P. 1
encyklopedia_broni

encyklopedia_broni

|Views: 8,610|Likes:

More info:

Published by: Michał Teodorowicz on Nov 23, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

7 0 0 0 lat historii uzbrojenia

pod redakcją

Davida Hardinga

Przekład z języka niemieckiego

Jan Bańbor i Tomasz Nowakowski

Opracowanie naukowe

płk prof. dr hab. Stanisław Torecki

Scan By Bug for Torrenty.org

Encyklopedia

Broni

Pierwsze w y d a n i e w Polsce u k a z a ł o się w 1995 roku n a k ł a d e m Spółki z o.o. Penta, 01-806 W a r s z a w a , Z u g a 2 7 / 1 C o p y r i g h t © for Polish cdition by Penta, W a r s a w 1995 Tytuł oryginału Weapons. An international encyclopedia from 5000 BC to AD 2000. C o p y r i g h t © D i a g r a m Visual Information Ltd. L o n d o n , 1980, 1990 P o d redakcją Davida Hardinga O p r a c o w a n i e graficzne _ Richard Hummerstone Ilustracje Alan Cheung, Sleven Clark, Brian Hewson, Susan Kinsey, Ravel Kostal, Kathleen McDougall, Janos Marjfy, Graham Rosewarne, Darren Bennett, Peter Crossman, Lee Lawrence, Paul McCauley P r z e k ł a d z języka niemieckiego Jan Bańbor i Tomasz Nowakowski C o p y r i g h t © for Polish translation Jan Bańbor ćk Tomasz N o w a k o w s k i , 1995 O p r a c o w a n i e n a u k o w e w y d a n i a polskiego płk prof. dr hah. Stanisław Torecki O p r a c o w a n i e typograficzne w y d a n i a polskiego Stanisław Małecki O p r a c o w a n i e redakcyjne Edward Piekarski Książka, a n i jej fragmenty n i e m o g ą b y ć r e p r o d u k o w a n e w jakiejkolwiek formie b e z pisemnej z g o d y w y d a w c y

Wydawnictwo Penta, Warszawa 1995 Wydanie pierwsze Skład: „ D o m i n o " sp. z o.o., Warszawa Druk: Slovart Trend, Bratysława, Słowacja ISBN 83-85440-32-1

Wstęp
„Encyklopedia Broni", którą o d d a j e m y w P a ń s t w a ręce, ukazuje szereg p r z e d m i o t ó w i u r z ą d z e ń służących człowiekowi jako b r o ń . W j e d n y m tomie z n a l a z ł o się r e p r e z e n t a t y w n e p r z e d s t a w i e n i e większości z n a n y c h t y p ó w b r o n i p o c h o d z ą c y c h z r ó ż n y c h okresów i k r ę g ó w k u l t u r o w y c h . Z a p o d s t a w ę p o d z i a ł u przyjęto k r y t e r i u m funkcji. Całość p r o b l e m a t y k i p o g r u p o w a n o w e d ł u g tej w ł a ś n i e zasady, j e d n o c z e ś n i e wyjaśniając teoretyczne p o d s t a w y d z i a ł a n i a d a n e g o rodzaju b r o n i i w w i e l u w y p a d k a c h w z b o g a c o n o je ilustracjami. Przyjęto o g ó l n e założenie, b y p o s z c z e g ó l n e g r u p y (odpowiadające r o z d z i a ł o m ) u p o r z ą d k o w a ć wg narastającego s k o m p l i k o w a n i a — od najprostszych p r z e d m i o t ó w a ż p o z ł o ż o n e s y s t e m y w s p ó ł c z e s n e g o uzbrojenia. Rozdział p i e r w s z y zaczyna się od p a ł e k i m a c z u g , a r o z d z i a ł ó s m y k o ń c z y się na w s p ó ł c z e s n y c h systemach broni okrętowych. Ze w z g l ę d u na to, że p o s z c z e g ó l n e obiekty nie są u p o r z ą d k o w a n e w n a s t ę p s t w i e c z a s o w y m , d o g ł ó w n y c h z a g a d n i e ń , takich jak n p . b r o ń p a l n a , d o d a n o tablice pozwalające śledzić chronologię najważniejszych d o k o n a ń w danej dziedzinie. W p r o w a d z o n o też i n d e k s o b r a z k o w y na str. 296—317, w k t ó r y m b r o ń ś w i a t a z a c h o d n i e g o została u p o r z ą d k o w a n a w e d ł u g okresów historycznych, i n n e z a ś obiekty w e d ł u g r e g i o n ó w p o c h o d z e n i a . Interesowała n a s p r z e d e w s z y s t k i m b r o ń w ścisłym tego słowa z n a c z e n i u tj. p r z e z n a c z o n a do walki z l u d ź m i . Tym s a m y m m a r g i n a l n i e p o t r a k t o w a n o wszelkie p r z e d m i o t y p o w s t a ł e jako b r o ń m y ś l i w s k a czy s p o r t o w a , n a w e t jeśli ich rozwój był ściśle z w i ą z a n y z rozwojem b r o n i wojskowej. „Encyklopedia B r o n i " została p o m y ś l a n a jako leksykon zawierający informacje z d z i e d z i n y b r o n i o z n a w s t w a , a s y s t e m i n d e k s ó w p o z w a l a na ł a t w e i w i e l o s t r o n n e k o r z y s t a n i e z tekstu. W p o s z c z e g ó l n y c h rozdziałach z a w a r t o s p e q a l i s t y c z n e informacje p r z e d s t a w i o n e n a tle rozwoju uzbrojenia. Czytelnik zyskuje o g ó l n y p r z e g l ą d całości z a g a d n i e n i a , co czyni z encyklopedii b e z k o n k u r e n c y j n e i p o d s t a w o w e ź r ó d ł o informacji dla fachowców i szerokich rzesz Czytelników.

Rozdział pierwszy
14 15 16 17 18 19 20 22 26 27 28 31 34 36 38 40 41 44 46 48 50 51 56 64 66 67 68 70 72

Rozdział drugi
74 76 77 78 79 80 82 84 Wsparcie rzutu Proce Maczugi miotane Bumerangi Topory i żeleźce Oszczepy Granaty ręczne

12 BROŃ BIAŁA RĘCZNA

Maczugi Maczugi proste Maczugi złożone Maczugi z ruchomymi głowicami Maczugi metalowe Berła Nadziaki i młoty rycerskie Siekiery i topory Sztylety, noże, puginały Sztylety niemetalowe Sztylety w różnych rejonach świata Sztylety europejskie Miecze Miecze i szable Afryki i Bliskiego Wschodu Szable i miecze Półwyspu Indyjskiego Miecze i szable Dalekiego Wschodu Miecze japońskie Miecze europejskie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza Miecze średniowiecznej Europy Miecze renesansowe i późniejsze Rapiery i szpady Przepisowa broń biała w różnych armiach Broń drzewcowa Bagnety Bagnety szpuntowe Bagnety stałe Bagnety tu lej owe Bagnety nożowe Varia

POCISKI M

R o z d z i a ł trzeci

Łuki Łuki proste Łuki laminowane i dwuwarstwowe Łuki kompozytowe Strzały Kusze Dmuchawki Wiatrówki Indywidualna broń strzelecka Nauka strzelania z ręcznej broni palnej Chronologia rozwoju ręcznej broni palnej Amunicja małokalibrowa Strzelecka broń odprzodowa Długa broń palna odprzodowa Pistolety od przód owe Pistolety jednostrzałowe od przodowe Pistolety odprzodowe wielostrzałowe Rewolwery odprzodowe Broń palna odtylcowa Jednostrzałowa broń odtylcowa Odtylcowa broń wielolufowa Powtarzalne karabiny odtylcowe Rewolwery odtylcowe Pistolety samopowtarzalne Pistolety maszynowe Karabiny samopowtarzalne, karabinki automatyczne 154 Granatniki ręczne, granaty nasadkowe 156 Ręczna broń bezod rzutowa 94 96 98 99 100 102 106 107 108 110 111 112 114 116 122 124 126 128 130 132 134 136 142 146 148 150

92 INDYWIDUALNA B R O Ń MIOTAJĄCA

torsyjne 163 Machiny barobalistyczne 164 Działa prochowe 166 Działa od tyko we 168 Działa pierścieniowe z kutego żelaza 169 Działa odprzodowe odlewane 170 Gładkolufowe działa polowe 172 Gładkolufowe działa forteczne 173 Gładkolufowe działa okrętowe 174 Działa gładkolufowe w XIX wieku 175 Działa odprzodowe z lufami gwintowanymi 176 Nowoczesne moździerze 178 Działa odtylcowe 180 Amunicja do dział odtylcowych 182 Działa polowe 184 Działa polowe odtylcowe 188 Działa oblężnicze i kolejowe 190 Działa górskie 191 Artyleria nadbrzeżna i forteczna 192 Działka automatyczne 194 Armaty przeciwlotnicze 196 Armaty pokładowe pojazdów opancerzonych 198 Armaty przeciwpancerne 200 Działa bezodrzutowe 202 Odtylcowe działa okrętowe 206 Karabiny maszynowe 207 Poprzednicy karabinów maszynowych 208 Amunicja do karabinów maszynowych 209 Rozwój karabinów maszynowych 210 Systemy karabinów maszynowych 212 Ręczne karabiny maszynowe (rkm) 214 Ciężkie i wielkokalibrowe karabiny maszynowe 216 Uniwersalne karabiny maszynowe 218 Broń pokładowa Zapory fortyfikacyjne Pułapki proste i zmechanizowane Pułapki wybuchowe Pozycyjne miotacze pocisków Materiały wybuchowe Miny lądowe Miny morskie BRONIE POZYCYJNE Rozdział szósty 234 236 239 240 241 242 243 244 246 248 249 250 252 254 256 258 260 262 Bomby lotnicze Bomby głębinowe Pociski z własnym napędem Rodzaje napędów Torpedy Napędy odrzutowe Rakiety z silnikiem na paliwo stałe Rakiety z silnikami na paliwo ciekłe Sposoby startu Główne zespoły rakiet Systemy kierowania Rakiety w okresie II wojny światowej Przeciwpancerne pociski rakietowe Pociski rakietowe przeciwlotnicze Lotnicze taktyczne pociski rakietowe Morskie taktyczne pociski rakietowe Strategiczne i taktyczne nuklerarne pociski rakietowe BOMBY I POCISKI z WŁASNYM NAPĘDEM .Rozdział czwarty 158 D Z I A Ł A Rozdział piąty 220 222 224 226 227 228 230 232 160 Mechaniczne machiny miotające 161 Machiny neurobalistycznc wykorzystujące siłę sprężyny 162 Machiny neurobalistyczne .

Birma. Nowa Zelandia i Oceania 298 Azja Południowo-Wschodnia. Chiny. BIOLOGICZNA I JĄDROWA Broń zapalająca Broń chemiczna Broń jądrowa Skutki wybuchu jądrowego Użycie broni jądrowej Systemy antyrakietowe Broń biologiczna Rozdział ó s m y 278 BRONIE INTELIGENTNE 280 Nowe technologie 282 Bronie policyjne 284 Bronie piechoty 286 Systemy artyleryjskie 288 Bronie przeciwpancerne 290 Uzbrojenie śmigłowców i samoloty bezza ługowe 292 Lotnicze pociski rakietowe i bomby kasetowe 294 Współczesne systemy broni morskich 297 Australia. Assam 299 Japonia 300 Indie i Iran 301 Afryka. Ameryka Północna i Południowa 302 Paleolit i neolit w Europie 302 Starożytny Bliski Wschód 303 Starożytna Grecja i Rzym 304 Średniowieczna Europa 305 Europa w XVI wieku 306 Europa w XVII wieku 307 Europa i Ameryka Północna w XVIII wieku 308 Francuskie wojny rewolucyjne 1789-1815 309 Lata 1816-1860 " 310 Wojna secesyjna 311 Lata 1866-1913 312 I wojna światowa 314 II wojna światowa 316 Świat współczesny 296 INDEKS GEOGRAFICZNY I HISTORYCZNY 318 SŁOWNICZEK NAZWISK I NAZW 325 326 328 Podziękowania Bibliografia Skorowidz rzeczowy .Rozdział siódmy 266 268 270 272 274 276 277 264 B R O Ń CHEMICZNA.

Przegląd kończymy na bagnetach. najpóźniej skonstruowanej i wprowadzonej broni białej. broń drzewcową.Rozdział pierwszy BROŃ BIAŁA RĘCZNA Opisano tu broń. nie mieszczącej się w ramach wspomnianych kategorii. Broń ta. Cykl ilustracji (po prawej) z włoskiego podręcznika szermierki. że nie ma możliwości przedstawienia jej w jakimś logicznym i ścisłym porządku. będących z całą pewnością jednymi. nadziaki. miecze i szable. trzymana w dłoni lub dłoniach. jedynej. 12 . W rozdziale omówiono topory. z założenia nie służy do miotania. a także przykłady mniej znanej broni białej. Należy zacząć jednak od pałek i maczug. jaka dziś jest powszechnie wykorzystywana w uzbrojeniu nowoczesnych armii. którą walczący posługuje się za pomocą ręki. Nie ma to jednak większego znaczenia przy omawianiu jej głównych typów i rodzajów. Opera Nom. z pierwszych celowo wykonanych przez człowieka rodzajów broni. Istnieje tak wielka różnorodność typów i sposobów użycia broni ręcznej. lecz jest jedynie przedłużeniem ręki człowieka. napisanego przez Marozzo w 1536 roku. sztylety.

.

Działanie kamienia można uczynić znacznie skuteczniejszym. Nie wszystkie maczugi miały mieć głowicę o tępych kształtach. maczugi były podsta­ wową bronią do czasu przybycia tam Europejczyków. 6000 r. 1. są przykładami najbardziej rozwiniętych technologicznie maczug. Maczugi złożone. Na Nowej Zelandii i Wyspach Oceanii. Wykonane w całości z metalu buzdygany. Wykonane co najmniej z dwu materiałów. jest jednym z najrostszych rodzajów broni.(Więcej na temat maczug. Te właśnie formy przekształciły się później w topory bojowe czy nadziaki. stanowiące insygnia władzy. 14 d. mogą być użyte w celu zadania ciosu przeciwniko­ wi. poprzez wykonanie ostrych krawędzi czy też dodawanie zaostrzonych kolców. lub kij (b). okutego na końcu metalem. Podobny efekt uzyskamy pogrubiając koniec zwykłej pałki. W Indiach i Pakistanie. w postaci prostej pałki z drewna. . Broń tę zwykle wykonuje się z długiego'pręta bambusowego. c. tj. jak i berła. Maczugi z ruchomymi łowicami. Pomimo swego prymitywizmu i prehistorycznego pochodzenia jedna z odmian maczugi szturmowa pałka policyjna odgrywa znaczącą rolę również dzisiaj. są jedynie insygniami władzy. zwykle przybierają formę buławy. str. przedstawiają ludzi uzbrojonych w maczugi. owstawała poprzez przycięcie odpowiednio ukształtowanego kawałka grubej gałęzi. e.e. Maczuga. Stąd też pochodzą najpiękniej zdobione okazy maczug. czyniono bardziej efektywnymi. Rysunki naskalne z Afryki Południowej datowane na ok. Stosowana jest powszech­ nie jako broń policjantów z oddziałów prewencji.n. świadomie wykonaną przez człowieka broń. różniących się budo­ wą i zastosowanym materiałem. Zamykają one jednocześnie długi okres rozwoju tej broni. Maczugi proste. najczęst­ sza forma to buzdygan. siły porządkowe do rozpraszania demonstrantów tradycyjnie stosują Lahti. 78). Wykonane z jednolitego.Maczugi mogą być uznane za pierwszą. umocowując go na końcu kija. Wyróżniono tu pięć podstawo­ wych typów. niemetalicznego materiału. po umocowaniu ciężkiej głowicy (c). 2. Irlandzka maczuga Shillelagh (po prawej). Na świecie większość policjan­ tów nadal nosi na służbie pałki. . trzymane w dłoni. gumy lub tworzyw sztucznych. 5. a w efekcie: skuteczność ciosu. P f Typy maczug (po lewej). Maczugi metalowe. jest nadal używana na całym świecie przez siły policyjno-porządkowe. Maczugi Dynamika maczugi (powyżej) Ciężki przedmiot (a). Maczuga była technologicznie zaawansowanym rozwinięciem obu tych pra-broni.p. Ich początkiem były niewątpliwie nieobrobione kije lub kamienie przypadkowo używane w potrzebie przez pierwotnych ludzi. Niektóre z nich. na końcu kija znacznie wzrastał moment bezwładności. mają wydatną głowicę. Maczugi ceremonialne (berła) mają najrozmaitsze formy. Użycie maczug (po lewej i powyżej) a. b. 3.

Pałka brytyjskiej żandarmerii wojskowej. Zuluska maczuga. Nowa Zelandia. wykonywane najczęściej z drewna i kości. Maoryjska maczuga z miękkiego drewna. Wykony­ wana z jednego kawałka twarde­ go drzewa. maczugi drewniane. zwana rzez białych KnoBkerrie ( z afryanerskiego: Knopkłrie). Środkowy Pacyfik. o asymetrycznym kształcie. temblak ramienny. ok. Ten typ maczugi. Nazywana również patu pounamon. 10. Wykonana z drzewa rrikorowego. Drewniana maczuga z Fidżi. Na haftowanej tzw. 4. innego niż metal. przedstawieni w trakcie ucieczki. zawsze uzbrojona w maczugę. Maczuga kościana plemienia Irokezów. Południowa Afryka. nazywana patu. Oponie z Bayeux. USA. Spośród wszystkich znanych okazów tego typu broni. 5. 9. Drewniana maczuga (powyżej) z Archipelagu Markizów. Płn-zach wybrzeże Stanów Zjed­ noczonych. wykonywany jest również z kości. Wykonana z twardej gumy. Maoryjska maczuga drew­ niana wahaika. Pałka z kości wieloryba. Postać Wilhelma pojawia się na tkaninach wielokrotnie. kamienne lub kościane z Nowej Zelandii. Ich forma uzależniona jest od dostępnego w danym miejscu materiału. ok. wybrzeże Alaski. przedstawiono Wilhelma Zdobywcę trzymającego maczugę. uchwyt opleciony trzciną. E Maczugi proste (powyżej) 1. miejscowej tradycji.Maczugi proste Broń biała ręczna Maczugami prostymi nazywamy maczugi wykonane z jednorodnego materiału. Polinezji i Oceanii mają najbardziej wyszukane kształty i ornamentykę. 2. 11. Pałka policji miejskiej Nowego Jorku. 3. obsydianu. 7. Maoryjska maczuga merę 7. wschodnia część USA. używane przez współczesne siły policyjne. Do grupy tej zaliczamy zarówno proste pałki. 8. 6. Pałka z kości wieloryba. Maczuga nazywana przez tubylców macana. z XI w. 1960 r. Drążona ręko­ jeść służyła za schowek. Maczugę dzierży także biskup Odo i niektórzy spośród anglosaskich wojowników. Nowa Zelandia. 15 . (po lewej). Gujana. jak i wyjątkowo pięknie rzeźbione maczugi z Polinezji i Oceanii. 1970 r. Wyspy Umiak. a także wynika z chęci znalezienia najbardziej efektywnego kształtu. Indiana Coast.

w głowicy której osadzono 3 lufy. 4. wykorzystuje się. Lekka maczuga drewniana z osadzonymi na obwodzie zębami rekina . Brązowa głowica maczugi. Kombinowana broń angielska z ok. Takiej broni używano podczas nocnych patroli i wypadów do okopów nieprzyjacielskich. co znacznie zwiększało skuteczność ich działania. York. Improwizowana maczuga okopowa z lat 1914-18. Najczęściej powstają one w wyniku osadzenia głowicy z twardego.Maczugi złożone W konstrukcji maczug złożonych. 2. Tego rodzaju maczuga stanowiła pierwotną formę tomahawka. ciężkiego materiału na prostym trzonku. uzbrojony w maczugę z kamienną głowicą i włócznię. opleciono ją drutem. trzonek pokryty surową skórą. 6. Innym. Stan Omaha. 8. Maczuga z pręta bambusowego z osadzoną głowicą.. w głowicach których obsadzono metalowe ostrza lub kolce. 7. Głowica kwarcowa. Kamienna. znaleziona na terenie Szwecji. 9. głównego uzbrojenia Indian Prerii przed przybyciem białych do Ameryki i wprowadzeniem przez nich żelaza. używaną podczas rytualnych tańców. Indiańska maczuga Plemion Prerii z Ameryki Płn. w celu zwiększenia ich skuteczności. Front Zachodni. Castle Museum. w której przewiercono otwór i nasunięto na zwężający się.prymitywna forma miecza. Drewniana pałka okuta żelazem. wyobrażającą głowę bizona. Maczuga Plemion Prerii. Maczuga. 10. Drewniana maczuga. Tower. pochodząca z XIV w. Archipelag Gilberta. głownię i szereg kolców. z dwu naciętych pierścieni. USA. Japońska maczuga fuńbo. Ubrany w obrzędową maskę. 5. s . kulista głowica umocowana za pomocą niewyprawionego rzemienia. Aby zapobiec odłupywaniu się fragmentów głowicy. są zwykłe proste maczugi. Ameryka Płn. połączenie dwu lub więcej materiałów. Kiribati. 3. w gło­ wicy której osadzono kamienne ostrze. często występującym typem. Londyn. Wojownik indiański (po lewej) z Plemion Prerii (Ameryka Płn. stożkowaty trzonek. Maczuga z głowicą kamienną. 1510 r. Północne Indie. Nie jest znany wykonawca. 16 Maczugi złożone (powyżej): 1. Papua Nowa Gwinea. Kolce wykonano z gwoździ o obciętych łebkach. XVI w.).

wydatnie zwiększając jej energię. Składa się z dwu sprężyn wsuwanych w rękojeść. 2. XVI w. XV w. Jest lo odmiana broni zwanej kusarigama. O wiele skuteczniejszą bronią wobec przeciwnika osłoniętego zbroją były tzw. z niemiecka nazywane morgenszternami. używanego w dalekowschodnich sztukach walki oraz niektórych pałkach policyjnych.broń tego typu zwano kiścieniem. Współczesna pałka na wyposażeniu policji niemieckiej. maczuga japońska. Najprostszym i chyba najstarszym przykładem takiej broni jest cep bojowy.skuteczność ciosu. rzegub żelazny. Była to masywna kula. 5. 6. 5. Niemiecki morgenstern na krótkim łańcuchu. gwiazdy zaranne. Krótki cep bojowy o trzech głowicach. używanej raczej do parowania ciosów. (Obiekty nr 1. giętkość jednak łańcucha czyni znacznie trudniejszym sparowanie zadanego ciosu (c).Maczugi z ruchomymi głowicami Broń biała ręczna Maczugi z ruchomymi głowicami (po lewej) 1. Jednoręczny cep bojowy z terenu Niemiec. Chigiriki (po prawej). P W maczugach tego rodzaju stosuje się elastyczne połączenie głowicy z rękojeścią. XV w. umożliwia znaczne przyspieszenie ruchu końca głowicy.XIX w. co podnosi skuteczność ciosu i utrudnia jego sparowanie. z ok. Drewno. rawdopodobnie XVII w. Niemcy. Maczugi o ruchomej głowicy stosowane są do dziś w postaci nunczako. nabijana zwykle kolcami. Indyjski łańcuchowy cep bojowy o dwu głowicach. a co za tym idzie . 7. 2. Szwajcarska gwiazda zaranna (morgenstern). W Polsce. Nowy Jork). mocowana łańcuchem do drzewa. Podobnie działa ciężka kula przyłączona łańcuchem do drzewca (b). Zasada działania (po lewej) Przegub cepa bojowego (a).. będący odmianą narzędzia rolniczego używanego do młócenia zboża. 6 ze zbiorów Metropolitan Museum of Art. 3. 17 .1530 r. Francuski morgenstern z niezwykle krótkim trzonkiem i gładką głowicą. 4.

pustej w środku. Wykonana w Mediolanie ok. XVIII w. złocony. 1560 r. Sztokholm) 5. Zwraca uwagę rękojeść utrzymana w typie ręko­ jeści mieczy khanda (por. Żelazo. 3. Indyjski buzdygan z XVTlY w. twardości materiału i sile ciosu ogniskującej się na ostrych krawędziach piór czy kolcach głowicy. 2. Buzdygan z pistoletem kołowo-krzosowym. Widoczny nad rękojeścią otwór służył do mocowania temblaka zapobiegającego przypadkowej utracie broni. Węgrzy uzbrojeni w ciężkie metalowe buzdygany. XVIII w. XVI w. Metropolitan Museum of Art. Żelazo. Broń kombinowana. 1580 r. Buzdygan stalowy. uchwyt owinięty plecionką z ratanu (rodzaj trzciny). 6. (po lewej). Pochodzi z Prywatnej Zbrojowni Habsburgów. Niemiecki buzdygan żelazny z ok. Wiedeń. Wallace Collection. Dzięki swej masie. Madras. którego lufa jestjednocześnie trzonkiem. Nowy Jork. miecza. 9. Maczugi metalowe . 1530 r. Damast skuwany.buzdygany 1. najprawdopodobniej niemiecka.Maczugi metalowe Maczugi wykonane całkowicie z żelaza lub stali (buzdygany) pojawiły się wraz z rozpowszechnieniem się zbroi płytowej. 4. Londyn. zadany nimi cios był znacznie skuteczniejszy niż w przypadku np. 18 . 7. Z temblakiem na nad­ garstek. Włoski buzdygan o ozdobnie wywiniętych piórach głowicy. Europa Zachodnia. Indyjski buzdygan stalowy. 8. Żelazo zdobione złoceniami na tle braunirowanym. początek XVI w. Wallace Collection. Wykonany w Mediolanie ok. str. Włoska maczuga typu gwiazdy zarannej (morgenstern). Chiński buzdygan. Londyn. Pozłacany buzdygan niemiecki. w ściankach kuli osadzono liczne kolce. Kunshistorisches Museum. Głowica w postaci kutej stalowej kuli. (Livrustkamm aren. 38). XVI w.

Woźny magistratu miasta Clochester. c. p. Berło wchodzące w skład klejnotów koronnych monarchów brytyjskich. Tambur-major orkiestry wojskowej armii brytyjskiej z paradną laską. Rysunek pochodzi z plakiety kamiennej datowanej na ok.n. 4. Srebro pozłacane. 3. Brytania.e. Wlk. b. Berło kamienne. wykonaną z pęcherza na Kiju. Tower. Bogota). Kamienna głowica berła tzw. na skraju) pochodzi również z Egiptu. (Skarbiec koronny. ceremonialne maczugi zwane berłami były używane jako insygnia władzy. Pochodzi z okresu przed kolonizacją Ameryki Płd. (Museo dcIOro. Wyspy Salomona. 1660 r. (Katusz Miasta Stamford. Moneta księcia Jana Zygmunta. symbolem władzy książęcej. da­ towana jest na ok. Wykonane ok. Londyn). Berła i maczugi ceremonialne (po prawej) 1. Berło miasta Stamford. Błazen dworski dzierżący imitację berła królewskiego. Drewniane berło inkrustowane macicą perłową. p. 19 . Wlk.Być może dlatego.n. d.Elektora Brandenburskiego w latach 1608-19. Brytania 2. 3200 r. hrabstwo Lincolnshire. rektorskich czy burmistrzowskich. Berła Broń biała ręczna Berła w Starożytnym Egipcie Faraon Górnego Egiptu Nar-mer uderzający berłem jeńca (po prawej). Ukazano go z berłem w dłoni. 2900 r. Maczugi — insygniami władzy (po prawej) a. Króla Skorpiona (po prawej.e. iż maczuga była jedną z pierwszych broni stworzonych celowo przez człowieka i w sposób oczywisty kojarzyła się z użyciem przemocy. Przetrwały one niemal do naszych czasów w postaci bereł królewskich.

Persji i Indiach w okresach. 6. 7. Drewniany nadziak z Nowej Kaledonii. Nadziaki (po lewej) 1. kiedy noszono zbroje płytowe i kolczugi. 3. Japoński nadziak kama yań. Najpiękniejsze przykłady tej odmiany pochodzą z terenu Indii i Persji (Iranu) gdzie były powszechnie ato&owaną bronią. przeznaczonym do rozbijania hełmów. W tym okresie. Dziób młotka rycerskiego połączony był z obuchem. 20 . Jego odmiana z łańcuchem i kulistą głowicą przeznaczona głównie do parowania ciosów przeciwnika. Zdobiony mosiądzem i srebrem. że niektóre ze znalezionych okazów miały czysto ceremonialny charakter. W Polsce XVI i XVII w. Obsydianowe ostrze mocowane oplotem do rzeźbionego trzonka. 4. ze względu na masowe używanie kolczug. Szwecja. Jego odmiana. chętnie używano ich jako broni przeznaczonej do osobistej obrony.Nadziak jest bronią przeznaczoną do przebijania osłon noszonych przez przeciwnika. znaleziony podczas prac archeologicznych w Skane. Nadziak z epoki brązu. nazywana jest kusarigama. Wydaje się jednak. Zaghhal . powszechnie osadzano głownie noży na brązowych trzonkach. Kolekcjonerzy określają go mianem „kruczy dziób" (crowbill). Toki ~ nadziak Maorysów z Nowej Zelandii. W najprostszej formie. Wykonany ze stali. Nadziaki i młoty rycerskie Nadziak indyjski. była powszechnie używana w Europie. 2. Stalowy nadziak z pogranicza a fgańsko-pakistańskiego. W literaturze archeologicznej określany niekiedy jako halabarda ze Skane. Nadziak rdzennych mieszkańców Australii aborygenów. 5. zwana młotkiem rycerskim.nadziak indyjski. składa się z głowni (zwanej dziobem) osadzonej pod kątem prostym na stosunkowo krótkim trzonku. Obsydianowa głownia była umocowana na drewnianym trzonku za pomocą gumy. trzonek posrebrzany.

młotek rycerski. 5. Bawaria. Prawdopodobnie Włochy. 6. pozwalał przebić uzbrojenie ochronne. XVI w. Trzonek drewniany okuty żelazem. Typowy nadziak . zwany w tym okresie również młotkiem rycer­ skim. a gdy to się nie udało. Niemiecki nadziak (po prawej) zdobiony złotym i srebrnym ornamentem przedstawiającym sceny myśliwskie.Broń biała ręczna Walka nadziakiem (po prawej). 3.Ucella „Bitwa pod San Romano" (w zbiorach National Gallery. Indie lub Persja. nawet wówczas gdy płyta zbroi nie została uszkodzona. Londyn). 1450 r. z łat 1450-1500. Głownia połączona z obuchem. Włoski nadziak z ok.Rękojeść wyłożona aksamitem. Nadziak. (Victoria and Albert Museum. złocony. ukazana na obrazie P. Nadziaki (po lewej) 1. Żelazna rękojeść owinięta plecionką z drutu miedzianego. Londyn). Prawdopodobnie francja ok. umieszczona na trzonku. Nadziak z ośmiokątnym dziobem i młotkiem o kwadratowym przekroju na drewnianym trzonku. 4. była chyba najskuteczniej­ szą broniąumożliwiającą przebicie zbroi płytowej lub kolczugi. 21 . 2. na drewnianym trzonku okutym długimi wąsami. Nadziak stalowy z damastu skuwanego. 1490 r. Nadziak z czwórgrannym dziobem i młotkiem o wypukłym obuchu. wywołać groźną kontuzję czy wręcz złamanie kości. na dębowym trzonku..

Takim narzędziem posługiwano się trzymając je bezpośrednio w dłoni. Sposoby mocowania (powyżej) Najbardziej typowe metody mocowania głowicy (żeleźca) do trzonka. d. czy toporki miotane. 6. omówiono na str. do drewnianego trzonka (Starożytny Egipt). (Plemiona indiańskie Ameryki Płn).e. Anglia. 10. Brązowa siekierka z terenu Danii.e. Odlewany i zdobiony ornamentem rytym. 1. 3. 2500 p.n. a. 1. z którym każdy z nas niewątpliwie się stykał. cyzelowanej w kształcie świni i złoconej. Gładzony kamienny toporek pochodzący z kręgu tzw. Trzonek przywiązany do głowicy kamiennej z wyżłobioną bruzdą . e. osadzone w szczelinie wyżłobionej w trzonku. Zakrzywiony trzonek drewniany. Lany brązowy toporek ozdobiony sylwetką lwa umieszczoną na tulei.300 p.. obejmujący znaczną część terytorium Europy ok. Z późnej epoki brązu. znaleziony w Oldoway. wiele pierwotnych siekier służyło obu tym celom jednocześnie. połączenie dodatkowo wzmocnione rzemieniami przechodzącymi przez otwory w ostrzu. b. Kamienny toporek z wczesnej epoki brązu. Miedziane lub brązowe wąskie ostrze.n. hrabstwo Yorkshire. Połączenie wzmacnia dodatkowo rzemień ściągający głowicę do trzonka (tereny Europy. 2400-1200 p. Toporek bojowy z terenu Syrii. ok. Kamienna siekierka słusznie uważana jest za poprzedniczkę zarówno późniejszych narzędzi jak i toporów bojowych. Również i taka broń. Datowany na środkowy plejstocen. które być może były wyłącznie narzędziami. Koptyjskie ostrze miedzianego topora. Głowica miedziana lub brązowa.n.. Anglia. Pięściak w kształcie siekierki. ok. . Głowica siekierki kamiennej (gładzony krzemień) z okresu neolitu. Brązowy toporek bojowy z wyrytym imieniem faraona Sanuserta II.Siekiery i topory Siekiera jest narzędziem powszechnie znanym z życia codziennego. 12. Ceremonialny topór brązowy z terenu Szwecji. w rozdziale o pociskach miotanych ręcznie. trudno jest z całą stanowczością wyrokować czy były bronią czy narzędziami. Siekiera brązowa z terenów Luristanu (Iran) słynącego z wysoko rozwiniętej technologii obróbki brązu. jego koniec wchodzi w otwór w tylnej części brązowej głowicy. Niewątpliwie. £. 8.e. Brązowy toporek ze średniej epoki brązu. epoka brązu). została tu przedstawiona. Pochodzi z terenów Węgier. by mogły być używane w walce. Jednak. Zeleźce z zaostrzonym trzpieniem wbitym w drewniany trzonek (Afryka). Znalezisko z terenu hrabstwa Yorkshire. Ostrze żelazne osadzone w brązowej tulei. 11. Egipt. Egipt. Wydłużony topór z czasów XII Dynastii.n. Egipt. Znaleziony na terenie Londynu. od kamienia łupanego po epokę żelaza. Ich głowice mają dostatecznie ostrą krawędź.e. g. Luristan. Drewniany trzonek osadzony w otworze wywierconym w kamiennej głowicy. 80. W tym rozdziale nie będziemy w stanie uniknąć przedstawienia siekier. Brązowa siekierka tulejowa do osadzania na zakrzywionym trzonku. osadzona w otworze wywierconym w trzonku. h. 13. z wąsami umożliwiającymi jej trmocowanie za pomocą rzemienia itp. 2. Głowice i żeleźca siekier (po prawej). Datowany na 800-700 rok p. c. ten sposób stosowany jest do dzisiaj). „Kultury toporów bojowych".e. w niektórych częściach świata można znaleźć drewniane czy kościane maczugi o podobnych do siekiery kształtach. 22 9. Drewniany trzonek osadzony w pionowym otworze odl lewanego żeleźca (epoka żelaza. ale za to przedstawiają ważny etap rozwoju. 2000 lat p. Tanzania. Kamienna lub brązowa głowica. o jej wczesnych egzemplarzach. Natomiast siekierki. Oprócz niej. 4. 5. 7.n. ale nie nadawały się do cięcia czegokolwiek. 14.

wreszcie szlifowano ostrze. mocowany oplotem do drewnianego trzonka. dostatecznie twarde ostrze. głowica maczugi ze str. otwarte formy odlewnicze. Wykonany z brązu i złota. Następnie. był utwardzany w procesie kucia. osiągały przy tym niezwykle piękne formy.Broń biała ręczna Ceremonialny topór bojowy (po prawej). . w epoce brązu. U schyłku epoki kamiennej głowice siekier i toporków były starannie gładzone. 19). Widoczna scena. Obróbka siekierki krzemiennej (powyżej). metodą łupania. temat powszechnie występujący na broni egipskiej (por. przedstawia Faraona Ahmosa uderzającego nieprzyjaciela. techniki odlewnicze udoskonalono. Z biegiem czasu. nauczono się wykonywać siekiery z otworem do osadzania trzonka. Krzemień był znakomicie nadającym się materiałem na siekierę. Łupany daje naturalne. Odlewanie topora (powyżej). Początkowo stosowano prymitywne. ze Starożytnego Egiptu (Muzeum Kairskie). gotowy odlew. pozwalające uzyskiwać tylko proste kształty.

pokryty ornamentem (osada). Niemcy. pochodzący z terenu Tndii lub Persji. Kopenhaga). z żelaza. 7. Ceremonialny topór wolnego kmiecia norweskiego. koniec XVII w. Prawdopodobnie pochodzi z końca XVIII w. XVI w.Siekiery i topory Topór wikiński (poniżej). XV lub pocz. prawdo­ podobnie niemiecki. na szyjce i ostrzu stylizowany smok. 3. Topór bojowy o d w u symetrycznych ostrzach. 6. Topory bojowe (poniżej) 1. 9. Toporek bojowy Shoka iemienia Basuto z rejonu jeziora anganika. 8. Toporzysko zrekonstruowane. 5. 4. Dania (Nationalmuseet. 2. Wytwarzany masowo przez białych. noszono go na pasie. Datowany na X w. C 24 . Pómocnoamerykański tomahawk. jako towar na wymianę z Indianami. XIX w. datowany na 1610 r. połączony z fajką. Ceremonialny toporek sztygara. Topór bojowy. platerowane srebrem. Toporek indyjski w całości wykonany z żelaza. Europa pocz.Pocz. XVI wieku. Toporek o dwu symetrycznych ostrzach. Toporek strzelców amerykańskich z czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Znaleziono go w Jutlandii. Afryka.

Zeleźce jest mocowane na wąskim trzpieniu wbitym w toporzysko. indyjska odmiana toporka z nożowatym ostrzem. Nazwa własna broni ciao. Topór plemienia lgorot z okolic Luzonu. 12. 13. 25 . na półksiężycowatym ostrzu perska inskrypcja. wykonany w całości ze stali. 14. Broń biała ręczna Topór bojowy typu persko-indyjskiego (po prawej). 15. używanych od Nepalu po Birmę. Inna odmiana topora z rejonu Chota Nagpur.topór bojowy z okolic Sarwaku na Borneo. z w prowincji Assam. Topór bojowy z rejonu Chota Nagpur w Indiach.10. odnosi się do licznych jej odmian w typie zbliżonych do topora lub miecza. 16. Bilong .topór bojowy plemienia Khonol z południowych Indii. Topór bojowy indyjskiego plemienia Naga. 11. Tungi . całość dodatkowo wzmacnia oplot. Filipiny. Bhuj.

Spotyka się go we wszystkich szerokościach geograficznych.wynika to z faktu. 4. że pchnięcie zadane od góry ku dołowi jest najskuteczniejsze. 5. Głownia amerykańskiego noża typu Bowie. łączą oba te sposoby dzięki dwu głowniom (3). by zapewnić im opty­ malne cechy. gdy zbyt długa szabla czy miecz nie mogły być z braku miejsca użyte. 3. Użycie sztyletów (z lewej) Sztylet jest bronią przeznaczoną do samoobrony i do skrytobójczego ataku. powoduje rozlegle i ciężkie obrażenia. optymalny kształt. Kształty głowni (powyżej) W celu jak najlepszego przystosowania do pchnięcia. miały rękojeść mocowaną nitami do głowni. indyjski katar) przeznaczone są do pchnięcia w przód (4). Zakrzywiona głownia arabskiej dżambii. przeciwnie do kciuka . Jeszcze inne (np.są znacznie sztywniejsze. Szeroka. Najmniejszą sztywność ma głownia o równoległych. W czasie walki sięgano po niego w zwar­ ciu. nadające się wyłącznie do kłucia . choć znane są egzemplarze. 1. Inne z kolei. Sztylety składają się z rękojeści (a) i głowni (c) o zaostrzonym sztychu (d). Wielość ks/taUów jest nieograni­ czona.Sztylety. Schematyczne rysunki przedsta­ wiają typowe kształt}' głowni. był przystosowywany głównie do pchnięcia. pojawiły się z początkiem epoki kamiennej. Najstarsze znane sztylety metalowe. E . już tylko drugorzędne znaczenie z punktu widzenia właściwości użytkowych. jak w wypadku zwykłego noża. Głownia wąska. stożkowata. płaskich ściankach (A). puginały Jednym z podstawowych sposobów zabicia czy zranienia człowieka było zadanie pchnięcia prostym zaostrzonym narzędziem. Profile przekroju poprzecznego głowni (powyżej) Stosowanie różnych profili wyni­ ka z dążenia do optymalnego połączenia niewielkiej średnicy głowni z jej dostateczną sztyw­ nością. ale i atrakcyjną ozdobę. Niektóre z nich mają zredukowany jelec osłaniający dłoń (b). Sposoby trzymania i kierunki pchnięcia (po prawej) Zwykłym sposobem (1). Praktycznie nie jest ograniczona różnorodność materiałów i kształtów stosowa­ nych do wykonywania rękojeści. zwłaszcza przy składaniu rytualnych ofiar. Ma on krótką głownię. Początkowo. Pierwsze jego okazy. poprzez wykonanie na głowni ostrza. Znacznie cwniejszym rozwiązaniem jest rótki trzpień odkuty z tylnej części głowni . Często też. Wkrótce nadano mu cechy bardziej uniwersalne. Najmocniejsze połą­ czenie zapewnia jednak trzpień którego długość odpowiada długości rękojeści. Czasem spotyka się głownie o okrągłym przekroju. 6. podobnie jak głownia z ością (D) czy graniaste o trzech (E) lub czterech (F) płaszczyznach. jest takie ujęcie. Pewne kształty głowni stały się charakterystyczne dla niektórych rejonów. bez krawędzi tnących. Równie wielka różnorodność panuje w wyko­ nawstwie rękojeści czy stylu ozdób. pozwalającego na cięcie lub krojenie. Najprostszą bronią przystosowaną do tego celu jest sztylet. Właściwe połączenie rękojeści z głownią jest niezwykle ważne. noże. głownia była zwykle stożkowata i często ostrzona na krawędziach. nie tylko jako broń. są wynikiem zastosowania dostępnych materiałów. Większość znanych sztyletów daje się trzymać sztychem ku górze (2). którymi można zadawać ciosy we wszystkich kierunkach (5). z charakterystycznym sztychem ostrzonym obustronnie. 7. aby zaoszczędzić w ten sposób drogiego brązu (a). stożkowata głownia rozwiązanie stosowane dla zrównoważenia miękkości użytego materiału. Głownia liściasta.wpuszczany w rękojeść wykonaną z innego materiału (b). Clownie o wypukłych ściankach (B) lub z podłużną bruzdą zwaną zbroczem (O . a niektóre. popularna w Persji i Indiach. mają najrozmaitsze kształty i przekroje głowni. Poszczególne ich okazy wykonywane były z najrozmait­ szych materiałów. Rękojeść (po lewej). Sztylet jest podstawowym typem broni używanym przez ludzi. by sztych głowni był skie­ rowany KU dołowi. sztylet pełnił rolę obrzędową. Jego zaletą jest łatwość ukrycia i możliwość błyskawicz­ nego użycia. głownia nie zawsze bywa płomienista. Cechy i podstawowe części sztyletu (po lewej) Podstawowe cechy sztyletu to ostrość i sztywność głowni. 2. Często. noszono go na co dzień. Asymetryczny „kris" malajski. Głownia o podwójnej krzywiźnie. Ma to jednak. W walce posługiwano się nim jedną ręką.

n.e. Ok. przy czym jego twórca osiągnął prawdziwą doskonałość formy. Kościany sztylet Eskimosów. XIX w. 2. Ten egzemplarz Montezuma ofiarował królowi hiszpańskiemu za pośrednictwem Cortesa. Minerały. dostępne powszechnie materiały. Prawdopodobnie był wykonany jako przedmiot kultowy lub jako ozdoba. 10. ok. Głownia kwarcy- Broń biała ręczna towa oprawiona w rękojeść z drewna i gumy. Londyn) 5. Późny egzemplarz datowany na 1600 r.n.p. pozwala zadawać ciosy w obu kierunkach. wykonany z rogu wapiti (jelenia płn. niż wykonane z metalu. amerykańskiego). Ten egzemplarz wykonano z rogu. Prawdziwy przykład broni jak z epoki kamiennej. wykonanej współcześnie. rękojeść owinięta ścięgnami zwierzęcymi. 9. 27 . Sztylet krzemienny z wykształconą rękojeścią. Sztokholm). Mógł służyć wyłącznie do kłucia. 8. Sztylet aborygenów australijskich. Sztylet krzemienny w najwcześniejszej formie. (British Museum.Sztylety niemetalowe Ten typ sztyletów jest ze zrozumiałych względów o wiele gorszą bronią. p. Nóż ofiarniczy Azteków z głownią z chalcedonu. Francja. Bich"wa . Skandynawia. ukazanymi na tej stronie. Płn-zach. Forma przejściowa pomiędzy dwoma innymi sztyletami krzemiennymi. Sztylet Indian północnoamerykańskich. przystoso­ wany wyłącznie do kłucia. 7. Wyjątkiem od tej reguły bywały sztylety i noże ofiarnicze. Krzemienny sztylet (po lewej). jeszcze bez wyraźnie wyodręb­ nionej rękojeści. Wykopaliska paleolityczne Dordogne. Kalifornia. (Statens Historiska Museum. 4. Wykonany z drewna. 11. Sztylet Tndian Jivaro o dwu naprzeciwległych głowniach. Używany do wyrywania serc z ofiar ludzkich. jak drewno. Z tych względów. choć dawały ostrą krawędź. Starożytny chiński sztylet z zielonego obsydianu. 6. Ameryka Płd. 1800 r. Drewniany sztylet Indian północnoamerykańskich. wykorzystane jako grot włóczni. 3. Najprawdopodobniej wzorowany na wczesnych sztyletach brązowych.e. wybrzeże USA. Tego typu ostrze mogło być również mocowane na drzewcu t. Kościany sztylet z rękojeścią w kształcie renifera. kość czy róg były zbyt miękkie i szybko się tępiły. 2 terytorium Ekwadoru. Znaleziony na terenie Danii. łatwo się kruszyły. z charakte­ rystyczną ażurowaną rękojeścią. Sztylety niemetalowe (poniżej) 1.drawidyjski sztylet z Indii Środkowych. starano się wykonywać sztylety z metalu. 1500 r. inne.j.

Ameryki. f Góral kaukaski (po lewej). rękojeść* ażurowana. 4. Tcintu. Nóż indiański z PŁ i. Sudański nóż noszony na lewym przedramieniu. sztylet noszony >owszechnie w Persji i Płn. 10. Podziałka na głowni umożliwiała pomiar kalibru luf i pocisków. japoński sztylet z małym tarczowatym jelcem i jednosieczną głownią. Zwykle głowica rękojeści zdobiona była kamieniami półszlachetnymi. Fusetto. poprzez podcięcie tętnicy szyjnej. Afryki. 8. choć zdarzają się egzem­ plarze o lekkiej krzywiźnie. 600-5U0 p. 28 . ndiach. znakomicie nadawała się'do przebijania oczek kolczugi. XTX w. zdobiony złotym ornamentem. rękojeścią ku dłoni. Ich kształt zależy od spełnianej przez elany sztylet funkcji . Kard. Wykonany z jednego kawałka metalu. choć występują również egzemplarze z jednym ostrzem. Przeznaczony do ceremonialnego samobójstwa. japoński sztylet dla kobiet. czy też służyć jako ozdoba lub przedmiot rytualny oraz od poziomu technologii w danym społeczeństwie. Widoczny tu egzemplarz ma głownię ostrzoną obu­ stronnie. Przeważnie o prostej głowni. Głownia o przekroju poprzecznym w kształcie litery „ T ' . nie wszystkie egzem­ plarze wykonywano z jelcem. Sztylety o prostych j łowniach 1. 2. 11. 7. XVII w. XVII-XV1U w. Telek. 6. Kwaiken. Podobnie wyglądały sztylety „hamidashi" i „aikuchi".n. Kindżał. perski nóż ze stalową głownią ostrzoną jednostronnie. Pesh kobz. Głownia miała zwykle przekrój trójkąta równoramiennego. sztylet Tuaregów z płn. 9. 5. mogą być używane podobnie jak krótkie miecze. noszący kindżal na pasie. ok.e. długi sztylet z Kaukazu.czy ma być on skuteczną bronią. Chiński sztylet brązowy z okresu dynastii Czon. Noszony jest na wewnętrznej stronie lewego przedramienia. 3. Sztylety osiągają długość od 15 do 50 cm. Tradycyjny szkocki sztylet noszony w górnej części pończochy. uniwersalny sztylet artyleryjski.Sztylety w różnych rejonach świata Przeglądając broń tego typu na świecie dostrzegamy wielkie bogactwo form rękojeści i głowni. Te najdłuższe. Skean dhu. wyciąga się go prawą dłonią. czyszczono nim otwory zapałowe i rozcinano worki z prochem. różniły się jednak mniejszym jelcem lub jego brakiem. Rękojeść drewniana. Włochy. nabyta w drodze wymiany z białymi. Stalowa głownia w kształcie ogona bobra.

broń wygląda jak zwykły katar (porównaj dużąilustracjępo prawej). nóż pochodzący Cejlonu (Sri Lanka). sztylet służący do prostego pchnięcia w przód (po prawej). . głownię trzymano pomiędzy palcami dłoni zaciśniętej w pięść. 13.Broń biała ręczna 12. pozwalając na wychwytywanie broni przeciwnika bądź parowanie jego ciosów. Sztych głowni często był dodatkowo wzmacniany. Jedna z odmian indyjskiego sztyletu katar określana'czasem w literaturze jako „katar nożycowy". pozwala maksymalnie zwiększyć siłę pchnięcia. USA. Dopiero. Głównie tych noży bywają niezwykle masywne. Katar indyjski. 15. Kształt głowni zbliżony do amerykańskich noży Bowie. Rzadko występująca odmiana pozwalająca na zadawanie ciosów w trzech kierunkach. rzadsza odmiana zwykłego typu tej broni. boczne głownie rozchylają się. z koszową osłoną rękojeści. co indyjski katar. Piha-kaetta. 14. obie dodatkowe głownie są złożone. Gdy broń nie jest używana. Katar o trzech głowniach. by mógł przebić oczka kolczugi. często są bogato zdobione srebrem lub mosiądzem. Choć podstawową korzyścią było psychologiczne oddziaływanie na przeciwnika to sztylet taki mógł służyć również do wychwycenia jego głowni. sztych ostrzony obustronnie. Trzymany dłonią zaciśniętą na dwu poprzecznych prętach osadzonych między długimi wąsami rękojeści. gdy poprzeczne pręty rękojeści zostaną ściśnięte dłonią. gdyż używano ich również do cięcia. Katar o rozwidlonej głowni. Nóż do pchnięcia. Oparty o identyczną zasadę. 16. Typ ten osiągnął pewną popularność w połowie wieku XIX.

Rękojeść z charakterystyczną głowicą. w górnej części ramienia (Sudan) b. 7. wygoda w noszeniu i szybkość vvvdobvcia broni. prawe biodro i. Głownia stalowa. Typ ten miał bardziej charakterystyczną rękojeść. 4. pochodzi z terenu Indii. 5. 6. Kandżar.ekka i wytrzymała. z paskiem zabezpieczającym przed wypadnięciem. ostrzoną obustronnie.zwykle w cholewie 30 .Sztylety w różnych rejonach świata Sztylety o krzywych głowniach 1. Khanjarli.' Typowe pochwy sztyletów (po prawej) 1. Sztylet w typie arabskiej dżamhii. indyjski sztylet o podwójnie zakrzywionej głowni zaostrzonej obustronnie. wewnętrzna strona przedramienia (Sahara) c. 111 Rzesza. Przedstawiono pochwę od szkockiego skean dhu. Pochwa skórzana noża szturmowego piechoty morskiej USA. odmiana sztyletu używana w Persji i Indiach. buta. Pokazany egzemplarz pochodzi / Nepalu. na łydce . 4. wykonaną z damastu śkuwanego. Wszystkie charakteryzują się zakrzywioną głownią. Pochwa ze złoconej i ażurowanej miedzi nakładanej na drewno często wykorzystuje się również inne metale. Piękny egzemplarz pokazany po lewej. 3. lewe biodro e. Decydowały o tym sposób najlepszego ich ukrycia. T. centralnie (plemiona arabskie) h. 3. arabski sztylet występujący w licznych odmiach. Pochwa metalowa (blacha stalowa niklowana) od niemieckiego kordzika oficerskiego. a nawet przypominać indyjski sztylet „khanjarli". występowanie kabłąka nie jest tu regułą. zewnętrzna strona przed­ ramienia (komandosi orytyjscy) d. Pochwa drewniana. Typ stosowany w wielu krajach. 2. Pokazano najprostszą formę. w kształcie chwytu ówczesnych pistoletów niż kształt głowni. rękojeść z pozłacanego metalu. P Sposoby noszenia sztyletu (po lewej) Sztylety mogą być noszone w najrozmaitszych miejscach. ma rękojeść z kości słoniowej i inkrustowaną złotem głownię. Noszona na rapciach przypinanych do pasa i d w u Koluszek. a. 2. Mogła ona być wygięta zarówno w lewo jak i w prawo. od arabskiej dżambii. prawa tylna okolica krzyżowa (poziomo) e. Pochwa z drewna obciąganego skórą. Malajski „kris" cechuje sic asymetryczną głownią u nasady. od noża okopowego z czasów 1 wojny światowej. 5. okazany egzemplarz pochodzi z Muszkatu. Pozostała część głowni nie zawsze bywa płomienista. Dżambia. Pochwa skórzana z metalowymi okuciami. na brzuchu. zwykle ma ośrodku wydatną ość. nad prawym pośladkiem f. Pochwa drewniana obita cienką blachą.

a około 1500 lat p. ok. rzymski sztylet wojskowy z ok. Oto przykłady najważniejszych typów. głowni i rękojeścią jedno. germańskich plemion Franków i Sasów po okresie wędrówek ludów. n. 6. Od tego czasu wprowadzono jedynie nieznaczne modyhkaq*e.krótkiego miecza rzymskiego. 31 . Jako przykładu. Ruropa Środkowa. datowaną na ok. nazwa nadana współcześnie sztyletom z lat 1320-1550. od charakterystycznej dyskowatej głowicy rękojeści i tarczki .e. niektóre z opisanych elementów nie zawsze występują). człowiek opanował już technologię wytwarzania stali. Sztylet żelazny. Sztylet brązowy..n. jelec krzyżowy (tu w postaci wypukłej.e.jelca. Tzw. lewak). Z lat 1300-1500. strudziny (lub zbroczę) (Wobec istnienia szeregu odmian.e. Pokazano najkrótszą od­ mianę. Szwecja ok. pojawiła się głownia z długim trzpieniem do mocowania rękojeści. trzon rękojeści c.n. średniowieczny puginał o krzyżowym jelcu i głowicy rękojeści. Tzw. 550 r. typowa broń związana z kulturąlialsztacką. jelec krzyżowy e. (Statens llistoriska Museum. Scramasax. 7. 2. 500 r. rodzaj broni białej. Była to skrócona wersja gladiusa . 1350-1200 r. pugio.p.n. o różnych profilach przekroju poprzecznego.n. 4. 5. lub do przebijania słabych punktów uzbrojenia ochronnego (oczka kolczugi lub styków poszczególnych blach zbroi płytowej). Okres brązu. sze­ rokiej głowni.n.e. Żelazo zaczęto stosować ok. 3000 lat p. wynikające ze specyficznego przeznaczenia danej broni. Broń cechowała się wąską głownią. 3. Sztylety starożytne i średniowieczne (po lewej i poniżej) 1. Sztokholm). 2000-1600 r.p. Nazwa ta obejmuje szereg odmian różniących się długością Broń biała ręczna Części sztyletu (po lewej). Sztylet brązowy o krótkiej. Osobna rękojeść mocowana rutami do głowni. konstrukcja typowa dla tego okresu. Już w epoce brązu. co oznaczało wielki postęp w technice uzbrojenia. jako reguła. typowe znalezisko z cmentarzysk angielskich. puginał tarczkowy.c. trójkątnej tarczki) d. Baselard. W mniejszym stopniu kierowano się praktycznością rozwiązań. Sztylety cywilizacji zachodniej składają się z: a.lub dwu­ ręczną. do pojedynków (tzw.Sztylety europejskie Rozwój tej broni w dużej mierze zależał od aktualnych trendów mody.n. głowica rękojeści b. Przeważnie miał stożkowatą głownię o d w u ostrzach. Mogły zależeć" one od przy­ stosowania sztyletu np.e. rikasso (tępa część głowni) f. p. użyto hiszpańskiego lewaka.e. 100 r. hrabstwo Yorksire ok.

We Włoszech i Hiszpanii używano go jako uzupełnienia rapiera podczas pojedynków. Londyn). narzędzie pomocne przy pracy i jedzeniu. (poniżej). jako części ubioru. W XVI w. Odmiana włoskiego lewaka z ok. . wytworzył się zwyczaj noszenia nie tylko rapiera. ale też chwytać głownię jego rapiera czy . a także dla ozdoby. był powszechnie noszony przez ludzi wszystkich stanów . Stąd charakterystyczne zęby na głowni. ale również sztyletu. Broń ta pozwalała me tylko parować ciosy przeciwnika.w sprzyjających okolicznościach . (Wallace Collection. nazywana czasem „łamaczem głowni". a ich oprawa harmonizowała z oprawą rapiera. nóż).Sztylety europejskie W Średniowieczu. Lewaki te służyły głównie do parowania ciosów przeciwników. 1600 r.jako bron.złamać ją. sztylet (puginał.

Głownia ostrzona zvvykle jednostronnie. Brytania. Lewaka używano podczas walki (czy pojedynku) na rapiery. W Hiszpanii wykształciła się najbardziej rozwinięta forma tej broni z rozbu­ dowaną osłoną rękojeści. Powyżej. połowy XVI w. Brytania. zwany też holbeinowskim. Noszony na lewym przedramieniu. z mocno wygiętym ku sztychowi jelcem. Również obecnie wykonuje się je w tej właśnie formie. W końcu XVII w. XVII w. o kształcie zna nym już w Starożytnym Egipcie. 16. W związku z powyższym rękojeść musiała być stożkowata. koniec XVIII w. ponieważ Hans Holbein Mł. 2. jak nóż stołowy.głownia ma sztych z pazurem. stosowano przez pewien czas jako lewaki. na terenie Niemiec nazywany Hanswehr. pod­ czas walk pozycyjnych I wojny światowej. Sztylet uszaty . bagnety ponownie przybrały formę zbliżoną do sztyletu. Prosta i skuteczna głownia. Cinquedea. 1860 r. stał się tylko ozdobą stroju naro­ dowego. dla kordzików niektórych organizacji nazistowskich (SA. używali kordzików. Używano ich w hitach 1250-1500. 18. wszystkie cechowały się jelcem o większej lub mniejszej krzywi/nie. 1650 r. głównie przez osoby cywil-ne. Datowany na ok. SS). Kordzik oficera Kriegsmarine z 1938 r. Formę tę skopiowali Niemcy w latach trzydziestych. 8. Bagnet nożowy (alho sieczny). nad pośladkiem. Obecnie masowo podrabiany w Europie Zachodniej. w przekroju poprzecznym.1888. Pokaza­ no egzemplarz z końca XV w. którego rękojeść jest skrytką na różne przedmioty ułatwiające przeżycie w trudnych warunkach. często improwizowanych na froncie. 9. 1700 r. 17. od schyłku Średniowiecza po lata współczesne (powyżej) 1. zachowywał charakter broni. Pow­ szechnie noszony we Włoszech w XVII i XVIII wieku. zaprojektowany przez Sykesa i Fairbairna (stąd inna jego nazwa w krajach anglosaskich). Wlk. Występował w wieki odmianach. Stanowił zwykłe uzbrojenie euro­ pejskiego wieśniaka. stanowiącą uzupełnienie munduru paradnego i wyjściowego. włoski sztylet w klasycznej formie. Broń noszona na pasie. Głownia. 11. niemal identyczną. gdyż taka była w przybliżeniu szerokość główni u nasady. w wielu marynarkach europejskich oficero­ wie. 13. 4. Nóż typu Bowie. Jeszcze w XVIII w. Od drugiej połowy XVTTI w. Typowa dla okresu po II wojnie światowej konstrukcja uniwersalnego noża. włoski sztylet renesansowy. Stiletto. jako broni bocznej. Pokazany egzemplarz pochodzi z tego okresu. jej kabłąk tworzy jednocześnie rodzaj kastetu. iwaiiy też krzy­ żowym albo mieczowym. będących znakiem przynależności do korpusu oficerskiego oraz ozdobą munduru. Nazwa oznacza „piec palców". przeważnie romboidalna lub trójkątna. ostrzony obustronnie. Niezwykle popu­ larny w latach 1300-1600. Pokazany egzemplarz wykonano w Szwajcarii ok. 14. Sztylet komandosów brytyjskich. Bagnet szpuntowy. ok. Rikasso zakończone dodatkowymi wąsami do chwytania głowni przeciwnika. 33 . XVI w. Sztylet śródziemnomorski.tj. W końcu XPX w. W TT Rzeszy praktycznie T każdy rodzaj wojsk posiadał własną odmianę kordzika. Sztylet nerkowy. przeznaczony wyłącznie do pchnięcia. 5. Egzemplarz datowany na ok. ma Kształt głowni charakterystyczny dla noży określanych tym terminem . Powstawał w ten spo­ sób rodzaj krótkiej piki. ale już w końcu XIX w. Lewak hiszpański. Egzemplarz z pocz. nazywany tak od kształtu jelca. Plebejski lewak. Sztylet ideowy. Pokazany egzemplarz ma maksymalnie uproszczoną konstrukcję rękojeści. 1500 r. zaczęto przystosowywać sztylety i kordelasy myśliwskie do osadzania (rękojeścią) w lufie muszkietu. termin ten określa szereg odmian. 3. późniejsze odmiany. Nóż szturmowy piechoty morskiej USA. Z okresu 1400-1550. lata 1939-45. 6. Nóż okopowy. Niemcy. 10. Egzemplarz datowany na ok. Włochy. Włochy. austro-węgierski bagnet M. spełniające jednocześnie rolę wielofunkcyjnego narzędzia. Szwajcaria. zaprojektował szereg opraw i pochew do tego typu broni. lata 1790-1810. Nazywano tak broń.Broń biała ręczna Sztylety. 12. Kordzik oficera marynarki. Wlk. Współcześnie nazwa Bowie od­ noszona jest (nie zawsze właściwie) do większości dziewiętnastowiecz­ nych noży myśliwskich lub bojo­ wych wyprodukowanych w USA. charakteryzującą się brakiem jakiegokolwiek jelca. 15. w wersji podoficerskiej. Szkocki sztylet (dirk). Zwykle bogato zdobiony. 7. Sztylet szwajcarski.nazwa od charakterystycznej głowicy ręko­ jeści w kształcie ukośnie rozchylonych okrągłych tarczek.

Na przestrzeni wieków można zauważyć. podczas gdy w Europie Zachodniej zwykle preferowano pchnięcie sztychem. Jak widać. uznania umiejętności militarnych. ciąć i zadawać pchnięcia. sztych. jak i innych odmian podobnej broni europejskiej (rapier. oczywiście przy porównywalnych umiejętnościach i jakości broni. jak i broń o czysto ceremonialnym charakterze. istniało dużo możliwości rozwiązania wspomnianego problemu. jest najlepsza do pchnięcia. Ilustracja zaczerpnięta z siedemnastowiecznego hiszpańskiego podręcznika szermierki. broń oparta o tę zasadę. Głownia. Zawsze jednak ciążono do uzys­ kania głowni o jak największej wytrzymałości przy możliwie najmniejszym ciężarze. przyczyniła eh się Jo powstania różnych. całego świata. o wypukłych ściankach (1) i jej odmiana ó dwu strudzinach. przy cięciu jest podobnie skuteczna. pozwalająca parować ciosy. Jednosieczne głownie (3 i 4). podczas gdy niektóre armie siliły się nieustannie na wprowadzanie idealnej głowni tj. z których każda ma określone zalety. długa biała broń pochodząca ze Wschodu ma zwykle zakrzywioną głownię. zwłaszcza gdy ma wydatny koniec (zwany piórem). Wybór któregoś z kształtów często zależał od obowiązującej aktualnie mody. Jego duże wymiary uniemożliwiają łatwe ukrycie. Do dziś. Specjalną uwagę poświęcimy mieczom europejskim. sprawiedliwości. znakomicie nadającą się do cięcia. czasem lo owstania rózny< dośćst dość sformalizowanych szkół walki czy teorii szermierczych. jest symbolem wojny. który był . rozdzielonych ością biegnącą w podłużnej osi głowni (2). 34 Kształty głowni (powyżej). Znakomicie nadaje się do pchnięcia . Rzeczywiście.poprzedni czkiem miecza. Bywał cennym dziedzictwem i klejnotem rodzinnym przekazywanym z pokolenia na pokolenie. głowica d. honoru. Głownia zakrzywiona sztychem ku tyłowi z wydatnym brzuśćcem (b) znakomicie nadaje się do cięcia. Szkic autorstwa Hokusai oddaje istotną cechę walki mieczem . głownia c. stąd zawsze uznawany był za broń godną człowieka honoru (i to w wielu kulturach). takiej. ilustruje odwieczny problem związany z tego typu bronią. Przedstawiono go jako opozycję Zachodu i Wschodu. Jego wszechstronność. Walka na miecze (po lewej).Prześledzimy tu szereg odmian mieczy 7. miecz zyskał na całym świecie tak wysoką rangę. Istnieje tu wielka różnorodność. rangi wojskowej. Daje się znacznie łatwiej przystosować do aktualnych potrzeb niż np. Podstawowe części miecza (po lewej) a. (Słownictwo odnoszące się do miecza japońskiego. włączając w to ich pierwowzory. Obie byty obosieczne.jest to starcie dwu ludzi oddalonych od siebie na wyciągnięcie ręki. Stwarza to równe szanse obu przeciwnikom. daje możliwość konstruowania licznych odmian. trzon rękojeści e. Cięcie przeciw pchnięciu (powyżej).bez wątpienia . parowania ciosów jak i cięcia. która nadawałaby się równie dobrze do cięcia jak i do pchnięcia. miecz uzyskał szereg znaczeń symbolicznych. topór. . że broń cywilna ulegała aktualnie obowiązującym modom. dlatego też głownie były proste. Często poszczególne egzemplarze są dziełami sztuki. Są hvy podstawowe typy głowni. mają wzmocniony grzbiet (3) i wklęsłe zbroczę (4). indyjskim i japońskim. 41 i 50) Profile przekroju poprzecznego głowni (po lewej). nie wspominając o sposobach jej użycia. Prawdopodobnie z tych względów. Głownia zakrzywiona ku przodowi (c).patrz str. W praktyce. szpada) . rękojeść b. ostrze g. W znacznie większym stopniu niż jakakolwiek inna broń. jelec f. Prosta głownia (a).Miecze Idea miecza jest niezwykle prosta: jest to długa głownia z odpowiednim uchwytem.

szpada. Australijski aborygen (poniżej). Tasak z Malabaru (Indie). pełnił istotną rolę w życiu stanu rycerskiego. c. Ten okaz osiągnął maksymalną długość. w szczególności krzyżowców. Wyspy Gilberta. Indie. 5. Znane są „mieczopodobne" tasaki i topory. bywa czasem dostateczmc długi. jeszcze dziś w wielu armiach miecz (pałasz. Drewniana maczuga z osadzonymi na krawędziach zębami rekina. Kiribati. często przypisywano mu specjalne znaczenie. Dao. b.Status miecza (powyżej) Miecz był bronią otoczoną szczególnym szacunkiem. walczących z wrogami wiary.Nirari króla Asyrii" (Mc-tropolitan Museum of Art. jaką było można uzyskać przy zastosowaniu kamienia jako materiału. Krzemienny nóż ze Starożytnego Egiptu. Stanowi przy tym broń wyróżniającą oficerów. Dopiero opanowanie technologii produkcji brązu pozwoliło na wytworzenie skutecznych mieczy.Był zbyt kruchy w praktycznym używaniu. będący w gruncie rzeczy uproszczoną formą miecza. pełnej formie. Drewniany miecz z Nowej Gwinei. przypominającą miecz. zwykle zaliczany do toporów. 35 . 4. drewnianą bronią. Brązowy miecz ze Starożytnego Babilonu (powyżej). Oto przykłady: a. Assam. gotowy do zadania ciosu długą. 3. naśladujący tasaki białych marynarzy przybywających na wyspę. miecz powszechnie kojarzony jest z symbolem wymiaru sprawiedliwości („karząca ręka sprawiedliwości") Protoplaści miecza (po lewej) Broń podobna do miecza była wytwarzana również w tych kulturach. d. 1. w średniowiecznej Europie stał się symbolem chrześcijaństwa. Napis wykonany na głowili pismem klinowym głosi: „Svn Eniil . by określić go lnianem miecza. które z braku metalu nie były w stanie wytworzyć go w prawdziwej. Nowy Jork). w Japonii był przedmiotem kultu samurajów. 2. szabla) używany jest w ceremoniale wojskowym.

rodzaj etiopskiej broni białej o obosiecznej. Zachodnia Afryka. 2. XVIII w. ażurowana ornamentem geometrycznym i zwierzęcym (krokodyl). Ze względu najednosieczną głownię należałoby użyć określenia „pałasz'. obosieczny miecz plemienia Baghirmi z Sahary. z wydatną głowicą. Typowa dla tych szabel głownia z wydatnym piórem. zaś pewna część dotarła na Zachód już w początkach XX w. nie jest zbyt duża. co miało umożliwić' sięgnięcie za tarcze przeciwnika. że proste miecze derwiszów wywodzą się bezpośrednio z broni średniowiecznych krzyżowców. Rękojeść z hebanu i kości słoniowej. Powstała wówczas legenda mówiąca. Głownia stalowa obosieczna. Obosieczna głownia o romboidalnym przekroju poprzecznym. pozłacana. miecz Kabylów zamieszkujących tereny Maroka. Arabska szabla z głownią najprawdopodobniej importowaną z Europy. Głownia stalowa. Kaskara.28). Ta turecka broń miała głownię jednosieczną. Krzywizna głowni u nasady. Miecz z Gabonu. fanatyczny zwolennik doktryny Mahdiego. Kilidż. Takouba. to jest niezmiernie t r u d n o określić powstanie poszczególnych egzemplarzy. Miecz arabski z Dongoli. 36 4. Podobny do mieczy sudańskich. 9. Rękojeść z kabłąkiem wykonana ze srebra. Fłyssa. Miecze afrykańskie. 8. Miecze i szable bliskowschodnie 10. Shoteł . 3. Trzon rękojeści kościany. rękojeść bez jelca. Pokazany egzemplarz ma piętnastowieczną głownię oprawioną w XVIII w. Choć na tych terenach miecze czy szable stanowią powszechnie używaną broń. 1. Zdobiony ornamentem rytym. Jatagan w typowej formie. nabijanym mosiądzem. Turcji. szabla turecka. 7. Krótki miecz Masajów ze Wschodniej Afryki. wydatnie zwężająca się ku sztychowi. wygiętą sztychem ku przodowi. rękojeść oplatana drutem mosiężnym i miedzianym. Miecz sudański. bez jelca. Porównaj z tuareskim sztyletem telele (str. który w latach osiemdziesiątych XIX w. Większość obiektów znajdujących się obecnie w zbiorach czy też na rynku kolekcjonerskim zostało przywiezionych przez dziewiętnastowiecznych podróżników. sierpowato wygiętej głowni. 5. Iranu i południowych rejonów byłego ZSRR. o charakterys­ tycznej wydatnej głowni obosiecznej i krzyżowym jelcu. 6. pokonał wojska brytyjskie w Sudanie. Derwisz sudański (po lewej). 11.Miecze i szable Afryki i Bliskiego Wschodu Przedstawiono tu miecze i szable z terenów Afryki. . Szczególnie dotyczy to Czarnej Afryki. Bliskiego Wschodu. miecz Tuaregów z Sahary.

Szumszir. str. Rękojeść kościana. Kindżał. F 12.15). Występuje praktycznie na całym terytorium zamieszkanym przez plemiona arabskie. 17. Saif. Głownia perska datowana na 1819 rok.28). jatagan z rękojeścią z masywnego srebra. Szumszir z płomienistą głownią i złoconą stalową rękojeścią. kaukaska broń występująca zwykle w dwu odmianach: pokazanej tu dłuższej o lekko zakrzywionej jednosiecznej głowni. Wyrób perski. rzadki okaz uzbrojenia Sarmatów. .e.Żelazny miecz (po prawej). 15. że tego rodzaju destrukty pierwotnie cecnowała niezwykle wysoka jakość materiału i wykonania. 18. Pochodzi z Turcji. jak i krótszej (patrz str. klasyczna szabla perska o silnie zakrzywionej głowni. Tego typu szable były używane w Indiach. 16. óźniej. szeroko rozpowszechniona jako typowa broń niektórych rodzajów kawalerii rosyjskiej (Kozacy). Saszka. Zdjęcia rentgenowskie i inne nowoczesne techniki badawcze pozwalają stwierdzić. które rozprzestrzeniło się po Europie pomiędzy 300 a 600 r. głownia sadzona koralami. arabska szabla o charakterystycznej głowicy rękojeści. nazwy używane w odniesieniu do największych kindżałów kaukaskich (por. rodzaj szabli kaukaskiej. koczowniczego plemienia. 13. 14.n. p. głownia trawiona i zdobiona złotym ornamentem. używanej oczątkowo przez Czerkiesów. Rękojeść z zakrzywioną głowicą. Kama lub auadaara.

Nepal XVIII w. XVIII w. rękojeść stalowa o drewnianej głowicy. Trzpień rękojeści przedłużono. Północne Indie. Talwar o rękojeści stalowej z kabłąkiem.Szable i miecze Półwyspu Indyjskiego Broń biała przedstawiona na następnych stronach pochodzi z Tndii i sąsiadujących z nią regionów. zakrzywiona sztychem ku przodowi. typowy dla Pcndżabu. Pata. Pochodzi z Tanjore w Indiach Południowych. 4. głownia obosieczna. stalowa obosieczna głownia. 8. 6. koniec XVIII w. 3. rękojeść stalowa. rodzaj indyjskiego miecza: rękojeść pozłacana starszego typu. Madras. zamieszkującego pogranicze afgańsko . uzbrojony w szablę talwar i okrągłą tarczę (po lewej). XVI w. Podane informacje odnoszą się wyłącznie do przedstawionych przykładów. 5. Datowany na XVII w. Rękojeść mosiężna. Broń pochodząca ze świątyni plemienia Nayar. nazywanej też czasem tulwar. XVIII lub XIX wiek.pakistańskie. 11. Głownia zakrzywiona ku przodowi. Pochodzi z Indore. 9. by umożliwić dwuręczny chwyt. Często. Cnoora. Bardziej typowa odmiana kandy. Kimdu. Indyjska szabla. Rękojeść z koszową „indyjską" osłoną. XVIII w. XVIII w. Madras. koszowym). trudno jest podać nazwę. 10. Sosun pała. Obszar ten obfituje w bogactwo odmian szabli i miecza. Ten egzemplarz wykonany został przez muzułmanów zamieszkujących północną część Indii. obosiecznej głowni. Zwraca uwagę wydatny grzbiet wzmacniający głownię. służący do egzekucji. Produkowano tu niektóre z najlepszych i najpiękniej zdobionych głowni stalowych na świecie. 38 . Głownia jednosieczna. Indie Południowe. nóż plemienia Kyberów. o wydatnej krzywiźnie głowni i rękojeści z dyskowatą głowicą. Rękojeść z jelcem tarczowym i szerokim kabłąkiem (tzw. 2. Pochodzi z Oudh (obecnie Uttar Pradesh). Miecz o płomienistej. Bron biała z Południowych Indii. XVIII w. Talwar (Tulwar). Szable i miecze Półwyspu Indyjskiego (powyżej) 1. indyjski miecz z charakterystyczną rękojeścią w kształcie stalowej rękawicy. pochodzenie czy datę powstania niektórych okazów tej broni. samo zaś zagadnienie nadal czeka na dokładne opracowanie. grzbiet głowni wzmocniony przez pogrubienie. Większość plemion zamieszkujących północną część Półwyspu Indyjskiego używała odmian takiej właśnie szabli. 7. Maratha. Talwar o szerokiej głowni. cyzelowanej i złoconej. Tamtejsze plemiona używają właśnie takich długich i ciężkich noży o jednosiecznej głowni. Wojownik indyjski z Radżputu.

w przeciwieństwie do kukri. Ram dao. wygięta ku przodowi. ciężka jednosieczna głownia. Istnieją subte różnice w proporcjach rękoj . XIX wieku. . Typowa forma kory. stanowiących nadal przepisowe wyposażenie niektórych oddziałów armii brytyjskiej. Nepal. 12. z okresu TI wojny światowej. Nepal. Rękojeść z rurki żelaznej. Krótka. walka kukri nie polega na rzucaniu nim w przeciwnika. Adya Katti w typowej formie. ok. 19. Do XIX wieku Ghurkowie znacznie częściej używali białej broni nazywanej Kora. od dostawcy z Północnych Indii. prawdopodobnie XIX w. Ten egzemplarz. XVIII w.Żołnierz z brytyjskich oddziałów Churków (po lewej). rodzaj miecza ofiarniczego używanego w Nepalu i Północnych Indiach do składania ofiar zwierzęcych. XVII w. Zafar Takich broń ceremonialna używana jako insygnium władzy przez władcę udzielającego audiencji. o długim wąskim ostrzu. Pochodzi z Maharatha. Kształt głowicy dobrano w taki sposób.pozwalające szczególnie doświadczonym kolekcjonero rozpoznać miejsca pochodzenia danego okazu. (Victoria and Albert Museum. 18. Miecz dwuręczny. odnoszone w Indiach do europejskich głowni oprawionych przez miejscowych mistrzów. Często występują egzemplarze o udziwnionych kształtach. Szczegóły szabli (poniżej). Głownia niemiecka z XVII w. wykazując charakterystyczne dla miasta Lahore w PencŁ Rękojeść stalowa. rodzaj długiego. uzbrojony między innymi w Kukri. cyzeł i złocona. Kora w dzisiejszych czasach jest mało znana . 16. Wbrew obiegowym opiniom. indyjskiej i nepalskiej. forma dość popularna w XIX wieku. Nepal. 15. Centralne Indie. słowo oznaczające coś obcego. z cyzelowaną i pozłacaną żelazną rękojeścią i staranie dobranej krzywiźnie głowni. by wygodnie spoczywała na niej dłoń. Londyn). Firangi. Coorg. Indie Południowo-Zachodnie. Standardowy kukri armii indyjskiej. 20. wykonano prawdopodobnie w pocz. krzywego nepalskiego noża. 17. jednosieczna. Rok produkq'i 1943. 13. Kukri. zakrzywiona ku przodowi głownia była ostrzona również na szczycie. Rękojeść srebrna. 1850 r. Kukri. 14.

8. wygięta ku przodowi. owinięty plecionką trzcinową. Klewang. pomiędzy indyjską prowinqą Assam a Birmą. pochwa przewieszona przez prawe ramie. 11. Trzon rękojeści powstał przez owinięcie trzpienia plecionym sznurkiem. 2. Talibon. Używany przez plemię Khasi z Assamu. Dao. ale także uniwersalnym narzędziem. Głownia jednosieczna. żyjące na Filipinach i Borneo. Parang pandit/brof\ plemienia Dajaków zamieszkujących wybrzeża płd. Trzon rękojeści cylindryczny. szabla cejlońska. plemię łowców głów z Borneo. Rękojeść drewniana. Uzbrojony w charakterystyczny miecz noszony na pasie. głownia inkrustowana srebrem i złotem. W rejonach nadgranicznych. broń używana przez Filipińczyków . pokryty białym metalem. 1. gdzie żyje plemię Naga. Zdobiona srebrną i mosiężną inkrustacją. Azji. Pokazano jedną z najczęstszych odmian. Barong. Sri Lanka. Mandau albo parang ihlang (nazwa malajska). Trzon rękojeści drewniany. Borneo (po lewej). broń plemienia Kachiu.chrześcijan.Miecze i szable Dalekiego Wschodu Mężczyzna z plemienia Naga (po lewej). rzeźbiona. rodzaj broni używanej przez plemię Moro. Dao. miecz birmański o jednosiecznej. Trzon rękojeści drewniany z rzeźbioną głowicą. Rodzaj miecza używanego prze/ Dajaków. broń z archipelagu Celebes. zamieszkującego prowincję Assam. Kaslane. dao jest nie tylko bronią. 4. 40 . charakterystyczna rzeźbiona rękojeść. 5.-wsch. Dha. Miecze Dalekiego Wschodu (powyżej). Chiński miecz żelazny o jednosiecznej głowni. Jest to rodzaj dwuręcznego miecza . 7. 6.pałasza o jednosiecznej głowni. Rękojeść żelazna. 9. Campilan. lekko zakrzywionej głowni. Łowca głów z plemienia Dajaków. jelec i kabłąk stalowe. uzbrojony w dao. okucia mosiężne. rodzaj jednosiecznej broni plemienia Moro i Morskich Dajaków. Głownia jednosieczna. zwany też nokłang. 3. 10.

Wzór granicy. (Wg tradycji japońskiej powinna się ona zawsze znaleźć od zewnętrznej strony jeśli miecz jest noszony). Ta odmiana miecza. ostrze Przekroje poprzeczne głowni (po lewej) Głownie skuwano z prętów żelaznych i stalowych tak. wakizashi. Wariha tetsu kitae. 41 . oprawy miecza katana (B. w którym bito sygnaturę płatnerza. Przedstawiamy tu główne typy. C) i tachi (D). noszono do stroju dworskiego. z wyjątkiem miejsca. Kobuse san mai kitae. jak wykształciły się miecze daisho. Przykłady pokazane obok zostały zaczerpnięte z japońskiego traktatu Honcho Tani/a Buco. Broń biała ręczna Daisho (powyżej). VIII w. d. noszone były na co dzień. Katana i krótszy. gdyż głownie są prawie identycznie. wcześniej również jako bron bojową do zbroi. fachi i krótszy od niego. wsunięte za pas. przed tym. (Rijksmuseum Voor Yolkenkunde. d. wykonana w XVIII w. a w niektórych przypadkach i mistrza. Mam kitae. pozwala na rozpoznanie warsztatu. była używana w Japonii ok. płaz. który wykuwał głownię. Istniały dwa rodzaje takich zestawień: a. Noszono je na rapciach na pasie. pochodząca z Chin. by uzyskać maksymalnie twarde ostrze przy jednoczesnym sprężystym rdzeniu i grzbiecie.. Lejda). utwardzone jedynie ostrze 3.Miecze japońskie Miecze japońskie są szeroko znane ze względu na piękną formę i jakość. Shihozume kitae. Przedstawiono tu 4 typy przekroju poprzecznego głowni i ich japońskie nazwy: 1. podając terminologię i ilustrując przykładami mieczy najczęściej spotykanych na rynku kolekq*onerskim. pomiędzy twardym metalem ostrza. c. rdzeń. z miękkim rdzeniem i grzbietem 4. W środowisku kolekcjonerów zwykle używa się terminologii japońskiej podanej obok. a nie na rapciach. Zasadnicza różnica między mieczami katana i tachi polega na innym sposobie oprawy i noszenia. c. łanło. ponadto noszono je zwrócone brzuścem głowni ku górze. Słowo to oznaczające „duży i mały" określało parę mieczy noszonych przez samurajów. grzbiet. Części głowni (po lewej) a. Przedstawiono nazwy poszczególnych części głowni (A). Wzory szwu ostrza (po lewej). Jest to broń wotywna. miękki rdzeń z częściowo utwardzonymi płazami i grzbietem. Ken (poniżej). Terminologia (po prawej). jednolicie twarda 2. b. b. a pozostałą częścią głowni.

sygnowana przez Nasamune. Głownia tachi. 2. 5 pochodzą ze zbiorów Victoria and Albert Museum w Londynie. 3. to często kolejny właściciel oprawiał je zgodnie z upodobaniami i aktualnie panującą modą. datowana na 1317 r. 5. (Egzemplarze 1. Głownia miecza katana. zwracają uwagę ryfki z kółkami do mocowania rapci. Katana w pochwie saya. zwraca uwagę wyraźna pozioma linia yokołe. Zaletą była możliwość wyprowadzenia niezwykle silnego ciosu. Chociaż dobre i piękne głownie przekazywano z pokolenia na pokolenie jako najcenniejszą część spadku. Na trzpieniu. Tachi. Wykonana przez mistrza Nobukuni w 1713 r. niektórzy wojownicy używali jeszcze dodatkowego. pozwalające samurajowi na uchwycenie jej obu dłońmi (a). sygnowana przez Cikakaga z Osafune w prowincji Bizen. pokrytej czarną i złotą laką. Krótkie miecze japońskie (po lewej) 1. Głownia miecza tanto.Miecze japońskie Sztuka walki mieczem (powyżej) Miecze japońskie miały niezwykle długie rękojeści. 4 z Craig Collection. 4. w oprawie o charakterze dworskim. powszechnie uznawanego za największego japońskiego płatnerza. Czasem jednak samuraj walczył trzymając oba miecze tworzące parę daisho każdy w jednej ręce (b). 2. zdobiona rytem horimono. 6. 42 . W XIV wieku. Zwraca uwagę świetlista stal yakiba (hartowanego ostrza). 3. przedstawiającym dwugłowego smoka owiniętego dookoła miecza ken. Miecze ( po prawej ). nadzwyczaj długiego miecza nodachi (c). oznaczająca początek sztychu. Głownia wakizashi. znak mistrza Inouye Shinkai z datą 1673 r. zdobionej ornamentem roślinnym. 6 z Festing Collection).

łsuba. wykonane w tsubie. Elementy oprawy (po prawej) Nożyk kozufca (a) i szpilka kogai (b). Rękojeść miecza. były noszone po obu stronach pochwy.wykształciło się ich szereg odmian i stylów zdobienia. czasami wykonywano stojak o innej konstrukcji. (Ashmodean Museum. Londyn). Ich rękojeści wystawały poprzez otwory o odpowiednich kształtach. jeden lub dwa otwory służące do noszenia specjalnego nożyka i szpilki. zwaną tsuka (c). Ich kształty i ażurowanie różnią się między sobą. zbieranym ze względu na piękno formy. przechowywano na specjalnej podstawie. Po jego bokach. Stojak do mieczy (po prawej). Zwykle płaski. Pokazany egzemplarz wykonano z brązu. Dla mieczy tachi. jak i cyzelowaniem nakładanego reliefu. na którym broń spoczywała prawie pionowo. W domu. Odmiany jelca tsuba (po lewej). może oyć sam w sobie przedmiotem obszernych badań . Wykonywano je właściwie wszystkimi znanymi w Japonii technikami z inslćrustacją włącznie. z otworem w środku o kształcie odpowiadają­ cym kształtowi trzpienia. Są poszukiwanym obiektem. wykonywano z drewna oplecionego skórą płaszczki (same). ozdobiony jest wypukłym reliefem srebrnym. Całość kunsztownie oplatano jedwabiem w ten sposób. 43 .Jelec płytowy (po lewej). jak pokazana hi z mieczami katana i wakizashi (Victofia and Albert Museum. by przez pozostawione geometryczne otwory widać było zdobioną ornamentem płytkę menuki jak i skórę same. przypominającej naszego jaszczura. co widać obok. Oksford). zwany katana-kake. daisho.

e. VI w. 650-500 r. jednego kawałka brązu. Nazwa oćl znalezisk w Hallstatt. Brązowy miecz grecki z okresu homeryckiego. zwrócimy szczególną uwagę na miecze dwuręczne.. Oczywiście. Wykuty z jednego kawałka brązu. nigdy nie pojawiła się na tyle istotna innowacja w konstrukcji miecza. Zakrzywiony.n. 44 . Żelazny miecz tzw.e. jako już przestarzałe. Znaleziony w Mykenach. p. Dekorowany typowym rytym ornamentem geometrycznym (Slatens Historiska Muscum. Miecze z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (powyżej) 1.n. Miecz brązowy.e.n. rękojeść" nitowana do głowni (początek epoki brązu). niż rzeczywistymi ulepszeniami. Całość zakończą przykłady broni białej o ceremonialnym charakterze z czasów współczesnych. ok. koniec epoki brązu. rapiery i szpady. Poczynając od Renesansu. choć naśladujący wcześniejsze rozwiązania. Przedstawimy tu miecze europejskie trzymając się porządku chronologicznego: od epoki brązu i żelaza. Miecz żelazny. była bardziej związana ze zmianami wprowadzanymi wskutek aktualnie panującej mody. ok. z lat 1350-1200 p. 1600-1350 r.Miecze europejskie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza Historia miecza w Europie.n. wykonany z jednego kawałka metalu. Miecz nordycki (po lewej).n. typ „mieczy antenowych".p. Rękojeść z kości słoniowej i bursztynu. 7.p. z Europy Centralnej. Długi miecz brązowy. 5. jednosieczny tasak z terenu Szwecji. 1300 r. w których osobna rękojeść była nitowana do głowni. podobnie jak w przypadku sztyletu. p. W pewnych okresach miecze wykonywano zgodnie z aktualnymi teoriami szermierczymi. Sztokholm). 4. by dotychczas używane formy wycofać z produkcji. Krótki miecz brązowy z t u r o p y środkowej. podobny do używanego przez greckich hoplitów (ciężkozbrojnej piechot}'). Ok. W istocie jednak. 850-650 r. ok.e. stal zastąpiła o wiele gorsze materiały. Wykonany 7.n. 3. aż po Średniowiecze. jakimi były brąz i żelazo.n. Omówione będą również szable i pałasze wojskowe aż do XIX wieku. 2. halsztacki. Znaleziony na jednej 7 wysp bałtyckich'. p. Tzw. 6.e. 1200-1000 r.e. ok. ok. p.e.

Ok. 8.n. 12. Ze znalezisk w Pompejach. Anglia. zawie­ szony nad prawym biodrem. Ok. Rzymski gladius. z okresu klasycznego. Przedstawiony egzemplarz ma pochwę z brązu. Datowany na początek pierwszego stulecia naszej ery. krótki miecz żelazny. Fragment malowidła na wazie ceramicznej. Galijski miecz żelazny z antropomorficzną rękojeścią wykonaną z brązu. Późniejszy typ gladiusa charakteryzujący się równoległymi ostrzami i krótszym sztychem. p. używany jako broń legionistów. ok. tzw. pochodzi z Aquila we Włoszccn. Ok. V-VI w. Szwajcaria. 43 . kultury „B" z La Tcne.e. Ok. Londyn). schowaną w pochwie. 11. p. Rzymski legionista (po prawej). 9. Francja. 11 w.n. walczący krótkim mieczem. n.n.e. emaliowany. zdobionego mosiądzem. sądząc po charakterze ozdób. II połowa pierwszego stulecia n. VT w.n. 13.e. Wręczany jako nagroda za wybitno zasługi bojowe.Broń biała ręczna Wojownik grecki (po lewej). p.e.e. 10. Tego typu broni używano' również w antycznej Grecji. ze stalową głownią. Znaleziony w Aube. I w. Miecz żelazny z rękojeścią brązową. Miecz żelazny z rękojeścią drewnianą. Głownia miecza żelaznego. nadany za kampanię z 71 r. Jcdnosieczny tasak żelazny z Hiszpanii. Znaleziony w Mainz w Niemczech (British Museum.n. Pochodzi z Cumbrii. (Z kolekcji uzbrojenia rzymskiego wystawionej w oddziale National Museum ot Wales w Caerleon).e. p. p. Rzymski gladius (po prawej). II w. 14.e. Rękojeść nie zachowała się. uzbrojony w krótki miecz.

wykazały. zwłaszcza na północy kontynentu. Wąskie ostrze było bowiem najlepiej przystosowane do penetraqi słabych punktów wspomnianych typów zbroi. Z lat 400-450 n. a następnie zbroi płytowej. Żelazny miecz skandynawski. a do produkcji używano dobrych gatunkowo stali. mimo wysokiej rangi miecza.e. płaskie zbroczę. ze spłaszczoną łowicą rękojeści (tzw. Sztokholm). miały szeroką głownię przystosowaną wyłącznie do cięcia. którym poddano zachowane destrukty głowni. Rękojeść platerowano srebrem i nabijano ornamentem plecionkowo-zwierzęcym. a badania rentgenowskie. Saks. tak jak to widać na fragmencie Opony z Bayeux. Dania. 46 . 4. jednosieczna broń wikingów. 3. znaleziony w bagnach na terenie Danii. f 5. koło miejscowości Uppland. IX lub X w. zakrzywiony lub ścięty.e. Żelazo. Pokazany miecz został znaleziony w jeziorze. coraz powszechniejsze stały się głownie zwężane ku sztychowi. Niemiecki miecz z lat 1150-1200. wydatnym brzuścu. wykonywano je w najprostszych formach. z widocznymi resztkami pierwotnej świetności tego rodzaju broni.. Wiązało się to z coraz powszechniejszym stosowaniem zbroi. w Szwecji (Statens Historiska Museum. ok. Miecze średniowieczne (powyżej) 1. n. często z żelaza. orzech razylijski). zachowany z Katedrze w Durham.e. 2. Wiele mieczy skandynawskich czy germańskich miało niezwykle bogato zdobione rękojeści. 800 r. Bogato zdobione były jedynie głowice rękojeści. że miały one warstwową konstrukcję. Miecz o głowni przystosowanej do cięcia.e. Pod koniec Średniowiecza.. Miecze wczesnośredniowieczne (po prawej). Grzbiet głowni przy sztychu mógł być prosty. Była to broń o krótkiej jednosiecznej ciężkiej głowni. z X w. Obosieczna głownia miała szerokie. 6. Szeroki. n. jednosieczny tasak z lat 100-300 n. Miecz wikiński (po lewej). stosując miedź albo technikę niello.. miecz stał się jedną z najważniejszych broni. co pozwalało używać je do pchnięcia. Poczynając oa XII w. Miecz żelazny z brązową rękojeścią i okuciami pochwy. Znaleziony w Norwegii.Miecze średniowiecznej Europy W okresie wczesnego średniowiecza. początkowo kolczugi. Angielski tasak z lat 1260-70.

w kształcie ciężarka ( T l ) Bron biała ręczna Płyta nagrobna angielskiego rycerza. 1380 r. z silnie zwężającą się ku sztychowi głownią. 7. 8. Francuski miecz z końca XIV w. Miecz noszono bardzo nisko. Uzbrojony w miecz o głowni przystosowanej do pchnięcia. orzechowa. móc uchwycić ją obu dłońmi. trójkątna (T 1) 7. 11. Wykonano go w latach 1410-20. Pochodzenie nieznane.Kształty głowic (po lewej). Rękojeść z małym kabłączkiem osłaniającym palce. Miał on jakoby należeć do Henryka V. 9. z trójkątną głowicą rękojeści. Miecz z ok. Hiszpański miecz z końca XV w. dyskowa (G) 5. grzybkowa ( B I ) 2... Pokazano niektóre powszechnie występujące typy oraz ich współczesne nazwy. . znaleziony w Tamizie pod Londynem (Museum of London). Miecze wyważano montując na rękojeści ciężką głowicę. Średniowieczny miecz mający kształt krzyża. zmarłego w 1442 roku. przystosowaną tym samym do pchnięcia. (W nawiasach oznaczenia literowe klasyfikacji Oakeshotta) 1. Porównaj jego wymiary z jednoręcznym mieczem zachowanym w Opactwie Westminsterskim w Londynie. „rybi ogon" (V) 8. Miecz półtoraręczny z ok. Miecz półtoraręczny (po prawej). pokrywkowa 3. by w razie potrzeby.typowy sposób dla tej epoki. Pozwalało to na wzmocnienie uchwycenia broni. 1440 r. kolista (J) 6. 10. z ok. Broń tego typu miała dostatecznie długą rękojeść. Rękojeść z krzyżem i dwoma kabłączkami osłaniającymi przełożone przez niego palce.chrześcijanina (Z brązowej płyty nagrobnej Sir Simona de Pelbrigg w kościele Felbrigg w Norfolk). przez długi czas uznawany był za symbol rycerza . „orzech brazylijski" (B) 4. Czasem. na lewym biodrze . Włoski miecz z końca XIV w. króla Anglii. 1380 r. miecze te nazywano „bastardowymi".

4. ostrzona tylko na 1/3 długości.. z głownią o spłaszczonym romboidalnym przekroju. Koniec XVT w. co pozwalało na wygodne uchwycenie jej drugą dłonią. Szkocki miecz dwuręczny z poł. Niemiecki miecz półtoraręczny z lat 1540-80. Wprowadzane zmiany były głównie wynikiem postępującego zaniku uzbrojenia ochronnego. XVI w. zarówno jako broń bojowa jak i ceremonialna. ze. Niemiecki miecz dwuręczny o charakterze ceremonialnym. g Miecze dwu. Południowoniemiecki miecz półtoraroczny z pocz. wzdłuż jednej z krawędzi. 5. W tym samym okresie miecz jednoręczny zaczął szybko się zmieniać. z I poł. Rozbudowywano rękojeść zapewniającą dobrą osłonę dłoni. spiralną głowicą i zagiętymi ku dołowi krzyżami. 2. (Castle Museum. drugie ostrze ..na całej długości.Miecze renesansowe i późniejsze Wieki XVI i XVII przyniosły szereg zmian. XVI w. iłownia o kwadratowym prze­ kroju. pojawił się rapier. 3. Początkowo popularność zyskały miecze dwuręczne. 48 . Głownia płomienista. York). Półksiężycowaty występ w tego typu mieczach. Głownia. 6. bez ostrzonych krawędzi. XVI w. Zastawa (tj. W efekcie. Nazywany także Claymore. XVI w. (claidheamh mo'r). Niemiecki dwuręczny koncerz (broń ta służyła do przebijania ancerza). tępa część głowni) owinięta skórą. Niemiecki miecz dwuręczny z pocz.i półtoraręczne (powyżej) i. miat osłaniać dłoń trzymającą zastawę.

będącej sztyletem. Gustawa Wazy. 1556 r. straconego w 1649 r. którymi oznakowywano głownie. Sztokholm). 3. Wykonany w Niemczech ok. rodzaj broni używany zwłaszcza przez zaciężnych żołnierzy słowiańskich w służbie Republiki Weneckiej. 6. która to nazwa nawiązywała do ornamentu z cyzelowańvch główek ozdabiających kosz. 2. tworzący coś w rodzaju tarczki. York). 1583) sławnego miecznika włoskiego. Typ ten nazywano w Anglii morluaty. 1610 r.Bron biała ręczna Njsłynniejsze punce (po prawej). Szabla szwajcarska z poł. Wykształcony w pocz. z ok. 3. 7. straconego w 1649 r. 4. Pokazana tu punca jest późniejszą podróbką. wygrawerowanej na rękojeści żelaznej. 1640 r. York). rodzaj włoskiej broni białej z ok. Występowała również w znacznie krótszej odmianie. 1570 r. (Castle Museum. Angielski miecz z koszowym jelcem. (Castle Museum. Kalzoalger. . rodzaj „miecza miłosierdzia". Szpada angielska z ok. że miały one upamiętnić króla Anglii Karola I. 1500 r. Yiuk passawski" znak bwany początkowo w Passau. 5. rękojeścią. Nazwa szpady odnosi się do inskrypq'i. XVI w v miał jelec wygięty w kształcie litery „S".Imię i nazwisko Andrei Ferari (żyjącego w latach 1530 -ok. 2. Broń biała z XVI i XVII w. wspominającej króla Karola I. Charakterystyczny jelec koszowy. 1640 r. z tarczką pionową. Rapier króla Szweqi.. rodzaj miecza używanego przez niemieckich landskncchtów. Znaki te z biegiem czasu powszechnie były kopiowane. 7.Znak hiszpańskiej rodziny Sahagun z Toledo. Cinauedea. Ok. zwłaszcza przez rzemieślników z Solingen w Niemczech. XVII w. Uważa się. z zamkniętą rękojeścią o 3 kabłąkach. głownia obosieczna. z ok. (powyżej) 1. Schiavona. (Livrustkammarcn. .

Dzwon zdobiony ażurowaniem. 1530 r v zdo­ biona złotem. XVII w. tarczka ażurowana. 1620 r. Wykonano go ok. Madryt). była niezwykle bogata. Powszechnie stosowanym sposobem walki w XVI i pocz. nabijana srebrem. pojawiły się pierwsze egzemplarze szpady. ok. 1580 r. ok. 1650 r. 4. Powstało wiele stylów i szkół walki tą bronią. Po 1630 roku. lewaka do parowania ciosów przeciwnika. 50 . Części rękojeści (powyżej) a. (Real Armeria. Różnorodność oprawy. ok. Sztokholm).Rapiery i szpady Rapier. i... 2. obłąk boczny c. Szpadę noszono powszechnie po 1780 r. Włoska. z lat 1640-50. stąd nazwa.. 1620 r. pozosta­ jąc jedynie elementem ubioru ceremonialnego. znacznie lżejszej broni. Francuska. i. Trzymano go w lewej dłoni. jak rapier. Hiszpański rapier z rękojeścią dzwonową (po prawej). e. Żelazna. (Rysunek z podręcznika szer­ mierki wydanego. wąskiej głowni przezna­ czonej do pchnięcia pojawiła się w Europie ok. która stopniowo wyparła rapier. Typ ten nazywano l'appenheimer. krzyż g. Cyzelowana i złocona bez kabłąka. 6. Madryt). ok. 32) był często opra­ wiany identycznie. Sztych o przekroju romboidalnym. 3. Hiszpańska. z ok. kabłąk b. było uży­ cie tzw. w typie rękojeści dzwonowej. 5. Cyzelowanie i nabijanie innym metalem były dwiema podsta­ wowymi technikami stosowany­ mi do zdobienia tego typu broni. Stalowa z niezwykłą ilością bocznych obłęków. 1570 r. z krótkim zbroczem. broń biała o długiej.) Kękojeści rapierów (powyżej) 1. 1530 r. ricasso Szermierka rapierem i lewakiem (powyżej). stając się powoli istotnym elementem codziennego ubioru. Angielska. Rapier ten miał należeć do konkwistadora Francesco Pizzaro. Prawdopodobnie hiszpańska. wyrażającej się głównie kształ­ tem rękojeści. Dopiero potem zniknęła z życia codziennego. ( Livrustkammaren. w 1628 r. ośla podkowa (pas d'&ne) d. Lewak (str. (Museo Lazaro Galdiano. Prawdopodobnie niemiecka. Głownia obosieczna na zastawie. koszo­ wa. z którym tworzył parę. kabłąk boczny h. Pokazana broń była używana przez szwedzkiego króla Gustawa II Adolfa podczas tragicznej dla niego bitwy pod Lutzen w 1632 r.

Dla tego typu ceremonialnej broni charakterystyczne były stalowe ażurowane rękojeści. Rękojeść złocona i emaliowana. 2. początek XX w. Rękojeść złocona. który zazwyczaj w kunsztowny sposób zdobił je różnymi technikami. szmelcowana (Wallace Collection.Szpada stała się obowiązkowym Uzupełnieniem stroju zachodnioI europejskiego szlachcica (podobnie jak w Polsce szabla) w latach 1630-1780. . Szpada masońska z USA. Rękojeść wykonano we Francji w latach 1660-80. wręczona jednemu z brytyjskich oficerów. ale także jako broni do ćwiczeń i pojedynków. Angielska szpada z rękojeścią z masywnego srebra. 4. 1680 r. ze zbroczeni (a). Włoska szpada wykonana w Brescii. Później stosowano ją nadal na ograniczoną skalę: wyłącznie jako uzupełnienie ceremonialnego stroju dworskiego itp. Typ głowni silnie zwężającej się ku sztychowi. czasem nazywana „do poduszki". Profile poprzecznego przekroju głowni (powyżej). Głownia późniejsza. miały zwykle płaską.trwało to aż do XX wieku. Rękojeść wykonana w Danii. złocony brąz. szpady „do poduszki". 6. Dawały jednocześnie pole do popisu rzemieślnikowi. jak i tzw. jako nagroda za męstwo wykazane podczas oblężenia Seringpatam w 1789 r. 3. rękojeści rapierowych. wywodziła się w prostej linii z. obosieczną głownię. Szpada. Jednakże większość późniejszych głowni miała w przekroju poprzecznym trójkąt bez podstawy (b). Londyn). Na matowozłotym tle cyzelowany relief. ok. Pozwalało to uzyskiwać bardzo lekkie głownie o wystarczającej do pchnięcia sztywności. zdobiona ornamentem geometrycznym i liściastym. zwany Coliche marudę. głownia z Solingen w Niemczech. w typowej formie. zdobiona ornamentem symbolicznym (znaki masońskie). 1570 r. przedstawiający Neptuna. ok. Rękojeść klasycznej szpady (powyżej). Wczesne szpady. syreny i potwory morskie. Szpada. z tarczkami osłaniającymi przełożone przez krzyże palce dłoni. a w późniejszym okresie także polerowaną stal. 5. . Stosowano do ich wykonania masywne srebro. Angielska szpada dworska z ok. Rękojeść bez kabłąka. Tarczki miały chronić rękę szermierza. 1900 r. Używano jej nie tylko jako ozdoby czy symbolu stanowego. Szpady (powyżej) 1. Piękny egzemplarz szpady (po prawej).

Ujednolicenie szabel czy pałaszy wojskowych podyktowane było wieloma względami: począwszy od konieczności dopasowania wyglądu broni do noszonego munduru. tzw. a skończywszy na dążeniu do zapewnienia odpowiedniej jakości i ułatwieniu dostaw. Tego rodzaju broni używały pułki kirasjerów. Szwedzki pałasz ciężkiej kawalerii z 1/55 r. Brytyjska szpada oficera piechoty. tj. Choć w większości rodzajów wojsk. 1805-06). Szabla amerykańska. w wielu armiach świata. o głowni obosiecznej. Jeszcze dziś. 7. Niektóre z tych pałaszy miały głownię obosieczną. 5. wzór z 1786 r. Broń tę zwykle nazywano spadroon. Brytyjski pałasz kawaleryjski z rękojeścią Koszową wzorowaną na broni szkockiej. o głowni obosiecznej. Francuski pałasz.. długa broń biała egzystuje jako uzupełnienie munduru oficerskiego w szczególnie uroczystych okazjach. 1775 r. Stalowa rękojeść z kabłąkiem i tarczką w kształcie muszki. mosiężne. ok. 2.Era broni przepisowej zaczęła się w Zachodniej Europie w XVTIT w. z mosiężną rękojeścią koszową. Zwracają uwagę pionowe wąsy w miejscu połączenia rękojeści z głownią. 6. Przepisowa broń biała w różnych armiach Przepisowa długa broń biała (powyżej) 1. najcięższej jazdy francuskiej w czasach Napoleona. Duński pałasz kawaleryjski z 1734 r. Rękojeść zamknięta. ciężkiej kawalerii. Pokazano również pochwę z blachy stalowej (Castle Museum. to w kawalerii nadal uznawano je za podstawę uzbrojenia.. Kabłąk i krzyż. Austriacki pałasz ciężkiej kawalerii z 1/16 r. 52 . Model XIII roku Republiki (AN XIII. Tego typu broń była powszechnie używana przez obie strony walczące podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 3. York). szabla czy pałasz były bronią drugorzędną. z mosiężnym krzyżem i kabłąkiem. 4.

broń o starannie zaprojektowanej do pchnięcia głowni. Typowa broń do cięcia. Brytyjska szabla lekkiej kawalerii. wzór 1853. Charakterystyczna krótka głownia.. Pruska szabla lekkiej kawalerii z ok. 11.Szarżujący kawalerzy sta (po prawej). zwłaszcza te o mocno zakrzywionej głowni. jeszcze do wybuchu I wojny światowej. wzór 1804. w latach 1861-65. Przeznaczony głównie do cięcia. 14. W sławnej szarży Brygady lekkiej Kawalerii podczas wojny krymskiej w 1854 r. 9. Brytyjski pałasz kawalerii. 10. Tak trzymano broń białą jeśli jej głownia była prosta lub lekko zakrzywiona. Modelu tego używano jeszcze podczas wojny secesyjnej. 8. wzór 1908. Typowa rękojeść" zamknięta z bocznymi kabłąkami. Brytyjska szabla kawaleryjska. z potrójnym kabłąkiem i mosiężną rękojeścią. wzięły udział co najmniej dwa pułki wyposażone w ten typ szabli (zbiory prywatne). Dużą liczbę tych szabel wyprodukowano i użyto podczas wojen napoleońskich. rękojeść z kutego żelaza. Brytyjski pałasz ciężkiej kawalerii. używany jeszcze w czasie I wojny światowej. wzór 1796. 13. . Brytyjski tasak marynarki. Broń biała uznawana była za podstawowy rodzaj uzbrojenia kawalerii. ręka maksymalnie wyprostowana. wzoru 1796. sztych ku tyłowi. były przeznaczone do cięcia i zwykle trzymano je w górze. Amerykańska szabla dragońska wzór 1840. Głownię kompromisowo przystosowano zarówno do cięciajak i do kłucia. 12. nie miał zwężonego sztychu (pokazany tu sztych nazywa się przy grzbietowym). 1806 r. Zwraca uwagę sposób trzymania pałasza: sztych opuszczony lekko ku dołowi. Szable. kabłąk i jelec z blachy stalowej.

francuski tasak z 1831 r.. 2. ostrzono po obu stronach sztychu. Kształty inspirowane rzymskim gladiuscm. które w celu przystosowania do pchnięcia. Rosyjski tasak saperski z 1827 r. z płaską jednosieczna głownią i serduszkowatą tarczką jelca. wzór 1843. dla artylerii i saperów. Model 1816. sztych kończysty. przystosowanych do pchnięcia jak i na głowniach obosiecznych.sądząc po puncy . Kształty sztychu (po prawej) a. uzbrojony również w tasak noszony na osobnym pasie przez ramię. Wszystkie pokazane egzemplarze mają mosiężne rękojeści. 5. Hiszpańska maczeta. Grzbiet głowni z piłą.. c. umożliwiający pchnięcie. wzór 1751. Używany również w armii Królestwa Polskiego do 1831 r.p r z e z Samuela Harvey'a (Castle Museum. 6. Tasaki piechoty. wykonana . sztych symetryczny z wyraźną ością w osi symetrii. decentryczny albo „fałszywe ostrze" na jednosiecznych głowniach. Występuje zarówno na głowniach jednosiecznych. b. jednosieczne ostrze ma ścięty sztych. W wielu armiach żołnierze niektórych rodzajów wojsk. 1740 r. York). 1. saperzy. występuje na głowniach przeznaczonych wyłącznie do cięcia czy rąbania. Brytyjski tasak pionierów. Wśród żołnierzy nazywany szatkownicą. np. kończysty.umożliwiał cięcie drewna. Sztych przystosowany do kłucia. Jednosieczna głownia ze zbroczem. 4. Neoklasycystyczny w formie. rzez cały XVIII w. artylerzyści czy orkiestranci. E Tasaki wojskowe (po lewej i powyżej). 3. Brytyjski tasak piechoty. Francuski tasak piechoty tzw. otrzymywali tego rodzaju broń przez cały XIX w.Przepisowa broń biała w różnych armiach Francuski piechur (po prawej). Szerokie. wzór 1856. przygrzbietowy. nazywany brujuet. Pruski tasak piechoty z ok. obok głównego uzbrojenia jakim był gładkolufowy karabin skałkowy z bagnetem. pełniły rolę roni pomocniczej. 7. Grzbiet głowni uformowany w piłę o dwu rzędach zębów . 54 .

4. Taka broń. Złocona mosiężna rękojeść. piechoty Hihglanders (obecnie ok. 1900 r. podoficerów i żornierzy 42 pułku 5. z niewielkimi zmianami. związanego z pobożnością chrześcijańską: ucałowania na znak szacunku krzyżowego jelca średniowiecznego miecza. Edinburgh Castle). za szczególne osiągnięcia tarczka rękojeści cyzelowana (Scottish United Sendces. pułk nosi nazwę Black Watch). zdobiona złotem. trzon rękojeści i pochwa pokryte Piękne okazy broni białej. Szabla oficerska armii Paradna szabla i jej pochwa serbskiej. darowywane jako nagrody Głowica w kształcie głowy orła. głownia szmelcowana na błękitno. Szabla oficerska włoskich sił żołnierskiego. 1940 r. . Niklowana (po prawej). Szabla oficera konnej artylerii armii Cesarstwa Niemieckiego. Okucia niklowane. 2. 1940 r. uważanej za symbol zawodu 6. z ok. złocona. Rękojeści broni białej paradnej (powyżej) 1. Miecz oficerski Luftwaffe. Oficer (powyżej) salutujący przez uniesienie szabli tak" by jelec znalazł się na wysokości warg. Rękojeść mosiężna. używana jest do dziś. zawsze szaroniebieską skórą. Oficerski pałasz marynarki brytyjskiej. wzór 1827. 3. Zwyczaj ten wywodzi się jakoby z gestu. Francuska szpada generalska z okresu napoleońskiego. ok. w kształcie piór. 1910 r. od stuleci były powietrznych.Najczęstsze typy rękojeści (poprawej) A Zamknięta koszowa B Zamknięta półkoszowa C Zamknięta z kabłąkiem D Otwarta (karabelowa). z ok. Ofiarowana ppłk rękojeść o trzech kabłąkach Jamesowi Stirlingowi przez z orłem Królestwa Serbii.

do obrony czworoboków muszkieterskich (a).8 m długości. 350 r. Gizarma (wywodząca się z narzędzia do trzebienia Krzaków .. tuleja e. 1. Specjalną uwagę zwrócono na broń używaną przez piechotę w Europie w Średniowieczu i Renesansie oraz broń drzewcowa kawalerii (kopie i lance). wykonywano niezwykle ozdobnie. grot. gdyż pełniły funkcję ceremonialną.) W niniejszym przeglądzie nie będziemy zajmować się okazami broni długości mniejszej niż wzrost człowieka (b). Najliczniej reprezentowane są piki. glewie i partyzany. drzewcowa broń piechoty była najróżnorodniejsza i mogła służyć dopchnięcia.e. Glewia (rodzaj długiej jednosiecznej głowni typu tasak) 7.p. Berdysz 6. Prześledzimy różne sposoby użycia broni drzewcowej i omówimy wielość kształtów żeleźca. Widły bojowe 3. Podstawowe części broni drzewcowej (poniżej) a. Użyte nazewnictwo stosowane jest w odniesieniu do podobnej broni na całym świecie. Trójząb 4. 4. Macedońska Sarissa stanowiąca główną broń macedońskiej falangi osiągała podobne rozmiary (OK. Najważniejsze kształty głównych typów występujących w Europie.żeleźce jednosieczne) 8. tylec b . Kształtowała się ona w różnych epokach i rejonach. Jak widać. niektóre egzemplarze. Z tych powodów powstały liczne odmiany broni drzewcowej. Młot lucerneński . Miały one ok. rąbania. zaczepienia o przeciwnika i obalenia go na ziemie. Rozmiary (po lewej) Piki były najdłuższym rodzajem broni drzewcowej. Tuleja i grot (w najróżniejszych nieraz kształtach) tworzą razem żeleźce. Halabarda (połączenie topora. Często. 56 Kształty żeleźców broni drzewcowej (powyżej).n. Odnosi się to zwłaszcza do broni używanej w XVII w.Broń drzewcowa Łatwo zauważyć. wąs (zwykle drzewce okuwa się nimi dwustronnie) d. Piechur. Wiele z nich występowało w znacznie bardziej skomplikowanej formie. Włócznia 2. drzewce c. włóczni i haka) 9. ale widać również halabardy. z bronią drzewcowa może nawiązać walkę z kawalcrzystą czy utrzymać go w bezpiecznej odległości. Partyzana (szeroki grot rozsze­ rzający się u nasady w dwa haki) 5. że dodanie długiego drzewca do jakiejkolwiek broni białej daje użytkownikowi niewątpliwą przewagę: można bezpiecznie razić przeciwnika dysponującego krótszą bronią. a także do parowania ciosów. Starcie piechoty (powyżej). drzeworyt Hansa Burgkmaiera (1473-1532).

hoplici (2). (9). „jeża". Choć kopia najczęściej kojarzy się ze średniowiecznym czy renesansowym turniejem (7). (4). by sformować tzw. lanca. a w XVIII w. Również plemiona Indian Prerii w Ameryce Pin. Jej działanie wspomagała energia rozpędzonego konia z jezdźcem. powstała cała gama różnorodnych broni drzewcowych niezwykle pięknie zdobionych. Znacznie krótsza lanca była bronią lżejszej kawalerii. Zarzucono tym samvm wcześniej używane oszczepy. Halabarda (6) była najbardziej wszechstronną bronią drzewcowa XV i XVI stulecia. Kopia (po prawej). używane były przez polską i węgierską jazdę ciężką husarię (8). p. zaczęły używać lancy po udomowieniu konia. zabezpieczającego przed atakiem kawalerii. ułani) i przetrwała aż do wybuchu I wojny światowej. ciskając nimi w przeciwnika. ok.n. Poczynając od VII w. w okresie napoleońskim. ciężkozbrojna piechota grecka . zaczęła formować zwarty szyk falangi. którymi walczono w epoce homeryckiej.. uzbrojona w krótkie początkowo włócznie. pułków straży przedniej. głównie do ćwiczeń lub jako broni noszonej stale. jak i do pchnięcia czy rąbania.e. była groźną bronią orzewcową kawalerzysty. używano w szczególności w XVII w. trudny do przełamania. rozprzestrzeniła się po całej Europie (lansjcrzy. wykonywano z drążonego drewna. muszkieterzy mogli spokojnie nabijać broń. 1815 r. Używano go w średniowiecznej Europie. W renesansowe] Europie. W czasie szarży trzymano ją pod pachą. . była znana już w starożytności. Za osłoną pikinierów. służących funkcjom paradnym i ceremonialnym (3).tu pokazano podoficera piechoty brytyjskiej ze szpontonem. Lżejsze formy kopii. tzw. Długo jeszcze potem broń drzewcowa wyróżniała podoficerów i młodszych oficerów piechoty .Broń drzewcu w a piechoty i jej użycie (po prawej) Broń ta mogła pemić różnorodne funkcje. Kij. Pik (1). Za przykładem formacji polskich. zwany pałką lub palcatem (5) był najprostszym rodzajem broni drzewcowej. Można jej było użyć do ściągnięcia przeciwnika z konia..

z lat 1450-1550. Prawdopodobnie szwajcarska. Partyzana. Datowane na 1588 r. Partyzana . ozdobiona herbem Gustawa II Adolfa. Oszczep myśliwski. 13. XV w. 3. 7. króla Danii. Pika abordażowa marynarki hiszpańskiej. 9..Broń drzewcowa P Broń drzewcowa wywodząca się od włóczni 1. Niemcy. Assagai. Pika z ok. W tym okresie. Europa. Wczesna partyzana (Langdebeve).wczesna forma szpontonu. Włócznia sudańskich derwiszów z ok. z 1626 r. 10. 12. XVI w. gwardii pałacowej cesarza Ferdynanda I. Źeleźce ceremonialnego oszczepu (powyżej). 1880 r. tego rodzaju broń służyła już wyłącznie do polowań. Wyprodukowana w Niderlandach. 8. 1510 rok. XIX w. Niemcy lub zwajcaria. Wczesna partyzana ozdobiona herbem miasta Duivenoord. Szwedzka partyzana. Partyzana. Żeleźce o romboidalnym przekroju oprzecznym. prawdopodobnie XVl w. Żeleźce szwajcarskiej piki o liściastym grocie. z lat 1450-1550. drzewce bambusowe. XV w. Prawdopodobnie szwajcarska. XX w. 1700 r. 4. 2.. ok. Niderlandy. 6. włócznia Masajów z Afryki Wschodniej. ostrze w kształcie wolego języka. 14. 11.. Europa. 5. używana przez jednego z oficerów szwedzkich podczas bitwy pod Liit/en w 1632 r. albo celów paradnych (Kunsthistorisches Muscum. Wiedeń). Partyzana gwardii pałacowej Gustawa V. Spisa węgorzowa albo szydło. . króla Szwecji. 1670 r. 58 .

27. francuskie nazwy: ranseur. Piemont. 17. Złocona. Zdobiona czterema różnymi technikami: ażurowaniem. 1700 r. 1550 r. 1475 r. Broń w typie partyzany. Niemcy. XVIII w. 23. Lontownica. Mngari yari rodzaj japońskiej włóczni z zeleźcem o trzech ostrzach. Lontownica. ok. 59 . Europa Północna* koniec XVII w. Lata 1670-80. 22. Korseka. północno-zachodnie Włochy. 1590 r. Paradna partyzana (powyżej). Partyzana zdobiona herbami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa I itewskiego. Persja. Sri Lanka. 28. ok. trawieniem i złoceniami. ok. Szwajcaria. sepetum. 26. Włochy. 16. 1550 r. 25. Partyzana. cyzelowaniem. (Wallace Collection. 21. W razie potrzeby. można było się bronić wykorzystując grot. 19. (nr 20-22 . Włochy.na określenie tych typów broni spotyka się też terminy: spisa firuiska. angielskie: rawcon). Korseka. Londyn). Runka. 1500 r. Szponton podoficera angielskiego. Boczne ostrza stylizowane na zęby wystające z paszczy smoka. Koreański trójząb. Włócznia o trójzębnym żeleźcu. diauve souris. ok. ok. 1800 r. W bocznych wąsach mocowano wolno tlący się lont. 20. króla Francji.Broń biała ręczna 15. Korseka ze składanymi ostrzami bocznymi. 24. 18. ok. oficera gwardii przybocznej Ludwika XIV. Cejlońska partyzana (patistnanaya). Uniwersalne połączenie broni z przyrządem do odpalania armat. Wenecja 1565 r. Na żeleźcu przedstawiono postaci Heraklesa i Apolla. nazywana czasem „czeską włócznią uszatą".

mocno wypukłe os­ trze. nazwę „topór typu Jedburg". broń występowała powszechnie w Rosji. Topór bojowy z wykształconymi cechami halabardy. Berdysz (po lewej). 1475 r. Sztokholm). W tym kraju należy szukać początlćów tej broni i jej nazwy. Ok. żeleźce było mocowane do drewna w dwu punktach. Anglosascy bronioznawcy stosują do tego rodzaju broni. Charakterystyczna forma topora bojowego na długim drzewcu. Halabarda przybocznej gwardii bllektora Saskiego. Typ pokazany tutaj nazywany jest wuge. 3. Topór bojowy z dodatkowym hakiem. Pokazany egzemplarz pochodzi z końca XVI w. 5. . Rosyjskie berdysze miały zwykle bardzo długie. początek XVI w. Szwajcaria. Ok. służące jednocześnie jako podpór­ ka pod muszkiet i narzędzie). Halabarda. ok. Szkocki topór bojowy zwany Lochuber. ok. Halabarda. Żeleźce berdysza odznaczało się bardzo długim ostrzem. 1600 r. Używana zwłaszcza w Rosji (w czasach Jana I T Sobieskiego T piechota polska miała berdysze. 6. Szwajcaria. (Livrustkammaren. 1600 r. 8. Nazwę tę odnoszono do szeregu podobnych broni drzewcowych. 7. pochodzącej głównie ze Szkocji. 1600 r. 4. w swej najbardziej rozwiniętej formie. ok. Berdysz jest toporem osadzonym na długim drzewcu.. Tu berdysz rosyjski z początków XVIII w'. Szwajcaria. 1400 r. 2.Broń drzewcowa Berdysze i halabardy (po prawej) 1. Halabarda. który miał jakoby ułatwiać" wspinanie się na mury. Zwraca uwagę topór o podwójnie zakrzywionym ostrzu i niezwykle wydamy grot. Wczesne halabardy tego kształtu są obecnie nazywane „typem Sempach".

7. Odmiana halabardy. Z żeleźcem charakterystycznym dla gizarmy. Hiszpania. ok. Datowana na 1563 r. Młot lucerneński. zaprojektowanym przez Hansa Polheimera Młodszego (Kunsthistorisches Museum. z lat 1400-1450. pochodzącej z Półwyspu Iberyjskiego jest półksiężycowaty topór. 8. Brytyjska halabarda odoficcrska. Prawdopodobnie Francja. 9. Pokazany egzemplarz ma ażurowany topór i hak oraz niezwykle długi grot. XVI w. 2. w drugiej połowie XVII w. Żeleźce topora bojowego z wydatnym obuchem. Rodzaj młotka rycerskiego (nadziaka). Prawdopodobnie Francja. Halabarda. w której hak ma kształt obucha. 61 . 6. gwardii przybocznej cesarza Ferdynanda I. ok. 4. Wariant występujący rzadko. potem zastąpiono je szpontonami. ok. Zwraca uwagę tarczkowata osłona dłoni. Guards" (3 pułk Gwardii Pieszej). Halabarda. Europa. Halabarda wykonana w Arboga (Szwecja). 1650 r. Prawdopodobnie Szwajcaria. halabardy były w armii brytyjskiej oznaką stopnia. Szwajcaria lub Niemcy. Do 1792 roku. koniec XVII w. XVI w.Broń biała ręczna Halabarda paradna (poniżej). 5. Halabarda z grotem w kształcie głowni szabli. 1500 r. Dekorowana ornamentem trawionym. 1470 r. Odmiana halabardy. Włochy. ok. osadzonego na długim drzewcu. Wiedeń). C Topory i halabardy (po lewej) 1. Charakterystyczny dla tego typu broni. 1500 r. 3. opór nosi oznaczenie „3rd Regt.

XVI w. Prawdopodobnie szwajcarska. Włochy. Nazywana tam faudiard. 16. Urządzenie podobne do przedstawionego pod nr. garami. 1515 r. i w Powstaniu Styczniowym 1863-64. popularna broń drzewcowi. Gizarma. ok. Glewia. Buntu Momoutha. 16. 5. Widły bojowe. Urządzenie do chwytania i prowadzenia przestępców. Broń drzewcowa z Jawy (środkowa część wyspy). 10. tasaka do trzebienia krzewów. półksiężyc. 1685 r. Glewia. Pokazany egzemplarz z czasów tzw.Broń drzewcowa Glewic. Ok. 9. 13. japońska broń drzewcowa. Sodę. tu skomplikowana forma pochodząca z Włoch. Żeleźce w kształcie skróconej głowni miecza japońskiego. Paradna glewia straży Pałacu Dożów w Wenecji. 6. Widły bojowe. szyję lub u d o . Niemcy lub Szwajcaria. Sprężynujące ramiona pozwalały złapać przeciwnika za szyję. 2. Gizarma angielska. Broń tego typu we Francji nazywano coteau de breche. uniemożliwiał schwytanemu jakikolwiek ruch. 1600 r. 7. 1530 r. Gizarma. Połowa XVII w. 4. Zwykle należało do wyposażenia E straży miejskich. Rolnicza kosa okuta na sztorc . Żeleźce trawione. Zwykle związana z ruchami plebejskimi. 1500 r. 1450 r. ok. 1577 r. W Polsce na szeroką skalę użyta podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r. ok. owszechnie noszony w tym raju. 17. z monogramem cesarza Rudolfa 11. 11. Konstrukcja żeleica umożliwiała schwytanie przeciwnika za obszerny ubiór. okVi500 r. 14. 3. Francja. 1500 r. Anglia. Hiszpania. pocz. XV w. Anglia. Francja. 18. 12. Naginała. Augsburg. ok. groźnej broni. 62 . 15. Stąd też nazwa „chwytacz rękawów". Gizarma.rodzaj improwizowanej. grot żeleźca w kształcie nurka. XVI w. gizarmy i pozostała broń drzewcowa 1. Anglia. Weneq'a. broń drzewcowa o d w u grotach. 8. rodzaj japońskiej broni drzewcowej. Glewia. 1675 r. powstała /. Tzw. Konstrukq'a umożliwiała schwytanie człowieka za n p . Odmiana glewii z hakiem. Hak u podstawy. ok. ok. ok.

5. połączony był z cylindryczną tuleją wyposażoną w dwa krótkie wąsy. T. króla Anglii. Wydrążona drewniana kopia turniejowa. Wiązana z niemiecką zbroją turniejową z końca XV w. Lance stosowano jeszcze w wielu armiach biorących w udział w I wojnie światowej. 3. Kopia turniejowa.B r o ń biała ręczna Lansjer (powyżej). kanclowana dla zmniejszenia ciężaru. Wykonana jako rura stalowa o cienkich ściankach. temblak i uchwyt z rzemienia. zaopatrzona w charakterystyczną tarczkę żelazną osłaniającą dłoń. Grot stalowy. Grot romboidalny. mające chronić drzewce przed cięciami szabli. Drewniana kopia turniejowa. Uważano. Łączna długość pokazanej lancy wynosiła 2. 2. rotu hiszpańskiej lancy awaleryjskiej. Londyn). jednego z pułków armii indyjskiej. t Trawiona dekoracja (poniżej). Brytyjska lanca. 1916 r. fego typu kopie konstruowano z myślą o ich efektownym skruszeniu w momencie uderzenia o przeciwnika (Tower. < CC U 63 O < .5m (Museo de Artilleria. Stalowa lanca plemienia Mahratta z zachodnich i centralnych rejonów Indii. Kopie i lance (po lewej) 1. tworzył uchwyt dla dłoni. Proporczyk czerwono-biały. podczas szarży. drzewce jesionowe. w przekroju poprzecznym. należąca prawdopodobnie do Henryka VIII. XVIIT w. Silnie zwężony odcinek w tylnej części. Madryt). wzór 1885. Wiązana z niemiecką zbroją turniejową z początku XVI w. że w sprzyjających okolicznościach lance zapewniają przewagę nad przeciwnikiem. 4. wzór 1842.

będące w istocie rzeczy bardziej użytecznymi na co dzień nożami niż uniwersalnymi narzędziami. Bagnet nożowy. 64 . Głownia zakończona tuleją dopasowaną do zewnętrznej średnicy wylotowej części lufy. Czasem stosowano sprężynę. Głownia bagnetu nie mogła być osadzona nad lufą. Zwracano na to uwagę jeszcze w obecnym stuleciu. często miała stałe. Jednocześnie tuleja służyć mogła jako prymitywna rękojeść. Były to bagnety szpuntowe. jak i poniżej jej wylotu. o łącznej długości ok. bagnety zwykle miały sprężynę umożliwiającą błyskawiczne ich rozłożenie. Jedynym prostym rozwiązaniem. Głownia musiała być odsunięta od ścianki lufy na tyle. W rękojeści bagnetu wykonano zaczep (zwykle w postaci prowadnicy. 4. w tulei wykonano prowadnicę współpracującą z od­ powiednim występem na lufie (np. Wyglądały podobnie. w jelcu wykonuje się otwór dopasowany do wylotu lufy. oddziały pikinierów były niezbędne. Bagnet szpuntowy. Pierwsze wzmianki o bagnetach pochodzą z 1647 r. 3. zaszły jednak istotne zmiany w tym zakresie. Dopiero wprowadzenie broni odtylcowej poprawiło sytuację . Często. z Francji. Bagnet stały. muszką). gdyż posiadał dzięki niemu skuteczną broń drzewcową. Broń do obrony osobistej XVIII i XIX w. Większość armii wprowadziła krótkie bagnety typu nożowego. 30 cm. ponieważ tu znajdował się stempel do nabijania broni.. dającą się umocować do wylotowej części lufy broni palnej. Bagnet tulejowy. by móc swobodnie poruszać dłonią trzymającą stempel. blokowanej zatrzaskiem) współpracujący z odpowiednim występem na lufie.Bagnety Bagnet. składane bagnety. opiera się na sposobie osadzania ich na broni palnej (powyżej) 1. Garłacz (a) i krócica (b). Jedna z klasyfikacji bagnetów. Wynalazek bagnetu dawał muszkieterowi możliwość samoobrony. najczęściej zawiasem umożliwiającym składanie głowni pod lufę. Konstrukcyjnie związany (zwykle) z lufą broni. przez długi czas był wynikiem określonego sposobu ładowania broni odprzociowej. aby zapewnić skuteczną osłonę muszkieterom podczas ładowania broni. Wykluczone było umieszczenie go poniżej lufy. E Sposób mocowania bagnetu (po lewej). jak ten bagnet przedstawiony na XIX-wiecznej ilustraqi (powyżej). Ponieważ broń tę przeznaczano do samoobrony w nagłych sytuacjach.bagnet mógł mieć głownię położoną znacznie bliżej lufy. prosta głownia ze stożkowatą rękojeścią umożliwiającą wsunięcie jej w przewód lufy. dla lepszego zamocowania bagnetu. gdyż zasłaniałaby muszkę. Najwcześniejszy bagnet. umożliwiającą szybkie rozłożenie. był agnet tulejowy z charakterystycznie wygiętą u nasady głownią. Żołnierzy szkolono w używaniu bagnetów przeciw atakowi kawalerii. W ciągu XVII w. Dla lepszego zamoco­ wania. spełniającym wszystkie rzedstawione wymogi. ale także i piechocie przeciwnika. można najogólniej określić jako głownię. 2. to najczęstsze przykłady takich rozwiązań. Od czasów I wojny światowej. Jego pierwotną i najważniejszą rolą była zamiana muszkietu w rodzaj krótkiej piki.

Wykonuje się go zwykle jako wielofunkcyjny nóż . otrzymywało się krótką mackę.tasak do skałkowego karabinu gwintowanego Bakera. największym zagrożeniem dla piechura był nagły atak kawalerii.piła. dla oddziałów strzelców armii brytyjskiej. zwykle stosowano szyk dwuszeregowy. Bagnet . formacja od czoła najeżona była bagnetami. Głównym argumen­ tem przemawiającym za utrzyma­ niem współcześnie bagnetu jest jego uniwersalność. Rękojeść mosiężna. Bagnet . W efekcie. Przekonanie o wysokich walorach bagnetu jako broni przetrwało do XX w. mają jednak na celu w więk­ szym stopniu rozwój agresywności niz rzeczywiste przygotowanie do walki wręcz. 7. 2.in. tj. W czasach świetności bagnetu. d. Bagnety wielofunkcyjne 1. Bagnet w obronie. Atak na bagnety. w XVIII i XIX w. wzór M 1871. rosyjski bagnet do karabinka automaty­ cznego AK 47 (Kałasznikow). Pozwalało to żołnierzowi na poruszanie się po terenie zaminowanym. Bagnet nożowy. a więc tych rodzajów wojsk.narzędzie przydatne żołnierzowi w warunkach polowych. 5. Razem ze specjalnie zaprojektowaną pochwą.nożyce cio cięcia drutu. a tym samym umożliwiało skuteczną obronę. mający służyć do wyrąbywania ścieżek w dżungli. 6.macka saperska. c. umożliwia m. Niegdyś. Bagnet . Zaprojektowany do karabinka powtarzalnego Lee Enfield No 1. któraś ze stron. Niezwykła konstrukcja pozwalająca na okopywanie się. mogącej przemieszczać się na polu walki na tyle szybko. że nie starczało ' iż czasu na powtórne nabicie roni. 65 . Z tego właśnie względu. Erzez długi czas łączna długość arabinu z bagnetem wynosiła ok. a oba szeregi osłaniały się nawzajem podczas nabijania broni. Stosowanie takiej taktyki wymagało od własnych oddziałów znacznie lepszej dyscypliny niż w wojskach nieprzyjaciela. Bagnet . Pokazano bagnet US M7 do karabinka automatycznego Ml 6. Druga wersja bagnetu wprowadzonego w 1801 r. których żołnierze musieli dysponować skutecznym narzędziem umożliwiającym cięcie drewna lub faszyny. skuteczne przecinanie drutów kolczastych. Ćwiczenia we władaniu bagne­ tem. Zwykle. Wprowadzona w USA pod oznaczeniem US M 1873 do karabinu Spriengfield. Pierwotny sposób użycia. 3. pierwszej przepisowej broni odtylcowej armii amerykańskiej.maczeta. wprowadzono go w 1962 r. Bagnet . przy czym żołnierze pierwszego szeregu przyklękali. 4. Bagnet był istotną bronią podczas natarcia piechoty. potrzebnych do prac fortyfikacyjnych itp. nic wytrzymywała nerwowo i uciekała. Nawet i dziś karabinki automatyczne i pistolety maszynowe wyposaża się w bagne­ ty. Bagnet . w 1943 r. Australijski eksperymentalny bagnet. Po założeniu brytyjskiego bagnetu No 4 na trzonek łopatki. Zwykle przeznaczony dla saperów i artylerzystów. Prusy. Typ ten z założenia miał pełnić funkcję noża. Istnieją świadectwa. 2 m. że do zwarcia dochodziło niezmiernie rzadko. b.Broń biała ręczna £ Walka na bagnety (powyżej) a. co dawało piechurowi możliwość dosięgnięcia jeźdźca.łopatka.

1680 r. szczególnie w Hiszpanii. wprowadzony w 1692 r.. Myśliwski kordelas szpuntowy. Bagnet szpuntowy z muszelkowatą tarczką jelca. Podstawowymi jego w a d a m i była możliwość łatwego wypadnięcia z lufy lub przeciwnie: zaklinowanie się w niej. Mimo to. typowy przedstawiciel tego typu broni żołnierskiej w Końcu XVII w. o szerokiej i zwężającej się głowni. która mogła być w s u w a n a do lufy. Służył również do patroszenia i zdejmowania skóry z ubitej zwierzyny. 4. Szpuntowy bagnet. Założenie bagnetu wykluczało załadowanie czy oddanie strzału. Głownia płomienista. jako broń myśliwska przetrwał do XIX w. Angielski bagnet szpuntowy (poniżej). ok. 1670 r. żelazna. Głownia sygnowana „Carolus Rex Dei Gratia". 2. powszechnie stosowany w Hiszpanii do polowy XIX w.Bagnety szpuntowe Bagnety szpuntowe (po lewej) 1. stylizowanymi główkami w nełmach było dość powszechną praktyką w końcu XVII w. Bagnet szpuntowy o lekko zakrzywionej głowni i obustronnie ostrzonym sztychu.co odróżniało go od innych bagnetów szpuntowych. trzon rękojeści z kości słoniowej. Był to niezwykle istotny krok w dziejach bagnetu. 6. Stanowił formę przejściową rękojeść osadzano w d w u pierścieniach umocowanych u wylotu lufy. Szwedzki bagnet. Mógł być użyty jako ostatni środek obrony przed szarżującym dzikiem. Jego dhigość pozwalała na samodzielne użycie jako tasaka. Zdobienie głowicy rękojeści i jelca. 66 . ok. zaś blokadę stanowiła sprężyna widoczna w rękojeści . Bagnet szpuntowy z płaską głownią. 3. 5. Bagnet szpuntowy jest najwcześniejszą i zarazem najprostszą formą bagnetu: był to po prostu sztylet. ze stożkowatą rękojeścią. gdzie u ż y w a n o go jako ostatecznego środka obrony w polowaniach na dziki. okucia mosiężne. Anglia.

6. Czechosłowacki bagnet . Bagnet wsuwano w wyżłobienie łoża pod lufą pozostałe po stemplu niepotrzebnym już w broni odtylcowej (broń tę rzerabiano z odprzodowych apiszonówek). . Głownia. 2. tórej całkowita długość wynosiła 101 cm. typ 53. używanych w XVIII i XIX wv do obrony osobistej.składany od karabinka samopowtarzalnego M 1952. E Bagnety stałe to bagnety na trwałe połączone z bronią. Zwykle składane (lub rzadziej: wsuwane) wzdłuż lufy ku tyłowi. ZSRR. Osobliwością jest sposób składania głowni . do karabinka samopowtarzalnego SKS. W użyciu były również inne systemy łączenia jej z lufą. ale po bocznej ściance łoża. po złożeniu ku tyłowi.1 cm i różni się oa pierwowzoru jedynie szczegółami. mocowana do lufy zawiasem. Po rozłożeniu głownia blokowana była specjalnym występem pod lufą i sprężynującym zatrzaskiem. Bagnet do holenderskiego karabinka M 1826/30. była utrzymywana w tym położeniu dzięki zatrzaskowi. Teleskopowo chowany „wycior" do karabinu Spriengfield M 1884. Pokazano tu f łownie częściowo wysuniętą. Chiński składany bagnet. Jedna z wielu odmian głowni. 3. 1944. Głownia typu nożowego. Głownia o trójkątnym przekroju od typowego bagnetu tulejowego. 4. Często montowano je do krocie i garłaczy.. Chiński karabinek typ 56/1 (poniżej). 7. Wioski bagnet składany do karabinka Mannlicher Carcano 1891. Ma on głownię o długości 22. Bagnet od garłacza do samoobrony. Występują też w broni współczesnej. zwłaszcza w krajach b. 5. we Włoszech i Chinach. Japoński bagnet składany typ 44 z 1911 r. Jest to wierna kopia AK 47 z bagnetem wzorowanym na bagnecie do kbk Mosin wz. stosowany w karabinkach Arisaka.ku tyłowi.Bagnety stałe Broń b i a ł a r ę c z n a Bagnety stałe (po lewej) 1.

nazywanego przez żołnierzy Brown Bess. a później także blokadę. by dała się wsunąć na wylot lufy) miała wyciętą szczelinę na podstawę muszki. Miał charakterystycz­ ną głownię. głownia bagnetu znajdowała się po prawej stronie broni . Był to standardowy bagnet piechoty brytyjskiej w latach 1740-1840. od angielskiego karabinu skałkowego.Brytania. pozwa­ lało na zwiększenie użyteczności bagnetu. ramię e. Tuleja (będąca po prostu kawałkiem rury o tak dobranej wewnętrznej średnicy. 7. Jego odmiany stosowano jeszcze w II wojnie światowej.. tuleja b. zapobiegającą przypadkowemu zsunięciu się z lufy. głownia jednosieczna typu jataganowego.. Bagnet tulejowy do karabinka minerów i saperów wz. by tworzyły rękojeść. 3. W bagnety tego rodzaju zaopatrywano się indywidualnie. Bagnet tulejowy do karabinka saperów Kompanii Wschodnioindyjskiej. W.Nagant wz. 5. Przeznaczony był dla kawalerzystów. Mosiężną rękojeść zdejmowano przed założeniem bagnetu na broń.Bagnety tulejowe Bagnety tulejowe (po lewej) 1. Gdy nie był używany. Części bagnetu tulęj owego a. Ścianki tulei ukształtowano tak. z pochwą.pozwalało to na ruchy stemplem podczas nabijania broni. okuta mosiądzem. poniżej lufy. Nadzwyczaj długa głownia miała rekompensować niewielkie wymiary karabinka. 1891. 6. ponieważ pozwalał na strzelanie i ładowanie broni bez konieczności jego ściągania. Bagnet do karabinu powtarzal­ nego Mosin . Bagnet tulejowy był istotnym ulepszeniem pierwot­ nych bagnetów szpuntowych. W. Eksperymentalne połączenie głowni typu tasaka z piłą. 1865 r. 4. Brytania. bagnet noszono skierowany sztychem do tyłu. głownia Bagnet tulejowy (poniżej). Produkowany w latach 1845-53 dla potrzeb brytyjskich oddziałów w Indiach. 2. Po założeniu. a nawet i później. 1841. Bagnet do karabinka Egga z 1784 r. ok. Prancuski bagnet tulejowy do karabinka rewolwerowego systemu Perrina. tworzącą w przekroju krzyż równoramienny. kolanko d. Pochwa z twardej skóry. używany przez armię rosyjską i radziecką. Brytyjski bagnet dla oddziałów ochotniczych obrony terytorialnej z czasów wojen napoleońskich. szczelina c. 68 . Przed założeniem bagnetu na lufę należało ściągnąć z tulei widoczną rękojeść. Bagnet tulejowy do francuskiego karabinka M1837 i karabinu wałowego M1838 (nazwa francus­ ka: Baionette Sabre).

Anglia. g. Brytyjska konstrukcja z czasów II wojny światowej. Zaczep hanowerski. Duński wynalazek z 1794 r. tworząc głowicę rękojeści blol Lowaną zatrzaskiem . ostrze ząbkowane. Brytyjski bagnet Nr. Zaczep sprężynowy systemu Kyhla. do odtylcowego jednostrzałowego karabinu Spriengheld. z ok. zwężającej się ku sztychowi. obosiecznej głowni. Głownia płaska. Amerykański bagnet . Głownia płaska. i. Rodzaje tulei a. zakończona przy kolanku prymitywną tarczką. Amerykański bagnet tulejowy M 1872. Tuleja obracała się na osi o 180 stopni. by muszka weszła w odpowiednie wycięcie. 1840 r. c. Stosowany na ograniczoną skalę w oddziałach brytyjskich w Indiach. 3. którym ozdobiono tę broń. Wykonany z mosiądzu.. Tzw. h. 1700 r. blokując ją muszką. wskrzeszająca ideę tulei. RPA i innych krajach.łopatka M 1873. f. Do łoża umocowano sprężynujący hak. Stosowana np. e.pozwalało to używać bagnet jak zwykły nóż (było to unikalne rozwiązanie). wprowadzonego w tym właśnie roku. że nie było często kopiowane. Aby zdjąć bagnet. w karabinie angielskim Brown Bess. b. Myśliwski bagnet hiszpański z potowy XIX w. Typu tego używano w Anglii jeszcze w początku XVIII w. należało obrócić o 90 tylną część tulei. 5. 69 . We wczesnych bagnetach tuleiowych. Po nałożeniu tulei na lufę tak. Republice Irlandii. dziwne. bagnet Kompanii Wschodni oindyjskiej. Szczelinowa. Przeznaczony do karabinka powtarzalnego Enfield No. Tuleja ze sprężyną blokującą. konwojowanego przestępcę. Tuleja francuskiego bagnetu z pierścieniem blokującym. używany przez armię tego kraju przez 50 lat. Na lufie umieszczono dwa rygle współpracujące z odpowiednimi wycięciami tulei (na rysunku niewidoczne). Zwykłe rozwiązanie . co zapobiegało przypadkowemu odłączeniu bagnetu. Proste i skuteczne rozwiązanie. Sprężynujący zatrzask na głowni miał zapobiec nieprzewidzianemu wyrwaniu bagnetu z pochwy przez np.Broń biała ręczna Bagnety tulejowe (po lewej) 1. Po założeniu bagnetu na lufę należało przekręcić pierścień. Tuleja austriacka. od 1740 do 1840 r. 4 i pistoletu maszynowego Sten Mk 5. 2. Identyczne rozwiązanie jak wyżej. 7 z 1946 r. Tuleja ze śrubą dociskową. Zaskakiwał on na kołnierz tulei. Szwedzki bagnet z 1696 r. Podobnie wyglądały bagnety wszystkich niemal. ówczesnych karabinów. Prawdopodobnie angielski. ale z łatwiejszą do wykonania szczeliną spiralną. 7. d. Współczesny belgijski bagnet tulejowy do karabinu automatycznego FNFAL będącego podstawowym typem broni strzeleckiej w Holandii. tuleję zwijano z płaskownika pozwalało to na łatwe dopasowanie jej średnicy do różnych egzemplarzy broni. i. 4. Zwraca uwagę ryty ornament. Bagnet tulejowy o płaskiej. należało dwoma palcami unieść skrzydełka zaczepu pociągając jednocześnie za tuleję. W przekroju poprzecznym głownia trójkątna. Bagnet kłujący No 4. Bagnet policyjny. Bagnet ze zwijaną tuleją.pełna tuleja z wyciętą szczeliną. 6.

Wyprodukowano niewielkie jego ilości. Zrozumiałe. 1871 r. wzór 1859. Zwykle. Zastosowano tu inne niż zwykle. 3. Niemiecki bagnet M 84/98 (poniżej). że próbowano stworzyć bardziej uniwersalną odmianę tasaka. był produkowany w dużych ilościach. wzorem „rybiej łuski". Bagnet F. Większość współczesnych bagnetów jest typu nożowego. mogące dobrze spełniać rolę tasaka. został przystosowany do osadzania na lufie karabinu. 6. do karabinka Enfield w wersji Short Naval (skrócona wersja odprzodowego Enfielda 1853). Bagnet . była ona jednak zbyt ciężka jako bagnet. Lekki i skuteczny w użyciu. Rękojeść stalowa. Zaprojektowano je z zamiarem spełniania funkcji użytecznego dla żołnierza narzędzia. jego drugie ramię mogło pemić funkcję haka. tasaki. żołnierze powszechnie uzbrajani byli dodatkowo w tzw. Jednakże bagnety o dużych głowniach. Pozwalało to na swobodne manipulowanie stemplem podczas nabijania broni. Grzbiet głowni z piłą. Bagnet marynarki USA M 1870. okładziny czernione. 4. Bagnety nożowe miały w pełni wykształconą rękojeść. W. W XVIII w. Brytania. rozwiązanie: zaczep w postaci poziomego pręta umieszczonego nad rękojeścią. Pokazano również pochwę ze stalowej blachy. osiągano to za pomocą prowadnicy z zatrzaskową blokadą w głowicy rękojeści i pierścienia wykonanego w jelcu. w praktyce okazały się zbyt duże i ciężkie jako bagnety. umożliwiającą noszenie bagnetu na pasie. do odtylcowegojednostrzałowego karabinu Chassepot. 1788/1801. Przeznaczony do odtylcowego.halabarda. z założoną nań skórzaną żabką. Jataganowy kształt głowni jest reminiscencją wcześniejszych bagnetów do karabinów odprzodowych. 7. zarówno armia cesarska jak i Wehrmacht. jednostrzałowego karabinu Martini . Głownia płomienista. Rękojeść mosiężna. . W tego typu bagnety wyposażone były niemieckie siły zbrojne. W niektórych krajach używany do dziś. 5. pierwszy model. Pokazany tutaj tasak.Henry.lcho (nazwa od nazwiska projektodawcy). drugi model. Francuski bagnet M 1866. Duński bagnet . Kształt głowni nawiązuje do głowni kukfi. Głowica rękojeści mosiężna. charakterystycznym dla bagnetów amerykańskich i hiszpańskich.Bagnety nożowe Bagnety nożowe (po lewej) 1. jelec zakończony półksiężycowatym toporem. Trzon rękojeści mosiężny. do hiszpańskiego karabinka M 1857. do karabinu odtylcowego z magazynkiem rurowym Grass. okładziny drewniane. 2. Bagnet francuski M 1874. Rękojeść stalowa / czernionymi okładzinami.tasak wz. Proćlukowany w latach 1914-45. Brytyjski tasak marynarski. moletowany. Jej konstrukcja pozwalała na osadzenie bagnetu u wylotu lufy.

do karabinu'powtarzalnego Lee . w pełni odpowiadający nowoczesnym kryteriom. z ostrzem zwróconym ku dołowi. współpracującą z odpowiednio ukształtowanym zaczepem (b). 4. Brytanii. Dodatkowo wzmacniano połączenie wykonując pierścień w jelcu . Zatrzask. Większość egzemplarzy nie miała zaczepów do osadzania na karabinie. Po zdjęciu z karabinka. Pokazano kilka charakterystycznych rozwiązań. 3.Metford.bagnet do kb Mauser 98. Niemiecki bagnet M 189 zwykle nazywany „nożem rzeźnickim' ze względu na kształt głowni. Powszechnie używany do karabinów Mauser 1898. Duże ilości pierwszego modelu tego bagnetu są nadal używane. 1940 r. Mosiężna rękojeść miała wyfrezowaną podłuż­ ną szczelinę (a). Całość wykonana ze stali. b. ze sprężyną spiralną. 4. konieczność dostępu' do stempla wymusiła mocowanie bagnetu po prawej stronie broni.Niemiecki bagnet policyjny. Ostrze obosieczne. Pokazano wersję saperską Z piłą na grzbiecie. 2. 71 £ ^ O ^ @ (powyżej) a. Niemiecki karabin Mauser 98. Sprzedawano go tylko komercyjnie. Karabinek Mauser . . Nie był oficjalnie wprowadzony. Okładziny z rogu jelenia z nałożoną niklowaną miniaturą godła policyjnego.. umieszczono w głowicy rękojeści bagnetu. e.4).nfield. współpracującą z odpowiednio ukształtowanym zaczepem szyno­ wym na lufie czy łożu. Był to pierwszy bagnet nożowy. zaczep szynowy g. 8. ale dość powszech­ nie go używano. głownia daje się złożyć. Zrezygnowano z niego w 1913 r. do karabinka automatycznego AK 60 (Valmet). Karabin gwintowany Bakera. Rękojeść była schow­ kiem na uniwersalny przybornik przypominający scyzoryk (7 b). ok. Wielka Brytania 1800 r. Bagnet nożowy do karabinka automatycznego AR 10. c.Broń biała ręczna Bagnety nożowe (po lewo) 1. Brytyjski bagnet wz. 6. Wielka Brytania. podczas I wojny światowej. głowica Części b) i c) tworzą całość krzyża (jelca). w postaci płaskiego pręta umocowanego na stałe do luf)'. Sposoby mocowania bagnetów nożowych (po lewej) Stosowano głównie dwie metody: prowadnicę ze sprężynującym za­ trzaskiem w głowicy rękojeści (1. 5. nabywając pry­ watnie. 3. W broni odtylcowej bagnet mógł być mocowany poniżej lufy. Okładziny rękojeści z tworzywa sztucznego. Zwraca uwagę haczykowato wygięty jelec przeznaczony do wychwytywania głowni bagnetów przeciwnika. Fiński bagnet M 1960. Niemiecki nóż okopowy . d. firmy Armalite. wprowadzony w Wlk. 1914 i 1917. Części rękojeści bagnetu głownia pierścień jelca jelec okładziny rękojeści zatrzask sprężynowy (tu z płaską sprężyną) i. Po założeniu bagnet znajdował się po prawej stronie karabinu. 2. Był noszony jako przepisowa część munduru służbowego. 1888 r. Stosowany na ograniczoną skalę przez armie brytyjską i amerykańską.obejmował on wylot lufy (3. 7a. Podobnie jak w przy­ kładzie nr 1.Enfield wz. Połączenie wzmacniał zatrzask w postaci płaskiej sprężyny (c). III Rzesza. Odprzodowy karabinek gwinto­ wany F. Bagnet brytyjski M 1888 Mk 2.2). Radziecki bagnet nożowy do karabinka automatycznego Kałasz­ nikowa (AK 47). 1. od 1850 roku. zaskakujący za hak zaczepu (d). przycisk zatrzasku n. 1907 do kbk Lee Enneld. blisko jej ścianek.

Podrozdział obejmuje przedmioty służące do wzmocnienia skuteczności ciosu pięści lub ręki ludzkiej. "Pistolet Apacza". naśladujących obrażenia zadane przez dzikie zwierzęta. 4. Wzmocnienie skuteczności ciosu pięści. mogące służyć jako broń. Indyjska broń do odbijania ciosów. łączącą głownię noża. indyjski kastet kościany. 8. to idea wywodząca się. znalezisko z jednego z pól bitewnych wojny secesyjnej 1861-65. Zaostrzone końce rogów mogły służyć do zadawania przeciwnikowi ciosów. trzymana w lewej ręce. 29). Urządzenia wzmacniające skuteczność ciosu (po lewej) 1. rodzaj broni indyjskiej. Często używana jako uzupełnienie szabli i miecza. 3. co najmniej ze starożytnego Rzymu. „tygrysie pazury . przedstawiającej odpoczywającego pięściarza (powyżej). 6. Madu (po prawej). toczących się na pierwszej linii frontu. gdzie boks był popularnym sportem. Tak nazywano w handlu dziewiętnastowieczną broń kombinowaną. 5. Jedna z licznych odmian sztyletu katar (por. składająca się z rogów antylopy z tarczą osłaniającą dłoń.Varia Pokazano tu przedmioty. Kastet . a nie mieszczące się w przyjętej klasyfikaq'i. Współczesny francuski kastet metalowy. Bagh nakh.nóż okopowy. Rękawica żelazna. pochodząca ze średniowiecznej zbroi. 7. Indyjska broń o pięciu ostrzach. 2. By ułatwić poderżnięcie gardła schwytanego od tyłu przeciwnika (najczęściej zaskoczonego wartownika) głownię ostrzono do samej rękojeści. Wykonany z przeznaczeniem do walk wręcz. str. g d y tylko nadarzała się do tego sposobność. aż po urządzenia skonstruowane z myślą o parowaniu ciosów. Skonstruowana jako narzędzie do zadawania ran. jak można sądzić po rzeźbie. 72 . USA. Wiele spośród tych ostatnich mogło być używane również ofensywnie. Hora. kastet i mały rewolwer. Kastet odlany z ołowiu.

Japońska bron do odbijania cios6w. może być łańcuch od roweru czy motocykla. 3.'Używano jej do parowania ciosów miecza. Kan sin ke. zaostrzony na obu końcach z półksiężycowatym żeleźcem. lub przy okazji stają się bronią. Japonia (por.32 . Jittei. osłaniającym uchwyt. Miał być trzymany lewą ręką. str.Broń biała ręczna Kusarigatna (po prawej). nazwa oznacza mniej więcej „łamacz hełmów". 2. B. jak i zadawania ciosów kulą lub dziobem nadziaka. Choć pokazane przedmioty nie nadają się do zastosowania jako broń wojskowa. nahajki. ewentualnie mógł służyć do łamania głowni.str. chińska broń w kształcie łańcucha. 20) z przymocowaną n łańcuchu kulą. Okrągły pręt żelazny.„łamacz głowni"). Japonia. jako improwizowana broń w nagłych sytuacjach. używany w bijatykach gangów młodzieżowych w USA (por. Broń do parowania ciosów (po lewej) 1. parowano nim ciosy przeciwnika. łańcuchy A. Chiny. jest nieskończenie wiele. Pejcze. to jednak często używane są. Turecka nahajka z rękojeścią z masywnego pozłacanego srebra. prosta pałka stalowa 7 rękojeścią. Hachiwara. które w potrzebie. 73 z < o: < © . Jednym z charakterystycznych przykładów z naszych czasów.. (powyżej) Broń improwizowana (po prawej) Przedmiotów. z Kon sin ke). składająca się z nadziaka (por.

oręż ta może być przydatną bronią. Irlandia Północna. to skuteczne ich użycie wymaga jednak zręczności i siły fizycznej. których rozwój zastosowań doprowadził do wykształcenia się prostej broni ręcznej. 1972 r. którzy osiągnęli tę zręczność dzięki systematycznemu treningowi. Nie posiadają one urządzeń umożliwiających wystrzał. n p . Świadczy o tym skuteczność aborygenów podczas polowań za pomocą bumerangów. W wielu przypadkach. . Niektóre przyrządy. Kamień nadal jest używany jako najprostszy rodzaj broni rzutowej. proce. W rękach ludzi. I 74 Grad kamieni (po prawej). ponieważ one . gdyż energia napędowa pochodzi zawsze z mięśni użytkownika. oszczepy. znacznie zwiększają rozmach i skuteczność działania.nie kumulują energii napędowej.Rozdział drugi POCISKI MIOTANE RĘCZNIE Przedmioty. Chociaż pociski miotane ręcznie cechują się prostą budową. rozwój ten przebiegał niezależnie. wyposażone w proste przyrządy.w odróżnieniu od łuków czy prochu strzelniczego . n p . zostaną omówione w tym rozdziale. Historia tej broni wywodzi się z prymitywnego kija lub kamienia. nadające się do rzucania ręką. Mogą o n e jedynie wzmacniać tę energię. Pociski miotane ręcznie. nadają się idealnie do wykorzystania jako broń prosta.

.

Specjalny. Sznur z uchwytem. Zasada działania dźwigni wykorzystana jest w procy drzewcowej (np. 76 . szuriken). działa jak dźwignia. Sznur lub rzemień zwiększa siłę rzutu pocisku. opływowy przekrój poprzeczny pocisku zmniejsza opór powietrza podczas lotu (np. Środki pomocnicze. Obrońcy zrzucali z wież i murów na oblegających kamienie. 77). dźwignia wzmacnia skuteczność rzutu maczugi z masywną głowicą. to pozwala na miotanie niewielkich i płaskich kamieni (w ten sposób. B. Pętla rzemienna na oszczepie. zwiększające skuteczność i zasięg pocisków miotanych ręcznie.Wsparcie rzutu W podrozdziale tym przedstawiono środki pomocnicze. Mogą one stanowić integralną cześć samych pocisków. Wykorzystanie specjalnych narzędzi jako procy (po prawej) A. Omówione zostaną także przedmioty oddzielające się od pocisku. bądź zawdzięczać tę funkcję swojemu kształtowi.jak pokazuje to scena z oblężenia. C. E. Wykorzystuje się jako dźwignię do miotania kamieni. zwiększając rozmach i zasięg miotania (np. 5. Wykorzystanie siły ciążenia (po lewej) Najprostszym sposobem zwiększającym skuteczność pocisku jest wykorzystanie naturalnej siły ciążenia . Proca oszczepowa. W tym przypadku. rzymski amentum). średniowieczny fustibal). australijska woomera). Inne. zdolne do ponownego ich wykorzystania. przed wykonaniem rzutu (np. poprzez wprowadzenie go w ruch obrotowy. Jeśli drzew­ ce jest w środku wydrążone. Kij lub drąg przedłuża ramię rzutu i działa jak dźwignia. 3. bumerang). części pocisku (po prawej) 1. Korzystna aerodynamicznie forma przekroju poprzecznego zwiększa zasięg działania (np. w momencie wyrzutu (np. Inkowie obrzucali kamieniami hiszpańskich konkwistadorów). czakram. pierścień miotający. wzmacnia działanie dźwigni na ręce oszczepnika. D. luźno przymocowany do drzewca działa jako dźwignia. 4. 2. Wgłębienie wydrążone u nasady drzewca do umieszczenia kamienia. Proca umożliwia uzyskanie większej energii kinetycznej przez pocisk jeszcze przed jego rzutem (patrz str. bola). ważniejsze środki pomocnicze zostaną wyczerpująco omówione w dalszej części encyklopedii. przedstawiona w średniowiecznym rękopisie.

p. Proca drze w co w a czyli fustibal (po prawej). Proca sznurowa.n. w dwóch kolorach z Mongolii. c. Jeden z tysięcy krzemieni morskich. Wykorzystywano ją do późnego Średniowiecza. Przedstawiamy kilka rodzajów proc i autentycznych pocisków. pocisk ołowiany z symbolem kotwicy. starogrecki pocisk ołowiany z wyrytym napisem „weź to (Muzeum Brytyjskie. pocisk jak w a.n. Egipcjanie prawdopodobnie nie stosowali proc. Anglia. Egipt. Proce znane są we wszystkich częściach świata. pochodzący z Memphis. . Następnie wkładał pocisk do kieszeni procy. 4. 77 . cieszyła się dużym powodzeniem w średniowiecznej europie i była wprawiana w ruch tak jak zwyczajna proca (według ilustracji z ówczesnego rękopisu).z symbolem gwiazdy. Użycie jej zostało rozpowszechnione w epoce kamienia w Europie i na Bliskim Wschodzie. Proca sznurowa. Prawdopodobnie pozostałość po oblężeniu Asyryjczyków w 171 r. Proca skórzana z Erytrei. Proce (po lewej) 1. Podczas miotania wykonywał procą dwa lub trzy koła (najczęściej wokół głowy) i w odpowiednim momencie puszczał jej wolny koniec. koniec XIX w. zgromadzonych przez obrońców celtyckich w 44 r. Pocisk leciał do celu dzięki sile odśrodkowej (b). pocisk kamienny z zamku w Maiden. Afryka Wschodnia.e. Londyn). 2. 3. ze starożytnego Egiptu (brak końcówki)..e. Procarz zawijał pętlę wokół palca i przytrzymywał końce kciukiem (a).. Prawdopodobnie należała do żołnierza zaciężnego lub była zdobyczą wojenną. Proca pleciona z Hawajów. zwiększającym zasięg rzutu kamieniem. d. podczas szturmu Rzymian. p. b. Pociski procowe w skali 1:1 (po prawej) a. XVIII w.Proce Proca jest najprostszym i prawdopodobnie najlepszym środkiem. Procarze asyryjscy na płaskorzeźbie / Niniwy (po prawej) Pociski m i o t a n e ręcznie Użycie procy (po lewej).

Maczuga z twardego drewna używana przez mieszkańców wysp Fidżi.Maczugi miotane Większość maczug nadaje się również do miotania. mieszkańca Australii PółnocnoWschodniej. W tym podrozdziale. Wyrzeźbione zęby wokół głowicy zwiększały efekt uderzenia. 3. leżącej na północno-zachodnim wybrzeżu Australii. Maczugi z drewna (powyżej) 1. jeśli porówna się jej działanie z nieobrobionym Kamieniem? Główne zalety maczugi tkwią w jej wielostronnym zastosowaniu. Yictoria. Należy postawić pytanie. maczuga z twardego drewna z okrągłą głowicą. a także na wojnach. Australia. 2. 4. przedstawiamy maczugi specjalnie przystosowane do tego celu. Maczuga drewniana (po prawej). Maczuga aborvgeńska. jako broni obuchowej i miotanej. Australia. 5. 78 . Wisa. czy uzasadniony jest wysiłek włożony w wykonanie dobrej maczugi. Efekt uderzenia maczugi z masywną głowicą ulega zwiększeniu dzięki zastosowaniu długiej rękojeści. Victoria. Laska aborygeńska z owiniętym trzonkiem. Londyn). Myśliwy ze starożytnego Egiptu. polujący z lekką laską na ptaki (malowidło ścienne z jednego z grobowców). Maczuga mieszkańca wyspy Melville. f Drewnianych pałek używano podczas polowań na ptaki i małe zwierzęta. W czasie lotu maczuga kieruje się czołem łowicy do przodu (Muzeum tnograficzne. wykorzystywana przez Zulusów jako broń miotana.

rzucający bumerang bojowy z „dziobem". Londyn). 79 . prostymi i skośnymi. Wszystkie bumerangi bojowe. Bumerang z białym wzorem na czerwonym tle z Queensland.Bumerangi Bumerang jest kijem. z okolic Brisbane na wschodnim wybrzeżu Australii. z okolic Victorii. któremu nadaje się odpowiedni kształt aerodynamiczny w celu zwiększenia donośnosci. nie powracające po rzucie do rzucającego. Przedstawiamy tu bumerangi myśliwskie i bojowe. Ich ostre krawędzie ranią lub ogłuszają ofiarę. obracając się jednocześnie wokół własnej osi. z okolic Carnarvon w Australii Zachodniej. Bumerangami. Bumerang silnie zakrzywiony z gładką powierzchnią. z płytkimi rowkami bocznymi. Aborygen (powyżej). 2. Bumerang mały. Pociski m i o t a n e ręcznie Bumerang bojowy (poniżej). określa się także podobną broń myśliwską w innych regionach świata. 3. nawet jeśli nie trafią w cel. z nie obrobioną powierzchnią. z głęboko wciętymi liniami falistymi. 4. Wykonany z twardego drewna. w czasie lotu poruszają się ruchem prostolinijnym. (Muzeum Człowieka. Nazwa pochodzi z języka aborygenów w dzisiejszej Nowej Południowej Walii.„dziób". Bumerangi bojowe aborygenów (powyżej) 1. Bumerang . Nie powracają one do rzucającego.

Żelazny tomahawk plemienia Siuksów. we wschodniej Francji i południowo-zachodnich Niemczech. 8. Francisco (po prawej). Łączy siekierę z fajką. Plemię to osiedliło się w V i VI wieku.. określanych często mianem topora bądź noża i nie podobnych do innej znanej broni. XVIII lub początek XIX w. Tomahawk fajkowy. Tomahawk pochodzenia europejskiego z indiańskim wzorem ozdobnym. Fundort. Mały czakram z XIX w. wyspa Wight u południowych wybrzeży Anglii (Muzeum Brytyjskie.Topory i żeleźce W dziedzinie żeleźców i toporów istnieje wiele typów. 7. 5. 12. pochodzi z Afryki Zachodniej i Centralnej. Francisca z V lub VT w. 11. 2. Czakram (chakram). XIX w. uzbrojony w miecz. region Darfur. 4. Jednak powyższy egzemplarz francisa został znaleziony w hrabstwie Kent (Muzeum'Brytyjskie. Najbogatszy zestaw żeleźców. Londyn). 10. 80 . Żeleźce z Konga. 6. Londyn). 9. Żeleźce w kształcie głowy ptaka plemion Kota i Fang z Gabonu. typu „szponton". Siekiery i żeleźce (po prawej) 1. oszczep i franciscę. Wojownik frankoński (po lewej). Żeleźce z południowo-wschodniej Nigerii. Tomahawk mikowy z żeleźcem żelaznym. siekiera żelazna Franków. Żeleźce z terenów Afryki Centralnej. pierścień miotany Sikhów z Pendżabu w Indiach północno-zachodnich. Określenie pochodzi od zeleźca o tym samym kształcie. 3. wyrabiany w Anglii na handel z Indianami północnoamerykańskimi. Żeleźce z Sudanu. określanych jako typ kipinga.

Czakram (powyżej). Londyn).Pociski miotane ręcznie Żeleźce stalowe (po prawej). to cienki. Większe czakramy miotano podobnie jak dysk. 81 . o wyszukanych formach. ostry pierścień stalowy . wykonany był ze stali zdobionej blaszkami złota (Kolekcja Wallacc'a. był bardzo rozpowszechniony w Afryce. Posiada wklęsłe ostrza i rękojeść owiniętą w skórę. wprowadzając go w ruch wirujący wokół kciuka (po lewej).w przeszłości typowa broń Sikhów. Podczas lotu obraca się wokół środka ciężkości i zawsze uderza w cel ostrzem. Przedstawiony tu pierścień miotany z XIX w. plemienia Bwaka w Afryce Centralnej. Sikhowie prawdopodobnie rzucali czakramem. Nóż z kilkoma ostrzami do rzucania..

z polerowanym drzewcem. z I w. przedstawiającej wojownika etruskiego (po prawej). pochodzący z Wysp Salomona. / długim żelaznym grotem. Londyn). Oszczep z haczykowatym grotem z kości. g 82 .W skład tej grupy wchodzi broń miotana z długim drzewcem i grotem. koniec XIX wieku. Jednoczęściowy oszczep drewniany z Hawajów. z haczykami na żelaznym żeleźcu. 8. Oszczep 7 wyrzeźbionym i dziurkowanym grotem drewnianym z Wysp Salomona. Występują znaczne różnice (powyżej). pji. W związku z tym oszczepnicy . LSroń zdobyta podczas bitwy w 1779 r. Kształt i czynności są możliwie proste. Ponadto. Afryka Południowa. 6. określane są jako włócznie bądź dziryty. oszczepnicy mogą nosić ze sobą kilka oszczepów. mające ok.e.ciężkiej dzidy legionisty. długie drzewce gwarantuje. posiadali dodatkową broń do prowadzenia walki wręcz . z żeleźcem żelaznym. Oszczepy Największa wada oszczepu tkwi w tym. w której zginął kpt. Dodatkowa masa drzewca zwiększa energię kinetyczną podczas uderzenia. Naczęściej przewyższają one użytkownika (a).. że po oddaniu rzutu znajduje się on u przeciwnika i tym samym niedostępny jest dla oszczepnika (przynajmniej przez pewien czas).jak widzimy na statuetce z brązu. Najważniejszym przedstawicielem jest oszczep. w długości oszczepów. 5. 4. Oszczep plemienia Mobuttu w Zairze. ale są także krótsze rodzaje (b). Rekonstrukcja rzymskiego pilum . 2.tarcze i puginały. Oszczep Zulusa. Oszczep z rozszczepionym żelaznym żeleźcem używany rzez Bengalczyków z Assamu. 3. 7. •rzewce przyozdabiano farbowanymi włosami. Prosty oszczep jednoczęściowy z Australii Zachodniej. Krótkie dzidy. że broń uderza w cel ostrym grotem. 30 cm długości. Oszczepy (po prawej) 1. Cook (Muzeum Człowieka.

uchi-ne. Anglia. procarz chwyta koniec procy i podciąga tylec oszczepu na małym haku. Użycie procy oszczepowej (po prawej) a. 2. Europa. 6. Azji. dziryt turecki. krótka dzida. okres późnego neolitu. Fundort. nakładany. Francja. Krótkie dzidy (na prawo) a. 3.nageyari. znane były w całej Ameryce. pochodzi z Francji. b.Pociski m i o t a n e ręcznie Groty oszczepów (po prawej). z kutej miedzi. Przykłady stosowania różnorodnych materiałów i sposobów mocowań grotów: 1. Krzemień . 2. Grot kamienny. Grot odlewany z brązu z tuleją i uszami. służącymi prawdopodobnie do mocowania na drzewcu.kolec osadzany na rozpołowionym końcu drzewca. Drewniana proca oszczepowa albo woomera aborygenów. b. d. mocowany na drzewcu. dzida drewniana z Hawajów. początkowy okres neolitu. Ułamany grot oszczepu drewnianego. c. 1. w kształcie cietrzewia. krótka dzida japońska . hrabstwo Essex. cała wykonana ze stali damasceńskiej. Grot z tuleją. dziryt japoński z piórami. używany przez aborygenów. 5. 4.grot oszczepu. Grot ź brązu . Proce oszczepowe (po prawej). koniec epoki brązu. i w epoce kamienia w Europie. Proca oszczepowa z kości. na wyspach Pacyfiku. 83 . podczas ruchu ramienia do przodu Jvoomera działa jak dźwignia i nadaje oszczepowi dodatkowego rozmachu. z epoki kamienia. ze starożytnego Egiptu. w Australii.

Granat „keczowy" . używany w wojnie domowej w USA. zapalnik uderzeniowy (wcześniej znany także jako zapalnik pistonowy). podczas ćwiczeń rzutu granatem ręcznym (po lewej). W wojnie rosyjsko-japońskiej. w granacie ręcznym inicjuje wybuch w momencie zetknięcia się z powierzchnią. nastąpił renesans ich stosowania. a w czasie I wojny światowej. Zapalniki (po prawe)]. stosowano je głównie podczas oblężeń. 2.W zastosowaniu granatów ręcznych wykorzystano od dawna znane zasady posługiwania się ręczną bronią rzutową. W tym podrozdziale omówiono głównie granaty ręczne. oddziaływują na cel głównie mocą wybuchu bądź przy pomocy efektu kumulacyjnego (patrz s. używane przeciwko „sile żywej" i granaty przeznaczone do niszczenia celów specjalnych. oddziaływujące na cel przy pomocy odłamków i fali uderzeniowej. Rozdmuchuje tlący się koniec lontu w celu zapalenia konopnego lontu prochowego. granaty używane przeciwko „sile żywej". 91). Rodzaje granatów (po prawej). Za optymalny moment zwłoki w eksplozji granatu.. niezależnie od momentu uderzenia o powierzchnię. 84 . niezależnie od przeznaczenia.. granaty przeciwpancerne. a w okresie od końca XVII w. stan Nowy Jork. B. Granat ręczny.. Z uwagi na większe bezpieczeństwo przy użytkowaniu granatów zapalniki uderzeniowe znalazły szersze zastosowanie. musi być najpierw doprowadzony do wywołania eksplozji. znaleziony w forcie Ticonderoga. Zalety użycia: nieprzyjaciel nie może ani uniknąć.granat ręczny ze statecznikiem. Powoduje ją zapalnik czasowy lub uderzeniowy. 3. wystającego z granatu ręcznego. gdy granat nie osiągnął celu. Współczesne granaty ręczne dzielą się na następujące rodzaje: 1. uzbrojony w zapalnik uderzeniowy. do początków XIX w. 2. W XVIII w. Żelazny granat ręczny. należały do głównych środków walki piechoty. Typowy model granatu z zapalnikiem czasowym (lontowym) z XVIII w. Newburgh. (po prawej) 1. Zwykłe granaty ręczne wykonywano z lanego żelaza i wyposażano w zapalniki czasowe. wprowadzone zostały do użytku we wszystkich armiach europejskich. Granaty ręczne były znane już w XVI w. granaty specjalne: dymne. (Kwatera Główna Waszyngtona. A. zapalające i łzawiące (przeciwko demonstrantom). Granaty ręczne z XVIII-XIX w. przyjmuje się okres 4-5 sekund. ani leż odrzucie granatu nawet wówczas. Granaty ręczne Grenadier pruski z XVTTI w. zapalnik czasowy pozwala na eksplozję granatu ręcznego po pewnej zwłoce. Zdetonowanie może nastąpić w różnorodny sposób. w latach 1904-1905. przeważnie podczas zdobywania umocnień.

mogą niszczyć i ranić na większą odległość (większą nawet. „bomba gwożdziowa". składa się z materiału wybuchowego i lontu zapalanego zapałką. Żołnierze walczący na frontach 1 wojny światowej szybko dostrzegli korzyści wyni­ kające ze stosowania granatów ręcznych w walkach pozycyjnych. burzący granat ręczny z 1914-15 r. którego zapalnik pobudzano przez zapalenie lontu. Podczas detonacji w pomieszczeniach rozprzestrzeniają się śmiertelnie rażące odłamki i fala podwyższonego ciśnienia. 6. grube gwoździe przymocowywano do materiału wybuchowego. zwany „puszką marmolady". wytwarzana na początku lat siedemdziesiątych XX w. 5. W celu zwiększenia rażenia odłamkami dodawano odpadki żelaza. . niż wynosi maksymalny zasięg rzutu). brytyjski granat ręczny.„rakieta tenisowa" z początku 1915 r.. 4. na froncie zachodnim. brytyjski ręczny granat burzący z 1914—15 r. ręczne granaty obronne. spłonki detonują­ cej i lontu. Podstawowe rodzaje granatów ręcznych do niszczenia „siły żywej" (po prawej) A. B. Improwizowane granaty ręczne (po prawej). Składa się z niewielkiego ładunku wybuchowego. 3. francuska „bomba gwożdziowa" z lat 1914-15. Używa się ich w takich sytuacjach. 2. niemiecki granat ręczny . np. ręczne granaty zaczepne charakteryzują się niewielką strefą rażenia i mogą być stosowane przez żołnierzy nie mających osłony podczas wykonywania ataku.. napełniany bawełną strzelniczą jako materiałem wybuchowym. Granaty ręczne często używane są w walkach pozycyjnych i w zamkniętych pomieszczeniach. w okopach (a). w Irlandii Północnej. Całość przymocowana jest do drewnianego trzonka. Puszkę po tytoniu napełniano materiałem wybu­ chowym i przymocowywano do drewnianego trzon ka. ponieważ rzucający nie jest bezpośrednio narażony na ogień nieprzyjaciela. Taktyka użycia (po prawej). Rzut następuje przeważnie ze stanowisk osłoniętych.Improwizowany granat ręczny .. wykonany przez Francuzów w 1915 r. 1. W celu zwiększenia rażenia odłamkami dodawano grube pręty metalowe.„rakieta tenisowa" (po prawej). bądź w walkach ulicznych (c). podczas alaku na bunkry (b).

wyposażonego w zapal­ nik bezwładnościowy o przesz­ kodę. siła bezwładności powoduje uderzenie iglicy w detonator. 4. a złączką i eksplodowała. b . Wioski granat ręczny „SRC Modello 35". Granaty ręczne z zapalnikiem uderzeniowym używane przeciwko „sile żywej" (po prawej) 1. zapalnik o działaniu natychmiastowym. B. podczas uderzenia granatu ręcznego. 87). Brytyjski granat ręczny nr 1K1K2 z lat 191)8-1915. 2. używany podczas 11 wojny światowej. 3.złączka (jedna z ] 4 sztuk). 86 . Czeski granat ręczny RG-4.część wewnętrzna napełniona czarnym prochem. podobny do granatu nr 2 (patrz str. wyposażony w zapalnik ze zwłoką. Granaty wyposażone w powyższe rodzaje zapalników . posiadał zapalnik o działaniu natychmiastowym. Kształt gruszki zapewniał odpowiednie uderzenie o powierzchnię. zaczyna wówczas działać zapalnik pirotechniczny. Granat „Excelsior" (po prawej). c. Podczas uderzenia. Okazał się jednak niebezpieczny dla rzucających i z tego powodu był rzadko używany.w odróżnieniu od zapalnika „ze zwłoką" . posiada on iglicę bezwładnikową inicjującą eksplozję granatu w chwili zetknięcia się z powierzchnią.muszą uderzyć czołem granatu o powierzchnię. granat ręczny z zapalnikiem ude­ rzeniowym o działaniu bezwład­ nościowym. lecz różnił się dłuższym trzonkiem. Amerykański granat odłamkowy M 68. C.obie połowy zewnętrznego płaszcza. Elektryczny zapalnik uderzeniowy zaczyna działać 1-2 sekundy po rzucie. z najnowocześniejszym zapalnikiem uderzeniowym. Został opatentowany podczas amerykańskiej wojny domowej. co najmniej jedna z 14 spłonek pistonowych ulegała zmiażdżeniu między zewnętrzną osłoną. nowoczesny granat zaczepny z zapalnikiem ze zwłoką. 5. i w stanie rozłożonym (2): a . Nr 1MK1 bvł podobny. Na rysunku pokazany jest w gotowości do rzutu Cl).Granaty ręczne Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje zapalników uderzeniowych (po prawej): A. powodując zapalenie się prochu wypełniającego wnętrze granatu. Francuski granat ręczny z 1915 r. detonujący granat po 3-7 sekundach. Otwarta dźwignia bezpieczeństwa i mała chorągiewka na sznurku poprawiały dodatkowo „aerodynamikę" lotu. z zapalnikiem o działaniu bezwładnościowym. Kiedy zawodzi ten zapalnik. d .

umieszczona w zapalniku. Był wyposażony w pierwszy zapalnik o działaniu bezwładnoś­ ciowym. 1. kula metalowa. zawleczka podtrzymywująca kaptur 2. ładunek wybuchowy. Jednocześnie usuwa się zawleczkę zabezpieczającą. detonator b. zawleczka zabezpieczająca z uszkiem b. Współczesny granat z zapalnikiem o działaniu bezwładnościowym. Następowało wówczas zadziałanie zapalnika bezwładnościowego. detonator 7. wyciągała podczas rzutu zawleczkę i uderzała w zapalnik. wkręcona zatyczka. zdejmując przy tym 7 korpusu granatu metalowy pierścień. Po zetknięciu się. Podczas uderzenia. wywoływała detonację niezależnie od kąta upadku granatu: Czeski granat ręczny RG 34 (po prawej). z okresu II wojny światowej. iglica 87 . Przed użyciem usuwa się uszko zabezpieczające.czarnego bakelitu. korpus granatu z blachy mosiężnej d. wyposażony w zapalnik ze zwłoką. Granat zaczepny. z okresu T wojny światowej. Zapłon następuje podczas uderzenia granatu o powierzchnię: a. Przedstawione modele posiadały także krótsze rękojeści. obsada zapalnika e. r u c h o m a iglica sprężyna zabezpieczająca ładunek wybuchowy żelazna skorupa odłamkowa detonator. blokującą iglicę. ładunek wybuchowy d. siła bezwładności kierowała tylną część spłonki detonatora ku jednemu z wierz­ chołków gwiazdy. zawleczka zabezpieczająca 3. dzięki czenru wierzchołki gwiazdy wprawiały się w ruch obrotowy. z 1914 r. Iglica przemieszcza się do środka granatu uderzając w detonator.Pociski m i o t a n e ręcznie Brytyjski granat ręczny nr 2Mk2 (zwany także granatem pistonowym Hale'a). cztcrbramienna gwiazda 5. Ciężka kula metalowa. a. (u góry i po prawej). ładunek wzmacniający bądź wzmacniacz zapłonu 5. c. Taśma. a następnie wykonać4 rzut przypominający miotanie dyskiem. detonator 4. żelazna skorupa odłamkowa. uwalniający ołowianą taśmę wokół zapalnika. oddzielając się od granatu. Ciężka. lekka skorupa granatu z tworzywa sztucznego c. następowała detonacja spłonki. g. do walk pozycyjnych (w okopach): Niemiecki granat ręczny w kształcie dysku (po prawej). Brytyjski granat ręczny nr 69 (po prawej). miał skorupę z tworzywa sztucznego . 2. 1. zamontowana na przodzie oraz lotki stabilizacyjne rozwijające się w locie zapewniały czołowe uderzenie granatu. zawleczka f. ładunek wybuchowy 6. e. f. Przed rzutem należało zdjąć kaptur i zawleczkę. Przed użyciem należało odkręcić kaptur zabezpieczający. Podczas lotu granatu siła odśrodkowa wyrzucała sworzeń zabezpieczający. cztery trzpienie 4. taśma ołowiana g. powodująca wybuch granatu. sworzeń zabezpieczający 3.

wz. „bomba odłamkowa"). Radziecki granat zaczepny KG-42. najmniejszy obecnie granat wytwarzany na świecie. 3. 93 z okresu 11 wojny światowej. Korpus odlewano z żeliwa. c. Mechanizm zapalania rozpoczyna działanie w chwili opuszczenia przez granat ręki rzucającego. wystającą z rączki. Francuski granat zaczepny OF. 5. W korpusie granatu znajdował się zwój drutu. / okresu TI wojny światowej. Ręczny granat odłamkowy nr 36 (poniżej). i. W okresie I wojny światowej znany był jako „bomba odłamkowa". Kiedy granat opuści rękę rzucającego. uruchamianym przez długą dźwignię. Trzonkowy granat odłamkowy. Użycie granatu ręcznego nr 36 (po prawej). Jedna z wielu konstrukcji zaopatrzona w kabłąkowaty uchwyt (patrz niżej: granat nr. skorupa ładunek wybuchowy iglica ze sprężyną masa zapalająca korek zawleczka z uszkiem kabłąk bezpieczeństwa detonator masa opóźniająca. g. 6.Granaty ręczne Granaty ręczne z zapalnikiem czasowym do zwalczania „siły żywej" (po prawej) 1. skonstruowany w CHRL. i. używany obecnie w armii brytyjskiej do zwalczania „siły żywej". 89). Holenderski "najmniejszy granat ręczny" V 40. Niemiecki granat ręczny. zwany "ananasem". Radziecki granat ręczny. 36. . Amerykański granat ręczny Mk2. z okresu II wojny światowej. by jego ręka mocno naciskała na kabłąk bezpieczeństwa i następnie wyciąga uszko zawleczki. Działa podobnie jak niemiecki trzonkowy granat ręczny (patrz str. rzucając)' obejmuje granat tak. przed użyciem. n. 2. 8. 1914/30. 2. lecący granat. będący ulepszoną wersją brytyjskiej „bomby o d ł a m k o w e j . Sprężyna powoduje uderzenie iglicy w masę zapalającą i następuje spalanie się masy opóźniającej (4 sekundy). Granat obronny skonstruowany przez Amerykanów. Sposób trzymania granatu znalazł licznych naśladowców: 1. d. pod wpływem działania sprężyny iglicy uderzeniowej. b. z okresu II wojny światowej. 7. Brytyjski granat ręczny L2A. jest odrzucany. używany w wojnie wietnamskiej przez partyzantów z Frontu Wyzwolenia Wietnamu Północnego. kabłąk bezpieczeństwa. e. w kształcie jaja z zapalnikiem pirotechnicznym. ze specyficznym mechanizmem uderzeniowym. a części składowe wykonywano z mosiądzu lub ze stopów cynku: a. 4. wprowadzony do użytku przez Brytyjczyków w 1915 r. używany jeszcze w niektórych armiach Europy Środkowowschodniej. zwiększający siłę jego rażenia granatu. wz. z zapalnikiem czasowym.

wystającej u góry granatu. 88). z 1915 r. bezpośrednio przed użyciem wyciągano pierścień (a). dokonano niewielkich zmian w jego konstrukcji. Japoński granat ręczny wz. Funkcjonuje podobnie jak granat odłamkowy nr 36 (patrz str. z pirotechnicznym zapalnikiem czasowym. e.Pociski miotane ręcznie Niemiecki trzonkowy granat ręczny (powyżej i po prawej) Podczas obu wojen światowych. c. ale charakteryzuje się nowocześniejszymi rozwiązaniami. po czym metalowe zabezpieczenie kapiszonu (b) spadało z zawleczki. pokrywa gałka porcelanowa sznur naciągający trzonek drewniany zapalnik tarciowy (cierny) t f. Zapalała się masa opóźniająca. 89 . Przed użyciem. Szarpnięcie wywołane podczas rzutu granatem uruchamiało zapalnik czasowy. Rzucający trzymał opaskę skórzaną założoną na rękę. d. z okresu II wojny światowej (po prawej). Na haczyku opaski zawieszał on węzełek druciany zapalnika pirotechnicznego (ciernego). bądź . ładunek wybuchowy i. Nowoczesny niemiecki granat roczny DM 51 (po prawej). Jest to granat zaczepny. nawleczonej na sznurek wewnątrz trzonka. spłonka (detonator) . masa opóźniająca . puszka blaszana. b. Posiada szczególne urządzenie. W skorupę odłamkową z tworzywa sztucznego wtopiono około 5700 stalowych kulek (3). 97.po nałożeniu skorupy odłamkowej (2) . który detonował po 4-5 sekundach. odkręcano pokrywę co powodowało zwolnienie gałki porcelanowej. Francuski granat ręczny „bransoletka" (po prawej). Opóźnienie detonacji wynosiło 4-5 sekund: a. a rzucający uderzał trzonem granatu o twarde podłoże (po prawej) i natychmiast odrzucał granat. aktywizujące w ostatnim momencie zapalnik czasowy.jako granat obronny. Używany jest jako granat zaczepny (1).

ale uważany jest już za granat przestarzały. z zapalnikiem czasowym. 77. aż w wyniku palącego się materiału palnemu i mieszance chemicznej (b). zostanie wytworzone takie ciśnienie. Zwłoka trwa ok. niemiecki ręczny granat zapalająco-oślepiający DM 19. Służył do niszczenia pojazdów i sprzętu. z zapalnikiem czasowym. Detonator (2) niszczył ocynkowany korpus blaszany (3). podczas uśmierzania rozruchów w Irlandii Północnej. 87). podczas detonacji następuje rozkład ładunków na składniki aktywne. Najbardziej rozpowszechnionym granatem ręcznym tego rodzaju jest granat napełniony Diałym fosforem (b). to ładunek fosforowy za­ pala się dopiero wówczas. Granat ten cechuje powolne spalanie ładunlcu. tak długo. ogień i falę ciśnienia. przez 15-35 sekund wydziela się gaz łzawiący. d. napełniany fosforem.wydziciając dym. Ładunki tych granatów podczas detonacji wytwarzają obłok (a) dymu bądź gaz łzawiący. używany w latach siedemdziesiątych. Tworzył się natychmiast gęsty obłok dymu. a ładunek zetknie się z tlenem. jak brytyjski granat ręczny nr 69 (patrz str. brytyjski ręczny granat nr 80 dymnó-zapalający. uzyskiwał dopływ tlenu i zapalał się. kiedy zwolniony jest uchwyt bezpieczeństwa (a). Amerykański ręczny granat dymny CS M 54 (po prawej i poniżej). napełniony białym fosforem.. b. c. Następnie. z okresu II wojny światowej (po prawej i poniżej). należy do pierwszego rodzaju. brytyjski granat ręczny CST. dzielą się na dwa podstawowe rodzaje. Wprawdzie mechanizm zapłonowy urucha­ miany jest przez zapalnik che­ miczny. używa­ ny w Bundeswenrze. Znajduje się jeszcze w użyciu. łzawiące i zapalające (po prawej): a. które wysadzi górną pokrywę granatu (c). używane są w celu osłony ruchu wojsk. amerykański ręczny granat zapalający TI 13 AN-M14 z lat sześćdziesiątych. Posiadał taki sam zapalnik ze zwłoką (1). 8-12 sekund. posiada zapalnik czasowy. Granaty ręczne pierwszego rodzaju. kiedy osłona korpusu granatu ulegnie rozbiciu podczas uderzenia. który podczas detonacji ulega procesowi rozkładu. Brytyjski granat ręczny nr. wydzielając wysoką temperaturę. W granatach drugiego typu.Granaty ręczne Ręczne granaty dymne i gazowe. Zapala się wówczas. Ładunek spalał się w ciągu 30—40 sekund. dzięki czemu ładunek fosforowy (4). a fosfor ulegał spaleniu w ciągu minuty i Ręczne granaty dymne. 90 .1A2.

Energia wytwarzana podczas eksplozji ładunku kumulacyjnego jest skupiana poprzez wydrążenie stożkowe (i). rzucane były przeważnie pod układ jezdny (a). przebijały także pancerz wieży i kadłub (b). Granat transportowano w skorupie (1). Był używany jeszcze podczas wojny arabsko-izraelskiej w 1973 r. znany także jako „bomba klejowa". z początkowego okresu D wojny światowej. W celu zapewnienia statecznego lotu granatu i uzyskania celności rzutu. która przebija nawet grubą płytę pancerną (ii). wyciągał zawleczkę i rzucał granat. Posiadał ładunek kumulacyjny z zapalnikiem kontaktowym. blaszany „spadochron hamulcowy". dzięki fali uderzeniowej wydzielanej podczas eksplozji ładunku. len trzonkowy granat ręczny z ładunkiem kumulacyjnym. granat miał tzw. z okresu 11 wojny światowej. Pierwsze granaty tego typu. co umożliwia zadziałanie w wyniku uderzenia zapalnika bezwładnościowego. Radziecki granat przeciwpancerny RPG-43 (poprawej). Niemiecka mina ręcznie miotana (L). z okresu II wojny światowej. Ładunki kumulacyjne granatów przeciwpancernych z okresu II wojny światowej. spełniające funkcję stateczników. Kulisty ładunek wybuchowy (2) pokrywano środkiem klejącym o duże] przylepności.Pociski miotane ręcznie Ręczne granaty przeciwpancerne (po prawej). a stateczniki rozkładały. bądź na wieżę czołgu (b). W czasie lotu odrzucane są sworznie zabezpieczające. Podczas rzutu kaptur zsuwał się. Brytyjski granat ręczny nr 74 (ST). Rzucający dołączał rękojeść. wyciągający dwa paski materiału. 3 z okresu I[ wojny światowej (po prawej). Granat przylepiał się do czołgu i detonował po 5 sekundach. wz. i przenoszona jest na wkładkę miedzianą. zakończone blaszanym kapturkiem. ogon konopny (po prawej). Przed użyciem zdejmowano obie połkuliste osłony. miał cztery stateczniki z płótna. umożliwiając uderzenie granatu czołem w cel. 91 . sprężyna wypycha cylindryczny. Japoński ręczny granat irzeciwpancerny. Podczas rzutu.

które ze względu na kaliber należałoby zaliczyć do artylerii. gdzie w broni kumulowana jest energia • inaczej niż miało to miejsce w np. w której do miotania pocisku używa się sprężonego powietrza. nie mieszczące się w pojęciu typowej broni strzeleckiej. Chodzi tu o broń przeciwpancerną w postaci ręcznych granatników ppanc. Dwóch Ajnów (lud zamieszkujący północne części laponii) uzbrojonych w jednq z najstarszych broni miotających: łuk i broń najnowszej generacji . użytą do naciągnięcia cięciwy. Omówimy także bronie palne. by mogła być obsługiwana przez jednego człowieka. a tym samym napięcia łuku (łęczyska). Rozpoczniemy od łuków i kusz. Mamy tu zatem do czynienia z przypadkiem. zwanych prochami. została podzielona według różnic w funkcjonowaniu mechanizmów broni. jak i znacznie bardziej skomplikowane wiatrówki. miotaczach oszczepów.samopowtarzalną strzelbę śrutową (z prawej. Następnie przejdziemy do strzeleckiej broni palnej. powstających w wyniku szybkiego spalania miotających materiałów wybuchowych. nazywanymi ogólnie bronią miotającą. Jednocześnie zakres tematyczny ograniczymy do broni indywidualnej. Broń tego typu wykorzystuje pośrednio energię mięśni. co pokrywa się również z historycznymi okresami w jej rozwoju. tak zbudowanej. tj. Podręcznika Wyszkolenia Strzeleckiego Armii Brytyjskiej z 1931 r. Ta grupa.Rozdział trzeci INDYWIDUALNA BROŃ MIOTAJĄCA W rozdziale tym. zajmiemy się urządzeniami umożliwiającymi miotanie pocisków. W dalszej kolejności. Do miotania pocisków wykorzystuje się tu energię gazów. Ich konstrukcja jednak umożliwia obsługiwanie przez jedną osobę. chociaż nigdy nie stanowiły one skutecznej broni. 92 Ilustracje (po prawej). Będą to zarówno prymitywne dmuchawki. pochodzą /. omówimy brori pneumatyczną. . dalej).

.

łęczysko z nałożoną na grzbiet warstwą elastyczniejszego materiału. Istnieje wiele innych jeszcze podziałów. uzbrojony w łuk o wymiarach większych niż wzrost człowieka. Pogrupowano je w zależności od konstrukcji łęczyska. Łuk kompozytowy. w celu zwiększenia sprężystości. zwykle z jednego gatunku drewna. innego gatunku drewna. strona łęczyska zwrócona ku celowi. Cięciwa 7. niż jakikolwiek pocisk rzucony ręką. albo wielowarstwowy . broń miotającą napinaną i zwalnianą bezpośrednio ręką. o podwójnie podgiętych ramionach d. Łuk dwuwarstwowy. Do czasu wynalezienia i udoskonalenia broni palnej. Łęczysko klejone 7 trzech podstawowych warstw różnych materiałów. Typowe konstrukcje łęczyska (powyżej) wykonane z jednorodnego materiału. celności i szybkostrzelności. Główne części łuku: 1. wojownik z plemienia Weddów.. róg). pod względem zasięgu. Łuk laminowany. Siodełko strzały 4. asymetryczny e. Górne ramię 3. Grzbiet. 2. naciąganej ręką łucznika. trapezowy Porównanie wymiarów (poniżej Rysunek z XVI w. Majdan 5. pokazuje. a potem gwałtownie wyzwala energię. na końcach obu ramion. Puszczona cięciwa przekazuje zgromadzoną w łęczysku energię strzale. 1. tj. służący do zakładania cięciwy. 8. strona łęczyska znajdująca się od łucznika napinającego łuk. zwykle drewna. Dolne ramię 6. na rysunku obok.łęczysko wykonane z co najmniej trzech klejonych warstw podobnego materiału. a. Przedstawimy najpierw łuki. Dla porównania. prosty b. W literaturze przedmiotu. prosty o podgiętych ramionach c. które tu pominiemy. mogą mieć różne kształty. Łuk prosty. trójkątny h. 4. Kształty łuków (po prawej). 2. ścięgien zwierzęcych.Łuki Luk jest rodzajem sprężyny. albo częściej. 94 . w kształcie litery „B" f. to proste urządzenie było najlepszym rozwiązaniem. np. przedstawiający tatarskiego łucznika. Gryf (zaczep. jak niewielki może byćtuk. która gromadzi. która leci dalej i szybciej. ł ę c z y s k o 3. Brzusiec. Dokonuje się tego za pomocą cięciwy. zwykle drewna. o czterokrotnie podgiętych ramionach g. Łuki. rogu i ścięgien. zamieszkującego Cejlon. używa się też terminu „łuk złożony" w odniesieniu do l u k ó w 3 i 4. Czasem są to ozdobne rogowe nakładki osadzone na końcach ramion tuku.

widzimy scytyjskiego łucznika zakładającego cięciwę na krótki łuk z kompozytowym łęczyskiem. Wykonane ze skóry jelenia. 2. Turecka cięciwa jedwabna. Na ilustracjach (po prawej). c. Japoński kołczan skórzany ze złoconymi okuciami. chroniący kciuk ręki naciągającej cięciwę.specjalny pojemnik do przenoszenia łuku. od wpływów atmosferycznych. połączono w jedną calośc by zachować odpowiednią elastyczność' cięciwy. Wykonany z kości słoniowej. Łubie połączone z kołczanem północnoamerykańskich Indian. Do wykonania cieciw stosowano włókna roślinne.Na fragmencie rysunku z greckiej wazy (poniżej). podkładka przywiązywana rzemykiem na lewy nadgarstek. składającej się z podłużnych włókien oplecionych gęsto nicią. d. Łubie/tworzące komplet z kołczanem. pokazano. można go stosować tylko przy relatywnie słabym łęczysku. między nimi trzyma się strzałę. służąca do precyzyjnego prowadzenia strzały. 3. Wykonana z dwu kawałków drewna i sznurka. Nazywa się go czasem „potrójnym'. b. dość' sztywne odcinki. przez prawe ramię przewieszone tubie z kompozytowym lukiem refleksyjnym. od Turcji po Chiny i Koreę. Z użyciem specjalnego pierścienia (zekier). Zekier. Dwa lub trzy palce ciągną za cięciwę. 1. d. Pierwotny sposób. specjalny pierścień (zekier). Sposób stosowany w Ameryce Północnej i Płd. pochodzi z jednej z wysp u wybrzeży Queensland w Australii. Tu. Pierścień łucznika wykonany z kory. pierścień na kciuk. Jeździec tatarski (po lewej). konopie czy jedwab oraz ścięgna i jelita. Stosowany prawie w całej Azji. kołczan . Sposóo używany w Europie od czasów Średniowiecza oraz w Afryce i Azji. Cięciwy (po prawej).I n d y w i d u a l n a broń miotająca Zakładanie cięciwy. Przyginając lęczysko pomaga sobie nogami. U prawego boku kołczan. b. nazywano sajdakiem. XVI w.-Wsch. c. Poniżej szczegóły zekiera wykonanego z obsydianu w Indiach.pojemnik na strzały. a. pokazano trzy nietypowe rozwiązania. Azji: dwa palce ciągnące za cięciwę podtrzymują jednocześnie strzałę. Ekwipunek łucznika (po prawej) Zwykłymi jego elementami było łubie . że na łuki o dużej długości cięciwę zakładano stojąc: łucznik opierał jeden koniec łuku o ziemię i zginał łęczysko ręką i kolanem wykorzystując przy tym ciężar ciała. fragment chińskiej cięciwy. Chińska cięciwa stosov\ ana w łuku do miotania kamieni. Krótkie. chroniący go np. Holandia. takie jak len. Najczęściej stosowane metody napinania ł u k u (po prawej): a. 95 . na końcach pętle ze ścięgien.

Jeden z najskuteczniejszych współczesnych łuków prostych. zwykle drewna. Ib . Malowidła jaskiniowe są najstarszym.e. Łuk pochodzący z Kenii i sposób jego użycia. 1. które przynajmniej w otwartym polu stawiały go znacznie wyżej od kuszy. 2000-1500 lat p. Dla porównania. Egipski łuk z czasów Nowego Państwa. jakim jest drewno. łęczysko nie napięte* 2.e. znanym przedstawieniem tej broni. trzymającej równocześnie łęczysko. ok. fragment pochodzący z Castellon w Hiszpanii). to można wskazać również sceny bitewne (po prawej.e. la . Szczegół (poniżej) ukazuje łucznika tuz przed napięciem luku. pochodzący z późnego mezolitu (ok. 1400 rok p. Łuki współczesne (powyżej).widok z boku.zaletami. By móc wystrzeliwać kamienie zastosowano niezwykłą kon­ strukcję cięciwy ze specjalną kieszonką. Znaleziony w torfowisku koło Viborga w Danii. Birmański łuk do miotania kamieni. charakteryzujący się skutecznością rażenia i zasięgiem porównywalnym z kuszą. 96 . używane głownie do polowań. w Danii. Datowany na koniec epoki kamiennej. Prehistoria łuku. lekkością i szybkostrzelnością . nomadów zamieszkujących Tanzanię. Łęczysko bambusowe. Łuk plemienia Hadza. wymagał siły naciągu rzędu 356 N. Łuk dębowy. Łuk o płaskim łęczysku. 5.widok od strony brzuśca. 3. Chociaż robiono je z nietrwałego materiału. Chociaż większość malowideł przedstawia sceny myśliwskie. Łuki prehistoryczne i starożytne (powyżej). Szczytowym osiągnięciem w historii łuku był długi łuk angielski. Wykonany z drewna akacjowego.n. 4. zapasowe strzały trzyma w lewej dłoni.n. asymetryczne. Łęczysko podwójnie wygięte. 6. dlatego ten typ łuku był rzadko wykorzystywany w boju.) ocalały w bagnie pod Holmcgaard. Nienapięty. niektóre znaleziska zachowały się w wyjątkowo dobrym stanie. 6000 lat pJi. z osobnym majdanem (uchwytem). pokazany z boku (2a) i od strony grzbietu (2b). używanej już przed 10 000-5 000 lat. ukazane z boku. bez cięciwy. z Afryki i Azji. Kamienne pociski mają w porównaniu do strzał niewielką skuteczność rażenia.Łuki proste Łuki proste mają łęczysko wykonane z jednorodnego materiału. do jego napięcia potrzeba przyłożyć siłę rzędu 530 N. a przewyższający ją prostotą. Szczegóły kieszonki na podwójnej (6a) i pojedynczej (6b) cięciwie. długi łuk angielski z okresu Średniowiecza.

tworzyły miękkie zewnętrzne słoje.. Zdobiony ornamentem geometrycznym. Pochodzi z Oklahomy. w XTV i XV w. Zewnętrzną część.równała się połowie długości łuku. że każdy dorosły mężczyzna w Królestwie ma posiadać łuk i odbywać co niedzielę. wyparły one całkowicie inne typy łuków. to drogę torowała sobie już wówczas broń palna. Na wschodzie. zwężające się i twardniejące ku brzuścowi. Henryk VIII. Szczegół (b). Malowany. będący ilusrraqą bitwy pod Shrewsburg w 1403 r. widoczny z boku. że tuk był bronią tanią i niezwykle skuteczną. Pomimo istotnej roli. 1. po rannej mszy. od strony spłaszczonego grzbietu łuku. Usiłował on popierać łucznictwo. tylko nieliczni nosili uzbrojenie ochronne. częściowo owinięty tkanymi taśmami. jaką odgrywali łucznicy w wojskach angielskich. w wypadku jego braku używano wiązu. który zatonął w 1545 r. Szczegół przekroju poprzecznego łęczyska (a). Rysunek. a długość strzały . wykształcony w Średniowieczu na terenie Walii i Anglii. w 1513 r. Łuk plemienia Madok. 4. wydobyty z wraku okrętu „Mary Kosę". Długi łuk angielski . uczestnika ekspedycji kolonizacyjnej Ralegha z 1580 r. 7. odpowiednie ćwiczenia. Łuk plemienia Siuksów. ukazuje w jaki sposób układały się słoje. będące tradycyjną umiejętnością na Wyspach Brytyjskich. t u k i północnoamerykańskie (powyżej). Od XIV do XVI w.rym terminem określacie luk prosty. 97 . Pomimo. Łuk używany w bitwie pod Flodden. Kysunek na podstawie akwareli Johna Withea. silnie zwężony majdan. Łęczysko spłaszczone. uznawano ich za najniżej stojących w hierarchii. podwójnie wygiętym łęczyskiem. Najlepszym materiałem na łęczysko był cis. pokazuje rogowe zaczepy. w okresie największych sukcesów tej broni. wobec dostatku doskonałych gatunków drzew. tj. uzbrojony w łuk prosty. 3. na które nakładano cięciwę.I n d y w i d u a l n a broń miotająca Łucznik angielski (powyżej). 6. w trakcie ćwiczeń łuczniczych. 5. król Anglii (powyżej). Luki proste były stosowane na całym kontynencie amerykańskim. był bronią wojskową. Długi łuk angielski z założoną cięciwą. Długi łuk angielski. Pochodzi z Południowej Dakoty. W tym celu wydał dekrety stanowiące. Długość" luku była w przybliżeniu równa wzrostowi łucznika. 2. Indianin z plemion zamieszkujących Florydę.

Łuki laminowane i dwuwarstwowe
Łuki laminowane wykonywane są przez połączenie, przynajmniej trzech warstw, identycznego materiału. Niekiedy, zwyczajny prosty łuk bywa wzmacniany przez nałożenie dodatkowej warstwy od strony grzbietu, zwykle jako materiału, używa się ścięgien zwierzęcych. Pozwala to zwiększyć sprężystość łęczyska. Nałożona warstwa może być mocowana przez oplot albo przyklejona, co jest znacznie lepszym rozwiązaniem.
Indianin z plemion prerii (po lewej), zamieszkujących zachód Ameryki Pin., uzbrojony w warstwowy łuk i włócznię.

Japoński łuk asymetryczny (powyżej). Rysunek na podstawie uzbrojenia ochronnego wystawionego na wystawie w Muzeum Alberta i Wiktorii w Londynie. W lewej ręce, łuk typu shtge-to-yumi - jego łęczysko sklejono z warstw tego samego gatunku drewna, oplatano ratanem i pokrywano laką. Tego rodzaju tuki uznawano za broń godną szlachcica. Często, posługiwano się nim siedząc na koniu,

pomimo tak znacznej długości. Zwraca uwagę niskie położenie majdanu. Zarówno warstwowy łuk shige-lo-yumi, jak i prosty luk marnki, miały podobne kształty i rozmiary. Rysunek (b), pokazuje kształty i proporcje łęczyska przy napiętej cięciwie. Zwraca uwagę dalekie odciągnięcie cięciwy, odpowiednio do tego strzały były długie i ciężkie, co czyniło ich działanie wysoce skutecznym.

Północnoamerykańskie łuki dwuwarstwowe (powyżej) 1. Łuk o spłaszczonym łęczysku z północnozachodniej Kalifornii, nazywany też łukiem typu Yurok Hupa. Z drewna cisowego, grzbiet oklejony ścięgnami, malowany w geometryczne wzory. Pokazany od strony grzbietu, cięciwa nie nałożona. 2. Łuk Indian z Zachodu, pokazany z boku. Łęczysko wykonane z kawałków rogu, połączonych oplotem ze ścięgien zwierzęcych.

3. Łuk Eskimosów z łęczyskicm drewnianym, wzmocnionym przez nałożenie na grzbiet warstwy ścięgien, mocowanej oplotem, a) - grzbiet, b) - widok z Doku. 4. Łuk Eskimosów, o złożonej budowie łęczyska, wykonanego z 3 kawałków rogu renifera pokrytych warstwą ścięgien na grzbiecie.

98

Łuki kompozytowe
Łuki kompozytowe powstają z połączenia co najmniej trzech różnych materiałów, dobranych w taki sposób, by zwiększyła się ich wypadkowa sprężystość. Najlepsze łuki kompozytowe powstawały w Turcji. Tradycyjnie wykonywano je z warstwy odpowiedniego drewna oklejonego rogiem i ścięgnami. Współczesne łuki sportowe mają kompozytowe łęczyska z wielu warstw tworzyw sztucznych, wzmacnianych włóknem szklanym oraz włóknami węglowymi. Nie wchodzą one jednak w zakres niniejszego opracowania.
Tureckie łuki refleksyjne, z łęczyskami o kompozytowej konstrukcji, były najbardziej skuteczną indywidualna bronią miotającą, jaką znano do początków naszego stulecia. Schemat (po lewej), przedstawia kształty takiego łuku w 3 fazach: (A) łuk napięty, (B) łuk z założoną cięciwą, (C) łuk po zdjęciu cięciwy. Kształt, będący wynikiem wielowiekowych doświadczeń, pozwalał na możliwie najlepsze wykorzystanie sprężystości użytych do budowy łęczyska materiałów.

I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca

Elementy używane do budowy łęczyska łuku refleksyjnego (powyżej). Do drewnianego rdzenia (b) przyklejano od strony brzuśca warstwę rogu (a), od strony grzbietu oklejano rdzeń ścięgnami (c). Sam rdzeń wykonywano z trzech kawałków drewna (d, e). Grzbiet luku pokrywano korą brzozową lub obciągano skóra, po czym malowano.

1. Turecki łuk refleksyjny z XIX w. Lęczysko kompozytowe, malowane purpurą, ze złoceniami na końcach. Cięciwa jedwabna z pętelkami ze ścięgien. Próby wykazały, że tego rodzaju łuk przewyższał wszystkie inne znane typy. Sir Ralph Payne-Gallwey, autorytet w tej dziedzinie, podaje, że maksymalny zasięg strzały o specjalnej konstrukcji wynosił ponad 600 m, a zwykłej strzały bojowej ok. 400 m.

2. Kompozytowy łuk baszkirski, Pochodzi z Baszkirii, azjatyckiej części b. ZSRR, gdzie wykształciły się własne tradycje budowy łuków. Łęczyska z rdzeniem drewnianym, od strony brzuśca nakładki rogowe, od grzbietu warstwa ścięgien — obydwie mocowane oplotem. Pokazano widok boczny, z założona cięciwą (a) i bez cięciwy (b).

Łuki indyjskie (powyżej) 3. Łuk o łęczysku wykutym ze sprężystej stali, Indie Północne. Jeszcze przed przybyciem Europejczyków umiano tu wytwarzać choć w niewielkich ilościach, wysokogatunkowe stale. Czasem wytwarzano /. niej łuki, naśladujące kształtem znane, również w tym kraju, łuki refleksyjne. Pokazany egzemplarz to najprawdopodobniej broń myśliwska, wykonana w XIX w.

4. Łuk kompozytowy z północnych Indii, lęczysko z rdzeniem drewnianym, od brzuśca warstwa rogowa, grzbiet ze ścięgien, całość lakierowana. Tego rodzaju łuków używano na terenie Indii nawet po rozpowszechnieniu się broni palnej. Obok łucznik, posługujący się takim łukiem.

99

Strzały
Strzała jest bardzo skutecznym rodzajem pocisku. Zasięgiem przewyższa miotany ręcznie oszczep czy dziryt. Ze względu na małe rozmiary i ciężar, m o ż n a nosić ze sobą spory zapas strzał. Mimo pozornej prostoty konstrukcji, w y m a g a wysokiej precyzji wykonania. Jej masa i wymiary muszą być dostosowane do łuku, z którego będzie wystrzelona. Drzewce musi być proste i mieć odpowiednio dobrane lotki zapewniające stabilizaq'ę lotu. Musi ono być w y k o n a n e ze sprężystego materiału, a konstrukcja grotu winna odpowiadać rodzajowi celu, by zapewnić największą skuteczność rażenia.
Części typowej strzały (po lewej) a. grot (żeleice) b. tuleja, albo trzpień grotu z owijką c. promień (drzewce, brzechwa) d. pierzysko (lotki) e. owijka f. osada. Niektóre typy strzał nie mają odrębnego grotu, jego rolę spełnia zaostrzone drzewce. Znane są również strzały bez upierzenia, jednak mają ograniczony zasięg i celność.

Kształty grotów (po lewej) Pokazano tu najczęściej występujące rodzaje grotów, które pojawiły się już w epoce kamiennej. Większość" z nich była nadal stosowana, choć zaczęto produkować je z metalu: a. romboidalny b. liściasty c. trójkątny d. z zadziorami e. rozwidlony f. dłutowaty.

Osada (po lewej) Jej rolą, jest utrzymanie strzały na cięciwie do momentu całkowitego przekazania przez nią energii napiętego i zwolnionego łęczyska. Może to być zwykła szczelina wycięta w drzewcu (1). Niektóre strzały, np. tureckie, miały osobno nakładaną osadę. Wykonywano ją 7 rogu i miała sprężyste ramiona (2).

Sposób mocowania grotu (po lewej). Najczęściej stosowane połączenia: 1. Najprostsze kamienne groty liściaste osadzano w rozszczepionej końcówce drzewca. Dla wzmocnienia, połączenie oplatano nicią, łykiem itp. 2. Bardziej rozwinięte formy grotów kamiennych miały często dodatkowe zadziory, wzmacniające opisane wyżej połączenie. 3. Długi trzpień japońskiego grotu stalowego wciskano w miękki rdzeń drzewca - sposób stosowany także w innych częściach świata. 4. W okolicach, gdzie stosowano drzewce z litego drewna, wykształcił się grot z tuleją, zwykle zwijaną. Koniec drzewca mógł być w nią wklejony lub czasem przybijany gwoździkiem. Tego typu strzał, używano np. w średniowiecznej Europie.

100

Pierzysko (po lewej), pełni funkqę stabilizatora lotu : a. niektóre strzały, np. używane przez Buszmenów zamieszkujących Południową Afrykę, nie mają lotek; b, c, d. lotki (wykonane z piór ptasich lub innego materiału) mocowane są po dwie, trzy lub cztery. Niekiedy jedna z lotek, barwiona jest po to, by zawsze zachować jednakowe położenie zakładanej na cięciwę strzały; e. niektóre strzały tureckie, służące do ćwiczeń, miały lotki spiralne; f. lotki najczęściej mocowano oplatając końcówki rozszczepionego pióra nicią. Połączenie czasem wzmacniano klejem, którym smarowano przestrzenie między lotkami.

Paradoks łucznika (powyżej). Ze względu na przedstawione tu zjawisko, niezwykłej wagi nabiera dobór właściwej sprężystości drzewca strzały. 1. Tuż po zwolnieniu cięciwy, linia będąca przedłużeniem strzały, nie pokrywa się z torem lotu. 2. W momencie zwolnienia cięciwy bezwładność grotu i stopki powodują wygięcie się drzewca. Jeśli ma ono odpowiednią sprężystość, to strzała lecieć będzie po właściwym torze.

3. Jeśli jednak drzewce jest zbyt sztywne, strzała zboczy z linii celowania. 4. Przy zbyt sprężystym drzewcu, zacznie ona drgać, co wywoła zaburzenia lotu.

I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca

a. strzała z Północnych Indii, o czterech lotkach, z wydłużonym grotem, o sześciobocznym przekroju poprzecznym, zaprojektowanym z myślą o przebijaniu oczek kolczugi. Malowana w różnokolorowe wzory; b. japońska strzała, z malowanym na czerwono drzewcu i rozwidlonym grocie stalowym; c. strzała-amulet plemienia Siuksów, pokryta wzorami geometrycznymi o znaczeniu rytualnym.

Strzały (powyżej)

Groty strzał (powyżej). Pokazano tu rozmaite groty strzał, z różnych okresów i rejonów świata. Zgrupowano je wg materiału, z jakiego zostały wykonane oraz pod względem różnic kształtu. Szczegóły dotyczące miejsca powstania podano poniżej. Groty krzemienne: 1, 7. Anglia 2, Egipt 3, 4. Francja 5, 6.Północna Irlandia 8, 9. Dania

10. Szwecja, małe ostrza krzemienne osadzone w kościanym promieniu 11. Grot Eskimosów Pozostałe groty niemetalowe 12. Grot kościany Eskimosów 13. Północno-zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej, z kłów zwierzęcych 14-17. Północna Ameryka, obsydian 18-21. Północna Ameryka, kamienne 22. Północna Ameryka, skamieniałe drewno

Groty metalowe 23. Asyria, brąz 24. Grot scytyjski, brąz 25. Luristan, prowincja staroperska, brąz 26. Mezopotamia, brąz 27-33. średniowieczna Europa, żelazo 34-37. Japonia, stal 38. Kaszmir, stal

Grot japońskiej strzały wotywnej (powyżej), wykuty ze stali. Ażurowany ornament wycięty piłką, daje się odczytać jako poemat o gradobiciu. Groty tego rodzaju nie byty przeznaczone do strzelania: osadzano je na strzałach ofiarowywanych jako wota.

101

Kusze
Kusza jest bronią miotającą. Składa się z łuku u m o c o w a n e g o do łoża, którego konstrukcja umożliwia trzymanie napiętej cięciwy bez wysiłku użytkownika. Łoże, pozwala na zastosowanie urządzenia mechanicznego do napinania łuku, jak i urządzenia spustowego. W efekcie, uzyskuje się celną i groźną broń, której obsługa nie wymagała długiego treningu, koniecznego do osiągnięcia dobrych rezultatów. Kusze różnią, się sposobami napinania, materiałami użytymi na łęczysko, urządzeniami spustowymi, rodzajem miotanych pocisków i wreszcie przeznaczeniem. Jako broń wojskowa, kusze zaczęły wychodzić z użycia ok. 1550 r., niemniej używano ich nadal do p o l o w a ń i strzelania tarczowego. Dziś przeżywają swoisty renesans jako broń do polowań podwodnych i sporadycznie do działań speqalnych.
Części k u s z y ( W Polsce, u ż y w a n o r ó w n i e ż nazwy samostrzał) a. kolba b . łoże c. dźwignia spustowa d. orzech e. b r u z d a f. c i ę c i w a g. antaba h. łęczysko albo łuk i. s t r z e m i ę

m. grot
P o s ł u g i w a n i e się k u s z ą ( p o prawej). W s t o s u n k u d o ł u k u , występują z n a c z n e r ó ż n i c e : 1. N a c i ą g a n i e . W n a j p r o s t s z y c h (i najwcześniejszych), k u s z a c h cięciwę n a p i n a n o r ę k o m a , t a k by z a c z e p i ć ją o o r z e c h ( p o r ó w n a j szczegóły o b o k ) . P o j a w i e n i e się m e c h a n i c z n y c h naciągów pozwoliło z czasem na wprowadzenie znacznie m o c n i e j s z y c h łęczysk.

Części bełtu j.osada k. lotki ( d r e w n i a n e l u b pergaminowe) l. d r z e w c e

2 . Z a k ł a d a n i e b e ł t u . Trzymając k u s z ę p o z i o m o , j e d n ą ręką w k ł a d a n o bełt w wyżłobienie ł o ż a tak, b y j e g o o s a d a s t y k a ł a się z cięciwą ( p o r ó w n a j o b o k ) . Niekiedy, kuszę zaopatrywano w s p r ę ż y s t y przycisk, zapobiegający p r z e m i e s z c z a n i u się b e ł t u .

3 . Z ł o ż e n i e się d o s t r z a ł u , z w o l n i e n i e cięciwy. Z k u s z y celowano p o d o b n i e jak ze współczesnego karabinu, dociskając ł o z ę d o r a m i e n i a . Dźwignię spustową naciskano jak najdelikatniej, b y z a p o b i e c d r g n i ę c i u ł o ż a . Szczegół o b o k , pokazuje najprostsze urządzenie spustowe, stosowane w kuszach bojowych. W późniejszych kuszach myśliwskich c z y t a r c z o w y c h , pojawiły się znacznie bardziej u d o s k o n a l o n e i p r z e m y ś l n e r o z w i ą z a n i a tego mechanizmu.

Tablica chronologiczna. 500 r. p.n.e. Chiński autor Sun Tsu w traktacie „Sztuka wojenna" wspomina o skutecznych kuszach wyrzucających strzały. 206 r. p.n.e.-220 r. n.e. Powszechne zastosowanie kusz w Chinach (czasy dynastii Han). 0-100 r. n.e. Pojawienie się w Chinach kuszy magazynowej. 1100 r. Kusza powszechnie stosowana w Europie, zwłaszcza przez żołnierzy najemnych. 1139 r. Papież Innocenty II zakazuje używania kuszy przeciwko Chrześcijanom, co oczywiście nie było respektowane. 1199 r. Podczas oblężenia Chaluz, ginie król Anglii Ryszard I, trafiony bełtem kuszy. Skądinąd wiadomo, że król ten był gorącym zwolennikiem stosowania kuszy. Kon. XIII w. Na Wyspach Brytyjskich kusza zostaje wyparta przez długi łuk angielski, na kontynencie nadal jest główną bronią miotającą. Pocz. XIV w. Zaczęto wykonywać stalowe łęczyska do kusz. XIV-XV w. W miastach Francji i Belgii cechy rzemieślnicze organizują całe oddziały kuszników, mających bronić w potrzebie murów miejskich. 1521,1524 r. Cortes i Pizzarro, wyruszając na podbój Nowego Świata dysponują w swych oddziałach kusznikami. 1555-57 r. W wojnie przeciwko Rosji, Szwedzi stosują kusze. XVI w. W ciągu tego stulecia ręczna broń palna wypiera kuszę z zastosowali militarnych (w Europie). Począwszy od tego stulecia zastosowanie kuszy w Europie ogranicza się do myślistwa i strzelania tarczowego. 1894-95 r. Podczas wojny chińsko-japońskiej strona chińska stosuje kusze z magazynkami na bełty. 1914-18 r. Sporadycznie stosowano kusze w wojnie okopowej.

102

I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca

Ciężko kusza myśliwska (powyżej). Na łożu, angielskie nazwisko Fanshave i data 1565. Loże inkrustowane kością słoniową, łeczysko stalowe mocowane takąż antabą, strzemię stalowe. Cięciwa konopna, jako naciągu używano t/w. lewara angielskiego, nie pokazanego na rysunku (Castle Museum, York).

$

Porównanie łuku i kuszy ' owyżej). Porównano osiągi ugiego łuku angielskiego (1) i kuszy (2), która była głównym konkurentem w uzbrojeniu europejskim w XIV i XV w. Szybkostrzelność a. Długi łuk angielski pozwalał na wyrzucenie 6 celnych strzał (do 12 bez celowania}/ w ciągu minuty. b. Kusza lewarowa tylko jeden belt na minutę (lżejsze ku s/e napinane hakiem na pasie - do 4 bełtów).

Maksymalny zasięg c. Długi łuk - do ok. 250 m. d. Kusza - do ok. 360 m. (zasięg skuteczny obu broni był z pewnością mniejszy) Skuteczność rażenia Zarówno strzała, jak i bełt, były w stanie przebić płytę uzbrojenia ochronnego pod warunkiem odpowiedniego doboru grotu. (Dane podano za dziełem Sir Ralpha Payne-Gallwey'a)

Celność rażenia (po lewej) Kusza z natury jest bronią precyzyjną. Łucznik z reguły wykorzystuje górną krawędź grotu pocisku jako muszkę.

f

Rodzaje kuszy (po lewej). Pokazano zarvsy sylwetek dwu głównych typów: A. Kusza miotająca bełty, używana jako broń bojowa lub myśliwska - do polowań na grubego zwierza. B. Tzw. arbaleta, miotająca kule kamienne lub ołowiane, zwykle z podwójną cięciwą i wygiętym łożem. Służyła do >olowań na drobna zwierzynę ub do strzelań tarczowych.

Bełty bojowe (poniżej). Nieliczne tylko bełty przetrwały w całości do naszych czasów. Zachowała się natomiast duża ilość grotów pochodzących z wykopalisk archeologicznych. Pokazane tu okazy, są typowe dla późnego Średniowiecza. Groty kute z żelaza, promienie drewniane. Lotki wykonywano z płatków drewna (1) lub pergaminu (2). (Egzemplarz nr 1 pochodzi ze zbiorów Muzeum Zamku Grandson w Szwajcarii, nr 2 - Tower, Londyn).

103

Na prawym biodrze Kołczan z bełtami. a. Pierwsze kusze napinano chwytając dłońmi cięciwę i przytrzymując łoże stopą włożoną w strzemię. Obok. na lewym boku. z tyłu nad pośladkami. d. hak do napinania cięciwy. Na plecach przewieszona pawęż. Naciągiem nazywano przyrządy służące do napięcia cięciwy. „Kozia nóżka" . Sznur z krążkiem zaopatrzonym w korbkę. g. ze względu na powolność obsługi. . Rozwiązanie popularne w arbaletach. by odciągnąć je ku tyłowi. Ustawiano ją na ziemi tak. Rodzaj dźwigni jednoramiennej. by zapewnić osłonę żołnierzowi w czasie przygotowania broni. bardziej popularny wśród myśliwych niż żołnierzy. ustawiano na podpórkach. Faktycznie cięciwę naciągano nie tylko rękoma. Czasem. zaczepianej hakiem o niewielkie strzemię. Zurich).. h.czopy na łożu kuszy. Dodatkowo uzbrojony w tasak. których głównym zadaniem było zapewnienie osłony kusznikom. Wynaleziony ok. Umożliwiała napięcie najsilniejszego łęczyska. Kusza zawieszona łęczyskiem na wysokości pasa.Kusze Sposoby napinania i rodzaje naciągów do kusz. 1450 r. Pokazano szwajcarską pawęż z drugiej ćwierci XV stulecia (Schweizeriscb. tarcze te.es Landesmuseum. c.dźwignia jednoramienna. e. Zginając tułów. mogącym wówczas skupić się na rażeniu przeciwnika. wykonana z prętów opieranych o tzw. tarcza dla kusznika. Lewar angielski (winda korbowa z wielokrążkiem). Cięciwę popychało dodatkowe ruchome ramię. Sposób ten wyszedł z użycia wraz z pojawieniem się sztywniejszych łęczysk. 1800 r. Lewar niemiecki. Pas z hakiem. ale również pomagając sobie mięśniami grzbietu. mimo kłopotliwej i powolnej obsługi. Dźwignia pchająca. Nie przyjął się w kuszach myśliwskich. stosujący listwę i koło zębate napędzane korbą. Istniała też speqalna kategoria żołnierzy zwanych pawężnikami. Wbudowana na stałe dźwignia jednoramienna. rodzaj dużej prostokątnej tarczy zapewniającej osłonę podczas długotrwałego napinania cięciwy i nakładania bełtu. b. kuszach do miotania kul. f. Stosowano go w najcięższych kuszach (oblężniczych i bojowych). Pawęż (po lewej). zwłaszcza w angielskich kuszach myśliwskich i tarczowych ok. Rysunek wg YiolJet Lc Duc'a przedstawia kusznika z pełnym oporządzeniem. kusznik zaczepiał hak o cięciwę i następnie prostował się. Przy odpowiedniej długości ramienia wystarczyło przyłożyć stosunkowo niewielką siłę. Nieznaczne ulepszenie metody (b). Kusznik (powyżej).

Londyn). Łoże inkrustowane kością słoniową. czarno i zielono. Pocnodzi z początków XX w. Utrzymywał on we właściwej pozycji bełt. Pozwalało to strzelcowi celować jedną ręką. Chińska arbaleta. do momentu zwol­ nienia cięciwy (Tower. powoduje zaczepienie cięciwy o występ. 105 . umieszczono w pionowym magazynku ulokowanym nad łożem/Przygotowanie kuszy do strzału pokazano poniżej. Przesunięcie dźwigni do przodu (a). wchodzący w bruzdę orzecha. 2. Niemiecka kusza myśliwska z początku XVI w. Prymitywne kusze spotykano również w Zachodniej Afryce. Tajlandii i Birmie. (Ilustracje wg „The Ćrossbow". Taką broń stosowano głównie przy obronie fortyfikaqi. z terenów Konga. typu używanego jeszcze podczas wojny z Japomą w latach 1894-95. Łęczysko kom­ pozytowe. w którym cięciwa (d). Zapas krótkich bełtów. 3. Chińska kusza magazynkowa. Długie ramię. zostaje zwolniona przez stały występ (c). 4. pozbawionych lulek. pełni funkcję dźwigni spustowej i zaczepu cięciwy.B 1. gdzie istniała możliwość oparcia kuszy o parapet wału itp. Powoduje to wyrzucenie bełtu znajdującego się najniżej w magazynku (e). malowane na czerwono. Zwraca uwagę sprężysty przycisk bełtu. poniżej łoża.. pokryte pergaminem. o charakterystycznym dla kusz tego typu kształcie łoża i podobnych do europejskich rzyrządach celowniczych. pełniący rolę spustu. żywana do polowań na drobną zwierzynę lub ćwiczeń w strzelaniu. Używana głównie jako broń myśliwska. Prymitywna kusza wykonana w całości z drewna. napina łęczysko do momentu. autorstwa Sir Ralpha Payne-Gallwey'a). podczas gdy drugą ręką obsługiwał dźwignię do napinania cięciwy. Pociągnięcie dźwigni ku tyłowi (b).

Kołczan na strzałki. Półwysep Malajski. albo zabawy w różnych częściach świata. Wykonana z drążonego kawałka drewna.Dmuchawki Dmuchawki. Plemię Sakai z Półwyspu Malajskiego.miękki rdzeń niektórych roślin. Ustnik dmuchawki (poniżej). Większość dmuchawek jest dostatecznie lekka by można je było trzymać tuż przy ustniku. Niektóre z nich. w której umieszcza się strzałkę. rura c. Plemię Sakai. rura wykonana z trzciny owiniętej łykiem drzewnym. Sama rura dmuchawki może być zbudowana w najróżniejszy sposób. w pokazany sposób. Strzałka. Przekrój wzdłużny (po prawej). Wojownik z plemienia Kenyah. osadzona na miękkim trzpieniu w celu dopasowania do przekroju dmuchawki. kurarą w Ameryce PłdJ Do uszczelnienia strzałki najczęściej stosuje się w Ameryce Południowej bawełnę. a w Malezji . strzałka przygotowana do wydmuchnięcia: a. Kłębuszek bawełny stosowany jako uszczelnienie strzałki. „strzelca ? Południowej Ameryki. 5. ale również bojową. Na tych terenach dmuchawka z zatrutymi strzałkami była nie tylko bronią myśliwską. n p . Dmuchawki z Malezji i Indonezji (powyżej) A. służące do wyrzucania małych strzałek. Dmuchawka i ekwipunek (powyżej). Pokazano rzeczywiste rozmiary. uszczelnienie d. zamieszkującego południowe Borneo w trakcie miotania strzałek z dmuchawki. Najpowszechniej stosowano je (i stosuje się nadal) w Malezji i Ameryce Południowej. B. z fragmentem rury. Dmuchawka. osada strzałki e. że używano ich do polowania. 1. Wykonana z długiej wewnętrznej rurki bambusa. przez ustnik i tylną część dmuchawki. Wiadomo. mają proste przyrządy celownicze ułatwiające trafienie. u wylotu osadzony grot włóczni. są to drewniane rury. w płaszczu drewnianym pokrytym ornamentem geometrycznym. ostrze strzałki (zwykle zatruwane. przy czym konieczne do tego ciśnienie powietrza wytwarzają płuca „strzelca". 4. wykonywana z żyłek niektórych liści. 2. ustnik b. Tykwa na bawełnę do uszczelniania. 3. używana przez Dajaków z Borneo. 106 .

donosząc kolejne kule z magazynka (c). o konstrukcji podobnej do pompek samochodowych starszego typu. zbiornik najczęściej stanowił jednocześnie kolbę broni (1). 107 . Laska . w której stosuje się różnego rodzaju zbiorniki na sprężone powietrze lub inne gazy. Zasięg skuteczny wynosił ok. należało odciągnąć ku tyłowi. Angielska wiatrówka myśliwska z kulistym zbiornikiem gazu. a więc był porównywalny z ówczesną gładkolufową bronią palną. powszechnie używana w XIX wieku. Była to wiatrówka powtarzalna. Zasada działania wiatrówki ze zbiornikiem sprężonego powietrza (po lewej). użytej jako broń wojskowa. wówczas ciśnienie powietrza wypycha pocisk (c). poruszał się w pionie. nadając odpowiednią prędkość kuli. Sprężenie powietrza można uzyskać poprzez gwałtowny ruch tłoka. wystarcza na kilka.Wiatrówki Wiatrówki wywodzą się w prostej linii z dmuchawek. sprężone powietrze ze zbiornika umieszczonego w kolbie przedostawało się do lufy. w kształcie laski spacerowej. Częściowo uzbrojono w nią oddziały strzeleckie w Austrii. W celu napełnienia. Mają jednak mechaniczne urządzenia do sprężania powietrza. Blok zamka (b). Byłto jedyny typ takiej broni. z rurowym magazynkiem na 20 pocisków o kalibrze 13 mm. 2. z lufy (d). Podobne kombinacje były w tym stuleciu często spotykane. Dziewiętnastowieczne wiatrówki (po lewej) 1. Zamek z kulą zatrzymywał się na wysokości przewodu lufy. Naciśnięcie na spust powoduje otwarcie zaworu (b). w latach 1793-1801. do kilkunastu strzałów. 120 m. Schematyczne przekroje komory wiatrówki (po lewej) ukazują główne jej części. Ładowanie zbiornika (po lewej). Po naciśnięciu spustu. zbiornik zdejmowano z broni i dołączano do specjalnej pompki.wiatrówka. by napiąć sprężynę zaworu. i^g* Wiatrówka Girandoniego (powyżej i po lewej). Angielska broń przeznaczona do obrony osobistej. popychanego sprężyną po zwolnieniu spustu. Ilość sprężonego powietrza w zbiorniku (a). Jej użycie pokazano na rysunkach (3) i (4). Tego typu wiatrówki używane są zwykle do strzelań sportowych lub polowań na drobną zwierzynę. albo przybierał postać doczepianej z zewnątrz kuli (2). Jego powrotny ruch ku górze wymuszała sprężyna (d). Przedstawiono tu broń znacznie skuteczniejszą. W XVTTI i XIX w. „Kurek" (a).

Broń odtylcowa ładowana jest od komory nabojowej. po czym następuje samoczynne wyrzucenie łuski i wprowadzenie następnego naboju do komory. Pokrywa się to z historycznym rozwojem broni palnej. celność i szybkostrzelność niż łuk czy kusza. aby ułatwić zrozumienie. zasad działania i budowy broni. Przy takim zdefiniowaniu. W krajach anglosaskich broń ta nosi nazwę broni półautomatycznej. Broń odprzodowa jest ładowana od wylotu lufy. aż do drugiej połowy XIX w. b. od najprostszych do bardziej skomplikowanych. Całość materiału z tej bardzo obszernej dziedziny. gdyż wymagają one specjalnej podstawy.Indywidualna broń strzelecka Pod terminem tym rozumiemy i przedstawiamy poniżej te z broni palnych. a mimo to rozpowszechniła się być może i dlatego. jak długo trzymany jest spust lub wyczerpie się amunicja.prochowi strzelniczemu. związany z szybkostrzelnością: a. Przedstawiono również rozwój amunicji na tle historii broni palnej. Tego rodzaju broń omówiona będzie w rozdziale czwartym. że mógł jej użyć skutecznie człowiek. Zasada ta obowiązuje w broni palnej od czasów najdawniejszych. Ma ona własny magazynek mieszczący naboje i ręczny mechanizm przeładowania. 2. Sposób ten ma istotne zalety. wykonując proste czynności. potem wkładano kulę posługując się przy tym stemplem. ciśnienie wypycha pocisk nadając mu dużą prędkość (a). przechodząc następnie do broni odtylcowej. e. jak funkcjonowała (i funkcjonuje) w warunkach bojowych. Niekiedy ma przerywacz. 108 . Broń jednostrzałowa. Dodano także skrótowe wyjaśnienia najważniejszych pojęć z zakresu balistyki. Broń samopowtarzalna. Przez długi czas broń palna miała o wiele mniejszy zasięg. Była to główna metoda stosowana do połowy XIX w. dzięki któremu strzelec. a ich konstrukqa umożliwia trzymanie broni w rękach. Można tu strzelać kolejno z każdej lufy. umożliwiający użycie podobne do broni samopowtarzalnej. Najpierw wsypywano proch. Jednym z podstawowych kryteriów podziału broni palnej jest sposób jej ładowania: 1. aż po dzień dzisiejszy (b) i (c). staraliśmy się uporządkować według różnic w funkqonowaniu. nie mówiąc już o zespołowej obsłudze. Zjawisko strzału (po prawej). Broń powtarzalna. Wykorzystuje ona część energii gazów prochowych do przeładowywania broni. Ładowanie broni (po prawej). Jedną z odmian takiej broni są rewolwery. d. znajdującej się na wlotowym końcu lufy. pod względem najbardziej istotnych cech danej broni. Nie będą tu brane pod uwagę karabiny maszynowe. Po raz pierwszy w historii uzbrojenia energii koniecznej do wyrzucenia pocisku nie dostarczały mięśnie ludzkie. do broni indywidualnej zaliczymy również niektóre bronie o dużym kalibrze. by móc prowadzić ogień. Broń samoczynna. Broń wielolufowa. ale ze względu na niski poziom ówczesnych technologii produkcyjnych nie mógł się upowszechnić. Ponieważ ma to miejsce w zamkniętej z jednego końca rurze. Każdy ze wspomnianych rodzajów uporządkowany jest w ciągu logicznym. Sposób funkcjonowania (po prawej). Strzały padają tak długo. Zawdzięczano to niezwykłej substancji . które mogą być obsługiwane przez jedna osobę. Za każdym naciśnięciem spustu pada jeden strzał. Broń palną można podzielić ze względu na sposób jej funkcjonowania. Po każdym strzale konieczne jest oddzielne wprowadzenie naboju do lufy. Z tych względów zaczynamy od broni odprzodowej. znacznie mniej wyszkolony niż wymagało tego posługiwanie się łukiem. Była też o wiele droższa. często klasyfikowane inaczej. c. Szybkie spalanie prochu powoduje wydzielenie dużych ilości gazów. W broni palnej wykorzystuje się zawsze ten sarn sposób miotania pocisku. Strzela ogniem ciągłym. ponowne ładowanie następuje po wystrzeleniu wszystkich nabojów. wprowadza po każdym strzale nabój do komory. albo maszynowa.

z lufą gwintowaną. poprzez opisanie wyglądu czy cech konstrukcyjnych. Przeznaczona do polowań. Pocisk opuszcza lufę przez jej wylot (e). Pistolet (rewolwer). W Polsce. Termin rewolwer odnosi się wyłącznie do broni wieiostrzałowej. wykonane z drewna lub tworzyw sztucznych. Broń długa jest trzymana oburącz. z której można strzelać bez pod­ pórki czy speq"alnei podstawy. XIX w. bandoletu). o gładkiej lufie. 5. często z nakładką. wcinają się w pocisk powodując jego obrót wokół osi. Umożliwia strzelanie jedną ręką. o względnie krótkiej lufie. Wywodzi się z broni kawaleryjskiej (tzw. Wiele terminów odnoszących się do ręcznej broni palnej. ładowana odprzodowo. ochrania dłoń strzelca przed poparzeniem o gorącą lufę i ułatwia składanie się do strzału. Podajemy sześć nazw. pistoletu umożliwia celowanie i trzymanie broni jedną ręką. i krótkiej (2). odnoszony również do szeregu broni samoczynnych. Dzisiaj. nazywana była karabinem. Lufy gwintowane mają śrubowo żłobione ścianki przewodu. Często.Spust (b). w której naboje umieszczono w komorach obrotowego bębna. pozwala zwolnić kurek lub bijnik mechanizmu uderzeniowego (c). Istnieją dwa zasadnicze typy luf: A. pomiędzy powierzchnią kuli. która musiała być na tyle krótka. Pola. bez odwracania uwagi od celowa­ nia i zachowaniu stabilności broni. Broń długa. siedząc na koniu. Chwyt (g). Nadają się do wystrzeliwania pocisków kulistych lub śrutu. Jest więc jedną z najstarszych broni palnych. na przykładzie broni długiej (1). Wzdłużny otwór w lufie to przewód lufy składają­ cy się z części prowadzącej i ko­ mory nabojowej. Muszkiet. Strzelba. Datowana jest na lata przed 1400 r. wpływająca niekorzystnie na energię miotanego pocisku i celność strzału. Dzięki temu pocisk porusza się ruchem wirowym. Dawna. 3. długa broń palna piechoty. Powierzchnia ich przewodów jest gładka. Karabinek. strzela się nią głównie śrutem. pola (b). l o ż e (f). Długa broń palna. Zarówno jeden jak i drugi typ pocisków nie ma stabilizacji w locie. 4. Główne części broni i ich zadania (powyżej). Rodzaje broni palnej (powyżej). a ścianką przewodu lufy ist­ nieje szczelina (a). Karabin. 2. co zapewnia stabilizację w locie. Podobna broń w XVIII i pocz. termin ten odnoszony jest do broni siedemnastowiecznej. Poręczna broń samoczynna. Są to tzw. właściwie jedyny rodzaj broni maszynowej. z lufą gładkościenną. przeważnie z zamkiem lontowym. Widoczny hak opierano o podstawę. opiera się o ramię (w tzw. a wiec na okres. Szwajcaria). „dołku strzeleckim"). łatwiej daje się definiować poprzez sposób jej użycia niz np. tak aby kolba (a). Przewody luf (powyżej). broń gwintowana jest znacznie skuteczniejsza i cetniejsza niż broń gładkolufowa. gdy tego typu broń nie była rozpowszechniona jeszcze w Łuropie. pewne nazwy historyczne odnosi się zwyczajowo do broni. 109 . by dało ją się nabić. 6.. B. powszechnie stosowanych w odniesieniu do ręcznej broni palnej. Mechanizm zamkowy zamyka wlot lufy — komorę nabojową (d). między którymi znajdują się bruzdy. 1.I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Wczesna hakownica (powyżej). z zamkiem skałkowym. Dzięki ścisłemu dopasowaniu pocisku do ścianek przewodu lufy i stabilizacji obrotowej. Pistolet maszynowy. która przejmowała odrzut przy strzale (Bemisches Historisches Museum. która z biegiem lat uległa daleko idącym przemianom. W niektórych przypadkach. Długa broń palna. Termin wprowadzony początkowo dla odróżnienia jej od gładkolufowego muszkietu. Lufy gładkościenne.

Wpływ na to mają: siła przyciągania ziemskiego. 11 0 . nazywana balistyką.'W opisa­ nym powyżej przypadku. Im mniejsza prędkość początkowa pocisku (1). Seria strzałów oddana w jednakowych warunkach daje grupę (e) przestrzelin skupioną wokół średniego punktu trafienia — mówimy wtedy o skupieniu. że przestrzelmy będą się układać poza środkiem celu lub w ogóle poza nim (A). lufa musi być podniesiona pod odpowiednim kątem. zjawisko to można wyeliminować. po czym tor lotu znacznie się zakrzywia. balistykę zewnętrzną . Tylko przy strzelaniu na najbliższe odległości wystrzelone pociski trafiają w jeden punkt. Tu przedstawimy podstawowe zagadnienia balistyki zewnętrznej. gdy karabin powtarzalny był najważniejszym rodzajem broni. który osiąga najwyższy punki. regulaminy wyszkolenia strzeleckiego wpajały żołnierzom wiedze niemal na uniwersyteckim poziomie. Na jego długości może się znaleźć odcinek. na broń działa siła odrzutu będąca reakcją na ruch pocisku ku przodowi. przy strzelaniu na duże odległości. że ogień karabinowy będzie prowadzony na odległościach niemal do 2 km.badającą zjawiska zachodzące w lufie. zwany wierzchołkową (oru (c).badającą zjawiska występujące przy trafieniu pocisku w cel. z głównych przyczyn wspomnianego zjawiska są różnice ilości i jakości ładunku miotającego użytych nabojów. tym bardziej stromy jest jego tor. Jego przeciwieństwem jest rozrzut. Środek takiej grupy przestrzelin nazywamy średnim punktem trafienia (B). Niezależnie od tego. przy tej samej nastawie celownika. umieszczonej na statecznej podstawie. mające wpływ na taktyczne użycie broni palnej. powodująca jednocześnie podrzut broni (lufa „podskakuje' ku górze). na określoną odległość. pokrywał się ze środkiem celu to właśnie nazywamy przestrzeliwaniem broni.in. mechaniką lotu pocisków i ich działaniem na cel zajmuje się nauka. może się zdarzyć. nie pokrywa się z linią rzutu (a). Ilustracja (po lewej). Dzieli się ona na: balistykę wewnętrzną . w którym tor pocisku przebiega poniżej wysokości stojącego człowieka. Pokazuje prawidłową postawę przy strzelaniu w pozycji stojąc. wreszcie balistykę końcową . ze względu na m. Jedna. powodująca zakrzywienie toru. Podczas strzału. Jest to obszar. Oczekiwano. strzelec musi tak wyregulować położenie przyrządów celowniczych by średni punkt trafienia (C). opór powietrza.badającą zagadnienia związane z lotem pocisku w powietrzu. z Podręcznika Wyszkolenia Strzeleckiego armii brytyjskiej z okresu I Wojny Światowej. W początkach XX w. Strzelając z broni. Strefa rażenia (po lewej). na którym pocisk przelatuje powyżej głowy nieprzyjaciela. Rzeczywisty' tor lotu pocisku (b). Jeśli strzelec nastawi właściwie przyrządy celownicze. Obydwa te pojęcia używane są do oceny celności broni.. Przy odpowiednio płaskim torze pocisku (2). Przcstrzeliwanie broni (po lewej). Lot pocisku (powyżej). to tor pocisku przetnie się z linią celowania (d).Zasady strzelania z ręcznej broni palnej Zagadnieniami związanymi z miotaniem pocisków z broni lufowej.

1550 Na małą skalę pojawia się broń gwintowana uk. w coraz szybszym tempie zaczęto wprowadźcie nowe wynalazki i to zarówno w okresie pokoju jak i wojen. przy dużej wilgotności powietrza. Jest oczywistym lakiem. można wymienić szereg innych czynników mających na to wielki wpływ. Podobnie powstała pierwsza amunicja zespolona systemu Lefaucheaux. Przedstawiamy tu główne wynalazki w dziedzinie broni palnej na tle toczonych konfliktów i wojen. poprzednio niewykonalnych idei. 1500 Leonardo da Vinci przedstawił rysunek zamka kokwo-krzosowego 1503 Użycie na dużą skalę ręcznej broni palnej podczas bitwy pod Cerignolą 1518 Pojawienie się na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego zamków kotowo-krzosowych. Niemniej. któremu nie dawał spokoju problem polowania na kaczki w złych warunkach pogodowych.Chronologia rozwoju ręcznej broni palnej Tablica chronologiczna (po prawej). ok. 1610 Pojawienie się pierwszych zaników skałkowych ok. począlkowo jako materiału inicjującego w broni odprzodowej. 1840 r. 1375 Upowszechnienie sic broni palnej w Europie 1453 Koniec wojny stuletniej 1453 Lpadek Konstantynopola 1411 Najwcześniejsza ilustracja przedstawiająca prymitywny zamek lontowy ok. później wykorzystywano te związki do konstruowania amunicji zespolonej. 1850-60 Karabiny gwintowane systemu Minie zastępują broń gladkolufowa 1886 We Francji zostaje wprowadzona małokalibrowa amunicja z prochem bezdymnym 1887-88 Nobel patentuje szereg bezdymnych materiałów miotających 1888 Wprowadzenie karabinu powtarzalnego Lee Metronl z zamkiem tlokowo-ślizgowym w armi brytyjskiej 1904-05 Wojna rosyjsko-japońska 1914-181 wojna światowa 1933-39 Wojna domowa w I liszpanii 1939-4511 wojna światowa 1950-53 Wojna koreańska 1961-75 Wojna wietnamska 1979 Konflikt wietnamsko-chiński 1980-88 Wojna iracko-irańska 1991 Wojna w zatoce 1914-18 Podstawową bronią jest nadal karabin powtarzalny 1918 Wprowadzenie pistoletu maszynowego 1939-45 Coraz szersze stosowanie broni samopowtarzalnej 1947 Kałasznikow opracowuje karabinek automatyczny AK 47 1961 Wprowadzenie do uzbrojenia armii USA małokalibrowego karabinka firmy Armalitc (późniejszy M16) po 1980 Pojawienie się amunicji bezluskowej 111 . pierwotnie przeznaczona do strzelb myśliwskich. znacznie zresztą wolniej niż broń wojskowa. Forsythowi. zaczął się prawdziwy wyścig. 1640 Pojawienie się pistoletów z odkręcaną lufą. 1540 Pojawienie się pierwszych pistoletów 1543 Brori palna z zamkiem lontowym zostaje przywieziona przez Portugalczyków do Japonii 1547 Pierws/e dokumenty potwierdzające stosowanie ulepszonego zamka lontowego ok. Jednym z pierwszych istotnych wynalazków z zakresu techniki uzbrojenia było wprowadzenie przez Aleksandra Forsytha zamka kapiszonowego. 1570 Rozpowszechnienie się ciężkiego muszkietu opieranego przy strzale o forkiet . Ulepszenia technologii obróbki metali pozwoliły na wcielenie w życie. 1338 Wybuch wojny stuletniej I n d y w i d u a l n a broń miotająca 1326 Pierws/a ilustracja przedstawiająca armaty 1364 Pierwsze zachowane informacje o ręcznej broni palnej w Perugii. 1840 Armie europejskie (i amerykańska) wprowadzają broń kapiszonową 1849 Minie opracowuje stożkowy pocisk samuuszczelniający się przy strzale. Największy rozwój w tej dziedzinie przyniosła z pewnością rewolucja przemysłowa w XIX stuleciu. 1700 /amok lontowy wychodzi z użycia w Europie 1770-80 Pojawiają się precyzyjne pistolety pojedynkowe. Wraz z wprowadzeniem zamka kapiszonowego przez armie europejskie. 1470 Pojawienie się udoskonalonego zamka lontowego 1494 Początek wojen włoskich 1503 Bitwa p(*ł ("crignola ok. broń myśliwska rozwijała się własną i odrębną drogą. 1641 Peler Kalthoff uzyskuje monopol na brori z magazynkiem na terenie Niderlandów ok. Stało się to najistotniejszą przyczyną szybkiego rozwoju broni. za pomocą piorunianu rtęci 1812 Pauly patentuje broń odtylcową na nabój zespolony 1835 Lefmicheux patentuje nabój i łuską metalową 1835 Colt zgłasza patent na swój pierwszy rewolwer 1840 Armia pruska wprowadza karabin iglicowy Dreysego ok. Jednakże od końca XLX w. 1650 Szerokie rozpowszechnienie się zamka skałkowego 1689-97 Wojna Ligi Augsbur­ skiej przeciw Francji 1700-21 Wielka wojna północna 1701-14 Wojna o sukcesję hiszpańską 1740-48 Wojna o sukcesję austriacką 1756-63 Wojna siedmioletnia ok. ok. Ten niezwykle ważny wynalazek w dziejach broni palnej zawdzięczamy myśliwemu. Było to możliwe dzięki zastosowaniu piorunianów. 1470 Wykształcenie się loża w drugiej broni palnej ok. że toczące się wojny byty bodźcem dla rozwoju uzbrojenia. 1775-83 Wojna o niepod ległose USA 1775-83 Zastosowanie na szeroka skalę broni gwintowanej podczas walk w USA 1792 Początek francuskich wojen rewolucyjnych 1796-1815 Wojny Napoleońskie 1848 Wiosna Ludów 1854-56 Wojna krymska 1861-65 Wojna secesyjna w USA 1899-1902 Wojna burska 1807 Forsyth patentuje nowy sposób zapłonu.nazywanego „hiszpańskim" 1559 Koniec wojen włoskich 1568-1648 Wojna hiszpańsko-nkierlandzka 1588 Rozgromienie hiszpańskiej Wielkiej Armady 1618-48 Wojna trzydziestoletnia 1642-48 Wojna w Anglii ok.

w dnie osadzono spłonkę. Poczynając od Xlii do końca XIX w. Skałka. b). w postaci różnej wielkości ziaren (a. . Nabój bocznego zapłonu. dało możliwość skonstruowania skutecznej broni odtylcowej i pozwoliło zwiększyć jej szybkostrzelność. dzięki zastosowaniu metalowej łuski. nabój jest wodoszczelny i bezpieczny w użyciu. co miało zapobiegać uszkodzeniom pocisku przez wrzynające się w niego gwinty. ładunek inicjujący (spłonka) h. wobec rosnących prędkości początkowych i malejących kalibrach pocisków (3). łuska c. b. Lufy gwintowane umożliwiły stabilizację lotu pocisków wydłużonych. Dzięki temu. Są również ezpieczniejsze w użyciu niż proch czarny. dno łuski. Na początku naszego stulecia wprowadzono pocisk ostrołukowy (4). obecnie zostały scalone. Było to istotne. Wykonywano je ze specjalnie zwiniętego papieru. często z wyraźnie wydłużoną częścią tylną (5). stała się nawet obiektem zainteresowania kolekcjonerów. Łuska. produkowany jest w formie długich pałeczek brązowego koloru. chcielibyśmy przedstawić charakterystyczne cechy współczesnej amunicji wojskowej. Wykonywano ją z krzemienia. g Prochy . jedynym używanym materiałem miota­ jącym był proch czarny. amunicji zespolonej: a. W latach osiemdziesiątych XIX w. wyprodukowano pierwsze prochy bezdymne Ich recepty opracowali Vieille we Francji. płaszcz pocisku e. w którym iglica uderza w spłonkę umieszczoną w środku dna łuski. Systemy zapłonu i spłonki (poprawej). która spalała się (B).. Do inicjowania strzału służył zwykły kapiszon. ładunku miotającego i pocisku. po prawej. Kapiszony wykonywano z cienkiej blachy miedzianej. kryza łuski z wtokiem d. Początkowo. nie łącząc z pozostałymi elementami amunicji. Tu. Nobel w Szwecji oraz Abel i I )ewar w Wlk. Pociski (po prawej). kapiszon używany w broni myśliwskiej i pojedynkowej. co powodowało eksplozję piorunianu rtęci umieszczonego w masywnym dnie łuski. których powierzchnia jest tak wyliczona. Kurek broni uderzał w pręcik. Pocisk ze śladami gwintu po wystrzeleniu. Nabój typu Lefaucheux (na Zachodzie zwany igłowym). Zawierały odmierzony ładunek prochu potrzebny do nabicia broni i podsypania panewki oraz kulę. Korodyt (c). Kapiszon służył do jednokrotnego użycia. Materiał inicjujący umieszczano wewnątrz kryzy łuski. elementy te były przenoszone osobno. Przy nabijaniu broni rozrywano papier (zwykle zębami). rdzeń pocisku f. zwykle mosiężna. Wynalezienie łuski metalowej (O. E Materiały inicjujące (po prawej). pocisk b. pociski ołowiane były zwykle pokrywane warstwą twardszego metalu (tzw. jego poszczególne ziarna formowane są w płatki (d). Od końca XIX w. Wystarczała przeciętnie na 20 strzałów z broni skałkowej. będący mieszaniną w różnych proporcjach węgla drzewnego.. wałeczki (e). Początkowo używano ich osobno. Z lewej. Prochy bezdymne spalają się bez wydzielania dymu i dają niewiele zanieczyszczeń osiadających w rzewodzie lufy. Jednocześnie wydłużony kształt umożliwiał zwiększenie masy pocisku. bez konieczności zwiększenia kalibru lufy. Istnieją setki typów amunicji małokalibrowej. 2. lub kulki (f). Zawierały niewielkąjlość piorunianu rtęci. Elementy amunicji potrzebne do załadowania broni odprzodowej mogły być przenoszone oddzielnie w prochownicy i specjalnych torbach i kieszeniach. 112 Naboje (po prawej). Proch nitrocelulozowy jest zwykle barwy szarej. Jednak dla potrzeb wojskowych stosowano tzw. W jej szyjce obciśnięty jest pocisk. by utrzymać pożądaną szybkość spalania. zawiera ładunek miotający. Brytanii. okazano typową formę apiszonu ćlo broni wojskowej. Nabój centralnego zapłonu. ładunki (A). Części współczesnego małokalibrowego naboju zespolonego: a.. Powszechnie stosowanym rodzajem pocisku do broni gładkolufowej była ołowiana Kula (1). Uderzenie iglicy wgniataio punktowo kryzę powodując detonację piorunianu.materiały wybuchowe miotające (po prawej).. Do produkcji prochów bezdymnych stosuje się nitrocelulozę (bawełnę strzelniczą) oraz nitroglicerynę. Nie miała integralnej spłonki. Obecnie obserwujemy trendy zmierzające do zmniejszania kalibru pocisku przy jednoczesnym wzroście jego prędkości początkowej. c. 1.Amunicja małokalibrowa Zwykle amunicja małokalibrowa składa się z trzech głównych elementów: ładunku iniq*ującego. ładunek miotający (proch) g. zakładany na kominek. płaszczem). siarki i saletry potasowej. niektóre typy broni palnej dostosowano do naboju z papierową lub płócienną łuską. Lot jej nie był stabilizowany obrotowo. W połowie XIX w.

Druga liczba to długość łuski (B) wyrażona w milimetrach. wagomiar 12 oznacza.0005 sekundy od zainicjowania zapłonu. Tabelka podaje podstawowe dane dotyczące lotu pocisku po opuszczeniu lufy. używana głównie w odniesieniu do broni gwintowanej. ze względu na wielość rodzajów nabojów. (czyli bezkryzowych. np. 0. nabój Karabinowy pochodzi z Niemiec i oznaczony jest 7. Iglica (1).w zależności od kraju. Np. System ten wprowadzono by umożliwić rozróżnianie nabojów mających ten sam nominalny kaliber pocisku. objętość wytworzonych gazów prochowych wzrasta 14 000 razy w stosunku do chwili „0". N p . Obecnie najmniejszym stosowanym kalibrem jest 43 mm (a). Częściej spotykana. że pocisk na bliskich odległościach jest w stanie przebić znacznie mniejszą warstwę piasku niż na średnich dystansach. Powoduje to wzrost ciśnienia w komorze nabojowej do 350 MPa. Pierwsza liczba oznacza nominalny kaliber lufy (A). wgniata ją powodując detonację ładunku inicjującego. W praktyce. obecnie przyjmuje się. że gazy prochowe nie są w stanie przerwać się ku tyłowi. a ich siła ciśnienia nadaje pociskowi (6). zostają dociśnięte do ścianek komory nabojowej tak silnie. dziś stosowanego w odniesieniu do broni gładkolufowej. pokazany (po prawej). ruch przyspieszony.62 mm). ścianki łuski (5). przedostają się kanalikami ogniowymi do ładunku miotającego (4).I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Kaliber (po prawej). oznacza łuskę z wystającą kryzą ( O . Naj icięzszc okazy broni myśliwskiej rzadko kiedy mają lufy o wagomiarze 4 (b). Dla zilustrowania posłużono się przekrojem amerykańskiego karabinu Spriengfield. którego pochodzi dana broń czy amunicja. Używa się również pojęcia tzw. Kalibry (po prawej). jest liczbą określającą najmniejszą wewnętrzną średnicę przewodu lufy.62 mm x 54 R. Podanie we właściwy sposób kalibru współczesnej broni palnej i amunicji jest dość złożonym zagadnieniem. uderzając w spłonkę (2).30 cala (7. . że z jednego funta ołowiu można wykonać 12 pocisków kulistych. Tym samym np. ale różny kształt łuski. to jeden z podstawowych parametrów broni palnej. Podawany jest w jednej z dwu iorm. Z kolei grubość przebijanej warstwy drewna czy metalu.92 mm x 57 Mauser. broń wagomiaru 16 ma mniejszą średnicę przewodu lufy niż broń wagomiaru 12. o średnicy odpowiadającej średnicy przewodu lufy danej broni. Broń o większym kalibrze zaliczana jest do broni artyleryjskiej. Dodanie litery „R". Należy zauważyć. wyrażana w jednostkach długości. wagomiaru. Zjawiska wewnętrzne (powyżej). wz. 1906 na nabój 0. Wykorzystuje się tu jednostki metryczne lub system calowy . 7. zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości pocisku (dane zaczerpnięte z instrukqi do amerykańskiego karabinu Model 1917-Mauser Enfield). w odróżnieniu od tzw. powodując jego gwałtowne spalanie. przy czym temperatura wzrasta do 2700"C Po upływie ok. Zjawiska zewnętrzne towarzyszące strzałowi (poniżej). w rosyjskim naboju 7. aż do chwili opuszczenia lufy. łusek z wtokiem. towarzyszące strzałowi ze współczesnej broni palnej na nabój karabinowy. stosowane w broni strzeleckiej. Gorące gazy zapłonowe (3).(D) znacznie częściej używanych. że górną granicą kalibru broni strzeleckiej jest 20 mm (c). z kryzą nacinaną) .

z XVIII w. w której ź kolei umieszczono podsypkę z drobnoziarnistego prochu. stempel a. tj. broni palnej. a. był dociskany do obracającego się kółka o szorstkiej powierzchni. d. g. wsuwający stemplem ładunek. tuleje do stempla. c. f. ukazanej na rysunkach jedynie w zarysie. urządzeń służących do odpalenia ładunku miotającego. był dociskany do panewki. stanowiła broń odprzodowa. z podstawowych rodzajów zamków.Strzelecka broń odprzodowa Większość produkowanej i używanej do połowy XIX w. f. b. stosowanych w broni odprzodowej. płytka zamka panewka pokrywa panewki kurek („łabędzia szyja") lont Zamek kołowo-krzosowy Działał skutecznie. b. a nie z mechanizmem zamka. Części mechanizmu zamkowego umieszczano na metalowej płytce zamkowej. celownik f. wręby na palce przedłużonego kabłąka spustowego i.. h. Z tego powodu nigdy nie wyparł zamków lontowych w broni wojskowej. skrytka (trzymano w niej natłuszczone plastry . Służyły one do wytworzenia impulsu ogniowego w pożądanym przez strzelca momencie. trzewik kolby (stopka) b. jednak skomplikowana budowa podnosiła jego cenę. c. e. w którego szczękach tkwił żarzący się lont.. Jednocześnie kurek uderza w krzesiwo. w Indiach i Japonii stosowano go do połowy XIX w. W tym właśnie OKresie wykształciła się typowa strzelba myśliwska o d w u gładkich lufach . kabłąk spustowy l. Dziś egzemplarze tej broni.w broni gwintowanej. wąs trzewika c. a piryt umieszczony w szczękach kurka. antabki do pasa nośnego m. panewka pokrywa panewki siarczek żelaza (piryt) kurek koło oś koła zwalniacz pokrywy panewki sprężyna kurka Zamek skałkowy niderlandzki Niezwykle istotny wynalazek. gdzie umieszczano ładunek miotający. Przy naciśnięciu języka spustowego automatycznie otwiera się pokrywa panewki. Sposoby odpalania. albo zapasowe skałki) h. Wykrzesane iskry padają na podsypkę prochową. Poprzez wąski otwór zapałowy przekazywany był on do komory prochowej. zaczep dźwigni spustowej kurek krzemień (skałka) wspornik kurka panewka krzesiwo pokrywa panewki sprężyna krzesiwa 114 . g. h. Myśliwy (po lewej). Jej zasadniczą zaletą była prostota i taniość. Części broni odprzodowej (powyżej). Powstające przy tym iskry inicjowały zapalenie podsypki na panewce. Pokazano tu 6 głównych typów /druków. są poszukiwanymi obiektami kolekq"oncrskimi. pokrywa panewki była-przesuwana ku przodowi. które zostaje odchylone ku przodowi. Zamek lontowy W Europie używany do ok. b. d. Długi okres użytkowania tego rodzaju broni zaowocował wprowadzeniem niezliczonych odmian i niewielkich ulepszeń (początkowo niezwykle prostych) konstrukcji zamka. Po naciśnięciu spustu (zwykle w postaci dźwigni) kurek. e. c. łoża i lufy. e. Pokazano przykłady najprostszej formy każdego. zamek e. d. w którym zastosowano krzemień uderzający w stalowe krzesiwo. 1700 r. a. szyjka kolby d.dubeltówka. a. n. Przy naciśnięciu spustu. Istniało wiele odmian tego typu zamka. Panewka i jej pokrywka były połączone z lufą. muszka t g. Pokrywa panewki wymagała ręcznego otwarcia.

pokrywa panewki i jednocześnie krzesiwo (tzw. zaczep kurka zwalnia go i pod wpływem sprężyny kurek uderza w krzesiwo. f. d. c. Wsunąć pozostały proch i kulę do lufy 4. Wycelować broń i wystrzelić Elementy wyposażenia strzelca w okresie stosowania broni odprzodowej a. miquelet). składający się z narzędzi do czyszczenia i rozbierania broni. kanalik ogniowy 115 . prosty i skuteczny. Odciągnąć całkowicie kurek 6. prochownica cywilna.ewantu. co zapobiega to możliwym pomyłkom w ogniu bitwy. Wariant poprzedniego rozwiązania. a. Różnił się stylem wykonania poszczególnych części. używany w niektórych krajach T. ok. ok. sprężyna kurka Zamek kapiszonowy. d.I n d y w i d u a l n a broń miotająca Regulaminowe ładowanie karabinu skałkowego (po prawej). typ. sprężyna baterii f. panewka e. piętka kurka g. odrzucając je ku tyłowi i krzesząc snop iskier. w którym połączono w jedną całość okrywę panewki z krzesiwem. prochownica żołnierza elitarnych oddziałów strzeleckich. kominek h.pokrywa panewki (tzw. prochownica używana w XVI w. panewka f. kurek c. Rozgryźć nabój 2. Główne tempa t o : 1. wyparł poprzednio używane zamki lontowe i kołowo-krzosowe w Europie. a. Si02) d. Śruba szczęk kurka b. skałka uderzała w krzesiwo. Udoskonalenie zamka niderlandzkiego. zaczep zabezpieczający h. Po naciśnięciu spustu. Podsypać panewkę 3. wojskowy przybornik.. piorunian rtęci g. co powoduje jego zgniecenie na otworze kominka i detonację piorunianu. a. Impuls ogniowy dociera kanalikiem do ładunku prochowego. krzesiwo . Po naciśnięciu spustu. kurek b. kurek (z ogonem i młotkiem) kapiszon kominek gniazdo kominka (piston) Przekrój przez kominek z nasadzonym kapiszonem e. System ten. b. Do zainicjowania strzału wykorzystywano związki chemiczne zwane piorunianami. sprężyna pokrywy panewki Zamek skałkowy (hiszpański. 1810 r. c. b. skałka (krzemień. Wszystkie armie uczyły ładowania na tempa. rzy naciśnięciu spustu. jak i zastosowaniem zewnętrznych sprężyn. bateria) d. F Zamek skałkowy (bateryjny albo francuski). przez muszkieterów. Istniały także inne odmiany konstrukcyjne. Przybić stemplem 5. Pokazano najczęściej stosowany w XIX w. skałka c. bateria) e. 1840 r. kapiszon f. formy do odlewania k u l . kurek uderza główką w miedziany kapiszon. zaczep spustowy i. e.

Znaleziona na południu prowincji Schleswig-Holstein. jeden z żołnierzy musi użyć obu rąk. ale przeważała broń o gładkich lufach i ona stanowiła uzbrojenie wojskowe. Ilustracja pochodząca z tego samego źródła (akwarele Mikołaja Glockenthona z ok. Kopenhaga). (Muzeum Historyczne. 1400 r. aż do celnego i skutecznego karabinu Minie. pozwalającymi na złożenie się do strzału.. W ciągu tego okresu. Arkebuz lontowy z celownikiem przeziemikowym j w postaci rurki. Bazylea. Z okresu 1400-1450 (w zbiorach Bernischeas Historisches Museum. poczynając od ok. odprzodową długą broń palną.). (Muzeum Sztuki 4. 1500 r. Szwajcaria). Hakownica wykonana w całości z metalu. Znane były też kolby opierane o policzek lub klatkę piersiową. Szwajcaria). ok. Ilustracja ukazuje użycie wielkiego arkebuza bez mechanizmu zamkowego. Aby wycelować arkebuz. broń oparta jest o przenośną podstawę. 3. Widać też prymitywny zamek umożliwiający odpalenie w wybranym przez strzelca momencie. 116 . Szwajcaria). 1850 r. użytego podczas wojen: krymskiej i secesyjnej. Hakownica wykonana w całości z metalu. W celu wyhamowania odrzutu. 5. Lufa z kutego żelaza. Niektóre egzemplarze były wprawdzie gwintowane. Hakownica (puszka). podczas gdy drugi przykłada rozżarzony pręt do zapału. Południowe Niemcy. Stanowiła ona podstawową broń strzelecką na przestrzeni czterech wieków. 7. Monachium).Długa broń palna odprzodowa Hakownice i arkebuzy (po lewej). aż do ok. drewniane łoże rekonstruowane. 1567 r. ukazuje ręczną broń palną z wykształconym łożem i kolbą. 1470 r. 1. obecnie w zbiorach Tfijhusmuseet. druga połowa XV w. Znaleziona w Tybrze. Użycie długiej broni palnej (poniżej): a. w Rzymie. 1505 r. Szwajcaria. b. Datowany na 1537 r. Pokazujemy tutaj jednostrzałową. 2. Przez prawie sto lat. z ciężkich muszkietów strzelano używając speq'alnej podpórki zwanej rorkietem. ok. (Muzeum Sztuki i Historii. Arkebuz z zamkiem lontowym. G e n e w a ) . długa broń palna przeszła ewolucję od prymitywnej hakownicy. ok. Hakownica wałowa. Hal cownica (puszka) z tuleją do drewnianego drążka (niezachowany). (Bayerisches Nationalmuseum. 6. c. (Bernisches Historisches Museum. Genewa). i Historii.

Japoński muszkiet z zamkiem lontowym. Toradar (bandukh lorador) rodzaj lekkiego muszkietu lontowego używanego w Indiach.datowana na ok. 1600 r. Pokazana broń pochodzi z Francji.I n d y w i d u a l n a broń m i o t ą c a Muszkiety i arkebuzy lontowe i kołowe (powyżej). Lekki muszkiet zwany czasem dragonem. 7. aby uzbroić wszystkich piechurów. (Muzeum Wiktorii i Alberta. proste nie zdobione łoże. ok. łoże inkrustowane kością i rogiem. zatrzaskowym. Karabinek kołowo-krzosowy z gwintowaną lufą. mocowana okuciami ze złoconego brązu. 1600 r. Sztucer kołowo-krzosowy wykonany w Dreźnie w 1606 r. Austria ok. Zamka lontowego. 1575 r. 4. Tego typu broń występowała rzadko. 1. 1540 r. 2. używano na tym terenie do XX wieku. Drewniane łoże inkrustowane rogiem. Kształt kolby wskazuje na pochodzenie z rejonu prowincji Sind. Petrynał. tzw. lekki muszkiet lontowy z terenu Indii. Londyn). obecnie Pakistan. 6. Jezail. 1675 r. płytki rogowe rytowane. W niezmienionej formie stosowano go do 1860 r. Prawdopodobnie Niemcy. była zbyt droga. z kolbą zaprojektowaną z myślą o oparciu o klatkę piersiową. . 3. Pierwowzorem była broń przywieziona ok. lżejszy niż typowa ówczesna broń piechura. Części mechanizmu żelazne. 5. lekka broń palna. płytka zamkowa stalowa. Włochy. ma łozę inkrustowane kością . przez portugalskich kupców. Wojskowy muszkiet kołowo-krzosowy.

zamocowany na zawiasie składany bagnet ze sprężyną. z zamkiem niderlandzkim. charakterystyczna kolba. z różnych stron świata. ok. 4. powszechnie stosowany w Skandynawii w XVTT i XVIII w. Angielski garłacz (powyżej). Strzelba bałkańska. ale także i domów prywatnych (zbiory prywatne). Garłaczy używano powszechnie w XVIII w. 1650 r. Strzelba algierska (tzw. Długa broń palna. Pokazany egzemplarz wykonano praw­ dopodobnie w Szwecji ok. XIX w. odmiany bałtyckiej. tzw. 2. Muszkiet z zamkiem skałkowym w odmianie angielskiej. 3. do obrony statków i dyliżansów. Wykonany w koloni­ ach brytyjskich w Ameryce Płn. rasak. Pochodzi prawdopodobnie z XVIII lub XIX w. Sztucer z zamkiem skałkowym. gładkolufowej broni palnej (powyżej). XIX w. Janczarka turecka z zamkiem skałkowym hiszpańskim. umieszczonego za kurkiem. Broń tego typu była szeroko rozpowszechniona w Północnej Afryce. 118 . U wylotu mosiężnej lufv. produkowana w Turcji miała charakterystyczne kształty. Typowy okaz tego typu broni. z końca XVIII w. tzw.' 1. rogu). Cechą charakterystyczną XVTI-wiecznych cingiclskich zamków skałkowych było wprowadzenie zaczepu spustowego w kształcie haka. często była bogato dekorowana. 1640 r. 5. Zamek hiszpański..Długa broń palna odprzodowa Przykłady długiej.

Francuski karabin skałkowy. Od 1793 r. Wyszkolony żołnierz był w stanie oddać strzał co mniej więcej 20 sekund i nie oczekiwano. 1777. Wykonano go na zamówienie jednego z „Komitetów Bezpieczeństwa". modelem India Pattern. Większość armii wprowadziła w latach 40-tych XIX w. podczas gdy inne ładowały w tym czasie broń. a ich ładowanie zajmowało dużo czasu. XIX w. Można go było wykonywać na różne sposoby. W okresie tym wprowadzono wiele drobnych modyfikaq'i.75 cala. ostatnia gładkolufowa broń armii USA. były niecelne. Kaliber 17. Pokazano tu wersję Short Land Pattem.5 mm. Amerykański karabin skałkowy. Jego odmiany były odstawowym uzbrojeniem rytyjskim w latach 1720-1840. stopniowo był zastępowany tańszym w produkqi. T al < O 5 @ 119 < . Była to broń o charakterze przejściowym. Nazywany potocznie „Brown Bess". 6 Gładkołufowe karabiny odprzodowe (powyżej). by utrzymać przeciwnika na dystans.tj. Podstawowa broń piechoty francuskiej w czasie rewolucji i wojen napoleońskich. W przypadku potrzeby salwę mógł oddać jednocześnie cały oddział. XVIII i pocz. Używano ich podczas wojny secesyjnej. 2. skrócony karabin piechoty. 3. strzelały kolejne pododdziały. Brytyjski karabin kapiszonowy. np. gdy chciano zadać straty przeciwnikowi.75 cala. Dzięki temu prowadzono niemal ciągły ogień o dostatecznej gęstości. zamki kapiszonowe. Kaliber 0. tworzonych przez kolonistów podczas wojny o niepodległość USA w 1776 r.I n d y w i d u a l n a broń miotająca Ogień salwowy (powyżej).69 cala. mający lufę długości tylko 106. Wykonywano ją z części przygotowanych do produkcji wcześniejszych karabinów skałkowych. czy w czasie jego odpierania. wzorowany na broni angielskiej. karabinem używanym uprzednio przez wojska Kompanii Wschodnioindyjskiej.podobny w wielu karabinach europejskich tego okresu. w latach 1861-65. Dla zaradzenia tym mankamentom wprowadzono ogień salwowy. Kaliber 0. Kaliber 0. Karabin kapiszonowy US Model 1842. 4. 5. że uda się trafić w przeciwnika na odległość większą niż 80 rn. wz.7 cm. wz. przed atakiem na bagnety. np. Warto zwrócić uwagę na przedni bączek . 1. zwłaszcza. Brytyjski karabin skałkowy. W porównaniu ze współczesną bronią palną muszkiety i karabiny skałkowe z XVII.70 cala. Lufa kalibru 0. Wprowadzono go do pułków pieszych w 1768 r. gwintując lufy. 1839. Duże ilości tej broni poddano potem przeróbkom.

ciemniejsze pasy . są cechą charakterystyczną tej broni. Dla tych sztucerów były również typowe nieduże rozmiary zamka. Zewnętrzna różnica z wersją gładkolufową była niewielka.Długa broń palna odprzodowa Broń gwintowana z zamkiem skałkowym (powyżej). 1800 r. Brytanii. zwykle niezbyt poprawnie określany jako „sztucer z Kentucky". Długa lufa i wygięta ku dołowi kolba były typowymi cechami broni amerykańskiej z XVIII i XIX w. w postaci dwóch języków spus­ towych. Kaliber 27 mm. 4. Kaliber 0. Była bardzo skuteczna. wytworzona przez amerykańskie zakłady rządowe. wz. 6. dlatego też chętnie ją kopiowano od końca XVIII w. Tego rodzaju broni używano dość wcześnie na terenie Niemiec. Pokazano odmianę z lat 1806-15. Kaliber 0. 5. Była to pierwsza broń gwintowana używana w większych ilościach w Wlk. był wynikiem użycia drewna klonowego. Krzywizny. 1. 3. o łagodnym nachyleniu i okucia mosiężne wokół skrytki na flejtuchy. w tygrysie pręgi.72 cala. Zwraca uwagę zastosowanie przyspiesznika „niemieckiego".7 mm. Zwracają uwagę delikatne. pionowe. Szwajcarski sztucer z ok. Sztucer pensylwański. Kaliber 14. że do oddania strzału wystarczy jedynie jego lekkie muśnięcie. Brytyjski karabin gwintowany Bakera używany jako broń specjalnych oddziałów strzeleckich w latach 1800-40.54 cala.44 cala. 2. Naciśnięcie pierwszego z nich. Karabin gwintowany US Model 1803 Harpers Feny. Kaliber 0.605 cala. Pruski sztucer strzelców. sztucera pensylwańskiego. . nie powoduje strzału. który staje się teraz tak miękki. a jedynie odblokowanie drugiego języka spustowego. 1810. Kaliber 0. Kolba i zamek (poniżej).ten wzór. Była to pierw­ sza gwintowana broń wojskowa. Gwintowana odmiana duńskiego karabinu piechoty. z 1763 r.

Podobny typ lufy zastosowano w brytyjskirn karabinie gwintowanym Brunswick. dając każdemu żołnierzowi dalekonośne i celne narzędzie walki. Był to jeden z najcenniejszych karabinów odprzodowych. byl wynalazkiem francuskim.577 cała. 2. Kaliber 0. Jest naśladownictwem brytyj­ skiego Enfielda. a nie wojskowa. 121 . wz. pomysłu Maynarda. niż lufa. który w przekroju poprzecznym był sześcioboczny (lufa heksagonalna). Amerykański karabin gwintowany. 5. jednym ze stanów należących do Konfederaci pod­ czas wojny secesyjnej (1861-65). wykonano okrągły kołnierz. 3.58 cala. Duński gwintowany karabin kapiszonowy. nawet jeżeli była zabrudzona po wielu strzałach. Opracowany na wzór wcześniejszych karabinów typu Minie. na której w równych odstępach przyklejano małe ładunki piorunianu. Kaliber 0. którego ścianki g zostawały dociśnięte do ścianek gwintowanej lufy (d). Karabiny kapiszonowe (powyżej). Napięcie kurka powodowało podanie następnej porcji piorunianu na kominek. które powszechnie kopiowano we wszystkich kra­ jach.indywidualna broń miotająca Pocisk typu Minie (powyżej). Model 1855. Kaliber 0. Wystrzeliwano z niego stożkowe pociski. że nawet bez tych dodatkowych części. wz. Szereg starszych wzorów kara­ binów zostało dostosowanych do (ego systemu. różniącą się nieznacznie od broni z czasów wojny krymskiej czy buntu Sipajów. Karabin gwintowany Enfield. Zamek z podajnikiem taśmy z kapiszonami. żelazną miseczkę zastąpiła wypalana z liny. Pocisk (a). mające na ściankach dwa występy dopasowane do dwu bruzd gwintu lufy. 1853. 4. używany głownie jako broń tarczowa.702 cala. 'kazało się jednak. Było to rozwiązanie wygodniejsze niż stosowanie łatwo gubiących się metalowych kapiszonów. 1841. W wydrążonym dnie pocisku osadzono żelazną miseczkę (b). z 1863 r. Rosyjski karabin gwintowany. co miało chronić oczy celującego żołnierza podczas detonacji kapiszona. a przekrój pocisku odpowiadał ściśle przekrojowi przewodu lufy. Zrewolucjonizował wojskową broń palną w latach pięćdziesiątych XIX w. Zaprojektowany jako broń wojskowa o nieco skróconej lufie. wz. Podajnik ładowano papierową taśmą. 1853.. 6.69 cala. Po zapaleniu prochu . 2. Kaliber 0. Kaliber 0. Brytyjski karabinek Whitwortha. pocisk z wydrążonym dnem uszczelniał się sam równie dobrze. albo drewniany szpunt. Pokazano tu drugą odmianę karabinu.58 cala. 1. Pozwalało to na łatwe włożenie go w lufę. wz. 1. Kaliber 0. Miał przewód lufy. Później. Kurek umieszczono od dołu. karabinek gwintowany pro­ dukcji Arsenału Tallassee w Alabamie. ciśnienie gazów wciskało miseczkę w pocisk.451 cala. 1851. miał minimalnie mniejszą średnice. W ten sposób łatwość i szybkość ładowania broni gładkolufowej została połączona 7 celnością i donośnością sztucerów i karabinów gwintowanych. Zamiast prowadnic na pocisku.

pochodzi z Toskanii. 6. o małym kącie nachylenia. f. że krzesiwo nie jest połączone 7 pokrywa panewki. Niderlandzki kawaleryjski pistolet z zamkiem kołowo-krzosowym. k. zamek d. którego konstrukcja pozwalała na oddanie strzału jedną ręką. bateryjnego). z początków XVII w. 2. Poczynając od XVI w. 3. a g d y nacisk na spust zostanie zwolniony. Kurek wymagał każdorazowo ręcznego napięcia. W indyjskiej odmianie zamka lontowego. z późnego okresu stosowania tego zamka. 4. Włoski pistolet z zamkiem niderlandzkim. 5. od początku do połowy XVII w. z której można było strzelać jedną ręką. XIX w. do trzeciej ćwierci XIX w. lufa baczek okucie kolby kabłąk spustu przedłużenie kabłąka spustu tulejka poboczyjka zawias pobojczyka pobojczyk. wygoda użycia i noszenia przyczyniły się do szybkiego rozpowszechnienia pistoletu. potrzebującego drugiej ręki wolnej do powodowania koniem. Indyjski pistolet z zamkiem lontowym. Krótka broń palna pojawiła się w Europie dopiero z początkiem XVI w. wynalazek zamka kołowego umożliwił skonstruowanie broni. kolba lub chwyt c. Pistolet. Ponieważ pistolet ma ograniczoną donośność. skuteczność i celność. 1.. h. język spustowy w kształcie kwiatu lotosu. Broń kawalerii (po prawej). serpentyna powraca samoczynnie na pierwotne miejsce. e. pierścień do temblaka b. Zamek ten był na tyle popularny w Szkocji. (Niektóre występowały tylko w broni kawaleryjskiej). XVTII w. Japoński pistolet z zamkiem lontowym zatrzaskowym.Pistolety odprzodowe Jednostrzałowe pistolety odprzodowe (po lewej). panował zwyczaj uzbrajania kawalerzystów w parę pistoletów mocowanych w specjalnych olstrach przy siodle. W tym właśnie czasie. i. znakomicie nadawał się na broń palną kawalerzysty. j. lufa o profilu ośmiobocznym. (Rysunek wg drzeworytu z 1601 r.). Z kolei. wyraźnie widać. zawsze był przez żołnierzy traktowany jako broń drugorzędna. 122 . po naciśnięciu spustu serpentyna z lontem dotyka panewki. były charakterystyczną cechą wczesnych pistoletów europejskich.. Tak wyglądały pólnoćnoeuropejskie pistolety wojskowe. Zwraca uwagę różnica w stosunku do klasycznego zamka skałkowego (rj. jako broni cywilnej dó osobistej obrony. Części pistoletu odprzodowego (powyżej). że stał się cechą szkockiej broni palnej w tym okresie. Niemiecki pistolet / zanikiem kołowo-krzosowym. Kolby. a. g. Szkocki pistolet 7 zamkiem niderlandzkim.

charakteryzującej się eleganckimi kształtami zamka i preedłużonym okuciem kolby. Była to wczesna odmiana zamka skałkowego. Wyproduko­ wany w 1725 r. 1640 r. w którym wyKSZtalcił się charakterystyczny styl zdobienia i kształtów broni palnej. 1. z zamkiem skałkowym angielskim. Pistolet z zamkiem hiszpańskim (miquelet). 123 . Pistolet kawaleryjski. zaczepianego o ogon kurka. 2. Datowany na 1600-50 r. 3. były powszechnie używane we Francji i Anglii przez okres prawie stu lat. 4. wykonany w całości z metalu przez słynnego rusznikarza J. wykonany w Ripoll. Ok. osadzono w niej przetykacz do czyszczenia otworu zapałowego. Murdocha z Doune. Zamek jest częścią szkieletu. 1680 r. 1770 r. Pistolety w takiej formie. mieście u stóp Pirenejów. Widoczna na kolbie kulka wykręcała się. Zamek w odmianie. w której sprężyna główna naciska na ogon kurka w dół..I n d y w i d u a l n a broń miotająca Jednostrzałowe pistolety od przodowe. Datowany na ok. wyposażona w dodatkowy bezpiecznik w postaci obrotowego haka (dog). Belgijski pistolet skałkowy z lufą gwintowaną. Szkocki pistolet skałkowy Dag. w Liege. 5. Francuski kawaleryjski pistolet skałkowy. z ok.

Kaliber 0. 4. prochownica e.Pistolety jednostrzałowe odprzodowe Późniejsze pistolety skałkowe (po lewej). przyrząd d o wycinania przybitek k.. oczekujący na komendę do strzału. pojemnik na oliwę g. 1820 r. Uczestnik pojedynku (poniżej).50 cala. pobojczyk do nabijania i czyszczenia. Płytka zamkowa stanowi integralną część szkieletu broni. z wodoszczelną panewką . 3. 2. zapasowa skrytka. śrubokręt i. 124 . 1. przed przypadkowym wysunięciem zabezpieczała go zewnętrzna sprężyna. b. a. zacisk do sprężyny j . 1840 r. najczęściej o gładkim przewodzie. Kaliber 17 mm. skrytka na kule. wz. sprężyna kurka ukryta jest głęboko w kolbie. Kaseta na pistolety pojedyn­ kowe i ich wyposażenie. zwłaszcza angielskich i francuskich.jej pokrywę połączono zawiasem ze stalową sprężyną. Pistolet marynarki brytyjskiej. Po 1770 r. podobnie jak i pobojczyk. szczotka do czyszczenia panewki r. Mortimer and Son z Londynu. skałki. Produko­ wany w Londynie. w latach 1820-40. Jeden z pary rosyjskich pisto­ letów kapiszonowych z gwinto­ waną lufą. pudełko na lniane przybitki (flejtuchy) d. Pistolety angielskie cechowało proste łoże i kolba ze znakomitej jakości materiału oraz ośmioboczna. zawierającej niezbędne przybory służące do przygotowania broni do strzału i jej konserwacji. lufa. Francuski pistolet kawaleryjski. Kaliber 0. forma do lania kul n. przerobiony na kapiszonowy ok. pochodzących z firmy T. cechujący się niezwykłą konstrukcją. Kaliber 0.65 cala. Pobojczyk umocowano na zawiasie u wylotu lufy. Jeden z pary pistoletów poje­ dynkowych. oprawy do skałek itp.52 cala. 1777. przeznaczonych do obrony przed abordażem i będących uzbrojeniem oddziałów desantowych. W specjalnej kasecie. Wykonany początkowo jako skałkowy ok. Broń wysokiej jakości. Na okrętach wojennych znajdowała się zawsze odpowiednia liczba karabinów i pistoletów. Datowany na 1800 r.56 cala. Kaliber 0. produkcja pistoletów pojedynkowych stała się specjalnością licznych rusznikarzy. jego gałka mogła służyć jako młotek c. Zamek skałkowy w późnej odmianie. 5. Pistolety pojedynkowe (po lewej). Pistolet kawalerii Kompanii Wschodnioindyjskiej. zewnętrzny profil lufy ośmioboczny. jako uzbrojenie kawalerii tubylczej w służbie brytyjskiej na terenie Indii.

1850 r.577 cala. 1856. ok. wykonany przez Le Pagea z Paryża. ok. 3. 1845 r. wz. Brytyjski pistolet wojskowy. Kaliber 0. podczas odciągania kurka wysuwał się na zewnątrz. 1825 r. Pistolet marynarki USA. Zwraca uwagę zastosowanie częściowo zakrytego kurka. 2. 6. Wyposażony w dostawianą kolbę i chwyt z pierścieniem do temblaka. Krócica kapiszonowa z bocznym kurkiem i zamkiem pudełkowym. 5. Model 1843. Anglia. Broń nie ma pobojczyka. Ze względu na rozmiary.45 cala. 4. Język spustowy chowany w łożu.I n d y w i d u a l n a broń miotająca Pistolety kapiszonowe (po lewej). Francuski pistolet kawaleryjski. 7. W podobnym stylu utrzymana była cała francuska broń krótka w I poł. Pistolet kapiszonowy wykonany przez Rigby'ego rusznikarza z Dublina. Ok. Zamek z płytką zamkową i sprężyną umieszczoną za osią kurka.54 cala. trzymano go razem z innymi przyborami w kasecie. ok. tego typu broń nazywano czasem „pistoletem do płaszcza". Gwintowany pistolet z zamkiem kapiszonowym. Jego nazwisko było często bezprawnie wykorzystywane przez innych rusznikarzy. XIX w. Jeden z pary pistoletów pojedynkowych gwintowanych. Kaliber 0. Kaliber 0. wykonany przez Deringera w Filadelfii. 1840 r. 125 . 1.

przeważnie dwulufowej. problem rozwiązywano łącząc ze sobą kilka luf w jednej broni. ok. Wprowadzenie panewki zawo­ rowej umożliwiło rozwiązanie problemu odpalenia dwu luf za pomocą jednego zamka. g Pistolet z panewką zaworową (po lewej). 1. Po naciśnięciu spustu. Istniało szereg odmian tego rozwiązania: z przesuwaną pokrywą panewki i większą ilością luf. Jednak po oddaniu kolejnych strzałów. Zamek miał tylko jeden kurek. Oficerski pistolet dwulufowy z zamkami skałkowymi. Aby przesunąć zamek. Takie rozwiązanie było najpowszechniejsze w broni wielolufowej. Niekorzystna była duża masa i nieporęczne kształty. Zastosowanie jednego zamka (po lewej). Znacznie częściej. Niektóre prace zmierzały do umieszczenia w komorze nabojowej kilku nabojów wystrzeliwanych jeden po drugim. Zaletą tego rozwiązania była duża niezawodność . Potem należało ją obrócić i ponownie napiąć kurek. lecz to nie było zamierzeniem konstruktorów. umieszczonymi na wspólnej płytce zamkowej. proces powtórnego ładowania broni był równie powolny. 126 . 1790 r. przewaga jaką zyskiwało się nad przeciwnikiem dysponującym bronią jednostrzałową była na tyle wyraźna. ok. drugi był nadal gotów do użycia. Rewolwerowy pistolet dwulufowy. 3. Lufy umieszczone jedna nad drugą. Pistolet dwulufowy z zamkami skałkowymi. 2. niemniej jednak zaprezentowane rozwiązanie było najpowszechniejsze. 1700 r. Pistolet skałkowy mogący wystrzeliwać koleino kilka załadowanych kul i ładunków prochowych. zmierzające do zwiększenia jej szybkostrzelności. Lufy umieszczono jedną nad drugą. i dwa zamki. ok. Mimo to. Strzał z górnej lufy (1).jeśli zawiódł jeden zamek.Pistolety odprzodowe wielostrzałowe Pistolety odprzodowe wielostrzałowe (po lewej). Wykonany w Monachium ok. 4. Wykonany przez londyńskiego rusznikarza Dursa Fgga ok. luf}" umieszczone na obrotowej osi obracano ręcznie. 5. Większość pistoletów miała dwie lufy. sprężyny kurkowe zewnętrzne. ustawiając od razu panewkę zaworową w pozycji drugiej. lub jedna nad drugą (B). Europa Zachodnia. 1750 r. następował gdy panewka zaworowa była zamknięta (a). umieszczone obok siebie (A). lożna było również odpalić obie lufy jednocześnie. jak poprzednio. 1785 r. skrzesana iskra inicjowała podsypkę umieszczona w zaworze co odpalało ładunek rochowy w odrębnej lufie (2). Mechanizm zamkowy dawał się przesuwać ku tyłowi. Pistolet dwulufowy z zamkami kołowo-krzosowymi. 1600 r. Anglia. umieszczonymi po obu stronach broni. ala każda lufa wyposażona była we własną panewkę i pokrywękrzesiwo. umieszczonymi po óbu jego stronach. pozwalając odpalić kolejne ładunki poprzez odrębne otwory zapałowe. że wyprodukowano sporo egzemplarzy takiej broni . należało nacisnąć drugi spust. Od początku istnienia broni palnej czyniono wysiłki. Lufy umieszczone jedna nad drugą. Anglia.

4. dwoma zamkami kołowo-krzosowymi na jednej płytce zamkowej. Mortimcra" w Londynie. Połączone ze sobą 7 luf odpalano jednocześnie. Skałkowy karabin wykonany prze/ Tl. •la marynarki brytyjskiej produ­ kował ją Henry Nock w Londynie. 2. 127 . Konstrukcja komory umożliwiała załadowanie kilku ładunków inicjowanych kolejno przez odrębne otwory zapałowe należało w tym celu przesuwać zamek ku tyłowi. Używano wydłużonych pocisków ołowianych lub specjalnej amunicji zapalającej.W'. z poł. zamki kapiszonowe. Pokazano wcześniejszą odmianę (Castle Museum. 5.! rzez Jamesa Wilsona w 1779 r. E Karabin salwowy (poniżej). Konstrukcja opracowań. Sztucer dwulufowy systemu Jacoba. 1. Celownik wyskalowano do 2000 jardów (1828 m). Przedni zamek inicjował odpalenie serii 11 połączonych ze sobą ładunków. w 1780 r. 1588 r. 3. Eksperymentalny skałkowy karabin angielski z 1815 r. Gwint lufy o czterech bruzdach. ok. Dwulufowy arkebuz gwintowany. XV w. Rezerwowy ładunek był w razie potrzeby odpalany drugim zamkiem. Uroni tej używała brytyjska armia w Indiach.' Pozwalał on także na używanie broni jak zwyczajnego karabinu. Czterolufowa żelazna hakownica z prymitywnym łożem drewnianym w postaci kija. 1800 r.I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Wielostrzałowa odprzodowa broń długa (powyżej). /. York). 1858 r. Saksonia. ok.

należący niegdyś do kolekcji króla Francji Ludwika XIII. takie wypadki miały często miejsce przy posługiwaniu się bronią tego typu. do każdej /. ok. umożliwił uzyskanie niezawodnej broni tego typu. Najpierw należało załadować nabo­ je (ładunek prochowy zawinięty w papier lub cienkie płótno lniane połączony z ołowianym pociskiem) od przodu. Pierwsze z nich powstały już w początkach XVII w. by uniknąć obrażeń dłoni podtrzymującej broń w przypadku detonacji ładunków we wszystkich komorach. a do ich rozwoju przyczynił się w dużym stopniu Samuel Colt. 1850 r. Rewolwerowy karabinek odprzodowy wykonany przez Langa w Londynie. nadając rewolwerowi szereg cech charakterystycznych dla późniejszych wzorów. Produkowano go z lufą o różnych długościach. Zastosowano go. Długa rewolwerowa odprzodową broń palna (powyżej).. Rewolwerowy karabinek systemu Colta. Od końca lat trzydziestych XIX w. kaliber luf 0. (Musee de 1'Armee. Dopiero jednak wprowadzenie zamka kapiszonowego i postęp w technologii obróbki metalu w XIX w. Początkowo dużą popularność zyskały rewolwery wiązkowe. Skałkowy karabinek wiązkowy wykonany przez Artemiusa Wheelera. rusznikarza z Concord w stanie Masachusetts. dociskając je dźwigniowym pobojczykiem (B). z 1855 r. 1. Przypomina w istocie powiększony rewolwer wiązkowy. który panował w latach 1610-43. Ze względu na niedoskonałość ówczesnych rozwiązań. 2.56 cala. Karabinki te były jednymi z bardziej udanych konstrukcji. Paryż).56 cala. przyjęła do uzbrojenia armia USA. 3. Następnie. komór bębna (A). Przebieg ładowania (po lewej). Zwraca uwagę specjalny chwyt umieszczony pod bębnem. coraz bardziej rozpowszechniły się rewolwery z jedna lufą i wielokomorowym bębnem. Tę odmianę. Kaliber 0. wprowa­ dzoną w 1847 r. 4. Rewolwerowy muszkiet z zamkiem lontowym. zakładało się kapiszony na kominki. 128 . dociskając je kciukiem (C). Rewolwer systemu Colta (powyżej). Wiązka siedmiu luf obracana ręcznie. broń opatentowano w 1818 r. W jej konstrukcji uwzględniono uwagi płk Walkera (stąd nazwa Colt Walker). który opracował własny system.Rewolwery odprzodowe Najskuteczniejszą wielostrzałową bronią odprzodową okazała się broń rewolwerowa różnych systemów.

Był to pierwszy z rewolwerów. Pokrywa panewki miała automatyczny dozownik podsypki prochowej.I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Rewolwery bez samonapinania (po prawej) . typowy dla tego rodzaju broni angielskiej. na wspólnej osi i samonapinanie kurka. Rewolwer kapiszonowy Colt Paterson. zwykle czynność tę wykonuje się kciukiem (a). na poprzedniej stronie).44 cala. Kaliber 0. Rewolwer kapiszonowy systemu Adamsa z samonap­ inaniem kurka. gdvż oś bębna była jednocześnie lufą o ładkim przewodzie kalibru 5. 1850 r. Te konstrukcje. Pokazano odmianę ięciostrzałową o kalibrze . systemu Allena. 3. W pierwszej fazie ruchu spustu zostaje napięty kurek (a).5 cala. 0. 1. Pięciostrzałowy rewolwer systemu Colliera. z ok. po czym wyparły ją rewolwery Colta. Wczesny okaz z ręcznie obracanym bębnem. Zasadniczą zaletą jest możliwość szybkiego oddania strzału. System ten ma zasadniczą zaletę .36 cala. 5. jak i klasyczny bęben.umożliwia oddanie celnego strzału. Rewolwer wiązkowy z samonapinaniem. kurek nie miał samonapinania. Francuski rewolwer kapiszonowy systemu !. Opatentowany w 1836 r.. Broń tego systemu była powszechnie stosowana w latach czterdziestych XIX w. Czynność te powtarzać należy przed kolejnymi strzałami. Ten okaz ma 6 luf kal. który odniósł sukces komercyjny. przy dalszym nacisku. ok. 7. Bęben o 9 komorach. z zamkiem skałkowym.442 cala. Niezwykła konstrukq'a. Kaliber 0. wystarczy mocno nacisnąć spust. Często miały wiązkę luf zamiast bębna. Termin angielski: DA . opisano na następnych stronach. Zastosowano mechanizm samonapinania kurka z rewolwerów wiązkowych.36 cala.5 mm (wagomiar 20). Aby oddać strzał. ale ściąganie „twardego" spustu wpływa niekorzystnie na celność. Rewolwer wiązkowy (używa się też nazwy „pieprzniczka"). 2. 8. Punktem wyjścia do prac nad tą bronią stał się patent Wheeler'a (por. kurek uderza w spłonkę (b).« Matt. Nazwa ochodziła oa miejscowości aterson w stanie New Jersey. Kaliber 036 cala.double action.single action. lufa gwintowana kal. Kaliber 0. Termin angielski: SA . 0. Sześdostrzałowy. 4. Główny rywal systemu Colta w Wielkiej Brytanii.42 cala. kaliber 0.34 cala. 1680 r. 6. pięciostrzałowy. 129 . które posiadały mechanizm obrotu bębna (lub wiązki). Rewolwery z samonapinaniem (po prawe)). gdzie był produkowany. z zamkiem skałkowym. f S P Wczesne rewolwery (po lewej). Angielski rewolwer typu przejściowego.Wymagają przed każdym strzałem odciąenięria kurka. Angielski rewolwer sześciostrzałowy.

często nazywano też igłowym. Pistolet kieszonkowy z odkręcaną lufą (po prawej). do którego konstruktor opra­ cował kilka wzorów broni. Widok w przekroju. Aby załadować pistolet. dającą się bez problemów załadować od strony komory nabojowej. Karabiny odtylcowe ładowały się łatwiej i szybciej niż karabiny odprzodowc. Pistolet Paulyego (po prawej). str. Łuska miała ścianki z papierowej rurki. identyczny z zamkami powszech­ nie wówczas stosowanymi. Umożliwiało to ładowanie komory nabojem w sposób zaznaczony strzałką. to nie mogła być powszechnie zastosowana do czasu wynalezienia naboju zespolonego z metalową łuską. Wynalazek opatentował w Paryżu. służyła do napinania wewnętrznego bijnika. osadzonej na mosiężnym dnie. wskutek czego zmieniła się też taktyka walki. z pochodzenia Szwajcar. l. 112). należało wkręcić lufę. Łuska systemu Lefaucheux (po prawej).ufa.Broń palna odtylcowa Choć idea broni odtylcowej jest równie stara. 130 . Dźwignia przypominająca kurek. Broń odtylcowa (poniżej). Ten wynalazek francuskiego rusznikarza powstał w 1835 r. należąca niegdyś do króla Anglii I Tenryka V1TT. pozwalała odchylić się w dół. Na rysunku pokazano egzemplarz mający dno mosiężne. wsypać proch i włożyć do komory kulę . Istot. ścianki wykonano z papieru. który zdobył dużą popularność. Strzelec po odwiedzeniu zamka wyjmuje nabój z ładownicy. (por. w 1812 r. cechuje się znacznie większą szybkostrzełnością i celnością. Był to pierwszy nabój zespolony. (T0jhusmuseet. Ten system zapłonu. połączona zawiasem z komorą zamkową. Jednak wczesne egzemplarze. należało odkręcić lufę. takie jak ten. Kopenhaga). (Tower. za osłoną lub w siodle. Użycie karabinu odtylcowego (po lewej) przedstawione na podstawie rysunku Federica Remingtona. Pauly. w porównaniu z bronią odprzodową. Amunicję tego typu stosowano przeważnie w broni myśliwskiej.) wynalazku był nabój zespolony. ładunek mio­ tający i inicjujący zespolono w jedną całość. (później również kapiszonowy). Po raz pierwszy pocisk. Do zainicjowania strzału zastosowano zewnętrzny zamek skałkowy. były wielce niedoskonałe i rzadko stosowane. Był jednym z ważniejszych wynalazków w dziejach broni palnej. Nabój systemu Paulyego (po prawej). Londyn). Dopiero wówczas zaistniały możliwości opracowania skutecznej broni powtarzalnej i automatycznej. jak sama broń palna. używana w latach 1640-1850. Następnie. Jedna z najprostszych form broni odtvlcowej. Broń odtylcowa.jak pokazuje to strzałka na rysunku. rozwiązał problemy związane z odtylcowym ładowaniem broni. szczególnie w pozycji leżącej.

do brytyjskiego kara­ binu Snidera. c. Cykl ten powtarza się tak długu. Wymagały ładowania przed każdym strzałem. wykonano ze zwiniętej blachy mosiężnej po czym zespolono je z żelaznym dnem (c). przez otwór boczny w ściance lufy odprowadzana jest część gazów prochowych. naciśnięcie na dźwignię w dół powodowało opuszczenie zamka i jednocześnie napinała się sprężyna iglicy umieszczonej w trzonie. Kolejną czyn­ ność. a. Broń samopowtarzalna (po prawej). Jest ono wynikiem działania ciśnienia na ścianki łuski. które zostają dociśnięte do ścianek komory nabojowej. zamek c. b. W pokazanym obok pistolecie maszynowym Thompsona. poprzez suwadło. podlufowy magazynek rurowy a. co wprowadza olejny nabój do komory i broń jest gotowa do strzału. e. c. Zastosowano tu centralny zapłon Ten typ spłonki jest powszechnie używany jeszcze dziś. komora nabojowa f. dźwignia b. Gazy prą na tłok umieszczony w komorze gazowej. ze spłonką (b). ciśnienie gazów powstających podczas strzału odrzu­ ca do tyłu zamek hamowany sprężyną. Wielką zaletą nabojów z łuską metalową jest samouszczelnianie komory nabojowej podczas strzału. miały różnego rodzaju magazynki. automatyczna umożliwia odd anie m i ę d z y kolejnymi strzałami. zostawał także napięty zewnętrzny kurek i nastep nie wsunięty nabój do komor}'. Broń samoczynna (po prawej).I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Nabój systemu Boxera (p<) prawej). Mechanizm zanika. Sprężyna powrotna wymusza 131 . Czasem. odryglowujc i otwiera zamek napinając zarazem kurek. z. ruch dźwigni w górę i w dół powodował najpierw cofnięcie zamka ku tyłowi i jednocześnie unosił się ku górze podajnik z nabojem. W zamku systemu Martini (pokazanym obok). wcześniej wypchniętym przez sprężynę. Np. komora nabojowa a. Uszczelnienie komory nabojowej (po prawej). dla określenia uszczelnienia komory nabojowej. Karabiny jednostrzałowe (po prawej). sprężyna powrotna zamek naboje w magazynku komora nabojowa tłok gazowy E następnie ruch zamka ku rzodowi. zamek c. lub serii strzałów po każdym naciśnięciu spustu. zastosowany na szeroką skałę w broni wojskowej. d. sprężyna powoduje powrót zamka. Karabiny powtarzalne (po prawej). sprężyna powrotna zamek naboje w magazynku komora nabojowa a. Był to jeden z pierwszych naboi zespolonych z łuską metalową. dosyłał kolejne naboje z magazynka do ko­ mory nabojowej.stanowiło uniesienie dźwig­ ni do góry i tym samym zamknięcie komory. używany jest termin „obturacja". b. kolejny nabój e. kurek b. systemu pik Boxera. Następnie należało włożyć nabój do kornory. przeładowuje się samoczynnie po każdym strzale. jak pokazuje strzałka. W rosyjskim karabinku SKS podczas strzału. napędzany ręcznie. co skutecznie zapobiega przedostaniu się gazów prochowych ku tyłowi. w karabinie systemu Winchestera pokazanym obok. d. Po całkowitym zatrzymaniu. 1867 r. jak długo naciśnięty jest język spustowy i nie skończ)' się amunicja. który po drodze wybiera nabój ze szczęk magazynka i po wprowadzeniu do komory odpala go. Ścianki łuski (a). dźwignia d. Jego tłoczysko. mieszczące zwykle po kilka naboi.

. celna i niezawodna. wypierając tym samym karabiny jednostrzałowe. 1. R Okresem szczytowego rozwoju jednostrzałowej wojskowej broni odtylcowej była druga połowa XIX w. Anglia. 5. ok. służącej do jego otwierania.45 cala. Pistolet skałkowy z odkręcaną lufą. Po naciśnięciu na spust. Pozwalała ona uzyskać znacznie większą szybkostrzelność. 1720 r. stanowił istotny postęp. bowiem po raz pierwszy w broni wojskowej zastosowano zamek tłokowy oraz nabój zespolony. ze względu na kształt długiej zakrzywionej dźwigni. umieszczona w podstawie drewnianej przybitki (c). z zamkiem blokowym ryglowanym występem kurka system ten pochodził z karabinu tegoż konstruktora. System Dreysego. W pistolecie zastosowano zewnętrzny zapłon i nabój ze spalającą się łuską. Ta.Jednostrzałowa broń odtylcowa Pistolety odtylcowe jednostrzałowe 1. Kaliber 0.patrz str. Pistolet Remington. Kaliber 0. ok. Pistolet domowej roboty z Północnej Irlandii. Kieszonkowy pistolet kapiszonowy z odkręcaną lufą i zamkiem pudełkowym. 2. Model 1867. Południowe [iemcy. Pistolet odtylcowy kapiszonowy zaprojektowany przez angielskiego rusznikarza Westleya Richardsa. Dla celów militarnych. 1540 r.. przy czym rączka zamka służyła jako rygiel. sprężyna popychała w przód niezwykle długą iglicę (e). Wykonany w 1867 r. Nabój miał papierową łuskę spalającą się podczas strzału. przebijała papi­ er dna łuski i cały ładunek pro­ chowy. Zamek jego pomysłu nazywano często „małpim ogonem". produkowany dla amerykańskiej marynarki. Kurek zamontowany z boku. ryglowany przez obrót. Zastosowano tu zamek tłokowy. nadal stosowano ją do polowań i strzelań tarczowych. 1850 r. dzięki nabojom zespolonym.22 cala (5. 2. 4. przyjęty przez armię pruską w 1848 r. pozwalając na włożenie oddzielnej komory prochowej przypominającej rymitywny nabój. 6. ok. karabin okazał się udany. choć broń ta straciła całkowicie znaczenie broni wojskowej. na zawiasie. 130. która inicjowała strzał. już wkrótce znacznie lepszym rozwiązaniem miało się okazać wprowadzenie broni powtarzalnej. W łusce znajdował się ładunek prochowy (a). sześciotaktowy. ok. Odtylcowy pistolet z zamkiem kołowo-krzosowym. Później.50 cala. E Zamek i nabój systemu Dreysego (po lewej). szybkim zanieczyszczaniem się broni i zużywaniem iglicy. Była bowiem prosta. Belgia. oraz pocisK (d). stanowiąc istotny krok naprzód w rozwoju broni palnej. Szczegóły obsługi takiej broni . spłonka (b). Pomimo pewnych problemów z rzedostawaniem się części gazów u tyłowi. boczny zapłon). Kaliber 0. 3. naboje centralnego zapłonu. Komora zamkowa wychylała się na bok. 1972 r.6 mm. by następnie uderzyć" w spłonkę (t).

11. Stanowił podstawę uzbrojenia armii francuskiej podczas wojny z Prusami w 18/0 r.. Ładunek prochowy i pocisk umieszczano w łusce z płótna lnianego. o gwintowanej lufie. Broni tej. 4.450 cala (tj. Tego typu karabinki były uzbrojeniem 7 pułku kawalerii USA. Ryło to brytyjskie ulepszenie francuskiego systemu La Cnaumette. Karabin Chassepot. Produkowany w USA. w różnych odmianach. Francuski karabin z zamkiem tłoko­ wym obrotowym. Symbol 0. W niektórych rozwiązaniach. Karabinek HalTa.577/0. ryglowanym przez występ kurka. Modele 1866.43 mm). z 1871 r. podczas słynnej bitwy z Indianami pod Little Big Horn w 1876 r.577. Używany w armii USA po 1819 r. Zastosowano w nim zamek w postaci śruby wkręcanej w komorę (na rysunku komora jest otwarta). Prosta i niezawodna konstrukcja z zamkiem blokowym. Standardowy brytyjski karabin z zamkiem blokowo-wahadlowym konstrukcji Martiniego i gwintowaną lufą Henryego. wzorowany na pruskiej lgucówce. Ta amerykańska konstrukcja była produkowana w wielu odmianach i weszła do uzbro­ jenia szeregu krajów. np.I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Jednostrzałowe karabiny odtylcowe (powyżej) 1. Karabin Remingtona. Karabin Snidera. Cechowała go podnoszona ku górze komora zamkowa (na rysunku częściowo podniesiona). stąd otrzymał on oznaczenie 0. Karabinek Springfield. używany również przez kawalerię brytyjską. Wprowadzony do uzbrojenia w 1867 r. zarówno ? zamkiem skałkowym jak i kapiszonowym. 5. Model 1873 (poniżej). w zastosowaniu samospalającej się łuski papierowej.45"-70 Springfield. 2. Przeróbka na broń odtylcowa wcześniejszych odprzodowych karabinów Enfield. 6. Pokazano wersję hiszpańską kalibru 11 mm. Karabin Martini-Henry. Była to broń odtylcowa. użyto na niewielką skalę podczas wojny o niepodległość USA. Model 1855 (u dołu). Wykorzystywano pomniejszoną wersję wcześniejszego naboju od karabinu Snidera. po 1776 r. Karabin Fergussona. Istniał szereg odmian tego systemu. Kaliber 11 mm. Karabinek na amunicję zespoloną z łuską metalową. Kaliber 0. . ok. 3. dostosowana do amunicji systemu Boxera. ale z zewnętrznym zapłonem kapiszonowym. Kaliber 0.577 cala. Karabinek Sharp.

obie lufy skrócone.Odtylcowa broń wielolufowa W drugiej połowie XIX w.gdy lufy umieszczono jedną nad drugą (b). bczkurkową broń myśliwską. 1968 r. Model Aulo and Burgfar. Wszystkie cechują się tzw. 4. Określa się ją jako dubeltówkę . wobec spodziewanej inwazji niemieckiej. Produkt wypuszczony mi rynek amerykański w latach 20-tych naszego stulecia. (na Dzikim Zachodzie.pokazano je powyżej/po prawej. Strzelby dwulufowe (powyżej). Lufy połączone zawiasem z łożem. Wagomiar 12. „Obrzyn" belgijskiej dubeltówki z zewnętrznymi kurkami używany przez „Doca" Hollidaya podczas walk w OK Corral w 1881 r. nip mają one jednak powszechnie przyjętych nazw. Strzelba .dubeltówka firmy Ithaca. Najczęściej produkowana jest broń o dwu lufach.i więcej-lufowych stosuje się to proste rozwiązanie. Konstrukcja łamana (po lewej). wychylenie dźwigni (A).3 mm . 2. Konstrukcję oparto o podobną. USA). dla Home Guard (Obrony Terytorialnej w Wielkiej Brytanii)". Wagomiar 12. 1 34 . Sposoby łączenia luf (po lewej). Opracowany w 1940 r. umożliwiając dostęp do komór nabojowych (B). W większości znanych broniach dwu.w pistoletach do obrony osobistej i strzelbach myśliwskich. Broń wielolufowa nie mogła jednak konkurować z pojawiającą się bronią powtarzalną. Lufy i kolba obcięte. dlatego też nie będziemy jej szerzej omawiać. 3. Rodzaj taniej broni przeznaczonej do samoobrony. Brytyjski nabój śrutowy wagomiaru 12 (po prawej). Strzelba konwojenta dyliżansów. odchylają się ku dołowi. lub kniejówkę („bokówkę") . 1. Używa się jednej z wielu odmian zatrzasku zwalnianego prze/. Stąd rozwiązanie to stosowano głównie w taniej broni przeznaczonej na rynek cywilny . Obecnie. Zawierał 9 ziaren śrutu o średnicy 8. Jej skonstruowanie było możliwe dzięki zastosowaniu amuniqi zespolonej. broń wielolufowa jest przeznaczona do polowań.gdy lufy ułożone są w poziomie (a). Kurki zewnętrzne. Wagomiar 10. Ponadto spotyka się czasem broń o większej liczbie luf (c. ze składaną kolbą od karabinka Ml. pojawiła się również odtylcowa broń wielolufowa. d). Przeróbki dokonano ok. łamaną konstrukcję. Używana przez Viet Cong przeróbka myśliwskiej dubeltówki bezkurkowej.

1.32 cala. 135 .41 cala. Aby odpalić kolejne naboje. amunicja bocznego zapłonu kal. Konstrukcja łamana. Po każdym strzale należało ściągnąć widoczny przed spustem pierścień . umieszczone na osi. Stosowano amunicję bocznego zapłonu. USA. Iglica obracała się przv naciśnięciu spustu.30 cala. należało obracać widoczną obok kurka gałkę. USA. cztery lufy o gładkich ściankach. 0. 3. Pistolet systemu Marstona z 1864 r. kal. powodując koleino odpalenie naboi w czterech lufach. Konstrukcja łamana. z lufami wystającymi między palcami. 1860 r. kal. kal. połączony z głownią sztyletu. Pistolet kieszonkowy systemu Remingtona-Elliota. pięciostrzałowy. 0. Kopie tvch pistoletów wytwarza się po dzień dzisiejszy Amunicja bocznego zapłonu 0. przystosowany do ładowania odtylcowego. Trzystrzałowy.. Pistolet Lancastera. Pistolet systemu Shatrucka. Łamany. Amunicja 0. 1849 r. (Rysunek w skali 1:1). 2. Amunicja bocznego zapłonu. naboje kolejno odpalała obrotowa wewnętrzna iglica. Pistolet kieszonkowy systemu Robbinsa i Lawrencea. USA. USA. 0. Lufy były nieruchome. Wielka Brytania ok. co umożliwiało załadowanie broni. Dwie lufy w układzie pionowym. dawały się obracać ręcznie. 6. 0. Pistolet kieszonkowy systemu Remingtona (po lewej). Opatentowany w 1860 r. kaliber 0. Amunicja bocznego z a p ł o n u .22. Pistolet systemu Franka Wessona. Czterostrzałowy. 4.lufy odchylało się ku górze. Opatentowany w 1868 r. Dwie lufy. produkowano też tego tvpu strzelby.I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Wielolufowe pistolety odtylcowe (po lewej). USA. Blok luf wychylał się na prawo. konstrukq'a „łamana" .powodowało to obrót wewnętrznego bijnika. Pierwsze egzemplarze wyprodukowano ok. Dwustrzałowy. Pistolet kieszonkowy systemu Sharpa z 1859 r. Patent z. Z samonapinaniem.32 cala.41 cala. 7. 1882 r. Amunicja bocznego zapłonu 0.476 Enfield. Jego konstrukcja umożliwiała trzymanie go w zamkniętej dłoni. USA.31 cala. 5.

wiatach 1780-88. W ramach każdego rodzaju istnieje szereg odmian. była zespolona amunicja w metalowej łusce. Karabin powtarzalny systemu Chalembrona. 2. dźwigniowy B. w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Istniały też odmiany z zamkiem kołowym. wykonany przez Duńczyka. 1849 r. Trzon zamkowy przy obrocie kabiąka spustowego śliz­ gał się ku tyłowi. Magazynek rurowy po lufą 3. Wykonany w Indiach. Piotra Kalthoffa. Wprowadzone po 1890 r.Powtarzalne karabiny odtylcowe Dla rozwoju broni powtarzalnej konieczne było wprowadzenie dwóch wynalazków. W kolbie karabinu znajdowały się dwie rurki: jedna na proch. systemu Lorenzoniego. Magazynki (po lewej). zwykle określanych nazwą wynikająca z ich kształtu i sposobu działania. Zamki broni powtarzalnej (po prawej). Stosowano tu 3 zasadnicze rodzaje zamków. Proch i kule na 20 strzałów umieszczono w rurkach poniżej lufy. umożliwiają umieszczenie odpowiedniej ilości amunicji. Karabin powtarzalny. A. Włochy. Zamek skałkowy. Karabin powtarzalny Jenningsa. w 1646 r. która pojawiła się w latach 60-tych XIX stulecia. w którym stosowano jeszcze zewnętrzny zapłon . że używano ich jeszcze dość długo po II wojnie światowej. tłokowo-obrotowy C. rusznikarza francuskiego. 1. Magazynek pudełkowy pod komorą zamkową 136 . Gwintowany karabin odtylcowy z zamkiem skałkowym. Pokazano najczęściej występujące typy i ich umiejscowienie. koniec XVII w. Magazynek rurowy w kolbie 2. 4.jedną z odmian zamka kapiszonowego. blokowo-ślizgowy Wczesne karabiny powtarzalne (powyżej). 1. wykonany w USA ok. Poprzednik Winchestera. druga na kule. z zamkiem skałkowym. Vv każdym przypadku naboje przesuwane są sprężyną. konstrukcje karabinów były tak udane. Problem zanieczyszczania się komory nabojowej i przewodu lufy przezwyciężono wprowadzając nowe prochy bezdymne. 3. a w niektórych krajach jeszcze dziś są na uzbrojeniu. gotowej do załadowania do komory. Jednym z nich.

2. 137 . wagomiar 12. 1885 r. Bezpośredni poprzednik broni Winchestera. ok. użyta na większą skalę podczas wojny secesyjnej.38 cala. która zdobyła wielką popularność. centralnego zapłonu. używana przez piechotę morską USA w Wietnamie. Kaliber 0.44 cala.56"-5Ó bocznego zapłonu. Strzelba Savage. Karabinek Spencera (powyżej). składającą się z pocisku z wydrążonym dnem. 1856 r. Amunicja 0. Tego rodzaju zamki stały się popularne zwłaszcza w broni myśliwskiej. Tak wyglądała wersja wojskowa. 1860 r. USA. Magazynek pięcionabojowy. 4. Pokazano wersję z dłuższą lufą (61 cm).I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Karabiny powtarzalne (powyżej). eksportowana do Ameryki Południowej. Kaliber 0. model 1865. Amuniq'a 0. Amunicja 0.44"-40. Była to siedmiostrzałowa broń powtarzalna. 3. Karabinek systemu Volcanic z zamkiem dźwigniowym. Model 1873 (powyżej).44"-40. bocznego zapłonu. pierwsza broń powtarzalna. Broń tego systemu miała amunicję zespoloną. Karabinek Colt Lighting z zamkiem ślizgowym. USA. Karabinek Winchester. Karabin I Ienryego. w którym umieszczono bezpośrednio ładunek prochowy i spłonkę. Wszystkie pokazane przykłady miały magazynki rurowe. Model 77E. ok. 1.

Jego główny konkurent. Gdy trzon zamkowy zostanie pociągnięty ku tyłowi. Odmiana wcześniejszego karabinu wz. Zwracają uwagę rygle (b) znajdujące się w tylnej części trzonu zamkowego. Pokazano tu duńską odmianę z 1889 roku. wz. Podobny system był używany w USA i Norwegii. 1869.. 1. zamek zostanie zaryglowany. będących na uzbrojeniu od 1888 r. 138 . Napięcie kurka w zamku systemu Mausera następowało w chwili obrócenia rączki zamkowej. Grot iglicy uderza gwałtownie w spłonkę w dnie łuski (h). Kaliber 11 mm. Wprowadzony do uzbrojenia armii niemieckiej w 1884 r. w którym zastosowano rygle syme­ tryczne umieszczone za czółkiem zamka. karabin syste­ mu Mausera różnił się głównie sposobem ryglowania zamka. 1.4 mm. Jednocześnie czółko zamka wypycha nabój z magazynka i wprowadza go do komory nabo­ jowej (e).7 mm). Charakterystyczną cechą był poziomy magazynek pudełkowy na 5 naboi. wystrzelona łuska jest wyciągnięta z komory nabojowej i wyrzucona (c). Karabin systemu Lee bvł jednym 7 lepszych rozwiązań. 3. gdzie zresztą został skonstruowany. 2. 4. Szwajcarski karabin Vetterli. dostosowanego do 8-mio nabojowego magazynka rurowego. magazynek 8-nabojowv. zamek zostaje odryglowany. 2. Naciśnięcie spustu spowoduje zwolnienie bijruka (f) i połączonej z nim iglicy (g). Kaliber 10.303 cala (7. Gdy rączka zamkowa (a). kaliber 0. Jeśli obrócimy rączkę ku dołowi. Skonstruowany przez braci Mauser na bazie jednostrzałowego karabinu wz. 1871. Karabin Mauser wz. Magazynek rurowy o pojemności 13 naboi umieszczono pod lufą. Przesunięcie zamka ku przodowi powoduje napięcie sprężyny iglicznej (d). Ładowało się go przez otwór umieszczony po prawej stronie komory zamkowej. Wczesne karabiny powtarzalne (powyżej). 3. Karabin systemu Krag-Jórgensen. 1871/84. Wprowadzony w 1888 r. zostanie obrócona w górę. Kaliber 8 mm x 56 K. w wersji kawaleryjskiej.Powtarzalne karabiny odtylcowe Działanie zamka tłokowo-obrotowego (po lewej). Pokazano na przykładzie zamka brytyjskich karabinów Lec Mctford i Lee Enfield. Karabin Lee Metford był pierwszą bronią powtarzalną wprowadzoną przez armię brytyjską. Łączył on w sobie zamek i magazynek systemu Lec z lufą gwintowaną pomysłu Metforda. umieszczony z prawej strony komory zamkowej. 1881.

62 mm). Magazynek pudełkowy na pięć naboi typu 7. Kaliber 0. Karabin Spriengfield. SMLE . eksperymentalna broń. wz. Podstawowa broń strzelecka armii Austro-Węgier. Była to jedna z najbardziej udanych broni powtarzalnych o zamku tłokowo-obrotowym. Wprowadziła ją również armia USA poa oznaczeniem M 17 Enfield . stanowił główną broń strzelecką armii brytyjskiej do czasów II wojny światowe). używana również w Bułgani. wz. pod oznaczeniem „Nr 1". wprowadzoną do T uzbrojenia w 1916 r.30 cala-06 (7. Wprowadzono niewielkie ilości tej broni. Francja. Magazynek pięcionabojowy. Wprowadzony po raz pierwszy w 1902 r.30 cala-'06 (tj.Short Magazine Lee Enfield (powyżej).303 cala (7.62 mm Sprinefield). 1. powszechnie kopiowana i poddawana ciągłym modyfikacjom. 1903 (powyżej).7 mm). Karabin Lebel. tzw. Karabin Mannncher. 4. Na rysunku pokazano wersję oznaczoną jako Mk I T Star. kaliber 0 . Konstrukcja niemiecka.ta wersja była dostosowana do amuniq'i 0. 10-cio nabojowy. Magazynek wymienny. Brytyjski karabin 3P14. Karabin Mauser. 1886/93. W tym czasie wprowadzono szereg niewielkich modyfikacji. pojemność 8 nabojów 8 x 50 R Lebel. 3.. Skrócony karabin Lee Enfield. 1895.I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Karabiny powtarzalne z I wojny światowej (powyżej). Magazynek rurowy pod lufą. Większość armii w tym okresie używała karabinów z zamkami .owo-obrotowymi. 2. wz. Kaliber 8 mm x 50 R. 7. wz.303 cala. Podstawowa broń strzelecka armii USA do początków II wojny światowej. w której zastosowano po raz pierwszy amunicję małokalibrową z prochem bezdymnym.92 x 57 mm Mauser. W swoim czasie była to przodująca konstrukcja. którą po wybuchu 1 wojny światowej pośpiesznie dostosowywano do wcześniejszej amunicji 0. 1898. 139 x < o 5: 9^ © .

Wyciszony karabinek De Lisie. stosowanych w pistolecie maszynowym Thompsona. Pusta łódka wyskakiwała.62 mm * 54 R. - 140 . Łódkę umieszczano po otwarciu zamka w odpowiednim wycięciu komory zamkowej (c). ZSRR. jak w karabinkach Lee Enfield.Powtarzalne karabiny odtylcowe Łódki nabojowe i ładowniki (po prawej). Używano dwu typów: ładownika (a).7 mm). 4. kaliber 0. wz.II wojna światowa. Opracowany w Wielkiej Brytanii z przeznaczeniem do akcji specjalnych. Karabin MAS. —— . Jako amunicji użyto naboi pistoletowych 0. No 4 Mk 1. Magazynek pudełkowy.45 ACP (11/43 mm). lub był wypychany następnym ładownikiem podczas ładowania. pusty ładownik wypadał przez otwór w magazynku. Magazynek pudełkowy na 10 nabojów. dostarczano w specjalnych kształtownikach z cienkiej blachy. Pojemność magazynka 10 nabojów. Kaliber 7. przy zamykaniu zamka itp. W karabinach dostosowanych do ładownika typu mannlicherowskiego. Magazynek o pojemności 4 nabojów.5 mm x 54 U 1929. amunicję do większości karabinów powtarzalnych. umieszczanego razem z nabojami w magazynku oraz łódki (b). 1. stąd nazwa „karabinek dżunglowy". Karabin Lee Enfield No 5MK1. 1936. 3. Wielka Brytania. opracowana z myślą o użyciu w lasach tropikalnych. Zastosowano nowy celownik. Jeden z ostatnich karabinów powtarzalnych wprowadzonych do uzbrojenia przez jedno z ówczesnych mocarsrw. kaliber 0. Wielka Brytania. Karabin Lee Enfield. Była to lżejsza odmiana Lee Enfielda No 4. wz.303 cala (7. Dostosowana do produkcji masowej wersja karabinu SMLE (patrz str. 1891/30.7 mm). a następnie kciukiem wciskano naboje do magazynka (d). Karabiny powtarzalne państw koalicji antyhitlerowskiej . Wykorzystano identyczny system. W celu przyśpieszenia procesu napełniania magazynka pudełkowego.303 cala (7. Karabin Mosin-Nagant. Przy magazynkach o większej pojemności (zwykle łódka mieściła 5 naboi) operację należało powtórzyć. 2. pięciońabojowv. 139). 5. np. po wystrzeleniu ostatniego naboju.modyfikacji dokonano w 1930 r. Ta skrócona wersja była przystosowana do wymogów produkcji masowej .Francję. Kaliber 7.

5 mm x 50. Magazynek o pojemności 5 nabojów. 1891/24. Arisaka. Karabinek Mauser Kar 98 k (powyżej). Nazywany też Typ 38. Produkowany w wielu wersjach. Pokazana broń ma kaliber 6.5 mm x 54 M 11.5 mm x52. 1. 4.5 mm x 50. Karabinek Volksgewehr (VG 2). Kaliber 7. Kaliber 6. Z zamkiem dwutaktowym.35 mm x 51. że rok 1905 bvł w Japonii 38 rokiem kalendarza Meiii. 3. Do uzbrojenia wprowadzono też model M 38. Szwajcaria. Składała się ona na zawiasie widocznym w okolicy osłony spustu. Japonia. 141 .92 mm x 57 Mauser. Magazynek o pojemności 6 nabojów. Magazynek o pojemności 5 nabojów. ze względu na to. wz. Niemcy. wprowadzonych do uzbrojenia w ostatnim roku wojny. Magazynek 5-cio nabojowy. począwszy ód 1889 roku do iat pięćdziesiątych naszego wieku. o identycznej konstrukcji. Mannlicher Carcano. Pokazano tu wersję dla spadochroniarzy. wz.I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Karabiny powtarzalne państw Osi podczas II wojny światowej (powyżej).wersja wyborowa standardowego karabinu Wehrmachtu w czasie II wojny światowej. Karabiny powtarzalne w krajach neutralnych. wz. 1905.92 mm x 57 Mauser. 1905 (Typ 38). Magazynek o pojemności 6 nabojów. a więc takim. głównie z przeznaczeniem dla Volksturmu (oddziałów pospolitego ruszenia). Włochy. z celownikiem optycznym ZF 42 W . Kaliber 7. ze składaną kolbą. który nie wymaga dodatkowego obrotu rączki zamkowej przy otwieraniu i zamykaniu komory. Była to jedna z wielu odmian uproszczonego karabinu. wz. Schmidt-Rubin. Kaliber 6. Karabinek Arisaka. Kaliber 7. 5. ale przystosowany do amunicji 7. 2. 1931.

do ładowania zastosowano system z odchylną klapą. Kaliber 12 mm. Kaliber 0. działający automatycznie przy odchyleniu lufy w dół. centralnego zapłonu. Bęben ma rozladownik gwiazdkowy. „łamany" szkielet rewolweru. kaliber 0. zmiany te wprowadzono w latach siedemdziesiątych XIX w. Łuski zostają jednocześnie wysunięte ze wszystkich komór bębna. Wielka Brytania. Każdą łuskę trzeba wybić z komory bębna rozładownikiem prętowym.38 cala. 4.. Siedmiostrzałowy. Rewolwer Smith and Wesson No 1. Sześciostrzałowy.45 cala Adams. Tu pokazano model z bębnem o 6-ciu komorach. Pięciostrzalowy. naboje centralnego zapłonu. należy po odchyleniu bębna nacisnąć na jego oś. Do ładowania należało wyjąć bęben. Po raz pierwszy opatentowany 1845 r. 1865 r.. odchylany bęben. Był to pierwszy rewolwer tej firmy. E Większość podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych. zwłaszcza jako broń policyjna. rewolwery używane są do dziś. stąd obiegowa nazwa „man stopper". przerabiany na broń odtylcową oprzez zastosowanie uchylnej łapy do ładowania. by go uruchomić. 2.22. ale zawias umieszczono u góry.577 cala. Pochodzi z lat 1870-80. 142 . Zastosowano tu rozladownik gwiazdkowy. b. bocznego zapłonu. Zwraca uwagę masywny szkielet. Pokazany egzemplarz pochodzi z 1857 r. Rewolwer systemu Lefaucheux. c.Rewolwery odtylcowe Wczesne rewolwery odtylcowe (po lewej) 1. opatentowany przez Reida w USA. Dzięki swej wielkiej niezawodności. stosowanych w rewolwerach opracowano i wprowadzono w drugiej połowie XIX w. Sześciostrzałowy. 5. Bęben miał siedem komór będących jednocześnie lufami. zastosowanie odchylnej klapy. Rewolwer-kastet. amunicja 0. Francja. W naszym stuleciu proces udoskonalania tego typu broni polegał głównie na wprowadzaniu nowych materiałów i systemów zabezpieczeń. Rewolwer Adams z 1872 r.22. Systemy ładowania rewolwerów i wyrzucania łusek: a. bocznego zapłonu. 6. strzelający nabojami o wielkiej mocy. Brytyjski rewolwer systemu Trantera. kaliber 0.'Konstrukq"a szkieletu łamana. produkowany w licznych odmianach. Rewolwer Colt 1861 Navy. na amunicję 0. 3. Do ładowania wyjmowało się bębenek.

Rewolwer Webley-Fosbery. używany przez armię USA. 2. Dzięki odpowiednim wycięciom w ściankach. ładowany przez uchylaną klapę. wz. Kaliber 0.45 cala S&W. Amunicja 0. Konstrukcja oparta o wcześniejszy rewolwer kapiszonów)'. Sześciostrzałowy. Rewolwery z końca XIX w.I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca 1. 5. z łamanym szkieletem. Pokazano wersję kawaleryjską. celujący ze swego Colta Peacemakera. bęben obracał się i jednocześnie był napinany kurek. Konstrukcja brytyjska z lat dziewięćdziesiątych XlXw. wz. Cklrzut po strzale powodował cofnięcie się lufy wraz ze szkieletem i bębnem. Kaliber 0. 1873. ładowany przez uchylaną klapę. Rewolwer Remington. produkowany do dziś. Sześciostrzałowy.44"-40. Rewolwer Smith and Wesson.38'cala centralnego zapłonu. Sześciostrzałowy. Legenda Dzikiego Zachodu. 143 . Wg rysunku Remingtona.450 cala. (po lewej). 3. Była to broń samopowtarzalna. Popularny wielkokalibrowy rewolwer kieszonkowy. Rewolwer Colt Lighting. Rewolwerowiec (po lewej). 4. bez samonapinania). Sześciostrzałowy. Model 1874. Rewolwer „British Bulldog". Rewolwer Colt Peacemaker (po lewej). Konstrukcja szkieletu łamana. określaną przez armię USA jako Single Action Army Revolver Model 1873. z samonapinaniem kurka. z lufą o długości 19 cm. Produkowany w latach 1877-1912. na amunicje 0. Amunicja 0.45 cala. Kaliber 0. Colt. Amerykańska kopia broni systemu Webley. (Wojskowy rewolwer. 1873.450 cala.

Z samonapinaniem.455 cala. Ten model wprowadzono w 1915 r. ładowany poprzez uchylaną klapę.Rewolwery odtylcowe Rewolwery wojskowe z czasów obu wojen światowych (po lewej). (J.0. bębenek do ładowania wychylany na bok.62mm Nagant. 1895. działający przy odchylaniu lufy rozfadownik gwiazdkowy. z odchylanym na bok bębnem.Rewolwer Webley. 1.455 cala. Wersja amerykańska na amunicję 0. Używany w obu wojnach światowych. używanego w Wlk.35 mm. Sześciostrzałowy. do rewolweru Webley MK VI. Kaliber 0. Wlk. Stosowany zarówno w USA jak i w Wlfc. Rewolwer Nagant. 4.380 cala. 1892. 2. jak i radziecka. Używała go zarówno armia carska. Nabój (po prawej). wz. Rosyjska wersja powszechnie używanego w niektórych krajach rewolweru. Brytanii. Wioski rewolwer Modello 89 B. Sześciostrzałowy. Sześciostrzałowy. Rewolwer Webley MK VI (po prawej). kal. brytyjska . Wytwarzany w kilku odmianach od 1889 do lat dwudziestych naszego wieku. 3. zmieniono niektóre szczegóły i kaliber (porównaj ilustrację poniżej). używany był jeszcze podczas IT wojny światowej. Można / niego strzelać napinając kurek ręcznie lub tylko naciskając spust. Brytanii. Obie odmiany różniły się nieznacznie kalibrem. Rewolwer Enfield Nr 2 MK 1 Star. Na naboje 8 mm Lebel (rewolwerowy). 5. Rewolwer Colt New Service M 1917. ładowany poprzez odchylną klapę. Na amunicję 7.Brytania. Francuski rewolwer Lebel. Pokazana wersja nie miała możliwości ręcznego odciągania kurka. 144 . Przykład typowego wiclkokalibrowego rewolweru wojskowego. Sześciostrzałowy.45 ACP. Kaliber 10. szkielet łamany.455 cala. Siedmiostrzałowy. Pokazano go w wielkości naturalnej.. Na amunicję 0. wz. Sześciostrzałowy. Konstrukcja szkieletu „łamana".

Rewolwer Harrington i Richardson. 4. Sześciostrzałowy. Bez samonapinania.38 Special i 0. Model900. popularnie zwany „Chief s special". ładowany rzez odchylaną klapę. Kaliber 0357 Magnum. Kaliber 0. wersja ze stali nierdzewnej. Na amunicję 038 Special.I n d y w i d u a l n a broń miotająca Współczesne rewolwery (po lewej). Model 29. nadającego się do skrytego noszenia.33 kg. bęben odchylany na bok. bęben wychylany na bok. 5. Sześtiostrzałowy. Przykład typowego.). bęben wychylany w bok.44 Magnum.41 Magnum. Typowy przykład taniego rewolweru do samoobrony.Wszystkie pokazane egzemplarze wyprodukowano w USA. Z wyjątkiem (1).dla porównania (5) .22. Sześciostrzałowy. Rewolwer Smith and Wesson 0. Bęben o 9-ciu komorach wyjmowany do ładowania. 3.411 kg . Kurek kryty (co zapobiega możliwości zaczepienia nim o podszewkę marynarki itp. Pięciostrzałowy. P Rewolwer Smith and Wesson M 60 (po prawej). Energia wylotowa podsku jest o ok. Rewolwer Colt Python. rodukowany w dwu kalibrach: 0. 145 . Szkielet ze stopów lekkich. Broń krótka o największej skuteczności rażenia.aż 1.38 Special. 1. 2. Rewolwer Ruger Blackhawk. najnowsza odmiana. udoskonalonego rewolweru policyjnego. mają samonapinanie. Pokazana broń ma masę zaledwie 0. bocznego zapłonu. 30% większa niż jakiejkolwiek innej broni krótkiej na świecie. Produkowana jest też wersja na nabój 0.357 Magnum. Rewolwer Smith and Wesson Bodyguard Airweight. Stosowany głównie jako broń tarczowa i do niektórych rodzajów polowań. Policyjna broń o dużej skuteczności rażenia produkowana też ze stali nierdzewnej. Kaliber 0.

Większość rozwiązań stosowanych we współczesnych pistoletach zostało zaprojektowanych jeszcze przed I wojną światową. Systemy z zamkiem swobodnym (po prawej).65 mm Browning. a ciśnienie gazów zaczyna malec opóźnia sprężyna powrotna i odpowiednio duża masa zamka. Kaliber 9 mm. Pierwszy z pistoletów Browninga produkowany przez belgijską wytwórnię Fabriąue Nationale. Był to pierwszy pistolet z dwurzędowym magazynkiem o pojemności 13 naboi. Pozwala to uszczelnić komorę nabojową do momentu wyciągnięcia łuski przez zamek (C). 2. w Belgii. wz. sprężyna powrotna popycha zamek ku przodowi. Następnie odciągnąć zamek tak. Dla lepszego uszczelnienia komory stosuje się nabój z łuską cylindryczną. Otwarcie zamka (B). wytwarzaną w Kanadzie dla armii brytyjskiej. Sposoby umieszczenia magazynków (po prawej). podobnie jak we wszystkich broniach samopowtarzalnych. wz. będącej jednocześnie kaburą. P r o d u k o w a n y był na amunicję 9 mm Parabellum i Browning. 1935 znany powszechnie jako „High Power* (HP lub GP). Pistolet Mauser. 5. w których magazynki umieszczono w chwycie (b). by napiąć kurek czy sprężynę bijnika. Niektóre wczesne pistolety samopowtarzalne miały magazynki przed osłoną spustu (a). Pistolet Browning. 146 . gdy pocisk opuszcza lufę. pokazano wersję HP Nr 2MK1. 7. Był przepisową bronią krótką armii niemieckiej podczas II wojny światowej. 3. 4. Pokazana odmiana miała kaliber 9 mm Mauser. tzw. Puszczony swobodnie zamek wprowadza nabój do komory. Pistolet Walther P 38. Zastosowano zamek swobodny. Jest to wygod­ niejsze dla użytkownika oraz zapewnia dobre wyważenie broni. Kaliber 7. do chwili. Jeden z pierwszych udanych pistoletów samopowtarzalnych. Przed strzelaniem należy włożyć do gniazda (zwykle w chwycie pistoletu) załadowany magazynek. Kaliber 9 mm Parabellum. Zamek swobodny jest jednym z najprostszych zamków stosowanych w pistoletach. Pistolet Browning. u. Pistolet Borchardta z 1893 r. podobnie jak w karabinach. Pistolet Heckler & Koch VP 70. Ma dostawianą kolbę i magazynek o pojemności 18 naboi. Następnie. C Prawidłowym określeniem tego rodzaju broni jest termin „samopowtarzalna" . ale może być użyty tylko przy względnie słabej amunicji.Pistolety samopowtarzalne Pistolety samopowtarzalne (po lewą). 1900. 1. Jego zmodyfikowana wersja jest nadal produkowana i używana. a ten dosyła do komory następny nabój. Kaliber 7. był poprzedni­ kiem słynnego P 08 Parabellum. Ciekawe było zastosowanie dostawnej kolby drewnianej. Pistolet został zaprojektowany z przeznaczeniem dla policji kryminalnej. Jednak znacznie lepsze okazały się rozwiązania.63 mm Borchardt.65 mm Browning. Względy konstrukcyjne wykluczają prowadzenie ognia ciągłego.przeładowanie następuje bowiem w wyniku wykorzystania energii gazów prochowych. Początkowo rodukowany od 1935 r. jedna z najnowszych konstrukcji wyposażona w przełącznik rodzaju ognia umożliwiający strzelanie seriami po 3 strzały. 6. Najczęściej produkowany w wersji na amunicję 7. 1916. wz. W rozwiązaniu tym lufa i zamek nie są zaryglowane w czasie strzału (A). Jedna z licznych odmian pistoletu produkowanego od 1896 r. Walther PPK. Pistolet ma samonapinanie kurka. Nadaje się do ukrytego noszenia. „Rotę Neun". Teraz wy starczy jedynie naciskać przed każdym strzałem spust.

Ta właśnie amunicja.nazwy określającej pierwotne przeznaczenie naboju. Następnie zamek cofa się. gdy obróci się łącznik. Ryglowanie zamka stosowano w pistoletach na amunicje o dużej energii.43 mm). Tym samym zamek zostaje odryglowany i porusza się nadal ku tyłowi wyrzucając łuskę. Pistolet jest nadal produkowany i używany w niektórych krajach świata. powodując wyrzucenie łuski i ściśnięcie sprężyny powrotnej. K Colt 1911A1 (po prawej). Magazynek o pojemności 8 naboi. ma ryglowanie „kolankowodźwigniowe". Przedstawiono jedynie dwa systemy wykorzystujące odrzut lufy do odryglowania i otwarcia zamka. P 08 Parabellum (lub Luger . Kaliber 0. zamek zostaje zaryglowany .43 mm). Pokazano d w a powszechnie używane naboje pistoletowe w wielkości naturalnej: a 9 mm Parabellum. W czasie strzału lufa z komorą zamkową cofają się w rowkach szkieletu. natrafia na prowadnice unoszące go w górę (b). Przed strzałem (a).45 ACP (11. lufa zostaje przekoszona w dół. słynny niemiecki pistolet (1). Produkowano kilka odmian tego pistoletu.45 ACP (11. Kaliber 7. b! 0. Lufa zostaje wyhamowana. Najpopularniejszy (2).I n d y w i d u a l n a broń miotająca Systemy ryglowania broni krótkiej (poniżej).65 lub 9 mm Parabellum. 147 . Najpopularniejsza amunicja pistoletowa (po lewej). a zamek zostaje odryglowany. wprowadzając szereg usprawnień do pierwotnego modelu 1911. W czasie strzału lufa z zamkiem cofają się.w krajach anglosaskich). Dopiero. różniących się głównie długością lufy. używany zwłaszcza w krajach europejskich. Skrót ACP od Automatic Colt Pistol .rolę rygli ełnią występy w górnej części rfy i odpowiadające im wycięcia w zamku. ze względu na dużą masę pocisku jest faworyzowana w USA. pistolet samopowtarzalny w USA. Zamek-dźwignia o dwu ramionach połączonych zawiasem jest zaryglowany tak długo. Zastosowano w nim ryglowanie oparte o zasadę przekoszenia lufy. jak oba ramiona tworzą linię prostą (a). Produkcję modelu oznaczonego jako 1911A1 podjęto w 1923 r. Cofające się kolanko (zawias).

/min. Parametry sprężyny i zamka dobiera się tak. 5. 148 Zamek swobodny (powyżej). Kolby składane (po prawej). Kaliber 9 mm Parabellum./min. Pod wpływem sprężyny powrotnej. choć większość skonstruowanych wówczas modeli pojawiła się zbyt późno. Szybkostrzelność teoretyczna 450 strz. Jednym ze sposobów jej uzyskania jest zastosowanie składanej kolby. Poka­ zana odmiana. Amunicja jest dosyłana z magazynka pudełkowego lub bębnowego (O innych systemach zasilania stosowanych przy silniejszej amunicji .45 ACP (11. Kolba składana teleskopowo. albo też stosuje się kolbę z zsuwanych teleskopowo prętów (B). 211 „Karabiny maszynowe").patrz str. Szybkostrzelność teoretyczna 450 strz. W broni tego typu stosuje się amunicję pistoletową. 211). 4. W większości znanych pistoletów stosuje się tę prostą zasadę działania. Była to jedna z tańszych broni tego rodzaju. jest całkowicie automatyczna. Broń miała przełącznik rodzaju ognia./min. wykonywanej zwykle z kształtek metalowych. 3./min. Dzięki temu broń daje się wygodnie przenosić. 3. PPSz wz41. 2. Powstała w wyniku uproszczeń technologicznych wcześniejszego MP 38. Kaliber 9 mm Parabellum. Strzelał tylko ogniem ciągłym. przeznaczona była do działań specjalnych. z tłumikiem dźwię­ ku./min (650 . Niemiecka konstrukcja wprowadzona podczas II wojny światowej. 1. W czasie strzału komora nabojowa jest zamknięta jedynie dzięki bezwładności zamka (b). Kaliber 9 mm x 19 Para. Bergmann MP 18/1. Podstawowową zaletą pistoletu maszynowego jest jego poręczność.62 mm x 25 Tokariew. jego gniazdo znajdowało się po lewej stronie komory zamkowej.bez tłumika). Przełącznik rodzaju ognia. jak i z ramienia.Pistolety maszynowe Pistolety maszynowe z I i II wojny światowej (po lewej). Żołnierze amerykań­ scy nazywali tę broń „smarownica". str. Podczas ruchu zamka do tyłu następuje wyrzucenie pustej łuski. wprowadzając następny nabój do komory i odpalając go. cechuje się względnie małą masą i wymiarami. Sten Mk2 z tłumikiem dźwięku. Kaliber 7. Szybkostrzelność teoretyczna 500 strz. 1. US M3 Al. Kaliber 0. zwykle wymagających zespołowej obsługi . (O innych rodzajach broni maszynowej. pozwala na obrót kolby ku przodowi pod komorę zamkową (A). Jeden z pierwszych pistoletów maszynowych zastosowany przez armię niemiecką w 1918 r. dzięki czemu odrzut towarzyszący strzelaniu jest względnie mały. by ciśnienie w przewodzie lufy mogło spaść do bezpiecznego poziomu przed otwarciem komory nabojowej. Magazynek bębnowy. Broń tego typu przeznaczona jest do walki na małych odległościach. Większość ze znanych rozwiązań. Broń wykonana podstawą uzbrojenia piechoty radzieckiej. Jedna z licznych odmian produko­ wanego masowo brytyjskiego pisto­ letu maszynowego. MP 40. i sile sprężyny powrotnej (a). Szybkostrzelność teoretyczna 400 strz. .por. Mogła strzelać tylko ogniem ciągłym. pierwszego pistoletu maszynowego ze stalową kolbą składaną. ZSRR. by odegrać jakąkolwiek rolę w I wojnie światowej. Mógł strzelać tylko ogniem ciągłym. Był zasilany 2 magazynka „ślimakowego" o pojemności 32 naboi.43 mm). Idea pistoletu maszynowego zrodziła się w warunkach wojny okopowej. 2.. częściowo przypominała ona to urządzenie. Pozwala to prowadzić ogień zarówno z biodra. Szybko­ strzelność teoretyczna 900 strz. zamek porusza się do przodu.

Północny Wietnam. Ingram Model 11. K-50 M.TCaJiber 0. Port Said. bez uwzględnienia wymiany magazynków. Używana też w innych krajach. zakupiona przez policję i straż graniczną RFN. jaka mogłaby być oddana z danej broni w jednostce czasu. Broń te modyfikowano wielokrotnie i powszechnie stosowano jeszcze w II wojnie światowej. roń ta zdobyła sławę dzięki gangsterom z Chicago (po lewej) używającym wcześniej wersji Thompsona z 1921 r. lub 30 naboi../min. wprowadzonej w USA w latach dwudziestych.jego pierwowzorem był Carl Gustav M 45 B./min. przeładowywania broni i celowania. Uwzględniając wspomniane wyżej warunki wprowadzono pojęcie szybkostrzelnosci praktycznej. popularna również wśród gangsterów. wz. Walther MPL. 2. 3. Konstrukcja zachodnioniemiecka. była przystosowana do magazynków pudełkowych o pojemnośa 20 naboi (pokazany tutaj). UZI. głównie ze względu na małe wymiary ułatwiające ukrycie.. Wersja z 1928 r.380 ACP. 4. 5. Kolba składana na bok. kaliber 9 mm * 19 Parabellum.Indywidualna broń miotająca Niektóre współczesne pistolety maszynowe (po lewej). kaliber 9 mm * 19 Parabellum. Tylko na ogień ciągły.. w okresie wielkiej prohibicji. Szybkostrzelność teoretyczna 1200 strz. Broń ma przełącznik ognia. Strzela tylko ogniem ciągłym. g Thompson Model 1928 (powyżej).45 ACP (11.. Szybkostrzelność teoretyczna 600 strz. magazynek umieszczono w chwycie. Jest to modyfikacja radzieckiego pistoletu maszynowego PPSz. W krajach anglosaskich nazywany owszechnie „Tommy-gun'./min. Przełącznik rodzaju ognia. kolba składa się na zawiasach na bok. kaliber 9 mm x 19 Parabellum.62 mm x 25 Tokariew. Szybkostrzelność teoretyczna: pojęcie to odnosi się do ognia ciągłego i oznacza ilość strzałów. Produkowana jest również wersja ze składaną. Szybkostrzelność teoretyczna 600 strz.43 mm). Cechuje się zwartą konstrukcją. Szybkostrzelność teoretyczna 550 strz. kaliber 0. 149 . Można było stosować również magazynki bębnowe na 50 i 100 naboi. Kolba teleskopowa ze składaną stopką. broń skonstruowana i produkowana w Izraelu./min. Broń opracowana w USA i dostępna na tamtejszym rynku. Przełącznik rodzaju ognia. Produkowany w Egipcie na licencji szwedzkiej . 1. Kaliber 7. 43. metalową kolbą.

od nazwiska konstruktora. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych działających na tłok o krótkim ruchu. Odprowadzenie gazów z przewodu lufy (po prawej). 3. karabinek opracowany przez firmę Winchester. 150 f Wczesne karabiny samopowtarzalne (powyżej). bardziej znany jako Garand M 1. 2. Stosowano dwa rodzaje magazynków: 15-stonabojowe (pokazany tutaj) i 30-stonabojowe. tego rodzaju broń. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. US Ml Carbine. . Jego ruch ku tyłowi powoduje odryglowanie zamka.światowej oraz w wojnie koreańskiej. Pod w p ł y w e m sprężyny zamek powraca ku przodowi wprowadzając następny nabój do komory. W chwili. Była to pierwsza w świecie broń samopowtarzalna wprowadzona jako podstawowe uzbrojenie żołnierzy piechoty. konstrukcja niemiecka. część gazów o d p r o w a d z a n a jest przez otwór boczny w ściance lufy i działa na tłok gazowy. Cofający się zamek wyciąga i wyrzuca łuskę oraz ściska sprężynę powrotną. Ze względu na amunicję słabszą od karabinowej. Kaliber mmx 50 R Lebel. Wersja M2 miała przełącznik ognia. Dzięki sprężynie powrotnej cykl pracy całego mechanizmu może się powtarzać. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. Zamek pozostaje zaryglowany w czasie strzału (a). używany równolegle z karabinem Garand. Kaliber 7. Magazynek o ojemności 5 naboi.30 cała Ml Carbine (nabój pośredni 7. który dla oddania następnego strzału wymaga p o n o w n e g o naciśnięcia spustu. Kaliber 0. który teraz porusza się ku tyłowi (c). RSC Modele 1917. 1.62 mm Spriengfield). jako broń żołnierzy służb. Działa na zasadzie odpro­ wadzenia gazów z przewodu lufy. wykorzystuje energię gazów prochowych do n a p ę d u mechanizmów przeładowania broni. kierowców i oficerów liniowych. Karabin. 5. z w y k l e . Magazynek o pojemności 10 naboi.30 cala . ale dostosowana do amunicji pośredniej i mogąca strzelać również ogniem ciągłym nazywana jest karabinkiem automatycznym lub s z t u r m o w y m .62 mm Ml). którego ruch ku tyłowi powoduje odryglowanie zamka. Kaliber 0.Karabiny samopowtarzalne. Broń p o d o b n a do kb.92 mm x 57 Mauser. Gewehr 43. Magazynek o pojemności 8 naboi. Zaprojektowany i zastosowany w Meksyku. z karabinka automatycznego m o ż n a strzelać p o d o b n i e jak z pistoletu maszynowego. użyty na niezbyt wielką skalę podczas II wojny światowej. Mondragon Modelo 1908. wyrzucając łuskę. Używano jej podczas II wojny . US Ml Rifle. n a z y w a n y jest karabinem samopowtarzalnym. chociaż produkcję uruchomiono w Szwajcarii i Niem­ czech. W większości karabinów samopowtarzalnych i karabinków automatycznych stosuje się następującą zasadę.'06 (7. użyta na ograniczoną skalę podczas I wojny światowej. Kaliber 7 mm x 57 Mauser. Broń skonstruowana we Francji. gdy pocisk mija otwór gazowy w ściance lufy. Magazynek o pojemności 8 naboi. 4. gazy prochowe prą na tłok (b). karabinki automatyczne Każda.

broń opracowana w oparciu o karabin Garand M 1. Wprowadzony do uzbrojenia armii francuskiej w 1949 r.62 mm x 51 NATO. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. zrezygnowano tu jednak z tłoka gazowego. Magazynek o pojemności 10 naboi. Kaliber 7. Nadal używany przez obronę terytorialną w Chinach. Magazynek o pojemności 20 naboi. Magazynek o pojemności 10 naboi. 3.Indywidualna broń miotająca Karabiny samopowtarzalne po 1945 r.92 mm x 57 Mauser. Kaliber 7. Może strzelać tylko ogniem pojedynczym. amunicję. Konstrukcja francuska wykorzystująca odprowadzenie gazów. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. chiński karabinek wzorowany na radzieckim SKS. Kaliber 7. Obecnie zastąpiona karabinkiem M 16. Pokazany egzemplarz ma kolbę i nakładkę z czarnego tworzywa sztucznego. 7.5 mm x 54 M 1929 (MAS). SWD samopowtarzalny karabin wyborowy konstrukcji Dragunowa. Kaliber 7. Tak oznaczono brytyjską wersję belgijskiego karabinu FN FAL.62 mm x 54 R Mosin L 1 A 1 Rifle (poniżej). (powyżej). magazynek o pojemności 10 naboi. Magazynek o pojemności 10 naboi. Hakim.308 cala (tj. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu rufy.62 mm x 51 NATO). Magazynek o pojemności 20 naboi. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. Typ 56. 4.USM14Rifle. W karabinie tym zastosowano opracowaną jeszcze w końcu XIX w. 1. który jest jedną z najpowszechniej używanych konstrukcji tego typu na świecie. 2. hgipska kopia szwedzkiego karabinu systemu Ljungmanna. 151 .62 mm x 39 (amunicja pośrednia wz. Kaliber 7. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. 5. z uwagi na jej korzystne parametry balistyczne. Kaliber 0. 43). ZSRR. MAS 49. Z celownikiem optycznym.

Wprowadzony w ostatnich latach II wojny światowej. W trakcie strzelania odrzut działający wzdłuż osi lufy. Magazynek o pojemności 20 naboi.92 mm x 32 Kurz. 152 Karabiny i karabinki automatyczne (powyżej). Są przystosowane zarówno do ognia pojedynczego. Szybkostrzelność" teoretyczna 550 strz. Zakupiony do uzbrojenia wielu innych państw. Jedna z ierwszych konstrukq'i z prostą olbą. CETME Model C. z której można prowadzić ogień ciągły./min. Szybkostrzelność teoretyczna 550-650 strz.62 mm x 51 NATO (lub inne. niezbyt nadaje się do broni. w zależności od kraju). Magazynek o pojemności 30 naboi. Zamek półswobodny t rolkami. 4.92 mm x 5/ Mauser. Podstawowy karabin armii zachodnioniemieckie] opracowany na bazie CETME. znana również pod nazwą Sturmgewehr 43 (StG 43). Kaliber 7. Nazwa karabin szturmowy. Magazynek o pojemności 10. nabój karabinowy 7. Broń. stosowane przez b. ./min. Szybkostrzelność teoretyczna ok. Klasyczna konstrukq'a. Szybkostrzelność teoretyczna 500 strz. Kaliber 7. gniazdo magazynka po lewej stronie. Zamek półswobodny z rolkami. Podstawową bronią na tę amunicję był karabinek automatyczny AK 47 i jego pochodne. Układ Warszawski i NATO. Ma to wpływ na celność broni. Magazynek o pojemności 20 naboi. co pozwalało zmniejszyć Eodrzut lufy przy ogniu ciągłym. 7. Klasyczne łoże. W rym wypadku odrzut przenoszony jest na ramię strzelca w lini prostej. 43. Spadkowi celności można zapobiec stosując bardziej prostą kolbę (b). Broń opracowana dla niemieckich spadochroniarzy pod­ czas 11 wojny światowej. Kaliber 7. W większości krajów bloku wschodniego stosowano jako podstawowy nabój pośredni wz. 'ziała na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. szczególnie podczas długich serii. jest używana w krajach zachodnioeuropejskich jako ogólna nazwa tego typu broni. że mimo tego samego kalibru pocisku. Kaliber 7. 2.62 mm x 51 NATO. ku tyłowi powoduje podrzut lufy ku górze. E Naboje (po prawej). znacznie silniejszy. 1.Karabiny samopowtarzalne i karabinki automatyczne Kształt łoża (po prawej). Pakt NATO przyjął jako standardowy.'. naboje te nie są wymienni. 3.62 mm x 39 (1). G3A3. MP 44.20 naboi. Warto zwrócić uwagę. Jedna z odmian hiszpańskiego karabinu. FG 42. na której wzorowano wiele współczesnych karabinków automatycznych./min.62 mm x 51 (2)./min. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. pokazano tu wersję lekką. 750 strz. jak i ciągłego. z wygiętą ku dołowi kolbą (&)'.

2.azów prochowych z przewodu ufy. Podstawowy karabinek współcześnie używany przez armię amerykańską. skonstruowany przez M. Broń wprowadzona do uzbrojenia armii brytyjskiej. Urządzenie spustowe wraz z chwytem umieszcza się tu przed komorą nabojową. Broń standardowo wyposażona jest w celownik optyczny.56 mm x 45).62 mm x 39 wz.I n d y w i d u a l n a broń miotająca Karabinki automatyczne (po lewej). Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. Nadal w użyciu w krajach b. IW Enfield (Individual Weapon). Wszystkie mają przełącznik rodzaju ognia. Ostatnia wersja karabinka Armalite. 43. Pokazano tu pierwotną wersję z drewnianą kolbą: Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. Amerykański M 16 A 1 (po lewej). Szybkostrzelność" teoretyczna 650 strz. Galii ARM. Kaliber: początkowo 4. u dołu). Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. jak n p . Magazynek o pojemności 20 naboi. 3. Zmodernizowana wersja AK 47. Szybkostrzelność teo­ retyczna 800 strz. Radziecki AKM (po lewej. co pozwala zastosować długą lute przy względnie małej długości całkowitej karabinu. kolba i nakładka z tworzywa sztucznego. Szybkostrzelność teoretyczna 700-800 strz./min. Szybkostrzelność teoretyczna 600 strz. Jeden z najpopularniejszych karabinków automatycznych. Kaliber 7. AK-47.223 cala (5./min. Działa f na zasadzie odprowadzenia .56 m m x 45)./min. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. Kałasznikowa. AK 74 (kal. bloku wschodniego.56 mm x 45. pod nazwą SA 80./min./min. Kaliber 0.62 mm x 39 wz. broń opracowana w Izraelu. 1.85 mm x 49. 4. Kaliber 7.5. Szybkostrzelność teoretyczna 700-950 strz.56 mm x 45. Komora zamkowa ze stopu aluminium.' ZSRR. AR 18. obecnie 5. Magazynek o pojemności 20 naboi. Szybkostrzelność teoretyczna 6Ó0 strz.45 mmx39). Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy. oferowana na rynku amerykańskim. Magazynek o pojemności 30 naboi. Stosowany i produkowany nie tylko w byłych państwach bloku wschodniego. Wprowadzony po raz pierwszy w 1986 r. Magazynek łukowy o pojemności 30 naboi. Pokazano wersję ze składaną kolba metalową. po doświadczeniach wojny z 1967 r./min. Kaliber 0. Magazynek o pojemności 20 lub 30 naboi. chociaż wypierany przez nowe wersie Kałasznikowa.223 cala (5. Kaliber 5. 43. Magazynek łukowy o pojemności 35 naboi. 153 .

pojawiło się podczas I wojny światowej.tworzą odrębną grupę. kul gumowych. albo opierając je o ziemię.rażące falą uderzeniową. służącą do wystrzeliwania granatów. używanych podczas zamieszek). Stosuje się do niego amuniq"ę zespoloną (3a). Kaliber 40 mm.Granatniki ręczne. 4. lub też naboi oświetlających. Niemcy. jest wielkokalibrową bronią ręczną. koniec XVI w. Przedstawiamy typowe przykłady i sposoby wystrzeliwania granatów. Istnieją granatniki odprzodowe. Niektóre granatniki przypominają wyglądem pistolety sygnałowe (b). pocz. Wystrzeliwuje się z niego granaty odłamkowe i zaczepne . siatek E Składanie się do strzału (po lewej). 1. Opracowano wiele granatów dających się wystrzeliwać z karabinu. Do ładowania lufę granatnika przesuwa się ku przodowi. Tego rodzaju uzbrojenie ma długą historię. 350 m. Granatnik (powyżej). przystosowaną do wystrzeliwania pocisków zwanych granatami. obecnie wypierane jednak przez konstrukqe odtylcowe. 2. 154 . zwykle jednostrzałową. Kaliber 40 mm. US M 203. cechuje silny odrzut. granatnik karabinowy stanowiący dodatkowe wyposażenie karabinka M16 Al. latego zwykle strzela się z nich z ramienia (a). granaty nasadkowe Przedstawiamy tu broń ręczną. granatnik odtylcowy z gwintowaną lufą. Do ładowania lufa jest odchylana (na zawiasie). Granatniki ze względu na znaczną masę ocisku. obezwładniających itp. Niektóre granatniki mają konstrukqę umożliwiającą wystrzeliwanie pocisków specjalnych (z gazem łzawiącym. 3. choć często wymaga to dodatkowej nasadki. podobna jest też technika strzelania. Niektóre bronie tego rodzaju nazywane granatnikami . Europa. XVIII w. US M 79. M 79 użyto w Wietnamie. potem stosowano je jako namiastkę broni przeciwpancernej na najniższym szczeblu taktycznym. Granatnik z kombinowanym zamkiem lontowo-kołowym. Maksymalny zasięg ok. Granatnik skałkowy z lufą odlaną z brązu..

Istnieją odmiany garłaczy umożliwiające miotanie granatów za pomocą ostrej amunicji . 2. umocowany na lufie brytyjskiego karabinka skałkowego z 1747 r. Gazy prochowe wyrzucają granat. pułapkę kulową lub też w kadłubie granatu. Duży odrzut przy strzelaniu granatami nasadkowymi wymaga przyjęda odpowiedniej pozycji przez żołnierza: a. Jest to warunek skutecznego działania ładunku kumulacyjnego. kolba przyciśnięta łokdem (tak by mogła przesunąć się do tyłu nie uderzając o ciało strzelca). o nieco mniejszej średnicy niż kaliber lufy. na osi lufy. Garłacz. Stosowane są również gumowe kule wystrzeliwane wprost w demonstrantów. Garłacz (powyżej).wykorzystują one tzw. umieszcza się rurkę. skorupa bez stateczników. Londyn). 1. c. od nazwiska konstruktora nazwany granatem Millsa. dzięki czemu głowica uderza w cel wierzchołkiem czepca balistycznego. Pokazano cztery podstawowe rodzaje. Na wylocie lufy mocowana jest specjalna nasadka. Pokazano belgijski granat z gazem łzawiącym LAC M2. b.Obok (po lewej). Granaty nasadkowe dobrze nadają się do przenoszenia gazów i dymów o drażniącym działaniu. z oparciem kolby o ziemię. 155 . obecnie podobne granaty mogą służyć jako zapalające (zawierają biały fosfor) i zaczepne. Używano go w I i II wojnie światowej. Przeciwpancerny. Granat zakończony jest rurką o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy lufy. Do wystrzeliwania granatów używa się specjalnej amunicji („ślepej"). Służył do wystrzeliwania granatów. Przed wystrzeleniem pręt granatu należy wsunąć do lufy. podobnie jak większość tego typu granatów. Zastosowanie stabilizatorów zwiększa celność. b. Granat pomyślany był początkowo jako środek zadymiania pola walki. poprzez dodanie stalowej płytki . Granat łzawiący. pokazano garłacz zdjęty z lufy (Tower. wystrzeliwane są z luf długiej broni palnej. Tego rodzaju granat nakłada się na wylot lufy i wystrzeliwuje się za pomocą „ślepej" amunicji. Granat połączony jest z prętem stalowym. a. Nasadki nadają się szczególnie do wystrzeliwania granatów ręcznych. Odłamkowy. przez którą przelatuje pocisk. Wystrzeliwanie granatów nasadkowych (po prawej). Granat ten nasadzany jest na wylot lufy (ma rurkę wewnątrz korpusu). ale również falą uderzeniową. 3. Garłacze mogą mieć przewód gładki lub gwintowany. Na rurce umocowane są brzechwy. Przykłady granatów nasadkowych (po prawej). których skorupy wykonywano z kutego żelaza. Znane są również granaty z pułapką kulową pozwalające na wystrzeliwanie ich „ostrą" amunicją. Podobnie jak większość tego rodzaju granatów ma stabilizacje brzechwową. Do nasadki wkłada się granat i odpala nabój („ślepy") w komorze nabojowej kiirabinu. dzięki nim granat leci głowicą skierowaną w cel. Granat nasadkowy. Pozycje strzeleckie (po prawej). Pokazano ganat amerykański M 19 A 1 WP. Do wystrzeliwania granatu używa się wyłącznie „ślepej" amunicji. Był to zwykły granat ręczny zaadoptowany do wystrzeliwania z garłacza. d. Do rażenia siły żywej. Dymny. Francuski granat STRIM (lekki karabinowy granat przeciwpancerny). Brytyjski granat Nr 36. Kaził nie tylko odłamkami.I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca Granaty nasadkowe (powyżej). której wewnętrzna średnica dopasowana jest do średnicy skorupy granatu. Granat prętowy. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w przypadku granatów przeciwpancernych z głowicą kumulacyjną.

W granatniku Miniman jak i w innych broniach bezodrzutowych tego rodzaju pociski stosuje się do niszczenia celów opancerzonych. Pociski kumulacyjne (po prawej). wypływa do tyłu. Brzechwy rozchylają się po opuszczeniu luty. w tym samym czasie nadmiar gazów.9 kg. jednorazowego użytku. w granatniku bezodrzutowym Miniman. ruch pocisku ku przodowi należy zrównoważyć ruchem odpowiednio dobranej pirzeciwwagi w przeciwną stronę (A). W praktyce można to osiągnąć także poprzez wypływ (do tyłu) gazów powstających w wyniku spalania ładunku miotającego (B). W ładunku wybuchowym wykonuje się stożkowe wgłębienie (A). Strzelanie z ramienia (powyżej).Ręczna broń bezodrzutowa Skuteczna bron bezodrzutowa narodziła się w latach II wojny światowej. Pocisk stabilizowany brzechwowo. można położyć na ramię. Powstające gazy wydostają się do lufy. Miniman (powyżej). perforowanym ładunkiem miotającym (a). Zdradza to stanowisko strzelca i stwarza zagrożenie dla osób znajdujących się za strzelcem. o odpowiednio dobranej długości uderza iv cel (C). Gazy wnikają do wnętrza czołgu rażąc załogę. i pociskiem (b). Największą zaletą tego typu pocisków jest to. Dzięki niej również pojedynczy żołnierz uzyskał możliwość wystrzeliwania pocisków o dużym kalibrze. Jeśli jednak chcemy strzelać z pozycji leżąc. Broń tego rodzaju. Broni bezodrzutowej używa się głównie jako broni przeciwpancernej. W myśl tego. tak by nogi nie zostały porażone strumieniem gazów. W tej roli jest skuteczna. Po strzale (3). że grubość przebijanego pancerza nie zależy od odległości na jaką strzelamy. Pokazany wyżej Miniman jest w stanie przebić 30 cm pancerz. Zjawisko strzału (po lewej). Powstające gazy zostają skupione w wąski strumień cechujący się niezwykle wysoką temperaturą i prędkością. należy wygiąć ciało. W broni bezodrzutowej (po prawej) wykorzystuje się trzecią zasadę dynamiki Newtona „akcja równa się reakcji". Najczęściej strzelec składa się do strzału w pozycji klęcząc. wzmacnianego włóknem szklanym. Masa całkowita 2. gdy rurka czepca (B). Po naciśnięciu spustu zapala się ładunek miotający (2). Ciśnienie gazów wyrzuca pocisk. Zasada działania. Zasięg 250 m do celów nieruchomych i 150 m do celów ruchomych. Lufa z tworzywa 1 sztucznego. lufę granatnika wyrzuca się. wobec braku odrzutu. choć jej zasadniczą wadą jest strumień gazów wypływających do tyłu w czasie strzału. używany obecnie. Skupione gazy powodują odparowanie metalu na drodze strumienia w pancerzu powstaje wąski otwór. Umieszczony za szczytem stożka detonator wybucha w momencie. zwykle osłonięte cienką wkładką z metalu kolorowego. W krajach anglosaskich dla oznaczenia pocisku kumulacyjnego używa się skrótu HEAT: 156 . Sprzyja temu również niewielka masa broni. Szwedzki bezodrzutowy granatnik przeciwpancerny. Ta broń jednorazowego użytku jest ładowana fabrycznie (1).

Pocisk do granatnika Carl Gustaw ma stabilizację obrotową. obecnie używana przez wiele innych armii. jest fabrycznie ładowany. w pocisku zastosowano łożyskowany pierścień wiodący (a). Ponieważ obrót wpływa niekorzystnie na efekt działania ładunku kumulacyjnego. jaką był strumień gazów za wyrzutnią. Jednocześnie głowica nie obraca się. Armbrust (po lewej). dzięki czemu nie zmniejsza się jej skuteczność. Dno łuski zostaje wyrzucone przez dyszę kutyłowi. Jeden z żołnierzy pełni obowiązki celowniczego podczas gdy drugi (amunicyjny) zajmuje się ładowaniem broni. ACL-APX (po lewej). Zachodnioniemiecki granatnik przeciwpancerny nowej generacji. muszka mechanicznych rzyrządów celowniczych . I n d y w i d u a l n a b r o ń miotająca a. drugi wypycha z wyrzutni przeciwwagę (b). osłona szyny spustowej e. Granatnik (A).wspomniana odległość jest jednocześnie maksymalnym zasięgiem. Granatnik umożliwia przebicie pancerza czołgu pociskiem kumulacyjnym na odległościach do 500 m. Pocisk wyrzucany jest z lufy przez ładunek miotający. W ten sposób wyeliminowano jedną z podstawowych wad broni bezodrzutowej. celownik optyczny 1. Lufa z wysokojakościowej stali. E Sposób stabilizacji pocisku (powyżej). 157 . Teraz ponownie otwiera się dyszę przekręcając ją ku dołowi. 580 m w dągu 1. Francuski granatnik łączący różne systemy bezodrzutowe. Obraca się on niezależnie od głowicy z ładunkiem kumulacyjnym (b). umieszczony między dwoma tłokami. spust i. o gwintowanym przewodzie. Zapewnia to dostateczny efekt żyroskopowy. rączka zamka dyszy c. Pokazano go również w przekroju (B). Przewód lufy gwintowany. Po naciśnięciu spustu zewnętrzny bijnik uderza w spłonkę ładunku miotającego. chwyt pistoletowy h. Broń jednorazowego użytku. W nowy sposób zastosowano w nim ideę broni bezodrzutowej. urządzenie uderzeniowe d. wymuszaną gwintem przewodu lufy.25 s . Jeden z ruch napędza pocisk stabilizowany brzechwowo (c). po czym usuwa się łuskę po ładunku miotającym. Z granatnika można również wystrzeliwać pociski od łamkowo-burzące. 5. Strzela się z ramienia albo ze składanego trójnogu. Obsługa granatnika: dwie osoby. stabilizujący lot pocisku. oś dyszy. Bezodrzutowa broń piechoty zaprojektowana w Szwecji. dysza b.Ręczny granatnik ppanc RLC Carl Gustaw 84 mm (po prawej). napędzający pocisk w dalszej fazie lotu. 3. 4. celownik mechaniczny m. Te zostają gwałtownie przesunięte ku końcom wyrzutni i tu zatrzymane. Następnie zostaje uruchomiony silnik rakietowy na paliwo stałe. Głowica z ładunkiem kumulacyjnym ma kaliber 80 mm i pokonuje odległość ok. opora i. napinacz bijnika g. W czasie strzału (C) spalany jest ładunek miotający (a). miejsce przyłożenia policzka n. chwyt przedni j . pozbawioną już dna. W celu załadowania broni należy odchylić dyszę i włożyć nabój do lufy. Działanie granatnika Carl Gustaw (po prawej): 1. Broń składa się z cienkościennej lufy stalowej z dyszą. 2. Gazy prochowe napędzają pocisk KU przodowi. dymne i oświetlające.

Następnie omówiono rozwój historyczny dział. przedstawiono przede wszystkim mechaniczne machiny miotające oraz wykorzystanie materiałów wybuchowych jako środka napędowego. przedstawionej w poprzednim rozdziale. zarówno przy budowaniu stanowisk. pokazuje baterię dział gwintowanych z okresu wojny secesyjnej na stanowisku wojsk Unii. W rozdziale. Na końcu opisano ciężką broń automatyczną. Fotografia (po prawej). dlatego wymagały kilku ludzi do tej czynności. Fort Brady nad rzeką James w Wirginii. np. Działa strzelały wielkimi pociskami o dużej skuteczności rażenia. 158 . począwszy od dział ładowanych od przodu (odprzodowych).Rozdział czwarty DZIAŁA Działa różnią się od ręcznej broni palnej. podczas działań bojowych wymagały wysokiego stopnia planowania i organizacji. jak i ładowaniu. Były one nieporęczne i zbyt skomplikowane do obsługi przez pojedynczego człowieka. na działach odtylcowych kończąc. strzelających pociskami o masie 100 funtów. Musiały mieć mocną konstrukcję i prowadziły ogień z przygotowanych stanowisk. wielkością i ograniczoną manewrowością. średniowieczne machiny miotające. Na podstawie nakładu pracy przy technice obsługi tych machin należy je uznać za broń czysto wojskową. głównie masą. Nawet najprostsze działa.

.

. Rzymska bal i sta (powyżej). Z wykopalisk: archeologicznych pozostało niewiele świadectw z tamtej epoki. Sposób działania (po prawej). ramię 3. b. Pozostałe dane określono w wyniku doświadczeń). bądź odzwierciedlają bardziej fantazję artystów niż rzeczywisty ich wygląd. ruchome machiny służące jako działa polowe.n. Machiny te były wykorzystywane dzięki sile sprężystości powroza. katapulta wykorzystuje energię skręconych powrozów bądź splecionych włosów. Znalazł on szerokie zastosowanie w różnych machinach miotających. pocisk 2. szeregu doświadczeń. ma cięciwę z dwóch powrozów splecionych z włosów. Przekazane opisy machin są często niedokładne. p. podaje dane różnych dział rzutowych. 1. hak przesuwany w pozycji po uruchomieniu katapulty. dzięki przeprowadzeniu na przełomie XIX I XX w. a. przedstawia dwóch legionistów obsługujących balistę podczas wojny z Dakami (101-107 r.) Tabela porównawcza (powyżej). na jaką pozwalał ówczesny poziom techniki.e. hak przesuwany w pozycji przed uruchomieniem katapulty 4. Dane ustalił Ralph Payne-Gallwey. Rozbudowywano je do takiej wielkości. należycie sprężystą deską (patrz str. rutta jest praktycznie pionową. posiada ramię dźwigni. jednakże większość ówczesnego sprzętu lepiej spełniała rolę staq*onarnych dział oblężniczycn. 161).Mechaniczne machiny miotające Zanim zaczęto wykorzystywać proch jako środek napędowy. Dzięki studiom i eksperymentom prowadzonym po 1860 r. Wprawdzie już Rzymianie wprowadzili małe. Wszystkie mechaniczne mach:lny miotające potrzebowały odpowiedniego. posiadamy informacje o praktycznym użyciu machin miotających. machina miotająca działająca na zasadzie wykorzystania siły przeciwwagi. Fragment kolumny Trajana w Rzymie. machina miotająca w rodzaju kuszy. lekkiego mechanizmu spustowego.splecionego włosia bądź przeciwwagi. balista. c. Na rysunku przedstawiono mecha­ nizm spustowy na ramieniu katapulty.. 160 . d. (Dane z * oznaczają przybliżone oceny dla machin miotających tego rodzaju. używano do miotania ciężkich pocisków na dużą odległość machin mechanicznych. Natomiast zachowało się wiele pocisków.

drugi w kieszeni procy. niż przedstawienie rzeczywistej machiny. Przy jej pomocy miotano granaty ręczne i inne materiały palne na nie­ przyjacielskie okopy strzeleckie. Machina miotająca używana w Europie w Średniowieczu. znajduje się bezpośrednio na końcu drewnia­ nego ramienia wyrzutni. Rysunek przedstawia ruttę przygotowaną do miotania dwu pocisków kamiennych. Prawdopodobnie w tym przypadku chodziło o szkic konstrukcyjny. Katapulta do miotania granatów ręcznych (powyżej). podczas oblężenia przez Rzymian. Archimedes zaprojektował wiele machin miotających do obrony Svrakuz w 211 r. 1868 r. ciskająca oszczepy umieszczone na drew­ nianym ramieniu. Rutta (powyżej). w celu miotania oszczepów czy kamieni.n. p.jak w przypadku kuszy. Siła sprężystości w pewnych typach maszyn była mniejsza niż w maszynach barobalistycznych. l a m też zastosowano machiny miotające na niespotykaną w starożytności skalę. Prawdopodobnie pierwszymi machinami miotającymi były ogromne kusze. zaopatrzonej w cięciwę. Katapulta znalazła zastosowanie podczas walk pozycyjnych. a napi­ nanej przy pomocy kołowrotka linowego i drążka zapadkowego. bądź . 161 . których budowa przypominała współczesne resory piórowe. Kutta (po prawej)..c.). Rysunek przedstawia przypusz­ czalny model osadzonej w łożu kuszy z okresu starożytnej Grecji. służącej do miotania kul . Działa Kusza z łożem (po lewej). Jeden. Jest to szkic Leonarda da Vinci zamieszczony w „11 Codice Atlantico". Rolę sprężyny spełniała przeważnie płyta drewniana.Machiny neurobalistyczne wykorzystujące siłę sprężyny Machiny miotające wykorzystywały siłę sprężystości połączonych płyt elastycznych. zdobyta przez Niemców w 1915 r. pod dowolnym kątem i wysokością (rysunek wg Violleta le Duca „Dictionnaire Raisonne" de 1'Architecture Francaise". z okresu I wojny światowej. Konstrukcja machiny umożliwiała miotanie pocisków w określonym kierunku. Na rysunku przedstawiona jest katapulta rosyjska. lub ogromny łuk.połączenie rogu i cięciwy.

p. Następnie pomiędzy nie wkładano końcówkę ramienia wyrzutni (c). Anglia). Na rysunku przedstawiona jest rekonstrukcja katapulty. Nazwa onager pochodzi od kulana. zrekonstruowanej według źródeł historycznych. Ta machina oblężnicza i polowa powstała prawdopodobnie w El w. na której przeprowadzał doświadczenia. Lekka balista polowa. Największe katapulty miotały pociski o masie 30 kg. precyzyjnie miotała kamienie lub oszczepy (rekonstrukq'a wykonana przez Ralpha Payne-Ga Uwey'a). 162 . Wykorzystanie sił napinających wymagało budowania mocnych konstrukcji machin miotających. zaliczana do najskutecznkojszych machin oblężniczych. budowana przez Rzymian w różnych rozmiarach. Elastyczność ramienia wyrzutni przypominała Rzymianom kopnięcie tego zwierzęcia (Muzeum Corinium. Cirencester. Prędkość początkowa pocisków była większa niż w innych machinach neurobalis tyczny eh.e. Katapulta. Balista.Machiny neurobalistyczne . Rzymski onager (rekonstrukcja).n. Powrozy skręcano za pomocą dwu kołowrotków (d). Ten sposób działania stosowali już starożytni Grecy i Rzymianie. 2. zwierzęcia z rodziny koniowatych. Klasyczna machina neurobalistyczna z czasów rzymskich i Średniowiecza. wykonana przez Ralpha Payne-Gallwey'a. nawijano na dwie osie (b). machina oblężnicza i polowa. 4. Długi powróz z włosów bądź włókien (a).torsyjne Machiny neurobalistyczne wykorzystywały w celu miotania pocisków także siłę sprężystości skumulowaną w skręconych powrozach z włosia lub włókna. 1. Sposób wiązania powrozów (powyżej). Rysunek przedstawia późniejszą wersję balisty rzymskiej. 3.

Machiny barobalistyczne
Machiny barobalistyczne miotały cięższe pociski niż pozostałe machiny, chociaż pod względem zasięgu rzutu i prędkości pocisku ustępowały machinom neurobalistycznym. Ciężka przeciwwaga i długie ramię wyrzutni wymagały ogromnych konstrukcji, dlatego też użycie takich machin opłacało się obu walczącym stronom tylko podczas prowadzenia oblężenia. Zadziwiające, że ten prosty system miotania pocisków uzyskał wielką popularność dopiero po 1250 r.

Działa

Uruchomienie procy (powyżej). Działanie procy nie przynosiło efektu, jeśli pętelka uwalniała kamień w niewłaściwym momencie. W tej blidzie kamień pozostawał tak długo w pętelce, az lina odciągowa (a), uległa rozprężeniu/Następnie wychylała się kieszeń procy (b), i kamień opuszczał pętelkę.

Blida albo trebusz (powyżej). Rysunek zaczerpnięty z pracy Violleta le Duca, przedstawia plan udoskonalonej blidy z okresu Średniowiecza. Podniesienie ogromnej przeciw­ wagi — skrzyni napełnionej ziemią i kamieniami - wymagało zastosowania systemu kołowrotków, fin i wałków. Machiny ze stalą przeciwwagą nazywano tripantiumami.

E

Uruchomienie procy (po prawej). Na rysunku przedstawiono schemat uruchamiania procy. Kąt trzpienia (a), i układ złożenia (b) na końcu ramienia wyrzutni (c), określają optymalny moment zwolnienia pocisku. (Wszystkie rysunki poświęcone machinom barobalistycznym ochodzą z pracy Violleta ; Duca „Dictionnaire Raisonne de rArchitecture Francaise", 1868 r.).

163

Działa prochowe
Wykorzystanie energii wyzwalanej podczas spalania prochu należy do największych postępów w historii rozwoju broni. Chińczycy znali już proch czarny w XI w., a w Europie znalazł on zastosowanie jako materiał napędowy dopiero ok. XIII w. Nieco później pojawiły się pierwsze działa. W historii rozwoju dział stałej poprawie ulegała szybkostrzelność, zasięg strzelania i skuteczność działania pocisków na cele. Niekorzystne działania uboczne, jak wytwarzanie dymu i ognia po wystrzale i pozostałości w lufie po spaleniu prochu oraz odrzut czy przegrzewanie lufy wciąż stawiały nowe wyzwania przed konstruktorami .

Energia wyzwalana podczas spalania prochu (powyżej) może być wykorzystywana w różnorodny sposób. Podczas jego spalania następuje szybka przemiana prochu w gaz, którego wysokie ciśnienie napędza pocisk: a. z reguły, w lufie pocisk znajduje się przed ładunkiem napędowym;

b. niekiedy stosowane były lufy, na które nasuwano pocisk, rozłączenie następowało po opuszczeniu przez pocisk lufy; c. bezodrzutowa broń palna z dwustronnie otwarta lufą; podczas strzału strumień gazów prochowych wypływa do tyłu, równoważąc ruch pocisku do przodu co powoduje, że lufa nie doznaje odrzutu.

Błysk, huk, dym (po lewej), wywierają tak samo silne wrażenie na przeciwniku, jak wybuch pocisku. Na współczes­ nym polu walki docenia się demoralizujące działanie użycia pocisków wybuchowych. We współczesnych działach w celu zapobieżenia wykrycia stanowisk artylerii podczas prowadzenia strzelania zmniejszono do niewielkich rozmiarów wydobywanie się ognia wylotowego i dymu (ilustracja ze sztychu z XVI w.)

Rozróżnia się działa gładkościenne (a), i gwintowane (b). Te ostatnie są dokładniejsze i wydajniejsze. Chociaż fakt ten znany byl już w XVI w., dopiero wprowadzenie po 1850 r. nowych technik w obróbce luf spowodowało szersze ich zastosowanie. Gwinty, w kształcie spirali, wprawiały pocisk w ruch obrotowy, co zapewniało mu stabilizację podczas lotu. Pociski podłużne poruszają się podczas lotu częścią ostrołukową ku przodowi. 164

Działa odprzodowe i odtylcowe 1. Działa odprzodowe przez stulecia stanowiły podstawowe uzbrojenie artylerii. Pod względem wytwarzania lufy tych dział były prostsze i tańsze niż lufy dział odtylcowych. Ładowanie lufy od przodu było bardzo czasochłonne. Na okręcie czy w porcie obsługa musiała po każdym oddaniu strzału wycofać działo do tyłu, aby je ponownie załadować. Poza tym, stosowano tylko lekkie pociski podkalibrowe, co powodowało

(powyżej).

skrócenie żywotności lufy i zmniejszenie donośności oraz wpływało na dokładność trafienia. 2. Kiedy zaistniały odpowiednie przesłanki techniczne zaczęto stosować lufy odtylcowe. Osiągnięto szybsze ładowanie i dokładniejsze dopasowanie się pocisku do przewodu lufy (szczególnie ważne w lufach gwintowanych). Także łatwiejsze stało się zastosowanie tych luf na okrętach i w fortyfikacjach. Dział odtylcowych nie musiano w celu załadowania wycofywać do tyłu.

C

Tor lotu pocisku jako kryterium odziału artlerii (powyżej), radycyjnie broń artyleryjską dzieli się według toru lotu pocisku na: a. moździerze miotające pociski pod dużymi kątami (stromo torowo); b. armaty miotające pociski pod kątem płaskim; c. haubice - jako typ pośredni pomiędzy moździerzami a armatami. Mają one krótszą lufę niż armaty i miotają pociski o większej masie z niewielkim ładunkiem.

Działa
Przegląd rozwoju dział w Europie (po prawej), przedstawiony jest na przykładzie wielu bitew i wydarzeń historycznych. Najważniejszym etapem w rozwoju dział było zastąpienie luf odlewanych z brązu, żelaza czy mosiądzu lufami z kutych sztab i obręczy. Postęp techniczny dokonany w połowie XIX w. umożliwił uzyskanie lepszej jakości i techniki w budowie dział: powstały żywotniejsze lufy, wprowadzono lufy stalowe i gwintowany profil oraz zamki. Stworzono także nowe możliwości rozwojowe w tej dziedzinie. Zadania: podział artylerii na artylerię polową, obłężniczą, forteczną i okrętową ustalił się dość wcześnie i utrzymał się do XX w. W tym stuleciu powstała m.in. artyleria pancerna, przeciwpancerna i przeciwlotnicza. Środek napędowy Proch strzelniczy, opisany ok. 1242 r. przez mnicha Rogera Bacona, posiadał następujący skład: siarka - 1(1 %., saletra potasowa - 60 %, węgiel drzewny - 20 %. Proporq'e te ulegały niekiedy zmianie, jednak proch czarny pozostał najważniejszym środkiem napędowym, aż do wynalezienia prochu nitroceluzowego, w latach 1846 - 1887. W 1887 r. Szwed, Alfred Nobel opatentował bezdymny materiał miotający. Z tego materiału wywodzi się najwięcej nowoczesnych rodzajów prochu. Czarny proch wytwarza gęsty, biały dym, ograniczający widoczność celowniczemu i zdradzający jego stanowisko nieprzyjacielowi. Nowe rodzaje prochu określono generalnie jako 'bezdymny" materiał miotający, gdyż podczas strzału wytwarzana jest tylko cienka warstwa szarego dymu. Jego największą zaletą jest wytwarzanie podczas spalania się równomiernego ciśnienia na lufę i pocisk. Materiały wybuchowe Proch czarny służył do końca XIX w. także jako materiał wybuchowy do napełniania pocisków. Pierwsze nowoczesne materiały wybuchowe, np. dynamit, okazały się zbyt wrażliwe na wstrząsy podczas transportu . Problem ten rozwiązany został dopiero dzięki /astosowaniu kwasu pikrynowego.

Działa odtylcowe
Do II poł. XIX w. dominowały działa odprzodowe bez zamka. Ogólnie można wyróżnić trzy okresy w technice ich wykonywania (patrz niżej). Łoża, podobnie jak działa, przeszły różne stopnie rozwoju, począwszy od prymitywnej podwaliny, na której osadzano lufę. Rodzaj łoża pozwala wnioskować o typie działa .
Ładowanie odprzodowe (po lewej). i. ładunek prochowy upychano na dnie lufy, następnie wkładano korek uszczelniający, a na końcu do lufy wkładano pocisk; 2. ładunek prochowy zapalano w komorze nabojowej przez otwór strzelniczy (zapał). Ciśnienie gazu powstającego ze spalającego się prochu wyrzuca pocisk z lufy (pociski, patrz str. 167).

Budowa lufy (po lewej). a. początkowo większość luf armatnich wykonywano z kutego żelaza. W celu przeciwdziałania naprężeniom promieniowym, powstającym podczas spalania się prochu, podłużne sztaby lufy wzmacniano skuwanymi obręczami; b. od XV w. lufy odlewano z brązu, stosując przy tym technikę podobną do odlewania dzwonu. W zasadzie działa te były wydajniejsze i miały doskonalszy kształt niż lufy z kutego żelaza. Żeliwo i mosiądz stosowano jako materiał na lufy aż do około 1860 r. c. lufy wzmocnione. Po 1860 r. w działach o dużej masie, wzmacniano przeważnie nasadę zamkową w celu zrównoważenia wysokiego ciśnienia gazów wytwarzanego przy odpalaniu ładunków wzmocnionych. Ponownie odżyła stara technika wytwarzania luf z kutego żelaza mających kształt grubego pierścienia, które Dyły przewle­ kane bądź marszczone przez wewnętrzną koszulkę lufy.

Moździerze i haubice (powyżej), miotają pociski pod dużymi kątami (od 45° do 85"). W okresie stosowania dział odprzodowych w budowie tych rodzajów broni nastąpiły niewielkie zmiany. Haubice (1), miały węższą komorę nabojową, czopy osadzano w środku ciężkości lufy. Czopy moździerza (2), osadzano na tylnej części lufy. Perier i bombarda należą do poprzed­ niczek dzisiejszych haubic.

Łoża (powyżej) 1. Pierwsze łoża skrzyniowe. Na rysunkach średniowiecznych pokazywane są często lufy osadzane na konstrukcji belkowej w kształcie skrzyni (powyżej). Były to pierwotne działa oblężnicze. Rzadko dokonywano zmian stanowisk tych dział (np. celowanie, ustawianie, itp.). Działa oblężnicze ostrzeliwały głównie wieże zamków oraz dokonywały wyłomów w murze.

2. Łoże działa okrętowego z reguły posiadało niewielkie koła. To wystarczało na wykony­ wanie manewrów: wycofanie do załadowania, wytoczenie do oddania strzału. Łoża dział fortecznych wyglądały podobnie jak pierwotne łoża skrzyniowe i często były wykonane z że.laza. „Szczeble' ścian bocznych łoża służyły jako podpórka ' dla uzyskania dźwigni w celu podniesienia nasady zamkowej pola dennego działa i uzyskania płaskiego kąta miotania pocisków.

3. Jednoosiowe łoże na kołach służyło do uzyskania jak największego pola ostrzału przez działo. Duże koła oraz mocne i lekkie ściany łoża nadawały się najlepiej do tego celu. Podczas transportu łoże z reguły zawieszano na przodku amunicyjnym. Działo ciągnął zaprzęg złożony z sześciu lub więcej koni, mułów czy wołów. 4. Moździerz ze stałym łożem. Podczas zmiany kierunku strze­ lania musiano dokonywać zmia­ ny położenia całego moździerza.

W celu przetransportowania moździerz był przenoszony na powóz. 5. Nowoczesny moździerz stanowi ostatnie ogniwo w rozwoju broni odprzodowej. Można także zmieniać donośnośc poprzez zmianę kąta ustawienia lufy na dwójnogu oraz zwiększać moc pocisków dzięki dodatkowym ładunkom.

166

Rodzaje pocisków (powyżej). 1. Pocisk lity. Pierwotnie działa ładowano kulami kamiennymi (a), które w XV w. zostały wyparte przez kule z żelaza lanego (b). Pociski lite okazały się idealnym środkiem do robienia wyłomów w murach, niszczyły siłę żywą oraz raziły rykoszetem na dużą odległość. W bitwach morskich przebijały kadłuby statków, niszczyły działa nieprzyjaciela i odcinały szczyty masztów.

2. Pociski połączone. Kule łańcuchowe bądź kule procowe (tzw. anioły) wystrzeliwano z dział okrętowych. Podczas lotu kula łańcuchowa, wprawiona była w ruch obrotowy. Po zetknięciu się z celem niszczyła takielunek i osprzęt okrętów nieprzyjacielskich. Kula łańcuchowa pokazana na rysunku, należała do najbardziej rozpowszechnionych rodzajów pocisków łączonych (patrz str. 143).

3. Pocisk rozpryskowy (rozsuwany). Ładunki kartaczowe bądź „ładunki kanistrowe" przemieniały działa w rodzaj olbrzymiej śrutówki do strzelania na bliższą odległość. Ładunek składający się z" kul ołowianych bądź kul muszkietowych znajdował się w puszce. W innym wariancie, kule wielkości pięści były połączone ze sobą przy pomocy smoły i tworzyły wiązkę w kształcie winogrona, wyposażoną w drewniane koła napędowe. Podczas opuszczania wylotu lufy wiązka ulegała rozerwaniu.

4. Pocisk wybuchowy. Pocisk wybuchowy - kula wydrążona i napełniona prochem czarnym oraz uzbrojona w lont prochowy - służył do niszczenia celów stałych i siły żywej. Podobne zadania spełniały później szrapnele, rodzaj pocisku wybuchowego, dodatkowo wypełniony małymi kulkami. Zapalnik czasowy inicjował wybuch pocisku kilka metrów nad ziemią.

Działoczyny (powyżej). Uokladne wyćwiczenie przebiegu czynności przy obsłudze dział miało na celu zapewnienie optymalnej skuteczności podczas walki. Przedstawiamy czynności, zawarte w regulaminach większości a r m i i : a. przewód lufy wycierano na wilgotno w celu usunięcia tlących się pozostałości po ostatnim wystrzale; b. kanonier dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi działa

E

odczas ładowania wkładał ciuk w zapał. Oddzielnie ładowano do lufy proch i pocisk (w końcu epoki dział odprzodowych - łącznie, jako ładunek jednolity); c. działo ustawiano według wskazówek dowódcy działa, który celował wzdłuż lufy i nadzorował czynności do odpalenia działa; d. oddawano strzał obserwując trafienie pocisku, a następnie powtarzano czynności od początku.

Pomocniczy sprzęt artyleryjski (po lewej). 1. osłona na kciuk. Osłaniała kciuk ładowniczego w zapale, podczas ładowania lufy przed bezpośrednim kontaktem z rozgrzaną lufą; 2. kątomierz artyleryjski do mierzenia kąta podniesienia lufy; 3. stempel do ubijania prochu i pocisku w lufie; 4. wycior do czyszczenia lufy ; 5. igła, tzw. przetyczka, służyła do wyciągania niewypałów jak i zawilgoconych ładunków z lufy. Trzymywała także „gałgan" podczas czyszczenia lufy; 6. szufla służyła do odmierzenia i usypywania luźnego prochu. Stosowana w okresie, kiedy nie było torebek prochowych.

167

Działa pierścieniowe z kutego żelaza
Pierwsi budowniczowie dział do wytwarzania luf wykorzystywali kute żelazo . Lufa - podobnie jak beczka - składała się ze sztab żelaznych i obręczy. W ten sposób powstawały właściwie działa - olbrzymy, mające często własne nazwy - i o których współcześni wyrażali się z przesadnym respektem (patrz str. 178).

Kolubryna (powyżej). To działo kaliber 76,2 mm wykonane zostało prawdopodobnie ok. 1460 r. w Burgundii. Nazwa „kolubryna" oznaczała w miejscowym języku burgundzkirn działa o kalibrach w przedziale 38-152 mm (Musee" de la Newreville, Berno, Szwajcaria).

Mons Meng (po lewej), działo kaliber 495 mm, wykonane w 1489 r. we Flandrii, znajduje się na dziedzińcu zamkowym w Edynburgu. Strzelało 250 kg kulami kamiennymi na odległość 2560 m, a kulami żelaznymi na odlełość o połowę mniejszą. W 1680 r. lufa uległa rozerwaniu podczas oddawania salutu armatniego. Chociaż chodzi tutaj o działo odprzodowe, to w tym jednak wypadku można było odkręcić węższą komorę prochową.

Pumhardt (po lewej), ogromny moździerz o kalibrze 890 mm z początku XV w. Komora prochowa u dna lufy wydaje się wąska w porównaniu do kalibru i przypomina późniejsze haubice (Muzeum Historyczno-Wojskowe, Wiedeń, Austria).

Łoże kierunkowe (powyżej). Rysunek zaczerpnięty z opraco­ wania Violleta le Duca, pokazuje typ łoża kierunkowego dla ciężkiej lufy. Lufa zmienia kierunek wokół osi kół, przez co dłuższa część ogonowa łoża może stanowić wielkie ramię dźwigni. Podobne rozwiązanie zastosowano w łożach kolubryn lekkich (powyżej).

168

zachowała się lufa (Muzeum Wojska. według tego wzoru odlano działo w Wenecji w 1708 r. pole denne i. strzelało kulami o masie 1. odlany w końcu XVIII w. Vaduz). Moździerz z brązu w kształcie siedzącego tygrysa. w Indiach. komora prochowa d. delfin bądź ucho b. ludwisarze stosowali technikę odlewu dzwonów.lekkie działo polowe. pole średnie n. zwanego „tygrysem 7 Mysore". W tamtej epoce brąz u z n a w a n o za materiał lepszy od żelaza i który. Znajduje się na nim herb Św. 4. czop i. Bombarda z końca XV w. w przeciwieństwie do niego jest odporny na działanie korozji. Działa Budowa lufy moździerza (powyżej) i armaty (po prawej). rozpoczął się okres odlewanych luf działowych. pole długie g. Londyn).Działa odprzodowe odlewane Po 1450 r. Tippu poniósł śmierć podczas bitwypod Seringapatamem w 1799 r. Kaliber moździerza 240 mm (Tower. przy wytwarzaniu których. 2. Falkonet z brązu . bądź dla jego ojca Haidera Alego. Jana na wyspie Rodos.3 kg (Zbiory księcia Lichtensteinu. cłdlana dla Zakonu Rycerskiego Św. grono bądź ogon. otwór zapłonowy z kanałem zapałowym e. kaliber 584 mm. Fredericka IV 169 . a. przewód lufy (w moździerzu: lot) c. 3. Wiele dział w stanie nieuszkodzonym przetrwało kilka stuleci na dnie mórz i oceanów i dzięki poszukiwaczom ujrzało światło dzienne. Marka i napis mówiący o tym. iż odlew nastąpił w obecności króla Danii i Norwegii. jakie powstały w tej dziedzinie. Niektóre działa z odlanymi ornamentami (obrabianymi następnie przy pomocy młotka i dłuta) należą do najpiękniejszych dzieł artystycznych. przypuszczalnie dla Tippu Sahiba. 1. Paryż). Działo z brązu.

wykonana jest z mosiądzu (tó-ólewska Akademia Wojskowa. będący z wykształcenia artylerzystą. złożonej z karabinów i armat. Na polach bitewnych ostrzeliwano ogniem bezpośrednim głęboko rzutowaną piechotę lub nieprzyjacielskie stanowiska artyleryjskie. E Ciężkie kule żelazne stanowiły odczas kampanii wojennych via część zapasów amunicji. Działo kaliber 68 mm strzelało kulami 0. Zaczęto wytwarzać lekkie lufy. nieprzyjaciela prowadząc ogień na środek linii. Francuskie działo polowe. Działa piechoty (powyżej). W XVIII w. Prowadzenie ognia (powyżej). 1757 r. Typowe dla tego okresu łoże ma kształt skrzyni z ogonem. Anglia). Prowadziły one ogień zanim kolumny marszowe przeszły do ataku. grupował działa w tzw. Szwajcaria. Napoleon. Tch ogień potęgował siłę ognia muszkietów. l J rzy dobrej widoczności można było zadać znaczne straty nieprzyjacielowi prowadząc ogień rykoszetowy. wielkie baterie na podwyższonych stanowiskach ogniowych. by przełamać linię przeciwnika tworzącą rodzaj stalowej ściany. Przedstawione poniżej działa wchodziły w skład artylerii polowej. Sandhurst. kal. Używano ich także do robienia wyłomów w murach twierdz. To zaś wymagało od atakującego szczególnej dyscypliny. 132 mm. lekkie i średnie działa polowe zajmowały pozycje przed pierwszą linią strzelecką. strzelające pociskami o masie 18 funtów (po prawej). 6 170 .9 kg (2 funty). mosiądzu i żelaza. W armiach europejskich lekkie działa piechoty znajdowały się na wyposażeniu wielu pułków piechoty. Zmiany konstrukcyjne ograniczały się przeważnie do konstrukqi łóż oraz do zmniejszenia masy luf.Gładkolufowe działa polowe W latach 1560-1860 większość dział odlewano z brązu. Lufa. w armiach euro­ pejskich podczas wojen. aterie francuskie rozpoczęły bitwę prowadząc ponad własnymi liniami ogień przeciwko Anglikom. Miały one za zadanie odparcie głównego uderzenia Lekkie działo piechoty (po prawej). zdobyte przez Anglików od waterloo w 1815 r.

171 . bądź szli pieszo. Donośność jest mniejsza (F). Armaty i haubice . Pierwotnie konstrukcji francuskiej. 12-funtowe z 1857 r. Obsługa i konie pociągowe działa polowego. Lekki ładunek oddziaływuje znacznie słabiej na pocisk. (po lewej). okresu wojny secesyjnej w USA. 6 woźniców i 12 koni.mocniejszy ładunek niż pocisk armatni.chociaż ciężar pocisku (E). dlatego pocisk miotany przez haubicę potrzebuje znacznie mniej ładunku miotającego (D). jest mniejszy . Obsługa składała się z 8 kanonierów. co w następstwie powoduje mniejszy „efekt wystrzału". na wozie amunicyjnym. Ten model haubicy powstał dzięki reformie artylerii francuskiej. zwane także „modelem Napoleona".1 2 funtów (117 mm). Amerykańskie działo polowe. kal. Działa te były powszechnie używane w okresie wojny secesyjnej w USA. Główną zaletą haubicy jest mniejszy ciężar (B. 165 mm z 1765 r. Maksymalna skuteczność: 1800 m. i ściany lufy mogą być cieńsze. Podczas marszu kanonierzy jechali na przodku działa. ?. Podczas walki przodki i konie znajdowały się na stanowisku ogniowym. prędkość pocisku jest mniejsza.. Dzięki temu haubica może pomieścić więcej prochu i miotać .porównanie niektórych parametrów (powyżej). Tabela przedstawia parametry armaty i haubicy o tym samym kalibrze . komora nabojowa. zwane było Napoleonem III. przeprowa­ dzonej przez Jeana-Baptistę Vaquettea de Gribeauvala. Jest to jedno z ostatnich i najlepszych dział odprzodowych z gładka lufą odlewaną. strzelającej pociskami o masie 24 funtów. Do podniesienie kąta lufy służył drewniany klin.Działa Przekrój francuskiej haubicy polowej. Na rysunku przedstawiona jest charakterystyczna dla haubic mocno podkalibrowana. (1861-1865). 12-funtowego. C). modeli amerykańskich z lat 1841-1844. Przy osiągnięciu dobrego wyszkolenia stan obsługi w razie potrzeby mógł ulec zmniejszeniu.

Łoża tzw. depresyjne. kaliber 380 mm. Od XVI w. powodujące odbijanie kul i wały ziemne „chwytające" pociski. Były odporne na ostrzał nieprzyjacielski. chroniły załogi forteczne o wiele skuteczniej niz mury kamienne czy ceglane. Na rysunku przedstawione jest łoże działa 24-funtowego. 3. odrzut był hamowany dzięki tarciu. (Zamek w Edynburgu). gdyż wraz z amuniq'ą. dział fortecznych. W przypadku. Lufa i kaliber dział fortecznych były znacznie większe. stosowano je w sposób stacjonarny. Ten rodzaj loża angielskiego otrzymał nazwę „gibraltarskiego" i podlegał udoskonaleniom podczas oblężenia przyląoka w latach 1779-1783. z początku XIX w. Masa lufy'22. dzięki czemu struktura materiałowa działa Rodmana była twardsza i mocniejsza. Łoże szynowe umożliwiało prowadzenie ognia okrężnego (360").Gładkolufowe działa forteczne Zasadnicza różnica między działami polowymi.6 tony. 1. Lufy często pochodziły z dział okrętowych. Łoże żelazne działa fortecznego. Podczas procesu odlewania chłodzono wodą wnętrze lufy. 172 . 1863 r. Skośne skarpy. Przedstawiamy speq*alne łoża pozwalające na objęcie możliwie największego sektora ostrzału . zwłaszcza podczas obrony gniazd skalnych. Twierdza (powyżej). gdy ciężar nie odgrywał znaczenia. rozpoczęto w twierdzach montować coraz więcej dział. 2. umożliwiały ostrzeliwanie oblegających z góry. na żelaznym łożu obrotowym (szynowym). Specjalny korek u wylotu lufy uniemożliwiał wypadnięcie kuli z lufy przed oddaniem strzału. W Europie całe miasta obwaiowy wano geometrycznym systemem fotyfikacyjnym. Łoża żelazne posiadały także elementy drewniane. Przedstawiony rysunek bastionu z systemem kątowym został zaprojektowany przez Francuza Vaubana. często działa otrzymywały łożą żelazne. Armata Rodmana (columbiada). a działami fortecznymi tkwiła w ich ogólnym ciężarze.

do połowy XIX w. Łoża obrotowe montowano na małych łodziach i na relingu statków handlowych w celu zapobiegania abordażom. a ulegały rozwinięciu po opuszczeniu lufy: a. w Carron. Wyprodukowano je po raz pierwszy w 1779 r. odlew mosiężny. Jedyną innowaq'ą techniczną było zastosowanie zapłonu skałkowego. 173 . przy pomocy cienkich powrozów i kółek działo podnoszono do otworu strzelniczego w burcie. utrzymujący się przez okres trzystu lat. W tym okresie niewielkim zmianom uległa taktyka stosowania dział. okręty wojenne były tzw.Gładkolufowe działa okrętowe W latach 1550-1860. amerykańskie relingowe działko pistonowe (perkusyjne). Łoże widelcowe (po lewej). posiadała krótką i cienką lufę o dużym kalibrze. Stanowisko działa okrętowego (poniżej). używana także na lądzie. Kadłub H M S „Victory" (poniżej). pływającymi bateriami. dwa rodzaje kul łańcuchowych. c. Działa pokazuje prosty układ dział pokładowych. ogień artyleryjski prowadzono na krótkich odległościach. z okresu bitwy morskiej pod Trafalgar. w Szkocji. okrętu wojennego nie zmieniło się w głównych zarysach w okresie od XVII w. Stosowanie jej nie wymagało zbyt dużych powierzchni na okręcie. b. dawało większy kąt obwodowy. Większe innowacje nastąpiły tylko przy produkcji amunicji i w sposobach zapłonu. a. pocisk teleskopowy . b. Działa osadzone na burtach miały bardzo ograniczone możliwości prowadzenia ognia i musiały być toczone do tyłu w celu załadowania. lantaka malezyjska (po prawej). Na szkicu pokazano typowe stanowisko działa okrętowego.rozsuwalny. W związku z tym działo szwedzkie Wazów z 1628 r. z 1858 r. niewiele różniło się od działa z okrętu HMS „Victory" (2) z 1805 r. ani licznej obsługi. działo podczas ładowania działa wycofywano do tyłu. z mosiądzu. proces obsługiwania oraz technika ich wytwarzania. Pociski specjalne do dział okrętowych (poniżej). (1). mocowana na wałach palisadowych. Pociski lądowano każdorazowo w stanie złożonym. Gruba lina hamulcowa ograniczała odrzut działa. Uzbrojenie zasadnicze (po prawej). Karonada (3). okrętu flagowego admirała Nelsona.

pokazano budowę wieży działowej. (po lewej). Około 1860 r. w celu przyspieszenia ładowania działa ładunek prochowy wkładano najczęściej wraz z pociskiem do powłoki sukiennej. Mimo to. Poza tym utrzymywały one zapa Inik (czasowy) w pozyq'i. miała ona grubą ściankę i stosunkowo niewielki ładunek wybuchów}'. W tym podrozdziale przedstawiamy ostatnie próby modyfikaqi luf gładkościennych. zamykała otwory strzelnicze. Płytki służyły do uszczelnienia lufy. W takich warunkach utrudnione było ładowanie od przodu.Działa gładkolufowe w XIX wieku Do połowy XIX w. postęp techniczny doprowadził do rozwoju luf gwintowanych na opancerzonych okrętach wojennych i tym samym . Podczas oddawania strzału odrzut działa wyhamowywany był przez szyny cierne. Kula (f). eksplodowała po zetknięciu się z powierzchnią. Na rysunku przedstawiono je z drewnianymi płytkami u podstawy. Ścianka pocisku była cieńsza co zwiększało silę rażenia odłamkowego skorupy. J Amunicja działowa scalona (po lewej). Podczas ładowania wygięta płyta pancerna (a). stare okręty drewniane nie miały żadnych szans obrony. jeden z typowych okrętów opancerzonych z lat sześćdziesiątych XIX w. Działa mogły oddawać strzał zaledwie co dwie i pół minuty. Amerykański moździerz oblężniczy (powyżej). 174 Ładunek wybuchowy (powyżej). przez otwór strzelniczy i przebijał worek prochowy. do wylotu lufy. i przebiegał przez otwory w pokładzie statku (b). Kaliber 330 mm. Dwóch ludzi obsługi ładowało pocisk do lufy przy pomocy speq'alnych obcęgów. przy wykorzystaniu szyn i wyciągów wielokrążkowych (c). . w użyciu były właściwie dwa typy ładunków. Zapłon (po lewej). powodował zapalenie się mieszanki zapałczanej. W centralnej części wieży obrotowej znajdowały się dwa działa gładkolufowe kał. 280 mm. masa 7. Transport amunicji odbywał się w 1865 r. Kiedy kanonier załadował nabój. do działa 12-funtowego (117 mm) z 1860 r. Na rysunku przedstawiono ładunek kartaczowy (a). Podczas strzału worek ulega! spaleniu i rozrywał sprasowana blachę. i ładunek kulowy (b). umożliwiło nadzwyczajne wykorzystanie czynnika manewru. Płomień dochodził do komory i zapalał ładunek prochowy.7 (. Pocisk szrapnelowy (g). Następnie wkładał zapalnik cierny (d) do otworu strzelniczego i zahaczał linkę rozrywacza (e). Przy szarpnięciu linki rozrywacza gruby drut (w zapalniku ciernym).do upadku odlewanych dział gładkolufowych. Cienka blacha oddzielała ładunek wybuchowy od kuli i zapobiegała wywołaniu przedwczesnego zapłonu przez tarcie. Na >owiększonym wycinku (po ewej). Zamontowanie działa na platformie kolejowej podczas oblężenia Petersburga w Wirginii USS „Monitor". W artylerii polowej. wkładał szydło (c). która umożliwiała wywołanie płomienia przy wystrzale. Przedstawiono model okrętu nad linią wodną. z membraną był ulepszeniem pocisków starszego typu.

Produkowano je po niższych kosztach. Rozkład naprężeń (poniżej) we wzmocnionej lufie.'ociski orodawkowe (b). ponieważ inne pociski nie mogły poddać się stabilizacji podczas lotu i ulegały skapotowaniu. a forma cylindryczna pocisku umożliwia mu stabilny lot (b). ? 175 . która podczas wystrzału wgniatana była przez ciśnienie . Tradycyjna lufa gładkościenna miotała kule (a). zbudowane według systemu Parrota (po lewej). Jednak nic dorównywało ono osiągom 12-funtowego działa polowego „Napoleon". po zastosowaniu jej w ręcznej broni palnej. był cięższy w stosunku do przekroju poprzecznego.Działa odprzodowe z lufami gwintowanymi Lufa gwintowana została wprowadzona do artylerii około 1860 r. Działa Lufa gwintowana (po lewej). dopasowane do gwintu lufy. Miało mniejszy kaliber niż stare działo gładkolufowe. umożliwiający detonację ładunku przy zetknięciu się pocisku z celem. 10-funtowe. W lufach odlewanych w całości nie jest możliwe tego rodzaju podwyższenie wytrzymałości. strzelające pociskami o masie 150 funtów. Przeważnie pola denne luf opasywano obręczami z kutego żelaza. Przewód lufy znajduje się pod ciśnieniem zewnętrznego płaszcza lufy. o pierwsze. w którym lufa została dostosowana do stale rosnącej masy ładunku i do zwiększonego ciśnienia gazów prochowych. . ' Pociski wydłużone (po lewej). z 1863 r. Działo Parrota miało odlewany przewód lufy i płaszcz lufy z żelaza kutego. Nowe metody przy produkcji luf umożliwiły osiągnięcie takiego stanu. miały w dnie powierzchnię z miękkiego metalu. Wkrótce tą techniką wytwarzano całe lufy. Amerykańskie działo polowe z lufą gwintowaną. 6-funtowe. Pociski do dział gwintowanych (po lewej). Dzięki temu uzyskano możliwość miotania dłuższych pocisków o większej masie przy zachowaniu takiego samego kalibru pocisku. masywny pocisk wydłużony (d). Armstrong (po lewej). Projektowano różne modele z myślą o stworzeniu logicznej formy połączenia między pociskiem a gwintami. a lufa gwintowana umożliwiła zwiększenie masy pocisku o 55 % i wzrost donośności o 26 %.. osiadały dwie duże zalety. działo forteczne odprzodowe z lufą gwintowaną. miały dodatkowe pierścienie wiodące. miały jednak opinię krótkotrwałych.azów prochowych w gwinty. Skręt gwintu lufy stabilizuje ruch pocisku w lufie. Umożliwiało to przebijanie grubych płyt pancernych lub murów. Lufa posiadała ścianki wielowarstwowe o różnorodnej wielkości. Po drugie. można było wmontować w ich część ostrołukową zapalnik uderzeniowy (c). dzięki czemu podczas strzału wyrównywane są naprężenia promieniowe. Pociski Parrota (a).

granat amerykański kaIT81 mm c.zawiera składniki aktywne c. zapalnik b. kiedy obsługa nie może osiągnąć wylotu lufy podczas czynności ładowania ciężkimi pociskami. ich obecna forma powstała dopiero w okresie I wojny światowej.lufa f. miotająca pod dużymi kątami pociskami wyposażonymi w stabilizatory. kapsułka do zapalenia ładunku podstawowego. 60 mm). rękojeść mechanizmu podniesień iowego e. dźwigar d. Wsunięcie pocisku z usterzeniem do dna lufy powoduje załadowanie moździerza. Granaty burzące. zastosowana została w wielu armiach świata.Nowoczesne moździerze Współczesne moździerze są jedynymi działami odprzodowyrni. korpus . Zapalnik granatu odpowiada za moment detonacji: stosuje się zapalnik uderzeniowy lub zapalnik ze zwloką. Wielkość pocisków (po lewej). 176 Granaty moździerzowe (po lewej). 60 mm. Budowa granatu moździerzowego (powyżej). brzechwy i. wlot lufy b. Stanowią one rodzaj artylerii piechoty. zapobiegająca zapadaniu się moździerza w podłoże podczas strzału. celownik optyczny c. do moździerzy lekkich. kal. Chociaż początki rozwoju moździerzy sięgają XIV w. Moździerz średni (po lewej). Granaty zapalające i dymne. dwójnóg g. Forma podstawowa modelu StokesaBrandta. granat szwajcarski kal. typowa konstrukcja. Główne części moździerza: lufa. . klóry podczas spalania białego fosforu wytwarza gęsty biały obłok dymu. Ponadto są także takie typy granatów. Ładowanie (po prawej). które przetrwały do XX w. ładunek podstawowy w trzonie granatu d. wz. który opadając na spadochronie jaskrawo świeci i oświetla pole bitwy (granat amerykański M 83 A 3 kal. nasadka na wlot.. Moździerz szwajcarski. 160 mm i 240 mm). ładunek dodatkowy . 51 mm b. Granatnik pozwala się zdefiniować jako przenośna broń gładkolufowa. średnich i ciężkich: a. granat brytyjski kal.może być niestosowany przy zamiarze prowadzenia ognia na małej odległości e. Pokazano amerykański granat \1 302 kal.. Moździerze z długą lufą stanowią jedyny wyjątek. które powoli wydzielają dym przy czym powstaje mglista zasłona utrzymująca się przez kilka minut. 60 mm. Granaty oświetlające. 120 mm (armie byłego Układu Warszawskiego wprowadziły także moździerze odtylcowe o kal. stosowane są w celu zapewnienia osłony wojsk własnych przed widocznością ze strony nieprzy­ jaciela. Najczęściej towarzyszy temu wytworzenie się wysokiej temperatury. 3. 2. Zapalnik czasowy powoduje wyrzucenie na dużej wysokości materiału oświetlającego. Części składowe (po lewej) typowego nowoczesnego moździerza (system Stokesa-Brandta): a. Trzy główne typy granatów: 1. dwójnóg i płyta oporowa. 81 mm. utrzymującej się przez kilka sekund. Są one iadowane przez prosty mechanizm zamkowy w dolnej części lufy moździerza. Na rysunku pokazano francuski granat M 61 kal. płyta oporowa h. 1933. a.

Na rysunku przedstawiono trzech żołnierzy niosących poszczególne części moździerza i po dwa granaty. dzięki czemu zaliczany jest on do skutecznej broni defensywnej. Jeśli cofa on lufę aż do naprężenia się pasa. Moździerz belgijski PRB 424 stanowi połączenie czterech rurek. Granaty (c).11. mają pierścień wiodący. 400 m. współczesny francuski granat moździerzowy kal. oraz trzech dalszych rurek zawierających siedem granatów. przypomina raczej bombę lotniczą. Moździerz belgijski PRB 426 miota granaty z wyrzutni będącej połączeniem lufy i napędu rakietowego. Ten rodzaj transportu szczególnie upowszechnił się w armiach Europy Wschodniej i Azji. Obsługa zapalała ładunek zza osłony przy pomocy bijnika. Niemiecki granat gazowy miotany przez miotacz min w okresie I wojny światowej (1). Po zatrzymaniu się pojazdu obsługa może natychmiast otworzyć ogień. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi w tym typie broni. niektóre ciężkie moździerze ciągnione są na łożach kołowych. a opancerzenie pojazdu zaoszczędza obsłudze wykonanie czynności okopania się. d. Kąt podniesienia lufy i szybkostrzelność są regulowane. Żołnierz stawiając stopę na odpowiednim oznaczeniu pasa nośnego uzyskuje odpowiedni kąt podniesienie lufy do strzelania na określoną odległość. ściśle dopasowany do bruzd i pól lufy. Granaty do moździerzy z lufą gwintowaną (po prawej). można je używać jako granaty ręczne lub wystrzeliwać przy pomocy wyrzutni wieloprowadnicowej. zębaty pierścień metalowy. c. lekki moździerz wraz z kilkoma granatami może być przenoszony przez jednego człowieka. Przy pomocy PRB 426 można pokryć skutecznym ogniem teren o pow. Ten rodzaj działania ma duże zalety. przypomina bardzo jeden ze zwykłych granatów artyleryjskich. 250 mm. Manewrowość (powyżej). pocisk nie ulegał zapaleniu poprzez upadek na sztywna iglicę. określony jest maksymalny kąt strzelania. Moździerz PRB 424 w działaniu (po prawej). Masa całkowita . a. Moździerz wieloprowadnicowy (po prawej). Może być obsługi­ wany nawet w pozycji leżącej. . Pokazano żołnierzy niemieckich podczas ładowania miotacza min z lufą gwintowaną kal. średni moździerz (kaliber około 81 mm) rozkładany jest najczęściej na trzy części. Miedziane pierścienie wiodące pocisku dopasowane były do pola lufy. z okresu 1 wojny światowej. donośność wynosi ok.Działa Niemiecki miotacz min (poniżej). Moździerz jednorożny (po prawej). b. tj. Wykorzystanie nowoczesnych moździerzy pozwala na szybką zmianę stanowiska ogniowego. 120 mm (2). Zestaw składa się z lufy (a).5 kg. średnie i ciężkie moździerze transportowane są często na opancerzonych pojazdach. mają wielostronne zastosowanie. Obsługa nie potrzebuje przenosić amunicji. płyty oporowej (b). 2 ha.

a następnie w marynarce wojennej. że hermetycznie przylegał on do ścianki luty. Ładowanie luf od tyłu. 1. B.Działa odtylcowe Postęp techniczny dokonany w połowie XIX w. ich oddziaływanie na postęp w dziedzinie amuniqi oraz podział dział odtylcowych według przeznaczenia. 50 mm jest lekko stożkowy (Muzeum Historyczne w Bernie. Tułów łuski tak mocno przylegał podczas strzału do przewodu lufy. Przy tym zamek powodował spłaszczenie elastycznego pierścienia uszczelniającego między grzybem. albo do dołu (a). Zamek śrubowy (po prawej). trzon zanikowy 2. system „armat szybkostrzel­ nych". Zamek hermetyczny (po prawej). ma bardzo wiele zalet. c. Na początku omówimy działa odtylcowe stosowane w wojskach lądowych. Idea działa ładowanego od tyłu jest tak stara jak historia broni palnej. bynajmniej nie było nowością. umożliwił budowę dział odtylcowych. Dzięki temu zamek może ryglować bądź otwierać lufę po wykonaniu niewielkiego obrotu (2). Pod koniec XIX w. łuska mosiężna 3. Umożliwia ono ładowanie pocisków z połączeniem wtłaczanym. Ten rozpowszechniony sposób zamknięcia lufy polega na wykorzystaniu wzdłużnie przerywanego gwintu śrubowego (1). ścianka lufy 5. (po prawej). przewód lufy. Proces ładowania jest na ogół szybszy i co szczególnie ważne dużo prostszy w działach usytuowanych w wieżach i kazamatach. i zamykał się w sposób odwrotny (b). które wykazywało teoretycznie tak wiele zalet. i bezłuskowej (B). Wiele rodzajów zamków w działach szybkostrzelnych uszczelnia lufę według systemu de Bangea. zamek śrubowy systemu de Bangea. Szwajcaria). a. i. Działo odtylcowe z XV w. e. Działo ze zrekonstruowanym łożem typu burgundzkiego. b. W tym podrozdziale przedstawiamy rozwój dział odtylcowych. który otwierał się albo na bok. a lufa i zamek powstały w latach 1460-1470. które wykorzystywały łuskę mosiężną ładunku miotającego jako sposobu na uszczelnienie zamka. która przedstawiona jest na stronie 18U. co z kolei zwiększa donośność i dokładność trafienia. konstruktorzy wynaleźli dwie użyteczne metody zapobiegające niebezpiecznemu wydobywaniu się gazów prochowych przez zamek: A. Ładowanie od tyłu (po lewej). trzon zamkowy pierścień uszczelniający grzyb uszczelniający pałający się ładunek miotający ścianka' lufy przewód lufy. Zamki klinowe są stosowane przeważnie w działach szybkostrzelnych. d. a trzonem zamkowym do tego stopnia. Detonacja ładunku miotającego wypychała do tylu grzyb uszczelniający. Zamek klinowy (po prawej). pałający się ładunek miotający 4. Wiele prostych i skutecznych sposobów zamknięcia przewodu lufy polegało na wykorzystaniu ruchomego zamka klinowego. iż powodował jej uszczelnienie i uniemożliwiał wydobywanie się gazów do tyłu. System ten wymagał stosowania rożnych rodzajów amunicji (zwłaszcza: łuskowej (A). 178 . Przewód lufy kal.

179 . „znoszenie". używano podczas amerykańskiej wojny secesyjnej (1861-1865). 76. Na żelazny rdzeń pocisku podłużnego nałożony był miękki płaszcz ołowiany. a nawet .2 mm. strzelających pociskami 12-funtowymi. „widełki". jedno z pierwszych nowożytnych dział odtylcowych. Rozrzut ognia (powyżej). lecz poprawki związane z niedolotem czy przewyższeniem strzału wprowadza się znacznie trudniej. Do lufy oddzielnie ładowano pocisk i ładunek miotający. że 50% trafień znajduje się na 1/4 powierzchni prostokąta. ogień z dział kierowano na cel rzy pomocy celowania ezpośredniego (a). zjawisko żyroskopu. Później w artylerii (b). Przy celowaniu należy uwzględniać następujące czynniki wpływające na tor lotu pocisku: prędkość wiatru i ciśnienie powietrza. Wstrzeliwanie się (powyżej). drugi (2). Przedstawiamy podstawowe rodzaje ognia artyleryjskiego. Pierwszy strzał (1). do kierowania ogniem. ułatwiające stabilizację lotu pocisku. Wykorzystywano trzy rodzaje pocisków: szrapnele. który dopasowywał się podczas strzału do bruzd i pól lufy.przy większym oddaleniu celów .obrót kuli ziemskiej. Doświadczenia wykazują. Pociski trafiają rzadko po raz drugi w ten sam punkt. kierowany jest przed celem. przy zwalczaniu celów naziemnych i nawodnych. za celem. stosowane od początku XX w. Do końca XIX w. Następnie obserwator dokonuje poprawek (3). co należy uwzględniać przy celowaniu. Dlatego też stanowiska kierowania ogniem wykorzystują przy wstrzeliwaniu się w cel tzw. aż do uzyskania celnego trafienia (4).Działo 12-funtowe „Armstrong" (po prawej). Dokonywanie poprawełć w płaszczyźnie bocznej jest proste. Celowanie. kartacze i burzące ważące 5240 kg. na wyposażeniu brytyjskiej artylerii polowej. wprowadzono wysuniętych obserwatorów (c). S Ogień bezpośredni i pośredni (powyżej). Kilka tych dział kal. Działa Teoria strzelania artyleryjskiego (poniżej). Ten typ działa znalazł się w 1859 r. Artylerzyści określają tę strefę upadku pocisków jako 50% rozrzut podłużny (B). Ponieważ rozrzut podłużny jest większy niż rozrzut boczny punkty upadku pocisków zakreślają prostokąt (A).

W następnych podrozdziałach. Rodzaje (B) i (C). Cechy charakterystyczne pocisku artyleryjskiego (po lewej). ładunku miotającego i zapłonnika (pocisk francuski W7.33 sztuk pocisków kulistych kal. zapalnik znajduje się w głowicy (c). Wiele ważnych informacji o wy­ dajności działa wynika z analizy masy jego poeisku. Wrzyna się podczas strzału w pola przewodu lufy. znajduje się w części dennej pocisku. W pociskach. amunicja składana. Pocisk. Rodzaje amunicji (po prawej). B. mogących zmieścić się w przewodzie lufy (3). Miedziany pierścień wiodący (b). w związku z poznawaniem nowych dział. łuski nabojowej. np. omówimy także kolejne typy amunicji. składający się z pocisku. Niekiedy kaliber określa długość lufy gładkościennej.75mm). Amunicja artyleryjska. Długość lufy wynosi 1524 mm (114. ładowana jest do działa jako ładunek jednolity. C. Kaliber (po prawej). stosowana jest najczęściej w działach mających zamek śrubowy. A. Wraz z podwojeniem kalibru (a). w przewodzie lufy haubicy mieści się 13. W tym podrozdziale przekażemy kilka podstawowych informacji o różnych rodzajach amunicji. lub w części denne] (d). amunicja zespolona. będącej na wyposażeniu Bundeswehry). Jego wielkość otrzymujemy dzięki wykonaniu mnożenia kalibru pocisku kulistego przez ilość tych pocisków kulistych (2)". mierzoną między dwoma przeciwległymi polami. ładunek (w woreczku płóciennym) i zapłonnik ładowane są oddzielnie do lufy (granat i ładunek do brytyjskiego działa okrętowego kal.Amunicja do dział odtylcowych Amunicja artyleryjska jest dziedziną bardzo złożoną i wielostronną. że masą ładunku miotającego można regulować donośność i tor lotu pocisku artyleryjskiego. w której znajduje się ładunek miotający i zapłonnik (pocisk i ładunek woreczkowy do haubicy kal. Kaliber i masa pocisku (po prawej). a masa pocisku wzrasta ośmiokrotnie (c). 6 cali (155 mm) z okresu 1 wojny światowej). Pod tym pojęciem rozumie się średnicę przewodu lufy gwintowanej (1). 1897.3 m m x 13. Dlatego też bardzo ważne jest poznanie zadań poszczególnych rodzajów amunicji.33). amunicja odzielnego ładowania. mają tę zaletę. 180 . 105 mm. ze względu na sposób ładowania do dział dzieli się na trzy grupy. Dzięki stabilizaeji momentu pędu poeisku w przewodzie lufy gwintowanej można z niej miotać pociski wydłużone i masywnicjsze. Pocisk nasadzany jest na łuskę nabojową w kształcie tulei. w końcu to pocisk oddziaływuje na cel._kal. proporcjonalnie zwiększa się długość pocisku (b). Jako pocisk do działa odtylcowego posiada formę podłużną (a). pociski przeciwpancerne. Np. a działo jest jedynie środkiem przenoszenia. 1143 mm.

Pociski te wyposażone są w zapalnik uderzeniowy (A). Ładunki pocisków. Do zwalczania różnorodnych celów wynaleziono specjalne pociski. Szrapnel (powyżej) a. Dzięki zastosowaniu zapalnika czasowego. Działanie. pocisk burzący rodzaj pocisku artyleryjskiego przeznaczonego do rażenia sity żywej. pociski chemiczne. ładunek ulegający rozkładowi c. zapalniki. Na współczesnym polu walki mogą być używane gazy parali tyczno-drgawkowe. bądź w zapalnik ze zwłoką. przedstawia najczęściej stosowane połączenia ładunków pocisków i zapalników do zwalczania typowych celów. Zapalnik czasowy umożliwia zdetonowanie pocisku podczas lotu oraz rażenie dużej powierzchni gradem kul i odłam ków. masa chemiczna b. 3. 1.Działa Pociski artyleryjskie przeznaczone do zwalczania siły żywej (po prawej). zapalnik. zapalnik. 2. ładunek wyrzucający b. Pocisk chemiczny napełniony fosforem białym: a. skorupa odłamkowa c. Pocisk burzący (powyżej) a. był do I wojny świa­ towej najważniejszym pociskiem artyleryjskim do zwalczania piechoty. szrapnel. Niektóre rodzaje miały dodatkowo zapalnik uderzeniowy po to. ładunek pobudzający d. lotki kulkowe c. Różnią się one pod względem użytych składników i zapalników. bądź zbliżeniowego pocisk detonując na określonej wysokości uzyskuje zwiększoną siłę rażenia (B). 181 . wydzielając podczas spalania dym i wysoką temperaturę. Podczas 1 wojny światowej stosowano pociski artyleryjskie zawierające gazy toksyczne i drażniące. rurka ogniowa d. by podczas niewybuchu w powietrzu zdołały zdetonować szrapnel na ziemi i uzyskać większą siłę rażenia. zapalnik. Tabela (po prawej). ładunek wybuchowy b. W podobny sposób uwalniany jest także fosfor biały. Ładunek pocisku był z reguły w stanie płynnym i podczas uderzenia ulegał powolnemu rozkład owi.

Rozwój łoża (powyżej). Ponadto wyróżniało się artylerię zaprzężną (2). średnią i ciężką artylerię polową. miało obniżone dolne łoże i pozwalało jedynie na ograniczone podniesienie lufy i zasięg strzału. lufa 182 .masa pocisku . lecz składało się już z nitowanych blach stalowych (po prawej).3 cale (76.2 mm). Kaliber . pokrętło mechanizmu odniesieniowego lufy . by móc dotrzymać kroku kawalerii. Stare masywne łoże ogonowe (a). Obsługa maszerowała najczęściej pieszo (1). Na kolejnych sześciu stronach encyklopedii przedstawimy różnorodne rodzaje dział polowych. Kiedy zaprzęgi końskie. E a. artyleria polowa jako rodzaj broni składa się z armat. Łoże tego działa przypominało wprawdzie jeszcze stare łoża dział odprzodowych. 15-funtowc. Transportowanie dział (po prawej). ostroga. donośność — 5500 m. W tej ostatniej cała obsługa poruszała się konno. W okresie motoryzaq'i działa polowe ciągnione są przez pojazdy (3). Podczas strzału ostroga wkopywała się w ziemię. Działa mające własny napęd dzielą się na nieopancerzoną artylerię samobieżną i artylerię' pancerną (4).6.Działa polowe W najszerszym znaczeniu.34 kg. chociaż nie można dokładnie określić kryteriów tego podziału. Łoża te wpłynęły na rozwój dział polowych i haubic po I wojnie światowej. i w związku z tym (ciężkie jednostki) często określane były mianem „artylerii pieszej". haubic i moździerzy i cechuje się odpowiednią mancwrowością na polu walki. Niekiedy artyleria polowa dzieli się na lekką. i łoża rozporowe (c). Ostroga osadzona pod osią połączona była ze sprężyną w poprzeczce łoża. i konną. muły czy osły ciągnęły działa i przodki. Łoża skrzy- niowe (b). a sprężyna amorty­ zowała odrzut działa. miejsce do siedzenia dla kanoniera podczas marszu d. pochwa tuleji e. używane przez brytyjską artylerię polową pod­ czas wojny burskiej (1899-1902). szrapnel . Działo odtylcowe BL Mk 2. rozwiązały ten problem. pojęcie „artylerii polowej' nabierało szczególnego znaczenia. c. lina stalowa f. rodzaj amunicji: oddzielnego ładowania.

wkopując się w ziemię. Oporopowrotnik przechwytywał ruch wsteczny lufy i wprowadzał ją w położenie pierwotne.62 cm). przyrząd do mierzenia kąta podniesienia lufy g. Brytyjskie działo 13-funtowe artylerii zaprzężnej używane od początku I wojny światowej posiadało cechy charakterystyczne dla nowoczesnego działa polowego. masa pocisku: 5. tarcza ochronna i. sławna „siedemdziesiątka piątka". która służyła za opornik i powrotruk. wz. celownik działowy e. C. Lunetka celownicza umożliwiała celowniczemu lepsze widzenie przedmiotów (celów) we wszystkich kierunkach. lufa b. łoże f k. wywołane podczas jego odpalania. B. Pierwsze działa odtylcowe. Lufa (a). Sprężone powietrze ulegało ponownemu rozprężeniu i powodowało wprowadzenie lufy w położenie wyjściowe. Sposób działania powrotnika. amunicja zespolona.66 kg. lunetka celownicza i. Działko szybkostrzelne z okresu I wojny światowej (poniżej). była pierwszym działem. W celu oddania kolejnego strzału ponownie je włączano na stanowiska i powtarzano czyn­ ności celowania. Dla prowadzenia ognia pośredniego . Sposób działania hydraulicznego opornika. do osłony obsługi działa przed og­ niem nieprzyjacielskim.kierowanego przez wysuniętego do przodu obserwatora . Urządzenie to kanalizowalo siłę odrzutu na ostrogę łoża.Problem odrzutu (poniżej). donośność: 5 400 m. dźwignia ręczna. Francuskie działo piechoty kal. kołyska d. To urządzenie było mocowane na łożu (d). A. była umocowana na kołysce (b). Zaprzęg sześciokormy ciągnął przodek amunicyjny! działo. ogon łoża o. które powodowało wbicie się ostrogi łoża (e). oporopowrotnik c. Wprowadzono także tarczę stalową (c). po oddaniu strzału toczyły się zwykle swobodnie do tyłu na odległość kilku metrów. w ziemię. Dla uzyskania większej szybkostrzelności wykorzystano zalety wynikające z ładowania działa od tyłu oraz zjawisko gwałtowanego ruchu wstecznego działa. w którym uporano się z odrzutem lufy. pociski oświetlające. Podczas odrzutu opornik jednocześnie przepychał olej przez wąski zawór i tłoczył powietrze do powrotnika. Dzięki temu. Dane techniczne 13-funtowego działa szybkostrzelnego: Kaliber: 3 cale (7. pokrętło mechanizmu odniesieniowego pokrętło mechanizmu kierunkowego m. działo podczas oddawania strzału nie ulegało cofaniu do tyłu. maksymalny odrzut lufy p. a obsługa mogła pozostać na dziale (dwa siedzenia na łożu). Części składowe. odbijacz h.celowniczy wykorzystywał przyrząd do mierzenia kąta podniesienia lufy i celownik działowy dla określenia kierunku bocznego. 1897 (po prawej). szrapnele. ostroga q. 183 . 75 mm. Stalowa tarcza chroniła ją przed ogniem nieprzyjacielskim. Wbudowany mechanizm kierunkowy umożliwiał obrócenie lufy o kilka stopni bez obracania całego działa. a. siedzenie n.

rodzaj amunicji: składana.8 kg. pocisk odłamkowo-burzący. szrapnel. 6-calowa (po prawej). Nazwa dodatkowa 26 cwt. Posiadało poziomy zamek klinowy (typ zamka faworyzowany przez niemieckich konstruktorów).4 min pocisków na froncie zachodnim. wytwarzającą energię elektryczną dla obu silników. Pierwszy pojazd posiadał prądnicę.Działa polowe odtylcowe Niemieckie działo polowe (po lewej). donośność 8 700 m. Jak się oblicza. Do nich należała armata Saint-Chamond (po prawej).3 kg). polowe i przeciwpancerne na pojazdach samobieżnych. odpowiednik francuskiego działa 75 mm i brytyjskiego 18-funtowego. której łoże umocowane było na podwoziu poją7Óu gąsienicowego. Kaliber 6 cali (155 mm). z okresu I wojny światowej. pocisk odłamkowo-burzący. Brytyjska haubica wz. amunicja oddzielnego ładowania: szrapnel. brytyjskie haubice średnie wystrzeliły w latach 1915-1918 około 22. odróżnia działo od starszego typu 30 cwt. Kaliber 77 mm. gazowy masa pocisku 100 funtów (45. 184 . Po złożeniu podczas transportu stanowiła siedzenie przed tarczą dla dwóch kanonierów. donośność 8400 m. Górna część tarczy ochronnej była wyściełana i składana. 26 cwt. 7. kal.7 cm. Już w okresie I wojny światowej sporadycznie używano dział samobieżnych. masa szrapnela 6. W II wojnie światowej wprowadzono działa przeciwlotnicze.

25-funtówka wprowadzona do użytku w 1940 r. Kaliber 87. przeciwpancerne. Dzięki stosowaniu odpowiednich ładunków działo to mogło być" wykorzystywane jako haubica.6 mm. donośność 22000 m.33 kg Działa Kaliber 105 mm.81 kg. rzeciwpancerne i zapalające. amunicja składana. K Kaliber 155 mm. donośność: 10670 m.. 185 . Masa pocisku odłamkowo-burzącego 14.Brytyjska 25-funtówka Mk 2 (po prawej). pociski: odłamkowo-burzącc. przeciwpancerne. zapalające. Masa pocisku odłamkowo-burzącego: 11. Kod/aj „naubicoarmały" szeroko rozpowszechniony w latach 30-tych i 40-tych. propagandowe. amunicja oddzielnego ładowania. bądi jako armata. oświetlające. Okrągła płyta służyła za łoże obrotowe. amunicja oddzielnego ładowania: pociski odłamkowo-burzące. łasa pocisku odłamkowo-burzącego: 43 kg. znajduje się jeszcze na wyposażeniu wielu armii. zapalające i oświetlające. pociski odłamkowo-burzące. donośność: 12250 m.

Obie wersje znajdują się na wyposażeniu armii amerykańskiej. i ciągniona M 115 (2). prędkość max. 1942 (po prawej). Z wojskowego punktu widzenia praktyczne jest używanie głównych elementów budowy na różnorodnych układach jezdnych. M 110: ciężar 26308 kg. Posiadają tę samą lufę. .2 mm. Dane wspólne: kaliber 8 cali (203 mm). F 3.Działa polowe odtylcowe Francuska haubica kal. Radzieckie działo polowe 76. prędkość max. a także w celu zastosowania ich jako dział przeciwpancernych. 186 E Kaliber 76.21 kg. i do dzisiaj znajduje się jeszcze na wyposażeniu armii co najmniej 20 państw. oznaczania celów i nuklearne oraz pociski burzące z napędem rakietowym. weszło do użycia po raz pierwszy w 1942 r. umulacyjne.155 mm wz. donośność 13300 m. rzeciwpanceme-pod kalibrowe. Amerykańska haubica 8-calowa w dwóch wariantach (po prawej). masa pocisku odłamkowo-burzącego 6. Samobieżna haubica M 110 (1). amunicja oddzielnego ładowania: pociski odłamkowo-burzące. donośność: 20000 m. Związek Radziecki wyposażał wiele dział polowych w długie lufy. masa pocisku odłamkowo-burzącego 91 kg. w celu zwiększenia prędkości początkowej pocisku. ok. M 115: ciężar 14515 kg. amunicja oddzielnego ładowania: pociski odłamkowo-burzące. zasięg 16800 m. Dzięki mm można względnie łatwo wprowadzić haubicę w położenie bojowe. zapalające i oświetlające. To'ułatwia nie tylko wykorzystanie lecz także logistykę. amunicja zespolona: pociski odłamkowo-burzące. Kaliber 155 mm. wz. 60 km. 55 km. Ta średnia haubica samobieżna należy do jednostek wsparcia francuskich dywizji pancernych. amunicję i osiągi. zamontowane u podwozia w tylnej części kadłuba pojazdu (patrz niżej).2 mm. 43 kg. Podczas prowadzenia ognia część odrzutu haubicy przenoszona jest na dwa lemiesze z zaokrąglonymi krawędziami. Amunicja i przeważająca część ośmioosobowej załogi trans­ portowana jest na drugim pojeździe. w armiach państw NATO oraz w wielu innych. Przeznaczona jest do zwalczania celów taktycznych pociskami jądrowymi. masa pocisku ok.

że po­ cisk leci stosunkowo wolniej i jego stromy lot jest szczególnie przydatny do zwalczania celćw zakrytych (1). Większy ładunek i mniejszy kąt podniesienie lufy powoduje większą prędkość oczątkową pocisku i płaski tor )tu: szczególnie przydatne do zwalczania czołgów (2). do najlepszych średnich haubic polowych. prędkość max. Haubica polowa 70 (po prawej). E Strzelanie w górnych i dolnych grupach kątów (po prawej). zaliczana jest. broni ręcznej oraz ograniczają oddziaływanie broni chemicznej i atomowej. pod względem rozwiązań technicznych. ' Kaliber 155 mm. amunicja oddzielnego ładowania: pociski odłamkowo-burzące. n p .płyt pancernych. 155 mm M 109 (po prawej). będąca na wyposażeniu wielu armii państw NATO. masa pocisku burzącego 43.5 kg. amunicja oddzielnego ładowania: pociski odłamkowo-burzące. haubica M 109 (poniżej). umożliwiający zajęcie stanowiska ogniowego. 187 . haubicy 55 km. ogień w górnych i dolnych grupach kątów. masa pocisku odlamkowo-burzącego 43 kg. donośność 24000 m. w zależności od warunków terenowych. dzię­ ki zmianie ładunku i kąta podniesienia lufy. Jest nadzwyczaj sprawna technicznie i ma silnik pomoc­ niczy. Mały ładunek i większy kąt pod­ niesienia lufy powoduje.Działa Amerykańska samobieżna haubica opancerzona kal. konstrukcji niemiecko-angielskowłoskiej. donośność 14600 m. także Bundeswehry. Nadwozie wykonane jest z metali lekkich . Współczesne haubice strzelające amunicją oddzielnego ładowania. Kaliber 155 mm. oświetlające oraz pociski burzące z dodatkowym napędem rakietowym (donośność 30000 m). chemiczne. Haubica może prowadzić. mogą zwalczać cel w dwóch różnych grupach kątów. kartacze i nuklearne (tylko na wyposażeniu armii amerykańskiej). haubica średnia. które chronią /alogę przed działaniem pocisków odłamkowych.

4. typowe superdziało używane podczas 1 wojny światowej w walkach pozycyjnych. 1916. pocisk do moździerza 420 mm „Gruba Berta". Niemiecki moździerz 420 mm wz. 2. Sporadycznie stosowano je jeszcze podczas II wojny światowej. odmiana „Grubej Berty" używany do burzenia fortów pancernych i betonowych w okresie 1 wojny światowej . 188 .3 t i służyła do umocowania haubicy na platformie. lecz coraz częściej zwalczanie celów dalekosiężnych przejmowały bomby lotnicze. Okres rozwoju tej broni przypada na I wojnę światową. pocisk do haubicy kolejowej 400 mm wz. pocisk do haubicy oblężniczej 12-calowej Mk 4. Brytyjska haubica obleżnicza 12-calowa Mk 4 (po lewej). Podczas transportu musiano rozkładać je na części. 14 (po prawej). pocisk do „działa przeciwparyskiego" 210 mm. Porównanie wzrostu człowieka do wielkości pocisków używanych przez działa omówione w tym podrozdziale: 1. 3. Skrzynia stalowa poci wylotem lufy napełniana była balastem o masie 20.Działa oblęznicze i kolejowe Najcięższa broń artyleryjska używana była tylko jako stacjonarne działa oblęznicze i działa kolejowe. kiedy używana była do oblegania twierdz lub w walkach pozycyjnych.Pocisk ważył 810 kg" Porównanie pocisków (po lewej).

Pocisk o względnie małym kalibrze leciał z dużą prędkością i przy małym oporze powietrza w górnych warstwach atmosfery osiągał ogromną donośność. W celu wyrównywania zużycia lufy. używane prze/ arty­ lerię niemiecką w 1918 r. Kaliber lufy na początku jej użycia wynosił 210 mm i po oddaniu ok. 400 mm wz. używano pocisk burzący o masie 900 kg (w praktyce okazywał się trudny do zestawienia). a drugą dla przyjęcia odrzutu. zwiększania masy pocisku i masy ładunku miotającej). Ładowanie następowało w'pozycji poziomej. amunicja oddzielnego ładowania. masa haubicy' na stanowisku ogniowym 13/t. Cztery filary fundamentu betonowego służyły do odciążenia podwozia. . W celu wyrównania wygięcia lufy obciągano ją linami stalowymi. do ostrzeliwania stolicy Francji z odległości 120 km.Działa „Działo przeciwparyskie" (po prawej). 1916 (poniżej). dokonywano na bieżąco po każdym strzale. Francuska haubica kolejowa kal. 70 strzałów zwiększał się do 232 mm. na podwoziu Saint-Chamond. Kaliber 400 nim. przymocowanymi do podstawy. lufy. Do obsługi zamka haubicy przy dużym kącie podniesienia lufy budowano jedną sztolnię. Stanowisko ogniowe mieściło się na odcinku toru kolejowego.

Miały one koła blaszane i tarczę ochronną.' Dzięki połączeniu lufy z zanikiem zawdzięcza sobie nazwę „armaty śrubowej". Nadawały się do użycia w każdych warunkach terenowych. amunicja składana: szrapnele. wz. wyprodukowano po raz pierwszy lekkie armaty i haubice do walki w terenie górskim. Kaliber 75 mm. masa pocisku burzącego 6. zapalające i przeciwpancerne. Na krótkich odległościach przenoszona jest w stanie rozłożonym przez żołnierzy. wśród nich także strzelcy górscy Bundeswehry. amunicja składana (pociski odłamkowo-burzące. Kaliber 70 mm. donośność 5500 m. Była używana prze/ brytyjskie oddziały spadochronowe p o d Arnhem w 1944 r. Te tzw. na rysunku na łożu M8. Kaliber 70 mm. które zrzucano na spadochronach lub w paletach. masa pocisku 4. przy czym lufa była rozkładana na dwie części. Włoscy strzelcy alpejscy wprowadzili tę wielofunkcyjną broił do użytku w 1957 r.24 kg. donośność 2745 m. Znajdują się jeszcze na wyposażeniu armii Chin i Wietnamu. Były one podstawowym uzbrojeniem baterii górskich oddziałów brytyjskich w Indiach w latach 1901-1915. donośność 8925 m.5 kg. W górach właściwości haubicy przewyższają walory armaty. a podczas II wojny światowej zrzucano ją na spa­ dochronie bądź przerzucano przy użyciu szybowców. amunicja zespolona (ładunek kumulacyjny) i amunicja składana (ładunek burzący). Później przejęło ją dalszych 17 armii. z przytroczoną lufą haubicy górskiej.Działa górskie Na początku XIX w. W niektórych armiach stosowano podobną lekką broń do bezpośredniego wsparcia piechoty. Amerykańska haubica górska kal. Często było przenoszone w stanie rozłożonym przez dżunglę przy użyciu transportu ludzkiego. głównie dzięki mniejszej masie i możliwościom prowadzenia ognia stromego. 190 Kaliber 105 mm.8 kg. działa piechoty zostały udoskonalone podczas II wojny światowej: powstały działa do wykorzystania przez wojska powietrzno-desantowe. 70 mm. 92 (po prawej). 75 mm Ml Al (po prawej). Można je było rozkładać i przewozić przy użyciu zwierząt jucznych. Nie posiadało mechanizmu regulującego odrzut lufy. Można ją transportować przy użyciu samolotów i śmigłowców lub spadochronów oraz przy pomocy lekkiego pojazdu bądź 11 mułów. masa pocisku burzącego 3. Brytyjskie działo górskie 10-funtowe (po prawej). zapalające i oświetlające) oraz amunicja zespolona (ładunek kumulacyjny). donośność 1057 m. Zwierzę juczne (po lewej). Japońskie działo polowe kał. amunicja oddzielnego ładowania: szrapnel. Japończycy używali go po mistrzowsku w okresie Tl wojny światowej. 56 (po prawej). Po wojnie przemianowano ją na haubicę M116. masa pocisku odłamkowo-burzącego 19. Włoska haubica górska 105 mm wz. Pierwotnie do jej transportu w stanie rozłożonym używano 6 mułów. .06 kg. Do transportu używano 5 mułów. pociski burzące.

dzięki której działo podnosiło się . 3. 4.). Podstawa łoża. 191 . Na schemacie pokazano cztery rodzaje stanowisk: 1. skonstruowane przez kapitana Moncrieffa z Edynburga. Łoże znajdowała się w podkopie.Artyleria nadbrzeżna i forteczna W każdym stałym systemie obronnym od dawna ważną rolę odgrywały działa. Jedno z pierwszych tego rodzaju. Podczas oddawania strzału odrzut odpychał działo do tyłu do podkopu. za którym znajdowało się także łoże obrotowe. Działa odtylcowe umożliwiały poprawę zabezpieczenia obsługi przed ogniem nieprzyjacielskim. masa pocisku 323 kg. Powstały nowe łoża wieżowe. Forma stosowana w przeszłości w fortyfikacjach nadbrzeżnych. Rozciągały się one między podłogą a sufitem i przenosiły siłę odrzutu na ściany kazamaty. której cokół osadzony był w betonie. Na rysunku przedstawiono łoże chowane działa odtylcowego 12-funtowego „Amstrong" (Cooke „Naval Ordinance and Gunnery". a działo stawało się widoczne dla nieprzyjaciela tylko w momencie odpalania. Brytyjskie działo nadbrzeżne kal. Obsługa była niewidoczna dla nieprzyjaciela. kopułowe i kazamatowe. którego załom odpowiadał zasięgowi bocznemu działa.przed oddaniem następnego strzału . zwłaszcza artyleria ciężka. gdyż lufy nie musiały być ładowane przez nie osłonięte wyloty. 2. Stanowiska osłonięte dział fortecznych (poniżej). Donośność 7 315 m. Udoskonalone użycie rakiet i samolotów pod koniec II wojny światowej prawie wyeliminowało stosowanie artylerii nadbrzeżnej i fortecznej. Nowe technologie doprowadziły do powstania coraz to większych i technicznie lepszych dział. Łoże chowane. (po lewej).ponownie do góry. Łoże chowane (po lewej). Lufa działa wystawała z kopuły stalowej. gdzie było ono przejmowane przez przekładnię zębatą łoża. 1875 r. Działo prowadziło ogień poprzez wąski olwór w murze fortecznym. Późniejsze rodzaje łóż chowanych zastosowano na stanowiskach baterii nadbrzeżnych. a działo było widoczne tylko w momencie odpalania. Kazamata. Ten system obrony został zaniechany po II wojnie światowej. Ona zapewniała jednocześnie wywołanie przeciwwagi. 305 mm (12-calowe) w kazamacie pancernej z ok. 1881 r. Działo prowadziło ogień przez pierś muru. Artyleria ha unii Maginota ulokowana była w wieżach opuszczanych (ruchomych). Kopuła pancerna. Używane w fortach nadbrzeżnych w Portsmouth. Odrzut lufy przyjmowały cylindry hydrauliczne umocowa­ ne z przodu kazamaty na dużym ramieniu.

w samolotach jako: 6. nabój w donośniku c. Dalsze przykłady i bliższe informacje znajdują się w podrozdziałach poświęconych armatom czołgowym. W tym podrozdziale objaśnimy budowę i zadania działek automatycznych. a działkami. 211). którvch działanie pocisków jest za słabe przeciwko różnym celom. kierunek odrzutu zamka 8. Łoże polowe tego modelu brytyjskiego. Szwajcarskie działko automaty czne 20 mm KAA (po prawej). działka pokładowe na samolotach myśliwskich. wyrzucona łuska. 5. działom przeciwlotniczym i działom okrętowym.uruchamiane przez korby ręczne . działo przeciwlotnicze. a są zaliczane do broni artleryjskiej tylko ze względu na kaliber i budowę używanych pocisków. szwaj­ carskiego działka automatyczne­ go 20 mm KAA pokazuje ścisłe pokrewieństwo między karabina­ mi maszynowymi. Zamek odryglovvy wany jest wprawdzie przez tłok gazowy. działo przeciwlotnicze. 4. na morzu jako: 3. wykorzystującej energię gazów prochowych do uruchomienia zamka. masa pocisku 450 g (1 funt angielski). S Użycie działek automatycznych (powyżej). bufor zamka a. W związku z tym broń tę zalicza się do grupy broni automatycznej działającej na zasadzie zamka swobodnego (patrz str. Broń ta wypełnia lukę między karabinami maszynowy­ mi.Działka automatyczne Działka automatyczne właściwie są powiększonymi karabinami maszynowymi. Wcześniejsza wersja była używana podczas wojny burskiej (1899-1902).używano już w latach siedemdziesiątych XIX w. umożliwiało prowadzenie ognia w górnych grupach kątów. a działami. broń uniwersalna na pojazdach opancerzonych. Maxim był modelowym reprezentantem broni samoczynnej. z okresu 1 wojny światowej. Dzięki różnorodności używanej amunicji i wysokiej zdolności bojowej działka automar czne szczególnie są przydatne o realizacji określonych celów: na lądzie jako: 1. 1-funtowy Maxim „Pom-Pom" (po prawej) . 2. Broń strzela wykorzystując amu­ nicją taśmową. donośność (przy przedstawionej wersji łoża) 4 110 m. iglica 5.wersja znanego karabinu maszynowego Maxim z lat osiemdziesiątych XIX w. działka pokładowe na samolotach szturmowych (wsparcia taktycznego). dysza gazowa 3. 1. działo do zwalczania torpedowców. przez obie strony. Firmy szwajcarskie Hispano-Suiza i Oerlikon zawsze odgrywały czołową rolę w dziedzinie produkq'i działek automatycznych. nabój w komorze nabojowej b. tłok gazowy 4. na okrętach wojennych do obrony przed torpedowcami Kaliber 37 mm. jednak ciśnienie ga­ zów resztkowych w lufie wyrzu­ cając łuskę powoduje cofnięcie się trzonu zamka całkowicie do tyłu. 192 . broń uniwersalna na ścigaczach. zamek 6. 7. Mniejsze działka automatyczne . Schemat zamka (poniżej). nowoczesna konstrukqa Oerlikona. lufa 2. które do okre­ ślonych zadań są mało manewro­ we i posiadają za małą szybkostrzelność'. trzon zamka 7.

Działko 30 mm Aden (po prawej). przedstawimy naturalnie tylko kilka typów. Szybko­ strzelność teoretyczna wynosi 6 000 strz. Na świecie istnieje duża ilość amunicji 20 mm. masa zapalająca 5. Kaliber 20 mm stanowi dolną granicę kalibru amunicji stosowanej do działek automatycznych. od 19. 3. To działko rewolwerowe 20 mm. W myśliwcu Messerschmitt Bf 109 z okresu II wojny światowej działko prowadziło ogień przez wał śmigła. serii M50. Nowoczesny samolot myśliwsko-bombowy A-7 marynarki wojennej USA. Działa < < • © 193 o . Przedstawiamy typowe miejsca montażu łoż działek pokładowych: 1./min. 2. szybkostrzelność teoretyczna 1200-1400 strz.50 r. Cztery działka myśliwca brytyjskiego Spitfire Mk 9 znajdowały się w płatach nośnych (skrzydłach). Na rysunku (poniżej) przedstawiono pocisk przeciwpancerny zapalający. 4. czyli 100 strzałów na sekundę. stosowane jest jako pokładowe działko lotnicze. ma podwieszone pod płatami nośnymi (skrzydłami) działka w zasobnikach strzeleckich. Śmigłowiec amerykański typu Huey Cobra posiada działko w specjalnym łożu „Kinn". 1. koszulka stalowa pocisku 3. Jego 6 luf obroto­ wych pracuje według zasady Gatlinga (patrz str./min. Amerykańskie działko rewol­ werowe M 61 A 1 (po prawej). jest brytyjską odmianą konstrukcji niemieckiej z okresu II wojny światowej. Przekrój (po prawej) pocisku amerykańskiego M 56 A-l (burząco-zapalający). wprowadzonej do użytku w 1950 r. w którym kierowanie ogniem od­ bywa się elektrycznie. 207). Nabój 20 mm (poniżej) z amerykańskiej serii M 50 (do lotniczych działek pokładowych). Działko to w wersji rozwiniętej oznaczone jako M 168 znalazło zastosowanie w artylerii powietrznej. Odpalanie następuje z jednej z pięciu komór nabojowych bębna rewolwerowego wprawianego w ruch przez odrzut i tłok gazowy. miedziany pierścień wiodący 2. wbudowane jest na stanowiskach ruchomych albo na nieruchomych w statkach powietrznych. W tym typie naboju ładunek miotający pobudzany jest przez zapalnik elektryczny. materiał wybuchowy 4. zapalnik M 505 (bez przekroju).Lotnicze działka pokładowe (po prawej). Masa 87 kg.

Pocisk rozpryskowy z zapalnikiem czasowym. samolotów myśliwskich i bombowych w p r o w a d z o n o specjalne armaty przeciwlotnicze na łożach. najbardziej znane jest działo wz. który detonował pocisk w obsza­ rze skutecznego rażenia celu . z okresu I wojny światowej. 1. stacjonarne. przebudowane działo artylerii nadbrzeżnej 76. Pociski przeciwlotnicze i zapalniki (powyżej). które powodują rozerwanie się pocisku. gdy nie trafi on w cel. 2. używany w I wojnie światowej jako „zasłona rozpryskowa" przeciwko nieprzyjacielskim samolotom. Do Ó wojny światowej wykształciły się d w a p o d s t a w o w e typy dział przeciwlotniczych: ciężkie jednostrzałowe armaty do zwalczania wysokolatających celów i lekkie działka szybkostrzelne do obrony p r z e d samolotami szturmowymi. którego czas przelotu dostosowany był do wysokości toru lotu samolotu. Brytyjska armata plot. emitowanej przez zapalnik. Na rysunku przedstawiono wzór powojenny L/70. 194 . 12-funtowa (po lewej). Działa posiadają różnorodne łoża o podwoziu kołowym (na rysunku). samo­ bieżne i okrętowe. 3. ustalał położenie samolotu i uruchamiał zapalnik. Zapalniki zbliżeniowe zwiększały skuteczność działania pocisku burzącego w okresie II wojny światowej. W latach trzydzies­ tych obecnego stulecia wiele armii świata wprowadziło arma­ ty Boforsa do zwalczania samolo­ tów szturmowych. do którego sto­ suje się ulepszoną amuniq'ę i urządzenia radiolokacyjne. Zapalniki uderzeniowe stosowano przeważnie w działkach szybkostrzelnych do zwalczania samolotów szturmowych. 4. 40 m m .Armaty przeciwlotnicze Wraz z pojawieniem się. mogące prowadzić ogień w górnych grupach kątów i we wszystkich kierunkach. Był on najczęściej używanym pociskiem w ciężkiej artylerii przeciwlotniczej.2 mm. Szwedzkie działo Bofors (po lewej). Po II wojnie światowej rakiety kierowane przejęły większość zadań ciężkiej artylerii przeciwlotniczej. Pociski przeciwlotnicze posiadają zwykle rządzenia samolikwidujące (samolikwidator). Pocisk burzący z zapalnikiem czasowym. umożliwiało prowadzenie ognia z kątami ostrzału poziomego w granicach 0-360 i 0-90° w pionie. Proste loże na cokole. podczas T wojny światowej. Impuls fali radiowej.

kąt boczny oraz nastawienie zapalni­ ka pocisku (b). 195 . Kanonierom wystarczała tylko teoretyczna znajomość celów powietrznych. mieszczących się w wieży obrotowej na podwoziu czołgu AMX-13. odgrywają ważną rolę w zwalczaniu samolotów szturmowych. przetwarzające automatycznie dane o trasie lotu celu. Mogła prowadzić ogień do wysokości 10700 m. to nadal działka plot. w odpo­ wiedni kąt podniesienia lufy. cechujące się wysoką szybkostrzelnością. Na rysunku przedstawiona jest armata w gotowości do oddania strzału na ruchomym łożu krzyżowym. będące na wyposażeniu współczesnej dywizji pancernej. bez kół. Późniejsze wersje otrzymały urządzenia do automatycznego ładowania. Ten 30 mm zestaw obrony przeciwlotniczej pokazuje współczesny kierunek w rozwoju lekkiej artylerii przeciwlotniczej. Składa się z dwóch działek 30 mm i radiolokacyjnego systemu kierowania ogniem. ciągnionych i samobieżnych. 18 (po prawej). stanowiła podstawowe wyposażenie ciężkiej artylerii rzeciwlotniczej w Wielkiej rytanii. wyparły ciągnione działa plot. aby podczas ich zwalczania pocisk trafił samolot na z góry obliczonym punkcie.Działa Armata przeciwlotnicza 3. Samobieżne działa przeciwlotnicze. Francuskie przeciwlotnicze działo samobieżne AMX DCA 30 (po lewej). W latach trzydziestych wprowadzono automatyczne przeliczniki wyprzedzenia celu (a). w latach 1937-1950.7-calowa (94 mm). na bazie której powstały podczas II wojny światowej różne działa przeciwpancerne i przeciwlotnicze. Odpalane pociski skutecznie zwalczały cel aż do 8000 m. Wzór 18 oznaczał wcześniejszą wersję słynnej „osiemdziesiątki ósem­ ki". Armata przeciwlotnicza 88 mm wz. Zestaw kierowa­ nia ogniem obejmował stanowiska ogniowe kilku dział. Chociaż w tym samym okresie rakiety kierowane przejęły większość zadań ciężkiej artylerii przeciwlotniczej. Na rysunku pokazany jest wzór armaty Mk 2c z łożem kołowym E Przyrządy do kierowania ogniem (powyżej). Osadzane są na łożach stacjonarnych.

196 . Także tu omówimy armaty pokładowe. Wyrzutnik. hamulec wylotowy b.niezależnie od pozycji ukośnej czołgu w terenie. Działo obsługiwane jest przez dwóch ludzi: ładowniczy ładuje naboje. pierwszy zmotoryzowany pojazd pancerny. koło mechanizmu podniesieniowego lufy h. wykonujące zadania własne na polu walki. W końcu lat czterdziestych powstały hy­ drauliczne systemy stabilizacji. System stabilizacji utrzymuje wycelowaną w cel armatę pokładową podczas jazdy w płaszczyźnie poziomej i pionowej . zapewniające pełny obrót armaty (C). Współczesne armaty pokładowe usytuowane są w wieżach obrotowych. wykracza poza ramy encyklopedii. jako pojazdu i systemu broni. siedzenie dla ładowniczego g. wyrzutnik m. Obszerne omówienie czołgu. niemieckiego czołgu „Tygrys" VII E z okresu II wojny światowej. Amunicja przeciwpancerna i pokładowe karabiny maszynowe przedstawione są na str. 199 i str. posiadał dwie armaty osadzone w osłonach pancernych no obu stronach kadłuba (A). lufa c. W innym z czołgów działo osadzone było w przedniej części kadłuba (B). Stanowiska armat pokładowych (po prawej). urządzenie ochronne wykonane z blachy.Armaty pokładowe pojazdów opancerzonych Do największych kroków w rozwoju artylerii w tym stuleciu należy użycie dział w pojazdach opancerzonych. Samobieżne armaty i haubice zostały omówione w podrozdziale poświęconym artylerii polowej. osłona pancerna działa d. siedzenie dla celowniczego k. koło mechanizmu bocznego lufy i. celownik optyczny j. skrzynia na puste łuski n. cylinder opornika lufy e. Wieża i armata (po prawej). Czołg brytyjski z okresu T wojny światowej. przekładnia obrotu wieży 1. ich łoża oraz sprzęt współczesny służący do zwiększenia prawdopodobieństwa trafienia. celowniczy celuje i odpala. zamek z klinem pionowym f. a. Jest to typowa konstukcja konwencjonalnej wieży czołgowej. W tym podrozdziale przedstawiamy wyłącznie czołgi i pojazdy opancerzone. chroni załogę przed odrzutem armaty. 218. Stabilizacja armaty pokładowej (po prawej). siedzenie dla dowódcy czołgu.

transporterach opancerzonych i samochodach pancernych. Tego typu wieże mogą być osadzane na lekkich czołgach. a dla ładunków kumulacyjnych gwint lufy i tak jest nawet' niekorzystny. Niemcy i ostatnio także Amerykanie i Francuzi zbudowali armaty gładkolufowe do strzelania pociskami stabilizowanymi brzechw owo (B). Aż do lat siedem­ dziesiątych czołgi odpalały pociski z luf gwintowanych (A). otwory komory nabojowej d. Pocisk odpalany z tej armaty przebija transporter opancerzony z. jak tor lotu pocisku odpalanego z armaty pokłado­ wej. Armata ładowana jest od tyłu przy wykorzystaniu trzech gniazd załadowczych. Niektóre typy czołgów posiadają ciężki karabin maszynowy wbudowany współosiowo do broni głównej (armaty). Kiedy osiągnie on cel. Jego ar­ mata pokładowa 105 mm wbudo­ wana została na stałe w kadłub (a). gdyż jej mechanizm ładowania automatycznego wymagałby więcej miejsca w wieży obrotowej. względnie dokonywać ustawienia armaty w płaszczyźnie bocznej przy pomocy skrętu w prawo czy lewo (c). a najnowocześniejsze czołgi posiadają dalmierze laserowe. Na pierwszym miejscu postawiono celność działka. uważana była za mało znaczącą. lufa. Masa zamka (B). Czołg Stridvagn 103 A (po prawej). występuje pod nazwą czołgu Skyddaa./min. pokazuje przekrój wieży.Działa Karabin maszynowy wstrzeliwujący (po prawej). Po wycelowaniu wystrzeli­ wany jest pocisk wskaźnikowy (1). co potę­ guje dokładność trafienia celu. W tym szwedz­ kim czołgu wprowadzono w la­ tach siedemdziesiątych nowe roz­ wiązania konstrukcyjne. Obecnie stosowane są dalmierze. i nie następu­ je ich szybsze zużycie. Lufy gładkie są tańsze w wykonaniu (odpada gwintowanie lufy). 197 . tuleja łącząca g. a czołg z boku.Rarden (po prawej). a. zajmuje niewiele miejsca w luku bojowym (A). tłumik drgań lufy h. Szkic (poniżej i po prawej). Koncepcja armaty została dostosowana do wymogów współczesnego pola walki. Armata Rarden (powyżej). Stridvagn może podnosić i obniżać swój mechanizm napędowy w celu zmiany podniesienia kąta lufy (b). Tor lotu pocisku odpa­ lanego z km wstrzeli w ującego jest taki sam. Armata z lufa gwintowaną i działo gładkolufowe (po prawei). patrz str. powrotnik f. Następnie Rosjanie. 199. Armata 30 mm . przycisk spustu b. gdyż szybkostrzelność wynosząca 90 strz. korba ładunkowa c. To działko automa­ tyczne przeznaczone dla lekkich pojazdów opancerzonych wprowadzili do użytku Brytyjczycy w 1974 r. celowniczy natychmiast odpala armatę pokładową (2). rura wyrzutowa e. tyłu.

poc. większość armii używała ulepszonych rusznic. a bronią posiadającą zdolność jego przebijania. . Miotane pociski wystar­ czały całkowicie do przebicia pancerzy wszystkich czołgów z okresu I wojny światowej. pociski: ppanc. . W 1942 r. w celu skutecznego zwalczania nowoczesnych czołgów.pocz. pocisk o dużej siłę przebicia (d). 37 mm dzięki zastosowaniu nowego pocisku: do wylotu lufy wkładano nadkalibrowy granat trzonkowy. pr.z. Durzące (w przypadku zastosowania armaty jako działa polowego).z. pocz. Niska podstawa (a). 785 m/s. strzelające pociskami o dużej prędkości były pierwszą bronią przeciwpancerną. Działo to znajduje się na wyposażeniu kilku armii. przejęły lekkie działa (patrz str.z. mniej" skutecznych typów armat ppanc. 1000 m/s. stosowaną do zwalczania czołgów. wz. pocz. Po II wojnie światowej zadania armat ppanc..ppanc. ze smugaczem. będący powięk­ szoną wersję Mausera powtarzal­ nego.ppancz. 762 m/s. Radziecka armata ppanc. poc. Długość lufy uzmysławia fakt wielkości armaty ppanc..Armaty przeciwpancerne Karabiny wielkokalibrowe. masa 3650 kg. f Kaliber 37 mm. zapobiega wczesnemu wykryciu. umożliwia osiągnię­ cie celu pierwszym strzałem (zanim czołg odpowie ogniem). pr. zwiększono sKuteczność armaty ppanc. pr. ładunki kumulacyjne. pozwala śledzić cel ruchomy.ppanc. Później. masa 122 kg pociski: poc.pi n\ppanc. pociski: poc. W chwili wybuchu II wojny światowej. ta armata była podstawowym sprzętem niemieckim do obrony ppanc. 36 (po prawej).pocisk przeciwpancerny zwykły .ppanc. Kaliber 13. Kaliber 100 mm. unieruchamia prawie każdy czołg nieprzyjacielski. wprowadzono do użytku siedemnastofuntówkę.ppanc. 1944 (po prawej). smugowy p. Brytyjska sześciofuntówka (po prawej). pocz.Mauser z 1918 r. pr. choć me jest już używane w państwach Wspólnoty Niepodległych Państw. o dużej twardości rdzenia. 200) i przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe (patrz str. ładunki umulacyjne.pr. z rdzeniem stalowym. Jeszcze w 1939 r. Znajduje się ona jeszcze na wyposażeniu armii co najmniej dwunastu krajów Trzeciego świata.prędkość początkowa pocisku.900 m/s. które wkrótce okazały się NIEskutcczne w walce przeciwko czołgom o coraz to grubszych pancerzach.pocisk przeciwpancerny ze smugaczem .poc.pocz. poc. W zasadzie był to karabin jednostrzałowy z dwójnogiem. Kaliber 57 mm. (po prawej).ppanc.ppancz.ppanc. 254).3 mm.s. która stopniowo wyparła sześciofuntówkę. Ta niemiecka rusznica z okresu T wojny światowej stanowi pierwszą broń. w miejsce starszych. płaski tor lotu pocisku (c). . duży zakres kąta ostrzału poziomego (b). Używano również niektórych dział przeciwlotniczych i polowych jako armat przeciwpancernych. .pocisk przeciwpancerny . Podczas II wojny światowej okazały się jednak nieskuteczne. z rdzeniem wolframowym. ranaty trzonkowe. wprowadzona na wyposażenie w 1941 r. . Armata przeciwpancerna 37 mm. Rozpoczął się wyścig między grubością pancerza. 198 Wykaz używanych skrótów: . Cechy charakterystyczne mode­ lowej armaty przeciwpancernej (powyżej). Większość państw używała rusznic p p a n c . pociski burzące. 100 mm wz.poc. Rusznica przeciwpancerna .

.s.po ude­ rzeniu pocisku w cel . powodują oderwanie się kawałków pancerza. 88 mm wz.ppanc. które demontowano na stanowisku ogniowym. 88 mm wz. bezwładnościowy (bez materiału kruszącego).burzących przy przebijaniu opancerzenia. pociski: poc. który detonuje po przebiciu pancerza.ppanc. masa 229 kg. Rozpalony metal przenika pod wysokim ciśnieniem za przeszkodę. p. z przodu wydrążony stożkowo otoczony jest skorupą z materiału mięklćego. Następnie skręcano prostopadle dwa wsporniki i armata osadzona była na łożu krzyżowym (jak pokazano na rysunku). pocisk o dużej twardości rdzenia. a dalej do celu leci tylko z dużą prędkością twardy rdzeń. Naprężenia rozciągające. zbu­ dowany według koncepcji Gerli­ cha. pocisk przeciwpancerny.koncentruje się na niewielkiej części pancerza. wywołane podczas wybuchu pocisku. Pociski ze stali hartowanej czy wolframu przebijają płyty pancerne dzięki dużej prędkości uderzenia . pociski burzące (przy zastosowaniu armaty jako działa polowego).z. Dzięki temu ciśnienie gazów prochowych nadawało pociskowi większą prędkość i moc rażenia. Podczas uderzenia pocisku w pancerz materiał burzący „rozpłaszcza się" na jego powierzchni. tworząc nieckę. Miękki czepiec pocisku z długą częścią głowicową zwiększa siłę przebijania. Rusznica przeciwpancerna kal. działająca według zasady Gerlicha: stożkowa luta podczas strzału umożliwiała spłaszczenie pocisku i nadanie mu mniejszego kalibru. ściśle do niego przylegając. 156). pocisk podkalibrowy do luf ze stożkowym przewodem. d. po jego stronie wewnętrznej. a wytwarzana energia . pociski: pocisk podkalibrowy z rdzeniem wolframowym. 1. o dużej twardości rdzenia. Istnieje wersja do armat gładkolufowych. pocisk przeciwpancerny kumula­ cyjny. masa 3700 kg.s. pocz. poe.Działa Niemiecka armata ppanc. ładunki kumulacyjne. kal. kal. Zastosowanie pancerzy grodziowych spowodowało nieskuteczność pocisków ppanc. 2. Pocisk posiada niezbyt grubą ściankę skorupy i zapalnik denny. Pod miękkim płaszczem pocisku znajduje się twardy rdzeń. pr. Pociski uderzeniowe działają dzięki posiadanej energii kinety­ cznej (po prawej). 41. pocisk przeciwpancerny z odrzucanym sabotem. Była transportowana na łożu czterokołowym. e. 43 (po prawej). 288). c. pocisk burzący (nie używany do obrony przeciwpancerne)). pełnokalibrowy.z. pocisk przeciwpancerny burzący (a). będąca rozwinięciem znanej armaty plot.pocz. a. pocisk pizeciwpancerno-burzący. 1000 m/s. Pociski wykorzystujące energię chemiczną (po prawej). amunicją zespoloną. 1400 m/s. Zbliżając się do celu ulega on zapale­ niu. 199 . Niszczą cele opancerzone dzięki ładunkowi burzącemu i cechują się tym.ppanc. wówczas pocisk jest stabilizowany brzechwowo (patrz str. Zamek półautomaty­ czny wyrzucał łuski. Kołnierz pocisku podczas strzału ulega spłaszczeniu w lu­ fie ze stożkowym przewodem. 28 mm wz. „Osiemdziesiątka ósemka" strzelała podobnie jak większość armat ppanc. Ma niewielki ładunek burzący i zapalnik denny. niemiecka z okresu II wojny światowej. Jego działanie polega na wykorzystaniu efektu Monroe'a lub ładunku kumulacyjnego (patrz str. 41 (po prawej). iż zachowują taką samą moc przebijania pancerza bez względu na odległość odpalania. Kaliber 28 mm (na stożku przejś­ ciowym) 20 mm (przy wylocie). Działa jak (c). Ładunek burzący. . przy czym segmenty pierścienia uszczelniającego po opuszczeniu lufy odpadają od pocisku. b. pr. Kaliber 88 mm.

156-157. Obsługa mogła przewozić działo w dwóch częściach: lufę i trójnóg. rozkładane. Podczas strzału część gazów prochowych wpra­ wiała w ruch pocisk w lufie. donośność 6400 m. strumień gazów razi śmiertelnie do 14 m od działa. struga gazów kierowała się do tyłu przez otwór. Podczas strzału d n o ulegało zniszczeniu i było wydmuchiwane do tyłu. Podczas desantu na na Krecie w 1940 r. a pociskami przeciwpancerno-kumulącyjnymi przeciwko czołgom.6 kg.. 200 . a część wychodziła przez perforowaną łuskę.Działa bezodrzutowe Działa bezodrzutowe zostały użyte po raz pierwszy w II wojnie światowej. typu „Kromuskit" (poniżej i po prawej). uszkadzają słuch obsłudze i zagrażają osobom znajdującym sie za działem. potem ładunek miotający w łusce nabojowej mającej dno z tworzywa sztucznego. a. 201). Działa bezodrzutowe były używane przeważnie przez spadochroniarzy i strzelców górskich oraz piechotę jako działa polowe do wsparcia ogniowego bądź do obrony ppanc. c. Kaliber 75 mm. strzelcy spadochronowi używali mniejszej wersji działa kał. którego przekrój odpowiadał kalibrowi lufy. polega na zrównoważeniu ciągu na obu końcach lufy. W związku z tym na wyposażeniu wojska znalazły się lekkie i wysoce manewrowe armaty mogące strzelać ciężkimi pociskami. 1917. a) kierunek wylotu strugi gazów prochowych b) zamek c) dysza d) perferowana łuska nabojowa e) pocisk f) lufa g) nabój kompletny. Utrudnia ona wybór stanowiska ogniowego. donośność 7950 m. Podczas ładowania działa środkowa część zamka wykonywała półobrót. strzelało pociskami burzącymi i zapalającymi przeciwko sile żywej. Zasada działania działa bezod rzutowego (powyżej). Kaliber 105 mm. 40 (po prawej). głównie wielkością i ciężarem. i posiada­ ło zamek typu „Kromuskit". Jako łoże służył trójnóg od km Browning wz. Działo nie potrzebuje ani mecha­ nizmu oporopowrotnikowego. Niemieckie działo bezodrzu­ towe 105 mm wz. zrzucane na spado­ chronach towarowych do działań powietrzno-desanłowych. Największą wadą dział bezodrzutowych jest powstawanie strugi gazów wylotowych podczas strzału. Powstający ogień i fala uderzeniowa podczas strzelania zdradzają stanowisko ogniowe. nakładanej tylko na szyjkę i dno. Zostało wprowadzo­ ne do użycia w 1945 r. b. Najpierw ładowano pocisk. sirefa niebezpieczna do 90 m dla żołnierzy poza ukryciem. 75 mm. Przekrój przedstawia zamek ryglowany odchylny. żołnierze na odległości 14-32 m za działem muszą znajdować się za osłoną. masa 388 kg. ani ciężkich części składowych.) przedstawionej na str. Nie następuje odrzut lufy. (granatników ppanc. pocisk-burzący. ponieważ z powodu powstającej fali uderzeniowej musi posiadać ono dużą strefę dla strugi gazów wylotowych. Różnią się od bezodrzutowej ręcznej broni ppanc. (akie na str. Amerykańskie działo bezodrzutowe z lufą gwintowaną „Recoilless Rifle" M 20 (po prawej). dostosowany do używania perforowanej łuski nabojowej. masa 71. Na szkicu przedstawiono niebez­ pieczną strefę brytyjskiego działa bezodrzutowego Lo WOMBAT (po prawej.

a funkcje tego działa w armii amerykańskiej przejęły kierowane pociski rakietowe. o załadowaniu działa łuską mosiężną z dnem z tworzywa sztucznego następuje przekręce­ nie dyszy. Broń ta mimo dużego kalibru (120 mm) jest szczególnie lekka. Dzięki zastosowaniu lekkiego metalu masa działa WOMBAT jest niewielka. 12. aż do uzyskania trafienia. ma zamek ryglowany odchyłny. 106 mm M 40 (po prawej). Wykorzystanie sprzężonego karabinu (po prawej). błysk przy uderzeniu i d y m wytwarzający się przy zetknięciu z celem wskazuje punkt trafienia (1). kierunek wylotu strugi gazów prochowych c. Tory lotu i punkty trafienia pocisków obu broni są prawie takie same (2). Strzelec wycefowuje na czołg i oddaje strzały z karabinu maszynowego. Lekkie działo szwedzkie PV-1110 (po prawej). płyta wydmuchująca d. pocisk f. Posiada nad lufą sprzężony z nią karabin maszynowy M 8 kal. skuteczne zwalczanie celów 900 m. Po uzyskaniu trafienia strzelec odpala natychmiast działo. Zaopatrzone jest także w sprzę­ żony karabin półautomatyczny. 201 . Tor lotu specjalnego pocisku smugowego umożliwia jego dobre śledzenie. Nad lufą znajduje się sprzężony z nią karabin maszynowy kal. Funkcje tej broni przejęły rakietowe pociski kierowane. 12. dysza c. Działo ma lekkie łoże i jest ciągnione przez jeep. masa 260 kg.Amerykańskie działo „Recoilles Rifle" kal. nabój kompletny. a struga gazów uchodzi przez dyszę do tyłu. zasady rozrywania łyty ( p a t r z p o n i ż e j ) . materiał miotający e. Battalion Anti Tank). a. Działa P Brytyjskie działo przeciw­ pancerne L6 WOMBAT (Weapon of Magnesium. Działo to znajduje się na wyposażeniu wielu armii. Kaliber 90 mm.7 mm. Płyta obrotowa na podwoziu dwukołowym służy celowniczemu na podpórkę pod łokieć. po prawej. Podczas strzału ciśnienie gazów prochowych rozrywa płytę z tworzywa sztucznego. którego działanie opiera się na wykorzystaniu tej samej zasady co w dziale WOMBAT.7 mm. lufa g. Broń pracuje według tzw. Podobnie jak działo M 20.

Jego korpus z brązu (1). a z drugiej do zwiększenia ich masy.). przy płaskim kącie trafienia. Jego 10 dział 305 mm (12 cali) umieszczonych było w 5 opancerzonych wieżach. dążo­ no do zmniejszenia ilości dział. wypróbowano elektryczne odpalanie. znajdowało się w górnej odkrytej barbecie. Powodował on zapalenie ładunku miotającego. Z jednej strony. porównaj także HMS „Victory". Poza tym pocisk. 202 . Zapłon elektryczny (po prawej). zmieniło się gwałtownie w końcu wieku XIX. „mostu" (3). i do baterii elektrycznej. z 1890 r. gdyż postęp techniczny umożliwił zastosowanie dział odtylcowych i doprowadził także do powstania okrętów parowych. str. Działo 111-tonowe (po lewej). wraz z najcięższą artylerią przeżywały rozkwit. Rzut z góry pokazuje aus­ triacki okręt wojenny „Don Juan d'Austria" z 1876 roku (1). Wówczas bowiem okręty bojowe. prowadzi do zapłonnika ładunku miotającego (B). W tym podrozdziale pomijamy etap powstania nowych pancerników i taktykę działań na morzu. W centrum naszego zainteresowania znajdują się działa okrętowe z przełomu wieku XIX i XX. które stało się standardowym sposobem dla zapalania ładunku miotającego w działach okrę­ towych. Powszechnie przyjęto we wszystkich mary­ narkach wojennych rozwiązania zastosowane na brytyjskim HMS „Dre-adnought" (2). do cienkiego. który po przebiciu pancerza funkqonowałby w sposób niezawodny. Na przełomie XIX/XX w. że obwód elektryczny nie jest przerwany. 173. hartowanej płyty pancernej (patrz str. 412 mm na HMS „Benbow' z ok. 1887 r. zdolną do przebicia pancerza. Przy naciśnięciu spustu (D). Pocisk artylerii okrętowej posiadał wystarczająco twardą i ostrołukową część głowicową (a). Jednak kilka dziesięcioleci później ich zadania przejęły samoloty. przeprowadzono wiele doświadczeń z wieloma rodzajami łóż i sposobami roz­ mieszczenia dział. lecz. Przekrój (poniżej i po prawej). nie tak kruchą. Pocisk musiał posiadać dostateczną ilość materiału burzącego (c). które umożliwiały ostonę burty przy pomocy 8 dział. nie ulegał ześlizgnięciu z gładkiej. Po załadowaniu działa odzywa się dzwonek (C).. jako pływające twierdze. 1885 r. Działa znajdowały się jeszcze w kazamatach o ograni­ czonym zasięgu poziomym. Byfo to rozwiązanie pośrednie w stosunku do typowej zamkniętej obrotowej wieży działowej (z „The Naval Annual". Przewód (A). prowadzono intensywne badania zarówno nad opancerzeniem okrętów jak i nad odpowiednimi środkami do ich zniszczenia. szczególnie interesująco kształtował się rozwój uzbrojenia okrętów. Już około 1870 r. Podczas odpalania prąd przepływa przez trzpień (2). 206). by mogła się rozprysnąć czy oddzielić od korpusu pocisku (b). elektrycznego zapłonnika ładunku miotającego. Rozmieszczenie dział na okrę­ tach wojennych (powyżej). Do 1906 r. Schemat (po prawej). co świadczy. pokazuje przekrój pistoletu z elektrycznym sposobem odpalania.Odtylcowe działa okrętowe Do połowy XIX w. prąd przepływa do zapłonnika ładunku miotającego. charakterystyczną dla tamtego okresu. Do tego niezbędny był zapalnik (d). Uzbrojenie pomocnicze liczyło 24 armaty 12-funtowe (76 mm). żarzącego się drutu. wkręcano w dno mosiężnego ładunku woreczkowego. zdolnego do wyrządzenia znacznych szkód. Pocisk przeciwpancerny (po prawej). kał.

Zapłon następował poprzez impuls elektryczny. Chociaż na szkicu jego łoże wygląda trochę inaczej. Dzięki amunicji zespolonej z mechanicznym zapłonnikiem ładunku miotającego. Amunicja była oddzielnego ładowania.Działa Uzbrojenie okrętu klasy „Dreadnought". zamek śrubowy h. Znajdowały się one albo na wieżach artylerii głównej (C). 8. celownik optyczny d. cokół z wieńcem obrotowym K. bądź na łożach w kształcie cokołu. (155 mm). górna osłona działa i. przez łoża. lecz na łożu. na częścio­ wo zadaszonym łożu. gdvż jego zasadnicze uzbrojenie było zbyt ociężałe dla obrony przed tymi szybkimi Okrętami. Ramię celowniczego dociskane było do wyściełanej podpórki ramiennej. 7. tarcza ochronna i. Przedstawione na szkicu działo 155 mm zostało wprowadzone do użytku w 1890 r. 5. Działka szybkostrzelne na łożach cokołowych z około 1890 r. lufa muszka kołyska tarcza ochronna zamek klinowy pionowy szczerbinka język spustowy oparcie ramienia obrotowa część łoża cokół. Ponieważ podpórka ramienia była umo­ cowana nie na d7iałku. Vo początku U wojny światowej zostały one zastąpione. Wiele okrętów bojowych w okresie 1 wojny światowej posiadało łoża częściowo zadaszone.do zwalczania celów powietrznych. a następnie ładunek napędowy (kordyt) w mosiężnej łusce. które pozwalały na uzyskanie większego kąta podniesienia lufy . były dodatkowo uzbrojone w działa mniejszego kalibru. (po prawej). koło mechanizmu bocznego lufy e. nieruchomy. 4.3 kg każdy. tj. opornik lufy g. odrzut działka był uciążliwy dla celowniczego. boczny pancerz statku c. płyta podłogowa. 1 Działo szybkostrzelne 6 cal. 203 . Okręty obok ciężkiej artylerii ulokowanej w wieżach obrotowych (A). Były one osadzone w częściowo zadaszonych lożach (B). zagrażały wielkim okrętom bojowym. po prawej. Jeden z obsługi celował i odpalał. prawie wszystkie. podczas gdy drugi marynarz ładował za nim działko. 10. 3. 6. można było oddać 25 strz. L a./min. lufa b. w zasadzie było ono osad zonę na łożu w kształcie cokołu. albo na otwartym pokładzie (D). które od 1880 r. 2. koło mechanizmu podniesieniowego lufy i. Te lekkie i proste w obsłudze działka szybkostrzelne chroniły małe. jednak w przypadku przerwania obwodu mógł być szybko przestawiony na mechaniczny zapłonnik ładunku miotającego. zwrotne torpedowce. 9. najpierw ładowano pocisk. Mogło ono wystrzelić w ciągu 1 minuty siedem pocisków o masie 45. Mogły one łatwo zatopić okręt bojowy. 1.

którego kształt zapobiegał ześlizgnięciu się pocisku przy płaskim kącie uderzenia. sterował działem. Ze względów bezpieczeństwa komora amunicyjna (1). Klatka kierowała się wzdłuż osi między podajnikiem (7). Transport amunicji. okazały się najlepszym rozwiązaniem dla osadzania łóż dział okrętowych dużego kalibru. Na szkicu (1). W celu zwiększenia kąta podniesienia lufy odpowiednio zwiększono kąt ustawienia działa w wieży obrotowej (b).Odtylcowe działa okrętowe Działo i wieża działowa: A. znajdowała się pod pokładem okrętu. pokład główny okrętu. Także lekkie krążowniki przejęły system jednolitej wieży działowej dla armat średniego kalibru. służyła do zmiany położenia bocznego lufy. W wieży obrotowej instalowano 4 działa. pod pokładem. Wieże obrotowe (z lewej). znajdowała się grupa obserwatorów.). zamek w położeniu otwartym C. § Kierowanie ogniem (po lewej). a działo posiadało duże możliwości prowadzenia ognia.lufa H. Zdolność przebijania pancerza przez pocisk ulegała zwiększeniu. 204 . Na właściwy ostrołukowy czepiec ochronny pocisku (3). Dane o położeniu i ruchu okrętu oraz celu przekazywali pojedynczy obserwatorzy na stanowisko kierowania ogniem (D). Pociski przeciwpancerne z czepcem ochronnym (po lewej). Ciężka artyleria okrętu bojowego ulokowana była wprawdzie w kilku wieżach. Obsługa była dobrze osłonięta. dy głowica stalowa zaopatrzona yła w czepiec ochronny z miękkiego żelaza. a zamkiem. Typowa wieża obrotowa (po lewej). 203. dalmierz B. Ładunki miotające w woreczkach były składowane oddzielnie (2). Przebiegało ono w sposób następujący: na pomoście nawigacyjnym (A). Podlegała ona kapitanowi okrętu (B). System hydrauliczny powodował obrót wieży. Na schemacie przedstawiono wieżę działa sprzężonego 380 mm. Mniejsze okręty. przesuwał amunicję z niżej położonych komór amunicyjnych i ładował armaty. nakładano jeszcze czepiec „balistyczny" o kształtach opływowych (2). Wieża obrotowa (a). Kiedy uwzględniono wszystkie wielkości i wycelowano odpowiednio działa można było oddać salwę dzięki elektrycznemu odpalaniu. okrętu bojowego z okresu I wojny światowej. łoże z urządzeniem powrotnym D. pancerz E. sworznie G. jak niszczyciele i fregaty. Poza tym każda wieża miała własny dalmierz (C). w celu załadowania działa. hydrauliczny podnośnik lufy F. do komory przeładowczej (4). wbudowaną na wielu brytyjskich okrętach i ciężkich krążownikach. lecz kierowano nią centralnie. clalmierzystów i personel kierowania ogniem. Stamtąd przechodziły przez drzwi ogniotrwałe'do klatki ładunkowej (5). pokazano brytyjski pocisk ze wzbogaconym czepcem. Pociski i ładunki miotające transportowano podnośnikiem (3). gdzie były opracowywane i nanoszone na stół sytuacji bojowej. Klatka ładunkowa przesuwała się po szynach do góry (6). miały przeważnie łoża cokołowe (patrz str.

znajduje się na pokładzie. Działo Bofors kal. Na okrętach masa broni nie odgrywa tak dużej roli jak w manewrowych działaniach na lądzie. których łączna masa odpowiada masie jednego ze starszych typów pocisków „olbrzymów . umieszczonego pod pokładem. mogące zwalczać także cele nawodne. do zwalczania celów nawodnych i powietrznych. Ładowanie i prowadzenie ognia . . dzięki czemu wieża może być nieobsadzona przez załogę. (patrz str. Kilka typów takich dział było zainstalowanych w wieżach (a).Działa przeciwlotnicze (po prawej). 40 mm pojawiła się po raz pierwszy na rynku zbrojeniowym w 1932 r. nowoczesne uniwersalne działo okrętowe (po prawej). dlatego też często kilka dział osadzano na jednym łożu. 40 mm. Amunicja zespolona dostarczana jest z niżej położonej komory amunicyjnej (4). na wypadek ewentualnych zakłóceń. Amerykańskie działo Mk 45. miały decydujące znaczenie w okresie II wojny światowej. Działo (1). wersja okrętowa (po prawej). kal. Nowoczesne automatyczne działa okrętowe średniego kalibru mogą wystrzelić w przeciągu krótkiego czasu dużą ilość pocisków. poczwómie sprzężone. 5 cali (127 mm). jeszcze nadal urządzenia sterowania ręcznego. Tak zwielokrotniona siła ognia zwiększała znacznie prawdopodobieństwo trafienia celu powietrznego. Nowoczesne działa Bofors posiadają oprócz radiolokacyjnego systemu kierowania ogniem. 194) i została wprowadzona do uzbrojenia wielu armii świata. Działo jest zdalnie sterowane przy pomocy pulpitu sterowniczego (2). jako działa uniwersalne. Objaśnienia schematu (po prawej).automatyczne. a jego mechanizmy znajdują się pod kopułą pancerną o wąskim przekroju w części czołowej. osadzano na prostych łożach i występowały jako działka sprzężone. Szwedzka armata plot. przy pomocy podnośnika (3). Działka automatyczne (b).

gdyż proces ładowania trwał zbyt diugo. ładunek miotający (prochowy) (c). o wiele łatwiejsze okazało się prowadzenie ognia salwowego przez piechotę rozwiniętą linearnie. strzelec musiał dwa razy wprawie w ruch dźwignię ładowania z tyłu komory zamkowej. posiadała własny środek zapłonu i p o w o d o w a ł a uszczelnienie lufy przed wydobywaniem się gorących gazów prochowych na zewnątrz.4 mm (0. spłonka (e). były już używane funkcjonalne konstrukqe ręcznych karabinów maszynowych. szybkostrzelnośc teoretyczna do 600 strz. Wszystkie następne naboje ładowane były dzięki wykorzystaniu odrzutu. brytyjska oraz Marynarka Wojenna USA wprowadziły do użytku ulepszoną formę km Maxima. Mechanizmy tego km nie potrzebowały żadnego zewnętrznego źródła napędu. W 1884 r. H i r a m Maxim zaprezentował pierwszy w pełni automatyczny karabin maszynowy. kiedy pojawiły się pierwsze jcdnostrzalowe karabiny od przód owe. Jeśli była włożona taśma amunicyjna. Około 1890 r. Prototyp karabinu maszynowego Maxima (po lewej). Podstawowa idea wynalezienia karabinu maszynowego wynikała p r z e d e wszystkim z dążenia do wzmocnienia siły ognia dla pojedynczego żołnierza w takim s t o p n i u . Wprawdzie z b u d o w a n o działka organkowe i karabiny salwowe. (Karabiny i pistolety samopowtarzalne pod względem funkcji. lecz niemożliwe było utrzymanie ognia ciągłego. masa broni 27 kg. W praktyce. str. Części naboju: pocisk (b). zdolnej do prowadzenia ognia seryjnego. Karabiny odprzodowe nie nadawały się do użycia jako broń szybkostrzelna. Zasada wykorzystania wielu ładunków (ułożonych jeden na drugim) i jednej lufy okazała się niemożliwa do zastosowania i niebezpieczna. Obecnie pojęcie to odnosi się wyłącznie do broni całkowicie automatycznej. Główną przeszkodę stanowiło ładowanie od wylotu lufy. kaliber 11. (Imperialne Muzeum Wojny. umożliwiał szybkie załadowanie od strony zamka.45 cala). Pojedynczy żołnierz musiał o d d a ć w określonym czasie więcej strzałów niż jego przeciwnik. umożliwia mechaniczne ładowanie i samo­ czynnie się uszczelnia podczas oddawania strzału. Wynalezienie naboju zespolonego w połowie XIX w. lecz z p o w o d u dość długotrwałego procesu ładowania. mogące prowadzić nawałę ogniową czy o d d a ć salwę. Strzelec naciskaf spust i prowadził ogień aż do zwolnienia spustu. samoczynny. Około 1860 r. doprowadziło do przełomu w tej dziedzinie: mocna łuska umożliwiała bez większych przeszkód szybkie ładowanie. Nabój ma własny środek zapalający. nie były one w stanie utrzymać dłuższego ognia ciągłego. Z różnorodnych przyczyn udało się ten zamiar urzeczywistnić dopiero w końcu XIX w. które najlepiej nadają się do użycia w działaniach taktycznych. każdą szybkostrzelną broń m o ż n a określić jako broń maszynową. rozwoju i zasad użycia są ściśle spokrewnione z karabinami maszynowymi. Zasilany taśmowo. Dzięki wykorzystaniu nowego prochu bezdymnego strzelec nie znajdował się po oddaniu strzału w obłoku dymu i tym samym nie zdradzał swego stanowiska. Obecnie konstruktorzy zmierzają do wynalezienia takich karabinów maszynowych. 131). Połączenie kilku luf na jednej podstawie (po lewej). armie niemiecka. Nabój zespolony (a)./min. Już w okresie późnego Średniowiecza. . Jako rewolucyjną innowację wykorzystał on części gazów prochowych w procesie ładowania broni. b y zapewnić m u przewagę n a d wieloma przeciwnikami.Karabiny maszynowe W najszerszym rozumieniu. konstruktorzy pracowali n a d wynalezieniem broni szybkostrzelnej. umożliwiało wprawdzie oddanie salwy. wyczerpania nabojów w taśmie. O m ó w i o n e zostały one w rozdziale poświęconym broni ręcznej. chłodzony wodą. by wprowadzić nabój do lufy. łuska mosiężna (d). albo 206 Londyn).

/min. z około 1670 r. montowany na pokła­ dzie. Szybkostrzelność 1 lufy około 100 strz. jakkolwiek mechanizmy broni. pracowały różnie. w zależności od systemu. Do komory nabojowej wkładano płytkę metalową. 207 . (Zbiory Księcia ' Liechtensteinu. 4. Na szkicu znajduje się model używany w marynarce wojennej. 37 luf znaj­ dujących się w obudowie jednej większej rury prowadziło ogień jednocześnie. w otworach której znajdowało się 37 naboi. Mitralieza Montignyego. Konstrukcja szwedzka. Napęd ręczny (po prawej). liczący od 6 do 9 luf i wytwarzany w różnych kalibrach. w zasadzie był to wielki rewolwer na trójnogu.. wytwarzana w wersjach liczą­ cych od 2 do 12 luf i o różnych kalibrach. za pomocą dźwigni (a).Poprzednicy karabinów maszynowych 1. Najskuteczniejszy poprzednik karabinu maszy­ nowego z ręczną korbką. Vaduz). bądź kolejno. przypomina projekt Leonarda da Vinci. z 1862 r. Agar. (po prawej). zwany „młynkiem do kawy". stosowany w wojnie secesyjnej. Działko organkowe albo salwowe. Karabin Nordenfeldta z 1873 r. które uruchamiane były siłą mięśni. Broń z napędem ręcznym. 2. Szybkostrzelność zależała głównie od prędkości kręcenia korbką przez strzelca. Działka takie używano jeszcze podczas amerykańskiej wojny secesyjnej 1861-1865. 3. 6. Broń wystrzeliwała w ciągu siedmiu minut 63 pociski. Późniejsze m od el e w y strzeli wały do 1200 pocisków na minutę. Nawet po wynalezieniu naboju zespolonego konstruktorzy fawo­ ryzowali wielolufowe konstrukqe. Szybko­ strzelność 100-120 strz. Kartaczownica Gatlinga.Puckie z 1718 r./min. Działko . około 1870 r. Francja. z około 1860 r. Było to rozwiązanie postępowe wykorzystujące lufę stalową jako łuskę nabojową. bądź korbki (b). 5.

Obok typowego naboju karabi­ nowego do ręcznych i ciężkich karabinów maszynowych (a). Rdzeń napełniony jest masą chemiczną.odkąd było to możliwe -jednolitego kalibru do karabinów i karabinów maszynowych. Pocisk zapalający. Pocisk smugowy.50 cala.75 g d o 46. wymagają pocisków specjalnych. który był poza zasięgiem wzroku strzelca. Pociski te są używane przez sprzężone karabiny maszynowe i służą do oznaczania punktów celowa­ nia dla armat czołgowych i dział lekkich. Za ołowia­ nym rdzeniem znajduje się masa pirotechniczna (smugacz). 0. Najbardziej rozpowszechniony pocisk zwykły do zwalczania siły żywej. polega na zgrupo­ waniu punktów upadku pocis­ ków wokół tzw. Strefa rażenia (A). Jest ono szerokie i skra­ ca się wraz z rosnącym zasię­ giem. Pocisk z twardym rdzeniem. Na tej stronie przedstawiamy rodzaje pocisków i ich przeznaczenie. Przy typach lekkich i średnich udaje się z reguły spełnić to życzenie. na podstawie nowych ustaleń taktycznych. Ciężkie karabiny maszynowe potrzebują jednak większych. która po zetknięciu się z twardą powierzchnią celu wytwarzają płomień i dym. 3. skupione w jednym. toru średniego. zapalający się podczas wystrzału 1 oz. przedstawiamy nabój Browninga (b).15 g). Ma na celu przebicie kadłuba pojazdu bądź samolotu i zapalenie celu. 208 .30-06 cal (7. karabiny maszynowe używane są według trzech zasad.62 x 63 mm).50 cala (12. W ten sposób często ostrzeliwano rejon. naboju amerykańskiego M 2 kaliber 0. Po 1945 r. strzelec może obserwować rezultat oddania strzału. Płaszcz wykonany jest naj­ częściej z miedzioniklu. 5. typowy kaliber do wielkokalibrowego km. cięższych naboi. 6.7x99 mm). odległość prowadzenia ognia uległa skróceniu. Jest ono mniejsze przy celach punktowych na krótkich i śred­ nich odległościach. strefa w której pocisk może razić cel na całej długości toru lotu. Dzięki temu. Na szkicu. 2. rdzeń ze stopu ołowiowego. Poza tym specjalne typy karabinów maszynowych. Pocisk wskaźnikowy bądź oświetlający. przedstawia punkty upadku pocisków przy najwięk­ szych odległościach oddawania strzałów. Skupienie (B). Pocisk z miękkim rdzeniem. Zwiększenie kalibru o 60 % (z 0.Amunicja do karabinów maszynowych Siły zbrojne domagały się . Rodzaje mieszane zawierają elementy wyżej wymienionycn pocisków. gdzie zwięk­ sza się prawdopodobieństwo trafienia.| naczający tor lotu pocisku. przedstawiony jest pocisk przeciwpancerno-zapalająco-smugowy kal.50 cala) powiększa ciężar pocisku o 500 % (2 9. Rozrzut (C). jak choćby broń pokładowa na samolotach. Balistyka karabinów maszynowych (poniżej) Na lądzie. Rodzaje pocisków (po lewej) 1. kaliber 0. Naboje w skali 1:1 (po lewej). 4. Twardy rdzeń stalowy znajduje się w miękkiej koszulce ołowianej.30 do 0. osiągają większą skuteczność przebijania przeszkody niż przy użyciupocisków z miękkim rdze­ niem. Głównie do broni pokładowej.

Stonera. cesarskie wojska lądowe w odpowiednią ilość ckm Maxim. Piechota.. samolotów szturmowych i czołgów na masową skalę podczas 11 wojny światowej pomniejszyło znaczenie km jako broni dla piechoty. system broni opracowany przez F. podczas wykonanego natarcia w marcu 1918 r. i wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905). oddających do 10000 strzałów na minutę. lecz m i m o tego pozostały one ważną bronią.Rozwój karabinów maszynowych Chociaż znaczenie karabinów maszynowych okazało się zrozumiałe już podczas wojny burskiej (1899-1902). Podczas I wojny światowej na frontach panowała przez wiele miesięcy i lat sytuacja patowa. w którym zespoły i części wymienne posiadają wielostronne zastosowanie i umożliwiły dostosowanie broni podstawowej do wszystkich potrzeb piechoty. wpłynęły na rozwój km w latach 1930-1940. doprowadziła wojska niemieckie. W końcu wojny nowe zasady użycia km przyczyniły się do znalezienia wyjścia z prawie nie dającego się przezwyciężyć systemu km i zasieków: pojawienie się czołgów stworzyło n o w e możliwości działania dla km. Doświadczenia z 1918 r. Zastosowanie n a p ę d u elektrycznego umożliwiło skonstruowanie działek automatycznych w samolotach i przeciwlotniczych. polegająca głównie na skuteczności zasieków i obronie za pomocą km. tylko generałowie niemieccy wyciągnęli odpowiednie wnioski i wyposażyli do 1914 r. W działku pokładowym firmy General Electric „Minigun" odżyła ponownie zasada działania rewolweru w kartaczownicy Gatlinga. zadania km /ostały nieco ograniczone. żądała ręcznych km. na podstawie nowej taktyki prowadzenia działań bojowych. eliminującej wykonywanie /masowanych uderzeń. Działa 209 . 150). oraz ciężkie i wielkokalibrowe km. Pojawiły się uniwersalne. jak n p . ręczne km nadające do umocowania na łożu. Taktyka uderzeń małymi grupami osłaniającymi się wzajemnie bronią ręczną. Nie tylko lotnicy lecz także obrona przeciwlotnicza domagały się skutecznej broni maszynowej. do osiągnięcia sukcesu n a d oddziałami sprzymierzonymi. Użycie moździerzy. Od pojawienia się w końcu II wojny światowej karabinu szturmowego (patrz str. Przyczyniły się jeszcze do tego stanu rzeczy systemy broni zunifikowanej.

Poza tym cechuje się skłonnością do przegrzania. 1. bądź absor­ bowane jest przez masę ciężkiej lufy (b). podanie amunicji 6. 210 . ciśnienie gazów prochowych jest wyraźnie odczuwalne w pobliżu wylotu lufy (uderzenie 10.w jaki sposób jest ładowany i w jaki sposób strzela broń? mechanizm zasilania . płomień wylotowy zdradza stanowisko ogniowe szczególnie w warunkach nocnych 11. taśma nabojowa metalowa bądź parciana c. Chłodzenie wodne.Systemy karabinów maszynowych Jednolufowy km najlepiej ucieleśnia ideę broni szybkostrzelnej: prowadzi tak długo ogień.dokładność celowania zależy od tego czy strzelec może te drgania opanować 9. łódka nabojowa.w jaki sposób lufa zabezpieczona jest przed przegrzewaniem? Na rozwiązania konstrukcyjne broni wpływa także nowa taktyka prowadzenia działań bojowych. huk strzału . Koszulka wodna wokół lufy pochłania wydzielone ciepło. wyrzucenie łusek nabojowych 5. Na rysunku przedstawiona jest obsługa km podczas strzelania. 1. km skierowany jest na cel 2. gazów) Zasilanie broni (po prawej). c. Chłodzenie powietrzne.jak jest doprowadzana i ładowana amunicja? system chłodzenia . a. wymaga jednak sprawniejszego i pewniejszego systemu podawania naboi. Użycie km (powyżej). magazynek pudełkowy albo bębnowy. Jeśli woda zagotuje się. System chłodzenia (po prawej).przykry dla strzelca. 2. naboje znajdują się pod naciskiem sprężyny. Trzy podstawowe kwestie są szczególnie ważne dla zadowalającego rozwiązania konstrukcyjnego km: zasada działania automatyki . drgania . Jest lżejszy i bardziej zwarty niż jego wielolufowy poprzednik napędzany ręcznie. naciśnięcie jeżyka spustowego 3. metalowa obudowa utrzymująca naboje d. przemiennik zasypu działa dzięki sile ciążenia b. mogący spowodować przytępienie słuchu 8. smuga cieplna z gorącej luty 7. dopóki doprowadzana jest amunicja i dopóki jest ściągnięty język spustowy. Dzięki zastosowaniu luf wymiennych chroni się je przed przegrzaniem (c). opary spalonego ładunku miotającego. puste ogniwo taśmy 4. taśma metalowa o ogniwach rozłącznych. można zebrać parę w pojemniku i użyć ją ponownie. Ciepło pochłaniane jest przez żebro chłodzące (a).

d). zamek (a). Przed strzałem (1). który z drugiej strony określa manewrowosc broni. broń wsparcia z bliskiego. Trzon zamkowy porusza się dalej do tyłu sam i wyciąga łuskę (f).7 do 15 mm). Ta lekka broń prowadzi ogień przy wykorzystaniu dwójnogu i jest obsługiwana przez dwóch ludzi. Na stanowisku obok strzelca znajduje się ładowniczy. a nie na wykorzystaniu odrzutu. są ze sobą złączone. i wypycha go do tyłu. < 211 . A.Zasady działania automatyki broni palnej (po prawej). trzon zamkowy (a). Szczególnie nadaje się do obrony plot lub do zwalczania stanowisk polowych i lekko opancerzonych celów. Różni się od rkm przede wszystkim kalibrem (12. zaryglowuje lufę (b). Podział i użycie km Karabiny maszynowe piechoty dzielą się według celu przeznaczenia. (zamek bezwładnościowy) i zamek wyciąga łuskę (d). Przy tym zamek wyciąga łuskę i ją wyrzuca (3). 1. zaryglowanie. Z pierwszego karabinu produkcji amerykańskiej BAR (Browning Automatic Rifle).określają rodzaj ładowania broni.5 cala) jako tzw. patrz str. Wielkokalibrowy karabin maszynowy. nieryglowanie. i lufa (b). odrzucane są do tyłu i odryglowane. którego zadaniem jest przenoszenie skrzynek amunicyjnych i luf wymiennych. samopowtarzalnej i automatycznej . b) w wyniku odrzutu reakcja na ruch pocisku do przodu (e). aż ciśnienie gazów w lufie nie osiągnie określonej wartości (3). Osadzany jest na przenośnych podstawach trójnożnych lub kołowych. zamek (a). Ńabine doprowadzane są wtedy.(a). które wykorzystują energię prochowego ładunku miotającego. W tym sys­ temie (1). Odrzut zamka i lufy. W tym systemie (1). „pięćdziesiątkę" (kaliber 0. zamek i lufa (la. Szczególnie Amerykanie oceniają swój wkm tzw. co podkreśla jego rolę jako broni wsparcia drużyny piechoty. Nie mogą też zostać przedwcześnie zapalone przez gorącą ściankę lufy. Ładowanie broni Wszystkie trzy zasady działania automatyki broni palnej powtarzalnej. opóźnia ruch zamka do tyłu . Ręczny karabin maszynowy (rkm). 212. 3. Ten system ładowania wykorzystujący odrzut jest najstarszy z trzech zasad działania automatyki broni palnej. Część gazów procho­ wych uchodzi przez cylinder (c). < et. siła nacisku sprężyny (c). C. nie jest złączony z lufą przed oddaniem strzału. 2. który odryglowuje zamek (2). B. i posuwa tłok gazowy (d). kiedy naciśnięty jest język spustowy. sprężyny naciskają na części broni (c. Odrzut zamka. Amerykanie określają rkm jako km drużyny (Squad automatic). gdy ciśnienie gazów w lufie osiągnie odpowiedni poziom. Podczas strzału (2). Mimo tego zasada działania automatyki polega na wykorzystaniu ciśnienia gazów. Odprowadzenie energii gazów prochowych. Ciężki km. zdolny do prowa­ dzenia ognia ciągłego i obsługi­ wany przez kilku ludzi. można było prowadzić ogień nawet w pozycji stojącej z wolnej ręki. do tyłu. Podczas strzału (2).

07 kg c. d. 17. 8.303 cala (i inne) b . ale używany głównie przez Brytyjczyków. w latach 1915-1939. 5. a./min. powietrze. masa rkm niczaładowanego c. szybkostrzelność d. Na szkicu przedstawiony jest wz. Obecnie uniwersalne km wypełniają zadania rkm. 550 strz.62x63 mm) i./min. 0. Konstrukcja francuska.7 kg c.8 kg c. a. d. N. 9. Rkm Lewis (poniżej). odprowadzenie gazów prochowych e. Chauchata. zdolne do natychmiastowego prowadzenia ognia koncentrycznego. MG 08/15w wersji rkm. odrzut lufy e. Lewisa. 3. powietrze. Rkm służy do bezpośredniego wsparcia ogniowego d r u ż y n y piechoty. d. 11. odprowadzenie gazów prochowych e.82 kg c. d. taśma Objaśnienia: a. magazynek pudełkowy f. powietrze. odprowadzenie gazów prochowych e. U. woda.82 kg 212 . a. została opracowana w zespole kierowanym przez J. chłodzenie. 500 strz. zwłaszcza do szybszej zmiany stanowiska bojowego.07 kg c. 7. magazynek łukowy f. 4. ale niezawodna broń. Hotchkiss Mk 1 wz. 9. 500 strz./min. 2./min. które bardziej są p r z y d a t n e niż taśmy. Niemiecka odmiana ckm MC wz. d. mechanizm zasilania f. rkm armii amerykańskiej z II wojny światowej. Model duński. 450 strz. 1903/24. używana także przez armię amerykańską i grecką. BAR M 1918 A 2 (Browning Automatic Rifle). rodukowany dla różnych rajów w wielu odmianach./min. 8. magazynek łukowy f. powietrze. Wynaleziony przez Amerykanina J. 1908. Ciężka. a. kaliber b. odrzut lufy e. Używany jeszcze w sporadycznie w 11 wojnie światowej.Ręczne karabiny maszynowe (rkm) Ręczne karabiny maszynowe mogą być noszone przez jednego człowieka. b. Madsen. 450 strz. długi odrzut lufy e.30-06 cala (7. 8 mm(i inne) b . d. uznana za niedoskonałej. 0.92x57 mm b ./min. Powłoka aluminiowa lufy służy do jej chłodzenia dzięki cyrkulacji wprowadzanego powietrza przy pomocy gazów wylotowych przez znajdujące sie pod lufą żebra chłodzące. powietrze. Prowadzono ogień z pozycji stojącej. Używana w I wojnie światowej przez armię francuską i amerykańską. a. magazynek pudełkowy f. a. Z reguły nie prowadzi ciężkiego ognia ciągłego lecz strzela krótkimi seriami.62) b . Chauchat. 250 strz. zasada działania automatyki e. c. Pewne typy rkm mają magazynki. 8 mm Lebel b . Wersja brytyjska konstrukcji francuskiej. 1916. magazynek talerzowy f.303 cala (7. E 1.

Chińska kopia radzieckiego Diegtiariewa RPD (Rucznoj Pulemiot Diegtiariewa). a. 12. d.6 kg c. 6. 8. 56. m. taśma f. (DPM-Diegtiariew piechotnyj modiemizirowannyj). magazynek łukowy f. d. Fiński KK 62. Ulepszona wersja radzieckiego modelu DP (Diegtiariewa piechotnogo) wz.2 kg c.. Jeszcze w wyposażeniu armii na Dalekim Wschodzie i w Afryce. a. 9./min. a. odprowadzenie gazów prochowych e. a./min. a./min. magazynek łukowy f. 1937. Czechosłowaq'a 1926 r. taśma f.43. magazynek talerzowy f. Jeden z najskuteczniejszych rkm. Powojenna konstrukcja fińska do krótkich nabojów radzieckich 7. 10.in. 520-580 strz. Podawana szybkostrzelność jest oczywiście teoretyczna. 300-900 strz.7kg c. powietrze./min. Późniejsze modele znajdują się jeszcze na wyposażeniu niektórych armii.Działa 6.48 kg. odprowadzenie gazów prochowych e. a. używany przez wiele państw. 0. powietrze. krótki odrzut lufy e. d.Ranger. 41. KRLD. Bren Mk 1 wz. 213 . 9. d. 7. 1945. kilku jednostek specjalnych oraz holenderskich oadziałów kolonialnych w Indonezji. 500 strz.303 cala (i inne) b .62 x 39 mm./min. Diegtiariew DPM wz. magazynek pudełkowy f. 7. powietrze. 0. Egipt. odprowadzenie gazów prochowych e. Johnson wz. 700 strz.3 kg c. d. 1928.62 x 39 mm b . wprowadzona do wyposażenia tylko amerykańskich oddziałów . ZB-26 (poniżej)./min.92x57 mm (i pozostałe) b . nie uwzględnia czasu potrzebnego na zmianę magazynków lub taśm oraz na zadziałanie broni.62x63 m m i b . Wietnam i Pakistan. 1000-1100 strz.Wz.15 kg c.30-06 cala (7. Udana konstrukcja amerykańska. 500 strz. powietrze. wz. powietrze. l0. c. Wersja brytyjska czeskiego rkm ZB-26. 8. odprowadzenie gazów prochowych e.62 x 39 mm b. odprowadzenie gazów prochowych e. 7. (w zależności od rodzaju amunicji) d.62 x 54 mm b . 7. udana konstrukcja protoplasta Brena. 7. powietrze.

d. niemiecki MG 08. taśma f. rosyjski ckm./min.07. 95 b. ckm niemiecki. wprowadzony w 1908 r. wodne. a. 8. d. 400-500 strz. 400 strz. używany przez wicie armii w obu wojnach światowych. do 600 strz. d. jako automatu do zabijania na polach bitewnych I wojny światowej. używany w obu wojnach świa­ towych. zmodernizowany w 1935 r. 07/12. 500 strz. 1914. 1938. ze względu na dźwignię poruszającą się do dołu. krótki odrzut lufy e. 12. Fiat-Revelli wz. francuski ckm. 7. 0. używany byl często jako km plot. wodne. 7. mechanizm zasilania f./min. mogły w ciągu godziny oddać do 10 tysięcy strzałów. 600 strz.9 kg (tylko sama lufa) c. wodne. Maxim PM 1910 (PM-Pulemiot Maksima). t a ś m a b. do dnia dzisiejszego dnia znajduje się na uzbrojeniu wielu armii. kaliber b. zasada działania automatyki e. amerykański w km.32kg c. a. austriacki ckm. 0. 3. spadło zapotrzebowanie na ciężkie i wielkokalibrowe karabiny maszynowe. 5. Jeden z niewielu udanych ckm z zamkiem e. a. masa całkowita c. radziecki wielkokalibrowy km. brytyjski Vickers czy amerykański Browning M 1917. d. Kiedy coraz bardziej do wyposażenia wojskowego napływały moździerze./min. taśma f. taśma f. Hotchkiss wz. Browning M2. Objaśnienia: a. używany w obu wojnach światowych przez armie różnych krajów. 45.1918 r. wyprodukowany w 1918 r. w wymienne lufy i sprawne chłodzenie./min. taśma f. odprowadzenie gazów prochowych e. powietrze (w tej wersji). a. 1914. d. Diegtiariew DSzK (Diegtiariewa-Szpagina Krupnokalibiernyj) wz. 1./min.7x99 mm) b. powietrze. 93 b. wodne./min. 19. 600 strz.5 mm wz. powietrze. taśma f. bezwładnościowym. Browning-Colt M 1914.50 cala (12. a. 4. a. ludzi). . Najlepsze km.Ciężkie i wielkokalibrowe karabiny maszynowe Ciężkie i wielkokalibrowe km odpowiadają klasycznemu wyobrażeniu km./min. i używany do końca II wojny światowe]. przy odpowiednim zaopatrzeniu w amuniq'c. używany w dużych ilościach od 1914. taśma f. 8 mm wz. ze wzmacnia­ czem odrzutu d. 17 kg (tylko sama lufa) c.92 x 57 mm b.40kg c. szybkostrzclność d. a. Maxim 08. krótki odrzut lufy z półsztywnym ryglowaniem zamka e. 69. Użycie tej broni w bitwie nad Sommą. powietrze. czołgi i samoloty. 550 strz. dzisiaj jeszcze częściowo w Azji Południowowschodniej. królki odrzut lufy e. nazywany „kopaczem kartofli". 450 strz.4 kg c. Znajduje się jeszcze w użyciu.. przyczyniło się w znacznym stopniu do olbrzymich strat wśród wojsk biytyjskicłv*(zgineło 60 tys. 49. włoski ckm. odrzut półswobodnego zamka e. 7.62x54 mm b . 6.7 mm b. odprowadzeni gazów prochowych e. ckm amerykański. taśma f.5 kg c.8 kg 214 c. odprowadzenie gazów prochowych e. d. chłodzenie. 8 m m b.2 kg c.30-06 cala li inne) d. 2. Schwarzlose wz. a. 35. później powietrzne../min. 1. krótki odrzut lufy f. 6.

japoński ckm.2ke c. 450-600 strz. wodne. 18. Osprzęt typowy dla modelu chłodzonego wodą. wodne. 1938 r. Wąż odprowadza! parę wodną do kondensatora.62 x 63 mm) b .Vickers Mk 1.Browning M 1917. odprowadzenie gazów prochowych e. 450-500 strz. krótki odrzut lufy e. Wz. d.Działa 9. 92.30-06 cala (7. tunery kański ckm. d. Na rysunku przedstawiona jest wersja z końca TI wojny światowej. a. Konstrukcje japońskie opierały się na rozwiązaniach zastosowanych w ckm Hotchkiss. protoplasta dla wiciu typów broni./min. 7. ckm brytyjski. używany w latach 1912-1960. p o w i e t r z e . /. a./min. taśma i. taśma f. 0. krótki odrzut lufy e. 10.303 cala brytyjskiego b. 55.7 mm b . 0. ll. 215 .4 kg c.6 kg c. d./min. Dzięki celownikowi optycznemu nad podwójnym chwytem i amunicji Mk 8z broń ta mogła zwalczać pośrednio cele aż do 4100 m. a.. łódka nabojowa f. 450-500 strz.40. znajdujących się jeszcze na wyposażeniu wielu armii.

rkm niemiecki. powietrzne. Objaśnienia: a. f. 1934 r. a na łożu trójnożnym jako ciężkich km. 9. jak lufy chłodzone wodą. f. a..25 kg. Pierwsza broń. Ich zadania zostały przejęte przez moździerze. taśma. jako broń wsparcia dla piechoty do zwalczania celów na dalszych odległościach. 4. b . odrzut półswobodnego zamka. W 1963 r. Wprawdzie lufy chłodzone powietrzem nie mogą prowadzić tak długo ognia ciągłego. zasada działania automatyki e. i. 1963 r. Amerykanin Eugene Stoner opracował system broni opartej na uniwersalizacji części składowych. radziecki. 650 strz. e. a. e.Uniwersalne karabiny maszynowe 1. USA. d. odprowadze­ nie gazów prochowych. (a) główne elementy składowe (b) zasilanie magazynkowe (c) zasilanie taśmowe. kaliber b. System Stonera (po prawej).56 x 45 (0. ciężar podstawy trójnożnej (ó ile egzemplarz pokazany jest na rysunku)..1 kg. rozwinęły podobne systemy broni. masa broni w wersji rkm c.b. W większości nowoczesnych wojsk lądowych uniwersalne karabiny maszynowe spełniają dwa główne zadania. MG 34. f. a. szybkostrzelność d. Na dwójnogu używa się ich jako ręcznych karabinów maszynowych.. określany jest jako PKS (Pulomiot Kałasznikowa stankowyj). d. odprowadze­ nie gazów prochowych. około 1964 r. chłodzenie g. b . zasilanie f. a. obecnie pociskami kaliber 5. W tym samym okresie europejskie hrmy zbrojeniowe. 5. e. 43./min. powietrzne. c.62 x 51 mm. odrzut lufy. Te części składowe umożliwiają zestawienie broni podstawowej w sześciu wariantach taktycznych. które można złożyć w wersji rkm z zasilaniem magazynkowym. taśma bądź magazynek. taśma. b. używana w okresie TI wojny świa­ towej. który przez wymianę trzech części można przebudować na zasilanie taśmowe. szwajcarski. SiG km 710-3. Ten uniwersalny km cechuje się możliwością bardzo szybkiej wymiany lufy. jak firma austriacka Steyer. używany na podstawie trójnożnej. Na rysunku widoczny jest rkm z zasilaniem magazynkowym. 216 . 2. 3. 600 strz.223 cala).. powietrzne. taśma. dzięki czemu uzyskuje większą donośność niż przy strzelaniu pociskami krótszymi wz./min.56x45 mm.62 x54R).92 x 57 mm. 700 strz./min.62 x 51 mm. Kałasznikow PK. c. powietrzne. Stoner 63 A. Na rysunku przedstawione są poszczególne części Stonera wz. 12.9kg. 7.7. e. 7.62x54Rmm../min. ale nie jest to aż tak bardzo potrzebne.3 kg c. 800-900 strz. c.63 A. Początkowo produkowany dla NATO w wersji umożliwiającej strzelanie pociskami kaliber 7. eksportowany do kilku krajówpofudniowoamerykańskich. 5. d. która skutecznie spełniała także rolę ciężkiego km.8. d. Strzela starymi rosyjskimi pociskami karabinowymi z wystającą kryzą (7. 1961 r.

a. L 7 Al. obec­ nie używany w Bundeswehrze w wersji zmodyfikowanej jako MG 43. 10. Niska podstawa umożliwia prowadze­ nie skutecznego ognia do 3500 m.6 kg. M 60. powietrzne g. produkowany w latach ięćdziesiątych dla armii USA. kaliber 7.62 x 51 mm.. 217 .części z blach wytłaczanych.8 kg.62 x 51 mm b . P 6. 7. d. a. Niemcy. Dzięki specjalnemu urządzeniu można prowadzić ogień w dowolnych grupach kątów.tam gdzie to było tylko możliwe . d. Konstrukcja powstała w latach pięćdziesiątych. 7.8 kg. powietrzne g.4 kg c. 750-1000 strz. MG 42. 11. 1250 strz. taśma £. Podpórka drewniana na podstawie może być wymieniona na zderzak. S3. 600 strz. 15. 7. 6.>7 mm b . d.Działa 5.92x. krótki odrzut lufy e. rzejął on wiele cech konstrukcyjriych z niemieckiego MG 42 oraz FG 42./min. powietrzne g. Sprzężony km.1 kg c. odprowadzenie gazów prochowych e. 1942 r. Poza tym podniesienie podstawy umożliwiało zastosowanie MG 42 do obrony plot. 10. a. 7. odprowadzenie gazów prochowych e. obecnie na uzbrojeniu co najmniej 20 pahstw. taśma f. Brytyjski uniwersalny km produkowany na licencji belgijskiego uniwersalnego km F N M A G .62x51 mm b .52 kg c. W miejsce części stalowych i drewnianych zastosowano . tworzyw sztucznych i gumy. taśma i./min./min.

92 x 57 mm. Enfield. Typowy ciężki czołgowy km z okresu międzywojennego. 24. Na szkicu przedstawiono łoże poczwórnie sprzężonego wielkokalibrowego karabinu maszynowego MK 3 na fregacie z okresu U wojny światowej. f. Km M 73. Km znajdują się na po­ jazdach patrolowych i rozpoznaw­ czych.62x57 mm./min. powietrzne. d. kaliber 0. powietrzne./min. 218 . Kolejny wariant FN MAG na wieżyczce dowódcy czołgu. przy czym jeden z nich. b. f.dzięki dużej szybkostrzelności . Używany przez cały okres Mocowanie na czołgach (poniżej).62 x 51 mm. 37. b. b. 7. d. L 37 Al. Gazy prochowe odprowadzane są na zewnątrz czołgu./min. e. taśma. używane są one głównie do obrony plot.3 kg.. 2. Smal Arms). e.5 kg. W pojazdach opancerzonych km służą do zwalczania celów żywych. Podawanie taśmy w zależności od wyboru.50 cala. a. np. taśma. Czołgowe karabiny maszynowe (poniżej). c. 208). z prawej bądź lewej strony broni. 13. a. służył jako km sprzężony z lufą (patrz str. „Jeep" (a). Zamocowanie na pojeździe (po lewej). e.). 7. W pierwszych czołgach. taśma. W czołgach z okresu II wojny światowej i współczesnych. odpro­ wadzenie gazów prochowych.. gdyż w tym wypadku ciężar broni i amunicji nie odgrywa decydującej roli. c. Kilka typów czołgów brytyjskich otrzymało dwa równoległe km. a. f. II wojny światowej jako pokłado­ wa broń czołgowa. krótki od­ rzut lufy. Zwarta konstrukcja km nie wymaga dużej powierzchni dla równoległej zabudowy wieży. gdyż ich masa nie stwarza większych problemów. 4.9 kg. (w wariantach Mk I i II szybkostrzclność przełą­ czano na 75 strz. 700 strz./min. wersja brytyjska wzorowana na czeskim km Zb-53 wz. znajdowało się do czterech km zamocowanych w bocznych wieżach nieru­ chomych (a). 0.do ostrzeliwania szybkoporuszających się celów i do walk powietrznych. a. śmigłowców i samolotów. 450 strz. BESA Mk III. Jako pokłado­ wa broń lotnicza nadają się one . c. a jeden z członków załogi może prowadzić zmasowany ogień.. c. czy w opan­ cerzonych pojazdach (b). 3. System chłodzenia pojazdu chłodził także bron pokładową. pracowała ona na potrzeby III Rzeszy. km znajdują się przeważnie w kadłubach (c). są we wszystkich przypadkach pod­ stawami większymi niż w rozwią­ zaniach na lądzie. d. 450-500 strz. b. e.3 kg. z 1933 r.Broń pokładowa Karabiny maszynowe nadają się doskonale do wbudowania w pojazdy. współczesny czołgo­ wy km. 26. W tym ostatnim przypadku podstawy są albo odsłonięte (c)./min. 1.7 mm).50 cala (12. 7. Vickers Mk V. i piąty w przedniej części kadłuba (b). na wieżyczce dowódcy czołgu (d). albo umieszczo­ ne w małych wieżach pancernych. odprowadzenie gazów procho­ wych. wodne. Podstawy karabinów maszyno­ wych na okrętach (po prawej). f. krótki odrzut lufy. Na okrętach. taśma. powietrzne. d. współczesny pokła­ dowy km czołgu amerykańskiego M 60. (Brno. 10. Po zajęciu Fabryki Brom w Brnie przez woj­ ska niemieckie. czy równolegle obok armaty (e). 750-1000 strz.

Lekka wersja brytyj­ ska dla samolotów myśliwskich Spitfire i Hurricane oraz dla samolotów bombowych. kaliber 0. Browning M 2. Najbardziej rozpow­ szechniony angielsko-amerykański lotniczy km z okresu II wojny Światowej. Istotą tego rozwią­ zania było sterowanie elektryczne obrotem wiązki luf.Działa Mocowanie w samolotach (po prawej). 6000 strz. odprowadzenie gazów prochowych e. 1. 2. Lotnicze karabiny maszynowe (poniżej i po lewej) 1. 7. powietrzne. taśma f. 3./min. kaliber 0. powietrzne./min. względnie km mocowanych na ruchomych podstawach. d. W ten sposób. magazynek bębnowy f./min. Samoloty myśliwskie z okresu 11 wojny światowej miały km na płatach nośnych. taśma f. d.8 kg c. 4.50 cala. 2.92x57 mm b . 219 Objaśnienia: a. taśma f. 0. krótki odrzut lufy e. bądź .62 mm) b . a. krótki odrzut lufy e. Lewis Mk 2. GEC Minigun. Firma amerykańska General Electric. 14. 5. powietrzne. d. Browning Mk 2. 650-750 strz. 1915 r.303 cała. a. 29. 0. Bombowce z okresu 11 wojny światowej miały km w oknach kabiny bądź wieżyczkach obrotowych. a. zasada działania automatyki e./min.303 i 0. 550 strz. Wraz z lotniczym km Vickers Mk 2 stanowił główne uzbrojenie samolotów angielskich i amerykańskich podczas I wojny światowej.62 mm) b. Km w dwupłatowcach z okresu 1 wojny światowej. 800 strz.56x45 mm. a. krótki odrzut lufy e. < © . prowadziły ogień z górnego płata nośnego nad śmigłem. po obu stronach kadłuba bądź pod kadłubem. kaliber b. nowoczesne samoloty odrzutowe uzbrojone są w broń pokładową bądź w ciężkie karabiny maszynowe w zasobnikach pod skrzydłami. chłodzenie. Zbudowano także model o kalibrze 5. 500 strz.4 kg c. względnie pod kadłubem. lotniczy km. powietrzne. Śmigłowce zwalczają cele naziemne za pomocą km zamocowanych na stałe. d. Był skuteczną bronią' przeciwko ówczesnym samolotom.62 x 51 mm na ruchomym łożu na śmigłowcu. na początku lat sześćdziesiątych za­ stosowała w rozwiązaniach starą za­ sadę Gatlinga.303 cala (7. zasilanie f.30-06 cala (7. (powyżej). Na szkicu przedsta­ wiony jest Minigun kaliber 7. przeróbka km Maxim. 0.według niemieckiego wynalazku sterowania synchronicznego . Parabellum wz.5 kg c.7x99 mm) b ./min.do przodu przez wał śmigła. Szybkostrzelnośc wyno­ si ok. z miejsca dla obserwatora do tym. szczególnie nadająca się do użycia w samolotach i do obrony plot. Chociaż rakiety przejęły wiele zadań km. 3. 9. 4. powstała broń o największej szybkostrzelności. szybkostrzelnośc d. 10.50 cala (12. niemiecki lotniczy km z okresu I wojny światowej.l2kg c. masa broni c.

rozbiegających się w poszukiwaniu ukrycia. poprzez różnego rodzaju pułapki i miny konwencjonalne zarówno lądowe jak i morskie. Ostatecznie. Zdjęcie (powyżej.20. z filmu dokumentalnego nakręconego podczas wybuchu miny umieszczonej w podkopie na Froncie Zachodnim w latach I wojny światowej. Opiszemy tu również różne bomby stosowane przez partyzantkę miejską czy terrorystów. wykonane z samolotu rozpoznawczego nad plażami Normandii. Widoczne przeszkody z pali miały utrudnić lądowanie barek desantowych. 7. Są to wszelkiego rodzaju pułapki. różniące się jednak od broni strzeleckiej czy artyleryjskiej. Daje się to wytłumaczyć przekonaniem o niehonorowym sposobie stosowania tego rodzaju broni. 18 ton materiału wybuchowego. tym samym. Na niektórych palach mocowano miny z dużym ładunkiem wybuchowym. Zwracają uwagę sylwetki żołnierzy niemieckich. umieszczono w podkopie pod pozycją niemiecką nazywaną Redutą Hawthorn. grupa ta obejmuje szeroki zakres: od zasieków. ok. 220 . na dziesięć minut przed właściwym atakiem.. Zdetonowano go o godz. jak i przeszkody utrudniające posuwanie się naprzód. unikano wręcz ich użycia.Rozdział piąty BRONIE POZYCYJNE W rozdziale tym omówimy urządzenia mogące zranić lub zabić przeciwnika. Pracowali oni przy wznoszeniu przeszkód. Podczas przygotowań wielkiej ofensywy brytyjskiej. która zaczęła się 1 czerwca 1916 r. Cztery kadry (poniżej po prawej). w niektórych przypadkach będą to różnego rodzaju bronie miotające. maja 1944 r. przez długi czas armie patrzyły na nie niechętnym okiem. Wiele z tego rodzaju urządzeń było uznawanych za „maszyny piekielne". które mogą zranić nieostrożnego nieprzyjaciela przy próbie ich sforsowania. nie wymagającym zetknięcia się twarzą w twarz z nieprzyjacielem. Ukazuje przygotowania niemieckie podjęte przed przewidywaną inwazją. po prawej). umieszczane na przewidywanych podejściach nieprzyjaciela.

.

jak mury obronne (a). 2. 1. Kolec przeciw kawalerii. by zaostrzone gałęzie skierować w stronę nieprzyjaciela. lub dawać się przemieszczać w zależności od konkretnych potrzeb (e): a. Zasieki ruchome (po lewej). 222 . których pnie wkopywano pochyło w ziemię. Zapory są tylko jednym z elementów obrony i muszą być osłonięte ogniem obrońców. Pokazane tu zasieki używano zwykle do uzupełniania systemu urzą­ dzeń fortyfikacyjnych takich. 1. Wilcze doły. Często umieszczano je w ścianie fosy. Różne rodzaje zasieków w starożytności (po lewej). Abatis. Były już używane przez Rzymian. Mur obronny z blankami lub wal b. Kolce metalowe. Rów z zaostrzonymi palami e. kolce tego typu były prawdopodobnie osadzane w drewnianych kołkach wbitych w ziemię. Jej zaletą jest możliwość rozwinięcia w ostatniej chwili.Zapory fortyfikacyjne Na kolejnych dwóch stronach opisano różne zapory fortyfikacyjne. 2. Używana obecnie przez siły policyjne do zatrzymywania pojazdńw w czasie blokady dróg. Rodzaje kolców używanych przez Rzymian (po lewej): 1. 2. Kozioł hiszpański. Z czasów oblę­ żenia tej galijskiej miejscowości przez Legiony Juliusza Cezara w 52 r. Zasieki mogą powodować zranienia (poniżej). tak. tu pokaza­ na pierwotna forma . Rodzaj zasieków wykonywanych ze ściętych drzew.e. Rozpatrywane przez nas obiekty mogą mieć charakter stały (d). i fosy (b. Sucha fosa c. Były to lejowate doły. tak jak pokazano to na rysunku (obok. W czasie II wojny światowej sto­ sowane przez partyzantów jako środek do uszkadzania opon. 3. Fosa wypełniona wodą d. W przeciwnym razie mogą być łatwo usunięte przez atakujących. po lewej). żelazny. Kolczatka. Pierwotnie przeznaczone do wysypywania na drogach. Kolec znaleziony podczas prac archeologicznych w rejonie Alesia (obecnie Francja). po których poruszał się nieprzyjaciel. Podstawowym ich przeznacze­ niem jest blokowanie dróg. Mogą one powodować obrażenia atakujących żołnierzy. na dnie których umieszczano zaostrzone pale. Rodzaj kolców połączonych łańcuchem. Te same formy stosuje się do dziś. c). ich zadaniem było ranienie nóg końskich. p. Kolce. Nie będziemy się tu zajmować historią fortyfikacji czy różnymi pułapkami (te pokazane zostaną na następnych stronach).n.belka z zaostrzonymi palikami.

Stalowe liny. Wykonywano je z zamiarem maksymalnego utrudnienia desantów morskich. Zapory przeciwdesantowe morskie (po lewej). c. Nazywa się je zaporami mało widocznymi. Zwój z drutu kolczastego. w USA. Czasem na palach umieszczano dodatkowo miny. walec. zwykle mają wysokość kolan przeciętnego człowieka. „Smocze zęby" wykonywane z betonu. Jeśli kadłub Darki desantowej trafił na pal. a. Nisko rozpięte druty na kolkach. Opatentowany w 1867 r. W połączeniu z ogniem karabinów maszynowych zasieki z drutu kolczastego stały się najważniej­ szym elementem obrony podczas I wojny światowej: a. Kawałek drutu kolczastego pochodząc). Szyny stalowe (najczęściej kolejowe) zalewane betonem. 2. Porównaj zdjęcie ze str. b. b. Bloki betonowe. 220-221. d. Cięty z taśmy stalowej. Sieć kolczasta z krótkich odcinków drutu splątanych i mocowanych na M k u rzędach palików. Kilka zwojów tworzących płot. kończyło się to jego przebiciem.z pól bitewnych Belgii (I wojna światowa). Zapory przeciwczołgowe (po lewej).Bronie pozycyjne Drut kolczasty (po lewej). Chodziło tu o maksy­ malne uproszczenie technologii produkcji i tym samym zmniejszenie kosztów. Aby zatrzymać ruch czołgów przeszkody musiały być niezwykle solidne. Zapory przeciw desantom szybowcowym. zęby zaginane. połączonych z wbitymi palikami. Zwykle uniemożliwiały one również przejazd pojazdom kołowym. balony zaporowe. balony zaporowe. Zwykle składały się z dużej liczby pali umieszczonych tak. Pokazano naj­ częściej stosowaną konstrukcję: drut owinięty w regularnych odstępach kawałkami drutu o ostrych ) końcach. Tego typu konstrukcja utrudnia wykonywanie przejść w zaporze. Pojawiły się dopiero w II wojnie światowej. Dwa rodzaje drutu kolczastego (po lewej). W obu wojnach światowych sto­ sowano jako bierny środek obrony plot. a. (po lewej). by podczas przypływu przykrywała je woda. Podczas II wojny światowej. na otwartych przestrzeniach nadających się na lądowiska dla szybowców. którymi je kotwiczono były szczegól­ nie niebezpieczne dla bombowców dokonujących nocnych nalotów. Niemiecki drut „oszczędnościo­ wy" z czasów I wojny światowej. 1. wbijano pionowe pale uniemożliwiające lądowanie. 223 . c. b. Stworzone w ten sposób zagrożenie uniemożliwiało wysadzenie desantu na płytkiej wodzie. Próba sforsowa­ nia przeszkody kończyła się uszko­ dzeniem gąsienic czołgów. tzw.

Asyryjska płaskorzeźba przedstawiająca. Choć w tym wypadlcu jest to jedynie symbolem niewoli. Czasem kolce takie łączy się z potykaczem tj. trzymającego nieprzyjaciół złapanych w sieć. Kolce bywają smarowane nawozem. Rama z zaostrzonymi prętami (po prawej). 222). że ofiara pada wprost na ostrza. 224 . służące do zranienia lub zabicia przeciwnika. pochodząca z typowej pułapki przygotowanej przez Viet Cong (c). to właśnie sieci były jednym z pierwszych rodzajów pułapek (Luwr. będące tylko utrudnieniem dla nieprzyjaciela. króla Lagasza. Nastąpienie na taki kolec może zakończyć się przebiciem stopy. stosowane w Wietnamie. pręty stalowe. Rama drewniana. Jeśli noga ofiary wpadła w pułapkę.pułapki osadzono sprężyste zaostrzone pręty metalowe. Wiele opisanych poniżej pułapek używa się do polowań na zwierzynę.Taka samazapadnia jak (a).Pułapki proste i zmechanizowane Pod nazwą tą rozumiemy każde urządzenie. a. Pułapki najczęściej stosuje się w dżunglach. Paryż). b. Kolce. Pręty podtrzymywały maskowanie. Zapadnia z kolcami bambusowymi (panjis). (Porównaj wilczy dół str. mają zaostrzone końce (1). W brzegach dołu . c. Pokazujemy 3 podstawowe rodzaje zapadni. zwykle wycinane z bamousa. drutem rozciągniętym w poprzek ścieżki (3) tak. gdzie są one skutecznym środkiem walki. Zapadnie (po prawej). zwykle mocowano je do drewnianej ramy (patrz u dołu strony). by zainfekować powstałe rany. Często łączy się je z palami lub kolcami. w latach 1961-75. ale otwór zakryty wahadłową pokrywą obracającą się na osi . (po prawej). to każda próba jej uwolnienia kończyła się wywołaniem poważnych obrażeń. Potrzask nazywany przez amerykańskich żołnierzy „latającą pułapką Wenus". otwór zamaskowany liśćmi. Tym samym pułapka ma o wiele bardziej ofensywny charakter niż zasieki. Można je umieszczać na ścieżce w dżungli. panjis.

B. 2). Zamiast kłody użyto ciężkiej deski nabitej gwoździami. Pociągnięcie drutu nogą człowieka idącego ścieżką zwalnia kłodę. A. oklepcc . York). Napiętą cięciwę przytrzy­ muje cienki sznurek przywiązany do Kołków . spowoduje to silne uderzenie drugim końcem deski w pierś lub twarz.obejmą (3). Odmiana pułapki „opadający ciężar". Kłoda nabita metalowymi kolcami. 1. która uderza ofiarę. Samostrzał. C 225 . „Żelaza chwytne". pozycyjne Dwa rodzaje pułapek mechanicznych (po prawej).Bronie Pułapki „opadający ciężar" . Pochodzi z hrabstwa Yorkshire (Muzeum Zamkowe. Powszechnie używano takich ułapek jako sideł na zwierzynę. Strzała zostaje umieszczona w dole o odpowied­ nim nachyleniu ścian. Deska z kolcami. obok ścieżki. Szczęki zaciskane są przez płaskie sprężyny zakończone pierścieniem . W krajach Zachodniej Europy dość" często stosowane przez właścicieli ziemskich przeciw kłusownikom.po prawej). Zerwanie sznurka nogą spowoduje wyrzucenie strzały. Gdy noga ofiary naciśnie na deskę opartą o krawędź dołu. spada ona na ofiarę z góry.w dawnej Polsce zwane paściami. gdy ofiara nadepnie nogą na środek płytki (1. (samotrzask. ego rodzaju pułapka składa się zwykle z d w u żelaznych szczęk. Utrzymuje ją cienka lina połączona 2 drutem potykacza. Działa jak dźwignia. zawieszona w koronie drzewa nad ścieżką. 2.jest to potykacz. które zatrzaskują się.

Pułapki samouaktywniające się (po prawej). W celu zapewnienia wodoodporności oplot powlekano asfaltem lub gutaperką. Obecnie używa się jego zmodernizowanej wersji pokrytej tworzywem sztucznym. zwiera obwód elektryczny. produkowano również wersje z opóźnieniem 12-godzinnym i ośmiodniowym. 226 A. Zapalnik elektrochemiczny . Rozpuszczała ona po określonym czasie zawleczkę zabezpieczającą napiętą iglicę. wybuchające w chwili poruszenia ich przez ofiarę. w minach magnetycznych dla płetwonurków. Powodowało to wylanie się silnie korozyjnej cieczy. Broń tego rodzaju to wszelkie miny. „Opóźniacz ołówkowy". czy mechanizmu uruchamiającego zostanie użyty.Rozróżniamy trzy główne rodzaje takich urządzeń: samouaktywniające się . 2.trzeba wówczas zastosować zapalnik naciągowy (1). wynalezionym w Anglii. naciągowe. uruchamiane przy p otrąceniu drutu potykacza. naciskowe. jaki rodzaj zapalnika. potrzebnym na rozpuszczenie osłony. Ładunek wybuchowy połą­ czony może być z obserwatorem za pomocą linki . Zwłaszcza te ostatnie używane są przez ugrupowania terrorysty­ czne podczas organizowania zasadzek na przeciwników. Działanie pułapki wybuchowej (po lewej). pozwala to na rażenie dużej liczby osób i stąd rozwiązanie to jest powszechnie stosowane. C. w 1831 r. działające w chwili naciśnięcia zapalnika. Lont Bickforda był pierwszym skutecznie działającym lontem wolnopalnym. mogą być urucha­ miane przez ukrytego obserwato­ ra. O nastawionej przed uruchomie­ niem mechanizmu zegarowego godzinie odblokowywała się sprężyna. umieszczonego w jutowym oplocie. Światło.działające po określonym czasie. Brytanii i USA.znacznie rzadziej stosowane. skonstruowany podczas II wenny światowej w Wlk. Jego działanie wzmagają odłamki. Znacznie częściej wykorzystu­ je się przewody elektryczne i za­ palarkę (2). Bomba zegarowa (powyżej). Pułapki zdalnie sterowane (po prawej). Stosuje się przy tym różne rodzaje zapalników : a. Zaadaptowanie broni palnej jako elementu pułapki . Mechanizm zegarowy (sprężynowy lub elektroniczny) b.opóźnienie uzyskuje się tu wskutek działania substancji (zwykle kwasu). Należało go wkręcić w bombę po czym zgnieść rurkę. z fotokomórką reagującą na Tego rodzaju zapalniki mogą uruchamiać najrozmaitsze ładunki wybuchowe. Lont o odpowiednio dobranej długości c. Zapalniki te były stosowane m. Średnia prędkość palenia wynosi 1 cm/s. Wyrzucała ona iglicę. b. Bez względu na to. Miał rdzeń wykonany z drobnoziarnistego prochu czarnego. jak i ładunki wybuchowe używane przez terrorystów. uruchamiane są przez ofiarę. Byt to podstawowy rodzaj zapalnika dostarczanego przez Aliantów dla potrzeb sabotażu w okupowanej Europie. działające w chwili zwolnienia nacisku. Istnieją trzy rodzaje urządzeń opóźniających na określony czas wybuch ładunku: a.typowym przy­ kładem jest zapalnik akustyczny.Pułapki wybuchowe Zastosowanie materiału wybuchowego podnosi skuteczność pułapek. Ładunek wybuchowy. e. naciskowe.tj. albo zapalnik urucha­ miany falami radiowymi (3). Zapalnik zegarowy skon­ struowany dla tajnych służb bry­ tyjskich i amerykańskich podczas II wojny światowej.in. który po określonym czasie. . c. d. zdalnie sterowane i czasowe . B. wibracyjne . pułapki takie mogą być' tylko dwojakiego rodzaju : 1. Odmiana pokazana tutaj umożliwiła spo­ wodowanie wybuchu w ciągu 24 godzin. która uderzała w spłonkę bomby.

B. pochyłej jamy umieszczano ładunek materiału wybuchowego. pociągnięty drutem samostrzał obracał się w kierunku intruza i odpalał. Montowane są one na stałe w różnego rodzaju pułapkach na liniach obronnych. fula. a. Wiadomo. że takie bronie były zainstalowane po wschodniej stronie „żelaznej kurtyny". a. W dnie odpowiednio wyprofilowanej.43 mm). za tyczka z łańcuszkiem ograniczającym kąt obrotu samostrzału b. gdy brakuje ludzi do ich obrony. Zasięg skuteczny 50 m d. następnie przykrywano go deskami i wypełniano jamę kamieniami. tzw. stosowano jako element obrony stałej. „mina kierunkowa". Gdy potykacz został poruszony. Umieszczano go w rejonie prawdopodobnego działania kłusownika. Maksymalny zasięg 250 m b. amerykańskiej i innych. „miny kierunkowe" rażące pociskami w określonym kierunku. Do pierścieni na końcu pręta spustowego można było przyczepić dwa druty . Fugasy (po prawej).Pozycyjne miotacze pocisków Przedstawiono tu bronie palne lub urządzenia mogące miotać pociski. Znajduje się w uzbrojeniu armii brytyjskiej. do początkach XX w. Używany do walki z kłusownikami. Kąt rażenia 60" c. od XVI w. Długość (i): 137 m Szerokość (ii): 106 m Mina typu Claymore (po prawej). 0. oś obrotu d. na odległość 250 m. W przedniej ściance kadłuba miny zatopiono kulki stalowe.potykacze. składająca się z lufy (1). Podczas ataku nieprzyjaciela detonowano ładunek w yb ue howy. Bronie pozycyjne „Bushmaster" taką nazwę otrzy­ mał skonstruowany w latach II wojny światowej amerykański samostrzał.45 cala (11. zwykle obok leśnej ścieżki w pobliżu dobrego łowiska. Potem pojawiło się wiele konstrukcji „straszaków" tego rodzaju. mocowanej do drzewa za pomocą sprężystego zatrzasku (2). Tego rodzaju broń produkowano nielegalnie aż do 1830 r. Strzał inicjowano „opóźnia­ czem ołówkowym" (3). zawierającej wyprofilowany łukowato materiał wybuchowy. co pozwalało na spłoszenie intruza. A. Może być wykorzystywana jako mina kontaktowa lub zdalnie sterowana. strzelających jedynie ślepym nabojem. jak nazywano granicę oddzielającą RFN od krajów bloku wschodniego. Strefa rażenia fugasa składającego się z ładunku 36 kg prochu i 5 ton kamieni. Używano go w dżun­ glach dla symulowania ognia snajperów. Wy rzucone kamienie raziły atakujących. Była to prymitywna broń palna kał. Powszechnie stosowane są również tzw. Składa się z obudowy z tworzywa sztucznego. zwłaszcza wtedy. zamek skałkowy c. Strefa rażenia w innych kierunkach 227 . razi strumieniem małych kulek stalo­ wych w strefie o promieniu 60*. Samostrzał angielski (po prawej). nryl spustowy z pierścieniem e.

która wywierając ciśnienie na resztę materiału i podnosząc tym samym jego temperaturę. mamy do czynienia z bardzo szybkim spalaniem. Chciał to osiągnąć poprzez wysadzenie całego gmachu w powietrze. którymi posługują się różni terroryści. Działanie kruszące jest względnie łagodne. znamy też bomby-paczki. co jest bardzo pożyteczną materiałów wybuchowych jest mało wrażliwa na bodźce inicjujące . Zamiar został odkryty na parę godzin przed jego urzeczywistnieniem. gdyż znacznie częściej używano ich w przemyśle. dla trotylu (TNT . właściwością. w 1640 r. np.Materiały wybuchowe Pomimo niewygodnej i niebezpiecznej formy. Fala detonacyjna posuwa się niezwy­ kle szybko. przemiany wybuchowej. woski czy oleje. plastyfikatorów. Poczynając od lal sześćdziesią­ tych XIX stulecia.tj. W efekcie uzyskujemy konsystencję pozwalającą na ręczne formowanie kształtu. W pierwszym wypadku (a). Nie nadają się one do miotania pocisków. dynamit i jego odmiany wyłączono z lej listy. które nie przechodzi w detonację nawet przy gwałtownym wzroście ciśnienia.jest to ważne. aniżeli do celów wojskowych. Przed pokazaniem wybranych przykładów. Typowymi przykładami takich materiałów są materiały kruszące i inicjujące. którego celem było zabicie króla Jakuba T i członków Parlamentu. Wiele s p o ś r ó d Guy Fawkes (po lewej).trójnitrotoluenu) prędkość detonacji wynosi 7000 m/s. pozwala bowiem na ich bezpieczne składowanie. omówimy główne rodzaje chemicznych konwencjonalnych materiałów wybuchowych oraz przebieg reakcji wybuchowej. ta pobudza znacznie większy detonator. Niektóre z najbardziej zna­ nych materiałów wybuchowych. a więc substancji takich jak n p . tanie i niewrażliwe na bodźce inicju­ jące. 228 . spalania. wywołuje w nie­ zwykle krótkim czasie wybuch kolejnych partii materiału. Ze względów militarnych musia­ ły być one stabilne chemicznie podczas przechowywania. powstaje fala uderzeniowa. prochach. albo deto­ nacji tj.164 i 227. Materiały wybuchowe używane do celów wojskowych (po lewej). takie jak np. Dlatego często koniecznym jest użycie do ich zdetonowania następującej procedury: najpierw detonujemy spłonkę. Tabela podaje podstawowe informacje dotyczące stosowania materiałów wybuchowych. Dodatkowe informacje o stosowaniu materiałów miotających można znaleźć na stronach 112. do klasycznych materiałów wybuchowych. Spalanie takie zachodzi w materiałach miotających tj. Najstarszym sposobem było zastosowanie prochu do podmino wy wania murów czy wałów obronnych. a dopiero on inicjuje wybuch właściwego ładunku. materiały wybuchowe używane są. sprawdzający beczki z prochem zgromadzone w piwnicach pod Gmachem Parlamentu w Londynie. Podstawową różnicą jest szyb­ kość przebiegu reakcji wybucho­ wej: przybiera ona postać deflagraq*i . Plastyczne materiały wybuchowe powstają poprzez dodawanie tzw. znane już u schyłku Średniowiecza. Wraz z innymi należał do spisku. na wiele'sposobów. jaico broń. W drugim rodzaju materiałów wybuchowych (b). Metody klasyfikowania materiałów wybuchowych. wyproduko­ wano wiele nowych materiałów kruszących i inicjujących.

który ocalał jedynie dzięki solidnemu. ponownie zasypywano część tunelu. (Porównaj fotografie z wybuchu miny na stronach 220-221). Urządzenia komunikacyjne (po prawej). Wielkość miny klasyfikowano wg wielkości powstałego leja. Podobnie istotnym obiektem ataków są wszelkiego rodzaju mosty i wia­ dukty (iii). sapę tj. Tego rodzaju min używano od późnego Średniowiecza. Skutki zniszczeń można potęgować. są typowym celem ta­ kich ataków. lej k. promień rozkruszerua 229 . kopiąc tzw. Następnie oddziały przygo­ towywały się na tym odcinku do ata­ ku. tunel (chodnik minowy) d. wysadzając poruszające się pojazdy. rów w stronę pozycji nieprzyjaciela. lub listach (c). Wszelkiego rodzaju bomby-pułapki lub bomby zegarowe mogą być zakładane na drogach odwrotu wojsk. by móc natychmiast zająć wyłom powstały w linii obrony nieprzyja­ ciela w wyniku wybuchu miny. 2. sapa c. szczególnie ważne obiekty. Np. a ponadto powstawał wielki lej nad komorą minową. okop przedni (nieprzyjacielski) e. duże sklepy (C). wysyłanych na adres ofiary. Materiałów wybuchowych używa się również do wykonywania plano­ wych zniszczeń lub sabotażu. Sabotaż. Stosują je zarówno wojska regularne jak i partyzantka.Miny. Przeznaczone do tego celu ładunki wybuchowe umieszcza się też w paczkach (b). w pobliżu T Iitlera. 2. Zwykle tak dobierano wielkość ładunku. fala uderzeniowa i. W komo­ rze na końcu tunelu umieszczano materiał wybuchowy wraz z zapalni­ kiem. po czym. Stauffenberga umieścili teczkę z bombą zegarową (a). ładunek materiału wybuchowego g. Mają one zwykle zapalnik powodujący wybuch w czasie otwierania. Wybuch miny miał podwójne działanie: wstrząs tektoniczny powodował osunięcie się okopów nieprzyjaciela. Podczas I wojny światowej takich min używano w następujący sposób: najpierw starano się zmniejszyć od­ ległość od okopu nieprzyjacielskiego. 3. w lipcu 1944 r. Bronie pozycyjne a. zniszczenia planowe. okop przedni własny (własny) b. powoduje eksplozję. Z końca sapy zaczynano drążyć tunel. czy inne. Zamachy bombowe na ważne osobistości (po prawej). arterie komunikacyj­ ne (B). ich zniszczenie pociąga duże komplikacje dla przeciwnika. Tego rodzaju akcie często wykonują partyzanci lub terroryści. Często ładunek wybuchowy z zapalnikiem elektrycznym umieszcza się w samochodzie przyszłej ofiary. Zamachy bombowe na ludzi (po prawej). kierunek główny wybuchu h. 1. Typowym celem takich ataków są budynki wojskowe lub użyteczności publicznej (A). by krater na powierzchni miał średnicę dwa razy większą od swej głębokości. Niegdyś rozumiano pod tvm słowem dużą ilość materiału wybu­ chowego umieszczoną pod pozycja­ mi nieprzyjaciela (po prawej). Przekręcenie kluczyka w stacyjce (d). Za pomocą materiałów wybuchowych niszczy się szlaki kolejowe (i) i drogi (ii). zamachowcy z kręgu gen. dębowemu stołowi. 1.j. by uszczelnić ładu­ nek. by znaleźć się pod pozycjami wroga. aż po XIX wiek. zasypanie tunelu (zawalenie) f.

by ją zniszczyć. za liniami nieprzyjaciela. Miny lądowe dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje: przeciwpancerne i przeciw piechocie. co pułapki wybuchowe. poprze/ dodanie czułego zapalnika uderzeniowego. stosowano miny na nie­ wielką jeszcze skalę. 230 . tj. Niektóre armie dysponują usta­ wiaczami min.(tj. Pokazane tu miny są konstrukcjami samouaktywniającymi się. tzw. A. została zaimprowizowana z pocisku do działa 24 funtowego.w len sposób układa się głównie miny przeciw­ pancerne. nazywając ją zwykle „tor­ pedą lądową . tego rodzaju broń jest używana przez armie regularne w dużych ilościach. czułość zapalnika naciskowego pozwalała na zdetonowanie ładunku wybuchowego tylko przez odpowiednio ciężki pojazd . pola minowe. e L 9 Al Barmine (po prawej). Pokazana tutaj. spłonka inicjująca detonator zapalnik denny detonator zapalnika dennego. Minowanie (po prawej). Korpus miny. ręczne zakładanie pola minowego. Ustawiacz min jest zwykle holowany przez trans­ porter opancerzony. Dzięki (emu w przypadku najechania gąsienicy czołgu na listwę. narzutowych pól minowych np. „Listwa naciskowa" (a). Z powodu uprze­ dzenia do tzw. Istnieją wypracowane. typowy przykład miny przeciwpancernej stosowanej przez Niemców pod­ czas II wojny światowej. znajduje się dostatecznie dużo materiału wybuchowego (b). f g h Masa 11 kg. płytka naciskowa sprężyna płytki naciskowej d. Zakopywano ją płytko w ziemię. na pokładzie Którego przewozi się zapas min. „maszyn piekiel­ nych".zakłada się z nich tzw. Stalowy korpus miny był jednak łatwo wykry­ walny ża pomocą wykrywacza elektromagnetycznego. Tellermine 35 (po prawej).wybuch następował przy nacisku powyżej 120 kG. utrudniało to rozbrojenie pola minowego.4 kg TNT. Zastosowano dodatkowy. denny zapalnik działający przy podniesieniu miny. pod gąsienicą (c).' zawierał 5. C. mechanicznymi narzędziami do ustawiania pól minowych . Nadal powszechnie stosuje się tradycyjny sposób. dość schematyczne sposoby ich użycia . 1861-65 (po lewej). a. iglica ze sprężyną e. wykonany z blachy stalowej.a więc pozwalały zdalnie sterować miną. zapalnika jest krótsza ni/ kadłub miny. mina „talerzowa".Miny lądowe Jest to rodzaj broni opartych na tej samej zasadzie. B. Zaczęto wtedy zaczęto po raz pierwszy stosować tego rodzaju broń. Jest to współczesna brytyjska mina przeciwpancerna przysto­ sowana do mechanicznego ukła­ dania. tj. omówione na poprzednich stronach. Pokazana mina ma kadłub wykonany w całości z tworzywa sztucznego.uruchamia je ofiara). istnieją również urządzenia umożliwiające minowanie zdalne ze śmigłowców i samolotów. co utrudnia jej wykrycie. Początkowo stosowane zapalniki mogły być uruchamiane również za pomocą linki naciągowej . ładunek trotylu b. Mina z czasów Wojny Secesyjnej. Pozwala to na zakładanie tzw.

Uzbrojenie zapalnika nas­ tępuje automatycznie po zetknię­ ciu kadłuba miny z ziemią. zakotwiczo­ ny w ziemi drut wyszarpywal zawleczkę iglicy głównego zapalnika powodującego eksplozję właściwego ładunku (c). po prawej. wyrzucający minę w powietrze.Bronie pozycyjne US M 14 (po prawej). niemiecka mina przeciw piechocie z czasów 11 wojny światowej tzw. Najprostszą metodą zlokalizowa­ nia min jest delikatne nakłuwanie ziemi za pomocą np. Wyorywuje on miny na boki (C). mogą też być" ciężkie walce toczone z przodu. a. sprężyna płaska c. montowane na czoł­ gach umożliwiają szybkie wyko­ nywanie przejść w polach mino­ wych. aby widoczna strzałka wskazywała na „A". 3. uderzające w ziemię przed czołgiem. których konstrukcja umożli­ wia ich ustawianie za pomocą spe­ cjalnych kaset (bomb lotniczych). detonował mały ładunek (b). co utrudnia ich odnale­ zienie. jedynym urządzeniem dającym pewność rozminowania okazał się lemiesz. mała mina przeciw piechocie z końca lat pięćdziesiątych. Przed zakopa­ niem usuwa się zawleczkę zabez­ pieczającą. Jeśli drut został potrącony. wystarcza nacisk nogi człowieka na zapalnik. Aby mina wybuchła.Obecnie stosuje się miny. Najszybszą metodą wykonywania przejść w polach minowych jest zastosowanie ładunków wydłużonych (3a). Trały przeciwminowe (po prawej). Miny o metalowych kadłubach mogą być odszukiwane za pomo­ cą wykrywacza elektromagnety­ cznego (2). 2. lub wystrzeliwanie z dział w specjalnych zasobnikach. „mina skacząca". Ponieważ jednak zastosowano zapalniki działające przy dwukrotnym nacisku. bagnetu (1). Wywołuje to eksplozję min. Rozminowanie (po prawej). Do zapalnika miny podłączono drut-potykacz (a). ładunek wybuchowy e. W jej wyniku mina raziła falą uderzeniową i dużą ilością stalowych kulek (d). Niektóre wykorzystują ciężkie łańcuchy (A). w efekcie uzyskuje się rozmi­ nowaną ścieżkę. Wiele późniejszych min wzorowano na tej konstrukcji: 1. Gdy mina znalazła się na wy­ sokości piersi ofiary. płyta naciskowa b. Trały takie powodują detonację min w bezpiecznej odległości od czołgu. (po prawej). rażąca falą uderzeniową. detonator 231 . a następnie detonuje na całej długości (3b). Wystrzeliwuje się je zwykle ze specjalnej wyrzutni. zwykle ich kadłuby po­ krywa się fabrycznie siatką mas­ kującą itp. Miny kasetowe albo aerominy (po prawej).. Sprengmine 44. igłica d. Miny te cechują się małymi roż­ ni iarami. umieszczonych w kadłubie. po czym przekręca się płytkę naciskową tak. kadłub z tworzy­ wa sztucznego.

1. gdzie niemożli­ we jest zastosowanie innej metody. miny „magne­ tyczne". Kotwica opadała na dno. 232 . podczas wojny secesyjnej (1861-65). Miny używane do tych celów mogą mieć zapalniki kontaktowe. Miny takie umieszcza się ręcznie na kadłubach konkretnych obiektów. Również okręty pod­ wodne mogą stawiać miny wyko­ rzystując w tym celu wyrzutnie torpedowe. zaczep liny kotwicznej (minliny) h. Rodzaje używanych min (po prawej). Mina kotwiczna typu Elia (po prawej). W momencie gdy regulator zanurzenia dotknął dna. W czasie tej wojny. z samolotów. Umożliwia to (2).Miny morskie Przedstawiamy tu urządzenia służące do zwalczania statków i okrętów podwodnych. kółka do przetaczania miny po pokładzie Mina morska zastosowana przez konfederatów (powyżej). przyczepiane do kadłu­ ba konkretnej jednostki (D). zapalnik uderzeniowy z detonatorem g. Ekspłozja miny następowała w momencie zderzenia kadłuba okrętu z dźwignią zapalnika (położoną poziomo). dźwignia zapalnika d. Stawianie min (po prawej). Schemat (po prawej. Miny są najczęściej stawiane przez okręty nawodne — zwykle specjalnie skonstruowane stawiacze min (1). zespół wózka kotwicznego c. na skraju) przed­ stawia działanie mechanizmu kotwicznego po zwodowaniu miny. skryte postawienie zagród mino­ wych w pobliżu portów nieprzy­ jaciela. mające wzmocnić obronę wybrzeża. następowało zablokowanie bębna. regulator zanurzenia j . zbiornik wypornościowy e. magnetyczne lub ciśnieniowe. Miny pływające (A). stawianych wg planu w zagrody i pola mi­ nowe. minlina) przytwierdzoną do kadłuba miny. wskutek czego mina pływała zanurzona pod powierzchnią wody utrzymywana na stałej głębokości przez minlinę. Miny morskie można podzielić na cztery pod­ stawowe grupy. mina b. Nazywano je wówczas „torpedami". Rysunek pokazuje wygląd miny na pokładzie okrętu. materiał wybuchowy f. Zapas powietrza w kadłubie miny zapewniał jej pływalność. Stosuje się też miny denne (C). akustyczne. połączoną z kotwicą-wózkiem. Miny można również zrzucać (3). którą posługują się płetwonurkowie. z którego rozwijała się tzw. zwłaszcza marynarka wojenna Południa stosowała miny morskie. stosowana przez Brytyjczyków w czasie J wojny światowej. lub tzw. Znacznie Ebwszechniej używa się min otwiczonycn (B). często korzystający z miniaturowych łodzi podwodnych. a. które spoczywają na dnie morskim. 3. 2. Jeszcze inne miny morskie są bronią taktyczną. opadała na dno. Początkowo po zwodowaniu mina pływała. rozwijając stalową linę (tzw. Ukazano ją w przekroju. Większość z nich uaktywnia się sama i służy ao stawiania zagród minowych. zwłasz­ cza na płyciznach. W tym czasie kotwica. bęben na linę kotwiczną i. będących istotnym elementem blokady na skalę strategiczną. minlina. znajdują ograniczone zas­ tosowanie ze względu na zagro­ żenie stwarzane również włas­ n y m jednostkom. blokada bębna k.

g. Materiał wybuchowy c. Aby zabezpieczyć okręty przed działaniem tego rodzaju min zastosowano prosty środek w postaci demagnetyzacji. a. roztwór wraz z metalem tworzył ogniwo elektryczne a wytworzone przez nie napięcie inicjowało eksplozję detonatora. Każdy z czopów zawierał fiolkę z roztworem dwuchromia­ nu potasu. Zapalnik Herza /. Dwie części osłony spadochronu b. c. Reagował on na silne pola magnetyczne wytwarzane przez przepływający w pobliżu pozycyjne a. elaborowano go mate­ riałem wybuchowym typu Torpex (mieszanina trotylu.Bronie Mina morska z zapalnikami czopowymi Herza (po prawej). Wskutek ciśnienia hydrostatycznego zostawał odbezpieczony zapalnik. z czasów II wojny światowej.zapalniki Herza b. Tego typu używali Włosi pod­ czas II wojny światowej. Złożony spadochron c. statek. e. Pokazano model ame­ rykański ważący poniżej 4. Brytyjska morska mina lotnicza (po prawej). lub dywersantów posługujących się małymi łodziami czy płynąc wpław. a. Polegało to na opasaniu kadłuba kablem. Ster Silnik elektryczny Skrytka na wyposażenie Bateria akumulatorów Zbiornik wypornościowy Urządzenia sterownicze Głowica bojowa. Torpeda załogowa (po prawej).Miała również zapalnik magnetyczny. f. Po zrzuceniu z luku bombowego odpadała stożkowa osłona. Detonator d. Zapalniki czasowe b. po czym otwierał się spadochron. a kadłub miny opadał na dno morza. Czopy . Do przytwierdzenia miny do kadłuba okrętu służyło 6 magnesów. w którym płynął prąd elektryczny wytwarzający pole magnetyczne równoważące pole wytwarzane przez kadłub. Specjalna mina z magnesami (po prawej). Czujnik hydrostatyczny h. Tego rodzaju miny stanowiły uzbrojenie płetwonurków zakła­ dających je poniżej linii wodnej. Inne typy tych min mocowano do kadłuba za pomocą gwoździ wstrzeliwanych w poszy­ cie. Materiał wybuchowy g. typowa dla obu wojen światowych.transportu miny) c. Eksplozję wywoływał zapalnik czasowy. 233 . Mina amerykańska US MK 12 Mod 0 (po prawej). Był to podwodny pojazd o napę­ dzie elektrycznym. Czujnik magnetyczny d. Bateria elektryczna e. Detonator f. Gdy fiolka została skruszona. Do rejonu działania pojazdy tego typu były transportowane na pokładzie okrętu podwodnego matki. Po zetknięciu się miny z powierzchnią wody następowało odczepienie spadochronu. Zaprojekto­ wano ją tak by umożliwić stawia­ nie jej przez wyrzutnie torpedowe na okrętach podwodnych.5 kg. Głowicę torpedy można yło demontować. płetwonur­ kowie umieszczali ją pod okrę­ tem stanowiącym cel. służący dwu­ osobowej załodze do atakowania gortów. Wsporniki zapewniające właściwą położenie kadłuba miny na dnie.ostał wynaleziony w Niemczech. później skopiowali go Brytyjczycy. d. specjalnie z przeznaczeniem dla min mors­ kich. Bezpiecznik (był to wyłącznik przerywającego obwód elektryczny na czas np. Materiał wybuchowy. Kadłub wykonano z tworzywa sztucznego. Magnes (jeden z sześciu) a. b. heksogenu i aluminium).

strategiczne pociski balistyczne dużego zasięgu.są szczegółowo omówione w rozdziale siódmym. Była ona pierwszą rakietą strategiczną. środki bojowe i nuklearne materiały wybuchowe .pociski manewrujące startujące z okrętów podwodnych. 800-2500 km. Niektóre ładunki przenoszone przez tę broń to materiały zapalające. (Intercontinental Ballistic Missile) TRBM .od torped do rakiet jądrowych. Działania lotnicze podczas II wojny światowej były stosowane na niespotykaną dotąd skalę. (Multiply Alternative-targeted Re-entry Vehicle). którego ładunki są niezależnie naprowadzane na cel.aunched Cruise Missile) MIRV . Wykaz skrótów: ICBM . V-2 pojawiła się w ostatnich miesiącach II wojny światowej.strategiczne pociski balistyczne średniego zasięgu.pociski manewrujące startujące z samolotów.wieloladunkowa głowica bojowa strategicznego pocisku balistycznego lub uskrzydlonego. 241). (Submarine I .międzykontynentalne pociski balistyczne. 234 . (Tntermediate Rangę Ballistic Missile) MRBM . Na zdjęciu: i ivy niemieckie rakiety V-2 (po prawej).wieloładunkowa głowica bojowa strategicznego pocisku balistycznego lub uskrzydlonego.Rozdział szósty BOMBY I POCISKI z WŁASNYM NAPĘDEM W tym rozdziale przedstawimy bomby lotnicze i głębinowe oraz broń posiadającą własny napęd . 2500-6000 km. lecz także w wymiarze taktycznym na polach bitewnych. ta nowa broń przejęła większość zadań bombowców. powyżej 6500 km. W końcu wojny pojawiły się rakiety i inne pociski z własnym napędem (tych pojęć nie powinno się używać zamiennie . Po 1945 r. przygotowane do startu. którego ładunki są alternatywnie naprowadzane na cel. Bombardowania prowadzono nie tylko przy uderzeniach strategicznych na miasta. (Air Launched Cruise Missile) SLCM . (Multiply Independently-targeted Re-entry Vehicle) MARV .patrz str. (Midium Kange Ballistic Missile) ALCM .

.

bądź od powierzchni ziemi. urządzeniami hamującymi oraz „inteligentnymi" b o m b a m i kierowanymi. W wojnie koreańskiej. Pierwszą bombą lotniczą b y ł niemiecki m o d e l bomby APR z 1912 r. mechaniczny zapalnik uderzeniowy ze zwłoką (1960 r. wojska sojusznicze użyły po raz ierwszy bomby typu VB 13 arzan (tzw. Rodzaj zapalnika bombowego (po lewej). Amerykańskie zapalniki bombowe (po lewej): 1.Bomby lotnicze Bomby lotnicze są pociskami beznapędowymi /rzucanymi z samolotów. D. zapalnik hydrostatyczny (1975T. do b o m b o specjalnym przeznaczeniu .) 3. Podczas TI wojny światowej nastąpił burzliwy rozwój bomb: powstały b o m b y różnych rodzajów i wagomiarów. albo z pewną zwloką.najczęściej przy pomocy fali radiowej . n p . dzieli się na kilka faz: A. statecznik 5. Uderzenie. Zapalniki inercyjne. Miny morskie stawiane z samolotu niszczą przeszkody wvwołując falę uderzeniową. uniwersalnych oba sposoby oddziaływania na cci są połączone ze sobą (fala uderzeniowa i rażenie odłamkami). korpus bomby 2.) 4. gniazdo zapalnika głowicowego. zapalnik głowicowy (1945 r. W końcu I wojny światowej zrzucano pierwsze b o m b y o w a d z e 1 tony. Przy bombardowaniu z lotu poziomego (a). zaczep 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla samolotu.odległość bomby od celu. bądź przez urządzenie znajdując się w głowicy. B.) 6. odłamkowe. Rodzaje bomb. Zapalniki hydrostatyczne. Zrzut bomby (po lewej). Uzbrojenie zapalnika na ostatnim odcinku lotu bomby. wprawiane w ruch siłą wiatru bocznego. C. Zapalniki zbliżeniowe śledzą . bombowce zrzucały ładunek z dużej wysokości nad stosunkową dużą powierzchnią. zapalnik inercyjny (1970 r. skupione w bombach kasetowych. w niemieckiej bombie PuW z 1915 r v w kierunku wykształcenia się aerodynamicznego kształtu skorupy stalowej.albo natychmiast. Zrzut typowej bomby z zapalnikiem uderzeniowym. stosowany w większości bombardowań w okresie II wojn) światowej. są szczególnie skuteczne przy zwalczaniu celów grupowych. zawierające wiele małych bomb.przy czym w bombach. Samolot transportuje bombę w zasobniku | bądź w luku bombowym. Podczas 11 wojny światowej rozpoczął się rozwój bomb z napędem rakietowym i zdalnie kierowanych. Zapalnik posiadał urządzenia detonujące. zapalnik zbliżeniowy (1965 r. Uruchomienie zapalnika następuje dzięki własnemu mechanizmowi w stateczniku. Bombardowanie lotnicze (po lewej). Nowoczesna technika wojskowa pracuje przy konstruowaniu b o m b n a d zjawiskiem zmniejszenia o p o r u powietrza podczas startu pocisków. Bomba posiada korpus. bomby odłamkowe stosowane są przeciwko sile żywej . W okresie I wojny światowej nastąpił rozwój bomb. bądź sposobu kierowania. „wielki huk") / zapalnikiem radiowym. Bomby kasetowe (c).) 5. Odbezpieczenie zapalnika. sposobu działania. W tabeli (po lewej). pierścień głowicy (osłona przed rykoszetem bomby) 4. stosowanym w okresie II wojny światowej. zapalnik odbezpieczany jest dopiero na odpowiedniej wysokości lotu. Zwolnienie. Oprócz bomb wybuchowych używane są najczęściej (z największym skutkiem działania) bomby zapalające. Bomby zapalające. w celu precyzyjnego zrzutu (b).bomb napalmowych i jądrowych.) 2. O wyborze zapalnika decyduje rodzą] zaplanowanego celu. burząco-aerozolowe i przeciwpancerne zrzucane są często jako małe bomby. gniazda zapalników bocznych 6. sposób bombardowania i ładunek bojowy bomby. montowane są przeważnie w bombach zapalających niestabilizowanych i powodują zapalenie się ładunku bojowgo przy każdym kącie trafienia bomby.) C 236 . Często jest to wykonywane przez małe śmigło. zamieszczony jest podział bomb według rodzaju ładunku. od b o m b burząco-zapalających przez bomby specjalne. Zapalnik reaguje na wstrząs i detonuje ładunek . zależ}' od jego umieszczenia w bombie i sposobu działania. Schemat bomby (po lewej): 1. zapalnik uderzeniowy tyłowy (1940r. w kształcie aerodynamicznym oraz brzechwy (stateczniki) i zapalniki służące do s p o w o d o w a n i a wybuchu. Dzisiejsze rozwiązania taktyczne raczej skłaniają się do wykonania bombardowania z lohi wznoszącego. aktywizowane są dzięki przeniknięciu bomby do głębi wodnej. Ustcrzenie zapewnia lot bomby częścią ostrołukową.

g) Brytyjska bomba zapalająca 30 funtowa.Bomby i pociski z w ł a s n y m n a p ę d e m Bomby lotnicze (po prawej). c) Amerykańska bomba uniwersalna M 34 2000 funtowa. Podane wyżej liczby i jednostki jako określenia oryginalne dla krajów-producentów. 1. Amerykańska bomba Mk 83 („Niszczyciel") 1000 funtowa. Okres II wojny światowej a) Amerykańska bomba odłamkowa M 41 21) funtowa. Amerykańska bomba uniwersalna M 117 750 funtowa. Amerykańska kasetowa bomba przeciwpancerna „Kockeye II". Wagomiar odpowiada w przybliżeniu tym danym. Amerykańska bomba uniwersalna M 118. e) Brytyjska bomba M C (średniej pojemności) 250 funtowa. Amerykańska bomba uniwersalna M 31 300 funtowa. 2. model 1. Brytyjska bomba 230 funtowa. j) Niemiecka mina lotnicza SB 1 tonowa. 3. 3000 funtowa. Amerykańska bomba 50funtowa Mk T I (mina lotnicza). Amerykańska kasetowa bomba przeciwpancerna BJ 775. Brytyjska bomba burząca 20 funtowa. Amerykańska bomba uniwersalna Mk 81 250 funtowa (z otwartym hamulcem powietrznym). 4. . nie są przeliczane na dzisiejszy system miar. 476 funtów. d) Brytyjska bomba zapalająca 4 funtowa (w lotnictwie amerykańskim oznaczona jako AN-M 50 A 1). model 2. h) Brytyjska bomba („Wielki chłopiec ) 12000 funtowa. Mk 20. b) Pakiet 4 bomb M 41. 7. Amerykańska bomba odłamkowa Mk 5 30 funtowa. 1) Niemiecka Bomba zapalająca C50A. 4. 5. Brytyjska bomba miedziana. 5. model o wagomiarze 750 funtów. 1000 funtowa. 8. 8. k) Niemiecka bomba PC 1000 KS przeciwpancerna z przyśpiesza­ czem rakietowym. Okres powojenny po 1945 r. Objaśnienie: często nazwę bomby wywodzi się od jej masy nominalnej. 6. 7. Francuska bomba „olbrzym". 3. Amerykańska bomba napalmowa Mk 77. i) Brytyjska bomba („Wielki huk") 22000 funtowa. Amerykańska bomba napalmowa Mk 79. Brytyjska bomba 112 funtowa. T Okres międzywojenny 6. Okres I wojny światowej 1. 2. f) Brytyjska bomba HC (wysokiej pojemności) 12 000 funtowa.

po prawej). albo przez drugi samolot (B). Czujnik bomby obramowuje cel wiązką laserową i naprowadza bombę w cel. Nowoczesne systemy przeciwlotnicze utrudniają stosowanie starych sposobów bombardowania z dużych i śred­ nich wysokości. opóźniają prędkość opadania bomby konwencjonalnej podczas ataku z lotu koszącego. jest bom­ bą przeznaczoną do ruszczenia pasów startowych lotnisk. kierowane przez system naprowadzania telewizyj­ nego. są bombami konwencjonalnymi. Spadochrony hamujące lub hamulce powietrzne (po prawej). „Paveway" (Podłużna). „Matra D u r a n d a l " (B). Typowy profil ataku lotniczego: wysokonisko-wysoko (1).6 kgtlenku etylenu (epoksyetanu) /Posiada oń pięcio­ krotnie większą moc wybuchu niż trotyl. Bomby elektronowo-optyczne (po prawej). Następnie napęd rakietowy zwiększa jej moc działania. Bomby burząco-aerozolowe (FAE . znane także jako system HUBO. albo kierowana jest na cel z samolotu dzięki obrazowi telewizyjnemu (b). i nisko-nisko-nisko (3).. każda zawiera ładunek32.. Spado­ chron hamujący wyhamowuje jej lot przede wszystkim po to. który znajduje się w głowi­ cy bomby i stateczniku. to uznawane są one nadal za nowy etap w rozwoju bomb. amerykań­ ska bomba naprowadzająca się na cel przy pomocy wiązki laserowej. Bomby naprowadzane laserem. jest to jedyna możliwość zagwarantowa­ nia bezpieczeństwa dla załogi i statku powietrznego. wytwarzają przy pomocy lotnych węglowo­ dorów nowy sposób działania broni. Bomba o małym wagomiarze z bomby burząco-aerozolowej CBU 55. 238 „Paveway" (powyżej). by osiągnęła ona ostry kąt upad­ ku. bądź przez załogę samolotu. „Durandal" (powyżej). używana była w woj­ nie wietnamskiej do oświetlania i niszczenia punktowych celów strategicznych. Wytwarzana jest przez francuską firmę zbrojeniową „Matra". francuska bomba do niszczenia nieprzyjacielskich pasów startowych. wyposażonymi w czujniki laserowe z przodu i za powierz­ chnią statecznika. po czym samodzielnie nakierowuje się ona na cel (a).Bomby lotnicze Nowoczesne bombardowanie (po prawej). Ten typ bomby kierowanej telewizyjnie użyto po raz pierwszy w 1969 r. Zrzut bomby programowany jest przez załogę samolotu po uchwyceniu celu. Dokładność trafienia waha się w promieniu kilku metrów. w wojnie wietnamskiej. jak np. Cel jest oświetlony laserem i obser­ wowany przez wysuniętego obserwatora (A). Amerykańska bomba typu „HOBO" (powyżej). dzięki czemu załoga i samolot nie są narażone na działanie bomby (A). Zanim ulegnie deto­ nacji wytwarza obłok (b) o śred­ nicy 15 m i wysokości 2. . nisko-nisko-wy­ soko (2). Amerykańska bomba kase­ towa CBU 55 FAE zawiera trzy małe bomby (a). niemiecka bomba „Tajfun'. Aerozole burzące wykorzystuje się do ruszczenia pól minowych. Dzisiejsze samo­ loty bojowe nadają się do wyko­ nania podejścia do celu i zaatako­ wania z lotu koszącego.5 m (C). Choć już w latach 11 wojny światowej nastąpiło użycie bomb zwanych „eksplodującą parą" (np.bomby paliwowo-powietrzne.

rozwinęły się w okresie II wojny światowej. „Limbo". Schemat bomby głębinowej MK VII a. a głębokość zanurzenia wynosiła 450 m. poniżej). przełącznik zanurzenia w wodzie. Ten trzylufowy miotacz bomb głębinowych wprowadzili Brytyjczycy na początku lat sześćdziesiątych. 261). Bomby ponadto były wyposażone w czujniki kontaktu (sonarowe). bomb głębinowych. Przy pomocy miotacza bomb głębinowych (po lewej). 1000 m. Bomby tworzyły krąg wokół atakowanego okrętu co zwiększało prawdopodobieństwo trafienia i detonowała tylko Przy zmianie położenia celu. mogą osiągnąć duży promień rażenia (do tej pory nie były stosowane). które umożliwiały im uzyskanie większej prędkości zanurzenia. miotał salwą 24 bomby. Przy pomocy miotacza „Hendgehog" zwalczano okręty podwodne. „Broń Alfa" (po lewej). Jeż (po lewej). Ważyła 185 kg. Lotnicze bomby głębinowe (po lewej). Anglicy po raz pierwszy użyli bomb głębinowych typu „D" Mk III.ulu". Z reguły. Brytyjczycy wprowadzili miotacz. jak amerykańska „I . Kąt podniesienia i przechył obliczano na podstawie danych namierzania akustycznego obiektów podwodnych (sonaru). ścigacz okrętów podwodnych mógł pokryć bombami głębinowymi większą powierzchnię. każda miała materiał burzący o masie 14 kg. jest typową bom­ bą głębinową stosowaną w okre­ sie II wojny światowej. ładunek wybuchowy c. Zrzut bomby głębinowej (po lewej). każdy niszczyciel otrzymywał cztery miotacze.7^5 m przy ładunku trotylu o masie 136 kg. Brytyjska bomba głębinowa MK VII (po lewej). Wraz z rosnącą głębokością zanurzania się okrętów podwodnych bomby głębinowe otrzymywały takie formy. Bomby i pociski z w ł a s n y m n a p ę d e m Pierwotne bomby głębinowe (po lewej). „Przedpiekle" (po lewej). o masie 225 kg 7 napędem rakietowym na odległość ok. Potęgująca się lala uderzeniowa po detonacji uszkadzała okręt podwodny i zmuszała go do wynurzenia (2). „Hedgehog". Jednak fala uderzeniowa wywołana wybuchem bomby powodowała uszkodzenia w okręcie podwodnym. „działo K . wprowadzona została do Mary­ narki Wojennej USA w połowie lal pięćdziesiątych i użytkowana do 1973 r. tzw. Amerykańska bomba głębinowa MK 7 posia­ dała ładunek trotylu o masie 272 kg. Bezpośrednio przed miotaniem zapalnik bomby był ustawiany na zadziałanie na przypuszczalnej głębokości zanurzenia okrętu podwodnego. Masa bomb głębinowych rosła wraz z możliwością ich miotania na dużą odległość.Bomby głębinowe W 1916 r. 239 . Ta niedoskonała metoda umożliwiała okrętowi podwodnemu dokonanie zmiany pozycji. zwany Thomycroft. bądź naprowadzane na cel przy pomocy systemu „Subroc". na odległość 225 m. do zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. pistolet zapłonu d. zwana także bronią inteligentną. Trzy zaprogramowane bomby głębinowe o masie 200 kg obramowywały cel. Zwyczajne bomby głębinowe wyrzucane za burtę okrętu atakującego zostały zastąpione rakietowymi bombami głębinowymi. był właściwie moździerzem o dónośności do 135m. (na lewo. Ścigacz okrętów podwodnych wyrzuca bomby głębinowe wokół okrętu podwodnego (1). N p . Amerykański miotacz bomb głębinowych. rakietobombami i torpedami akustycznmi (patrz także str. Donośność do 2000 m. Nowoczesne jądrowe bomby głębinowe. Ten brytyjski wielolufowy mio­ tacz bomb głębinowych z 1941 r. Promień rażenia bomby głębinowej był właściwie mały . W końcu 1917 r. na eskortowcach klasy Courtney i Uealey. brytyjska bomba głębinowa MK 10 z 1944 r. z czego ładunek miał masę 179 kg. detonator b. miała masę 1360 kg. Jednolufowy miotacz MK 101 wystrzeliwał bombę głębinową RUR-4A kaliber 324 mm. były wyrzucane za burtę przez przenośnik rufowy w chwili kiedy okręt atakujący oznaczył ostatnią znaną pozycję okrętu podwodnego.

242) i strategiczne pociski „Polaris" z głowicami nuklearnymi (patrz str. Prawdopodobnie reprezentuje najstarszy typ broni z własnym napędem. Morskie pociski (powyżej). dzielą się także na wiele podgrup i obejmują klasyczne torpedy (patrz str. spod wody i z powietrza (przykłady patrz na str. Pierwszy. Mogą startować z ziemi. „powietrze-ziemia" (2). Lotnicze pociski rakietowe dzielą się głównie na pociski „powietrze powietrze" (1). czy z okrętu podwodnego. Podobne oszczepy rakietowe używano w XVII I w . mogą zwalczać zarówno cele naziemne jak i nawodne. jak to jest możliwe. Pociski klasy „ziemia-ziemia" (powyżej). szeroki podział pocisków morskich zależy od tego. jak przeciw­ pancerne pociski kierowane (str. na wodzie i w powietrzu. czy start pocisku odbywa się znad powierzchni wody. Pociski „ziemia-powietrze" (a) używane są do taktycznych zadań. Przypuszczalnie oszczep miotany był z działa. utrzymyjącym go pod­ czas lotu. Pociski klasy „ziemia-ziemia" dzielą się na wiele podgrup. Niektóre pociski lotnicze także mogą spełniać zadania strategiczne. Oszczep rakietowy (po prawej). ze Szwecji. Pocisk ma za zadanie doprowadzenie głowicy bojowej do celu tak dokładnie. 258-259. 262). Pociski taktyczne używane są na polu bitwy: na lądzie. Sztokholm). W porównaniu do pocisków strategicznych ich zasięg i działanie są ograniczone. pociski samosterujące „Cruise Missile" (patrz str. Pociski strategiczne przeznaczone są do niszczenia skupisk ludności cywilnej i okręgów przemysłowych przeciwnika. w Indiach. 263). pociski rakietowe artylerii polowej (str. (Muzeum Wojska. 254-255). XV w. 262). 252) i taktyczne pociski z głowicami nuklearnymi (str. z okrętu (A). PocisKi taktyczne dzielą się na wiele podgrup. 240 . 262). przy czym podczas strzału ogień wylotowy spalającego się ładun­ ku miotającego zapalał cztery rakiety umieszczone pod grotem. omawianych w tym rozdziale. 260-261. i „powietrze-woda". pociski „ziemia-ziemia" (b). W tym podrozdziale przedstawiamy klasyfikaqę pocisków z własnym napędem. Najważniejsze pociski morskie przedstawione są na str. które przedłużały donośność oszczepu. jak np. Taktyczne pociski lotnicze umówione są na str.Pociski z własnym napędem Pociski z własnym napędem poruszają się dzięki własnemu silnikowi. będącego w zanurzeniu (B).

stożek (A). zmniejsza turbulencję i skutecznie reguluje strumień gazów. który przesuwa balon w odwrotnym kierunku (b). Dysza silnika rakietowego (po prawej). Strumień gazów wydobywający przez wylot (b). Obracające się śmigło porusza stosunkowo duże masy powietrza lub wody zyskując niewielki przyrost prędkości. zasysa powietrze w swojej części przedniej (1). Silnik odrzutowy (A). Silnik rakietowy (B). nadaje zasysanej masie powietrza stosunkowo duży przyrost prędkości. względnie gorące gazy spalinowe jako siłę zdolną do wywołania ruchu pocisku do przodu. spalają paliwo silnikowe w komorze spalania (a). Wywołują one ruch napędowy. Silniki rakietowe (po prawej). a ciśnienie wzrasta (2). wytwarza jako reakcję ciąg skierowany do tyłu.Rodzaje napędów Wszystkie metody wykorzystania napędu pocisków opierają się na trzeciej zasadzie dynamiki Newtona: „każdemu działaniu towarzyszy równe mu przeciwdziałanie". Dzięki równomiernemu rozprężaniu się i przyspieszeniu gazów wzrasta stopień sprawności silnika. które wydobywają się z dyszy do tyłu z dużą prędkością. Decydujące znaczenie w tym procesie ma precyzyjne wykonanie wylotu czy dyszy. powoduje ruch do przodu i przesuwa masy Powietrza bądź wody do tyłu (1). wytwarzający przesuw do przodu jako reakcję na wydobywającą się do tyłu masę gazów. Następnie wtryskiwane paliwo silnikowe ulega spaleniu. Silnik odrzutowy (po prawej). Kiedy balon wypuszczony jest z ręki wówczas powietrze uchodzi. torpedy (po prawej). dzięki spalaniu paliwa wytwarza gazy. Silniki odrzutowe i rakietowe (po prawej). Ta „akcja" powietrza wytwarza odwrotną „reakcję" o tej samej sile . pracując wykorzystują napęd odrzutowy. Powietrze w balonie wywiera równy nacisk we wszystkich kierunkach (a). i dzięki temu powstaje wysokie ciśnienie. Stożkowa dysza wylotowa (B). Prędkość powietrza spada. 241 . Wszystkie omawiane techniki napędu wykorzystują wodę i powietrze lub powietrze. na którym opiera się ten system. Powstaje przy tym sita reakq"i. reguluje ciśnienie w komorze spalania. Gorące rozprężające się powietrze uchodzi wraz z gazami spalinowymi z dużą prędkością do tyłu (3). która wypycha śmigło (i wszystko co jest z nim powiązane) do przodu (2). Bomby i pociski z w ł a s n y m n a p ę d e m Newtona można najlepiej objaśnić na przykładzie balonu wypełnionego powietrzem (po lewej). Najwęższy (krytyczny) przekrój. Działanie trzeciej zasady Wirujące śmigło np.ciąg.

36 węzłów b . dalsze dane niedostępne. z czego co najmniej 2000 osiągnęło cel. z ok. 1132 (527) kg c. Ta rewolucyjna torpeda tzw „rybna" umożliwiała małemu okrętowi zaatakowanie większego okrętu. Torpedy posiadają przeważnie dwa przeciwbieżne śmigła o zmiennym skoku. W większości torped stosowany jest silnik elektryczny do napędu śmigła o zmiennym skoku. Brytyjska torpeda wz. Akumulatory 4. Przekładnia. A.nadają określonej masie wody ciąg do tyłu. powodujący ruch torpedy w wodzie. Przednia część wyrzutni wystawała z luku burty okrętu (patrz rysunek). masa całkowita (masa ładunku wybuchowego) c.Torpedy Za pierwszą torpedę z własnym napędem. torpedę brytyjską „Whitehead". 1. 40 węzłów b . łopaty . Mk 9 z okresu II wojny światowej. la torpeda może być odpalana z powietrza.w zależności od kąta ustawienia (b). Torpedy stanowiły główną broń okrętów podwodnych i lotnictwa morskiego. Czterocylindrowy silnik gwiaździsty z napędem na gorące powietrze 5. . Torpedy (po lewej). Schemat torpedy wz. B. uważa się wynalezioną w 1886 r. prędkość b. Silnik 5. Przekładnia 6. Żyroskop 6. Torpeda „Whitehead" (po lewej). w wyrzutni torpe­ dowej. a. Podczas obrotu wału. i po­ wierzchni . Komora wodna 4. 1. a. 1130 (200) kg c. zasięg. Niemiecka torpeda G 7 Podczas I wojny światowej wystrzelono ponad 5 tysięcy sztuk torped tego typu. Reakcja powoduje ruch śmigła do przodu. 1890 r. Żyroskop 3. Głowica bojowa 2. Torpedę ładowano z tyłu przez zawór klapowy na wyrzut­ ni. składa się z kilku łopat umocowanych na obracają­ cym się wale (a). 6000 m. Budowa torpedy Mk 44. Torpedę wystrzeliwano przy pomocy sprężonego powietrza bądź nie­ wielkiego ładunku miotającego umieszczonego we wnętrzu zaworu klapowego. Objaśnienia: a. Śruba. Głowica bojowa 2. C. 13700 m (przy prędkości 35 węzłów). Mk 9. Komora sprężonego powietrza 3. Śmigło o zmiennym skoku (po lewej). Amerykańska torpeda Mk 44 o napędzie elektrycznym. z okrętów bądź przy wykorzystaniu systemu rakietowego ASROC.

Ster wysokości. Napędzana była silnikiem pulsacyjnym (jedyny przypadek użycia tego typu napędu w okresie II wojny światowej). Gazy spalinowe wypływają z dużą prędkością z silnika. gdyż wtryskiwana mieszanka zapalana jest przez pozostałości gorących gazów. V-l była odpalana z katapulty i leciała na wysokości 900 m. Główne żebro profilu lotniczego 5. 2. 5. Po raz pierwszy użyto jej 13. Pompa paliwowa 7. Wtrysk paliwa silnikowego i proces spalania. 4. Turbina gazowa opatentowana przez Franka Wnittlc'a w 1930 r. jest najlżejszym i najprostszym napędem odrzutowym. pracuje jak silnik dwusuwowy. 243 . prędkość max. zasięg 240 km. we Francji. Zbiorniki sprężonego powietrza 6. 4. 3. które m. Niemiecki pocisk V-l z okresu II wojny światowej była pierwszym pociskiem-samolotem z napędem odrzutowym. Dane taktyczn o-techniczne: długość 8. Po zapłonie proces spalania przebiega w sposób nieprzerwany. nad wlotem. Ciśnienie powietrza powoduje otwarcie zaworu. 1. Zbiornik paliwa 4. Sprężarka zasysa dużą ilość powietrza i spręża je. W celu uruchomienia silnika wymagane jest wysokie ciśnienie powietrza. 3. Używany jest szczególnie w pociskach o dużym zasięgu. Silnik strumieniowy (1). 1.w 1938 r. Po zakończeniu pierwszego cyklu nie jest już wymagany zapłon zewnętrzny. Posiadała ładunek wybuchowy o masie 700 kg. Wtrysk paliwa silnikowego i tworzenie się mieszanki paliwowej w dyfuzorze. Turbina gazowa (powyżej). Wypływ gazów spalinowych. Spaliny wypływają przez dyszę wylotową. Silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy (po prawej).06. Dalszy rozwój turbiny gazowej doprowadził do wynalezienia silników turboodrzutowych dwuprzepływowych. dzięki dmuchawie (może być umiesz­ czona z przodu bądź z tyłu komory spalania). Stabilizator płomienia zapobiega jego zgaśnięciu.in. Świeca zapłonowa zapala mie­ szań kę pali wowo-pow ietrzną. które ulegając spalaniu powoduje dalszy wzrost ciągu. 3. 900km/godz. Zapłon mieszanki paliwowo-po wietrznej. Kierunek wlotu strumienia powietrza.zastosowana jako napęd dla samolotu Heinkel He-178. napędzają współczesne amerykańskie pociski samosterujące (patrz sti 262). Najczęś­ ciej wymaganą dużą prędkość początkową uzyskuje się dzięki rakiecie startowej. została po raz pierwszy . 6. do bombardowania Londynu. Ciśnienie podczas spalania powoduje zamknięcie zaworów. Jest największym i najbardziej skomplikowanym silnikiem odrzutowym.3 m. Część ich energii wykorzystywana jest do obrotu turbiny. . Gorące gazy przepływają przez wirniki turbiny. 4. 2. Ster kierunku 9. Powietrze wpływając do komory spalania ulega wymieszaniu z paliwem.1944 r. Z kolei ponownie otwierają się zawory i cykl rozpoczyna się od początku. 2. wynaleziony w 1910 r. Dyruzor bądź* Ścianki wewnętrzne wlotu powietrza powodują spadek prędkości strumienia powietrza w wyniku czego wzrasta ciśnienie. Kompas 2. 5. Silnik pulsacyjny (powyżej). silniki tego typu napędzają amerykańskie pociski samosterujące. Ciśnienie napływającego powie­ trza zapobiega wydobywanie się spalin do tyłu. Francuski silnik strumie­ niowy (wynaleziony w 1913 r. Na szkicu przedstawiony jest silnik z dmu­ chawą umieszczoną z przodu. Głowica bojowa wybuchowa 3. Stalowy silnik pulsacyjny. używany był w niemieckiej Luftwaffe w okresie I wojny światowej. 1.Argus 8. Jest ono osiągane dzięki startowi pocisku z kalapulty bądź przy pomocy rakiety startowej.) został udoskonalony po II wojnie światowej jako napęd dla pocisków dalekiego zasięgu. 1. 5. Dopalacz wtryskuje dodatko­ wo paliwo silnikowe. Zwiększa współczynnik sprawności ciągu.Napędy odrzutowe W pociskach stosuje się trzy typy napędu odrzutowego. Silnik odrzutowy pulsacyjny . latających na dużych wysokościach. która podnosi prędkość strumienia powietrza bocznego poza silnikiem do tyłu (i w związku z tym zwiększa się strumień masy).

Jeszcze dzisiaj są one częściej używane. „strzały ogniste". oraz głowi­ ca (zapalająca) rakiety „Carciass" kaliber 8 cali (203 mm). 1870 roku (powyżej). zapalnik i głowicę bojową (przedział bojowy) (d). W tym podrozdziale przedstawimy różnorodne rakiety z XIX w. stosowano już granaty burzące z napędem rakietowym. kierowania. Rakiety (race) kongrewskie były pierwszymi rakietami używanymi przez armie europej­ skie (1). a była stabilizowana w locie dzięki ruchowi wirowemu powstającemu poprzez napór gazów wylotowych na trzy powierzchnie odbijające. Widok z tyłu (b). stopień mają silnik na paliwo stałe (a). utrzymujące kurs pocisku. system dysz wylotowych (b) i system wyłączenia ciągu (c). zapalającym (2). Miały masę 7 kg. W XIII w. Wytwarzano je w dzie­ sięciu wariantach i z trzema róż­ norodnymi głowicami bojowymi. Przed stawi ono rzut poziomy (1).Rakiety z silnikiem na paliwo stałe Stałe materiały p ę d n e napędzały już najstarsze znane rakiety. 7. niż ciekłe materiały pędne. i drugi (B). napędzana mechanicznie (2). Nie posiadała ona stabilizatora prętowego (statecznika). Współczesne głowice pocisków rakietowych dziela się na głowice typu MIRV (wieloładunkowe głowice bojowe strategicznych pocisków balistycznych lub uskrzydlonych. Pierwszy (A). Tzw. Poniżej wyrzutnia rakietowa. napędem rakietowym zapalone były na końcu zamkniętego pojemnika. Około 1250 r. systemy zabezpieczenia. modelu brytyjskiej rakiety 24 funtowej z 1880 r. 2/4). dwustopniowy z silnikiem na paliwo stałe (powyżej). Chińczycy wykorzystywali strzały ogniste już w X w. Maurowie wprowadzili pierwsze rakiety do Europy. i pionowy (2). pokazuje dysze wylotowe i odpowiednie wpusty drążka stabilizującego (stabilizatora drążkowego). Poniżej wyrzutnia rakietowa dla pocisków o dużych kalibrach. Stabilizację pocisku zapewniał wyżłobiony drążek (a). i o m ó w i m y wykorzystanie silników na paliwo stałe w nowoczesnej technice rakietowej. których ładunki są niezależnie naprowadzane na cel) i typ MARV (wieloładunkowe głowice bojowe strategicznych pocisków balistycznych lub uskrzydlonych. i pełnym (3). . (patrz str. Typowy międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM). który wyłącza silnik rakiety po osiągnięciu pożądanej prędkości. Na szkicu przedstawiona jest konstrukcja rakiety 12 funtowej z głowicą bojową (1). systemy wyzwalania zapłonu. Wieloładunkowa głowica pocisku rakietowego (C). Rakietę bojową typu „Hale". Francuskie pociski rakietowe artylerii z ok. zasilanie pomocnicze. których ładunki są alternatywnie naprowadzane na cel). zawiera systemy naprowadzania. miały trzy różne głowice bojowe: z pociskiem burzącym (1). wprowadzili Amerykanie i Brytyjczycy w różnorodnych wersjach (powyżej). Poniżej wyrzutnia rakietowa.

dysza. silnika na paliwo stałe z innymi rodzajami napędu. B o m b y i p o c i s k i z własnym napędem Budowa rakiety na paliwo stałe (powyżej). . koncentryczna płaszczyzna spalania g. W rakietach ze zintegrowany­ mi silnikami strumieniowymi po zakończeniu pracy silnika rakiety (a) następuje uruchomie­ nie komory spalania silnika strumieniowego z wlotem powietrza (b). Pociski rakietowe z napędem na paliwo stałe (powyżej). z żaroodpornych materiałów. Amerykański pocisk rakieto­ wy balistyczny Poseidon C3. Spalanie czołowe paliwa dokonuje się tylko osiowo (tak jak w papierosie) i dostarcza równomiernego ciągu. spalając s i ę j w niskich temperaturach przewodzi warstewkę względnie ochłodzonego gazu (d). Na szkicu pokazano dwa typy komór spalania. tym większy jest ciąg silnika. Minuteman III. Spalanie czołowe dwóch różnych paliw silnikowych o róznycn prędkościach spalania się zmienia ciąg. powłoka zewnętrzna c. izolacja d. W tym rodzaju płaszczyzny spalanie paliwa silnikowego uzyskuje się progresywny ciąg. każdy o mocy wybuchu 50 KT. Jego ładunek (c). Wraz ze wzrostem płaszczyzny spalania się paliwa wzrasta także ciąg. W tym rodzaju płaszczyzny spalania paliwa . Do ochładzania ścianki dyszy służy pierścień bezpośrednio nałożony na dyszę. Im większa jest płaszczyzna spalania stałego materiału pędnego. dzięki czemu zmniejszona jest masa i rozmiary rakiety. N p . Zwarty ładunek posiada wszystkie niezbędne składniki do równomiernego spalania się. amerykański międzykontynentalny trzystop­ niowy balistyczny pocisk rakie­ towy.przy określo­ nym rodzaju paliwa silnikowego . 1. Siła ciągu i zapotrzebowanie na paliwo silnikowe (powyżej). albo składowane jest w specjalnej ściance w korpusie rakiety (2). 245 . C. D. inhibitor e. a.Kombinacja (po prawej). wytwarzany jest duży ciąg podczas startu pocisku a następnie utrzymywane jest tempo spalania się paliwa przy małej powierzchni.i dużej powierzchni w kształcie gwiazdy. 2. Wieloładunkowa głowica bojowa Mk 12. B. Przedstawiamy cztery przykłady. W wielu pociskach stosowany jest silnik rakietowy na paliwo stałe w połączeniu z silnikami strumieniowymi na paliwo ciekłe. zapłonnik b. W celu zabezpieczenia dyszy przed niszczącym działaniem gorących gazów wylotowych (a). dostarcza ono na początku duże przyspieszenie podczas startu. dwustopniowy klasa „głębina wodna-woda . stosuje się skomplikowane urządzenia ochronne (b). Zasięg ponad 13000 km. 2. ładunek napędowy f. Kształt koncentryczny i wewnętrzny płaszczyzny spalania określa wielkość spalającej się powierzchni. Zabezpieczenie dyszy wylo­ towej (po lewej). Znajduje się ono w specjalnym zbiorniku (1). Dzięki odpowiedniemu kształtowi powierzchni spalania paliwa można oddziaływać na wielkość siły ciągu. każdy o mocy wybuchu 170 KT. przez ściankę dyszy. Wieloładunkowa głowica bojowa Mk 3 typu MIRV z 10 ładunkami. 1. A. a następnie niewielki ciąg dla pasywnego odcinka toru lotu. typu MIRV posiada 3 ładunki. może razić cele na odległość 5200 km. Materiał pędny do silnika strumieniowego znajduje się w przedniej części (d) głowicy bojowej (c). pole przekroju krytycznego h.

Wytwornica gazu V.Rakiety z silnikami na paliwo ciekłe W 1903 r. zbiornik sprężonego gazu b. Zawory VI. Pompy napędzane turbinami tłoczą paliwo pod ciśnieniem. Może ona przenieść ciężką głowicę bojową o mocy wybuchu 20 MT na odległość 15000 km. Zbiorniki ciekłego materiału pędnego II. 3. Titan II (po prawej). zawory e. Ciśnieniowe układy zasilania wykorzystują wysokoskroplony gaz jak azot czy hel. 246 Regulowanie zużycia paliwa (po lewej). i drugi (B). azotu i aerozyny 50. zasilanie pomocnicze (f) i głowica bojowa (g). zawór c. amerykańska dwustopniowa rakieta między kontynentalna. wytwarzanych podczas spalania się ładunku napędowego. Jej silniki spalają ciekły. B. eksperymentując z mieszankami paliwowymi. Napęd powstaje dzięki rozprężaniu się gorących gazów. zbiornik utleniacza (c). Obecnie w największych (wojskowych) pociskach balistycznych stosuje się ciekłe mieszanki paliwa silnikowego. zasilający przepływ paliwa do silników. a. zbiorniki paliwa d. stopień rakiety mają silnik rakietowy (a). Turbina na gazy wylotowe VII. Schemat dwustopniowej rakiety międzykontynentalnej na paliwo ciekłe (po prawej). Stosuje się dwa rodzaje układów zasilania: A. Ciężar nie spalonego paliwa silnikowego może poważnie wpłynąć na prędkość i dokładność trafienia rakiety. 2. Układy zasilania (po prawej). rosyjski pionier w dziedzinie rakiet opracował. składowany materiał pędny składający się z tetroxydu. Zbiorniki uniwersalne dla zespołu silników. uzbrojona jest z reguły w jedną głowicę bojową o mocy wybuchu 5-10 MT i dodatkowe elektroniczne urządzenia wspomagające. składającymi się z ciekłego tlenu i benzyny. Turbo-pompowe układy zasilania. Przeprowadzono wiele prób z układem zbiorników. Rozmieszczenie zbiorników wpływa na punkt ciężkości pocisku. Amerykanin Robert G o d d a r d i inni naukowcy wprowadzili w latach międzywojennych teorię Ciołkowskiego w życie. Zbiorniki tandemowe z przewodami wewnątrz rakiety i wspólnym przewodem paliwowym. Pompy paliwowe III. teoretyczne podstawy silnika rakietowego na paliwo ciekłe. zbiornik paliwa (b). Konstanty Ciołkowski. komora spalania. a) zbiorniki paliwa b) czujniki pomiarowe c) zawory regulujące d) komputer. I. należą do głowicy wieloładunkowej (C). Systemy naprowadzania i kierowania (e). Turbma IV. 4. który płynąc do zbiornika paliwa Koczy paliwo do komory spalania. Zbiorniki tandemowe z przewodami paliwowymi biegnącymi na zewnątrz korpusu. Pierwszy (A). 1. Zbiorniki paliwa (po prawej). zespól turbopompowy (d). Specjalne urządzenia regulują podczas pracy silników rakietowych natężenie przepływu paliwa. . Zbiorniki współosiowe. Komora spalania.

Otwarcie się zaworu głównego paliwa 5. W dyszy spada temperatura i zmniejsza się ciśnienie statyczne. e. Regeneracyjny proces chłodzenia (po prawej). Rozrusznik turbiny D. znajduje się szereg otworów (B). z których każdy dostarczał ciąg 78 840 kG. Wymiennik ciepła E. wtryskuje się dodatkowo paliwo i tym samym uzyskuje się porównywalny skutek chłodzenia. ścianki wewnętrzne 200"C. Podanie sygnału startu 2. lecz wzrasta prędkość gazów. ma na celu chłodzenie ścianek komory spala­ nia. Wlot paliwowy J. Amerykański silnik rakietowy H-1 (powyżej). W tym procesie pod wtryskiwaczami paliwa (A). Włączenie się wytwornicy gazu dla paliwa stałego 3. 1. a. zapłonu i prędkość spalania w silniku typu H-1 pokazany jest na wykresie (A): 1. przedstawia wzrost ciągu aż do 85275 kG i jego spadek po zamknięciu dopływu aliwa do komory spalania. a prędkość osiąga najwyższą wartość dostarczając pożądanego ciągu. gaz w środku dyszy 2700"C. zanim nastąpi jego wtrysk. c. Chłodzenie wtryskowe (po prawej). Zamknięcie zaworu głównego paliwa. Schemat rozkładu temperatur w dyszy wylotowej z. Dysza wylotowa F. 3. mieszczących się wewnątrz ścianki komory spalania. 247 . reska pionowa wskazuje moment wyłączenia. A. W komorze spalania następuje wymieszanie paliwa i utleniacza oraz zapalenie. Na schemacie pokazane są w sposób uproszczony komora spalania i dysza wylotowa rakiety dwustopniowej. W 1958 r. Zawór główny paliwa C. Paliwo i utleniacz doprowadzane są przewodami (a) i (b). na ściankach komory spalania. Otwarcie się zaworu głównego ciekłego tlenu 4. b. regeneracyjnym chłodzeniem pokazuje powiększony przekrój poprzeczny. silnik typowy na rakietowy ciekły materiał pędny. został wprowadzony do użytku i stosowany w lotach"doświad­ czalnych pocisków rakietowych między innymi Saturn IB i Skylab. Opisujemy końcową fazę procesu. spalający naftę świetlną i ciekły tlen. Podgrzany materiał pędny uzyskuje podczas spalania wyższy współczynnik sprawności. Wykres (B). Sygnał wyłączenia S 7. zewnętrzna warstewka gazu 42ffC. Temperatura i ciśnienie statyczne gazów są wysokie. Zamknięcie zaworu głównego ciekłego tlenu 8. W części rozszerzającej się dyszy ciśnienie statyczne ma wielkość zerową i następuje dalszy spadek temperatury. Pierwszy stopień pocisku Saturn IB pracował przy wykorzystaniu 8 silników typu H-1.B o m b y i pociski z w ł a s n y m n a p ę d e m Proces spalania i ciąg (po prawej). Zawieszenie przegubowe B. To tworzy warstwę ochronną (C). lecz ich prędkość' jest niewielka. Zmienia się naturalnie czas spalania paliwa w silniku. 2. Zawór główny utleniacza (ciekłego tlenu) G. ścianki zewnętrzne 65"C. przez. W wariancie (B). które wtryskiwana jest ciecz chłodząca. Wytwornica gazu uruchamia ładunek napędowy 6. ciecz chłodząca 100'C. Pompa paliwowa. pozwala na cyrkulację jednemu z rodzajów materiału pędnego w kanałach. Przebieg (powyżej). Przewód ciekłego tlenu I. d. Pompa ciekłego tlenu H.

Mogą zostać zniszczone tylko dzięki punktowemu trafieniu w silos. Muszą one podczas startu zająć odpowiednią pozycję startową. Rakiety startowały ze skośnych skarp ziemnych i były stosowane podczas oblegania miast. Wybór sposobu startu uzależniony jest od różnorodnych przesłanek. wyd. . Służą jednocześnie do składowania. bazooka). Zasilanie jest zdalnie sterowane. i drugi . „The Details of the Rocket System". są one odpowiednio zabezpieczone. Wyrzutnie szynowe (powyżej). Przenośne systemy pocisków rakietowych stanowią obecnie małe.Sposoby startu W tym podrozdziale omawiamy najczęściej spotykane sposoby startu pocisków (rakiet). rura startowa oparta na ramieniu operatora podczas oddawania strzału na (np. jako wyrzutnia-zasobnik. m. Start rakiet (rac) kongrewskich (po lewej). (powyżej). która ulega przesunięciu na 12 sekund przed startem rakiety. poza tym chciał on „ześlizgiwać" rakiety z sań-prowadnic w cel. Pierwsza rakieta współczesna. Obecnie wiele wyrzutni rurowych służy jednocześnie do transportu i przechowywania pocisków rakietowych. Sygnały sterujące przekazywane są podczas lotu rakiety. Platforma startowa i stół startowy (powyżej). ochrony i startu miedzykontynentalnych pocisków balistycznych. 244). niemiecka V-2. Istnieją dwa rodzaje wyrzutni: pierwszy . Ten sposób powoduje powstanie uszkodzeń w silosie. uloko­ wany w ziemi. który po odpaleniu pocisku może być częściowo bądź całkowicie odrzucony (przykłady na str. Ukraina. oddalonych od siebie o co najmniej 7 km. Wyrzutnie rurowe (powyżej). zwłaszcza dla pocisków kierowanych jednorazowego użytku w nowoczesnych zestawach obrony przeciwlotniczej i przeciwpancernej. startują przede wszystkim rakiety balistyczne. 1814 r. (Według: Congr eve.przenośny.najczęściej stały.. USA utrzymywały w gotowości do użycia 818 międzykontynentalnych pocisków balistycznych w silosach. Podczas startu rakiety z silosu stosowane są dwie techniki: A. W czerwcu 1993 r. Wiele rakiet startuje pionowo z platformy bądź ze stołu. była odpalana ze stołu startowego. W rzeczywistości istnieje prawie tyle samo sposobów startu. Przy „starcie zimnym" rakieta wyrzucana jest z silosu przy pomocy generatora gazów zanim nastąpi uruchomienie silnika rakietowego. B. Pomieszczenie zasilania pocisku w energię oddalone jest 15 m od silosu (C). Systemy kierowania i startowe oraz pociski znajdują się w lekkim zasobniku. które muszą zostać naprawione przed następnym odpaleniem rakiety.in. Ten sposób wykorzystywany jest szczególnie w wyrzutniach pocisków lotniczych na samolotach. Silos przykryty jest wielką płyta betonową (2). a Rosja. Silosy rakietowe (powyżej). które mocowane są pod kadłubem. 248 Silos amerykańskiego balistycznego pocisku rakietowego Minuteman 111 Rakieta spoczywa na kołysce (1). Przy „starcie gorącym" uruchamiany jest już w silosie główny napęa rakiety. od rodzaju systemu nawigacyjnego czy od zastosowanego urządzenia startowego. Odmianą tego sposobu jest podwieszenie pocisku pod szyną startową. 254 i 256). Z tych szeroko rozpowszech­ nionych urządzeń startowych. W celu zamaskowania silosów przed rozpoznaniem nieprzyjacielskim i ich zniszczeniem. ile jest typów rakiet. manewrowe jednostki osłony przed uderzeniami czołgów i samolotów. przyjmującej wstrząsy. Białoruś i Kazachstan posiadały w tym czasie łącznie 1204 pocis­ ki. Ćongreve zaproponował do startu rakiet szereg różnego rodzaju pochylni. Mogą być przenoszone i obsługiwane przez operatorów. Jedna centrala startowa obsługuje 10 silosów. nieruchomy silos betonowy. patrz także str.

oraz do " przejścia pocisku przez gęste. rozmieszczone na korpusie. czy pocisk jest kierowany czy leci balistycznie. 5. Także ulega on wypaleniu i oddziela się od pocisku (3). poka­ zano współzależność najważniej­ szych funkcji systemu nawiga­ cyjnego pocisku rakietowego. oraz obrotowi (c). W niektórych pociskach rakietowych włączane są po kolei trzy silniki. Bomby i pociski z w ł a s n y m n a p ę d e m Systemy nawigacyjne. Konstrukcja nośna mocująca wszystkie urządzenia systemów. Źródło zasilania pomoc­ niczego. Położenie pocisku można zmieniać w różnych kierunkach dzięki przechylaniu (a). Stałe urządze­ nia sterujące (d) umożliwiają stabilizację toru lotu. wykorzystują pociski rakietowe lecące poza atmosferą ziemską. 249 . Sterowanie wektorem ciągu (po prawej). 7. Układ napędowy.Główne zespoły rakiet Nowoczesne pociski rakietowe z napędem własnym składają się z dużej liczby podzespołów. E. Następnie uruchamiany jest silnik drugiego stopnia. Ponadto pocisk potrzebuje dalszych zespołów do precyzyjnej zmiany toru lotu i kursu. Ono powoduje. Kiedy ulegnie on wypaleniu. Pierwszy „stopień" umieszczony jest w tylnej części pocisku i służy do jego startu (1). ponieważ ten typ pocisku posiada szereg ważnych układów. Następnie kolejny silnik przejmuje trzeci stopień.. oddzielany jest od pocisku (2). samohkwidator międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Regulowanie położenia (po prawej). Napęd trzystopniowy (po prawej). 1. Systemy specjalne. Dwa główne sposoby są omawiane poniżej. 4. B. Usterzenie pocisku (po prawej). wznoszeniu i opadaniu (b). Głowica bojowa bądź ciężar użyteczny. za nimi (B). które dzięki realizowaniu specyficznych zadań przyczyniają się do niezawodnego funkq'onowania całej broni. 6. zasila zespoły 3. Główne zespoły (po prawej). 1. Porównanie pozycji (A) i (B). Paliwo silnikowe wtryskiwane jest z boku do dyszy wylotowej. Podczas lotu pocisku w atmosferze ziemskiej zmiany toru lotu dokonują się dzięki zastosowaniu usterzenia. Siedzenie i określenie nowej pozycji. jak np. D. 3. Systemy kierowania przetwarzają otrzymane sygnały od systemu nawigacyjnego.4 i 5. Na podstawie broni zdalnie kierowanej przedstawimy funkcje głównych zespołów. W dyszy wylotowej wmontowane są odpowiednie stery gazowe. bądź dysza wylotowa silnika na paliwo stałe zmienia się dzięki zawieszeniu przegubowemu. Są to powierzchnie aerodynamiczne pocisku. niższe warstwy atmosfery. Na wykresie (po prawej). Przekazanie sygnału ze stanowiska naprowadzania do systemu kierowania. albo jako części sterów eowietrznych (A). 3. mogą przedwcześnie przerwać lot pocisku. Informacja o pożądanej pozy­ cji (może być zaprogramowana bądź kierowana). 2. Określenie każdorazowo pozycji pocisku. C. ądź przed nimi (C). dzięki ciśnieniu fali uderzeniowej wybuchu. 2. nowoczesnego pocisku rakietowego. składający się z trzech „stopni'. Jego funkcja końcowa zależy od tego. Może zawierać własne skomplikowane podsystemy. Ten stopień może wynieść pocisk w górne warstwy atmosfery. zmianę ciągu. X. Reakcja systemu kierowania. Cały silnik o napędzie na paliwo ciekłe. Proste pociski rakietowe posiadają tylko część tych zespołów. F. Systemy nawigacyjne służą do określania toru lotu pocisku i do wprowadzania poprawek.

Zaprogramo­ wany lot pocisku rakietowego 2. zaprogramowanego przed startem pocisku. Żyroskop 4. głównego zespołu kierowania należą przyspieszeniomierze (A). prędkośe i pozycja pocisku. są umocowane stabilnie na płaszczyźnie obrotowej (a). Mogą być stosowane tylko do zwalczania celów stacjonarnych. Wpływ obrotu Ziemi (powyżej). . Z przebytej odległości ciężarka obliczane są przyspieszenie. Żyroskopy (po lewej). Trzy przyspieszeniomierze ułożone są na trzech wzajemnie prostopadłych osiach (5). na dokładność trafienia balistycznego pocisku rakietowego. Osiowe przyspieszenie (3). umożliwiające dodatkowo orientację w e d ł u g ciał niebieskich. System reaguje na każde odchylenie pocisku od planu lotu. Pocisk rakietowy wystartował w punkcie (A). i leci do punktu (B). Kierowanie i sterowanie rakietowego pocisku balistycznego jest możliwe tylko w aktywnej fazie lotu. przedstawiona jest na grafiku (po lewej). co powoduje. Żyroskopy zapewniają stałe utrzymanie platformy w za­ wieszeniu przegubowym (C). który utrzymywany jest przez sprężynę o określonej wielkości (2). Ułożyskowanie przyspieszeniomierza musi być utrzymane pionowo do siły ciążenia.komendami oraz aktywną czy pasywną metodę samonaprowadzania. tak. opadanie. Podczas lotu pocisk rakietowy orusza się w tym samym ierunku co Ziemia. Gdyby Ziemia się nie obracała. znajdując się pod działaniem wielu sił. Od lego momentu między kontynentalny pocisk balistyczny leci wprawdzie poza atmosferą ziemską. Przyśpieszeniomierz (po lewej). Na obu szkicach pokazano lecący międzykontynentalny pocisk balistyczny bezpośrednio wzdłuż równika z Zachodu na Wschód. 2. Metody kierowania bezwładnościowego służą najczęściej do utrzymania kursu pocisków balistycznych. ten uruchamia mechaniczny układ sterowania. tor lotu pocisku ulega wydłużeniu do punktu (D). Jednostka sprzężenia zwrotnego przesyła ponownie dane. Korekta toru lotu 9. Muszą one być dokładnie określone i obliczone. Tor lotu między kontynentalnego pocisku balistycznego (powyżej). iż przyspieszeniomierze funkq"onują bez zarzutu i mogą przesyłać informacje żyroskopom Kierunku. Kiedy pocisk rakietowy obraca się wokół własnej osi. która porusza masę ciężarka. Mechanizmy sterowania 8. że trasa lotu ulega skróceniu między punktem (A). wywołuje reakcję sprężyny (4). Podczas lotu przyśpieszeniomierz dokonuje pomiaru współrzędnych położenia pocisku rakietowego. jaka zastosowana jest w wielu międzykontynentalnych pociskach balistycznych. 6. i żyroskopy (B). lecz znajduje się ciągle pod wpływem siły ciążenia. Program lotu 5. do punktu zakończenia pracy silników (b). Od punktu (b) leci on według praw balistyki po torze lotu swobodnego. sterowanie rozkazami . Przyśpicszeniomierz 3. a punktem trafienia (E). można w sposób elektroniczny uchwycić stopień obrotu na podstawie kąta zawartego między żyroskopem a podstawą. Przesyła on sygnały korekcyjne do systemu kierowania pocisku. Pocisk wyposażony w MIRY' czy MARY może być również kierowany w fazie powrotnej do atmosfery ziemskiej. Jednostka sprzę­ żenia zwrotnego. Ponieważ obrót Ziemi nadaje pociskowi rakietowemu dodatkowego „impulsu" podczas startu. 1. gdzie nastąpiło wyłączenie silnika. Komputer Metoda kierowania bezwładnościowego. Do platformy bezwładnościowej (po lewej). który podany jest przez strzałkę (b). tor lotu pocisku byłby 250 E określony w punkcie upadku (C). od startu (a). od punktu (c) do punktu upadku (d).Systemy kierowania Wyróżnia się trzy systemy kierowania pociskami rakietowymi: kierowanie bezwładnościowe. Przy przestawieniu żyroskopu o odpowiedni kąt. W ten sposób kontrolowany jest przechył oraz obrót poziomy i pionowy pocisku rakietowego. 1. uzyskuje się pożądaną zmianę kierunku lotu pocisku rakietowego. co powoduje. Systemy kierowania pocisków kierowanych omówione są w dalszej części tego rozdziału. wznoszenie i obrót pocisku i porównuje je z zaprogramowanym lotem. Od tego punktu pocisk rakietowy podlega prawom balistyki. iż tor lotu pocisku jest stale kontrolowany i podlega korektom. System kierowania 7. Żyroskop reguluje i mierzy przechył. składa się w zasadzie z ciężarka o określonej masie (1). by pocisk mógł osiągnąć cel.

262). W ten sposób utrzymuje on pocisk rakietowy na kursie lotu. Odbiornik przejmuje sygnał 7. Każdy system składa się z urządzenia śledzenia celu (często jest to tylko linia celowania operatora). głowica samonaprowadzająca na promienie podczerwone odbiera promieniowanie cieplne silnika samolotu. komputera i nadajnika. Komputer oblicza położenie pocisku względem celu 5. Omawiane gło­ wice mogą zwalczać naziemne cele ruchome (b). np. Promieniowanie to emituje nadajnik (a). (patrz str. może współpracować z radarem bądź 7. dokonując zmiany kursu w jego kierunku. Głowice samonaprowadzające się w sposób aktywny mają całą aparaturę kierowania w pocisku rakietowym. Ten nadajnik (a). wykorzystują bezwładnościowy system kierowania. Systemy sterowania zdalnego współpracują najczęściej z połączeniem przewodowym (A). Głowice samonaprowadzające. Obliczenie oprawek w ursie pocisku przez komputer 5. Pocisk rakie­ towy od momentu odpalenia kiero­ wany jest na cel 2. bądź stałe oraz cele powietrzne. Pocisk rakietowy kierowany jest wiązką promieniowania systemu kierowania. Sposób działania systemu pokazany jest na schemacie (po prawej). występuje zwłaszcza w systemach optycznego śledzenia celu (C). W lym przypadku pocisk rakietowy nie posiada pokładowych urządzeń nawigacyjnych. laserem. Komputer oblicza odchylenie toru lotu pocisku od trasy. np. 1. Pocisk ra­ kietowy może być odpalony z samolotu lub z ziemi.Bomby i pociski z w ł a s n y m n a p ę d e m Sterowanie zdalne (po prawej). Włączenie urządzeń sterujących 8. Przedstawiono końcowy etap systemu kierowania. Nadajnik przesyła sygnał korekcyjny 6. Pocisk otrzymuje sygnały do zmiany kursu za pomocą stacji kierowania z zewnętrznego stanowiska naprowadzania. „opromie­ ni owanego" przez zewnętrzny nadajnik. Ona naprowadza pocisk na cel wykorzystując odbite od niego promieniowanie elektromagnetyczne. wspierany przez metodę porównania topograficznego zwaną TERCOM(b). posiadają odbiornik odbiera jacy energię wypromieniowaną przez cel. urządzenia śledzenia pocisku rakietowego. Pocisk rakie­ towy wchodzi na kurs przech­ wycenia. ulokowanej w korpusie pocisku. 1. posiadają odbiornik odbierający fale elektromagnety­ czne odbite od celu. wbudowany w pocisku rakietowym. Amerykańskie rakiety nośne pocisków klasy „powietrze-ziemia" i „głębina wodna-ziemia". System śledzenia przejmuje pocisk 4. Głowice samonaprowadzające się w sposób półakty wny (po prawej). który mierząc wysokości kolejnych kwadratów o szerokości 20 m porównuje je z pamięcią profilu lotu. Start pocisku rakietowego 3. którą ustaliło urządzenie śledzenia celu i przesyła sygnał poprawkowy do pocisku rakietowego. bądź z radarem (B)' Pocisk rakietowy śledzony jest często przy pomocy anteny na podczerwień. Włączenie usterzenia pocisku rakietowego 6. w chwili kiedy został on uruchomiony i kiedy sterowanie lotem pocisku odbywa się przy wykorzystaniu innej metody kierowania. Uruchomienie urządzenia śledzenia celu 2. Głowice samonaprowadzające się w sposób pasywny (po prawej). Po przebyciu odpowiedniej trasy lotu sterowanie pociskiem przejmuje radiowysokościomierz. Odebranie przez pocisk rakie­ towy sygnałów odbitych od celu E 4. Pocisk rakie­ towy wchodzi na kurs przech­ wycenia celu. Pocisk rakietowy reaguje na energię elektromagnetyczną wysyłanej przez cel. metody kierowania bezwład­ nościowego (inercyjnego). 251 . Opromieniowanie celu przez pocisk 3.

kal.Rakiety w okresie II wojny światowej Rakiety na paliwo stałe ponownie wesoły do użycia podczas II wojny światowej. kal. 1. zasięg 2140 m. 6. która wprawdzie była tańsza i prostsza w użyciu. Rosjanie montowali słynne wyrzutnie „Katiusza" na podwoziach różnych typów samochodów ciężarowych. ale nie zapewniała wysokiej celności. Niemiecki pocisk rakietowy burzący. Amerykański pocisk rakietowy burzący M 8. wystrzeliwała dwie rakiety. T 34 „Calliope". powstały dla wszystkich typów rakiet w celu nadania im wymaganej manewrowości. 3. Brytyjski przeciwlotniczy pocisk rakietowy. zasięg 4210 m. Pierwszą rakietą brytyjską w okresie II wojny światowej. podczas gdy ZSRR. Niemiecki moździerz wielkokalibrowy wz. 1. Mk 1 nr 2 (po lewej). Niektóre armie używają jeszcze obecnie wyrzutni wieloprowadnicowych. 2. 5 cale (127 mm). kal. kiedy praktycznie nie było stosowane od końca XIX w. zasięg 7230 m. USA i Wielka Brytania faworyzowały stabilizację brzechwową. Niemiecki pocisk rakietowy burzący. Niemcy położyli nacisk na stabilizacje obrotową. Mk 1 nr 4 i Mk 2 mogły odpalić dziewięć rakiet. Łodzie desantowe (po lewej. 280 mm. Z reguły zawieszano je na szynach pod skrzydłami. odpalała 6 rakiet. 5. 41 wystrzeliwał rakiety o kalibrze 28 i 32 cm. 4. 40 na pojeździe półgąsienicowym Sdkfz 251 . 3. były używane po raz pierwszy w końcu II wojny światowej przez samoloty myśliwsko-szturmowe. Niemiecki pocisk rakietowy burzący.5 cala (113 mm). 9. Amerykańska wyrzutnia dla rakiet 60x4. kal. na wieży czołgu Sherman M 4. którą dość szybko zastąpiono wersją 3 calową (76 mm). Brytyjski pocisk rakietowy.5 cala (113 mm) wz. kal. poniżej) wyposażano niejednokrotnie w wyrzutnie wieloprowadnicowe pocisków rakietowych. zwany „materacem polowym". Wyrzutnie ruchome i przenośne (po lewej). w okresie. 3 cale do niszczenia celów naziemnych. używana na masową skalę. zasięg 2130 m. Pierwsza polowa wyrzutnia rakietowa. była rakieta przeciwlotnicza 2'calowa (oO mm). wyrzutnię obsługiwało dwóch żołnierzy./l. Pociski rakietowe klasy „powietrze-ziemia". zasięg 7070 m. 4. . 4. 8. Brytyjski lotniczy pocisk rakietowy RP. z głowicą bojową umieszczoną za silnikiem. 132 mm. wz. zasięg 8500 m. Pułap trzycalowej rakiety wynosił 6/70 m. System RS-80 będący wspólną konstrukcją niemiecko-wloską w latach sześćdziesiątych miał zasięg 60 km. Pod koniec wojny rakiety używano do samodzielnych bombardowań i były wykorzystane przez samoloty myśliwsko-bombowe do zwalczania celów naziemnych. 3 cale (76 mm). kal. o dużej prędkości. 2. a Mk 1 nr 6 dwadzieścia. 7. donośność 3720 m. 150 mm. kał. Niemiecka ciężka wyrzutnia wz. 320 mm. Radziecki pocisk rakietowy kal. zdolnych do niszczenia umocnień nadbrzeżnych podczas operacji desantowych. Amerykański lotniczy pocisk rakietowy. dokładność trafienia do 900 m. Pociski rakietowe okresu II wojny światowej (powyżej).

wynoszonym przy pomocy startowych rakiet na paliwo stałe. Obudowa kierowania przewodowego 6. Butla sprężonego powietrza 5. odpalany oyl początkowo pionowo ze stałych urządzeń startowych. z ruchomych stołów startowych. ze względu na ataki lotnicze koalicji antyhitlerowskiej. zwany „żmiją". przy pomocy naukowców niemieckich. przeprowadzono dużo doświadczeń z innymi pociskami rakietowymi. był kierowanym przewodowo pociskiem rakietowym klasy „powietrze-powietrze". Głowica bojowa 2. potwierdzający pilotowi manewr wymijania celu. 1000 km/godz. Po wystrzeleniu pocisku z samolotu matki (Focke-Wulf 190 bądź Me 262). Zbiornik ciekłego tlenu 5. był pierwszym balistycznym operacyjnym pociskiem rakietowym. Układy kierowania i sterowania 3. 1. Pocisk X-4 (c). Silnik rakietowy E. Towarzystwa Akcyjnego „Ruhrstahl". pocisk X-4 kierowany był na odległości 6 km (długość przewodu kierowania). (powyżej). był załogowym samo­ lotem rakietowym. Pocisk X-4. Zbiornik paliwa D. stabilizowanym brzechwowo. (b).1944 r. zwany „żmiją'. uderzeniowy) 2. W tym pocisku zastosowano już rozwiązania cechujące automatyczny system kierowania z wykorzystaniem zasad akustyki. przeważnie na ondyn i Antwerpię. a następnie rozpę­ dzany przez trzy minuty przez marszowy silnik rakietowy na dwuskładnikowe paliwo ciekłe. Promień działania 20 km A. (powyżej). Pułap 12000 m Prędkość max. E A-4 albo V-2 (powyżej i po prawej). 1. Usterzenie pocisku. Samolot-pocisk. Zbiornik alkoholu 4.1945 r. Masa startowa 12930 kg. zbliżeniowy. Pocisk A-4 (a). do 7. Sterowanie żyroskopowe 7.03. Głowica bojowa 3. 972 km/godz. Izolowany przewód kierowania. później. Silnik rakietowy 7. Odpalany był w kierunku celu powietrznego. z napędem rakietowym na dwuskładnikowe paliwo ciekłe. Turbina i pompa 6. Przy zbliżeniu się do celu na odległość 100 m pilot odpalał salwę rakiet z wyrzutni w przedniej części kadłuba.B o m b y i pociski z w ł a s n y m n a p ę d e m Niemiecki pocisk rakietowy A-4 (V-2) i inne doświadczalne pociski rakietowe przezwyciężyły bariery rozwojowe między prostymi. Pilot C. Masa startowa 60 kg. Samolot-pocisk.09. masa głowicy bojowej 1000 kg. „Żmija" nie weszła do działań bojowych w II wojnie światowej. W okresie od 6. Spadochron. Czas pracy silnika rakietowego 33 sekundy. odpalono ponad 4 000 sztuk ocisków A-4. Zbiorniki paliwa 4. Następnie pilot opuszczał samolot przy pomocy spadochronu. w założeniu miał startować pionowo kierując się w środek ugrupowania nieprzyjacielskich bombowców. był pierwszym lotniczym pociskiem rakietowym klasy „powietrze-powietrze" kierowanym przewodowo. Skrzynie na baterie 8. 253 . Poza pociskiem AA. będącym najbardziej doskonałym pociskiem rakietowym w II wojnie światowej. które kontynuowano po zakończeniu wojny przez mocarstwa zwycięskie. niekierowanymi pociskami rakietowymi na paliwo stałe. Prędkość max. Kadłub zapalnika (zapalniki: akustyczny. Technika startu (po lewej). a nowoczesnymi niekierowanymi pociskami rakietowymi. Lufy do odpalania rakiety B.

Przeciwpancerne pociski rakietowe
Kierowane pociski rakietowe (k.p.r.), w dziedzinie obrony przeciwpancernej otrzymały ważne zadania. Większość przeciwpancernych pocisków rakietowych posiada silnik rakietowy na paliwo stałe i głowicę bojową z ładunkiem kumulacyjnym (patrz podrozdział poświęcony działom ppanc). Niektóre z tych pocisków są niekierowane. W przeciwpancernych pociskach rakietowych 1 generacji operator kierował pocisk do celu przy pomocy niewielkiego drążka sterownic/ego. W pociskach II generacji nakierowywał on pocisk już tylko w kierunku celu, a dalej aparatura pocisku prowadziła go automatycznie do celu.

Przeciwpancerne pociski rakietowe odpalane są najczęściej z wyrzutni rurowych (powyżej). W starszych systemach jak np. w „Bazooce" celowanie odbywało się przy użyciu muszki i szczerbinki. Pocisk leciał po torze balistycznym; korekta toru lotu była niemożliwa. Nowoczesne systemy kierowania

zastępują, względnie uzupełniają ten rodzaj wyrzutni rakietowej. Aparatura śledzi tor lotu kierowanego pocisku rakietowego dzięki jego systemów kierowania w wiązce na podczerwień; mierzy jego odchylenie od celu i poprawia tor lotu przez sygnały kierowania. Amerykańska pancerzownica rakietowa M 20, kał. 3,5 cala (89 mm), zwana "Super Bazooką"; zastąpiła po TT wojnie światowej pancerzownicę rakietową „Bazooka" M 9 A1 kał. 2,36 cala (60 mm). Była to broń ładowana od tyłu, a odpalający ją żołnierz trzymał ją na ramieniu. Rura (1), ważyła tylko 5,5 kg i była transportowana w dwóch częściach. Pocisk rakietowy z ładunkiem kumulacyjnym (2), ważył 4,04 kg. Zasięg skuteczny wynosił 110 m, a maksymalny 1200 rn. Amerykański rakietowy granatnik przeciwpancerny M 72 A 2, kal. 66 mm (po lewej), jest ostatnim etapem rozwoju „Bazooki". W wielu armiach wprowadza się do uzbrojenia tę broń jednorazowego użytku, obsługiwaną przez pojedynczego żołnierza. Na szkicu, broń w stanie złożonym (a) i gotowym do strzelania (b). Masa 1,36 kg, z czego na pocisk rakietowy (c) przypada 0,95 kg. Przedstawiono pocisk po odpaleniu, / wychylonymi brzechwami. Amerykańska pancerzownica rakietowa M 47 „Dragon", „Smok", (po lewej), odpalająca kierowane pociski rakietowe III generacji; obsługiwana przez pojedynczego żołnierza. Ma optyczny układ śledzenia celu i system zdalnego kierowania przewodowego. Po odpaleniu wyrzutnia rurowa (1), jest odrzucana (jest jednorazowego użytku). Przyrządy celownicze (2), są zdejmowane i mon­ towane na kolejnej wyrzutni rurowej. Brzechwy pocisku rakietowego (3), wychylają się po starcie pocisku. Masa broni w położeniu marszowym 14,6 kg.

Przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe montowane na pojazdach, uzupełniają lekkie typy pocisków stosowanych przez piechotę. 1. Na pojazdach mechanicznych zamontowane są systemy przeciwpancerne takie jak „Snapper" (AT-1), „Harpoon" i „Swingfire". W kilku systemach operator może zająć" stanowisko do 100 m od wyrzutni w celu zabezpieczenia się przed przeciwdziałaniem ognia nieprzyjacielskiego. 2. Przy systemach startujących wprost z ziemi typu „Cobra 254

2000" i „Mamba" pojedynczy operator może odpalić do osiemnastu kierowanych pocisków rakietowych.

długich wyrzutni startowych (a), z podpórką, które mogą być montowane na pojazdach kołowych (b), pojazdach opancerzonych (c), i śmigłowcach (d). Ciężkie przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe mogą przebić takie opancerzenie nowoczesnych czołgów, wobec których lekkie przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe są nieskuteczne.

3. Ciężkie p r z e c i w p a n c e r n e kierowane pociski rakietowe typu T O W i „Sparvierro" o d p a l a n e są z

Bomby i pociski z w ł a s n y m n a p ę d e m Przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe (po prawej). 1. TOW(USA) a. dwustopniowy, paliwo stale b . 18 kg c. 3750 m d. wyrzutnia rurowa, wyrzutnia bezprowa d n i niwa, wyrzutnia na samochodzie, wyrzutnia belkowa na śmigłowcu. 2. Harpon (Francja) a. dwustopniowy, paliwo stałe b.30kg c. 4000 m d. wyrzutnia szynowa, wyrzutnia na samochodzie. 3. Mamba (Niemcy) a. jednostopniowy, paliwo stałe b . 11,2 kg c. 2000 m d. start bezpośrednio / ziemi; obsługa jeden operator. 4. Cobra 2000 (Niemcy) a) jednostopniowy, paliwo stałe oraz rakietowy silnik startowy b . 10,3 kg c. 2000 m d. wyrzutnia bezprowadnicowa wprost z ziemi; obsługa - jeden operator. 5. Trzmiel (w nomenklaturze NATO określany jako „Snapper", (WNP) a. paliwo stałe b . 22,5 kg c. 22 700 m d. wyrzutnia szynowa, wyrzutnia na samochodzie. 6. Milan (Niemcy/Francja) a. dwustopniowy, paliwo stałe b . 6,65 kg c. 2000 m d. wyrzutnia rurowa, obsługa - jeden żołnierz. 7. Swingfire (Wielka Brytania) a. paliwo stałe b. brak danych c. 4000 m d. wyrzutnia pojemnikowa, wyrzutnia na samochodzie (możliwy zestaw przenośny). 8. Malutka, w nomenklaturze NATO określana jako „Sagger" (WNP) a. jednostopniowy, paliwo stałe oraz rakietowy silnik startowy b . 11,3 kg c) 3 000 m d. wyrzutnia szynowa, wyrzutnia na samochodzie, zestaw przenośny. 9. Spanderro (Włochy) a. trzystopniowy, paliwo stałe (silniki rakietowe: startowy, wspomagający, marszowy) b. 16,5 kg c. 3000 m d. trójnóg, zestaw dla piechoty i wyrzutnia na samochodzie. 10. Helliire (USA) a. paliwo stałe b. 43 kg c. 5000 m d. wyrzutnia belkowa na śmigłowcu i podwieszana pod kadłubem samolotu. Objaśnienia: a. napęd b. masa startowa pociSku kierowanego c. zasięg d. sposób startu i użycia. 255

Pociski rakietowe przeciwlotnicze
Wojska lądowe bronią się przed atakami samolotów wsparcia taktycznego przy pomocy pocisków rakietowych przeciwlotniczych. Mogą być one także używane do zwalczania innych pocisków rakietowych. Dzielą się na trzy główne grupy: wielkie, wystrzeliwane z wyrzutni stacjonarnych; zainstalowane na pojazdach i systemy przenośne jednorazowe użytku.
Bloodhound Mk 2. Ten brytyjski pocisk rakietowy dalekiego zasięgu (poniżej), pierwotnie posiadał system manewrowy. Kiedy pojawiły się nowoczesne, wysoce manewrowe systemy charakteryzujące się krótkim okresem rozwinięcia operacyjnego; „Bloodhound" zostały w 1964 r. wprowadzone do uzbrojenia na stacjonarnych wyrzutniach w bunkrach. Pocisk napędzany jest przez cztery rakietowe silniki startowe (odrzucane) i d w a silniki strumieniowe (jako silniki marszowe).

Przeciwlotnicze pociski rakietowe (po lewej), zwalczają cele powietrzne na różnych pułapach. Za żelazną regule uznaje się zasadę, iż im mniejszy jest pułap, tym lżejszy i mniejszy jest pocisk rakietowy. Przeciwlotnicze kierowane pociski rakietowe dzielą się według zasięgu na trzy klasy : A. krótkiego zasięgu, do 10 km, B. średniego zasięgu, do 65 km, C. dalekiego zasięgu, powyżej 65 km. Pociski rakietowe dalekiego zasięgu napędzane są poza silnikiem startowym także silnikiem strumieniowym.

Systemy przeciwlotnicze (powyżej), składają się z siedmiu podstawowych zespołów. W wielkich systemach funkcjonują one często oddziel­ nie; w systemach manewrowych zadania wykonywane przez zespoły nr 1,3 14 mogą być realizowane przez operatorów. 1. stacja radiolokacyjna wykrywania celów powietrznych 2. centrala kierowania ogniem 3. stacja radiolokacyjna siedzenia celów powietrznych 4. stacja radiolokacyjna śledzenia pocisków rakietowych 5. stanowisko dowodzenia (startowe) 6. zasilanie w energię 7. pocisk rakietowy.

Systemy ruchome na pojazdach samobieżnych (poniżej). Amerykański system ruchomy średniego zasięgu „Hawk" (A), posiada wyrzutnię dla trzech pocisków rakietowych. Na szkicu pojazd ciągnie sprzęt radarowy - stację wykrywania celów powietrznych. System europejski „Roland" (B), krótkiego zasięgu, służy do osłony plot czołgów i wojsk na przedniej linii frontu. Wyrzutnie rurowe po obu stronach wieży bojowej ład­ owane są hydraulicznie. Pociski rakietowe składowane są w wewnętrznym luku pojazdu.

Szwedzki system przenośny RBS 70 (poniżej), krótkiego zasięgu, w którym pocisk rakietowy kierowany jest wiązką laserową. Dzięki konstrukcji wyrzutni startowej i systemu optycznego śledzenia celu powietrznego pocisk można stabilizować żyroskopowo. Dwóch operatorów przy pomocy RBS 70 może prowadzić nieprzerwany ogień.

Jednoosobowe systemy przenośne (poniżej), typu „Grail" (SA-7), „Blowpipe", „Redeye" czy „Stinger" z reguły odpalane są z ramienia operatora. Ź racji krótkiego zasięgu stosowane są do obrony przed nisko lecącymi celami powietrznymi. Kombinowany zasobnik przenośny i startowy jest jednorazowego użytku, zaś pozostałe części systemu są użytku wielokrotnego.

256

Bomby i pociski z w ł a s n y m n a p ę d e m Przeciwlotnicze kierowane pociski rakietowe Systemy stacjonarne: 1. Gamrnon (SA-5), (WNP) a. 10 000 kg b . ok. 250 km c. kierowanie rozkazami + wiąz­ ka prowadząca radiolokacyjnej stacji śledzenia. 2. Nike Hercules (USA) a. 4 500 kg b. ponad 140 km c. kierowanie rozkazami. 3. Hloodhound Mk 2 (Wlk. Brytania) b. ponad 80 km c. kierowanie wiązką. Systemy manewrowe: 1. Ganef (SA-4) (WNP) a. 1 800 kg b . ok. 70 km c. kierowanie rozkazami. 2. Rapier (Wlk. Brytania) c. optyczne kierowanie i stacja radiolokacyjna śledzenia celu. 3. Goa (SA-3), (SA-N-4), (WNP) b . 30 km c. wiązka prowadząca + stacja pomiaru odchylenia bocznego. 4. Gecko (SA-8), (WNP) b . 16 km c. kierowanie rozkazami. 5. Gainful (SA-6), (WNP) a. 650 kg b . 60 km c. kierowanie rozkazami + stacja pomiaru odchylenia bocznego. 6. Crotale (Francja) a. 80 kg b . 8,5 km c. kierowanie komendowe. 7. Hawk (USA) a. 120 kg b . 35 km c. stacje radiolokacyjne. 8. Patriot (USA) c. sygnał sterujący / aktywną głowicą samonaprowadzania w końcowej fazie lotu. 9. Roland (Francja, Niemcy) a. 63 kg b . 6,3 km c. kierowanie komendowe. Systemy przenośne: 1. Grail (SA-7) (WNP) a. 15 kg b . 10 km c. głowica samonaprowadzania na podczerwień. 2. Blowpipe (Wlk.Br\ lania) a. 12,7 kg c. kierowanie radiowe 7 optycznym śledzeniem celu. 3. RBS 70 (Szwecja/Szwajcaria) a. 44 kg b . 5 km c. wiązka laserowa. 4. Stinger (USA) a. 13,4 kg c. pasywne samonaprowadzanie na podczerwień bądź promieniowanie ultrafioletowe. Objaśnienie: a. masa b. zasięg, c. układ kierowania. Przy niektórych typach występuje brak danych. 257

Lotnicze taktyczne pociski rakietowe
Pociski rakietowe klasy „powietrze-powietrze' (po lewej). 1. Phoenix (AIM-54A), (USA) a. 380 kg b . 160 km c. zdalne-radiolokacyjne i w końcowej fazie lotu samonaprowadzanie radiolokacyjne. 2. Aspide (Włochy) a. 220 kg c. samonaprowadzanie półaktywne radiolokacyjne 3. Saab 372 (Szwecja) a. 110 kg, c. samonaprowadzanie na podczerwień. 4. Acrid (AA-6), (WNP) a. 800 kg b . 50 km c. samonaprowadzanie na podczerwień. 5. Matra Magie R-550, (Francja) a. 90 kg b. 6 km c. samonaprowadzani na podczerwień. 6. SRAAM (Wlk.Brytania) b. 8 km c. na podczerwień. 7. Sidewinder (AIM-9L), (USA) a. 72 kg b . 7 km c. samonaprowadzanie bierne na podczerwień. 8. Brazo/Pave Arm, (USA) a. 200 kg? b . 25 km ? Objaśnienie: a. masa b. zasięg, c. układ kierowania. Przy niektórych typach brak danych. Pociski rakietowe klasy „powietrze-powietrze' (po lewej), wymagają: A. wysokiej manewrowości, która zwykle osiągana jest dzięki usterzeniu przedniemu pocisku bądź przez regulowanie ciągu (jak w pocisku rakietowym SRAAM), B. zdolności pokonania sil poprzecznych występujących podczas ostrego kąta toru lotu, C. systemów kierowania, umożliwiających operatorowi - pilotowi wykonanie manewru wymijania. Dwie możliwe metody wykonania ataku przy zastosowaniu pocisku raki­ etowego klasy „powietrze-powietrze" (po lewej). Pilot powinien zająć" pozyq'ę do ataku z tylu za przeciwnikiem: 1. „biały samolot myśliwski wykonuje manewr-unik przed zamierzonym atakiem z tyłu „czarnego' samolotu myśliwskiego; 2. każdy pilot samolotu usiłuje zająć wyjściową pozycję do odpalenia rakiety z tylnej półsfery: a. pozycja wyjściowa, b. odpalenie lotniczego kierowa­ nego pocisku rakietowego, c. trafienie celu.

Samoloty uzbrojone w rakiety klasy „powietrze­ -powietrze" mogą zwalczać inne statki powietrze. Te pociski rakietowe muszą być zatem wysoce manewrowe i dysponować dokładnymi systemami śledzenia celu. Do pocisków rakietowych klasy „powietrze-ziemia" należą niektóre strategiczne rakiety nuklearne, taktyczne pociski rakietowe do zwalczania celów naziemnych i nawodnych oraz niekierowane pociski do zwalczania celów naziemnych (patrz rozdział poświęcony bombom niekierowanym na str. 238).

258

Bomby i pociski z własnym napędem
Pociski rakietowe klasy „powietrze - ziemia" (po lewej). 1. SRAAM, nuklearny (USA) a. 1000 kg b . 160 km c. programowane kierowanie bezwładnościowe. 2. HARM (USA) a. 354 kg b . 16 km c. samonaprowadzanie bierne na źródło promieniowania. 3. Kormoran (AS-34), (Niemcy) a. 600 kg b . 37 kg c. programowane - bezwładnoś­ ciowe, w fazie końcowej - samo­ naprowadzanie aktywne radiolokacyjne. 4. SNEB 70 mm - rakieta lotnicza na wyposażeniu armii Francji i NATO. 5. RB 04 E (Szwecja) a. 600 kg b . do 32 km c. samonaprowadzanie aktywne radiolokacyjne. 6. Maverick (AGM-65), (USA) a. 209 kg b . 50 km c. samonaprowadzanie (głowica TV). 7. Sea Skua (Wlk .Brytania) a. 210 kg b. ponad 15 km c. samonaprowadzanie w półaktywne radiolokacyjne. Objaśnienie: a) masa b) zasięg c) układ kierowania

Samoloty mogą przenosić rakiety i pozostałe środki zrzutowe (po lewej), na zaczepach bądź w zasobnikach pod skrzydłami (a), i pod kadłubem (b). Samoloty bombowe dalekiego i średniego zasięgu mają luki bombowe (na bomby i pociski rakietowe). Niektóre pociski rakietowe klasy „powictrze-ziemia" zawieszane są na końcu skrzydeł (c), bądź z przodu, po obu stronach kadłuba samołotu (d).

Niekierowane lotnicze pociski rakietowe (po lewej), z reguły używane są przez samoloty do zwalczania celów naziemnych lub nawodnych, obecnie przenoszone są w specjalnych zasobnikach pod skrzydłami. Stateczniki pocisku po opuszczeniu zasobnika ulegają rozwinęciu. W zasobnikach mieści się od sześciu do czterdziestu rakiet. Na szkicu pokazany jest zasobnik szwedzki Bofors fvi-70, zawierający sześć rakiet niekierowanych do zwalczania celów naziemnych. Schemat pokonywania współczesnych systemów obrony powietrznej (po lewej). 1. Podczas lotu koszącego piłoci usiłują wyzwolić się z wiązki opromieńiowania nieprzyjacielskich radarów, 2. Zasięgi pocisków rakietowych pozwalają samołotowi-nosicielowi na pozostawanie poza zasięgiem działania systemów obrony powietrznej (a). Pociski rakietowe posiadają sterowanie współosiowe toru lotu (b), i system naprowadzania w końcowej fazie lotu (c). Dla każdej formy ataku stosuje się specjalne pociski rakietowe. 259

Gabriel (Izrael) a. 4. Otomat (Włochy/Francja) a. były rakietami na paliwo stale. Objaśnienie. 3175 kg b. Seawolf (Wlk. 1360 kg b . kierowanie komendowe oraz aktywny system radiolokacyjny. 3. 120 km c. jak np. 20 km c. b. torpedy (patrz także str. (USA) a. 4.5 kin c. 200 km c. 3. kierowanie w wiązce prowadzącej/komendy radiowe. Sea Killer Mk 2 (Włochy) a. 70 km c. kierowanie w wiązce prowadzącej. kierowanie w wiązce prowadzącej oraz półaktywny system radiolokacyjny. 6. (WNT) b . (USA) a. 110 km c. Pociski rakietowe klasy „woda-woda". 2. 5. 300 kg b . Penguin (Norwegia) a. (Francja) a. (USA) a. Talos RIM-8. 6. 1360 kg b . Niektóre z nich dzielą się także na inne kategorie. Pociski rakietowe klasy „woda-powietrze" (po lewej): 1. 3. Exocet (MM-40). balistyczne pociski rakietowe wystrzeliwane z wyrzutni pod­ wodnych (SLBM). kierowanie w wiązce prowadzącej oraz półaktywny system radiolokacyjny. 5. stosowane na m o r z u w XVIII i XIX w. 260 . masa. Seacat (Wlk. torpedy do zwalczania celów nawodnych.Morskie taktyczne pociski rakietowe Pierwsze pociski z własnym n a p ę d e m . 2. Obecnie występuje d u ż a różnorodność' morskich systemów pocisków rakietowych. kierowanie w wiązce prowadzącej oraz półaktywny system radiolokacyjny. 770 kg b. 825 kg b . system bezwładnościowy i samonaprowadzanie w fazie końcowej. komendy radiowe. 68 kg. a.Brytania) a. zasięg c. (po lewej) : 1. Przy niektórych typach brak danych. klasy „woda-glębina wodna" D. 330 kg b . torpedy do zwalczania okrętów podwodnych. (USA) a. bezwładnościowe i aktywny system radiolokacyjny. bezwładnościowe i aktywny system radiolokacyjny.rSrytania) c. 1. Można nawet wymieniać części składowe. rakiety przeciwlotnicze: A. b . 35 km c. Standard (SM-2ER). 3. Terrier (RIM-2). 242). 400 lub 500 kg b. metoda naprowadzania. Goa (SA-N-1). bezwładnościowe i aktywny system radiolokacyjny. system bezwładnościowy i na podczerwień. 22 lub 41 km c. 96 km c. 30 km c. 20 km c. 2. klasy „woda-powietrze" B. które niewiele różnią się od systemów naziemnych i lotniczych. 635 kg b. Zostały one zastąpione przez torpedy na początku XX w. klasy „woda-woda" C. Morskie pociski rakietowe (po lewej). Harpoon (RGM-84).

torpeda akustyczna. 10 k m c.torpedę. 2. samonaprowadzających się w spo­ sób pasywno-akustyczny (2). których silniki napędzają akustyczną torpedę samonaprowadzającą się na cel. jeszcze pod wodą zapa­ la się silnik rakietowy. 1. 3. •^m0^% Subroc (po prawej).B o m b y i pociski z w ł a s n y m n a p ę d e m Pociski rakietowe klasy „woda-głębina wodna" (po prawej): Pocisk „Asroc" ma głowicę bojową . Torpedowce i okręty pod­ wodne używają torped kie­ rowanych przewodowo (1). Następnie pocisk rakietowy wynurza się nad zaprogramowany tor lotu i nastę­ puje odłączenie się bomby głębi­ nowej. 56 k m c. maksymalny zasięg sonaru (namierzanie akustyczne obiektów podwodnych) c. „Subroc" (wystrzeliwana z wyrzutni torpedowej okrętu podwodnego w zanurzeniu) ma ładunek nuklearny detonowany w wodzie. w wodzie . poprawiły skuteczność działania torped. „Terne" . Terne (Norwegia) a. kierowanie bezwładnościowe. są pociskami rakietowymi na paliwo stałe. i samonaprowadzającycn się w sposób aktywno-akustyczny (3). 261 . 4. Jeśli torpeda nie osiągnie celu przy pierwszym zajściu kontynuje „poszukiwanie celu" bądź wykonuje wielokrotne próby podejścia do atakowanego celu. Asroc (RUR-5A). Asroc i Ikara (po prawej). (USA) a. Używany jest przez okręty podwodne w zanurzeniu przeciwko nieprzyjacielskim okrę­ tom podwodnym. niekierowany. Po starcie.Brytania) b. Kierowanie i zwalnianie torpedy następuje przez sygnały sterujące z komputera. Ikara (Australia/ /Wlk. uzbrojonym w strategicznepociski rakietowe. Asroc leci po torze balistycznym i uwalnia torpedę nad zaprogramowanym punktem. przenoszącym ładunek nuklearny detonowany w wodzie. Układy kierowania (po prawej). Komputer przekazuje dane z sonaru okrętu. (USA) a. Subroc (UUM-44A). jest pociskiem rakietowym dwustopniowym na paliwo stałe. 3 k m c. 458 k g b . kierowanie komendowe oraz torpeda akustyczna.niekierowany. „Ikara" . 135 k g b. 2. podczas lotu .torpedę bądtf ładunek nuklearny detonowany w wodzie. Bomba eksploduje na zaprogramowanej głębokości. 1.50 kg głowicę bojową. 1815 kg b . Może także przenosić ładunek nuklearny detonowany w wodzie. Ikara.

2. celność trafienia: prawdopodobnie do 1 m. 3x300 KT (?) c. 1x1 MT c. Minuteman III. 9. Mogą być" także uzbrojone w głowice nuklearne. Mogą one przenosić także głowice konwencjonalne. 4.(WNP) a. zespół bojowy c. Pocisk rakietowy (a). SS-20. 5700 km d. zasięg d. 6. SS-19(WNP) a. 10000 km d. 3000 km d. uzbrojono siedemdziesiąt jeden okrętów. W niniejszym podrozdziale położono nacisk na systemy wprowadzone w latach siedemdziesiątych. 6x200 KT c. (WNP) a. Uwaga: SS-20 składa się z d w u wyższych stopni SS-16. nuklearna do 250 KT. 1977 r. 262 Tomahawk i pociski samosterujące Amerykańskie pociski samosteru­ jące typu „Tomahawk" (1). IRBM b . prędkość max: ok. ICBM b. Marynarki Wojennej USA. 2. 1976 r. 7800 km d. 1977 r. w tym także pod­ wodnych. 3x350 KT c. może być uzbrojony albo w jedną głowicę bojową o mocy ok. MSBS M-20. ma jeszcze napęd na paliwo stałe oraz układ kierowania bezwładnościowego. Sandał (SS-4). (Francja) a. 1975 r. składają się z tych samych podzespołów i spełniają także takie same zada­ nia strategiczne i taktyczne. SS-18 wz. SLBM b . 1x18 MT c. max. 12000 km d. ICBM b. 8x1-2 MT c. zasięg: 2500 km.(WNP) a. Znajduje się na uzbrojeniu okrętów pod­ wodnych (b). 13000 km d. ICBM b . 1980 r. 1 MT. IRBM b. ICBM b. (USA) a. 930 km/godz. 234) b. i przewidziany jest do niszczenia strategicznych celów naziemnych. Polaris A-3 (po lewej). W pociski „Toma­ hawk". 2000 km d. Strategiczne balistyczne jądrowe pociski rakietowe (po prawej): 1. każda o mocy 300 KT. 8x100 KT c. (WNP) a. 5. głowica bojowa: konwencjonalna typu W 80. rok wprowadzenia do użytku. rodzaj pocisku rakietowego (objaśnienie na str. W latach'1981-1986 dwieś­ cie pięćdziesiąt siedem bombow­ ców lotnictwa amerykańskiego zostało uzbrojonych w pociski „Cruise Missile"' napęd: turbinowy dwuprzepływowy kierowanie: TE RCOM masa: 1452 kg. SLBM b. 1969 r. bądź w trzy głowice typu MIRV. 4x200 KT c. 3. 1975 r. Trident C 4. dalsze informacje znajdują się na stronach 274 i 275. 10500 km d. 7. prędkość marszowa: 660 km/godz. Scarp (SS-9). 9500 km d. 10. SS-17. (WNP) a. SS-16. . Objaśnienie: a.Strategiczne i taktyczne nuklearne pociski rakietowe Pociski rakietowe z głowicami nuklearnymi dzielą się na strategiczne i taktyczne (do wsparcia pola walki). 12000 km d. 1959 r. 1x1 MT c. 1978 r. (USA) a. 8. (WNP) a. Ostatnia wersja pocisku Polaris o zasięgu 4630 km. TCBM b. 3x150 KT c. TCBM b. i „Cruise Missile" (2). 1975 r.

nuklearny pocisk z uproszczo­ nym systemem kierowania bezwładnościowego o zasięgu 120 km. Pocisk (a). paliwo stałe. Pershing (po prawej). zasięg: 270 km. Jest wyposażony w radar korelacyjno-powierzchniowy.450 km. 4. lecz ma większą średnicę. Głowica jądrowa prawdopodob­ nie o mocy wybuchu 1 KT. głowica bojowa: konwencjonalna z ładunkiem burzącym bądź z ładunkiem nuklearnym. Pocisk p o d względem długości. Scud C . 2. Pershing li (a). 3. Pociski rakietowe typu Scud (SS-1). 120 km. rakietowe paliwo ciekłe. nuklearny pocisk rakietowy (a).25 m. Zasięg pocisku z głowicą o mocy wybuchu 15 lub 25 KT wynosi ok. jest naj­ większym amerykańskim takty­ cznym pociskiem rakietowym (głowica bojowa o mocy ok. (po prawej): 1. FROG7 długość: 9 m. startuje z wyrzutni na ciągniku siodłowym (b). Lance (po prawej). Na uzbrojeniu znajduje się Scud B i C .Pluto (po prawej). 7 znajdują się na wyposażeniu armii WNP. . kierowanie: bezwładnościowe. wystrzeliwany jest z wyrzutni samobieżnej (o). głowica bojowa: konwencjonalna z ładunkiem nuklearnym. Typu FROG. niekierowany: brak. Radzieckie taktyczne pociski rakietowe. „Pluto" może być wystrzeliwany z wyrzutni na czołgu AMX-30 (b). masa: 6300 kg. Pociski FROG 3. Głowica bojowa zawiera sześć lub dziewięć ładunków samonaprowadzających się na cele (c). systemu kierowania i napędu podobny jest do pocisku typu Scud. który podczas lotu porównuje zaprogramowany tor lotu . i ma system samonaprowadzania w końcowej fazie lotu.zawarty w pamięci komputera . osiąga on cel na polu bitwy. 400 KT). napęd: jednostopniowy. długość: 11. Ze względu na wysoką dokładność trafienia celu posiada niewielką głowicę bojową. Ten pocisk rakietowy został opracowany przez Amerykanów przecie wszystkim jako taktyczny. masa: 2700 kg. zasięg 800 km. Scaleboard (SS-12). zasięg: 60 km.z rzeczywistym obrazem przelotu. Dzięki prostemu systemowi kie­ rowania bezwładnościowego (c). napęd. francuski taktyczny.

ale na szeroką skalę użytego od II wojny światowej w postaci masowych bombardowań bombami zapalającymi. nie mieszczącymi się we wcześniej. O m ó w i m y również czynniki działania niszczącego oraz wojskowe zastosowania broni jądrowej. że ich działanie może rozprzestrzeniać się w nieprzewidywalny sposób. od dawna zresztą wykorzystywanego w technice wojennej. podczas ćwiczeń w wykrywaniu skażeń chemicznych na pozorowanym polu walki. uzyskano wystrzeliwując rakiety na paliwo pozostawiające wyraźny ślad. BIOLOGICZNA I JĄDROWA W rozdziale tym zajmiemy się niektórymi ze środków masowego rażenia. Żołnierz radziecki (po prawej). Zaliczamy tu środki chemiczne.Rozdział siódmy BROŃ CHEMICZNA. Na końcu przedstawimy sposoby użycia broni biologicznej. wprowadzonej w tej książce klasyfikacji. ale efekty ich działania mogą być całkowicie odmienno. w połudruowej Australii. Środki te mogą być przenoszone za pomocą systemów broni pokazanych uprzednio. Próbny wybuch jądrowy (na sąsiedniej stronic). 264 . Zabiegu tego dokonano w celu dokładnego pomiaru wielkości kuli ognistej i chmury pyłów w kształcie grzyba towarzyszących wybu­ chowi jądrowemu. na poligonie Maralinga. użyte podczas I wojny światowej. Do broni chemicznej m o ż e m y zaliczyć zastosowanie ognia. takie jak gazy bojowe. tworzące „siatkę". 1956 r. rurką wskaźnikową. Posługuje się on przyrządem rozpoznania chemicznego wz 54. niszcząc przy tym siłę żywą. w jego dłoniach widoczna pompka 7. Dodatkowo wyposażony w przenośny sygnalizator skażeń radioaktywnych. Smugi dymu widoczne na tle nieba. Wszystkie środki masowego rażenia charakteryzują się tym.

.

Pociski zapalające (powyżej). Duże miotacze montowane są leż niekiedy na czołgach. Pokazano radziecką konstrukcję 1JPO-50. zgromadzonej w zbiorniku ciśnieniowym. są również takie. Zwiększało to intensywność spalania. Maksymalny zasięg wynosi 70 m.Broń zapalająca Od niepamiętnych czasów ogień był używany jako groźna broń. Ma ona 3 zbiorniki o poi. Prześledzimy sposoby używania ognia jako broni. sulfidem antymonu. Większość z nich wypełniana jest białym fosforem. Za pomocą broni zapalającej. zapoznamy się z niektórymi współczesnymi środkami zapalającymi. w tym również z wapnem. Umożliwiają wyrzuca­ nie płonącej cieczy. Niektóre z nich palą się wyko­ rzystując tlen zawarty w powie­ trzu. a ciecz zapalana jest elektrycznie. tzw. żywicy. Głównym środkiem przenoszenia broni zapalającej stały się bomby lotnicze. Pociski zapalające miotane ręcznie (powyżej). dlatego będą one omówione dokładniej. zwraca uwagę specjalna odzież ochronna. choć przez długi okres miała ona ograniczoną skuteczność. Brytyjska bomba 30-funtowa (ok. Tablica (po prawej). Pociski zapalające i małokalibrowa amunicja zapalająca są stosowane nadal. jej zapalenie następuje u wylotu rury miotacza. zapalającym się samorzutnie przy kontakcie z powietrzem. Jest to zwykła butelka napełniona benzyną. Szyjkę butelki zatyka się łatwopalnym materiałem. dodając odpowiednie środki chemiczne. Naczynia wypełnione palną cieczą stosowano już podczas wojen w pierwszych pięciu wiekach naszej ery. W Bizancjum powszechnie używano jako broni wojskowej „ognia greckiego". wypełniane były prawdopodobnie pochodnymi ropy naftowej. 3. Miotano je za pomocą różnych maszyn oblężniczych. Do jego wytworzenia używano jako podstawowego surowca ropy naftowej mieszanej z rozmaitymi dodatkami. Skorupę takiego pocisku wypełniano mieszaniną saletr}'. Ręczne miotacze płomieni (powyżej). Wprawdzie bomby zapalające zrzucano z pokładów sterowców lub samolotów podczas I wojny światowej. to jednak masowe bombardowa­ nia tego rodzaju bombami zaczęły się w latach II wojny światowej.3 1 na mieszankę zapalającą. Butelka zapalająca (1).6 kg) z czasów II wojny światowej. „slrzałów". Używa się również podręcznych miotaczy płomieni jednorazowego użytku. inne wymagają stosowania specjalnych utleniaczy. łojem i terpentyną. które wymagają wymuszonego zapalenia. Zawartość zbiorników wystarcza na oddanie kilku 2-3 sek. „koktajl Mołotowa". głównie ze względu na trudności związane z wytworzeniem ognia na polu walki. Po raz pierwszy broń lego rodzaju zastosowano podczas 1 wojny światowej. przedstawia najważniejsze środki i materiały zapalające stosowane w XX w. siarki. Pokazano wygląd współczesnego żołnierza amerykańskiego uzbrojonego w tego rodzaju broń. Można wywoła? również samozapłon rozlanej po rozbiciu o przeszkodę benzyny. Artylerii od dawna używano do wywoływania pożarów budowli i statków. Magnez w postaci metalicznej stosowano w lotni­ czych bombach zapalających. Niektóre z tych substancji zapalają się samorzutnie. 266 .13. Pokazano brytyjską „bombę ognistą" wystrzeliwaną z dziewiętnas­ towiecznych dział gladkolufowych. Plecakowy miotacz płomieni (powyżej). stosowanej już na skalę strategiczną. Zastosowanie ognia w starożyt­ ności (po lewej). wypełnianych grubymi płytkami tego metalu. Wojska regularne wyposażone są w etatowe środki w postaci granatów zapalających (2). Bomby zapalające (powyżej). atakowano tereny zurbanizowane. Do miotania płomienia służył specjalny syfon.

ZapalniK e. Bomba napalmowa 750 funtów (po prawej). Ładunek termitowy umieszczony w przedniej części kadłuba. obszary leśne itp. żywioł staje się niemożliwy do opanowania. na obrzeżu powstanie strefa obniżonego ciśniema. Jej nazwa pochodzi od pierw­ szych liter nazw substancji zagęszczających dodawanych pierwotnie do ropy lub innych ciekłych węglowodorów. Żywica d. spalał się w miejscu upadku bomby. wówczas ciepło wytwarzane nad centrum pożaru powoduje unoszenie się olbrzymich ilości gorących gazów. c. Niemiecka bomba typu BI EZB (po prawej). ben­ zen i benzyna. Istnieją również inne rodzaje napalmów nowej generacji. z 11 wojny światowej. Po uderzeniu o ziemię wybuch małego ładunku wybuchowego odrzucał ogon ze statecznikiem. powodując zapalenie się wkładki termitowej. Począt­ kowo stosowano w tym celu sole kwasu naftenowego i palmitowego (naflen glinu i palmit Efekt „burzy ogniowej" (po prawej). w czasie 10 minut. charakteryzujące się przedłużonym czasem palenia i dużą przyczepnością do podłoża. Pierwsze bomby zapalające (po prawej). było wystrzeliwanych kolejno 7 kaset z materiałem palnym. inicjowało zapalenie się magnezowego kadłuba bomby. Po upadku powodują rozrzucenie płomienia na dużym obszarze. Brytyjska bomba zapalająca 25 funtowa (po prawej). Była to niezwykła konstrukcja. jest znacznie skuteczniejszy. pożary skupione. C. Ze względu na sposób palenia zastosowanego w nich środka dzielą się na dwa zasadnicze typy: A. Oplot z liny e. Obecnie stosuje się Napalm B. US Navy MK 78 Mod 2. 267 . Powoduje to zassanie mas zimnego powietrza ku środkowi ogniska pożarów. Perforowany kominek metalowy wypełniony termitem c. Punktowe. a. Podstawa metalowa a. impuls ogniowy inicjował zapalenie się ten nit u w ypełn łającego bombę. na miasto. d. Ładunek termitu glinu). Tego rodzaju bomby zrzucano ze sterowców niemiec­ kich (Zeppelinów). Bomba spadała na małym spadochronie. przy czym czas palenia wydłuża się dwa do trzech razy w porówna­ niu ze zwykłym napalmem. W momencie uderzenia o ziemię roztopiony metal rozpryskiwał się razem z płonącym ładunkiem żywicy. że metalowa wkład­ ka całkowicie się topiła. Paliła się punktowo. To z kolei. Płonie wytwarza­ jąc temperaturę 850 st. Niewielki ładunek wybuchowy miał na celu odstraszanie ludzi usiłujących gasić pożary. b. Ładunek inicjujący (powodował również odrzucenie statecznika) f. wywoła to tzw. w postaci cieczy. mogą być używane do ataków na siłę żywą. W czasie 11 wojny światowej stwier­ dzono. a z kadłuba bomby. Jego istotnymi składnikami są zagęszczacze polistyrenowe. Powstawała przy tym tak wysoka temperatura. Mieszaninę palną zwaną na­ palmem. Pręt bezpiecznika d. Rozpryskowe. Wytwarzają one intensywny płomień skupiony w punkcie upadku bomby. Statecznik z blachy stalowej Skorupa magnezowa Otwory zapałowe Detonator Iglica Ładunek wybuchowy I 1 a. biologiczna i j ą d r o w a Lotnicze bomby zapalające (po prawej). W wyni­ ku wstrząsu wywołanego upadkiem. co wzmaga intensywność procesu spalania. Pierwsza kaseta zapalająca g. wynaleziono w 1943 r. Jeśli zrzuci się dostatecznie dużo bomb zapalających np. B. stosu­ je się je do wzniecania pożarów w budynkach jak i miejscach kon­ centracji sprzętu pancernego itp. Brzechwy statecznika b. e. f. Waga 1 kg. Pokazana odmiana za­ wierała 416 litrów napalmu. Dzięki temu Napalm B. które powodowały żelo­ wanie ropy. Zapalnik zaczynał działać w momencie zwolnienia bomby. zwiększając skuteczność bomby. występowanie zjawiska nazwanego „burzą ogniową". jedna z kilku od­ mian tego typu będących w uz­ brojeniu amerykańskim w latach sześćdziesiątych i siedemdzie­ siątych. zwiększając jej ełekt zapalający . Ponieważ ma to charakter reakcji łańcuchowej. Zapalnik b. Statecznik bomby (blacha stalowa) c. Tym samym.Broń c h e m i c z n a . na Wielką brytanię już w 1915 r. tworząc jedno ognisko. ruchomy detonator uderzał w stałą iglicę.

trujące gazy paralityczno-drgawkowe zostały użyte przez wojska irackie w 1984 r. Bojowe środki trujące (BŚT). środki atakujące krwioobieg wiążą się z hemoglobiną.. Działanie takie cechuje środki: paralityczno-drgawkowe. rodzajów środków chemicznych stosowanych jako gazy bojowe. co izo­ luje organizm od wpływów zew­ nętrznych. Również w tym okresie zastosowano gazy drażniące. Wykaz (po prawej). duszące. Pomimo podpisanych konwenq*i i powszechnego potępienia przez opinię publiczną świata. Dzieli się je na drażniące i psychochemiczne. tym samym tlen nic dociera do komórek ciała. mogą być śmiertelne dla organiz­ mu ludzkiego. Są to środki z grupy parzących. które stosowane są po dzień dzisiejszy przez siły policyjne do tłumienia rozruchów. era wojny chemicznej zaczęła się dopiero 22 kwietnia 1915 rv kiedy to po raz pierwszy użyto gazu bojowego pod Ypres. Środki paralityczno-drgawkowe atakują centralny układ nerwowy. Ostatnią grupą BST są środki pośrednie. (Dane przytoczono za „Środki chemiczne w wojnie światowej" autorstwa A. Osiągnięto to poprzez zas­ tosowanie impregnowanego pa­ pieru (b). 1937. podczas zmagań ł wojny światowej. Maska przeciwgazowa typu filtracyjnego (a). Prentissa. Około 1. Bojowe środki trujące mogą wnikać do organizmu wieloma drogami. która wywoła 50 % zgonów wśród porażonych. i pończoch ochronnych (d). Podrażniające BST powodują czasową niezdol­ ność do działań.Broń chemiczna Pomimo stosowania trucizn jako narzędzia zbrodni od niepamiętnych czasów. Skuteczność i trwałość działania gazów bojowych zależą w dużej mierze od lokalnych warunków. Ter­ min „ogólnotrujące" odnoszony jest do szeregu substancji będą­ cych silnymi truciznami o kom­ pleksowym działaniu. substancji roślinobójczych. Pokaza­ ny brytyjski model odzieży och­ ronnej chroni ciało przed przeni­ kaniem środków trujących przez skórę. Tabela pokazuje ilości gazów bojowych zużytych przez strony konfliktu. władze ZSKR przyznały się do posiadania 50000 ton bojowych środków chemicznych. Gazy bojowe.M.' ogólnotrujące. chroni oczy. Skutecznym sposobem ochrony jest zastosowanie speq'alnej odzieży i maski filtracyjnej (po lewej). wyrażone w tvsiącach ton. podaje dokładniejsze informaq"e o wybranych substancjach. Użycie gazów bojowych w I wojnie światowej (po prawej).1% wszystkich strat poniesionych przez walczące armie zostało spowodowane użyciem gazów bojowych. Gazy drażniące i her­ bicydy omówiono na następnej stronie. skórę i drogi oddechowe. rękawic gumowych (c). w postaci n p . Inne BST mogą wywołać rozległe obrażenia. zwłaszcza przy dużej wilgotności powietrza. Tabela (poniżej). 268 . wydane w Nowym Jorku . Środki pa­ rzące działają na odkrytą tkankę.) W grudniu 1987 r. środki duszące prowadzą do wypełnienia płuc płynami fizjologicznymi. a zwłaszcza od pogody. Dawka śmiertelna jest to taka ilość substancji trującej.

Tym samym pozbawia się przeciwnika osłony jaką daje roślinność.5 cala. w praktyce stosowano to podczas wojny wietnamskiej. lub amunicji gazowej do strzelb i granatników (C). z czasów I wojny światowej. 1. Zawleczka zabezpieczająca 2. Lufa cienkościenna 4. Otwór w skorupie. ładunek wybuchowy c. Powyżej okazano schematycznie oprysiwanie za pomocą samolotu. Spłonka inicjująca 3. b. biologiczna i jądrowa Chmura gazowa (powyżej). Tzw. Pyrotechnic. Pierwsze ataki gazowe. Zbiornik z ciekłym gazem 5. ataki falowe) podczas I wojny światowej wykonywano w opisany niżej sposób. 2. Przy upadku pocisku zapalnik powodował wybuch niewielkiego ładunku. Paląc się wydziela gaz C N I . Ładunek miotający E Pośrednie metody użycia broni chemicznej. otwierano jednocześnie zawory wszystkich butli. które powodują zniszczenie liści. granatów ręcznych (B). Zwykle pali się wydzielając gryzący dym. Nr 4 MK 1/1). w rzędach po 25 luf. płynęły w kierunku okopów nieprzyja­ cielskich. „łyżka" zapalnika 5. miotacza min lub moździerza. skroplony gaz d.5 cala. Tego typu moździerze wkopywano w ziemię. którym wyrzucany jest gaz. Może wyrzucać strumień gazu CŚ przez 30 sek. 1. Francuski miotacz gazu typu 63 FDM. Przewody elektryczne 3. wszystkie lufy odpalano jednocześnie. Gazy łzawiące mogą być stosowane w postaci aerozoli (A). Własne oddziały postępujące za chmurą gazową musiały być" wyposażone w maski przeciwgazowe. skorupa pocisku Wyrzutnia Livensa (powyżej). starano się zatruć źródła wo­ dy. Gazy drażniące (po lewej). Wystrzeliwano go z tzw. c. Ładunek zapalający 4. z których korzystał przeciw­ nik w obleganej twierdzy. Butle z gazem (A). Wystrzeliwuje się z niej różne typy granatów na odległość do 100 m. Brytyjski pistolet sygnałowy (Pistol. Amerykański granat typu USA BC-M25A2 z gazem łzawiącym. chmury gazu (C). używany niekiedy do wystrzeliwania nabojów z gazem CS. a. 269 . Brytyjski nabój gazowy typu L3A1 do pistoletu specjalnego kal 1. dżun­ gli). (tzw. Typowy granat łzawiący (powyżej). 3.Broń chemiczna. za pomocą defoliantów. ł a d u n e k wybuchowy 6. Strzelba-granatnik Smith and Wesson 210. Niemiecki pocisk gazowy (powyżej). 1. co rozrywało skorupę pocisku i rozpraszało skroplony gaz. komora zapalnika b. a. Współ­ czesnym przykładem podobnych działań może być opryskiwanie wielkich połaci leśnych (np. Niemiecki pistolet sygnałowy P2A1 przystosowany do wystrzeliwania granatów łzawiących. brytyjska prosta wyrzutnia pocisków gazowych z czasów I wojny światowej. Środek chemiczny wraz z mieszanką pirotechniczną 6. Już w starożytności np. Miotacze granatów łzawiących (po prawej). Gdy wiał sprzyjający wiatr (B). umieszczano na pierwszej linii okopów. Worki z piaskiem 2. są obecnie powszechnie stosowa­ ne do rozpędzania tłumów podczas zamieszek. 1. Dzięki tego rodzaju substancjom siły porządkowe uzyskują dodatkowy skuteczny środek pozwalający wyeliminować użycie broni palnej.

(tj. Mechanizm jądrowej bomby jednofazowej (powyżej). powoduje to odparowanie materii. Otaczające punkt zerowy powietrze nagrzewa się'do 10 000 000 st. Komory z materiałem wybuchowym d. Wykorzystuje reakcję rozszczepienia jąder uranu U 235 lub plutonu Pu 239. odpowiada energii wybuchu 1. taką. Zjawiska towarzyszące wybuchowi jądrowemu (powyżej) . a.Broń jądrowa Materia zbudowana jest z atomów. tj. w której nie może dojść do samo­ rzutnej reakcji łańcuchowej) ota­ cza się ładunkiem wybuchowym. towarzyszy temu wyzwolenie dużych ilości energii. Jeśli z jądra zostanie wyrzucony neutron. bliżej epicentrum mająca charakter fali uderzenio­ wej. sposobami jej przenoszenia oraz omówimy skutki jej działania.000. a następnie płaszczem . przy czym kula rozrzedza się szybko i porywa za sobą pyły z powierzchni ziemi.xl0-' 2 ).000 t TNT. wokół którego krążą elektrony. który trafia w jądro uranu. następuje dwukrotny wzrost ciśnienia i prędkości. przy czym zachodzi identyczna reakcja. równoważnikiem trotylowym. Kula ognista wytwarza promieniowa­ nie cieplne rozchodzące się kuliście z olbrzymią szybkością. Towarzyszy temu wyzwolenie d w u swobodnych neutronów i 32 pikowatów energii (piko-tj. Razem z pyłami zostaje ona zassana ku górze. Swobodne neutrony zderzają się z dwoma kolejnymi jądrami. Źródło neutronów g.45 kg uranu U 235. przy'doko­ naniu eksplozji na wysokościach od 600 m do 15200 m. Kula ognista nie musi się stykać 7 powierzchnią. przy rozpadzie 0. Tłok £. C i tworzy kulę ognistą. 2. że największą skuteczność bojową wybuchu powietrznego uzyskuje się (w zależności od mocy użytego ładunku jądrowego). Masę podkrvtyczną"uranu U 235 lub plutonu Pil 239. zwanej jądrową. W czasie wybuchu wydziela się promieniowanie świetlne w postaci niezwykle silnego błękitnawego światła i dużej ilości ultrafioletu. Masa podkrytyczna n. lala odbita (b).czynniki rażące wybuchu jądrowego. 3.kadłu­ bem odbijającym neutrony.Na następnych stronach omówimy metody wywołania eksplozji nuklearnych i towarzyszące im zjawiska. wybuch małego ładunku mio­ tającego wrzuca źródło neutro­ nów do kadłuba bomby. Po uruchomieniu zapalnika. i. temu towarzyszy unoszenie się kuli ognistej ku górze. Zjawisko to wykorzystano w broni. jak w czasie wybuchu 1000 t TNT (trotylu). Jeśli kula ognista dotknęła powierzchni ziemi. Źródło neutronów po wystrzeleniu i. nakłada się na falę pierwotną (a). Powstaje charakterystycz­ na chmura w kształcie grzyba. Większa jednostka. Każdy atom ma jądro złożone z protonów i neutronów. 3. Uran ściśnięty do masy krytycznej 270 . W czasie wybuchu ładunku jądrowego o mocy 1 kilotony (KT) wydziela się taka sama energia. Po przejściu fali uderzeniowej .:l spowolniony swobodny neutron. uwalnianych jest ponad 36 megawatów' energii. W ten sposób. Za falą cieplną pojawia się fala podmuchu. rozpadających się na dwa inne. 4. W wyniku tego rozpoczyna się reakcja łańcuchowa. Jedno­ cześnie wybucha właściwy ładu­ nek wybuchowy powodując ściśnięcie materiału rozszczepial­ nego do masy nadkrytycznej. Ładunek miotający źródło neutronów e. której towarzyszy znaczne nadciśnienie. Następnie zajmiemy się rodzajami broni jądrowej. 4. dalej przebiega ona już lawinowo. W wyniku zderzenia jądro uranu rozpada się na dwa inne lżejsze jądra. Do zapoczątkowania reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder potrzebny jc. stwierdzono bowiem. za czołem fali powstaje strefa podciśnienia. Część fali odbija się od gruntu. Zjawisku. Energię wybuchu jądrowego mierzy się tzw. Broń jądrowa jednofazowa (powyżej). Wskutek tego masy powietrza zaczynają gwałtownie przemieszczać się ku epicentrum wywołując gwałtowny huragan — prędkość wiatru dochodzi do 1000 km/godz. w punktach przecięcia obu tych fal (c). powstaje ogromna strefa obniżonego ciśnienia. lżejsze pierwiastki. zwana megatoną .edzeniowej fali Macha. W efekcie fala czołowa ma charakter rozrz. Porusza się ona z. 1. Ekran odbijający neutrony c. 2. prędkością nieco większą niż prędKOŚć dźwięku (230 m/sek). Zapalnik b.

to dzięki nieporównywalnie mniejszym wymiarom atomów deuteru czy trytu. Wytworzona energia powoduje zapoczątkowanie reakcji syntezy deuteru i trytu. Ekran neutronów 5. Uran (masa podkrytyczna) 4. Wydzielające się przy tym szybkie neutrony owodują rozszczepianie jąder 238. paliwo Broń jądrowa trójfazowa (po lewej). wykorzystuje zupełnie inne zjawisko niż rozszczepienie jąder. często nazywana termojądrową lub woaorową. 1. Ich jądra łączą się.jego masa winna być co najm niej równa tzw. porównano objętości i masy uranu 235 i TNT przy odpowiadających im energiach wybuchu. biologiczna i jądrowa „Little Boy" (powyżej). Tłok 3. Źródło neutronów 4. Dzięki energii uzyskanej z eksplozji jądrowej. Deuterek litu otacza się płaszczem U 235 lub Pu 239. co wywoływało wybuch jądrowy. wybuch taki wytwarza dużą ilość substancji promieniotwórczych. Synteza deuteru i trytu (powyżej). Uran (masa podkrytyczna) 6. masie krytycznej tj. Urządzenie inicjujące Podobnie skonstruowana jest broń jądrowa dwufazowa tj. Materiały potrzebne do uzyskania paliwa termojądrowego są o wiele tańsze i łatwiejsze do zdobycia od materiałów rozszczepialnych. Pojemnik ocnronny ź ołowiu W tabeli (powyżej). nie ma tu też problemów związanych z masą krytyczną. lub Pluton 239 8. 271 . takiej w której dochodzi do samorzutnej reakcji łańcuchowej. Tryt jest to izotop wodoru o liczbie masowej 3. Deuter jest lo izotop wodoru o liczbie masowej 2. zwana powszechnie wodorową. że całość uranu ulega rozszczepieniu. odizolowano niewielką ilość uranu. 1. mały kawałek zostawał połączony z resztą uranu. dwa atomy deuteru zderzają się. musi zostać zgro­ madzona pewna ilość uranu . Masa drugiej części uranu została dobrana tak. by masa obu kawałków tworzyła masę krytyczną. mniejszej od masy krytycznej.Broń chemiczna. Dzięki warunkom wytworzonym przez wybuch jądrowy możliwa stała się synteza" (fuzja). Synteza jądrowa. Dlatego w pokazanej bombie. W tej 20 kilotonowej bombie. Ab\' mogło dojść do wybu­ chu jądrowego. jako materiału rozszczepialnego użyto uranu 235. Następuje również sześciokrotne zwiększenie emisji neutronów. klasyczna bomba wodorowa. że pojedynczy samolot lub pocisk rakietowy jest w stanie wywołać zniszczenia na tą samą skalę. tak nazwano bomfję zrzuconą na Hiroszimę. b) W wyniku tego powstaje jądro helu o liczbie atomowej 4. e 1. Uran 238 7. co tysiące bombowców przenoszących broń konwencjonalną. 2. Uran 235. termojądrowe przy tej samej masie daje 3-4 krotnie więcej energii niż materiały rozszczepialne. Ekran neutronów 5. Synteza deuteru (powyżej). co dostarcza dużych ilości energii. Przyjęto założenie. Tak wielka koncentracja wyzwalanej energii w praktyce oznacza. W tej właśnie fazie wydziela się najwięcej energii. W wyniku eksplozji niewielkiego ładunku wybuchowego. Mieszanina deuterku i trytku litu 9. Ten z kolei otacza się płaszczem z U 238. nie występuje tu jedynie warstwa U 238. jąder lekkich pierwiastków. Materiał wybuchowy 6. lub He 4. wyzwala się przy tym duża ilość energii i jeden neutron. dając w efekcie atom izotopu helu o liczbie masowej 3. Ładunek wybuchowy 2. od pewnej masy uranu 235. Ładunek konwencjonalnego materiału wybuchowego 3. W pierwszej fazie dochodzi do reakcji łańcuchowej i towarzyszą­ cej jej eksplozji jądrowej. a) Atomy deuteru i trytu zderzają się. Bron termojądrowa. wyzwala się znacznie mniej energii niż podczas rozbicia jądra uranu (plutonu). przy czym wydziela się olbrzymia ilość energii i jeden swobodny neutron (3). Zapalnik ciśnieniowy 2. Chociaż podczas syntezy atomu He 3.

porównaj poniżej). Guma t tworzywa sztuczne zapalają się D. Skutki działania promieniowa­ nia cieplnego i fali uderzeniowej (po prawej).Skutki wybuchu jądrowego Głównymi czynnikami wywołującymi zniszczenia podczas wybuchu jądrowego są: promieniowanie cieplne. 4900 / 362 6. 50 % fala uderzeniowa b. Fala podmuchu działająca w postaci fal ueferzeniowych wywołuje powstanie niezwykle gwałtownych wiatrów. Drugi stopień oparzeń (pęcherze) G. Wydzielające się promieniowanie przenikliwe (składające się z promieniowania gamma i neutronów) oddziały wuje na istoty żywe w wyjątkowo niebezpieczny sposób i choć jest niewidoczne. ale znaczna jej część zamieniona zostaje w falę podmuchu. fala podmuchu. Poniżej podano nadciśnienie wyrażając je w k p / m 2 i szybkość wiatru wyrażoną w km/h w poszczególnych strefach. promieniowanie przenikliwe i skażenie promieniotwórcze. 10500 / 611 4. Poszczególne strefy zostały omówione poniżej. 35 % fala cieplna c. Strefy zniszczeń oznaczone) 1-9. 5-6 Zrujnowane zostają domy mieszkalne 6—7 Przewracają się pojazdy 7—8 Uszkodzenia budynków murowanych 8-9 Uszkodzenia budynków drewnianych Zasięg zniszczeń (powyżej). Impuls cieplny powoduje parowanie materii. Drewno pali się lub ulega zwęgleniu E. Podczas wybuchu powietrznego. 7000 / 466 5. Nadciśnienie w poszczególnych strefach rażenia. na tle mapy Wysp Brytyjskich. 1400/112 700 / 77 9. Metale topią się C. 21000 / 1078 2. Wyparowywują metale B. w zależności od mocy użytego ładunku. 5 % początkowe promieniowanie przenikliwe Strefy działania rażącego promieniowania cieplnego A. 10 % skażenie promieniotwórcze d. 3500 / 257 7. że epicentrum wybuchu znalazłoby się w pobliżu Pentagonu. W górnej części planu pokazano zasięg skutków działania impulsu cieplnego z wyodrębnionymi strefami zniszczeń. Rozkład energii powietrznego wybuchu jądrowego (po lewej). 2 1 0 0 / 1 6 8 8. 1. oznaczone jako 8-9. a w dalszych odległościach jej gwałtowne spalanie. W dolnej części diagramu pokazano zasięg działania fali uderzeniowej. Głębokość stref zmienia się proporcjonalnie. Trzeci stopień oparzeń (martwica) F. Skutki wybuchu bomby jądrowej o mocy 20 KT przedstawione na planie Waszyngtonu. Strefy zniszczeń wywołanych przez falę cieplną oznaczono G (opis zniszczeń . 85 % energii zostaje wyzwolone w postaci energii cieplnej. Okręgami zaznaczono strefy /niszczeń wywołanych falą uderzeniową. 272 . oznaczonymi od A do G. powstałych w wyniku wybuchu strategicznego ładunku nuklearnego. wywołuje śmiertelne skutki. Pierwszy stopień oparzeń (rumień) 21 3i Strefy działania rażącego fali uderzeniowej 0-1 Całkowite zniszczenia 1-2 Zniszczenia konstrukcji betonowych 2-3 Większość budynków ulega zniszczeniu 3-4 Budynki wielokondygna­ cyjne zostają uszkodzone 4—5 Zrujnowane zostają urządze­ nia przemysłowe. z epicentrum nad miastem Manchester. 14000 / 766 3. Tabela poniżej podaje zasięgi stref dla bomb o większej mocy. fabryk itp. Przedstawiono hipotetyczną sytuację jaka zaistniałaby po wybuchu powietrznym ładunku o mocy 100 KT. Ostatecznie cała energia rozkłada się w następujący sposób: a. Założono.

mury ceglane a nawet ołów. obłok pyłów może sięgnąć wysoko.4 km (a). Materia ta wraz z odparowanymi częściami korpusu bomby jest silnie bombardowana strumienia­ mi neutronów towarzyszącym pierwotnemu promieniowaniu wybuchu. Promieniowanie typu gamma. wydzielone w pierwszych sekundach wybuchu jądrowego oddziaływujc w promieniu wielu setek metrów.2 km (b). Promieniowanie mierzone jest w rentgenach (R). Natomiast przy wybuchu ładunku wielkiej mocy. Przenikając przez żywe tkanki promienie (wywołują naruszenie struktury molekularnej. b i o l o g i c z n a i j ą d r o w a Przenikliwego (po prawej). Przy niewielkiej mocy użytego ładunku jądrowego grzyb nie jest wysoki i mieści się w troposferze. w górne warstwy stratosfery (b). wchodzące w jej skład atomy zostają zjonizowane. B. mRAD) lub w remach i milircmach. cllatcgo wprowadzono pojęcie dawki napromieniowania odnoszące się do organizmów żywych . jeśli bomba o mocy 1 MT wybuchnie na wysokości ok. Tym samym zasięg skażeń promieniotwórczych jest niewiel­ ki i ma znaczenie lokalne (a). w określonych odległościach i przy określonej mocy ładunku jądrowego. Może to powodować skażenia na skalę światową (c). Skutki promieniowania Przybliżony poziom promieniowania początkowego (po prawej). przy czym przenika przez wodę. Jednostki te oznaczają stopieii jonizacji atomów ośrodka poddanego działaniu promienio­ wania przenikliwego. na której wykonano wybuch jądrowy ma istotny wpływ na osiągnięte efek­ ty.podaje się ją w radach. Gdy pary te wystygną. Tabela pokazuje skutki działania promieniowania jonizującego (a. Bomba o mocy 1 MT. Wysokość. Dzięki temu cząstki pyłów mogą być przenoszone przez wiatry na olbrzymie odległości. i milirentgenach (mR). spowoduje to odparowanie i zassanie dużych ilości materii. a następnie ulegają samorzutnemu rozpadowi. 1. będzie miała falę podmuchu iden­ tyczną do wytworzonej przez bombę o mocy 10 MT. ziemię. beton. Tkanka żywa pochłania 14% więcej promieiiiowania niż powietrze. Kiedy kula ognista wybuchu jądrowego dotknie powierzchni ziemi. Skażenie promieniotwórcze (powyżej). milifadach (RAD.Broń c h e m i c z n a . lub gdy dawka promieniowania została pochłonięta w ciągu 1 godziny. opadają na ziemię w postaci silnie radioaktywnego pyłu.4 km (c). Np. 2. wybuchająca tak jak w (b). Optymalna wysokość" po­ wietrznego wybuchu jądrowego (powyżej). y) na organizm człowieka przy jednorazowym naświetleniu. 273 . działanie fali pod­ muchu na poziomie gruntu stano­ wić będzie zaledwie 1/5 tego co uzyskalibyśmy detonując te samą bombę na wysokości ok. zwanego skażeniem promieniotwórczym. Z niej właśnie powstaje grzyb atomowy. wybucha­ jącą na wysokości 2.

USA 9 970 c. Pełniejsze informacje na temat pocisków rakietowych z głowicami jądrowymi zawarto w rozdziale szóstym. Chiny ok. Poszczególne głowice charakteryzują się dużą dokładnością trafienia i niewielką mocą. sposoby przenoszenia głowic jądrowych do celu. Głowice maja wła­ sne silniki rakietowe i układ stero­ wania sprzężony z komputerem. kiedy to b r o ń jądrowa osiągnęła swe dominujące znaczenie w rozgrywkach politycznych. (B) pociskach artyleryjskich. 2. (przypuszczalnie) h. Porównanie (po prawej). obecnie w uzbrojeniu znajdują się pociski wielogłowicowe o dużej dokładność trafienia. z czerwca 1988 r. wystrzeliwane są głowice bojowe i pozorne. Sposoby przenoszenia (po prawej). obecnie przeważają pociski wielogłowicowe. by mógł przenieść kilka głowic na duży cel powierzchniowy. Pocisk wielogłowicowy z głowicami przeznaczonymi do niszczenia niezależnych celów (MIRV). 1. I )zięki wspomnianym właściwoś­ ciom pociski wielogłowicowe sta­ nowią większe zagrożenie dla prze­ ciwnika niż pociski wcześniejszych generacji. (C) pociskach rakietowych startujących z ziemi. typy głowic i przewidywane cele dla takiej broni. istniejących obecnie arsenałów strategicznych broni jądrowych (dane po układzie SALT II. Rodzaje głowic nuklearnych stosowanych w pociskach rakietowych (powyżej). Od lat pięćdziesiątych. Rosja. 274 . Całkowita ilość głowic jądrowych: a. nazywanymi MIRY i MARY. vv przypadku wykrycia antyrakiet wystrzelonych naci celami głównymi. Wlk. Nowszą generacją pocisków wie­ logłowicowych jest pocisk z mane­ wrującymi głowicami przeznaczo­ nymi do niszczenia niezależnych celów (MARV). 4. zmieniły się środki ich przenoszenia. jest czymś w rodzaju „autobusu" przewożącego pewną ilość głowić bojowych i pozorowanych. System taki zastosowano po raz pierwszy w pociskach strategicznych w latach 1970-71. te ostatnie mają wprowadzić w błąd systemy antyrakietowe nieprzyjaciela. jej skuteczność opiera się na stwarzaniu zagrożenia dla potencjalnego przeciwnika. Głowice zmierzają indywidualnie do celów oddalonych od siebie o wiele kilometrów. Pierwsze pociski rakietowe przenosiły tylko jedną głowicę jądrową. Początkowo stosowano pociski rakietowe z pojedynczymi głowicami o wielkiej mocy.Użycie broni jądrowej O m ó w i o n o tu główne sposoby użycia broni jądrowej. 264 e. nowszymi systemami wielogłowicowymi. Głowice nuklearne mogą być przenoszone w: (A) bombach zrzucanych 7 samolotów. Izrael do 100 (przypuszczalnie) g. Wiatach pięćdziesią­ tych i sześćdziesiątych monto­ wano na nich głowice o wielkiej mocy mierzonej w megatonach. Przedstawimy także ilość i rodzaje broni jądrowej będącej współcześnie na uzbrojeniu. Gdy tor lotu takiego pocisku zaczyna opadać. Pocisk wielogłowicowy (MRV) jest lak zaprojektowany.). Dzięki temu głowice w samodziel­ nej fazie lotu mogą zmienić kurs na cele zapasowe. Białoruś i Kazachstan 10 456 b . (przypuszczalnie). 'Brytania 192 f. Indie dysponują materiałem rozszczepialnym na 12-38 głowić. wody lub powietrza. Francja 512 d. co zmniejsza prawdopodo­ bieństwo ich zniszczenia i pozwala zniszczyć cele rozproszone na dużym obszarze. Pakistan dysponuje materiałem rozszczepialnym na 1-7 głowic. Brort jądrowa jest bronią odstraszającą tj. Ostatni odcinek lotu głowice pokonują samodziel­ nie. Ukraina. 3. został on już zastąpiony przez wielkie mocarstwa innymi. który musi w swych planach brać p o d uwagę możliwości niszczące tej broni.

Wieloprowadnicowe wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych. Syria. zastępując dotychczasowe u/brojenie główne w postaci dział dużego kalibru. (SAM). Układu Warszawskiego-użycie tej broni wymagało zgody ZSRR. Izrael. Miny morskie b. Brytania. Strategiczne pociski balistyczne. Turcja Uwaga: Z wyjątkiem Wlk. Podział ze względu na zasięg Pociski rakietowe: ICBM . USA. Pociski powietrze-woda. 3. SP (Self Propeled) . ZSRR. RFN. Indonezja. Chiny. (ABM). ZSRR. b. ZSRR. Włochy. Pociski manewrujące wystrzeliwane z ruchomych wyrzutni naziemnych. Lotnictwo Bombowce strategiczne USA. 4. państwa b. USA. Izrael (prace badawcze). Pociski manewrujące wystrzeliwane z samolotów USA. USA. 1. pociski artyleryjskie.ZSRR. Belgia. (ASW). Hiszpania. Miny lądowe NATO. ZSRR. Zapewnienie wsparcia na polu walki. Arabia Saudyjska. Francja. (SRBM). Jako broń morska. (SLCM). Pociski „powietrze-ziemia" i „powietrze-woda". (ASW). biologiczna i jądrowa Dodatkowe skróty użyte w tabeli (inne skróty objaśniono na str. Hiszpania. (ASM).Strategiczne pociski balistyczne dużego zasięgu 2400-6400 km MB RM . Państwa NATO.Turcja (użytkowane jest tylko 75 głowic). Indie. Izrael. Paktu Warszawskiego. USA. USA. Globalne i międzykontynentalne. ruchome. ZSRR.Operacyjne pociski balistyczne . ZSRR. mogą niszczyć okręty podwodne ze znacznie większych odległości niż bomby konwencjonalne. (IRBM). Taktyczna broń jądrowa tj. USA. Holandia. Egipt.Broń chemiczna. Chiny. Wlk. Francja i Włochy (prace badawcze). Państwa członkowskie NATO i b. Argentyna. b. Jemen Pm. ZSRR. państwa NATO. b. Irak. 2. RPA (nie potwierdzone). Brytanii i Francji. Lotnictwo taktyczne bazujące na lotniskowcach USA. ale także „powietrze-powietrze". (ATBM). Indie. b. ZSRR. Pakistan. ZSRR. USA. Wiochy.dalekiego zasięgu. W celu zwiększenia szansy zniszczenia konkretnych jednostek lub zespołów okrętów można używać różnych pocisków z głowicą jądrową. Indie. (miały być używane podczas ćwiczeń w Turcji) Artyleria Działa samobieżne Działa ciągnione Państwa NATO (w 3 krajach nie zezwala się na posiadanie amuniq'i jądrowej). (GLCM). Pociski manewrujące wystrzeliwane z okrętów podwodnych. (MRLS). Hiszpania. Pakistan (te kraje porównaj na str. (SLBM). Torpedy z głowicami jądrowymi USA. b. Francja. ZSRR. Układu Warszawskiego (bez Rumunii). RFN. Układu Warszawskiego (z wyjątkiem Polski i Czechosłowacji).Francja. b.ZSRR (ASAT). ale większość tych państw nie dysponuje jeszcze nowoczesnymi zminiaturyzowanymi głowicami jądrowymi jak i systemami naprowadzania takich broni. a nawet miny. Francja. ZSRR. Irak. i Płd. ZSRR. Strategiczne pociski balistyczne średniego zasięgu. b. 274. Tego rodzaju rakiety typu „woda-woda" znajdują się na pokładach szeregu okrętów nawodnych. ZSRR. Pociski „ziemia. stanowiące uzbrojenie samolotów. b.. Lotnictwo taktyczne lądowe Państwa NATO i b. Pociski antyrakietowe staq"onarne. Rakietowe pociski przeciwlotnicze z głowicami jądrowymi. Bombowce średniego zasięgu USA. Iran. tym samym nie wymagają dużej dokładności zrzutu. większość państw Trzeciego Świata. Niektóre kraje Trzeciego Świata uzyskały dostęp do środków przenoszenia broni jądrowej.w stadium prób). Systemy rakiet przeciwlotniczych z głowicami jądrowymi.) Bomby głębinowe USA. Argentyna. stacjonarne. Tajwan. Chiny. Chiny. b. Wlk.ZSRR. b. Chiny. (ICBM). b. Globalne i międzykontynentalne. 275 . 234) SRBM (Short Rangę Ballistic Missile) . państwa NATO potrzebują amerykańskiej zgody na użycie broni atomowej. Wlk. Małe ładunki jądrowe mogą znaleźć zastosowanie do niszczenia samolotów nieprzyjacielskich. (MRBM). W głowice jądrowe mogą być uzbrajane rakiety typu „ziemia-powietr/e".dalekiego zasięgu ponad 9650 km MR . państwa b. odgrywa istotną rolę w walce. Korea Pin. b.samobieżny. ZSRR. Chiny. (Wlk. i Płd. b. b. Jądrowe bomby głębinowe. Arabia Saudyjska. Brytania. pociski rakietowe. USA. b.pocisk balistyczny operacyjno-taktyczny (małego zasięgu) LR (Long Rangę) . Indie. Może być użyta do niszczenia koncentracji wojsk i sprzętu nieprzyjaciela. Pociski do niszczenia satelitów. Brytania i Francja . Układu Warszawskiego (z wyjątkiem Polski i Rumunii). Brytania.średniego zasięgu 4830-9650 km Zadania taktyczne broni jądrowej (po lewej). NATO. Antyrakiety do niszczenia taktycznych pocisków balistycznych. USA (w stadium prób). USA. (ALCM). Podobnie było w państwach b. Konwenq'onalne bomby głębinowe niszczą kadłuby okrętów podwodnych działając na nie fafą uderzeniową wywołaną eksplozją w wodzie. ZSRR. Operacyjno-taktyczne pociski balistyczne. Ładunki jądrowe znajdują inne jeszcze zastosowanie jako broń morska. b. USA.poniżej 800 km Lotnictwo: LR . ZSRR. Jądrowe bomby głębinowe wytwarzają potężną falę uderzeniową. b. Kraje dysponujące środkami przenoszenia broni jądrowej Pociski rakietowe (ICBM).Brytania. Strategiczne pociski balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych..Globalne pociski rakietowe mogące krążyć po orbicie okoloziemskiej . Inne ł a d u n k i jądrowe Bomby lotnicze USA.zasięg ponad 6400 km IRBM .woda" i „woda-woda". Japonia (prace badawcze). Izrael. MR (Medium Rangę) średniego zasięgu. Francja. Libia. Wlk .Strategiczne pociski balistyczne średniego zasięgu 800-2400 km SRBM . b.

że przech­ wycenie celu ma miejsce powyżej atmosfery ziemskiej (1). g. System „Gwiezdne wojny" (po prawej). Pozwala to na wykrywanie i niszczenie nadlatujących pocisków balistycznych w każdej fazie ich lotu. może być zastosowane jako wari­ ant rezerwowy. Eksperci uważają. i. Na łączną liczbę 100 dozwolonych wyrzutni. wystrzelony pocisk mięci / y kontynentalny. Pocisk znajduje się w kontenerze służącym do transportu.Systemy antyrakietowe Systemy pocisków przeciwrakietowych). b. Trafienie celu w atmosferze (2). Zaproponował jednocześnie władzom ZSRR. że Rosjanie pracują nad własnym programem tego rodzaju. że jeszcze obecnie w skład systemu obrony Moskwy wchodzi 16 wyrzutni tego typu pocisków. reflektor podczerwienny oświetla lecący pocisk. ostatnia linia obrony w postaci przeciwpocisku przechwytują­ cego cel na małej wysokości. są to pociski rakietowe z głowicami jądrowymi. Radziecki pocisk antyrakietowy z głowicą jądrową. Rysunek obok. d. Sposób ten jest najkorzystniejszy. służące do zestrzeliwania atakujących rakiet przeciwnika. Wiązka zostaje nakierowana na lecący pocisk. W marcu 1983 r. W następnych latach ograniczanie funduszy i kontrola zbrojeń sprawiły. że przyszłość programu „Gwiezdnych wojen" stała się niepewna. a. oparło na oficjalnym schemacie ideowym opracowanym przez armię USA. orbitujące zwierciadło skupia i przekazuje energię wytworzoną przez laser wielkiej mocy uloko­ wany na ziemi. e. Jednakże układ SALT I z 1972 r. ułatwiając jego lokalizacje. akcelerator cząstek emituje skoncentrowany wysokoeiiergetyczny promień w następnej fazie lotu pocisku. radar optyczny (system omiaru parametrów lotu pocisu) zainstalowany na pokładzie samolotu dostarcza danych o po­ cisku wchodzącym w atmosferę. c. f. Wysokość przechwycenia celu (po prawej). tzw. h. Systemy pocisków przeciwrakietowych mogą być tak zaprojektowane. określamy w kodzie NATO jako Galosh (po prawej). prezydent Regan ogłosił przystąpienie do programu popularnie określanego jako „Wojny gwiezdne". pocisk przeciwrakietowy przechwytuje cel ponad atmosferą. Rosjanie dysponują dwoma systemami anlyrakietowymi. stacja odbiorcza. by objąć tym systemem obronnym również terytorium ZSRR.. Tym samym stają się istotnym czynnikiem wyścigu zbrojeń pomiędzy mocarstwami. działo laserowe prowadzi ogień w początkowej fazie lotu pocisku. podpisany przez ZSRR i USA wprowadził ograniczenia na tego typu systemy z wyjątkiem jednego przeznaczonego do obrony Moskwy. ale Gorbaczow ogłosił w 1987 r. jest połączeniem nowych orbitalnych broni przeciwrakietowych z klasyczny­ mi systemami przeciwrakietowy­ mi. 276 E . choć badania i prace rozwojowe kontynuuje się nadal.

3 . z d a n y m i w y b r a n y c h ś r o d k ó w biologicz­ nych. 1 . N a w e t szczepienia (o ile istnieje s z c z e p i o n k a ) . l u b artyleryjskie (b). M i a ł o t o p r z y c z y n i ć się d o r o z s z e r z e n i a zarazy w ś r ó d o b r o ń c ó w . k t ó r y m i wnikają d o ciała l u d z k i e g o ś r o d k i b r o n i biologicznej.Broń biologiczna „Broń" biologiczna wykorzystuje naturalną skłonność ludzkiego organizmu do zapadania na niektóre choroby. Pomimo wysiłków. w wielu krajach nadal prowadzi się badania w tej dziedzinie. które mogą być użyte w potencjalnej wojnie biologicz­ nej. T a b e l a ( p o prawej). l u b g r y z o n i (d). Sposoby przenoszenia ( p o p r a w e j ) . E „Wojna biologiczna" w Ś r e d n i o w i e c z u (poniżej). przyj­ m o w a n e z żywnością l u b w o d ą . Stosowanie tej broni polega na rozprzestrzeniu infekcji wśród nieprzyjaciela. n i e dają s t u p r o c e n t o w e g o zabez­ pieczenia p r z e d z a c h o r o w a n i e m . Rysunek w e d ł u g starego m a n u s k r y p t u przedstawiający przygotowania do przerzucenia rzez m u r y o b l e g a n e g o m i a s t a ońskiej p a d l i n y . podczas wdychania powietrza z mikroorganizmami. p r z y u k ą s z e n i u owadów. 2. M o ż n a r ó w n i e ż u ż y ć nosicieli w postaci zarażonych o w a d ó w (c). D o d a t k o w o w y m i e n i o n o wywoływane przez nic choroby. P r z e z skórę. Do przenoszenia mikroorganiz­ m ó w m o g ą s ł u ż y ć pociski rakie­ t o w e (a). W tabeli p r z e d s t a w i o n o c z t e r y g ł ó w n e rodzaje m i k r o o r g a n i z ­ mów. Przez układ oddechowy. opiszemy krótko ich przebieg. ś r o d k ó w biologicz­ nych. Przedstawimy wykaz chorób wywoływanych użyciem broni biologicznej. D r o g a nr 2 jest najskuteczniejsza. Zakainość Wysoka Względnie wysoka Niska Przenoszenie Wysokie Średnie Niskie Terapia antybiotykami N i e istnieje Średnio skuteczna Skuteczna Szczepionka Nie istnieje Stadium prac badawczych Dostępna 277 . b y ich d u ż a ilość znalazła się na terytorium przeciwnika. by w drodze traktatów i wielostronnych deklaracji o niestosowaniu broni biologicznej ograniczyć jej użycie. n p . d l a t e g o istnieje d u ż e p r a w d o p o ­ d o b i e ń s t w o jej z a s t o s o w a n i a w p r z y p a d k u a t a k u biologicznego. G ł ó w n e drogi zakażenia ( p o lewej). Mikroorganizmy mogą być rozpylane w postaci aerozoli tj. Na następnych stronach omówimy możliwe drogi zarażenia. W l y m celu w y s t a r c z y . P r z e z u k ł a d p o k a r m o w y . d r o b i n cieczy l u b ciał s t a ł y c h rozpraszanych w powietrzu. Rodzaje środków biologicznych.

Przy omawianiu rozwoju w dziedzinie samolotów poruszono „technologię powłok maskujących". zdolnego do obrony przeciwpancernej i zdalnie kierowanych niewielkich środków bezpilotowych. Uzbrojenie składa się z „działka łańcuchowego" zamontowanego pod kadłubem (patrz str. zaliczane do szczególnych osiągnięć technicznych. rakietowych typu „Hydra" 278 . Śmigłowiec może alterna­ tywnie przenosić cztery zasobni­ ki niekierowanych pocisków kal. Nowoczesne śmigłowce bojowe (po prawej). 290). że w konfliktach regionalnych i w wojnach domowych rzeczywiście używana jest już „broń przyszłości". Od połowy lat osiemdziesiątych broń chemiczna („bomba atomowa krajów ubogich") i pociski rakietowe średniego zasięgu przedstawiają największe zagrożenie militarne. Wprawdzie niewiele z tych „innowacji" może rzeczywiście być uważana za nowy etap w rozwoju broni. stała się coraz bardziej wielostronna dzięki zastosowaniu czujników i układów kierowania. W dziedzinie broni morskich . czy według powszechnie przyjętych rodzajów. Większość z nich została udoskonalona na podstawie istniejących już technologii bądź wcześniejszych koncepcji. Dwuosobowy model amerykański AH-64 „Apache" (od 1968 r. że kosztowna strategiczna broń ABC straciła w sposób widoczny na znaczeniu (także dzięki limitom ustalonym w układach rozbrojeniowych). 290-291). kierowanych przewodo­ wo.Rozdział ósmy BRONIE INTELIGENTNE Mikroelektronika udoskonaliła nowoczesne układy kierowania. USA i ZSRR do podjęcia poważnych rokowań w dziedzinie kontroli zbrojeń. Coraz trudniej broń daje się klasyfikować w e d ł u g pierwotnego zastosowania. Następnie omówione będą bronie piechoty lat dziewięćdziesiątych. Zbyt wysokie koszty nowoczesnych technologii zmusiły w końcu oba supermocarstwa. bez dalszej ingerencji obsługi po starcie czy odpaleniu. względnie szesnastu typu „Hellfire". lub osiem podwieszeń dla różnych głowic bojowych. W sposób zaskakujący nowoczesna masowa produkcja i miniaturyzaqa różnorodnej broni uczyniła je nieskomplikowanymi w obsłudze i tańszymi pod względem nakładów. kierowanych lase­ rowo. Oprócz tego dla samolotów bombowych i myśiiwsko-bombowych wynaleziono dużą ilość nowych rodzajów amunicji. oraz ośmiu przeciwpancernych pocisków rałcietowych typu TOW. Rozdział rozpoczynamy przedstawieniem rozległego arsenału sprzętu sił bezpieczeństwa. „uderzeń z góry" . binarną amunicję chemiczną i udoskonalone samobieżne haubice opancerzone. działka automatyczne stosowane jako broń do osłony bezpośredniej. na wyposażeniu wojsk) dysponuje nowoczesnymi czujnikami umożliwiającymi działanie w każdych warunkach atmosfe­ rycznych i prowadzenie walki w nocy (patrz str. Do wyposażenia śmigłowca należy celownik wykrywania celu i celownik oznaczania celu. wykorzystujące światłowody i n o w e rodzaje amunicji. celownik masztowy.znajdują się kierowane p r z e w o d o w o torpedy. poczynając od elektrycznych pałek i kończąc na współczesnych opancerzonych pojazdach policyjnych. Pociski i pociski rakietowe mogą w coraz w y ż s z y m stopniu samoczynnie „myśleć". nisko lecące n a d wodą rakiety typu „Exocet" i p o n o w n i e przeżywające renesans. Jest godnym ubolewania fakt. Przy prowadzeniu tego rodzaju działań wojennych wydaje się. O m a w i a m y tu postęp techniczny jaki dokonał się w technice broni w latach osiemdziesiątych i wybiegniemy w wiek XXI. W obronie przeciwpancernej położony zostanie nacisk na rozwiązania koncepcyjne tzw. wśród nich są bomby kasetowe i bomby do niszczenia pasów startowych. nową wyrzutnię wieloprowadnicową NATO średniego zasięgu. W dziedzinie artylerii przedstawimy MLRS. noktowizor dla pilota oraz tzw. są wielofunkcyjnymi nosicielami broni. która wkrótce zostanie zastosowana także w moździerzach piechoty. włącznie z „pięścią przeciwlotniczą" Stinger i n o w y m amerykańskim ręcznym km M 249.w centrum omawianego procesu rozwojowego . Pancerze reaktywne i nowoczesne transportery opancerzone stanowią tutaj drugą stronę medalu. 70 mm (w każdym po 19 sztuk). Rozwój statków powietrznych w kierunku bezpośredniego ich użycia na polu walki dostarczył n o w e g o typu śmigłowca. W coraz wyższym stopniu kraje rozwijające się nastawiają się na b u d o w ę własnych przemysłów zbrojeniowych. zwłaszcza w dziedzinach czujników samonaprowadzania i zapalników głowic bojowych.na kierowane pociski rakietowe.

.

choćby jako kompu­ tery do kierowania ogniem artyleryjskim. który opromieniowuje cel promieniem laserowym. Małe. Eksperci liczą się z tym. ma mniejszy kaliber 0. przedłużające głównie ich okres używalności. że w przyszłości działania bojowe będą prowadzone w warunkach nocnych. Nowa broń służbowa SA 80. Przedstawiamy także sprzęt. Szczególnie wyraźnie zauważalne staje się zastosowanie małych kompute­ rów we wszystkich systemach powietrznych. służący do zwalczania czołgów. zwłaszcza w systemach broni kierowanych i satelitach. np. jak ogólny postęp techniczny oddziaływuje na rozwój w dziedzinie techniki wojskowej. Tylko wśród niewielu rodzajów broni nastąpił epokowy przełom. podręczne i tanie komputery mogą przejąć nowe zadania w dziedzinie wojskowej. Półprzewodnik silikonowy jest najlepszym przykładem na to. W pozostałej części omawiany jest ogólny postęp techniczny dokonany w dziedzinie wojskowej. . Kiedy pocisk zbliża się do rejonu celu (niewidzialnego przez obsługę działa) czujniki emitują promień laserowy i kierują pocisk do celu. pocisk kierowany w końcowej fazie lotu. Nawet po sześciuset latach funkcjonowania broni strzeleckiej wciąż ulega ona udoskonaleniu. że obserwator otrzymuje jednobarwny obraz rzeczywistości. Nowe karabiny automatyczne (powyżej). 286-287). 155 m m . Copperhead łączy w sobie zalety pośredniego ognia artyleryjskiego z manewrowością Kierowanego pocisku rakietowego (patrz str. 280 Noktowizory (powyżej). Po wymianie kilku podzespołów może być używany jako ręczny km (c).albo w powietrzu (a). może być szybciej opanowana przez rekrutów i słabiej wyszkolonych strzelców.Nowe technologie W tym podrozdziale przedstawiamy wybrane procesy w rozwoju nowoczesnej broni. Karabin SA 80 jest używany w dwóch wersjach: jako karabin (a). „Copperhead" (powyżej). jest wzmacniacz szczątkowego obrazu (b). który w najszerszym rozumieniu zaliczany jest do broni. Półprzewodnik silikonowy określany jest często mikroprocesorem. Lekki pocisk leci płaskotorowo. jest lżejsza i posiada celownik optyczny. W literaturze fachowej poświęcono mu bardzo wiele miejsca i w technice woj­ skowej znajdzie jeszcze wiele zastosowań. gdyż krótki karabin z racji Stosowania mniejszej amuniqi umożliwia łatwiejsze jego opanowanie podczas strzelania (mniejszy odrzut). wywołane posuwaniem się nieprzyjacielskich oddziałów rozpoznawczych. Kolejnym ważnym sprzętem. Ten pasywny noktowizor wzmacnia promieniowanie gwiezdne do tego stopnia. a także można dzięki niej osiągnąć" lepsze wyniki w szkoleniu strzeleckim. Używane są do kontroli pola bitwy. Półprzewodniki silikonowe (powyżej). i pistolet maszynowy (b). kal. Chodzi częściowo o poprawione kolejne modele istniejących broni. Do niego zalicza się sprzęt alarmowy (a). wypróbowywanym od lat. Wzmacniacze szczątkowego obrazu trudne są do wykrycia. Copperhead wymaga wysuniętego obserwatora . Optycy i naukowcy dokładają wielu wysiłków w celu udoskonalenia noktowizorów i pozostałego osprzętu. albo na ziemi. CLGP (pocisk kiero­ wany wystrzeliwany z lufy) wystrzeliwany jest przez haubicę polową lub haubicę samobieżną opancerzoną (a).308 cala). rejestrujący „niewidoczne" promienie bądź „niedostrze­ galne" wstrząsy geofoniczne. Ponieważ naboje są mniejsze i lżejsze żołnierze mogą być wyposażeni w większą ilość amunicji.223 cala (zamiast dotychczasowego 0. W pocisku po opuszczeniu lufy wychylają się stateczniki usterzenia. na wyposażeniu brytyjskich wojsk lądowych. bądź jako przyrząd do celowania. Nowa broń jest nieskomplikowana w obsłudze.

Rywalizacja militarna w kosmosie datuje się od dość dawna. Olbrzymie wiązki wzmocnionego promieniowania neutronowego i gamma wywołane wybuchem przenikają przez najgrubsze płyty pancerne i wały ochronne. radioelektro­ niczna. czyli głowice bojowe z ładunkiem o wzmocnionym działaniu promieniotwórczym stanowią nowy rodzaj broni nuklearnej. są już w stanie rozpoznać pojedyncze wyloty luf broni strzeleckie] na polu bitwy. prowadzone doświadczenia nad wykorzystaniem tej broni nie przyniosły jeszcze generalnych rozstrzygnięć. Chociaż układ o przestrzeni kosmicznej z 1967 r. Obecnie naukowcy pracują nad laserem kosmicznym o dużej mocy. to wiele satelitów realizuje także zadania wojskowe. Najskuteczniej niszczą organizmy żywe. Z drugiej strony przeciwdziałanie radioelektroniczne wymaga odwrotnej reakcji ze strony przeciwnika. 7. Wojna radioelektroniczna jest ściśle powiązana z programami kosmicznymi. (Outer Space Treatv) zabrania umieszczania środków masowego niszczenia w kosmosie. Pociski neutronowe podczas użycia miały (teorety­ cznie) eksplodować ok. W USA i ZSRR rozwinięto tzw. Rozpoznanie radio­ elektroniczne prowadzone jest również w okresie pokoju w celu rozpoznania struktury i stanu wyszkolenia radiokomunikacji przeciwnika. WNP i Chiny utrzymują w kosmosie satelity wojskowe. Zwłaszcza w broni pancernej. Satelity obserwacyjne (powyżej). broń laserowa nadaje się szczególnie do zwalczania samolotów i pocisków rakietowych. cechuje się prostym „torem lotu". tzw. Z racji. 200 m nad ziemią. USA. 203 i 155 mm. broń antysatelitarną (ASAT) czy niszczyciele satelitów. Według oficjalnych danych. Francja wysłała w kosmos satelitę wojskowego w 1983 r. że wiele systemów broni zależnych jest coraz bardziej od elektroniki wzrasta tym samym znaczenie przeciwdziałań radioelektronicznych. Tzw. zdolne do zwalczania nieprzyjacielskich pojazdów kosmicznych. Projekt amerykański przedstawiony w 19/8 r. satelity mogą być używane jako stacje wczesnego ostrzegania do wypełniania zadań w dziedzinie nawigacji bądź do połączeń telekomunika­ cyjnych. jest ona wysoce precyzyjna. a promienie poruszają się z prędkością światła. kontrprzeciwdziałania radioelektronicznego. mogącym niszczyć nieprzyjacielskie satelity. Wojna (walka). 281 . Np. Promieniowanie laserowe znajduje szczególne zastosowanie w urządzeniach celowniczych (patrz także „Copperhead"). W skład pojęcia wojny radioelektronicznej wcho­ dzi także przeciwdziałanie radioelektroniczne. Bomby neutronowe (powyżej). usług których także częściowo korzystają zaprzy­ jaźnione państwa. unieruchamianiu nieprzyjaciel­ skiej elektroniki. Amerykanie ponownie wznowili produkcję broni neutronowej i zdążyli wyprodukować „tylko" 925 pocisków. bądź błędnemu naprowadzaniu broni zdalnie kierowanej.Bronie inteligentne Wojny gwiezdne. promieniowanie laserowe wykorzystywane jest w dalmierzach (powyżej). przewidywał wyko­ nanie neutronowych głowic bo­ jowych do taktycznych pocisków rakietowych „Lance" oraz do pocisków do haubic amerykań­ skich kal. polegających na zakłócaniu. jest pojęciem bardzo szerokim. W 1981 r. przerywaniu połączeń radiowych. zdolnych do niszczenia zgrupowań pancernych. a wydzielone promieniowanie czyniłoby w ciągu kilku minut nieprzyjacielskie załogi czołgów niezdolnymi do działań bojowych.

Bronie policyjne
W ostatnim dziesięcioleciu ogromnie wzrósł zestaw broni i sprzętu dla organów bezpieczeństwa w celu zwalczania zamachowców i terrorystów. Obejmuje on środki stosowane przeciwko uzbrojonym rebeliantom czy brutalnym demonstrantom oraz sprzęt służący do rozbrajania tzw. bomb zawartych w przesyłkach listowych. Bomby te konstruowane są przy wykorzy­ staniu nowoczesnego plastycznego materiału wybu­ chowego - semtexu, wynalezionego w Czechosłowaqi w latach dwudziestych obecnego stulecia.

Wyposażenie osobiste policjanta 1. Pałka paraliżująca. W brytyj­ skich oddziałach antyterrorysty­ cznych SAS na bazie zwykłej palki policyjnej skonstruowano pałkę paraliżującą. Podczas akcji u zyskuje sic dzięki niej impuls elektryczny o napięciu 6-7 kV oraz trzaskający szum. Długość" 58 cm; masa 5,4 kg. Na wyposażeniu policji USA. 2. Tarcza ochronna policyjna z przezroczystego poliwęglanu. Wymiary: 900x600x3 mm; masa 1,8 kg. 3. Miotacz, izraelski aparat do miotania mgławicowego środka nękającego CS o zasięgu 15 m, zdolny do wytworzenia w ciągu kilku sekund ściany gazu o szerokości sześciu metrów. Masa poniżej 9 kg. 4. Przenośny zestaw miotający gazu łzawiącego (Franq'a). Minimalna odległość użycia 10 m. Masa 16-21,5 kg, w zależności od rodzaju środka napełnienia (żel, proch lub płyn). 5. Karabin do tłumienia demonstracji (brytyjski Arwen Ace-37), broń precyzyjna przys­ tosowana do użycia pięciu rodzajów pocisków specjalnych: AR-1 - pocisk gumowy, 282

E

skutecznie „rozpędzający" demonstrantów do 100 m; AR-2 - pocisk zawierający gaz drażniący; AR-3 - „pocisk okrą­ gły", wypełniony dwoma grama­ mi środka nękającego (przejś­ ciowo obezwładniającego) CS; AR-4 - pocisk dymny oraz AR-5 - tzw. „łamacz barykad", pocisk zawierający gaz drażniący (proszek CS), przebijający deskę o grubości 13 mm. Kaliber 37 mm, masa 2,1 kg. W latach 1984-1988 policja amerykańska zakupiła 500 sztuk. 6. Granatnik rewolwerowy używany przeciwko demonstr'aq'om (brytyjski „Excalibur"); na szkicu zademonstrowano olicjanta w ubiorze ochronnym: amizelce kuloodpornej, hełmie ochronnym i masce przeciwga­ zowej. Pojemność bębna: pięć nabojów kal. 38 mm; masa 4 kg. W Malezji podczas tłumienia demonstracji użyto 500 ich sztuk. 7. Granat, tzw. „pierścień skrzydłowy" - na wyposażeniu żandarmerii wojskowej USA. Wystrzeliwany jest za pomocą karabinu automatycznego M 16. Granat wypełniony jest proszkiem nękającym CS.

8. Granat łzawiący (Zick-Zack), (Francja, wersja dla żandarmerii). Miotany leci lotem nieregu­ larnym i po osiągnięciu podłoża „podskakuje" przez co niemożliwy jest do odrzucenia przez demonstrantów. 9. Granat ręczny paraliżujący bądź piorunujący („Stun bomb", Francja). Przy detonacji wytwarza do kilka ogłuszających wybuchów i oślepiające światło. Przydamy do likwidacji zamieszek ulicznych czy podczas uwalniania zakładników. Niemiecka GSG - 9 i brytyjska SAS użyły podobnych granatów podczas uwalniania zakładników w Mogadiszu w 1977 r. 10. Naboje z pociskami: plastikowym i gumowym, Zostały użyte po raz pierwszy w Hongkongu w 1960 r. a. nabój kal. 37 mm z pociskiem plastikowym. Pocisk razi silnym uderzeniem do 60 m; b. nabój kal. 37 mm z pociskiem gumowym, podobny do (a) lecz tańszy. Masa 170 g, prędkość wylotowa 100 m/s. Może razić śmiertelnie poniżej 20 m.

Bronie inteligentne

Opancerzona jednostka manewrowa do likwidacji demonstracji (AMAC). Załoga - 12 osób, prędkość do 88 km/godz. Zwykle pojazdy tzw. miotacze wodne (na wypo­ sażeniu policji od lat sześćdzie­ siątych) nie mogą być używane w działaniach dłużej niż pozwala na to zapas wody. Miotane mieszanki, składające się ze środ­ ków gazowych i nękających bądź z barwników, zwiększają sku­ teczność działania sił policyjnych podczas likwidowania demon­ stracji i służą do oznaczania bru­ talnie zachowujących się demonstrantów. Miotacze wodne

używane są do gaszenia płonących barykad. a. pług do niszczenia barykad, b. armatka wodna, c. instalacja wodna, zabezpieczona przed możliwoś­ cią uchwycenia się z zewnątrz i dostaniem się na pojazd, d. granatnik czterolufowy (na pociski dymne i środki nękające - CS), e. otwory strzelnicze (łącznie osiemnaście), f. kadłub, g. elementy konstrukcji pod napięciem elektrycznym, chroniące przed „wspinaniem" się na pojazd. Pojazd zdalnie sterowany do usuwania ładunków wybu­ chowych („Whcelbarrow" - taczka) na wyposażeniu od 1972 r. Jest to pierwszy model z rodziny robotów - pojazdów gąsienicowych bądź kołowych. Podejrzane przedmioty są pod­ dawane oględzinom z wykorzys­ taniem kamery telewizyjnej, pracującej w obwodzie zamknię­ tym. Operator steruje zdalnie pojazdem z bezpiecznej odległości (do 300 m). Można nawet oddać strzał z odległości w celu otwarcia drzwi dla pojazdu bądź przerwania obwodu zapłonowego niebezpiecznego ładunku. Pojemność baterii elektrycznych wystarcza na dwie godziny pracy. Przy pomocy pojazdów typu EOD (do usuwania środków bojowych), brytyjskie siły bezpieczeństwa mogły rozbroić w latach 1969-1989 w Irlandii Północnej w 40000 przypadkach podłożenia bomb - 2767 ton materiału wybuchowego. Opancerzony wóz terenowy „Hotspur Hussar" (powyżej), trzyosiowy pojazd patrolowy, pojemność maksymalna - 8 osób. Posiada przedział bojowy, reflektor poszukujący i urządzenia nagłaśniające.

283

Bronie piechoty
W dziedzinie strzeleckiej broni ręcznej wprowadzono niewiele innowacji technicznych. Nadal utrzymuje się tendencja do zmniejszania ciężaru broni, zwiększenia precyzji i szybkostrzelności. Amunicja bezłuskowa umożliwia wprowadzenie następnej generacji karabinów na przełomie tysiąclecia, uzyskujących dwukrotnie wyższą szybkostrzelność, przy zachowaniu tej samej masy broni.

Wyposażenie pododdziału piechoty USA lat dziewięćdziesiątych (do szczebla kompanii) • bagnet wielofunkcyjny M 9 • karabin M 16 A2, wysoce funkcjonalny karabin automatyczny ACR, (wprowadzony będzie do wyposażenia do 2000 r.) • karabin wyborowy M 24, kal. 7,62 mm. Model koncernu zbrojeniowego Remington. Ma zamek cylindryczny i celownik (optyczny) lunetkowy, umożliwiający dziesięciokrotne przybliżenie celu • ręczny km M 249, kal. 5,56 mm (patrz niżej) • granatnik M 203, kal. 40 mm (patrz str. 154) • rakietowy granatnik przeciwpancerny - M 72 A3, kal. 66 mm (model A 2 patrz str. 254); zastępowany jest przez model AT 4 • granatnik półautomatyczny MK 19 - 3 (na podwoziu), kal. 40 m m • moździerz lekki M 224, kal. 60 mm • moździerz bezpośredniego wsparcia M 252, kal. 81 mm • „pięść przeciwlotnicza" Stinger z głowicą samonaprowadzającą się na promieniowanie podczerwone (patrz str. 256-257) • przeciwpancerny pocisk rakietowy średniego zasięgu Dragon M 47, kierowany przewodowo z ulepszoną głowicą bojową (patrz str. 254). Nowe systemy przeciwpancerne na etapie wdrożeń.

Bagnet SA 80 (powyżej). A. Pochwa z piłą składaną i urządzeniem do cięcia drutu (a). Ostrze osadzone jest na czopie (b). B. Bagnet - nóż z krawędzią tnącą (c) do cięcia drutu. Ostrze i rękojeść wykonane są z jednego odlewu. Większość bagnetów nowoczesnej broni, tak jak SA 80, stanowią wielofunkcyjne noże bojowe, które coraz rzadziej spełniają zadania starych bagnetów kłujących.

Beretta M9 92 SB (powyżej). Pistolet ten w amerykańskich silach zbrojnych zastąpił stary pistolet samopowtarzalny wz. 1911 kal. 0,75 cala, mający /a sobą najdłuższy okres używal­ ności (patrz str. 147). Beretta jest łatwiejsza i bezpieczniejsza w obsłudze. Ma mechanizm napinania kurka przez nacisk na język spustowy (samonapinanie), umożliwiający szybkie otwarcie ognia jedną ręką z pistoletu uprzednio zabezpieczonego; większą pojemność magazynka - 15 szluk i strzela nabojami typu Parabellum, kal. 9 mm (norma NATO). W lipcu 1986 r. dostarczono na wyposażenie 315 930 sztuk pistoletów.

Ręczny karabin maszynowy M 249. Od 1984 r. w armii USA. karabin M 16 na podstawie dwunożnej, zastępuje się ręcznym km M 249. Służy on jako broń bezpośredniego wsparcia dla drużyny piechoty: jeden karabin przypada dla czterech członków drużyny (łącznie w drużynie dwa km). Automatyka broni oparta jest na wykorzystaniu odprowadze­ nia gazów. Kal. 5,56 mm; masa 6,5 kg; szybkostrzelność 700 strz./min. Zasilanie taśmowe lub magazynkowe.

284

Amunicja bezłuskowa (po prawej), znacznie zwiększa siłę ognia piechoty. Pocisk osadzony jest w środku ładunku miotającego (powyżej). Nabój bez łuski mosiężnej waży znacznie mniej od naboju normalnego; poza rym w broni wykorzystującej amunicję bezłuskowa nie ma wy rzutnika łusek. Nie usunięto jednak jeszcze całkowicie problemów związanych z funkq'onowaniem w pełni automatycznej broni samopowtarzalnej, wykorzystującej amunicje bezłuskowa. 1. spłonka zapalająca, 2. ładunek miotający, 3. pocisk, 4. zapłonnik wzmacniający (wprawia pocisk w ruch w lufie zanim ładunek miotający zostanie zapalony co powoduje, że nie powstaje poślizg w wytwarzaniu gazów), 5. łuska nabojowa z mosiądzu, 6. czepiec uszczelniający z tworzywa sztucznego (odrzucany po wystrzale przy wylocie lufy).

Bronie inteligentne

Niemiecki karabin G 11 (po prawej). Z magazynka o pojemności 50 naboi, naboje bezłuskowe doprowadzane są do obrotowego cylindra, gdzie ulegają zapaleniu, zanim znajdą się w lufie. Ta konstrukcja kali­ bru 4,7mm firmy Heckler i Koch może prowadzić ogień poje­ dynczy, seryjny - trzystrzałowy bądź ciągły. Na odległość 600 m pocisk przebija standardowy hełm stalowy. W konkursie ogłoszonym przez USA na „wysoce funkcjonalny karabin automatyczny' (ACR), (następcę karabinu M 16), G 11 był jedyną ofertą na amunicję bezłuskowa.

Czujniki ziemne. Mogą być stawiane ręcznie bądź z powietrza przy użyciu środków miotających i należą do wyposażenia nowo­ czesnych instalacji obronnych. W Wietnamie w latach siedem­ dziesiątych nastąpiło pierwsze zas­ tosowanie czujników na dużą ska­ lę. Czujniki sygnalizują wstrząsy, hałas lub występowanie metalu. Brytyjski system Racal-Classic gro­ madzi iiiformacje na monitorze napływające od ośmiu czujników. Czujniki pracują / geofonami bądź

detektorami promieniowania pod­ czerwonego. Pracują w zaprogra­ mowanym obwodzie elektrycz­ nym, którego zmiana parametrów podlega klasyfikacji, a wyniki wy­ świetlane są na monitorze. Infor­ macja przedstawiana jest graficz­ nie lub jest drukowana. Czujniki są wkopywane, układane bądź ustawiane w terenie i maskowane. Amerykanie wprowadzili w 198/ r. do użytku system REMBASS (system czujników zdalnego nadzoru pola bitwy).

Termowizory są najbardziej rozwiniętymi urządzeniami obserwacyjnymi. Wykrywają one - niezależnie od natężenia światła - bardzo małe różnice temperatur (o 1-2"C) i obrazują je na ekranie. Nagrzane silniki samolotów, znajdujące się nawet za przeszkodą maskującą, są tak samo wykrywane jak obecność

człowieka czy jakiegokolwiek innego sprzętu. Przy pomocy termowizorów wykrywa się obecność ludzi i innych istot żywych, znajdujących się w pomieszczeniach zadymionych lub zasypanych pod gruzami budynków, albo lawinami śniegu.

Systemy bezpieczeństwa i sygnalizacyjne Taśmy z drutu kolczastego stosowano już w okresie! wojny światowej (patrz str. 223). Druty /. rdzeniem ze światłowodu nadają się doskonale do zabezpieczenia stref bezpieczeństwa, Jeśli drut zostanie przerwany czy skrzywiony, przerwaniu ulega także rdzeń światłowodu. Obraz z miejsca przerwania obwodu jest przesyłany na stanowisko kontroli.

Systemy artyleryjskie
Artyleria konwenq'onalna także w przyszłości odgrywać będzie ważną rolę - czy to w formie ciągnionych dział polowych, pojazdów samobieżnych czy artylerii pancernej. W latach osiemdziesiątych, ogromnie wzrosła siła uderzenia i celność pocisków kierowanych samonaprowadzających się w końcowej fazie lotu i chemicznej amunicji binarnej. Zastosowanie automatycznych urządzeń ładowania zmniejszyło ilość osób obsługujących działo, a ulepszone systemy kierowania ogniem obniżyły zużycie amuiuq"i, przypadające na zniszczenie celu.

a. b. c. d. e.

zapalnik głowicowy materiał pędny boczne dysze ciągu przedział systemu kierowania smugacz

Haubica samobieżna opancerzo­ na Vickers AS 90 kal. 155 mm. W 1989 r. artyleria brytyjska wprowadziła te haubice na wyposażenie w miejsce starych, amerykańskich haubic M 109 A2/A3, będących w uzbrojeniu od 1963 r. Model AS 90 nie różni się w sposób zasadniczy od haubicy M 109 A2/A3. Działo wymaga tylko pięciu osób obsługi zamiast sześciu, posiada dłuższą lufę i ma możliwość zamontowania dodatkowych środków walki. Mechanizm jezdny z amortyzatorami gazo­ wymi (wodór) umożliwia szybką jazdę w terenie. Półautomatyczne ładowanie pomocnicze zmieniono na ładowanie zau­ tomatyzowane. System kierowa­ nia ogniem współdziała z różnymi celownikami optyczny­ mi i urządzeniem nawigacji bezwładnościowej. Kaliber 155 mm, donośność 24700 m (amunicja standardowa), prędkość max. 53 km/godz.

MARS, (wieloprowadnicowy system artylerii rakietowej), nazwa angloamerykariska MLRS (system rakietowy średniego zasięgu). W 1983 r. w amerykańskich siłach zbrojnych wprowadzono wyrzut­ nię wieloprowadnicową określaną symbolem M 270; w Turcji w 1988 r. iw Bundeswerzew 1990r.MAKS wystrzeliwuje dwanaście niekiero­ wanych pocisków rakietowych kal. 227 mm. Ładowane są óne w dwa pojemniki sześciostrzałowe. Pocisk rakietowy o długości czterech metrów może być uzbro­ jony w m.in. głowicę bojową typu M 77, zawierającą 644 podpocisków do zwalczania piechoty i celów opancerzonych. W f985 r. rozpoczęto prace nad głowicą bojową, kierowaną w końcowej fazie lotu. Kolejną głowicą bojową na wyposażeniu jest głowica za\vierająca chemiczny pocisk binarny. Komputerowe kierowanie ogniem czyni z MARSa system skuteczniejszy niż wyrzutnie wieloprowadnicowe starszego tvpu, nadające się tylko do niszczenia celów punktowych.

286

Bronie inteligentne Pocisk kierowany (po lewej). Przed odpaleniem następuje zaprogramowanie pocisku. Boczne dysze ciągu umożliwiają dokonywanie poprawek podczas lotu pocisku. Pierwszy model pocisku kierowanego „Copperhead" (patrz str. 280), wprowadzili Amerykanie już w 1980 r. Zasięg 16 km. Chemiczny pocisk binarny (po prawej). Wynalezienie tego pocisku stanowi przełom w dziedzinie granatów gazo­ wych, w budowie których nie było większych zmian od 1918 r. Pocisk binarny przed odpaleniem zawiera w miejsce śmiertelnej substancji wypełnienia (idea stosowana w granatach gazo­ wych) dwa nieszkodliwe środki chemiczne. Dopiero ulegają one wymieszaniu po odpaleniu i wydzielają gaz paraliżująco-drgawkowy.

a. b. c. d. e.

zapalnik ładunek łączący ładunek A w części przedniej przegroda ładunek B w części tylnej

Połączony system obrony prze­ ciwlotniczej i przeciwpancernej z manewrującymi pociskami rakietowymi stanowi dalszy etap w rozwoju idei działa przeciwlotniczego i działa przeciwpancernego (patrz str. 195). Ten pojazd gąsienicowy - opracowany przez USA i Szwajcarię - ma osiem prowadnic do odpalania pocisków rakietowych i może zwalczać zarówno cele naziemne jak i powietrzne. Pojazd został skonstruowany wspólnie przez specjalistów z wielu krajów, dysponuje wyrzutnią do odpalania zunifikowanych pocisków rakietowych przeznaczonych do wykonania obu zadań bojowych. Pocisk rakietowy kierowany jest przy pomocy TV, lasera i posiada, obok czujników optycznych, także czujniki na podczerwień.

Amerykański transporter opancerzony M 2 Bradley Transporter opancerzony prze­ mienił się w wielofunkcyjny wóz bojowy piechoty zmechanizowa­ nej. Uzbrojony jest w lekką broń pokładowa, (działka automa­ tyczne) i/lub w kierowane pociski rakietowe, służące do bezpośred­ niego wsparcia działali bojowych. „Bradley' posiada dwuosobową wieżę stabilizowaną automatycz­ nie, wyposażoną w działko auto­ matyczne 25 mm, na strome bocz­ nej wieży podwójną wyrzutnię TOW dla odpalania przeciwpan­ cernych kierowanych pocisków rakietowych (patrz str. 254-255) i sześć otworów strzelniczych dla stanowisk broni ręcznej, umiesz­ czonych po obu stronach i z tyłu transportera. W 1983 r. rozpoczęto dostawy picnvszych egzemplarzy z zamówienia liczącego ponad 1000 sztuk. Powszechnie uznaje się radziecki bojowy wóz piechoty, uzbrojony w gładkolufówe działko kal. 73 mm i wprowadzony na uzbrojenie w 1967 r. za pierwszy transporter opancerzony tego typu.

287

nawet gdy uderzy w ceł pod ostrym kątem. która znacząco zmniejsza jego silę przebicia pancerza. Operator może dokonać poprawek w torze lotu pocisku przy pomocy połączenia przewodowego . Tymczasem. co oznacza ich nazwa. Grot ładunku kumulacyjnego zapala folię burzącą w „dachówce". otrzymały dzięki zastosowaniu t/w. która dodatkowo wzmacnia pancerz pasywny. Została przedstawiona opinii publicznej po raz pierwszy w 1982 r. uodpornionej na zakłócenia. spełniają dokładnie to. 288 . pancerza reaktywnego aktywną osłonę.fali świetlnej. pociski „atakujące z góry" („Top Atack"). która odpala pocisk stabilizowany brzechwowe Impuls fali milimetrowej radaru. Wielkokalibrowe pociski przeciwpancerne zostały zastąpione przez „pierzastą strzałę" o nadzwyczajnej twardoś­ ci. umieszczonego w głowicy pocisku poszukuje samodzielnie cel w promieniu 300 m. Operator śledzi cel przez celownik i kieruje pocisk rakietowy bezpośrednio w cel. System Merlin uczynił z moździerza kał. stanowią rozwinięcie koncepcji wykorzystania powierz­ chni napędowej pocisków (patrz str.Bronie przeciwpancerne Pociski rakietowe samonaprowadzające się na cel i lecące torem stromym coraz bardziej wypierają broń strzelającą w dolnej grupie kątów. Pociski APFSDS-T osiągały przebicie pan­ cerzy czołgu nawet po ześlizgnię­ ciu się z lufy armaty atakowanego czołgu. Reaktywna płyta pancerna pokrywając zwykły pancerz przy­ pomina rodzaj dachówki ceramicz­ nej. opancerzone wozy bojowe. 199). (Liban).. Pociski te mają kaliber w przedziale 30-120 mm. której ostry i bardzo twardy grot nie ulega „ześlizgnięciu" z pancerza. Pancerz reaktywny (powyżej). Do najznaczniejszych zmian w broni przeciwpancernej zalicza się przemianę moździerza w środek niszczenia czołgów. 81 mm Pociski rakietowe kierowane światłowodami stwarzają szansę operatorowi na ukrycie się po wykryciu celu i odpaleniu pocisku. Była to technologia przez długi okres utrzymywana w tajemnicy. Kweslię przebi­ cia pancerza reaktywnego usiłuje się rozwiązać przy zastosowaniu głowic dwustopniowych (tandemo­ wych) w przeciwpancernych kiero­ wanych pociskach rakietowych. Na krótko przed osiągnięciem celu pocisk rakietowy zmienia samodzielnie kurs i uderza we właz kierowcy bądź pokrywę Kierowane pociski moździe­ rzowe również zwalczają czołgi z góry. Pociski przeciwpancerne stabili­ zowane brzechwowe z odrzuca­ nym sabotem. APFSDS-T (po prawej). Kamera TV zainstalo­ wana w głowicy pocisku przekazuje obraz z dolotu do celu (linie przerywane). Ich opancerzenie składa się z coraz bardziej skomplikowanych materiałów. Przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe tzw. Wysunięty obserwator przekazuje współrzędne czołgu nieprzyjacielskiego obsłudze moździerza. kiedy Izrael zdobył radziecki czołg T-62 na Syryjczykach w Dolinie Bekaa.

lub może być zastosowana do położenia zapory w wypadku zagrożenia np.Broń inteligentna Miny zdalnie kierowane (po prawej). bezosobowego pola walki. przy pomocy tego rodzaju broni linie obrony przed przypuszczalnym uderzeniem. na którym działania wojenne prowadzone są bez udziału wojsk. MINOS. używana jest do kontroli pola minowego w wariancie stacjonarnym. buz względu na porę roku. Dwóch ludzi obsługi wraz z samochodem ciężarowym wystarcza. został zbudowany przez firmę francuską Matra. wąskiego przejścia w polu minowym. aby zabezpieczyć. jako jednostrzałowa broń przeciwpancerna z programowaną głowicą bojową. Broń ta. Zwalcza samodzielnie wskazane cele. stanowią dalszy wkład do zautomatyzowanego. 289 .

Wersja rozdzielacza z 64 prze­ działami rozsypuje 1536 min przeciw piechocie. Pojedynczy śmigłowiec Black-Hawk może rozsypać do 960 min. 290 . Zasobnik zasila bron z prawej strony śmigłowca i wyrzuca puste łuski na lewą stronę. Szybkostrzelność dziesięć razy na sekundę. Amunicja doprowadzana jest beztaśmowo z zasobnika zawierającego 1200 sztuk pocisków. Broń kierowana jest przez układ czujników w przód zie kadłuba lub przez celowniki znajdujące się w heł­ mach obu pilotów. później były to systemy minowa­ nia przy pomocy zrzutni. Instalacja w wieży zapewnia stabilizację broni po odrzucie. Odnosi się to . na śmigłowcu przeciwpancer­ nym AH-64 Apache. wprowa­ dzonym w 1968 r. 7 którego wyrzucane są . 30 mm (działko łańcuchowe). Włosi wynaleźli rozdzielacz magazynkowy (a).w mniejszym zakresie . System amerykański „Vólcano". Dla działek automatycznych. kal. Napęd elektryczny obraca wieżę o 100 stopni w każdą stronę. Także i ta nowa broń taktyczna zyskuje na znaczeniu.. Na początku były to proste roztrząsacze (patrz str. stanowiący ładunek zewnętrzny śmigłowca. Systemy minowania powietrznego (powyżej). o 11 stopni do góry i 60 stopni do dołu. z którym zakończono pomyślnie próby w 1987 r.do bezzałogowych. składa się ze stałego rusztu rurowego wbudowanego na zewnątrz śmigłowca. stanowiących uzbrojenie śmigłowców (powyżej). na wyposaże­ nie armii amerykańskiej. jak np. dla działka M 230 „Chain Gun". 230). wersja z 32 przedziałami zawiera 128 min przeciwpancernych. samolotów bezzałogowych. małych celów latających tzw. zbu­ dowano specjalne podwieszenia i pojemniki. zyskują coraz bardziej na znaczeniu. każda zawierająca czterdzieści min.cztery ramy.po obu stronach . Podczas lądowania w sytuacjach awaryjnych broń znajduje się między dwiema kabinami i nie stanowi zagrożenia dla załogi. (6).Uzbrojenie śmigłowców i samoloty bezzałogowe Śmigłowce bojowe i przeciwpancerne odgrywają coraz to ważniejszą rolę na współczesnym polu walki.

Te bezzałogowe obiekty będące tanimi. na środkowym Wschodzie (1970 r. 12. 291 . Przy pomocy celownika antenowego PAH może prowa­ dzić obserwację w ukryciu (a). przy szczególnie niebezpiecznych i ryzykownych zadaniach bojowych. Śmigłowce przeciwpancerne (powyżej). 3. Są one podporządkowane lotnictwu. zbliżają się do celu niespostrzeżenie lotem koszącym (profil lotu śmigłowca PAH) i zwalczają go poza zasięgiem jego broni przeciwlotniczej. podwieszane są p o d kadłubami bądź skrzydłami samolotów i śmigłowców. mocowane pod skrzydłami i wielolufowe km zamocowane w nosowej wieży dziobowej. W większości radzieckie pociski rakietowe. odłamkowymi. Śmigłowiec Mi-28 „I Iavoc". Na rysunku przedstawiony jest zdalnie sterowany mały śmigłowiec Sprite (B). Możliwa jest jednak szybka wymiana zasob­ ników. są to środki służące do zwiększenia skuteczności uzbrojenia strzeleckiego sta tków powietrznych. Rozpoznanie przy pomocy bezpośredniego przekazu obrazu przez kamery bądź przy pomocy fotografii lotniczej. powstały na bazie pierwszych celów powietrznych zdalnie sterowanych w latach pięćdziesiątych. uzbrojony w czterolufowe działko rewol­ werowe kal. którego najnowsza wersja ma licznik oddanych strzałów i urządzenie spustowe zdalnie sterowane. Od kiedy zaczęto używać śmigłowców PAH w Wietnamie. Artyleria stosuje zdalnie sterowane obiekty latające przecie wszystkim do rozpoznania celów na małych wysokościach. Zdalnie sterowane obiekty latające (RPV). używany w Afganistanie od 1979 r. uzbrojony w zasobni­ ki niekierowanych pocisków rakietowych. obsługi­ wane przez strzelca na stanowis­ ku w przedniej części dziobu. Radzieckie zasobniki zawierają przeważnie po 32 po­ ciski rakietowe kal. Walka radioelektroniczna: samoloty bezzałogowe w powietrzu aktywizują nieprzy­ jacielskie stacje radiolokacyjne.in. zwalcza cele naziemne. Ten sposób działania znany był już w okresie II wojny światowej.7 mm. Zadania samolotów bezzałogowych (powyżej): 1. 2.) oraz w wojnie irarisko-irackiej (1980 1988) to odegrały one wraz ze śmigłowcami bojowymi kluczową rolę podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r. Startują one albo z wyrzutni na pojazdach (A). uchwycić cel i ponownie zniknąć z pola widzenia nieprzyjaciela zanim on użyje kierowanych pocisków rakietowych . rękaw odprowadzania łusek (wyrzucanych na zewnątrz). małymi i wolnolecącymi maszynami. wielkokalibrowy km M 3 Browning. Użycie broni przy wykorzystaniu zasobników cechuje się wprawdzie większym rozrzutem niż broni na slałe zamontowanej na statkach powietrznych. wchodzi do wyposażenia w miejsce Mi-24.na odległości 4000 m (b). zakłócającymi odbiór urządzeń radioloka­ cyjnych (paski folii metalowej). Lot docelowy nad stacje radiolokacyjne nieprzyjaciela. Na szkicu przedstawiony jest szwedzki zasobnik uniwersalny 0127. jako bomba lotnicza. a. powyżej. Pociski te mogą być uzbrojone w dziewięć typów głowic bojowych. pojawiły się w znacznych ilościach na współczesnych polach bitewnych. Samoloty bezzałogowe mogą także prowadzić uchwycenie celu przv pomocy lasera. ma silniejsze uzbrojonie.7 mm b. kaliber 12. Możliwe jest jeszcze wydłużenie zasięgu prowadzenia obserwacji dzięki zastosowaniu reflektorów oświetlających cel. Przeprowadzenie ataku przy pomocy broni kierowanej np. ładowanie i łatwiejsze magazynowanie. magazynek 200 nabojowy c. wyrzutnik łusek d. 4. 57 mm i są ładowane od tyłu. Mi-24 „Hind". m. z ładunkami burzącymi. będące na wyposażeniu śmigłowców bojowych. słynny radziecki Mi-24 „Hind". które pracując namierzane są przez samolot rozpoznania radioelektronicznego. Ź pogodnego nieba na Bliskim Wschodzie przekazują one czysty obraz telewizyjny zna d pa trolowanego terenu.Zasobniki (powyżej). Izrael prowadząc operacje w Libanie użył sześć rożnych typów samolotów bezzałogowych do rozpoznania. są pociskami jednoli­ tymi. albo wprost z ziemi. Śmigłowiec bojowy (powyżej)..

Do nich z a l i c z a się a m e r y k a ń s k i b o m b o w i e c B 2. O b a t y p y p r z e z n a c z o n e są p r z e d e wszystkim do przenoszenia broni konwencjonalnej. Rosjanie r o z w i n ę l i k o n c e p c j ę b o m b k a s e t o w y c h j u ż w latach trzydziestych. Powstały nowe rodzaje amunicji do niszczenia pasów startowych. Technologia „Stealth" (powyżej). N i e jest p o z b a w i o n y ironii fakt. Pociski posiadają g ł o w i c e samonaprowadzania. Są to m . d o z w a l c z a n i a siły żywej i m a ł e b o m b y z ł a d u n k i e m kumulacyjnym przeciwko czołgom. T e n r o d z a j o o m b y n a d a j e się idealnie do niszczenia p a s ó w startowych. Bomba podczas zrzutu z samolotu rozprzestrzenia ładunek na określonym odcinku. wychwytuje wiązkę promieniowania nieprzyjaciel­ skich radiolokacyjnych stacji śledzenia i wykrywa cały zestaw stacji.Lotnicze pociski rakietowe i bomby kasetowe Uzbrojenie samolotów w latach osiemdziesiątych osiągnęło w dziedzinie zwalczania celów naziemnych duży postęp. i n . Głowica radiolokacyjna pocisku rakietowego (poniżej). ALARM (antypromieniowy kierowany lotniczy pocisk rakietowy). Jego głowica bojowa zaopatrzona jest w precyzyjny laserowy zapalnik zbli­ żeniowy. Chilijska b o m b a C a r d o e n CB-500 (pierwsza z góry) zawiera 240 b o m b e k . dokonując zmiany częstotliwości. (cena j e d n o s t k o w a w y n o s i ł a w 1989 r. W odróżnieniu od starszej generacji antyradarowych pocisków rakietowych może on pośrednio za­ atakować cel. zwalczania czołgów oraz do zakłócania pracy stacji radiolokacyjnych. Powodują one z w i ę k s z e n i e siły o g n i a s a m o l o t u i z m n i e j s z e n i e siły o p o r u p o w i e t r z a . by następnie opadać w dół przy pomocy spadochronu (b). 500 m i n d o l a r ó w ) i myśliwiec bombardujący F-117. była w k o ń c u lat osiemdziesiątych ostatnim krzykiem m o d y na rynku broni. t w o r z ą c elipsę r o z r z u t u . Na określonej wysokości u l e g a u w o l n i e n i u ich z a w a r t o ś ć i r o z s y p u j ą się m a ł e b o m b y ( p o d p o c i s k i ) . rozwiniętych i najlżejszych pocisków. należy w tej grupie do najbardziej Pociski rakietowe klasy „powietrze-powietrze" (powyżej) b y ć m o ż e b ę d ą w przyszłości gromadzone w bębnowym magazynie nabojowym. zwiększone możliwości oddziaływania lotniczej broni kierowanej wywołały reakcję w dziedzinie obrony przeciwlotniczej. b o m b k i o d ł a m k o w e . Z drugiej strony. kolumn pojazdów lub z g r u p o w a ń wojska. zamiast głowic bojowych o dużej Bomby kasetowe przypominają p o d względem kształtu zwykłe b o m b y . Naziem­ na stacja radiolokacyjna może odwieść pocisk rakietowy od celu. Po dokonaniu wyboru celu następuje odrzucenie spadochronu (c). 292 . Pociski rakietowe mają c o r a z mniejszą m a s ę . Przy pomocy silnika rakietowego wznosi się on na wyso­ kość 12000 m (a). pocisk na który zdecydowali się Brytyjczycy w 1983 r. Pod względem konstrukcyjnym u t r z y m y w a n e jest jeszcze t y l k o u s t e r z e n i e s k ł a d a n e . Dzięki tej zmianie mogła rozwinąć się taktyka „cichego pojedynku". Podczas fazy opadania wyszukuje on cele.. i pocisk uderza w cel. że precyzyjna b r o ń kierowana (w większości p r o d u k o w a n a p r z y malejących k o s z t a c h ) zmusiła konstruktorów lotniczych d o p r a c n a d d r o g i m i samolotami z minimalnym echem r a d a r o w y m .

1966 r. stano­ wiące głowicę pocisku. W rzeczywistości sa to małe. Nowsze modele są wyposażone w opóźniacze (spadochron). Wadą jest to. pod osłoną. System został opracowany do użytku w wojskach lądowych i marynarce wojennej. bądź z boku zasobnika. Np. Zasobnik kasetowy JP 23$ zamontowany na samolocie Tornado uwalnia podczas jednego wylotu 430 podpocisków HB 8/6. przy czym bezzałogowa wyrzutnia startowa jest połączona. długość 36 cm. 293 . masa 0. Ich użycie na polu walki eliminu­ je przelot samolotu nad celem.5 kg. przypuszczalnie na wyposażeniu wojsk) następuje pokrycie powierzchni 350xl000 m. produkowane są w wielu formach i różnych wielkościach. Zasobniki bomb kasetowych stanowią najnowszy etap w rozwoju bomb kasetowych. że samolot musi przelecieć nad celem na wysokości 50 m z prędkością poddźwiękową. manewrowe podnośniki dźwigowe umożliwiają użycie sprzętu radiolokacyjnego wykry­ wania i naprowadzania w ukryciu bądź zza wysokich drzew. B. w przypadku memiecko-francuskiego systemu Apache (prototyp w 1985 r. Po odpaleniu osiąga on prędkość lotu ok. a trzy strzały burzące. Istnieje także w wersji pocisku rakietowego klasy „powietrze-powietrze". Tego rodzaju broń powierzchniowa pokrywa obszar 60x240 m. 12500 m2..mają mocniejszy ładunek i są zrzucane w setkach sztuk. Bomby kulkowe. Osiąga podłoże na amor­ tyzatorach teleskopowych i detonuje po określonym czasie. który jest zamocowany na stałe w samolocie. tj. przy czym pierwszy ładunek przebija warstwę betonu pasa startowego. b. w 1992 r. brytyjski pocisk rakietowy „Starstreak" zaliczany jest do najnowocześniejszej generaq"i pocisków. A. jest zdalnie sterowany wiązką promieniowania lasero­ wego. w fa­ zie końcowej kierowany jest lase­ rem. osiągające cel przy prędkości poddźwiękowej. a z kolei ładunek główny detonując wytwarza Krater. Podpociski wyrzucane są z tyłu. bądź „podpociski" (po lewej). Chile). Nowe kierunki rozwojowe broni przeciwlotniczej (po lewej) a. Bomba kulkowa przeciw­ pancerna (Cardoen. Mina kulkowa HB 876 masa 2. jako kontynuację idei bomb kasetowych. rozwinięto ok. ok. uderzają w cel z dużą energią kinetyczną. Odpalany z ramienia operatora do zwalcza­ nia samolotów wsparcia takty­ cznego. 4. Podobnie zbudo­ wane są bomby kulkowe do niszczenia pasów startowych. Zapalnik zbliżeniowy aktywny powoduje zwiększenie siły prze­ bicia ładunku kumulacyjnego (do 150 mm).74 kg. szwedzki system przeciwlot­ niczy RBS 90 z wyrzutnią dwuprowadnicową.Broń inteligentna Współczesne systemy bomb kulkowych. z urządzeniami samonaprowadzania i sterowania. szybkie kierowane pociski rakietowe. Mogą one służyć także jako wyrzutnie pocisków rakietowych. o ile wcześniej nie zostanie zdetonowana przez nacisk prze­ jeżdżającego pojazdu. 35 ha. Może też być zrzucany i wyhamowywany podczas zrzutu przy pomocy spadochronu. wystrzeliwane z dużej odległości.5 Macha. „Podpociski" służące do zwalczania celów żywych działają podobnie jak granaty ręczne .

znajdują się na wypo­ sażeniu okrętów podwodnych od końca lat pięćdziesiątych. a. 2. zwłaszcza w zakresie systemów samonaprowadzania. zwłaszcza działek automatycznych.1982r. Pocisk rakietowy morski „Exocet" AM-39. służącego do obrony wybrzeża (C). głowica samonaprowadzana (radiolokacyjna) b.()6. System kiero­ wania przewodowego jest uodpor­ niony na zakłócanie elektroniczne. Torpedy kierowane przewodowo (po prawej). Torpeda zmienia kurs i zatapia cel. długość . radiowysokościomierz c. komputer kierujący d.). przy czyni kadłub okrętu ulega rzeważnie przełamaniu. obok nuklearnych pocisków rakietowych.4. (poniżej). 1. 261). Model ten cechuje się trzykrotnie większym zasięgiem i prędkością od wersji pierwotnej. dokonał się również ogromny postęp. materiał pędny dla startowego silnika rakietowego g. albo ze zwłoką pod kilem (b).Współczesne systemy broni morskich Morskie pociski rakietowe. w wojnie na Falklandach i w Zatoce Perskiej użyty jako lotnicza broń kierowana (A). w najskuteczniejszą broń do niszczenia celów pływających. które przeżywają nowy renesans w obronie nawodnej. len typ pocisku rakietowego został wprowadzony na uzbrojenie ścigaczy dziewięciu marynarek wojennych (B). „jeźdźców falowych" (pociski lecące tuż nad lustrem wody). Ciężka torpeda Mk 24 kierowana przewodowo posiada głowicę sa­ monaprowadzania akustycznego. przemieniły się w tzw. materiał pędny dla marszowego silnika rakietowego f. Okręt podwodny odpala tor­ pedę kierowaną przewodowo. g Morskie pociski rakietowe. Komputer okrętu podwodnego przekazuje nowe komendy do tor­ pedy przez urządzenia kierowania przewodowego.8 m 294 . Przyczyniły się one do powstania nowych systemów obrony bezpośredniej. Do najbardziej znanych modeli zalicza się „Exocet" (patrz str.0.69 m zasięg . Cel zmienia kurs. Zapalniki głowic bojowych (po lewej). W dziedzinie min i torped (w ogóle pierwsza broń kierowana).70 km przekrój poprzeczny . Głowice ojowe z ładunkami kumulacyjny­ mi zdolne są do przebicia nawet grubych kad łubów p o d wodnych okrętów atomowych. ciężko uszkodzili brytyjski niszczyciel „Clamorgan" (I2. Są one precyzyjniejsze i mniej czułe na zakłócenia niż wcześniejsze torpe­ dy z napędem elektrycznym i akus­ tyczną głowicą samonaprowadzającą się (patrz str. współczes­ nych torped mogą detonować ładunek albo przy zetknięciu się torpedy z burtą okrętu (a). głowica bojowa (165 kg) e. Argentyńczycy przy pomocy pocisku raki­ etowego z rodziny „Exocet". 260). 3. Francja zastosowała ten morski pocisk rakietowy ANS w wersji pocisku klasy „głębina wodna-głębina wodna". Od lal siedemdziesiątych pojawiają się na rynku zbrojeniowym nowe warianty tych pocisków. Zasięg do 30 km. mechanizm sterowania h.

Radar śle­ dzenia celu kieruje pocisk rakietowy w stronę okrętu. dzięki dużej szybkostrzelności mogą zniszczyć pociski rakietowe atakujące okręt jeszcze w ostatniej fazie dolotu do celu. Działko takie posiada radar śledzenia celu i kierowania ogniem. które pracują z syste­ mem elektronicznym na rufie (a). Pocisk przebija bur­ tę okrętu detonując na pokładzie./min. że głowica pocisku rakie­ towego była niewypałem . Firma brytyjska Marconi produkuje miny „Stonefish" z głowicami bojowymi o pięciu wagomiarach (na szkicu pokazany jest model o masie 300 kg). okrętów i ruchomych wyrzutni. które czyni go niewidzial­ nym dla radarów okrętu. 3.przez impuls magnetyczny. Działka te są kierowane automatycznie i strzelają pociskami z rdzeniem uranowym o zasięgu do 5000 m z szybkostrzelnością 6600 strz. Miny „Stonefish" mogą być stawiane na głębokości 5-^200 m i pozostawać tam aktywne przez ponad 700 dni. Ich średnica ma przeważnie poniżej 53 cm i tym samym mogą być one także stawiane przez wyrzutnie torpe­ dowe okrętów podwodnych. „ścianę ognia" (c). które rozróżnia­ ją echo radarowe celu od echa fali morskiej. śmigłowce. Pierwotnie. Jeżeli okaże się nawet. 193) z końca lat siedem­ dziesiątych. działka automa­ tyczne służyły do obrony przed torpedowcami. akustyczny lub ciśnieniowy. samoloty. Nowoczesne miny morskie mogą być detonowane . W latach trzydziestych wprowadzono dział­ ka automatyczne przede wszyst­ kim do obrony przeciwlotniczej. Małokalibrowe systemy obrony bezpośredniej (CIWS) jak „VulcanPhalanx" tworzą przy zwalczaniu celu tzw. Model amery­ kański „Vulcan-Phalanx" M 168. 192. Mogą być stawiane przez. Wielkokalibrowy system obrony bezpośred­ niej (Ć1WS). System „VukanPhalanx" śledzi zbliżający się pocisk rakietowy przy pomocy własnego radaru (a). są coraz bardziej wielo­ funkcyjne i „inteligentniejsze". Podczas gdy samolot-nosiciel dokonuje zwrotu o 180 stopni. startują zza hory­ zontu (poza strefą widoczności). Nowoczesne działka automatyczne. Niszczy on pocisk rakie­ towy (b) „uformowanymi odłam­ kami" (kulami wolframowymi). kał. kał. Pociski są wystrzeliwane z samolo­ tów. pocisk rakietowy leci możliwie najniżej. 295 . Odpalenie pocisku następuje wów­ czas.jak miało to miejsce w wojnie falklandzkiej podczas trafienia niszczyciela bry­ tyjskiego „Sheffield" . 20 mm dla marynarki wojennej jest odmianą pokładowego sześdolufowego działka lotniczego (patrz str. Pociski rakietowe tzw. To umożliwia stworzenie lekkiej konstrukcji oraz utrudnia ich wykrycie i rozminowanie.40 mm i więcej.to palący się. Nowoczesne miny morskie (poniżej). Produkowane są z tworzyw niemetalicznych. wystrzeliwuje pociski z zapalnika­ mi zbliżeniowymi. 1. rakietowy silnik marszowy może wywołać pożar. jak włókno szklane. żywica epoksydowa i inne tworzywa sztuczne.Broń i n t e l i g e n t n a Systemy obrony bezpośredniej (CTWS) mają na celu zwiększenie siły ognia wielotorowych działek automatycznych (patrz str. 2. kiedy wszystkie dane zostały wprowadzone do jego pamięci kom­ puterowej. okręty nawodne i podwodne. a następnie przekazane do systemu kierowania.w zależności od celu . w zasięgu echa rozproszonego fal morskich. albo we wnętrzu. 207 i 218). Nosiciel pocisku rakietowego opromieniowuje cel przy pomocy głowicy samonaprowadzarua (radarowej). „jeźdźcy falowi" (powyżej).

Każde hasło ma odsyłacze do konkretnej strony książki. nie biorąc pod uwagę okresu ich powstania czy rejonu świata. Jeśli Czytelnik chce uzyskać więcej informacji. uporządkowaną wg regionów pochodzenia. W odnoszącym się do oszczepu podpisie znajdujemy informację. z którego pochodzą. 296 . W podobny sposób korzystamy z indeksu historycznego. W kolejnych rozdziałach zestawiono podobne obiekty. francuskiego artysty Daumiera. ze pochodzi z Hawajów i wiązany jest z osobą wielkiego odkrywcy . Pozwala to Czytelnikowi. Indeks geograficzny 297 Australia i Nowa Zelandia Oceania 298 Płd. w XVIII wieku 308 Francuskie wojny rewolucyjne 1789-1815 309 Lata 1816-1860 310 Wojna secesyjna 311 Lata 1866-1913 312 I wojna światowa 314 II wojna światowa 316 Świat współczesny. zatytułowana „Ależ proszę! Ja po tobie". również wymienionej w odsyłaczu. powinien odszukać w kluczu hasło numer 6. Azja (Chiny) 299 Japonia 300 Indie. przedstawiona w rozdziałach 1-7. w razie potrzeby. W indeksie historycznym broń europejska. gdzie można znaleźć informację na dany temat. znaleźć na jednej stronie reprezentatywny wybór broni np. została pogrupowana chronologicznie. czy szerzej mówiąc: zachodnia. którego rysunek umieszczono pod hasłem „Oceania" na następnej stronie (nr 6).Indeks geograficzny i historyczny Celem obu indeksów jest ułatwienie dostępu do informacji zawartych w książce. Litografia (po prawej). Przyjęty podział opiera się bowiem o funkcjonowanie broni. W indeksie geograficznym przedstawiono broił z innych części świata. o oszczepie z haczykowatym grotem.-Wsch.kapitana Cooka. Na stronie 83. z wysp Pacyfiku lub z okresu wojny secesyjnej 1861-1865 r. to komentarz nadal jest aktualny. znajdziemy jeszcze jeden oszczep z tego regionu. choć pochodzi z lat 1860-tych. gdzie na ilustracji możemy odszukać interesujący nas obiekt. Korzystanie z indeksu. w USA. Ameryka Północna i Południowa Indeks historyczny 302 Paleolit i neolit w Europie Starożytny Bliski Wschód 303 Starożytna Grecja i Rzym 304 Średniowieczna Europa 305 Europa w XVI wieku 306 Europa w XVII wieku 307 Europa i Ameryka Płn. n p . Iran 301 Afryka. który zaczyna się na stronie 302. Hasło to odsyła nas na stronę 82.

Australia i Nowa Zelandia Przedstawiono tu broń australijskich aborygenów oraz Maorysów z NowefZulandii. 9. Przed przybyciem Europejczyków. wykonana na Wyspach Salomona. Maczugi (15) 2. 1. zębów zwierząt i ryb. . przedstawia wojownika maoryjskiego uzbrojonego w maczugę. Pochodzą stąd pięknie rzeźbione okazy maczug. Oceania Przedstawiono broń z Polinezji. L 2. na których należy szukać informacji). 4. 83) (Liczby w nawiasach odsyłają do stron. Statuetka (po prawej). Rzeźba przedstawiająca wojownika (po prawej). Proca (77) 5. 7. Melanezji i Mikronezji. Nadziak (20) 3. wreszcie z odpowiednich gatunków kamienia. Z kolei aborygeni wynaleźli bumerang. Maczugi (15) Nadziak (20) Nadziak (20) Sztylet (27) Miecz drewniany (35) Maczuga miotana (78) Bumerangi (79) Oszczep (82) Miotacz oszczepów (83). 3. 8. ludy te nie znały metalu. Z braku metali ostre krawędzie wykony­ wano z kości. Maczuga miotana (78) 6. Pierwotny miecz (36) 4. 6. jego ciało pokrywają tatuaże. Maorysi zasłynęli ze swych niezwykle misternie rzeźbionych drewnianych i kamiennych maczug. 5. Oszczepy (82.

Krisy (30) 3. Chiny.maczuga (73) Oszczep naga (82) Łuk do miotania pocisków kamiennych (96) 10.225) (Liczby w nawiasach odsyłają do stron. Topory (25) 2. na których należy szukać informacji). 1. Kusza magazynkowa (105) 12. Celebesu. Broń drzewcowa (62) 5. Arbaleta (105) 11. „Strzały ogniste" (244). 298 . Miecze (40) 4. Pokazany tu wybór broni chińskiej nie jest wyczerpujący. Rysunki (po prawej). Borneo. 7. 2. 1.Azja Południowo-Wschodnia Przedstawiono tu broń z Półwyspu Malajskiego. 3. Pułapka (224. 4. 9. Filipin. O wiele większa jest wiedza na temat uzbrojenia ludów zamieszkujących Birmę i Assam. Lekkie działko (173) 7. stosowane w dżunglach tego regionu. przedstawia ucieleśnienie zapału wojennego. Jawy. 6. 8. we współcześnie toczących się konfliktach. Birma. Dmuchawki (106) 6. Assam Pochodząca z Bali rzeźba (po prawej). Pokazano również pułapki. 5. są fragmentem dekoracji malarskiej odkrytej w jednym z grobowców w północnych Chinach. Jej bliższe poznanie wymaga jeszcze długich badań. Maczuga (18) Topór zwanv dao(25) Sztylet (27) Pierwowzór miecza dao (35) Miecze (40) Broń do odbijania ciosów (73) Łańcuch .

6. 8. zarówno sztuki jak i rzemiosła japońskiego. 11. 9. Rysunki (po prawej). 13. 10. Przedstawiają one samurajów wprawiających się we władaniu bronią. groty do strzał (101) Muszkiet lontowy (117) Pistolet z zamkiem lontowym (122) 299 . 4. Na ich temat powstała bogata literatura w językach europejskich. 2. Pałka (16) Cep bojowy (17) Nadziak (20) Sztylet (28) Miecze (28) Broń drzewcowa (59. 62) „Łamacze głowni" (73) Dzirvty (83) Kołczan (95) Łuki (98) Strzały. Dzięki temu wiele okazów broni znalazło się w europejskich i amerykańskich kolekcjach. namalował japoński malarz Hokusai (1760-1849). Oprócz mieczy pokazujemy inne tradycyjne bronie japońskie. 3. na Zachodzie szybko doceniono styl i jakość. Szczególnie popularne stały się miecze. 5.Japonia Niemal natychmiast po nawiązaniu kontaktów handlowych z Japonią. 12. I n d e k sg e o g r a f i c z n yihistoryczny 1. 7.

że oba te regiony omawia sie zwykle wspólnie. 3. 1. 9. Dodatkowo. 15. Ich uzbrojenie. 17. 13. 300 . 7.Indie i Iran Zakres wpływów perskich na broń incwjską jest na tyle wielki. 16. 11. to szable tulwar i muszkiety lontowe. Maczuga (16) Cep bojowy (17) Buzdygan (18) Nadziaki (20) Nadziaki (21) Topory (24. przedstawiono bron starszych kultur tego regionu. 8. 2.25) Sztylety (28-30) Szable "(37-39) Broń drzewców a (59) Lanca (63) „Tygrysie pazury" (72) Pierścienie do miotania (81) Włócznia (82) Strzała (101) Muszkiety lontowe (117) Pistolet lontowy (122) Moździerz spiżowy (169). 14. oprócz broni perskiej i indyjskiej. Fotografia z lat 50-tych XIX w. 12. 4. 6. przedstawia żołnierzy radżputanskich z Indii Północnych (po prawej). 10. 5.

Południowej. została wykonana na podstawie rysunku Mandan'a. 5. a nie wg kręgów kulturowych.81) Oszczepy (82) Łuki (96) Kusza (105) Strzelba północnoafrykańska z zamkiem skałkowym (118). 8. przedstawia wojownika z plemienia Zulusów. 6. Ilustracja (po prawej). 9. 10. Broń używaną w Starożytnym Egipcie omówiono pod hasłem Starożytny Bliski Wschód. Zachodniej i Centralnej Afryki. Pokazano tu broń używaną przez rozmaite ludy z Północnej. 3. Przedstawia wodza Czejenów pokonanego w bitwie £ 1. 2. 7. 8. 301 .28) Tomahawk (80) Łubie i kołczan (95) Łuk (97) Strzała i groty (101) Dmuchawka (106). 5. 24) Sztylety (28) Miecze i szable (36) Włócznia (58) Maczuga do miotania (78) Noże do miotania (80.Afryka Region ten wyodrębniono wg kryterium geograficznego. Maczuga (15) Topory (22. 6. 2. Ilustracja (po prawej). Maczugi (15.16) Tomahawk (24) Sztylety (27. 1 Kanady przedstawiono również uzbrojenie Hskimosów z Północy oraz wybrane przykłady pochodzące z Ameryki Środkowej i Południowej. 1. 11. Ameryka Północna i Południowa Oprócz broni plemion indiań­ skich z terenu Ameryki Pin. 3. i. 4. 7.

4. 3. 2.n. 1. Jest częścią krzemiennego sztyletu. 2. nadal używano krzemienia. Topory (22) Sztylety (27) Groty oszczepów (83) Łuk (96) Groty strzał (101).e. Rękojeść z rzeźbionej kości słoniowej (po prawej). 5. w których do produkcji broni używano brązu lub miedzi. 5. wiązany z jedną z kultur okresu paleolitu. 6. Malowidło naskalne (poniżej). 302 . 1. 4. w Egipcie (Luwr. 7. Starożytny Bliski Wschód Pokazano wytwory kultur Egiptu. 8. Głowica maczugi (19) Topory (22. Warto zwrócić uwagę.Paleolit i neolit w Europie Najstarszą bronią wykonaną w Europie. z jednej z jaskiń na terenie Hiszpanii. Asyrii i Luristanu. (sir. Przedstawia grupę wojowników. na której przedstawiono ludzi walczących nożami i maczugami. Paryż). 23) Miecz brązowy (35) Proca i pociski (77) Kij do miotania (78) Grot włóczni (83) Łuk (96) Groty strzał (101). 83). 3. że nawet po odkryciu metalu. zwłaszcza do produkcji grotów strzał. pokazaną w tej książce jest prawdopodobnie drewniany grot oszczepu. wykonanego 3000 lat p.

7. Marmurowy relief (po prawej). nie tylko do zdobywania twierdz. pełniących rolę ówczesnej artylerii.e. proc i miotających maszyn oblężniczych. 2. 500 r. Pokazano tu broń miotającą w rodzaju łuków. 303 . Ateny).Starożytna Grecja i Rzym Przedstawiony tu wybór obejmuje obiekty od wczesnych mieczy brązowych pierwotnych państewek greckich.45) Włócznie (57) Amentum (76) Kamień do procy (77) Oszczep (82) Łucznik (95) Kusza oblężnicza (161) Onager (162) Balista (162) Kolce przeciw konnicy (222) „Ogień grecki" (226). 3. 10. aź po żelazną broń Imperium Rzymskiego. na których należy szukać informacji). 9. (Liczby w nawiasach odsyłają do stron. 11. p.n. W Grecji stosowano je od dawna do obrony miast. Sztylet (31) Miecz (44. 4. ale i w otwartym polu. 5. Rzymianie stosowali je bardziej ofensywnie. z ok. 6. Indeks geograficzny i historyczny 1.. 12. 8. przedstawiający wojowników ateńskich uzbrojonych w tarcze i włócznie (Muzeum Narodowe.

116 7 127) 17. kawaicrzysta używał miecza. Działa odprzodowe (166. Maczuga (15) 2.47) 9. a nawet maczu­ gi. Nadziała (21) 6. Brorj biologiczna (277).168) 21. ale także narzędzie i ozdobę. Luk angielski (97) 12. Opony z Bayeux przedstawiający Normanów w trakcie przygotowali do inwazji na Wyspy Brytyjskie w 1066 r. Miotacz sprężynowy (161) 18. Grotv strzał (101) 13. Buzdvgany irp. Fragment (po prawej). Bełty (103) 15. Znacznym postępem było zastosowanie prochu dymnego. Topory (24) 7. Trebusz (163) 20. Sztylety (31. (18) 5. Głowica maczugi (16) 3. Kusze (102-104) 14. 1. traktując go jednak bardzo uniwersalnie. Działa odtylcowe (178) 22. ale nie były w sianie wyprzeć broni dotychczas używanej. Aakownice (109.16. Proca drążkowa (77) 11. lancy lub kopii. Miecze (46. Nadal podstawą uzbrojenia piechura były różne rodzaje broni drzeweowej. Broń drzewcowa (58-62) 10. Katapulta (162) 19. nie tylko jako broń. 304 . Zapory i zasieki (222) 23. Pokazano załadunek broni na statki. 32) 8. Wspomniane bronie miały duży wpływ na taktykę walki i uzbrojenie ochronne.Średniowieczna Europa Istotnym czynnikiem w historii uzbrojenia tego okresu był wzrost znaczenia kuszy i głównego jej konkurenta: łuku angielskiego. Cepy bojowe (17) 4.Powszechnie noszono sztylet.

3. 14. 4. Pokazano również ładowanie ciężkiego działa. a ich klasyczne formy wykształciły się w Hiszpanii. 2. pojawiły się nawet działa odtylcowe. 7.rapier stał się nieodzownym elementem ubioru. moździerz i lufy armat małego kalibru. Prymitywna ręczna broń palna przekształciła się w arkebuzy i muszkiety lontowe. zwłaszcza broni drzewcowej. 11. zarówno na lądzie jak i na morzu. na której znajdują się informacje). 17. 9. 12. Tndcks geograficzny i h 1. Nowy rodzaj długiej broni białej . 13. 18. 5. 305 . 8. Widać leżącą hakownicę. Łuki i kusze zaczęły tracić na znaczeniu. Nadal używano broni wywodzącej się ze średniowiecza.123) Broń palna dwulufowa (1 Broń palna odtylcowa (130) Pistolet odtylcowy (132) Garłacz (154) Działo odprzodowe (168) Oszczep z napędem rakietowym (240) (Liczby w nawiasach odsyłają do strony. Zastosowanie zamka kołowo-krzosowego pozwoliło na powstanie broni palnej dla kawalerzystów. 10. 16. która przybrała wyrafinowane kształty. Używano dział odprzodowych. aniżeli rewolucyjnych wynalazków. (po prawej). 15. Niemiecki drzeworyt z 1529 r.Europa w XVI wieku Wiek XVI był bardziej wiekiem udoskonaleń. Buzdygany (18) Nadziaki (2 Topór (24) Sztylety (32) Miecze (48-50) Broń drzewcowa (5 Kopie (63) Długi łuk angielski (9 Kusza (103-105) Arkebuzy (116) Petronel (117) Pistolety (122. 6.

Europa w XVII wieku Taktyka działali wojennych w XVII w.118) Pistolety (122. przedstawia muszkieterów i pikinierów. Ta ostatnia broń odgrywała ważną rolę. 10. 11. 1. Kawaleria używała broni białej w postaci pałaszy lub szabel. 306 . g 1 lustracja (na górze). szpady i pałasze. równolegle istniało szereg odmian: rapiery. 66) Długa broń palna (117. Cep bojowy (17) Sztylet lewak (32) Bagnet szpuntowy (33) Pałasze. albo karabinki. wygodny w użyciu. 2.123) Pistolet dwulufowy (126) 12. 6. pochodzi z cyklu Wojna Trzydziestoletnia francuskiego artysty Jacquesa Callota. 3. 8. pozwalając na osłonę bezbronnych muszkieterów odczas nabijania broni. miecze (49) Rapiery (50) Szpady (51) Broń drzewcowa (58-62) Bagnety (64. Karabin rewolwerowy (128) Rewolwer (129) Karabin powtarzalny (136) M k o n e t (169) Armata okrętowa (173) Organki śmierci (207) (Liczby w nawiasach odsj do strony. pozostawała pod wpływem muszkietu i piki. a przy tym względnie tani. 14. W broni białej. opublikowanego w 1633 r. 5. 15. szable. 7. Wraz z jego po­ jawieniem się zaczął się proces zastępowania zamka lontowego w broni wojskowej. 9. 4. Kawalerzyści uzbrojeni byli również w pistolety. Największym chyba wynalaz­ kiem okazał się zamek skałkowy. 13. w niektórych krajach również lanc lub kopii. •opiero w końcu stulecia po­ jawiły się bagnety umożliwiające natychmiastową zamianę muszkietu w rodzaj krótkiej piki: tym samym piechur otrzymał wyjątkowo uniwersalną broń. na której znajdują się informacje). 17. 16.

Europa i Ameryka Północna w XVIII wieku W XVIII wieku wykształciła się tak­ tyka linearna. pochodzą z podręcznika musztry. 9. 7. Podczas ataku prowadzono ogień salwowy. wyspecjalizowane oddziały zwane grenadierami . 24. 17/0 roku szlachcic europej­ ski posiadał zwykle parę pistoletów fiojedynkowych. zwane strzelecki­ mi . 20. 5. 1. 22. 6. Tylko niektóre rodzaje konnicy miały karabinki. 11. Piechoto szykowano w wydłużone linie.walczące w szyku rozproszo­ nym . 15.otrzymały karabiny gwin­ towane. 18. Kawalerzyści uzbrojeni byli w szable. 17. obowiązującego w czasach wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 21. 25. Od ok.124) Pistolety dwulufowe (126) Strzelba wielolufowa (127) Pistolet z odkręcaną lufą (132) Karabin gwintowany odtylcowy (133) Karabin powtarzalny (136) Granatnik ręczny (154) Karabin z nasadką do granatów (155) Luta armatnia (169) Armata polowa (170) Działo forteczne na lawecie depresyjnej (172) Działo okrętowe (173) Broń rewolwerowa systemu Puckle'a (207). tromblon (118) Karabiny skałkowe gładkolufowe (119) Karabiny skałkowe wintowane (120) istolety (123. Piechu­ rzy byli dodatkowo uzbrojeni w krótkie tasaki. 12. 8. 14. lub pałasze oraz pistolety. 19. w trzech szere­ gach. 3. lustracje (po prawej). Broń ta jednak z różnych względów nie bvła w stanie wyprzeć karabinów gładkolufowch. 10. 23. P 307 . a więc w latach siedemdziesiątych XVIII stulecia. 69) Tomahawk (80) Granat (84) Garłacz tzw. 4. Sztylet (33) Szpady (51) Pałasz (52) Tasaki (54) Broń drzewcowa (59-61) Bagnet sprężynowy (67) Bagnet tulejowy (68. 2. W ostatnim ćwierćwieczu specjalne oddziały.używały również granatów ręcznych. Wśród osób cywilnych popularne było stosowanie do obrony osobistej gadaczy i pistoletów kieszonkowych. Podstawową bronią stał się gład kołu Iowy karabin skałko­ wy z bagnetem tulejowym. 16.

rakiet: tzw. początkowo przez Brytyjczyków. Karabiny gwintowane (120) 12. Ilustracja (po prawej). w Indiach. Bagnety (68. 18 czerwca 1815 r. na której znajdują się informacje). Armata'polowa (170) 14. Wiatrówka (107) 10. Pokazuje żołnierzy francuskich podczas bitwy pod Waterloo. Szponton (58) 7. Armata forteczna (172) 15. Wzorowano je na broni stosowanej przez Hindusów walczących. Szabla (55) 6. Działo okrętowe (173) 16. Bagnet . Sztylet (33) 2.125) 13. 69) 9. przeciw wojskom brytyjskim. rac kongrewskich. Pałasz (52) 3.tasak (65) 8. Karabiny skałkowe (119) 11. Szabla (53) 4. klóre nastąpiły po Rewolucji Francuskie] nie różniła się zbytnio od broni używanej w poprzednich latach. Jednakże biorąc pod uwagę wygodę Czytelnika i fakt wykształcenia się specyficznego stylu tej broni. Jedyną znaczącą nowością stało się wprowadzenie.Francuskie wojny rewolucyjne 1789-1815 Broń używana w wojnach. Pistolety (124. „Raca kongrewska" (244). (Liczby w nawiasach odsyłają do strony. 308 . zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie takiego hasła w indeksie. 1. Tasak (53) 5. Rakiety takie stosowano jeszcze do połowy XIX w. pochodzi z popularnej książki francuskiej wydanej w 1816 r.

18. 5. 13. 9. w broni wojskowej wprowadzono zamki kapiszonowe. 20. Lata wojny krymskiej. 309 . pojawił się pocisk samouszczclniający systemu Minie. 12. Indeks geograficzny i historyczny 1. 11.pistolet kieszonkowy (135) Karabin powtarzalny (136) Rewolwer odtylcowy (142) Armata polowa (171) „Race kongrewskie" (244) Miedzioryt (po prawej). 6. 17. W końcu tego okresu upowszechniła się masowa produkcja przv wyko­ rzystaniu odpowiednich maszyn. każdy piechur mógł zostać uzbrojony w celną i dalekonośną broń gwintowaną. 19. Od 1840 r. 10. W latach pięćdziesiąt)'eh XIX w. 4. ukazujący żołnierzy brytyjskich czyszczących broń i ekwipunek w Gallipoli.„pieprzniczki" (129) Pistolet (132) Karabin odrylcowy (133) Derringer . 15. bez względu na warunki atmosferyczne. 2. 21. Wymagał przy tym znacznie mniej treningu od żołnierza. 7. 16. 8. Zamek tego typu działał niezawodnie. 14. Ciągły postęp technologiczny i gwałtowny rozwój przemysłu wpływał na szybkie zmiany uzbrojenia wojskowego. 3.Laska (107) Karabiny gładkolufowe (119) Karabiny gwintowane (120) Karabiny systemu Minie" (121) Pistolety (124) Pistolet-karabinek (125) Karabin gwintowany dwulufowy (127) Karabin rewolwerowy (128) Rewolwery (129) Rewolwery wiązkowe . Tym samym. 1854-56. Szabla (53) Tasaki (54) Grot lancy (63) Bagnety (68-70) Wiatrówka .Lata 1816-1860 W okresie tym wprowadzono szereg udoskonaleń broni palnej.

1. odprzodowy rewolwer wraz z odtylcowym karabinkiem dla kawalerzysty. Karabinki odtylcowe(137) 15. Działo gwintowane (175) 21. kartaczownice różnych systemów. miny morskie i lądowe. Rewolwer (128) 11. Moździerz gładkolufowy (174) 20. i w wojnie tej użyto również wielu zupełnie przestarzałych wzorów broni. Rakieta (244). Mina lądowa (230) 25. Działo polowe odtylcowe (179) 22. Doświadczenia tej wojny zostały uwzględnione przez armie innych państw. Typową bronią tej wojny był karabin systemu Minie z bagnetem rulejowym. Rewolwery (129) 12. Ilustracja (po prawej). Pistolet kieszonkowy (125) 9. na uzbrojeniu piechura. Jak to zwykle bywa. Stosowano nadal broń białą w postaci szabel czy noży. artylerię gwintowaną i odtylcową. Typowym sprzętem artylerii było działo z gwintowaną lufą. Karabiny gładkolufowe (119) 7. Bagnet (69) 4. Pistolet wielolufowy (135) 14. Karabinek odtylcowy (133) 13. Karabin rewolwerowy (128) 10. 310 . Zapory. Karabiny systemu Minie (121) 8. ukazuje produkq'ę pocisków armatnich. Kartaczownica Gatlinga (207) 23. Działko burtowe (173) 19. Kastet (72) 5. Granaty ręczne (84. 86) 6. Armata polowa (171) 17.Wojna secesyjna Podczas wojny secesyjnej. zastosowano wiele nowych rodzajów broni na wielką skalę. kolce przeciw konnicy (222) 24. Rewolwery odtylcowe (142) 16. Zastosowano wówczas karabiny powtarzalne. Mina morska (232) 26. w latach 1861-1865. Armata fórteczna (172) 18. Nóż typu Bowie (33) 2. Szabla (53) 3.

207) 22. Ale nawet te prawdziwe olbrzymy były wrażliwe na trafienia torped. aż po nie­ mal współczesne okręty liniowe. Pistolety samopowtarzalne (146-7) 15. przedstawia brytyjskich żołnierzy w Indiach. zaczerpnię­ ta z czasopisma „The Navy and Anny Iliustrated" z 1897 r. Torpeda. Ilustracja (po prawej). Lanca (63) 4. zwane w swoim czasie „drednotami".podstawową bronią stał się karabin powtarzal­ ny z zamkiem tłokowym. Pistolety wielostrzałowe i 11.to właśnie umożliwiło skonstruowanie broni powtarzal­ nej i automatycznej oraz szybko­ strzelnych dział polowych. Karabiny powtarzalne (133 12. zaczęto też stosować karabiny maszyno­ we. Strzelby (134) 10. I n d e k s geograficzny i historyczny 1. Małokalibrowe działko automatyczne . a niektóre ich wzory używane są do dziś. Okręty wojenne przeszły ewolucję od jed­ nostek drewnianych pokrytych żelaznym pancerzem. Pistolety (132) 8. Były uzbrojone w działa arty­ lerii głównej wielkiego kalibru. 203) 21.. Karabiny (133) 9. Broń kombinowani 6. wyrzutnia torpedowa (242) 23. Granat (86) 7. szable (l 3. Bagnety (65. torpedowców. Rewolwery (142-144) 14. Rakiety (244) (Liczby w nawiasach podają numery stron na których znajdują się informacje). wystrzeliwanych z najmniejszych okrętów wojennych. Podpis głosił: „Przerwa na kawę'.pom-pom (192) 20. Pałasze. Karabiny maszynowe (206. Działo nadbrzeżne (191) 19. Karabiny powtarzalne z zamkiem tłokowym (138 13. Działo okrętowe (202. Bagnet nożowy I 2.Lata 1866-1913 W początkach tego okresu używa­ no jeszcze broni odprzodowej. pod koniec zaś . Karabin samopowtarzalny (150) 16. Działo górskie (190) 18. 311 . 67-1 5. Najważniejszym wynalazkiem tego okresu stała się amunicja zespolona z metalową łuską . Działa polowe (182-3) 17.

pojawiły się nowe rodzaje broni: bomby głębi­ nowe. a zwłaszcza moździerze. Do walk w okopach wykorzystywano bagnety. Ilustracje (po prawej). t/w. Obrona oparta o ogień karabinów maszynowych i zasieki z drutu kolczastego wymusiła przejście do wojny pozycyjnej. pochodzą z brytyjskich plakatów z tego okresu. noże i pałki. ogień huraganowy mógł trwać nawet kilka dni. pokazujących osiągnięcia produkcyjne rzemysłu zbrojeniowego. po raz pierwszy użyto bojowo okrętów podwodnych. bomb lotniczych. czołgów. rusznice przeciwpancerne i działa przeciwlotnicze. fiemiecki plakat (na sąsiedniej stronie) obrazuje wyniki ofensywy z marca 1918 r.I wojna światowa Podczas I wojny światowej. Powszechnie stoso­ wano granaty ręczne. Jako reakcja na ló. samolotów. S 312 . mio­ taczy płomieni i gazów bojowych. Artyleryjskie przygotowanie natarcia osiągnęło niewyobrażalną dotychczas skalę. skutkiem tego do łask powróciła artyleria stfomotorowa.

Maczuga (16) Sztylet okopowy (33) Szabla (53) Lanca (63) Bagnet (68. 19. 269) E (Liczby w nawiasach odsyłają do strony. Ciężki karabin n (219) 27. 24. Drut kolczast. 11. Minv morskie (232. 70. Materiały wybuc. na której znajdują się informacje). Bomby lotnicze (237) 32.184) Działo najcięższe (188. 13.Indeks geograficzny i his 1. 3. 5. Bomby głębinowe (239) 33. 14. 7. 6. 17. . 204) Lekki karabin maszynowy (212) 26. 25. 20. 4. Gazy bojowe (268. 9. 8. Torpedy (242) 34. Bomby zapalające (267) 35. 2. 18.233) 31. 23. 189) Działo górskie (190) Działko automatyczne om-pom (194) 'ziało przeciwlotnicze (194) Działo czołgowe (196) Rusznica przeciwpancerna (198) Działa okrętowe (203. 15. 229) 30. 10. 22. 71) Kastet-nóż okopowy (72) Granaty (85-89) Karabiny powtarzalne (139) Rewolwery (144) Pistolety samopowtarzalne (146-7) Karabin samopowtarzalny (150) Pistolet maszynowy (148) Granaty nasadkowe (155) Katapulta(lól) Moździerz (177) Pocisk artyleryjski (180-181) Działa polowe (183. Lotniczy karabin maszyi (219) 28. 29. 12. 16.

Wykształciły się nowe formy wojny powietrznej w postaci bombardowań strategicz­ nych. a więc tych broni. Jana iiadie przedstawia lądowanie sprzymie­ rzonych na Sycylii w 1943 r. 314 . Rysunki (na sąsiedniej stronie) przedstawiają emblematy malowane na kadłubach samolotów bombowych lotnictwa USA.II wojna światowa W drugiej wojnie światowej powszechnie używano broni skon­ struowanych w latach 1914-18. ale w znacznie bardziej udoskona­ lonej formie. Wprowadzono też powszechnie karabiny samopowtarzalne. Obraz (po prawej). okręty liniowe straciły na znaczeniu. por. Stosowane przez wszystkie armie czołgi miały uzbrojenie umieszczone w obrotowych wieżach. a na masowa. Pojawiły się nowe typy broni maszynowej w postaci ręcznych i uniwersalnych karabinów maszynowych. skalę zastosowano pistolety maszynowe. W marynarkach wojennych wyznacznikiem potęgi stało się posiadanie lotniskowców. Po raz pierwszy użyto pocisków balistycznych i bomby' jądrowej. których posiadanie jest nadal ważnym argu­ mentem politycznym.

Bomby zapalające (267) 43. Działa bezodrzutowe (200) 24. 67. 315 . Karabiny maszynowe (212-217) 1. Zapory i zasieki (223) 29.237) 35. Działa okrętowe (204. 69-71) Granaty ręczne (86-90) Granaty przeciwpancerne (91) 7. Działa górskie (190) 19. Karabiny (139-141) 8.177) 16. Granaty karabinowe (155) 15. 6. Karabiny samopowtarzalne (150) 13. 205) 25. Pistolety samopowtarzalne (146-7) 11. Bomby głębinowe (239) 36. Bomba jądrowa (271) (Liczby w nawiasach odsyłają do stron. Rakiety niekierowane (252) 39. Rewolwery (144) 10. Czołgowe karabiny maszynowe (218) 27. Torpeda (242) 37.I n d e k s geograficzny i historyczny Sztylety (33) Kukri (39) Szable i szpady paradne (55) Bagnety (65. Miny (230. 26. Miotacz płomieni (266) 42. Karabinki automatyczne (152) 14. Artyleria polowa (185) 18. na których znajduje się informacja). Amunicja artyleryjska (180) 17. Zapalnik czasowy (226) 30. Lotnicze karabiny maszynowe (219) 28. Działa czołgowe (196) 22. 2. 3. Bomba latająca (243) 38. Działo przeciwlotnicze (195) 21. Bomby lotnicze (236. Moździerze (176. Miny morskie (223) 33. Pistolety maszynowe (148-9) 12. Mina magnetyczna (223) 34. Działa przeciwpancerne (198. Materiały wybuchowe (228) 31. Działka lotnicze (193) 20. Pocisk balistyczny V2 (253) 40. 5. Karabin wyborowy (141) 9.199) 23. Pancerzowruca (254) 41. 4. 231) 32.

Dlatego zdecydowaliśmy się na pokazanie zarówno najbardziej skomplikowanego sprzętu wojskowego. które Si\ zbyt przestarzałe dla sił zbrojnych. 69. Te rodzaje broni. że istnieją wielogłowicowe pociski rakietowe. jak i bomb domowej konstrukcji . 2. 3.Świat współczesny Nadal używa się wszystkich typów broni jakie kiedykolwiek wymyślił człowiek. w pewnych okolicznościach stają się atrakcyjne dla innych użytkowników. Mimo. Palki (15) Nóż szturmowy (33) Bagnety (65. 4. pochodzi z północnowietnamskiego plakatu z lat sześćdziesiątych.używanych przez terrorystów i prymitywnych pałek. to podczas zamieszek improwizuje się naprędce broń z kijów lub kamieni. 67. 1. 71) Kastet (72) 316 . Plakat (na sąsiedniej stronie). wydany przez Komitet Rozbrojenia Nuklearnego. Ilustracja (po prawej).

16. 263) Działa górskie (190) 47. 27.153) Granatniki ręczne (154) 41. Bomby napalmowe (267) (192.Indeks geograficzny i historyczny 5. Systemy przeciwrakietowe (276) Armaty przeciwpancerne (198) Działa bezodrzutowe 53. 6. 11. Na paliwo stałe (245) Granaty nasadkowe (155) 42. Materiały wybuchowe (228 Rewolwery (145) 35. łzawiące (269) (194-5) 51. 22. 17. Okrętowe (260. 15. 14. 9. Torpeda (242) Pociski rakietowe: (152. Miotacz płomieni (266) Działka automatyczne 48. 255) Granatniki przeciwpancerne 43. 13. 8. Czołgowe karabiny maszynowe (218) Granaty ręczne (86-89) Granaty chemiczne (90) 31. 21. Miny morskie (233) Karabiny samopowtarzalne 38. 10. Lotnicze karabiny maszynowe (219) Granat przeciwpancerny (91) Improwizowany pistolet (132) 32. 20. Karabiny maszynowe (213 Improwizowany granat (85) 30.259) Moździerze (176. Środki chemiczne (268) Armaty przeciwlotnicze 50. 12. Mina kierunkowa (227) (134. 18. Gazy drażniące.261) Artyleria polowa (186-7) 46. Bomby lotnicze (236-238) (151) 39. 231) Pistolety maszynowe (149) 37. 23. Broń improwizowana (73) 29. 25. Broń biologiczna (277) (200-201) 54. Nuklearne (262. Bomby używane pry terrorystów (229) Pistolety samopowtarzalne (146-7) 36. Przeciwpancerne (254.177) 45. 24. 26. Broń nuklearna (270-275) Armaty czołgowe (197) 52. Pułapki (224-226) Strzelby głacłkolufowe 33. Lotnicze (258. Bomby głębinowe (239) Karabinki automatyczne 40. Przeciwlotnicze (256. 257) (156-7) 44. Najnowsze osiągnięcia techniki uzbrojenia (280-295) Działa okrętowe (205) • 1 i — . 7. 19.193) 49.137) 34. Miny (230. 28.

148)'.182. Berdan. Zastosowano w nim nowy sposób eliminacji odrzutu (patrz str. 157). Działał w prowincji Jama to około 7U1 r. będący licencyjną kopią czeskiego karabinu maszynowego ŻB 53 (por. który tam właśnie produkowano.str. Jest odnoszona do szeregu opracowanych tam wzorów długiej broni palnej. szczególnie zasłużony w dziedzinie konstrukcji luf armatnich i mechanizmów zamkowych. Armalite. 218). Ezekiel (zm. włoska Firma wytwarzająca broń strzelecki]. znana ze swych konstrukcji sprzętu artyleryjskiego. Adams. używanego w armii brytyjskiej na szczeblu batalionu. Pierwszy wzór wprowadzono w 1897 r. ale także producentów uzbrojenia.Słowniczek nazwisk i nazw Ta część książki dostarcza uzupełniających informacji dotyczących konstruktorów.obecnie dla określenia'tego typu broni używa się jego nazwiska (por. Armstrong. str. Andrea Ferara Właściwie Andrea dei Ferrari. Marin les (ok. przypisuje się mu wynalezienie zamka skałkowego (bateryjnego) ok.191). a także i w czasach Cesarstwa (por. Produkował ją jeszcze na zlecenie ostatniego króla francuskiego a potem rządu rewolucyjnego. Zginął pod Alamo. str. 1836) Londyński rusznikarz i producent broni myśliwskiej i wojskowej. Nazwa od pierwszych liter: Armaments Development. (por. Hasła ułożone w porządku alfabetycznym i zawierają odsyłacz do strony. F. BESA Brytyjski czołgowy karabin maszynowy z II wojny światowej. używanego w większych ilościach przez armię angielską. 1893) Żołnierz armii USA i wynalazca kilku systemów karabinów odtylcowych jednostrzałowych. Jego nazwiska używali potem inni wytwórcy. Baker. Armbrust Słowo niemieckie oznaczające kuszę. Z pewnością wiele osób słyszało np. Nazwa często łączona z pistoletem maszynowym MP 18/1. przyjętych do uzbrojenia przez Hiszpanie i Rosję. Kontynuacją był karabinek AR 15 (przez armię USA n a z w a n y M 16. (str. William George (1810-1900) Otrzymał tytuł szlachecki barona. 33).str. 120). BAT Skrót nazwy systemu bezodrzutowej broni przeciwpancernej. Allen. 1610 r. Nicolas-Noel (1761-1833) Francuski rusznikarz słynący ze znakomitej jakości. nazwę karabinu Spriengfield. śtr. (por. pistolet str. z kolei nazwa kartaczownicy pochodzi od jej wynalazcy Richarda Jordana Gatlinga.142). str. 318 . będący wersją brytyjskiego Stena. Austen Australijski pistolet maszynowy. 125). 1550-1634) Francuski malarz i rusznikarz. pięknie dekorowanej broni skał! Łowej. Arisaka Nazwa szeregu japońskich karabinów powtarzalnych. Bowie. 129. Jim (1799-1836) Poszukiwacz przygód z Kentucky. Znany głównie z charakterystycznych pistoletów kieszonkowych. naukowców. 49). Opracowała wiele znanych konstrukcji pistoletów samopowtarzalnych. Konkretne wzory broni oznaczono jako MOBAT. Bergmann Theodor Bergmann Waffenbau AG. John i Robert Bracia. Boutet. że nawet osoby niezbyt interesujące się uzbrojeniem słyszały bądź znają wiele z nich. Bourgeoys. Beretta Piętro Beretta SpA. rusznikarze działający w XIX wieku w Anglii. str. karabinek Nazwa kalifornijskiej firmy Armalite Inc. str.. rusznikarzy. Bofors Szwedzka firma zbrojeniowa. było bowiem synonimem najwyższej jakości (por. 193). Nazwa od dyrektora Arsenału Tokijskiego płk Nariake Arisaka (por. czy kartaczownicy Gatlinga. 201). obecnie istnieją jego odmiam' oznaczone Al i A2) oraz karabinek AR 18 (por. str. jako broni pokładowej niektórych zachodnich samolotów myśliwskich. 175. że nazwa karabinu pochodzi od miejscowości Spricngfield w stanie Massachusetts (USA). Hiram płk (zm. 194. Zasłynął jako konstruktor pierwszego karabinu gwintowanego. skonstruowane w końcu lal czterdziestych XX w. słynnych fabryk i ośrodków produkqi. Używa się go do chwili obecnej. (por.Nfield. w szczególności zaś dział przeciwlotniczych (por. gdzie znajdowała się państwowa fabryka broni. skonstruowali i wyprodukowali wiele rewolwerów w połowie ubiegłego stulecia (str. 141). Często bywa tak. ADEN Brytyjskie działko lotnicze. 205) stosowanych w większości armii i marynarek świata. CONBAT i WOMBAT (poritr. Ethan (1808-1871) Konstruktor i producent szeregu wzorów broni myśliwskiej i obrony osobistej. którego wyczyny spopularyzowały typ dużego noża bojowego . 153). działający w stanie Massachusetts (USA). niemiecka firma wytwarzająca broń strzelecką. Amakuni Pierwszy znany w historii Japonii miecznik. na bazie niemieckiego działka z okresu II wojny światowej. wywodzących sic z karabinka szturmowego AR 10. Włoski miecznik z Ballimo. Angielski wynalazca i inżynier. obecnie nazwano tak w RFN ręczny granatnik ppanc. na której znajdują się dodatkowe informacje lub ilustracja odnosząca się do tematu. Zaprojektował również używany do dzisiaj typ spłonki do amunicji małokalibrowej. Tu znajdujemy informację.

132).129. Pochodzenie nazwy niepewne i dyskutowane wśród historyków brytyjskich. Diegtiarjew. po II wojnie światowej w USA. zwanej Long Island. str. gdzie Brytyjczycy wybudowali zakłady zbrojeniowe . XIX w. 214). używanych powszechnie w XIX w. Wernher von (1912-1977) Inżynier niemiecki. 173). obywatel USA. produkowanego na licencji czeskiej. 209. który opatentował w 1818 r. używaną do tego celu broń. Konstanty (1857-1935) Rosjanin. Sir William (1772-1828) Brytyjski wynalazca rakiet przenoszących ładunki wybuchowe. pisane zresztą rozmaicie. Samuel (1814-1862) Amerykański konstruktor broni palnej. Trzy z opracowanych przez niego wzorów przedstawiono w te) książce (patrz str.Arsenał. Deringer. De Bange Francuski oficer artylerii. Zasłynął z tanich i niezawodnych rewolwerów. Ta właśnie firma wyprodukowała karonadę. którego specjalna konstrukcja powoduje zgrzybkowanie w czasie trafienia o przeszkodę. Nazwa powstała z pierwszych liter BRno i ENfield. Jej nazwa oznacza również sportowe strzelanie 7 broni długiej na duże odległości. Rakiety jego pomysłu.wa karabinu gwintowanego. Znana głównie z karabinów maszynowych i działek używanych przez armię włoską podczas II wojny światowej. Charleville Francuskie miasto w pobliżu granicy belgijskiej. Produkowano go w co najmniej d w u odmianach. 213). produkcji szwedzkiej firmy Forenade Fabriksverken. 119) Browning. Produkowano je w Cieszynie w XVII i pocz. 135). Dreadnought Nazwa brytyjskiego okrętu liniowego.Słowniczek nazwisk i nazw Braun. Jego konstrukcje nadal są używane. Cominazzo Znana rodzina włoskich ludwisarzy działających od końca XVI wieku w okolicy Brescii. Brunswick Na/. która wprowadzona do uzbrojenia armii pruskiej przyczyniła się do odniesienia szeregu zwycięstw w latach 1864-1870 (por. ładowanych odprzodowo. str. str.215). Henry (1786-1868) Amerykański rusznikarz słynący z produkcji jednostrzalowych pistoletów kieszonkowych. adiutanta księcia Brunszwiku. (por. Karabin ten często porównuje się z bronią przeciwnika . gdyż niektóre zostały zaprojektowane na zamówienie takich lirm. 128. karabinów maszynowych i karabinów. Carl-Gustaf I landlowa nazwa ręcznego granatnika przeciwpancernego. Ten rodzaj amunicji zakazany został Konwenq'ą Haską w 1899 r. Congreve. który w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju techniki rakietowej i lotów kosmicznych. Dum-Dum Miejscowość w pobliżu Kalkuty.214. używanych w czasie 1 wojny światowej (patrz str. stosowała m. Z zamka jego pomysłu wykształciły się współczesne zamki śrubowe. 214). 178). nazywane racami kongrewskimi. 1841. używanego przez oddziały strzeleckie armii brytyjskiej od 1837 do lat 1853-54. 1891 (por. twórca teorii lotów kosmicznych (por. wybudowanego w 1906 r. Carcano. str. 146. str. 147. Opisana technologia była stosowana powszechnie w Europie. Dreyse. działo okrętowe o krótkiej lufie (por. BREN Nazwa ręcznego karabinu maszynowego. Cieszynka Nazwa lekkich karabinków myśliwsko-tarczowych z zamkiem kołowo-krzosowym o specyficznej konstrukq'i. Ciołkowski. Włoski urzędnik państwowy zaangażowany w prace nad rozwojem karabinu Manlicher-Carcano wz. Brown Bess Popularna nazwa karabinów gładkolufowych z zamkiem skałkowym używanych w XVIII i pocz. Brno Czeskie miasto. (str.str. str. Chassepot Antoine Alphonse (1833-1905) Konstruktor karabinu odtylcowego używanego przez Francuzów w wojnie z Prusami w 18/0 r. 208. odprzodowy. Elisha Haydon Amerykański konstruktor z Bostonu. Wasilij (1890-1959) Radziecki konstruktor broni samoczynnej. Produkowano tu między innymi amuniqę karabinową z pociskami półpłaszczowymi . 133). Johann Nikolaus von (1787-1867) Pruski rusznikarz pracujący początkowo z Paulym. Podobnej broni używano w Rosji oraz w armii indyjskiej do 1870 r. Creedmoor Strzelnica w dzielnicy Nowego Jorku. (por. (1855-1926) Wybitny konstruktor klasycznych pistoletów samopowtarzalnych.204). Canon Co. str.in. Lufa tej broni miała tylko dwie bruzdy. str. Opracowano tu wiele konstrukcji broni strzeleckiej. XVIII w. rewolwer skałkowy. Szkocka huta żelaza produkująca armaty. 213. Zaprojektował karabin odtylcowy z zamkiem tłokowym tzw. którą skuwano na kowadle. str. Jego konstruktor (Jeorge Lovell wzorował się na karabinie opracowanym przez kapitana Berners'a. iglico w kę. Damast Lufy z damastu skuwanego wykonywano z wiązki wysokogatunkowego drutu stalowego. gdzie został szefem programu rozwoju pocisków balisty­ cznych.137. Używany obecnie w co najmniej 11 krajach (por.iglicówką Dreyscgo wz. pociski armatnie i kartacze w XVIII i XIX stuleciu. 319 . W wersji brytyjskiej wprowadzono szereg modyfikacji i zmian. Następnie termin „drednot" zaczęto używać jako nazvvy klasy dużych okrętów liniowych. a w żargonie strzelców sportowych w USA. było ośrodkiem produkcji broni palnej począwszy od XVII w. W innej metodzie. w oparciu o nowoczesne założenia. jak winchester. na Bliskim Wschodzie i w Indiach. ośrodek przemysłu zbrojeniowego. Następnie podgrzewano je i skuwano na pręcie. Remington i FN (por. armia Królestwa Polskiego & (1816-1831). było później odnoszone do innych małych pistoletów (por. siedzibą jest Brescia. przez armię brytyjską. Nazwę tę często odnosi się do francuskiego gładkolufówego karabinu skałkowego z 1763 r. Związek nazwy z miastem Damaszek jest raczej wątpliwy. choć nie zawsze noszą jego nazwisko. wynalazca systemu zamka artyleryjskiego. Tego typu amunicji używa się w zasadzie tylko do polowań lub celów specjalnych. (por. 125.142-145. Założona przez niego w 1836 r. miejscowości. 203. Collier. Breda Pełna nazwa firmy brzmi Societa Anonima Ernesto Breda. jaki najnowsze uzbrojenie wojskowe (por. w których opracowano konstrukcję (por. pionier produkq'i masowej. 121). str. M. Colt. John M.211. 141). Obecnie termin ten odnoszony jest do każdego pocisku. Początkowo pracował w Niemczech (V 2). firma nadal produkuje stare modele rewolwerów. str. na pręt odpowiedniej grubości nawijano spirale z drutu stalowego. 157). Jego nazwisko. 246). Colt.

Henry. Urodził się w Worcester w stanie Massachusetts (patrz str. Kentucky. wynalazek ten odegrał istotną rolę w dziejach broni palnej. bawełny strzelniczej i wypełniacza mineralnego. Robert H. 151. Benjamin Tyler (1821-1898) Konstruktor amerykański znany głównie z konstrukcji karabinka z zamkiem blokowo-wahadlowym. (str. powszechnie nazywany „Garand' (por.Słowniczek nazwisk i n a z w Enfield Tak popularnie nazywana jest Królewska Fabryka Broni Strzeleckiej (Royal Smali Arms Factory) znajdująca się w dzielnicy Londynu.. John Hancok (1778-1841) Amerykański wynalazca udanego karabinka odtylcowego z zamkiem skałkowym. Jego syn. Broni jego pomysłu na ograniczoną skalę używała armia USA (patrz str. stosowanej przez austriackie oddziały strzeleckie. 207. Dziś. 70). 120). William. major (1812-1858) Oficer brytyjski. Projektował także karabin maszynowy PK (Pulemiot Kałasznikowa). Essen Niemieckie miasto przemysłowe w Zagłębiu Ruhry. opracowany przez Krugera i Mussera . str. str. pełnił służbę w Indiach. gen. Z czasem. (1836-1904) Konstruktor francuskiego karabinu w/. Założono ją w 1804 r. Przez jakiś czas dowodził pododdziałem strzeleckim wyposażonym w odtylcowe karabiny gwintowane swojego pomysłu (por. Z czasem nazwę tą odnoszono do wszystkich dział wielkiego kalibru. Broń ta nazywana była również „długi sztucer amerykański'. „awtomat Kałasznikowa' z 1947 r.str. Karabin. produkowanego przez zakłady Kruppa dla armii niemieckiej w latach I wojny światowej. str. (1882-1945) Amerykański pionier techniki rakietowej. 111) Garand. opracował po II wojnie światowej karabinek AK 47 tj. Była to jedyna wiatrówka. str. Fergusson. 216). W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX w.str. odpowiedzialny za opracowanie karabinu M 1. (por. 165.136). str. str. omysł ten wykorzystano w niektórych armatach przeciwpancernych (patrz str. 133). Enfield. 137). Gerlich Inżynier niemiecki. karabin gwintowany W7 1853 . 121). bagnet do tego karabinu .odrzutowych. produkowana tam broń strzelecka jest nazywana po prostu Hn field (Np. John C. P Girandoni. ojciec i syn. Mechanizm broni napędzano obracając korbę (por. Najbardziej znana jest seria karabinów powtarzalnych z zamkiem tłokowym (Krag-J0rgensen). str. 138). Ole H. 246).. 209). Michaił Konstruktor radziecki. 139. 420 mm. FN Inicjały oznaczające belgijski koncern zbrojeniowy Fabriąue Nationale d'Armes dc Cuerre. firma Ocrlikon weszła w posiadanie większościowego pakietu akcji w koncernie Hispano Suiza (por . Kromus. Tu też został ostatecznie opracowany karabin maszynowy tzw systemu Hotchkiss wz 1914 (patrz str. Basile kpt.stąd nazwa. System ten nazwano później „systemem Kalthoffa" (por. ma najmniej uzasadnień w faktach (por. Jean Baptiste Vaquette (1715-1789) Oficer artylerii francuskiej odpowiedzialny za zaprojektowanie nowego sprzętu artyleryjskiego i reorganizację etatów jednostek artyleryjskich . (por. system Gribeauyala (por. str. Krąg. albo „sztucer pensylwański". Greener. Gribeauval. 112). Nazwa „sztucer z Kentucky'. 1805 r. także Oerlikon). używany owszechnie do dziś w amunicji małokalibrowej i artyleryjskiej.tzw. Patrick. konstruktor opatentowanej w 1862 r. sprawdź również hasło „Lee Enfield"). produkowany w USA karabin M 17 (skonstruowany w Enfield). str.171). rodukowany z nitrogliceryny. (1837-1912) Norweski konstruktor broni palnej. Richard Jordan (1818-1903) Amerykanin.por. Otrzymał szereg nagród państwowych ZSRR i odznaczenia bojowe za waleczność w latach II wojny światowej (por. Dwulufowy sztucer Jacoba wprowadzono do uzbrojenia dwóch batalionów piechoty armii indyjskiej. mjr (1744-1780) Brytyjski oficer piechoty walczący przeciw wojskom amerykańskim podczas wojny o niepodległość. str. będący jednym z większych producentów broni strzeleckiej w świecie. będąca zbitką pierwszych liter obu nazwisk (patrz.. Benjamin Berkeley (1826-1885) Amerykański inżynier i przemysłowiec działający we Francji. (por. sir. choć stosowana najczęściej. Forsyth. 127). centrum przemysłu zbrojeniowego. William (1844-1869 i William Wellington (1864-1900) Angielscy rusznikarze. 200). John. Alexander John (1768-1843) Szkocki pastor. (por. nosi tę właśnie nazwę (por. który jako pierwszy opracował skutecznie działający zamek typu kapiszonowego ok. 199). był znanym konstruktorem odtylcowych strzelb myśliwskich. Hotchkiss. Gras. system zamka System zamka dział bez.str. projektował karabiny gwintowane i pociski do nich. 107) Goddard. który zaproponował stosowanie stożkowatego rzewodu lufy dla osiągnięcia dużej prędkości wylotowej pocisku. jaka w całej historii została przyjęta oficjalnie do uzbrojenia wojska. używanego przez armie USA podczas II wojny światowej. 192). sztucer Jedna z nazw na określenie długiej gwintowanej broni palnej produkowanej w ciągu XVIII w. Jacob. (1888-1974) Amerykański konstruktor broni strzeleckiej. Gruba Berta Popularna nazwa moździerza kal. str. Tu znajdowały się największe z zakładów Kruppa. Hall. płodnym pisarzem i wybitną osobistością w tym istotnym okresie w historii broni palnej. Hispano-Suiza Societe Anonyme Suisse Tlispano Suiza. broń tego typu jest wyjątkowym rarytasem dla kolekcjonerów (por. firma z Genewy przez długi czas była wiodącym producentem działek automatycznych (por. 153. 217). Kalthoff Rodzina rusznikarzy niemieckich produkująca broń powtarzalną własnego systemu w XVII w. W 1972 r. P 320 . na terenie dzisiejszego USA.str. (str. 214). 1874 (por. 150). Jego zakłady produkowały nowoczesne działa i broń ręczną. 111. Kałasznikow. kartaczownicy z obrotową wiązką luf. 212. Ziarna kordy tu mają kształt rurek. przyjęty do uzbrojenia w 1936 r. poruszanym za pomocą dźwigni będącej przedłużeniem osłony kabłąka spustowego. Bartolomeo (1744-1799) Wynalazca wiatrówki powtarzalnej. Kordyt Brytyjski proch bezdymny. Podobnie jest w innych krajach: n p . był uzdolnionym wynalazcą. Gatling.str. wynaleziony w 1891 r. 133).

ojciec i syn żyjący w XIX w. 214. Istotą wynalazku było zastosowanie krótkego odrzutu lufy do napędu mechanizmu broni (patrz str. 138.139. Lee Metford Pierwszy karabin powtarzalny armii brytyjskiej. 136). Lange Niemieckie działo kolejowe z końca 1 wojny światowej. Lahti Fiński pistolet samopowtarzalny nazwany tak od konstruktora: Aimo Lahtiego. Używany jest on w niektórych armiach do dzisiaj (por.str. 144). wynalazca licznych usprawnień zastosowanych w broni myśliwskiej. jednostrzałowego przyjętego do uzbro­ jenia armii brytyjskiej w 1871 r. 131. Lorenzoni. Lee Metford). Jego nazwisko łączone jest również z amunicją rewolwerową (por. str. str. 147). nazywany systemem Lefaucheux (por. Lićge Miasto w Belgii. 142).192. Działał w prowincji Sagami (por. produkowany w latach 1850-1870 w USA. 42). Zastosowano w nich zamek i magazynek systemu Lee oraz lufę z gwintem systemu Fnfield (por. Miquelet jedna z odmian zamka skałkowego używana w regionie Morza Śródziemnego. też Lee Metford). Określenie „koktajl Mołotowa'. William Ellis (1824-1899) Angielski wynalazca i projektant broni palnej. Metford). Manton. Hiram Stevens (1840-1916) Konstruktor amerykański. W oparciu o konstrukcję tego działa. Luger. 189). Nazwa pochodzi z języka hiszpańskiego. Metford. str. Mills. Claude-Etienne (1804-1879) Oficer francuski. Lancaster. który wprowadził lufę z gwintem owalnym. Jego najsłynniejsze konstrukcje to wymienny magazynek pudełkowy i niektóre systemy zamkowe broni powtarzalnej (patrz: Lee Fnfield. Zamierzano wykorzystać zjawisko rozszczepienia jąder uranu.str. rządu radzieckiego podczas II wojny światowej. Prace zaczęte w 1942 r. współkonstruktor sławnego pistoletu P 08 „Parabellum" (por. Andre (1877-1932) Polityk francuski. paryską (por. igłowy. skonstruował też udane wzory odtylcowej broni myśliwskiej.212. który po raz pierwszy zastosował stal w produkcji sprzętu ciężkiego. 111. str. Wielkiej Brytanii i innych krajach (por. 165. Maubeuge Miasto w pobliżu granicy francusko-belgijskiej. 1915. Lewis.133). 140). żyjący w XVII w. Firma Krupp była jednym z bardziej znaczących dostawców uzbrojenia w obu wojnach światowych. Broń ta była powszechnie używana (patrz str. Maxim. str.121). Zajmował się głównie konstrukcjami luf broni strzeleckiej (Por. który skonstruował pierwszy znakomicie działający karabin maszynowy (por. Minie. w celu uzyskania materiału wybuchowego o niespotykanej dotąd mocy. str. 266). wprowadzony w 1888 r. str. Lee Enfield Brytyjskie karabiny powtarzalne produkowane w latach 1895-1957. który udoskonalił konstrukcję pocisku Samouszczelniającego. * 321 . z silnie rozwiniętym przemysłem zbrojeniowym. zwany niekiedy po prostu granatem Millsa. projektował karabiny i uruchamiał ich produkcję w latach 1830-1850. Opracować również odtylcowy rewolwer i strzelbę myśliwską (por. Lefaucheux Francuscy rusznikarze. ciężko ranny podczas I wojny światowej. Le Mata. Max. skonstruowano armatę. str.146). Martiru-Henry Nazwa karabinu odtylcowego. ppłk (1838-1891) Francuski konstruktor. 139). Sir William (1856-1932) Brytyjski wynalazca. 111. używanego przez armię niemiecką.in.123). Lee. LeMat Rewolwer wynaleziony przez J. Miało to wielki wpływ na donośność i celność ówczesnej broni odprzodowej oraz wywołało zmiany w stosowanej taktyce (por.130). Był połączeniem zamka i magazynka systemu Lee z lufą o gwincie Metforda (por. 88). str. Wynaleźli zapłon tzw. Działał na rzecz budowy linii umocnień pomiędzy Francją i Niemcami.118. Była to pierwsza małokalibrowa wojskowa broń powtarzalna na amunicję elaborowaną prochem bezdymnym. opracował m. Mauser. 139). działał w USA i Kanadzie. Był prze­ wodniczącym i zastępcą przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych tj. 219). str. Jego ojciec również produkował wysokiej jakości broń myśliwską. str. Tu znajdowały się główne zakłady zbrojeniowe rządu francuskiego w latach 1704-1830.F. 111 i 138. Isaac Newton (1858-1931) Amerykański konstruktor broni. Masamune (1264-1343) Jeden z największych japońskich mistrzów wykonujących miecze. znany głównie z konstrukcji karabinu maszynowego działającego na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu lufy (por. Nazwa pochodziła od osoby wiceadmirała Maxa Rogge odpowiedzialnego za jego użycie w działaniach lądowych. Georg (1848-1922) Z pochodzenia Austriak. 141. str. Ostatecznie fortyfikacje takie wzniesiono w latach trzydziestych. 139. James Paris (1831-1904) Z pochodzenia Szkot. porównaj też Lec. ręczny granat wz. Joseph (1760-1835) Jeden z najsłynniejszych rusznikarzy angielskich swoich czasów. Alfred Krupp. Nicolas. działa do dziś. Również jego brat był znanym rusznikarzem.str. niegdyś jeden z głównych ośrodków produkcji broni strzeleckiej. Charles William (1820-1878) Rusznikarz angielski.Słowniczek nazwisk i nazw Krupp Niemiecki koncern zbrojeniowy będący własnością rodziny Kruppów. 115. Lovell. Michele Florencki rusznikarz.str.A.str.219). ale dokładne znaczenie tego słowa me jest jasne (por. kojarzony głównie z karabinem powtarzalnym z magazynkiem rurowym (patrz str. 206). które zrzucono na miasta japońskie w 1945 r. 129). Peter Paul (1838-1914) Niemiecki konstruktor i przemysłowiec. Zastosowano w nim zamek systemu Friedricha von Martini i lufę z gwintem pomysłu Aleksandra Henryego (por. 212. Firmę założył w 1840 r.209. zasłynął skonstruowaniem powtarzalnego karabinu skałkowego (por. Maginot. Dla upamiętnienia zasług pomysłodawcy nazwano je „Linią Maginota". nazwanego później jego nazwiskiem.112. George (1785-1854) Angielski urzędnik służby uzbrojenia. Mannlicher. Lebel.. Opracował kilka wzorów karabinów powtarzalnych. używane jest w odniesieniu do im­ prowizowanych środków zapalających w postaci butelek z benzyną (por. str. Mołotow (1890-1986) Prawdziwe nazwisko: Wiaczesław Michajłowicz Skriabin. „Manhattan" Kryptonim planu opracowanego przez Ministerstwo Obrony USA. doprowadziły do wyprodukowania dwóch bomb atomowych. Ferdinand Ritter von (1848-1904) Austriacki konstruktor licznych wzorów karabinów powtarzalnych (wykorzystujących oryginalny system zamka i magazynka) i pistoletów samopowtarzalnych (por.

Andreas W. w Polsce również do pistoletu P 08 (Bordchardta-Lugera) (por.Słowniczek nazwisk i nazw Monitor Nazwa odnoszona do klasy okrętów wojennych przeznaczonych do obrony wybrzeża. Shillelagh System rakietowy wprowadzany w ostatnich latach do uzbrojenia wojsk lądowych USA.). str. broń myśliwską i na masową skalę . pierwszych liter nazwy producenta (por. 197). Mosin-Nagant Rosyjski karabin powtarzamy wz. Wyprodukowano pewną ilość tych przystawek w 1918 r.broń wojskową dla armii brytyjskiej (por. 214. Niderlandzki zamek Jedna z odmian wczesnego zamka skałkowego (por. 133. Purdey Rodzina rusznikarzy londyńskich. 1945 r. Niemiecka Wytwórnia Broni i Amunicji. Pedersen Tak nazywano urządzenie. Nazwy używa się w odniesieniu do szeregu udanych wzorów broni strzeleckiej. centrum francuskiego przemysłu zbrojeniowego. (por. Lufy takie. 141).str. ciężkiego karabinu maszynowego wz. 322 . 174). Thorsten (1842-1920) Szwedzki finansista. dyrektora fabryki amunicji w Thun. od końca XVI w.U. 20 mm. 1891 r. Oerlikon Ocrlikon-Buhrle AG. Parabellum Kod telegraficzny firmy Deutsche Waffen und Munitions Fabrik tj. armatę z lufą pomysłu tego konstruktora. 111. projektanta systemu zamka i magazynka. Ta francuska konstrukcja została nazwana dla uczczenia cesarza Napoleona Tli (por. (por. Rarden Automatyczne działko pokładowe przeznaczone do pojazdów pancernych. nie zostały jednak użyte bojowo. odlewano z żelaza. który zaprojektował amunicję oraz płk Schmidta. czasem uważana jest za pierwowzór kartaczownicy. zakładanym na gorąco. Sharps.najbardziej znane są dynamit i nitroceluloza (por. 171). Pauly. 147). Charles Sir (1872-1942) Projektant karabinów powtarzalnych z zamkiem dwutaktowym. W latach sześćdziesiątych tego wieku słowo to oznaczało również. Był fundatorem najbardziej prestiżowej nagrody za wybitne osiągnięcia . Nie odniosła ona większego sukcesu. Pedersena. wsławionego pojedynkiem / konfederacką fregatą pancerną „Virginia".?) Niemiecki konstruktor broni palnej i przemysłowiec. str. 207). jedna z jego firm wytwarzała udany model kartaczownicy salwowej (por. 112. firma z Zurychu. str. Niemniej nabój Paulyego był pierwowzorem nowoczesnej amunicji zespolonej. Nobel. Nazwę tę powszechnie stosuje się w odniesieniu do naboju 9 mm x 19. typowego uzbrojenia przeciwlotniczego statków i okrętów podczas IT wojny światowej. 1820) Szwajcar z pochodzenia. Produkował broń wiełostrzałową. 14).123) Ross. kal. Christian (1811-1874) Amerykański rusznikarz. Również obecnie ich firma słynie ze znakomitej broni myśliwskiej i sportowej. o opóźnionym otwarciu oraz pistoletów samopowtarzalnych (patrz str.. Schwarzlose. Przed II wojną światową Fabryka Broni Radom zasłynęła głównie z produkcji karabinków systemu Mauser wz. Nazwa od irlandzkiej maczugi z tarniny (por.in. kal. konstruktor odtylcowego karabinka z zamkiem kapiszonowym (patrz str.. który wynalazł nowe materiały wybuchowe i miotające . Alfred Bernhard (1833-1893) Chemik szwedzki. str. (por. Nazwa karabinów od konstruktorów: mjr Rubina. Karabiny Rossa były używane przez armię kanadyjską podczas I wojny światowej. str. znana głównie jako wytwórca małokalibrowych działek przeciwlotniczych i pokładowych (por. str. 140).in.165). 127). 30 mm. Założył go w 1816 r. pierwszym słynnym jej członkiem był James Purdey (XIX w. Tylna część lufy była wzmacniana płaszczem z kutego żelaza. to konstruktor nie miał nic wspólnego z ich projektem. opracował m. 207). James Brytyjski wynalazca szybkostrzelnej broni rewolwerowej opatentowanej w 1718 r. które pozwalało zamienić amerykański karabin Springfield w broń samopowtarzalną. sil­ nym uzbrojeniem artyleryjskim i opancerzeniem. (1867-1936) Niemiecki konstruktor broni samoczynnej. 192).143) Ripoll Miasto w płn-wsch Hiszpanii. Nazwa pochodzi od okrętu pancernego USS „Monitor". jako pierwszy zastosował nabój zespolony centralnego zapłonu. Parrot Wynalazca. 133). w latach wojny secesyjnej 1861-1865. że jego zakłady produkowały wspomnianą broń. znanych na Zachodzie właśnie pod nazwą „Radom". aż do 1839 r. 35. Johannes Samuel (1766-ok. Napoleon Tak nazywano armatę 12-sto funtową podczas wojny secesyjnej 1861-1865. Eliphalet Remington. str. Naganta (por. Choć nazwę Schmeisser żołnierze alianccy odnosili do niemieckich pistoletów maszynowych MP 38 i 40.Nagrody Nobla. produkowanej przez tę firmę (patrz str. Wynalazek uzyskał tylko częściowe powodzenie. nazwa od wynalazcy J. który opatentował w 1812 r. m. MP 18/1. Schmeisser Hugo (zm. słynące z produkcji broni palnej wyróżniającej się stylem ozdób i wykonania. (patrz s. str. Znane z produkcji broni strzeleckiej. Nazwa powstała ze zbitki liter RARDE będących skrótem nazwy ośrodka badań uzbrojenia i ENfield.215). Nieporozumienie wynikło być może z faktu. str. Powszechnie używane określenie armata „Oerlikon" odnosi się zwykle do działka plot. 29 i pistoletu samopowtarzalnego VIS wz. Nock. 114. używany nadal w niektórych krajach Trzeciego Świata.138.. Nazwa pochodzi od konstruktorów: rosyjskiego oficera S. Mosina i belgijskiego przemysłowca M. Remington Amerykański koncern przemysłu metalowego. str. str. Puckie. kiedy miasto zostało zniszczone. str. Pierwszy wzór pochodził z 1889 r. używano go głównie w broni myśliwskiej. Saint-Etienne Miasto w płd-wsch Francji. który opracował system wzmacniania luf armatnich w poł. Henry (1741-1804) Angielski producent broni palnej i wynalazca. XIX w. Nordenfelt. produkowano ją tu od końca XVI w. o gwintowanym przewodzie. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Schmidt-Rubin Szereg szwajcarskich karabinów powtarzalnych z. Radom Miasto wojewódzkie. zamkiem tłokowym dwutaktowym. 122) używanego powszechnie w XVTI stuleciu. 07 z zamkiem swobodnym.

216). 217). Eugene Emmanuel (1814-1879) Architekt francuski odpowiedzialny za rekonstrukq'ę licznych budowli zabytkowych. była przez żołnierzy alianckich odnoszona do niemieckich karabinów MG 34 i MG 42 (por. lufę. W 1784 r.str. Spencer Pierwszy udany i zastosowany na większą skalę karabin powtarzalny. 218).217). jak i karabiny maszynowe (por. potrzeby szybkiego dostarczenia broni tego rodzaju dla armii brytyjskiej. Broń może spełniać rolę pistoletu maszynowego. którym był por.str. a przed II wojną światową rozpoczęto również produkcję czołgów. 139). 149). i Daniel Wesson (1825-1906). przez Sir Williama Stokcsa. Frederick Vetterli (1822-1882) (por. System został opracowany przez Fugene Stonera. Projektował samodzielnie budowle w stylu neogotyckim i neoromańskim.e. późniejszego założyciela i dyrektora technicznego firmy Auto Ordonance Corporation. 215. jako ośrodek rodukcji żelaza. Na konstrukq'i tej wzorowano wiele klasycznych moździerzy używanych do dziś (por. Williama Trantera. 216. karabiny i karabinki automatyczne. XIX w. Do dziś jest ośrodkiem przemysłu zbrojeniowego. Patent wygasł dopiero w 1869 r. Very Nazwa pistoletu sygnałowego tj.139). Toledo Miasto w południowej części Hiszpanii. Johna T. to złożenie inicjałów konstruktorów Shepparda i Turpina oraz pierwszych liter nazwy wytwórni Eniield (por. zresztą. SIG Schwcizerische Industrie . Zajmował sie wszystkimi aspektami kultury materialnej średniowiecza. krótkiej broni palnej do wystrzeliwa­ nia rakiet oświetlających i sygnałowych.in. 138). mieściły się tu liczne fabryki broni strzeleckiej. Znak (puncę) „Tower" wybijano na produkowanej broni.Słowniczek n a z w i s k i na?:w Shrapnell. Wszystkie produkowane tu karabiny t y ł y nazywane „Springfield" (por.str. Strzelcy W XVIII i pocz. sygnowano nim również broń.143. p. która uzyskała ochronę patentową rewolweru odtylcowego. która przechodziła tu tylko odbiór tecnniczny .str. Vickers Brytyjska firma zajmująca się budową okrętów wojennych i broni strzeleckiej. produkowano tu od XIX w. założyli w 1857 r. Sterling Czasem tak nazywa się będący aktualnie w uzbrojeniu armii brytyjskiej pistolet maszynowy . Również dzisiaj firmajest czołowym producentem rewolwerów (patrz str. str. Spencera (por. skonstruował pocisk artyleryjski zawierający kulki ołowiane.) traktatu o sztuce wojennej zatytułowanego „Sztuka wojny". Edward Very. Tulle Miasto we Francji. na dystansach do (maksymalnie) 400 m. Sloner Nazwa systemu strzeleckiej broni automatycznej. sprzęt artyleryjski. Jeden z najbardziej znanych wyrobów to karabin maszynowy systemu Maxima (por. projektanta karabinków firmy Armalite.. Była to adaptacja odprzodowego karabinu En field do systemu zamka opracowanego przez amerykańskiego konstruktora Jacoba Snidera. mar. stan Massachusetts. Znak ten był również fałszowany przez licznych drobnych wytwórców. 133. Snider Pierwszy odtylcowy karabin armii brytyjskiej.e. Pierwowzór miał lufę o gładkim przewodzie i dwójnóg umożliwiający zmianę kąta jej podniesienia. potem główny ośrodek produkcji zbrojeniowej. opatentowany w 1860 r. co wynikało /. które tu były produkowane (por. Zaprojektował go Szwajcar. Niemczech słynące z produkcji głowni broni białej. Thompsona. Solingen Miasto w płn-zach. nazwa żołnierzy specjalnych formaq'i wyposażonych w broń gwintowaną i wyszkolonych w prowadzeniu walki ogniowej w szyku rozproszonym. Największe zakłady zbrojeniowe w Czechach. Pierwsze wzmianki o produkowanej tu stali i broni pochodzą z 1 w. Viollet Le Duc. Stokes Moździerz okopowy wynaleziony w 1915 r. Zgłosił on odpowiedni patent w 1877 r. Nazwa od wynalazcy. Nazwa.n.n. Sun-tsu Chiński autor (żyjący w IV w. Steyr Miejscowość w Austrii. Zapalnik powodował rozerwanie się pocisku nad głowami przeciwnika. rusznikarza z Birmingham.dotyczy to zwłaszcza broni palnej z XVIII i XIX w. W wersji jednostrźałowej stosowany również we Włoszech. 137). fazwa używana również w odniesieniu do produkowanych tam wzorów broni palnej m. która początkowo była jedynym producentem tej broni (por. Vetterli Karabin powtarzalny z magazynkiem rurowym i zamkiem tłokowym używany przez armię szwajcarską w II polowie XIX w. rząd USA założył tu wielką wytwórnię broni. Tutejsze wyroby. ówczesna broń gładkolufowa pozwalała na celny strzał do ok. 1912 czy MP 69. 174. Z zakresu historii uzbrojenia pozostawił prace dotyczące maszyn oblężniczych (por. skoda R 323 . były eksportowane do wielu krajów europejskich. 142. gdzie mieściły się warsztaty produkujące uzbrojenie. Smith & Wesson Horace Smith (1808-1893). Nazwa ta. str. Dla porównania.Gesellschaft (Szwajcarskie Towarzystwo Przemysłowe) z miejscowości Neuhausen am Rheinfall. np. Sten Jeden z najsłynniejszych pistoletów maszynowych TI wojny światowej. wzmiankowana już w X w.163). firmę. Skonstruowano go w rekordowo krótkim czasie. Tower Twierdza Tower w Londynie.str.str.181).str. Pociski takie nazwano szrapnelami i stosowano powszechnie (por. Springfield Miasto w USA. Spandau Zachodnie przedmieście Berlina. przez amerykańskiego konstruktora Cnristophera M. począwszy od Średniowiecza. Tranter Jeden z brytyjskich rewolwerów kapiszonowych projektu słynnego w XIX w. Henry (1761-1842) Oficer artylerii brytyjskiej. kariery wojskową zakończył w stopniu generała porucznika. str. całkowicie blednie. karabinka i ręcznego karabinu maszynowego (por. Nazwa Steyr odnoszona jest również do karabinów systemu Mannliehera. 165. 176). 167. W tym celu wymienia się jedynie niektóre podzespoły. 209. str. W 1777 r. pistoletu wz. Thompson Pistolet maszynowy skonstruowany przez gen. USA. 161. p. str. 90 m. str. ośrodek przemysłu zbrojeniowego od 1690 r.145). Firma produkuje udane pistolety samopowtarzalne.został on opracowany przez firmę Sterling Armamenl Company. 148).

) Japoński mistrz wytwarzający miecze. Wypracował klasyczne kształty miecza japońskiego. Zaprojektował liczne usprawnienia broni strzeleckiej. Skonstruował również najcięższe brytyjskie bomby lotnicze o wagomiarach 12000 i 22000 funtów (Tallboy. jak i karabinka odtylcowego z zamkiem kapiszonowym. „małpi ogon" (por. Był projektantem „bomby skaczącej" użytej w 1943 r. Wdrażał metody produkcji masowej. Jako pierwszy skonstruował karabin o heksagonalnej lufie. produkujących s/pady i szable od początku XIX wieku. n. Podupadająca firma została przejęta przez Winchester Repeating Arms Company i na bazie produkowanej dotychczas broni. str. Był prekursorem gwintu poligonalnego. Wal lis. str. 137). 146. Działająca jeszcze dziś w Londynie firma Wilkinson Sword Co.T. Wprowadził standaryzację części produkowanej broni. Sir Joseph (1803-1887) Inżynier angielski. B. Zasłynęła z produkcji karabinków powtarzalnych z magazynkiem rurowym (por. Wilkinson Rodzina rusznikarzy angielskich. cechujący się znakomitą celnością. założona w latach trzydziestych XIX w. zajmował się pracami z zakresu standaryzacji miar. str. 143. Mały i Duży „Mały Willie" była to nazwa eksperymentalnego pojazdu gąsienicowego testowanego przez Brytyjczyków w latach 1915-1916.Słowniczek nazwisk i nazw Volcanic Jedna z pierwszych broni powtarzalnych z magazynkiem rurowym. 196). Yosutsuna (ok.e. zwiększające jej celność". 236. 237).144). Whitney. 131. Westley-Richards Angielscy wytwórcy broni palnej. Działał w prowincji Hoki. 806 r.pierwszy bojowo użyty pojazd pancerny (por. produkuje broń białą oraz żyletki do golenia. do niszczenia zapór wodnych w Niemczech. Zaprojektował rewolwer oraz maszyny dla przemysłu bawełnianego. Willie. Najsłynniejsze pistolety samopowtarzalne to P-38 oraz PP i PPK. 121). produkowana przez Volcanic Repeating Arms Company. Firma produkowała wiele wzorów udanych rewolwerów. Whitworth. Jego następcą był czołg MK 1. znani z produkcji wysokiej jakości broni myśliwskiej.str. 137).149). Henry opracował słynny karabinek Winchester (por. Anglia. popularnie nazywane „Walterami (por. nazwany następnie „Wielki Willie" . 324 . Firma nadal działa w Birmingham. co pozwoliło na ich całkowitą wymienność w ramach jednego wzoru. 132). str.str. Eli (1763-1826) Wynalazca i przemysłowiec amerykański. niektóre z nich są nadal wytwarzane (por. Bames (1887-1979) Brytyjski inżynier i wynalazca z zakresu techniki lotniczej. Webley Brytyjska firma produkująca broń palna. tzw. str. Walther Szereg pistoletów produkowanych przez niemiecka firmę Carl Walther Waffenfabrik AG. str. ze stanu Connecticut. przez OJivera Winchester w Connecticut i działa do dzisiaj. Grand Slam) (por. przez braci Pnilipa i Jamesa Webley. Winchester Firma Winchester Repeating Arms Company została założona w 1866 r. Broń ta nie została przyjęta do uzbrojenia (por.

Szwecja. Państwu Jonatanowi i Dianie Moore z Wojskowych Służb Historyczno-Archiwalnych (M A KS|. Paryż. Kunliga Armemuseum. Wielka Brytania. Nottingham. Vickers Shipbuilding & Engineering Ltd (VSEL Armaments) Barrow in Furness. Wielka Brytania. Tower. Londyn. (Muzeum Ludzkości). Londyn. Propellants. Department of Air Forcc (Dowództwu Wojsk Lotniczych). Austria. Zurych. które udzieliły pomocy przy powstaniu tej książki: AMAC Corporation. Republika Federalna Niemiec. Rzym. The British Museum z Londynu. Luwr. Londyn. The Rotunda Museum of Artiliery (Muzeum Artylerii). Sztokholm. Paryż.. Panu Davidowi Edge. Nowy Jork. Panu Helmuthowi Nickel. Profesorowi Lawrence Martin z Uniwersytetu Newcastle-upon-Tyne. Imperial War Museum (Muzeum Wojskowemu Imperium Brytyjskiego). Department of the Navy Ilistorical Center (Wydziałowi Morskiemu Centrum Historycznego).Petersenowi ze Stowarzyszenia Miłośników Luku. Ttf jhusmuseet. British Aerospace Dynamics. Explosives and Rocket Motor Establishment (Sekcji Badawczej Materiałów Wybuchowych. National Museum of Antiquities of Scotland. Oberndorf. Scottish United Services Museum. Germanisches Nationalmuseum. Norymberga. Angelo. Waszyngton. Londyn. Bibliotece Ministerstwa Obrony w Londynie. Prochów i Silników Rakietowych) Ministerstwa Obrony. Sztokholm. US Marinę Corps Historical Center (Centrum Historycznemu Piechoty Morskiej USA). . Musee de 1'Armee. The Victoria and Albert Museum (Muzeum Alberta i Wiktorii). US Army Ordonance Museum (Muzeum Uzbrojenia Armii USA). Londyn. Museum fur Volkenkunde und Schweizerisch.F. The Manchester Museum (Muzeum Miasta Manchester). Londyn. Edynburg. Museo Nazionale di Castel S. Szwecja. US National Park Service. Statens Historiska Museum. Compagne Industrielle des Lasers. Graz.es Museum fur Volkskunde. kustoszowi Miejskiego Muzeum Sztuki w Nowym Jorku. Maryland. Panu Nigel Arch. The Metropolitan Museum of Art (Miejskiemu Muzeum Sztuki). Hallwylska Museet. Kunsthistorisches Museum. Francja. Stevenage. Royal Air Force Museum (Muzeum Królewskich Sił Powietrznych). Szwajcaria. Hjarth-Andersen. Londyn. Skokloster Zamek. Londyn. Nowy Jork.Podziękowania Wydawca pragnie wyrazie podziękowanie niżej wymienionym instytucjom i osobom. The Castle Museum z Yorku (Muzeum Zamku York). Ambasadzie USA w Londynie. Marconssis. Gosport. Komandorowi porucznikowi W. Rzym. Delft. kustoszowi Zbiorów Wallace w Londynie. Naval Ordonance Museum. The Museum of Mankind. Livrustkammaren. kustoszowi Muzeum Zamku York. Holandia. Bazylea. Aberdeen. Waszyngton. Landeszenghaus. International Institute for Strategie Studies. Sztokholm. Wielka Brytania. Schweizerisches Landesmuseum. Museo del Ejercito. Wielka Brytania. Kopenhaga. Wiedeń. Londyn. Edynburg. Museo Civilita. Londyn. kustoszowi Królewskiego Muzeum Wojska w Sztokholmie. Royal Ordonance Cun and Yehieles. Koniklijk Nederlands Leger eu Wapenmuseum. Podpułkownikowi Ulfowi G. (Międzynarodowemu Instytutowi Studiów Strategicznych). Heckler & Koch Gmbh. Madryt. Fundacji Heye'go.Wielka Brytania. Wydziałowi Historii Wojen Uniwersytetu Londyńskiego. Museum of the American Indian. The Wallace Collection (Zbiorom Wallace). Wydziałowi Egiptologii Uniwersytetu Londyńskiego. Orpington. The Ashmolean Museum z Oksfordu. National Maritime Museum (Narodowemu Muzeum Morskiemu). USA. Wielka Brytania. Defence Research Information Centre(Centrum Informacyjno-Badawczemu Ministerstwa Obrony).

e-Enfield karabiny i karabinki 1880 1980 (Annual Armour Presss. Artyleria i sztuka artyleryjska marynarki wojen­ nej (Wiley& Son. 1976) Bronie palne Bames. Ilustrowana historia broni maszynowej (lan Allan.G. Broń i sztuki walki Archipelagu Indonezji (Charles E. H. 1978) Reynolds. 1946.S. 1986) Hardy. Szukaj i uderzaj: Sonar. Sir Ralph. 1977) Thompson. 1964) Pope. 1930) Rogers. 1961) Caranta. reprint 1961) Broń biała Ashdown. 1968) Stephens. 1976. 1984) 1 łackman. 1978) Swearengen. Nowoczesna broń i uzbrojenie (F. E.L. Broń palna i jej działanie (Marshall Cavendish. 1971) Payne-Callwey. 1924) Wilkinson-Latham..avauz. H. Richard & Gregory. 1975 . 1903) Marsden. 1975) Kenyon. Ogólne opracowania o broni jane'a Weapons System (Rocznik Jany's.B. F. Commander A. John D.F. H.Bibliografia Uwaga: tytuły książek przetłumaczono na jeżyk polski i pochodzą od Wydawcy niniejszego polskiego wydania „Encyklopedii Broni". 1986) Hogg. Hans (Ed.C. 1981) North. F.) Encyklopedia broni palnej (The Connoisscur.i E. Artyleria przez wieki (Seeley Service. 1964) Rawson. łan V. P. Heribert Blankwaffen 2 whtmes (Klinkhardt & Biermann. Alan & Hogg. dekoracji i użycia broni i uzbrojenia we wszystkich krajach i we wszystkich czasach (Jack Brussel.B. broń przeciw okrętom podwod­ nym oraz Marynarka Królewska 1914 1954 (HMSO. & Weeks. Rosyjskie szable wojskowe 1801-1917 Oakeshott. W. W. Noże walki (Arms and Armour Presss..N. 1978) Swenson. 1975) Broń morska Bacon. Księga dział i rusznikarzy (Chartwcll Books Inc. Jim Średniowieczny łucznik (The Boydell Press. T.elle et Cie. 1986) Bethell. 1978) Fuller. 1987) Quick. Robert (Ed. Naboje świata (Arms and Armour Press / DBI. Thomas F. Brytyjska broń artyleryjska i amunicja 1914-1918 (łan Allan. 1975) ' Hogg.L. Leroy i Smeets. 1972) Hogg.) Rocznik broni i uzbrojenia tom 1 (Digest Books Inc. 1962) Draeger. Tuttle Company. Współczesne osiągnięciu w dziedzinie artylerii polowej na Kontynencie (Royal Artillery Institution.S. Brytyjska wojskowa broń palna 1650-1850 (Herbert Jenkins.) Huon. 1984 . Donn F. (Ed. Col H. Ilustrowana księga bagnetów dla kolekcjonerów (Arms and Armour Presss / Ilippocrcne Books Inc.W. 1974) Bagnety Stephens. 1968) Robinson.D. Chris Czerwony bóg wojny (Artyleria radziecka) (Brasseys. łan Brytyjskie uzbrojenie systemu Lee: Lee-Metjbrd i Is. McCann & Geoghegan. Charles Edward Księga cen broni dla kolekcjonerów (Coward. wydawnictwa różne) Blackmore. 1971) Watts.) Rocznik broni i amunicji (Petersen) Held. 1971) Smith. H. 1969 & 1971) Miller. Pojazdy i wyposażenie armii brytyjskiej (łan Allan. Votre. Brytyjskie bagnety wojskowe (Hutchinson. 1965) Renet te. Broń Paryża (Harrap. C. Major E.R. 1977) Bellanw. 1967) Łuki Bradbury.G.A. Karabin Lee-Enfield (Herbert Jenkins. 1971) Tanner. Col. 1972) Fischer. R. ]. C.B.Russell japońska broń i uzbrojenie (Arms and Armour Presss.L. Broń Afrykańska (Prinz-Verlag. 1969) Robson. 1989) Artyleria Amunicja do broni lotniczej (US Depts of the Army and the Air Force.. Gastinne I.H. 1979) I togg.A.. 1957) Archer. 1975) Wilkinson-Lalham. T. |ohn & White.H. łan V.e Gastinne Renette des Armes de Poing (Editions Garnier. L. Defense (Balland. 1977) Peterson. łan V. 1984) 326 . łan V.W.C. 1971) Hoff. 1986) Ginters. Peter Księga bagnetu (published bv the authors. 1969.H.E. 1982) Smith. 1972) Greener. 1976) Stone.P.B. 1977) Woodman. Broń konwencjonalna i jej rola w bitwie (Brasseys. Artyleria grecka i rzymska (Oxford. 1962) Peterson. Ewart Miecz w wiekach rycerskich (Luttcrworth Press.J. Rewolwery 1870-1940 (Arms and Armour Presss. Norman Uzbrojenie Marynarki USA (Navał Institute Press. Shelford Artyleria świata (Brasseys. W. Działa samobieżne świata 2 tomy (Arms and Armour Presss. 1903. J.) jane. George Cameron Closariusz konstrukcji.) Wspaniała Flota Brytyjska (Odhams. 1983) Friedman. Ilustrowana historia karabinu (lan Allan. Norman Konstrukcja i rozwój okrętów podwodnych (Naval Institute Press. H. Claude Uzbrojenie europejskie i amerykańskie w latach 1100-1850 (Batsford.) Smith. Berlin 1928) Mollo F. W. 1875) Friedman. 1968) Thiuvenin.W. 1970) lleld. UArtillerie Nouvelle (Charles ł. & Thurston. Bojowa broń myśliwska na świecie (T. William Wiedza o uzbrojeniu (Mitchell Beazley. 1973) Reid. Bt. 1980) Wise. Col. wydawnictwa różne) Hogg. 1973) Hobart. łan V. G. 1973) Leksykon II wojny światowej (Macdonald and Jane's.B. 1934.. Broń palna i jej rozwój (1910. Księga Lugera (Arms and Armour Presss. 19761 Heath. Robert Artyleria brytyjska na ladzie i na morzu 1790-1820 (David & Charles. 1965) Stephens. F. Mnafred A. Admirał Sir Reginald H. Denis (Ed. R.H. Robert Longbow: Historia społeczna i militarna (Patrick Stephen. 1975) Seitz. Cattermole. Howard L. 1987) Walter. łan Ilustrowana Encyklopedia Artylerii (Stanley Paul. Skrzydło szarej gęsi (Osprev Publications.) Perkins. 1942) Rocznik Brassey'a okrętów i statków (Wm Clowes & Sons) Cooke. Arne Feuerwajfen 2 vols (Klinkhardt & Biermann. 1909) Blair.C. 1972. Renć Wielka bojowa ręczna broń palna (Błandford Press. 1964) Skennerton. Ron Szable wojskowe Japonii 1868 1945 (Arms and Armour Pfesss. John Słownik broni i terminów wojskowych (McCraw-Hill.W. 1987) Johnson.'s Pocket Book 18: Artyleria ciągniona (Macdonald and Jane's. łan Artyleria niemiecka xv U wojnie światowej (Arms and Armour Presss. sprężynowa i wiatrówki świata (Arms and Armour Presss. Brian Szable Armii Brytyjskiej (Arms and Armour Presss. Małe armie świata (Stackpole Books / Arms and Armour Presss. 1907) Bidwell. Jołin Małe armie 20-go wieku (Arms and Armour Presss. Capt.) Nelson. R.. F.. Raymond Les Armes de. Europejskie bronie białe (Almark. Ken Broń i Wojna. Dudley Broń palna (Spring Books.J. Szabla Indyjska (Herbert [enkins.P. Capitaine L. 1960) Roads. Curt Artyleria (Octopus. Hrederick J.W. Harry Wczesne uzbrojenie lotnicze: Samoloty i broń do 1918 roku (Arms and Armour Presss. reprint Bonanza Books) Kompendium broni (roczniki specjalistyczne. Broń gazowa. 1973. Księga broni palnej (Hamlyn. Broń i uzbrojenie brytyjskie i zagraniczne (T. 1969) Hogg. Kusza ( t h e Holland Press. Werner & Zirngibl.Jack. Waldemar Das Schwert der Skythen und Sarmaten in Sudrussland (Verlag Van Walter De Gruyler & Co. Bagnety (Arms and Armour Presss. Robert Wiek broni palnej (Kompendium broni.B. Enterprises.) Broń świata (Bonanza Books.. 1977) Jane's Infantry Weapons (Jane's annual. Broń palna żołnierzy brytyjskich 1858-1864 (Herbert Jenkins. (Ed. Jean Un Siecle D'Armament Mondial Tome 1 et 2 (CrepinLeblond. Frans C. 1977) Chanel.

Joseph G.'1986) Spiers. Michel Les Arts Martiaux ou l'espńt des budo (Fernand Nathan.M. Wiley M. Artyleria (J-Griffin. 1978-1989) Walmer. 1987) Dewar. 1972) McI-ean. Sir William Szczegóły systemu rakietowego (London. 1917 / Aris & Philips Ltd. 1986) LIS Army Systemy broni Armii USA 1986 Warry. 1987) Gutteridge. [978) Lloyd. Nowy Jork Broń i uzbrojenie The Metropolitan Museum of Art. 1975) Hackett.) Nowoczesne prawo stosowania broni i zasad walki (DBI. Sir John (Ed. 1983) Gunston. 1986) Payne. 1978) Jones. 1974) Rosa. Bill Uzbrojenie lotnicze (Salamander. Norman Uzbrojenie niszczycieli li wojny światowej (Naval Institute Press. 1980) Bezpieczeństwo wewnętrzne Clapp. łan Księga wojny nuklearnej (Edbury Press. Biuro Artylerii Niemieckie materiały wybuchowe i amunicja Tom I (1946. Laurence Broń i strategia (Weidenfeld and Nicolson. Małe siły nuklearne (Greenwood Press. 1962) Ćonnoly. 1979. John Wojna w świecie klasycznym (Salamander. 1979) Hogg. Rodney W. lan & Batchelor. William (Ed. Anglia Weller & Dufty Ltd. Londyn Broń i uzbrojenie starej Japonii (1951. Malter & Co. Anglia . Devon. Donald B.Bibliografia Hodges. 1977) Connoly. Obrona przeciwnuklearna miast (Abt Books. 1973) Równowaga militarna 1979-1980 i 1988-1989 (Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych. Peter and Friedman. Lewes. Christopher & Hogg. 1985) Rosser-Owen.. 1977) SlPRl Rocznik (SIPRI.G. Daniel O. 1989) Lord. Sussex. 1985) Coggins. Trujący obłok: Wojna chemiczno w I wojnie światowej (Clarendon Press. Narzędzia i broń jaskiniowców (The British School of Archeology in Egypt. Charles Indiańskie i eskimoskie artefakty w Ameryce Północnej (Bonanza Books. & Hadcock. 1968) Random. A. 1965) Congreve. Francis A. 1956) Pretty. 1963) Victuria & Albert Museum. 1984) Sibley.) Wojny w świecie starożytnym (Sidgwick and Jackson. John Działa marynarki wojemiej (Blandford. Rivka Broń świata starożytnego (Cassell. Sir W.W. L. 1988) Broń kosmiczna Aspen Strategy Group Broń antysatelitarna uraz amerykańska polityka wykorzystania przestrzeni kosmicznej do celów militarnych (University Press óf America. Johannes i Bandi. Szable i broń palna marynarzy (HMSO. C. 1988) Uzbrojenie w poszczególnych okresach Bonds. Encyklopedia wojny cywilnej dla kolekcjonerów (Castle Books.twórca narzędzi (1961) Muzeum Miasta Exeter . & Kennard. Clive Bitwa o Bogside (Penguin Books. with Joel L.N. Keith Obrona strategiczna: „ Wojny gwiezdne" w perspektywie (University Press of Amenca.) Jane's Pocket Book 10: Rakiety (Macdonald and Janc's. Peter Armie rzymskie (Macdonald Educational. Rav Ilustrowany przewod?iik po nowoczesnej broni radzieckiej (Salamander. Hans-Georg Sztuka w erze zlodowacenia (George Allen and Unwin. Pociski kierowane podczas wojny i pokoju (Harvard University Press.Bruce Ocalenie Sądu Ostatecznego (Shaw & Sons.Allen. 1986 i 1988) Spiers. Broń Amerykańskiego Zachodu (Arms and Armour Presss. 1978) Chant. Cottie Ludzie bez maszyn (Aldus Books. Jr. David Ilustrowany przewodnik po wojnie kosmicznej (Salamander. E. 1959) Katalogi muzealne i podręczniki British Museum Podręcznik zbiorów etnograficznych (1910) British Museum Narzędzia kamienne (1968) British Museum Myśliwi i zbieracze (1970) British Museum Człowiek . Peter Armie greckie (Macdonald Educational. Anglia Czerwonoskóry w Ameryce Północnej (1974) Kolekcja broni palnej Fullera (US National Park Service) Hallwyl House collcction Broń i uzbrojenie Tom II (1962) The Metropolitan Museum of Art. Edward Uzbrojenie chemiczne (Macmilian Press. 1814) Egerton. 1975) Gonen. Edward Ludzie prymitywni dzisiaj (Hamish Hamilton. A.1965) Maringer. Ronald (Ed. 1963. 1896) Hicks. David Rakieta (New Cavendish Books. Flayderman & Co. 1983) Tlobbs. of Tatton Opis uzbrojenia indyjskiego i wschodniego ilustrowany kolekcją byłego Biura Indii (W. Major James E. Jack Uzbrojenie i wyposażenie w wojnie cywilnej (Doiibleday. reprint The Combat Bookshelf.1988) Parśon". 1962) Rakiety i broń nuklearna Baker.F. 1986) Broń chemiczna Haber. Michael Broń i wyposażenie antyterrorystyczne (Arms and Armour Presss. 1969) Weyer. 1986) Graham. Nowy Jork Sztuka rycerska Royai Ontario Museum Iroąuoians of the Eastern Woodlands (1970) Tower of London Kusze (1976) Victoria & Albert Museum. Col. 1893) May. (Ed. The Plumbefs Kit chat (Normount Technical Publications) Rozmaitości Burland. 1953) Petrie.E. tom II (1962) Katalogi aukcyjne Wallis & Wallis. Edward Wojna chemiczna (Macmilian Press. Lord. Nels A.. 1983) Martin.) Zagrożenie nowymi systemami broni (Macmilian. Max Ilustrowany przewodnik po broni strategicznej (Salamander.H. Francuskie uzbrojenie wojskowe 1717 1938 (N. 1987) Limpkin. Birmingham. W. David Podręcznik broni wietnamskiej (Patrick Stephens. Londyn Szable i sztylety (1963) Wallace Collection European Broń i uzbrojenie. 1977) Departament Marynarki USA.) Miles.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->