P. 1
SŁOWNIK ZAGROŻEŃ

SŁOWNIK ZAGROŻEŃ

|Views: 32|Likes:
Wydawca: Łuaksz Kobus

More info:

Published by: Łuaksz Kobus on Nov 25, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2010

pdf

text

original

S OWNIK ZAGRO E

ukasz Kobus

Pod poj ciem zagro enie nale y rozumie zakres zdarze , wywo anych celowo lub losowych, które wywieraj negatywny wp yw na funkcjonowanie politycznych i gospodarczych struktur pa stwa, na warunki bytowania ludno ci oraz stan rodowiska naturalnego.

Analiza sytuacji w zakresie nadzwyczajnych zagro e ludzi i rodowiska w okresie pokoju wskazuje na nieuchronno zdarze wywo anych zarówno si ami natury jak równie powodowanych awariami i katastrofami technicznymi. Z tego te wzgl du umownie zagro enia mo na podzieli na katastrofy naturalne i techniczne. .

rozumie si przez to katastrof naturaln lub awari techniczn . we wspó dzia aniu ró nych organów i instytucji oraz specjalistycznych s u b i formacji dzia aj cych pod jednolitym kierownictwem. z dnia 22 maja 2002 r. Ilekro w ustawie jest mowa o: 1) kl sce ywio owej . a pomoc i ochrona mog by skutecznie podj te tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych rodków. mieniu w wielkich rozmiarach albo rodowisku na znacznych obszarach.Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie kl ski ywio owej (DZ. 3. . których skutki zagra aj yciu lub zdrowiu du ej liczby osób.) wprowadza nast puj ce definicje dotycz ce zagro e : ÄArt.U. 1.

zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych. susze. wstrz sy sejsmiczne.2) katastrofie naturalnej . 3) awarii technicznej .rozumie si przez to gwa towne. . nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego. chorób ro lin lub zwierz t albo chorób zaka nych ludzi albo te dzia anie innego ywio u. masowe wyst powanie szkodników. po ary. d ugotrwa e wyst powanie ekstremalnych temperatur.rozumie si przez to zdarzenie zwi zane z dzia aniem si natury. intensywne opady atmosferyczne. powodzie. silne wiatry. urz dzenia technicznego lub systemu urz dze technicznych powoduj ce przerw w ich u ywaniu lub utrat ich w a ciwo ci. w szczególno ci wy adowania atmosferyczne. osuwiska ziemi.

2.´ Podzia zagro e : I. KATASTROFY NATURALNE Powodzie Huragany i silne wiatry Susza Trz sienia ziemi Wy adowania atmosferyczne Epidemie Plagi zwierz ce . Katastrof naturaln lub awari techniczn mo e by równie zdarzenie wywo ane dzia aniem terrorystycznym.

II. ZAK ÓCENIA BEZPIECZE STWA I PORZ DKU PUBLICZNEGO . AKTY TERRORU IV. KATASTROFY TECHNICZNE Po ary Chemiczne Komunikacyjne Budowlane III.

Powodzie w Polsce ze wzgl du na proces powstawania.zalanie przez wod terenów.których przyczyn s silne opady naturalne czyli o du ym nat eniu lub rozlewne na du ym obszarze zlewnym.I. zwykle nadbrze nych. maj charakter kl ski ywio owej. powoduj ce znaczne szkody gospodarcze. KATASTROFY NATURALNE POWÓD . nie maj wp ywu na funkcjonowanie pa stwa. . zak ócaj normalne funkcjonowanie pa stwa lub jego du ej cz ci.których przyczyn jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych sztormowe . sztormy wyst puj ce na zalewach i wybrze ach Wielko powodzi okre la si w 3-stopniowej skali: ma e . roztopowe .o zasi gu regionalnym. rednie .o zasi gu krajowym. mo na podzieli na: opadowe . przyczyn powodzi bywa nag y sp yw wód roztopowych z zimowych opadów nie nych lub obfite i d ugo trwa e opady deszczu.o zasi gu lokalnym.których przyczyn s silne wiatry.których przyczyn jest gwa towne topnienie niegu zimowe . g ównie w wyniku wezbrania rzeki. istnieje wtedy konieczno pomocy mi dzynarodowej. du e .

. w których temperatura wody przekracza 26 stopni Celsjusza. a najbardziej nara onymi na nie obszarami wiata s po udniowe rejony Stanów Zjednoczonych oraz wybrze a Afryki. gdzie 5 stanowi zjawisko o nasileniu ekstremalnym.HURAGAN (tajfun) Cyklon tropikalny. Huragany tworz si nad wodami Atlantyku. Huragany powstaj nad akwenami. w którym rednia pr dko wiatru wynosi powy ej 33 m/s (nie mniej ni 12° w skali Beauforta). Si huraganów mierzy si za pomoc skali Saffira-Simpsona. Huragan jest nazw stosowan dla zjawisk wyst puj cych nad akwenami Oceanu Atlantyckiego. natomiast tajfun ± dla sztormów nad akwenami Oceanu Indyjskiego czy Oceanu Spokojnego.

powoduj cy straty w rolnictwie . a tak e zwi kszone prawdopodobie stwo katastrofalnych po arów. zmniejszenie zasobów wody pitnej. . glebow i fizjologiczn .SUSZA D ugotrwa y okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do rednich wieloletnich warto ci.susza atmosferyczna ma miejsce. Wyró nia si susz atmosferyczn . gdy przez 20 dni nie wyst puj opady deszczu .susza fizjologiczna w rodowisku jest woda. ale nie mo e by pobrana Susze atmosferyczna i glebowa zanikaj stosunkowo szybko.susza glebowa oznacza niedobór wody w glebie. zmniejszenie lub ca kowite zniszczenie upraw ro lin alimentacyjnych (a co za tym idzie kl ski g odu). Powoduje przesuszenie gleby. .

pensejsmiczne ± rzadkich i s abych wstrz sów. Podzia trz sie ziemi: ze wzgl du na przyczyn : tektoniczne (90%). gdzie fale docieraj najwcze niej i gdzie straty s najwi ksze. Punkt na powierzchni Ziemi po o ony nad ogniskiem to epicentrum. hipocentrum ogniska trz sienia ziemi. zapadowe (ok. Z miejsca uwolnienia tych napr e . asejsmiczne ± bez wstrz sów sejsmicznych . rednie (12%). otwartej skali Richtera ± u ywa si do ci lejszej oceny si y trz sienia ziemi. 2%). wulkaniczne (ok.TRZ SIENIE ZIEMI Gwa towne roz adowanie napr e powsta ych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery. Intensywno wstrz sów sejsmicznych oznacza si za pomoc : 12-stopniowej skali Mercallego (skali MCS) ± okre laj cej intensywno trz sienia ziemi. miejsce. rozchodz si fale sejsmiczne. g bokie (3%) Ze wzgl du na cz stotliwo wyst powania trz sie na danym terenie wyró nia si obszary: sejsmiczne ± cz stych i silnych trz sie ziemi. Badaniem trz sie ziemi zajmuje si sejsmologia. Si a wstrz sów maleje w miar oddalania si od epicentrum. antropogeniczne ze wzgl du na g boko ogniska: p ytkie (85%). 7%).

po drodze oddaj c elektrony wodzie. które widoczne s jedynie jako rozja nienie powierzchni chmury. Mo e ono przybiera rozmaite kszta ty i rozci g o ci. G ówna jej cz zostaje rozproszona w postaci ciep a w powietrzu tworz cym kana plazmy tzn. tworzy linie proste lub rozga zia si do góry lub w dó . Piorunowi cz sto towarzyszy grom d wi kowy oraz zjawisko wietlne zwane b yskawic . zwykle towarzysz ce burzom. Cz pierwotnej energii elektrycznej zostaje roz adowana w punkcie uderzenia uku elektrycznego w powierzchni ziemi.PIORUN (wy adowanie atmosferyczne) Wy adowanie elektryczne w atmosferze powstaj ce naturalnie. co mo e by bardzo niebezpieczne dla znajduj cych si w pobli u ludzi oraz urz dze . energia cieplna w wi kszo ci rozprasza si . Wewn trz chmury burzowej wiej silne wiatry mieszaj ce krople wody i drobiny lodu. Wyst puj b yskawice. wi c szczyt chmury staje si elektrododatni . Podczas uderzenia pioruna wyzwala si pot na energia. Lód przemieszcza si ku górze chmury. niewielka jej cz przekszta ca si na b ysk i grzmot. które tr mocno o siebie. ogrzanie i jonizacja sk adników powietrza w kanale. inne znów w ci gu u amku sekundy przypominaj swym kszta tem wiec cy sznur pere .

Epidemie o niewielkiej liczbie przypadków zachorowa ograniczone do okre lonego obszaru i czasu okre la si terminem ognisko epidemiczne.EPIDEMIA Wyst powanie w okre lonym czasie i na okre lonym terenie przypadków zachorowa . któr okre lono jako "wyst pienie na danym obszarze zaka e lub zachorowa na chorob zaka n w liczbie wyra nie wi kszej ni we wcze niejszym okresie albo wyst pienie zaka e lub chorób zaka nych dotychczas niewyst puj cych". W j zyku potocznym termin epidemia u ywany jest cz sto jako synonim masowych zachorowa wywo anych chorobami zaka nymi. . zachowa lub innych zjawisk zwi zanych ze zdrowiem w liczbie istotnie wi kszej ni oczekiwana. W polskim prawie administracyjnym stosowana jest definicja legalna epidemii choroby zaka nej.

Objawy u zwierz t: agresywno lub brak l ku przed cz owiekiem szczególnie u zwierz t dziko yj cych. Pch y . Bardzo dokuczliwe dla ludzi i zwierz t.bezskrzydlate stawonogi paso ytuj ce na ptakach i ssakach. jest po rednim ywicielem tasiemca psiego. sarna).inwazja wszy lub zmiany skórne wywo ane przez wszy b ble i silny sw d. jenot. kot.PLAGI ZWIERZ CE W cieklizna . gor czk okopow . przenosz zarazki d umy.pies. w tym cz owieka na tle wirusowego uszkodzenia o rodkowego uk adu nerwowego. . niektóre gronkowce. Wszawica .ostra choroba zaka na ptaków i ssaków. sk onno do k sania. Wesz od ywia si krwi i przenosi gro ne choroby takie jak dur plamisty. borsuk. Wirus przenosi si przez lin chorych zwierz t (g ównie przez pogryzienie . wilk. pora enie mi ni.

II. . KATASTROFY TECHNICZNE PO AR . wiat a.niekontrolowany proces palenia materia ów palnych w miejscu do tego nie przeznaczonym przebiegaj cy z wydzielaniem du ej ilo ci ciep a. bezmy lnie rzuconej butelki skupiaj cej promienie s oneczne) lub czynników wewn trznych (reakcje chemiczne egzotermiczne). zwarcia w instalacji elektrycznej. iskry z urz dze technicznych. np. wypalania ciernisk. dymu (czasami truj cego). przez niedopa ek papierosa. pioruna. Powstaje wskutek czynników zewn trznych (zaprószenie ognia.

.wypadki z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi mog wyst pi na skutek nieprzewidzianych awarii. Zagro enie naturalnego rodowiska cz owieka. magazyny) lub ruchome (cysterny samochodowe i kolejowe). sk adnice. katastrof lub kl sk ywio owych.AWARIE CHEMICZNA . zagro enie zdrowia lub ycia mieszka ców mo e zosta spowodowane przez obiekty sta e (zak ady chemiczne.

ale te upadek statku powietrznego (mo e powodowa przerwy w komunikacji).KOMUNIKACYJNA . Katastrof komunikacyjn jest tak e zderzenia pojazdu z przeszkod lub kolizja pojazdów uczestnicz cych w ruchu drogowych z pojazdami szynowymi.to zderzenie pojazdów mechanicznych uczestnicz cych w ruchu drogowym (kolejowym). .

d ugotrwa ymi opadami lub wiosennymi roztopami i osuni cie si wykopów fundamentowych. G ówne przyczyny to: podmycie przez pr d rzeki lub fala powodziowa. .KATASTROFA BUDOWLANA Jest wynikiem zawalenia si budowli wskutek zachwiania stabilno ci obiektu. osuni cie ziemi spowodowane np.

którego celem jest zastraszenie. AKTY TERRORU TERRORYZM To szeroki termin okre laj cy u ycie si y lub przemocy w stosunku do osób lub w asno ci. e w adza jest bezsilna wobec takich poczyna . przymuszenie. .III. ale te i zak ócenia w dost pie do podstawowych us ug. uszkodzenia budynków. Skutkiem terroryzmu jest najcz ciej du a liczba ofiar. Akt terroru ma wywo a strach w jak najwi kszej cz ci spo ecze stwa i da odczucie. okup lub spe nienie da politycznych albo religijnych.

5 mld 2050r.2 ± 6.IV. ZAK ÓCENIA BEZPIECZE STWA I PORZ DKU PUBLICZNEGO EKSPLOZJA DEMOGRAFICZNA 1900r. ± 6. ± 1. ± 5 mld 2000r.5 ± 8. ± 7. Podwojenie obecnej liczby ludno ci wymaga oby prawdopodobnie 4-krotnego wzrostu produkcji rolnej.8 mld 1990r.5 mld Globalny wzrost liczby ludno ci wyprzedza wzrost produkcji ywno ci. . 6-krotnego zu ycia energii. 8-krotnego wzrostu warto ci produkcji globalnej.

Mo na si obawia . gaz ziemny). e z perspektywy d ugo ci ludzkiego ycia ich zapasy s sko czone. . wyczerpywalne. Do surowców nie odnawialnych nale mi dzy innymi paliwa kopalne (w giel.PROBLEM WYCZERPYWALNO CI SUROWCÓW NATURALNYCH Nieodnawialne zasoby przyrody tworzy y si wiele milionów lat. 100 lat wyczerpi si niektóre z nieodnawialnych zasobów ziemi. Powstaj tak powoli. ropa. e za ok.

Kryzys wywo any zad u eniem mo e mie ogromne.ZAD U ENIE MI DZYNARODOWE Ogó kredytów i po yczek zaci ganych przez pa stwa za granic . . d ugofalowe skutki na ca ym wiecie dosi gaj ce nie tylko pa stwa ubogie i rozwijaj ce si ale równie pa stwa rozwini te.

G ówne przyczyny to: Eksplozje w krajach rozwijaj cych si Wolne tempo rozwoju rolnictwa Konflikty zbrojne Kl ski ywio owe Niesprawiedliwy podzia ywno ci B dne decyzje polityczne . powoduj cy niedo ywienie lub mier g odow du ej liczby ludno ci.G ÓD I NIEDO YWIENIE Rozpowszechniony na pewnym obszarze niedobór ywno ci.

WY CIG ZBROJE Rywalizacja dwóch lub wi cej pa stw w dziedzinie wojskowo ci. . polegaj ca na zwi kszeniu ilo ci b d jako ci rodków i zasobów koniecznych do prowadzenia dzia a wojskowych w celu uzyskania decyduj cej przewagi nad przeciwnikiem.

cukrzyca. depresja. choroba wysoko ciowa. . powszechnie znane choroby. nadci nienie t tnicze. nerwica. jad owstr t psychiczny. natr ctwa. choroba górska. anoreksja. AIDS. spowodowane rozwojem cywilizacji.CHOROBY CYWILIZACYJNE Globalnie szerz ce si . choroba lokomocyjna. zakupoholizm.

Cz sto staje si przyczyn wej cia na drog przest pcz . po czonych z terapi prac . uzale nienie spowodowane krótszym lub d u szym za ywaniem leków (g ównie przeciwbólowych rodków narkotycznych) albo innych rodków uzale niaj cych. tendencj do sta ego zwi kszania dawki oraz fizycznym i psychicznym uzale nieniem. Charakteryzuje si konieczno ci przyjmowania rodka odurzaj cego.NARKOMANIA Patologiczne zjawisko spo eczne. . Bardzo cz sto zmiany psychiczne i uzale nienie s nieodwracalne. Narkomania w krótkim czasie prowadzi do powa nych zmian psychicznych. Metody leczenia s zazwyczaj nieskuteczne. Medyczne metody leczenia nie przynosz wi kszych skutków. Nieco lepsze wyniki daj niekonwencjonalne metody terapii polegaj ce na d ugotrwa ym odosobnieniu i oddzia ywaniach psychoterapeutycznych.

wyst puje w wielu krajach. . którego nie mo na ci le ograniczy stanem faktycznym przest pstwa. z o on posta aspo ecznych zachowa . w ró nej formie.PRZEST PCZO ZORGANIZOWANA To zjawisko kryminalne wyst puj ce w skali mi dzynarodowej. a przedmiotem jej zainteresowa s ró ne obszary ycia spo ecznoekonomicznego. nie jest zjawiskiem wcze niej nie znanym. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przest pstw.

sciaga.pl . Kolekcja Marshalla Cavendisha * S ownik Encyklopedyczny Edukacji Obywatelskiej´ Europa Roman Smolski. Warszawa.pl/mim/public/publikacje/pages.LITERATURA: * Encyklopedia Popularna PWN wyd.25.gazeta.html?id= 1742&instance=1017&parent=0&lang=pl (definicje zagro e ) . Marek Smolski. 1999 Strony www: .pl . 1995 * wiat Wiedzy ± Wszechstronne ród o informacji dla ca ej rodziny.poznan.wiadomosci. El bieta Helena Stadtmüller.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->