P. 1
Egzamin Kwalifikacyjny Elektryka w Pytaniach i Odpowiedziach

Egzamin Kwalifikacyjny Elektryka w Pytaniach i Odpowiedziach

|Views: 2,552|Likes:
Wydawca: gazela17

More info:

Published by: gazela17 on Nov 23, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

Recenzenci: dr inż. Krzysztof Siodła Rzeczoznawca SEP, Specjalista SEP inż. Aleksander Podbrez Rzeczoznawca SEP

Spis treści

Wstęp. 1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI 1.1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa
Ksi żka jest przeznaczona dla osób przygotowuj cych si do egza minu kwalifikacyjnego na uprawnienia w zakresie eksploatacji urz dzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym. Ksi żka ta może być przydatna również osobom na stanowiskach dozoru nad urz dzeniami, instalacjami i sieciami elektro energetycznymi. 1.1.1. Obwód elektryczny 1.1.2. Prąd i napięcie 1.1.3. Prawo Ohma 1.1.4. Rezystancja i rezystywność. Łączenie rezystorów 1.1.5. Źródła prądu elektrycznego 1.1.6. Prawa Kirchhoffa 1.1.7. Moc i energia. Prawo Joule'a lenza 1.1.8. Budowa i działanie akumulatorów

15 . 17 17
17 17 19 19 21 21 23 23

© Copyright by Wydawnictwo i Handel Ksi żkami „KaBe" s.c. Krosno 2001

1.2. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne
1.2.1. Pole magnetyczne 1.2.2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej 1.2.3. Zjawisko elektrodynamiczne 1.2.4. Zasada działania prądnicy i silnika elektrycznego prądu stałego

26
26 27 29 30

ISBN 83 913084 4 8

1.3. Prąd przemienny jednofazowy
1.3.1. Wielkości charakterystyczne prądu sinusoidalnego 1.3.2. Obwód elektryczny z rezystancją, reaktancją i impedancją 1.3.3. Kondensatory. Łączenie kondensatorów 1.3.4. Moc prądu przemiennego jednofazowego Wydawca: Wydawnictwo i Handel Ksi żkami „KaBe" s.c. Krosno, tel.(013)43 216 52 Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. Skład i łamanie: F.U.H. „Fold Kom" s.c. Krosno, tel. (013) 436 60 54 Druk i oprawa: SER1DRUK S.C. Łódź, tel./fax (042) 649 30 66

32
32 33 36 37

1.4. Prąd przemienny trójfazowy
1.4.1. Układy połączeń 1.4.2. Moc prądu trójfazowego

38
38 39

5

2. OCHRONA PRZED PORA ENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 k V — 4 0 2.1. Wiadomości ogólne
2.1.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki 2.1.2. Warunki środowiskowe 2.1.3. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych 2.1.4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych 2.1.5. Napięcia i układy sieciowe 2.1.6. Oznaczenia przewodów i zacisków 2.1.7. Środki ochrony przed pora eniem prądem elektrycznym przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

4. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH.......102 4.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
4.1.1. Wiadomości ogólne 4.1.2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych 4.1.3. Dokumentacja techniczna 4.1.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji 4.1.5. Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 4.1.6. Kontrola eksploatacji

102
102 104 106 108 109 110

40
40 ..41 41 43 44 50 52

4.2. Elektryczne urządzenia napędowe
4.2.1. Rodzaje i budowa silników elektrycznych 4.2.1.1. Silniki indukcyjne 4.2.1.2. Silniki prądu stałego 4.2.1.3. Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe 4.2.1.4. Dobór silników w zale ności od warunków środowiskowych 4.2.1.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych 4.2.2. Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych 4.2.2.1. Wiadomości ogólne 4.2.2.2. Oględziny i przeglądy 4.2.2.3. Zakres badań technicznych dla elektrycznych urządzeń napędowych 4.2.2.4. Podstawowe uszkodzenia silników indukcyjnych, ich objawy i sposoby usuwania 4.2.2.5. Podstawowe uszkodzenia silników prądu stałego, ich objawy i sposoby usuwania

111
111 112 123 129 .....130 131 135 135 138 142 144 153

2.2. Rodzaje ochron przeciwpora eniowych
2.2.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) 2.2.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) 2.2.2.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 2.2.2.2. Ochrona przez zastosowanie urządzenia II klasy ochronności 2.2.2.3. Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska 2.2.2.4. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej 2.2.2.5. Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych 2.2.3. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim 2.2.4. Połączenia wyrównawcze 2.2.5. Przewody ochronne, ochronno neutralne i wyrównawcze 2.2,6 Uziomy i przewody uziemiające 2.2.7. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwpora eniowej w zale ności od warunków środowiskowych 2.2.7.1. Pomieszczenia wyposa one w wannę lub basen natryskowy (łazienki) 2.2.7.2. Place budowy i robót rozbiórkowych 2.2.7.3. Gospodarstwa rolne i ogrodnicze 2.2.7.4. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwpora eniowej w ograniczonych przestrzeniach przewodzących 2.2.8. Przyłączanie urządzeń elektrycznych

52
53 55 56 73 74 75 ...78 79 81 83 85 89 89 91 93 94 95

4.3. Transformatory energetyczne
4.3.1. Budowa i działanie transformatorów 4.3.2. Eksploatacja transformatorów 4.3.3. Typowe zakłócenia i uszkodzenia transformatorów 4.3.4. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych transformatorów o mocy do 1,6 MVA

155
155 166 171 174

4.4. Stacje elektroenergetyczne
4.4.1. Budowa stacji elektroenergetycznych 4.4.2. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych 4.4.2.1. Wiadomości ogólne i czynności łączeniowe 4.4.2.2. Oględziny stacji elektroenergetycznych 4.4.2.3. Przeglądy stacji elektroenergetycznych

174
174 181 181 184 187

3. OCHRONA PRZECIWPORA ENIOWA W URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU POWY EJ 1 kV

99

6

7

4.5. Elektroenergetyczne linie napowietrzne
4.5.1. Budowa linii napowietrznych 4.5.2. Ochrona od przepięć linii napowietrznych 4.5.2.1. Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wy szym ni 1 kV 4.5.2.2. Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu do 1 W 4.5.3. Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych 4.5.4. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii napowietrznych

190
190 208 208 209 210 213

4.8. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej
4.8.1. Budowa baterii kondensatorów 4.8.2. Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów 4.8.3. Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej 4.8.4. Eksploatacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej 4.8.4.1. Prowadzenie eksploatacji i programy pracy 4.8.4.2. Oględziny i przeglądy baterii kondensatorów 4.8.4.3. Pomiary eksploatacyjne

265
265 269 270 271 271 273 275

4.6. Elektroenergetyczne linie kablowe
4.6.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 4.6.2. Osprzęt kablowy 4.6.3. Układanie kabli 4.6.3.1. Postanowienia ogólne 4.6.3.2. Układanie kabli w ziemi 4.6.3.3. Układanie kabli w kanałach, tunelach i budynkach 4.6.4. Oznaczenia linii kablowych 4.6.5. Przekazywanie linii kablowych do eksploatacji 4.6.6. Eksploatacja linii kablowych 4.6.6.1. Oględziny i przeglądy linii kablowych 4.6.6.2. Czynności związane z załączaniem i wyłączaniem linii kablowych 4.6.6.3. Postępowanie w razie awarii, po aru lub innych nienormalnych objawów pracy linii kablowych 4.6.7. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii kablowych

214
214 217 218 218 220 225 227 228 231 231 232 233 234

4.9. Spawarki i zgrzewarki
4.9.1. Rodzaje i budowa spawarek 4.9.2. Rodzaje i budowa zgrzewarek 4.9.3. Eksploatacja spawarek i zgrzewarek 4.9.3.1. Zagadnienia ogólne 4.9.3.2. Oględziny i przeglądy 4.9.4. Zakres badań technicznych dla urządzeń spawalniczych

276
276 280 281 281 283 286

4.10. Urządzenia oświetlenia elektrycznego
4.10.1. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych 4.10.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń oświetlenia elektrycznego 4.10.3. U ytkowanie urządzeń oświetlenia elektrycznego

288
288 290 292

4.11. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe
4.11.1. Urządzenia prostownikowe 4.11.2. Urządzenia akumulatorowe 4.11.2.1. Baterie akumulatorów 4.11.2.2. Ładowanie akumulatorów 4.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych 4.11.4. Wymagania w zakresie wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorowych

293
293 296 296 297 302 306

4.7. Instalacje elektryczne
4.7.1. Wiadomości ogólne 4.7.3. Rodzaje pomieszczeń i ich wpływ na dobór instalacji 4.7.4. Przyłącza i złącza 4.7.5. Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym 4.7.6. Ochrona przewodów przed prądem przetę eniowym 4.7.7. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych nn 4.7.8. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych 4.7.9. Eksploatacja instalacji elektrycznych 4.7.10. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych instalacji oraz terminy wykonania

238
238 247 250 252 254 256 260 262 263

4.12. Zespoły prądotwórcze
4.12.1. Rodzaje zespołów prądotwórczych 4.12.2. Eksploatacja zespołów prądotwórczych 4.12.2.1. Uruchomienie zespołu prądotwórczego i programy pracy 4.12.2.2. Obsługa zespołów prądotwórczych 4.12.2.3. Oględziny, konserwacja i remonty zespołów prądotwórczych

307
307 308 308 311 314

8

9

5.16.14.14. Podstawowe czynności eksploatacyjno ruchowe 4. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 341 4.12. Naprawa elektrycznych urządzeń w strefach zagro onych wybuchem 348 348 350 355 359 361 361 365 368 371 372 4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 6. Zasady bezpiecznego wykonywania prac 7.2.17. Przygotowanie miejsca pracy.2.16.4. Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych 4. Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem 4. Oględziny urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem 4. Oględziny. Monta 341 4.15. Czynności konserwacyjne urządzeń elektrycznych czynnych i rezerwowych w strefach zagro onych wybuchem 4.2. Polecenia na wykonanie prac oraz kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy 7.4.14.2.3.3. Przeglądy urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem 4. Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex i strefy zagro enia 4.1. Zakres badań technicznych urządzeń elektrotermicznych 316 316 325 325 327 330 5. Warunki przyjęcia do eksploatacji i program pracy urządzeń elektrotermicznych 4.1.2.14.1. Urządzenia elektrotermiczne 4. Organizacja bezpiecznej pracy przy sieciach elektrycznego oświetlenia ulicznego .16.2. Dobór urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem 4. zakończenie pracy 7. Urządzenia do elektrolizy 4.1.16.2.16.5. Ochrona wewnętrzna 4.. Badania urządzeń piorunochronnych 376 376 385 388 10 11 . dopuszczenie do pracy.16.1.13.3.5.3. przeglądy i remonty urządzeń do elektrolizy 4. Straty energii 5.2.2. OGÓLNE ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ 5. Wykonywanie stałych czynności eksploatacyjno konserwacyjnych przez wyznaczone osoby przy urządzeniach o napięciu do 1 kV 7. Wiadomości ogólne 6.5.4.3.2.1.2.16. Zasady bezpieczeństwa wykonywania prac przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych 395 395 397 398 400 400 402 405 405 406 408 413 419 419 421 422 4.16.14.4.1.15.2.16.1.1.13.13. Zagro enia wybuchem 4.13. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 7. Urządzenia piorunochronne 4.17. Podstawowe zosady eksploatacji urządzeń przeciwwybuchowych 4.2. ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 7. Zasady oszczędzania energii w zakładach przemysłowych 5.5.. Określenia 7.2.1. Rodzaje poleceń na pracę 7.13.347 4.3.14.2.17. Instalowanie urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem 4. Eksploatacja urządzeń do elektrolizy 4.5. Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych 4.17..5. Zakres badań technicznych urządzeń do elektrolizy 332 332 336 336 338 340 4.2.16.15. Zasady wykonywania prac na polecenie 7.5. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 4.1. Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 344 4. Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy 4.15.3. Kompensowanie mocy biernej 6.5. Oględziny.1. Budowa urządzeń piorunochronnych 4.3. przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicznych 4.5.3.5.16.

Niebezpieczeństwo po aru od urządzeń elektrycznych 8. Skutki przepływu prądu przez ciało ludzkie 9. Uwalnianie pora onego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV 9. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY RATOWANIU OSÓB PORA ONYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I POPARZONYCH 9..7.. Udzielanie pomocy przedlekarskiej przy oparzeniach termicznych i chemicznych 12 424 436 436 437 442 443 Literatura Normy Przepisy prawne Katalogi „. 455 466 470 471 „ 444 448 448 449 454 456 458 460 463 13 .2. Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom pora onym prądem elektrycznym 9.6.3.3. OCHRONA PRZECIWPO AROWA 8. Przywrócenie krą enia 9. Środki i sprzęt gaśniczy 8.1. Sztuczne oddychanie 9.7.1. Sprzęt ochronny i narzędzia pracy 8.4.6. Uwalnianie pora onego spod działania prądu elektrycznego o napięciu powy ej 1 kV 9.2.4. Postępowanie w razie po aru 8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpo arowej dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych w zale ności od wpływów zewnętrznych 9.5. Gaszenie urządzeń elektroenergetycznych 8.5..

Obwód może być nierozgał ziony (rys. Pr d stały jest to pr d. Pr d nie spełniaj cy tego warunku nazywa si zmiennym (rys.1) lub rozgał ziony (rys. • odbiorniki. 1. 1. Mam nadziej . Autor. • przewody ł cz ce.1.2.2. Prąd i napięcie Pr dem elektrycznym nazywamy stosunek ilości ładunku przepływaj cego przez przekrój przewodnika w małym przedziale czasu do tego czasu. c). 1.3a).1. Rys. Podstawowymi elementami obwodu elektrycznego s : • źródła napi cia. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI 1. 1.2). 1.Ponadto poprawiono zauważone bł dy i uwzgl dniono słuszne uwagi krytyczne. 1. Schemat najprostszego obwodu elektrycznego nierozgał zionego. którego wartość i zwrot nie zmieniaj si w funkcji czasu (rys. Aleksandrowi Podbrezowi za bardzo wnikliwe. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to zespół elementów tworz cych przy najmniej jedn zamkni t drog dla przepływu pr du elektrycznego. że to wydanie ksi żki b dzie również stanowić cenn pomoc w przygotowaniu si elektryków do egzaminu kwalifika cyjnego.1.1.l. 16 17 . Jednostk pr du elektrycznego jest 1 Amper [A]. Schemat obwodu rozgał zionego. Krzysztofowi Siodle i Panu inż.3b. Rys.1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa 1. konstruktywne i życzliwe uwagi oraz cenne wskazówki. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podzi kować recenzen tom Panu drowi inż.l.

a odwrotnie proporcjonalny do rezystancji obwodu. który należy wł czyć rów nolegle z odbiornikiem (rys. Pomiary: a) pr du I) amperomierzem. 1. RB rezystancja bocznika. gdzie: R / S G rezystancja w długość przewodnika w m przekrój poprzeczny przewodnika w mm 2 konduktancja w simensach — rezystywność w konduktywność w Rys. Przebiegi pr dów w czasie: a) stałego. Pr d mierzy si amperomierzem. Napi cie mierzy si woltomierzem.4b). 18 19 .4a). Łączenie rezystorów Rezystancj jednorodnego przewodnika wyraża wzór: gdzie VA i VB potencjały punktów A i B. b) napi cia. c) sinusoidalnie zmiennego. 1. b) zmiennego dwukierunko wego. Prawo Ohma W obwodach pr du stałego prawo Ohma ma postać: Pr d w obwodzie jest wprost proporcjonalny do przyłożonego napi cia. Rezystancja i rezystywność.1.3. R rezystancja odbiornika. Jednostk napi cia U jest 1 Volt [V]. 2) amperomierzem z boczni kiem. 1.4. rezystancja posobnika. Napi cie mi dzy punktami A i B jest to różnica potencja łów mi dzy tymi punktami 1.1. rezystancja wewn trzna amperomierza. c) d) Inne postacie: gdzie: R rezystancja.3. Jednostk rezystancji R jest 1 Om Rys. d) pulsuj cego jednokierunkowego. który należy wł czyć szere gowo z odbiornikiem (rys.1.l .4.

c) mieszane. b) równoległe.1. 1.6) rezystancj wypadkow oblicza si ze wzoru: • Pierwsze prawo Kirchhoffa Suma pr dów dopływaj cych do każdego w zła jest równa sumie pr dów wypływaj cych z tego w zła.1.8).5a) oblicza si ze wzoru: Rezystancj wypadkow równolegle poł czonych n rezystorów (rys. b) Źródłami pr du stałego mog być pr dnice maszynowe pr du stałego. 1.1. Poł czenie rezystorów: a) szeregowe. Ł czenie ogniw: a) szeregowe. 1.5. Pr dy dopływaj ce do w zła oznaczamy jako dodatnie. W celu uzyskania wyższego napi cia ogniwa lub akumulatory ł czymy w tak zwane baterie (rys. 1. 1.6.6. a pr dy wypływaj ce jako ujemne (rys.5. ogniwa i akumulatory (pkt 1.8).5b) oblicza si ze wzoru: 1.7). Pierwsze prawo Kirchhoffa można zapisać w postaci: 20 21 .Rezystancj przewodu w zależności od temperatury wyraża wzór: gdzie: a rezystancja przewodu w temperaturze t rezystancja przewodu w temperaturze 20°C. Układ równoległy dwóch oporników. Rezystancj wypadkow szeregowo poł czonych n rezystorów (oporników) (rys. Prawa Kirchhoffa Rys. b) równolegle. a) Rys.7. współczynnik temperaturowy rezystancji w Rys. 1. Źródła prądu elektrycznego Źródłami pr du przemiennego s pr dnice maszynowe trójfa zowe (generatory) zainstalowane w elektrowniach zawodowych. prze mysłowych lub prywatnych. 1. 1. Dla dwóch rezystorów poł czonych równolegle (rys. 1.

P U / R Energia elektryczna W pobrana w czasie t przez odbiornik przy napi ciu U oraz pr dzie I wyraża si wzorem: Jednostk energii W jest 1 kilowatogodzina [kWh]. do kwadratu pr du oraz do czasu przepływu t. 22 23 .6 10 J 6 1. Prawo Joule'a Lenza • Moc pr du stałego wyraża zależność gdzie: moc w W.9 jest spełnione równanie: lkWh = 3. zwanym oczkiem (rys. 1. 1. Moc i energia. wi ksz jednostk jest 1 kW = 1000 W. Zgodnie z II prawem Kirchhoffa w obwodzie przedstawionym na rys. Obwód elektryczny jednooczkowy. • Prawo Joule'a Lenza Ilość ciepła Qc wydzielonego w przewodniku pod wpływem przepływu pr du elektrycznego jest proporcjonalna do rezystancji R przewodnika. Proces formowania si akumulatora nazywamy procesem ładowania.9) suma algebraiczna napi ć źródłowych (Ek) jest rów na sumie algebraicznej napi ć odbiornikowych Ut (spadków napi ć) Jednostk ciepła Qc jest 1 dżul [J].9.8. W zeł obwodu elektrycznego. napi cie w V. Rys. 1. 1 J=l W s Rys. Budowa i działanie akumulatorów Akumulator przeznaczony jest do magazynowania energii elektrycznej. a proces oddawania energii elektrycznej do obwodu proce sem wyładowania.7. pr d w A.1. rezystancja w Jednostk mocy P jest 1 Wat [W].po przekształceniu ogólnie 1. 1.1.8. • Drugie prawo Kirchhoffa W dowolnym zamkni tym obwodzie elektrycznym.

b) układ poł czeń przy ładowaniu akumulatora. a elektrolitem wodny roztwór kwasu siarkowego (H2SO4 + H2O) Stan naładowania: PbO2 2H2SO4 Pb + Podczas wyładowania obie elektrody pokrywaj si siarczanem oło wiu. Rozróżniamy akumulatory kwasowe (ołowiowe) i zasadowe (żelazo niklowe i kadmowo niklowe).Podczas ładowania akumulator jest odbiornikiem energii elek trycznej. 24 25 . C) Rys. Przez pojemność akumulatora rozumiemy ładunek Q. Podczas wyładowania akumulator pracuje jako źródło energii elektrycznej i energia chemiczna z powrotem jest zamieniana na ener gi elektryczn . c) przebieg łado wania i wyładowania akumulatora U =f(t). • Sprawność pojemnościowa jest równa stosunkowi ła dunku Qwyt wydanego podczas wyładowania do ładunku pobrane go przez akumulator podczas ładowania przy tej samej stałej wartości pr du ładowania i pr du wyładowania.11. która zamienia si na energi chemiczn i w tej postaci jest magazynowana.14 g/cm3). 1. Wyrażamy j w amperogodzinach. Rys. jaki można z niego otrzymać przy jednokrotnym wyładowaniu. Akumulator ołowiowy: a) układ poł czeń przy wyładowaniu aku mulatora. Akumulator kwasowo olowiowy do baterii stacjonarnych firmy TLTNGSTONE BATTER1ES. 1. • Akumulatory ołowiowe (rys. elek trod dodatni jest dwutlenek ołowiu PbO2.11.28 g/cm3). Przy wyładowaniu g stość elektrolitu zmniejsza si (1. Napi cie akumulatora ołowiowego ma wartość 2V.10) Przebieg ładowania i rozładowania akumulatora ołowiowego przedstawiono na rys. 1. Stan wyładowania: PbSO4 2H2O PbSO4 + Przy ładowaniu g stość elektrolitu zwi ksza si (1. W stanie naładowanym elektrod ujemn jest ołów Pb. 1.10.

W akumulatorze kadmowo niklowym jako elektrod ujemn stosuje si kadm. b) zbliżenie cewki do magnesu. baterii szeregowej złożonej z n jednakowych akumulato rów jest równa: E = n • a pojemność jest równa pojemności jedne go akumulatora Q = • Akumulatory zasadowe W akumulatorze zasadowym elektrolitem jest roztwór wodny ługu potasowego KOH o g stości 1. Rys. 1. 1.12. pr dkości poruszania przewodnika v oraz indukcji magnetycznej B.19 1.2. Obrazy pól magnetycznych wytworzonych przez: a) magnes trwa ły. 26 27 . Pole magnetyczne Pole magnetyczne może być wytworzone przez: • magnes trwały (rys.12b). 1. Zespół elementów tworz cych drog zamkni t dla strumienia ma gnetycznego nazywamy obwodem magnetycznym. • elektromagnes (rys. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej: a) zbliżenie magnesu do cewki. a jako elektrod dodatni wodorotlenek niklu Ni(OH)3. 1. 1.2. a jako elektrod dodatni wodorotlenek niklu. niewrażliwość na wyładowanie dużym pr dem. bardzo małe samowyładowanie. Siła elektro motoryczna. W akumulatorze żelazo niklowym jako elektrod ujemn stosuje si żelazo Fe.20 g/cm3.2.• Sprawność energetyczna jest równa stosunkowi ener gii oddanej przez akumulator podczas wyładowania do energii pobra nej podczas ładowania Jest ona mniejsza od sprawności pojemnościowej.12a).2.1. odporność na wstrz sy. 1.5 0.7 0. b) elektromagnes.52 oraz wysok cen . Rys. Do wad należy zaliczyć ich mniejsz w porównaniu z akumulatorami ołowiowymi sprawność pojemnościow = 0. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na indukowaniu si napi cia nazywanego sił elektromotoryczn SEM w przewodzie poruszaj cym si w polu magnetycznym lub w zamkni tym obwodzie obejmuj cym zmienny w czasie strumień magnetyczny (rys.13.13) a) b) 1.52 i sprawność energetyczn = 0. bo napi cie wyła dowania jest niższe od napi cia ładowania. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne 1. Do zalet nowoczesnych akumulatorów kadmowo niklowych należ : lekkość.2 V. Napi cie indukowane w przewodzie poruszaj cym si w polu magne tycznym jest wprost proporcjonalne do długości czynnej przewodu l. Napi cie znamionowe jednego ogniwa akumulatora zasado wego wynosi 1. c) zmiana wartości pr du w jednej z cewek. Akumulatory ł czy si w szereg tworz c baterie.

15). [6] 28 29 . 1. 1. Rys. cewki pierwszej z drug (rys. Jednostk indukcji B jest 1 Tesla [T]. Stosowanie reguły prawej dłoni.14). Zjawisko indukcji wzajemnej jest to indukowanie si siły elektromoto rycznej w cewce pod wpływem zmian pr du w drugiej cewce z ni sprz żon . b) w cewce I przy zmianie pr du w cewce 2. Zjawisko elektrodynamiczne Jeżeli w polu magnetycznym znajduj si przewodniki z pr dem. ruchu Jednostk indukcyjności wzajemnej M jest 1 Henr [H]. 1.16).14. 1. [6] Zjawisko indukcji własnej jest to indukowanie si siły elek tromotorycznej w cewce pod wpływem zmian pr du płyn cego w tej cewce. 1. Jednostk indukcyjności L jest 1 Henr [H].Indukcja B określa intensywność pola magnetycznego. 1.16. Rys. Siła elektromotoryczna indukcji wzajemnej wyraża si wzorem wielkość M oznacza indukcyjność wzajemn np.2. to na przewodnik działa siła F Kierunek ruchu Rys. Sił elektromotoryczn indukcji własnej nazywamy sił elek tromotoryczn samoindukcji eL. Wielkość L oznacza indukcyjność własn cewki. nat żenia pr du I i długości czynnej przewodu /. Kierunek działania siły określa si sto suj c reguł lewej dłoni (rys. 1. E =B l v Kierunek indukowanej siły elektromotorycznej wyznaczamy za pomo c reguły prawej dłoni (rys.3.15. Indukowanie siły elektromotorycznej: a) w cewce 2 przy zmianie pr du w cewce 1. Wielkość siły zależy od indukcji magnetycznej B. Stosowanie reguły lewej dłoni.

Kierunek działania siły jest przeciwny do kierunku ruchu pr ta. choćby z uwagi na rezystancj wewn trzn Rw uzwojeń silnika. W pr cie indukuje si siła elektromotoryczna E = B 1 v. Przemiany te odbywaj si w maszynach elektrycznych. Do pr ta doprowadzamy pr d ze źródła o napi ciu U. 30 31 . jest przyczyn powstawania siły Elementarny model i schemat zast pczy silnika pokazano na rys. Iloczyn siły elektromotorycznej E oraz pr du I jest moc elektryczn wytworzon w pr cie Elementarny model i schemat zast pczy pr dnicy pokazano na rys. którego cz ści jest pr t poruszany w polu magnetycznym. Na tej zasadzie oparte jest działanie pr dnic.18. Pr d / w obwodzie zamkni tym. Model wyjaśniaj cy zasad działania pr dnicy (a) i schemat za st pczy pr dnicy (b). 1.17.1. Zasada działania prądnicy i silnika elektrycznego prądu stałego Zjawisko indukowania si siły elektromotorycznej w przewod niku w poruszaj cym si polu magnetycznym oraz oddziaływania pola magnetycznego na pr d elektryczny s podstaw przemiany pracy mechanicznej w energi elektryczn i odwrotnie. Jeżeli ta siła jest dostatecznie duża.17. Kieru nek SEM i pr du można określić posługuj c si reguł prawej dłoni (rys. W celu utrzymania pr ta w ruchu należy stale pokonywać sił Iloczyn siły Fe i pr dkości v jest moc mechaniczn Pm potrzebn do utrzymania pr ta w ruchu.14). to pod wpływem SEM E popłynie pr d /. które dzielimy na: • pr dnice elektryczne wytwarzaj ce energi elektryczn kosztem dostarczonej im pracy mechanicznej. Jeżeli obwód pr ta b dzie zamkni ty. Energia ta przemienia si w prac mechaniczn . Po nieważ pr t znajduje si w polu magnetycznym działa na niego siła F = B I /o zwrocie odpowiadaj cym regule lewej dłoni. że nie ma żad nych strat mocy). 1. • Zasada działania silnika pr du stałego Rys.2. Doprowadzona do układu energia mechaniczna zo stała zamieniona w energi elektryczn . Jednocześnie indukuje si w pr cie siła elektromotoryczna E = B I v. 1. • Zasada działania pr dnicy elektrycznej elektrodynamicznej Fe = B I I przeciwdziałaj cej ruchowi pr ta. [6] Na pr t działamy pewn sił F powoduj c ruch prostoliniowy pr ta w kierunku prostopadłym do linii pola magnetycznego z pr dkości v. której zwrot jest przeciwny do kierun ku pr du. 1. pr t zaczyna si poruszać z pr dkości v pokonuj c sił hamuj c . Na tej zasadzie oparte jest działanie silnika elektrycznego. Teoretycznie wytwarzana moc mechaniczna Pm jest równa pobranej mocy elektrycznej. W rzeczywistości zachodz w silniku straty mocy. Rozpatrywany pr t staje si odbiornikiem energii elektrycznej. Moc elektryczna wytworzona w pr cie jest teoretycznie równa mocy mechanicznej doprowadzonej do pr ta (przy założeniu. • silniki elektryczne wykonuj ce prac mechaniczn kosz tem pobieranej energii elektrycznej.4.

Wielkości charakterystyczne prądu sinusoidalnego Wartość chwilowa (rys. Obwód elektryczny z cewk o indukcyjności L (rys. Mierzymy je za pomoc mierników elektromagnetycznych i elektrodynamicznych.3. Obwód elektryczny z rezystancją. p.18. [6] Obwód elektryczny z rezystancj R (rys. 1.19. Wartości skuteczne określa si dużymi literami bez wskaźników. 1. Napi cie na rezystancji jest w fazie z pr dem (k t przesuni cia fazowego mi dzy pr dem i napi ciem . i. Jednostk cz stotliwości jest 1 Herc [Hz]. Wykres pr du sinusoidalnego. Obwód elektryczny Z rezystancj R: a) układ poł czeń. jest 1 rad/s.b) W praktyce posługujemy si wartościami skutecznymi napi ć pr dów. b) przebiegi u. Model wyjaśniaj cy zasad działania silnika (a) i schemat zast p czy silnika (b). 1.2. pulsacja (cz stotliwość k towa). Jednostk okresu Tjest 1 s.20) 1.1.3. 1. Jednostk reaktancji indukcyjnej XL jest 1 Om 33 32 . Prąd przemienny jednofazowy 1. Rys. 1.19) g d z i e : wartość maksymalna (amplituda). czas. 1. 1.20.21) gdzie reaktancj indukcyjna cewki Wartość skuteczna pr du sinusoidalnego / Rys. Okres pr du sinusoidalnego Pulsacja Cz stotliwość . reaktancją i impe dancją Rys. Jednostk pulsacji .3. c) wykres wektorowy wartości skutecznych pr du i napi cia p war tość chwilowa mocy.

• Obwód elektryczny z kondensatorem o pojemności C (rys. i. 1. 1. L. 1. c) wykres wektory przy przeważaj cej reaktancji pojemnościowej. L. c) wykres wektorowy wartości skutecznych pr du i napi cia. może być: a) dodatnia czyli X> 0. k t fazowy jest dodatni. c) wykres wektorowy wartości skutecznych pr du i napi cia. b) przebiegi u. p. b) wykres wektorowy przy przeważaj cej reaktancji indukcyjnej.23) Impedancja Z = Reaktancja X = a) b) c) Rys. k t fazowy jest ujemny obwód ma charakter pojemnościowy. 34 35 .22. C (z impedancj ): a) układ poł czeń. i. C w zależności od wartości L. Obwód szeregowy R. obwód ma charakter indukcyjny. b) przebiegi u. 1. obwód ma charakter rezystancyjny. Obwód elektryczny z cewk o indukcyjności L: a) układ poł czeń. susceptancja Jednostk susceptancji jest 1 Simens [S]. lub pr d wyprzedza napi cie na kondensatorze o k t 90°. b) ujemna czyli X< 0.23.Jednostk reaktancji pojemnościowej Xc jest 1 Om Napi cie na kondensatorze opóźnia si wzgl dem pr du o k t 90°. p. a) b) c) • Obwód elektryczny z impedancj Z (rys. Obwód elektryczny z kondensatorem o pojemności C: a) układ poł czeń. C. 1.21. k t fazowy jest równy zeru. Prawo Ohma dla obwodu pr du przemiennego lub inne postacie U = I • Z.22) gdzie Xc reaktancja pojemnościowa C pojemność kondensatora w faradach [F] Reaktancja dwójnika szeregowego R. c) równa zeru XL = Xc czyli X = 0. Rys. a) c) Rys.

Moc bierna Jednostk mocy biernej Q jest lVar [Var]. Pojemność wypadkow (zast pcz ) równolegle poł czonych kondensatorów (rys. Kondensa tor płaski (przekrój poprzeczny). 1. Moc pozorna Jednostk mocy pozornej S jest 1 Woltamper [VA] gdzie: U wartość skuteczna napi cia. / wartość skuteczna pr du k t przesuni cia fazowego mi dzy pr dem i napi ciem.24) można obliczyć ze wzoru: Rys.3.25.26) oblicza si ze wzoru: Rys.4. 1. Pojemność kondensatora płaskiego (rys. m d odst p mi dzy okładzinami w m. Łączenie kondensatorów • Pojemność kondensatora Kondensatorem nazywamy urz dze nie składaj ce si z dwóch przewodników zwanych okładzinami rozdzielonych dielek trykiem.1. 1. Jednostk pojemność C jest jeden Farad [F]. Poł czenie równoległe kondensatorów. gdzie: C S pojemność kondensatora w F. współczynnik mocy. jeżeli to: Rys.24. przenikalność bezwzgl dna dielektryka —.26. 1. Kondensatory. Pojemność kondensatora C jest ce ch charakterystyczn kondensatora określa j c jego zdolność do gromadzenia ładunku elektrycznego.3. powierzchnia okładziny w m2. mniejsze jednostki to: • Ł czenie kondensatorów Pojemność wypadkow (zast pcz ) szeregowo poł czonych kondensatorów (rys. 1.3. 1. Poł czenie szeregowe kondensatorów. Moc prądu przemiennego jednofazowego Moc pr du przemiennego jednofazowego wyrażaj nast puj ce zależności: Moc czynna P = Jednostk mocy czynnej P jest 1 Wat [W]. 1.25) oblicza si ze wzoru: 36 37 .

Poł czenie odbiorników trójfazowych w gwiazd . gdzie: U I napi napi pr d pr d cie mi dzyprzewodowe (mi dzyfazowe).4.28. biern i pozorn przedstawia wzór: Tangens k ta przesuni cia fazowego mi dzy pr dem i napi ciem moż na obliczyć ze wzoru: Rys. b) poł czenie w trójk t A (rys.1.28) Rys.27) 1. cie fazowe. Prąd przemienny trójfazowy 1.4. fazowy. 38 39 .27. Układy połączeń W układach trójfazowych symetrycznych zachodz nast puj ce zależności: a) poł czenie w gwiazd (rys. przewodowy. 1.1. Moc prądu trójfazowego Moc pr du trójfazowego oblicza si ze wzorów: moc czynna moc bierna moc pozorna P= Q= S= Zależność mi dzy moc czynn .2. 1. Poł czenie odbiorników trójfazowych w trójk t.4. 1. 1.

Ile wynosi minimalna niebezpieczna dla człowieka wartość prądu płynącego przez jego ciało przez dłu szy czas? Minimalna niebezpieczna dla człowieka wartość pr du płyn cego przez jego ciało przez dłuższy czas wynosi: • 30 mA pr du przemiennego. Napi cie to nazywamy napi ciem dotykowym bezpiecznym i oznacza my je UL 2. Jak oznacza się stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych? Stopnie ochrony obudów urz dzeń elektrycznych s oznaczone kodem IP w nast puj cy sposób: 40 41 . 2.2. OCHRONA PRZED PORA ENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV 2. 4. 2. dzieci. BB wielkość rezystancji ciała ludzkiego (zależy od wilgotności ciała ludzkiego. • 70 mA pr du stałego. 3. temperatury otoczenia. praca w zbiorni kach metalowych). 6.1. Co nazywamy pora eniem prądem elektrycznym? Skutki chorobowe wywołane przepływem pr du przez ciało człowieka nazywane s porażeniem pr dem elektrycznym. Wiadomości ogólne 2.1. osoby nieprzeszkolone. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki 1. Warunki środowiskowe 5. Czy w praktyce w ochronie przeciwpora eniowej operuje się pojęciem minimalnej niebez piecznej wartości prądu? W praktyce w ochronie przeciwporażeniowej nie operuje si poj ciem minimalnej niebezpiecznej wartości pr du lecz poj ciem naj wyższej dopuszczalnej wartości napi cia dotykowego.3. • ci gły kontakt osoby znajduj si stale na cz ściach przewodz cych obcych i posiadaj przy tym ograniczon możliwość przerwania tego kontaktu (np. które może si długotrwale utrzymywać w określonych warunkach środowiskowych.1. osoby niesprawne fizycznie i chore psychicznie. praca na obrabiarce). osoby z kwalifikacjami. Od czego zale ą skutki przepływu prądu przez ciało człowieka? Skutki przepływu pr du przez ciało człowieka zależ od: • rodzaju pr du (stały lub przemienny).1. • nat żenia pr du. • czasu przepływu pr du. BC kontakt ludzi z potencjałem ziemi: • brak kontaktu osoby znajduj si na stanowiskach nie przewodz cych i nie maj kontaktu z cz ściami przewo dz cymi obcymi. osoby przeszkolone.). czy ciało znajduje si w wodzie. czy jest zranione itp.2.1. • cz sty kontakt osoby maj cz sty kontakt z cz ściami przewodz cymi obcymi (np. stanu psychicznego człowie ka. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych 7. w których maj pracować urz dzenia elektryczne lub instalacje elek tryczne. • drogi przepływu pr du przez ciało. Co to są warunki środowiskowe? Warunki środowiskowe s to lokalne warunki zewn trzne. Jakie warunki zewnętrzne decydują w praktyce o doborze środków ochrony przeciwpora eniowej? W praktyce na dobór środków ochrony przeciwporażeniowej maj wpływ nast puj ce warunki zewn trzne: BA kwalifikacje osób mog cych przebywać w danym środowisku np.

1. B. 1PXXB. Jaki jest podział urządzeń elektrycznych i elektronicznych ze względu na zastosowany środek ochrony przeciwpora eniowej przed dotykiem pośrednim (ochrony dodatkowej)? Urz dzenia elektryczne i elektroniczne ze wzgl du na zasto sowany środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośred nim dzieli si na cztery klasy ochronności 0. M. II.1.Przykłady oznaczenia: Układ kodu IP IP 2 Litery kodu (International Protection) Pierwsza charakterystyczna cyfra (cyfry 0 do 6 lub litera X) określa stopień ochrony przed dostaniem si obcych ciał stałych i dost pem do cz ści niebezpiecznych (cz ści b d cych pod napi ciem lub cz ści b d cych w ruchu) Druga charakterystyczna cyfra (cyfry 0 do 8 lub litera X) określa stopień ochrony przed wnikaniem wody i szkodliwymi jej skutkami Dodatkowa litera (nieobowi zuj ca) (litery A.5 mm i wi kszej i długości nie wi kszej niż 100 mm (narz dzie musi wejść do obudowy na cał długość). chroni urz dzenie wewn trz obudowy przed szkodli wymi skutkami wody natryskowej na obudow . Dodatkowe litery i/lub uzupełniaj ce litery s opuszczane bez zastosowania. np. IP2X. D) określa stopień ochrony przed dost pem do cz ści niebez piecznych Uzupełniaj ca litera (nieobowi zuj ca) (litery H. III (Tablica 2. oznaczenia: A wierzchem dłoni.1) 43 . badania ochrony przed szkodliwymi skutkami przedo staj cej si wody przeprowadzono przy wszystkich cz ściach urz dzenia nieruchomych. chroni urz dzenie wewn trz obudowy przed wchodze niem obcych ciał stałych o średnicy 12. C narz dziem. Jeżeli podany jest układ IPX5/IPX7 to przypisano dwa różne stopnie ochrony zapewniane przez obudow .: IPX5. S. D drutem H urz dzeń nn. Stopnie ochrony zapew niane przez obudowy (Kod IP) podane s w normie [57]. C.5 mm i wi kszej. chroni przed dost pem do cz ści niebezpiecznych osoby operuj ce narz dziem o średnicy 2. (S) Jeżeli charakterystyczna cyfra nie jest określana zast puje si j liter X (XX gdy obie cyfry s opuszczone). W) oznacza dodatkowe uzupełniaj ce informacje (3) (C) 3 C H IP 23CS (2) Obudowa z takim oznaczeniem: chroni osoby przed dost pem palcem do cz ści niebez piecznych.4. M ruchu w czasie prób wod . S postoju w czasie prób wod . W warunków klimatycznych. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektro nicznych 8. 42 2. B palcem.

zasila ny ze źródła bezpiecznego (transformator ochronny.PELV. zapewniaj cy.60. Jakie zakresy napięciowe stosuje się w sieciach elektrycznych? W sieciach elektrycznych stosuje si dwa zakresy napi ciowe określone w tablicy 2.1. 2. Zakresy napi ciowe pr du przemiennego i stałego wg [56] Tablica 2. 1500 230/400. 750 .24.96.3.5. W sieciach pierwszego zakresu napi cia stosuje si obwody: SELV.3. Napi cia znamionowe sieci oraz urz dzeń elektroenergetycznych podane s w tablicy 2. 1000 dotyczy sieci trakcyjnej.36. baterie akumulatorów).2.48.400/690. 1 1 .2. Jakie obwody elektryczne stosuje się w sieciach I zakresu napięcia. 10. 44 45 . 12.48 niskie 220. 2.24. 440. niezawodne oddzielenie elektryczne od innych obwodów (rys. przetwornica dwumaszynowa.1).Tablica 2. Napięcia i układy sieciowe 9. Uwaga: W tablicy podano wartości preferowane. 110 6. Napi cia znamionowe sieci oraz urz dzeń elektroenergetycz nych pr du stałego i przemiennego niskiego napi cia wg [55] Rodzaj pr du Pr d staty Pr d przemienny o cz stotliwości f = 50 Hz Napi cie znamionowe w V bardzo niskie 6.72. 12. FELV. Czym charakteryzuje się obwód SELV? Obwód SELV jest obwodem napi cia bardzo niskiego nie przekraczaj cego napi cia zakresu 1 bez uziemienia roboczego.

L1. 13. FELV Rys. c) TN C S. z uziemieniem roboczym zasilany ze źródła bezpiecznego (transformator ochronny. Jakimi cechami charakteryzuje się układ sieciowy TN? Układ sieciowy TN charakteryzuje si nast puj cymi cechami: • punkt neutralny źródła napi cia (pr dnica. nie za pewniaj cy niezawodnego oddzielenia elektrycznego od innych obwo dów. e) IT. PEN przewód ochronno neutralny. 5 odbiorniki III klasy ochronności. Czym charakteryzuje się obwód FELV? Obwód FELV jest obwodem napi cia bardzo niskiego. Schematy układów sieciowych: a) TN C. 3 transformator obniżaj cy.1. L3 przewody fazowe. Źródłem zasilania może być np. bateria akumulatorów) zapewniaj cy niezawodne od dzielenie elektryczne od innych obwodów (rys. 46 47 . d) TT. 4 — autotransformator. 2. L2.2.12. 2. 2. 2.1). przetwornica dwu maszynowa.2. N przewód neutralny. a nie dla celów ochrony przeciwporażeniowej. Schematy układów sieciowych przedstawiono na rys. 14. Rodzaje obwodów zasilanych bardzo niskim napi ciem SELV. transformator) powinien być uziemiony. b) TN S. 2. 15. Czym charakteryzuje się obwód PELV? Obwód PELV jest obwodem napi cia bardzo niskiego nie przekraczaj cego napi cia zakresu I. autotransformator. transformator obniżaj cy.2 — transformatory ochronne. PE przewód ochronny. prostownik (rys. FELV: 1.1). PELV. a napi cie niskie stosowane jest ze wzgl dów funkcjonalnych. Na jakie ukiady sieciowe dzielą się sieci II zakresu napięcia? Sieci II zakresu napi cia w zależności od sposobu uziemienia dziel si na nast puj ce układy: Układ sieciowy TN podukład Układ sieciowy TT Układ sieciowy IT Rys.

3). Jakie wady posiada układ sieciowy TN C? Układ sieciowy TN C posiada nast puj ce wady: • im wi ksza asymetria obci żeń. • każdy obiekt budowlany powinien mieć poł czenia wy równawcze główne. a cz ścio wo przez zawieszenie do uziemionej konstrukcji. Przerwa w przewodzie ochronno neutralnym 17. 2. Stan normalny Rys. niemożliwość stosowania wył czników różnicowopr do wych mi dzy innymi z tego powodu. tym wi ksze napi cie wzgl dem ziemi panuje w przewodzie ochronno neutralnym w miejscu zainstalowania odbiorników. Jakimi cechami charakteryzuje się układ sieciowy TT? Układ sieciowy TT charakteryzuje si nast puj cymi cechami: • punkt neutralny źródła napi cia (pr dnica. Przy przerwie w przewodzie ochronno neutralnym lampa świeci nadal.• • • • • wszystkie cz ści przewodz ce dost pne. które w normalnych warunkach nie s pod napi ciem powinny być poł czone z uziemionym punktem neutralnym źródła za pomoc prze wodów ochronnych PE lub ochronno neutralnych PEN. zaleca si uziemienie punktu. 2. że przewód ochron no neutralny PEN i cz ści przewodz ce dost pne przył czone do tego przewodu za wył cznikiem nie zapewniaj całkowitego odizolowania od ziemi co mogłoby powodo wać bł dne zadziałanie wył cznika i wył czenie instalacji w czasie normalnej pracy urz dzeń na skutek upływu do ziemi cz ści roboczego pr du obci żenia. każdy obiekt budowlany powinien mieć poł czenia wy równawcze główne. a całkowity pr d płynie przez zawieszenie (rys. Przerwa w przewodzie ochronno neutralnym PEN (kolorem czer wonym oznaczono przewody. Poł czenie oprawy oświetleniowej w układzie TN C. Rys. • wszystkie cz ści przewodz ce dost pne (które w normalnych warunkach nie s pod napi ciem) chronione przez to samo urz dzenie ochronne powinny być poł czone ze sob prze wodami ochronnymi i przył czone do tego samego uziomu.4. 16. zaleca si uziemienie przewodów ochronnych w miejscu ich wprowadzenia do budynku. 2. zaleca si przył czanie przewodów ochronnych i ochron no neutralnych do uziomów. 48 49 . przez które przedostaje si napi cie na styki ochronne gniazd).4). przy poł czeniu opraw oświetleniowych pr d lampy płynie cz ściowo przez przewód ochronno neutralny. w którym przewód ochron no neutralny PEN rozdziela si na przewód ochronny PE i przewód neutralny N (układ TN C S).3. • w przypadku przerwy w przewodzie neutralnym. na sty kach ochronnych gniazd wtykowych może pojawić si pełne napi cie sieciowe (rys. transformator) powinien być uziemiony. 2.

5c). miejscach widocznych. b dź poł czony przez bezpiecznik iskiernikowy lub duż impedancj . 2. c) każdy obiekt budowlany powinien mieć poł czenia wyrównawcze główne. 2. 2. • zbiorowo (rys. Można stosować inne barwy zgodnie z norm [28] za wyj tkiem zastrzeżonych dla przewodów ochronnych. Sposoby uziemień: a) indywidualne.1.6. Oznaczenia barw przewodów fazowych podano przykładowo.5a). e) grupowe.4. 2. 2. • grupowo (rys. Oznaczenia przewodów i zacisków 19.4.5b). W jaki sposób oznacza się na schematach poszczególne przewody i zaciski urządzeń? Do oznaczenia przewodów oraz zacisków urz dzeń stosuje si symbole literowo cyfrowe oraz barwy. 50 51 . • uzyskania łatwej identyfikacji.18. W jakim celu stosuje się oznakowanie przewodów i zacisków urządzeń? Oznakowanie przewodów i zacisków urz dzeń stosuje si w celu: • zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. c) zbiorowe. Oznaczenia przewodów i zaci sków oraz barwy przewodów podane s w tablicy 2. Tablica 2. 20. ochronno neutralnych i neutralnych.5. • unikni cia pomyłek. Oznaczenia przewodów oraz zacisków odbiorników na zakończeniach widocznych Rys. b) wszystkie cz ści przewodz ce dost pne powinny być uziemione: • indywidualnie (rys. 1 — od biorniki. Jakimi cechami charakteryzuje się układ sieciowy IT? Układ sieciowy IT charakteryzuje si nast puj cymi cechami: a) punkt neutralny źródła zasilania powinien być odizolowany od ziemi.

2. Izolacja nie może dać si usun ć z cz ści czynnej inaczej niż przez zniszczenie.2. Co zaliczamy do środków organizacyjnych ochrony przed pora eniem? Do środków organizacyjnych zaliczamy: organizacj pracy (szkolenia. Zastosowanie bardzo niskich napi ć w obwodach SELV lub PELV. 2. że wszystkie cz ści czynne urz dzenia s umieszczone wewn trz obudów lub ogrodzeń i niemożliwe jest ich dotkni cie (stopień ochro ny co najmniej IP2X. temperatur .1. Jakiego rodzaju środki ochrony stosuje się przy eksploatacji urządzeń elektroenerge tycznych? Przy eksploatacji urz dzeń elektroenergetycznych stosuje si techniczne i organizacyjne środki ochrony przed porażeniem. jest to równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. • stosowanie barier. wilgotność. 26. wymagania kwalifikacyjne. Jak realizowana jest ochrona przed dotykiem bezpośrednim? Ochrona przed dotykiem bezpośrednim jest realizowana przez: • izolowanie cz ści czynnych (izolacja podstawowa). polecenia pisemne). pokostem i podobnymi produktami zastosowane samo dzielnie nie s uznane za odpowiedni izolacj chroni c przed pora żeniem pr dem elektrycznym podczas eksploatacji.2. Na czym polega ochrona przez izolowanie części czynnych? Ochrona przez izolowanie cz ści czynnych polega na wykona niu izolacji podstawowej w postaci trwałego i całkowitego pokrycia cz ści czynnych materiałem izolacyjnym stałym. 2. Na czym polega ochrona przez stosowanie obudów lub ogrodzeń? Ochrona przez stosowanie obudów lub ogrodzeń polega na tym. • stosowanie obudów lub ogrodzeń. 23. 27. sprz t ochronny. Nazywamy je ochron przeciwpora żeniow . Środki ochrony przed pora eniem prądem elektrycznym przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 2 1 . 22. opady atmosferyczne. Zastosowanie ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz co najmniej jednego ze środków ochrony przed dotykiem pośred nim. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona pod stawowa) 25. • umieszczenie cz ści czynnych poza zasi giem r ki. którym poddaje si izolacj podobnych urz dzeń produ kowanych fabrycznie. Jak zapewniamy ochronę przeciwpora eniową w urządzeniach o napięciu do 1 kV? W urz dzeniach o napi ciu do 1 kV ochron przeciwporaże niow zapewniamy przez: 1. ochron przed dotykiem po średnim (ochron dodatkow ) oraz równoczesn ochron przed doty kiem bezpośrednim i pośrednim.1.7. łatwo dost pne górne powierzchnie ogrodzeń i obudów co najmniej IP4X). 52 53 . Obudowy i ogrodzenia powinny być trwale zamocowane. Co zaliczamy do środków technicznych ochrony przed pora eniem? Do środków technicznych zaliczamy ochron przed dotykiem bezpośrednim (ochron podstawow ). W przypad ku urz dzeń produkowanych fabrycznie. nie mog dać si usun ć bez użycia klucza lub narz dzia i musz być odporne na normalnie wyst puj ce w warunkach eksploatacji narażenia zewn trz ne: mechaniczne. Rodzaje ochron przeciwpora eniowych 24. inne środki organizacyjne. izolacja powinna spełniać wymagania odpowiednich norm dotycz cych tych urz dzeń elektrycz nych. instrukcje. Jeżeli izolacja podstawowa jest wykonywana w trakcie montażu instalacji. to jej jakość powinna być potwierdzona próbami analogicz nymi do tych.2. Pokrycia farb .

Jak realizowana jest ochrona przed dotykiem pośrednim? Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana jest przez: • zastosowanie samoczynnego wył czenia zasilania. 2. • zastosowanie urz dzeń II klasy ochronności.6. • zastosowanie separacji elektrycznej. 2. Na czym polega ochrona przez umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki? Ochrona przez umieszczenie cz ści czynnych poza zasi giem r ki polega na umieszczeniu ich w taki sposób aby były niedost pne z danego stanowiska (rys. 3 1 . 30. Bariery powinny utrudniać: niezamierzone zbliżenie ciała do cz ści czynnych lub niezamierzone dotkni cie cz ści czynnych w trakcie obsługi urz dzeń. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodat kowa) 32. Co to jest część przewodząca dostępna? Cz ść przewodz ca dost pna jest to cz ść.6). 2.2. lub w przypadku nieostrożności użytkowników.). lecz powinny być zabezpieczone przed niezamierzonym usu ni ciem. Na czym polega ochrona przez stosowanie barier? Ochrona przez stosowanie barier ma na celu zabezpieczenie przed przypadkowym dotkni ciem cz ści czynnych. • zastosowanie izolowania stanowiska. J cz nie chroni przed dotykiem bezpośrednim spowodowanym rozmyślnym działa niem. • zastosowanie nieuziemionych poł czeń wyrównawczych miejscowych. Ochrona ta może być stosowana głównie w po mieszczeniach ruchu elektrycznego. która może być dotkni ta i która w warunkach normalnej pracy nie znajduje si pod napi ciem.29. 34. Może być stosowana tylko w przestrzeniach wył cznie dla osób posiadaj cych kwalifikacje (np. Jaki jest cel stosowania środków ochrony przed dotykiem pośrednim? Stosowanie środków ochrony przed dotykiem pośrednim ma na celu: • zabezpieczenie przed skutkami niebezpiecznego napi cia dotykowego w wypadku uszkodzenia izolacji podstawowej i pojawienia si napi cia na cz ściach przewodz cych do st pnych (obudowa. • niedopuszczenie do wyst powania niebezpiecznych napi ć dotykowych. pomieszczenie ruchu elektrycznego). stanowi wysokoczułe urz dzenie różnicowopr dowe o pr dzie wy zwalaj cym < 30 mA.2. Bariery mog być usuwane bez użycia klucza lub narz dzi. Granice zasi gu r ku 54 55 . 33. lecz może si znaleźć pod napi ciem z powodu uszko dzeń. Co stanowi uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim? Uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w przy padku nieskutecznego działania innych środków ochrony przed doty kiem bezpośrednim. konstrukcje itp. Rys.

rys. Wył czniki te mog być użytkowane przez osoby niewykwalifikowane i nie wymagaj konserwacji.9. B odbiornik. Id powstanie na rezystancji R napi cia o wartości wi kszej niż dopuszczalna w danych warunkach środowisko wych.7. b) schematy elektryczne. B odbiornik. P przekaźnik nadnapi ciowy. Jakie urządzenia mogą powodować samoczynne wyłączenie zasilania? Urz dzeniami powoduj cymi samoczynne wył czenie zasila nia mog być: • urz dzenia przet żeniowe (nadmiarowo pr dowe) np. bez pieczniki. S to wył czniki przeznaczone do zabezpieczeń przed skutka mi przeci żeń i zwarć instalacji oraz urz dzeń domowych i podobnych. B odbiornik. 2. różnica pr dów 1 powoduj ca zadzia łanie wył cznika W. C wy ł cznik. 2. Wył czniki nadpr dowe S190 produkcji LEGRAND FAEL: a) wył czniki nadpr dowe. wył czniki różnicowo pr dowe. • urz dzenia różnicowopr dowe np.8. Obwód z wył cznikiem różnicowo pr dowym: W wył cznik różni cowo pr dowy.10. 36. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 35. Sposób poł czenia tych urz dzeń w instalacji pokazano na rys. wył czniki nadmiarowo pr dowe. Rys. Obwód z urz dzeniem ochronnym napi ciowym. Rys.9. 2. Rys.1. 2.2. Obwód z urz dzeniem ochronnym przet żeniowym: A urz dzenie ochronne przet żeniowe. rys. Jak są zbudowane nadmiarowe wyłączniki instalacyjne? Wył czniki nadpr dowe typu S190 oraz ich schematy elek tryczne przedstawiono na rys.2.10. Rys. • urz dzenia ochronne nadnapi ciowe.7. 2.8.2. R rezystancja pr d powoduj cy uziemienia. 2. Zast puj one bezpieczniki w obwodach 56 57 . I2 pr d zadziałania urz dzenia. 2. 2.

2. Wykonywane s jako 1.odbiorczych instalacji domowych.12. Człon wył czaj cy (C) stanowi układ stykowy z mechanizmem wy ł cznika. 3 zamek. 3 i 4 torowe. T przycisk testuj cy. Człon kontrolny (D) składa si z szeregowo poł czonych rezystora R i przycisku testuj cego T. S wyposażone w wyzwalacze termobimetalowe i elektroma gnesowe o charakterystykach B lub C lub D (rys. A człon pomiarowy. 2. 1 2 x prąd znamionowy ln 30 40 60 80 100 • Rys. Charakterystyki czasowo pr tlowe wył cviików nadpr dowych typu S190. 2 uzwojenie wtórne przekładnika Ferrantiego. 2. C człon wył czaj cy. 2. Schemat blokowy wył cznika różnicowopr dowego.12. 1 rdzeń przekładnika Ferrantiego. który mierzy geometryczn sum pr dów roboczych przył czonych do wyjścia wył cznika. Człon pomiarowy (A) wył cznika stanowi przekładnik pr dowy Fer rantiego.11). 37. R rezystor kontrolny. 58 59 . Człon wzmacniaj cy (B) zasilany jest sił elektromotoryczn SEM wyindukowan w uzwojeniu nawini tym na rdzeniu przekładnika Fer rantiego. Jaka jest zasada działania wyłącznika ró nicowoprądowego? Schemat blokowy wył cznika różnicowopr dowego pokazano na rys. Rys. Stosowane s wzmacniacze elektromechaniczne (w postaci przekaźnika spolaryzowanego) lub elektroniczne. D człon kon trolny. B człon wzmacniaj cy.11. 2. Każdy wył cznik różnicowopr dowy składa si z nast puj cych czło nów funkcjonalnych: A — członu pomiarowego B członu wzmacniaj cego C członu wył czaj cego D członu kontrolnego.

co spowoduje powstanie strumienia magnetycznego w rdzeniu i SEM w uzwojeniu nawini tym na rdzeniu. działaj cy z opóźnieniem. ich oznaczenie i prze znaczenie przedstawiono w tablicy poniżej: Typ AC Oznaczenie Przeznaczenie Przeznaczony do stosowania w sieciach z pr dem uszkodzenio wym: sinusoidalnie zmiennym doprowadzonym w sposób ci gły lub wolno narastaj cy. Przeznaczony do pracy w temperaturze do minus 25°C. Przeznaczony do stosowania w sieciach z pr dem uszkodzenio wym: sinusoidalnie zmiennym i stałym pulsuj cym ze składow stał do 6 mA. Naciśni cie przycisku T powinno spowo dować bezzwłoczne zadziałanie wył cznika. • średnioczułe. Selektywny. przeznaczony do współ pracy przy poł czeniu szeregowym z wył cznikiem bezzwłocz nym. W czasie nor malnej pracy suma geometryczna pr dów jest równa zeru. a to z kolei poprzez człon wzmacniaj cy spowoduje uwolnienie mechanizmu wy ł cznika. • trójbiegunowym poł czeniu w gwiazd lub sześciobiegunowym układzie mostkowym. • pr d znamionowy obci żenia • znamionowy różnicowy pr d wyzwalaj cy 39. Jakie rozró niamy typy wyłączników ró nicowoprądowych. Jakie parametry charakteryzują wyłącznik ró nicowoprądowy? Wył cznik różnicowopr dowy charakteryzuj nast puj ce pa rametry: • napi cie znamionowe Un. oraz ze sterowaniem lub bez sterowania k ta fazowego niezależnie od biegunowości i doprowadzonym w sposób nagły lub wolno narastaj cy. • niskoczułe. stałym. • dwubiegunowym układzie mostkowym wł czonym na napi cie mi dzyfazowe. wyst puj cym w układach prostowniczych. 38.Człon ten umożliwia sprawdzenie sprawności technicznej wył cznika zał czonego pod napi cie. Zasada działania wył cznika różnicowopr dowego polega na pomiarze sumy pr dów pobieranych przez odbiornik. Przeznaczony do stosowania w sieciach z pr dem uszkodzenio wym: sinusoidalnie zmiennym. Wył cznik o podwyższonej odporności na udary pr dowe (8/20ms) Wył cznik przeznaczony na cz stotliwość 120 Hz. których pr d jest wi kszy od 500 mA. A B S kV F 60 61 . tj. Wył cznik wymaga zabezpieczenia od strony zasilania bez piecznikiem o maksymalnym pr dzie nie przekraczaj cym np. których pr d nie przekracza 30 mA. jak je oznaczamy i jakie jest ich przeznaczenie? Typy wył czników różnicowopr dowych. W przypad ku uszkodzenia izolacji w stosunku do metalowej obudowy odbiornika cz ść pr du zwanego pr dem upływowym popłynie do źródła omijaj c przewody obj te rdzeniem i suma geometryczna pr dów nie b dzie równa zeru. i odł czenie odbiornika od sieci. przy: •jednofazowym poł czeniu z obci żeniem pojemnościowym wytwarzaj cym stały pr d wygładzony. dla zapewnienia zdolności wył czania pr du zwarciowego podanego przez wytwórc . oraz ze sterowaniem lub bez sterowania k ta fazowego niezależnie od biegunowości i doprowadzonym w sposób nagły lub wolno narastaj cy. z pr dem stałym wygładzonym o wartości do 6 mA. 63 A. 40. Jak dzielimy wyłączniki ró nicowoprądowe ze względu na wartość prądu ró nicowego Ze wzgl du na wartość pr du wył czniki różnicowopr do we dziel si na: • wysokoczułe. stałym pulsuj cym. lecz nie wi kszy niż 500 mA. stałym pulsuj cym. których pr d jest wi kszy od 30 mA.

Stosowanie wył cznika róinicowo pr dowego w układzie sieciowym IT. 62 63 . 2.14. Rys. TT. że sieć odbiorcza za wył cznikiem b dzie zbu dowana w układzie TN S. 2. Uziemienie ochronne RA musi spełniać warunek: gdzie: RA Rys. Nie reaguj na pr dy zwarciowe lub przeci że niowe płyn ce w przewodach roboczych. Stosowanie wył cznika różnicowopr dowego w układzie sieciowym TN.15. 2.Czy wolno stosować układ sieciowy TT z wyłącznikiem ró nicowoprądowym zasilanym z sieci TN C? W uzasadnionych wypadkach można stosować układ sieciowy TT z wył cznikiem różnicowopr dowym zasilanym z sieci TN C (rys.16).13. IT. w każdym ob wodzie z wył cznikiem różnicowopr dowym konieczne jest stosowa nie również zabezpieczeń nadpr dowych (np. 2. W układzie TN wył cznik różnicowopr dowy może być stoso wany pod warunkiem. 2. Dlatego też. suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego. 42. Rys. bezpieczników lub wy ł czników S190). Jest to dopuszczalny sposób stosowania w jednej sieci równocześnie w cz ści sieci układu typu TN. Stosowanie wył cznika róznico wopr dowego w układzie sieciowym TT. Układ sieci TN C z wył cznikiem różnicowopr dowym chroni cym dwa odbior niki w układzie TT ze wspólnym uziemieniem ochronnym RA. znamionowy pr d wyzwalaj cy. Wył czniki różnicowopr dowe mog być instalowa ne we wszystkich układach sieci niskiego napi cia TN.14.4 1 . 2. UL napi cie bezpieczne w danych warunkach środowiskowych.16. Przykłady stosowania wył cznika w różnych układach siecio wych pokazano na rys.15. Rys. Jakie są zasady instalowania wyłączników ró nicowoprądowych? Wył czniki różnicowopr dowe reaguj na pr d uszkodzenio wy płyn cy do ziemi: przez izolacj do uziemionego przewodu PE lub przez ciało człowieka. nie wolno ich stosować w układzie TN C.13. a w cz ści układu TT. 2. 2.

Obwody gniazd wtyczkowych zasilaj cych urz dzenia na wolnym < 30 mA powietrzu Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych: obwody zasilaj ce gniazda wtyczkowe całość instalacji Instalacje elektryczne w basenach pływackich krytych lub na wolnym powietrzu Instalacje elektryczne w pomieszczeniach sauny Instalacje elektryczne w kempingach i w pojazdach wypoczynkowych Instalacje w pomieszczeniach zagrożonych pożarem <30mA < 500 mA <30mA 5. Rys. W jakich miejscach konieczne jest stosowanie wyłączników ró nicowoprądowych? Wył czniki różnicowopr dowe musz być stosowane w miej scach przedstawionych w tablicy (2. 2) bł dne poł czenie wył cznika np. • obwód gniazd wtyczkowych w garażu.) W instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych należy d żyć do ochrony jak najwi kszej cz ści instalacji wysokoczułymi wył cznikami. 2. • obwód gniazd wtyczkowych w kuchni. 2.17a). 7. wył cznika różnico wopr dowego w prawidłowo wykonanej instalacji mog być: 1) zbyt duża upływność obwodu. 2.5. <30mA <30mA < 500 mA 8. a w szczególności: • obwód gniazd wtyczkowych w łazience.17b) • poł czenie przewodów neutralnych dwóch różnych obwo dów za wył cznikami różnicowopr dowymi (rys. Tablica 2. Miejsce zainstalowania Wymaga ny pr d 44.5. • odwrotne poł czenie przewodu neutralnego (rys. Bł dne poł czenia wył cznika różnicowopr dowego. <30mA 3. 4. Jakie mogą być przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania wyłącznika ró nicowoprą dowego w prawidłowo wykonanej instalacji? Przyczynami nieprawidłowego działania. 64 65 . 1. Wymagane miejsca stosowania wył czników różnicowopr dowych Lp.17c). 2.: • poł czenie przewodu ochronnego z neutralnym za odbior nikiem (rys.17. 6. • obwód gniazd wtyczkowych w piwnicy.43. a) b) Obwody gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach wyposażonych <30mA w wann i basen natryskowy Obwody gniazd wtyczkowych na placach budowy i robót rozbiórkowych 2.

uziom ochronny RA. Płyn cy w tym obwodzie pr d zwarciowy I2 powinien spowodować zadziałanie urz dzenia nad miarowo pr dowego lub różnicowopr dowego i wył czenie urz dze nia spod napi cia (rys. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN 45.1.6.6. punkt neutralny transformatora i przewód fazowy. uziom roboczy Rr.1. Płyn cy w tym obwodzie pr d zwarciowy I2 powi nien spowodować zadziałanie urz dzeń nadmiarowo pr dowych lub różnicowopr dowych i wył czenie urz dzenia spod napi cia lub obni żenie napi cia do wartości bezpiecznej (rys. punkt neu tralny transformatora oraz przewód fazowy.18.4 0. Maksymalny czas wył czenia w układzie TN [32. rys.4 0.05 2. pr d zwarciowy w A. 2.13.18). 2. pr d powoduj cy samoczynne zadziałanie urz dzenia ochronnego w czasie zależnym od napi cia znamionowego i napi cia dotykowego bezpiecznego Tablica 2. szybkiego wy ł czenia zasilania uważa si za spełnione jeżeli: gdzie: — impedancja p tli zwarcia w napi cie znamionowe wzgl dem ziemi w V.2.2. 2.2 0. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TT Rys. Jak działa ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT? W razie zwarcia przewodu fazowego z uziemion cz ści me talow dost pn (obudow ) urz dzenia elektrycznego nast puje za mkni cie obwodu elektrycznego poprzez przewód uziemiaj cy E.2 0.2. Co jest warunkiem skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w ukła dzie TN? Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie samoczynne go zadziałania zabezpieczeń nadmiarowo pr dowych w czasie nie prze kraczaj cym wartości podanych w tablicy 2.2. Wymagania dotycz ce czasów samoczynnego. Zasada samoczynnego wył czenia zasilania w układzie sieciowym TN.19). 46] U[V]| UL<50V~ UL<120V t(s) 120 230 277 400 0. Czas zadziałania zabezpie czeń dłuższy od podanego w tablicy 2.2. 47. 66 67 .2 U L <: 25 V ~ U L < 60 V t(s) 0.2.35 0. 2.8 0. 46.1.6 ale nie przekraczaj cy 5 s do puszcza si w obwodach zasilaj cych odbiorniki stacjonarne i stałe oraz w sieciach rozdzielczych i wewn trznych liniach zasilaj cych. Jak działa ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN? W razie zwarcia przewodu fazowego z cz ści metalow do st pn urz dzenia elektrycznego nast puje zamkni cie obwodu elek trycznego przez przewód ochronny (ochronno neutralny).

2. Wymaganie to uważa si za spełnione jeżeli: gdzie: RA suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego cz ści przewodz cych dost pnych w napi cie bezpieczne w danych warunkach środowiskowych (50 V lub 25 V). Co jest warunkiem skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w ukła dzie TT? Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie samoczyn nego zadziałania zabezpieczeń nadmiarowo pr dowych lub różnico wopr dowych w czasie nie dłuższym niż 5 s.: Ia = 3 dla wył czników o charakterystyce A. pr d powoduj cy samoczynne zadziałanie urz dzenia ochronnego. Odczytywanie pr du wył czaj cego • dla wył czników nadmiarowo pr dowych pr d jest naj mniejszym pr dem zapewniaj cym natychmiastowe wył czenie np.20). 68 69 . Charakterystyka pasmowa t =f(I) wkładek topikowych WT 1F. 48.20.19. Ia = 10 dla wył czników o charakterystyce C. Zasada samoczynnego wył czenia zasilania w układzie sieciowym TT. 2. Rys. 2.dla wkładek topikowych Ia jest pr dem zapewniaj cym przepalenie si wkładki w czasie do 5 s (rys. Ia = 5 dla wył czników o charakterystyce B. Rys. Ia = 20 dla wył czników o charakterystyce D. Pr d la zależy od rodzaju zastosowanych urz dzeń wył czaj cych: • dla urz dzeń różnicowopr dowych zwykłych • dla urz dzeń różnicowopr dowych selektywnych Ia = 2IŁ (zwłocznych). typ S.

aby pojedyncze zwarcie było usuwane możliwie szybko. 2.21. 2. • rezystancja uziemienia RA i najwi ksze wartości pr du po jedynczego zwarcia z ziemi powinny spełniać warunek: rezystancja uziemienia ochronnego w pr d pojedynczego zwarcia z ziemi w A.22 powoduj c zadziałanie urz dzenia ochron nego i wył czenie zasilania. • urz dzenia różnicowopr dowego.2. napi cie bezpieczne dla danych warunków środowiskowych w V. co zmniejsza prawdopodobieństwo wyst powania podwójnych zwarć doziemnych.2. Jakie warunki muszą być spełnione aby ochrona była skuteczna? Aby ochrona była skuteczna musz być spełnione nast puj ce warunki: • wszystkie przewodz ce cz ści dost pne powinny być uziemione indywidualnie. 70 71 . grupowo lub zbiorowo. Zwarcie pojedyncze w układzie IT. urz dzenia te powinny sygnalizować lub powodować wył czenie sieci w przypadku wyst po wania pojedynczego zwarcia do uziemionych cz ści prze wodz cych lub zmniejszenia si rezystancji izolacji poni żej ustalonej wartości (rys. Rys. Jak jest realizowana ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym IT? W sieciach typu IT ochrona przed dotykiem pośrednim może być realizowana przez zastosowanie nast puj cych środków zabezpie czaj cych: • urz dzenia do kontroli stanu izolacji. uziom ochronny i pojemność przewodów wzgl dem ziemi (rys. Zwarcie podwójne w układzie IT. W za leżności od zastosowanego urz dzenia powoduj cego samoczynne wył czenie urz dzenie elektryczne może być wył czone spod napi cia. lecz nie musi.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym IT? 49. 51. • urz dzenia nadnapi ciowego.3 1).22.21). 50. gdzie: RA Rys. Zaleca si . 2. Jak działa ochrona przez samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym IT? W razie zwarcia przewodu fazowego z uziemion cz ści me talow dost pn urz dzenia elektrycznego (obudow ) nast puje za mkni cie obwodu zwarciowego przez przewód uziemiaj cy.1.3. 2. 2. • sieci IT powinny być wyposażone w urz dzenia do kon troli stanu izolacji. Przy podwójnym zwarciu doziemnym pr d zwarciowy zamyka si jak na rys.

napi cie znamionowe pr du przemiennego mi dzy faz i punktem neutralnym.2. 32] Napi cie znamiono we instalacji Uo/U |V| 120/210 140/240 230/400 400/690 580/1000 Czas wył czenia w [s| Bez przewodu neutralnego Z przewodem neutralnym U = 25 V UL = 50 V UL = 50V U L = 25 V L 2.2 0. 2 izolacja podstawowa. Tablica 2.2. • izolacja wzmocniona (rys.7. 5 izolacja wzmocniona.2 0. 55.23a).8 0.08 Wymagania dotycz ce czasów samoczynnego szybkiego wył czenia uważa si za spełnione jeżeli: • w sieciach bez przewodu neutralnego Rys. 1 cz ść czynna. Przykłady wykonania izolacji urz dzeń II klasy ochronności: a) z izola cj dodatkow b) z izolacj wzmocnion c) z obudow izolacyjn . a) 0.06 .4 0.23c). 54.1 0.4 0. • obudowa izolacyjna (rys. 2.2 1 0.2 0. 2. 72 73 .23. Symbol • w sieciach z przewodem neutralnym gdzie: impedancja p tli zwarcia obejmuj ca przewód fazowy i przewód ochronny obwodu.8 0. Ochrona przez zastosowanie urządzenia II klasy ochronno ści 53. Jakie warunki muszą być spełnione przy podwójnym zwarciu doziemnym? Przy podwójnym zwarciu doziemnym urz dzenia ochronne powinny spowodować szybkie samoczynne wył czenie zasilania w czasie określonym w tablicy 2.23b). Co mo e stanowić izolację ochronną? Izolacj ochronn może stanowić: • izolacja dodatkowa (rys.7.02 5 0. 2. 4 — izolacja dodatko wa. 2. obejmuj ca przewód neutralny i przewód ochronny obwodu.2.7.5 0. 3 obudowa izolacyjna. Maksymalny czas wył czenia w układzie IT przy podwójnym zwarciu [46. Czy wolno do części przewodzących dostępnych oraz do części przewodzących zamknię tych wewnątrz obudowy izolacyjnej przyłączać przewody ochronne? Do cz ści przewodz cych dost pnych (obudowy) oraz do cz ści przewodz cych zamkni tych wewn trz obudowy nie wolno przył czać przewodu ochronnego. Co ma na celu ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności i jak jest reali zowana? Ochrona przez zastosowanie urz dzeń drugiej klasy ochronności ma na celu niedopuszczenie do pojawienia si niebezpiecznego napi cia dotykowego na cz ściach przewodz cych dost pnych urz dzeń elektrycz nych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej i jest realizowana przez stosowanie izolacji ochronnej.4 0. Jakim symbolem oznacza się urządzenia klasy ochronności? Urz dzenia II klasy ochronności oznacza si symbolem 56.52. impedancja p tli zwarcia. pr d zapewniaj cy zadziałanie urz dzenia ochronnego w czasie podanym w tablicy 2. 0.

100 jeżeli napi cie znamionowe przekracza 500 V.57. na izolowanym stanowisku nie powinno umieszczać si przewodu ochronnego Bariera Rys. albo cz ści przewodz ce obce s izolowane lub odizolowane od ziemi sposób zapewniaj cy dostateczn wytrzymałość me chaniczn i elektryczn (2000 V) (rys. 2. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej 64. elektryczne i termiczne oraz zapewniać stopień ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska 60.3. 2. Jakie warunki powinno spełniać stanowisko izolowane? • • stanowisko powinno mieć podłogi i ściany izolowane.24). 61.4. 2 ściany izolowane. cz ści przewodz ce dost pne powinny być oddalone od siebie i od cz ści przewodz cych obcych na odległość nie mniejsz niż 2 m. odległość ta może wynosić 1. Ile powinna wynosić rezystancja podłóg i ścian? Rezystancja podłóg i ścian w każdym punkcie pomiarowym nie powinna być mniejsza niż: 50 jeżeli napi cie znamionowe instalacji nie przekracza 500 V. które mog mieć różne potencjały w wyniku uszkodzenia izolacji podsta wowej cz ści czynnych. Gdzie nale y stosować izolację wzmocnioną? Izolacj wzmocnion b d c izolacj jednorodn należy sto sować w tych przypadkach. a cz ściami przewodz cymi ob cymi zwi kszaj cymi odległość mi dzy tymi cz ściami do 2 m. Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska: 1 izolowana.2. w których trudno jest wykonać izolacj podwójn .25 m jeżeli urz dzenia znajduj si poza stref zasi gu r ki.2. albo • zostały umieszczone bariery mi dzy cz ściami przewo dz cymi dost pnymi. 58. Na czym polega izolacja podwójna? Izolacja podwójna polega na zastosowaniu izolacji podstawo wej i niezależnej od niej izolacji dodatkowej przedzielonych przegrod metalow .2. Co ma na celu ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska? Ochrona polegaj ca na izolowaniu stanowiskajna na celu za pobieżenie równoczesnemu dotkni ciu cz ści przewodz cych.24. 2. 59. 63. Powinna ona zapewnić stopień bezpieczeństwa taki jaki uzyskuje si przy izolacji podwójnej. 2. Jak powinna być wykonana obudowa izolacyjna? Obudowa izolacyjna powinna być odporna na obci żenia me chaniczne. podłoga 62. W jakich pomieszczeniach wolno stosować izolowanie stanowiska jako środek ochrony dodatkowej? Izolowanie stanowiska jako środek ochrony dodatkowej można stosować w pomieszczeniach nie narażonych na działanie wilgoci.2. Na czym polega ochrona przed pora eniem za pomocą separacji? Ochrona przed porażeniem za pomoc separacji polega na roz dzieleniu w sposób pewny obwodu zasilaj cego od obwodu odbiorcze go (separowanego) za pomoc transformatora separacyjnego lub 74 75 .

Jeżeli jest konieczne stosowanie ob wodów separowanych z innym obwodem niskonapi cio wym w tym samym oprzewodowaniu. cz ści czynne obwodu separowanego powinny być nieza wodnie oddzielone elektrycznie od innych obwodów i od ziemi. 2. 2.25. CC — przewód wyrównawczy izolowany nieuziemiony. o izo lacji wzmocnionej. Rys. że ich napi cie znamionowe jest nie mniejsze niż najwyższe napi cie znamionowe po zostałych obwodów i że każdy obwód jest zabezpieczony przed pr dem przet żeniowym. • wszystkie gniazda wtyczkowe powinny mieć styki ochronne poł czone z systemem przewodów wyrównawczych. kanałach lub listwach. ł czna długość oprzewodowania w separowanym obwo dzie nie może przekraczać 500 m oraz iloczyn napi cia znamionowego w woltach i ł cznej długości oprzewodo wania w metrach nie może przekraczać 100 000. Ochrona przeciwporażeniowa przez zastosowanie separacji elek trycznej: a) zasilanie jednego odbiornika I klasy ochronności.25b). Jakie warunki muszą być spełnione przy zasilaniu z obwodu separowanego więcej ni jednego odbiornika? Przy zasilaniu z obwodu separowanego wi cej niż jednego od biornika powinny być spełnione nast puj ce warunki: (rys. 1 —podłoże izolowane. 2. Przy zasilaniu z obwodu separowanego tylko jednego odbiornika ochrona jest najskuteczniejsza. należy wówczas stosować przewody wielożyłowe bez osłony metalowej. • w przypadku gdy z obwodu separowanego zasila si urz dzenie odbiorcze I klasy ochronności używane na stanowi sku metalowym.przetwornicy separacyjnej. 65. zaleca si stosowanie oddzielnego oprzewodowania obwo dów separowanych.26) • wszystkie cz ści przewodz ce dost pne urz dzeń powinny być poł czone mi dzy sob przez nieuziemione izolowane przewody wyrównawcze. Ochrona przeciwporażeniowa przez zastosowanie separacji elek trycznej wi cej niż jednego odbiornika zasilanych z obwodu separowanego. to zaleca si wykonanie poł czenia wy równawczego ł cz cego obudow metalow za stanowi skiem (rys. • Rys. 66. Urz dzenia wtykowe i końce przewodu ruchomego powinny mieć dost pne cz ści zewn trzne z materiału izolacyjnego. lub przewody izolowane w izolacyjnych furach.26. Jakie warunki muszą być spełnione przy zastosowaniu separacji? Przy zastosowaniu separacji musz być spełnione nast puj ce warunki: • • napi cie znamionowe obwodu separowanego nie może przekraczać 500 V. b) zasilanie odbiornika I klasy ochronności w pomieszczeniu o przewodz cej podłodze i ścianach. • • ruchome przewody obwodu separowanego powinny być co najmniej typu oponowego przemysłowego (OP). pod warunkiem. 2. 76 77 .

Jakie źródła bardzo niskiego napięcia stosuje się w obwodach SELV i PELV? W obwodach SELV i PELV stosuje si nast puj ce źródła bardzo niskiego napi cia (rys. • pr dnice nap dzane silnikami spalinowymi.5. • urz dzenia elektroniczne. 2.2. 72. Rys.27. Na czym polega ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych? Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych poł czeń wy równawczych miejscowych polega na poł czeniu ze sob wszystkich jednocześnie dost pnych cz ści przewodz cych obcych i cz ści prze wodz cych dost pnych nieuziemionym poł czeniem wyrównawczym. Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wy równawczych miejscowych 69.67. 1 podłoga i 2 ściany izolacyjne. W jakich obwodach mo e być dokonana równoczesna ochrona przed dotykiem bezpo średnim i pośrednim? Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośred nim może być dokonana w obwodach bardzo niskich napi ć (nie prze kraczaj cych napi ć zakresu I tablica 2.27) 70. si na napi cia UL < U < 500 V oraz moce S < 25 kVA jednofazowe i S < 40 kVA trójfazowe. 68. 2. Kiedy ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych będzie skuteczna? Ochrona b dzie skuteczna jeżeli zostanie spełniony warunek: gdzie: Ia Rw pr d powoduj cy zadziałanie urz dzenia wył czaj cego zainstalowanego w obwodzie zasilania urz dzenia obj tego poł czeniem wyrównawczym.3. Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych poł czeń wyrów nawczych miejscowych: CC przewód wyrównawczy miejscowy nieuziemio ny. Na jakie napięcia i moce buduje się transformatory separacyjne? Transformatory separacyjne buduje. rezystancja poł czenia wyrównawczego w najwi ksze dopuszczalne napi cie dotykowe bezpieczne w danych warunkach środowiskowych w [V]. 78 79 .2. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim 7 1 . 2. • przetwornice maszynowe. 2. • baterie akumulatorów. 2. Ochrona ta jest stosowana dla wyrównania potencjału cz ści jednocze śnie dost pnych na stanowiskach izolowanych (rys. 2.2) SELV lub PELV (rys.28) • transformatory bezpieczeństwa.2.1). W jakiej klasie ochronności powinny być wykonane transformatory separacyjne? Transformatory separacyjne powinny być wykonane w U kla sie ochronności przez stosowanie izolacji podwójnej lub wzmocnionej.

Czy wtyczki i gniazda obwodów SELV mogą pasować do gniazd i wtyczek innych obwo dów? Wtyczki i gniazda obwodów SELV nie mog pasować do gniazd i wtyczek innych obwodów w tym do PELV.4. Połączenia wyrównawcze 77. poł czenie główne w piwnicy. 80 81 . 3 urz dzenie elektroniczne.28. 5 pr dnica nap dzana silnikami spalinowymi. zbrojenia budowlane lub metalowe konstrukcje uziom sztuczny w przypadku braku mo liwości wykorzystania uziomu naturalnego Rys.29) • poł czenia wyrównawcze izolowane nieuziemione (rys.29. Buduje si je na moce S < 10 kVA jednofazowe i S < 16 kVA trójfazowe. Przewody SELV i PELV mog być prowadzone w wi zce z innymi przewodami pod warunkiem. Wyróżnia si nast puj ce poł czenia wyrównawcze: • poł czenia wyrównawcze główne (rys. 2. Poł czenia ochronne w budynku mieszkalnym: poł czenie miej scowe w łazience. Rys. Doty czy to również przewodów wielożyłowych. 2 przetwornica maszynowa. Co to sq transformatory bezpieczeństwa i na jakie moce się je buduje? Transformatory bezpieczeństwa s to transformatory przezna czone do zasilania obwodów bardzo niskim napi ciem U < UL. 75. 2. 2. że posiadaj izolacj na napi cie nie niższe niż najwyższe napi cie pozostałych przewodów. Czy wtyczki i gniazda obwodów PELV mogą pasować do gniazd i wtyczek innych obwo dów? Wtyczki i gniazda obwodów PELV nie mog pasować do gniazd i wtyczek innych obwodów w tym do SELV.2. 76. 73. • poł czenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) (rys.2. 2. W jaki sposób powinny być prowadzone przewody obwodów SELV i PELV? Przewody obwodów SELV i PELV powinny być prowadzone oddzielnie od innych obwodów lub w dodatkowych osłonach izolacyj nych albo oddzielone od innych obwodów uziemionymi osłonami lub ekranami. 2.29). 74.27). Źródła bardzo niskiego napi cia: 1 transformator bezpieczeń stwa. Jaki jest cel stosowania połączeń wyrównawczych? Zastosowanie poł czeń wyrównawczych ma na celu ograni czenie napi ć wyst puj cych pomi dzy różnymi cz ściami przewodz cymi do wartości dopuszczalnych długotrwale w danych warunkach środowiskowych. 4 bateria akumulatorów.

79. • w miejscach. Cz ści dost pne obwodu separowanego powinny być poł czo ne mi dzy sob przez izolowane nieuziemione przewody wyrównaw cze.2. Gdzie wykonuje się połączenia wyrównawcze główne? Poł czenia wyrównawcze główne wykonuje si w każdym bu dynku. klimatyzacji. • w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych. • w pomieszczeniach hydroforni. jak np. 80. przył czone do wspólnej szyny (zacisku). CC. 82 83 . centralne go ogrzewania.78. gazu. w których nie ma możliwości zapewnienia skuteczności ochrony przez samoczynne wył czenie zasi lania. • metalowe osłony. Przewody ochronne. Jako przewody ochronne mog być stosowane: • żyły w przewodach (kablach) wielożyłowych. ekrany i pancerze nie których rodzajów przewodów (kabli). do której s przył czone: • przewody ochronne PE lub ochronno neutralne PEN. • metalowe rury oraz metalowe urz dzenia wewn trznych instalacji: wody zimnej. ochronno neutralne i wyrównaw cze 82. 2. • w kotłowniach. • przewody uziemiaj ce E. • metalowe elementy konstrukcyjne budynku takie jak zbrojenia itp. Przewody należy ł czyć ze sob przez zaciski przystosowane do materiału. • przewody ochronne wszystkich urz dzeń. W jaki sposób powinny być wykonane połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwpora eniowej? Wszystkie poł czenia i przył czenia przewodów bior cych udział w ochronie przeciwporażeniowej (PE. Gdzie wykonuje się połączenia wyrównawcze izolowane nieuziemione? Poł czenia wyrównawcze izolowane nieuziemione stosowane s w obwodzie separowanym zasilaj cym wi cej niż jeden odbiornik. Elementy przewodz ce doprowadzone z zewn trz budynku (rury. E) powinny być wykonane w sposób pewny.: • w pomieszczeniach wyposażonych w wann lub/i basen natryskowy. takie jak: • cz ści przewodz ce dost pne. przekroju oraz liczby ł czonych przewodów. a także środo wiska. umieszczaj c w najniższej kondygnacji główn szyn uziemia j c (zacisk). 8 1 . • izolowane lub gołe przewody prowadzone we wspólnej osłonie z przewodami czynnymi. • ułożone na stałe przewody gołe lub izolowane. w tym również gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych. kable) powinny być poł czone do głównej szyny uziemiaj cej możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia. wody gor cej. • w pralniach.5. Gdzie wykonuje się połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe)? Poł czenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) wykonuje si w pomieszczeniach o zwi kszonym zagrożeniu porażeniem pr dem elektrycznym np. • cz ści przewodz ce obce. chroni cy przed ko rozj . trwały w czasie. • w pomieszczeniach wymienników ciepła. Co to są przewody ochronne? Przewody ochronne s to wszystkie przewody lub żyły w prze wodach wielożyłowych służ ce do ochrony przed porażeniem pr dem elektrycznym. • metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. powłoki. w którym poł czenie to ma pracować. Poł czenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmować wszystkie cz ści przewodz ce jednocześnie dost pne. metalowe powłoki ka bli energetycznych itp. ścieków. Przewody tego obwodu nie powinny być poł czone z przewodami ochronnymi lub cz ściami dost pnymi innych obwodów ani z cz ściami przewodz cymi obcymi. PEN.

Jaki jest wymagany przekrój przewodów wyrównawczych głównych i miejscowych CC? Wymagany przekrój przewodów wyrównawczych głównych i miejscowych podany jest w tablicy 2.9. odpowiednie cz ści przewodz ce lub obce. gdy przewód jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi lub 4 mm2. utrzymanie si potencjału ziemi na przewodach PEN (PE) i poł czonych z nimi cz ściach przewodz cych dost pnych. 84 85 .8. • zapewniaj . 2. 86. Przekroje przewodów ochronnych PE [40] Przekrój przewodów fazowych 2 S L (mm ) Przekrój przewodów ochronnych S P E (mm 2 ) 84. to minimalny przekrój przewodu ochronnego nie może być mniej^ szy niż 2. Jakie funkcje spełniają uziemienia robocze? Uziemienia robocze spełniaj nast puj ce funkcje: • chroni ludzi od skutków pojawienia si w sieci niskiego napi cia wyższego napi cia sieci zasilaj cej. 88. który nie jest yłą przewodu wielo yłowego lub nie jest prowadzony we wspólnej osłonie z przewodami robo czymi? Gdy przewód ochronny nie jest żył przewodu wielożyłowego lub nie jest prowadzony we wspólnej osłonie z przewodami roboczy mi. 85. Ile powinien wynosić minimalny przekrój przewodu ochronnego. Uziomy i przewody uziemiające 87. Wymagany przekrój przewodów wyrównawczych głównych i miejscowych [40] 83. gdy nie jest chroniony przed uszkodzenia mi mechanicznymi. Jaki minimalny przekrój powinien posiadać przewód ochronno neutralny PEN? W instalacjach ułożonych na stałe przewód ochronno neutralny PEN powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 10 mm Cu i 16 mm" Al. Tablica 2.2.6. w normalnych warunkach pracy sieci niskiego napi cia.8.9. Do czego słu ą uziomy i jakie sq ich rodzaje? Uziomy służ do poł czenia z ziemi urz dzeń podlegaj cych uziemieniu roboczemu lub ochronnemu i mog być naturalne lub sztuczne. Jakie są najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów ochronnych PE? Najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów ochronnych PE podane s w tablicy 2. Tablica 2.• • metalowe rury lub inne metalowe osłony przewodów.5 mm2.

• zbrojenia betonu znajduj cego si w ziemi. • wzdłuż trasy linii tak. 94. 93. • elementy metalowe osadzone w fundamentach. • taśmy lub druty metalowe ułożone w ziemi. Gdzie wykonujemy dodatkowe uziemienie robocze? Dodatkowe uziemienie robocze należy wykonać w sieciach na powietrznych o układzie TN uziemiaj c przewód ochronno neutralny: • na końcu każdej linii. Przy wykonywaniu uziemień urz dzeń przemienno pr dowych jako uziomy naturalne można wykorzystywać: • systemy metalowych rur wodoci gowych pod warunkiem. • ograniczaj napi cie na przewodach PEN (PE) wywołane zwarciami doziemnymi w sieci TN. 9. Najmniejsze wymiary poprzeczne uziomów sztucznych zagł bionych bezpośrednio w gruncie Rodzaj uziomu Materiał wyrobu Najmniejsze dopuszczalne wymiary średnica mm taśma pr t okr gły taśma pr t okr gły taśma rura pr t okr gły profilowany pr t okr gły 25 20 100 15 3 10 — 50 35 50 2 przekrój 2 mm 100 grubość mm 3 Lp. W sieciach kablowych o układzie TN w zł czach każdego budynku. 4. Z jakich materiałów wykonuje się uziomy sztuczne.10. że uzyskano na to zgod jednostki eksploatuj cej te wodo ci gi. Tablica 2. • ograniczaj napi cie pojawiaj ce si podczas zwarć do ziemnych na przerwanym przewodzie ochronnym i poł czonych z nim cz ściach przewodz cych. 6. gdy zwarcie dozfemne wyst pi na uszkodzonym przewodzie ochronnym za miejscem jego przerwania. Ile powinna wynosić rezystancja poszczególnych dodatkowych uziemień roboczych? Rezystancja poszczególnych dodatkowych uziemień robo czych nie powinna przekraczać 30 a w razie wykonywania ich w gruncie o rezystywności wi kszej niż 500 nie powinna przekra czać wartości obliczonej według wzoru: • 92. • umożliwiaj wył czanie zasilania podczas zwarć doziem nych. 2. poziomy stal ocynkowana na gor co miedź goła miedź ocynkowana stal ocynkowana na gor co stal pomiedziowana 2 pionowy gdzie rezystywność gruntu w 86 87 . Gdzie nale y wykonać uziemienia robocze? Uziemienia robocze należy wykonać w każdej stacji zasilaj cej uziemiaj c punkt neutralny transformatora.zapobiegaj długotrwałemu utrzymaniu si asymetrii na pi ć w sieci TN podczas zwarć doziemnych z pomini ciem przewodu PEN (PE). • płyty metalowe w ziemi. 7. aby odległość mi dzy uziemieniami nie była wi ksza niż 500 m. 91. • na końcu każdego przył cza o długości wi kszej niż 100 m. 90. (Wymagania stawiane uziemieniom roboczym szczegółowo omówione s w literaturze [7]) 89. 5. 3. Co zalicza się do uziomów naturalnych? Do uziomów naturalnych zalicza si metalowe konstrukcje i elementy urz dzeń znajduj cych si w ziemi. Wyrób 1. 8. na końcu każdego odgał zienia o długości wi kszej niż 200 m. Co zaliczamy do uziomów sztucznych Do uziomów sztucznych zaliczamy: • pr ty lub rury metalowe wbite w ziemi . • ołowiane płaszcze i inne metalowe osłony kabli.

Uziomy sztuczne poziome powinny być ułożone na gł bokości nie mniejszej niż 0.30. Przewody uziemiaj ce ułożone w ziemi musz spełniać wy magania podane w tablicy 2. 97. Pomieszczenia wyposa one w wannę lub basen natryskowy (łazienki) 98.5 m pod powierzchni ziemi. 3.7. Przekroje przewodów uziemiających uło onych w ziemi [40] Najmniejszy dopuszczalny przekrój przewodów uziemiaj cych SE Chronionych od uszko dzeń mechanicznych Przewody chronione przed korozj Przewody nie chro nione przed korozj 2 2. Jak nale y wykonywać połączenia przewodów uziemiających z uziomem? Poł czenia przewodów uziemiaj cych z uziomem oraz poszcze gólnych układów uziomowych należy spawać.2.5 mm2 przy stosowaniu zabezpieczenia przed mecha nicznym uszkodzeniem. W środowisku o dużej korozyjnej agresywności gruntu można wykonywać ze stali miedziowanej lub miedzi. 2.8). Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne uziomów sztucznych zagł bionych bezpośrednio w gruncie podano w tablicy 2.11. 95. Jakie są najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów uziemiających? Tablica 2. • 4 mm2 przy braku zabezpieczenia przed mechanicznym uszkodzeniem. 1. Wymiary stref pokazano na rys. • 2. Jeżeli przewód uziemiaj cy nie jest żył przewodu (kabla) to jego przekrój nie powi nien być mniejszy niż: 1b) wanna rzut pionowy 88 . 2.6 m w rowach lub bruzdach zasypanych gruntem z wykopu. Wszelkie poł czenia nale ży zabezpieczyć przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi.11. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwpora eniowej w zale ności od warunków środowiskowych 2. 96.1.5 m. natomiast najwyższa cz ść na gł bokości nie mniejszej niż 0.Uziomy sztuczne wykonuje si ze stali ocynkowanej lub nie ocynkowanej. cztery strefy 1a) wanna rzut poziomy Nie chronionych od uszkodzeń mechanicznych S E 16 mm2 Cu SE 16 mm2 Fe (ocynkowana) 25 mm Cu 50 mm Fe (ocynkowana) Przekroje przewodów uziemiaj cych SF musz być wi ksze lub równe przekrojom ochronnym (Tablica 2.2.7. Jak powinny być umieszczone uziomy w stosunku do powierzchni gruntu? Uziomy sztuczne pionowe powinny być zagł bione w gruncie w taki sposób aby ich dolna kraw dź znajdowała si na gł bokości wi kszej niż 2.10. Jakie strefy ochronne wyró nia się w pomieszczeniach łazienek? W pomieszczeniach łazienek wyróżnia si ochronne: 0.

W strefach 0. lub zabezpieczone wył cznikami różnicowo pr dowymi o pr dzie 30 mA. 2.30.29). 103. Jakie stopnie ochrony powinien mieć sprzęt i osprzęt stosowany w łazienkach? Sprz t i osprz t stosowany w łazienkach powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż: IPX7 w strefie 0 IPXS w strefie 1 IPX4 w strefie 2 IPX5 w łazienkach publicznych. 2. W strefie 2 można instalować oprawy II klasy ochronności oraz pod grzewacze wody. 2. W jakich strefach mogą być instalowane grzejniki elektryczne w podłodze? Grzejniki elektryczne w podłodze mog być instalowane we wszystkich strefach pod warunkiem pokrycia ich metalow siatk lub blach poł czon z przewodem wyrównawczym. 2b) — brodzik rzut pionowy Rys. 2. 3? W strefie 0 wolno instalować urz dzenia stałe zasilane napi ciem 12 V. Jakie urządzenia wolno instalować w strefie 0 . W strefach 0. 'IT oraz IT z urz dzeniem do stałej kontroli stanu izolacji (rys. 1 i 2 nie wolno instalować puszek. Jakie układy sieciowe wolno stosować na placach budowy? Na placach budowy wolno stosować układy sieciowe TN S. Place budowy i robót rozbiórkowych 104. W strefie 3 można instalować gniazda wtyczkowe jeżeli s one zasilane: indywidualnie z transformatora separacyjnego. Jakie wymagania stawiane są przy instalowaniu przewodów? Przewody ułożone na wierzchu albo w ścianach na gł bokości nie przekraczaj cej 5 cm powinny mieć izolacj wzmocnion nie po winny mieć metalowych powłok i nie mog być układane w rurach lub osłonach metalowych.7. Tory przewodów elektrycznych musz być prowadzone w liniach prostych równoległych do kraw dzi i stropów. 1 02. IPX1 w strefie 3 90 91 .31). 100. • w strefie 0 można stosować jedynie napi cie bezpieczne o wartości nie wi kszej niż 12 V.2.2a) — brodzik — rzut poziomy 101. Strefy ochronne w pomieszczeniach łazienek. W strefie 1 można instalować jedynie podgrzewacze wody. • nie wolno stosować jako ochrony dodatkowej izolowania sta nowiska oraz nieuziemionych poł czeń wyrównawczych. 2 Przewody musz być miedziane o przekroju do 10 mm . Jakie wymagania stawiane są ochronie przeciwpora eniowej w łazienkach? Ochronie przeciwporażeniowej w pomieszczeniach łazienek stawiane s nast puj ce wymagania: • w pomieszczeniu powinny być wykonane poł czenia wy równawcze miejscowe ł cz ce wszystkie cz ści przewo dz ce obce znajduj ce si w strefach 1. Źródło tego napi cia powinno znajdować si poza stref 0.2. 2. 1 i 2 mog być zainstalowane jedynie przewody niezb dne do zasilania odbiorników znajduj cych si w tych strefach. 2. napi ciem bezpiecznym. 1 . 3 ze sob oraz z przewodem ochronnym (rys. [37] 99. rozgał ź ników oraz sprz tu ł czeniowego.

107. 110. Rys. Rozdzielnica budowlana typu RBP 1 f my H. Jak powinny być prowadzone przewody i kable zasilające odbiorniki na placu budowy? Przewody i kable zasilaj ce urz dzenia rozdzielcze i poszcze gólne odbiorniki na placu budowy powinny być chronione od uszko dzeń mechanicznych. Zielo 2. Sypniewski na Góra: a) widok b) układ poł czeń. stodoły. przegród. spichle rze.32). kurniki. 105. Jakie wymagania dodatkowe stawia się instalacjom w gospodarstwach rolnych i ogrod niczych? Instalacjom stawia si nast puj ce dodatkowe wymagania: • obwody zasilaj ce gniazda wtyczkowe musz być zabez pieczone za pomoc wył czników różnicowopr dowych o pr dzie 30 mA. przechowalnie płodów rolnych oraz szklarnie.2. Jak zapewnia się ochronę przed dotykiem bezpośrednim? Ochron przed dotykiem bezpośrednim zapewnia si przez: • izolowanie cz ści czynnych. osłon i barier. 2. • stosowanie w miejscach szczególnie niebezpiecznych. chlewnie. pomieszczenia przygotowania pasz.3. • obwody odbiorcze zaleca si zabezpieczać wył cznikami różnicowo pr dowymi o pr dzie tak niskim. wieszakach a w szczególnych przypadkach na przejściach i przejazdach osłoni te. Jak zapewnia się ochronę przed dotykiem pośrednim? Ochron przed dotykiem pośrednim zapewnia si przez: • stosowanie samoczynnego wył czenia za pomoc wył cz ników różnicowopr dowych o pr dzie 30 mA (rys.5/. • umieszczenie poza zasi giem r ki. 2.32. uchwytach. • zastosowanie urz dzeń II klasy ochronności. Jaki stopień ochrony powinien mieć sprzęt i osprzęt instalacyjny stosowany na placach budowy? Zastosowany sprz t i osprz t instalacyjny powinny mieć sto pień ochrony co najmniej IP44. W zwi zku z tym powinny być układane na podporach. 2. 108.s. 93 92 . jak to możli we lecz nie przekraczaj cym 30 m A.7. Wskaźnik stanu izolacji WSI 2A POLMED Poznań. 106. Gospodarstwa rolne i ogrodnicze 109. Jakie pomieszczenia zaliczamy do pomieszczeń rolniczych i ogrodniczych? Do pomieszczeń rolniczych i ogrodniczych zaliczamy: stajnie. • zastosowanie transformatora separacyjnego zasilaj cego jeden odbiornik. obory.

4. Jaką ochronę przeciwpora eniową dodatkową nale y stosować w odniesieniu do urzą dzeń stałych? Jako ochron dodatkow należy stosować: • ochronne obniżenie napi cia w obwodzie SELV. z którymi czło wiek może si stykać znaczn powierzchni ciała maj c ograniczon możliwość przerwania tej styczności. aby nie mo gły zetkn ć si z zaciskami lub żyłami roboczymi. 115.8. kotła. 2. Np. ruroci gu itp.2. 114. stajniach. Transformator bezpieczeństwa wykonany w II klasie ochronności po winien znajdować si poza przestrzeni przewodz c .5 m od zwierz t i materiałów łatwo palnych. Jako źró dła napi cia należy użyć transformatora bezpieczeństwa II klasy ochronności zainstalowanego na stałe. Jaki stopień ochrony powinny mieć urządzenia elektryczne? Urz dzenia elektryczne powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IP 35. Jakie warunki muszą być przestrzegane przy przyłączaniu przewodów do urządzeń elektrycznych? Przy przył czaniu przewodów do urz dzeń elektrycznych mu sz być przestrzegane nast puj ce warunki: • Zewn trzne osłony ochronne przył czonych przewodów powinny być usuni te tylko z tych cz ści przewodu. • Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezb dnej do prawidłowego poł czenia z zaci skiem. • układ ochrony różnicowopr dowy o pr dzie 30 mA pod warunkiem zastosowania ochrony uzupełniaj cej w postaci miejscowych poł czeń wyrównawczych. które po przył czeniu b d niedost pne. 94 95 . 1 1 1 . Przyłączanie urządzeń elektrycznych 116. ciasne wn trze metalowego zbiornika.7. 112.• cz ści przewodz ce dost pne urz dzeń elektrycznych zloka lizowanych w oborach.2. • odbiornik II klasy ochronności pod warunkiem. chlewniach powinny mieć poł czenia wyrównawcze z cz ściami przewodz cymi obcy mi i przewodem ochronnym instalacji elektrycznej. że zasilany jest z obwodu zabezpieczonego wył cznikiem różnicowo pr dowym o pr dzie 30 mA. Urz dzenia grzewcze promiennikowe powinny być zainstalo wane w odległości co najmniej 0. • Metalowe osłony przewodów powinny być usuni te i za kończone w takich miejscach i w taki sposób. Co to jest ograniczona przestrzeń przewodząca? Za ograniczon przestrzeń przewodz c uważamy ciasne po mieszczenie w budynku albo ciasne wn trze innego obiektu technicz nego o ścianach i innych cz ściach przewodz cych. zastosowanie końcówek lub tulejek. • Koniec żyły wielodrutowej powinien być zabezpieczony przed możliwości oddzielenia si poszczególnych drutów przez oblutowanie. • zasilanie pojedynczego urz dzenia z transformatora sepa racyjnego wykonanego w II klasie ochronności. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwpora e niowej w ograniczonych przestrzeniach przewodzących 113. 2. Jak powinny być zasilane lampy elektryczne ręczne u ywane w ograniczonych prze strzeniach przewodzących? Lampy elektryczne r czne powinny być zasilane z obwodu SELV napi ciem do 25 V pr du przemiennego lub 60 V pr du stałego. W jaki sposób zapewnia się ochronę przeciwpo arową? Ochron przeciwpożarow zapewnia si przez zainstalowanie wył cznika różnicowopr dowego o pr dzie różnicowych 500 mA.

2. patrz c od przodu przewód fazowy powinien być przył czony z lewej strony (rys. 2. Jaka jest zasada instalowania wyłączników z uwzględnieniem kierunku przepływi energii? Zasad instalowania wył czników z uwzgl dnieniem kierunku przepływu energii przedstawiono na rys. W jaki sposób nale y przyłączać gniazda Rys. Łącznik arówka Rys.34. 119. 2.34). które nie zostały wykorzystane. a wył cza nie odbywało si przez przerw w przewodzie fazowym (rys.33). Przył czanie gniazda wtyczkowego ze stykiem ochronnym do sieci o układzie TN C.35. 2. 117. 2. Gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym nie wolno in stalować bez jednoczesnego poł czenia tego styku z uło żonym na stałe przewodem ochronnym. WEJŚCIE (ZASILANIE) WYJŚCIE (ODBIORNIKI) Rys. 2. Przył czenie gniazda wtyczkowego bez styku ochronnego.37. w których istnieje przewód neutralny oprawy oświetleniowe należy przył czać tak aby przewód neutralny był poł czony do trzonka żarówki lub lampy wyładowczej.33. 2 odci żka. Wtyczek i nasadek ze stykiem ochronnym nie wolno przył czać do przewodu nie zawieraj cego żyły ochronnej. Przył czenie oprawy oświetleniowej. L N Rys.2. powinny być unierucho mione i zaizolowane.36. Rys.36). Żyła ochronna przewodu zasilaj cego powinna mieć nad miar długości w stosunku do pozostałych żył roboczych przewodu (rys. 2. 96 97 . a nast pnie poł czony z zaciskiem neutralnym odbiornika (rys. 2. 2. 118. Przewód ochronno neutralny sieci TN C przył czony do odbiornika stałego (gniazda) powinien być doprowadzony do zacisku ochronnego odbiornika. W układach sieciowych. Gi tkie przewody wielożyłowe należy wprowadzać do od biornika w taki sposób aby nie mogły ulec skr ceniu i nie przenosiły naci gu na zaciski.37).35. w których istnieje przewód neutralny w gniazdach wtyczkowych jednofazowych bez styku ochronnego.Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika. Sposób przył czenia do odbiorników przewodów zasilaj cych ruchomych: 1 odgi tka. Zasada instalowania wył czników z uwzgl dnieniem kierunku przepływu energii. W jaki sposób nale y przyłączać oprawy oświetleniowe? W układach sieciowych.

patrz c od przodu przewód fazowy powinien być przył czony z lewej strony. • cz ści znajduj ce si pod napi ciem zarówno gołe. • powłok elektroizolacyjnych. osłony. 121. 98 99 .38). ochron prze ciwporażeniow dodatkow wykonuje si przez zastosowanie uzie mień ochronnych polegaj cych na uziemieniu cz ści przewodz cych. • wstawek izolacyjnych w elementach przewodz cych. Rys.W gniazdach wtyczkowych pojedynczych ze stykiem ochron nym. kadłuby i podstawy maszyn elektrycz nych. 122. ł czników i innych urz dzeń. Jakie części urządzeń podlegają uziemieniu ochronnemu? Uziemieniu ochronnemu podlegaj nast puj ce cz ści urz dzeń: • obudowy. Dla zmniejszenia zagrożenia porażeniowego ł cznie z uziemieniem ochronnym można stosować uzupełniaj ce środki ochrony w postaci: • izolacji stanowisk. transformatorów. a styk ochronny powinien znajdować si u góry (doty czy to styku ochronnego gniazd stosowanych w Polsce) (rys. W jaki sposób wykonuje się ochronę przeciwpora eniową dodatkową w urządzeniach o napięciu powy ej 1 kV? W urz dzeniach o napi ciu wyższym niż 1 kV. 2. jak i izo lowane.38. powinny być przez swoj budow i usytuowanie za bezpieczone przed dotykiem. 2. 3. Przył czenie gniazda wtyczkowego ze stykiem ochronnym. nie należ cych do obwodu elektrycznego. OCHRONA PRZECIWPORA ENIOWA W URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 0 NAPIĘCIU POWY EJ 1 kV 120. W jaki sposób wykonuje się ochronę przeciwpora eniowa podstawową w urządzeniach o napięciu powy ej 1 kV? Ochron podstawow w urz dzeniach o napi ciu powyżej 1 kV wykonuje si w sposób nast puj cy: • każde urz dzenie elektroenergetyczne jako całość i w swoich cz ściach powinno posiadać odpowiedni wytrzymałość elektryczn izolacji wynikaj c z napi cia znamionowego urz dzenia. • ogrodzeń.

pomi dzy dwoma cz ściami jednocześnie dost pnymi. 128. • metalowych obudów. Co to jest napięcie ra eniowe krokowe? Napi cie rażeniowe krokowe jest to spadek napi cia spowo dowany przepływem pr du przez ciało człowieka pomi dzy stopami rozsuni tymi na odległość 1 m. konstrukcje i osłony rozdzielnic. 130. przyjmuje si czas trwania zwarcia doziemnego b d cy sum działania zabezpieczeń podstawowych i najdłuższego czasu wył cze nia ł czników działaj cych przy zwarciach. ogrodzeń i osłon posiadaj cych co najmniej dwa przewodz ce umo cowania na uziemionych konstrukcjach. drogi ruchu wewn trznego i przejścia. 123. jeżeli nie maj poł czeń z cz ściami uziemiaj cymi.• • • • • • • • • • elementy nap dów i urz dzeń pomocniczych do obsługi urz dzeń rozdzielczych. 129. konstrukcje stacji elektroenergetycznych. pancerze i żyły powrotne kabli oraz osłony przewodów. Jakie środki bezpieczeństwa nale y stosować przy wchodzeniu na teren w którym mogą występować napięcia ra eniowe dotykowe wy sze ni dopuszczalne? Na teren. słupy linii napowietrznych ze stali lub betonu zbrojonego. Przy wejściach na ogrodzone tereny należy wywiesić tablice ostrzegawcze z napisem: „Niebezpieczne napi cie dotykowe". 127. uzwojenia wtórne przekładników. 126. głowice kablowe. barier. Co to jest napięcie krokowe? Napi cie krokowe jest to różnica potencjałów mi dzy dwoma punktami na powierzchni stanowiska odległymi o 1 m. 124. pomieszczenia wilgotne. Co to jest napięcie dotykowe? Napi cie dotykowe jest to napi cie. podstawy izolatorów zamocowanych na nie uziemionych konstrukcjach. Za czas trwania rażenia t przyjmuje si czas trwania jednofazowego zwarcia doziemnego. „Nie bezpieczne napi cie krokowe". powłoki. Jaki czas trwania zwarcia doziemnego występuje w układach z samoczynnym wyłącze niem zwarć? W układach. ruroci gi. bariery i osłony zainstalowane na stałe. w których stosuje si samoczynne wył czenie zwarć. pomosty montażowe i drabiny zamo cowane na stałe. Jaka jest największa dopuszczalna wartość napięcia ra eniowego dotykowego? Najwi ksza dopuszczalna wartość napi cia rażeniowego zale ży od miejsca wyst powania tego napi cia oraz od czasu jego wyst powania (czasu trwania rażenia t) np. • dla t = 5 s Ur = 130 V w pomieszczeniach rozdzielni i nastawni. kanałów i konstrukcji wsporczych na których ułożone s kable z uziemionymi pancerzami lub powłokami.: • dla t = 5 s Ur = 65 V w miejscach wydzielonych dla celów elektroenergetycznych obejmuj cych np. Jakich elementów urządzeń nie uziemia się? Nie uziemia si nast puj cych elementów metalowych: • ruchomych lub zdejmowanych drzwi. 125. Co to jest napięcie ra eniowe dotykowe? Napi cie rażeniowe dotykowe jest to spadek napi cia na ciele człowieka podczas przepływu pr du wywołanego napi ciem dotykowym. nie należ cymi do obwodu elektrycznego. które powoduje przepływ pr du przez rozpatry wany uziom. które wyst puje w warun kach normalnych lub może pojawić si w warunkach zakłóceniowych łOO 101 . ogrodzenia. stanowiska obsługi. w którym mog wyst pować napi cia rażeniowe doty kowe wyższe niż dopuszczalne wolno wchodzić tylko w obuwiu dielek trycznym i w r kawicach izolacyjnych oraz hełmach izolacyjnych.

Urz dzeniami elektro energetycznymi s maszyny elektryczne. Co rozumie się pod pojęciem eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych? Pod poj ciem eksploatacja urz dzeń rozumie si : • prowadzenie ruchu tych urz dzeń. • prowadzenie zapisów ruchowych. 137. Kto mo e zajmować się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych? Eksploatacj urz dzeń elektroenergetycznych mog zajmować si osoby.1. transformatory. sieci. Jakie prace związane są z utrzymaniem urządzeń w nale ytym stanie technicznym? Do prac zwi zanych z utrzymaniem urz dzeń w należytym stanie technicznym zaliczamy: ogl dziny. na których wymagane s dodat kowe kwalifikacje w zakresie dozoru i eksploatacji oraz wykaz urz dzeń ustala pracodawca. si stanowiska osób wykonuj cych prace w zakresie: • obsługi. Eksploatacji do których zalicza. 133. 135. kontrolno pomiarowym i montażu. 2. przesyłania. Wykaz taki powinien znajdować si w każ dym zakładzie pracy. Eksploatacja jakich urządzeń elektroenergetycznych wymaga dodatkowych kwalifikacji przez osoby dozoru i eksploatacji? Dodatkowych kwalifikacji wymaga si przy nadzorowaniu i eksploatowaniu nast puj cych urz dzeń: 1. • obsługa w czasie pracy. • kontrolno pomiarpwym. Co nazywamy urządzeniami elektroenergetycznymi? Urz dzeniami elektroenergetycznymi nazywamy Wszystkie urz dzenia przeznaczone do wytwarzania. • utrzymanie urz dzeń w należytym stanie technicznym. 132. • zatrzymanie urz dzenia w czasie normalnej pracy i w sta nie awaryjnym. Dozoru do których zalicza si stanowiska pracowników tech nicznych i innych osób kieruj cych czynnościami osób wykonuj cych prace w zakresie: obsługi. przegl dy oraz prace kon trolno pomiarowe umożliwiaj ce oceny stanu technicznego. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 4. 136. aparatura zabezpieczaj ca. Wiadomości ogólne 131. rozdziału i wykorzystania energii elektrycznej. konserwacji napraw. Kto ustala wykaz stanowisk pracy osób (i rodzaju urządzeń) na których wymagane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie dozoru (D) i eksploatacji (E)? Wykaz stanowisk pracy osób. • montażu. 103 102 . • konserwacji. .1. przekształcania. Jakie czynności związane są z prowadzeniem ruchu urządzeń elektroenergetycznych? Do czynności zwi zanych z prowadzeniem ruchu urz dzeń za liczamy: • uruchamianie urz dzenia. • napraw. odbiorniki.4. które spełniaj wymagania kwalifikacyjne dla nast puj cych stanowisk pracy: 1. aparaty elek tryczne. oraz stanowiska osób sprawuj cych nad zór nad eksploatacj urz dzeń elektroenergetycznych. 2.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektro energetycznych 4. urz dzenia pr dotwórcze przył czone do krajowej sieci elektro energetycznej bez wzgl du na wysokość napi cia znamionowego. 134. urz dzenia i instalacje o napi ciu do 1 kV (z wyj tkiem ob sługi urz dzeń w gospodarstwach domowych i rolnych oraz obsłu gi urz dzeń w zakładach eksploatuj cych urz dzenia elektryczne niskiego napi cia o określonej w umowie sprzedaży mocy maksy malnej do 20 kW).

W jakich wypadkach egzamin podlega powtórzeniu? Egzamin podlega powtórzeniu w razie stwierdzenia. aparatura kontrolno pomiarowa oraz urz dzenia i instalacje auto matycznej regulacji. Co powinien zawierać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji? Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji powinien zawierać: • dane personalne osoby ubiegaj cej si o potwierdzenie kwalifikacji. działania oraz warunków technicznych ob sługi urz dzeń. 139. Na czyj wniosek komisja przeprowadza egzamin kwalifikacyjny? Egzamin kwalifikacyjny komisja przeprowadza na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniaj cego osob prowa dz c eksploatacje sieci. Do wniosku należy doł czyć potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin. 12. okresy odbytej praktyki z zakresu eksploatacji. pożaru lub innego zagrożenia obsługi lub otoczenia. 142. instalacji i sieci. urz dzeń i instalacji elektroenergetycznych. sieci. zajmowane stano wisko. 9. warunków wykonywania prac kontrolno pomiarowych i montażowych. sterowania zabezpieczeń urz dzeń i instalacji wymienionych w punkcie 1 9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. 5. 11. W jaki sposób uzyskuje się świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych? Świadectwo kwalifikacyjne uprawniaj ce do zajmowania si eksploatacj urz dzeń elektroenergetycznych uzyskuje si na podsta wie egzaminu przed komisj kwalifikacyjn powołan przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki lub właściwych ministrów (Prezes URE upoważnił do organizowania komisji egzaminacyjnych mi dzy innymi Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP). • instrukcji post powania w razie awarii. • wskazanie rodzaju kwalifikacji i urz dzeń. • nazw zakładu pracy. zespoły pr dotwórcze o mocy ł cznie od 20 kW wzwyż. 6.3. Czy zmiana miejsca zatrudnienia powoduje utratę wa ności świadectwa kwalifikacyjnego? Zmiana miejsca zatrudnienia nie powoduje utraty ważności świadectwa kwalifikacyjnego. 143. • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urz dzeń. 144. Szczegółow tematyk egzaminu ustala komisja kwalifikacyj na i podaje do wiadomości osobom ubiegaj cym si o potwierdzenie kwalifikacji na 14 dni przed wyznaczon dat egzaminu. 140. 7. • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiej tności udzielania pierw szej pomocy. instalacji i sieci. • ogólnych zasad racjonalnej gospodarki energetycznej. Jakie są wymagania kwalifikacyjne na egzaminie dla osób zatrudnionych przy eksplo atacji? Na egzaminie kwalifikacyjnym dla osób zatrudnionych przy eksploatacji należy wykazać si znajomości dotycz c : • zasad budowy. 141. urz dzenia elektrotermiczne. instalacji i sieci jest prowadzona niezgodnie z obo 104 105 .1. urz dzenia ratowniczo gaśnicze i ochrony granic. 8. elektryczne urz dzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. tytuł zawodowy. że eksplo atacja urz dzeń. urz dzenia i instalacje o napi ciu znamionowym wyższym od 1 kV. 4. • 4. Jaki jest termin wa ności świadectwa kwalifikacyjnego? Świadectwo jest ważne 5 lat od daty wystawienia. o które ubiega si wnioskuj cy.2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych 138. urz dzenia do elektrolizy. urz dzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia. 10. elektryczna sieć trakcyjna.

149. • dokumenty dotycz ce rodzaju i zakresu uszkodzeń i na praw. konserwacji. montażowe i zestawieniowe. układ poł czeń z opisana aparatur i wielkościami za bezpieczeń. • podstaw opracowania instrukcji — w tej cz ści należy po dać przepisy szczegółowe. napraw i remontów urz dzeń. Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji urządzenia? Każde urz dzenie elektroenergetyczne powinno posiadać in strukcj eksploatacji. • obsług urz dzenia z określeniem: czynności zwi zanych z uruchomieniem urz dzenia i zatrzymaniem urz dzenia przy pracy normalnej i awa ryjnej. napi cie). • karty gwarancyjne. Co obejmuje dokumentacja eksploatacyjna? Dokumentacja eksploatacyjna obejmuje: • dokumenty przyj cia urz dzenia do eksploatacji. Cz ść szczegółowa instrukcji powinna zawierać: • ogóln charakterystyk urz dzenia określaj c : przeznaczenie urz dzenia. dla ja kiego personelu jest przeznaczona i o jakich kwalifika cjach. • dokumentacj fabryczn dostarczan urz dzenia. • ksi żki. za której opracowanie odpowiada pracodawca. którego treść winien znać każdy pracownik eksploatuj cy dane urz dzenie. przez wytwórc 147. przegl dów. 4. • klauzul zatwierdzaj c instrukcj do stosowania z poda niem imienia i nazwiska z podpisem osoby. 1 45. Dokumentacja techniczna 146.wi zuj cymi przepisami lub w razie negatywnego wyniku egzaminu (w tym przypadku osoba może ponownie przyst pić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie trzech miesi cy od ogłoszenia wyniku tego egzaminu). • dokumentacj eksploatacyjn . • protokoły zawieraj ce wyniki prób i pomiarów. • Prezes Urz du Regulacji Energetyki.1. • dokumenty dotycz ce ogl dzin. podstawowe parametry (moc. Co zawiera dokumentacja fabryczna? Dokumentacja fabryczna zawiera: • rysunki konstrukcyjne. • wykazy niezb dnych cz ści zamiennych i specjalnych na rz dzi. Kto mo e wystąpić z wnioskiem o powtórzenie egzaminu. do kumenty potwierdzaj ce przyj cie urz dzenia do eksplo atacji. • fabryczne instrukcje obsługi. Instrukcja eksploatacji jest dokumentem. 106 107 . dokumentacj fabryczn . raporty lub karty pracy urz dzeń.3. Instrukcja eksploatacji urz dzenia powinna składać si z cz ści ogólnej i cz ści szczegółowej. 148. Co zalicza się do dokumentacji technicznej? Do dokumentacji technicznej zalicza si : • projekt techniczny. • instrukcje eksploatacji urz dzeń. która instruk cj zatwierdziła i wprowadziła jako obowi zuj c do eks ploatacji. • Inspektor Pracy. Z wnioskiem o powtórzenie egzaminu może wyst pić: • Pracodawca. Cz ść ogólna instrukcji powinna zawierać nast puj ce infor macje: • przedmiot instrukcji tu powinna być podana informacja jakiego urz dzenia dotyczy opracowana instrukcja.

obowi zków osób obsługi. Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycz nych 152. Kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia przeglądu poza terminem ustalonym w instrukcji? Przegl dy poza terminami ustalonymi w instrukcji wykonuje my wówczas jeżeli zachodzi podejrzenie. Kiedy nale y wstrzymać ruch urządzenia? Ruch urz dzenia należy wstrzymać w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiaj cych normaln eksploatacj . • sprawdzeniu czy został przeprowadzony odbiór techniczny przez organ dozoru technicznego jeżeli takiemu odbiorowi podlega. atest i inne). W jakich terminach przeprowadza się oględziny i przeglądy urządzeń? Ogl dziny i przegl dy urz dzeń przeprowadza si w terminach i zakresie ustalonym w szczegółowych zasadach eksploatacji poszcze gólnych urz dzeń lub w instrukcjach eksploatacji. zasady kwalifikowania urz dzenia do remontu. • sprawdzeniu czy stan urz dzenia i miejsca pracy odpowia daj warunkom technicznym oraz wymogom bhp i ochro ny przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej.poż w przypadku wyst pienia pożaru. sposób i rodzaj używanego sprz tu p. nadmierne nagrzewanie si obu dowy. sposobu prowadzenia zapisów czynności ruchowych. określaj cych zakres tych obowi zków i uprawnień. • przeprowadzeniu prób i pomiarów w zakresie umożliwia j cym stwierdzenie czy urz dzenie odpowiada warunkom technicznym. pożaru lub awarii. przewodów itp. pożarem i inne wymagania w zakresie bhp ta kie jak: bezpieczne wykonywanie prac planowych. rodzaj stosowanego sprz tu ochronnego.5. 153. • wymagania w zakresie konserwacji urz dzenia określaj ce: zakres i termin planowanych ogl dzin.1. Kto dokonuje przyjęcia urządzeń do eksploatacji? Przyj cia do eksploatacji urz dzeń elektroenergetycznych no wych. • zakres wymagań dotycz cych ochrony przed porażeniem. • sprawdzeniu czy urz dzenie jest dopuszczone do ruchu lub obrotu zgodnie ż obowi zuj cymi przepisami (czy posiada znak bezpieczeństwa. sposób powiadamiania (kogo) w przypadku porażenia.4. odczytów wskazań przyrz dów kontrolno pomiarowych z podaniem ich terminów. 4. wyst puje nadmierne drganie.1. przebudowanych lub po remoncie dokonuje pracodawca z udzia łem osób zajmuj cych si eksploatacj . Na jakiej podstawie dokonuje się ocenę stanu technicznego eksploatowanych urządzeń? Ocen stanu technicznego eksploatowanych urz dzeń i ich zdolności do dalszej niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji dokonuje si na podstawie wyników przeprowadzonych okresowo: ogl dzin przegl dów oraz prób i pomiarów. 151. wybuchem. 154. pożaru lub innych zakłóceń w pracy urz dzeń. Kiedy mo e być przyjęte urządzenie do eksploatacji? Przyj cie urz dzenia do eksploatacji może nast pić po: • sprawdzeniu kompletności dokumentacji technicznej. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji 150. że urz dzenie jest uszkodzo ne np. przegl dów. prób i badań oraz prac kontrolno pomiarowych (w tym ochrony przeciwporażeniowej).zasady post powania w razie awarii. 4. • sporz dzenie protokołu przyj cia do eksploatacji. 155. 108 109 .

• Państwowa Inspekcja Pracy. Rodzaje i budowa silników elektrycznych 160.1. 161. 157. w którym podaje stwierdzone uchybienia z zakresu prawidłowej i bez piecznej eksploatacji. Z przeprowadzonej kontroli inspektor sporz dza protokół. Podział przedstawiono na rys. Kontrola eksploatacji 158. Jakie silniki elektryczne stosowane są w napędach urządzeń? W nap dach urz dzeń stosowane s silniki pr du przemienne go i silniki pr du stałego. Elektryczne urządzenia napędowe 4. • Urz d Dozoru Technicznego w zakresie urz dzeń podle gaj cych dozorowi.156.2. Jakie organy są upowa nione do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków i przepisów eksploatacji? Do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków i prze pisów eksploatacji. Dane te stanowi podstaw do wydania zaleceń pokontrolnych. 4.1. Silniki indukcyjne s tanie. proste w ob ili llO . 4. normach oraz w razie zwi kszenia energochłonności • uszkodzenie urz dzenia zagrażaj ce niezawodności ruchu lub bezpieczeństwu obsługi i otoczenia.1.6. 4. 4. Jakie są uprawnienia inspektora przeprowadzającego kontrolę? Inspektor przeprowadza kontrol w obecności pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej. 159. Kiedy urządzenie elektroenergetyczne powinno być przekazane do remontu lub wyco fane z eksploatacji? Urz dzenie powinno być przekazane do remontu lub wycofane z eksploatacji jeżeli na podstawie wyników oceny stanu technicznego urz dzenia zostanie stwierdzone: • pogorszenie stanu technicznego poniżej wartości dopusz czalnych określonych w szczegółowych zasadach eksplo atacji. Podział silników elektrycznych. w tym warunków z zakresu bezpieczeństwa i hi gieny pracy s : • Urz d Regulacji Energetyki (działaj cy poprzez Oddziały Terenowe URE).1. kich dokumentów niezb dnych do ustalenia danych zwi zanych z eks ploatacj urz dzeń i warunków bezpiecznej pracy.2. Które z silników stanowią największą grupę? Najwi ksz grup stanowi silniki pr du przemiennego induk cyjne małej i średniej mocy. Inspektor jest upoważniony do ż da nia od jednostki kontrolowanej informacji oraz przedstawienia wszel Rys. Kto podejmuje decyzję o przekazaniu urządzenia do remontu lub wycofaniu z eksplo atacji? Decyzj o przekazaniu urz dzenia do remontu lub wycofaniu z eksploatacji podejmuje pracodawca na wniosek osoby zajmuj cej si eksploatacj tego urz dzenia.

Rys. 12 obsada szczotkowa. 3 tarcza łożyska. Jak zbudowany jest silnik indukcyjny 3 fazowy? Silnik indukcyjny 3 fazowy zbudowany jest z cz ści stałej zwanej stojanem oraz cz ści ruchomej zwanej wirnikiem. 1 pier ścienie. Drug liczn grup wśród silników pr du przemiennego sta nowi silniki komutatorowe jednofazowe małej mocy. 2 łożysko. 5 uzwojenie stojana. 2 śruby zaciskowe. [6] 1 wal. Wad ich jest to.1. przekrój uproszczony. 4 ~ wentylator. 1 przewody fazowe sieci zasilaj cej. 4. 13 — przyrz d do zwierania pierścieni. 4. które stosuje si w nap dach urz dzeń powszechnego użytku.3). 14 — pierścienie ślizgowe. Poł czenia uzwojeń stojana silnika indukcyjnego 3 fazowego: a) w gwiazd .2. w których ułożone jest uzwojenie poł czone w trój k t lub w gwiazd . Silnik indukcyjny pierścieniowy.3. 10 tarcza dociskowa wirnika. które w czasie pracy mog być poł czone w gwiazd lub trójk t (rys. 4.2. 16 — tabliczka zaciskowa uzwojenia wirnika. 17 — tabliczka zaciskowa uzwo jenia stojana.1. że wymagaj dostarczenia im mocy biernej indukcyjnej co powoduje zwi kszenie strat mocy w liniach przesyłowych i spadki napi cia. [6] Rys. Na całym obwodzie wirnika wyci te s żłobki. 4 uzwojenie stojana. Silniki indukcyjne 162. 11 uzwojenie wirnika. 6 tarcza dociskowa rdzenia stojana. 4. 112 113 . 9 rdzeń wirnika. W stojanie nawini te s trzy uzwojenia fazowe. 4. 163. Wirnik silnika pierścieniowego. Uzwojenia stojanów wyko nuje si z drutu nawojowego izolowanego umieszczonego w izolowa nych żłobkach i dodatkowo impregnowanego. Jak zbudowany jest wirnik silnika pierścieniowego? Rdzeń wirnika wykonany jest z pakietu blach izolowanych mi dzy sob i umieszczonych na wale. 4.słudze i pracuj przy zasilaniu z powszechnie dost pnej sieci pr du przemiennego. Uzwojenia wirników mog być wykonane podobnie jak w stojanie z drutu nawojowego (silniki pierścieniowe) lub z nieżelaznych pr tów wypełniaj cych cały żłobek poł czonych po obu stronach pierścieniami tworz c klatk (sil niki klatkowe lub zwarte). 3 zwieracze metalowe.2). 7 rdzeń stojana. Końce uzwojeń wirnika doprowadza si do pier ścieni osadzonych na wale wirnika odizolowanych od siebie i od wału (rys.4a. [6] Rys. 8 — kadłub. b) w trójk t.

Jak zbudowany jest silnik indukcyjny pierścieniowy? Przekrój uproszczony silnika indukcyjnego pierścieniowego pokazano na rys. Co to jest poślizg? Poślizg jest to różnica pr dkości obrotowej pola n i wirnika nw wyrażona w procentach pr dkości obrotowej pola. 4. [6] schemat poł czeń. Oddziaływanie pola wiruj cego stojana i pr du w przewodach wirnika powoduje wirowanie wirnika i dzi ki temu prac silnika. 4. Zależnie od układu żłobków rozróżniamy silniki z wirnikiem jednoklatkowym. 165. 1 stojan. 60f n = —— p n pr dkość w obr/min jest to pr dkość synchroniczna. 4. s n nw poślizg. Silniki klatkowe uruchamiamy przez bezpośrednie wł czenie sil nika do sieci (jeżeli warunki napi ciowe. pr dkość obrotowa pola.1.6 przedstawiony jest schemat poł czeń silnika klatkowego. 3 szczotki. p liczba par biegunów. f cz stotliwość sieci. 4 pierścienie. 4. W stojanie powstaje pole magnetyczne wiruj ce z pr dkości n. gł bokożłobkowym. Rozruch i regulacja prędkości obrotowej silników induk cyjnych 168.4a. Schemat poł czeń (rys.6. 114 115 .7). zwarte) (rys. Wirnik silnika klatkowego. Końce tych pr tów s z obydwu stron wirnika zwarte tworz c klatk st d nazwa silnika (klatkowe.2. ma żłobki wypełnione pr tami miedzianymi lub aluminiowymi. 167.5. 4.4b. 2 wirnik. 164.4b). dwuklatkowym.1.Do urz dzeń rozruchowych lub regulacyjnych Rys. 166. Pr d kość ta zależy od cz stotliwości sieci f i liczby par biegunów p uzwo jenia. W jaki sposób uruchamiamy silniki klatkowe? Rys. pr dkość obrotowa wirnika. v Na rys. układ sieci zasilaj cej i wyma gania nap dzanych urz dzeń na to pozwalaj ) lub za pomoc przeł cznika (rys. [6] Rys.5). Pole wiruj ce przecina pr ty wirnika indukuj c w nim sił elektromotoryczn SEM pod wpływem której w zwartym uzwojeniu wirnika płynie pr d. Jaka jest zasada działania silnika indukcyjnego trójfazowego? Do uzwojenia stojana doprowadzony jest pr d 3 fazowy. 4. Jak zbudowany jest wirnik silnika klatkowego? Wirnik jest złożony z blach. Silnik indukcyjny pierścieniowy 2 — wirnik. Schemat poł czeń silnika klatkowego: 1 stojan. 4. 4.1. 4.

zaś moment rozruchowy jest duży. 116 Rys.8). 171. jeżeli na tabliczce znamiono wej silnika podano napi cie stojana 380/660 V to przy napi ciu sieci 380 V wolno zastosować przeł cznik zero gwiazda trójk t. 117 . Np. • zamkn ć wył cznik podaj c napi cie sieci do stojana. Fl. R —rozrusznik [6] 172. W jaki sposób uzyskuje si zmian kierunku wirowania wirnika w silniku indukcyjnym? Zmian kierunku wirowania wirnika silnika indukcyjnego uzy skuje si przez zmian kolejności dwóch faz sieci zasilaj cej (rys. Kiedy mo na zastosować przełącznik zero gwiazda trójkąt do rozruchu silnika? Przeł cznik zero gwiazda trójk t można zastosować tylko wówczas. Pr dy pobierane z sieci s 3 razy mniejsze niż przy rozruchu bezpośrednim. Pr d pobierany przy rozruchu jest niewiele wi kszy od zna mionowego. 170. 4. • stopniowo zmniejszać rezystancj rozrusznika. F3 bezpieczniki. Rozruch silnika pier ścieniowego za pomoc rozrusz nika.sprawdzić czy szczotki przylegaj do pierścieni i czy pier ścienie silnika nie s zwarte przez zwieracze. W jaki sposób uruchamiamy silniki pierścieniowe? Uruchomienie silnika pierścieniowego odbywa si za pomoc rozrusznika wł czonego w obwód wirnika (rys. b) obwód sterowania. W celu przeprowadzenia rozruchu należy: • sprawdzić czy r czka rozrusznika znajduje si w położeniu „zero". czyli czy odpowiada najwi kszej rezystancji roz rusznika. • Rys.9).8. 4. F2. 169. • po uzyskaniu pr dkości znamionowej zewrzeć pierścienie i podnieść szczotki (jeżeli istnieje możliwość). Schemat układu sterowania silnika klatkowego samoczynnym przeł cznikiemf gwiazda trójk t: a) obwód główny. gdy silnik 3 fazowy ma uzwojenia stojana zbudowane na napi cie mi dzyprzewodowe sieci. W wył cznik. Jest to zaleta silników pierścieniowych. 4. W jakim celu stosuje się przełączniki zero gwiazda trójkąt? Przeł czniki zero gwiazda trójk t stosuje si w celu zmniej szenia pr du rozruchu. Ujemn cech tego rozruchu jest trzy krotne zmniejszenie momentu rozruchowego silnika.7. 4.

a) b) Rys. 173. c) podł czenie silnika w trójk t. W miar wzrostu rezystancji w obwodzie wirnika. 4. których uzwojenie stojana musi być przeł czalne na dwie liczby bie gunów. e) podł czenie silnika w po dwójn gwiazd .9 Zmiana kierunku wirowania silnika indukcyjnego. co umożliwia zwi k szenie stopni pr dkości. Rys.10. b) Regulacja pr dkości przez zmian cz stotliwości na pi cia zasilaj cego jest regulacj płynn w bardzo szerokim zakre sie (od 0 3000 obr/min dla silników 2p = 4 i 0 6000 obr/min dla silników 2p = 2) i obecnie dzi ki rozwojowi techniki przekształtni kowej jest powszechnie stosowana. 4. Przekształtnik może stanowić oddzielny element lub może być wbudowany w silnik tworz c z nim integraln całość. Na rys. Wad tego sposobu regulacji pr dkości 118 19 .5 22 kW. b) schemat podł czenia uzwojeń w podwójn gwiazd .11). Nap dy kompaktowe: a) Firmy VEM motors 0. Opornik wł czony w obwód wirnika powinien być przystosowany do pracy ci głej. b) Firmy VEM motors 5.12 pokazano zasad tej regulacji. Jak mo na regulować prędkość obrotową silnika klatkowego? Pr dkość obrotow silnika klatkowego można regulować przez: a) zmian liczby par biegunów. 4. Na rys. Ad. 4.2 kW. Takie rozwi zanie nazywane jest nap dem kompaktowym (rys. gdzie wymagana liczba stopni pr dkości nie przekracza 2 4. 4. Jak mo na regulować prędkość obrotową silnika indukcyjnego pierścieniowego? Pr dkość obrotow silnika pierścieniowego można regulować przez zmian rezystancji w obwodzie wirnika.10 pokazano sposób podł czenia do sieci silnika dwubiego wego pracuj cego przy dwóch pr dkościach znamionowych.11. b) przez zmian cz stotliwości napi cia zasilaj cego. pr dkość obrotowa wirnika przy stałej wartości momentu hamuj cego maleje. Mog też być dwa uzwojenia w stojanie. d) schemat podł czenia uzwojeń do tabliczki zacisko wej.75 2. c) FUMOf my Framo Antriebstechnik. a) Regulacja pr dkości przez liczb par biegunów jest bar dzo ekonomiczna tam. 174. Schemat podł czenia silnika dwubiegowego: a) schemat podł czenia uzwojeń w trójk t. 4.Rys. Ad. Do takiej regulacji stosuje si silniki wielobiegowe.

Zespół złożony z dwóch przekształtników P i F poł czonych przez dławik L tworzy przemiennik cz stotliwości. W obwód wirnika jest wł czony prostownik tyrystorowy P. 175. R rozrusznik. gdzie: moc na wale silnika w watach suma strat w watach. Ener gia poślizgu silnika może być przekazywana za pomoc tego prze miennika do sieci zasilaj cej. Regulacja pr dkości obrotowej silnika indukcyjnego w układzie kaskadowym: P prostownik tyrystorowy.2. 4. Regulacja pr dkości obrotowej silnika pierścienio wego za pomoc zmian rezy stancji obwodu wirnika.13. F falownik. do którego wyjścia jest przył czony falownik F.obrotowej s znaczne straty energii elektrycznej wyst puj ce w opor niku regulacyjnym.1. Moc. W nowoczesnych rozwi zaniach do regulacji pr dkości obro towej silników indukcyjnych pierścieniowych s stosowane układy kaskadowe. który obniża napi cie falownika do na pi cia wirnika silnika. napi cie mi dzyprzewodowe. 4. współczynnik mocy silnika. Poślizg. T transformator.2.1. a wi c pr dkość obrotow wirnika reguluje si przez zmian k ta opóźnienia falownika F.12. 176. Jakimi wzorami określa się moc czynną silnika indukcyjnego? Moc czynna pobierana przez silnik z sieci w czasie pracy wy raża si wzorem: Moc użyteczna na wale silnika (podana na tabliczce znamionowej) gdzie: U / sprawność. 4. sprawność i współczynnik mocy silnika indukcyj nego trójfazowego Rys. Co nazywamy sprawnością silnika? Sprawność silnika jest stosunkiem mocy użytecznej do mocy pobieranej z sieci: Rys. Rozrusznik R służy do rozruchu silnika. Falownik jest zasilany z sieci przez transformator Tr. pr d przewodowy. które umożliwiaj zwrot energii poślizgu do sieci zasilaj cej (rys. 4.13). 120 121 .

• komutatora. 4. 8 — wycinki komutatora. • biegunów komutacyjnych z uzwojeniem komutacyjnym. sprawności i współczynnika mocy w funkcji obci żenia pokazano na rys. 17 — uzwojenie biegunów komutacyjnych.14. b) przekrój poprzeczny. moc na wale w W. 16 — uzwojenie wzbudzaj ce. sprawność w %. 7 bieguny komutacyjne. Przekrój silnika pr du stałego pokazano na rys. 5 łożyska kulo we. 4.1. Silnik pr du stałego: a) przekrój podłużny. [6] 122 123 . Przybliżon wartość pr du znamionowego dla silników zasilanych z sieci o napi ciu 380 V można wyznaczyć mnoż c moc znamionow w kW przez dwa. Silniki prądu stałego 179. Rys. Przebiegi pr du 1. prąd pobierany z sieci oraz współczynnik mocy zale ności od obcią ania silnika? w 4. 4. 10 poł czenie zezwojów z wycinkiem.15. 12 jarzmo szczotkowe. sprawności ka indukcyjnego w funkcji obci żenia. 4 tarcza łożyskowa. 4.2. moc znamionowa silnika w kW.14. 15 — łapy.2. • wirnika z nawini tym uzwojeniem. 3 komutator.15. 2 wirnik. Rys. Przebiegi pr du. 14 śruby mocuj ce tarcze łożyskowe do kadłuba. 1 pr d w A. Jak zmienia się sprawność. silni 178. 6 bieguny główne. 1 jarzmo. 9 uzwojenia wirnika. W jaki sposób mo na obliczyć prąd przewodowy pobierany przez silnik z sieci? Pr d przewodowy pobierany z sieci można wyznaczyć ze wzoru: gdzie: U Pw napi cie w V.177. 13 sworznie na których umieszcza si obsady szczotkowe. 11 — wał. Z jakich podstawowych elementów składa się silnik prądu stałego? Silnik pr du stałego składa si z nast puj cych podstawowych elementów: • jarzma stojana. gdzie: pr d znamionowy silnika w A. • biegunów głównych z nawini tym uzwojeniem wzbudza j cym. i współczynnika mocy moc znamionowa silnika.

19). Schemat poł czeń silnika obcowzbudnego. Schemat poł czeń silnika szeregowego. Jak dzielimy silniki prądu stałego ze względu na sposób zasilania uzwojenia wzbudza jącego? Ze wzgl du na sposób zasilania uzwojenia wzbudzaj cego sil niki pr du stałego dzielimy na: 1) obcowzbudne (rys. • szeregowe (rys. 124 125 .19. 4. 4. Schemat poł czeń silnika bocznikowego.16) Rys. 4. 4. Schemat poł czeń silnika szeregowo bocznikowego Rys.16. Rys.17).18). Rys.17.18. 4. 2) samowzbudne • bocznikowe (rys.180. • szeregowo bocznikowe (rys. 4. 4. 4.

Jakie właściwości posiada silnik szeregowy? Silnik szeregowy pr du stałego posiada nast puj ce właściwości: • rozwija bardzo duży moment rozruchowy (rys. 4. 4. • bardzo dogodna regulacja pr dkości obrotowej. • pr dkość obrotowa w nieznacznym stopniu zależy od ob ci żenia (rys. Charakterystyka momentu silnika szeregowego.20).4. • bardzo dogodna regulacja pr dkości obrotowej.22. Charakterystyka momentu silnika bocznikowego. • pr dkość obrotowa w dużym stopniu zależy od obci żenia (rys. 183.1. Rys. Tablica 4.181.4.23) (nie obci żony rozbiega si i z urz dzeniem na p dzanym musi być poł czony na stałe). 2 przebieg rzeczywisty. Rys. 126 127 . Rys. Oznaczenia zacisków uzwojeń maszyn pr du stałego Rys.22). 4.1.21. Charaktery styka mechaniczna silnika bocznikowego.20. Charakterystyka me chaniczna silnika szeregowego.23.21). 4. U=const Silniki małej mocy 182. Jakie właściwości posiada silnik bocznikowy? Silnik bocznikowy pr du stałego posiada nast puj ce właści wości: • rozwija mały moment rozruchowy (rys. 4. 4. 1 przebieg przy pomini ciu oddziaływania tworni ka. Jakimi literami oznaaamy zaciski na tabliczkach zaciskowych silników prądu stałego i co one oznaczają? Oznaczenia zacisków uzwojeń maszyn pr du stałego przed stawiono w tablicy 4.

184. Jakie właściwości posiada silnik bocznikowo szeregowy? Silnik bocznikowo szeregowy posiada nast puj ce właściwości: • rozwija moment rozruchowy wi kszy niż silnik boczniko wy i mniejszy niż silnik szeregowy, • zmienność pr dkości obrotowej zależy od stosunku prze pływu szeregowego i bocznikowego (rys. 4.24), • bardzo dogodna regulacja pr dkości obrotowej.

186. W jaki sposób mo na regulować prędkość obrotową w silnikach prądu stałego? W silnikach pr du stałego pr dkość obrotow można regulować: • przez zmian napi cia zasilania twornika U, • przez zmian rezystancj i w obwodzie twornika, • przez zmian pr du w uzwojeniu wzbudzenia. Najcz ściej stosowanymi sposobami jest: regulacja pr du wzbu dzenia przez wł czenie w obwód wzbudzenia rezystora zwanego regulato rem wzbudzenia oraz regulacja przez zmian napi cia twornika (przy stałym pr dzie wzbudzenia) stosuj c tyrystorowe regulatory napi cia. 4.2.1.3. Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe 187. Jakie silniki komutatorowe są najbardziej rozpowszechnione? Najbardziej rozpowszechnione s silniki komutatorowe jedno fazowe szeregowe małej mocy. Znajduj one zastosowanie w sprz cie gospodarstwa domowego, elektronarz dziach r cznych, w obrabiar kach i układach sterowania. 188. Jak zbudowane są silniki szeregowe? Silniki te zbudowane s podobnie jak silniki pr du stałego z t różnic , że ich obwód magnetyczny wykonany jest całkowicie z blachy pr dnicowej. Jest to konieczne ze wzgl du na zasilanie tych silników pr dem przemiennym. Silnik może pracować również przy zasilaniu pr dem stałym, st d silniki te nosz nazw uniwersalnych, (rys. 4.26).

U const Rf=const

Rys. 4.24. Charakterystyki mechaniczne silnika szeregowo bocznikowego: a) przy dozwojeniu niezgodnym, b) przy dozwojeniu zgodnym

185. W jaki sposób mo na ograniczyć prąd rozru chowy silników prądu stałego? Pr d rozruchowy silników pr du stałego można ograniczyć przez zmniejszenie napi cia zasilaj cego lub wł czenie w obwód wirnika do datkowego opornika zwanego roz rusznikiem (rys. 4.25).

Rys. 4.25. Schemat poł czeń silnika bocznikowego z rozrusznikiem. [61

Rys. 4.26. Schemat poł czeń silnika komutato rowego szeregowego uniwersalnego. R rezy stor do regulacji pr dkości obrotowej.

L

128

129

189. W jaki sposób mo na regulować prędkość obrotową silnika jednofazowego szeregowego małej mocy? Pr dkość obrotow można regulować przez: • wł czenie szeregowe rezystancji, • zmian liczby zwojów uzwojenia wzbudzaj cego • zmian napi cia zasilaj cego (rys. 4.27).

191. Jakiego rodzaju obudowy stosuje się w silnikach elektrycznych? Stosowane rodzaje obudowy silników elektrycznych i odpo wiadaj ce im stopnie ochrony podane s w tablicy 4.2. Tablica 4.2. Rodzaje obudów i stopnie ochrony silników elektrycznych
Rodzaj obudowy Otwarta Chroniona Okapturzona Zamkni ta Wodoszczelna Gł binowa Oznaczenie literowe A B C Z W G Odpowiadaj ce stopnie ochrony

Rodzaj obudowy oraz stopień ochrony s zaliczane do danych znamionowych silnika i podane s na tabliczce znamionowej (rys. 4.28).

Rys. 4.28. Tabliczka zna mionowa silnika pr du przemiennego. [6] Rodzaj obudowy jest zwykle podany w formie symbolu lite rowego w katalogowym oznaczeniu maszyny. Rys. 4.27. Schemat układu tyrystorowego do regulacji pr dkości obrotowej silnika komutatorowego szeregowego pr du przemiennego małej mocy. 4.2.1.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych 4.2.1.5.1. Zabezpieczenia silników o napięciu do 1 kV 4.2.1.4. Dobór silników w zale ności od warunków środowiskowych 190. W jaki sposób dobiera się silniki w zale ności od warunków środowiskowych? Silniki elektryczne dobiera si tak, by ich budowa (osłona) była dostosowana do warunków otoczenia w miejscu ich zainstalowania. 130 192. Jakie zabezpieczenia stosuje się w silnikach o napięciu do 1 kV? W silnikach o napi ciu do 1 kV stosuje si zabezpieczenia: • zwarciowe, • przeci żeniowe, • zanikowe (podnapi ciowe). 131

193. Jakie urządzenia stosuje się do zabezpieczenia silników od zwarć? Jako zabezpieczenia od zwarć stosuje si : • bezpieczniki, • wył czniki samoczynne. 194. Jakie urządzenia stosuje się do zabezpieczenia przed przecią eniem silnika? Jako zabezpieczenia od przeci żeń silników stosuje si : • wyzwalacze termobimetalowe, • czujniki temperatury umieszczone w silniku, • urz dzenia elektroniczne. 195. Jakie urządzenia stosuje się do zabezpieczania silników przed zanikiem napięcia? Jako zabezpieczenia zanikowe silników stosuje si : • wyzwalacze wybijakowe, • cewki steruj ce styczników, • specjalne urz dzenia elektroniczne. 196. Jak powinien być dobrany wyłącznik samoczynny. Wył cznik powinien być tak dobrany, aby jego pr d znamionowy był dostosowany do pr du obci żenia w normalnych warunkach pracy. Ponadto wyzwalacz elektromagne tyczny powinien mieć tak charakte rystyk czasowo pr dow , aby za pewniał zarówno wył czenie bez zwłoczne (poniżej 0,1 s) przy pr dach zwarciowych, jak i zadziałanie przy pr dach (6 10) In. Przykładem takiego wył cznika jest np. wył cz nik silnikowy serii 250 produkcji FAEL (rys. 4.29).

197. Na czym polega zabezpieczenie zwarciowe . Zabezpieczenie zwarciowe jest zabezpieczeniem od skutków zwarć w uzwojeniach silników i doprowadzeniach. Polega ono na sto sowaniu urz dzeń przet żeniowych. Najprostszym i najcz ściej stoso wanym urz dzeniem s bezpieczniki topikowe. 198. W jaki sposób dobiera się prąd znamionowy wkładki topikowej? Pr d wkładki topikowej oblicza si ze wzoru:

w którym:

pr d znamionowy wkładki topikowej bezpiecznika, pocz tkowy pr d rozruchu silnika, współczynnik uwzgl dniaj cy stopień trudności rozruchu. Wartość pocz tkowa pr du rozruchowego silnika podana jest w kata logach silników, można jednak przyjmować nast puj ce średnie warto ści pr du rozruchowego: • silnik klatkowy, rozruch bezpośredni

silnik klatkowy, rozruch za pomoc przeł cznika gwiazda trójk t

silnik pierścieniowy

gdzie

pr d znamionowy silnika

Rys. 4.29. Wył cznik silnikowy serii M250produkcji FAEL.

Współczynnik a zależy od rodzaju rozruchu, rodzaju wkładki to pikowej i ilości rozruchów na dob . Wartość współczynników podano w tablicy 4.3.

132

133

Tablica 4.3. Wartości współczynników rozruchu a
kilka rozruchów na dob Rodzaj rozruchu szybkim 2,5 2,0 1,6 wi cej niż kilka rozruchów na dob

Wkładka topikowa o działaniu opóźnionym 3,0 2,5 1,6 szybkim 2,0 1,8 1,5 opóźnionym 2,5 2,0 1,5

zabezpieczenie od skutków zwarć doziemnych wykonane za pomoc przekaźnika składowej zerowej pr du i prze kaźnika nadmiarowo pr dowego bezwłocznego, • zabezpieczenie przeci żeniowe wykonane za pomoc za bezpieczenia nadmiarowo pr dowego zwłocznego, • zabezpieczenie zanikowe wykonane za pomoc przekaźni ków podnapi ciowych.

4.2.2. Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych 4.2.2.1. Wiadomości ogólne 202. Co to jest elektryczne urządzenie napędowe? Elektryczne urz dzenie nap dowe jest to silnik elektryczny pr du przemiennego lub stałego wraz z układami służ cymi do jego zasilania, regulacji, sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń i pomiarów. 203. Jak dzielimy urządzenia napędowe? Urz dzenia nap dowe dzielimy na nast puj ce grupy: I grupa urz dzenia o mocy wi kszej niż 250 kW oraz urz dzenia o napi ciu powyżej 1 kV bez wzgl du na wartość mocy. II grupa urz dzenia o mocy od 50 kW do 250 kW o napi ciu znamionowym 1 kV i niższym. III grupa IV grupa urz dzenia o mocy poniżej 50 kW, ale nie mniejszej niż 5,5 kW. urz dzenia o mocy poniżej 5,5 kW.

199. W jaki sposób zabezpiecza się silnik przed przecią eniem? Zabezpieczenia od skutków przeci żeń, tj. od skutków prze kroczenia dopuszczalnych temperatur polega na stosowaniu w każdej fazie wyzwalaczy termicznych nastawionych na pr d nie wi kszy niż 1,1 pr du znamionowego silnika

200. Kiedy nale y stosować zabezpieczenie zanikowe? Zabezpieczenie zanikowe jest to zabezpieczenie od skutków powrotu napi cia po jego zaniku. Należy je stosować w nast puj cych przypadkach: • gdy niedopuszczalny jest niepoż dany samorozruch silnika ze wzgl du na bezpieczeństwo obsługi (np. przy obrabiarce) • gdy niedopuszczalny jest rozruch silnika pierścieniowego, bez urz dzeń rozruchowych. 4.2.1.5.2. Zabezpieczenia silników o napięciu przekraczającym 1000 V 201. Jakie zabezpieczenia stosuje się w silnikach o napięciu powy ej 1 kV i jak się je wyko nuje? Silniki o napi ciu powyżej 1 kV powinny posiadać: • zabezpieczenie od skutków zwarć mi dzyfazowych wyko nane bezpiecznikami we wszystkich trzech fazach w poł czeniu z odł cznikami mocy,

204. Kiedy mo e nastąpić przyjęcie do eksploatacji urządzenia napędowego nowego, prze budowanego lub po remoncie? Przyj cie do eksploatacji urz dzenia nap dowego nowego, przebudowanego lub po remoncie może nast pić po stwierdzeniu, że: • dobór nap du jest właściwy pod wzgl dem parametrów elektrycznych i mechanicznych, • spełnione s wymagania prawidłowej pracy i warunki ra cjonalnego zużycia energii elektrycznej, 135

134

• być wi ksze niż ± 5% napi cia znamionowego dla pozo stałych grup. • stan poł czeń w instalacji elektrycznej jest prawidłowy i zgodny z warunkami technicznymi. • uszkodzenia urz dzenia nap dzanego.• uzyskano zadowalaj ce wyniki przeprowadzonych badań technicznych. Kiedy nale y wstrzymać ruch urządzeń napędowych? Ruch urz dzeń nap dowych należy wstrzymać w razie zagro żenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia oraz w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiaj cych normaln eksploatacj . b) spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpora żeniowej i przeciwpożarowej. • nadmiernego poziomu hałasu. 209. przed zał czeniem pod napi cie na nowym stanowisku pracy przenośnych. • napisy określaj ce funkcj przycisków sterowniczych. • protokół odbioru po remoncie potwierdza zgodność para metrów z tabliczk znamionow . 210. Jakie napisy i oznaczenia powinny być umieszczone na urządzeniach napędowych? Na urz dzeniach nap dowych powinny być umieszczone i utrzymane w stanie czytelnym nast puj ce napisy i oznaczenia: • na wszystkich elementach wchodz cych w skład urz dze nia nap dowego symbole zgodne z dokumentacj tech niczno ruchow . że nie wyst puj objawy świadcz ce o uszkodzeniu. a szczególnie w przypadku: • trwałego przeci żenia lub nadmiernego nagrzewania si urz dzeń • pojawienia si dymu. • nadmiernych drgań. 207. przeł czników i innych elementów sterowania oraz lampek sygnalizacyjnych. Jakie dopuszcza się odchylenia napięcia zasilania urządzeń napędowych? Odchylenia napi cia zasilania nie mog : • przekraczać wartości ustalonej w dokumentacji fabrycznej dla urz dzeń grupy I. • zewn trznych uszkodzeń mechanicznych lub objawów świadcz cych o wewn trznych uszkodzeniach. ognia lub zapachu spalonej izolacji. 208. 205. 136 . • symbole zacisków ochronnych i wyprowadzeń końców uzwojeń oraz dane na tabliczkach znamionowych. Kiedy mo na ponownie uruchomić urządzenie napędowe wyłączone samoczynnie? Urz dzenie nap dowe wył czone samoczynnie przez zabez pieczenie można ponownie uruchomić po stwierdzeniu. • strzałki oznaczaj ce wymagany kierunek wirowania. Jakie czynności nale y wykonać przed uruchomieniem elektrycznych urządzeń napę dowych? • przed każdym uruchomieniem urz dzeń nap dowych do konywanym bezpośrednio przez obsług należy sprawdzić czy ruch urz dzenia nie stworzy zagrożenia bezpieczeń stwa obsługi lub otoczenia albo nie spowoduje uszkodzeń urz dzenia. przewoźnych oraz przesuwanych urz dzeń należy sprawdzić: a) prawidłowość podł czenia do sieci i doboru zabezpieczeń. Dla jakiej grupy urządzeń powinny być opracowane programy pracy urządzeń i co powinny uwzględniać? Programy pracy urz dzeń powinny być opracowane dla urz dzeń nap dowych I i II grupy i powinny uwzgl dniać: 137 • • 206. Urz dzenie wył czone powtórnie przez zabezpieczenie można uruchomić po usuni ciu przyczyn wył czenia. • napisy na podstawach gniazd bezpiecznikowych określaj ce wymagane pr dy wkładek. przed uruchomieniem urz dzeń I i II grupy po dłuższym postoju należy wykonać pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silnika (czas postoju powinna określić instrukcja eksploatacyjna).

Dla urz dzeń IV grupy w terminach przewidzianych dla przegl dów i remontów urz dzeń technologicznych. lecz nie rzadziej niż co 3 lata. lecz nie rzadziej niż co 2 lata. • ustalonych zaleceń wytwórcy. urz dzeń zabezpieczaj cych. ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan: czystości urz dzenia. układów sterowania i sygnalizacji oraz urz dzeń po miarowych. W jakich terminach przeprowadza się oględziny? Terminy ogl dzin urz dzeń s ustalone w instrukcji i zależ od: • warunków w jakich urz dzenia pracuj . • działanie układów chłodzenia. 211. układu zasilaj cego. ze szczegól nym zwróceniem uwagi na obci żenia i wartość współ czynnika mocy. 4. czas pracy urz dzeń.• • • racjonalne użytkowanie energii elektrycznej. 138 139 . 215. Na podstawie czego powinien być oceniany i kontrolowany stan techniczny urządzenia napędowego? Stan techniczny urz dzenia powinien być oceniany i kontrolo wany na podstawie wyników przeprowadzanych okresowo ogl dzin i przegl dów.2. • prac szczotek. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądu urządzeń napędowych? W zakres przegl du urz dzeń nap dowych wchodz nast puj ce zasadnicze czynności: • ogl dziny w zakresie jak podczas postoju urz dzenia. 213. Dla urz dzeń III grupy wbudowanych na stałe w urz dzenia technologiczne (np. • badania stanu technicznego w zakresie podanym w pkt. optymalne wykorzystanie możliwości regulacji pr dkości obrotowej. • ustawienie zabezpieczeń.2. obrabiarki) w terminach przewidzianych dla prze gl dów i remontów urz dzeń technologicznych.2. 4. urz dzeń energoelektronicznych. • stan osłon cz ści wiruj cych. urz dzeń rozruchowych i regulacyjnych. 2) podczas postoju urz dzenia: • należy usun ć nieprawidłowości stwierdzone w czasie ru chu oraz wykonać odpowiednie czynności konserwacyjne. • sprawdzenie styków w ł cznikach.2. Oględziny i przeglądy 212. W jakich terminach przeprowadza się przeglądy urządzeń napędowych? Przegl dy urz dzeń nap dowych przeprowadza si w czasie planowanego postoju w terminach ustalonych w dokumentacji fa brycznej oraz w przepisach dozoru technicznego dla urz dzeń dźwi gnicowych. szczotek i szczotkotrzymaczy. 214.2. pierścieni ślizgowych i komutatorów. • poziom drgań. • wyniki ogl dzin w czasie postoju urz dzeń I i II grupy na leży odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej. • stan przewodów ochronnych i ich podł czenia. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin urządzeń napędowych? W zakres ogl dzin urz dzeń nap dowych wchodz nast puj ce czynności: 1) w czasie ruchu urz dzenia należy sprawdzić: • warunki chłodzenia urz dzeń energoelektronicznych. • wskazania aparatury kontrolno pomiarowej. • stopień nagrzewania si obudowy i łożysk.3. poł czeń elementów urz dzenia.

(wkładki topikowe należy zabrać ze sob ). Dwubiegunowy wskaźnik napi cia ifazy DWNiF. 216. • Rys. 141 . • sprawdzić brak napi cia w obwodzie przenośnym wskaź nikiem napi cia (rys. 217.3 niezależnie od temperatury uzwojenia. 4. Kiedy wyniki pomiarów wykonywanych w czasie eksploatacji urządzeń nale y uznać za zadowalające? Wyniki pomiarów wykonywanych w czasie eksploatacji nale ży uznać za zadowalaj ce. do rezystancji zmie rzonej po 15 sekundach (R 15 ) jest nie mniejszy od 1. Jakie czynności nale y wykonać przed przystąpieniem do wymontowania silnika o napięciu do 1 kV ze stanowiska pracy? Przed wymontowaniem silnika ze stanowiska pracy należy: • wył czyć napi cie w obwodzie zasilaj cym silnik przez wył czenie ł cznika lub wykr cenie (wyj cie) wkładek to pikowych. jeżeli: • wartość rezystancji uzwojeń silników s zgodne z danymi wytwórcy lub wynikami poprzednich pomiarów eksploata cyjnych. stosunek rezystancji izolacji uzwojenia silników po wyżej 1 kV zmierzonej po 60 s. • czynności konserwacyjne zgodne z dokumentacj fabryczn . III grupy należy odnotować w do kumentacji eksploatacyjnej. Wyniki przegl dów urz dzeń I. II.30. jest nie mniejsza od 1 V napi cia znamionowego uzwojenia. III. (Przy badaniach technicznych odbiorczych rezystancja nie powinna być mniejsza niż 5 140 rezystancja izolacji innych elementów urz dzeń jest zgodna z danymi wytwórcy. 4.30). IV grupy mie rzona przy temperaturze uzwojeń 20°C i wyższej.5 • rezystancja izolacji uzwojeń silników II. kontrol prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urz dzeń pomocniczych. • ochrona przeciwporażeniowa spełnia wymogi zastosowa nego środka ochrony. W jakich terminach i w jakim zakresie przeprowadza się remonty urządzeń napędo wych? Remonty urz dzeń nap dowych należy przeprowadzać na pod stawie instrukcji eksploatacyjnej w zakresie wynikaj cym z wyników przegl du oraz w terminach skoordynowanych z terminami remontu urz dzeń technologicznych. jest nie mniejsza niż: 1 kV napi cia znamionowego uzwojenia. • zablokować nap d ł cznika. • wymiana zużytych cz ści i usuni cie zauważonych uszko dzeń. • założyć uziemiacz do gniazd bezpiecznikowych gwinto wych lub podstaw bezpiecznikowych (uziemienie może być stosowane jako środek dodatkowy). • dla silników I grupy: rezystancja izolacji uzwojenia przy temperaturze 20°C i wyższej zmierzona po 60 sekundach od chwili rozpocz cia pomiaru. • wywiesić tablice ostrzegawcze „NIE ZAŁ CZAĆ PRA CUJ LUDZIE". sprawdzenie stanu urz dzeń energoelektronicznych. [97] 218.sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno pomiarowej. rezystancja izolacji uzwojenia wirnika silnika pier ścieniowego przy temperaturze 20°C jest nie mniejsza niż 0. • sprawdzenie stanu łożysk. a przy ich braku nie mniejsza o napi cia znamionowego.

3. odł czyć przewody zasilaj ce od tabliczki zaciskowej i prze wód ochronny od zacisku ochronnego. Rezystancja izolacji łożysk (dla silni Pomiar rezystancji ków z izolowanymi stojakami łoży skowymi) powinna być nie mniejsza izolacji łożysk. Wartość rezy stancji izolacji zmierzonej bezpośred nio po próbie nie powinna być mniej sza niż 80% wartości otrzymanej przed prób . silnika. Na placach budowy Ochrona przeciwporażeniowa powinna należy stosować wyma spełniać wymagania zastosowanego gania określone w nor środka ochrony przeciwporażeniowej. megaomomie rzem o napi ciu 2500 V w przypadku uzwojeń o napi ciu wyższym niż 1000V. III i IV gru py. Rodzaj pomiaru Wymaganiu techniczne Uwagi Pomiar nie jest wymaga ny dla urz dzeń nap dowych II. Rezystancja izolacji powinna być zgodna z danymi wytwórcy. Pomiar rezystancji Wartości rezystancji uzwojeń powinny być zgodne z danymi wytwórcy uzwojeń stojana w granicach dokładności pomiaru. a w razie ich braku nie mniejsza niż 1 na 1 V napi cia znamionowego. Uwaga: Jeżeli nie b dziemy montować nowego silnika należy końce wszystkich przewodów zasilaj cych ł cznie z ochronnym zewrzeć i za izolować oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem. niż 1 kV. • • • Rodzaj pomiaru Wymagania techniczne Wynik 1 minutowej próby napi ciowej uzwojeń silników I i II grupy przepro wadzonej napi ciem przemiennym wartości równej 75% wartości napi cia podczas próby wykonanej w zakładzie wytwórczym lub remontowym powi nien być pozytywny.75°C uzwojeń zmierzona po 60 sekundach od chwili rozpocz cia pomiaru powinna być nie mniejsza niż 1 na 1 kV napi cia znamionowe go uzwojenia stosunek rezystancji uzwojenia silników o napi ciu wyż Pomiar rezystancji szym. 142 143 . Zakres badań technicznych dla elektrycznych urządzeń napędowych [16] Pomiar rezystancji izolacji innych elementów urz dzeń. 4) ruchu urz dzenia III grupy w czasie nie krótszym niż 2 godz.. przy obci żeniu wi kszym niż 50% pr du znamionowego. mega omomierzem o napi ciu 1000V przypadku uzwojeń o napi ciu wyższym niż 500 V do 1000 V. Rezystancja izolacji silników I grupy przy temp. mie [51] Brak niewłaściwych objawów podczas: 1) rozruchu urz dzenia. III i IV grupy przy temp.2. do izolacji uzwojeń. niż 1 Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporaże niowej. Uwagi Próba napi ciowa uzwojeń. II grupy w czasie przewidzianym dla urz dzenia technologicznego przy ob ci żeniu zbliżonym do znamio nowego. Rozruch i ruch próbny.3 niezależnie od temperatury uzwo jenia rezystancja izolacji uzwojeń silników II. 3) ruchu urz dzenia I.odkr cić osłon tabliczki zaciskowej silnika. 20°C i wyższej nie powinna być mniejsza niż 5 Pomiar rezystancji nale ży przeprowadzać me gaomomierzem o napi ciu 500 V w przypadku uzwojeń o napi ciu 500 V i niższym. rezystancji zmierzonej po 15 sekun dach nie powinien być mniejszy niż 1. zmierzonej po 60 sek.2. 2) ruchu nieobci żonego urz dzenia w czasie nie krótszym niż 1 godz. sprawdzić brak napi cia na zaciskach tabliczki zaciskowej. 4. od chwili rozpocz cia pomiaru.

144 145 . Po wł czeniu silnik nie rusza. Sprawdzić schemat poł czeń oraz jakość styków przeł cznika. Zlutować poł czenie mi dzy lub wirnika pierścieniowego. za wył cznikiem i na zaciskach silnika. przy wył czniku. wirnika i rozrusznika (dla silnika pierścieniowego). Podstawowe uszkodzenia silników indukcyjnych. Sprawdzić induktorem obwody poszczególnych faz stojana i wirni Przerwa w uzwojeniu stojana ka. Zaizolować miejsce zwarcia lub przezwoić wirnik lub stojan. Dobór i nastawienie zabezpieczeń działania sygnalizacji i pomiarów powinny być zgodne z dokumentacj techniczn i obowi zuj cymi przepi sami. 4. Oczyścić powierzchni styków zacisków przy bezpiecznikach. Sprawdzenie układu regulacji Sprawność działania powinna być energoelektro zgodna z warunkami technicznymi lub nicznego zasilania wymaganiami uzgodnionymi mi dzy urz dzenia nap dostawc a użytkownikiem. Sprawdzić prawidłowość poł czenia faz w gwiazd lub trójk t odpowied nio do danych tabliczki znamiono wej i napi cia sieci. Uszkodzona linia zasilaj ca Spalony bezpiecznik. Zmierzyć napi cie zasilania i po równać z napi ciem na tabliczce znamionowej. Sprawdzić za pomoc woltomierza prawidłowość oznaczeń pocz tków i końców po szczególnych faz.2. na tabliczce zaciskowej stojana.Rod/aj pomiaru Wymagania techniczne Amplituda drgań łożysk nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnych przez wytwórc . ich obja wy i sposoby usuwania [6] Objawy uszkodzenia Możliwe przyczyny Sposoby wykrycia i przyczyny Sprawdzić.w. przy przeł czniku gwiazda trójk t wewn trz uzwojenia.2. dowego. zezwojami lub przezwoić silnik w przypadku. j. czy nie jest spalony bezpiecznik. Usun ć przerw w rozruszniku. gdy przerwa jest wewn trz zezwoju. Oczyścić pierścienie. Sprawdzić woltomie rzem lub wskaźnikiem kontrolnym napi cie w sieci i w linii zasilaj cej za bezpiecznikami. Pomiar drgań łożysk. Zbyt niskie napi cie na zaciskach.4. tromagnesem do wykrywania zwarć. Sprawdzić uzwojenia fazowe za pomoc pomiaru ich rezystacji lub Zwarcie w uzwojeniu stojana sprawdzić cały stojan i wirnik elek lub wirnika pierścieniowego. sygnali zacji i pomiarów. Wadliwe poł czenie uzwo]ema: na tabliczce zaciskowej. Brak styku w zaciskach. Sprawdzić ł czenie wewn trz uzwojenia na podstawie schematu uzwojenia. Sposoby wykrycia i przyczyny Sprawdzić obwody induktorem lub lampk kontroln . Uwagi Objawy uszkodzenia Możliwe przyczyny Przerwa w rozruszniku lub zły styk mi dzy szczotk a pierścieniem (w silniku pierścieniowym). Sprawdzenie układów zabez pieczeń.

Odszukać zwarcie. Sprawdzić. Objawy uszkodzenia Możliwe przyczyny rzeci żenie silnika. zwartym rozruszniku lub Opuścić szczotki na pierścienie. Zwarcie w linii zasilaj cej (mi dzy zabezpieczeniem a silnikiem) lub na tabliczce zaciskowej. Przerwa w jednej fazie. Nieodpowiedni rozrusznik.w. Sprawdzić. Niewłaściwe poł czenie przy rozruchu. Sprawdzić lekkość obracania si wirnika w stojanie. Po wł czeniu bezpieczniki przepalaj si lub nast puje zadziałanie wył cznika samoczynnego. Sprawdzić induktorem. Napi cie silnika powinno być 660/380 V. Sprawdzić poł czenia oraz zbadać lampk kontroln obwód wirnika. prawdzie klatk wirnika za pomoc gl dzin oraz usun ć uszkodzenie ub wykonać now klatk wirnika. Zwarcie dwóch faz z kadłu bem lub zwarcie w uzwoje niu stojana lub wirnika pier ścieniowego. Zbyt mała pr d kość obrotowa silnika przy obci żeniu. Cz ściowe zwarcie w stojanie. Napi cie znamionowe silni ka nie dostosowane do na pi cia sieci. w silnikach pierścienio wych zły styk na pierście niach lub w przyrz dzie zwieraj cym. czy silnik przy rozruchu otrzymuje na jedn faz właściwe napi cie. Dopasować rozrusznik. Zbyt duża rezystancja zwojenia wirnika: w silnikach klatkowych wylutowanie si pr ta wirni a. Nadmierny pr c przy rozruchu. Sprawdzić lini induktorem i usun ć zwarcie. Cz ściowe zwarcie w wirni ku. Zaizolować uzwojenie w miejscu zwarcia lub przezwoić silnik. czy nie ma miejsc gor cych. Sprawdzić napi cie sieci. Usun ć przerw w fazie. Sposoby wykrycia i przyczyny Zbadać maszyn nap dzan . j. Zmniejszyć obci żenie. Zacieranie wirnika o stojan lub zatarcie w łożyskach. Sprawdzić bezpieczniki.w. Pomyłkowe zał czanie silni ka pierścieniowego przy Zmienić położenie rozrusznika. Po zatrzymaniu silnik nie rusza. Sprawdzić układ poł czeń uzwojeń. j. Usun ć przerw . przerwa w uzwojeniu lub na zaciskach wirnika. Wymienić łożyska. 146 147 . Bł d w poł czeniu uzwojeń Nieodpowiednie zabezpie czenie (zbyt słabe) silnika. zwartych pierścieniach (pod niesionych szczotkach). Wyj ć bezpieczniki. Zmierzyć napi cie na zaciskach podczas pracy silnika oraz spraw dzić sposób poł czenia faz i porów nać z danymi tabliczki znamiono wej. Zbyt niskie napi cie lub nieodpowiednie poł czenie faz (w gwiazd zamiast w trójk t). Zmienić bezpieczniki lub nastawie nie wył cznika samoczynnego. wady odlewu w postaci ziur i p cherzy w pr tach odlewanych z aluminium lub j kni cia pr tów lub pier cieni. Zbyt wysokie napi cie. Na przykład silnik przeznaczony do rozruchu za pomoc przeł cznika gwiazda trójk t o napi ciu 220/380 V zasilany z sieci 3x380 V. Zbadać napi cia w linii zasilaj cej oraz sprawdzić induktorem uzwojenia faz silnika.Objawy uszkodzenia Możliwe przyczyny Zbyt duże obci żenie na wale lub zahamowanie ma szyny nap dzanej. Sposoby wykrycia i przyczyny mniejszyć obci żenie.

Sprawdzić i oczy ścić szczotki oraz pierścienie śli zgowe. praca jednofazowa. Skrzyżować końce dwóch faz na tabliczce zaciskowej lub na tablicy rozdzielczej sieci. zwoić silnik cz ściowo lub całkowi cie. Zwarcie wewn trz uzwojenia Sprawdzić uzwojenie na zwarcie stojana lub zwarcie z kadłu oraz na przebicie do masy. Sprawdzić rozrusznik oraz przyrz d do unoszenia szczotek. Zmieniona kolejność poł czenia faz. Zmniejszyć obci żenie. Zmniejszyć obci żenie ub zastosować silnik o wi kszej mocy. Zwarcie w rozruszniku lub uszkodzenie przyrz du do unoszenia szczotek i zwiera nia uzwojeń wirnika. Prze bem. Zmierzyć pr d w stojanie. Zdemontować silnik. Usun ć wad . Jednofazowa praca wirnika silnika pierścieniowego wskutek przerwy lub złego styku w obwodzie jednej fazy. Silnik pracuje hałaśliwie. Oczyścić i prze dmuchać spr żonym powietrzem uzwojenie oraz kanały wentylacyjne. Sprawdzić ł czenie grup. Silnik nie rusza i brz czy. Podczas pracy silnika nast piła przerwa w jednej fazie. 148 149 . doprowadzić chłodniejsze powietrze do chłodzenia silnika lub zmniejszyć obci żenie. Bł dne poł czenie grup zezwojów w jednym z uzwojeń fazowych. Zastosować prawidłowy schemat poł czeń. Zwarcie wewn trz uzwojenia Zbadać uzwojenie wirnika elektro wirnika silnika pierścienio magnesem do wykrywania zwarć. zbyt niskie napi cie zasila Sprawdzić napi cie na zaciskach ce. Nadmierne grzanie si silnika podczas pracy (z silnika wylatuje dym). Przezwoić wirnik lub usun ć zwarcie. Zmierzyć pr dy w trzech fazach. Sprawdzić wentylator i oczyścić uzwojenia i kanały wentylacyjne w wirniku. Nadmierne nagrzewanie si wirnika. asymetria napi ć lub podczas pracy silnika. utrudnione chłodzenie. Uzwojenie nagrzewa si nierównomiernie. wego. zbyt niskie napi cie sieci Sposoby wykrycia i przyczyny Zmierzyć pr d pobierany przez ilnik przy obci żeniu i porównać go wartości pr du wg tabliczki zna mionowej. zbyt duża temperatura otoczenia. Sposoby wykrycia i przyczyny Objawy uszkodzenia Możliwe przyczyny Nieodpowiednie warunki pracy: przeci żenie. zbadać wen tylatory i osłony. Zwarcie w uzwojeniu wirni ka. Pogorszenie wentylacji. Ruszanie silnika pierścieniowego przy otwartym rozruszniku. Pomierzyć pr dy w poszczególnych fazach. Podwyższyć napi cie zasi ania. Sprawdzić obwód wirnika indukto rem lub lampk kontroln . Oczyścić i dokr cić zaciski.Objawy uszkodzenia Możliwe przyczyny Niewłaściwe warunki pracy: przeci żenie. Wył czyć silnik i spróbować po nownie uruchomić. Nieodpowiedni kierunek wiro wania. Sprawdzić wirnik elektromagnesem do wykrywania zwarć. Zmierzyć napi cie na zaciskach stojana.

Sprawdzić centryczność komór ożyskowych w tarczach. czy wyst puje lokalne przegrzanie si na poł czeniach czołowych. Sprawdzić. sprawdzić :ożyska. Zdemontować silnik. Ocieranie wentylatora o osłon wentylacyjn . prze myć łożysko i napełnić właściwym smarem. Nieodpowiedni smar usun ć. Dokr cić śruby. Sprawdzić gatunek szczotek wg instrukcji i wymienić szczotki na odpowiednie. w razie potrzeby wymienić łożyska. Zmierzyć pr d w stojanie przy ob ci żeniu. Nadmierne nagrzewanie si łożysk tocz nych. Hałasy łożysk tocznych. Wyprostować skrzywiony wentylator lub osłon . Sprawdzić i zmniejszyć ilość smaru (maks. Smar nieodpowiedni Nadmierne hałasy silnika. 150 151 . Prze zwoić. Przetoczyć pierścienie.Objawy uszkodzenia Możliwe przyczyny Zbyt duży pr d w wirniku wskutek przeci żenia silnika lub zbyt niskiego napi cia sieci. Zwarcie zwojowe w jednej fazie stojana podczas pracy. Zużycie styków mechanizmu zwieraj cego. 2/3 obj tości komory). Silnik nie powinien ruszyć. Zmierzyć napi cia i pr dy w po szczególnych fazach. Sprawdzić. Zużyte detale wymienić. drobne zaś za pomoc analizy chemicznej. Oczyścić styki. Zatrzymać silnik. Sprawdzić lekkość obracania si wału oraz prawidłowość montażu. nast pnie spróbo wać uruchomić. Łożyska zużyte wymienić. Sposoby wykrycia i przyczyny Patrz uszkodzenia mechaniczne. Łożysko uszkodzone (p k ni ty pierścień lub koszy czek). Ocieranie wirnika o stojan. Poprawić bł dy montażu oraz sprz gni cia. Znaczna asymetria napi cia zasilania. Zły stan powierzchni pier ścieni. Sposoby wykrycia i przyczyny Objawy uszkodzenia Możliwe przyczyny Drgania wskutek niewłaści wego sprz gni cia lub nic wyważenia wirnika. Wycentrować wirnik w stojanie. czy jest smar w łoży skach. Nierówna szczelina po wietrzna. dobranym według katalogu łożysk tocznych. Usun ć przyczyn asymetrii w sieci. Zbyt słaby (powoduj cy skrzenie) lub zbyt silny nadmierne tarcie) nacisk szczotek na pierścienie. Smar zanieczyszczony. Grubsze zanieczyszczenia rozpo znaje si rozcieraj c smar mi dzy palcami. Brak smaru w łożyskach. Znaleźć i usun ć przerw w linii zasilaj cej lub w uzwojeniu. Nieodpowiedni gatunek szczotek. Zanieczyszczo ny smar usun ć. Praca silnika na dwóch fazach (przerwa w trzeciej fazie). Sprawdzić elektroma gnesem. czy nie ma zwarć.w. Zluzowanie śrub montażo wych śrub mocuj cych silnik do fundamentu. Nadmierne iskrzenie szczotek na pierścieniach. Sprawdzić styki. Przemyć łożysko w benzynie i na pełnić smarem. przemyć łożysko i napełnić nowym smarem. Zmierzyć i wyregulować docisk szczotek j. Zbyt dużo smaru w łoży skach.

oczyścić izolacj mi dzywycinkow .8. Sprawdzić luzy w panewkach. zanieczyszczony komu tator. czy nie ma zwarć w uzwojeniu. sprawdzić ł czenia i przerwy. Po stwierdzeniu uszkodze nia wymienić łożysko na nowe. 1. gła. Nadmierna wibracja ma szyny podczas biegu. Zaczerwienieniu ulegaj niektóre wycinki komutatora.12. Wyprostować lub wymienić wał. ich wy miary w stosunku do szczotkotrzy macza. przerwa w poł czeniu uzwojenia z wycinkiem 1.Objawy uszkodzenia Możliwe przyczyny Wadliwe sprz gni cie ma szyny nap dzaj cej z maszy n nap dzan : silne drgania podczas biegu nacisk poosiowy na łoży sko. . Ustawić dokładnie współosiowo Wadliwe sprz gni cie ma wały obu maszyn.6. pr dkość wirowania silnika przy obu kierunkach jest niejednakowa 1:14. W przypadku stwierdzenia hałaśliwej pracy wy montować łożysko i poddać ogl dzinom. lutowania cewek do wycinków ewentualnie uszkodzenia naprawić. Złe wyważenie wirnika.4. Obtoczyć komutator. nierównomierna szcze lina powietrzna 1. Nadmierny luz w łożyskach ślizgowych. Spraw dzić stan gładkości komutato ra.W. Iskrzenie szczotek. Iskrzenie przy wirowaniu w jedn stron jest intensywniejsze niż przy obracaniu si w stron przeciwn . zwarcie w obwodzie zewn trznym 1. sprawdzić szczelin Asymetria magnetyczna wskutek nierównomierności szczeliny lub zwarcia uzwo jenia. Podstawowe uszkodzenia silników prądu stałego. Sprawdzić prac łożyska. Sprawdzić wał czujnikiem obracaj c powoli wirnik. Skrzywienie wału. ich ob jawy i sposoby usuwania [6] Objawy uszkodzenia Możliwe przyczyny Niektóre sposoby wykrywania i usuwania Sprawdzić: stan szczotek. szczotkotrzymacze s ustawione nieprawidłowo ub zbyt słabo umocowane . zwarcia mi dzy chor giewkami komutatora 1. brak izolacji mi dzy wycinkami komutatora 1. Ujednolicić nacisk szczotek j. luzy szczotkotrzymacza. wystaj ca izolacja mi dzy wycinkowa 152 153 .3. zbyt silny naci g pasa. za mały lub zbyt duży docisk szczotek .7. Sprawdzić szczelinomierzem rów nomierność szczeliny na obwodzie. nieodpowiednie ustawienie przekładni z batej.10. nieprawidłowo ustawio ne szczotki . Wy mienić tulejki łożyskowe lub wylać na nowo panewki stopem łożysko wym.2.11. czy nie wydaje hałasów. Wyważyć wirnik. Zdemontować maszyn . niedostateczny styk lub brak poł czeń wyrównaw czych 1. Po przykr ceniu szyny nap dzanej z silnikiem do podstawy ponownie sprawdzić współosiowość na połówkach sprz nap dzaj cym. Sprawdzić wirnik zwracaj c uwag na zamo cowanie poł czeń czołowych uzwo jeń. zwarcia mi dzyzwojowe w cewce lub cewkach wirni ka 1.2. Gatunek zczotek porównać z zalecanym przez wytwórc .5. szczotki w złym stanie i nieprawidłowo umieszczone . Sprawdzić luzy łożysko we.2.9.5. szczotki ustawione poza stref neutraln Silnik trudno rusza lub pracuje z nienormaln pr dkości . 1. Sprawdzić. cierunek wirowania (jeżeli szczotki ustawione s pod k tem). Sposoby wykrycia i przyczyny 4.13. nieodpowiedni gatunek szczotek 1.

3. Nadmierny przyrost tempe ratury uzwoje nia twornika. Transformatory energetyczne 4. 4.7. Budowa i działanie transformatorów 219.1. zwarcia w cewkach biegunów głównych.4.6. nierównomierna szczeli na powietrzna. szczotki innych biegunów. 5.14.5. nieprawidłowa kolejność Złe poł czenie jednej lub kilku biegunów. Nadmierny przyrost tempe ratury. 4.2. 4. Szczotki jednego bieguna iskrz silniej niż. jak 1. Silnik może si rozbiegać.1. za duża siła dociskaj ca 2.13. Jakie są podstawowe elementy transformatora? Podstawowymi elementami transformatora s : rdzeń oraz uzwojenia pierwotne i wtórne. nadmierne obci żenie. 5. 220. 154 155 . 4. Możliwe przyczyny Niektóre sposoby wykrywania i usuwania Dodatkowo wyst puje drżenie szczotek. zwarcia mi dzy wycin kowe. przerwa w oporniku rozruchowym lub w przewo dach. Przy przetwarzaniu uzyskuje si zmian napi cia i pr du przy stałej wartości cz stotliwości.Objawy uszkodzenia 2. 3. silnik przystosowany do pracy krótkotrwałej lub dorywczej pracuje za długo.4.1.3.4.jak 1. Co to jest transformator? Transformator jest to urz dzenie elektroenergetyczne przetwa rzaj ce energi elektryczn o danych parametrach na energi elek tryczn o innych parametrach. 2. 5. Szczotki szybko si zużywaj . nieodpowiedni gatunek szczotek. pogorszyły si warunki przewietrzania.3. cewek powoduje niesymetri . Silnik nie rusza. jak 4. 3. nadmierne obci żenie. zwarcie uzwojenia bocznikowego z kadłubem lub z innymi uzwojeniami. za pomoc pola elektromagnetycznego bez udziału ruchu. Sprawdzić wskazania przyrz dów zmienić warunki pracy. 5. lub zwarcia w cewkach uzwojenia twornika. Niektóre sposoby wykrywania i usuwania Zastosowano zbyt mi kkie szczotki. Objawy uszkodzenia 5. 4. szczotki wykruszaj si na brzegach.1.5. zwarcia mi dzyzwojowe Wyst puje intensywniejsze iskrzenie szczotek jednego bieguna jak 1.3.3. 4.2. Sprawdzić rezystancje mi dzy uzwojeniowe i izolacj .5. 2. bł dne ł czenie uzwoje nia bocznikowego z zasila niem. 4.2.7. 4. 5.1.7. nagrzewanie wyst puje przy braku obci żenia. przepalenie si bez pieczników. 5. 2. bicie komutatora lub ego nierównomierna po wierzchnia.6. 5. przerwa w uzwojeniu twornika. 3. Pr dkość obrotowa silnika odbiega od wartości zna mionowej. 4. przyrz dy nie wskazuj przepływu pr du.2.

[ 108] 156 157 . 3 wlew oleju na pokrywie. 16 izolator DN. Cylinder dolnego napi cia jest osadzony na kolumnie. 4. Przykład wyposaże nia transformatorów rozdzielczych o mocy znamionowej od 1000 do 2000 kVA pokazano na rys. 15 podwozie. Do izolacji uzwojeń używa si papieru. a na nim cylinder górnego napi cia. Poziome elementy rdzenia nazywamy jarzmem.31. Jak są wykonane uzwojenia transformatorów Uzwojenia transformatorów najcz ściej wykonane s z drutu miedzianego izolowanego o przekroju okr głym lub prosto k tnym. a pionowe kolumnami. 8 iskiernik na przepustach dla napi cia 15 kV. a dla du żych transformatorów papieru kablowego. 12 termometr max. emalii. 10 odwilżacz (eksport). Jakie wyposa enie powinien zawierać transformator rozdzielczy? Wyposażenie transformatora rozdzielczego zależy od jego mocy znamionowej i napi cia znamionowego. 5 uszy na pokrywie do podnoszenia cz ści wyjmował neJ.221. 6 głowica przeł cznika zaczepów. 4. w którym uzwojenie gór ne i dolne jest wykonane w postaci koncentrycznych cylindrów. Jak jest wykonany rdzeń transformatora? Rdzeń transformatora składa si z blach elektrotechnicznych odizolowanych od siebie lakierem. 223. warstw tlenków lub specjaln izolacj . 13 konserwator. 2 wlew oleju w konserwatorze. 14 kadź falista.31. Rdzeń służy do przewodzenia strumienia magnetycznego. Rys. Wyposażenia transformatora rozdzielczego serii TNOSCT o mocy od 1000 do 2000 kVA z konserwatorem oleju: 1 magnetyczny wskaźnik poziomu oleju. 11 przekaźnik Buchholza.9 gniazdo termometru. 7 zacisk uziomowy. Najcz ściej spotykanym uzwojeniem jest uzwojenie cylindryczne. 4 zawór spustowy. 222. 17 izolator GN.

228. 229. 231. izoluj cym i impregnuj cym izolacj stał . Co to jest strona pierwotna i wtórna transformatora? Strona pierwotna transformatora jest to uzwojenie do którego jest doprowadzone napi cie zasilaj ce. Jeżeli do uzwojenia pierwotnego doprowa dzamy napi cie przemienne o wartości to w uzwojeniu tym popły nie pr d wywołuj c przemienny strumień magnetyczny. Jak dzielimy transformatory ze względu na rodzaj czynnika chłodzącego? Ze wzgl du na rodzaj czynnika chłodz cego transformatory dzielimy na dwie grupy: • transformatory powietrzne tak zwane suche chłodzone powietrzem.32. Co to jest przekaźnik Buchholza? Przekaźnik Buchholza jest to przekaźnik gazowo przepły wowy umieszczony w rurze ł cz cej konserwator z kadzi . 4. to olej ulega rozkładowi. Strona wtórna jest to uzwojenie od którego energia odprowadzana jest do odbiornika. to znaczy takim w którym powietrze chłodz ce pobierane jest bezpośrednio z otoczenia trans formatora. Przy dalszym wzroście ciśnienia s zwierane drugie styki przekaźnika co powoduje odł czenie transformatora od napi cia (stopień II). Transformatory olejowe s umieszczone w kadzi wypełnionej olejem (rys. Co to jest konserwator oleju? Konserwator oleju jest to cylindryczny zbiornik umieszczony nad kadzi poł czony rur z kadzi . Transformatory te najcz ściej chłodzone s w obiegu otwartym. 230. Co to jest przekładnia zwojowa transformatora? Przekładnia zwojowa transformatora jest to stosunek liczby zwojów uzwojenia górnego do liczby zwojów uzwojenia dolnego. a strona dolna to strona niższego napi cia. 4. • transformatory olejowe chłodzone olejem. 158 159 . [108] 225. Transformator typu TNOSCT1000/15PN. Co to jest strona górna i dolna transformatora? Strona górna transformatora jest to strona wyższego napi cia.32). Towarzyszy temu wydzielanie si gazów. Jaką rolę pełni olej w transformatorze? Olej w transformatorze spełnia trzy zadania: jest czynnikiem chłodz cym. Jeśli lokal nie temperatura oleju wzrośnie ponad dopuszczaln wartość. Na jakim zjawisku oparta jest zasada działania transformatora? Zasada działania transformatora oparta jest na zjawisku induk cji elektromagnetycznej.224. W transformatorze jednofazowym przekładnia zwojowa jest równa stosunkowi indukowanego napi cia górnego do dolnego w stanie jało wym (nieobci żonym) Rys. Zadaniem tego zbiornika jest przyjmowa nie oleju z kadzi przy wzroście obj tości oleju nagrzanego i oddawanie oleju do kadzi przy zmniejszaniu si obj tości oleju chłodnego. 227. wzrost ciśnienia w kadzi i niebezpieczeństwo wybuchu. 226. Wzrost tego ciśnienia powoduje zwarcie styków i uruchomienie ostrzegawczego sygnału dźwi kowego (stopień I). który za mykaj c si przez rdzeń transformatora indukuje w uzwojeniu wtór nym napi cie U2 proporcjonalne do liczby zwojów tego uzwojenia.

Poł czenia uzwojeń transformatora: a) w trójk t. Co to jest przekładnia napięciowa transformatora trójfazowego? Przekładnia napi ciowa transformatora trójfazowego jest to stosunek wartości napi ć mi dzyprzewodowych strony wyższego na pi cia do strony niższego napi cia. Zależności mi dzy przekładni napi ciow i zwojow dla poszczególnych grup poł czeń przedstawio no na rys. 4. c) w zygzak.34. Schemat poł czeń Symbol gra ficzny Oznaczenie literowe uzwojenie górne uzwojenie dolne Dy 5 a) D d Yd 5 b) Y y c) z Rys. Grupy poł czeń transformatorów trójfazowych wg PN 83/E 06040. 160 161 . 4.33.34.232. Yy 0 0 Układ poł czeń uzwojeń Wykresy wskazowe napiv*ć górne dolne górne dolne Lp. b) w gwiazd . 4. Rys.

Jakie są metody regulacji napięcia transformatora? Regulacj napi cia transformatora dokonuje si przez zmian liczby zwojów uzwojenia górnego napi cia.37). • nr fabryczny. regulacje w stanie pod obci żeniem (rys. Zalecane grupy poł czeń transformatorów 3 fazowych przedstawiono na rys. 234. Rozróżnia si dwie zasadnicze metody regulacji napi cia trans formatora: • • regulacj w stanie beznapi ciowym (rys. 2A1 Rys. Jednostkowy k t godzinowy zawiera 30° geometrycz nych radianów O przesuni ciu fazowym wyst puj cym mi dzy 1A2 napi ciem górnym i dolnym decyduje kierunek nawini cia uzwojeń i sposób poł czenia z zaciskami oraz sposób poł czenia poszczegól nych faz. [6] 2A2 162 163 . 11. w zygzak. • typ transformatora. Rys. 5.233. straty w miedzi (przy obci żeniu znamionowym). • rok produkcji. stopień ochrony. klas izolacji.35 Zasada regulacji na pi cia transformatora w stanie beznapi ciowym. pr dy znamionowe. Jak określa się grupę połączeń transformatora? Grup poł czeń transformatora określa si jako przesuni cie wektora napi cia dolnego.37) powinna za wierać nast puj ce dane: • nazw lub znak wytwórcy. 4. S. moc znamionow pozorn . Jakie grupy połączeń transformatorów stosuje się w praktyce? W praktyce najcz ściej spotykane s cztery grupy poł czeń o przesuni ciach godzinowych 0. 4.33) w trójk t. 4.36. i S2 ślizgacze [6] 237. cz stotliwość. napi cia znamionowe. wyrażone w godzinach. 235. Zasada regulacji napi cia trans formatora pod obci żeniem: Z. 4.34 236. do wektora napi cia górnego. Jakie dane powinna zawierać tabliczka znamionowa transformatora? Tabliczka znamionowa transformatora (rys. 4. straty w żelazie (jałowe). grup poł czeń. • • • • • • • • • • numer normy wg której został wykonany. i Z2 impe dancje. w gwiazd . Jakie rodzaje połączeń uzwojeń rozró nia się w transformatorach trójfazowych? W transformatorach trójfazowych rozróżnia si trzy rodzaje poł czeń uzwojeń (rys.35). 4. 6. 4. czyli przez zmian prze kładni.

Co nazywamy sprawnością transformatora? Sprawności transformatora nazywamy stosunek mocy czyn nej oddanej do mocy czynnej pobranej. Napi cie to jest zwykle wyrażone w procentach napi cia znamionowego.38. 239. straty mocy czynnej w transformatorze. pr d znamionowy. Charakterystyki zewn trzne transformatora. Co to jest napięcie zwarcia transformatora? Napi cie zwarcia jest to takie napi cie doprowadzone do pier wotnych zacisków transformatora przy zwartym uzwojeniu wtórnym. • od przet żeń ruchowych. 241. napi cie zwarcia. 164 165 . 4. straty w miedzi (obci żeniowe). Jaką zale nością określa się moc znamionową transformatora? Moc znamionow transformatora określa si zależności: g d z i e : napi cie znamionowe mi dzyprzewodowe. 242.• • • mas całkowit . 4. Co ło jest prąd jałowy transformatora? Pr d jałowy transformatora jest to pr d płyn cy w uzwojeniu pierwotnym przy otwartym uzwojeniu wtórnym. W jakie zabezpieczenia powinny być wyposa one transformatory mocy o napięciu GN powy ej 1 kV? Transformatory powinny być wyposażone w nast puj ce za bezpieczenia: • od przet żeń wywołanych zwarciami zewn trznymi. • od zwarć mi dzy fazowych w uzwojeniach i na ich wypro wadzeniach. pod wpływem którego w uzwojeniach transformatora płyn pr dy znamionowe. Rys. 4. • termometryczne.37. 240. rodzaj chłodzenia. Zależność sprawności transformatora od obci żenia przedsta wiono na rys. Rys. g d z i e : moc czynna oddana. Straty w żelazie (jałowe). Tabliczka znamio nowa transformatora.38. • zabezpieczenia gazowo przepływowe od obniżenia si po ziomu oleju i uszkodzeń wewn trz kadzi dla transformato rów o mocy 1000 kV A i wyższej. [61 238.

• wył czyć odł cznik po stronie odbioru. • przekaźniki Buchholza od zwarć wewn trz kadzi trans formatora. • zamkn ć odł cznik potem wył cznik b dź rozł cznik po stro nie zasilania. Eksploatacja transformatorów 245. • równość napi ć zwarcia z dokładności do 10%. UWAGA: Należy przestrzegać zasady. Jakie przepisy określają zasady eksploatacji transformatorów? Zasady eksploatacji transformatorów określaj : • przepisy w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. • raz w roku.243. WYŁ CZANIE: • wył czyć wył cznik b dź rozł cznik. • wył czyć wył cznik. że odł czniki służ wył cznie do ma nipulacji bezpr dowej (bez obci żenia). a potem wył cznik po stronie odbioru. • wył czniki zwarciowe z wyzwalaczami pierwotnymi lub przekaźnikami. że zostały spełnione wymagania określone w normach. 244. • zakładowa szczegółowa instrukcja eksploatacji. w miar możliwości w dniach i godzinach najwi kszego obci żenia w stacjach bez stałej obsługi. • warunki techniczne podane przez wytwórc . Do manipidacji ł czeniowej zwi za nej z zał czaniem lub wył czaniem pr du znamionowego służ wył czniki i rozł czniki. 248. Jaka jest kolejność przy załączaniu i wyłączaniu transformatora? Zał czanie i wył czanie transformatorów w stanie jałowym i ob ci żonych należy wykonywać za pomoc wył czników b dź rozł czników. Transformatory wyposażone w wył czniki po stronie zasilania jak i odbioru powinny być zał czane i wył czane wg nast puj cej kolejności: ZAŁ CZANIE: • zał czyć odł cznik. 246. 4. 1. WYŁ CZANIE: • wył czyć wył cznik b dź rozł cznik. W jakich terminach powinny być przeprowadzone pomiary ruchowe transformatorów? Pomiary ruchowe powinny być przeprowadzane: • raz w czasie zmiany w stacjach ze stał obsług . a potem wył cznik b dź rozł cznik po stronie zasilania. 247. Transformatory pojedyncze z wył cznikiem (rozł cznikiem) tylko po stronie zasilania: ZAŁ CZANIE: • zamkn ć odł cznik po stronie odbioru. • przepisy w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urz dzeń elektroenergetycznych. • zał czyć odł cznik. Kiedy mo e nastąpić przyjęcie do eksploatacji transformatora nowego lub po remoncie? Przyj cie do eksploatacji transformatora nowego lub po re moncie może nast pić po przeprowadzeniu prób oraz po stwierdzeniu. wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji projektowej i fabrycznej. warunkach 166 167 . 2.2. a potem odł cznik po stro nie zasilania. Kiedy transformatory mogą pracować równolegle? Transformatory mog pracować równolegle jeżeli spełnione s nast puj ce warunki: • równość przekładni z dokładności do 0. • przynależność transformatorów do tych samych grup poł czeń o tym samym przesuni ciu godzinowym.5% (przy jedna kowych napi ciach znamionowych). a potem odł cznik po stronie odbioru. Co stanowią zabezpieczenia zwarciowe? Zabezpieczenia zwarciowe stanowi : • bezpieczniki topikowe instalowane we wszystkich fazach po stronie wyższego napi cia transformatorów obniżaj cych o mocy do 1000 kVA. a nast pnie odł cznik po stronie zasilania.3. technicznych budowy. • stosunek mocy znamionowych nie wi kszy niż 1:3. • co 5 lat w innych punktach sieci.

Zał czanie i odł czanie transformatorów trójfazowych odł cznikiem trójbiegunowym Lp. • konserwacje i naprawy. W jakich terminach przeprowadza się oględziny transformatorów i co powinny obejmo wać? Ogl dziny transformatorów powinny być wykonywane w ter minach określonych w instrukcji eksploatacji. 252. 4. • stan transformatorów i aparatury pomocniczej.1 do 1. • działanie przyrz dów kontrolno pomiarowych i rejestruj cych. • sprawdzenie działania rezerwy ruchowej. • sprawdzenie ci głości i stanu głównych torów pr dowych.). 1. • pomiary i próby eksploatacyjne (pkt 4. • działanie oświetlenia elektrycznego komór. suche i szczel nie zamykane.6 MV A? Podczas przegl du transformatora wykonuje si nast puj ce pomiary i próby: • pomiar rezystancji izolacji oraz wskaźników • badanie oleju w zakresie: zawartość wody i ciał stałych. • stan dróg.249. Przy tych czynnościach należy pami tać by: • naczynie do pobierania próbek było czyste. 5. Przegl d transformatorów powinien obejmować w szczególności: • ogl dziny w zakresie podanym wyżej.1 do 1. • przed pobraniem próbki starannie oczyścić wylot przewo du olejowego. blokad urz dzeń ostrzegawczych i innych zapewniaj cych bezpieczeństwo pracy. 4. rezystywności. jednak nie rzadziej niż: • raz w czasie zmiany w stacjach ze stał obsług . • sprawdzenie stanu osłon. 6. W jaki sposób powinno odbywać się pobieranie próbek oleju? Pobieranie próbek oleju powinno odbywać si przy możliwym małym zawilgoceniu i zanieczyszczeniu atmosfery. • nie rzadziej niż raz w roku w stacjach bez stałej obsługi o napi ciu górnym niższym niż 110 kV i powinny głównie obejmować: • stan napisów i oznaczeń informacyjno ostrzegawczych. napi cia przebicia. 169 250.3. 168 . ogrodzeń i zamkni ć. 253. Tablica. przejść. • przed pobraniem spuścić pewn ilość zabrudzonego szla mem oleju.4.6 MVA hermetyzowanych. 3. • sprawdzenie stanu technicznego transformatorów. • stan urz dzeń grzewczych i wentylacyjnych. • gotowość ruchow transformatorów rezerwowych. W jakich terminach przeprowadza się przeglądy transformatorów i jaki powinien być ich zakres? Terminy i zakres przegl dów transformatorów powinny wyni kać z przeprowadzonych ogl dzin oraz oceny stanu technicznego transformatorów.4. Górne napi cie transformatorów kV 3 6 10 15 20 30 40 110 Transformatory w stanie jałowym o mocy w kVA 125 i mniejszej 200 i mniejszej 315 i mniejszej 400 i mniejszej 500 i mniejszej 1000 i mniejszej 1250 i mniejszej 16000 i mniejszej Transformatory obci żone o mocy w kVA — 20 20 30 i mniejszej 30 i mniejszej 50 i mniejszej 251. 8. • raz w miesi cu w stacjach bez stałej obsługi o górnym na pi ciu 110 kV i wyższym. 2. • poziom oleju i ewentualne wycieki. jednak nie rzadziej niż co 10 lat dla transformatorów o mocy od 0. 7. • stan izolatorów.4. Czy wolno załączać i wyłączać transformatory za pomocą odłączników? Dopuszcza si zał czanie i wył czanie odł cznikiem trójbie gunowym transformatorów trójfazowych podanych w tablicy 4. Jakie pomiary i próby eksploatacyjne wykonuje się podczas przeglądów transformato rów olejowych o moc y 0.

sygnalizacji przekaźnika gazowo przepływowego. Podj ć decyzj odstawienia transformatora w celu dolania oleju. jeżeli wewn trz kadzi słychać bulgotanie. przegl dów. 254. prób i pomiarów.). Ponadto instrukcja powinna zawierać: • ogóln techniczn charakterystyk transformatora. Wył czyć transformator. Co powinna określać instrukcja eksploatacji transformatorów? Instrukcja eksploatacji powinna określać: • kolejność czynności przy zał czaniu i wył czaniu trans formatora. Jak nale y postąpić w przypadku podejrzenia uszkodzenia transformatora? W przypadku podejrzenia uszkodzenia transformatora należy wyjaśnić przyczyny i usun ć objawy. 170 171 . Przeci żenie wi ksze od dopuszczalnego określone go norm PN 71/E 81000 lub szczegółow instrukcj fabryczn .pobierać olej woln strug przy najmniejszym kontakcie z atmosfer . terminy przeprowadzenia ogl dzin. odci żyć transformator przez zmian układu zasilania lub odł czyć cz ść odbiorców. • zasady zał czania transformatorów do pracy równoległej. 4. • zakres czynności i rodzaje badań w razie wył czenia trans formatora przez urz dzenia zabezpieczaj ce. trzask lub równocześnie stwierdzi si wzrastanie temperatury oleju. niezwykłe drgania wskazówki amperomierza itp. 1. Wył czyć transformator. jeżeli temperatura oleju przewyższy temperatur dopuszczaln wi cej niż o 10°C lub temperatura rośnie szybko. 255. że można przewidywać w krótkim czasie jego niebezpieczne obniżenie si . pomiarze reaktancji rozproszeniowych. • zakres i terminy wykonywania zapisów ruchowych. • zasady ruchu transformatorów rezerwy ruchowej w okre sach wyst powania długotrwałych niskich temperatur oto czenia. usuni cia wody i szlamu oraz stwierdzenie obecności oczyszczenia olejowskazu. Próbk możliwie szybko należy przekazać do badania nie póź niej jednak niż 14 dni od daty pobrania. nietypowo ub oprócz wzrostu temperatury wyst puj inne groźne objawy (zmiany dźwi ku. • wymagania dotycz ce ochrony od porażeń i wybuchów. • sprawdzeniu działania zaczepów regulacyjnych Wyraźna zmiana dźwi ku transformatora. niety powe drgania wskazówki amperomierza lub inne podejrzane objawy. • sprawdzeniu zabezpieczenia gazowo przepływowego. • wymagania dotycz ce kwalifikacji osób zajmuj cych si eksploatacj . Niewłaściwy poziom oleju. jeżeli poziom oleju spada tak szybko. • stwierdzeniu braku przerw w uzwojeniach. • najwyższe dopuszczalne temperatury oleju oraz szczegó łowe zasady post powania osób obsługuj cych transfor mator w razie wyst powania nadmiernych wzrostów tem peratury transformatora. • • • badaniu oleju.3. 3.3. Objawy Nadmierny wzrost tempe ratury oleju. Wyjaśnienie przyczyn polega na: • ogl dzinach zewn trznych. Wyciek oleju z transfor matora 4. 2. Zmniejszyć obci żenie przez zał czenie transfor matora rezerwowego. wody lub szlamu w ole jowskazie. Sposób doraźnego post powania Transformator wył czyć. • pomiarach rezystancji izolacji. Typowe zakłócenia i uszkodzenia transformatorów [10] Zestawienie typowych zakłóceń i uszkodzeń Lp. 5.

jeżeli silne świetlenie wyst puje tylko na jednym izolatorze lub jeżeli widać ślady p kni ć lub przebić. poł cze nia szynowe lub kablowe. a jeżeli nie m a wył czyć transformator i usun ć przyczyn w obwodzie tłoczenia lub po stronie ssania (post pować według instrukcji fabrycznej). Sprawdzić przyczyn zadziałania. 19. Wył czyć transformator (jeżeli nie został wył czony samoczynnie). 9. jeżeli nie nale ży ustalić sposób przestawienia. Stopienie si jednego lub wi cej bezpieczników górnego napi cia. odgromniki. Wył czyć transformator. W innym przypadku nie zał czać i dokonać przegl du przeł cznika mocy. jeżeli wył czenie nast piło na skutek zwarć w sieci poza transformatorem. zerwanie membrany lub pokrywy przeł cznika mocy w czasie przeł czania. Działa zabezpieczenie od zwarć z kadzi . przekładniki. Zał czyć obieg rezerwowy. o ile jest moż iwe. 18. Przeł czyć transformator na inny zaczep. Transformatora nie zał czać przed wyszukaniem i usuni ciem przyczyny zadziałania zabezpieczenia. Działa sygnał maksymalny manometru ciśnieniowego lub sygnał kontaktu mini malnego manometru w obiegu chłodzenia. bez wył czenia transformatora. Transformator może być zał czony ponownie. Wył czyć transformator z sieci całkowicie i uru chomić instalacj przeciwpożarow . wykonać badania (do raźne awaryjne). zwarć transforma tora w obwodach wtórnych sterowania przekaźni ka. żeby temperatura oleju lie przewyższała dopuszczalnej. 15. powietrza). Sygnał ostrzegawczy przekainika gazowo przeplywowego transfor matora. dostanie si oleju do dolnego pływaka. Odstawić transformator z ruchu i dokonać prze gl du poł czenia skrzynki nap dowej z klatk wybierakow . 172 173 . Samoczynne wył czenie przez przekaźnik gazowo przepływowy.Lp. 11. Transformatora nie zał czać przed wyszukaniem i usuni ciem przyczyny wył czenia (sprawdzić transformator. jeżeli wył czenie było z powodu przyczyn wy mienionych w lp. 6. Lp. 8. 7. na którym nie wyst puje asymetria. 20. uszkodzenie samego przekaźnika (np. Post pować zgodnie z instrukcj fabryczn .8. Sposób doraźnego post powania Przestawić zaczep przeł cznika na odpowiedni stopień. a jeżeli nie wył czyć transformator. Asymetria napi ć w czasie przeł czenia podobci że niowego przeł cznika zaczepów. 17. 10. 13. Pożar. Objawy Jszkodzenie wentylatorów ub pompy wodnej do chłodzenia oleju. Objawy Zbyt wysokie lub niskie napi cie. UWAGA: podczas zakłóceń w ruchu transformatora nie należy dotykać jego kadzi. Zadziałanie zaworu bez pieczeństwa. Wył czyć transformator. Samoczynne wył czenie przez zabezpieczenia różnicowe. 16. wezwać straż pożarn . Pozo stawić transformator na zaczepie. 12. Samoczynne wył czenia przez przekaźnik gazowo przeplywowy. Odstawić z ruchu i wykonać pomiary kontrolne. Napi cie bez zmian przy przeł czeniu podobci że niowego przeł cznika zaczepów. obwody wtórne). Jszkodzenie pompy obie gowej oleju. Transformator może być zał czony ponownie. gasić gaśnicami śniegowymi. Sposób doraźnego post powania Zmniejszyć obci żenie tak. Świetlenie izolatorów w nocy. 14. jeżeli transformator wyposażony jest w podobci żeniowy przeł cznik.

4. Badanie oleju w zakresie: 1) zawartości wody Brak wody wydzielonej i zawartości i ciał stałych.6 MVA [16] Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych transformatorów oraz terminy ich wykonania Nazwa urz dzeń Transfor matory suche Transfor matory olejowe o mocy 0. albo umieszczonych na wspólnych konstrukcjach wsporczych wraz z urz dzeniami pomocniczymi (rys. [14] Transfor matory hermetyzo wane nie rzadziej niż co 10 lat. Co nazywamy stacją elektroenergetyczną? Stacj elektroenergetyczn nazywamy zespół urz dzeń służ cych do przetwarzania lub rozdzielania. Stacje elektroenergetyczne 4. Co nazywamy rozdzielnią elektroenergetyczną? Rozdzielni nazywamy stacj elektroenergetyczn lub wy dzielon cz ść stacji stanowi c zespół urz dzeń służ cych do roz dzielania energii elektrycznej.39. przystosowanych do tego samego napi cia (rys. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych transformato rów o mocy do 1.15. 4. znajduj cych si we wspólnym pomieszcze [74 175 .3.4. Plan stacji wn trzowej 6/0. Wskaźnik nie mniejszy niż 1. rys.4 kV. 4. Nie niższe niż 30 kV przy temp. 257.1.4.41) 4. Nie mniejsza niż przy temperaturze 50°C 3) napi cia. 4. Pomiar rezystancji izolacji oraz wskaźników Rys.40).39.1 do 1.4. stałych ciał obcych 2) rezystywności. 4.6 MVA oraz dławiki do kompen sacji ziemno zwarcio wej. Pomiar rezystancji izolacji Odpowiadaj ce wymaganiom przy przyjmowaniu transformatora do eksploatacji Rezystancja izolacji nie mniejsza niż 35 przy temperaturze 30°C. albo przetwarzania i rozdzie lania energii elektrycznej. Budowa stacji elektroenergetycznych 256. 20°C. Rodzaj pomiarów Wymagania techniczne Terminy wykonania Nie rzadziej niż co 5 lat niu lub ogrodzeniu.

[14] .40. 4. T2 pola transformatorowe 110 kV. 2 uziom wyrównawczy'. transformator potrzeb własnych. Tr. 7 TEN. LI. 4 — wiata na sprz t przeciwpożarowy. [85] 176 177 . Przykładowy schemat i elewacja rozdzielnicy RS 241m. 8 nastawnia. Tr2 transformatory 110/15 kV. uz. 6 akumulatornia. S pole ł cznika 110 kV. Trl. L2 pola liniowe 110 kV.47. 3 ~ uziom otokowy. 4.Rys. Tl. Plan stacji napowietrznej 110/15 kV. 1 prze wód odgromowy. 9 WC. 5 — ogrodzenie stacji.v.

Co to jest pole stacji i jaki jest ich podział? Pole stacji jest to elementarna cz ść rozdzielni. 263. Co stanowi podstawowe wyposa enie stacji? Podstawowe wyposażenie stacji stanowi aparatura ł czeniowo manipulacyjna. Ze wzgl du na funkcj spełnian w układzie stacji wyróżnia si nast pu j cy podział: • pole zasilania podstawowego lub rezerwowego. • instalacje odgromowe. bezpieczniki. tj. Jakie elementy wchodzą w skład obwodów pierwotnych? W • • • • • • • skład obwodów pierwotnych wchodz : wył czniki. Co obejmują obwody pomocnicze? Obwody pomocnicze obejmuj dodatkowe urz dzenia zapew niaj ce prawidłow prac stacji. s to: • instalacje oświetlenia i ogrzewania. urz dzenia przekształtnikowe. przekładniki pr dowe i napi ciowe. Jakie elementy wchodzą w skład obwodów wtórnych? W skład obwodów wtórnych wchodz elementy przył czone do uzwojeń wtórnych przekładników pr dowych i napi ciowych. SCO samo czynne cz stotliwościowe odł czenie). • układy zabezpieczeń. urz dzenia ł czności. 260. transformatory potrzeb własnych. rozł czniki. 259. nastawnie. • pole sprz głowe. Co zaliczamy do pomocniczych urządzeń stacyjnych? 261. w której zain stalowana jest wi kszość elementów wchodz cych w skład stacji. odł czniki. 265. • telemechanika i telemetria. rozdzielnie. • układy automatyki (SPZ samoczynne ponowne zał cze nie. • instalacje ochrony przeciwporażeniowej. SZR samoczynne zał czenie rezerwy. 178 179 . 266. zamontowane w pomieszczeniach krytych oraz jako napowietrzne. • instalacje pr du stałego i przemiennego potrzeb własnych. 264. dławiki przeciwzwarciowe. 3) obwodów pomocniczych. Jak sq budowane stacje elektroenergetyczne? Stacje elektroenergetyczune budowane s jako wn trzowe. dławiki przeciwzwarciowe. Co zaliczamy do głównych urządzeń stacyjnych? Do • • • Do • • • • • • • głównych urz dzeń stacyjnych zaliczamy: transformatory.258. montowane pod gołym niebem. 262. • pole odgromnikowe. 2) obwodów wtórnych. rozdzielnie potrzeb własnych. pomocniczych urz dzeń stacyjnych zaliczamy: urz dzenia spr żarkowe. tj. Z jakich obwodów składa się stacja? Stacja składa si z nast puj cych obwodów: 1) obwodów pierwotnych (tory główne). odgromniki. s to: • układy pomiarowe. • izolatory i szyny zbiorcze. kompensatory mocy biernej. • pole pomiarowe. • instalacje wodne i kanalizacyjne. • pole liniowe zasilaj ce transformator lub inn stacj .

274. Do czego słu y rozłącznik? Rozł cznik służy do zał czania i wył czania pr dów roboczych. Do czego słu y bezpiecznik Bezpiecznik służy do wył czenia zasilania w warunkach zakłó ceniowych (przerwania pr du zwarciowego płyn cego w obwodzie). 271. Do czego słu ą dławiki przeciwzwarciowe? Dławiki przeciwzwarciowe przeznaczone s do ograniczania wartości pr dów zwarcia w urz dzeniach energetycznych. 268. 270. • przepisy w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. a w stanie otwartym stwarza widoczn przerw izolacyjn . zasilaj ce obwody wtórne pomiarowe i zabezpie czeniowe. przetwarzaj ce napi cie wysokie obwodów pierwotnych na niskie (najcz ściej 100V). b) wisz ce długopniowe przelotowe i odci gowe. S to urz dzenia zawieraj ce szereg cewek o dużej liczbie zwojów. • instrukcja eksploatacji stacji zatwierdzona przez praco dawc . przeci żeniowych i zwarciowych przy pełnym napi ciu roboczym. zasilaj cy obwody niskiego napi cia. Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji stacji? Instrukcja eksploatacji stacji powinna zawierać: • ogóln charakterystyk stacji. Izolatory wn trzowe budowane s jako stoj ce lub przepustowe.1. Przekładniki napi ciowe s to: transformatory jednofazowe. 269. 4.4. Jakie właściwości powinny posiadać izolatory? Izolatory musz : • wykazywać duż wytrzymałość na przebicie. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych 4.2. w których nie płynie pr d.2. Wiadomości ogólne i czynności łączeniowe 276.267. 277. do których przy ł czone s przyrz dy pomiarowe i zabezpieczaj ce. 180 181 . Odł cznik w stanie zamkni tym przewodzi pr dy robocze i zwarciowe. Do czego słu ą odgromniki? Odgromniki służ do ochrony urz dzeń rozdzielczych od prze pi ć powstaj cych głównie przy uderzeniu pioruna w linie napowietrz ne zasilaj ce lub wychodz ce ze stacji.4. 275. Pr d roboczy obejmuje umownie pr dy nie przekraczaj ce 10 krotnej wartości pr du znamionowego ci głego. • być odporne na działanie łuku elektrycznego. c) wisz ce kołpakowe i odci gowe. Do czego słu y wyłącznik? Wył cznik służy do zał czania i wył czania pr dów roboczych. Jakie przepisy określają zasady prowadzenia eksploatacji stacji elektroenergetycznych? Zasady eksploatacji stacji elektroenergetycznych określaj : • przepisy ogólne dotycz ce zasad eksploatacji urz dzeń i instalacji energetycznych. • mieć duż wytrzymałość mechaniczn . b dź od sieci dużego pr du przy niskim napi ciu. Do czego słu y odłącznik? Odł cznik służy do zamykania i otwierania obwodów elek trycznych. Izolatory napowietrzne dziel si na: a) stoj ce przelotowe i odci gowe. Przekładniki pr dowe s to transformatory jednofazowe prze twarzaj ce pr d pierwotny o dużej wartości na pr d o małej wartości najcz ściej 5A. Jakiego rodzaju izolatory stosuje się w stacjach elektroenergetycznych? W stacjach elektroenergetycznych stosuje si izolatory w wyko naniu wn trzowym i napowietrznym. 273. 272. Do czego słu ą przekładniki? Przekładniki służ do oddzielenia obwodów pomiarowych i zabezpieczaj cych od sieci wysokiego napi cia.

Jakie zasady muszą być przestrzegane w czasie wykonywania czynności łączeniowych? W czasie wykonywania czynności ł czeniowych należy prze strzegać nast puj cych zasad: • pr dy obci żenia roboczego w obwodach o napi ciu zna mionowym powyżej 1 kV należy wł czać i wył czać za pomoc wył czników lub rozł czników. 182 183 . • wykonywanie czynności ł czeniowych. wymagania w zakresie eksploatacji (zapisy ruchowe. pró by. Czy w czasie wykonywania czynności łączeniowych mogą w pobli u przebywać osoby nie upowa nione do tych czynności? W czasie wykonywania czynności ł czeniowych zabrania si przebywania w pobliżu miejsca wykonywanych ł czeń osobom nie upoważnionym do tych czynności. • ł czniki sprz gieł mog być zamkni te po sprawdzeniu. 281. ładowania szyn zbiorczych oraz innych urz dzeń trwale podł czonych do szyn. b dź gdy trzeba wejść do celek b d cych pod napi ciem. prowadzenie ksi żki ruchowej i dokonywanie w niej od powiednich zapisów. a w przypadku ich braku za pomoc odł czników w zakresie dopuszczonym przez wytwórc . • w obwodach o napi ciu do 1 kV pr dy obci żenia należy wł czać i wył czać za pomoc ł czników zwarciowych b dź roboczych. • ł czenia różnych obwodów do pracy równoległej można wykonać po sprawdzeniu zgodności faz.4). 282. 283. że nie spowoduje to poł czenia do pracy równoległej obwo dów nie spełniaj cych wymagań. transformatorów w zakresie określonym w szczegółowych zasadach eksploatacji transformatorów (tablica 4. 279. ogl dziny.• • zasady wykonywania czynności ł czeniowych. przestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania prac. Co nale y do podstawowych czynności osób eksploatacji? 280. remonty). Do • • • • podstawowych czynności osób eksploatacji należy: wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami. Przez kogo powinny być wykonywane czynności łączeniowe? Czynności ł czeniowe powinny być wykonywane przez upo ważnione osoby w ramach czynności określonych w instrukcjach. • w stacjach bez stałej obsługi o napi ciu 110 kV i wyższym nie rzadziej niż raz w roku w czasie najwi kszego obci żenia. Kiedy czynności łączeniowe muszą być wykonywane przez dwie osoby? Czynności ł czeniowe wykonuje si dwuosobowo wtedy. Jaka jest częstotliwość wykonywania zapisów wskazań aparatury kontrolno pomiarowej? Wskazania aparatury kontrolno pomiarowej powinny być za pisywane: • w stacjach ze stał obsług nie rzadziej niż raz w czasie zmiany w godzinach najwi kszego i najmniejszego obci żenia stacji. ładowania linii napowietrznych kablowych tylko w zakre sie określonym w dokumentacji fabrycznej odł cznika. wykonywanie ogl dzin. gdy trzeba zbliżyć si na niebezpieczn odległość do nieosłoni tych urz dzeń wiod cych pr d. • zasady bezpiecznej organizacji pracy. przegl dów i remontów. 278. • w razie braku wył czników lub rozł czników można za pomoc odł czników zał czać i wył czać pr dy: obci żenia przekładników napi ciowych. • w pozostałych stacjach co 5 lat.

• stan powierzchni ci gieł izolacyjnych. • stan nap du ł czników.2. zabrudzenia. • bezpieczniki stan styków oraz położenie wskaźników za działania. Na co nale y zwracać uwagę przy oględzinach odłączników? Podczas ogl dzin odł czników należy zwrócić uwag na: • stan izolatorów wsporczych i ci gieł. ich pełne zamkni cie lub otwarcie. • stan ł czników układów i automatyki. iskrzenia. • zaciski przył cza zmiana barwy. • stan komór gasz cych. • ślady łuku na izolatorach. • działanie przyrz dów kontrolno pomiarowych. • stan styków głównych i położenia noży. • stan i gotowość urz dzeń potrzeb własnych pr du prze miennego. 286. • poprawn prac urz dzeń wentylacyjnych wył czników pneumatycznych. Oględziny stacji elektroenergetycznych Uwaga: Przy prowadzeniu ogl dzin nie wymaga si wył czenia napi cia. • stan zabrudzenia. Na co nale y zwracać uwagę przy oględzinach roztączników? Podczas ogl dzin rozł czników należy zwracać uwag na: • stan izolatorów uszkodzenia. • gotowość ruchow przyrz dów pomiarowych rejestruj cych zakłócenia oraz stan układów sygnalizacji automatyki i zabezpieczeń. W jakich terminach nale y przeprowadzać oględziny stacji? Ogl dziny stacji należy przeprowadzać nie rzadziej niż: • w stacjach ze stał obsług raz na zmian w zakresie określonym w instrukcji. • wysokość ciśnienia spr żonego powietrza na manometrach umieszczonych na wył cznikach lub w polu wył cznika. 284. 285. dławików i odgromników. 288. dróg. 184 185 . przejść. Na co nale y zwracać uwagę przy oględzinach wyłączników? W czasie ogl dzin wył czników należy zwracać uwag na: • poziom oleju w wył cznikach małoolejowych oraz na ewentualne wycieki oleju. ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. wzgl dnie stan wskaźników termokoloro wych na torach pr dowych. wzgl dnie akustycz nych urz dzeń sygnalizacji. zamkni ć przy wejściach do pomieszczeń ruchu elektrycznego i na terenie stacji. • stan styków głównych. konstrukcji wsporczych. • działanie zespołów awaryjnego zasilania urz dzeń tele technicznych. • stan przekładników. • stan sprz tu ochronnego i przeciwpożarowego.2. • działanie oświetlenia stacji.4. • stan urz dzeń spr żonego powietrza. • prawidłowość wskazań optycznych. raz na miesi c ogl dziny pełne. • stan fundamentów. • wyzwalacze pierwotne położenie cz ści ruchomych oraz stan popychaczy izolacyjnych. • w pozostałych stacjach raz w roku. izolatorów i głowic kablowych. • stan napisów i oznaczeń informacyjno ostrzegawczych. • działanie ł czy teletechnicznych. kanałów kablowych. • w stacjach bez stałej obsługi o napi ciu 110 kV i wyższym raz na miesi c. Co nale y sprawdzić podczas oględzin stacji? Podczas prowadzenia ogl dzin należy sprawdzić: • zgodność układu stacji z ustalonym programem pracy. i zabezpieczeń z aktu alnym układem poł czeń. • stan widocznych styków.4. • zmian barwy. 287. przetworników oraz baterii akumulatorów. • stan ogrodzeń.

• kontrol łożysk i przegubów. W czasie przegl du należy wykonywać nast puj ce czynności: • ogl dziny rozdzielni zgodnie z wytycznymi. • kontrol stanu styków i spr żyn dociskowych. • sprawdzenie stanu noży uziemiaj cych. pomiary czasów własnych i jednoczesności ł czenia wy ł cznika. ł czników nożowych. • sprawdzenie działania i regulacji mechanizmu nap du. • pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli. • kontrol działania przeł cznika sygnałowego oraz stanu izolacji obwodów niskonapi ciowych nap du.85 Un. Co powinny obejmować przeglądy bezpieczników? Przegl dy zewn trzne bezpieczników powinny obejmować: • stan powierzchni izolatorów. Kiedy powinny być wykonywane przeglądy wewnętrzne wyłączników? Przegl dy wewn trzne wył czników powinny być wykonywa ne w zakresie i w terminach określonych przez instrukcj eksploatacji i dokumentacj techniczno ruchow . • sprawdzenie ci głości przewodów uziemiaj cych. pobieranie próbek oleju i badanie tego oleju w wył czni kach na napi cie 110 kV i wyższe. nieceramicznych. Co powinien obejmować przegląd rozłączników? Przegl d rozł czników powinien obejmować: • czyszczenie izolatorów i konstrukcji. sprawdzenie stanu fundamentów i konstrukcji wsporczych. w układzie blokad i innych obwodach pomocniczych. • sprawdzenie działania nap d u odł cznika. • kontrol cylindrów i tłoków komór spr żania (dla rozł cz ników z powietrznym gaszeniem łuku) lub kontrol stanu komór gasz cych. • sprawdzenie działania wyzwalaczy pierwotnych dla roz ł czników z nadbudowanymi wyzwalaczami. 295. • sprawdzenie stanu styków roboczych wył czników. pomiary rezystancji torów głównych i pomiary rezystancji elementów izolacyjnych. • sprawdzenie jednoczesności z ewentualn regulacj zamy kania styków. • sprawdzenie bezpieczników. • kontrol i napraw styków głównych i opalanych. sprawdzenie poziomu oleju w nap dach hydraulicznych. • regulacj . • pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania wył czni ków i styczników. • kontrol prawidłowości zamykania i otwierania styków. • pomiar rezystancji izolacji aparatury w układzie SZR. 296. • sprawdzenie stanu zacisków przył czowych. z tym że dla wył czników o na pi ciu 110 kV i wyższym nie rzadziej niż co 5 lat.• • • • • • • • sprawdzenie uszczelnień wył czników powietrznych oraz zł cz przewodów spr żonego powietrza. • kontrol izolatorów. 188 189 . badanie gazów wył czników z gazem SF6. • zużycie i docisk styków. również przy obniżonym napi ciu sterowania do 0. • pomiar czasu otwierania noży. 297. Co powinien obejmować przegląd odłączników? Przegl d odł czników powinien obejmować: • czyszczenie izolatorów wsporczych i ci gieł izolacyjnych. sprawdzenie prawidłowości działania nap du przez trzy krotne zamykanie i otwieranie. 298. 299 Jakie czynności nale y wykonać w czasie przeglądu urządzeń rozdzielni o napięciu do 1 kV? Uwaga: Przegl d powinien być wykonany po wył czeniu rozdzielni lub jej cz ści spod napi cia. • stan zacisków przył czowych i uziomowych.

Pr d obci żenia należy wył czyć za pomoc innego wył cz nika usytuowanego bliżej źródła zasilania. • słup bramowy. • żerdzie żelbetowe typu ŻW długości 14. narożny. wymian uszkodzonych elementów (osłony komór gasz cych. powstały z dwóch równolegle ustawionych żerdzi z poprzeczk . p kni te podstawy bezpiecznikowe itp. jest stosowany jako przelotowy (P). sprawdzenie wkładek bezpieczników. • słup rozkraczny powstały z dwóch żerdzi jest stosowany jako narożny (N). • osprz tu. jest stosowany jako przelotowy (P) lub skrzyżowaniowy (PS). sprawdzenie działania aparatury kontrolno pomiarowej. a także jako przelotowo rozgał źny (PR). • żerdzie strunobetonowe typu BSW długości 12 i 14 m oraz typu E (wirowane) długości 10. styczników i wył cz ników. może być stosowany jako przelotowy. sprawdzenie działania blokad.5. 304. Jakie erdzie stosuje się w liniach do 30 kV? Obecnie najwi ksze zastosowanie maj : • żerdzie żelbetowe typu długości 10 i 12 m.). krańcowy (K). Jakie rodzaje słupów stosuje się w liniach o napięciu do 30 kV? W liniach o napi ciu do 30 kV stosuje si nast puj ce rodzaj słupów: • słup pojedynczy. 4. • linie wysokiego napi cia WN 110 kV. • słup bliźniaczy.• • • • • • • sprawdzenie działania odł czników. Jak nale y postępować w przypadku awarii urządzenia? W przypadku stwierdzenia uszkodzenia jakiegoś urz dzenia zainstalowanego w stacji należy w pierwszej kolejności wyeliminować to urz dzenie z pracy w taki sposób.5. pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Elektroenergetyczne linie napowietrzne 4. • izolatorów. sprawdzenie i dokr cenie poł czeń śrubowych w szynach oraz przy zaciskach aparatów. powstały przez skr cenie śrubami dwóch pojedynczych żerdzi. I 190 191 . odporowy lub krańcowy. aby zwi zane z tym ograniczenia dostawy mocy do odbiorców zasilanych z tej stacji były minimalne. • słup rozkraczny z podpor jest stosowany jako odporowo narożny (ON) lub rozgał źny (np. • linie średniego napi cia SN powyżej 1 kV do 30 kV (oraz nietypowe 40 i 60 kV).5.5. 12. • linie najwyższych napi ć NN 220 W i powyżej. 303.1.5 m. 13. 15 m. RNK rozgał źny na rożno krańcowy). Jak dzieli się linie elektroenergetyczne ze względu na napięcie znamionowe linii? Ze względu na napięcie linie dzieli się na: • linie niskiego napi cia nn do 1 kV. 302. Na rys. • słup pojedynczy z podpor jest stosowany jako narożny (N) przy małych k tach załamania. odporowy (O).42 pokazano typowe słupy żelbetowe linii niskiego i średnie go napi cia. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub podejrzenia uszkodzenia wy ł cznika nie należy za pomoc tego wył cznika przerywać pr du ob ci żenia. Budowa linii napowietrznych 301. Z jakich podstawowych elementów składa się linia napowietrzna? Linia napowietrzna składa si z nast puj cych podstawowych elementów: • konstrukcji wsporczych. 300. 4. • przewodów.

Rys.42. e) odporowy narożny linii średniego napi cia. 4. 4.43. d) izolatory szpulowe.44. c) przelotowy linii średniego napi cia. Jakie izolatory stosuje się w liniach napowietrznych o napięciu do 1 kV? W liniach napowietrznych o napi ciu do 1 kV stosuje si izo latory N80 lub N80/2 do zawieszania przelotowego. Rys. d) odporowy linii średniego napi cia. [12] d) e) 306.liniach powy ej 1 kV do 30 kV? W liniach o napi ciu powyżej 1 kV do 30 kV stosuje si izo latory pniowe stoj ce LWP lub izolatory wisz ce LP (rys. 4. Słupy żelbetowe: a) przelotowy linii n/n.43). [12] 192 193 . 4. b) odporowy linii n/n. a izolatory typu S80/2 do zawieszenia odci gowego przewodów aluminiowych o przekroju do 50 mm2. b) izolator dwurowkowy.a) b) niż 50 mm" stosuje si izolatory N 95 lub N 95/2 do zawieszenia przelotowego. [8] 305. 4. Izolatory liniowe stoj ce na napi cie powyżej 1 kV do 30 kV. Izolatory liniowe niskiego napi cia: a) izolator jednorowkowy.44). a typu S 115/2 do zawieszenia odci gowego (rys. c. Jakie izolatory stosuje się w . 1 — cz ść izolacyjna. 2 trzon. W liniach o przekroju przewodów wi kszych Rys.

5. Jakie najmniejsze dopuszczalne ze względu na wytrzymałość mechaniczną. do których mocuje si izolatory w liniach o płaskim układzie przewodów. 308. sto sowane prawie wył cznie w liniach niskiego napi cia nn. najmniejszy 310. Najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów ze wzgl du na wytrzymałość mechaniczn [60] i Przekrój przewodu zawieszonego w prz śle bez obostrzeń z obostrzeniem 1 stopnia napi cie znamionowe linii z obostrze niem 2 lub 3 stopnia Lp Rodzaj przewodu rozpi tość prz sła a wyższe niż 1 kV rozpi tość prz sła a wyższe niż 1 kV mm2 miedziany wg PN E 90081:1974 aluminiowy wg PN IEC 1089:1994 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 10 10 10 10 10 10 16 16 25 25 16 25 25 35 aluminiowo stalowy wg PN 1EC 1089:1994 16 16 16 16 16 Dla przewodów o stosunku stali do aluminium 0. TH/N 80 stoso wane do osadzania izolatorów. 309.35 dopuszcza si przekrój 16 mm2.6. • kliny wierzchołkowe KS 15 stosowane do ł czenia żerdzi.5. Jakie konstrukcje stosuje się w liniach napowietrznych? W liniach napowietrznych stosuje si mi dzy innymi nast pu j ce konstrukcje: • trzony hakowe THS/N 80.5 Tablica 4. TKL. 4. • poprzeczniki stalowe. THK/N 80. • linki stalowo aluminiowe AF1 o przekroju od 25 do 120 2 mm . stosowane w liniach niskiego napi cia. 195 194 . TK mocowane do po przeczników stalowych w liniach o płaskim układzie przewodów b dź mocowane do konstrukcji stalowych. • linki stalowe Fl stosowane jako przewody odgromowe • przewody izolowane samonośne AsXS i AsXSn o prze krojach od 25 do 120 mm . Jakie przewody stosowane są w elektroenergetycznych liniach napowietrznych? W elektroenergetycznych liniach napowietrznych stosowane s nast puj ce przewody: • linki aluminiowe Al o przekrojach od 16 do 120 mm2.307. stosowane głównie w liniach średnich napi ć SN. Przewody mog być prowadzone w wi zce. • przewody izolowane AFlwsXS i AFlwsXSn o przekrojach od 35 do 185 mm . 6. Ilość przewodów w wi zce może wynosić 2. • trzony kabł kowe TKL 2. Jakie są najmniejsze dopuszczalne naciągi zrywające przewodów elektroenergetycz nych oraz przewodów telekomunikacyjnych? Najmniejsze dopuszczalne naci gi zrywaj ce przewodów elektroenergetycznych oraz przewodów telekomunikacyjnych podano w tablicy 4. stosowane w liniach średniego napi cia. przekroje przewodów stosuje się w liniach napowietrznych? Najmniejsze dopuszczalne ze wzgl du na wytrzymałość me chaniczn przekroje przewodów podano w tablicy nr 4.

lub określana przez wytwórc przewodu.6. Gdy wy twórca przewodu zaleci wielkość mniejsz niż jest w normie przewodu. która jest poda wana w odpowiednich normach. aluminiowo stalowy i aluminiowo stopowy wgPN IEC 1089:1994 druty linki D L 118 186 40% wytrzy małości na rozci ganie 30% wytrzy małości na rozci ganie 40% wytrzy małości na rozci ganie nie dotyczy 140 28% wytrzy małości na rozci ganie nie dotyczy 314 80% wytrzy małości na rozci ganie 2 z obostrze niem 2 lub 3 stopnia Kodzaj przewód i normalne zmniej szone zmniej szonym 1 kV N nie dotyczy 235 56% wytrzy małości na rozci ganie Przewody elektroenergetyczne 2300 3800 3800 3800 3800 3800 6000 Prze wody teleko muni kacyj ne zawieszone na słupach linii na napi cia znamiono we do 1 kV 1250 2300 doty czy 2300 5000 zawie szone nad przewodami trakcji elek trycznej (jezd nymi.7. Wytrzymałość na rozci ganie odpowiada sile zrywaj cej przewód. 2) 311.Tablica 4. Najmniejsze dopuszczalne naci gi zrywaj ce przewodów elektroenergetycznych oraz przewodów telekomunikacyjnych [60] Najmniejsze dopuszczalne naci gi zrywaj ce przewodów zawieszonych w prz śle bez obostrzeń Rodzaj przewodu do 1 kV rozpi tość prz sła a wyższe niż 1 kV z obostrzeniem 1 stopnia napi cie znamionowe linii do 1 kV rozpi tość prz sła a wyższe ni/ Tablica 4. Najwi ksze dopuszczalne napr żenia przewodów [60] Najwi ksze dopuszczalne napr żenie katastrofalne dla przewodu zawieszonego z napr żeniem normal nym nie wi cej niż N/mm Miedziany wg PN E90081:1974 (PN 74/E 90081) Aluminiowy. do projekto wania należy przyj ć t podan przez wytwórc . nośnymi. wymagania zawarte w tablicy dotycz drutów z aluminium o najmniejszej wytrzyma łości. Jakie są dopuszczalne naprę enia przewodów w liniach napowietrznych? Dopuszczalne napr żenia przewodów w liniach napowietrznych poda no w tablicy 4. 196 197 . zasilaj cymi) linki w cz ści alumi niowej doty czy doty czy Inne przewody elektro energetyczne w tym także przewody odgro mowe oraz telekomuni kacyjne druty nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy zawieszone na słupach linii na napi cia znamiono we wyższe niż 1 kV linki me doty czy nie doty czy 3800 nie doty czy nie doty czy 3800 6000 28% wytrzy małości na rozci ganie 80% wytrzy małości na rozci ganie 56% wytrzy małości na rozci ganie W przypadku przewodu skr conego z drutów kilku rodzajów aluminium (stopy).7.

W liniach o napi ciu do 1 kV stosuje si tylko jeden stopień obostrzenia. co najmniej m Elektroenergetyczny nieuziemiony Elektroenergetyczny uziemiony Telekomunikacyjny Telekomunikacyjny kabel światłowodowy. słu pów. odległość przewodów od ziemi należy ponadto tak ustalić aby przy najwi kszym zwisie normalnym nat żenie pola elektrycznego pod przewo dami na wysokości 1. 314. Jakie są najmniejsze dopuszczalne odległości przewodów elekłroenergetyanych linii napowietrznych od poziomu ziemi? Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych linii napowietrznych od poziomu ziemi podano w tablicy 4. • wód spławnych (rzeki. Stopień obostrzenia zależy od ważności obiektu. Jakie są dopuszczalne najmniejsze odległości między częściami linii napowietrznej? Najmniejsze dopuszczalne odległości mi dzy cz ściami linii napowietrznej powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.312. Jakie obostrzenia stosuje się w liniach napowietrznych? W liniach napowietrznych o napi ciu powyżej 1 kV stosowane s trzy stopnie obostrzeń (1°. W warunkach normalnych pod przewodami linii mog przemieszczać si maszyny rolnicze i budowlane o wysokości do 4. Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych linii napowietrznych od poziomu ziemi [60] Najmniejsze odległości pionowe od powierzchni ziemi przewodu linii o napi ciu powyżej 1 kV Rodzaj przewodu do 1 kV przy najwi kszym zwisie normalnym przy najwi kszym zwisie katastrofal nym 313. izolatorów.9.5 4. zawieszenia przewodów i ich uchwycenia oraz napr żenia. • budynków. • ruroci gów naziemnych. uniemożliwiaj c wysuni cie si człowieka poza jej obrys. W jakich przypadkach linie wymagają obostrzeń? Linie napowietrzne wymagaj obostrzeń w przypadku skrzy żowań lub zbliżeń przykładowo do nast puj cych obiektów: • ulic i dróg publicznych.5 5 4 napi cie znamionowe linii w kilowoitach.2 m z osłon dla obsługi.8. • linii kolejowych. 315. • linii elektroenergetycznych i telefonicznych. Wykonanie obostrzeń dotyczy przewodów.8 m nad ziemi nie przekraczało 10 kV/m 198 199 . Maszyny takie nie mog mieć anten czy innych elementów wysuni tych ponad określony powyżej obrys.5 5 5 4 +U/150 nie określa si nie określa si 4. 2) W przypadku linii 400 kV. samonośny.8 Tablica 4. 3°). stawy). z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna si krzyżuje lub do którego si zbliża. 2°. nieprzewodz cy U 5 4.

jeżeli prze wód jest zawieszony na wspornikach ściennych.80 m. • 0.90m. 200 201 .1 220 k V 1. • 1.5 m od łatwo dost pnej cz ści budynku w kierunku pionowym w gór .5 m w kierunku pionowym w dół i poziomym od każdej łatwo dost pnej cz ści budynku (np. 317.9. '' W przypadku linii o napi ciu znamionowym 110 kV i wyższym. Odległości mi dzy cz ściami linii napowietrznej [60] Odległość mi dzy cz ściami linii C z ś ć linii Napi cie znamionowe linii do 1 kV wyższe niż 1 kV 316. w metrach.05 2) Przewody należy zabezpieczyć przed uderzeniem lub tarciem o konstrukcj . podłogi balkonu. Ponadto zaleca si aby prz sło nad budynkiem było jak najkrótsze i nie przechodziło nad kominem i dachem łatwopalnym. nie dotyczy dachu nie służ cego za taras). przy bezwietrznej pogodzie pomi dzy cz ściami pod napi ciem a konstrukcj uziemion powinny być zachowane odst py określone wzorem w którym: odst p wymagany mi dzy cz ści pod napi ciem a uziemion konstrukcj . Jakie są dopuszczalne odległości przewodu nieuziemionego linii o napięciu do 1 kV przy zbli eniu do budynku? Odległość przewodu nieuziemionego linii o napi ciu do 1 kV przy najwi kszym zwisie normalnym albo w temperaturze 25°C i przy bezwietrznej pogodzie powinna wynosić co najmniej: • 1 m o d każdej trudno dost pnej cz ści budynku. 400 kV 3. kon strukcji i kraw dzi dachu. Jakie są dopuszczalne odległości pionowe przewodów linii elektroenergetycznych od budynków? Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów li nii elektrycznych powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.035 nie dotyczy nie normalizuje si 2) U — napi cie znamionowe linii napowietrznej.Tablica 4. umieszczonymi na konstrukcji wsporczej Mi dzy cz ściami pod napi ciem a konstruk cj wsporcz ze stali. betonu lub drewnian z uziemionymi metalowymi elementami Mi dzy cz ściami pod napi ciem a konstruk cj wsporcz drewnian nieuziemion Mi dzy przewodami uziemionymi przezna czonymi do przesyłania energii elektrycznej Mi dzy przewodami uziemionymi a kon strukcj wsporcz 0. przy bezwietrznej pogodzie. 1.2 m od trudno dost pnej cz ści budynku. k współczynnik przyjmowany dla linii: 110 k V 1.05 40 kV 1.10.10 m. parapetu. w kilowoltach. okna. odst p na łańcuchu izolowanym przyjmowany dla linii: 110kV 0. • 2. 220 kV 1. co najmniej m Mi dzy cz ściami pod napi ciem różnych faz. przy roz pi tości prz sła do 20 m.

25. galeryjki itp. 2) Dodatkowo należy uwzgl dnić wymagania punktu 12. Odległości pionowe przewodów linii elektroenergetycznych od budynków przy najwi kszym zwisie normalnym [60] Odległość pionowa przy najwi kszym zwisie normal nym przewód linii o napi ciu do 1 kV Cz ści budynku nieu/ie miony tele koinu n i ka biny wyższym niż 1 kV tele komu nika cyjny przewód uzie miomy Rys. 4. Łatwo zapalna cz ść budynku. z wyj tkiem dachu nie służ cego za ta ras. Najmniejsze dopuszczalne odległości przewodów linii o napi ciu do / kV: a) od okna budynku.46.5 Strefa przewodu uziemionego 5trefa przewodu nieuziemionego 1. 2. Trudno zapalna cz ść budynku (z wyj tkiem wymienionych w p. Najmniejsze dopuszczalne odległości przewodów linii o na pi ciu do 1 kV od trud no dost pnego dachu budynku. 4. • 2.1 normy [60] dotycz cej oddziaływania pola elektrycznego.2).5 nie określa si nie określa si 1.5 2. • 1. balkonu. nie przewodz cy.5 2. 1. Jaka jest dopuszczalna odległość przewodu uziemionego linii elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV od budynku? Odległość przewodu uziemionego linii elektroenergetycznej o napi ciu do 1 kV do budynku przy najwi kszym zwisie normalnym albo w temperaturze 25°C i przy bezwietrznej pogodzie powinna wynosić co najmniej: • 0.0 nie określa si nie określa si U napi cie znamionowe linii napowietrznej. przeznaczo nych na pobyt ludzi. • 0. podłogi balkonu).2). 3.5 2. 318. 4. m w kierunku pionowym w dół i poziomym od każ dej łatwo dost pnej cz ści budynku (np.75 m od każdej trudno dost pnej cz ści budynku.5 2.3. 2. Trudna dost pna cz ść budynku.0 nie określa si nie określa si 0. Łatwo dost pna cz ść budynku (z wyj tkiem wymienionych w p.45.5 Rys. 203 202 \ i .Tablica 4. ni 1. Podłoga tarasu.75 nie określa si nie określa si 1.2 m od trudno dost pnej cz ści budynku jeżeli przewód jest zawieszony na wspornikach ściennych przy rozpi to ści prz sła do 20 m. 5.5 2. w kilowoltach.10. parapetu okna. b) od podłogi balkonowej. Przewód telekomunikacyjny metalowy lub kabel światłowodowy samonośny.0 1.25 m od łatwo dost pnej cz ści budynku w kierunku pionowym w gór . Strefa przewodu uziemionego Strefa przewodu nieuziemionego nieuziemiony co najmniej.

balkon.11. lokalnej miejskiej.75 0. aby ten k t nie był mniejszy niż 20°. Przy wprowadzeniu do budynku przewodów linii napowietrz nej o napi ciu do 1 kV zaleca si : • w przył czach stosować przewody w izolacji.12. kraw dź dachu Komin Podłoga balkonu.5 w dowolnym kierunku 2. aby odcinek prze wodów zawieszonych nad budynkiem był jak najkrótszy.11.5 w kierunku poziomym 1. Ile powinna wynosić odległość przewodów linii elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV od powierzchni drogi? Odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznej o napi ciu do 1 kV od powierzchni drogi powinna spełniać wymogi podane w tablicy nr 4. jeżeli na odcinku zbliżenia przewód znajduje si na poziomie wyższym niż ta kraw dź.0 5. a jeżeli wysokość bu dynku na to nie pozwala na stojaku dachowym.5 3. odległość w |m| co najmniej w dowolnym kierunku 0. Tablica 4. np. Tablica 4. Jakie są dopuszczalne odległości od budynku przewodów przyłącza zawieszonych na stojaku ponaddachowym lub wsporniku ściennym? Odległości od budynków przewodów przył cza zawieszonych na stojaku ponaddachowym lub wsporniku ściennym powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. Jakie są postanowienia ogólne dotyczące wprowadzenia do budynku przewodów linii elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV.5 321.• 0. • w przypadku stosowania przewodów gołych.12. 320. a jeżeli wysokość budynku na to nie po zwala na stojaku dachowym.5 4. • przył czowe przewody gołe zawieszać na izolatorach osa dzonych na wsporniku ściennym. m Przewód nieuzie miony linii o napi ciu do 1 kV Przewód uziemio ny. taras. przewód tele komunikacyjny 6.5 w kierunku pionowym 2. Odległość od budynku przewodów przył cza zawieszonych na stojaku ponaddachowym lub wsporniku ściennym Przewód przył cza Element budynku Otwór okienny lub drzwiowy.75 m od kraw dzi dachu nie służ cego za taras. w przypadku. aleja dla pieszych wewn trznej co najmniej. aby k t mi dzy przewodami przył cza prowadzonymi do słupa linii elektroenergetycz nej do budynku a licem budynku był nie mniejszy niż 30°. przył czowe przewody w izolacji zawieszać na haku lub wspor niku ściennym. galeryjka. Zabrania si zawieszać przewody przył cza nad kominem. Odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznej o napi ciu do 1 kV od powierzchni drogi [60] Odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznej o napi ciu do 1 kV przy najwi kszym zwisie normalnym od drogi: Rodzaj przewodu krajowej. przewody przył cza w izolacji zawieszać tak. woje wódzkiej gminnej. Stojak ponaddachowy należy tak ustawić.0 4. tarasu itp.5 204 205 .0 5. gdy odległość po zioma jest mniejsza niż 1m nieuziemiony uziemiony 319. zawieszać przewody przył cza tak. zakładowej po której nie przewiduje si ruchu pojazdów.

Tablica 4. takich jak urz dzenia dźwigowo transportowe. powinny spełniać wymogi podane w tablicy 4. Ile powinna wynosić odległość pozioma i pionowa przewodów linii elektroenergetycz nych od ustalonych stref działania dźwignic i urządzeń przeładunkowych? Odległości poziome i pionowe przewodów linii elektroener getycznych od ustalonych stref działania dźwignic i urz dzeń przeła dunkowych. do 400 5 nie dotyczy 4. Odległości poziome i pionowe przewodów linii elektroener getycznych od ustalonych stref działania dźwignic i urz dzeń przeładun kowych.5 4. do 110 Wyższe niż 110. kabel świa nicuziemiony uziemiony tłowodowy samonośny nieprzewo dz cy przy przy przy najwi k zerwaniu najwi k przy zwisie przy zwisie szym przewodu szym katastro katastrofal zwisie w s sied zwisie falnym nym nim prz normal normal nym śle nym nie dotyczy 323.14. Ile powinna wynosić odległość pionowa przewodów linii o napięciu wy szym ni 1 kV od powierzchni drogi? Odległość pionowa przewodu linii o napi ciu wyższym niż 1 kV od powierzchni drogi powinna spełniać wymogi podane w tablicy 4. droga lokalna miejska Droga zakłado wa.5 5.do30 Wyższe niż 30.0 10 20 napi cie znamionowe linii.322. droga wewn trzna Droga polna U 5. Tablica 4. w kilowoltach U — napi cie znamionowe linii elektroenergetycznej.13. maszyny i urz dzenia do robót ziemnych itp.0 Wyższe niż 1.14. Odległość pionowa przewodów linii o napi ciu wyższym niż 1 kV od powierzchni drogi [60] Odległość pionowa przy najwi kszym zwisie od powierzchni drogi Przewód linii o napi ciu wyższym niż 1 kV przewód telekomuni kacyjny. in Do 1 3 krzyżowanie zabronione krzyżowanie zabronione nie posiadaj ce przekładni linowych Rodzaj drogi kołowej Napi cie znamionowe linii elektroenergetycz nej kV Dworzec auto busowy. maszyny i urz dzenia do robót ziemnych itp. takich jak urz dzenia dźwigowo transportowe. [60] Odległość przewodów od ustalonych stref działania Odległość pozioma przewodu skraj nego nieuziemio nego linii od usta lonej strefy dzia łania dźwignic lub urz dzeń przeła dunkowych Odległość pionowa przewodów linii napowietrznej od ustalonej strefy działania dźwignic lub urz dzeń przeładunkowych posiadaj cych przekładnie linowe co najmniej. 206 207 .13. ozna czony parking Droga krajowa Droga wojewódzka Droga gminna. w kilowoltach.

325.15. dopusz cza si wi ksze wartości rezystancji uziemień. nale ży chronić przewodami odgromowymi na całej długości. Rezystancja uziemienia każdego ze słupów nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 4. 4.2.5.15. Jakie są największe dopuszczalne wartości rezystancji uziemienia ograniczników prze pięć i iskierników zainstalowanych na słupach linii? Rezystancja uziemienia ograniczników przepi ć i iskierników nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 4. • w miejscach pomiaru energii elektrycznej. 5 . Ochrona od przepięć linii napowietrznych 4 . Przewody odgromowe należy uziemić na każdym słupie linii. Gdzie nale y instalować ograniczniki przepięć? Ograniczniki przepi ć należy instalować: • w liniach napowietrznych na krańcach linii oraz w taki sposób. 326. a niższym niż 110 kV należy chronić przed przepi ciami. Jak nale y chronić od przepięć elektroenergetyczne linie o napięciu 110 kV i wy szym? Elektroenergetyczne linie o napi ciu 110 kV i wyższym. stosuj c ograniczniki przepi ć lub iskierniki.4 . Najwi ksze dopuszczalne wartości rezystancji uziemienia słupa linii. 2 . Najwi ksza rezystancja uziemienia Napi cie znamionowe linii kV 110kV i niższe 220 kV i 400 kV 10 15 15 20 Rezystywność gruntu Rezystywność gruntu '' Jeżeli uzyskane wartości rezystancji (oporów czynnych) uziemień podanych w tablicy jest trudne do osi gni cia ze wzgl dów ekonomiczno technicznych. W liniach o napi ciu znamionowym niższym niż 110 kV nie zaleca si stosowania przewodów odgromowych do ochrony linii na całej długości. • na krańcach linii kablowych w miejscach przył czenia do napowietrznych linii elektroenergetycznych. Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii napo wietrznych o napięciu do 1 kV 328. W sieci 230/400 V napi cie ograniczni ków powinno być nie niższe niż 500 V.15. 327. pod warunkiem zapewnienia nie mniej szej skuteczności ochrony odgromowej linii elektroenergetycznych (np.2. a ni szym ni 110 kV? Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napi ciu wyższym niż 1 kV. Jak nale y chronić od przepięć elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu wy szym ni 1 kV. Tablica 4. 329. aby na każde 500 m długości linii przypadał przy najmniej jeden komplet ograniczników. • przy poł czeniach linii napowietrznej z lini kablow . 5 . Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii napo wietrznych o napięciu wy szym ni 1 kV 324. W jakich miejscach powinno się stosować ograniczniki przepięć lub iskierniki? Zastosowanie ograniczników przepi ć lub iskierników powin no nast pować w miejscach określonych poniżej: • przy poł czeniu linii maj cej słupy lub poprzeczniki z materiałów nieprzewodz cych z lini na słupach stalo wych lub żelbetowych. Na wejściu do stacji przewody odgromowe powinny być poł czone z konstruk cjami wsporczymi i uziomem stacji. 208 209 . Jak nale y chronić od przepięć napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV? Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napi ciu do I kV powinny być chronione od przepi ć atmosferycznych ogranicznikami przepi ć (odgromnikami) o napi ciu znamionowym dobranym do na pi cia znamionowego sieci. 1 . przez odpo wiednie zwi kszanie poziomu izolacji). 2 . znajduj cych si na słupach linii napowietrznych.

Podczas przeprowadzania ogl dzin linii napowietrznych nale ży sprawdzić w szczególności: • stan konstrukcji wsporczych. • warunków bezpieczeństwa pracy. • stan odcinków kablowych sprawdzanej linii napowietrznej. Na podstawie czego dokonuje się oceny stanu technicznego linii? Oceny stanu technicznego linii dokonuje si na podstawie: • wyników ogl dzin. W przypadku wykonania dla bu dynków przył cza napowietrznego z zastosowaniem izo latorów dościennych. • metalowej powłoki i pancerza kabla. Co powinna zawierać dokumentacja eksploatacyjna linii? Dokumentacja eksploatacyjna linii powinna zawierać: • zaktualizowan dokumentacj techniczn wraz z potwierdze niem jej podpisami przez inspektora nadzoru i wykonawc . 334. 210 211 .• w liniach o napi ciu do 1 kV. w zależności od lokalnych warunków. • stańinstalacji oświetleniowej i jej elementów. Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych 331. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin linii napowietrznych? Ogl dziny linii napowietrznych o napi ciu znamionowym 110 kV i wyższym należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku. protokoły ewentualnych odbiorów cz ściowych. • oświadczenie pisemne wykonawcy. • instalacji piorunochronnej.3. przegl dów. 330. 333. zasilaj cych instalacje od biorcze w budynkach. • ekonomiczne przesyłanie energii elektrycznej. aby zapewnić: • niezawodność zasilania energi elektryczn .. • dokumentacji technicznej. Jak powinno być wykonane uziemienia ograniczników przepięć? Uziemienie ograniczników przepi ć powinno być wykonane jako wspólne. W jaki sposób nale y prowadzić eksploatację linii? Eksploatacj linii należy prowadzić w taki sposób. 335. • bezpieczeństwo obsługi i otoczenia.5. schematy uziemień itd. • stan techniczny przewodów i osprz tu. • zaleceń i remontów. ograniczniki przepi ć powinny być umieszczone w pobliżu tych izolatorów. na zewn trz bu dynku. • komplet protokołów prób montażowych. świadectwa jako ści. potwierdzaj ce wyko nanie robót zgodnie z przepisami i dokumentacj oraz możliwość zał czenia linii pod napi cie. atesty. ograniczniki przepi ć należy zainstalować na najbliższym słupie linii elektroenergetycznej. • wykonywanych ważniejszych pracach eksploatacyjnych. prób i pomiarów. Wyniki oceny stanu technicznego s podstaw do ustalenia/za kresu i terminów wykonania przegl dów i remontów. Kiedy linia mo e być przyjęta do eksploatacji po monta u lub po remoncie? Linia może być przyj ta do eksploatacji po zakończeniu mon tażu lub remontu i po dokonaniu odbioru. • stan napisów informacyjnych. • zachowanie prawidłowej odległości od ziemi. • lokalnych warunków eksploatacyjnych. a o napi ciu do 110 kV nie rzadziej niż co 5 lat. • stan ochrony przepi ciowej i przeciwporażeniowej. W przypadku innego wykonania przył cza dla tych budynków. fundamentów i izbic. 332. • zbiór aktualnych dokumentów prawnych. z uziemieniem: • przewodu ochronno nautralnego. • protokół przyj cia do eksploatacji. • danych o awaryjności i zakłóceniach w pracy linii. oznaczeń identyfikacyjnych i tablic ostrzegawczych. Rezystancja uziemienia ograniczników przepi ć nie powinna przekraczać 10 4. gał zi drzew i od obiektów znajduj cych si w pobliżu linii. • stan izolacji linii i ł czników.

Tem równorz dn dla linii o peratura badanego niż co 10 lat napi ciu znamiono poł czenia nie powinna wym 220 kV i wyż być wyższa od tempe szym ratury określonej w instrukcji eksploatacji Odpowiadaj ce wyma ganiom przy przyjmo waniu linii do eksplo atacji.5.5. 337. strzyże niu itp. wpływ na konstrukcj gruntu. U s 4. dla linii średnich napi ć odległość powinna wynosić co najmniej 3 m. Obci żenie pr dowe badanych poł czeń nie Badanie stanu poł czeń powinno być mniejsze pr dowych metod niż 30% obci żenia termowizyjn lub Nie rzadziej znamionowego. napi cie znamionowe linii w kV. z wyj tkiem ogl dzin awaryjnych. Po wykonaniu naprawy uzie mień. w przypadku zbliżenia przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych podlegaj cych przycinaniu. Jakie prace w trakcie eksploatacji linii nale y wykonywać na bie ąco? Na bież co wykonuje si prace obejmuj ce likwidacj zagro żeń i usterek oraz zabiegi poprawiaj ce stan techniczny linii w okre sach mi dzy kolejnymi przegl dami. np. właściwego dla gatunku i siedliska drzewa w metrach.4.• • zachowanie odpowiedniej odległości od składowisk mate riałów łatwozapalnych. należy uwzgl dnić długość narz dzi ogrodniczych np. Przegl d linii napowietrznej powinien obejmować w szczególności: • ogl dziny. Ogl dziny można wykonać jednoosobowo. oczyszczanie trasy linii z zarośli. W jaki sposób wykonuje się oględziny? Ogl dziny wykonuje si w formie obchodów bez wył czenia napi cia. konserwacje i naprawy. Pomiar rezystancji uziemień ochronnych słupów lub napi ć rażenia. • • pomiary i próby eksploatacyjne podane w punkcie 4. które wykonuje si z re guły po wył czeniu napi cia.. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii napo wietrznych [14] Nazwa urz dzenia Rodzaj pomiarów i prób eksploatacyjnych Wymagania techniczne Termin wykonania 338.: • • systematyczne zabezpieczanie słupów i konstrukcji stalo wych przed korozj . linii działania wód lub osiadania gdzie 336.4. np. gał zi i drzew znajduj cych si w nieprzepisowej odległości od przewodów. 212 213 . Odległości te należy powi kszyć co najmniej o 1 m w uzasad nionych okolicznościach. 339. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądów linii napowietrznych? Terminy i zakresy przegl dów linii napowietrznych powinny wynikać z przeprowadzonych ogl dzin oraz stanu technicznego linii. Odpowiadaj ce wyma ganiom przy przyjmo waniu linii do eksplo atacji. wielkość przyrostu pi cioletniego. w przypadku linii o napi ciu wyższym niż 1 kV Linie napowietrz ne o napi ciu znamionowym wyższym niż 1 kV Pomiar rezystancji urz dzeń przewodów odgromowych oraz odgromników i iskier ników. Jaka powinna być zachowana odległość gałęzi drzew od przewodów elektroenergetycz nej linii napowietrznej? Odległość przewodu nieuziemionego elektroenergetycznej linii napowietrznej od każdego punktu korony drzewa powinna wynosić co najmniej: 1 m w linii o napi ciu do 1 kV.

5. 341. kontrolnych i zabez pieczeń urz dzeń elektrycznych. a przed K oznacza powłok polwinitow zewn trzn (w przypadku kabli nieopancerzonych) lub wewn trzn (w przypadku kabli opan cerzonych). 2. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 340. trój i czterożyłowe (z miedzi lub aluminium). a nast pnie liczb żył i pole po wierzchni przekroju żyły roboczej.7. 4. Sprawdzenie skutecz ności działania środ ków ochrony przeciw porażeniowej. • wypełnienie. • ekran (na żyle. natomiast kable sygnalizacyjne wykorzystuje si w obwodach sygnalizacyjnych. umieszczone na końcu oznacza zewn trzn osłon włóknist . a literami mm2 podane jest ozna czenie żyły roboczej. • żyły probiercze. A umieszczone przed K oznacza kabel o żyłach aluminiowych.64. Ponadto w kablach mog wyst pować: • żyły ochronne. Żyły kabli elektroenergetycznych maj przekrój kołowy owal ny lub sektorowy. • izolacja żył. Na końcu oznaczenia powinien znaleźć si nu mer Polskiej Normy według której wykonano kabel. • żyły powrotne. Żyły wykonuje si z miedzi o prze kroju 0. • pancerz. 1. Linie napowietrz ne o napi ciu znamionowym do 1 kV.5 mm do 1000 mm2 (pkt. Zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwporażeniowej. Pomiar napi ć i obci żeń. Pomi dzy liczb oznaczaj c pole powierzchni przekroju żyły roboczej.1. • Oznaczenia literowe używane w symbolach kabli elektroenerge tycznych i sygnalizacyjnych: K kabel o żyłach miedzianych w izolacji papierowej. Jakimi symbolami oznacza się kable? Każdy typ kabla oznacza si symbolem literowym określaj cym w skrócie materiały użyte do jego budowy i konstrukcj . Jak zbudowane są kable? Kable składaj si z kilku warstw.6. 4. • izolacja ośrodka. sterowniczych. 342. X zewn trzna (w przypadku kabli nieopancerzonych) lub we wn trzna (w przypadku kabli opancerzonych) powłoka z poli etylenu. Przekroje s znormalizowane od 1. 214 215 . 1. Kable sygnalizacyjne wykonuje si jako wielo żyłowe od 2 do 75 żył w kablu. 10 mm2. • szczelna powłoka. mi dzy przewodowe) kabla. o powłoce ołowianej bez osłon ochronnych. na izolacji żył). Nie rzadziej niż co 10 lat. pomiarowych. Kable elektroenergetyczne s zasadniczo wykonywane jako jedno . Elektroenergetyczne linie kablowe 4.6. Po sym bolu literowym umieszcza si symbol cyfrowy oznaczaj cy napi cia (fazowe. do których należ : • żyły robocze. 4.5. Zgodnie z przepisami w sprawie obci żeń pr dem przewodów i kabli. • osłona zewn trzna. Do czego słu ą kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne? Kable elektroenergetyczne służ do przesyłania energii elek trycznej.Nazwa urz dzenia Rodzaj pomiarów i prób eksploatacyjnych Wymagania techniczne Termin wykonania Nie rzadziej niż co 5 lat w miar moż liwości w czasie naj wi kszego obci żenia. 6. • osłona powłoki. Y umieszczone po K oznacza izolacj polwinitow .2).

6/1 kV 25x1. na napi cie 18/30 kV. ochrona przed wnikaniem wilgoci i utrat syciwa w kablach papierowych. HKnFpy 18/30 kV 3x120 RM mm2 PN 76/E 90251 kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi. H umieszczone na pocz tku oznacza kabel z żyłami ekranowa nymi o polu promieniowym.6/1 kV z 25 żyłami robo czymi okr głymi jednodrutowymi o przekroju 1. a na końcu symbolu oznacza osłon ochronn z polwinitu. RM żyła okr gła wielodrutowa. o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekaj cym (n) i powłoce ołowianej. z czterema żyłami roboczymi sektorowymi jednodrutowymi o przekroju 50 mm2 każda. n umieszczone po X oznacza polietylen o zwi kszonej odporności na rozprzestrzenianie si płomienia. SM żyła sektorowa wielodrutowa. żp umieszczone na końcu symbolu oznacza żył powrotn . 4. Co zaliczamy do głównego osprzętu kablowego? Do głównego osprz tu kablowego zaliczamy: • głowice kablowe rol głowic kablowych jest: zakończe nie linii kablowej. wyko nany wg PN 93/E 90403. 344. Ftl umieszczone po K oznacza kabel opancerzony taśm stalow lakierowan . na napi cie 0. c umieszczone po X oznacza izolacj z polietylenu ciepłoodpor nego. opancerzony drutami stalo wymi płaskimi (Fp) z osłon ochronn polwinitow (y). a po Y oznacza izolacj z polwinitu ciepłoodpornego.S umieszczone po X oznacza izolacje z polietylenu usieciowa nego. n umieszczone po K oznacza kabel w izolacji papierowej z sy ciwem nieściekaj cym.6/lkV 4x50 SE mm PN 93/E 90401 kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A). z 3 żyłami roboczymi okr głymi wielodrutowymi o prze 2 kroju 120 mm każda. YKSYFoy 0. Osprzęt kablowy 343. Ft umieszczone po K oznacza kabel opancerzony taśm stalow . Oznaczenie żyły roboczej: RE żyła okr gła jednodrutowa.2. RMC żyła okr gła wielodrutowa zag szczona. T na końcu symbolu oznacza kabel przeznaczony do pracy w wa runkach tropikalnych. wykonany wg PN 93/E 90401. Do czego przeznaczony jest osprzęt kablowy? Osprz t kablowy przeznaczony jest do wykonywania i ochrony poł czeń odcinków kabli oraz zakończeń kabli. uzyskanie optymalnego rozkładu nat żenia pola elektrycznego w obr bie zakończenia kabla i unikni cie wyładowań ślizgowych po powierzchni izolacji pomi dzy żył robocz a żył powrotn . Fo umieszczony po K oznacza kabel opancerzony drutami sta lowymi okr głymi. x osłona ochronna z polietylenu xn osłona ochronna z polietylenu nierozprzestrzeniaj cego pło mienia.5 RE PN 93/E 90403 kabel sygnalizacyjny (KS) o izolacji polwinitowej (Y) w powłoce pol winitowej (Y). opancerzony drutami stalowymi okr głymi (Fo) z wytłoczon na pancerz osłon ochronn polwinitow (y).6. G umieszczone po K oznacza izolacj gumow . • Przykłady oznaczenia kabla: 2 YAKYFoy 0. a po Y polwinit o zwi kszo nej odporności na rozprzestrzenianie si płomienia. opancerzony drutami stalowymi okr głymi (Fo) z osło n ochronn polwinitow (y) na napi cie 0. o izolacji polwinitowej (Y).6/1 kV. SE żyła sektorowa jednodrutowa.5 mm2 każda. S umieszczone po K oznacza kabel sygnalizacyjny. żo umieszczone na końcu symbolu oznacza żył ochronn . • 216 217 . Fp — umieszczone po K oznacza kabel opancerzony drutami sta lowymi płaskimi. y umieszczone przed K oznacza powłok wypełniaj c z polwinitu. Ao kabel opancerzony drutami okr głymi aluminiowymi. wykonany wg PN 76/E 90251. w powłoce polwinitowej (Y).

25d dla kabli YRUH(A)KXS.3. 349. pół kach lub w korytkach.7/15 kV do 23/40 kV jednoży łowych. np. Jaka powinna być temperatura kabla przy układaniu? Temperatura kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wielkości podanych przez producenta. 346. 345. 348. Je żeli kable maj niższ temperatur to należy je uprzednio odpowiednio podgrzać. nie mniejszy od najmniejszych dopuszczalnych promieni zginania kabli podanych przez producenta.6 /1 kV w pomieszczeniach i w warunkach napowietrznych oraz w kablach na napi cie znamionowe 3. Układanie kabli 4. np.7/15 kV do 23/40 kV wieloży łowych.1. • Bydgoska Fabryka Kabli podaje: 15d dla kabli YHAKXS.3.6. • zł czki kablowe służ do zakończenia i ł czenia żył ka blowych. rozci ganie itp. • w budynkach. W jaki sposób wykonuje się monta osprzętu? Montaż osprz tu wykonuje si zgodnie z instrukcjami montażu wydanych przez różne przedsi biorstwa i zakłady energetyczne. Podane temperatury dotycz samych kabli a nie otoczenia. • w rurach i blokach umieszczonych w ziemi. wg instrukcji opracowanych przez zakłady energetyczne. • na estakadach kablowych i mostach na drabinach. • w kanałach i tunelach. Mon taż kabli: typu YKY i YAKY wykonuje si za pomoc taśm izolacyj nych. Jaki mo e być promień zagięcia kabli przy układaniu? Przy układaniu kabli można zginać kabel lekko w przypadkach koniecznych.6. 4. W jakich przypadkach dopuszcza się bezgłowicowe zakończenie kabli? W kablach o izolacji z tworzyw sztucznych na napi cie zna mionowe 0.6/6 kV w pomieszczeniach i warunkach napowietrznych pod zadaszeniem dopuszcza si niesto sowanie głowic. 350. 25d dla kabli HKny 8. Dopuszczalne wartości sił naci gu przy układaniu kabli powinny odpo wiadać wartościom podanym w katalogach producentów kabli.6/6 kV. • Krakowska Fabryka Kabli dopuszcza (+5°C) dla kabli z izolacja papierow . mog być przelotowe i odgał zione. Jak powinno być wykonane układanie kabli? Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie. • Fabryka Kabli Ożarów podaje (0°C) lub ( 5°C) jako mini maln temperatur kabli przy ich układaniu bez podgrze wania w zależności od typu. Zaleca si sto sowanie rolek w przypadku układania kabli o masie wi kszej niż 4 kg/m. jak i zabezpieczenie kabli przed wnikaniem do ich wn trza wody i skroplili.: Bydgoska Fabryka Kabli dopuszcza temperatur ( 5°C) dla kabli z powłokami polwinitowymi i ( 20°C) dla kabli z powłokami polietylenowymi.: • Krakowska Fabryka Kabli podaje: lOd dla kabli YKYy 3. 15d dla kabli HKny 8.• mufy kablowe służ do ł czenia odcinków kabli. gdzie d średnica zewn trzna kabla. Warunkiem koniecznym bezgłowicowego zakończenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych jest zarówno nieł czenie tych kabli (np. w mufie) z kablami o izolacji papierowej. Postanowienia ogólne 347. • 218 219 . przy czym promień zginania kabla powinien być możli wie duży. Gdzie mo na układać kable? Zgodnie z postanowieniem normy [61] kable można układać: • bezpośrednio w ziemi. skr canie.

400 80 cm w przypadku kabli o napi ciu znamionowym wyższym niż 1 kV. tuneli i kanałów zapas kabla po winien wynosić połow wartości podanych wyżej z dodaniem 2 m. Ile powinny wynosić zapasy kabla w wykopie? Kable powinny być ułożone w wykopie lini falist z zapasem (1 3)% wystarczaj cym do skompensowania możliwych przesuni ć gruntu. Sposób układaniu kabli w ziemi: d zewn trzna średnica kabla. przy wpro wadzeniu kabla do budynku.3.2. 355. Sposób układania kabli pokazano na rys. a nast pnie przykryć foli z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim w przypadku kabli o napi ciu znamiono wym do 1 kV. 354.6. Jak nale y układać kable wzdłu ulic i dróg? Kable należy układać poza cz ściami dróg i ulic przeznaczo nymi do ruchu kołowego w odległości co najmniej 50 cm od jezdni i od fundamentów budynków. 353. drog rowerow . 4. itp. np. Dopuszcza si układanie kabli w cz ściach ulic i dróg przeznaczonych do ruchu kołowego na gł bokości co najmniej 80 cm w osłonach ota czaj cych. Jeżeli gł bokości te nie mog być zachowane. ł cznie nie mniej niż: • 4 m w przypadku kabli o napi ciu ( 1 5 40) kV. przezna czonej do oświetlenia ulicznego. Przy mufach zaleca si pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy. jeżeli grunt jest piaszczysty. przy skrzyżowaniu lub obejściu pod ziemnym urz dzeń. • 90 cm na użytkach rolnych.4. Ułożone kable należy zasypać war stw piasku o grubości co najmniej 10 cm. • 1 m w przypadku kabli do 1 kV. • 3 m w przypadku kabli o napi ciu od 1 do 10 kV. Odległości kabli od pni istniej cych drzew. Gł bokość ułożenia górnej warstwy kabli po winna odpowiadać wymaganiom podanym w pytaniu 352. z wyj tkiem linii ułożo nych w ziemi na użytkach rolnych. W jaki sposób nale y układać kable bezpośrednio w ziemi? Kable w ziemi należy układać na dnie wykopu. w kolorze czerwonym w przypadku kabli o napi ciu wyż szym niż 1 kV. Układanie kabli w ziemi 351. • 70 cm w przypadku pozostałych linii kablowych o na pi ciu znamionowym do 1 kV. projektowanego zadrzewienia uzgodnić z kompetentnymi wła dzami terenowymi. nast pnie warstw rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm. 4. jednak na tym odcinku kabel należy chronić odpowiedni osłon otaczaj c . Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.47. z wyj tkiem kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych. dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej gł bokości..47. 352. 220 221 . w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. do oświetlenia znaków dro gowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam. Czy wolno układać kable warstwami? Dopuszcza si układanie kabli bezpośrednio w ziemi w dwóch lub wi cej warstwach. Pionowa odległość mi dzy warstwami nie może być mniejsza niż 15 cm. • Rys. Ile powinna wynosić głębokość uło enia kabli w ziemi? Gł bokość ułożenia kabli w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej: • 50 cm w przypadku linii kablowej o napi ciu znamionowym do 1 kV ułożonej pod chodnikiem. Przy wprowadzeniu kabli do głowic.

6. Tablica 4. Cz ści podziemne linii napo wietrznych (ustój. Ściany budynków i inne bu dowle. Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe wyższe niż 1 kV z kablami tego samego rodzaju. ale nie mniej niż w poz.17. 4. 15 25 Linia wyższego napi cia powinna być zakopana gł biej niż li nia niższego napi cia.16. uzgodnić z właścicie lem ruroci gu. a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gł biej niż telekomunikacyjna. 222 223 . wg przedmiotowej normy 15 10 * Dopuszcza si zmniejszenie odległości podanych w tabeli nr 2 pod warunkiem zasto sowania osłon otaczaj cych i uzgodnienia odst pstwa u użytkownika obiektu. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi.aj urz dzenia podziemnego pionowa przy skrzyżowaniu pozioma przy zbliżeniu 1. Ile wynoszą najmniejsze dopuszczalne odległości między kablami nie nale ącymi do tej samej linii kablowej oraz między kablami i innymi urządzeniami uło onymi w ziemi przy skrzy owaniach i zbli eniach? Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbli żeniach kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi z innymi kablami i urz dzeniami podano w tablicy 4. kanały z wyj t kiem urz dzeń wyszczególnio nych w pkt 1 =4.16 i 4. tunele. 3. Odległości mi dzy kablami nie należ cymi do tej samej linii kablowej ułożonych bezpośrednio w ziemi [61] Najmniejsza dopuszczalna odległość |cm| Odległość pionowa przy skrzyżowaniu Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi. W jaki sposób wykonuje się skrzy owania kabli i zbli enia między sobą? Kabli różnych użytkowników.17. od ci żka). Urz dzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych. 5 mog si stykać 50* 15 25 100 mi dzy osłon kabla i stop szyny 250* 7. 1 nie może si krzyżować uzgodnić z właścicie lem ruroci gu. ście kowe. cieplne. Ruroci gi wodoci gowe. gazowe z gazami niepalnymi. Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe do 1 kV z kablami elektro energetycznymi na napi cie znamionowe wyższe niż 1 kV. 1 200 15 5 25 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przezna czonych do zasilania urz dzeń oświetle niowych z kablami tego samego rodzaju. 25 + średnica ruroci gu 25 + średnica ruroci gu 2.356. Skrajna szyna trakcji. 357. 5. podpora. pozioma Tablica 4. Ruroci gi z gazami i cieczami palnymi. np. Odległości kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi do innych urz dzeń podziemnych [61] Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] Rodz. ale nie mniej niż w poz.

5 krotnej średnicy zewn trznej kabla i powinna być ułożona ze spadkiem na zewn trz budynku. Układanie kabli w kanałach.16 mi dzy kablami należy zachować prze grody przykrycia lub osłony otaczaj ce (rury betonowe. W jaki sposób wprowadza się kabel do budynku? Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien być zabez pieczony przed uszkodzeniami osłon otaczaj c w postaci rury beto nowej. na długo ści od najniższego do najwyższego powo dziowego poziomu wody. torami kole jowymi. Rodzaj ochrony przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyżowaniu z ruroci gami. na ścianach albo na konstrukcjach wsporczych. Kable układane na ścia nach nie powinny do nich bezpośrednio przylegać.3.18. . Nie należy układać kabli na dnie kanałów.6. 362. bloki betonowe lub kanały z rowami tor kolei na nasypie rzeka lub inne wody 224 225 . • w kanałach kablowych. kamionkowe. torami kolejowymi. w przejściach przeznaczonych do poruszania si obsłu gi. Po wci gni ciu kabla oba końce rury należy uszczelnić. 361. z dodaniem co najmniej po 50 cm z każdej strony 4. stropach. rzekami i innymi wodami [61] Rodzaj obiektu krzyżowanego ruroci g z kraw ż nikami droga kołowa z rowami odwadnia j cymi na nasypie Rodzaj zabezpie czenia kabla podwójne przykrycie kabla Długość ochrony kabla na skrzyżowaniu długość kabla na skrzyżowaniu z rur z doda niem co najmniej po 50 cm z każdej strony długość kabla na skrzyżowaniu (z drog wraz z kraw żnikami) z dodaniem co najmniej po 50 cm z każdej strony długość kabla na skrzyżowaniu z drog wraz z rowami do zewn trznej skarpy rowu z doda niem co najmniej po 100 cm z każdej strony długość kabla na skrzyżowaniu z nasypem drogi z dodaniem co najmniej po 100 cm z każdej strony długość kabla na skrzyżowaniu z torem wraz z rowami do zewn trznej skarpy rowu z doda niem co najmniej po 100 cm z każdej strony długość kabla na skrzyżowaniu z nasypem z dodaniem co najmniej po 100 cm z każdej strony osłona otaczaj ca w miejscu wyjścia kabla spod wody.18. • w ścianie. drogami kołowymi. posadzkach w osłonach lub bez osłon w sposób umożliwiaj cy demontaż kabli. 360. Jak nale y układać kable w kanałach i tunelach? W kanałach lub tunelach kable należy układać na dnie. bloki itp.3.W przypadku gdy nie mog być zachowane minimalne odle głości podane w tablicy 4. Przejścia kabli przez przegrody w tunelach powinny być uszczel nione materiałem ognioodpornym.19. kamionkowej lub stalowej. drogami kołowymi. tunelach i budynkach 359. 358. Ile wynoszą najmniejsze odległości kabli od rurociągów w budynkach? Odległości kabli od ruroci gów w budynkach podano w ta blicy 4. mechanicznie wytrzymałe rury. rzekami i innymi wodami podano w tablicy nr 4.). Jakie ochrony stosuje się przy skrzy owaniu kabli z innymi obiektami podziemnymi? Rodzaj ochrony przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyżowaniu z ruroci gami. szczególnie w przypadkach zagrożenia wybuchem lub pożarem. Dopuszcza si zasypywanie kana łów piaskiem. Jak mo na układać kable w budynkach? W budynkach kable można układać: • bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych. Tablica 4. Osłona w postaci rury powinna mieć wewn trzn średnic równ co najmniej 1. Odległość kabli od ściany winna wynosić minimum 1 cm.

Oznaczniki kabli ułożonych w kanałach i tunelach należy umieszczać w odległości nie wi kszej niż 20 m.19. • znak użytkownika kabla. przy skrzyżowaniach. 364. Konstrukcje kablowe na których układa si drabinki. W jaki sposób powinny być oznaczone kable? Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej dłu gości w trwałe oznaczniki. otwory przepustowe należy sku tecznie wypełnić materiałem odpornym na te czynniki. 227 50 120 100 100 100 120 150 150 '' Odcinki ruroci gów z zaworami. Ruroci gi powietrza spr żonego.Tablica 4. wodoci gowe. 366. Kable ułożone w powie trzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach lub skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich odst pach aby odróż nienie nie nastr czało trudności. odległość mocowania nie po winny przekraczać 50 cm. • oznaczenie kabli wg odpowiedniej normy. Oznacznik z napisem pokazano na rys.4. 367. w którym zostało zastosowane. Jakie napisy powinny być umieszczone na oznacznikach? Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawieraj ce co najmniej: • symbol i numer ewidencyjny linii. Odległości kabli od ruroci gów w budynkach [61] Najmniejsza dopuszczalna odległość od ruroci gów. Jak oznacza się trasę kabli? Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona foli z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze: • niebieskim w przypadku kabli elektroenergetycznych o napi ciu do 1 kV. • znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych). Jak nale y układać kable ognioodporne o trwałości 30 minut i 9 minut? Kable ognioodporne o trwałości 30 minut i 90 minut należy układać na konstrukcjach i uchwytach spełniaj cych warunki zwi k szonej wytrzymałości ogniowej nie mniejszej jednak niż trwałość ka bla.4 MPa Ruroci gi cieplne izolowane wodne i parowe Ruroci gi cieplne nieizolowane wodne i parowe Ruroci gi z cieczami palnymi Inne urz dzenia technologiczne 4. cm Rodzaj ruroci gu nie wymagaj cych okresowej konserwacji 20 wymagaj cych okresowej 1 konserwacji ' 100 czenia wilgotne. korytka dla kabli ognioodpornych powinny mieć dodatkowe zamocowania do stropu lub innej stabilnej konstrukcji. • czerwonym w przypadku kabli elektroenergetycznych o napi ciu powyżej 1 kV.6. rozmieszczone w odst pach nie wi kszych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych np. Jak nale y wykonywać przejścia kabli przez ściany i stropy? Przejścia kabli przez ściany wewn trzne i stropy budynków należy uszczelnić materiałem niepalnym o odporności ogniowej nie mniejszej niż pomieszczenie. gazów palnych o ciśnieniu do 0. wentylacyj ne. niebezpieczne pod wzgl dem wybuchowym lub w których istniej pary i gazy żr ce. Oznaczenia linii kablowych 365. Na drabinkach i w korytkach kable mog leżeć swobodnie natomiast w przypadku mocowania w uchwytach. • rok ułożenia kabla. W pomieszcze niach zagrożonych wybuchem lub pożarem należy wykonać przepusty oddzielne dla każdego kabla. wejściach do kanałów i rur. W przy padku przejścia kabli przez ściany lub stropy oddzielaj ce pomiesz 226 .48. armatur należy uważać za wyma gaj ce okresowej konserwacji. 363. 4. zasuwami ilp.

Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odst pach co 100 m. 6 znak użytkownika kabla. 5 oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy. jeżeli żyły nie maj przerw oraz jeżeli po szczególne fazy na obu końcach s oznaczone identycznie. 2 „uszko". Oznacznik kabla. Wynik nale ży uznać za pozytywny. 4. wykonać prób napi ciow izolacji.48. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni wtedy. Przekazywanie linii kablowych do eksploatacji 368. gdy wartość re zystancji izolacji przeliczona na temperatur 20°C wynosi co najmniej: • w linii kablowej o napi ciu znamionowym do 1 kV: 75 dla kabla o izolacji gumowej. Można nie oznaczać tras kabli układanych wzdłuż ulic z istniej c trwał zabudow . 1 folia PCV. słupkami betonowymi. Rys.Ponadto trasa kabli ułożonych w ziemi na terenach niezabu dowanych powinna być oznaczona widocznymi trwałymi oznacznika mi trasy np. wkopanymi w ziemi . 7 rok ułożenia kabla. • • • • Po czynności: • • • • • oznaczenie kabli (liczba opasek i napisów na nich). 369 Jakie czynności nale y wykonać po zasypaniu rowu kablowego? 370. wykonać pomiar rezystancji izolacji. • w linii kablowej o napi ciu znamionowym powyżej 1 kV: 50 dla kabla o izolacji papierowej. sprawdzić zgodność faz na obu końcach linii. Co nale y sprawdzić po uło eniu kabli i zamontowaniu osprzętu przed zasypaniem kabla? Przed zasypaniem kabla należy sprawdzić: • czy ułożony kabel jest zgodny z dokumentacj techniczn . • uszczelnienie rur i innych przepustów.5 kV. • czy zamontowany osprz t jest zgodny z dokumentacj techniczn . 40 dla kabla o izolacji poliwinitowej. 4. wykonać pomiar rezystancji izolacji kabli. 4 sym bol i numer ewidencyjny linii kablowej.5. sprawdzić prawidłowość oznakowania trasy linii. sprawdzić ci głość żył i zgodność faz. Na oznacz nikach należy umieścić trwały napis w postaci symbolu kabla K.6. W jaki sposób mierzymy rezystancję izolacji? Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać miernikiem izolacji o napi ciu 2. • odległości mi dzy kablami i mufami. 20 dla kabla o izolacji papierowej. sprawdzić ci głość żył i powłok metalowych kabli. Dla kabli o napi ciu znamionowym wi kszym od 1 kV zaleca si stosowanie miernika rezystancji o napi ciu co najmniej 2. W jaki sposób sprawdzamy ciągłość ył i zgodność faz? Sprawdzenie ci głości żył oraz zgodności oznaczenia faz wy konuje si przyrz dem o napi ciu nie wyższym niż 24 V. 20 dla kabla o izolacji polwinitowej. 3 „j zyczek". Rezystancj izolacji należy zmierzyć mi dzy każd żył robocz a pozo stałymi żyłami zwartymi i uziemionymi. 228 229 . ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.5 kV. albo umieszczonych na budynkach w terenach zabudowanych. • promienie łuków kabla na załamaniach trasy. Miejsca ułożenia muf należy oznaczyć oznacznikami z symbolem M wkopanymi w ziemi . zasypaniu rowu kablowego należy wykonać nast puj ce sprawdzić czy roboty ziemne zostały prawidłowo zakończone. 100 dla kabla o izolacji polietylenowej. umożliwiaj c dokładne zwymiarowanie kabla na planach sytuacyjnych. 371. • czy na prostych odcinkach kabel jest ułożony lini falist .

Przebieg próby należy zapisać przy pomocy przyrz du rejestruj cego. Dokumentacj powykonawcz . 2.100 dla kabla o izolacji polietylenowej (o na pi ciu do 30 kV). 373.6. Dokumentacj techniczn z poprawkami. Kiedy linia kablowa mo e być przekazana do eksploatacji? Przekazanie do eksploatacji linii kablowej może nast pić wówczas. 3. długość kabla w km. Wyniki ogl dzin powinny być rejestro wane w ksi żce obchodów. 372. oraz czy nie ma usuni ć ziemi po powodziach. Inne dokumenty ż dane przez odbieraj cego.6.7 i obejmować w szczególności: • ogl dziny. Gdy ba dana linia ma inn długość należy otrzymany wynik z pomiaru przeli czyć na 1 km wg wzoru: g d z i e : rezystancja izolacji zmierzona. • stan wejść do tuneli. 4. Protokoły badań i pomiarów. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin linii kablowych? Ogl dziny linii kablowych o napi ciu znamionowym 110 kV i wyższym należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku. które zostały naniesione podczas wykonywania robót. Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km nie powinna być mniejsza od rezystancji podanych wyżej. Podane wartości obowi zuj dla linii o długości 1 km. 1000 dla kabli olejowych oraz kabli o izolacji polietylenowej o napi ciu powyżej 30 kV. Eksploatacja linii kablowych 4. W czasie ogl dzin tras linii kablowych należy sprawdzić: czy w pobliżu nie prowadzi si wykopów oraz czy na trasie nie s składo wane duże i ci żkie przedmioty.1. • stan instalacji urz dzeń przeciwporażeniowych oraz sprz tu pożarniczego. • stan dodatkowego wyposażenia linii. Prób napi ciow izolacji żył kabla należy wykonać na wszystkich żyłach linii kablowej. Ogl dziny widocznych cz ści kabla bez wchodzenia na słupy i do stacji można wykonać jednooso bowo. W jakich liniach wykonujemy próby napięciowe izolacji? Próby napi ciowe izolacji wykonujemy dla wszystkich rodza jów kabli. rezystancja izolacji przeliczona na 1 km. • stan poł czeń przewodów uziemiaj cych i zacisków. 230 231 .6. 4. kanałów i studzienek kablowych. 374. • stan głowic kablowych. • stan osłon przeciwkorozyjnych kabli. Ile osób musi uczestniczyć w oględzinach? Ogl dziny wykonuje si w formie obchodów tras linii kablo wych bez wył czenia linii spod napi cia. 377. gdy odbieraj cy roboty otrzyma nast puj ce dokumenty: 1. Oględziny i przeglądy linii kablowych 375. konstrukcji wspor czych i osłon. Podczas przeprowadzania ogl dzin linii kablowych należy sprawdzić w szczególności: • stan oznaczników linii kablowych i tablic ostrzegawczych. któ rzy posiadaj świadectwo kwalifikacyjne serii E z upoważnieniem do wykonywania pomiarów.6. Kto mo e wykonywać próby i pomiary przy liniach kablowych? Próby i pomiary mog wykonywać wył cznie pracownicy. ogl dziny w kanałach i tunelach dwuosobowo. 376. t pni ciach itp. a o na pi ciu znamionowym niższym niż 110 kV nie rzadziej niż co 5 lat. Dopuszcza si nie wykonywanie próby napi ciowej izolacji linii kablowej do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napi ciu znamionowym 2.6.5 kV. • stan ł czników i urz dzeń. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądów linii kablowych? Przegl d linii kablowej powinien być wykonywany w terminach i zakresach określonych w punkcie 4.

380.2. 6 .7. 385. Dopuszczalne jest jednorazowe zał czenie linii bez wykony wania pomiarów. zgodności faz.6. Postępowanie w razie awarii. 4. 6 . powinna mieć uchwyt izolowany i być uziemiona. Czynności związane z załączaniem i wyłączaniem linii ka blowych 379. Czy elementy linii stwarzające zagro enie dla bezpieczeństwa publicznego i po arowe go lub ciągłości ruchu urządzeń mogą pracować? Elementy linii stwarzaj ce niebezpieczeństwo należy zbadać i wył czyć z ruchu lub dopuścić do dalszej pracy z zastosowaniem środków ograniczaj cych skutki zagrożenia. • okulary ochronne. Jakie środki bezpieczeństwa nale y zachować przy przecinaniu kabla lub otwieraniu mufy kablowej? Przy przecinaniu kabla (po wył czeniu linii kablowej spod na pi cia) oraz przy otwieraniu mufy kablowej należy stosować nast pu j cy sprz t ochronny: • r kawice i buty dielektryczne. Czy załączenie linii wyłączonej ze względów ruchowych na okres nie przekraczający 30 dni wymaga uprzedniego wykonania jakichkolwiek badań? Zał czenie linii wył czonej ze wzgl dów ruchowych na okres do 30 dni nie wymaga wykonania jakichkolwiek badań. Przegl dy przeprowadza si po wył czeniu linii spod napi cia. • dywanik lub podest izolacyjny. 232 233 . • konserwacje i naprawy. Jakie próby nale y wykonać przed załączeniem linii je eli wykonywano na niej napra wy lub usuwano uszkodzenia? Zał czenie linii po usuni ciu uszkodzeń może być dokonane po sprawdzeniu ci głości żył. 382. po wył czeniu napi cia.• • pomiary i próby eksploatacyjne podane w pkt. sprawdzenie stanu instalacji sygnalizacyjnej linii. Piłka. Przy wykonywaniu wymienionych prac osoby niezatrudnione powinny być odsuni te na bezpieczn odległość. Kiedy mo na załączyć linię kablową pod napięcie wyłączonej trwale przez zabezpie czenie? Zał czenie linii wył czonej trwale przez zabezpieczenie wy maga uprzednio sprawdzenia ci głości żył oraz rezystancji izolacji i uzyskania zadowalaj cych wyników. Czym mo na gasić palące się kable? Pal ce si kable należy gasić piaskiem lub za pomoc gaśnicy proszkowej b dź śniegowej. po aru lub innych nienor malnych objawów pracy linii kablowych 383. jeżeli wył czenie nie nast piło bezpośrednio po zał czeniu linii pod napi cie po zakończeniu na niej prac. 381. w której zainstalowano kable olejowe. 378. Kiedy przeprowadza się remont linii? Termin remontu i jego zakres zależy od wyników przegl du. wy konaniu próby napi ciowej linii z wynikami pozytywnymi. któr przecina si kabel. rezystancji izolacji. jeżeli przy samej linii lub w pobliżu jej trasy nie wykonywano żadnych prac.6. 384. Kiedy mo na załączyć linię kablową pod napięcie je eli wyłączona była z ruchu przez ponad 30 dni? Zał czenie linii pod napi cie przy przerwie w ruchu trwaj cej ponad 30 dni może nast pić po sprawdzeniu' rezystancji izolacji linii i uzyskaniu zadowalaj cych wyników. 3 . 4. Decyzj o podj ciu remontu podejmuje pracodawca na wniosek osób dozoru. 4 .6.

po wykonaniu naprawy Pomiar rezystan cji izolacji. Naczynie z płynn zalew nie powinno być podawane z r k do r k. Powłoka powinna wytrzy mać w czasie 2 min napi cie wyprostowane o wartości 5kV. Jak nale y postępować w razie odsłonięcia linii kablowej np. N a z w a linii Rodzaj pomiaru i prób Wymagania techniczne Termin wykonania róba napi cio wa izolacji. Rodzaj pomiaru i prób Pomiar rezystan cji żyt. przy robotach ziemnych? W razie odsłoni cia linii kablowej. 388. Pomiar rezystan cji żył (robo czych i powrot nych). Jak się zabezpiecza od wpływów atmosferycznych miejsce pracy przy kablu w prze strzeni otwartej? Miejsce pracy przy kablu w przestrzeni otwartej zabezpiecza si od wpływów atmosferycznych przez namiot ustawiony nad wykopem. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii kablo wych [16] Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii kablowych Nazwa linii Linie kablowe o napi ciu zna mionowym 110kV i wyż szym o izolacji papierowo olejowej. Jakie ochrony osobiste i środki ostro ności nale y zachować przy pracach i zalewą kablową? Przy pracach z nagrzan zalew kablow należy Stosować r kawice ochronne oraz okulary. nie rzadziej niż co 2 lata Odpowiadaj ce wymaga niom przy przyjmowaniu linii do eksploatacji. Izolacja powinna wytrzymać w czasie 15 min napi cie wyprostowane o wartości gdzie napi cie pomi dzy żył a ziemi .386. przy robotach ziem nych. 4. j.7. należy do czasu zabezpieczenia odsłoni tych cz ści linii zasto sować środki chroni ce lini przed uszkodzeniami. 387. np. j. napi cie wyprostowane o wartości równej 4. 3 zolacja powinna wytrzymać w czasie 15 min. Sprawność działania. Próba napi cio wa powłoki polwinitowej. Czy kable elektroenergetyczne będące pod napięciem mo na przekładać lub przesu wać? Przekładanie lub przesuwanie kabli b d cych pod napi ciem jest niedozwolone i powinno być dokonywane po wył czeniu napi cia oraz rozładowaniu i uziemieniu kabla.6.w. Rezystancja izolacji przeli czona na 1 km linii wi ksza niż 1000 Termin wykonania Pomiar rezystan cji izolacji.5 krotnemu napi ciu znamionowemu fazowe mu dla 64/110 kV oraz 4 krotnemu napi ciu zna mionowemu fazowemu dla kabli 127/220 kV. 389.w. Linie kablowe o napi ciu znamionowym 110 kV o izolacji polietylenowej Rezystancja izolacji przeli czona na 1 km linii nie mniejsza niż 1000 po wykonaniu naprawy Próba napi cio wa izolacji. nie rzadziej niż co 5 lat oraz po wykonaniu naprawy 234 235 . Sprawdzenie układu kontroli ciśnienia oleju. Wymagania techniczne Odpowiadaj ce wymaga niom przy przyjmowaniu linii do eksploatacji.

3)100 w kablu o izola cji polietylenowej. 236 237 . Próba napi cio wa izolacji. 2)20 w kablu o izolacji papierowej. Izolacja powinna wytrzymać w czasie 10 min 0. Brak przerwy w żyłach. Powlok powinna wytrzy mać w czasie 1 min napi cie wyprostowane o wartości 5kV. Pomiar rezystan cji izolacji. 4) w kablu Sprawdzenie ci głości żył. Rezystancja izolacji przeli czona na 1 km linii przy temperaturze 20°C nie mniejsza niż: 1) 75 w kablu o izolacji gumowej.Nazwa linii Rodzaj pomiaru i prób Sprawdzenie ci głości żył.75 warto ści napi cia wyprostowanego wymaganej przy próbie fabrycznej. Pomiar rezystan cji izolacji. wymaganej przy próbie fabrycznej.75 warto ści napi cia wyprostowane go. Pomiar rezystan cji izolacji. Rezystancja izolacji przeli czona na 1 km linii przy temperaturze 20°C wi ksza niż 50 M Brak przerwy w żyłach. o napi ciu znamionowym 10 do 20 kV. Próba napi cio wa powłoki polwinitowej.75 warto ści napi cia wyprostowane go. Brak przerwy w żyłach. Sprawdzenie ci głości żył. Wymagania techniczne Termin wykonania Brak przerwy w żyłach. Linie kablowe o izolacji poliety lenowej. gdzie: S przekrój żyły kabla 2 w mm . Izolacja powinna wytrzymać w czasie 10 min 0. Pomiar rezystan cji izolacji. po wykonaniu naprawy Próba napi cio wa izolacji. gdzie: S 2 w mm . Rezystancja izolacji przeli czona na 1 km linii przy temperaturze 20°C wi ksza niż 100M Próba napi cio wa izolacji. przekrój żyły kabla po wykonaniu naprawy Izolacja powinna wytrzymać w czasie 10 min 0. Rezystancja izolacji przeli czona na 1 km linii przy temperaturze 20°C wi ksza Linie kablowe o izolacji papie rowej. po wykonaniu naprawy Linie kablowe o napi ciu zna mionowym niż szym niż 6 kV. Linie kablowe o izolacji polwi nitowej o napi ciu znamionowym 6kV. o izolacji polwinitowej. wymaganej przy próbie fabrycznej. Wymagania techniczne Termin wykonania Nazwa linii Rodzaj pomiaru i prób Sprawdzenie ci głości żył. po wykonaniu naprawy Próba napi cio wa powłoki polwinitowej. Powłoka powinna wytrzy mać w czasie 1 min napi cie wyprostowane o wartości 5kV. o napi ciu znamionowym 6 do 60 kV.

która znajduje si za układem pomiarowym i doprowadza ener gi elektryczn do odbiorników. Instalacje elektryczne 4. 402. • przemysłowe. Ze wzgl du na miejsce zamontowania przewodów i osprz tu w ścianie rozróżnia si instalacje: • podtynkowe. 3 — rozdzielnica główna. • biurowe. Cz ści funkcjonalne instalacji elektrycznej: I sieć rozdzielcza nn 2 zł cze. Wiadomości ogólne 400. E. • • 4 0 1 . których celem jest doprowadzenie energii elektrycznej z sieci rozdzielczej niskiego napi cia do odbiorników elektrycznych. jeżeli najbliższe zabezpieczenie chroni również wewn trzne linie zasilaj ce odchodz ce od zł cza. F. wewn trzna linia zasilaj ca (wlz) jest to cz ść instala cji ł cz ca układ pomiarowy ze zł czem bezpośrednio lub przez główn rozdzielnic . aparatów i osprz tu elektrotechnicznego niskiego na pi cia.4. Jakie rozró niamy sposoby wykonania instalacji w celu określenia obcią alności prądo wej długotrwałej przewodów? Ze wzgl du na określenie obci żalności pr dowej długotrwałej przewodów rozróżnia si dziewi ć (Al. 6 obwody odbiorcze. W skład instalacji elektrycznej wchodz nast puj ce cz ści funkcjonalne: • zł cze jest to urz dzenie elektryczne służ ce do poł cze nia sieci elektroenergetycznej z instalacj elektryczn .7. 4 wewn trzna linia zasilaj ca. Można nie stosować tego zabezpieczenia. miejsce występowania i miejsce zamontowania? Ze wzgl du na przeznaczenie rozróżnia si instalacje: • oświetleniowe. • wtynkowe. • sterownicze. • siłowe. C. 5 roz dzielnica pi trowa. Ze wzgl du na miejsce wyst powania rozróżnia si instalapje: • mieszkaniowe.1. instalacja odbiorcza j e s t to ta cz ść instalacji. G) 238 239 . INSTALACJA ODBIORCZA Rys.7. A2. • sygnalizacyjne itp. Bl. W zł czu zwykle znajduje si główne zabezpieczenie in stalacji. Jeżeli zł cze zasila wi cej niż jedn wewn trzn lini zasilaj c . • rolnicze itp. B2. D. Jakie części funkcjonalne wchodzą w skład instalacji elektrycznej? Instalacje elektryczne stanowi zespół współpracuj cych ze sob urz dzeń. 4. to za zł czem po winna być zainstalowana główna rozdzielnica z zabezpie czeniami poszczególnych linii.49. Jak dzielimy instalację elektryczną ze względu na przeznaczenie. • natynkowe.

Wykaz sposobów podstawowych wykonania instalacji przed stawiono w tablicy 4. Wykaz sposobów podstawowych wykonania instalacji wg [54] Sposób podstawowy wykonania instalacji pomiesz czenie Przewody jednożyłowe w rurze instalacyjnej w izolowanej cieplnie ścianie Przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej w izolowanej cieplnie ścianie Przewody jednożyłowe w rurze instalacyjnej na ścianie drewnianej Sposób podstawowy wykonania instalacji Przewody jednożyłowe w powietrzu stykaj ce si F Al Prześw t od ściany nie mniejszy niż jedtla średnica przewodu De pomiesz czenie A2 Przewody jednożyłowe w powietrzu oddalone od siebie G Bl Przewód wielożyłowe w rurze in stalacyjnej na ścianie drewnianej B2 4 .sposobów podstawowych. Z jakich zasadniczych elementów składa się przewód? Przewód jednożyłowy lub wieloży łowy na ścianie drewnianej Przewód składa si z trzech zasadniczych elementów: C • • • żyły metalowej.3 średnicy przewodu a jej wytrzymałość na rozci ganie w stanie wyżarzonym wynosi od 20 do 29 kG/mm .20. 2 . dla których za pomoc badania lub obliczeń została określona obci żalność pr dowa długotrwała. Kabel wielożyłowy w osłonie w ziemi D 404. powłoki. Zarówno miedź jak i aluminium stosowane s w dwóch 240 241 . Zalet 2 2 a wytrzymałość na rozci ganie aluminium półtwardego aluminium jest przeszło trzy razy mniejszy ci żar niż miedzi. Tablica 4. 7 . Miedź ma bardzo dobr przewodność elektryczn przewodność Przewód wielożyłowy w powietrzu E Prześwit od ściany nie mniejszy niż 0. Z jakich materiałów najczęściej wykonywane są yły przewodów? Żyły przewodów s najcz ściej wykonywane z miedzi (Cu) i aluminium (Al). izolacji żyły.20. Przewody elektroenergetyczne 403.5 kG/mm . Aluminium ma gorsz wynosi 9.

1. 2. prz dz włóknistych. Ważniejsze symbole używane do oznaczania przewodów przedstawio no w tablicy 4. Z jakich materiałów wykonuje się izolację ył i powłok? Izolacja żył jest wykonywana. 0. 185. 0. twardy o gorszej przewodności. płaski na napi cie 300 V. Jak oznaczamy przewody? Oznaczenie przewodu składa si z członu literowego i cyfro wego.5. 240. gu my i jej odmian. Człon literowy określa: • przeznaczenie przewodu. 1. z tworzyw sztucznych (głównie polwinitu).400. 4.35. lakierów izolacyjnych. A Y G X XS Y Yc Yn X XS t d u Ft a o p n żo K S O M W P 242 243 . 35. 406. • przewód kabelkowy. • materiał żyły i sposób jej wykonania (drut.5. linka).300. Człon cyfrowy składa si z dwóch cz ści: • pierwsza. Oznaczenia przewodów elektroenergetycznych Oznaczenie D L Rodzaj budowy lub przeznaczenia Konstrukcja żyły przewodu drut linka Materiał żyły (przed symbolem konstrukcji żyły) miedź aluminium Materiał izolacji żyły (po symbolu konstrukcji żyły) ! polwinit guma polietylen polietylen usieciowany. Powłoki ochronne s wykonywane z tworzyw sztucznych. 50. mi kki o wi kszej przewodności właściwej i do linii napowietrznych tzw.21.rodzajach: do przewodów i kabli tzw. Tablica 4. cztero żyłowy miedziany. np. polwinit o zwi kszonej odporności na rozprzestrzenianie si ognia polietylen polietylen usieciowany Dodatkowe oznaczenia przeznaczenia lub budowy wtynkowy o wzmocnionej izolacji polwinitowej powłoka uzbrojona drutami metalowymi opancerzony taśm stalow odporny na wpływy atmosferyczne przewód kabelkowy okr gły przewód kabelkowy płaski przewód z elementem nośnym żyła przewodu ochronnego o izolacji zielono żółtej Oznaczenie przewodów specjalnych przewód kabelkowy o powłoce ołowianej sznur poł czeniowy do odbiorników ruchomych przewód oponowy przewód mieszkaniowy przewód warsztatowy przewód przemysłowy 405. 800 i 1000. oznacza dopuszczalne napi cie na jakie przewód jest przeznaczony. 407. 120.: YDYp 300 4 x 4. 95.500.75. oznacza liczb i przekroje żył. 25. • materiał izolacji żyły. • druga. o izolacji i w osłonie z polwinitu. 10. 70. 16. oplotów metalowych.21. gumy i jej odmian. • rodzaj i materiał powłoki. 6.5. Materiał powłoki (przed symbolem materiału żyły) polwinit polwinit ciepłoodporny .150. 625. Jakie przekroje znamionowe ył obowiązują w Polsce? W Polsce obowi zuj nast puj ce znormalizowane przekroje żył w mm2: 0.

5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 Instalacja wykonana sposobami podanymi w tablicy 4. rodzaju izolacji.5 24 30 40 52 66 80 94 117 138 157 178 200 230 260 13. • najmniejszy przekrój żył ze wzgl du na wytrzymałość me chaniczn . 20°C w ziemi [54] Przekrój żyły 2 w mm 1 Miedź 1.5 21 27 36 48 62 77 92 116 139 160 18.22).5 24 32 43 57 70 84 107 129 149 170 194 227 261 13. Jakie kryteria nale y uwzględnić przy doborze przewodów w instalacjach elektrycz nych? Przy doborze przewodów w instalacjach elektrycznych należy uwzgl dnić nast puj ce kryteria: • napi cie izolacji.408. • odporność izolacji na szkodliwe oddziaływanie środowiska. Temperatura żyły: 70°C. który może płyn ć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu. Wartości dla wi kszych przekrojów odnosz si do żył sektorowych i mog być bezpiecznie stosowane do żyl okr głych.20.5 25 32 44 59 73 90 110 140 170 197 227 259 305 351 18. Izolacja PVC.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 Instalacja wykonana sposobami podanymi w tablicy 4. Tablica 4.5 24 32 41 57 76 96 119 144 184 223 259 299 341 403 454 18 24 31 39 52 67 86 103 122 151 179 203 230 258 297 336 Uwaga: w kolumnach 3. Al 2 A2 3 Bl 4 B2 5 C 6 D 7 14 18.20. 244 245 .22. • obci żalność pr dow długotrwał przewodu.20.5 17.5 23 29 39 52 68 83 99 125 150 172 196 223 261 298 15. Obci żalności pr dowe długotrwałe w amperach. A1 2 A2 3 Bl 4 B2 5 C 6 D 7 Przekrój żyły w mm2 1 Aluminium 2. 408.5 18 24 31 42 56 73 89 108 136 164 188 216 245 286 328 13 17.6 i 7 przyj to. Temperatura otoczenia: 30°C w powietrzu.5. • spadek napi cia. miedź lub aluminium.5 2.5 21 28 36 50 68 89 110 134 171 207 239 15 20 27 34 46 62 80 99 118 149 179 206 17.5 23 31 41 53 65 78 98 118 135 155 176 207 237 16. Obci żalność pr dowa długotrwała przewodu zależy od ro dzaju materiału żyły. że żyły o przekrojach do 16mm2 wł cznie s okr głe. dla spo sobów wykonania instalacji podanych w tablicy 4. sposobu i miejsca ułożenia (ta blica 4. trzy żyły obci żone.5 22 28 39 53 70 86 104 133 161 186 15. Co to jest obcią alność prądowa długotrwała przewodu? Obci żalność pr dowa długotrwała przewodu Iz jest to mak symalna wartość pr du.

50). Przy poł wiz i instala cje odbiorcze Przewody ułożone na stałe w układach sieci TN C 4. Sposób podstawowy wykonania instala cji B2. sposób podstawowy jest B2.25) ustalamy w oparciu o norm [54] sposób podstawowy wykonania instalacji (tablica 4. 1. wielożyłowe i kable zasilaj ce instalacje odbiorcze > 2 szt.24. 412. W jaki sposób łączymy przewody do aparatów i urządzeń? Przewody miedziane z żyłami jednodrutowymi o przekroju do 10 mm2 oraz z żyłami wielodrutowymi o przekroju do 6 mm" wolno ł czyć do aparatów bez końcówek.5 Rys. 4. z tym że końce żył wielodrutowych (linek) powinny być oblutowane. W jaki sposób mo na łączyć yły przewodów ze sobą? Żyły przewodów można ł czyć ze sob poprzez: spawanie. 4.23. czeniu przewodów aluminiowych należy stosować spr żynuj ce zł cza śrubowe. Z tablicy 52 C3 w.w. Tablica 4. Końce żył przewodów miedzianych 2 o przekroju 10 mm powinny być zaopatrzone w końcówki. Najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów w instala cjach elektrycznych Przeznacze nie Rodzaj i sposób ułożenia przewodów 1 lub 2 szt. 413.3. Jakie są dopuszczalne najmniejsze przekroje przewodów w instalacjach elektrycznych? Najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów w instala cjach elektrycznych podano w tablicy 4. 246 247 . wtynkowe i kabelkowe Instalacje odbiorcze i odbiorniki Przewody izolowane do wewn trznych poł czeń w oprawach oświetleniowych wewn trz budynków poza budynkami 1 10 0.410. Przewody wielożyłowe w listwie instalacyjnej z przegrodami.20). Wg normy [54] tablica 52 B2 dla tego sposobu wykonania instalacji. normy (patrz tablica 4.7. W jaki sposób określamy obcią alność prądową długotrwałą przewodów instalacji elek trycznej? Obci żalność pr dow długotrwał przewodów instalacji elektrycznej określamy w nast puj cy sposób: W zależności od rodzaju instalacji i sposobu montażu (tablica 4.23. ści skanie. Przykład: Określić obci żalność pr dow długotrwał przewodu YDY 3x6 mm2 ułożonego w listwie z przegrodami (rys.5 10 Wewn trzne linie zasilaj ce wiz Przewody izolowane 1 żyłowe o napi ciu 750 V w rurach. Nast pnie z innej tablicy tej normy odczytu jemy dla ustalonego sposobu podstawowego i odpowiedniego rodzaju przewodu wartość pr du dopuszczalnego długotrwale. lutowanie i przy pomocy osprz tu do tego celu przeznaczonego. przekrój żyły Cu Al mm 2 mm 2 2. 4 10 Przewody izolowane w rurach. Rodzaje pomieszczeń i ich wpływ na dobór instalacji 414. Jak dzielimy pomieszczenia z punktu widzenia warunków wpływających na pracę urządzeń elektroenergetycznych? Rodzaje pomieszczeń ze wzgl du na warunki pracy urz dzeń elektroenergetycznych i ich charakterystyk przedstawiono w ta blicy 4.50.5 10 16 411.22) odczytujemy dla przewodu miedzianego o przekroju 6 mm2 w rubryce 5 (B2) obci żalność pr dow długotrwał przewodu Iz = 34 A.

Przewodami szynowymi.25. Podtynkowa przewodami 1 żyłowymi w rurach stalowych. W korytkach instalacyjnych. Niebezpieczne pod wzgl dem wybucho wym. klatki schodowe. Niebezpieczne pod wzgl dem pożarowym. niektóre pomieszczenia produkcyjne. pary lub osady niszcz ce urz dzenia elektryczne. Wilgotne. Podtynkowa przewodami 1 żyłowymi w rurach winidurowych. Gor ce. Rodzaje pomieszczeń ze wzgl du na warunki pracy urz dzeń elektroenergetycznych Rodzaj po mieszczenia Suche. Łazienki. Przewodami kabelkowymi na uchwytach dystansowych. Łaźnie. składy materiałów chemicznych. Pomieszczenia suche produkcyjne. szkoły. Z wyziewami żr cymi. które tworz z powietrzem mieszanin wybu chow . obory. Temperatura do +35°C wilgot ność wzgl dna 75% do 100%. Zawieraj gazy lub pary palne. Na drabinkach kablowych. Przewodami kabelkowymi na klamerkach metalowych. 415. rolkach i izolatorach przewodami gołymi.25. stajnie. W osłonach z rur winidurowych przewodami kabelkowymi w wi z kach. Tablica 4. Jakie rodzaje instalacji mo na stosować w poszczególnych rodzajach pomieszczeń? Zasady doboru rodzaju instalacji i sposobu jej montażu dla różnych pomieszczeń przedstawiono w tablicy 4. młyny. Przewodami 1 żyłowymi w rurach stalowych na uchwytach. biura. kuchnie.24. Charakterystyka pomieszczenia Temperatura od +5°C do +35°C wilgotność wzgl dna do 75%. 248 249 . piwnice. Rafinerie. kuchnie zbiorowego żywienia Łaźnie. Przewodami o wzmocnionej izolacji cieplnej na uchwytach dystan sowych. Temperatura ponad +35°C. tartaki. fabryki włókiennicze. W korytkach instalacyjnych. Przewodami szynowymi. chlewy. pożarowym. lakiernie. Wtynkowa przewodami wtynkowymi. Pomieszczenia suche mieszkalne. Na drabinkach kablowych. akumulatornie. Podtynkowa przewodami 1 żyłowymi w rurach winidurowych. Zasady doboru rodzaju instalacji i sposobu jej montażu dla różnych pomieszczeń Rodzaj pomieszczenia Rodzaj instalacji i sposoby montażu Podtynkowa przewodami 1 żyłowymi w rurach winidurowych.Tablica 4. miedziany mi. Bardzo wil gotne. Temperatura od 5°C do +35°C wilgotność do 75%. W rurach stalowych i prefabrykowanych kanałach podłogowych. Przewodami kabelkowymi na uchwytach. Stolarnie. Przewodami kabelkowymi na uchwytach dystansowych. Przykłady pomieszczeń Vlieszkania (oprócz łazienek). Przejściowo wilgotne i wilgotne. Temperatura do +35°C wilgot ność wzgl dna stale 100%. włókna i płyty. Przewodami 1 żyłowymi w rurach stalowych na uchwytach. W rurach stalowych i prefabrykowanych kanałach podłogowych. szpitale. su szarnie. palmiarnie. Na gałkach. Gor ce. Podtynkowa przewodami 1 żyłowymi w rurach winidurowych lub stalowych. Piwnice źle przewietrzane. Niebezpieczne Produkuje si lub magazynuje pod wzgl dem materiały łatwopalne. Przejściowo wilgotne. składy benzyny. W rurach stalowych i prefabrykowanych kanałach podłogowych. fabryki materiałów wybuchowych. Zawieraj gazy. W listwach elektroinstalacyjnych. Przewodami kabelkowymi na uchwytach dystansowych. Na linkach nośnych przewodami kabelkowymi w wi zkach.

Przewodami 1 żyłowymi w rurach instalacyjnych na uchwytach. 417. listwy zaciskowe itp. Rodzaj instalacji i sposoby montażu Przewodami 1 żyłowymi w rurach stalowych na uchwytach. Na linkach nośnych przewodami kabelkowymi w wi zkach. Przyłącza i złącza 418. Na drabinkach kablowych.7. Drzwiczki zł cza powinny być przystosowane do zamykania na klucz i plombowania. aby umożliwiała dogodne wykonywanie w nim prac. ł czniki. 4. Zasady i warunki wykonania przył czy określa Zakład Ener getyczny w warunkach technicznych zasilania obiektu. 419. 4. od obci żenia i zwi zanych z tym przekrojów przewodów oraz od funkcji jak dane urz dzenie ma spełniać. zł czki przewodowe. odpornego na nara żenia środowiskowe.Rodzaj pomieszczenia Niebezpieczne pod wzgl dem wybuchowym. Rys.51 przedstawiono zł cze kablowe ZK la. gniazda. w muro wanym elemencie ogrodzenia przy ulicy. Dolna kraw dź zł cza powinna si znajdować co najmniej 15 cm ponad poziom terenu. S one umieszczone na zewn trz budynków w miejscu dost pnym dla służb energetycznych. Jak instalowane są złącza? Zł cza instalowane s w skrzynkach lub szafkach wn kowych wykonanych najcz ściej z materiału izolacyjnego. Zł cze kablowe ZK—1a/120 z szyn ochronno neutraln rozdzie lon PE+N. Co zaliczamy do sprzętu instalacyjnego? Do sprz tu instalacyjnego zaliczamy: rury instalacyjne. Przewodami kabelkowymi na uchwytach i klamerkach w korytkach instalacyjnych. Przył cza napowietrzne wykonywane s najcz ściej jako: • ścienne. Na gałkach. rolkach i izolatorach przewodami gołymi i izolowany mi. 416. • kabelkowe. • przewodem samonośnym. Przewodami kabelkowymi opancerzonymi na uchwytach. [104] 250 251 .4. W zależności od rodzaju zasilanego obiektu i rodzaju sieci zasilaj cej stosuje si przył cza: napowietrzne i kablowe. 4. Zł cze budynków jednorodzinnych jest cz sto lokalizowane na granicy posesji. Przył cze kablowe wykonuje si przy zasilaniu z linii kablowej lub z linii napowietrznej. Podtynkowa przewodami 1 żyłowymi w rurach stalowych. Jakie typy przyłączy stosuje się w sieciach nn? Przył cze jest to linia elektroenergetyczna ł cz ca zł cze z sie ci zasilaj c . listwy instalacyjne. Przestrzenie zewn trzne. Od czego zale y wybór odpowiedniego sprzętu instalacyjnego? Wybór odpowiedniego rodzaju sprz tu zależy od rodzaju in stalacji.51. uchwyty izolacyjne. puszki. Na rys. Wysokość zamontowania zł cza powinna być taka. W osłonach z rur winidurowych przewodami kabelkowymi w wi z kach.

pod warunkiem pokrycia ich warstw tynku o grubości co najmniej 5 mm. Przy krzyżowaniu przewody powinny być oddzie lone co najmniej o 20 mm. • żyły przewodów elektrycznych o przekrojach do 10 mm . przewody i kable elektryczne. pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatuj cej sieć wodoci gow . usy tuowane w miejscu łatwo dost pnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencj osób niepowołanych. gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. • zasad prowadzenia tras przewodów elektrycznych w li niach prostych. • jako uziomy należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków. Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać Insta lacja elektryczna w obiekcie budowlanym 420. Jakim warunkom powinna odpowiadać instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym? Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. Dopuszcza si prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych. w instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodr bnione obwody: oświetlenia górnego (sufitowego). • poł czenia wyrównawcze główne i miejscowe CC. gniazd wtyczkowych do urz dzeń odbiorczych w kuchni. propan butan).7. w budynkach wielorodzinnych. zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodz ce pr d in stalacje wodoci gowe. zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej główne.5. 252 253 . obwody odbiorników zainstalowanych na stałe. (Dz. • urz dzenia ochrony przeciwpożarowej. należy prowadzić w sposób umożliwiaj cy ich wymian bez potrzeby naruszania kon strukcji budynku. lub powyżej jeżeli g stość gazu jest wi ksza od g stości powietrza (np. gdy g stość gazu jest mniejsza od g stości powietrza (np. metan). Oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z tablic administracyjnych. w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych odpowiadaj cych wymogom Pol skich Norm. • wył czniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych. równoległych do kraw dzi ścian i stropów.1 m poniżej poziomych odcin ków instalacji gazowych. umożliwiaj ce odł czenie od sieci zasilaj cej i usytuowane w miejscu do st pnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nr 15. wpływami atmosferycznymi. ł cz ce przewody ochronne PE z cz ściami przewodz cymi in nych instalacji i konstrukcji budynku. zra. prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urz dzeń elek trycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajem nego usytuowania. inne metalowe elementy umieszczone w fun damentach stanowi ce sztuczny uziom fundamentowy. Poziome odcinki przewodów elek trycznych i urz dzeń iskrz cych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0. pomieszczenia w mieszkaniu należy wyposażyć w wypu sty oświetleniowe górne (sufitowe) oraz w niezb dn licz b gniazd wtyczkowych. Instalacja oświetleniowa w po kojach powinna umożliwiać zał czanie za pomoc wy ł czników wieloobwodowych.4. • oddzielny przewód ochronny PE i neutralny N.U.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz PN [29] wymaga si aby w instalacjach elektrycznych stosować: • zł cza instalacji elektrycznej budynku. • wył czniki przeciwporażeniowe różnicowopr dowe. gniazda wtyczkowego do pralki. wykonane wył cznie z miedzi. 140 z późn. poz. a także inge rencj osób niepowołanych. z 1999 r. • urz dzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej. pionowe ci gi instalacji elektrycznej należy prowadzić poza mieszkaniami i po mieszczeniami użytkowymi.

254 255 .2 1. Zabezpieczenie zwarciowe powinno mieć zdolność do przerywania pr du zwarciowego o wartości wi kszej od przewidywanego pr du zwarciowego w takim czasie. 426. k = 135 dla przewodów z żyłami miedzianymi i izolacj z gumy lub polietylenu usieciowanego. polietylenu umocowanego lub z etylenu propylenu. Jak powinny być dokonane zabezpieczenia przecią eniowe? Zabezpieczenia przeci żeniowe powinny być tak dobrane aby wył czenie zasilania nast piło zanim nast pi uszkodzenie izolacji.45 pr du nastawienia. W jakim celu stosuje się zabezpieczenia przewodów? Zabezpieczenia przewodów stosuje si w celu ich ochrony przed skutkami przeci żeń i zwarć oraz w celu ochrony otoczenia przed działa niem ciepła wydzielaj cego si z nadmiernie nagrzanego przewodu. k współczynnik zależny od rodzaju przewodu. 422. obci żalność pr dowa długotrwała przewodu. Jakich przewodów nie wolno zabezpieczać? Zabrania si zabezpieczać: • przewody ochronne PE i ochronno neutralne PEN. 425. aby wy ł czenie zasilania (przerwanie pr du zwarciowego) nast piło zanim wyst pi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach i urz dzeniach. • przewody uziemień ochronnych i roboczych • przewody instalacji odgromowych. że pr d spełnia wymagania zabezpieczenia przeci żeniowego. 427.6. k = 115 dla przewodów z żyłami miedzianymi i izolacj z polwinitu. pr d znamionowy lub nastawiony urz dzenia zabezpieczaj cego. k = 87 dla przewodów z żyłami aluminiowymi z izolacj z gumy. Jakie warunki powinny spełniać charakterystyki czasowo prądowe zabezpieczeń prze cią eniowych przewodów? Charakterystyki czasowo pr dowe zabezpieczeń przeci że niowych przewodów powinny spełniać dwa warunki: • dla wył czników z wyzwalaczami przeci żeniowymi pr d = 1. Ile powinien wynosić prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających przed zwarciem? Znamionowy pr d urz dzeń zabezpieczaj cych przed zwar ciem powinien być mniejszy od obci żalności pr dowej długotrwałej przewodów. 423.4. 428. W jaki sposób nale y sprawdzić prawidłowość doboru zabezpieczenia? Prawidłowość doboru zabezpieczenia należy sprawdzić obli czaj c przekrój przewodu ze wzoru: gdzie: IB I2 pr d obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (pr d obci żenia przewodów). Jak powinny być dobrane zabezpieczenia zwarciowe? Zabezpieczenia zwarciowe powinny być tak dobrane. gdzie: S przekrój przewodu w mm2. k = 74 dla przewodów z żyłami aluminiowymi i izolacj z polwinitu. t czas zwarcia w s (do 5s). Ochrona przewodów przed prądem przetę eniowym 421. poł czeń zacisków lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. pr d zadziałania urz dzenia wył czaj cego. 424. / — wartość skuteczna pr du zwarciowego w A. aby tempera tura przewodów nie przekroczyła temperatury granicznej przy zwarciu. • dla bezpieczników pr d najwi kszy odczytany z charak terystyki pasmowej dla czasu t = lh. można przyj ć.7. Jakie wartości prądu zadziałania b urządzeń wyłączających przyjmuje się praktycznie? W zależności od rodzaju zastosowanych urz dzeń wartość pr du zadziałania I2 może być przyjmowana nast puj co: .

• zmiana sposobu ułożenia lub budowy instalacji pogarsza j ce warunki chłodzenia. Urz dzenia te najcz ściej zbudowane s na bazie warystorów (rezystancji zależnych od napi cia) lub iskier ników. • • 256 257 . Może to być przyczyn uszkodzenia lub zniszczenia urz dzeń i stanowić zagrożenie dla ludzi. Szczytowe wartości przepi ć mog osi gać wartości przekraczaj ce wytrzymałość elektryczn izolacji urz dzeń w dowolnym punkcie instalacji elek trycznej. Mog również pracować oddzielnie. • 4.5 kV). Oba elementy mog być poł czone szeregowo lub równolegle. projektowanych z uwzgl dnieniem zarówno przepi ć atmosferycznych jak i przepi ć ł czenio wych. Czym mogą być spowodowane przepięcia w instalacjach elektrycznych nn? Przepi cia w instalacjach elektrycznych nn mog być spowo dowane wyładowaniami atmosferycznymi (przepi cia zewn trzne) lub czynnościami ł czeniowymi (przepi cia wewn trzne). 432. • zmiana rodzaju przewodu na przewody o mniejszej obci żalności pr dowej. w których poziom przepi ć jest kontrolowany np. w zestawach lub wewn trz urz dzeń. Jakie urządzenia stosuje się do ochrony przed przepięciami w instalacjach elektrycz nych? Do ochrony przed przepi ciami w instalacjach elektrycznych stosuje si ograniczniki przepi ć. • wył czniki wyposażone w wyzwalacze przeci żeniowe i dobezpieczeniowe wkładki topikowe typu g II.5 kV). Gdzie powinny być usytuowane zabezpieczenia zwarciowe i przecią eniowe? Zabezpieczenia zwarciowe i przeci żeniowe powinny być za instalowane przed punktem w którym nast puje: • zmiana przekroju przewodu na mniejszy. • wył czniki współpracuj ce z bezpiecznikami topikowymi. • nie dalej jak 3 m od punktu rozgał zienia. W tej kategorii przepi cia wyst puj ce w sieci 220/380 V powinny być ograniczone do 6 kV. • wkładki topikowe g I (wkładki ogólnego przeznaczenia). 430.429. a także ustalono wymagania dotycz ce wytrzymałości udarowej izolacji tych odcinków instalacji i zainsta lowanych tam urz dzeń: • kategoria IV dotyczy instalacji i urz dzeń na pocz tku instala cji (podejściu do obiektu). 433. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycz nych nn 431.7. • urz dzenia elektroniczne. kategoria III dotyczy instalacji stałych i urz dzeń w insta lacjach lub w cz ściach instalacji nie narażonych bezpo średnio na przepi cia atmosferyczne zredukowane oraz przepi cia ł czeniowe (w sieci 220/380 V przepi cia po winny być ograniczone do 4 kV). przez ochronniki (w sieci 220/380 V przepi cia nie powinny przekroczyć 1. w której mogą występować przepięcia? W Polskiej Normie [44] poszczególne fragmenty instalacji po dzielono na kategorie od IV do I. kategoria I dotyczy urz dzeń i elementów stosowanych tylko w cz ściach instalacji. kategoria II dotyczy urz dzeń stosowanych w cz ściach in stalacji nie narażonych bezpośrednio na przepi cia atmosfe ryczne ale narażone na przepi cia ł czeniowe (w sieci 220/380 V przepi cia nie powinny przekraczać 2.7. Na jakie kategorie przepięć dzieli się fragmenty instalacji elektrycznej. Jakie urządzenia stosuje się do zabezpieczenia przewodu przed przecią eniem i zwar ciem? Do zabezpieczenia przewodu przed przeci żeniem i zwarciem można stosować: • wył czniki wyposażone w wyzwalacze przeci żeniowe i zwarciowe.

nazw oraz miejsce ich montażu przedstawiono w tablicy 4.02) 258 259 . jeżeli przewód N nie jest na po cz tku instalacji uziemiony. rozdzielnica główna. • odporności udarowej chronionych urz dzeń. L3. N) i szyn uziemiaj c lub przewód ochronny. przepi ciami „przepuszczonymi" przez odgromniki D (III)* ochronnik prze ciwprzepi ciowy ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi indukowanymi i ł czeniowymi Uwaga: * oznaczenie zgodnie z CEI IEC 61643 1 (1998. w obiektach posiadaj cych instalacj piorunochronn do ochrony urz dzeń o odporności udarowej na poziomie 6 kV stosujemy układ ograniczników klasy B (I). podrozdziel nica rozgał zienia instalacji elektrycznej w obiek cie budowlanym. Ma rys. L2. W przypadku niemożności spełnie nia tych wymogów z powodu parametrów instalacji należy zast pczo wł czyć cewki odsprz gaj ce mi dzy stopnie ochrony. przepi ciami atmosferycznymi oraz ł czeniowymi 435. rozdzielnica główna. Podział ograniczników przepifć stosowanych w sieci elek troenergetycznej niskiego napi cia (do 1 kV) [19] Klasa Nazwa ogranicznika odgromnik do zastosowania w liniach napowietrznych Przeznaczenie Miejsce montażu A linie elektroenerge ochrona przed przepi ciami tyczne niskiego atmosferycznymi i ł czeniowymi napi cia miejsce wprowadzenia instalacji do obiektu posiadaj cego instala cj odgromow . Zł cze.26. tablica rozdzielcza gniazda wtykowe lub puszki w instalacji oraz bezpośrednio w urz dzeniach B (I)* odgromnik ochrona przed bezpośrednim oddziaływaniem pr du pioruno wego (wyrównywanie potencja łów w obiektach budowlanych). Odgromniki powinny być wł czone mi dzy każdy przewód fazowy i uziom oraz mi dzy przewód neutralny i uziom. W praktyce stosuje si układ jednostopniowy i wielostopniowy: • układ jednostopniowy należy stosować: w niewielkich obiektach bez instalacji piorunochron nej stosujemy tylko ograniczniki klasy C (II). przepi ciami ł czeniowymi. 436. Od czego zale y liczba stopni ochronnych oraz ich rozmieszczenie w instalacji elek trycznej obiektu? Liczba stopni ochronnych oraz ich rozmieszczenie zależy od: • sposobu ochrony odgromowej obiektu (obiekt posiada lub jest pozbawiony urz dzenia piorunochronnego).52 C (II)* ochronnik prze ciwprzepi ciowy ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi indukowany mi. • rozmieszczenia urz dzeń w obiekcie. W przypadku ograniczników firmy DEHN odległość mi dzy odgromnikiem B i ochronnikiem przepi ć klasy C powinna być wi ksza lub równa 15 m. które podawane s przez producen tów ograniczników. rozdzielnica oddziało wa. 4. Mi dzy ogranicznikami różnych stopni należy utrzymać minimalne odległości liczone po przewodach. Tablica 4. Przeznaczenie ograniczników przepi ć w poszczególnych kla sach. W jaki sposób nale y instalować odgromniki tworzące pierwszy stopień ochrony i ochronniki tworzące drugi i trzeci stopień ochrony? Odgromniki tworz ce pierwszy stopień ochrony należy insta lować bezpośrednio w zł czu lub rozdzielnicy głównej. Jeżeli stosujemy układ wielostopniowy to ochronniki przeciw przepi ciowe powinny być wł czone mi dzy każdy przewód czynny (LI.434. • układ wielostopniowy jest to typowy układ ochronny sto sowany w obiektach posiadaj cych instalacj pioruno chronn . Mi dzy ochronnikami klasy C i klasy D odle głość powinna wynosić około 5 m. Jaki jest podział ograniczników przepięć stosowanych w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (do 1 kV)? Ograniczniki przepi ć przeznaczone do montażu w instalacji elektrycznej niskiego napi cia (do 1 kV) można podzielić na cztery klasy.26.

przedstawiono wielostopniowy układ poł czeń ograniczników przepi ć w systemie sieciowym TN C S.8. • dobór przewodów do obci żalności pr dowej. • obecność przegród ogniowych i innych środków zapobie gaj cych rozprzestrzenianiu si pożaru i ochrony przed skutkami cieplnymi. • ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (przez po miar rezystancji). Urządzenie pioruno chron ne 438. • poprawność poł czeń przewodów • dost p do urz dzeń. [103] 4. Do odbioru powin na być przedłożona dokumentacja techniczna. ł czników. Jakie próby nale y przeprowadzić podczas sprawdzenia instalacji? W zależności od potrzeb należy przeprowadzić niżej wymie nione próby. • oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych. Złącze lub rozdzielnica główna Rozdzielnica główna. 4.C. Jakie wymagania muszą być spełnione aby instalacja mogła być przyjęła do i cji? Każda instalacja po jej wykonaniu. Wielostopniowy układ poł czeń ograniczników przepi ć klasy B. • oznaczenia obwodów. rozdzielnica oddziałowa.D w systemie sieciowym TN C S.. • obecność prawidłowo umieszczonych odpowiednich urz dzeń odł czaj cych i ł cz cych. w tym głównych i do datkowych poł czeń wyrównawczych.7. bezpieczników. w miar możliwości w nast puj cej kolejności: • ci głość przewodów ochronnych. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych 437. Co mają na celu oględziny? Ogl dziny maj na celu potwierdzenie. tablica rozdzielcza Urządzenie (odbiornik) 439. Uziom fundamentowy Rys.52. • dobór urz dzeń i środków ochrony w zależności od wpły wów zewn trznych. • rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. zaci sków itp. 440. że zainstalowane urz dzenia elektryczne spełniaj wymagania bezpieczeństwa podane w odpo wiednich normach przedmiotowych. to oprócz uprawnień budowlanych wymagane s świadectwa kwalifikacyjne serii „D" dozoru. umożliwiaj cych wygodn ich obsłu g i konserwacj . Co nale y sprawdzić w czasie oględzin? W zależności od potrzeb w czasie ogl dzin należy sprawdzić: • sposób ochrony przed porażeniem pr dem elektrycznym (dotyczy ochrony podstawowej i dodatkowej). rozdzielnica na kondygnacji. Ogl dziny należy wykonywać przed przyst pieniem do prób i po odł czeniu zasilania instalacji. a przed przekazaniem do eks ploatacji powinna być poddana ogl dzinom i próbom celem sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania normy [42] „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze". • wybór i nastawienie urz dzeń ochronnych i sygnalizacyjnych. Osoby dokonuj ce odbioru powinny mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia bu dowlane). • umieszczenie schematów i tablic ostrzegawczych. 261 260 . Jeżeli instalacje elektroenergetyczne maj być jednocześnie przyj te do eksploatacji.

Przegl dy instalacji powinny obejmować w szczególności: • szczegółowe ogl dziny. 4. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądów instalacja elektrycznych? Terminy i zakres wykonywania przegl dów instalacji powinien wynikać z przeprowadzonych ogl dzin. • pomiary napi ć i obci żeń. 4.• • • rezystancji podłogi i ściany. • sprawdzenie ci głości przewodów ochrony przeciwpora żeniowej. 441. • ochrony przeciwporażeniowej.7. Co nale y do obowiązków osób eksploatujących instalacje? Do obowi zków osób prowadz cych eksploatacj instalacji należy: • pełnienie dyżurów zmianowych i wykonywanie czynności ł czeniowych. Uwaga: W praktyce pomiar ten można wykonać tylko w trakcie monta żu instalacji przed przył czeniem odbiorników.10. Ile powinny wynosić minimalne wartości rezystancji izolacji? Rezystancj izolacji należy zmierzyć: • mi dzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa. ł czników itp. • okresowe ogl dziny i przegl dy instalacji.27. izolatorów i ich zamocowania • dławików uszczelniaj cych w miejscu wprowadzenia prze wodów do odbiorników. Minimalne wartości rezystancji izolacji wg [42] Napi cie nominalne obwodu V SELV i FELV w zależności od warunków środowiskowych Napi cie probiercze pr ciu stałego V 250 500 1000 Rezystancja izolacji 443. zabezpieczaj cych i automatyki. samoczynnego wył czenia zasilania. wymiana wkładek topikowych. • czynności konserwacyjne i naprawy zapewniaj ce po prawn prac instalacji. • stan napisów i oznaczeń. tablic ostrzegawczych.7. • usuwanie zakłóceń (np.9.7.27. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin instalacji elektrycznych? Ogl dziny instalacji należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat.). • urz dzeń steruj cych. W zakres ogl dzin instalacji elektrycznej wchodzi sprawdzenie stanu: • widocznych cz ści przewodów. • remonty instalacji. skrzynek przył czeniowych i sprz tu. • pomiary i próby określone w pkt. prób biegunowości (sprawdzić czy wszystkie ł czniki s wł czone jedynie w przewody fazowe). • osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów. 3 4 Zgodnie z przepi Nie rzadziej niż co 5 lat. Minimalne wartości rezystancji izolacji podane s w tablicy 4. w miar sami w sprawie możliwości w okresie najwi k obci żeń pr dem przewodów i kabli. 4. • mi dzy każdym przewodem roboczym a ziemi . 262 263 . 444. Tablica 4. szego obci żenia. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych instalacji oraz terminy wykonania [16] Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych instalacji oraz terminy wyko nania 1 Instalacje o napi ciu znamiono wym do 1 kV 2 Pomiar napi ć i obci żeń.10. Eksploatacja instalacji elektrycznych 442.

Zgodnie z przepi sami w sprawie ochrony przeciw porażeniowej. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej 4. Pomiar rezy stancji uzie mień robo czych i ochronnych. 1. 3 4 1. 4. W bateriach o mocy znamionowej do kilkudziesi ciu kilowarów stosuje si kondensatory o mocy zna mionowej do 12. I. Co nazywamy baterią kondensatorów? Bateri kondensatorów nazywamy zestaw złożony z poł czo nych elektrycznie jednostek kondensatorowych oraz pomocniczych urz dzeń zwi zanych z ich ruchem elektrycznym. Jakie urządzenia zalicza się do urządzeń pomocniczych baterii kondensatorów? Do urz dzeń pomocniczych zwi zanych z ruchem baterii kon densatorów zalicza si oporniki rozładowcze. Odpowiadaj ce wymaganiom przy przyjmowaniu do eksploatacji.1. Sprawdzenie ci głości prze wodów ochro ny przeciwpo rażeniowej. Instalacje w pozostałych pomieszczeniach nie rzadziej niż co 5 lat. urz dzenia ochrony przeciwporażeniowej. układy zabezpieczeń i sterowania.1 2 Sprawdzenie skuteczności działania środ ców ochrony jrzeciw pora żeniowej. Jakie kondensatory stosowane są w bateriach o napięciu do 1 kV? W bateriach o napi ciu do 1 kV s stosowane kondensatory trójfazowe poł czone w trójk t. Instalacja na otwartym po wietrzu albo w pomieszczeniach o wilgotności wzgl dnej wyższej niż 75% do 100%.8. 3. W bateriach o wi kszej mocy znamionowej s stosowane kondensatory od 20 kVAr do 50 kVAr. 2. Co nazywamy członem baterii kondensatorów? Członem baterii kondensatorów nazywamy elektrycznie wy dzielon cz ść baterii kondensatorów. II i III niebez pieczeństwa pożarowego lub kat. I. wyposażon w aparat ł czenio wy umożliwiaj cy jej wł czenie i wył czenie spod napi cia. Budowa baterii kondensatorów 445. 3. Instalacje w pomieszczeniach o wilgotności wzgl dnej wyższej niż 75% do 100% zapylonych oraz zaliczonych do kat. Instalacje w pomieszczeniach o wyziewach żr cych lub zali czonych do kat. j. I. II i III zagrożenia ludzi nie rzadziej niż co 5 lat. Ł czy si je równolegle. powietrza wyższej niż +35°C lub o wyziewach żr cych nie rzadziej niż raz w roku. Pomiar rezy stancji izolacji przewodów roboczych instalacji. niezależ nie od innych cz ści baterii. 449. o temp.53. 2.8. 264 265 .5 kVAr.II i III niebezpieczeństwa pożarowego lub kat. II i III zagrożenie ludzi nie rzadziej niż raz w roku.w. I. Instalacje w pozostałych pomieszczeniach nie rzadziej niż co 5 lat. 448. wył czniki lub rozł czniki. otrzymuj c potrzebn moc baterii. po wietrza wyższej niż +35°C lub zapylonych nie rzadziej niż co 5 lat. Jakie łączniki nale y stosować do włączania i wyłączania baterii kondensatorów spod napięcia i ich członów o napięciu do 1 kV? Do wł czania i wył czania spod napi cia baterii kondensato rów i ich członów o napi ciu do 1 kV należy w zależności od wartości pr dów i cz stotliwości ł czeń stosować styczniki. Budow kondensatora nowoczesnej konstrukcji przedstawiono na rys. 446. 4. Instalacja na otwartym po wietrzu albo w pomieszczeniach o wilgotności wzgl dnej ok. 100% o temp. 447.

Jak powinny być przyłączone i rozmieszczone urządzenia rozładowcze i zaciski uzie miające w baterii kondensatorów? Baterie kondensatorów.54. przystosowa ne do pracy w przestrzeni otwartej (na wolnym powietrzu) mog pra cować przy temperaturze otoczenia w granicach od 40°C do +45°C. aby współczynnik mocy osi gn ł wartość blisk jedności. 454. 266 .54. Budowa kondensatorów nowoczesnej konstrukcji. Konstrukcja baterii umożliwia jej ustawienie w pomieszczeniach ogólnie dost pnych. 455. Do czego słu ą regulatory mocy biernej? Regulatory mocy biernej przeznaczone s do automatycznej regulacji mocy zał czonych kondensatorów w baterii. Z jakich podstawowych członów składa się bateria kondensatorów? Bateria kondensatorów składa si z członu zasilaj co sterowniczego oraz odpowiedniej liczby członów kondensatorowych. a w razie podziału baterii na człony każdy jej człon należy wyposażyć w urz dzenia rozładowcze przył czone na stałe oraz w odpowiednio rozmieszczone zaciski uziemiaj ce. [91] 450. 4.53. Zaciski uziemiaj ce należy tak rozmieścić w baterii kondensatorów. zgodnie z chwilo wym zapotrzebowaniem sieci tak. Człon kondensatorowy zazwyczaj zał czany jest stycznikiem. 4. aby istniała możliwość dogodnego wykonania dodatkowego rozłado wania całej baterii i poszczególnych jej członów oraz uziemienia faz i punktu zerowego baterii. Bateria kondensatorów slatycviych. Przykładowy typ takiej baterii kondensatorów pokazano na rys. mog pracować przy temperaturze otoczenia w granicach od 10°C do +45°C. Przy jakiej temperaturze otoczenia mogą pracować kondensatory energetyczne? Kondensatory energetyczne niskiego i wysokiego napi cia. Jakie baterie kondensatorów nie muszą posiadać urządzenia rozładowczego? Urz dzenia rozładowczego mog nie posiadać baterie kondensa torów przył czone bezpośrednio (bez ł czników) do zacisków uzwojeń silników. przystosowane do eksploatacji w pomieszczeniach zamkni tych. zamontowane mi dzy izolatorami przepustowymi każdego kondensatora. 4. że po odł czeniu konden satora od sieci napi cie na kondensatorze zostaje obniżone do 50 V w czasie 60 sekund. Kondensatory energetyczne wysokiego napi cia. W jakim czasie następuje rozładowanie kondensatorów energetycznych przez oporniki rozładowcze? Oporniki rozładowcze kondensatorów energetycznych niskie go napi cia s tak dobrane przez wytwórc . 453. Obecnie na rynku znajduj si różnego 267 Rys. transformatorów lub przekładników napi ciowych. Do roz ładowania baterii służ rezystory rozładowcze.4 5 1 . Czas rozładowania kondensatorów wysokiego napi cia wynosi 300 sekund. 452. Rys.

• r czna regulacja prac baterii. • wyjście do współpracy z komputerem.8.56). 3) Kompensacja indywidualna polega na przył czeniu kondensato rów wprost do zacisków odbiornika. 2) Kompensacja grupowa polegaj ca na przył czaniu poszczegól nych baterii do szyn rozdzielni niskiego napi cia w stacjach od działowych lub punktach zgrupowania odbiorników pobieraj cych energi biern .rodzaju regulatory mocy biernej produkcji krajowej i zagranicznej. Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomoc konden satorów 456. Jakie istnieją sposoby kompensacji mocy biernej? Istniej cztery sposoby kompensacji mocy biernej.2. Rys. 4. W jaki sposób powinny być przyłączone baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej silników wyposa onych w przełącznik gwiazda trójkąt? Przy stosowaniu indywidualnej kompensacji mocy biernej sil ników wyposażonych w przeł czniki gwiazda trójk t baterie konden satorów powinny być przył czone w sposób uniemożliwiaj cy po wstanie. w czasie przeł czania. Posiadaj one różn ilość wyjść np. 4. • sygnalizacja uszkodzenia baterii.56. 4. Wygl d elektronicznego regulatora mocy biernej przedstawiono na rys.55. S to: 1) Kompensacja centralna polegaj ca na zainstalowaniu baterii kondensatorów w stacji zasilaj cej po stronie wysokiego lub ni skiego napi cia. 12 steruj cych stycznikami baterii kondensatorów przy dowolnym szeregu regulacyjnym od 1:1:1:1 do geometrycznego 1:2:4:8:16. 457. b) układ pomocniczy. Elektroniczny regulator mocy biernej RC9 M: a) płyta czołowa regulatora. 4) Kompensacja mieszana polega na stosowaniu wszystkich sposo bów rozmieszczenia kondensatorów. 5. napi cia fazowego i nat że nia pr du oraz zawartości wyższych harmonicznych. 4.55. •analogowe lub cyfrowe mierniki pozwalaj ce na pomiar i mocy czynnej. 6. 268 269 .1 • zabezpieczenie przed nadmiern temperatur otoczenia. przerwy w obwodzie: bateria konden satorów uzwojenie silnika (rys. Regulatory posiadaj wiele funkcji i zabezpieczeń jak: • prawidłowość poł czenia regulatora. biernej. Rys. 4. • zabezpieczenie baterii przed nadmiernych wzrostem na pi cia zasilaj cego (odł czenie kondensatorów przy prze kroczeniu 1. Schemat poł czeń kondensatora trójfazowego do kompensacji mocy biernej silnika zał czanego przeł czni kiem gwiazda trójk t.

4. Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej 458. 270 271 . 463. a w pomieszczeniu 35°C. 459. Podczas próbnej pracy obserwuje si kon densatory. Moc potrzebnej baterii obliczamy z zależności. Nie powinny wyst pować szumy. wartość tangensa któr chcemy uzyskać (np. Po usuni ciu ewentu alnych usterek można bateri przekazać do eksploatacji. 7. znaczne wybrzuszenie ścianek. iskrzenie na rezy storach rozładowczych.8. a nast pnie na zał czeniu baterii do sieci na okres 24 godzin.8. Kiedy mo e nastąpić przyjęcie do eksploatacji baterii kondensatorów? Przyj cie do eksploatacji baterii nowych lub po remoncie może nast pić po przeprowadzeniu badań odbiorczych z wynikiem pozy tywnym odpowiadaj cym właściwej normie oraz po przeprowadzeniu prób pracy baterii. Eksploatacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej 4. Po upływie 24 godzin bateri wył cza si .4). Prowadzenie eksploatacji i programy pracy 460.1. Podczas próbnej pracy należy co godzin mierzyć temperatur wewn trz baterii i w pomieszczeniu. przeznaczonych do kompensacji mocy biernej silników elektrycznych lub transformato rów. wartość tangensa odbiorników obliczona ze wzoru: (2) (suma mocy czynnych odbiorników). moce bierne znamionowe odbiorników w kVAr. Po około dwunastu godzinach temperatura powin na si ustalić. Co powinien uwzględniać program pracy? Program pracy powinien uwzgl dniać w szczególności: • utrzymanie wymaganego stopnia skompensowania mocy biernej we wspólnej sieci elektroenergetycznej. ustalonej Z katalogu firm produkuj cych baterie wybieramy baterie o mocy zbli żonej do wyliczonej ze wzoru 3. Temperatura wewn trz baterii powinna wynosić 45°C. dokonuje si ogl dzin baterii. Ile powinny wynosić moce znamionowe baterii kondensatorów przeznaczonych do kompensacji mocy biernej silników elektrycznych lub transformatorów? Moce znamionowe baterii kondensatorów. 4 .3. wycieki syci wa. (3) 4 .4. z umowy z zakładem energetycznym). 4 6 1 . 462. W jaki sposób dobieramy moc baterii kondensatorów do kompensacji grupowej? Moc baterii kondensatorów do kompensacji grupowej dobie ramy na podstawie danych znamionowych odbiorników w nast puj cy sposób: należy ustalić nast puj ce wielkości: moce czynne znamionowe odbiorników w kW. W jaki sposób powinna być prowadzona eksploatacja baterii kondensatorów? Eksploatacja baterii kondensatorów powinna być prowadzona zgodnie z instrukcj eksploatacji na podstawie programów pracy (nie dotyczy baterii przył czonych bezpośrednio do urz dzeń). nie powinny być wi ksze od ich mocy biernych stanu jałowego. Moc biern znamionow odbiornika obliczamy ze wzoru: (1) przy czym: obliczamy z cos odbiornika. Nα czym polega próba pracy baterii? Próba pracy baterii polega na sprawdzeniu pracy regulatora. trzaski. Po rozładowaniu kon densatorów przez rezystory rozładowawcze oraz po obowi zkowym dodatkowym rozładowaniu każdego kondensatora dr żkiem do rozła dowania (rys. 8 .

• stan aparatury ł czeniowej. • stwierdzenia innych zakłóceń i uszkodzeń. przeprowadzić rozłado wanie poszczególnych grup i całej baterii za pomoc uziemionego dr żka (rys.2. Programy pracy baterii kondensatorów powinny być opraco wywane nie rzadziej niż co 5 lat. • stan poł czeń i przewodów roboczych. Jakie środki bezpieczeństwa nale y zachować przed dotknięciem lub zbli eniem się do baterii wyłączonej spod napięcia? Przed dotkni ciem si lub zbliżeniem do cz ści wiod cych pr d oraz do nieuziemionej cz ści obudowy kondensatorów należy. a dla baterii wyposażonych w regula cj r czn nie rzadziej niż raz w roku. 272 273 . ustalonego przez jednostk zarz dzaj c wspóln sieci . • wyeliminowanie lub ograniczenie przekompensowania. przy której na zaciskach poszczególnych kondensatorów utrzymywałoby si w sposób trwały napi cie wyższe niż 110% napi cia znamionowego.na podstawie przebiegów dobowych i sezonowych obci żeń i poziomu napi ć.4. 467. Przerwanie obwodu rozładowania może nast pić po całkowitym rozładowaniu baterii. • śladów przegrzania zacisków kondensatorów lub poł czeń przewodów. wyst pienia różnych pr dów fazowych w stosun ku do pr du fazy o najwi kszym obci żeniu przekraczaj cym 5% dla baterii ł czonych w gwiazd i 10% dla ł czo nych w trójk t. • utrzymanie wymaganego współczynnika mocy. Dopuszcza si jednorazowe zał czenie bez usuni cia przyczyn wył czania baterii. • wnioski i polecenia jednostek upoważnionych do dyspo nowania moc . • stan wskazań aparatury pomiarowej. Kiedy wolno załączyć ponownie pod napięcie baterię kondensatorów wyłączoną samo czynnie przez zabezpieczenie? Baterie wył czone samoczynnie przez zabezpieczenie można zał czyć ponownie po usuni ciu przyczyn wył czenia. Kiedy baterię nale y wyłączyć spod napięcia. 4. • stan izolatorów. konstrukcji nośnej i przewodów robo czych. jeżeli zał czenie to ułatwi umiejscowienie uszkodzeń. Oględziny i przeglądy baterii kondensatorów 468. niezależnie od rozładowania samoczynnego. • stan nagrzania poszczególnych kondensatorów. • przegrzanie kondensatora (zmiany barwy znacznika ter mokolorowego). 465. zmierzaj ce do poprawy warunków pracy urz dzeń wspólnej sieci. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin baterii kondensatorów? W zakres ogl dzin kondensatorów wchodzi sprawdzenie: • stanu kondensatorów (wybrzuszenia wycieki). niezale nie od wyłączeń programowych? Bateri kondensatorów należy wył czyć spod napi cia. • wyraźnego wycieku syciwa z kondensatora. zabezpieczeń. 466.8. • wyst pienie temperatury otoczenia przekraczaj cej do puszczaln wartość określon w instrukcji fabrycznej. • wzrostu ustalonego pr du powyżej 130% pr du znamio nowego. W jakich terminach powinna być dokonywana ocena stanu technicznego baterii konden satorów? Ocena stanu technicznego baterii kondensatorów powinna być przeprowadzona nie rzadziej niż raz na 5 lat. regulatorów. • stan poł czeń i przewodów ochrony przeciwporażeniowej. nieza leżnie od wył czeń programowych w razie: • wzrostu napi cia na zaciskach baterii powyżej wartości. jeżeli ka dzie kondensatorów oznakowano termokolorami. • stan urz dzeń rozładowczych. • wyraźnego wybrzuszenia kadzi kondensatora. 7.4). 464.

• bezpośrednio przed zał czeniem pod napi cie baterii kon densatorów przez obsług . 472. Pomiary eksploatacyjne 471. 470. Terminy i zakresy przegl dów baterii kondensatorów powinny wynikać z przeprowadzonych ogl dzin oraz oceny stanu technicznego baterii.3. stwierdzenie w drodze pomiaru braku zwarcia pomi dzy za ciskami a obudow kondensatora z izolowanymi wszystkimi biegunami. • 15 % dla kondensatorów o napi ciu do 1 kV. • sprawdzenie poprawności nastawienia zabezpieczeń. • czynności konserwacyjne. • po wyst pieniu znacznych asymetrii napi ć w sieci elek troenergetycznej spowodowanych prac baterii kondensa torów. 4. • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej. jeżeli w okresie postoju baterii mogły powstać okoliczności mog ce w czasie zał czania stanowić zagrożenie dla ludzi lub otoczenia. Kiedy wyniki pomiarów nale y uznać za pozytywne? Wyniki pomiarów należy uznać za pozytywne jeżeli: 1) różnica pojemności kondensatora w stosunku do wartości po jemności pomierzonej przy przyjmowaniu do eksploatacji nie przekracza: • 3% dla kondensatorów o napi ciu wyższym niż 1 kV. • sprawdzenie ci głości obwodu rozładowania. • pomiar obci żenia pr dowego poszczególnych faz baterii.8. nie przekracza: • 5% dla baterii ł czonych w gwiazd . • • sprawdzenie stopnia nagrzania poszczególnych kondensa torów. • próby funkcjonowania ł czników i zabezpieczeń. W jakich terminach przeprowadza się oględziny baterii kondensatorów? Ogl dziny baterii kondensatorów należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku. • kontrola równomierności obci żenia poszczególnych faz baterii. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądu baterii kondensatorów? W zakres przegl du baterii kondensatorów wchodz nast puj ce czynności: • ogl dziny. Kiedy dokonuje się pomiarów pojemności kondensatorów? Pomiarów pojemności kondensatorów oraz kontrol równo miernego rozkładu pojemności na poszczególne fazy i grupy baterii dokonuje si : • po wymianie kondensatora lub powi kszenia mocy. Ogl dziny baterii kondensatorów przył czonych bezpośrednio (bez ł czników) do urz dzeń elektroenergetycznych należy przepro wadzić podczas ogl dzin tych urz dzeń. w odniesieniu do fazy o najwi kszej pojemności.469. 3) różnica pojemności dla grup ł czonych szeregowo w fazie baterii nie przekracza 4% w odniesieniu do grupy o najwi kszej pojemności.4. • po wyst pieniu nierównomiernego obci żenia poszczegól nych faz baterii. oraz: • po stwierdzeniu nieprawidłowości pracy baterii. • 15% dla baterii ł czonych w trójk t. • pomiar napi cia zasilania. 2) różnica pojemności poszczególnych faz baterii. 274 275 . • po wykryciu na kondensatorach śladów pr du zwarcia do ziemnego lub śladów przegrzania.

Transforma tor spawalniczy z dławi kiem na wspólnym rdzeniu: 1 — uzwojenie pierwotne.9. Rodzaje i budowa spawarek 473. Nα czym polega spawanie elektryczne? Spawanie elektryczne polega na ł czeniu metali przez topienie brzegów cz ści ł czonych za pomoc łuku elektrycznego. 3 uzwojenie dławika.58). Rys. 478.4.9.57. 4. • symetryczne obci żenie sieci elektrycznej. 2 dławik. Jakie właściwości muszą mieć spawarki? Spawarki musz mieć właściwości umożliwiaj ce zapalenie i utrzymanie si łuku elektrycznego przez dłuższy czas. Do wad zalicza si : • mał sprawność. Jak zbudowane są transformatory spawalnicze? Transformatory spawalnicze budowane s najcz ściej jako: a) transformatory spawalnicze z dławikiem na wspólnym rdzeniu (rys. 475. a stosowanie ich jest ograniczone do niezb dnych przypadków. • wysok cen . 4. 477. Napi cie za płonowe (biegu jałowego) potrzebne do zapalenia si łuku elektrycz nego wynosi od 55 V do 100 V. Rys. • • spawarki transformatorowe (transformatory spawalnicze). • wysoki współczynnik mocy. • dobre własności spawalnicze. Napi cie przy którym łuk si pali wy nosi około 25 V. 476. 2 — uzwojenie wtórne. 276 211 . 4. Jakie zalety i wady mają spawarki wirujące? Spawarki wiruj ce maj nast puj ce zalety: • brak wpływu wahań napi cia sieci na proces spawania.1.57). b) transformator spawalniczy z oddzielnym dławikiem (rys. Silnikiem na p dowym jest zazwyczaj trójfazowy silnik indukcyjny (rzadziej spali nowy lub pr du stałego).58. że wycofane s z produkcji. spawarki prostownikowe (prostowniki spawalnicze). przy użyciu elektrod lub drutu spawalniczego. Spawarki i zgrzewarki 4. Najcz ściej stosowan pr dnic spawalnicz jest pr dnica z polem poprzecznym (Rosenberga) lub pr dnica obcow zbudna z uzwojeniem rozmagnesowuj cym. 4 ruchoma cz ść rdzenia. 474. Jak zbudowane spawarki wirujące? Spawarki wiruj ce s zespołami dwumaszynowymi składaj cymi si z silnika nap dowego i pr dnicy spawalniczej. • duże nat żenie hałasu. Transformator spawalniczy z oddzielnym dławikiem: 1 — transforma tor. 3 ruchoma cz ść rdzenia dławika. Jakiego rodzaju spawarki stosuje się do spawania elektrycznego metali? Do spawania elektrycznego metali stosuje si nast puj ce ro dzaje spawarek: • spawarki wiruj ce. Wady te powoduj . 4.

TD transduktor. 2 bocznik magnetyczny. US elektroniczny układ stero wania tyrystorów. b) schemat blokowy: Pl — ł cznik sieciowy. regulacja pr du spawania. Rl — bocznik pomiarowy. US układ steruj cy. a) Rys.61. S] — prostownik regulowany. S 2 prostownik. 4. Regulacj pr du spawania uzyskuje si przez zmian reaktancji induk cyjnej w obwodzie za pomoc dławika lub bocznika magnetycznego. R„.61). 3 b) Rys. Prostownik spawalniczy ze sterowaniem transduktorowym: a) schemat ideowy: 1 transformator zasilaj cy. Ze wzgl du na sposób regulacji pr du spawania rozróżniamy nast puj ce prostowniki spawalnicze: a) prostownik spawalniczy ze sterowaniem transduktorowym (rys. Tl trans formator zasilaj cy. b) schemat blokowy: Pl ł cznik sieciowy. L dławik. c) prostownik spawalniczy z regulacj za pomoc zaczepów trans formatora. Transformator spawal niczy z bocznikiem magnetycznym: 1 rdzeń transformatora. V7 dioda zerowa. 4. Jak zbudowane są prostowniki spawalnicze? Prostownik spawalniczy składa si z transformatora zasilaj ce go oraz zespołu prostowniczego. a) schemat ideowy: T transformator zasilaj cy. VI—V2 prostownik tyry stor owo diodowy. 2 iransduktor.60.60). Dl dławik. 479. 4. Sl prostownik. P2 przeł cznik zakresów. 4.c) transformator spawalniczy z bocznikiem magnetycznym (rys. Prostownik spawalniczy z układem sterowania tyrystorów. 4. T transformator. RO — rezystor. 3 — zespól prostowniczy. Rys. 4. R„. Spawarki transformatorowe posiadaj duż sprawność. R bocznik pomiarowy. regulacja pr du spawania. b) prostownik spawalniczy z układem sterowania tyrystorów (rys. Sprawność prostowników spawalniczych wynosi (65 72)% 278 279 .59.59).

• zabezpieczyć odpowiednimi osłonami. • liniowe. w szczególności metalowym lub wilgotnym. 484. Wywieraj c nacisk na tak rozgrzane materiały uzyskuje si poł czenie (bez użycia dodatkowego spoiwa). pneumatycznych. Kiedy urządzenie spawalnicze (spawarka lub zgrzewarka) mo e być przyjęte do eks ploatacji? Urz dzenie spawalnicze nowe lub po remoncie może być przyj te do eksploatacji po stwierdzeniu pozytywnych badań przepro wadzonych w zakresie ustalonym w pkt. 481. 280 281 .9. W jaki sposób nale y zabezpieczać przewody zasilające urządzenia oraz przewody spawalnicze przed uszkodzeniem mechanicznym? Przewody zasilaj ce oraz spawalnicze powinny być zabezpie czone przed uszkodzeniami mechanicznymi w nast puj cy sposób: • prowadzić je tras wykluczaj c możliwość uszkodzeń przez ruch urz dzeń transportowych. • urz dzeń mechanicznych. 1 . 4 . Wskutek oporu elektrycznego w miejscu styczności materiały nagrzewaj si (ciepło Joule'a) do odpowiedniej temperatury zależnej od rodzaju ł czonych materiałów. Rys. Uproszczony schemat obwodu zgrzewarki przedstawiono na rys. 3 . Jaki jest podział zgrzewarek według rodzaju wykonywanych złączy? Zgrzewarki dzielimy według rodzaju wykonywanych zł czy na: • doczołowe. 485.5 5 15) V. Rodzaje i budowa zgrzewarek 480. 4. 9 . • zawiesić je na odpowiednich stojakach przenośnych. • elektronicznego urz dzenia steruj cego.62. Uproszczony schemat obwodu zgrzewarki. Gdzie nie wolno u ywać spawarek transformatorowych? Spawarek transformatorowych nie wolno używać do spawania r cznego w pomieszczeniach ciasnych oraz na podłożu przewodz cym pr d. Zagadnienia ogólne 483. W jaki sposób powinny być łączone przewody spawalnicze powrotne? Przewody spawalnicze powrotne powinny być ł czone bezpo średnio z przedmiotem spawanym. Z jakich zespołów składa się zgrzewarka? Zgrzewarka składa si z nast puj cych zespołów: • transformatora dostarczaj cego pr d o dużym nat żeniu i niskim napi ciu (2.2. 482.4. 4. 4. hydraulicz nych spełniaj ce różne funkcje mi dzy innymi służ ce do uchwycenia elektrod oraz ich dociśni cie w odpowiednim momencie.9. 3 . Na czym polega zgrzewanie elektryczne oporowe? Zgrzewanie elektryczne oporowe polega na ł czeniu metali w wyniku przepływu pr du elektrycznego o dużej g stości i działania siły na zgrzewane elementy w miejscu przepływu pr du.62. 486. • punktowe.4. 9 . Eksploatacja spawarek i zgrzewarek 4 .

W jakich warunkach powinna odbywać się eksploatacja spawarek? Eksploatacja spawarek powinna odbywać si w warunkach uniemożliwiaj cych przepływ pr du spawania w przewodach neutral nych i ochronnych obwodów elektrycznych zasilaj cych spawarki lub inne urz dzenia w miejscu ich zainstalowania. 282 283 . W jakich terminach przeprowadza się oględziny urządzeń spawalniczych? Ogl dziny. 488. 489. 492. 493. • wzrostu temperatury czynnika chłodz cego. • pojawieniu si dymu. • napisy o stosowanych zabezpieczeniach i wielkość ich na stawienia. uruchomienie może nast pić po usuni ciu przyczyn wył czenia.487. 4.9. • napisy określaj ce funkcje przycisków sterowniczych.3. 494. • 10 minut w razie spawania lub zgrzewania automatycz nego. Ile powinno wynosić napięcie urządzeń spawalniczych w stanie jałowym? Napi cie w stanie jałowym urz dzeń spawalniczych nie może przekraczać wartości ustalonych w normach lub warunkach technicz nych (podane jest w DTR). Na podstawie czego oceniamy stan techniczny urządzeń spawalniczych i ich zdolność do pracy? Stan techniczny urz dzeń spawalniczych i ich zdolność do pra cy określamy na podstawie ogl dzin i przegl dów przeprowadzanych okresowo. • nadmiernych drgań i nadmiernego poziomu hałasu. Jakie napisy i oznaczenia powinny być umieszczone na urządzeniach spawalniczych? Na urz dzeniach spawalniczych powinny być umieszczone i utrzymane w stanie czytelnym nast puj ce napisy i oznaczenia: • na wszystkich elementach urz dzenia spawalniczego symbole zgodne z dokumentacj techniczno ruchow . • uszkodzenia układów sterowania i automatycznej regulacji napi cia i pr du. • symbole zacisków ochronnych i wyprowadzeń końców uzwojeń oraz dane na tabliczkach znamionowych. Oględziny i przeglądy 495. Jakie powinny być długości i przekroje przewodów spawalniczych? Długości i przekroje przewodów spawalniczych powinny być dostosowane do znamionowych pr dów spawania i zapewniać możli wie jak najniższe straty energii. W razie po wtórnego wył czenia urz dzenia przez zabezpieczenie. Kiedy wolno ponownie uruchomić urządzenie spawalnicze wyłączone samoczynnie przez zabezpieczenie? Urz dzenie spawalnicze wył czone samoczynnie przez zabez pieczenie można ponownie uruchomić po ogl dzinach i stwierdzeniu. • napisy na podstawach gniazd bezpiecznikowych. określa j ce wymagane pr dy wkładek. urz dzeń spawalniczych należy przeprowadzać w czasie ruchu i w czasie postoju w zakresie i terminach ustalonych w instrukcji eksploatacji. że nie wyst puj objawy świadcz ce o uszkodzeniach. • uszkodzenia instalacji wodnej lub pneumatycznej.2. 490. 491. ognia lub zapachu spalonej izolacji. przeł czników i innych elementach sterowania. jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. a w szczególności: • nadmiernego nagrzewania si poszczególnych cz ści urz dzenia. Kiedy urządzenia spawalnicze nale y wyłączyć spod napięcia? Urz dzenia spawalnicze należy wył czyć spod napi cia na okres każdej przerwy w pracy trwaj cej ponad: • 5 minut w czasie r cznego spawania. Kiedy pracę urządzeń spawalniczych nale y wstrzymać? Prac urz dzeń spawalniczych należy wstrzymać w razie za grożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia oraz w razie stwierdze nia uszkodzenia.

• układów chłodzenia. Kiedy wyniki pomiarów wykonane w czasie eksploatacji urządzeń spawalniczych nale y uznać za zadowalające? Wyniki pomiarów wykonane w czasie eksploatacji urz dzeń spawalniczych należy uznać za zadowalaj ce. • czynności konserwacyjne w zakresie zgodnym z doku mentacj fabryczn . w których pracuj urz dzenia spawalnicze. • badania stanu technicznego w zakresie ustalonym w pkt. W razie stwierdzenia w czasie ogl dzin nieprawidłowości na leży wykonać zabiegi konserwacyjne lub przekazać urz dzenie spa walnicze do remontu. regulatorów i ł czników.496. • rezystancja izolacji urz dzeń spawalniczych w pomieszcze niach o dużej wilgotności wynosi nie mniej niż 0. • prawidłowość działania automatycznego sterowania prac urz dzeń spawalniczych.9.4.5 MO.. 497. jeżeli: • odpowiadaj wymaganiom ustalonym w pkt. 4.4. urz dzeń sterowania i sygnalizacji.prawdzie w szczególności: • prawidłowość działania zaworów i regulacji układu chło dzenia i układu pneumatycznego. • czas poszczególnych faz zgrzewania docisku i przerwy.9. • wymian zużytych cz ści i usuni cie zauważonych uszkodzeń. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądu? Przegl dy powinny obejmować w szczególności: • szczegółowe ogl dziny. • czystości urz dzeń spawalniczych. Co nale y sprawdzić w czasie ruchu próbnego urządzenia spawalniczego? W czasie ruchu próbnego urz dzenia spawalniczego należy . • pomieszczeń. • sprawdzenie stanu technicznego i przeprowadzenie oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. • ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. w terminach ustalonych w dokumentacji fabrycznej. 4. 284 285 . 500. nap dów i pr dnic. lecz nie rzadziej niż raz w roku. • wartości rezystancji izolacji uzwojeń nap dów elektrycz nych urz dzeń spawalniczych odpowiadaj wymaganiom ustalonym w szczegółowych zasadach eksploatacji elek trycznych urz dzeń nap dowych. • działania przyrz dów pomiarowych. W jakich terminach przeprowadza się przeglądy urządzeń spawalniczych? Przegl dy urz dzeń spawalniczych należy przeprowadzać po uprzednim wył czeniu ich spod napi cia. • nagrzania obudowy i łożysk oraz poziomu hałasu i drgań. • działanie przeł cznika dla ustalenia zgrzewania poje dynczego lub ci głego. • poł czeń mechanicznych i elektrycznych. • stan i prawidłowość ustawienia elektrod. 499. • stwierdzenie zadowalaj cych wyników ruchu próbnego. 498. • sprawdzenie stanu łożysk. • przewodów spawalniczych. Wyniki przegl dów i zakresy wykonanych czynności konser wacyjno remontowych należy odnotować w dokumentacji eksploata cyjnej urz dzenia spawalniczego. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin w czasie ruchu? Przy przeprowadzaniu ogl dzin w czasie ruchu urz dzenia spawalniczego należy sprawdzić w szczególności stan: • zabezpieczeń.

Zakres badań technicznych dla urządzeń spawalniczych Zakres badań technicznych dla urz dzeń spawalniczych [16] Zakres badań spawarki wiruj ce Wymagania techniczne spawarki transformato rowe spawarki prostowniko we zgrzewarki (i. '). a w razie ich braku powinna być nie mniejsza niż 0.4. Sprawdzenie działania wszyst kich urz dzeń pomocniczych mechanizmów. Brak ubytków i stan ciśnienia zgodnie z wymaganiami ustalonymi w dokumentacj i fabrycznej.4. X. Sprawdzenie stanu instalacji i szczelności układu chłodze nia. Sprawdzenie stanu instalacji i szczelności układu spr żone go powietrza Działanie urz dzeń chło dzenia powie trza. Rezystancja izolacji powinna odpowiadać wymaganiom ustalo nym w dokumentacji fabrycznej. 3 5.5 M 7. Brak ubytków spr żonego powietrza i stan ciśnienia zgod nie z wymaga niami ustalo nymi w doku mentacji fa brycznej. Pomiar rezy Mimcji izolacji innych elementów urz dzeń i instala cji elektrycznych niż wymienione pod lp.9. 286 287 . Poprawne działanie zgodne z wymaganiami ustalonymi w doku mentacji fabrycznej oraz z zasadami eksploatacji.

o to są urządzenia oświetlenia elektrycznego? Urz dzenia oświetlenia elektrycznego s to urz dzenia oświe i elektrycznego zewn trznego i wn trzowego oraz oświetlenia inacyjnego i reklam świetlnych. • obwodów sterowania i sygnalizacji oświetlenia elektrycznego. • odpowiadaj wymaganiom w zakresie rezystancji izolacji urz dzeń oświetlenia elektrycznego.wodami zasilaj cymi i steruj cymi ich prac oraz z konstrukcjami wsporczymi. Kiedy urządzenie oświetlenia elektrycznego mo e być przyjęte do eksploatacji? Przyj cie do eksploatacji urz dzenia oświetlenia elektrycznego może nast pić po stwierdzeniu. 503. wraz z ob 289 . • obwodów oświetlenia elektrycznego. stanowi ce zespół elementów daj cy si ze źródeł światła i opraw oświetleniowych. • podstawowych źródeł światła wchodz cych w skład urz dzeń oświetlenia elektrycznego. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych . • zostały dostosowane do środowiska i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania. • zapewniaj właściwe nat żenie i równomierne oświetlenie. 502. że: • odpowiadaj wymaganiom określonym w normach i prze pisach dotycz cych budowy urz dzeń oświetlenia elek trycznego. Urządzenia oświetlenia elektrycznego 1. • przewodów fazowych. • rozwi zania i podział obwodów oświetlenia elektrycznego zewn trznego i wn trzowego umożliwiaj racjonalne zu życie energii. • odpowiadaj warunkom ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przeciwpożarowej. • zainstalowano je zgodnie z dokumentacj techniczn i wa runkami technicznymi.1. Jakie oznaczenia powinny być umieszczone na urządzeniach oświetlenia elek trycznego? Na urz dzeniach oświetlenia elektrycznego powinny być umieszczone i utrzymane w stanie czytelnym oznaczenia: • stosowanych zabezpieczeń i wartości ich nastawienia. • protokół odbioru technicznego urz dzenia po remoncie potwierdza zgodność parametrów technicznych z doku mentacj i warunkami technicznymi. 0. neutralnych i zacisków ochronnych.

• stan czystości oprawy i źródeł światła. Jak określa się stan techniczny urządzeń oświetlenia elektrycznego i warunki eksplo atacji? Stan techniczny urz dzeń oświetlenia elektrycznego oraz wa runki eksploatacji ocenia si i kontroluje na podstawie wyników prze prowadzanych okresowo ogl dzin i przegl dów. Oględziny. gor cych. z uwzgl dnieniem warunków i miejsc ich zainstalowania. okien i świetlików. • poziom hałasu i drgań źródeł światła. • badania kontrolne nat żenia oświetlenia i jego zgodności z norm . W jakich terminach przeprowadza się oględziny urządzeń oświetlenia elektrycznego? Terminy i zakres ogl dzin urz dzeń oświetlenia elektrycznego należy określić w instrukcji eksploatacji. • wymian uszkodzonych źródeł światła. Nieprawidłowości stwierdzone w czasie ogl dzin należy usu n ć i w razie potrzeby wykonać zabiegi konserwacyjne dotycz ce źró deł światła i opraw. • sprawdzenie działania urz dzeń sterowania. głównie ich poł czeń oraz osprz tu. Ogl dziny powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. gdzie zain stalowano urz dzenia oświetlenia elektrycznego. • stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń. • czynności konserwacyjne i naprawy zapewniaj ce popra w pracy urz dzeń oświetlenia elektrycznego. 506. znaczenia oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. • pomiary rezystancji izolacji. Jaka jest dopuszczalna liczba niesprawnych źródeł światła oświetlenia wnętrzowego? Liczba niesprawnych źródeł światła nie powinna przekraczać w odniesieniu do oświetlenia wn trzowego 10%. 508. • raz na 5 lat w innych wypadkach. Wyniki przegl dów i zakres wykonanych czynności należy odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej urz dzeń oświetlenia elektrycznego. przeglądy i remonty urządzeń oświetlenia elektrycznego 507. • stan urz dzeń zabezpieczaj cych i sterowania. • stan ubytku źródeł światła. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin oświetlenia elektrycznego? Podczas ogl dzin urz dzeń oświetlenia elektrycznego należy do konać oceny stanu technicznego urz dzeń i sprawdzić w szczególności: • stan widocznych cz ści przewodów. • sprawdzenie stanu osłon i zamocowania urz dzeń oświe tlenia elektrycznego. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądów urządzeń oświetlenia? Przegl dy powinny obejmować w szczególności: • szczegółowe ogl dziny. 290 291 .2.10. • realizacja zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia. 510. 4. w których wyst puj wyziewy żr ce oraz zaliczonych do odpowiedniej kategorii zagrożenia pożarowego.504. Brakuj ce źródła światła należy uzupełniać na bież co. 509. • stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. Jak często przeprowadza się kontrolę czynnych źródeł światła? Kontrol czynnych źródeł światła elektrycznego w pomiesz czeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy przeprowadzać na bież co a w pozostałych pomieszczeniach co najmniej raz w mie si cu. • sprawdzenie stanu powierzchni ścian i sufitów oraz czy stości okien i świetlików w pomieszczeniach. W jakich terminach przeprowadza się przeglądy urządzeń oświetlenia? Przegl dy urz dzeń oświetlenia elektrycznego należy prze prowadzać nie rzadziej niż: • raz na 2 lata jeżeli chodzi o oświetlenie zewn trzne i wn trzowe w pomieszczeniach wilgotnych. zapylo nych. • sprawdzenie stanu technicznego i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 505.

Jaki jest zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych instalacji oświetleniowych? Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych instalacji oświetle niowych jest taki sam jak dla instalacji elektrycznych (pkt 4. Co to jest prostownik sterowany? Prostownik sterowany jest tyrystorowym przekształtnikiem napi cia przemiennego na napi cie stałe. z wyj tkiem przypadków określonych w instrukcji eksploatacji.1. aby po wyprostowaniu otrzymać napi cie stałe o wartości wymaganej dla zasila nego odbiornika.7. umożliwiaj cym regulacj napi cia stałego od zerowej wartości średniej do wartości maksymal nej. w których s zainstalowane. • Urz dzenia oświetlenia iluminacyjnego należy używać w cza sie uzgodnionym z jednostk organizacyjn . Kiedy urządzenia powinny być przekazane do remontu? Urz dzenia oświetlenia elektrycznego powinny być przekaza ne do remontu jeżeli si stwierdzi: • pogorszenie stanu technicznego opraw. W czasie remontu należy d żyć do modernizacji urz dzeń oświetlenia elektrycznego w celu poprawy ich skuteczności i poziomu nat żenia oświetlania. 293 4. • urz dzenie wygładzaj ce (filtr) służ ce do wygładzania pr du wyprostowanego. Co to jest prostownik diodowy? Prostownik diodowy jest przekształtnikiem napi cia przemien nego na napi cie stałe nieregulowane. którego zadaniem jest trans formacja napi cia sieciowego. • Czas pracy urz dzeń oświetlenia zewn trznego powinien być regulowany automatycznie (np.10). • uszkodzenie zagrażaj ce bezpieczeństwu obsługi lub oto czenia.3. Jakie człony występują w obwodzie głównym prostownika? W obwodzie głównym prostownika wyst puj trzy podstawo we człony: • transformator prostownikowy. • • 292 . które uniemożliwi uzyskanie wymaganej wartości nat żenia oświetlenia. U ytkowanie urządzeń oświetlenia elektrycznego 513.11. Urządzenia prostownikowe 515. • zespół przyrz dów półprzewodnikowych (diody. 4. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe 4. 517. tyrystory) niezb dnych do przekształcenia pr du przemiennego na stały. że dokonuje si wł czenia tyrystora z opóźnieniem k towym.511. 514. które polega na tym.11. 516. albo odbiornika z napi ciem źródłowym (E) wstecznie skierowanym do kierunku przewodzenia pr du stałego (np. W jaki sposób ustala się czas u ytkowania oświetlenia elektrycznego? Czas użytkowania oświetlenia elektrycznego należy określić w instrukcji eksploatacji uwzgl dniaj c warunki i rodzaj pomieszczeń lub przestrzeni. stosowanym do zasilania od biornika rezystancyjnego (R) albo rezystancyjno indukcyjnego (RL).10. 512. Regulacja napi cia stałe go jest realizowana przez sterowanie fazowe tyrystorów. • Urz dzenia reklam świetlnych mog być wł czane po za chodzie słońca. bateria akumulatorów). W jakich terminach powinny być przeprowadzane remonty oświetlenia elektrycznego? Remonty urz dzeń oświetlenia elektrycznego powinny być przeprowadzone w terminach i zakresach ustalonych w instrukcji eks ploatacji. przekaźnikiem zmierzchowym) i być dostosowany do pory roku i warun ków lokalnych. otrzymanym w prostowniku diodowym. Czas użytkowania oświetlenia wn trzowego pomieszczeń nie powinien być dłuższy niż czas trwania pracy w tych pomieszczeniach. z uwzgl dnieniem wyników przegl dów. która wydała zgod na ich zainstalowanie.

65. 4. Schemat prostownika sterowanego: Tl. Rys. rezystancja obci żenia. Dl. Jakie rozró niamy układy prostownicze? W zależności od sposobu podł czenia przyrz dów prostowni kowych do uzwojeń wtórnych transformatora rozróżniamy układy prostownicze jednokierunkowe lub dwukierunkowe.63. 294 . 4. Z jakich podstawowych członów składa się prostownik sterowany? Prostownik sterowany składa si z nast puj cych podstawo wych członów: • transformatora. b) dwu kierunkowego. Rys. UWT — układ wy zwalania tyrystorów.65. D2 dio dy. 4. • urz dzenia wygładzaj cego. 4. • układu prostowniczego tyrystorowego.64). których zadaniem jest złagodzenie narastania napi cia po zapłonie tyrystora. 4. a) 520. Schemat prostownika sterowanego 1 fazowego przedstawiono na rys. Schemat prostownika 3 fazowego: a) jednokierunkowego.63). 519. Jakie układy prostownicze są najpowszechniej stosowane? Najpowszechniej w prostownikach małej i średniej mocy sto sowany jest układ dwukierunkowy mostkowy jednofazowy (rys. T2 tyrystory.64. F bezpiecznik. Schemat prostownika 1 fazowego mostkowego: a) przebieg hapi cia wyprostowanego. 4. S stycznik. Tr transformator. W zależności od napi cia zasilania transformatora układy mog być jednofazowe lub trójfazowe. Równolegle do tyrystorów przył czone s obwo dy i :. Dł dławik wygładzaj cy. Dławik Dł zmniejsza amplitud t tnień pr du wyprostowanego. • układu wyzwalania tyrystorów.518. K t zapłonu tyrystorów jest regulowany przez prze suwanie w fazie impulsów wytwarzanych w układzie wyzwalania tyrysto rów. Prostownik składa si z dwóch tyrystorów Tl i T2 i dwóch diod Dl i D2 tworz c mostek zasilany poprzez transformator Tr z sieci pr du przemiennego. 295 Rys. — rezystory i kondensatory do złagodzenia narastania napi cia po zapłonie tyrystora. W prostownikach dużych mocy stosowany jest prostownik trójfazowy jednokierunkowy lub dwukierunkowy (rys.

11.). Urządzenia akumulatorowe 4.2. 4.0 1. Lądowanie akumulatorów 526. zamkni te specjalnymi korkami.83 1. których budow i zasad działania opisano wpkt.74 80 90% 70% 1. zasilania central telefonicznych itp. Coraz szersze zastosowanie znajduj akumulatory kwasowe tak zwane bezobsługowe.1 70 75% 47 50% 296 297 . Dane charakterystyczne akumulatorów Akumulatory Kwasowe Zasadowe kadmowo żelazowo ni kłowe niklowe 524. Jakie rozró niamy baterie akumukrlorów w zale ności od przeznaczenia eksploatacyj nego? W zależności od przeznaczenia eksploatacyjnego rozróżnia si nast puj ce rodzaje baterii akumulatorów: • Baterie stacyjne do zasilania oświetlenia awaryjnego za silania sterowania ł czników.95 1.1 67 70% 50 52% 1.11. • Baterie rozruchowe do zasilania odbiorników w pojaz dach z silnikami spalinowymi. również stał wartości pr du aż do pełnego naładowania (około 11 godzin). 522.2.75+1. 1.2 1. 1 1 .25.75 1..25.1. które ponownie wchłaniaj opary kwasu. • z elektrolitem płynnym uwi zionym w macie szklanej se paratora. Jak zbudowane są akumulatory bezobsługowe? Spotyka si dwa rodzaje akumulatorów bezobsługowych: • z elektrolitem uwi zionym w strukturze żelu. Na jakie napięcia budowane są baterie akumulatorów? Baterie akumulatorów budowane s na dowolne napi cia przez szeregowe poł czenie ogniw akumulatorów. Dla baterii bezobsługowych dopuszcza si stosowanie podstaw metalowych. Jak powinny być zamontowane baterie stacyjne? Baterie stacyjne powinny być zamontowane na podstawach izolacyjnych zapewniaj cych rezystancj wzgl dem ziemi.0 1. Tablica 4. zmniejszaj cego znacznie zjawisko korozji płyt. • Baterie trakcyjne do zasilania silników w wózkach aku mulatorowych. 523.2 1. 2 . Jakie przebiegi prądów ładowania akumulatorów stosuje się w praktyce? W praktyce stosuje si nast puj ce przebiegi pr dów ładowania: • do ładowania baterii stacyjnych przy dozorze i r cznej re gulacji pr du ładowania stosuje si : ładowanie stał wartości pr du (czas do 20 godz. Napi cia znamionowe ogniw i dane charakterystyczne akumulatorów podano w tablicy 4.1. 525.85 1. ładowanie dwustopniowe pr dem zmniejszaj cym si (około 9 godzin). zamkni te prawie szczelnie (odprowadzaj do atmosfery tylko 1% gazów wydzielaj cych si podczas pracy akumulatora). • do ładowania automatycznego pojedynczych baterii wóz ków akumulatorowych stosuje si : ładowanie jednostopniowe pr dem zmniejszaj cym si (około 11 godzin). Akumulatory bezobsługowe s zbudowane z płyt ze specjalnego stopu ołowiu. ładowanie dwustopniowe: na pocz tku wi ksz stał wartości pr du aż do wyst pienia gazowania i na st pnie mniejsz . Jakie akumulatory stosuje się najczęściej w praktyce? W praktyce najcz ściej stosuje si dwa rodzaje akumulatorów: kwasowe i zasadowe.2. Baterie akumulatorów 521.85 1.8. Napi cie jednego ogniwa znamionowe pod koniec ładowania pod koniec wyładowania Sprawność elektryczna (pojemnościowa) Sprawność energetyczna 2 2. zasilania układów zabezpie czeń.4 .

że dolewamy małym strumieniem kwas do wody. 4. w którym ładuje si akumulatory powinno być suche. ładowanie jest niezupełne (około 7 godzin). 4. • woltomierza na pr d stały o zakresie pomiarowym 0 3 V do pomiarów napi cia na zaciskach ogniwa oraz o zakresie dostosowanym do napi cia całej baterii. • w układ alarmowy sygnalizuj cy: brak ładowania baterii. np. Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie. Jakie urządzenia słu ą do ładowania baterii akumulatorów? Do ładowania baterii akumulatorów służ najcz ściej prostow niki. [95] b) 528. b) typu BSK przeznaczo ny do zasilania baterii wózków akumulato rowych. równa i kwasoodporna. Podłoga pomieszczenia powinna być twarda. Prostowniki: a) typu PAF współpracuj cy z bateri akumulatorów stacjonarnych. Do ładowania stosuje si odpowiednie zasilacze wyposażone: • w automatyczn kompensacj termiczn końcowego na pi cia ładowania. 530. W akumulatorni powinna być zastosowana pełna klimatyzacja. • termometru do pomiaru temperatury elektrolitu. przekroczenie napi cia. Baterie mog pracować w cyklu ładowanie rozładowanie lub we współpracy ze stale wł czonym prostownikiem (do zasilania urz dzeń wymagaj cych dużej stałości napi cia. brak ci głości obwodu baterii. w którym ładuje się akumulatory? Pomieszczenie. Jakich przyrządów pomiarowych u ywa się w eksploatacji baterii akumulatorów? W eksploatacji baterii akumulatorów używa si nast puj cych przyrz dów pomiarowych: • aerometru do kontroli g stości elektrolitu. • w układ ograniczaj cy pr d ładowania. Tempe ratura winna być stabilna w granicach (20 ^25)°C i powinna być za chowana czystość. bateria rozładowana i inne. W jaki sposób przygotowuje się elektrolit? Elektrolit przygotowuje si .66). 527.66. przekroczenie temperatury. 298 299 . Rys. 529.• do szybkiego doładowywania baterii wózków akumulato rowych stosuje si ładowanie dwustopniowe: na pocz tku o stałej wartości i nast pnie pr dem zmniejszaj cym si . przy czym należy pami tać. a nigdy odwrotnie. baterie stacyjne) (rys. 532. W pobliżu pomieszczenia powinien znajdować si zlew i kran z wod bież c . Jaki sprzęt ochronny stosuje się przy obsłudze baterii akumulatorów? Obsługa baterii akumulatorów. rozcieńczaj c kwas siarkowy wo d destylowan . z kanałem ściekowym. wyposażone w wentylacj naturaln (grawitacyjn ) za pomoc kanałów nawiewnych i wywiewnych oraz w wentylacj sztuczn . Z chwil gdy roztwór osi gnie temperatur 20°C należy dokonać pomiaru g stości. fartuchów i kaloszy gumowych. 531. a w szczególności prace zwi zane z przygotowaniem i uzupełnieniem elektrolitu powinny być wy konywane przy użyciu okularów ochronnych oraz r kawic. W jaki sposób ładuje się baterie stacyjne bezobsługowe? Ładowanie baterii stacyjnych składaj cych si z akumulatorów bezobsługowych należy wykonywać ściśle według zaleceń wytwórcy.

22 g/cm3. 542. 536.2 g/cm3 jeżeli g stość po naładowaniu jest mniejsza od 1. Elektrolit przed napeł nieniem powinien mieć temperatur (10+15) °C. aby akumulator można było w pełni naładować. 535. Czy wolno napełniać akumulatory zimnym elektrolitem? Akumulatorów nie wolno napełniać zimnym elektrolitem. a oznak naładowania jest g stość elektrolitu (1. Uwaga: Do akumulatorów tak zwanych bezobsługowych nie wolno stosować żadnych elektrolitów płynnych i dolewać wody destylowanej. Jaka powinna być gęstość elektrolitu w akumulatorach kwasowych? G stość elektrolitu w akumulatorach zależy od stopnia nała dowania (wyładowania) ogniwa i wynosi: • 1. gdyż powoduje to uszkodzenie płyt ujemnych. Nie wolno uzupełniać poziomu elektrolitu przez dolewanie st żonego kwasu siarkowego. z chwil osi gni cia 35°C należy zmniej szyć wartość pr du ładowania o ok. 534. Równomierne. 541. Przy niższym napi ciu na ogniwie (poniżej 2. natomiast przy ładowaniu szybkim można podwyższyć do 2.3 g/cm3).533. Jaka powinna być temperatura elektrolitu w czasie ładowania akumulatorów? W czasie ładowania akumulatorów temperatura elektrolitu nie powinna przekroczyć 40°C. Jak nale y postępować w wypadku rozlania się kwasu? Rozlany kwas (elektrolit) należy bezzwłocznie usun ć. 301 . • przygotowanego elektrolitu o g stości 1. Nα czym polega zewnętrzna konserwacja baterii akumulatorów? Zewn trzna konserwacja baterii akumulatorów polega na utrzymywaniu naczyń akumulatorowych w stanie suchym oraz na oczyszczaniu ł czy z nalotów (siarczanów) tworz cych si w wyniku parowania elektrolitu. 537.22 g/cm3 (1. a nast p nie na dodatnich (brunatnych). Jakie są oznaki naładowania akumulatorów? Podczas ładowania podnosi si napi cie na ogniwach i wzrasta g stość elektrolitu i pod koniec ładowania nast puje wydzielanie si p cherzyków gazu. 538. 300 Napi cie ładowania musi mieć tak wartość.2 g/cm3. Miejsca oczyszczone należy pokrywać wazelin . gdy napi cie na każdym ogniwie wynosi (2. Jaki powinien być poziom elektrolitu w akumulatorze? Poziom elektrolitu w akumulatorze powinien być utrzymany na wysokości około 15 mm ponad górn kraw dzi płyt.75) V.2) V na jedno ogniwo.2 g/cm3) oraz liczba amperogodzin ładowania.65 2. Jakim napięciem nale y ładować baterię akumulatorów? Przy ładowaniu ci głym przyjmuje si (dla akumulatorów kwasowych) napi cie (2.16 1.15 g/cm3 w ogniwach wyładowanych. Jak nale y postępować w razie ubytku elektrolitu w akumulatorach? W razie ubytku elektrolitu w akumulatorze należy uzupełnić poziom elektrolitu przez dolanie: • wody destylowanej jeżeli g stość elektrolitu pod koniec ładowania jest wi ksza niż 1. a g stość elektrolitu 1. 50%. Jak nale y postępować w razie oblania kwasem ubrania lub ciała? W razie oblania kwasem ubrania lub ciała należy miejsce ob lania natrzeć rozcieńczonym amoniakiem lub 5% roztworem sody amoniakalnej (zoboj tnienie kwasu). • 1.28 g/cm3 w ogniwach naładowanych (wielkość zależy od rodzaju i budowy akumulatora). Zestaw tych środków po winien być umieszczony w akumulatorni. najpierw na płytach ujemnych (szarych).8 V na jedno ogniwo. a nast pnie podło g zmyć obficie wod .2+1. 539. zasy puj c miejsce rozlania kwasu trocinami z piaskiem. silne gazowanie płyt wskazuje na naładowanie akumulatora w tym wypadku.4 V) akumulator nie gazuje. natomiast twarz lub oczy należy przemyć 2% roztworem sody oczyszczonej. 540.15+2.

Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądu urządzeń prostownikowych? Przegl dy urz dzeń prostownikowych powinny obejmować w szczególności: 1) ogl dziny. 545. • ci głości i stanu poł czeń głównych torów pr dowych. 302 303 . • rezystancji ł czników wewn trz baterii akumulatorów. rozdzielni i instalacji. • pojemności baterii. ponowne wł czenie do ruchu tego urz dzenia może nast pić po ustaleniu i usuni ciu przy czyny. 546. 549. 544. 3) sprawdzenie: • stanu technicznego zespołu prostownikowego. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądu urządzeń akumulatorowych? Przegl dy urz dzeń akumulatorowych powinny obejmować: 1) oględziny. 550.3. • działania urz dzeń zabezpieczaj cych. • w obiektach bez stałej obsługi urz dzeń nie rzadziej niż raz w miesi cu. blokad i innych urz dzeń zapewniaj cych bezpieczeństwo pracy. W jakich terminach nale y przeprowadzać oględziny urządzeń prostownikowych i akumulatorowych? Ogl dziny urz dzeń prostownikowych i akumulatorowych na leży przeprowadzać: • w obiektach ze stał obsług urz dzeń raz na zmian w ograniczonym zakresie określonym w instrukcji eksplo atacji i w pełnym zakresie nie rzadziej niż raz w miesi cu. Jak często powinna być prowadzona obserwacja i ocena stanu technicznego urządzeń prostownikowych i akumulatorowych? Obserwacja stanu technicznego urz dzeń prostownikowych powinna być prowadzona na bież co. W jakich terminach powinny być przeprowadzane przeglądy urządzeń prostownikowych i akumulatorowych? Przegl dy urz dzeń prostownikowych i akumulatorowych po winny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i aku mulatorowych 543. • stanu osłon. • działania urz dzeń zabezpieczaj cych. 2) pomiary rezystancji izolacji. Czy w pomieszczeniach w których odbywa się ładowanie akumulatorów wolno spo ywać posiłki oraz u ywać otwartego ognia? W akumulatorniach i w pomieszczeniach zamkni tych. • ci głości i stanu poł czeń głównych torów pr dowych. nie wolno spożywać posił ków i napojów oraz używać otwartego ognia.4. 3) sprawdzenie: • stanu technicznego ogniw akumulatorowych i rozdzielni. Na podstawie czego powinna być prowadzona eksploatacja urządzeń prostownikowych i akumulatorowych? Eksploatacja urz dzeń prostownikowych i akumulatorowych powinna być prowadzona na podstawie programu pracy tych urz dzeń. w któ rych odbywa si ładowanie akumulatorów. • rezystancji izolacji w stosunku do ziemi baterii akumulatorów. 4) konserwacje i naprawy urz dzeń. 547.11. sterowniczych i sy gnalizacyjnych. która spowodowała wył czenie. W razie spawania lub lutowania z użyciem otwartego ognia prace te wolno wykonywać po dodatkowym przewietrzeniu. 548. Kiedy urządzenie prostownikowe lub akumulatorowe mo na ponownie włączyć do ruchu jeśli zostało samoczynnie wyłączone przez zabezpieczenie? W razie samoczynnego wył czenia urz dzenia prostowniko wego lub akumulatorowego przez zabezpieczenie. 2) pomiary: • napi ć ogniw akumulatorowych. • działania ł czników oraz ich stanu technicznego. a ocena stanu technicznego dokonywana nie rzadziej niż raz w roku.

552. • stan pomieszczeń i zamkni ć. • stan zespołów prostownikowych. • stan urz dzeń zabezpieczaj cych. warunków przechowywania i stanu zapasu elektrolitu. • działania oświetlenia w pomieszczeniu. stan i warunki przechowywania oraz przydatności do użyt ku sprz tu ochronnego i przeciwpożarowego. • • • • • • • 304 działania oświetlenia elektrycznego w miejscu zainstalo wania urz dzeń prostownikowych. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin urządzeń prostownikowych? Podczas przeprowadzania ogl dzin urz dzeń prostownikowych należy sprawdzić w szczególności: • zgodność układu poł czeń z programem pracy. kompletność dokumentacji eksploatacyjnej. • stan napisów i oznaczeń informacyjno ostrzegawczych. • wartość napi cia przy buforowej pracy z bateri akumula torów. • stan ł czników. wysokość temperatury w pomieszczeniach i warunki chło dzenia urz dzeń. Kiedy wyniki pomiarów wykonywanych w ramach przeglądów urządzeń prostowniczych i akumulatorowych naie y uznać za prawidłowe? Wyniki pomiarów wykonywanych w ramach przegl dów urz dzeń prostowniczych i akumulatorowych należy uznać za prawi dłowe jeżeli spełniaj wymogi podane w punkcie 4. stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.• • stan osłon i innych urz dzeń zapewniaj cych bezpieczeń stwo pracy. • stan i skuteczność działania urz dzeń wentylacji pomiesz czeń z urz dzeniami akumulatorowymi.11. jak również pojemników z zapasowymi cz ściami ogniw. rozdzielni i instalacji. sterowniczych i sygnali zacyjnych. 305 . 523. 551. wo dy destylowanej i cz ści zamiennych. • stan czystości pomieszczeń. 4) konserwacje i naprawy urz dzeń. • wysokość temperatur w pomieszczeniach i warunki chło dzenia. • stan napisów i oznaczeń informacyjno ostrzegawczych.4. sprz tu ochronnego i przeciwpoża rowego. • stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. • stan ogniw akumulatorowych i poł czeń mi dzy nimi a roz dzielni . • stan urz dzeń zabezpieczaj cych. • stan i warunki przechowywania oraz przydatności do użyt ku odzieży ochronnej. • działania przyrz dów kontrolno pomiarowych. • stan zbiorników z elektrolitem i wod destylowan . • działanie przyrz dów kontrolno pomiarowych. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin urządzeń akumulatorowych? Podczas przeprowadzania ogl dzin urz dzeń akumulatorowych należy sprawdzić w szczególności: • zgodność układu poł czeń z ustalonym programem pracy. stan pomieszczeń i zamkni ć. stan skuteczności działania urz dzeń wentylacyjnych po mieszczeń oraz urz dzeń grzewczych w miejscu zainsta lowania urz dzeń prostownikowych. • stan wyposażenia w środki do neutralizacji elektrolitu.

Rezystancja ł cznika wewn trz baterii akumulatorów jest nie wyższa niż 130% wartości średniej rezystancji ł czników. Co to jest zespół prądotwórczy? Zespół pr dotwórczy jest to samodzielne źródło pr du składa j ce si z pr dnicy synchronicznej i z nap dzaj cego silnika spalino wego ustawionych na wspólnej ramie. Rodzaje zespołów prądotwórczych 554. Pomiary rezystancji ł czników wewn trz baterii akumulatorów. Pojemność baterii akumulatorów jest nie mniejsza niż 80% jej pojemności zna mionowej. 4. [90] 306 307 . Napi cie ogniwa akumulatorowego zmierzone przy obci żeniu baterii aku mulatorów nie różni si wi cej niż o 0.1. 555. Wymagania 4. jttyś. Do czego słu ą zespoły prądotwórcze stacjonarne? Zespoły pr dotwórcze stacjonarne stanowi rezerwowe źródło zasilania w przypadku zaniku napi cia z sieci energetyki zawodowej (rys. Wymagania w zakresie wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorowych [16] Nazwa urz dzenia Zakres badań Pomiary rezystancji izolacji w stosunku do ziemi obwodów głów nych oraz obwodów i urz dzeń pomocniczych. W zależność. Urz dzenia prostownikowe.03 V od wartości średniej napi ć ogniw akumulatorowych.4.12. Zespoły prądotwórcze 4. od przeznaczenia zespoły pr dotwórcze dzielimy na: • stacjonarne stanowi ce rezerwowe źródło zasilania. Urz dzenia akumulatorowe.67).11.67Zespół pr dotwórczy stacjonarny.12. • przewoźne. Pomiary pojemności baterii akumulatorów Pomiary rezystancji izolacji baterii akumula torów w stosunku do ziemi. nie niższa niż: 1000 na 1 V napi cia znamionowego pr du stałego i nie niższa niż 500 k Pomiary napi ć ogniw akumulatorowych. Rezystancja izolacji baterii akumulato rów w stosunku do ziemi jest nie niższa niż 500 na 1 V napi cia znamionowe go baterii akumulatorów i nie niższa niż 10 kD dla całej baterii akumulatorów.4.4.

Program pracy zespołu pr dotwórczego należy opracowywać nie rzadziej niż raz na trzy lata.12. Szczegółowy zakres i formy reje stracji określa instrukcja eksploatacyjna. • wymagania w zakresie oszcz dności paliw i energii. 4. • charakterystyk zasilanych odbiorników i wymagane przez nie wartości napi ć oraz zakres cz stotliwości.4 kV lub wyższym przed przyj ciem do eksploatacji powinien być poddany ruchowi próbnemu na warunkach określonych w dokumentacji fa brycznej . synchronizacj z sieci i inne warunki zasilania określonych odbiorników. otoczenia i urz dzenia. • warunki uruchamiania i przewidywany czas pracy.1. na wiertnicach itp.68. stacjach uzdatniania wody. 557. Do czego słu ą zespoły prądotwórcze przewoźne? Zespoły pr dotwórcze przewoźne służ do zasilania odbiorni ków elektrycznych w miejscach oddalonych od sieci elektroenerge tycznej np. Eksploatacja zespołów prądotwórczych 4. • sposób przył czenia do wspólnej sieci. Jakie są zasady monta u zespołów prądotwórczych stacjonarnych? Zespoły stacjonarne montowane s na fundamentach w pomiesz czeniach zamkni tych.. w wozach technicznych. Tablica kontrolno pomiarowa zespołu pr dotwórczego. Uruchomienie zespołu prądotwórczego i programy pracy 558. Rys. zakła dach produkcyjnych wymagaj cych ci głości zasilania itp. Instaluje si je mi dzy innymi w szpitalach. centra lach telekomunikacyjnych. 560. Zespoły stacjonarne wyposażone s zwykle w samoczynne urz dzenia rozruchowe uruchamiaj ce zespół w chwili zaniku napi cia w sieci podstawowego zasilania z energetyki zawodowej i zatrzymuj ce zespół po powtórnym pojawieniu si napi cia.leżeli zespół przewidziany jest do rezerwowego zasilania urz dzeń zasilanych ze wspólnej sieci energetyki zawodowej w przyj ciu do eksploatacji powinien uczestniczyć jej przedstawiciel. Co nale y sprawdzić przed uruchomieniem zespołu prądotwórczego przez obsługę? Przed uruchomieniem zespołu pr dotwórczego przez obsług należy sprawdzić. [90] 556. • wielkość zapasu paliwa i oleju. 561. Zespół pr dotwórczy o napi ciu znamionowym 0. ciepłowniach. 1 2 . 559. Dla jakich zespołów prądotwórczych powinien być opracowany program pracy i co powinien zawierać? Program pracy powinien być opracowany dla zespołu pr do twórczego o mocy znamionowej 32 kVA lub wi kszej i powinien zawierać: • układ poł czeń sieci dla ruchu w warunkach normalnych i przy zakłóceniach.2. 308 309 . 4 . na budowach. 2 . W jaki sposób powinno być udokumentowane prowadzenie ruchu zespołu prądo twórczego? Prowadzenie ruchu zespołu pr dotwórczego powinno być reje strowane w dzienniku operacyjnym. Kiedy mo e nastąpić przyjęcie zespołu prądotwórczego do eksploatacji? Przyj cie zespołu pr dotwórczego do eksploatacji może nast pić po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób i pomiarów. czy uruchomienie tego zespołu nie stworzy zagroże nia bezpieczeństwa obsługi. • moc przewidywan do dostarczania z zespołu pr dotwórczego. wozach rentgenow skich.

Moc silnika zasilanego z zespołu pr dotwórczego poprzez przeł cznik gwiazda trójk t. Jakie oznaczenia powinny być umieszczone na zespole prądotwórczym? Na zespole pr dotwórczym powinny być umieszczone i utrzyma ne w stanie czytelnym nast puj ce oznaczenia: • strzałki na obudowach silnika i pr dnicy wskazuj ce wy magane kierunki ich wirowania. Jakiej mocy silniki zwarte mo na podłączać do zespołu prądotwórczego o napięciu do 1 kV? Jeżeli dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej moc silnika elektrycznego. jeżeli moc tego zespołu nie przekracza 60 kW (maksimum 42 kW).12. 4. • symbole zacisków ochronnych i wyprowadzeń końców uzwojeń pr dnicy. • rozgrzewamy silnik tak. • dostosowanie mocy i napi cia znamionowego zespołu pr dotwórczego do mocy i napi cia zasilanych odbiorników. zwartego zasilanego bezpośrednio z zespołu pr do twórczego o napi ciu znamionowym do 1 kV. • sprawdzić szczelność przewodów paliwowych silnika. 311 . • 50% mocy znamionowej zespołu pr dotwórczego.2. • sprawdzić i uzupełnić stan płynu chłodz cego. • sprawdzamy wzbudzanie pr dnicy wg wskazań woltomierza.2. nie może być wyższa niż: • 70% mocy znamionowej zespołu pr dotwórczego. a nast pnie: • dokonać ogl dzin cz ści zewn trznych. W jaki sposób uruchamiamy zespół i włączamy obcią enie? Zespół pr dotwórczy uruchamiamy po przygotowaniu go do pracy w nast puj cy sposób: • sprawdzamy swobodny przepływ paliwa. usun ć nieszczel ności i poluzowania. 564. 563. nie może być wyższa od mocy zespołu pr dotwórczego wyrażonej w kilowatach. • sprawdzić stan zabezpieczeń. • zgodność warunków pracy z dokumentacj fabryczn . Co nale y sprawdzić przed uruchomieniem na nowym stanowisku pracy ruchomego zespołu prądotwórczego? Przed uruchomieniem na nowym stanowisku pracy ruchomego zespołu pr dotwórczego należy sprawdzić: • prawidłowość ustawienia zespołu pr dotwórczego. aby uzyskać odpowiedni tempe ratur płynu chłodz cego i oleju. praca i zatrzymywanie zespołu prądotwórczego? Uruchomianie. • stan ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczenia prze ciwpożarowego. Jakie czynności nale y wykonać przed ka dym uruchomieniem zespołu prądo twórczego? Przed każdym uruchomieniem zespołu pr dotwórczego należy go oczyścić. praca i zatrzymywanie zespołu pr dotwórczego powinny odbywać si zgodnie z dokumentacj fabryczn . • dane na tabliczkach znamionowych. dla 100 kW moc silnika może wynosić 50 kW). 310 565. • zgodność obrotów silnika z kierunkiem odpowiadaj cym kierunkowi nap dzanej pr dnicy. • sprawdzić stan paliwa. • ustawiamy regulatorem ż dane napi cie. • uruchamiamy silnik w sposób podany w instrukcji eksplo atacji. • sprawdzić stan uziemień. • sprawdzić stan szczotek i pierścieni ślizgowych. W jaki sposób powinno odbywać się uruchomianie. • sprawdzamy ciśnienie oleju. • sprawdzić czy wył cznik główny znajduje si w położeniu wył czonym. jeżeli moc tego zespołu jest wyższa niż 60 kW (np. 567. • sprawdzić stan otworów wentylacyjnych. Obsługa zespołów prądotwórczych 566.562. • prawidłowość poł czenia sieci elektroenergetycznej.

• kontrolować ciśnienie oleju i jego temperatur . wyposażonym w urz dzenia do stałej kontroli izolacji. Co nale y do obowiązków obsługi w czasie pracy? W czasie pracy osoba obsługuj ca zespół pr dotwórczy powinna: • obserwować wskazania przyrz dów pom iarowo kontrolnych. 571. • przestrzeganie postanowień instrukcji eksploatacyjnej. • przygotowanie zespołu do pracy. • uzupełniać paliwo i zwracać uwag na szczelność układu paliwowego. • prowadzenie ogl dzin i przegl dów. Jakie środki ostro ności nale y zachować przy obsłudze zespołu prądotwórczego? Podczas obsługi elektrycznej cz ści zespołu należy zachować nast puj ce środki ostrożności: • wszystkie metalowe cz ści zespołu powinny być ze sob elektrycznie poł czone. • sprawdzić stan szczotek i pierścieni ślizgowych pr dnicy. a także nie zezwala si na prac 569. by nie dopuścić do przegrzania. • zakłóceń w pracy silnika spalinowego (spadku ciśnienia oleju. a cz sto tliwość regulacj dopływu paliwa tak. żeby przy znamio nowym obci żeniu cz stotliwość wynosiła 50±l Hz. • nie dopuszczać do przeci żenia pr dnicy. 2) po zdj ciu obci żenia zatrzymać silnik. • nie wolno wykonywać podczas pracy zespołu żadnych na praw cz ści elektrycznych. a rama zespołu uziemiona. Kto mo e obsługiwać i prowadzić eksploatację zespołów prądotwórczych? Zespoły pr dotwórcze mog obsługiwać osoby posiadaj ce do datkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji zespołów pr dotwórczych. • urz dzenia odbiorcze powinny mieć własn ochron od porażeń zgodn z obowi zuj cymi przepisami zależn od zastosowanego układu sieciowego. 570. • • kontrolować grzanie si łożysk pr dnicy. • sprawdzić czy wskaźnik ładowania akumulatorów wska zuje „ładowanie". 312 . z wyj t kiem zespołu z izolowanym zerem. wyst pienia nieprawidłowych stuków i szumów). uszkodzenia urz dzeń pomocniczych. 568. 572. • kontrolować wskaźniki temperatury płynu chłodz cego. kontrolować prac silnika i pr dnicy. doregulowujemy regulatorem r cznym napi cie. wył czyć dopływ paliwa i sprawdzić łatwość obracania wału korbowego. • prowadzenie dziennika operacyjnego. Do obowi zków osób prowadz cych eksploatacj zespołów pr dotwórczych należy: • określenie mocy podł czonych odbiorników. • nie wolno eksploatować zespołu nieuziemionego. • • groźby uszkodzenia silnika lub pr dnicy. Kiedy zespół prądotwórczy nale y zatrzymać niezwłocznie podczas pracy? Zespół pr dotwórczy należy zatrzymać niezwłocznie podczas stwierdzenia: • zagrożenia życia ludzkiego. • prowadzenie drobnych napraw w zakresie ustalonym in strukcj . W jaki sposób powinno odbywać się zatrzymywanie zespołu? Zatrzymywanie zespołu powinno odbywać si w nast puj cej kolejności: 1) wył czyć obci żenie wył cznikiem głównym przestawiaj c go w położenie „0" (w razie potrzeby odł czyć poszczególne odbiory). • cz ści metalowe zespołu pr dotwórczego i odbiorników nie b d ce w normalnych warunkach pod napi ciem po winny być ze sob poł czone dodatkowym przewodem (poł czenie wyrównawcze). wzrost temperatury płynu chłodz cego. • uszkodzenia zespołu pr dotwórczego. • rejestrowanie liczby godzin pracy i ewentualnych zakłóceń w pracy.• • wył cznik ustawiamy w położeniu pracy.

• oczyszczenie styków elektrycznych. oleju i powietrza. 314 315 . powinien być co najmniej raz w miesi cu smaro wany. • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. • stanu paliwa. 2 . uruchamiany i kontrolowany w zakresie: • stanu technicznego akumulatora rozruchowego lub instala cji rozruchowej. oleju i płynu chłodz cego. • • przed wł czeniem obwodów odbieraj cych energi elek tryczn z zespołu należy sprawdzić. obwody odbiorcze powinny być możliwie najkrótsze przy możliwie najmniejszej liczbie styków i poł czeń. 4 . • stanu czystości filtrów paliwa. smarowania i chłodzenia. wył czony z ruchu. • pomiary rezystancji izolacji obwodów zespołu. • odł czenia odbiorników od wspólnej sieci za pomoc wy ł cznika głównego. chłodzenia i rozrz du. • sprawdzenie wskaźników kontrolno pomiarowych. • osłuchanie i sprawdzenie zespołu pr dotwórczego pod wzgl dem płynności pracy. Jakie czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane przy zespole prądotwór czym stanowiącym rezerwowe źródło zasilania? Zespół pr dotwórczy stanowi cy rezerwowe źródło zasilania. prawidłowego działania w szczególności ponadnapi ciowe go samoczynnego wył czania wył czników oraz blokad. W jaki sposób powinno być zapewnione utrzymanie zespołu prądotwórczego w nale y tym stanie technicznym? Utrzymanie zespołu pr dotwórczego w należytym stanie tech nicznym powinno być zapewnione przez poddawanie go ogl dzinom. Co powinny obejmować przeglądy zespołu prądotwórczego? Przegl dy zespołu pr dotwórczego powinny być przeprowa dzane nie rzadziej niż raz na 6 miesi cy podczas postoju i powinny obejmować: • ogl dziny. • • wartości rezystancji izolacji uzwojeń pr dnicy.zespołu z otwart tablic rozdzielcz lub skrzynk miesz cz c układ stabilizacji napi cia. konserwacjom i remontowi. 576. • w czasie pracy zespołu nie wolno wymieniać wkładek to pikowych. • poł czeń elektrycznych i stanu ochrony przeciwporaże niowej. • sprawdzenie: akumulatora lub instalacji rozruchowej i zapłonowej. • sprawdzenie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oględziny. 574. • nie należy dopuszczać do pracy zespołu ze zdj t osłon tarczy łożyska pr dnicy. stanu technicznego pr dnicy i silnika. • sprawdzenie wyposażenia w sprz t ochronny. • sprawdzenie układu zasilania w paliwo. • sprawdzenie układu rozruchu. układów paliwa. • sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej. 3 . smarowania. czy wył cznik główny jest zał czony. • wymian oleju i smarowania całego zespołu. • działania pomp dostarczaj cych paliwo. • sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urz dzeń odprowadzania spalin. 575. sygnalizacyjnych i zabez pieczeń. przyrz dów pomiarowych. Co powinny obejmować oględziny zespołu prądotwórczego? Ogl dziny zespołu pr dotwórczego powinny być przeprowa dzane w czasie pracy zespołu co najmniej raz w tygodniu i powinny obejmować: • sprawdzenie stanu zespołu i jego pomieszczeń. 1 2 . konserwacja i remonty zespołów prądotwór czych 573.

w gloazotowania. [87] 316 317 . W kraju spotyka si nast puj ce urz dzenia grzejne oporowe: • piece elektryczne oporowe komorowe typu POK (rys. czynności konserwacyjne. Urządzenia elektrotermiczne 4. 577.69) przeznaczone do obróbki cieplnej w zakresie tempe ratur do 1000°C. lub w inny sposób zależny od typu urz dzenia. 4. • piece łukowe pośrednie i bezpośrednie. naw glania. urz dzenia grzejne elektrodowe i urz dzenia grzejne łukowe. • uniwersalne piece elektryczne komorowe z atmosfer re gulowan typu PEKAT przeznaczone do obróbki cieplnej w atmosferach regulowanych w zakresie temperatur od 750°C do 950°C. regulacji temperatu ry. Piec oporowy ko morowy typu POK.• • stanu technicznego tablicy rozdzielczej. • piece elektrodowe. ułożone na ceramicznych kształtkach i umieszczone w ścianach bocznych. wyżarzania jasnego (rys. w gloazotowania. 4. wytwarzania i regulacji atmosfer ochronnych oraz liniami techno logicznymi.70). Rys. wymian zużytych cz ści.13. jak: jasnego hartowania.1. Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych 578. Jakie urządzenia zaliczamy do urządzeń elektrotermicznych? Do urz dzeń elektrotermicznych zalicza si : • piece oporowe i nagrzewnice oporowe oraz suszarki.69. W jakich terminach przeprowadza się remonty zespołów prądotwórczych? Terminy i zakresy przeprowadzania remontów zespołu pr dotwórczego określa kierownik zakładu (pracodawca) na podstawie wyników stanu technicznego zespołu. Jak zbudowane są urządzenia grzejne oporowe? Źródłami ciepła w urz dzeniach grzejnych oporowych s elementy grzejne wykonane w postaci spiralnych skr tek z drutu oporowego. 4. • urz dzenia grzejne pojemnościowe. urz dzenia grzejne indukcyjne. stropie i na dnie komory grzejnej. układu regulacji zespołu. • piece elektryczne wgł bne z atmosfer regulowan typu PEGAT przeznaczone do obróbki cieplnej metali w zakre sie temperatur 750°C do 950°C. Ocena stanu technicznego zespołu pr dotwórczego powinna być dokonywana nie rzadziej niż raz w roku. stanu oświetlenia w miejscu pracy zespołu. 579. wraz z urz dzeniami: sterowniczo pomiarowymi. 580. w szczególności do: na w glania. • piece i nagrzewnice indukcyjne. 4. nagrzewania przed hartowa niem. Jakie urządzenia grzejne mają du e znaczenie przemysłowe? Duże znaczenie przemysłowe maj urz dzenia grzejne oporo we.13. w atmosferze powietrza jak: nagrzanie przed hartowaniem i wyżarzanie.

4. Piec tyglowy przechylny do topienia aluminium. Piec do wypalania ceramiki [87] • piece tyglowe przeznaczone do topienia aluminium ("rys 4. zakres temperatury 1320°C 318 319 . piece komorowe do pracy z atmosfer regulowan typu B EN przeznaczone do obróbki cieplnej i cieplno chemicznej • piec do wypalania ceramiki (rys.73). 4.70. Piec oporowy wgł bny typu PEGAT. 4. Rys. 4.72). [87] Rys. Suszarka komorowa tvpuSEL[871 • • piec taśmowy do podgrzewania przed hartowaniem.71.73.72.Rys. 4. suszarki komorowe typu SEL przeznaczone do podgrze wania i suszenia różnego rodzaju wsadów do temperatury 250°C (rys.71). [87] Rys. 4.

Zasada działania in dukcyjnego pieca rdzeniowego: 1 rdzeń. Jak zbudowany jest piec indukcyjny rdzeniowy? Zasad budowy pieca indukcyjnego rdzeniowego pokazano na rys. 4. 582. 584. Piece indukcyjne bezrdzeniowe stosowane s do topienia stali stopo wych metali szlachetnych. Piece te stosuje si do topienia metali kolorowych.74. Jak zbudowany jest piec indukcyjny bezrdzeniowy? Zasad budowy pieca indukcyjnego bezrdzeniowego pokazano na rys. stali nierdzewnej.76. • nagrzewnice indukcyjne. Piece budo wane s jako jednofazowe zasilane napi ciem (500 3000) V. W skład urz dzenia grzejnego wchodzi transformator i bateria kondensatorów do poprawy współczynnika mocy. Rys. • piece indukcyjne bezrdzeniowe.76. Piec komorowy z atmosfer regulowan . W skład urz dzenia grzejnego wchodzi transformator służ cy do regulacji mocy za pomoc zmiany napi cia (autotransformator) oraz 583. nagrzewnice indukcyjne do na 320 321 . Uzwojenie pierwotne zwane wzbudni kiem zasilane jest napi ciem 220. 380 lub 500 V. Jak zbudowane są nagrzewnice indukcyjne? W zależności od przeznaczenia budowane s nagrzewnice in dukcyjne do nagrzewania skrośnego. ± Rys. Wzbudnik chłodzony jest wod . a uzwojenie wtórne stanowi metal topiony (wsad) znajduj cy si w zbiorniku. 4. metali trudnotopliwych i żeliwa oraz do topienia metali w próżni. Jaki jest podział urządzeń grzejnych indukcyjnych? Urz dzenia grzejne indukcyjne dziel si na: • piece indukcyjne rdzeniowe. 2 wsad.wsadów metalowych. 2 wzbudnik (uzwoje nie pierwotne).75.75. bateria kondensatorów do poprawy współczynnika mocy. Piec indukcyjny ty glowy bezrdzeniowy: I — tygiel. działa na zasadzie transformatora pracuj cego w stanie zwarcia. 581. Rys. 3 2. [87] • piece próżniowe typu VDN stosowane do hartowania stali szybkotn cych. 4. o cz stotliwości sieciowej. 4. 4. 3 płyta izolacyjna cieplna. 4 wsad (uzwojenie wtórne). Wzbudnik chłodzony jest wod . 4.74). Wzbudnik zasila ny jest napi ciem przemiennym o cz stotliwości 50 Hz. Piec indukcyjny rdzeniowy zasilany jest napi ciem prze miennym. głównie ze stopów żeliwa w tempera turze do 1000°C (rys. Ciepło użyteczne powstaje dzi ki indukowaniu we wsadzie pr dów wirowych. We wzbudniku umieszczony jest tygiel pieca. wyżarzania i odgazowa nia. maksymalna temperatura pracy 1320°C. 3 — korytko ogniotrwałe. 4 — wzbudnik.

c) posuwowego otworów. 4. b) wzbudnik przelotowy. I wzbudnik. pr d wyjściowy 400 A. [106] • • 322 323 . 50 Hz. 5 —przenośnik. Nagrzewnice indukcyjne s stosowane do hartowania powierzchnio wego cz ści maszyn na gł bokość 0.78. 1 wzbudnik. zasilanie transformatora z transformatora. 4. h) posuwowego wałów. Na rys. szafa przekształtnika wyposażona w zamkni ty obieg chłodzenia wodnego z wymiennikiem ciepła woda woda i pomp wodn .79. 4. 3 izolacja cieplna. Stosowane cz stotliwości 500 10000 Hz i 60+500 kHz. cz stotliwość 8 10 kHz. 2 wsad.1+0. Tyrystorowy przekształtnik cz stotliwości. a) schemat zasilania przekształtnika z sieci energetycznej.79 pokazano tyrystorowy przekształtnik cz stotliwo ści produkcji Instytutu Elektrotechniki o nast puj cych parametrach technicznych: napi cie wyjściowe 800 V. 7. c) wzbudnik szczeli nowy przelotowy z przenośnikiem wsadu. 4. Źródłami pr du podwyż szonej i wielkiej cz stotliwości s najcz ściej stosowane obecnie tyry storowe przekształtniki cz stotliwości.77 i rys.grzewania zbiorników stalowych i nagrzewnice jridukcyjne do harto wania powierzchniowego. Konstrukcje wzbudników do indukcyjnego nagrzewania skrośne go: a) wzbudnik cylindryczny. Konstrukcje wzbudników do indukcyjnego nagrzewania skro śnego i powierzchniowego pokazano na rys. 4.78. Nagrzewnice do hartowania powierzchniowego: a) jednoczesnego. Tem peratura powierzchni hartowanych wynosi 800+I000°C. napi ciem 3 x 3 80 V. Rys. 4 ~ rdzeń magnetyczny. Rys. Nagrzew nice indukcyjne skrośne stosuje si do nagrzewania k sów stalowych.3 cm niekiedy 1+3 cm. aluminiowych. miedzianych i mosi dzu przed obróbk plastyczn . Rys.77.

586. transformator piecowy. Rozgrza na przepływem pr du k piel solna przekazuje swe ciepło umieszczo nemu w niej wsadowi. 588.2. Jak zbudowane są piece łukowe o działaniu pośrednim? Tego typu piece wykonane s głównie jako jednofazowe o mo cach do 500 kW przy napi ciu ok. • piece łukowe o działaniu bezpośrednim.2.13. że: • odpowiadaj wymaganiom określonym w normach i prze pisach dotycz cych budowy urz dzeń elektrotermicznych oraz określonym przez wytwórc lub jednostk organiza cyjn . Ze wzgl du na duż moc transformatory zasilane s z sieci wyso kiego napi cia (110 kV).80. Jak zbudowane są piece elektrodowe? Zasad budowy pieca elektrodowego pokazano na rys.585. Moce pieców łukowych w odniesieniu do ich pojemności wsadowych zawie raj si w granicach 300+600 kVA/ton . a wymiary tygli średnica 50 cm i wysokość 60 cm. Rys. Działanie pieców elektrodowych polega na przepływie pr du mi dzy elektrodami zanurzonymi w roztopionych mieszaninach soli. 325 . układ samo czynnej regulacji elektrod. Napi cie strony wtórnej nie przekracza 600 V. elektrody. nap dowymi. Zasilanie pieców jest trójfazo we.80. Piec elektrodowy symetrycz ny: 1 elektrody robocze. Kiedy urządzenia elektrotermiczne nowe lub po remoncie mogą być przyjęte do eks ploatacji? Urz dzenia elektrotermiczne nowe lub po remoncie mog być przyj te do eksploatacji po stwierdzeniu. Do zasilania pieców stosuje si napi cie przemienne regulowane trans formatorem zasilaj cym. 6 wsad b d cy przeciwn elektrod . tor wielkopr dowy. Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych 4. 4. Elektrody wykonywane s z w gla lub grafitu.81. Moc pieców elektrodowych z zasady nie prze kracza 150 kW. Rys. 2 elektroda. 3 uszczelnienie i przepust izolacyjny chłodzone wo d 4 otwór wsadowy. Piece pośrednie stosuje si głównie do wytopu metali nieżelaznych. Piec łukowy bezpośredni trójfazowy: 1 obudowa i izolacja. 4. Warunki przyjęcia do eksploatacji i program pracy urzą dzeń elektrotermicznych 589. Jak zbudowane są piece łukowe o działaniu bezpośrednim? Zasad budowy pieca łukowego bezpośredniego trójfazowego pokazano na rys.1. 4. 5 lej spu stowy.81. 100 V. Piece łukowe stosuje si do topienia stali i stopów żelaza. 4. Podstawowymi elementami pieca łukowego o działaniu bezpośrednim s : kadź wytopowa wraz z mechanizmami 324 4. 6 — k piel solna.13. Piece s wyposażone w zestaw przyrz dów pomiarowych po stronie wn i po stronie nn. 587. 2 — elektrody rozgrzewcze. 4 izolacja cieplna. Jaki jest podział urządzeń grzejnych łukowych? Urz dzenia łukowe dziel si na: • piece łukowe o działaniu pośrednim. 3 — szamotowa obudowa tygla. która wykonała remont urz dzenia. 5 — obudowa zewn trzna.

zainstalowano je zgodnie z dokumentacj techniczn i wa runkami technicznymi, • odpowiadaj warunkom ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, • wyniki przeprowadzonych badań technicznych w zakresie podanym w punkcie 4.13.3 s zadowalaj ce, • protokół odbioru technicznego urz dzenia po remoncie potwierdza zgodność parametrów technicznych z doku mentacj . 590. Jakie napisy i oznaczenia powinny być umieszczone na urządzeniach elektrotermicz nych? Na urz dzeniach elektrotermicznych powinny być umieszczo ne i utrzymane w stanie czytelnym nast puj ce napisy i oznaczenia: • symbole elementów urz dzenia zgodne z dokumentacj techniczn , • symbole zacisków ochronnych, i • dane na tabliczkach znamionowych, • napisy określaj ce funkcje elementów sterowania i sygna lizacji, • oznaczenia stosowanych zabezpieczeń i wartości ich na stawienia. 591. Co powinny określać programy pracy urządzeń elektrotermicznych? Programy pracy urz dzeń elektrotermicznych powinny uwzgl d niać zasady racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, a w szczegól ności określić: • minimalny czas pracy na biegu jałowym, • możliwość obniżenia poboru mocy elektrycznej w godzi nach najwi kszego obci żenia krajowego systemu elektro energetycznego, • optymalne wypełnienie komory grzejnej (tygla), które nie powinno być mniejsze niż 70% pojemności znamionowej lub dopuszczalnej masy wsadowej, jeśli dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej,

maksymaln dopuszczaln energochłonność, w zależności od rodzaju procesu technologicznego i masy wsadowej, • wartość pr dów łuków na wybranych zaczepach i czas pracy na danym zaczepie, • wartość dopuszczalnego poboru mocy i zużycia energii elektrycznej określonej w jednostce czasu, • wskaźniki jednostkowego zużycia energii elektrycznej, • optymaln wydajność, czas nagrzewania, czas wytopu, przelotowość. Programy pracy powinny być opracowane dla urz dzeń prze kazanych do eksploatacji. Programy pracy powinny być aktualizowane w razie zmiany warunków eksploatacji urz dzeń elektrotermicznych, nie rzadziej niż raz w roku. 4.12.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicz nych 592. W jakich terminach przeprowadza się oględziny urządzeń elektrotermicznych? Ogl dziny urz dzeń elektrotermicznych przeprowadza si w ter minach ustalonych w instrukcji eksploatacji, z uwzgl dnieniem zaleceń wytwórcy i warunków pracy urz dzeń nie rzadziej niż raz na kwartał. Ogl dziny należy przeprowadzać w czasie ruchu oraz w czasie postoju urz dzeń. 593. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin w czasie ruchu urządzeń elektrotermicz nych? Przy przeprowadzaniu ogl dzin urz dzeń elektrotermicznych w czasie ruchu należy dokonać oceny stanu urz dzeń i sprawdzić w szczególności: • stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, • wskazania aparatury kontrolno pomiarowej, • działanie i szczelność układu chłodzenia oraz temperatur wody chłodz cej, • temperatur powierzchni obudowy i stan wymurówki,

326

327

działanie aparatury sygnalizacyjnej, sterowniczej i zabez pieczaj cej, • stan nap dów, instalacji i torów wielkopr dowych wraz z wyposażeniem, • stan poł czeń mechanicznych i elektrycznych, • działanie urz dzeń załadowczych i wyładowczych, • stan układu z atmosfer ochronn i technologiczn , • poziom hałasu i drgań, • przestrzeganie programów pracy urz dzeń elektrotermicz nych, • czystość urz dzeń elektrotermicznych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas ogl dzin, na leży je usun ć lub przekazać urz dzenia do remontu. 594. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądu urządzeń elektrotermicznych? W zakres przegl du urz dzeń elektrotermicznych wchodz czynności: • określone dla ogl dzin, • sprawdzenie działania wszystkich podzespołów urz dzenia elektrotermicznego, ze szczególnym uwzgl dnieniem ele mentów pracuj cych w wysokich temperaturach, • badania stanu technicznego w zakresie podanym w punk cie 4.13.3, • wymian zużytych cz ści i usuni cie stwierdzonych uszkodzeń. 595. W jakich terminach przeprowadza się przeglądy urządzeń elektrotermicznych? Terminy przegl dów powinna określać instrukcja eksploata cyjna bior c pod uwag wyniki ogl dzin i potrzeby zakładu. 596. Kiedy ruch urządzeń elektrotermicznych nale y wstrzymać? Ruch urz dzeń elektrotermicznych należy wstrzymać w razie zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia oraz stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiaj cych eksploatacj , a w szcze gólności w razie:

• • • • •

wzrostu temperatury czynnika chłodz cego ponad wartość określon w dokumentacji fabrycznej, uszkodzenia układu z atmosfer ochronn i technologiczn , uszkodzenia instalacji chłodzenia, uszkodzenia instalacji sterowania i automatycznej regulacji, nadmiernych drgań i nadmiernego poziomu hałasu.

597. W jakich terminach przeprowadza się remonty urządzeń elektrotermicznych? Remonty urz dzeń elektrotermicznych powinny być przepro wadzane w zakresie i terminach ustalonych w instrukcji eksploatacji, z uwzgl dnieniem wyników przegl dów. 598. Co nale y do obowiązków osób prowadzących eksploatację urządzeń elektrotermicz nych? Osoby eksploatuj ce urz dzenia elektrotermiczne powinny przestrzegać instrukcji eksploatacyjnej danego urz dzenia oraz warun ków bezpiecznej pracy, a w szczególności: • stosowania ustalonego programu pracy urz dzenia, • utrzymywania zadanych parametrów technologicznych, jak temperatura, czas pracy itp., • kontrolowanie prawidłowego działania aparatury sterowa nia i automatyki, • przeprowadzania ogl dzin oraz przegl dów urz dzeń elektrotermicznych, • dokonywania badań i pomiarów kontrolnych, • przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych i re montowych, • zapisywać ilość zużytej energii.

328

329

4.13.3. Zakres badań technicznych urządzeń elektrotermicz nych [16]
Wymagania techniczne Zakres badań piece oporowe i suszarki elek tryczne na grzewni ce opo rowe na grzewni ce induk cyjne piece induk cyjne piece elektro dowe

Wymagania techniczne piece oporowe suszarki elek tryczne na grzewni ce opo rowe na grzewni ce induk cyjne piece induk cyjne piece elektro dowe piece łukowe

Zakres badań

piece łukowe

Sprawdzenie stanu Stan ochrony przeciwporażeniowej powinien być zgodny ochrony przeciwpo z wymaganiami ustalonymi w przepisach o ochronie przeciwpo rażeniowej i wyko rażeniowej. nanie pomiarów.

Sprawdzenie dzia łania wszystkich urz dzeń pomocni czych, mechani zmów blokad, urz dzeń załadowczych i wyładowczych, mechanizmów przechyłu.

Działanie powinno być sprawne, zgodne z warunkami podany mi w dokumentacji fabrycznej lub dostawcy urz dzenia.

Pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania, sygnali zacji i innych ele mentów (z wyj t kiem grzejnych).

Rezystancja izolacji mierzona megaomomierzem 1000 V po winna być: dla instalacji i elementów o napi ciu 1 kV nie mniejsza niż 1000 na 1 V napi cia znamionowego, a dla instalacji o napi ciu powyżej 1 kV nie mniejsza niż 1M kV, jeżeli wartości tych nie określił wytwórca.

Pomiar poboru mocy elektrycznej (bez wsadu) i czasu nagrzewania.

Pobór mocy nie powinien przekra czać 5% wartości podanej przez wytwórc .

Pomiar rezystancji nap du elektryczne go, stanowi cego wyposażenie urz dzeń elektroter micznych.

'obór mocy nie powi nien przekra czać 5% wartości podanej przez wytwór c .

Rezystancja izolacji powinna odpowiadać warunkom określo nym w przepisach w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych urz dzeń nap dowych.

Sprawdzenie dzia łania aparatury kontrolno pomiarowej, regula cyjnej, sterowniczej i zabezpieczaj cej.

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora i dławika piecowe go Sprawdzenie stanu instalacji i szczelno ści układu chłodze nia.

Zgodnie z norm PN 69/E 06040.

Zgodnie z norm PN 69/E 06040.

Działanie powinno być sprawne, zgodne z warunkami podany mi w dokumentacji fabrycznej lub dostawcy urz dzenia.

Stan techniczny i ciśnienie powinny być zgodne z danymi określonymi przez wytwórc .

Stan techniczny i ciśnienie powinny być zgodne z da nymi określonymi przez wytwórc .

330

331

Wymagania techniczne Zakres badań piece oporowe i suszarki elek tryczne na grzewni ce opo rowe na grzewni ce induk cyjne piece induk cyjne piece elektro dowe

gdzie:
piece łukowe

m I t k

masa metalu wydzielona na katodzie w gramach, nat żenie pr du elektrycznego w amperach, czas trwania przepływu pr du w godzinach, równoważnik elektrochemiczny metalu w g/Ah, b d cy współczynnikiem zależnym od rodzaju metalu.

Badanie stanu toru wielkopr dowego. Działa nie powinno być zgodne z warun karni poda nymi w doku mentacji fabrycz nej.

Zgodnie z wymaganiami wytwórcy lub z norm PN 69/E 06204. Działa nie powinno być zgodne z warun karni poda nymi w doku mentacji fabrycz nej.

Sprawdzenie stanu układu z atmosfer ochronn i techno logiczn .

600. Jakie zastosowanie przemysłowe ma elektroliza? Elektroliza ma wielostronne zastosowanie przemysłowe w elek trolitycznym oczyszczaniu metali, w nakładaniu powłok metalowych ochronnych i ozdobnych, i w wielu gał ziach przemysłu chemicznego. Jedn z bardzo rozpowszechnionych dziedzin zastosowań elektrolizy jest galwanostegia, tj. elektrolityczne nakładanie metalo wych powłok ochronnych lub ozdobnych, jak: chromowanie, kadmo wanie, miedziowanie, niklowanie, posrebrzanie, pozłacanie. 601. Z jakich podstawowych elementów składa się urządzenie do elektrolizy? Urz dzenie do elektrolizy (rys. 4.82) składa si z nast puj cych podstawowych elementów: • źródła pr du stałego, • elektrolizerów.

4.14. Urządzenia do elektrolizy
4.14.1. Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy
599. Co to jest elektroliza? Elektroliza jest to proces przepływu pr du elektrycznego w elektrolitach wraz z towarzysz cymi mu zmianami chemicznymi. Warunkiem niezb dnym do procesu elektrolizy jest obecność swobod nie poruszaj cych si jonów w elektrolicie. Masa metalu wydzielona na elektrodzie podczas elektrolizy jest przy pr dzie stałym proporcjonalna do iloczynu pr du i czasu przepływu pr du i zależy od rodzaju metalu.
Rys. 4.82. Urz dzenie do elektrolizy: a) szeregowe poł czenie wanien, b) równolegle poł czenie wanien: 1 prostownik sterowany, 2 wanny gal waniczne (elektrolizery).

602. Co to sq elektrolizery? Elektrolizery s to aparaty służ ce do przeprowadzania proce su elektrolizy. Przemysłowe elektrolizery s to otwarte lub zamkni te

332

333

W nowoczesnych galwanizerniach proces galwanizerski przebiega w hermetycznie zamkni tych wannach wykonanych ze stali szla chetnej (rys. Jakie źródła prąciu stałego stosuje się do zasilania elektrolizerów? Do zasilania elektrolizerów stosuje si pr dnice pr du stałego bocznikowe i obcowzbudne oraz prostowniki budowane na małe na . Końce szyn miedzianych ł czonych na zakładk . Jakie ogrzewanie stosuje się do podgrzewania elektrolitu w wannach? Do podgrzewania elektrolitu w wannach stosuje si ogrzewanie wodne.zbiorniki (wanny. 606. W jaki sposób łączy się wanny galwaniczne ze źródłem prąciu stałego? Wanny galwaniczne ze źródłem pr du stałego ł czy si insta lacjami wielkopr dowymi wykonanymi przewodami szynowymi mie dzianymi lub aluminiowymi prowadzonymi na izolatorach. np. metalowa i grafitowa poł czone ze sob źródłem pr du stałego. Nowoczesna galwanizernia z herme tycznie zamkni tymi wannami. Temperatura elektrolitu w czasie procesu elektrolizy zależy od procesu technologicznego i powin na być. 607. 604.83. 4. a śruby ści gaj ce stalowe powinny być kadmowane.83). W jaki sposób wanna galwaniczna powinna być odizolowana od ziemi? Celem odizolowania wanny od ziemi ustawia sie j na specjal nych izolatorach. 334 335 . Napi cia używane w procesie elektrolizy s rz du kilku woltów. Ruroci gi wodne. napi cie i temperatura. [105] 603. wyższa od temperatury pokojowej. W zależności od przeznaczenia pr dy znamionowe elektrolize rów mog wynosić od kilkudziesi ciu amperów do kilku tysi cy ampe rów. że pod wpływem oparów z wanien powierzchnia ich utlenia si i oporność w miejscach styków znacznie wzrasta. W praktyce elektrolizery ł czy si szeregowo stosuj c napi cie zasilania do kilkudziesi ciu woltów. Przed skr ceniem śrubami po wierzchnie stykaj ce si należy oczyścić i posmarować tłuszczem nie /uwieraj cym kwasów. Jakie parametry są charakterystyczne dla pracy elektrolizerów? Parametrami charakterystycznymi dla pracy elektrolizerów s : pr d. Ogrzewanie elektryczne może być bez pośrednie lub pośrednie. 605. powinny być pokryte cyn . 4. Przy podgrzewaniu pośrednim grzałki montuje si w płaszczu wodnym otaczaj cym wann . Rys. pi cia i duże pr dy. w którym zanurzone s co najmniej dwie elektrody. kotły. a nawet wi cej. Umożliwia to spełnienie wysokich wymagań stawianych urz dzeniom galwanizerskim w zwi zku z ochron śro dowiska. parowe lub elektryczne. b bny) wypełnione elektrolitem. I'r/y stosowaniu przewodów aluminiowych należy pami tać. parowe czy wentylacj należy i ul izolować od wanny za pomoc wstawek z materiałów izolacyjnych. Ogrzewanie elektryczne bezpośrednie polega na zamontowaniu grzałek w elektrolicie. Elektrolizery używane w galwanizerni nazywaj si wannami galwanicznymi.

• oznaczenia ci gów lub mostów szynowych. • dane na tabliczkach znamionowych. • nadmierny wzrost temperatury poł czeń szynowych lub styków ruchomych. Co nale y sprawdzić przed ka dym uruchomieniem urządzeń do elektrolizy? Przed każdym uruchomieniem urz dzeń do elektrolizy należy sprawdzić czy praca tych urz dzeń nie stworzy zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia albo nie spowoduje uszkodzenia tych urz dzeń. • stały ubytek elektrolitu. • nadmierna temperatura elektrolitu.4. Co to są urządzenia do elektrolizy? Urz dzenia do elektrolizy s to zespoły urz dzeń. Podstawowe czynności eksploatacyjno ruchowe 608. • napisy określaj ce funkcje elementów sterowania i sygna lizacji. 611. 614. • urz dzenia chłodzenia wodnego. • gwałtowny wzrost pr du w obwodzie elektrolizera. • symbole zacisków ochronnych. 615.2. Jakie napisy i oznaczenia powinny być umieszczone na urządzeniach do elektrolizy? Na urz dzeniach do elektrolizy powinny być umieszczone i utrzymane w stanie czytelnym nast puj ce napisy i oznaczenia: • symbole na elementach układu zasilania. 612. • urz dzenia zasilaj ce w energi elektryczn . wyłączone samoczynnie przez układy zabezpieczające mo na ponownie uruchomić? Urz dzenia do elektrolizy. 609.1. Kiedy urządzenia do elektrolizy nale y wyłączyć spod napięcia? Urz dzenia do elektrolizy należy wył czyć spod napi cia w ra zie zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia oraz w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiaj cych eksploatacj . wentylacyjne. 336 337 . • oznaczenia stosowanych zabezpieczeń i wartości ich na stawienia. • układ przygotowania. • nadmierne miejscowe przegrzanie płaszcza elektrolizera. napi cia i pr du za silaj cego elektrolizer. Co nale y kontrolować w czasie ruchu urządzeń do elektrolizy? W czasie ruchu urz dzeń do elektrolizy należy nie rzadziej niż raz na zmian kontrolować: • wskazania przyrz dów poboru mocy. Jakie czynności nale y wykonać przed włączeniem pod napięcie urządzeń do elektroli zy po postoju dłu szym od określonego przez wytwórcę? Przed wł czeniem pod napi cie urz dzeń do elektrolizy po postoju dłuższym od określonego przez wytwórc należy przeprowadzić ogl dziny i badania w zakresie i w sposób określony w instrukcji eksploatacji. wył czone samoczynnie przez układy zabezpieczaj ce można ponownie uruchomić po usuni ciu przyczyn wy ł czenia. regulacji i stero wania prac elektrolizerów zgodnie z dokumentacj tech niczno ruchow . • oznaczenia rodzaju procesu elektrolitycznego.2. • układy regulacji sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa. Kiedy urządzenia do elektrolizy. regeneracji i obiegu elektrolitu. 610. sieci spr żonego powietrza oraz odbioru produktów.14. Czy dla urządzeń do elektrolizy przekazanych do eksploatacji powinny być opracowane programy pracy? Dla urz dzeń do elektrolizy przekazanych do eksploatacji po winny być opracowane programy pracy uwzgl dniaj ce zasady racjo nalnego użytkowania energii elektrycznej. Eksploatacja urządzeń do elektrolizy 4.14. 613. a w szczególności gdy graniczne parametry pracy nie mog być za chowane lub wyst pi: • przerwa w obwodzie pr du stałego elektrolizera. w skład któ rych wchodz : • elektrolizer lub bateria elektrolizerów.

wanien i układu obiegu elektrolitu. sygnalizacji i stero wania. • stan powierzchni izolatorów i wkładek izolacyjnych. • stan instalacji grzewczej i układu chłodzenia wodnego. stan i szczelność elektrolizerów. Oględziny. regulacji. nie rzadziej niż raz na dwa lata. 339 . • badania stanu technicznego w zakresie podanym w pkt. wanien i układu obiegu elektrolitu. z uwzgl dnieniem wyników przegl dów. • sprawdzenie szczelności elektrolizera. zwłaszcza w razie zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia. • temperatur elektrolizerów.2.14. wskazania aparatury kontrolno pomiarowej. • stan pomieszczeń i działanie urz dzeń wentylacji. • przestrzeganie programów pracy urz dzeń do elektrolizy. W jakich terminach przeprowadza się oględziny urządzeń do elektrolizy? Terminy i sposób przeprowadzania ogl dzin urz dzeń do elektrolizy ustalone s w instrukcji eksploatacji. prawidłowość działania instalacji grzewczej elektrolizera. 620. prawidłowość działania układu chłodzenia wodnego. Jakie czynności wchodzą w zakres oględzin urządzeń do elektrolizy? Przy przeprowadzaniu ogl dzin należy dokonać oceny stanu urz dzeń i sprawdzić w szczególności: stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. W jakich terminach przeprowadza się przeglądy urządzeń do elektrolizy? Przegl dy urz dzeń do elektrolizy należy przeprowadzać w zakresie i terminach ustalonych w dokumentacji fabrycznej. • sprawdzenie działania wszystkich urz dzeń i elementów stanowi cych wyposażenie elektrolizera. • stan zabezpieczeń i prawidłowość ich nastawień. 338 • • • 618. 621.14. • stan urz dzeń zasilaj cych. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądów urządzeń do elektrolizy? Przegl dy urz dzeń do elektrolizy powinny obejmować w szczególności: • szczegółowe ogl dziny. • czynności konserwacyjne zgodne z dokumentacj fabryczn . 619. Jeżeli podczas ogl dzin urz dzeń do elektrolizy stwierdzono nieprawidłowości należy je usun ć lub przekazać urz dzenie do re montu. Kiedy powinny być przeprowadzane czynności konserwacyjno remontowe urządzeń do elektrolizy? Czynności konserwacyjno remontowe dotycz ce urz dzeń do elektrolizy powinny być przeprowadzane po każdorazowym stwierdzeniu pogorszenia si stanu technicznego poniżej dopuszczalnych wartości. 4. 617. nie rzadziej niż raz na 6 miesi cy. przeglądy i remonty urządzeń do elektrolizy 616.3. W jakich terminach przeprowadza się remonty urządzeń do elektrolizy? Remonty urz dzeń do elektrolizy powinny być przeprowadza ne w zakresie i terminach ustalonych w instrukcji eksploatacji. • sprawdzenie stanu poł czeń szyn i przewodów. z uwzgl dnieniem zaleceń wytwórcy i warunków pracy urz dzeń. Ogl dziny należy przeprowadzać w czasie ruchu i postoju urz dzeń. • kontrol prawidłowości nastawienia zabezpieczeń i działa nia urz dzeń pomocniczych. 4.• • • • • • prawidłowość działania urz dzeń do elektrolizy i przebiegu procesu elektrolizy oraz czystość otrzymywanego produktu. stan izolatorów i wkładek izolacyjnych. • wymian zużytych cz ści i usuni cie stwierdzonych uszkodzeń. szczelność elektrolizerów.2. temperatur elektrolitu.

Sprawdzenie wydajności i g stości pr du anodowego i katodowego. 4. [93] 340 341 . Przy obci żeniu maksymalnym wzrost temperatury poł czenia szynowego nie może być wi kszy niż 5°C w stosunku do temperatury szyny w miejscu bez ł czenia. Pomiar spadku napi cia na stykach poł czeń bezpośred nio przy elektrolizerze. Zakres badań technicznych urz dzeń do elektrolizy [16] Zakres badań Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej i wyko nanie pomiarów. Wymagana rezystancja 1000 na 1 V napi cia zna mionowego. 4. Dopuszcza si wzrost spadku napi cia o 25%. Pomiar rezystancji izolacji pomi dzy biegunami dodat nim (+) i ujemnym ( ) układu oraz szyn głównych i innych cz ści wzgl dem ziemi. 4 ~ słupy wy si gnikowe jednoramienne stożkowe. Ochrona przeciwporażeniowa zgodna z przepisami o ochronie od porażeń pr dem elektrycznym. 2) na stykach z różnych materiałów 12 mV.4.15. Kontrola nagrzewania si poł czeń szynowych przy elektrolizerze. Sprawdzenie wskaźnika jednostkowego zużycia ener gii elektrycznej. I) 2) 3) 4) 5) 6) Rys.84. Kontrola szczelności elektro lizerów. 623. 5 słupy oświetlenia parkowego sze ściok tne. lecz nie mniejsza niż Pomiar induktorem o napi ciu 500 V. Jak jest montowane oświetlenie elektryczne ulic? Oświetlenie elektryczne ulic w zasadzie jest montowane na specjalnie przeznaczonych do tego celu typowych słupach żelbeto wych lub latarniach stalowych.14. przedstawione w ich firmowych katalogach. Pomiar wielkości pr dów upływu do ziemi. 3) na stykach metal grafit 25 mV. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 4. S to słupy żelbetowe i słupy stalowe (rys. 2 słupy wysi gnikowe proste stożkowe. Brak przecieków zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez wytwórc . wykonywane według dokumentacji indywidualnej. Dopuszczalny pr d upływu powinien być zgodny z danymi w dokumentacji fabrycznej elektrolizera lub baterii wanien.84). Jakie typy słupów stosuje się w sieciach kablowych oświetlenia ulicznego? W sieciach kablowych oświetlenia ulicznego stosuje si różne typy słupów. a na sty kach znajduj cych si w strefie działania wysokich tem peratur 4 krotny dla eksploatowanych elektrolizerów.1. Sprawdzenie zabezpieczeń i układów sygnalizacji (wzrost temperatury elektro litu. z uwzgl dnieniem warunków zasilania Zgodność z danymi określonymi w dokumentacji fabrycznej. Zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji fabrycznej.3. a także rozwi zania opracowane i dostarczane przez różnych producentów. zwarć doziemnych). Monta 622. Słupy stalowe ocynkowane oświetlenia elektrycznego: 1 słupy uliczne wysi gnikowe proste sześciok tne. Spadek napi cia przy obci żeniu ln nie może przekra czać: 1) na stykach jednakowego materiału 10 mV. 4. 6 słupy oświetlenia parkowego stożkowe. Prawidłowe działanie przy napi ciu znamionowym z różnic ± 10%. ale cz sto również na słupach napo wietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napi cia.15. 3 słupy wysi gnikowe jednoramienne ośmiok tne.

• wykonanie poł czeń przewodów i kabli w oprawach i na tabliczkach zabezpieczeniowych. Co obejmuje monta wyposa enia elektrycznego latarń? Montaż wyposażenia elektrycznego latarń obejmuje: • wci gni cie przewodów w trzony latarń i wysi gniki. 627. • zamocowania wysi gników. 2) 3) Rys. 626. • wykonanie poł czeń ochrony przeciwporażeniowej. W jaki sposób nale y wykonać ochronę przeciwpora eniową latarń? Ochron przeciwporażeniow należy wykonać zgodnie z wy mogami normy. • wprowadzenie kabli do wn k słupów. • ułożenia kabli przed zasypaniem rowów. 4.624. [32] W przypadku samoczynnego wył czania zasilania jako środ ka ochrony przed dotykiem pośrednim w układzie sieci TN należy do każdej latarni doprowadzić przewód ochronny PE lub wykorzystać do ochrony przewód ochronno neutralny PEN. 3 oprawa uniwersalna o niskiej mocy. 625.85. • zainstalowanie tabliczek zabezpieczaj cych.85). Źródła światła oświetlenia drogowego: 1 oprawa do lamp sado wych. Co wchodzi w zakres sprawdzenia podczas wykonywania sieci oświetlenia ulicznego? Podczas wykonywania sieci kablowej oświetlenia ulicznego należy sprawdzić prawidłowość: • wykonania rowów kablowych. jeżeli przekrój przewodu 2 2 PEN jest nie mniejszy niż 10 mm Cu lub 16 mm Al i podł czyć do zacisku ochronnego latarni i zacisku ochronnego tabliczki. 4. Ponadto zacisk ochronny latami należy poł czyć przewodem z zaciskiem ochronnym tabliczki zabezpieczeniowej. Podczas wykonywania sieci oświetleniowej napowietrznej na leży sprawdzić prawidłowość: • ustawienia słupów. Jakie źródła światła stosuje się do oświetlenia ulic? Do oświetlenia ulic stosuje si wysokopr żne lampy wyładow cze rt ciowe. • ustawienia słupów. [94] 342 343 . W przy padku samoczynnego wył czania zasilania jako środka ochrony przed dotykiem pośrednim w układzie sieci TT należy przez otwór kablowy w fundamencie każdej latarni doprowadzić do jej wn ki instalacj uziemiaj c (wg projektu sieci) i poł czyć j z zaciskiem ochronnym latarni. 2 oprawa do świetlówek. • montażu przewodów ochronnych. metalohalogenkowe i sodowe. montowane w różnych oprawach oświetleniowych do oświetlenia dróg (rys.

słu pów. Kiedy sieć elektrycznego oświetlenia mo e być przyjęta do eksploatacji? Sieć elektrycznego oświetlenia ulicznego może być przyj ta do eksploatacji po stwierdzeniu. a w razie nie stwierdzenia tych przyczyn po wykonaniu próbnego wł czenia. osprz tu. Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulicz nego 629. • pomiar nat żenia oświetlenia. W jakich terminach i w jakim zakresie przeprowadza się oględziny sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego? Terminy i zakres ogl dzin sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego powinny być ustalone w instrukcji eksploatacji z uwzgl d nieniem warunków i miejsc zainstalowania i rodzajów dróg. • sprawdzenie prawidłowości naci gów i zwisów przewo dów linii napowietrznej. • oświetlenia innych dróg 15%. protokół odbioru sieci po remoncie potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacj i warunkami technicznymi.2. • pomiar izolacji kabli i przewodów. 630. 344 345 . wysi gników i opraw z dokumentacj techniczn . 631. nie po winna przekraczać 20% ogólnej ich liczby i dotyczyć kolejnych opraw. że: • odpowiada wymogom określonym w normach i przepisach dotycz cych budowy sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Dopuszczalna liczba niesprawnych źródeł światła w przypadku dróg w granicach miast.• montażu przewodów ochronnych. Kiedy sieć elektrycznego oświetlenia ulicznego wyłączoną przez zabezpieczenie mo na ponownie włączyć pod napięcie? Sieć elektrycznego oświetlenia ulicznego wył czon przez za bezpieczenie można ponownie wł czyć pod napi cie po usuni ciu przyczyn wył czenia. • sprawdzenie ci głości żył kabli. • podział lamp oświetleniowych na poszczególne fazy za pewnia równomierne obci żenie. • wykonana została zgodnie z dokumentacj techniczn i warunkami technicznymi. • 628.15. • zapewnia właściwe nat żenie i równomierne oświetlenie. 4. Podczas przeprowadzania ogl dzin sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego należy dokonać oceny stanu urz dzeń i sprawdzić w szczególności: • stan widocznych cz ści przewodów. • pomiar rezystancji uziomów roboczych. • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. • sprawdzenie prawidłowości wykonania ochrony przeciw porażeniowej. Ogl dziny powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Ile mo e wynosić liczba niesprawnych źródeł światła elektrycznego w stosunku do ogólnej liczby źródeł światła? Liczba niesprawnych źródeł światła elektrycznego w stosunku do ogólnej liczby źródeł światła nie powinna przekraczać w odniesieniu do: • oświetlenia centralnych i głównych dróg w granicach miast 5%. • oświetlenia dróg krajowych 10%. • rezystancja izolacji odpowiada wymogom przepisów. przewodów. Jakie badania nale y wykonać przed przekazaniem sieci oświetlenia ulicznego u yi kownikowi? Przed przekazaniem sieci oświetlenia ulicznego użytkowniko wi należy wykonać nast puj ce badania: • sprawdzenie zgodności kabli. przewodów instalacji za silaj cej i przewodów ochronnych. głównie ich poł czeń i osprz tu. Dopuszczalna liczba niesprawnych źródeł światła oświetlenia drogowego dotyczy 100 kolejnych opraw dowolnie wybranego ci gu oświetlenia jednej lub kilku dróg w granicach miast. • odpowiada warunkom ochrony przeciwporażeniowej. na których zainstalowano kilka lub kilkanaście opraw. 632.

• uszkodzenie zagrażaj ce bezpieczeństwu obsługi lub oto czenia. • sprawdzenie stanu osłon i zamocowania urz dzeń oświe tlenia elektrycznego. Na jakie polecenie mogą być wykonywane prace przy sieciach elektrycznych oświetle nia ulicznego? Prace przy sieciach elektrycznych oświetlenia ulicznego mog być wykonywane: na polecenie pisemne. które uniemożliwi uzyskanie wymaganej wartości nat żenia oświetlenia. Organizacja bezpiecznej pracy przy sieciach elek trycznego oświetlenia ulicznego 636. słupach oświetlenia wydzielonego. Jak powinna być wykonywana praca przy sieciach elektrycznego oświetlenia ulicznego? Praca przy sieciach elektrycznego oświetlenia ulicznego po winna być wykonywana w sposób bezpieczny nie stwarzaj cy zagro żenia tak dla pracowników jak i dla osób postronnych w oparciu o „Szczegółow instrukcj ". 638. Wy kaz prac które mog być wykonywane bez polecenia oraz wykaz prac które musz być wykonywane na polecenie pisemne lub ustne musi być wyszczególniony w „Szczegółowej instrukcji organizacji bez piecznej pracy przy sieci oświetlenia elektrycznego". W jaki sposób powinien być regulowany czas pracy sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego? Czas pracy sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego powinien być regulowany automatycznie (np.3. • wymiana wkładek bezpiecznikowych (o nieuszkodzonych podstawach) na tablicach oświetlenia w stacjach.15. • stan napisów informacyjnych. ustne lub bez polecenia. Nieprawidłowości stwierdzone w czasie ogl dzin należy usu n ć i w razie potrzeby wykonać zabiegi konserwacyjne dotycz ce źró deł światła i opraw. • stan ubytków źródeł światła. • badanie kontrolne nat żenia oświetlenia i jego zgodności z norm . • sprawdzenie stanu technicznego i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. szafkach oświetleniowych. 4. Przegl dy powinny obejmować w szczególności: • szczegółowe ogl dziny. jeżeli stwierdzi si : • pogorszenie stanu technicznego opraw. Jakie prace mogą być wykonywane bez polecenia? Bez polecenia mog być wykonywane prace: • zwi zane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego oraz urz dzeń przed zniszczeniem. • stan ochrony przeciwporażeniowej. 634. • inne prace wyszczególnione w instrukcji szczegółowej. • sprawdzenie działania urz dzeń sterowania. • czynności konserwacyjne i naprawy zapewniaj ce popra w pracy urz dzeń oświetlenia elektrycznego. zegarem przeł czaj cym) i być dostosowany do pory roku oraz warun ków lokalnych. 635. • wskazania aparatury kontrolno pomiarowej. 633. • wymian uszkodzonych źródeł światła. ostrzegawczych oraz oznaczeń. • poziom hałasu i drgań źródeł światła. Kiedy sieć elektrycznego oświetlenia ulicznego powinna być przekazana do remontu? Sieć elektrycznego oświetlenia ulicznego powinna być przeka zana do remontu. • pomiary rezystancji izolacji. 346 347 . • stan urz dzeń zabezpieczaj cych sterowanie.• stan czystości opraw i źródeł światła. 637. przekaźnikiem zmierzchowym. W jakich terminach i w jakim zakresie przeprowadza się przeglądy sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego? Przegl dy sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego przepro wadza si raz na dwa lata dla oświetlenia głównych dróg w granicach miast i raz na 3 lata dla pozostałych dróg.

• amperomierz c gowy 1 szt.16. ochrona przed elektryzacj statyczn . Zagro enia wybuchem 640. Jakie sq podstawowe parametry wybuchowe? Podstawowymi parametrami wybuchowymi s : • temperatura zapłonu cieczy łatwozapalnej. W jakich warunkach mo e powstać niebezpieczeństwo wybuchu? Niebezpieczeństwo wybuchu może powstać gdy w powietrzu znajduj si substancje tworz ce z nim mieszanin wybuchow . par. Od czego zale y prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie instalacji i urządzeń elek trycznych w strefach zagro onych wybuchem? Prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie instalacji i urz dzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem zależy w znacznym stopniu od oceny zagrożenia wybuchem. • okulary ochronne 1 szt. 348 349 . płomienia. • uziemiacze przenośne typu lekkiego wg potrzeb. • woltomierz 1 szt. iskry. • szelki ochronne 1 szt. poł czonemu z gwałtownym wzrostem ciśnienia. łuku elektrycznego lub nagrzanej powierzchni ulega gwał townemu spaleniu. informacyjne 1 komplet. • znak drogowy ostrzegawczy „Roboty drogowe" 1 komplet. • temperatura tlenia pyłów i włókien. Jakie powinno być wyposa enie brygady w sprzęt ochronny i narzędzia pracy? Brygada powinna być wyposażona w nast puj cy sprz t ochronny i narz dzia pracy: • wskaźnik napi cia akustyczno optyczny S N 1 szt. decyduj ce o bezpieczeństwie i funkcjonalności obiektu. • uchwyt do bezpieczników typu Bm 1 szt. 642. zakazu. Co nazywamy mieszaniną wybuchową? Mieszanin wybuchow nazywa si tak mieszanin gazów palnych. Przez kogo powinna być dokonana ocena zagro enia wybuchem? Ocena zagrożenia wybuchem powinna być wykonana przez inwestora. • przyrz d do pomiaru skuteczności ochrony przeciwpora żeniowej 1 szt. ochrona katodo wa itp. np.1. • torb montersk 1 szt. cieczy ła twozapalnych pyłów i włókien. Elektryczne urz dzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym 4. Ponadto elektromonter powinien posiadać: • kask ochronny 1 szt. • wskaźnik niskiego napi cia 1 szt. par cieczy łatwozapalnych lub pyłów i włókien z powietrzem. Strefy zagrożenia wybuchem i ich wymiary powinny być okre ślane w pierwszej kolejności. • r kawice elektroizolacyjne 2 pary. ponieważ na ich podstawie określa si jakie powinny być zastosowane instalacje i urz dzenia elektryczne oraz ochrona odgromowa. dolnej granicy wybuchowości). • g stość wzgl dna gazu lub pary w stosunku do powietrza. która pod wpływem energii cieplnej. • temperatura samozapłonu palnych gazów. zastosowanych urz dzeń. • dr żek izolacyjny SN 1 szt. w której jest dostateczna ilość czynników palnych (powyżej tzw. • r kawice ochronne 1 para. • granice wybuchowości (dolna i górna).16. kabli. 643. 641. ochrona przepi ciowa. • wskaźnik napi cia do 1 kV 1 szt. • induktorowy miernik izolacji 1 szt. • tablice ostrzegawcze. 4. • apteczka pierwszej pomocy 1 szt. przewodów i osprz tu elektrycznego oraz od środków zapobie gaj cych powstaniu wybuchu.639. 644. jednostk projektow lub użytkownika decyduj cego o ro dzaju i zakresie technologii. ochrona przeciwporażeniowa. • kamizelk odblaskow ostrzegawcz 1 szt.

Co to są urządzenia przeciwwybuchowe Ex? Urz dzenia przeciwwybuchowe Ex s to urz dzenia elektrycz ne.Przy ocenie zagrożenia wybuchem należy uwzgl dnić wszystkie czynniki i okoliczności mog ce mieć wpływ na powstanie mieszaniny wybuchowej a wi c: rodzaj źródła zagrożenia.88. Skrzynka szynowa zaciskowa ognioszczelna typ SSZ Exd IIBT6. Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex i strefy zagro enia 646. 350 351 . [88] 647. rodzaj wentylacji. Rys. Rys.2. w których konstrukcji lub sposobie działania zastosowano odpo wiednie zabezpieczenia wykluczaj ce lub ograniczaj ce możliwość zapocz tkowania wybuchu przez iskry czy temperatur powstaj ce w czasie pracy lub awarii urz dzenia. Co mo e być inicjatorem wybuchu? Inicjatorami wybuchu mog być iskry elektryczne powstałe podczas pracy urz dzeń i instalacji. Przycisk sterowniczy ognioszczelny typ PP 62 Exd 1BT6. Wybuch mog również wywołać cz ści urz dzeń i instalacji nagrzane do temperatury zapalenia wyst puj cej substancji w mieszaninie wy buchowej. [88] Rys. Rozt cznik r czny ognioszczelny typ WR 10 Exd IIB T6. ciśnienie. czas wydzielania. [88] Rys.86. rodzaj składników pal nych.87. 4. Jak dzielimy urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe pod względem przeznaczenia? Elektryczne urz dzenia przeciwwybuchowe dzieli si w zależ ności od przeznaczenia na dwie grupy: • grupa I urz dzenia elektryczne dla kopalń metanowych. 4. 645.89. temperatur itp. wyładowań at mosferycznych i elektrostatycznych oraz iskry krzesane. 4. przepi ć i zwarć.16. [88] 4. Trójfazowy silnik indukcyjny przeciwwybuchowy w osłonie ogniosz czelnej EExd IP 54. 4.

• symbol EEx (pierwsza litera E oznacza. X określa specjalne warunki bezpieczeństwa wymagane podczas eksploatacji). Cecha przeciwwybuchowości EExde IIB T3 T6. • nazw lub znak stacji badawczej. w której wszystkie cz ści elektryczne mog ce spowodować wybuch umieszczone s w obudowie wypełnionej piaskiem. w której bezpieczeństwo urz dzeń elek trycznych wobec mieszanin wybuchowych osi gni te jest w sposób inny niż w ww. która polega na zwi kszaniu pew ności mechanicznej i elektrycznej urz dzeń elektrycznych w celu możliwości powstania uszkodzeń. z osłon przewietrzan lub gazow z nadciśnieniem. • symbol każdego użytego rodzaju budowy przeciwwybuchowej. Jak powinno być oznakowane ka de urządzenie elektryczne „Ex"? Każde urz dzenie elektryczne Ex powinno być oznakowane czytelnie i trwale i powinno zawierać: • nazw producenta lub jego zarejestrowany znak handlowy. że jedna z cz ści urz dzenia jest w wykona niu Ex. w której może wyst pować mieszanina wybuchowa. Urz dzenia grupy II w osłonach ognioszczelnych „d" i w wy konaniu iskrobezpiecznym „i" dzieli si na podgrupy HA. Exo Exp Exm Exq Exs 650. z osłon cieczow (olejow ). o budowie wzmocnionej. Jak dzielimy urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe ze względu na rodzaj budowy? Elektryczne urz dzenia przeciwwybuchowe ze wzgl du na ro dzaj budowy dzieli si na urz dzenia: Exd Exi z osłon ognioszczeln w której wszystkie cz ści elektrycz ne umieszczone s wewn trz osłony ognioszczelnej. • b) 648. • oznaczenie certyfikatu. • oznaczenie stosowanej normy dla danego rodzaju budowy przeciwwybuchowej. wszystkie cz ści iskrz ce s umieszczone w oleju i te cz ści które nie s zanurzone w oleju. • określenie typu nadane przez producenta. Co to jest strefa zagro enia wybuchem? Strefa zagrożenia wybuchem jest to przestrzeń. IIB. Przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe: a) oprawa kanałowa do źródeł żarowych EExeTl [100W]. rodzajach. 352 353 . budowy specjalnej. z osłon piaskow . innych niż w kopalniach metanowych. budowa oparta jest na układach o małej energii elektrycznej z tak dobranymi elementami. hermetyzowane mas izolacyjn . w któ rej cz ści elektryczne umieszczone s wewn trz szczelnej osłony stale przewietrzanej lub wypełnionej niepalnym ga zem. • symbol grupy urz dzenia cz ści lub podzespołu Ex. aby iskry elektryczne i zjawiska termiczne nie mogły spowodować wybuchu mieszaniny wybuchowej. 4. b) oprawa zwieszana dla żarówek mie szanych do 500 W (rt ciowych i sodowych) z wbudowanym statecznikiem. Rys. musz mieć osłon ognioszczeln . w której cz ści elektryczne mog spowodować wybuch umieszczone s wewn trz obu dowy i zalane mas izolacyjn . Exe 649. znajduj cym si stale pod nadciśnieniem. • oznaczenie wynikaj ce z normy wyrobu. że urz dzenie spełnia wymagania norm europejskich). a za nim symbol „U" lub symbol X (U oznacza.90. iskrobezpieczne. które mogłyby spowodować zapalenie mieszaniny wybuchowej. IIC.grupa II urz dzenia elektryczne w przestrzeniach zagro żonych wybuchem.

strefa. strefa w której mieszanina wybuchowa gazów. strefa. któr należy uwzgl d nić jeżeli jest wyższa od 40°C. elektryczne. w której mieszanina wybuchowa pyłów wyst puje cz sto w normalnych warunkach pracy. Na każdym urz dzeniu elektrycznym w wy konaniu przeciwwybuchowym powinny być podane parametry: prze ciwwybuchowe (Ex). • chronione przed oddziaływaniem cieplnym. stopień ochrony (IP) oraz znak stacji badawczej i numer certyfikatu. Z10 Zll 652. par lub mgieł wyst puje stale lub długotrwale w normalnych warunkach pracy. Tablica 4. IIB.6 5 1 . agresywnym środowiskiem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa urz dzenia elektryczne powinny być: • dobrane do stref zagrożenia wybuchem „Z" • dobrane do parametrów wybuchowych substancji tj. przy czym mieszanina wybuchowa może wyst pować jedynie krótkotrwale. Klasyfikacja maksymalnych temperatur powierzchni dla urz dzeń elektrycznych grupy II wg [64] Klasy temperaturowe Tl T2 T3 T4 TS Maksymalna temperatura powierzchni w °C 450 300 200 135 100 85 T6 354 355 . po siadać w certyfikacie oprócz cechy Ex oznaczenie ZO. par lub mgieł może wyst pować w normalnych warunkach pracy. par lub mgieł.16. przewoda mi lub kablami w izolacji nie przenosz cej płomienia. 654. uszkodzeniem urz dzeń lub ich nieprawidłowym działaniem i innymi czynnikami wpływaj cymi na powstanie zagrożenia. na które zostały wyprodukowane i uzyskały cech przeciwwybuchow określon w cetryfikacie. elektryczności statyczn . strefa w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wy st pienia mieszaniny wybuchowej gazów. 4. Jak klasyfikuje się strefy zagro enia wybuchem? ZO Zl Z2 Strefy zagrożenia wybuchem klasyfikuje si nast puj co: strefa w której mieszanina wybuchowa gazowa. Jakie urządzenia elektryczne mogą być stosowane w strefach ZO? W strefach zagrożonych wybuchem ZO mog być stosowane urz dzenia elektryczne: • w wykonaniu przeciwwybuchowym dla strefy ZO. do podgrup wybuchowości IIA.26. w której zalegaj ce pyły mog krótkotrwale stworzyć mieszanin wybuchow wskutek przypadkowego zawirowa nia powietrza. • zasilane energi elektryczn w układzie TN S.3. przepi ciami i wpływami od wyładowań atmosferycznych.26. Jakie są klasy temperaturowe ustalone dla urządzeń przeciwwybuchowych grupy II w zale ności od maksymalnej temperatury powierzchni mającej styczność z mieszaniną wybuchową? Dla elektrycznych urz dzeń przeciwwybuchowych grupy II w zależności od maksymalnej temperatury powierzchni maj cej stycz ność z mieszanin wybuchow ustalono sześć klas temperaturowych podanych w tablicy 4. IIC oraz klas temperatu rowych TI do T6. tj. • zabezpieczone przed zwarciami i przeci żeniami oraz przed zanikiem fazy. Jakie urządzenia elektryczne powinny być stosowane w strefach zagro onych wybu chem? W strefach zagrożonych wybuchem powinny być stosowane urz dzenia elektryczne zgodnie z przepisami w zakresie parametrów. Dobór urz dzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem 653. • dobrane do temperatury otoczenia.

jeżeli s budowy Exd lub Exe z oprawk Exd. Urz dzenia i obwody powin ny spełniać również wymagania określone dla stref Zl. Kable i przewody powinny być w płaszczach lub oplotach metalowych z ze wn trzn powłok z gumy lub tworzywa sztucznego nie przenosz cego płomienia. o parametrach i cechach określonych w certyfi kacie i dostosowanych do warunków zagrożenia wybu chem substancji w środowisku. Obwody iskrobezpieczne powinny być: izolowane od ziemi w strefie zagrożenia wybuchem. 656. Exo. Obwód iskrobezpieczny powinien być uziemiony poza stref zagrożon wybuchem tylko w jed nym punkcie. W pomieszczeniach suchych mog być stosowane urz dzenia odpowiednio o IP40 i o IP20. • w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przewody lub żyły obwo dów iskrobezpiecznych nie powinny być prowadzone we wspólnych kablach. np. • certyfikowane dla Z2. uziemione tylko w jednym punkcie w strefie zagrożo nej wybuchem. Jakie urządzenia elektryczne mogą być stosowane w strefach zagro onych wybu chem Z2? W strefach zagrożonych wybuchem Z2 mog być stosowane urz dzenia elektryczne: • w wykonaniu przeciwwybuchowym jak dla stref ZO i Zl.1 A. Oprawy oświetleniowe mog być sto sowane. Powinny posiadać one nast puj ce środki ochrony: IP54 dla cz ści nie izolowanych b d cych pod napi ciem. • zasilane w systemie sieciowym TN S. które w normalnych warunkach pracy nie wytwarzaj łuków lub iskier. 25 mW. sprz gników oraz ochrony katodowej. Exq i Exp. W strefach ZO nie wolno stosować gniazd wtyczkowych. • urz dzenia w wykonaniu nieprzeciwwybuchowym mog być stosowane. poł czone w jednym punkcie z przewodem ekwipo tencjalnym. wg da nych producenta nie przekraczaj żadnych z nast puj cych wartości: 1.iskrobezpieczne z cech Exia. • w wykonaniu Exm i Exs oraz systemy wentylacyjne Exp dopuszczone do pracy w strefie Zl przez jednostk wyspe cjalizowan . Exib. Exe. • budowy Exp o uproszczonej budowie. Urz dzenia. • iskrobezpieczne z cech Exib. rurach lub wi zkach z obwodami nie iskrobezpiecznymi. bez wst pnego przewietrzania oraz z możliwości odprowadzania gazu ochronnego do atmosfery otoczenia. 20 mJ. b dź nie nagrzewaj si do temperatur mog cych wywołać wy buch. podany numer katalogu. których cecha jest uj ta w nawiasie kwadratowym [Exib] powinny być instalowane poza strefami zagrożo nymi wybuchem. Oprawy powinny być instalowane zgodnie z wymaganiami certyfikatu oraz zaleceniami producentów i tylko z ustalo nymi źródłami światła. Urz dzenia elektryczne w wykonaniu Exd powinny być wyposażone a atestowane dławiki rów nież budowy Exd.2 V. tj. _ IP44 dla cz ści izolowanych b d cych pod napi ciem. w którym maj pracować. Silniki w wykonaniu Exe mog być stosowane jeżeli po siadaj stopień ochronny co najmniej IP44 ze skrzynk przył czow IP54. Jakie urządzenia elektryczne mogą być stosowane w strefach zagro onych wybu chem Zl? W strefach zagrożonych wybuchem Zl mog być stosowane urz dzenia elektryczne: • w wykonaniu przeciwwybuchowym: Exd. Powinny one być chronione przed przekroczeniem bezpiecznego poziomu energii w obwodzie w przypadku zwarcia lub doziemienia. 0. Urz dzenia speł niaj ce takie warunki nie musz być certyfikowane lecz tylko oznakowane w sposób umożliwiaj cy ich identyfika cj . 356 357 . • 655. jeżeli ich parametry elektryczne.

Na czym polega sprawdzenie stanu technicznego urządzenia przed zainstalowaniem? Sprawdzenie stanu technicznego urz dzenia przed zainstalo waniem go w strefie zagrożonej wybuchem polega na: • dokładnym sprawdzeniu zgodności danych znamionowych urz dzenia z warunkami w jakich ma pracować. 660. • oprawy oświetleniowe z kloszami osłaniaj cymi źródła światła zabezpieczonymi odpowiedni siatk przed stłuczeniem. 1P4X przy wyst powaniu pyłów nieprzewodz cych dla urz dzeń z cz ściami nieiskrz cymi. • przez pracowników przeszkolonych i uprawnionych w za kresie budowy i montażu. • według zasad i kolejności wynikaj cych z rodzaju budowy. Jakie zasady powinny być przestrzegane przy instalowaniu urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem? Urz dzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem powinny być instalowane: • po sprawdzeniu stanu technicznego urz dzenia. • wykonaniu prób działania urz dzenia. • w wykonaniu Exp z odprowadzeniem gazu ochronnego do strefy nie zagrożonej poprzez urz dzenie odpylaj ce. • w wykonaniu Exib oraz Exic. 657. sprz gników i opraw oświetleniowych. Jakie urządzenia elektryczne mogą być stosowane w strefach Zl 1 ? W strefach zagrożonych wybuchem Z11 mog być stosowa ne urz dzenia: • w wykonaniu nieprzeciwwybuchowym o stopniu ochrony: 1P6X przy wyst powaniu pyłów przewodz cych dla urz dzeń z cz ściami nieiskrz cymi. 358 359 . Jakie urządzenia elektryczne mogą być stosowane w strefach Zl 0? W strefach zagrożonych wybuchem Z10 mog być stosowa ne urz dzenia: • posiadaj ce dopuszczenie do pracy w strefie Zl 0. • zgodnie z dokumentacj projektow i techniczno ruchow (DTR). • w wykonaniu Exia dla grupy IIB i IIC. Instalowanie urządzeń elektrycznych w strefach za gro onych wybuchem 659. • w wykonaniu Exp z odprowadzeniem gazu ochronnego do strefy niezagrożonej poprzez urz dzenia odpylaj ce i chwyta j ce cz ści metalowe. • w wykonaniu Exd dla grupy 1IC z uszczelnieniami zł cz ognioszczelnych. • według posiadanych parametrów przeciwwybuchowych podanych w certyfikacie. • w wykonaniu nieprzeciwwybuchowym o stopniu ochrony IP6X. ochrony przed elektryzacj statyczn . 4. przy wyst powaniu pyłów nieprzewodz cych dla urz dzeń z cz ściami iskrz cymi z wyj tkiem gniazd wtyczkowych. • z zachowaniem bezpiecznych metod pracy. jeżeli s zabezpieczone przed wzrostem tempe ratury grzejnika do temperatury samozapalenia substancji niebezpiecznej. ochrony odgromowej. z wył cznikiem IP4X instalowane otworami w dół. • przy uwzgl dnieniu wymagań innych przepisów i norm np. Należy unikać stosowania sprz gników.4. ochrony katodowej. • sprawdzeniu zgodności certyfikatu z wyrobem.16. • szczegółowych ogl dzinach ze zwróceniem uwagi na stan cz ści i podzespołów stanowi cych osłon przeciwwybu chow urz dzenia.• grzewcze. ochrony przed porażeniem. • gniazda wtyczkowe bez wył cznika o stopniu ochrony IP5X. 658. IP5X przy wyst powaniu pyłów nieprzewodz cych dla urz dzeń z cz ściami iskrz cymi.

A. • zabezpieczeń wynikaj cych z przepisów p. oczyścić urz dzenie i usun ć z jego otoczenia zb dne przedmioty. aby ich postawienie umożliwiło łatwy dost p do elementów podlegaj cych kontroli okresowej czy też ci głej oraz dokonywanie remontów i na praw bież cych. 663. wyniki prób i pomiarów. Jak przeprowadza się próbę działania urządzenia przeciwwybuchowego przed zainsta lowaniem? Prób działania urz dzenia przeciwwybuchowego przed zain stalowaniem przeprowadza si w pomieszczeniu niezagrożonym. Urz dzenia powinny być eksploatowane na podstawie instruk cji eksploatacji opracowanej w oparciu o przepisy i normy. • zakresu prac i podpisaniu przez wykonawc i użytkownika protokołu zdawczo odbiorczego. prze gl dów i napraw. zgodnie z warunkami dokumentacji ruchowej. i bhp. przewody i kable.16. 662. ustalenia certyfikatów i jednostki wyspecjalizowanej oraz Dokumentacji Tech niczno Ruchowej (DTR). Jakie czynności nale y wykonywać podczas pracy urządzenia? Podczas pracy urz dzenia elektrycznego w strefie zagrożonej wybuchem należy kontrolować prawidłowość jego działania. Co powinien sprawdzić przyjmujący do eksploatacji urządzenia elektryczne zainstalo wane w strefach zagro onych wybuchem? Przyjmuj cy do eksploatacji urz dzenia powinien sprawdzić: • • • • • kompletność dokumentacji projektowej i techniczno ru chowej (DTR). według dokumentacji. czy urz dzenie jest dopuszczone do pracy zgodnie z usta leniami wymienionymi w pytaniu 663. Przy 360 361 . Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach za gro onych wybuchem 4. 666. ustalenia protokółu z dokonanego odbioru urz dzenia do eksploatacji. Kiedy urządzenie elektryczne zainstalowanej w strefie zagro onej wybuchem mo e być przyjęte do eksploatacji? Przyj cie do eksploatacji urz dzenia nowego lub po remoncie powinno nast pić na podstawie przepisów po sprawdzeniu: • zgodności z dokumentacj i z certyfikatami oraz z danymi na tabliczkach znamionowych i oznaczeniowych. zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne oraz antykorozyjne itp. prawidło wość zainstalowania. 4 . 667. stan techniczny urz dzenia tj. jego obudow . Bezpieczeństwa Przeciwwybucho wego w Prochem S. Odbiór powinien być dokonany przez komisj odbioru lub przez osob upoważnion . Jak nale y instalować urządzenia przeciwwybuchowe? Urz dzenia przeciwwybuchowe należy tak instalować.1. Jakie czynności nale y wykonać przed uruchomieniem urządzeń? Przed uruchomieniem urz dzenia należy: • przeprowadzić ogl dziny. Decyzj o przyj ciu urz dzeń do eksploatacji powinien podj ć kierownik jednostki zakładu na wniosek służb odpowiedzialnych za eksploatacj lub komisji odbioru powołanej w tym celu. rodzaj budowy. Na czym polega eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybu chem? Eksploatacja urz dzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem polega na obsłudze oraz przeprowadzaniu ogl dzin. 664. osprz t. 1 6 .poż. Podstawowe zasady eksploatacji urządzeń przeciwwybu chowych 665. Zespół ds. Powinien obj ć urz dzenia. Urz dzenia powinny być dopuszczone do pracy przez jednost k wyspecjalizowan tj. • sprawdzić poł czenia elektryczne i mechaniczne.661. a nast pnie ponownie sprawdza si zamocowanie wszystkich pokryw i dokr cenie śrub. 5 .5.

zwłaszcza urz dzeń Exd.. drgań lub szumów zagra żaj cych bezpieczeństwu ludzi lub mienia należy urz dzenie wył czyć spod napi cia. Jakie mogą być przyczyny powstawania iskier w urządzeniach elektrycznych? Przyczynami powstawania iskier w urz dzeniach elektrycz nych mog być: • napi cie robocze. Sposób wprowadzenia kabla zależy od konstrukcji urz dzenia i jest określony w dokumentacji techniczno ruchowej. 670. 669. lecz i mechanicznych np. jednak sam montaż należy wykonać szczególnie starannie. • dokr cać żarówek. 674. Jakie usterki w urządzeniach elektrycznych przeciwwybuchowych stwarzają stan zagro enia? Stan zagrożenia w czasie pracy urz dzeń przeciwwybucho wych stwarzaj najcz ściej: • podwyższenie temperatury cz ści urz dzeń stykaj cych si z mieszaninami wybuchowymi. trzeba przeprowadzać prace konserwacyjne i usuwać 363 . Należy zatem starannie konserwować i smarować łożyska maszyn elektrycznych. • wykonywać czynności. a odległości mi dzy gołymi odcinkami przewodów powinny być zgodne z wymaganiami norm dla odpowiednich napi ć. 676. 673. 668. które mogłyby stanowić źródła powstania pożaru lub wybuchu. temperatury.wzroście pr du. Jak nale y wykonywać wprowadzenie przewodów i kabli do urządzeń przeciwwybu chowych? Do wprowadzenia przewodów i kabli należy stosować wpusty i mufy kablowe zgodne z wymaganiami norm. • napi cia indukowane. Czym mo e być spowodowany niebezpieczny wzrost temperatury urządzeń elektrycz nych? Niebezpieczny wzrost temperatury urz dzeń elektrycznych może być spowodowany przeci żeniem lub zwarciem. • zakładać lub zdejmować przewodów uziemiaj cych w strefie zagrożonej wybuchem. 672. Pod jakim warunkiem oprawa oświetleniowa przeciwwybuchowa spełnia wymagania bezpieczeństwa wynikające z klasy temperaturowej? Oprawa oświetleniowa przeciwwybuchowa spełnia wymagania bezpieczeństwa wynikaj ce z klasy temperaturowej pod warunkiem 362 zastosowania odpowiedniej żarówki. Jak nale y wykonywać przyłączanie przewodów do zacisków urządzeń przeciwwybu chowych? Przył czenie przewodów do zacisków powinno zapewniać do bry styk. • rozł czać sprz gieł lub innych poł czeń ruchomych. • dokonywać pomiarów przyrz dami nie przystosowanymi do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. a w urz dze niach oświetleniowych również zastosowaniem żarówek zbyt dużej mocy. Czy temperatura urządzeń elektrycznych mo e wzrastać z innych przyczyn ni elek tryczne? Temperatura urz dzeń elektrycznych może wzrastać z przy czyn nie tylko elektrycznych. • powstawanie iskier. wskutek tarcia powierzchni współpracuj cych. 675. Jak zapobiega się iskrzeniu elektrycznemu? Aby nie dopuścić do iskrzenia w czasie pracy urz dzeń elek trycznych. 671. Jeżeli oprawa jest przeznaczona do pracy klasy temperaturowej T3 przy zastosowaniu żarówki o mocy 25/40 W to nie wolno wkr cać żarówki 100 W bo wówczas klasa tem peraturowa dla tej oprawy wyniesie Tl. Czego nie wolno robić podczas pracy urządzenia w strefie zagro onej wybuchem? Podczas pracy urz dzenia elektrycznego w strefie zagrożonej wybuchem nie wolno: • otwierać obudów urz dzeń znajduj cych si pod napi ciem. • elektryczność statyczna. śrub itp. napi cia. • zjawiska nieelektryczne.

16. przesuwaj c szczelinomierz w odst pach równych jego szerokości. 680. W jakich miejscach mierzy się temperaturę powierzchni silników pierścieniowych? Temperatur powierzchni silników przeciwwybuchowych pierścieniowych. 678. Jakimi przyrządami mo na przeprowadzać pomiary elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem? Przyrz dy. Jakie termometry stosuje się do pomiaru temperatur powierzchni zewnętrznych urzą dzeń przeciwwybuchowych? Do pomiaru temperatury powierzchni zewn trznych urz dzeń przeciwwybuchowych stosuje si termometry cieczowe (rt ciowe lub spirytusowe) lub termoelektryczne. trwaj cym co najmniej trzy godziny. których używa si do pomiarów elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być dopuszczone do ruchu przez upoważnione instytucje jako bezpieczne w pomiesz czeniach zagrożonych wybuchem i mog być stosowane tylko w takim zakresie dla jakiego zostały zatwierdzone. słuchem. zniszczenie osłon kon strukcyjnych. Na czym polegają oględziny urządzeń elektrycznych podczas pracy? Ogl dziny urz dzeń elektrycznych podczas pracy polegaj na sprawdzeniu (wzrokiem. Kiedy dokonuje się odczytów temperatury silnika? Odczytów temperatury poszczególnych cz ści silnika doko nuje si przy pełnym obci żeniu silnika. 685. od strony nap dowej w pobliżu po krywki łożyskowej. osłon i po kryw. • na tarczy łożyskowej. 684. obluzowanie śrub i nakr tek. W jaki sposób mierzy się prześwity szczelin gaszących urządzeń ognioszczelnych? Prześwit szczelin gasz cych urz dzeń ognioszczelnych mierzy si szczelinomierzem. W jakich miejscach mierzy się temperaturę powierzchni obudowy silników przeciwwybu chowych zwartych? Temperatur powierzchni silników przeciwwybuchowych zwartych mierzy si : • pośrodku obudowy w pobliżu skrzynki zaciskowej. 681. 679.wszelkie możliwe źródła iskrzenia.2. wykonanych z materiałów przewodz cych i półprzewodz cych oraz utrzymanie odpowiedniej wilgotności po wietrza. 677. 683.: zniszczenie łożysk. Trzeba stale sprawdzać i dokr cać nakr tki i zaciski oraz sprawdzać i czyścić powierzchnie izolacyjne. Prześwity szczelin nie mog być wi ksze niż przewidziane dla urz dzeń nowych. Pomiary wykonuje si na urz dzeniach całkowi cie zmontowanych wył czonych spod napi cia. 682. skrzywienie elementów konstrukcyjnych. Kiedy w przestrzeniach zagro onych wybuchem mo na stosować przyrządy w wykona niu zwykłym? Przyrz dy zwykłe można stosować jeżeli na czas wykonywa nia pomiarów w przestrzeni zagrożonej wybuchem usuni to mieszani n wybuchow oraz podj te s odpowiednie środki zabezpieczaj ce przed powstaniem mieszaniny wybuchowej. Jakie są podstawowe sposoby zapobiegania wyładowaniom elektryczności statycznej? Do podstawowych sposobów zapobiegania wyładowaniom elektryczności statycznej należy staranne uziemianie elementów urz dzeń technologicznych. 4. • na końcu obudowy od strony nap dowej. Oględziny urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem 686. Jakie mogą być przyczyny powstawania iskier pochodzenia nieelektrycznego? Iskry pochodzenia nieelektrycznego mog powstawać w wyni ku uszkodzeń mechanicznych powoduj cych tarcie lub uderzenie ele mentów ruchomych np.5. dotykiem): • czy urz dzenie pracuje zgodnie z programem pracy. budowy ognioszczelnej i wzmocnionej mierzy si na osłonie urz dzenia szczotkowego. Prześwity szczelin należy mierzyć na całej długości. 364 365 .

687.. W jakich terminach powinny być przeprowadzane oględziny urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem? Ogl dziny urz dzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem należy przeprowadzać w zakresie i terminach podanych w instrukcjach eksploatacji. • stan wyposażenia dodatkowego. Co nale y sprawdzić w czasie oględzin urządzeń nieprzeciwwybuchowych? W czasie ogl dzin urz dzeń elektrycznych nieprzeciwwybu chowych należy sprawdzić temperatur pracy urz dzenia oraz czy nie poluzowały si śruby mocuj ce urz dzenie. • stan osłony ognioszczelnej (czy nie ma p kni ć wybrzu szeń. jednak nie rzadziej niż raz w miesi cu. mocowań. obudów. • prawidłowość wprowadzenia przewodów i kabli. 688. • pracy łożysk. komutatorów.. Na czym polegają oględziny urządzeń elektrycznych nie pracujących? Ogl dziny urz dzeń nie pracuj cych powinny polegać na sprawdzeniu: • stanu urz dzeń (np. • temperatur osłon. • przył czenia przewodów oraz ich mocowanie. sprz gła. 3) W urz dzeniach Exp: • prawidłowość działania systemu nadciśnienia i blokad. • stan przewodów wyrównawczych. filtrów itp. klimatyzacji.. wentylatorów. • stan napisów ostrzegawczych. • czy przewody s prawidłowo wprowadzone. 2) W urz dzeniach budowy Exe: • stan zabezpieczeń (wyzwalaczy. • prawidłowości przesyłu sygnału i ich rejestracji.• nastawień zabezpieczeń elektrycznych. • stanu zewn trznych płaszczyzn i powłok ochronnych przewodów i kabli oraz obudowy. barier i ich mocowanie. szczot kotrzymaczy. • zaślepień otworów niewykorzystanych.. boczników. Co ponadto nale y sprawdzić w czasie oględzin urządzeń w zale ności od rodzaju budowy Ex? W zależności od rodzaju budowy Ex w czasie ogl dzin należy sprawdzić: 1) W urz dzeniu budowy Exd: • poł czenia śrubowe zł czy ognioszczelnych (czy si nie obluzowały). • stan uszczelnień powietrza. sprz głowe oraz przewodów i kabli. • stan styków obudów. tabliczek znamionowych i oznaczeń iowych. uziemień itp. zwichro waniu lub p kni ciu). silnika). • czy odpowietrznik nie jest zatkany. a także poszczególne jego cz ści. nagrzewnic itp. • ochrony przeciwpożarowej. 7) W urz dzeniach budowy Exq: • poziom piasku. 5) W urz dzeniach budowy Exi: • prawidłowość poł czeń przewodów. • w silnikach: pierścieni ślizgowych. • prawidłowość poł czenia i zamocowania przewodów. 689. dławików i umocowań. • nastawień zabezpieczeń przed zwarciami i przeci żeniami.. 366 • poł czenia śrubowe. 690. styków itp. układu smarowania. łożysk itp. • czy urz dzenie jest zainstalowane w prawidłowej pozycji. 6) W urz dzeniach budowy Exm: • stan masy zlewowej (czy nie uległa spaczeniu. • stan styków głównych i pomocniczych oraz śruby mocuj ce. zwor. 4) W urz dzeniach budowy Exo: • poziom oleju oraz szczelność obudowy (kadzi). • działania wentylacji. • wskazań aparatury kontrolno pomiarowej. ubytków). szczotek. przekaźników). aparatury pomocniczej i re gulacyjnej oraz rozruchowej. chłodnic. • stanu urz dzeń smarowniczych. • prawidłowość lokalizacji urz dzeń w obwodzie iskrobez piecznym. 367 .

• sprawdzenie stanu elementów oddzielaj cych obwody Exi od obwodów nieiskrobezpiecznych. boczników. jednak nie rzadziej niż raz w roku podczas postoju urz dzenia w miejscu jego pracy lub w warsztacie. • ustalenia stopnia zużytych cz ści i elementów urz dzenia. • kontrol wskazań aparatów pomiarowych.. 693.16. • sprawdzenie prawidłowości sprz żenia urz dzenia z ma szyn nap dzan . • sprawdzenie źródeł zasilania oraz elementów zabezpie czaj cych. stanu styków i poł czeń przewodów. sprawdzenie stanu elementów. • 368 369 . • sprawdzenie stanu poł czeń elektrycznych i mechanicznych. nastawienia za bezpieczeń.5.3. tj. • sprawdzenie stanu łożysk i skuteczności ich smarowania sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 694. 2) W urz dzeniu o budowie wzmocnionej Exe: • sprawdzenie nastawień zabezpieczeń przeci żeniowych silników. cewek. barier ochronnych itp. Kto mo e przeprowadzać przeglądy urządzeń? Przegl dy urz dzeń mog być przeprowadzane przez pracow ników z uprawnieniami kwalifikacyjnymi w zakresie nadzorowanych urz dzeń.. uszczelka powinna być dostosowana do średnicy gniazda w dławiku. o których mowa w punkcie 4.2.16. tj. 692. Przeglądy urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem 691.. końcówek przewodów. ubytków itp.4. • sprawdzenie stanu technicznego urz dzeń zwi zanych. wielkości prze świtów itp. szafach itp. • sprawdzenie stanu zabezpieczeń przed wybuchem. • sprawdzenie stanu technicznego śrub ł cz cych poszcze gólne cz ści osłony ognioszczelnej.. przepustów. wybrzu szeń. 3) W urz dzeniach i obwodach iskrobezpiecznych Exi: • sprawdzenie stanu technicznego elementów i podzespołów obwodów. • pomiar rezystancji uzwojeń: silników. W jakich terminach powinny być przeprowadzane przeglądy urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem? Przegl dy urz dzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem należy przeprowadzać w zakresie i terminach określonych w instrukcji eksploatacji. płaszczyzn. dławików itp. • sprawdzenie wprowadzenia przewodów oraz ich uszczel nienia i zadławienia. • sprawdzenie urz dzeń i elementów elektrycznych oraz elektronicznych zainstalowanych w skrzynkach. zacisków. • sprawdzenie odst pów izolacyjnych. Co powinien obejmować przegląd urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem? Przegl d urz dzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wy buchem powinien obejmować: • ogl dziny. do średnicy przewodu oraz mieć odpowiedni długość w zależności od grupy urz dzenia. Co powinien obejmować przegląd w zale ności od rodzaju budowy Ex? W zależności od rodzaju budowy Ex przegl d powinien obej mować: 1) W urz dzeniu z osłon ognioszczeln Exd: • stan zł czy ognioszczelnych tj. poł czeń nierozł cznych.5.. ograniczników wartości pr du i napi cia. • sprawdzenie stanu technicznego wentylatora zewn trznego. tj.. • sprawdzenie stanu osłon. • sprawdzenie stopnia nagrzewania si cz ści i elementów zewn trznych i wewn trznych. czy nie ma p kni ć. zainstalowanych poza stref zagrożon wybuchem. pierście ni szczotek itp. • sprawdzenie stanu poł czeń i oprzewodowania.

• transformatory i dławiki indukcyjne. których sprawdzenie wymaga przeprowadzenia prób niszcz cych. w których uszkodzeniu uległy niedost pne elementy. czy też należy je poddać naprawie i w jakim zakresie. sworznie. 6) w urz dzeniach o budowie specjalnej Exs: • podzespoły z elementami elektrycznymi lub elektronicznymi zalanymi żywicami. 700.5 . Jakie uszkodzone lub zu yte części i elementy urządzeń elektrycznych w strefach zagro onych wybuchem nale y wymienić na nowe? Zużyte cz ści lub elementy w urz dzeniach elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem należy wymienić na nowe. Jaki jest czasokres i cel oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych zainstalowa nych w strefach zagro onych wybuchem? Ocena stanu technicznego urz dzeń. uszczelki. 373 . śruby. Kto mo e wykonywać czynności konserwacyjne? Czynności konserwacyjne mog wykonywać pracownicy po siadaj cy dodatkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji elektrycz nych urz dzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. blokady oraz czujniki przepływu i ciśnienia. 4) w urz dzeniach iskrobezpiecznych Exi: • boczniki ochronne. pierścienie uszczelniaj ce. • tabliczki zaciskowe i cz ści tworz ce zł cza ognioszczel ne. • uzwojenia i wirniki z odlewanymi uzwojeniami. zawory. • uszkodzenie elementów ceramicznych. komory łukowe. w których stwierdzono: • p kni cia wskrośne. Jeżeli naprawa uszkodzonych lub zużytych urz dzeń polega na przywróceniu im pierwotnego stanu technicz nego w zakresie zapewniaj cym bezpieczeństwo przeciwwybucho we. • uszkodzenia powoduj ce zmniejszenie odst pów izolacyjnych. w których co najmniej jedno z uzwojeń znajduje si w obwodzie zewn trznym. • uszkodzenie szklistego naskórka powierzchni. układów lub obwodów powinna być dokonywana nie rzadziej niż co 5 lat na podstawie wyni ków przegl dów oraz rodzaju i zakresu dokonanych napraw. • zaciski mocuj ce oprawki do źródeł światła. 701. pierścienie uszczel niaj ce. Naprawa elektrycznych urządzeń w strefach zagro onych wybuchem 699. w szcze gólności: 1) w urz dzeniach z osłon ognioszczeln Exd: • izolatory przepustowe.5 . Jakie naprawy elektrycznych urządzeń w strefach zagro onych wybuchem mogą prze prowadzać osoby zajmujące się eksploatacją tych urządzeń? Osoby zajmuj ce si eksploatacj urz dzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem mog przeprowadzać naprawy polegaj ce na: wymianie zużytych cz ści lub elementów oraz drobne naprawy lub regulacje. • zdeformowanie elementów • przegrzanie elementów. • okienka kontrolne. poł czenia mi dzy nimi lub zalewa stanowi ca izolacje bloku.16 . tworz cymi jednolite bloki. 4 .698. • oprawki do żarówek i innych źródeł światła. 7) wszystkie elementy izolacyjne wykonane z tworzyw termo i che moutrwardzalnych. to naprawa tych urz dzeń powinna być prowadzona w wyspe cjalizowanej jednostce. • elementy i podzespoły. cewki. 372 3) w urz dzeniach z osłon przewietrzan lub gazow z nadci śnieniem Exp: • uszczelki. 2) w urz dzeniach o obudowie wzmocnionej Exe: • uszczelki. dławiki. czy ewentualnie wycofać z eksploatacji. układ lub obwód mog nadal spełniać swoje funkcje w określonych warunkach zagrożenia wybuchem. 5) w urz dzeniach z osłon olejow Exo: • styki główne i pomocnicze oraz spr żyny. • podzespoły typu panelowego z p kni t lub złaman płyt k montażow (obwody drukowane). Celem oceny stanu technicznego jest ustalenie czy urz dzenie.

maszty flagowe itp. Rozróżnia si zwody naturalne i sztuczne.5 6 20x3 6 20x3 Przewody uziemiaj ce. 8 20x4 20/2.5 I I I i i I I I Poł czenia ochrony wewn trz nej. Najmniejsze dopuszczalne wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej wg [71] Wymiary nominalne |mm] Przezna czenie Rodzaj wyrobu stal bez pokry cia stal ocyn kowana cynk alumi nium miedź 4. — 5 4 376 377 . i i i Uziomy. jeżeli rzeczywisty prześwit szczeliny jest mniejszy od tej wartości. W przypadku wykorzystania cz ści naturalnych. Budowa urządzeń piorunochronnych 702.5 1 6 20x3 7x3 0. wykorzystane konstrukcje metalowe (zbrojenie. balustra dy. rury stalowe. Podstawowym materiałem sztucznym cz ści urz dzenia piorunochronnego jest stal ocynkowana.6) wyst powanie na kraw dziach powierzchni tworz cych zł cza ognioszczelne ubytków materiału powoduj cych skrócenie długości szczelin zastosowanych w urz dzeniu do wartości nie mniejszej niż określone w normie jako najmniejsze długości. Jakie materiały mogą być stosowane do budowy urządzenia piorunochronnego? Do budowy urz dzenia piorunochronnego mog być stosowa ne różne materiały przewodz ce. jeżeli rzeczywisty prześwit szczeliny jest mniejszy od maksy malnego prześwitu określonego w normie: • w urz dzeniach podgrupy II A skrócenie długości szcze liny może wynosić 1 mm na każde 0.1. drabiny.5 6 20x3 10 20x4 0. a na zł czach koł nierzowych do 2/3 tej wartości. Tablica 4.01 mm zmniejszenia prześwitu szczeliny w stosunku do maksymalnej wartości określonej w normie. • w urz dzeniach podgrupy II B skrócenie długości szcze liny może wynosić 1 mm na każde 0. Urządzenia piorunochronne 4.27.5 0. • przewodów uziemiaj cych.27.17.02 mm zmniejszenia prześwitu szczeliny w stosunku do maksymalnej wartości określonej w normie. Najmniejsze do puszczalne wymiary materiałów użytych na elementy urz dzenia pio runochronnego podano w tablicy 4. riałów konstrukcyjnych.0 16x1. ich rodzaj jest uzależniony od użytych w budynku mate i Zwody i przewody odprowa dzaj ce. Co to jest zwód i jakie rozró nia się rodzaje zwodów? Zwód jest to górna cz ść urz dzenia piorunochronnego prze znaczona do przechwycenia uderzeń pioruna. • przewodów odprowadzaj cych.17.9 5 — 6 20x3 15/2.75 4 3 25x1. 704.) druty taśmy linki blachy druty taśmy druty taśmy rury kształtowniki o grubości ścianki druty taśmy bez ograniczenia 6 20x3 7x2. Z jakich części składa się urządzenie piorunochronne? Urz dzenie piorunochronne składa si z nast puj cych cz ści: • zwodów. 703. 7) zwi kszenie prześwitów zastosowanych w urz dzeniu na zł czach cylindrycznych oraz cylindryczno kołnierzowych do wartości maksymalnej określonej w normie. • uziomów.

Wykorzystanie słupa konstrukcyjnego jako przewodu odprowadzaj cego. 710.95. 4. Przewody odprowadzaj ce mog być naturalne i sztuczne. 4.94) nie mog być wi ksze niż: • zewn trzne 45° i wewn trzne 60° dla obiektów zakwalifiko wanych do ochrony podstawowej i zagrożonych pożarem. wyci gi. 4. Do czego słu ą przewody odprowadzające i uziemiające? Przewody odprowadzaj ce i uziemiaj ce służ do poł czenia zwodów z uziomami sztucznymi lub naturalnymi. Rys.) powinny być poł czone z najbliższym zwodem lub przewodem od prowadzaj cym. Ile powinny wynosić kąty ochronne zwodów pionowych i zwodów poziomych wysokich? K ty ochronne zwodów pionowych (rys.95). Zwód pionowy: a) zainstalowany na budynku. [71] 711. • zewn trzne 30° i wewn trzne 45° dla obiektów zagrożo nych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z powietrzem.93. K t ochronny zwodu poziomego jest to k t mi dzy płaszczy zn pionow przechodz c przez zwód a powierzchni ograniczaj c stref ochronn . We wszystkich omawianych siatkach zwodów dopuszczalne jest zwi kszenie jednego wymiaru oka siatki.94. 4. Wszystkie metalowe cz ści budyn ku znajduj ce si na powierzchni dachu (kominy. Zwód poziomy wysoki zainstalowany na masztach z materiału niepalnego. • metalowe i żelbetowe słupy wsporcze (wewn trzne i ze wn trzne) rozległych hal (rys. jednak nie wi cej niż o 20% pod warunkiem. 4. Ja ko przewody odprowadzaj ce naturalne powinny być wykorzystane: • elementy metalowe oraz zbrojenie żelbetowych elementów konstrukcyj nych.93) oraz zwodów poziomych wysokich (rys. Co to sq kąty ochronne zwodu? K t ochronny zwodu pionowego jest to k t wyznaczony przez oś zwodu i powierzchni ograniczaj c stref ochronn . b) zainstalowany na maszcie z materiału niepalnego obok budynku. 4. • metalowe warstwy pokrycia ścian bocznych budynków. [71] 380 381 . 709. a fundamentu słupa jako uziomu naturalnego. że drugi wymiar zostanie o tak sam wartość zmniejszony. [71] Rys. Zwid poziomy wytoki Rys.czała 20 m przy ochronie podstawowej oraz 15 m dla obiektów zagro żonych pożarem i 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem miesza nin par lub pyłów z powietrzem. Na dachach dwuspadowych zwody poziome powinny być układane na kraw dziach dachu oraz na jego kalenicy. bariery itp.

pod warstw asfaltu. aby były łatwo dost pne z poziomu ziemi.5 m.. Kiedy nale y wykonywać uziomy sztuczne? Uziomy sztuczne nale y wykonywać je eli: • uziomy naturalne znajduj si w odległości wi kszej niż 10 m od chronionego obiektu.5 m pod ziemi a jego długość powinna wynosić co najmniej 2. 4. W jaki sposób powinny być układane uziomy sztuczne? sadami: Uziomy sztuczne należy układać zgodnie z nast puj cymi za • • • • • • zaleca si przede wszystkim stosowanie uziomów otokowych. metalowe rury wodoci gowe. uziomy można układać na dnie wykopów fundamento wych bezpośrednio pod fundamentem lub obok funda mentu budynku. do których zaliczamy: zbrojone fundamenty budynków. Jakie uziomy stosujemy w urządzeniach odgromowych? W urz dzeniach odgromowych stosujemy uziomy naturalne. Na czym polega ochrona wewnętrzna przed skutkami wyładowań piorunowych? Ochrona wewn trzna przed skutkami wyładowań piorunowych polega na zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom znajduj cym si w budynku. oraz uziomy sztuczne. Ochrona wewnętrzna 720.ne na takiej wysokości. betonu itp. najwyższa cz ść uziomu pionowego powinna znajdować si co najmniej 0.2. • 384 385 .99). • odległość kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna być mniejsza niż 1 m. nie należy układać uziomów pod warstw nieprzewodz c wody np.17. uziomy zarówno poziome jak i pionowe powinny być ukła dane w odległości nie mniejszej niż 1.5 m od wejść do bu dynków. 723. Uzyskujemy j przez wykonanie poł czeń wyrównawczych. Poł czenia można realizować jako bezpośrednie lub ochronnikowe (rys. k ty pomi dzy promieniami uziomu promieniowego nie powinny być mniejsze niż 60°. 4. Na czym polega ekwipotencjalizacja? Ekwipotencjalizacja polega na zapewnieniu jednakowych po tencjałów we wszystkich elementach metalowych budynku oraz na wszystkich metalowych urz dzeniach znajduj cych si w budynku. W jakim celu wykonuje się połączenia wyrównawcze? Poł czenia wyrównawcze urz dzenia piorunochronnego z in nymi instalacjami oraz urz dzeniami i elementami metalowymi wyko nuje si w celu ochrony budynku przed wyst pieniem przeskoków iskrowych. 722. Zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedn o gwincie Ml 0.6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od kra w dzi obiektu budowlanego. kompute rowych itp. kanalizacyjne itp. • stosowanie dodatkowych środków ochrony zapewniaj cych prawidłowe działanie urz dzeń steruj cych. • zachowanie odpowiednich odst pów izolacyjnych. 7 2 1 . przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń. 719. uziomy poziome należy układać na gł bokości nie mniej szej niż 0. • uziomy naturalne maj rezystancje wi ksze niż wymagane. W jaki sposób realizuje się ochronę wewnętrzną? Ochron wewn trzn przed skutkami wyładowań piorunowych realizuje si w sposób nast puj cy: • wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urz dzeń i ele mentów metalowych. 718. 717.

nie później jednak niż do 30 kwietnia dla obiektów w których zastosowano ochron obostrzon . przył czonego z jednej strony do zwodu z drugiej do przewodu uziemiaj cego na wybranych losowo gał ziach urz dzenia. W jaki sposób sprawdzamy ciągłość połączeń części nadziemnej? Sprawdzenie ci głości poł czeń sprawdzamy omomierzem lub mostkiem do pomiaru rezystancji. 389 . • sprawdzenie ci głości poł czeń cz ści nadziemnych. że b d umieszczone w osłonach przeciwwybuchowych lub w specjalnie do tego celu wyko nanych studzienkach i zasypane warstw piasku o grubości 20 cm. 4.17. Gdzie nale y lokalizować zaciski probiercze w budynkach zagro onych wybuchem? Zaciski probiercze w budynkach zagrożonych wybuchem należy lokalizować poza strefami ZO. [72] 729. 731. Jakie rodzaje badań wykonuje się przy urządzeniach piorunochronnych? Przy urz dzeniach piorunochronnych wykonuje si nast puj ce rodzaje badań: • 388 badania cz ściowe (w czasie budowy obiektu). Lokalizacja zacisków w tych obszarach jest dopuszczalna pod warunkiem. W razie konieczności zastosowania poł czeń rozł cznych mu sz być one umieszczone w osłonach przewiwwybuchowych. 730. Kiedy wykonujemy badania odbiorcze i co obejmują? Badania odbiorcze należy wykonywać przy przyj ciu budyn ków do eksploatacji i powinny obejmować: • ogl dziny cz ści nadziemnych. badania okresowe. W jaki sposób łączymy przewody w budynkach zagro onych wybuchem mieszanin par i/lub pyłu z powietrzem? W budynkach zagrożonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z powietrzem poł czenia metalowych elementów znajduj cych si w obszarach zaliczonych do strefy ZO. 736. 734. • pomiar rezystancji uziemienia. Z10 powinny być wy konane jako spawane lub zgrzewane. 737. Co nale y zastosować je eli wykonanie połączeń wyrównawczych jest trudne do zreali zowania? Jeżeli wykonanie poł czeń jest trudne do zrealizowania można zastosować odpowiednie odst py izolacyjne pomi dzy urz dzeniami piorunochronnymi. 733. Kiedy wykonujemy badania okresowe? Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji budynku dla obiektów obj tych ochron podstawow oraz raz do roku przed okre sem burzowym. • pomiar rezystancji uziemienia. Na czym polegają oględziny części nadziemnej? Ogl dziny cz ści nadziemnej polegaj na sprawdzeniu zgod ności z wymaganiami normy rozmieszczenia poszczególnych elemen tów urz dzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzajów poł czeń elementów sztucznych. • sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu. Z1 i Z10. wewnątrz obiektów zagro onych po arem? W obiektach zagrożonych pożarem dopuszczalne jest instalowa nie przewodów odprowadzaj cych sztucznych wewn trz obiektu pod warunkiem umieszczenia zacisków probierczych w osłonach o stopniu ochrony IP44. a innymi instalacjami metalowymi zgodnie z nor m . • • badania odbiorcze.3.728. • sprawdzenia ci głości poł czeń cz ści nadziemnej. Czy dopuszczalne jest instalowanie przewodów odprowadzających sztucznych. Zl. 735. Badania urządzeń piorunochronnych 732. Co wchodzi w zakres badań okresowych urządzeń piorunochronnych? W zakres badań okresowych urz dzeń piorunochronnych wchodz : • ogl dziny cz ści nadziemnej.

bagienne.30 dla obiektów zagrożonych pożarem i 4.31. torfiaste.29.iomów wszystkie rodzaje z wyj tkiem gruntów skalistych i kamienistych skaliste i kamieniste poziome. w których zastosowano ochron specjaln podano w tablicy 4. gliniasty pośredni kamienisty Uziomy poziome i mieszane oraz stopy fundamentowe. Wymagane wartości rezystancji uziomów dla obiektów w któ rych zastosowano ochron podstawow podano w tablicy 4. Tablica 4. bagienny. 4.31 dla obiektów zagrożo nych wybuchem. ławy fundamentowe Rodzaje podmokłe. Najwi ksze dopuszczalne wartości rezystancji wypadkowej uziemienia obiektów zagrożonych pożarem. Najwi ksze dopuszczalne wartości rezystancji wypadkowej uziemienia obiektu zagrożonego wybuchem. w omach wg [74] Rodzaje gruntu Najwi ksze dopuszczalne wartości rezystancji wypadkowej obiektu w którym zastosowano ochron obostrzon podano w tablicy 4.33. Najwi ksze dopuszczalne wartości rezystancji uziemienia komina. gliniaste 10 15 gruntu wszystkie pośrednie rodzaje 20 30 kamieniste i skaliste 40 50 Tablica 4. pionowe i mie szane oraz stopy funda mentowe.738. próchniczy. otokowe oraz ławy funda mentowe. poziome pionowe i mieszane 10 20 40 10 20 40 otokowe. Tablica 4. fundamentowe 15 30 50 15 30 50 390 391 . Uziomy otokowe oraz ławy fundamentowe.342. w omach wg [73] Rodzaje gruntu Rodzaje u/. W jaki sposób wykonujemy pomiar rezystancji uziemień i jakie sq wymagane wartości rezystancji uziomów? Pomiar rezystancji uziemienia wykonujemy metod mostkow lub techniczn dla obiektów w których stosowana jest ochrona pod stawowa lub mostkiem udarowym dla obiektów w których stosowana jest ochrona obostrzona.29. Najwi ksze dopuszczalne wartości rezystancji wypadkowej uziemienia obiektu w omach wg [72] Rodzaje uziomów poziome.32. pionowe i mieszane oraz stopy fundamentowe otokowe. torfiasty. Tablica 4.30. 7 10 10 15 Najwi ksze dopuszczalne wartości rezystancji wypadkowej. w omach wg [73] Rodzaj uziomów Grunt podmokły.34. 4. torfiasty. bagienny. gliniasty Wszystkie po średnie rodzaje gruntów Grunt kamienisty i skalisty Rodzaj uziomów podmokły. próchnicze. próchniczy.

Data. Jeżeli stopień skorodowania przekracza 40% przekroju. należy wykonać nowy uziom lub przewód uziemiaj cy. Jaką dokumentację powinny mieć obiekty wyposa one w urządzenia piorunochronne? Obiekty wyposażone w urz dzenia piorunochronne powinny mieć: 1) metryki urz dzenia piorunochronnego (tablica 4.36). Na czym polega sprawdzenie stanu uziomów? Sprawdzenie stanu uziomów polega na losowym wybraniu co najmniej 10% poł czeń przewodu uziemiaj cego z uziomem. która sporz dziła projekt. Podpisy 392 393 . Metryka urz dzenia piorunochronnego Obiekt budowlany (miejsce położenia. nazwisko i adres sporz dzaj cego). adres i ewentualna nazwa): pośredni Wykonany dnia Nazwa i adres wykonawcy . gliniasty 10 kamienisty i skalisty 40 Tablica 4. 2) protokoły z badań urz dzenia piorunochronnego (tablica 4. próchniczy. bieżnie) wg [74] Rodzaje gruntu Najwi ksza dopusz czalna rezystancja uziemienia w omach podmokły.Tablica 4. Schemat urz dzenia pirunochronnego Opis i schemat wykonał (imi .35). 740. Najwi ksze dopuszczalne wartości rezystancji uziemienia każdego zwodu w cz ści niezadaszonej obiektu sportowego (niezadaszone trybuny.34. Nazwa i adres jednostki. jeżeli wyniki pomiaru rezystancji uziemienia sa pozytywne. Najwi ksze dopuszczalne wartości rezystancji uziemienia dźwigów budowlanych wg [74] Rodzaje gruntu Najwi ksza dopusz czalna rezystancja uziemienia w omach wszystkie rodzaje z wyj tkiem gruntów skalistych i kamienistych 20 kamienisty i skalisty 50 1. Opis obiektu budowlanego a) rodzaj obiektu b) pokrycie dachu c) konstrukcja dachu d) ściany 2. 20 Tablica 4. torfiasty. Sprawdzenie stanu uziomów dla ochrony obostrzonej można wykonywać co 5 lat. odkopa niu go i określeniu stopnia skorodowania. a) zwody b) przewody odprowadzaj ce c) zaciski probiercze d) przewody uziemiaj ce e) uziomy 3. bagienny.33.35. Opis urz dzenia piorunochronnego 739.

W jaki sposób mo na zmniejszyć straty wynikające z marnotrawstwa? Straty wynikaj ce z marnotrawstwa można zmniejszyć przez wyraźne sprecyzowanie obowi zków osób zatrudnionych przy obsłu dze i eksploatacji urz dzeń elektroenergetycznych. których sprawność byłaby równa jedności. Uznać urz dzenie piorunochronne za zgodne z obowi zuj cymi przepisami Uznać urz dzenie piorunochronne za niezgodne z obowi zuj cymi sami z nast puj cych powodów C. adres i ewentualnie nazwa):. Straty energii 742. Protokół badań urz dzenia piorunochronnego Obiekt budowlany (miejsce położenia.Tablica 4. Jakie są przyczyny powstawania strat? Przyczynami powstawania strat s : marnotrawstwo energii.. wyrobienie w nich poczucia odpowiedzialności oraz systematyczn kontrol przez osoby dozoru. OGÓLNE ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ 741. B. przepi Data. Ogl dziny cz ści nadziemnej . Każdemu procesowi wytwarzania przesyłania i użytkowania energii towarzysz straty. Sprawdzenie wymiarów Pomiar rezystancji uziemień: 5. Podpisy 394 395 . grzejników i nap du elektrycz nego oraz innych mediów energetycznych otrzymywanych przy użyciu energii elektrycznej jak np.36.. Nie ma takich urz dzeń energetycznych.1. adres): Wykonali nast puj ce badania. 745. Sprawdzenie stanu uziomów: Kontrola poł czeń galwanicznych: Po zbadaniu urz dzenia piorunochronnego postanowiono: A. 743. Jakie straty zaliczamy do strat wynikających ze złej konserwacji urządzeń? Do strat wynikaj cych ze złej konserwacji urz dzeń zaliczamy: • straty w sieci rozdzielczej wskutek osłabionej izolacji. 5. imi . Najbardziej klasycznym przykładem marnotrawstwa energii jest zb dne użytkowanie oświetlenia. Zaleca si wykonać nast puj ce prace naprawcze:. spr żone powietrze. Członkowie Komisji (nazwisko. zła konserwacja urz dzeń i nieprawidłowy sposób eksploatacji układu elektroenergetycznego. Podaj przykłady marnotrawstwa energii. Na czym polega racjonalne gospodarowanie energią elektryczną? Racjonalne gospodarowanie energi elektryczn polega na ta kim prowadzeniu ruchu urz dzeń elektrycznych aby straty energii były możliwie małe. 744.

rezystancja przewodu. oraz urz dzeń o korzystniejszych wskaźnikach energetycznych. straty ciepła w urz dzeniach ogrzewanych elektrycznie spowodowane uszkodzon izolacj ciepln . Zasady oszczędzania energii w zakładach przemysłowych 751. • przygotowanie budynków i pomieszczeń do okresu jesien no zimowego. • ograniczanie czasu pracy urz dzeń o niższych sprawno ściach. szczególnie urz dzeń pracuj cych równolegle (pompy. • straty mechaniczne powstałe w wyniku tarcia w łożyskach.2. 750. • prowadzenie właściwej gospodarki spr żonym powietrzem przez popraw szczelności sieci i stanu mechanicznego urz dzeń pneumatycznych. nazywane stratami w miedzi lub obci żeniowymi. • niedopuszczanie do pozostawienia czynnego oświetlenia w godzinach dziennych i w dniach wolnych od pracy. • ograniczenie pracy maszyn i urz dzeń na biegu jałowym. czas trwania przepływu pr du.• • straty wskutek zwi kszonego tarcia w ruchomych ele mentach maszyn wywołane niewłaściwym smarowaniem lub złym montażem po remoncie. Jakie są proste sposoby i zasady prowadzenia oszczędnej gospodarki energią w zakła dzie przemysłowym? Do prostych sposobów i zasad prowadzenia oszcz dnej gospo darki energi zaliczamy: • właściwy dobór silników elektrycznych do urz dzeń nap dowych. a wi c wyrażaj si tak sam zależności jak straty w przewodach 746. Od czego zale ą straty obcią eniowe transformatora? Straty obci żeniowe transformatora s wynikiem przepływu pr du przez uzwojenia. • straty w przewodach uzwojenia. 747. tarcia szczotek oraz tarcia cz ści wiruj cych o powietrze. s stratami stałymi. • straty w żelazie b d ce sum strat na histerez i pr dy wirowe. Od czego zale ą straty w przewodach? Straty w przewodach zwane stratami obci żeniowymi zależ od iloczynu kwadratu pr du i rezystancji przewodu: straty mocy straty energii gdzie / R t nat żenie pr du. spr żarki). 748. Jakie straty występują w silnikach elektrycznych? W silnikach elektrycznych wyst puj nast puj ce straty: • straty w uzwojeniu zależne od obci żenia. Wartość tych strat przedstawiana jest w katalogach dla poszczególnych typów trans formatorów. 749. które powinny pracować jako urz dzenia podstawowe. 396 397 . 5. • opracowanie szczegółowych harmonogramów pracy tych urz dzeń których praca powinna przebiegać w strefie poza szczytowej. Od czego zale ą straty jałowe transformatora? Straty jałowe transformatora s proporcjonalne do kwadratu napi cia i nie zależ od obci żenia. Jakie straty występują w transformatorach? W transformatorach wyst puj nast puj ce straty: • straty w żelazie (b d ce sum strat na histerez i pr dy wi rowe) zwane stratami w rdzeniu lub stratami jałowymi. • prawidłowe prowadzenie konserwacji opraw oświetlenio wych.

Jakie współczynniki mocy przewidują Zakłady Energetyczne w wydawanych warunkach zasilania dla odbiorców przemysłowych? W wydawanych warunkach zasilania Zakłady Energetyczne ż daj współczynnika mocy równego: 759.1. 5. Jakie urządzenia są główną przyczyną poboru mocy biernej w zakładzie przemysłowym? Główn przyczyn poboru mocy biernej w zakładzie przemy słowym s silniki asynchroniczne oraz spawarki i zgrzewarki.3. magnesowania rdzeni transformatorów energetycznych. Jaka jest interpretacja energetyczna mocy biernej? moc czynna. W jaki sposób mo na zmniejszyć pobór mocy biernej? Pobór mocy biernej można zmniejszyć przez: • ograniczenie pracy jałowej silników i transformatorów. 757. w giel. Nie trzeba b dzie przesyłać tej mocy biernej od wytwórcy do odbiorcy.54). Nα czym polega kompensacja moc biernej? Kompensacja mocy biernej polega na jej wytwarzaniu bezpo średnio w miejscu zapotrzebowania. M— silnik. 755. Jakie urządzenia słu ą do poprawy współczynnika mocy cosę w zakładzie? Do poprawy współczynnika mocy w zakładzie służ : • baterie kondensatorów statycznych (rys. G generator. 753. 756. Kompensowanie mocy biernej 752. Te ujemne skutki s tym wi ksze im mniejszy jest współczyn nik mocy coscp. wywołuje spadki napi cia i powoduje straty mocy czynnej. wzgl dnie inn postać energii (rys. Przepływa jedynie mi dzy źródłem i odbiornikiem pr du zmiennego. • właściwy dobór silników (d żyć do możliwie znamiono wego obci żenia silników). mazut. Dzi ki zastosowaniu kompen sacji można tymi samymi liniami elektroenergetycznymi przesłać wi ksz moc czynn . Jakie ujemne skutki powoduje przepływ mocy biernej? Moc bierna obci ża pr dowo elementy układu energetycznego. 758. szcze gólnie na biegu jałowym lub niedoci żone. których stosowanie jest ograniczone ze wzgl du na duże koszty. 398 399 . a wi c: ogranicza przepustowość urz dzeń. Schemat przepływu mocy od źródła do odbiornika: P Q — moc bierna. spi trzonej w zbiorniku wody) i mog być zamie nione na prac . • ograniczenie pracy spawarek i zgrzewarek na biegu jałowym.1). Jest potrzebna do wzbudzenia zmiennych pól magnetycz nych silników. ładowania pojemności linii przesyłowych napowietrznych i kablowych. Jaka jest interpretacja energetyczna mocy czynnej? Moc czynna i zwi zana z ni energia elektryczna s wynikiem przemian energetycznych określonego surowca energetycznego (np. 754. 4. 5. Moc bierna i energia bierna s charakterystyczne wył cznie dla zjawisk elektrycznych w obwodach pr du zmiennego i nie mog być za mienione na prac . Rys. gaz.5. • silniki synchroniczne.

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie bhp? Pracodawca jest obowi zany chronić zdrowie i życie pracow ników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi gni ć nauki i techniki. • organizować. • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp. przygotowywać i prowadzić prace uwzgl d niaj c zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. • zapewnić wykonanie nakazów i zarz dzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. dbać o należyty stan maszyn. 401 400 . a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze niem. W szczególności pracownik jest obowi zany: • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy? Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy po nosi odpowiedzialność pracodawca (kierownik zakładu). Jakie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają osoby kierujące pra cownikami? Osoby kieruj ce pracownikami maj w zakresie bhp obowi zek: • organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i za sadami bhp. • • • • • wykonywać prac w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować si do wydanych w tym zakresie poleceń i wska zówek przełożonych. Nr 21 poz. [80. 82] 761. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 6. 762. poddawać si wst pnym okresowym i kontrolnym bada niom lekarskim i stosować si do wskazań lekarskich. stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z ich przeznaczeniem. Jaki akt prawny reguluje kompleksowo sprawy bhp? Zasadniczym aktem prawnym reguluj cym kompleksowo sprawy bhp jest Kodeks Pracy (D. • zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp.U. • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego. narz dzi i sprz tu oraz o porz dek w miejscu pracy. urz dzeń. brać udział w szkoleniu z tego zakresu oraz poddawać si wymaganym egzaminom sprawdzaj cym. 94 z później szymi zmianami) oraz Rozporz dzenia. z 1998. wydawać polecenia usuni cia uchybień oraz kontrolować wykonanie tych poleceń. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu zdrowia ludz kiego oraz ostrzec pracowników o groż cym im niebezpie czeństwie. W szczególności pracodawca jest obowi zany: • organizować prac w sposób zapewniaj cy bezpieczne i hi gieniczne warunki pracy. 764. 763. Co jest podstawowym obowiązkiem pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Podstawowym obowi zkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa. Kto ponosi koszty związane ze szkoleniem i badaniami lekarskimi pracownika? Koszty zwi zane ze szkoleniem pracownika i badaniami lekar skimi ponosi pracodawca.6. • zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 765. Wiadomości ogólne 760. • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawuj cego opie k zdrowotn nad pracownikami.1.

766. Kiedy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy? Pracownik ma prawo powstrzymać si od wykonywania pracy w razie gdy warunki pracy nie odpowiadaj przepisom bhp i stwarzaj bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca zagraża innym osobom. O powyższym musi powiadomić przełożonego. 767. Co nale y do obowiązków pracownika, który zauwa ył wypadek? Pracownik, który zauważył wypadek obowi zany jest udzielić pomocy poszkodowanemu, zawiadomić kierownictwo zakładu i za bezpieczyć miejsce wypadku. 768. Co nale y do obowiązków pracownika, który uległ wypadkowi? Pracownik, który uległ wypadkowi a stan jego zdrowia na to pozwala winien bezzwłocznie zawiadomić kierownika zakładu. 769. W jaki sposób powinno być zabezpieczone miejsce wypadku? Miejsce wypadku winno być zabezpieczone przez: • niedopuszczenie do miejsca osób postronnych, • niedopuszczenie do zmiany położenia tych przedmiotów, które spowodowały wypadek, • niedopuszczenie do uruchamiania maszyn i urz dzeń które w zwi zku z wypadkiem zostały zatrzymane.

7 7 1 . Jakie środki organizacyjne słu ą do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa pracy? Zwi kszeniu stopnia bezpieczeństwa pracy służ nast puj ce środki organizacyjne: • obowi zek posiadania dodatkowych kwalifikacji przez osoby zatrudnione przy eksploatacji urz dzeń elektroener getycznych, • obowi zek szkolenia na stanowisku pracy, • konieczność stosowania sprz tu ochronnego oraz ubrań roboczych i ochronnych, • konieczność stosowania tablic informacyjnych i ostrze gawczych, • obowi zek przeprowadzania badań lekarskich, • prawidłowa organizacja pracy. 772. Jakie przepisy obowiązują w zakresie prowadzenia bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych? W zakresie prowadzenia bezpiecznej eksploatacji urz dzeń elektroenergetycznych obowi zuj przepisy ustalone rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeń stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912). 773. Kiedy sprawdza się stan bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycz nych? Stan bezpieczeństwa pracy przy urz dzeniach elektroenerge tycznych sprawdza si przez ocen stanu technicznego urz dzeń pod czas przeprowadzania okresowych ogl dzin i przegl dów urz dzeń oraz ich prób i pomiarów. 774. Jakie zalecenia powinny być przestrzegane w przypadku prowadzenia prac w miejscu zagro onym wybuchem? W przypadku prowadzenia prac w miejscu zagrożonym wybu chem, powinny być przestrzegane nast puj ce zalecenia: 1) zakazać lub zawiesić wszystkie czynności aż do podj cia środ ków eliminuj cych zagrożenie wybuchem, takich jak eliminacja emisji gazów łatwopalnych, zastosowanie wentylacji itp. lub 403

6.2. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
770. Jakie są podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych? Do podstawowych warunków bezpiecznej pracy przy urz dze niach elektroenergetycznych zalicza si : • prawidłow budow urz dzeń elektroenergetycznych przy stosowan do warunków wyst puj cych w miejscu pracy, • utrzymanie urz dzeń w dobrym stanie technicznym, • właściw obsług urz dzeń.

402

2) podj ć odpowiednie środki, stosowne do rodzaju zagrożenia, umożliwiaj ce kontrolowanie zagrożenia eksplozj takie jak: • stałe monitorowanie atmosfery oraz zakaz używania ja kichkolwiek źródeł energii, które mogłyby spowodować zapłon mieszanki wybuchowej, • ci gł wentylacj lub monitorowanie atmosfery, • ograniczenie zakresu pracy do niezb dnego, stosuj c sprz t o bezpiecznej konstrukcji.

7. ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 7 . 1 .Określenia
775. Co to sq urządzenia elektroenergetyczne? Urz dzenia elektroenergetyczne s to urz dzenia techniczne służ ce do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej. 776. Co to jest miejsce pracy? Miejsce pracy jest to odpowiednio przygotowane stanowisko pracy lub określona strefa pracy w zakresie niezb dnym dla bezpiecz nego wykonywania pracy przy urz dzeniach elektroenergetycznych. 777. Co to są osoby dozoru i eksploatacji? Osoby dozoru i eksploatacji s to osoby zajmuj ce si eksplo atacj urz dzeń elektroenergetycznych, spełniaj ce dodatkowe wyma gania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kon trolno pomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urz dzeń lub instalacji elektroenergetycznych. 778. Co rozumiemy pod pojęciem zespół pracowników i zespół pracowników kwalifikowa nych? • Zespół pracowników jest to grupa pracowników, w skład której wchodz co najmniej dwie osoby wykonuj ce prace. • Zespół pracowników kwalifikowanych jest to grupa pracowników, w której co najmniej połowa, lecz nie mniej niż dwie osoby posia da ważne świadectwa kwalifikacyjne. 779. Co to są pomieszczenia lub tereny ruchu elektrycznego? Pomieszczenia lub tereny ruchu elektrycznego s to odpo wiednio wydzielone pomieszczenia lub tereny b dź cz ść pomieszcze nia lub terenu albo przestrzeni w budynkach lub poza budynkami,

404

405

w których zainstalowane s urz dzenia elektroenergetyczne dost pne tylko dla upoważnionych osób.

784. Jakie prace nale y wykonywać na polecenie pisemne?
Na polecenie pisemne wykonuje si : • prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczaj cych zdrowie i życie ludzkie (wykaz prac podano w pytaniu 785), • prace wykonywane przez pracowników z innych zakładów pracy niż zakład prowadz cy eksploatacj danego urz dzenia, • prace szczególnie niebezpieczne w warunkach pracy danego zakładu, jeżeli pracodawca lub poleceniodawca uzna to za niezb dne.

780. Co to są czynne i nieczynne urządzenia elektroenergetyczne?
• Czynne urz dzenia elektroenergetyczne s to takie urz dzenia, które znajduj si pod napi ciem lub mog znaleźć si pod napi ciem przez zał czenie istniej cym ł cznikiem. Nieczynne urz dzenia elektroenergetyczne s to te, które do zał czenia pod napi cie wymagaj wykonania dodatkowych czynności montażowych.

7.2. Rodzaje poleceń na pracę
781. Na jakie polecenia mogą być wykonywane prace przy czynnych urządzeniach elektro energetycznych?
Prace przy czynnych urz dzeniach elektroenergetycznych mo g być wykonywane: • na polecenie pisemne, • na polecenie ustne, • bez polecenia. 782. Jakie prace mog być wykonywane bez polecenia? Bez polecenia mog być wykonywane: • czynności zwi zane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego, • zabezpieczenia urz dzeń i instalacji przed zniszczeniem, • prace eksploatacyjne, określone w instrukcjach eksploatacyj nych i wykonywane przez osoby uprawnione (posiadaj ce właściwe świadectwa kwalifikacyjne) i upoważnione (tj. oso by wykonuj ce w ramach swoich obowi zków służbowych określone prace) wyznaczone na stałe do tych prac.

785. Jakie prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych zalicza się do prac wykonywa1 ych w warunkach szczególnego zagro enia dla zdrowia i ycia ludzkiego?
Do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagroże nia dla zdrowia i życia ludzkiego zalicza si w szczególności prace: • konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urz dzeniach elektroenergetycznych, z wyj tkiem prac pole gaj cych na wymianie w obwodach o napi ciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawach, • wykonywane w pobliżu nie osłoni tych urz dzeń elektro energetycznych lub ich cz ści, znajduj cych si pod napi ciem, • przy wył czonych spod napi cia, lecz nie uziemionych urz dzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień (uziemiaczy) nie jest widoczne z miejsca pracy, • przy wył czonych spod napi cia elektroenergetycznych li niach napowietrznych, które krzyżuj si z liniami znaj duj cymi si pod napi ciem, • przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodów na wył czo nych spod napi cia elektroenergetycznych liniach napo wietrznych w prz słach krzyżuj cych drogi kolejowe, wodne i kołowe,

783. Jakie prace mogą być wykonywane na polecenie ustne?
Na polecenie ustne mog być wykonywane prace przy urz dzeniach o napi ciu znamionowym do 1 kV, w warunkach bezpiecznych (które nie wymagaj polecenia pisemnego) i przez pracowników na stałe wyznaczonych do tych prac.

406

407

zwi zane z identyfikacj i przecinaniem kabli elektroener getycznych, • przy spawaniu, lutowaniu, wymianie stojaków oraz poje dynczych ogniw i całej baterii w akumulatorach, • przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wył czeniem prac wykonywanych stale przez upoważnionych pracowników w ustalonych miejscach (laboratoria, stacje prób), • przy wył czonych spod napi cia lub znajduj cych si w bu dowie elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżuj si w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajduj cymi si pod napi ciem lub mog cymi znaleźć si pod napi ciem i przewodami trakcji elektrycznej.

786. Ile osób powinno wykonywać prace w warunkach szczególnego zagro enia dla zdrowia i ycia ludzkiego? Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyj tkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i na praw urz dzeń i instalacji elektroenergetycznych o napi ciu znamiono wym do 1 kV, wykonywanych przez osob wyznaczon na stałe do tych prac w obecności pracownika asekuruj cego, przeszkolonego w udziela niu pierwszej pomocy.

liczb pracowników skierowanych do pracy, pracowników odpowiedzialnych za organizacj i bez pieczne wykonanie pracy, pełni cych funkcj (w zależno ści od potrzeb): a) koordynuj cego przez podanie stanowiska służbo wego lub imiennie, b) dopuszczaj cego przez podanie stanowiska służbo wego lub imiennie, c) kierownika robót imiennie, d) nadzoruj cego imiennie, e) kieruj cego zespołem pracowników imiennie, • planowane przerwy w czasie pracy. W każdym zakładzie pracy powinien znajdować si wykaz pracowników upoważnionych do wydawania poleceń na prac z określeniem zakresu upoważnienia oraz wykaz pracowników upoważnionych do pełnienia funkcji dopuszczaj cego. Wzór polecenia wykonania pracy stanowi zał cznik nr 1 do rozdz. 7. 788. Kiedy wyznacza się koordynującego i co nale y do jego obowiązków? Koordynuj cego wyznacza si jeżeli przygotowanie miejsca pracy zwi zane jest z wył czeniami urz dzeń należ cych do różnych jednostek organizacyjnych. Koordynuj cym może być osoba, która posiada ważne świa dectwo kwalifikacyjne dozoru „D". • Koordynuj cym powinien być pracownik komórki organi zacyjnej sprawuj cej dozór nad ruchem urz dzeń elektro energetycznych, przy których b dzie wykonywana praca. • W przypadku gdy dozór nad ruchem urz dzeń elektroener getycznych, przy których b dzie wykonywana praca, jest prowadzony przez różne komórki organizacyjne zakładu, koordynuj cym powinna być osoba z kierownictwa jednej z tych komórek. • Jeżeli dozór nad ruchem urz dzeń elektroenergetycznych, przy których b dzie wykonywana praca, jest sprawowany 409

• •

7.3. Polecenia na wykonanie prac oraz kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy
787. Przez kogo mo e być wydawane polecenie na wykonanie pracy i co powinno określać? Polecenie na wykonanie pracy wydaje poleceniodawca, którym może być pracownik upoważniony pisemnie przez pracodawc , posiada j cy ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru „D". Polecenie wykonania pracy powinno w szczególności określać: • zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy, • środki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

408

• podj cie decyzji o uruchomieniu urz dzeń. do puszczenie do pracy i likwidacj miejsca pracy. Kiedy wyznacza się dopuszczającego i co nale y do jego obowiązków? Dopuszczaj cego wyznacza poleceniodawca przy wykonywa niu każdej pracy na polecenie. Kierownikiem robót może zostać pracownik. w celu wyeliminowania zagrożeń wynikaj cych z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie. przy których była wykonywana praca. • zapisanie w dokumentacji eksploatacyjnej ustaleń wyni kaj cych z w/w punktów. Kiedy wyznacza się kierownika robót i co nale y do jego obowiązków? Kierownika robót wyznacza poleceniodawca do koordynacji prac. Do obowi zków kierownika robót należy koordynowanie prac różnych zespołów pracowników. 789. Do obowi zków koordynuj cego należy: • koordynowanie wykonania prac określonych w poleceniu. • w przypadku zespołu nie b d cego zespołem pracowni ków kwalifikowanych funkcj kieruj cego zespołem może pełnić osoba nie posiadaj ca świadectwa kwalifika cyjnego. jeżeli: prac b dzie wykonywać zespół pracowników nie b d cych zespołem pracowników kwalifikowanych lub kieru j cy zespołem nie posiada świadectwa kwalifikacyjnego. Kiedy wyznacza się nadzorującego i co nale y do jego obowiązków? Nadzoruj cy powinien być wyznaczony przez poleceniodawc . • powiadomienie dopuszczaj cego lub koordynuj cego o za kończeniu pracy. który posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne dozoru „D". Do obowi zków dopuszczaj cego należy: • przygotowanie miejsca pracy. posiadaj cy ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji (E). Nadzoruj cy nie powinien wykonywać innych prac poza czynno ściami nadzoru. koordynuj cym powinien być sam poleceniodawca. Kiedy wyznacza się kierującego zespołem pracowników i co nale y do jego obowiązków? Kieruj cego zespołem pracowników wyznacza si do każdej pracy. aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca pracy. • zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy. Do obowi zków nadzoruj cego należy: • sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przej cie od dopuszczaj cego. • sprawdzenie wykonania pracy. 7 9 1 . Funkcj kieruj cego zespołem: • pracowników kwalifikowanych powinien pełnić pracownik posiadaj cy ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji „E".przez poleceniodawc . 792. • poleceniodawca uzna to za konieczne ze wzgl du na szczególny charakter i warunki wykonywania pracy. a posiadaj ca umiej tności zawodowe w zakresie 411 • 410 . • wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy. • zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakończeniu. • sprawowanie ci głego nadzoru nad pracownikami. 790. z ruchem urz dzeń elektroenergetycznych. jeżeli zespół składa si z co najmniej dwóch osób. Nadzoruj cym może być pracownik maj cy ważne świadectwo kwali fikacyjne E lub D. • dopuszczenie do wykonania pracy. • określenie czynności ł czeniowych zwi zanych z przygo towaniem miejsca pracy. Dopuszczaj cym może być pracownik upoważniony pisemnie przez pracodawc . przy których b dzie wykonywana praca. właściwe dla określonego w poleceniu za kresu pracy i rodzaju urz dzeń i instalacji elektroenergetycz nych. gdy w jednym obiekcie elektroenergetycznym jednocześnie pra cuje wi cej niż jeden zespół pracowników a poleceniodawca uzna to za konieczne. jeżeli zostało przygotowane właściwie.

egzekwowanie od członków zespołu stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej. Przygotowanie miejsca pracy. sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przej cie go od dopuszczaj cego. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów bhp w czasie wykonywania pracy. • sprawdzeniu wskaźnikiem braku napi cia w wył czonych urz dzeniach. odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narz dzi i sprz tu. którzy zostali przeszkoleni z zakresu bhp i posiadaj umiej tności zawodowe stosowne do wykonywanej pracy określonej 412 413 . Do obowi zków członków zespołu należy: • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poleceniami i wskazówkami kieruj cego zespołem. zakończenie pracy 794. powiadomienie dopuszczaj cego lub koordynuj cego o zakoń czeniu pracy. • Do obowi zków kieruj cego zespołem pracowników kwalifikowa nych w szczególności należy: dobór pracowników o umiej tnościach zawodowych odpo wiednich do wykonania poleconej pracy. 7. zaznajomienie podległych pracowników ze sposobem przygo towania miejsca pracy. • przestrzegania podstawowych obowi zków pracowniczych. • zabezpieczenie wył czonych urz dzeń przed przypadko wym zał czeniem napi cia. Na czym polega przygotowanie miejsca pracy? Przygotowanie miejsca pracy dokonuje osoba pełni ca funkcj dopuszczaj cego. jeżeli został on wyznaczony. odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narz dzi i sprz tu. Przygotowanie miejsca pracy polega na: • uzyskaniu zezwolenia na rozpocz cie przygotowania miej sca pracy od koordynuj cego.wykonywanej pracy. • stosowanie narz dzi. • uzyskaniu od koordynuj cego potwierdzenia o wykonaniu niezb dnych przeł czeń oraz zezwolenia na dokonanie przeł czeń i założenia odpowiednich urz dzeń zabezpie czaj cych. powinni posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne dla osób zajmuj cych si eksploatacj urz dzeń elektroenergetycznych danego rodzaju („E"). • założeniu przenośnych uziemień na wył czonych urz dze niach. przewidzianych do wykonania przez dopusz czaj cego. jeżeli zostało przygotowane właściwie. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów bhp w czasie wykonywania pracy. wymaganych przy wy konywaniu danego rodzaju prac. • Do obowi zków kieruj cego zespołem pracowników nie posiada j cych kwalifikacji należy: dobór pracowników o umiej tnościach zawodowych odpo wiednich do wykonania poleconej pracy. dopuszczenie do pracy. zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny. wyst puj cymi zagrożeniami w miej scu pracy i w bezpośrednim s siedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. egzekwowanie od członków zespołu stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej. Kto mo e być członkiem zespołu pracowników kwalifikowanych i co nale y do ich obowiązków? Członkami zespołu pracowników kwalifikowanych mog być pracownicy. zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny. przeszkolona w zakresie bezpieczeń stwa i higieny pracy. • wył czeniu urz dzeń spod napi cia w zakresie określonym w poleceniu i uzgodnionym z koordynuj cym. 793.4. w poleceniu. odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

pod nadzorem dopuszczaj cego. stwierdzone w sposób jedno znaczny na podstawie wskaźnika odwzoruj cego otwarcie ł cznika. • dr żki izolacyjne należy trzymać poniżej ogranicznika uchwytu. • w urz dzeniach o napi ciu znamionowym powyżej 1 kV unieruchomienie i zablokowanie nap dów ł czników lub wstawienie przegród izolacyjnych mi dzy otwarte styki ł czników. Jakie stosuje się zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem napięcia? Zabezpieczeniem przed przypadkowym zał czeniem napi cia jest: • w urz dzeniach o napi ciu znamionowym do 1 kV wyj cie wkładek bezpiecznikowych w obwodzie zasilaj cym lub zablokowanie nap du otwartego ł cznika. 414 415 . jeżeli jest pracownikiem uprawnionym (posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne). Za przerw izolacyjn uważa si : • otwarte zestyki ł cznika w odległości określonej w Pol skiej Normie lub w dokumentacji producenta. • wyj te wkładki bezpiecznikowe. 796. • przerwanie ci głości poł czenia obwodu zasilaj cego w ł cz nikach o obudowie zamkni tej. • zdemontowane cz ści obwodu zasilaj cego. umieszczenie ł cznika w przestrzeni zamkni tej lub zamykanej obudowie. Jakie zasady muszą być przestrzegane przy wykonywaniu czynności łączeniowych drą kami izolacyjnymi lub napędami ręcznymi? Przy wykonywaniu czynności ł czeniowych dr żkami izolacyj nymi lub nap dami r cznymi należy przestrzegać nast puj cych zasad: • dr żki izolacyjne użyte do manipulacji odł cznikami bez własnych nap dów musz być dostosowane do napi cia znamionowego tego urz dzenia i posiadać aktualn dat ważności próby napi ciowej. który b dzie wykonywał prac . W jaki sposób powinno być dokonane wyłączenie urządzenia elektroenergetycznego spod napięcia? Wył czenie urz dzenia elektroenergetycznego spod napi cia powinno być dokonane w taki sposób. 797. przy czynnościach ł czeniowych należy w razie potrzeby stosować okulary ochronne i hełmy ochronne. Jakie są zasady sprawdzania braku napięcia wskaźnikiem? Przy sprawdzaniu braku napi cia wskaźnikiem należy przestrzegać nast puj cych zasad: • sprawdzamy czy napi cie znamionowe wskaźnika odpo wiada napi ciu znamionowemu urz dzenia. 795. • w czasie burzy nie wolno wykonywać czynności ł cze niowych r cznie przy urz dzeniach napowietrznych. • w instalacjach elektrycznych o napi ciu do 1 kV w obiek tach budowlanych zabezpieczeniem może być jeden lub wi cej spośród nast puj cych środków: zamkni cie na kłódk dźwigni ł cznika. zastosowanie tablic ostrzegawczych. • oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegaw czych w tym również w miejscach zdalnego sterowania nap dami wył czonych urz dzeń. • • do manipulacji nieizolowanymi dźwigniami nap dów ł czników należy stosować r kawice elektroizolacyjne. 798. • styki odł czników powinny być zamykane i otwierane ru chem szybkim i zdecydowanym. aby uzyskać przerw izolacyjn w obwodzie zasilaj cym urz dzenie. zwieranie i uziemianie może być stosowane jako śro dek dodatkowy. • sprawdzamy dat ważności próby napi ciowej. czło nek zespołu. • oczyszczamy wskaźnik z kurzu i innych zanieczyszczeń.założeniu ogrodzeń i osłon w miejscu pracy stosownie do wyst puj cych potrzeb. Przy wykonywaniu czynności zwi zanych z przygotowaniem miejsca pracy może brać udział. • w przypadku wykonywania czynności ł czeniowych odł cznikami słupowymi zaleca si stosować obuwie elektroizolacyjne.

mżawka) wymaga użycia r kawic elektroizolacyjnych. stosowanie wskaźników napi cia przy urz dzeniach napo wietrznych powyżej 1 kV w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (mgła. Przy zdejmowaniu należy zacho wać kolejność odwrotn . Na czym polega dopuszczenie do pracy? Dopuszczenie do pracy powinno być wykonane przed rozpo cz ciem wykonywania pracy. 802. • potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpo wiednich rubrykach dwóch egzemplarzy polecenia pisem nego lub w wypadku polecenia ustnego — w dzienniku ope racyjnym prowadzonym przez dopuszczaj cego. a po przygotowaniu miejsca pracy przez dopuszczaj cego. Czy wolno uziemiać miejsce pracy poprzez bezpieczniki i odłączniki? Nie wolno uziemiać miejsca pracy poprzez odł czniki i bezpieczniki. Po dopuszczeniu do pracy oryginał polecenia pisemnego po winien być przekazany kierownikowi robót. • udowodnieniu braku napi cia na wył czonym i uziemio nym urz dzeniu przez dotkni cie wierzchem dłoni. W jaki sposób zakładamy uziemiacze przenośne? Przy zakładaniu uziemiaczy przenośnych należy w pierwszej kolejności dokr cić zacisk uziemiaj cy do uziomu. kieruj cemu zespołem pracowników lub nadzoruj cemu. a nast pnie przy pomocy dr żka izolacyjnego założyć zaciski fazowe na szyny lub 416 417 . to natychmiast powinny być wykonane nast puj ce czynności: • dalsze wykonywanie pracy powinno być przerwane. jak i po użyciu należy sprawdzić jego działa nie przez dotkni cie do cz ści urz dzenia b d cej pod na pi ciem (dotyczy wskaźników bez samokontroli). 804. 800. Dopuszczenie do pracy polega na wykonaniu nast puj cych czynności: • sprawdzeniu przez dopuszczaj cego tożsamości i świa dectw kwalifikacyjnych osób wymienionych w poleceniu. 805. 801. • pouczeniu pracowników o warunkach pracy oraz wskaza niu zagrożeń wyst puj cych w s siedztwie miejsca pracy. 803. W jaki sposób mo na ustalić brak napięcia je eli sprawdzenie wskaźnikiem jest nie mo liwe? Jeżeli sprawdzenie braku napi cia wskaźnikiem jest niemożli we to o braku napi cia powinny upewnić si przynajmniej dwie osoby na podstawie dokładnego schematu. brak napi cia należy sprawdzać we wszystkich fazach przy czym przed. • wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy. • sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczaj cego i kieruj cego zespołem pracowników lub nadzoruj cego. przy czym co najmniej jeden uziemiacz winien być widoczny z miejsca pracy. a kopia polecenia powinna pozostać u dopuszczaj cego. przy urz dzeniach powyżej 1 kV zaleca si stosowanie akustycznych lub akustyczno optycznych wskaźników na pi cia z samokontrol działania. • zespół pracowników powinien być wyprowadzony z miej sca pracy.• • • • • sprawdzamy czy nie ma zewn trznych uszkodzeń mecha nicznych. Kiedy zakładamy uziemienie? Uziemienie zakładamy bezpośrednio po sprawdzeniu braku napi cia. Gdzie muszą być zało one przenośne uziemienia? Przenośne uziemienia musz być założone po obu stronach miej sca pracy. wskaźnik należy trzymać poniżej ogranicznika uchwytu. Przy zakładaniu uziemiaczy w urz dzeniach powyżej 1 kV powinno si stosować okulary i hełmy ochronne. Jakie czynności powinny być wykonane je eli wystąpi konieczność opuszczenia miejsca pracy przez kierującego zespołem pracowników lub nadzorującego? Jeżeli wyst pi konieczność opuszczenia miejsca pracy przez kieruj cego zespołem pracowników lub nadzoruj cego. W razie zasilania urz dzenia w miejscu pracy z wielu linii zasilaj cych należy uziemić wszystkie linie zasilaj ce. 799. przewody zapewniaj ce pewny styk.

jeżeli cały zakres pracy przewidziany poleceniem został wykonany. Jak mogą być wykonywane prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycz nych w zale ności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy? Prace przy urz dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniaj cych bez pieczeństwo pracy mog być wykonywane: • przy całkowitym wył czonym napi ciu. Koordynuj cy zezwala na uruchomienie urz dzenia. określonych w instrukcji wykonywania tych prac). 806. lecz tylko pod nadzorem do puszczaj cego. przy któ rym była wykonywana praca. • powiadomienie dopuszczaj cego lub koordynuj cego o zakoń czeniu pracy. Co nale y do obowiązków kierującego zespołem pracowników lub nadzorującego oraz dopuszczającego po zakończeniu pracy? Do obowi zków kieruj cego zespołem pracowników lub nad zoruj cego po zakończeniu pracy należy: • zapewnienie usuni cia materiałów. • • 7. • pod napi ciem (prace należy wykonywać w oparciu o wła ściw technologi pracy i przy zastosowaniu wymaganych narz dzi i środków ochronnych.5. W pracach zwi zanych z likwidacj miejsca pracy mog brać udział: • kieruj cy zespołem pracowników. 418 419 . narz dzi oraz sprz tu. Wznowienie pracy po przerwie nie wymaga ponownego do puszczenia jeżeli: w czasie trwania przerwy zespół pracowników nie opuścił miejsca pracy lub • miejsce pracy na czas opuszczenia go przez zespół pracowni ków zostało zabezpieczone przed dost pem osób postronnych. Jeśli praca była wykony wana przez kilka zespołów. je eli w czasie wykonywania pracy na polece nie wystąpiła przerwa? Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie jej wznowie nie może nast pić po ponownym dopuszczeniu do pracy. 808. po otrzymaniu informacji od dopusz czaj cego o gotowości urz dzenia do ruchu. Kiedy mo e nastąpić wznowienie pracy. • zlikwidować miejsce pracy przez usuni cie technicznych środków zabezpieczaj cych użytych do jego przygotowania. • podpisać polecenie pisemne. 807. członkowie tego zespołu.5. W jaki sposób muszą być wykonywane prace przy urządzeniach czynnych? Prace przy urz dzeniach i liniach elektroenergetycznych mog być wykonywane tylko przy zastosowaniu sprawdzonych metod i tech nologii. a w razie wykonywania pracy na polecenie pi semne przekazanie podpisanego polecenia dopuszczaj cemu. • wyprowadzenie zespołu pracowników z miejsca pracy. Kiedy następuje zakończenie pracy na polecenie? Zakończenie pracy na polecenie nast puje. Dopuszcza si wykonywanie prac przy zastosowaniu nowych metod i technologii pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane specjalnie dla nich instrukcje. Dopuszczaj cy do pracy po zakończeniu pracy obowi zany jest: • sprawdzić i potwierdzić zakończenie pracy. Zasady bezpiecznego wykonywania prac 7. • przygotować urz dzenia do ruchu i powiadomić o tym ko ordynuj cego.1. decyzj o uruchomieniu urz dzenia koor dynuj cy może podj ć po otrzymaniu informacji o gotowości urz dze nia do ruchu od wszystkich dopuszczaj cych. 810. • w pobliżu napi cia (prace należy wykonywać przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do wyst puj cych wa runków pracy).• miejsce pracy powinno si odpowiednio zabezpieczyć przed dost pem osób postronnych. Zasady wykonywania prac na polecenie 809.

1 do 2.3 do 0.4 do 8. 812. • przez cały czas trwania pracy kieruj cy zespołem pracow ników lub nadzoruj cy obowi zany jest posiadać przy so bie polecenie pisemne.5 do 6. zabrania si w czasie pracy przy urz dzeniach b d cych pod napi ciem używania metalowych miar i nieizolowa nych narz dzi. • zabrania si zdejmowania uziemiaczy. o na wysokości wolno jest pracować po zabezpieczeniu si pasem (szelkami) bezpieczeństwa. STREFA prac w pobliżu napi cia m do 0.4 powyżej 0.3 do 0. 7. Jakich zasad nale y przestrzegać przy pracach na wysokościach? Przy pracach na wysokościach należy przestrzegać nast puj cych zasad: • wchodzenie na słupy dozwolone jest po sprawdzeniu ich stanu.6 do 1. • pracuj cym na wysokości zabrania si podrzucania jakich kolwiek przedmiotów.1. • zabrania si dokonywania zmian położenia nap dów.6 do 1. przy czym jedna musi znajdować si na ziemi i posiadać sprz t umożliwiaj cy szybkie udzielenie pomo cy pracuj cemu na wysokości. Odpowiednie wartości podano w tablicy 7.5 do 3.5 do 5. Wykonywanie stałych czynności eksploatacyjno konserwacyjnych przez wyznaczone osoby przy urządzeniach o napięciu do 1 kV 814. Odległość wokół nie osłoni tych urz dzeń i instalacji elektro energetycznych [82] Napi cie znamionowe kV do 1 * powyżej 1 do 30 110 220 400 750 prac pod napi ciem m • • • miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.1 powyżej 3.4 powyżej 1.5. • strefy prac pod napi ciem.7 powyżej 0. • zabrania si wychodzenia poza wyznaczon stref robót. 420 421 .4 * odległości dotycz tylko linii napowietrznych 813. Kto mo e wykonywać prace polegające na samodzielnej naprawie i konserwacji urzą dzeń elektroenergetycznych? Prace polegaj ce na samodzielnej naprawie i konserwacji urz dzeń elektroenergetycznych mog wykonywać tylko pracownicy którzy posiadaj wymagane świadectwo kwalifikacyjne oraz s przy dzieleni na stałe do tych prac. • praca na wysokości winna być wykonana minimum przez dwie osoby. barier i tablic ostrzegawczych.1. • zabrania si powierzania prac pracownikowi o zmniejszo nej sprawności fizycznej i psychicznej. Ile wynoszą bezpieczne odległości wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektro energetycznych? Odległości wokół nie osłoni tych urz dzeń i instalacji elektroener getycznych lub ich cz ści znajduj cych si pod napi ciem wyznaczaj : • granice strefy prac w pobliżu napi cia. Jakie zasady powinny być przestrzegane przy wykonywaniu prac na polecenie? Przy wykonywaniu prac na polecenie należy przestrzegać na st puj cych zasad: • zabrania si rozszerzenia zakresu pracy ponad to. Tablica 7. jeżeli ich zdj cie nie zostało przewidziane w poleceniu. przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. co zo stało określone w poleceniu.1 powyżej 2. w obecności pracownika asekuruj cego.1 do 2.811. do prac należy wykorzystywać odpowiedni sprz t ochronny. • zabrania si usuwania ogrodzeń. osłon.2.4 powyżej 6.5 do 4.

7.6. Sprzęt ochronny i narzędzia pracy
826. Co nazywamy sprzętem ochronnym do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych? Sprz tem ochronnym nazywamy przenośne przyrz dy i narz dzia chroni ce osoby wykonuj ce prace przy urz dzeniach elektro energetycznych przed: • porażeniem pr dem, • szkodliwym działaniem łuku elektrycznego, • poparzeniem, • obrażeniami mechanicznymi i innymi obrażeniami. 827. W jaki sposób nale y prowadzić gospodarkę sprzętem ochronnym? • • • • • • • sprz t ochronny i narz dzia pracy należy przechowywać w miej scach wyznaczonych, w warunkach zapewniaj cych ich utrzyma nie w pełnej sprawności, bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić ich stan techniczny i dat ważności badania, narz dzia pracy i sprz t ochronny powinny być poddawane okre sowym próbom w zakresie ustalonym w Polskiej Normie lub do kumentacji producenta, sprz t i narz dzia niesprawne lub które utraciły ważność próby okresowej powinny być wycofane z użycia, sprz t ochronny powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nast pnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia (napi cie znamionowe i inne), pracodawca powinien ustalić sposób ewidencjonowania i kontroli sprz tu ochronnego, osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, spo sób przechowywania i ewidencj sprz tu ochronnego oraz środ ków ochrony indywidualnej.

ków od cz ści urz dzeń elektroenergetycznych, które s lub mog znaleźć si pod napi ciem, sprz t wskazuj cy obecność napi cia jak: wskaźniki napi cia do 1 kV (rys. 7.1), wskaźniki napi cia powyżej 1 kV (rys. 7.2), uzgadniacze faz (rys. 7.3), sprz t zabezpieczaj cy i ostrzegawczy służy do zabezpieczenia osób pracuj cych przy urz dzeniach elektroenergetycznych przed wyst puj cymi lub mog cymi wyst pić zagrożeniami.
Rękojeść mata Rękojeść du a

Rys. 7.1. Wskainik napi cia WNN na napi cie do 750 V. [56]

828. Na jakie grupy dzieli się sprzęt ochronny? Sprz t ochronny w zależności od przeznaczenia dzieli si na nast puj ce grupy: • sprz t izolacyjny, którego zadaniem jest odizolowanie pracowni

Rys. 7.2. Akustyczno optyczny wskaźnik napi cia AOWN 2 na napi cie od 50 Vdo 400 kV: 1 — obudowa, 2 — wył cznik, 3 kolek stykowy, 4 uchwyt mocuj cy, 5 gniazdo l dowa nia, 6 głośniki, 7 lampki sygnalizacyjne. [56]

424

425

Rys. 7.3. Cyfrowy uzgadniacz faz CUF 2 na napi cie (6+30) kV. [56]

829. Co zaliczamy do sprzętu izolacyjnego? Do • • • • • • • • sprz tu izolacyjnego zaliczamy: dr żki izolacyjne o różnym przeznaczeniu (rys. 7.4 i 7.4a), kleszcze, chwytaki i uchwyty do bezpieczników (rys. 7.5), r kawice elektroizolacyjne (rys. 7.6), obuwie elektroizolacyjne (rys. 7.7), chodniki i dywaniki elektroizolacyjne, podesty izolacyjne, hełmy elektroizolacyjne, izolowane narz dzia monterskie (rys. 7.8).

Rys. 7.4a. Uniwersalne dr żki izolacyjne UDI. [56]

Rys. 7.4. Dr żek do rozładowywania kondensatorów DRK: I głowica specjalna, 2 przewód ł cz cy, 3 zacisk uziomowy, 4 cz ść izolacyjna, 5 cz ść chwytna. [56]

Rys. 7.5. Kleszcze izolacyjne KI. [56]

426

427

J

Rys. 7.6. R kawice elektroizolacyjne.

Rys. 7.7. Obuwie elektroizolacyjne: I półbuty, 2 kalosze.

833. Jaki sprzęt izolacyjny jest sprzętem zasadniczym w urządzeniach do 1 kV? W urz dzeniach o napi ciu do 1 kV zasadniczym sprz tem izolacyjnym s : • r kawice elektroizolacyjne, ; • izolowane narz dzia monterskie, • uchwyty izolacyjne do wymiany bezpieczników. Sprz tem dodatkowym s : • chodniki elektroizolacyjne, • kalosze elektroizolacyjne, • pomosty izolacyjne.

830. Jak dzielimy sprzęt izolacyjny w zale ności od napięcia? W zależności od napi cia sprz t izolacyjny dzielimy na: 1) sprz t zasadniczy, którym dotyka si urz dzeń znajduj cych si pod napi ciem w sposób bezpieczny, 2) sprz t dodatkowy, który może być użyty tylko ze sprz tem zasadniczym dla zwi kszenia bezpieczeństwa pracy. 831. Jaki sprzęt izolacyjny jest sprzętem zasadniczym w urządzeniach o napięciu powy ej 1 kV? W urz dzeniach o napi ciu powyżej 1 kV sprz tem zasadni czym s : • dr żki izolacyjne manipulacyjne, pomiarowe i do nakłada nia uziem iaczy przenośnych, • kleszcze i chwytaki do bezpieczników, . • dr żkowe wskaźniki wysokiego napi cia. 832. Jaki sprzęt izolacyjny jest sprzętem dodatkowym w urządzeniach powy ej 1 kV? W urz dzeniach o napi ciu powyżej 1 kV sprz tem dodatko wym s : • r kawice elektroizolacyjne, • półbuty elektroizolacyjne, • hełmy elektroizolacyjne, • podesty elektroizolacyjne, • chodniki elektroizolacyjne. 428

;> POMARAŃCZOWY: zabezpieczenie do 1000V } JASNO ÓtTY: STOP, Wymienić narzędzie !

Rys. 7.8. Bezpieczne narz dzia izolowane do prac pod napi ciem do 1000 V pr du przemiennego i 1500 Vpr du stałego. [102]

429

834. Co zaliczamy do sprzętu zabezpieczającego i ostrzegawczego? Do • • • • • • • • • sprz tu zabezpieczaj cego i ostrzegawczego zalicza si : pasy i szelki bezpieczeństwa, uziemiacze przenośne (rys. 7.9, 7.10, 7.11), zwieracze (rys. 7.12), ubrania trudnopalne (rys. 7.13), fartuchy ochronne przeciwłukowe, hełmy przeciwuderzeniowe, przegrody izolacyjne, okulary ochronne (rys. 7.13), tablice bezpieczeństwa (rys. 7.14 5 7.17).

a) b) < • Rys. 7.11. Uziemiacze: a) do gniazd bezpiecznikowych gwintowych, b) do podstaw bezpiecznikowych typ PBD.

Rys. 7.12. Zwieracz zatrzaskowy Z uchwytem izolacyjnym do 1 kV. Rys. 7.9. Uziemiacz zatrzaskowy z uchwytem izolacyjnym do 1 kV. [56]

Rys. 7.13. Wyposażenie elektryka w sprz t ochronny przy eksploatacji urz dzeń elektroenergetycznych znaj duj cych si pod napi ciem. [107]

Rys. 7.10. Uziemiacz przenośny typu U3. [56]

835. Jak dzielimy tablice bezpieczeństwa pod względem ich przeznaczenia? Pod wzgl dem przeznaczenia tablice bezpieczeństwa dzielimy na: • tablice ostrzegawcze (rys. 7.14), • tablice nakazu (rys. 7.15),

430

431

: „Nie zał czać pracuj ludzie". z każdej do st pnej strony zagrożonego obszaru. gdzie zakaz lub nakaz wykonywania pewnych czynności może uchronić przed powstaniem nieszcz śliwego wypadku lub zagrożenia.16). 836. a na drzwiach celek rozdzielczych. oświetlenia ulicznego.. np. 837.: przy organizo waniu miejsca pracy. 838.14. Tablice zakazu barwa czerwona z białym napisem np. pulpitach. Rys. Rys. Gdzie powinny być umieszczone tablice informacyjne? Tablice informacyjne powinny być umieszczone tak. Tablice informacyjne — barwa niebieska z białym napisem np. np. 7. aby były widoczne z dróg komunikacyjnych i miejsc pracy np. 432 433 .• tablice zakazu (rys. „Miejsce pracy ".16.15. drzwiach celek. 7. Gdzie powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze? Tablice ostrzegawcze powinny być umieszczone tak. aby podane na nich ostrzeżenia były dobrze widoczne z bezpiecznej odległości.: na ł cznikach. Tablice ostrzegawcze barwa żółta z czarnym napisem np.: na słupach linii napowietrznych. silnikach. Tablice nakazu barwa niebieska z białym napisem np. 7. Ze wzgl du na sposób umocowania dzielimy je na stałe umocowane na stałe i przenośne umocowane na okres przejściowy. 7. 7. umieszcza si tablice nakazu. 7. Rys.17).17. oznaczaniu stanu urz dzeń itp.: „ Wył cz napi cie przed rozpocz ciem pracy". stacji transformato rowych znaki zakazu.: „Nie dotykać! Urz dzenie elektryczne!" Rys. • tablice informacyjne (rys. ogrodzeniach rozdzielni i stacji itp. Gdzie powinny być umieszczone tablice nakazu i zakazu? Tablice nakazu i zakazu powinny być umieszczone wsz dzie tam.

.434 43.

Jakie środki gaśnicze u ywa się do gaszenia po arów? Do gaszenia pożarów używa si nast puj ce środki gaśnicze: wod . • • fachowa obsługa. dwutlenek w gla. 1 . kabli. Środki i sprzęt gaśniczy 846. Jakich materiałów i urządzeń nie wolno gasić wodą? Wody jako środka gaśniczego nie wolno stosować do gaszenia: • substancji. Jakie prądy są najbardziej niebezpieczne ze względów po arowych? Najbardziej niebezpieczne ze wzgl dów pożarowych s pr dy zwarciowe. przepi cia ł cze niowe. grzejnikach. pomyłki ł czeniowe. • instalacji i urz dzeń elektrycznych pod napi ciem. Jakie są najczęściej spotykane przyczyny po arów wywołanych przez instalacje i urzą dzenia elektryczne? Najcz ściej spotykanymi przyczynami pożarów wywołanych przez urz dzenia elektryczne s : • przeci żenia urz dzeń elektrycznych. • staranna konserwacja urz dzeń. Jakie zjawiska w urządzeniach elektrycznych mogą być przyczyną po arów? Przyczyn pożarów w urz dzeniach elektrycznych mog być: przepływ pr dów roboczych i zwarciowych. piasek. 842. łuk elektryczny. zwi k szenie rezystancji styków i zł czy. kontrola obci żeń roboczych. Jakie są skutki nadmiernego nagrzewania się przewodów? Nadmierne nagrzewanie si przewodów może powodować przyspieszenie starzenia si izolacji. potas. proszki gaśnicze. pian gaśnicz . 843. • nieprawidłowe usytuowanie urz dzeń grzewczych. Czy w ka dym przypadku wydzielające się ciepło jest szkodliwe? Ciepło wydzielaj ce si w urz dzeniach do tego celu przezna czonych np. 8. które pod wpływem wody wytwarzaj ciepło i gazy palne jak: karbid. 841. • nieelektryczne: zawilgocenie izolacji. uszkodzenia mechaniczne słupów.2.8. olej opałowy. Jakie są środki ograniczające mo liwość powstania zwarcia? Środkami ograniczaj cymi możliwość powstania zwarcia s : • ochrona linii. sód. nafta. spalenie izolacji. OCHRONA PRZECIWPO AROWA 8 . 844. Jakie zjawiska mogą spowodować powstawanie zwarć? Zwarcia mog być spowodowane przez nast puj ce zjawiska: • elektryczne: przepi cia atmosferyczne. przepi cia ł czeniowe.: piecach. • brak prawidłowej konserwacji urz dzeń. uzwojeniach ma szyn. • płynów łatwopalnych lżejszych od wody jak: benzyna. stopienie prze wodów. • materiałów pal cych si w postaci żarów o wysokiej tem peraturze. 845. jest szkodliwe i może być przyczyn pożaru. zabrudzenie izolacji. promiennikach jest pożyteczne. 436 437 . 840. wykonywanie instalacji niezgodnie z normami i przepisa mi. przepi cia atmosferyczne. instalacji i urz dzeń od wyładowań atmosfe rycznych. Natomiast ciepło wydzielaj ce si w przewodach. w nast pstwie czego powstaje pożar. długotrwałe przeci żenia po woduj ce osłabienie izolacji. cz ści izolacyj nych aparatów elektrycznych itp. Niebezpieczeństwo po aru od urządzeń elektrycznych 839. • nieprawidłowe zabezpieczenia urz dzeń. zł czach itp. 847.

• uchwycić gaśnic . W celu uruchomienia gaśnicy należy. 849. • skierować pr downic na źródło ognia i odkr cić zawór. a praw za dolny uchwyt i zerwać plomb . Jak nale y posługiwać się gaśnicą pianową? Gaśnica pianowa zawiera środki chemiczne i wod . 438 439 . 2) nie odwracaj c gaśnicy podbiec z ni do miejsca pożaru.3).1). W celu użycia gaśnicy należy. • podbiec do ognia. 8. 850.2. trzymaj c gaśnic w czasie gaszenia dnem do góry. Koc gaśniczy. Gaśnice śniegowe można stosować do gaszenia urz dzeń elektrycznych znajduj cych si pod napi ciem. 8.4. wbudowanej w hydro netk . Gaśnice: a) śniegowa GS~5X. 851. Gaśnicy pianowej nie wolno używać do gaszenia urz dzeń elektrycznych znajduj cych si pod napi ciem. 1) zdj ć z wieszaka.) Wewn trz zbiornika gaśnicy znajduje si dwutlenek w gla CO2 skropiony pod dużym ciśnieniem. które po zmieszaniu wytwarzaj ciśnienie powoduj ce wyrzucenie środka ga śniczego na zewn trz. 3) przy ogniu odwrócić j dnem do góry i wbić zbijak ude rzaj c o twardy przedmiot. 8. chwytaj c lew r k za górny. Rys. Hydronetki nie wolno używać do gaszenia urz dzeń elek trycznych znajduj cych si pod napi ciem. Strumień wody lub piany uzyskuje si przez wprowadzenie w ruch r cznej pompy. • gaśnice (rys. • wyci gn ć zabezpieczenie. Jak nale y się posługiwać gaśnicą śniegową? (rys. Jak nale y posługiwać się hydronetką wodno pianową? Hydronetka wodno pianowa służy do gaszenia pożarów w za rodku za pomoc strumienia wody lub piany. W razie stosowania piany należy na koniec w ża założyć pr downic . 8. 8.848. • wewn trzne hydranty pożarowe. Co stanowi sprzęt gaśniczy? Sprz t gaśniczy stanowi : • hydronetki (rys. 8. • koce gaśnicze (rys. Rys. Pian uzyskuje si przez zmieszanie wody ze środkiem pianotwórczym znajduj cym si w specjalnym szklanym naczyniu.2). b) proszkowa GP— 6X ABC.3. 4) strumień skierować na ogień.

852. • narzucić koc na pal cy si przedmiot i przez przyduszenie obrzeży starać si dokładnie odizolować miejsce pożaru od dost pu powietrza. Gaśnice proszkowe można stosować do gaszenia urz dzeń elektrycznych znajduj cych si pod napi ciem.W celu użycia gaśnicy należy: • zbliżyć si do źródła ognia. 440 441 . Posługiwanie si gaśnic proszkow . 8. • wyci gn ć blokad . Rys. • rozwin ć koc przez strzepni cie. W celu użycia koca należy: • chwycić koc obur cz za uchwyty zwisaj ce u dołu futerału. Do gaszenia jakich po arów nale y u ywać ró nego rodzaju gaśnic? Możliwości zastosowania gaśnic zależnie od rodzaju pal cych si materiałów przedstawiono w tablicy 8. 855.4. Jak nale y posługiwać się kocem gaśniczym? Koce wykonane s z tkaniny całkowicie niepalnej. Rys. • skierować strumień wody w miejsce ognia. przy pożarze przedmiotów ustawionych pionowo gasić od góry do dołu.) Wewn trz zbiornika gaśnicy znajduje si specjalnie spreparo wany proszek wyrzucany z gaśnicy za pomoc spr żonego gazu obo j tnego.1. • otworzyć zawór hydrantu. zlewaj c pal c si płaszczyzn od strony zewn trznej w kierunku środ ka. • skierować gaśnic na źródło ognia i nacisn ć dźwigni . • zbić dźwigni i zwolnić. 8. Przecho wuje si je w specjalnych futerałach plastykowych i zawiesza na ścia nach budynku wewn trz pomieszczeń.5. 853. Posługiwanie si gaśnic śniegow . • podbiec do ognia. 854. • zerwać plomb . 8. Jak nale y posługiwać się hydrantem? W celu użycia hydrantu należy: • otworzyć drzwi szafki.5. • rozwin ć odcinek w ża. Jak nale y się posługiwać gaśnicą proszkową? (rys.

powinna zachowuj c spokój. Pożary gazów palnych. 11 857. Jacy pracownicy mogą być zwolnieni z akcji gaszenia po aru? Od udziału w akcji ratowniczej mog być zwolnieni pracowni cy. tłuszcze. że silnik został wył czony spod napi cia. Nast pnie zaalarmować straż pożarn . magnezu.C. palacze kotłów. acetylenu. aceton. alkohole. naftalen.Tablica 8. kierownictwo zakładu oraz osoby dozoru nad urz dzeniami energetycznymi. która pierwsza zauważyła pożar. wodoru. w tym urz dzenia elektryczne pod napi ciem do 1000 V oraz pojazdy samochodowe stosuje si gaśnice proszkowe i śniegowe. 8. Osoba. których nieobecność na stanowiskach pracy mogłaby zwi kszyć stan zagrożenia lub doprowadzić do awarii np. W jaki sposób nale y gasić palące się silniki elektryczne? Pal ce si silniki elektryczne należy natychmiast wył czyć spod napi cia i gasić za pomoc gaśnic śniegowych. Pożary cieczy palnych i substancji stałych topi cych si wskutek ciepła powstaj cego przy pożarze. Jak powinni zachowywać się pracownicy po przybyciu stra y po arnej? Po przybyciu straży pożarnej wszyscy pracownicy powinni za chować spokój i bezwzgl dnie podporz dkować si osobie dowodz cej akcj gaśnicz . Jeżeli brak jest gaśnic śniegowych to można gasić dowolnym środkiem gaśniczym pod warunkiem.) Gaśnice z indeksem E zostały wycofane. Gaszenie urządzeń elektroenergetycznych 859. smoła stosuje si gaśnice płynowe. Zastosowanie gaśnic zależnie od rodzaju pal cych si mate riałów Grupa pożaru (oznaczenia gaśnic) Rodzaj pal cego si materiału i sposób . W jaki sposób nale y gasić palące się transformatory? Pal ce si transformatory należy jak najszybciej wył czyć spod napi cia o ile nie wyst piło samoczynne wył czenie. Postępowanie w razie po aru 856. Jak należy post pować w przypadku wyst pienia pożaru w stacji elektroenergetycznej? W przypadku wyst pienia pożaru w stacji należy stacj wył czyć spod napi cia i zawiadomić straż pożarn . przy których powstaje zjawisko żarzenia. Nast pnie należy powiadomić najbliższ straż pożarn i przyst pić do gaszenia za pomoc gaśnic lub agregatów śniegowych. litu stosuje si gaśnice proszkowe. proszkowe lub śniegowe. 442 . 860. eter. W jaki sposób nale y gasić rozdzielnice? Rozdzielnice należy gasić gaśnicami śniegowymi po wył czeniu napi cia.3. 862. ksi gozbiory — stosuje si gaśnice płynowe lub pianowe. Do czasu przybycia straży pożarnej wszyscy pracownicy powinni starać si zlikwidować pożar za pomoc sprz tu gaśniczego. butanu. np. potasu. papier. propanu. tkaniny. W przypadku niemożliwości wył czenia napi cia należy zacho wać odległość dyszy gaśnicy od źródła ognia nie mniejsz niż 1 m. Jeśli nie ma pewności że silnik został wył czony spod napi cia nie wolno stosować wody i gaśnic pianowych. np. Pożary metali lekkich. oleje. drewno. a po ich wyczerpaniu gasić piaskiem. sodu. zaalarmować pozostałe osoby głośnym wołaniem „pożar pali si ". pianowe. lakiery.4. tworzywa sztuczne. dzieła sztuki. gazu ziemnego.1. np. np. a nast pnie po wył czeniu spod napi cia urz dzeń obj tych lub zagrożonych pożarem przyst pić do 443 8. że jesteśmy pewni. Jak powinna postępować osoba która pierwsza zauwa yła po ar? Zasady post powania pracowników w razie pożaru określa in strukcja przeciwpożarowa.jego gaszenia Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego.B. 858. benzyna. 861. w giel. Oznaczenia literowe podawane s na korpusie gaśnicy (dwu i trójliterowe np. A.

5 m dla urz dzeń o napi ciu do 110 kV. a jeżeli brak tych przepisów w ci gu 2 godzin. które nie pod trzymuj lub nie rozprzestrzeniaj ognia lub nie osi gn tem peratury wystarczaj cej do zapalenia otaczaj cych materiałów w czasie określonym przepisami dla elementów budowlanych dróg ewakuacyjnych. Po wył czeniu napi cia pal cy si olej można gasić pian lub piaskiem. których kształt i rozmiary ułatwiaj rozprze strzenianie si ognia (np. BD4 duże zag szczenie ludźmi. 444 . powinny być umiesz czone w zamykanych wn kach lub skrzynkach wykonanych z niepalnych lub trudno zapalnych materiałów. BD3 duże zag szczenie ludźmi. • właściwości materiałów obrabianych lub magazynowanych: BE2 materiały palne (w tym wyst powanie pyłu) stwarzaj ce zagrożenie pożarowe. Do gaszenia należy używać przede wszystkim gaśnic śniegowych i piasku oraz kocy gaśniczych. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpo aro wej dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych w zale ności od wpływów zewnętrznych 863. powinny być dost pne tylko dla osób upoważnionych. z wyj tkiem niektórych urz dzeń ułatwiaj cych ewakuacj . Szczegółowe zasady likwidacji pożaru w stacji określone s w instrukcji eksploatacji stacji. • 2. Jakie wymagania stawia się instalacjom elektrycznym dla zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpo arowej w obrębie wyjść awaryjnych? W obr bie wyjść awaryjnych instalacjom stawia si nast puj ce wymagania: • nie zaleca si lokalizowania oprzewodowania w obr bie dróg awaryjnych zakwalifikowanych do warunków BD2. Jeżeli nie można tego unikn ć. trudne warunki ewakuacji. Pal cy si olej w urz dzeniach pozostaj cych pod napi ciem należy gasić gaśnicami śniegowymi. Odległość ta nie powinna być mniejsza niż: • 1m dla urz dzeń o napi ciu do 30 kV. trudne warunki ewakuacji. • w warunkach BD3 i BD4 urz dzenia rozdzielcze i sterownicze. Jeżeli urz dzenia te znajduj si w przejściach. oprzewodowanie powin no być instalowane w osłonach lub obudowach.5. W przypadku niemożliwości wył czenia urz dzeń spod napi cia dopuszcza si gaszenie urz dzeń b d cych pod napi ciem: należy w tym celu używać gaśnic śniegowych z zachowaniem odpowiedniej odległości wylotu dyszy gaśnicy od źródła ognia. • w warunkach BD3 i BD4 oraz w obr bie dróg ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie wyposażenia elektrycznego zawie raj cego płyny łatwo zapalne. BD4. 864. łatwe warunki ewakuacji. • materiały konstrukcyjne budynku: CA2 budynki zbudowane z materiałów palnych. efekt kominowy).gaszenia ognia.5 m dla urz dzeń o napi ciu do 220 kV. 445 8. Wymaganie to nie dotyczy po jedynczych kondensatorów wbudowanych w urz dzenia (lam py wyładowcze. Jakie warunki zewnętrzne mają wpływ na sposób wykonania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych dla zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpo a rowej? Dla zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciw pożarowej w obiektach budowlanych przy wykonaniu instalacji elek trycznych należy uwzgl dnić nast puj ce wpływy zewn trzne: • warunki dotycz ce wyjść awaryjnych: BD2 małe zag szczenie ludźmi. • 1. BD3. • konstrukcj budynku: CB2 budynki. kondensatory rozruchowe silników). • oprzewodowanie znajduj ce si w obr bie dróg ewakuacyj nych nie powinno być zlokalizowane w zasi gu r ki lub po winno być zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem mog cym wyst pić w czasie ewakuacji. Trasa ułożenia prze wodów w obr bie dróg ewakuacyjnych powinna być jak naj krótsza.

446 447 . aby wyposażenie elektryczne nie mogło spowodować zapalenia si ścian. które zapewni urucho mienie urz dzeń zapobiegaj cych rozprzestrzenianiu si ognia (zamy kanie ognioodpornych przegród w kanałach. Źródła światła i elementy wyposażenia opraw powinny być chro nione przed uszkodzeniami mechanicznymi. niezależ nie od napi cia znamionowego w danym obwodzie. podłóg i sufitów. Jakie wymagania stawia się instalacjom elektrycznym dla zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpo arowej w pomieszczeniach BE2. 866. jeżeli nie jest umieszczone w obudowach odpornych na ogień. można zastosować wykrywacze ognia. należy zastosować środki za pewniaj ce nie rozprzestrzenianie si ognia przez instalacj elektrycz n np. lecz nie przeznaczone do wykorzystania w nich. w których łatwo rozprzestrzenia się ogień oraz w budynkach wykonanych z materiałów palnych? W budynkach o konstrukcjach.5 A lub kontrolowany w sposób ci gły przez urz dzenie do pomiaru stanu izolacji. • Jeżeli ze wzgl du na niebezpieczeństwo pożaru jest ko nieczne ograniczenie pr dów zwarcia w oprzewodowaniu.865. korytkach lub szybach instalacyjnych). • Oprzewodowanie przechodz ce przez pomieszczenia. • Cz ści czynne w obwodach bardzo niskiego napi cia bez piecznego powinny być: osłoni te obudow zapewniaj c stopień ochrony IP2X lub zaopatrzone w izolacj wytrzymuj ce napi cie pro biercze o wartości 500 V w ci gu 1 minuty. osłony siatkowe lub klosze szklane. należy zapewnić takie środki aby nie rozprze strzeniało ono płomienia. przez wy starczaj co wytrzymałe klosze z tworzyw sztucznych. z wyj tkiem obwodów przechodz cych przez te po mieszczenia. których kształt i rozmiary ułatwiaj rozprzestrzenianie si ognia. powinno speł niać nast puj ce warunki: jeżeli oprzewodowanie jest umieszczone w materiale palnym. nie powinno być ł czone w tych pomieszczeniach. powinno być zabezpieczone przed przeci żeniem i zwarciem za pomoc urz dzeń zabezpieczaj cych umieszczonych przed tymi pomieszczeniami. np. • Nie należy stosować przewodów PEN w pomieszczeniach BE2. obwód powinien być: zabezpieczony urz dzeniem różnicowopr dowym o znamionowym pr dzie zadziałania nie przekraczaj cym 0. Jakie środki nale y zastosować w zakresie ochrony przeciwpo arowej w budynkach. • Usytuowanie i obudowy opraw oświetleniowych powinny zapewniać stopień ochrony nie mniejszy niż IP4X. z wyj tkiem oprze wodowania. sygnalizuj ce stan jej uszko dzenia. w których są obrabiane lub magazynowane materiały palne? Instalacjom w pomieszczeniach BE2 stawia si nast puj ce wymagania: • Wyposażenie elektryczne powinno być ograniczone do niezb dnego w tych pomieszczeniach. W budynkach zbudowanych z materiałów łatwopalnych należy stosować takie środki zabezpieczaj ce.

1. • przez odci gni cie porażonego od urz dzeń b d cych pod napi ciem. • niebolesne obrz ki o barwie żółtej. 870. Szans ratunku szybko spadaj w miar upływu czasu. 9. sprawności i spokojnego działa nia osób z otoczenia poszkodowanego. 9. • utrata świadomości. Skutki przepływu prądu przez ciało ludzkie 867. bezpieczniki mo 448 449 . • oparzenia zewn trzne i wewn trzne. • światłowstr t. Jeżeli w pobliżu nie ma innej osoby to nie wolno odst pować porażonego pomoc wzywać krzykiem. W pierwszej minucie po porażeniu istnieje 98% szansy uratowania życia. łzawienie. br zowej lub czarnej spowodowane osadzaniem si na skórze par metali. po tłuczeń. po 3 mi nutach 40%. • przez odizolowanie porażonego uniemożliwiaj ce prze pływ pr du przez jego ciało. powinny one wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). • oparzenia do trzeciego stopnia wł cznie.2.9. 9. Jakim obra eniom mo e ulec człowiek przebywający w promieniu działania łuku elek trycznego? Przebywanie w promieniu działania łuku elektrycznego może spowodować: • mechaniczne uszkodzenie ciała w postaci ran ci tych. W przypadku uszkodzonej główki bezpieczni kowej. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY RATOWANIU OSÓB PORA ONYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I POPARZONYCH 9.2). • zapalenie odzieży. Jakie s skutki przepływu pr du przez ciało ludzkie? Najważniejszymi skutkami przepływu pr du przez ciało ludzkie s : • skurcz mi śni i utrata kontroli porażonego nad działalno ści mi śni. • zakłócenie pracy serca. po 5 minutach 25 % a po 8 minutach 5%. podczas wyjmowania wkładki topikowej należy za chować odpowiednie środki ostrożności. 868. Od czego zale ą mo liwości uratowania ycia osobie pora onej? W przypadku porażenia pr dem elektrycznym możliwości uratowania życia zależ od szybkości. Jakie są sposoby uwalniania pora onego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do i kV? Przy napi ciu do 1 kV porażonego można uwolnić spod dzia łania pr du elektrycznego jedn z nast puj cych metod: • przez wył czenie napi cia właściwego obwodu elektrycz nego. zapalenie spojówek. Czynności najważniejsz jest uwolnienie porażonego spod działania pr du elektrycznego. Uwalnianie pora onego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV 869. • pośrednie działanie pr du elektrycznego (przebywanie w polu działania łuku elektrycznego). • zatrzymanie oddychania.1). Jeżeli w pobliżu s inne osoby. W jaki sposób mo na wyłączyć napięcie w celu uwolnienia pora onego? Napi cie można wył czyć przez: • otwarcie właściwych ł czników (rys. 871. • przez wyj cie wkładek topikowych z obwodu zasilania (rys.

W jakim przypadku i w jaki sposób odciąga się pora onego od urządzeń znajdujących się pod napięciem do 1 kV? Odci gni cie porażonego od urz dzeń znajduj cych si pod napi ciem do 1 kV. 872.3.4. Rys. 450 451 .2. 9. odległość ratuj cego od uziemienia winna wynosić minimum 20 m (rys. • Rys. 9. 9. Sposób odci gania przedstawia rys.). przez przeci cie przewodów od strony zasilania narz dziem z izolowan r kojeści i równoczesnym zastosowaniu środ ków chroni cych przed skutkami łuku elektrycznego.3.cy należy wyjmować za pomoc uchwytów przeznaczo nych do tego celu. Uwolnienie porażonego spod działania pr du elektrycznego o na pi ciu do 1 kVprzez usuni cie wkładek topikowych. 9. 9. Tego sposobu nie wolno stosować w pomieszczeniach zagro żonych wybuchem. Rys. Uwolnienie porażonego spod działania pr du elektrycznego o na pi ciu do 1 kV przez zwarcie przewodów zarzutk metalow .1. • przez zwarcie przewodów w liniach napowietrznych od strony zasilania za pomoc odpowiedniej zarzutki metalo wej. Uwolnienie porażonego spod działania pr du elektrycznego o na pi ciu do I kVprzez otwarcie ł cznika. zwarcie trzeba wykonać w sposób trwały. należy dokonywać w przypadku gdy wył czenie napi cia trwałoby zbyt długo lub było trudniejsze i niebezpieczne do wykonania.

452 453 . 874.5. Uwolnienie porażonego spod działania pr du elektrycz nego o napi ciu do 1 kV przez odizolowanie dłoni porażonego. • Rys. W jaki sposób uwalnia się pora onego prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV przez „odizolowanie"? Uwolnienie porażonego spod działania pr du elektrycznego przez „odizolowanie" wykonuje si w nast puj cy sposób: • przy przepływie pr du przez ciało porażonego od r ki do nóg. gdy nie można wył czyć napi cia lub odci gn ć porażonego. 9.6. Rys. Jaki materiał izolacyjny stosuje się przy uwalnianiu pora onych spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV? Przy uwalnianiu porażonych spod działania pr du elektryczne go o napi ciu do 1 kV jako podstawowy materiał izolacyjny należy stosować sprz t izolacyjny. 9.przy przepływie pr du od jednej r ki do drugiej (podłoże izolowane) należy przerwać obwód pr du za pomoc pod kładania materiału izolacyjnego pod kolejno odginane pal ce jednej dłoni (rys.4. przy jednoczesnym zaciśni ciu dłoni na urz dzeniu b d cym pod napi ciem odizolowania należy dokonać przez podsuni cie pod nogi porażonego materiału izola cyjnego (rys. 9. W razie braku sprz tu izolacyjnego można stosować materiał za st pczy: suche drewno. 9. Uwolnienie porażonego spod działania pr du elektrycznego o na pi ciu do 1 kVprzez odci gni cie od urz dzeń b d cych pod napi ciem.5). Uwolnienie porażonego spod działania pr du elektrycznego o na pi ciu do 1 kVprzez odizolowanie nóg porażonego. 9. 873.6). suche materiały tekstylne. tworzywa sztuczne. W obu przypadkach należy posługiwać si sprz tem izolowa nym. Sposób ten stosuje si tylko wtedy. Rys.

875. 9. Można też dla zyskania na czasie.7). 9. należy przed wył cze niem napi cia zabezpieczyć porażonego przed skutkami upadku. odci gn ć porażonego sprz tem izolacyjnym. należy upewnić si o braku napi cia za pomoc wskaźnika na pi cia a nast pnie rozładować urz dzenie zachowuj c wymagane dla tych czynności środki ostrożności. 876. w zależności od warunków w jakich nast piło porażenie maj c na uwadze własne bez pieczeństwo oraz potrzeb natychmiastowego uwolnienia porażonego. Rys. W jaki sposób wyłącza się napięcie powy ej 1 kV? Wył czenia należy dokonać przez otwarcie właściwych ł cz ników (rys. Uwolnienie porażonego spod działania pr du elektrycznego o na pi ciu powyżej 1 kVprzez odci gni cie od urz dzeń b d cych pod napi ciem 454 455 .8. które zostało wył czone. Uwalnianie pora onego spod działania prądu elektrycznego o napięciu powy ej 1 kV 877. Uwolnienie porażonego spod działania pr du elektrycznego o na pi ciu powyżej 1 kVprzez wył czenie pr du wył cznikiem. Od czego zale y wybór metody i sposobu uwolnienia pora onego spod działania prądu elektrycznego? Wybór metody i sposobu uwalniania porażonego spod działa nia pr du elektrycznego dokonuje osoba ratuj ca. 878. Przed zdj ciem porażonego z urz dzenia. Jak nale y postępować gdy pora enie nastąpiło na wysokości? Gdy porażenie nast piło na wysokości. 9.7.3. a wył czenie napi cia może spowodować groźny upadek porażonego. 9. Jakie są sposoby uwalniania spod działania prądu elektrycznego o napięciu powy ej lkV? Przy napi ciu powyżej 1 kV porażonego należy uwolnić spod działania pr du elektrycznego jedn z nast puj cych metod: • przez wył czenie napi cia właściwego obwodu elektrycz nego. Rys. • przez odci gni cie porażonego od urz dzeń b d cych pod napi ciem przy pomocy sprz tu izolacyjnego.

Jakie czynności nale y podjąć po uwolnieniu pora onego spod działania prądu elek trycznego? Bezpośrednio po uwolnieniu porażonego spod napi cia należy wykonać nast puj ce czynności: • jeżeli porażony krwawi zatrzymać krwawienie. a wi c: podać mu pod nos substancje cuc 456 Rys. Jak nale y postępować je eli pora ony jest przytomny i oddycha? Jeżeli porażony jest przytomny i oddycha. 9. Zaleca si przewiezienie porażonego na noszach do lekarza w celu przebadania. włos) położony wzdłuż nosa nie porusza si . 9. boku (rys. lecz oddycha. rozluźnić ubranie i stosować ratowanie jak zemdlonego. Należy go stale obserwować al bowiem oddech może si zatrzymać. oczyścić jam ustn . ce. nie oddycha i krą enie krwi jest zatrzymane? Jeżeli porażony jest nieprzytomny. Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom po ra onym prądem elektrycznym 880.879. porozpinać uciskaj ce cz ści garderoby. Od czego zale y sposób ratowania? Sposób ratowania zależy od stanu porażonego. Porażony może być przytomny lub nieprzytomny. nie oddycha i kr żenie krwi jest zatrzymane należy bezzwłocznie rozpocz ć sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca. Ułożenie porażonego w pozycji bocznej. zapewnić dopływ świeżego powietrza i rozpocz ć sztuczne oddychanie oraz wezwać pomoc lekarsk . W jaki sposób odciąga się pora onego od urządzeń powy ej 1 kV będących w słanie załączenia? Odci gni cie porażonego od urz dzeń b d cych w stanie zał czenia nale ży wykonać w przypadku braku możliwości wył czenia napi cia posłu guj c si sprz tem izolacyjnym zasadniczym i dodatkowym z wyklucze niem możliwości bezpośredniego dotkni cia porażonego oraz dotkni cia urz dzeń znajduj cych si pod napi ciem (rys. 885.9. położyć na czoło zimny kompres. 457 . • stopniowo narasta sinica twarzy i paznokci. 882. Człowiek nieprzytomny może oddy chać lub nie oddychać. Jak nale y postępować je eli pora ony jest nieprzytomny i oddycha? Jeżeli porażony jest nieprzytomny. lecz kr żenie krwi trwa to należy go położyć na wznak. 9. zaś kr żenie krwi może trwać lub może być wstrzymane. klatki piersiowej i brzucha oraz ułożyć wygod nie porażonego. to należy rozluźnić ubranie w okolicy szyi. 886. • zdecydować jaki ma być zakres doraźnej pomocy i sposób jej udzielenia. Nie wolno odst pować od porażone go. Jak nale y postępować je eli pora ony jest nieprzytomny. • klatka piersiowa nie porusza si . • nie słychać szmeru wydechu przy zbliżeniu ucha do ust i nosa.4. 9. • lśni cy przedmiot zbliżony do ust nie pokrywa si par . 884.8. Jak nale y postępować je eli pora ony jest nieprzytomny i nie oddycha lecz krą enie krwi trwa? Jeżeli porażony jest nieprzytomny i nie oddycha. Transport do lekarza w tej samej pozycji.). to należy ułożyć porażonego na. Jakie są objawy bezdechu? Objawami bezdechu s : • papierek (nitka.9). 883. 881.

9. 890. 9. Sztuczne oddychanie 887. 9. 458 . Na czym polega metoda sztucznego oddychania „usta usta"? Metoda „usta usta" polega na wdmuchiwaniu przez ratuj cego swojego powietrza bezpośrednio do ust porażonego.11. Rys.11). Rys. Jakie czynności nale y wykonać przed wykonywaniem sztucznego oddychania? 888. 459 Rys. 889. Wykonywanie sztucznego oddychania metod „usta usta" Przed wykonywaniem sztucznego oddychania należy udrożnić drogi oddechowe porażonego przez wyci gni cie zapadni tego j zyka (rys. a) wdmuchanie powietrza do ust porażonego. 9. 9.10. Rys. szczękościskiem)? W przypadku wyst pienia trudności w przeprowadzeniu sztucznego oddychania metod „usta usta" można stosować metod „usta nos". b) bierny wydech.12. do czasu po wrotu samoistnego wydolnego oddechu lub przej cia porażonego przez personel lekarski. Jaką metodę nale y stosować je eli występują trudności w przeprowadzeniu oddychania metodą „usta usta" (spowodowanych np. 9.13. Wykonywanie sztucznego oddychania metoda „usta usta". Wyj cie ciał obcych z jamy ustnej.10) lub wyj cie ciał obcych z jamy ustnej po uprzednim roz warciu szcz k (rys. Udrożnienie drogi oddechowej przez wyci gni cie zapadni tego j zyka. zatkać palcami jego nos i po wykonaniu gł bokiego wdechu własnymi ustami (rys. 9. Przed przyst pieniem do sztucznego oddychania należy głow porażonego odchylić do tyłu. Po od j ciu ust od ratowanego nast puje bierny wydech (rys. Z jaką częstotliwością i jak długo wykonujemy czynność wdmuchiwania powietrza do płuc pora onego? Czynność wdmuchiwania powietrza do płuc porażonego wy konujemy z cz stotliwości od 16 do 20 razy na minut . 9. Przy tej metodzie ratownik r k zatyka szczelnie usta a powietrze wdmuchuje przez nos. 9.5.13a). 9. Podczas wydechu usta ratowanego odsłania si .13b).12) wdmuchiwać powietrze do ust porażonego (rys.

9. Ucisk powinien być silny. 16) serce leż ce mi dzy mostkiem a kr gosłupem zostaje uciśni te. 9. 9. 16. 14. 17). Pośredni masaż serca uciskanie mostka w kierunku kr gosłupa. • utrata przytomności. Ucisk na mostek dokonujemy nadgarstkami ułożonymi jeden na drugim. Jakie są objawy zatrzymania prac serca? Podstawowymi objawami świadcz cymi o zatrzymaniu pracy serca s : • brak t tna na dużych t tnicach w okolicach szyi (rys. 894. Rys. • bladosiny wygl d chorego. 9. 14). 17. co powo duje wyciśni cie krwi z komór do małego i dużego kr żenia. 9. 9.8 9 1 . Jeżeli akcj prowadzi jeden 460 461 . należy ułożyć go w po zycji bocznej ustalonej (rys. szybki i krótki. Po zaprzestaniu ucisku na mostek nast puje powtórne odkształ cenie ściany klatki piersiowej co pozwala na napełnienie si krwi komór serca (rys. 15). 9. 9. 9. 15. Zatrzymanie kr żenia krwi wymaga natychmiastowego przy st pienia do masażu pośredniego serca i równocześnie sztucznego oddychania. Rys. W jaki sposób wykonujemy pośredni masa serca? Pośredni masaż serca wykonujemy w sposób nast puj cy: Porażonego układamy na plecach na twardym podłożu. Co nale y zrobić z pora onym gdy odzyska własny oddech? Gdy porażony odzyska własny oddech. Ułożenie porażonego w pozycji bocznej ustalonej. 6. Sprawdzanie braku t tna na dużej t tnicy w okolicy szyi Rys. • poszerzone źrenice nie reaguj na światło. Przywrócenie krą enia 892. 893. Pośredni masaż serca zaprzestanie ucisku. Rys. Na czym polega pośredni masa serca? Pośredni masaż serca polega na rytmicznym uciskaniu mostka w kierunku kr gosłupa tak aby wymiar „mostek kr gosłup" ulegał zmniejszeniu o (3 5) cm (rys. • brak oddechu.

9. Udzielanie pomocy przediekarskiej przy oparze niach termicznych i chemicznych 897. reakcja źrenic na światło w postaci ich zw żenia oraz ust powanie sinicy. a) b) Rys.20. Jak długo wykonujemy masa serca? Pośredni masaż serca. 9.19). Jeżeli reanimacj wykonuje dwóch pracowników (rys.18. 9. podobnie jak sztuczne oddychanie nale ży prowadzić do chwili przybycia lekarza b dź do momentu przywró cenia w pełni wydolnego oddechu i kr żenia. wówczas jeden wykonuje sztuczne oddychanie. Wykonanie sztucznego oddychania i masażu serca przez jedn osob . 462 463 . 9. obrz kiem i bólem (1° oparzenia) oraz powstawaniem p cherzy (2° opa rzenia). Co świadczy o powrocie czynności serca i skutecznej akcji ratowniczej? O powrocie czynności serca i skutecznej akcji ratowniczej świadczy pojawienie si samoistnego t tna na dużych t tnicach szyj nych (rys. 9. Oparzenia gł bokie (3° oparzenia) dotycz uszkodzenia na skórka i całej grubości skóry właściwej. Rys.15). Oparzenia powierzchniowe charakteryzuj si zaczerwienieniem skóry.7. 896. Środki zoboj tniaj ce przy oparzeniach chemicznych: a) oparze nia kwasem. 9. 895.18). Ratuj ce osoby powinny współdziałać tak aby liczba wdmuch ni ć powietrza do płuc w stosunku do uciśni ć mostka wynosiła 1:5.człowiek musi wykonać zarówno sztuczne oddychanie jak i masaż serca (rys. Jak dzieli się oparzenia i czym się charakteryzują? Oparzenia dziel si na oparzenia powierzchniowe i gł bokie. b) oparzenia ługiem.18. 9. soda kuchenna 3 i roztwór cytryna/ocet 1 % roztwór Rys. Wykonanie sztucznego oddychania i masażu serca przez dwie osoby. a drugi zewn trzny masaż serca. Po każdych dwóch wdmuchni ciach powietrza do płuc dokonuje si 15 uciśni ć na mostek.

Laskowski J. 1986. 5. 4. przenieść w bez pieczne miejsce.20b). WNT Warszawa 1997. Warszawa 1996. Warszawa 1996. • zmyć jak najszybciej środek chemiczny z ciała poparzone używaj c do tego dużej ilości wody. Przepisy eksploatacji urz dzeń elektroenergetycznych. Jak nale y postępować gdy poszkodowany uległ oparzeniom termicznym? W przypadku oparzeń termicznych należy: • miejsca oparzone polewać zimn wod o temperaturze 20°C przez 20 do 30 minut do chwili zniesienia bólu. 8. 1985. Skibiński A.: Aparaty i urz dzenia elektryczne WSiP Warszawa 1995. COSiW Warszawa 1994. Literatura Boczkowski A. 2. Danielski L. 900. Osiński S. COBR "Elektromontaż" Warszawa 1992. Nie wolno używać płynów gaśniczych.. • chronić oparzonego przed utrat ciepła owijaj c go w koc. Kurdziel R. Elektroenergetyczne stacje i linie WNT Warszawa 1990 r. 13. montażu i eksploatacji urz dzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem. 16. Boczkowski A..: Nowoczesne elementy zabezpieczeń i środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1 kV. "KaBe" Krosno 1999. po zmyciu jego resztek z po wierzchni ciała. 17. Gosztowt W. Podstawowe informacje techniczne..: Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle WNT Warszawa 1971. 3. Grad J. • przy oparzeniach kwasem.: Instalacje elektryczne WNT Warszawa 1997. 9.T. Jak nale y postępować gdy na osobie pora onej wskutek działania łuku elektrycznego zapaliła się odzie ? Gdy na osobie porażonej wskutek działania łuku elektrycznego zapaliła si odzież należy go uwolnić spod napi cia.: Maszyny elektryczne WSiP Warszawa 1995.: Elektrotechnika dla ZSZ. 10. • na ran oparzeniow założyć jałowy opatrunek.: Budowa. Markiewicz H. Wiadomości Elektrotechniczne 1999 nr 9. wszystkie rany powinny być zaopatrzone w taki sposób aby koc nie stykał si z oparzon powierzchni ciała. 899. Poradnik. Sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych cz. jeśli nie s one stopione lub przyklejone do rany skóry. • usun ć ubranie i bielizn z oparzonych miejsc. cz. 6. ugasić płon c odzież stosuj c polewanie wod . Elektroinstalator 3/2000. Goźlińska E. WEMA War szawa 1997. na rzucaj c wzgl dnie zawijaj c poszkodowanego w koc lub prześciera dło lub też w inny sposób. 12. • przy oparzeniach płynami zasadowymi po zmyciu jego resztek z powierzchni ciała należy zastosować okład z 1% kwasu octowego (rys. stosowanie i badania wył czni ków różnicowopr dowych.: Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpo wiedziach. Orlik Wł.N. 7. 464 .: Znaczenie uziemień przewodów PEN (PE) w sie ciach TN. Barlik R. 1. 9. 15. 9. Wskazówki do projektowania i montażu.: Problemy projektowania. • w zależności od stanu poparzonego wezwać pogotowie lub własnym transportem dostarczyć go do szpitala. Poradnik montera elektryka. na uszkodzon powierzchni skóry należy w miar możliwości zastosować okład z 3% roztworu sody oczyszczonej (rys. WSiP Warszawa cz. Wrocław 1998. 11. Kotlarski W. Siemek S. 14. Jabłoński W. Wiaderek B. Nowak H. 2. Mate 465 1. Jak nale y postępować przy oparzeniach chemicznych? W przypadku oparzeń chemicznych należy: • w całości zdj ć z ciała poparzonego ubranie bielizn buty i skarpety.: Poradnik elektroenergetyka przemysłowego COSiW S.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.898.20a). 2.: Technika tyrystorowa W. Wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowa nych.A.. Przepisy budowy urz dzeń elektroenergetycznych.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->