P. 1
Historia Etyki

Historia Etyki

|Views: 3,792|Likes:
Wydawca: fesousacosta

More info:

Published by: fesousacosta on Nov 24, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

HISTORIA ETYKI Wyróżnia się trzy zasadnicze kierunki etyczne: 1) teleologizm - (z gr.

τελοσ - cel) czyn jest moralnie dobry i słuszny, jeżeli prowadzi do osiągnięcia najwyższego celu uznanego przez działający podmiot. W zależności od celu wyróżnia się: • eudajmonizm (cel: szczęście), • hedonizm (cel: przyjemność), • utylitaryzm (cel: użyteczność), • teleologizm aretyczny (cel: cnota). 2) deontologizm - (zw. deontonomizmem) o słuszności i dobroci czynu decyduje to, czy został wykonany zgodnie z wolą prawodawcy wewnętrznego czy też zewnętrznego. 3) personalizm - o słuszności i dobroci czynu decyduje to, czy służy on osiągnięciu dobra przez osobę. I. STAROŻYTNOŚĆ 1. Intelektualizm hedonistyczny etyczny i eudajmonizm

Źródło zła widział w ludzkiej niewiedzy. Naczelna zasada; poznaj samego siebie. Jego naukę nazwano intelektualizmem etycznym. Jednak samo poznanie tego co dobre nie wystarcza, by dobrze postępować (Owidiusz). Sokrates pierwszy chciał zdefiniować to co służy dobru człowieka, postawił on znak równości między „dobre” a „przyjemne”, przez co toruje on drogę hedonizmowi i utylitaryzmowi. Twierdził, że najważniejsza wartość to dobre życie, a nie życie jako takie. Sokratejczycy - uznali, że osiągnięcie szczęścia to źródło i racja istnienia cnoty. Człowiek dążący do szczęścia postępuje dobrze, dąży do cnoty, która jest przyjemna. Szczęście to osiągnięta przyjemność. Celem działania człowieka jest więc przyjemność, która daje szczęście - eudajmonizm hedonistyczny. Przedstawiciele: Antystenos twórca szkoły cyników, szczęście to umiejętność samoopanowania, trzeba pracować nad namiętnościami. Wola ma panować nad przyjemnościami, a to daje szczęście. Arystyp z Cyreny - istota szczęścia to doznawanie przyjemności zmysłowych. Twórca hedonizmu.

a) Sokrates (470-399) - uważany jest za ojca etyki, szukał istoty moralności, cech identyfikujących dobro moralne, które nazywał czasem dzielnością lub cnotą.

istota szczęścia jest w intelektualnym kontakcie człowieka z transcendentną ideą dobra i piękna. Do osiągnięcia szczęścia potrzebne są środki: a) zewnętrzne: . Marek Aureliusz.przyjemność to najwyższe dobro. bo są do tego predysponowani. jego celem jest zdobycie szczęścia przez samorealizację. którzy wpatrują się w idee posiadają dostateczne dane do określenia co jest dobre i piękne. Seneka. wzywali do uwolnienia się od wpływu sytuacji zniewalających (απατεια). umiarkowanie.Euzebiusz z Megany . posiadanie przyjaciół. bo ona spaja cnoty w jedno. bo prowadzi do szczęścia. b) Platon (427-347) . Ci.intelekt. bo umieścił pojęcie dobra w teorii szczęścia. bo jest dobry. osiągnięcie go to szczęście. Metafizyka jest panteistyczna. Najdoskonalszy przedmiot . co spowodowało poszukiwania prostszych rozwiązań. Głosili konieczność panowania nad namiętnościami. Perfekcjonizm eudajmonistyczny Arystoteles (384-322) . cnotami): sprawiedliwość. co służy realizacji tego jest dobre.zdrowie. oni więc winni rządzić krajem. b) wewnętrzne (zw. Arystoteles utrwalił eudajmonizm w etyce. postawił człowiekowi zbyt duże wymagania. Do końca nie wiadomo u Arystotelesa czy czyn jest dobry. Etyka eudajmejska. gdyż wiedzą co to jest szczęście i do niego zaprowadzą obywateli. Natura. Człowiek to byt złożony z aktu i możności.(Zenon z Kiton. że raczej ta pierwsza teoria. Kleantes z Assos. 2. Bóg. Wszystko. Epiktet) szczęście polega na uzgodnieniu konkretnych czynów z rozumem w którym przejawia się Rozum Świata. Najdoskonalsza władza . Najdoskonalszy akt . Każdy obywatel ma pracować nad zdobyciem cnoty sprawiedliwości. Najpełniejszy kontakt mają mędrcy. czy też prowadzi do szczęścia. 3) Eudajmonizm aretyczny Stoicy .dzieła istotne dla etyki: Etyka Nikomachejska. Absolut. roztropność. Twierdzi się. „Szczęście to najdoskonalszy akt najdoskonalszej władzy w stosunku do najdoskonalszego przedmiotu”. Życie człowieka winno być zgodne z rozumem. Cechy dążą do doskonałości pełnej poprzez przechodzenie z możności do aktu. Etyka wielka. Bóg.poznanie bezpośrednie. Pozbycie się namiętności pozwala na 2 . męstwo. bogactwo.Akt Czysty. bo to on odróżnia go od zwierząt.

Augustyn (354-430) . Etyka metafizyczna św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) . Bóg jako Stwórca jest bliższy człowiekowi niż on sam sobie. Człowiek to obraz (exemplatum). obym poznał ciebie. ŚREDNIOWIECZE 1. W stworzeniu człowiek otrzymuje 3 . Afirmacja drugiego polega na szukaniu jego prawdziwego dobra. Bernard z Clairvaux (1091-1153) . Jest on szczęśliwy. Abelard (1079-1142).jako pierwszy dokonał refleksji nad istotą dobra. która wyjaśniałaby normatywny charakter faktu moralnego oraz poszukiwali usprawiedliwienia postawy eudajmonistycznej. Człowiek był godny „śmierci Boga”. ustanawia wieczne prawo. istniejący tylko dzięki miłości Boga. On jest źródłem i normą wszelkiego dobra moralnego. a słowu „cnota” odebrali jego pierwotne znaczenie. Główne stwierdzenia: człowiek to istota godna. a nie na istotę. 4) Etyka teologiczna Św. To wszystko u nich jest celem samym w sobie. 2. „Jesteśmy. Starał się on uniesprzecznić istnienie bytu przez odwołanie się do aktu stwórczego samoistnego bytu . gdy nawiąże kontakt z Bogiem. Podstawowe dzieło to: „De rerum natura” Lukrecjusza. zapomina o sobie i zaczyna kochać bezinteresownie. Próby pogodzenia deontologizmem teleologizmu z P.życie szczęśliwe to życie bez cierpień. zwrócił uwagę na istnienie. zredukowali etykę do teorii szczęścia (felicytologii). obym poznał siebie. dokonuje tego przez miłość. im bardziej zbliża się do prawzoru. Istnienie jest głównym celem konstytuującym realność bytu.osiągnięcie szczęścia. Człowiek to byt przygodny. bo Bóg jest dobry”. Główne zasady etyki: „kochaj i czyń co chcesz”. Hasło: Człowiek dla człowieka jest rzeczą świętą. Epikurejczycy . Czyn człowieka = intencja (chcę dobra dla drugiego) + treść (jakie to dobro). jeśli szuka dobra człowieka. zaś osobowy absolut to wzór (exemplar). II. św. Czyn jest dobry i słuszny. więc sama z siebie zasługuje na afirmację.do miłości.próbowali zbudować etykę.przejął poglądy Platona i dołożył do nich dane z Objawienia. Człowiek staje się doskonalszy.

że do istoty Boga należy w niczym nie skrępowana wolność: voluptas Dei est prima regula. III. że koniecznym jest by pewne zasady współżycia przyjęli. Więc nie ma żadnych reguł do których ludzie mają się stosować. że jest. różnili się jedynie w widzeniu roli państwa. Twierdzi. Byt jest dobry przez to. czy nie. Teoria prawa naturalnego Grocjusz (1589-1654) . Jest to woluntaryzm. czy uznaje się istnienie Boga. W. nic nie jest dobre same z siebie. NOWOŻYTNOŚĆ 1.teoria umowy społecznej.twierdził. Ockham (1300-1350) .dzieło: De iure belli et pacis. J.od Boga naturę. Locke . 4 .D. Kryterium wartości moralnej czynu jest odwieczny zamysł Boży wcielony w ludzką naturę. T. 3) Średniowieczne teorie deontologiczne J. Szkot (1270-1308) .jest to przesunięcie akcentu z istoty na istnienie. Dobro określa Bóg. która jest miarą jego istnienia i działania. 2. Rousseau państwo wypacza prawo. jest odmianą deontologizmu. gdyby Bóg nie istniał.państwo umożliwia zawarcie umowy między obywatelami. Prawa moralne obowiązywałyby człowieka także wtedy. czyn człowieka jest dobry w zależności od tego czy jest zgodny z wolą Boga. dlaczego człowiek jako byt przygodny (niedoskonały) potrafi kochać Boga. lub złego moralnie. Ludzie ze sobą walczą. by swe dzieła czynić dobrymi. Locke (16321704) . lub kogoś dla niego samego. że wola Boża to jedyna racja dla określenia czynu jako dobrego. Rousseau (1712-1778). ale wiedzą.twierdzi. Hobbes (1588-1679) . Z tych powodów należy afirmować byt. bezinteresownie. że istnieje obiektywny porządek moralny.ludzie są z natury egoistami. bo stworzył go Bóg . Nie potrafił wytłumaczyć. Deontologizm państwowy Nicolae Macchiavelli (1469-1527) zasada etyczna: „co podoba się władcy ma moc prawną”. homo homini lupus est. Nie wyjaśnił też z tego powodu istoty przyjaźni. J.J. że daje się on odkryć niezależnie od tego.

Rzeczy same w sobie są niepoznawalne. jej źródło jest w człowieku. Człowiek żyjąc w nieodpowiednich warunkach alienuje się. Deontologizm społeczny G.deontologizm społeczny K.: klasa. to podmiot tworzy przedmiot. są nam wrodzone. Poszukiwanie racji czynu jest brakiem autonomii wyboru. nie tworzy jej. G.chciał ograniczyć rolę rozumu przy ustaleniu norm etycznych.W. Marksizm dialektyczny . państwa. ale nie może buntować się przeciw niej. brak jej racji dlatego ma postępować tak. 5. rozum ma nieograniczone możliwości. Czas i przestrzeń to formy naszego umysłu. 4. Świat realny jest niedostępny naszemu poznaniu. Hegel (1770-1831) . grupy społeczne i to one określają co jest dobre. Marks (1818-1883). tak samo jak prawa logiki czy matematyki. Dziejami rządzą pozajednostkowe. Spinoza (1632-1677. F.zakwestionował realność ludzkiego poznania. a co złe. 3. boś powinien. Moralność umieścił on w ramach świata zjawisk. Każde „ja” to jednostkowe wcielenie nadrzędnego „JA” (Ducha).B. Absolut (Duch) jest w ciągłym rozwoju. Rozum dostarcza dobrej woli.W. Na pytanie: Dlaczego powinienem tak postąpić? Odpowiada. Teoria ta jest irracjonalna. Działający podmiot jest jednocześnie prawodawcą i podlegającym prawu. Jednostka podporządkowuje się państwu. może ją rozumieć.jest to przejaw ludzkiej świadomości. tylko 5 . Kant (1724-1804) . transcenduje ją. Engels (1820-1895) człowiek jest twórcą historii. społeczeństwo. Są trzy fazy tego rozwoju: TEZA -ANTYTEZA . powinno się postępować zgodnie z nakazem rozumu praktycznego. pozaspołeczne prawidłowości. Zasady moralne. bez powoływania się na jakieś racje czy zewnętrzne okoliczności. wiedza kształtuje doświadczenie. a nie inaczej. Deontologizm autonomiczny I. Leibniz (1646-1716)) chcieli zbudować etykę na wzór geometrii. to konstrukcje rozumu. Zjawiska to manifestacja tego co „ja” myśli . Człowiek wypełnia historię. Wolność zależy od właściwego wykorzystania dziejów. ale jako podmiot zbiorowy np.SYNTEZA. Etyka taka ma charakter deontologiczny. Liczą się tylko narody. Obiektywizuje go państwo z jego instytucjami.

pokazuje kres ludzkiego życia.S. Utylitaryzm J. 6. Człowiek estetyczny pomija czas. Drugi człowiek mnie ogranicza. J. witalne. kulturowe. Kierkegaard (1813-1855) zakwestionował obiektywność Prawdy. wybiera się albo etykę. Egzystencjalizm S. dlatego nie potrafi ustalić niezmiennych form etycznych. etyczne. Jest to sytuacjonizm etyczny. utylitarne. że liczy się tylko intensywność doznania przyjemności.klasa robotnicza zdołała się obecnie wyzwolić od tego co alienuje. 6. IV. Nie uznawali dóbr samych w sobie.przy określaniu wartości obowiązuje zasada pierwszeństwa. Dobro lub zło czynu ustala się na podstawie tego z jakim nastawieniem został dokonany. Mill (1806-1873) . poznanie ludzkie jest niepewne. Scheler (1874-1928) . „Piekło to inni” jego obecność zniewala moją świadomość. Jeżeli chce się zrozumieć świat tylko przez rozum to pozostaje rozpacz. Wiara prowadzi do prawdy. Bentham (1748-1832). Afirmacja drugiego jako przedmiotu godnego afirmacji dla niej samej to ucieczka od siebie. a powinno się wybrać nieskończoność. jest podobny do uwodziciela. Mill odróżniał intensywność przyjemności od jej jakości. Prawda jest zależna od sytuacji. Bentham zaś uważał. Słuszność czynu sprawdza tylko życie pełne wiary. a nie od zgodności czynu z 6 . 2.otaczająca nas rzeczywistość. Wartość moralna zależy od treści i pozycji danej wartości. bo człowiek nigdy nie dotrze do prawdy samej w sobie . albo estetykę. która zniewala nas.Czyn jest dobry jeśli zapewnia przyjemność dla możliwie największej liczby osób. J. Fenomenologia M. 4.dwa typy bytów: byt dla siebie i byt w sobie .P. on zniewala byt dla siebie. 5. istnieje hierarchia wartości: 1. Człowiek próbuje usunąć czas. Sartre (1905-1905) . religijne. FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA 1. tworząc abstrakcyjne pojęcie dobra i zła. 2. przeskakując od chwili do chwili. 3. hedonistyczne.

Prawda to to. musi istnieć podmiot. gdy ktoś słusznie miłuje słuszną miłość: miłość dobra jest dobrem. który nie musi istnieć. gdzie i kiedy będą żyły. Filozofia analityczna L. a nie na przedmiotach. • istnieją w sposób fikcyjny.imperatywem kategorycznym. Trzy rodzaje zjawisk psychicznych: przedstawienia. znają 7 . Meinong (1853-1919) . Próby wykorzystania cybernetyki w etyce J. bo on zawiera oprócz opisów także przepisy i oceny. Przedmioty są poza bytem i niebytem. pomija osobę . Coś jest dobre jeśli samo z siebie posiada odpowiednie cechy. sądy. Brentano (1838-1917) .zjawiska psychologiczne są skierowane na przedmiot.analizuje język potoczny. dobro w akcie miłości. co słusznie uznane. nie człowiek jest źródłem powinności.przedmiot. Prawdę poznajemy w sądzie. Etyka taka ma charakter mocno subiektywny. Wartości to przedmioty wyższego rzędu nabudowane na pewnych stanach rzeczy. Etyka to badanie języka moralności. Uwzględnia on osobę podmiot. Wittgenstein (1889-1951) . Trzy sytuacje w których mamy do czynienia ze słuszną wartością: gdy ktoś posiada zamiłowanie do wiedzy: poznanie (dobro) ma charakter uniwersalny. Wartość to korelat przeżycia i rzeczy.twierdzi. ale wartość. gdyż budowano ją niewłaściwie czyli jako etykę teleologiczną. Postępowanie jest dobre jeśli jest zgodne z hierarchią wartości. dobro to to. Postanowił zbudować etykę deontologiczną. Stworzył w tym celu model idealnego społeczeństwa zawierającego osoby idealne (czyli takie jakie być powinny). Prezentowane są przez sądy egzystencjalne. gdy ktoś się raduje: radość lepsza jest niż smutek. Rawls (1921-?) . są egoistami. A. wzruszenia. 3. tak samo zdania rozkazujące i wartościujące. że nie dało się do tej pory zbudować etyki jako niezależnej dziedziny naukowej. czyli przyznać pojęciu prawa pierwszeństwo przed pojęciem dobra. a nie z rzeczą. Cel człowieka: dążenie do osiągnięcia wyższych wartości. 4. wiążą się z istnieniem rzeczy. które mogą być uznane przez podmiot. F. Terminy i twierdzenia etyki to przepisy. Nie wiedzą one jak. co jest słusznie kochane.Przedmioty są samodzielne i niesamodzielne i istnieją w podwójny sposób: • egzystują (istnieją w sposób realny).

które ochroniłyby ich przed egoizmem drugich. 2.podstawowe prawa psychologii i ekonomii. Emotywizm . ale rozumiana jako zestaw swobód obywatelskich. 3. Teoria ta ma służyć ochronie osoby jako osoby. ale jako cecha naturalna. zasadę min/max. że założył on idealny system. Kolejność działania ludzi wg Rawlsa: 1. ale brak mu charakteru normatywnego. ustalanie procedury uchwalania konstytucji. które nie kolidują z prawami innych ludzi.każdy winien mieć prawo do podstawowych swobód. zasady te mają zapewnić dobro najmniej uprzywilejowanej osobie. b) pozycje i stanowiska społeczne mogą być dostępne dla wszystkich. 2.dobro istnieje przedmiotowo. 3. To dobro to wolność.Dobro istnieje w sposób przedmiotowy. Dwa założenia Rawlsa. do ponadczasowej zdolności odczytywania tego co sprawiedliwe. Twierdzi on. Wypowiedzi nt. 2. maximum dobra w sytuacji najgorszej. że ludzie nie są równi i że istnieje zbyt mała ilość dóbr do podziału spowodowały to.dobro nie istnieje przedmiotowo.dopuszczalne jest istnienie nierówności społecznych i gospodarczych o ile: a) służą wzrostowi korzyści najmniej uprzywilejowanych. Naturalizm . 8 . Istnieje fakt moralności. Ludzie ci próbują wybrać zasady takie. ma on charakter normatywny. ma zaś psychologiczno . Intuicjonizm . Fakt moralności nie istnieje i nie ma charakteru normatywnego.socjologiczny. Fakt moralności istnieje. wybór podstawowych zasad sprawiedliwości. dobra nie mają charakteru zdań logicznych i są nierozstrzygalne. uchwalenie konstytucji. że ludzie wybiorą następujące zasady: 1. PODSUMOWANIE Trzy zasadnicze kierunki etyczne: 1. Rawls stosuje zasadę stosowaną w grach o sumie niezerowej. 4. stworzenie zasad dla sądów i administracji. tzw. Ostatecznie jednak odwołuje się on do zmysłu moralnego wspólnego wszystkim ludziom. Zdania etyczne mają logiczną wartość prawdy lub fałszu.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->