Kable do zmieniaczy AIWA - www.studio24.prv.

pl

Kable do zmieniaczy AIWA model: ADC-M60

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ekran

Sygna³ +12V podtrzymanie masa audio R masa audio audio L

ekran przewodu

Kolor przewodu pomarañczowy cienki br¹zowy gruby po³¹czenie z ekranem czerwony cienki w ekranie niebieski cienki ekran dla 5 i 9 fioletowy cienki bia³y cienki w ekranie szary cienki czerwony gruby zielony cienki jasny szary cienki masa zasilania

Na podstawie takiego zmieniacza.
Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ekran Sygna³ CD ACC CONT VDD GND CD DISP SEL CD-R CD CONNECT AUDIO GND CD MUTE CD-L CD DATA IN CD DATA OUT CD CLK IN CD CLK OUT ekran przewodu Kolor przewodu

A to na podstawie serwisówki. Ciekawie wygl¹da porównanie tego do starego zmieniacza Sony. Gdyby nie jeden sygna³ (tam RESET a tu CONNECT) to by³o by to samo. A mo¿e to jest to samo. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/aiwachan.htm22-06-2005 15:01:36

Zmieniacze Alpine - www.studio24.prv.pl

Alpine M-Bus: modele:5957/5952V/CHM-S600/CHM-S601/CHM-S611/CHM-S620 radia, których trzecia litera w symbolu to M. np. CDM Ze zmieniacza wychodzi kabel zakoñczony mêskim wtykiem DIN-8, w radiu jest ¿eñskie z³¹cze DIN-8.

Opis sygna³ów i kolorów przewodów styk
1 2 3 4 5 6 7 8 ekran sygna³ Bus masa audio Bus gnd audio R audio L zasilanie +12 V sterowanie +12 V masa masa kolor zielony czarny/ ekran 4 i 5 czarny/ ekran 1 czerwony w ekranie bia³y w ekranie ¿ó³ty czerwony czarny ekran

Uwaga: Zmieniacz M-Bus mo¿na pod³¹czyæ do radia Volvo, Acura itp. Wymaga to wykonania odpowiedniego interface. Alpine AI-Net modele: trzecia litera modelu to A np. CDA.

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 E

sygna³ +12V masa audio audio L audio R AI-Net masa AI-Net AI-Net masa

kolor przewodu ¿ó³ty grubszy ekran dla 4 i 5 pomarañczowy cienki bia³y w ekranie czerwony w ekranie zielony w ekranie ekran dla 6 i 8 niebieski w ekranie ekran ca³ego kabla

Numeracja umowna. Na rysunku widok wtyku od strony ³¹czenia.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/alpine_changer.htm (1 of 2)22-06-2005 15:03:14

Zmieniacze Alpine - www.studio24.prv.pl

przejœcie Ai-Net na M-Bus (zmieniacz CHA-S604 i radio M-BUS)

Z jednej strony wtyk (z³¹cze mêskie) DIN-8 z drugiej ¿eñskie typu Ai-Net (do niego pod³¹czamy kabel od zmieniacza). Pracuje to tylko i wy³¹cznie ze zmieniaczem CHA-S604 po prze³¹czeniu go w tryb pracy M-BUS. Nie nale¿y siê ³udziæ, ¿e bêdzie pracowa³o z innymi modelami ani te¿ w drug¹ stronê. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/alpine_changer.htm (2 of 2)22-06-2005 15:03:14

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë ALPINE

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë ALPINE
ALPINE TDE-7823W

ALPINE 7190M

ALPINE M-Bus Models 5957, 5952V, CHM-S600, S601, S611, S620

ALPINE AI-Net Model CDA

ALPINE AUK - 8610

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/alpine_rc.htm (2 of 3)22-06-2005 15:03:58

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë ALPINE

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/alpine_rc.htm (3 of 3)22-06-2005 15:03:58

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë AUDI

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë AUDI
Audi Navigation PLUS II by Blaupunkt, Germany BLAUPUNKT AUDI NAVIGATION D2 (RGB-Display) Îñíîâíîé ðàçú¸ì. Ïèòàíèå, äèíàìèêè, ÷åíæåð.

Ðàçú¸ì ïîäêëþ÷åíèÿ íàâèãàöèîííîãî áëîêà.

Ðàçú¸ì ïîäêëþ÷åíèÿ òåëåâèçèîííîãî òþíåðà.

AUDI GAMMA CC 4A0 035 186 (Ñòàíäàðòíàÿ ïàíåëü)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/audi_rc.htm (2 of 4)22-06-2005 15:04:31

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë AUDI

AUDI GAMMA CC AUZ2Z3 4A0 035 186 (Øèðîêàÿ ïàíåëü)

AUDI BETA CC AUZ1Z2 (4A0 035 152) by Blaupunkt 7 640 846 080

Audi Gamma III (M327) by Blaupunkt (Germany)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/audi_rc.htm (3 of 4)22-06-2005 15:04:31

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë AUDI

AUDI SYMPHONY HE303

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/audi_rc.htm (4 of 4)22-06-2005 15:04:31

Zmieniacze Becker opis zlacza - www.studio24.prv.pl

Opis z³¹cza zmieniacza Becker Data-Link ze z³¹czem ISO-C3

Opis sygna³ów w z³¹czu zmieniacza:
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 E sygna³ RST CLK DATA BUS ON +B (+12V) GND GND kolor przewodu fioletowy cienki ¿ó³ty cienki zielony cienki niebieski cienki czerwony gruby czarny gruby ekran ca³ego kabla

Na rysunku widok z³¹cz od strony ³¹czenia (z³¹cze w radiu i zmieniaczu). Kolory na podstawie oryginalnego kabla (mia³em bez opisu, wyjaœnienie dalej), sygna³y i numeracja na bazie opisu z instrukcji serwisowej (od strony radia). Poniewa¿ Becker mo¿e wspó³pracowaæ ze zmieniaczami Sony pracuj¹cymi w standardzie Uni-Link, to od strony zmieniacza sygna³y powinny byæ identyczne (i kolory przewodów te¿). Narysowa³em sobie jak by to wygl¹da³o wed³ug sygna³ów, doda³em kolory a potem sprawdzi³em czy nie mam gdzieœ podobnego rysunku bez opisu do czego on jest. Okaza³o siê, ¿e mam zielonej kostki ISO, w której zgadzaj¹ siê kolory (i gruboœci przewodów) jak w tej wyrysowanej przeze mnie. Z tego wynika³oby, ¿e przewód bêdzie dzia³a³. Dok³adniejszy opis z³¹cza w radiu jest na stronie o z³¹czach ISO. Nie mam opisu do radia posiadaj¹cego z³¹cze ISO-C10 (np. te z Mercedesa). Ca³y czas szukam. Powrót do spisu kabli.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/becker_changer.htm22-06-2005 15:05:37

Kable do zmieniaczy Blaupunkt

Kable do zmieniaczy Blaupunkt. Na pocz¹tku opis a dalej rysunki przewodów. Tutaj uczulam osoby, które chc¹ samodzielnie robiæ sobie przewód na problem kompatybilnoœci. Modele, które na pewno pracuj¹ ze sob¹ zamieszczone s¹ w tabeli kompatybilnoœci umieszczonej na stronie Blaupunkta. Okazuje siê, ¿e ta tabela nie obejmuje wszystkich modeli, i mog¹ one wspólpracowaæ ze sob¹ w znacznie szerszym zakresie. Sam ju¿ testowa³em kilka takich z poza tabeli. Nie zawsze jest to pe³na wspó³praca, bo nie da siê w³¹czyæ np. funkcji MIX ale podstawowe funkcje dzia³aj¹. Po 1995 roku (czyli zmieniacze od modelu CDC-A05 i nowsze) wszystkie modele powinny pracowaæ ze sob¹ bez problemu. CDC-M1, CDC-M3 Zmieniacze CDC-M1, M2 i M3 zbudowane s¹ na bazie zmieniacza Sony w starym standardzie (taki model z niebiesk¹ wtyczk¹ 13 pinow¹). Radio komunikuje siê w innym standardzie ni¿ ma wyprowadzenia zmieniacz, wiêc wymaga konwersji sygna³ów co dokonywane jest w zewnêtrznym interfejsie (metalowa puszka o wymiarach ok. 10/5/2cm). Dodatkowo w modelu CDC-M1 sygna³ audio transmitowany jest w postaci cyfrowej za pomoc¹ œwiat³owodu a przetwornik A/C znajduje siê w interfejsie. Komplet stanowi¹ wiêc zmieniacz z interfejsem i tylko taki komplet bêdzie pracowa³ z radiem Blaupunkta. Bez interfejsu zmieniacza nie da siê pod³¹czyæ do radia. Model CDC-M2 mia³ w zestawie sterownik umo¿liwiaj¹cy pod³¹czenie zmieniacza do dowolnego radia bez sterowania zmieniaczem CD. Schemat pod³¹czenia interfejsu z radiem:

Na rysunku widok z³¹cz DIN-8 i DIN-3 od strony ³¹czenia (mêskie na przewodach od interfejsu). Interfejs wymaga jeszcze zasilania (jest dwa konektory mêskie do tego celu). W modelu CDC-M1 jest dodatkowo poprowadzony œwiet³owód do transmisji sygna³u audio. Tu warto dodaæ jeszcze oznaczenia zmieniaczy. CDC-M3 ma numer ca³oœci (zmieniacz + interfejs + kabelki) 7 607 761 010; sam zmieniacz ma numer 8 638 811 622 (BP7761...); interfejs do niego 8 638 811 623. Zmieniacz taki sam jak CDC-M3 ale do Audi (nie ma dodatkowych napisów ani logo Blaupunkt) ma oznaczenia 8 638 811 624. Zmieniacz CDC-M1 - ca³oœæ - 7 607 756 010; sam zmieniacz 8 638 811 601 (BP7756...); interfejs - nie wiadomo jaka numeracja (jeszcze nie bawi³em siê nim). Sam testowa³em zmieniacz Sony CDX-A30 w roli zmieniacza CDC-M3 i sprawowa³ siê poprawnie (powinny te¿ dobrze pracowaæ podobne modele np. CDX-A15). Tu warto wspomnieæ, ¿e zgodnie z tabel¹ kompatybilnoœci zmieniacze z serii M maj¹ pracowaæ tylko z nielicznymi radiami, to w praktyce okazuje siê, ¿e pracuj¹ poprawnie nawet z wieloma nowszymi, które w tabeli nie s¹ zaznaczone. Sam sprawdzi³em do serii Wave (np. Madrid RCM105) oraz innymi (np. Sydney RCM85, Memphis DJ). Z nowszymi (po po³owie 1995 roku) nie chc¹ pracowaæ (nie uda³o

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/blaupunkt_changer.htm (1 of 7)22-06-2005 15:06:03

Kable do zmieniaczy Blaupunkt

mi siê zmusiæ do pracy z Nashville DJ czyli ACM5451). Te zmieniacze w stosunku do nowych nie obs³uguj¹ funkcji MIX (nie da siê jej w³¹czyæ, co prawda w Sydney RCM85 mi siê uda³o to i chodzi³o ale to wyj¹tek) i nie wyœwietlaj¹ czasu przy przewijaniu. Radio wyœwietla tylko komunikat w postaci D5 T12 lub D05-T12 (p³yta 5, œcie¿ka 12). Uda³o mi siê tak¿e pod³¹czyæ taki zmieniacz do radia Wiesbaden RCM85 i pracowa³o poprawnie (nawet MIX chodzi³o). Jedyny mankament, po wy³¹czeniu i w³¹czeniu radia nie wyœwietla³o numeru œcie¿ki do czasu naciœniêcia klawisza do nastêpnego lub poprzedniego utworu, ale wszystko gra³o w porz¹dku, nie wiesza³o siê. Na pewno trzeba zapomnieæ o pracy z radiami posiadaj¹cymi z³¹cze mini-iso. CDC-A03 i CDC-F03 Kabel steruj¹cy - z³¹cze ¿eñskie na przelotce z wyjœcia ISO i gniazdo w zmieniaczu (widok od strony przy³¹czania), rysunek przelotki znajduje siê na dole strony:

Opis sygna³ów i kolorów przewodów (numeracja styków umowna):
styk A B C D E F G Ekran sygna³ masa zasilania zasilanie +12 V sig. GND mute * sterowanie +12 V SDA SCL sig. GND kolor przewodu br¹zowy grubszy czerwony grubszy czarny cienki szary cienki ¿ó³to-zielony cienki ¿ó³ty cienki granatowy cienki po³¹czony z C

Uwagi q Kabel steruj¹cy ma z obu stron wtyk po³¹czony w sposób A do A, B do B itp. q Do przesy³ania sygna³ów audio stosuje siê kabel ze z³¹czami cinch. Sygna³ audio podawany jest do kostki C (line in) w modelu A03 (A - analog) lub za pomoc¹ linii œwiat³owodowej z przetwornikiem przy radiu (wersja F -fiber optic). Przyznam siê, ¿e jak dot¹d nie trafi³ do mnie taki zmieniacz na d³u¿ej abym móg³ dok³adnie go potestowaæ z ró¿nymi radiami. q Przewód wyciszenia (mute) mo¿e byæ nigdzie nie pod³¹czony - tak jest najczêœciej. q Zakup samego z³¹cza jest bardzo trudny. CDC-A04, CDC-A05/F05, CDC-A071/072, CDC-A08 : CDC- A05: Kabel steruj¹cy i sygna³owy na przelotce z ISO i w zmieniaczu (gniazdo - widok od strony przy³¹czania)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/blaupunkt_changer.htm (2 of 7)22-06-2005 15:06:03

Kable do zmieniaczy Blaupunkt

CDC- A08: Wtyk na koñcu kabla - widok od strony przy³¹czania (w zmieniaczu jest gniazdo)

Opis sygna³ów i kolorów przewodów:
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ekran Sygna³ nc. dig. GND zasilanie +12 V sterowanie +12 V mute masa audio nc. audio R nc. SCL nc. audio L SDA masa kolor w 05 czarny cienki czerwony gruby czerwony cienki szary ekran dla 8 i 12 br¹zowy w ekranie granatowy cienki bia³y w ekranie ¿ó³ty cienki br¹zowy gruby kolor w 08 po³¹czony z ekranem czerwony gruby zielony cienki ekran dla 8 i 12 ¿ó³ty w ekranie granatowy cienki bia³y w ekranie ró¿owy cienki br¹zowy gruby

Uwagi: q Gniazdo w takich zmieniaczach ma identycznie pod³¹czone sygna³y - czyli takich zmieniaczy mo¿na u¿ywaæ zamiennie bez zmiany kabla. q Taki sam kabel jak CDC-A05 ma CDC-A06 i CDC-A071. q Taki sam kabel jak CDC-A08 ma CDC-A072. q Aby zrobiæ odpowiedni interface nale¿y zapoznaæ siê z opisem z³¹cza ISO (ISO-C10 i ISO-C3 oczywiœcie Blaupunkta). Rysunki pomocnicze znajduj¹ siê poni¿ej. q W CDC-A05 wystêpuje kabel mute, który standardowo nigdzie nie jest pod³¹czony. q Zmieniacze tej serii ale z wyjœciem œwiat³owodowym (CDC-F05 i CDC-F06) da siê za pomoc¹ takiego pod³¹czenia sterowaæ ale nie bêdzie nic s³ychaæ poniewa¿ wymagaj¹ one osobnego przetwornika cyfrowo-analogowego. S¹ to ostanie standardowe zmieniacze Blaupunkta z transmisj¹ œwiat³owodow¹ sygna³u audio. q Numery styków s¹ identyczne w gnieŸdzie i wtyku ale ich numeracja jest liczona inaczej (chyba logiczne) dlatego pokazane s¹ oba przed tabel¹. q Oczywiœcie wszystkie zmieniacze (od serii A03 i F03) Blaupunkta s¹ ze sob¹ zgodne tak wiêc
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/blaupunkt_changer.htm (3 of 7)22-06-2005 15:06:03

Kable do zmieniaczy Blaupunkt

mo¿na robiæ odpowiednie przelotki (np. CDC-A08 do radia Frankfurt RCM82, czy Funny Line do CDCA05). Sprawdzone dla wielu modeli i zawsze dzia³a³o (je¿eli tylko radio i zmieniacz s¹ sprawne), co prawda w skrajnych przypadkach mog¹ byæ problemy (od CDC-A05 w górê nie powinno byæ konfliktów wcale) q W zmieniaczu CDC-A08 zasilanie (z³¹cze 3) jest podawane bezpoœrednio z instalacji elektrycznej (nie z ISO) przez bezpiecznik 3 A, masa (ekran) te¿ jest podawana z instalacji elektrycznej pojazdu (mimo po³¹czenia w ISO). q Je¿eli pod pod³¹czeniu zmieniacza CDC-A05 do radia oka¿e siê, ¿e radio widzi zmieniacz (da siê prze³¹czyæ SRC) ale nie chce mimo to odtwarzaæ nale¿y przeci¹æ czarny cienki przewód (dig. GND). Spotka³em siê z kilkoma przypadkami, ¿e konieczne by³o zrobienie tego (np. fabryczne radio z Renault model G5 - z linii wave). q Na stronie Blaupunkta s¹ dostêpne tabele kompatybilnoœci zmieniaczy z radiami. Ze swojego doœwiadczenia wiem, ¿e taka wspó³praca jest mo¿liwa w znacznie szerszym zakresie a brak zaznaczenia wynika z braku odpowiedniego kabla w ofercie Blaupunkta lub te¿ brakiem dostêpu do niektórych funkcji (np. MIX, TPM). Takim przyk³adem mo¿e byæ CDC-A03 i radio z serii Fun Line. Jak wygl¹daj¹ po³¹czenia Radio ze z³¹czem ISO-C10 i zmieniacz ze z³¹czem starego typu modele radioodtwarzaczy: 4x,6x,10x (np. RDM104, CM102) model zmieniacza: CDC-A03

Na rysunku z³¹cze starego typu od strony ³¹czenia. Wyjœcia liniowe by³y wyprowadzane jako z³¹cze DIN8 ¿eñskie ale jako z³¹cza cinch s¹ ³atwiejsze w analizie. Radio ze z³¹czem ISO-C10 i zmieniacz ze z³¹czem nowego typu
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/blaupunkt_changer.htm (4 of 7)22-06-2005 15:06:03

Kable do zmieniaczy Blaupunkt

modele radioodtwarzaczy: 4x,6x,10x modele zmieniaczy: CDC-A05,A06,A071, A072,A08

Na rysunku z³¹cze DIN13 to wtyk od strony ³¹czenia. Zaznaczone jest tak¿e, który przewód nale¿y przeci¹æ w niektórych sytuacjach (patrz uwagi). Wyjœcia liniowe by³y zazwyczaj wyprowadzane w gnieŸdzie DIN8 ale pokazane s¹ na z³¹czach cinch bo tak jest bardziej to przydatne. Radio ze z³¹czem ISO-C10 i zmieniacz ze z³¹czem nowego typu modele radioodtwarzaczy: 4x, 6x, 10x model zmieniacza: CDC-A04, A05 pewna partia z takim kablem

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/blaupunkt_changer.htm (5 of 7)22-06-2005 15:06:03

Kable do zmieniaczy Blaupunkt

Ten typ kabla sprzedawany by³ przez pewien czas w zestawach ze zmieniaczem CDC-A04 i A05. Model CDC-A04 by³ sprzedawany bardzo krótko (chyba tylko zestawy z radiem, pakiety DJ) a CDCA05 wyposa¿any by³ potem w inny kabel. Na rysunku widok z³¹cz (poza ISO) od strony ³¹czenia. Z³¹cze prostok¹tne to standard Kenwooda. Na przejœciu od radia jest to z³¹cze mêskie (widok od strony ³¹czenia), na kablu z³¹cze ¿eñskie (widok od strony ³¹czeni a). Nie wiem tego do koñca ale mo¿e okazaæ siê, ¿e przejœcie ze z³¹cza DIN-13 na standard z³¹cza Kenwooda pasuje te¿ do ³¹czenia starych Kenwoodów (przed 1994 roku) do nowych i na odwrót. Radio ze z³¹czem ISO-C3 i zmieniacz ze z³¹czem nowego typu modele radioodtwarzaczy: 12x,14x,16x,50,70,31,51,71(np. RDM128, C50) modele zmieniaczy: CDC-A05,A06,A071,A072,A08

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/blaupunkt_changer.htm (6 of 7)22-06-2005 15:06:03

Kable do zmieniaczy Blaupunkt

Na rysunku z³¹cze DIN13 to wtyk od strony ³¹czenia. Inne przewody mo¿na wykonaæ po analizie wy¿ej pokazanych i wykorzystaniu opisu zamieszczonego w tabelach. Zmieniacze nietypowe: q modele amerykañskie: z³¹cze 13 pin. - interface Sony (stare) np. CDC-M5 i radio Santa Fe DCM42. Modele z liter¹ M w nazwie (np. CDC-M3) to w³aœnie zmieniacze w standardzie stare Sony a odpowiedniej konwersji dokonuje zewnêtrzny interfejs. Taki zmieniacz nie bêdzie pracowa³ z radiem Blaupunkta bez interfejsu q modele amerykañskie ze sterownikiem (np. CDC-RF6), nie ma mo¿liwoœci u¿ywania tego zmieniacza bezpoœrednio pod³¹czonego do radia Blaupunkta (mo¿na jednak u¿ywaæ z innymi) q modele europejskie ze sterownikiem CDC-M2, mo¿na u¿ywaæ jako standardowy zmieniacz CDCM3 q zmieniacze z wyjœciem œwiat³owodowym (wszystkie z F w nazwie). Pracuj¹ tylko z fabrycznym przetwornikiem. q model CDC-F07 do topowych modeli. Nie wspó³pracuje z innymi modelami ni¿ New York RDM127 i Bremen RCM127. q Zmieniacz do monta¿y w desce CDC-09. Zmieniacz ten jest zakoñczony wtykiem ISO-C3 kostka CIII i pod³¹czany bezpoœrednio do radia. Niestety wspó³pracuje tylko z nowszymi modelami (Sky Line, Fun Line 2) z powodu zabezpieczenia przed kradzie¿¹ (tylko nowe modele umo¿liwiaj¹ odblokowanie kodu uruchamiaj¹cego zmieniacz). Czasem do poprawnej pracy wymaga dodatkowego +12V gdy w ISO-C3 nie ma styku nr. 15. q Zmieniacz montowany w niektórych Oplach razem z radiem Philips CCR600. Model zmieniacza oznaczony CDC-C2 nie bêdzie wymienny ze standardowymi zmieniaczami. q Zmieniacze innych firm mimo podobnej konstrukcji mechanicznej (np. Sony, Grundig czy te¿ Kenwood) nie wspó³pracuj¹ z radiami Blaupunkta i na odwrót. Mimo zewnêtrznych podobieñstw i nawet identycznego gniazda stosowany jest w nich inny interface i radio ich nie zobaczy. Na szczêœcie producenci przewidzieli tak¹ inwencjê u¿ytkownika i raczej nic nie powinno siê uszkodziæ przy takiej próbie ale nie ma sensu i tak ryzykowaæ. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/blaupunkt_changer.htm (7 of 7)22-06-2005 15:06:03

Ðàçúåìû àâòîìàãíèòîë BLAUPUNKT

Ðàçúåìû àâòîìàãíèòîë BLAUPUNKT
BLAUPUNKT Alpha CC

BLAUPUNKT RDM RCM 126, 127, 128 ; Fun Line (íå âñå)

BLAUPUNKT Fun Line 2 : Cassablanca CD50, ...

BLAUPUNKT CCP08, Denver SQR88, Sylt SQR88

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/blaupunkt_rc.htm (2 of 5)22-06-2005 15:06:29

Ðàçúåìû àâòîìàãíèòîë BLAUPUNKT

BLAUPUNKT San Francisco SQR28

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Lubeck SQM 28

Blaupunkt SC202

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/blaupunkt_rc.htm (3 of 5)22-06-2005 15:06:29

Ðàçúåìû àâòîìàãíèòîë BLAUPUNKT

BLAUPUNKT BP2773 (NISSAN)

BLAUPUNKR 1U0 035 191A (SKODA RADIO NAVIGATION)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/blaupunkt_rc.htm (4 of 5)22-06-2005 15:06:29

r.c. BMW

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë BMW
BMW

BMW

BMW BAVARIA C REVERSE III

Òàêîé ðàçú¸ì èìåþò ìíîãèå àâòîìàãíèòîëû BMW â ÷àñòíîñòè: BMW AUTORADIO BMW Business CD BP9272 made in Germany BMW Business RDS BP3838 made in Portugal BMW Monitor BMW Navigation System by Philips BMW Professional RDS (Be6510)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/bmw_rc.htm (2 of 3)22-06-2005 15:06:53

r.c. BMW

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/bmw_rc.htm (3 of 3)22-06-2005 15:06:53

Ðàçúåìû ÷åéíæåðîâ

Ðàçúåìû ÷åéíæåðîâ

Ðàñïàéêà ðàçú¸ìîâ, øòàòíûõ êàáåëåé ïðèìåíÿåìûõ ïðè ñîåäèíåíèè ÷åíæåðà ôèðìû "Philips". The figures on tfis page show the interfase - and fly - lead cable of the 22RC047.

For radio sets wifh a C_10 (10 - pole) connector, use the interface cable with code: 4822 320 12002. Interface cable The figure below shows the pin layout of the connections of the interface cable. All connections here are seen from the front side of the connectors.

Ïîäêëþ÷åíèå OEM Changer ê A/Màãíèòîëå AUDIO Delta CC

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/changers_connect.htm (2 of 6)22-06-2005 15:07:36

Ðàçúåìû ÷åéíæåðîâ

Ïîäêëþ÷åíèå OEM Changer ê A/Màãíèòîëå BMW

Ïîäêëþ÷åíèå è ðàñïàéêà êàáåëÿ äëÿ Changer ÂLAUPUNKT CM102, RDM104 Ìîäåëü CDC-A03

Ìîäåëü CDC-A05, A06, A071, A072, A08

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/changers_connect.htm (3 of 6)22-06-2005 15:07:36

Ðàçúåìû ÷åéíæåðîâ

Ìîäåëü CDC-A04, A05

Ïîäêëþ÷åíèå è ðàñïàéêà êàáåëÿ äëÿ Changer ÂLAUPUNKT RDM 128, C50 Ìîäåëü CDC-A05, A06, A071, A072, A08

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/changers_connect.htm (4 of 6)22-06-2005 15:07:36

Ðàçúåìû ÷åéíæåðîâ

CHANGER RANGE ROVER PU-2050A Íóìåðàöèÿ âûâîäîâ ñîîòâåòñòâóåò ðàçú¸ìó íà êîðïóñå (ìàìà)

Ðàñïàéêà êàáåëÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ Changer PANASONIC CX-DP600

Ðàñïàéêà êàáåëÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ Changer PANASONIC CX-DP801

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/changers_connect.htm (5 of 6)22-06-2005 15:07:36

Ðàçúåìû ÷åéíæåðîâ

Ðàñïàéêà êàáåëÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ Changer Sony ê àâòîìàãíèòîëå Becker

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/changers_connect.htm (6 of 6)22-06-2005 15:07:36

r.c.CHRYSLER

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë CHRYSLER
Chrysler Voyager, Saratoga, Le Baron, Neon, Stratus, Vision, Grand Voyager

Chrysler 2569488-Jeep Grand Cherokee

Chrysler - Jeep, Renault

Chrysler - PU-9549A

Ðàçú¸ì ìàãíèòîëû "Chrusler" óñòàíàâëèâàåìóþ íà àâòîìîáèëü "JEEP GRANG CHEROKEE 1999 - 2001 ãîäîâ âûïóñêà. Ôîòî ðàçú¸ìîâ àâòîìàãíèòîëû.

Ðàçú¸ì ìàãíèòîëû "Chrusler" C-1

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/chrysler_rc.htm (2 of 6)22-06-2005 15:08:02

r.c.CHRYSLER

Ðàçú¸ì ìàãíèòîëû "Chrusler" C-2

Ðàçú¸ì ìàãíèòîëû "Chrusler" C-3

Ðàçú¸ì ìàãíèòîëû "Chrusler" C-4

Ðàçú¸ì ìàãíèòîëû "Chrusler" óñòàíàâëèâàåìóþ íà àâòî "JEEP GRANG CHEROKEE 1999 - 2004 ãîäîâ âûïóñêà. Ðàçú¸ì ìàãíèòîëû.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/chrysler_rc.htm (3 of 6)22-06-2005 15:08:02

r.c.CHRYSLER

22 ïèíîâûé ðàçú¸ì êàáåëÿ.

10 ïèíîâûé ðàçú¸ì êàáåëÿ.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/chrysler_rc.htm (4 of 6)22-06-2005 15:08:02

r.c.CHRYSLER

Ðàçú¸ì ïîäêëþ÷åíèÿ óñèëèòåëÿ íà "JEEP GRANG CHEROKEE 1999 - 2004 ãîäîâ âûïóñêà. Ðàçú¸ì óñèëèòåëÿ.

12 ïèíîâûé ðàçú¸ì êàáåëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óñèëèòåëÿ, âèä ñî ñòîðîíû êîíòàêòîâ

18 ïèíîâûé ðàçú¸ì êàáåëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óñèëèòåëÿ, âèä ñî ñòîðîíû êîíòàêòîâ

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/chrysler_rc.htm (5 of 6)22-06-2005 15:08:02

r.c.CHRYSLER

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/chrysler_rc.htm (6 of 6)22-06-2005 15:08:02

Zmieniacze firmy Clarion

Zmieniacze firmy Clarion Mimo wielu poszukiwañ nie uda³o mi siê zdobyæ pe³nego opisu interfejsu stosowanego w zmieniaczach firmy Clarion. Od pewnego czasu Clarion wprowadzi³ znacznie bardziej rozbudowany interface o mo¿liwoœciach multimedialnych nazwany Ca-Net a dotychczasowy zosta³ nazwany C-Bus. Jedyne co na razie uda³o mi siê przechwyciæ to kolorki przewodów w oryginalnym kablu interface CBus. A co na nich jest pozostaje siê tylko domyœlaæ. C-Bus modele bez literki z w nazwie

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ekran

Sygna³ SI/SO SCK RELAY SQR n.c. masa audio audio L audio R n.c. BU +12V ACC-CONT GND masa

Kolor przewodu czerwony cienki fioletowy cienki br¹zowy gruby jasnoniebieski cienki pomarañczowy gruby ekran dla 7 i 8 zielony w ekranie szary w ekranie czarny gruby czerwony gruby zielony cienki ekran dla 1, 2, 4, 11 ekran ca³ego kabla i dodatkowo 6, 7, 8

Na rysunku wtyk od strony ³¹czenia. Opis sygna³ów zrobiony zosta³ na podstawie zmieniacza na 12 p³yt. Sygna³ RELAY to odpowiedŸ zmieniacza odblokowuj¹cego wyciszenie w radiu, inaczej ni¿ to jest zwykle w zmieniaczach, gdy wyciszany jest sygna³ w samym zmieniaczu a nie radiu. Dziwn¹ spraw¹ jest to, ¿e w kablu wystêpuje ¿ó³ty cienki przewód do niczego nie pod³¹czony. Szyna danych jest zrobiona ju¿ standardowo, czyli linia zegara (SCK - serial clock), dwukierunkowa linia danych (SO/SI serial out/in) oraz zezwolenia (SQR).Taka ma³a ciekawostka, zmieniacze Clariona na 12 i 18 p³yt obs³ugiwane s¹ jako zestaw 2 lub 3 magazynków po 6 p³yt i prze³¹czenia dokonujemy klawiszem opisanym dodatkowo jako MAG (zwykle ten co BAND). Dziêki temu zmiany p³yt mo¿emy dokonywaæ tylko 6 klawiszami bezpoœredniego dostêpu. Ce-Net modele z literk¹ z w nazwie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/clarion_changer.htm (1 of 2)22-06-2005 15:08:24

Zmieniacze firmy Clarion

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

sygna³ lr+ l+ masa zasilania rnie pod³¹czony sterowanie nie pod³¹czony nie pod³¹czony nie pod³¹czony sterowanie sterowanie +12V

Widok z³¹cza w radiu lub zmieniaczu (¿eñskie) od strony ³¹czenia. Opis dosta³em poczt¹. Warto dodaæ, ¿e ta magistrala umo¿liwia nie tylko sterowanie zmieniaczem ale ca³ym systemem multimedialnym (tuner TV, nawigacja). Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/clarion_changer.htm (2 of 2)22-06-2005 15:08:24

r.c.CLARION

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë CLARION
CLARION FINISH LINE 742 PT9653V

CLARION - ARX - 6570Rz CLARION - DXZ38RMP RDS EON

CLARION CXR401

CLARION RAX 531D

CLARION RAX660DZ

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/clarion_rc.htm (2 of 5)22-06-2005 15:08:49

r.c.CLARION

CLARION CRH71 PE-9411A

CLARION ADX-5355 CLARION ARX-6370

CLARION DRX-7575Z

CLARION 15120 Mitsubishi Motors model: C602

CLARION PU-9397D-A NATIONAL RM-Z11SAB

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/clarion_rc.htm (3 of 5)22-06-2005 15:08:49

r.c.CLARION

CLARION PU-9150-B

CLARION ARX 6170 R

CLARION PF-1509A (SUBARU) Made in Philippines

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/clarion_rc.htm (4 of 5)22-06-2005 15:08:49

r.c.DAEWOO

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë DAEWOO
DAEWOO

DAEWOO

DAEWOO AKF-4087XC, AKF-9625

DAEWOO AKF-43065

DAEWOO AKF- 8846, AKF- 8847

DAEWOO AKF-9255V

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/daewoo_rc.htm (2 of 4)22-06-2005 15:09:14

r.c.DAEWOO

DAEWOO AKF-9255XV

DAEWOO AKF-9345 DAEWOO ACP-5020 RDS (CD)

DAEWOO AKF-9625WY-RE

DAEWOO AKF-4085

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/daewoo_rc.htm (3 of 4)22-06-2005 15:09:14

r.c.DELCO

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë DELCO
DELCO MODEL: 14179985

DELCO MODEL: 16149451

DELCO MODEL: 16194975

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/delco_rc.htm (2 of 3)22-06-2005 15:09:40

r.c.DELCO

DELCO-LOC II MODEL: 16220765 Made in USA

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/delco_rc.htm (3 of 3)22-06-2005 15:09:40

Z³¹cza starszych modeli europejskich DIN

Z³¹cza starszych modeli europejskich DIN. Taki typ z³¹cza by³ poprzednikiem ISO. W wielu samochodach fabryczna instalacja by³a wyposa¿ana w ten typ z³¹cza (Opel, Audi). Blaupunkt

styk 1 2 3 4 5

sygnal masa zasilania +12 V zasilanie sterowanie anten¹ automatyczn¹ +12 V podtrzymanie (kod) nie u¿ywane

Z³¹cze 5 jest w wy¿szych modelach wykorzystywane jako wyjœcie liniowe. Grundig WKC2830/2820, Opel SC203 (1987-90)

styk 1 2 3 4 5

sygna³ masa zasilania +12 zasilanie podœwietlenie sterowanie anten¹ automatyczn¹ +12 V podtrzymanie (pamiêæ)

Grundig model: WKC3860VD(*)/3841VD/3842VD/3851RDS/4750RDS(*) (rok 1989)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/din.htm (1 of 3)22-06-2005 15:10:03

Z³¹cza starszych modeli europejskich DIN

styk 1 2 3 4 5 6

z³¹cze zasilania masa zasilania +12V zasilanie podœwietlenie sterowanie anten¹ automat. +12V podtrzymanie SCV - speed contol volume

z³¹cze line out line out RR line out RL line out FR line out FL sterowanie wzmacniacza masa line out

Tylko modele oznaczone (*) maj¹ SCV (jest w regulator opisany SPEED) Philips modele:DC740/757/755 i inne (lata 1986-89)

styk 1 2 3 4 5 6

sygna³ masa zasilania +12V zasilanie sterowanie anten¹ automatyczn¹ +12V podtrzymanie (kod lub pamiêæ) szukanie w górê (patrz uwagi)

Na podstawie radia, sprawdzone dla wielu modeli. Szukanie w górê dzia³a po dotkniêciu tego styku do masy (w³¹cznik jak na rysunku). Jest to pierwowzór pilota przewodowego do radia samochodowego. Philips DC670/674(*) (1989-90)
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/din.htm (2 of 3)22-06-2005 15:10:03

Z³¹cza starszych modeli europejskich DIN

styk 1 2 3 4 5 6 7

sygna³ masa zasilania +12 V zasilanie podœwietlenie sterowanie anten¹ automatyczn¹ +12 V podtrzymanie (kod) nie wykorzystywane lub SEEK (*) nie wykorzystywane

W tym modelu nie jest wykorzystane z³¹cze 6, a czasem na to z³¹cze podaje siê sygna³ szukania w górê (jak na opisie wy¿ej). Z³¹cze 7 jest czasem wykorzystywane jako wyjœcie liniowe. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/din.htm (3 of 3)22-06-2005 15:10:03

r.c.FORD

Ðàçú¸ì àâòîìàãíèòîë FORD
FORD series 100MM Bezel Radios

FORD FX3000 MADE IN KOREA BY INTERCONTI

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/ford_rc.htm (2 of 6)22-06-2005 15:10:25

r.c.FORD

FORD

FORD 5000, 6000, 7000

FORD Mondeo, Galaxy, Mazda

FORD 2006 Sound made in Portugal Ðàñïàéêà âåðõíåãî ðàçú¸ìà. Îñòàëüíîå êàê ó Blaupunkt

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/ford_rc.htm (3 of 6)22-06-2005 15:10:25

r.c.FORD

FORD Windstar

FORD 1998 - 1999 ãîäà âûïóñêà.

FORD 2007 RDS.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/ford_rc.htm (4 of 6)22-06-2005 15:10:25

r.c.FORD

FORD E-STR 22DPS710 A91SX-18K876-EA (INTERCONTI)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/ford_rc.htm (5 of 6)22-06-2005 15:10:25

r.c.GELHARD

Ðàçúåìû àâòîìàãíèòîë GELHARD
GELHARD GXR-2XX

GELHARD GXR-860QM

GELHARD GXR 260DT

GELHARD GXR-944S

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/gelhard_rc.htm (2 of 3)22-06-2005 15:10:47

r.c.GOLDSTAR,LG

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë GOLDSTAR, LG
GOLDSTAR TCC - 330

GOLDSTAR TCC - 573

GOLDSTAR TCC-1800

LG TCC-8020

LG TCC- 573

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/goldstar_rc.htm (2 of 3)22-06-2005 15:11:12

r.c.GOLDSTAR,LG

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/goldstar_rc.htm (3 of 3)22-06-2005 15:11:12

r.c.GRUNDIG

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë GRUNDIG

DCR 100 DAB

ADVANCE CC ADVANCE CD

EC400RDS EC420RDS EC4290CD EC4490CD

EC4600RDS EC4700CC EC4790 EC4890CD

SCC3400RDS SCC3460RDS

SCD1590VD

SCD1910RDS

SCD3390RDS

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig.htm (2 of 11)22-06-2005 15:11:46

r.c.GRUNDIG

SCD3490RDS

SCD3590

SCD5290RDS

SCD5390RDS

SCD5690RDS

WKC1100VD WKC1101VD WKC1102VD

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig.htm (3 of 11)22-06-2005 15:11:46

r.c.GRUNDIG

WKC1200VD WKC1400VD WKC1401

WKC1630VD WKC1650VD

WKC1670VD

WKC1700VD WKC1701VD

WKC1703RDS (RS) WKC1704RDS (RS)

WKC1705RDS (RS)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig.htm (4 of 11)22-06-2005 15:11:46

r.c.GRUNDIG

WKC1903RDS

WKC2670VD

WKC2680VD

WKC3100 WKC3101 WKC3102

WKC3200 WKC3201RDS

WKC3300 WKC3301RDS

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig.htm (5 of 11)22-06-2005 15:11:46

r.c.GRUNDIG

WKC3400RDS

WKC3600 Export WKC3630

WKC3650

WKC3670

WKC3680

WKC3700 R WKC3701 R

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig.htm (6 of 11)22-06-2005 15:11:46

r.c.GRUNDIG

WKC3703RDS (RS) WKC3704RDS

WKC3703RDS/24

WKC3705

WKC3803F WKC3805 (RS) /IT

WKC3870 RDS

WKC3880 RDS

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig.htm (7 of 11)22-06-2005 15:11:46

r.c.GRUNDIG

WKC3903 RDS WKC3904 RDS

WKC3905 RDS Bis 3/93

WKC3905 RDS ab 4/93

WKC4805 VD WKC4805 (RS)

WKC4870 RDS C/V WKC4871 RDS

WKC5100 WKC5101 RDS WKC5200 RDS

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig.htm (8 of 11)22-06-2005 15:11:46

r.c.GRUNDIG

WKC5201 RDS

WKC5300 RDS

WKC5500 RDS C

WKC5600 RDS

WKC6400 RDS

WKC6500 RDS

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig.htm (9 of 11)22-06-2005 15:11:46

r.c.GRUNDIG

WKC7400 RDS WKC7500 RDS

WKC2820

WKC2830 WKC2841

WKC-3860 VD

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig.htm (10 of 11)22-06-2005 15:11:46

Z³¹cza zmieniaczy firmy Grundig - www.studio24.prv.pl

Z³¹cza zmieniaczy firmy Grundig. Ze wzglêdu na stosunkowe rzadkie wystêpowanie trudno zdobyæ wyczerpuj¹ce informacje na ten temat. ( w szczególnoœci stare modele takie jak MCD-10). GRUNDIG modele nowsze MCD36 i MCD40

gniazdo w zmieniaczu od strony przy³¹czania.
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 ekran sygna³ sterowanie +12V (ACC) zasilanie +12V (B. UP) (CD+B) bus (BUS) bus masa i masa zasilania audio L audio R masa audio masa kolor przewodu ¿ó³ty niebieski gruby zielony czarny w ekranie ekran dla 4 bia³y w ekranie czerwony w ekranie ekran dla 6 i 7 pod³¹czone do 5

Ze z³¹czem 3 to s¹ jakieœ magiczne rzeczy. W zmieniaczu jest pod³¹czone, w kablu jest albo nie ma a w radiu (nowsze modele) zazwyczaj nie ma. W nawiasach opis taki jak na p³ytce w zmieniaczu (rozebra³em i spisa³em). model MCD30

Widok z³¹cza w radiu od strony wychodz¹cych kabli (tzw. strona lutowania). Do zmieniacza pod³¹czany jest wtyk DIN-8 (na rysunku widok od strony ³¹czenia). Rysunek na podstawie oryginalnego (i dzia³aj¹cego ) kabla. Nie mam pojêcia dlaczego w instrukcjach serwisowych nie ma po³¹czenia ze z³¹czem numer 14 (w radiu - jak jest podane na stronie o z³¹czach ISO). Z nowszymi zmieniaczami dzia³a poprawnie Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig_changer.htm22-06-2005 15:12:09

r.c.GRUNDIG OEM

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë GRUNDIG OEM
AUDI CHOPUS AUDI CONCERT AUDI GAMMA CC

CHALLENGE 100, 200, 300

CHALLENGE 400

CHALLENGE 500, 600

CHALLENGE 530 DAB

CITROEN S8 CITROEN 2014 RDS (FM

FIAT AD182 (TIPO C HIGH) FIAT AD185 (TIPO D HIGH)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig_oem.htm (2 of 8)22-06-2005 15:12:32

r.c.GRUNDIG OEM

FIAT AD182 H3 FIAT AD182 H4

FIAT AD182 M2

FIAT AD183 M (Spider)

MERCEDES SOUND 1000

MERCEDES SOUND 3000

MERCEDES SOUND 4000

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig_oem.htm (3 of 8)22-06-2005 15:12:32

r.c.GRUNDIG OEM

MERCEDES SOUND 5000

MERCEDES SOUND 7000a

MERCEDES SOUND 8000

OPEL CAR 200 (D)

OPEL CAR 2002 OPEL R 2001

OPEL R 100 (D)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig_oem.htm (4 of 8)22-06-2005 15:12:32

r.c.GRUNDIG OEM

OPEL SC 303 (C) OPEL SC303 (C) IT

OPEL SC 303 D (C)

RENAULT AUDIO 4000

RENAULT TWINGO/ VD

SEAT 3905 RDS

SEAT GP01

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig_oem.htm (5 of 8)22-06-2005 15:12:32

r.c.GRUNDIG OEM

SEAT S5 Snake High

SEAT S5 Snake Low

SKODA MS201

SKODA MS402

SKODA MS411

SKODA Symphony

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig_oem.htm (6 of 8)22-06-2005 15:12:32

r.c.GRUNDIG OEM

SMART RADIO SMART RADIO CC

VW ALPHA 4

VW BETA 3

VW BETA 4

VW BETA 5

VW SOUND 3000

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig_oem.htm (7 of 8)22-06-2005 15:12:32

r.c.GRUNDIG OEM

VW SOUND 5000

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/grundig_oem.htm (8 of 8)22-06-2005 15:12:32

r.c.HONDA

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë HONDA

HONDA CQ-EH8160AK HONDA CQ-EH9160A (Acura)

HONDA CQ-YH5070L HONDA CQ-YH5071L HONDA CQ-YH5072L HONDA CQ-YH5074L

HONDA

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/honda.htm (2 of 3)22-06-2005 15:13:02

r.c.HONDA

HONDA Model: 39100-s84-A210, REF GQ-JH1810A Èíôîðìàöèÿ íåïîëíàÿ íî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðè ïðè¸ìêå è ðåìîíòå õâàòèò.

HONDA 428TA (CLARION)

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/honda.htm (3 of 3)22-06-2005 15:13:02

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

Z³¹cza ISO Wiêkszoœæ nowych odbiorników wyposa¿ona jest w z³¹cze ISO. Podstawowe po³¹czenia s¹ ogólnie znane ale w przypadku tych dodatkowych producent zazwyczaj milczy. Na tej stronie s¹ opisane sygna³y wystêpuj¹ce w z³¹czach a pe³n i¹ce funkcje specjalne. Dziêki temu mo¿emy sami wykonaæ sobie potrzebny interface (np. w przypadku gdy nie ma go w ofercie lub kosztuje kolosaln¹ cenê). Jest koncepcja aby ten dzia³ podzieliæ na dwie czêœci, odbiorniki sklepowe oraz fabryczne. By³oby chyba lepiej. Czekam na g³osy w tej sprawie. Z³¹cze ISO C3 Standard – specyfikacja ogólna.

A: Zasilanie 1. 2. 3. 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-) Z³¹cza 1,2 i 3 wykorzystane s¹ ró¿nie w zale¿noœci od producenta radia (np. 1 mo¿e s³u¿yæ do regulacji g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci pojazdu, 3- tel. mute). Z³¹cze zasilania (7) mo¿na po³¹czyæ ze z³¹czem podtrzymania w przypadku gdy producent samochodu wyprowadzi³ tylko jeden zacisk +12V przewidziany do pod³¹czenia radia. (Zaleca siê pod³¹czenie podtrzymania do z³¹cza gdzie wystêpuje +12V nawet po wy³¹czeniu stacyjki – ze wzglêdu na podtrzymanie pamiêci p³yt w zmieniaczu).

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. przewód steruj¹cy 7. 8. 9. 10. W wykazie podano angielskie skróty 11. oznaczeñ: 12. pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) 13. q L – lewy (left) 14. druga litera oznacza po³o¿enie 15. q R – ty³ (rear) 16. q F – przód (front) 17. - oznacza ujemny zacisk g³oœnika Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ 18. pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. wzmacniacza mocy. 20. 7 – 20 zmieniacz lub tuner DAB.

Wy¿ej podane sygna³y s¹ standardem i wystêpuj¹ praktycznie w ka¿dym z³¹czu. UWAGA: VW po roku 1998 (Golf i Passat) maj¹ po³¹czone konektor 5 z kostki A z zasilaniem. Mo¿e to powodowaæ dziwne reakcje radia (nie chce siê wy³¹czyæ, podœwietla siê wy³¹czone lub nawet ulega uszkodzeniu itp.) Aby to usun¹æ nale¿y od³¹czyæ te z³¹cze od kostki w przypadku instalacji radia innego ni¿ fabryczne. Alfa Romeo model auta: 147, 156
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (1 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

model radia: Alfa Romeo High CD Blaupunkt

A: Zasilanie 1. CAN B 2. BOSTER IN (CD) 3. CAN A 4. 5. sterowanie anteny 6. 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Radio ma pod³¹czany tylko jeden plus, wiêc nie wy³¹cza siê stacyjk¹.

C: Zmieniacz / specjalne 1. 2. 3. 4. 5. 6. sterowanie BOSTER 7. Tel AF+ 8. Tel AF9. Tel MUTE W wykazie podano angielskie skróty 10. RC-A 11. RC-B oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12. masa q R – prawy (right) 13. DATA IN q L – lewy (left) 14. DATA OUT druga litera oznacza po³o¿enie 15. +12V niewy³¹czane q R – ty³ (rear) 16. +12V wy³¹czane q F – przód (front) 17. masa - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD audio GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD audio L wzmacniacza mocy. 20. CD audio R 13-20 CD Changer Interface

Opis na podstawie radia. Z³¹cze zmieniacza wygl¹da na standardowego Blaupunkta. Wyjaœnienia mo¿e dotyczyæ z³¹cze magistrali CAN. Dostarcza ona informacji o sygnale prêdkoœci oraz s³u¿y do identyfikacji samochodu, je¿eli nie jest pod³¹czony to radio siê nie w³¹czy tylko poka¿e CANCHECK. Mam rozpracowanego pilota do tego radia (nied³ugo bêdzie na stronie o pilotach), które pod³¹cza siê do styków RCA i RC-B. Z³¹cze Boster IN wystêpuje tylko w wersji z CD. Audi - Z³¹cze ISO C10 model: Gamma Blaupunkt, Gamma CC Panasonic CQ-LA1020L, Gamma II Blaupunkt M327(patrz uwaga)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (2 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: zasilanie 1. GALA 2. masa 3. wyjœcie steruj¹ce +12V 4. 5. sterowanie anten¹ 6. Podœwietlenie 7. zasilanie (+12 V) 8. Masa (-) GALA - regulacja g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy.

B: g³oœniki 1. RR (nie zawsze) 2. RR - (nie zawsze) 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR (nie zawsze) 8. LR - (nie zawsze) R – prawy (right), L – lewy (left) R – ty³ (rear), F – przód (front)

C: zmieniacz / wyjœcia liniowe 1. DATA 2. CLK 3. ENA 4. 5. GND 6. sterowanie +12V 7. Line out RF 8. Line out RR 9. Line out LF (nie zawsze) 10. Line out LR (nie zawsze)

Uwaga. S¹ radia do fabrycznej instalacji aktywnej (system g³oœnikowy ze z³¹czem na s³uchawki z ty³u pojazdu zasilany z oddzielnego wzmacniacza) i wtedy radio nie posiada wyjœcia na tylne g³oœniki i wyjœæ liniowych na przód (Gamma CC Panasonic CQ-LA1020L). Sygna³y DATA, CLK, ENA s³u¿¹ do komunikacji z reszt¹ pojazdu (komputer pok³adowy) i decyduj¹ o komunikatach dŸwiêkowych sygnalizuj¹cych awariê lub czasem do komunikacji z wyœwietlaczem w desce pojazdu. Model Gamma II M327 nie ma pod³¹czonych styków C1,C2, C3. Warto zauwa¿yæ, ¿e radia nie posiadaj¹ drugiego plusa zasilania (z³¹cze A4). Audi - Z³¹cze ISO C10 model: Gamma CC Bose - system aktywny

A: Zasilanie 1. GALA 2. masa (CD gnd) 3. wyjœcie steruj¹ce +12V 4. 5. sterowanie anten¹ 6. podœwietlenie

B: G³oœniki 1. line in R 2. line in L 3. gnd 4. CD gnd 5. wyjœcie +12V za³¹czane 6. wyjœcie +12V nie prze³¹czane

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. DATA 2. CLK 3. ENA 4. 5. GND 6. sterowanie +12V

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (3 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

7. zasilanie (+12 V) 8. masa (-) GALA - regulacja g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy.

7. CD SCL 8. CD SDA R – prawy (right), L – lewy (left) R – ty³ (rear), F – przód (front)

7. line out RF 8. line out RR 9. line out LF 10. line out LR

System aktywny obejmuje tak¿e wzmacniacz zewnêtrzny (przód i ty³) oraz zmieniacz CD (prawdopodobnie stary klon Blaupunkta CDC-M3 z interfejsem). Opis z³¹cza dosta³em mailem. Cecha charakterystyczna tego radia to lo go Bose na panelu czo³owym. Samo radio ma wnêtrze Blaupunkta a to co decyduje o jego koñcowym brzmieniu (wzmacniacz i g³oœniki) s¹ montowane przez firmê Bose (praktycznie High-End). Audi model: Delta CC Blaupunkt 8AE/8AS (szeroka)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. line out LR 2. line out RR 3. line out GND 4. line out LF 5. line out RF 6. sterowanie wzmacniacza 7. AFC 8. CLOCK 9. DATA 10. ENA 11. Rem-C Uwaga: 12. US Z³¹cze A3 w tym Audi jest 13. CD Data pod³¹czone do +12V. Mo¿e to Delta CC ma tylko wyjœcia na 2 14. CD Clock powodowaæ dziwne reakcje g³oœniki, ty³ jest w systemie radia niefabrycznego, dlatego 15. GND aktywnym gdy takie stosujemy powinno siê 16. UB+ (wyjœcie 12V stale) ten styk od³¹czyæ. 17. wyjœcie +12V wy³¹czane 18. COM (masa) 19. AF-L 20. AF-R

A: Zasilanie 1. GA (Gala) 2. MUTE 3. +12V 4. S-Komt (+12V za stacyjk¹) 5. sterowanie anteny 6. podœwietlenie 7. UB+ (+12V z akumulatora) 8. masa

B: G³oœniki 1. 2. 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. 8. -

Opis na podstawie radia. Ta linia sterowa³a prawodopodobnie standardowym zmieniaczem Blaupunkta. Wiêcej na temat zmieniaczy do Audi w dziale Zmieniacze OEM. Linie danych w kostce C zielonej s¹ do komunikacji z wyœwietlaczem w samochodzie. Audi model:Concert M4, Chorus M4, Symphony CQ-LA1822L
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (4 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. GALA 2. tel mute 3. K-Bus 4. S-Kont 5. sterowanie anten¹ 6. podœwietlenie 7. zasilanie +12V 8. masa zasilania

B: G³oœniki D: Rozszerzenie 1. 1. MUTE 2. 2. +12V na sta³e (do navi) 3. g³oœnik RF+ 3. NF+ (tel) 4. g³oœnik RF4. NF- (tel) 5. g³oœnik LF+ 5. NF+ (navi) 6. g³oœnik LF6. NF- (navi) 7. 7. sterowanie navi 8. 8. MUTE Tylne g³oœniki w systemie aktywnym, 9. podœwietlenie GALA - regulacja g³oœnoœci w gdy tryb BOSE to wzmacniacze z zale¿noœci od prêdkoœci jazdy 10. masa przodu tak¿e wy³¹czone. C: z³¹cze rozszerzeñ, kolory oznaczaj¹ barwy kostek wtykanych do poszczególnych z³¹cz. C1: wyjœcia liniowe C2: pilot, wyœwietlacz C3: zmieniacz CD 1. wyjœcie liniowe LR 7. 13. Data-In 2. wyjœcie liniowe RR 8. Clock 14. Data-Out 3. masa wyjœæ linowych 9. Data 15. Clock 4. wyjœcie liniowe LF 10. ENA 16. wyjœcie zasilania +12V 5. wyjœcie liniowe RF 11. REM-C 17. +12V sterowanie CD 6. sterowanie wzmacniacza +12V 12. 18. masa CD - COM. 19. CD L Wyjœcia liniowe do systemu Wyjœcie na wyœwietlacz miêdzy aktywnego. zegarami. 20. CD R

Opis na podstawie radia. Wiêcej na temat zmieniacza w dziale Zmieniacze OEM i w opisach nades³anych. W wielu nowych Audi pomiêdzy zegarami umieszczony jest wyœwietlacz komputera pok³adowego. Na nim po do³¹czeniu mog¹ byc tak¿e wyœwietlane informacje z radia fabycznego a nawet nawigacji, której opis z³¹cza wkrótce. Model Chorus nie posiada sterowania zmieniacza i w nim z³¹cze zmieniacza jest nie pod³¹czone. Je¿eli system w samochodzie jest w pe³ni aktywny to radio zaraz po w³¹czeniu wyœwietla BOSE i ma wy³¹czony wbudowany wzmacniacz. Aby w³¹czyæ tryb BOSE trzeba pod³¹czyæ komputer do z³¹cza diagnostycznego (w radiu jest pod³¹czona linia diagnostyczna K) i korzystaj¹c z odpowiednich narzêdzi w³¹czyæ go. Uwaga na styk 5 w kostce zasilaj¹cej. Czasem jest to sterowanie anteny automatycznej a czasem styk dodatkowy do zasilania radia (+12V). Becker modele: Grand Prix CD, Traffic Pro (BE-4720)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (5 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. GAL -kontrola g³oœnoœci (*) 2. lampa wsteczna (navi) 3. wyciszenie z telefonu (tel. mute) 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

(*) kontrola g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy.

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. wyjœcie liniowe subwoofera 7. CDW sterowanie za³¹czeniem 8. Zasilanie nie od³¹czane 9. masa W wykazie podano angielskie skróty 10. CDW Data 11. CDW Clock oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12. CDW Reset q R – prawy (right) 13. NF-Telefon q L – lewy (left) 14. NF-Telefon druga litera oznacza po³o¿enie 15. Service BUS-TXD q R – ty³ (rear) 16. Service BUS-RXD q F – przód (front) 17. Zasilanie nie od³¹czane - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. Masa wejœæ liniowych Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CDW wejœcie L wzmacniacza mocy. 20. CDW wejœcie R 7 – 20 zmieniacz (datalink)

Pe³ny opis dosta³em mailem (strona z instrukcji serwisowej). Wyjaœnienia wymagaj¹ pewne sygna³y. Sygna³y oznaczone CDW s³u¿¹ do komunikacji ze zmieniaczem. Wnikliwi pewnie zauwa¿yli, ¿e s¹ bardzo podobne do tych co s¹ w nowych zmieniaczach Sony (Uni-link). To jest prawda bo radia Beckera po zmianie softu (nie zawsze trzeba to robiæ) steruj¹ zmieniaczami Sony. Tylko, ¿e wtedy wiele funkcji nie dzia³a zbyt dobrze (np. kontrola g³oœnoœci i korekcja brzmienia w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy). Kolejn¹ ciekawostk¹ jest istnienie w radiu kawa³ka zestawu g³oœnomówi¹cego do telefonu komórkowego. Z³¹cza NF-Telefon s¹ wejœciami fonii z zestawu g³oœnomówi¹cego (aktywacja sygna³em tel. mute). I jeszcze jedna nie spotykana gdzie indziej rzecz a mianowicie z³¹cze serwisowe. Ma ono znaczenie podobne do odpowiednika w telefonach komórkowych. Mo¿na modyfikowaæ soft zawarty w radiu. Ciekawe z³¹cze to styk do pod³¹czenia lampy wstecznej (tylko w nawigacji). Daje to nawigacji informacjê, czy poruszamy siê do ty³u czy do przodu i dope³nia sygna³ z anteny GPS i sygna³ prêdkoœciowy (GAL). Becker modele: Traffic Star

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (6 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. GAL -kontrola g³oœnoœci (*) 2. lampa wsteczna (navi) 3. wyciszenie z telefonu (tel. mute) 4. podtrzymanie 5. sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. 7. zasilanie (+12 V) 8. masa /gps-gnd/tel-gnd

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

(*) kontrola g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy.

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. sterowanie wzmacniacza 7. CDW sterowanie za³¹czeniem 8. zasilanie nie od³¹czane 9. masa W wykazie podano angielskie skróty 10. CDW Data 11. CDW Clock oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12. CDW Reset q R – prawy (right) 13. TXD2 (Telefon RXD) q L – lewy (left) 14. RXD2 (Telefon TXD) druga litera oznacza po³o¿enie 15. TXD1 (GPS RXD niebieski) PM q R – ty³ (rear) 16. RXD1 (GPS TXD bia³y) PM-BUS q F – przód (front) 17. zasilanie nie od³¹czane - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. masa wejœæ liniowych Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CDW wejœcie L wzmacniacza mocy. 20. CDW wejœcie R 7 – 20 zmieniacz (datalink)

Pierwsza nawigacja 1DIN. Kilka z³¹cz jak widaæ jest w³aœnie do nawigacji. Oprócz tego interfejs telefoniczny. Blaupunkt CD deck - Z³¹cze ISO C10

A: Zasilanie

B: Brak z³¹cza

C: Wyjœcia liniowe

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (7 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

1. 2. 3. 4. Podtrzymanie (zasilanie procesora) 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

1. nc. 2. nc. 3. nc. 4. tel. mute(l)/ czerwono/ czarny 5. line GND/ czarny 6. wy 12 V, w³¹czane/ czerwony 7. Line out RF/ zielony 8. Line out RR/ szary 9. Line out LF/ niebieski 10. Line out LR/ bia³y

Sprawdzone dla modelu Muenchen SCD09 i Philadelphia SCD09 Blaupunkt (DMS x1, x2, x3, 104, 105)- Z³¹cze ISO C10 czyli modele RDM i RCM 42, 82, 43, 104, 105

A: Zasilanie 1. SDA (zmieniacz CD)/ ¿ó³ty 2. SCL (zmieniacz CD)/ niebieski 3. Dig. GND (zmieniacz CD)/ czarny 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

Uwaga: Ze z³¹cz 4, 5, 8 s¹ poprowadzone przewody zasilaj¹ce do zmieniacza CD. (tylko modele z DMS)

B: G³oœniki 1. RR/ fioletowy 2. RR-/ fioletowy z czarnym paskiem 3. RF/ szary 4. RF-/ szary z czarnym paskiem 5. LF/ bia³y 6. LF-/ bia³y z czarnym paskiem 7. LR/ zielony 8. LR-/ zielony z czarnym paskiem W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. Line in R/ br¹zowy 2. Line in L/ bia³y 3. we. sterowania line in (on=h) 4. dk=out(h)/tel. mute(l) 5. line GND/ czarny 6. wy 12 V, w³¹czane/ czerwony 7. Line out RF/ zielony 8. Line out RR/ szary 9. Line out LF/ granatowy 10. Line out LR/ bia³y Uwaga: Z³¹cza 1,2 oraz 5 wykorzystywane s¹ do pod³¹czenia zmieniacza lub zewnêtrznego Ÿród³a dŸwiêku (tylko w modelach z DMS)

Sprawdzono dla modeli z DMS: Frankfurt RCM104, Madrit RCM104, Paris RCM104 oraz Frankfurt RCM82. Opis nie pasuje dok³adnie do modelu Renault G5 mimo, ¿e jest to pochodna serii Wave (nie ma wyjœæ liniowych ale ma wejœcie pilota - opis w dziale o pilotach). Blaupunkt - Z³¹cze ISO C3 modele RDM i RCM 126, 127, 128 i Fun Line (nie wszystkie)
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (8 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. 2. tel mute. 3. 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. przewód steruj¹cy (wy +12 V) 7. 8. 9. W wykazie podano angielskie 10. remote control/ czerwony skróty oznaczeñ: 11. remote control/ bia³y pierwsza litera oznacza kana³ 12. remote control/ niebieski - ekran q R – prawy (right) 13. SCL / niebieski q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie 14. SDA / ró¿owy 15. nc. q R – ty³ (rear) q F – przód (front) 16. + 12 sterowanie/ zielony - oznacza ujemny zacisk 17. Masa / ekran + br¹zowy g³oœnika 18. masa audio/ ekran dla 19 i 20 Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ 19. we. L/ bia³y w ekranie pojazdu grozi to uszkodzeniem 20. we. R/ ¿ó³ty w ekranie wzmacniacza mocy. 13-20 CD Changer Interface

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Modele po 1997 roku (czyli seria 128, 129 i Funny Line). W niektórych wersjach (Sky Line) w kostce A (zasilanie) jest wyprowadzone wyjœcie na subwoofer. W niektórych modelach nie wszystkie konektory s ¹ wykorzystane (np. gdy radio nie ma DMS to brak jest sygna³ów na z³¹czach zmieniacza). Z³¹cze Blaupunkt Fun Line 2, Skyline 2 i nowsze (nowe z 4 kostkami). modele: Cassablanca CD50 i podobne.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (9 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie B: G³oœniki D: Rozszerzenie 1. Automatic Sound (x) 1. g³oœnik RR+ 1. wejœcie liniowe 2 - L 2. Radio mute (tel. mute) 2. g³oœnik RR2. wejœcie liniowe 2 - R 3. Subwoofer line out 3. g³oœnik RF+ 3. masa we. liniowego 2 4. Podtrzymanie +12V 4. g³oœnik RF4. niewykorzystane 5. Automatyczna antena 5. g³oœnik LF+ 5. niewykorzystane 6. Podœwietlenie 6. g³oœnik LF6. niewykorzystane 7. Zasilanie +12V 7. g³oœnik LR+ 7. niewykorzystane 8. Masa zasilanie (i masa sub out) 8. g³oœnik LR8. niewykorzystane 9. niewykorzystane (x) - regulacja g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy 10. niewykorzystane C: z³¹cze rozszerzeñ, kolory oznaczaj¹ barwy kostek wtykanych do poszczególnych z³¹cz. C1: wyjœcia liniowe C2: pilot, nawigacja, telefon C3: zmieniacz CD 1. wyjœcie liniowe LR 7. telefon/ nawi. wejœcie liniowe + 13. Bus-In 2. wyjœcie liniowe RR 8. telefon/ nawi. wejœcie liniowe 14. Bus-Out 3. masa wyjœæ linowych 9. radio/ nawigacja wyciszenie 15. wyjœcie zasilania +12V 4. wyjœcie liniowe LF 10. wy. zasilania pilota +12V 16. sterowanie +12V 5. wyjœcie liniowe RF 11. wejœcie pilota 17. Bus-masa 6. sterowanie wzmacniacza +12V 12. masa pilota 18. masa we. liniowych 19. we. liniowe L 20. we. liniowe R

Zarówno zdjêcie jak i opis pochodzi z instrukcji obs³ugi. Z³¹cze jest doœæ rozbudowane ale te¿ i mo¿liwoœci po³¹czeñ s¹ du¿e. W sekcji zmieniacza mimo pozornie innych nazw sygna³y s¹ standardowe (czyli takie jak w starszych zmieniaczach). Radio przystosowane jest do dynamicznej nawigacji (TMC). Blaupunkt modele: RNS-DX70, RNS3

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (10 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie B: G³oœniki D: Rozszerzenie 1. GA 1. g³oœnik RR+ 1. masa 2. mute 2. g³oœnik RR2. 3. rev 3. g³oœnik RF+ 3. CAN L(*) 4. Podtrzymanie +12V 4. g³oœnik RF4. 5. Automatyczna antena 5. g³oœnik LF+ 5. CAN H(*) 6. Podœwietlenie 6. g³oœnik LF6. 7. Zasilanie +12V 7. g³oœnik LR+ 7. SENS. 8. Masa zasilanie 8. g³oœnik LR8. 9. SENS. GA - sygna³ zale¿ny od prêdkoœci (*) - tylko DX70 jazdy 10. C: z³¹cze rozszerzeñ, kolory oznaczaj¹ barwy kostek wtykanych do poszczególnych z³¹cz. C1: wyjœcia liniowe C2: pilot, telefon C3: zmieniacz CD 1. wyjœcie liniowe LR 7. telefon wejœcie liniowe +(*) 13. Data-In 2. wyjœcie liniowe RR 8. telefon wejœcie liniowe -(*) 14. Data-Out 3. masa wyjœæ linowych 9. mute(*) 15. wyjœcie zasilania +12V 4. wyjœcie liniowe LF (*) 10. wy. zasilania pilota +12V 16. sterowanie +12V 5. wyjœcie liniowe RF(*) 11. wejœcie pilota 17. data-masa 6. sterowanie wzmacniacza +12V 12. masa pilota 18. masa we. liniowych 19. we. liniowe L 20. we. liniowe R

Nawigacja Blaupunkta, opis na podstawie radia. Tradycyjnie ju¿ wejœcie do sygna³u prêdkoœciowego (GA) oraz sygna³u cofania (REV). Dodatkowo mo¿na pod³¹czyæ magistralê CAN (informacja o prêdkoœci, cofaniu itp.), a jak samochód nie generuje sygna³u prêdkoœciowego to tak¿e sygna³ z impulsatora umieszczonego na kole (SENS.). Jest w czym wybieraæ. ¯yroskopu nie trzeba pod³¹czaæ bo jest umieszczony z prawej strony radia. Model RNS3 czêsto jest u¿ywany jako wyposa¿enie fabryczne (Punto, Skoda, Mazda). Ma on pod³¹czenia nieco zubo¿one wzglêdem DX70 (nie ma wejœcia telefonicznego, wyjœæ liniowych przednich oraz wejœcia magistali CAN). Blaupunkt RDM127 i RCM127 -Z³¹cze ISO-C3 modele: New York RDM127 i Bremen RCM127 i tylko te.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (11 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. nie pod³¹czone 2. mute 3. subwoofer out. 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. przewód steruj¹cy 7. aux L 8. aux R 9. aux GND W wykazie podano angielskie skróty 10. przewód steruj¹cy wy +12V oznaczeñ: 11. wejœcie mikrofonu pierwsza litera oznacza kana³ 12. masa mikrofonu q R – prawy (right) 13. can H q L – lewy (left) 14. can L druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) 15. Ug+ q F – przód (front) 16. przewód steruj¹cy wy +12V - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 17. dig GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ 18. info GND pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. digi in wzmacniacza mocy. 20. info in

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Fiat Grundig model auta: Bravo/Brava/Marea/Maera Weekend

A: Zasilanie 1. -

B: G³oœniki 1. RR

C: Zmieniacz / specjalne 1. -

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (12 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

2. 3. 4. +12V ACC 5. 6. Podœwietlenie 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Radio posiada logikê zap³onu, wiêc plusy zamienione s¹ miejscami.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. pilot 9. pilot W wykazie podano angielskie skróty 10. 11. oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12 q R – prawy (right) 13. CD-Bus q L – lewy (left) 14. druga litera oznacza po³o¿enie 15. CD-Bus GND q R – ty³ (rear) 16. +12V stale q F – przód (front) 17. +12V sterowane z radia - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD-NF GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD-NF Left wzmacniacza mocy. 20. CD-NF Right 13-20 CD Changer Interface

Na podstawie instrukcji od tego samochodu. W instrukcji jest Ÿle ponumerowane z³¹cze zmieniacza. Jest to standardowy Grundig MCD36/40. Niektóre wersje samochodu maj¹ sterowanie radia z kierownicy i wtedy jest ono pod³¹czone do z³¹cza pilot. Przypuszczam, ¿e jest to prosty model pilota podobny do myszy Philipsa. Fiat model auta: Punto model radia: Punto Low Blaupunkt

A: Zasilanie 1. 2. 3. sterowanie +12V 4. 5. sterowanie anteny 6. 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

C: Zmieniacz / specjalne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (13 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

Radio ma pod³¹czany tylko jeden plus, wiêc nie wy³¹cza siê stacyjk¹.

W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem wzmacniacza mocy.

10. 11. 12 13. CD BUS RX 14. CD BUS TX 15. +12V niewy³¹czane 16. 17. 18. CD audio GND 19. CD audio L 20. CD audio R 13-20 CD Changer Interface

Opis na podstawie radia. Z³¹cze zmieniacz wygl¹da na zmodyfikowanego Blaupunkta. Ró¿nica polega na wy³¹czeniu z kostki styku za³¹czaj¹cego zmieniacz. Mo¿na poeksperymentowaæ z przerobionym kablem i standardowy zmieniacz powinien ruszyæ. Fiat model auta: Punto model radia: Punto High CD Blaupunkt Fiat Stilo HIGH CD

A: Zasilanie 1. tel mute 2. tel mute gnd 3. sterowanie +12V 4. 5. sterowanie anteny 6. 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Radio ma pod³¹czany tylko jeden plus, wiêc nie wy³¹cza siê stacyjk¹.

C: Zmieniacz / specjalne 1. CAN B 2. CAN A 3. 4. tel nf in 5. tel nf in + 6. 7. 8. 9. W wykazie podano angielskie skróty 10. 11. oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12 q R – prawy (right) 13. DATA IN q L – lewy (left) 14. DATA OUT druga litera oznacza po³o¿enie 15. +12V niewy³¹czane q R – ty³ (rear) 16. +12V wy³¹czane q F – przód (front)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (14 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

- oznacza ujemny zacisk g³oœnika Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem wzmacniacza mocy.

17. masa 18. CD audio GND 19. CD audio L 20. CD audio R 13-20 CD Changer Interface

Opis na podstawie radia. Z³¹cze zmieniacza wygl¹da na standardowego Blaupunkta. Wyjaœnienia mo¿e dotyczyæ z³¹cze magistrali CAN. Dostarcza ona informacji o sygnale prêdkoœci oraz s³u¿y do identyfikacji samochodu, je¿eli nie jest pod³¹czony to radio siê nie w³¹czy tylko poka¿e CANCHECK. Fiat model auta: Stilo

A: Zasilanie 1. CAN B 2. subwofer active 3. CAN A 4. +12V ACC 5. sterowanie anten¹ 6. 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Radio posiada logikê zap³onu, wiêc plusy zamienione s¹ miejscami.

C: Zmieniacz / specjalne 1. audio TMC in + 2. audio TMC in 3. TMC mute in 4. 5. 6. sterowanie wzmacniacza * 7. tel in + 8. tel in 9. tel mute W wykazie podano angielskie skróty 10. 11. oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12 tel GND q R – prawy (right) 13. CD data out q L – lewy (left) 14. CD data in druga litera oznacza po³o¿enie 15. +12V stale q R – ty³ (rear) 16. +12V prze³¹czane q F – przód (front) 17. CD masa magistrali - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD audio GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD audio L wzmacniacza mocy. 20. CD audio R 13-20 CD Changer Interface

Na podstawie instrukcji od tego samochodu, skan dosta³em mailem. Zmieniacz to prawdopodobnie standardowy Blaupunkt CDC-A08 mimo zagmatwanego opisu. Styk oznaczony * nie zawsze jest pod³aczony. Radio jest ³¹czone z instalacj¹ samochodu za pomoc¹ magistrali CAN. Niektóre radia zabezpieczane s¹ dodatkowo kontrol¹ pod³¹czenia magistali CAN, je¿eli jej nie wykryj¹ na wyœwietlaczu poka¿¹ komunikat CANCHECK. Stanowi to doœæ skuteczne zabezpieczenie przed u¿ywaniem cudzego mienia ale okazuje siê,
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (15 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

¿e nie jest ju¿ problemem ominiêcie tej blokady. Grundig - Z³¹cze ISO C3

A: Zasilanie 1. SCV 2. Telefon mute 3. 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

SCV - speed control volume; kontrola g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy NF- sygna³ audio (sekcja C)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. przewód steruj¹cy (wy +12 V) 7. RXD 8. TXD 9. GND W wykazie podano angielskie skróty 10. Subwoofer NF 11. Aux in (tel. in) oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12 Aux GND (tel. gnd) q R – prawy (right) 13. CD-Bus q L – lewy (left) 14. druga litera oznacza po³o¿enie 15. CD-Bus GND q R – ty³ (rear) 16. +A Zmieniacz CD q F – przód (front) 17. +U Zmieniacz CD - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD-NF GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD-NF Left wzmacniacza mocy. 20. CD-NF Right 13-20 CD Changer Interface

Grundig - Z³¹cze ISO C10

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (16 of 27)22-06-2005 15:13:28

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. SCV 2. Telefon mute 3. 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. TXD 2. RXD 3. +A Zmieniacz CD 4. +U Zmieniacz CD 5. GND 6. GND 7. Line out RF 8. Line out RR 9. Line out LF

10. Line out LR

W modelach ze sterowaniem zmieniacza jest jeszcze obok z³¹cza ISO wejœcie mini jack do sygna³u akustycznego. Opel modele Philips SC201, Blaupunkt SC202(C), Grundig CAR200

A: Zasilanie 1. 2. 3. tel. mute (tylko CAR200) 4. +12V po stacyjce 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. +12 V z akumulatora 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR (nie w CAR200) 2. RR - (nie w CAR200) 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR (nie w CAR200) 8. LR - (nie w CAR200) W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. SDL 2. SCA 3. GND 4. MCS (MBR) 5. brak z³¹cza 6. brak z³¹cza 7. brak z³¹cza 8. brak z³¹cza 9. brak z³¹cza 10. brak z³¹cza

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (17 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika
q

styki 1-4 s³u¿¹ do pod³¹czenia z wyœwietlaczem montowanym fabrycznie w samochodzie.

Podobnie maj¹ wykonane z³¹cza inne modele radioodbiorników Opel przeznaczone do pracy z oddzielnym wyœwietlaczem. W modelach bez fadera (np. CAR200) brak jest wyjœæ na tylne g³oœniki. Radio Grundig SCD3390 ma takie samo z³¹cze i mo¿e wspó³pracowaæ z wyœwietlaczem w Oplu bez dodatkowych urz¹dzeñ. Wiêcej informacji na temat wyœwietlacza w Oplu i sposobu jego pod³¹czenia w osobnym dziale na stronie. Opel modele Philips CAR400

A: Zasilanie 1. SDV 2. SWC 3. Tel mute 4. +12 V po stacyjce 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. +12 V z akumulatora 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. SDL 2. SCL 3. TIS 4. MRQ 5. brak z³¹cza 6. DDL 7. brak z³¹cza 8. masa 9. brak z³¹cza 10. brak z³¹cza styki 1-4 s³u¿¹ do pod³¹czenia z wyœwietlaczem montowanym fabrycznie w samochodzie.

Pod³¹czenie SCV to kontrola g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy. SWC to z³¹cze pilota umieszczonego na kierwonicy. Wiêcej opisu poszczególnych sygna³ów ju¿ nied³ugo w osobnym dziale temu poœwieconym. Opel modele Philips CCR600

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (18 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. SDV 2. SAC 3. Tel mute 4. +12 V po stacyjce 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. +12 V z akumulatora 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. SDL 2. SCL 3. TIS 4. MRQ 5. CL 6. DDL 7. CH 8. IH 9. CDL 10. CDR styki 1-4 s³u¿¹ do pod³¹czenia z wyœwietlaczem montowanym fabrycznie w samochodzie.

Polecam zobaczenie opisu zmieniaczy OEM bo tam jest pokazany sposób pod³¹czenia fabrycznego zmieniacza CDC2 i CDC3. Opel model:NCDR1100 Siemens

A: Zasilanie 1. SCV 2. SWC 3. AR 4. Zasilanie (ACC)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF -

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. B+ 2. R+ 3. G+ 4. RBG-

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (19 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie 7. Podtrzymanie (BATT +12 V) 8. Masa (-)

5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

5. SYN 6. TER 7. CAN/H 8. EN1 9.DBC 10.CAN/L W wykazie podano angielskie skróty 11. EN2 oznaczeñ: 12 DIAGNOSE pierwsza litera oznacza kana³ 13. MUTE q R – prawy (right) 14. CDL q L – lewy (left) 15. EN3 druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) 16. TL+ q F – przód (front) 17. CD- oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. REV Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ 19. TLpojazdu grozi to uszkodzeniem 20. CDR wzmacniacza mocy. R,G,B, EN, SYN z³¹cza do zewnêtrznego wyœwietlacza

Nawigacja dla Opla. Ten model wymaga specjalnego kolorowego wyœwietlacza. Nie chodzi z podstawowym. Opis na podstawie radia. Próbowa³em rozpracowaæ na bazie schematów samochodu, jak do tego pod³¹czony jest zmieniacz, bo dotyczy³oby to te¿ CCRT700 ale mam tak kiepskie kopie, ¿e prawie nic nie widaæ. Na pewno pod³¹czony jest do CANa i do wejœæ audio CD. Ciekawe czy w tej nawigacji napêd CD to tylko CDROM (jak w nawigacjach VW/Audi MFD), czy te¿ pe³ny odtwarzacz CD. Bo tak patrz¹c tylko na pod³¹czenia wygl¹da mi ten model tylko na radio z komputerem nawigacyjnym a p³yt CD s³ucha siê tylko ze zmieniacza. Opel model:CAR2003, CDR2005

A: Zasilanie 1. SCV (2005) 2. SWC (2005) 3. TEL MUTE (2005) 4. Zasilanie (ACC) 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie 7. Podtrzymanie (BATT +12 V) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. 2. 3. 4. 5. SCL 6. 7. 8. MRQ 9.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (20 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem wzmacniacza mocy.

10. 11. SDA 12. DIAGNOSE 13. TEL MUTE 14. 15. 16. TEL AUD IN+(2005) 17. 18. 19. TEL AUD IN-(2005) 20. 5,8,11 z³¹cza do zewnêtrznego wyœwietlacza

Opis na podstawie podes³anego mailem skanu opisu z radia CAR2003 Blaupunkt i modelu CDR2005 Delco Electronics. Po wykonaniu odpowiedniego przejœcia mo¿na pod³¹czyæ nowe radio do starego wyœwietlacza i odwrotnie. Sprawdza³em i dzia³a³o. Wiêcej szczególów w dziale poœwiêconym wyœwietlaczowi w Oplu. Znaj¹c konsekwencje Opla w podobnych modelach pod³¹czenie bêdzie wygl¹da³o tak samo, oczywiœcie na wolnych stykach moga byæ wykorzystane. Philips - z³¹cze ISO-C10 modele: DC633, DC632 i inne

A: Zasilanie 1. tel. mute 2. pilot (masa) 3. pilot 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR+ 2. RR3. RF+ 4. RF5. LF+ 6. LF7. LR+ 8. LR-

C: Zmieniacz 1. Bus GND 2. D2B+ 3. D2B4. 5. +12V PERMAMENT 6. GND 7. +12V SWITCH. 8. R-CH 9. L-CH 10. SIGN-GND

D: Wyjœcia liniowe 1. +12V sterowanie 2. Return + 3. Signal GND 4. line out FR 5. line out RR 6. line out FL 7. line out RL Styk return+ s³u¿y to zawiadomienia procesora o pod³¹czeniu wzmacniacza 2 albo 4 kana³owego. Prze³¹cza on sterowanie balansem i mostkuje pozosta³e

Uwaga: W modelach oznaczonych Uwaga: 4*7W/2*25W wiêksz¹ moc Gdy ustawimy sterowanie logik¹ mo¿emy uzyskaæ ³¹cz¹æ: zap³onu to nale¿y te¿ zamieniæ 2 Rplusy miejscami. Tak jest fabrycznie 3 R+ w Oplu i VW. Wtedy te¿ dzia³a 5 L+ przypominanie o zabraniu i 6 Lfile:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (21 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

za³o¿eniu panela.

Nie wolno tak robiæ w modelach 4*30W

Uwaga: Opis reszty pod³¹czenia na stronie zmieniacze Philips

koñcówki (tylko modele 4*7/2*25W)

Z³¹cze C wystêpuje tylko w modelach ze sterowaniem zmieniacza. Z³¹cze dla pilota (myszy) tylko w modelach maj¹cych mo¿liwoœæ sterowania pilotem. Opis nadaje siê te¿ do innych Philipsów. Opis myszy-pilota jest na stronie o pilotach. Kiedyœ ju¿ opis tego z³¹cza by³ tutaj ale gdzieœ znikn¹³ w tajemniczych okolicznoœciach. Philips - z³¹cze ISO-C3 modele: nowsze

A: Zasilanie 1.tel. mute 2. pilot (masa) 3. pilot 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

Uwaga: Mo¿na zamieniæ oba plusy i w³¹czyæ sterowanie logik¹ zap³onu. Takie rozwi¹zanie fabrycznie stosowane jest w Oplu i VW

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. przewód steruj¹cy 7. 8. 9. W wykazie podano angielskie skróty 10. oznaczeñ: 11. pierwsza litera oznacza kana³ 12 q R – prawy (right) 13. D2B+ q L – lewy (left) 14. D2Bdruga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) 15. masa q F – przód (front) 16. +12V permament - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 17. +12V switch. Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ 18. masa audio pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. audio L wzmacniacza mocy. 20. audio R

B: G³oœniki 1. RR + 2. RR 3. RF + 4. RF 5. LF + 6. LF 7. LR + 8. LR -

Ostatnia seria Philipsów mia³a sterowanie zmieniacza w systemie HSXX i mo¿e mieæ inne wyprowadzenia. Saab 93, 95 model: 5370101 - z oddzielnym wyœwietlaczem, Clarion

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (22 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: zasilanie 1. 2. 3. TEL MUTE 4. +12V po stacyjce 5. sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. 7. +12V stale 8. masa

.

B: g³oœniki 1. RR+ 2. RR3. FR+ 4. FR5. FL+ 6. FL7. RL+ 8. RLW wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front)

C: zmieniacz / wyœwietlacz 1. TEL GND 2. EBUS 1 3. TEL IN 4. EBUS 2 5. 6. 7. CD GND LEFT 8. CD GND RIGHT 9. CD IN LEFT

10. CD IN RIGHT

Model z odtwarzaczem CD i kaset. Jest jeszcze model tylko z odtwarzaczem kaset. Nie uda³o mi siê ustaliæ czy to radio jest kodowane, ale na pewno nie bêdzie poprawnie pracowaæ bez wyœwietlacza. Skoda Verona

A: Zasilanie 1. 2. 3. 4. Podtrzymanie (czerwony) 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹

B: G³oœniki 1. FR- (szary z czarnym paskiem) 2. RL- (zielony z czarnym paskiem) 3. FR+ (szary) 4. RL+ (zielony) 5. FL+ (br¹zowy)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. brak z³¹cza 2. brak z³¹cza 3. brak z³¹cza 4. brak z³¹cza 5. brak z³¹cza

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (23 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

6. Podœwietlenie (+12 V) (¿ó³ty) 7. Zasilanie (+12 V) (czerwony) 8. Masa (-)

6. RR+ (niebieski) 7. FL- (br¹zowy z czarnym paskiem) 8. RR- (niebieski z czarnym paskiem) R – prawy (right) L – lewy (left) R – ty³ (rear) F – przód (front)

6. brak z³¹cza 7. brak z³¹cza 8. brak z³¹cza 9. brak z³¹cza 10. brak z³¹cza

W tym modelu s¹ bardzo dziwnie ³¹czone g³oœniki. Opis sporz¹dzony na bazie radia i instalacji fabrycznej w Skodzie. W nowszych Skodach jest ju¿ zgodnie z norm¹ ISO. VW model: Gamma IV Philips, Premium Audio (Panasonic CQ-LV1110FA)

A: Zasilanie 1. GALA 2. tel mute (*) 3. wyjœcie steruj¹ce +12V 4. S 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie 7. Zasilanie (+12 V) 8. masa zasilania GALA - regulacja g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy.

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR R – prawy (right), L – lewy (left) R – ty³ (rear), F – przód (front)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. DTI 2. CLK 3. CD 4. DTO 5. Signal GND 6. CD +12V 7. CD in R 8. line out RR 9. line out in LR 10. CD in L

Opis na podstawie radia. Model amerykañski Premium Audio nie posiada wyciszenia telefonem (*). Szerszy opis pod³¹czenia zmieniacza w dziale Zmieniacze OEM. VW Gamma 5 (1J0 035 186 B, VWZ1Z3W...), Beta V - z³¹cze ISO C3 model: Blaupunkt, Grundig

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (24 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. GA (Gala) 2. MUTE 3. K-BUS 4. S-Komt (+12V za stacyjk¹) 5. + (patrz uwaga) 6. Podœwietlenie 7. UB+ (+12V z akumulatora) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR+ (*) 2. RR- (*) 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR+ (*) 8. LR- (*)

Uwaga: Z³¹cze A5 w nowych VW jest pod³¹czone do +12V. Mo¿e to powodowaæ dziwne reakcje radia niefabrycznego, dlatego gdy takie stosujemy powinno siê ten styk od³¹czyæ.

Beta V ma tylko wyjœcia na 2 g³oœniki (*) - tylko Gamma

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. line out LR (*) 2. line out RR (*) 3. COM. (*) 4. line out LF (*) 5. line out RF (*) 6. sterowanie +12V (*) 7. Tel+ 8. Clock (*) 9. Data (*) 10. Ena (*) 11. Rem-C 12. Tel13. Data In 14. Data Out 15. Clock 16. UB+ (wyjœcie 12V niewy³¹czane) 17. wyjœcie +12V wy³¹czane 18. COM (masa) 19. AF-L 20. AF-R

Na podstawie oryginalnego opisu z radia. Mimo wielu funkcji i mo¿liwoœci to radio posiada tylko wyjœcia na 2 g³oœniki i nie posiada wyjœæ liniowych. Jest za to sterowanie g³oœnoœci¹ w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy, z³¹cze interfejsu telefonu komórkowego (tel+ i tel-), sterowanie zmieniacza. Tylko jakiego zmieniacza bo na standardowy Blaupunkta to za du¿o o jedn¹ liniê steruj¹c¹ (chyba, ¿e to zmy³ka). Wiêcej o kablu do zmieniacza w dziale o zmieniaczach OEM. Gamma 5 ma jeszcze wyjœcia liniowe na system aktywny oraz wyjscie na dodatkowy wyœwietlacz (powinna chodziæ z wyœwietlaczem FIS miêdzy zegarami). VW MFD, Audi MFD, SEAT MFD, SKODA MFD model: Blaupunkt

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (25 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: zasilanie 1. Gala 2. tel mute 3. K-BUS 4. S-Komt (+12V za stacyjk¹) 5. + SAFE 6. podœwietlenie

B: C: rozszerzenie G³oœniki 1. RR+ 2. RR3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 1. line out LR 2. line out RR 3. masa line 4. line out LF 5. line out RF 6. sterowanie +12V 7. Tel+ 8. Clock 9. Data 10. Ena 11. Rem-C 12. Tel13. Data In 14. Data Out 15. Clock 16. UB+ (12V sta³e) 17. +12V wy³¹czane 18. COM (masa) 19. AF-L 20. AF-R

D: z³¹cze 26 styków 1-3. IC 4. KL. 15 5. DFA_L 6 NF+ 7-12. IC 13. CAN/H 14. ANTENA 15-16. IC 17. RFLS 18. DFA_R 19. NF20. masa 21-25. IC 26. CAN/H

E: mini-din 10 1. masa NF 2. NF/L 3. NF/R 4. CSYNC 5. masa VID 6. PAL/ NTSC 7. VID-ON 8. B-IN 9. G-IN 10. R-IN 11. masa

7. UB+ (+12V z akumulatora) 7. LR+ 8. Masa (-) 8. LR-

.

.

z³¹cze video, NFsygna³ audio z³¹cze nawigacji

Radio ma wyjscie na dodatkowy wyœwietlacz (wyœwietlacz FIS miêdzy zegarami). Z³¹cze 26 stykowe to z³¹cze do nawigacji, jest tam wejœcie linii CAN (do sygna³u prêdkoœciowego), z³¹cza do opcjonalnych
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (26 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

impulsatorów (DFA, prawy i lewy), wyjœcie audio (NF), sygna³ cofania (RFLS). Z³¹cze mini-din 10 to z³¹cze do sygnalu audio video. Aktywowane jest prawdopodobnie stykiem VID-ON. Szkoda tylko, ¿e nie ma wejœcia composite. Niektóre modele nawigacji (te z klawiszem TV) maj¹ osobny tuner TV. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/iso.htm (27 of 27)22-06-2005 15:13:29

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) Nazbiera³o siê du¿o opisów dotycz¹cych z³¹cz OEM wiêc postanowi³em rozdzieliæ je na dwie czêœci. Ta czêœæ poœwiecona jest odbiornikom fabrycznym. Alfa Romeo model auta: 147, 156 model radia: Alfa Romeo High CD Blaupunkt

A: Zasilanie 1. CAN B 2. BOSTER IN (CD) 3. CAN A 4. 5. sterowanie anteny 6. 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

Radio ma pod³¹czany tylko jeden plus, wiêc nie wy³¹cza siê stacyjk¹.

C: Zmieniacz / specjalne 1. 2. 3. 4. 5. 6. sterowanie BOSTER 7. Tel AF+ 8. Tel AF9. Tel MUTE W wykazie podano angielskie skróty 10. RC-A 11. RC-B oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12. masa q R – prawy (right) 13. DATA IN q L – lewy (left) 14. DATA OUT druga litera oznacza po³o¿enie 15. +12V niewy³¹czane q R – ty³ (rear) 16. +12V wy³¹czane q F – przód (front) 17. masa - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD audio GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD audio L wzmacniacza mocy. 20. CD audio R 13-20 CD Changer Interface

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Opis na podstawie radia. Z³¹cze zmieniacza wygl¹da na standardowego Blaupunkta. Wyjaœnienia mo¿e dotyczyæ z³¹cze magistrali CAN. Dostarcza ona informacji o sygnale prêdkoœci oraz s³u¿y do identyfikacji samochodu, je¿eli nie jest pod³¹czony to radio siê nie w³¹czy tylko poka¿e CANCHECK. Mam rozpracowanego pilota do tego radia (nied³ugo bêdzie na stronie o pilotach), które pod³¹cza siê do styków RC-A i RC-B. Z³¹cze Boster IN wystêpuje tylko w wersji z CD. Audi - Z³¹cze ISO C10

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (1 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

model: Gamma Blaupunkt, Gamma CC Panasonic CQ-LA1020L, Gamma II Blaupunkt M327(patrz uwaga)

A: zasilanie 1. GALA 2. masa 3. wyjœcie steruj¹ce +12V 4. 5. sterowanie anten¹ 6. Podœwietlenie 7. zasilanie (+12 V) 8. Masa (-) GALA - regulacja g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy.

B: g³oœniki 1. RR (nie zawsze) 2. RR - (nie zawsze) 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR (nie zawsze) 8. LR - (nie zawsze) R – prawy (right), L – lewy (left) R – ty³ (rear), F – przód (front)

C: zmieniacz / wyjœcia liniowe 1. DATA 2. CLK 3. ENA 4. 5. GND 6. sterowanie +12V 7. Line out RF 8. Line out RR 9. Line out LF (nie zawsze) 10. Line out LR (nie zawsze)

Uwaga. S¹ radia do fabrycznej instalacji aktywnej (system g³oœnikowy ze z³¹czem na s³uchawki z ty³u pojazdu zasilany z oddzielnego wzmacniacza) i wtedy radio nie posiada wyjœcia na tylne g³oœniki i wyjœæ liniowych na przód (Gamma CC Panasonic CQ-LA1020L). Sygna³y DATA, CLK, ENA s³u¿¹ do komunikacji z reszt¹ pojazdu (komputer pok³adowy) i decyduj¹ o komunikatach dŸwiêkowych sygnalizuj¹cych awariê lub czasem do komunikacji z wyœwietlaczem w desce pojazdu. Model Gamma II M327 nie ma pod³¹czonych styków C1,C2,C3. Warto zauwa¿yæ, ¿e radia nie posiadaj¹ drugiego plusa zasilania (z³¹cze A4). Audi - Z³¹cze ISO C10 model: Gamma CC Bose - system aktywny

A: Zasilanie 1. GALA

B: G³oœniki 1. line in R

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. DATA

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (2 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

2. masa (CD gnd) 3. wyjœcie steruj¹ce +12V 4. 5. sterowanie anten¹ 6. podœwietlenie 7. zasilanie (+12 V) 8. masa (-) GALA - regulacja g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy.

2. line in L 3. gnd 4. CD gnd 5. wyjœcie +12V za³¹czane 6. wyjœcie +12V nie prze³¹czane 7. CD SCL 8. CD SDA R – prawy (right), L – lewy (left) R – ty³ (rear), F – przód (front)

2. CLK 3. ENA 4. 5. GND 6. sterowanie +12V 7. line out RF 8. line out RR 9. line out LF 10. line out LR

System aktywny obejmuje tak¿e wzmacniacz zewnêtrzny (przód i ty³) oraz zmieniacz CD (prawdopodobnie stary klon Blaupunkta CDC-M3 z interfejsem, na takim sprawdza³em i dzia³a³). Opis z³¹cza dosta³em mailem, potem sprawdzi³em na dwóch wersjach tego radia z RDS (europejska) i bez RDS (USA). Cecha charakterystyczna tego radia to logo Bose na panelu czo³owym oraz czerwone z³¹cze ISO. Samo radio ma wnêtrze Blaupunkta a to co decyduje o jego koñcowym brzmieniu (wzmacniacz i g³oœniki) s¹ montowane przez firmê Bose (praktycznie High-End). Audi model: Delta CC Blaupunkt 8AE/8AS (szeroka)

A: Zasilanie 1. GA (Gala) 2. MUTE 3. +12V 4. S-Komt (+12V za stacyjk¹) 5. sterowanie anteny 6. podœwietlenie 7. UB+ (+12V z akumulatora) 8. masa

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. line out LR 2. line out RR 3. line out GND 4. line out LF 5. line out RF 6. sterowanie wzmacniacza 7. AFC 8. CLOCK 9. DATA 10. ENA 11. Rem-C Uwaga: 12. US Z³¹cze A3 w tym Audi jest 13. CD Data pod³¹czone do +12V. Mo¿e to Delta CC ma tylko wyjœcia na 2 14. CD Clock powodowaæ dziwne reakcje g³oœniki, ty³ jest w systemie radia niefabrycznego, dlatego 15. GND aktywnym gdy takie stosujemy powinno siê 16. UB+ (wyjœcie 12V stale) ten styk od³¹czyæ. 17. wyjœcie +12V wy³¹czane
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (3 of 24)22-06-2005 15:13:52

B: G³oœniki 1. 2. 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. 8. -

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

18. COM (masa) 19. AF-L 20. AF-R

Opis na podstawie radia. Ta linia sterowa³a prawodopodobnie standardowym zmieniaczem Blaupunkta. Wiêcej na temat zmieniaczy do Audi w dziale Zmieniacze OEM. Linie danych w kostce C zielonej s¹ do komunikacji z wyœwietlaczem w samochodzie. Audi model:Concert M4, Chorus M4, Symphony CQ-LA1822L

A: Zasilanie 1. GALA 2. tel mute 3. K-Bus 4. S-Kont 5. sterowanie anten¹ 6. podœwietlenie 7. zasilanie +12V 8. masa zasilania

B: G³oœniki D: Rozszerzenie 1. 1. MUTE 2. 2. +12V na sta³e (do navi) 3. g³oœnik RF+ 3. NF+ (tel) 4. g³oœnik RF4. NF- (tel) 5. g³oœnik LF+ 5. NF+ (navi) 6. g³oœnik LF6. NF- (navi) 7. 7. sterowanie navi 8. 8. MUTE Tylne g³oœniki w systemie aktywnym, 9. podœwietlenie GALA - regulacja g³oœnoœci w gdy tryb BOSE to wzmacniacze z zale¿noœci od prêdkoœci jazdy 10. masa przodu tak¿e wy³¹czone. C: z³¹cze rozszerzeñ, kolory oznaczaj¹ barwy kostek wtykanych do poszczególnych z³¹cz. C1: wyjœcia liniowe C2: pilot, wyœwietlacz C3: zmieniacz CD 1. wyjœcie liniowe LR 7. 13. Data-In 2. wyjœcie liniowe RR 8. Clock 14. Data-Out 3. masa wyjœæ linowych 9. Data 15. Clock 4. wyjœcie liniowe LF 10. ENA 16. wyjœcie zasilania +12V 5. wyjœcie liniowe RF 11. REM-C 17. +12V sterowanie CD 6. sterowanie wzmacniacza +12V 12. 18. masa CD - COM. 19. CD L Wyjœcia liniowe do systemu Wyjœcie na wyœwietlacz miêdzy aktywnego. zegarami. 20. CD R

Opis na podstawie radia. Wiêcej na temat zmieniacza w dziale Zmieniacze OEM i w opisach nades³anych. W wielu nowych Audi pomiêdzy zegarami umieszczony jest wyœwietlacz komputera pok³adowego. Na nim po do³¹czeniu mog¹ byc tak¿e wyœwietlane informacje z radia fabycznego a nawet nawigacji, której
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (4 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

opis z³¹cza wkrótce. Model Chorus nie posiada sterowania zmieniacza i w nim z³¹cze zmieniacza jest nie pod³¹czone. Je¿eli system w samochodzie jest w pe³ni aktywny to radio zaraz po w³¹czeniu wyœwietla BOSE i ma wy³¹czony wbudowany wzmacniacz. Aby w³¹czyæ tryb BOSE trzeba pod³¹czyæ komputer do z³¹cza diagnostycznego (w radiu jest pod³¹czona linia diagnostyczna K) i korzystaj¹c z odpowiednich narzêdzi w³¹czyæ go. Uwaga na styk 5 w kostce zasilaj¹cej. Czasem jest to sterowanie anteny automatycznej a czasem styk dodatkowy do zasilania radia (+12V). Audi model:Concert CD Grundig, Chorus 2 Grundig

A: Zasilanie 1. BOSE 2. DWA GND 3. K-Bus 4. 5. 6. 7. zasilanie +12V 8. masa zasilania

B: G³oœniki D: Rozszerzenie 1. 1. TEL MUTE 2. 2. 3. g³oœnik RF+ 3. NF+ (tel) 4. g³oœnik RF4. NF- (tel) 5. g³oœnik LF+ 5. NF+ (navi) 6. g³oœnik LF6. NF- (navi) 7. 7. sterowanie navi 8. 8. Tylne g³oœniki w systemie aktywnym, 9. DWA GND - pod³¹czenie podobno do gdy tryb BOSE to wzmacniacze z systemu alarmowego 10. przodu tak¿e wy³¹czone. C: z³¹cze rozszerzeñ, kolory oznaczaj¹ barwy kostek wtykanych do poszczególnych z³¹cz. C1: wyjœcia liniowe C2: pilot, wyœwietlacz C3: zmieniacz CD 1. wyjœcie liniowe LR 7. CAN-H 13. Data-In 2. wyjœcie liniowe RR 8. 14. Data-Out 3. masa wyjœæ linowych 9. 15. Clock 4. wyjœcie liniowe LF 10. CD-GND 16. wyjœcie zasilania +12V 5. wyjœcie liniowe RF 11. 17. +12V sterowanie CD 6. sterowanie wzmacniacza +12V 12. CAN-L 18. masa CD - COM. 19. CD L Wyjœcia liniowe do systemu Wyjœcie na wyœwietlacz miêdzy aktywnego. zegarami. 20. CD R

Co ró¿ni to pod³¹czenie od poprzedniego? Pierwsza du¿a ró¿nica to fakt, ¿e tych modelach wiele informacji jest przesy³anych ju¿ po magistrali CAN. Dlatego pewnych styków brak (po CAN jest sterowanie oœwietlenia, sterowanie za³¹czania ACC, wyjœcie na wyœwietlacz i pilota). Dlatego te¿ te modele nie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (5 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

bardzo nadaj¹ siê do starszych samochodów. Citroen i Peugeot (PSA) model auta: wiele z instalacj¹ multiplex model radia: Clarion CD na multiplex

A: Zasilanie 1. Tel mute 2. DATA 3. DATA/ 4. +VAN/ACC 5. wyjœcie 12V 6. 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

C: Zmieniacz / specjalne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Voice-L/Rem-1 8. masa 9. Voice-R/Rem-2 10. masa 11. AUX/R-ILL 12. masa 13. DATA 14. DATA/ 15. masa 16. +12V 17. +VAN/ACC out 18. CD audio GND 19. CD audio L 20. CD audio R 13-20 CD Changer Interface

.

W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ R – prawy (right) L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie R – ty³ (rear) F – przód (front) oznacza ujemny zacisk g³oœnika Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem wzmacniacza mocy.

Opis na podstawie radia. DATA i DATA/ jest to szyna multiplex - po³¹czona z magistral¹ pojazdu. Radio po tej szynie dostaje pozwolenie na za³¹czenie, informacjê o prêdkoœci, w³¹czeniu œwiate³ oraz komunikuje siê ze zmieniaczem CD, wyœwietlaczem i pilotem. Oczywiœcie na tej magistrali wystêpuje wiele innych informacji. Nie wszystkie funkcje s¹ aktywne w radiu (tel mute, sterowanie danym pilotem) je¿eli ich siê nie wpisze przez z³¹cze serwisowe.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (6 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

Fiat model auta: Bravo/Brava/Marea/Maera Weekend model radia: Grundig AD182H i AD185H (x)

A: Zasilanie 1. masa (x) 2. tel mute (x) 3. sterowanie ant (x) 4. +12V ACC 5. 6. Podœwietlenie 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

Radio posiada logikê zap³onu, wiêc plusy zamienione s¹ miejscami.

C: Zmieniacz / specjalne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. pilot - masa 9. pilot - we W wykazie podano angielskie skróty 10. 11. oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12 q R – prawy (right) 13. CD-Bus q L – lewy (left) 14. druga litera oznacza po³o¿enie 15. CD-Bus GND q R – ty³ (rear) 16. +12V stale q F – przód (front) 17. +12V sterowane z radia - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD-NF GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD-NF Left wzmacniacza mocy. 20. CD-NF Right 13-20 CD Changer Interface

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Na podstawie instrukcji od tego samochodu. W instrukcji jest Ÿle ponumerowane z³¹cze zmieniacza. Jest to standardowy Grundig MCD36/40. Niektóre wersje samochodu maj¹ sterowanie radia z kierownicy i wtedy jest ono pod³¹czone do z³¹cza pilot (nie zawsze w radiu jest to z³¹cze). Jest to typowa drabinka rezystorowa. Styki oznaczone (x) wystêpuj¹ tylko w modelu AD185H. Fiat model auta: Punto model radia: Punto Low Blaupunkt

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (7 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. 2. 3. sterowanie +12V 4. 5. sterowanie anteny 6. 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

Radio ma pod³¹czany tylko jeden plus, wiêc nie wy³¹cza siê stacyjk¹.

C: Zmieniacz / specjalne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. W wykazie podano angielskie skróty 10. 11. oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12 q R – prawy (right) 13. CD BUS RX q L – lewy (left) 14. CD BUS TX druga litera oznacza po³o¿enie 15. +12V niewy³¹czane q R – ty³ (rear) 16. q F – przód (front) 17. - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD audio GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD audio L wzmacniacza mocy. 20. CD audio R 13-20 CD Changer Interface

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Opis na podstawie radia. Z³¹cze zmieniacz wygl¹da na zmodyfikowanego Blaupunkta. Ró¿nica polega na wy³¹czeniu z kostki styku za³¹czaj¹cego zmieniacz. Mo¿na poeksperymentowaæ z przerobionym kablem i standardowy zmieniacz powinien ruszyæ. Fiat model auta: Punto model radia: Punto High CD Blaupunkt Fiat Stilo HIGH CD

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (8 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. tel mute 2. tel mute gnd 3. sterowanie +12V 4. 5. sterowanie anteny 6. 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

Radio ma pod³¹czany tylko jeden plus, wiêc nie wy³¹cza siê stacyjk¹.

C: Zmieniacz / specjalne 1. CAN B 2. CAN A 3. 4. tel nf in 5. tel nf in + 6. 7. 8. 9. W wykazie podano angielskie skróty 10. 11. oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12 q R – prawy (right) 13. DATA IN q L – lewy (left) 14. DATA OUT druga litera oznacza po³o¿enie 15. +12V niewy³¹czane q R – ty³ (rear) 16. +12V wy³¹czane q F – przód (front) 17. masa - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD audio GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD audio L wzmacniacza mocy. 20. CD audio R 13-20 CD Changer Interface

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Opis na podstawie radia. Z³¹cze zmieniacza wygl¹da na standardowego Blaupunkta. Wyjaœnienia mo¿e dotyczyæ z³¹cze magistrali CAN. Dostarcza ona informacji o sygnale prêdkoœci oraz s³u¿y do identyfikacji samochodu, je¿eli nie jest pod³¹czony to radio siê nie w³¹czy tylko poka¿e CANCHECK. Fiat model auta: Stilo

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (9 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. CAN B 2. subwofer active 3. CAN A 4. +12V ACC 5. sterowanie anten¹ 6. 7. +12 V BATT 8. Masa (-)

Radio posiada logikê zap³onu, wiêc plusy zamienione s¹ miejscami.

C: Zmieniacz / specjalne 1. audio TMC in + 2. audio TMC in 3. TMC mute in 4. 5. 6. sterowanie wzmacniacza * 7. tel in + 8. tel in 9. tel mute W wykazie podano angielskie skróty 10. 11. oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12 tel GND q R – prawy (right) 13. CD data out q L – lewy (left) 14. CD data in druga litera oznacza po³o¿enie 15. +12V stale q R – ty³ (rear) 16. +12V prze³¹czane q F – przód (front) 17. CD masa magistrali - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD audio GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD audio L wzmacniacza mocy. 20. CD audio R 13-20 CD Changer Interface

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Na podstawie instrukcji od tego samochodu, skan dosta³em mailem. Zmieniacz to prawdopodobnie standardowy Blaupunkt CDC-A08 mimo zagmatwanego opisu. Styk oznaczony * nie zawsze jest pod³aczony. Radio jest ³¹czone z instalacj¹ samochodu za pomoc¹ magistrali CAN. Niektóre radia zabezpieczane s¹ dodatkowo kontrol¹ pod³¹czenia magistali CAN, je¿eli jej nie wykryj¹ na wyœwietlaczu poka¿¹ komunikat CANCHECK. Stanowi to doœæ skuteczne zabezpieczenie przed u¿ywaniem cudzego mienia ale okazuje siê, ¿e nie jest ju¿ problemem ominiêcie tej blokady. Mercedes Benz model radia: Audio 10 (BE3100; BE3200, BE3201) Audio 30 (BE3300; BE3301; BE3302, BE3309[*]; BE3310[**]) Audio 10CC (BE4310 [**]; BE4311[**]; BE6011[**]; BE6019[**]) Audio 10CD (BE4410[**]; BE6021[**])

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (10 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

A: zasilanie B: g³oœniki 1. SCV [**] 1. g³oœnik RR+ 2. k-line 2. g³oœnik RR3. tel 3. g³oœnik RF+ 4. +12V BATT 4. g³oœnik RF5. sterowanie anteny 5. g³oœnik LF+ 6. ILL[**] 6. g³oœnik LF7. +12V ACC [**] 7. g³oœnik LR+ 8. masa GND 8. g³oœnik LR[*] tylko w modelach oznaczonych [*] i [**] [**] nie ma w modelach oznaczonych [**]

C: system 1. CAN-H [*] 2. CAN-L [*] 3. nc 4. WAKE-UP 5. BATT +12V FUSE 6. GND 7. nc 8. nc 9. nc 10. nc

Na podstawie instrukcji serwisowych do podanych modeli. Modele oznaczone [*] i [**] s¹ pod³¹czane do samochodu za pomoc¹ magistrali CAN, przez co pewne sygna³y staj¹ siê niepotrzebne dlatego ich nie ma. W modelach z CANem informacje o prêdkoœci jazdy (SCV), podœwietleniu (ILL) oraz sterowaniu radia kluczykiem (ACC), informacje na zewnêtrzny wyœwietlacz czy te¿ z pilota podawane s¹ w³aœnie przez t¹ magistralê. Modele z CAN s¹ zabezpieczone w ten sposób, ¿e po od³¹czeniu od samochodu i uruchomieniu w innym bez CANa lub niew³aœciwym (nie ten, z którego radio pochodzi) spowoduje po kilkunastu sekundach wy³¹czenie radia i wyœwietlenie napisu PROD. Modele ze sterowaniem zmieniaczem maj¹ zmieniacz pod³¹czany z³¹czem œwiat³owodowym pod³¹czony obok z³¹cza ISO. Modele Audio to modele z samochodów osobowych. Mercedes Benz model radia: Sound 10 (BE4103; BE4113); Sound 20 (BE4503[*]; BE4513[*]; Sound 30 (BE4603[*]; BE4613 [*])

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (11 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

A: zasilanie 1. SCV 2.3. TEL 4. +12V BATT 5. sterowanie anteny 6. ILL - podœwietlenie 7. +12V ACC 8. GND - masa

B: g³oœniki 1. g³oœnik RR+ 2. g³oœnik RR3. g³oœnik RF+ 4. g³oœnik RF5. g³oœnik LF+ 6. g³oœnik LF7. g³oœnik LR+ 8. g³oœnik LR-

[*] - tylko modele oznaczone [*]

C: zmieniacz CD 1. NF CD R [*] 2. NF CD L [*] 3. MF CD GND [*] 4. +12V na sta³e [*] 5. CDW sterowanie [*] 6. masa [*] 7. CD-BUS [*] 8. nc 9. BUS-RXD [*] 10. BUS-TXD [*]

Na podstawie instrukcji serwisowych. Modele oznaczone [*] maj¹ sterowanie zmieniaczem CD. Jak na razie nie wiem jaki to zmieniacz ale przypuszczam, ¿e taki sam by³ do poprzedniej wy¿szej linii. Modele Sound to modele z samochodów dostawczych i busów. Mercedes Benz model radia: Sound 2024, Sound 4024, Sound 6024 oraz Scania 24V (2446); TRC 2446RDS

A: zasilanie 1. ir remote signal 2. ir remote gnd 3. 4. +24V BATT 5. ster. anteny (12V) 6. DIMMER (24V) 7. +24V ACC (logic) 8. GND - masa (6024) - tylko Sound 6024

B: g³oœniki 1. line out R 2. line out R gnd 3. g³oœnik RF+ 4. g³oœnik RF5. g³oœnik LF+ 6. g³oœnik LF7. line out L 8. line out L gnd

C: zmieniacz CD 1. AUX R(6024) 2. AUX L (6024) 3. CDC gnd 4. tel mute 5. AUX GND (6024) 6. CDC ON (6024) 7. CDC DATA (6024) 8. CDC CLOCK 9. Video sound 10. Video ground

Na podstawie instrukcji obs³ugi oraz kilku modeli. Modele te s¹ przeznaczone do monta¿u w samochodach ciê¿arowych oraz autokarach z inastalacj¹ 24V. Co ciekawe sterowanie osprzêtu (antena automatyczna) jest na 12V. Poniewa¿ kierowca ma do dyspozycji zwykle tylko dwa g³oœniki to w radiu jest standardowo koñcówka mocy tylko o dwóch wyjœciach. Do dyspozycji s¹ dwa wyjœcia liniowe, które po zastosowaniu wzmacniacza zewnêtrznego dadz¹ nam pozosta³e dwa kana³y. O ile sterowanie zmieniacza (tylko w Sound 6024) wygl¹da na standardowego Blaupunkta to nie wiem czy nie ró¿ni siê od standardowego w³aœnie mo¿liwoœci¹ pracy na napiêciu 24V. Pilot na podczerwieñ jest jako opcja - posiada tylko 6
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (12 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

klawiszy do obs³ugi podstawowych funkcji. Opel modele Philips SC201, Blaupunkt SC202(C), Grundig CAR200

A: Zasilanie 1. 2. 3. tel. mute (tylko CAR200) 4. +12V po stacyjce 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. +12 V z akumulatora 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR (nie w CAR200) 2. RR - (nie w CAR200) 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR (nie w CAR200) 8. LR - (nie w CAR200) W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. SDL 2. SCA 3. GND 4. MCS (MBR) 5. brak z³¹cza 6. brak z³¹cza 7. brak z³¹cza 8. brak z³¹cza 9. brak z³¹cza 10. brak z³¹cza styki 1-4 s³u¿¹ do pod³¹czenia z wyœwietlaczem montowanym fabrycznie w samochodzie.

Podobnie maj¹ wykonane z³¹cza inne modele radioodbiorników Opel przeznaczone do pracy z oddzielnym wyœwietlaczem. W modelach bez fadera (np. CAR200) brak jest wyjœæ na tylne g³oœniki. Radio Grundig SCD3390 ma takie samo z³¹cze i mo¿e wspó³pracowaæ z wyœwietlaczem w Oplu bez dodatkowych urz¹dzeñ. Wiêcej informacji na temat wyœwietlacza w Oplu i sposobu jego pod³¹czenia w osobnym dziale na stronie. Opel modele Philips CAR400

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (13 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. SDV 2. SWC 3. Tel mute 4. +12 V po stacyjce 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. +12 V z akumulatora 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. SDL 2. SCL 3. TIS 4. MRQ 5. brak z³¹cza 6. DDL 7. brak z³¹cza 8. masa 9. brak z³¹cza 10. brak z³¹cza styki 1-4 s³u¿¹ do pod³¹czenia z wyœwietlaczem montowanym fabrycznie w samochodzie.

Pod³¹czenie SCV to kontrola g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy. SWC to z³¹cze pilota umieszczonego na kierwonicy. Wiêcej opisu poszczególnych sygna³ów ju¿ nied³ugo w osobnym dziale temu poœwieconym. Opel modele Philips CCR600

A: Zasilanie 1. SDV

B: G³oœniki 1. RR

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. SDL

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (14 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

2. SAC 3. Tel mute 4. +12 V po stacyjce 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. +12 V z akumulatora 8. Masa (-)

2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika

2. SCL 3. TIS 4. MRQ 5. CL 6. DDL 7. CH 8. IH 9. CDL 10. CDR styki 1-4 s³u¿¹ do pod³¹czenia z wyœwietlaczem montowanym fabrycznie w samochodzie.

Polecam zobaczenie opisu zmieniaczy OEM bo tam jest pokazany sposób pod³¹czenia fabrycznego zmieniacza CDC2 i CDC3. Opel model:NCDR1100 Siemens

A: Zasilanie 1. SCV 2. SWC 3. AR 4. Zasilanie (ACC) 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie 7. Podtrzymanie (BATT +12 V) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. B+ 2. R+ 3. G+ 4. RBG5. SYN 6. TER 7. CAN/H 8. EN1 9.DBC 10.CAN/L W wykazie podano angielskie skróty 11. EN2 oznaczeñ: 12 DIAGNOSE pierwsza litera oznacza kana³ 13. MUTE q R – prawy (right) 14. CDL q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (15 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

R – ty³ (rear) F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem wzmacniacza mocy.
q q

15. EN3 16. TL+ 17. CD18. REV 19. TL20. CDR R,G,B, EN, SYN z³¹cza do zewnêtrznego wyœwietlacza

Nawigacja dla Opla. Ten model wymaga specjalnego kolorowego wyœwietlacza. Nie chodzi z podstawowym. Opis na podstawie radia. Próbowa³em rozpracowaæ na bazie schematów samochodu, jak do tego pod³¹czony jest zmieniacz, bo dotyczy³oby to te¿ CCRT700 ale mam tak kiepskie kopie, ¿e prawie nic nie widaæ. Na pewno pod³¹czony jest do CANa i do wejœæ audio CD. Ciekawe czy w tej nawigacji napêd CD to tylko CD-ROM (jak w nawigacjach VW/Audi MFD), czy te¿ pe³ny odtwarzacz CD. Bo tak patrz¹c tylko na pod³¹czenia wygl¹da mi ten model tylko na radio z komputerem nawigacyjnym a p³yt CD s³ucha siê tylko ze zmieniacza. Opel model:CAR2003, CDR2005 model auta: Corsa, Vectra po 2001 (nowy wymiar radia 2DIN)

A: Zasilanie 1. SCV (2005) 2. SWC (2005) 3. TEL MUTE (2005) 4. Zasilanie (ACC) 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie 7. Podtrzymanie (BATT +12 V) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. 2. 3. 4. 5. SCL 6. 7. 8. MRQ 9. 10. W wykazie podano angielskie skróty 11. SDA oznaczeñ: 12. DIAGNOSE pierwsza litera oznacza kana³ 13. TEL MUTE q R – prawy (right) 14. q L – lewy (left) 15. druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) 16. TEL AUD IN+(2005)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (16 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem wzmacniacza mocy.
q

17. 18. 19. TEL AUD IN-(2005) 20. 5,8,11 z³¹cza do zewnêtrznego wyœwietlacza

Opis na podstawie podes³anego mailem skanu opisu z radia CAR2003 Blaupunkt i modelu CDR2005 Delco Electronics. Po wykonaniu odpowiedniego przejœcia mo¿na pod³¹czyæ nowe radio do starego wyœwietlacza i odwrotnie. Sprawdza³em i dzia³a³o. Wiêcej szczególów w dziale poœwiêconym wyœwietlaczowi w Oplu. Znaj¹c konsekwencje Opla w podobnych modelach pod³¹czenie bêdzie wygl¹da³o tak samo, oczywiœcie wolne styki moga byæ wykorzystane. Saab 93, 95 model: 5370101 - z oddzielnym wyœwietlaczem, Clarion

A: zasilanie 1. 2. 3. TEL MUTE 4. +12V po stacyjce 5. sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. 7. +12V stale 8. masa

.

B: g³oœniki 1. RR+ 2. RR3. FR+ 4. FR5. FL+ 6. FL7. RL+ 8. RLW wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front)

C: zmieniacz / wyœwietlacz 1. TEL GND 2. EBUS 1 3. TEL IN 4. EBUS 2 5. 6. 7. CD GND LEFT 8. CD GND RIGHT 9. CD IN LEFT

10. CD IN RIGHT

Model z odtwarzaczem CD i kaset. Jest jeszcze model tylko z odtwarzaczem kaset. Nie uda³o mi siê ustaliæ czy to radio jest kodowane, ale na pewno nie bêdzie poprawnie pracowaæ bez wyœwietlacza. Seat model radia: Aura Grundig model auta: Toledo

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (17 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. GA (Gala) 2. MUTE 3. K-BUS 4. S-Komt (+12V za stacyjk¹) 5. sterownie ant. autom. 6. Podœwietlenie 7. UB+ (+12V z akumulatora) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR+ 2. RR3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR+ 8. LR-

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. 2. 3. Headphone GND 4. Headphone L 5. Headphone R 6. sterowanie +12V 7. Tel+ 8. Clock 9. Data 10. Ena 11. Rem-C 12. Tel13. Data In 14. Data Out 15. Clock 16. UB+ (wyjœcie 12V niewy³¹czane) 17. wyjœcie +12V wy³¹czane 18. COM (masa) 19. AF-L 20. AF-R

Na podstawie oryginalnego opisu z serwisówki (na radiu nie ma nic opisanego). W radiu jest sterowanie g³oœnoœci¹ w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy, z³¹cze interfejsu telefonu komórkowego (tel+ i tel-), sterowanie zmieniacza oraz wyjscie na dodatkowy wyœwietlacz. Kabel do zmieniacza w dziale o zmieniaczach OEM (ju¿ pewien standard dla VW). Ciekawostk¹ jest wyjœcie na s³uchawki. Prostszym modelem jest Brisa, w nim pewnie brakuje wielu wyjœæ. Seat model radia: GP99 HIGH, GP99 HIGH+BC, Radio High, Radio High+BC (Grundig) model auta: Ibiza, Cordoba

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (18 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. GA (Gala) 2. MUTE 3. K-BUS 4. S-Komt (+12V za stacyjk¹) 5. sterownie ant. autom. 6. Podœwietlenie 7. UB+ (+12V z akumulatora) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR+ 2. RR3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR+ 8. LR-

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. Kombi-Bus 2. Temp + 3. Temp GND 4. Klima_BUS2 IN 5. Klima_BUS1 OUT 6. sterowanie +12V 7. 8. MFA-shalter 1 LEFT 9. MF-shalter 2 RESET 10. MF-shalter 3 RIGHT 11. Subwoofer 12. Radio ma wyœwietlacz 13. Data In wielofunkcyjny, wyœwietlaj¹cy 14. Data Out temperaturê na zewn¹trz oraz nastawy i dane klimatyzacji, wiêc nie 15. Clock dziwi¹ dodatkowe sygna³y 16. UB+ (wyjœcie 12V niewy³¹czane) wyprowadzone na z³¹cze radia. 17. wyjœcie +12V wy³¹czane 18. COM (masa) 19. AF-L 20. AF-R

Na podstawie oryginalnego opisu z serwisówki (na radiu nie ma nic opisanego). W radiu jest sterowanie g³oœnoœci¹ w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy, sterowanie zmieniacza oraz wyjscie na subwoofer. Kabel do zmieniacza w dziale o zmieniaczach OEM (ju¿ pewien standard dla VW). Jest ni¿szy model nie maj¹cy sterowania zmieniaczem, ciekawe jak jest z pozosta³ymi sygna³ami. Skoda Verona

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (19 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. 2. 3. 4. Podtrzymanie (czerwony) 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) (¿ó³ty) 7. Zasilanie (+12 V) (czerwony) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. FR- (szary z czarnym paskiem) 2. RL- (zielony z czarnym paskiem) 3. FR+ (szary) 4. RL+ (zielony) 5. FL+ (br¹zowy) 6. RR+ (niebieski) 7. FL- (br¹zowy z czarnym paskiem) 8. RR- (niebieski z czarnym paskiem) R – prawy (right) L – lewy (left) R – ty³ (rear) F – przód (front)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. brak z³¹cza 2. brak z³¹cza 3. brak z³¹cza 4. brak z³¹cza 5. brak z³¹cza 6. brak z³¹cza 7. brak z³¹cza 8. brak z³¹cza 9. brak z³¹cza 10. brak z³¹cza

W tym modelu s¹ bardzo dziwnie ³¹czone g³oœniki. Opis sporz¹dzony na bazie radia i instalacji fabrycznej w Skodzie. W nowszych Skodach jest ju¿ zgodnie z norm¹ ISO. Smart model radia:Grundig

A: Zasilanie 1. Klima 2. 3. K-Line 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF -

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. wy +12V (MOBI)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (20 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

7. LR 8. LR -

7. ZUEND (MOBI) 8. Tel Mute (MOBI) 9. GND (MOBI) W wykazie podano angielskie skróty 10. ILL (MOBI) 11. tel. in (MOBI) oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12. tel. gnd (MOBI) q R – prawy (right) 13. CD-Bus q L – lewy (left) 14. druga litera oznacza po³o¿enie 15. CD-Bus GND q R – ty³ (rear) 16. +A Zmieniacz CD q F – przód (front) 17. +U Zmieniacz CD - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD-NF GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD-NF Left wzmacniacza mocy. 20. CD-NF Right 13-20 CD Changer Interface

Opis na podstawie serwisówki. Radio z charakterystyczn¹ obudow¹ dedykowane do Smarta. Ma wbudowany interfejs do telefonu komórkowego (MOBI), sterowanie zmieniaczem (+A i +U napiêcia zasilania i sterowania). Zmieniacz to typowy Grungig MCD. VW model: Gamma IV Philips, Premium Audio (Panasonic CQ-LV1110FA)

A: Zasilanie 1. GALA 2. tel mute (*) 3. wyjœcie steruj¹ce +12V 4. S 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie 7. Zasilanie (+12 V) 8. masa zasilania GALA - regulacja g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy.

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR R – prawy (right), L – lewy (left) R – ty³ (rear), F – przód (front)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. DTI 2. CLK 3. CD 4. DTO 5. Signal GND 6. CD +12V 7. CD in R 8. line out RR 9. line out in LR 10. CD in L

Opis na podstawie radia. Model amerykañski Premium Audio nie posiada wyciszenia telefonem (*). Szerszy opis pod³¹czenia zmieniacza w dziale Zmieniacze OEM. VW Gamma 5 (1J0 035 186 B, VWZ1Z3W...), Beta V - z³¹cze ISO C3
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (21 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

model: Blaupunkt, Grundig

A: Zasilanie 1. GA (Gala) 2. MUTE 3. K-BUS 4. S-Komt (+12V za stacyjk¹) 5. + (patrz uwaga) 6. Podœwietlenie 7. UB+ (+12V z akumulatora) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR+ (*) 2. RR- (*) 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR+ (*) 8. LR- (*)

Uwaga: Z³¹cze A5 w nowych VW jest pod³¹czone do +12V. Mo¿e to powodowaæ dziwne reakcje radia niefabrycznego, dlatego gdy takie stosujemy powinno siê ten styk od³¹czyæ.

Beta V ma tylko wyjœcia na 2 g³oœniki (*) - tylko Gamma

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. line out LR (*) 2. line out RR (*) 3. COM. (*) 4. line out LF (*) 5. line out RF (*) 6. sterowanie +12V (*) 7. Tel+ 8. Clock (*) 9. Data (*) 10. Ena (*) 11. Rem-C 12. Tel13. Data In 14. Data Out 15. Clock 16. UB+ (wyjœcie 12V niewy³¹czane) 17. wyjœcie +12V wy³¹czane 18. COM (masa) 19. AF-L 20. AF-R

Na podstawie oryginalnego opisu z radia. Beta mimo wielu funkcji i mo¿liwoœci posiada tylko wyjœcia na 2 g³oœniki i nie posiada wyjœæ liniowych. Jest za to sterowanie g³oœnoœci¹ w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy, z³¹cze interfejsu telefonu komórkowego (tel+ i tel-), sterowanie zmieniacza. Kabel do zmieniacza w dziale o zmieniaczach OEM. Gamma 5 ma jeszcze wyjœcia liniowe na system aktywny oraz wyjscie na dodatkowy wyœwietlacz (powinna chodziæ z wyœwietlaczem FIS miêdzy zegarami). VW MFD, Audi MFD, SEAT MFD, SKODA MFD model: Blaupunkt

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (22 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

A: zasilanie 1. Gala 2. tel mute 3. K-BUS 4. S-Komt (+12V za stacyjk¹) 5. + SAFE 6. podœwietlenie

B: C: rozszerzenie G³oœniki 1. RR+ 2. RR3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 1. line out LR 2. line out RR 3. masa line 4. line out LF 5. line out RF 6. sterowanie +12V 7. Tel+ 8. Clock 9. Data 10. Ena 11. Rem-C 12. Tel13. Data In 14. Data Out 15. Clock 16. UB+ (12V sta³e) 17. +12V wy³¹czane 18. COM (masa) 19. AF-L 20. AF-R

D: z³¹cze 26 styków 1-3. IC 4. KL. 15 5. DFA_L 6 NF+ 7-12. IC 13. CAN/H 14. ANTENA 15-16. IC 17. RFLS 18. DFA_R 19. NF20. masa 21-25. IC 26. CAN/H

E: mini-din 10 1. masa NF 2. NF/L 3. NF/R 4. CSYNC 5. masa VID 6. PAL/ NTSC 7. VID-ON 8. B-IN 9. G-IN 10. R-IN 11. masa

7. UB+ (+12V z akumulatora) 7. LR+ 8. Masa (-) 8. LR-

.

.

z³¹cze video, NFsygna³ audio z³¹cze nawigacji

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (23 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO w radiach fabrycznych (OEM) - www.studio24.prv.pl

Radio ma wyjscie na dodatkowy wyœwietlacz (wyœwietlacz FIS miêdzy zegarami). Z³¹cze 26 stykowe to z³¹cze do nawigacji, jest tam wejœcie linii CAN (do sygna³u prêdkoœciowego), z³¹cza do opcjonalnych impulsatorów (DFA, prawy i lewy), wyjœcie audio (NF), sygna³ cofania (RFLS). Z³¹cze mini-din 10 to z³¹cze do sygnalu audio video. Aktywowane jest prawdopodobnie stykiem VID-ON. Szkoda tylko, ¿e nie ma wejœcia composite. Niektóre modele nawigacji (te z klawiszem TV) maj¹ osobny tuner TV. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isooem.htm (24 of 24)22-06-2005 15:13:52

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

Z³¹cza ISO Wiêkszoœæ nowych odbiorników wyposa¿ona jest w z³¹cze ISO. Podstawowe po³¹czenia s¹ ogólnie znane ale w przypadku tych dodatkowych producent zazwyczaj milczy. Na tej stronie s¹ opisane sygna³y wystêpuj¹ce w z³¹czach a pe³n i¹ce funkcje specjalne. Dziêki temu mo¿emy sami wykonaæ sobie potrzebny interface (np. w przypadku gdy nie ma go w ofercie lub kosztuje kolosaln¹ cenê). Nazbiera³o siê du¿o opisów dotycz¹cych z³¹cz OEM wiêc postanowi³em rozdzieliæ je na dwie czêœci. Ta czêœæ poœwiecona jest odbiornikom ze sklepu. Z³¹cze ISO C3 Standard – specyfikacja ogólna.

A: Zasilanie 1. 2. 3. 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-) Z³¹cza 1,2 i 3 wykorzystane s¹ ró¿nie w zale¿noœci od producenta radia (np. 1 mo¿e s³u¿yæ do regulacji g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci pojazdu, 3- tel. mute). Z³¹cze zasilania (7) mo¿na po³¹czyæ ze z³¹czem podtrzymania w przypadku gdy producent samochodu wyprowadzi³ tylko jeden zacisk +12V przewidziany do pod³¹czenia radia. (Zaleca siê pod³¹czenie podtrzymania do z³¹cza gdzie wystêpuje +12V nawet po wy³¹czeniu stacyjki – ze wzglêdu na podtrzymanie pamiêci p³yt w zmieniaczu).

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. przewód steruj¹cy 7. 8. 9. 10. W wykazie podano angielskie skróty 11. oznaczeñ: 12. pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) 13. q L – lewy (left) 14. druga litera oznacza po³o¿enie 15. q R – ty³ (rear) 16. q F – przód (front) 17. - oznacza ujemny zacisk g³oœnika Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ 18. pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. wzmacniacza mocy. 20. 7 – 20 zmieniacz lub tuner DAB.

Wy¿ej podane sygna³y s¹ standardem i wystêpuj¹ praktycznie w ka¿dym z³¹czu. UWAGA: VW po roku 1998 (Golf i Passat) maj¹ po³¹czone konektor 5 z kostki A z zasilaniem. Mo¿e to powodowaæ dziwne reakcje radia (nie chce siê wy³¹czyæ, podœwietla siê wy³¹czone lub nawet ulega uszkodzeniu itp.) Aby to usun¹æ nale¿y od³¹czyæ te z³¹cze od kostki w przypadku instalacji radia innego ni¿ fabryczne. Becker
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (1 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

modele: Grand Prix CD, Traffic Pro (BE-4720)

A: Zasilanie 1. GAL -kontrola g³oœnoœci (*) 2. lampa wsteczna (navi) 3. wyciszenie z telefonu (tel. mute) 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

(*) kontrola g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy.

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. wyjœcie liniowe subwoofera 7. CDW sterowanie za³¹czeniem 8. Zasilanie nie od³¹czane 9. masa W wykazie podano angielskie skróty 10. CDW Data 11. CDW Clock oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12. CDW Reset q R – prawy (right) 13. NF-Telefon q L – lewy (left) 14. NF-Telefon druga litera oznacza po³o¿enie 15. Service BUS-TXD q R – ty³ (rear) 16. Service BUS-RXD q F – przód (front) 17. Zasilanie nie od³¹czane - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. Masa wejœæ liniowych Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CDW wejœcie L wzmacniacza mocy. 20. CDW wejœcie R 7 – 20 zmieniacz (datalink)

Pe³ny opis dosta³em mailem (strona z instrukcji serwisowej). Wyjaœnienia wymagaj¹ pewne sygna³y. Sygna³y oznaczone CDW s³u¿¹ do komunikacji ze zmieniaczem. Wnikliwi pewnie zauwa¿yli, ¿e s¹ bardzo podobne do tych co s¹ w nowych zmieniaczach Sony (Uni-link). To jest prawda bo radia Beckera po zmianie softu (nie zawsze trzeba to robiæ) steruj¹ zmieniaczami Sony. Tylko, ¿e wtedy wiele funkcji nie dzia³a zbyt dobrze (np. kontrola g³oœnoœci i korekcja brzmienia w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy). Kolejn¹ ciekawostk¹ jest istnienie w radiu kawa³ka zestawu g³oœnomówi¹cego do telefonu komórkowego. Z³¹cza NF-Telefon s¹ wejœciami fonii z zestawu g³oœnomówi¹cego (aktywacja sygna³em tel. mute). I jeszcze jedna nie spotykana gdzie indziej rzecz a mianowicie z³¹cze serwisowe. Ma ono znaczenie podobne do odpowiednika w telefonach komórkowych. Mo¿na modyfikowaæ soft zawarty w radiu. Ciekawe z³¹cze to styk do pod³¹czenia lampy wstecznej (tylko w nawigacji). Daje to nawigacji informacjê, czy poruszamy siê do ty³u czy do przodu i dope³nia sygna³ z anteny GPS i sygna³ prêdkoœciowy (GAL). Becker modele: Traffic Star

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (2 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. GAL -kontrola g³oœnoœci (*) 2. lampa wsteczna (navi) 3. wyciszenie z telefonu (tel. mute) 4. podtrzymanie 5. sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. 7. zasilanie (+12 V) 8. masa /gps-gnd/tel-gnd

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

(*) kontrola g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy.

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. sterowanie wzmacniacza 7. CDW sterowanie za³¹czeniem 8. zasilanie nie od³¹czane 9. masa W wykazie podano angielskie skróty 10. CDW Data 11. CDW Clock oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12. CDW Reset q R – prawy (right) 13. TXD2 (Telefon RXD) q L – lewy (left) 14. RXD2 (Telefon TXD) druga litera oznacza po³o¿enie 15. TXD1 (GPS RXD niebieski) PM q R – ty³ (rear) 16. RXD1 (GPS TXD bia³y) PM-BUS q F – przód (front) 17. zasilanie nie od³¹czane - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. masa wejœæ liniowych Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CDW wejœcie L wzmacniacza mocy. 20. CDW wejœcie R 7 – 20 zmieniacz (datalink)

Pierwsza nawigacja 1DIN. Kilka z³¹cz jak widaæ jest w³aœnie do nawigacji. Oprócz tego interfejs telefoniczny. Blaupunkt CD deck - Z³¹cze ISO C10

A: Zasilanie

B: Brak z³¹cza

C: Wyjœcia liniowe

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (3 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

1. 2. 3. 4. Podtrzymanie (zasilanie procesora) 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

1. nc. 2. nc. 3. nc. 4. tel. mute(l)/ czerwono/ czarny 5. line GND/ czarny 6. wy 12 V, w³¹czane/ czerwony 7. Line out RF/ zielony 8. Line out RR/ szary 9. Line out LF/ niebieski 10. Line out LR/ bia³y

Sprawdzone dla modelu Muenchen SCD09 i Philadelphia SCD09 Blaupunkt (DMS x1, x2, x3, 104, 105, 126, 127)- Z³¹cze ISO C10 modele do 1997 czyli RDM i RCM 42, 82, 43, 104, 105

A: Zasilanie 1. SDA (zmieniacz CD)/ ¿ó³ty 2. SCL (zmieniacz CD)/ niebieski 3. Dig. GND (zmieniacz CD)/ czarny 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

Uwaga: Ze z³¹cz 4, 5, 8 s¹ poprowadzone przewody zasilaj¹ce do zmieniacza CD. (tylko modele z DMS)

B: G³oœniki 1. RR/ fioletowy 2. RR-/ fioletowy z czarnym paskiem 3. RF/ szary 4. RF-/ szary z czarnym paskiem 5. LF/ bia³y 6. LF-/ bia³y z czarnym paskiem 7. LR/ zielony 8. LR-/ zielony z czarnym paskiem W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk g³oœnika

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. Line in R/ br¹zowy 2. Line in L/ bia³y 3. we. sterowania line in (on=h) 4. dk=out(h)/tel. mute(l) 5. line GND/ czarny 6. wy 12 V, w³¹czane/ czerwony 7. Line out RF/ zielony 8. Line out RR/ szary 9. Line out LF/ granatowy 10. Line out LR/ bia³y Uwaga: Z³¹cza 1,2 oraz 5 wykorzystywane s¹ do pod³¹czenia zmieniacza lub zewnêtrznego Ÿród³a dŸwiêku (tylko w modelach z DMS)

Sprawdzono dla modeli z DMS: Frankfurt RCM104, Madrit RCM105, Paris RCM104 oraz Frankfurt RCM82. Opis nie pasuje dok³adnie do modelu Renault G5 mimo, ¿e jest to pochodna serii Wave (nie ma wyjœæ liniowych ale ma wejœcie pilota - opis w dziale o pilotach). Blaupunkt - Z³¹cze ISO C3 modele po 1997 czyli RDM i RCM 127, 128, 148 i Fun Line (nie wszystkie)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (4 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. 2. tel mute. 3. 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. przewód steruj¹cy (wy +12 V) 7. 8. 9. W wykazie podano angielskie 10. remote control/ czerwony skróty oznaczeñ: 11. remote control/ bia³y pierwsza litera oznacza kana³ 12. remote control/ niebieski - ekran q R – prawy (right) 13. SCL / niebieski q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie 14. SDA / ró¿owy 15. nc. q R – ty³ (rear) q F – przód (front) 16. + 12 sterowanie/ zielony - oznacza ujemny zacisk 17. Masa / ekran + br¹zowy g³oœnika 18. masa audio/ ekran dla 19 i 20 Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ 19. we. L/ bia³y w ekranie pojazdu grozi to uszkodzeniem 20. we. R/ ¿ó³ty w ekranie wzmacniacza mocy. 13-20 CD Changer Interface

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Modele po 1997 roku (czyli seria 128, 129 i Funny Line). W niektórych wersjach (Sky Line) w kostce A (zasilanie) jest wyprowadzone wyjœcie na subwoofer. W niektórych modelach nie wszystkie konektory s ¹ wykorzystane (np. gdy radio nie ma DMS to brak jest sygna³ów na z³¹czach zmieniacza). Z³¹cze Blaupunkt Fun Line 2, Skyline 2 i nowsze (nowe z 4 kostkami). modele: Cassablanca CD50 i podobne.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (5 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie B: G³oœniki D: Rozszerzenie 1. Automatic Sound (x) 1. g³oœnik RR+ 1. wejœcie liniowe 2 - L 2. Radio mute (tel. mute) 2. g³oœnik RR2. wejœcie liniowe 2 - R 3. Subwoofer line out 3. g³oœnik RF+ 3. masa we. liniowego 2 4. Podtrzymanie +12V 4. g³oœnik RF4. niewykorzystane 5. Automatyczna antena 5. g³oœnik LF+ 5. niewykorzystane 6. Podœwietlenie 6. g³oœnik LF6. niewykorzystane 7. Zasilanie +12V 7. g³oœnik LR+ 7. niewykorzystane 8. Masa zasilanie (i masa sub out) 8. g³oœnik LR8. niewykorzystane 9. niewykorzystane (x) - regulacja g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy 10. niewykorzystane C: z³¹cze rozszerzeñ, kolory oznaczaj¹ barwy kostek wtykanych do poszczególnych z³¹cz. C1: wyjœcia liniowe C2: pilot, nawigacja, telefon C3: zmieniacz CD 1. wyjœcie liniowe LR 7. telefon/ nawi. wejœcie liniowe + 13. Bus-In 2. wyjœcie liniowe RR 8. telefon/ nawi. wejœcie liniowe 14. Bus-Out 3. masa wyjœæ linowych 9. radio/ nawigacja wyciszenie 15. wyjœcie zasilania +12V 4. wyjœcie liniowe LF 10. wy. zasilania pilota +12V 16. sterowanie +12V 5. wyjœcie liniowe RF 11. wejœcie pilota 17. Bus-masa 6. sterowanie wzmacniacza +12V 12. masa pilota 18. masa we. liniowych 19. we. liniowe L 20. we. liniowe R

Zarówno zdjêcie jak i opis pochodzi z instrukcji obs³ugi. Z³¹cze jest doœæ rozbudowane ale te¿ i mo¿liwoœci po³¹czeñ s¹ du¿e. W sekcji zmieniacza mimo pozornie innych nazw sygna³y s¹ standardowe (czyli takie jak w starszych zmieniaczach). Radio przystosowane jest do dynamicznej nawigacji (TMC). W przypadku modelu Atlanta RDM169 jest ma³a ró¿nica. Na styku C8 mamy MIC IN, na C9 MIC GDN; reszta standardowo (tylko C7 i A1 wolne). Blaupunkt modele: RNS-DX70, RNS3

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (6 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie B: G³oœniki D: Rozszerzenie 1. GA 1. g³oœnik RR+ 1. masa 2. mute 2. g³oœnik RR2. 3. rev 3. g³oœnik RF+ 3. CAN L(*) 4. Podtrzymanie +12V 4. g³oœnik RF4. 5. Automatyczna antena 5. g³oœnik LF+ 5. CAN H(*) 6. Podœwietlenie 6. g³oœnik LF6. 7. Zasilanie +12V 7. g³oœnik LR+ 7. SENS. 8. Masa zasilanie 8. g³oœnik LR8. 9. SENS. GA - sygna³ zale¿ny od prêdkoœci (*) - tylko DX70 jazdy 10. C: z³¹cze rozszerzeñ, kolory oznaczaj¹ barwy kostek wtykanych do poszczególnych z³¹cz. C1: wyjœcia liniowe C2: pilot, telefon C3: zmieniacz CD 1. wyjœcie liniowe LR 7. telefon wejœcie liniowe +(*) 13. Data-In 2. wyjœcie liniowe RR 8. telefon wejœcie liniowe -(*) 14. Data-Out 3. masa wyjœæ linowych 9. mute(*) 15. wyjœcie zasilania +12V 4. wyjœcie liniowe LF (*) 10. wy. zasilania pilota +12V 16. sterowanie +12V 5. wyjœcie liniowe RF(*) 11. wejœcie pilota 17. data-masa 6. sterowanie wzmacniacza +12V 12. masa pilota 18. masa we. liniowych 19. we. liniowe L 20. we. liniowe R

Nawigacja Blaupunkta, opis na podstawie radia. Tradycyjnie ju¿ wejœcie do sygna³u prêdkoœciowego (GA) oraz sygna³u cofania (REV). Dodatkowo mo¿na pod³¹czyæ magistralê CAN (informacja o prêdkoœci, cofaniu itp.), a jak samochód nie generuje sygna³u prêdkoœciowego to tak¿e sygna³ z impulsatora umieszczonego na kole (SENS.). Jest w czym wybieraæ. ¯yroskopu nie trzeba pod³¹czaæ bo jest umieszczony z prawej strony radia. Model RNS3 czêsto jest u¿ywany jako wyposa¿enie fabryczne (Punto, Skoda, Mazda). Ma on pod³¹czenia nieco zubo¿one wzglêdem DX70 (nie ma wejœcia telefonicznego, wyjœæ liniowych przednich oraz wejœcia magistali CAN). Blaupunkt RDM127 i RCM127 -Z³¹cze ISO-C3 modele: New York RDM127 i Bremen RCM127 i tylko te.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (7 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1. nie pod³¹czone 2. mute 3. subwoofer out. 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. przewód steruj¹cy 7. aux L 8. aux R 9. aux GND W wykazie podano angielskie skróty 10. przewód steruj¹cy wy +12V oznaczeñ: 11. wejœcie mikrofonu pierwsza litera oznacza kana³ 12. masa mikrofonu q R – prawy (right) 13. can H q L – lewy (left) 14. can L druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) 15. Ug+ q F – przód (front) 16. przewód steruj¹cy wy +12V - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 17. dig GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ 18. info GND pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. digi in wzmacniacza mocy. 20. info in

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

Grundig - Z³¹cze ISO C3

A: Zasilanie 1. SCV 2. Telefon mute

B: G³oœniki 1. RR 2. RR -

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (8 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

3. 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR -

SCV - speed control volume; kontrola g³oœnoœci w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy NF- sygna³ audio (sekcja C)

3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. przewód steruj¹cy (wy +12 V) 7. RXD 8. TXD 9. GND W wykazie podano angielskie skróty 10. Subwoofer NF 11. Aux in (tel. in) oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ 12 Aux GND (tel. gnd) q R – prawy (right) 13. CD-Bus q L – lewy (left) 14. druga litera oznacza po³o¿enie 15. CD-Bus GND q R – ty³ (rear) 16. +A Zmieniacz CD q F – przód (front) 17. +U Zmieniacz CD - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 18. CD-NF GND Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. CD-NF Left wzmacniacza mocy. 20. CD-NF Right 13-20 CD Changer Interface

Grundig - Z³¹cze ISO C10

A: Zasilanie 1. SCV 2. Telefon mute 3. 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR 2. RR 3. RF 4. RF 5. LF 6. LF 7. LR 8. LR W wykazie podano angielskie skróty oznaczeñ: pierwsza litera oznacza kana³ q R – prawy (right) q L – lewy (left) druga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) q F – przód (front)

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. TXD 2. RXD 3. +A Zmieniacz CD 4. +U Zmieniacz CD 5. GND 6. GND 7. Line out RF 8. Line out RR 9. Line out LF

10. Line out LR

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (9 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

- oznacza ujemny zacisk g³oœnika

W modelach ze sterowaniem zmieniacza jest jeszcze obok z³¹cza ISO wejœcie mini jack do sygna³u akustycznego. Philips - z³¹cze ISO-C10 modele: DC633, DC632 i inne

A: Zasilanie 1. tel. mute 2. pilot (masa) 3. pilot 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

B: G³oœniki 1. RR+ 2. RR3. RF+ 4. RF5. LF+ 6. LF7. LR+ 8. LR-

C: Zmieniacz 1. Bus GND 2. D2B+ 3. D2B4. 5. +12V PERMAMENT 6. GND 7. +12V SWITCH. 8. R-CH 9. L-CH 10. SIGN-GND Uwaga: Opis reszty pod³¹czenia na stronie zmieniacze Philips

D: Wyjœcia liniowe 1. +12V sterowanie 2. Return + 3. Signal GND 4. line out FR 5. line out RR 6. line out FL 7. line out RL Styk return+ s³u¿y to zawiadomienia procesora o pod³¹czeniu wzmacniacza 2 albo 4 kana³owego. Prze³¹cza on sterowanie balansem i mostkuje pozosta³e koñcówki (tylko modele 4*7/2*25W)

Uwaga: W modelach oznaczonych Uwaga: 4*7W/2*25W wiêksz¹ moc Gdy ustawimy sterowanie logik¹ mo¿emy uzyskaæ ³¹cz¹æ: zap³onu to nale¿y te¿ zamieniæ 2 Rplusy miejscami. Tak jest fabrycznie 3 R+ w Oplu i VW. Wtedy te¿ dzia³a 5 L+ przypominanie o zabraniu i 6 Lza³o¿eniu panela. Nie wolno tak robiæ w modelach 4*30W

Z³¹cze C wystêpuje tylko w modelach ze sterowaniem zmieniacza. Z³¹cze dla pilota (myszy) tylko w modelach maj¹cych mo¿liwoœæ sterowania pilotem. Opis nadaje siê te¿ do innych Philipsów. Opis myszy-pilota jest na stronie o pilotach. Kiedyœ ju¿ opis tego z³¹cza by³ tutaj ale gdzieœ znikn¹³ w tajemniczych okolicznoœciach. Philips - z³¹cze ISO-C3 modele: nowsze

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (10 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

A: Zasilanie 1.tel. mute 2. pilot (masa) 3. pilot 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anten¹ automatyczn¹ 6. Podœwietlenie (+12 V) 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-)

Uwaga: Mo¿na zamieniæ oba plusy i w³¹czyæ sterowanie logik¹ zap³onu. Takie rozwi¹zanie fabrycznie stosowane jest w Oplu i VW

C: Zmieniacz / Wyjœcia liniowe 1. wyjœcie liniowe LR 2. wyjœcie liniowe RR 3. masa wyjœæ liniowych 4. wyjœcie liniowe LF 5. wyjœcie liniowe RF 6. przewód steruj¹cy 7. 8. 9. W wykazie podano angielskie skróty 10. oznaczeñ: 11. pierwsza litera oznacza kana³ 12 q R – prawy (right) 13. D2B+ q L – lewy (left) 14. D2Bdruga litera oznacza po³o¿enie q R – ty³ (rear) 15. masa q F – przód (front) 16. +12V permament - oznacza ujemny zacisk g³oœnika 17. +12V switch. Uwaga: nie ³¹czyæ (–) z mas¹ 18. masa audio pojazdu grozi to uszkodzeniem 19. audio L wzmacniacza mocy. 20. audio R

B: G³oœniki 1. RR + 2. RR 3. RF + 4. RF 5. LF + 6. LF 7. LR + 8. LR -

Ostatnia seria Philipsów mia³a sterowanie zmieniacza w systemie HSXX i mo¿e mieæ inne wyprowadzenia. VDO modele: CD4402, CD4502, CD4802, CR4402, CD4203, CD4403

A: Zasilanie

B: G³oœniki

C1: Wyjœcia liniowe

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (11 of 12)22-06-2005 15:14:13

Z³¹cza ISO - www.studio24.prv.pl

1. SCV 2. 3. 4. +12 ACC 5. sterowanie anteny 6. podœwietlenie 7. +12V BATT 8. masa D1: telefon 11. 12. tel in 13. zasilanie telefonu 14. tel in 15. tel mute 16. tel remote Radio jest przystosowane do obs³ugi interfejsu telefonicznego. Zamienione miejscami plusy umo¿liwiaj¹ pracê logiki zap³onu.

1. RR+ 2. RR3. RF+ 4. RF5. LF+ 6. LF7. LR+ 8. LRD2: nawigacja/ line-in 21. navi TMC out 22. subwoofer gnd 23. subwoofer line out 24. line-in R 25. navi TMC out 26. navi mute 27. line-in L 28. line-in gnd Z³¹cze to zawiera wyjœcie do systemu dynamicznej nawigacji (kana³ TMC) oraz wyjœcie liniowe na wzmacniacz subwoofera, oraz wejœcia liniowe

1. line out LR 2. line out RR 3. line out GND 4. line out LF 5. line out RF 6. sterowanie wzmacniacza C2: Rozszerzenie 7. temperature sensor 8. remote control 9. remote control 10. PDC 11. PDC 12. C3: zmieniacz / tuner DAB 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Opis na podstawie instrukcji do tych modeli. Poprzednie modele mia³y czêœæ wejœæ rozszerzeñ na kablach (remote, tel mute, temperature sensor) co wygl¹da³o bardzo nieelegancko. W wysokich modelach transmisja sygna³u audio ze zmieniacza lub tunera DAB odbywa siê na drodze cyfrowej ale wyprowadzeñ na z³¹czu zmieniacza jeszcze nie zbada³em. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/isoshop.htm (12 of 12)22-06-2005 15:14:13

r.c. JVC

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë JVC
JVC KD-GT5R

JVC KS-R38

JVC KS-R370

JVC KS-RG4

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/jvc.htm (2 of 4)22-06-2005 15:14:34

r.c. JVC

JVC XL-G2500

JVC KS-LX200R

JVC KS-F161

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/jvc.htm (3 of 4)22-06-2005 15:14:34

Kable do zmieniaczy JVC - www.studio24.prv.pl

Kable do zmieniaczy JVC oraz Mac Audio. JVC bardzo stary typ (89/90)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

sygna³

audio L audio R

masa audio

masa

Kolor przewodu szary fioletowy bia³y w ekranie czerwony w ekranie jasny niebieski ciemny niebieski zielony ekran dla 3 i 4 br¹zowy ¿ó³ty ró¿owy ekran przewodu

W opisie z³¹cz kieszeni znajduje siê model JVC KS-RG4 obs³uguj¹cy taki zmieniacz. JVC stary typ

styk 1 2 3 4 5 6 7 8

sygna³ audio L GND audio R audio GND REM (14V) SCK SI/SO NC

Gniazdo od strony ³¹czenia. Na podstawie schematu do modelu KS-RT320VX. Widaæ tu interfejs szeregowy (SCK- serial clock, SI - serial input, SO-serial output), co mo¿e wró¿yæ kompatybilnoœæ z jakimœ innym standardem (dosta³em mailem info, ¿e to I2C, co jest bardzo prawdopodobne) JVC nowy typ i Mac Audio

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/jvc_changer.htm (1 of 2)22-06-2005 15:14:55

Kable do zmieniaczy JVC - www.studio24.prv.pl

styk 1 2 3 4 5 6 7 8

sygna³ SI/SO SCK CONT +B BUS OUT GND audio L audio gnd audio R

Gniazdo od strony ³¹czenia. Na podstawie schematu zmieniacza KD-MK77 i MK88. Ten sam interfejs, za to inne z³¹cze. O tym, ¿e s¹ one w pe³ni kompatybilne œwiadczy istnienie przewodu opisanego poni¿ej. Ciekawe co to jest za sygna³ BUS OUT, bo nie zawsze jest to pod³¹czone (ponoæ powrót ze zmieniacza +12V) JVC stary-nowy i Mac Audio kabel ³¹cz¹cy radio serii KS-R ze zmieniaczem KD-MK i na odwrót

Na podstawie oryginalnego kabla ³¹cz¹cego radio KS-R650R ze zmieniaczem KD-MK88.. Na rysunku widok wtyków od strony ³¹czenia. Jeden z nich to wtyk typu Sony (nie do kupienia) a drugi to wtyk mini din 8 (w wiêkszoœci sklepów elektronicznych). Uwaga: najnowsze zmieniacze nie zawsze chodz¹ ze starymi radiami mimo takiego przewodu (dodali kilka funkcji jak CD-text i siê zmieni³o trochê sterowanie). Uwaga: zmieniacz wymaga dodatkowo pod³¹czenia zasilania (osobne z³¹cze). Doprowadzany do niego jest +12V (¿ó³ty przewód pod³¹czony do z³¹cza 3) i masa (czarny przewód do z³¹cza nr 1). Jednak po zwarciu dwóch styków w z³¹czu zasilania (3 i 4) powinien dzia³aæ (zasilanie z radia). Z³¹cze zasilania na podstawie zmieniacza CH-X99.

Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/jvc_changer.htm (2 of 2)22-06-2005 15:14:55

Kablomania - www.studio24.prv.pl

Kable, z³¹cza i przelotki do car audio, audio, video i inne. Opisy z³¹cz radioodbiorników samochodowych i zmieniaczy CD. Drugiej takiej strony w Polsce nie ma (nie znalaz³em - stan od 1999 do pocz¹tku 2002 roku). Jest na kilku opis z³¹cz ale jest ich niewiele i tylko bardzo okrojone (nie wszystkie sygna³y). Ca³y czas trwaj¹ prace nad zamieszczeniem nowych z³¹cz (rysunki). Nie biorê odpowiedzialnoœci za b³êdy, które mog³y siê zakraœæ podczas przygotowania opisów. Sam w terenie korzystam z mojej strony i nie zdarzy³o siê aby coœ z³ego siê sta³o ale na wszelki wypadek ostrzegam, ¿e czujnoœæ wskazana. Masz problem z wyœwietlaczem LCD, który zgubi³ segmenty? Zerknij bo warto.
q

kable do zmieniaczy samochodowych (wiêkszoœæ z opisem sygna³ów i kolorem przewodów): r Aiwa (nowy interface) r Alpine (M-Bus, AI-Net) r Blaupunkt (stary i nowy interface) r Becker (ze z³¹czem ISO-C3 Data Link) r Clarion (C-Bus, Ce-Net) r Grundig (nowy interface) r JVC (bardzo stary, stary-nowy, nowy-stary) oraz Mac Audio r Kenwood (nowy i stary) r Panasonic (model CX-DP600) oraz nowy model (CX-DP801) r Philips (z³¹cze DIN-13, ISO-C10 oraz ISO-C3). r Pioneer (M-BUS, IP-BUS) r Sony (stary interface, nowy interace Uni-Link) r OEM - zmieniacze do radioodbiorników fabrycznych (Acura/Honda, Audi/VW/Seat, BMW, Daewoo, Ford, Opel, Rover, Toyota/Lexus, Subaru) r OEM CD tabela - czyli zestawienie radioodtwarzaczy fabrycznych dzia³aj¹cymi ze standardowymi zmieniaczami r Teoria kabla do zmieniacza. Przeczytaj je¿eli chcesz wiedzieæ wiêcej szczegó³ów jak to dzia³a opisy z³¹cz radioodbiorników samochodowych: r z³¹cza ISO radia ze sklepu (Blaupunkt, Becker, Grundig itp.) - pe³ne opisy r z³¹cza ISO radia fabryczne (Alfa Romeo, Audi, Opel, VW itp.) - du¿o modeli, pe³ne opisy r z³¹cza modeli z kieszeniami (Panasonic, Roadstar, Sony itp.) - kolory kabli r z³¹cza modeli z panelami (Clarion, JVC, Kenwood, Sony, Pioneer itp.) - tylko modele ze z³¹czem innym ni¿ ISO r z³¹cza modeli montowanych na sta³e (niestandardowe i nie OEM). np. Panasonic r z³¹cza DIN (starsze radia europejskie) Blaupunkt, Philips, Grundig. r z³¹cza odbiorników fabrycznych (BMW, Ford, Toyota, Honda itp.) r z³¹cza odbiorników fabrycznych wieloczêœciowych (BMW, Toyota) r z³¹cza odbiorników wieloczêœciowych, systemów multimedialnych (Alpine) r z³¹cza wyjœæ liniowych (DIN) - czyli jak pod³¹czyæ wzmacniacz do radia, które nie ma wyjœæ liniowych na z³¹czach cinch oraz wyjœcia odtwarzaczy bez wbudowanego

q

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kable.htm (1 of 3)22-06-2005 15:15:18

Kablomania - www.studio24.prv.pl

r

r r r r

wzmacniacza (tzw. deck). z³¹cza oraz interface wejœæ liniowych - pod³¹czamy MP3 playera do radia samochodowego. Nowoœæ wydaje mi siê, ¿e dobrze opracowana i bardzo przydatna. wyœwietlacz w Oplu wyœwietlacz w samochodach koncernu PSA - Peugeot i Citroen NOWE z³¹cza nawigacji satelitarnych (bez ISO) NOWE opisy nades³ane - czyli to co przysz³o w poczcie ale jeszcze nie zosta³o przystosowane do mojedgo formatu, s¹ tu zarówno nowoœci jak i opisy nietypowe

q

q q

q

q q

q q q

piloty do odbiorników samochodowych - czyli sterujemy radiem z okolic kierownicy a tak¿e wyœwietlacz w Renault w trzech ods³onach wzmacniacze i korektory - jak pod³¹czyæ dodatkowe zabawki (Pioneer) pod³¹czenie radia samochodowego do instalacji pojazdu - wyczerpuj¹ce informacje o podstawowych po³¹czeniach i nie tylko. kable komputerowe (na razie linki do odpowiednich stron bogatych w t¹ tematykê i tylko troszkê mojego ) kable specjalne (telekomunikacja, zasilanie interface, przelotki, sprzêt muzyczny, MIDI) ceny z³¹cz, wtyków oraz nazewnictwo i numeracja styków. - warto przeczytaæ przed zabraniem siê do roboty podstawowe informacje jak zrobiæ dobry kabel. Informacje i zapowiedzi - czyli co mam do wpisania i wrysowania Logika zap³onu - co to jest i jak to uruchomiæ Z³¹cza opisane w kablomania PROF offline (spis tylko kablomanii) r Clarion DR248RMP - z³acze zasilania i g³oœników r Jensen RDC-9643 Nitro Series - z³¹cze zasilania i g³oœników r Pioneer DEH-1500R - z³¹cze zasilania i g³oœników r Pioneer DEH-P8400MP - z³¹cze zasilania i g³oœników r komputery pok³adowe Opel oraz Toyota r Alpine CVA-1004RR - model DVD r Phantom 888 - model DVD r Pioneer AVX-P7300DVD - model DVD r Pioneer AVX-700 - monitor r no name NP5600R - monitor/radio r no name DVD8801 - model DVD r Alpine NVE-N055PS - nawigacja r Nissan - pod³¹czenie zmieniacza CE008 do radia CT088, Almera r PSA - pod³¹czenie zmieniacza r VW Gamma IV Panasonic CQ-LV1320L - pod³¹czenie zmieniacza CX-CV1320L r BMW Bavaria Professional RDS BE1801 - pod³¹czenie systemu r BMW Bussines RDS Pioneer KE-92ZBM - z³¹cze zmieniacza

q

Czekam na propozycje co zamieœciæ w nastêpnej kolejnoœci. Wiêkszoœæ z³¹cz zosta³a

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kable.htm (2 of 3)22-06-2005 15:15:18

Kablomania - www.studio24.prv.pl

rozpracowana samodzielnie, czêœæ pochodzi z dokumentacji fabrycznej, kilka zdoby³em za piwo z serwisów a niektóre s¹ z sieci (strony z dalekich krajów). Poniewa¿ czasem z³¹cze jest doœæ skomplikowane do narysowania to trzeba d³u¿ej poczekaæ na zamieszczenie jego (w wiêkszoœci przypadków sam rysujê obrazki i staram siê aby dobrze oddawa³y wygl¹d z³¹cza). Powrót do strony g³ównej

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kable.htm (3 of 3)22-06-2005 15:15:18

Kablomania - www.studio24.prv.pl

Kable, z³¹cza i przelotki do car audio, audio, video i inne. Opisy z³¹cz radioodbiorników samochodowych i zmieniaczy CD. Drugiej takiej strony w Polsce nie ma (nie znalaz³em - stan od 1999 do pocz¹tku 2002 roku). Jest na kilku opis z³¹cz ale jest ich niewiele i tylko bardzo okrojone (nie wszystkie sygna³y). Ca³y czas trwaj¹ prace nad zamieszczeniem nowych z³¹cz (rysunki). Nie biorê odpowiedzialnoœci za b³êdy, które mog³y siê zakraœæ podczas przygotowania opisów. Sam w terenie korzystam z mojej strony i nie zdarzy³o siê aby coœ z³ego siê sta³o ale na wszelki wypadek ostrzegam, ¿e czujnoœæ wskazana. Masz problem z wyœwietlaczem LCD, który zgubi³ segmenty? Zerknij bo warto.
q

kable do zmieniaczy samochodowych (wiêkszoœæ z opisem sygna³ów i kolorem przewodów): r Aiwa (nowy interface) r Alpine (M-Bus, AI-Net) r Blaupunkt (stary i nowy interface) r Becker (ze z³¹czem ISO-C3 Data Link) r Clarion (C-Bus, Ce-Net) r Grundig (nowy interface) r JVC (bardzo stary, stary-nowy, nowy-stary) oraz Mac Audio r Kenwood (nowy i stary) r Panasonic (model CX-DP600) oraz nowy model (CX-DP801) r Philips (z³¹cze DIN-13, ISO-C10 oraz ISO-C3). r Pioneer (M-BUS, IP-BUS) r Sony (stary interface, nowy interace Uni-Link) r OEM - zmieniacze do radioodbiorników fabrycznych (Acura/Honda, Audi/VW/Seat, BMW, Daewoo, Ford, Opel, Rover, Toyota/Lexus, Subaru) r OEM CD tabela - czyli zestawienie radioodtwarzaczy fabrycznych dzia³aj¹cymi ze standardowymi zmieniaczami r Teoria kabla do zmieniacza. Przeczytaj je¿eli chcesz wiedzieæ wiêcej szczegó³ów jak to dzia³a opisy z³¹cz radioodbiorników samochodowych: r z³¹cza ISO radia ze sklepu (Blaupunkt, Becker, Grundig itp.) - pe³ne opisy r z³¹cza ISO radia fabryczne (Alfa Romeo, Audi, Opel, VW itp.) - du¿o modeli, pe³ne opisy r z³¹cza modeli z kieszeniami (Panasonic, Roadstar, Sony itp.) - kolory kabli r z³¹cza modeli z panelami (Clarion, JVC, Kenwood, Sony, Pioneer itp.) - tylko modele ze z³¹czem innym ni¿ ISO r z³¹cza modeli montowanych na sta³e (niestandardowe i nie OEM). np. Panasonic r z³¹cza DIN (starsze radia europejskie) Blaupunkt, Philips, Grundig. r z³¹cza odbiorników fabrycznych (BMW, Ford, Toyota, Honda itp.) r z³¹cza odbiorników fabrycznych wieloczêœciowych (BMW, Toyota) r z³¹cza odbiorników wieloczêœciowych, systemów multimedialnych (Alpine) r z³¹cza wyjœæ liniowych (DIN) - czyli jak pod³¹czyæ wzmacniacz do radia, które nie ma wyjœæ liniowych na z³¹czach cinch oraz wyjœcia odtwarzaczy bez wbudowanego

q

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kablemania.htm (1 of 3)22-06-2005 15:15:43

Kablomania - www.studio24.prv.pl

r

r r r r

wzmacniacza (tzw. deck). z³¹cza oraz interface wejœæ liniowych - pod³¹czamy MP3 playera do radia samochodowego. Nowoœæ wydaje mi siê, ¿e dobrze opracowana i bardzo przydatna. wyœwietlacz w Oplu wyœwietlacz w samochodach koncernu PSA - Peugeot i Citroen NOWE z³¹cza nawigacji satelitarnych (bez ISO) NOWE opisy nades³ane - czyli to co przysz³o w poczcie ale jeszcze nie zosta³o przystosowane do mojedgo formatu, s¹ tu zarówno nowoœci jak i opisy nietypowe

q

q q

q

q q

q q q

piloty do odbiorników samochodowych - czyli sterujemy radiem z okolic kierownicy a tak¿e wyœwietlacz w Renault w trzech ods³onach wzmacniacze i korektory - jak pod³¹czyæ dodatkowe zabawki (Pioneer) pod³¹czenie radia samochodowego do instalacji pojazdu - wyczerpuj¹ce informacje o podstawowych po³¹czeniach i nie tylko. kable komputerowe (na razie linki do odpowiednich stron bogatych w t¹ tematykê i tylko troszkê mojego ) kable specjalne (telekomunikacja, zasilanie interface, przelotki, sprzêt muzyczny, MIDI) ceny z³¹cz, wtyków oraz nazewnictwo i numeracja styków. - warto przeczytaæ przed zabraniem siê do roboty podstawowe informacje jak zrobiæ dobry kabel. Informacje i zapowiedzi - czyli co mam do wpisania i wrysowania Logika zap³onu - co to jest i jak to uruchomiæ Z³¹cza opisane w kablomania PROF offline (spis tylko kablomanii) r Clarion DR248RMP - z³acze zasilania i g³oœników r Jensen RDC-9643 Nitro Series - z³¹cze zasilania i g³oœników r Pioneer DEH-1500R - z³¹cze zasilania i g³oœników r Pioneer DEH-P8400MP - z³¹cze zasilania i g³oœników r komputery pok³adowe Opel oraz Toyota r Alpine CVA-1004RR - model DVD r Phantom 888 - model DVD r Pioneer AVX-P7300DVD - model DVD r Pioneer AVX-700 - monitor r no name NP5600R - monitor/radio r no name DVD8801 - model DVD r Alpine NVE-N055PS - nawigacja r Nissan - pod³¹czenie zmieniacza CE008 do radia CT088, Almera r PSA - pod³¹czenie zmieniacza r VW Gamma IV Panasonic CQ-LV1320L - pod³¹czenie zmieniacza CX-CV1320L r BMW Bavaria Professional RDS BE1801 - pod³¹czenie systemu r BMW Bussines RDS Pioneer KE-92ZBM - z³¹cze zmieniacza

q

Czekam na propozycje co zamieœciæ w nastêpnej kolejnoœci. Wiêkszoœæ z³¹cz zosta³a

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kablemania.htm (2 of 3)22-06-2005 15:15:43

Kablomania - www.studio24.prv.pl

rozpracowana samodzielnie, czêœæ pochodzi z dokumentacji fabrycznej, kilka zdoby³em za piwo z serwisów a niektóre s¹ z sieci (strony z dalekich krajów). Poniewa¿ czasem z³¹cze jest doœæ skomplikowane do narysowania to trzeba d³u¿ej poczekaæ na zamieszczenie jego (w wiêkszoœci przypadków sam rysujê obrazki i staram siê aby dobrze oddawa³y wygl¹d z³¹cza). Powrót do strony g³ównej

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kablemania.htm (3 of 3)22-06-2005 15:15:43

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë KENWOOD KENWOOD KRC

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë KENWOOD
KENWOOD KRC-553

KENWOOD KDC-7070R, KDC-5040R, KRC-958R, KRC-689

KENWOOD KRC-155D

KENWOOD KDC-84R, KDC-94R

KENWOOD KRC-51D

KENWOOD KRC-951RDS, KRC-851D, KRC-751D/L, KRC-651D/L, KRC-451D/L

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kenwood.htm (2 of 4)22-06-2005 15:16:07

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë KENWOOD KENWOOD KRC

KENWOOD KRC-1054R

KENWOOD KRC-951R, KRC-852D/L, KRC-752R, KRC-453D/L, KRC-452D/L

KENWOOD KRC-3631

KENWOOD KRC-477R

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kenwood.htm (3 of 4)22-06-2005 15:16:07

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë KENWOOD KENWOOD KRC

KENWOOD KRC-265

KENWOOD KRC-28YA

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kenwood.htm (4 of 4)22-06-2005 15:16:07

Kable do zmieniaczy Kenwood - www.studio24.prv.pl

Kable do zmieniaczy Kenwood stary inteface (do 1994) wtyk od strony przy³¹czenia.

Opis sygna³ów i kolorów przewodów (na podstawie kabla oryginalnego):
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 obudowa sygna³ audio L kolor przewodu bia³y w ekranie bia³y szary czerwony gruby br¹zowy gruby ekran 1 i 10 ¿ó³ty czerwony pomarañczowy czerwony w ekranie zielony fioletowy granatowy (niebieski) ekran kabla

zasilanie +12V masa zasilania masa audio

audio R

masa

W zmieniaczu jest gniazdo (na kablu), z radia wychodzi kabel z wtykiem. Kabel po³¹czeniowy z jednej strony zakoñczony jest wtykiem z drugiej gniazdem. Niestety nie mam pe³nego opisu sygna³ów w z³¹czu. Takie samo z³¹cze by³o stosowane w zmieniaczu Blaupunkt CDC-A04 (ale inny interfejs). Przelotka nowy - stary Kenwood bêdzie wygl¹da³a jak tam pokazany kabel. nowy interface (od 1994)

wtyk (widok od strony przy³¹czania) Opis sygna³ów i kolorów przewodów (na podstawie kabla oryginalnego):
styk 1 2 3 4 5 6 7 sygna³ REQ H masa zasilania zasilanie +12 V CHCON MUTE masa audio RST kolor przewodu fioletowy cienki br¹zowy gruby czerwony gruby zielony cienki ¿ó³ty cienki ekran dla 8 i 12 bia³y cienki

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kenwood_changer.htm (1 of 3)22-06-2005 15:16:29

Kable do zmieniaczy Kenwood - www.studio24.prv.pl

8 9 10 11 12 13 obudowa

audio R REQ C DATA C DATA H audio L CLK masa

czerwony w ekranie szary cienki granatowy cienki pomarañczowy cienki bia³y w ekranie ró¿owy cienki ekran kabla

kabel z obu stron zakoñczony wtykiem. Po³¹czenia 1-1, 2-2 itd. Wa¿ne aby wszystkie styki by³y po³¹czone (tzw. pe³ny kabel) gdy¿ inaczej zmieniacz mo¿e nie pracowaæ prawid³owo. Wtyki dostêpne w katalogu Elfa. Opis sygna³ów na bazie serwisówki. nowy - stary Mo¿liwe jest wykonanie przelotki ze starego typu zmieniacza do nowszego radia i odwrotnie. Ka¿de radio Kenwooda powinno obs³ugiwaæ nowszy zmieniacz (oczywiœcie nie bêdzie dzia³a³ CD-text, mog¹ byæ problemy z wirtualnym zmieniaczem na MP3 i modelami radia przed 1999 rokiem). Opis kabla jest na stronie o kablach do zmieniaczy Blaupunkta ale podam jeszcze raz w tabeli, który styk w starym z³¹czy nale¿y po³¹czyæ z którym stykiem w nowym kablu.
z³¹cze stare (prostok¹tne) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 obudowa z³¹cze nowe (okr¹g³e) 12 7 9 3 2 6 5 13 11 8 4 1 10 obudowa

Fabrycznie wykonywane s¹ takie przejœcówki CD-DS100 (starszy zmieniacz, nowsze radio) i CDDS200 (nowszy zmieniacz, starsze radio). Bardzo wa¿ne. Opis dotyczy po³¹czeñ zmieniaczy ju¿ pracuj¹cych w standardzie Kenwooda. W przypadku starszych zmieniaczy (przed 1994 rokiem) s¹ to: - KDC-301, KDC-C401, KDC-C600, KDC-C601, KDC-C800 - w komplecie ze zmieniaczem jest kabel zakoñczony od strony radia z³¹czem prostok¹tnym - ¿eñskim (w radiu czasem jest z³¹cze ¿eñskie DIN13 pod³¹czone standardowo np. KDC-C601); - KDC-C200, KDC-C300, KDC-400 - w komplecie ze zmieniaczem jest dostarczony interfejs ze standardu stare Sony na standard Kenwooda (pod³¹czamy zmieniacz razem z nim - jest to integralna czêœæ zmieniacza), z radia mo¿e wystawaæ kabel zakoñczony mêskim z³¹czem DIN-13 ale nie wolno pod³¹czaæ tego bezpoœrednio do radia - grozi to powa¿nymi uszkodzeniami sprzêtu. S¹ jeszcze inne modele zmieniaczy Kenwood. Modele KDC-C705i, KDC-C705si moga pracowaæ tylko

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kenwood_changer.htm (2 of 3)22-06-2005 15:16:29

Kable do zmieniaczy Kenwood - www.studio24.prv.pl

po zastosowaniu interfejsu CA-K300 (nie wiem co to za twór bo nie mia³em tego w rêkach). Modele KDC-C100, KDC-C302, KDC-C205, KDC-C705 NIE S¥ KOMPATYBILNE ze standardowym Kenwoodem i NIE WOLNO ich pod³¹czaæ do takich modeli. Ca³y czas poszukujê opisu funkcji pozosta³ych przewodów (nie opisanych w tabeli). Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kenwood_changer.htm (3 of 3)22-06-2005 15:16:29

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ Widok od ty³u radia (strona przy³¹czania), góra z³¹cza je¿eli jest to konieczne zaznaczona. Numeracja o ile nie jest podane inaczej fabryczna. Kolory widziane na ekranie mog¹ trochê odbiegaæ od tych w rzeczywistoœci i nale¿y traktowaæ je tylko jako orientacyjne. Z³¹cze na ekranie mo¿e wygl¹dem odbiegaæ od rzeczywistoœci (np. wielkoœci¹). Czêœæ z³¹cz jest rysowana schematycznie. Obecnie staram siê jednak aby jak najbardziej przypomina³y oryginalne z³¹cze w radiu (mo¿liwe, ¿e poprawiê te¿ te starsze). Podajê te¿ orientacyjny rok produkcji radia w celu identyfikacji podobnych modeli. Alpine model: 7903MS, 7192LA (1987?)

Styk 1 2 3 4 12 13 15 16 18 21 22 23 24 25 26 27 28

Sygna³ +12V zasilanie (ACC) +12V podtrzymanie (BATT) masa sterowanie anten¹ automat. ? amplifier control audio interrupt OUT audio interrupt IN dimmer control line out rear R line out front R line out rear L line out front L line out rear gnd line out front gnd antena masa anteny

Kolor przewodu czerwony ¿ó³ty czarny niebieski br¹zowy z bia³ym paskiem niebieski z bia³ym paskiem czerwony z bia³ym paskiem czerwony z bia³ym paskiem bia³y z niebieskim paskiem czerwony w ekranie czerwony w ekranie bia³y w ekranie bia³y w ekranie ekran dla 21 i 23 ekran dla 22 i 24 kabel koncentryczny ekran dla 28

Model 7903 to CD bez wzmacniacza, z wyœwietlaczem katodowym (nie LCD). Prawdopodobnie 13 to sterowanie wzmacniacza. Funkcja dimmer control to œciemnianie radia po w³¹czeniu œwiate³. Model 7179LA to doœæ wysoki model kastetowy. Ma tylko jedn¹ parê wyjœæ liniowych ale ma wbudowan¹ koñcówkê mocy (hi-pow), jednak nie mam dok³adnie rozpisanych wyprowadzeñ g³oœnikowych (styki 510). Jest jeszcze kilka modeli z takim z³¹czem znacznie lepiej wyposa¿onych. Alpine

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (1 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

7190M (oko³o roku 89/90)

Styk 3 8 9 10 14 26 27 28 29 31 32 34 35 36 1,3-7, 11,12,14-20, 21-24,30,33

Opis sygna³u sterownie wzmacniaczem masa wyjœæ liniowych wyjœcie liniowe R wyjœcie liniowe L sterowanie ant. automatyczn¹ g³oœnik LR+ g³oœnik LR- i LFg³oœnik LF+ masa zasilania podtrzymanie +12V zasilanie +12V g³oœnik RR+ g³oœnik RR- i RFg³oœnik RF+ -

Kolor przewodu niebieski z bia³ym paskiem ekran dla 9 i 10 czerwony w ekranie bia³y w ekranie niebieski zielony bia³y z czarnym paskiem bia³y czarny ¿ó³ty czerwony fioletowy szary z czarnym paskiem szary -

Na podstawie kieszeni oryginalnej. Iloœæ wolnych miejsc œwiadczy o tym, ¿e wy¿sze modele mog³y mieæ tak¹ sam¹ kieszeñ (z dodatkowymi wyjœciami, sterowaniem zmieniacza itp.) co czêœciowo potwierdza nastêpne z³¹cze. Alpine model: 7618R (92/93)

Styk 2 3

Sygna³ audio interrupt amplifier remote

Kolor przewodu ró¿owy z bia³ym paskiem niebieski z bia³ym paskiem

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (2 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 29 31 32 1,11,22,25-28, 30,32-36

? non fading gnd non fading R non fading L line out rear gnd line out rear R line out rear L audio interrupt remote turn on lead antena remote cd line in gnd cd line in R cd line in L line out front gnd line out front R line out front L cd gnd m-bus gnd m-bus masa zasilania (gnd) +12V BATT +12V ACC -

bia³y z niebieskim paskiem ekran dla 6 i 7 czerwony w ekranie bia³y w ekranie ekran dla 9 i 10 czerwony w ekranie bia³y w ekranie ró¿owy z bia³ym paskiem br¹zowy z bia³ym paskiem niebieski ekran dla 14 i 15 czerwony w ekranie bia³y w ekranie ekran dla 19 i 20 czerwony w ekranie bia³y w ekranie ekran kabla do zmieniacza ekran dla 24 br¹zowy w ekranie czarny ¿ó³ty, i kabel do zmieniacza czerwony, i kabel do zmieniacz -

Model bardzo czêsto u¿ywany w przygotowaniu samochodu do konkursu car audio w sezonie 1993. Wyposa¿ony we wszystko co by³o wtedy mo¿liwe (RDS, full logic, dolby B/C, sterowanie zmieniaczem), bez wbudowanego wzmacniacza, z potrójnym wyjœciem liniowym (przód, ty³ i bez wyciszania dla subwoofera). Przy cenie sklepowej 1300DM tego siê oczekuje. Alpine model: 7803M (92/93)

Styk 2 3 4 8

Sygna³ audio interrupt amplifier remote ? line out rear gnd

Kolor przewodu ró¿owy z bia³ym paskiem niebieski z bia³ym paskiem bia³y z niebieskim paskiem ekran dla 9 i 10

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (3 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

9 10 12 13 14 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 1,11,15-24,30

line out rear R line out rear L audio interrupt remote turn on lead antena remote g³oœnik LRg³oœnik LR+ g³oœnik LFg³oœnik LFmasa zasilania (gnd) +12V BATT +12V ACC g³oœnik RRg³oœnik RR+ g³oœnik RFg³oœnik RF-

czerwony w ekranie bia³y w ekranie ró¿owy z bia³ym paskiem br¹zowy z bia³ym paskiem niebieski zielony z czarnym paskiem zielony bia³y z czarnym paskiem bia³y z czarnym paskiem czarny ¿ó³ty czerwony fioletowy z czarnym paskiem fioletowy szary z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem -

Model na CD ale bez RDS. Wtedy RDS by³ tylko w najwyszych modelach. Radio standardowo wyposa¿one jak na model z odtwarzaczem CD. Dwa kolory podœwietlenia (menu ustawieñ po przytrzymaniu DISP, klawisz 4 zmienia kolor. Alpine 7906M (czy R) (oko³o roku 89/90)

Styk 2 3 4 8 9 10 12 13 14 18 19 20

Opis sygna³u ? sterowanie wzmacniaczem ? masa wyjœæ liniowych ty³ (Rear) wyjœcie liniowe R ty³ wyjœcie liniowe L ty³ ? ? sterowanie anten¹ automat. masa wyjœæ liniowych przód wyjœcie liniowe R przód wyjœcie liniowe L przód

Kolor przewodu ró¿owy z bia³ym paskiem niebieski z bia³ym paskiem bia³y z niebieskim paskiem ekran dla 9 i 10 czerwony w ekranie bia³y w ekranie ró¿owy z bia³ym paskiem br¹zowy niebieski ekran dla 19 i 20 czerwony w ekranie bia³y w ekranie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (4 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

29 31 32 4-7,14-17,21-28,30,33-36

masa zasilania podtrzymanie +12V zasilanie +12V -

czarny ¿ó³ty czerwony -

Odtwarzacz CD z RDS (i dlatego chyba z R w symbolu). Bez wbudowanego wzmacniacza (deck). Nie mam pojêcia do czego s³u¿¹ z³¹cza oznaczone znakiem zapytania. Na podstawie kieszeni oryginalnej. Autosound model: Info A800

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9,10 11 12 13 14 15 16 17 18,19,20

Sygna³ masa zasilania (GND) +12V zasilanie (IGN) sterowanie anteny automatycznej podœwietlenie (ILL) wyjœcie liniowe RR wyjœcie liniowe RF wyjœcie liniowe LF wyjœcie liniowe LR +12V podtrzymanie (BATT) sterowanie wzmacniacza (REM) masa wyjœæ liniowych g³oœnik R+ g³oœnik Rg³oœnik L+ g³oœnik L-

Na podstawie radia. Z³¹cze typu Panasonic. Podobny model to PD960 z logo Peugeot. Blaupunkt CCP08 (odtwarzacz z 1988 roku).

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (5 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Opis sygna³u sterowanie +5V (*) wyciszenie (*) brak z³¹cza wyjœcie liniowe R wyjœcie liniowe L masa wyjœæ liniowych sterowanie wzmacniaczem +12V po stacyjce +12 zasilanie masa zasilania

Model ten przeznaczony by³ do wspó³pracy z radioodbiornikiem Sylt SQR88 (lub Denver SQR88) przez co wyprowadzone zosta³y dodatkowe sygna³y (oznaczone *). Jest jeszcze wersja montowana na sta³e, która posiada z³¹cze DIN. Blaupunkt San Francisco SQR28

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Opis sygna³u sterowanie ant. i wzmacniaczem wyjœcie liniowe wyjœcie liniowe wyjœcie liniowe wyjœcie liniowe masa wyjœæ liniowych podœwietlenie g³oœnik RF+ g³oœnik LFg³oœnik RF-/ g³oœnik RRg³oœnik LF+/ g³oœnik LR+ g³oœnik RR+ g³oœnik LR+12 V zasilanie +12 V podtrzymanie masa zasilania

Kolor przewodu niebieski i czerwony- do ekr. bia³y do ekranu zielony do ekranu ¿ó³tozielony do ekranu czerwony do ekranu czarny/ ekran dla 1,2,3,4,5 pomarañczowy szary bia³y z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem/ fioletowy z cz. bia³y/ zielony fioletowy zielony z czarnym paskiem czerwony ¿ó³ty czarny

Model amerykañski. Opis na podstawie oryginalnej kieszeni. Ciekawie ³¹czone g³oœniki.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (6 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

Chrysler model: RDS-850

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

sygna³ g³oœnik FLg³oœnik RLg³oœnik FRg³oœnik RRCD audio gnd (7) CD audio L (9) CD audio R (5) CD gnd i ekran (3 i shield) CD (4) CD (6) g³oœnik FL+ g³oœnik RL+ g³oœnik FR+ g³oœnik RR+ CD (2) CD (1) CD (13) CD (12) CD (10) CD (8) line out front gnd line out FL line out FR CD (11) ? +12V ACC ? line out rear gnd line out RL line out RR sterowanie anten¹ automat. +12V BATT masa

kolor przewodu bia³y z czarnym paskiem zielony z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem fioletowy z czarnym paskiem ekran dla 6 i 7 bia³y w ekranie czerwony w ekranie pomarañczowy gruby ¿ó³ty niebieski bia³y zielony szary fioletowy czerwony gruby br¹zowy gruby niebieski zielony czarny szary ekran dla 22 i 23 bia³y w ekranie czerwony w ekranie czerwony ¿ó³ty pomarañczowy ¿ó³ty ekran dla 30 i 31 bia³y w ekranie czerwony w ekranie niebieski czerwony czarny

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (7 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

36

?

bia³y

Na podstawie radia i kieszeni oryginalnej. Radio nieŸle wyposa¿one w RDS, wyszukiwanie utworów, dolby B, sterowanie zmieniaczem, dwa kolory. Cyfry w nawiasie obok CD oznaczaj¹ numery w z³¹czu ¿eñskim DIN-13 (do zmieniacza). Coœ mi dziwnie te z³¹cze przypomina stare Sony (mo¿e to nie przypadek). Sygna³y zaznaczone pytajnikiem prawdopodobnie s³u¿¹ do pod³¹czenia z zewnêtrznym zegarem. Tak by³o opisane jedno z takich radyjek co mia³em w rêce. Acha radio ma kod i jak jest zawieszone to nie ma nic na wyœwietlaczu przez godzinê (tak samo zachowuje siê jak jeden Sherwood). Clarion model: CRN25

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sygna³ g³oœnik L+ g³oœnik L+12V BATT +12V ACC g³oœnik R+ g³oœnik Rsterowanie anteny. automat. masa

kolor przewodu bia³y bia³y z czarnym paskiem ¿ó³ty czerwony szary szary z czarnym paskiem niebieski czarny

Numeracja umowna. Na podstawie radia i oryginalnej kieszeni. Wolne miejsca œwiadcz¹ o tym, ¿e mog³a byæ wersja na 4 g³oœniki z pasywnym faderem (wspólny - g³oœników). Clarion model: 971HX (ok. 1988)

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sygna³ masa sterowanie ant. automat. TO PS ADAPTER g³oœnik LFTO PS ADAPTER g³oœnik LF+ TO CD OR EQ TO CD OR EQ (L) TO CD OR EQ (L)

Kolor przewodu czarny niebieski z ¿ó³tym paskiem br¹zowy cienki bia³y z czarnym paskiem ¿ó³ty cienki bia³y pomarañczowy br¹zowy w ekranie czarny w ekranie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (8 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

line out RL line out RR masa +12V zasilanie +12V podtrzymanie podœwietlenie g³oœnik RFTO PS ADAPTER g³oœnik RF+ TO CD OR EQ TO CD OR EQ(R) TO CD OR EQ(R) TO CD OR EQ i TO AMP (ster) antena masa anteny

bia³y w ekranie czerwony w ekranie ekran dla line out i EQ niebieski czerwony czerwony z bia³ym paskiem szary z czarnym paskiem pomarañczowy szary pomarañczowy pomarañczowy w ekranie czerwony w ekranie niebieski przewód koncentryczny ekran dla 23

Starszy model ale bardzo dobrze wyposa¿ony Ma nawet RDS, z tym, ¿e dekoder PS (nazwa stacji) znajduje siê na zewn¹trz - do tego s³u¿y pod³¹czenie PS. Wewn¹trz s¹ tylko dwie koñcówki mocy, pozosta³e dwie pod³¹czane s¹ do wyjœæ liniowych (z³¹cze TO AMP). Ciekaw¹ spraw¹ jest z³¹cze pêtli korektora (TO CD OR EQ), które mo¿na wykorzystaæ tak¿e jako wejœcie liniowe. Normalnie musi byæ ono zwarte w odpowiedni sposób, tak aby wychodz¹cy sygna³ wraca³ do wzmacniacza w radiu (zaznaczone odpowiednio L i R w nawiasach). Radio kodowane (CATS) Clarion model: Finish Line 610 i Finish Line 611 (ok. 1989)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ masa antena g³oœnik RR+ g³oœnik RR- i FR+ g³osnik FRpodœwietlenie (ILL) +12V po stacyjce (ACC) +12V podtrzymanie (BATT) -

kolor przewodu ekran dla 2 kabel ekranowany ? ? ? ? czerwony ¿ó³ty -

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (9 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

17 18 19 20 21 22 23 24

g³oœnik RL+ g³oœnik RL- i FL+ g³oœnik FLster. ant. autom. masa

? ? ? ? czarny

Numeracja umowna. Nie mam kolorów bo nie mia³em kieszeniu oryginalnej. Radia oznaczane Finish Line by³y to radia robione do europejskich wersji Mazda. Radio kodowane (CATS) Clarion model: CDC6300 (1989 rok)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8-12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-29 30 31 32-36 37 38

sygna³ antena line out gnd line out line out sterowanie anteny automat. podœwietlenie (ILL) masa anteny sterowanie wzmacniacza line out line out masa zasilania (GND) +12V podtrzymanie (PERM) +12V zasilanie (ACC) g³oœnik RF+ g³oœnik LF+ g³oœnik RFg³oœnik LF-

kolor przewodu przewód koncentryczny ekran dla 3,4,15,16

niebieski z ¿ó³tym paskiem czerwony z bia³ym paskiem ekran dla 1

czarny niebieski czerwony szary bia³y szary z czarnym paskiem bia³y z czarnym paskiem

Numeracja umowna. Starszy model z CD i kodem (CATS) Clarion
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (10 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

model: CRX53, CRH31, CRH60 (1989 rok)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8-12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-27 28 29 30 31 32-34 35 36 37 38

sygna³ antena sterowanie anteny automat. podœwietlenie (ILL) masa anteny masa zasilania (GND) +12V podtrzymanie (PERM) +12V zasilanie (ACC) g³oœnik RLg³oœnik RL+ g³oœnik FLg³oœnik FL+ g³oœnik RRg³oœnik RR+ g³oœnik FRg³oœnik FR+

kolor przewodu przewód koncentryczny niebieski z ¿ó³tym paskiem czerwony z bia³ym paskiem ekran dla 1 czarny niebieski czerwony bia³y z zielonym paskiem bia³y z czerwonym paskiem bia³y z czarnym paskiem bia³y szary z zielonym paskiem szary z czerwonym paskiem szary z czarnym paskiem szary

Numeracja umowna. Na podstawie kieszeni oryginalnej. Daewoo AKF-9255V

Styk 1 2

Opis sygna³u g³oœnik FR+ g³oœnik FR-

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (11 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

g³oœnik RR+ g³oœnik RRmasa zasilania masa zasilania +12 V podtrzymanie wyjœcie liniowe R masa wyjœcia liniowego g³oœnik FL+ g³oœnik FLg³oœnik RL+ g³oœnik RLzasilanie +12 V zasilanie +12 V sterowanie ant. automat. wyjœcie liniowe L -

Opis na podstawie radia. Daewoo model: nie pamiêtam

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20

Sygna³ antena sterownie ant. autom +12V power +12V power g³oœnik FR- RRg³oœnik RR+ g³oœnik FR+ g³oœnik FL+ g³oœnik RL+ g³oœnik FL- RLmasa masa masa anteny

Kolor przewodu kabel ekranowany niebieskii czerwony czerwony zielony z czarnym paskiem zielony szary bia³y fioletowy fioletowy z czarnym paskiem czarny czarny ekran dla 2

Na podstawie radia. Jest to model z napisem 25+25W na klapie kasety, wyœwietlaczem z prawej strony.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (12 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

Fisher model: AX-D700

Styk 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 27 28

Sygna³ +12V zasilanie masa g³oœnik RF+ g³oœnik RR+ g³oœnik RFg³oœnik RRg³oœnik LF+ g³oœnik LR+ g³oœnik LFg³oœnik LFantena masa anteny

Na podstawie radia. Co prawda nie s¹ to jeszcze wszystkie sygna³y, bo ma ono tak¿e sterowanie zmieniaczem, wyjœcia liniowe, wyjœcie na subwoofer i kto wie co jeszcze ale reszta by³a tak zagmatwana, ¿e trudno by³o z niej skorzystaæ bez oryginalnej kieszeni. Swoj¹ drog¹ jest kilka radioodtwarzaczy z takim samym pod³¹czeniem podstawowych sygna³ów bo kieszeñ mimo, ¿e by³a nie od tego radia to posiada³a takie same wyprowadzenia sygna³ów. Gelhard model: GXR-860QM (rok 1990)

Styk 2 3 4 5 7 8

Sygna³ g³oœnik R+ g³oœnik Rmasa zasilania +12V podtrzymanie wyjœcie liniowe R wyjœcie liniowe L

Kolor przewodu niebieski klejony niebieski z czarnym paskiem kl. czarny ró¿owy czerwony w ekranie bia³y w ekranie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (13 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

10 12 13 14 15 17 18 20 1,6,9,11,16,19

masa anteny g³oœnik L+ g³oœnik L+12V zasilanie antena remote podœwietlenie masa wyjœæ liniowych antena -

ekran dla 20 czerwony klejony czerwony z czarnym paskiem kl. czerwony pomarañczowy zielony ekran dla 7 i 8 bia³y w ekranie -

Numeracja oryginalna. Model trochê starszy ale nieŸle wyposa¿ony. Opis na podstawie radia i kieszeni oryginalnej. Gelhard model: GXR944S (mo¿liwe, ¿e inne)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

sygna³ g³oœnik FL+ g³oœnik FL+12V podtrzymanie (BATT) masa (GND) g³oœnik RL+ g³oœnik RLg³oœnik FR+ g³oœnik FRpodœwietlenie sterowanie ant. +12V zasilanie (ACC) g³oœnik RR+ g³osnik RR-

kolor przewodu zielony zielony z czarnym paskiem ró¿owy czarny czerwony czerwony z czarnym paskiem szary szary z czarnym paskiem zielony pomarañczowy czerwony niebieski niebieski z czarnym paskiem -

Numeracja umowna, opis na podstawie radia. S¹ modele bliŸniacze, wiêc mo¿e i z³¹cze jest takie samo. HIRO-700

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (14 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

sygna³ +12V BATT +12V ACC masa g³oœnik RFg³oœnik RF+ sterowanie anteny autom. wyjœcie liniowe LR masa wyjœæ liniowych wyjœcie liniowe RR g³oœnik LFg³oœnik LF+

kolor przewodu pomarañczowy czerwony czarny szary z czarnym paskiem szary ¿ó³ty bia³y w ekranie ekran dla 10 i 12 czerwony w ekranie niebieski z bia³ym paskiem niebieski

Opis na podstawie radia. Mo¿na spotkaæ jeszcze kilka bliŸniaczych modeli. Jest to model na CD ju¿ niem³ody wiêc i CD ju¿ pewnie dogorywa. JVC KS-RG4 (oko³o 1990)

Styk 4 5 6 7 8 9 10 13 14

Opis sygna³u wyjœcie liniowe L sterowanie ant. automat. g³oœnik LF+ g³oœnik RF+ g³oœnik LR+ g³oœnik RR+ +12 V zasilanie masa wyjœæ liniowych wyjœcie liniowe R

Kolor przewodu bia³y w ekranie niebieski bia³y szary zielony fiolet czerwony ekran dla 4 i 14 czerwony w ekranie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (15 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36

g³oœnik LFg³oœnik RFg³oœnik LRg³oœnik RRmasa zasilania zmieniacz - wejœcie audio L zmieniacz zmieniacz zmieniacz zmieniacz zmieniacz - masa audio zmieniacz - wejœcie audio R zmieniacz zmieniacz zmieniacz zmieniacz

bia³y z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem zielony z czarnym paskiem fioletowy z czarnym paskiem czarny bia³y w ekranie zielony niebieski ciemny niebieski jasny ró¿owy ekran dla 24 i 33 czerwony w ekranie br¹zowy fioletowy szary ¿ó³ty

Na podstawie kieszeni fabrycznej. Ekran ca³ego kabla zmieniacza po³¹czony z obudow¹ kieszeni. Z³¹cze do zmieniacza opisane w dziale zmieniacze JVC. Na podstawie opisu z³¹cza kieszeni i zmieniacza mo¿na wykonaæ odpowiedni kabel. JVC XL-G2500 (oko³o roku 89/90)

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-22 23 24

Opis sygna³u Zasilanie +12V masa zasilania podtrzymanie +12V sterowanie wzmacniaczem masa anteny antena masa (uziemienie) anteny wyjœcie liniowe RF wyjœcie liniowe LF masa wyjœæ liniowych ??? (nie pod³¹czaæ i dzia³a) ??? (nie pod³¹czaæ i dzia³a) wyjœcie liniowe RR wyjœcie liniowe LR

Kolor przewodu czerwony gruby czarny gruby ¿ó³ty gruby niebieski z bia³ym paskiem ekran dla 6 kabel ekranowany ekran dla 6 i na obudowê czerwony w ekranie bia³y w ekranie ekran dla 8, 9, 23, 24 czerwony cienki ¿ó³ty cienki czerwony w ekranie bia³y w ekranie

Opis na podstawie kieszeni fabrycznej. Numeracja umowna. Jest to model z odtwarzaczem CD, w którym p³ytê wk³ada³o siê w cartridge. Nie posiada wzmacniacza (deck). KENWOOD model:KDC-92R
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (16 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

styk 1 2 3 5 6 7 10 11 32 33 34 35 36 37 38 39 40 inne

sygna³ line out R line out GND line out L line out R line out GND line out L antena masa anteny ? ? sterowanie anteny ? ? +12V ACC ? +12V BATT masa zasilania GND -

kolor przewodu czerwony w ekranie ekran dla 1 i 3 bia³y w ekranie czerwony w ekranie ekran dla 5 i 7 bia³y w ekranie kabel ekranowany ekran dla 10 ¿ó³ty cienki zielony cienki niebieski z bia³ym paskiem br¹zowy cienki pomarañczowy cienki czerwony z bia³ym paskiem br¹zowy z bia³ym paskiem ¿ó³ty czarny -

Numeracja oryginalna. Na podstawie radia. Model ju¿ ma parê lat (1991 rok) wiêc nie nale¿y siê spodziewaæ ju¿ lasera w dobrym stanie. Naturalnie jak to ju¿ we wczesnych odtwarzaczach CD bywa³o nie ma wbudowanego wzmacniacza tylko s¹ 4 wyjœcia liniowe. Kenwood KDC-84R, KDC-94R.

Styk 1 2 7 8 9 10

Opis sygna³u wejœcie A* masa wejœcia A* wyjœcie liniowe L wyjœcie liniowe R wyjœcie liniowe R wyjœcie liniowe L

Kolor przewodu bia³y w ekranie ekran dla 1 i 11 bia³y w ekranie czerwony w ekranie czerwony w ekranie bia³y w ekranie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (17 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

11 17 18 19 20 25 26 27 33 34

wejœcie A* masa wyjœcia liniowego masa wyjœcia liniowego masa wyjœcia liniowego masa wyjœcia liniowego masa zasilania +12 V zasilanie sterowanie wzmacniacza +12 V podtrzymanie podœwietlenie

czerwony w ekranie ekran dla 7 ekran dla 8 ekran dla 9 ekran dla 10 czarny czerwony niebieski z bia³ym paskiem ¿ó³ty pomarañczowy z bia³ym pas.

Numery nieopisane s¹ nie pod³¹czone w tym modelu (poniewa¿ jest ich du¿o nie chcia³em ich umieszczaæ w tabeli). Model ten to deck, wiec nie ma wyjœæ g³oœnikowych. Z³¹cze antenowe znajduje siê po lewej ty³u obudowy (a nie w kostce co mog³oby sugerowaæ okr¹g³e z³¹cze). Sygna³ opisany jako wejœcie A* jest albo wejœciem sygna³u z odtwarzacza przenoœnego lub z telefonu komórkowego, ale nie wiem tego dok³adnie (zdarty opis z kabla). Z tego samego powodu nie jest zaznaczone czy wyjœcie liniowe jest dla przodu (front) czy ty³u (rear). Kieszeñ fabryczna ma oznaczenie KCA-980. Kenwood modele: KRC-951RDS, 851D, 751D/L, 651D/L, 451D/L.

styk 1 4 5 8 9 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 25

sygna³ masa anteny wyjœcie liniowe L(1) masa wyjœcia liniowego L(1) podœwietlenie +12 V permament g³oœnik RLg³oœnik RL+ g³oœnik FL+ g³oœnik FLantena wyjœcie liniowe R(1) masa wyjœcia liniowego R(1) sterowanie ant. autom. +12 V zasilanie masa zasilania g³oœnik RRg³oœnik RR+ g³oœnik FR+

kolor przewodu ekran dla 14 bia³y w ekranie ekran dla 4 pomarañczowy z bia³y paskiem ¿ó³ty przeŸroczysty z zielonym paskiem przeŸroczysty przeŸroczysty przeŸroczysty z bia³ym paskiem przewód w ekranie czerwony w ekranie ekran dla 17 niebieski z bia³ym paskiem czerwony czarny przeŸroczysty z fioletowym paskiem przeŸroczysty przeŸroczysty

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (18 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

26 30-36 42-48

g³oœnik FRsterownik zmieniacza sterownik zmieniacza

przeŸroczysty z szarym paskiem patrz wy¿ej patrz wy¿ej

Z³¹cze na podstawie radia KRC-651C. Interface zmieniacza jak wy¿ej. Kieszeñ fabryczna ma oz naczenia KCA-880. Numeracja konektorów na rysunku umowna. KRC-951RDS nie ma sterowania zmieniacza ale ma wyjœcia liniowe zaznaczone (1). Kenwood modele: KRC-951R, 852D/L, 752R, 453D/L, 452D/L, 253 (bez line out i cdc)

Styk 1 4 5 8 9 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 36 39 40 48

Opis sygna³u masa anteny wyjœcie liniowe L masa wyjœcia liniowego L podœwietlenie +12 V permament g³oœnik RLg³oœnik RL+ g³oœnik FL+ g³oœnik FLantena wyjœcie liniowe R masa wyjœcia liniowego R sterowanie anten¹ autom. +12 V zasilanie masa zasilania g³oœnik RRg³oœnik RR+ g³oœnik FR+ g³oœnik FRmasa wejœcia liniowego L wejœcie liniowe L phone interface masa wejœcia liniowego R wejœcie liniowe R phone interface

Kolor przewodu. ekran dla 14 bia³y w ekranie ekran dla 4 pomarañczowy ¿ó³ty zielony z czarnym paskiem zielony bia³y bia³y z czarnym paskiem kabel w ekranie czerwony w ekranie ekran dla 17 niebieski czerwony czarny fioletowy z czarnym paskiem fioletowy szary szary z czarnym paskiem ekran dla 28 bia³y w ekranie bia³y w ekranie ekran dla 40 czerwony w ekranie czerwony w ekranie

Na podstawie kieszeni fabrycznej i radia KRC-752R. Numeracja z³¹cz umowna. Kieszeñ fabryczna ma oznaczenie KCA-890. Kabel opisany jako P.CONT IN. aktywuje wejœcie liniowe. Przewód PHONE INTERFACE fabrycznie jest zakoñczony bez z³¹cza. Ekran tego kabelka po³¹czony jest z mas¹ kieszeni. I nie mam pojêcia jak to z³¹cze wykorzystaæ w praktyce.
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (19 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

Kenwood modele: KRC-1054R (oko³o 1993)

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 20 21 22 27 28 30 31 32 33 34 35 36 39 40 42 43 44 45 46 47

Opis sygna³u antena masa wyjœcia linowego FL wyjœcie liniowe FL wyjœcie liniowe RL masa wyjœcia liniowego RL + zasilania blokady - zasilania blokady podœwietlenie +12 V permament masa anteny masa wyjœcia liniowego FR wyjœcie liniowe FR wyjœcie liniowe RR masa wyjœcia liniowego RR sterowanie anten¹ autom. +12 V zasilanie masa zasilania masa wyjœcia non fading L wyjœcie non fading L masa audio CD audio CD L zmieniacz CD zmieniacz CD zmieniacz CD zmieniacz CD phone interface masa wyjœcia non fading R wyjœcie non fading R audio CD R zmieniacz CD zmieniacz CD zmieniacz CD zmieniacz CD zmieniacz CD

Kolor przewodu. kabel w ekranie ekran dla 3 bia³y w ekranie bia³y w ekranie ekran dla 4 czerwony do elektromagnesu czerwony z czarnym paskiem pomarañczowy ¿ó³ty, i czerwony do CD (4) ekran dla 1 ekran dla 16 bia³y w ekranie czerwony w ekranie ekran dla 17 niebieski czerwony czarny ekran dla 28 bia³y w ekranie ekran dla 31 i 42 (CD 6) bia³y w ekranie (CD 1) ¿ó³ty (CD 7) br¹zowy (CD 5) niebieski (CD 13) szary (CD 3) bia³y w ekranie ekran dla 40 czerwony w ekranie czerwony w ekranie zielony (CD 11) bia³y (CD 2) czerwony (CD 8) pomarañczowy (CD 9) ró¿owy (CD 12)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (20 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

48

phone interface

czerwony w ekranie

Top model ze wszystkimi spotykanymi wtedy funkcjami. Czterocyfrowe oznaczenie modelu kasetowego w przypadku Kenwooda jest rzadkoœci¹. Tak oznaczane s¹ tylko najwy¿sze modele. Radio ma zdejmowany panel i kieszeñ na wyposa¿eniu standardowym. Po zdjêciu panela reszta radia jest blokowana w kieszeni za pomoc¹ zaczepu elektromagnetycznego. Cyfry w nawiasach przy przewodach pod³¹czanych do zmieniacza CD odnosz¹ siê do numeracji wtyku zgodnego ze starym standardem Kenwooda (przed 1994 rokiem). Wiêcej szczegó³ów na stronie zmieniacze Kenwood. Radio nie posiada wbudowanego wzmacniacza (mimo, ¿e jest miejsce przewidziane na p³ycie g³ównej), ma za to 3 pary wyjœæ liniowych: przód, ty³ i non fading (np. do subwoofera). Panasonic modele bez sterownika zmieniacza: CQ-H03,04,06,07,08; CQ-J03, CQ-D50, CQ-RD50 i inne podobne.

Opis po³¹czeñ (numeracja oryginalna wg instrukcji serwisowej).
Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
q

Opis sygna³u wyjœcie liniowe R wyjœcie liniowe L masa anteny nie pod³¹czone g³oœnik FR+ g³oœnik RRg³oœnik FL+ g³oœnik RLpodtrzymanie + 12V zasilanie + 12V tel. mute masa wyjœcia liniowego antena nie pod³¹czone g³oœnik FRg³oœnik RR+ g³oœnik RLg³oœnik RL+ masa zasilania sterowanie ant. automat.

Uwagi 1 1

2 bezpiecznik 3 lub 5A 3 1

ster. wzmacniacza

Uwagi: Nie wszystkie modele maj¹ wyjœcie liniowe (tylko CQ-H07, CQ-H08, CQ-RD50 i inne wy¿sze). W prostszych te z³¹cza pod³¹czone s¹ do masy. q Nie wszystkie modele maj¹ to z³¹cze wykorzystane (np. CQ-J03, CQ-D50). W nich pod³¹czone mo¿e byæ ono do masy. Nie jest konieczne pod³¹czanie tego z³¹cza do zasilania aby radio pracowa³o poprawnie (w modelach o wy¿szej mocy wyjœciowej zaleca siê jednak je po³¹czyæ - gdy jest to mo¿liwe). q Tañsze modle mog¹ nie posiadaæ tego konektora lub mieæ go po³¹czonego z mas¹ (CQ-J03).
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (21 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl
q

q q

Modele bez fadera maj¹ wyjœcia tylko dla dwóch g³oœników (CQ-H03 i CQ-H04), w nich styki 14, 15, 16, 17, 18 pod³¹czone s¹ do masy. Niektóre firmy (np. Sherwood) stosuj¹ takie samo z³¹cze jednak po³¹czenia w nim s¹ zupe³nie inne. Starsze modele Panasonica maj¹ z³¹cze podobne ale inaczej numerowane. Nie wiem czy podany opis pasuje do nich. Panasonic model: CQ-DP26

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ masa

masa +12V po stacyjce (ACC) ster. anten¹ autom.

masa

masa masa +12V podtrzymanie (BATT)

Numeracja umowna, opis na podstawie radia. Model ten to starszy deck (pocz¹tek lat 90). Nie mia³em siê okazji d³u¿ej pobawiæ tym modelem wiêc dlatego opis tylko czêœciowy. Panasonic modele:CQ-DP31EG, CQ-DP41EG i inne (patrz uwagi).

Opis po³¹czeñ (numeracja oryginalna wg instrukcji serwisowej).
Styk 1 2 3 4 Opis sygna³u wyjœcie liniowe RR wyjœcie liniowe LR masa anteny wyjœcie liniowe LF

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (22 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

g³oœnik FR+ g³oœnik RRg³oœnik FL+ g³oœnik RLpodtrzymanie + 12V zasilanie + 12V tel. mute masa wyjœcia liniowego antena wyjœcie liniowe RF g³oœnik FRg³oœnik RR+ g³oœnik RLg³oœnik RL+ masa zasilania sterowanie ant. automat.

Uwagi. Opis na podstawie schematu tych modeli. Ten opis powinien pasowaæ tak¿e do modeli CQ-RD10 i CQ-RD15 oraz innych. W przypadku gdy radio ma sterowanie zmieniaczem (np. CQ-RD15) to s¹ w nim dwa z³¹cza identycznie wygl¹daj¹ce. Z³¹cze pokazane wy¿ej i opisane jako zasilanie i g³oœniki jest z³¹czem z PRAWEJ strony patrz¹c od TY£U radia. To z drugiej strony jest z³¹czem zmieniacza, do którego ci¹gle szukam opisu (przejœci e na z³¹cze DIN-8 i 2 czinch). Pioneer model: KEH-8080 (1989)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8-12 13

sygna³ +12V ACC masa GND g³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik RF+ g³oœnik RF+12V BATT sterowanie anten¹. autom.

kolor przewodu czerwony czarny zielony zielony z czarnym paskiem szary szary z czarnym paskiem pomarañczowy niebieski

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (23 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

14 15 16 17 18 19-26 1,2,6-8 3 4

podœwietlenie ILL sterowanie wzmacniacza line out L line out GND line out R Z³¹cze anteny antena masa anteny

¿ó³ty pomarañczowy w kablu bia³y w ekranie ekran dla 16 i 18 czerwony w ekranie przewód ekranowany ekran dla 3

Na podstawie radia. Starszy model na dodatek kodowany (Secret code). Mo¿liwe ¿e wy¿szy model ma takie samo z³¹cze ale bardziej rozbudowane. Pioneer model: KEH-M3000B/M5002B(patrz uwaga) (oko³o roku 90/91)

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Opis sygna³u ekran wyjœcia linowego M-BUS (5) masa M-BUS (11) M-BUS (10) M-BUS (13) g³oœnik RLg³oœnik RL+ wyjœcie liniowe L masa wyjœæ liniowych wyjœcie liniowe R M-BUS (6) sterowanie wzmacniacza masa M-BUS (9) M-BUS (12) g³oœnik FLg³oœnik FL+

Kolor przewodu ekran kabla wyjœæ liniowych czarny czarny br¹zowy bia³y zielony czarny z zielonym paskiem zielony z czerwonym paskiem bia³y w ekranie ekran dla 11 i 13 czerwony w ekranie br¹zowy gruby pomarañczowy czarny szary ¿ó³ty zielony z czarnym paskiem zielony

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (24 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

M-BUS (7) M-BUS (8) g³oœnik FRg³oœnik FR+ +12V BATT +12V BATT M-BUS L+ (2) M-BUS L- (1) M-BUS R+ (4) M-BUS R- (3) g³oœnik RRg³oœnik RR+ podœwietlenie +12V ACC

czerwony gruby ekran szary z czarnym paskiem szary pomarañczowy pomarañczowy bia³y w ekranie ekran dla 29 czerwony w ekranie ekran dla 31 szary z czarnym paskiem szary z czerwonym paskiem ¿ó³ty czerwony

Na podstawie kieszeni oryginalnej. M-BUS to sygna³y do sterowania zmieniaczem CD. Z³¹cze w modelu M5002 jest obrócone o 180 stopni (czyli jest do góry nogami). Ale numeracja siê zgadza, trzeba tylko patrzeæ gdzie znajduje siê z³¹cze antenowe. Model M3000 ma tylko wyjœcia na przednie g³oœniki. Numery przy oznaczeniu pod³¹czeñ do M-BUS oznaczaj¹ numeracjê w z³¹czu DIN-13 do zmieniacza. Pioneer model: KEH-5090 (1991 rok)

Styk 1-4 5 6-9 10 11-15 16 17-18 19 20 21-23 24 25

Opis sygna³u masa g³oœnik RL+ masa g³oœnik FL- i RLg³oœnik FL+ ? g³oœnik FR- i RR-

Kolor przewodu czarny zielony z czerwonym paskiem czarny zielony z czarnym paskiem zielony ? szary z czarnym paskiem

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (25 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

26 27 28 29-33 34 35 36

g³oœnik FR+ +12V BATT g³oœnik RR+ +12V BATT

szary pomarañczowy szary z czerwonym paskiem ¿ó³ty

Na podstawie radia. Wspólne z³¹cza g³oœników wynikaj¹ z tego, ¿e w radiu jest tylko koñcówka dwukana³owa a fader pasywny. Pioneer model KE-1700SDK/1700B/1730B/2700B/2730B

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sygna³ g³oœnik FL+ g³oœnik FR+ g³oœnik RL+ (2) g³oœnik RR+ (2) line out R (2) line out L (2) zasilanie +12V ster. anten¹ autom. masa antena g³oœniki masa zasilania masa obudowy masa anteny

Kolor przewodu zielony szary

czerwony z bezp. 5A niebieski kabel ekranowany czarny czarny czarny po³¹czony z obudow¹ ekran dla 10

W modelu KE-1700SDK jest wyjœcie tylko dla 2 g³oœników. W modelach wy¿szych (np. 2700) s¹ wyjœcia na 4 g³oœniki (zaznaczone 2) i czasem wyjœcie liniowe. Z³¹cze podobne (ale nie takie samo) do Panasonica ale kieszenie nie s¹ wymienne. Pionier model bazarowy (czyli taki przez i)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (26 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

Styk 1 2 3 7 9 10 11 12

Sygna³ +12V podtrzymanie +12V zasilanie sterowanie ant. automat. g³oœnik P+ g³oœnik L+ masa zasilania i g³oœników antena masa anteny

Kolor przewodu fioletowy czerwony bia³y niebieski zielony czarny kabel w ekranie masa dla 11

Takie z³¹cze ma jeszcze kilka bazarowego sprzêtu (chyba te¿ Thompsonic). Z³¹cze jest na tyle tandetne, ¿e jak siê poprawia blaszki to siê ³ami¹. Ciekawostk¹ jest stosowani e identycznych koñcówek mocy jak w prawdziwym Pioneerze KE-1900. Pionier model: bazarowy z RDS, niebieskim podœwietleniem, kolorowym wyœwietlaczem

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

Sygna³ masa anteny antena g³oœnik FR+ g³oœnik FRg³oœnik RRg³oœnik RR+ g³oœnik FL+ g³oœnik FLg³oœnik RLg³oœnik FL+ backup (+12V) gnd power suply (+12V) auto antena line out R line out gnd line out L

Kolor przewodu ekran dla 2 kabel ekranowany br¹zowy br¹zowy z bia³ym paskiem niebieski z bia³ym paskiem niebieski szary szary z bia³ym paskiem zielony z bia³ym paskiem zielony ró¿owy czarny czerwony ¿ó³ty czerwony w ekranie ekran dla 16 i 18 bia³y w ekranie

Mimo, ¿e to model bazarowy to jest bardzo dobrze wyposa¿ony. Elektroniczne regulacje parametrów dŸwiêku, pe³ny RDS (z PTY, TP/TA, Radio Text). Tuner w budowie jest bardzo zbli¿ony do tunerów spotykanych w nowych Kenwoodach, koñcówka mocy do prostych Philipsów. Szkoda tylko, ¿e w tym modelu by³a tylko jedna koñcówka ale jest miejsce na drug¹. Je¿eli by³yby obie wzmacniacz pracowa³by w mostku przez co by³oby znacznie lepsze brzmienie i spora (4*20W) moc wyjœciowa.
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (27 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

ROADSTAR modele: RC-834RB/Nl; 824TX

Opis po³¹czeñ i kolorów kabli (na podstawie kieszeni oryginalnej).
styk 1 2 3 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B Sygna³ masa + 12 V sterowanie anteny automat. nie pod³¹czone g³oœnik LF + g³oœniki LF- i LRg³oœnik LR + tel. mute podœwietlenie +12 V (podtrzymanie) line out L line out R masa wyjœæ liniowych g³oœnik RF+ g³oœniki RF- i RRg³oœnik RR+ antena masa anteny kolor przewodu czarny czerwony bia³y zielony zielony i br¹zowy (z czarnymi paskami) br¹zowy niebieski fioletowy ¿ó³ty bia³y w ekranie czerwony w ekranie ekran dla 13 i 14 szary szary i fioletowy (z czarnymi paskami) fioletowy kabel koncentryczny ekran kabla koncentrycznego

Fabryczne z³¹cze posiada oznaczenie SC-32PA-18. Opis na podstawie kieszeni fabrycznej. Model 834 posiada RDS i wyjœcie liniowe, w modelu 824 wyjœcia liniowego nie ma. SONY model: XR-7082

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (28 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

Uwaga: Takie samo z³¹cze mo¿e posiadaæ jeszcze wiele innych odbiorników (nie tylko firmy Sony a np. Kenwood) bez sterownika zmieniacza. Niektóre modele mog¹ mieæ z³¹cze podobne ale z innym przeznaczeniem styków o numerach od 13 do 24. Podstawowe konektory (od 1 do 12) zazwyczaj s¹ takie same (na tej podstawie produkowane s¹ kieszenie uniwersalne do wszystkich modeli Sony i Kenwood z takim typem z³¹cza przez pewn¹ w³osk¹ firmê). Podobne z³¹cze (ale bez wyjœæ i wejœæ liniowych) posiada model XR-4203. SONY model: XR-502

Opis kolorów poszczególnych przewodów
styk 1 2 3 4 5 kolor przewodu bia³y gruby bia³y z czarnym paskiem gruby zielony gruby zielony z czarnym paskiem gruby ¿ó³ty gruby i ró¿owy gruby

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (29 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25
26

czarny gruby i ekran kabla CD szary gruby szary z czarnym paskiem gruby fioletowy gruby fioletowy z czarnym paskiem gruby czerwony gruby czarny gruby ¿ó³ty cienki bia³y cienki czerwony cienki ekran dla kabla z 14 i 15 br¹zowy cienki seledynowy szary niebieski gruby jasnoniebieski cienki ciemnoniebieski cienki fioletowy cienki pomarañczowy cienki ekran kabla koncentrycznego ¿y³a kabla koncentrycznego

Takie z³¹cze posiadaj¹ odbiorniki wspó³pracuj¹ce ze zmieniaczem p³yt CD (okr¹g³e z³¹cze 13 szpilkowe). Odpowiednie z³¹cze zmieniacza opisane jest na stronie zmieniacze Sony. Fabryczna kieszeñ posiada takie z³¹cze po³¹czone odpowiednimi konektorami z radiem. Bior¹c odpowiednie sygna³y (lub kolory) z powy¿szej tabeli i ze strony zmieniacze Sony mo¿na wykonaæ odpowiedni interface. SONY modele: XR-7150,XR-7152,XR-7162

Styk 1 2 3 4 5 6

Sygna³ amp remote remote out remote in eq remote in illumination dk out

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (30 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sp rchsp rch + sp lch + sp lch back up (+12V) gnd nc line out lch line out gnd line out rch line input lch line input gnd line input rch acc (+12V) nc aux input lch aux input gnd aux input rch gnd (antena) antena

Na podstawie radia XR-7152. Widaæ, ¿e jest wyjœcie tylko na dwa g³oœniki, reszta wyjœæ audio tylko jako wyjœcia liniowe. Jest mo¿liwoœæ pod³¹czenia pêtli korektora a tak¿e zewnêtrznego odtwarzacza (np. CD, MD, MP3). SONY model: XR-7070/7072/7190/7192/7300/7200/7201/7202/7400

Takie z³¹cze posiada wiêkszoœæ wysokich modeli z lat 1990 - 91. Interface zmieniacza jest takie samo jak modelu wy¿ej. Na pewno takie z³¹cze posiadaj¹ modele: XR-7190, XR-7192 (sprawdza³em) oraz prawdopodobnie XR-7550, XR-7450, XR-7080 (bez zmieniacza), XR-7070. W radiu nie rozbieranym od
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (31 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

nowoœci opis powinien byæ w³o¿ony pod doln¹ pokrywê obudowy. Uwaga: kieszenie rzemieœlnicze (Warszawa) nie posiadaj¹ jednego plusa (B U P) i bez niego radio nie bêdzie dzia³aæ, a tak¿e nie maj¹ wyprowadzonych wyjœæ na zmieniacz i koñcówkê mocy (ale blaszki s¹). SONY CDX-R79VF, CDX-7562

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

sygna³ Line LF Out masa Line F Out Line RF Out Aux L Input masa Aux Input Aux R Input Line LR Out masa Line R out Line RR Out DK * antena REM OUT ANT REM +12 V ACC masa anteny REM IN ? +12 V BATT masa zasilania

Kolor przewodu bia³y w ekranie ekran dla 1 i 3 czerwony w ekranie bia³y w ekranie ekran dla 4 i 6 czerwony w ekranie bia³y w ekranie ekran dla 7 i 9 czerwony w ekranie bia³y czerwony z bia³y paskiem kabel ekranowany szary niebieski ¿ó³ty ekran dla 13 i po³. z obudow¹ szary niebieski z bia³ym paskiem czerwony czarny

* - prawdopodobnie aktywuje wejœcie liniowe (by³ zerwany opis). Opis sporz¹dzony na podstawie oryginalnej kieszeni. Jest bliŸniaczy model (bez literek VF na koñcu) zubo¿ony o komunikaty drogowe (SDK) i on nie posiada z³¹cza DK (wyjœcie sygnalizacji komunikatów). Z³¹cza REM s³u¿¹ do sterowania urz¹dzeñ zewnêtrznych (antena automatyczna, wzmacniacz, inicjacja wejœæ liniowych). Czerwony z bia³ym paskiem jest opisany jako ACC CONT. ale to nie jest wejœcie do ACC (nie pod³¹czaæ do +12V).
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (32 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

Sony model: XR-4301

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 inne

sygna³ g³oœnik RL+ g³oœnik RLg³oœnik RRg³oœnik RR+ g³oœnik FL+ g³oœnik FLg³oœnik FRg³oœnik FR+ sterowanie anten¹ +12V BATT antena +12V ACC +12V BATT masa zasiania GND -

Opis na podstawie radia. Jest to doϾ stary prosty model. Sony model : XR-2753

Styk 10 18 19

Sygna³ joystick 2 +12V zasilanie (ACC) joystick masa

Kolor przewodu br¹zowy w ekranie czerwony ekran dla 10 i 20

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (33 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

joystick 1 g³oœnik FLg³oœnik RLg³oœnik RRg³oœnik FR+12V PERM. masa masa sterowanie ant. autom. g³oœnik FL+ g³oœnik RL+ g³oœnik RR+ g³oœnik FR+ +12V PERM. +12V PERM. masa

¿ó³ty w ekranie bia³y z czarnym paskiem zielony z czarnym paskiem fioletowy z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem ¿ó³ty czarny czarny niebieski bia³y zielony fioletowy szary ¿ó³ty ¿ó³ty czarny

Historycznie bior¹c to jest najnowszy model Sony z kieszeni¹. Pochodzi z serii popularnie zwanej D-Bass. Charakterystyczne dla tego modelu jest jego zasilanie (3 masy i 3 z³¹cza +12V). Wynika to ze sporego wzmacniacza mocy, który przy pojedynczym zasilaniu móg³by przegrzewaæ styk w kieszeni. Z³¹cze joysticka pod³¹czane jest nastêpuj¹co: 1 koniec jacka, 2 œrodek, masa - to co jest najbli¿ej obudowy. Antena jest pod³¹czona do tego okr¹g³ego z³¹cza. YAMANA model: YM9600

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sygna³ antena g³oœnik RL+ lub L+ HI g³oœnik RL- i FL+ g³oœnik FL- lub L- HI ster. ant. automat. + 12 V batt. masa anteny g³oœnik RR+ lub R+ HI g³oœnik RR- i FR+ g³oœnik FR- lub R- HI -

Kolor przewodu kabel ekranowany szary niebieski bia³y ¿ó³ty czerwony ekran dla 1 br¹zowy zielony fioletowy -

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (34 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza radioodbiorników samochodowych z kieszeni¹ - www.studio24.prv.pl

18 19 20 A

+ 12 V power masa masa anteny (odk³ócanie)

pomarañczowy czarny œruba z czarnym

Takie same z³¹cze posiada jeszcze wiele odbiorników firm "krzak". Z³¹cze kieszeni dostêpne w sklepach elektronicznych za cenê ok. 12 z³ (z kablami). Oznaczenie w tabeli HI oznacza zwiêkszon¹ moc (pod³¹czenie tylko 2 g³oœników). Czasem po³¹czenia s¹ pozamieniane miejscami. Na razie tyle. Je¿eli zdobêdê dalsze informacje (Gelhard, Thompsonic i inne) to postaram siê je jak najszybciej zamieœciæ. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/kieszen.htm (35 of 35)22-06-2005 15:16:57

Z³¹cza wyjœæ liniowych DIN

Z³¹cza wyjœæ liniowych DIN oraz wejœæ liniowych w tym standardzie. Stosowane powszechnie w odbiornikach samochodowych do 1997 roku. By³o to gniazdo DIN-8 zamocowane w radiu lub wychodz¹ce z niego na kablu. Dalej zamieszczone opisy z³¹cz DIN w innych urz¹dzeniach (np. odtwarzacze kasetowe przeznaczone do pod³¹czenia do radia).

Na rysunku gniazdo od strony przy³¹czania (wtyk jest symetrycznym odbiciem). Norma IEC. Wiêkszoœæ modeli a na pewno Blaupunkt, Grundig, Mac Audio, Clarion po 1990 roku
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 ekran sygna³ wyjœcie liniowe LF masa (audio) wyjœcie liniowe LR wyjœcie linowe RF wyjœcie liniowe RR wolne wolne sterowanie +12V masa (zasilanie)

Obie masy teoretycznie s¹ rozdzielone ale praktycznie zwarte (s¹ dwie aby unikaæ pêtli masy na drodze wzmacniacz-radio). Zwarte w niew³aœciwym miejscu (lub kilku miejscach) mog¹ wnosiæ zak³ócenia Alpine przed 1990
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 ekran sygna³ wolny sterowanie +12V sterowanie +12V wyjœcie liniowe RF wyjœcie liniowe LF +12 V wejœcie (?) +12V masa masa (zasilanie)

Clarion przed 1990
styk 1 2 3 4 sygna³ wyjœcie liniowe LF sterowanie +12V wyjœcie liniowe LR wyjœcie linowe RF

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linedin.htm (1 of 4)22-06-2005 15:17:18

Z³¹cza wyjœæ liniowych DIN

5 6 7 8 ekran

wyjœcie liniowe RR wolne wolne masa masa (zasilanie)

Fisher
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 ekran sygna³ wyjœcie liniowe L masa wyjœcie liniowe R masa masa wolne wolne wolne masa (zasilanie)

Gelhard (radioodtwarzacze)
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 ekran sygna³ wyjœcie liniowe LR masa (audio) wyjœcie liniowe LF wyjœcie linowe RR wyjœcie liniowe RF wolne wolne sterowanie +12V masa (zasilanie)

Zamieniony przód z ty³em, co przy pod³¹czeniu ze standardowym z³¹czem zmieni tylko dzia³anie fadera. Kenwood
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 ekran sygna³ wyjœcie liniowe L masa sterowanie +12V wyjœcie liniowe R wolny wolny wolny wolny masa (zasilanie)

Uwaga: Inne z³¹cze DIN (prawdopodobnie 8U).

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linedin.htm (2 of 4)22-06-2005 15:17:18

Z³¹cza wyjœæ liniowych DIN

Panasonic
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 ekran sygna³ wyjœcie liniowe L wyjœcie liniowe R sterowanie +12V masa masa sterowanie +12V zasilanie +12V ??? Stummschaltung masa (zasilanie)

Pioneer przed 1991
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 ekran sygna³ sterowanie +12V wyjœcie liniowe L oddzielna masa wyciszenie (przy szukaniu) wyjœcie liniowe R zasilanie +12V podœwietlenie masa masa

Mam dwie wersje opisu tego z³¹cza. W drugim przypadku zamienione miejscami s¹ wyjœcia R i L. Tak samo wygl¹da wyjœcie liniowe ze sterownika CD model CDX-M1. Wejœcia liniowe w standardzie Din Blaupunkt: modele: Woodstock SQR88, Nashville SQR48 i jeszcze kilka innych
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 ekran sygna³ wejœcie audio L masa audio wejœcie audio R aktywacja wejœcia wyjœcie +12V masa zasilania

Modele ze z³¹czem opisanym CD-Input lub Line in. Mo¿liwe, ¿e takie samo wejœcie jest w Sylt SQR88 i Berlin IQR88. Aktywacja wejœcia polega na podaniu +12V i wtedy radio siê samo prze³¹cza na wejœcie liniowe (zewnêtrzne odtwarzacze CD lub zmieniacze ze sterownikiem maj¹ wyjœciowy sygna³ do tego celu) Z³¹cza DIN w innych urz¹dzeniach.
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linedin.htm (3 of 4)22-06-2005 15:17:18

Z³¹cza wyjœæ liniowych DIN

Gelhard/Roadstar odtwarzacz kaset RS-1410 (dosyæ stary). Wystaje z niego kabel zakoñczony wtyczkê DIN-7 (na rysunku widok od strony pod³¹czania). Poza tym nie ma ¿adnych innych z³¹cz.

styk 1 2 3 4 5 6 7 ekran

sygna³ wejœcie audio R masa audio wyjœcie audio R wejœcie audio L wyjœcie audio L masa zasilania +12 V zasilanie masa zasilania

Wejœcia audio s¹ zwierane z wyjœciami audio w momencie gdy do odtwarzacza nie jest w³o¿ona kaseta. Daje to mo¿liwoœæ w³¹czenia odtwarzacza pomiêdzy tuner i wzmacniacz. W momencie w³o¿enia kasety sygna³ na wy jœciu zostaje prze³¹czony z radia na kasetê. W przypadku pracy samego odtwarzacza sygna³ z wyjœæ audio podajemy na wzmacniacz mocy (przez regulator g³oœnoœci). Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linedin.htm (4 of 4)22-06-2005 15:17:18

Wejœcia liniowe w radioodtwarzaczach

Wejœcia liniowe w radioodtwarzaczach. Wiele radioodtwarzaczy ma wyprowadzone wyjœcia liniowe do pod³¹czenia zewnêtrznego wzmacniacza. Niestety nieliczne maj¹ bezpoœrednio dostêpne wejœcie liniowe do pod³¹czenia np. przenoœnego odtwarzacza CD lub MP3. Okazuje siê jednak, ¿e czêsto prod ucent przewidzia³ tak¹ mo¿liwoœæ ale dostêpn¹ zwykle jako opcjê po dokupieniu odpowiedniego kabelka lub interface. Niestety czêsto te dodatki nie s¹ dostêpne do kupienia w wielu krajach i przez to nie mo¿emy skorzystaæ z wejœæ liniowych. Na szczêœcie w wielu modelach da siê stosunkowo prosto wykonaæ odpowiedni przewód pod³¹czeniowy i cieszyæ siê mo¿liwoœci¹ odtwarzania muzyki z ulubionego Ÿród³a przy zachowaniu dobrej jakoœci w przeciwieñstwie do adapterów wk³adanych zamiast kasety. Jako wtyk pod³¹czany do przenoœnego odtwarzacza przyj¹³em standardowego ma³ego jacka ale mo¿na zastosowaæ inne z³¹cze np. czinch. Takie wejœcie liniowe mo¿na wykorzystaæ do pod³¹czenia zmieniacza innej f irmy ni¿ radioodtwarzacz ale po zastosowaniu sterownika producenta zmieniacza. W przypadku gdy nie jest mo¿liwe bezpoœrednie pod³¹czenie podajê symbol koniecznego w stosowaniu interface producenta. Koszt samego kabelka uwzglêdniaj¹c koszt wtyczek nie przekracza zwykle kilkunastu z³otych. Alpine modele Ai-Net. Dostêpny jest kabelek pod³¹czeniowy o oznaczeniu KCA-121B. Jest to przejœcie z 2 z³¹cz cinch na z³¹cze Ai-Net. Tylko jak to jest po³¹czone wewn¹trz. W nowych modelach M-Bus te¿ mo¿na uaktywniæ wejœcie liniowe ale na razie nie wiem jak. Blaupunkt modele Fun Line 2, Skyline i wiele nowszych. Tu mamy du¿y luksus w mo¿liwoœciach pod³¹czeñ. Je¿eli nie korzystamy ze zmieniacza mamy mo¿liwoœæ pod³¹czenia 2 wejœæ liniowych (AUX1 i AUX2). Je¿eli mamy zmieniacz to zostaje nam tylko wejœcie AUX2. Kabelek potrzebny do pod³¹czenia odtwarzacza przenoœnego na AUX1 pokazany jest na rysunku poni¿ej. Widok z³¹cza w radiu od strony ³¹czenia.

A tak to wygl¹da fabrycznie jako kabelek 7 607 897 093 i kosztuje jedyne 13 dolarów USA.

A teraz AUX2 w dodatkowej kostce pionowo umieszczonej

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linein.htm (1 of 7)22-06-2005 15:17:39

Wejœcia liniowe w radioodtwarzaczach

W obu przypadkach nale¿y uaktywniæ wejœcie liniowe w menu ustawieñ DSC. Je¿eli mamy pod³¹czony zmieniacz mo¿emy korzystaæ tylko z wejœcia liniowego AUX2. Jak takie coœ wygl¹da fabrycznie jeszcze nie widzia³em i nie znam ceny tego. modele starsze np. seria Wave. W tych modelach potrzeba wykorzystaæ tak¿e wejœcie audio zmieniacza CD. Niestety trzeba dokonaæ pewnego po³¹czenia we wtyku, które uaktywni wejœcie liniowe. Dokonuje siê tego po przez podanie poziomu high na konektor nr 3 w górnej kostce. Ale czy to jest podanie 12V tego do koñca nie wiem. Nie ma jasno nigdzie tego napisane nawet w instrukcji serwisowej. Ja pod³¹czam przez rezystor 1Kom do +12V i dzia³a. Sprawdzi³em dla Dusseldor CM62, London RDM104, Madrid RDM105. Acha w w modelu Sydney RCM85 (model z kwaratowym wyœwietlaczem z prawej strony) wejœcie liniowe aktywuje siê przez pos³¹czenie 2 styku w kostce zasilaj¹cej (A2) do masy przez rezystor 1kOm. Jak mamy aktywne wejœcie liniowe to miêdzy radiem a wejœciem AUX (napis AUX lub AUX-IN) prze³¹czenia mo¿emy dokonywaæ klawiszem SRC. Co do starszych typu Heildenberg RCM40 to podanie sygna³u robi wyciszenie ale nie bardzo chce wchodziæ w pe³en tryb AUX (nie prze³¹cza kalwiszem SRC).

Fabryczny kabelek dodatkowo z wyjœciami liniowymi (7 607 890 093) za jedyne 20 dolarów USA (nie oryginalny) prezentuje siê tak:

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linein.htm (2 of 7)22-06-2005 15:17:39

Wejœcia liniowe w radioodtwarzaczach

Gelhard model radia: GXR215DR, GXR216CR

Radio prze³¹cza siê na wejœcie CD po naciœniêci klawisza opisanego CD. W innych modelach nic na ten temat nie wiem. Grundig Z³¹cza zmieniacza nie da siê prze³¹czyæ w tryb pracy jako AUX. JVC Modele ze sterowaniem zmieniacza. Tutaj potrzebny jest specjalny interface oznaczony przez producenta KS-U57. Oferowany jest tak¿e modulator KS-IF200. Ceny i idea techniczna nie jest mi znana ale mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e interface to tylko przelotka. Fabryczny interface wygl¹da tak jak na rysunku poni¿ej i kosztuje za wielk¹ wod¹ nieca³e 40 dolarów. Czêœæ modeli ma mo¿liwoœæ uaktywnienia wejœcia liniowego w menu (Chameleon) i chyba tylko w takich ta przelotka dzia³a.

Kenwood Modele po 1999 roku. Tutaj tak¿e oferowany jest interface, który okaza³ siê prost¹ przelotk¹. Warto dodaæ, ¿e od pewnego czasu z³¹cze sterownika zmieniacza w Kenwoodzie zyska³o nowe funkcje i obecnie sta³o siê z³¹czem magistrali do której mo¿na pod³¹czyæ tak¿e sterownik tunera DAB, sterownik wyœwietlacza w Oplu (wielkie brawa tylko dlaczego tak drogo) a tak¿e z³¹cze wejœcia liniowego. Niestety jak pod³¹czymy wejœcie liniowe to traci my mo¿liwoœæ sterowania zmieniaczem. A przecie¿ Kenwood ma mo¿liwoœæ sterowania dwoma zmieniaczami. Fabryczny kabelek ma oznaczenie CA-C1AUX i wygl¹da jak na obrazku poni¿ej i kosztuje prawie 20 dolarów USA.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linein.htm (3 of 7)22-06-2005 15:17:39

Wejœcia liniowe w radioodtwarzaczach

W œrodku wygl¹da to mniej wiêcej tak jak na rysunku ni¿ej (tylko zamiast z³¹cz cinch narysowa³em znacznie czêœciej u¿ywanego malego jacka):

Na rysunku z³¹cze 13 pinowe ¿eñskie w radiu widok od strony przy³¹czania. W nowych radiach ³adnie dzia³a (najpierw pojawi siê CD CH a potem ju¿ AUX). W przypadku starszych modeli mo¿liwoœci pracy wejœcia zmieniacza jako wejœcia liniowego raczej nie ma bo nawet producent o tym nie wspomina³ i nie oferowa³ ¿adnych akcesoriów w tym celu. Wiem nawet co siê dzieje bo sprawdzi³em na dwóch modelach. Radio owszem prze³aczy siê ale po chwili poka¿e komunikat NO CH lub No changer. Zostanie prze³¹czone ale nie odpuœci mutingu dla zmieniacza. Sprawdzi³em i niestety decyduje o tym audioprocesor i nie da siê tego przeskoczyæ. A dlaczego nam siê radio prze³¹cza na zmieniacz? Otó¿ decyduje o tym po³¹czenie miêdzy stykiem 4 i 9 (radio daje sygna³ aby zmieniacz siê za³¹czyl i ten sygna³ wraca, jako odpowiedŸ, ¿e ju¿ w³¹czy³ siê. Pozostaje radiu tylko zwróciæ wys³ane dane (zwarty styk 10 i 11 czyli wyjœcie i wejœcie danych) i ju¿ pozostaje na CD. Okazuje siê, ¿e starsze radia bez problemu prze³¹czaj¹ siê na AUX, tylko nic nie wyœwietlaj¹ na ten temat (czêœæ segmentowa wyœwietlacza zostaje pusta). Tak jest w KRC-556R, sprawdzi³em i wszystko dzia³a ³adnie (regulacje audio). Jak kogoœ dra¿ni pusty wyœwietlacz zawsze mo¿e w³¹czyæ zegarek. Warto wspomnieæ, ¿e du¿o w opracowaniu tego pomog³a mi ta strona. http://pjlucas.linux-dude.com/radio/KENWOOD-MP3/ Panasonic Jak radio nie ma wejœcia AUX z przodu to nie mo¿na wprowadziæ sygna³u z przenoœnego odtwarzacza, poniewa¿ z³¹cza steruj¹cego zmieniaczem CD nie mo¿na prze³¹czyæ na tryb pracy AUX. Pioneer Modele M-Bus.Nie ma mo¿liwoœci uaktywanienia wejœæ liniowych, nie zosta³a ona przewidziana przez producenta. Modele IP-BUS. Aby wykorzystaæ wejœcie liniowe w Pioneerze z t¹ magistral¹ potrzebny jest interface o oznaczeniu CD-RB20. Wszystko wskazuje na to, ¿e jest to interface aktywny zawieraj¹cy w œrodku wzmac niacz operacyjny i trochê elementów dyskretnych za cenê 200 z³. Wed³ug mnie jest to przetwornik sygna³u niesymetrycznego (z odtwarzacza przenoœnego) na symetryczny (wejœcie zmieniacz). Ale ponoæ wejœcie dzia³a jako nie symetryczne co najwy¿ej jakoœæ troszkê jest ni¿sza ale i tak lepsza ni¿ przez modulator. Aby interface dzia³a³ potrzeba w menu specjalnym ustawiæ wejœcie AUX jako aktywne (opis na stronie z ustawieniami).

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linein.htm (4 of 7)22-06-2005 15:17:39

Wejœcia liniowe w radioodtwarzaczach

Fabryczny interace wygl¹da tak:

A kabelek przez nas wystrugany mo¿e wygl¹daæ tak:

I powinno dzia³aæ. Jak nie to masy (czyli ekran kabelka) nie pod³¹czamy do z³¹cza tylko bezpoœrednio na masê radia. Szczerze powiedziawszy bardzo prawdopodobne jest, ¿e taki schemat mia³ fabryczny interface CQ-RD10 oferowany jeszcze w USA. A wygl¹da to tak jak na obrazku poni¿ej i kosztuje (w USA) prawie 35 dolarów.

W czasie gdy korzystamy z tych przelotek nie mamy mo¿liwoœci pod³¹czenia zmieniacza. Producent oferuje interface od pewnego czasu i mo¿liwe jest, ¿e starsze modele (pierwsze IP-Bus) mog¹ nie wspó³pracowaæ z wejœciami liniowymi. W przypadku stosowania wejœcia liniowego nale¿y nie przekraczaæ napiêcia na tym wejœciu o wartoœci 1V. Fabryczny zmieniacz daje 500mV i taka wartoœæ umo¿liwia pe³ne wysterowanie wejœcia. Philips Tu mamy do dyspozycji jedno wejœcie liniowe ale tylko w modelach ze sterowaniem zmieniacza i tylko wtedy gdy ten zmieniacz nie jest pod³¹czony. modele z nowym ISO (C3). Nale¿y tylko zainicjowaæ wejœcie liniowe (AUX) w menu ustawieñ radioodtwarzacza i pod³¹czyæ kabelek. Widok z³¹cza w radiu od strony ³¹czenia. Kabelek fabryczny nosi oznaczenie EA6786/00 a wygl¹d jego przypomina kabel Blaupunkta (co prawda mam tylko czarno bia³¹ fotogragiê :)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linein.htm (5 of 7)22-06-2005 15:17:39

Wejœcia liniowe w radioodtwarzaczach

modele ze starym ISO (C10). Ustawiamy w menu wejœcie AUX jako aktywne i pod³¹czamy kabelek do górnego z³¹cza ISO. Mo¿na to tylko zrobiæ gdy nie korzystamy ze zmieniacza. Fabryczny kabelek ma oznaczenie EA6784/00 .

modele ze z³¹czem DIN-13. S¹ to niektóre modele starsze. Pod³¹czamy kabelek i w menu ustawiamy aktywne wejœcie AUX. Kabelek oryginalny ma oznaczenie EA6785/00.

Sony Modele Uni-Link (lub Uni-Bus). Aby uaktywniæ wejœcie liniowe nale¿y u¿yæ specjalnego interface oznaczonego XA-107. Wygl¹da raczej na interface aktywny wiêc zrobiæ samemu bêdzie to raczej trudno. Ale co na Œwiecie wymyœlono to Polak obejdzie. W najnowszych modelach gdy nie ma pod³¹czonego zmieniacza to radio samo uaktywnia wejœcie AUX (np. w modelu CDX-M630). Inne mo¿liwoœci zrobienia wejœæ liniowych. Niektóre modele maj¹ czasem z przodu wejœcie oznaczone CD. Mo¿na tam pod³¹czyæ bezpoœrednio przenoœny odtwarzacz. S¹ to jednak zwykle modele amerykañskie (np. Volkswagen Premium Sound) lub te¿ sprzêt bazarowy ale zdarza siê nawet w Renault (Philips). Dawniej by³o z³¹cze podpisane Walkman w odtwarzaczach CD Sony lub Line In w Kenwoodach. By³y to jednak jeszcze g³ównie modele kieszeniowe lub pierwsze z panelem. Mo¿liwe jest jeszcze pod³¹czenie w pêtlê na korektor. Czêsto siê takie rozwi¹zanie da zastosowaæ (Clarion, Honda, Ford z korektorem) wymaga tylko rozpoznania wyjœcia i powrotu sygna³u z korektora. Wtedy gdy w³¹czamy Ÿród³o liniowe sygna³ z radia prze³¹czany jest na nie i wszystko jest ³adnie. Jeszcze jedna uwaga, nie zawsze wejœcie CD-in jest z przodu radia. Gelhard czasem upycha³ go w ISO (model GXR216CR i GXR215DR) i nie opisywa³. Dlatego jak radio posiada klawisz CD a nie ma sterowania zmieniaczem
q

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linein.htm (6 of 7)22-06-2005 15:17:39

Wejœcia liniowe w radioodtwarzaczach

warto poszukaæ z³¹cza. q Kaseta adaptacyjna. Rozwi¹zanie takie sobie pod wzglêdem jakoœci a czasem nie sprawdzaj¹ce siê w modelach z mechanizmem full-logic. Sama budowa takiej kasety jest bardzo prymitywna, zawiera bowiem ona g³owicê magnetofonow¹ zamocowan¹ w obudowie kaset y tam gdzie jest otwór do g³owicy odczytuj¹cej oraz prosty filtr sk³adaj¹cy siê z jednego rezystora i jednego kondensatora. I oczywiœcie kabel z ma³ym Jackiem. Dodatkowo kaseta doœæ g³oœno pracuje (w œrodku s¹ zêbatki do symulowania przesuwu taœmy tak aby nie zachowywa³ siê dziwnie autorewers). q Modulator. Czêsto oferowane rozwi¹zanie w przypadku kupowania zmieniacza ze sterownikiem. Jakoœæ zale¿y od radia ale du¿o ograniczona. Wad¹ tego rozwi¹zania jest to, ¿e tracimy mo¿liwoœæ s³uchania komunikatów drogowych generowanych przerwaniem TA ora z tracimy jedn¹ komórkê pamiêci. Problematyczny jest zakup modulatora (mo¿na co prawda zrobiæ samemu ale to zadanie dla obeznanych z elektronik¹) i wp³yw na sygna³ z anteny (mog¹ byæ zak³ócane inne stacje). q Wejœcie w korektorze lub procesorze dŸwiêku. Czasem jest tam wejœcie liniowe ale albo jest to kiepski korektor ze wzmacniaczem albo te¿ przy stosowaniu dobrej klasy korektora mamy ju¿ wszystkie potrzebne Ÿród³a dŸwiêku i ju¿ nam takie wejœcie nie jes t potrzebne. q Metoda bardziej pracoch³onna ale mo¿liwa przez trochê rozumiej¹cych elektroników. Otó¿ w wielu radiach jest przed regulacj¹ dŸwiêku lub audioprocesorem prze³¹cznik wejœæ. Zwykle jest zbudowany na uk³adzie CMOS 4051 lub pochodnym (4052 lub 4053). W ty m przypadku mamy kilka wejœæ i jedno wyjœcie prze³¹czane w zale¿noœci od wybranego Ÿród³a. •róde³ zwykle jest 2 (radio i odtwarzacz) lub ewentualnie obs³uga komunikatów drogowych. Znaj¹c kombinacjê steruj¹c¹ (nota kat a logowa do 4051 i spó³ki) mo¿na znaleŸæ odpowiedni¹ kombinacjê steruj¹c¹ wolnym wejœciem. Odcinamy je od masy (zwykle jest tak pod³¹czone) i dorabiamy ma³y koderek naszej kombinacji w³¹czany z klawiatury radia (np. klawiszem ARI lub VF w radiach, które nie mia³y jeszcze RDS). Wymaga to czêsto kilku ciêæ na p³ytkach ale jak wygodne wejœcie zyskamy. Do wejœcia multipleksera 405x doprowadzamy sygna³ przez prosty wzmacniacz buforujacy, którego wzmocnienie warto dobraæ doœwiadczalnie tak, aby po zmianie Ÿród³a g³oœnoœæ by³a jednakowa. Metoda ma jedn¹ wadê a mianowicie nie zawsze da siê zastosowaæ ze wzglêdu na ró¿ne rozwi¹zania uk³adowe. Mo¿na spróbowaæ te¿ rozci¹æ multiplekserem tor audio w okolicach regulatorów dŸwiêku i za pomoc¹ prostego uk³adu kombinacyjnego tym sterowaæ. Aby jednak nie wywa¿aæ otwartych drzwi nale¿y najpierw poszukaæ ³atwiejszego rozwi¹zania ni¿ akcja ze skalpelem i lutownic¹ . Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/linein.htm (7 of 7)22-06-2005 15:17:39

r.c. MERCEDES

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë MERCEDES
MERCEDES BENZ COMAND 2

MERCEDES

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/mersedes.htm (2 of 3)22-06-2005 15:18:04

r.c. MERCEDES

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/mersedes.htm (3 of 3)22-06-2005 15:18:04

r.c.MITSUBISHI

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë MITSUBISHI
MITSUBISHI COLT MITSUBISHI CARISMA MITSUBISHI ECLIPSE MITSUBISHI PAJERO MITSUBISHI LANCER

MITSUBISHI RH - 9413

MITSUBISHI AR-2565 FY-2

MITSUBISHI MEX-810 CDC

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/mitsubishi.htm (2 of 3)22-06-2005 15:18:25

Wieloczêœciowe systemy multimedialne - www.studio24.prv.pl

Wieloczêœciowe systemy multimedialne Obecnie czêsto zestaw CA w samochodzie zawiera wieloczêœciow¹ jednostkê steruj¹c¹. Jedn¹ z jej czêœci jest kolorowy monitor a druga czêœæ (zwykle zamontowana w ukrytym miejscu) pozosta³e elementy tj. tuner, z³¹cza sterownika zmieniacza, zespó³ wejœæ i wyjœæ liniowych oraz video. Czasem w t¹ drug¹ czêœæ wbudowany jest te¿ wzmacniacz mocy ale znacznie czêœciej taki head unit wykonany jest jako deck. Co ciekawe czêsto w takich zestawach nie ma napêdu do celów audio a Ÿród³em sygna³ów z noœników CD jest zwykle zmieniacz, który mo¿e pe³niæ tak¿e funkcjê zmieniacza p³yt DVD. Zestaw taki jest zwykle zaprojektowany w taki sposób, ¿e pracuje (daje siê w³¹czyæ) dopiero po pod³¹czeniu wszystkich elementów, wiêc je¿eli mamy tylko jeden element (np. sam monitor) to jest on bezu¿yteczny. Czêsto jako uzupe³nienie mo¿na do zestawu pod³¹czyæ modu³ nawigacji satelitarnej oraz inne elementy rozszerzaj¹ce (np. gry TV, odtwarzacz DVD, Video CD, VCR, kilka monitorów). Alpine model: CVA-1000R

Opis z³¹cza w module monitora
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sygna³ tuner (2) tuner (5) tuner (4) modulator control (N) parking brake dimmer +12V acc +12V batt masa (gnd) tuner (1) kolor przewodu czarny cienki czarny gruby (ekran ?) pomarañczowy cienki niebieski ¿ó³ty z niebieskim paskiem bia³y z niebieskim paskiem czerwony ¿ó³ty czarny zielony cienki

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/multimed.htm (1 of 2)22-06-2005 15:18:45

Wieloczêœciowe systemy multimedialne - www.studio24.prv.pl

12 13 14 15 16 17 18 19 20

tuner (6) tuner (3) display control in (N) guide control in (N) remote out (N) -

bia³y cienki czerwony cienki ¿ó³ty z czerwonym paskiem bia³y z zielonym paskiem bia³y z br¹zowym paskiem -

Numeracja umowna. Opis na podstawie dzia³aj¹cego sprzêtu. Na rysunku po³¹czenie szar¹ kresk¹ odpowiada po³¹czeniu bia³ym przewodem w rzeczywistoœci. Z drugiej strony modu³u tunera znajduje siê z³¹cze zasilania i g³oœników typowe jak dla modeli Alpine 1DIN z panelami (takie jak w modelu TDE-7823W). Na rysunku nie zamieszcza³em jeszcze z³¹cza anteny (z lewej strony) i z³¹cz wyjœæ liniowych (prawa strona) bo s¹ standardowe. Jak widaæ s¹ dwa zestawy wejœæ liniowych, jedno z nich przewidziane jest do pracy z nawigacja (np. NVE-N055PS) i aktywacja ich nastêpuje po odpowiednim pod³¹czeniu (bardzo dobrze opisanym w instrukcji obs³ugi) modu³u nawigacji. Zestaw ma zabezpieczenie przed ogl¹daniem sygna³u video w czasie jazdy. Nie dzia³aj¹ wtedy te¿ pewne elementy regulacyjne. Identyfikacja postoju dokonywana jest ¿ó³tym przewodem z niebieskim paskiem (styk 6). Je¿eli przewód ten jest pod³¹czony na masê wtedy radio ma sygna³, ¿e samochód jest zatrzymany (PARK). Sygna³y oznaczone (N) s³u¿¹ do pod³¹czenia z modu³em nawigacji. Mam opisane pod³¹czenie modu³u nawigacyjnego NVE-N055PS ale brak mi kawa³ka i dlatego nie zamieszczam (w swoim czasie znajdzie siê w czêœci poœwiêconej nawigacjom). Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/multimed.htm (2 of 2)22-06-2005 15:18:45

Wieloczêœciowe systemy audio -www.studio24.prv.pl

Wieloczêœciowe systemy audio Coraz czêœciej zdarza siê, ¿e system audio jest zintegrowany z komputerem pok³adowym pojazdu. W prostych systemach w radiu zosta³ zlikwidowany wyœwietlacz a informacje wyœwietlane s¹ na wyœwietlaczu zintegrowanym z zegarkiem (Opel - opis w dziale wyœwietlacz w Oplu, Renault - opis w dziale o pilotach, Peugeot - opis ju¿ wkrótce) lub te¿ z komputerem pojazdu (Mitsubishi, Opel) albo z zegarami (Renault Espace, Citroen Xsara Picasso). Mo¿liwe jest jeszcze jedno rozwi¹zanie w postaci komputera ze sterowaniem funkcji radia (BMW, Toyota). To ostatnie rozwi¹zanie z jednej strony zapewnia pe³n¹ integracjê (jeden wyœwietlacz i jedna klawiatura do wszystkiego) z drugiej strony stwarza problemy ze zmiana sprzêtu na inny (w wielu pojazdach wymaga niez³ego kombinowania jak zast¹piæ sprzêt fabryczny lepszym a czêsto skazuje tylko na zakup nie zawsze najlepszego osprzêtu dedykowanego przez producenta pojazdu) oraz powoduje du¿e problemy przy naprawach sprzêtu na stole warsztatowym. O ile sprzêt audio i sterownik mo¿na wymontowaæ z pojazdu to czêsto wymontowanie okablowania na czas naprawy jest praktycznie niemo¿liwe (bez ciêcia przewodów tego zrobiæ siê nie da). Gorsza sytucaja jest gdy mamy do czynienia z systemem o du¿ej iloœci elementów rozsianym po ca³ym pojeŸdzie (np. Lexus). Na szczêœcie jak na dzieñ dzisiejszy to s¹ rozwi¹zania rzadkie przynajmniej w Europie. Na tej stronie chcia³by przedstawiæ po³¹czenia znanego mi sprzêtu wieloczêœciowego umo¿liwiaj¹ce uruchomienie i dokonanie napraw na stole warsztatowym bez koniecznoœci prucia ca³ego samochodu. BMW model auta: 7 series E38 model radia: BMW BUSINESS RDS (Blaupunkt 7 643 838 340; BP3838) model wyœwietlacza: nr BMW 62.85-8 361 128.9 (Blaupunkt 7 608 709 040) w konsoli wygl¹da to tak (radio zakrywane klapk¹):

z³¹cze w wyœwietlaczu (mêskie, widok od strony ³¹czenia) :

Opis sygna³ów
styk 1 2 3 4 5 6 sygna³ nc GND - masa BUS ILL - podœwietlenie +12V BATT GND masa zasilania

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/multipar.htm (1 of 3)22-06-2005 15:19:09

Wieloczêœciowe systemy audio -www.studio24.prv.pl

7 8 9 10 11 12

nc ? nc nc +12V ACC nc

Z³¹cze w radiu jest klasyczne BMW (opis na stronie OEM). Ró¿nica jest taka, ¿e na styku 7, który w prostych modelach jest nie pod³¹czony tutaj jest ³¹czony ze stykiem BUS (magistala danych). Styk drugi oznaczony pytajnikiem to prawdopodobnie styk do komputera pok³adowego pojazdu ale nie mia³em mo¿liwoœci sprawdzenia. Numeracja umowna, opis zrobi³em na podstawie wyœwietlacza oraz radia wymontowanego wraz z konsol¹ z rozbitego samochodu (nie mia³em okablowania musia³em zrobiæ w³asne). Samo radio nie bêdzie dzia³aæ, gdy¿ na jego przedniej œcianie nie ma przycisków do jego obs³ugi. Zdjêcie jest kiepskiej jakoœci robione kamer¹ Video 8 (mam trochê lepsze jakby ktoœ by³ zainteresowany). Wiem, ¿e s¹ lepsze wersje tego wyœwietlacza (z obs³uga telefonu) oraz radia innych producentów (Becker) ale nie wiem czy pod³¹czenia s¹ takie same. Warto tu jeszcze dodaæ, ¿e radio steruje zmieniaczem BMW 6 CD P, pod³¹czanym do prostok¹tnego 12 stykowego z³¹cza w radiu. Niestety sposób pod³¹czenia nie jest mi znany (choæ blisko by³o do eksperymentu abym pozna³ pod³¹czenia). Toyota model auta: Avensis (oko³o 2000 roku) model radia: model no: 08600-05820; ref no: CQ-MS6070F; na przedzie W53804 model komputera: model no: 86110-05011; ref no: CN-TS6070LA wygl¹da to tak:

z³¹cze w radiu i wyœwietlaczu i sposób pod³¹czenia:

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/multipar.htm (2 of 3)22-06-2005 15:19:09

Wieloczêœciowe systemy audio -www.studio24.prv.pl

Poniewa¿ z³¹cze MAIN (moja nazwa) w radiu jest z³¹czem typowym dla Toyoty (opisane w OEM) aby nie zaciemniaæ pomijam jego opis. Z³¹cze CHANGER/BUS (moja nazwa) te¿ jest opisane (w zmieniaczach OEM). Skoncentruje siê tylko na istotnych stykach potrzebnych do uruchomienia wyœwietlacza ze z³¹cza DISPLAY-MAIN (te¿ moja nazwa)
styk 1 4 9 10 sygna³ +12V BATT GND masa +12V ACC ILL podœwietlenie

Numeracja umowna. Pozosta³em styki nie mam w tej chwili pojêcia do czego s³u¿¹ (mo¿liwe, ¿e do czujnika temperatury i innych potrzebnych do pracy komputera). Obok tego z³¹cza jest jeszcze jedno (nie narysowa³em go bo nie chcia³em niepotrzebnie komplikowaæ rysunku), w którym prawdopodobnie jest tak¿e wyprowadzona magistrala CAN (tak mi to wygl¹da po sposobie pod³¹czenia i zachowaniu). I jeszcze jedna istotna uwaga, podœwietlenie jest tylko pod³¹czone w sterowniku, w radiu ten styk jest wolny. W Toyota Corolla 2001 jest komputer opisany jako CN-TS7920L i do niego te¿ pasuje ten opis. Powrót do spisu

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/multipar.htm (3 of 3)22-06-2005 15:19:09

nadesla

Opisy nades³ane lub zdobyte ale jeszcze nie przygotowane do zamieszczenia (np. nie maj¹ dok³adnie narysowanych z³¹cz) lub nie do koñca sprawdzone. W przysz³oœci bêdê tu zamieszcza³ zeskanowane najnowsze opisy zanim je narysuje. Kenwood KDC-5030, KDC-8020

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

sygna³ sterowanie anten¹ automatyczn¹ g³oœnik 1 g³oœnik 1 g³oœnik 2 g³oœnik 2 chyba masa chyba masa masa g³oœnik 3 g³oœnik 3 g³oœnik 4 g³oœnik4 line out line out +12V (¿ó³ty) + zasilania (czerwony z bia³ym paskiem)

Dosta³em taki opis ale jest niekompletny. Szukam reszty bo sam nie mam mo¿liwoœci sprawdzenia. Ostatnio uda³o mi siê go czêœciowo sprawdziæ i uzupe³niæ (zasilania i sterowanie anten¹ jest opisane prawid³owo). Blaupunkt Opis dotyczy modeli pod³¹czanych do radia wraz dodatkowym interfejsem. Nareszcie mia³em materia³y, aby zbadaæ taki model i ju¿ mam opis na kartce prawid³owy i dzia³aj¹cy. Poni¿sze s¹ z grubsza prawid³owe ale jest tam kilka drobnych wpadek. CDC-M1 (zmieniacz z transmisj¹ optyczn¹ sygna³u)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/nadesla.htm (1 of 6)22-06-2005 15:19:36

nadesla

Dosta³em taki opis poczt¹. Dziêki temu pod³¹czeniu uda³o siê zmusiæ radio Frankfurt RCM104 do sterowania zmieniaczem CDC-M1, mimo, ¿e na pocz¹tku by³y z tym problemy. Okaza³o siê, ¿e przyczyna jest nie w pod³¹czeniu lecz w uszkodzeniu sprzêtu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zmieniacz CDC-M1 pracuje z Blaupunktem tylko i wy³¹czenie z fabrycznym konwerterem (interface). Bez tego jest on w standardzie starego Sony, ale CDC-M1 nie ma te¿ wewnêtrznego przetwornika C/A i mimo, ¿e da nim siê sterowaæ to i tak nic nie bêdzie s³ychaæ. Blaupunkt CDC-M3 do Bremen SQR49

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/nadesla.htm (2 of 6)22-06-2005 15:19:36

nadesla

Opis ten dosta³em od osoby stale przysy³aj¹cej mi nowe materia³y. Podobnie jak wy¿ej sam zmieniacz nie bêdzie pracowa³ z Blaupunktem bez interface (mo¿na takie zmieniacze kupiæ na aukcjach internetowych i siê trochê nadziaæ). Zbli¿onym do CDC-M3 jest CDC-M2, który w komplecie mia³ jeszcze sterownik umo¿liwiaj¹cy wspó³pracê z dowolnym radiem. Ten typ zmieniacza by³ montowany tak¿e w Audi w systemie w pe³ni aktywnym Bose (starszy system) ale tam pod³¹czenie jest trochê inne. A CDC-M2 by³ równie¿ oferowany jako dodatkowe wyposa¿enie fabryczne do Audi do jednego z pierwszych systemów BOSE ze zmieniaczem. Honda model: nowe

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/nadesla.htm (3 of 6)22-06-2005 15:19:36

nadesla

Styk 13 15 3 1 4 9 11 14 16 2 5 10 12

Sygna³ g³oœnik FL+ g³oœnik RL+ +12V podtrzymanie (BATT) +12V zasilanie (ACC) podœwietlanie g³oœnik RR+ g³oœnik FR+ g³oœnik FLg³oœnik RLmasa zasilania (GND) antena remote g³oœnik RRg³oœnik FR-

Kolor przewodu bia³y zielony ¿ó³ty czerwony pomarañczowy fioletowy szary bia³y z czarnym paskiem zielony z czarnym paskiem czarny niebieski fioletowy z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem

Opis dosta³em poczt¹. Mitsubishi model: 1989-1995

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/nadesla.htm (4 of 6)22-06-2005 15:19:36

nadesla

Opis dosta³em poczt¹. Volvo przejœcie miêdzy samochodem 850 (1997) a radiem (np. CR-608)

Opis nades³any. Audi model Concert + zmieniacz

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/nadesla.htm (5 of 6)22-06-2005 15:19:36

nadesla

Opis nades³any. Sam dopiero kilka dnu temu dosta³em kabel na chwilê do zmalowania i z grubsza by³ taki sam. Ró¿ni³ siê tylko masami ale to nie robi du¿ej zmiany. Powinno to pasowaæ do nowego VW (Beta V, Gamma V i nawigacji MFD). Gelhard model: GXD 759DR

Opis zrobiony na bazie uszkodzonego radia. Nie wiem czy wszystko jest dobrze opisane. W ka¿dym b¹dŸ razie tak pod³¹czane w³¹cza³o siê jeszcze (uwalona czêœæ zasilacza i przestawiony mechanizm CD). Ale mam te¿ alternatywny opis pod³¹czenia bardzo siê ró¿ni¹cy od tego. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/nadesla.htm (6 of 6)22-06-2005 15:19:36

r.c.NISSAN

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë NISSAN
NISSAN PP-9940H NISSAN PN9924U by Clarion (UK)

NISSAN PN-9660H

NISSAN

NISSAN

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/nissan.htm (2 of 4)22-06-2005 15:20:00

r.c.NISSAN

NISSAN CSK-9301MA

NISSAN PP-9997M

NISSAN ET RH (Blaupunkt BP 9349) NISSAN MID LHD(Blaupunkt BP 9345) Ó BP9345 êîíòàêòû 8 è 9 ïîìåíÿòü ìåñòàìè

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/nissan.htm (3 of 4)22-06-2005 15:20:00

r.c.NISSAN

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/nissan.htm (4 of 4)22-06-2005 15:20:00

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM). Nie wszystkie modele maj¹ identyczne z³¹cza, tak¿e nie wszystkie styki s¹ wykorzystywane w niektórych modelach. Numeracja styków fabryczna lub (te z jednakow¹ tabel¹) umowna. W przypadku tych z jednakow¹ tabel¹ o ile nie jest to pod ni¹ zaznaczone to nie mia³em mo¿liwoœci sprawdzenia tego z³¹cza w praktyce a podaje je za pewn¹ w³osk¹ firm¹ produkuj¹c¹ przelotki. Acura i Honda do 1998 roku model auta: wszystkie od 1994

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sygna³ g³oœnik RF+ g³oœnik LF+ podœwietlenie +12V podtrzymanie +12V zasilanie sterowanie anteny automat. g³oœnik LR+ g³oœnik RR+ g³oœnik RFg³oœnik LFmute pilot pilot masa zasilania g³oœnik LRg³oœnik RR-

Opis z³¹cza zmieniacza w dziale zmieniacze OEM . Z³¹cze pilota nie zawsze jest wykorzystywane (na pewno jest w Acura 2000 Bose) Acura/Honda model: nowe

styk

z³¹cze g³ówne (MAIN)

z³¹cze zmieniacza (CHANGER)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (1 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TU +B (ster. ant. autom.) +12V po stacyjce (ACC) H-RC GND g³oœnik RR+ g³oœnik RL+ g³oœnik FR+ g³oœnik FL+ podœwietlenie ILM +12V podtrzymanie (BATT) navi gnd navi R navi L g³oœnik RRg³oœnik RLg³oœnik FRg³oœnik FLILM CONT masa (GND)

ekran CHG-Rch BUS ACC GND ILM SH-GND CHG-Lch BUS SHILD BUS GND GND BATT ILM CONT

S¹ jeszcze inne z³¹cza w Honda/Acura. BMW model radia: wiêkszoœæ model auta: wiêkszoœæ

Opis po³¹czeñ.
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 Sygna³ g³oœnik LF+ g³oœnik RF+ g³oœnik LR+ telefon mute zasilanie +12V g³oœnik RR+ nie pod³¹czone/K-Line g³oœnik LF-

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (2 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

9 10 11 12 13 14 15 16

podtrzymanie +12V kontrola g³oœnoœci* g³oœnik RFg³oœnik LRpodœwietlenie g³oœnik RRmasa ster.ant. automat.

* w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy; niektóre modele BMW maj¹ w z³¹czu fabrycznym zwarte wszystkie masy g³oœnikowe co przy pod³¹czaniu innego radia mo¿e spowodowaæ jego uszkodzenie. W wielu nowszych na styku 7 jest sygna³ cyfrowy do komunikacji z samochodem, jak jest nie pod³¹czony to radio wyœwietla DISABLED i nie gra. BMW modele nowsze

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

z³¹cze g³ówne g³oœnik FR+ g³oœnik RR+ g³oœnik RL+ g³oœnik FL+ g³oœnik FRg³oœnik RRg³oœnik RLg³oœnik FLbus on tel mute tel in gnd amplifier remote podœwietlenie +12V

z³¹cze A cd-changer line in gnd vcr line in R+ vcr line in L+ vcr line in gnd cd changer line in L+ cd changer line in R+ tv line in R+ tv line in L+ tv line in gnd x x x

z³¹cze B tape in L+ tape in Lnavi/tv in + telefon + tape in R+ tape in Rnavi bus navi/tv in telefon x x x

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (3 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

16

?

x

x

Na podstawie informacji z Dietz. Poniewa¿ opis by³ bardzo niewyraŸny to nie wszystko mo¿e byæ poprawnie opisane. Jakiœ lepiej wyposa¿ony model, bo ma tyle wejœæ na zewnêtrzne urz¹dzenia. Chrysler-Jeep do roku 2001 model auta: Voyager, Saratoga, Le Baron, Jeep Grand Cherokee, Neon, Stratus, Vision, Grand Voyager

styk 1 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12 V zasilanie +12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Masa na obudowê. Sprawdzone dla Voyagera. Chrysler-Jeep model auta: wszystkie z silnikami diesla Renault

styk 1

sygna³ +12 V zasilanie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (4 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

+12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Masa na obudowie. Chrysler po 2002 roku

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

z³¹cze g³ówne (MAIN) +12V podtrzymanie (BATT) +12V po stacyjce (ACC) podœwietlenie g³oœnik FR+ g³oœnik FRg³oœnik FL+ g³oœnik FLmasa +12 podtrzymanie (BATT) remote out data wyciszenie g³oœnik RL+ g³oœnik RLg³oœnik RR+ g³oœnik RR-

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (5 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

22

masa

Wed³ug informacji, które ostatnio dosta³em z³¹cze jest faktycznie lustrzanym odbiciem. Radzê wiêc sprawdziæ miernikiem gdzie jest masa. Daewoo model radia: AKF-9625WG-E (TANK) model auta: Espero, Nexia (do 6/97)

styk 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12 V zasilanie masa +12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Sprawdzi³em to dla modelu radia podanego na pocz¹tku. Bardzo istotne aby w tym modelu w odpowiedniej kolejnoœci po³¹czaæ zasilanie (najpierw masa i podtrzymanie, a dopiero potem +12V zasilanie), niezachowanie kolejnoœci mo¿e uszkodziæ radio. Nie wiem dlaczego ale w tym modelu tak jest. Daewoo mode: AKF4235/9595/0827R

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (6 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

sygna³ g³oœnik FL+ g³oœnik RL+ tel mute +12V podtrzymanie (BATT) +12V zasilanie (ACC) podœwietlanie (ILL) g³oœnik RR+ g³oœnik FR+ g³oœnik FLg³oœnik RLREM CON (+) masa zasilania (GND) REM CONT (-) antena remote ILL (-) - co to jest? g³oœnik RRg³oœnik FR-

Kolor przewodu bia³y zielony ¿ó³ty czerwony pomarañczowy fioletowy szary bia³y z czarnym paskiem zielony z czarnym paskiem czarny niebieski fioletowy z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem

Opis na podstawie radia, kolory dosta³em poczt¹. Uwaga, niew³aœciwe pod³¹czenie (szczególnie sygna³ sterowania anten¹ automatyczn¹, podœwietlenie !!!, tel mute) powoduje bardzo powa¿ne uszkodzenie radia (praktycznie nieop³acalna naprawa). Radzê uwa¿aæ. Czasem po pod³¹czeniu podœwietlenia pada procesor w radiu i nie wiadomo co jest przyczyn¹. W radiu AKF-0827R jest z³¹cze REM CON s³u¿¹ce do pod³¹czenia fabrycznego pilota montowanego w samochodzie (Nubira). Nie bada³em jakiego ze wzglêdu na mo¿liwoœæ ubicia radia. Z³¹cze zmieniacza jest gniazdem DIN-8 (opis mam, jeszcze nie jest na stronie). Daihatsu model auta: wszystkie modele po 1993 roku

styk 1 2 3 4 5

sygna³ +12 V zasilanie masa +12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (7 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

9 10 11 12 13 14 15 16

g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Ford model radia: wiêkszoœæ Fordów model auta: wiêkszoœæ oprócz Mondeo i Galaxy (jak VW Sharan) oraz Mazda121 po 3/96

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

sygna³ +12V podtrzymanie masa +12V zasilanie podœwietlenie nie pod³¹czone masa ster. ant. automatyczn¹ g³oœnik LF g³oœnik LF g³oœnik LR g³oœnik LR g³oœnik RF g³oœnik RF g³oœnik RR g³oœnik RR

Uwaga: Obie masy powinny zostaæ pod³¹czone. Ford
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (8 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

model radia: 5000,6000CD (volume na klawiszach)

Opis z³¹cza C
styk sygna³ 1 AVC 2 GND 3 tel mute 4 wolny 5 ACP6 ACP+

Numeracja umowna. Z³¹cze A i B w standardzie Forda (opis wy¿ej). W z³¹czu C najbardziej interesuj¹cy jest styk wyciszenia radia telefonem (z zestawu g³oœnomówi¹cego). Takie z³¹cze maj¹ inne modele z tej serii (4000Traffic i 3000 maj¹ tylko dwa piny bêd¹ce wyjœciem szyny). Warto tu dodaæ, ¿e radia z tej serii czêsto sprawdzaj¹ ile g³oœników jest do nich pod³¹czone a potem udostêpniaj¹ lub nie funkcjê FADER. AVC- sterowanie g³oœnoœci¹ w zale¿noœci od prêdkoœci jazdy. Ford model radia: 4000RDS (z ga³k¹ volume)

Opis z³¹cza C
styk 1 2 3 4 5 sygna³ Phone Audio 2 (*) Phone Audio 1 (*) sterowanie +12V (*) clock set (*A) wejœcie pilota

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (9 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

GND SCP+ (*) SCP- (*) AVC (*) GND tel mute PAM (*) ACP- (*) ACP+ (*) NVA2 (*) NVA1 (*) NVA Mute (*)

Numeracja umowna. Patrz uwagi do z³¹cza wy¿ej. W nowych modelach jest jeszcze wejœcie do pilota umieszczanego przy kierownicy. Jak jest on zbudowany o tym w dziale o pilotach. Takie z³¹cze powinny mieæ tak¿e wy¿sze modele z tej serii (z ga³k¹). PAM = Parking Aid Mute. Styki oznaczone przy opisie gwazdk¹ nie wystêpuj¹ we wszystkich modelach. Wygl¹da na to, ¿e radia Forda w lepszej wersji przygotowane s¹ pod zestaw g³oœnomówi¹cy oraz pod nawigacjê. Sygna³ clock set (oznaczony dodatkowo *A) wystêpuje tylko w wersji amerykañskiej. W wersji europejskiej w tym miejscu jak jest styk to jest +12V sterowanie. Opis uzupe³ni³em (informacje z *) z opisu kr¹¿¹cego w sieci jako plik pdf. Ford USA model: PAC z auta Windstar (na klapce napisz Automatic)

z³¹cze A (zasilanie) 1. +12V BATT 2. GND 3. +12V ACC 4. podœwietlenie 5. 6. masa 7. sterowanie anten¹ automat. 8. sterowanie wzmacniacza

z³¹cze B (pêtla korektora) 1. L-in 2. R-in 3. L-out 4. R-out 5. gnd 6. sterowanie +12V z³¹cze D (pilot) 1. remote out 2. remote in

z³¹cze c (wyjœcia liniowe) 1. FL+ 2. FR+ 3. FL4. FR5. RL+ 6. RR+ 7. RL8. RRX - nie jest mas¹ !

Numeracja umowna. Opis na podstawie takiego radia. Jest to system aktywny, z zewnêtrznym wzmacniaczem. Z ty³u samochodu znajduje siê pilot steruj¹cy radiem. Wa¿na uwaga, z³¹cze X nie jest
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (10 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

pod³¹czone jak mog³oby siê wydawaæ do masy tylko do plusa za³¹czanego po w³¹czeniu radia. Radio to standardowo ma syntezê amerykañsk¹ mo¿na jednak prze³¹czyæ j¹ na europejsk¹ ale traci siê zegarek (wtedy klawisz CLOCK zamienia siê na klawisz 6 programatora). Ford modele ze z³¹czem ISO Sygna³y umieszczone standardowo tylko na styku 2 w kostce zasilaj¹cej jest dodatkowa masa, któr¹ nale¿y pod³¹czyæ do porawnej pracy radia. Tak samo w modelach VW Sound 1 i VW Sound 2. Honda model auta: wszystkie z³¹cze jak Acura Zwróciæ uwagê na roczniki. Hyunday model radia: H510JE model auta: wszystkie oprócz Atos i Sonata po 7/98

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

sygna³ sterowanie anten¹ automat. g³oœnik LRg³oœnik LFg³oœnik RFg³oœnik RRmasa zasilania g³oœnik LR+ g³oœnik LF+ +12V zasilanie +12V podtrzymanie g³oœnik RF+ g³oœnik RR+ podœwietlenie

Na podstawie radia oryginalnego. Numeracja umowna. Hyunday model auta: Atos, Sonata (po 7-98)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (11 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

styk 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12 V zasilanie masa +12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Isuzu model auta: ciê¿arówki a tak¿e Opel Frontera

styk 1 3 4

sygna³ +12 V zasilanie +12 V podtrzymanie podœwietlenie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (12 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

5 9 10 11 12 13 14 15 16

ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Masa na obudowie. Iveco model auta: Daily

styk 2 3 11 12 13 14

sygna³ masa +12 V podtrzymanie g³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LF-

KIA model auta: Pride po 6/96

styk 1 2 3 4 9 10 11 12 13

sygna³ +12 V zasilanie masa +12 V podtrzymanie podœwietlenie g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (13 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

14 15 16

g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Mazda model auta: model radia: Panasonic CQ-LM191AA (na przedzie 1267, czasem w zestawie odtwarzacz CD oznaczony IC01), Fujitsu CE-3431TY1C (na przedzie 3263) i inne

styk 1 4 6 7 2,3,5,8 1 2 3 4 5 7 11 12 6,8,9,10

sygna³ z³¹cze A g³oœnik LR+ g³oœnik LRg³oœnik RR+ g³oœnik RRnie pod³¹czone z³¹cze B +12V ACC +12V BATT podœwietlenie g³oœnik LF+ g³oœnik RF+ sterowanie anten¹ automat. g³oœnik LFg³oœnik RFnie pod³¹czone

kolor przewodu zielony zielony z czarnym paskiem fioletowy fioletowy z czarnym paskiem czerwony ¿ó³ty pomarañczowy bia³y szary niebieski bia³y z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem -

Masa zasilania na obudowê. Opis na podstawie przelotek na z³¹cza ISO (samochód mia³ takie z³¹cze, radio mia³o ISO) oraz sprawdzone dla jednego modelu. Wolne styki mog¹ byæ do pod³¹czenia pilota na kierownicy, wyciszenia itp. Czasem jedno z³¹cze umieszczone jest obok drugiego. Mercedes Benz (Becker) model radia: Avus, Avus 2000, Grand Prix i inne model auta: 190, W-124 (w latach 1984-1990)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (14 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

styk 1 2 3 4 5

sygna³ sterowanie anten¹ autom. +12V podtrzymanie podœwietlenie +12V zasilanie masa zasilania

kolor przewodu niebieski czerwony szary czarny br¹zowy

G³oœniki w tych modelach by³y w standardzie DIN. Nowsze modele posiadaj¹ z³¹cze ISO. Numeracja umowna. Mitsubishi model auta: Carisma (po 6/95), Colt (od 96), Eclipse (od 96), Pajero (od 96), Lancer (od 96)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

sygna³ g³oœnik RR+ g³oœnik RL+ sterowanie ant. autom. g³oœnik FL+ g³oœnik FR+ g³oœnik RRg³oœnik RL+12V po stacyjce (ACC) +12V podtrzymanie (BATT) podœwietlenie (ILL) g³oœnik FLg³oœnik FR-

Numeracja umowna. Z³¹cze B to z³¹cze telefonu i zdalnego sterowania. W tym z³¹czu styk 6 to tel mute, styk 3 to wejœcie z pilota. Czasem w wersjach amerykañskich mo¿na spotkaæ z³¹cze 13 pinowe w standardzie zmieniacz Pioneer M-BUS (np. Mitsubishi 121003). Nissan model auta: wszystkie do 2000

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (15 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

styk 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12 V zasilanie masa +12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Nissan model auta; wszystkie po 2000 roku model radia: CT-138 (Clarion PP-1675T) CT-098 (PN-1628M-N), Mid-Line (Blaupunkt) i inne

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

sygna³ ILL - podœwietlenie tel mute +12V ACC SPEED IMMOBI ANT g³oœnik RRREM-A REM-B REM-B GND - masa

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (16 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

12 13 14 15 16 17 18 19 20-24

+12V BATT g³oœnik FLg³oœnik FL+ g³oœnik RL+ g³oœnik RLg³oœnik FRg³oœnik FR+ g³oœnik RR+ nc - wolne

Numeracja umowna. Opis na podstawie radia Clariona z Nissana Almera. Radio jest zabezpieczone systemem NATS (Nissan Anti Theft System), który oprócz kodowania ma po³¹czenie z komputerem pok³adowym samochodu (z³¹cze IMMOBI). Opel model auta: Frontera jak Isuzu Renault model auta: R5, R19, R21, Espace, Twingo (po 12/93)

styk 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12 V zasilanie masa +12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Nowsze modele maja ISO. Subaru model auta: Legacy (po 5/94), Impreza, Vivio
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (17 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

styk 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12 V zasilanie masa +12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Ssang-Yong model auta: Musso (od 4/95), Korando

styk 1 2 3 4 5 9 10 11 12

sygna³ +12 V zasilanie masa +12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RF-

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (18 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

13 14 15 16

g³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Suzuki model auta: Swift (po 89)

styk 1 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12 V zasilanie +12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Masa na obudowie Toyota model auta: wszystkie model radia: Fujitsu Ten 6200, 7200, Panasonic, Philips 22DC761/74 (Toyota WH8403) i inne inne: tak¿e Daihatsu, Fujitsu Ten (np. model D210R)

styk 1 2 3 4 5 6

sygna³ +12V BATT +12v ACC g³oœnik FL+ g³oœnik FR+ g³oœnik RL+ g³oœnik RR+

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (19 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

podœwietlenie sterowanie wzmacniacza sterowanie anteny autom. masa g³oœnik FLg³oœnik FRtel. mute (patrz uwaga) g³oœnik RLg³oœnik RR-

Na podstawie kilku opisów i dodatkowo na podstawie radia. Funkcja tel. mute dostêpna jest tylko w niektórych modelach (np. Fujitsu Ten D210R). Z³¹cze narysowane wy¿ej jako Daihatsu jest takie samo (tam jest narysowane schematycznie). Volvo modele: 850 (od 6/93), 960, S70, V70, S40, V40.

styk 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12 V zasilanie masa +12 V podtrzymanie podœwietlenie ster. ant. automat. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LR-

Volvo model radia:CT906, SC815
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (20 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

z³¹cze A masa zasilania GND dimmer +12V BATT F.A. IFLIFL+ masa zasilania GND +12V ACC +12V BATT RHEORHEO+ TEL IFRIFR+

z³¹cze B g³oœnik FL+ g³oœnik FLg³oœnik RL+ g³oœnik RLg³oœnik FR+ g³oœnik FRg³oœnik RR+ g³oœnik RRx x x x

Numeracja umowna. Opis na podstawie radia. Nie wiem co to jest RHEO (mam napisane, ¿e jedno to podœwietlenie) oraz IFR i IFL (czy¿by wejœcie - input). Warto porównaæ opis ze z³¹czem opisanym wy¿ej. Volvo model radia: CR-603, CR-606, CR-608 model auta: 440

styk 1 2 5 6 8 9 12 13

sygna³ g³oœnik P+ g³oœnik Pmasa zasilania sterowanie anteny g³oœnik L+ g³oœnik L+12V podtrzymanie +12V zasilanie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (21 of 22)22-06-2005 15:20:24

Z³¹cza odbiorników fabrycznych (OEM)

14 3, 4, 7, 10, 11

tel mute -

Na postawie radia. Numeracja umowna. W modelach z wyjœciem na g³oœniki jest jeszcze jedna ma³a ¿ó³ta 5 stykowa kostka - do g³oœników tylnych. Volvo model radia: HU-605 (mo¿liwe, ¿e i HU-608) model samochodu: po 2002 roku

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem.htm (22 of 22)22-06-2005 15:20:24

OEM Changer www.studio24.prv.pl

Z³¹cza i kable do zmieniaczy montowanych fabrycznie w samochodach. Ze wzglêdu na tajemnice producentów zdobycie takich informacji jest bardzo trudne. Jak nie ma tu opisanego modelu to zerknij na OEM CD tabela, bo mo¿e masz do czynienia z radiem pracuj¹cym ze standardowym zmieniaczem.

Acura/Honda modele amerykañskie po 1994 roku z³¹cze w radiu

Acura 1 2 3 4 5 6 7 8 obudowa

opis sygna³u bus audio R masa bus masa audio audio L +12V podtrzymanie +12V za³¹czane masa masa (ekran)

Alpine M-Bus 1 4 3 2 5 6 7 8 obudowa

Po zamianie styków we wtyku zmieniacza Alpine bêdzie mo¿na u¿ywaæ go zamiast zmieniacza fabrycznego. Opis pasuje tak¿e od odbiorników Honda (przeznaczonych g³ównie na rynek amerykañski). Na podstawie opisu ze strony: http://integra.cyberglobe.net/caraudio/diagrams/din.htm AUDI model: Delta CC (Blaupunkt); zmieniacz (Alpine z logo Audi - 4D0 35 111 APE AUZ8ZA)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (1 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

Informacjê jaki to model radia dosta³em mailem (dziêki). Zmieniacz ten nie jest stadardowym zmieniaczem Alpine, pracuje w innym znanym standardzie. Radio to Delta CC z szerokim przodem ale ga³ki pod wyœwietlaczem z lewej stony. Dosta³em te¿ opis sygna³ów (numeracja wed³ug wtyku DIN-8):
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 sygna³ SDA S.G. SCL R-CH L-CH BAT B.G GND

AUDI radio: Concert, Chorus II (MJ2001) Symphony, Navi MFD oraz VW: Beta 5, Gamma 5, Gamma Betle; SEAT Scala, SKODA MS501 zmieniacz: Panasonic z logo Audi lub VW Pod³¹czenie radia ze zmieniaczem:

W zmieniaczu kabel zakoñczony gniazdem 13pin

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kolor przewodu czerwony w ekranie ekran dla 1 bia³y w ekranie ekran dla 3 zielony niebieski szary czarny ¿ó³ty pomarañczowy -

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (2 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

13 ekran

br¹zowy ekran ca³ego kabla

Patrz tak¿e w materia³ach przys³anych oraz ni¿ej: SEAT i VW. BMW model radia: BMW BAVARIA C BUSSINESS RDS Pioneer (tak wynika z instrukcji, któr¹ mam) model zmieniacza: BMW 6 CD P produkcji Pioneer

Widok z³¹cz (¿eñskie) od strony ³¹czenia. Numeracja z³¹cza 14 stykowego oryginalna. Jest to kabelek miêdzy zmieniaczem (klon Pioneera CDX-M30) a kablem ³¹cz¹cym radio ze zmieniaczem. Jakie radio tym steruje i jakie jest w nim z³¹cze tego nie wiem (mam tylko pewne przypuszczenia). Mimo, ¿e zmieniacz wygl¹da na standard Pioneera M-BUS to dziwi brak jednego przewodu steruj¹cego (szarego). Z³¹cze 14 pinowe firmowane jest przez firmê hirschman (charakterystyczne logo z h). Pozostaje jeszcze tylko kwestia kabla ³¹czeniowego radio-przelotka do zmieniacza (z prostokatnego z³¹cza w radiu na to okr¹g³e 14 styków (gdybym wiedzia³ gdzie jest fabrycznie kabel w BMW serii 5 model z 93 to bym poszuka³ i przerysowa³ ca³oœæ). Mam ju¿ trochê opisów do nowszych BMW, nied³ugo bêdê zamieszcza³. BMW model zmieniacza: CDX-M2086ZBM (65.12 - 8 375 537.0) model samochodu: seria 7 po 1998 roku

styk 1 2 3 4 5 6 7

sygna³ masa zasilania (GND) +12V BATT K-BUS masa (GND) audio Laudio L+ masa (GND)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (3 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

8 9

audio Raudio R+

Numeracja umowna. Zgodnie z obecnym trendem wszystkie urz¹dzenia pod³¹cza siê pod magistralê samochodu. Podobnie jest i z radiem oraz zmieniaczem w BMW. Wymiana danych odbywa siê przez KBUS. W radiu K-BUS jest na styku 7 i s³u¿y do komunikacji tak¿e z komputerem pok³adowym oraz oddzielnym wyœwietlaczem. Sygna³ audio wprowadzany jest natomiast do dolnego 10 stykowego z³¹cza (uk³ad podobny jak na drugiej czêœci rysunku). Opis na podstawie serwisówki. Chrysler/Jeep zmieniacz: Mitsubishi P56038579AB

styk sygna³ 1 audio R 2 shield drain 3 j1850 4 ign 5 audio L 6 audio GND 7 power GND 8 battery

Sposób pod³¹czenia z radiem

Opis rozpracowany przez Intella. Daewoo model radia: AKF-0827RR

styk

sygna³

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (4 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

1 2 3 4 5 6 7 8

CD-C ON BACK UP B+ N.C. DATA GND R-CH L-CH SIGNAL GND

Opis na podstawie radia. Coœ mi to wygl¹da na standard sterowania jaki stosuje Grundig i podobne. Mo¿e po zmianie kabla chodzi³o by zamiennie. Wiêcej na ten temat w dziale Teoria kabla do zmieniacza. FORD model radia 5000, 6000 i 7000.

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sygna³ ACP+ ekran ACP masa audio R+ audio L+ ACPuruchomienie ACP/CD zasilanie od³¹czane ekran audio audio Laudio R-

Dosta³em to dwoma mailami (opis i zdjêcie z³¹cza oraz p³yty) i z³o¿y³em do kupy. Opis dopasowa³em do z³¹cza na podstawie mas. Pozostaje pytaniem o, co to ma w œrodku. Od jednej osoby dosta³em info, ¿e dzia³a z tym Clarion ale osoba ta nie daje znaku ¿ycia. Na stronach za wielk¹ wod¹ oferuj¹ interface do pod³¹czenia radia Forda (z Focusa) do zmieniacza Kenwood, Blaupunkt a firma Dietz oferuje tak¿e interfejs do pod³¹czenia zmieniacza Sony (cena oko³o 350-400 z³, rekomendowana 349z³). Mercedes Benz model radia: CM2191 model zmieniacza: MC3196NA

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (5 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

Na podstawie radia. W radiu z³¹cze DIN-8 ¿eñskie, zasilanie w standardzie starego Mercedesa, w zmieniaczu z³¹cze ISO-C10C. Oba elementy s¹ produkcji Alpine, podejrzewam, ¿e sposób sterowania zmieniaczem to zwyk³y M-BUS. Nie uda³o mi siê ustaliæ z jakiego samochodu ten zestaw pochodzi ale na pewno jest to na rynek USA (tuner pracuj¹cy w rastrze 0,2MHz oraz programy pogodowe WB). Lexus i Toyota model zmieniacza: Pioneer CDX-M97512T i Nakamichi CX-CS5110A

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12V BATT +12V ACC L+ R+ TXS+ TXM+ GND LRTXSSW TXM-

kolor przewodu czerwony szary

fioletowy z srebrnym paskiem pomarañczowy z srebrnym paskiem br¹zowo ¿ó³ty -

ró¿owy czerwono fioletowy niebiesko szary

Jednostka steruj¹ca by³a produkowana przez Nakamichi. Zestaw ma oddzielne wzmacniacze, g³oœnik niskotonowy. Zmieniacz Pioneera jest na 6 p³yt i w œrodku jest to zmieniacz z serii M-BUS (zgadzaj¹

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (6 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

siê sygna³y) a Nakamichi jest na 12 p³yt. Mia³em tego nie zamieszczaæ ale ju¿ kiedyœ siê to przyda³o wiêc uzna³em, ¿e warto. Toyota model radia: WH8403 (Philips 22DC761/74) model samochodu: Avensis

styk sygna³ 1 +12V BATT 2 MUTE 3 S. GND 4 L+ 5 R+ 6 12V ACC 7 TXT 8 TX+ 9 TX10 GND 11 L12 R-

Numeracja umowna. Opis z³¹cza na podstawie radia (z³¹cze zasilania i g³oœników zamieszczone jest w OEM). Nie wiadomo jaki zmieniacz jest montowany fabrycznie, mo¿liwe, ¿e Pioneer P-Bus (tak¹ dosta³em informacjê). Opel radio: SC804(C) i SC804D(C) z CDC (klawisz CD górny prawy róg, patrz opisy OEM Opel) zmieniacz: CDC1 (czyli DC012 w wersji dla Opla, inny wtyk)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (7 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

W zmieniaczu z³¹cze ¿eñskie widok od strony ³¹czenia
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sygna³ audio L masa GND SDA (-DL ?) audio GND BATT bus GND audio R ACC SCL (+DL ?) kolor przewodu w zmieniaczu bia³y w ekranie czarny niebieski w ekranie ekran dla 1 i 7 ¿ó³ty ekran dla 3 i 9 czerwony w ekranie czerwony zielony ekranie kolor przewody w kablu ró¿owy w ekranie br¹zowy ¿ó³ty w ekranie ekran audio czerwony ekran szyny niebieski w ekranie zielony pomarañczowy w ekranie styk w ISO C9 A8 C7 (?) C8 A7 C3 C10 A5 C5 (?)

Opis z³o¿ony z kilku Ÿróde³. Kolory w zmieniaczu i opis sygna³ów na podstawie oryginalnego zmieniacza, kolory kabla na podstawie kolorów kabla z Omegi V6, opis sygna³ów w radiu na podstawie radia. Powinno chodziæ bez problemów ale mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zamienione s¹ miejscami szyna danych i zegara (SCL i SDA) trzeba to poprawiæ (jak radio nie widzi zmieniacza tj. nie chce siê prze³¹czyæ na CD), nic mimo to nie powinno siê uszkodziæ. Tylko radio z klawiszem CD (napis na klapie CDC) bêdzie sterowaæ zmieniaczem (bo by³ model wczeœniejszy bez sterowania). Opel radio: SC804(C) i SC804D(C) z CDC (klawisz CD górny prawy róg) zmieniacz: Philips DC022 (ewentualnie DC012 lub te¿ mo¿liwe, ¿e RC026)

Z³¹cze w zmieniaczu ¿eñskie, widok od strony ³¹czenia
styk 1 2 3 4 5 6 7 sygna³ +12 sw. +12V perm. masa GND D2B- (-DL ?) D2B+ (+DL ?) audio R audio L styk w ISO A5 A7 A8 C7 (?) C5 (?) C10 C9

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (8 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

8 ekran

audio GND bus GND

C8 C3

Mog¹ byæ miejscami zamienione linie danych i zegara. Je¿eli radio nie chce siê prze³¹czyæ na zmieniacz to nale¿y je zamieniæ miejscami. Sprawdza³em i SC804(C) na pewno chodzi z DC022 Philipsa. Tylko, ¿e ja przerabia³em DC0 22 montuj¹c kabel z CDC1 (oryginalny zmieniacz Opla, który uleg³ uszkodzeniu). Sam mia³em problem w³aœnie z zamienionymi miejscami liniami danych i zegara, ale jak ju¿ zamontowa³em poprawnie w samochodzie klientowi to nie chcia³em demontowaæ na pomiar i zrobienie opisu. RC026 jest nowsz¹ wersj¹ DC022 wiêc powinna chodziæ, DC012 ma inny wtyk ale po uzgodnieniu sygna³ów z opisu zmieniacza Philipsa lub te¿ kolorów z CDC1 (tego wy¿ej) te¿ siê da pod³¹czyæ. Opel radio: CCR600 (ewentualnie CCR800 Bose) zmieniacz: CDC2 (ewentualnie CDC3)

Z³¹cze w zmieniaczu mêskie widok od strony ³¹czenia (patrz uwagi pod tabel¹)
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sygna³ w zmieniaczu E2 masa GND +12V BATT +12V ACC AGND audio L E1 masa GND +12V BATT IL AGND audio R sygna³ w radiu C.L masa GND +12V BATT ster. anten¹ masa audio audio L C.H masa GND +12V BATT ? masa audio audio R styk w ISO C5 A8 A7 A5 C8 C9 C7 C8 A7 ? C8 C10

Opis na podstawie radia i schematu Vectry. Numeracja z³¹cza i przybli¿ony widok z³¹cza w zmieniaczu w³aœnie na podstawie schematu (nie weryfikowane). Nie wiem co to jest IL (napis wskazywa³by na podœwietlenie, kolor przewo du szaro-zielony te¿), fabrycznie jest to pod³¹czone w okolicach zegarów. Ciê¿ko zbadaæ sam kabel fabrycznie zamontowany w samochodzie, poniewa¿ wpleciony jest w

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (9 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

wi¹zkê przewodów i dodatkowo wyprowadzenia s¹ na tyle kr ótkie, ¿e ciê¿ko montuje siê fabryczny zmieniacz a co dopiero pomierzyæ i przerysowaæ kolory (szczególnie Astra II ze zmieniaczem CDC3 to ju¿ miejsce do cyrkowych popisów pod³¹czeniowych). Co w zamian zamiast fabrycznego zmieniacza? Opis wskazuje, ¿e z³¹cze jest w standardzie CAN (C.L i C.H czy¿by CAN LOW i CAN HIGH), ale ja nie jestem pewien czy odpowiednio pod³¹czony zmieniacz Philipsa (raczej z linii AC026) mo¿e œmigaæ bez przeróbek (nie sprawdza³em i nie gwarantujê tego). Co prawda fabryczny zmieniacz opisany jest jako Blaupunkt CDC2, ale ju¿ nowszy to Philips CDC3 (i bardzo podobnie zbudowany jest do standardowego zmieniacza Philipsa na 4 p³yty CD). Rover model zmieniacza: XQE100430; CRV81xxxxx (Alpine) model samochodu: 65

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sygna³

-

-

kolor przewodu czerwony zielony niebieski jasny br¹zowy bia³y niebieski ciemny czarny ¿ó³ty

Numeracja fabryczna. Jak na razie nie mam opisu sygna³ów. Radio do tego zmieniacza to model wbudowany w konsolê o nietypowych wymiarach. Z³¹cze ma opis AMP i BMW (w tym czasie w³aœcicielem Rovera by³o oczywiœcie BMW). SEAT model radia: Aura (Grundig) z Leon, Toledo model zmieniacza: CX-CV1820LH Matsushita

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (10 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

Opis z³¹cz zmieniacza (na rysunku widok od strony ³¹czenia z³¹cza na kablach, mêskie)
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sygna³ cd data in cd clock masa zasilania (GND) cd data out +12V BATT (na sta³e) audio R +12V remote (sterowanie) audio GND audio L kolor przewodu w kablu niebieski zielony br¹zowy gruby ¿ó³ty czerwono-zielony gruby fioletowy ekranowany czerwony ekran dla 7 i 10 bia³y ekranowany kolor przewodu w zmieniaczu pomarañczowy czarny fioletowy (ekran) br¹zowy ¿ó³ty gruby czerwony szary czarny gruby bia³y niebieski styk w ISO 13 (C) 15 (C) 8 (A) 14 (C) 7 (A) 20 (C) 17 (C) 18 (C) 19 (C) -

Na podstawie materia³ów przys³anych. Literki w nawiasach przy numerach styków w ISO informuj¹, do której kostki dany sygna³ jest pod³¹czony. Podobne z ³¹cze w zmieniaczu by³o spotykane przy niektórych modelach VW. Kabel powinien byæ taki sam. Subaru Legacy Premium Sound (model 1992)

styk 1 2 3

Opis sygna³u nc wejœcie audio R nc

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (11 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

wejœcie audio L masa wejœcie sterowania +12V nc bus zasilanie +12V podtrzymanie +12V bus nc masa

Wygl¹da to trochê na interface Panasonica. Informacje na podstawie strony: (gdzieœ mi siê zapodzia³ adres). VW model radia: VW Gamma 4 model zmieniacza: fabryczny

Opis z³¹cz zmieniacza (na rysunku widok od strony ³¹czenia z³¹cza na kablach, mêskie)
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sygna³ cd data in cd clock masa zasilania (GND) cd data out +12V BATT (na sta³e) audio R +12V remote (sterowanie) audio GND audio L kolor przewodu w kablu ¿ó³ty zielony br¹zowy gruby niebieski pomarañczowy bia³y ekranowany czerwony ekran dla 7 i 10 fioletowy ekranowany kolor przewodu w zmieniaczu pomarañczowy czarny zielony (ekran) br¹zowy ¿ó³ty gruby czerwony szary czarny gruby bia³y niebieski styk w ISO 1 (C) 2 (C) 3 (C) 4 (C) 7 (A) 7 (C) 6 (C) 3 (C) 10 (C) -

Opis na podstawie przys³anego zdjêcia. Niestety by³o niezbyt fortunnie zrobione (widok tylko z jednej strony) i nie wszystko by³o dobrze widaæ. Po z³o¿eniu do kupy opisu z amerykañskiego modelu Premium Sound, zdjêcia oryginalnego kabelka oraz opisu kabla do Seata (te¿ jest na tej stronie) powsta³ ten rysunek. Warto wspomnieæ, ¿e Gamma 4 by³a produkowana przez kilka firm: Blaupunkta, Panasonica, Philipsa oraz prawdopodobnie Clariona (tego nie mogê do koñca zweryfikowaæ). Czy
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (12 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

opis pasuje do ka¿dego modelu tego nie gwarantuje (znaj¹c koncern VW to powinien). Styki 8 i 9 z³¹cza w kostce ISO C to prawdopodobnie wyjœcia liniowe. Jest przelotka produkowana przez Dietz umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie standardowego zmieniacza Panasonic. Mo¿na j¹ sobie zrobiæ korzystaj¹c z informacji zamieszczonych na tej stronie (Audi, Seat, VW). VW model radia: VW: Beta 5/Gamma 5/Beetle Gamma/MFD, Audi: Symphony/Concert(Blaupunkt)/Chorus II (MJ2001); Skoda MS501; Seat Scala model zmieniacza: CX-DP601 Panasonic (czyli te¿ i podobne: CX-DP9060/9061)

UWAGA. RADIA PANASONIC MAJ¥ LOGIKÊ 5V NA Z£¥CZU ACC A RADIA KONCERNU VW WYSTAWIAJ¥ 12V. KTOŒ KTO MI TEN OPIS PODES£A£ NIE WZI¥£ TEGO POD UWAGÊ - TAKIE POD£¥CZENIE MO¯E ZNISZCZYÆ ZMIENIACZ!!! Widok z³¹cza w zmieniaczu od strony ³¹czenia (¿eñskie 13 pin). Opis dosta³em poczt¹, sam go nie sprawdza³em wiêc nie gwarantujê za poprawne dzia³anie. Na materia³ach, które dosta³em by³ jeszcze zwarty styk 7 i 8 w z³¹czu zmieniacza ale uwzglêdniaj¹c, ¿e na styku 8 jest masa (ekran przewodu) a na styk 7 podaje siê +12V to raczej nie bêd¹ one zwarte. Teoretycznie patrz¹c na opis z³¹cza radia VW i opis z ³¹cza zmieniacza Panasonic powinno to ³adnie chodziæ ale nie mia³em okazji sprawdziæ. Id¹c dalej to powinno chodziæ z radiem Audi Concert oraz Seat Aura, bo tam jest tego samego typu z³¹cze (a zmieniacz Audi chodzi z nawigacj¹ VW MFD). Mam jeszcze kilka tego typu z³¹cz rozpisanych kolorami ale nie mam pojêcia od czego one s¹. Jest jeszcze jedno Audi (2 kostki do ISO-C3), z³o¿one z dwóch przy czym jedno okaza³o siê z³¹czem do Beckera, oraz tajemnicze z³¹cze oznaczone numerem 3 022 02 35 (czy to mo¿e Opel ?) z kablem opisanym Nokia B&B a drug¹ czêœci¹ wygl¹daj¹c¹ na Philipsa. Nie mam pojêcia co to jest. Mo¿e kabel ³¹cz¹cy modu³ telefonu (nawigacji?) do radia. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oem%20changer.htm (13 of 13)22-06-2005 15:20:51

OEM Changer www.studio24.prv.pl

Z³¹cza i kable do zmieniaczy montowanych fabrycznie w samochodach. Ze wzglêdu na tajemnice producentów zdobycie takich informacji jest bardzo trudne. Jak nie ma tu opisanego modelu to zerknij na OEM CD tabela, bo mo¿e masz do czynienia z radiem pracuj¹cym ze standardowym zmieniaczem.

Acura/Honda modele amerykañskie po 1994 roku z³¹cze w radiu

Acura 1 2 3 4 5 6 7 8 obudowa

opis sygna³u bus audio R masa bus masa audio audio L +12V podtrzymanie +12V za³¹czane masa masa (ekran)

Alpine M-Bus 1 4 3 2 5 6 7 8 obudowa

Po zamianie styków we wtyku zmieniacza Alpine bêdzie mo¿na u¿ywaæ go zamiast zmieniacza fabrycznego. Opis pasuje tak¿e od odbiorników Honda (przeznaczonych g³ównie na rynek amerykañski). Na podstawie opisu ze strony: http://integra.cyberglobe.net/caraudio/diagrams/din.htm AUDI model: Delta CC (Blaupunkt); zmieniacz (Alpine z logo Audi - 4D0 35 111 APE AUZ8ZA)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (1 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

Informacjê jaki to model radia dosta³em mailem (dziêki). Zmieniacz ten nie jest stadardowym zmieniaczem Alpine, pracuje w innym znanym standardzie. Radio to Delta CC z szerokim przodem ale ga³ki pod wyœwietlaczem z lewej stony. Dosta³em te¿ opis sygna³ów (numeracja wed³ug wtyku DIN-8):
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 sygna³ SDA S.G. SCL R-CH L-CH BAT B.G GND

AUDI radio: Concert, Chorus II (MJ2001) Symphony, Navi MFD oraz VW: Beta 5, Gamma 5, Gamma Betle; SEAT Scala, SKODA MS501 zmieniacz: Panasonic z logo Audi lub VW Pod³¹czenie radia ze zmieniaczem:

W zmieniaczu kabel zakoñczony gniazdem 13pin

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kolor przewodu czerwony w ekranie ekran dla 1 bia³y w ekranie ekran dla 3 zielony niebieski szary czarny ¿ó³ty pomarañczowy -

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (2 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

13 ekran

br¹zowy ekran ca³ego kabla

Patrz tak¿e w materia³ach przys³anych oraz ni¿ej: SEAT i VW. BMW model radia: BMW BAVARIA C BUSSINESS RDS Pioneer (tak wynika z instrukcji, któr¹ mam) model zmieniacza: BMW 6 CD P produkcji Pioneer

Widok z³¹cz (¿eñskie) od strony ³¹czenia. Numeracja z³¹cza 14 stykowego oryginalna. Jest to kabelek miêdzy zmieniaczem (klon Pioneera CDX-M30) a kablem ³¹cz¹cym radio ze zmieniaczem. Jakie radio tym steruje i jakie jest w nim z³¹cze tego nie wiem (mam tylko pewne przypuszczenia). Mimo, ¿e zmieniacz wygl¹da na standard Pioneera M-BUS to dziwi brak jednego przewodu steruj¹cego (szarego). Z³¹cze 14 pinowe firmowane jest przez firmê hirschman (charakterystyczne logo z h). Pozostaje jeszcze tylko kwestia kabla ³¹czeniowego radio-przelotka do zmieniacza (z prostokatnego z³¹cza w radiu na to okr¹g³e 14 styków (gdybym wiedzia³ gdzie jest fabrycznie kabel w BMW serii 5 model z 93 to bym poszuka³ i przerysowa³ ca³oœæ). Mam ju¿ trochê opisów do nowszych BMW, nied³ugo bêdê zamieszcza³. BMW model zmieniacza: CDX-M2086ZBM (65.12 - 8 375 537.0) model samochodu: seria 7 po 1998 roku

styk 1 2 3 4 5 6 7

sygna³ masa zasilania (GND) +12V BATT K-BUS masa (GND) audio Laudio L+ masa (GND)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (3 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

8 9

audio Raudio R+

Numeracja umowna. Zgodnie z obecnym trendem wszystkie urz¹dzenia pod³¹cza siê pod magistralê samochodu. Podobnie jest i z radiem oraz zmieniaczem w BMW. Wymiana danych odbywa siê przez KBUS. W radiu K-BUS jest na styku 7 i s³u¿y do komunikacji tak¿e z komputerem pok³adowym oraz oddzielnym wyœwietlaczem. Sygna³ audio wprowadzany jest natomiast do dolnego 10 stykowego z³¹cza (uk³ad podobny jak na drugiej czêœci rysunku). Opis na podstawie serwisówki. Chrysler/Jeep zmieniacz: Mitsubishi P56038579AB

styk sygna³ 1 audio R 2 shield drain 3 j1850 4 ign 5 audio L 6 audio GND 7 power GND 8 battery

Sposób pod³¹czenia z radiem

Opis rozpracowany przez Intella. Daewoo model radia: AKF-0827RR

styk

sygna³

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (4 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

1 2 3 4 5 6 7 8

CD-C ON BACK UP B+ N.C. DATA GND R-CH L-CH SIGNAL GND

Opis na podstawie radia. Coœ mi to wygl¹da na standard sterowania jaki stosuje Grundig i podobne. Mo¿e po zmianie kabla chodzi³o by zamiennie. Wiêcej na ten temat w dziale Teoria kabla do zmieniacza. FORD model radia 5000, 6000 i 7000.

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sygna³ ACP+ ekran ACP masa audio R+ audio L+ ACPuruchomienie ACP/CD zasilanie od³¹czane ekran audio audio Laudio R-

Dosta³em to dwoma mailami (opis i zdjêcie z³¹cza oraz p³yty) i z³o¿y³em do kupy. Opis dopasowa³em do z³¹cza na podstawie mas. Pozostaje pytaniem o, co to ma w œrodku. Od jednej osoby dosta³em info, ¿e dzia³a z tym Clarion ale osoba ta nie daje znaku ¿ycia. Na stronach za wielk¹ wod¹ oferuj¹ interface do pod³¹czenia radia Forda (z Focusa) do zmieniacza Kenwood, Blaupunkt a firma Dietz oferuje tak¿e interfejs do pod³¹czenia zmieniacza Sony (cena oko³o 350-400 z³, rekomendowana 349z³). Mercedes Benz model radia: CM2191 model zmieniacza: MC3196NA

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (5 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

Na podstawie radia. W radiu z³¹cze DIN-8 ¿eñskie, zasilanie w standardzie starego Mercedesa, w zmieniaczu z³¹cze ISO-C10C. Oba elementy s¹ produkcji Alpine, podejrzewam, ¿e sposób sterowania zmieniaczem to zwyk³y M-BUS. Nie uda³o mi siê ustaliæ z jakiego samochodu ten zestaw pochodzi ale na pewno jest to na rynek USA (tuner pracuj¹cy w rastrze 0,2MHz oraz programy pogodowe WB). Lexus i Toyota model zmieniacza: Pioneer CDX-M97512T i Nakamichi CX-CS5110A

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12V BATT +12V ACC L+ R+ TXS+ TXM+ GND LRTXSSW TXM-

kolor przewodu czerwony szary

fioletowy z srebrnym paskiem pomarañczowy z srebrnym paskiem br¹zowo ¿ó³ty -

ró¿owy czerwono fioletowy niebiesko szary

Jednostka steruj¹ca by³a produkowana przez Nakamichi. Zestaw ma oddzielne wzmacniacze, g³oœnik niskotonowy. Zmieniacz Pioneera jest na 6 p³yt i w œrodku jest to zmieniacz z serii M-BUS (zgadzaj¹

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (6 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

siê sygna³y) a Nakamichi jest na 12 p³yt. Mia³em tego nie zamieszczaæ ale ju¿ kiedyœ siê to przyda³o wiêc uzna³em, ¿e warto. Toyota model radia: WH8403 (Philips 22DC761/74) model samochodu: Avensis

styk sygna³ 1 +12V BATT 2 MUTE 3 S. GND 4 L+ 5 R+ 6 12V ACC 7 TXT 8 TX+ 9 TX10 GND 11 L12 R-

Numeracja umowna. Opis z³¹cza na podstawie radia (z³¹cze zasilania i g³oœników zamieszczone jest w OEM). Nie wiadomo jaki zmieniacz jest montowany fabrycznie, mo¿liwe, ¿e Pioneer P-Bus (tak¹ dosta³em informacjê). Opel radio: SC804(C) i SC804D(C) z CDC (klawisz CD górny prawy róg, patrz opisy OEM Opel) zmieniacz: CDC1 (czyli DC012 w wersji dla Opla, inny wtyk)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (7 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

W zmieniaczu z³¹cze ¿eñskie widok od strony ³¹czenia
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sygna³ audio L masa GND SDA (-DL ?) audio GND BATT bus GND audio R ACC SCL (+DL ?) kolor przewodu w zmieniaczu bia³y w ekranie czarny niebieski w ekranie ekran dla 1 i 7 ¿ó³ty ekran dla 3 i 9 czerwony w ekranie czerwony zielony ekranie kolor przewody w kablu ró¿owy w ekranie br¹zowy ¿ó³ty w ekranie ekran audio czerwony ekran szyny niebieski w ekranie zielony pomarañczowy w ekranie styk w ISO C9 A8 C7 (?) C8 A7 C3 C10 A5 C5 (?)

Opis z³o¿ony z kilku Ÿróde³. Kolory w zmieniaczu i opis sygna³ów na podstawie oryginalnego zmieniacza, kolory kabla na podstawie kolorów kabla z Omegi V6, opis sygna³ów w radiu na podstawie radia. Powinno chodziæ bez problemów ale mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zamienione s¹ miejscami szyna danych i zegara (SCL i SDA) trzeba to poprawiæ (jak radio nie widzi zmieniacza tj. nie chce siê prze³¹czyæ na CD), nic mimo to nie powinno siê uszkodziæ. Tylko radio z klawiszem CD (napis na klapie CDC) bêdzie sterowaæ zmieniaczem (bo by³ model wczeœniejszy bez sterowania). Opel radio: SC804(C) i SC804D(C) z CDC (klawisz CD górny prawy róg) zmieniacz: Philips DC022 (ewentualnie DC012 lub te¿ mo¿liwe, ¿e RC026)

Z³¹cze w zmieniaczu ¿eñskie, widok od strony ³¹czenia
styk 1 2 3 4 5 6 7 sygna³ +12 sw. +12V perm. masa GND D2B- (-DL ?) D2B+ (+DL ?) audio R audio L styk w ISO A5 A7 A8 C7 (?) C5 (?) C10 C9

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (8 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

8 ekran

audio GND bus GND

C8 C3

Mog¹ byæ miejscami zamienione linie danych i zegara. Je¿eli radio nie chce siê prze³¹czyæ na zmieniacz to nale¿y je zamieniæ miejscami. Sprawdza³em i SC804(C) na pewno chodzi z DC022 Philipsa. Tylko, ¿e ja przerabia³em DC0 22 montuj¹c kabel z CDC1 (oryginalny zmieniacz Opla, który uleg³ uszkodzeniu). Sam mia³em problem w³aœnie z zamienionymi miejscami liniami danych i zegara, ale jak ju¿ zamontowa³em poprawnie w samochodzie klientowi to nie chcia³em demontowaæ na pomiar i zrobienie opisu. RC026 jest nowsz¹ wersj¹ DC022 wiêc powinna chodziæ, DC012 ma inny wtyk ale po uzgodnieniu sygna³ów z opisu zmieniacza Philipsa lub te¿ kolorów z CDC1 (tego wy¿ej) te¿ siê da pod³¹czyæ. Opel radio: CCR600 (ewentualnie CCR800 Bose) zmieniacz: CDC2 (ewentualnie CDC3)

Z³¹cze w zmieniaczu mêskie widok od strony ³¹czenia (patrz uwagi pod tabel¹)
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sygna³ w zmieniaczu E2 masa GND +12V BATT +12V ACC AGND audio L E1 masa GND +12V BATT IL AGND audio R sygna³ w radiu C.L masa GND +12V BATT ster. anten¹ masa audio audio L C.H masa GND +12V BATT ? masa audio audio R styk w ISO C5 A8 A7 A5 C8 C9 C7 C8 A7 ? C8 C10

Opis na podstawie radia i schematu Vectry. Numeracja z³¹cza i przybli¿ony widok z³¹cza w zmieniaczu w³aœnie na podstawie schematu (nie weryfikowane). Nie wiem co to jest IL (napis wskazywa³by na podœwietlenie, kolor przewo du szaro-zielony te¿), fabrycznie jest to pod³¹czone w okolicach zegarów. Ciê¿ko zbadaæ sam kabel fabrycznie zamontowany w samochodzie, poniewa¿ wpleciony jest w

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (9 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

wi¹zkê przewodów i dodatkowo wyprowadzenia s¹ na tyle kr ótkie, ¿e ciê¿ko montuje siê fabryczny zmieniacz a co dopiero pomierzyæ i przerysowaæ kolory (szczególnie Astra II ze zmieniaczem CDC3 to ju¿ miejsce do cyrkowych popisów pod³¹czeniowych). Co w zamian zamiast fabrycznego zmieniacza? Opis wskazuje, ¿e z³¹cze jest w standardzie CAN (C.L i C.H czy¿by CAN LOW i CAN HIGH), ale ja nie jestem pewien czy odpowiednio pod³¹czony zmieniacz Philipsa (raczej z linii AC026) mo¿e œmigaæ bez przeróbek (nie sprawdza³em i nie gwarantujê tego). Co prawda fabryczny zmieniacz opisany jest jako Blaupunkt CDC2, ale ju¿ nowszy to Philips CDC3 (i bardzo podobnie zbudowany jest do standardowego zmieniacza Philipsa na 4 p³yty CD). Rover model zmieniacza: XQE100430; CRV81xxxxx (Alpine) model samochodu: 65

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sygna³

-

-

kolor przewodu czerwony zielony niebieski jasny br¹zowy bia³y niebieski ciemny czarny ¿ó³ty

Numeracja fabryczna. Jak na razie nie mam opisu sygna³ów. Radio do tego zmieniacza to model wbudowany w konsolê o nietypowych wymiarach. Z³¹cze ma opis AMP i BMW (w tym czasie w³aœcicielem Rovera by³o oczywiœcie BMW). SEAT model radia: Aura (Grundig) z Leon, Toledo model zmieniacza: CX-CV1820LH Matsushita

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (10 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

Opis z³¹cz zmieniacza (na rysunku widok od strony ³¹czenia z³¹cza na kablach, mêskie)
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sygna³ cd data in cd clock masa zasilania (GND) cd data out +12V BATT (na sta³e) audio R +12V remote (sterowanie) audio GND audio L kolor przewodu w kablu niebieski zielony br¹zowy gruby ¿ó³ty czerwono-zielony gruby fioletowy ekranowany czerwony ekran dla 7 i 10 bia³y ekranowany kolor przewodu w zmieniaczu pomarañczowy czarny fioletowy (ekran) br¹zowy ¿ó³ty gruby czerwony szary czarny gruby bia³y niebieski styk w ISO 13 (C) 15 (C) 8 (A) 14 (C) 7 (A) 20 (C) 17 (C) 18 (C) 19 (C) -

Na podstawie materia³ów przys³anych. Literki w nawiasach przy numerach styków w ISO informuj¹, do której kostki dany sygna³ jest pod³¹czony. Podobne z ³¹cze w zmieniaczu by³o spotykane przy niektórych modelach VW. Kabel powinien byæ taki sam. Subaru Legacy Premium Sound (model 1992)

styk 1 2 3

Opis sygna³u nc wejœcie audio R nc

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (11 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

wejœcie audio L masa wejœcie sterowania +12V nc bus zasilanie +12V podtrzymanie +12V bus nc masa

Wygl¹da to trochê na interface Panasonica. Informacje na podstawie strony: (gdzieœ mi siê zapodzia³ adres). VW model radia: VW Gamma 4 model zmieniacza: fabryczny

Opis z³¹cz zmieniacza (na rysunku widok od strony ³¹czenia z³¹cza na kablach, mêskie)
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sygna³ cd data in cd clock masa zasilania (GND) cd data out +12V BATT (na sta³e) audio R +12V remote (sterowanie) audio GND audio L kolor przewodu w kablu ¿ó³ty zielony br¹zowy gruby niebieski pomarañczowy bia³y ekranowany czerwony ekran dla 7 i 10 fioletowy ekranowany kolor przewodu w zmieniaczu pomarañczowy czarny zielony (ekran) br¹zowy ¿ó³ty gruby czerwony szary czarny gruby bia³y niebieski styk w ISO 1 (C) 2 (C) 3 (C) 4 (C) 7 (A) 7 (C) 6 (C) 3 (C) 10 (C) -

Opis na podstawie przys³anego zdjêcia. Niestety by³o niezbyt fortunnie zrobione (widok tylko z jednej strony) i nie wszystko by³o dobrze widaæ. Po z³o¿eniu do kupy opisu z amerykañskiego modelu Premium Sound, zdjêcia oryginalnego kabelka oraz opisu kabla do Seata (te¿ jest na tej stronie) powsta³ ten rysunek. Warto wspomnieæ, ¿e Gamma 4 by³a produkowana przez kilka firm: Blaupunkta, Panasonica, Philipsa oraz prawdopodobnie Clariona (tego nie mogê do koñca zweryfikowaæ). Czy
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (12 of 13)22-06-2005 15:21:16

OEM Changer www.studio24.prv.pl

opis pasuje do ka¿dego modelu tego nie gwarantuje (znaj¹c koncern VW to powinien). Styki 8 i 9 z³¹cza w kostce ISO C to prawdopodobnie wyjœcia liniowe. Jest przelotka produkowana przez Dietz umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie standardowego zmieniacza Panasonic. Mo¿na j¹ sobie zrobiæ korzystaj¹c z informacji zamieszczonych na tej stronie (Audi, Seat, VW). VW model radia: VW: Beta 5/Gamma 5/Beetle Gamma/MFD, Audi: Symphony/Concert(Blaupunkt)/Chorus II (MJ2001); Skoda MS501; Seat Scala model zmieniacza: CX-DP601 Panasonic (czyli te¿ i podobne: CX-DP9060/9061)

UWAGA. RADIA PANASONIC MAJ¥ LOGIKÊ 5V NA Z£¥CZU ACC A RADIA KONCERNU VW WYSTAWIAJ¥ 12V. KTOŒ KTO MI TEN OPIS PODES£A£ NIE WZI¥£ TEGO POD UWAGÊ - TAKIE POD£¥CZENIE MO¯E ZNISZCZYÆ ZMIENIACZ!!! Widok z³¹cza w zmieniaczu od strony ³¹czenia (¿eñskie 13 pin). Opis dosta³em poczt¹, sam go nie sprawdza³em wiêc nie gwarantujê za poprawne dzia³anie. Na materia³ach, które dosta³em by³ jeszcze zwarty styk 7 i 8 w z³¹czu zmieniacza ale uwzglêdniaj¹c, ¿e na styku 8 jest masa (ekran przewodu) a na styk 7 podaje siê +12V to raczej nie bêd¹ one zwarte. Teoretycznie patrz¹c na opis z³¹cza radia VW i opis z ³¹cza zmieniacza Panasonic powinno to ³adnie chodziæ ale nie mia³em okazji sprawdziæ. Id¹c dalej to powinno chodziæ z radiem Audi Concert oraz Seat Aura, bo tam jest tego samego typu z³¹cze (a zmieniacz Audi chodzi z nawigacj¹ VW MFD). Mam jeszcze kilka tego typu z³¹cz rozpisanych kolorami ale nie mam pojêcia od czego one s¹. Jest jeszcze jedno Audi (2 kostki do ISO-C3), z³o¿one z dwóch przy czym jedno okaza³o siê z³¹czem do Beckera, oraz tajemnicze z³¹cze oznaczone numerem 3 022 02 35 (czy to mo¿e Opel ?) z kablem opisanym Nokia B&B a drug¹ czêœci¹ wygl¹daj¹c¹ na Philipsa. Nie mam pojêcia co to jest. Mo¿e kabel ³¹cz¹cy modu³ telefonu (nawigacji?) do radia. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/oemchan.htm (13 of 13)22-06-2005 15:21:16

Wyœwietlacz w Oplu - www.studio24.prv.pl

Wyœwietlacz w Oplu Czêsto powraca kontrowersyjna sprawa wyœwietlacza w Oplu. I nie chodzi tu tylko o to jakie radia wspó³pracuj¹ ale te¿ o to jak pod³¹czyæ radio fabryczne do takiego wyœwietlacza gdy ktoœ wyci¹³ kostkê ISO. Dlatego postanowi³em t¹ sprawê zbadaæ dok³adniej i wyniki zamieœciæ na stronie. Wiadomo ju¿ jest, ¿e transmisja danych odbywa siê po zmodyfikowanej magistrali I2C. Modyfikacja polega na dodaniu sygna³u zezwolenia MRQ. Do pod³¹czenia z wyœwietlaczem potrzeba wiêc 3 przewodów danych, masa i zasilanie ju¿ s¹ tam a potrzeba tylko jeszcze przewodu informuj¹cego wyœwietlacz, ¿e radio jest w³¹czone (zmiana wyœwietlania z daty na radio). Dokonuje siê tego podaj¹c sygna³ sterowania anten¹ automatyczn¹ i pod³¹czenie to je s t fabrycznie wykonane. Zatem do dzie³a. Na pocz¹tek przedstawiê to co wiem a potem dalszy tryb postêpowania. Sprawa pierwsza. Z³¹cze w radiu Starsze radio (ewentualnie starsze z³¹cze w samochodzie)

Z³¹cze A- zasilanie 1. SVC niebiesko-czerwony 2. masa SCV br¹zowo-fioletowy 3. 4. +12V ACC czarny 5. ster. A.A. czerwono-bia³y 6. podœwietlenie szaro-zielony 7. +12V PERM czerwony 8. masa br¹zowy

Z³¹cze C- wyœwietlacz i inne 1. SDA br¹zowy z czarnym p. 2. SCL br¹zowy z czerwonym p. 3. GND br¹zowy cienki 4. MRQ br¹zowy z szarym p. 5. 6. br¹zowy z fioletowym p. 7. 8. 9. 10. -

Kolory przewodów z oryginalnych kabli w Oplu. Dla najwa¿niejszego z³¹cza dla nas, czyli C sam spisa³em z oryginalnej kostki, któr¹ widzia³em na gie³dzie i sprawdzi³em dla drugiej, któr¹ kupi³em dla pewnoœci. Wa¿na sprawa, która wyjaœni siê dalej. Opis kolorów w wersji podstawowej ale to nie ma znaczenia w tym przypadku. Z³¹cze B - g³oœniki nas nie interesuje w tym przypadku dlatego opis jego pomijam aby nie zaciemniaæ opisu. Nowsze radio lub nowszy samochód (z du¿¹ dziur¹ na radio)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/opel_disp.htm (1 of 10)22-06-2005 15:21:40

Wyœwietlacz w Oplu - www.studio24.prv.pl

Z³¹cze C (rozszerzenie - wyœwietlacz, telefon, zmieniacz) styk sygna³ kolor przewodu 5 SCL ¿ó³ty z bia³ym paskiem 8 MRQ fioletowy 11 SDA zielony z bia³ym paskiem

Reszta jest ju¿ klasycznie (szczegó³y w opisach z³¹cz ISO, z³¹cze Opel CAR2003 a sprawdzone te¿ dla CDR2005). Kolorki na podstawie materia³ów przys³anych (zdjêcie, opis). Z³¹cze w Kenwood KDC-8070R, KRC-877R i KMD-PS970R

styk 1 2 3 4 obudowa

sygna³ SCL MRQ SDA nie pod³¹czone masa

kolor przewodu ¿ó³ty bia³y czerwony ekran przewodu

Podajê kolory dlatego, ¿e to z³¹cze (¿eñskie, widok od strony ³¹czenia) wisi na doœæ cienkim przewodzie ekranowanym, który lubi siê urywaæ (a radia te te¿ ju¿ do najm³odszych nie nale¿¹). Aby wyœwietlacz dzia³a³ poprawnie nale¿y pamiêtaæ tak¿e o przewodzie steruj¹cym data/radio. Sprawa druga. Z³¹cze w wyœwietlaczu Wyœwietlacz standardowy Astra I, Corsa I

Widok z³¹cza w wyœwietlaczu od strony przy³¹czania
Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 Sygna³ +12V z akumulatora NTC masa zasilania NTC +12V po stacyjce oœwietlenie ? +12V po w³¹czeniu radia Kolor przewodu czerwony niebieski br¹zowy niebieski z bia³ym paskiem czarny szary z zielonym paskiem szary z czarnym paskiem czerwony z szarym paskiem

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/opel_disp.htm (2 of 10)22-06-2005 15:21:40

Wyœwietlacz w Oplu - www.studio24.prv.pl

9 10 11 12

SCL MRQ SDA ?

br¹zowy z czerwonym paskiem br¹zowy z szarym paskiem br¹zowy z czarnym paskiem niebieski z czerwonym paskiem

Opis (kolorki) na podstawie kostki w oryginalnym wyœwietlaczu przerysowany dziêki uprzejmoœci osoby sprzedaj¹cej czêœci na gie³dzie w Elizówce. Pod³¹czenia bez opisu tycz¹ siê czujnika temperatury (a mo¿e te¿ i go³oledzi) i nas nie dotycz¹. Jakby ktoœ chcia³ sobie uruchomiæ termometr w wyœwietlaczu to miêdzy przewód niebieski a niebieski z bia³ym paskiem nale¿y pod³¹czyæ termistor NTC o rezystancji w pobli¿u 0 stopni oko³o 15 kiloomów. Wyœwietlacz w Omega lub Vectra

styk 1,5,8 2 9 10 11

sygna³ +12V masa SCL MRQ SDA

Opis dosta³em. Dotyczy tylko wyœwietlacza bez komputera (ten z komputerem ma inaczej pod³¹czane zasilanie i chyba wiêksz¹ 28 stykow¹ kostkê). Numeracja zgodna z fabryczn¹. W wyœwietlaczu jest ¿ó³te z³¹cze a opis (numeracja) znajduje siê na czarnej obudowie. Prze³¹czanie radio/data odbywa siê stykiem 8 w wyœwietlaczu. Sprawdzi³em na wyœwietlaczu punktowym (dot-matrix) z Omegi i ³adnie smiga³o. Dla zainteresowanych styk 3 i 4 to styki do termometru (po do³¹czeniu termistora NTC, który w okolicach 0 stopni ma 15kOm mamy termometr). Wyœwietlacz w Astra II, Corsa II, Zafira, Agila (z³¹cze podobne do tego z Astry I zapinane na zatrzask z boku, nie sprawdza³em numeracji ale ponoæ liczy siê od do³u nie od góry !!!)
styk 1,2,3 4,5,6 7,8,9 10 11 12 sygna³ +12V masa SCL SDA MRQ

Sprawa trzecia. Jak po³¹czyæ To najlepiej wyjaœni rysunek (dla wyœwietlacza w Astra I i z³¹cza starszego radia):

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/opel_disp.htm (3 of 10)22-06-2005 15:21:40

Wyœwietlacz w Oplu - www.studio24.prv.pl

Ogólnie: Co trzeba pod³¹czyæ:
radio SCL SDA MRQ sterowanie anten¹ autom. wyœwietlacz SCL SDA MRQ sterowanie za³¹czaniem co to jest szyna zegara szyna danych zezwolenie prze³¹cza data/radio

Sprawa czwarta. Co z tego wynika £¹czymy, sprawdzamy i powinno dzia³aæ. Je¿eli nie pod³¹czymy czujnika temperatury to na czêœci wyœwietlacza go obs³uguj¹cej bêdziemy mieli wskazanie --.-°C ale to nie ma wp³ywu na resztê wskazañ (takie wskazanie mo¿na spotkaæ w niektórych "lekko uszkodzonych" i naprawionych Oplach :). Spotka³em siê z kilkoma rodzajami wyœwietlacza (w nawiasie model i numer katalogowy Opel):
q

Astra I, Corsa I, Tigra I: czas, data/radio, termometr, organizacja 8 znaków (5WK7 418 90 434 642)

q

Astra I, Corsa I: czas, data/radio, organizacja 8 znaków (5WK7 427

90 565 934)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/opel_disp.htm (4 of 10)22-06-2005 15:21:40

Wyœwietlacz w Oplu - www.studio24.prv.pl

q

Astra I: czas, radio, termometr, komputer, organizacja 8 znaków (VDO 90 434 425)

q

Astra(edycja polska z ¯erania, model podstawowy) tylko czas bez obs³ugi radia

q

Vectra i Omega przed 1996: czas, data/radio, temperatura, organizacja 8 znaków

q

Vectra i Omega przed 1996: czas, data/radio, komputer, temperatura, organizacja 8 znaków (5WK7 441 90 379 234)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/opel_disp.htm (5 of 10)22-06-2005 15:21:40

Wyœwietlacz w Oplu - www.studio24.prv.pl

q

Vectra i Omega po 1996: czas, data/radio, temperatura, organizacja 8/10 znaków (5WK7 452 90 494 190)

q

Vectra i Omega po 1996: czas, data/radio, temperatura, komputer, organizacja 8/10 znaków (5WK7 463 90 565 934)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/opel_disp.htm (6 of 10)22-06-2005 15:21:40

Wyœwietlacz w Oplu - www.studio24.prv.pl

q

Vectra i Omega: czas, data/radio, temperatura, komputer i telefon (z lewej pracuje jako radio, z prawej jako telefon)

q

Astra II, Corsa II, Agila: czas, data/radio, temperatura, organizacja 8/10(8+2) znaków (na zdjêciu pracuje w organizacji 8 znaków) (5WK7 00007 00 91 33 265)

q

Astra II z komputerem (na zdjêciu pracuje w organizacji 10 znaków - litera U i synchronizacja zegara - napis RDS przy wskazaniu czasu)

q

Astra II, Corsa, z fabrycznym radiem z telefonem komórkowym, jak poprzedni ale dodatkowo wskaŸnik poziomu sygna³u dla telefonu (na zdjêciu pracuje w organizacji 10 znaków)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/opel_disp.htm (7 of 10)22-06-2005 15:21:40

Wyœwietlacz w Oplu - www.studio24.prv.pl

q

q monitor LCD do nawigacji: dos³ownie wszystko (Astra II Coupe) Vectra nowa, wyœwietlacz razem z obs³ug¹ z klimatyzacji ale s¹ te¿ prostsze modele

Sprawa pi¹ta. Mity na temat wyœwietlacza Magiczne ¿ó³te podœwietlenie wyœwietlacza wp³ywa na powstawanie mitów na temat jego wykorzystania. Wyjaœnijmy sobie raz na zawsze to nie jest wyœwietlacz tylko do RDS ale do ca³ego radia, kasety, odtwarzacza CD i zmieniacza CD. Nie mo¿na wiêc pod³¹czyæ do niego dowolnego radia z RDS i wyœwietlaæ komunikatów RDS. A wspó³pracuj¹ z nim jak na razie: oryginalne radia Opla (przeznaczone do sterowania wyœwietlaczem), Grundig SCD3390 (ju¿ siê powoli wykañczaj¹ istniej¹ce egzemplarze, ale jest nowy model SCD3590) i radia Kenwooda (wybrane modele, model KRC-877R testowa³em i chodzi bardzo ³adnie) czasem z dodatkowym interface (patrz ni¿ej lub te¿ i OEM), ostanio Sony wypuœci³o interfejs do pod³¹czenia radia Sony z wyœwietlaczem i pilotem Opla. Nie wspó³pracuje nic poza tym wbrew temu co twierdz¹ "sprzedawcy" gie³dowi. Sprawa szósta. A to siê narobi³o z nowymi z³¹czami Nowe modele, nowe radia i nowe z³¹cza. Pierwsza rzecz rzucaj¹ca siê w oczy to nowy wymiar odbiorników Opla. Ciekawiej jest gdy radia nie ma, bo zobaczymy nowe z³¹cze w kieszeni (ISO-C3 zamiast ISO-C10). I jak to po³¹czyæ? Okazuje siê, ¿e prosto. Trzeba tylko zobaczyæ na górê tej strony i wszystko bêdzie jasne. Nazwy sygna³ów siê zgadzaj¹ i dzia³a (sam sprawdzi³em z radiem CAR2003 i zwyk³ym wyœwietlaczem z Astry I). Bez problemu powinno œmigaæ posiadane przez nas radio do starszego Opla (ulubione Delco CDR500 :-) ) z nowymi modelami, kwestia tylko prostej przelotki. Tylko jest jedno ma³e ale. Niektóre nowe Ople sprzedane bez radia maj¹ zablokowan¹ funkcjê pracy wyœwietlacza z radiem. Aby j¹ uaktywniæ trzeba pojechaæ do serwisu Opla, tam to zrobi¹, niestety odp³atnie. Samemu to trudno przeskoczyæ, wymaga sporego doœwiadczenia i szczêœcia aby nie uwaliæ wyœwietlacza, a jak samochód jest na gwarancji to mo¿na tylko sobie narobiæ problemu. Sprawa siódma. Co to za organizacja Dotychczas sprawa by³a jasna kiedy mieliœmy do czynienia ze starszymi Oplami i poprzednimi radiami. Pod³¹cza³o siê (w zasadzie wrzuca³o w fabryczn¹ kieszeñ) radio i ju¿ gra³o i wyœwietla³o. A co bêdzie z nowym modelem w³o¿onym do starszego Opla? Po wpisaniu kodu nastanie ciemnoœæ na wyœwietlaczu (lub zostanie SAFE a radio zacznie poprawnie dzia³aæ). Wynika to z innej organizacji wyœwietlania. Dawniej by³o 8 znaków i kilka symboli. Teraz jest 10 znaków i inne symbole oraz dodatkowo sygna³ synchronizacji zegara z RDS. W DIGIT10 mamy ma³e literki w RDS. Niby to drobiazg ale ³adnie wygl¹da. Nowe wyœwietlacze bez problemu akceptuj¹ stare przesy³anie a tak¿e nowe. Ale odwrotnie ju¿ trzeba radio przestawiæ na specyficzny typ wskazañ. Jak, o tym w ustawieniach (kombinacja 4 i 6 lub 3 i 5 przy w³¹czaniu radia). Czym siê ró¿ni DIGIT10 od 8+2? Tego do koñca nie wiem. Ale pewnie wyjdzie to na nowych wyœwietlaczach.
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/opel_disp.htm (8 of 10)22-06-2005 15:21:40

Wyœwietlacz w Oplu - www.studio24.prv.pl

Sprawa ósma. Jakie radio, jaki wyœwietlacz Pomyœla³em trzeba pójœæ za ciosem i przygotowaæ zestawienie jakie radio dzia³a w jakiej organizacji. To zestawienie przyda siê jeszcze do innego celu. Ci¹gle bêdzie uzupe³niane (sam nie mia³em pojêcia ile jest modeli pod wyœwietlacz). Myœla³em o umieszczeniu tutaj odnoœników do zdjêæ tych modeli ale nie wiem czy to najlepszy pomys³.
model radia SC201C Philips SC202C Blaupunkt SC303C Grundig SC804C Philips bez CDC SC804C Philips z CDC CD300C Blaupunkt CD300(RDS) Blaupunkt DC339/78 RDS Philips DC247 Philips DC347 Philips DC614 Philips DC637 Philips RC479 Philips CAR200 Grundig CAR300 Blaupunkt CAR400 Philips CDR500 Delco CCR600 Philips CCRT700 Philips NCDR1000 Siemens CAR2003 Blaupunkt CAR2004 Philips CAR2005 Delco lub VDO CCR2006 Philips CCRT2008 Philips NCDC2015 Siemens Grundig SCD3390 Grundig SCD3590 Kenwood 8070, 877, 970 Kenwood display out Sony display out VDO CD411XED organiz. 8 8 8 8 8/10 8 8 ? ? ? 8/? ? ? 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 ? ? 10/8 10/8 10/8 10/8 ? ? 8 ? 8 ? ? ? uwagi

za to dolby C bez dolby C, dzia³a z DC012 i DC022 nie wiem czy by³a wersja bez wyœwietlacza

bez RDS, bez reverse, panel ma³y panel, RDS, CD sterowanie CD, odpowiednik DC633 Philips panel, RDS, CD nie synchronizuje zegara nie synchronizuje zegara

z telefonem, fabrycznie inny wyœwietlacz nawigacja, pracuje z kolorowym wyœwietlaczem

z telefonem nawigacja nowsza wersja SCD3390 tylko z przelotk¹ (chodz¹ bez problemu) tylko modele w wyjœciem na wyœwietlacz i interfejsem tylko modele w wyjœciem na wyœwietlacz i interfejsem ma³y panel, RDS, CD

Sprawa dziewi¹ta.Ja chcê wyœwietlaæ co innego Nie ma problemu. Mo¿na wyœwietlaæ jakie siê chce napisy. Trzeba tylko pod³¹czyæ jakiœ uk³ad procesorowy, który bêdzie wysy³a³ dane do naszego wyœwietlacza. Widzia³em w sieci strony gdzie zamieszczone s¹ dwa uk³adziki na PIC16F84: obrotomierz i wskaŸnik zu¿ycia paliwa. Ja trochê pokombinowa³em i na znalezionym programie Ÿród³owym po ma³ych zmianach mogê ju¿ wyœwietlaæ statyczne napisy na LCD. W dalszej czêœci przewidujê wyœwietlanie napisów z radia innego ni¿ przewidziane do pracy z wyœwietlaczem Opla. Sprawa dziesi¹ta. DID, TID, MID S¹ pytania to oznaczaj¹ te skróty. To opisujê:
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/opel_disp.htm (9 of 10)22-06-2005 15:21:40

Wyœwietlacz w Oplu - www.studio24.prv.pl

DID - dual info display (zegarek i data/radio) TID - triple info display (zegarek, data/radio, termometr) MID - multiple info display (zegarek, data/radio, termometr, trip i check - komputer pok³adowy). Czyli samo podanie tych 3 literek nie okreœla jeszcze konkretnego wyœwietlacza. Sprawa jedenasta. Kto nastêpny Tak siê jakoœ z³o¿y³o, ¿e w œlady Opla poszli nastêpni. Renault, Citroen, VW, Mercedes, Mitsubishi i kto wie jeszcze kto. Spodziewam siê ju¿ nowych listów z pytaniem czy radio A bêdzie wspó³pracowaæ z wyœwietlaczem B (Opel z Renault to mo¿e byæ ciekawe :-) ). Wiem, ¿e robi¹c t¹ stronkê nie zmniejszê liczby listów a tylko zwiêkszê j¹. Pewnie ju¿ jutro dostanê x nowych wiadomoœci z tytu³em "wyœwietlacz Opel". Ju¿ zacz¹³em badaæ sprawê wyœwietlacza w Citroenie. A o Renault napisa³em ju¿ w dziale o pilotach (tam sprawa jest du¿o bardziej skomplikowana). Opis pod³aczenia trzech generacji wyœwietlacza Renault te¿ tam jest. I jeszcze jedno. Masz problem z brakuj¹cymi segmentami (brak linii, brak punktów) pisz na meljey@o2.pl - i na pewno nie bêdziesz ¿a³owa³. Tylko zerknij tutaj Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/opel_disp.htm (10 of 10)22-06-2005 15:21:40

ðàçíûå

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë ðàçíûå
ACURA

ADDZEST BAY 313S

AUDIOVOX CP-250 MADE IN CHINA

AUDIOVOX AV-220

ARTECH ASC-6500 MADE IN CHINA

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (2 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

BECKER AVUS BECKER AVUS2000 BECKER GRAND PRIX

BECKER GRAND PRIX CD

BECKER BE-3301

CITROEN

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (3 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

DAIHATSU

FUJITSU TEN-24 v

FISHER AX-R502

HYUNDAI ATOS HYUNDAI SONATA

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (4 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

HYUNDAI H510JE

ISUZU (Ðàçíûå ìîäåëè) ISUZU PREMIUM SYSTEM 3580

IVECO DAILY

INTERCONTI CR-13880

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (5 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

INKEL S-120A1

KIA PRIDE

KIA AUK-2008

KIL AUK-2070

LEXUS NAKAMICHI

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (6 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

MAZDA (Ðàçíûå ìîäåëè) MAZDA Logic Control 3262

OPEL FRONTERA

PEUGEOT

RENAULT R5, R19, R21, ESPACE, TWINGO

ROADSTAR

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (7 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

ROADSTAR RS-110000HQL

SSANG YONG BTL-9022KI

SSANG-YONG MUSSO, KORANDO

SUPRA SCR 7030H (Âèëêà ðàçú¸ìà)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (8 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

SOUND CRAFT AR-7500

SPEAKER

SUBARU P120

SUBARU LEGACY, IMPREZA, VIVIO

SUZUKI Model:391001-65010

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (9 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

SUZUKI SWIFT

SHIVAKI SCA-9511

SKODA AUTO SYMPHONY

SKODA VERONA

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (10 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

TEC - 576PLL

UNIVERSUM CR 439X

YAMAHA YM-1050EQ

YAMAHA YM-9600

YAMAHA YM-9900RC

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (11 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

XR-7102 Ìàãíèòîëà áåç êàêèõ ëèáî îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ, íåò è íàäïèñè íà ëèöåâîé ïàíåëè, âèäàòü ÷òî èçãîòîâëåíà â êèòàå è íàïîìèíàåò "SHERWOOD". Íî ýòî, íà ìîé âçãëÿä è âèäàòü ñïîðíûé âîïðîñ, ãëàâíîå åñòü ðàçú¸ì.

VISTEON RXR8F-18K876-AGLGR (JAGUAR 9000 PREMIUM SOUND)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (12 of 13)22-06-2005 15:22:02

ðàçíûå

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/others.htm (13 of 13)22-06-2005 15:22:02

r.c. PANASONIC

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë PANASONIC

PANASONIC B-880

PANASONIC CQ-R 35LEE

PANASONIC CQ-RD915LEN, DP-200V (ñ CD äèñêîì)

PANASONIC CQ-H03,04,06,07,08; CQ-J03, CQ-D50, CQ-RD50, CQ-DP31EG, CQ-DP41EG

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panasonic.htm (2 of 3)22-06-2005 15:22:26

Kable do zmieniaczy Panasonic - www.studio24.prv.pl

Kable do zmieniaczy Panasonic CX-DP600

W zmieniaczu jest gniazdo 13pin, w radiu natomiast z³¹cze DIN8 (sterowanie) oraz 2 gniazda cinch (sygna³ audio). Kabel z jednej strony zakoñczony jest wtykiem 13pin (na rysunku widok od strony ³¹czenia) a z drugiej wtykiem DIN8 (widok od strony przy³¹czania), dwoma wtykami cinch oraz ¿ó³tozielonym kablem z bezpiecznikiem 3,15 A (zasilanie +12V). Na rysunku pokazane s¹ po³¹czenia miêdzy z³¹czami z oryginalnego kabla.
Styk (DIN-8) 1 2 3 4 5 6 7 8 ekran Sygna³ CD. C Data CD. C Clk STRB RM. Data ACC masa cyfrowa (?) masa masa Kolor przewodu

-

ekran dla sygna³ów cyfrowych (?) ekran kabla

Sygna³y na podstawie schematu. Kolorki bêd¹ jak gdzieœ bêdê mia³ dostêp do uszkodzonego kabla. Nowsze CX-DP801

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panasonic_changer.htm (1 of 2)22-06-2005 15:22:48

Kable do zmieniaczy Panasonic - www.studio24.prv.pl

Na podstawie oryginalnego kabla. Kabel z jednej strony ma z³¹cze DIN-8 mêskie (na rysunku widok od strony ³¹czenia) a z drugiej strony bia³e, ¿eñskie 16 stykowe z³¹cze (na rysunku widok od strony ³¹czenia). Zasilanie +12V trzeba pod³¹czyæ tam, gdzie jest nawet po wy³¹czeniu zap³onu. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panasonic_changer.htm (2 of 2)22-06-2005 15:22:48

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami (ale bez z³¹cza ISO lecz innym) Je¿eli jest mo¿liwy zakup samego z³¹cza (nie gotowego kabla) podany zostanie jego typ. Obecnie dopisuje inne modele posiadaj¹ce identyczne z³¹cza, a te co dane z³¹cze na nich zbada³em oznaczam wyt³uszczon¹ czcionk¹. Rysunki z³¹cz schematyczne (wygl¹d mo¿e trochê odbiegaæ od rzeczywistoœci, niektóre narysowane schematycznie). Widok z³¹cza od ty³u radia (czasem to widok wtyku od strony wystaj¹cych kabli). Poniewa¿ niektórzy maj¹ w¹tpliwoœci jak to wygl¹da wiêc pokazuje przyk³ad takiego z³¹cza:

Jest to Sony XR-3700RDS , a w zasadzie amerykañska odmiana Blaupunkta (specjal market). Alpine model: 7524/7524R/7525/7525R

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sygna³ +12V podtrzymanie (BATT) Audio Interrupt Out Lead Audio Interrupt In Lead Remote Turn On Lead sterowanie wzmacniacza antena remote +12V zasilanie (ACC) masa zasilania (GND) g³oœnik FLg³oœnik FL+ g³oœnik FRg³oœnik FR+ g³oœnik RLg³oœnik RL+ g³oœnik RRg³oœnik RR+

Kolor przewodu ¿ó³ty ró¿owy z bia³ym paskiem ró¿owy z bia³ym paskiem br¹zowy z bia³ym paskiem niebieski z bia³ym paskiem niebieski czerwony czarny bia³y z czarnym paskiem bia³y szary z czarnym paskiem szary zielony z czarnym paskiem zielony fioletowy z czarnym paskiem fioletowy

Top model z przed kilku lat. Posiada ponadto sterowanie zmieniaczem M-Bus (tak¿e i korektory w tym standardzie), RDS, 2 kolory, full-logic z dolby B i C i wiele innych rzeczy Alpine modele: TDE-7823W, TDM-7574RM, CDM-7835R, CDE-7860R (1996-2003) 7513/7514(tylko g³oœniki przód)/7523/7517 (1993) i inne

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (1 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sygna³ +12 V podtrzymanie g³oœnik RLg³oœnik RL+ g³oœnik RRg³oœnik RR+ sterowanie wzmacniaczem sterowanie ant. automat masa zasilania g³oœnik FLg³oœnik FL+ g³oœnik FRg³oœnik FR+ audio interrupt in lead (*) +12 V zasilanie

Kolor przewodu ¿ó³ty (15A bezpiecznik) zielony z czarnym paskiem zielony fioletowy z czarnym paskiem fioletowy niebieski z bia³ym paskiem niebieski czarny bia³y z czarnym paskiem bia³y szary z czarnym paskiem szary ró¿owy z czarnym paskiem czerwony

Na podstawie z³¹cza fabrycznego. Numeracja umowna (Alpine ma inn¹ numeracjê). Jeszcze kilka modeli ma takie z³¹cze. Styk oznaczony gwiadk¹ jest tylko w niektórych modelach (7860R). Czêœæ modeli Alpine ma ISO. Clarion model: CXR401/RDB515(USA bez zdejmowanego panela) (1993)

Opis po³¹czeñ i kolorów przewodów
styk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sygna³ g³oœnik RFg³oœnik RF+ g³oœnik RRg³oœnik RR+ sterowanie anteny autom (?) +12 V zasilanie podœwietlenie (?) g³oœnik LFg³oœnik LF+ g³oœnik LRg³oœnik LR+ masa +12 V podtrzymanie -

Kolor przewodu szary z czarnym paskiem szary fioletowy z czarnym paskiem fioletowy niebieski z bia³ym paskiem czerwony pomarañczowy z bia³ym paskiem bia³y z czarnym paskiem bia³y zielony z czarnym paskiem zielony czarny ¿ó³ty -

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (2 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

Uwaga: Numeracja umowna. Z³¹cze ma oznaczenie JS1149-16 (lub czasem opisuj¹ je Molex 16 pin). Czêœæ pod³¹czana do radia to z³¹cze ¿eñskie. Bez wiêkszych problemów mo¿na je kupiæ w sklepach elektronicznych za cenê ok. 2 z³ + 10 gr. za ka¿dy konektor. Clarion RAX660Dz (rok 1999/2000 - patrz uwaga).

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sygna³ g³oœnik LR+ g³oœnik LFg³oœnik LF+ g³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik RR+ g³oœnik RRzasilanie +12V g³oœnik LRzasilanie (po stacyjce) +12V ster. anten¹ automatyczn¹ podœwietlenie podtrzymanie +12V masa zasilania

Kolor przewodu zielony bia³y z czarnym paskiem bia³y szary szary z czarnym paskiem fioletowy fioletowy z czarnym paskiem ¿ó³ty gruby z bezp. 15A zielony z czarnym paskiem czerwony cienki niebieski z bia³ym paskiem pomarañczowy z bia³ym paskiem ¿ó³ty cienki z bezp. 3 A czarny gruby

Jest to amerykañska wersja modelu ARX6570Rz (pozbawiona RDS). Numeracja styków umowna. Opis na podstawie oryginalnej kostki pod³¹czeniowej. O ile dobrze pamiêtam to europejska wersja ma ISO. Daewoo model: AKD-0275RDS

styk 1 2 3 4 5 6 7 8

sygna³ +12V BATT +12V BATT g³oœnik g³oœnik + g³oœnik g³oœnik + tel mute line out R

kolor przewodu ¿ó³ty ¿ó³ty szary z czarnym paskiem szary zielony z czarnym paskiem zielony br¹zowy czerwony w ekranie

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (3 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

line out L line out GND masa zasilania GND masa zasilania GND g³oœnik g³oœnik + g³oœnik g³oœnik + sterowanie anten¹ dimmer +12V ACC +12V BATT

bia³y w ekranie ekran dla 8 i 9 czarny czarny fioletowy z czarnym paskiem fioletowy bia³y z czarnym paskiem bia³y niebieski ró¿owy czerwony ¿ó³ty

Numeracja umowna. Opis na podstawie radia. Gelhard model:GXR228DS.

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ +12V podtrzymanie ? masa zasilania g³oœnik g³oœnik g³oœnik g³oœnik sterowanie ant. automat. +12V zasilanie (ACC) ? podœwietlenie ? g³oœnik g³oœnik g³oœnik g³oœnik

kolor przewodu czerwony (10A) bia³y czarny zielony z niebieskim paskiem zielony z czerwonym paskiem szary z czerwonym paskiem szary niebieski czerwony pomarañczowy zielony zielony szary z niebieskim paskiem szary

Numeracja umowna. Radio ma jeszcze z³¹cze DIN-8 do pod³¹czenia zmieniacza p³yt CD. Przewody do g³oœników oznaczone tak, ¿e od razu wiadomo który to który. Normalnie by³o jeszcze ISO ale jakiœ "fachowiec" go odci¹³. Gelhard model: GXR260WT

styk

sygna³

kolor przewodu

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (4 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sterowanie anteny autom. g³oœnik FR+ g³oœnik FL+ g³oœnik RR+ g³oœnik RL+ +12V ACC +12V BATT g³oœnik FRg³oœnik FLg³oœnik RRg³oœnik RLmasa (GND)

bia³y szary z niebieskim paskiem zielony z niebieskim paskiem szary z czerwonym paskiem zielony z czerwonym paskiem czerwony ró¿owy szary zielony szary zielony czarny

Numeracja umowna. Opis na postawie radia. Radio ma sterowanie zmieniaczem CD. Wejœcie zmieniacza jest mini DIN-7. Model WT to model z drewnopodobnym panelem przednim. Jest jeszcze model z czarnym panelem przednim. Haitai model: T900

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ CD IN L CD IN R +12V ACC g³oœnik 1g³oœnik 2g³oœnik 3g³oœnik 4+12V BATT masa CD IN g³oœnik 1+ g³oœnik 2+ g³oœnik 3+ g³oœnik 4+ masa

kolor przewodu bia³y w ekranie czerwony w ekranie fioletowy zielony z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem ¿ó³ty z czarnym paskiem niebieski z czarnym paskiem czerwony ekran dla 1 i 2 zielony szary ¿ó³ty niebieski czarny

Opis na podstawie radia. Có¿ mo¿na jeszcze o radiu napisaæ - jest to typowy model zrobiony na pewnym powszechnym procesorze Philipsa CCR520 i wszystkim co z tym wspó³pracuje. Model ma RDS. Jedno co go tak naprawdê wyró¿nia to przeŸroczysty przedni panel w kolorze zielonym lub niebieskim (takie ju¿ spotka³em). JVC
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (5 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

modele starsze i KD-S550/S611/S621/S636/S653R/S656R

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sygna³ g³oœnik LF+ g³oœnik LFg³oœnik LR+ g³oœnik LRg³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RF+ g³oœnik RFsterowanie ant. automat. +12 V zasilanie masa +12 V podtrzymanie

kolor przewodu bia³y bia³y z czarnym paskiem zielony zielony z czarnym paskiem fioletowy fioletowy z czarnym paskiem szary szary z czarnym paskiem niebieski z bia³ym paskiem czerwony czarny ¿ó³ty

Numeracja umowna. Z³¹cze jak w popularnych modelach Sony (zreszt¹ praktycznie kompatybilne) JVC model: KS-RT707/RT600/RT404/RT500/RT313/RT311/RT212/RT211

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

sygna³ masa g³oœnik RRg³oœnik RR+ g³oœnik RLg³oœnik RL+ g³oœnik FRg³oœnik FR+ podtrzymanie (MEM) zasilanie (ACC) g³oœnik FL+ g³oœnik FLster. anteny autom.

kolor przewodu czarny fioletowy z czarnym paskiem fioletowy zielony z czarnym paskiem zielony szary z czarnym paskiem szary ¿ó³ty czerwony bia³y bia³y z czarnym paskiem niebieski z bia³ym paskiem

Na podstawie radia i oryginalnego kabla. Numeracja umowna. Jest jeszcze kilka modeli z podobnym z³¹czem.
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (6 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

JVC model: KD-GT5R/GT7/RT75R

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sygna³ masa zasilania wyjœcie liniowe R ty³ masa wyjœcia liniowego ty³ wyjœcie liniowe L ty³ wyjœcie liniowe R przód antena rem i amp. rem +12V podtrzymanie +12 V zasilanie masa wyjœcia liniowego przód wyjœcie liniowe L przód

Kolor przewodu czarny czerwony w ekranie ekran dla 2 i 4 bia³y w ekranie czerwony w ekranie niebieski z bia³ym paskiem ¿ó³ty czerwony ekran dla 5 i 10 bia³y w ekranie

Numeracja oryginalna. Model ten to deck ze zmieniaczem na 3 CD i RDS. JVC model: KD-LX110R (rok 2001)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sygna³ masa zasilania + 12 V power ster. ant. autom. g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik LRg³oœnik LR+ + 12 V batt. podœwietlenie tel mute EXT. AMPL. CONT g³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LFg³oœnik LF+

Kolor przewodu czarny czerwony niebieski z bia³ym paskiem fioletowy fioletowy z czarnym paskiem zielony z czarnym paskiem zielony ¿ó³ty pomarañczowy br¹zowy ró¿owy szary szary z czarnym paskiem bia³y z czarnym paskiem bia³y

Numeracja umowna. Z³¹cze jak Kewnoodach. Ale g³oœniki ³¹czone inaczej co powoduje odwrotne dzia³anie Fadera (przód zamienia siê z ty³em).

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (7 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

KENWOOD model: KDC-86R

styk 1 2 3 4 5 6 7 8

sygna³ phone interface sterowanie anteny podœwietlenie (ILL) +12V ACC phone interface GND phone interface +12V BATT masa zasilania GND

kolor przewodu bia³y w ekranie niebieski z bia³ym paskiem pomarañczowy z bia³ym paskiem czerwony z bia³ym paskiem ekran dla 1 i 6 czerwony w ekranie ¿ó³ty czarny

Numeracja umowna. Na podstawie radia. Model doœæ stary wiêc trudno ju¿ trafiæ ze sprawnym laserem ale zdarzaj¹ siê i takie. Warto wiedzieæ, ¿e ten model to deck i nie ma wbudowanego wzmacniacza tylko 4 wyjœcia liniowe. KENWOOD modele: KDC-5030D/8020R

styk 1 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 17 18 19 2,10,11,16

sygna³ +12V * g³oœnik FLg³oœnik FRg³oœnik RLg³oœnik RRline out R GND line out L GND masa GND g³oœnik FL+ g³oœnik FR+ g³oœnik RL+ g³oœnik RR+ line out R line out L +12V -

kolor przewodu czerwony * bia³y z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem zielony z czarnym paskiem fioletowy z czarnym paskiem ekran dla 17 ekran dla 18 czarny bia³y szary zielony fioletowy czerwony w ekranie bia³y w ekranie czerwony -

Numeracja umowna. Nie jestem do koñca przekonany co do tego +12V oznaczonego gwiazdk¹. Mam drugi opis i tam plusy s¹ inaczej (jest w materia³ach przys³anych). KENWOOD KDC-7070R, KDC-5040R, KDC-4590R, KRC-958R, KRC-778R i inne z tamtych lat

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (8 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sygna³ masa zasilania + 12 V power ster. ant. autom. g³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LFg³oœnik LF+ + 12 V batt. podœwietlenie tel mute EXT. AMPL. CONT g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik LRg³oœnik LR+

Kolor przewodu czarny czerwony niebieski z bia³ym paskiem szary szary z czarnym paskiem bia³y z czarnym paskiem bia³y ¿ó³ty pomarañczowy br¹zowy ró¿owy fioletowy fioletowy z czarnym paskiem zielony z czarnym paskiem zielony

Numeracja umowna. Z³¹cze na podstawie z³¹cza oryginalnego Kenwood KDC-5040R i KDC-7070R. Pod z³¹czem znajduje siê bezpiecznik typu mini-fuse (samochodowy typ miniaturowy). Oba plusy musz¹ byæ pod³¹czone do zasilania. W modelach z automatycznie zamykanym panelem (np. MASK), nale¿y ¿ó³ty przewód (+12 V batt) pod³¹czyæ do miejsca gdzie wystêpuje +12V po wy³¹czeniu stacyjki a czerwony przewód (+12 V power) w miejscu gdzie +12 V wystêpuje po za³¹czeniu stacyjki. Tylko takie po³¹czenie gwarantuje zamykanie siê radia po wy³¹czeniu stacyjki. W przypadku innych modeli takie po³¹czenie (¿ó³ty przewód) powoduje, ¿e ustawienia radia nie s¹ kasowane po wy³¹czeniu zap³onu. Fabrycznie przewód dostarczany jest z drug¹ koñcówk¹ zakoñczon¹ standardowym z³¹czem ISO. W sklepie widzia³em taki przewód z list¹ (prawie?) wszystkich Kenwoodów z panelami (i MASK). Ciekawe jest to z³¹cze EXT. AMPL. CONT. czy jest to sterowanie wzmacniaczem zewnêtrznym czy te¿ blokada wzmacniaczy wewnêtrznych. Z³¹cze podœwietlenie to tak¿e z³¹cze œciemniania (DIMMER) co jest bardzo dobre. Z³¹cza 10, 11, 12 nie wystêpuj¹ we wszystkich modelach .Czasem na z³¹czu 4 wyprowadzone jest sterowanie zewnêtrznego wzmacniacza. Kenwood model: KRC-554D; KRC-654R D/L(1993)

styk 1 2 3 4 5

sygna³ podœwietlenie +12V podtrzymanie (BATT) +12V zasilanie (ACC) g³oœnik FL+ g³oœnik FR+

kolor przewodu

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (9 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

6 7 8 9 10 11 12 13 14

g³oœnik RL+ g³oœnik RR+ sterowanie ant. automat. masa zasilania g³oœnik FLg³oœnik FRg³oœnik RLg³oœnik RR-

Numeracja umowna. Opis na podstawie radia (554) oraz instrukcji serwisowej (654). Z³¹cze zmieniacza umieszczone jest na kablu (stary typ, prostok¹tny). Oryginalnego przewodu nie by³o i dlatego nie ma kolorów. Kenwood model: KRC-155D (1994)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sygna³ masa zasilania +12V +12V g³oœnik g³oœnik g³oœnik

kolor przewodu czarny

szary zielony zielony z czerwonym paskiem

Numeracja umowna. Niestety z³¹cze by³o w op³akanym stanie podobnie jak i radio dlatego te¿ opis mocno niekompletny. Ale ze wzglêdy na mo¿liwoœæ zbadania pozosta³ych sygna³ów samodzielnie zosta³ zamieszczony. Majestic model: DP38 niebieski panel

styk 1 2 3 4 5 6 7 8

sygna³ CD-in L CD-in R +12V BATT g³oœnik FL+ g³oœnik FR+ g³oœnik RL+ g³oœnik RR+ +12V ACC

kolor przewodu bia³y w ekranie czerwony w ekranie fioletowy zielony szary ¿ó³ty niebieski czerwony

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (10 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

9 10 11 12 13 14 15 16

CD-in masa sterowanie anten¹ automat. g³oœnik FLg³oœnik FRg³oœnik RLg³oœnik RRmasa

ekran dla 1 i 2 ¿ó³ty zielony z czarnym paskiem szary z czarnym paskiem ¿ó³ty z czarnym paskiem niebieski z czarnym paskiem czarny

Numeracja umowna. Wyjœcia liniowe s¹ umieszczone na kablach. Radio produkowane we W³oszech, mia³o panele przednie w ró¿nych kolorach w dodatku przepuszczaj¹ce œwiat³o. Wejœcie CD-in aktywuje siê klawiszem na panelu, tak wiêc ³atwo wprowadziæ sygna³ z przenoœnego odtwarzacza lub zmieniacza ze sterownikiem. Panasonic model: CQ-RD915LEN/ R565/545/525EW FX65LEN/FX45LEN RDP-650/DP-38

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sygna³ horn g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik LR+ g³oœnik LRmasa zasilania +12 V po stacyjce +12 V podtrzymanie (*) tel mute g³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LF+ g³oœnik LFsterowanie anten¹ autom. +12 V podtrzymanie masa zasilania (*)

Kolor przewodu br¹zowy fioletowy fioletowy z czarnym paskiem zielony zielony z czarnym paskiem czarny czerwony ¿ó³ty pomarañczowy szary szary z czarnym paskiem bia³y bia³y z czarnym paskiem niebieski ¿ó³ty czarny

Numeracja umowna. D³ugo szuka³em oryginalnego z³¹cza do przemalowania i uda³o siê. Prawdopodobnie pasuje do wiêkszoœci Panasoniców z panelem. Sygna³ HORN s³u¿y do pod³¹czenia z klaksonem w samochodzie, jest to czêœæ instalacji alarmowej. Podwójne zasilanie (oznaczone gwiazdk¹ *) jest tylko w modelach o wiêkszym wzmacniaczu mocy. Panasonic model: CQ-DFX777/DFX888/DFX672/FX220/FX420/FX620 (2000 i 2001 rok)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (11 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ tel. mute g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RL+ g³oœnik RL+12V ACC masa zasilania GND dimmer g³oœnik FR+ g³oœnik FRg³oœnik FL+ g³oœnik FLsterowanie anteny. autom. +12V BATT

kolor przewodu br¹zowy z bia³ym paskiem ró¿owy ró¿owy z czarnym paskiem zielony zielony z czarnym paskiem czerwony z rezystorem 1kOm czarny pomarañczowy szary szary z czarnym paskiem bia³y bia³y z czarnym paskiem niebieski ¿ó³ty

Numeracja umowna. Model z serii Day&Night, z panelem podœwietlanym œwietlówk¹ (absolutnie nie rzucaæ panelem bo bêd¹ du¿e k³opoty). Jest jeszcze kilka modeli z takim z³¹czem z tej serii. Panasonic model:CQ-DP151N/RDP101N (2001 rok)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sygna³ g³oœnik FL+ g³oœnik FR+ g³oœnik FRg³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik RL+ g³oœnik RL+12V BATT g³oœnik FLsterowanie anten¹ automat. podœwietlenie

kolor przewodu bia³y szary szary z czarnym paskiem fioletowy fioletowy z czarnym paskiem zielony zielony z czarnym paskiem ¿ó³ty bia³y z czarnym paskiem niebieski pomarañczowy

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (12 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

13 14 15 16

+12V ACC masa zasilania

czerwony czarny

Numeracja umowna. Na podstawie z³¹cza oryginalnego. Philips model: 22RC248

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sygna³ +12V zasilanie (SW) +12V podtrzymanie (PERM) g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik FRg³oœnik RL+ masa zasilania g³oœnik FR+ g³oœnik RLg³oœnik FLg³oœnik FL+

kolor przewodu czerwony ¿ó³ty niebieski z czerwonym paskiem niebieski szary br¹zowy z czerwonym paskiem br¹zowy szary z czerwonym paskiem br¹zowy zielony z czarnym paskiem zielony

Numeracja umowna. W tym radiu jest koñcówka w specyficznym uk³adzie o dwóch trybach pracy : 2*30W i 4*12W i st¹d wynikaj¹ takie dziwne po³¹czenia g³oœników. Z³¹cze zmieniacza standardu D2B umieszczone te¿ jest na kablu. Pioneer model: KE-1900 (1997)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8

sygna³ ster. ant. automat. +12V podtrzymanie g³oœnik RF+ g³oœnik RR+ g³oœnik LF+ g³oœnik LR+ +12V zasilanie masa

kolor przewodu niebieski pomarañczowy szary szary z czarnym paskiem zielony zielony z czarnym paskiem czerwony czarny

Numeracja umowna. Model co prawda amerykañski ale s¹ odpowiedniki europejskie (np. KE-1900SDK z niemieckim systemem komunikatów drogowych i KE-1910 z zakresami na rynki wschodnie) co wró¿y istnienie takiego z³¹cza tak¿e w tych modelach. Pioneer
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (13 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

modele (94-95): KEH-2600/2600SDK/3600/360SDK/P11/P4000/P4000SDK/P5000/P5000SDK DEH-405SDK/505SDK/605RDS

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sygna³ sterowanie ant. automat. +12V zasilanie g³oœnik FL+ g³oœnik FLg³oœnik FR+ g³oœnik FRg³oœnik RL+ g³oœnik RLg³oœnik RR+ g³oœnik RR+12V podtrzymanie masa zasilania

kolor przewodu niebieski czerwony zielony zielony z czarnym paskiem szary szary z czarnym paskiem czarny z zielonym paskiem czarny z zielonym szary z czerwonym paskiem czarny z szarym paskiem pomarañczowy czarny

Numeracja umowna. Na podstawie oryginalnego z³¹cza. KEH-P11 to wersja KEH-P4000 sprzedawana w komplecie ze zmieniaczem 6 CD. Pioneer modele (95-96): KEH-1300/1400/1450/1500/1530/1700/1730/1800/1830R/2100R/2300R/2400R/2500/2520/2700/2710/2720R KEH-3520/P3700R/3710/3720/3730/500/5730R/1100/1150/1200/1300/1400SDK/1300R/1311 KEH-P3300/P3400/3600/3630R/P4300R/P4400R/P4500R/P4530R/P4600R/P4630R/P4700/P4730/P5700R

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sygna³ ster. anten¹ automat. +12V zasilanie (ACC) g³oœnik RFg³oœnik RF+ g³oœnik LFg³oœnik LF+ +12V podtrzymanie (Batt) g³oœnik LR+ g³oœnik LRg³oœnik RR+ g³oœnik RRmasa zasilanie

kolor przewodu niebieski czerwony szary z czarnym paskiem szary zielony z czarnym paskiem zielony pomarañczowy zielony z czerwonym paskiem czarny z zielonym paskiem szary z czerwonym paskiem czarny z szarym paskiem czarny

Numeracja umowna. Na podstawie radia i kabelka oryginalnego. Jest wersja z³¹cza z bezpiecznikiem pod z³¹czem po prawej stronie. Wtyki s¹ zamienne. Pioneer modele (94-95): KEH-2900RDS/3800RDS/3900RDS/P15RDS/P25RDS/P4100RDS/P4110/P4200RDS/P5100RDS/P5200RDS
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (14 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

KEH-P6100RDS/P6200RDS/7100RDS/7200RDS

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sygna³ tel. mute ster. ant. automat. +12 V ACC g³oœnik RFg³oœnik RF+ g³oœnik LFg³oœnik LF+ +12 V BATT g³oœnik LR+ g³oœnik LRg³oœnik RR+ g³oœnik RRmasa zasilania

Kolor przewodu br¹zowy niebieski czerwony szary z czarnym paskiem szary bia³y z czarnym paskiem bia³y ¿ó³ty zielony zielony z czarnym paskiem fioletowy fioletowy z czarnym paskiem czarny

Numeracja umowna. Z³¹cze rozpisane na podstawie oryginalnego z³¹cza Pioneer KEH-3800. Do poprawnej pracy radia oba + 12 V powinny zostaæ pod³¹czone do zasilania. Z³¹czem ACC mo¿na aktywowaæ funkcje specjalne. Pioneer model: DEH-P443R/P8000R/P9000R/P435RDS/P815RDS/P823RDS/P825RDS/P545R/P544R/P645R KEH-P7400RDS/P7600RDS/P8200RDS/P8400RDS/P8600R/P9200RDS/P9700R DEX-P88R/P99RDS, KEX-P820RDS (deck, bez g³oœników), inne (1998-99)

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sygna³ masa zasilania sterowanie anten¹ autom. alarm out (*) tel. mute g³oœnik FLg³oœnik FL+ g³oœnik FRg³oœnik FR+ +12V podtrzymanie podœwietlenie +12V ACC door switch (*) g³oœnik RLg³oœnik RL+

Kolor przewodu (1 opcja) czarny niebieski br¹zowy ¿ó³ty z czarnym paskiem zielony z szarym paskiem zielony szary z zielonym paskiem szary pomarañczowy ¿ó³ty czerwony bia³y czarny z zielonym paskiem zielony z czerwonym paskiem

Kolor przewodu (2 opcja) czarny niebieski z bia³ym paskiem ¿ó³ty bia³y z czarnym paskiem bia³y szary z czarnym paskiem szary ¿ó³ty pomarañczowy czerwony bia³y zielony z czarnym paskiem zielony

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (15 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

15 16

g³oœnik RRg³oœnik RR+

czarny z szarym paskiem szary z czerwonym paskiem

fioletowy z czarnym paskiem fioletowy

Numeracja umowna. Kolory kabli g³oœnikowych w Pioneerach s¹ bardzo jednoznaczne i od razu wiadomo, który g³oœnik gdzie pod³¹czyæ :) ale w nowych modelach zosta³o to poprawione. Z³¹cze opisane na podstawie fabrycznej kostki pod³¹czeniowej oraz opisu z radia. Sygna³y oznaczone gwiazdk¹ wystêpuj¹ tylko w modelach maj¹cych RFP Alarm. W nich te¿ dwa przewody wyprowadzone s¹ dodatkowo - bia³y z pomarañczowy paskiem (Door Lock) i bia³y z czerwonym paskiem (Alarm Sensor). W wy¿szych modelach oprócz wyjœæ liniowych przednich i tylnych jest jeszcze wyjœcie na wzmacniacz subwoofera. A w modelach z podœwietleniem EL wisi jeszcze przetwornica. Pioneer modele: DEH-P5100R/P6100R/7100R/6000R/7000R (2000 rok)

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sygna³ g³oœnik RF+ g³oœnik RFg³oœnik LR+ g³oœnik LRsterowanie wzmacniaczem +12V zasilanie (ACC) masa zasilania (GND) g³oœnik RR+ g³oœnik RRg³oœnik LF+ g³oœnik LFtel. mute podœwietlenie (ILL) +12V podtrzymanie (PERM)

kolor przewodu szary szary z czarnym paskiem zielony zielony z czarnym paskiem niebieski z bia³ym paskiem czerwony czarny fioletowy fioletowy z czarnym paskiem bia³y bia³y z czarnym paskiem ¿ó³ty z czarnym paskiem pomarañczowy z bia³ym paskiem ¿ó³ty

Numeracja umowna. Z³¹cze typu JS. Pioneer model: MEH-P5100R

Styk 1 2 3 4 5 6

Sygna³ Telefon mute antena remote B. rem illumination +12V zasilanie (ACC) g³oœnik FR-

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (16 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

7 8 9 10 11 12 13 14 15

g³oœnik FR+ g³oœnik FLg³oœnik FL+ g³oœnik RL+ g³oœnik RLg³oœnik RR+ g³oœnik RR+12V podtrzymanie (B.UP) masa (GND)

Numeracja umowna. Na podstawie tego modelu radia. Pioneer model: DEH-624R/625R/424/425/424R/425R/433R/434R/435R i inne z tamtego okresu: (1996)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sygna³ g³oœnik RLg³oœnik RRster. ant. automat. masa zasilania g³oœnik FRg³oœnik FLg³oœnik RL+ g³oœnik RR+ +12 V batt. +12 V power g³oœnik FR+ g³oœnik FL-

Numeracja styków umowna. Z³¹cze rozpisane na podstawie modelu Pioneer DEH-624R. Oba plusy nale¿y pod³¹czyæ do zasilania. Modele z 5 na koñcu s¹ z podœwietleniem zielonym (wyœwietlacz wielokolorowy), z 4 maj¹ podœwietlenie bursztynowe. Chyba jest taki model z tej serii robiony dla Hondy. Pioneer model: DEH-790SDK (i chyba inne z tego okresu rok 1992)

Styk 1 2 3 4 5 6

Opis sygna³u telefon mute +12 V Acc. (zasilanie) ILL (podœwietlenie) g³oœnik FR+ g³oœnik FL+ masa zasilania

kolor przewodu ¿ó³ty z czarnym paskiem czerwony pomarañczowy z bia³ym paskiem szary zielony czarny

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (17 of 18)22-06-2005 15:23:12

Z³¹cza odbiorników ze zdejmowanymi panelami - www.studio24.prv.pl

7 8 9 10

+12 V B. UP (podtrzymanie) sterowanie wzmacniaczem g³oœnik FRg³oœnik FL-

pomarañczowy niebieski szary z czarnym paskiem zielony z czarnym paskiem

Model trochê leciwy (1992) ale chyba spotykany. Z³¹cze anteny standard u Pioneera czyli na kablu, wyjœcia liniowe tak¿e (przód oraz ty³). Poniewa¿ wzmacniacz jest tylko do przodu wiêc aby zasiliæ 4 g³oœniki niezbêdna jest dodatkowa koñcówka mocy. Numeracja umowna, z³¹cze mo¿na kupiæ w wielu sklepach elektronicznych z ok. 2 z³ (patrz Clarion). Jest na pewno bliŸniaczy model DEH-790 bez uk³adu komunikatów drogowych (brak klawisza SDK nad SOURCE na panelu). Pioneer model KEH-M8300RDS/M9300RDS/M8000RDS/M8500RDS/M9500RDS/P6000RDS/5800RDS/5200RDS (1992-95) DEH-M980RDS (rok 1992)

Styk 1 2

Sygna³ g³oœnik RLg³oœnik RR-

Kolor przewodu czarny z zielonym paskiem czarny z szarym paskiem

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/panel.htm (18 of 18)22-06-2005 15:23:12

r.c. PHILIPS

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë PHILIPS

PHILIPS SC-201

PHILIPS CAR400

PHILIPS CCR600

PHILIPS DC670

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/philips.htm (2 of 3)22-06-2005 15:23:35

r.c. PHILIPS

PHILIPS

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/philips.htm (3 of 3)22-06-2005 15:23:35

Kable do zmieniaczy Philips - www.studio24.prv.pl

Kable do zmieniaczy Philips PHILIPS CD – changer cable RC 026, DC 022 (DC 012 – interface cable) uwaga: zmieniacze i radia D2B

ISO PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (SHIELD) Signal BUS_GND D2B+ D2BN.C. +12 V PERM. GND +12 V SW. R_CH L_CH SIGN_GND (GND)

13 pin connector PIN Signal 1 SIGN_GND 2 L_CH 3 SIGN_GND 4 R_CH 5 GND 6 N.C. 7 +12 V SW. 8 +12 V PERM. 9 BUS_GND 10 N.C. 11 D2B+ 12 D2B13 N.C. SHIELD GND W kablu przed³u¿aj¹cym wtyk. W kablu interface gniazdo. Niektóre modele maj¹ z ty³u wyprowadzony kabel zakoñczony gniazdem tak wiêc inerface nie stosuje siê.

8 pin DIN PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 SHIELD Signal +12 V SW. +12 V PERM. GND D2BD2B+ R_CH L_CH SIGN_GND BUS_GND

W zmieniaczu gniazdo a wiêc kabel zakoñczony wtykiem. (na rysunku widok gniazda w zmieniaczu od strony przy³¹czania)

q

N.C. – not connected (nie pod³¹czone lub brak z³¹cza) q BUS_GND – (masa szyny danych) q D2B+ i D2B- (szyna danych) +12 V PERM. – permament (zasilanie nie od³¹czane po wy³¹czeniu stacyjki) q +12 V SW. – switch (zasilanie w³¹czane w czasie pracy radia) q GND – ground (masa) q R_CH – right channel (kana³ prawy) q L_CH – left channel (kana³ lewy)
q

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/philips_changer.htm (1 of 2)22-06-2005 15:23:55

Kable do zmieniaczy Philips - www.studio24.prv.pl
q

SIGN_GND – signal ground (masa sygna³owa) q SHIELD – (ekran z³¹cza)

Uwaga: W trybie pracy wejœæ jako AUX (ustawienie w INIT) sygna³ audio mo¿na doprowadziæ do z³¹cz fonii z odtwarzacza przenoœnego (np. Discman). Opis znajduje siê na stronie o wejœæiach liniowych. Poniewa¿ wiele osób ma w¹tpliwoœci co do tego opisu to nied³ugo postaram siê narysowaæ przewód radio-zmieniacz. Mo¿na te¿ skorzystaæ z tego co jest pod spodem. Philips model RC026

Schemat kabelka do pod³¹czenia z nowszymi modelami Philipsa. Na podstawie kabla oryginalnego. Opis sygna³ów jak wy¿ej. przejœcie ze z³¹cza ISO-C10 na ISO-C3 oraz w drug¹ stronê

Na podstawie kabla oryginalnego. Na rysunku widok z³¹cza ISO-C10 i ISO-C3 w radiu od strony ³¹czenia (na przewodzie jest takie samo z³¹cze jak w radiu). Daje to mo¿liwoœæ wykonania przelotki w obie strony w zale¿noœci od potrzeb. Na razie brak mi opisu do zmieniacza I2C, a w zasadzie mam opis do zmieniacza DC082 (I2C) ale brak mi opisu od strony radia. Powrót do spisu kabli.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/philips_changer.htm (2 of 2)22-06-2005 15:23:55

r.c. PIONEER

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë PIONEER
PIONEER GM-42

PIONEER KE- 92 ZBM (BMW C Business RDS)

PIONEER CDX-M97512T NAKAMICHI CX-CS5110A

PIONEER KEH-1010QR

PIONEER KEH-1050QR

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/pioneer.htm (2 of 9)22-06-2005 15:24:17

r.c. PIONEER

PIONEER KEH-1450

PIONEER KE-1900 PIONEER KE-2910

PIONEER KE-1700SDK

PIONEER KEH-1850 PIONEER KEH-1950

PIONEER KEH-2500R

PIONEER KEH-2600 PIONEER KEH-3600

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/pioneer.htm (3 of 9)22-06-2005 15:24:17

r.c. PIONEER

PIONEER KEH-3800 (RDS)

PIONEER KEH-P4510

PIONEER DEH-P443R

PIONEER DEH-624R

PIONEER DEH-790SDK

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/pioneer.htm (4 of 9)22-06-2005 15:24:17

r.c. PIONEER

PIONEER DEH-2030R

PIONEER KEH-P8200

PIONEER KEH-8080 SDK

PIONEER KEH-P5950

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/pioneer.htm (5 of 9)22-06-2005 15:24:17

r.c. PIONEER

PIONEER KEH-P6600R

PIONEER DEH-M980RDS KEH-M8300RDS KEH-M9300RDS

PIONEER KEH-M7005W

PIONEER KEH-P6950

PIONEER KEH-P7850

PIONEER KEH-M7400RDS

PIONEER KEX-8250

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/pioneer.htm (6 of 9)22-06-2005 15:24:17

r.c. PIONEER

PIONEER KEH 8020

PIONEER KA-858

PIONEER DEQ-9200

PIONEER KEH- M9800

PIONEER

PIONEER TS-LX80ii

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/pioneer.htm (7 of 9)22-06-2005 15:24:17

r.c. PIONEER

PIONEER DEH-M6017ZH (Honda 39100-S1A-E100)

PIONEER KEH-5110

PIONEER KEH-P8950

PIONEER KEH-P8810

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/pioneer.htm (8 of 9)22-06-2005 15:24:17

Kable do zmieniaczy Pioneer - www.studio24.prv.pl

Kable do zmieniaczy firmy Pioneer. modele M-Bus modele z liter¹ M w nazwie np. KEH-M4000SDK itp. (do oko³o 1995 roku) kabel do zmieniacza CDX-M30 Do zmieniacza dochodz¹ dodatkowo dwa przewody z ma³¹ wtyczk¹ (zasilanie). Wtyk do zmieniacza jest bardzo trudny do kupienia.

Widok z³¹cz od strony ³¹czenia. Numeracja z³¹cza od strony zmieniacza umowna. Do radia pod³¹cza siê mêskie z³¹cze DIN13. Opis sygna³ów.
styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 E sygna³ masa audio L audio L masa audio R audio R masa masa +12V sterowanie masa cyfrowa SQR RST RXN SCK BDT masa kolor przewodu ¿ó³ty w ekranie zielony w ekranie bia³y w ekranie czerwony w ekranie ekran dla 1 i 2 ekran dla 3 i 4 czerwony grubszy ekran dla 9,10,11,12 i 13 szary w ekranie bia³y w ekranie br¹zowy w ekranie ¿ó³ty w ekranie zielony w ekranie ekran ca³ego kabla

Na podstawie dzia³aj¹cego kabla. Zmieniacz ten mo¿na pod³¹czyæ do niektórych modeli radioodbiorników BMW z mo¿liwoœci¹ sterowania zmieniaczem. Taki kabelek posiada te¿ zmieniacz CDX-M6 i CDX-M12. Aby zmieniacz pracowa³ poprawnie nale¿y go dodatkowo zasiliæ poprzez ma³e prostok¹tne z³¹cze. Ten styk dalej od krawêdzi zmieniacza to +12V. Aby unikn¹æ awarii proponujê sprawdziæ w ten sposób (ja tak robi³em): masa na blachê (pod œrubê) a +12V na ten pin dalej. Jak bardzo mocno iskrzy znaczy coœ jest nie tak czyli albo zmieniacz do kitu albo dotykamy masy. Jak

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/pioneer_changer.htm (1 of 3)22-06-2005 15:24:37

Kable do zmieniaczy Pioneer - www.studio24.prv.pl

jest w porz¹dku to zmieniacz zwykle zawarczy po czym gdy naciœniemy EJECT to odda nam magazynek. Opis sygna³ów cyfrowych na podstawie opisu we wnêtrzu sterownika CD-M1. model: CDX-M40

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

sygna³ GND - masa GND - masa BDATA BSQR BREXEN BSCK DGND - masa cyfrowa BRST ACC - sterowanie +12V ISO - masa audio izolowana RCH - audio R LCH - audio L ISO - masa audio izolowana

Opis sygna³ów i rysunek z³¹cza dosta³em mailem, za którego dziêkujê. Widok z³¹cza w zmieniaczu od strony ³¹czenia (nie z³¹cza w kablu). Ciekawe jakie z³¹cze maj¹ pochodne zmieniacze czyli M50/60/70. Kabel pomiêdzy zmieniaczem a radiem ³¹czymy tak:
zmieniacz CDX-M40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sygna³ GND GND BDATA - BDT BSQR - SQR BREXEN - RXN BSCK - SCK DGND BRST - RST ACC ISO - RGND RCH LCH ISO - LGND radio (DIN-13) 5 6 13 9 11 12 8 10 7 3 4 2 1

Numeracja z³¹cza w zmieniaczu jak na rysunku powy¿ej a numeracja w radiu zgodna z opisem na kablu wystaj¹cym z radia (s¹ numerki sprawdzi³em bo mam pod rêk¹ Pioneera KEH-M8300). Wtyczki nieoryginalne nie maj¹ naniesionej numeracji i przy wykonywaniu kabla nale¿y uwa¿aæ aby nie pope³niæ b³êdu. Nazwy sygna³ów poda³em zgodnie z opisem dla zmieniacza i dla radia oraz sterownika. modele IP-Bus czyli modele z literk¹ P w nazwie (od 1995 roku do dziœ).
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/pioneer_changer.htm (2 of 3)22-06-2005 15:24:37

Kable do zmieniaczy Pioneer - www.studio24.prv.pl

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

sygna³ BUS- (BUS1) ekran BUS ekran audio R wolny BUS+ (BUS2) ekran audio R wejœcie audio L ASENSB wejœcie audio R masa audio R masa audio L

kolor przewodu czerwony ekran dla 1 i 5 ekran dla 7 i 11 szary bia³y ekran dla 10 i 9 niebieski pomarañczowy ¿ó³ty br¹zowy czarny

Na podstawie serwisówki do modelu KEH-P4000. Wtyk bardzo trudny do kupienia ale pojawi³y siê rzemieœlnicze podróbki, co prawda bardzo kiepskiej jakoœci ale nawet dzia³aj¹. Zasilanie pod³¹czane osobno. Kolorki dosta³em mailem (dziêki) razem z propozycj¹ stosowania zastêpczo z³¹cz komputerowych. Rozwi¹zanie nieŸle sprawdza siê w praktyce szczególnie jak radio musi byæ wyci¹gane (np. dorabiana kieszeñ). Ciekawostk¹ jest styk 4, który na serwisówce nigdzie nie jest pod³¹czony a w kablu jest po³¹czenie. Czy¿by w celu rozszerzenia o nowe funkcje w modelach po 1999 roku (z CD-text itp.). Wejœcia audio s¹ symetryczne ale pracuj¹ tak¿e jako niesymetryczne. O tym jak pod³¹czyæ do wejœcia odtwarzacz przenoœny do tego z³¹cz na podstronie o wejœciach liniowych. W wielu zmieniaczach je¿eli nie we wszystkich konieczne jest dodatkowe zasilanie za pomoc¹ ma³ego prostok¹tnego z³¹cza. Uwaga: Urz¹dzenia z serii M i P(ewentulanie IP) nie s¹ ze sob¹ kompatybilne i nie mog¹ ze sob¹ bezpoœrednio wspó³pracowaæ. Radio z serii M obs³uguje zmieniacz z serii P po do³¹czeniu kosztownego interfejsu (cena prawie równa cenie zmieniacza) a radio z serii P nie ma mo¿liwoœci sterowania zmieniaczem z serii M wcale, mo¿na ewentualnie ustawiæ w nim wejœcia liniowe a zmieniaczem sterowaæ za pomoc¹ osobnego sterownika, co jest nie zawsze wygodne i tanie. Od tego momentu nie odpowiadam na maile dotycz¹ce wspó³pracy urz¹dzeñ serii M i P ze sob¹. Powrót do strony kabli.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/pioneer_changer.htm (3 of 3)22-06-2005 15:24:37

Wyœwietlacze w samochodach koncernu PSA - Peugeot i Citroen

Wyœwietlacze w samochodach koncernu PSA - Peugeot i Citroen Po wyœwietlaczu Opla, wyœwietlaczu Renault (opis w pilotach) przysz³a kolej na wyœwietlacze w samochodach koncernu PSA. Tu sprawa jest jeszcze bardziej zagmatwana bo po roku 2000 w tej firmie na szerok¹ skalê zaczêto stosowaæ magistralê Multiplex, która objê³a tak¿e radio przez co siê sta³o integraln¹ czêœci¹ samochodu. W wielu modelach (206 - przed face liftingiem, 406) dodatkowo kszta³t przodu powoduje, ¿e takie radio da siê u¿yæ tylko w danym typie pojazdu, a bior¹c pod uwagê, ¿e jeszcze wymaga specjalnego pod³¹czenia (bez samochodu nie zagra osobie postronnej) to stanowi o niskiej przydatnoœci takiego radia dla z³odzieja. W sumie niez³a metoda ale jak przyjdzie takie radio naprawiæ na stole warsztatowym to mo¿e zacz¹æ siê problem. Peugeot 206 radio: Blaupunkt NIV wyœwietlacz: 0903221 9901 JAEGER 501014700063 9625097880 4.6 5258 29/03/00

Opis dosta³em, jeszcze go nie sprawdza³em, ale jest z takiego Ÿród³a, ¿e powinien dzia³aæ. Z³¹cze w wyœwietlaczu ma kolor bia³y. Radio bez wyœwietlacza nie w³¹czy siê. Radia z magistral¹ Multiplex - samochody z modu³em BSI Peugeot 406HDI rok 2001 radio: Clarion PU-2471A lub Philips 22RC465 oraz inne wyœwietlacz: SAGEM ECRAN MULTIFUNCTION B, 19-03-01 EMF B (inna data np. 19-05-99)

Peugeot 206, 307, Citroen C3, C5, Berlingo; modele z instalacj¹ Multiplex radio: Clarion PU-2471A, PU-2295A, VDO 22RC280 (RD3-00)
file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/psadisp.htm (1 of 3)22-06-2005 15:24:57

Wyœwietlacze w samochodach koncernu PSA - Peugeot i Citroen

wyœwietlacze: Peugeot 206, 307: EMF B Sagem-0 prod: 10/10/01 lub EMF A Sagem-00 prod. 09/11/02 - radio/data/zegar/temperatura

Opis dosta³em, czêœciowo sprawdzi³em, czêœciowo porówna³em ze schematem 206 i 307. Z³¹cze w wyœwietlaczu ma kolor czarny. Radio bez wyœwietlacza nie w³¹czy siê. Do styków 1, 10 i 11 pod³¹czany jest pilot umieszczony przy kierownicy. Ale sama budowa pilota jest ró¿na dla ró¿nych model, dodatkowo obs³uga pilota, termometru oraz funkcji dodatkowych musi byæ zaprogramowana aby wyœwietlacz móg³ obs³ugiwaæ te funkcje. Spotka³em (w katalogach lub prasie niestety, bo w Lublinie nie mo¿na zdobyæ w salonie ¿adnych informacji na ten temat, jak to zwykle u Peugeot, nawet katalogi muszê zdobywaæ z daleka) kilka ró¿nych modeli wyœwietlaczy. Prosty tylko zegar/radio/termometr - segmentowy, bardziej skomplikowany ju¿ punktowy, matryca do nawigacji (Citroen Xsara) oraz do telefonu (307SW). Wygl¹da na to, ¿e s¹ 3 typy g³ówne tych wyœwietlaczy A, B i C oczywiœcie z ró¿nymi uchwytami monta¿owymi oraz w ró¿nym wykonaniu kolorystycznym (zielony lub pomarañczowy) lub te¿ z ró¿n¹ polaryzacj¹ (negatyw/pozytyw). Tutaj kilka przyk³adów wyœwietlaczy pracuj¹cych w instalacji Multiplex: Citroen Xsara Picasso

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/psadisp.htm (2 of 3)22-06-2005 15:24:57

Wyœwietlacze w samochodach koncernu PSA - Peugeot i Citroen

Citroen Xsara z modu³em nawigacji GPS (tem model nazywa siê EMF C, ma koputer pok³adowy i jest tak¿e w wersjach dla PE307 - lcd negatyw i podœwietlenie pomarañczowe)

Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/psadisp.htm (3 of 3)22-06-2005 15:24:57

r.c.SONY

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë SONY
SONY XR-7300 SONY XR-7200 SONY XR-7201 SONY XR-7202 SONY XR-7400

SONY XR-C5120R

SONY XR 3053

SONY XR 1953

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/sony.htm (2 of 7)22-06-2005 15:25:24

r.c.SONY

SONY XR 4400

SONY XR 4543

SONY XR 4350

SONY CDX-R79VF

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/sony.htm (3 of 7)22-06-2005 15:25:24

r.c.SONY

SONY XR-502

SONY XR-7082

SONY XR-C543SP SONY XR-2750 SONY XR-2803

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/sony.htm (4 of 7)22-06-2005 15:25:24

r.c.SONY

SONY XR-U9696

SONY XRS-22SW mk3

SONY XR-C300

SONY XR-C6103SP SONY XR-3700RDS SONY XR-3690RDS SONY XR-6700RDS SONY CDX-4000X SONY CDX-4180R SONY XR-1803 SONY XR-3304 SONY XR-3750 SONY XR-4890 SONY XR-C700

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/sony.htm (5 of 7)22-06-2005 15:25:24

r.c.SONY

SONY XR-7042 SONY XR-4403

SONY CDX-5072

SONY MDX-U1RDS

SONY XR-C210 SONY XR-C214 SONY XR-C620 RDS SONY XR-6450

SONY XR-4252

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/sony.htm (6 of 7)22-06-2005 15:25:24

r.c.SONY

SONY XR-7040 SONY XR-5500 RDS

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/sony.htm (7 of 7)22-06-2005 15:25:24

Kable do zmieniaczy Sony - www.studio24.prv.pl

Zmieniacze Sony Sony starsze modele (przed 1992 rokiem) modele:CDX-A15/A20/A30 W radiu (lub na przewodzie wystaj¹cym z kieszeni) jest charakterystyczne 13 szpilkowe z³¹cze w kolorze niebieskim. Widok wtyku od strony przy³¹czania (gniazdo stanowi lustrzane odbicie)

Opis poszczególnych sygna³ów i kolorów doprowadzonych przewodów.
Styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sygna³ CD ACC CONT CD BATT CD GND CD DISP SEL R-CH CD IN CD RESET GND CD IN CD MUTE L-CH CD IN CD DATA IN CD DATA OUT CD CLOCK IN CLOCK OUT GND Kolor przewodu pomarañczowy cienki ró¿owy gruby ekran ca³ego kabla i obudowa z³¹cza ¿ó³ty cienki czerwony cienki w ekranie ciemny niebieski ekran dla 5 i 9 fioletowy cienki bia³y cienki w ekranie szary cienki br¹zowy cienki jasny niebieski cienki seledynowy cienki po³¹czona z 3

Obudowa Dysponuj¹c danymi z tej strony i ze strony kieszenie mo¿na wykonaæ odpowiedni kabel ze z³¹cza kieszeni do z³¹cza zmieniacza. Kabel ³¹cz¹cy zmieniacz z radiem wykonany na jednym koñcu posiada wtyk a na drugim gniazdo. Poszczególne konektory (piny) po³¹czone s¹ 1 do 1. Jako ciekawostkê mogê podaæ, ¿e identyczny interface posiada³y wersje USA Blaupunktów do roku 1993 (byæ mo¿e nie wszystkie modele). Przyk³adem takiego radia jest Blaupunkt Santa Fe DCM42. Tak samo by³o ze starymi zmieniaczami Blaupunkta CDC-M1 i CDC-M3 (8 638 811 624), które bez interface posiada³y tez takie z³¹cze i taki sam standard a dopiero z interface by³a szyna I2C pracuj¹ca w standardzie Blaupunkta. Podobnie ma siê sprawa pierwszego zmieniacza Grundiga MCD10, który te¿ by³ zbudowany na bazie Sony, a konwersji standardów dokonywa³ specjalny zewnêtrzny interface. Uni-Link czyli z³¹cze w nowszych modelach (po 1994 roku)

Styk

Sygna³

Kolor przewodu

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/sony_changer.htm (1 of 2)22-06-2005 15:25:46

Kable do zmieniaczy Sony - www.studio24.prv.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 E

NC RST SIRCS CLK DATA BUS ON +B (+12V) GND GND

br¹zowy cienki fioletowy cienki pomarañczowy cienki ¿ó³ty cienki zielony cienki niebieski cienki czerwony gruby czarny gruby ekran ca³ego kabla

Na rysunku widok z³¹cza od strony ³¹czenia (z³¹cze w radiu i zmieniaczu). Kolory na podstawie oryginalnego kabla, sygna³y i numeracja na bazie opisu z instrukcji serwisowej. Sygna³y audio ³¹czone s¹ klasycznym przewodem cinch-cinch. Podobnie jest w przypadku Beckera Powrót do spisu kabli.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/sony_changer.htm (2 of 2)22-06-2005 15:25:46

Z³¹cza modeli montowanych na sta³e ale z nietypowym typem z³¹cza - www.studio24.prv.pl

Z³¹cza modeli montowanych na sta³e ale z nietypowym typem z³¹cza (nie ISO, DIN ani te¿ odbiorniki OEM). Tu tak¿e z³¹cza innych urz¹dzeñ car audio tj. wzmacniacze, korektory, procesory (do czasu przeniesienia ich we w³aœciwe miejsce dla nich ju¿ przewidziane) a tak¿e z³¹cza systemów aktywnych (np. BMW). Alpine model: 7282L

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kolor przewodu fiolet z czarnym, bia³y z czarnym zielony z czarnym, szary z g³oœniki Lczarnym ? (+12V podtrzymanie) ¿ó³ty g³oœnik RR+ fioletowy g³oœnik RL+ zielony sterowanie ant. autom niebieski g³oœnik FR+ bia³y g³oœnik FL+ szary +12V zasilanie czerwony

sygna³ g³oœniki R-

Nie wiem do czego s³u¿y przewód ¿ó³ty bo w moim radiu nie by³ pod³¹czony. By³o to jednak radio montowane w opcjonalnej kieszeni z bateri¹ do podtrzymania pamiêci ³¹czon¹ w œrodku radia. Wyjœcie liniowe by³o zrealizowane na z³¹czu DIN-8. JVC model KS-R38 (koniec lat 80)

styk 1 2 3 4 5 6 7

sygna³ g³oœnik + g³oœnik + g³oœnik + g³oœnik + masa zasilania masa g³oœników (-) +12 V zasilanie

kolor przewodu niebieski br¹zowy bia³y szary czarny czarny czerwony

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/stale.htm (1 of 4)22-06-2005 15:26:07

Z³¹cza modeli montowanych na sta³e ale z nietypowym typem z³¹cza - www.studio24.prv.pl

8 9

+12 V podtrzymanie sterowanie ant. automat.

¿ó³ty pomarañczowy

Taki sobie stary model. Zamieœci³em go bo ró¿ne radia trafiaj¹ siê jako z³om na gie³dzie. A to jest jeszcze doœæ przyzwoity model. Kenwood model: KDC-65R (1992-93)

styk 1 2 3 4 5-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

sygna³ g³oœnik RR+ g³oœnik RL+ g³oœnik FR+ g³oœnik FL+ masa zasilania g³oœnik RRg³oœnik RLg³oœnik FRg³oœnik FL? +12V zasilanie (ACC) +12V podtrzymanie (PERM) sterowanie anteny automat.

kolor przewodu przeŸroczysty z fioletowym paskiem przeŸroczysty z zielonym paskiem przeŸroczysty z szarym paskiem przeŸroczysty z bia³ym paskiem czarny przeŸroczysty przeŸroczysty przeŸroczysty przeŸroczysty czarny czerwony ¿ó³ty niebieski

Taki sobie starszy amerykañski CD. Prze³¹czenie syntezy na europejsk¹ opisane w ustawieniach. Panasonic 824 (taki dziwny model)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8

sygna³ g³oœnik lewy + g³oœnik lewy TO FOOT SWICH zasilanie + 12 V g³oœnik prawy + g³oœnik prawy -

kolor przewodu szary klejony z niebieskim paskiem szary klejony niebieski czerwony szary klejony z czerwonym paskiem szary klejony

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/stale.htm (2 of 4)22-06-2005 15:26:07

Z³¹cza modeli montowanych na sta³e ale z nietypowym typem z³¹cza - www.studio24.prv.pl

9 10 11 12

TO FOOT SWICH ster. autom. anteny podtrzymanie +12 V

szary zielony ¿ó³ty

Z³¹cze nietypowe (widok od strony kabli czyli patrzymy na radio z ty³u). Ciekawe do czego s³u¿y po³¹czenie TO FOOT SWICH, czy¿by peda³ jako pilot?. Pioneer model: KE-2080 i inne (rok 1990)

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sygna³ +12V podtrzymanie B.UP masa g³oœnik + g³osnik + g³oœniki + g³oœnik +

kolor przewodu pomarañczowy czarny ? ? ? ?

Numeracja umowna. Opis niekompletny bo radio te¿ ju¿ by³o w stanie nieciekawym. Trudno by³o ustaliæ czy by³o montowane na sta³e czy te¿ by³ to model kieszeniowy (jakaœ r¹czka by³a - z³¹cze znowu sugeruje monta¿ na sta³e). Technics CQ-R9500EU

styk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sygna³ g³oœnik FL+ g³oœnik FLg³oœnik RL+ g³oœnik RLGND masa zasilania ACC (+12V zasilanie) g³oœnik FR+ g³oœnik FRg³oœnik RR+ g³oœnik RR-

kolor przewodu bia³y bia³y z czarnym paskiem zielony zielony z czarnym paskiem czarny czerwony szary szary z czarny paskiem fioletowy fioletowy z czarnym paskiem

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/stale.htm (3 of 4)22-06-2005 15:26:07

Z³¹cza modeli montowanych na sta³e ale z nietypowym typem z³¹cza - www.studio24.prv.pl

11 12

REMOTE (ster. ant. autom.) BATT (+12V podtrzymanie)

niebieski ¿ó³ty

Numeracja umowna. Na postawie radia. Radio pod szyldem Technics jest unikatowe ale mo¿na spotkaæ ni¿sze modele z logo Panasonic. Wyjœcia liniowe s¹ na kablach ze z³¹czami w standardzie DIN. Powrót do spisu kabli

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/stale.htm (4 of 4)22-06-2005 15:26:07

r.c.TOYOTA

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë TOYOTA
TOYOTA - 58404

TOYOTA 13702 CE-2650TL1C by Fujitsu Ten

TOYOTA 52702 TOYOTA 55809 TOYOTA 13704 Îñíîâíûå êîíòàêòû ïîäêëþ÷åíèÿ.

TOYOTA 18302 by Fujitsu Ten (Philippines). TOYOTA 16810 by Fujitsu Ten (USA) TOYOTA 18403 by Fujitsu Ten (Japan) TOYOTA P3916 (FX-MG9427) TOYOTA TF4300 (38408) by Fujitsu Ten (Spain)

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/toyota.htm (2 of 3)22-06-2005 15:26:28

r.c.TOYOTA

TOYOTA TM6000 CR, TOYOTA 6200 TOYOTA15402, TOYOTA 55401 TOYOTA 57101, TOYOTA 57404 TOYOTA 2619, TOYOTA 89106

TOYOTA 86120-60350 Lexus Premium Sound System

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/toyota.htm (3 of 3)22-06-2005 15:26:28

r.c.VOLVO

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë VOLVO
VOLVO CT-503

VOLVO 850, 960, S70, V70, S40, V40

VOLVO CR-603, CR-606

[ Äîìîé ] [ Ââåðõ ]
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå mail@byminsk.com ñ âîïðîñàìè è çàìå÷àíèÿìè îá ýòîì âåá-óçëå. Äàòà èçìåíåíèÿ: 05.06.2005

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/volvo.htm (2 of 2)22-06-2005 15:26:49

r.c.VW

Ðàçú¸ìû àâòîìàãíèòîë VW
VW SHARAN, FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA

VWZ4Z7 Premium-5 (Delco) Model: 1JM 035 157 A

VW Navigation System Îñíîâíîé ðàçú¸ì ïèòàíèÿ, CD ÷åíæåðà, ãðîìêîãîâîðèòåëåé.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/VW.htm (2 of 5)22-06-2005 15:27:11

r.c.VW

Ðàçú¸ì ïîäêëþ÷åíèÿ íàâèãàöèîííîé ñèñòåìû.

VW Delta.

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/VW.htm (3 of 5)22-06-2005 15:27:11

r.c.VW

VW Radio Navigation System MCD by Blaupunkt (Germany).

VW CQ-JV1060L

file:///C|/Downloads/cables%20and%20connections/VW.htm (4 of 5)22-06-2005 15:27:11