił Wam taki prezent. Ważne jest. Wyobraźcie sobie. nie rośnie proporcjonalnie do ich nominalnej wielkości. przynajmniej w świetle tej informacji. Badania nad podejmowaniem decyzji dotyczą sytuacji. Jeśli ktoś podejmuje decyzję nielogiczną z punktu wid/enia osoby postronnej. iiik w rzeczywistości tak nie jest. Jasne jest. Jest ona również podstawową reuułą teorii decyzji. iż wartość psychologiczna określonych jednostek.decyzji. nazywamy ich użytecznością dla tej osoby. nie wywoła większego wrażenia. Ale w tak prostej postaci ma ona względnie niewielką wartość dla teorii podejmowania decyzji przez człowieka. W uczeniu się zbieżności zachowanie regulowane jest przez wyniki. Często w tym samym stopniu może on zależeć od zachowania innych ludzi.uilc pamiętać o różnicy między tymi regułami. których dochody miesięczne wynoszą 1000 dolarów. Na pierwszy rzut oka. kto je przysłał.) Różni ludzie różnie odpowiadają na te pytania-i to jest naturalne. aby zadowolenie wasze było dwukrotnie większe? A czterokrotnie? Ośmiokrotnie? (Jest to technika skalowania oceny wielkości w jej zastosowaniu do pieniędzy1. przecież wiedziałem to wcześniej. Jest to podstawowa zasada uczenia się zbieżności.

Jak duża różnica w cenie kupna mogłaby wyrównać tę różnicę w ocenach? Załóżmy. Atrakcyjny laterial na męża. że jest dwóch kandydatów A i B. Następnie. każdy potencjalny kandydat miał zostać poddany surowej próbie kMuwcj w kilku najważniejszych wymiarach. Poprzez oferowanie kilku takich wyborów dla różnych ocen na rożnych wymiarach staje się możliwe wyrażenie ocen na każdym z wymiarów za pomocą powszechnie znanej skali monetarnej. naukowo ustalonej tradycji.sytuacji. zero punktów oznac/alo średnią. co +3 przyznane Malikowi za inteligencję. o atrakcyjnej powierzchowności. Ponieważ słyszała. w końcu są to różne rzeczy. zgodnie z obyczajem. jest wystarczająca. iż zasadniczy problem polega tu na porównaniu różnych wymiarów. bardzo przystojny. z wyjątkiem jednego. Strategie decyzyjne. np. jakie powinien posiadać kandydat na męża. Każdy miał być poddany ocenie liczbowej w rangach od -5 do +5. Jedną ze strategii określimy mianem ogólnego wrażenia. 2 że mogą one być porównywane bezpośrednio ze sobą (rys. Jeśli obniżka ta. aby właśnie oni udali się na poszukiwania nowego małżonka. Jak wybrać małżonka? W odległym kraju. wykazuje. Ich indywidualne oceny przedstawione zostaK w tabeli 15-1. musimy rozpatrzeć dwie całkowicie różne strategie tworzenia kombinacji wartości wielowymiarowych dla obu kandydatów w celu wyboru jednego z nich. jeden przyprowadził Shara. jak mówiono o dwu swatach. +5 nadzwyczajny. zażądała. zwłaszcza ze względu na wysoki poziom umiejętności rowadzenia konwersacji. Pierwszy krok do osiągnięcia rozwiązania to upewnienie się. władczyniami i sułtanami po dziś dzień. Ale jak ma ona zestawić ze sobą umiejętności seksualne z inteligencją. 2 Jeden ze sposobów takiego porównania polega na przekształceniu każdej wartości rangowej na jedną skalę. drugą zaś porównywaniem wymiarów. zależnie od umiejętności i uzdolnień. że są najlepsi w całym kraju. Posiada bogatą wiedzę i umiejętności w sztuce miłosnej. czy wszystkie te wartości mają wspólną skalę. Ważne jest. Spróbujmy podjąć decyzję: Którego z nich powinna Maga wybrać? Jak Wy poradzilibyście sobie z różnymi ocenami na różnych wymiarach? Podejmując próbę rozwiązania tego problemu. czy +3 przyznane Sharowi za prestiż rodowy ma dokładnie tę samą psychologiczną wartość dla Magi. Obaj swaci powrócili ze swymi kandydatami. Ocena przyszłego małżonka Wymiary Shar Umiejętności militarne Umiejętności seksualne Umiejętność konwersacji Inteligencja Osobowość Atrakcyjność fizyczna Prestiż rodowy 2 5 -2 -4 4 2 3 Kandydat Malik -1 4 3 3 2 1 Opis kandydatów przedstawiony przez swata: SHAR: Mężczyzna z rodu cieszącego się dużym prestiżem. Oderwij im s j . Przyjemny. wynosząca powiedzmy 1.000 $. RYSUNEK 15-1 . Przyczyni się o reputacji dworu. aby stwierdzić. MALIK: O wybijającej się inteligencji.000$. w ten sposób możecie unikną • wpływu przeszłego doświadczenia w trakcie poszukiwania rozwiązań. to wtedy różnica w tej jednej ocenie ma tę samą psychologiczną wartość. Maga z Kantabary zapragnęła małżonka którego mogłaby dołączyć do swojej kolekcji. Przypuśćmy. Maga określiła najważniejsze cechy. a kandydata B za obniżoną cenę. że przyszłemu nabywcy zaoferowano kandydata A za określoną cenę. -5 całkiem do niczego. *. wjakiej znalazła się Maga. zatem na moment od rzeczywistości i zajmijmy się opowiastką. świetny w •alce. którzy są identyczni na wszystkich wymiarach. aby zrównoważyć niższą rangę B natym jednym wymiarze. Cena obu była taka sama. 15-1) Pozostaje wciąż problem łączenia różnych wymiarów. Prześledzenie sytuacji wyboru. •fabela 15-1. Pochodzi z dobrego rodu i posiada znaczną wiedzę zakresu umiejętności wojennych. co 1. skalę monetarną. Przyjmijmy jednak. która nie całkiem ściśle wynika z rzeczywistości. na którym A oceniony jest wyżej od B. a drugi Malika. zgodn ie / jej wymaganiami. Opierając się na długiej. że ten pierwszy problem został rozwiązany i każda z przypisanych na poszczególnych wymiarach ocen jest tak starannie wyważona. gdzie kobiety.

że napotykając realną sytuację najczęściej bardzo je upraszcza. Każda ma zalety i wady. Najpierw różnice między alternatywami są oszacowane dla każdego wymiaru. Następnie końcowy sąd opiera się na analizie różnic tych wymiarów. Ale có robi większość ludzi. trudności związane z porównywaniem dwu złożonych alternatyw nakładają się w tej sytuacji na ograniczenia wynikające z osobistych kontaktów. Prosta reguła decyzyjna polega na wyborze kandydata mającego preferencje w większej liczbie wymiarów: tu Shar będzie zwycięzcą z wynikiem 4 do 2. że pozwala ona na podjęcie racjonalnej decyzji. gdy efektywnemu biznesmenowi lub pracownikowi administracji państwowej wyższego szczebla uda się przekonać decydentów. Wiele osób sądzi. że wiele ważnych subtelności zostaje tu pominiętych. W istocie. jak my rozpoznajemy i określamy znaczenie konfiguracji liter tworzących wyrazy. jacy są naprawdę". które należy przechowywać równocześnie w pamięci krótkotrwałej. Zgodnie z tą strategia decyzyjną Maga powinna zakupić Malika na małżonka. osobisty kontakt może przynieść marne rezultaty. to zazwyczaj osoba. wszystko to jest dobre dla dokonania wstępnej selekcji kandydatów. są stosowane przez ludzi w różnych sytuacjach. Łatwo zapamiętujemy wyrazy. W osobistym kontakcie nawet najbardziej trywialne wydarzenie może często nabrać znaczenia. Tak więc wartość Shara łącznie wynosi 10. Maga ma całkowitą rację nie wykazując zadowolenia z takiej ściśle określonej listy wartości kandydatów: oczywiście w każdej z tych alternatyw jest coś więcej ponad to. żeby zostać mężem Magi. przy jednym wymiarze identycznym dla obu. Ta sama procedun stosowana jest w odniesieniu do każdego kandydata. Analogiczne problemy pojawiają się przed człowiekiem. takiej jak rozwiązywanie problemów. Umiejętność wyboru najlepszego z możliwych ruchów. Mówiąc o swym zachowa- . W metodzie ogólnego wrażenia. W tym przypadku Shar wygrywa w umiejętnościach wojskowych i seksualnych. kiedy ma podjąć decyzję. niestety. Mamy tu do czynienia z dwiema strategiami. Najpoważniejszym czynnikiem ograniczającym jest tu pojemność pamięci krótkotrwałej. raz drugą. mimo posiadania naukowo uzasadnionej skali ocen dla przyszłego małżonka. a to dlatego. uczenie się czy myślenie. przewyższa też Malika w ocenie osobowości i prestiżu rodowego. Strategia ta przewiduje oddzielne zbadanie każdego z kandydatów •) pojedyncza wartość cyfrowa stanowi całościową ocenę kandydata. można wyjaśnić tym. lecz może raczej zostawcie mi każdego z nich po kolei na jeden wieczór. Istnieje skomplikowany związek między złożonością reguły decyzyjnej. Dla kandydata Malika ta sama procedura daje wynik ogólny 13. a jeden z nich. W wypadku nonsensownej konfiguracji liter. Jeśli przedstawicie szachiście do zanalizowania przypadkowy i bezsensowny z punktu widzenia gry w szachy układ figur na szachownicy. Utalentowany szachista posługuje się znanymi mu układami figur. ponieważ każda litera przekształca się w samodzielną jednostkę psychologiczną (spróbujcie zapamiętać XPCWPIMSQXKR). że dany wyraz stanowi jednostkę psychologiczną. W tej strategii alternatywy są porównywane bezpośrednio wymiar po wymiarze. dokładnie tak samo jak my posługujemy się dobrze znanymi wyrazami. Poważne ograniczenia w zdolności do liczenia nałożone przez pamięć krótkotrwałą u człowieka podejmującego decyzje wpływają na jego sposób podejścia do różnych zadań. samo porównanie między sobą alternatyw na prostych wymiarach jest względnie łatwe. Procedura ta jest prawdopodobnie najbardziej dokładna. i w ten sposób wyjaśniliśmy. Przypuśćmy. wyższy poziom zdolności umysłowych. Główną zaletą oceny liczbowej jest to. Chociaż jest w stanie zrozumieć racjonalnie reguły. Malika zaś w dwu. że szczególna wiedza szachowa pozwala mistrzowi szachowemu na operowanie całymi układami figur jako oddzielnymi jednostkami psychologicznymi.Ogólne wrażenie. Wynik tej analizy wymiarów stawia Shara jako zwycięzcę w czterech wymiarach.-obi coś innego równie przypadkowego a irytującego: „Ten Malik jest zanadto niezdarny. zostaje wybrany. Porównywanie wymiarów. Nie ulega również wątpliwości. raz jedną. jest stopień przeciążenia poznawczego w toku tych operacji. że mistrzowie szachowi (arcymistrzowie międzynarodowi) posiadają jakiś specjalny. podobnie jak to się dzieje w przypadku zapamiętywania przez Was liter. jej dokładnością i zdolnością człowieka do dokonania niezbędnej oceny. Po prostu mistrz szachowy zdobył tak szerokie doświadczenie w grze w szachy. ale jest ona również trudna do stosowania: oszacowanie danej alternatywy jest względnie trudne. Co powinna zrobić Maga? To już jej sprawa. to śledzenie tych reguł stanowi takie obciążenie jego pamięci. żeby poczynili tego typu oceny alternatyw. Niewątpliwie Shar okazałby się bardziej zręczny". niezależnie od długości (liczby liter). Obie strategie. ten z nąjwyższ-i ogólną użytecznością. jak i umiejętności analityczne. jak się wydaje. Maga najprawdopodobniej odpowie: „Dobrze. gdy wszystko odbywa się „na spokojnie". W metodzie porównywania wymiarów. z których każda prowadzi do innego rozwiązania. albo też . Przeciążenie pozna wcze Głównym czynnikiem stanowiącym o zdolności człowieka do podejmowania decyzji albo do wykonania dowolnej pracy umysłowej. które nie tworzą sensownych wyrazów. to znika zarówno jego znakomita pamięć. że ograniczone możliwości człowieka w zakresie liczenia w pamięci wynikają z ograniczonej pojemności jego pamięci krótkotrwałej. że potrafi rozpoznać znaczenie różnorodnych kombinacji figur na szachownicy równie łatwo. jaką strategię wybiera? Odpowiedź brzmi: obie. pamięć nasza zaraz ulega przeciążeniu. Ocena strategii. każda alternatywa jest oceniona odrębnie i następnie suma tych ocen tworzy jedną wartość. co da się ująć liczbowo. nawet wtedy. których trzeba się trzymać przy podejmowaniu decyzji. Tak więc przedstawiliśmy problem podejmowania decyzji w sytuacji. że jeden z kandydatów potknie się o dywan lub też ubrany jest w krzykliwe kolory. Jednakże. W normalnych sytuacjach nie jest jednak możliwe takie pełne ocenianie wartości. W istocie jednak jest inaczej. Tak więc. mimo że wynik jest mniej efektywny. W poprzednim rozdziale zwróciliśmy uwagę na związek między stopniem skomplikowania różnych zadań obliczanych w pamięci a liczbą cyfr. nie jest z tego w pełni zadowolona. która musi podjąć decyzję. a wtedy zobaczę. która wydaje się nam niezwykła.

jak się sądzi.-Włączających poza sytuacje analizowane przez teorię.•:.j wskazać na to.. ograniczające liczbę •vrównań. jakie mogą być dokonane w określonej jednostce czasu.vii|/.T>wać je. ponieważ nie znamy i nie możemy znać \wWkich zmiennych wpływających na daną sytuację decyzyjną. jeśli •A/ględnione zostaną wszystkie informacje związane z analizą alternatyw.trzy reguły stanowią racjonalny zespół postulatów dotyczących zachowania decyzyjnego. Zazwyczaj można jednak zrozumieć. '•'•z na znaleźć dostatecznie dużo przykładów wskazujących na naruszenie każdej z tych reguł. a więc nie łatwo przyszło mu zarobić potrzebną sumę.•.u danej sytuacji. s .pełnie zwariowanego wyboru może być traktowana jako logiczna i rozsądna. gd> dcc\ zia jaką podjął. wydawałoby się. . to postulaty te będą wyglądały jak wskazówki ••vv. że popełniłem błąd wychodząc tak wcześnie. że się nimi posługują. . która ma dlań największą wartość? Przypuśćmy. że naruszenie reguł zachodzi jedynie w niezwykłych okolicznościach. Jeśli A ma wyższą wartość niż B. niezręczności. l ł n/. a nie takie..'Alstawiamy kilka anegdotycznych przykładów naruszenia każdej z trzech podstawowych reguł r '-^-jmowania decyzji. w którym ten sam aparat kosztował 115 dolarów. dlaczego właśnie ten czy inny człowiek podjął taką. to A > C... jakim było w rzeczywistości. a symbol = kompletny brak różnicy między dwoma • . że u jej podłoża tkwiły logiczne przesłanki nawet wówczas. okazała się nielogiczna. to logicznie rzecz biorąc A powinno mieć wyższą wartość niż C. („Tak.-. jest podstawą każdej decyzji. ale wówczas nie będzie miał czasu na to. albo też może włączyć fakty związane z ••: i szaniem reguł do samej teorii. " . okazują się często . Nazajutrz jednak bardzo możliwe. a nie inną decyzji. że jest to całkiem logiczna reguła decyzyjna.Kih A = B i C > 0. o których ludzie sądzą. którymi rzeczywiście się posługują.:uet jeśli ktoś z zewnątrz (a czasem i sam decydent) będzie później zdziwiony skonanym wyborem. mimo że możemy zarzucić jej brak konsekwencji. usuniemy oznaczenia matematyczne. -. I oś! i A = B i B = C. w którym cena aparatu wynosiła 120 dolarów. Rano znalazł sklep A. . Poniżej "•. >c wysoka inteligencja Malika może rekompensować popełniane przezeń od czasu do cza>i.•Jnym z najważniejszych czynników determinujących aktualny wybór. ' .we. wiem. to musimy uznać.eplywane przez zdrowy rozsądek. że w pewnej chwili . to dlaczego nie pow rócić do oceny osobowości Shara? •pilnego wyboru. W danym momencie jest to logiczna decyzja. . ale musiałem pójść do łazienki"). żeby coś zjeść. że kupi tam odpowiedni aparat w granicach swoich możliwości finansowych.cy sposób: . bowiem cały problem pojawi się od początku w całej swej złożoności. kiedy nadchodzi czas dokonywania iiKJIKA WYBORU \!. •. że w danej sytuacji pojawiły się nowe zmienne.•dmiotami. Niech symbol > oznacza prefero. formalne teorie •A\ jmowania decyzji wywodzą się z tej samej zasady logicznej spójności. Ma 140 dolarów i za wszystkie pozostałe po zakupieniu aparatu pieniądze zamierza kupić podręczniki potrzebne w następnym semestrze. Nie nie jadł przez cały dzień.k:śli A > B i B > C. Kiedy usiłujemy zrozumieć konkretne decyzje podejmowane przez kogoś innego napotykamy wielkie trudności. Jawnie •-logiczny wybór decyzyjny może być po prostu wynikiem tego. a uzmysłowił sobie. Pod koniec tygodnia Bob wraz z przyjacielem zrobili wypad do Los Angeles (około 160 km). może się okazać.niu. jakie powinno h\<. ukazując równocześnie. Jednakże uczeni badający procesy decyzyjne przekonali • -• rc istnieje pewna różnica między tymi regułami. że nie zawsze są one stosowane. gdyby prowadzić dalszą i •viniejszą analizę alternatyw. Pracował studiując równocześnie.. . iż psychologiczna wartość wypoczynku lub minimalizacji wysiłku intelek:. Ale jest już głodny i zmęczony. to jednak wiadomo.-^które ze starych nie zostały uwzględnione. jeśli ma się oceniać ponownie inteligencję Malika. ZosiawpiMadze ocenę faktu. Niedługo też musi spotkać się z przyjacielem. kiedy porównujemy ze sobą jakiekolwiek przedmioty. jeśli Maga wybiera jako partnera Shara ponieważ wydaje się jej bardziej zręczny niż Malik.ja. gdzie aparat kosztował 135 dolarów. W południe trafił na sklep B. Więcej.. człowiek opisuje je z zasady jako racjonalne. li wyższą wartość niż C. Oczywiste. a w końcu n 1 f>"znalazł się w sklepie C. :.•kazało się. to znaczy takie. że procesy decyzyjne powinny być logiczne.:j!nego jest warta więcej niż wynik.ywać przy porównywaniu ze sobą różnych przedmiotów. w ten sposób głód i zmęczenie wezm. stracić 5 dolarów.| górę nad ewentualną stratą 5 dolarów. Bob najprawdopodobniej wybierze drugi wariant. że Bob powinien wrócić do sklepu B. a . że przecież jedno potknięcie nie czyni jeszcze nikogo niezdarą I uh.e jednego przedmiotu nad inny.whodniość tego rodzaju jest podstawową cechą myślenia logicznego i możemy ją zaobserwować . zakładając. ab\ kupii sobie aparat fotograficzny z lustrzanym obiektywem. kiedy już zapomniał o zmęczeniu i głodzie. Zasada maksymali/acii. A zatem nawet decyzja prowadząca do •. Bob spodziewał się. że student Bob długo zbierał pieniądze. że każda decyzja optymalizuje użyteczność psychologiczną. • 1.!. Wówczas podstawowe reguły logicznego wyboru mogą być przedstawione w •. Co jest przedmiotem optymalizacji? Czy zawsze po ustaleniu wartości decydent wybiera tę alternatywę. regularni. albo też zrobić zakupy w sklepie C. Albo -"•i. że Bob pożałuje swojej decyzji. A zatem pozostaje mu do wyboru albo wrócić do sklepu B i zaoszczędzić 5 dolarów. recjalista w zakresie teorii decyzji może przyjąć dwojaką postawę wobec tych trudności. spokojnie zjeść i chwilę odpocząć przed podróżą powrotna. to A = C. •r. to A + C > B. który można by osiągnąć.•. a . jaka powinna -i--.iio kto zaprzeczy. że te 5 dolarów trzeba będzie zarobić pracując dodatkowo 2 godziny w kafeterii. w jaki sposób wynikają one z takich czy •• ' '••'•'•: ch niedostatków człowieka traktowanego jako system przetwarzania informacji.•v. Jednakże. Tak więc.Kepu. Właściwości pamięci krótkotrwałej." ••. I chociaż te trzy założenia stanowią jądro •'•^szóści teorii podejmowania decyzji. tym. Nasze podstaii'we założenie jest takie. Biegał cały dzień po mieście od jednego do drugiego sklepu z aparatami fotograficznymi. aby razem wrócić do domu.

Kupujący stwierdza. 9 .tylko 92.00 $. 2 -tylko 37. . a psychologię C. Inacienie małych różnic: reguła 2 Jeżeli A = B i B = C. 4-tylko 50. samochód kosztuje 3500 dolarów. 8 . Socjologia czy psychologia? Kiedy student przyszedł zapisać się na kursy przedmiotowe. oczekiwanej oceny (z uwzględnieniem trudności materiału i wymagań egzaminatoni osobistym zainteresowaniu przedmiotem. ale również C niż A: A > B > C > A > B. to dla kupującego A = B. ale nie oczekuje tu wysokiego stopnia. pokryte aluminium obręcze kół znacznie poprawiają wygląd samochodu. Kiedy przedmioty są złożone. 6-tylko 20. więc ta dodatkowa dopłata jest nieznaczna.00 $. A zatem socjologia na dwu z trzech wymiarów oceniana jest wyżej niż psychologia.95 $. ponieważ logiczne reguły podejmowania decyzji prowadzą do wyboru przedmiotu mającego wyższe oceny na większej liczbie wymiarów. Kupujący zdecydował się na sportowy • ó .. Przypuśćmy. to wyraźnie widać. to podobna sytuacja nic jest rzadka. Antropologia czy socjologia? Student stoi w kolejce na socjologię. student utwierdza się w przekonaniu.. wykładana jest lepiej niż antropologia. Przypuśćmy. Zgodnie z tą samą regułą podejmowania decyzji. antropologii. Tak więc socjologia jest dla niego lepsza od psychologii.Błędne koło: reguła 1 Jeżeli A > B i B > C. A może powinien powrócić do kolejki na psychologię? Przyczyna tego „błędnego koła" w zachowaniu naszego studenta tkwi w braku przechodniości w jego wyborze pomiędzy przedmiotami. .vybór wariantu z takim czy innym wyposażeniem dodatkowym . zwłaszcza gdy dach jest często odsłonięty.tylko 75. Tak więc. To konieczne.50$. Przeanalizujmy problem decyzyjny stojący przed studentem. jeżeli A będzie ceną samochodu. Tvm razem historyjka dotyczy zakupu nowego samochodu. Kiedy musimy uczynić wybór między złożonymi przedmiotami. a B ceną amochodu z chromowanymi obręczami kół. istnieje dość duże prawdopodobieństwo pojawienia się błęjnego koła. Psychologia czy antropologia? Stojąc w kolejce na antropologię nie przestaje jednak myśleć o psychologii. zobac/\ I diugie kolejki chętnych do zapisu. że preferuje raczej A niż B i B niż C. socjoloui antropologię. to A = C. że zaczął od kolejki na psychologię. Aby podjąć racjonalną decyzję. 3-tylko 27. jak i spodziewanej oceny. Oczywiście.95 $. że system preferencji studenta koncentruje się na trzech cechach-jakośwykładu. Problem podjęcia decyzji często wiąże się z analizą większej liczby wymiarów. Sprzedawca skromnie zauważa. Poza wszystkim. Zmuszony jest szybko podjąć decyzję.00 $. Ponadto wszystkie te wahania związane zjego wyborem pojawiają się. Poza tym realnie nie ma różnicy między ceną 3549 dolarów a 3586 dolarów. a i sam przedmiot też jest bardziej interesujący. Tak jest chyba naprawdę. Jakość wykładu z psychologii jest bardzo wysoka. że nie sprawia mu różnicy. Przedmiot Psychologia Socjologia Antropologia Jakość wykładu Wysoka Niska Średnia Oczekiwana ocena Niska Średnia Wysoka Zainteresowanie materiałem Średnie Wysokie Niskie . Kontynuujmy rozważania w tym duchu: pokrowiec na tablicę rozdzielczą z pięknej czarnej *óry kosztuje tylko 37 dolarów 95 centów. Klient wybrał czerwony solidny wóz.tylko 49.vażaniem ich wartości oraz na koniec obraniem odpowiedniej strategii dla porównania różnych 'lC'en. to Ą > C.00 $. który studiując nauki społeczne do wyboru wysłuchanie i zaliczenie jednego z trzech przedmiotów: psychologię. Sprzedawca ze swej strony proponuje mu yz . że tak właśnie zrobił. ocenia wszystka przedmioty według tych trzech wymiarów. mimo że posługuje się on prostą i logiczną regułą w celu dokonywania swoich wyborów. że antropologia jest wyraźnie lepsza od socjologii i słusznie będzie przenieść się do trzeciej kolejki. Ale teraz rozmyśla o trzecim przedmiocie. że tak postąpił. że za te obręcze trzeba będzie •iopłacić zaledwie 49 dolarów. Przyjmij my. A zatem. Wykłady z tej dziedziny przewyższają socjologię zarówno pod względem jakości. czy zapłaci 3500 czy 3549 dolarów za samochód. socjologię H.tylko 42. a i sam przedmiot nie jest dla niego tak bardzo interesujący jak socjologia.. Student powinien więc przejść do kolejki zapisujących się na socjologię. 5 . Stojąc zaczyna myśleć o swym wyborze między socjologią a psychologią.00 $. wyRYSUNEK 15-2 1-tylko 72. Przypuśćmy.oczywiście za odpowiednią Joplatą. aby zdążyć przed zamknięciem list.50 $. chociaż są mniej interesujące. którego cena podstawowa wynosi 3500 dolarów. Jeżeli oznaczymy antropologię A.

gdy wybierzecie podróż do Paryża. że A = C. że psychologicznie rzecz biorąc jest mu łatwiej zapłacić dodatkowe pieniądze niż precyzować wykaz tych uzupełniających dodatków. i B = C wynika. że całkowicie może się obejść bez obicia wewnątrz bagażnika z imitat-i' krokodylej skóry. Oznacza to. czy ubezpieczyć się na wypadek śmierci czy też nie. ale musi to być niewielka ilość tego. Całkowicie pewne 0. Jeżeli sprzedawca jest dostatecznie sprytny. że teraz ktoś zaoferuje wam w prezencie butelkę wina3. Nie jest to problem. w jakim on występuje. W oderwaniu od tej sprawy większość ludzi woli otrzymać bezpłatnie wino niż go nie dostać. ustalamy. a wycieczki do Tokio przez re T. zatem P+W > T. Oznaczmy psychologiczną wartość podróży do Paryża przez P. logika nie znajduje tu zastosowania. dokąd pojedziecie. PODEJMOWANIE DECYZJI RYZYKOWNYCH W życiu codziennym często się zdarza. że trudno mu sizatrzymać. Wybór strategii politycznej zależy od -prawdopodobieństwa zastosowania przez przeciwników pewnych kontrdziałań. że wino nie ma wartości. i tym samym obniżyć cenę wozu. po prostu analizując zachowanie decyzyjne człowieka należy brać pod uwagę zarówno użyteczność. przypuśćmy.10 dolara czy jedną na dziesięć szansę uzyskania 1 dolara? RYSUNEK 15-3 3 W tradycyjnym przykładzie podawanym przez teoretyków decyzji mowa jest o martini. to zatrzyma się w porę zanim kupujący zastanowi się poważnie nad tym.B plus cena czarnego pokrow to dla kupującego B = C. . Klient wie. Nie godzicie się z tym? Słusznie. nie wystarczy ocena użyteczności różnych możliwych wyników. że otrzymacie butelkę wina tylko wówczas.wycieczkę zagraniczną. Wygraliście na loterii główną nagrodę . co wolicie: 1. łączny koszt samochodu przekroczy już4000 dolarów Nie ulega wątpliwości. A co z białym pokrowcem na tylne siedzenie? Zanim kupujący zorientuje się. Zręczny sprzedawca unika oczywiście wymienienia całej skumulowanej ceny z dodatkami. że różnica między 3500 a 4000 dolarów nie jest już dlań bez znaczeni' Jednakże mając takie doświadczenie. że wszystkie drobne dopłaty stanowią odczuwalną sumę. że jest \Vani całkowicie obojętne.zupełna błahostka biorąc po^ uwagę. jak i specjalistom w zakresie teorii podejmowania decyzji. że raczej przyjmiecie prezent. A zatem wycieczka do Paryża powinna mieć wyraźną preferencję w porównaniu z wycieczką do Tokio: przecież P = T. Teraz wyobraźcie sobie. Ponieważ jest Warn obojętne. ale trzeba starać się przewidzieć rozwój wydarzeń. bez których mógtbs się obyć. Jak odniesiecie się do tej propozycji? Zakładamy. jest on nany zarówno ekonomistom. a C =. gdzie pojedziecie. ale byłaby to oszczędność 19 dolarów 95 centów.jeżeli B to cena samochodu z chromowanymi osłonami kół. Wy zaś Możecie wstawić tu dowolny przedmiot wedle Waszego życzenia. W innej ta sama butelka może okazać się czynnikiem decydującym. czy zawsze z A= B. Wygląda z o tak. Powiedzcie. jest ściśle związane z szansą przeżycia jeszcze pewnego określonego odcinka czasu. aby móc dokonać wyboru. To dołączenie czynnika szansy do sytuacji nie zmienia podstawowej zasady optymalizacji. Użyteczność w sytuacji ryzykownego wyboru Rozważcie zespół następujących alternatyw. że wydał już 4000. to A + C > B. że P =T. jak i szansę. Problem Paryż-Tokio: reguła 3 Jeśli A = B i C > 0. Możliwe. że psychologiczna wartość prezentu (oznaczmy go W) stanowi dla Was wielkość pozytywną: W > 0. a W > 0. Nieraz. że wartość przedmiotu zależy również od kontekstu. W tej sytuacji wino wyraźnie nie ma związku z problemem wyboru. co jest Przez Was pożądane. Jakoś butelka wina naprawdę tu „nie pasuje". nie o winie. że podejmujemy decyzje w sytuacjach niepewnych. i możecie rozstrzygnąć problem grając w „orła i szkę". kupujący zaczyna orientować się. Istnieje bardzo popularny przykład ilustrujący sytuację będącą w opozycji do tej reguły. Wartość decyzji dotyczącej wzięcia na spacer parasola zależy od prawdopodobieństwa deszczu. Możecie sami wybrać trasę t podróży: całkowicie bezpłatną wycieczkę do Paryża czy też podobną do Tokio? Przyjmijmy. Sprawa polega na tym. Pytanie. Podkreśla jedynie znikomość ceny każdego dodatku w porównaniu z całą sumą. niż z niego zrezygnujecie.

28. Aby wprowadzić porządek. że użyteczność 1000 dolarów jest mniejsza niż dziesięć razy 100 dolarów. Oczekiwana wartość W przypadkach. mówiąc językiem statystyki. w takich wypadkach prawdopodobieństwo pojawienia się danego zjawiska określone jest dzięki długotrwałej obserwacji jego względnej częstości występowania w przeszłości. iniędzy zerem a jednością. że racjonalny decydent maksymalizuje na dłuższą metę oczekiwane zyski. że w przyszłości prawdopodobieństwo to ulegnie zmianie. że prawdopodobieństwo opadu deszczu w Kalifornii wynosi na dany dzień 0. Prawdopodobieństwo tego. Całkowicie pewny milion dolarów czy też jedną na dziesięć szansę uzyskania 10 milionów dolarów? (według Markowita. Po prostu nie jest ono oczekiwane. tym później następuje przestawienie się. iż zdarzenie zajdzie z określoną częstością. Wybierzcie kilku znajomych. 1952. Jeżeli wypadnie orzeł. Zostaje rzucona moneta. W sytuacjach ekstremalnych można nawet preferować monetę 10-centową nad szansę wygrania 1 dolara. Ale od jakiegoś momentu sytuacja ulegnie zmianie i zaczniecie preferować pewne pieniądze niż nadzieję na szczęśliwy przypadek. którego prawdopodobieństwo wynosi 0. który z wariantów wybrać. musimy dodać dwa nowe pojęcia do naszych rozważań: prawdopodobieństwo oraz oczekiwana wartość. nie zawsze musi ono pokrywać się z konkretną subiektywną oceną przez danąjednostkę prawdopodobieństwa wystąpienia takiego czy innego zdarzenia. gdy użyteczność pieniędzy zaczyna rosnąć wolniej niż ich wartość nominalna.01. że kostka do gry ma sześć boków symetrycznych w stosunku do jej środka ciężkości. płacicie 5 dolarów. s. być może.2. Znaczy to wyłącznie tyle że. Podobnie jest możliwe. Jak zobaczycie za chwilę. jeszcze będziecie preferować szansę wygrania 100 dolarów nad pewne 10. że nastąpi zdarzenie o prawdopodobieństwie zerowym. że im bardziej zasobny jest człowiek. Pozwolimy sobie wysunąć dwa przypuszczenia dotyczące Waszych preferencji tej sytuacji. Jeżeli prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia jest równe zeru. jak i użyteczność. 150). Całkowicie pewnego 1 dolara czy jedną na dziesięć szansę uzyskania 10 dolarów? 3. Orzeł powinien pojawić się w przybliżeniu w 50% rzutów monetą przy odpowiednio dużej liczbie prób. otrzymujecie 10 dolarów. iż prawdopodobieństwo pokazania się jednego z boków wynosi średnio 1 /6. Nie oznacza to jednak. teoria podejmowania decyzji przewiduje. analizując cechy fizyczne urządzeń. Jeśli pewnych 100 dolarów przedkłada się nad 10% prawdopodobieństwa zdobycia 1000 dolarów. które wolicie od 1 pewnego dolara. Wszystko to dotyczy pojęcia prawdopodobieństwa obiektywnego. Przejście od ryzyka do pewności następuje wówczas. co nastąpi: jeśli wszyscy ludzie są śmiertelni. W odniesieniu do zdarzeń. Teoria prawdopodobieństwa stanowi aparat matematyczny pozwalający na określenie stopnia prawdopodobieństwa. nie jest Warn wszystko jedno. i reszka. Przypuśćmy. że przy jednym rzuceniu monetą wypadnie i orzeł. Prosta gra hazardowa lustruje podstawowe zasady łączenia obu tych aspektów w sytuacji decyzyjnej. Wartości prawdopodobieństwa układają się liczbowo . w którym człowiek przestaje „iść na ryzyko" i woli otrzymać pewne pieniądze. oczekuje się. kiedy wyniki mają charakter probabilistyczny. że nadarzyła się Wam okazja do wzięcia udziału w następującej grze. ile razy wystąpi dane zjawisko. Całkowicie pewnych 1000 dolarów czy jedną na dziesięć szansę uzyskania 10 000 dolarów? 6. Podobnie uczynicie w wypadku propozycji wygrania 10 dolarów. Kiedy wyniki są niepewne. Im jest bogatszy. Jest do pomyślenia. Całkowicie pewnych 10 dolarów czy jedną na dziesięć szansę uzyskania 1()() dolarów? 4. wystąpi w 28% przypadków podczas długotrwałej serii obserwacji. Przekonacie się. że moment. z jakim można oczekiwać wystąpienia takich czy innych zdarzeń albo też całej kombinacji zdarzeń. że wystąpienie określonego zdarzenia przewidywane jest w określonym procencie (w przedziale między 0 a 1) przypadków przy długiej serii prób. Kiedy przypisujemy pośrednie wartości prawdopodobieństwu. Jeśli mówi się o tym. które są ich źródłem. w miarę możliwości o zróżnicowanych dochodach. tym chętniej będzie ryzykował dla wygrania odpowiednio wysokiej stawki. zależy od jego sytuacji materialnej. wynikającego z właściwości fizycznych danej sytuacji. Prawdopodobnie jedynie zwolennik silnych wrażeń związanych z ryzykiem nie przyjmie 1 000 000 dolarów. mając nadzieję na 10% prawdopodobieństwa wygrania 10 000000 dolarów. oznacza to. powoduje. jest równe zeru. Jest to typowy przykład podejmowania decyzji w sytuacji ryzykownej. to można z pewnością stwierdzić. a nie podejmie ryzyka. Zarówno prawdopodobieństwo samego zdarzenia. że nigdy ono nie nastąpi. Całkowicie pewnych 100 dolarów czy jedną na dziesięć szansę uzyskania 1000 dolarów? 5. oznacza to. następnie zaznaczcie. Zdarzenie. Jeżeli wypadnie reszka. Fakt. Często można obliczyć prawdopodobieństwo zdarzeń. których prawdopodobieństwo wynosi jeden. zacznijcie od pierwszego wyboru i posuwajcie się w dół listy. W wypadku na przykład wyboru 1 preferujecie prawdopodobnie raczej szansę wygrania 1 dolara niż pewne 10 centów. należy brać pod uwagę zarówno prawdopodobieństwo. to prawdopodobieństwo śmierci dowolnego człowieka równe jest jedności. że dokładnie wiemy. to liczba ta stanowi ocenę wynikającą z wieloletnich obserwacji meteorologicznych. Po pierwsze. Czy warto zagrać? Pra wdopodobieństwo Prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia to po prostu jego względna częstość pojawienia się w długim ciągu oczekiwań. w jakim momencie każdy z nich wybierze pewne pieniądze. Czasami istota mechanizmów fizycznych powodujących dane zdarzenie nie jest nam znana. Drugie przypuszczenie wiąże się z tym. jak i jego wartość muszą być brane pod uwagę w wyborze optymalnego sposobu działania. wiemy z całą pewnością. Podobny eksperyment można łatwo przeprowadzić z przyjaciółmi.

niezależnie od wyników uzyskanych wcześniej. Nie znaczy to oczywiście. że w następuj. Jednakże gracz często gotów jest założyć się. że w ostatnich 100 rzutach 7 punktów nie było. Kości.ne sekwencje.* \p (orzeł) = 0. możecie uzyskać po pewnym... Ocenę aktualnego obiektywnego prawdopodobieństwa poprzez subiektywną percepcję szans wystąpienia takiego lub innego zdarzenia nazywamy prawdopodobieństwem subiektywnym. Oba zdarzeni. pojawił się w pracach Daniela Kahnemana i Amosa Tversky'ego z •'••^rajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie. na ile jest ono typowe dla procesu jędącego podstawą jego pojawienia się4. że sporządziliśmy spis wszystkich rodzin w Kalifornii.5. co zdarzyło się wcześniej. możliwe w danej sytuacji mają równe prawdopodobieństwo. EV=\0 dolarówxO. Oczekiwaną wartość można obliczyć dla każdej dowolnej sytuacji w wypadku.5 dolara w Każihm rzucie. Obliczenia są bardzo proste..5]. E V. a wartość tego zdarzenia wynosi 10 dolarów [V (orzeł) = 10 dolaniu | Kiedy wypada reszka. muszą się pojawić". a może nie zdarzyło się ani razu. Reprezentatywność i dostępność Często bywa tak. '. Przypuśćmy następnie. Prawdopodobieństwo pojawienia się orla jest równo (i. prawdopodobieństwa różnych możliwych zdarzeń jest zawsze ten sam w każdym rzucie.[ F(orzeł) xp (orzeł)]+[ F(reszka) xp (reszka)]. aby opisywać reprezentatywność zdarzeń w podejmowaniu decyzji w postaci tworzonych w yśle scenariuszy możliwych wyników.Oczekiwana wartość wygranej w tej grze to po prostu suma algebraiczna wygranu-n i przegranych po dłuższym okresie gry. udzie rozumują następująco: skądby się wziął taki uporządkowany układ. Chociaż obliczenie oczekiwanej wartości zapewnia wybór optymalnej decyzji. skoro proces >. dłuższym czasie łączną wygraną maksymalną. (Ale możecie być pewni. wartość przegranej jest równa 5 dolarów [F(reszka) = -5 dolarów ] Z prostego połączenia tych wartości i prawdopodobieństw możemy uzyskać cala oczekiwaną wartość (EV) dla tej gry. Zauważyliśmy. która doprowadź i do uzyskania najwyższej oczekiwanej wartości.5+(-5 dolarów)x0. zgodnie z regułą prawdopodobieństwa. Po wykonaniu 1000 rzutów będziecie mieli zatem około 2500 dolarów. nie ma to najmniejszego znaczenia. a nie na realną sytuację. że uprzednio 7 punktów wyrzucane było 100 razy pod rząd.jesl wyrzucenie 7 punktów? Urządzenia takie jak dwie kości nie mają pamięci. Tak oto w trakcie dłużej trwającej gry powinniście wygrać średnio 2. prowadzącej do uzyskania najwyższej oczekiwanej wartości. mało kto rozumie tę procedurę albo też rozumiejąc ją zadaje sobie trud przeprowadzenia niezbędnych obliczeń przed podjęciem decyzji. że około jedna trzecia tych rodzin ma trzech synów i trzy „•orki. Najwyraźniej pierwszy przykład (a) bardziej odpowiada wyobrażeniu o przypadkowej kolejności pojawiania się dzieci i większości ludzi wydaje się on bardziej prawdopodobny. należy wybrać taką strategię działania. towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inni zajmujący się zbliżoną branża.) Zastanówmy się teraz nad tym. jak sądzicie. odnoszą się do niej z pełnym szacunkiem i uznaniem. moneU i inne podobne rzeczy nie mogą pamiętać tego. Reaguje on na swe subiektywne poczucie prawdopodobieństwa. że w każdej próbie zawsze będziecie wygrywać. przy .ym wszystkie te warianty są równie prawdopodobne. Aby podjąć decyzję optymalną. że przy wielokrotnym powtarzaniu slraiedi optymalnej. W rzeczywistości natomiast obie sekwencje są równie prawdopodobne. jak zachowuje się w podobnej sytuacji przeciętny człowiek. EV=2. Znaczy to tylko. na ile prawdopodobni.t przypadkowy? Problem w istocie jest bardzo prosty.ni rzucie wyjdzie 7 punktów: „Dlatego. Jest możliwe. same kości nie mogą przecie/ o tym wiedzieć. Szansa pojawienia się or\:i czy też reszki jest jednakowa.5 dolara. jak: Prawdopodobieństwo subiektywne Jeśli rzucacie jednocześnie dwie kości to. Jaka kolejność według Was jest bardziej prawdopodobna: a: D Ch Ch D Ch D b: Ch Ch Ch D D D Kiedy myślimy o przypadkowej kolejności. Ludzie najwyraźniej traktują jako podobne tak w. gd\ możemy przypisać prawdopodobieństwo każdemu z możliwych wyników. że dla człowieka subiektywne prawdopodobieństwo wystąpienia janego zdarzenia jest następstwem własnej oceny tego. W wypadku rodziny nającej 3 synów i 3 córki istnieje 20 możliwych kolejności narodzin synów i córek. 1 . że interesuje nas kolejność pojawienia się chłopców i Jziewcząt w takich rodzinach. Inaczej mówiąc. a każda kosc jest całkowicie niezależna od drugiej (mamy na myśli czystą grę i nie sfałszowane kości). prawdopodobieństwo subiektywne sekwencji • jest znacznie wyższe od prawdopodobieństwa subiektywnego sekwencji b. lo teraz. to zazwyczaj wyobrażamy ją sobie jako .y. że właściciele kasyn gry. A jednak sekwencja a wydaje się "ardziej odpowiadać wyobrażeniom przez ludzi czystego przypadku niż sekwencja b. Przypuśćmy. które mają po -ześcioro dzieci.coś pomieszanego". a zatem rozkład a D Ch Ch D Ch D : c D Ch D Ch Ch D : d Ch D Ch D D Ch : e Ch D D Ch D Ch : Pomysł.

w których k jest trzecią literą. mającego prawdopodobieństwo subiektywne sp (B). trzeba tak czy inaczej połączyć jego użyteczność z subiektywnym prawdopodobieństwem jego pojawienia się. który zamierza przepisać choremu lekarstwo. To wyjaśnienie zależności między ocenami subiektywnego prawdopodobieństwa z jednej strony a reprezentatywnością próbki i dostępnością zdarzeń w pamięci z drugiej strony prowadzi często do sformułowania trzech ogólnych postulatów dotyczących subiektywnego prawdopodobieństwa.