P. 1
Bilikiewicz

Bilikiewicz

|Views: 3,135|Likes:

More info:

Published by: Agnieszka Nowak on Nov 27, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

Sections

 • Spis treści
 • Czynniki genetyczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych
 • Idee nadwartościowe
 • Zaburzenia myślenia z przewagą zaburzeń toku
 • Adam Bilikiewicz
 • Uwagi ogólne
 • Helena Sękowa
 • Definicja otępienia
 • Pierwotne zespoły ot(pienne 4'horoba Alzheimera
 • Zespoły otępienne naczyniowe(naczyniopochodne)
 • Patogeneza i podział urazowych zaburzeń psychicznych
 • Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych
 • Guzy wewnątrzczaszkowe
 • Podział guzów według umiejscowienia
 • Zakażenia bakteryjne
 • Przewlekłe zakażenia wirusowe
 • Klasyfikacja padaczek i napadów padaczkowych
 • W tym zwięzłym rozdziale pominiemy jednak ich historyczny przegląd
 • Klinika napadów padaczkowych
 • Schizofrenia a zespoły schizofrenoidalne(schizotypowe schizofreniopodobne)
 • Rozpoznanie różnicowe
 • Różnicowanie
 • Rozwój koncepcji w zarysie historycznym
 • Rozpowszechnienie chorób afektywnych
 • I U-Psychiatria
 • Podział zaburzeń
 • Rokowanie zależy od wytrwałości i stopnia motywacji pacjenta
 • Bezsenność
 • Parasomnia snu NonREM (zaburzenia wzbudzenia)
 • Parasomnia snu REM
 • Klasyfikacja zaburzeń seksualnych
 • Etiologia i patogeneza zaburzeń seksualnych
 • Wstęp
 • Obraz kliniczny i różnicowanie
 • Geneza samobójstwa
 • Cykl życia rodziny Poniżej przedstawimy fazy cykly życia rodziny według 1
 • Ogólna charakterystyka
 • Starzenie się
 • Zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym
 • Ogólne zasady postępowania w psychogeriatrii
 • Klasyfikacja leków psychotropowych
 • Inhibitory monoaminooksydazy IMAO)
 • Charakterystyka i działanie
 • Sposób podawania i dawkowanie
 • Objawy uboczne (niepożądane)
 • Objawy uboczne i powikłania
 • Pojęcie farmakologicznej profilaktyki w psychiatrii
 • Specyfika psychiatrycznej pomocy doraźnej
 • Zaburzenia lękowe
 • Pacjent nadużywający alkoholu
 • Pacjenci uzależnieni od innych związków psychoaktywnych
 • Pacjent dokonujący samouszkodzenia Aktywność samobójcza
 • Działalność edukacyjna konsultanta (liaison educa (jon)
 • Wdrażanie

PSYCHIATRIA pod redakcją Adama Bilikiewicza. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Autorzy. Prof.

Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Dr nProf. Prof. Prof. Prof. Doc. Prof. Prof. Prof. Prof. dr hab. dr hab. dr hab. dr hab. dr hab. dr hab. dr hab. dr hab. med. dr hab. dr hab. dr hab. dr hab. dr hab. dr hab. dr hab. dr hab, dr hab. med. ADAM BILIKIEWICZmed. STANISŁAW DĄBROWSKI med. JAN HORODNICKImed. ANDRZEJ JAKUBIKmed. MAREK JAREMAmed. MAREK JAROSZ med. STEFAN LEDERmed. IRENA NAMYSŁOWSKAADEUSZ NASIEROWSKImed. ANDRZEJ PIOTROWSKImed. STANISŁAW PUŻYńSKlmed. JANUSZ RYBAKOWSKIn, bum.

HELENA SĘKOWA med. TERESA STAńCZAKOWAmed. ZBIGNIEW LEW-STAROWICZmed. WALDEMAR SZELENBERGERmed. ADAM SZYMUSIK med. HALINA WARDASZKO-ŁYSKOWSKA. @Copyright by Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 1992, 1998 Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości bądź części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione. Podręcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Redaktor mgr Mu (gorzała WurcwwyRedaktor techniczny Jounnu Głodowwa Korektor Miłosz Brzeziński. Projekt okładki i stron tytułowych do serii: MicAd Marwiial. ISBN 83-200-2176-6. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa Wydanie II. **Skład, druk i oprawa: Drukarnia Narodowa. Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 19. Przedmowa do drugiego wydania. Drugie wydanie PsycWaoii-podręczm'w dla swdemżw jest wersją unowocześnioną i przeredagowaną książki, którą pod redakcją nieżyjącego już prof. Włodzimierza Stzyżewskiego i niżej podpisanego wydał PZWL w 1992 r. Mimo stosunkowo dużego nakładu podręcznik jest od dłuższego czasu nieosiągalny, stąd potrzeba ponownej edyji. Nie był to oczywiście jedyny powód. Rozwój psychiatrii i dziedzin pokrewnych wymusza stałą aktualizację dzieł podręcznikowych. Pierwsze wydanie zostało przychylnie przyjęte zarówno przez studentów, jak i wykładowców psychiatrii. Nie szczędzono nam też słów krytyki, za które w imieniu autorów i własnym pragnę podziękować. Uwagi krytyczne staraliśmy się w obecnym wydaniu wykorzystać. Podręcznik pozostał dziełem zbiorowym, chociaż skład autorów uległ zmianie. W tym stosunkowo krótkim czasie, jaki upłynął od pierwszego wydania, zmarło aż czterech współautorów. Oddając hołd pamięci profesorom: Pawłowi Gałuszko, Zdzisławowi Rydzyńskiemu, Włodzimierzowi Suzyżewskiemu, Feliksowi Tokarzowi, pragnę podkreślić ich duże zasługi dla powstania podręcznika. Szczególnie we wdzięcznej pamięci zachowam mojego Przyjaciela prof. Włodzimierza Strzyżewskiego, który wziął na siebie nie tylko część trudu redagowania całości, ale był współautorem ważnych rozdziałów, a ponadto służył zawsze mądrą i życzliwą radą w chwilach trudnych. Podejmując się redakcji drugiego wydania zdawałem sobie sprawę, jak niełatwe biorę na siebie zadanie, nie mając wsparcia ze strony Współredaktora. Wśród różnych uwag krytycznych nie zabrakło i tj, która odnosi się wprost do przedmowy do wydania pierwszego. Otóż zarzucono nam, redaktorom, że pominęliśmy fakt, iż w powojennej Polsce ukazało się kilka innych podręczników, co mogło być mylnie odczytane, że nasz podręcznik jest pierwszym, a więc pionierskim dziełem.

Zarzut ten był słuszny i chciałbym naprawić to niedopatrzenie. Wymieniając w chronologicznym porządku kolejne podręczniki psychiatrii pragnę nadmienić, że uwzględniłem tylko te, które miały charakter akademicki były przeznaczone nLm, dla studentów: pominąłem natomiast dzieła dla specjalistów. W 1954 r.ukazał się/urw zsycAiami (Kompendium) prof. Lucjana Korzeniowskiego, oparty na pawłowowskiej patofizjologii zaburzeń psychicznych, gdyż nauka Pawłowa była w owym okresie doktryną dominującą w medycynie, i nie tylko. W latach 1965-1969 ukazały się trzy kolejne wydania Zarysu psycAiuniLucjana Korzeniowskiego, ale już sama ich numeracja świadczy o tym, że nie traktowano ich jako kontynuacji wersji z 1954 r. Zarys z roku 1965 potraktowano jako pierwsze wydanie, co oznaczało, że autor odcinał się od jednostronnej pawłowowskiej interpretacji zjawisk psychopatologicznych, jaka cechowała wspomniane Kompendium. W 195/r.PZWL wydal podręcznik radziecki W. A. Gilarowskiego Prycvuma-w tłumaczeniu polskim pod redakcją prof. Andrzeja Jusa. Był on przeznaczony zarówno dla lekarzy, jak i studentów (tytuł oryginału: PscAimnyarwzwzdwsrwo dla wrwczej i swdemzw) . W tym samym wydawnictwie ukazała się w I 969 r. Wowwczesww ysycWatna Muczna autorstwa psychiatrów amerykańskich, Arthura P. Noyesa i Lawrence a G. Kolba, w tłumaczeniu polskim pod redakcją prof. Jana Jaroszyńskiego. W nauce polskiej nastąpił zwrot od ea enemę lar do er occideme larrozpoczął się okres fascynacji psychiatrią zachodnią, z amerykańską na czele. Dwóch wydań doczekał się, poczynając od roku 1970, podręcznik dla studentów medycyny Psycaaow autorstwa Tadeusza Bilikiewicza i Haliny Grabowskiejopracowany według dzieła prof. Tadeusza Bilikiewicza Psycńiaoia (iwcznd (przeznaczonego dla specjalistów) . Od 1976 r.nakładem PZWL-u ukazywały się kolejne edycje PzdsmwpsycAidtni-podręczmłd dla studentów, pod redakcją Marka Jarosza i Stanisława Cwynara, który cieszył się wśród studentów zasłużonym powodzeniem nie tylko z uwagi na treść, ale i zwięzłość. Od wydania piątego (1988) prof. Marek Jarosz był jedynym redaktorem dzieła, po śmierci prof. Stanisława Cwynara. W moim przekonaniu nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby pozycję tę wznawiać wzorem wielu krajów na świecie, w których ukazuje się równocześnie kilka podręczników. Daje to zarówno studentom, jak i wykładowcom psychiatrii możliwość wyboru. Naszą intencją było i jest dostarczenie podręcznika, w którym uczestniczyliby wszyscy lub prawie wszyscy wybitni znawcy przedmiotu w kraju, co powinno przyczynić się do ujednolicenia wymagań z zakresu psychiatrii. Wszak po wejściu Polski do Unii Europejskiej nasze dyplomy lekarskie nie będą w krajach Unii wymagały nostryfikacji. Nla nas spoczywa zatem ogromna odpowiedzialność za poziom przygotowania z zakresu psychiatrii absolwentów uczelni. Jednym z elementów tych starań było uwzględnienie w podręczniku kryteriów klasyfikacyjnadiagnostycznych Światowej Organizacji Zdrowia pod nazwą ICD-10 a także w miarę możności kryteriów DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zyskującego na świecie coraz więcej zwolenników. Polscy lekarze muszą re międzynarodowe zasady rozpoznawania zaburzeń psychicznych znać, przynajmniej w podstawowym zakresie.

Wyrazem dostosowania polskiej psychiatrii do standardów światowych i europejskich było uchwalenie przez Sejm ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W ten sposób został uzdrowiony nieprawidłowy stan prawny w zakresie opieki psychiatrycznej w Polsce. Mam nadzieję, że obecny układ podręcznika, odpowiadający w miarę możności wymogom nowoczesności, spotka się z pozytywnym przyjęciem. Autorzy będą też wdzięczni za wszelkie uwagi krytyczne, jakie nasuną się Czytelnikom w trakcie studiowania podręcznika. Uwzględnimy je przygotowując kolejne wydanie. Adam Bilikiewicz Gdańsk, październik 1997 r. Spis treści. Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki-Adam BilikiewiczZarys dziejów psychiatrii. Kierunki w psychiatrii- (qdearz WasierowsiFizjologiczne podstawy czynności psychicznychWaldemar ózelenłeręerEtiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych-Jamuz RyłułuwskiInterakcja czynników etiologicznych w patogenezie zaburzeń psychicznych Biologiczny substrat zaburzeń psychicznych Czynniki genetyczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych Zmiany czynności mózgu w następstwie różnych czynników etiologicznych a zaburzenia psychiczne Czynniki psychospołeczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych. Psychopatologia i syndromologia ogólna Wprowadzenie-Marek Jarosz Drobne nieprawidłowości psychiczne występujące u ludzi zdrowych Pojęcie objawu i zespołu psychopatologicznego Proces chorobowy a zmiany trwałe Uwagi ogólne o procesach poznawczych i zaburzeniach spostrzegania Złudzenia i omamy Zaburzenia myślenia i ich podział Urojenia Idee nadwartościoweNatręctwa i fobie Zaburzenia myślenia z przewagą zaburzeń toku Niedoczynność pamięci i inne jej nieprawidłowości Zaburzenia ukierunkowania czynności poznawczych Psychopatologia emocji Zaburzenia aktywności i działań ruchowych Podstawowe zespoły psychopatologiczne i uwagi ogólne o ustaleniu rózgo 203018 Zaburzenia świadomości-Adam Wiliłiewicz. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zagadnienia nazewnictwa 8 ilikiew tez Uwagi ogólne Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adam. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych (epidemiologia) Wstęp i definicja Cele epidemiologii Metody epidemiologii Wskażni ki epidemiologiczne Trudności metodologiczne badań epidemiologicznych w psychiatrii Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych Prognoza dotycząca częstości zaburzeń psychicznych. Adam Bilikiewicz. Badanie chorego Badanie psychiatryczne-Adam AihiewicrZnaczenie wywiadów w badaniu psychiatrycznym Ocena stanu psychicznego Badanie stanu cielesnego Badania pomocnicze Plan postępowania diagnostycznego Zapobieganie jatropatogenii. Zachowania terapeutyczne Badanie psychologiczne Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych-helena 5 p@waBadania neuroradiologiczne-Marek Jaremu Badanie elektroencefalograficzne-Waldemar 3'ze (emergerinne badania pracowniane: testy specyficzne, badania neurohormonalne, problemy immunologiczne-/dw M.homdhicłi. Zaburzenia psychiczne na tle organicznym-Adam Bilikiewicz.

Marek Jaremu Wprowadzenie Definicja otępienia Epidemiologia Klinika zespołów otępieniach Neuropatologia Zespoły otępienie naczyniowe (naczyniopochodne) Zespoły otępicnne i inne zaburzenia psychiczne w następstwie urazów czaszkowa-mózgowych Patogeneza i podział urazowych zaburzeń psychicznych Guzy wewnątrzczaszkoweZaburzenia psychiczne w neuroinlekcjachPrzewlekłe zakażenia wirusowe Padaczki. Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną-Adam żililiewiczCharakterystyka problemu Rola niektórych czynnikuw etiopatogenetycznych somatugennych zaburzeń psychicznych Choroby narządów wewnętrznych. 156. IV Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnychAndrzej PiotrowskiWprowadzenie Uwarunkowania przyczynowe używania środków psychuaktywnych Grupy środków o działaniu uzależniającym. Psychozy schizofreniczne. Adam Bilikiewicz. Określenie i pozycja nozologicznaEpidemiologia i ryzyko zachorowania Etiologia i patogeneza Przebieg choroby Podział psychoz schizofrenicznych Objawy osiowe schizofrenii Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii Kryteria diagnostyczne schizofrenii Postacie kliniczne Cec zenie Rokowanie Schizofrenia a zespoły schizofrenoidalne (schizotypowe, schizofrenopodobne) Paranoja i reakcje paranoiczne-Irena WmnsłowskaDefinicja i pozycja nozologicznaEpidemiologia Etiologia i patogeneza Obraz kliniczny Rozpoznanie różnicowe Leczenie, rokowanie. Halucynozy (psychozy parafreniczne) -Adam 8 i@@ewicz. Definicja i pozycja nozologicznaEpidemiologia Obraz kliniczny Postacie Rokowanie Różnicowanie. Uhoroby afektywne-ótanisław Pużm@Definicja i pozycja nozologicznaRozwój koncepcji w zarysie historycznym Etiologia i patogeneza Rozpowszechnienie chorób afektywnych Obraz kliniczny depresji i manii Przebieg chorób afektywnych, rokowanie Leczenie nawrotów i profilaktyka chorób a Nerwice-Stefan lderDefinicja i istota Klasyfikacje. ektywny eh. Dane epidemiologiczne Etiologia i patogeneza Fenomenologia Zaburzenia lękowe Rozpoznawanie nerwic Leczenie i zapobieganie Farm akoterapia. Zaburzenia reaktywne. Adam Bilikiewiccj. Definicja i pozycja nozclogicznaKlasyfikacja Obraz kliniczny Rokowań te Leczenie. Rola czynników psychologicznych i behawioralnych w genezie niektórych chorób somatycznych (problem chorób psychosomatycznych) -Adam 8 ili@ewiczWstęp i definicja Podział zaburzeń Diagnostyka Leczenie Rokowanie. Zespoły psychopatologiczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych Zaburzenia odżywiania się-Adam WiliJewiczZaburzenia snu-Waaemwr 5 ze (emerger Zaburzenia seksualne-Z? (gmew Lew-Nwrowfcz. Zaburzenia osobowości-wdrzęy JakubikWstęp Defi ni cle Patogeneza i epidemiologia Obraz kliniczny i różnicowanie Leczenie. Samobójstwa i zaburzenia psychiczne (zwłaszcza depresje) -Stanisław PużyńskiGeneza samobójstwa Epidemiologia samobójstw Zaburzenia psychiczne i samobójstwa. Psychiatria dzieci i młodzieży (wybrane zagadnienia) Odrębność psychiatrii dzieci i młodzieży Etiologia i patogeneza Epidemiologia Rozwój psychiczny dziecka i cykl życia rodziny Psychiatria dzieci. Irena Namysłowsku.

2 b 42852 b 728 b 301302305. I. Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego (problemy psychogeriatrii) -Ałun BilikiewizWstęp Ogólna charakterystyka Starzenie się Zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym Ogólne zasady postępowania w psychogeriatrii Organizacja opieki psychogeriatrycznej. Somatoterapia zaburzeń psychicznych-Adam żiliłiewicz, **anislw Pużms@Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) -Adam żili@ewiczLeki przeciwdepresyjne-Stanisław HżmwiLeki przeciwlękowe (anksjulityczne) -Adum AiliiewiczLeki nootropowe, prokognitywne (geriatryczne) -Adum WilłkiewiczLeki pobudzające (psychostymulujące) -Adam WiliśiewiczLeki nasenne (hipnotyczne) -Adum AiMiewiczLeki tymcproflaktyczne-Adam żiO@ewiczLeki przeciwparkinsonowskie-Adam AiliaewiczInne leki psychotropowe-Adun Ailikiewicz Środki psychozotwórcze-Adam żiliłiewicz. Farmakologiczna profilaktyka chorób psychicznych-Jonasz RybakowwiPojęcie farmakologicznej profilaktyki w psychiatrii Farmakologiczna profilaktyka chorób afektywnych Farmakologiczna profilaktyka schizofrenii. Psychoterapia. Stefan Leder. Definicja i istota psychoterapii Odmiany i cele psychoterapii Psychoterapeuta Pacjent Przebieg psychoterapii Techniki i metody psychoterapii Psychoterapia grupowa. Doraźna pomoc psychiatryczna-halma Wmlaszw-Wwwwd Specyfika psychiatrycznej pomocy doraźnej. Zaburzenia Zaburzenia Zaburzenia. Depresj a Pacjent nadużywający alkoholu Pacjenci uzależnieni od innych związków psychoaktywnychPacjent z zachowaniami agresywnymi, gwałtownymi Pacjent dokonujący samouszkodzenia. Aktywność samobójcza Pacjenci powtarzający próby samobójcze. Spńs treści. psychiczne, które częściej niż inne wymagają pomocy w trybie doraźnym psychiczne c podłożu organicznym lękowe. 28. Psychiatria konsultacyjna. Psychiatria związków z medycyną Halina W urduszko-tys kaw skd. Konsultacja psychiatryczna Modele konsultacji Konsultacja jako proces Czynniki wpływające na skuteczność pracy konsultanta Działalność edukacyjna konsultanta Badania naukowe. Psychiatria środowiskowa i organizacja ochrony zdrowia psychicznego Teresą StuńczukowuTradycyjne formy oddziaływań środowiskowych na psychicznie chorych Ochrona zdrowia psychicznego Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce Stacjonarna opieka psychiatryczna Program ochrony zdrowia psychicznego. Ustawa o ochronie itunbłuw Dąbrowski Wdrażanie. Psychiatria sądowa i Opinie w sprawach. Skorowidz. zdrowia psychicznego (ważniejsze przepisy i wdrażanie) . orzecznictwo-Adam ózwusW cywilnych. Orzecznictwo inwalidzkie. Niektóre problemy etyczna-deontologiczne w psychiatrii-Aden AiOliewicz. Słownik terminologiczny-Adam WiliOcwicz.

1. Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki Adam Bilikiewicz. Wychodząc z leksykalnego określenia, psychiatria jest dziedziną medycyny, której przedmiotem zainteresowania są zaburzenia psychiczne z ich licznymi uwarunkowaniami rodzinnagenetycznymi, konstytucjonalnymi, biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. Obejmuje ich etiologię, patogenezę, symptomatologię, klinikę i leczenie. Można przytoczyć wiele argumentów przemawiających na korzyść tezy, iż psychiatria w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki zajmuje miejsce szczególne. Psychiatria w swoich poszukiwaniach teoretycznych i praktycznych czerpie ze zdobyczy neurologii, neurofizjologii, neurochemii, genetyki, biologii nuklearnej, antropologii, etologii, cybernetyki, psychologii, socjologii, a także z licznych szkół i kierunków filozoficznych. Psychiatrię dzielimy tradycyjnie na symptomatologię ogólną, czyli psychopatologigi psychopatologię szczegółową, czyli psychiatrię właściwą. W tej ostatniej wyodrębnia się współcześnie wiele, w jakimś sensie usamodzielniających się działów: psychiatrię kliniczną (dorosłych oraz dzieci i młodzieży) , społeczną, środowiskową, konsultacyjną, sądową, psychopatologię kryminalną, penitencjarną, geriatryczną lub gerontopsychiatrię, kulturową i transkulturową. Problematyką psychoprofilaktyki, zwłaszcza w aspekcie społeczno-wychowawczym, zajmuje się higiena psychiczna. Bazując na założeniach teoretycznych (ideologicznych) wyodrębnia się też psychiatrię humanistyczną, powiązaną z humanistycznymi kierunkami psychologii, psychiatrię antropologiczną, opamą na filozoficznym kierunku egzystencjalistycznym i psychiatrię biologiczną (przeciwstawianą niekiedy niesłusznie psychiatrii humanistycznej) , zakładającą prymat uwarunkowań biologicznych nad psychospołecznymi przyczynami zaburzeń psychicznych. Związki psychiatrii z innymi dyscyplinami nauki zmieniały się na przestrzeni dziejów i zależały, najogólniej mówiąc, od panujących w danym okresie poglądów na zjawiska psychiczne. O ile w starożytnej Grecji i Rzymie panowały niezwykle postępowe poglądy na temat zaburzeń psychicznych i ich pochodzenia, o tyle w okresie od średniowiecza do końca XVIII wieku dla nauk przyrodniczych i medycyny nastały czasy głębokiej ciemnoty, doszło do zastoju i bezdusznego przeżuwania szczątków kultury starożytnej. Psychologią mogli się zajmować jedynie teologowie. Ich badania obracały się w kręgu introspekcji, opierały się na mistycyzmie, supranaturalizmie lub przesądach. Momentem przełomowym była rewolucja francuska, w czasie której doszło do radykalnego przewartościowania stosunku do psychicznie chorych i ich symbolicznego wyzwolenia z kajdanów przez Ph. Pmela (będzie o nim jeszcze mowa) . Od tego momentu notujemy wspaniały rozkwit psychiatrii, w szczególności im. panujący rozwój szpitalnictwa psychiatrycznego, chociaż w wielu krajach europejskich nie brakowało przykładów zacofania i barbarzyństwa w obchodzeniu się z psychicznie chorymi jeszcze w pierwszych latach XIX stulecia. Ten przykład dowodzi, jak psychiatria jest głęboko osadzona w kulturze i jak wielkiego formatu ruchy społeczno-polityczne wpływają na jej kształt i społeczny odbiór. Ktoś słusznie powiedział, że miarą kultury danego społeczeństwa jest legł stosunek do psychicznie chorych, a może należy powiedzieć szerzej-stopień tolerancji wobec ludzi odbiegających swoim zachowaniem od przeciętnej miary. Zapoczątkowany przez Pinela i jego zwolenników rozwój psychiatrii trwa do dziś, chociaż w ostatnich larach nie zanotowano jakichś spektakularnych odkryć w dziedzinie diagnostyki i terapii

zaburzeń psychicznych. Różne nowoczesne metody obrazowania mózgu (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pozyuonowa tomografia emisyjna itd) odgrywają główną rolę w neurologii i neurochirurgii. Ich znaczenie w psychiatrii jest raczej niewielkie. Z drugiej jednak strony jesteśmy świadkami paradoksalnego zjawiska, które polega na zadziwiającym braku równoległości między rzeczywistym postępem naukowym w dziedzinie badań nad etiopatogenezą chorób psychicznych i ich leczeniem z jednej strony, przynajmniej w okresie kilku ostatnich dziesięcioleci, a postawami społecznymi wobec zagadnień psychiatrii i chorych psychicznie z drugiej. Psychiatria i choroby psychiczne bywają co najwyżej źródłem inspiracji dla pisarzy i autorów scenariuszy filmowych lub teatralnych, ale to zupełnie inny problem. Całkiem innym zjawiskiem, które nawiązuje w jakimś sensie do wspomnianego wyżej paradoksu, jest pojawienie się na coraz większą skalę różnego autoramentu, uzdrawiaczy", reprezentujących tzw.medycynę niekonwencjonalną. Czym tłumaczyć fakt ich ogromnego powodzenia u społeczeństwa, mimo tak widocznego postępu w dziedzinie diagnostyki i terapii zarówno w medycynie zachowawczej, jak i operacyjnej? Nie znam prostej odpowiedzi na to pytanie. Sądzę jednak, że nowoczesna, naukowa medycyna uległa zbytniej technicyzacji i odhumanizowaniu. Została też pozbawiona pewnego pierwiastka mistyczna-magicznego, jaki znajdował pacjent w czasach odległych u swojego lekarza, a dzisiaj jeszcze wśród ludów prymitywnych. Jestem przekonany, że ten właśnie element decydował o powodzeniu terapeutycznych seansów telewizyjnych dr. A. Kaszpirowskiego. Obecnie chciałbym się zatrzymać nie tylko nad wykazaniem związków między psychiatrią a niektórymi gałęziami nauki, ale nad przyczynami wspomnianego paradoksu i możliwościami jego przezwyciężenia. Historycznych przyczyn tego paradoksalnego stanu rzeczy trzeba szukać właśnie w XIX wieku, kiedy to ukształtowały się dwa zasadnicze, choć zupełnie przeciwstawne kierunki w psychiatrii. Zwolennicy pierwszego kierunku-przyrodniczego, ściśle związanego z rozwojem nauk podstawowych, widzieli w zaburzeniach psychicznych następstwo choroby mózgu. Doprowadził on zarówno do sformułowania adekwatnej definiji choroby psychicznej, jak i do powstania układu klasyfikacyjnego zaburzeń psychicznych, na wzór podziału chorób somatycznych, opartego na kryterium nozologicznym. Nie ulega wątpliwości, że szczególny wpływ wywarta tutaj patologia komórkowa R. Virchowa, a także postępy bakteriologii stworzonej przez L. Pasteura i R. Kocha. Ten kierunek reprezentuje współcześnie psychiatria biologiczna. Drugiemu, przeciwstawnemu kierunkowi, nadano obowiązującą do dzisiaj nazwę psychologicznego, gdyż wiązał się z rozwojem psychologii. eksperymentalnej, a w późniejszych czasach z psychoanalizą i kierunkami pochodnymi. Ten sam zakres pojęciowy ma termin, psychiatria dynamiczna"Mimo iż przedstawiciele obydwu tych kierunków zwalczają się namiętnie po dzień dzisiejszy, zdają się zapominać co ich podzieliło w przeszłości i co ich łączy współcześnie, przynajmniej w sensie genezy. Otóż na tym dwoistym ujmowaniu zaburzeń psychicznych zaciążyło dualistyczne traktowanie problemu psychofizycznego na przestrzeni wieków. Nieustanny wpływ miało arystotelesowskie przeciwstawianie się najwyższych przejawów ludzkiej duszy życiu psychicznemu zwierząt.

Pominę tutaj metafizyczne spekulacje na temat ciała i duszy, jakie odnajdujemy w całej historii filozofii, zatrzymam się jedynie krótko na paradygmacie kartezjańska-newtonowskim. On bowiem wywarł decydujący wpływ na kształtowanie się poglądów naukowych w fizyce, biologii, medycynie, psychologii, naukach społecznych itd. Jak pamiętamy, Kartezjusz swoją teorię przyrody oparł na podziale na dwie niezależne i odrębne sfery: sferę ducha, której nadał nazwę rzs czgiwnr (rzecz myśląca) i sferę materii, czyli res eazemw (rzecz rozszerzona) . Rew czgiams stała się obszarem zainteresowań nauk humanistycznych, do res edensa nawiązywali w swoich badaniach przedstawiciele nauk przyrodniczych. Trzeba reż przypomnieć, że dla Kartezjusza cały świat materialny był maszyną. Stąd mówimy o mechanistycznym poglądzie na świat tego wybitnego myśliciela XVII wieku. Wszystkie zjawiska przyrodnicze można bowiem, zdaniem Kartezjusza, tłumaczyć w kategoriach praw mechaniki, w kategoriach układu i ruchu poszczególnych części składowych. Nic więc dziwnego, że uległ on fascynacji atomistycznym modelem materii stworzonym przez 1. Newtona. W tym matematycznie idealnym modelu wszechświata każdą zmianę można, jak twierdził Newton, wytłumaczyć dzięki znajomości praw, jakimi rządzą wprawione przez Boga w ruch cząstki materialne. Jeżeli znamy dokładnie stan szczegółu jakiegoś systemu, to potrafimy z absolutną pewnością przewidzieć przyszłość systemu-głosił Newton. Te redukcjonistyczne zasady filozofii kartezjańska-newtonowskiej, stosowane z powodzeniem w nauce XVIII i XIX stulecia, przetrwały do dzisiaj, chociaż jak twierdzi P. Capra (1987) -, świat znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym"Mówiąc najkrócej, oznacza to odejście od redukcjonizmu na rzecz holizmu, czyli całościowego ujmowania zjawisk. Dokonanie tego zwrotu nie jest zadaniem łatwym. Redukcjonistyczne nawyki i schematy myślowe są głęboko zakorzenione, a ich obrońcy z uporem bronią straconych, jak by się wydawało, pozycji. Ćapracytuje w swojej książce zdanie ze współczesnego dzieła z zakresu biologii (Ph. Handler (red k żiz (zgy dnd We Futurę qf Mm. New York l 97 O) , które pozwolę sobie w tym miejscu powtórzyć: "...jednym z niezawodnych dowodów rozumienia jakiegoś obiektu jest umiejętność złożenia go z elementów składowych t.. ) specjaliści biologii molekularnej dowiodą w końcu, że poznali budowę komórki, podejmując próbę jej (..) syntezy". Czyż zacytowane zdanie nie jest dosłowną egzemplifikacją paradygmatu kartezjańskanewtonowskiego? Sukcesy biologii komórkowej, mikrobiologii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, mikroskopii elektronowej-to jedynie przykłady zaczerpnięte z nauk przyrodniczych. A jeśli dodać ogromny postęp w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych i w innych obszarach nauk ścisłych, łatwo zrozumieć, jak wielkiego skoku myślowego trzeba dokonać, aby przejść od redukcjonizmu do całościowego, holistycznego ujmowania zjawisk. 2-Psychiatria. Przekonanie, iż poznanie szczegółów budowy narządów, tkanek, komórek i ich części pozwoli lepiej poznać funkcjonowanie organizmów żywych legło u podstaw medycyny pokanezjańskiej. Pod wpływem paradygmatu kartezjańskiego zrodził się w myśli medycznej tzw.model biomedyczny. Wedle tego modelu ciało ludzkie w trzy wieki po Kartezjuszu traktowane jest nadal jak maszyna, a choroba interpretowana jako nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów biologicznych tej maszyny, badanych z punktu widzenia biologii komórkowej i molekularnej. Skupiając uwagę na coraz mniejszych elementach ciała ludzkiego, współczesna medycyna traci

co da się wyrazić w kategoriach matematyczno-fizycznych. Hołdują oni. optymalnych rozwiązań organizacyjnych lecznictwa psychiatrycznego. miarą i liczbą) . wyobrażenia. jak i humanistycznej. Każdy medal ma jednak dwie strony. Ten redukcjom styczny model biomedyczny zapanował zwłaszcza wszechwładnie w neuroanatomii. Trzeba wreszcie wspomnieć o jeszcze jednym kierunku. sztuki i kultury. gdyż. Trudno bowiem zaakceptować postawę niektórych przedstawicieli skrajnego odłamu psychiatrii biologicznej (organicznej) . Chodzi o kierunek społeczny. i szyderstwa. mało poznawalnego". zawodowym itd. neurofizjologii i w neuropatologii. że w całej historii medycyny i psychiatrii nikt poza Freudem nie stał się tak głośny poza kręgami zawodowymi. któremu początek dała psychoanaliza S. jak widać. Wyznawcy społecznego kierunku w psychiatrii stoją na stanowisku. o której obszernie będzie jeszcze mowa w dalszych rozdziałach. ale w równym stopniu o szukanie nowych. drugorzędnego. jak i psychologiczny. jak i nerwicowych) należy szukać w nieprawidłowych relacjach człowieka z jego środowiskiem rodzinnym. jak i sprzeciw. W tych poszukiwaniach gubi się jednak zjawiska psychiczne-. Nie ulega jednak wątpliwości. o którym wspomniałem na początku. Naukowe miałoby być tylko to.tabu seksualnego. Jak jednak ważyć. że przyczyn zaburzeń psychicznych (zarówno psychotycznych. chociaż w gruncie rzeczy jest on również przejawem redukcjonizmu. kartezjańskiemu podejściu mechanistycznemu (człowiek postrzegany jako maszyna) . szkolnym. na twórców antropologii. Redukcjonizm w formułowaniu podstaw naukowych tego kierunku polega na tym. nie chodzi oczywiście wyłącznie o określanie społecznych determinantów zaburzeń psychicznych. a dalszy rozwój zapewnili psychologowie i psychiatrzy o orientacji psychodynamicznej (humanistycznej) . socjologii. Niewiele też przypadków popularności znaleźlibyśmy w całej historii kultury. mensuru et numeru Deus omniu jecit (Bóg wszystko stworzył wagą. że odrzuca on w zasadzie bio-i psychogenezę zaburzeń psychicznych.często z oczu samego pacjenta jako istotę ludzką. iż obydwa przeciwstawne kierunki w psychiatrii. która nie chce być traktowana jedynie jako suma narządów. powiedziałbym więcej. są wyrazem redukcjonistycznego podejścia du zjawisk psychicznych w normie i patologii. Wpłynęły one. uczucia i inne podmiotowe przejawy życia psychicznego? Ten negatywny. preferując w ich miejsce socjogenezę. Trzeba zresztą przyznać. którzy przejęci entuzjazmem dla modelu biomedycznegopróbowali. o wypracowywanie metod oddziaływania leczniczego (socjoterapia) i . W psychiatrii społecznej. Tutaj dopatrywałbym się jednego ze źródeł owego paradoksu. W odpowiedzi na te postawy narodził się właśnie inny skrajny kierunek w psychologii i psychiatrii. mierzyć i wyrażać liczbowo myśli. mimo obecnego postępu. zwłaszcza naruszenie przez psychoanalizę tzw. wręcz wyrafinowanych metod badawczych w zgłębianiu ujemnie układu nerwowego osiągnięto zadziwiający postęp. Poglądy freudystów budziły w ruwnym stopniu podziw i uwielbienie. zrozumieć zjawiska psycbofijologicznei psychopatologiczne wyłącznie w wąskich kategoriach zmian morfologicznych i zakłóceń fizjologicznych w układzie nerwowym. etnografii. i czynią to niestety nadal. Używając coraz dokładniejszych. którego twórcy przyjęli postawę krytyczną zarówno wobec psychiatrii biologicznej. oczywiście w skrajnej postaci. . tkanek i komórek. duchowe"-które nie chcą się zmieścić w wywodzącej się od siedemnastowiecznych jatrornechanistówzasadzie Pondere. pogardliwy stosunek do psychologii i psychiatrii wśród niektórych przedstawicieli medycyny somatycznej wynikał i często wynika z traktowania obszaru zainteresowania tych dziedzin jako mniej ważnego. Pole badań tego podejścia w psychiatrii jest więc wspólne z socjologią. a więc zarówno biologiczny. Freuda.

nisko i powoli"Tutaj dochodzę do punktu zasygnalizowanego na początku. archaiczne szpitale psychiatryczne. która w błagalnych listach do syna pisała ". zastępowanie wysokoprocentowych alkoholi napojami o małej zawamości alkoholu. nie przynoszący niektórym psychiatrom zaszczytu. (przykładem może być walka z mafią narkotyczną w Kolumbii) . odegrał w jakimś sensie pożyteczną-wręcz "wstrząsową rolę"uświadamiając społeczeństwom dramatyczne położenie chorych psychicznie.polityzacji psychiatrii. również w Polsce jest mało przychylny. apelowanie w środkach masowego przekazu o ostrożne prowadzenie pojazdów mechanicznych. zwłaszcza duże. a ostatnio nawet w niektórych państwach ekonomicznej. Na tym przykładzie widać. kulturalne picie". będące organizacyjnymi reliktami XIX stulecia. Nie oni. z których narodził się amynozologiczny ruch społeczny zwany antypsychiatią. że współczesna psychiatria nie przestając być . nawoływanie o. cieszą się"niektóre instytucje psychiatryczne. synku. w tym dla psychiatrii. Zjawiska te dawno przekroczyły ramy problematyki medycznej i zyskały rangę klęski społecznej. Niestety. zmniejszanie liczby punktów sprzedaży napojów wyskokowych. choć mało skuteczne. jak i humanistyczną. jakie są środki zaradcze i drogi odejścia od redukcjonizmu? Odpowiedź na to pytanie może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju różnych dziedzin nauki. stosunku społeczeństwa do problemów psychiatrii. niepowodzenia w walce z uzależnieniami są również konsekwencją podejścia redukcjonistycznego. Pomijam w tym miejscu sprawę tzw. niekiedy wprost radykalnych. Apele te przypominają stary dowcip mówiący o matce pilota w czasie li wojny światowej. lecz pozostawali w opozycji do istniejących systemów społeczno-politycznych. z wykorzystaniem metod socjologicznych. iż zwolennicy tego ruchu atakowali nie tylko oficjalną psychiatrię.lataj. że psychiatria nie zawsze ma dobrą opinię. tj. iż psychiatria wychodzi często ze swoich ram specjalności medycznej i znajduje miejsce wśród różnorodnych zjawisk i tendencji społeczno-politycznych. włączając się w nurt różnych działań kontestacyjnych.wykorzystywania psychiatrii do celów politycznych. może w samych psychiatrach wzbudzać ujemne odczucia i rodzić kompleks winy. wręcz już dzisiaj truizmu. jak wykazały liczne badania. Do walki z narkomanią i z mafiami producentów oraz dystrybutorów narkotyków musiały się włączyć rządy państw.. Interpol itd. Szczególne. Podejmowane w ramach psychiatrii społecznej badania nad wpływem warunków panujących w niektórych szpitalach psychiatrycznych na stan psychiczny leczonych tam pacjentów doprowadziły do smutnych wniosków. Szczególnie złą sławą. jakich widownią stało się wiele krajów rozwiniętych. chociaż zupełnie nieskutecznych działań prohibicyjnych: ograniczanie czasu sprzedaży alkoholu. Zacznę od stwierdzenia. interdyscyplinarne miejsce zawdzięcza psychiatria uzależnieniom (alkoholizmowi i narkomanii) . mianowicie. będzie musiał znaleźć swój obiektywny osąd i zapis historyczny. oczywiście na trzeźwo. Konstatacja owa. zakaz uprawy maku i innych roślin będących źródłem substancji psychoaktywnych itd. Dzisiaj należy on raczej do przeszłości i choć mamy do niego stosunek krytyczny. może lepiej-nie tylko oni są temu winni. organizacje ponadnarodowe. zarówno biologiczną. składająca się na treść poruszanego przeze mnie paradoksu polegającego na rozbieżności między obiektywnym postępem w wielu dziedzinach psychiatrii a jej widzeniem przez szerokie kręgi społeczne. Wyrazem podejścia redukcjonistycznego jest też ciągłe. chociaż i ten bolesny problem. Przejawami redukcjonistycznego widzenia problematyki uzależnień jest bowiem stosowanie różnorodnych.charakteryzowanie. Stosunek ten. Warto zresztą nadmienić.

jakich jesteśmy dzisiaj wszyscy świadkami. której właściwości nie dadzą się sprowadzić do sumy cech tych elementów.nadsystemu. odrzuca zarówno skrajny model biomedycznyzaburzeń psychicznych. w naszym przypadku człowiek. system"wcale nie jest łatwe. z drugiej zaś strony zmiana otoczenia człowieka (np. Ujęcie albo podejście systemowe ułatwia międzydyscyplinarnąintegrację wiedzy o człowieku. Wśród wielu entuzjastów nowych propozycji w sposobie dostrzegania i opisywania zjawisk. Relacje i powiązania między poszczególnymi elementami (podsystemami) są tego rodzaju. ekonomiczne. W tym ujęciu konieczne jest też uwzględnienie otoczenia systemu. pojawił się z biegiem lat pewien sceptycyzm co do możliwości stosowania uogólnionego opisu matematyczno-logicznego (algorytmu działania systemu) .zmiana struktury rodziny. z którym on. traktowany jako system wchodzący w skład grupy społecznej będącej nadsystemem. szczególnie w zakresie badania i tworzenia życia psychicznego człowieka. nie pomijając samego twórcy teorii. ujęcia systemowego i ogólnej teorii systemów jest jedną z charakterystycznych cech nauki i techniki drugiej połowy naszego stulecia. sterowania systemem jako całością i sterowania zależnością między systemem a nadsystemem. Można się w pełni zgodzić z A. wojskowe (np. Nowa propozycja intelektualna. czyniąc z niej specjalność wielce atrakcyjną intelektualnie dla młodych adeptów medycyny. że powstaje z nich względnie niezależna całość. zmiana warunków społecznych. jest więc spójny z tymi przeobrażeniami świata i rzeczywistości. Wiadomo bowiem. . To one sprawiają. Kierunek ten zapewnia właściwe miejsce psychiatrii wśród innych dyscyplin nauki.nauką medyczną. Przykładem może być. jak i skrajny model psychospołeczny. Zdefiniowanie pojęcia. Podsystemy.system obrony przeciwrakietowej "Pamot") itp. zwana ogólną teorią systemów. który nazywamy holistycznym albo systemowym. teorii informacji. system korzysta z procesów przystosowawczych w trzech głównych celach: sterowania związkami między jego podsysremami. Ukształtowanie się nowego paradygmatu nauki współczesnej wynika bowiem z szybkiego rozwoju cybernetyki. stanowiące jego elementy składowe. że systemy żywe nie tylko adaptują się do środowiska. (rok założenia Towarzystwa Badań Systemów Ogólnych) . że gwałtowne rozpowszechnianie się idei badań systemowych. Jakubikiem (l 989) . ale same się zmieniają lub wpływają na zmianę otoczenia. rozpowszechniła się wyraźnie dopiero po 195-4 r. ekonomicznych. Z jednej strony może następować zmiana samego systemu (np. ich narządy i układy. złożone urządzenia techniczne. tworzących zdolną do funkcjonowania całość.choroba psychiczna uwarunkowana biologicznie) . logiki matematycznej i teorii systemów. musiałbym ten rozdział znacznie rozszerzyć. człowiek. Postaram się więc w sposób syntetyczny nakreślić genezę i podstawy teoretyczne nowego kierunku w psychiatrii. politycznych itd) . że rozwiązania nierealne stają się możliwymi. Te relacje z otoczeniem są przeważnie dwukierunkowe. Wymaga on jednak przestawienia się na zupełnie nowe myślenie. Jak trafnie zauważa Jakubik (l 989) . zwanego psychiatrią systemową. przedstawiona przez 1. yon Bertalanffy'ego po raz pierwszy w latach trzydziestych. W cybernetyce (czyli nauce o sterowaniu) za system uważa się organizmy żywe. dając pierwszeństwo względnie nowemu paradygmatowi. pozostaje w stosunku wzajemnej zależności. organizacje socjologiczne. System stanowi zbiór elementów i zachodzących między nimi wzajemnych relacji i sprzężeń. Żeby to bliżej wyjaśnić. mogą funkcjonować samodzielnie w ramach systemu szerszego. tj.

Dotyczyć to może zarówno zjawisk tzw. i to z dużym powodzeniem. będą bowiem wkomponowane w szpitale wielospecjalistyczne (na wzór modelu włoskiego) . informatyką.terapia rodzin. przedstawili nerwicę i nerwicowy rozwój osobowości (tzw. prawem) . jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Psychiatria systemowa ułatwia zrozumienie. logiką. i M. Na zakończenie pragnę wyrazić nadzieję. biochemią. podejścia systemowego w psychologii i psychiatrii. neurologią. często na miesiąc przed dyplomem. w którym on żyje. naukami biologicznymi (genetyką. fizyką. nie wyłączając psychiatry. że człowiek jest całością psychologiczna-społecznobiologiczną. Mimo tych trudności można przytoczyć wiele przykładów zastosowania. fizjopatologią. Urok i intelektualny powab psychiatrii polega jednak na tym. Innym przykładem wykorzystania teorii systemowej jest tzw. a wszelkie jego cierpienia i zaburzenia powinny być rozważane wyłącznie holistycznie. pozostającą w stosunku interakcyjnym ze swoim środowiskiem. że dzisiaj nie możemy sobie tej specjalności wyobrazić bez najściślejszej łączności zarówno z naukami humanistycznymi (filozofią. neurochirurgią. Teoria systemowa musi dowieść swojej wartości i użyteczności w praktyce. w procesie leczenia uwzględnia się relacje wewnąuzrodzinne pacjenta psychiatrycznego i obejmuje oddziaływaniami terapeutycznymi całą rodzinę. neurofizjologią) . innymi. reprezentujący swoje dziedziny wiedzy. ale również życie psychiczne (psycYe) . interną. zyskają równą innym specjalnościom pozycję. ujmując człowieka w sposób całościowy. czy starania te wydały owoce. iż fragmentaryczna wiedza zdobywana w toku studiów ulegnie w pewnym momencie (przypominającym schizofreniczne olśnienie) scaleniu. a nawet szerzej-cale środowisko. Byłoby oczywiście błędem traktowanie kierunku czy podejścia systemowego jako panaceum na wszystkie słabości teoretyczna-metodologiczne współczesnej psychiatrii. Jest tu niestety. aby ta par eacellenceludzka specjalność medyczna zyskała wreszcie właściwą do swojej roli pozycję wśród innych dyscyplin nauki. Naszym. A. Rogiewiczowie zastosowali ją w praktyce klinicznej. cybernetyką) . zasłona dymna". domowy) . oddają się wielce szkodliwej iluzji. staroświeckim programie hołduje się daleko posuniętemu redukcjonizmowi.normy życia psychicznego. Wija ta wymaga jednak całkowitej zmiany sposobu kształcenia lekarzy. naukami ścisłymi (matematyką. Niestety w obecnie obowiązującym. Jestem przekonany. pediatrią i wielu. jak i choroby. korzystający w miarę potrzeby z porady (konsultacji) lekarza specjalisty. gorącym pragnieniem jest. psychologią. dowiadujący się pod koniec swojej edukacji. mimo nieszczerych zapewnień organizatorów procesu dydaktycznego o dążeniach do nauczania zintegrowanego. socjologią. patomorfologią. Jednym z nich może być Regulacyjna Teoria Osobowości J. Czytelnicy ocenią. Oddziały psychiatryczne przestaną być azylami wzbudzającymi lęk w społeczeństwie. kryjąca dawną formę i treść kształcenia. Poszczególni kierownicy dydaktyczni. że zmieni się radykalnie kierunek organizacji służby zdrowia. Traktując rodzinę jako system. iż człowiek chory ma nie tylko ciało (mmę) . psychiatrów. Student medycyny. Wychodząc z podstawowych założeń teorii regulacyjnej. Reykowskiego. przyczyniając się do ulepszenia psychoterapii w tych przypadkach. że przyjęcie paradygmatu holistycznego (systemowego) przez przedstawicieli całej medycyny sprawi. . w którym leczeniem będzie się zajmował jeden lekarz (lekarz rodzinny.osobowość neurotyczną) jako zakłócony mechanizm regulacyjny. uczy się lub pracuje. że stwierdzenie to jest dzisiaj aksjomatem odnoszącym się do całej medycyny. jak i innymi specjalnościami klinicznymi: endokrynologią.

które ulega takim samym zakłóceniom.oficjalną lub naukową medycynę we wdrażaniu do praktyki zasad medycyny systemowej (holistycznej) ? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Czytelnikom naszego podręcznika. Pierwszy etap okresu przednaukowego charakteryzował się tym. Psychiatria. Z drugiej zaś rozwój psychiatrii związany był z poszukiwaniem sposobów rozwiązywania problemów psychologicznych. To również czas prób organizowania pomocy dla chorych psychicznie. Kaszpirowskiego lub innych uzdrawiaczy. Trzeci etap okresu przednaukowego stanowi średniowiecze. których cechuje podmiotowe. wyprzedzającym niejednokrotnie rozwój takich dyscyplin jak psychologia i socjologia. co z reguły utożsamiane było z kierunkiem biologicznym. a w najlepszym razie mało przychylny stosunek do psychiatrii. . Jedni oceniają średniowiecze poprzez pryzmat. przy braku znaczącego postępu w badaniach biologicznych. Nic też dziwnego. Dodatkowo specyfika psychiatrii. pojawiających się w polu działań psychiatrycznych. uosobionej w postaciach HipokratesaGaleria. Drugi etap to czas medycyny antycznej. 'elsusa. Proponowanym rozwiązaniom. którą więcej podobieństw łączy z religią i polityką niż nauką. do lokowania psychiatrii na obrzeżu medycyny. relacje pomiędzy pojęciem choroby i normy psychicznej w danej kulturze i epoce historycznej. który pozwoliłby na zaliczenie jej do nauk medycznych. to także dzieje przemian w stosunku społeczeństw do osób chorych psychicznie. że jego przyszli pacjenci będą preferowali dr. z drugiej zaś najwyższej pogardy. że zaburzenia psychiczne przedstawiane były w ramach dominującego wówczas animizmu oraz supranaturalizmu wyrażanego w języku mitów i legend. często odbierano walor naukowości. W konsekwencji psychiatrię traktowano jako dyscyplinę. na który przypada początek poszukiwania przyczyn zaburzeń psychicznych nie tylko w woli opatrzności. Zarys dziejów psychiatrii Kierunki w psychiatrii. prawnych i filozoficznych. Tadeusz Nasierowski. Dla Europejczyka punktem odniesienia w badaniach nad historią psychiatrii są dzieje kultury i cywilizacji europejskiej. Z jednej strony wciąż podejmowano wysiłki zmierzające do osiągnięcia takiego stopnia obiektywności metod badawczych. Historia psychiatrii-to nie tylko dzieje procesu stawania się psychiatrii jedną z dyscyplin medycyny. która według jednych ma stać na straży interesów jednostki. czego wyrazem były nun. że psychiatria i psychiatrzy z jednej strony byli przedmiotem najwyższego uznania. sprawiała. Przy takim podejściu w historii psychiatrii możemy wyróżnić dwa zasadnicze okresy: okres przednaukowy (do XVIII wieku) i okres naukowy (od wieku XIX) . jak żadna inna gałąź medycyny. znajdowała się na przestrzeni dziejów w dwojakim położeniu. Czyżby więc owiuzdrawiacze wyprzedzili tzw. Będzie też miał negatywny. co przyczyniało się. po prostu z powodu zachwiania proporcji między przedmiotami "somatycznymi"a odnoszącymi się do zjawisk psychicznych. Źródło owej polaryzacji stanowisk społecznych stanowiła i stanowi rozbieżność oczekiwań kierowanych w stronę psychiatrii. charakteryzujące się skrajnością poglądów i postaw. niejako sarna z siebie. czas Platona i Arystotelesa. ale także w czynnikach natury cielesnej. a nie przedmiotowe traktowanie pacjentów. zaś według innych-bronić interesów społeczeństwa. 2. nie może wynieść ze studiów całościowego spojrzenia na człowieka.

niejako samoograniczył się. Drudzy podkreślają panującą wówczas wiarę w moc słowa. zaczęli posługiwać się metodą analityczna-porównawczą. Dodatkowo jej dzieje nierozerwalnie splecione były z historią myśli psychologicznej i filozoficznej. odrzuciwszy sposoby badań stosowane w fizyce i chemii. Conollyóego (1794-l 866) . Chiarugiego (1759-IBZO) . XIX-wieczna psychiatria podlegała wpływom dominujących w ówczesnej medycynie doktryn filozoficzne-lekarskich: witalizmu oraz kierunku anatemo klinicznego. Magazin fur psychische Heilkunde" (1805) wprowadził do terminologii naukowej pojęcie. Jana Bożego. W. płonących stosów. W. Ob. Pmel. Witalizm stanowił reakcję na dominujące dotychczas szkoły patologiczne jatrufizyków i jatrochemików. W 1808 r. W historii psychiatrii. zaś ich zachowanie . która przyczyniła się do godnego traktowania chorych psychicznie. będąc dezaprobatą dla charakterystycznego dla tych szkół mechanistycznego pojmowania życia. że początki nowożytnej psychiatrii naukowej przypadają na koniec XVIII wieku. J. Reformy Ph. animizmem"G. wyrażające się m in. szpitalnictwa kościelnego i świeckiego. Początek witalizmowi dało skojarzenie hipokratyzmu szkoły Montpellier z.inkwizycji. że podłożem tych zaburzeń są nie tylko organiczne uszkodzenia mózgu. wymuszając niejako zajęcie się tą kwestią także od strony teoretycznej. ale także choroby innych narządów wewnętrznych. polegającą na porćwnywaniurozmaitych przejawów życia w celu odnalezienia najpierwotniejszych czynników (pierwiastków) w zjawiskach złożonych i wyjaśnianiu tych zjawisk za pomocą syntezy. Pinel. Psychiatria XIX wieku to przede wszystkim kierunek kliniczna-nozologicznydo którego rozwoju przyczynili się zarówno witaliści. rozwój medycyny klasztornej i uniwersyteckiej. może się zmieniać ich obraz kliniczny. lochów. Wtedy to dostrzeżono w osobie z zaburzeniami psychicznymi człowieka chorego. Uważał on. oraz jedne postacie mogą przechodzić w drugie. psychiatria". tortur. czynienia nad chorymi egzorcyzmów. Tuke'a (173: -l 822) . który uprzednio sam doświadczył losu osoby chorej psychicznie. poprzez skrupulatne przestrzeganie zasad metody analityczna-porównawczej. Jednym z twórców owej metody był P. założyciel pierwszego czasopisma psychiatrycznego. Nie jest dziełem przypadku. Reil (1759-l 8 l 3) . jak i reprezentanci szkoły anatomoklinicznej. czy też działalność Św. Pinela (1745-I 826) . W konsekwencji chorych zaczęto traktować jako przedmiot obserwacji. istniało wiele niekiedy wzajemnie zwalczających się kierunkuw i szkół skupionych wokół wybitnych osobowości potrafiących narzucić większości swój punkt widzenia.niestosowaniem wobec chorych przymusu fizycznego-rezygnacja z okowów i łańcuchów. który zastosował ją do analizy i klasyfikacji zaburzeń psychicznych. łączyły się też z wprowadzeniem do medycyny zagadnienia opieki nad chorymi psychicznie. 1. Podkreślał.Słabła (1660-l 734) .niemiecki fizjolog i klinicysta J. sprowadzającej się do przedmiotowej obserwacji faktów. jak w żadnej innej dyscyplinie medycznej. założyciela zakonu szpitalnego bonifratrów. Witaliści. Dla nich średniowiecze to początek wschodnio chrześcijańskiej tradycji jurodiwych-szaleńeów bożych. iż zaburzenia psychiczne mogą ulegać zmianom.

Z krytyką witalizmu wystąpili przede wszystkim fizjologowie. folie circulaire''. że ośrodkiem życia i choroby jest. Krańcowym wyrazem takiego podejścia stała się teoria 8. Swopsir nzszlogiae. G. Opisanie zmian anatomopatologicznych w porażeniu postępującym postawiło pod znakiem zapytania zasadę klasyfikowania zaburzeń psychicznych jedynie na podstawie objawów psychopatologicznych. jednakże okazała się bezowocna w patologii klinicznej. 1. Esąuirol (1772-l 84 O) . do opisu objawów klinicznych. zwany ojcem psychiatrii amerykańskiej. Rush (1745-l 853) . Bichat poszukiwał w ciele ludzkim pierwiastków anatomicznych. Prekursorem kierunku kliniczna-nozologicznego w psychiatrii był W. A. Bichat (1771-18021. Bayle (1799-1858) opisał w lb 22 r. Pmel był ojcem psychopatologii ogólnej. zwany ojcem patologii nerwowej. które ulegają zmianom w procesach chorobowych. P. który utrzymywał. P. dając początek kierunkowi anatomoklinicznemu w psychiatrii. Falretowi (1794-1870) i J. autor pracy. X. iż . Morela (1809-I 873) o dziedzicznym zwyrodnieniu psychicznym. E. A. Metoda analityczna-porównawcza przyczyniła się do znacznego rozwoju nauk biologicznych. której podstawą stała się wprowadzona przez niego metoda analityczna-porównawcza. sformułował podstawy metodyki badania psychiatrycznego oraz-badając związki między występowaniem zaburzeń a wiekiem. Znaczącymi dla dalszego rozwoju psychiatrii okazały się prace nad porażeniem postępującym. Zasada pogłębionej obserwacji pozwoliła 1. Za takie uznał tkanki. Ówczesna wiedza o chorobach pozbawiona była konkretnych podstaw i sprowadzała się. nowa zasada zaś brzmiała: poznanie choroby to poznanie właściwych dla niej zmian anatomicznych.poddano normalizującemu treningowi ze strony lekarza zwanemu terapią moralną. której istotę stanowił pogląd. P. Uczeń Pmela. Cullen (1712-17901. L. twórca terminu nerwica. UczniemCullena był 8. J. Baillargerowi (1809-1890) opisać psychozę maniakalna-depresyjną jako. czynnik nerwowy"regulujący napięcie w organizmie. Odtąd choroba przestała być jedynie zbiorem objawów klinicznych. z wyjątkami. płcią i porą roku-zapoczątkował epidemiologię psychiatryczną. jednakże o jego upadku zadecydowała nowa nauka kliniczna oparta na anatomii patologicznej. będącej jedną z pierwszych prób systematyzacji chorób. którą zapoczątkował witalista M. P. którego prace Pmel przetłumaczył na język francuski.typowy obraz kliniczny pum (ysis prcgresivu i uznał jego zależność od zmian w oponach mózgowych i mózgu.

początkowe-nawet nieznaczne-odchylenie od normy jest dziedziczznez coraz większym stopniem nasilenia. Morel uważał choroby psychiczne za wynik zwyrodnienia wywołanego działaniem szeregu czynników zewnętrznych. W rezultacie w I połowie XIX wieku powstały w Niemczech dwie szkoły-psychików i somatykówgłoszące przeciwstawne poglądy na temat zaburzeń psychicznych. J. szkodliwe wpływy środowiskowe i społeczne. o tyle w Niemczech zetknięcie się witalizmu z filozofią Kama i Schellinga skłaniało bardziej ku rozważaniom metafizycznym niż badaniom empirycznym. A. Ćabanisa nastawioną na empiryczne poznanie człowieka. iż istnieją właściwe choroby duszy. że wszystkie zaburzenia psychiczne są uwarunkowane somatycznie. Jacobi (1775-l 858) . które mogą być przekazywane potomstwu. autor pracy O chcrwwch amwzwwl (I 845) . J. stan zapalny. . oraz R. o nieznanych przyczynach powstawania. takich jak zakażenia. Psychozy organiczne nie były przez nich zaliczane do chorób duszy. P. pierwszy polski docent psychiatrii (l 869) . takimi jak uraz. autor dwutomowego podręcznika psychiatrii (1868. zatrucia. zwolennik poglądów Magnana. które są uwarunkowane psychicznie. G. l 884) . czyli o chorobach umysłowych O 885) . Pląskowski (1821-I 896) . W konsekwencji uważali. procesy rozrostowe w mózgu. zaś choroba mózgu może mieć charakter pierwotny lub wtórny w stosunku do innej choroby cielesnej. O ile we Francji kierunki symptomarologiczny i anatomokliniczny wyłoniły się w wyniku zetknięcia się witalizmu z psychologią filozoficzną Locke'a. Somatycy głosili. spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Rotbego (I 832-1903) -autora podręczników PsycWzpuAolzgw ńrensiroraz Prychiatriu. kiła. której najwybitniejszym przedstawicielem był M. Psychicy uważali. Dalsze badania nie potwierdziły jednak koncepcji badacza. Należy jeszcze wspomnieć A. że dusza nie choruje. Spór psychików z somatykami znalazł odbicie w sporach. W odpowiedzi na poglądy głoszone przez psychików powstała szkoła somatyków. którego członkami założycielami byli m 3 n.. Frydrych (IBOO-l 867) . V. Teoria Morela zapoczątkowała kierunek etiologiczny w psychiatrii. Moebius (1853-l 9 O 7) . Nerwowych i Psychiatrii Sądowej Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Oddziału Chorób Umysłowych. Magnan (1835-1916) oddzielił zaburzenia powstałe w wyniku degeneracji od zaburzeń nie będących skutkiem degeneracji. 8. pierwszego polskiego podręcznika psychiatrii. psychosomatyczne"w stosunku do zaburzeń psychicznych będących skutkiem poczucia. jakie toczyli między sobą członkowie utworzonego w 1864 r. a usze pracy Dzieje psychiatrii w Rosji i Polsce lb 93\. Jako pierwszy użył terminu. częściowo pokrywające się z psychozami degeneracyjnymi. wpływ alkoholu itd. 'ondillaca. winy". Heinroth (1773-I 843) . reprezentował filozoficzna-teologiczny punkt widzenia. Najwybitniejszy przedstawiciel psychików. choruje tylko ciało. wprowadził podział na psychozy egzogenne (zewnątrzpochodne) . oraz psychozy endogenne (wewnątrzpochodne) .

Baina (lblB-1903) -przejęli pionierzy psychologii empirycznej-'h. Milla (l 773-l 936) . Weber (1795-1870. Gila (l 8 O 6-l 873) . S. ukształtowała się dopiero w połowie XIX wieku jako nauka o świadomości. oraz psychologia filozoficzna. badającą świat specyficznie ludzki drogą doświadczenia wewnętrznego. . W. psychologia"kryły się dwa sposoby myślenia o procesie psychicznym. że procesom psychicznym towarzyszą procesy materialne będące wyrazem czynności mózgu. do zwolenników której należał także M. Wundt (1833-1920) utworzył w Lipsku pierwszą na świecie pracownię psychologii eksperymentalnej. mesingerjako pierwszy postawił problem historii rozwoju psychiki (duszy) . Były to psychologia eksperymentalna związana z biologią i fizjologią. Purkinje (1787-1866. G. który dał początek psychologii fizjologicznej. W 1879 r. Głosił pogląd wypowiedziany wcześniej przez E. Browna (17/9-IBZO) . traktująca psychologię jako dyscyplinę nieprzyrodniczą. M. za pomocą introspekcji. a więc jako poddające się pomiarowi i wyjaśnieniu drogą rozumowania indukcyjnego poprzez genezę i przyczyny zewnętrzne. wyjaśniającą czynności psychiczne. zmienności i przekształceniom. Herbaria (1776-1841) wprowadził do psychiatrii W. Uważał. G. zwany. M. E. Helmhohz (1821-1894) i inni. jako wyodrębniona i autonomiczna dyscyplina naukowa. J. w jakich się przejawia. A. T. Fechner (1801-l 887) . którym ulega. On też jako pierwszy przyjął asocjację za kategorię uniwersalną. Badaczem. Zellera (1804-1877) o jedności procesu chorobowego pomimo różnorodności form. E. W rozwijającej się psychologii fizjologicznej obowiązywały dwie zasady: przyczyna-skutek i struktura-funkcja. J. W Niemczech zasady afizjologicznej asocjacjonistycznej psychologii J.Psychicy i somatycy nie odwoływali się w swych pracach do psychologii w Anglii natomiast w I połowie XIX wieku psychiatria znajdowała się pod znacznym wpływem psychologii. która traktowała zjawiska psychiczne jako analogiczne do zewnętrznych zjawisk fizycznych. był D. 1. Beli (l 774-l 842) . W owych czasach pod terminem. Tradycję filozofów asocjacjonistów-T. teorią jednej psychozy". J. J. Hartley (1705-l 757) . W każdym z nich wytworzyły się specyficzne metody badawcze. A. Psychologia. Molier (1801-l 85 O) . Griesinger (1817-1860.

Problemy kliniczne podporządkowano anatomii patologicznej. hebe (renie i różne psychozy urojenioweo przewlekłym przebiegu oraz psychozę maniakalna-depresyjną. W Polsce kierunek ten reprezentował M. Kleist (1879-1960) i jego uczeń K. która dotąd służyła wyjaśnianiu zagadnień klinicznych. Zdaniem Griesingera przedmiotem psychiatrii powinno być badanie.opisał psychozę będącą skutkiem neuropsychiatrycznym długotrwałego nadużywania alkoholu. Kose (1883-l 937) . Olbrzymi wkład do rozwoju kierunku kliniczna-nozologicznego wnieśli Kahlbaumi Kraepelin. odruchów psychicznych". chorób zamkowych mózgu. Heckera (1843-l 9 O 9) . tycznej. niedorozwoju umysłowego. W Rosji przedstawicielem kierunku nozologicznego był S. Wydane w 1855 r. Meynert (1833-18921. Powstała anatomopatologiczna klasyfikacja chorób. Wprowadził do psychiatrii metodę katamnestczną. L. Swoją klasyfikację zaburzeń psychicznych oparł na zasadzie związku przyczynowo-skutkowego. a nawet zaczęła dominować. Kahlbaum (1828-1899) i E. Nissla (1860-l 9 l 9) . wprowadził metody psychologii eksperymentalnej do kliniki psychia. Leonhard (1904-l 988) .Nleumann (1814-l 884) . Kraepelm przejął od Kahlbauma termin. Na podstawie własnych badań katamnestycznych-opierając się na pracach Kahlbauma. którego szczytowym osiągnięciem były badania A. S. Kahlbaum jako pierwszy opisał katatonię oraz heboidofrenię. Virchowowi (1821-1902) -od opisu zmian w tkankach do opisu zmian w komórkach. Alzheimera (1864-l 9 l 5) . jednakowe objawy i zejście oraz charakteryzować się takimi samymi zmianami anatomicznymi. . Zastosowanie w badaniach techniki mikroskopowej zaowocowało odkryciem komórki i przejściemdzięki R. jednostka chorobowa"oraz rozwinął pojęcie. będącą łagodną postacią hebefrenii opisanej przez E. którzy-wzorując się na medycynie somatycznej-upatrywali główne zadanie psychiatrii w wyodrębnianiu naturalnych jednostek chorobowych. uczeń Wundta. Wernicke (1848-1905) rozwijali kierunek neuroanatomopatologiczny. Podobne podejście prezentowali przedstawiciele kierunku neuroanatomopatologicznego. Kraepelin (1856-1926) kierunek kliniczna-nozologiczny. zwieńczone opisaniem zmian histopatologicznych w przebiegu porażenia postępującego. a także K. że anatomia patologiczna. który w lb 87 r. założyciel Polskiego Instytutu Badań Mózgu (l 928) . że zaburzenia o tej samej etiologii powinny mieć identyczny przebieg. Współcześnie podejście neurologiczna-psychiatryczne kontynuowali K. Kraepelin. psychiatrii przebiegu". Morela i Magnana. stała się dyscypliną samodzielną. Odkrycia Virchowa spowodowały. Po Griesingerze T. Korsakow (1854-l 9 OO) . Heckera. P. Spielmayera (1897-l 935) . zaś K. W. rozwijając w jego ramach koncepcję psychoz endogennych. Uważał. którym objął katatonię.przez filozofa asocjacjonistę M. Falreta i BaillargeraKraepelin wydzielił dwie duże grupy zaburzeń endogennych: otępienie wczesne (demewia pmecoa) . który jako pierwszy opisał różne postacie amencji.

Polaka. W Polsce przedstawicielem neojacksonizmubył J.prace G. że ta sama przyczyna może wywoływać różne postacie zaburzeń psychicznych. Balińskiego (I 827-l 9 O 2) . Maudsley (1835-1918) oraz J. jak też. Bilikiewicz (1901-l 9 bO) . M. że różne czynniki etiologiczne mogą wywoływać zaburzenia o takim samym obrazie psychopatologicznym. Hoche (1865-l 943) . Breuer (I 84: -l 92 ói) . Do odejścia ud powyższego kierunku przyczyniły się m in. z których wynikało. Charceta (1825-1893) i S. ostatecznie zadecydował o tym. określany mianem. z wyjaśnieniem których anatomia patologiczna nie mogła sobie poradzić. zwanego ojcem psychiatrii rosyjskiej. zgodnie z którą ewolucja i dyssulucja są pochodne w stosunku do ewolucji i rozpadu układu nerjłNł Cjj 3. Myśl Spencera. że świadomość powinna być analizowana w płaszczyźnie adaptacji biologicznej zapoczątkowała przeniesienie zainteresowań psychologii z problemów świadomości na problemy zachowania. w zasadzie biologiczny. W Rosji kierunek ewolucyjny uzyskał najpełniejszy wyraz w pracach polskiego psychiatry 1. M. twórca oryginalnej teorii zaburzeń psychicznych. najwybitniejszy polski psychiatra. Pierwszymi wybitnymi przedstawicielami kierunku ewolucyjnego w psychiatrii i neurologii byli M. M. Mistrzami S. zatrucia itp) . Bonhueffera (lb 68-1948) o reakcjach egzogennych (infekcje. Bearla (1839-l 8 b 3) o neurastenii oraz J. ktńrego zwolennicy na pierwszym miejscu stawiali badania kliniczne mające na celu dokładny opis zaburzeń. Freuda byli J. rewolucji psychoanalitycznej". Dominacja kierunku anaromoklinicznego spowodowała pojawienie się specjalizacji oraz skupienie uwagi na problemie lokalizacji chorób. w zasadzie psychologiczny. autor podręcznika Psychiatria Uinicznu oraz współautor pracy Psychiatria polska na tle dziejowym\P 962 ą. ktćre dały początek współczesnemu ujęciu oligofrenii. Mierzejewskiego (lb 38-19083. E.Spencera (1820-1903) Pnncizles qfzychology stanowiły pierwszą próbę połączenia psychologii z ewolucjonizmem biologicznym. . zaś Jackson opracował teorię. Mierzejewski był uczniem J. Sceptycyzm w stosunku do nozologiczncj koncepcji Kraepelina wzmogły prace K. Koniec XIX wieku stanowił dla psychiatrii przełom. psychiatra i historyk medycyny. Mazurkiewicz (1871-l 947) . W Polsce teorię etioepigenezy psychoz opracował T. powstały w wyniku rozwoju bakteriologii. Punktem wyjścia do powstania psychoanalizy były prace nad hipnozą i histerią. . Jackson (1835-191 I) . że kierunek anatomoklmicznyzostał wyparty przez kierunek etiologiczny. W rezultacie w psychiatrii klinicznej nastąpił podział na dwa kierunki: 1) nozologiczny. Kierując się konsekwentnie zasadą ewolucji psychiki Maudsley stworzył podstawy psychiatrii dziecięcej. stawiający przed psychiatrią zadania poznania etiopatogenezy chorób psychicznych: 2) syndromologiczny. Twórcą pojęcia zespołu objawowego był A. Freuda (1856-1939) o histerii. na podstawie kturych choroby te zaliczone zostały do zaburzeń funkcjonalnych. Problem chorób zakaźnych.

Schneider (1887-1967) autor pracy Klimsche Prychzzmhclzgie (19313.M. więź"psychiki z'somatyką jako nierozwiązaną zagadkę. o tyle Bleuler łącząc je w grupę schizofrenii. Jung (1875-l 96 l) . Adler (1870-l 937) . której ucieleśnieniem był zamknięty szpital psychiatryczny. Ruch psychoanalityczny na skalę światową rozpoczął się od rozłamu w kole współpracowników Freuda. przypadek"G. Bleuler (1857-1939) przeszedł do historii jako twórca pojęcia schizofrenii i badacz tej grupy psychoz. patrząc na nie z punktu widzenia ich przebiegu i zejścia. które uświadomiły środowisku medycznemu znaczenie relacji międzypodmiotowych. Bernheim (l 84 O-l 9 l 9) . Kretschmer (1888-1964) stał się wyrazicielem w psychiatrii idei konstytucjonalizmu. "rozprzestrzeniła idee Freuda na demezma prwecor"Duży wkład w badania nad schizofrenią wniósł K. która.'harcot i M. który dzięki napisaniu autobiografii A mina rhm yound irse (f (1908) zapoczątkował światowy ruch higieny psychicznej. wyodrębnił objawy wspólne dla wszystkich tych zaburzeń. E. Jeszcze za życia Kretschmera podjęto próby empirycznego sprawdzenia trafności orzeczeń wynikających z proponowanej przez niego typologii. Pierwszym dysydentem był A. Okazało się. Beersa. . twórca teorii dezintegracji pozytywnej. który był także założycielem Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (l 948) . Freuda Anna Freud (1895-19823. 1. które nazwał objawami podstawowymi (osiowymi) . bo skuteczną. dyrektor Instytutu Higieny Psychicznej (1935-1949) 1 Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej (1943-l 952) . w tym relacji pacjent-lekarz oraz wskazały na. G. u której podstaw legło przekonanie o istnieniu związku między budową ciała człowieka a jego charakterem. Dewey (1859-l 952) . twórca koncepcji objawów pierwsza-i drugorzędowych schizofrenii. próbę buntu przeciwko panującym w nim warunkom można uznać. drugim G. krytykowali asocjacjonizm. Pierwsze próby leczenia psychoanalizą dzieci podjęła córka S. O ile Kraepelin połączył w jednostkę nozologicznądememia pmecor m in. Znaczny wpływ na rozwój psychiatrii amerykańskiej wywarł pragmatyzm będący odmianą pozytywistycznego scjentyzmu. Był on twórcą konstytucjonalnej teorii osobowości. Była to jednocześnie pierwsza próba "poszerzenia pola psychoanalizy"E. W 191 I r. twórca psychologii indywidualnej. Jako pierwszą udaną. katatonię. W. Niezależnie od prowadzenia badań i towarzyszących im gorących sporów istniała psychiatria instytucjonalna. W Polsce jego symbolem stał się K. James (1842-1910) i J.hebefrenię. twórca psychologii analitycznej. Freuda. która dominowała w medycynie początku XX w. W. Dąbrowski (1902-l 98 O) . Osoby te wytyczyły drogę dla przyszłych odkryć S. jak sam napisał. że przewidywane przez Kretschmera zależności faktycznie nie istnieją. twórcy psychologicznego nurtu pragmatyzmu. Bleuler opublikował monografię Dememiawdecor oder Grwype der 3 chizoyWremew.

gdy za istotę choroby uznano zmiany anatomiczne. lekarze utracili wiarę w działanie środków farmakologicznych. Pawłowa (1849-l 936) .analizę bytu (Daseinsanalyse) . Konorski (l 9 O 3-l 973) . manifestu behawiorystycznego" (1913) był J. Kępiński (1918-19721. Egzystencjalista L. Heideggerai zapoczątkował tzw. nerwicy i psychozy działają te same czynniki. sprowadzając zarazem istotę procesów psychologicznych do obserwowanych obiektywnie stosunków bodziec-reakcja. Pragmatyzm stał się inspiracją dla A. W kształtowaniu się osobowości. Egzystencjalistą był także K. bunt"wobec dominującej w XIX wieku psychologii świadomości w postaci behawioryzmu. W Polsce kierunek ten reprezentował J. W przeżycia człowieka należy się wczuwać. istnieje ciągłość procesu chorobowego od nerwicy do psychozy. Konorski był autzrem cybernetycznego modelu czynności mózgu. Watson uczynił z człowieka rodzaj maszyny biologicznej.Watson (1878-l 958) . twórca teorii metabolizmu informacyjnego. Metoda ta nazwana została fenomenologią zastępczego doświadczenia. tylko o różnym stopniu nasilenia. który przy badaniu zjawisk psychopatologicznych dążył do "uobecnienia"w swojej wyobraźni stanu psychopatologicznego pacjenta.przypisując doświadczeniu charakter ciągły. Zaburzenia psychiczne-podobnie jak normalne procesy zachowania się-są według Meyera dynamicznymi reakcjami adaptacyjnymi na stres i konflikt. była fenomenologia i związany z nią egzystencjalizm. czego wyrazem było wprowadzenie przez Jamesa pojęcia strumienia świadomości. Według Binswangera przedmiotem psychiatrii powinien być człowiek jako taki. Autorem. gią. Kierunkiem filozoficznym. Jaspers (1883-l 969) . M. fizykalnymi lub psychologicznymi. W psychiatrii ów nihilizm terapeutyczny pogłębiły koncepcje Morela i Kraepelma. który "odkrył"nowy sposób widzenia rzeczywistości pacjenta. Meyera (1866-1950) do stworzenia koncepcji psychobiologicznej. . Oryginalnym wkładem Kępińskiego do psychiatrii światowej jest koncepcja zaburzeń psychicznych jako rezultatu zakłócenia porządku wartościującego (aksjologicznego) . Binswanger (1881-1966) przeniósł do psychiatrii idee M. Od momentu. Bechterewa (1857-1927) i 1. Na powstanie koncepcji Warsona znaczny wpływ wywarły prace W. Radziwiłłowicz (1860-19: 6. który wraz z S. założyciel Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (l 92 O) . Millerem (1903-1942) odkrył instrumentalne odruchy warunkowe. gdyż nie można do nich dotrzeć metodami biologicznymi. P. Meyer traktował osobowość jako niepodzielną całość. Wiek XIX był wiekiem chirurgii-najbardziej racjonalnej metody leczenia z punktu widzenia kierunku anatomoklinicznego. 8. Olbrzymie znaczenie dla psychiatrii miał. W Polsce metodę tę stosował A. W psychobiologii nie ma różnic jakościowych między normą a patola. autor Al (ęemewe Prycńzpmo (zgie (19131. W Polsce propagatorem pragmatyzmu był R.

chorych psychicznie obywateli niemieckich.chorych psychicznie obywateli polskich.psychiatra A. Sakel (1900-1957) wprowadził metodę wstrząsów insulinowych (doświadczenia kliniczne rozpoczął w 1933 r. idealistycznymi koncepcjami w psychiatrii". że. Meduna (1896-1964) metodę wstrząsów pemetrazolowych (l 935) . Sesja Pawlowska Akademii Nauk ZSRR (zainspirowana przez KC WKP-Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego) . będąca zbiorem wskazań etycznych w pracy lekarza psychiatry. stali się pierwszymi ofiarami zainicjowanej przez Niemców akcji zabijania ludzi na skalę masową metodami przemysłowymi. L. zaś tylko w latach 1940-1941 około 70 tys. w 19/7 r. Chruszczowa z 1959 r.Jego konsekwencją stało się uznanie chorych psychicznie za ludzi nie godnych życia.w Niemczech ustawą o zapobieganiu potomstwu obciążonemu dziedzicznie. era leków psychotropowych". J. za co otrzymał Nagrodę Nobla (l 927) . Jej pionierem był E. W wyniku tego podczas U wojny światowej zgładzono m in.zastosował malarię trzydniową w leczeniu porażenia postępującego.. Pogląd ów przedstawili w 1922 r. Chorzy psychicznie Polacy. Z Pawlowem przeciw Virćhowowi". Przełomowym momentem w rozwoju psychiatrii był rok 1952. kiedy M. Pozwoliło to na umieszczanie dysydentów w szpitalach psychiatrycznych. za co przyznano mu Nlagrodę Nobla (l 949) . w ZSRR tylko człowiek chory psychicznie może występować przeciw socjalizmowi". Hochei prawnik K.około 27 tys. Pawłowa w walce z. zapoczątkowała wykorzystywanie teorii 1. przebiegająca pod hasłem. Równolegle nastąpił rozwój psychochirurgii. Konsekwencją takiego myślenia stało się utworzenie w lipcu 1939 r. . zagazowani w październiku 1939 r. Binding w pracy Wie Fre (gme der Vemicżwwg lebewswwwenewŁeWews (Wyuwwe zniszczenia brzr me wwrhcW życia) . rehabilitacji. od którego rozpoczęła się. ) . Magneta-Jauregga (1857-l 94 O) . Ćerletti (1877-1963) i L. Moniz (1874-l 955) .została zatwierdzona przez Światową Federację Psychiatryczną tzw. Charakterystyczny dla psychiatrii przełomu XIX i XX wieku nihilizm terapeutyczny został przełamany w wyniku znacznego postępu w rozwoju biologicznych metod leczenia. który w 1917 r. Znaczny postęp odnotowano w latach trzydziestych XX wieku. Jej stosowanie spowodowało poddanie sterylizacji w Niemczech około 323 tys. o tyle w ZSRR psychiatria była wykorzystywana do celów politycznych i walki ideologicznej. który w 1936 r. Został on prawnie usankcjonowany w 1933 r. Bini (1908-196-4) zastosowali wstrząsy elektryczne (19383. Tzw. psychoterapii.tajnej komisji do uśmiercania chorych pud nazwą T-4.w Forcie VII w Poznaniu. Dlatego nLin. jak również opieki pozaszpitalnej. Kolejny etap wykorzystywania psychiatrii do celów politycznych rozpoczęło stwierdzenie N. O ile w Niemczech system totalitarny przeznaczył chorych psychicznie na zagładę. zaś U.osób. Początek rozwoju biologicznego lecznictwa psychiatrycznego związany jest z osobą J. Deklaracja Hawajska (druga wersja-19833.wprowadził do praktyki klinicznej leukotomię.

budowa domu. którego przedstawiciele krytykowali tradycyjny system lecznictwa psychiatrycznego. Podtrzymywanie gatunku jest realizowane za pomocą takich mechanizmów. a u niektórych gatunków-umiejętności polowania lub gromadzenia zapasów. Wielość czynników etiologicznych w przypadku zaburzeń psychicznych. łączenie się partnerów. Dziwić może fakt. Temu celowi służą zachowania ochronne. jak również interdyscyplinarność psychiatrii obejmującej krąg spraw związanych z takimi dyscyplinami. populacji neuronów. patologicznym otoczeniu" (8. jako jedną z przyczyn zaburzeń. iż w procesie leczenia osób chorych psychicznie równie ważne jak wiedza biologiczna są kwestie psychologiczne i społeczne. Innym rodzajem odpowiedzi na dominację kierunku biologicznego było powstanie szkół i grup głoszących. różne formy opieki nad potomstwem. Dlatego podstawową cechą tkanki nerwowej jest pobudliwość. a także przed osobnikami tego samego gatunku lub innych gatunków. Bettelheim. a więc okresowego pobierania pokarmów. Stąd jedynie uwzględnienie wszystkich czynników i zachowanie właściwej dla danej sytuacji proporcji może zapewnić sukces terapeutyczny. trzeba reagować na informacje napływające z otoczenia.Dominacja psychofarmakologiiw praktyce lekarskiej wywołała dalszy rozwój psychosocjoterapii i psychiatrii społecznej. komórkowym. Fizjologiczne podstawy czynności psychicznych. choroby"nie należy szukać w osobie z zaburzeniami psychicznymi. Bateson i grupa Paola Alfo) . filozofia czy prawo sprzyjają istnieniu wielu kierunków i szkół diagnostyczna-terapeutycznych. Życie jest nieustannym utrzymywaniem równowagi. Tej właśnie adaptacji służy elementarna czynność ośrodkowego układu nerwowego-zbieranie i przetwarzanie danych. że przyczyny. Aby zachować własną integralność i zapewnić genom przetrwanie. Obecnie w psychiatrii znów dominuje kierunek biologiczny. a niektórzy negowali nawet istnienie zaburzeń psychicznych. Utrzymanie integralności jednostki i stałości środowiska wewnętrznego wymaga zaspokojenia potrzeb metabolicznych. Pojawił się również kierunek antypsychiauyczny. Jednakże każdy doświadczony praktyk wie. We współczesnej psychiatrii istnieją następujące kierunki: 1) kliniczny. ograniczoność naszej wiedzy patofizjologicznej (czego odbiciem jest stale zmieniająca. Do przetrwania konieczne jest także utrzymanie optymalnych warunków środowiskowych. eksploracji terenu. 1903-1990) czy w zaburzeniach komunikacji w rodzinie (G. Może to być ochrona przed czynnikami fizycznymi. jak psychologia. 3. Funkcjonowanie mózgu może być badane na różnych poziomach: molekularnym. w którym w zależności od preferowanych metod diagnostyczna-terapeutycznych można wyróżnić odmianę biologiczną lub psychologiczną: 2) społeczny: 3) psychoanalityczny: 4) behawiorystyczny: 5) egzystencjalny: 6) antypsychiatryczny. co zapoczątkowało terapię rodzin i małżeństw. że dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku zwrócono uwagę na stosunki wewnątrzrodzinne. a wszystkich żywych stworzeńadaptacja. ale w. Zorganizowane działanie przystosowawcze całego organizmu nazywamy zachowaniem. . Waldemar Szelenberger. się klasyfikacja zaburzeń psychicznych) . jak zaloty.

Grupy mogą być luźne lub hierarchiczne. ucieczka i agresja. partnera seksualnego czy schronienie. u zwierząt agresja jest zachowaniem mającym na celu usunięcie czynników zagrażających. czyli takie. tak samo jak przedstawiciele innych gatunków.Utrzymywanie właściwego dystansu międzyosobniczego. Kolejka elektryczna miewa dla małpy większą silę przyciągania niż talerz z owocami. W stanie zagrożenia człowiek może się wycofać aż do granic autyzmu. może reż-na zasadzie mimikry-zatracić własne zdanie i indywidualność. Jest to przyczyną tworzenia się grup. lecz dziobie pozostałe. łącznie z walką i zabijaniem. człowiek nadmiernie obciążony stresem zapada na choroby psychosomatyczne. i awers y j n e. czyli popęd e k s p I o rac yj n y. Mechanizmy te są nazywane popędami. Małpa odpowiedzialna za pozostałe może przypłacić swoje obowiązki chorobą wrzodową. Na przykład w stadzie kur najwyższa rangą dziobie wszystkie. Najniższa w hierarchii pariaska jest dziobana przez wszystkie kury. dziobania (pecking order) służy wyeliminowaniu współzawodnictwa i anarchii. W grupie hierarchicznej słabsze lub mniej agresywne jednostki podporządkowują się silniejszym lub bardziej agresywnym. popada w osłupienie lub furię. Struktury mózgu podtrzymujące mechanizmy dążenia i unikania noszą nazwę układu nagrody i kary. Zaspokajanie potrzeb bytowych jest łatwiejsze we współdziałaniu z innymi. Ten porządek 3-Psychiatria. Pobudzanie i zaspokajanie popędów jest połączone z określonym stosunkiem do zjawisk. a bul i rozczarowanie-jaku wzmocnienie negatywne. Reakcje na niebezpieczeństwo są jednakowe dla całego świata ożywionego: znieruchomienie. Agresja międzygatunkowa może wynikać z konieczności obrony własnej. czyli nagroda. Tylko człowiek zabija bez biologicznej potrzeby. Popędy mogą być apetytywne. wywodzą się z popędu samozachowawczego. . Nawet zachowania odległe od podstawowych biologicznych mechanizmów ochronnych. czyli kara. W sytuacji skrajnej. następna stanowiskiem podporządkowuje się najsilniejszej. czyli emocjami. Redukcja popędu jest odbierana jako wzmocnienie pozytywne. obrony potomstwa lub zamieszkiwanego terytorium. Popędy hamują się wzajemnie. demonstracja uległości. Agresja wewnątrzgatunkowa jest skutkiem współzawodnictwa o żywność. Dominacja u zwierząt łączy się nie tylko z przywilejami. gdyż potępienie i ostracyzm także we współczesnej cywilizacji są zagrożeniem dla życia jednostki. Podobnie jest u ludzi. Popęd macierzyński może przeważyć popęd samozachowawczy. takie jak fobia przed publicznym wygłaszaniem przemówień. czyli takie. które służą unikaniu czynników szkodliwych. czyli zachowanie agonisiyczne. Elementarne potrzeby biologiczne są realizowane za pomocą pobudzenia określonych struktur mózgowych i wyzwolenia aktywności ukierunkowanej na zaspokojenie owych potrzeb. służący opanowywaniu środowiska. Wobec niebezpieczeństwa popęd awersyjnyokazuje się silniejszy niż popędy apetytywne. Osobną kategorię stanowi ciekawość i skłonność du manipulowania. ale i z odpowiedzialnością. partner seksualny lub inni członkowie grupy) . które są motorem dążenia do bodźców pozytywnych (pokarm. czyli zachowania afiliacyjnego. W stadzie pawianów dominujący samiec pierwszy wychodzi na spotkanie lamparta. przejawia się jako ucieczka lub różne formy agresji. Każde zachowanie jest dążeniem du redukcji popędów.

jak wdrukowanie. Małemu chłopcu pokazywano białego szczura. z bodzcem obojętnym. np. Uczeniem się nazywamy bardziej lub mniej trwałe zmiany w zachowaniu nabywane pzd wpływem doświadczenia. tachykardia i przyspieszenie oddechu są wyrazem gotowości du działaniu.gusty i uprzedzenia. należą więc do mechanizmów zapewniających przetrwanie. Wdrukowanie powstaje wyłącznie w określonej fazie rozwoju. Prezentacja bodźca obojętnego (tzn.zasem emocje mogą wtórnie pełnić rolę popędu. wówczaspo pewnej liczbie skojarzeń-chłopiec reagował lękiem i płaczem już na sam widok szczura. np. są kojarzeniem nowego bodźca z odziedziczoną reakcją.okresie krytycznym. Habituacja (przyzwyczajenie) polega na zanikaniu wrodzonej reakcji na wielokrotnie powtarzany bodziec. tworzeniu się więzi rodzinnych i społecznych. właśnie dzięki habituacji mogliśmy przetrwać walki na froncie i obozy zagłady. Na zasadzie wdrukowania jest nabywana mowa we wczesnym dzieciństwie. Zmiany re obejmują zarówno prymitywne modyfikacje. Niezdolność do habituacji jest zjawiskiem patologicznym. w tzw. Jest to najpospolitsza i prawdopodobnie najstarsza filogenetycznie forma uczenia się. habituacja i warunkowanie klasyczne. Kojarząc przykry bodziec bezwarunkowy. które żyją we względnie ubogim i stałym środowisku. nawet błahy bodziec jawi się jako źródło zagrożenia. jak i złożone dyspozycje człowieka. po którym nie następuje wzmocnienie. obserwowane u bezkręgowców. tzn. Lęk czyni czujnym.pokarmem) powoduje. a kto prześladowcą? Umiejętność dokonywania właściwego wyboru jest nabywana na drodze uczenia się.śpiew u niektórych ptaków. Niektóre proste formy uczenia się. Zachowanie ujawniające się w flku życia osobnika bywa odziedziczone i nie podlega modyfikacjom.dźwięku metronomu) ze wzmocnieniem (tzn. afiliacji. G. w przewlekłym lęku (generalized anxiety disorder) każdy. gniew umożliwia usuwanie przeszkód. możemy też poradzić sobie z chorobą i starością. że po pewnej liczbie skojarzeń reakcję bezwarunkową (ślinienie się) wywołuje sam bodziec warunkowy. Później fobia ta uległa uogólnieniu. Gdy widok szczura zaczęto kojarzyć z przykrym hałasem (bodzcem bezwarunkowym) . Mechanizm ten służy eliminowaniu zbędnych informacji i sprzyja skupieniu uwagi. czyli karę. Typowy przykład wdrukowania stanowi podążanie piskląt za matką. np. Jak twierdził Antoni Kępiński.z bodzcem bezwarunkowym.identyczną reakcję wywoływały bodźce zbliżone do bodźca . Wzrost ciśnienia krwi. Taki sztywny program może wystarczyć nicieniom.Subiektywnym przejawom emocji towarzyszy lokomocja (od odruchu orientacyjnego po wyładowanie ruchowe) oraz wzbudzenie wegetatywne. Warunkowanie klasyczne (pawłowowskie) polega na ustaleniu związku między wrodzoną skłonnością do reagowania a sygnałem towarzyszącym celowi reakcji. Habituacja występuje nie tylko w przypadku bodźców obojętnych.warunkowego. Wdrukowaniu ulegają również i inne rodzaje zachowania. Wdcukowanie (imprinting) jest ustaleniem związku między wrodzoną skłonnością do reagowania a określonym obiektem. Bardziej złożone organizmy wciąż stają przed dylematem: kto jest łupem. ale i w przypadku realnego niebezpieczeństwa. który pierwotnie nie budził w nim lęku i pełnił rolę bodźca warunkowego. Jest to mechanizm służący. Różne doznania emocjonalne człowieka mogą być wyuczone w toku warunkowania klasycznego. można wytworzyć eksperymentalnie lęk oczekiwania. Przykładem jest następujące doświadczenie. np.

przeżyte doświadczenia muszą pozostawiać trwałe ślady w układzie nerwowym. że pojmowanie prawidłowości rządzących światem jest niedostateczne. Proces ten nazywany pamięcią.warunkowego. ale i niedostosowania. umieszczeni w szpitalu niejednokrotnie reagują majaczeniem. Ślady pamięciowe przechowywane są w trzech odrębnych magazynach. mieliśmy na jej wytworzenie tylko 150 pokoleń. czasem w głuchocie albo w środowisku obcojęzycznym. Prezentacja wyłącznie wzmocnień negatywnych. to nie ma żadnej gwarancji bezpieczeństwa. echoicznej-bodźców słuchowych) . jak to bywa po skrystalizowaniu się urojeń w zespołach paranoidalnych. Najprostszym przykładem jest reakcja na przerażające omamy. Jeśli nie można ustalić logiki wydarzeń. czyli eksperymentalne karanie bez powodu. W środowisku naturalnym nie zawsze można przewidzieć karę. Powstaje. Na przykład zwiększenie krzepliwości krwi w chwili zagrożenia dobrze służyło przygotowaniu do walki przez 650 pokoleń. uczuć. lęk słabnie. wtedy ślepa agresja bywa jedynym sposobem radzenia sobie w społeczeństwie. wszystkie emocje od najdawniejszej przeszłości. Pamięć obejmuje całe życie. nerwica jest to bagaż złych doświadczeń". a następnie zostają przeniesione do zasobów pamięci dł u g otr w al ej.kołnierz futrzany. Dziś walka odbywa się raczej w kafkowskiej scenerii i tak nieadekwatna mobilizacja może się przyczynić wyłącznie do powstania zawału. Nie zinterpretowane jeszcze bodźce trafiają początkowo do pamięci sensorycznej (ikonicznejbodźców wzrokowych. ponadto ślady re muszą być magazynowane i w miarę potrzeby odnajdywane. aktywację mechanizmów obronnych i zwiększone wydzielanie przekaźników synaptycznych. Toffleraprzeżyliśmy w jaskiniach. Dezinformacja bywa też przyczyną agresji. W zespole psychoorganicznym dezinformacja może prowadzić nawet do reakcji katastroficznych. rozbicie rodziny i nędza zubożałą środowisko wychowawcze na tyle. W innym jeszcze modelu rozróżnia się pamięć deki araty w ną (werbalną. niestety.w zespole psychoorganicznym. Przedmiotem pamięci jest nie tylko konkretna wiedza. bez sygnału ostrzegawczego. które-według A. Aby się czegokolwiek nauczyć. Pojemność pamięci roboczej jest ograniczona i wynosi 7: 12 elementy. nie zwerbalizowaną pamięć uprzednich doznań. odtwarzaną świadomie) i pamięć ni edekl aratywną (odtwarzaną bez świadomego przypominania sobie. Analiza informacji odbywa się w pamięci roboczej (krótkotrwałej) . np. wówczas lęk. np. którzy dotychczas sprawnie funkcjonowali w znanym środowisku. nawyków i umiejętności) . tzn. gdzie utrzymują się od ułamka sekundy do kilku sekund. które nie ma nic wspólnego z chorobą podstawową. wywołuje sensytzację. Gdy alkoholizm. Rozumowa adaptacja do zagrożeń jest. znacznie gorzej wykształcona. A zatem. Kiedy wszystko jest zrozumiałe i logiczne. Rozpoznanie związku przyczynowego między faktami jest jednym z podstawowych elementów uczenia się i adaptacji. U sensytyzowanych zwierząt doświadczalnych stwierdza się zmiany morfologiczne w układzie nerwowym: w zakończeniach presynaptycznych zwiększa się liczba i rozmiary aktywnych obszarów zawierających pęcherzyki synaptyczne.nadmierne reagowanie na każdy bodziec. Można się też wyuczyć nie tylko przystosowania. . Ludzie w podeszłym wieku. Sensytyzacja może służyć jako model przewlekłego lęku.

u zwierząt zawiadują one prostymi. Przyjmuje się. Podstawowe wzory zachowania są odziedziczone. a utrwalanie się śladu pamięciowego zachodzi dzięki sterowanej przez kwasy nukleinowe modyfikacji białek neuronu. jednak żadne zachowanie nie powstaje w vwcwz. Zwierzęta doświadczalne. Zwojom podstawiam tradycyjnie przypisuje się koordynowanie motoryki i napięcia mięśni. Zwierzęta te rozwijają się gorzej. Jeśli w okresie rozwoju. że wpływ czynników genetycznych ujawnia się dopiero we współdziałaniu z czynnikami zewnętrznymi. Plastyczność mózgu zależy od plastyczności neuronów. neuronów jest znaczna. Działanie mózgu zależy od konfiguracji wewnętrznych połączeń. niektóre z nich są plastyczne przez całe życie. ukształtowane w triasie u zwierząt stanowiących formy przejściowe między gadami a ssakami. która może być modelem depresji. jest to mózg archaiczny. Podłożem pamięci niedeklarwywnej jest prawdopodobnie kora nowa i prążkowieDOWC. uczynnienia już istniejących lub powstania nowych. co może być morfologicznym wykładnikiem pamięci długotrwałej. stanowią one o tożsamości człowieka. Konfiguracja połączeń kształtuje się we wczesnym okresie rozwoju. Powtarzająca się stymulacja prowadzi do zwiększenia liczby synaps. także fizycznie. być może. doświadczenia nazywamy plastycznością. ich siły oraz sposobu przetwarzania informacji w obrębie pojedynczych neuronów. że hormonalna reakcja na stres jest u zwierząt doświadczalnych opóźniona i wydłużona. wrodzonymi aktami ruchowymi. Małe szczury-chowane bez matki i na niedoborowej diecie wykazują jednak prawidłowy popęd eksploracyjny. wolniej rosną. Najniższe piętro układu. są pogrążone w trwalej rozpaczy. Zasięg funkcji zwojów podstawnych jest jednak znacznie szerszy. że pamięć polega na krążeniu impulsów elektrycznych po zamkniętych obwodach neuronamych. Niedostateczna stymulacja w okresie rozwoju powoduje. czyści je i zapewnia im niezbędne bodźce. to tworzą się połączenia nieprawidłowe lub nie wytwarzają się połączenia konieczne do właściwej adaptacji. Anatomiczne podłoże pamięci nie jest dostatecznie poznane. prawdopodobnie stanowią one . Zdolność mózgu do modyfikacji pod wpływem. inne-tylko w pewnej fazie. W skład mózgu archaicznego wchodzą: śródmózgowie. Ślad pamięciowy. własne zdolności ruchowe oraz własne podłoże anatomiczne. W toku ewolucji powstał układ limbiczny. taka. Bywa.Indywidualne zasoby pamięci. Według innej teorii pamięć długotrwała ma podłoże biochemiczne. Z ewolucyjnego. jeśli umieści się w klatce dorosłą szczurzycę. mimo odpowiedniego karmienia. niezależne od wydarzeń chwili i dostępne tylko danej jednostce (a więc subiektywne) . powstaje w wyniku zmian w funkcjonowaniu połączeń synaptycznych. że w amnezji stwierdzanej w zespole Korsakowa (upośledzeniu pamięci deklaratywnej) uszkodzone są struktury przyśrudkowe płata skroniowego i podwzgórze. ciocia"nie może ich wprawdzie wykarmić. gdy plastyczność. są tworzywem i niezbędnym warunkiem tego. osobnik podlega nieprawidłowym wpływom zewnętrznym. indywidualne różnice odporności na traumatyzujące przeżycia także u człowieka. międzymózgowie i zwoje podstawne. a następnie-mózg nowy. Równomierny rozwój układu limbicznegoi nowego mózgu jest unikatową cechą człowieka. co nazywa się wewnętrznym życiem psychicznym. Każda z owych części ma własną pamięć. Wyjaśnia to. ale opiekuje się nimi. a także fizjologicznego punktu widzenia mózg można traktować jako układ złożony z trzech części. od wczesnego dzieciństwa pozbawione matki. inaczej engram. Wiadomo.

gromadzenie zapasów. zakręt hipokampa. parzenie się. część brzuszna nakrywki-są anatomicznym substratem nagrody. dzięki któremu można wykluczyć każdego. jądra przegrody. Podobnie jak torebka wewnętrzna stanowi główne skupisko włókien rzutowych nowej kory. istota szara środkowa. Zgodnie z koncepcją angielskiego psychologa J. żadna inteligencja. takich jak wyznaczanie własnego terytorium. Zawiera ona czuciowe ośrodki odbioru informacji. Mózg archaiczny stanowi podłoże uwarunkowanych genetycznie.złożony układ analizatorów. ponadto jądra szwu i miejsce sinawe. czyli sześciowarstwowakora półkul mózgu. Istota szara środkowa stanowi anatomiczne podłoże przeżywania kary. wyznaczającego okołodobowerytmy snu i aktywności. Zabarwiona emocjznalnie jest także każda odpowiedź. jest siedliskiem mowy i przede wszystkim-myślenia abstrakcyjnego. część brzuszna nakrywki. one bowiem decydują o przeżyciu osobnika i gatunku. znajdowanie kryjówek i pokarmu. czyli niezdolności do przeżywania satysfakcji. podwzgórze. Nie otrzymuje on jednak żadnych informacji bezpośrednio ze środowiska. Uszkodzenie układu nagrody u zwierząt uzależnionych od leków powoduje utratę zainteresowania kolejną dawką. Jako całość układ limbiczny kieruje czynnościami popędowa-emocjonalnymi. jądra przegrody. Do układu limbicznego bywają zaliczane także jądra przednie wzgórza i jądro półleżące (nuclews accwwuews) . że nowy mózg jest siedzibą rozumu. hipokamp. oraz struktury podkoroweciało migdałowate. choć mniej od kory precyzyjny. położone w grupie przedniej jąder podwzgórza. Jego poszczególne części mają zróżnicowane funkcje: podwzgórze jest zwojem głowowym utrzymującym stałość środowiska wewnętrznego i kontrolującym wydatkowanie energii. w którym jest rozpoznawana niezgodność między aktywnością a jej wynikiem. żadne sprawności ruchowe nie mogą . I (ajwyższe piętro układu nerwowego to mózg nowy. Graya. Ciało migdałowate reguluje poziom wzbudzenia. umiejętność polowania. Rozdział uczuć i rozumu nie jest możliwy.behawioralnego układu hamowania. podobnie jak kora mózgu. Można powiedzieć. według niektórych autorów także okolica przed czołowa. Mózg archaiczny może reagować na zmiany w środowisku tylko nasileniem lub osłabieniem z góry ustalonych reakcji. Do układu limbicznego należą struktury korowe. ruchowe ośrodki manipulacyjne i pola kojarzeniowe. Okolica przedczołowa. ciepłoty ciała oraz wydzielania hormonów: hormonu kortykouopowego. Jak pisał Jan Mazurkiewicz" żadna gnoją. Być może uszkodzenie układu nagrody jest przyczyną typowej dla depresji anhedunii. współzawodnictwo i dominacja. agresja. takie jak zakręt obręczy. istota czarna. każda bowiem informacja dostarczana do logicznego opracowania jest już zabarwiona emocjonalnie. wieloneuronowa droga rozpościerająca się od opuszki i mostu przez podwzgórze do jąder przegrody. struktury te są narządem rozważania i wątpliwości. Podstawowe popędy są niezmienne. zmienia się tylko ich rozpoznanie i sposób realizacji. wreszcie rytuały i rutyna oraz naśladownictwo-nader ważny mechanizm. prolaktyny. kto jest inny. a więc potencjalnie niebezpieczny. Jądra przegrody i hipokamp wchodzą w skład tzw. okolice podwzgórza położone bocznic w stosunku do pęczka przyśrodkowego przodomózgowia. pełni rolę endogennego zegara. Środki psychostymulujące i opioidy aktywują układ nagrody. elementarnych zachowań. Parzyste jądru skrzyżowania. Święte przekonanie o słuszności własnego poglądu ma żrudło w układzie limbicznym. najważniejszym szlakiem układu limbicznego jest pęczek przysadkowy przodomózgowia. melatoniny i gonadotropin.

Ocena niebezpieczeństwa odbywa się jednak w korze. tylko od jego lokalizacji. z identycznym uszkodzeniem. pływa i kopie gorzej od nich. jedzą. lecz u innych nie ma żadnych uchwytnych uszkodzeń. walczą. psychika jest nienaruszona. archaiczna gadzia fizjonomia wychyla się zza ludzkiej maski". oraz od tego. lecz układem zazębiających się obwodów czynnościowych i żadna z jego struktur nie działa niezależnie. że ciało migdałowate odgrywa ważną rolę w mechanizmach obronnych. że zachowanie człowieka i zwierząt jest ukierunkowane na adaptację i przetrwanie. Liczne są definicje świadomości. Dwa ostatnie czynniki mają decydujący wpływ na tworzenie się mechanizmów kompensacyjnych. ewolucyjnie starsze. dlatego kompensacja jest rezultatem minionej historii jednostki. Nowy mózg służy bowiem nie do adaptacji. ale także od rodzaju uszkodzenia i przewlekłości procesu chorobowego. wykształcona na podstawie myślenia symbolicznego zdolność do celowego kierowania się własną wolą. do głosu dochodzi wrogość i przemoc.amygdalotomia. u kogo to uszkodzenie nastąpiło. jak zauważył Valzelli. umożliwiające selekcję i interpretację bodźców. które populacje neuronów kontrolują bardziej złożone zjawiska crwz które z nich są odpowiedzialne za poszczególne zaburzenia psychiczne. Być może różnice w emocjonalnym zabarwieniu reakcji są biologicznym wykładnikiem osobowości. współczesny człowiek jest mniej sprawny od swoich przodków.niedowład spastyczny jest niewątpliwą oznaką uszkodzenia drogi piramidowej. bogatszych niż zostały przewidziane dla danego gatunku.powstawać same przez się. U wielu chorych z uszkodzeniem mózgu stwierdza się zaburzenia zachowania. Ustalenie związku między strukturą a funkcją jest możliwe w przypadku najprostszych składowych zachowania. Nowy mózg nie jest potrzebny wielu zwierzętom do jednostkowego przeżycia. Jest to także charakterystyczna dla człowieka. co się dzieje we własnym umyśle. Cały organizm broni się przed dezintegracją. Wynik uszkodzenia zależy nie. mogą ją przejąć inne układy. Nowy mózg stanowi podłoże działań indywidualnych. Mózg nie jest zbiorzwiskiem generatorów różnych funkcji. Stąd więc wynika trudność w określaniu. lecz przede wszystkim do świadomego przekształcania środowiska stosownie do własnych potrzeb. Dekortykowane szczury nadal biegają. Gdy określona funkcja wymyka się spod kontroli właściwej struktury. Wiadomo. Była już mowa o tym. ale u wielu innych. Chirurgiczne zniszczenie ciała migdałowatego. Pozostawiony bez zdobyczy cywilizacji nie mógłby przeżyć jednego dnia. subiektywne zdawanie sobie sprawy z przebiegu własnych procesów poznawczych. w korze też są uświadamiane emocje towarzyszące zbronie. np. tzw. Niektórzy pacjenci z zaburzeniami psychicznymi przebyli urazy głowy lub stwierdza się u nich proces rozrustzwy układu nerwowego bądź porażenie postępujące. Czasem i u człowieka obserwuje się kryzys zachowań społecznych. znosi agresję w przebiegu organicznych chorób układu nerwowego. niezależnie od dążnzści uczuciowych". Świadomość może być też rozumiana jako postrzeganie tego. Jednak. biega. Z neurofizjologicznego punktu widzenia jest to utrzymywanie stałego poziomu czuwania. Jak powiada włoski neurofizjolog Valzelli: . . ale nie budują gniazd i nie opiekują się potomstwem.

Sytuacja zewnętrzna obejmuje stres psychiczny (np.: 3) rozwój psychiczny osobowości. a półkula prawa emocjonalnych i przestrzennych. ale prócz egoizmu wykształcił się w filogenezie również altruizm.wydarzenie życiowe konflikt wewnątrzpsychiczny) oraz działanie patogennych czynników fizycznych i biologicznych. 4. Do zaburzenia czynności psychicznych dochodzi zwykle w wyniku współdziałania wielu czynników etiologicznych.: 3) psychogenne-czynniki związane z nieprawidłowym rozwojem psychicznym. Predyspozycja (vulnerability) obejmuje: 1) czynniki genetyczne związane z czynnością mózgu: 2) nabyte zmiany biologiczne**#u n. Zgodnie z koncepcją amerykańskiego psychiatry JulesaMassermanna jest to tylko jeszcze jeden mechanizm obronny. W nowych koncepcjach etiopatogenetycznych powstanie zaburzeń psychicznych rozpatruje się w kontekście predyspozycji i sytuacji zewnętrznej. że delfiny ratują przed zatonięciem ludzi. istoty przecież obce. Zaburzenia czynności psychicznych są ściśle związane z nieprawidłową funkcją określonych struktur mózgowych. Wyłącznie ludzkim zaprzeczeniem grozy biologicznego istnienia jest idea.) w różnych okresach życia: 2) somatogenne-znane czynniki patogenne i procesy chorobowe doprowadzające do zaburzeń czynności*#u n. zdarza się. jest prawdopodobnie największą zdobyczą ewolucji. determinującą zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego**#u n. Jednak całkowita swoboda działania może być tylko ułudą. Mimo to. funkcji psychicznych. emocjonalnych i motywacyjnych. Układ limbiczny odpowiada za regulację procesów emocjonalnych oraz za kontrolę układu . Tradycyjnie wyodrębnia się czynniki: 1) endogenne-związane z predyspozycją genetyczną.Wyzwolenie się z więzów genetycznej predestynacji. Interakcja czynników etiologicznych w patogenezie zaburzeń psychicznych. Niektóre struktury mózgowe odgrywają tu szczególną rolę. Biologiczny substrat zaburzeń psychicznych. np. jak mówił Sartre. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych. Udział poszczególnych czynników etiologicznych w patogenezie określonych zaburzeń i chorób psychicznych jest zróżnicowany i zwykle jeden z nich pełni w danym zaburzeniu ruję dominującą. Przejawy altruizmu obserwuje się także u zwierząt. społecznym uczeniem się oraz sytuacjami i wydarzeniami powodującymi stres psychiczny. Janusz. kły i pazury ewolucji'? Samozaparcie w obronie potomstwa lub innych członków stada jest zaledwie nepotyzmem. przy czym obie półkule mózgu wykazują specjalizację (lateralizację czynnościową) w zakresie niektórych. W korze czołowej i skroniowej dokonuje się integracja i kontrola procesów poznawczych. uzyskane dzięki rozwojowi nowego mózgu. człowiek zawsze może próbować być czymś więcej niż jest. Co zatem osiągnął człowiek oprócz pionizacji i wyspecjalizowania ręki? Czy dzięki analizie ludzkiego zachowania można dojrzeć tylko.półkula lewa jest bardziej wyspecjalizowana w zakresie procesów werbalnych. Ryhakowski.

układu hormonalnego. Badania adopcyjne-porównujące ryzyko zachorowania na daną chorobę u dzieci adoptowanych i wychowywanych przez rodzicuw niebiologicznychoraz dzieci rodziców biologicznych . Prawidłowa czynność powyższych struktur mózgowych warunkowana jest adekwatnym przekazywaniem bodźców na ich synapsach neuronalnych. które tworzy. oksytocyna. Czynność neuroprzekażników mogą sprawować również niektóre substancje peptydowe.transporterów. Stresory psychiczne. substancja P oraz neurohormony (np. osiemdziesiątych naszego stulecia większość dowodów dotyczących genetycznej predyspozycji do tych chorób uzyskano na podstawie badań klinicznych. filtr"dla bodźców czuciowych i ruchowych aferenmych oraz eferenmych dochodzących i wychodzących z kory mózgowej. z których najważniejsze to zespół jakościowych zaburzeń świadomości. W warunkach stresu pobudzenie tej osi z jednoczesną stymulacją układu noradrenergicznego następuje poprzez wzmożenie wydzielania neurohormonukunykoliberyny (CRH) .osi neurohormonalnych. a prawdopodobnie również za niektóre funkcje poznawcze. podwzgórze) biorą udział w czynnościach neurohormonalnych ustroju stanowiąc wyższe piętra tzw. a także układu odpomościowego. Neuroprzekażniki te działają na receptory postsynaptyczne (dla każdego neuroprzekażnika może istnieć kilka rodzajów receptorów) . zespół psychotyczny. serotonina. a także jądra podstawy odpowiedzialne za procesy ruchowe.in. zespół depresyjny. Konsekwencje biologiczne reakcji stresowej polegają na zmianach w zakresie przekaźników mózgowych. Badania rodzin-porównujące częstość występowania danej choroby w rodzinach osób chorych i rodzinach osób zdrowych: 2. noradrenalina.wazopresyna.endorfiny. Są to: 1. a są unieczynnianepoprzez rozkład enzymatyczny oraz wychwyt do neuronu presynaptycznegoprzy udziale tzw.istotne wydarzenia życiowe. zespół katatoniczny. Czynniki genetyczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych. Globalna reakcja ośrodkowego układu nerwowego na różnorodne czynniki i procesy etiopatogenetyczne wyraża się w postaci zespołów psychopatologicznych.osi stresu (układ limbiczny-podwzgórze-przysadka-nadnercza) .neuroendokrynnego (podwzgórze) i autonomicznego układu nerwowego. zespół maniakalny oraz zespoły lękowe (nerwicowe) . np. konykoliberyna) . Niektóre struktury mózgowe (układ limbiczny. są jednymi z najważniejszych czynników uruchamiających oś stresową. kwas gamma-aminomasłowy (GABA) i kwas glutaminowy. Z punktu widzenia patogenezy zaburzeń psychicznych najistotniejsze znaczenie mają nieprawidłowości regulacji tzw. Badania bliźniąt-porównujące zgodność zachorowania na daną chorobę między bliźniętami jedno-i dwuja (owymi: 3. W procesie tym uczestniczą neuroprzekażniki mózgowe. będące elementem układu regulacyjnych sprzężeń zwrotnych. zespół otępiejmy. z których najważniejsze to dopamina. Do lat.: układ siatkowaty wstępujący. który odgrywa rolę w procesach wzbudzenia (arousal) i uwagi. np. Bierze również udział w procesach pamięci #deklaratywnej (hipokamp) i emocjonalnej (ciało migdałowate) . Spośród struktur podkorowych istotne znaczenie dla procesów psychicznych mają m. wzgórze. stanowiąc generator energii koniecznej do utrzymywania świadomości. W strukturach tych znajdują się również receptory dla hormonów obwodowych. Zainteresowanie genetyczną predyspozycją do wystąpienia chorób i zaburzeń psychicznych tradycyjnie dotyczyło chorób afektywnych oraz schizofrenii.

Wykazano. 18 i 21. że mają również znaczenie chromosomy 4.tylko 306 przypada na czynniki niegenetyczne) . czyli że do zachorowania wymagana jest interakcja wielu genów. Ostatnie badania genetyki molekularnej potwierdzają możliwość związku podatności zachorowania na chorobę afektywną z chromosomem X.genu dla danego receptura dopaminergicznego czy serotonmergicznego) i badanie związku między zmianą w zakresie tego genu a występowaniem danej choroby. Wprowadzenie metod biologii molekularnej w latach osiemdziesiątych do badania dziedziczenia zaburzeń psychicznych daje możliwości określenia bliższego związku między zachorowaniem a zmianą w obrębie genotypu. co może świadczyć o możliwości istnienia u niektórych osób wspólnej predyspozycji do zaburzeń depresyjnych i lękowych. W badaniach typu. Związek z genem kodującym 5-HIT stwierdzono również w przypadku zaburzeń lękowych. związanym z chromosomem X. Wstępne wyniki tych badań wskazują. candidate. co stanowi potwierdzenie wspomnianych już badań klinicznych. Wyniki dotychczasowych badań metodami genetyki molekularnej wskazują. Identyfikacja genu może być jednak trudna. znajduje się w odcinku chromosomu odpowiadającemu danemu markerowi. ponieważ dany odcinek zawiera zwykle kilkaset różnych genów. (DJR) . że czynniki genetyczne determinują tę chorobę w około 5 O%. Późniejsze badania prowadzone na innych populacjach zjawiska tego jednak nie potwierdziły. mając do dyspozycji markeryDNA odcinków poszczególnych chromosomów. zarówno między sobą. to stwierdzenie w niektórych rodzinach sprzężenia dziedziczenia choroby afektywnej dwubiegunowej z dziedziczeniem ślepoty na barwy. Sprzężenie genetyczne między predyspozycją do schizofrenii a chromosomem 6 może dotyczyć miejsc związanych z układem HLA genów zgodności tkankowej. jak i z czynnikami środowiskowymi. że geny podatności na schizofrenię znajdują się w niektórych regionach chromosomów 6. prowadzonych na populacji Amiszuw w stanie Pensylwania. Jedyne zjawisko. który je determinuje. gene"stwierdzono związek między zachorowaniem na depresję a genami kodującymi transpomer serotoniny (5-HIT) oraz receptor dopaminergiczny D. im bliżej jest ona spokrewniona z osobą chorą. Na podstawie badań kliniczna-rodzinnych schizofrenii uważa się. jak też chromosomy 6. W chorobach afektywnych udział czynników genetycznych jest znaczny. Jeżeli dane zaburzenie psychiczne wykazuje sprzężenie z określonym markerem DNA. jakie wykazano za pomocą metody klinicznego badania sprzężeń genetycznych. że w większości chorób psychicznych dziedziczenie ma charakter poligeniczny. że gen. . Drugą metodą jest zaproponowanie określonego genu (candidate gene) o znanej lokalizacji (np. Genetyka molekularna stosuje w tym zakresie dwie metody. a w niektórych badaniach zgodność zachorowania na chorobę afektywną dwubiegunową wśród bliźniąt jednojajowych sięga 80% (tj. W końcu lat osiemdziesiątych wyniki badań metodą sprzężeń DNIA. 13 i 15. W przypadku udziału czynników genetycznych w określonej chorobie ryzyko zachorowania dla danej osoby jest tym większe. Pierwszą z nich jest przeszukiwanie całego genomu (positional ciemny) . oznacza to. Najczęściej porównuje się częstość występowania określonych wleli danego genu w grupie osób chorych i zdrowych. 8 i 32. a w konsekwencji identyfikacji genów odpowiedzialnych za predyspozycję do choroby. wykazały związek między występowaniem choroby afektywnej dwubiegunowej a odcinkiem krótkiego ramienia chromosomu i I.(rozróżnienie czynników biologicznych i środowiskowych) .

Najczęstsze przyczyny. Zidentyfikowano gen choroby Huntngtona (gen autosomalny dominujący. 4. przewlekłe zatrucia (np. Ostatnie lata przyniosły istotne osiągnięcia w zakresie genetyki chorób neurodegeneracyjnych. jak i również transporter tego neuroprzekażnika. Sugeruje się również taki związek z genem kodującym receptor kanabinoidowy.. ostra niewydolność krążenia lub niedotlenienie. inne choroby somatyczne. Do wytworzenia się zespołu nępiennego dochodzi na skutek długotrwałego działania czynników patogennych na mózg. Może on wystąpić w przebiegu chorób mózgu. W ostatnich latach uzyskano interesujące wyniki w badaniach genetyki uzależnień. Wstępne wyniki zakrojonego na szeroką skalę projektu COGA (Collaborative Study on Genetics of Alcoholism) wskazują na związek podatności do uzależnienia alkoholowego z regionami chromosomów 1. wykonanych na dużej populacji. takich jak np.odstawienie alkoholu) . a genem kodującym receptor dopaminowy Dy OJDFJWynikinajnowszych prac zdają się wskazywać na możliwość związku między predyspozycją do różnych uzależnień a genami kodującymi zarówno receptory dopaminowe. Prawdopodobnie działanie wszystkich tych genów przyczynia się do zwiększonego odkładania białka amyloidowego w mózgu chorych. Zmiany czynności mózgu w następstwie różnych czynników etiologicznych a zaburzenia psychiczne. jak również następstwa działania substancji psychoaktywnych (np. ze względu na występowanie w nich zaburzeń psychicznych. jak również zmiany spowodowane działaniem substancji chemicznych-środków psychoaktywnych. Reakcją mózgu na nagłe zadziałanie czynnika patogennego o znacznym nasileniu jest zespół jakościowych zaburzeń świadomości.gen kodujący aktywność dehydrogenazy alkoholowej. We wskazanym regionie chromosomu 4 zawarty jest m in. choroby . O charakterze zaburzeń psychicznych może decydować lokalizacja powstałych zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz dynamika ich przebiegu. 7 i 16. Określono również umiejscowienie czterech genów związanych z chorobą Alzheimera. zaburzenia elektrolitowe czy stany pooperacyjne. w dalszej kolejności otępienie naczyniowe. guzy mózgu. leków. gen dla apolipoproteiny E na chromosomie 19 oraz gen dla preseniliny I (chromosom 14) i preseniliny 2 (chromosom I) . Obecność allelu 84 apolipoproteiny E zwiększa ryzyko wczesnego wystąpienia choroby i jej ciężkiego przebiegu. W pojawieniu się zaburzeń psychicznych istotną rolę mogą odgrywać zmiany w czynności mózgu pod wpływem różnorodnych czynników etiologicznych. stwierdzono związek między zachorowaniem na schizofrenię a genem dla receptora serotonino wego 5-HT. stany po urazach mózgu.W badaniach określonych genów. również przedmiot zainteresowania psychiatrii. leków (np. Najczęstszą przyczyną takiego zespołu jest choroba Alzheimera. zwłaszcza jego ciężkimi postaciami.padaczka. pozamózgowe"takiego zespołu to ostre zaburzenia endokrynne. uraz mózgu czy neuroinfekja.tlenku węgla) .alkoholem) . Do tych czynników należą różne stany chorobowe samego mózgu (nazywane niekiedy.środków amycholinergicznych) czy innych toksyn (np. czynnikami organicznymi) . ostre infekcje. zlokalizowany na chromosomie 4) . stanowiących. W innych badaniach stwierdzono możliwość związku między uzależnieniem alkoholowym. Są to: gen dla białka prekursora amyloidu na chromosomie 21. substancji toksycznych.

przeciwnadciśnieniowe. Zespoły lękowe mogą ujawniać się w stanach chorobowych cechujących się zwiększoną aktywnością układu adrenergicznegc. stwierdzono cechy mniejszej aktywności metabolicznej płatów czołowych oraz mniejsze rozmiary struktur układu limbicznego. wymienia się infekcję wirusową i reakcję autoimmunologiczną w ciąży. hipoglikemia. przeciwbakteryjne.w zatruciu środkami sympatykomimetycznymi. -20. hipokalcemia. zaburzenia tarczycy) . uraz okołoporodowy oraz nieprawidłową apoptozę komórek mózgowych w 10. hormonalne. np. choroby naczyń) . choroba Parkinsona. (np. niedobory odżywcze. jak i innych chorób somatycznych (zapalnych. choroba Hunringtona. z których najważniejszym jest nieprawidłowa regulacja czynności osi stresowej. infekcyjnych. Jako przyczyny tych zmian. infekcje mózgowe) i endokrynologiczne (choroba Cushmga. Z występowaniem depresji związana jest duża grupa chorób zarówno mózgu (choroba Alzheimera.. zakażenia c u n. Zespoły psychotyczne (omamowe lubi urojeniowe) mogą powstawać w przebiegu chorób mózgu. toczeń) oraz pod wpływem działania substancji. którą obecnie uważa się za chorobę związaną z zaburzeniem rozwoju o u n. niedotlenienie. W zespole nauęctw istnieją wykładniki dysfunkcji czynności jąder podstawy i ich połączeń z korą mózgową. w niektórych chorobach somatycznych (AIDS. Zespoły te mogą występować również w wyniku zmian funkcji neuroprzekażników pod wpływem czynników patogennych. Są w głównie leki przeciwbólowe. W patogenezie chorób afektywnych przyjmuje się istotny udział czynników neuroendokrynologicznych. Przyczyną zespołów afektywnych u symptomatologii dwubiegunowej bywają choroby neurologiczne (padaczka. podobnych do zmian występujących w tych chorobach psychicznych.roku życia. Niektóre leki i substancje mogą wyzwalać stan maniakalny: są to m 3 n. guz chromochłonny nadnerczy. W schizofrenii. a badania neurofizjologiczne-na zaburzenia ruchów oczu.amfetamina czy środki halucynogenne. takich jak np.neurodegeneracyjne. płata skroniowego oraz struktur układu limbicznego. zmianach naczyniowych. urazach. test CRH. nowotworowych) . a także pod wpływem środków chemicznych i farmakologicznych. przeciwzapalne. Stany depresyjne mogą powstawać również w wyniku stosowania wielu różnych leków. guzach. szczególnie w padaczce płata skroniowego. porfiria.wirusem HIV) . Na związek chorób afektywnych z czynnikami neuroendokrynnymi wskazuje częstsze występowanie tych zaburzeń w okresach zmian hormonalnych (okres poporodowy.amfetaminy. izoniazydi lewodupa. test z tyreoliberyną) . obok predyspozycji genetycznej. menopauza) oraz nieprawidłowe wyniki testów neurohormonalnych (test deksametazonowy. neuroleptyczne i nasenne. takich jak częstoskurcz napadowy. przeciwnowotworowe. W ostatnich latach uzyskano również dowody na istnienie zmian organicznych i somatycznych w schizofrenii. zaburzenia metaboliczne czy przewlekle choroby immunologiczne. . Badania neuropsychologiczne wskazują w tej chorobie na deficyt czynności płata czołowego. kortykosteroidy. Występowanie zespołów psychopatologicznych z symptomami podobnymi duobjawów schizofrenii czy chorób afektywnych może mieć miejsce przy lokalizacji procesu chorobowego lub przy działaniu czynnika patogennego w obrębie płata czołowego. przy nadużywaniu kofeiny czy po odstawieniu leków uspokajających. chorobach afektywnych oraz innych "pierwotnych"zaburzeniach psychicznych.

Psychologiczna reakcja na chorobę może wywierać istotny wpływ na jej dalszy przebieg i leczenie. chorób afektywnych. uwarunkowanych plastycznością działania tego narządu. Są nimi mech an i z my ob ranne i mechanizmy radzenia sobie looping) .nieprawidłowości w zakresie społecznego warunkowania i uczenia się oraz zmiany związane ze stresem psychicznym. w jakim znajduje się osoba poddana działaniu czynników stresowych. Najbardziej zaawansowana koncepcja patogenetyczna. uwzględniająca nieprawidłowe kształtowanie struktur poznawczych. emocjonalne i behawioralne odnoszące się do rzeczywistości. Reakcja taka jest istotnie słabsza. Nieprawidłowości tego procesu mają istotne znaczenie w etioparogeneziezaburzeń osobowości. Opierając się na owej koncepcji sformułowano zasady terapii poznawczej depresji. których wytworzenie ma istotny wpływ na późniejsze funkcjonowanie danego człowieka. dotyczy patogenezy depresji w chorobie afektywnej jednobiegunowej. prowadzących du dysfunkcji psychicznych. możliwość ich późniejszego uzyskania jest zaburzona. Rolę tę może pełnić osoba bliska. jak i psychiczna. jak również następstwa stresu mogą być istotnym czynnikiem patogenetycznym tzw. odpowiednich rodzajów myśli. W odniesieniu do zaburzeń psychicznych stres bywa czynnikiem powodującym pierwsze zachorowanie oraz kolejne nawroty m in. W ocenie sytuacji stresowej i reakcji na nią istotną mig odgrywa wiele psychologicznych procesów pośredniczących. Czynniki psychospołeczne obejmują ogół zjawisk związanych z przetwarzaniem przez ośrodkowy układ nerwowy danej osoby informacji o sobie i otoczeniu społecznym w ciągu całego życia osobniczego. Procesy wywołujące stres psychologiczny to różnego rodzaju sytuacje i wydarzenia życiowe. w wyniku doświadczenia. Wśród podstawowych relacji. W jego trakcie następuje przyswajanie. osób. Reakcja stresowa zależy również od kontekstu społecznego. Społeczne uczenie się i warunkowanie rozpoczyna się od urodzenia. choć niektóre z nich (np. Proces ten przebiega w sposób nierównomierny-występują tzw. Psychologiczne i biologiczne zmiany związane z reakcją stresową.Czynniki psychospołeczne w etiopatogeneziezaburzeń psychicznych. . Istotną rolę w wystąpieniu stresu psychologicznego odgrywa ocena znaczenia wydarzenia lub sytuacji dla danej osoby oraz ocena możliwości poradzenia sobie z ich konsekwencjami. emocji i zachowań. Procesy te doprowadzają do zmian w czynności mózgu. Stres psychiczny można więc określić jako zespól zmian psychicznych i somatycznych. należy wymienić relację z sobą samym. Jeżeli w czasie ich trwania pewne umiejętności nie są nabywane.śmierć osoby bliskiej) mogą być jednoznacznie ocenione jako krytyczne. z najbliższą osobą uraz z otoczeniem społecznym. za pomocą których następuje mzdyfikacja treści i znaczenia sytuacji oraz jej konsekwencji.zaburzeń lękowych. rodzina lub grupa samopomocy (system społecznego wsparcia) . które są następstwem sytuacji ocenianej jako przekraczającą mzżliwzści poradzenia sobie z nią przez daną osobę. można wyróżnić m in. Wśród zaburzeń owych procesów. Stresorem psychicznym może być choroba zarówno somatyczna. jak ruwnież schizofrenii. jeżeli osoba ta odczuwa społeczne wsparcie.zaburzeń psychosomatycznych. Sytuacje te mają zróżnicowane znaczenie dla poszczególnych. Tworzą się też hierarchiczne struktury psychiczne: poznawcze.okresy krytyczne.

Lekarz. pediatry. dąży do tego. którym zajmuje się psychiatra. Drobne nieprawidłowości psychiczne występujące u ludzi zdrowych.52. Marek Jarosz. neurologa i innych lekarzy. że nie każda. podobieństwo do rozkojarzenia toku myślenia.5. który zdradza zaburzenia psychiczne. . występowanie wielu różnych objawów oraz ze względu na zmiany. jako objaw chorobowy. Należy pamiętać także o zaburzeniach stanu psychicznego. Człowiek stopniowo zapadający w sen nieraz próbuje myśleć na jeden temat. aby trafnie dostrzegać i opisywać przejawy zaburzeń psychicznych. Podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii (m in. które pojawiają się w przebiegu różnych chorób somatycznych.na braku związku logicznego między poszczególnymi fragmentami wypowiedzi. Pojawiają się zaczątki nowych wątków lub występują pojedyncze elementy myślenia. jest warunkiem dokonania prawidłowego opisu zaburzeń psychicznych. pewne nieprawidłowości czynności psychicznych. która dopiero nabiera doświadczenia w obserwowaniu chorych i opisywaniu dostrzeganych nieprawidłowości. Zadanie to jednak staje się znacznie łatwiejsze. jakie zachodzą w obrazie chorobowym. Zapoznanie się z psychopatologią ogólną stanowi nieodzowne wprowadzenie do psychopatologii szczegółowej. ale w miarę pogłębiania się senności myśli. i to stosunkowo często.zgodny z ich znaczeniem. Temu ważnemu zagadnieniu poświęcono podrozdział na str. nieprawidłowość psychiczna"świadczy o chorobie psychicznej lub u innym zaburzeniu czynności psychicznych. może być zadaniem dość trudnym z uwagi na złożoną strukturę zaburzeń psychicznych. chirurga. Psychopatologia i syndromologia ogólna. Przeprowadzenie trafnej i wnikliwej obserwacji chorego. Znajomość nazw objawów psychopatologicznych i posługiwanie się nimi w sposób poprawny. a zarazem wzajemnego porozumienia między osobami. U człowieka zdrowego występują. wykształcenia i zainteresowań stykają się z zagadnieniami patologii życia psychicznego. I z tego właśnie względu opis najczęstszych objawów psychopatologicznych poprzedzono krótką charakterystyką drobnych nieprawidłowości psychicznych występujących u ludzi zdrowych. nawet dla osoby. jak wspomniano. polega m in. która zajmuje się opisem chorób psychicznych i innych zaburzeń życia psychicznego. Psychopatologia ogólna zajmuje się opisem objawów zaburzeń psychicznych i wyjaśnia znaczenie używanych nazw. Trzeba zarazem pamiętać. Na przykład w stanie senności (lub pogłębiającego się znużenia) pojawiają się zmiany toku myślenia przypominające nieco rozkojarzenie (dbrzziimz) . Nieprawidłowości myślenia w stanie senności wykazują. Wprowadzenie. jeżeli jasno rozumie znaczenie poszczególnych objawów i konsekwentnie posługuje się mianownictwem psychopatologicznym. ześlizgują się"z pierwotnego kierunku. które z racji wykonywanego zawodu.znajomość obrazu klinicznego typowych chorób psychicznych) okazuje się nieodzowna w praktycznej działalności internisty. niezależnie od specjalności. Rozkojarzenie myślenia. tj. a niekiedy nawet między poszczególnymi zdaniami.

Przed podaniem dalszych przykładów należy odpowiedzieć na nasuwające się pytanie. który ostatecznie gubi się wśród przypadkowych skojarzeń. Zdarza się. jest uzasadniona. Odmienność drabnych nieprawidłowości w stosunku dc patologii rewa wncrcdotyczy bardzo różnych przejawów funkcjonowania ludzkiego organizmu i bynajmniej nie tylko życia psychicznego. Dzieje się to dlatego. jakie tu napotykamy. że niektóre objawy chorób. ale nie zawsze. właściwym senności. że cukromocz z reguły traktuje się jako przejaw zaburzeń regulacji glikemii. dobrze wie.przykre uczucie nieuzasadnionego niepokoju związane z przebywaniem w pustym mieszkaniu lub też obawa przed zachorowaniem na chorobę. Do licznych nieprawidłowości psychicznych występujących u człowieka zdrowego należą: niektóre złudzenia w procesie spostrzegania (tj. które nazywamy glikozurią emocjogenną i w tym zjawisku nie upatrujemy nieprawidłowości w znaczeniu zmian chorobowych. odpowiedź na wysunięte pytanie jest stosunkowo prosta. a wiąże się ona z niełatwym do zidentyfikowania pojęciem zdrowia i pojęciem choroby. które oceniane w sposób izolowany-łatwo stają się przyczyną błędnej interpretacji. W przeciwieństwie do tego objawy kliniczne stanowią przejawy złożonego procesu chorobowego. myślenie magiczne (magiczna-lękowe lub magiczna-życzenia we) . ale w sporadycznych przypadkach skłaniają studenta do zasięgnięcia rady lekarza. wykształconych. pewne zniekształcenia materiału zapamiętanego. zjawisko to występuje niekiedy u studentów medycyny. zmienność nastroju u małego dziecka.u kibiców sportowych lub u skoczków spadochronowych) . aby w niespójnym myśleniu. którzy stykają się coraz częściej z pacjentami i przyswajają sobie wiadomości o różnych chorobach. czy w ogóle można mówić w sposób uzasadniony u nieprawidłowościach (psychicznych lub jakichkolwiek innych) u człowieka zdrowego? Wątpliwość ta. w odróżnieniu od objawów choroby. które występuje niekiedy nie tylko u dzieci. 'elewa wybrano przykład nieprawidłowości myślenia w okresie senności (bądź w stanie znużenia lub wzruszenia) . nie związane z głównym rokiem myśli. są przejawem krótkotrwałych i-co szczególnie istotne-izolowanych zaburzeń. uleganie przesądom przez ludzi. Na przykład każdy student medycyny. . ale również u ludzi dorosłych. przejściowe obniżenie sprawności intelektualnej (wywołane np. który zdał egzamin z fizjologii.złudzenia fizjologiczne) . dopatrywać się rozkojarzenia myślenia charakterystycznego dla zaburzeń myślenia w schizofrenii. o której ostatnio dużo się słyszy.niedoborem snu lub hipoglikemią) i wiele innych. . a nie skupiamy uwagi na sztucznie wycdrębniznych z całości przejawach. Opisane powyżej lękowe zafałszowanie spostrzegania i obawa przypominająca fobię są bliskie nastawieniu odnoszącemu. jesteśmy skłonni upatrywać w sobie. Otóż drobne nieprawidłowości. Istnieje przecież znane zjawisko przenikania glukozy do moczu w stanach silnego podniecenia emocjonalnego (np. gdyż jest to drobna nieprawidłzwoić powszechnie znana. którą wyraża powyższe pytanie. Mimo wskazanego powyżej podobieństwa. że dcfunkcjonowania organizmu człowieka podchodzimy w sposób całościowy. i które-mimo pewnych podobieństw-jest jakościowo różne od myślenia magicznego w schizofrenii. Do drobnych nieprawidłowości psychicznych należą także epizodycznie pojawiające się obawy o cechach fobii. co ułatwia zrozumienie treści tego rozdziału. Z reguły". jak tu bywa chociażby w przypadku przelotnych natręctw u ludzi zdrowych. dostrzegając w fizjologicznych reakcjach ustroju znamiona patologii. złudzenia pamięciowe.wyobrażeniowe i słowne. nie zachodzi oczywiście obawa. Mimo trudności. Obawy tego rodzaju na ogół nie są głębokie. o których właśnie się uczymy. np.

aby nie przeoczyć objawów mogących być zwiastunem rozpoczynającej się choroby i po drugie-by nie dopatrywać się patologii ram. ale przypominają w niewielkiej mierze urojenia. Czasem wypływa z nieufności do otoczenia. Po pierwsze-z nastawieniem. Omamy hipnagogiczne"i omamy hipnopompiczne". a więc użycia słowa. Mimo to człowiek przeżywający gorzko niedawne dowody niechęci. coraz to nowe postacie. Podstawowy wniosek. a gdzie jedynie mają miejsce przemijające lub drobne nieprawidłowości. Pominięto więc opis myślenia rozbieżnego (polegającego na czynieniu bardzo licznych i zbędnych dygresji) . co było prawdą. albo wręcz przejawy odczynu w pełni fizjologicznego. omamy". Otóż w stanie przysennym (hipnagogicznym) zasypiający doznaje czasem wyrazistych wyobrażeń wzrokowych lub słuchowych. a zwłaszcza z niepewnością.z obawą. Na przykład człowiek powoli zasypiający widzi w wyobraźni ludzi mijających go na ulicy. czy też tak tylko mu się śniło.choroby studentów trzeciego roku medycyny. choć trudno tu. mimo takich właśnie nazw. Nieprawidłowości te są przelotne i pot-Psybiatria. sprowadza się do przekonania. Nla przykład przeświadczenie o niechętnej postawie kolegów może utrzymywać się jeszcze wtedy. są zjawiskiem fizjologicznym. z przeświadczenia o braku akceptacji przez grupę lub wiąże się np. iż stwierdzenie nikłych nawet zaburzeń czynności psychicznych powinno być rozpatrywane w sposób dwojaki. . dziesiątki osób. nastawienia rzekomo urojeniowego i wielu innych. Omamy hipnopompiczne pojawiają się czasem w chwilach po (przebudzenia ze snu lękowego. gdzie jej nie ma. np. która oczywiście nie jest żadną chorobą.z jego poczuciem uczciwości) . widząc. np. zbawione cech patologii. przypominające jedynie objawy psychopatologiczne.gdy człowiek z bijącym sercem zadaje sobie pytanie. Doznając tego rodzaju wyobrażeń. rzecz jasna. jest skłonny sądzić. Na kilku stronach nie można dokonać przeglądu licznych drobnych nieprawidłowości czynności psychicznych. Ich charakterystyka wymaga obszernego opracowania. zwykle dość szybko rozprasza niepokój i nastawienie odnoszące znika. aby pewne sprawy osobiste nie przeniknęły do wiadomości innych. Przebudzenie ze snu z lękiem-z chwilową dezorientacją co do czasu i miejsca. czy istotnie spadł w przepaść lub czy dosięgnęla go kula. Rozsądna argumentacja. o pomyłkę. równoczesnego"skłaniania się do dwóch przypuszczeń niezgodnych ze sobą) . a co snem-jest zarazem przykładem nieprawidłowości myślenia. wysuwana zwłaszcza w atmosferze autentycznej życzliwości. myślenia paragnomenicznego (dziwacznych i zaskakujących pomysłów.Nlastawienie to. że mówią o nim. które często pozostają w związku z treścią przeżyć w ciągu dnia. gdy stosunek otoczenia uległ korzystnej zmianie. że człowiek odnosi do siebie pewne zdarzenia bez dostatecznej przyczyny. człowiek zwykle traci zdolności do ich krytycznej oceny: zaczyna je traktować jako odzwierciedlenie aktualnych wydarzeń. ambisentencji pozornej (. które jakby pojawiały się samorzutnie i trwały mimo wysiłków oderwania się od nich. Nastawienie odnoszące jest też wspó (przyczyną opisanej powyżej tzw. poczucia pewnego zagrożenia. który nasuwa się już na podstawie tego krótkiego przeglądu. kolejny przykład drobnej nieprawidłowości. Pierwsze z nich pojawiają się niekiedy w okresie zapadania w sen. że ci sami ludzie mówią coś cicho do siebie. niezgodnych-jak się zdaje-z osobowością człowieka. polega na tym. Doznania te mogą niepostrzeżenie przejść w marzenie senne. i że mówią źle. lub przeżywa obrazy migających drzew widzianych jakby z okna pociągu. Nastawienie tego rodzaju może mieć różne przyczyny.

majaczeniowy. ale jest szczególnie charakterystyczny dla choroby afektywnej. Do objawów psychopatologicznych zalicza się: objawy chorób psychicznych czyli psychotyczne (prycAsis-choroba psychiczna) . Stwierdzenie. Trudno wyobrazić sobie praktyczną działalność lekarza internisty (czy innego specjalisty) bez znajomości tej nauki. zespół". kompleks" (czmmexio-połączenie.stan pomroczny w znaczeniu zespołu pomrocznego. używa się określenia. objawy nerwic lub nerwicowe. m in. symptomokompleks"jest pojęciem bardziej zbliżonym do objawów niż do zespołów. co jednak głównie dotyczy opisu zaburzeń osobowości (np. zespołu"wymaga pewnego uzupełnienia. W psychiatrii sytuacja jest jednak nieco inna. jest tylko jednym z klinicznych przejawów różnych zespołów. Każda dziedzina medycyny klinicznej jest związana z nauką o objawach. upośledzenia umysłowego i inne. O potrzebie właściwego posługiwania się nazwami poszczególnych objawów wspomniano powyżej.osobowości psychopatycznej) i niedorozwoju umysłowego. paranoidalny.Pojęcie objawu i zespołu psychopatologicznego. który polega na używaniu określenia objaw. który bywa zaliczany do "symptomokompleksów". Objawy (swqmcmww) zaburzeń psychicznych wykazują dużą różnorodność: ujmując je łącznie. A ot nazwy kilku innych zespołów psychopatologicznych: depresyjny. Na przykład niepokój psychoruchowy. Zespół ten występuje w przebiegu różnych chorób. Zespół jest to zbiór objawów. pobudzenie ruchowe. objaw" (sywzomw) bywa czasem używane zamiennie ze słowem. Zgodnie z ugruntowaną tradycją. a zatem posługując się nazwą o bardzo szerokim zakresie. Określenie.zespołu majaczeniowego. a ich znajomość . które nie zostały bliżej określone. Należy unikać popełnianego błędu. Oprócz objawu do podstawowych pojęć nozografcznych należy zespół (smdrzmm. psychopatologiczny". w przypadkach typowych. co oznacza to sarno. które występują łącznie i przez to są charakterystyczne dla niektórych chorób. Na przykład na zespół maniakalny. symptomokompleks"lub traktując go jako nazwę o znaczeniu zbliżonym do objawu Pojęcie wymiaru i proporcji w psychopatologii. ale bardzo ogólnikowe i znaczy tyle tylko. . objawu"oraz. w tym samym znaczeniu. mianowicie z tzw. Mimo iż w tej nazwie występuje słowo. psychoorganiczny.symptornokompleksem (Sympromenkomplex) . jest poprawne. że chory zdradza zaburzenia psychiczne. Przysrając na pewne uproszczenie. również w psychiatrii są opisywane objawy. ale i zespołów ułatwia ukierunkowanie rozumowania zmierzającego do ustalenia rozpoznania. np. Trafne więc dostrzeżenie nie tylko pojedynczych objawów. cecha". używamy określenia-objawy psychopatologiczne. związek) . rezygnując z terminu. będziemy w dalszym tekście wyróżniać jedynie zespoły (syndrzmma) i objawy (symmzmma) . ale zarazem licząc się z właściwościami różnych zaburzeń stanu psychicznego. Otóż można spotkać się z jeszcze jednym określeniem. objawy zaburzeń osobowości. psychiczny"zamiast. składają się trzy następujące objawy: podwyższenie nastroju. że chory wykazuje objawy psychopatologiczne. stan". przyspieszenie toku myślenia. Czasem zamiast określenia. Te i inne zespoły omówiono dokładniej w końcowej części rozdziału. Powyższa krótka charakterystyka.

a więc przed ich opisem. iż człowiek myślący w sposób autystyczny i przybierający wobec różnych ludzi postawę autystyczną może-wobec niektórych osób i w pewnych sytuacjach-przejawiać nie autyzm. aktywność-bierność. o czym będzie jeszcze mowa.ekstrawersja introwersja. w świecie doznań psychotycznych i izolowanie się od otoczenia i innych ludzi nosi nazwę autyzmu (opisanego obszerniej na str. zwłaszcza gdy badając chorego nie liczymy się w dostatecznej mierze z możliwością utrzymania się syntonii. co nie znaczy. a mianowicie postawę syntoniczną. aby słusznemu . 72) .73) i inne. co dotąd powiedziano. proporcja synloniczno-autystyczna" (pmzzmz rwmnz-mmsacw) . np. ale syntonię równie łatwo można przeoczyć. proporcji') . Na przykład zamykanie się.w psychologii osobowości. jest określany przez podanie nazw jego biegunów. Tego rodzaju dążenie nie jest pozbawione podstaw. swuzmam gadem-autyzm widzę. np. że tak właśnie jest. myślenie logiczne-myślenie pseudologiczne. Ostatecznie medycyna jest jedna. lecz zachowania skrajnie odmienne. Schizofrenia. np. Elementarny podręcznik psychiatrii nie jest miejscem na szczegółowe rozważania poruszonej kwestii. bolesne poczucie własnej choroby psychicznej-derealizaja (str. wymiaru" (lub. wydaje się uzasadnione używanie zamiast pojęcia "autyzm"pojęcia i określenia. dążenie do wchodzenia w kontakt z ludźmi. a podział na poszczególne jej gałęzie jest nieco sztuczny i umowny. wolno toruje sobie drogę we współczesnej psychiatrii. Poniżej podano nazwy niektórych innych wymiarów i proporcji: żywość i adekwatność emocjistępienie emocjonalne (str. Wyraźny autyzm można łatwo zauważyć. objawu"na rzecz pojęcia. myślenie realistyczne-myślenie magiczne (str./4) i poczucie zdrowia. Zgodnie z tym. Ulwagi o wymiarach i proporcjach staną się jaśniejsze po zapoznaniu się z następnymi rozdziałami. Proporcja i wymiar są pojęciami bliskoznacznymi. syntonii szukam. To oznacza. Zwykle wymiar. Wy mi ar oznacza pewną jakość.przekazują specjaliści młodszym lekarzom i studentom. ekspansywność-brak ekspansywności i inne. dlatego też ograniczono się do powyższej wzmianki i do bardzo zwięzłej charakterystyki niektórych proporcji psychopatologicznych. iż nie zachodzi możliwość i potrzeba opisu odpowiednich proporcji w psychopatologii różnych chorób psychicznych. gdy zachodzi potrzeba wyraźnego podkreślenia współwystępowania u tego samego człowieka obu jakości. Zaburzenia życia psychicznego mają jednak tylko dla siebie charakterystyczne właściwości i dlatego opisywanie tych zaburzeń-a przedtem jeszcze. Temu celowi służą także podręczniki psychiatrii. Objaw ten jest charakterystyczny dla schizofrenii. bodaj selektywnie zachowanej. Dlatego też przyjęto zasadę. charakteryzuje się wybiórczością (selektywnością) patologii i możliwością ujmowania jej opisu w sposób dwubiegunowy (zgodnie z zasadą dwuwartościowości) . Przeświadczenie. Wszystkie te proporcje odnoszą się do schizofrenii. że zachodzi potrzeba stopniowego odchodzenia od.b 5) . wnikliwe ich dostrzeganie-wymaga niejednokrotnie innych pojęć niż objaw i zespół. Dlatego też wzmianki o wymiarach i proporcjach zostały poczynione dalej. dominowanie-uległość. ale w licznych przypadkach autyzm to zaburzenie właśnie wybiórcze. Psychiatria jednak zbytnio próbuje naśladować inne dziedziny medycyny. którą-jak sądzę-można ująć następująco: wasmus video. Proporcja staje się określeniem przydatnym zwłaszcza wówczas. a nie globalne. która występuje z różnym nasileniem.stałości emocjonalnej i jej chwiejności (wobec różnych okoliczności i zadań) . Z dydaktycznego punktu widzenia nie jest właściwe wyprzedzanie pewnych wniosków.

ukształtowanie się przebiegu fazowego. Uwagi ogólne o procesach poznawczych i zaburzeniach spostrzegania.odchodzenia od. przedmiotem klinicznego opisu pozostają różne stany będące najczęściej zejściem po przebytych chorobach. na co składa się wiele przyczyn. dotykowe i inne. które pod tym względem nie stanowią żadnego wyjątku. np. że jest ona procesem chorobowym. proporcji". kładziemy akcent na słowo względnie". które umożliwia nie tylko bliższe poznanie spostrzeganych przedmiotów. Szczególna rola w procesach poznawczych przypada myśleniu. Jednakże wczesne zasygnalizowanie nowego ujęcia. . zwykle daje się wyodrębnić okres początkowy (narastanie zaburzeń) . Powstąjące pod ich wpływem spostrzeżenia. odgrywają istotną rolę w procesie poznawania rzeczywistości: stanowią spostrzeżeniowe poznawanie świata. od sprawnego funkcjonowania których zależy przystosowanie jednostki do środowiska i jej skuteczne działanie. Choroba. okres pełnego rozwoju choroby i ustępowania jej objawów. okresy poprawy. nie wykazujące zasadniczo elementów procesualnych. Obszerna dziedzina procesów poznawczych. osiągnięte w wyniku umiejętnego i długotrwałego rozwijania pewnych sprawności. Na przykład upośledzenie umysłowe po. nie tylko psychiczna. aby zwrócić uwagę Czytelnika na takie właśnie spojrzenie już w trakcie zapoznawania się z treścią kolejnych rozdziałów. W tym miejscu starano się zwrócić uwagę na dynamiczne właściwości choroby. wydało się potrzebne. obok chorób psychicznych (i nerwic. które choć w sposób zasadniczy różnią się ud psychoz. Mówiąc. W odróżnieniu od chorób-wyodrębnia się stany względnie trwałe.pogłębianie się objawów otępiennych. nie są one bowiem-przynajmniej w niektórych przypadkach pozbawione zaznaczającej się dynamiki. gwałtowne zaostrzenia.wzrokowe. nasilanie lub kompensacja cech charakterystycznych czy też złagodzenie zaburzeń przystosowania u osobnika niedorozwiniętego.porządkowi dydaktycznemu stało się zadość. ale również rozszerza poznanie o nowe informacje. charakteryzuje się pewnym przebiegiem. na to. brak objawów prodromalnych lub ich długotrwałe utrzymywanie się. Przebieg ren bywa typowy lub pozbawiony cech znamiennych. objawu"na rzecz. obejmuje również pamięć. nLin. W klinice psychiatrycznej. otępienie spowodowane urazem czaszki uszkadzającym tkankę mózgową. np. A w każdym razie obraz kliniczny może wykazywać zmiany. zwłaszcza myśleniu problemowemu. przebytym we wczesnym dzieciństwie lub w życiu płodowym zapaleniu mózgu. charakteropatia po ciężkim zatruciu. Orientacja w otaczającym świecie jest możliwa dzięki zdolności organizmu dn odbierania i analizowania docierających do niego bodźców.właśnie proces nerwicowy) . że są to zmiany względnie trwałe. Nabyła wiedza i doświadczenie wpływają wyraźnie na treść poznania spostrzeżeniowego i myślowego. Proces chorobowy a zmiany trwale. tj. w sensie gromadzenia informacji i ich odtwarzania. słuchowe. Zarysowana tu linia może mieć oczywiście bardzo różny kształt. Mając na myśli choroby psychiczne. to jednak też znamionuje je przebieg dynamiczny. tj. mówimy nieraz-proces psychotyczny.

niezależnie od odległości. nie sprowadza się do różnic ilościowych. a nie pojedynczą cechę przedmiotu (jak w przypadku wrażenia) .patrzący dostrzega je w zwykłych rozmiarach. Wrażenie natomiast. że ich źródłem są zespoły bodźców odbierane przez dwa. Treść spostrzeżenia. Najczęściej doznajemy równocześnie różnych spostrzeżeń. trzy lub więcej analizatorów. że jednostka jest w stanie rozpoznać przedmiot. cu należy silnie podkreślić. Wpływ uczenia się (doświadczenia i wiedzy) na treść spostrzeżeń przejawia się także tym. jako nie zmienionych pod względem położenia i kształtu. jako zjawisko izolowane. również w wyniku doświadczenia.Wpływ ten przejawia się m in. Tu właśnie doświadczenie i wiedza umożliwiają człowiekowi trafne wyodrębnienie spostrzeganych przedmiotów z da. nie są po prostu sumą wrażeń. odgrywa niewielką rolę w kształtowaniu orientacji w otoczeniu.wrażeniami i spostrzeżeniami. łatwiej również zyskuje orientację w nowym środowisku. Wrażenie jest to elementarne zjawisko psychiczne. Probówki z wodą o różnej temperaturze stykające się z powierzchnią skóry. tylko jedną właściwość działającego przedmiotu-jego masę. Potrącenie struny skrzypiec wywołuje wrażenie słuchowe. Wrażenie jest zatem poznawczym zjawiskiem (procesem) psychicznym: powstaje ono na skutek działania na receptor przedmiotu. w porównaniu z wrażeniem. natężenie dźwięku lub inną cechę. a ściślej-bodźca określonego rodzaju. Spostrzeżenia są przeżywane przez czuwający podmiot prawie stale i stanowią podstawę procesów poznawczych. tj. Są to przykłady wrażeń. Domu widzianego z daleka nie mylimy z zabawką i w treści spostrzeżenia zachowuje on swoje rzeczywiste rozmiary. odzwierciedlają przedmiot. które odzwierciedlają.tym. jak każde wrażenie. Spostrzeżenia. jego spostrzeżenia są bogatsze. temperaturę bądź barwę. Wyróżnia się więc spostrzeżenia wzrokowe. Na przykład słuchając kogoś i patrząc nań. dostrzegając tylko niektćre jego fragmenty. widzianych poprzednio i zapamiętanych. że człowiek na podstawie przyswojonych informacji trafnie rozpoznaje znane przedmioty. zgodnie z podanym określeniem. Osoba dostrzegająca ciemny punkt lub barwną plamę doznaje wrażenia wzrokowego. np.od znajomości przedmiotów podobnych. . jeżeli temperatura wody jest zbliżona do temperatury powierzchni ciała. a nie jako zbioru elementów. Struktura spostrzeżenia. przedmioty są spostrzegane w sposób stały. Spostrzeżenie jest to poznawczy proces psychiczny. jest jakzścioworóżna i bardziej złożona. Spośród różnych procesów poznawczych znacznie donioślejsza rola od wrażeń przypada spostrzeżeniom. oraz widzenia przedmiotów jako pewnych całości. srają się źródłem wrażeń termicznych (ciepła lub zimna) bądź jedynie dotyku. które polega na odzwierciedleniu cechy przedmiotu działającego na receptor. niezależnie od kąta patrzenia. smakowe. dotykowe i inne. zależy m in. słuchowe. czy też zapach. oznacza to. doznajemy równocześnie spostrzeżeń słuchowych i wzrokowych. polegający na odzwierciedleniu przedmiotu działającego na receptor lub receptory. Lekki nacisk szpilką na powierzchnię skóry wywołuje wrażenie dotyku. Ponadto. Nacisk silniejszy wywołuje wrażenie bólu.wzrokowego. na którym występują. Różnica między tymi zjawiskami. Podział spostrzeżeń (podobnie jak i wrażeń) jest oparty na rodzajach analizatorów. Stałość spostrzegania przejawia się również w tendencji do widzenia przedminćw. Spostrzeżenia bowiem. a także od stanu emocjonalnego w chwili spostrzegania. tzn.

To. W psychopatologii. ze względów praktycznych i dydaktycznych. To rak. a więc słuchowych.po ciemku znanych sobie przedmiotów. ale też widzieć w związkach z innymi objawami Oj. tempem i nastrojem przedstawić w postaci serii fotografii. należą do procesów poznawczych. mimo oddziaływania na niego każdorazowo takiego samego zespołu bodźców. Wiadomo. że są one cechami procesu chorobowego. dzieło techniki i abstrakcji myślowej. Podział ten jest uzasadniony i przydatny.złudzenia geometryczne. Człowiek doznaje także rożnych spostrzeżeń co do treści. Typowym przykładem złudzeń fizjologicznych są tzw. z pominięciem pozostałych. . Z tego samego względu zarys znanego przedmiotu. można by łatwo dojść do wyraźnie już fałszywych wniosków. jeżeli w jednym przypadku jest zmęczony. jego wiedzy. co powiedziano przykładowo o spostrzeżeniach wzrokowych dotyczy w zakresie ogulnych prawidłowości-różnego rodzaju spostrzeżeń. pozostając jednak tylko opisem dającym pewne wyobrażenie o filmie. . człowiek zwykle rozpoznaje je bez dokładnego przesuwania palcami po ich powierzchni. jakby film z jego akcją. odczytywany"poprawnie. Złudzenia i omamy. które trzeba wyodrębnić. Dynamiczny proces chorobowy nie jest tylko sumą objawów. które zostały wyodrębnione w wyniku myślowego procesu abstrahowania i uogólniania z wielu obrazów klinicznych. Takie fotogramy. Podobnie jest z objawami chorobowymi. na ogół jest. z których każda została sporządzona na podstawie szeregu ujęć i stanowi syntetyczny obraz ukazujący charakterystyczne cechy bohatera lub poszczególnych wątków filmu. Złudzenia nie zawsze są wyrazem zaburzeń stanu psychicznego. Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą złudzenia i omamy: zwłaszcza omamy odgrywają dużą rolę w psychopatologii. z podobnych względów. wspó (występującymi. pamiętając stale. nawet zaznaczony jedynie linią przerywaną. Nie mniej ważne jest nietracenie sprzed oczu zasady. mogą one być rozpatrywane osobno. jakie zachodzą między tym objawem a wieloma innymi. dotykowych i innych. iż spostrzeżenia. ale także ogólnie do objawów chorobowych: są one poparte niektórymi przykładami podanymi w dalszych częściach rozdziału. Dlatego też należy odróżnić złudzenia fizjologiczne od złudzeń będących przejawem patologii. zainteresowania. Powyższe wstępne informacje o procesach poznawczych stanowią wprowadzenie do omówienia niektórych zaburzeń spostrzegania. i to zwykle na pierwszy rzut oka. dokonując opisu któregoś z objawów. mówiąc ogólnie. podobnie jak myślenie. Są one. w zespołach) . Tak więc treść spostrzeżenia jest uzależniona od doświadczenia podmiotu spostrzegającego. zgodnie z którą rzeczywistość kliniczną pełniej od objawu oddaje dwubiegunowy wymiar lub proporcja. uwarunkowane strukturą spostrzeganego przedmiotu. Uwagi te odnoszą się nie tylko do zaburzeń spostrzegania. Nie można jednak.Szukając np. przyjął się podział na zaburzenia spostrzegania i zaburzenia myślenia. lub podano mu pewne informacje wytwarzające gotowość do dostrzegania określonych właściwości przedmiotu. Treść spostrzeżenia zostaje dopełniona przez informacje zawarte w spoistych i utrwalonych strukturach poznawczych. kiedy indziej znajduje się w stanie pobudzenia emocjonalnego. tracić z oczu związków. A oto kilka przykładów złudzeń geometrycznych. zawierałyby wiele informacji. poglądów i stanu emocjonalnego. i to niezupełnie prawdziwe. Gdyby teraz z kolei uczynić przedmiotem analizy jedno z tak sporządzonych zdjęć. Niezależnie od tego.

tak jak w podanym przykładzie. Osobną grupę złudzeń. może zafałszować spostrzeżenia.przecinają odcinki biegnące skośnie ku górze. iż zobaczy rysunki kwiatów lub elementów architektonicznych) będą źródłem złudzeń o innej treści. Różnica zatem między złudzeniem jako objawem psychopatologicznym a złudzeniem fizjologicznym polega na tym. dopatrując się np. Złudzenia (iAarizwes) w znaczeniu psychopatol o g i czny m tu zniekształcone spostrzeżenia. któremu uległ. Przekonujemy się o naszej pomyłce: ". Wyodrębniając jednak złudzenia jako objaw psychopatologiczny. a drugi kół dużych. często mylnie spostrzega otoczenie. Ulegając złudzeniu. Linie równoległe są ustawione np. których chory nie koryguje. Złudzenie Zóllnera występuje po przecięciu linii równoległych skośnymi odcinkami. że człowiek zdrowy koryguje-z chwilą dostrzeżenia pomyłkizłudzenie. Wiem. Inaczej zachowuje się chory psychicznie.. ale to był on"Brak krytycyzmu wobec doznanego złudzenia. że słyszę jego charakterystyczne kroki. przypominająca określoną osobę. Złudzeniom tego rodzaju ulegamy za każdym razem. że ulegliśmy złudzeniu. trzecią. Jeżeli jednak wiemy. Chory. to informacja owa wystarczy do stwierdzenia. . łatwo ulegamy złudzeniu i niewyraźne odgłosy mogą nam się wydać krokami spodziewanej osoby. również stan emocjonalny. dostrzegając zwierzęta w różnokształtnych plamach. stanowią złudzenia uwarunkowane przez nastawienie. W takich przypadkach trudno stwierdzić. że zaburzenia procesów poznawczych mogą dotyczyć zarazem i spostrzeżeń. który spodziewa się-zgodnie z otrzymaną informacją że na ekranie będą ukazywać się na mgnienie oka rysunki zwierząt. Chory natomiast. To na pewno był on. często ulega złudzeniu. trwa przy mylnej interpretacji zniekształconego spostrzeżenia. że osoba ta w tym czasie przebywa w innym mieście. uległem złudzeniu".w przechodniach śledzących go wrogów. i myślenia. czy są to wyłącznie urojenia czy też złudzenia. szóstą itd) przecinają odcinki skośne o kierunku przeciwnym. a znajomość zagadnienia i sąd korygujący nie mają wpływu na treść spostrzeżeń. np. Przykład ten wymownie wskazuje na związki i zależności zachodzące pomiędzy objawami oraz na to. Na przykład człowiek. ale to szedł ktoś inny. zostały one określone-jak wiadomo-jako zniekszałcune spostrzeżenia. 'zekając na powrót do domu osoby bliskiej i niepokojąc się o nią. że jeżeli jeden z rysunków dwóch kół jednakowej wielkości otoczyć pierścieniem kół małych. czwartą.Złudzenie S anie r a polega na tym. który wypowiada urojenia prześladowcze i odnoszące. znam jego wygląd. piątą itd. Złudzenie tego rodzaju podlega jednak ocenie krytycznej. Omamy. to te dwa jednakowe koła wydają się nierówne-pierwsze większe od drugiego. wyraża zaburzenia spostrzegania bądź też wiąże się z urojeniami. którym towarzyszy interpretacja urojeniowa. mimo dowodów bkdności. pozostaje przy fałszywej interpretacji. którego poznanie rzeczywistości jest zaburzone. pozostałe linie (drugą. które również nie świadczą o patologii.pionowo. Linię pierwszą. Nie dzieje się tak w przypadku złudzeń będących przejawem chorobowych zaburzeń spostrzegania. Oprócz nastawienia wytworzonego przez podanie informacji. że mieszka daleko i że właśnie dostałem od niego list. Każdemu z nas niewyraźna sylwetka może wydać się znajoma. których chory nie koryguje. Już w trakcie rysowania tych odcinków równoległe zdają się zmieniać położenie. widziałem dobrze. mimo dowodów błędności. Te same plamy pokazywane innej osobie (uprzedzonej.zdawało mi się.gniew lub lęk.

słuchowe. które są treścią jego. że spostrzega rzeczywistość prawidłowo i że jest tak. Takie omamy. Chory widzi postacie ludzkie. jak widzi. ruchliwe. Bywa też przeciwnie. punkty. tj. smakowe. omamów. które dotyczą jednego analizatora: chory dostrzega postacie. które nie znajdują się w jego otoczeniu lub w ogóle nie istnieją i umiejscawia je w otaczającej go rzeczywistości. np. W przypadku omamów słuchowych głosy-w odczuciu chorego-docierają do niego z zewnątrz. z licznymi szczegołami. Omamy wzrokowe wykazują dużą różnorodność. chory wypowiada mylny sąd realizujący: nie ma wątpliwości. niezróżnicowane dźwięki. barwne. doznając omamów. obok niego. tj. Można więc zauważyć. proste i złożone. tworzą jakby fragmenty filmu. dzieli się rak jak i złudzenia-na wzrokowe. charakterystyczna cecha omamów. dotyk) .Chory. W rzadkich przypadkach. Mogą to więc być zarówno postacie olbrzymów. O mamy e I cmentarne polegają na przeżywaniu doznań typu wrażeń. Omamy. a nazwę. Wyrazistość omamów jest różna-od ledwo zarysowanych do bardzo wyraźnych obrazów. a więc dotyczących dwóch lub więcej analizatorów. że dla odróżnienia należy je nazywać prostymi.omamy wzrokowe. w jego dalszym otoczeniu. chory przeżywa cale sceny. plamy. złożone"zachować dla omamów dotyczących dwóch lub więcej analizatorów: ten typ omamów nosi również nazwę. pojedyncze. sceniczne. przedmioty lub słyszy rozmowę. tak jakby znajdowały się one przed nim. a wówczas treść omamów znamionują ruch i zmienność obrazów. a więc takich. przedmioty. zwierzęta. śpiew. Na tym polega rzutowanie (projekcja) na zewnątrz. często połączone ze złudzeniami. które dotyczą jednego analizatora. iskry lub podobne elementarne zjawiska. jak i maleńkich istot.żywe. O m a m y p r o s 1 e. Wydaje się jednak. melodię. czuje zapach i widzi płomienie. nieraz barwnych. Omamy. wielkości i kształtu realnie istniejących lub też dziwaczne w swoim wyglądzie czy nienaturalnej wielkości: znacznie powiększone (omamy makroptyczne) lub bardzo małe (omamy mikroptyczne) . przeżywa spostrzeżenia przedmiotów. migotanie. W przypadku omamów złożonych. Jeżeli są to np. ale są typu spostrzeżeń (nie wrażeń) . słyszy oraz czuje (zapachy. występują w jakościowych zaburzeniach świadomości i są charakterystyczne zwłaszcza dla zespołu majaczeniowego. że chory jest przekonany o rzeczywistym istnieniu przedmiotów. zwykle w psychozach schizofrenicznych. Innymi słowy. to spostrzeżenia (powstające bez bodźców działających z zewnątrz) . chory umiejscawia obrazy halucynacyjne ze sobą: są one rzutowane poza pole widzenia. np. węchowe. proste i złożone. Niekiedy halucynacyjne doznania wzrokowe układają się w sceny. niezależnie od podziału na elementarne. jak błyski. to chory może dostrzegać postacie.dostrzega ludzi i słyszy ich głosy. Częściej są to doznania typu spostrzeżeń. Mogą one mieć cechy wrażeń: chory dostrzega błyski. smak. częściej występujące.w zależności od rodzaju analizatora. zwykle bywają nazwane złożonymi. że omamy (Aallacinmiones) wykazują trzy charakterystyczne cechyc 1) są to spostrzeżenia (lub wrażenia) powstające bez bodźców działających z zewnątrz: 2) są rzutowane na zewnątrz: 3) towarzyszy im poczucie realności. Omamy dzielimy na elementarne. dotykowe i czucia ustrojowego. synestetycznych" (W. przedmioty. ogromnych zwierząt. . noszące ogólną nazwę fotopsji (wzropsiae) .szybko poruszających się karzełków. Mayer-Gross) . czasem ze znacznej odległości. Poe z u c i e re a I noś c i-dalsza znamienna cecha omamów-oznacza.

głosy kobiece czy męskie. Z chwilą uzyskania odpowiedzi twierdzącej można już wprost zadać pytanie. Uważa mianowicie. Bywają reż omamy. innych pacjentów) cd głosćw halucynacyjnych.omamy i mpe raty w ne. że jedzenie ma smak zmieniony. pukanie. które pojawiają się i znikają. należy unikać formułowania takich pytań.w pojedynczych przypadkach schizofrenii i stanów zaburzeń świadomości. Nierzadko chory słyszy rozmowy prowadzone jakby pomiędzy dwiema lub więcej osobami i czasem odpowiada na słyszane pytania. Chory czuje zapach gazu. wyczuwa"i dostrzega własną postać obok siebie. lecz że w nieco inny sposób przeżywa omamy niż prawidłowe spostrzeżenia. Omamy smakowe występują rzadziej od słuchowych oraz wzrokowych i zwykle łączą się z innymi omamami. ponieważ jest zatrute. Czasem doznaje nadto omamów czucia u strojowegz. w tym przypadku zatruwania. płynów. że chory sam te psychotyczne doznania nazywa. czy czasem w ciągu dnia. szmery) . pukanie. Są to już jednak zagadnienia dotyczące badania psychiatrycznego. co uważa za potwierdzenie szkodliwego wpływu trucizny na organizm. którego nie określa. że słyszy głosy. lub czy nie bywa tak. czy doznaje on omamów wzrokowych. pytamy o to. Mimo to. Wykorzystując tę właściwość omamów i starając się dowiedzieć od chorego. gdy nikogo nie ma w pobliżu. przyjmując je za wydarzenia realne. że odnosi się do nich krytycznie. Omamowe doznania słuchowe bywają różnej intensywności-od cichych. ledwo słyszalnych szeptów la głośnych. bez bliższych wyjaśnień. na jawie. czy są to np. odczuwa niezwykłość i dziwaczność przeżywanych doznań. zakazy. polecenia Są to tzw. nie ma wielkiego sensu. bywają przyczyną unikania przez chorego przyjmowania posiłków i leków. jak: . czy nie zdarza się. które mogą popchnąć chorego du dokonania czynów skierowanych przeciwko otoczeniu lub groźnych dla niego samego. zwłaszcza węchowymi. które zawierają nakazy. Czy pan słyszy jakieś głosy? "Pytanie tego rodzaju. chory nie jest krytyczny wobec doznawanych omamów. co może skłonić go do żmudnych poszukiwań jego źródła. wśród których pojawiają się pojedyncze słowa. Nie oznacza to jednak. lub odrażające . wołanie. A mimo to. Omamy smakowe i urojenia prześladowcze. uważa ich za chorobliwe-odróżnia niekiedy od spostrzeżeń realnie istniejących przedmiotów. tj. chory czasem odróżnia głosy wypowiadane lu niego przez otoczenie (rodzinę. dzwony kościelne bądź bliżej nie określone dźwięki. Chory odczuwa zmieniony smak potraw.acousmaru. przeżywa jakby marzenie senne-dostrzega pewne przedmioty lub postacie ludzi. lub są typu spostrzeżeń-chory słyszy głosy. Omamy węchowe występują często łącznie z omamami smakowymi i zazwyczaj są przykre dla chorego. W przekonaniu chorego głosy docierają dań z sąsiedniego pokoju. występuje tzw. gdy jest sam. że chory słyszy głosy. zwłaszcza schizofrenicznych. których inni nie słyszą. w niektórych przypadkach. badając chorego. tzw. co często interpretuje urojeniowc. które-choć nie. głosami". Pytamy raczej. jak w przypadku głosów podszeptujących popełnienie samobójstwa. nawet wtedy.Niekiedy. W przebiegu niektórych psychoz. lekarzy.objaw sobowtóra-chory. podobnie jak wzrokowe. ze ściany. omówione stosunkowo obszernie w innym rozdziale. rady lub z lękiem nasłuchuje pogróżek. z innego miasta lub z miejsca. Zdarza się nawet. mogą być elementarne (trzaski. Jak już podkreślano. wyraźnych słów. śpiew. Omamy słuchowe. kto du choregu muwi lub jak on tłumaczy rozleganie się głosów nawet wówczas.

zwykle bardzo wyraźne i żywe. lub czują ogrzewanie bądź oziębianie skóry. lecz znamiona wyobrażeń zlokalizowanych w przestrzeni wewnętrznej. Zostały one opisane bardzo szczegółowo przez Kandinskiego w pracy wydanej w 1890 r. potwierdza tylko konieczność całościowego (holistycznego) podejścia do pacjenta i do dostrzeganych zaburzeń. Dokładne zrozumienie opisu pseudohalucynacji wymaga chwili uwagi. ale nie wyłącznie. że objawy te są spowodowane podrażnieniem zakrętu hakowego. nie mają cech obiektywnej przedmiotowej rzeczywistości. chociaż chorzy ci. Jak z powyższego określenia wynika. przemieszczanie serca lub żołądka albo zmiany zachodzące w różnych narządach pod wpływem-jak sądzi niszczących promieni skierowanych na jego organizm. jak. Rzadziej bywają to zapachy przyjemne lub. Chory. Tego rodzaju doznania czasem idą w parze z urojeniami pasożytniczej choroby skóry (por. nie wypowiadają żadnych urojeń. przykre omamy dotykowe są poczytywane przez chorych za dowód szkodliwego oddziaływania na ich organizm za pomocą różnych przyrządów. wywołany działaniem promieni. Objawy te. oddających całkowicie odmienne sposoby myślenia. hakowe"pochodzi stąd. Od omamów węchowych należy odróżnić hal ucynoidy hakowe (nazywane niezupełnie słusznie omamami hakowymi) . Nie trzeba dodawać. że wyrwane z tego opisu zdanie zmienia swój sens (jak to zwykle bywa w podobnych przypadkach) . Om a my do ty ko we polegają na odczuwaniu przez chorego różnych doznań z powierzchni skóry. Podobieństwo słów używanych na oznaczenie różnych treści. Tego rodzaju omamy są charakterystyczne zwłaszcza. zwłaszcza w schizofrenii paranoidalnej. robaków". przykrych zapachów pojawiających się napadowa i występujących w padaczce. a nazwa. Pozostałe cechy pseudohalucynacji odróżniają je od omamów. z jego narządów wewnętrznych lub z różnych części ciała. Na przykład. Niekiedy. a będącej przykładem wnikliwej analizy klinicznej zaburzeń procesów poznawczych. które chory ocenia krytycznie i dlatego powinny nosić nazwę halucynoidów. Odczuwają też poruszanie się mrówek. .zapachy zgnilizny. polegają na odczuwaniu. w odczuciu chorego. Chory może odczuwać obecność na skórze poruszających się owadów lub większych zwierząt. . rzecz jasna. czyli omamy rzekome. dziwne". Omamy ustrojowe niejednokrotnie występują łącznie z dotykowymi. które widzi. przeżywając pseudohalucynacje wzrokowe. które trudno choremu bliżej określić. pod skórą. tę mianowicie. są odczuwane jako obce. iż są to spostrzeżenia powsujące bez bodźców działających z zewnątrz. W niektórych przypadkach chorzy zgłaszają skargi na przykry świąd. narzucone z zewnątrz doznania. Pseudohalucynacje są to spostrzeżenia (lub myśli) powstające bez bodźców działających z zewnątrz. To zaburzenia psychosensoryczne. zapach nieba". trupie. uczucie ściskania mózgu"należy do dość częstych skarg zgłaszanych przez chorych na nerwice. mimo iż tak nazywane. oczami wyobraźni"i które na ogół bez trudu odróżnia od spostrzeżeń realnie istniejących przedmiotów.str. pseudohalucynacje i omamy mają jedną istotną cechę wspólną.. dla alkoholowej psychozy majaczeniowej. Omamy czucia ustrojowego są to zwykle elementarne doznania napływające. Chory czasem odczuwa ściskanie mózgu. Pse udo hal u c ynacj e (pseudoAdlacimmznes) . dostrzega obrazy. są również omamami. co prowadzi do bardziej złożonych doznań omamowych przybierających różną treść. 95) . lub wręcz niezwykłe i nie dające się wyrazić.

jest z konieczności mniej lub bardziej sztuczny. szmery. smugi. przykry lub niezwykły zapach. jeżeli pamiętamy. ale nie występują jakościowe zaburzenia świadomości. osoby. lecz przypominają wyraźne.typu wyobrażeń. jest nie tyle uproszczeniem. wypowiadane w jego głowie i uparcie narzucające się np. Pseudohalucynaje są najczęściej wzrokowe. który próbuje ująć i klasyfikować zjawiska dynamiczne. Pseudohalucynajom poświęcono nieco więcej miejsca ze względu na pewne niejasności i nieporozumienia. polegająca na krytycznej ocenie tych ostatnich: nie towarzyszy im mylny sąd realizujący. plastyczne wyobrażenia. Halucynoidy wchodzą w zakres zaburzeń psychosensorycznych.Obrazy te może również widzieć przed sobą w pewnej odległości. Zaburzenia psychosensoryczne występują w padaczce. jakby.przemawia. słyszy myśli. Określenie pseudohalucynacji. Uwaga ta jest słuszna. które "jak żywe stają przed oczami". przyjmują nienaturalny kształt.zaburzeń schematu ciała. W tym ostatnim przypadku ma miejsce ugłośnienie własnych myśli chorego: chory. dziwaczny smak. jak błyski. wbrew woli. jakie powstały wokół tego terminu. że zmienia się ich ciężar lub położenie względem tułowia. Objawy te. których źródło chory umiejscawia wewnątrz swego organizmu. że jego kończyny wydłużają się. Zaburzenia psychosensoryczne polegają również na pozornej zmianie kształtu. tj. w stanach . występujące napadowa (napady psychosensoryczne) . w kile mózgu. że myślenie i spostrzeganie stanowią łącznie procesy poznawcze.na występowaniu. które-podobnie jak w przypadku doznań elementarnych-są nieraz zmienione pod względem kształtu. dostrzega on przedmioty.zdają się być bardzo małe (mikropsje) lub wyolbrzymione (makropsje) . a nie do zaburzeń spostrzegania. głosy. tj. Zachodzi zatem zasadnicza różnica między omamami a halucynoidami. co powiedziano dotychczas. ile zniekształceniem pojęcia pseudohalucynacji. oderwane słowa. wielkości. Zaburzenia psychosensoryczne polegają m in. zwłaszcza po ustąpieniu napadu. Halucynoidy występują w niektórych przypadkach padaczki i guzów mózgu. jakim uległ: dlatego w tych przypadkach mówimy nie o omamach. ale nie zyskują one przez tu cech przedmiotowości. a każdy podział. iż są to głosy (omamy) . które krętka scharakteryzowano poniżej. w zaburzeniach świadomości typu oncjroidalnego. są charakterystyczne dla padaczki ze zmianami w płacie skroniowym. zaburzenia. należałoby pseudohalucynacjesłowne zaliczyć do zaburzeń myślenia. wewnętrznie': do chorego np. zwykle krótkotrwałym. a czasem w stanach depresyjnych. z którym można się spotkać. Pseudohalucynacje występują w psychozach schizofrenicznych. Czasem chory odczuwa falowanie podłogi czy chodnika lub dostrzega obsuwanie się sufitu. Zaburzenia tego rodzaju leżą również u podłoża innych jeszcze objawów psychosensorycznych. lecz o halucynoidach. takich halucynoidów. Halucynoidy Mu (lacwzides) są to wrażenia lub spostrzeżenia powsrające bez bodźców działających z zewnątrz: doznania te chory ocenia krytycznie. tj. ujmując ogólnie. Treść tych zaburzeń spzstrzegania bywa również bardziej zróżnicowana. Tych myśli chory nie słyszy uchem. lecz niejako. i słuchowe. Chory np. a więc słowne. zarzuty kierowane do niego. Doznania te są wyrazem zaburzeń syntezy treści spostrzeżeń. głos sumienia"Zgodnie z tym.przekleństwa. Chory ocenia krytycznie. Do chorego dociera muzyka. w guzach mózgu. barwy spostrzeganych przedmiotów oraz na zmianie ich położenia i odległości względem siebie.doznaje szczególnego uczucia. W czasie napadu psychosensorycznegc świadomość chorego jest zwykle przymglona. są zwykle wyrazem zmian organicznych mózgu. ale nie ma jednak zasadniczego znaczenia. uważa je za objaw chorobowy.

Podział urojeń według treści. chory wyraźnie wskazuje osoby. Zaburzenia treści obejmują takie objawy. pseudohalucynacjami i halucynoidami. Z kolei spowolnienie myślenia może świadczyć o stanie depresyjnym. Liczba osób objętych kręgiem urojeniowym bywa bardzo różna-od jednej osoby do dziesiątek czy . tzn. Halucynoza lub omamica jest chorobą psychiczną. występują przede wszystkim w przebiegu niektórych nerwic. Urojenia. mimo oczywistych dowodów błędności. Czasem. Przyspieszenie myślenia jest jednym z trzech objawów charakterystycznych dla typowego stanu maniakalnego. a zwłaszcza w stanach majaczeniowych. Idee nadwanościowe. ale pozostaje zawsze cecha wspólna. Urojenia różnią się między sobą treścią i budową. Urojenia prześladowcze należą do najczęstszych urojeń. otruć. które-według niego-szkodzą mu bądź jego rodzinie. Urojenia (delarioner) są to fałszywe sądy. właściwymi lub prawdziwymi.94) . I tak. omamy są nazywane pełnymi. zarazem jednak przyspieszenie toku myślenia występuje również w niektórych stanach zaburzeń świadomości. tkankę mózgową. są wyrazem zaburzenia osobowości. spowolnieniei inne. Natręctwa. dla której omamy są objawem dominującym (patrz str. wyczuwa"jednak grożące mu niebezpieczeństwo. tj. choć oczywiście stwierdzenie pojedynczego objawu nie wystarcza do rozpoznania określonej choroby. jak i roku myślenia. a raczej skrajne idee nadwanościowe. przyspieszenie. idee nadwanościowe oraz natręctwa myślowe. Każdy z tych objawów ma inne znaczenie psychopatologiczne. jak: urojenia. dążą do jego zniszczenia. które chory wypowiada z głębokim przekonaniem o ich prawdziwości i których nie koryguje. Zaburzenia toku myślenia. pomijając przelotne natręctwa u ludzi zdrowych. rozkojarzenie roku myślenia nasuwa podejrzenia schizofrenii. są interpretowane różnie i-jak zwykle w medycynie klinicznej w zależności od całokształtu obrazu chorobowego. pragną pozbawić go zdrowia. że jest on prześladowany. Zaburzenia poznania w zakresie czynności myślowych dotyczą zarówno treści. Czasem. ale nieznaczne spowolnienie toku myślenia bywa przejawem fizjologicznego przygnębienia. w celu podkreślenia różnicy między omamami (halucynacjami) .objawem choroby psychicznej. W poszczególnych przypadkach wypowiedzi chorych różnią się znacznie. W innych przypadkach chory nie określa bliżej domniemanych wrogów. Zaburzenia myślenia i ich podział.głębokie przeświadczenie chorego.pu przebytym zapaleniu mózgu i po zatruciach uszkadzających. jak rozkojarzenie. Urojenia są zawsze objawem psychotycznym. . Omówione objawy pojawiają się niekiedy w jakościowych zespołach zaburzeń świadomości.

Urojenia hipochondryczne polegają na nieuzasadnionym przeświadczeniu u chorobie niszczącej organizm. Urojenia zdrady małżeńskiej są charakterystyczne dla paranoi alkoholowej. ani przedstawieniem dowodów ich blędności. np. lub też ma miejsce urojeniowa interpretacja omamćw bólowych i czucia ustrojowego. Urojeń nie daje się podważyć ani perswazją. próby wyjaśnień czy też milczenie na równi zostają interpretowane według żywionego przekonania o niewierności. Urojenia tej treści. pojawia się dzisiaj znacznie rzadziej niż jeszcze przed kilkudziesięcioma łaty. Bywają to osoby z najbliższej rodziny chorego. żołądek jest zniszczony. wyczytuje"z oczu współmałżonka. ale również ludzie obcy. Nieco zbliżone do urojeń hipochondrycznych i odnoszących (por.osoby go śledzące. Postawa nieco powściągliwa to wyraz braku przywiązania uczuciowego i widomy dowód związania się z kimś innym. a poczytywanych za dowody zdrady. Diabeł jednak. aczkolwiek i ta ich właściwzść występuje z różną wyrazistością. że jego twarz jest zniekształcona. tak i w treści urojeń-występują elementy właściwe współczesności: jedna z chorych cierpiących na psychozę starczą uciekała z domu w obawie. a przede wszystkim dowodem zatruwania jego organizmu. mimo iż nazywane dy s m o rfofob i ą (dysmzrwowzżia) . ale występują i w innych chorobach psychicznych.setek osób. W niektórych przypadkach chorzy czują się prześladowani nie przez ludzi. Chory. Na przykład chory po wielokroć oznajmia. w których rozpoznaje swoich prześladowców. zwykle drobnych. lecz przez siły tajemne. np. przybierają nieraz formę urojeniową interpretacji wydarzeń rzeczywistych. Nierzadko chory-co jest wyrazem nie tylko urojeń prześladowczych. w treści urojeń. a ciało ulega rozpadowi. jego znajomi. Podejmowane rozmowy. ale i odnoszących niemal na każdym kroku spostrzega ludzi.przez szatana. Urojenia zazdrości. ale o cechach odrębnych. Niekiedy urojenia hipochondryczne zwracają uwagę otoczenia absurdalnością treści. np. Urojenia wyjątkowo występują jako jedyny objaw psychotyczny. Czasem chory w sposób uojeniowy tłumaczy fizjologiczne doznania ustrojowe. że jego przewód pokarmowy nie funkcjonuje od lat. gdy słyszy głosy donoszące o zbliżającym się niebezpieczeństwie lub zdaje się dań docierać rozmowa wrogów naradzających się nad sposobem zgubienia go. nie są fobią.w psychozach starczych i czasem w schizofrenii. lecz właśnie urojeniami. odwrócenia uwagi od ukrywanych przed nim potajemnych schadzek. Na przykład omamy słuchowe mogą być dla chorego niewzruszonym dowodem słuszności jego podejrzeń. a zwłaszcza twarzy. Chory wyraża niezachwiane przekonanie. bliskie urojeniom prześladowczym. w których dopatruje się oznak groźnego cierpienia. niepokojąco zmieniona . zwłaszcza w przypadkach. Natomiast jak w życiu ludzi zdrowych.niżej) . codziennych. że zostanie umieszczona w obozie kosmonautów. Jest to cecha znamienna dla wszystkich postaci urojeń. dość często natomiast łączą się z omamami. z jego wyrazu twarzy oznaki miłości kierowanej ku swoim rywalom. Podobnie omamy smakowe i węchowe są często-według mniemania chorego-wymownym świadectwem działania na jego szkodę. Serdeczne zdnoszenie się do chorego uznaje zn za prćbę wprowadzenia go w błąd. są urojenia zniekształcenia ciała. Doznawanie omamów zwykle pogłębia jeszcze urojeniowe przekonania chorego.

W innych przypadkach chory uważa się za człowieka skrzywdzonego przez ludzi lub zły los. której dominującym objawem jest dysmorfofobia w dosłownym znaczeniu. czy ich treść dotyczy wydarzeń możliwych. Urojenia grzeszności. że np. zubożenia. nic już nie ma-ani rzeczy (urojenia zubożenia) . cała władza skupia się w jego ręku. rozległa wiedza. który z niepokojem zaczyna o nich rozmyślać-nie są niczym nowym i bywają zwykle umiarkowane lub nieznaczne. które różnią się jednak swoją budową oraz tym. np. A więc. uszy odstające itp.chory uważa się za przewodniczącego Świętej Trójcy. ale w znacznej mierze fałszywych domysłach. budzą jednak przykre i silne doznania emocjonalne. Czasem chorzy obwiniają się o grzechy obciążające najbliższych lub całą ludzkość: czują się ludźmi niegodnymi. co odsuwa od niego ludzi. w jego mniemaniu. którzy takie urojenia wypowiadają. winy.dokonał doniosłego odkrycia naukowego. upośledzenia. zdradzają również objawy głębokiej depresji. Student. Urojenia wielkościowe dotyczą osobistych przymiotów chorego wyróżniających go. który popisuje się tego rodzaju. którzy nie zasługują na nic innego prócz kary. ludzie ci radzą się go. Mimo że te niedostatki urody-u człowieka. Chory też nieraz sądzi. np. gdyż zwykle chorzy. Nierzadko chorzy zwracają się do chirurga. jest niezdolny do niczego. Na przykład chory trwa w przekonaniu. tj. że jest autorem wynalazku. że jego ciało wydziela przykrą woń. Nazwa ta jednak zbyt silnie akcentuje związek treści urojeń z zespołem depresyjnym. a sam wydaje polecenia. ku zgnębieniu chorego. W pierwszym przypadku chory głęboko wierzy. znajomość kilkunastu i więcej języków. Stwierdzenie urojeń zniekształcenia twarzy uzasadnia podejrzenie procesu schizofrenicznego. iż psychiatria nie jest dla niego dziedziną znaną. ani zdrowia. Takie i podobnej treści wypowiedzi są charakterystyczne dla urojeń wielkościowych. za które. rozwija się nerwica lękowa. Urojenia odnoszące (ksobne) dość często występują z urojeniami prześladowczymi lub mogą . W innych przypadkach uderza fantastyczność urojeń. czego pragnie. Z urojeniami sprzęgają się iluzje. poniżenia. Urojenia grzeszności i winy znajdują wyraz w przypisywaniu sobie różnych przestępstw i zbrodni. wiedzą". Urojenia wielkościowe często dotyczą pozycji człowieka w kraju i świecie. Należy dodać. wyróżniające je spośród dotychczas omówionych i wymagają osobnego Uj (Gid. domagając się wykonania operacji plastycznej. nieraz w okresie dojrzewania. że-wbrew potocznemu mniemaniu-chorzy psychicznie rzadko uważają się za osobistości znane z historii. jest pozbawiony narządów.za Napoleona czy Aleksandra Wielkiego. zwykle u ludzi młodych. najprostszej egzystencji. Chory może trwać w przeświadczeniu. że zna osoby zajmujące najwyższe stanowiska. że jego ciało jest niszczone przez straszną chorobę. czy jest na wskroś absurdalna. oddziaływania i owładnięcia wykazują pewne cechy wspólne. Są to np. może dokonać wszystkiego.niepospolite cechy umysłu. do żadnej pracy. Czasem.dręczący lęk (fobia) i związana z nim natrętna myśl o własnej brzydocie. Urojenia odnoszące.i budzi odrazę u innych. który popchnie wiedzę naprzód. nicości (nihilistyczne) . lub mówi o. np. zamiast o urojeniach wielkościowych (lub innych) . wpływa na ich decyzje. zubożenia i nihilistyczne bywają ujmowane łącznie jako urojenia depresyjne. a więc wspiera się na rozpowszechnionych. działania. upośledzenia. że nos jest zbyt długi lub nieco wklęsły. muszą pokutować ludzie niewinni. manii wielkościowej". Urojenia poniżenia.o tym. że zreformował stosunki społeczne itp. i wynoszących ponad otoczenie i przeciętność. zbliżają się czasem w swej treści do urojeń hipochondrycznych. daje przekonujący dowód. ani nawet własnego ciała (urojenia nihilistyczne) .

55) . Urojenia owładnięcia. zazdrości lub inne. mogą występować wraz z pseudohalucynacjami. Chory jest przekonany. że już w samym pojęciu pseudohalucynacji mieści się. Ludzie zapewne coś wiedzą o nim lub znają jego myśli.towarzyszyć urojeniom wielkościowym. wynalazcze. Urojenia owładnięcia i oddziaływania występują stosunkowo często w psychozach schizofrenicznych. pozornie logiczne i wykazujące wewnętrzną spoistość. Są to urojenia powiązane. Tego typu urojenia są charakterystyczne dla paranoi (czyli obłędu) i dlatego noszą nazwę urojeń paranoicznych. że na jego ciało lub umysł ktoś oddziałuje. czy za pomocą jakichś aparatów. Nastawienie odnoszące jedynie nieco przypomina urojenia i nie świadczy o patologii. Od urojeń odnoszących należy odróżnić nastawienie odnoszące. być logiczne i konsekwentne. podobnie jak i urojenia odnoszące: te ostatnie są również objawem wielu innych chorób psychicznych. często tkwiąca w nim samym. wyczytuje między wierszami"aluzje pod swoim adresem lub wręcz bierze do siebie przeczytane czy usłyszane słowa. a brak nazwiska tłumaczy pominięciem go dla niepoznaki. Należy pzdkreślić. tzn. Urojenia oddziaływania polegają na przeświadczeniu chorego. jako jego cecha. czasem w psychozach schizofrenicznych. elektryzowanie (co może być także wyrazem omamów dotykowych) . wielkościowe (posłannictwa religijnego. Urojenia owładnięcia nie różnią się wyraźnie od poprzednich. Chory.str. gdy jedzie tramwajem lub wchodzi do sklepu. a więc bywają prześladowcze.hipnotyzowany lub odczuwa naświetlanie. które nasuwają się uparcie i niejako automatycznie (objaw automatyzmu psychicznego) . że działa nań jakaś siła. doznaje nasyłania obcych myśli z zewnątrz. że ludzie milkną na jego widok lub uśmiechają się porozumiewawczo. które występuje nieraz u ludzi zdrowych. Chory czuje. bądź przeciwnie.str. jest nią owładnięty. . że tak właśnie się dzieje. myśli nie przebiegają swcbodnie. 95) . Podział urojeń według budowy.tworzące pewien system dotyczący z reguły jednej zasadniczej dla chorego sprawy. że urojemia paranoiczne różnią się nieraz pod względem treści. może. Urojenia paranoiczne to urojenia usystematyzowane. a myśli jego są wykradane. dostrzega. mogą jednak występować także w innych chorobach psychicznych. tworząc zespół Kandinskiego i Clerambaulta (por. ale mogą wiązać się również z zaburzeniami spostrzegania (por. Rozumowanie chorego na temat zagadnień szczegółzwych. wymieniają słowa i dyskretne znaki. choć z urojeniami związanych. Chory odnosi do siebie wydarzenia rozgrywające się wokół niego. Dla ścisłości dodać należy. odkrywcze) . bez udziału chorego lub wbrew jego chęciom. są narzucane wbrew woli chorego. podobnie jak i wyobrażenia. stąd te baczne wpatrywanie się lub pozory. Nla przykład. Urojenia odnoszące polegają przede wszystkim na urojeniowej interpretacji wydarzeń rzeczywistych. czy to bezpośrednio. iż nie jest on przedmiotem zainteresowania i rozmów. tej i podobnej treści. Urojenia dotyczą nieraz treści artykułów w prasie czy audycji radiowych bądź programów telewizyjnych. Chory czuje się np. poczucie obcości nasuwujących się myśli i wyobrażeń.

m in. Urojenia. Poszczególne wypowiedzi chorego są często uderzająco absurdalne. A więc mogą być prześladowcze z uwagi na ich treść. że padł ofiarą tajnej organizacji. które często towarzyszą urojeniom. fałszywe interpretowanie Taktów i trwanie przy mylnym sądzie. mogą należeć zarazem do pierwszej.zrozumiał niejasne dotąd zmiany zachodzące w jego otoczeniu i że już wie. że charakterystyczną cechą urojeń jest nLin. dowodów blędnoici. hipochondryczne. co z naciskiem należy podkreślić że urojenia tłumaczymy obecnością lęków i omamów. że jest np. Urojenia niespójne (mkoherenme) charakteryzuje brak wszelkiej spójności i zmienność treści. Uformowanie się treści urojeń łączy się czasem z poczuciem ulgi. daje się zauważyć. że np. Gotowość do myślenia w sposób urojeniowy nosi nazwę nastaw lenia urój eOlOWCgO. Analizując obraz kliniczny chorób psychicznych. W miarę rozwoju choroby utrwala się głębokie przeświadczenie chorego o słuszności jego sądów. w odróżnieniu od paranoicznych. Tego typu urojenia są charakterystyczne m in.zaczyna podejrzewać.krolem wszechrzeczy i wszystkich planet. ale również nie istniejących. zazdrości i inne. Może ono dotyczyć przeszłości objętej okresem choroby. co nazywamy urojeniową interpretacją wydarzeń rzeczywi słych. Głębokie przeświadczenie chorego o prawdziwości wypowiadanych sądów jest cechą wskazaną w . Urojenia nie zawsze jednak dngyczą spraw aktualnych.w urojeniowej postaci schizofrenii. z którymi się styka. że niektóre wypowiedzi rodziny lub listy. Uwagi powyższe nie oznaczają bynajmniej. a nadto dotyczą one już zwykle nie tylko wydarzeń rzeczywistych. tłumaczy w sposób urojeniowy. nie wykazują już tak wyraźnej i konsekwentnej budowy. że urojenia w części przypadków występują już na początku psychozy.dla porażenia postępującego. Chory np. że w jego otoczeniu zachodzą niepokojące zmiany. a omamy występowaniem urojeń.Urojenia paranoidalne (nieusystematyzowane) . dotyczą nieraz licznych zagadnień dość luźno powiązanych ze sobą. lub wielkościowe. instytucji. skrzyń złota lub o tym. Stara się je zrozumieć i wyjaśnić. Fakty jednak. Częściej jednak okres ten trwa dłużej i urojenia kształtują się stopniowo. a paranoiczne pod względem budowy. mimo oczywistych 5-Psychiatria.dochodzi do wniosku i niewzruszenie wierzy. Chory np. Uhory sądzi np. w istocie fałszywych. iż grozi mu jakieś poważne niebezpieczeństwo. Co do treści-to podobnie jak paranoiczne-mogą być prześladowcze. sprzyja ich rozbudowie i utwierdzeniu się chorego w słuszności jego sądów. która w rzeczywistości nie istnieje. jakie otrzymuje. zgodnie z tym co powiedziano dotąd. W takich przypadkach ma miejsce rzutowanie (projekcja) urojeń wstecz. wielkościowe. Różne wspó (występujące objawy są często przejawem tej samej choroby i nie można w sposób dowolny jednych objawów wyprowadzać z drugich. Występowanie omamów. której chory doznaje sądząc. a może również sięgnąć okresu przed zachorowaniem. majątków. Chory zapewnia otoczenie o posiadaniu niezmierzonych bogactw. jakie grozi mu niebezpieczeństwo lub jaką ma spełnić misję. zarazem inkoherenme itd. zaledwie w kilka lub kilkanaście dni od dostrzeżenia zmian w stanie psychicznym chorego. Wspomniano poprzednio. Urojenia paranoidalne należą do najczęstszych i występują w różnych chorobach psychicznych. jak i do drugiej z omówionych grup. czasem chorzy interpretują umjenicwo wydarzenia minione.. wskazują na to.

spostrzeżeniowego poznania świata oraz postaw.. Otóż.definicji urojeń. który wypowiada głębokie i zarazem fałszywe przekonania. Przy wstępnym omówieniu urojeń zaliczono je do zaburzeń treści myślenia. oznacza właśnie pewne uproszczenie. mogą jednak również charakteryzować ludzi o osobowości ukształtowanej. Są wśród nich zapamiętali działacze społeczni. sekt religijnych. prawidłowo. urojenia-ze względów praktycznych-nadal będą umieszczane wśród zaburzeń treści myślenia. niestrudzeni podróżnicy. wytkniętych celćw i ich realizacji. stał się celem dla siebie. pozostaje określenie idea nadwartościowaoczywiście już nie. zasad filozoficznych. Urojenia bowiem. W odróżnieniu jednak od tych ostatnich. Fanatyczne działanie w imię nadwartościowej idei i wiara w jej prawdziwość (czym m. podobnie jak i inne objawy psychotyczne. upodabnia idee nadwartościowe du urojeń. w czym bardzo pomaga prosta i przejrzysta klasyfikacja objawów. aby osiągnąć cel. każda idea nadwartuiciowa jest ideą dominującą. zapaleni kolekcjonerzy. daje tym samym wyraz nieprawidłowościom w zakresie nie tylko treści myślenia. by nie mylić objawu psychopatologicznego z nieco przejaskrawioną właściwością człowieka zdrowego.. Jednak w miarę postępu leczenia i poprawy stanu psychicznego poprawa ta przejawia się mJn. Mimo tego istotnego zastrzeżenia.in. które człowiek uważa za szczegulnie ważne. szachiści. przy równocześnie niezbędnym kontynuowaniu leczenia farmakologicznego. skrajna"-bądź też idea dominująca lub wiodąca. Idee nadwartościowe świadczą (w części przypadków) o zaburzeniach osobowości. reformy stosunków społecznych. planów życiowych. i z ktćrymi jest silnie związany emocjonalnie. Otóż stanowisko takie. Idee nadwartościowe. Nieraz reż charakteryzuje je pewna dziwaczność treści. aczkolwiek powszechnie przyjęte. ktćry dawno stracił swój sens. a co za tym idzie-nikła podatność na korygujące wpływy otoczenia. w rodzeniu się wątpliwości co do słuszności urojeniowych przekonań: . naukowcy. dotyczących np. jakie przyjmuje wobec ludzi i wydarzeń. jak sądzę. gdy psychoterapia znajduje szersze niż dotąd zastosowanie w leczeniu choroby psychicznej. mając na myśli objaw psychopatologiczny" wydaje się wskazane dodanie do omawianej nazwy przymiotnika. idee nadwartziciowe nie zawsze zawierają sądy fałszywe i nie są całkiem niedostępne krytycznej perswazji. Idee nadwartościowe znajdują swój wyraz w żarliwym propagowaniu pewnych poglądów. archeolodzy-amatorzy i inni. Idee nadwartościowe to przekonania. Poszczególne objawy należy dostrzegać w ich wzajemnych powiązaniach. Natomiast w stosunku do ludzi o prawidłowej osobowości.idee nadwartościowe różnią się od natręctw) . Człowiek. ale zarazem trzeba umieć je wyodrębnić. nazywane też "myślami nadwartościowymi". nie są jakością izolowaną i autonomiczną. przejawiają się przywiązywaniem szczególnej wagi do pewnych dążeń. Należy więc dokonać pewnego rozróżnienia. w innych przypadkach okazują się błędne i szkodliwe. skrajna"-skrajna idea nadwartościowa. słuszne. Idee te. Ludzie przeniknięci ideą nadwartościuwą nieraz pracują długie lata. ale również procesów emocjonalnamotywacyjnych.wiary. ale ujawniających wyraźną. ale używając określenia idea . czy może pewne sprawy widzę nieco przesadnie. Czy aby na pewno jest dokładnie tak. Pzglądy te są niekiedy słuszne. a nawet nieco przesadną dominację jednego nurtu w życiu. Rzecz jasna. "Jest to moment.

uporczywie doznawane przez chorego wątpliwości.ustawicznego mycia rąk w obawie przed zakażeniem. czy zamknął drzwi dobrze. a klucz pierwszy-czy na pewno przekręcił w prawo dwukrotnie. jak w przypadku fanatyków. Jednak już wkrótce po opuszczeniu mieszkania może pojawić się pytanie: czy sprawdzając.scen o treści erotycznej. które nasuwają się na widok obrazów świętych. obrażające uczucia religijne chorego. zaniedbał swych obowiązków. Nie jest tak natomiast w przypadku skrajnej idei nadwartościowej. czy właściwie uchwycił sens wyjaśnień lekarza. najpierw pierwszy zamek przekręca klucz raz. który doznaje natręctw. któremu inne zostają podporządkowane. które opada i rozładowuje się na pewien czas dopiero po wykonaniu czynności natrętnych. mimo przeświadczenia o ich niedorzeczności. potem drugi zamek.zamyka drzwi ostrożnie. czy aby jego wypowiedzi są dobrze rozumiane przez otoczenie. Należą tu również długotrwałe poszukiwania zapomnianego nazwiska czy nazwy miejscowości lub liczenie w myśli do określonej liczby przed podjęciem jakiejś ważniejszej czynności: . a więc patologicznej. krany zakręcone. Człowiek. Natcętne myśli to np. jeżeli idea nadwartościowa nie przekracza pewnej miary. Opis tych objawów uzupełnia charakterystyka fobii. Natrętne czynności re np. ocenia je krytycznie. wykazują niektóre cechy właściwe nauęctwom. ale już policzę i będę miał spokój". zawęża krytycyzm i uniemożliwia harmonijne funkcjonowanie osobowości. posągów. Chory np. Z kolei chory sprawdza. czy drzwi do mieszkania zostały zamknięte. którzy ze ślepym uporem dążą do krańcowo wyolbrzymionego celu. Wiem. dwa razy. przewidując. czy żelazko jest wyłączone. czy może tylko raz. czy nie. krure należą do zaburzeń procesów emocjonalnych. Jej nadmierne nasilenie.wielokrotne sprawdzanie. ujmując silnie klamkę i dla pewności kładąc jeszcze raz rękę na kluczu tkwiącym w zamku. wyróżnia się następujące rodzaje natręctw. przekręcając klucz również dwukrotnie. a zatem przytłaczająca dominacja jednego dążenia. Każda idea nadwanościowa odgrywa rek silnego czynnika motywacyjnego i scalającego działanie. czy podjętą czynność doprowadził do końca. to okazuje się zwykle korzystną właściwością osobowości. Postępując w sposób nieco schematyczny.skupiającego je na jednym celu. a potem w lewo.natrętne wyobrażenia i czynności ruchowe. Usiłowania re kończą się zwykle niepowodzeniem lub nawet nasilają przykre uczucie wewnętrznego napięcia. Natrętne wyobrażenia są to wyobrażenia np. np. Natręctwa i fobie. skrajnej. mimo że chory wykonuje te czynności z pilną uwagą. To przeświadczenie o niedorzeczności lub chorobliwości odnosi się do wszystkich postaci natręctwi stanowi ich charakterystyczną cechę.dominująca lub wiodąca (bez. tj. uwzględniając zarazem inne pustacie nauęctw. tj. nie otworzył przypadkiem drugiego zamka. skrajna') nie sugerujemy patologii. Z tego względu. Natręctwa (wwessimer) to myśli lub wyobrażenia uporczywie narzucające się lub czynności ruchowe wielokrotnie wykonywane. tak że w końcu drzwi są otwarte? . który daremnie stara się je odsunąć od siebie. bez pośpiechu. Chory próbuje odsunąć od siebie natrętnie powracające myśli lub próbuje zaprzestać wykonywania po wielokroć pewnych czynności. Poniżej podano krćtką charakterystykę natręctw myślowych. Rozpatrując zaburzenia treści myślenia-omówiono dotąd urojenia oraz idee nadwanościowe. czy nikłe z pozoru objawy nie świadczą o rozwijającej się poważnej chorobie itp. że dobrze mu znane dręczące pytania z pewnością powrócą. że to nie ma sensu.

tj. mogą wydać się czytelnikowi znajome. mydląc dłonie określoną liczbę razy-5. że owe myśli. Od natręctw. Jest to typowa fobia wysokości (aropAWa) .najpierw. Automatyzm psychiczny polega na wykonywaniu pewnych czynności (automatyzm ruchowy) . Inne sytuacje mogą u tego samego człowieka nie wywoływać lęku (typu fobii) i rak dzieje się najczęściej. Inną cechę wspólną. Chory np. uderzanie pięścią. stanowi uporczywość występowania tych objawów. w przypadku fobii. w padaczce w przypadku pourazowego lub pozapalnego uszkodzenia mózgu. niż dręczyć się cały dzień. Są to zarówno sytuacje. aczkolwiek nasuwające się wbrew woli chorego. a nie drobną nieprawidłowością.mycie rąk (mlwomumu) w obawie przed bakteriami. "ł'zasem działania natrętne. takich jak poruszanie kończynami. na dążeniu do ich unikania oraz na przeżywaniu lęku przed tymi sytuacjami. od niego niezależne. Przelotne natręctwa pojawiają się również u ludzi zdrowych. choć przykre i niepotrzebne. zwierzęta. a więc przymusowe. a nie na szczycie wieżowca. jak i fobii. rozpoznawać pospiesznie nerwicy z natręctwami. w stanach depresyjnych i czasem w schizofrenii. np. Mimo to nie należy. sytuacja"rozumianym w szerokim znaczeniu.W myśli analizuje pilnie poszczególne etapy działania. kran.. Podobnie więc jak w stosunku do nauęctw jest zachowana ocena krytyczna.przechodzenie przez most czy pusty plac. jazda windą. Oprócz czynności ruchowych. przebywanie na wysokości. Lepiej wrócić do domu i sprawdzić dobrze.jako silny lęk. jak i przedmioty. jakimi bywają wędrówki w jasnym stanie pomrocznym. nie są przez niego traktowane jako myśli obce. napływające z zewnątrz. choroby.. Fobia występuje np. A. wyraźnie odróżniamy zaburzenia określane ogólnym mianem automatyzmu psychicznego. W określeniu fobii posłużono się terminem. objaw spotykany najczęściej w schizofrenii. która jest procesem chorobowym. są również zaliczane do przejawów automatyzmu psychicznego (W. l 957) . toteż niektóre przykłady. mimo pewnych rysów podobnych. . zrywanie się itp: czynności te są odczuwane przez chorego jako obce. klamkę od drzwi i dopiero potem przystępuje do mycia rąk. Natręctwa występują w nerwicach. z racji doznawanych niekiedy nauęcrw. Złożone i długotrwałe działania. Fobie (ywzóiae) polegają na występowaniu lęku w określonych sytuacjach. lecz jako jego własne. przyjmują postać pewnego rytuału. orazrzadziej-w przebiegu niektórych chorób uwarunkowanych zmianami organicznymi. 20. zachowując z kolei określony sposób odkładania mydła. należy do automatyzmu psychicznego. w sytuacji gdy człowiek spogląda z balkonu na ulicę: balkon ten może być zaledwie na drugim piętrze. Gilarowski. lub przebiegające wbrew jego chęciom. Automatyzm psychiczny w postaci naporu obcych myśli tym różni się od myśli natrętnych. uważa swój lęk za nieuzasadniony. chociażby zamykania drzwi. odkaża"spirytusem lub innym płynem brzegi umywalki. Objawy automatyzmu psychicznego występują w schizofrenii. zwłaszcza w nerwicy z natręcrwamii w nerwicy lękowej. np. Chory. Jeżeli natręctwa dominują w obrazie chorobowym. ale równocześnie przypomina sobie analogiczne czynności wykonywane co dnia: w końcu nie wie już nic: . to czasem używamy określenia zespół anankastyczny. 10. Analogiczna różnica zachodzi między automatyzmem ruchowym a natręctwami ruchowymi.dotyczącą zarówno natręcrw. zakręcania kranu itp. także napór obcych myśli (mamyzm) . Te właśnie cechy znalazły wyraz w nazwie omawianych zaburzeń.

zahamowanie oraz zatamowanie. przed czerwienieniem się w towarzystwie itp. Myśl niejako zastyga.lęku przed podróżowaniem (dromzphzwa) . co często występuje w depresji.. W przypadku fobii. lub wykazuje wyraźnie zwolniony bieg. Chory. np. Jego nasilenie-co dotyczy również innych fobii. by niejako czuć za plecami otwartą przestrzeń. wejść do sali kinowej. że fobia polega na występowaniu lęku w określonych sytuacjach. lęk przed zabrudzeniem się (wyrzywzia) przed bakteriami twcrzmywziw) . cc jednak nie jest jednoznaczne z zahamowaniem procesu myślowego. a więc właśnie w sposób natrętny. Dopiero jednak pćżniejszewypowiedzi choregu dają pud tym względem pełną orientację. która wyzwala lęk. Zatamowaniu myślenia. Zatamowanie tu nagłe przerwanie myślenia dotąd przesuwającego się sprawnie. wbrew jego chęciom. Zahamowanie myślenia polega na zatrzymaniu się wolno przesuwającegu się wątku myślowego. Zachowanie pacjenta może więc nasunąć przypuszczenie. Pajentuważa np. że jego lęk przed przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych (clawstrzphzbw) jest bezpodstawny. przed zachorowaniem na raka (cwrcmzzAóia) . . przed piorunami (cruwzywzwa) . Zwolnienie myślenia bywa nieznaczne. zagubieniem się w tłumie. jak wiadomo.fobie w czystej postaci (T. jak w przypadku klaustrofobii. Bilikiewicz) . Ta okoliczność może jednak nie wystarczać. ciemnością. z czym wiąże się w pełni zrozumiałe dążenie do ich unikania. Chory przeżywa bowiem również dręczące lękowe oczekiwanie. przy czym myśli te i wyobrażenia mogą pojawić się samorzutnie. Do zaburzeń roku myślenia zalicza się przyspieszenie. gdy myśli (słowa i wyobrażenia) przesuwają się bardzo wolno. przed zachorowaniem na gruźlicę (mmirizzńwiu) . które jest objawem charakterystycznym dla psychoz schizofrenicznych. mJn. których pragnie uniknąć. lęku przed przebywaniem w otwartej przestrzeni (aguramicbia) -zmniejsza się nieraz w obecności osób bliskich. Częściej tubie łączą się z natręctwami oraz stanowią dominujący objaw nerwicy lękowej. iż jego tok myślenia został znacznie zwolniony lub zahamowany. np. więc wybiera miejsce tuż przy drzwiach. jak w głębokiej depresji. gdy ma kołu siebie osobę bliską. Fobia sporadycznie występuje jako jedyny objaw. od stosunkowo nieznacznego do gonitwy myślowej. To jednak. co powiedziano.w przypadkach przygnębienia. Zaburzenia myślenia z przewagą zaburzeń toku. charakterystycznej dla stanów maniakalnych oraz niektórych zespołów zaburzeń świadomości. czy aby nie znajdzie się w sytuacji. Ale ta świadomość nie wystarcza do zwalczania lęku. Myśl urywa się. powstaje pustka. są to tzw. towarzyszy poczucie głębokiego smutku oraz spowolnienie lub zahamowanie ruchowe. Wyróżnia się dziesiątki fobii. Przyspieszenie toku myślenia osiąga różny stopień. zwolnienie.Dlatego wspomniano. a także przed wypadkiem samochodowym. który sam nie jest w stanie. krytycyzm nie ulega zaburzeniu. który-mimo trwania mutyzmu-może być zachowany. nie wyczerpuje pojęcia fobii. To lękowe oczekiwanie ma wyraźne cechy natręctwa: człowiek chory częstokroć myśli o sytuacjach. czemu. wchodzi i zajmuje miejsce. a także-mimo pewnych odrębności-rozkojarzenie i splątanie. W przypadku osłupienia chory nieraz całkowicie milknie (mwirmur) . Zwolnienie toku myślenia występuje również w niektórych przypadkach padaczki i w innych chorobach uwarunkowanych zmianami organicznymi tkanki mózgowej.

A nawet. choć jest to nazwa obca. skojarzeniami powierzchownymi.. Splątanie toku myślenia (rozerwanie związków myślowych) przejawia się zupełnym porwaniem wątku myślowego. Rozkojarzenie myśli łączy się czasem z przyspieszeniem toku myślenia. Wskazane jest używanie tej właśnie nazwy. chory wypowiada pojedyncze słowa lub wtrąca po kilka słów złączonych jakby w zdanie. Zatamowanie myślenia.wynika także z wielokrotnego powtarzania pewnych słów lub pojedynczych zgłosek. dwojga imion. Obok bezładnie nagromadzonych słów pojawiają się wypowiedzi złożone z kilku słów. Chcieli liczyć. Nasuwa się ewentualnie inne określenie. że w schizofrenii rozkojarzenie występuje na ogół przy jasnej świadomości. Tak znaczne rozkojarzenie nosi nazwę schizofazji wcWzozWdia) . która polega na uporczywym trwaniu przy tych samych słowach lub zdaniach. Ale mnie głowa boli. w znaczeniu schizofazji. wtrącając nieraz oderwane zdania. jak trzeba. Jak tak długo leżę. i kture nic nie komunikuje. żebym pieniądze oddała... moje nazwisko. coraz mniejsze. w tym miejscu... ktoś mu je odbiera. a przez to jakby zautomatyzowany. a więc chory może mówić wolno.. przypadkowymi.. Mówiąc o stereotypiach słownych. ale łatwo traci wątek. przy przyspieszonym na ogół biegu myśli. nie tworzących żadnej sensownej całości. Nieostra granica zachodzi między perseweracją a stereotypiami słownymi. jak radzą niektórzy) świadczy o nieporozumieniu i jest trudny do przyjęcia. odciągane". chodziłam już kiedyś. tj. często zaznaczająca się. podejmuje nowy i z kolei ten gubi. . . na dziesiątkę. polski bowiem odpowiednik sałata słowna" (lub "sałatka słowna". porem imię. Tempo myślenia może jednak ulegać wyraźnym zmianom. ale zwykle wypowiadanych w odpowiedzi na pytania różnej treści. Rozkojarzenie nie jest na ogół aż tak znaczne. przy znacznym rozkojarzeniu.. zakazy. a również-chociaż rzadziej-zahamowanie.narastać bądź zwalniać się wyraźnie.. może nagle ustąpić. ale zwykle o strukturze niezgodnej z gramatyczną budową zdania. że w przekonaniu chorego jego myśli są wykradane.nieraz towarzyszy interpretacja urojeniowa.. tj. Dziwaczność rozkojarzenia. jest uwarunkowana nie tylko niejasnością wypowiedzi.. . a ja mogę chodzić do szwalni. to zbliżają się i mówią. a zarazem w sposób wyraźnie rozkojarzony. żeby dochodziło do rozpadu myśli. to są najmniejsze. Objaw ten nosi nazwę werbigeracji. nacisk kładziemy na tu.. ale m 3 n. Cechą charakterystyczną jest również i to. trzydzieści.miałam nakazy.. występuje ono często bez przyspieszenia toku myślenia. dla której rozkojarzenie myślenia jest objawem szczególnie charakterystycznym.sto dwieście.rozpad myśli (schizcfazja oznacza dosłownie "rozszczepienie mowy") .. o tu.równo poukładane. polegająca na tym.wszyscy rak robią. Częściej chory mówi w sposób względnie zrozumiały. czasem połączonych jedynie podobieństwem dźwięku. Rozkojarzenie polega na braku logicznego związku między poszczególnymi dłuższymi fragmentami wypowiedzi lub między zdaniami. 8 Przykład wypowiedzi wskazującej na znaczne rozkojarzenie łuku myślenia: Przysłał po mnie Kowalski.. Pan też ma nakazy. niekiedy wśród objawćw niepokoju ruchowego i działań impulsywnych. kturego nie można jednak zrozumieć. że te same słowa czy zdania są wypowiadane (samorzutnie lub w odpowiedzi na pytania) zawsze w sposób niemal identyczny. Częste też są persewerację i werbigeracje. Zbliżonym objawem jest perseweracja. W schizofrenii jednak..

Omówione poprzednio rozkojarzenie nazywamy inaczej dysocjacją myślenia (diwzcimiz) . jakby zatartą. toteż częściej posługujemy się terminem autyzm (aÓiwuo: od gr. a w jakiej mierze zaburzenia treści.wtedy. Myślenie autystyczne jest zaburzeniem myślenia typowym dla schizofrenii razem z rozkojarzeniem myślenia oraz upzśledzeniem życia uczuciowego zaliczamy je do objawów osiowych schizofrenii. m in. Objaw ten jest charakterystyczny zwłaszcza dla zaburzeń uwarunkowanych zmianami organicznymi. a zespół splątania wy-zespołu amemywnego (amemia) . świadczy nie tylko c tym. ale i o tym. Na przykład skrajne przyspieszenie toku myślenia w stanie maniakalnym. Rozwlekłość myślenia jest zwykle uwarunkowana zmianami organicznymi. że podział ten ma znaczenie wyłącznie orientacyjne. a podawane przez niegz szczegóły nie wzbogacają treści. Przedmiotem myśli chorego są przede wszystkim jego własne doznania. a drugą-zaburzenia toku. Po zapoznaniu się z niektórymi postaciami zaburzeń myślenia staje się jasne. że zaburzenia toku myślenia i treści mogą się ściśle ze sobą łączyć. polega na. w tym objawy psychotyczne świadczące o głębokim zaburzeniu procesów poznawczych. musimy czasem zadać sobie pytanie. który oznacza myślenie autystyczne.występuje w otępieniu starczym. jest powierzchowny i względny. Bilikiewicz) -jest przejawem wyraźnych zaburzeń treści myślenia. a współwystępowanie sądów sprzecznych (por. Zbliżoną nieprawidłowością jest rozwlekłość myślenia. Otóż w podrozdziałach o zaburzeniach myślenia wspomniano. ale także określoną postawę przyjmowaną przez chorego wobec otoczenia i wobec własnych doznań. myśli. W związku z tymi uwagami. wielokrotne powtarzanie jakiegoś słowa nosi też nazwę iteracji. Mówiący zdaje się krążyć w miejscu. a nawet prowadzących dc jego zagubienia. W przypadku bowiem zaburzeń roku. do zaburzeń myślenia omówionych w końcowej części tego podrozdziału. jakie między nimi zachodzą. 8 Kolejne. które charakteryzuje się przede wszystkim wprowadzeniem wątków ubocznych oddalających od tematu zasadnicznegu. które odnoszą się nLm. myślenie autystyczne"nie wyczerpuje treści tej nieprawidlzwuści. . nieprawidłowości mogą dotyczyć również treści myślenia. Splątanie. mwwr-sam) . tj. Jedną stanowią zaburzenia treści myślenia. nasuwa się wniosek. lecz czynią ją mało przejrzystą. w jakiej mierze jego słowa wyrażają zaburzenia tzku myślenia. przebiegu. że chory myśli bardzo prędko. Samo jednak określenie. Przed wymienieniem niektórych z nich i omówieniem dalszych objawów nasuwa się uwaga natury ogólnej. przywieraniu"do jednego tematu: chory przy nim trwa nadmiernie długo i podaje wiele mało istotnych szczegółów. Postawu ta wyraża się odsuwaniem od rzeczywistości-tj. Ta właściwość myślenia jest też nazywana w i s koty c z n o i c i ą (wrczriwr czgiamzmr) .Splątanie toku myślenia jest charakterystyczne dla głębokich zaburzeń świadomości. Dotychczasowa charakterystyka zaburzeń myślenia wymaga pewnych uzupełnień.de re i z me m (dereisnue) -ktćrą chory odbiera w sposób zmieniony i przechodzi jakby mimo niektórych jej przcjawżw. że daje się je ująć w dwie grupy. w znaczeniu zaburzeń toku myślenia. że jego poznanie rzeczywistości jest spłycone. tj. Nadmiernie szybki potok myśli uniemożliwia głębszą analizę faktów i związków. przenikając się w sposób trudny do oddzielenia. badając chorego i słuchając jego wypowiedzi.niżej-ambisentencja) -aczkolwiek typowe dla rozkojarzenia myślenia (T. gdy bierzemy pod uwagę głównie przebieg myśli. a więc formalnych. nosi nazwę inkoherencji myślenia (mcclerewhw) . Dlatego.gonitwa myślowa wyrażająca się słowotokiem (logorrwew) . Lepkość myślenia jest cechą charakterystyczną zwłaszcza dla otępienia padaczkowego. zwłaszcza dla zespołu splątaniowego.

lecz niekiedy w sposób wybiórczy zachowuje zdolność do syntonii. Z wielu innych zaburzeń myślenia.Niknie prawidłowe poczucie rzeczywistości. bliższy rzeczywistości klinicznej. że chory wypowiada zdania sprzeczne. Wspomniana powyżej wybiórczość patologii nie dotyczy bynajmniej tylko autyzmu. ojca. ale także (co należy podkreślić) w schizofrenii trwającej kilka i więcej lat. W myśl wyjaśnień chorego trzeba je położyć razem. przejawia zdolność (czasem nawet potrzebę) uczestniczenia w niektórych wydarzeniach realnego świata. np. jak abstrahowanie. dwuwartościowość myślenia".do. inaczej wspó (występowanie sądów sprzecznych (lub sądów względem siebie przeciwstawnych) . W przekonaniu chorego można np. nazywana też podwójną orientacją. znakom lub formom działania szczególnego znaczenia.w przebiegu klasyfikowania. łączy w jedną grupę kaczeniec i statek. Ta. I w tym znajduje wyraz pzstawa symoniczna. polega na tym. została określona przez K. zmieniać. Oznacza to. opis nasz będzie. wyrażającym się przypisywaniem pewnym przedmiotom. że są one związane wspólną tajemnicą. jest wyrazem myślenia paralogicznego. . jak sądzę. Dlatego. polega na niedostatecznym odróżnianiu znaku (słowa. zwłaszcza w początkowym jej okresie. uogćlnianie i wnioskowanie. że oba re zdania uważa za prawdziwe.wobec matki. symbolu) od tego. Chory nie zawsze jest więc odgrodzony. tj.jego życia uczuciowego i aktywności. pogłębia się dystans między chorym a otaczającymi go ludźmi i ich światem. średnica bowiem masztu statku równa się . opisaną przez E. również charakterystycznych dla schizofrenii. Pacjent zdaje się tkwić w innym świecie.słowem. że jej mąż. autyzm nierzadko występuje łącznie z synton ją (od gr. Na przykład chory pozostaje w przekonaniu. Chora np.vM-razem i rćwcw-napięcie) . Innym przykładem myślenia paralogicznego jest przyjmowanie pojęć zbliżonych za identyczne lub traktowanie cechy indywidualnej desygnatu nazwy jako właściwości nadrzędnej. Jest to charakterystyka bardzo wyraźnego autyzmu. Myślenie magiczne łączy się zwykle z myśleniem symbolicznym.wypowiada urojenia prześladowcze i obawia się. Ambiwalencja. należy wymienić ambiwalencję intelektualną. Myślenie magiczne. nastaje na jej życie. ale z jego innych wypowiedzi wynika. co on reprezentuje oraz na łączeniu nieracjonalnymi związkami pewnych wydarzeń. a zarazem opowiada. m 3 n. że chory wobec niektćrych osób i w pewnych sytuacjach. że podobny kolor ubrania odwiedzających go osób świadczy o tym. lecz określeniem proporcj a sy nt o n i c z n o-a u ty s ty c z n a (pmpzmc wymowo-mmmcm. gestem czy spojrzeniem wpływać na bieg zdarzeń. działając w zmowie z kolegami. co ujawnia się m in. Z chorym przejawiającym wyraźny autyzm trudno jest nawiązać kzntakr. jak odbył się jego pogrzeb. co starałem się uzasadnić w innym miejscu. często występujące w schizofrenii. murem autyzmu". gdy w stosunku do licznych chorych na schizofrenię posłużymy się nie słowem autyzm. Na przykład chory. Spetta trafnym terminem ambisentencji. tj. W wielu jednak przypadkach schizofrenii. Bleulera. własnego dziecka i w środowisku domowym.niezgodnego z zasadami logiki. a zwłaszcza z takimi operacjami. lecz jest właściwością wręcz znamienną dla schizofrenii i dotyczy różnych przejawów życia chorego. zaprzątnięty treścią urojeń i omamćw lub innych przeżyć psychotycznych. Ambisentencja. dzieląc na grupy rysunki ocznych przedmiotów. współbrzmienia"z innymi. nadać im inny sens. a również myślenie magiczne. powstrzymać je.

Spotykamy się również. czy aby otoczenie nie jest jakby zmienione. przechowywaniu. a następnie odtworzone. Na przykład chory czuje się owładnięty obcą silą. Podobnie brzmiące nazwy nie mogą przysłonić jakościowych różnic między depersonalizacją (i derealizacją) schizofreniczną a nerwicową. a sobą kiedyś. jaki stanowi psychologia pamięci. gdy chory śledzi zachodzące w nim zmiany. Depersonalizacja polega na poczuciu zmiany swojej osobowości. niezrozumiały. Analogiczna uwaga dotyczy depersonalizacji nerwicowej. m in. której podłożem jest-jak się przyjmuje-uczynnienie zamkniętych. Niedoczynność pamięci i inne jej nieprawidłowości. odgrywa niewielką rolę w psychopatologii. czy i na ile wpływy środowiska oraz wyniki własnej aktywności zostają utrwalone. rozpoznanie". plombażatomowy (w znaczeniu bomby podłożonej pod dom) . wymaga pewnych wyjaśnień. nieraz nawet widząc je w sposób wyolbrzymiony.zdolność szybkiego zapamiętywania obszernego materiału oraz odtwarzania zapamiętanych treści w sposób dokładny i szybki. lecz jedynie psychasteniczne wątpliwości. oraz pamięć trwaj ą. wrażeniowanie i inne.średnicy łodygi kaczeńcu (8. Poniżej omówiono zaburzenia pamięci. 8 Słowo. narzucając mu obce i kierując jego działaniem. l 969) . Wyróżnia się p ami ęć ś w i eż ą (dynamiczną. tak jak w ma miejsce w zespole Kandinskiego i Clerambaulta. udziwniony. Derealizacjawystępuje w różnych postaciach schizofrenii oraz w zespołach zaburzeń świadomości. tj. np. l 969) .statyczną. W schizofrenii depersonalizacji może towarzyszyć poczucie braku łączności pomiędzy sobą w chwili obecnej. samo wzbudzających się obwodów neuronów korowawzgurzowych (J.derealizację jako objaw psychotyczny. ja". charakterystyczny zwłaszcza dla schizofrenii. ale bynajmniej nie. przemijającą) . rozpatrując zaburzenia myślenia w schizofrenii. Z tych względów pamięć odgrywa główną rolę w procesie dostosowania jednostki do otoczenia: jej zachowanie zależy w znacznej mierze od tego. Pamięć umożliwia jednostce zdobycie doświadczenia i wykorzystanie go w działaniu. tj. ale ma poczucie nieprzerwanej ciągłości i indywidualnej odrębności psychicznej. nie zawiera elementów magicznego udziwnienia świata ani-rzecz jasnainterpretacji urojeniowych. Spotykamy się też z określeniem derealizacja nerwicowa. tym innym. w podanym określeniu pamięci. swego. Zeigarnik. z tworzeniem nowych. Rozległy dział. Ta ostatnia jest płytsza. Teoperson.w zespołach onejrcidalnych i stanach depresyjnych. inny niż dawniej. Należy jednak wyraźnie odróżnić re objawy. Nadczynność pamięci może występować razem z wysoką ogólną sprawnością intelektualną. która pozbawiła go myśli własnych. zmienionym. jego realność jakby niepełna. Świat staje się nierealny. dziwacznych słów (neologizmów) . emocji oraz dokonanych czynności ruchowych. zostanie z konieczności pominięty. rozpoznawaniu*i odtwarzaniu (przypominaniu) treści doznanych uprzednio spostrzeżeń. Inaczej w depresji. Nadczynność pamięci (hvzerwnewu) . tj. W przypadku derealizacji chory odbiera rzeczywistość w sposób zmieniony. ograniczając ren przegląd do objawów podstawowych. i derealizację nerwicową. Pamięć polega na utrwalaniu (zapamiętywaniu) . Konorski. W. myśli. gdy chory z niepokojem dostrzega i rozważa zachodzące zmiany w jego osobowości. .

z odległej przeszłości. nieraz trafnie rozpoznaje zdjęcia. nazwisk. umieszczonych pomiędzy zdjęciami nie eksponowanymi. powodują przejściowe zahamowanie zdolności przypominania. Otóż hipermnezja dotyczy czasem osób niedorozwiniętych umysłowo. znaności') i jest formą przypominania. które widziała: . jak wiadomo. np. W przypadkach nerwic chorzy często zgłaszają skargi na. które wykazują np. jak pierwsza większa podróż dziecka. aczkolwiek jeszcze przez pewien czas może utrzymywać się subiektywne przeświadczenie o jej mniejszej sprawności. występują również na skutek znużenia. Widząc jednak ponownie kilka z nich. zawsze tak się dzieje. staje się czasem możliwe w hipnozie. jednak silne emocje. jeżeli oczywiście niepamięć nie jest wywołana zmianami organicznymi.gdy luka pamięciowa jest następstwem przebytegostanu pomrocznego. niezwykłe przedstawienie w teatrze.jednostronne uzdolnienie wykonywania w pamięci wielocyfrowych działań rachunkowych i zapamiętywania długich szeregów cyfr. ale-ogólnie rzecz biorącprzypomnienie zapomnianych treści. gdy wiadomości tak przed chwilą nieodzowne. odzywają w pamięci dopiero po wyjściu z sali egzaminacyjnej. co pogłębia uczucie niepokoju. w których zwłaszcza gotowość pamięci bywa podwyższona. 96) . Nadczynność pamięci uwarunkowana zmianami chorobowymi zaznacza się w stanach hipomaniakalnych. Podobny bywa wpływ emocji na przypominanie. a zwłaszcza zapamiętywania. Zdaje się to dotyczyć zwłaszcza takich wydarzeń. jak również przypominanie dawnych. pamięć ulega poprawie. w miarę wyrównywania się nastroju i ustępowania przykrego napięcia. dobrze znanego adresu. tj. Niedoczynność pamięci (ivpcmwzra) może być psychogenna i czynnościowa lub spowodowana organicznym uszkodzeniem mózgu. odtworzyła z pamięci część. zwłaszcza przy małej odporności na sytuacje stresowe. nie tylko z dzieciństwa.wiadomości szkolnych. Wzruszenie również może spowodować odżycie w pamięci zdarzeń dawnych. że to zdjęcie widziałam poprzednio". przy nieraz względnie dobrej pamięci wydarzeń . Tego rodzaju kłopoty z pamięcią mogą się przytrafić i najzdrowszemu. które spowodowały kiedyś silną reakcję emocjonalną. Zaburzenia pamięci uwarunkowane zmianami organicznymi są charakterystycznym objawem zespołu psychoorganicznego (str. Nieznaczne napięcie emocjonalne działa tu zwykle aktywująca. Znane są powszechnie przypadki. tj. choć niewątpliwie znana. bieżącej daty. np. której pokazano 20 fotografii. Wywołanie podobnych wspomnień. Zaburzenia pamięci występujące w tym zespole polegają na upośledzeniu procesu przypominania i przechowywania. jego imieniny. ukazujących się z dość znaczną wyrazistością. nie pojawia się. gdy jej zaburzenia są spowodowane zmianami chorobowymi. teraz sobie przypominam. Potrzebna informacja. U chorych na nerwice. a nawet niektórych wiadomości dotyczących zajęć codziennych. Podobne zaburzenia. O patologii pamięci mówimy wówczas.takich.Otóż w odniesieniu do pamięci oznacza ono poczucie znajomości (lub. osłabienie pamięci Sprawia im trudność przyswajanie nowych informacji. Zaburzenia pamięci czynnościowe to mań. niedoboru snu lub innych czynników astenizujących. nie mogąc przypomnieć sobie pzzostałych. Na przykład osoba badana. upośledzenie zapamiętywania na skutek rozproszenia uwagi wywołanego stanem wzruszenia.zdolność szybkiego odtwarzania zapamiętanego materiału.

tj.że odzywają w pamięci wydarzenia odległe. nie potrafił odtworzyć tego okresu-nie pamiętał drogi do szpitala.stan ipiączkuwy lub spląraniowy. Występuje ona po urazie czaszki powodującym wstrząśnienie mózgu. Niepamięć minionego okresu jest objawem typowym dla zaburzeń świadomości tak ilościowych. czasem wręcz nieprawdopodobną. Do paramnezji zalicza się konfabulacje (wzmiankowane poprzednio) . Nie jest to wówczas paramnezja. jak tu ma miejsce w przypadku rozległego uszkodzenia tkanki mózgowej. np. ale odzyskał ją w drodze do szpitala: odpowiadał na zadawane pytania i przejawiał zainteresowanie losem innych. że odpowiedź jest trafna i właściwie umiejscawia fakty w czasie.odległych. Niepamięć następcza (wuzviw wÓerzwwda) polega na pokryciu niepamięcią okresu. przejawiającego się klinicznie głębokim. Są tu konfabulacje. złudzenia i omamy pamięciowe oraz zjawiska typu dćja yu. Jednak również tego rodzaju luka pamięci może się zmniejszyć i wypełnić stopniowo fragmentarycznymi wspomnieniami. pu napadach padaczkowych lub elektrowstrząsach. przypomniane. pozostawiają całkowitą niepamięć. stracił przytomność. lecz prawidłowa reprodukacja iluzyjnie zniekształconych spostrzeżeń.luka pamięciowa. może obejmować krótki okres liczony w minutach lub godzinach (np. Niepamięć rozciąga się nieraz na okres poprzedzający utratę lub zaburzenia świadomości. np.po ustąpieniu stanu majaczeniowego lub oncjroidalnego.na skutek nastawienia lękowego lub myślenia katatymicznegu. Okres niepamięci stopniowo ulega skróceniu.życzeniowegz) . ale czasem trwa długie miesiące. jaki miał miejsce już pu ustąpieniu zaburzeń świadomości. i nie jest w stanie zdać sobie sprawy. znamienne zwłaszcza dla zespołu psychoorganicznego. ale zostają wiernie odtworzone. a nawet lata. jak i jakościowych. Luki pamięciowe chorzy wypełniają nieraz treścią fałszywą. Jest to niepamięć wsteczna (awmesiw reocgmda) . zespołem utępiennym. czy np. . po próbach samzbójczychprzez powieszenie lub zatrucie gazem. przypadkową. mówienia co bądź. W płytszych zaburzeniach semznam człowiek jest w stanie odtworzyć pojedynczo fragmenty doznań z okresu choroby (są to tzw. Głębokie zaburzenia świadomości.niepamięć śródczesną (wmwesiw zzwgrwa) .chory doznał urazu czaszki w wypadku samochodowym. A więc np. Konfabulacje.dalej) . Niepamięć (wmeria) . które odzwierciedlają rzeczywistość w sposób zmieniony (np. to chory już po chwili zapomina. Zafałszowanie pamięci (pwmmeiw) . kolację.jadł tego dnia śniadanie. aczkolwiek wymienione w tym miejscu. tj. już będąc w szpitalu. są przejawem zafałszowania pamięci (por. co sam mówił lub o co był pytany. Jeśli otępienie jest głębokie. czy ktoś go odwiedzał itp. 983. potem coraz to bliższe chwili pojawienia się zaburzeń świadomości lub jego utraty.wyspy pamięciowe) .jaku następstwo zaburzeń świadomości) . bądź też podsuniętą w sugestywnie zadanym pytaniu. towarzyszy jednak temu przeświadczenie. Po pewnym jednak czasie. zwanego zespołem amnestycznym Korsakowa (str. tzw. W przypadku niepamięci częściowej pozostają dość liczne wspomnienia z okresu trwania zaburzeń świadomości. Robi to wrażenie zmyślania. tzn. Zafałszowanie pamięci należy odrćżnić od zn i e kształceni a treść i spostrzeżeń.

m in. już pomyślanego" (leja pensee) i "już słyszanego" (deja entendu) . Złudzenia pamięciowe uwarunkowane zmianami chorobowymi mają swe bezpośrednie podłoże w zaburzeniach emocji i treści myślenia. używając tradycyjnego określenia. lecz polega na skierowaniu czynności poznawczych w określonym kierunku (a również na gotowości do działania) . ujęcie lub zniekształcenie pewnych elementów ich treści. gdy kontroluje przebieg pewnych czynności wykonywanych przez kogoś lub przez siebie. nie związane z trwałymi wyznacznikami zachowania.postawami. już widzianego" (dćja yu) . Vwaga nie jest odrębną. np. Przyczyną złudzeń pamięciowych bywa postawa niechęci. które już w chwili ich przeżywania były zmienione przez dodanie. Analogiczne objawy. Złudzenia pamięciowe występują u ludzi zdrowych. a więc nie przeżytej nigdy poprzednio. Omamy pamięciowe występują w psychozach schizofrenicznych. gdy stara się śledzić własny stan psychiczny (np. Objawy te noszą nazwy. Złudzenia pamięciowe utożsamiające występują w formie napadowej w przypadkach padaczki skroniowej. ) -upragniony. Złudzeń pamięci doznają mJn. a również pogrążeni w depresji. . Polegają one na poczuciu znajomości sytuacji nowej.myślenia lub spostrzeżenia. Częściej jednak psychopatologiczne złudzenia pamięci są wyrazem unjeniowego zniekształcenia wspomnień. Na związek deja vu z padaczką zwrócił już uwagę M. Zafałszowanie pamięci ma miejsce wówczas. wrogości. uwielbienia lub też wzruszenie.stan emocjonalny) lub jest skupiona na doznaniach . Zaburzenia ukierunkowania czynności poznawczych. zimnicy. gdy jednostka obserwuje wybrany obiekt znajdujący się w jej otoczeniu. których nie doznał lub które wystąpiły jedynie w wyobraźni. Spostrzegłem trafnie.talem. tj. Tak dzieje się np. że w szpitalu. Do paramnezji zalicza się również złudzenia pamięciowe ustożsamiające. Innym pojęciem psychopatologicznym są omamy pamięciowe.. trafnie zauważając. że dćja vu i objawy zbliżone występują również u ludzi zdrowych. jak został awansowany i odznaczony na polu bitwy za niezwykłe czyny. uwagi i niektórych jej zaburzeń. a również.w durze brzusznym. *ławWwior (gr. uległa zniekształceniu w okresie przechowywania lub odtwarzania. co i dzisiaj wyraźnie się podkreśla. Znużenie i inne czynniki astenizujące bywają jedną z ich przyczyn.Spzsuzeżeń. Jackson w swych pracach z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. dyspozycją"psychiczną. również w chorobach infekcyjnych przebiegających z zaburzeniami psychicznymi. W przeciwieństwie do wymienionych postaci zafałszowania pamięci. Krótkie informacje podane w tym podrozdziale dotyczą. pomyślny.. już przeżytego" (deja vecu) i. rzadziej wyróżniane. jak również stanowią objaw psychopatologiczny. zwłaszcza silne. czasem pojawia się poczucie obcości w sytuacji znanej (jamais vu) . Pacjentka zdradzająca omamy pamięciowe skarży się np. oraz niekiedy w przypadkach zatruć. aczkolwiek nigdy nie brał udziału w działaniach wojennych. w nocy jest napastowana przez mężczyzn: chory opowiada ze szczegołami. to objawy. ale przypomniałem sobie w sposub zniekształcony': są to wówczas złudzenia pamięciowe. chorzy w stanie maniakalnym. gdy treść czynności psychicznej np. siadów pamięciowych". Polegają one na przeświadczeniu chorego o realności przeżyć.

gdy zachodzi potrzeba udzielania odpowiedzi na wiele szybko padających pytań dotyczących różnych spraw. jako skrótowych. Podziel ność-jednoczesne wykonywanie dwóch lub więcej czynności z których każda wymaga uwagi. Nla przykład jazda rowerem.ustrojowych. Ściślej rzecz biorąc. lecz badamy różne stany psychiczne. wiedzą. mogą być stosowane z pożytkiem dla pogłębienia obserwacji i uściślenia opisu. zwykle jedna przebiega w sposób zautomatyzowany. grupowania przedmiotów. ukierunkowanie czynności poznawczych. Aktywne skierowanie czynności poznawczych na określony przedmiot i (lub) wzbudzenie gotowości do działania. w zależności od przyciągających uwagę cech tych przedmiotów lub w zależności od właściwości jednostki kierującej uwagę na jedne przedmioty. co pozostaje w związku z zainteresowaniami. co i w jakiej kolejności załatwić. uchwycić') w ciągu bardzo krótkiego okresu ekspozycji. Przerzutność-szybkie przenoszenie uwagi z jednego przedmiotu na drugi. mimo że sam przedmiot uwagi nie przyciąga. które charakteryzują się tym. pamiętając o poczynionych zastrzeżeniach. obserwowanie ruchu ulicznego i rozważanie w myśli. uwzględnia się czasem szczególnie jeden ich aspekt.) . W przypadku np. nazywamy uwagą dowolną. Zakres (pojemność) uwagi-liczba elementów.bodźców wzrokowych-zbyt krótkiego. Opisując różne formy zachowań człowieka. Jednym z warunków trwałego skupienia uwagi jest możność dostrzegania w przedmiocie. Uwagę mimowolną wywołują przede wszystkim przedmioty wyróżniające się spośród innych swym kształtem. Tak więc słowo. Wybiórczość-kierowanie uwagi na niektóre tylko przedmioty (osoby zjawiska) z pominięciem innych. w określeniu powyższym. a na inne nie (które uwagi uchodzą) . żeby przenieść wzrok z jednego elementu na drugi. nowych cech i związków. Nie rozpatrujemy zaburzeń uwagi. lub występuje przerzumość uwagi bądź dochodzi do powiązania czynności w jedno działanie. . Określenia te. wymagający minimalnej kontroli. a mianowicie. że uwaga nie jest osobną dyspozycją.w czasie zaimprowizowanego wywiadu. przypominanie. ruchem. przedmiot". jako takich". metody badania uwagi". których skuteczny przebieg wymaga uwagi. nastawieniem. Skupienie (koncentracja) -ześrodkowanie uwagi na przedmiocie spostrzeganym lub na przedmiocie działania. iż myślenie. np. notowania słyszanych słów. To. takich jak. potrzebami itd. Uwaga mimowolna (spontaniczna) jest natomiast wywołana określonymi właściwościami przedmiotu i występuje w sposób przez jednostkę nie zamierzony. skłania do traktowania określeń. obsługiwania określonej aparatury itd. barwą. których są źródłem.czytania. zestawieniem elementów lub nasileniem bodźców. na który uwaga jest skierowana. przypurządkowywaniaznaków. zostało użyte w bardzo szerokim znaCZClllll. Trwałość-utrzymanie uwagi przez czas dłuższy na przedmiocie spostrzeganym lub na poszczególnych etapach działania. położeniem. W związku z tym zachodzi potrzeba posłużenia się licznymi określeniami na oznaczenie różnych cech uwagi. Podobnie rzecz ma się z zaburzeniami uwagi. które daje się spostrzec (. omawiane w tym miejscu. zapamiętywanie lub inne. że uwagi nie można badać z pominięciem czynności kturych dotyczy. należałoby bowiem mćwić o metodach badania różnych form działania (np. Podczas wykonywania dwóch lub więcej czynności ruwnoczeinie. Wspomniano powyżej.

której typową cechą jest. w kolejności. Zaburzenia uwagi. i zarazem w rozumieniu takim. co innego go zaprząta. Zaburzenia uwagi. która posuwa działanie do upatrzonego celu. nie jest w stanie zwolnić szybkiego biegu myśli. niejako przeciwstawne do opisanych powyżej. które trzeba w lot chwytać i udzielać trafnych odpowiedzi. Człowiek nie może uwagi na niczym dłużej zatrzymać. a więc ogólnym obniżeniem sprawności intelektualnej. Trwa przy nim długo choć okoliczności się zmieniają-mowa jest o czymś innym lub pojawiają się nowe pytania.w charakteropatii padaczkowej. To samo można wyrazić mówiąc.szybkiego przenoszenia uwagi z jednego przedmiotu na drugi. Nadmierna przerzutność uwagi występuje szczególnie wyraźnie w stanie maniakalnym: chory nie może na niczym dłużej skupić uwagi. tj. by po krótkiej chwili już inna treść zaprzątnęła go. lub też na zaburzeniu trwałości i zakresu uwagi. ale na przenoszeniu uwagi na rńżne przedmioty w sposób bezcelowy. zajmuje się coraz to czymś innym. że uwagę lub jej zaburzenia można badać w sposób izolowany. Przerzumość uwagi. a ich treść coraz to się zmienia. jako wyraz zmian chorobowych. Przyspieszenie myśli idzie w parze ze zwracaniem się coraz to ku innej sprawie. chory ciągle jeszcze jest myślami przy temacie poruszonym poprzednio. która jest zarazem przejawem zmniejszenia trwałości uwagi (jak w stanie maniakalnym) . również na krótko. cjonalnego: wtedy również i myśli uporczywie trwają przy jednym przedmiocie lub . są często zmiany organiczne przejawiające się klinicznie otępieniem. Rozstrzyga ona w dużym stopniu o zdolnościach człowieka. że człowiek nie jest w stanie na nich się skupić. hipomaniakalnych. Przyczyną tego rodzaju zaburzeń. tj. Poprzednio (patrz wyżej) było ono użyte w znaczeniu cechy pozytywnej. objawem psychopatologicznym. lepkość emocjonalna". że chory nie może oderwać się od jednego tematu. przerzutnoić"jest dwuznaczne: występuje w znaczeniu cechy pozytywnej lub przerzutności nadmiernej. jako objaw zmian chorobowych. które cisną się nieustannie. Występuje to np. tj. Określenie.nadmierna lub patologiczna. Ludzi o sprawnej przerzutności uwagi uważamy za bystrych" (l 979) . Zbliżone zaburzenia mogą wiązać się z czynnikami emocjonalnymi. jakie przyjmuje T. W stanach płytszych. tj. że człowiek zdrowy przenosi uwagę zgodnie z działaniem (w sposób kierowany) . Tak rozumiana przerzumość.chorobliwej.formy działania przebiegają w sposób o tyle nieprawidłowy. nie polega na szybkim i zręcznym przechodzeniu od jednego tematu do drugiego. bezproduktywny. Takie sformułowania skrótowo są przydatne i znacznie wygodniejsze. byleby nie sugerowały. polegają na tym. nie posuwający działania naprzód. gdy padają raz pu raz trudne pytania. polegają głównie na nadmiernej przerzumości lub trudności przenoszenia uwagi z jednego przedmiotu na drugi. Różnica polega głównie na tym. przerzumość uwagi"wymaga pewnych dodatkowych wyjaśnień. jest w pełnym tego słowa znaczeniu zaburzeniem.trudności przenoszenia uwagi z jednego przedmiotu na drugi. Silne bodźce na moment przyciągają uwagę chorego. Zdzlność przerzucania uwagi z przedmiotu na przedmiot jest osobnicza różna. że wykazuje on nadmierną przerzut ność uwagi lub brak jej wytrwałości. Chory nie jest zdolny do wykonywania czynności w sposób uporządkowany. Dlatego też samo słowo. Bilikiewicz przy omawianiu uwagi u ludzi zdrowych: .długie utrzymywanie się raz powstałego stanu emc. tj. a chory nie panuje nad przebiegiem swoich procesów psychicznych. nasilenie zaburzeń jest mniejsze i przerzutność uwagi nie tak znaczna.

używane głównie w języku potocznym. gniew. zespołu maniakalnego. czanych przez innych. ale odróżniamy je pod względem treści. zmniejsza bzwiemzdolność dz działania lub wręcz ją. . treść tych słów często uchodzi ich uwagi.wydarzeniu. jak i dzświad. nastroje". zjawisk. . słowem. jest jej funkcja motywacyjna. Dalszą istotną właściwością emocji. I mimo innego ujęcia tytułu. swego organizmu lub własnego działania. Psychopatologia emocji. Emocje wyrażają stosunek podmiztu do ludzi. Od tego rodzaju zaburzeń uwagi należy odróżnić z pozoru tylko podobną właściwość. a więc. rozpacz. jaką jest długie skupienie uwagi na jednym przedmiocie. lęk. Na przykład gniew zwykle gotowość tę zwiększa i stąd bywa nazywany emocją steniczną (gr. bądź do siebie. Określenie stany emocjonalne będzie używane w znaczeniu nazwy ogólnej obejmującej różne rodzaje emocji. która nie dotyczy jednak ogółu procesów emocjonalnych. ktćrzy są zwykle zujęci jakimś nurtującym ich zagadnieniem i choć nabierają nawyku uprzejmego potakiwania na słowa rozmówcy. emocje wyższe". strach i innych. W sensie nadmiernej przerzumuści i zarazem braku zdolności skupienia się nad czymś dłużej. co charakteryzuje ludzi pochłoniętych problemem wzbudzającym w nich głębokie zainteresowanie. . nie będącą patologią. afekty"i inne omówione poniżej. Swoje różnią we między sobą treścią. Według jednak niektórych podziałów. uwzględniono objawy podstawowe. uczucie"określa się. Znajomość poszczególnych cech emocji ułatwia dokonanie ich opisu. natomiast silny strach częściej jest emocją asteniczną. a relacjonowanych słownie lub rozpoznawanych na podstawie przejawów zewnętrznych. nie komunikujemy nic bliższego o każdej z tych emocji. znowu występuje w dwóch znaczeniach. . Cechy emocji. Głębokie zaburzenia uwagi występują-oprócz wymienionego poprzednio niedorozwoju. których działanie i zainteresowania ukierunkowuje idea nadwartoiciowa. Emocje wywierają nadto wpływ na gotowość organizmu do działania. Umiarkowany strach może działać podobnie. Emocje i uczucia są terminami jednoznacznymi. jak to zwłaszcza ma miejsce u osćb. Emocje są dla przeżywającego je podmiotu dzdamie lali iyemne.mienm-siła) . Znamy też ludzi. a więc popychającym do działania i ukierunkowującym je. ludzi niedorozwiniętych umysłowo. n (piennego i innych zespołów psychopatalugicznych-w przypadku ilościowych i jakościowych zaburzeń świadomości. poraża". Zwłaszcza emocje głębokie (np. jak żal. co uzasadnia ich zamienne stosowanie. Z tym zagadnieniem wiąże się określenie roztargnieni a. dokonano jedynie zwięzłej charakterystyki zasadniczych zaburzeń procesów emocjonalnych. przejawiając się zwłaszcza upośledzeniem trwałości i przerzutności uwagi oraz zwężeniem jej zakresu. W podrozdziale tym. To niezwracanie uwagi na sprawy uboczne jest następstwem zaprzątnięcia czymś szczególnie ważnym. Słowo to. podobnie jak w poprzednich. właściwe człowiekowi i związane z potrzebami społecznymi.miłość lub nienawiść) są zwykle silnym czynnikiem motywacyjnym. wzruszenia". co charakteryzuje mJn. Dotyczy to zarówno emocji doznawanych przez nas samych. rzeczy. Używając takich określeń. oraz w sensie niezwracania uwagi na sprawy uboczne.

wyróżnia się ewzreąyęi przedmiot emocji. wzruszenia i afekty. charakterystyczne dla człowieka. a w określeniu podanym na wstępie podkreśla się nawet. na emocje związane z popędami. Tak jest najczęściej. ale jednak nie zawsze można wyraźnie wskazać przedmiot emocji. 6-Psychiatrio. m in. patriotyczne. W części przypadków. Emocje głębokie skłaniają do długotrwałego działania w określonym kierunku. Natomiast emocj e u j e mnę. a również innych procesów poznawczych. przyjaźń. oraz na emocj e wyższe (intelektualizowane) .w chorobach układu sercowanaczyniowego i oddechowego. np. 7 łpowść emocji. W miarę zwiększania się natężenia emocji dość często narasta niepokój ruchowy. Wskazanie przedmiotu emocj i nie nastręcza zwykle żadnych trudności. ich trwałość. znaku.radości lub satysfakcji. Ze względu na potrzeby analizy psychopatologicznej należy uznać za przydatny tradycyjny podział emocji na nastroje. gestach i widocznych oznakach fizjologicznych. ale zewnętrznie spokojnych. że emocja wyraża stosunek do czegoś lub kogoś. mogą wyzwalać uczucie bezprzedmiotowego niepokoju. poczucie związku z grupą społeczną i inne. Poprzednio wspomniano o emocjach stenicznych i astenicznych: rozróżnienie to wynika z uwzględnienia wpływu emocji na sprawność organizmu. natężenia. jak w przypadku osób głęboko czymś poruszonych. Ekspres j a jest zewnętrznym wyrazem stanu emocjonalnego i przejawia się w mimice. Jedną z podswwzwycń cec*emzcji żesr icW siła lub inaczej natężenie. miłość. jednostka zwykle skłania się do podtrzymywania stanu emocjonalnego. zwykle w sposób wybiórczy. Nastroje są to stany emocjonalne o nieznacznym natężeniu i stosunkowo długim okresie trwania. Podział ten jest oparty na niektórych podstawowych cechach stanów emocjonalnych. Zalicza się tu uczucia moralne. Podział emocji jest przeprowadzany na podstawie różnych kryteriów. skuteczność spostrzegania. Charakteryzując emocje uwzględniamy również zAres utrzymywania wie emocji Q. Emocje o dużej sile obniżają. który nie zawsze jednak uzewnętrznia się w sposób łatwy do dostrzegania. Między innymi zmniejsza się zdolność swobodnegoi logicznego myślenia.lęk. choć nienowe. estetyczne.Różnią się więc znakiem. Dzieli się też emocje. Te ostatnie. Silne emocje przebiegają ze znacznym odczynem wegetatywnym. budzą na ogół tendencję do usunięcia ich źródła. Analiza wydarzeń poprzedzających zmianę samopoczucia i zwrócenie uwagi na drobne . jak i u ludzi. a zwłaszcza uwzględnia różny stopień natężenia emocji i ich trwałość.napływające z narządów wewnętrznych. Typowym przykładem emocji głębokich są emocje związane z ideami nadwartoiciowymi. co jest wyrazem podziału ewolucyjnego. które występują zarówno u zwierząt wyższych. Oprócz treści. nie odnoszące się do niczego określonego. współczucie. W przypadku emocj i dodatnich. przygnębienie. powstały w związku z rozwojem potrzeb psychicznych i społecznych. ale bynajmniej nie zawsze. a kłopoty. Bodźce np. np. według subiektywnej oceny. aczkolwiek w stopniu bardzo różnym-od nikłego do znacznego. Na przykład człowiek nie wiedzieć czemu popada w przygnębienie lub rozdrażnienie i wówczas już sama obecność ludzi staje się irytująca. Jest to właściwość od natężenia różna i wyraża przede wszystkim motywacyjną funkcję emocji. trwałości i głębokości. są to stany bezprzedmiotowe. wydają się poważniejsze niż dotąd.

gdy oskarżony swoim postępowaniem kierował swobodnie. Afekt patologiczny. W stanach chorobowych. Podłożem afektu patologicznego jest najczęściej uszkodzenie mózgowia. do bardzo WyNtTCjO. Czasem strach. Wzruszenia. coraz to głębsze. może być podstawą innej kwalifikacji prawnej czynu niż wówczas. Poniżej. przede wszystkim w zespołach depresyjnych. Stwierdzenie bowiem. Jest to stan fizjologiczny. ograniczającego zdolność kierowania swym postępowaniem. nawet silny.przez wiele miesięcy. rozpacz. mimo. jak w przypadku odnalezienia ulubionej zabawki z dzieciństwa.nieznacznej duszności wysiłkowej. może czasem wskazać na faktyczną przyczynę podobnego nastroju.wzruszenie. tj. obniżonego stężenia glukozy we krwi lub zaburzeń jelitowych prowadzi nieraz do ustalenia przyczyny nastroju pozornie bezprzedmiotowego. np. Otóż nazwy dotychczas użyte. Klinicznie afekt patologiczny charakteryzuje się zwężeniem pola świadomości zaburzeniami o . Afekty. Tak reż jest istotnie. że obniżenie zdolności logicznego myślenia nie zawsze występuje wyraźnie. Częściej jednak silne wzruszenie upośledza zdolność logicznego myślenia. Afekt patologiczny należy do krótkotrwałych stanów psychotycznych stanowi więc epizod chorobowy. tego rodzaju zachowanie w chwili przeżywania strachu świadczy o dużej odporności na stres. Silne wzruszenie nosi nazwę afektu. sugerują pewną ciągłość i zdają się wskazywać na zachodzące tu różnice ilościowe. radość. obniża tylko nieznacznie zdolność jasnego myślenia i rzeczowej oceny sytuacji. krótkim czasem trwania oraz znużeniem po ustąpieniu afektu. co wymaga wnikliwego rużnicowania. jest jakością odrębną. Nawiasem mówiąc. scharakteryzowano afekt patologiczny. zaznaczonymi objawami wegetatywnymi. że poszczególne cechy tego stanu przypominają wzruszenie. strach. stanem psychotycznym.przykrości. wyraźnymi objawami wegetatywnymi oraz obniżeniem (nie dotyczącym na równi wszystkich przypadków) zdolności logicznego myślenia. że oskarżony działał pod wpływem silnego wzruszenia (lub pod wpływem. Otóż takie emoje jak gniew (zwłaszcza silny) zaburzają zwykle zdolność trzeźwej i krytycznej oceny sytuacji uraz własnego działania: podzbnie oddziałuje strach. występujący bardzo rzadko. jednak różnice dotyczą nie tylko zmian ilościowych. np. silne wzruszenie (afekt) oraz afekt patologiczny. Ma tu istotne znaczenie w orzecznictwie sądowa-psychologicznym. znacznym natężeniem. obniżenie nastroju jest znaczne i często utrzymuje się długo. Stwierdzenie np. Afekt charakteryzuje się nagłym początkiem. Wzruszenie może osiągnąć różne natężenie-od stosunkowo nieznacznego. silnego wzburzenia". Równie ważne jest uwzględnienie stanu somatycznego. jednak nie we wszystkich przypadkach. . Człowieka może np. W określeniu wzruszenia i silnego wzruszenia wskazano. prawie że zapomniane". a nadto możliwość kontroli i pohamowania własnych czynów. obniżeniem (w części przypadków) zdolności logicznego myślenia oraz krótkim czasem trwania.ogarnąć silne wzruszenie na widok brutalnie bitego dziecka. przystępując dz omówienia zaburzeń procesuw emocjonalnych.gniew. jak to formułuje kodeks karny) . to stany emocjonalne charakteryzujące się zwykle nagłym początkiem. Również chorobliwie podwyższony nastrój (w zespołach maniakalnych) osiąga skrajną wyrazistość.

Przykładem lęku. Lęk występuje w nerwicach i chorobach psychicznych: w zaburzeniach czynnościowych. groźne lub przykre. Obniżony nastrój (yÓWwma) . (psychotyczny) zespół depresyjny i nie powinno być stosowane w znaczeniu przygnębienia nerwicowego lub fizjologicznego. są fobie. ale gwałtowność i siła działania są w rażący sposób niewspółmierne w stosunku do bodźca 2) burzliwy przebieg z silnym wyładowaniem ruchowym i często niszczeniem rzeczy znajdujących się w zasięgu ręki. Należy więc do częstych objawów. w odrużnieniu od strachu. Lęk natomiast jest przeżywany wobec sytuacji ocenianych jako bolesne. Lęk (wnozws. nie wiąże się z żadną uchwytną przyczyną. w przebiegu której spotykamy się również z gwałtownymi epizodycznymi reakcjami lękowymi. a raczej nadużywane. Lęk (rzadziej strach) jest niejednokrotnie wyrazem reakcji chorobowej stanowiącej objaw psychopatologiczny. przede wszystkim w depresji endogennej. a więc będące objawem psychopatologicznym. Na przykład lęk na myśl o decydującym egzaminie. który nagle zajeżdża nam drogę. objaw typowy dla nerwicy lękowej. czasem niepamięć wsteczna. Nastrój wybitnie podwyższony. Często lęk występuje także jako jeden z objawów stanów pomrocznych. 9 Q. pmor. Przygnębienie nerwicowe. W części przypadków lęk. Lęk. mwzr) . przebiega na ogół z wyraźnym odczynem wegetatywnym. objawem zespołu depresyjnego i może osiągnąć znaczną wyrazistość. Strach i lęk są emocjami. nazywamy przygnębi e nie m. to przypomina radość przejawianą przez człowieka zdrowego. Obniżenie nastroju. Jeżeli lęk nie stanowi krótkotrwałej reakcji.niejako osiowym. lecz utrzymuje się długo (osiągając wówczas zwykle mniejsze natężenie) . W licznych przypadkach lęk sprzęga się z urojeniami prześladowczymi lub winy. w czym znajduje wyraz typowe dla afektu patologicznego działanie agresywne: 3) objawy wegetatywne bardzo silnie wyrażone: 4) krótki czas trwania: 5) silne znużenie po wygaśnięciu afektu prowadzące zwykle do snu: 6) całkowita niepamięć (lub wyspy pamięciowe) . które bywają przeżywane przez ludzi w pełni zdrowych. jakim może być np. zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy do niego przygotowani zbyt dobrze. i strach na widok samochodu. Często używane. jest na ogół wyraźne i niekiedy niewspółmierne do sytuacyjnych czynników wyzwalających. lokalizowany przez chorych w okolicy serca (pnor wwecordialir) . majaczeniowych i innych zespołów zaburzeń świadomości. Strach występuje przede wszystkim w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Obniżony nastrój (lub inaczej obniżone samopoczucie) jest zasadniczym. Typowe obtdw**o*1) nagły początek: afekt patologiczny występuje jako reakcja na bodziec sytuacyjny. obraza itp. grzeszności i z omamami o zbliżonej treści. słowo. endogennych i w typowo organicznych. jako objaw psychopatologiczny. omówionego już poprzednio. Podwyższony nastrój (memwuu) . wyraźnie różni się od wesołości fizjologicznej.cechach stanu pomrucznego. a zwłaszcza maniakalnych. to określamy go jako stan lękowy. Lęk występuje w zespołach depresyjnych i bywa nieraz. Termin ten jest stosowany również du oznaczenia obniżonego nastroju u człowieka zdrowego (przygnębienie fizjologiczne) . Jeżeli podwyższenie nastroju jest umiarkowane. jeżeli występuje jako objaw nerwicowy.. w przypadku zespołów hipomaniakalnych. depresja"oznacza. i to nie tylko stopniem: .kłótnia. tj. osiąga różny stopień. zwłaszcza o znacznym natężeniu. Typowy zespół depresyjny i jego odmiany omówiono w innym podrozdziale (str. ale które dopiero mogą lub mają wystąpić.

moria. Dysforia w pewnych przypadkach trwałych zaburzeń osobowości stanowi nastrój podstawowy.reaguje rozweseleniem na tragiczną wiadomość (pwuhwmw) lub ekspresja emocji nie jest zgodna z jej treścią (pmmumia) . często w postaci wybuchów gniewu i działań agresywnych. W niektórych sprawach organicznych chory zatraca kontrolę nad reakcjami emocjonalnymi: przybierają one wówczas postać gwałtownych reakcji gniewu z podnieceniem ruchowym i słownym. Chory traci dawne zainteresowania oraz zmienia się jego stosunek do bliskich. Opisany poprzednio afekt patologiczny okazuje się w części przypadków. w stanach pourazowych. Apatia bywa doznawana przez ludzi zdrowych. nietrzymaniem afektu u charakteropaty. zespołach maniakalnych i schizofrenii. Zobojętnienie uczuciowe (obmsio mjiecmm przy pobieżnej ocenie może przypominać apatię: zachodzą tu jednak istotne różnice.w stwardnieniu rozsianym. W przypadku marli w zachowaniu chorego uderza nie tylko wzmożony nastrój. Bilikiewicz) . gniewliwym". w niedorozwoju. charakterystyczne dla chorób psychicznych uwarunkowanych zmianami organicznymi. w porażeniu postępującym. chorzy przejawiają zwykle niepokój o swoje zdrowie. a czasem nie dostosowane do sytuacji: chory np. Apatię należy wyraźnie odróżnić od stępienia uczuciowego. który ulega w pewnych okresach spłyceniu. 92. Wdowiak. wskazując na osłabienie dawnych zainteresowań i obniżenie chęci do działania. dowcipkowanie. i to znaczną. Charakterystyczna jest w pełni krytyczna ocena zmian własnego stanu psychicznego. pogody i beztroski. Występuje w padaczce. rodziców. lub-przeciwnie występuje z większą wyrazistością. jak w przypadku endogennych zmian nastroju w padaczce (T. Takie epizodyczne wyładowania nie kontrolowanego afektu noszą nazwę nietrzymania afektu (incontnenta ujfcmw) . Odsuwa się od nich. żony. jest charakterystycznym objawem dla guzów płatów czołowych oraz następstw mechanicznego uszkodzenia tej okolicy.tendencją do wygórowanych reakcji emocjonalnych. Nastrój dysforyczny jest charakterystyczny przede wszystkim dla organicznych chorób mózgu. charakteropatii. męża. skrajne podwyższenie nastroju łączy się zwykle z drażliwością. Apatia (qpuhia) oznacza obniżenie zainteresowań i aktywności. Mimo skarg na zobojętnienie. polega na obniżeniu nastroju. jak na to zwraca uwagę 1. Zobojętnienie uczuciowe polega na zaniku uczuć wyższych. . tj. Człowiek staje się nieczuły na sprawy i los swoich dzieci. ale wesołkowaterozbawienie. Euforia występuje min. przejawiając brak krytycyzmu wobec swego stanu chorobowego. Zespoły maniakalne omówiono na str. Chory doznaje uczucia zadowolenia. występuje również w nerwicach. nosi nazwę euforii (eqphzria) . a również w histerii. upatrując jego pzgorszenie w obniżeniu zainteresowań i w zniechęceniu. Nastrój dysforyczny. przejawiając-w miarę postępu choroby-coraz głębszą pustkę emocjonalną. Chory skarży się na przykrą zmianę nastroju.psychotyczne. Dysforia (dvwznd) . a zarazem pewne przygnębienie i poczucie rezygnacji. tj. brak dystansu i powściągania działań popędowych. nazywany niekiedy nastrojem. Reakcje emocjonalne są płytkie. Chory popada w gniew z błahej przyczyny lub bez uchwytnego powodu. w psychozach miażdżycowych. Podobne zaburzenie nastroju. a przede wszystkim przejawia się dr ażi i w oś c i ą (irntubilitis) . Umiarkowane podwyższenie nastroju.

wesoła. w przeciwieństwie do osoby chorej na schizofrenię. pokrzepiająca uwaga lub. wypowiedź nawiązująca do przykrych wydarzeń. Nastrój ten występuje na podłożu zmian organicznych. Ambiwalencja emocjonalna. Charakteryzując autyzm (str. którą pustka uczuciowa dzieli od otoczenia. Chory często rozrzewnia się. Lepkość emocjonalna (wscowtaw qyecaua) przejawia się nadmiernie długim trwaniem raz wzbudzonego nastroju lub stanu wzruszenia (tzw. obojętny wobec spraw o dużym znaczeniu dla jego własnej sytuacji.ambiwalencja intelektualna (inaczej ambisentenja) lub właśnie ambiwalencja . a słowa chorego są pozbawione przydźwięku emocjonalnego. dotyczących jego obecnej sytuacji i przyszłości. bywa niesłusznie nazywane otępieniem uczuciowym. jakie zachodzą pomiędzy zaburzeniem uczuciowości wyższej.W przypadku głębokiego stępienia uczuciowego chory obojętnieje wobec najbardziej żywotnych spraw osobistych. Może to być np. tj. jest powierzchowne. podobnie jak euforia oraz chwiejność emocjonalna (por.proporcji syntoniczno-autystycznej. To znaczy. Starano się ukazać różnice. której dotyczy. w postaci proporcji. jak i ilościowe zaburzenie życia uczuciowego. tj. np. Częściej życie uczuciowe schizofrenika ulega stępieniu w sposób wybiórczy. Leżąca u podstaw takiego postępowania zasada dwubiegunowości objawów schizofrenicznych odnosi się również do stępienia uczuciowego.zobojętnieniem uczuciowym. daleki uczuciowo wobec wielu osób i wydarzeń.otępieniem uczuciowym. do muzyki. Ambiwalencja (mwiuw (ewiw) oznacza dosłownie dwuwartościowość. może zachować zdolność do dostosowanych i względnie żywych reakcji emocjonalnych w stosunku do pojedynczych osób. a przynajmniej tak się zdarza w licznych przypadkach. na nazbyt łatwym przechodzeniu nastroju podwyższonego w obniżony i przeciwnie. Otóż zobojętnienie uczuciowe. zachowuje na ogół dobry kontakt emocjonalny z rodziną i innymi ludźmi. Zobojętnienie uczuciowe stanowi zarówno jakościowe. zaburzenia życia uczuciowego w schizofrenii ujęto. do wąskiego kręgu działania. właściwego wypowiedziom ludzi zdrowych. Należy jednak zauważyć. wyraźnie zmieniają nastrój. Tylko niektórzy chorzy wykazują stępienie uczuciowe uogólnione. Od zobojętnienia uczuciowego należy też odróżnić tępy nastrój organików. tj. np. mimo obniżonej sprawności intelektualnej. podobnie jak autyzm. Polega na patologicznej zmienności nastroju. Chory przejawiający otępienie uczuciowe. a tępym nastrojem organików. proponując dla niej następujące określenie: . że nie wszyscy psychiatrzy posługują się omawianym nazewnictwem we wskazanym znaczeniu.zaleganie afektu) jest objawem typowym zwłaszcza dla charakteropatii padaczkowej.otępienie uczuciowe (dememia qjecmw) . wręcz pozorne. Tak więc podobieństwo między apatią a zobojętnieniem uczuciowym. a nieraz w chwilę potem popada w płaczliwą wesołość wobec oznak życzliwości utuczenia. Błahe czynniki sytuacyjne. dlatego ten sam termin nie wskazuje na dziedzinę.72) nawiązano do zagadnienia wybiórczości patologii w schizofrenii i ujęto go w postaci wymiaru. Zgodnie z powyższym.niżej) .na wspomnienie ciężkich przeżyć z okresu swej młodości. znamiennym dla schizofrenii. objaw osiowy schizofrenii. zwłaszcza typu otępiennego. żywość i adekwatność emocjistępienie emocjonalne". zaburzeń pamięci i orientacji. należącym do podstawowych objawów schizofrenii. że ten sam chory. tj. Chwiejność emocjonalna (lalilmzs qjecmw) jest objawem charakterystycznym dla zespołu psychoorganicznego. którą uprawiał przez lata itp.

nastroju i aktywności. Wydaje się. Zahamowanie ruchowe jest charakterystycznym objawem osłupienia. zwłaszcza w neurastenii. mimo pewnych odmienności rozwoju i cech obrazu klinicznego. aczkolwiek innego pzchodzenia. gdyż w stanie maniakalnym występuje bezładny niepokój. a także dla niektórych postaci zcjściowych (ubytkowych) tej psychozy. W psychologii tradycyjnej traktuje się aktywność jako przejaw. Zgodnie z powyższym. jak wiadome (por.843. m in. Ambiwalencja emocjonalna występuje przede wszystkim w niektórych przypadkach schizofrenii. Podwyższenie aktywności Mvpennwia) jest charakterystyczne głównie dla płytkich stanów hipomaniakalnych. Ambitendenja bliska jest ambiwalencji intelektualnej oraz ambiwalencji emocjonalnej. Obniżenie aktywności jest charakterystycznym zbjawem zespołów depresyjnych u różnej etiologii. tj. lecz zatrzymuje się i szybko oddala. zwłaszcza dla schizofrenii prostej.przejawiające się klinicznie nikłą aktywnością (napędem) ale ponadto zobojętnieniem.emocjonalna.str. oznacza obniżenie zainteresowań. Obniżenie aktywności. Obniżenie aktywności bywu reż względnie trwałą cechą właściwą niektórym postaciom zaburzeń osobowości. dla podkreślenia bliskości wymienionych objawów. Apatia.występowanie sprzecznych emocji. uporządkowane i wytrwałe dążenie do określonego celu.przede wszystkim spowolnieniei zahamowanie ruchowe oraz niepokój ruchowy. występowanie sprzecznych dążeń. Zaburzenia aktywności.psychopatii typu psychastenicznego i astenoidii. Obniżenie aktywności Mvpzmiw) . jak i aktywności człowieka. jak i depresyjnego (i innego) . Chory np. tj. Chory np. będąc wyrazem rozszczepienia czynności psychicznych. Inną postacią zaburzeń aktywności (oprócz obniżenia i podwyższenia) jest typowe dla schizofrenii. np. woli". Spowolnienie lub zahamowanie ruchowe jest objawem znamiennym dla typowego zespołu . jest również charakterystyczne dla schizofrenii.kogoś dostrzega i już dań idzie. Zbliżone zmiany. choć termin ten na ogół nie jest używany.pożądania i niechęci. ale nie wyłącznie. nazywane ambitendencją. że ambirendenję można zamiennie nazywać ambiwalencją dążenia. Spowolnienie i zahamowanie ruchowe występuje głównie w zespołach depresyjnych. Poniżej omówiono zaburzenia ruchu. Ambitendencja wyraża więc rozszczepienie aktywności. która-jak wierzy-zestala zgładzona. Z tego yczględu może być rozpatrywana zarówno jako przejaw zaburzeń procesów emocjonalnych.w guzach i niekiedy jako następstwo mechanicznego uszkodzenia mózgu.boleje nad stratą żony. m in. Apatię stwierdzamy w nerwicach. a zarazem wita ją z oznakami pewnej radości. Aktywne działanie oznacza świadome. termin. a nie. Zaburzenia aktywności i działań ruchowych.w przypadkach senności patologicznej różnego pochodzenia. Zespół ren występuje w niektórych chorobach organicznych mózgu. tj. zarówno katatonicznego. Czasem powoli zmniejszająca się aktywność jest początkowym objawem zespołu depresyjnego. bywają określane jako zespół apatyczna-ab u I i c z y. a więc u przeciwnym znaku. uporządkowane i wytrwałe dążenie dc określonego celu". Nla przykład spowolnienie ruchowe stwierdza się m in. ambiwalencja"jest uzupełniony przez dodanie właściwego przymiotnika. nie wyzbywając się jednak podstawowego obniżonego nastroju.

w porażeniu postępującym. W części przypadków następuje nagłe rozhamowanie w postaci gwałtownego zrywu ruchowego (eapms cmatcmcus) . kończyna stosunkowo szybko wraca do poprzedniej pozycji.przy ruchach biernych. W pozycji leżącej chorzy zwykle utrzymują głowę nad poduszką (objaw poduszki powietrznej) . Osłupienie. W osłupieniu efektorycznym chorzy przejawiają n eg aty w i zm c z y n ny. z podkurczoną nogą itp. wiotkim) . Napięcie mięśniowe jest wyraźnie wzmożone. aczkolwiek najbardziej charakterystyczne dla schizofrenii katatonicznej.takiego. a negatywizm przybiera inną postać. Zaburzenia ruchu (wyjąwszy różne formy pobudzenia uwzględnione poniżej) występują w przypadkach niezbyt głębokiego osłupienia. monotonnym wykonywaniu prostych. co jest wyrazem tzw. Jest to negatywizm bierny. Spowolnienie ruchowe nie osiąga na ogół pewnego zahamowania.: stereotypie ruchowe. chory nie spełnia kierowanych do niego poleceń. na polecenie otwarcia oczu.gibkości lub giętkości woskowej (ńeailiYmrcerem. zwrócono uwagę prawie wyłącznie na zaburzenia ruchu i to przede wszystkim o typie spowolnienia lub zahamowania. Czasem epizody podniecenia przerywają jedynie na krótko stan osłupienia. czasem w psychozach wywołanych czynnikami infekcyjnymi. Spowolnienie ruchowe w depresji. stale takich samych czynności ruchowych. w odróżnieniu od tego objawu. tj. wysuwanie i chowanie języka. że zahamowanie ruchowe pojawia się nagle (pełne osłupienie może rozwinąć się w ciągu jednego dnia) i osiąga szczególną głębokość w osłupieniu efektorycznym. że niektóre zespoły depresyjne przebiegają z niepokojem ruchowym. Wiadomo bowiem. poruszają się. Z tą m in.do stanu osłupienia depresyjnego (swzzr meimcłclicar) . sprawiają wrażenie czynności wykonywanych z dużym wysiłkiem. Nie stwierdza się wzmożonego napięcia mięśniowego. z coraz znaczniejszym spowolnieniem. i przeciwstawia się zmianie położenia ciała. Należy też wymienić zmanierowanie ruchowe oraz natręctwa ruchowe.depresyjnego. W osłupieniu tym. a chorzy trwają wiele godzin w jednej pozycji. Chorzy zmieniają pozycję. Podając powyżej fragmentaryczną charakterystykę zespołu depresyjnego oraz osłupienia. a w przypadku giętko i ci pseudowoskowej (ńeaibiliwr zwewdzcerew) . tj. wiedzie w niektórych przypadkach do zupełnego zahamowania ruchowego i mutyzmu. to on cofa ją. Znaczne spowolnienie lub zahamowanie ruchowe występuje również jako objaw charakterystyczny osłupienia katatonicznego (rmzzr cmwzmcws) . Ruchy chorych stają się powolne. nazywanym również sztywnym. Pogłębiający się stan depresyjny. mtoksykacyjnymilub jako osłupienie psychogenne. który wyraża się bezładną ucieczką z oznakami strachu. postukiwanie . zwłaszcza endogennej. Polega on na aktywnym przeciwstawianiu się: jeżeli ujmujemy dłoń chorego. ale również poza tym stanem i bez związku z nim. zaciska powieki. pogłębia się stopniowo. chorzy nieraz przez długie dni lub tygodnie pozostają w całkowitym bezruchu. Przy próbie zgięcia kończyny. napotykamy elastyczny opór. Czasem jednak. wybuchem gniewu. tj. Przy próbie przeprowadzenia z miejsca na miejsce chory stawia opór. próbą wyskoczenia przez okno itp. występuje również w chorobie afektywnej. Osłupienie katatoniczne często ustępuje z godziny na godzinę. czynami agresywnymi. Stereotypie ruchowe polegają na wielokrotnym. często niefizjologicznej-dziwnie pochyleni. jaki najczęściej występuje w przebiegu choroby afektywnej. ociężale. jak kołysanie się. chodzą wolno. Po pokonaniu oporu chory utrzymuje długo kończynę w nadanej pozyji. echopraksję i echomimię. nieraz silny.łożnicą. lub osuwa się bezwładnie.in. Nieco inne zaburzenia ruchu występują w osłupieniu receptorycznym (onejroidalnym. Do objawów spostrzeganych zaliczamy m.

kręcą się szybko. Podniecenie ruchowe spostrzegamy w części przypadków niedorozwoju. Czasem podniecenie ruchowe i słowne narasta gwałtownie. Wymienione objawy (a również echolalia. W okresach krańcowego podniecenia chorzy drą na sobie ubranie. dyryguje. co przypomina ruchy taneczne. Po wygaśnięciu niepokoju może pojawić się ponownie i nagle gwałtowny zryw ruchowy (rqpur . Naśladowanie mimiki nosi nazwę ecAomimW. pomaga. chwytają przedmioty. jak również w hiperkinetycznej postaci tej psychozy. polega na wykonywaniu dziwacznych czynności ruchowych. w niektórych psychozach alkoholowych i starczych. niszczą przedmioty znajdujące się w ich zasięgu. co ma miejsce w pojedynczych przypadkach depresji cyklofrenicznej. krzyczą. a także w niektórych postaciach charakteropatii. a zwłaszcza w cyklofrenii. a znacznie częściej w zespołach depresyjnych psychoz przedstarczych. W stanie podniecenia maniakalnego chorzy biegają. okaleczają się. Vderza znamienna dla tych stanów dążność do chaotycznych wyładowań ruchowych. Jeżeli chory naśladuje czyjeś ruchy. to zachowanie takie nazywamy echopraksj ą. jeden za drugim. jakby rozpierał go nadmiar energii. typowe dla schizofrenii. która nareszcie znalazła ujście w działaniach ruchowych-jakichkolwiek. Zmanierowanie ruchowe. w okresach mniejszego niepokoju ruchowego. Przy pobudzeniu mniej gwałtownym chorzy przejawiają niepokój przede wszystkim w obrębie łóżka lub wykonują działania ruchowe przypominające nieco zborne zachowanie człowieka zdrowego. ale w miarę narastania niepokoju zatraca możliwość wykonywania czynności powiązanych.powtarzanie słów i zdań wypowiadanych przez inne osoby) występują najczęściej w schizofrenii katatonicznej i to zarówno w trakcie utrzymywania się płytkiego stuporu. w schizzlrenii (szczególnie w postaci katatonicznej i hebefreniczncj) . Mimika chorego jest żywa. 'hory wykonuje ruchy szybko. Natręctwa ruchowe omówiono na str. Cechą charakterystyczną pobudzenia ruchowego w zespole maniakalnym jest jego stopniowe narastanie.wyniosłość i lekceważenie. W rzadkich przypadkach podobne stany epizodycznego podniecenia psychoruchowego pojawiają się niespodziewanie u chorych pogrążonych dotąd w osłupieniu depresyjnym. Pobudzenie ruchowe osiąga różny stopień i występuje w bardzo wielu chorobach psychicznych. byle gwałtownych i wyczerpujących. Chory krząta się. maniakalnym bywa nazywane. W płytkim stanie hipomaniakalnym poszczególne działania ruchowe układają się zwykle w ukierunkowaną całość. 'hory zachowuje się tak. gestykulacja wyrazista. osiągając znaczne natężenie (rqpwr melmclolicar) . ni dziwaczną tajemniczość lub np. tj. Skrajne podniecenie psychoruchowe w zespole. zwłaszcza w dawnym piśmiennictwie psychiatrycznym. Na przykład chory przed podaniem ręki zatacza nią szeroki łuk. zwłaszcza w sposób jakby zautomatyzowany i po wiele razy. chodząc wykonuje osobliwe wspóhuchy i też przybiera postawę wyrażającą ni to głęboki namysł. "szałowym podnieceniem maniakalnym"Niepokój ruchowy (i słowny) może również wystąpić w depresji (melmdoliawgitdu) . rzucają się na innych. Inny obraz zaburzeń ruchowych niż w zespole maniakalnym spostrzegamy w podnieceniu katatonicznym. również w zespołach jakościowych zaburzeń świadomości o różnej etiologii.palcami po stole itp. 68.

melmc*zlicus. niezbyt zresztą częste. Samobójstwo bywa też popełniane przez chorych na schizofrenię (lub inne choroby psychiczne) w okresie poprawy. co należy podkreślić. Paragnomen. Epizody tego rodzaju występują u charakteropatów (zwłaszcza w tzw. Paragnomen. określanych jako raptu cmaomcar. nie jest wyrazem spiętrzenia afektu i przebiega bez oznak . aby zaczerpnąć w ren sposób wody itp.cmmmcaj. zaburzeniem jego ukierunkowania i spaczeniem sposobu zaspokajania. Od działań popędowych. Skrótowe ujęcie psychopatologii ogólnej nie pozwala na rozwinięcie tego zagadnienia: podano jedynie wycinkowe informacje.charakteropatii padaczkowej) . występujące w padaczce czy w pojedynczych przypadkach schizofrenii. tj. Do czynów tego rodzaju. Chorzy czasem popełniają samobójstwo z pobudek urojeniowych lub pod wpływem omamów imperatywnych.wzmożeniem lub obniżeniem łaknienia oraz spaczeniem sposobu zaspokajania głodu. Brzezickiego (19521. określanych zwykle jako działania popędowe (dcacwes imzwsime) . gdy pacjent odzyskuje krytyczny wgląd w przebyty okres chorobowy i przeżywa lęk przed nawrotem choroby. Z przedstawioną poprzednio treścią wiąże się pośrednio zagadnienie zaburzeń czynności popędowych oraz epizodycznych zaburzeń zachowania. mimo że nie jest oczywiście. przypadki tzw. często agresywnego wobec otoczenia lub skierowanego przeciwko sobie. pod którą kryje się skąpoobjawowaschizofrenia prosta. Zaburzenia popędu samozachowawczego znajdują wyraz w tend cnej ach i zamachach samobójczych.samookaleczeń polegających mJn. Na przykład człowiek niespodziewanie usiłuje ugodzić siekierą kogoś ze swegz otoczenia lub wyrzucić dziecko przez okno. lub inaczej wctic ywwe*zr eayiecamcwem. a więc działanie wbrew oczekiwaniu. cyklofrenii. tj. Cechą wspólną różnych działań popędowych (uctones impu (siwe) jest trudność lub niemożność pohamowania działania. Z możliwością popełnienia samobójstwa należy liczyć się również w zespołach depresyjnych oraz w przebiegu nagłych stanów podniecenia psychoruchowego. epilewicws i rqpws mcoAoYcar. stwierdzane zwłaszcza u dziewcząt w okresie pokwitania. manie". Te epizodyczne stany podniecenia kryją w sobie również niebezpieczeństwo samookaleczenia. Jadłowstręt psychiczny bywa psychupochodny.weruosw) . Do działań impulsywnych zalicza się także tzw. Zaburzenia czynności popędowych wyrażają się m in. nakazujących targnięcie się na życie. To samo należy powiedzieć o popędzie do wędrowań i a (poriomania) oraz c popędzie do kradzieży (kleptomania) .krótkotrwałe zaburzenie zachowania uderzające nagłością pojawienia się. a przede wszystkim brakiem zrozumiałego związku z osobowością człowieka i jego dotychczasową linią życiową. nierzadko jednak zespół ten okazuje się maską. który zachowad dawną nazwę piromania.j ad to w st re 1 u p syc h i c z n e g o (awzreaiw memwis r.zespołem maniakalnym. ale niezbyt często. powstającezwykle na podłożu zmian organicznych mózgu i zwłaszcza. Zaburzenia popędu płciowego przejawiają się-ujmując najogólniej-obniżeniem popędu lub wzmożeniem. w przebiegu schizofrenii.popęd do podpalania. dochodzi stosunkowo często u osób o nieprawidłowo ukształtowanej osobowości. scharakteryzowanych dotychczas. bądź skacze do studni. manią". lecz zaburzenia epizodyczne. Nie są tu ani. należy wyraźnie odrćżnić parągnumen opisany przez E. ani zsobne choroby. przejawia się różnie. tj. na nacinaniu skóry. Istotne znaczenie kliniczne mają. również u osób niedorozwiniętych umysłowo. a przebiegającego z objawami silnego podniecenia. uszkadzaniu naczyń krwionośnych i łykaniu ostrych przedmiotów.

inwolucyjnych. zwłaszcza w przebiegu psychoz przedstarczych. Melmclz (ja wgiww charakteryzuje się zwykle obecnością lęku. depresja przybiera inny obraz. co dotyczy około 7'%przypadków tej psychozy. określany niekiedy jako typowy. urojenia. czasem w schizofrenii. tym bardziej że chorzy zwykle ukrywają przed otoczeniem ewentualne zamiary samobójcze. Niebezpieczeństwo wiąże się z zachowaniem pewnej zdolności du działań ruchowych. np. a który nagle. stwierdza się mJn. a również osłupienie depresyjne. starczych i tzw. Zespól depresyjny (wmdmmw deywcxwwow. Poniżej dokonano przeglądu wielu innych zespołów psychopatologicznych o rożnej symptmatclogii.psychozach inwolucyjnych oraz w psychozach przedstarczych i starczych.wzruszenia. składają się następujące objawy: 1) obniżenie nastroju (samopoczucia) 2) spowolnienie toku myślenia: 3) spowolnienie ruchowe. w niektórych przypadkach. Zespół depresyjny z pobudzeniem ruchowym i słownym (melancw (ja agituw) . Zespoły depresyjne wykazują dość znaczne rćżnice. tj. a występujący najczęściej w przebiegu choroby afektywnej. Depresję. Bywa więc czasem zwiastunem tej choroby. dezrewo) . polega doniosłość spostrzeżeń Brzezickiego. Zespół ten bywa również nazywany depresją prostą. Otóż paragnomen. w miarę pogłębiania się depresji. Zespół depresyjny o umiarkowanej głębokości nazywamy zespołem subdepres yj ny m. Zespół depresyjny stanowi również jedną z postaci psychoz reaktywnych. winy. W sporadycznych przypadkach zespół depresyjny. Lęk jest szczególnie charakterystyczny dla depresji endogennej. zwłaszcza lęk. szczególnie poniżenia. pojawiającymi się u chorego cierpiącego od dawna na schizofrenię. Dlatego też poprawa. W jednym z poprzednich podrozdziałćw omówiono zespoły zaburzeń świadomości. hipochondryczne.rzuca się do okna. ustępuje nagle wśród objawów gwałtownego podniecenia (rwzmwme lanc holicuą. nie wiedzieć czemu. Podstawowe zespoły psychopatologiczne i uwagi ogólne o ustaleniu rozpoznania. musi być oceniana z całą wnikliwością i ostrożnością. ale również inne. Możliwość popełnienia samobójstwa. który w części przypadków występuje z dużą wyrazistością. jak i ich nasilenia. którą zawsze należy brać pod uwagę w odniesieniu do chorego w stanie depresyjnym. . upośledzenia. poza chorobą afektywną. zdając się wynikać z pobudek myślowych. grzesznoici. by skoczyć na ulicę. typowego". Oprócz obniżenia nastroju występuje pobudzenie ruchowe. w tzw. Na zespół depresyjny. Zazwyczaj. dotyczy zwłaszcza depresji mniej głębokiej. zamieszczając informacje wyłącznie o zespołach podstawowych. Zależnie od głębokości zespołu depresyjnego poszczególne objawy występują z różną wyrazistością. Obraz kliniczny zespołu depresyjnego wykazuje dość często nie tylko trzy podstawowe objawy. które dotyczą zarówno rzdzaju objawów. A zatem stanu określanego jako paragnomen nie należy mylić z niespodziewanymi czy agresywnymi działaniami impulsywnymi. Zahamowanie myślenia (czego dostrzegalnym przejawem jest mutyzm) i zahamowanie ruchowe stanowią charakterystyczne objawy o stu pi e ni a dep re s yj n ego (rwpzr melancholio u: ) . może na wiele dmi lub tygodni poprzedzić rozwój schizofrenii. W odróżnieniu od opisanego powyżej zespołu.właśnie zespołu subdepresyjnego. i na tym mJn. polegająca na spłyceniu objawów depresji i zmniejszeniu spowolnieniaruchowego. tek myślenia oraz ruchy chorego ulegają coraz to wyraźniejszemu zwolnieniu.

bóle głowy) oraz na poczucie ogólnego znużenia.str.kupna. przed przystąpieniem do ewentualnego podawania środków przeciwdepresyjnych. poczucie obniżonej sprawności psychofizycznej. zachodzi zrozumiała konieczność przeprowadzenia wnikliwych badań. uwzględniający genezę wiodących objawów maskujących: Zespół subdepresyjny o cechach depresji prostej. krzyczą. W zespole hipomaniakalnym chory robi czasem na otoczeniu wrażenie przede wszystkim osoby nadmiernie wesołej i aktywnej. wykonują ruchy taneczne. bezsenność. zarażeniem chorobą weneryczną. nieokreślony niepokój. Do tej grupy zostały zaliczone przypadki depresji zamaskowanej. W stanie maniakalnym chorzy przejawiają skrajne pobudzenie ruchowe i słowne. Zespól maniakalny Gmdroma mamacwz. względnie u lekarzy innych specjalności. W niektórych przypadkach lęk przybiera postać agorafobii (por. Rozległa grupa piąta obejmuje różne zespoły bólowe oraz zaburzenia psychosomatyczne.gniewna mania) . E. zbliżony nieco do zespołu neurastenicznego (szybkie wyczerpywanie się. niepożądaną ciążą. Chorzy zgłaszają skargi na dolegliwości somatyczne (np. co grozi nadużyciami seksualnymi. odczuwane zwykle przez chorego i relacjonowane jaku głęboki smutek. ryzykowne. zaburzenia miesiączkowania. Dominują natomiast zaburzenia wegetatywne. trwożliwego oczekiwania. niepokój. mania) stanowi fazę maniakalną choroby afektywnej oraz występuje w psychozach organicznych. tj. ale przede wszystkim drażliwy (tzw. W przypadku podejrzewania depresji zamaskowanej. bicie serca. zwłaszcza rytmu TU I O/UWUUd. niepokojem psychicznym i ruchowym. Biegają. Nastrój chorych jest podwyższony. zawierają również przygodne znajomości. przejawów zaburzeń rytmów biologicznych. . cz może stwarzać istotne trudności diagnostyczne. W tej grupie obraz kliniczny wiąże się z dominowaniem.bóle w okolicy serca. Chorzy istotnie wykazują w tych stanach dużo przedsiębiorczości i przebojowości.69) lub też na plan pierwszy wysuwają się natręctwa. Nie zgłaszają natomiast skarg na depresję ani w pz (ocznym.Depresja zamaskowana depresja bez depresji" (dezre rriz swz dezrewiznelwwerz Dezrewzw) . w których dominuje przewlekła postać lęku z uczuciem napięcia. obniżenie aktywności. zaburzenia wegetatywne) . Depresja zamaskowana. sprzedaży. zagrożenia.ze strony układu sercowa-naczyniowego i pokarmowego. a nie u psychiatry. Ze względu jednak na obniżony krytycyzm i brak poczucia choroby popełniają często czyny nierozważne. S. w której objaw wiodący stanowi obniżenie napędu ruchowego lub też stwierdza się wyraźne zahamowanie w sferze psychicznej. niekiedy znacznie nasilonych. Rodzaj dolegliwości skłania chorego do szukania pomocy przede wszystkim u lekarzy chorób wewnętrznych. Objawy zespołu tx 1) podwyższenie nastroju (samopoczuciak 2) przyspieszenie toku myślenia aż do gonitwy myślowej 3) pobudzenie ruchowe. zmiany pracy. m in. Podejmują pochopnie decyzje dotyczące np. Pużyński proponuje następujący podział depresji maskowanych. W niektórych przypadkach depresji obniżenie nastroju. że pacjent istotnie nie cierpi na chorobę somdr*czną. nie stanowi objawu wiodącego. ani w psychopatologicznym znaczeniu tego słowa. W tym podnieceniu maniakalnym zatraca się możliwość wykonania czynności powiązanych. zaburzenia jelitowe. dzięki którym można stwierdzić. W takim przypadku dochodzi do częstych konfliktów z otoczeniem.przede wszystkim w psychozach wieku późnego oraz w porażeniu postępującym (w postaci ekspansywnej tej choroby) . niekiedy również w schizofrenii.

co powoduje wysuszenie rogówek. Gdy zespół ten utrzymuje się przez dłuższy czas. Tok myślenia wykazuje znaczny stopień rozkojarzenia. obojętny albo ambiwalentny. bezładne. nie poddaje się modulacji. Urojenia i omamy znajdują się na dalszym planie. która dotąd zachowywała się bez zarzutu. Chory nie może nadążyć z wykonywaniem obowiązków (bradykineza) . Typowym objawem jest puerylizm. Zespół hebefericzny. zmniejszenie masy ciała. bardzo płytka mania". zachowanie chorych jest dziwaczne i niezrozumiałe. okazywać zachowanie krnąbrne. podany jako synonim zespołu maniakalnego. nie podporządkowują się żadnej dyscyplinie. Termin. Nie jest to jednak. gruboskórny.Płytkie stany hipomaniakalne (lub po prostu chorobliwie podwyższony nastrój) bywają czasem niesłusznie określane słowem euforia. nachalny. nie ma w nich nawet śladu dążenia do ich usystematyzowania. Mania znaczy tyle. często wielkościowe. Osoba. aż do zupełnego zaniku. Dlatego mówimy o euforii np. Jego mimika staje się sztywna. przybierać niepoważne pozy. niekonsekwentne. przestaje się odżywiać i pojawia się akineza. dużo mówią. drażliwy. śmieją się lub płaczą. Chory mówi cicho. dokonują samookaleczeń.w stwardnieniu rozsianym lub w pląsawicy Hunringtona. co stan maniakalny. natomiast terminem tym nie należy w żadnym razie określać urojeń. wymaga z całą pewnością różnicowania z opisaną wyżej manią. polegających na rozpoznawaniu zespołu depresyjnego) . obłożenie języka. niszczą wszystko dookoła. . siedzi lub stoi bezczynnie. w którym chory popada w uporczywe milczenie. osób starszych. przypalają niekiedy papierosami skórę. swoją czystość i potrzeby fizjologiczne. Zachowanie jest nacechowane brakiem poczucia dystansu w stosunku do rodziców. rozszerzenie. świadczą o urojeniowej ocenie sytuacji. Kary lub groźby nie robią na nim wrażenia. błazeńskie. Na pytania odpowiada po dłuższym milczeniu (mutyzm) . Chory staje się nietaktowny. można zauważyć typowe zaburzenia wegetatywne: sinica kończyn. drą na sobie ubranie. Obserwuje się znaczną agresywność: chorzy rzucają przedmiotami. są niedorzeczne. poprzez wszystkie stopnie. zaczyna nagle zdradzać dziwactwa. przełożonych. jest używany wyłącznie w tym znaczeniu. Stan. suchość błon śluzowych jamy ustnej lub ślinotok. mania". ale nie w stosunku do porunnej postaci fazy maniakalnej choroby afektywnej. niekiedy-zniżając własny głos do szeptu-możemy od niego uzyskać więcej informacji. przy czym ich wypowiedzi są wybitnie rozkojarzone. Nastrój bywa przygnębiony (staje się to niekiedy źródłem pomyłek diagnostycznych. niestałe. Zespół katatoniczny występuje w dwóch postaciach: hipokinetycznej (akinetycznej) i hiperkinetycznej. kpiarskie. zaburzenia miesiączkowania. nosa i uszu. Są hałaśliwi. należący do grupy psychoz schizofrenicznych. Zanika potrzeba dbałości o higienę. polegający na naśladowaniu dziecka zachowaniem i mową. niespójne logicznie. W zespole hipokinetycznym napęd jest obniżony. bez wyrazu. nazywamy osłupieniem (smpor) . lecz umiarkowane podwyższenie nastroju uwarunkowane zmianami organicznymi mózgu. Wypowiadane przez chorego rozmaitej treści urojenia. rzadkie mruganie powiek. a później znaczne zwężenie źrenic. W zespole hiperkinetycznym następuje znaczne wzmożenie napędu ruchowego. Ich wspólną cechą są zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. bezczelny. śmiać się bez powodu.

Długotrwałe pozostawanie w jednej pozycji wywołuje obrzęki. Słowa kierowane do chorego nie są przez niego odbierane. Napięcie mięśniowe jest wzmzżone. w psychozach spowodowanych czynnikami infekcyjnymi i intoksykacyjnymi. stereotypie ruchowe i słowne. U chorych leżących występuje zwykle objaw poduszki powietrznej. Do obrazu klinicznego. występują w przebiegu choroby afektywnej. widzi. słuchowymi i z urojeniami. ale nie jest zdolny do działań ruchowych (hamowanie ochronne. tj. Osłupienie (swpor) jest zespołem. co się z nimi i wokół nich dzieje. W zmianach płytszych chory czasem odpowiada powoli pojedynczymi słowami lub spełnia polecenia. urojeniowe. Halucynoza lub omamica (Adacmzw) jest zespołem przebiegającym z omamami jako objawem dominującym. jako skrajne pagłębienie depresji (wwzor melancholicar) . którzy nie pojmują. czynne.Nawiązanie z nimi łączności intelektualnej jest znacznie utrudnione. Chory więc słyszy. echopraksja. omijają inne osoby i sprzęty. które nie osiąga na ogół stopnia pełnego zahamowania.dziwacznie przegięci. często niefiz (alogicznej. Stany osłupienia. Osłupienie efektoryczne (anergiczne. zwłaszcza płytszego.echolalia. tj. Chorzy poruszają się powoli. echomimia. np. oprócz psychoz schizofrenicznych. Natomiast prawie całkowicie zanika kontakt chorego z otoczeniem. bierne. snują się"po sali.osłupienie efektoryczne i receptoryczne. Uwzględniając całokształt obrazu klinicznego osłupienia katatonicznego (swpzr cmwzmcws) . Często występuje negatywizm bierny. Po ustąpieniu osłupienia chory nie pamięta minionego okresu lub jest zachowana jedynie pamięć fragmentaryczna-urywkowe wspomnienia dziwacznego snu. Osłupienie występuje najczęściej w schizofrenii katatonicznej. giętkość woskową lub pseuduwoskową oraz negatywizm czynny. doznaje bólu. przechodząc czasem w stan podniecenia katatonicznego. Stwierdza się ponadto. Cierpi na tym również kontakt uczuciowy. Chorzy sprawiają wrażenie ludzi całkowicie zdezorientowanych. należą jeszcze inne objawy. według tradycyjnej interpretacji neurofizjologicznej. Chorzy często pozostają przez długie godziny w jednej pozycji. wyróżnia się dwie jego postacie. Po ustąpieniu stanu zahamowania chory na ogół pamięta zachowanie otoczenia i własne doznania z zakresu choroby. Osłupienie katatoniczne na ogół rozwija się szybko i nagle ustępuje. Napięcie mięśniowe nie jest wzmożone (osłupienie wiotkie) . O sł u p i en i e re c ep tory c zn e (oncjroidalne. wiotkie) charakteryzuje się spowulnieniem ruchowym. zagubionych jakby zaczarowanych. . również jako osłupienie psychopochodne (wzcr rewcmuj. wstają z łóżka. wykonując niektóre ruchy. w porażeniu postępującym (stupor poru (mens) . Występują zaburzenia świadomości w postaci zbliżonej do zespołu onejroidalnego. . obejmuje przede wszystkim analizator kinestetyczna-ruchowy) . Chory spowalniały może w stanie osłupienia katatonicznego przejawić nagle pobudzenie i dokonać czynu gwałtownego (raptus cmmzmcas) . Między obydwiema postaciami zespołu katatonicznego są możliwe stany przejściowe. lub stoją na jednej nodze. sztywne) przejawia się zahamowaniem ruchowym przy zachowanej zdolności odbierania bodźców. z omamami wzrokowymi. w typowych przypadkach. W głębokim osłupieniu występuje całkowity mutyzmi bezruch. który charakteryzuje się przede wszystkim zahamowaniem lub znacznym spowolnieniem ruchowym.

występującą sporadycznie. rzadziej wielkościowe) zraz omamy (zwykle słuchowe. Tak zwana przewlekła halucynoza dotykowa Bersa i Ćonrada. które w pustaci myśli wnikają do jego głowy i czuje się zarazem owładnięty tą zewnętrzną siłą. na który składają się pseudohalucynacjeoraz urojenia owładnięcia. rzadziej innej. Podobna bliskość dotyczy zespołu parafrenicznego i tych przypadków omamicy alkoholowej. odczyny uczuleniowe i inne) . W niektórych przypadkach wraz z urojeniami oraz omamami li pseudohalucynacjami) występują objawy stanu depresyjnego (zespół paranoidalna-depresyjny) . Zespól paranoidalny (zespół urojeniowo-omamowy) . że mamy na myśli nie jeden objaw (którymi są urojenia paranoiczne) . a zwłaszcza świądu i innych dolegliwości uwarunkowanych zmianami skórnymi w przebiegu różnych chorób somatycznych (cukrzyca.automatyzm psychiczny. a nawet wyłącznie. mrówki"maleńkie zwierzątka"itp. gdy chcemy podkreślić.Są tu najczęściej omamy słuchowe. najczęściej prześladowcze. Zespół ten bywa też określany jako wspó (występowanie pseudo halucynacji oraz mantzmu.w rzadkiej psychozie. to zespół bardzo rządku występujący. Lęk. a przede wszystkim urojenia prześladowcze powiązane treścią z omamami. czasem w psychozach schizofrenicznych.lęk przed pasożytami. Na podstawowe objawy tego zespołu składają się urojenia. że pod skórą poruszają się owady. odnoszącej. Urojenia pasożytniczej choroby skóry występują w przebiegu psychoz inwolucyjnychoraz psychoz przedstarczych. zmiany miażdżycowe) . zaznacza się jednak tendencja. oraz słowne omamy słuchowe-znacznie rzadziej omamy węchowe. smakowe lub dotykowe. Halucynoza bywa uwarunkowana czynnikami mtoksykacyjnymi oraz infekcyjnymi. Zespół urojeniowo-omamowy może występować w różnych psychozach. hipowitaminozy. którym towarzyszą zwykle złudzenia. Sporadyczne przypadki przewlekłej halucynozy dotykowej są zespołami parafrenicznymi. wyróżnia się halucynozę kiłową Flauta. a obecność omamów dotykowych jest jedynie hipotetyczna. Urojenia te w większości przypadków stanowią urojeniową interpretację doznań fizjologicznych. aby określenia. jednak już w pojęciu pseudohalucynacji . Określenia. usystematyzowanymi urojeniami treści prześladowczej. względnie prześladowcze i odnoszące. i w psychozach wieku późnego. zespół paranoiczny"używamy wówczas. węchowe i inne) . tj. choroby wątroby. wyodrębniony ze złożonego obrazu psychopatologicznego. występuje zwłaszcza w halucynozie alkoholowej. zwykle usystematyzowane i całkowicie niepodatne na perswazję. które przebiegają z urojeniami o cechach dość wyraźnej sysrematyzacj i.zanik tkanki mózgowej. w stosunku do psychozy schizofrenicznej. Chory słyszy podszepty (szatana. Chory z niewzruszonym przekonaniem stwierdza. tj. robaczki". Zespół Kandinskiego i Clerambaulta. niektóre niedokrwistości. zespół paranoidalny"używać przede wszystkim. a więc naporu obcych myśli (por. Zespól paralreniczny (wmdroma purmhrenicwn) obejmuje głównie dwa objawy: usystematyzowane urojenia (prześladowcze. lecz proces psychotyczny przejawiający się usystematyzowanymi urojeniami jako objawem wiodącym. Jako osobną postać. nieznanej siły) . ale również czuciowe. na którą składają się omamy dotykowe oraz urojenia pasożytniczej choroby skóry. wielkościowej. nieraz strach o znacznym natężeniu. Zespól paranoiczny charakteryzuje się zwanymi. Istotna rola patogenetyczna przypada organicznemu uszkodzeniu mózgu (np. Nieco częściej występują urojenia pasożytniczej choroby skóry. Zespół parafreniczny występuje w parafrenii.ób) . Od urojeń pasożytniczej choroby skóry odróżniany parazytofobię. str. określonej przez Kraepelina nazwą pwrmcia mjacwmcrw.

można określić jako. podszepty myśli własnych". Bywa i rak. Cechą dominującą jest upośledzenie zdolności logicznego myślenia. naczyniowymi powodującymi niedotlenienie i w jego następstwie trwałe uszkodzenie tkanek. w tej jego postaci. tlenkiem węgla. liczeniem. wnioskowanie i inne. objaw podstawowy. W miarę narastania zmian organicznych ubytki pamięci stają się bardziej rozlegle. synteza. Chory zwykle dość dobrze pamięta wydarzenia dawne. Występuje również upośledzenie zdolności wykorzystywania podanych wiadomości-zwłaszcza w sytuacjach względnie nowych-co jednak pozostaje w ścisłym związku z zaburzeniami logicznego myślenia. lecz odbierane w postaci myśli i dlatego omawiany objaw. Wyróżnia się dwie podstawowe postacie zespołu psychoorganicznego. odległe w czasie. gdy chory znajduje się w nowym otoczeniu i wobec zmienionego biegu wydarzeń dnia. a zdolność zapamiętywania niknie. a nawet różnice jakościowe.postać otępi enną (lub otępieniuwą) oraz charakteropaty czną. spowodowany czynnikami toksycznymi (alkoholem. otoczenia i własnej osoby. a także urazowymi (mechanicznymi) . tj. Zaburzenia krytycyzmu są związane bezpośrednio z obniżeniem sprawności intelektualnej. udzielić prawidłowej odpowiedzi. że echo poprzedza myśli. 1.mieści się poczucie obcości nasuwających się myśli i wyobrażeń. powtarzaniem zdań. porównywanie. ludzie starzy okres młodości. pogłębiając zaburzenia orientacji. Poniżej zestawiono podstawowe objawy właściwe dla postaci otępiennej. a zarazem mieszczącym się w szerokich granicach: od względnie nieznacznych zaburzeń pamięci do głębokich. w poszczególnych bowiem przypadkach stwierdzamy różnice dotyczące nasilenia uwzględnionych objawów. Nie są one słyszane uchem.związany z odpowiadaniem na pytania. Na każdą z nich składa się wiele odmian. . a więc wykonywania operacji myślowych. Obniżenie sprawności intelektualnej. zwłaszcza wtedy. w doznaniu chorego jako pierwsze. W tym należy upatrywać przyczynę pogarszania się stanu psychicznego chorych otępiałych z chwilą umieszczenia ich w innym środowisku: szpital nie stanowi tu wyjątku. do których przywykł. Objaw ten. Zorientowanie się w nowej sytuacji i dostosowanie do niej jest często ponad siły chorego. W głębszym otępieniu chory okazuje bezradność nie tylko wobec sytuacji nowych. Zaburzenia pamięci.ze s pół otęp lenny (smdromudementwum) . miejsca. takich jak analiza. ale także echa swoich myśli. oznacza otępienie (dementuj: od tego wiodącego objawu pochodzi nazwa całego zespołu zespół otępiejmy. które ukazują jedynie ogólną strukturę tego zespołu. Na przykład chory zapytany o imiona dzieci lub swój wiek nie jest w stanie. jak i pełny zespół Kandinskiegoi Clerambaulta. ale również codziennych. na skutek zaburzeń pamięci. Wysiłek umysłowy. Obniżenie lub brak krytycyzmu. W niektórych przypadkach chory doznaje nie tylko naporu obcych myśli. Postać otępienna zespołu psychoorganicznego. uogólnienie. tj. są objawem charakterystycznym. Zapamiętanie natomiast spraw bieżących nastręcza poważne trudności. talem) . jest charakterystyczny dla schizofrenii paranoidalnej. toteż wymaga on szczególnie troskliwej opieki. wywołuje szybko narastające znużenie. powodujących zupełną dezorientację co do czasu. zwłaszcza zapamiętywania. występuje. np. Zespól psychoorganiczny (syndromu mychozrzamcam) to zespół objawów klinicznych świadczących o rozlanym uszkodzeniu lub zaniku tkanki mózgowej. infekcyjnymi (zejście po zapaleniu mózgu i opon mózgowych) .

z czego jednak nie wynika. znajduje wyraz brak krytycyzmu chorego.eh ar akt e r o p atia (charwzterzpuhia) . jak i charakteropatycznej) wykazuje różne odmiany. wymienia nieprawidłowe. Bywa ono różnego stopnia. Chory nadmiernie długo trwa przy jednym temacie: zachowuje się tak. ile przede wszystkim na tym. Jedną z charakterystycznych cech zespołu nępiennego u niektórych chorych na padaczkę jest lepkość my śle n i a. iż jest np. czy istotnie chory się TOZTZCWTU. tj. Z kolei w zespole otępiennym. Przedstawione 7-Psychiatria. natomiast upośledzenie dotyczy wyłącznie osób. a niedorozwój polega na wstrzymywaniu rozwoju. uwzględniono w części drugiej (szczegółowej) podręcznika. Cechy charakterystyczne. W obu przypadkach przede wszystkim ma miejsce obniżenie sprawności intelektualnej. Stosunkowo często zaburzenia osobowości są uwarunkowane uszkodzeniem mózgu i te właśnie przypadki określa się terminem. badając chorych otępiałych. charakteropatia". lecz etiupatogenezy. jest charakterystyczna dla zespołu organicznego. u których rozwój umysłowy został wstrzymany i nigdy nie osiągnął poziomu prawidłowego. Zapytany z kolei. że pamięć dobrze mu służy. a liczne zdania osnute wokół jednej sprawy nie wzbogacają treści wypowiedzi. słysząc wypowie dzianą pogodnym tonem pokrzepiającą uwagę. albo też posługuje się ogólnikami: . że otępienie jest wyrazem obniżenia sprawności umysłowej. jednak pewna zmienność nastroju. Różnica między psychopatią a charakteropatią nie dotyczy więc symptomatologii. aż milo patrzeć na świat. Otępienie a upośledzenie wnysłzwe. może odpowiedzieć. W niektórych przypadkach dominuje drażliwość i wybuchowość. jakby nie mógł się od niego oderwać. co jednak dotyczy na równi otępienia. świadczące o ważniejszych różnicach. często jest też podbarwiony euwrycznie. która w przeszłości uzyskała przeciętną lub nawet wysoką sprawność umysłową. Dlatego też. że należy również opowiadać rzeczy smutne. Postać charakteropatyczna zespołu psychoorganicznego. że zespół psychoorganiczny (zarówno w postaci nępiennej. W tym nLin. aby przekonać się. Podaje nieistotne szczegóły. zwłaszcza płytkim. . Chory wzrusza się na wspomnienie wydarzeń z odległej wojny lub np. W płytszych zmianach organicznych bywa i tak. że chory dostrzega z zakłopotaniem i obawą coraz to wyraźniejsze zaburzenia pamięci. często opowiadamy coś wesołego. a zwłaszcza skłonność do popadania w rozrzewnienie. Objawy otępienia i upośledzenia są zbliżone. jego zahamowaniu. Wspomniano powyżej. jej utraty. Tak więc otępienie może dotyczyć osoby. jak i niedorozwoju. lecz szybko weseleje. tak że chory sam z niepokojem śledzi postępujące upośledzenie pamięci i narastającą męczliwość. Różnica więc polega nie tyle na objawach czy głębokości zmian. 45 albo 75". który bywa raki jak w psychopatii.swojej trudnej młodości. Nastrój chorych bywa tępy. ja jestem ze starego rocznika.Podaje więc tyłku imiona lub. było ich troje": .piękny dzień. czy nie ma kłopotów z pamięcią. krytycyzm chorego bywa dość dobrze zachowany. Określenie to nie informuje o cechach obrazu klinicznego. ma swoje lata. Tutaj przykładowo wskazano pojedyncze odrębności. Chwiejność emocjonalna nie jest objawem stałym i w niektórych przypadkach nie występuje wyraźnie.

Przyczyną zespołu Korsakowa bywa też ciężkie zatrucie tlenkiem węgla lub innymi środkami toksycznymi. uwarunkowane chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego. w poszczególnych przypadkach miejscowego uszkodzenia mózgu występują zaburzenia procesów emocjonalnych. który opisał i zweryfikował liczne przypadki charakteropatii różnego pochodzenia. Omawiany zespół może również powodować mechaniczne uszkodzenie mózgu (zespół amnestyczny pourazowy) . A mianowicie. które przebiegają z zespołem amnestycznym i niepokojem ruchowym.charakteropatia u niektórych chorych na padaczkę z typową drażliwością. oraz ze swoistą drobiazgowością. a zarazem du charakteropatii. Na obraz kliniczny składają się objawy typowe dla otępiennej postaci zespołu psychoorganicznegoze szczegulnym nasileniem zaburzeń pamięci i orientacji. a poszczegulne choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego wykazują właściwą sobie symptomatologię psycho. jak również zdolność przypominania. Bilikiewicza. Zespół ten stanowi tylko ogólne ramy. oznaczającym psychozy starcze. Podając ogólną charakterystykę zespołu psychcorganicznego wspomniano.w obrębie płata czołowego. skroniowego lub ciemieniowego warunkuje pewne odrębności obrazu klinicznego) . ogólnej aktywności (napędu psychicznego) oraz nastroi u. Od tak rozumianego zespołu udrożnia się niekiedy zespół miejscowego uszkodzenia mózgu (las himlokale Psychosyndrom opisany przez Bleulera) . Zespół amnestyczny Korsakowa jest jedną z postaci zespołu psychoorganicznegospowodowanego znacznym uszkodzeniem mćzgu. W zespole amnestycznym uwarunkowanym czynnikami toksycznymi (i niedoborem witamin) rozwija się zwykle zapalenie wielonerwowe. Zespół ten obejmuje ogólnie ujęte zaburzenia psychiczne. przyczyniając się do spopularyzowania poglądu o możliwości organicznego uwarunkowania zaburzeń osobowości.stanowisko jest wyrazem zapatrywań T. płytkoeuloryczny lub dysforyczny. można ogólnie przyjąć. dziś rzadko używanym. Bleulera. Mimo różnych postaci charakteropatii i wyraźnych odmienności. które dopiero co miały miejsce. Głębokiemu upośledzeniu ulega zdolność zapamiętywania. Rozległe luki pamięciowe chory wypełnia konfabulacjami. popędów i napędu psychicznego. ale zapoczątkowuje postępowanie diagnostyczne.in. . że świadczy on o rozlanym (globalnym) uszkodzeniu tkanki mózgowej. w tym również ważnych wydarzeń bieżących. Przykładem zaburzeń osobowości typu charakteropatycznego jest m. Prezbiofenia (Wernickiego) jest określeniem. wykazuje cechy wspólne. Zespól psychoendokcynologiczny (endokrines Psychosyndrom) został wyodrębniony przez M. cc zbliża wyraźnie ten zespół do zespołu psychoendokrynulogicznego. Jedna z psychoz alkoholowych przebiega w postaci zespołu Korsakowa. integracji i kontroli działania. Chorzy przejawiają nastrój tępy. mimo różnego umiejscowienia uszkodzenia (np. w miarę możliwości. du określenia ich przyczyn. skłonnością do wygotowanych reakcji emocjonalnych i do zalegania afektu. Stwierdzenie zespołu miejscowego uszkodzenia mózgu ma znaczenie ogólnikowe. Na zespół psychoendokrynulogiczny składają się trzy grupy objawuw: zaburzenia poszczególnych popędów. dzięki czemu można doprowadzić do ścisłego ustalenia objawów klinicznych i. iż są to przede wszystkim zaburzenia procesów emocjonalna-popędowych oraz zdolności ukierunkowania. Zespół ten. często o treści absurdalnej.

Chęcińska i wsp. Tak więc. Na przykład krańcowo różnią się objawy niedoczynności i nadczynności gruczołu tarczowego. etioepigenezy. Reakcje egzogenne uważa się za nieswoiste w tym znaczeniu. ale pozostaje bliskie sposobowi myślenia diagnostycznego wielu doświadczonych klinicystów uprawiających medycynę. Wyróżnia się reakcje ostre. Jest to kolejna przyczyna. Jarosz. zespołu paranoidalnego. Uwagi ogólne o ustaleniu rozpoznania. nazwanej również teorią. stwierdzono. Zespól psychohipoglikemiczny (rmdromd pycwjizzg (ycazmizam) .zespołu depresyjnego. ale w obu grupach przypadków jest zaburzony popęd (zaspokajania głodu) . Teoria etioepigenezy. Bilikiewicza: Psycamria i/juczna. czynniki infekcyjne. Wypełnienie tego zdania wymagałoby obszernego rozdziału.nerwic wegetatywnych (a niekiedy zespołów rzekomonerwicowych) . ma już dość długą historię. któregoś z zespołuw zaburzeń świadomości bądź innego jeszcze stanu psychopatologicznego-ale także podłuża. dla której uzupełniono ten rozdział krótką charakterystyką rozpoznania etioepigenetycznego. l 966) . rzadziej hipomaniakalnych oraz w postaci zmian otępiennych. psychiatra zadaje sobie pytanie. po długich przerwach między posiłkami. Teoria ta. należy dążyć do uwzględnienia nie tylko utrzymującego się w danym momencie procesu chorobowego-np. stwierdzając np. zaburzenia pamięci. są oparte głównie na VII wydaniu dzieła T. zwłaszcza typu hipostenicznego: wzmożona pobudliwość układu sercowa-naczyniowego: lekkie napadowe stany hipoglikemiczne pochodzenia emocjonalnego (po doznaniu przestrachu. będącego jedną z postaci tzw. Zamieszczone poniżej wyjaśnienia przeznaczone dla studentów-w przyszłości lekarzy różnych specjalności. nawet lekką (przejściowe obniżenie zdolności logicznego myślenia. senność patologiczna. opracowana i wprowadzona do nauki przez T. Reakcje egzogenne BonhoeTera to nieswcisre stany psychopatologiczne wywołane czynnikami egzogennymi. Bilikiewicza. toku myślenia. na którym ten. zespół się rozwinął. depresyjnych. czasem na czczo: duża wrażliwość psychiczna na hipoglikemię. że różne czynniki zewnąuzpochodnemogą wywoływać podobne reakcje psychopatologiczne. Zgodnie z podstawowym założeniem.zespół paranoidalny. Poniższe uwagi nie są przeglądem różnych strategii w zakresie postępowania diagnostycznego.patologiczną mieszczącą się w obrębie zespołu Bleulera. Podstawowe cechy: objawy neurasteniczne. iż poranne postacie tego zespołu występują u ludzi zdrowych (por. w okresach przygnębienia) oraz podczas stosowania diety bogatowęglowodanowej. Ograniczono się zatem do krótkiej wzmianki na temat koncepcji. który powstał na podłożu przewlekłej schizofrenii lub też rozwinął się w przebiegu . stanowi trwały dorobek psychiatrii polskiej. czasem z zaburzeniami pamięci właściwymi dla zespołu amnestycznego Korsakowa. Ustalenie rozpoznania w myśl założeń etioepigenezy jest przydatne i owocne nie tylko dla psychiatrów.również 2. l 9/Z) . ogólny napęd i nastrój. uwagi) : podwyższona tolerancja na glukozę (krzywe hipoglikemiczne) przy prawidłowym na ogół stężeniu glukozy we krwi na czczo. w stanach lęku. urazy mechaniczne i inne. somatyczną. przebiegające z zaburzeniami świadomości (przymglenie. zespół majaczeniowy splątaniowy) oraz przewlekle.zewnątrzpochodnymi. takimi jak zatrucia. której założenia stały się podstawą nozografii etioepigenetycznej. które doprowadziły do próby wyodrębnienia zespołu psychohipoglikemicznego (M. Te ostatnie występują w postaci zespołów neurastenicznych (rzekumonerwicowych) . czy jest to zespół psychotyczny. tj. W toku badań.

stanowiące przypuszczalne podłoże choroby afektywnej (sabsmuum endogener cyclqphremwe) . . że dzięki niej można dostrzec zespoły czynnościowe. choć nadal niewystarczające. wysuwając pytania i szukając informacji o właściwościach genetyczna-konstytucjonalnych badanego pacjenta. prawdziwej') lub zmiany endogenne. Oryginalność koncepcji etioepigenetycznej polega przede wszystkim na tym. czy też u podłoża obserwowanych zaburzeń psychicznych leżą np. l 988) . który doczekał się kilku wydań i zyskuje na świecie coraz szersze zastosowanie.dziedziczna-konstytucjonalną. min.okres drugi zmian mwmcznyc\tmorbi. mieszczących się w pojęciu. Etioepigenetyczny system diagnostyczny ma wiele cech wspólnych z systemem wieloosiowym. Bilikiewicz. to proces diagnostyczny zmierza do poznania także okresu pierwszego. w nozogrwii etioepigenetycznej wyróżnia się w sposób oryginalny trzy warstwy (okresy) i przywiązuje istotną wagę do nawarstwiania się zespołów czynnościowych na podłoże organiczne. a innewęższe-w naukach przyrodniczych. Według przedstawicieli nauk humanistycznych pojęcie świadomość" (cwuciemia) oznacza . Jej szerokie uwzględnienie jest wyrazem przywiązywania należytej wagi nLm.o cechach histeroidii. to czynnościowy zespół paranoidalna-depresyjny. . Takie postępowanie jest słuszne. który nawarstwił się na zasadniczo organiczne"podłużę. Adam Bilikiewicz. co umożliwia. ale musimy określić rodzaj psychozy. osobowość przedchorobowa". takie jak katatoniczny. Słuszne. Terminowi. gdyż takie sformułowanie mówi nam bardzo niewiele. tj. Warstwa trzecia. rzecz jasna. do właściwości osobowości człowieka zarówno wuwczas. czy reż o osobowości zwartej i odpornej.somatyczne zmiany inwolucyjne. paranoidalny i hebefreniczny. W myśl przedstawionych poglądów należy dążyć do ustalenia trzypiętrowego (mjwarstwowego i miastowego) rozpoznania. Tym podłożem. W celu uproszczenia przykładu ograniczymy się tylko do uwzględnienia zespołu paranoidalnadepresyjnego. Nie wystarczy. W rozpoznaniu etioepigenetycznym staramy się uwzględnić wszystkie trzy warstwy (a przynajmniej drugą i trzecią) . we wszystkich rozpatrywanych przypadkach. czy zachorował człowiek o osobowości skrajnie niedojrzałej. processus et defectus psychoorganici) i okres trzeci nawarstwień czynnościowych Gmdrzmmw ńmctznalia) . np. jako względnie częstego. Zgodnie z powyższym. ujęcie całości strukturalnej choroby psychicznej w jej dziejowym rozwoju dynamicznym" (T. Nie jest przecież sprawą obojętną dla ścisłości ustalenia rozpoznania i oceny rokowania. opracowanym znacznie później przez ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod nazwą DSM. Zaburzenia świadomości. gdy jest to osobowość prawidłowo ukształtowana. w oderwaniu"ud tradycyjnego podłoża schizofrenicznego.różne choroby somatyczne i zatrucia. którą może być np. Jak łatwo się domyślić.zespół majaczeniowy (delirium inńcmsum) lub też zespół splątaniowy (amemia) . jeżeli rozpoznamy. gdyż uwzględnia dwa okresy (lub inaczej-warstwy) etioepigenetyczne. tj. np. oraz do pytania o jego podłoże. będącym drugą warstwą. mogą być hipotetyczne zmiany organiczne właściwe dla schizofrenii przewlekłej Oj. psychozę infekcyjną".w medycynie. a także inne czynniki tworzące warstwę drugą. ale o określonym profilu. nozogralia etioepigenetyczna kieruje uwagę również na warstwę pierwszą.choroby afektywnej. jak i wykazująca zaburzenia różnego typu i głębokości. Takie postępowanie uwzględnia już warstwę drugą i trzecią: jeżeli jest to osiągalne. świadomość"nadaje się inne-szersze-znaczenie w naukach humanistycznych.

. które bywa niesłusznie utożsamiane ze. Uwzględniając ten wywód. które nie mają nawet najprostszych zalążków układu nerwowego. że świadomość w tym sensie (łac. gdy zajmiemy się zaburzeniami. mamy prawo zdefiniować świadomość (w znaczeniu seuunum) jako cechę organizmów żywych. że komputer potrafi może. niem.yigilantia. Naturalnymi stopniami wahania się stanu czuwania (przytomności) są jawa i sen fizjologiczny. gr. świadomości. utrzymywanie stałego poziomu czuwania. która pojawiła się u człowieka na drodze długotrwałej ewolucji. Zjawiska iwiadzmości i pamięci są ze sobą nierozerwalnie złączzne. Istnienie samuświadomzści u człowieka kładzie kres wszelkim spekulacjom i próbom analogii komputera do mózgu człowieka. Definicja ta powsiada w wyniku obserwacji zachowania (behawioru) organizmu żywego. że myśli To poczucie przeżywania myślenia określa się terminem samoświadomość". Porównując mózg ludzki do najdoskonalszego komputera. polegającą na zdolności do odbierania. tworząc jedną funkcjonalną całość w znaczeniu. ale nie może wiedzieć o tym. Wachheir. Człowiek ma jednak także sferę przeżyć podmiotowych. rejestrowania i zintegrowanegz przetwarzania informacji. zdajemy sobie sprawę z faktu. emocji) . odbijaniu''rzeczywistości.wakefulness. dostosowując się do zachodzących w nim zmian. gdzie organizm żywy odbiera bodźce ze świata zewnętrznego (ale również wewnętrznego) i ma możliwość rejestrowania (lub spichrzania-w języku cybernetycznym) tych informacji. Ilościowe zaburzenia świadomości. To towarzyszące przeżyciom psychicznym poczucie ich przeżywania stanowi subiektywny człon definicji świadomości. pamięcio-świadomości" (gr. ma orientację w otaczającym go świecie. . wyobrażeń. W tym ujęciu świadomość oznacza zatem najlepiej zorganizowaną funkcję ośrodkowego układu nerwowego.myśli. Nla zakończenie powyższych rozważań definicyjnych trzeba ustosunkować się do pojęcia. umożliwiającego selekcjonowanie i interpretowanie bodźców. Przytomność jest pojęciem wyższym i wchodzi w zakres szerszego pojęcia-świadomości. innymi słowy. że tego samego terminu używa się w naukach przyrodniczych (szczególnie w neurologii i psychiatrii) w znaczeniu bardziej elementarnym. ale-dzięki rozwiniętym procesom myślowym-zdaje sobie sprawę z przeżywania zjawisk psychicznych. Różnice między tymi terminami sraną się wyraźniejsze wówczas. przytomność". Niewątpliwym utrudnieniem w porozumiewaniu się badaczy różnych specjalności jest fakt. mamy do czynienia z pamięcią (gr. mnemosynej des isy. Dzięki temu człowiek nie tylko spostrzega. polegającą na. Stanowi czuwania odpowiadają następujące terminy obcojęzyczne: łac. Chodzi bowiem o to. .rensonum. Przez przytomność rozumiemy stan gotowości układu nerwowego do reagowania na bodźce albo. mneme) . Z kolei możliwość wykazania obecności procesów mnemicznych dowodzi przeistoczenia świadomości w pamięć. myśleć". Świadomość byłaby więc końcowym etapem przejścia od prymitywnej psychiki zwierzęcej do psychiki por erceWewce człowieczej.najwyższy stopień rozwoju psychiki. świadomością". czyli zdolność introspektywnego przeżywania zjawisk psychicznych (np. a także celowego reagowania na bodźce. również tych. rmjderOjest cechą wszystkich organizmów żywych. ang. Wszędzie bowiem tam. waking lub vigilance. czyli dotyczące przytomności.

Wahania stanu czuwania oznaczają w warunkach fizjologicznych. zakaźne (m in. a nawet śpiączki. czyli półśpiączka. Przyczyną senności patologicznej są czynniki toksyczne. Nie oznacza to jednak. Nawiasem mówiąc. niektóre przypadki guzów mózgu i urazów czaszkowa-mózgowych. O aktywnym stanie mózgu w czasie snu świadczy też badanie EEG. Sen głęboki. przeprowadzać analogii między snem fizjologicznym a snem patologicznym. Zmiany ilościowe wyrażają się wahaniami w natężeniu. czyli-ściślej mćwiącprzytomności. W czasie rozmowy chory zapada w sen. jak i jakościowy. patologiczny sen głęboki. reaktywności na niektóre silne bodźce jest pojawienie się np. gdy zbliża się czas wieczornego spoczynku. który musi używać dużego wysiłku woli. ale zamroczony"W warunkach patologicznych będą nas interesowały zmiany ilościowe świadomości. Natężenie świadomości zmniejsza się wyraźnie. grymasu twarzy lub cofnięcia kończyny pod wpływem ukłucia. będzie o tym mowa dalej. polega na wygaszeniu przytomności. Śpiączka jest najcięższym stanem polegającym na całkowitym wyłączeniu przytomności (a tym . w wyniku działania leków nasennych. W różnicowaniu ze snem fizjologicznym bierzemy pod uwagę fakt. Charakteryzuje się wyraźną skłonnością chorego do snu. Przeciwnie. czyli utratą przytomności (stanu czuwania) . zjawiska świadomości łatwiej zrozumieć posługując się prostym modelem światła. pod wpływem zmęczenia. nawet najsilniejszymi. Analogią tą posługują się również autorzy niemieccy. niektóre używki (np. tj. to staje się przymglone i zamączne. ich śledzenia.skala stanu czuwania) . człowiek jest przytomny. ale po chwili odczuwa znowu nieprzepartą potrzebę snu. Wymienione powyżej przyczyny senności patologicznej mogą również powodować głębsze zaburzenia świadomości.kawa i herbata) . jęku. a nawet zapamiętywania. Wyrazem zachowanej. używając skal określających sprawność różnych funkcji psychicznych (np. gdyż bodzcami. obudzić". mówimy wówczas o jakościowej zmianie świadomości. występuje np. świadomość nasza przygasa. ale także w sensie mniejszej lub większej wrażliwości (reaktywności) na bodźce z otaczającego świata. światła"świadomości i zwężeniem jej pola. Wyróżniamy trzy podstawowe zespoły zaburzeń: senność patologiczną (rcwmc/emia) . rozjaśniają"światło świadomości. gdy kładziemy się spać. z zachowaniem odruchów obronnych. w pewnych oczywiście granicach. aby nie usnąć. można go. polegające na osłabieniu natężenia światła świadomości. czyli pó (śpiączkę (rzzzr) i śpiączkę (ccmw) .lekkiego poruszenia głowy i mrugnięcia powiekami na klaśnięcie koło ucha. nie można wyprowadzić chorego z tego stanu. mJn.ranu po obudzeniu się ze snu. przy czym jest zachowana jedynie reaktywność na silne bodźce. iż codziennie. Potocznie zawiera się to w stwierdzeniu. jak i psychologicznych.zapalenie mózgu) oraz choroby organiczne mózgowia. które to porównanie nasuwa się zresztą w języku polskim z uwagi na etymologię.stan półśpiączki. który trwa nie tylko w sensie możliwości przeżywania marzeń sennych. których treść bywa niekiedy wplatana w marzenia senne. że senność. Nie należy natomiast. Wahania świadomości w warunkach prawidłowych mają charakter zarówno ilościowy. Jeżeli jednak światło świadomości traci swoją klarowność i przejrzystość. że fizjologiczne zaśnięcie zupełnie przerywa stan czuwania. Senność patologiczna przypomina znaczną senność fizjologiczną. patologiczna pojawia się niezależnie od rytmu dobowego. Nie ma żadnej analogii półśpiączki do snu fizjologicznego. Wahania świadomości można dzisiaj mierzyć zarówno za pomocą metod neurofizjologicznych (wielogodzinne zapisy czynności bioelektrycznej mózgu) .

Jeżeli stan śpiączkowy przedłuża się. Warto dodać. że niektóre treści nie przenikają do strumienia świadomości i nie są apercepowane.wzruszenia. w miarę narastania zaburzeń przytomności. które leżą u podstaw kilku zespołów psychopatologicznych. mocznicowa. pourazowa. cz jest wyrazem patologicznie nasilonej przerzumości uwagi: charakterystyczne wahania głębokości zaburzeń świadomości (najczęściej objawy nasilają się pod wieczór i nocą. że z godziny na godzinę zaburzenia świadomości pogłębiają się lub ulegają spłyceniu. a ponadto postacie odrębne. a nawet co do własnej osoby) słabnący kontakt intelektualny chorego z otoczeniem: obniżenie (oczywiście odwracalne) sprawności intelektualnej: spowalniały rok myślenia: zatracona spójność myślenia (myśli nie wiążą się we wspólną całość) pogorszone pojmowanie. zwłaszcza silnego.zwężenie pola świadomości. jak i zapamiętywania: wynikiem tych zaburzeń jest dezorientacja w kilku kierunkach (w czasie. często prześladowcze. że niekiedy w praktyce ogólnolekarskiej nadużywa się terminu czmw. sytuaji chorego. mamy na myśli ograniczenie w porównaniu ze stanem przecigtnym. W zależności od czynnika etiologicznego wyróżnia się wiele postaci śpiączki (cukrzycowa. do zaburzeń ilziciowych zalicza się tzw. zwłaszcza iż niejednokrotnie przenikają się one nawzajem. jak śpiączka. Nie towarzyszy temu jednak zmiana natężenia świadomości większego stopnia. W skład zespołu objawów wchodzą: zahamowanie lub nagłe zablokowanie czynności pamięciowych. miejscu. że przy pełnej sprawności poznawczej też tylko część bodźców jest rejestrowana. Jakościowe zaburzenia świadomości. wątrobowa. Zwężenie pola (lub obszaru) oznacza. tj. otoczeniu. którym w warunkach patologii odpowiadają wyżej wymienione zespoły. ustępują lub łagodnieją w ciągu dnia: zdarza się jednak. że jego podłoże przeważnie spowoduje agonię. określając nim stany snu głębokiego (czyli soporu) . co wyraża się zniesieniem wszelkiej reaktywności. występują zazwyczaj w ciężkich zaburzeniach mózgowych i pozamózgowych. dziania się') -chory . urojenia niespójne Onkoherentne) . hipoglikemiczna. Śpiączka może trwać minuty. Stąd pokrótce omówimy kryteria rozpoznawcze. W praktyce klinicznej nie da się wytyczyć ostrej granicy między ilościowymi i jakościowymi zaburzeniami świadomości. a także przeżywanie urojeniowe określonych sytuacji (urojenia. godziny. Zespoły rak głębokich wyłączeń świadomości. o istotnym znaczeniu dla różnicowania i postępowania leczniczego. co wyraża się upośledzeniem zarówno zdolności przypominania. Wiadomo jednak. Mówiąc zatem o zwężeniu pola świadomości i właściwym dla tego stanu ograniczeniu percepcji bodźców.samym i świadomości) . jakościowych zmian wemcnum. a nawet dni i tygodnie. zwykle związane treścią z omamami. Nie uwzględniamy tutaj oczywiście kontrolowanych stanów wyłączenia przytzmności (łącznie ze śpiączką) w anestezjologii. udarowa. spowodowana zewnątrzpochodnymi czynnikami toksycznymi i inne) wykazujących cechy podstawowe. To zanikanie reaktywności jest szybkie i kończy się. na zniknięciu odruchów obronnych. a w końcowej (preagonalnej) fazie na wystąpieniu arefleksji. W warunkach fizjologicznych zwężenie pola świadomości następuje pod wpływem czynników emocjonalnych. to można sądzić. Oprócz zmian w natężeniu światła świadomości. rozumienie i kojarzenie: znaczny bezkrytycyzm: niekiedy skłonność do perseweracji (na różne pytania chory udziela stale tej samej odpowiedzi) : wyraźne zaburzenia spostrzegawczości.

Ponieważ zaburzenia świadomości są w tej psychozie głębsze niż w zespole majaczeniowym. szybko zmieniające się. dane osobowe (dotyczy to zwłaszcza tzw. zimnica. nastrój dysforyczny lub o podbarwieniu euforycznym. oprócz jakościowej zmiany wewsznam. czystym"zespole zamroczeniowym nie występują omamy. w tym również co do własnej osoby. co dotyczy m in. Osoby znające chorego przed wystąpieniem psychozy określają go słowami: . tj.niektórych przypadków majaczenia alkoholowego.niezgodne z rzeczywistymi. w następstwie zatruć (delirium tcocwn) zarówno przemysłowych. Chory jest zdezorientowany we wszystkich kierunkach. jest rozdwojenie osobowości (naprzemienne) . Jedną z odmian zespołu pomrocznego. wymienia inne. przypominające marzenia senne z poczuciem uczestniczenia w rozgrywających się niezwykłych wydarzeniach. czasem trwania. Zespól pomroczny albo zamcoczeniowy (zlwuiiaaz) dość często narasta szybko i kończy się nagłym przejaśnieniem świadomości. jest stan pomroczny psychopochodny (zamroczenie histeryczne) . które rużnią się przebiegiem. czyli onejruidalnych lub onirycznych. to nie ten sam człowiek"Jakościowym zaburzeniom świadomości towarzyszą często zmiany ilościowe o charakterze zwężenia pola świadomości. Obok skrajnych przypadkuw. zwykle płytkiego. oprócz jakościowych zaburzeń świadomości i cech stanu pomrocznego.zamroczenia jasnego-zwawwtiz (aojda) . Owym przeżyciom towarzyszą żywe reakcje: lęki.przeżywa udział w jakiejś sytuacji i jest przekonany o jej realności. takich jak dur brzuszny. rzadziej występują fragmentaryczne wspomnienia (wyspy pamięciowe) . czyli pojawienie się nowej (patologicznej) osobowości. błądzenie. pseudohalucynacje. napaści lub inne czyny agresywne. Zespól splątaniowy albo splątanie (amenta) . jak i środkami farmakologicznymi-zwłaszcza o silnym działaniu cholinolitycznym. co uzasadnia wyróżnianie okresu przeddeliryjnego (predeliryjnego) . Zależnie od podłoża przyczynowego w psychozie tej może wystąpić znaczne podniecenie ruchowe o typie gwałtownych wyładowań ruchowych i popędowych: nagłe ucieczki. w odróżnieniu od zespołów pomrocznych. i złudzenia o treści fantastycznej. W. Osiowym objawem. Na obraz kliniczny takich złożonych psychoz składają się. Istnieją liczne obrazy kliniczne zespołu zamroczeniowego. omamy. ekstatyczny) . przeżycia psychotyczne bywają pokryte niepamięcią. zmiana osobowości może się wyrażać zachowaniem i postępowaniem odbiegającym od dotychczasowej sylwetki charakterologicznej pacjenta. Po przeminięciu psychozy jest zachowana częściowa pamięć przeżyć omamowych i innych przeżyć z okresu chorobowego. Zespoły pomroczne występują częste u chorych na padaczkę. wreszcie występowaniem objawów wytwórczych (np. nasileniem lęku i zaburzeń nastroju (nastrój dysforyczny lub podniosły. niekiedy samouszkodzenia i próby samobójcze. Zespół unejruidalny występuje niekiedy w psychozach schizofrenicznych (katatonicznych) . czasem wielkościowej lub religijnej) . grypa i inne choroby ze znacznym odczynem gorączkowym. Stan majaczeniowy występuje w przebiegu chorób zakaźnych (de (irwm iqyżcazwon) . zapalenie płuc. doić często rozpoczyna się stopniowo i powoli ustępuje. gdy chory połaje się za kogoś innego. w chorobach infekcyjnych i padaczkowych. w przypadkach zatruć. o czym świadczy najczęściej zupełna . Przebiega z najgłębszymi zaburzeniami świadomości.urojeń treści prześladowczej. oraz jako jedna z postaci psychoz alkoholowych (delirium tremens) . w części jednak przypadków wcinam rozwija się ostro. Zespół majaczeniowy rozwija się przeważnie stopniowo. Dość często jednak zaburzenia świadomości wykazują cechy zespołów mieszanych: zamroczemowo-majaczeniowych. w ciągu kilku godzin. głębokością zaburzeń osobowości.

Trudno coś powiedzieć o wewnętrznych przeżyciach chorego. Bardzo charakterystyczny objaw inkoherencji rozpoznajemy po tym. Podział oparty na wielu cechach jest jednak pewniejszy i doskonalszy. niepokój w obrębie łóżka') . tak iż po przeminięciu objawów chorobowych nie stwierdza się przeważnie wysp pamięciowych. ograniczonego zwykle do niewielkiej przestrzeni (. sporadycznie zaś czas ten wydłuża się dc kilku tygodni lub miesięcy. Biorąc pod uwagę podłoże przyczynowe. Na zakzńczenie podrozdziału o zaburzeniach świadomości należy podkreślić. że chory wyrzuca z siebie pojedyncze słowa. gdyż rejestracja pamięciowa jest całkowicie zablokowana. zjawisk) według z góry ustalonych kryteriów. Zachowanie chorego charakteryzuje się bezradnością" podniecenie ruchowe osiąga rozmiary bezładnego miotania się (jaktaje) .niepamięć po jego minięciu. nie powiązane ze szbą formalnie i logicznie. urojeń) można jedynie wnosić pośrednio. iluzji. Im kryteria są bardziej jednoznaczne. Czas trwania poszczególnych zespołów i ich licznych odmian (stanów mieszanych łączących elementy różnych zespołów) zależy od czynników etiopatogenetycznych psychozy.czy przeżywa omamy lub inne objawy wytwórcze (urojenia) . tym bardziej klasyfikacja staje się czytelna i przejrzysta. 6. Chory traci kontakt intelektualny i uczuciowy z otoczeniem. to taki podział nie sprawia trudności. iż wystąpienie zaburzeń świadomości typu splątaniowego jest niekorzystnym znakiem rokowniczym. Zespół splątania jest typową psychozą scmatogenną i stanowi powikłanie wyniszczających chorób somatycznych. reaktywność na bodźce zewnętrzne jest zniesiona lub paradoksalnie wzmożona. Stopień trudności zwiększa się. gdy w układzie klasyfikacyjnym chcemy lub musimy uwzględnić więcej niż jedną cechę. jak wiemy. Gdy dwa przedmioty (lub więcej) można odróżnić na podstawie jednej cechy różnicującej. zwłaszcza wówczas. Od nich bowiem zależy powodzenie każdej klasyfikacji.w niektórych stanach pomrucznych. Adam Bilikiewicz. Ustalanie kryteriów podziału jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. co sprawia wrażenie. Uwagi ogólne. Warunkiem takiego podziału musi być występowanie wszystkich ustalonych cech w klasyfikowanych przedmiotach. należy liczyć się z faktem. Epizody psychotyczne trwają od kilku godzin do kilku dni. Zadaniem każdej klasyfikacji jest uporządkowanie i usystematyzowanie przedmiotów (danych. faktów. Przykładem może być podział ludzi wg koletu skóry. czytania słownika". np. Oznacza to najczęściej nagły początek i równie nagłe (lub szybkie) ustąpienie zjawisk chorobowych. chociaż nie jest to. chorób zakaźnych i intoksykacyjnych. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zagadnienia nazewnictwa. jedyna cecha różnicująca rasy. który może zapowiadać zejście śmiertelne. w części przypadków są tu stereotypie ruchowe. jego wypowiedzi świadczą o rozerwaniu wątku myślowego (inkoherencja) . . iż cechą charakterystyczną psychoz z jakościową zmianą szmcriam jest ich epizodyczny charakter. gdy kryteria podziału są łatwe do sprawdzenia i powtórzenia. obserwując zachowanie chorego. wyrażające często lęki. np. precyzyjne i logiczne. niekiedy silny przestrach. O istnieniu objawów wytwórczych (omamów.

Podział ten był udaną. żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. Przykładami są: kleprzmania (chorobliwa. Inny francuski psychiatra. Za drugi krąg psychotyczny Kraepelm uznał psychozę maniakalna-depresyjną (cyklofrenię. popędowa skłonność do kradzieży) . tworzenia jednostek chorobowych w psychiatrii na wzór chorób cielesnych. Również zaburzenia psychiczne próbowano w różny sposób klasyfikować. który przeszedł do histzrii uwalniając psychicznie chzrych z kajdan i lańcuchuw w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. które-ku utrapieniu psychiatrów sądowych-pokutuje do dzisiaj wśrud niektórych prawników i laików. Bleuler (I 857-l 939) . że człowiek od zarania dziejów starał się zjawiska przyrodnicze klasyfikować. lsąuirol. obecnie chorobę afektywną) . w powiązaniu ze stroną kliniczna-opisową zaburzeń psychicznych. ruzpoznując zaburzenia psychiczne na poziomie poszczególnych objawów.Historia nauk przyrodniczych (do których zaliczamy medycynę. Kraepelinowi (1855-l 926) . Przykładem może być wyodrębnienie przez Beyle'a porażenia postępującego jako psychiatrycznej jednostki nozokgicznej-powiązał on typowy obraz kliniczny tj postaci kiły z odpowiednimi zmianami pawmor (alogicznymi. Do jednegz zaliczył znane już jednostki-katatonię oraz hebelrenię-i utworzył jedną psychozę endogenną. Rozwój nowoczesnej klasyfikacji. jak na ówczesne warunki. poriomania albo dromomania (patologicznie wybujały popęd. Oegmwyków i melancholików. próbą klasyfikacji zaburzeń psychicznych na podstawie wiedzy psychologicznej i danych klinicznych. otępienie wczesne" (demewiw prewcza) . zawdzięcza psychiatria przede wszystkim niemieckiemu klinicyście E. podjęto próby. podstawowe kręgi psychotyczne. jak myślenie. Autor ten w kolejnych wydaniach znakomitego podręcznika stopniowo rozszerzał i ujednolicad swoje poglądy. Termin ten przetrwał do dzisiaj. Przykładem może być typologia ludzka np. Pojęcie. Nadał jej miano. Do powyższej klasyfikacji nawiązał wspomniany wielki szwajcarski reformator psychiatrii E. Współczesna psychiatria odrzuca pogląd o istnieniu monosymptomatycznych chorób psychicznych. sangwiników. egzogenii"nie pojawia się we współczesnych systemach diagnostycznaklasyfikacyjnych. kontynuował myśl poprzednika. sądzenie i wola. Sprecyzował przede wszystkim kryterium podziału zaburzeń psychicznych. określając cechy jednostki chorobowej (nozologicznej) w psychiatrii. Przez psychozę endogenną Kraepelin rozumiał zaburzenia bez przyczyn zewnętrznych. wędrowniczy) . chociaż nadaje mu się inny niż dawniej sens. nazwaną później przez Bleulera schizofrenią. uwzględniającym takie pojęcia. Klasyfikacja Pinela. a w niej psychiatrię) dowodzi. Do jednej z pierwszych klasyfikacji należał podział francuskiego psychiatry Filipa Pmela. której szczegóły pominę. które sprowadzało się głównie (choć nie tylko) dz ich przebiegu. który położył główny akcent nie na przebiegu i zejściu psychoz. Hipokratesa na choleryków. Kraepelin wyodrębnił w swojej klasyfikacji dwa duże. Tu on wprowadził pojęcie monomanii jednoobjawowych zaburzeń psychicznych) . Myśl etizlugiczna była zawarta w zasadzie w podziale dychotomicznym na zaburzenia psychiczne endo-i egzogenne. niektóre udane. W XIX wieku. wielkiego reformatora opieki nad psychicznie chorymi. piromania (chorobliwe zamiłowanie do podpalania lub uczestniczenia w pożarach) itd. lecz przede . endogenii"i. opierała się na kryterium objawowym (symptomatologicznym) . w związku z szybkim rozwojem nauk podstawowych (zwłaszcza anatomii i fizjologii układu nerwowego) i medycyny somatycznej.

iż w psychiatrii nie może mieć zastosowania etiologiczny klucz klasyfikacyjny. Musieli się przede wszystkim wznieść ponad spory różnych szkół i orientacji teoretycznych dotyczących granic jednostek chorobowych i ich etiologii.opiera się klasyfikacja chorób zakaźnych. Otóż wiele wątpliwości i nie rozwiązanych zagadek łączy się z etiologią i patogenezą zaburzeń psychicznych. dlaczego psychiatrzy tak dużą wagę przykładają do klasyfikacji zaburzeń psychicznych i do kryteriów diagnostycznych. ogłoszone przez WHO w 1992 r. obowiązuje międzynarodowa klasyfikacja. Podział zaburzeń psychicznych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10. a nawet tworzenia nowych jednostek chorobowych. Zaburzenia psychiczne znalazły się w V rozdziale zatytułowanym. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Zaburzenia nerwicowe. Światowa Organizacja Zdrowia od ponad 20 lat czyni wysiłki w celu ujednolicenia nazewnictwa. grupy schizofrenii". ponieważ nie znamy etiologii najważniejszych i najczęstszych chorób psychicznych (tzn. Schizofrenia.wszystkim na kryterium sympwmwclogiczno-patogenetycznym. Tutaj trzeba wyjaśnić. od nazwy angielskojęzycznej International Classification of Diseases and Related HealthProblems) obejmuje następujące (główne) kategorie diagnostyczne: Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi. behayioural disorders"ma w klasyfikacji szerszy zakres niż. . Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (behawioralne) spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. (polska wersja ukazała się drukiem w 1997 r. Aktualne jest 10. Twórcy międzynarodowej klasyfikacji musieli zatem pokonać liczne trudności. Głównym celem przyświecającym autorom klasyfikacji było opracowanie wykazu (katalogu) rozpoznań psychiatrycznych i ich definicji. na którym np. Poglądy Kraepelina i Bleulera. opracowana przez Światową Organizację Zdrowia i przyjęta na konferencji 46 członków tej organizacji w dniu 6 października 1975 r. W Polsce. Także we współczesnych układach klasyfikacyjnych odnajdujemy elementy tych podziałów. Na zakończenie uwag ogólnych pragnę wyraźnie podkreślić. wydanie (wersja lub rewizja) tej klasyfikacji. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania". który umożliwiałby obliczenia statystyczne i epidemiologiczne w skali świata. że angielskie pojęcie. jak nieomal na całym świecie. Zaburzenia nastroju (afektywne) . zwłaszcza w odniesieniu do. Nie spotykali się z tym w innych specjalnościach lekarskich. związane ze stresem i pzd postacią somatyczną (somatoform) . w oryginale schizotypowe) i urqjeniowe. Istotną trudność stanowiła sprawa terminologii. u także ich uczniów.psychoz endogennych) . Daje to asumpt do tworzenia licznych teorii. kryteriów diagnostycznych i klasyfikacyjnych w skali całego świata. Z punktu widzenia etiopatogenetycznego zaburzenia psychiczne są skutkiem wielu czynników. zaburzenia typu schizofrenii (schizoidalne. W języku polskim nie ma właściwego odpowiednika "zaburzeń behawioralnych"Studenci medycyny zadają często pytanie. na długie lata zaciążyły na wszystkich grobach klasyfikowania zaburzeń psychicznych. wprowadzania nowych pojęć. zaburzenia zachowania"w dotychczasowym rozumieniu tego pojęcia.

zespół łowna-uisomia 31. nie sklasyfikowane gdzie indziej. zwana w skrócie DSM (ang. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych. mięśniowego i tkanki łącznej (np. Wyszczególnione stany. Choroby układu trawiennego (np. zespół napięcia przedmiesiączkowego. zespół drażliwego jelita. krwotok podpajęczynówkowy i mózgowy. jaskra wtórna polekowa) . które mogą w praktyce mieć znaczenie psychiatryczne. Objawy. inne czynnościowe zaburzenia jelit. stanowi jeden z najbardziej znanych i . zespół Klinefeltera-kariotyp 47. wodogłowie) .Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi.atopowe zapalenie skóry. cheruba Parkinsona. et służy przede wszystkim celom statystycznym. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (np.zamierzone samouszkodzenieróżnymi sposobamizatrucia. postrzały z broni palnej.zapalenie mózgu. Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt z usługami zdrowotnymi (np. cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych.samoistne. Huntingtona. Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. zniekształcenia i aberracje chromosomowe (np. zanurzenie lub utopienie. Omawiam je w dużym skrócie.kiła) . Ciąża. Choroby układu oddechowego (np. Nieokreślzne zaburzenia psychiczne. Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Upośledzenie umysłowe. stany związane z menopauzą) . XXY) . Choroby ucha i wyrostka sutkowego. Alzheimera. Choroby układu nerwowego (np. Poszczególne rozdziały Klasyfikacji zawierają liczne stany.toczeń rumieniowaty układowy) . zawał mózgu itd) . Wady rozwojowe wrodzone. przeczosypsychogenne) . stanu odżywiania i przemiany metaboli CTCT. Diagnostic and Staristical Manuał of Mental Disorders) .wrzód żołądka i dwunastnicy. Urazy. Choroby układu moczowo-płciowego (np. poród i połóg (np. o ile towarzyszą zaburzeniom psychicznym lub leżą u ich podłzża dzstają właściwe kodowanie. Są to: . powieszenie. pierwotne) nadciśnienie. Nowotwory (np. Rozdział V ICD-10 nie obejmuje oczywiście wszystkich stanów chorobowych towarzyszących zaburzeniom psychicznym wymienionym w tym rozdziale. użycie narzędzia ostrego lub tępego. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego. Choroba układu kostna-stawowego.dychawica oskrzelowa) .bolesny wzwód prącia.zaburzenia psychiczne i choroby układu nerwowego wikłającego ciążę) . Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. zespćl Tumem. padaczka. Choroby tka (np. Choroby układu krążenia (np. skok z wysokości itd.złośliwy i niezłośliwy nowotwór mózgu) .jaskra. gdzie indziej nie sklasyfikowane. obserwacja w kierunku podejrzewanych zaburzeń psychicznych itd) .ogólne badania lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby. użycie materiału wybuchowego. w tym ogólne badanie psychiatryczne. alkoholowa choroba wątroby) Choroby skćry i tkanki podskórnej (np. Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (np. Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) . zatrucia uraz inne określone następstwa czynników zewnętrznych.

z wyjątkiem sytuacji zdecydowanie koniecznych i nie budzących wątpliWOSCl. Oś drugą stanowią biologiczne (somatyczne) czynniki etiopatogenetyczne. Jest tu o tyle zrozumiałe. Obowiązuje rozpoznawanie zaburzeń psychicznych przy użyciu trzech osi diagnostycznych (I-Ul) . nabyte lub uwarunkowane genetycznie.diagnostyka wieloosiowa. badaniom transkulturowym itd. używany w wielu ośrodkach psychiatrycznych w naszym kraju. W wieloosiowj diagnostyce amerykańskiej (wypada nadmienić. diagnostyce codziennej. który nie tylko katalogowałby i definiował rozpoznania psychiatryczne we wszystkich krajach. Bilikiewicza w diagnostykę wieloosiową. Oś trzecią tworzą zespoły psychopatologiczne (psychotyczne. Zaburzenia osobowości i upośledzenia umysłowe. Twórcy DSM dążyli do tego. Twórcy tego systemu dążą wytrwale w kolejnych wydaniach: DSM-1. DSM-11. Zespoły kliniczne (clinical disorders) i inne stany mogące zainteresować k*s*. por. Il. ale służyłby szeroko badaniom statystycznym. w której kształtowaniu odgrywają mań. . klasyfikacyjnych.) znacznym zmianom. Pierwszą ci stanowi osobowość przed chorobowa. Ideałem byłoby bowiem stworzenie takiego układu diagnostyczna-klasyfikacyjnego. nerwicowe oraz inne odwracalne) . Wysiłki owe mają doniosłe znaczenie dla ogólnoświatowego rozwoju psychiatrii. Widoczna jest pewna unifikacja terminologii z międzynarodową klasyfikacją ICD-10. oparty jest również na diagnozie wieloosiowej. aby spełniał on następujące warunki: 1) był przydatny w wyborze leczenia i kierowania decyzjami w różnych sytuacjach klinicznych: 2) precyzyjnie określał poszczególne kategorie diagnostyczne: 3) stwarzał szansę zaakceptowania go przez klinicystów i badaczy o różnej orientacji teoretycznej: 4) był przydatny dydaktycznie: 5) utrzymywał kompagybilność z ICD-10: 6) unikał nowej terminologii i koncepcji łamiących tradycyjne poglądy. opartym na teorii edoepigenezy T. Mezzich I 995) występuje pięć osi. Ten oryginalny polski system. a ściśle na trzech osiach. klasyfikacyjnych i terminów. że psychiatrzy amerykańscy uznali wkład T. że przy opracowaniu obydwóch klasyfikacji brali udział ci sami ludzie.stosowanych na świecie systemów diagnostyczna. celom naukowobadawczym. IV. rolę czynniki dziedziczna-konstytucjonalne (genetyczne) . 7) określał przydatność diagnostyczną terminów używanych dotąd w sposób niekonsekwentny i umożliwiał uniknięcie używania terminuw o wątpliwej użyteczności: 8) był spójny z danymi pochodzącymi z badań naukowych i jednocześnie zachowywał aktualność przyjętych kategorii diagnostycznych: 9) był przydatny dla opisów naukowych: 10) był otwarty na krytykę klinicystuw i pracowników naukowo-badawczych. Bilikiewicza. DSM-IV do spopularyzowania i umiędzynarodowienia zawartych w nim kryteriów diagnostycznych. zaleca się użycie jeszcze dwóch (IV-V) . Ul. epidemiologicznym. W pierwszej części podręcznika wspomniano u układzie nozugraficznym. Podstawą klasyfikacji DSM-IV jest tzw. DSM-Ul. DSMUl-8. Stany ogólnomedyczne (generał medical condirions) . Osie diagnostyczne DSM-IV przedstawiają się następująco (l 994 k 1. Klasyfikacja DSM uległa w ciągu 40 lat istnienia OSM-I powstało w 1952 r. a także czynniki psychologiczne i środowiskowe.

np. Autorzy DSM zalecają posługiwanie się w tych celach odpowiednimi skalarni kwantyfikującymi poszczególne objawy. najbardziej znane i . Chodzi o to.UD-10 i DSMtrudno nie dostrzec podobieństw. chociaż pierwszeństwo dajemy Międzynarodowej Klasyfikacji WHO ICD-I 0. Nie odbiega on jednak w sposób zasadniczy ci podziałów międzynarodowych. Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia świadomości (ang. w których amerykańska klasyfikacja zadomowiła się już ud dawna.poszczególnych zaburzeń. Zaburzenia przystosowania. Zaburzenia dysocjacyjne (dawne histeryczne-przyp.somatoform disorders) . które opierają się precyzyjnie bądź na występowaniu jakiegoś objawu. zaburzenia amnestyczne I UUIC OOZTdWCZd. a nawet tożsamości niektórych kategorii diagnostycznych. nie sklasyfikowane gdzie indziej. jak i w innych krajach. Zaburzenia psychiczne spowodowane stanami ogólnumedycznymi. Największe znaczenie mają kryteria diagnostyczne. Zaburzenia lękowe. Klasyfikacja OSM-IV obejmuje następujące główne kategorie diagnostyczne: Zaburzenia rozpoznawane zwykle po raz pierwszy w niemowlęctwie. Zaburzenia odżywiania się.delirium) .adolescence) . dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (ang. Zaburzenia snu.Problemy psychospołeczne i środowiskowe. wiele redakcji naukowych czasopism psychiatrycznych wymaga od autorów posługiwania się kryteriami DSM. ale również wyeliminowania pewnych rozpoznań. gdzie DSM zyskuje coraz więcej zwolenników. Poziom funkcjonowania. A. Z praktycznego punktu widzenia wielką zaletą systemu DSM-IV jest możliwość (a nawet konieczność) określania nasilenia poszczególnych objawów. gdyż autorzy podręcznika umówili się. Inne stany. aby polski absolwent znał DSM w ogólnych zarysach i umiał się nim posługiwać zarówno w Polsce. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia związane z substancjami. które mogą być przedmiotem klinicznej uwagi. Zaburzenia nastroju. bądź na jego braku (tzw. Nawiasem mówiąc. Dotyczą one m 3 n.nerwic z DSM-IV. Poruwnując obydwa systemy diagnostyczna-klasyfikacyjne.kryterium wyłączające) . V. że będą w miarę możności w poszczególnych rozdziałach uwzględniali kryteria amerykańskiej klasyfikacji.factitious disorders) . W podręczniku posługujemy się podziałem zaburzeń psychicznych przyjętym powszechnie w Polsce. B. Ze zrozumiałych powodów w naszym podręczniku omówiliśmy jedynie dwie. Zaburzenia seksualne i tożsamości płciowej. Do sprawy tej będziemy jeszcze wracali. tj. Zaburzenia kontroli impulsów nie sklasyfikowane gdzie indziej. jak również funkcjonowania społecznego. otępienie. Są też różnice. czynników i zespołów. Zaburzenia pod postacią somatyczną (ang. Zaburzenia pozorowane (ang.

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych (epidemiologia) . zaburzenia" (ang. Termin. jak i epidemiologii psychiatrycznej jest bardzo szeroka. Wstęp i definicja. Nie dostrzega się też wyraźnej granicy między nerwicami i psychozami. regionach i skali globalnej jest znacząca. psychogenne zaburzenia somatyczne. 7. zaburzenia nastroju . 8-Psychiatria. wprowadzili wygodne pojęcie. środków psychoaktywnych i alkoholu. (Wciórka. disorder".disorder) rozumiane jako zespoły objawów manifestujących się zachowaniami lub przeżyciami. Adam Bilikiewicz. Klasyfikacje te celowo unikają mniej precyzyjnych i jednoznacznych terminów wskazujących na tzw. że mogą one wykraczać poza ten wymiar i wpływać np. Obejmuje*#in.disease. Obecnie trudno sobie wyobrazić planowanie rozwoju opieki zdrowotnej w jakiejkolwiek specjalności bez znajomości aktualnych i przewidywanych wskaźników rozpowszechnienia chorób wchodzących w jej zakres. ograniczając ich użycie do sytuacji. Termin. Dzisiaj epidemiologia obejmuje wszystkie choroby.jednostki chorobowe (ang.rozpowszechnione klasyfikacje zaburzeń psychicznych. a więc i skala zainteresowań zarówno psychiatrii. Huntingtona itd) . Epidemiologia jest nauką o częstości i rozmieszczeniu chorób (w tym psychicznych) w populacji oraz czynnikach determinujących rozpowszechnienie tych schorzeń. l 993) . Pieką. dotyczący pojedynczej osoby) . a nie osób. chociaż nie zawsze (np. ale również głębokie zaburzenia psychotyczne. Autorzy systemów diagnostyczna-klasyfikacyjnych. co wyraża się niestosowaniem pejoratywnych określeń w rodzaju: . .na funkcjonowanie w rodzinie lub innej grupie społecznej. wśród których prym wiodą eksperci z krajów anglosaskich.choroba Alzheimera. schizofrenik". profilaktyki i innych aspektów chorób zakaźnych u ludzi i zwierząt. uzależnienia od leków. Autorzy klasyfikacji kładą wyraźny akcent na klasyfikowaniu zaburzeń. Jej rola w organizowaniu opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach. co nie wyklucza jednak. epidemiologia"stale jeszcze kojarzy się z kliniką chorób zakaźnych.distressg 2) niesprawnością (ang. A zatem dotyczy to również psychiatrii. niesprawności) : 4) ze znaczną utratą swobody. Skala zaburzeń psychicznych. zaburzenia zachowania (osobowości) różnego stopnia i pochodzenia. bólu. gdy etiologia zaburzeń jest ustalona. We wszystkich zaznacza się dążność do stworzenia zoperac (analizowanej diagnozy psychiatrycznej. występujący zarówno w ICD-10 jak i w DSM-IV. We współczesnych klasyfikacjach odstąpiono od tradycyjnego podziału na objawy. Łącznie na świecie funkcjonuje ponad 20 nuzologicznych systemów podziału. neurotyk"itp. W definicji zaburzeń psychicznych podkreślono ich wymiar indywidualny Oj. illness) . które wiążą się z: 1) cierpieniem (ang.disability) rzutującą się na funkcjonowanie: 3) doświadczeniem zwiększonego ryzyka (śmierci.lekkie zaburzenia nerwicowe. zespoły i jednostki nozologiczne. ma podkreślać syndromologiczny charakter większości klas diagnostycznych. co może wynikać z pewnego przywiązania do nazewnictwa tradycyjnego uzasadnionego historycznie. gdyż rzeczywiście przez długie lata dotyczył występowania.

którego celem jest uzyskiwanie danych niezbędnych do planowania. Współczynnik zachorowalności jest ilorazem nowych przypadków ujawnionych w określonym czasie (również w ciągu roku) i średniej dla tego okresu wielkości populacji narażonej na ryzyko zachorowania. np. określa też przewidywaną częstość występowania zaburzeń. która zaistniała w określonym czasie (najczęściej w skali roku) .w stosunku do I tys. Cele epidemiologii. an ality c z ny.lub I mln ludności. 100 tys. Wskaźniki epidemiologiczne. Współczynnik zapadalności (wz. Współczynniki oblicza się w stosunku do określonej populacji (oznaczonej literą K) . sformułowanych na podstawie badań klinicznych: 4) ustalanie efektywności różnego rodzaju rozwiązań organizacyjnych. Oznacza to. Współczynniki oblicza się wedle następujących 887 iW 39 ł'. obejmuje pomiar efektu manipulacji różnymi czynnikami (środowiskowymi. tym większe jest . w których skład wchodzą badania retrospektywne i prospektywne (inaczej-longitudinalne lub katamnestyczne) . prowadzących do wyjaśnienia przyczyn (etiologii) zaburzeń: 3) weryfikację hipotez dotyczących etiologii zaburzeń psychicznych. s-x K Liczba populacji w tym samym momencie czasu. ) Liczba nowych zachorowań w danej populacji w określonym przedziale czasu Wz. s-x KŚrednia liczba osób w danej populacji w tym przedziale czasu Współczynnik rozpowszechnienia (wr. ) Liczba chorych w danym momencie czasu Wr. badań eksperymentalnych. zastosowanych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. wdrażania i oceny opieki zdrowotnej. że im większa zapadalność i dłuższy czas trwania choroby.(depresje i stany maniakalne różnego pochodzenia) . leczniczymi itd) . Badania epidemiologiczne w psychiatrii mają następujące cele: 1) ocenę rozpowszechnienia różnych kategorii zaburzeń psychicznych. Wielkość rozpowszechnienia choroby będzie zależała od zapadalności i czasu trwania choroby. niezbędną z punktu widzenia zapobiegania i leczenia tych sobaczeń: 2) wykrywanie związków między cechami populacji a chorobą. Podstawowymi wskaźnikami epidemiologicznymi są miary zapadalności i rozpowszechnienia choroby. Po z i o m 11. Metody epidemiologii. działającymi na daną populację w sposób kontrolowany. Badania epidemiologiczne odbywają się w trzech poziomach zakładających różne choć spójne cele: Poziom 1. deskryptywny-obejmuje badania opisowe określające rozmiary zaburzeń w populacji ogólnej i w podgrupach. zakładający identyfikację czynników przyczynowych. Epidemiologia opisowa posługuje się badaniami przekrojowymi. Przez poziom zapadalności rozumie się liczbę nowych przypadków choroby dla danej populacji. R o z p o w s z e c hnienieokreślone jest liczbą występujących w badanej populacji wszystkich przypadków danej choroby. Poziom Ul. uwzględnia badania podłużne. Wynikają z tego określone trudności metodologiczne.. upośledzenia umysłowe i zaburzenia organiczne (otępienia) .

distress. Ale czy rzeczywiście brak objawów chorobowych wystarczy dla uznania danej zsoby za zupełnie zdrową psychicznie? Wychodząc z definicji WHO trzeba uznać.pogranicza zdrowia i choroby. nie mamy do tej pory jednej. disturbances. To prawda. Nierzadko popełnia się błąd utożsamiając ryzyku zachorowania ze wskaźnikiem rozpowszechnienia choroby (dotyczy te np.ryzyko zachorowania oznaczające prawdopodobieństwo występowania choroby u każdego osobnika żyjącego dostatecznie długo.kobiet. Ostatnia część zdania oznacza tzw. że ich wyrugowanie zdaje się być nierealne.współczynniki specyficzne (odnoszące częstość występowania choroby dc wyodrębnionych podgrup badanej populaji. nie ma ludzi zupełnie zdrowych. dotyczy to zwłaszcza zaburzeń osobowości (zachowania) .negatywną koncepcję zdrowia psychicznego. Co do psychiatrii.rozpowszechnienie choroby. Chodzi o tzw. powiedzenie. a nie tylko nieobecność choroby". Funkcjonuje kilka teoretycznych definicji. Wspomniałem o tym w rozdziale poświęconym klasyfikacji zaburzeń psychicznych. niż określić stan zdrowia psychicznego? Od bardzo dawna usiłowano też wyraźnie rozgraniczyć dwa pojęcia: . Ważnym. gdyż część chorych nie zgłasza sig do placówek leczniczych. umysłowego i społecznego. mieszkańców miast lub wsi itp) . jak i w rozmaitych krajach.schizofrenii) . że zdefiniowanie ich nie jest rzeczą łatwą. Wartość wręcz anegdotyczną ma. może łatwiej rozpoznać chorobę psychiczną (w języku angielskim funkcjonuje zresztą kilka bliskoznacznych określeń: disorder. aby osiągnąć wiek narażenia na ryzyko zachorowania. W zależności od źródła danych o liczbie chorych wyodrębnić można współczynniki rz e c z y w i s 1 e (uzyskane na podstawie reprezentatywnych badań populacji) oraz współczynniki ujawnione. miernikiem jest tzw. Za swoistą hipokryzję należy jednak uznać pomijanie owych pojęć w międzynarodowych .współczynniki ogół ne (określające częstość występowania danej choroby w całej badanej populacji) oraz tzw. umysłowy i społeczny.wiek. jak i niejednolitych kryteriów diagnostycznych (psychopatologicznych) stosowanych zarówno przez różnych lekarzy w jednym kraju. z czym trudno się zgodzić. zwłaszcza w psychiatrii. disease. powyżej którego dana choroba zazwyczaj nie występuje. Trudności metodologiczne badań epidemiologicznych w psychiatrii. Jedną z nich jest definicja Światowej Organizacji Zdrowia: . Wśród miar zapadalności i rozpzwszechnienia wyróżnia się tzw. np. osób w podeszłym wieku. tj. illness) .przypadki zarejestrowane. Wynikają one zarówno z nieprecyzyjnej definicji choroby psychicznej. Zakorzeniły się one w psychiatrii tak mocno. że cheruba psychiczna oznacza brak pełnego dobrostanu fizycznego. Mimo trwających na świecie wysiłków. psychoza". W ogóle dychotomiczny podział ludzi na psychicznie zdrowych i chorych jest zbytnim uproszczeniem. nerwica"i. są tylko medobadani". że tak naprawdę. Szczególnych trudności przysparzają przypadki z tzw. W badaniach epidemiologicznych w psychiatrii napotykamy istotne trudności metodologiczne. Zdrowie psychiczne jest to pełny dobrostan (komfort fizyczny. obliczone na podstawie danych służby zdrowia dotyczących liczb chorych leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. powszechnie akceptowanej definicji zdrowia psychiczneąo i choroby psychicznej.

Są one stosowane zarówno w USA. urojenia. nie wprowadzono rozróżnienia między nerwicą a psychozą.rejestrach psychiatrycznych. zdolność radzenia sobie ze zwykłymi wymaganiami życia lub utrzymania właściwego kontaktu z rzeczywistością". rozszczepienie struktury osobowości. dają z natury rzeczy tylko pewien wycinek sytuacji epidemiologicznej.ankiet. Jest to zaburzenie psychiczne w poważnym stopniu ograniczające wgląd. Można zgodzić się z zarzutem. Dla przykładu w ICD-10. Najczęściej badania te obejmują jakąś populację zamieszkałą na określonym terenie. a wówczas pozbawiamy ją ważnego atrybutu. że definicja zmienia się w ten sposób w opis. kwestionariuszy strukturalizowanych wywiadów itp) dokonywane przez niepsychiatrów. Pozwalają na monitorowanie określonych grup diagnostycznych. a tym samym stają się pomocne w ustalaniu potrzeb zdrowotnych i ułatwiają planowanie. . W warunkach polskich rozpoznanie lub nierozpoznaniepsychozy (choroby psychicznej) może mieć poważne konsekwencje formalno-prawne w świetle przepisów obowiązującej Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. jak omamy. chociaż w tekście pojęcia te pojawiają się. w odróżnieniu od poprzedniej edycji tej klasyfikacji. Autorzy klasyfikacji uniknęli natomiast zdefiniowania nerwicy i psychozy. sumują bowiem informacje o konkretnym pacjencie ze wszystkich źródeł lecznictwa psychiatrycznego w czasie. Pisze o tym w odrębnym rozdziale prof. poszerzyć o występowanie w przebiegu psychozy takich jakościowych objawów psychopatologicznych. Rzadko mogą one dotyczyć całego kraju. Leder. Rejestry umożliwiają określanie parametrów epidemiologicznych w wieloletnich okresach. Pomimo trudności definicyjnych kryteria diagnostyczne większości zaburzeń psychicznych. opierające się na statystykach placówek służby zdrowia. jakościowe zaburzenia świadomości itd. Istnieją trzy możliwości: 1) badanie populacji wybranej przez psychiatrów: 2) badania dwuetapowe. Zastosowane w takich ocenach narzędzia nie są oczywiście w stanie objąć pełnego zakresu zaburzeń psychicznych. Badania nad ujawnioną zapadalnością i rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych. proponowane przez różne systemy diagnostyki. Przeważnie badania ze względów finansowych ograniczają się do reprezentatywnej próby populacyjnej. pozwalają dzisiaj dość precyzyjnie umiejscawiać je w układzie nozograficznym. W tym miejscu pozwolę sobie jednak przytoczyć definicję psychozy z UD-9 z niewielką własną modyfikacją: . moim zdaniem. warto wspomnieć o tzw. Bez tego wszelkie badania dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych na świecie byłyby pozbawione sensu. Dąbrowski. chociaż i w tj dziedzinie panuje pewne zamieszanie i brak zgodności.zwięzłości. Rozważania te nie mają charakteru wyłącznie akademickiego. a drugi-badania psychiatryczne osób podejrzanych o zaburzenia psychiczne: 3) badania za pomocą odpowiednich narzędzi (np. Definicję tę należałoby. Drugą trudność metodologiczną stanowi strona techniczna badań epidemiologicznych. w których pierwszy etap stanowią badania przesiewa we (skryningowe) dokonywane przez nieklinicystów. co stanowi kolejną trudność metodologiczną.klasyfikacjach. tj. Mają one doniosłą wartość w długofalowych badaniach epidemiologicznych. Wracając do metod badania ujawnionego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych. jak i w innych krajach. gdyż pociągają za sobą skutki formalno-prawne. Definicję nerwicy i zaburzeń nerwicowych przytacza w swoim rozdziale prof.

Dane statystyczne dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych i zachorowalności w Polsce pochodzą z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. l 989) . wyniósł 518 na 100 tys. jedynie przykładowo sprawiają. w których ustalono. Dziduszki. oddziały psychiatryczne. Wartości współczynników rozpowszechnienia (punktowego) pod koniec lat siedemdziesiątych w Australii.ludności) . który cd wielu lat opracowuje roczniki statystyczne. Siupczyńskiej-Kossobudzkiej i T. Wskaźniki w pozostałych grupach diagnostycznych nie uległy istotnym zmianom w stosunku do . Największy wzrost wskaźnika leczonych po raz pierwszy zanotowano u chorych z rozpoznaniem uzależnienia lekowego (IO%) i zaburzeń alkoholowych (B%) . Warto nadmienić. W badaniach tych wartość medialna współczynników rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w różnych krajach europejskich i w USA kształtowała się na poziomie Zł%. Dane te wymagają analizy i kontrolnych badań epidemiologicznych.Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych. W roku 1995 wskaźnik rozpowszechnienia osób z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanych w lecznictwie ambulatoryjnym wyniósł 1885 na 100 tys. że wskaźnik zapadalności na zaburzenia psychiczne. U chzrych z rozpoznaniem psychoz schizofrenicz. między sobą. 5%. niekiedy znacznie. USA i Wielkiej Brytanii mieściły się w granicach 13-l 9 W. Za takim ostrożnym podejściem może świadczyć fakt.ludnzici (i wzrósł o 4. kliniki psychiatryczne) . zarejestrowany w lecznictwie ambulatoryjnym w kraju. Nlowsze badania przynoszą zbliżone wyniki. zaś rozpiętość wyników od I do 698% (cyt. w Afryce 24%. natomiast spadek zanotowano jedynie u chorych leczonych z powodu psychoz lekowych (prawie ZO%) . iż rozpowszechnienie (punktowe) czynnościowych zaburzeń psychicznych u dorosłych wynosiło około l 5%. Trudności metodologiczne w badaniach epidemiologicznych. Wyciąganie z takich różnic wskaźników jakichś pochopnych wniosków byłoby bezzasadne.ludności i utrzymuje się nieomal na poziomie roku poprzedniego (wzrost o I%) . a także chorób afektywnych (O%) . (przy czym wartości medialne i zakresy wspu (czynników obliczano w stosunku do 100 tys. że największy wzrost zanotowano u chorych leczonych z powodu psychoz alkoholowych (o prawie I O%) i chorób afektywnych (b B%) . Jak widać różnice są dość is*o*e. 6%w stosunku do 1994 r. że w zestawieniu amerykańskim uwzględniono badania przeprowadzone w Polsce.ludności) jest znacznie większe to blisko/O%) niż na wsi (13331. nych wskaźnik zwiększył się o Z. że współczynniki rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych podawane przez różnych autorów różnią się. Z analizy wskaźników rozpowszechnienia w poszczególnych grupach diagnostycznych wynika. Przytoczę jeden ze starszych przykładów badań prowadzonych przez autorów amerykańskich (Neugebauer i wsp" l 98 O) . poradni odwykowych i poradni uzależnień) oraz stacjonarnych (szpitale dla psychicznie chorych. o których wspomniałem powyżej. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w mieście (2225 na 100 tys. którzy porównali wyniki około 30 europejskich i amerykańskich badań epidemiologicznych nad rzeczywistym rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych w populacjach w wieku 18-60-65 lat od 1950 dz 1975 r. a na Taiwanie Ztr%. Dane statystyczne pochodzą z placówek lecznictwa ambulatoryjnego (poradni zdrowia psychicznego. wg E.

Drugie miejsce po psychozach zajmują.przeważali pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi (bez alkoholowych) -47%. Łącznie w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej leczyło się w 1995 r. Bardziej szczegółowe dane epidemiologiczne dla poszczególnych jednostek chorobowych zawarto w kolejnych rozdziałach podręcznika. Poza wszelką dyskusją pozostaje wzrost liczby chorych z różnymi postaciami depresji. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem stanowili l 4%. Dla przykładu nikt nie był w stanie przewidzieć. Prawie 60 tys. Prognoza dotycząca częstości zaburzeń psychicznych. Co do tzw.endogennych chorób psychicznych. upośledzenie umysłowe (3%) . Jeżeli chodzi o możliwości przewidywania częstości zaburzeń psychicznych. w ostatnich. psychoz alkoholowych (o ó%) . 96%z psychozami afektywnymi i I 1%z rozpoznaniem innych psychoz. W roku 1995 w stacjonarnych placówkach psychiatrycznych średni dzienny stan chorych hospitalizowanych wynosił prawie 27 tys. zaburzenia alkoholowe" (3 O 8%) . Obok czynników psychospołecznych.roku 1994. zaburzeń psychicznych związanych z nadużywaniem alkoholu i leków psychoaktywnych. co może wynikać ze zmiany kryteriów rozpoznawczych tych zaburzeń.pacjentów. Wydłużanie się życia ludzkiego sprawia.kształtowały się na poziomie roku 1994. latach odnotowano ponowny ich wzrost. ważne miejsce wśród przyczyn przypada lekom o działaniu depresjogennym. wśród hospitalizowanych ogółem w 1995 r. to jest to zadanie niezwykle trudne z uwagi na współdziałanie wielu czynników: demograficznych. używanym np. nerwicowe (/'%) . które odgrywają istotną rolę w mechanizmie etiopatogenetycznym depresji. Uwzględniając rozpoznania. Przesadny był też optymizm dotyczący zachorowań na kiłę i gruźlicę.osób (40%leczonych ogółem) hospitalizowano po raz pierwszy. Na dalszych miejscach znalazły się pozostałe zaburzenia niepsychotyczne (13%3. kulturowych i ogólnozdrowomych. Po istotnym spadku liczby świeżych zachorowań na te choroby w okresie po li wojnie światowej. z tego pacjenci leczeni z powodu psychoz stanowili 67% (w tym z psychozami schizofrenicznymi-4/%. Z całą pewnością można oczekiwać wzrostu rozpowszechnienia. to grupa psychoz schizofrenicznych utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. zwłaszcza w Polsce. społecznych.pierwotnie zwyrodnieniowych zespołów .146 tys. że należy się liczyć ze stałym i systematycznym wzrostem liczby osób z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego.w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wynika to z przedstawionych wyżej danych statystycznych. zaś z niepsychotycznymi zaburzeniami (wyłączając uzależnienie alkoholowe) -I ó%. Wzrost wskaźników rozpowszechnienia hospitalizacji w stosunku do roku poprzedniego o ponad 5%stwierdzono u leczonych z powodu uzależnienia alkoholowego (o 98%) . że wzrost zachorowań na chorobę AIDS wywoła zupełnie nowe zadania i problemy dla służb psychiatrycznych.osób. Interesujące są dane dotyczące I ec z n i c 1 w a s tac j on arn ego. Wzrasta natomiast rozpowszechnienie chorób afektywnych. W tej liczbie J 7'%to chorzy na schizofrenię. Wskaźniki rozpowszechnienia hospitalizacji osób leczonych ogółem i leczonych po raz pierwszy z powodu zaburzeń psychicznych w 1995 r. Chodzi nie tylko o większe rozpowszechnienie tzw.

a także metod zapobiegawczych (np. ale na pierwszy. na ogół biorąc. tak samo jak w badaniu psychologicznym. można się posłużyć dwoma sposobami. co należy wiązać z postępami diagnostyki prę-i postnatalnej. że chorzy przyjmują postawę nieufną. że w przeciwieństwie do każdej innej dziedziny medycyny. Zdarza się też często. negatywną wobec badającego. której trzeba się po prostu nauczyć. Pocieszającym trendem jest spadek liczby niektórych postaci upośledzenia umysłowego (zwłaszcza choroby Dawna) . Badanie psychiatryczne. Stopień trudności badania psychiatrycznego wynika z tego. które nie są odbiciem rzeczywistych przewinień. Spotykamy chorych gadatliwych. że chory przeżywa omamy. może z wyjątkiem pediatrii. możemy wnioskować z obserwacji jego zachowania-zatyka . że nie udaje się uwagi pacjenta przenieść na inny temat. mający silne poczucie choroby. ale umiejętnością. Wiemy.fenyloketonurii) . brakuje poczucia choroby i wglądu w objawy chorobowe. ale o zespoły mieszane związane z chorobami naczyniowymi (miażdżycą) . że nie mogą odpowiedzieć nawet na proste pytania. Bywa i przeciwnie. W badaniu psychiatrycznym. z człowiekiem chorym nie jest darem wrodzonym. lecz stanowi elementarny składnik każdego badania. Owa umiejętność jest nie tylko podstawą badania psychiatrycznego. Posłużmy się przykładem chorego cierpiącego na psychozę paranoidalną. Badanie chorego. Jeden polega na odwoływaniu się do introspekcji. lecz urojeń. gdzie chorzy chętnie poddają się badaniom rozumiejąc ich sens i celowość. że w psychozie tej występują omamy różnych zmysłów. jak i umiejętnego formułowania pytań. pacjentom psychiatrycznym. a więc do podmiotowych przeżyć chorego. cukrzycą i trudnymi warunkami egzystencji w wielu rejonach świata (niedożywienie oraz zaniedbanie środowiskowe) . którzy chętnie udzielają o sobie informacji. W wielu przypadkach ocena ta staje się możliwa w zestawieniu z danymi wywiadu przedmiotowego (wywiad rodzinny. nacechowaną podejrzliwością i dążeniem do dysymulacji. wypowiadają pod swoim adresem uskarżenia. Kontaktowanie się lekarza. lecz wypowiedzi te przesycone są skargami hipochondrycznymi do takiego stopnia. Chorzy na depresję z kolei.nępiennych typu Alzheimera czy chorobę Parkinsona. Niektórzy chorzy natychmiast bywają tak pobudzeni i mają tak rozproszoną uwagę. O tym. choć wrażliwość człowieka i poczucie taktu są ważnymi cechami osobowości. Zbierając od chorego wywiad wnikany w jego podmiotowe przeżycia. Uwagi ogólne W obecnie obowiązujących programach studiów lekarskich przywiązuje się dużą wagę do zagadnień komunikacji międzyludzkiej. Ocena wypowiedzi chorych cu do ich zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy należy do trudniejszych zadań psychiatry. a to wymaga zarówno taktu. 8. ale także psychologa czy innego pracownika służy zdrowia. plan wysuwają się omamy słuchowe. środowiskowy) . Adaw Bilikiewicz. drugi na obserwacji zachowania (behawioru) chorego.

Pacjent cierpiący na katatonię hipokinetyczną z mutyzmem nie będzie w ogóle odpowiadał na pytania. zgodnie. którzy stawali bezradni w czasie egzaminu praktycznego.czy jest to mężczyzna. że jest Chrystusem. ale w rzeczowy sposób poinformować albo w inny sposób dać do zrozumienia. Ten pierwszy sposób nazywamy behawioralnym. Jeżeli nie reaguje na pytania. ale w taki sposub. obiecywanie im czegoś. W kontakcie z pacjentem psychiatrycznym obowiązuje szczerość i prawdomówność. uwzględnia bowiem introspekcję. Dzisiaj przeciwstawiamy się urojeniom chorego. Spotykałem studentów. Z prośbą taką spotykałem się niestety również w oddziałach niepsychiauycznych. gdyż ten nie odpowiada na pytania. czy w zachowaniu uderza brak łączności uczucizwej z badanym. Tymczasem nic takiego się nie dzieje.uszy. wkładano mu do ręki berło.błędne przekonanie. jeśli chory uważał się za króla. odnosi się bowiem do obserwacji zachowania się pacjenta. jak mutyzm. Okłamywanie chorych. ale przenosi to na cały zespół leczący. czy pacjent ten słyszy nasz głos i potrafi gestami odpowiadać na pytania. Wszystko będzie oczywiście zależało od zachowania się badającego. Posługując się obserwacją zachowania tego pacjenta student mógłby uzyskać wiele ważnych dla rozpoznania informacji. to nie ma objawu negatywizmu. Kłamstwo szybko się wydaje. iż psychicznie chzrym nie wolno się sprzeciwiać. można podejrzewać. który w osłupieniu katatonicznym zwykle występuje. Oświadczali wówczas. brak łączności uczuciowej z badanym (sztywnzić afektu) pozwala na właściwe ukierunkowanie dalszegz pzstępzwaniadiagnostycznego. Czy jego mimika jest adekwatna do sytuacji i treści zadawanych pytań. tu potwierdzi on fakt doznawania omamów i poinformuje nas o ich treści i o osobie. Jeśli tak. mówi głośno do siebie*prowadząc. Nie należy go wyśmiewać ani wyszydzać. Chorzy są wdzięczni za szczerość i zachowują się normalnie. Musi ono być akceptujące. nadawcy np. Nie należy więc potakiwać. że jest głuchoniemy lub cierpi na afazję CZUCIOWQ. domach dla obłąkanych". aby badając chorego nie ujawniali kim są. gdy przydzielano im chorego z mutyzmem. ale do rozsądnych granic. gdy wzywane mnie na konsultację. Istnieje np. Ludzie wyobrażają sobie. drugi można nazwać wywiadem subiektywnym albo autoanamnezą. Zestawienie takich objawów. Przesadne polemizowanie z urojeniami mija się z celem. że nie są w stanie zbadać chorego i postawić diagnozy. czy potrafi wykonać proste polecenie. W dawnych. a pacjent traci zaufanie nie tylko do badającego. Niezwykle ważne jest obserwowanie reakcji uczuciowych pacjenta. ale godzi w autorytet rozmuwcy. aby nie cierpiała na tym jego godność. czy kobieta itd. . gdy chory twierdzi. że rodzina ich prosi. co nie jest możliwe do spełnienia. gdyż. Psychiatrzy bywają często w takim położeniu. Jeżeli uda się nam zdobyć zaufanie chorego. Idąc tym śladem i rozpatrując różne możliwości. ujawnia emzcje świadczące o silnym przeżywaniu*treści omamów itd. a na głowę wsadzano koronę. z głosami dialog". że wypowiedzi chorego traktujemy jako objaw choroby. Sam mutyzm jest objawem psychopatologicznym. że badanie psychiatryczne będzie dla chorego wstrząsem lub co najmniej ciężkim przeżyciem. jest nie tylko postępowaniem nieuczciwym. trzeba ustalić. negatywizm (czynny i bierny) .

Na każdą nieostrożną wypowiedź lekarza. wyczynach". . Jeżeli protokołowania wypowiedzi nie potraktują jako. a obecność osób trzecich onieśmielać. Sporządzanie notatek zaburza poza tym intymną atmosferę badania i rozprasza uwagę pacjenta. mimo dostarczania dowodów ich błędności. Unikniemy też kompromitacji przepytując np. która często prosi o nieujawnianie ich źródła. Szczególnego taktu wymagają pytania zmierzające do ustalenia sprawności czynności pamięciowych i orientacji. Unikniemy w ten sposób zarzutu.z definicją. Niektórzy pacjenci wypowiadający urojenia niewierności małżeńskiej domagają się od swoich partnerów (partnerek) . cztery oczy"Są sprawy. na wynik badania laboratoryjnego reagują bardzo silnie. W niektórych przypadkach dobrze jest-dla potwierdzenia. ale ma też znaczenie w innych przypadkach. Z informacji uzyskanych od rodziny. a jedynie. pracownianych. musimy robić użytek umiejętnie. choć niekiedy praktykowane w źle zarządzanych oddziałach psychiatrycznych. na jego wahanie w głosie. Za niedopuszczalny uznajemy ton lekceważenia. Najlepiej więc uprzedzić go. można używać formy.profesora matematyki z tabliczki mnożenia. radiologicznych itd. która ulegnie i wpadnie w pułapkę. jest zwracanie się do chorych. ani nie zapisywać wypowiedzi pacjenta na maszynie. podobnego do prokuratorskiego. Zbyt obcesowe postępowanie może chorego rozdrażnić. zainteresowania. W ten sposób można do tego poziomu dostosować dalsze pytania. Jeżeli chcemy od chorego uzyskać jak najwięcej informacji. poruszamy w niej sprawy obojętne. są niezwykle uczuleni na wszelkie informacje dotyczące wyników badań lekarskich.pytać o zawód. i początek nowego życia"Biada takiej żonie. iż chodzi o badanie lekarskie-zbadać chorego somatycznie. Badania psychiatrycznego nie można prowadzić według z góry ustalonego schematu. przesłuchania". a więc rozpoznający u siebie konkretne schorzenie. Przeważnie dotyczy to osób starszych. Jest w szczególnie ważne u alkoholików. per ty"Za zgodą pacjenta lub gdy nie ma z jego strony sprzeciwu. gdyż wszelkie argumenty przeciw urojeniom są przez pacjenta zbijane: . na jakim pacjent jest poziomie pod względem wykształcenia i sprawności intelektualnej. że nie byli dotąd badani. których poruszanie może pacjenta krępować. że to żona nas poinformowała o jego rćżnych. powołując się później na to w czasie dyskusji na temat. Bezceremonialne informowanie chorego. choroby". sądy te nie podlegają sprostowaniu. Koniecznie trzeba się w czasie rozmowy z pacjentem wystrzegać sądów oceniających i wartościujących. przyznania się"do zdrady. wydarzenia polityczne itd. badanie powinno odbywać się w. Karygodne. może spowodować później konflikt w rodzinie. W przebiegu rozmowy dowiadujemy się. że dla określenia aktualnego stanu zdrowia konieczne jest zbadanie pamięci. przecież sama się przyznała"W trakcie badania psychiatrycznego lepiej nie posługiwać się notatkami. szyderstwa i wyniosłości. Pacjenci z urojeniami hipochondrycznymi. Podczas pierwszego kontaktu z pacjentem nawiązujemy z nim swobodnąrozmowę. rozmawiali"z lekarzem. obiecując. Lekarz badający chorego musi kontrolować swoje wypowiedzi. to zachowanie to uznają za lekceważące. Pacjenci psychiatryczni są przeważnie bardzo wrażliwi na zachowanie się lekarza. jaki niektórzy chorzy adresują do personelu. Odtąd piekło zazdrości jeszcze bardziej się nasili. nawet gdy objawy psychotyczne przeminą. że od tego będzie zależało ich przebaczenie. możemy np.

rodzina chorego relacjonuje jego zachowanie w ostatnim okresie. uzyskanego od otoczenia. szoku"pacjenta w reakcji na jakieś błahe wydarzenie zewnętrzne. że cheruba zaczęła się znacznie wcześniej. czyli zdolność empatii u lekarza.przypadków chorób psychicznych. nie budzące wśród osób postronnych żadnych wątpliwości. Wiele rodzin. zwany nieraz wywiadem obiektywnym. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach zespołów psychotycznych z logicznie usystematyzowanymi urojeniami (paranoja. Stąd często spotykane zachowania pacjentów. Lęk. sprawia. Wywiad przedmiotowy."panie Zbyszku"lub. Mamy na myśli ekscesy seksualne. gdy objawy były rzeczywiście bardzo nasilone. gdyż może chodzić o przypadkową zbieżność w czasie. Odnosi się to też do pewnych zachowań pacjenta. ale też zachowania kryminalne. para (rema) . Uporządkowanie czasowe pewnych wydarzeń pozwala na śledzenie dynamiki rozwoju zaburzeń. a nie do własnego lekarza. którzy z trudnymi sprawami zwracają się chętnie do innych osób. o których krewni nie chcieliby wspominać. składa się na pewien spójny zarys obrazu klinicznego. Przeciwnie. gdy pochodzi od rodziny. w imię nie zawsze słusznie pojętego wstydu. trzeba być ostrożnym w łączeniu zaburzeń z nagłymi zdarzeniami życiowymi. nałogów i samobójstw w rodzinie. Spotykałem rodziców chorych. wzbudzających u nich zaufanie. dotyczy to np. W trakcie zbierania danych wywiadu okazuje się jednak. przyprowadzając chorego psychicznie do lekarza. niż sądzi otoczenie lub. i pod wpływem alkoholu. NOektórzy pacjenci także uważają ten sposób zwracania się do nich za zbyt poufały. Udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące początków zaburzeń psychicznych. Zarówno sam chory. pani lgo". nie jest w wielu przypadkach możliwa bez weryfikacji sądów i wypowiedzi chorego na podstawie wywiadu przedmiotowego. Istotne znaczenie ma chronologia faktów. którzy dla zwiększenia obiektywizmu i bezstronności mojej konsultacji zatajali przede mną zarówno poprzednie pobyty pacjenta w szpitalach psychiatrycznych. co ważniejsze. Znaczenie wywiadów w badaniu psychiatrycznym. przed rozpoznaniem choroby psychicznej. podobne lub identyczne objawy zdarzały się incydentalnie w minionych latach. Objawy psychotyczne. określane . że dowiadujemy się niekiedy o. próbują pewne informacje zataić. Zestawienie danych wywiadu. chociaż jego obiektywizm może być wątpliwy. Identyfikacja niektórych objawów psychopatologicznych. taktownie. jak i jego rodzina. z wypowiedziami pacjenta i własnymi spostrzeżeniami poczynionymi w czasie badania. Zestawienie tych objawów z ważnymi lub znaczącymi wydarzeniami w życiu chorego ujawnia pewną ich zależność od wpływów psychosucjalnych.urojeń. tolerancyjnie. Związek ten nie musi mieć oczywiście charakteru przyczynowo-skutkowego. np. Chorzy przeważnie wyczuwają rzeczywiste uczuciowe współprzeżywanie. ma z góry ustaloną koncepcję etiologiczną. to przynajmniej zachowujmy się kulturalnie. ma w psychiatrii szczególnie ważne znaczenie. Jeżeli nas nie stać na autentycznie ciepły i serdeczny stosunek do chorego. dość powszechny w naszym społeczeństwie. jak i sugerowane przez innych psychiatrów w przeszłości rozpoznania psychiatryczne. Zbieranie danych wywiadu nie jest zadaniem łatwym.

polucje) . towarzyskość. ząbkowanie. stosunki rodzinne i pożycie małżeńskie.bywają przez rodzinę jako. przebyte choroby i rozwój we wczesnych latach dziecięcych-szczególnie drgawki. ich pożycie małżeńskie. Środowisko. miejsce pracy lub nauki (w przypadku ucznia. źródła utrzymania. można się posłużyć następującym kwestionariuszem: D ane o s o b i s te chorego: imię i nazwisko. data i miejsce urodzenia. 'zy i ud kiedy używa napojów wyskokowych. Zbierając dane wywiadu przedmiotowego. skłonność do okrucieństwa. szczególnie jego cech temperamentu i zainteresowań intelektualnych. niezwykłe cechy charakteru i uzdolnienia. życie płciowe. operacje. somnambulizm. zawód rodziców. że w wywiadzie psychiatrycznym uwzględniamy nie tylko zmiany w stanie psychicznym pacjenta i przebyte przez niego choroby psychiczne oraz neurologiczne. zawód. Nie muszę dodawać. stosunek środowiska do chorego w dzieciństwie. studenta) . życie płciowe (samogwałt. ukończenie szkoły. lenistwo. kila i inne) . Osobowość przedchurobowa rzutuje w każdym przypadku na aktualny stan psychiczny chorego. z którego pochodzi chory: środowisko społeczne. wyuczony zawód. choroby i przyczyny zgonów) : u kobiet ciąże. seksualizm dziecięcy. ruchliwość. uszu. ewentualne zażywanie przez nią leków. luki pamięciowe. lęki nocne. płeć. Wiek szkolny: cechy charakteru. ewentualne przyzakażnepowikłania mózgowe. stosunek do rówieśników. wypadki i urazy ze szczególnym uwzględnieniem urazów czaszkowu-mózgowych z dokładnym opisem następstw: krwotok z jamy ustnej. relacje między dziećmi. połogi. gniewliwość. kształtowania się osobowości chorego. zmiana charakteru i zachowania w okresie przedpokwitaniowym lub pokwitania. służba wojskowa (ewentualne przyczyny zwolnienia z obowiązku służby wojskowej) . pokrewieństwo między rodzicami. alkoholu i narkotyków lub innych środków psychuaktwnych) . stres psychospołeczny. zaburzenia chodu. złe skłonności. wybuchowość. stan cywilny. ich wiek przy urodzeniu chorego. poronienia sztuczne i samoistne. przekora. samobójstwa lub próby samobójcze) . Przebyte choroby: choroby zakaźne (gruźlica. ewentualne związki pozamałżeńskie. cechy usposobienia-kapryśność. porody. uzdolnienia. uspołecznienie. Okres młodzieńczy i pokwitanie: przebieg nauki (ewentualne trudności) . przebieg porodu. urazy porodowe. ostatnia miesiączka. moczenie nocne. dolegliwości okresu przekwitania (menopauzy) . działalność polityczna. wrodzone wady rozwojowe. napady padaczkowe) i ich przypuszczalna przyczyna. nadwrażliwość. czy chory pochodzi z legalnego związku. rozwój umysłowy i uczuciowy. postępy w nauce. rozwój umysłowy. Wykonywany zawód. informacje na temat rodzeństwa i ewentualnie ich potomstwa. ich przebieg. nazwisko panieńskie. przestępczość w rodzinie i najbliższym otoczeniu. nosa. drażliwość. ale również wszystkie informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia. wsteczna i następowa. używanie. szczególnie choroby neurologiczne i umysłowe (należy uwzględnić rodzaj choroby. D a n e rod z i n n e (bez sugestii co do obciążenia dziedzicznegok poważne choroby w rodzinie bliższej i dalszej. pojawienie się zarostu u chłopców i miesiączki u dziewcząt. bez względu na rodzaj występujących zaburzeń psychicznych. pali tytoń lub nadużywa leków. Doniosłe znaczenie mają dane odnoszące się do rozwoju w dzieciństwie. adres. Urodzenie i lata dziecięce: dane o chorobach matki w czasie ciąży. szczególne uzdolnienia. potomstwo (liczba. Okres dojrzałości: kiedy chory wstąpił w związki małżeńskie. choroby ogólne. niepamięć śródczasowa. zjawiska napadowe (omdlenia. choroby zakaźne. zachowanie w domu i szkole. uzależnienie od alkoholu i innych środków. zamartwica. trudności wychowawcze w okresie pokwitania (kontakt z ruchami kontestacyjnymi. imiona rodziców. . nudności i wymioty. lękliwość. zawziętość. wykształcenie rodziców. uzależnienie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. wiek. silna nerw*cd*p. stanowisko społeczne. bóle i zawroty głowy. kiedy nastąpiła mutacja głosu. trudności wychowawcze. nieprawidłowości mowy. urazy czaszkowa-mózgowe.

Pomijam tutaj sprawę zagrożenia bezpieczeństwa informatora. pedantyzm. samookaleczenia. zaburzenia lub zmiany w zakresie uczuciowości wyższej. skrupulatyzm. pierwsze objawy somatyczne. życia płciowego. Lekarz przed przystąpieniem do zbierania wywiadu powinien zatem uprzedzić rodzinę pacjenta lub osobę przekazującą informacje o odpowiedzialności za fałszywe wiadomości. nastawiony pieniacza. aktywność i zaburzenia napędu psycho. skłonności niszczycielskie. myślenie archaiczne.dziwactwa. Obowiązujące w Polsce przepisy ustawowe nakazują lekarzowi okazanie dokumentacji lekarskiejpiszę o tym w rozdziale poświęconym zagadnieniom deontologii.wojenne. kiedy i jak był leczony. interpretacje magiczne. zaburzenia pamięci i sprawności intelektualnej. . wyraźny ostry początek choroby psychicznej i dalszy jej rozwój. intelektu. Jest to ważne. zamiłowanie do hazardu. wytrwałość i upór w realizowaniu celów itd. Jednocześnie musimy osobie udzielającej wywiadu zapewnić pełną dyskrecję. kłamliwość. Ostatnio przebyte choroby ogólne. Przyczyny choroby według mniemania padających wywiad: np. umiejętność przyznawania się do błędów i korygowania swoich zachowań. przebieg. ich jakość i nasilenie. lenistwo. drażliwość. zaburzenia afektywne. kamo-skarbowe. który sprawi. odbyte kary więzienia i inne. wybuchowość. dochodzenia prokuratorskie. kamo-administracyjne. sen. jej rozszczepienie. Zdarzyć się bowiem może.zaburzenia życia płciowego. Sprawy sądowe i dochodzenia: karalność. przepracowanie. dawne przeżycia (np. nieudane małżeństwo. przynależność do sekt religijnych. natręctwa myślowe i ruchowe. np.na treść orzeczenia sądowa-psychiatrycznego lub służyć za dowód w sprawie o pomówienie lub oszczerstwo. że pacjent bezkrytyczny. Spisany przez lekarza lub innego pracownika wywiad powinien być podpisany przez osobę udzielającą wywiadu i zbierającą informacje. skłonności sadystyczne i masochistyczne. myśli lub zamiary samobójcze. dziwaczność i zmanierowanie. dotychczasowy przebieg leczenia. ruchowego. będzie domagał się ujawnienia danych wywiadu w trybie postępowania prokuratorska-sądowego. nie odzyskujący wglądu w objawy psychotyczne w czasie leczenia. łaknienie. zdarzenia losowe. ekscesy alkoholowe. gdyż chodzi o dokument. urojenia. zaburzenia przytomności i świadomości. Ocena stanu psychicznego. Należy uwzględnić wpływ warunków społecznych i osobistych. Osobowość przed zachorowaniem: cechy charakteru. nieszczęśliwa miłość. somatyczne objawy psychogenne (np. popędowe. poznawcze. Moim zdaniem. choroby organiczne układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego. zmiany zachowania. zatargi z policją. zmiana w stosunku do otoczenia. skłonności aspołeczne i antyspołeczne.jadłowstręt lub obżarstwo) . aktualne postępowanie śledcze lub sprawy sądowe. Początek i przebieg obecnej choroby (aktualnych zaburzeńtpierwsze jej zwiastuny.ujemny wpływ zawodu. obozowe) . omamy. uczuciowości. Czy był dawniej psychicznie chory: gdzie. skłonność do zachowań ekscentrycznych. publiczne ujawnienie wywiadu i przekazanych w nim treści przez rodzinę (lub inne osoby z otoczenia pacjenta) może stanowić niebezpieczny precedens. otępienie umysłowe i uczuciowe. opis dawnych zaburzeń psychicznych. zachowania agresywne wobec otoczenia. szczególnie rysy patologiczne. kolegium kamo-orzekające. temperamentu. opis objawów. że rodziny będą się obawiały przekazywania lekarzom informacji obciążających pacjenta. choroby zawodowe. który w niektórych sytuacjach może mieć zasadniczy wpływ np. zakaźne itd. warunki pracy. arytmomania. praktyki religijne i bigoteria. dotychczasowego leczenia szpitalnego i przychodnianego. zmiana osobowości. zaburzenia ruchliwości.

zborne. Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem. zmiangy jakościowe świadomości. kompulsje. małomówność. zamącone. M o w a: gadatliwość. myślenie magiczne. sztywna. głuchoniemota. wesoły. niedosrosowany. mikropsja i makropsja. euforyczny. złudzenia i omamy pamięciowe. ale o życiorys lekarski. błazeńskie. taktowne. zahamowanie. pó (śpiączka (sen głęboki) . łatwe nużenie się uwagi. psychalgia) . lepka. wybuchowość. natręctwa myślowe. U w a g a: rozproszzna. mitomania (skłonność du pseudo logizowania) . przeciętna. upośledzenie umysłowe i jego poziom. Świadomość i przytomność: senność. maniakalny. bezgłos. leniwy. dziwaczne. moriatyczny. stereotypie. drażliwość.Życiorys pacjenta. chwiejny. spokojne. Chorego trzeba uprzedzić. O zynnośc i myśl owe: zwhurzenia ilościowe-łuk myślenia zwolniony. omamy rzekome (pseudchalucynacje) . mierna. omamy. wady wymowy (jąkanie) . dziwactwa. Zaburz e ni a spostrzegani a: złudzenia. mimika żywa lub uboga. ogólny zanik pamięci. podniecenie psychoruchowe. mutyzm. stereotypie. otamowanie. Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego. bezkrytycyzm. aktywność celowa. Patolog i czn e twory myślowe: urojenia. otępienie rzekame. w sposobie wyrażania myśli. śródczesna i następzwa. słownik chorego. Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego. przygnębiony. spójność i stopień systematyzacji urojeń. nadmiernie przerzutna. O rie mac j a: w czasie. bezruch. tępy. srany lękowe. Wemzriam przyćmione. przypominania. Zwężenie pola świadomości. bez poczucia dystansu. grymasy. wyspy pamięciowe. iloraz inteligencji (uzyskany na podstawie badania metodami psychologii klinicznej) . pobudzenie. tępy. niska obniżona. przyspieszony lub prawidłowy. żywy. slowutwory (neologizmy) . czyli wgląd w objawy chorobowe: niedostateczne. dezorientacja urojeniowa. luki pamięciowe. Wyraz twarzy: pogodny. który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy. zbolały. persewerację. śpiączka. iż nie chodzi o życiorys. nadwrażliwość zmysłowa (światłowstręt. nadwrażliwość na dźwięki. aroganckie. Inteligenci a (funkcje poznawczej: wybitna. Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty. tiki itd. słowotok. Nastrój: obojętny. którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu. twarz maskowata. trudności skupienia uwagi. odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania. ponury. brak poczucia . zachowanie posłuszne. zgnębiony. Poczucie choroby psychicznej. rozerwanie związków myślowych (inkoherencja) . otępienie. przeczulica dotykowa. oporne. idee nadwartośeiowe. Schemat badania psychiatrycznego Zachowanie się i napęd psychoruchowy: ruchliwość. sztywny. gonitwa myśli: zaburzenia jakościowe rozkojarzenie. Należy określić łączność uczuciową z otoczeniem (syntonia lub jej brak) i właściwości afektu: napięty. orientując się w jego poziomie wykształcenia. mutyzm selektywny. Niepamięć wsteczna. Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta. w miejscu. afazja. Nie bez znaczenia jest też charakter pisma i popełniane błędy. konfabulacje itd. zjawiska napadowe (halucynoidy-napady padaczkowe częściowe czyli psychosensoryczne) . P a m i ę ć: zdolność zapamiętywania. otoczeniu i sytuacji własnej (allopsychiczna) i cu do własnej osoby (autopsychiczna) . urojeniowa interpretacja trafnych spostrzeżeń. manieryzmy.

popędy niszczycielskie. dewiacje płciowe i zaburzenia orientacji seksualnej. Niektórzy lekarze innych specjalności pozwalają sobie nawet na uszczypliwe uwagi podważające kompetencje lekarskie psychiatrów. rozdwojenie jednoczasowe i naprzemienne. Celowi temu służą skale ocen. Schemat ten powinno się mieć w pamięci. Badanie psychiatryczne jest przeważnie badaniem jakościowym. nastawienie hipochondryczne. Skalami można się też posługiwać w codziennej praktyce. Uczuciowość wyższe jej obniżenie. że pozwalają na szybkie wprowadzenie lanych do pamięci komputera. nieprawidłowa. W naszym podręczniku staramy się wykazywać związki między stanem somatycznym a objawami psychopatologicznymi. kwestionariusze i testy rak skonstruowane. Osobowość: cechy osobowości przedchorubowj (osobowość prawidłowa. Dla celów naukowych. . zakres jego zainteresowań. stopień uspołecznienia chorego. dla celów psychofarmakologiiklinicznej (gdy niezbędna jest precyzyjna ocena poszczególnych funkcji psychicznych u chorych przed. skłonność do zanieczyszczania się i do nieprzyjmowania pokarmów. rozpad. skłonności przestępcze i inne. stosowane mechanizmy obronne osobowości. Życie popędowe: obniżenie lub zanik. a także-co ma szczególne znaczenie u pacjentów z objawami nerwicowymi. stopień krytycyzmu wobec zjawisk chorobowych dawnych i obecnych. Psychiatrom zarzuca się niekiedy. zaś samo badanie stanu psychicznego nie musi koniecznie uwzględniać kolejności poszczególnych punktów. egotyzm i egoizm.choroby lub przesadne poczucie. stan hamulców uczuciowo-rozumowych. określającego aktualny stan psychiczny. ocena poszczególnych uczuć wyższych. co oznacza.w badaniach epidemiologicznych. korekcja i dysymulacja. agrawacja. gdyż suma uzyskanych punktów daje wymierny obraz głębokości zespołu chorobowego (np. neurotyczna) . struktura osobowości: rozszczepienie (wyliczyć objawy) .depresji. skłonność do działań impulsywnych. samogwałt. objawy i zachowania nerwicowe. jak i metodami ilościowymi (kwantyfikacyjnymi) oceny stanu psychicznego. bulimia (obżarstwo) paroreksja (zamiłowanie do szczególnych potraw) . skłonności samobójcze. w czasie leczenia i po nim) . zanik napięcia dążeń i ambicji. zubożenie osobowości. egocentryzm. właściwości popędu płciowego. Trudno się z tym zgodzić. symulacja i nastawienie roSZCZCOlOWC. otępienia itp) . że zmierza ono do wykrycia objawów i zespołów psychopatologicznych. ale również dane wywiadu przedmiotowego i podmiotowego. psychodegradacja. z objawami otępienia i cechami upośledzenia umysłowego-wyniki badań psychologicznych. jadłowstręt. Badanie stanu cielesnego. skłonność do samookaleczeń. skrupulatyzm. zanik lub cechy rozszczepienia. przy zastosowaniu odpowiednich programów. ułatwia wszelkie obliczenia statystyczne. z zaburzeniami osobowości. które mogą być wielorakie. że ich zainteresowanie stanem psychicznym chorego powoduje lekceważenie stanu somatycznego. w badaniach transkulturowychitp" psychiatrzy posługują się zarówno standaryzowanymi wywiadami. cu później. Będzie on raczej służył później do sporządzenia protokołu z badania psychiatrycznego. obserwacje personelu pielęgniarskiego (w przypadku pacjenta hospitalizowanego) . aspołeczne. inne chorobliwe popędy. napastnicze. W tym syntetycznym podsumowaniu wszystkich uzyskanych informacji o stanie psychicznym chorego bierzemy pod uwagę nie tylko aktualny wynik badania psychiatrycznego. np.

zatrucia egzogenne. ślady po wstrzyknięciach domięśniowych i dożylnych (ważne zwłaszcza u osób podejrzanych o narkomanię) . W stanie śpiączki nie zdołany wywołać reakcji obronnej. Czynniki psychospołeczne.Wymienię tutaj kilka możliwości. Stopień zaburzeń przytomności ma istotną wartość rozpoznawczą. Ocena stanu cielesnego jest również konieczna w związku z planowanym leczeniem metodami farmakologicznymi. Pacjenci psychiatryczni mogą cierpieć na dolegliwości fizyczne. podbiegnięcia krwawe wokół oczodołów. krwotoki.u osób z przeszłością kryminalną. przejawiających zaburzenia zachowania) itd. w głębokich stanach somatycznych dochodzi do arefleksji. . Badanie stanu somatycznego może mieć szczególne znaczenie u chorego nieprzytomnego. Lekarze nie umieją jeszcze myśleć kategoriami ekonomicznymi. chyba że znamy przyczynę zatrucia (gaz świetlny. benzodiazepiny. eter. Tutaj wspomnę o badaniach podstawowych. Nadmiar badań dodatkowych może być przez chorego nastawionego hipochondrycznie zinterpretowany jako dowód. Badania pomocnicze. Psychicznie chorzy są przeważnie zdrowi pod względem somatycznym. odnotowując wszystkie zranienia. Wiele chorób somatycznych (zakaźnych. U chorych z objawami zatrucia powinno się zlecić badanie toksykologiczne (barbiturany. nerwicctwórcze prowadzą do zaburzeń psychosomatycznych. opłaty) . a jeśli istnieją warunki i nie ma przeciwwskazań. Nie należy bynajmniej u wszystkich chorych wykonywać kompletu badań. Każdy lekarz musi umieć udzielić pierwszej pomocy. wyciek płynu mózgowa-rdzeniowego. . możemy określić rodzaj badań w sposób celowy i racjonalny. złamania kości. Obserwujemy oddech choregu i sprawdzamy zapach z ust (alkohol. napad padaczkowy itd. Jeżeli badamy chorego z zaburzeniami świadomości lub nieprzytomnego. Po jej udzieleniu należy dokonać dokładnych oględzin chorego. zaraz potem znowu zapada w sen. Specjalnym badaniom dodatkowym są poświęcone dalsze rozdziały. grymas twarzy. zatrucia przemysłowe) . wyciek krwi z nzsa i uszu. moczu. można wykonać nakłucie lędźwiowe w celu pobrania do badania płynu mózgowe-rdzeniowego. skaleczenia. Badając stan somatyczny i mając dane z wywiadu. W badaniu oceniamy stan internistyczny i neurologiczny. kontakt z nim jest możliwy na krutko. Chory somnolentny cały czas drzemie. ogólnych) prowadzi do zaburzeń 9-Psychiatria. oznacza ona cofanie ukłutej szpilką kończyny. należy zlecić badanie morfologiczne krwi. psychicznych. określić stężenie we krwi mocznika i glukozy. W razie potrzeby korzystamy z pomocy konsultacyjnej innych specjalistów. Przyczynami zaburzeń przytomności są najczęściej urazy czaszkowa-mózgowe. iż lekarz podejrzewa u niego różne schorzenia albo nie jest pewien swojego rozpoznania (dotyczy to zwłaszcza zaburzeń nerwicowych) . W stanie soporu (pó (śpiączki) udaje się wywołać reakcję obronną chorego. ślady po samookaleczeniach (spotykane np. Jeżeli stan psychiczny pacjenta na to pozwala. zaburzenia metaboliczne. aceton) . które nie mają bezpośredniego związku z chorobą psychiczną. zabarwienie powłok skórnych i błon śluzowych. zmianę pozycji ciała w odpowiedzi na bodźce akustyczne i bólowe.

Lekarz nie powinien się sugerować ani rozpoznaniem podsuwanym mu przez rodzinę. Rozpoznanie musi się. Badanie EKG należy zlecać tylko w uzasadnionych przypadkach. Osobiście zalecam następujące postępowanie diagnostyczne. Rozpoznanie choroby jest stawiane przez lekarza na podstawie jego własnych badań i przemyśleń. które nie odpowiadają stwierdzanym obecnie objawom. a zespół paranoidalny z zespołami: paranoicznym i halucynozą (ze względu na występowanie urojeń) . ani dotychczasowymi rozpoznaniami widniejącymi w posiadanych przez pacjenta kartach informacyjnych z poprzednich pobytów w szpitalach. Zespół depresyjny może wystąpić na podłożu choroby afektywnej (jedno-albo dwubiegunowej) .zespół depresyjny różnicujemy z zespołem katatonicznym (ze względu na spowolnienie) . Doniosłe znaczenie ma rozpoznanie różnicowe. W ren sposób myśl diagnostyczna biegnie od rozpoznania symptomatulogicznego.zawał mięśnia STCOWąZO. zgnębionego. Następnie. opierając się na wywiadzie przedmiotowym i autoanamnezie. W postępowaniu diagnostycznym trzeba też uwzględnić cechy osobowości przedchorobowej. Posłużmy się przykładem depresji. do rozpoznania etiologicznego (nozologicznego) . poprzez rozpoznanie syndromologiczne. które mają podobyobraz kliniczny. Na zakończenie tych rozważań pragnę przestrzec przed stawianiem rozpoznań intuicyjnych. Oddzielnie określamy podłoże przyczynowe zespołu. tj. Plan postępowania diagnostycznego.spowolnienie psychoruchowe. Najpierw ustalamy poszczególne objawy psychopatologiczne. czyli określenia przyczyny depresji. Widząc chorego smutnego. o początek choroby i wystąpienie w przeszłości podobnych objawów. notujemy w pamięci inne objawy. że mamy do czynienia z zespołem depresyjnym. . zwolnienie toku myślenia (bradylrenię) .a zwłaszcza gdy istnieją wskazania. pytamy o przypadki samobójstw w rodzinie. Oznacza ono odnajdywanie w pamięci wszystkich zespołów psychopatologicznych. Nie wszędzie istnieją możliwości wykonywania badania ultrasonograficznego (UISG) i tomografii komputerowej (TK) . dążymy do ustalenia rozpoznania nozologicznego. płaczliwego. grzeszności i samooskarżające. Pytamy o sen i łaknienie. możemy mieć pewność. W tym celu ustalamy ewentualne obciążenie dziedziczne chorobami afektywnymi. Żądając dalsze pytania ustalamy. czy wypowiada urojenia winy. Uwaga ta odnosi się do całej medycyny. ale również w przebiegu otępienia. itd. prześwietlenie klatki piersiowej lub jamy brzusznej) . iż lekarz rozpoznaje u nich chorobę serca. gdzie go umiejscawia i jaki jest jego charakter. Chorzy w samym fakcie skierowania na to badanie mogą podejrzewać. i na odrzucaniu tych obrazów klinicznych. Jeżeli chory potwierdza myśli samobójcze. jak i nerwicowych-może wyciskać swoiste piętno. niepokój ruchowy itd. schizofrenii. mniejszej wartzści. Odrębne różnicowanie przeprowadzamy między zespołami-np. która na obrazie klinicznym aktualnych zaburzeń-zarówno psychotycznych. kierujemy go na badanie radiologiczne (zdjęcie przeglądowe czaszki. np. czy pacjent odczuwa lęk.

Jatropatogenia to zespół negatywnych. L e c z e n i e (wykonanie zabiegu chirurgicznego lub przeprowadzenie innego rodzaju leczenia bez dostatecznych wskazań. szczególnie u chorych na nerwice. który zdaje się wyczerpywać sytuacje jatropatugenne. lekceważenie potrzeby przygotowania pacjenta pod względem psychologicznym do czekających go badań diagnostycznych) . i to reż nie we wszystkich uczelniach medycznych. B ad an i e lek arsk te (lekceważenie potrzeby całościowego podejścia do pacjenta i wytwarzanie dystansu między lekarzem a pacjentem. prowadzące do farmakomanii i utrwalenie funkcjonowania w roli chorego) . To samo rozumowanie zastosowane do nauki prowadzi często na manowce i do wysuwania błędnych wniosków z wyników prawidłowo przeprowadzonych badań. lekceważenie potrzeby przygotowania pacjenta pod względem psychologicznym do czekającego go zabiegu leczniczego. Tutaj wyraźnie określono szkodliwe. Autor wymienia 5 źródeł błędów: 1. zwłaszcza nozologiczne (przyczynowe) . pochodzący od lekarza"i nie zawiera w sobie nic negatywnego. nieuzasadnione stosowanie leków. powinno być uzasadnione i dobrze udokumentowane. M. Prawidłowe rozpoznanie. lekceważące jego poczucie skrępowania i zawstydzenia.brak informacji lub informacje niewystarczające. Jarosz słusznie zaleca odróżnianie jatroparogenii od jatrogenii. widząc tylko to. chociaż wymienię je w koniecznym skrócie. używanie określeń niezrozumiałych lub niewłaściwie rozumianych przez pacjenta. . z punktu widzenia interesu zdrowotnego pacjenta. że. a więc patogenne działanie lekarza. mówi się studentom medycyny mało. W celu uniknięcia w kontaktach lekarz-pacjent owych błędów jatrogennych. badanie pacjenta w obecności innych chorych.opierać na stwierdzonych faktach. Zaufanie lekarza do intuicji i własnej apriorycznej koncepcji rozpoznawczej sprawia. że nie dostrzega on objawów. jeżeli fakty nie potwierdzają teorii. Przekazywanie i odbiór informacji (np. to tym gorzej dla faktów". w każdym razie z własnego doświadczenia dydaktycznego wiem. Zapobieganie jatropatogenii. trudno byłoby nim określać ujemny wpływ lekarza. Jarosza. które są z nią niezgodne. zamierzone i bezpośrednie straszenie chorego) . zwiększa szansę zastosowania właściwego leczenia w myśl łacińskiej zasady: . B ad a n i a Jod ark owe (wykonywanie badań dodatkowych liczniejszych niż jest to konieczne. Sidlatacwwsw rzWaw y 7 ecwr (usunięcie przyczyny przyspiesza efekt) . Inaczej ma się rzecz z błędem jatrogennym lub z jatropatogenią. co odpowiada jego myśleniu katatymicznemu (życzeniowemu) . czyli o jauopatogenii. Jatrogenny oznacza po prostu. warto poznać ich rodzaje. Skorzystam w tym miejscu z podziału M. gewewspochodzący) . że o sposobach komunikowania się z chorym studenci dowiadują się w czasie zajęć z psychologii lekarskiej i psychiatrii. O błędach jatrogennych. pogłębianie u pacjenta fałszywego i lękotwórczegoobrazu własnej choroby) . Stąd wzięło się przewrotne powiedzenie. Zachowania terapeutyczne. oddziaływań ze strony lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Wychodząc z etymologii tego ostatniego terminu (jawor-lekarz..

Jedną z ważnych przyczyn błędów jatrogennych jest postawa egocentryczna lekarza. Niektórzy rozpoznawali nawet zapalenie nerwów lub rzadkie jednostki chorobowe. referatach i publikacjach.Hospitalizacja (skrajne i sztywne trwanie przy pionowym układzie hierarchicznym. Sformułowanie. nadużywając administracyjnej przewagi. oraz jeżeli działania jego nie będą wspó (uwarunkowane potrzebą psychoterapeutycznego wpływania na człowieka chorego"Na szczególne podkreślenie zasługuje sprawa wzorców zachowań. czyli urazów jatrogennych. . odczytach. według których np. zachowania terapeutyczne"mówi wyraźnie o tym. Mimo zrośnięcia się kości. Przez cały czas utrwalało się w niej przekonanie. zrempla owham (słowa uczą. niektóre wyniki badań. Przypadek ren zdaje się egzemplifikować wszystkie możliwe źródła. Leczenie psychiatryczne. ordynatora. U pacjentki z zawodu pielęgniarki. cytuję za Jaroszem. że lekarze nie mówią całej prawdy. zresztą w sposób zmienny. lepiej ich zresztą wcale nie popełniać. Można się w tym miejscu zgodzić z prof. ponieważ wrba docent. Jaroszem. Sytuacje powyższe nachodzą oczywiście na siebie. psychosomatycznych. Przejdźmy teraz do omówienia wspomnianych zachowań terapeutycznych. Niewiele zdziałamy. kiedy trwa dyskusja nad potrzebą humanizacji wielu dziedzin życia publicznego: służby wojskowej. ale nie chodzi tutaj o ścisłe granice i kryteria podziału. jaką daje rola lekarza. którego próżność i zarozumialstwo każe niekiedy traktować pacjenta z wyżyn nieomylnego autorytetu. Następstwa błędów. W obecności pacjentki interpretowano. lecz o samą istotę jatropatogenii. 5 rano budzi się chorego w celu zmierzenia temperatury ciała itd) . zaś przykłady pociągają) . Mogą polegać nie tylko na pogorszeniu choroby podstawowej. Humanizacja nie może więc polegać wyłącznie na wykładach. przyniosło wyraźną poprawę. Opisy zachowań terapeutycznych czerpię z książki Haysa/nrerwczizm wirW pmenr (I 962) . ale zawierać także element leczniczy. Ostatecznie wytworzył się wyraźny zespół urojeniowy. w tym miografii. doszło do złamania dystalnej części kości przedramienia. w tym służby zdrowia. które badający pacjentkglekarze (ortopedzi. są wielorakie.o godz. jeśli nie dojdzie do internalizacji pożądanych wzorców zachowań. pozbawianie chorego snu i wypoczynku. Posłużę się tutaj przykładem z własnej praktyki lekarskiej. Zachowania początkujące kontakt i komunikację Dostrzeganie pacjenta i spostrzeganie zmian. tj. dyrektora szpitala czy kierownika kliniki.nacechowane szacunkiem zwracanie się do pacjenta. jeżeli młody medyk nie zyska głębokiego przekonania o doniosłości psychologicznych problemów pacjenta. Stała się ona aktualna właśnie dzisiaj. że nie wystarczy uczyć przyszłych lekarzy deontologii i psychologii lekarskiej. a lekarze nie umieli jej pomóc. co wiąże się zarówno z niekulturalnym i hałaśliwym zachowaniem personelu szpitala. . a nawet psychotycznych. opieki społecznej itd. że zachowania te mają nie tylko zapobiegać skutkom błędów jatrogennych. jak i bezdusznie zredagowanymi regulaminami. neurolodzy) zaczęli na różne sposoby oceniać i diagnozować. lekami przeciwpsychotycznymi. chora podjęła kilka kolejnych prób samobójczych. ale na pojawieniu się nowych objawów chorobowych w sensie zaburzeń nerwicowych. ale reż służb społecznych. błędy i następstwa jatropatogenii. Pacjentka odwiedzała różnych lekarzy i wykonywała coraz więcej badań dodatkowych. pojawiły się dolegliwości. policji. Chodzi tutaj o właściwe. którez koniecznymi skrotami-przytaczam za Rugiewiczem (l 9 b 9) . Ponieważ dolegliwości utrzymywały się. administracji.

że jest pan dzisiaj ogolony".Ważne jest też dostrzeganie w zachowaniu i wyglądzie pacjenta korzystnych zmian: . Chodzi tutaj o znalezienie czasu dla pacjenta. sądów. Oferowanie siebie. Odzwierciedlenie. Odczuwają je jako stratę czasu. zwłaszcza gdy chodzi o człowieka wylęknionego. Zachowania podtrzymujące kontakt i komunikację Akcept acj a. Zmniejsza tempo wywiadu. Lekarz lub terapeuta: . Jaką ładną ma pani dzisiaj fryzurę"itp. Celowo użyte milczenie jest ważnym instrumentem leczniczym. gesty życzliwy uśmiech. sposób patrzenia. o czym lubi pan mówić? . M i I c z e n i e. Polega na powtórzeniu sensu wyrażonej myśli. Umożliwienie szerokiego otwarcia. a jednocześnie do zaakceptowania lekarza. Pacjent przekonuje się bowiem. Lęk mnie paraliżuje". Powinno pacjentowi uświadamiać. Milczenie w znaczeniu terapeutycznym musi być akceptujące. że w czasie. że byłoby to celowe i możliwe? "Sposub ten skłania pacjenta do przemyślenia swoich wypowiedzi. Jej treść i forma muszą być jednak dostosowane do możliwości odbioru pacjenta. nieśmiałego. Skłonność do gadulstwa może być przyrównana du połipragmazji farmakologicznej: uspokaja lekarza i zaspokaja jego potrzebę szybkiego i efektywnego działania. Informacja obniża lęk i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Wyraża się ona w uważnym słuchaniu pacjenta. O skutkach niepełnej informacji jako źródle jatropatogenii wspomniałem wyżej. Czy sądzi pan. a także odczuć. żądań. Czy mugłbym dzisiaj opuścić szpital?". daje sposobność przemyślenia kolejnych informacji. odpowiadamy: . milczenia ujawnia się wiele sposobów komunikacji pozawerbalnej: mimika. jeśli nie został wymuszony przez chorego. A może jest coś. Wzbudza to do lekarza większe zaufanie. przyjęta pozycja itd. Przekazujemy w ręce pacjenta inicjatywę stwierdzeniem: . Informowanie. wpływa dobrze na stan uczuciowy pacjenta. uczuć i spostrzeżeń. Poświadczenie. . Powinno stanowić dla pacjenta zachętę do poruszania interesujących go tematów. eliminuje wrażenie pośpiechu. co pana szczególnie interesuje. nieprzerywaniujego wypowiedzi. iż lekarz czeka na jego dalsze słowa. Na pytanie pacjenta: . Sposób ten pozwala choremu odczuć. że jest uważnie słuchany. okazywaniu gestem i słowem akceptacji niekoniecznie dla treści. Czuje się pan obezwładniony przez lęk". Trzeba dodać. ale dla prawa pacjenta do wypowiedzenia się. ale warunkuje dobry kontakt i komunikację. Cieszę się. że traktowany jest po partnersku. W każdej dziedzinie medycyny przekazanie pacjentowi dokładnych i wyczerpujących informacji jest nie tylko obowiązkiem lekarza. Niektórzy lekarze reagują niepokojem na zapadające w kontakcie z pacjentem milczenie. Ten sposób podejścia do chorego ma walor leczniczy. Chodzi tutaj u kierowanie zwrotne do pacjenta wypowiadanych przez niego pytań. Słowa pacjenta: .

myśli. zbieranie tego. "Ten sposób ma nie tylko wartość informacyjną. chciał pan przez to powiedzieć. W słowach zachęty pacjent nie powinien wyczuwać akceptacji dla przeżyć psychotycznych. co nazywa pan głosem wewnętrznym. ". nie chcą ujawnić swoich braków wykształcenia. ośmiela do dalszych wypowiedzi.. I co działo się dalej? "Zachętę wyrażają nie tylko słowa. No i. które go niepokoiły. Nie jestem pewien. Stanowi próbę nadania jasnego sensu wypowiedziom nieprecyzyjnym i niewyraźnym. Pacjent dowiaduje się o spostrzeżeniach lekarza i jego odczuciach: . . czy narzuconą z zewnątrz Sytuacja wymaga dużego taktu ze strony badającego. 'Zachęcanie do porżwnań. wystarczy. gdy odczuje on życzliwość ze strony badającego. KI aryfikowanie. Słyszę wahanie w pani głosie". Podsumowania może dokonać lekarz lub terapeuta. że wokół ma pan samych wrogów"itp. Aspekt leczniczy tego zachowania polega na tym. Może pan wyliczy najistotniejsze punkty swej relacji? Zachowanie pogłębiające komunikację Przekazywanie obserwacji. informacji. które mają istotne znaczenie w sensie porządku chronologicznego i przyczynowo-skutkowego. Nie chodzi tutaj o sposoby przyjęte w śledztwie ani o. Lekarz kieruje prośbę o zauważanie podobieństw i różnic. urojeń. Chodzi o syntezę wypowiedzi pacjenta. takich jak: . nie chcą."Niektórzy chorzy obawiają się wypaść śmiesznie. Nazywając rzecz po imieniu. wystrzegać się trzeba sądu wartościującego. chodzi o to. zachęcając pacjenta pytaniami: . Jest pan dzisiaj mniej pewny. ale także rozjaśnia myśli pacjenta. oznacza pańską własną myśl. Może w ten sposób uzyskać wgląd i obiektywizację zdarzeń. Zachęcanie do kontynuowania. zamiarów samobójczych itd. Również tutaj nie należy wypowiedzi chorego interpretować i oceniać. Porządkowanie zdarzeń w czasie lub wedle ich skutków. Polegają na porozumiewaniu się z pacjentem co do właściwego rozumienia wypowiadanych przez niego słów. a o wyeksponowanie spraw ważnych. Przezwyciężenie oporów pacjenta jest zadaniem doić łatwym. można też zadanie to powierzyć pacjentowi: .. potakiwanie głową. przyczynia się do poprawienia łączności emocjonalnej. co zaszło poprzednio. czy to. .mówimy: . przyciskanie do muru"... ". czyli odrzucenie szczegółów mniej istotnych. Sposób ten poprawia komunikację z pacjentem. że. ale również zjawisk psychopatologicznych omamów. . ale również gesty. zwrotuw. Z chaotycznych wypowiedzi pacjenta lekarz wyłuskuje te. a co najwyżej ukazywać wersję uporządkowaną. Sprowadza się ono do wtrącania do wypowiedzi pacjentów zwrotów. O ile dobrze zrozumiałem. dziom pacjenta powinno zachęcić go lu bliższego wyjaśnienia nie tylko zrozumiałych psychologicznie odczuć.. Zachowania porządkujące komunikację Poszukiwania zgodnej oceny. Podsumowanie. Zachęcanie do opisu przeżyć. . mówić głupstw". a jedynie chęć zrozumienia tych przejawów. Zainteresowanie okazywane wypowie.. organizowanie. że pacjent fakty widzi we właściwych proporcjach i sekwencjach. Np. że.

Chodzi o głębsze sięganie do przeżyć chorego. że opisywana sytuacja wprawiła pana w dobry nastrój". Polega na przybliżeniu choremu rzeczywistości. Jak ten pociąg pokonuje wzniesienia? Kto jest właściwie maszynistą'? ". "Mam wrażenie. . Zachowania konfrontujące z rzeczywistością Urealni cni e. Stukanie w rury wodociągowe mogło być przemieszczaniem się w nich powietrza lub rezonansem". Może warto sprawę tę szerzej omówićć"Werbalizacja. Pacjent: . Ona jest niecierpliwa i rozdrażniona. Lekarz: . Zdaje się. uwierzyć". Nic należy włączać do rozmowy własnych przeżyć i doświadczeń. kiedy wracam do domu". a jedynie zasygnalizowanie odmienności widzenia zjawisk interpretowanych chorobliwie przez pacjenta. że w pociągu tym włączono równocześnie silnik i hamulceć". Nie należy tutaj prowadzić sprzeczki ani jednoznacznie negować wypowiedzi chorego. Pacjent mówi u swojej żonie: . Nie chodzi o zcenęczy dezaprobatę. Czuję się jak rozpędzony pociąg". że postrzeganie i rozumienie rzeczywistzści jest u chorego glębokz zaburzone (złudzenia. Kiedy w przebiegu rozmowy dowiadujemy się. Chodzi o zachęcanie pacjenta do konstruowania mudelizachowań. że przestała pana kochać'ć"Modelowanie. Wyrażamy to słowami: . dercalizacja) . Właściwie zachowanie to zawartejestw samym haśle. w gruncie rzeczy skłania chorego do skupienia się na omawianym problemie: . Ten sposób jest bliski poprzednim. "Osobiście nic zauważyłem. . To wydaje mi się zasługiwać na uwagę i zastanowienie"Ek spiorą ej a. Słowne wyrażanie wątpliwości. aby nie odczuł on tego jako metody śledztwa. . Lekarz lub terapeuta wypowiada uwagę w trakcie rozmowy z pacjentem. Trudnz w to. Zachęta do koncentracji. Czy przeżywał pan już cui podobnego w przeszłości? "Pytania te skłaniają pacjenta do re (lekcji i do bliższego określenia własnych doznań. omamy. Lekarz: . opisywania ich przez przenośnię. . Grozi to odwróceniem uwagi od problemów pacjenta. urojenia. lekarz powinien temu przeciwstawić własny zbraz świata. Przypuszcza pan. Proszę na ten temat powiedzieć coś bliższego". Polega na pobudzaniu chorego do wyrażania przeżywanych emocji: . zachęcając go raczej dc zrewidowania dotychczasowej oceny. Oznacza początek interpretacji. cu pan mówi. Lekarz w formie taktownej wyraża zwątpienie w trafności spostrzeżeń pacjenta. żeby chorzy na oddziale odnosili się do pana wrogo". Zachowanie wymagające dużego taktu. analogię.Czy ta sytuacja wydaje się panu znana? ". jednak w taki sposób. albo: . która z pozoru nosi cechy dygresji. Poszukiwanie źródeł emocji. Co panią tak rozzłościło? "Sposób ten jest szczególnie ważny. Lekarz musi zachować granice analizy wypowiedzi pacjenta.

pacjent mówi: . mogą wynikać z życzliwości. dążymy do nadania im sensu symbolicznego. Błędy w kontaktach z pacjentem wypowiadanie zdawkowych i lakonicznych komentarzy: nagłe odejście od tematu. Czy jest pan zadowolony z siebie w tej chwili? "" Jak pan ocenia swoje postępowanie? "Próba przetłumaczenia języka uczuć. który wprawdzie czuje i myśli inaczej. ile jest w stanie udźwignąć bez szkody dla siebie i innych. Jestem Bogiem". Proponujemy pacjentowi pracę nie dla niego. że jest pan mądrzejszy. w mimice czy innych zachowaniach. nawet jeśli problem poruszony przez pacjenta'niepokoi lekarza (lekarzowi chodzi z oszczędzenie pacjentakdosłowne traktowanie niedorzecznych (urojeniowych. dereistycznych i urqjeniowych wypowiedzi chorego. Pacjent powinien w rej technice kontaktu skonfrontować swoje zachowanie z własnym systemem wartości. rozkuj . Pacjentowi należy dać tyle swobody.u chorych z objawami nerwicowymi. ale jest wrażliwy i ma niezbywalne prawo do swobodnego wyrażania swoich sądów bez obawy. W powyższym podrozdziale ukazano sposoby komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w taki sposób. współuczestnictwo i dążenie wspólnie z pacjentem do rozeznania jego problemów. Oto przykłady: . silniejszy i lepszy od innych ludzi? "Pacjenci reagują na ogół pozytywnie. Nie należy tego oczywiście rozumieć dosłownie. Zachowania nieterapeutycznei jatropatogenizująceWczytując się w powyższe sposoby prawidłowego komunikowania się z chorym. 1989) nieterapeutcznezachowania nie muszą być wynikiem zlej woli personelu medycznego. Chodzi tutaj zarówno o zachętę do sformułowania planu dalszego działania lub projektowania pracy nad problemami pacjenta. Lekarz: . Ani lekarz. gdy chodzi o zasadniczy cel kontaktu z pacjentem (rozpoznanie. W języku terapeutycznym określa się to jako. w najlepszym razie obojętne. którzy nie dostrzegają związków między zachowaniem a emocjami. poprawienia jego zdolności do wchodzenia w satysfakcjonujące kontakty z innymi ludźmi. leczenie) . Przeciwnie. lecz zależy od rodzaju zaburzeń-nerwicowych lub psychotycznych. iż zachowania odmienne są nieterapeutyczne. że będzie wyśmiany. Ma to być zatem układ partnerski. można sobie wyrobić własny pogląd. ani psychoterapeuta nie powinien jednak ponaglać pacjenta czy dopominać się natarczywie o potwierdzanie owych związków. Np. gdyż stopień współodpowiedzialności nie może być czymś stałym. kiedy ich przeżycia i towarzyszące im uczucia są przez lekarza właściwie odczuwane. aby w czytelniku utrwaliło się przekonanie. Planowanie. choć dowodzą nieznajomości prawideł komunikacji. wciskanie"choremu własnej interpretacji. Należy się wystrzegać. ale Z 0101. Opisane poniżej (za Rogiewiczem. niezaakceptowany i źle oceniony. iż każdego chorego należy traktować jako godnego szacunku człowieka. wyszydzony. aby nasz sąd wartościujący nie ujawniał się w tonie. odrzucony. Zachowania przygotowujące postawy do dalszej terapii Propan o w ani e w spólp rac y. Chcąc uniknąć dosłownej interpretacji niektórych dziwacznych. Oznacza ono współudział. jak i zachęcanie go du przyjęcia współodpowiedzialności za dalszy przebieg terapii. Chce pan nam powiedzieć. Zachęcanie do oceny.

Ze względu na to. do krżrejkażdy wnosi swoje specjalistyczne kompetencje zawodowe i osobiste potencjały. Struktura organizacyjna wielu instytucji lecznictwa psychiatrycznego jest jednak w przeważającej . że pełne wykorzystanie wszystkich umiejętności różnych specjalistów. Wszystko będzie dobrze". Nie ma powodu do zmartwienia". Należy też unikać doradzania i uspokajania pacjenta: . że psycholog nie wykonuje zleconych i ściśle określonych badań laboratoryjnych lub psychotechnicznych. Wówczas reż istnieje szansa na w pełni pannerską współpracę. . terapii alkoholizmu i uzależnień. leczniczej i badawczej współpracuje z różnymi specjalistami. Rola diagnozy psychologicznej w psychiatrii.z depresją) przed kontaktem z lekarzem i było źródłem irytacji choregu. rehabilitacyjnych. choć ma w polskiej psychiatrii długą tradycję. gwarantuje model pracy w zespole diagnostyczna-leczniczym. ale i cel oraz metodę bada-018. Głowa do góry". Badanie psychologiczne. Tego rodzaju pocieszeń otoczenie nie szczędziło pacjentowi (np. W tej formie pracy specjalne zlecanie badań ma rzadziej miejsce. ważny zwłaszcza w ośrodkach leczenia nerwic. ośrodkach dziennych itp. i profilaktycznych. ważne jest. Badanie psychologiczne nie jest rutynowym badaniem dodatkowym.. Obecnie formy te można jedynie usprawiedliwiać niskimi kwalifikacjami psychologa lub brakiem rozeznania lekarza psychiatry w możliwościach psychologa klinicznego.arzonych) wypowiedzi lub wzywanie do udowodnienia ich prawdziwości: pomniejszanie lub bagatelizowanie cierpień i dolegliwości opisywanych przez pacjenta: wypytywanie z naciskiem. Poziom porozumienia między nimi określa przydatność badań psychologicznych. przedstawiało się różnie w kolejnych okresach rozwoju psychologii klinicznej. Członkowie takiego zespołu najczęściej pracują zgodnie z zasadami leczniczej społeczności. wymaga też. w tym także terapeutycznych. W początkowym okresie. aprobata lub dezaprobata zachowań. obok form rozwiniętych. aby na samym wstępie psychiwrs i psycholog jasno określili potrzebę i cel badania. Zespołowy model pracy. aby liczba specjalistów była mniej więcej równa. Doświadczenia z tej wspułpracy wykazały. które zaleca się wszystkim pacjentom. . To współdziałanie. jaki jest poziom komunikowania się psychiatry i psychologa oraz innych specjalistów pracujących w zespole diagnostyczna-terapeutycznym instytucji psychiatrycznej lub psychologicznej. a w sprawach poznawania i pomocy pacjentom istnieje stała. Rola badań psychologicznych w psychiatrii zależy w istotny sposób od tego. codzienna wymiana informacji na temat diagnozy i postępów terapii. także z psychologiem klinicznym. w których psychiatra określa nie tylko problem. za właściwe uznawano także formy pracy psychologa jako laboranta lub technika. zgadzanie się z chorobliwymi sądami chorego lub ich negowanie bez podania uzasadnienia dla swojej oceny. dociekanie i sondowanie: sugerowanie odpowiedzi: ocenianie. Lekarz psychiatra w swojej pracy diagnostycznej. iż jest to badanie złożone (najczęściej całościowe) . Badania psychologiczne mają bardziej złożony charakter i-choć stanowią tylko psychologiczny aspekt diagnozy zaburzeń-są jednak znacznie bardziej samodzielne. Dlatego należy podkreślić.

o rozwoju psychicznym człowieka w toku całego życia. depresje itp.mierze taka. czyniąc ją pełniejszą i niekiedy głębszą. o prawidłowościach przebiegu procesów psychicznych. że badanie psychologiczne powinno spełniać kryteria jednostkowego badania naukowego. Psycholog kliniczny jest zobowiązany przestrzegać ustalonych zasad postępowania diagnostycznego. Zadaniem badania psychologicznego jest poznanie i opracowanie psychologicznego aspektu całościowej diagnozy zaburzeń psychicznych u pacjenta. Sęk-1974. że dzięki badaniu psychologicznemu psychiatra poznaje także zdrowe strony pacjenta. Lewicki-1974. jako podmiot działań i prezentującymi związki człowieka z otoczeniem społecznym. Obecnie za najlepsze uważa się modele pracy zespołowej i konsultacyjnej. Jarosz i Sęk-1983. gdy uzyskane w ten sposób wskaźniki są potrzebne do badań naukowych lub kontroli wyników leczenia. że na kilku lekarzy psychiatrów oddziału czy poradni przypada jeden psycholog. Psycholog kliniczny powinien dysponować bogatą wiedzą teoretyczną. Brzeziński-l 983) . wyjaśniających wewnętrzny mechanizm tego zaburzenia oraz przedstawiających udział czynników genetycznych. zaburzenia osobowości. Nie wykorzystuje się natomiast w pełni badania psychologicznego. Rola diagnozy psychologicznej zależy więc nie tylko od jej trafności. aby psychiatra znał specyfikę badania psychologicznego. Dla zrozumienia zależności między badaniem psychiatrycznym i psychologicznym ważne jest. kulturą i tradycją. a także szczególnie środowiskowych i . Szczególnie cenne jest też to. W polskiej psychologii klinicznej szczególną uwagę poświęcono metodologii badań diagnostycznych (Susulowska-1966. gdy oczekuje się od tego badania potwierdzenia lub zaprzeczenia psychologicznego rozpoznania nozologicznego. który pracuje samodzielnie. uzależnienia. ile nowych treści i nowego spojrzenia na pacjenta wnosi. o osobowościowych uwarunkowaniach zaburzeń i o zaburzeniach uwarunkowanych zasadami społecznego życia człowieka. Zgodnie z taką wiedzą i orientacją poznawczą. a nie naginanie się do wymagań modeli czysto medycznych wzbogaca diagnozę zaburzeń psychicznych. Psycholog jest zobowiązany do tego. Następnie. Do poznania człowieka. Wynik badania psychologicznego powinien być zespołem twierdzeń opisujących zaburzenie na tle niezaburzonych funkcji i struktur. psycholog kliniczny interpretuje zaburzenia psychiczne. przynależną do różnych nurtów i orientacji. oraz ciągle wzbogacaną wiedzą empiryczną. jego cierpień i zaburzeń wnosi więc swoją wiedzę o zdrowiu i prawidłowym funkcjonowaniu. Obecny stan rozwoju diagnostyki psychologicznej uznaje. ujmującymi człowieka jako jednostkę. aby zgłaszane mu zapotrzebowanie lekarza zamienić na problem lub kilka problemów badawczych. wykonując zadania diagnostyczne i terapeutyczne. wówczas zależnie od zadań rej instytucji-najbardziej uzasadniona jest funkcja i model pracy psychologa-konsultanta. na podstawie swojej wiedzy. Właśnie ta odmienność. Ma to miejsce jedynie wówczas. ale także od tego. powinien postawić robocze hipotezy wyjaśnienia tych problemów i zastosować w celu ich weryfikacji odpowiednie metody. nerwice. polegające na określeniu zaburzeń pojedynczych funkcji psychicznych. Psycholog tylko wyjątkowo wykonuje wycinkowe badania. Studia psychologiczne są studiami humanistycznymi. rzadziej stosuje się czyste modele nauk przyrodniczych. Psycholog jest też lepiej niż lekarz przygotowany do myślenia dedukcyjnego. Ta specyfika wynika przede wszystkim z odrębności kształcenia psychologa kliDlCZOCgO.

dlatego. że w tej współpracy niezwykle ważny jest początek i koniec badania psychologicznego. Także typowe dla psychologa są pytania o znaczenie krytycznych wydarzeń w życiu człowiekautrata bliskich. m 3 n. . Pytanie c poziom i strukturę inteligencji powinno być uzupełnione informują dotyczącą celu.osobowościowych. Można teraz zapytać. bardzo istotne problemy pojawiają się w toku badania diagnostycznego. Psycholog. Chudzi o to. Ważne są pytania i problemy. jeśli ma co do tego wątpliwości. gdy np. zaburzeń w rozwoju człowieka. za kturymi kryją się prawdziwe wątpliwości diagnostyczne. aby także w rej sytuacji obaj specjaliści mogli się porozumieć. z jakimi psychiatra zwraca się dz psychologa. Na etapie stawiania hipotez diagnostycznych i ich weryfikacji psycholog pracuje zwykle samodzielnie. pracy itp W punkcie wyjściowym badania diagnostycznego porozumienie pomiędzy lekarzem psychiatrą a psychologiem klinicznym cc do celu badania decyduje. Jaki rodzaj nastawień agresywnych u pacjenta sprawia. miejsca pracy itp. Często dzieje się też tak. np. powinna także zawierać projekt wskazań leczniczych lub rehabilitacyjnych. o przydatności diagnozy. aby był to zestaw twierdzeń opisujących zaburzenie. że doznaje on tak wielu niepowodzeń w kontaktach interpersonalnych? "Wiele pytań może się też wiązać z kryzysami rozwojowymi osobowości w różnych okresach życia pacjenta: w okresie dorastania. wyjaśniających . jak poziom inteligencji wpływa na wykonanie zadań zawodowych lub na trudności w szkole. co z tego wynika dla wspć (pracy lekarza psychiatry z psychologiem? Odpowiedzią jest. to powinien móc je wyjaśnić. wpływu sytuacji trudnych i krytycznych wydarzeń oraz roli społecznego kontekstu życia człowieka i znaczenia więzi z osobami znaczącymi w rodzinie. Od psychologa należy żądać. osobowości. Można oczywiście stawiać także pytania szczegółowe. Kolejnym ważnym momentem w roku badania psychologicznego jest etap sporządzania diagnozy jako wyniku (tzw. żeby rozumieć. Najistotniejsze jest to. Psychiatra powinien znać ogólne założenia niektórych. iż na ich wykonanie potrzebny jest czas i odpowiednie warunki. specyficznych dla psychologii klinicznej metod. Tak więc pytaniami typowo psychologicznymi są te. Czy chodzi o orzeczenie dla ZUS-u lub sądu. Coraz częściej mzżna także pytać psychologa o zdrowotną lub zawierającą duży potencjał ryzyka strukturę rodziny i środowiska pracy. lu przeszłości powinny należeć pytania o ilzraz inteligencji oraz oczekiwania na potwierdzenie diagnozy nozologicznej. czy reż istnieje potrzeba poznania. aby były to pytania. jako wynik badania. w wieku średnim i podeszłym. Dobrze byłoby. Czy motywacja i system wartości pacjenta ma związek z powtarzającymi się stanami depresyjnymi? Czy w rozwoju osobowości znajduje się uzasadnienie dla braku poczucia pewności siebieć". że nowe. środowisku nauki. pozycji społecznej.istotna dla całego obrazu choroby jest sprawność pamięci pacjenta lub określenie zdolności do racjonalnego myślenia i podejmowania decyji. hipotez i osoby badanego metod diagnostycznych. aby miał swobodę doboru najtrafniejszych-z punktu widzenia problemu. które dotyczą zdolności. Bardzo trafnie adresowane do psychologów pytania o osobowość pacjentów powinny być raczej sformułowane w postaci problemu dztyczącegu konkretnego człowieka. wczesnej dorosłości. któremu ma służyć odpowiedź na te pytanie.orzeczenie) i jego zakomunikowania innym specjalistom. Diagnoza.

Wówczas w gronie kilku specjalistów trzeba wyjaśnić różnice w wynikach. ale jest także w znacznym stopniu uzależniona od przygotowania psychiatry do współpracy z psychologiem. Helena Sękowa. tendencji obronnych. obserwacja. Z tych względów zaleca się. że będzie to zestaw twierdzeń zrozumiały dla odbiorcy. W tym celu przygotowuje się schemat rozmowy i obserwacji. Aby była ona kompletna. Tak więc trafność i przydatność diagnozy psychologicznej zależy wprawdzie głównie od wiedzy i umiejętności diagnostycznych samego psychologa. np. Za najważniejsze dla przeprowadzenia rozmowy uznaje się umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem. Rozmowa psychologiczna. zachowań antyspołecznych itp. aby w konsekwencji pacjentowi przedstawić wynegocjowane i uzgodnione stanowisko. formalnej i interpersonalnej. Przebieg rozmowy organizuje cel badania. cech. ale także komunikatywnością tej diagnozy. zdarzeń. Rozmowa wymaga przede wszystkim przygotowania od strony treści. wywiad. powiązań ze środowiskiem. Temu porozumieniu służyć ma mJn. z uwzględnieniem potrzeb i poziomu odporności pacjenta. Dlatego też na tym etapie psycholog i lekarz psychiatra powinni znowu się spotkać w celu uzgodnienia pełnej (całościowej) diagnozy. a do oceny wyników zestaw skal szacunkowych. Zrozumiałość diagnozy i jej poprawność merytoryczna decydują o przydatności. Podczas stosowania metod klinicznych dla celżw badawczych stosuje się je w wersji standaryzowanych informacji tBrzeziński-19743. zachowań własnych i osób z otoczenia. Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych. należy mieć przygotowany schemat tych obszarów tematycznych. Psycholog powinien więc nie tylko kierować się poprawnością merytoryczną i metodologiczną. przeżyć. W tych ogniwach komunikacji po obu stronach są potrzebne umiejętności otwartej wymiany informacji oraz zdolność negocjacji różnych stanowisk. Należy także dopuścić możliwość różnic diagnostycznych. W części dotyczącej wskazań praktycznych należy żądać podania konkretnych wskazań oddziaływania na badanego lub jego otoczenie. które umożliwiają przełożenie spontanicznych i swobodnychwypowiedzi badanych oraz ich zachowania na szacunkową ocenę pod względem ujawniania badanych cech. kontaktu stwarzającego poczucie bezpieczeństwa. a ten określa treści.je w terminach odpowiedniej teorii. o ktćre chcemy pacjenta zapytać: najlepiej zachęcać do spontanicznegzich ujawnienia. aby komunikowaniu diagnozy towarzyszyło postępowanie terapeutyczne i formułowanie diagnozy w sposób maksymalnie podmiotowy. Wymaga to jasnego sprecyzowania oczekiwań wobec badania diagnostycznego prowadzonego przez psychologa oraz porozumienia w momencie przekazywania wyników diagnozy psychologicznej. których rozmowa ma dotyczyć. wywiad i obserwacja mogą dotyczyć różnych obszarów życia pacjenta: danych życiorysowych.nastawień emzcionalnych. szacunku i zrozumienia. Metody nieswoiste: rozmowa kliniczna (podstawowa metoda) . . jak i psychologii klinicznej. w toku którego przekazuje się wiedzę uzyskaną o pacjencie jemu samemu lub jego rodzinie. Wspólną troską lekarza i psychologa powinno być w czasie komunikowania diagnozy zminimalizowanie skutku "naznaczenia etykietą diagnostyczną". Ma to także istotne znaczenie dla postępowania. ogólna orientacja-zarówno ze strony lekarza psychiatry. ale można także oczekiwać. jak i psychologa klinicznego-w podstawach tak psychiatrii. stanowiskach i interpretacji.

na jaki poziom otwartości pacjent jest przygotowany. Szczególne miejsce zajmują testy psychometryczne. W celu zobiektywizowania tej metody stosuje się równe systemy kodowe. Wielką sztuką jest także umiejętność zebrania wywiadu w rozmowie z rodziną. to badający może skorzystać ze specjalnych zasad stawiania pytań. zawężania zakresu. ale zsoba z jego rzdziny. Zasadniczą sprawą. Bywa. podobnie jak dla lekarza. co się spostrzega. W uczeniu się stosowania metody obserwacji podkreśla się znaczenie umiejętności dzielenia zachowań na odpowiednie jednostki (obserwacja mniej lub bardziej szczegółowa. stawianie pytań projekcyjnych. przyjmowania korzystnych dla rozmowy postaw itp. Jeżeli rozmowa nie przebiega swobodnie. Subiektywna ocena obserwatora może zniekształcać fakty.podczas spotkań grupowych. W tym celu prowadzi się specjalne warsztatowe przygotowanie nie tyłku terapeutów. Wynika z tego także to. w których badanego zachęca się do uruchamiania fantazji na temat idealnego przyjaciela. a modyfikacje wynikają z tego. Podobne systemy kodowe stosuje się także do obserwacji złożonych zachowań społecznych. polegające na przekazywaniu odpowiednich niewerbalnych i werbalnych informacji. aż do fotograficznej włącznie) i możliwie obiektywnego zapisania tego. wyróżnia się testy inteligencji. Wy w i ad podlega podobnym regułom jak rozmowa kliniczna. Dla psychologa. kontaktu słownego. które podlegają obserwacji oraz dostosowaną do umiejętności obserwatora skalę ocen nasilenia danego zachowania. Zależnie od tego co badają. że klinicysta powinien w toku obserwacji trafnie rozpoznać. W badaniach nad metodą obserwacji stwierdzono bowiem. Należy unikać pytań sugerujących. że rozmówcą nie jest pacjent. o ktćrej trzeba pamiętać. za pomocą których rejestruje się w systemie określone kategorie zachowań.Ważne są także umiejętności interpersonalne. która nie wymaga ciągłego pytania i w której przeważają spontaniczne wypowiedzi badanego. gdy z badanym nie ma. życia na bezludnej wyspie itp. gestów itp. dotykających badanego i przekraczających jego poziom intymności. że obserwacje charakteryzują się przewagą subiektywnych interpretacji nad obiektywnym zapisem. mimiki. uzdolnień i różnych sprawności oraz testy zsobowości. Wśród tych ostatnich można jeszcze wyodrębnić metody projekcyjne i kwestionariusze. jest podstawowe prawu pacjenta do zachowania tajemnicy lekarskiej i psychologicznej. np. Dla testów psychometrycznych opracowuje się specjalne podręczniki ze szczegółowymi . znajomy lub współpracownik. Szczególnie ważna jest wówczas. warunków obserwowania i właściwości obserwatora. odraczania pytań na tematy drażliwe. Szczególnej ostrożności pod tym względem wymaga prowadzenie wywiadów w szkole i miejscu pracy pacjenta. Są to m 3 nczasada naprowadzenia na temat. które muszą spełniać wysokie wymagania związane z pomiarem w psychologii i muszą być standaryzowane. lecz także diagnostów. Za udaną uznaje się taką rozmowę. ucząc ich umiejętności odpowiedniego słuchania. że jej trafność zależy od określenia celu badań. aby skale obserwacyjne miały jednoznacznie określone kategorie zachowań. Metody swoiste: testy psychologiczne i inwentarze osobowości. podstawową metodą jest u b s e rw acja. Obecnie swobodną obserwację coraz częściej zastępuje się s k a I amiob se r w a c y j ny m i. Może ona być stosowana samodzielnie i jako metoda towarzysząca innym technikom badania. Dlatego też ważne jest.

plamy atramentowe (Test Rorschacha) . rzetelny i dokładny. potrzeby. Do (badania prostych sprawności psychomotorycznych wykorzystuje się także spec-jalistyczną aparaturę. podobnie jak adaptacja metod powstałych w innym kręgu kulturowym. . Normalizacja testu umożliwia natomiast określenie. zasad obliczania wyników i interpretacji. a stwierdzanych zmian nie należy wiązać z ewentualnym czynnikiem etiologicznym tych psychoz. także chętnie stosowane przez psychologów. Ich stosowanie w badaniach diagnostycznych wymaga specjalistycznego przygotowania i ścisłego przestrzegania instrukcji. uczenie się. a także normami dla poszczególnych kategorii wiekowych. np. rzutowała"na ten materiał indywidualne cechysposób ujmowania rzeczywistości. w których wykorzystuje się projekcję. Eksperyment kliniczny (parapsychologiczny) jest natomiast metodą całkowicie nie standaryzowaną. odtwarzając strukturę badanych cech. opierając się na ogólnej wiedzy o prawidłowościach przebiegu procesów. ekstrawersji itp. chociaż i w badaniach dotyczących genezy psychoz posługiwano się wynikami badań radiologicznych dla podparcia koncepcji organicznego podłoża psychoz czynnościowych. Konstrukcja tych metod jest bardzo pracochłonna. a wynika to z założenia. następstwami urazów itp) . Są to metody badania osobowości. że gdy człowiekowi przedstawi się wieloznaczny materiał. W tradycji polskiej metody te służą najczęściej do opisu przebiegu takich (procesów. lęku. Zdjęcie przeglądowe czaszki. Test psychometryczny musi być także trafny. Marek Jaremu. mechanizmy kontroli itp. Projektuje się gu do rozwiązania konkretnego problemu. Ta grupa badań diagnostycznych znajduje szerokie zastosowanie w praktyce psychiatrycznej. płci i typów zaburzeń. Badanie to nie może być pomijane we wszystkich przypadkach podejrzewania organicznego tła zaburzeń psychicznych. tzn. Oczywiście należy przestrzec przed nadużywaniem badań rentgenowskich u pacjemuwz typowymi czynnościowymi zaburzeniami. czyli odnieść niekorzystny skutek w sensie jatrogennego oddziaływania na chorego. jak pamięć.instrukcjami stosowania tych metod. że wartość diagnostyczna badań neuroradiologicznych w schizofrenii lub psychozach afektywnych jest wątpliwa. nie dokończone zdania (Test Nie Dokończonych Zdań) i wieloznaczne sytuacje (Test Apercepcji Tematycznej) . zasadami opracowania wyników i przepisami postępowania w toku interpretacji wyników. są one tylko częściowo standaryzowane. Badania re są szczególnie przydatne w diagnostyce zaburzeń psychicznych uwarunkowanych organicznie. Testy projekcyjne. Obecnie wydaje się. zapominanie i różne procesy myślenia. u których zlecanie wielu różnych badań diagnostycznych może przyczynić się do utwierdzenia przekonania o ciężkim charakterze choroby. to osoba badana w toku wykonywania zadań będzie. jakie miejsce zajmuje wynik badanej osoby w rozkładzie wyników w próbie normalizacyjnej: w ten sposób określa się m in. Badania neuroradiologiczne. Testy i kwestionariusze psychometryczne umożliwiają także przedstawienie wyników w postaci psychogramu i profilu. formach zaburzeń i znajomości metod eksperymentalnych w psy-*chokgii. nie spełniają warunków metod psychometrycznych.. które leży u podłoża tych metod. psychicznych.wadami wrodzonymi. a raczej z innymi czynnikami (np.poziom inteligencji. poglądy.

iż tkanka nerwowa nie jest na takim zdjęciu uwidoczniona. a dostarcza natomiast wielu danych dotyczących stanu tkanki mózgowej. zmiany kształtu. iż zmiany strukturalne w obrębie układu kostnego czaszki mogą mieć związek ze zgłaszanymi przez pacjenta skargami lub stwierdzanymi przez nas objawami chorobowymi. wymioty) . w których podejrzewamy. gdy zostanie poproszony na konsultację na oddział neurologiczny w celu wyjaśnienia zaburzeń psychicznych u pacjentów po urazach czaszkowa-mózgowych (np.spowodowanego odwapnieniem lub zwiększeniem się ciśnienia śródczaszkowego. Badanie to należy jednak uznać za inwazyjne.przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej) lub ścieńczenia (np. Z punktu widzenia diagnostyki klinicznej nie jest to badanie. wraz ze zbiornikami płynu mćzgowo-rdzeniowego. w zespołach niedokrwienia . czyli cieniujących pozytywnie. Było ono bardzo rozpowszechnione w latach sześćdziesiątych. które utrzymują się przez jakiś czas pc badaniu.Rutynowe zlecanie badania przeglądowego czaszki. W en try k u I o g r a fi a. polega jej przewaga nad pneumoencefalcgrafią. przerwania ciągłości kości (po urazach) . zuburzenia widzenia i równowagi należy także uznać za wskazania do tego badania. Jako środka cieniującego można użyć powietrza bądź środków zatrzymujących promienie rentgenowskie.z krwiakiem podtwardówkowym) . że uzyskane w tym badaniu dane diagnostyczne dotyczą głównie wyjaśnienia tła niektórych psychoorganicznych zaburzeń psychicznych. Lekarz psychiatra może się z tym badaniem zetknąć wówczas. czego typowym przykładem jest zespół Morgagniegc. która jest badaniem nieinwazyjnym. jeśli nie jest uzasadnione względami klinicznymi. Na zdjęciu przeglądowym czaszki poszukujemy zmian kostnych o charakterze zgrubienia (np. należy dążyć do zacieniowania przestrzeni płynowych mózgu. czyli podawanie środka cieniującego pozytywnego do układu komorowego mózgu. Powietrze można podać drogą nakłucia lędźwiowego lub podpotylicznego. kiedy to rozpoznanie przerostu kości czołowych utwierdza nas w rozpoznaniu zespołu czołowego. wiąże się ono ze znacznymi dolegliwościami (bóle głowy. wad budowy czaszki itp. z tej prostej przyczyny. Zacieniowaniu ulegają przestrzenie płynowe wewnętrzne mózgu (komory boczne. komora Ul i IV) oraz przestrzenie zewnętrzne podpajęcze. odma mózgowa) . Można przyjąć. Badanie kontrastowe układu naczyniowego mózgu. na czym mJn. Wobec tego należy zalecać to badanie w zaburzeniach pourazowych związanych z utratą przytomności oraz w zaburzeniach świadomości towarzyszących zaburzeniom neurologicznym. gdyż zastąpiono je tomografią komputerową mózgu. Zwracamy uwagę na stan zatok obocznych nosa oraz dokładnie oceniamy siodło tureckie. Uporczywe bóle głowy. które lekarz psychiatra zaleca często: pozostaje ono w gestii neurochirurgów. Badanie kontrastowe układu pływowego mózgu. zmianę proporcji przestrzeni płynowych lub utrudnienie krążenia płynu mózgowa-rdzeniowego. A n g i o gr a fi a (kontrastowanie tętnic mózgowych) lub wenografia (uwidacznianie żył) również znacznie częściej dotyczy neurologii i neurochirurgii niż psychiatrii. należy uznać za niecelowe. kiedy to poszukiwano dowodów na organiczne tłu wielu zaburzeń psychicznych. ma zastosowanie głównie w neurochirurgii jako zabieg inwazyjny i wymagający interwencji zespołu chirurgicznego. Kontrastowanie powietrzem układu komorowego mózgu nazywamy pneumoencefa (agrafią (PEG. aby uwidocznić ewentualne przemieszczenie struktur mózgowych. Stewarta i Morela. Obecnie badania pneumoencefalograficzne mają marginalne znaczenie. nudności. Skoro zdjęcie przeglądowe czaszki niewiele wzbogaca naszą wiedzę o zmianach strukturalnych w obrębie mózgu. Wskazania do wykonania przeglądowego zdjęcia czaszki stanowią te stany.

dokładniejszy niż w scyntygrafii. Znacznikiem takim bywa najczęściej izotop technetu-""Te. a obraz jest przetwarzany przez urządzenie cyfrowe. Tomografia komputerowa. Stosuje się tu zjawisko emitowania fotonów przez izotop. Jest więc badaniem o małej selektywności stwierdzanych zmian. że lekarz psychiatra będzie się tym badaniem posługiwał w swojej codziennej praktyce. gdyż dostarcza danych dotyczących całego obszaru mózgowia. można ją więc stosować w przypadkach podejrzewania*dysfunkcji pewnych większych obszarów mózgu. Stosując tę technikę. ropień. że brak.mózgu. ale przez zespół czujników. jednak emisja ta nie jest rejestrowana w komorze scyntygraficznej. co oczywiście eliminuje inwazyjność techniki badawczej. Należy się zgodzić. W przypadku zaburzeń psychicznych bez wyraźnego th organicznego wartość diagnostyczna tego badania jest znikoma. iż tomografia komputerowa głowy (TK) stanowi obecnie najważniejsze badanie neuroradiologicznezarówno w neurologii. Badania izotopowe. krwiak) . obciążająca pacjenta. zmianach zatorowych i zakrzepowych naczyń. zmieniona (guz. Można przypuszczać. wszelkie uwagi dotyczące scyntygrafii przy użyciu izotopu technetu stosuje się także do badań z izotopem ksenonu. im bardziej były nasilone kliniczne objawy psychozy. Koszt aparatury i mała zdolność rozdzielcza obrazu ograniczają stosowanie tej techniki w praktyce. nie należy więc sądzić. stwierdzano u niekturych pacjentów ze schizofrenią zwiększone gromadzenie się znacznika w lewej półkuli mózgu. W rezultacie uzyskujemy obraz mózgu z zaznaczonymi obszarami emisji fotonowej. najwyżej w obrębie poszczególnych płatów mózgu. wychwytywania znacznika w pewnym obszarze mózgu sugeruje. jako metoda nieinwazyjna i dokładniejsza. przestrzeni płynnych. ponieważ dzięki niej można stwierdzić anomalie co 10-Psychiatria. Scyntygrafia mózgu jest badaniem mało dokładnym. Scyntygrafia mózgu to badanie polegające na wykorzystaniu wychwytywania znacznika przez tkankę mózgową i następnie uzyskaniu obrazu rozmieszczenia tego znacznika w mózgu. jak w klasycznej scyntygrafii. który możni podawać drogą wziewną. Jest to jednak technika mało. ale też tkanki . podczas gdy jego nadmierne gromadzenerównież budzi niepokójpodejrzenie zmian naczyniowych bądź nowotworowych. naczyniakach itp. Oprócz izotopu technetu stosuje się także izotop ksenonu-"Xe. jak i w psychiatrii. Wskazaniem do scyntygrafii mózgu będzie więc podejrzewanie procesów wypierających wewnątrz czaszki oraz zmian naczyniowych. krwiakach i ropniach wewnątrzczaszkowych. Niemniej jednak. Wprowadzona na początku lat siedemdziesiątych metoda szybko wyparła wszelkie badania kontrastowe (przede wszystkim PEG) . Zaletą TK jest nie tylko dobre uwidacznianie struktur czaszki. iż tkanka jest tam. Posłużyło to do poparcia tezy u dysfunkcji między półkulami mózgu w schizofrenii. bolach głowy naczymopochodnych itp. Badanie to można także zaliczyć do technik komputerowych. Badania te wymagają od badającego znacznej sprawności manualnej. Badania naczyniowe uwidaczniają przebieg i pozycję naczyń mózgowych. które dodatkowo było tym wyraźniejsze. napadach utraty przytomności. które ulegają zmianie w procesach wypierających mózgu. a technika badawcza jest podobna do powszechnie znanych badań izotopowych gruczołu tarczowego. Swego rodzaju wariantem techniki izotopowej jest tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (single photon computed romographySPICT) .

np. Zasada działania TK polega na rejestrowaniu metodą cyfrową wartości absorpcji promieni rentgenowskich przez badaną tkankę. gdy jedynym sposobem ujawniania nieprawidłowości w przestrzeniach płynowych mózgu było wykonanie odmy mózgowej. ale nie musi. u których rozpoznaje się w TK poszerzenie układu komorowego mózgu. że u tych pacjentów następuje wyraźna utrata neuronów serotoninergicznych i noradrenergicznych. Sugeruje się. mieć wypłw na występowanie zmian zamkowych mózgu. a nieswoistość tego rodzaju zmian jest faktem. czyli znaczną obiektywizację wyniku badania. przekroju"badanego narządu w różnych warstwach i płaszczyznach. komory III lub rowków mózgowych.mózgowej. Trzeba było czasu. Osobnym zagadnieniem są zmiany stwierdzane w TK w psychozach endogennych.w procesach rozrostowych mózgu. co za pomocą dotychczasowych technik neuroradiologicznych było niemożliwe. Wraz z rozpowszechnieniem badań TK pojawiły się relacje o istnieniu zmian zamkowych mózgu w różnych procesach chorobowych. Niektórzy doszukując się związku pomiędzy zanikami mózgu a schizofrenią-stwierdzili. że poszerzenie przestrzeni płynowych mózgu postępuje z wiekiem i dlatego trudno jest u wszystkich pacjentów rozpoznawać zaniki mózgu.urazami głowy. Nadal jednak wyraźnie poszerzenie przestrzeni płynowych mózgu świadczy o zanikach mózgu i jest zjawiskiem nieprawidłowym. Podnoszony bywa także fakt intensywnego leczenia pacjentów z przewlekłą schizofrenią. a niejako dodatkowo-zmiany zamkowe W momencie powszechnego stosowania badania TK. że fukt ten ma tyłku pozornie. . podczas gdy u chorych na schizofrenię i osób bez zmian zamkowych utrata dotyczy głównie neuronów dopaminergicznych. Z pewnością nie ma charakterystycznych dla schizofrenii czy depresji endogennej zmian w TK.zespołem neurastenicznym i pojedynczymi objawami zwiększenia się ciśnienia śródczaszkowego. w których dotychczas zaników mózgu nie podejrzewano. znaczenie kliniczne. niewłaściwym odżywianiem. Wartość diagnostyczna zaników mózgu stwierdzanych radiologicznie ma znacznie mniejsze znaczenie. nie związanymi z patogenezą schizofrenii. że u tych pacjentów. W okresie. Wydaje się. który może. które umożliwia wczesne rozpoznanie guza i odpowiednio wczesną interwencję terapeutyczną. Jak wiadomo. np. zmniejszenie-w procesach niedokrwiennych tkanki mózgowej. Faktem jest. przy czym uzyskuje się obrazy. nawet u pacjentów bez podejrzenia procesów wypierających czy bez wyraźnych objawów neurologicznych. jednocześnie obserwuje się gorsze wyniki terapeutyczne po leczeniu neuroleptykami. Ujawniało więc ono zmiany podstawowe (guzy. ze zrozumiałych względów badanie to wykonywano rzadko i w ściśle określonych przypadkach. procesy te mogą przejawiać się początkowo w sposób niecharakterystyczny. jednakże często w schizofrenii bywają opisywane poszerzenia komór bocznych. Ogromna jest rola badania TK w podejrzeniu procesów wypierających mózgu. wyliczanie odpowiednich wskaźników mózgu. Obraz mózgu w TK pozwala na dokładne pomiary przestrzeni płynowych. Zwiększenie gęstości tkanki mózgowej obserwujemy np. stwierdzono u niektórych chorych jedynie poszerzenie przestrzeni płynowychmózgu. że zmiany zamkowe mózgu obserwuje się częściej w przewlekłej schizofrenii niż w odpowiednio dobranych wiekowa grupach kontrolnych. Pozostaje jedynie pytanie. krwiaki) . W takich przypadkach ze wszech miar celowe jest zalecenie badania TK. by uzgodnić. niehigienicznym trybem życia. na ile jest to spowodowane czynnikami dodatkowymi. Wielką zaletą TK jest możliwość oceny gęstości tkanki mózgowej w jednostkach Hounsfielda i na tej podstawie ocena procesów toczących się w samej tkance nerwowej.

Prawdopodobnie uwidaczniają się w ren sposób obszary zwiększonej zawartości wody (miejscowe obrzęki) . Trudno jest mówić o przeciwwskazaniach do badania metodą tomografii komputerowej.inaczej są zbrazowane świeże. U chorych na schizofrenię stwierdzano liczne zmiany w badaniu mózgu techniką NMR: zmniejszenie objętości płatów czołowych. Daje to wiele możliwości oceny nie tylko obecności zmian. np.u alkoholików w stadium zatrucia alkoholowego NMR ujawnia obszary zmienionej tkanki mózgowej. u których badanie TK często nie wykazuje żadnych zmian. niewidoczne w TK. np. Magnetyczny rezonas jądrowy (MRI) . Nie należy też zapominać. iż wprawdzie badanie TK jest. ale nawet czasu powstania (np. icieńczenieciała modzelowatego. Uczulenie na środek cieniujący. Wartość tego badania.istna szara i biała mózgu. trudno opisać ją tu szczegółowo. Warunkiem wykonania badania jest konieczność umieszczenia pacjenta w silnym polu magnetycznym i poddanie go działaniu fdelektromagnetycznych. ale posługujemy się tu promieniowaniem rentgenowskim. można rozpoznać na zdjęciach NMR. Szczególnie jest tu zasadne w podejrzeniu zmian naczyniowych mózgu i nowotworów. Dlatego pacjent poddany badaniu nie może mieć żadnych przedmiotów metalowych (w tym np. Techniczne utrudnienie w ocenie obrazu TK stanowi obecność przedmiotów metalowych. Dzięki technice NMR można uwidocznić dynamiczne zmiany w obrębie mózgowia: np. a inaczej starsze zmiany krwotoczne) . W pewnych przypadkach stosuje się wzmocnienie kontrastowe w badaniu TKprzez dożylne podanie środków cieniujących. gdyż obecnie TK stanowi badanie podstawowe. w zaburzeniach świadomości lub szybko rozwijających się zespołach katatonicznych jako ostrych reakcjach egzogennych. Ponieważ technika NIMB jest bardziej skomplikowana niż TK. metodą nieinwazyjną. oprócz nieswoistych zaników mózgu. Pojawienie się napadów utraty przytomności stanowi również wskazanie do tomografii komputerowej. prostsze. aparatury reanimacyjnej itp) . zwanego powszechnie jako badanie NMR (nuclearmagnetic resonance) lub MRI (magnetic resonance imaging) polega na jeszcze większej selektywności obrazowania zmian w badanym narządzie niż w badaniu TK.Cenne jest także badanie TK w stanach nagłej utraty przytomności. cz niesłusznie skłania niektórych klinicystów do rezygnacji z badania tomograficznego. a dla celów diagnostyki psychiatrycznej zupełnie wystarczające. mogą być odmiennie przedstawiane w zależności od zastosowanej techniki NMR. Te same badane struktury. tańsze. Ponieważ badanie to wymaga utrzymywania leżącej pozycji ciała przez pewien czas. 'a więc należy unikać zbytniej ekspozycji pacjenta na to promieniowanie. Ta technika badawcza opiera się na rejestracji przetworzonego komputerowo obrazu zmian rezonansu magnetycznego jąder cząsteczek badanej materii. . iż nie można go wykonać u pacjentów pobudzonych i nie współpracujących z lekarzem. które zanikają w okresie utrzymywanej abstynencji. Typowym przykładem takich zmian są obszary niedokrwiennew głębokich strukturach istoty białej mózgu. że niektóre zmiany mózgowe. Wynika stąd. Dlatego powszechnie mówi się o wyższości badania jądrowego rezonansu magnetycznego nad tomografią komputerową. cofające się po odstawieniu alkoholu. móżdżku.rozrusznika serca. Nie jest to postępowanie godne polecenia. Pewnym rozwiązaniem jest możliwość uspokojenia pacjenta farmakologicznie.klipsów po zabiegach operacyjnych mózgu. zaburzenia krzepnięcia krwi czy ropne zmiany skórne będą także przeciwwskazaniem dla tego rodzaju badania. zrozumiałe. jakie spotyka się na zdjęciach NMRpacjentów z otępieniem naczyniopochodnym.

że dostarcza danych o zmianach nie tylko strukturalnych (jak np. badanie to z pewnością będzie zyskiwało coraz szersze zastosowanie w diagnostyce psychiatrycznej.Zmiany te najczęściej lokalizowano w tzw. ale i czynnościowych. procesach wypierających. abulii) . iż dostarcza danych ułatwiających wyjaśnienie tła psychoz endogennych. Pozytronowa emisyjna tomografia (PET) . NMR: naczyniopuchodne ognisko w obrębie głębokich struktur półkuli lewej z następowymposzerzeniem rogu czołowego komory bocznej. W przypadku badania neuroradiologicznego znacznikiem tym bywa najczęściej podawana dożylnie'F-deoksyglukoza. Z opisywanych tu metod diagno-. Wielką przewagą PET nad innymi technikami jest to. otrzymuje się dane cyfrowe odpowiadające aktywności metabolicznej mózgu w różnych jego obszarach.w cyklotron) do produkcji znacznika. Ponieważ glukoza jest jednym z najważniejszych składników w metabolizmie mćzgu. korzyści diagnostyczne są za to nieporównywalne z żadną obecnie stosowaną techniką. podany związek szybko zostaje wbudowany w cykl przemian mózgowych. W chorobach afektywnych dopatrywano się u niektórych pacjentów zmian w obrazie NMR w płatach czołowych i skroniowych. na poziomie O. stycznych jest to badanie najbardziej kosztowne. dzięki podaniu znacznika wchodzącego w cykl przemian ustroju. Skłaniało to niektórych psychiatrów do wysuwania hipotezy. a więc bardziej obciążająca dla chorego niż TK. jak i wyspecjalizowanego laboratorium (wyposażonego np. jak ważna jest to technika diagnostyczna. Umożliwia wgląd w intensywność mózgowego metabolizmu (w podanym przypadku-glukozy) . . Badanie PET jest metodą inwazyjną. Dzięki emisji pozytronów izotopu fluoru. otrzymuje się przetworzony komputerowo obraz aktywności metabolicznej mózgu. Ryc.objawów negatywnych (np. Oczywiście. czego nie udaje się dokonać innymi technikami w neuroradiologii. 'hociaż aparatura NMR jest. Ryc. Tu skrótowe przedstawienie możliwości badawczych NMR powinno uzmysłowić. Nla pewno ta technika jest pomocna w diagnozowaniu psychicznych zespołów egzogennych.NOIR: zmiana o charakterze oponiaka w obrębie kanału kręgowego. -4. W obrazie tym obszary dużej aktywności zwykle są oznaczone barwami ciepłymi (czerwień-brąz) .TK) . Jak można się spodziewać. która jest rejestrowana przez system czujników. Przykłady zmian w badaniu NMR ilustrują ryciny I-4. Pozymnowa emisyjna tomografia opiera się na komputerowym obrazowaniu emisji pozytronowej. 3. 2. związane z dominacją w obrazie klinicznym tzw.grzbietowa-bocznej korze przedczołowej. a więc we wszelkiego typu stanach niedokrwiennych mózgu. droga. przynajmniej na obecnym etapie rozwoju wiedzy psychiatrycznej. oprócz obrazu barwnego. wymaga bowiem zarówno skomplikowanej aparatury rejestrującej.NMR: guz w lewej półkuli mózgu uciskający na komorę boczną. 1. a obszary małej aktywności metabolicznej barwami zimnymi (błękit-fizlet) . w których zaburzeniu ulega ukrwienie mózgu.apatii. Ryć. zmiany w PET obserwuje się w tych stanach. iż część tych chorych wykazuje wczesne zmiany strukturalne mózgu. nie należy jednak przypuszczać. tępego afektu. które normalizowały się w trakcie skutecznej terapii litem.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za swoistością tych zmian jest fakt. iż najczęściej jest to obniżenie metabolizmu mózgowego w okolicach czołowych oraz asymetria wykorzystania glukozy między półkulami mózgu i w jądrach podstawy.W tych przypadkach badanie angiograficzne także jest pomocne. nic związanym ze zmianami strukturalnymi. Badanie elektroencefalograficzne 351. W uzyskanym zapisie wyróżnia się zdefiniowane empirycznie grafoelementy. Ryc. określeniu ich amplitudy. w stanie czuwania. Wprawdzie obecnie nie osiągnięto jednomyślności co do rodzaju zmian w PET u tych pacjentów. Prawidłowy zapis EEG osoby dorosłej standardowe rozmieszczenie elektrod. Bada się również reakcje czynności bioelektrycznej na próby aktywacyjne: otwarcie oczu (reakcja zatrzymania) . a fale delta-poniżej 4/s. o częstotliwości od 8 do l 3/s i amplitudzie około 50 uV. Fale alfa. Psychiatrycznej AM w Warszawie. Czynność bioelektryczna mózgu rejestrowana z powierzchni głowy jest wypadkową potencjałów generowanych przez dendryty neuronów zewnętrznych warstw kory. Przykładem mogą być badania PET w schizofrenii. 5. Waldemar Szelenberger. o częstotliwości powyżej l 3/s i amplitudzie do 30 uV. Nagła zmiana częstotliwości i/lub amplitudy nosi nazwę czy nn o ści n ap ad ow ej. Na schematach widoczne jest 5 i następnych przedstawiono materiał Kliniki. W innych stanach PET jest jedyną metodą dającą korzyści diagnostyczne. W chorobie Alzheimera natomiast obserwowano zmniejszony metabolizm glukozy w okolicach skroni i ciemienia. odpowiadających określonym okolicom anatomicznym (ryć. oj. badania PET uwidaczniają zmiany dynamiczne w procesach muzguwych w różnych stanach chorobowych. Fale beta. wydaje się jednak. (Na ryc. iż wartości obniżonego metabolizmu uległy normalizacji wraz z poprawą kliniczną schizofrenii. częstotliwości i lokalizacji. Suma tysięcy pojedynczych potencjałów postsynaptycznych składa się na zapis odbierany z każdej elektrody. W zaburzeniach nastroju obserwowano w fazie depresyjnej całkowite obniżenie metabolizmu mózgowego w części ponadnamictowej mózgu. Zwiększenie się aktywności metabolicznej następowało w remisji i w fazie maniakalnej. Fale theta mają częstotliwość od 4 do 7 s. Interpretacja zapisu polega na rozpoznaniu typu fal. Może obecnie nie są to zmiany charakterystyczne dla poszczególnych jednostek chzrobowych. występują w czuwaniu. głównie w odprowadzeniach potylicznych. stymulację błyskami świetlnymi. Jak więc widzimy. w których mamy do czynienia z miejscowym zaburzeniem procesów metabolicznych mózgu. . Badanie EEG polega na rejestracji biopotencjałów z elektrod umieszczonych na głowie pacjenta w standardowych punktach. jej podstawowym elementem są ponadto fale o ostrym wierzchołku i czasie trwania 20-70 ms (iglice) lub 70-200 ms (fale ostre) . są rejestrowane z odprowadzeń czołowych i centralnych. hiperwemylację. ciemieniowych i tylna skroniowych. należy jednakże oczekiwać dalszego szybkiego postępu wykrywania zaburzeń czynnościowych w bardziej precyzyjnie wyselekcjonowanych obszarach muzgu. Mowa tu o tych przypadkach. Badanie elektroencefalograficzne.

Źródłem wielu istotnych informacji diagnostycznych jest także rejestracja EEG podczas snu. czuwania. czyli sen Non-REM. U zdrowej osoby dorosłej cykl snu trwa około 90-100 minut i powtarza się w ciągu nocy kilkakrotnie. Zaburzenia te nie są swoiste. Jest to sen wolnofaluwy. ale na ogół proporcjonalne do nasilenia procesu chorobowego. otępieniu. 7) . jak i w depresji psychotycznej. U osoby dorosłej. Badanie EPG jest więc pomocne w diagnostyce chorób psychicznych o podłożu organicznym. tworzą cykl snu. że uogólniona dysrytmia-w porównaniu z zapisem monotonnym zapowiada pomyślniejszy przebieg choroby i korzystniejszą reakcję na leki. Po epizodzie snu wolnofalowego występuje sen z szybkimi ruchami gałek ocznych (rapid eye mwement-REM) . następnie okresowo są widoczne wrzeciona snu 13-l 4/s (stadium 3) . W przypadkach schizofrenii z dyskretnymi odchyleniami w badaniu neurologicznym. Podczas zasypiania fale alfa znikają. blakowana przez otwarcie oczu. Ponadto u osób z rozpoznaniem schizofrenii. uzależnieniu . W populacji chorych psychicznie częściej niż u osób zdrowych spotyka się nieprawidłowe zapisy 810. np. rozpadem czynności alfa i z falami beta oraz thetac 3) uogólniona dysrytmia z zachowaną czynnością alfa i beta i z falami thetai delta. We śnie stwierdza się cykliczne zmiany czynności bioelektrycznej mózgu (ryc. niskonapięciową czynnością w EHG i obniżeniem napięcia mięśni. W miarę pogłębiania się snu coraz częściej występują wysokonapięciowe fale delta. W pierwszych cyklach widoczna jest przewaga snu wolnofaluwegu. ó) . Zmiany ogniskowe sugerują rozpoznanie zlokalizowanego procesu patologicznego. z desynchranizacją. chorobach metabolicznych. W przypadkach tych zmiany EEG są nieswoiste. pojawiają się natomiast fale wolne 3-Ys (stadium I) . Nie ma patognomonicznych zapisów EEG. Uważa się. Stłumienie sduwolnofalowego (spłycenie snu) stwierdza się w nerwicach. delta lub ostre. w stanie czuwania. Niektóre obrazy charakteryzują się pewną swuistościątypowy przykład stanowi skojarzenie napadów nieświadomości i zespołów iglicy z falą wolną 3/s. Sen REM i wszystkie pozostałe stadia. Uogólniona czynność fdwolnych może wystąpić np. Rejestracja EPG jest jednak tylko kolejnym etapem badaniąklinicznego. schizofrenii. Może to być: 1) zapis monotonny z hipersynchronią i z czynnością alfa w przednich odprowadzeniach: 2) zapis labilny. nieprawidłowym zapisem 110 i zanikiem podkorowym w tomografii komputerzwej podłożem choroby jest prawdopodobnie strukturalne uszkodzenie mózgu w okresie rozwojowym. pod koniec nocy-snu REM (ryć.w zatruciu. zaburzeń afektywnych lub zaburzeń osobowości częściej niż u zdrowych rejestruje się rożne niecharakterystycznezmiany w odprowadzeniach skroniowych: fale theta.guza mózgu lub udaru. dominuje najczęściej czynność alfa.Ocena zapisu wymaga uwzględnienia dwu podstawowych czynników modyfikujących obraz EEG: wieku badanego i stanu. Wieloletnie doświadczenie kliniczne pozwoliło jednak na ustalenie pewnych prawideł. Rejestracja polisomnogramu umożliwia obiektywną ocenę zaburzeń snu w przebiegu chorób psychicznych. umownie dzielony na stadia 3 i 4. Wymienione rodzaje zapisu nie są swoiste: zapis monotonny obserwuje się zarzyna w schizofrenii.

aktywność fal delta. zaburzeniach afektywnych oraz w schizofrenii są inne niż u osób zdrowych. Stan czuwania (W) -zapis 110 z czynnością alfa. Od gćry: diagram klasyfikacji na stadia. działania przeciwdepresyjnegu-wzrost szybkiej czynności beta. snu REM i jego przewaga w pierwszej połowie nocy. Ryć. U góry-wybrane fragmenty zapisu EEG. Pole zakreskowane-stan przed podaniem leku. stadium 4-fale delta zajmują więcej niż 50%badanego odcinka czasu.polisomnogram: 100-clekuookulogrwn. Uważa się. czyli hipnogram. w BÓG szybkie ruchy gałek ocznych. czyli do elektroencefalograficznej oceny działania lekuw psychotropowych (ryć. stadium REM-EIG jak w stadium I. Oznaczenia jak na ryc. Ryc. u dołu-widmo uirednwne w ciągu 4 minut. stadium 3-wysokonapięciowe falc delta zajmują mniej niż 5 O'%badanego odcinka czasu. napięcia mięśni i wrzecion podczas kolejnych stadiów snu. stadium I-czynność złożona z ful 3-7/s. Fizjologiczną miarą działania anksjclitycznegu jest wzrost wolnej czynności beta (I 3-ZO/s) . 9. zapis ruchćw gałek ocznych. EIG-zapis elektroencefalograficzny. działania przeciwpsychotycznegonasilenie fal theta i delta oraz stłumienie fal beta i alfa. Polia) .Schemat przebiegu snu u zdrowej osoby dorosłej. jest źródłem wielu nowych informacji. 9) . Po godzinie zwiększa się moc czynności beta-I (działanie anksjulitycznc) oraz czynności theta i delta (działanie uspokajające) . że udział fal o różnej częstotliwości oraz dynamika EEG w zaburzeniach lękowych. stłumienie fal alfa oraz nasilenie fal theta. EMG-zapis elektromiograficzny. Dla epizodu depresji typowe jest skrócenie latenji. Analiza widma BIG jest stosowana także w farmakoelektroencefa (ograli. Poligraficzne badanie snu. 8) . Rozwój technik komputerowych otworzył elektroencefalografii nowe perspektywy. Wszystkie związki chemiczne zmieniające zachowanie modyfikują czynność bioelektryczną mózgu. Analiza widma 110 u osoby zdrowej przed podaniem i po doustnym podaniu diazepamu (Relanium. tj. 6.od alkoholu. U chorych na schizofrenię stwierdzono większy udział fal delta w odprowadzeniach czołowych. Kierunek zmian w EEG zależy od klinicznego działania leku. stadium 2w pierwszej i szćstej sekundzie widoczne wrzeciona snu. Wyodrębnienie poszczególnych częstotliwości z sygnału zbiorczego w danym odprowadzeniu i w danym odcinku czasu. czyli analiza widma EEG.Schemat przebiegu snu podczas epizodu depresji. w EMG spadek napięcia mięśni. Ryc. Dzięki analizie widma EIG można przewidywać działanie nowe zsyntetyzowanych środków . Ryc. na osi rzędnych-moc poszczególnych zakresów częstotliwości. (21-3 O/s) . 8. 7. Na osi odciętych-zakresy częstotliwości widma. skrócenie czasu trwania snu i stłumienie snu wolnofalowego (ryć. czyli zapis ruchów gałek ocznych. otępieniu.

Rejestracja wczesnych załamków jest szeroko stosowana w diagnostyce. Zakłócenie organizacji układu hormonalnego. ubytkowych uszkodzeń układu nerwowego. Załamki te odpowiadają kolejnym etapom procesów poznawczych. jako regulatory podstawowych procesćw: reprodukcji. Potencjały endogenne tevent rclatcd pctentials-ERP) zaznaczone linią kropkowaną. czyli potencjałów wywołanych (ryć. gdy bodziec zawiera jakąś informację. są zależne od stanu psychicznego osoby badanej. która odpowiada za środowisko wewnętrzne organizmu i legł zdolności adaptacji do zmian. Załamek P 3 OO potencjału endogennego (dodatnie wychylenie o czasie utajonego pobudzenia 300-500 ms) powstaje podczas rozwiązania sygnalizowanego przez bodziec problemu. występuje w sposób nieoczekiwany lub jest związany z wykonywaniem określonego zadania. Obniżenie amplitudy P 3 OO można traktować jako wyraz nieswoistegoczynnościowego upośledzenia funkcji poznawczych: stwierdza się je u chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne. a pojawiają się wtedy. a także w narkolepsji. Farmakologiczna lub chirurgiczna ingerencja w układ endokrynny zakłócić może regulację . badania neurohormonalne problemy immunologiczne. Bodźce odbierane przez narządy zmyslżw wyzwalają reakcję ze strony ośrodkowego układu nerwowego w postaci serii fal. przez ekspozycję na działanie androgenów w krytycznym okresie rozwoju ontogenetycznego może być przyczyną zachowań homo-lub biseksualnych w dorosłym życiu. Dodatkowych informacji dostarcza analiza przestrzenna rozkładu potencjałów: u chorych na schizofrenię stwierdzonz obniżenie amplitudy 8300 w odprowadzeniach czołowych. Inne badania pracowniane: testy specyficzne.psychotropowych. Załamki o czasie utajonego pobudzenia do 10 ms stanowią odpowiedź struktur podkorowych. Horodnicki. Jan M. przemiany materii. Parametry wczesnych załamków są w znacznej mierze uzależnione od fizycznych właściwości bodźca. np. dlatego wyodrębnia się je z czynności podstawowej za pomocą techniki uśredllldllld. ale zasygnalizowanie perspektyw badań patogenezy psychoz oraz mechanizmów działania leków psychotropowych.podwzgórze-przysadka-gonady. Są to słuchowe patencjały wywołane pnia mózgu (bram auditory cwkcd pctentials-BAEP) . . Hormony. Wczesne załamki potencjału wywołanego reprezentują pobudzenie dróg swoistych. Celem niniejszego rozdziału nie jest systematyczne przedstawienie integracji neurohormonalncj i immunologicznej. Latencja P 3 OO jest wydłużona u pacjentów z otępieniem. niezależnie od ukształtowania męskiej funkcji podwzgórza u dziewczynek. przekazu informacji systemu immunologicznego.Schemat potencjaićw wywołanych bodzcem słuchowym (w skali logarytmicznej) . Amplituda potencjałów wywołanych jest niska (I-10 uV) . 10. pełnią swoje funkcje za pośrednictwem materiału genetycznego. W ślepocie i głuchocie histerycznjpotencjały wywołane są prawidłowe. IO) . natomiast załamki późniejsze. czyli potencjały endogenne. Ryć. Potencjały o czasie utajonego pobudzenia od 10 do 100 ms są generowane głównie w polu słuchowym (auditory evokedpnentials-ABP) .

prolaktyny (PRL) . jest bardziej złożony. a także ocena wpływu leków psychotropowych na neuronalne mechanizmy rej regulacji stanowią cel badań. jednak nie zmieniają powinowactwa TRH do receptora. nie dały jeszcze rezultatów umożliwiających powiązanie niezwykle złożonych neurouansmisyjnych i metabolicznych układów regulacji z luźnymi teoriami w psychopatologii i psychofarmakolzgii. NT beja-LT. Nalokson. Nowe perspektywy przyniosło odkrycie peptydów przeciwbólowych: endorfni enkefalin w*#u n. hormonalnego i immunologicznego. wrogość i napięcie związane są z podwyższonym stężeniem PRL i obniżonym stężeniem progesteronu w surowicy. Wykazano bowiem. Postęp w produkcji przeciwciał monoklonalnych i rozwój technik radioimmunologicznychi immunolluorescencyjnych oznaczania hormonów otworzył perspektywę wyjaśnienia funkcji układów neuronalnych rąbka i podwzgćrzaw chorobach afektywnych i w schizofrenii. obecnych niemal we wszystkich regionach ośrodkowego układu nerwowego.ACIH. że przedmensuuacyjna drażliwość. Przblem ten można ująć następująco: zaburzenia hormonalne-choroby psychiczne: zaburzenia emocjonalne-dysfunkcje hormonalne: choroby psychiczne lub choroba mózgu zaburzenia hormonalne. INS. CCK. które zwiększają odpowiedź prolaktynemią po stymulacji TRH. węchomózgowiai innymi. *silnie aktywnych biologicznie. Jednak mechanizm działania witaminy 8. które biorą udział w regulacji neuronów sekrecyjnych. antagonista receptorów opiatowych. gonadotropin OM i FSH) . a przedmenstruacyjne obniżenie nastroju pojawia się podczas zmniejszenia stężenia'estrogenów w surowicy. Podobne zmiany osobowości wywołują zakłócenia procesów neurouansmisji w układach monoaminergicznych. Dotychczasowe badania nad dysfunkcjami układu hormonalnego i immunologicznego w psychozach o nie odkrytej neuropatologii. np. . że w najbliższych latach strategia neuroendokrynnaumożliwi badanie ośrodkowego układu nerwowego i jego dysfunkcji towarzyszących psychozom. gdyż istnieje funkcjonalne sprzężenie układów nerwowego. ss. ma znosić niektóre produktywne objawy schizofrenii. która zmniejsza prulaktynemię fazy lutealnej. podobnie jak tu stwierdzono w. VIP. jak i psychiczne objawy tego zespołu znosi radykalnie bromokryptyna. /arćwnofizyczne. ale dzielą te funkcje z wielkimi integracyjnymi ośrodkami wzgórza. Wydaje się jednak. agonista receptorów dopammowych (DA) . adrenokonykompowegc (ACTH) . zespole napięcia przed. Poznano już ośrodkowe działanie wielu peptydów. TRH. klinicystów i farmakologów. Podobny efekt uzyskujemy u części pacjentek po podaniu fosforanu pirydoksalu. Neurony podwzgórzowo-ljkowe nie są jedynym centrum regulacji hormonalnej. Peptydy uwalniające TRH i L-RH wyzwalają hiper-lub depolaryzację neuronów w wielu obszarach mózgu i jednocześnie stymulują syntezę prolaktyny w komórkach przysadki mózgowej. jak choroby afektywne i schizofrenię w aspekcie ich patogenezy i etiologii. GLUK. Od wielu lat problemy nadwzgórzowej i podwzgórzowej regulacji wydzielania hormonów w psychozach o nie ustalonej dotychczas patogenezie i etiologii. które zmieniane są przez farmakologiczny wpływ leków psychotropowych. L-RH. Niektóre ich analogi syntetyczne mają wielokrotnie większą siłę biologicznego działania od peptydów naturalnych. a także system odpornościowy. Komórki te są wrażliwe na estrogeny i hormony tarczycy. Uszkodzenia organiczne wykazanych na rycinie obszarów mózgowia wyzwalają wielkie zaburzenia emocjonalne i zmiany zachowań. miesiączkowego".wydzielania hormonu wzrostu (GH) .

lmipramina. a ACTHi MSH silnie hamują wydzielanie PRL. Okazało się. gdyż indukuje ją rolipramselektywny inhibitor fosfodwuesterazy cAMP. Hormon ten syntetyzowany jest z serotoniny przez enzymy: n-acetylouansferazę (NAT) i hydroksyindolo-uno-metylotransferazę (HIOMT) . zwłaszcza niedostateczna odpowiedź wydzielnicza TSH pc stymulacji TRH. Wydzielanie MSH indukuje cAMPza pośrednictwem zwiększenia syntezy NAT. związanych z drugimi przekaźnikami odpowiednim cAMP i inozyncfsfranem. Obejmowały problemy ich infekcyjnej lub immunologicznej etiologii. a przede wszystkim skuteczność terapii deprywacją snu i światłem. klonidyna-agonista aUay i atenolul-blokerreceptorów beta-hamują uwalnianie MSH. Homeostazę hormonalną utrzymują zarówno procesy neurotransmisyjne. Moderujący wpływ na wydzielanie tego hormonu mają neuroprzekażniki Ach. rozregulowanie dobowego pulsacyjnego wydzielania konyzolu i innych hormonów. Natomiast. a nie cGMP. Cykliczny i sezonowy przebieg chorób afektywnych. zwróciły uwagę na możliwość badania czynności nadwzgórzowych mechanizmów regulacji wydzielania hormonów i procesów neurouansmisyjnych za pośrednictwem zależnego od światła wydzielania melatoniny (MSH) przez szyszynkę. narządzie podspoidiuwym i szyszynce. receptorów adrenergicznych alfa. DA. . przemawiającym za nadwrażliwością receptorów adrenergicznych lub za niedoborem przekażnictwa NIA. Ośrodki regulujące wydzielanie MSH zlokalizowane są w komórkach wyścić (ki komory Ul. Odchylenia w regulacji wydzielania hormonów tarczycy i TSH obserwowane w chorobach afektywnych. Duże podstawowe stężenie LH w surowicy i większa niż u osób kontrolnych odpowiedź na stymulację L-RH stanowić może potencjalny marker depresji endogennej. Fakt ten mugłby być testem specyficznym w diagnostyce depresji. Być może umożliwią to postępy w informatyce medycznej. U ludzi synteza NAT jest pod kontrolą światła. a MSH nie wydziela się po uszkodzeniu unerwienia N?. 5-HT i GABA. Stwierdzono objawy malej lub dużej kortyzolemii w surowicy. Jednak u chorych na schizofrenię obserwowano podobne jak w depresji wydzielanie IM. podobnie jak w zespole Cushinga. Ulega ona rozregulowaniu. przesunięcie czasowe w pulsacyjnym dobowym wydzielaniu ACTH i konyzolu oraz niedostateczne hamowanie sekrecji po deksametazonie. a hamujący nalokson. w psychozach afektywnych.Nleurotenzyna stymuluje. może być następstwem dużej konyzolemii. wysokie stężenie kortykoliberyny w płynie mózgowa-rdzeniowym. większej zapadalności chorych z depresją na nowotwory i infekcje niż w populacji ogólnej. Podobny efekt wyzwala prostaglandyna E. przedwczesne fazy REM. że u chorych z depresją endogenną do zahamowania syntezy MSH wystarcza 300-500 b. także zwiększa stężenie MSH w surowicy chorych z rozpoznaniem depresji endogennej. Klorgilina-selektywny inhibitor MAO-A. kiedy u osób zdrowych około 2500 b. i opiwy. prazosyna-agonista. Badania dotyczące dysfunkcji immunologicznych w chorobach afektywnych i schizofreniach były prowadzone niesystematycznie. zwiększa syntezę NAT i uwalnia MSH. podstawowy lek przeciwdepresyjny. Jednak obserwacje re okazały się niespecyficzne dla chorób afektywnych. zwłaszcza dobowy rytm wydzielania kortyzolu. jak i sprzężenia zwrotne. Weryfikacja wyników badań nad dysfunkcjami hormonalnymi stwierdzanymi w chorobach afektywnych i w schizofeniachjest bardzo trudna i wskazuje na potrzebę sformułowania nowej strategii dla rozwiązania tego problemu nozologicznego i terapeutycznego. Zwój szyjny górny i jądra nad skrzyżowaniem nerwów wzrokowych stymulują syntezę MSH za pośrednictwem beta-i alfa-adrenergicznych receptorów.

Wykazują reż wiele zależności z układem nerwowym i wewnątrzwydziellllCZyTl. U chorych na depresję stwierdzono małą liczbę limfocytów T i 8. wskazywać może na większe jej zużycie. Problemy dotyczące neuroprzekażnikowych. cGMP i inozynowych. Same wytwarzają białko limfokininę-o właściwościach hormonu. która jest produkowana przez komćrki plazmatyczne oraz podwyższone stężenia lgA. który jest miejscowym przekaźnikiem informacji dla śródbłonków. a także redukują . Duże stężenie immunoglobulin w surowicy może przemawiać za aktywacją procesów odpornościowych. Niedoborom komórkowym limfocytów T towarzyszyć może nadmierne wytwarzanie limfokinin. Glukokortykuidy. Nieliczne przeglądowe publikuje dotyczące problemów odporności w depresjach wskazują. hormonu wzrostu. para (hormonu. Wymagają one dalszych badań oraz weryfikacji w aspekcie ich przydatności do nozologicznej klasyfikacji chorych. Substancje stymulujące receptory alfa-adrenergiczne zmniejszają odpowiedź immunologiczną. hormonów gruczołów płciowych. Limfocyty mają również receptory hormonów w jądrze komórkowym i układy ekspresji genów. pomocnicze i supresorowe. niezależnie od profilu farmakologicznego działania i selektywności. hormonalnych i odpornościowych dysfunkcji stwierdzanych w psychozach afektywnych i schizo (rentach są fragmentaryczne i często kontrowersyjne. ACTHi kortyzolu. a także terapii. granulocyty mają receptory dla insuliny. gdyż limfocyty. dają podobny opóźniony efekt. Tymcleptyki. estrogeny zaś stymulują nabłonki grasicy i układ śródbłonkowo-komórkowy. z wyjątkiem beta-adrenergicznych. makrofagi. kortykosteroidów. które są przedstawione na schemacie funkcjonowania systemu kinazy białkowej (ryc. lgG i lgE. komórkowej. U zwierząt z niedoborem immunologicznym zdolność do odrzucania przeszczepów przywraca hormon szyszynki-melatonina. lgG i lgM. a także układy drugich przekaźników cAMP. wazopresyny.Główne systemy odporności humoralnej. adrenaliny. hamują syntezę limfokinin. tj. fagocytozy i dopełniacza działają niezależnie i uzupełniają się. Zatem odpowiedź biologiczna komórki i narządu regulowana jest przez niezwykle złożone mechanizmy nerwowe i hormonalne. 5-HT) . Natomiast u chorych na schizofrenię. Kompleks lg-T-antygen wiąże się z makrofagami i jest prezentowany komórkom 8. podobnie jak stres. jednak wykazywały one prawidłową odpowiedź na mitogeny. Polipeptydowy hormon grasicy-tymozynę alfa-wykryto w ośrodkach okołokomoruwych i w podwzgórzu. stwierdzano częściej podwyższone stężenia lgA. że u około 10%hospitalizowanych pacjentżw występuje w surowicy niedobór lgM. podobny związek wykazuje zachorowalność na choroby afektywne. Skuteczność terapeutyczna tymoleptykćw i neuroleptyków została udowodniona i fakt ten potwierdza biologiczną naturę chorób afektywnych i schizofrenii. Limfokinina stymuluje wydzielanie GH. IZ) . Natomiast małe stężenie lgM. Reguluje on w okresie rozwoju ontogenetycznego proces różnicowania podklas limfocytów T na żerne. Hormonalna kontrola układu immunologicznego jest rzeczywista. Niedobory odpornościowe limfocytów B wiążą się z dysfunkcjami genów zlokalizowanymi w chromosomie X. a także dla neuroprzekażników acetylocholiny.zmniejszenie gęstości przedsynaptycznychreceptorów NA i 5-HT i istotne zwiększenie receptorów zasynaptycznych. jedynej immunzglobuliny wiążącej dopełniacz. hormonów tarczycy. Na. noradrenaliny i serotoniny (Ach.

WHO. nie wykazuje prostej zależności z ich siłą przeciwpsychotycznego działania w schizofrenii. nie wyróżniają pacjentów reagujących dobrze na poszczególne preparaty psychotropowe. Adam Bilikiewicz. np. długotrwałego blokowania centrum katalitycznego enzymu przez jeden lek i podanie kolejnego leku utlenianego w tym samym układzie 3. trifluoropernazyny i haloperydolu do receptorów-DA i DA. niedostatecznego dawkowania leku lub leczenia powikłań toksycznych w psychozach jest wielokrotnie większy niż jednorazowe badanie genotypu chorego. Kojarzyło się ono w starszej psychiatrii z wprowadzonym przez 1. Badania genotypu techniką łańcuchowej polimerazy (PGR) nie są jeszcze wykorzystane w praktyce klinicznej z uwagi na ich koszt. Pojęcie. 10. Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi". Zaburzenia funkcji mózgu mogą być pierwotne. 29. ICD-X. Zaburzenia psychiczne na tle organicznym. dotyczy@bezpośrednich uszkodzeń mózgu.układowa)dotyka różnych narządów. Postęp w psychofarmakoterapii będzie możliwy wówczas. lub wtórne.: chlorprctyksenu i chlorprornazyny. 5. a zwłaszcza nowym selektywnym. 4. że koszt nawrotów psychozy. Jednak może okazać się. 8. zaburzenia organiczne"rozumie się zespół psychopatologiczny uwarunkowany dysfunkcją mózgu wywołaną jego chorobami. ale drogim lekiem. Murek Jaremu. kiedy choroba(np. np. . Wynika on z faktu. kiedy nozologicznalub empiryczna diagnoza zidentyfikuje pacjentów wrażliwych na leczenie. Użyteczność metody leczenia i możliwe alternatywy powinna determinować właściwie przeprowadzona analiza ekonomiczna problemu nakłady/pożytki: zdrowotne. Ponadto rozwijane aktualnie badania farmakogenetyczne wykazały duży polimorfizm i mutacje genów odpowiedzialnych za syntezę monooksygenaz. społeczne i ekonomiczne. Genetycznie uwarunkowany szybki lub wełny proces utleniania leków może warunkować terapeutycznieniedostateczne stężenie leku podawanego w rutynowych dawkach lub powikłania toksyczne 5. urganiczności"przeszli w psychiatrii pewną ewolucję. W ostatnich latach zwiększyła się luka czasowa dotycząca wykorzystania w klinice wyników badań podstawowych. 6. 12.impiraminą lub chloropromazyną. Ryzyko powikłań zwiększa się w przypadku. 12. /. 9. Wprowadzenie. że dotychczasowe (stare i nowe) systemy nczologicznejklasyfikacji chorych. 23. odpowiedzialnych za szybkość utleniania i eliminacji szeregu leków psychouopzwych 1. W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowomydf(ICD10)uwzględnia się zaburzenia psychiczne na tle organicznym w grupić'kategorii diagnostycznych. 14. Utrzymują się nadal kontrowersje dotyczące nadczynności czy niedoczynności przekażnictwa dopaminergicznego w tej psychozie.stężenie metabolitów MHPGi 5-HIAA. Przez. izoenzymówcytochromu P-450. np. Znaczny postęp w neurofarmakologicznych i morfologicznych badaniach podłoża różnorakich funkcji ośrodkowego układu nerwowego przyniósł impas w psychofarmakulogii. 12. w tym także mózgu. DSM-IV i inne. Powinowactwo poszczególnych neuroleptyków. uszkodzeniami lub urazami.

jak pamięć. wychodząc z założenia. w którym żyje pacjent. Grupa kategorii diagnostycznych ICD-10 obejmuje wprawdzie dość szeroki zakres objawów psychopatologicznych.Bleulera pojęciem zespołu psychoorganicznego(las organischiPsychosyndrum). depresyjnych i mieszanych. Przejawy tego spadku zależą głównie od środowiska społecznego i kulturowego. zachowaniem i motywacją. albo zaburzenia sewonum(świadomości)i uwagi określone umownie zbiorczym terminem delirium. Zgodnie z tradycją polskiej psychiatrii. niektórzy psychiatrzy(zwłaszcza niemieccy)dzielili zespc(y psychoorganiczne na nieodwracalne i odwracalne. Do pierwszej należą zespoły. Zgodnie z definicją. korowe. że zespoły zaburzeń świadomości powinngy być szczegćlowo zpisane w części ogólnej dotyczącej syndrumologii. Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą . rozumienie. Aby osłabić ten efekt rozpoznania. jedzenie. myślenie. nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Organiczny zespół amnestyczny. orientacja. ubieranie. podstawowe objawy tworzą jednak tylko dwie grupy. obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi. Otępienie powoduje znaczący spadek funkcji intelektualnych i zwykle wpływa na podstawowe aktywności życiowe. zmian w dostępności pracy. Dzisiaj cała ta dyskusja należy do historii. Świadomość nie jest zaburzona. a ponadto z psychozami somatgennymi i wywołanymi używaniem środków psychoaktywnych. Otępienie naczyniowe. Zmiany w pełnieniu ról. czyli otępień. Amerykańska klasyfikacja wyszczególnia:otępienie niepowikłane. jak:mycie się. higienę osobistą. intelektiuczenie się. urojeniami i z nastrojem depresyjnym. omamów. Otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu. Z definicji otępienia wynika. głównie uojeniowych. jak możliwość utrzymania lub znalezienia pracy. Lista Organicznych zaburzeń psychicznych"obejmuje ponadto:Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. liczenie. w kturym zaburzone są takie wyższe funkcje. jak:pamięć. Klasyfikacje ICD-10 i DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przewidują możliwość innych objawów. zdolność uczenia się. w otępieniu naczyniopochodnymi innych stanach pierwotnie lub wtórnie wpływających na mózg. społecznymi. w których stałymi dominującymi cechami są albz zaburzenia takich funkcji poznawczych. uwarunkowanych zewnętrznie. nie powinny być stosowane jako kryteria otępienia. z powodu dużych różnic kulturowych oraz częstych. Otępienie bliżej nieokreślone. Definicja otępienia. Podział otępień według ICD-10 obejmuje następujące kategorie:Otępienie w chorobie Alzheimera. Uszkodzeniu funkcji poznawczych(kognitywnych)towarzyszy zwykle. wydalanie i czynności higieniczne. zwykle c charakterze przewlekłym lub postępującym. Taki zespćł objawów występuje w chorobie Alzheimera. zespćl psychcorganiczny miał być zawsze skutkiem trwałych i znacznych zmian morfologicznych mózgu. w tym rozdziale omawiamy jedynicpierwszągrupę zespoluw. z czym wiązało się pesymistyczne rokowanie. Podział otępień. język i ocena. a czasami je poprzedza. że często przebiega ono bez objawów dodatkowych. a także otępienie z delirium. Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej.

choroba Hunringtona. B). a poziom ustabilizowany(zazwyczaj po 4. ocenia się na 45%.somatyczną. rż). że otępienie dotyczy około 10%osób. zaś w pozostałych 5%mamy do czynienia z innymi przyczynami. guzy wewnątrzczaszkuwe. Liczba czynników chorobowych prowadzących do otępienia nie jest dokładne określona i waha się od 50 do 140 u różnych autorów. inne choroby pierwotnie zwyrodnieniowe:choroba Pieką. Zasadniczy podział otępień uwzględniający etiologię omówiliśmy powyżej. Jakkolwiek otępienie dotyczy osób w podeszłym wieku. W 15%przyjmuje się etiologię mieszaną(proces zwyrodnieniowy typu Alzheimera i zmiany naczyniowe). niedobór witaminy Ba itd. nawet gdyby były one rzadkie. W innych krajach występowanie otępienia u ludzi powyżej 65. A. uszkodzenie i dysfunkcję mózgu"powodującą otępienie można spotkać w każdym wieku. Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą. że obok już wymienionych przyczyn otępienia(choroba Alzheimera. ang. W badaniach epidemiologicznych prowadzonych na świecie stwierdza się różnice w częstości występowania poszczególnych przyczyn otępienia. kila. że powoduje ona 57%wszystkich przypadków otępienia. wodogłowie normutensyjne. W UISA i krajach zachodniej Europy oceni się. organiczne lub objawowe. z czym w ostatnich latach mamy du czynienia. lż" rośnie z wiekiem. choroby naczyniowe. otępienie mogą powodować urazy czaszkowa-mózgowe. to. Określa się. nadmierne używanie leków lub 0)alkoholu. że najczęstszą przyczyną otępienia jest choroba Alzheimera.. cz. W Stanach Zjednoczonych ocenia się.). . Częstość występowania otępienia jest różna w różnych krajach. rż. Dodany tylko. nawet u dzieci. Chociaż otępienie jest zespołem typowym dla wieku podeszłego. ktura dotyczy 37%osób z demencją. Na drugim miejscu wymieniana jest choroba mózgowa-naczyniowa(otępienie naczyniowe. uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu(w polskiej psychiatrii jest najczęściej w użyciu termin "organiczna charakteropatia"albo "osobowość encefalopatyczna"-przyp. wystąpienie jego objawów nie powinno sugerować lekarzowi rozpoznawania choroby Alzheimera. Częstość występowania otępienia wiąże się ściśle z wiekiem badanej populacji. Epidemiologia.yascular dementia). Z badań prowadzonych w Polsce wynika. Parkinsona. neuminlekje:HIV. że choroby naczyniowe wyprzedzają nępienetypu Alzheimera i zajmują wśród czynników etiologicznych otępienia pierwsze DUSSCC. choroba Creutzfeldta-Jakoba). których intelekt jest dobrze rozwinięty. Trzeba w każdym przypadku rozważyć inne przyczyny otępienia. zaburzenia hormonalne i metaboliczne(niedoczynność tarczycy. Przyczyny otępień. w wieku powyżej 65. Nieokreślone zaburzenia psychiczne. osiągając wartość około 50%u osób(powyżej 80.

Klinika zespołów otępieniach. Rozpoznawanie nozologiczne otępienia odbywa się poprzez eliminację kolejnych czynników etiologicznych. Wykonuje się badanie składu morfologicznego krwi z rozmazem. tym szybciej cofają się zaburzenia psychiczne. Stąd konieczność bardzo szczegukwego badania każdego chorego. TSH. nie ma możliwości odwrócenia procesu chorobowego. których przyczyny nie są znane(np. próby czynnościowe wątroby i poziom aminouansferaz. u którego stwierdzono kliniczne objawy otępienia. Im wcześniej włączy się leczenie przyczynowe. Jak wspomniano. Leczenie farmakologiczne omawiamy w poszczególnych grupach diagnostycznych. dostarczanie witamin. T. Badania obejmują ocenę podstawowych funkcji życiowych. Ocenia się. Mówiąc ogólnie. W takich przypadkach decyduje szybkość działań diagnostycznych. o czym piszemy w rozdziale dotyczącym problematyki psychogeriauycznej. Niestety w postępujących chorobach mózgu. leczenie przyczynowe zespołów otępieniach dotyczy stosunkowo wąskiej grupy chorych.otępienia pierwotnie zwyrodnieniowe).spowodowane niedoczynnością tarczycy.. Leczenie. U chorych z głębszymi zaburzeniami funkcji poznawczych najważniejsze zadanie przypada opiekunom chorych. . Bender. odczyny swoiste w kierunku kiły i ewentualnie HIV. badanie moczu na obecność ewentualnych związków toksycznych. zdjęcie radiologiczne czaszki i klatki piersiowej. poziom hormonów tarczycy T. niektórymi guzami wewnątrzczaszkowymi). B "kiłą układu nerwowego.Badania dodatkowe. Deprywacja sensoryczna i pozbawienie chorych wysiłku intelektualnego pogłębia zaburzenia pamięci i deteriorację osobowości. U większości osób ma zastosowanie leczenie objawowe. Graham-Kendall). stężenie we krwi witaminy B. EKG i EEG. i kwasu foliowego. zaś z punktu widzenia psychoterapeutycznego niezwykle ważne jest aktywizowanie chorych. Przez cały czas choroby należy dbać o właściwą dietę. Przebieg i rokowanie. powinien być skonsultowany przez neurologa i okulistę(dno oczu i pole widzenia). chociaż istnieją szanse jego spowolnienia. badanie płynu mózgowardzeniowego. niedoborem wir. próby czynnościowe nerek. niesłuszne było przekonanie o złym rokowaniu w każdym przypadku otępienia. opadanie krwinek(OB). że u okuło 10%pacjentów otępienie jest odwracalne(np. Niezwykle przydatne jest badanie neuropsychologiczne przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu testów(np. TK(tomografię kzmputerową). Każdy pacjent. MRI(jądrowy rezonans magnetyczny). skład chemiczny krwi. . Bentona.

kłus mnie okrada'). W otępi en i u u m fajkowanym stwierdza się zubożenie wiedzy na temat aktualnych i wcześniejszych wydarzeń:mogą też występować ubytki pamięciowe dotyczące życiorysu. W początkowym stadium choroby pacjent uskarża się na zapominanie. Średnio nasilone otępienie:VI. gdyż dopiero badanie sekcyjne(neurohistcpawlogiczne)daje stuprocentowe potwierdzenie lub wykluczenie rozpoznania przyżycicwego. która uwzględnia siedem stadiów:1. imion bliskich osób. Przy określaniu kolejnego stadium(lub stopnia)otępienia można się posłużyć Skalą Ogólnej Deterioracji według 8. W badaniu nie potrafi sobie przypomnieć większości istotnych danych dotyczących swego bieżącego życia. Bardzo ciężkie otępienie. Pogranicze otępienia:Ul. Na początku obecnego stulecia Al. który nazwano chorobą Alzheimera. Znaczne otępienia VII. W niewielki m otęp ten i u można zaobserwować zagubienie się w czasie podróży. Niewielkie otępienie:IV. o późnym początku. np. i ma w początkowym stadium przebieg utajony. zapomina też nazwiska ludzi dobre wcześniej znanych. a w końcu dc śmierci. W międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 uwzględnia się:otępienie w chorobie Alzheimera c wczesnym początku. rż. stany lękowe. W otępieniu średnio nasilonym chory nie może się obyć bez pomocy osoby drugiej. Ramy podręcznika uniemożliwiają wyczerpujący opis innych rzadszych chorób. psychiaućw). oraz przebiegu. Alzheimer(1907)opisał przypadek otępienia bez znanej przyczyny. wymaga pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności(może nie trzymać moczu).adresu. W zn acz nym otęp i en i u pacjent jest nieświadomy ostatnich wydarzeń ze swojego życia. spowolnienie psychoruchcwe. W większości przypadków*choroba rozpoczyna się po 60. gdzie położył przedmiot codziennego użytku. numeru telefonu. jego rytm dzienny . Umiarkowane otępienie:V. Obiektywnie zaburzenia pamięci krótkoterminowej ujawniają się wyłącznie w trakcie wnikliwego badania psychiatrycznego. zauważalne przez współpracowników. neurcchirurgćw. Powyższym objawom mogą towarzyszyć przygnębienie. otępienie atypowe lut'mieszane i nie określone. Reisberga(19823. Rozpoznanie choroby Alzheimera jest zawsze prawdopodobne. których zntjzmość należy do specjalistów(neurologów.W rozdziale ograniczamy się do bardziej szczegółowegz omówienia niektórych chorób i zaburzeń prowadzących do otępienia. a nawet dłużej i prowadzi nieuchronnie do całkowitej utraty samodzielności psychicznej i fizycznej pacjenta. stwierdza się zaburzenia orientacji i skupienia uwagi. gorsze wykonywanie dotychczasowych obowiązków zawodowych. Brak zaburzeń poznawczych:Il. Postępujący proces otępienia może trwać 10-15 lat. Proces otępienny przebiega w kilku stadiach. nadmierna podejrzliwość(. Kobiety chorują częściej. Od tego czasu wyodrębnia się zespół otępienny pierwotny o dość jednolitym i charakterystycznym obrazie klinicznym. Pierwotne zespoły ot(pienne 4'horoba Alzheimera. zubożenie słownictwa.

zwykle symetryczne. W bardzo ciężki m otępieni u pacjent traci wszelkie zdolności językowe.do dużej depresji. tj. lęk i agresja. całkowity zanik aktywności celowej.jest zakłócony. apraksja(niezdolność do wykonywania złożonych czynności ruchowych. Deficyty poznawcze zawarte w kryteriach Al i AŻ zaburzają w istotny sposób czynności zawodowe i funkcjonowanie społeczne w stosunku do stanu sprzed choroby. często w ogóle nic mawi(mutyzm). co najwyżej chrząka. ogniskowe objawy korowe). Szczególnie charakterystyczne są zmiany w zespole hipokampa. mimo nie naruszonych lunkji sensorycznychkd. P. Neuropatologia.powtarzanie stale tych samych czynności). Niesprawność zwieraczy występuje u wszystkich chorych. Wielkość tych zmian narasta w miarę postępu choroby(zależność od stadium choroby). . psychoz schizofrenicznych itd. pojawiają się zaburzenia zachowania(czuje się oszukiwany przez ztoczenie). afazja(zaburzenia mowykb. D. Oburzy giną najczęściej z powodu zapalenia płuc i niewydolności krążeniowa-oddechowej. Pojawia się całkowity zanik zdolności psychomotorycznych(chzry przestaje chodzić). Zaburzenia nie są zaliczane do zespołów I osi. Deficyty poznawcze zawarte w kryteriach Al i AŻ nie są spowodowane innymi chorobami o u n. Wielkie nadzieje wiąże się z badaniami nad apolipopreteiną E i jej związkiem z otępieniem. układu komorowego. obok szczegółowego wywiadu.innymi somatycznymi przyczynami otępienia i wpływem środków psychoaktywnych. E. pomocne są badania dodatkowe. zaburzenia w zakresie planowania. Stopniowe pojawianie się licznych zaburzeń funkcji poznawczych:1. 8. Podstawową substancją wchodzącą w skład blaszek starczych jest amyluid(glikoproteina). Gen odpowiedzialny za wytwarzanie tej substancji znajduje się w chromosomie 21. agnozja(niemożność rozpoznawania i identyfikowania przedmiotów. Upośledzenie funkcji pamięciowych(upośledzenie zdolności do uczenia się nowych informacji lub przypominania zapamiętanych wcześniej)2. Badanie genotypu(analiza DNA)daje już dzisiaj podstawę przewidywania wystąpienia choroby. Deficyty poznawcze nie są związane z jakościowymi zaburzeniami świadomości. Typowymi zmianami mikroskopowymi w chorobie Alzheimera są blaszki starcze i zwyrodnienie neurolibrylame w neuronach. G. Badania TK i MRI wykazują wyraźny zanik kory mózgu i poszerzenie. Amerykański System DSM-IV uwzględnia ścisłe kryteria diagnostyczne zespołu otępiennego typu AlzheimercA. objaw lustra(chory rozmawia ze swoim odbiciem w lustrze):występują objawy kompulsywne(np. Terminalne stadium choroby oznacza w zasadzie życie wegetatywne. o których była mowa wyżej. Stwierdzenie jednego objawu(lub więccjca. Być może wynik tego badania będzie stanowił rodzaj markerachoroby Alzheimera. mimo nie naruszonych funkcji motorycznychkc. abstrahowania. organizowania. W ustaleniu rozpoznania. przestrzegania sekwencji. Badanie neurologiczne ujawnia liczne objawy(niedowłady. Przebieg choroby charakteryzuje się ciągłym i postępującym obniżaniem się funkcji poznawczych.

*Cierpią też inne układy neuroprzekażnikowe-niedobór noradrenaliny. 13.czynników ryzyka. Zmiany w układzie cholinergicznym posłużyły wysunięciu tzw. Barwienie metodą Biełschowsky'ego(zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości prał'. dla których nie znaleziono. Wiele przemawia za tym. 14 lub 19(gen dla Apolipuprneiny E-Ago E). z wczesnym początkiem. występowanie w rodzinie zespołu Dawna itd. że ponad 90%wszystkich chorych stanowią przypadki sporadyczne choroby Alzheimera. Niektórzy podejrzewają tło infekcyjne(wirus powolny).U niektórych chorych z rodzinną postacią choroby Alzheimera. .Liczne blaszki starcze w kurze mózgu. serotoni--. Przyczyna choroby nie jest znana. sratyna. że w przebiegu choroby zmniejsza się w mózgu zawartość acetylotransferazycholinowej i acetylocholiny(według Matejkowskiej i Kwiecińskiego. mutacje tego genu są odpowiedzialne za wystąpienie choroby. które mają dwa alicie Ago E 4/84 prawdopodobieństwo zachorowania na. Gen dla Ago E występuje w trzech izotermach E 2. płeć(kobiety żyją dłużej i dlatego częściej chorują). że z punktu widzenia etiopatogenezy mamy do czynienia z grupą chorób niehcmogennych. l 997. skroniowej i ciemienizwej. 1 choroby Alzheimera gen. Barwienie metodą Biclschzwskyócgo. wykształcenie(osoby z niższym wykształceniem chorują częściej). Blaszka starcza w powiększeniu. neuropeptyd Y. Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania należą:wiek. Dużą wagę przykładano do badania tzw. miażdżyca(dawniej zaprzeczano związkom otępienia typu Jzheimera z miażdżycą). że czynnikiem ryzyka jest obecność izotermy apolipoproteiny E 4. w tym*przede wszystkim liczba cholinergicznych zakończeń presynaptycznych w 11. jak:somato-. W innych postaciach rodzinnej.c h o I i n erg icznejhipotezy choroby. Barwienie metodą Bielschowsky'ego. substancja P. Ryc. Ryc. III i V warstwie kory czołowej. dopaminy. Jerzego Dymeckiego z Zakładu Neuropatologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie). Istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić etiologię i patogenezę choroby. Wiele danych wskazuje. Ryc. GABA i innych biologicznie aktywnych związków. genu odpowiedzialnego za otępienie. która nie straciła na aktualności dając pewne możliwości leczenia. kwrycnaliczono ponad 100. Fakt rodzinnego występowania sugeruje tło genetyczne. Etiologia i patogeneza. W przebiegu choroby Alzheimera zmniejsza się znacznie liczba synaps. Trzeba jednak dodać. wspomagający"może się znajdować także na chromasomie 1. I 5. ny. U osób.Zwyrodnienie wlókienkowe Jzheimcra w neuronach kory mćzgu. 14. E 3 iE 4. jak dotąd. Stwierdzono też. przebyty uraz czaszkowa-mózgowy.

Nie została reż wyjaśniona ro tzw. leki obniżające hipoksję*#u n.białka tau. a) przyczyna.. klunidyna.chorobę Jzheimera zwiększa się l 4-krotnic. Giezłu proponowanych lub używanych obecne leków w leczeniu otępień typu Alzheimera przekracza 200(Pużyński. Genetycznie uwarunkowany defekt prowadzi do patologicznej przemiany białka APP. które je częścią większej cząsteczki białka prekursorowego APP. zimeldina. a) początek. b) otępienie w chorobie Alzheimera. komórki astroglejowe. leki przeciwzakrzepowe. a) przebieg. c) znana w depresji raktywnej. aminokwasy pobudzające. środki zapobiegające syntezie białka-tau i gromadzeniu amyloidu(na razie są to ambitne zamierzenia):gennerapia(?)i leczenie skojarzone. niemniej na całym świecie trwają próby znalezienia odpowiedniego leku. inhibitory MAOB(selegilina. amyloidowego. komórki(ściany naczyń. donepezil(Aricept). GABA. leki przeciwzapalne. Exelon. witaminy. Tajemnica patomechanizmu choroby Alzheimera wiąże się ściśle z rolą białka. lecytyna. tj. moklobemid. a zwłaszcza ACH). milacemid). Leczenie. 5-HT. . a nawet surowica krwi.trójpiericieniowych). Najczęściej stosowane są leki pobudzające przekażnictwo w układzie cholinergicznym:takryna(Cognex). pirydostygmina. środki chelatujące glin(niektórzy patogenezę choroby wiążą z podwyższonym w organizmie poziomem tego pierwiastka). c) różny. l 996). antagoniści kanałów wapniowych. neuropeptydy. nie dysponujemy możliwościami leczenia przyczynowego.piraceram-Nootropil). b) postępujący. c) otępienie w depresji. Funkcja biologiczna tego jbiałka nie jest jeszcze wyjaśniona. b) nieznana. DA. betanechol. fizostygmina. komórki mikroglejuwe. fluwcksamina. Tabela 1. leki działające na układy neuroprzekażnikowe(NA. leki psychostymulujące. fosfatydylcseryna(Bras). Dobre wyniki daje mianseryna. neutrofiny. Źródłem powstawania prekursora amyloidu(APP)mogą być neurony. 4-aminopirydyna. Niestety. przygnębienie-niekiedy zespćl depresyjny(leki przeciwdepresyjne z wyłączeniem leków o działaniu cholinulitycznym. Podejmuje się leczenie różnymi sposobami. składającego się z 40-42 aminokwasów(beta-amyloid). Ponadto w leczeniu choroby Alzheimera mają zastosowanie leki łagodzące niektżre objawy lub usuwające pewne zespoły wikłające otępienie. Spośród leków wpływających na układ monoaminoergiczny:lewodopa. poprawiające krążenie mózgowe i obniżające ciśnienie. cholina. b) podostry. c) niepostępujący. guanfacyna. Częstym objawem jest lęk(anksjolityki). W kolejności: a) cecha. agresywność(małe dawki neuroleptyków z grupy fenotiazyn lub butyrofenonćw). Mają zastosowanie następujące grupy leków i środków:leki noouopowe(albo prokognitywne)i poprawiające metabolizm mózgowy(np. Niektóre cechy różnicujące otępienie w chorobie Alzheimera z pozornym otępieniem w depresji.

z pełną penetracją genu. Zmiany zwyrodnieniowe umiejscawiają się zwłaszcza w płatach czołowych. Jest tu genetycznie uwarunkowana zwyrodnieniowa choroba mózgu. b) wyraźne. a) obniżenie sprawności intelektu. udało się zlokalizować gen choroby w chromosomie 4. a) korowe zaburzenia poznawcze. a) objawy depresji. Choroba pojawia się wdzianie. c) Pozorne. Choroba Pieką. c) charakterystyczne. b) obecne. b) Rzeczywiste. W 1983 r. Przebieg i obraz kliniczny choroby jest podobny do otępienia typu alzheimerowskiego. b) żadna. znaczny bezkrytycyzm. c) nieobecne. Proces zwyrodnieniowy obejmuje korę mózgu i jądra podkorowe. Choroba Huntingtona(pląsawica Huntingtona). Częstotliwość występowania pląsawicy Huntingtona określa się na 4-7 przypadków na 100 tys. a) zaniki mózgu. Makroskopowo stwierdza się ogólny zanik mózgu. nieuzymanie afektu. b) choroba Alzheimera. -45. a) zaburzenia neurologiczne. a) wyniki testów psychologicznych. deterioracja osobowości z obniżeniem uczuciowości wyższej i innymi zaburzeniami charakteru(drażliwość.a) przebyte choroby. c) niecharakterystyczne.. a) choroby w rodzinie. W obrazie klinicznym górują objawy zespołu czołowego:euforia do rozmiarów marli. W tym typie otępienia zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych nie są tak głębokie jak w chorobie Alzheimera. rż" wyrażająca się klinicznie ruchami mimowolnymi(pląsawiczymi)i postępującym otępieniem. Dziedziczenie jest autosomalne dominujące. chwiejność emocjonalna). c) zmiany w zakresie osobowości. b) bez znaczenia. c) zaburzenia afektywne. za pomocą techniki analizy DNA. b) deterioracja intelektualna. b) nieobecne. a) skuteczność leków przeciwdepresyjnych. c) przebyte epizody zdarzeń afektywnych. cechy organiczne. b) obecne. napady drgawkowe. c) nieobecne. c) duża. chociaż zaniki dotyczą również kory skroniowej. Na przekrojach widać poszerzenie komór i zanik jądra ogoniastego. Występuje 5-7 razy rzadziej niż choroba Alzheimera. Cheruba rozpoczyna się mało charakterystycznymi objawami zwiastunowymi w ktńrych . występująca najczęściej około 35.

również preparaty fenotiazynowe. Dochodzi do niedoboru lcpaminy.parki n sen i zm mi ażdży cewy może. ślinotok. Choroba Parkinsona(drżączka porażna)jest zwyrodnieniową chorotąmózgu o nieznanej etiologii:rozpoczyna się zwykle w dość późnym wieku. Często występuje też akatyzja. Przypuszcza się. U większości chorych dominuje nastrój euforyczny. że tzw. sonuidalnymi po:zapaleniu mózgu. receptory 1. po zatruciach i lekach(neuroleptykacw przebiegu miażdżycy naczyń mózgowych itd. palilalia. samoistnej. że wszystkie środki blokujące. np.dominują:drażliwość. serotoniną i acetylocholiną. Leczenie jest objawowe i skierowane na opanowanie lub zmniejszenie ruchowi pląsawiczych. Zmiany. Biorąc pod uwagę patomechanizm choroby-zaburzenia w równo-. chud drobnymi krokami.penenazyna(Trilafon). pojawienia się pierwszych objawów. wybuchowość. patomor(alogiczne są zlokalizowane w istocie czarnej i prążkowiu(układ nigrostriatalngy). Prawie zawsze stwierdza się objawy wegetatywne:łojotok(twarz naoliwiona). głowy i tułowia). np. wzmożona potliwość. niektórzy bywają przy-gnębieni. Z innych objawów neurologicznych mogą wystąpić:pro-. Od. zdarzają się przypadki depresji ze skłonnościami samobójczymi. Obraz kliniczny jest na tyle charakterystyczny. łez. że nie powinno być trudności diagnostycznych.. psychiatrzy częściej niż neurolodzy zajmują się leczeniem tej grupy otępieniaąRokowanie jest niepomyślne. podejrzliwość. postawa pochylona do przodu. W przypadkach powikłań depresyjnych i psychotycznych stosuje się odpowiednie leki psychotropowe. brak ruchów balansowania kończyn. w takich przypadkach obserwuje się głębsze objawy zespzłu otępieniowego. kwasem gammaaminomas(owym(GABA). czyli pierwotnej choroby Parkinscna odróżnia się zespołami parkin-. Zaburzenia psychiczne(otępienie i zaburzenia charakterologiczne występują u większości chorychdo BO%). Chorzy umierają w ciągu 15-20 lat od chwili. . retro-i lateropulsja. wzrost napięcia mięśniowego i hipokinezja. że w patzgenezie choroby odgrywa rolę zmniejszenie się liczby receptorów dopamincwych w wymienionych strukturach. logoklonia(mowa chorych staje się stopniowo coraz mniej wyraźna). szyi i kończyn górnych. być chorobą Parkinsuna występującą u osób z miażdżycą tętnic mózgowych. U niektórych pacjentów stwierdza się wspó(występowanie objawów choroby Alzheimera(objawy korowe). Niektórzy autorzy są zdania.pochodne butyrnenonu(halopeńdol). Charakterystyczne są czyny impulsywne. Objawy podstawowe to drżenie(rąk. Z punktu widzenia pawmechanizmu uważa się. W przebiegu choroby nierzadkie są napady padaczkowe. Z biegiem czasu ogarniają one wszystkie mięśnie ciała. W miarę trwania choroby dołączają się objawy nępienne. (w układzie dopaminergicznym)mogą wywołać ten zespół. Z tego powodu. Nie którzy chorzy są gwałtowni i skłonni do czynów impulsywnych. duża drażliwość i nieuzymanie afektu. wadze pomiędzy czterema głównymi neuroprzekażnikami:dopaminą. zaburzenia pisma mikrografia i paligrafia. Ruchy mimowolne datyczą najpierw twarzy(grymasy). wskazane są neuroleptydz silnym działaniu antydzpaminowym.

Stwierdzono. które powstają w następstwie obciążeń hemodynamicznych działających na śródbłonki tętnic. Próby wszczepienia lu mózgu chorego komórek wytwarzających dopaminę dają pewną nadzieję. Lepsze rokowanie dotyczy wtórnych zespołów parkinsonzwskich. z zaburzeniami nastroju. W międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 uwzględnia się kilka kategorii diagnostycznych:otępienie naczyniowe o ostrym początku. jest sam przez się odpowiedzialny za otępienie. dotyczący zwłaszcza drzbnych tętnic mózgowych. tj. marskość wątroby i uszkodzenie nerek. Typowe są zmiany w badaniach laboratoryjnych. ale podejmowane są w nielicznych ośrodkach neurochirurgicznych na świecie. Spośród metod leczenia pierwsze miejsce zajmuje I-penicylaDllOB. Zespoły otępienne naczyniowe(naczyniopochodne). otępienie naczyniowe nie określone. Dawniej sądzono. że gdy zawały uszkodzą mniej niż 50 mi tkanki mózgowej. Oczywiście nie wszystkie zawały prowadzą do otępienia. że rozlany proces miażdżycowy. przede wszystkim obniżenie stężenia ceruloplazminyw surowicy krwi. z zaburzeniami świadomości(deiriam). sztywność mięśniowa.utraty równowagi między tromboksanem AŻ a prostacykliną. Rokowanie jest niepomyślne ze względu na postępujący charakter choroby. podkorowe. Obciążenia te mogą być typu mechanicznego wibracja). Ze środków farmakologicznych stosuje się leki przeciwparkinsonowskie(antycholinergiczne)i zwiększające aktywność receptora dopaminergicznegu(L-Dupa). Termin ten wprowadził Hachinski i wsp. mieszane korowe i podkorowe. ruchy mimowolne. Jej charakterystyczne objawy to:pierścienie Kaysera-Fleischera. Powyższy mechanizm patogenetyczny ma wpływ na wybór leczenia. Czynnikiem rozpoczynającym proces miażdżycowy są zaburzenia w odżywianiu i dotlenieniu błony wewnętrznej tętnicy. Zastąpił on dawny termin:otępienie miażdżycowe. Należy też uwzględnić ewentualne zaburzenia zachowania. dzieli się na cztery grupy:otępienie naczyniowe. chemicznego(hiperlipidemia)i toksycznego. iż zmiany miażdżycowe wynikają z niedoborów prostacykliny. Objawy otępienne rozwijają się stosunkowo późne. choroba Wilsona(zwyrodnienie wątrobowa-soczewkowe)rozpoczyna się stosunkowo wcześnie i jest łatwe do różnicowania z innymi postaciami otępienia pierwotnego. niepowiklane. Miał bowiem powodować stałe niedokrwienie tkanki mózgowej. nie wywołują otępienia. w 1974 r. DSM-IV otępienie naczyniowe(vuscalar dementuj. inne rodzaje otępienia naczyniowego. Otępienie wielozawałowe(wielozatorowe). z urojeniami. Główną rolę w etiopatogenezie otępienia wielozawa(owego odgrywają liczne drobne zawały(zatory)mózgu. Według tej koncepcji syntetyzowana w ścianach tętnic prostacyklma rozszerza naczynia i hamuje zlepianie się płytek krwi. Polscy badacze Gryglewski i Szczeklik są autorami koncepcji.Zdarzają się powikłania depresją i zespołami psychotycznymi(urojeniowymi i halucynozami). tromboksan AŻ działa odwrotnie. Leczenie w chorobie Parkinsona ma charakter objawowy. wielozawałowe. Wśród czynników zwiększających ryzyko zachorowania na miażdżycę wymienia się:przewlekłe .

nadciśnienie tętnicze. zwłaszcza depresja). lekki niedowład kończyn lub jednej kończyny. np. i psychiczny. :deMiww). cukrzycę. specjalna. Z punktu widzenia rozpoznania ważne są objawy zwiastunowe:bóle i zawroty głowy oraz zaburzeniaOROllCCl. W typie drugim otępienia wielozawałowego nie obserwuje się nagłych pogorszeń.obecność licznych zawałćw w korze lub strukturach podkorowych. Pod względem psychiatrycznym mogą tz być krótkotrwałe epizody psychotyczne(z jakościową zmianą świadomości:zamroczenie. powodujących następstwa w stanie psychicznym-w sensie zaburzeń poznawczych). Ukrwienie tkankowe określa się jednak przede wszystkim z użyciem technik izotopowych(krypton 15. majaczenie. zaostrzeń". stres fizyczny. splątanie.anginomogra(ja. porażenie rzekomo opuszkowe. Ponieważ sieć tętnicza mózgu jest bardzo bogata. ale jednzczeinie stwierdza się pogłębienie zaburzeń poznawczych(otępienie). Kryterium D:Deficyty poznawcze nie wiążą się przyczynowo z zaburzeniami świadomości(cryg. objawy rzekomoopuszkoweitd. Ważna rola przypada czynnikom genetycznym. angiografia radioizotopowa. osłabienie siły mięśniowej w kończynach albo obecność w badaniach dodatkowych cech wskazujących na chorobę naczyniową mózgu. po kilku dniach lub tygzdniach krążenie zostaje przywrócone i następuje poprawa kliniczna(dawne pojęcie(aojdów iwerudlam). jak w otępieniu typu Alzheimera. odruch Babińskiego. Pewne znaczenie ma też badanie EEG. W klasyfikacji DSM-IV wymienia się następujące kryteria otępienia naczynia pochodnego(wielczawa(owego). charakteryzuje się inną dynamiką. Najistotniejsze znaczenie mają badania krwi i przepływu mózgowego. Miażdżyca tętnic. Kryterium O dotyczy występowania cech i objawów neurologicznych(wygotowanie głębokich odruchów icięgnowych. występującym najczęściej. Pośrednio krążenie mózgowe można ocenić za pomocą ultrasonografii dopplercwskiej rezonansu magnetycznego(MRI)i pozytrcnowej tomografii emisyjnej(PET). Rzadziej w stosunku do wariantu pierwszego stwierdza się ogniskowe objawy neurologiczne. Obraz kliniczny otępienia wielozawalowego będzie zależał ud rozległości i umiejscowienia zmian w mózgu. Metody diagnostyczne ułatwiające rozpoznanie otępienia naczyniowego są dzisiaj bardzo rozwinięte. zaburzenia chodu. czyli udarów(przebieg skokowy). alzheimerowskiego. Ich wyrazem są zaburzenia świadomości oraz objawyubytkowe(ogniskowe)o charakterze lakunarnym. W typie pierwszym. ksenon 133 itd). obserwuje się narastanie otępienia w miarę kolejnych. Pod względem neurologicznym. np. b(uleżą tutaj różne odmiany angiografii mózgowej(angiografia zwykła. palenie tytoniu. zespoły urojeniowe lub afektywne. Wyróżnia się dwa typy otępienia wielozawdowego. lecz raczej stopniową przgresję otępienia. zwiększone stężenie cholesterolu. czyli scyntygrafia mózgu). może to być przemijające zaburzenie mzwy(często mowa bełkotliwa-dyzantyczna). . mózgu występuje częściej u mężczyzn w wieku podeszłym. nadużywanie alkoholu. Kryteria A i 8. Zespół otępiejmy jest podobny do otępienia.

. O takich zaburzeniach można mówić tylko wtedy.pyritinol(Enerbol). i stale się zwiększa. wymiany przezwlośniczkowej. Liczba wypadków połączonych z urazami czaszkowa-mózgowymi zwiększa się gwałtownie we wszystkich krajach cywilizowanych. Rokowanie jest dość zróżnicowane. W różnicowaniu uwzględnia się zespoły nępienne innej etiologii. Często są przyczyną śmierci. Urazy czaszkowa-mózgowe dzielimy na otwarte i zamknięte. Polska wiedzie prym w europejskich statystykach dotyczących liczby ludzi ginących w wypadkach drogowych i ciężko rannych. Trwałym następstwem tych urazów bywa padaczka pourazowa. z wgłobieniem kości. z uszkodzeniami. najczęściej rćżnicuje się z otępieniem typu Alzheimera. W urazach otwartych następuje złamanie kości pokrywy czaszki. cenuofenoksyna. Pud względem psychiatrycznym dochodzi do powikłań psychotycznych i głębokich zespołów otępieniach. np. Rozpowszechnienie. W Stanach Zjednoczonych urazy czaszkowa-muzgowe są główną przyczyną śmierci osób do 44 rż. Rokowanie u chorych z mieszanymi postaciami otępienia pogarsza współwys. Patogeneza i podział urazowych zaburzeń psychicznych. Wystarczy wspomnieć. kiedy doszło do przemijającego lub trwałego uszkodzenia mózgu i udowodniono związek przyczynowy między tym uszkodzeniem a następstwami psychiatrycznymi. tepowanie zmian pierwotnie zwyrodnieniowych(choroby:Alzheimera. gdyż chorzy źle tolerują tę grupę środków. Pomocna od struny klinicznej może być prosta skala niedokrwienia Hachinskiego. piracetam(Noouopil)i inne. pozostawiają też następstwa neurologiczne w postaci porażeń i niedowładów. zaburzeń ogniskowych(afazję. że liczba pacjentów w Polsce z urazami zwiększyła się w ostatnim 25-leciu 5-krotnic. ślepota). W przypadku powikłań psychotycznych i w depresji stosuje się odpowiednie leki psychotropowe. w przebiegu chorób naczyniowych mózgu jest działaniem wielokierunkowym:składają się na nie:leczenie farmakologiczne. postępowanie psychoterapeutyczne(psychokorekcyjne)i terapia fizykalna-usprawniająca(rehabilitacja). zależy bowiem ud rozległości i umiejscowienia zmian w mózgu. witamina E. .i innych zaburzeń psychicznych. w których rozwija się motoryzacja. zwłaszcza w tych. środków pobudzających metabolizm komórek nerwowych mózgu i innych środków działających objawowo na czynności nerwowe i psychiczne. Leczenie jw. Zespoły otępienne i inne zaburzenia j psychiczne w następstwie urazów czaszkowamózgowych. W stanach niedokrwiennych celem leczenia farmakologicznego jest przede wszystkim zatrzymanie progresji choroby przez utrzymanie na odpowiednim poziomie wydolności mikrokrążenia muzgowegokrwi. W przypadkach z przebiegiem postępującym i w postaci zaostrzeń rokzwanie jest niepomyślne. Parkinsona). zachowując ostrożność w dawkowaniu. a niekiedy z ubytkami i zranieniem tkanki mózgowej. regionalny i lokalny. podaży substancji energizujących.Bada się przepływ mózgowy całkowity. a w populacji ogólnej zajmują czwarte miejsce.

Ucisk mózgu jest następstwem zwiększonej ciasnoty wewnątrzczaszkowejz powodu obrzęku mćzgu. wymioty. zwyżki temperatury ciała. Oprócz ilościowych zaburzeń przytomności pojawiają się powikłania psychotyczne w postaci majaczenia. burza wegetatywna':rozkojarzenie czynności serca. Stłuczenie mózgu polega na uszkodzeniu powierzchni mózgu. nierówność źrenic. Zaburzenis pamięci u ludzi młodych mogą się dość szybko cofnąć. brak łaknienia. Niekiedy występuje też niepamięć następcza. Po odzyskaniu przytomności chzrzy uskarżają się przez pewien czas na bóle i zawroty głowy. Pod względem patomorfologicznym stwierdza się wybroczyny. rozciągająca się na wiele tygodni. zblednięcie powłok. a w ciężkich przypadkach na rozerwaniu mózgu i opon. nudności. pzprzedzoną niepamięcią wsteczną. krwawienie podpajęczynówkowei obrzęk mózgu. Zagadnienia te należą bowiem do.Następstwa zamkniętych urazów czaszkowa-mózgowych dzieli się tradycyjnie na:wstrząśnienie mózgu. która trwa zazwyczaj zd kilku do kilkunastu minut. Zdarzają się uszkodzenia nerwów czaszkowych. uczucie rozbicia. Do objawćw wstrząśnienia muzgu. Chorzy powinni być leczeni na oddziałach neurochirurgicznych. splątaniowe i pomroczne z dużym pobudzeniem psychoruchowym. W podręczniku psychiatrii nie będziemy szczegółowo rzzpauywali mechanizmów tych urazów i podziału uszkodzeń. Ponadto mogą dołączyć się jakościowe zaburzenia świadomości:stany majaczeniowe. ślepota korowa). stłuczenie mózgu i ucisk mózgu.afazja. obniżenie nastroju. Zaburzenia przytomności trwają znacznie dłużej niż w czasie wstrząśnienia. pó(śpiączka)często występują napady prężenia wszystkich kończyn oraz. może się utrzymywać kilka miesięcy. uszkodzeniu naczyń. Występują neurologiczne objawy ogniskowe ze strony nerwów czaszkowych i związane z uszkodzeniem ośrodków korowych(np. zespołów amentywnych i zunroczeniowych. wahania ciśnienia krwi. krwiaka nad-lub podrwardówkowegc czy reż krwotoku śródmózgowego. Dzięki nowoczesnym metodom leczenia i intensywnemu nadzorowi oraz opiece medycznej wielu chorych udaje się uratować. przyspieszenie częstości oddechćw. a później na. iż następstwa każdego urazu dzielimy na bezpośrednie i odległe. Chorzy po odzyskaniu przytomności mają rozległą lukę pamięciową z zkresu zaburzeń świadomości(wszystkie rodzaje amnezji). przyspieszenie czynności serca. niepewność chodu. Zaburzenia psychiczne związane bezpośrednio z urazem. obok zaburzeń przytomności. u osób starszych niepamięć wsteczna. Stan chorych jest ciężki. Objawy przypominają zespół towarzyszący guzowi wewnątrz czaszkowemu:tarcza zastzinowa na dnie oczu. Wstrząśnienie mózgu przejawia się zawsze utratą przytomności. ziewnę poty. bradykardia. . należą nudności. Tutaj pragniemy zwrócić jedynie uwagę. W czasie utraty przytzmności(śpiączka. neurochirurgii i neurologii. trudności w skupieniu uwagi. Z okresu utraty przytomności stwierdza się niepamięć śródczesną.

trudności w skupieniu uwagi. zmniejszenie zainteresowań i samorzutności. Ulszkodzenie płatów skroniowych wywołują zaburzenia ogniskowe typu afazji często napady padaczkowe z objawami prostymi i złożonymi. rentę wypadkową itd). zdradzają nastrój moriwyczny. Jeżeli zmiany urazowe dotyczą części podstawnej płata(lub nadczołowej). którym Landolt nadal nazwę zespołu skroniowego. tracą poczucie 12-Psychiatria. zachowują się niepewnie. dystansu. Chorzy pod troskliwą upieką lekarską. skargom hipochondrycznym nie towarzyszy adekwatna reakcja ze stron uczuć. Do częstych objawów należy nadwrażliwość na światło i hałas. nie potrafią spożytkować dotychczasowych doświadczeń. występują bardziej lub mniej nasilone objawy otępienia i zaburzenia osobowości(osobowość ence(alopatyczna. W uszkodzeniach płatów czołowych stwierdza się cechy tzw. chorzy wypowiadają skargi-nie znajdujące przedmiotowego uzasadnienia-na męczliwość. Ufrazowe uszkodzenie mózgu prowadzi niekiedy do tzw. dodatnie wyniki w tzw. mają utrudniony kontakt uczuciowy z otoczeniem. Czas spędzają bezczynnie. podejmują działania podyktowane potrzebą chwili. i są wyrazem procesu zamkowego. w zależności od rozległości i umiejscowienia uszkodzeń urazowych. MRI). zaburzenia mowy. R oko w a n i e jest pomyślne. dowcipkują na tematy seksualne. nieprawidłowości w EEG oraz w badaniach neuroobrazowych(TK. dobowe wahania samopoczucia z narastaniem objawów w godzinach popołudniowych i wieczornych. wykazują hiperseksualizm. Część chorych agrawuje objawy z przyczyn roszczeniowych(starania o odszkodowanie. bez liczenia się z otoczeniem. porażenia i niedowłady. które potwierdza się w badaniach klinicznych:uszkodzenia nerwów czaszkowych. pozbawieni spontaniczności.zespołu czołowego.zespołu amnestymnego(Korsakowa).oddziałach intensywnej opieki medycznej. ich wypowiedzi świadczą o bezkrytycyzmie i obniżeniu uczuciowości wyższej.organicznych testach neuropsychologicznych. Tylko wystąpienie ostrej psychozy. chorzy wykazują cechy odhamowania popędów:są żarłoczni. Chorzy nie rozpoznają najbliższych osób. Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych. W stanie psychicznym. jeżeli stan chorych pozwala na uanspzrt. ustawicznie czegoś szukają. Otępienie urazowe jest następstwem uszkodzenia mózgu(encefalopatii). Objawy otępienne narastają zwykle powoli po urazie czaszkowa-mózgowym. usprawiedliwia ich przenoszenie na oddział psychiatryczny. zaburzeniu ulega ich myślenie abstrakcyjne i przyczynowo-logiczne. Cerebrastenia pourazowa jest pojęciem nie przez wszystkich psychiatrów uznawanym. szybko odzyskują dobry nastrój i sprawność psychofizyczną. nastrój jest obojętny. obniżenie nastroju. Mimo iż nie stwierdza się następstw organicznych w badaniach klinicznych(neurolzgicznych)w EIG i neuroobrazowych(TK. Obraz kliniczny przypomina nerwicę neurasteniczną. ale także zaburzenia psychiczne. charakteropatia). zaspokajają jedynie podstawowe potrzeby animalna-wegetatywne. zwłaszcza psychoterapeutyczną. w . organiczne zaburzenia osobowości. nie okazują żadnych zainteresowań. Chorzy są spowalniali psyche ruchowo(zespół apatycznz-abuliczny). brak wiary w siebie i swoją przyszłość. MRI). w których stwierdza się zaniki korowe i podkorowe. Inny obraz przybierają następstwa psychopatologiczne związane z uszkodzeniem kory płatów czołowych od strony sklepistości.

a także wieku. rokowanie w padaczce pourazowej uległo w ostatnich latach znacznej poprawie. która sprawia. Ryzyko to jest wypadków różnych czynników:genetycznych. przez wiele tygodni i dłużej utrzymują się o bj awy ne u ra sten i c z ne z nastrojem dysforycznym. Generalnie. Przy omawianiu pourazowych zaburzeń psychicznych warto wspomnieć o tzw. Niekiedy u chorych.nerwica lękowa. nadużywaniu alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Sprawą wielkiej wagi jest określenie stopnia ryzyka wystąpienia napadów pi urazie.którym występują objawy upośledzenia pamięci zarówmkrótko-. Poza środkami poprawiającymi metabolizm i ukrwienie tkanki mózgowej. Nie występują natomiattypowe dla otępienia:zaburzenia myślenia abstrakcyjnego. z poczuciem krzywdy i brakiem nadziei na poprawę. u ktćrych doznany uraz nie pozostawił jakichś wyraźnych następstw somatycznych. Może to być np. katastrofa lotnicza). ponieść duże straty materialne. związana z charakterem wypadku(katastrofy). płci oraz rodzaju i rozległości urazowegouszkodzeniamózgu. Należy bowiem unikać tak szeroko reklamowanych leków anksjulitycznych. Podobnie przewlekły przebieg mają nerw i ce depres yj ne. z obniżeniem wydajności psychicznej i fizycznej. padaczka pourazowa. katastrofy komunikacyjne(wykolejenie pociągu. medycznych(występowanie także innych zaburzeń mózgowych).u osób. Chorzy ci w wyniku wypadku mogli utracić kogoś bliskiego. Mniej więcej 80-90%napadów padaczkowych występuje w ciągu pierwszych dwóch lat po urazie czaszkowoslDOZgOWV ID. która nie jest zespołem psychiatrycznym. Guzy wewnątrzczaszkowe. które chorych uzależniają. nabawić się trwałego i widocznego kalectwa itd. Część tych osób wpada w nałóg alkoholizmu lub farmakomanię. upośledzenie sądzeni*innych zaburzeń wyższych czynności korowych ani też zmian osobowośd(uszkodzenie mózgu lokalizuje się w układzie limbicznym-hipokamp). wypełniane przez chorych konfabulacjami. Na plan pierwszy wysuwają się luki pamięciowe różnej rozległości.nerwicach pourazowych. dzięki postępom diagnostyki i terapii. odległym następstwem urazu czaszkowa-mózgowego jest. Ich geneza jest zrozumiała z punktu widzenia psychologicznego. Diagnostyka guzów wewnąuzczaszkowych należy w zasadzie do neurologii i neurochirurgii. ważna rola przypada psychoterapii. będące psycho-logiczną odpowiedzią na stres fizyczny i psychiczny(disues). jak i długotrwałej. należałoby tutaj umieścić stany psychopatologiczne. W klasyfikacji ICD-10 wprowadzono pojęcie zespołu stresu pourazowego. chodzi o reakcje nerwicowe o różnym obrazie klinicznym. co zwiększa szanse leczenia zapobiegawczego. Leczenie opisanych stanów nerwicowych jest odpowiedzialnym zadaniem. która nie jest w ścisłym tego słowa znaczeniu nerwicą. że chory w sytuacjach zbliżonych do okoliczności przypominających wypadek odczuwa nagły lęk(niekiedy z rozmiarach paniki). chociaż nerwicom poświęcamy w podręczniku odrębnrozdział. . Takie reakjenerwicowe obserwowano np. środowiskowych. Tyłku u czeki chorych padaczka wspó(występuje z zaburzeniami funkcji poznawczych(otępienie)i zmianą osobowości(charakteropatia). które przeżyły klęski żywiołowe(pożar. powódź. Pomijając cerebrastenię. Stosunkowo częstym. Godzi się jednak zauważyć. trzęsienie ziemi). Mówiąc inaczej. że w licznych przypadkach zaburzenia psychiczne wyprzedzają objawy neurologiczne i pozwalają na wczesne rozpoznanie.

Guzy okolicy czołowej. guzy rozrodczaki:inne guzy dysontogenetyczne i schorzenia guzopodobne:zniekształcenia naczyniowe:guzy przedniego płata przysadki:okoliczne guzy o wzroście do wnętrza czaszki:guzy przerzutowe i guzy nie sklasyfikowane. Klinika. szyszyniak. Obraz kliniczny zależy tak od charakteru guza. Z punktu widzenia psychofijologicznego płaty)skroniowe stanowią część układu limbicznego. Jego powolne zwiększanie się powoduje zaniki tkanki nerwowej. Objawy guzów wewnątrzczaszkowychzależą z jednej strony od wzmożenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego(bezpośrednio. wyrażające się objawami neurologicznymi. Do guzów wewnątrz czaszkowych nie zalicza się natomiast krwiaków. chociaż guzy tej etiologii spotyka się najczęściej. Klasyfikacja guzów wewnątrzczaszkowych według pochodzenia(według WHO)wygląda następująco:guzy pochodzenia neuroektodermalnego(gwiażdziak. Podział guzów według umiejscowienia. .Definicja. Nierzadko dołączają się psychozy z jakościową zmianą świadomości(przymglenie proste. który steruje luźnymi czynnościami trzewna-somatycznymi i emocjonalnymi. które narastają ud patologicznej senności do śpiączki. Uszkodzenie okolic czołowych powoduje. Pojawiają się zaburzenia przytomności. Nasilenie zaburzeń psychicznych zależy od szybkości narastania ciśnienia wewnątrzczaszkowego. jak i jego umiejscowienia. skąpodrzewiak. Układ skroniowa-limbiczny ma bogate(połączenia z innymi częściami mózgowia. nerwów. wyściółczaki i brodawczaki splotów pajęczynćwki. Przez pojęcie guza należy rozumieć nie tylko rozrost nowotworowy. Niekiedy objawy są związane z podrażnieniem otaczających struktur. bądź na skutek narastania wodogłowia). nerwiaki zwojowe. splątanie. naczyń. co nadaje twarzy chorego charakterystyczny wyraz pustki(. zamroczenie. z drugiej-od ogniskowego uszkodzenia mózgowia. obrazy mieszane tych psychoz). rdzeniaki):guzy wywodzące się z osłonek nerwowych:guzy wywodzące się z opon i towarzyszących tkanek:pierwotne chłoniaki:guzy pochodzenia naczyniowego. poprzez wzrost masy guza i obrzęk. twarz guzowa'). Guzy prawego płata skroniowego*(półkuli nie dominującej)mogą przez dłuższy czas nie dawać objawów neurologicznych. Zespół wzmożenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego charakteryzuje się bolami głowy z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami. Spowolnieniu ulegają wszystkie funkcje psychiczne. Cechą charakterystyczną przebiegu większości guzów wewnątrzczaszkowychjest stopniowe narastanie objawów. wypadniecie"najbardziej ludzkich cech psychicznych i prowadzi dc głębokich zaburzeń osobowości. które opisaliśmy w podrozdziale dotyczącym pourazowych zaburzeń psychicznych(zespół czołowy ze sklepiswści i z podstawy płata). Guzy okolicy skroniowej. jak i pozamózgowo. Guz wewnątrzczaszkowy jest nieprawidłową masą zajmującą przestrzeń wewnątrzczaszkowąumiejscowioną zarówno wewnątrzmózgowo. rowków naczyniowych). Charakterystyczne są objawy okulistyczne(tarcza zastoinowa)i radiologiczne(pogłębienie wycisków palczastych. majaczenie. Z punktu widzenia psychiatrycznego dominacja półkul ma mnicjs:TdCZCDlC. Narastanie ciasnoty wewnąuzczaszkowej wpływa wyraźnie na stan psychiczny chorych. ogniskowymi objawami korowymi i zespołem otępiennym.

nasilone pragnienie i pobudzenie seksualne. które bardziej szczegółowo omawiamy w podrozdziale dotyczącym padaczki. Niekture z objawów i zespołów psychopatologicznych mogą wskazać na umiejscowienie guza. Nlarastanie ciśnienia wewnąuzczaszkowego pociąga za sobą zaburzenia przytomności i jakościowe świadomości. które wrastają w głąb z płatów czołowych. życiowej(apatia. niekiedy amuzja). ogniskowe objawy korowe(psychiczne). rozwijające się w komorach bocznych. Guzy okolicy ciemieniowej wywołują objawy neurologiczne. Guzy tej okolicy nie odznaczają się charakterystyczną symptomatykąpsychopatologiczną. Zaliczamy tutaj popędy. którym nadano nazwę zespołu Kliivera i Bucy'ego. Zaburzenia psychiczne(ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości)są zwykle wyrazem wzmożonego ciśnienia wewnąuzczaszkowego. akalkulia. o charakterze napadów wzrokowych(pńcrzmuw). opisane pierwotnie u małp. zanik energii. aleksję). apraksje. Składają się nań:zahamowanie lub pobudzenie elementarnych popęduw. obserwuje się zespół otępiejmy i zaburzenia świadomości. Guzy móżdżku nie dają charakterystycznego obrazu zaburzeń psychicznych. W guzach tej okolicy występują często napady padaczkowe częściowe z objawami prostymi. obniżenie nastroju). skroniowych. poprzedzony stosunkowo długim okresem skarg neurasteniczmch. że pień mózgu jest nie tylko siedzibą funkcji ważnych życiowo. proste uczucia przyjemności i przykrości itd. Guzy okolicy ruchowo-czuciowej szybko dają ogniskowe objawy neurologiczne oraz napady padaczkowe. Guzy półkul-to grupa guzów. napady padaczkowe. można odnaleźć w zespole skroniowym Landolta(c którym była mowa wyżej). Guzy tej okolicy objawiają się przeważnie szybko narastającym otępieniem oraz zaburzeniami świadomości. Guzy okolicy potylicznej nie są związane z jakąś swoistą symptomatkąpsychiatryczną. ciemieniowych. Typowy dla uszkodzenia międzymózgowia jest tzw. oraz inne ogniskowe objawy korowe(aleksja.Wśród typowych objawów uszkodzenia płatów skroniowych wymienia sit charakterystyczne zaburzenia widzenia. Dają one szybko ciężkie zaburzenia funkcji poznawczych(otępienie)oraz ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości. a mianowicie uczuć pierwotnych(pro(apatycznych). dysforia. ogniskowe zaburzenia mowy(afazja). oprócz objawów wegetatywnych. Guzy pnia. wzmożona potrzeba snu. ciele modzelowatym i przegrodzie przezroczystej. krótkotrwałe zmiany nastroju o charakterze napadów dystymicznych(afektywnych). nie płatów skroniowych wywołuje objawy. W guzach Ul komory. Uważa się. zaburzenia poczucia schemat ciała(zjawiska dysmorfognuzji). żarłoczność(bulimia). Stopniowo rozwija się zespół otępienny(i zaburzenia osobowości). Dla guzów przegrody przezroczystej typowe są zmiany charakterologiczne oraz napadowe zaburzenia węchu i smaku. Rozszerzenie procesu rozrostowego na okolice ciemieniowe przejawia się ogniskowymi objawami korowymi(agnozję. ale również funkcji emocjonalnych. .zespół międzymózgowiowy(diencefaliczny). Struktury pnia odpowiadają za stan przytomności(stan czuwania-wgiMmiw). Objawy tego zespołu. Bogatą symptumatykę psychopatologiczną mają napady padaczkowe z objawami prostymi i złożznymi(padaczka skroniowu). Obustronne zniszczę-. agrafia.

a nie ma jeszcze objawów wzmożenia ciśnienia wewnąuzczaszkowego. Niektóre z powikłań psychiatrycznych. Ich szczegółowa klinika należy do neurologii. wiążącym się z nieprawidłowościami endokrynologicznymi. napędu psychoruchowego i nastroju. Guzy okolicy siodła dają typowe zaburzenia widzenia oraz wewnątrzwydzielnicze. prolactinuma'). organiczne zaburzenia nastroju(afektywne). depresyjne i mieszane. Zaliczono tutaj m 3 n.zaburzenia przytomności i jakościowe zaburzenia świadomości. kiedy uszkodzeniu ulega określona struktura. Inne powikłania psychotyczne i nerwicowe uwzględniono wśród. immunoterapię i w sporadycznych przypadkach leki zmniejszające masę guza(np. Powikłania psychotyczne w guzach wewnątrzczaszkowych. Trzeba jednak wystrzegać się zbyt wąskiego lokalizacjonizmu. organiczne zaburzenia lękowe. Obejmują one zespoły.U chorych dominują zwykle ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości. W międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 zostały one ujęte w grupie. kładąc nacisk na aspekty psychiatryczne. przeciwobrzękowe. wirusowe. organiczną chwiejność afektywną(astenię). urojeniowe(schizofrenoidalne).bromokryptynaw guzie. Innych zaburzeń psychicznych spowodowanych uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną". . Neuroinfekcje można podzielić nc zakażenia bakteryjne. zostały omówione powyżej. Zaburzenia psychiczne w neuroinfekcjach. Charakteryzuje się triadą objawów:zaburzeniami elementarnymi popędów. które wiążą się przyczynowo z procesem organicznym. objawowych(zaburzenia snu. kiłę układu nerwowego i przewlekłe zakażenia wirusowe(Kulczycki i wsp. Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi". ze społu psychoendokrynopatycznego". W guzach wolno rosnących. Leczenie psychiatryczne polega z jednej strony na stosowaniu leków prokognitywnych(noouopowych). dwubiegunowe. Zaburzeniom psychicznym. można stwierdzić zależności zaburzeń psychicznych od określonej lokalizacji. maniakalne. Nie wszystkie neuromfekje mają znaczenie psychiatryczne. chemioterapię. W tym podrozdziale omawiamy podstawowe objawy chorób neurcinfekcyjnych. lęk.organiczną halucynozę. Pomijamy przypadki koincydencji psychoz endogennych i zaburzeń psychicznych występujących w okresie przed rozwinięciem się procesu rozrostowego. W guzach tej okolicy opisywano także ciężkie zespoły amnestyczne Korsakowa oraz zaburzenia świadomości. l 992). choroby inwazyjne. Bleuler nadał nazwę. drażliwość)i przeciwdepresyjnych lub przeciwpsychotycznych w przypadkach z powikłaniami psychiatrycznymi. np. dysocjacyjne. Leczenie guzów wewnąuzczaszkowych jest domeną neurochirurgii i obejmuje leczenie chirurgiczne. zaburzenia katatoniczne. Wiązanie obrazu psychopatologicznego z określonym umiejscowieniem guza ma oczywiście bardzo względny charakter. radioterapię. ponieważ mózg działa jako całość i wszelkie nieprawidłowości w jednej jego części odbijają się na całym narządzie. grzybicze.

zapalenie zatok obocznych nosa.Zakażenia bakteryjne. z dużym stężeniem białka. O rozpoznaniu decyduje wynik badania płynu mózgowa-rdzeniowego(zwiększenie liczby komórek nie przekraczające 500 w I mm'. Rozpoznanie etiologiczne opiera się na badaniu bakteriologicznym. Na zajęcie*#u n. wymioty. z obniżeniem stężenia glukozy i chloru:odczyny glubulinowe Pandyóego i Nonnegu-Apeha są dodatnie. Najczęściej występują ilościowe zaburzenia świadomości(senność. Na szczęście połowa chorych wraca dupełnego zdrowia. Płyn jest nieprzejrzysty. objawy wwyczne. ognisko zapalne w płucach itp. Z wewnątrzustrojowegoogniska zakażenia drobnoustroje wysiewane są do krwiobiegu. afazję. U dzieci następstwem gruźliczego zapalenia opon mózgowa-rdzeniowych i mózgu jest upośledzenie umysłowe(do 3. Tę postać zapalenia opon mózgowa-rdzeniowych i mózgu charakteryzuje podstępngy i powolny początek. porażenia nerwów czaszkowych. u. Śmiertelność wynosi około 3 O%. W/przypadków pozostają następstwa neurologiczne w postaci niedowładów spastycznych. Towarzyszy temu wysoka gorączka powyżej 4 O 6 C. afazji ruchowej. /rodłem infekcji mogą być:zapalenie ropne ucha środkowego. u starszych dzieci. Rokowanie jest gorsze niż w ropnych postaciach zapalenia opon mózgowa-rdzeniowych i mózgu. zespćl mużdżkuwy. . osłabienie słuchu. którego wynik daje podstawy do wdrożenia leczenia etiouopowego. puprzedzzna dreszczami i objawami grypopochodnymi. Jest to zasługa leczenia przeciwprątkowego. objawy pozapiramidowe. Wirusowe zapalenia opon mózgowa-rdzeniowych i mózgu. ale zwłaszcza objawy charakteropatyczne. objawy oponowe. O rozpoznaniu decyduje wynik badania płynu mózgowa-rdzeniowego. Rokowanie od czasu rozwoju antybiotykcterapii znacznie się poprawiło. rż). U około/5%osób po przebytej chorobie utrzymują się objawy neurologiczne:niedowłady lub porażenia spastyczne. przewaga komórek jednojądrowych. a nawet wykazuje tendencje zwyżkowe.wskazują bóle głowy. ropień lub mnogie ropnie mózgu. młodzieży i dorosłych występują zaburzenia otępienne. Najczęściej dochodzi do uaktywnienia wewnątrz ustrojowego ogniska zakażenia w warunkach obniżonej odporności immunologicznej. a z powikłań psychiatrycznych-zaburzenia funkcji poznawczych(otępienie)i zaburzenia osobowości(charakteropatia). a także wyniki badań swoistych(próba biologiczna i izolacja prątków daje jednak potwierdzenie tylko w 50%chorych. z przewagą komórek wielojądrowych(7593. Stanowią one ponad 9 O'%bakteryjnych zakażeń o. obniżeniu ulega poziom glukozy i anionu chlorowego). ropień przywierzcholkcwy zęba. napady drgawkowe. Wtórnie dołączają się objawy mćzgowe. VIII. Mimo to śmiertelność wynosi około ZO%. posiewy z płynu wypadają dodatnio w 30%przypadków). stężenie białka często powyżej 10 g/1. półśpiączka)-dotyczą one ponad 90%chorych-stany pobudzenia psychuruchowegc. ropień okołomigdadkowy. uszkodzenia nerwów 11. Większość zachorowań występuje u ludzi w wieku 30-60 lat. bogatokomórkowy(liczba komórek wynosi 1000 w lmm'). Górują objawy z zajęciem podstawy 11102)211. padaczka. Gruźlicze zapalenie opon mózgowa-rdzeniowych i mózgu zbierało przed łaty tragiczne żniwo. z jednoczesnym podwyższeniem komórek podzielonych. Ropne zapalenia opon mózgowa-rdzeniowych i mózgu. zakrzep zatoki jamistej. n. Obecnie nadal występuje(chociaż nie w tym natężeniu).

grypa. utajonego w zakresie ośrodkowego układu nerwowego. W drugiej fazie następuje ponowny wzrost ciepłoty ciała powyżej**#*z towarzyszącymi objawami ze strony oun. Leczenie wirusowych zapaleń mózgu nie jest łatwe. Do chorób inwazyjnych zalicza się:inwazje pierwutniakowe(toksoplazmoza. To k s o p I a z m o z a jest chorobą rzadką(liczba zachorowań w ostatnich latach nie przekracza 300 przypadków rocznie).wywołane pośrednimi formami rozwojowymi tasiemców wągrzycę mózgu. nasenne). u. gdyż zaburzenia psychiczne(psychozy paranoidalne. ospa wietrzna. Wirusy przedostają się do ustroju głównie przez przewód pokarmowy. aż do śpiączki włącznie. Również rzadka jest malaria(zimnica tropikalna). U chorych z powikłaniami psychiatrycznymi stosuje się bądź leki objawowe(uspokajające. Taki przebieg zachorowania spotyka się w przebiegu zakażenia wirusem opryszczki i cytomegalii. bąblowicę muzgu. inwazje o. należą do pierwszych objawów obok zaburzeń neurologicznych(porażenia spastyczne kończyn)i internistycznych(zaburzenia oddychania i . zwłaszcza komórkowej. halucynozy. Zakażenia grzybicze występują w Polsce rzadko. malaria)i robaczyce(inwazje nicieni. Czynnikiem wyzwalającym jest obniżenie odporności. Rozpoznanie ułatwia. Zachorowaniami endogennymi nazywamy takie. Konykosteroidymają zastosowanie tylko w wybranych przypadkach. Chorzy z opryszczkowym zapaleniem mózgu bywają najpierw hospitalizowani na oddziałach psychiatrycznych. Symptomatologia kliniczna i zmiany w płynie mózgowa-rdzeniowym przypominają etiologię gruźliczą. tj. W zakażeniach egzogennych podstawową rolę odgrywają wirusy neurotropowe. półpasiec. różyczka. jak:odra. n. np. w których zapalenie opon i mózgu stanowią bezpośrednie powikłanie chorób wirusowych.takie. zwanej adsorpcją. niekiedy drogą płciową i bezpośrednio do krwi. Zakażenia egzogenne mają przebieg dwufazowy. Zaburzenia świadomości.toksokaroza-zespćł larwy wędrującej trzewnej. Znaczenie psychiatryczne infekcji grzybiczych jest niewielkie. bądź przeciwpsychotyczne(neuroleptyki). dla których komórki układu nerwowego mają swoisty receptor umożliwiający realizację wstępnej fazy zakażenia. Nieco inny przebieg kliniczny mają zakażenia egzogenne ou n. stany maniakalne.. układ oddechowy. W takich przypadkach choroba rozpoczyna się mózgowymi zaburzeniami neurologicznymi. We wczesnym okresie występują objawy dyspeptyczne lub grypopodobne z gorączką do 38 C w ciągu tygodnia. Zaburzenia psychiczne przypominają ropne zapalenie opon mózgowa-rdzeniowych i mózgu. hodowla grzybów z płynu mózgowa-rdzeniowego i stwierdzenie obecności swoistychprzeciwciał. które zakaziły się przebywając w strefie malarycznej(kraje tropikalne). które zostały spowodowane uaktywnieniem przewlekłego zakażenia wirusowego. znalezienie grzybów w preparatach z płynu mćzgowo-rdzeniowego. W rozpoznaniu różnicowym trzeba je jednak brać pod uwagę. Dotyczy ona osób. Istnieją możliwości leczenia przyczynowego. Wyniki leczenia poprawiło wprowadzenie acyklowiru(Zovirax)i gancyklowiru(Cymevene). psychozy z zaburzeniami świadomości)mogą wyprzedzać pojawienie się objawów neurologicznych.Dzieli się je na zachorowania egzogenne i endogenne. włośnicę). a postacie mózgowe zdarzają się wyjątkowo(zapalenie opon mózgowardzeniowych i mózgu przypomina pod względem klinicznym i zmian w płynie mózgowardzeniowym gruźlicze zakażenie). potem stan pozornego zdrowia przez kilka lub kilkanaście dni.

objawów opuszkowych. na zakażenie wskazuje wynik badania płynu muzgowo-rdzeniowego:pleocytoza. Najpierw przeważają zmiany zapalne oponowe. porażeń. l 992 k 1. najczęstszej postaci tej choroby. ale najczęściej w okresie dwóch lat. Sporadycznie pojawiają się napady drgawkowe. kiłowe zapalenie opon. Stany wywołane zmianami miąższowymi:porażenie postępujące. Z punktu widzenia psychopatologii występują okresowo dolegliwości przypominające nerwicę neurasteniczną:zdarzają się powikłania psychozami z zaburzeniami świadomości:stany pomroczne i onejroidalne(majaczeniowa-zamroczeniowe). porażeń nerwów czaszkowych. Zmiany w płynie mogą się cofnąć samorzutnie. Wągrzyca daje często objawy guza mózgu. wylewy dospojówkowe i liczne wybroczyny pod paznokciami rąk i nóg. ale mogą też wystąpić objawy kliniczne innego zespołu. wysypki skórne. Leczenie polega na podawaniu sulfadoksyny(Fansidar)i chininy. U chorych. chociaż bez gorączki. W płynie mózgowa-rdzeniowym stwierdza się zmiany zapalne. jednojądrowa. wiąd rdzenia. Zaburzenia psychiczne w przebiegu zakażenia krętkiem bladym ośrodkowego układu nerwowego były po drugiej wojnie światowej bardzo częste. u których wdrożono swoisre leczenie. Stany wywołane zmianami zapalnymi naczyń:kiła bezobjawowa. u części chorych dodatnie serologiczne odczyny kilowe. później oponowa-naczyniowe. Typowe dla włośnicy są bóle licznych grup mięśniowych. rokowanie jest dobre. ataksji móżdżkowej. Włzśnica przebiega z bardzo bogatą sympromatykąneurologiczna-psychiatryczną. obrzmienie i zaczerwienienie spojówek. Akcja W"przyniosła znakomite wyniki. Obok napadów drgawkowych. obrzęki powiek i twarzy.krążenia). kila naczyniowa mózgu i rdzenia. . co wiązało się z licznymi świeżymi zachorowaniami na kiłę. kilak mózgu. wreszcie miąższowe i zwyrodnieniowe. Kila układu nerwowego. W tej sytuacji trzeba się liczyć z przypadkami kiły układu nerwowego. kila oponowa-naczyniowa. zaburzenia świadomości. Niestety w ostatnich kilku latach obserwuje się ponowny wzrost zachorowań. Kilowe(ostre)zapalenie opon mózgowych może się rozwinąć w różnym czasie po zakażeniu. 2. Robaczyc e. U chorych tych nie obserwuje się żadnych wyraźnych zaburzeń psychicznych. zmiany w płynie mózgowardzeniowym cofają się w czasie kilku dni lub tygodni. mogą wywoływać ogniskowe objawy neurzlogiczne. Rzadziej spotyka się psychozy paranoidalne. Dla celów praktyczne-klinicznych zaproponowano podział kiły układu nerwowego na dwie zasadnicze grupy(Stapiński. zanik nerwu wzrokowego. Kiła U okresu(zwłaszcza nawrotowa)może prowadzić do zajęcia układu nerwowego. występują ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości. Obraz kliniczny przypomina bakteryjne lub wirusowe zapalenie opon. dodatnie odczyny globulinowe. nie ma też innych subiektywnych ani obiektywnych odchyleń w obrazie klinicznym. Powojenna. w zależności od umiejscowienia zmian w mózgu. zwiększony poziom białka. napady padaczkowe. W kile bezobjawowej układu nerwowego. Największe znaczenie ma kila układu nerwowego występująca w przebiegu kiły pćżnej. Kila I okresu nie stwarza problemów neurolzgicznych i psychiatrycznych.

Nierzadko łączy się z porażeniem postępującym(Óboparzhsr). Porażenie postępujące. W tj postaci kiły pojawia się anizokoria(nierówność źrenic)i brak reakcji na światło oraz porażenia niektórych nerwów czaszkowych. Chorzy wypowiadają liczne skargi hipochondryczne. Zaburzenia psychiczne obejmują zespoły od stanów majaczeniowych do zaburzeń osobowości i otępienia. Jego istotą jest zwyrodnienie tylnych sznurów i korzeni rdzenia. stany lęku oraz niepokoju psychoruchowego. są drażliwi. Zaburzenia psychiczne zwykle wyprzedzają zaburzenia neurologiczne. Jest niewątpliwie najcięższą postacią kiły układu nerwowego. objawów Argylla i Robensona(brak. nerwowej mózgu. Pojawiają się też pierwsze objawy neurologiczne w postaci dyzartrii. . jak i psychiatrycznym. tyczne. objawy dyspep. cbjawżw ocznych':wąskie źrenice. męczą się. Pierwsze objawy pojawiają się 5-25 lat od chwili zakażenia.W przypadkach leczniczo zaniedbanych może rozwinąć się kiła późna układu nerwowego ze zmianami trwałymi w mózgu(wodogłowie)i objawami otępienia. reakcji źrenic na światło przy zachowanej reakcji na przystosowanie i zbieżność). Kila oponowa-naczyniowa mózgu i rdzenia wywołuje zróżnicowane objawy kliniczne w zależności od lokalizacji zmian. Charakterystyczny jest postępujący charakter zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych. Tarcza nerwu wzrokowego jest szarobiała. stają się mniej wydajni w pracy. występują u nich. Trzeba pamiętać. nierówność źrenic oraz. Zanik nerwu wzrokowego jest skutkiem zapalenia opon w okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych. płyn jest przeważnie prawidłowy. Pod względem pwcmor(alogicznym stwierdza się zmiany w tkane. Kilak mózgu daje objawy guza wewnąuzczaszkowego tak pod względem neurologicznym. Stwierdza się zawężenie pola widzenia. Rozpoznanie ułatwia wystąpienie u młodego człowieka udaru mózgowego. Kila naczyniowa obrazem klinicznym przypomina postać oponowa-naczyniową. Nie odgrywa w psychiatrii żadnej roli. Ta postać kiły występuje u około 3'%nie leczonych lub źle leczonych chorych na kiłę. że zanik nerwu wzrokowego występuje też w innych postaciach kiły układu nerwowego. Choroba nie leczona prowadzi do. gdyż jako czysta odmiana naczyniowa jest rzadkością. W wyniku nacieków i zakrzepćww naczyniach mózgu i rdzenia rozwijają się liczne zespoły neurologiczne i psychiatryczne. Choroba należy do grupy przewlekłych zapaleń mózgu o powolnym przebiegu. zaburzenia snu. Przebieg szybki należy do rzadkości. Dołączenie się. mają trudności w skupieniu uwagi. śmierci. później drugiego. oponach i naczyniach typowe dla przewlekłego zapalenia. W początkowym okresie występują niespecyficzne objawy neurasteniczne(stadium neurasteniczne porażenia postępującego). Postępująca ślepota dotyczy jednego oka. w której stwierdza się patologiczne zmiany w płynie mózgowa-rdzeniowym i dodatnie odczyny serologiczne. W odróżnieniu od kiły oponowa-naczyniowej. Wiąd rdzenia jest najczęstszą postacią miąższową kiły układu nerwowego.

w którym pojawiają się wielkościowe urojenia(a częściej konfabulacje)o treści wielkościowej(bogactwa. występują udary i rzekome udary mżzgowe oraz postępujące po nich niedowłady. Rozpoznanie opiera się na danych z wywiadu. dość charakterystycznym obrazie klinicznym(neurologiczna-psychiatrycznym)i na wynikach badań dodatkowych. często dochodzi do zaburzeń troficznych. zaś obraz psychopatologiczny przedstawia głębokie otępienie. obrzęków. Pojawia się logoklonia. władzy. siły. Napęd psychoruchowy(raczej w sensie pobudzenia ruchowego)nieznacznie się podwyższa. Pacjent staje się nieobowiązkowy. lojalności. depresyjną. Istotne znaczenie ma obraz płynu mózgowu-rdzeniowego. choregu. chociaż zdarzają się przypadki z nastrojem depresyjnym lub dysforycznym. wzrastająca w ostatnim czasie liczba świeżych zachorowań na kiłę każe myśleć w różnicowaniu etiologii otępienia o kile układu nerwowego. przebieg porażenia postępującego i przyczyniło się do poprawy rokowania. W sferze uczuciowej obserwuje si znaczną chwiejność i nietrzymanie afektu. mowa skandowana. W cięższych. wstydu. postać Lissauera(porażenie ogniskowe). wiądoporażenie i porażenie postępujące okresu młodzieńczego. język przy wysuwaniu zbacza. Dołączają się drżenia włókienkowe mięśni. języka i mięśni okrężnych ust. naprzemienną(maniakalna-depresyjną). patologicznych złamań kości itd. nie leczonych przypadkach. . poczucie więzi rodzinnej i społecznej. Stwierdza się narastające zaburzenia funkcji pamięciowych(pamięć krótkoterminowa i długoterminowa). Wraz z pzstępem choroby napęd ulega obniżeniu. U niektórych chorych zaburzenia pamięci składają się na pojęcie zespołu amnestycznego. Proces chorobowy toczy się najczęściej w okolicach czołowych mózgu w związku z czym stosunkowo wcześnie obniżeniu ulega uczuciowość wyższa. postać Wicherta(zespół parkinsonoidalny w przebiegu porażenia postępującego). Jak już wspominaliśmy. W ogólnym badaniu płynu mózgowa-rdzeniowego stwierdza się duże zmiany:pleocytozę. postacie schizofrenoidalne. spląraniową(amentywną). co skłania pacjenta do pudjmowania wielu chaotycznych działań. Mimika ubożeje. W psychiatrii wyróżnia się następujące kliniczne postacie porażenia postępującego:otępienną. Jest 1 początek U okresu cheruby.neurologicznych w pustaci wzmożenia napięcia mięśni. twarz jest maskowata. ekspansywną albo klasyczną. Po kilku lub kilkunastu tygodniach objawy neurasteniczne ustępują miejsca zaburzeniom funkcji poznawczych(otępienie)i zaburzeniom zachowania. Vtrudnieniemw postawieniu prawidłowego rozpoznania jest zaprzeczanie infekcji kiłowej przez. że wprowadzenie penicyliny znacznie złagodziło. zatraca ambicje. amnestyczną-paralityczny zespół Korsakowa. Ze względu na zmniejszenie ogólnej odporności ustroju na zakażenia. Przestaje dbać o własną opinię i wygląd zewnętrzny oraz higienę osobistą. Taki opis przebiegu porażenia postępującego pochodzi sprzed kilkudziesięciu lat. zmienia się wyraźnie charakter pisma i dołącza nieuzymanie moczu oraz stolca. odleżyn. Trzeba dodać. W Ul zkresie porażenia pzstępującego nasilają się objawy neurologiczne. Wczesna diagnostyka i wczesne leczenie doprowadziły do wyeliminowania III okresu choroby. Uwaga jest nadmiernie przerzutna. wzmożenia i nierówności odruchów okostncwych i icięgnowych każe podejrzewać porażenie postępujące li okres choroby). Nierzadkie są ogniskowe objawy korowe(afazja)i napady drgawkowe. nastrój jest przeważnie euforyczny. Pacjent powinien przejść badania serologiczne. nadmiernej potencji seksualnej i sukcesów w kontaktach z kobietami itd. taktu i dystansu.

dodatnie odczyny globulinowe. a także na terapii gorączkowej(zimnica).i cefuiakson 2 g/dobę.zwiększenie poziomu białka. Ujemny wynik odczynów klasycznych nie stanowi dostatecznej podstawy do wykluczenia kiły układu OTWOWSZO. chociaż trudny technicznie*kosz*ow*. FTA-AIS. dożylnie. TPI-odczyn immobilizacji krętków(test Nelsona)jest najbardziej swoisty ze znanych testów kilowych. przed wprowadzeniem penicylin opierało się na wstrzykiwaniu bizmutu.w Stanach Zjednoczonych. Zespół nabytego upośledzenia odporności(AIDS-Acąiredlmmune Deficiency Syndrome)został opisany po raz pierwszy. przez cu najmniej 2 tygodnie. bez leczenia. Zwalczania Chorób Zakaźnych w USA(CDĆ-Centers fur Disease Contr przyjął nową definicję AIDS. FTA-AIS-odczyn immunnluorescencji krętków jest bardzo czuły i swoisty. Odczyny klasyczne mogą być nieswoiście dodatnie. 1. przy niewielkich zmianach w następnych). zmiana definicji. TPH)badanie krętkowe opiera się na antygenach uzyskiwanych z krętków. Odczyny krętkowe. mogą też wygasać samoistnie. Obowiązująca do 1993 r. neosalwarsanu. Zespół nabytego upośledzenia odporności(AIDS)2. Powikłania psychiatryczne leczy się w zależności od rodzaju zespołu psychopatologicznego. W wyniku przeprowadzania leczenia odczyny te stają się doić szybko ujemne. nawet przez kilka lat. Chorobę Creutzfeldta-Jakuba. Najczęściej stosuje się:penicylinę krystaliczną G(dzżylnie 20-30000000 j.definicja AIDS opierała się wyłącznie na kryteriach klinicznych. VSR)używa się antygenu kardiolipidowego. zaś w przypadkach uczulenia na penicylinę stosuje się retacyklinę(500 mg co 6 godzin przez 30 dni). I stycznia 1993 r. O rozpoznaniu decydują odczyny serologiczne:klasyczne i krętkowe. /dobę)z jednoczesnym doustnym zażywaniem probenecidu(Benemid)co 6 godzin po 500 mg. który wykonuje się w oddziałach szpitalnych rutnowu. u których liczba limfocytów . zaś w krętkowych(TPI. Omówimy tutaj:1. Podostre srwardniające zapalenie mózgu(SSPE):3. wymagają więc potwierdzenia wysoce swoistymi odczynami krętkowymi. obejmującą wszystkie osoby seropozytywne względem HIV. Po porażeniu postępującym dawki antybiotyków muszą być wysokie. W odczynach klasycznych(VDRL. Po leczeniu utrzymuje się długo wynik dodatni(w niskim mianie). Rządku wykonuje się dzisiaj również złotowy odczyn koloidowy Langego(charakterystyczne było wyraźne odbarwienie w pierwszych probuwkach. Przewlekłe zakażenia wirusowe. Niekiedy na podstawie kontrolnych badań klinicznych i serologicznych zachodzi konieczność powtórzenia kuracji. penicylinę benzatynową G. Odczyny Bordeta i Wassermanna oraz Kolmera straciły na znaczeniu. erytromycynę w dawkach jw.nastąpiła. Leczenie kiły ośrodkowego układu nerwowego. Od lat czterdziestych stosowanie penicyliny wyeliminowało te metody. co zwykle ukazuje się leczeniem niewystarczającym. Istotne znaczenie ma odczyn VDRL. Ośrodek. Przestano w niej uwzględniać obraz kliniczny choroby. zwłaszcza porażenia postępującego w psychiatrii. w 1981 r.

że zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne mogą mieć charakter pierwotny(następstwa zapalenia mózgu)i wtórnych uszkodzeń układu nerwowego powstających w przebiegu dodatkowych. Pierwszym objawem są zaburzenia funkcji poznawczych. z uprzywilejowanie to ma charakter względny i polega na fizjologicznej adaptacji procesów odpornościowych do specyficznego środowiska mózgu. .CD.pomocniczych(w mniejszym stopniu limfocytów B i monocytów). 2. powstały warunki do prowadzenia badań dotyczących zaburzeń psychicznych w AIDS na stosunkowo dużych grupach chorych. 4%kilkunastmiesięczna obserwacja ujawniła epizody maniakalne. wywołanymi bezpośrednim działaniem HIV-I na*#u n. Zmiana definicji spowodowała statystyczny wzrost ogólnej liczby przypadków chorych na AIDS. Zakażeniu ulega też obwodowy układ nerwowy. jest mniejsza niż ZOO/ul. Leczeniem zajmują się wyspecjalizowane ośrodki leczenia AIDS. Zakażenie następuje poprzez stosunek płciowy(zakażeniu ulegają osoby zarówno w wyniku stosunków homo-. u około 20%osób zakażonych HIV. rż. z punktu widzenia objawów klinicznych. że w grupie 1001 pacjentów zakażonych HIV 162 wymagało pomocy psychiatrycznej-u 52 rozpoznano depresję według kryteriów DSM. Trzeba wreszcie dodać. Zważywszy. Najczęściej stwierdzanymi zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi. ale także silny neurnropizm. Dzisiaj wiadomo. jak i heteroseksualnych). często ze sztywnością pozapiramidową). Jest to rzadka choroba w Polsce zapadalność roczna wynosi I przypadek na I milion ludności. Najnzwsze badania wskazują jednak. W AIDS wirus HIV zakaża bezpośrednio komórki mikrogleju. Przez wiele lat sądzono. Przyczyną zaburzeń immunologicznych. czyli stanowi mniej niż 1-4%ogólnej liczby limfocytuw T. u których choroba nie osiągnęła. przez przetoczenie krwi lub używanie(przez narkomanów)nie wyjałowionych strzykawek i igieł do iniekcji. są zaburzenia motoryczne i funkcji poznawczych(demzmia). co prowadzi do zapoczątkowania produkcji znacznych ilości cytokin i innych substancji toksycznych dla neuronów. Bardzo charakterystyczny jest obraz GIG:rytmiczne. stadiuw rozwoju. uogólnione wyładowania grup wysokonapięciowych fal(U i Ul faza). Podostre stwardniające zapalenie mózgu(SSPE)występuje w przebiegu utajonego zakażenia mutantem wirusa odry. a dopiero w U fazie pojawiają się ruchy mimowolne(rytmiczne mioklonie kończyn. że mózg jest narządem immunologicznie uprzywilejowanym. że otępienie występuje. że pandemia HIV trwa już na świecie kilkanaście lat. Okres utajenia od chwili zakażenia wynosi od kilku miesięcy do kilkunastu lat. U 1. Chodzi tutaj o zakażenia wirusowe. U-44 stwierdzono objawy otępienia. W późniejszych okresach czynność bioelektryczna ulega rozlanemu zwolnieniu i pojawiają się zmiany w czynności podstawowej. które uznano za kryteria AIDS według starjdefinicji. . wywołanych uszkodzeniem i obniżeniem ilości limfocytów T. rzadziej bakteryjne. Wirus jest wrażliwy na podwyższoną ciepłotę i guza organizmem gospodarza szybko ginie. Z badań przeprowadzonych w połowie lat dziewięćdziesiątych w USA(Baltimore)wynika. Powodem tego było włączenie grupy osób spełniających kryteria immunologiczne. Najczęściej chorują osoby między 10. oportunistycznych"infekcji lub procesów nowotworowych rozwijających się w warunkach upośledzonej odporności immunologicznej. grzybicze i pierwomiakowe. jest infekcja retrowirusem z grupy lentiwirusów. i 15. że wirus ten wykazuje nie tylko limfotropizm. Z innych badań wynika.

Zmiany w płynie mózgowa-rdzeniowym nie wykazują swoistych zmian, z wyjątkiem obecności przeciwciał odrowych. Jak dotąd, nie ma skutecznego leczenia. U większości chorych zgon następuje w ciągu 3-5 lat. Największe nadzieje wiąże się ze szczepieniami przeciwodrowymiu dzieci(pierwsze w l 3, -14, miesiącu życia, drugie w wieku szkolnym). Tego rodzaju profilaktyka może się przyczynić do likwidacji SSPE. 3. O ho re ba Ćre u tz fe I d ta-J ak oba stanowi podostrą encefalopatię gąbczastą występującą u ludzi na całym świecie, wywołaną przez, wirus powolny"(inkubacja trwa kilka do kilkunastu lat). Choroba wzbudziła w ostatnim czasie zainteresowanie badaczy ze względu na możliwość zakażenia ludzi przez mięso wołowe(choroba szalonych krów). Dowodem wirusowej etiologii może być fakt, że udało się chorobę(wirus:)przeszczepić z mózgu ludzi chorych na szympansy. U zwierząt odtworzono zespół kliniczny i morfologiczny choroby Creutzfeldta-Jakoba. Jedną z hipotez dotyczących patogenezy choroby Creutzfeldta-Jakoba jest teoria prionów stworzona przez kalifornijskiego badacza Stanleya 8. Prusinera(laureata nagrody Nobla w 1997 r.), próbująca wyjaśnić mechanizm przenoszenia choroby ze zwierząt na ludzi(choroba szalonych krów). Priony, mające strukturę białkową(proteiny), znajdujące się w każdym organizmie, zmieniają swój charakter pod wpływem, złych"prionów, tj.mających odmienną strukturę przestrzenną. Owe priony mogłyby być przenoszone drogą pokarmową. Tłumaczyłoby to epidemię u brytyjskich krów, które były karmione paszą zawierającą domieszkę mączki uzyskanej z padłych zwierząt. Do tej pory uczeni odnosili się sceptycznie do pogląduw Prusinera, ale obecnie nie wyklucza się możliwości, że spożywanie, zakażonego"mięsa chorych zwierząt może prowadzić do rozwinięcia się choroby Creutzfeldta-Jakuba, będącej ludzką odmianą choroby szalonych krów. Czas pokaże, czy hipotezy te znajdą potwierdzenie w dalszych obserwacjach klinicznych i szczegółowych badaniach. neuropatologicznych. Pozycja nozologiczna tego schorzenia nie jest jednak jasną. ponieważ u ponad 10%chorych stwierdza się rodzinne jej występowanie. W częśd*przypadków opisywano przekazywanie choroby według typu dominującego aut somalnego. Być może mamy do czynienia z niejednolitą(niehomogenną)grupą chorób. Choroba(postać rodzinna)występuje w piątym lub szóstym dziesiątku lat.. Najczęściej około 40, rż, , znacznie rzadziej w młodszym wieku(20, lż). Zapadalność gazu nielicznymi ogniskami endemicznymi, wynosi w wielu krajach, około I na i milion ludności rocznie(Kulczycki, l 992). Rozpoznanie zpiera się na badaniu neurologiczna-psychiatrycznym i badaniach. pracuwnianych. Jednym z pierwszych objawów jest szybko narastające otępienie. Po kilku tygodniach obserwuje się ruchy mimowolne o charakterze zrywań mięśniowych i mioklonii, drżenia, niezborności kończyn, zaburzenia równowagi. W niektórych przypadkach może się rozwinąć ślepota korowa. Spośród badań pracownianych najbardziej przydatne jest badanie EEG. W okresie pełnego rozwoju choroby rejestruje się uogólnione zwolnienie czynności bioelektrycznej z rytmicznymi synchronicznymi falami ostrymi o częstości 0. 5-3 Hz. Płyn mózgowa-rdzeniowy nie wykazuje odchyleń od normy.

Tomografia komputerowa głowy może w późniejszym okresie ujawnić mierny zanik mózgu. Rokowanie jest niepomyślne, nie ma bowiem leczenia przyczynowego. Śmierć następuje w okresie od roku do 2 lat od wystąpienia pierwszych objawów. Ze względu na przypuszczalną etiologię zakaźną obowiązują surowe reguły antyseptyczne. Wyrazem działań profilaktycznych jest likwidacja stad bydła zainfekowanych wirusem choroby szalonych kruw. Padaczki. Definicja, etiologia i patogeneza Szczegu(owych infzrmaji na temat padaczek powinny dostarczać podręczniki neurologii, gdyż problematyka ta jest przede wszystkim przedmiotem zainteresowania tej specjalności medycyny. Nie oznacza to jednak, że padaczki przestały interesować psychiatrów. Epileptologię, czyli gałąź medycyny zajmującą się tymi zespołami chorobowymi, umieszcza się na styku kilku specjalności:neurologii, neurochirurgii, pediatrii, psychiatrii i kilku innych. Wystąpienie napadu padaczkowego nie oznacza jeszcze padaczki. Napady padaczkowe stanowią jedną z podgrup napadów pochodzenia mózgowego(Mąjkowski, 19861:należą do nich napady z niedokrwienia(np.napady w wyniku nagłego zatrzymania czynności serca), napady pochodzenia neurotoksycznego, napady w następstwie zatrucia wodnego, napady pochodzenia metabolicznego(np.niedocukrzenie, niewydolność wątroby, zatrucie alkoholem), napady psychogenne, związane z rytmem snu(np.narkolepsja), ruchowe mimzwolne pochodzenia pozapiramidcwego(np.napady dyskinetyczne w trakcie leczenia neuroleptykami), np.o nie ustalonym pochodzeniu, lecz nie związane z wymienionymi czynnikami. Napad padaczkowy jest wyrazem gwałtownego i nadmiernego wyładowania komórek nerwowych w następstwie depolaryzacji błony komórkowej. Temu zjawisku towarzyszą wyładowania czynności bioelektrycznej neuronów, a także zróżnicowane objawy kliniczne:zaburzenia ruchowe, zmysłowe, przytomności i świadomości, emocjonalne, wegetatywne, intelektualne(poznawcze), a niekiedy różne kombinacje tych objawów. Powtarzanie się napadów upoważnia do rozpoznania padaczki. Nie istnieje ścisły wykładnik liczbowy, który by określał, ile napadów oznacza padaczkę. Padaczkę określa się zwykle jako przewlekle zaburzenie mózgowe o różnej etiologii, charakteryzujące się nawracającymi napadami. Tylko wyjątkowo można rozpoznać padaczkę po jednym napadzie, jeżeli zapis 810 wykazuje bezsporną i charakterystyczną patologię(np.symetryczne wyładowania iglic, fal ostrych lub zespołów iglicy i fali wolnej). Nikt już dzisiaj nie uważa padaczki za chorobę w znaczeniu jednostki nozologicznej. Dla określenia polietiologii tego zespołu świadomie użyliśmy w tytule określenia, padaczki"W praktyce klinicznej używamy najczęściej terminu padaczka szczątkowa lub organiczna, np.po przebytym urazie czaszkowe-mózgowym lub padaczka objawowa, jeżeli napady padaczkowe są wyrazem toczącego się aktualnie procesu chorobowego w mózgu, np.guza nowotworowego, ('oraz rzadziej natomiast rozpzznaje się padaczkę samoistną, używając raczej określeń:padaczka czynnościowa, nie ustalonego pochodzenia, skrytopochodna. Mówiąc o e fi o I o g i i padaczki musimy pamiętać, że jej ustalenie nie należy do łatwych zadań. Nie zawsze rzucający się w oczy lub sugerowany w wywiadzie, czynnik etiologiczny"jest w istocie odpowiedzialny za wystąpienie padaczki. Zdarza się często, że, ustalona etiologia"jest jedynie prawdopodobna lub domniemana. Przypadki z rzeczywiście ustaloną etiologią stanowią zaledwie 20-306. Szczegółowe rozważania na temat p r z y c z y n padaczek należą do neurologii. W naszym rozdziale zajmujemy się przede wszystkim aspektami psychiatrycznymi padaczek.

Dla przypomnienia podamy, że wśród różnych przyczyn pierwsze miejsce zajmują urazy głowy(łącznie z urazami okołoporodowymi). Udział innych czynników etiologicznych jest procentowo zbliżony. Wymienia się przyczyny toksyczna-metaboliczne, czynniki zapalne(zapalenie mózgu i opon mózgowych), choroby naczyniowe mózgu, choroby zwyrodnieniowe(np.zespoły otępienne, pierwotnie zwyrodnieniowe typu Alzheimera), nowotwory itd. W tym miejscu należy przypomnieć, że w każdym przypadku napadów padaczkowych lekarz powinien dążyć do ustalenia ich przyczyny, a nie poprzestawać na postawieniu ogólnikowego rozpoznania "padaczka"Również patogen e z a padaczek i napadów padaczkowych należy do neurologii. Poniższe informacje mają charakter przypomnienia wiedzy wyniesionej z wykładów neurologii, mogą być bowiem przydatne w rozpatrywaniu aspektu psychiatrycznego padaczek. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że napad padaczkowy jest skutkiem zmienionej reaktywnzici lub stanu lizjzlogicznegoczęści lub ca(ziej mózgu. Wyładowanie bioelektryczne(padaczkowe)i napad padaczkowy są wlaściwziciamizaruwno zdrowej, jak i uszkodzonej komórki nerwowej. Pobudliwość komórek nerwowych jest związana z tzw.pługiem drgawkowym, będącym indywidulaną cechą człowieka. U ludzi z niskim progiem, nawet bodźce fizjo. logiczne mogą wyzwolić napad padaczkowy. Tym samym napad padaczkowy, można wywołać w zasadzie u każdego człowieka i zwierzęcia. Nie można zatem(rozpatrywać mechanizmu napadów padaczkowych bez uwzględnienia genetycznie. uwarunkowanego pogotowia padaczkowego lub niskiego progu pa-. daczkowego. Nasuwa się tutaj analogia do rodzinnej ta więc genetycznie uwarunkowanej)skłonności lub podatności na niektóre inne choroby, np.chora niedokrwiennej serca, astmy, cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego itd. Działanie tego samego czynnika etiologicznego(np.urazu głowy)u człowieka. z wysokim progiem padaczkowym i niskim pogotowiem padaczkowym może nie. spowodować napadów padaczkowych, podczas gdy u osoby z niskim progiem drgawkowym i wysokim pogotowiem padaczkowym prawdopodobieństwo wy-. siąpienia napadżw jest znacznie większe. Istnienie pogotowia padaczkowego usiłowane tłumaczyć za pomocą różnych hipotez. Symptomatyka napadów padaczkowych zależy od rodzajów dróg i sposobów propagacji(szerzenia się)wyładowań. Przeważnie chudzi o wyładowani miejscowe. Przestrzenną sieć komórek, zbejmującą pewien obszar mózgowia, będącą źródłem wyładowania bioelektrycznego określa się nazwą ogniska padaczkowego(albo padaczkorodnego). Oprócz ogniska pierwotnego mogą powstawać ogniska wtórne, a więc obszary wyładowań napadowych oddalone od pierwotnego ogniska przynajmniej o jedną synapsę. Bardzo często wtórne ogniska padaczkowe usadawiają się w płacie skronizwym(padaczka skroniowa), co ma związek z bogatymi połączeniami obydwu półkul przede wszystkim przez spowiło wielkie mózgu. Najprawdopodobniej mechanizm powstawania wtórnego ogniska jest podobny, lub taki sam, jak w przypadku eksperymentalnego ogniskw padaczkowego u zwierząt metodą kindlingu. Zjawisko kindlingu(ang.rozniecenie, rozpalenie)opisał Goddard w 1971 r. Chodzi z jedną z technik stosowanych w epilepwlogii doświadczalnej, polegającą na powtarzalnym drażnieniu, np.bodzcem elektrycznym, określonego pola mózgowego. Regularne drażnienie słabym, podprogowym prądem elektrycznym nie wywołuje początkowo u

zwierzęcia doświadczalnego żadnych zmian w jego zachowaniu(behawwralnych), dopiero drażnienie przez wiele tygodni doprowadza do, spontanicznych"ogniskowych wyładowań i ostatecznie-do napadów padaczkowych. Zdaniem Majkowskiegz(1986)technika ta prowadzi du długotrwałych zmian plastycznych neuronów mózgu, wyrażających się powstawaniem nic tylko ogniska padaczkowego, ale i innych rozsianych zmian w ca(ym mózgu. Zjawisko kindlmgu ma dużo wspólnych cech z procesem uczenia i pamięci. Decydującą rolę w poznaniu pawmechanizmu padaczkowego odegrały badania bioelektryczne. Dzięki badaniu lfG stało się możliwe poznanie zasadniczego elementu patofizjologicznego, jakim jest wyładowanie bioelektryczne w uszkodzonych neuronach. Klasyfikacja padaczek i napadów padaczkowych. Zarówno padaczki, jak i napady padaczkowe dzielono w przeszłości według różnych kryteriów. W tym zwięzłym rozdziale pominiemy jednak ich historyczny przegląd. Zgodnie z międzynarodowymi ustaleniami obowiązuje obecnie podział pada czek na trzy zasadnicze grupy(podział GastautkPadaczki uogólnione:1. Pierwotnie uogólnione:2. Wtórnie uogólnione 3. Nie określone uogólnione. Il. Padaczki częściowe. Ul. Padaczki nie sklasyfikowane Masland(według Majkowskiego, l 9 b 6)zaprzponował szerszy podział, wychodząc z kategorii semantycznych:etologii, fizjologii(postać napadu), podłoża anatomicznego i wieku lub okoliczności wystąpienia zespołu. W ren sposób powstały cztery grupy klasyfikacyjne, kłute dzielą się jeszcze na wiele szczegółowych podgrup. Z klasyfikacją Gastaut padaczek zbieżna jest klasyfikacja napadów według propozycji Komisji ds. Klasyfikacji i Terminologii Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej(LL. AJ. ).Była ona przedmiotem kilkakrotnych rewizji. Opracowanie z 1981 r.przedstawia się następującz:1. Napady częściowe(ogniskowe, napady miejscowej:A. Napady częściowe proste(bez zaburzeń świadomości). 1. Z objawami ruchowymi:a)ogniskowe objawy ruchowe bez, marszu", b)napady Jacksona, c)napady wersywne(ogólnie kontrowersywne)d)pastoralne, e)fonacyjne(wokalizacja albo zahamowanie mowy). Z objawami autonomicznymi(wegetatywnymi). Z objawami nadwrażliwości somatycznej albo z objawami zmysłowymi(sensorycznymi)-proste zaburzenia spostrzegania np.kłucia, mrowienia, błyski świetlne, szumy. Z objawami psychicznymi(zaburzenia wyższych czynności nerwowychka)afatycznymi, b)dysmnestycznymi(np.dćja vu), c)myślenia(np.myśli przymusowe), d)afektywnymi(dystymicznymi-przygnębienie, złoić, lęk)e)spostrzegania, np.w rodzaju napadowej mikropsji, fi złożonymi zaburzeniami spostrzegania, np.muzyka, sceny. apady częściowe z objawami złożonymi(z zaburzeniami świadomości)1. Początek napadu częściowego prostego z następowymi zaburzeniami świadomości:a)z objawami

częściowymi prostymi(Al do A 4)i zmienioną świadomością, b)z autumatyzmami. 2. Z zaburzeniami świadomości już na początku napadu:a)wyłącznie z zaburzeniami świadomości, 13Psychiatria. b)z prostymi objawami częściowymi(od Al do A 4), c)z automatyzmami. Napady częściowe, z kturych rozwijają się uogólnione napady toniczna-. -kloniczne(napady toniczna-kloniczne, z częściowym początkiem). 1. Napady częściowe proste, które uogólniają się w napady toniczna-, -kloniczne. 2. Nlapady częściowe z objawami złożonymi, kture uogólniają w napady toniczna-kloniczne. 3. Napady częściowo proste, przechodzące w napady częścioyz objawami złożonymi, uogólniające się następnie w napady toniczna-kloniczne. Il. Napady uogólnione(drgawkowe i niedrgawkowec 1. Napady absencyjne(absencje). 2. Napady miokloniczne. 3. Napady toniczne. 4. Napady toniczna-kloniczne. 5. Napady atoniczne. 6. Napady akinetyczne. 7. Napady niemowląt. Ul. Napady jednostronne lub przeważnie jednostronne. IV. Napady nie sklasyfikowane. Nawet pzwyższy uproszczony pzdział uwidacznia, jak dalece zróżnicowany obraz kliniczny mogą mieć napady padaczkowe. Trzeba nie lada biegłości i doświadczenia, aby prawidłowo rzzpoznać i zaklasyfikować poszczególne gatunki napadów. Stopień trudności diagnostycznych wzrasta, gdy u jednego chorego występuje kilka rodzajów napadów padaczkowych. Epidemiologia padaczek. Określenie rzeczywistych wskaźników zachorowalności i rozpowszechnienia padaczki jest trudne z przyczyn metodologicznych. Większość statystyk odnosi się bowiem do tzw.zarejestrowanych przypadków palaczki. Duża część chorych skutecznie zataja fakt choroby, leczy się w warunkach zapewniających maksymalną dyskrecję. Również wyniki badań epidemiologicznych, nawet w różnych próbach populacyjnych, traktujemy z ostrożnością.

Wiarygodne źródła informacji to:dokumentacja szpitalna, poradniana lub specjalne rejestry chorych na padaczkę. Ankietowe badania ludności są niepewnym źródłem, gdyż ankietowani nie muszą się do choroby przyznawać, nawet gdy zapewnia się im anonimowość odpowiedzi. Wskaźniki zachzrowalności i rczpzwszechnienia wykazują duże wahania w różnych krajach i w różnych populacjach. Nie wskazuje tu jednak na jakieś regionalne zależnzści, lecz wynika z niejednakowych kryteriżw definicyjna-rozpoznawczych(np.włączanie do statystyk tzw.drgawek okolicznościowychgorączkowych). Wskaźnik rozpowszechnienia padaczki ocenia się na 0. 5-O, /'%:liczbę chorych na palaczkę w Polsce-na ukute 150 tysięcy. Rozpowszechnienie ostrych i przewlekłych zaburzeń psychicznych u chorych na padaczkę podano poniżej. Klinika napadów padaczkowych. Nie jest rzeczą możliwą omówienie w tym krótkim rozdziale obrazu klinicznego i przebiegu wszystkich rodzajów napadów. Z przedstawionej wyżej klasyfikacji wynika, że istnieją dwie duże grupy napadów:uogólnione i częściowe. Napady uzgólnione mogą mieć od początku charakter zgeneralizuwany(padaczka pierwotnie uogólniona)lub być następstwem wtórnego uogólnienia się napadu częściowego(ogniskowego). Najczęściej spotykane typy napadów to:uogólniony(toniczna-kloniczny)napad drgawkowy, napad absencyjny(dawna nazwa:napad mały, gem md, niepoprawny termin-napad nieświadomości), napad częściowy prosty lub złożony. Przed omówieniem poszczególnych napadów godzi się jeszcze raz podkreślić że występowanie objawów w sposób napadowy nie może być podstawą do rozpoznania padaczki. Napadowe zjawiska pochodzenia mózgowego wymagają odpowiedzi na cztery zasadnicze pytania:1. Czy chudzi o napad padaczkowy czy niepadaczkowy? 2. Jaki jest'rodzaj napadu padaczkowego(od początku uogólniony czy częściowy)? 3. Jaka jest przyczyna napadu padaczkowego(etiologia zudaczki)? 4. Jakie jest rokowanie(padaczka czy reakcja padaczkzwa, ewentualnie rokowanie co do choroby podstawowej)? Bardzo pomocny w rozpoznaniu padaczki jest szczegółowy i ukierunkowany wywiad, a znaczenie rozstrzygające w przypadkach wątpliwych ma zaobserwowanie napadu przez lekarza, najlepiej z możliwością wykonania w trakcie lub bezpośrednio po napadzie badania EEG. Duży postęp w rozpoznawaniu padaczki dało wprowadzenie techniki magnetowidu i telemetrii do zsynchronizowanej obserwacji napadów padaczki i zapisu EEG. Napad drgawkowy uogólniony(toniczna-kloniczny), napad duży(grand mw). Napad pierwotnie uogólniony rozpoczyna się bez żadnych objawów zwiastujących nagłą utratę przytomności. Chory upada z powodu tonicznego skurczu wszystkich mięśni ciała. Niekiedy wydaje z siebie krzyk(mdor)podobny do krzyku pawia. Ze względu na przewagę mięśni prostowników nad zginaczami chory pręży się, kończyny dolne prostują się, usta otwierają, ręce są zgięte i przywiedzione, palce zaciśnięte, kciuki wtłoczone w dłonie. Po krótkim okresie znieruchomienia(zkres tężcowy)całego ciała odbywa się powolny skręt tułowia

w stronę silniejszych antagonistów-np.głowa skręca się w bek. Oczy są otwarte, gałki oczne zwracają się w tę stronę co głowa, źrenice są rozszerzone i nie reagują na światło. W następstwie bezdechu pojawia się sinica. Fu 20-30 sekundach trwania skurczu tonicznego występują drobne drżenia w mięsniach, potem drgawki kliniczne:szybkie, rytmiczne i przeważnie symetryczne. W tej fazie napadu, w następstwie naprzemiennych skurczów zwieraczy może dojść do oddania moczu, stolca i wytrysku nasienia(u mężczyzn). Pojawiają się oddechy, sinica powoli ustępuje. Ślina na ustach może być podbarwiona krwią wskutek przygryzienia języka lub zranienia błony śluzowej. Całość napadu drgaw. kowego, łącznie z okresem tonicznym i klonicznym, trwa od I do 1, 5 minuty(jem nie dłużej niż 2 minuty). Po ustąpieniu drgawek chory jest w stanie śpiączki, kłom stopniowo ustępuje miejsca półśpiączce, przechodząc w sen. Napad wtórnie uogólniony bywa poprzedzony okresem zwiastunów trwającym kilka godzin lub dni. Chory uskarża się na złe samopoczucie, pmggnębienie, apatię, bóle i zawroty głowy. Obserwuje się zmianę nastroju, rozdrażnienie. 'kłótliwość i skłonność do konfliktów z otoczeniem. Na krótko(kilka sekund)przed uogólnieniem się napadu występują obja, sygnałowe"(Gastaut), noszące w tradycyjnej epileptologii nazwę aury(powiewu), a błące w istocie początkiem napadu częściowego. W zależności od obszaru mmzapoczątkowującego napal uogólniony mogą to być napady częściowe proste(ruhywe, wegetatywne, sensoryczne, psychiczne:dysmnestyczne, ideacyjne, dystymiczne i lub złożone, tj.zawierające elementy jakościowo zmienionej świadomości. Napad drgawkowy uogólniony może przebiegać zgodnie z omówionymi fazami w sposób symetryczny, jeżeli chodzi o składnik drgawkowy, może jednały wykazywać odchylenia od tego schematu. Częste napady poranne lub jednostronne. (pobudzenie padaczkowe nie przechodzi na drugą półkulę mózgu). Napad niedrgawkowy uogólniony, napad mały(zem na(, alrewce), absenny lub nieświadomości. Napady te mogą mieć rćżny przebieg. W typowej postgpolegają na krutkiej(5-15 sekund)przerwie w strumieniu świadomości i nie ypoprzedzone żadnymi objawami zwiastunowymi. W trakcie napadu absegcyjn ego zablokzwane jest spostrzeganie, chory jest, psychicznie nieobecny"(stąd termin mrewce), nieruchomieje, przerywa wykonywaną czynność, milknie mbardzo krótko, by po chwili podjąć przerwany wątek rozmowy. Pacjenci przeważnie nie mają poczucia przebytegz napadu. Powtarzające się w krćrkich odstępach czasu napady noszą nazwę piknolepsj i. Nietypowe odmiany napadów absencyjnych przebiegają z miokloniami, ze zwiększeniem napięcia mięśniowego-symetrycznym lub niesymetrycznym z nagłą utratą napięcia mięśni postawy(atonia), z prostymi automatyzmami(mlaskanie ustami, ruchy połykania)i z objawami wegetatywnymi. W rozpoznaniu różnicowym w stosunku do innych gatunków napadów padaczkowych ważna rola przypada badaniu EEG. Napadom absencyjnym towarzyszą symetryczne i synchroniczne wyładowania iglic-fal o częstotliwości 3 c/y(odmiany nietypowe mają zbliżony rytm). Napady c z ę i c i owe pros te przebiegają z objawami:ruchowymi(drgawki typu Jacksona), wegetatywnymi(napadowy ślinotok, poty, zaczerwienienie twarzy przyspieszenie akcji serca),

sensorycznymi(parestezję, błyski, elementarne dźwięki)i psychicznymi(napadowa afazja, złudy pamięciowe utożsamiające typu doją vu, myśli przymusowe, krótkotrwałe zmiany nastroju). Napady częściowe mogą również przebiegać z objawami złożonymi, np.w zakresie funkcji spostrzegania-chory słyszy napadowa stale 1 sarną frazę muzyczną lub widzi złożone sceny(dawna nazwa:stany marzeniowedreamy states). W piśmiennictwie epileptologicznym używa się niekiedy na określenie tych stanów błędnej nazwy, napadowe halucynacje". Zjawiska te różnią się od omamów tym, że przebiegają bez sądu realizującego, czyli poczucia rzeczywistości. Nie używa się dzisiaj również nazwy, napady psychcsensoryczne". M. Jarosz nadał im, w celu odróżnienia od halucynacji, nazwę halucynoidów. Napady częściowe z objawami złożonymi mogą początkowo wyrażać się objawami prostymi, a ich złożoność polega na występowaniu zaburzeń świadomości(od samego początku napadu lub w jego przebiegu)i dołączaniu się automatyzmów ruchowych. W nowej klasyfikacji nie używa się terminu, napad psychomotoryczny"(dawna nazwarównoważniki pomroczne). Pod względem psychopatologicznym mamy oczywiście do czynienia z nagłą jakościową zmianą świadomości. Jeżeli chodzi o symptomatykę, to rozróżniamy następujące automatyzmycj 1)pokarmowe(żucie, przełykaniek 2)mimiczne, które mogą wyrażać jakieś stany afektywne, np.strach 3)gestykulacyjne, skierowane ku jednostce lub ku otoczeniu:4)poruszeniowe(lokomocyjne):5)słowne. Ognisko zapoczątkowujące napad częściowy z objawami złożonymi znajduje się przeważnie w płacie skroniowym(układ skroniowa-limbiczny)i stąd w starszym nazewnictwie używano określenia, padaczka skroniowa"Stany padaczkowe. Mianem tym określa się przewlekanie się czasu trwania pojedynczego napadu padaczkowego lub występowanie napadów w krótkich odstępach czasu. Każdy rodzaj napadów może osiągnąć rozmiary stanu padaczkowego. Z punktu widzenia klinicznego i elektroencefalograficznego rozróżnia się stany napadów uogólnionych, jednostronnych i częściowych. Psychiatra styka się najczęściej ze stanem padaczkowym napadów uogólnionych(smws grand-ma(, (IM), stanem typowych napadów absencyjnych(Ówwzem-mai, FM)i stanem napadów częściowych złożonych z automatyzmami(mmezsycWzmztzncar). We wszystkich tych stanach padaczkowych mamy do czynienia z ilościowymi zaburzeniami przytomności lub jakościowymi zaburzeniami iwiadoTOSCl. Ostre zaburzenia psychiczne w padaczkach. Pojęcie, psychozy padaczkowe"ma dzisiaj znaczenie wyłącznie historyczne:było ono zresztą zawsze wieloznaczne. Psychozy u chorych na padaczkę należałoby podzielić według tego samego klucza klasyfikacyjnego, jaki generalnie obowiązuje w nozogrwii psychiatrycznej, a mianowicie na psychozy somatogenne, endogenne i psychogenne. Takie stanowisko zajmują eksperci WHO(por. Słownik terminologiczny-padaczki):według nich nie zaleca się stanowczo terminów "ostra i przewlekła psychzza padaczkowa", lecz proponuje określenie, psychozy u chorych na padaczkę". Terminologia ta bowiem nie przesądza z góry związku patogenetycznego psychozy z padaczką. Udowodnienie związku między psychozą a wystąpieniem napadów padaczkowych nie jest sprawą prostą.

Nie ma np.wątpliwości co do związku przyczynowego z padaczką takich psychoz, jak przed-i ponapadowe zamroczenie czy omćwione w poprzednim podrozdziale stany padaczkowe przebiegające z zaburzeniami przytomności i świadomości(stan psychomotoryczny). Znacznie trudniej udowodnić tę zależność w psychzzach schizofrenicznych, ufektywnych itd. Klasyfikacja psychoz u chorych na padaczkę przedstawia się następuąggl. Psychozy z jakościowymi zaburzeniami świadomości(pozostające w zwig-ku czasowym z napadami i bez wyraźnego związku z napadami)-sąg(pomroczne o różnym stopniu zamącania świadomości, stany majaczeniowe. (delirium emlezacam według dawnych autorów). 2. Zespoły z grupy chorób afektywnych(depresyjne, maniakalne). 3. Zespoły schizofreniczne. 4. Inne powikłania psychotyczne:stany o typie psycAcsir residadir pa przebyciu majaczenia lub psychozy unejroidalncj, zespoły paranoiczne(np.zespół pieniaczy), zespoły parafreniczne(typu halucynozy). Wymienione powyżej powikłania psychotyczne padaczki nie wyróżniają si jakąś swoistoicią symptomatolugiczną od psychoz wywołanych innymi przyczynami. Wymagają oczywiście wnikliwego różnicowania. Częstość powikłań psychotycznych u chorych na padaczkę nie jest dokładnie znana. Ocenia się ją cj*k**-*Rokowanie w psychozach u chorych na padaczkę zależy od podłoża padaczki, rozległości i umiejscowienia zmian organicznych w mózgu, postaci oraz częstotliwości napadów padaczkowych. Przewlekle zaburzenia psychiczne w padaczkach. Wśród wielu lekarzy panowało do niedawna przekonanie o nierozłączności napadów padaczkowych oraz, charakteropatii"lub, otępienia padaczkowego". Tymczasem obydwa te terminy zostały we współczesnej nauce o palaczkach uznane za błędne. Wskazywały bowiem bezpodstawnie na napady padaczkowe jako przyczynę zaburzeń funkcji poznawczych i zachowania. Patogeneza zmian nępienno-charakteropatycznych u chorych na padaczkę jeszłożona. Zmiany te zależą przede wszystkim od organicznego uszkodzenia mózgu, wywołującego zarówno padaczkę, jak i przewlekłe objawy psychiatryczne. Rodzaj i nasilenie tych objawów ma przyczynowy związek z rozległością i umiejscowieniem uszkodzenia mćzgu. Tylko u pewnej części chorych, w wyniku częstych napadów toniczna-klinicznych(np.po przebyciu stanu padaczkowego), następowego obrzęku mózgu i wgłębienia podnamiotowego hipokampa, może dojść do, uszkodzeń drgawkowych"mózgu. Niedocenianą rolę w patogenezie objawów ot(piennych i charakteropatycznych u chorych na padaczkę odgrywa też przewlekła toksyczność lekowa, na którą narażeni są zwłaszcza chorzy leczeni więcej niż jednym lekiem(encefalopatia toksyczna polekowa). Niekiedy przyczyną wtćrnych zmian organicznych w mózgu są skutki urazowe związane z upadkami chorych w czasie napadów i ciężkimi obrażeniami czaszkowa-mózgowymi. Częstość występowania zmian ztępiennych u chorych na padaczkę zależy głównie od doboru chorych i metody ich badania. W reprezentatywnych badaniach odsetek przypadków z wyraźniejszymi zmianami otępieniami ocenia się na 5-l 5'%.

W Polsce Grudzińska(1974)rozpoznała charakteropatę u 4%zarejestrowanych na padaczkę. ich stosunku do rytmu snu i czuwania. oczywiście u niektórych chorych(dotyczy to np. Od-. m in. Rokowanie. W przeważającej liczbie przypadków leczenie sprowadza się do zapobiegania napadom. Leczenie choroby podstawowej powoduje ustąpienie napadów padaczkowych. jak i medyczne. ProOl dobowy leku przeciwpadaczkuwego powinien mieć ścisły związek z rytmiką napadów. która jest indywidualną cechą każdego pacjenta. Niektórzy epileptolodzy wiążą charakteropatię(zespół zachowania agresywnego)z umiejscowieniem ogniska padaczkowego w płatach skroniowych. w nowocześnie pojętej farmakoterapii chorych na padaczkę. Główna rola przypada farmakoterapii. Leczeniem przyczynowym można objąć tylko niewielki odsetek chorych. o tyle w każdym przypadku padaczki udaje się dzisiaj zapobiec napadom lub przynajmniej istotnie zmniejszyć ich częstotliwość. Z punktu widzenia interesu chorego dobiera się lek u najszerszym zakresie działania i wpływający korzystnie na stan psychiczny. morfologii i częstotliwości napadów. Niektórzy autorzy są zdania. niekiedy nadużywają alkoholu i mają duże trudności z przystosowaniem do środowiska. do monitorowania stężenia leku we krwi. Szczególną uwagę przywiązuje się. W miarę możności staramy się ograniczyć do jednego leku przeciwpadaczkowego.wieku chorego. Leczenie.W statystykach szpitalnych(szczegćlnie psychiatrycznych)odsetek ten**ww wpscy.współwystępowania innych chorób)i wreszcie od tolerancji leków. Po włączeniu leku konieczna jest kontrola farmakologiczna. O ile nie jest możliwe leczenie przyczynowe. Współistnienie zmian otępiennych i charakteropatycznych obciąża ujemnie zarówno rokowanie społeczne. . Istnieją nawet poglądy c korzystnym działaniu. Nie dysponujemy jeszcze idealnym lekiem przeciwpadaczkowym. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien być poddany kompleksowej ocenie:klinicznej(rozpoznanie różnicowe)i elektroencefalograficznej. Zależy ono od wielu czynników. rozładowującym"napadu drgawkowego. które są szczegółowo omawiane w podręcznikach neurologii. Powinno się bowiem unikać zwalczania napaduw.przypadków padaczki objawowej. doświadczenia bowiem ostatnich lat wykazywały pierwszeństwo monoterapiiprzed politerapią. Leczenie chorych na padaczkę uzależnia się od wielu czynników. Chorzy ci częściej rezygnują z systematycznego leczenia.osób z długo utrzymującymi się stanami pomrocznymi). Dotyczy ono np. stanu ogólnego chorego(np. że 50%pacjentów nie ujawnia odchyleń charakterologicznych. kontrolującym wszystkie rodzaje napadów i pozbawionym jakichkolwiek działań ubocznych(niepożądanych). Dzięki postępom diagnostyki i terapii rokowanie u chorych na padaczkę jest pomyślniejsze niż przed kilkudziesięciu łaty. Bardziej zróżnicowane dane liczbowe odnoszą się do zaburzeń osobowości(charakteru). za wszelką cenę".

w dalszej kolejności etosuksymid. klonazepam i wigabauyna(Sabril). a przez cały czas zapewniać choremu stalą opiekę lekarska-pielęgniarską. Napady uogólnione absencyjne(małe). . Napady drgawkowe uogólnione(duże). prymidon. Napady częściowe proste. można wstrzyknąć domięśniowo 200 mg fenobarbitalu lub paraldehyd w dwóch. Leczenie stanu padaczkowego.powiedz kliniczna koreluje na ogół dodatnio z wynikami badań EEG i parametrami'farmakokinetycznymi. jak i postawa pacjenta. Jeżeli nie ma tych leków. Istotny wpływ na ostateczny wynik leczenia ma zarówna osobowość lekarza. fenobarbital i klcnazepam. karbamazepina. kwas walproinowy i jego pochodne. pochodne benzodiazepiny(klonazepam). Przede wszystkim należy przerwać napady i zapobiec ich nawrotom. że'połowa leczonych chorych. Ważnym zadaniem personelu pielęgniarskiego jest dbałość o drożność dróg oddechowych(podtrzymywanie żuchwy. a potem kolejno-fennoinę. prymidon. U chorych z napadami małymi(pemmu()trzeba pamiętać o niebezpieczeństwie uaktywnienia się napadćw dużych(toniczna-klonicznych). Niepowodzenia lecznicze mzgą mieć różne żrudła. fenobarbital. Chorego układa się w pozycji na bok. Właściwe postępowanie lecznicze daje gwarancję całkowitej kontroli napadów u 50-609 chorych. Najgroźniejszy dla życia chorego jest stan padaczkowy drgawkowy. aby nie dopuścić dc powikłań. Jednym z nich jest brak*zdyscyplinowania chorych. Napady częściowe złożone. Za najskuteczniejszy lek uważa się od wielu lat karbamazepinę. karbamazepina. który by temu zapobiegał. intensywnej opieki medycznej lub oddział psychiatryczny). Każdy lekarz. Większość epileptologów uważało do niedawna pochodne kwasu barbituranowego za podstawową grupę lekuw w leczeniu tych napadów.stan napadów absencyjnych. w ramach doraźnych działań ratujących życie. aby uniknąć zachłyśnięcia się wymiotami lub wydzieliną. Wskazane są pochodne hydantoiny. Za najskuteczniejszą grupę leków uchodzą dzisiaj pochodne kwasu wa(promowego. psychomotorycznych itd). oraz jego rodziny. którzy nie są dostatecznie kontrolowani. lecz przede wszystkim morfologię i częstotliwość. powinien umieć udzielić pomocy choremu w stanie padaczkowym. stany padaczkowe dzielimy na drgawkowe i nie drgawkowe(np. Od samego pzczątku należy podać dostępne leki przeciwpadaczkowe. W leczeniu poszczególnych odmian napadów bierze się pud uwagę nie ich miejsc w układzie klasyfikacyjnym. Każdy chory w sranie padaczkowym powinien znaleźć się w szpitalu(oddział neurologiczny. odchylanie głowy). Zachodzi wówczas konieczność włączenia drugiego leku. Dzisiaj stosuje się je raczej w ostateczności i przez krótki czas. a u dalszych 15-25'%znaczącą poprawę. Badania stężenia leków we krwi wykazały bowiem. nie zażywa leków w ustalonej przez lekarza dawce lub zalecanym okresie. Nlajlepiej podać dożylnie klcnazepam(I-2 mg)lub diazepam(10 mg). z grupy pochodnych pirymidyncwych-primidon. np. następnie wyrównać zaburzenia elektrolitowe. Jak już wspomniano. klonazepami wigabatrynę.fenytoma. We wszystkich odmianach tych napadów ogniskowych mają zastosowanie(w kolejności zmniejszającej się skuteczności):fenytoina.

którmogą być podłożem powikłań psychiatrycznych. Należy pamiętać. Adam Bilikiewicz. 10. Polskie społeczeństwo stałz się nietolerancyjne. Niektóre po kilku godzinach mijają samorzutnie(np. bo'Z. . Przesadzone są też poglądy o rzekomej dziedziczności padaczki. że niektóre leki psychotropowe(np.wstrzyknięciach domięśniowych po 5 mg. kwas walproinowy lub leki z grupy benzodiazepin. poczucia niewydolności i niesprawności. psychoterapia zaburzeń zachowania). Postępowanie takie można powtórzyć pu 30 min. zapobieganiem zaburzeniom psychicznym(psychzprofilaktyka)i rehabilitacją. Leczenie psychoz u chorych na padaczkę nie różni się od postępowania przyjętego w psychiatrii. Prostowanie błędnych poglądów jest obowiązkiem wszystkich lekarzy. Stany padaczkowe medrgawkowe nie wymagają tak intensywnego działania. ale w dużym stopniu psychiatrycznym. Charakterystyka problemu. Poniższe zestawienie zdaje swyczerpywać najważniejsze aspekty psychologiczna-psychiatryczne choroby so-matycznej:chorzba somatyczna. Przekazywana z rodziców na dzieci skłonnzićdo zachorowania nie oznacza dziedziczenia choroby. Powoduje to działania dyskryminujące wobec dzieci w szkole. chorych na padaczkę. Konieczne jest zatem równoległe stosowanie leków przeciwpadaczkowych w odpowiednio dużej dawce. takt sytuacja trudna. U chorych z zaburzeniami zachowania wskazane są leki w rodzaju karbamazepiny. psychofarmaknerapiazaburzeń psychicznych. Większość. W stanach napadów częściowych złożonych stosuje się karbamazepinę. wobec pracowników w zakładach pracy itp. jak i od nasilenia objawów nępienno-charakteropatycznych. Podsumowanie. Nie mniej ważny aspekt psychiatryczny wiąże się z leczeniem padaczek(farmakoterapia napadów. Nie jest możliwe wymienienie wszystkich chorób i zaburzeń somatycznych. Padaczkę utożsamia się często niesłusznie z chorobą psychiczną. że padaczki były i są nie tylko zagadnieniem neurologicznym. W niektórych przypadkach padaczce towarzyszą przewlekłe objawy psychoorganiczne. nie wykazuje żadnych odchyleń w stanie psychicznym i jest zdolna do nauki i pracy. staje się przyczyną objawów i dzlegliwości w sferze psychicznej:obniżenia nastroju. anksjolityki lub małe dawki neuroleptyków. Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną. ale przede wszystkim postępowania rehabilitacyjnego. W tym zwięzłym rozdziale staraliśmy się dowieść. psychzzy padaczkowe'). niektóre napady padaczkzwe przebiegają w postaci zjawisk psychopatologicznych. Pacjenci wykazujący objawy demencji i charakteropatii wymagają nic tylko optymalnego dawkowania leków przeciwpadaczkowych. Stopień inwalidztwa będzie zależał zarówno od częstotliwości napadów. jeżeli nie ulało się przerwać napadów.stanów napadów absencyj nych). niekiedy zaburzenia psychiczne o charakterze epizodycznych psychoz(dawny termin-. Sprawą wielkiej wagi jest propagowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec tych chorych. Szczególnie troskliwej opieki wymagają dzieci i osoby starsze. przeciwdepresyjne)obniżają próg pobudliwości drgawkowej.leki neuroleptyczne.

trzeba w tym miejscu przypomnieć. Przede wszystkim wyłączam zaburzenia otępienne. np.zakaźnych):choroba somatyczna. kilowych. Tym zagadnieniem zajmuje się psychoonkologicważny problem psychologiczna-psychiatryczny stanowią chorzy somatycznie. W określeniu. będąca żrćdłem przewlekłego stresu. powikłana jedną z psychoz. może być.halucynoza. egzogennego typu reakcji psychotycznych". czyli psychoz endogennych. choć nieco odmienny aspekt wiąże się z chorobami o widocznym kalectwie lub wzbudzającymi w otoczeniu postawy zdrzuctjące(np. W takim wypadku używa się zkreślenia. czyli reaktywnych zaburzeń psychicznych. Sytuacja ta. zwłaszcza przebiegająca ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. przebiegająca zwłaszcza ostro i burzliwie. uzależnieni od maszyny"(np. lekami obniżającymi nadciśnienie itd). mający wszczepiony rozrusznik serca). że zarówno choroba somatyczna. odczuwana bywa jako coś upokarzającego. stąd mówi się o stadium neurastenicznym wielu chorób(np. odrębne zagadnienie stanowią powikłania psychiatryczne zastosowanego leczenia choroby podstawowej(antybiotykami. Z perspektywy blisko 90 lat. jakie upłynęły od wprowadzenia przez tego autora pojęcia. egzogenny . wstrząsające przeżycia".zaawansowana choroba nowotworowa)staje się źródłem objawów depresyjnych z myślami o samobójczej śmierci(chory wymaga wówczas szczególnie troskliwej opieki). najczęściej typu neurastenicznego. prowadzić do egzogennego typu reakcji(obejmującego ilościowe zaburzenia świadomości.przewlekle dializowani. które w sensie fizycznym zakłócały funkcjonowanie organizmu. co Bonhoeffer w swoich pracach wyraźnie podkreślał. zespoły schizeirenoidalne itp. że między poszczególnymi chorobami cielesnymi a psychopatologicznym typem reakcji egzogennej zachodzą swoiste związki. gośćcowych. Bonhoe(Ter wymieniał ograniczoną liczbę chorób somatycznych. Organizm ludzki na wiele czynników szkodliwych odpowiada ograniczoną liczbą odczynów chorobowych. pourazowych itd. Z tego samego powodu pomijam również omówione gdzie indziej zaburzenia psychosomatyczne. Wielkim utrudnieniem dla studentów uczących się psychiatrii przed kilkudziesięciu łaty były opisy psychoz w przebiegu różnych chorób. psychozy z jakościowymi zaburzeniami świadomości oraz zespół Korsakowa). Wielką zasługą niemieckiego psychiatry K. jak sądził. Ze zrozumiałych względów w rozdziale tym mogę omówić tylko niektóre aspekty psychologiczne chorób somatycznych. Zgodnie z współczesnym spojrzeniem na patogenezę chorób i holistyczne podejście do człowieka zdrowego i chorego. "reakcję rezygnacyjną':podobny. somatyczna'':przewlekła choroba somatyczna. w tym psychotycznych.lęku. które różnią się istotnie od zaburzeń psychicznych. Najczęściej chodzi tutaj o psychozy z jakościowymi zaburzeniami świadomości. egzogennego typu reakcji"kryły się wszystkie szkodliwości. chociaż mogą się zdarzyć inne. opisy dotyczyły psychoz durowych. Bonhoeffera(lb 68-1948)bytu wprowadzenie pojęcia. Wspomniany autor nie zaliczał tutaj reakcji psychicznych na. mogą poprzedzać wystąpienie choroby somatycznej. pzwoduje pzczucie mniejszej wartości.:w eriopwogenezie choroby somatycznej mogły odegrać znaczną rolę czynniki psychospołeczne.chorzy na padaczkę. przedstawione w poprzednim rozdziale. I tak. konykosteroidami. które mogą. jak i wikłające ją zaburzenia psychiczne są wypadkową wielu czynników biologicznych i psychospołecznych. pląsawicę. bezsenności itd:objawy psychopatologiczne. cheruba psycho. występujących niezależnie od chorób somatycznych. nzsiciele wirusa HIV iuLcj. może prowadzić do następstw psychoorganicznych(nępiennych i charakterupatycznychkchoroba somatyczna o niepomyślnym rokowaniu(np. Nie oznacza to jednak.

obrzęku śluzowatego. Działanie wirusów jest bardziej złożone. Dalsze badania nad. Z zakażeń bakteryjnych szkodliwie na układ nerwowy działają egzo-i endotoksyny. choroby Basedowa. przebiegają bardzo często z powikłaniami psychotycznymi. Rola niektórych czynników etiopatogenetycznych somatogennychzaburzeń psychicznych. chorób serca. wiemy dzisiaj. że każda choroba somatyczna może doprowadzić do powikłań psychotycznych. że obok bezpośredniego oddziaływania czynników infekcyjnych na oaLn" ważną tulę patogenetyczną odgrywają zaburzenia termoregulacji(nadcieplność). dołączają się bowiem zmiany autoimmunizacyjne. iż unikamy dzisiaj określenia "zaburzenia psychiczne objawowe". jak dur brzuszny i osutkzwy. Liczba zatruć wykazuje we wszystkich cywilizzwanych krajach tendencję zwyżkową. choroby Addisona i chorób przewodu pokarmowego. Trzeba także zwrócić uwagę. że pojęcie. . Ostre powikłania psychotyczne występują częściej u osób z cechami encefalopatii. ale również medycyngy. tężyczki.bionicy i tężca. W związku z narastaniem skażenia środowiska problematyka ta w coraz większym stopniu staje się nie tylko obszarem zainteresowań ekologii. Zaburzenia psychiczne są następstwem uszkadzającego wpływu różnych substancji toksycznych na ośrodkowy układ nerwowy. Rozpoznanie etiologiczne daje bowiem zawsze większą nadzieję na zastosowanie leczenia przyczynzwego. w przebiegu których mogą wystąpić powikłania psychopatologiczne. Chociaż każda choroba infekcyjna może stanowić podłoże psychozy. Zatrucia. policytemii. jak i wirusowe. mocznicy i rzucawki porodowej. Badania nad nimi były spełnieniem dążenia do ustalenia etiologii psychoz. W stosunku do wielu chorób zakaźnych rozporządzamy jedynie pojedynczymi opisami kazuistycznymi powikłań psychiatrycznych. stanów wyniszczenia i niedokrwistości. Inne zakażenie natomiast. w tym psychi aurii. egzogennym typem reakcji"poszerzały listę chorób somatycznych o kolejne jednostki chorobowe. Ostre zakażenia. cukrzycy. I tak rzeczywiście jest w przypadku powikłań psychiatrycznych cherub reagujących na antybiotyki. wpływ lekćw bakteriobójczych i bakteriostatycznych. W rozdziale tym nie będę powtarzał opisów poszczególnych zespołów psychopatologicznych. Przyczyną egzogennych zaburzeń psychicznych są zarówno infekcje bakteryjne. nawet ciężkie. Powikłanie psychiatryczne nie jest bowiem swoistym objawem czy zespołem pojawiającym się w przebiegu choroby somatycznej. zaburzenia przemiany wodna-elektrolitowej. jeżeli zaistnieją szczególne warunki patogenetyczne. Niemieckojęzyczni psychiatrzy używają natomiast określenia "zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym"(psychische Begleiterscheinungenkórperlicher Krankheiten). niektżre zakażenia. najczęściej u charakterze enzymatycznym. Warto jednak odnotować. Wskazuje na to zresztą nazwa choroby(źródłosłów pochodzi od. Duże znaczenie ma też stan ośrodkowego układu nerwowego z okresu przed zachorowaniem. w których syntezie i wydalaniu do podłoża biorą udział bakterie. ktćre wydaje się właściwsze. Istotna rzla przypada też składnikom pozakomórkowym. egzogennego typu reakcji psychicznych"zostało przez Bonhoeffera stworzone na podstawie bogatego doświadczenia w zakresie chorób infekcyjnych. Dotyczy to np.typ reakcji". odurzenia'). Na zakończenie tych ogólnych uwag pragnę podkreślić. Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób zakaźnych wzbudzały cd dawna zainteresowanie psychiatrów. niemal nigdy nie pociągają za sobą nawarstwień psychotycznych.

w ciąży. w wadach serca itd. zdaniem Wąsika(19883. Na temat związku przyczynowego między działaniem leków w chorobach somatycznych a zaburzeniami psychicznymi należy wypowiadać się jednak bardzo ostrożnie. przeciwprątkowe. W okresie poprzedzającym wystąpienie objawów zatrucia możemy mieć do czynienia ze skargami typu neurastenicznego. Powodują one lżejszego stopnia zaburzenia przytomności(senność. talem(środki grzyba-i gryzoniobójcze). Wśród zatruć przypadkowych i samobójczych wymienia się zatrucia:alkoholem metylowym. siarkowodorem itd. kolejno wchłanianych dawek. Odgrywają w patogenezie wielu zaburzeń psychicznych istotną rolę. ołowiem. alfa-metylodopa. Można tutaj wymienić:leki hipotensyjne(rezerpina. leki steroidowe. Tutaj chciałbym wspomnieć o lekach stosowanych w chorobach somatycznych. Działanie leków. Niedobór tlenu. których działanie może być szkodliwe na układ nerwowy i wywoływać powikłania psychiatryczne.cymetdyna). bądź świadomości(ilościowe i jakościowe).metoklopramid)i inne stosowane w zaburzeniach przewodu pokarmowego(np. Z przewlekłymi stanami niedoboru tlenu mamy do czynienia w niewydolności krążenia prawokomorowej. progu toksycznego. tlenkiem węgla. chlorowanymi węglowodorami aromatycznymi i związkami fosforoorganicznymi(insekrocydy). Ogólnie trzeba stwierdzić. czteroety(kiem ołowiu. Niektóre trucizny wchłaniane w niewielkich dawkach. które też nie są oczywiście swoiste. Łagodniejsze i dłużej trwające srany niedoboru tlenu dotyczą np.alpinistów. leki przeciwwymiotne(np. rozkurczowe o działaniu chulinolitycznym. Jakkolwiek mechanizm działania różnych leków jest odmienny. w okresie karmienia . Wśród zatruć wskutek narażenia zawodowego można wymienić zatrucia:manganem.w trakcie stosowania antybiotyków doustnie:5)wzrost zapotrzebowania na witaminy. dwusiarczkiem węgla. w stanach niedostateczności krążenia mózgowego. Udowodniony jest ujemny wpływ niektórych leków na czynność układu nerwowego. triortokrezylofosforanem(oleje techniczne). można wyodrębnić następujące zespoły:1)ostre i przewlekłe zatrucia wypadkowe:2)ostre i przewlekłe zatrucia wskutek narażenia zawodowego:3)uszkodzenia układu nerwowego w wyniku ubocznego działania niektórych leków:4)szkodliwe działanie alkoholu i innych używek oraz środków uzależniających. powikłania psychiatryczne mają charakter bądź zaburzeń nastroju(przeważnie depresja). którymi. Ostre stany niedotlenienia ujawniają się błyskawicznie w postaci utraty przytomności. po(śpiączka)lub zaburzenia jakościowe świadomości. O ubocznym działaniu i pzwikłaniach po lekach psychotropowych mowa jest w innej części podręcznika. wskutek sumowania się małych. są:1)jednostronne odżywianie się będące wynikiem narzucanych rygorów dietetycznych:2)zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego:3)niemożność wykorzystania witamin. występują objawy zatrucia. W ich patogenezie współdziałają zwykle różne czynniki. pilotów lotniczych nie używających aparatćw tlenowych. leki betaadrenolityczne)mające działanie depresjogenne. rtęcią. w których następuje zatrucie.Biorąc pod uwagę okoliczności. benzenem. np. że zaburzenia psychiczne nie są swoiste dla rodzaju trucizny. a także zatrucia w następstwie skutkćw interakcji tych środków i lekuw. np. mogą nie wywoływać początkowo objawów chorobowych. Właściwości kumulacyjne mają np. klonidyna. mniejszych od ich. Niedobory witamin. W krajach rozwiniętych jest on zwykle wtórny dc pierwotnych przyczyn. czteroetylek ołowiu i wiele innych. Dopiero po przekroczeniu tego progu. chlorkiem winylu. benzyną.w czasie wykonywania ciężkiej pracy fizycznej. w chorobach wątroby:4)zaburzenia flory bakteryjnej biorącej udział w syntezie niekrurych witamin np.związki kadmu.

Mogą wystąpić stany psychotyczne z jakościowymi zaburzeniami świadomości(stany pomroczne). które w początkowych okresach przybierają charakter objawów neurastenicznych. Jego niedobór jest zwykle wynikiem niedostatecznej podaży i zaburzeń wchłaniania. Awitaminoza B u alkoholików. wykazują osoby z niedoborem witaminy 8. senność i spowolnienie psychoruchowe. Poza zaburzeniami psychicznymi w hipowitaminozie B stwierdzaj się objawy zapalenia wielonerwowegoz parestezjami.niemowlęcia itd. Chorzy uskarżają się na osłabienie. Podobne. wykazują dużą różnorodność-od objawów neurastenicznych do stanów psychotycznych z zaburzeniami świadomości w cięższych przypadkach awitaminozy. (piryloksyny). H i po w i tam i no za powstała w następstwie jednostronnego żywienia może wystąpić u niektórych chorych na schizofrenię. O ile n te dobór w i tam i ny A. o tyle jej przedawkowanie powoduje nadmierną pobudliwość emocjonalną. Większe zróżnicowanie zaburzeń psychicznych można stwierdzić w następstwie awitaminozy lub hipowitaminozy BQ-od objawów neurastenicznych z męczliwzścią i sennością dz zespołów psychotycznych o charakterze urojeniowymi otępienia. jeśli występują. . obserwuje się spowolnienie psychoruchowe. Psychopatologicznym wyrazem jej braku jest obniżenie nastroju. Niedobór tej witaminy powoduje objawy pelagry. Częste są objawy neurologiczne i zaburzenia psychiczne. upośledzeniem czucia i osłabieniem lub zniesieniem odruchów głębokich. Do zespołu witamin grupy B należy również kwas foliowy. Do witamin grupy B zalicza się witaminę PP(amid kwasu nikotynowego). a więc mało swoiste objawy w stanie psychicznym. utratę łaknienia i objawy neurasteniczne. pacjentów z długimi fazami depresyjnymi. Również przedawkowanie witaminy 1. objawiający się tzw. U osób uzależnionych od alkoholu spotyka się również ni edobór witaminy 8. Dotyczy to również osób w podesz(ym wieku z objawami otępienngymi. nadwrażliwość zmysłową oraz bezsenność. wywz(uje zaburzenia w sferze psychicznej.kurzą ślepotą i zaburzeniami dermatologicznymi. Niedobór kwasu foliowego spotyka się u chorych długotrwale hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych. leczonych pochodnymi hydantoiny. Niedobór witaminy O(kwas askorbinowy)w krajach cywilizowanych należy do rzadkości. N i e dobór w i 1 a m i ny B Oiaminy)w następstwie upośledzenia wchłaniania i jednostronnego odżywiania się spotyka się w przewlekłych fazach uzależnienia alkoholowego. płaczliwość. W różnicowaniu awitaminozy PP trzeba brać pod uwagę toczeń rumieniowaty. trudności w skupieniu uwagi. męczliwość. Dotyczy to również chorych na padaczkę. ale nie tylko. nie wywołuje zaburzeń psychicznych. Następstwa psychopatologiczne hipowitaminozy są mało swoiste i przypominają zespół neurasteniczny:osłabienie. W miarę narastania objawów neurologicznych(poił neuropatia)pogarsza się stan psychiczny chorych. Zaburzenia psychiczne. może doprowadzić do encefalopatii krwotocznej mózgu i psychozy Korsakowa. z dużym pobudzeniem ruchowym i agresywnością. o czym będzie jeszcze mowa w tym rozdziale. z którym spotykamy się zazwyczaj u dzieci. u których zanik łaknienia doprowadził do zmniejszenia ilości spożywanych pokarmów i ich ważnych skladnikuw. (ryboflawiny).

zubożenie zainteresowań. Stosuje się ją w psychiatrii jako lek psychostymulujący. pobudzenie psychoruchowe. Zagrożenie życia. które w gwarze więźniów określano terminem. Przegrzanie i przechłodzenie organizmu doprowadza najczęściej du zaburzeń przytomności aż do śpiączki. tłuszczów. Z silnym przewlekłym bolem spotykamy się zwłaszcza w chorobach nowotworowych. Ze skraj ną kacheksj ą mamy też dc czynienia w krajach trzeciego świata(kraje Afryki i Azji). Dolegliwość ta wpływa wyraźnie na zachowanie człowieka. np. witamin. a także znane z obserwacji klinicznych fakty przyczyniły się do poznania mechanizmu patogennego deprywacji zmysłowej. Ból. występują jakościowe zaburzenia świadomości. U chorych okulistycznych operowanych z powodu zaćmy obserwuje się niekiedy halucynozę wzrokową z dużym lękiem i niepokojem ruchowym. Chodzi zarówno o niedobór ważnych dla życia składników pożywienia. Dopływ bodźców do układu nerwowego jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przewlekłe stany niedożywienia mogą prowadzić do następstw otępiennych i charakteropatycznych. płaczliwość. ale również na układ nerwowy i stan psychiczny osób szczególnie narażonych(robotnicy). obniżenie nastroju. majaczenie głodowe". zwłaszcza przewlekły. Ich patogeneza jest złożona. a więc białek. ale również o działanie przewlekłego stresu. Nlastępsrwa psychopatologiczne polegają na objawach neurastenicznych z silnym komponentem wegetatywnym. Może tu chodzić o porażenie piorunem lub prądem z sied. Awitaminoza witaminy K może prowadzić do skazy krwotocznej z objawami ze strony układu nerwowego i powikłaniami psychiatrycznymi. powtarzające się poniżanie i upokarzanie ludzi prowadziło do stanów astenicznych i reakcji rezygnacyjnych. Powoduje rozdrażnienie. Prąd elektryczny. Może także być przyczyną reakcji psychotycznych. ale również do jakościowych zaburzeń świadomości. W miarę pogłębiania się deficytu kalorycznego u osób głodujących. Deprywacja sensoryczna. .. wody. pu okresie paradoksalnego pobudzenia i agresji. Głodzenie i wyniszczenie bywa często przyczyną zaburzeń psychicznych. Hałas i wibracje w krajach uprzemysłowionych to niedoceniany czynnik wpływający szkodliwie nie tylko na układ kostna-stawowy i narząd słuchu. muzo(manienie". Zanik popędu samozachowawczego i utrata wiary w przetrwanie były zjawiskiem groźnym i odbierały więźniowi szanse przeżycia w tych nieludzkich warunkach.Nie są znane zaburzenia psychiczne w następstwie n i edoboru w itam iny E. węglowodanów. U osób odratowanych należy się liczyć z objawami encefalopatii i następowymizaburzeniami psychicznymi(zespoły otępienne i charakteropatyczne).więźniów gułagów i obozów koncentracyjnych. Znane z psychzfizjologii doświadczalnej spostrzeżenia nad zachowaniem się osób przebywających w komorach deprywacyjnych. ma niebagatelny wpływ na stan psychiczny. soli mineralnych. Polegają one przede wszystkim na ilościowych i jakościowych zaburzeniach świadomości. Dotyczyło to np. który ma obowiązek przeciwdziałania deprywacji sensorycznej u chorych przewlekle unieruchomionych w łóżkach. stały lęk. Fakt ten powinien być uwzględniany w szerszym zakresie przez personel szpitali. Walce z bolem i różnym aspektom psychologiczna-psychiatrycznym tej przykrej dolegliwości poświęca się w piśmiennictwie światowym ostatnich lat wiele uwagi.

powikłania pooperacyjne o typie zakażeń i zakłóceń przemiany wodna-elektrolitowej.w następstwie niewydolności krążenia. Niemałe znaczenie mają tutaj zmiany w układzie nerwowym występujące przed operacją. cytostatyczne. Powoduje zakłćcenia w metabolizmie białkowym i układach enzymatycznych. jak i przewlekłe choroby narządu krążenia można sprowadzić do omówionego już w tym rozdziale niedoboru tlenu. Promieniowanie jonizujące ma natomiast wyraźnie szkodliwy wpływ mośrodkowy układ nerwowy. nadnerczy. Stany te mijają bez śladu. podczas gdy zmian tych może nie być nie tylko w innych narządach. W następstwie zarówno ostrego. rodzaj narządu ogólnoustrojowe skutki metaboliczne zaibiegu(np. które. zaburza przepuszczalność naczyń krwionośnych i błon komórkowych.Następstwa takiego wypadku są podobne do skutków urazu mechanicznego. Może tutaj chodzić o różne związki patogenetyczne. a nawet kilka dni mogą si utrzymywać po narkozie zaburzenia świadomości jakościowe z dezorientacją skłonnością do halucynacji. Pierwszym objawem jest lęk. obniżeniem nastroju i objaw wegetatywnymi. nie ma udowodnionego działania szkodliwego na ukłanerwowy.zabiegi na otwartym sercu). do których można jeszcze dodać:zaburzenia rytmów biologicznych. wiek pacjenta i jego osobowość. np. hormonalne).. wątroby). Z tego względu zarówno ostre. jak i przewlekłego niedotlenienia w korze płatów czołowych stwierdza się zmiany neurohisropwolugiczne.po operacjach gruczołu tarczowego. Choroby narządu krążenia. Promieniowanie jonizujące wywołuje zaburzenia neurasteniczne. Głębsze zaburzenia psychiczne mogą wywoływać operacje z długotrwałym znieczuleniem połączonym z krążeniem pozaustrojowym(np. a w bardziej zaawansowanych stadiach objawy psychotyczne(jakościowe zaburzenia świadomości). wpływ leków stosowanych po operacji(antybiotyki. zmiany warunków meteorologicznych. nagłej otrucie przytomności chory może przez pewien czas wykazywać objaw stanu pomrocznego. nie są bynajmniej jednolitą grupą zaburzeń psychicznych. że operacja-jako sytuacja trudna może być źródłem zaburzeń reaktywnych typu nerwicowego. Trzeba też pamiętać. Choroby narządów wewnętrznych. Porażenie prądem może być też przyczyną odczynów nerwicowych z uporczywymi bolami głowy. trzustki. Najwrażliwsza z wszystkich tkanek ustroju na niedobżr tlenu jest tkanka nerwowa. Przede wszystkim trzeba uwzględnić wpływ znieczulenia ogólnego.psychoz pooperacyjnych. Przez kilka godzin. zmian nowotworowych in Istotna jest też rozległość zabiegu i uszkodzenia tkanek. obniżonym pojmowaniem. niepokojem. hematologiczne i wiele innych. a tym samym na stan psychiczny. leki immunosupresyjne. zjawiska immunopatologiczne. Zabiegi chirurgiczne mogą prowadzić dc tzw. Może on towarzyszyć nawet niewielkim zaburzeniom rytmu serca. ale może być przyczyną(subiektywną)dolegliwości neurastenicznych. ale też w pozostałych okolicach mózgu. Nieprawidłowa praca serca odbija się natychmiast na funkcji mózgu. Ma to określone konsekwencje psychiatryczne. generowąiieprzez różne urządzenia. Promieniowanie elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Powyższe zestawienie czynników patogenetycznych nie wyczerpuje oczywiście listy możliwych przyczyn reakcji egzogennych. . deprywację snu.

Tutaj chcę natomiast zwrócić uwagę na zaburzenia psychiczne. drażliwości. Lęk jest nieodłącznym objawem towarzyszącym duszności. np. Metabolizacjaluźnych substancji jest bowiem warunkiem utrzymania homeostazy. w mętna pezÓrb(dusznica bolesna). których przyczyna tkwi w cherubach układu trawiennego.dolegliwości hipochondrycznych. wrażeniu ogólnego rozbicia. w zapaleniu mięśnia serczwego. jak ważną rolę pełni przede wszystkim wątroba. Kto przed ważnym egzaminem nie odczuwał różnych dolegliwości z nudnościami. które na wiele tygodni wyprzedzają objawy somatyczne. męczliwości. są niebezpieczne. choć rzadkie. Każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu wątroby odbija się natychmiast na czynności układu nerwowego i stanie psychicznym. Z jednej strony czynniki emocjonalne odbijają się na pracy przewodu pokarmowego. Wiemy. Polegają one na złym samopoczuciu.(np. Choroby układu trawiennego. zespoły onejroidalne. Ostra niewydolność wątroby wywz(uje ilościowe zaburzenia przytomności(śpiączka wątrobowa)i psychozy z jakościowymi zaburzeniami świadomości:majaczenie. Zarówno ostre niedotlenienie xu n. Zejściem niektćrych przypadkćw wirusowego zapalenia wątroby jest marskość wątroby. U osób z zespołem wypadania zastawki dwudzielnej stwierdza się częściej niż u osób zdrowych objawy lęku napadowego(napady paniki. W stanie psychicznym przejawia się to zmianami nępiennymii charakteropatycznymi. comu). W okresie żółtaczkowym pojawiają się niekiedy objawy depresyjne. drażliwość i bezsennośpowodują. 14-Psychiatria. gdyż obciążają nadmiernie układ krążenia. Istnieją ścisłe związki między stanem psychicznym a funkcją układu trawiennego.zaburzeń i chorób psychosomatycznych. Choroby trzustki. że lekarz ogólny kieruje pacjenta do psychiatry. Wie o tym każdy człowiek. złe samopoczucie. ang. najczęściej typu majaczeniowego.amemia. a następnie psychoorganicznymi. osłabieniu. a w przewlekłych stadiach rozwija się encefalopatia wątrobowa ze stanami pomrocznymi. W stadium zejiciowymwystępują ilościowe zaburzenia przytomności(wzpcr. Na tle zaburzeń krążenia dochodzi czasem dz psychoz. Tutaj spotykamy zespoły depresyjna-urojeniowe. Poważnych problemuw epidemiologicznych przysparzają chorzy z wirusowym zapaleniem wątroby.w następstwie zatrzymania akcji serca. splątanie. w wadach zastawkowych. Obserwuje się to u chorych po zawale mięśnia sercowego. zwłaszcza przewlekłe stany zapalne narządu bywają w pierwszym okresie błędnie diagnozowane jako nerwica hipochondryczną. Przybiera on charakter lęku przed śmiercią.cardiacarrest).Wynika to z roli. . jak i długotrwałe niedotlenienie u chorych z przewlekłymi chorobami układu krążenia. nastroju depresyjnego itd.panie disorler-uważane przez psychiatrów amerykańskich za odrębną jednostkę nozologiczną). Psychozy z pobudzeniem ruchowym. jaką serce pełni w wyobraźni każdego człowieka. ale może też przybierać inne postacie. u osób z sercem płucnym. np. wymiotami i biegunką włącznie? Przewlekle działające czynniki psychospołeczne prowadzą z drugiej strony Je tzw. prowadzi Iz zaburzeń metabolicznych w mózgu i en c e fa I o p at i i. zaburzeniach potencji itp. W okresie zwiastunów spotyka się częste objawy neurasteniczne. W ostrych stanach zapalnych trzustki spotyka się zespoły majaczeniowe i majaczeniowazamroczeniowe. Nieokreślone dolegliwości bólowe. ang. bradyfrenii.

Jest to odmiana zespołu psychonganicznego bez wyraźniejszych zaburzeń sfery intelektualnej. a następnie przymgleniem świadomości. Na ogół u pacjentów z cukrzycą nie stwierdza się zaburzeń psychicznych. wewnętrznym niepokojem. W ciężkich postaciach choroby mogą występować depresyjne zmiany nastroju. paranoidalny i mieszane.psychiatrią endokrynologiczną. porywczością. skrócony sen).Odrębne zagadnienie stanowią zaburzenia wewnątrzwydzielniczej części trzustki. wzmożoną pobudliwością. że zaburzenia psychiczne nie są swoiste dla podłoża endukrynopatycznego i to zarówno w okresie początkowym. bezsennością. Z powikłań psychiatrycznych należy wymienić zespoły paranoidalne. . Dzięki badaniom M. spowolnienie psychoruchowe. a nawet śpiączki. Matołectwo endemiczne występuje w okolicach górzystych i wzdłuż przebiegu rzek:łączy się z niedoborem jodu w pokarmach. Zaburzenia czynności gruczołów przytarczycznych. Nadczynność tarczycy może przebiegać z objawami nieruwnuwagi życia afektywnego. W ciężkich przypadkach tyreoroksykozy(choroba Basedowa)opisywano zespoły psychotyczne:majaczeniowy. U dzieci i młodzieży przewlekła choroba może być przyczyną homilupatycznych zaburzeń osobowości. Autor wprowadził pojęcie zespołu psychoendokrynnego(albo psychoendokrynopatycznego). gadatliwość. Już z powyższych uwag dotyczących trzustki wynika. dorosłych niedoczynność tarczycy zbyt późno rozpoznana lub źle leczona prowadzi szybko do zespołu otępiennego. stępienie życia emocjonalnego. która pozostaje w związku z gruczolakiem lub zatruciem para(hormonem. nadwrażliwością na hałasy i innymi objawami przypzminającymihipersteniczną odmianę nerwicy neurastenicznej. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego. wyrażającymi się chwiejnością emocjonalną. psychozy majaczeniowe. że czynność wydzielnicza niektórych gruczołuw ma duży wpływ na stan psychiczny człowieka. Trzeba jednak dodać. Nliektórzy autorzy chorobę tę zaliczają do zaburzeń psychosomatycznych. organiczne halucynozy. W gruczolaku trzustki występują napady hipoglikemii poprzedzane dolegliwościami hipochondrycznymi. Powikłania psychotyczne mają zwykle pewne zabarwienie maniakalne(podwyższony nastrój. W eriupatogenezie cukrzycy odgrywają rolę nie tylko czynniki genetyczne. dąs hirnlokale Psychosyndrom według określenia Bleulera). Ten sam obraz psychopatologiczny stwierdza się u chorych z uszkodzeniami ograniczonymi do określonych struktur(zespół miejscowego uszkodzenia mózgu. jak i w fazie rozwiniętej choroby. Chorych cechuje znaczna apatia. Poniżej podaję krutką charakterystykę najczęściej spotykanych zaburzeń wewnątrzwydzielniczych. na który składają się trzy grupy objawów:zaburzenia nastroju. O rozpoznaniu nuzclogicznymdecydują oczywiście badania stanu cielesnego i wyniki badań hormonalnych łącznie ze scyntygrafią. Niedoczynność tarczycy powoduje inne następstwa psychiatryczne u dzieci. napędu oraz elementarnych popędów. które w rozwiniętej hipoglikemii może przejść w stan majaczenia. Różneendokrynopatiemogą powodować zbliżone obrazy psychopatologiczne. a inne u dorosłych. Stosun*kawo rzadkim schorzeniem jest nadczynność przytarczyc. katatoniczny. Zniszczenie lub ciężkie uszkodzenie tarczycy w czasie życia płodowego lub we wczesnych latach dziecięcych prowadzi do matołectwa i upośledzenia umysłowego. splątamowy. akrównież psychospołeczne. trudnościami w skupianiu uwagi. osłabienie iidz i zaburzenia potencji u mężczyzn. Bleulera(1954)i jego szkoły wzrosło zainteresowanie tzw.

Przyczynami są choroby zapalne i zwyrodnieniowe gruczołów przytarczycznych. zespołu wzmożonego wydzielania androgenów(zespół nadnerczowo-płciowy)i niedoczynności kory nadnerczy(choroba Addisona). bóle. osteoporoza. reaktywne zaburzenia nastroju(depresja psychogenna u kobiet w związku z wyglądem zewnętrznym). potliwość. na dużą wrażliwość na zimno. w zależności od okresu wystąpienia objawów choroby. U chorych z pierwszą postacią górują objawy neurasteniczna-hipochondryczne niepokój. Poza typowymi objawami somatycznymi(twarz księżycowata. której wyrazem jest wzmożone wydzielanie kortyzonu. Zaburzenia czynności nadnerczy mogą się przejawiać w pustaci nadczynności kory nadnerczy. Należy też wspomnieć o guzie chromochłonnym nadnerczy(yzzcmmwwcmw). na wzmożoną potrzebę snu. a taki przewlekle psychozy urojeniuwe. nudności i drżenie rąk. wzrost stężenia glukozy we krwi. nastrój przygnębiony. nadciśnienie krwi. cukromocz. W cięższych postaciach choroby widywano zespoły depresyjne. W chorobie Addisona(czyli pierwotnej niewydolności kory nadnerczy)widuje. obcy mżenie napędu psychoruchowego. i jakościowe zaburzenia świadomości. rozstępy na skórze podbrzusza i ud.Wśród powikłań psychiatrycznych spotyka się zespoły zaburzeń świadomości. Choroba Addisona jest bezwzględnym przeciw-gwskazaniem do leczenia neuroleptykami ze . u kobiet cechy wirylizacji)stwierdza się zmiany w stanie psychicznym:chwiejność uczuciową. zwężeniem pola świadomości połączonym z lękiem i pobudzeniem psychoruchowym. Przyczyną zespołu Cushinga jest najczęściej gruczolak lub rak kory nadnerczy. dużą męczliwość. przebiegającym z nadciśnieniem tętniczym. Chorzy uskarżają się na szybką męczliwoić. Nadmierne wydzielanie androgenów nadnerczowych prowadzi. I/-oksykonykosteroidów(zespół Cushinga). Rozpoznanie idzie początkowo w kierunku depresji. Zmniejszona aktywnzść hormonalna przytarczyc przejawia się tężyczką(rewma). wrażenie podwyższonej temperatury. senność i przeczulenie. hydrokortyzonu i I I-. zaburzenia napędu psychoruchowego(obniżenie lub rzadziej podwyższenie). Wyodrębnia się dwie postacie kliniczne guza:ze stałym lub napadowym wydzielaniem amin katechclowych. niekiedy rozpoznaje się jadłowstręt psychopodobny(anoreaiamentulis s. z zanikiem napędu życiowego i zobojętnieniem podbarwionym depresyjnie. niekiedy ilościowe. Zaburzenia'te bywają przyczyną omyłek diagnostycznych. a także ich uszkodzenie w trakcie operacji tarczycy. Towarzyszące tym zmianom zjawiska psychopatologiczne mogą mieć charakter zaburzeń osobowości. do:wrodzonego rzekomego obojnactwa u dziewcząt. zespzly zaburzeń świadomości. przedwczesnego dojrzewania płciowego u chłopców i wirylizacji u dojrzewających dziewcząt. Jeżeli nie udzieli się choremu szybkiej pomocy. się poza osłabieniem fizycznym. zanik popędu płciowego. Objawy narastają zwykle w ciągu wielu lat. Ciężkie przypadki*tężyczki mogą przejawiać się drgawkami padaczkowymi. Zespół nadnerczowo-płciowy może mieć charakter pierwotny i wtórny. drażliwość i wybuchowość. głowy. stan ten może przejść w amencję zapowiadającą zejście*śmiertelne albo w osłupienie kataleptyczne. zachzwań nerwicowych lub psychoz somatogennych(zespoły zaburzeń świadomości). kołatanie serca. Zdarzają się też powikłania psychotyczne o charakterze zespołów paranoidalnych i stany depresyjne przypominające obrazem klinicznym depresję endogenną. W pustaci napadowej nagłym zwyżkowym ciśnieniom krwi towarzyszy silny lęk oraz niepokój ruchowy. Niedoczynność przysadki mózgowej(zespół Glińskiegc i Simmondsa)przebiega ze znamiennymi zaburzeniami łaknienia.nervosu\.

muszą w grę wchodzić jeszcze inne czynniki etiologiczne endoiegzogenne. W związku z tym wszelkie zakłócenia równowagi stanu emocjonalne-popędowego należ rozpatrywać w szerokim kontekście biologiczna-psychospołecznym. W okresie inwolucji zarówno u kobiet. występujące w okresie pzkwitania i przekwitania. ani. Nie ma psychoz ciążowych. jak obniżenie nastroju typu depresyjnego lub dysforycznego. jak ciąża. złożona. Tzw. laktacja itd. Trzeba reż uwzględnić wpływ czynników psychospołecznych:lęk przed porodem. połogowych i laktacyjnych. Tzw.zespćł napięcia przedni i e s i ączkowego.cimacrznwm wrwc przypada rzeczywiście na okres przedstarczy. Składają się nań takie objawy. Wokół zaburzeń psychicznych związanych z przekwitaniem(inwolucja i meno-pauza)narosło wiele nieporozumień. Inaczej u mężczyzn. Jeżeli w którymś z tych okresów zdarzy się psychoza. nieślubna i nie chciana ciąża itp. dyspozycję dc występowania zaburzeń nerwicowych. chwiejność uczuciowa ze skłonnością do płaczu i drażliwości. bóle głzwy i inne dolegliwości hipochondryczne. pustka egzystencjalna-to czynniki niekiedy ważniejsze zd samych wpływów hormonalnych.przełomy hormonalne. wrażenie ciągłego zmęczenia. ale poza procesem fizjologicznym. spadków ciśnienia krwi. Inwolucja hormonalna. w którym ośrodkowy układ nerwowy nie wykazuje przeważnie najmniejszych zmian wstecznych. Nie można zwłaszcza niedoceniać wpływu czynników psychologicznych i spzłecznych. Te właśnie czynniki w połączeniu z niedojrzałością emocjonalną bywają przyczyną . Zupełne bezpodstawne jest również utożsamianie przekwitania z okresem przedstarczym. choroba afektywna)..względu na ryzyko zapuści i dużych. u kobiet przypada zwykle na okres. Okmpokwitania i występujące w tym czasie przeobrażenia fizjologiczne zbiegają się zwykle z różnymi oddziaływaniami środowiskowe-wychowawczymi. Funkcje rozrodcze kobiety pozostają w życiowym związku z czynnościami psychicznymi i stają się źródłem stanów nierównowagi emocjonalnej. to po pierwsze trzeba określić jej charakter. Miesiączka jako taka nie staje się natomiast nigdy podłożem psychoz. *zaburzeń psychicznych. że stanowią one. Prawdą jest natomiast. Ale i tutaj nie zachodzi związek między ustaniem czynności płciowych a pojawieniem się zmian zwyrodnieniowych w tu n. psychozy inwolucyjne".infekcja. psychozy klimakteryczne". zatrucie lub wyzwolenie się endogennego procesu psychotycznego(schizofrenia. Byłby to zresztą pogląd redukcjenistyczny. a niekiedy psychotycznych. poród. np. połóg. chociaż nie należy jej przeceniać. Świadomość. jak i u mężczyzn występują stosunkowo częste stan depresyjne i psychozy urojemowc. jak każda biologiczna sytuacja kryzysowa. że u 30%kobiet występuje tzw. same przez się nie prowadzą do. zaburzenia snu. lęk i uczucie wewnętrznego napięcia. a po drugie musiały zaistnieć jeszcze dodatkowe sytuacje eticpatogenetyczne odpowiedzialne za wystąpienie psychozy. Przede wszystkim należy podkreślić. że życie płciowe się kończy. To samo można odnieść do takich stanów fizjologicznych. Nie istnieje pojęcie psychozy menstruacyjnej". Wystarczy wskazać na fakt. a więc zakończenie życia płciowego. Roi a gro czzłów płc i owych w patogenezie zaburzeń psychicznych jest. jakim jest przekwitanie. zakończenie działalności zawodowej. że nie istnieją ani. porodowych.

W patogenezie tych zaburzeń trzeba również uwzględnić wpływ leków. chociaż może być powodem zmniejszenia popędu płciowego. stany drgawkowe i ogniskowe uszkodzenia mózgu lub rdzenia kręgowego. bywają podłożem ostrych i przewlekłych powikłań psychiatrycznych. Ich patogeneza jest złożona. Wytrzebienie(kastracja)dorosłego nie musi dawać widocznych zaburzeń psychicznych. ale układają się w zespół psychoendokrynny zależny od zaburzeń wewnątrzwydzielniczych. reakcją psychogenną na sam fakt przewlekłej choroby i stosowaniem leków. Przewlekła niewydolność nerek powoduje konieczność regularnego i wieloleąniego stosowania dializ. leki przeciwnowotworowe i przy ciwbólowe mogą wywierać toksyczny wpływ na c u nJ:6)ból. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie psychiatruw tą chorobą. się cyklicznie w odstępach kilkudniowych. kwalifikowaniem ich do dializy wykazywali cechy przewlekłej choroby somatycz-. U dorosłych mężczyzn. wśród których wymienia:1)osobowość chorego:2)zaburzenia psychiczne w przeszłości. . Choroby układu krwiotwórczego. ktćre porzucają swoje nowo narodzone dzieci na wysypiskach śmieci. w 5060%przypadków przebiega z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. 4)stopień intoksykacji ustroju:5)rodzaj stosowanego leczenia(radioterapia. Po pewnym czasie zachowanie tych osób zmienia się. Zaburzenia psychiczne o różnym obrazie klinicznym(zespoły zaburzeń świadomości)występują też w innych chorobach krwi. utrzymujący się przewlekle. należący do kolagenoz. prowadzących przedtem aktywne życie płciowe. Po pierwsze-chorzy przed za. Fu drugie-dializy odbywają. Niekiedy upraszcza się mechanizm ich postępowania. że pod koniec tego. Toczeń rumieniowaty układowy(jazie ermiemuwsar). 4'horoby nowotworowe są często przyczyną zaburzeń psychicznych. w tym zespoły depresyjne i psychozy z zaburzeniami świadomości. zwłaszcza konykosreroidów. chociaż poza samym porodem występują u tych kobiet jeszcze inne przyczyny przygnębienia. wśród których należy wymienić przede wszystkim niedokrwistość złośliwą typu Addisona-Biermera. cz powoduje. Słabnie napęd psychoruchowy. kastracja nie musi prowadzić do impotencji. Pod względem psychiatrycznym mogą się pojawić różne zespoły psychopatologiczne. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych należy depresja przebiegająca nierzadjko z myślami i zamiarami samobójczymi. pojawia się szybka męczliwość.zdumiewających i odrażających zachowań niektórych młodych matek. U chorych tych zachodzi konieczność zastosowania leków przeciwdepresyjnych. rokowania itdcj. Istnieją doniesienia o możliwości wystąpienia stanów depresyjnych po porodzie. czynnikiem zakaźnagorączkowym... U chorych tych widuje się różnorodne zaburzenhpsychiczne. przypisując je etiologii psychogennej(reuktywnej). Jak słusznie podkreśla Pużyński(l 98 b). obserwuje się obniżenie nastroju. zwłaszcza w białaczkach. niekiedy bardzo silny. pojawienie się zaburzeń psychicznych może się wiązać z wieloma czynnikami. Wiąże się je przyczynowo ze zmianami naczyniowymi w o u n. Zaburzenia neurologiczna-psychiatryczne mogą występować pod trzema postaciami jako:uogólnione organiczne uszkodzenie o u n. Objawy te są nie tylko wynikiem sytuacji psychologicznej. leczenia. zwłaszcza z kręgu chorób afektywnych:3)stosunek lekarza i otoczenia do pacjenta(komunikacja z chorymi na temat choroby. net z jej psychologicznymi i fizycznymi skutkami.

Obiektywnym dowodem zakażenia wirusem jest obecność przeciwciał anty-HIV lub wyizolowanie samego wirusa. Synlrome)stanowi na tyle powwżne zagrożenie dla zdrowia i życia. Wśród objawów klinicznych AIDS do częstych(20-259)należą objawy neurologiczne:bóle głowy. łojotokowe zapalenie skóry twarzy. a także w Zatrze(Afryka). zakażeń bakteryjnych i wirusowych. amerykańskim i afrykańskim. guza mózgu(chłoniak pierwotny). Od te czasu liczba chorych rośnie w zastraszającym tempie. Można je ująć w 4 grupy:1. Chodzi tu o niektóre nowotwory(np.w Stanach Zjednoczonych i na Haiti. zwłaszcza na kontynencie. tulzwia i kończyn. wystąpienie może wskazywać na istnienie niedoboru immunologicznego typu komórkowego. których. jak i z nietolerancyjnymi postawami niektórych grup społecznych wobec zakażonych osób. zmiany okołozęboweo typie nietypowego zapalenia dziąseł i wrzodziejące zapalenie dziąseł. leukoplakia włochata na powierzchni języka. Pierwsze przypadki choroby(chociaż zachorowania zdarzały się wcześniej)opisano. l 99 O):kandydozajamy ustnej.towarzyszą objawy . świadczącym o organicznym uszkodzeniu o u n. Zakażenie wirusem prowadzi do uszkodzenia układu odpornościowego i przypomina inny znany defekt tego układu-wrodzoną dysplazję albo agenezję grasicy. zmiany okołoodbytnicze wywołane przez wirus Aerpew. a także w Europie Zachodniej. Są one wyrazem uszkodzenia układu nerwowego w następstwie podostrego zapalenia mózgu. związane zarówno z niskim poziomem kultury seksualnej. Objawom neurologicznym. zwany HIV(Human lmmunedeficiencyWirus)z grupy ludzkich wirusów T-limfocytotropowych(HTLV). mięczak zakaźny w postaci drobnych guzkńw na skórze.okresu w ustroju chorego gromadzą się zbędne i szkodliwe produkty przemiaqymaterii. co powoduje zatajanie faktu nosicielstwa. Po czwarte-u chorych przewlekle dializowanych. Rozwinięty pełnoobjawowy zespół choroby AIDS występuje u około 15%zakażznych chorych. Z punktu widzenia rckowniczego dla wystąpienia choroby AIDS mogą mieć znaczenie następujące objawy(cytuję według Lutyńskiej. Z chorobą AIDS wiąże się też różne aspekty psychiatryczne. że chorobie należy również w podręczniku psychiatrii poświęcić nieco więcej uwagi. pojawia się encefalopatia. Istnieje poważne niebezpieczeństwu wzrostu zachorowań. podłożem powikłań psychotycznych. że za jej powstanie odpowiedzialny jest glin. W Polsce również. objawy ogniskowe i oponowe. plamica małoplytkzwa. pewne rodzaje grzybic. Istnieje hipoteza. Istnieje też wykaz chorób. Wynik tego badania nie jest oczywiście równo-znaczny z rozpoznaniem AIDS. w 1980 r. której objawy narastają. Po trzecie-dializa ogranicza funkcjonowanie społeczne chorego i uzależnia go od sztucznej nerki. w tym mocznika. Niektórzy chorzy buntują się"a nawet rezygnują z zabiegów. niektóre robaczyce i choroby pierwotniakowe.z powodu trcmbocytopenii(była o tym mowa w rozdziale dotyczącym zespołów otępiennych). Część osób zakażonych pozostaje klinicznie zdrowa. Chorobę AIDS wywołuje retrowirus. półpasiec. Encefalopatia dializowanych może być. wyraźnie wzrasta liczba chorych na AIDS i zakażonych wirusem HIV. powikłań naczyniowych w związku z zapaleniem wsierdzia oraz krwawień do o u n. Nabyty zespół upośledzenia odporności AIDS(Aeąuired lmmune Defeiency.mięsak Kaposiego).

opium). wiążą się straty zdrowotne jednostki. potwierdzone badaniem serologicznym. . spowolnienie psychoruchowe. przestępczość). hipochondrycznej samoobserwacji i rezygnacji z obowiązków zawodowych oraz wszelkich kontaktów społecznych. i zachowania. może być potężnym stresem powodującym głębokie reakcje depresyjne i przewlekle odczyny nerwicowe z przewagą lęku. a zawsze z uzależnieniem od nich. choć w mniejszym zakresie. istnieje prawdopodobieństwo. gdzie nie uprawia się roślin będących dla nich S UTOWCTI.alkohol. Chociaż etiologia zmian otępiennych u chorych na AIDS nie jest całkiem jasna. a jeszcze inne są pozyskiwane na czarnym rynku. . Zachorowanie na AIDS lub jedynie zakażenie wirusem HIV. jak i psychotyczne o charakterze urojeń hipochondrycznych. Z powyższych uwag wynika. 'zęść. rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych . utrudnione skupienie uwagi. llowoczesne techniki obrazowania mózgu z tomografią komputerową(TK)i jądrowym rezonansem magnetycznym(MRD pozwoliły na wykrycie zmian zamkowych w strukturach podkorowych. Są to zatem środki psychoaktywne. Przede wszystkim mam na myśli podnoszenie poziomu wiedzy na temat źródeł zakażenia wirusem HIV i krzewienie właściwych postaw wobec ludzi zakażonych. narkomani. chorzy na hemofilię)mogą się pojawić zarówno objawy nerwicowe. straty emocjonalne i materialne. Część tych irzdkżw znajduje się w obrocie handlowym.majaczenie).otępienia. tych środków ma działanie przeciwbólowe. Ignorancja dotycząca źródeł zakażenia chorobą oraz kolportowane informacje o jej nieuleczalności zwiększają u ludzi poczucie zagrożenia i postawę lękową. mimo negatywnych wyników badań w kierunku zakażenia wirusem HIV(Jakitowicz i wsp. a jeszcze inne są powszechnie używane jako środki uspokajające. iż ich przyczynę stanowi bezpośrednie zakażenie wirusem HIV. W przebiegu organicznego uszkodzenia mózgu mogą pojawiać się stany psychotyczne o typie organicznej halucynozy lub zespoły jakościowych zaburzeń świadomości(np. inne dostępne są wyłącznie na recepty(niektóre tylko na. których wspólną cechą jest zdolność modyfikowania samopoczucia. zanik zainteresowań. Z przyjmowaniem środków psychoaktywnych. ponoszone przez rodzinę. że przed psychiatrią piętrzą się w najbliższym okresie liczne obowiązki związane zarówno z leczeniem zaburzeń psychicznych u chorych na AIDS lub zakażonych wirusem HIV. ale również. W 10. haszysz. Andrzej Piotrowski. wycofanie się z kontaktów społecznych. inne wyróżniają się silnym działaniem nasennym. recepty z wturnikiem). niektóre pobudzającym. pełnił one znaczącą rolę w rozwoju kultur(np. W rozdziale tym zostaną omżwione właściwości środków leczniczych i nicie niczych. l 99 O). straty ekonomiczne i społeczne(koszty związane z leczeniem uzależniniych i pomocą dla nich. aż do bezruchu i mutyzmu. Występują zaburzenia pamięci krótkotrwałej. zwłaszcza tam. jak i dotyczące działań psychoprofilaktycznych. Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych. U niektórych chorych mogą one wyprzedzać inne objawy choroby. Wprowadzenie. Il. w korze mózgowej. ludzie prowadzący zbyt swobodne życie seksualne z wielu partnerami. W grupach zwiększonego ryzyka(homoseksualiści. Rozwój komunikacji w XX wieku przyczynił się du powstania czarnego rynku na środki psychoaktywne. Właściwości niektórych ircdkćw były znane już w starożytności.

gdy przyjmowanie środka(lub grupy środków)dominuje nad zachzwaniami. Trudności z samokontrolą w powstrzymaniu się od przyjęcia środka. najprawdopodobniej związanych z układami enzymatycznymi. Można przyjąć.wyróżniono następujące stany jako następstwa epizodycznego lub stałego kontaktu ze środkiem psychoaktywnym:Ostre zatrucie. Silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania środka psychoaktywOSZO. gdy środek(środki z tej samej grupy)jest przyjmowany w coraz to większych dawkach. 2. behawioralnych i poznawczych powstający. Przyjmowanie środka mimo istnienia jawnie szkodliwych następstw(marskość wątroby u alkoholika. Tolerancja zachodzi tyłku wobec trzech grup środków:oplątów. Istnienie tolerancji. gdy dochodzi do zaniechania przyjmowania środka lub wydatnego zmniejszenia dawki dobowej:objawy zespołu abstynencyjnego są charakterystyczne dla przyjmowanego środka(środków z tej samej grupy). . Jest to stan. odczuwane jako nie do odparcia. gdy ma miejsce jej załamanie się. Zależność fizyczna powstaje. które wcześniej taki efekt zapewniały. jest różna w odniesieniu do różnych środkćwu tych samych osób.sytuacji. pragnienie przyjmzwania środka psychoaktywnego. że zasadne jest rozpoznawanie uzależnienia. Wyróżniającym się objawem zespołu jest silne. To I era n ej a zależy od właściwości osobniczych. gdy jednostkę charakteryzują trzy lub więcej spośród 6 niżej wymienionych cech:1. Fizjologiczne objawy występujące. jeżeli środek zostaje odstawiony. żuhaczka zakaźna w przypadku przyjmowania środka dożylnie). afektu lub innych funkcji i reakcji psychofizjclogicznych. procesów poznawczych. gdy dla osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest przyjmowanie dawek wyższych niż te. Stan gdy kontaktowi ze środkiem przypisuje się następstwa somatyczne(np. Krócej lub dłużej trwający kontakt ze środkiem o potencjale uzależniającym prowadzi do wytworzenia się zależności psychicznej. 6. może mieć miejsce przyjmowanie środka(lub środka z tej samej grupy)w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia wystąpienia zespołu abstynencyjnego. które charakteryzowały jednostkę przed uzależnieniem się. jeśli środek zostaje odstawiony.przerwania ciągu alkoholowego). Zachodzi zatem zjawisko tolerancji w następstwie wytworzenia się neuroadaptacji i pojawiania się zespołu abstynencyjnego. potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego efektu. alkoholu oraz uspokajających i nasennych. Przyjęcie środka nawet po długim okresie abstynencji może powodować gwałtowny nawrćt innych objawów zespołu. Utrata istniejących przed uzależnieniem się zainteresowań i poszukiwania przyjemności i skoncentrowanie się na zdobywaniu środka. Jest tu stan pc wypiciu alkoholu lub przyjęciu innego środka.zapalenie trzustki po nadużyciu alkoholu)lub psychiczne(obniżenie nastroju po ciągu alkoholowym). Używanie szkodliwe. jego ilości i zaniechania przyjmowania(np. spostrzegania. 3. 5. Zależność psychiczna nie prowadzi do pojawiania się objawów zespołu abstynencyjnego. Zespół zjawisk fizjologicznych. aby doświadczyć oczekiwanego i pożądanego działania albo też uniknąć złego samopoczucia z powodu braku środka. tj. powodujący zaburzenia świadomości. w którym środek jest przyjmowany po to. 4. Zespól uzależnienia.

. alkoholizm u ojca). która często chce się takiega ucznia pozbyć. Młodociany w takich sytuacjach poszukuje oparcia emocjonalnego. Zespól abstynencyjny. narkotyków"może być warunkiem akceptacji przez grupę). bunt przeciwko normom i konwencjom tego pokolenawyraża się poprzez niezgodne z tymi normami zachowania dewiacyjne). Represyjnie mogą reagować rodzice na wiadomość o używaniu przez ich syna narkotyków. wąchacz"kleju jest narkomanem i jako taki jest kierowany przez szkołę lub doprowadzany przez rodziców do poradni wyspecjalizowanej w leczeniu uzależnień. W każdym przypadku znaczenie każdego z tych uwarunkowań bywa mniej lub bardziej znaczące. kulturowej i biologicznej. Przykładem może być moda na zachowania hippisowskie w latach siedemdziesiątych. Uwarunkowania psychologiczne dotyczą niemal wszystkich przypadków. Mechanizm etykietowania społecznego Oabellmg)sprzyja także utrwalaniu zachowania dewiacyjnego. Właściwy dla tego wieku kryzys tożsamości może pzwodować potrzebę natychmiastowej gratyfikacji(niezależnie od tego. Innym przykładem może być nacisk wywierany przez grupę na jednostkę. który. nowego". Zaburzenia powstałe w związku z długotrwałym przyjmowaniem środka:krótkotrwałe(trwające sekundy lub minuty)powracanie doznań psychotycznych(np. Przyjmowanie narkotyków było wówczas wyznacznikiem identyfikacji z wartościami rej subkultury. może je znaleźć najłatwiej u innych przyjmujących środki. rż" gdyż często ujawniają się u nich objawy nerwicowe. Uwarunkowania przyczynowe używania środków psychoaktywnych. społecznej. Czynniki natury psychologicznej mogą powodować rozpoczęcie przyjmowania środkżw uspokajających i nasennych przez kobiety po 40. przewlekle występujące zaburzenia afektu. otępienie. lub szkoła.Oznacza to. Zespół abstynencyjny z majaczeniem. Czynniki re szczególną rolę pełnią u młodzieży z uwagi na istniejące w tym wieku dążenie du unifikacji postaw:pewne znaczenie może mieć także moda młodzieżowa. że tylko te grupy mogą prowadzić do wytwarzania się zależności fizycznej. Do inicjacji dochodzi najczęściej w wieku młodzieńczym.omamów po przebytym majaczeniu). zaburzenia procesów poznawczych. ł'zynniki natury społecznej. chęć zaakceptowania przez grupę rówieśniczą(przyjmowanie. potrzeba zachowania się w sposób odrzucany przez starsze pokolenie(protest. ji społecznej(objawy nerwicowe u matki. na przykład przez robotników budowlanych na. jeśli nie pije. chęć zddalenia się ud obarczeń emocjonalnych. im bardziej zaburzone są układy i związki w rodzinie tak w sferze emocjonalnej. trwale zaburzenia osobowości i zachowania. W odczuciu środowiska młodociany. nie może liczyć na akceptację ZTUOV. z przyjmowaniem środka). Kryzys wieku młodzieńczego jest zazwyczaj tym bardziej nasilony. Utrwalaniu zachowania dewiacyjnego sprzyja represja. że może być rozumiana szkodliwość i zagrożenie związane. wyrażenie agresji wobec osoby lub osób znaczących. przeciwdziałanie złemu samopoczuciu. Składają się nań objawy somatyczne oraz objawy ze strony stanu psychicznego o różnym nasileniu. jeśli pojawi się jako reakcja środowiska na przyjmowanie środków psychoaktywnych-mimo że celem represji jest eliminacja dewiacji. po-szukiwanie wglądu w niejasno uświadamiane sobie własne problemy. zamanifestowanie własnej niezależności. Zaburzenia psychotyczne przewlekle(najczęściej w przebiegu alkoholizmu). Wejście w kontakt ze śrzdkiem i utrwalanie się tego zachowania są natury psychologicznej.

Nwbywu w ten sposób etykietę narkomana. Młodociani w początkowym okresie są skłonni eksperymentować z luźnymi środkami. Właściwości osobnicze. Polityka cen prowadzona przez państwo musi uwzględniać wpływy. a samu zachowanie dewiacyjne należy traktować jako przejaw leżących u jego podłoża zaburzeń. Daje to podstawę do korekty szacunkowego rozpowszechnienia uzależnień od alkoholu w danej populacji.w Polsce stale jeszcze dotyczy to kokainy i heroiny). Jest to tym bardziej istotne. Czynniki kulturowe mogą niekiedy decydować o wyborze środka. Nie znaczy to.marihuana)znajdują stena liście środków narkotycznych. lub też nie są w stanie odtworzyć ilości przyjętych środków w dniach i godzinach poprzedzających detoksykację(np. a ponadto spotyka tam pacjentów trwale uzależnionych. na odwrót. zwłaszcza związanej z zachowaniami agresywnymi. Kontrola laboratoryjna jest niezbędna również w czasie postępowania . a także o mniejszej tolerancji na alkohol u Japończyków i Chińczyków niż u mężczyzn rasy białej. Powinna ona koncentrować się na problemach osobowościowych czy objawach nerwicowych u młodocianego. Wysoka cena może stanowić zaporę dla rozpowszechniania się środka w określonym kraju(np. tu często ma miejsce zastępowanie preferowanego środka przez inny z tej samej grupy(dotyczy to zwłaszcza alkoholu i oplątów). podczas gdy inne(np. głębokość"odpowiedzi na jednorazowe przyjęcie środka i są szczególnie istotne dla czasu.liczba zgonów z powodu ostrych zatruć barbituranami lub opłatami porównywana corocznie. że środki z różnych grup bywają przyjmowane wymiennie(np. że często pacjenci zatajają wielkość dawek przed rozpoczęciem detoksykacji(zazwyczaj dawkę zawyżają). Zdarza się. w jakim u danej osoby wytworzy się tolerancja wobec środka powodującego zależność fizyczną na tle istniejącej wcześniej zależności psychicznej. Wiąże się z tym także nielegalna produkcja. O tendencjach do zwiększania się lub zmniejszania różnych uzależnień w populacji ogólnej informują wskaźniki pośrednie. jakie czerpie ono ze sprzedaży alkoholu:zbyt niskie ceny powodują zwiększony popyt i wpływają na wydajność pracy. wyrażające się różną szybkością wytwarzania się tolerancji. Niektóre środki są w codziennym użyciu w kulturze euroamerykańskiej(np. duże znaczenie ma oznaczanie środków psychoaktywnych w płynach ustrojowych. Liczba przyjęć do oddziałów psychiatrycznych z powodu psychoz alkoholowych. zdają się być determinowane genetycznie. W li ag nos ty ce uzależnień. np. a ich pozyskiwanie jest nielegalne.alkohol). a ceny zbyt wysokie powodują nielegalną produkcję i redukują wpływy ze sprzedaży. Czynniki biologiczne wpływają na. obserwowana każdego roku. Wysokie spożycie alkoholu(w Polsce obecnie okuło I I I czystego etanolu per cqyww)wpływa na wzrost przestępczości. Jakkolwiek-mówiąc o uzależnieniu-ma się na myśli przyjmowanie jednego środka. a także liczba stwierdzanych każdego roku przypadków marskości wątroby(pomijając przypadki marskości w krajach o znacznym rozpowszechnieniu żółtaczki zakaźnej). aby doświadczyć ich działania. W kulturze arabskiej jest. Trudno oszacować występowanie różnych uzależnień w populacji ogólnej.przewlekłe zatrucie irzdkaminasennymi i uspokajającymi).opłaty i diazepam). że pomoc nie powinna być udzielona. Czynniki ekonomiczne. jak wiadomo. szczególnie ostrych zatruć. aby proces odtruwania nie postępował zbyt intensywnie. Wiadomo z badań adopcyjnych o podatności na wytworzenie się alkoholizmu u synów alkoholików. jest odzwierciedleniem zwiększenia się lub zmniejszenia konsumpcji alkoholu per cwziw w skali kraju.

znaczna część wypadków drogowych wiąże się z prowadzeniem pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Finlandii). w których dominuje spożywanie alkoholi niskoprocentowych(udział wódki w strukturze spożycia wynzsi okuło BO%). O znaczeniu alkoholu i związanych z nim problemuw społecznych oraz pozycji jaką zajmują wpływy ze sprzedaży alkoholu dc Skarbu Państwa. że większość testów jakościowych odznacza się znaczną czułością(mało wyników fadszywych). społeczne i ekznumiczne są większe niż w krajach. .jakościowa kontrola oplątów celem ustalenia. choć niekoniecznie uzależnionego. w tym uzależnionych na 600000. później spożycie się zmniejsza. osób z problemem alkoholowym ocenia się w Polsce na około 3000000. częściej niż u mężczyzn. Alkohol. piwo pije się codziennie w niekrćrych krajach(np. jak niemożność ograniczenia ilości wypijanego jednorazowo alkoholu lub powstrzymanie się ud picia. Ocenia się. a także zaburzenia osobowości. czy pacjent nie łamie. Polska znajduje się w środku tabeli w przeliczeniu na czysty spirytus rocznie. Polsce. Wyróżniają się takie zachowania.twarde alkohole w dużych ilościach. Grupy środków o działaniu uzależniającym. abstynencji).przerwy w życiorysie(nieodtwarzaniezdarzeń w stanie upicia się). tzw. o którym wiadomo. bezskutecznie podejmowane prżby wejścia w okres trzeźwości. kro ponosi straty osobiste w związku z piciem alkoholu lub którego picie powoduje straty u innych). Jednak straty zdrowotne. Istnieją znaczne różnice kulturowe w stylach picia:alkohol w pustaci wina w krajach romańskich stanowi w zasadzie składnik codziennej diety. pije znaczna część populacji mężczyzn(picie wćdki w krajach WNT. że pogarsza się w następstwie picia. kontynuowanie picia mimo istnienia stanu chorobowego. regularne. można dostrzec obniżenie nastroju i objawy nerwicowe. dobrze informuje udział w dochodach budżetu wynoszący od lat około l 4%. Uzależnienie od alkoholu charakteryzuje jeden z trzech niżej wymienionych sposobżw picia:codzienne wypijanie alkoholu w celu utrzymania zadowalającego funkcjonowania. Największe ilości alkoholu są wypijane przez mężczyzn w wieku 20-30 lat(w większości jeszcze nie uzależnionych). picie alkoholi niekonsumpcyjnych. że co czwarta cszba ma w swoim utoczeniu kogoś z problemem alkoholowym(kogoś.rehabilitacyjnego(np. ale zazwyczaj niecodziennie. Ponad 5 O'%czynów przeciwko życiu i zdrowiu jest popełnianych pod wpływem alkoholu.w Bawarii). Uzależnienie od alkzholu dotyczy wielokrotnie częściej mężczyzn niż kobiet(stosunek hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych i odwykowych od lat wynosi b-9:I). Spożycie alkoholu per cwziw jest różne w poszczególnych krajach europejskich. Nie do oszacowania są straty społeczne. Liczbę. tzw. Z alkoholizmem wiąże się ściśle przestępczość. w tym obarczenie emocjonalne i zaniedbywanie ekonomiczne rodziny. podczas gdy testy ilościowe są mniej czułe(znaczna liczba wyników fałszywych). Należy pamiętać. U kobiet największe spożycie przypada na wiek 30-40 lat. U podłoża uzależnienia u kobiet. ale ograniczone do weekenduw picie dużych ilości alkoholu oraz ciągi picia występujące naprzemiennie z okresami trzeźwości.

a nawet napady gromadne. albo mogą pojawić się cechy jakby obce osobowości. mogą być następstwem stanu zapalnego błony śluzowej żołądka. nadpobudliwość. W cięższych przypadkach wskazane jest. to nie ma uzasadnienia dla rzzpoznawaniamajaczenia alkoholowego. najczęściej typu paranoicznego. Należy pamiętać.Stan zwykłego upojenia alkoholem może powodować znaczne zmiany w zachowaniu. Mogą wystąpić iluzje i sporadycznie niezbyt nasilone doznania omamowe. Ponadto zaburzenia elektrolitowe i dość częsta w abstynencji hipoglikemia mogą być przyczyną wystąpienia napadćw także u alkoholików bez cech uszkodzenia*#u n. gdy stężenie etanolu w surowicy wynosi 3 Omg/ dl lub nie pojawić się przy stężeniu 150 nng'li). Objawami tego zespołu są zaburzenia żolądkowu-jelitowe. a także od stanu odżywienia-w ogóle i w dniu upicia się. bezsenność. że zaprzestanie picia może być wynikiem załamania się funkcji któregoś z narządów. W okresie narastania objawów abstynencjnych. im gorszy był stan odżywienicwymioty mogą pogłębiać zaburzenia równowagi elektrolitowej. Zespól abstynencyjny z odstawienia alkoholu występuje zazwyczaj nie pćżniej niż w 12-24 godziny po zaprzestaniu picia. którego następstwem bywa często krwiak podtwardówkowy.podejrzliwość może prowadzić do interpretacji urojemowych. typowo w 2. lub 3. że może ono maskować objawy doznanego urazu głowy. .ktoś skryty i zahamowany w stanie upojenia alkoholem zaczyna okazywać otwartość i ekspansywność. męczliwość. w toku picia może dojść do niewydolności wątroby i stanu zapalnego trzustki. Należy pamiętać. Cechy osobowości mogą przejawiać się albo intensywniej. . to konieczne jest podawanie diazepamu(Kelanium)doustnie do 20. rzucające się w oczy drżenie rąk i języka. pobudzeniem. u jednych euforią. Jeżeli jest zachowana orientacja auto-i allcpsychiczna. może wystąpić napad padaczkowy. Wielu alkoholików ma za sobą ciężkie urazy głowy. W większości wypadków zespół abstynencyjny można opanować ambulatoryjnie. Najlepiej opanowywać. przyspieszenie tętna. Głębokość i szybkość pojawiania się objawów upojenia alkoholem zaJeżą od indywidualnej tolerancji na alkohol(objawy re mogą pojawić się. upojenie wiąże się ze znaczną urazowością. potliwość. często doznane w stanie upojenia alkoholem i nie odtwarzane później. zbjawy zespołu abstynencyjnego hydroksyzyną. że napady miały miejsce u pacjenta w przeszłości. Jeżeli w czasie abstynencji wystąpił napad padaczkowy lub wiadomo. podawanie anksjolitykuw. nawet bez zastosowania środków uspokajających. chwiejnością afektu. podwyższenie ciśnienia krwi. np. Niezbyt nasilone objawy mogą wystąpić również wówczas. dobie. upośledzeniem uwagi. niepokój. Mogą wystąpić zaburzenia elektrolitowe-tym znaczniejsze. Wyrażają się one agresywnością. ból głzwy. Zespół abstynencyjny jest następstwem neuroadaptacji osobnika dc stałego utrzymywania alkoholu we krwi. gdy ilość wypijanego alkoholu w ostatnich dniach uległa wydatnemu zmniejszeniu. Towarzyszy temu zamazana mowa i brak koordynacji ruchowej. u innych smurkiemt. W każdym przypadku konieczne jest podawanie dużej ilości płynuw oraz tiaminy(50-100 mg/d)i kwasu foliowego(1-3 mg 7 d). W stanach upojenia alkoholem dochodzi do zachowań kryminalnych. nie dłużej niż przez 7-10 dni. Intensywne wymioty. np. jeszcze w czasie trwania ciągu.

Wmg. Współwystępowanietakiej choroby oraz deWiwm o ciężkim przebiegu wiąże się ze śmiertelnością wynzszącą tkało 309. nawet jeśli leczenie rozpzczęto dostatecznie wcześnie i nie ma zastrzeżeń co do jakości udzielonej pzmocy. godzin-zależnie od nasilenia pobudzenia psychoruchowego. Naciśnięcie gałek zcznych prowzkuje wystąpienie omamów(objaw Liepmanna). Jeżeli wystąpienie majaczenia jest poprzedzone napadem padaczkowym. doustnie 10 mg co 4-6. jak i stanu ogólnego-powinny być podjęte natychmiast przez lekarza izby przyjęć. negu trzustki. Dlatego wcinam może maskować objawy innej choroby. gdyfrozwinięte-nawet wtedy. a następnie. Oprócz omówionych wyżej objawów zespołu abstynencyjnego. infekcją. Występuje w toku abstynencji. gdy nie towarzyszy mu inna choroba-jest zawszistanem groźnym dla życia.mg/d. to podanie 30 mg diazepamudożylnie jest konieczne. Zejście śmiertelne może nastąpić wskutek załamania się bilansu energetycznego w związku z ekstremalnym pobudzeniem ruchowym i(lub)nasilonymi zaburzeniami równowagi elektrolitowej. i co najmniej kilkuletnim okresie intensywnego picia. Z krańcowym pobudzeniem może wiązać się gorączka. np. rż. Śmiertelność w delirium bez towarzyszącej innej choroby wynosi od I'%do 59.do odległego szpitala psychiatrycznego. lub 3. delirium)jest usną psychozą alkoholową. Diazepam połaje się początkowo dożylnie w ławce. towarzyszą mu iluzje i omamy. Zaburzeniom spostrzegania towarzyszą urojenia. zawdy mięśnia sercowego i zapalenia płuc. W przypadku objawów rozwiniętego maj uczenia należy jak najszybciej podać środki uspokajające. Leczenie i diagnostyka-tak majaczenia. najczęściej są tu interpretacje doznań omamowych:obraz psychopatologiczny bywa zdominowany przez lęk związany z innymi objawami. Wymioty. Pobudzenie psychoruchowe narasta w miarę pogłębiania się innych objawów. zaburzenia w miejscu i otoczeniu są mniej nasilone). W przypadku wymiotów diazepam należy podawać dożylnie. zapaleniem błony śluzowej żołądka lub niewydolnością wątroby. że transport chorego. wymagają określenia stężenia elektrolitów i podawania płynów we wlewach dożylnych. najczęściej u osób po 25. obostrzeniem stanu zapal. dobie od odstawienia alkoholu. Ryzyko zejścia śmiertelnego zwiększa się wraz z upływem czasu od wystąpienia objawów. najczęściej wzrokowe. Należy pamiętać. Majaczenie alkoholowe stanowi bezwzględne wskazanie do hospitalizacji. . Majaczenie drżenne(majaczenie alkoholowe. zazwyczaj w 3. jeżeli pacjent przyjmuje leki. Pomocne pacjentowi może być uczestnictwo w mitingach AA i podjęcie leczenia w placówce lecznictwa odwykowego. że do zaprzestania picia dochodzi często w związku z urazem mechanicznym. może zmniejszyć jego szanse:ponadto jakaść opieki w szpitalu psychiatrycznym może być gorsza z uwagi na słabą bazę laboratzryjną i dzstępność konsultacji specjalistycznych. Należy pamiętać. Zadaniem lekarza prowadzącego leczenie zespzlu abstynencyjnegu powinno być zawsze motywowanie pacjenta do utrzymania abstynencji. Nasilenie niepokoju osiąga bardzo znaczny rozmiar. Sekcyjnie stwierdza się często krwiaki nadtwardćwkowe. Przeżycia psychztyczne pacjenta mogą być przyczyną agresji wobec otoczenia lub podjęcia próby samobójczej. dawka dobowa nie powinna przekroczyć 100 mg. w majaczeniu pojawiają się również zaburzenia świadomości(najwyraźniejsze są zaburzenia orientacji w czasie.

W obydwu przypadkach za przyczyny uważa się niedobćr tiaminy. Jednocześnie może wystąpić zapalenie wielonerwowe. nie są wyrażone lub tylko miernie nasilone. Nie ma zaburzeń świadomości lub są one jedynie śladowe i wiążą się z nasileniem lęku. Jeżeli objawy halucynozy trwają dłużej niż 7 dni. tj. Takie postępowanie zmniejsza prawdopodobieństwo przejścia majaczenia w zespół Korsakowa. Następnie dawkę obniża się do 5-10 mg doustnie. Pobudzenie może wymagać stosowania środków neuroleptnych. podawane są także inne witaminy oraz metabolity mózgowe. Objawy wegetatywne. dobie abstynencji. objawy rozsiane). Pacjent.Jeżeli majaczeniu nie towarzyszą napady padaczkowe. mzże rżwnież narastać powoli. układające się w zespół encefalopatii Wernickiego(ataksja. Należy ograniczyć dopływ bodźców-zarówno słuchowych. jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe*intubowanie pacjenta(zaleganie w drzewie oskrzelowym w przypadku nie rozpoznanego zapalenia oskrzeli). Lekiem z wyboru jest haloperydol. Omamom mogą towarzyszyć związane z nimi treściowo urojenia. czego nie pamięta. W celu opanowania pobudzenia psychoruchowego nie należy stosować chlorpromazyny z uwagi na jej działanie hipotensyjne i tendencję do obniżania progu drgawkowego oraz hepatotoksyczności(potencjalnie u każdego z leczonych istnieje niedomoga wątroby). Zespól amnestyczny Korsakowa zajmuje pozycję pośrednią pomiędzy psychozami ostrymi i przewlekłymi. Bardzo ważna jest pielęgnacja chorego. powinien on znajdować się w jasnym pomieszczeniu. Podstawowe miejsce w leczeniu zajmuje tiamina stosowana w bardzo dużych dawkach. wypełnia konfabulacjami. może być niebezpieczny dla siebie i innych. Dożylnie należy podawać witaminę G. to należy przyjąć. groźby pozbawienia życia itp). szczególnie dotyczy to tiaminy. Zaburzeniom zapamiętywania mogą towarzyszyć objawy neurologiczne. Amerykanie chętnie stosują krótko działające pochodne benzodiazepiny(lorazepam. z uwagi na przeżycia psychotyczne. jest*to metoda skuteczna. niekiedy z objawami encefalopatii Wernickego.przejść w halucynozę przewlekłą. jak i wzrokowych. o treściach prowokujących u pacjenta lęk i zagrożenie(omamy słuchowe komentujące. niekiedy układa je w ciągi zdarzeń. (np. Pacjent nie odtwarza zdarzeń bieżących. Podstawowe znaczenie w leczeniu majaczenia ma podawanie witamin z grupy B w dużych dawkach. to można stosować haloperydol. które nie miały miejsca. W przypadkach pobudzenia konieczne jest unieruchomienie pacjenta. aż do uzyskania uspokojenia. tj. Należy także pamiętać o znacznej urazowości wśralkoholików:uraz głowy może być . Zaburzeniom pamięci może towarzyszyć apatia lub częściej pobudzenie z towarzyszącą euforyzacją. że halucynoza może się utrwalić.podaje fakty. ale ryzykowna. oczopląs. W obrazie psychopatologicznym dominują omamy. zazwyczaj domięśniowo w dawce 10 mg co 4-6 godzin. Znaczną popularność w Polsce uzyskał klometiazol podawany we wlewach. lub 3. oksazepam). w tym drżenie. zwłaszcza omamy słuchowe słowne. Otępienie w przebiegu uzależnienia od alkoholu może być zejściem zespół Korsakowa. Ostra halucynoza alkoholowa występuje u pacjentów z wieloletnim uzależnieniem w 2. może trwać kilka tygodni. Nonrupil). 1. ale często upzśledzeniezapamiętywania może być zejściem zespołu ostrego. Rozwinięcie się zespołu Korsakowa może być poprzedzone majaczeniem.

obserwuje się obniżeni nastroju utrzymujące się przez wiele tygodni. że u podłoża omawianych. zanim dostrzeżono. Pacjentew formułujących po latach system urcjemowy często charakteryzują rysy osobowości paranoidalnej. zarobkowej. U mężczyzn tych występuje zazwyczaj wzmożony popęd seksualny. np. a nawet sklaniającc do samobójstwa. nie tylko w okresie abstynencji.współodpowiedzialny za wystąpienie otępienia Rozpoznanie można ustalić nie wcześniej niż w 3. de(ich nie eliminuje.ze stanami majaczeniowymi. Opiaty. . co prowadzi do stałego zwiększania dawek. Swoim przebiegiem przewlekle psychozy alkoholowe mogą. niż w przypadkach przebiegających np. bywa to interpretowane jakz wynik. Przyczyną urojeń są zarzuty niewierności adresowane do żony lub partnerki życiowej. Przyjmuje się. która zdaje się często mieć patologiczny charakter. a niekiedy utrzymywaniu zdolności do pracy. przy jednoczesnym obniżeniu potencji. Wydaje się. zawodową i rodzinną)zmieniającą się w tzku picia). często konieczna jest pomoc psychoterapeutyczna i leczenie przeciwdepresyjne. depresja może mieć charakter reaktyw(pacjent jest konfrontowany ze swoją sytuacją życiową. Przewlekła halucynoza alkoholowa może być poprzedzona jej ostrą formą albo rozwinąć się samoistnie. sprawiające wrażenie ciągu picia. którą objawy mogą zamazywać obraz psychopatologiczny. depresja może być także maskowana w czasie clą picia. tygodniu abstynencji. Heroina była szeroko stosowana jako skuteczny środek przeciwbólowy i uspokajający. a w okresie abstynencji ujawnić swój endogenny charakter. mniemanych kochanków żony. System urojeń może obejmować inne osoby. uzależnienia:niektóre cechy osobowości mogą sprzyjać rozwojowi urojeń i oma-ęmów oraz ich treści. zmniejszenie nasilenia doznań prawa zazwyczaj do dyssymulacji przy nie zmienionym zewnętrznie zachowaniu.przypadkowo nabyto zadrapania na ciele. może towarzyszyć manii.. Omamom mogą towarzy.do-. O bj a w y d epre sj i mogą pojawić się w późnym okresie zespołu abstynennego. Zona jest poddawana ustawicznemu śledztw dowodami"mogą być np. U wielu alkoholikuw. Przewlekle psychozy alkoholowe charakteryzują się wieloletnim utrzymywaniem się objawów psychotycznych(omamy. Glćwnym objawem są omamy słuchowe słowne. a niekiedy miesięcy. Często formułowanie urojeń jest poprzedzone wieloletnim ujawnianiem zazdrości. że mogą one mieć trojakie uwarunkowania przyczynowe:za objawy depresji mogą odpowiadać zaburzenia przewodnictwa w układach noradrenergiczi sernoninergicznym w okresie abstynencji. Depresja w okresie abstynencji może przyczynić się lu jej złamania. . zatruwania"przez żonę. Intensywne nadużywanie alkoholu. Nasileniu doznań omamowy towarzyszy widoczny dla obserwatora lęk. szyć treściowo z nimi powiązane urojenia. dobrym przystosowaniu społecznym. że jest środkiem o niezwykle dużym potencjale wytwarzania uzależnienia z powodu bardzo szybko rozwijającej się tolerancji. przypominać psychozy schizofreniczne. urojenia)przy jednocześnie dość. Leczenie farmakologiczne(neuroleptyki)jedynie tłumi objawy. psychoz leżą czynniki predysponujące do ich wystąpienia pc wielu latach. Z opiatami związał się historyczny już termin-narkomania. Paranoja alkoholowa pojawia się zazwyczaj u mężczyzn o relsgywme mniej nasilonym uzależnieniu. o przykrej treści. komentujące sytuację pacjenta lub nakazujące mu wykonane jakiejś czynności.

przedawkowania. rozszerzmkźrenic. apatia i senność. spowolnienie. a także grupa pracowników służby zdrowia(z uwagi na dostęp do oplątów). Najsłabiej uzależniającym środkiem z grupy oplątów jest kodeina. natychmiastowej hospitalizacji. W Polsce narkomania opiatowa pojawiła się wśród młodzieży na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Niemniej rozpowszechnienie kiły jest w tej populacji duże. Duża umieralność wśród uzależnionych wiąże się także z przyjmowaniem tych środków dożylnie za pomocą niesterylnego sprzętu(dlatego wiele programów prewencyjnych na świecie przewiduje nieodpłatne wydawanie strzykawek jednorazowych). Nabywcy na czarnym rynku zazwyczaj nie jest znane stężenie substancji czynnych zawartych w. w populacji uzależnionych. stałym objawem są bóle mięśniowe. Prowadzi to często do załamania immunologicznego. sywnej terapii. niekiedy wymioty. występują zaburzenia koncentracji uwagi. zaczęto wykrywać u uzależnionych od oplątów dodatnie odczyny HIV. nasilenie zależy od wielkości dawek przyjmowanycw dniach poprzednich. Konieczne bywa podawanie naloksonu. *Morfina i jej pochodne mają szerokie zastosowanie w leczeniu bólu. z uwagi mznaczny niepokój i bezsenność konieczne jest . przyjęcia ostatniej dawki. W Polsce rejestruje się corocznie około 100 zgonów z powodu tzw. Ważnym środkiem z grupy oplątów srał się metadonz uwagi na znaczenie w programach rehabilitacyjnych. Przed pojawieniem się narkomanii wśród młodzieży. ziewanie. Wśród hospitalizowanych proporcja mężczyzn do kobiet wynosi 4-5:1. Do niedawna była najbardziej poszukiwanym środkiem na czarnym rynku w USA. Pojawia się biegunka. mowa jest zamazana. Od roku 1988 w Polsce. Umieralność wśród przyjmujących opłaty wynosi około 29 rocznie i jest pięciokrotnie większa niż w populacji ogólnej w tym samym wieku. każdego roku w Polsce rejestrowano około 2000 osób uzależnionych w toku leczenia zespołów bólowych. czym zapewne tłumaczy się stwierdzenie dużej liczby dodatnich odczynów WR. katar. że liczba uzależnionych od oplątów jest dość stała i nie przekracza 30000(liczba leczonych corocznie w placówkach lecznictwa wyodrębnionych dla uzależnionych-wyłączając alkohol-wynosi około 3000 osób). tak jak wcześniej w innych krajach. nie potwierdzonych później bardziej specyficznymi testami. którymi mogą być bardzo toksyczne alkaloidy. Zatrucie może prowadzić do porażenia ośrodka oddechowego. Zespól abstynencyjny z odstawienia oplątów rozwija się około 12 godzin od. przewlekłe stany zapalne. jest wielokrotnie wyższe niż w populacji ogólnej(żółtaczka zakaźna. Ocenia się.Heroina nie jest obecnie stosowana ze wskazań lekarskich. ropowicę). obecnie jej miejsce zajęła kokaina i inne środki pobudzające. towarze". najlepiej na oddziale toksykologicznym lub intcnę. Postępowanie zależy od nasilenia objawów-odwodnienie wymadożylnego podawania płynów. przyjmujących środki dożylnie. bezsenność. czyli nieco później niż w Europie Zachodniej w okresie ruchów kontestacyjnych młodzieży i popularności subkultury hippisowskiej. nerek. są to środki stosowane pod ścisłą kontrolą. Rozpowszechnienie różnych schcrzeń. Ich liczba stanowi 60-70%wśród wszystkich odczynów dodatnich. Stan ostrego zatrucia opłatami przebiega ze zwężeniem źrenic. w tym np.zapalenia wsierdzia. domięśniowo podaje się witaminy. Zdrowotne następstwa uzależnienia od oplątów są bardzo poważne. Stan wymaga 15-Psychiatria.

narkomanów w okresie utrwalonej abstynencji. np. Kanabinole. w tym okresie należy przekonać pacjenta o potrzebie kontynuowania leczenia w ramach programu rehabilitacyjnareadaptacyjnego w ośrodkach lecznictwa psychiatrycznego lub prowadzonych przez Stowarzyszenie MONAR. Tylko niektórzy bywają przenoszeni do ośrodków rehabilitacyjnych. np. Narkoman postrzegangy jest jako źródło. Pomyślnie przebiegający proceyrehabilitacji powinien kończyć się podjęciem przez pacjentów pracy lub nauki może to nastąpić nie wcześniej niż po około roku pobytu w ośrodku. czyli irzdka opiatowegu powodującego uzależnienie. Zasady społeczności terapeutycznej są podstawą pracy ośrodków. podawanie jej w dużych dawkach wymaga stałej kontroli z uwagi na silę działanie hipotensyjne. w ostatnich latach wdrożono programy metadonuwe. Podawanie metadonu rozpoczyna się w toku detoksykacji. prowadzi do istotnego zmniejszenia szkżd zdrzwotnych(podawanie doustne)oraz redukuję kryminalizaję. Bez zmiany postaw społecznych trudno oczekiwać akceptacji realiów. me podanie opiatćw. chloprotykscgtiapryd). a akcje uświadamiające. co jest niezbędne do readaptacji. wśród nich MONIAK. ale reintegracja w środowisku wolnym od nich może być jeszcze trudniejsza(zwykle więzi ze środowiskiem rodzinnym uległy rozluźnieniu. tyłku krew i seks"są mało skuteczne. nie należy podawać fenotiazyngy. Oprócz Cawmwir do grupy tej należą marihuana i haszysz. Skuteczność oddziaływań jest podobna do osiąganej w ośrodkach zagranicznych. W kilku ośrodkach w Polsce. et jest sygnalizowane pojawieniem się zaburzeń świadomości:w takiej sytuacji powinno być rozważone jednorazowe lub kilkakro-. a pod presją środowiska lub w sytuacji toczącego si postępowania karnego. zarazy". Wybitnie ciężki przebieg zespołu abstynencyjnego może wiązać się z zagrożeniem życia. Wiele organizacji. Dość skutecznie objawy tłumi kłoniły-na. Uznano. Wielu pacjentuw zgłasza się w celu dokonania detoksykacji bez rzeczywistej motywacji do wejścia w abstynencję. w związku z rozpowszechnieniem HIV w populacji narkomanów.hasło. a z szerszym środowiskiem społecznym-zerwaniu). co może być groźne. jest zaangażowanych w organizowanie programów prewencyjnych i rehabilitacyjna-readaptacyjnych obok systemu leczenia i rehabilitacji psychiatrycznej służby zdrowia. Osiągnięcie trwalej abstynencji w uzależnieniu od Optatów jest trudne. Kluczowe znaczenia dla powodzenia wszelkich przgrunów leczniczo-rehabilitacyjnych mają postawy społeczne wzbec zjawiska. że podawanie metadonu. a następnie kontynuuje si ambulatoryjnie. . Pojawienie się dodatnich odczynów HIV i zachorowania na AIDS spowodowały nasilenie postaw odrzucających. a pełny program kończy około 20%z nich. Jest to postępowanie substytucyjne. (mogą tu być leki anksjolityczne z wyłączeniem diazepamu.podawanie środków uspokajających. Odrzucanie społeczne prowadzi do zatajania przez nosicieli HIV tego faktu. zwłaszcza stomatologiczna.gdy potrzebna jest interwencja lekarska. Pobyt na oddziale detoksykacyjnym powinien trwać około 3 tygodni.

zmiennością nastroju. Zespół abstynencyjny z odstawienia barbituranów(benzodiazepin)nączę-. złego samopoczucia i redukcji niepokoju. lż" stosujące środki nasenne i uspokajające dla poprawy snu. a przyjmuje je nadal. napadów lęku. jest często używana do inicjacji. w krutkim okresie czasu). . że środki z tej grupy są przyjmowane codziennie. gdyż środki z tej grupy wytwarzają zależność fizyczną.środka twardego(heroiny. ciężkiego zatrucia. klonazepam. Upośledzeniu ulega zapamię-. Marihuana zasłynęła jako środek. Jest objęta spisem środków narkotycznych i można dostać ją tylko na czarnym rynku. że lepiej rozumie się innych i przez nich jest się lepiej rozumianym. Znaczny udział mają w tym lekarze.skrętów. podobnie jak alkohol. Bywa.Wytworzenie się zależności następuje po wielu kontaktach z środkumi tej grupy. Ponieważ przyjęcie oznacza zdstawienie środka. Stan przewlekłego zatrucia charakteryzuje się niezbornością ruchową. tabletek przyjęła w ostatnich godzinach. Są to zazwyczaj osoby po 35. kokainy). Wymagana jest też stała kontrola stanu krążenia i wydzielania nerek. kompotu. szczególnie dotyczy to barbituranuw. którzy zlecają stosowanie środków nasennych i uspokajających przez zbyt długi okres. Oprócz barbiruranćw do grupy tej należą pochodne benzodiazepiny. tak jak alkohol. ile. W stanie ostrego zatrucia konieczna jest hospitalizacja na oddziale internistycznym lub intensywnej terapii. ciel można zaobserwować u osób przyjmowanych do szpitala z innej przyczyny. ruzszerzający świadomość". alprazolam). tzw. Objawy somatyczne ograniczają się do przyspieszenia czynności serca i suchzści w jamie ustnej. agresywnością. aż do dysforii. Niezbędne jest stałe oznaczanie stężenia barbituranów. skłonność lu interpretacji urojeniowych. gdyż nie jest ona w stanie zapamiętywać. Za jedno z głuwnych zagrożeń z nią związanych uważa się fakt. Z biegiem czasu zachodzi potrzeba zwiększania dawek. Środki nasenne i uspokajające. funkcję socjalizacyjną:dają poczucie. że przy poszukiwaniu marihuany można otrzymać ofertę nabycia na tymże tynku tzw. Krańcowo duża dawka może spowodować pojawienie się omamów i urojeń utrzymujących się przez wiele dni.. Uzależnienie zd tego rodzaju środków dotyczy co najmniej 3-kramie częściej kobiet niż mężczyzn. abstynencyjnego. pełniąc. potrzebne jest przyjęcie dużej dawki(wypalenie wielu papierosów. płaczu bądź śmiechu. ale często ma to miejsce tyłku w czasie weekendów. U osób przyjmującej systematycznie środki nasenne i(lub)uspokajające może dojść do*przypadkowego. Leczenie polega na podawaniu płynów. Marihuana. Przyjęcie dużej dawki powoduje zagubienie upływu czasu. . Aby istotnie zmienić stan psychiczny. Objawy często przypominają upojenie alkoholem. niektóre z nich mają znaczny potencjał wytwarzania uzależnienia(diazepam. tywanie i krytycyzm. dochodzi do wystąpienia zespoli. Postępowanie w tych przypadkach bywa odmienne niż w innych ostrych zatruciach środkami psychoaktywnymiod chwili nawiązania kontaktu z pacjentką należy bowiem wznowić podawanie barbituranów(możliwość wystąpienia napadów padaczkowych lub majaczenia).

wywołania ataksji-niezależnie od tego. jaki środek był przyjmowany. przyspieszenie akcji serca. Przyjmowanie niewielkich dawek daje poczucie siły i euforyzaję. Niewielkie dawki przyjmowane doustnie powodują euforyzację i przyspieszenie łuku myślenia. W toku abstynencji(lub znaczącego obniżenia przyjmowanej dawki dobowej)mogą pojawić się napady padaczkowe i(lub)majaczenie. czy u pacjenta występują objawy nerwicowe lub depresyjne-często to one są podłożem uzależnienia. W ostatnich latach kokaina pojawiła się również na czarnym rynku w Polsce. rozszerzenieźrenic. Zakończenie postępowania powinno wiązać się z oceną. Wtedy uzasadnione jest rozpoczęcie leczenia psychoterapeutycznego. drżenie rąk i języka. nudnzici i wymioty. konieczną do. omamy wzrokowe i niekiedy dotykowe. branie"może prowadzić do wystąpienia zespołu urojeniowego. należy podać dawkę fenobarbitalu(Luminalu). W toku odstawiania barbituranów należy systematycznie kontrolować ich stężenie w surowicy krwi pacjenta. jednak nie więcej niż o/dawki podanej w dniu poprzednim. lęk. a zachowanie normalizuje się. Następnie dawkę należy codziennie zmniejszać. interpretacje urojeniowe. Jeżeli chód chorego staje się zborny. Przyjmowanie środków nasennych i uspokajających stanowi niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. w tym amfetaminy. Systematyczne. . Haloperydolu 10 mg domięśniowo. Kokaina. hipotensja.Pojawiają się:nudności i wymioty. należy powrócić do dawki wyjściowej i ponowić płoccy zmniejszania dawki w sposób podany wyżej. będące wyrazem załamania się neuroadaptacji. Postępowanie odtruwające jest długotrwałe i zwykle trwa około miesiąca. Rośnie nielegalna produkcja:cena amfetaminy na czarnym rynku jest dość niska. a także w krajach europejskich. Kokainę pali się w postaci papierosów(najbardziej rozpowszechniona forma to. dawkę można powtarzać). Rozpoznanie wymaga potwierdzenia badaniem krwi lub metabolitów w moczu. przyspieszenie akcji serca. liście('zew są żute lub jest ona przyjmowana dożylnie-co jest najniebezpieczniejsze dla konsumenta i otoczenia. drażliwość. W Polsce w ostatnich latach gwałtownie wzrosło przyjmowanie amfetaminy. crack'). Leczenie ostrego zatrucia wymaga stosowania środka neuroleptycznego(np. Po ustąpieniu pobudzenia pacjentowi należy zaproponować wykonanie testu HIV. Uzależnienie od kokainy jest szczególnie rozpowszechnione w USA(kontakt z nią miało co najmniej(O'%populacji). Skutek wstrzyknięcia dożylnego jest natychmiastowy. Inne środki niż kokaina. Celowe jest oznaczanie jakościowe innych środków uzależniających. przyspieszenie oddychania. nasilenie objawów zależy ci przyjętej dawki. a niekiedy do obniżenia nastroju. Obj awy ostrego zatruć i a:pobudzenie psychoruchowe z agresywnością(wymagające niekiedy unieruchomienia). Jeżeli mimo takiego postępowania wystąpi napad padaczkowy lub zamącenie świadomości. potliwość. co oznacza łatwą dostępność dla konsumentów. podwyższenie ciśnienia krwi. Objawy po odstawieniu kokainy nie są gwałtowne i ograniczają się do męczliwości. zaburzeń snu oraz apatii. w początkowej. o działaniu pobudzającym.

Preparaty z grupy pochodnych amfetaminy były do niedawna dopuszczone do legalnego obrotu i stosowane w leczeniu otyłości. Obj awy ostrego zatruci c wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie tętna podwyższenie temperatury.Do częstych zjawisk należy przyjmowanie dożylne. niekiedy depersonalizacja. W Polsce rozpowszechniło się palenie suszonych grzybów zawierających substancje halucynogenne. często zdarzają się ostre zatrucia. dreszcze. Objawy ostrego zatrucia amfetaminą:wzmożone samopoczucie i pobudzenie psychoruchuwe. nudności. rozszerzenie źrenic. bowiem. rzadziej bywają przyjmowane w formie papierosów. niekiedy agresywność. Konieczne jest także nawadnianie. fencyklidyna(POP). przyspieszenie akcji serca. obniżenie nastroju. )Konieczne jest stosowanie neuroleptyków(np. zachzdzi wówczas potrzeba różnicowania ze schizofrenią. LSD bywa używane w celu wywoływania psychoz eksperymentalnych. W latach sześćdziesiątych w USA. Nikotyna została uznana za środek psychoaktywny. we wczesnej fazie fascynacji ideologią hippisowską. nastawienia urojeniuwe. lęk. meskalina(pejotl). Środki te są przyjmowane zazwyczaj doustnie. środek z grupy pochodnych amfetaminy. Duże dawki powodują pobudzenie psychoruchowe. Stan psychotyczny w następstwie przyjmowania halucynogenów wymaga leczenia na oddziale psychiatrycznym lub toksykzlogicznyrn. drażliwość. Haloperidolu). zwiewne urojenia zwykle o treści prześladowczej.uipu. Zależnie od stopnia pobudzenia psychoruchowegu. rozszerzenie źrenic. Nikotyna. Najczęściej używanymi środkami są dietyloamid kwasu lizergowego(LSD). Środki amie(aminowe bywają łączone z alkoholem i barbituranami. . Zazwyczaj potrzebne bywa też unieruchomienie. Po odstawieniu amfetaminy pojawia się męczliwość. apatia lub obniżenie nastroju. psylocybina(w Polsce grzyby zawierające ten związek). zaburzenia spostrzegania(omam wzrokowe i rzadziej słuchowe). sądzono. przyjmowanie regularne lub krótkotrwałe w dużych dawkach może spowodować wystąpienie zespołu urój eniowego. Niekiedy stany psychotyczne wywołane przez halucynogeny utrzymują si przez wiele dni. senność. halucynogeny uznano za środki "rozszerzająceświadomość":popularne było przeżycie przez eksperymentatorów tzw. Diagnostyka laboratoryjna-patrz opłaty. neuroleptyki w dawkach wystarczających do uspokojenia(haloperydol. Kontakt z amfetaminą o cechach trwałości prowadzi do niedoboru wagi. benzodiazepiny i oplątów):kontrola elektrolitów. poty. Ostatnio znaczną popularność zyskała ekstazy. perfenazyna)są niezbędne w leczeniu. Halucynogeny. podwyższenie ciśnienia krwi. a także nawadnia Tlić. w toku ciągu am(etaminowego pojawia się brak łaknienia. że powstające doznania są bardzo zbliżone do przeżyć omamowa-umjeniowych w schizofrenii. Konieczna jest pełna diagnostyka laboratoryjna(możliwość zbieżnego w czasie przyjmowania barbituranów. kilkudniowymi ciągami.

Naprzemienne przyjmowanie środków psychoaktywnych. Aby wzmocnić działanie środka. rozpuszczalniki. alkoholu i oplątów. plastry z nikotyną. benzyna. co może prowadzić do zgonu. szpiku kostllCZO. Wziewanie w Polsce jest jedną z częstszych form inicjacji. a także przepisy umożliwiające penalizację nielegalnej produkcji tych środków i obrotu nimi. Zwłaszcza w początkowej fazie może mieć miejsce przyjmowanie kilku środków przez kilka dni przed wystąpieniem objawów zatrucia. zaburzenia mowy(bełkotliwość). Intoksykacja prowadzi do euforyzacji. Wielokrotne wziewanie powoduje uszkodzenia mózgu. wpływ grupy rówieśniczej). Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o zapobieganiu narkomanii Ustawy te zawierają przepisy określające sposoby zapobiegania uzależnieniom i używaniu środków psychoaktywnych. aerozole-zawierają substancje Inne przeważnie o strukturze węglowodorów aromatycznych. . Lotne rozpuszczalniki organiczne(środki wziewne). środki czyszczące. na głowę wkładany jest worek plastikowy. Uzależnienie pojawia się dość szybko. Środki te-kleje. bule głowy. Polsce najbardziej rozpowszechniony jest butapren. a także psychzterapia grupowa. w tym z kompotem. a jeśli trzeba także ilościowe barbituranów. Wziewanie dotyczy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i zawodowych. a w konsekwencji przyrost masy ciała. nafta. zachowań impulsywnych. zaburzenia koncentracji uwagi spowolnienie akcji serca i wzmożenie łaknienia. W początkowej fazie pojawia się drażliwość. niepokój. Ostre zatrucie jest stanem groźnym dla życia. akupunktura. agresji. które mają ułatwić przejście przez abstynencję:terapie awersyjne. wątroby. Wielu. a w ciężkim zatruciu osłabienie odruchów i oczopląs. W odróżnieniu od innych środków nikotyna nie powoduje zmian zachowania ani też nic zaburza funkcjonowania. stosowanie gumy do żucia z zawartością nikotyny. Zespuł abstynencyjny utrzymuje się przez wiele tygadni. Dlatego zasadnicze znaczenie ma oznaczanie jakościowe. objawy te mogą nie odpowiadać w pełni opisywanym dla jednego ze środków. Pojawia się niezborność ruchowa. Dla inicjacji palenia zasadnicze znaczenie ma odwzorowywanie zachowań(np. wąchaczy podejmuje próby z innymi środkami. Również objawy zespołu abstynencyjnego mogą być nietypowe.palenie rodziców. pochodnych benzodiazepiny. Przez wiele miesięcy utrzymują się uporczywe myśli o powrocie do nałogu. Decydujące znaczenie ma jednak siła własnej motywacji. emalie. Istnieje wiele technik.Straty zdrowotne w skali całej populacji przewyższają straty związane ze wszystkimi innymi środkami.

23 ustawy). przeznaczona na własny użytek". Bleulera między poszczególnymi psychozami tej grupy zachodziły różnice nie tylko w obrazie psychopatologicznym. że może tu chodzić o niehomogenną grupę chorób mających podobny lub zbliżony obraz kliniczny. rokowaniu i przyczynach. Od ponad 80 lat trwają bowiem spory na temat etiologicznej jednolitości schizofrenii.Ustawa o zapobieganiu narkomanii z roku 1997 umożliwia sądowi wydanie wyroku skazującego za posiadanie. jego zdaniem. Jedni uważają ją za jednostkę chorobową(nozologiczną)seasa smcrz. użył(w roku 19 i I)rozmyślnie liczby mnogiej. środków odurzających. Hospitalizacje uzależnionych na oddziałach psychiatrycznych i odwykowych poza przedstawionymi wyżej sytuacjami-mogą mieć miejsce jedynie za ich zgodą. i rehabilitacji sąd rozstrzyga.rozum. Już E. Psychozy schizofreniczne. albo. 12. czy orzeczoną karę pozbawienia wolności należ wykonać. zastępując nim kraepelinowskie pojęcie demewna prwecza(otępienie wczesne). Wśród psychiatrów przyjął się jednak dość powszechnie termin diagnostyczny "schizofrenia". taki tytuł nosi rozdział w klasyfikacji ICD-10. razem z chorobami afektywnymi. należy do najważniejszych problemów psychiatrii klinicznej. ale również w przebiegu. Grupa psychoz schizofrenicznych. nie udało się dotąd wyjaśnić etiologii tej grupy psychoz endogennych. Ustawa o zapobieganiu narkomanii przewiduje możliwość zawieszenia kary za przestępstwa pozosujące w związku z używaniem środków odurzających. tj. rozpad lub rozszczepienie(dissccimiz)osobowości. że uzasadnione jest rozpoznanie uzależnienia)oraz społeczne(wywiad przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej). . chyba że jest to ilość nieznaczna. zArew . Mówił mianowicie o. Z tego powodu w układach klasyfikacyjnych chorób psychicznych mówi się o "schizofrenii. Określenie i pozycja nozologiczna. a jednocześnie daje możliwość zobowiązania do poddania się leczeniu i rehabilitacji przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Ustawa zawiera wykaz środków odurzających. z wyjątkami określonymi w ustawie o zebranie zdrowia psychicznego(np. a postanowienie jest ważne przez okres 2 lat). Postanowienie sądu może zobowiązać do leczenia ambulatoryjnego lub na oddziale odwykowym(łącznie pobyt nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Adam Bilikiewicz. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al ko hol i z m o w i daje sądowi możliwość zobowiązania osoby uzależnionej do leczenia. wzluzz-rozszczepiam.przyjęcie pacjenta z powodu majaczenia alkoholowego lub pacjenta z zespołem urojeniowym powstałym w następstwie kontaktu z innym niż alkohol środkiem psychoaktywnym. inni sądzą. Po zakończeniu leczenia. Zdaniem E. twórca terminu "schizofrenia"(gr. Bleuler. grupie schizofrenii". Cechą wspólną tych psychoz miał być. który jest pojęciem niejednoznacznym. Mimo trwających od wielu lat intensywnych badań na świecie. zaburzeniach typu schizofrenicznych". ani tym bardziej potwierdzić ich jednolitości etiologicznej. podkreślając w ten sposób różnorzdność obrazów klinicznych. serce). Może to mieć miejsce.na podstawie art. jeśli spełnione są wymogi medyczne(stwierdzenie biegłego psychiatry lub psychologa.

7. z całą pewnością wzrosła. posługują się zaruwno różnymi metodami badań. W Polsce wskaźniki ujawnionej(zarejestrowanej)zapadalności w placów-gkach psychiatrycznych wynosiły w 1988 r. 1995).rż. że mimo wysiłkuw podejmowanych w celu ujednolicenia kryteriów rozpoznawczych tych psychoz na świecie.na 1000 mieszkańców:w poradni zdrowia psychicznego-0. Epidemiologia i ryzyko zachorowania. Ryzyko zachorowania w ciągu życia ocenia się na całym globie na około 1%i jest najwyższe w trzeciej dekadzie życia. Próby wyjaśnienia tych różnic.schizofrenii i innych zaburzeniach psychotycznych"(w DSM-IV). że w ciągu ostatniego stulecia nie obserwowano istotniejszych wahań wskaźników epidemiologicznych. Dla krewnych drugiego stopnia średnia wartość ryzyka wynosiła Z. nie przyniosły jednoznacznych rozwiązań. mimo iż wykrywalność zaburzeń psychicznych w tym zaburzeń schizofrenicznych. z których jedno z rodziców cierpiało na psychozę od 8 do IB%. że przebieg schizofrenii jest dzisiaj pomyślniejszy niż przed kilkudziesięciu łaty Ważnym argumentem przemawiającym za rolą czynników genetycznych w powstaniu psychoz schizzfrenicznych jest zjawisko konkordancji cech schizofrenicznych u bliźniąt. W badaniach amerykańskich rozpowszechnienie punktowe miesięczne wynioskdla schizofrenii i zaburzeń typu schizofrenii(schizophreniform disorders)0. rozpowszechnienie punktowe miesięczne. 7 m 100 rezydentów(Regiel i Bruke. u rodzeństwa od 3. jak i rozpowszechnienia schizofrenii w populacji ogólnej ujawnia dość istotne różnice w poszczególnych krajach i regionach świata. Otóż w znanych dotąd badaniach bliźniąt zbieżność występowania cech schizofrenii u bliźniąt monozygotycznychwahała się od 15 dc 86%(w nowszych badaniach jest to 3 O-5 O%). a wśród późniejszych kobiety. że wśród wczesnych zachorowań przeważają mężczyźni. Jednak przeciętny wiek zachorowania jest niższy dla mężczyzn(I 5. 3 do 2. obserwuje się w tym zakresie różnice.. Ryzyko zachorowania rosło. Ocena rzeczywistej częstości występowania nowych przypadków zachorowań na schizofrenię(zapadalności). chociaż można się domyślać. 1 I-0. Pocieszające sinformacje. jak i socjologicznego. Z przeprowadzonych w 1971 r. rż). Porównywanie wskaźników w różnych krajach utrudnia też fakt. wynosiła 77. 18. 59 ż. krure przez wiele lat żyły oddzielnie. 2 do IZ%. Owe zróżnicowania regionalne wskaźników zapadalności i rozpowszechnienia nie są jasne. u rodziców probandów schizofrenicznych ud 0. a w szpitalach psychiatrycznych-lU 3. że ryzyko zachorowania na schizofrenię w populacji generalnej i u dalszych krewnych tych osób wahało się od 0. u bliźniąt dwuzygotyczmch od 2 dz l 7'%. że zbieżność występowani schizofrenii u bliźniąt. że autorzy badań epidemiologicznych. jak i różnymi wskażnikmij(zapadalność roczna. gdy oboje rodzice chorowwi i wynosiło li-5 O%. Trzeba dodać. . co sprawia. 0 do l 4%. Zapadalność roczna na schizofrenjwynosi 0. -25. Metoda badania bliźniąt należy do najstarszych w genetyce człowieka i opiera się na poruwnaniu zbieżności(konkordancji)występowania cechy u bliźniąt monozygotycznych(o identycznym genotypie)i dwuzygotcznychu proporcji wspólnych genów równej/y. -35. NOe brakuje też opinii. niż dla kobiet(25. zgu dzieci.przez Rosenthala w USA badań szpitahyQwynika. zarównz z punktu widzenia biologicznego. Jest ono jednakowe dla mężczyzn i kobiet. 89. roczne i w ciągle całego życia).

Poglądy dotyczące przyczyn powstawania psychoz schizofrenicznych można(według Pużyńskiego. jako wyraz dostosowania się jednostki do środowiska(etiologia psychogenna). schizolreniogennych"warunkach środowiskowych. Udział czynników genetycznych w powstawaniu psychoz schizofrenicznych jest niewątpliwy.osobowość schizotymiczna według Kretschmera):istnienie swoiście ukształtowanej w. Możliwe są trzy sposoby:1)rozłączna heterogennoić(różne geny. struktury osobowości. gdy bliźnięta wychowywały się i żyły razem. Schizofrenia jest grupą zespołów psychopatologicznych. że przekazywana jest nie tyle podatność na schizofrenię. W porównaniu z grupą normalnych. wzrastała natomiast. że czynnik dziedziczny dochodzi do głosu ze wzmożoną siłą niezależnie od warunkżw. tj. Z prowadzonych badań wynika. Mimo istniejących różnic w prowadzonych na świecie badaniach rodzinne występowanie schizofrenii nie ulega wątpliwości. nLm. Możliwe są również różne mieszane sposoby przekazywania. ile skłonność duwystąpienia różnych zaburzeń objawiających się. Wynik ten mógłby wskazywać na rolę rodziny w ujawnianiu się cech schizofrenii. w jakich były wychowywane obciążone dziedzicznie dzieci. ze stosowania przez badaczy rożnych kryteriów diagnostycznych i traktowania bleulerowskiej. poza psychozami schizofrenicznymi.poligeniczny z jednym genem o dominującym znaczeniu. cechy schizoidii lub osobowości paranoidalnej(badania Rosenthala). wpływ fennypowy po przekroczeniu pewnego progu. przy czym predyspozycja ta ma oznaczać:istnienie wrodzonych cech(konstytucyjnych)osobowości(np. grupy schizofrenii"jako jednostki nozologicznej. których przynajmniej jedno z przybranych rodziców chorowało na schizofrenię. Etiologia i patogeneza. Wnioski z tych badań są jednak zróżnicowane. Schizofrenia jest psychozą egzogenną tzn.związaną z działaniem czynników zewnętrznych. Duże postępy w zakresie genetyki molekularnej-badania sprzężeń schizofrenii z polimorfizmem . Z drugiej strony warunki wychowania mogą pogarszać lub poprawiać skutki obciążenia biologicznego. 2.wirusami powolnymigzaburzenia immunologiczne. Nie zzstał dotąd poznany sposób przekazywania tej podatności. jak i wspomniane wyżej badania naukowe. Największe nadzieje wiąże się z trzecim sposobem. jak:trudności przystosowania. adoptowane dzieci w rodzinach schizofrenicznych częściej przejawiały objawy schizofrenii. co wynika mJn. zwłaszcza rodzinnych we wczesnym dzieciństwie. osiągając wartość 9 l. wśród których wymienia się:zakażenia. różne churobyg 2)monogeniczność(jeden gen recesywny lub dominujący o różnej ekspresji i peneuacjik 3)wieloczynnikowa poligeniczność z efektem pługowym-liczne geny możliwe różne kombinacje ich wpływu. 1986)ująć w trzy grupy:1. zaburzenia osobowości. zwłaszcza wirusowe(np. stanów granicznych(borderline). takimi zachowaniami. stanowiących jedną z form reakcji psychicznych.nie obciążonych schizofrenią rodziców. które występują u osób wykazujących "predyspozycję"do takich reakcji. W jakimś sensie sugestie re potwierdzają badania dzieci adoptowanych. a także innymi psychozami. 5%. Przykład adoptowanego potomstwa matek chorujących na schizofrenię dowodzi. zjawiska związane z autoagresją:zatrucia pochodzenia metabolicznego lub egzogennego w ścisłym sensie. np. Schizofrenia jest chorzbą o przyczynach endogennych(dziedziczna-metabolicznych).61. Potwierdzają to zarówno lekarze praktycy. zaburzenia z pogranicza psychoz.

schizofrenia miałaby być psychozą egzogenną. które mogły wskazywać na istnienie jakiegoś defektu odpornościowego. Do najstarszych zaliczyć należy teorie. w tym schizofrenii. mało specyficzne nieprawidłowości immunologiczne. Do najgłośniejszych należała transmetylacyjna hipoteza schizofrenii. Już w przeszłości powstało wiele teorii i hipotez. pochodnych uyptaminy i serotoniny. wywołaną np. specyficznych reakcji odpornościowych. Jest kilka powodów zainteresowania wirusami jako przypuszczalnym czynnikiem etiopatugenetycznym.długości*restrykcyjnych DNA-umożliwiło zlokalizowanie genu odpowiedzialnego za występowanie schizofrenii i zaburzeń pokrewnych w kilku rodowodach. a takt Sigurdsson i Torrey. co może właśnie przemawiać za heterogenicznością lub poligenicznością zaburzeń. Znaczny postęp w dziedzinie badań nad przekażnictwem synaptycznym w układzie nerwowym. Zwolennicy teorii wirusowej wyrażają pogląd.. Zarówno cheruby wirusowe. że przyczyną schizofrenii jest zatrucie organizmu jako następstwo endogennego wytwarzania różnych psychnoksyn. Zbieżność zachoronią na schizofrenię bliźniąt mcnozygotycznych można bowiem równie dobrze wytłumaczyć jednoczasową infekcją wirusową bliźniąt w życiu płodowym. Nie udało się dotąd potwierdzić istnienia. Wielu zwaleń-*ników ma na świecie wirusowa teoria schizzfrenii. przede wszystkim biologia molekularna otworzyła całkiem nowe możliwości wglądu w mechanizmy dziedziczenia schizofrenii. u źródeł kturych leżało przekonanie. iż zaburzenia czynności określonych . schizowirusa". a szczególnie dużej częstości zachorowań-w chromosomie 5. Wyniki tych poszukiwań doprowadziły do zgodnej konkluzji. Zdaniem tych badaczy w schizofrenii występują zaburzenia uansmetylacji prowadzące do endogennej biosyntezy związków psychuzorwórczych. nie jestem w stanie omówić. Zgodnie z drugą grupą poglądów. Wirusy charakteryzują się często neutropizmem. których w tym rozdziale. Niektćrzy sądzą. ale. nagromadzono wiek ciekawych obserwacji uzasadniających celowość dalszych badań w tym kierunku. przeniesienia na zwierzęta itp. albo jakiś jeszcze nie znany wirus.czynnikiem infekcyjnym. Od dawna wielu badaczy uważało schizofrenię za churzbę autoimmunizacyjną. iż nie kłóci się zna z hipotezą genetycznego uwarunkzwania schizofrenii. Badaczy nie zraża fże inne badania nie potwierdziły takiej lokalizacji w innych rodowodach. U chorych tych stwierdzono różne. z niekrżrymi neurzregulatorami. Obecnie badaczy zajmujących się etiupatogenezą schizofrenii najbardziej animują czynniki biochemiczne. Ta i inne hipotezy upadły jednak z czasem ze względu na brak dostatecznych dowodów. Wyniki tych badań skłaniały niektórych autorów do przypuszczeń. schizowirusem"mógłby być albo jeden ze znanych wirusów neuuopowych. Wirus może mieć wspulne. przedstawiona przez Osmonda i Smythiesa(I 952). jak i schizofrenia mogą przebiegać w postaci zaostrzeń i remisji. że owym hipotetycznym. receptory na powierzchni neuronów. niekiedy stwierdza się ich wieloletnią bezobjawową obecność w tkankach gospodarza. ze względu na jego rozmiary. zwłaszcza jego zbecnoici w tkankach. mogą zmieniać funkcję komórek bez jej uszkodzenia. Mimo iż nie dostarczono do dostatecznie wiarygodnych dowodów na jej potwierdzenie. że taki defekt może być punktem wyjścia patogenezy schizofrenii-wirusowej lub autoagresywnej. mogą być inkorporowane do genomu komórek i przekazywnastępnym pokoleniom. Do najbardziej znaczących wynikły doszli Czisrowicz i Morozow. a także próby wytłumaczenia mechanizmu działania leków psychotropowych ożywiły na nowo poszukiwania czynników sprawczych psychoz endogennych.

3-metoksy-4-hydroksyfenyloglikolu(MHPG). wiele badań zdaje się wskazywać na znaczenie innego neuroprzekażnika. W psychozach schizofrenicznych dochodzi najprawdopodobniej do wzmożonej aktywności tych receptorów. wadliwa dystrybucja substancji przekaźnikowych w obszarze transmisji synaptycznejjako wynik nieprawidłowego stanu błon komórkowych i zmian mechanizmów aktywnego transportu oraz nieprawidłowy stan miejsc receptorowych(zmieniona "wrażliwość"receptzra prę-i postsynaptycznego. Crow. T. tj. W zgodzie z tą hipotezą pozostają też spzstrzeżenia dotyczące zaostrzania się psychoz schizofrenicznych pod wpływem inhibitorów MAO i środków psychostymulujących w rodzaju amfetaminy. Nowsze badania nad patogenezą psychoz schizzfrenicznych zdają się potwierdzać słuszność założeń hipotezy dopaminowej. Do koncepcji objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii jeszcze powrucę. l 986 c nieprawidłowa przemiana substancji przekaźnikowych(niedobór lub nadmiar substancji przekaźnikowych. Interesujące są badania pośmiertne osób chorych na schizofrenię. że mechanizm działania neuroleptyków(leków przeciwpsychnycznych)wiąże się z blokowaniem receptorów dopaminergicznych. U chorych cierpiących na drżączkę porażną(chorobę Parkinsona)nie spotyka się zachorowań na schizofrenię. Mimo niezaprzeczalnej roli układu dopaminergicznego w patogenezie psychoz schizofrenicznych. zwiększenie liczby receptorów). Okazuje się że w tej grupie badanych stwierdza się zwiększoną zdolność wiązania ligandów receptora D. Pużyńskim. Być może zmiany te mują związek ze stosownymi u tych chorych lekami pczeciwpsychotycznymi(neuroleptykami). w miaww i nucleas accwnWem. W mózgach zmartych chorych na schizofrenię stwierdzono w wielu przypadkach wzrost stężenia metabolitu noradrenaliny(NIA). endogenna biosynteza nieprawidłowych metabolitów). a ściślej z zakłóceniami przewodzenia(przekazywania informacji)na poziomie synaps. Czy miałoby to świadczyć o nadczynności układu noradrenergicznego. mógłby wskazywać na istnienie dwóch podstawowych postaci schizofrenii:u chorych z objawami wytwórczymi. Przyczyną tych zakłóceń może być(cytuję za S.wątpliwości. . należy wiązać z wadliwą transmisją neuronalną. tj. Przypuszczenie to potwierdzają obserwacje kliniczne.omamami i urojeniami.noradrenaliny. zdaniem niektórych autorów(np. Warto też zaznaczyć. że u osób chorujących na schizofrenię stwierdzono bimodalny rozkład wyników:u około polowy zmarłych nie obserwowano wzrostu gęstości receptorów D" zaś u pozostałych stwierdzono wyraźne zwiększenie(dwukrotne i wyższe)gęstości tych receptorów. występowałoby zwiększenie gęstości receptorów D"u chorych z objawami negatywnymi(osiowymi)nie stwierdzałoby się tych zmian. w porównaniu z ludźmi zdrowymi lub cierpiącymi na inne choroby.struktur mózgu. tj. Najwięcej prac poświęcono weryfikacji koncepcji dotyczących nieprawidłowej przemiany neuroprzekażników u chorych na schizofrenię. Nie ulega np. wysunięta przed ponad 20 łaty przez Carlssuna i Lindąuista(1963)oraz Van Rossuma(l 966). dotychczas nie wiadomo. . l 986). odpowiedzialne za patogenezę psychoz schizofrenicznych. Prace te dotyczą zaburzeń przemiany amin katecholowych i indoloamin(serotoniny)w patogenezie psychoz schizofrenicznych. natomiast znane są przypadki wspó(występowania schizofrenii i pląsawicy Huntingtona. Wynik ten. Wśród hipotez szczególne miejsce zajmuje koncepcja dopaminowa.

Nowsze badania. jak twierdzi Kostuwski(l 996). posługujących się metodą pneumoencefalogruficzną. Zmiany te nie miały zresztą większego znaczenia. Kolejne metody diagnostyczne(ocena regionalnego metabolizmu mózgowego. Inni opisywali również poszerzenie komory trzeciej. szczególnie limbicznych. Niektórzy autorzy.Ogniwo "noradrenergiczne". np. czy stwierdzane u wielu chorych na schizofrenię zmiany zamkowe mózgu mają charakter uogólniony. etiopatogenetycznymi tej choroby są:predyspozycja genetyczna oraz uszkodzenie mózgu we wczesnym okresie życia. nie wskazują. Jeżeli chodzi o starania znalezienia zmian patomzr(alogicznych w ośrodków y m u kład z i e n er w o wy m. szczególnie w sensie ich wpływu nąobjawy negatywne schizofrenii. może odgrywać istotną rolę zarówno w patomechanizmkchoroby. pozostałe do tej pory w zasadzie bez odpowiedzi. badanie przepływu muzgcwego. dotyczą określonych struktur. np. jakkolwiek sugerują istnienie. Prowadzone ostatnio na świecie badania dostarczają coraz więcej dowodów na biologiczne(organiczne)pochodzenie schizofrenii. Nie brakuje reż koncepcji wiążących patumechanizm psychoz schizofrenicznych z neuroprzekażnikami aminukwasowymi(GABA. nie dale również jednoznacznych wyników u chorych na schizofrenię. zwiększyły zainteresowanie psy-chiatrów i psychofarmakologów rolą układu sernoninergicznego w patogenezie tej grupy zaburzeń. glicyna. Warto nadmienić.risperidcnu. Badania autopsyjne u chorych na schizufreniwykazały wzrost poziomu 5-HIAA(głównego metabolitu serotoniny)w niektórych strukturach mózgu. Podstawowymi czynnikami. to dotychczasowe wyniki badań raczej rozczarowywa(y. Trzeba też pamiętać. Zastosowanie nowszych metol neuroradiologicznych.u znacznego odsetka chzrych na schizofrenię.. u n.w Polsce przez K.tomografii komputerowej. aminokwas pobudzające)i neuropeątydami. udział NA trzeba więc rozpatrywać w szerzkim kzntekście. Stawiane przez wszystkich badaczy pytanie.pierwsi Johnstone i inni(l 976). Stwierdzane w przeszłości przez niektćrych badaczy. niewielkie zmiany zamkowe mćzgu(G. pozyuonowa tomografia emisyjna i badanie techniką jądrowego rezonansu magnetycznego). wyjaśnia mechanizm działania neuroleptyków nowej generacji(np. Na wzrost zaimeresowamąukładem serncninergicznym wpłynęły wyniki badań nad podtypami receptorów 5-HT(5-hydroksyuyptaminy). czy. jak i wprowadzenie do leczenia psychoz schizofrenicznych nowej generacji leków przeciwpsychotycznych. serutoninergicznym i dopuninergicznym istnieją powiązania i interakcje. Malika w jego pracy doktorskiej). Wedle opinii psychofarmakologówblokada receptora 5-HT. przy jednoczesnym wzroście receptorów dopaminergicznych D. . że pomiędzy układami noradrenergicznym. 1961)u chzrych na schizofrenię nie zostały potwierdzone przez innych autorów(np. Nowsze badania potwierdziły spadek gęstości receptorów 5-HT" głównie w korze czołowej. że serotonina odgrywa ruwnież rolę w działaniu środkćw psychodysleptycznych i psychostymulujących. uszkzdzeń o. jednak jednoznacznie na określoną lokalizację tych zmian. opisali w obrazie TKposzerzenie komór bocznych mózgu. odpowiedzialnych za rozwój psychoz schizofrenicznych. ziprasidonu). jak i w działaniu lekćw. Mimo powyższych trudności interpretacyjnych muwi się często o istnieniu u chorych na schizofrenię deficytu korowa-li mbicznego. Huber.

Ten sam badacz.neurodevelupment disorder). wysunęli wprawdzie przed 10 lat psychiatrzy brytyjscy i amerykańscy(Murrayi Lewis oraz Weinberger). niż pyknicznej(50. że bleulerowska. można się w niej dopauzeć potwierdzenia opinii wypowiedzianej przeze mnie na początku rozdziału. chociaż nie dowiedziono w tym zakresie ścisłych korelacji. czy np. Mazurkiewicz(twórca koncepcji dyssulucji aktywności korowa-psychicznej). które zdają się wskazywać. postać z początkiem w okresie dorosłości oraz schizofrenia o późnym początku. M. Sprzężenie genetyczne pomiędzy predyspozycją do schizofrenii. 8 i 23. Pomijając doktrynalny i niekiedy spekulatywny słownik psychoanalizy. Wskazuje to na ewentualny udział procesu autoimmunolugicznego w patogenezie schizofrenii. etioepigenetcznejstruktury schizofrenii. Istniałyby co najmniej trzy postacie:wrodzona. że u chorych na schizofrenię spotyka się częściej typ budowy leptosomicznu-astenicznej. Bilikiewicz(twurca warstwzwej. lecz trzeba w tym miejscu przypomnieć. tzw. przez częste przeżywanie lęku i obawy. a krótkim ramieniem chromosomu 6 mogłoby dotyczyć miejsc związanych z układem HLA genów zgodności tkankowej. ale też ma wp(yw na . Hipotezę. Jeśli taki niekorzystny wpływ środowiska trafia na genotyp predysponowany diirozwinięcia się psychozy schizofrenicznej. Wracając do koncepcji. Zła emocjonalna atmosfera hamuje prawidłowy rozwój osobowości i powoduje że człowiek zaczyna stronić od kontaktów międzyosobowych.li warstwa mieściła organiczne czynniki etiopatogenetyczne schizofrenii). że środowisko rodzinne i panująca w nim atmosfera emocjonalna(klimat emocjonalny)może wpływać niekorzystnie na rozwój osobowości poprzez brak uczuciowej akceptacji. geny podatności na schizofrenię"mogą się znajdować w niektórych regionach chromosomu 6. U chorych na schizofrenię spotyka się częściej schizoidalne(lub łagodniej wyrażoneschizotymiczne)rysy osobowości. Z badań Kretschmera(niemiecki psychiatra. grupa schizofrenii"jest niehomogenną grupą chorób. staje się coraz bardziej nieśmiały.W następstwie interakcji tych czynników i ich patogennego wpływu dochodzi do zaburzenia rozwoju i lateralizacji mózgu. wtedy oczywiście stwarza to warunki do przekształcenia się w szybkim tempie genotypu w psychotyczny fenotyp. 1888-1964)wiemy. rż. że o takiej możliwości pisali znacznie wcześniej polscy psychiatrzy J. Kaczyński(twórca pojęcia "wczesnej schizofrenii")i T.schizofrenii neurorozwojowej. można się zgodzić. Środowisko może mieć zatem nie tylko korzystny lub niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne i może zapobiegać rozwinięciu lub wpłynąć na ujawnienie się schizofrenii. najwybitniejszy przedstawiciel konstytucjonalizmu. Wśród koncepcji podkreślających rolę czynników psychospołeczny c h w powstaniu zaburzeń schizofrenicznych nie można pominąć uznawanego przez psychoanalityków poglądu. należy wspomnieć c zależnościach między budową ciała a występowaniem psychozy. mówi się o koncepcji neurorozwojowej. 3:lk/%). że schizofrenia jest chorzbą związaną z zaburzeniem rozwoju mózgu(ang. Mówiąc o konstytucjonalnej predyspozycji do zachorowania na schizofrenię. że schizofrenia jest regresją do stadium narcystycznegolub jeszcze głębiej. ktćra jest ciągle jeszcze pojęciem hipotetycznym. w której tzw. czyli neurorozwojowa. wykazał zależność między osobzwością a psychozą. że. przez różnego rodzaju deprywacje i frustracje potrzeb itd. rozpoczynająca się po 60. Szczególnie doniesie są badania nad genetyką schizofrenii. ćów konsekwencji prowadzi do wykształcenia stanu przedschizofrenicznego. przez zbyt autorytatywne i apodyktyczne traktowanie przez matkę lub oboje rodziców.rodzice nie rozwiodą się. Konsekwencją tego jest zmniejszenie liczby neuronów i pojawienie się nieprawidłowości w zakresie połączeń neuronalnych w strukturach korowych płatów czołowych i skroniowych. a także w zakresie przekażnicrwa korowa-limbicznego. o czym była mowa. nie podejmuje jakiejkolwiek inicjatywy i aktywności.

We współczesnych klasyfikacjach psychoz schizofrenii cznych odnajdujemy zasadnicze elementy tych podziałów. zwrucił uwagę. które stanzwią grupę zwiększonego ryzykazachorowania. wiele argumentów przemawia za tym. W licznych badaniach analizowano rolę różnych negatywnych wydarzeń życiowych w patogenezie schizofrenii. Eugen Bleuler wyodrębnił 4 zasadnicze postacie ki in iczne schizofrenii:schizofrenię prostą.schizophreniform states). Przytaczam dane liczbowe podane przez klasyka badań nad schizofrenią E.live-eyems). przewlekle wydarzenia stresu-łące i silne urażne czynniki. W drugiej grupie-psychugenne reakcje schizofreniczne. Już Kraepelin. paranoidalną. a w trzeciej schizofrenoidalne reakcje egzogenne.zebrano zespoły schizofreniczne w 3 grupy. a mianowicie schizofrenię prostą. które są o tyle miarodajne. W podziale Kahna z 1926 r. poprzedzają bowiem wystąpienie objawów psychopatologicznych. że ta grupa zaburzeń jest wynikiem różnychczynników. Wspomniana przeze mnie stałość wskaźników epidemiologicznych na świecie każe jednak wątpić w znaczenie owych prze-żyć dla patogenezy schizofrenii.utrzymanie się poprawy stanu zdrowia po przebytej kuracji lub ponowne pojawienie się objawów psychopatologicznych. że choć istniją zwolennicy różngych koncepcji. J Twórca oryginalnego polskiego układu nozograficznego w psychiatrii. W pierwszej grupie Kahn umieścił 4 najbardziej znane kliniczne postacie schizofrenii. np. Przeżycia te(czy zdarzenia)odgrywają co najwyżej rolę wyzwalającą psychozę. . Bleuler podał następujące dane:powolny początek i niepomyślny przebieg-B%:ostry początek i niezbyt ciężki przebieg przewlek(y-4%:przewlekły początek i średnio ciężki przebieg-ZO%:falisty i niepomyślny przebieg-3%:falisty i średnio ciężki lub lekki przebieg-ZZ'%:jedno zachorowanie lub więcej zachorowań z remisją-39%. ma więc charakter hetercgenny. hebefreniczną i katatoniczną. opartego na teorii etioepigenezy. paranoidalną. że pochodziły z okresu. Podział psychoz schizofrenicznych. jak i egzogenne:biologiczne i psychospołeczne. jak się wydaje. hebefrenię i katatonię. wprowadzając i opracowując szczegółowo pojęcie psychoz schizofrenoidalnych(ang. Przebieg choroby. Aby zmniejszyć lub wyeliminować wpływ tych czynników. przebieg tych psychzz. Bleulera. jak i dla ich rodzin. Podobną koncepcję przedstawił norweski psychiatra Langfeldt(l 937). Z tegz względu w nowoczesnych programach leczenia chorych na schizofrenię obejmuje się opieką całą rodzinę(terapia rodzin). twórca pierwszej nowoczesnej nzzologii i nozzgrafii psychiatrycznej. iż przebieg schizofrenii(którą zkreślał terminem dememiaprweccr)nie jest w każdym przypadku jednakowy.w wyniku katastrof. Chodziło o jakieś gwałtowne przeżycia(ang. A zatem w etiologii schizofrenii uczestniczą zarówno czynniki endogenne(genetyczne). Liczby te wskazują na różnorodność przebiegów psychzz schizofrenicznych. tworzy się różne formy(systemy)oparcia społecznego zarówno dla chorych na schizofrenię. Podsumowując różne hipotezy i teorie etiopatogenetyczne schizofrenii trze-ba stwierdzić. T. gdy nie było jeszcze neuroleptyków zmieniających istotnie.

zaś badania diagnostyczne nie ujawniają zmian organicznych w u u n.. Typ U schizofrenii. inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń. zwłaszcza w zakresie receptorów D. butyrofenonu)zawodzą.Bilikiewicz. postaci procesualnej tej choroby. epizodyczny ze stabilnym deficytem. przemijających)zespołów z tegzż kręgu(paranoidalnego. jedynie siłą tradycji zespoły-paranoidalny. odznaczałby się przewagą objawów negatywnych i odpowiadałby stanowi ubytku schizofrenicznego. epizodyczny remitujący. które mogą się nawarstwiać na ów przewlekły proces schizofreniczny tworząc postacie. Andreasen. pełna remisja. np. Orawa(l 98 O). tj. Podobne. który zaproponował wyodrębnienie dwóch podstawowych form schizofrenii. Nawiązując do struktury psychozy w ujęciu etioepigenetycznym(T. od zasadniczo czynnościowych(epizodycznych. Bilikiewicza). Typ I schizofrenii cechowałby się występowaniem objawów pozytywnych. W dziale tym znalazły się ponadto następujące kategorie diagnostyczne:F Z(zaburzenia typu schizofrenii(schizotypowe):123-uporczywe(utrwalone)zaburzenia urojeniowe:133-ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne(w tym:ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii. według tego autora. schizofrenii złożonych". epizodyczny z postępującym deficytem. niepełna remisja. objawy negatywne umieścilibyśmy w U warstwie(organicznej).afektywne(cyklofrenię). rezydualną. nie określone):124-indukowane zaburzenie urojeniowe:F 25-zaburzenia schizoafektywne(zaburzenia schizoafe-ktywne. a nawet identyczne poglądy przedstawiła Amerykanka NI. zaś objawy pozytywne w Ul warstwie(zespołów psychotycznych czynnościowych). W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych(ICD-10 z 1992 r. a także inne endogenne choroby psychiczne. 16-Psychiauiu. typ . ostre zaburzenia psychotyczne podobne do schizofrenii. ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne. Zaskakujące podobieństwo do powyższej koncepcji wykazuje ujęcie schizofrenii przez angielskiego psychiatrę T. hebefrenicznąkatatoniczną. W okresie przedchorobowym chorzy ci wykazują dobre przystosowanie społeczne. Schizofrenią zaburzenia typu schizofrenii(schizwypowe)i urqjeniowe"wymieniono następujące postacie schizofrenii(FZO):schizofrenię paranoidalną.)(polskie wydanie 1997)w dziale:. hebefreniczny i katatoniczny wiąże się ze swoistym dla nich podłożem schizofrenicznym. nie zróżnicowaną. hebefrenicznego i katatonicznego). Zdaniem tego autora. organiczne uszkodzenie mózgu. Wiele danych wskazuje. prostą. lepsze wyniki dają neuroleptyki atypowe(nowej generacji).wytwórczych(paranoidalnych). Objawy negatywne są równoznaczne z objawami osiowymi. poschizolreniczną. przewlekłego. ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii. rdzennego. że u tych chorych dochodzi do wzmożonego przekażnictwa dopaminergicznego. Dla celów statystycznych można używać do sklasyfikowania przebiegu następujących określeń:ciągły. schizofrenię innego rodzaju i nie określoną. inny i okres obserwacji krótszy niż rok. a może też etiologię. któremu odpowiadałaby prosta postać schizofrenii. w kolejnych swoich pracach podkreślał konieczność diagnostycznego rozróżniania w grupie psychoz schizofrenicznych. Klasyczne neuroleptyki o działaniu przeciwwytwórczym(pochodne fenutiazyny. reagują dobrze na leki neuroleptyczne. działające na receptory Dy i 5-HTy. U chorych tych stwierdza się poszerzenie komór bocznych oraz ubytki w korze przedczołuwej i czołowej mózgu. nie wywołujące objawów pozapiramidowych. typ maniakalny:zaburzenia schizoafektywne. "prawdziwego"procesu. inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne. podczas gdy mogą one wikłać różne choroby somatyczne. wykazujących odmienną patogenezę.

autorzy UD-10 kategorię psychoz schizofrenicznych potraktowali bardzo szeroko. lecz nie doić głęboko się nią przejmują. Na każdą próbę wdarcia się w treść jego przeżyć lub wciągnięcia go w jakieś konkretne działanie. objawy podstawowe"(Grundsymptome). wyrażająca się utratą związków uczuciowych z innymi ludźmi i uczuciem pustki emocjonalnej w sobie. lecz w ich zewnętrznym wyrazie jest pewna sztuczność. Sztywności afektywnej odpowiada sztywność mimiki. W naszym podręczniku trzymamy się podziału psychoz schizofrenicznych uświęconego tradycją. a nawet gniewną drażliwością. względnie w kontakt ze światem zewnętrznym.depresyjny:zaburzenia schizoafektywne. chociaż staramy się trzymać międzynarodowych wymogów WHO. dochodzące w dalszym nasileniu do rozpadu struktury osobowości. Płacz chorego nie wzrusza. Chory żyje swoimi pragnieniami i lękami. a śmiech nie rozwesela. żeby nie powiedzieć zbyt szeroko. obojętność. Czasem chory zdaje się przeżywać pewne uczucia i werbalizuje je. nieszczerość. Łączność afektywna z chorym bywa bardzo powierzchowna. Niektórzy chorzy. którą pominę. Jest to. ani ich zrozumieć. cielesnych objawów(anzsognosia. których stwierdzenie uprawnia do rozpoznania tej psychozy. reaguje on oporem. typ mieszany. Chory z zasady nie ma poczucia choroby psychicznej. a to. a jeśli ma. zauważają dokonującą się w nich przemianę psychiczną. Jest to konsekwencja. Postawa wyizolowania i braku syntonii sprawia. w szczególności zaniku uczuciowości wyższej . które doznają najbardziej znamiennych zaburzeń. Twórca pojęcia. Objawy te(zwane obecnie osiowymi lub negatywnymi)obejmują właściwie całość życia psychicznego. zaburzenia schizoafektywne nie określone):128-inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne:129nie określona psychoza nieorganiczna. Trzecim objawem osiowym schizofrenii(a ściśle sympromokompleksem)jest rozszczepienie osobowości. że otoczenie coraz częściej odnosi się du takiej autystycznej osoby krytycznie i czasem z dezaprobatą. a zarazem i przyczyna pogłębiania się autyzmu w planie uczuciowym. Ponieważ nie dzieli się z otoczeniem treściami swoich przeżyć. inne zaburzenia schizoafektywne. Wypcnoszgnosia). zwłaszcza w początkowym stadium cheruby. Drugą grupą objawów osiowych są zmiany w sferze uczuć. Jak wynika z powyższego podziału. swoją wyobraźnią. Podobnie szeroko klasyfikację podtypów schizofrenii przedstawili twórcy amerykańskiego systemu DSM-IV(19943. obok swoistych zaburzeń życia uczuciowegz. to bardzo powierzchowne lub dotyczące drugorzędnych. Od chorego emanuje chłód uczuciowy. Ujęto je w trzy grupy:Autyzm jest to pojęcie opisane i użyte przez Bleulera dla oznaczenia psychopatologicznego objawu. Bleuler użył określenia. Autyzm jest więc zaburzeniem komunikacji międzyludzkiej. Polegają one na obniżeniu(lub raczej rozszczepieniu)uczuciowości wyższej i jej zobojętnieniu. Nie można się wczuć w jego przeżycia. Życie uczuciowe nie ulega swzbodnej modulacji zależnie od treści rozmowy lub wypowiedzi. schizofrenia"E. staje się coraz bardziej dla otoczenia niezrozumiały. Objawy osiowe schizofrenii. by nie obciążać zbytnio pamięci studentów. w konsekwencji rani godność chorego i skłania go do jeszcze większego odsunięcia się od otoczenia i bardziej hermetycznego zamknięcia w sobie. gdyż nabiera cech sztywności. kiury polega na znacznej przewadze zainteresowania się chorego swoimi przeżyciami wewnętrznymi i na postępującej otrucie istotnego kontaktu ze światem zewnętrznym. a niekiedy fałszywy patos.

i zdolności modulowania afektu. Rozszczepienie może spowodować zaburzenie toku i treści myślenia.autyzmowi może towarzyszyć wybiórczo zachowana zdolność do syntonii(czyli współbrzmienia z otoczeniem). Takie samo rozszczepienie widzi się między poszczególnymi grupami(sferami)czynności psychicznych. dziwaczne sformułowania nacechowane swoistą symboliką). Dość specyficzne zaburzenia pamięci polegające na hipermnezjach lub częściej lukach pamięciowych. Do wyżej opisanych objawów podstawowych(osiowych)mogą dołączać się różne objawy psychopatologiczne. w sferze myśli-ambiwalencja sądów(ambisentencja). sytuacji lub przedmiotu. werbigeracje. a więc nie ma równoległości między czynnościami myślowymi a uczuciowymi(paratymia). w sferze dążeń-ambiwalencja dążeń(ambirendencja). iż w ostrym przebiegu choroby dochodzi szybko do rozszczepienia i rozpadu osobowości. Powstają też dziwaczne sformułowania. Zaburzenia równowagi wegetatywnej i inne objawy cielesne(zwłaszcza psychoz katatonicznych). urojeniącharakteryzujące się brakiem lzgicznej spójności. chory mówi:czyniłem zwierzętonakarmialność domową". Niekiedy rozszczepienie osobowości i rozkojarzenie myślenia jest długo nieznaczne. nazwane przez Bleulera dodatkowymi(akcesorj-. Charakterystyczne zaburzenia:mowy(neologizmy.nadmiernym rozszerzeniemlub zwężeniem źrenic. W prawidłowych warunkach zachodzi współżycie jednostki ze środowiskiem. Przejawia się to np. sinością rąk i stóp. Trzymając się klasycznego opisu Bleulera. Objawy osiowe schizofrenii opisano w taki sposób. W obrębie pzszczególnych czgnnzici psychicznych także dzchudzi du rozprzężenia zwartości i rozdwojenia noszącego nazwę ambiwalencji(dwuwartościowości):ambiwalencja uczuć. a także paramnezjach. będące czasem zlepkiem kilku innych słów potrzebnych im na określenie jakiegoś czasem niezrozumiałego działania. najistotniejsza właściwość. decydujące o zaliczeniu danego przypadku chorobowego do jednej z czterech postaci schizofrenii. dlatego uwydatniono ją w samj nazwie choroby. Zaznacza się to w braku adekwatnych reakcji mimicznych(paramimia)i nieprawidłowej modulacji głosu(parafonia).zamiast. do grupy objawów dodatkowych zalicza się:Różnego rodzaju zaburzenia spzsuzegania(złudzenia. nazywamy to dereizmem. a bywa. że w wielu przypadkach schizofrenii nasilenie poszczegćlnych objawów jest mniej wyraźne. Przypisywanie otoczeniu własnych przeżyć psychotycznych(transytywizm)jest bardzo znamiennym objawem dla psychoz schizofrenicznych. wyraża się to rozkojarzeniem myśli i trudnościami w konstruowaniu logicznym zdań. czasem . Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii. np. dobieraniu słów dla wyrażenia aktualnych przeżyć. nymi). Oburzy tworzą neologizmy. Depersonalizację(poczucie obcości własnej osoby)i apersomzację(chorzy przejmują dolegliwości i objawy innych osób. Nie należy jednak zapominać. tutaj stosunek ten ulega zakłóceniu i ani rzeczywistość nie odbija się w poznawczych(kognitywnych)czynnościach chorego. karmiłem zwierzęta domowe".. ani jego odczyny uczuciowe nie są do niej dostosowane. tu jest nowe słowa. persewerację. omamy). Z którejkolwiek strony spojrzymy na strukturę osobowości. najczęściej współpacjentów). pisma i ekspresji plastycznej. wszędzie możemy dostrzec objawy rozszczepienne. a co ważniejsze:często nic występują one w sposób zgeneralizowany i np. aby wyraźnie uwypuklić ich właściwości.

jeżeli stwierdza się obecność objawów depresyjnych lub maniakalnych(czyli objawów afektywnych). Jest to szczegulnie ważne dla celów naukowych. W ICD-10 podkreśla się wyraźnie. których treść jest niedosrosowanakulturowo i zupełnie niemożliwa do zaistnienia. zaburzeniauni łaknienia-odmową przyjmowania pokarmów albo nadmierną żarłocznością. Urojeń. Drugim pc ICD systemem diagnostyczna-klasyfikacyjnym najbardziej rozpowszechnionym na świecie jest DSM(ostatnie wydanie-IV)Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego(I 9943. Charakterystyczne zbjawy:obecność dwóch albo więcej następujących objawów przez okres cc najmniej miesiąca(albo mniej w przypadku skutecznego leczeniac 1. kryteria Taylora i Abramsa. dość często zaburzeniami snu. wystąpienie objawów w czasie trwania stanów zatrucia substancjami psychoaktywnymi lub związanych z ich odstawieniem. nasyłanie i zabieranie myśli oraz odsłonięcie myśli:b)urojenia oddziaływania. Rozpoznanie schizofrenii wyklucza też obecność powużnej choroby mózgu. albo gdy występują codziennie od tygodni lub miesięcy:f)przerwy lub w. działań i odczuć:spostrzeżenia urojeniowe:c)głosy omamowe. Objawami. może wyprzedzać wystąpienie objawów psychotycznych o tygodnie. chyba że zaburzenia afektywne są wyraźnie pzprzedzoneobjawami schizofrenicznymi. . u kobiet zaburzeniami cyklu miesięcznego itp. a nawet miesiące.czyracznością skóry. są:a)echo myśli. którego kryteria diagnostyczne schizzfreniiprzedstawiają się następująco:A. Kryteria diagnostyczne schizofrenii. uporczywymi zaparciami lub biegunkami. dla celów praktycznych przydatny może być podział wymienionych objawów na grupy. komentujące na bieżąco zachowanie pacjenta lub dyskutujące o pacjencie między sobą. przygnębieniem cncz zaabsorbowaniem sobą. u których objawy schizofreniczne i afektywne rozwijają się równocześnie. płytkością oddychania. U chorych. kryteria Feighnera. albo nadludzkich mocy czy zdolności(np. o czym będzie jeszcze mowa w tym rozdziale. Do najbardziej znanych należą kryteriacRDĆ Oesearch Diagnostic Criteria). że schizofrenii nie należy rozpoznawać. które można uznać za kryteria ICD-10. statystycznych i epidemiologicznych. . wpływu lub owładnięcia. bądź utrwalone myśli nadwartościowe. Twórcy Klasyfikacji ICD-10 piszą. Wskazują na to badania retrospektywne. że choć nie można wskazać żadnych ściśle pało gnomonicznych objawów schizofrenii. albo innego typu głosy omamowe pochodzące z pewnych części ciała:d)utrwalone urojenia innego rodzaju. kryteria patgnomoniczne Schneidera.zdolności do oddziaływania na pogodę lub pozostawania w łączności z przybyszami z innego świata):e)utrwalone omamy z zakresu jakiegokolwiek zmysłu. które mają specjalne znaczenie w rozpoznawaniu schizofrenii i często występują razem. 2. Od czasu klasycznego opisu klinicznych cech schizofrenii podanego przez Bleulerawielu autorów dążyło w latach późniejszych do uściślenia kryteriów diagnostycznych rej grupy psychoz. osobistą wraz z uogólnionym lękiem. jak:urojenia tożsamości religijnej lub politycznej. jeżeli towarzyszą im albo zwiewne i współuksztahowane urojenia bez wyraźnej treści afektywnej. należy rozpoznawać zaburzenia schizoafektywne(F 25). wyraźnie odnoszone do ruchów ciała lub kończyny względnie do szczególnych myśli. kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV i Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10.

postać tę należy rozpoznawać ostrożnie. 5. które rćwnieiutrzymywały się przez ostatni miesiąc lub krócej w przypadku skutecznego leczenia. nieruzpoznania np. Objawuw negatywnych:spłycenia afektu. jej stwierdzenie należy rzeczywiście do trudniejszych zadań rozpoznawczych. Ciągle oznaki zaburzeń przez co najmniej 6 miesięcy(włączając w to okres pierwszego miesiąca ostrych objawżw-por. 4. Występowanie zaburzeń schizoafektywnych i afektywnych(w oryginale nastroju)wyłącza rozpoznanie schizofrenii. czasem ujawnia się w czasie dojrzewania płciowego lub niewiele później. katatoniczny. niezdolnością przystosowania. . awolicji. Klasyfikacja DSM-IV. ale także okres cbjawćw prodromalnych i rezydualnych. Zachowania grubiańskiego lub katatonicznego. Daje też możliwość określenia każdego podtypu schizofrenii w trzech wymiarach:psychotycznym(omamy i urojenia).dyskretnych objawów paranoidalnych lub katatonicznych. Każdy wymiar można też stopniować ok jego braku. że Klasyfikacja DSM-IV dopuszcza możliwość rozpoznawania dodatkowo:popsychotycznych zaburzeń depresyjnych i proste zaburzenie o charakterze deterioracji(ang. zdezorganizowany. wyróżnia znacznie mniej. ale jest też wzorem przewlekłego procesu psychotycznego. ze względu na brak ewidentnych objawów.inappropriateaffec()i negatywnym(deficytowym). Zdezorganizowanej mowy(razkojarzenie). Według wielu psychiatrów. Dysfunkcja społeczna. alogii. gdyż jedynie 5 podtypćw schizofrenii nawiązując wyraźnie do pierwotnego podziału Bleulera. jeżeli zbjawy są skutkiem działania leków psychoaktywnych i chorób ogólnych(ang. Psychoza charakteryzuje się powolnym rozwojem. Wyłącza rozpoznanie schizofrenii. W okresie objawów prodromalnych albo rezydualnych powinny występować objawy negatywne albo dwa lub więcej objawów uwzględnionych w kryterium A. Niektórzy kwestionują jej istnienie. Jeżeli w wywiadzie są zaburzenia autystyczne. poprzez lekkie. to rozpoznanie schizofrenii wymaga stwierdzenia nasilonych urojeń albo omamów. Ta postać kliniczna schizofrenii jest wprawdzie objawowo najuboższa. zachowania i niedostosowanie afektywne-ang. Początek choroby może sięgać okresu dziecięcego. w odróżnieniu zd UD-10. Trzeba jednak dodać. iż schizofrenia prosta występuje stosunkowo rzadko. 3.kryteria A-faza aktywnych objawów). simple. Są to:typ paranoidalny. zdezorganizowanym(zaburzenia mowy. ogólnym spadkiem wydolności.simple deteriorative disorder. Schizofrenia prosta. Postacie kliniczne. niezrżżnicowanyi rezydualny. schizophrenia). do ciężkiego nasilenia. Zdaniem Jaroszyńskiego rozpoznanie schizofrenii prostej może być konsekwencją błędu diagnostycznego. Pomijając fakt. średnie. typowymi zaburzeniami myślenia i uczuciowości.generał medical conditiori).Omamów.

a niekiedy bez skrępowania uprawiają samogwałt. katatoniczny i ich mieszane odmiany lub zespoły innych kręguw. Bywa. zatracił poczucie rzeczywistości. Odsunął się od kolegćw i przyjaciół. dniami i tygodniami nic nie robić. np. choć czasem bez zahamowania wypowiadają głośno swoje poglądy na życie seksualne. może wpłynąć korzystnie na los chorego. Schizofrenię prostą uważam za podstawową postać schizofrenii. odludek". jeżeli objawy utrzymują się przez co najmniej rok. że dzieje się coś groźnego. Schizofrenia paranoidalna. jego postępowania nie można zrozumieć. W przypadku schizofrenii prostej rzadko zdarzają się znaczne poprawy. że proces choroby wyzwala nieoczekiwanie nowe zdolności i niezwykłe talenty(Brzezicki nadał tym przypadkom nazwę schizofrenii paradoksalnej społecznie pozytywnej). Leczenie. Nie martwił się o przyszłość. dla rodziny stał się obojętny. chód. Nad innymi objawami górują omamy i urojenia. ale stale. przylgnęły do niego określenia "samotnik"i. stał się innym człowiekiem". Brak aktywności i bezczynność chorzy usprawiedliwiają różnymi dolegliwościami hipochondrycznymi. Seksualnie są również małe aktywni. czasem uśmiechał się bez powodu do siebie" duże rozmyślał"itd. nie zastanawiał się nad środkami do życia. gdy wszystkie podstawowe objawy schizofrenii są obecne. mam na myśli postać złożoną z przewlekłego procesu schizofrenicznego i zespołu paranoidalnego. maniakalny itp. ograniczając się dc wyliczenia charakterystycznych cech paranoidalnych. W ciągu lat następuje zmiana nie tylko w reakcjach i sposobie bycia. chociaż nie zawsze wyraźne i łatwe do wykrycia. Rozpoznania schizofrenii prostej można dokonać. w szkole stał się miernym lub złym uczniem. zaniedbał swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. Zazwyczaj uczuciowość wyższa coraz bardziej zanika lub ulega rozszczepieniu. ale twórczość schizofreniczna staje się często dziwaczna i dereistycznie absurdalna albo stereotypowa. takie jak paranoidalny. zaczął wygłaszać dziwne poglądy. ale stopniowa degradacja społeczna i zulamanie linii życiowej. że chory do tego czasu niczym się nie różnił od rówieśników. hebefreniczny. nieczuły lub zły i opryskliwy. zatracił ambicje życiowe. Niekiedy psychoza paranoidalna nie od razu wyraża się objawami wytwórczymi. chłodny. Objawy autyzmu. Od pewnego czasu przestał się jednak czymkolwiek żywiej interesować.depresyjny. a zwłaszcza remisje. potrafił godzinami. Z tego względu pomijam tutaj objawy osiowe schizofrenii. Niekiedy dłuższy czas utrzymują się szczególne uzdolnienia i talenty. mędrkować(rezonować). z wrażeniem.W tych przypadkach dowiadujemy się z wywiadu. Muwiąc c schizofrenii paranoidalnej. według DSM-IV. Ta postać kliniczna schizofrenii jest najczęstsza. że na początku jest niejasno umotywowany stan lękowy lub nastrój urojeniowy z pobudzeniem ruchowym. gesty i mimika wykazują brak naturalnej harmonijności i wdzięku. że coś złego się stanie:dopiero po paru dniach czy tygodniach pojawiają się przeżycia . Rzadziej zdarza się. a zwłaszcza konsekwentna rehabilitacja przy użyciu metod psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych. Ruchy spontaniczne. Kontakt z takim chorym pozwala zauważyć mniejsze lub większe dziwaczne cechy jego zachowania się. Chorego niemal zawsze mamy sposobność badać dopiero wówczas. Podczas rozmowy z chorym spostrzega się jego brak zainteresowań lukiem rozmowy i obojętną reakcję na zmieniającą się treść rozmowy. na kturą mogą nawarstwiać się zasadniczo czynnościzwe zespoły. chłodu uczuciowego i rozszczepienia osobowości są długo dyskretne. Najczęściej choroba postępuje wprawdzie powoli. zamknął się w sobie. a czasem z przygnębieniem i bezruchem.

fale odczuwane w narządach wewnętrznych. wcielenie"w mną osobę. Wszystkie urojenia paranoidalne łączy wspólna cecha. echo myśli. a także opisywane w prasie. wpływu silnego pula elektromagnetycznego. Chorzy doznają wrażenia hipnotyzowania.omamowa-urojeniowe. Stosunkowo często chorzy są przekonani. czyli omamy rzekomesłuchowe(głosy w głowie. radarów. Ludzie zdrowi ulegają na ogol wpływom życia uczuciowego. wymieniają na ich temat uwagi. Często zespół paranoidalny wybucha zupełnie nagle. telepatycznego oddziaływania wrogów na odległość. posłannictwo.wydłużenie nosa(dysmorfofobia). laserów i innych nowoczesnych urządzeń elektronicznych kontrolujących ich myśli. że ludzie przyglądają im się na ulicy. że są śledzeni przez jakąś organizację polityczną. a niekiedy zmianę płci. wywiadowczą itd. Wypowiedzi te łączą się z szerszym kontekstem. w zwierzę. . gazćw jelitowych). urojenia hipochondryczne. Zdarzenia zachodzące w otoczeniu. zależnym od związków uczuciowych z innymi ludźmi. Przy ostrym początku. Może rzadziej w zespole paranoidalnym występują urojenia zmiany osoby chorego. terrorystyczną. czeg 6\na rola.omamżw psychicznych). niekiedy c wyraźnym zabarwieniu re\igijny m. U chorych z pzwolnym początkiem cha@k(erystyczne są urojenia odnoszące. Znane mi są przypadki schizofrenii paranoidalnej. lęk może być swoim natężeniem dostosowangy lu treści umamuw i urojeń. urojenia odsłonięcia(inni ludzie znają tajemnice i myśli chorego). urzjenia pochodzenia(zaprzeczanie realnym związkom rodzinnym-rodzice nie są rodzicami). uglośnienie myśli. traktowane jako infzrmacja lub ostrzeżenie. którzy po operacji korekcyjnej przeszli leczenie psychiatryczne i żądali powrotu do płci pierwotnej. czy ksobne. Wśród patologicznych tworów myślenia górują urojenia prześladowcze. Podobne przekonanie polega na tym. Urojeniom prześladowczym i ksobnym towarzyszą urojenia wielkościowe. rozpoznane przez seksuologów jako transseksualizm(zaburzenie polegające na dążeniu do zmiany płci anatomicznej w związku z nieakceptowmiem dotychczasowej pici). najczęściej występują słuchowe. trzewne(prądy. są urojenia ksobne. rysach twarzy. jego dotyczące. jak gdyby niezależnie od osoby chorego. radiu i telewizji chory traktuje jako skierowane do niego. francuski psychiatra Ćerwnbault określał tym terminem przeżycia występujące pod wpływem nieokreślonej siły. że chorzy odczuwają wydzielanie przykrego zapachu(potu. obok urojeń prześladzwczych. misja. W schizofrenii paranoidalnej następuje rozluźnienie związków między myśleniem a światem zewnętrznym. echo lektny\. oddziaływania zewnętrznego. nigdy nie spotykamy wzrokowych(co zdecydowanie podkreślał Biegłem. rozrywanie i wyrywanie trzewi-łączące się z cechami automatyzmu psychicznego. Bardzo istotne znaczenie diagnostyczne mają pseuóchalucynacje. przyglądają się swojemu odbiciu w lustrze i zauważają np. urojenia nasyłania i wykradania myśli(zaliczane przez niektćrych du tzw. Niekturzy chorzy odczuwają zmiany zachodzące w ich ciele. ksobne czyli odnoszące. Chorzy uskarżają się nierzadko. uśmiechają się znacząco lub szyderczo. polegwąca na szczególnym rozpadzie układów międzyludzkich. Należące tutaj automatyzmy ruchowe i ideacyjne nie różnią się od urojeń wpływu na działanie i myślenie. że przypadła im do. Najistotniejsze w zespole paranoidalnym. Twierdzą. odegrania jakaś sa. Omamy i iluzje dotyczą w zasadzie wszystkich zmysłów. na poszerzeniu lub zwężeniu zakresu związków. kture występują i w innych psychozach. Chory odczuwa.

zdemoralizowwych kolegów". kpiarskie. krotochwilne. rodzinnych-pozostają bez echa. nieszczerego patosu. co nie zawsze daje się udowodnić. zachowująca się dotąd bez zarzutu. paratymia. zwłaszcza w pierwszym okresie. Stosowane kary i upomnienia nie robią na chorym żadnego wrażenia. niewybredne dowcipy. zaczyna nagle zdradzać dziwactwa. Rozpoznanie psychozy schizofrenicznej ułatwia też występowanie objawuw rozpadu struktury osobowości:ambiwalencja. Również ren termin dotyczy złożonego obrazu klinicznego. autorytetom. hiperkwetycznego. Na rzecz zespołu paranoidalnego przemawia obecność urojeń wpływu(oddziaływania)czy odsłonięcia. dziwaczne urojenia. paralogia. myślenie autystyczna-niezdyscyplinowane. Niektórzy posługują się w takiej sytuacji terminem. Najtrudniejsze jest różnicowanie z zespołami urojemowymi(paranoicznymi). jako wpływ. . gdy dołączą się elementy innych zespołów psychopatologicznych. Chorzy niechętnie przyznają się do tych objawów. a nawet agresywna. drażliwa. wynika tu z rozluźnienia związków z rzeczywistością(myślenie autystyczne). z rzucającym się w oczy rozkojarzeniem łuku myślenia. Rzadsze są przypadki podwyższonej aktywności. przybierać niepoważne pozy. W szkole czy w miejscu pracy chory pozwala sobie na kpiarskie uwagi. Mimika i ruchy sprawiają wrażenie sztucznej pozy. W niektórych klasyfikacjach(np. nauczycieli. często w okresie pokwitania i niewiele później. np. Te i inne objawy są wyrazem zaniku przejawów uczuciowości wyższej. W żadnym bowiem z zespołów schizofrenicznych nie ma tak bardzo rzucających się w oczy objawów rozprzężenia całego życia uczuciowego.Poddają się sugestiom. na który składają się cechy przewlekłej schizofrenii i zespołu hebefrenicznego. oderwane od realiżw. Apele do poczucia obowiązku. O rozkojarzeniu świadczy brak logicznej systematyzacji urojeń w schizofrenii paranoidalnej. świadczące o postawie dereistyczncj trerminBleulera). Otoczenie interpretuje te zachowania. Nastrój chorego określamy jako wesołkowwy. Dzieje się tak zwykle. gruboskórna.maniakalnego. Osoba. strzegą ich jak swoistej tajemnicy. a także pseudohalucynacji. błazeńskie-bez poczucia dystansu w stosunku do rodziców. przesady. Od dawna zauważonz. Różnicowanie schizofrenii paranoidalnej może być czasem niełatwe. Staje się nietaktowna. W schizofrenii paranoidalnej wpływy te mają mniejsze znaczenie. Zanika elementarne pzczuciezdpowiedzialnuści za własny los i interes. Chorzy tworzą własne teorie naukowe. bezczelna. Niekiedy zachodzi konieczność różnicowania z halucynozami i zespołami majaczeniowymi. wybucha bez powodu śmiechem. du uczuć społecznych. katatonicznego. a raczej fantazje wielkościowe. że hebefrenia występuje w młodym wieku. nachalna. Ta postać schizofrenii jest dzisiaj dość rzadka. jak właśnie w zespole hebefrenicznym. O rozpoznaniu przesądza oczywiście występowanie omamów.amerykańskiej)nazwę tę zastąpiono określeniem. ekspansywnej pustaci schizofrenii paranoidalnej". gdyż omamy i urojenia spotyka się również w innych psychozach. Nlarastające cechy rozszczepienia osobowości. Schizofrenia hebefeniczna(zdezorganizowana). schizofrenia zdezorganizowana". radom. rzadziej jako hebefrenia dziecięca(stąd starsza nazwa:pierwotne otępienie wczesne). Bardzo charakterystycznym objawem jest spadek aktywności na wszystkich polach-od pracy zawodowej i kontaktów społecznych po najprostsze rozrywki i zajęcia domowe. przełożonych. filozoficzne. okazuje zachzwaniekrnąbrne.

stosowaniu ogumię ochraniającego leczenia i leków psychotropowych. zadają sobie okaleczenia. drą na szbie ubranie. z dłuższymi przerwami pomiędzy słowami i zdaniami(otamowa. Dość charakterystyczne są objawy echolalii i echopraksji-pacjent jak echo naśladuje słowne wypowiedzi albo gesty zwracającej się do niego osoby. Zespół katatonii hiperkinetycznej jest jak gdyby przeciwieństwem poprzedniego obrazu. grymasy i automatyzmyutrzymują się bardzo długo. śmiertelnej katatonii(cmmoma lewlb she zemicizsa)-Scheidegger. Zachowanie chorych jest bardzo dziwaczne. Zdarza się. Nadarz jej nazwę ostrej. Osłupienie może przebiegać z zachowaną percepcją-nosi wówczas nazwę osłupienia efektorycznegc-lub ze zniesieniem percepcji-ma wtedy nazwę osłupienia receptorycznego. Mogą też dołączyć się objawy katalepsji woskowej albo sztywnej. Zespoły katatoniczne wikłające schizofrenię występują w dwu różngych postaciach. że zaburzenia napędu psychoruchowego u tego samego chorego oscylują jak gdyby między dwoma biegunami. Schizofrenia somatopsychiczna. wykonuje czynności rak powoli. U wielu tych chorych przyczyną śmiertelnych powikłań było prawdopodobnie nie rozpoznane za życia zapalenie mózgu. dzięki doskonalszym metodom diagnostycznym. Gbury osłupiały może nagle podniecić się ruchowo(rwzmr cwwzmwr)i przeciwnie-ostre podniecenie katatoniczne ustępuje miejsca bezruchowi(wapor cwwzmzar). czyli osłupienia katatonicznego. Wypowiedzi są rozkojarzone. Na pytania odpowiada bardzo wolno. afektu nie udaje się zmodulować. Bornsztjn. Schizofrenia katatoniczna. Długo trwający stan osłupienia sprawia. wyrażających się zaburzeniami napędu psychoruchowego(motoryki)albo w kierunku zahamzwania-postać h ipoki n e r y c z n a(akinetyczna)aż do bezruchu. ma toku myślenia).nie pozostawiają wątpliwości cu do psychotycznego charakteru objawów. Ten obraz rozwija się dość szybko. W stanach tych widuje się najdziwaczniejsze i różnorodne stereotypie ruchowe. gdyż osłupienie katatoniczne hamuje możliwość prawidłowego. ruchy przez nich wykonywane niezrozumiałe:skaczą. Wtedy zachodzi potrzeba sztucznego karmienia zgłębnikiem żołądkowym. Jeżeli nawet nastąpi z czasem uspokojenie. niż w ostro zaczynającym się przebiegu. że z niczym nie może zdążyć(bradykineza). nastrój obojętny. niszczą wszystko dookoła. W hipzkinetycznej postaci katatonii szybciej lub wolniej rozwija się obraz zahamowania psychoruchowego. Zdarza się często. są niezwykle agresywni. Stauder. Katatonia hiperkinetyczna występuje niekiedy z zaburzeniami świadomości podwyższoną temperaturą ciała i innymi objawami somatycznymi. że w tych stanach chorzy nie przyjmują pokarmów. śmiertelność spadła z około 60%do IO%. pełne perseweracji i neologizmów. mówi cicho. a kęs włożony do ust trzymają godzinami nie żując i nie połykając. choć czasem rozwój pełnego zespołu psychotycznego jest powolny. chory staje się mało ruchliwy. dowolnego załatwienia czynności fizjologicznych. niekiedy uporczywie milczy(muryzm). a nawet szeptem. krzyczą. Ze względu na przeważające w obrazie klinicznym skargi i urojenia hipochondryczne. siedzi lub stoi godzinami bezczynnie. albo w kierunku pobudzenia napędu ruchowego-postać hi perkinetyczna. rzucają przedmiotami. Tę postać schizofrenii opisał pliski psychiatra M. nosi ona . Mimika staje się sztywna. śpiewają. skryty i wtedy zwykle rokowanie bywa gorsze. zdolni są do bardzo nawet okrutnych działań. to stereotypie. manieryzmy. że dochodzi du znacznego osłabienia i wychodzenia. Często pojawia się negatywizm czynny i bierny. W ostatnich latach. Często chorzy zanieczyszczają się.

stwierdzany mimo objawów naruszenia struktury osobowości. Mogą w związku z tym doprowadzić do rozpaczy nie znających diagnostyki psychiatrycznej lekarzy ogólnych i innych specjalistów. Obowiązują tutaj te same kryteria psychopatologiczne. w środku jest pustka. wszystko w środku ulega zanikowi. Od innych postaci schizofrenii różni się tym. posuwy". katatoniczne lub paranoidalne).kryterium A tej psychozy). Pojęcie. Rozpoznanie schizofrenii w wieku dziecięcym jest.schizofrenii cyklicznej albo okresowej. mania). Zaburzenia nie są bezpośrednim następstwem działania leków psychoaktywnychlub choroby ogólnej. pozamykało się. Na tle przewlekłego procesu mogą pojawiać się epizodyczne zaostrzenia(. wskutek czego są one nieraz trudne do diagnozowania i odbiegają obrazem klinicznym od analogicznych zespoluw występujących w przebiegu schizofrenii u dorosłych. W tym samym czasie choroby występowa(y urojenia i omamy przez 2 tygodnie przy braku zaburzeń nastroju. wątpliwości diagnostyczne bywają znaczne. Rzzpoznanie zaburzeń schizoafektywnychpowinno się stawiać według ICD-10 tylko wuwczas. a uwaga chorego ześrodkowana jest na narządach wewnętrznych. np. że objawy rozszczepienia osobowości nie są zbyt głębokie. W piśmiennictwie spotyka się zresztą inne terminy. bądź manii. Schizofrenię somatopsychiczną traktujemy jako zespół c typie pwmcwWypzcńcwdrńzw. Zdarzają się bowiem przypadki wspó(występowania symptomatyki schizofrenicznej i objawów bądź depresji. Kolejne okresy rozwojowe dziecka nadają jednak tym zespołom swoiste piętno. Schizofrenia dziecięca. jak i psychozy schizofreniczne(zespoły:hebefreniczne. psychoza schizoafektywna"jest wieloznaczne i może obejmować zarżwno opisane wyżej przypadki schizofrenii. jak podaje Sulestrowska(19783. katatonicznego i paranoidalnego:udaje się je prześledzić nawet u najmłodszych dzieci. epizod maniakalngy albo epizzd mieszany. Dziwaczne urojenia i skargi wyrażają się w lamentach. gdy stwierdzamy ruwnoczesne ewidentne cechy przewlekłego procesu schizofrenicznego i występujące okrescwz zaburzenia afektywne(depresja. W przypadkach skojarzonej symptcmatykiupośledzenia umysłowego i schizofrenii. Początek schizofrenii u dzieci może przypadać już na okres między 3. zaś rćwnuczeiniewystępują objawy schizofrenii(por. rzuty')typu hebefrenicznego. rż" niektórzy uważają jednak za konieczne ukończenie przez dziecko 3 lat. ułatwia rozpoznanie. Prawidłowy rozwój umysłowy dziecka. Przede wszystkim warto wspomnieć o tzw. . Klasyfikacja DSM-IV zawiera następujące kryteria diagnostyczne zaburzeń schizoalektywnych:Nieprzerwany okres choroby.nazwę schizofrenii hipochondrycznej lub cenestycznej. niekiedy bardzo trudnym zadaniem. występujący w przebiegu schizofrenii prostej. więc jak żyć"Chorzy tworzą własne koncepcje powstawania objawów chorobowych i są głusi na wszelką perswazję. tym łatwiej o trafne rozpoznanie. a 4. Inne postacie schizofrenii. pojawiające się epizodycznie w przebiegu chorób afektywnych(cyklofrenii). które dotyczą procesu schizofrenicznego u dorosłych. przewód pokarmowy nie trawi. Im później i im ostrzej się ona rozwija. że. w trakcie którego pojawia się epizod dużej depresji. Zaburzenia nastroju są obecne w aktywnych i rezydualnych okresach choroby. . którzy w najlepszej wierze podejmują się rozpoznawania ich urojonych chorób i próbują je leczyć. Niekiedy współwystępują u dzieci dyskretne objawy encefalopatii.psychoza schł zoafektywna. schizomaniaitp.

względnie czy nie wywołały ich leki neuroleptyczne? Jest jednak faktem klinicznie dowiedzionym. że u chorych na schizofrenię pu ostrym okresie choroby mogą wystąpić krócej lub dłużej trwające objawy depresyjne.d epre s j ę po s eh i z otrę n i c z ną. Mogą np. Nlajczęściej schizofrenia resztkowa przejawia się wieloletnim utrzymywaniem się dyskretnych objawów osiowych.ubytku schizofrenicznego(kryjącego element fatalizmu i nihilizmu terapeutycznego). utrudniającymi zdolności pacjenta do samodzielnego życia i współżycia z innymi ludźmi. Leczenie. Chodzi o to. ale nie jest też wykluczone. Skargi nerwicowe mogą też poprzedzać(zapowiadać)rozwój schizofrenii. zaburzenia modulacji nastroju itd. Termin ten jest dwuznaczny i mało precyzyjny. trwującego co najmniej 2 tygodnie. Proces chorobowy może kończyć się objawami resztkowymi. że pozycja nozolcgiczna psychoz schizoafektywnych nie jest całkiem jasna. ud czasu . Autorzy najbardziej znanych systemów diagnostyczna-klasyfikacyjnych. Na razie pojęcie to jest w jakimś sensie diagnostycznie użyteczne.W DSM-IV uwzględniono dwa typy psychozy schizoafektywnej:b i po I arny(obejmuje on stan maniakalny albo mieszany)lub maniakalny i mieszany(z epizodami dużej depresji)oraz depresyj ny(występują wyłącznie epizody dużej depresji). frustrację. prawdziwych"mechanizmów nerwicowych. wymieniają tzw. Nie zawsze łatwe jest rozstrzygnięcie wątpliwości. Z powyższego wynika. epizodu depresyjnego"(F 32). Dzisiaj unikamy rozpoznawania tzw. choć spełnia rolę. brak krytycyzmu w stosunku do przebytych objawów psychotycznych. Stosunkowo często rozpoznaje się tzw. kiedy utrzymują się jeszcze niektóre objawy pozytywne lub negatywne tej psychozy. Jeśli chudzi o napęd i aktywność. to w większości przypadków stwierdza się bezczynność. w miarę pojawiania się coraz skuteczniejszych leków psychotropowych i doskonalenia metod psychoterapii(rozumianej szeroko. Próby wyeliminowania tej kategorii diagnostycznej nie puwiodly się. Postępowanie lecznicze będzie zależało od postaci psychozy schizofrenicznej. Powyższe uwagi odnoszą się oczywiście do przewlekłego procesu schizofrenicznego. w którym mieszczą się często przypadki nie dc końca diagnostycznie wyjaśnione.objawów paranoidalnych. deprywację potrzeb itp)reaguje uruchomieniem.pozostać elementy myślenia urojeniowego. Rozpoznanie to powinno się stawiać wówczas. czy zostały odsloniętepo ustąpieniu np. schizofrenia resztkowa(rezydualna)". Poprzednio wspominałem o rozmaitych przebiegachchoroby i szansach chorych na pełną lub częściową remisję czy zejście niepomyślne. wymagające odpowiedniego leczenia. a nastrój chorego osiąga rozmiary. Szanse re można zceniać bardziej pomyślnie. że wypowiadane przez niektórych chorych skargi. przypominają"nerwicę. przede wszystkim ICD-10. gdy pacjent przebył psychozę schizofreniczną. Ktoś określił to trafnie słowami:. iż chory na schizofrenię w sytuacji trudnej(w odpowiedzi na konflikt. Z całą pewnością jest to grupa niehomogenna. dajmy chorym na schizofrenię prawo do reagowania nerwicą". W międzynarodowych klasyfikacjach chorób psychicznych używa się terminu. z uwzględnieniem rehabilitacji). czy objawy depresyjne stanowią immanentną składową psychozy schizofrenicznej. wzrka diagnostycznego". Zejście schizofrenii.schizofrenię rzekomunerwicową.

a z grupy tioksantenowejflupentiksol(Fluanxol). decydujemy się na leczenie szpitalne. U pacjentów zahamowanych(katatonia hipukinetyczna)i u tych. chorzy są pobudzeni i zagrażają zdrowiu oraz życiu innych osób. dobry efekt uzyskujemy stosując pochodne benzamidu(Sulpiryd). Z nowszych lekćw zachęcające wyniki leczenia uzyskuje się po risperidonie(Rispolept).05 co 3 dni domięśniowo). Rokowanie. lewopromazynę. u których górują objawy negatywne(osiowe). Poważniej sze rokowanie dotyczy przewlekłego podłoża schizofrenicznego. Mówiąc o uleczalności psychoz schizofrenicznych. 0. ale także pochodne tioksantenowe.klozapinę. Chorych włączamy w szpitalu lu społeczności leczniczej. kiedy zachowane jest przynajmniej częściowo poczucie choroby i motywacja lu leczenia. . dzisiaj statystyki zawierają wyższe wartości-30-4 O'%. Jeżeli objawy są burzliwe. zaś z pochodnych fenotiazyny małe dawki flufenazyny lub pipotiazyny. (w układzie dopaminergicznym). Jeżeli leki z tej grupy zawodzą. Leczenie od samego początku powinno być kompleksowe. Szacuje się. np. perfenazyna. Kilkadziesiąt lat temu pełną uleczalność oceniano na 20-25%przypadków. tj. Rokowanie w psychozach schizofrenicznych określamy jako. stosujemy terapię grupową. Z licznych obserwacji katamnestycznych wynika. Jeżeli w obrazie klinicznym stwierdza się obniżenie nastroju. Wybór leku nie jest sprawą prostą. (w układzie serotoninergicznym).haloperidol). U chorych z lżejszym przebiegiem. Dostępne są leki z rej grupy o przedłużonym działaniu(Clopixcl acuphase-amp. a nawet mniej. Stąd mówi się niekiedy o rokowaniu kierunkowym i odcinkowym. który działa zarówno na recepty D. rozumiemy cofnięcie się w wyniku leczenia . można włączyć leki przeciwpsychotyczne(neuroleptyki)w warunkach laboratoryjnych. Dzięki nowym możliwościom terapeutycznym rokowanie w tych psychozach poprawiło się istotnie.klopentiksol. jak i na receptory 5-HT. niż sądzono dawniej. Aż 609 pacjentów osiąga remisję społeczną i zdolność dc pracy(przeważnie w zawodzie wykonywanym przed zachorowaniem). można włączyć leki nowszej generacji. że przebieg psychoz schizofrenicznych jest pomyślniejszy. niekiedy wbrew woli chorego.obejmujące psychofarmakoterapię i psychoterapię z elementarni sojoterapii. T. pernazyna). dwoiste". Średni czas pobytu tych chorych w szpitalach psychiatrycznych skrćcił się dz Z. można zastosować z grupy fenotiazynowej tiorydazynę. pomyślniejsze odnosimy do zespołów:paranoidalnego. W paranoidalnej psychozie włączamy leki o silnym wpływie przeciwwytwórczym.trwania i nasilenia objawów. U chorych pobudzonych stosuje się pochodne butyrofenu(np. W warunkach polskich najczęściej stosuje się pochodne fenniazyny(chlorpromazyna. . risperidon. a także własnemu życiu(autoagresja). że co drugi chory na schizofrenię przynajmniej raz w życiu jest hospitalizowany. Metody rehabilitacji są dzisiaj bardzo zróżnicowane i rozbudowane(pisze o tym doc. np. terapię zajęciową. Na rynku jest wiele leków o różnym profilu i sile działania. a niekiedy psychoterapię indywidualną. Stańczakcwa). katatonicznego i hebefrenicznegu.

hebefrenicznei katatoniczne. najczęściej o charakterze psychologicznego. lecz są wywołane innymi(nieswoistymi)czynnikami chorobotwórczymi. społecznego czy też biologiczne**s*esu. endogenną psychozą. do schizofrenii paranoidalnej. W takich przypadkach nie należy się spieszyć z rozpoznaniem schizofrenii. Przede wszystkim dotyczą one odrębności nozologicznejparanzi prawdziwej i schizofrenii paranoidalnej. Część psychiatrów amerykańskich. hebefrenicznych i katatonicznych. jest zdania. ktćrych charakteryzują swoiste cechy osobowości(osobowość paranoiczna). Definicja i pozycja nozologiczna. Na tym stanowisku stoją też twórcy międzynarodowych klasyfikacji(np.DSM-IV). przewlekłą psychozą. Reakcje paranoiczne.zapalenia mózgu). gdyż po ustąpieniu somatycznej przyczyny(np. Paranoja i reakcje. cofają się równolegle objawy schizofrenoidalne bez pozostawienia cech rozszczepienia struktury osobowości i innych osiowych objawów schizofrenii. Rozwijają się one najczęściej u ludzi. w której czynniki biologiczne dominują nad psychospołecznymi. że mamy do czynienia z odrębną. Inni zaś. a reakcje emocjonalne są dostosowane do treści urzjeń. to jednak niektórzy traktują paranoję jako postać schizofrenii paranoidalnej. Wcześniej wspomniałem z wyodrębnieniu przez Langfeldta tzw. że istnieje kontinuum zaburzeń paranoicznych-od osobowości paranoicznej. także z prawem. których poglądy znalazły wyraz w ostatniej wersji Klasyfikacji Amerykańskiego . których obraz kliniczny jest bardzo zbliżony do paranoi. pdrano*czne. a także zaburzeń nastroju. poprzez reakcje paranoiczne. Są one następstwem działania różnego rodzaju czynników reaktywnych. ale w istnieniu reaktywnego czynnika w reakcjach paranoicznych. Podstawowa różnica pomiędzy paranoją a reakcjami paranoicznymi zawiera się nie w obrazie klinicznym.objawów dodatkowych. pozostających pod wpływem psychoanalizy. w której usystematyzowane i logiczne urojenia rozwijają się stopniowo. Irena Numyslowskut. Mianem tym określa się zespoły:paranoidalne. podczas gdy paranoja jest psychozą endogenną o nie wyjaśnionej etiologii. Przynależność nozologiczna paranoi i reakcji paranoicznych budzi od dawna znaczne kontrowersje. które nie występują na podłożu schizofrenii. Często psychoza nie zakłóca poważniej społecznego funkcjonowania. w przebiegu zapalenia mózgu itd. nie stwierdza się natomiast omamów ani schizofrenicznych zaburzeń myślenia. Schizofrenia a zespoły schizofrenoidalne(schizotypowe schizofreniopodobne). innych zaburzeń psychotycznych zprócz schizofrenii".paranoidalnych. Jakkolwiek większość psychiaućw jest zdania. tj. nie ulegaj w łuku choroby dezorganizacji. w psychozach inwolucyjnych. paranoję prawdziwą. zaburzenia schizofrenoidalne"(schizophreniform disorder)omawia się wśród. w których. że podporządkowane urzjemom zachowanie człowieka chorego powoduje znaczne trudności w kontaktach społecznych i poważne konflikty. a przede wszystkim przewaga projekcji nad innymi mechanizmami obronnymi. są zaburzeniami psychotycznymi o różnym czasie trwania. Zespoły te mogą pojawić się w psychozach organicznych pourazowych(Wardaszko-Łyskowska). Paranoja jest rzadką. Struktura osobowzści chorych na paranoję. choć zdarza się także. 13.psychoz schizofrenoidalnych.

padaczki. a Bander opisał paranoję w sposób zbliżony do obecnego. Rys historyczny. podkreślał. takich jak schizofrenia i zaburzenia nastroju. szczególnie żywe wśród psychiatrów niemieckich. które nie zmieniają swojego obrazu ani też nie mają tendencji do ustępowania. Reakcja paranoiczna może zostać zaklasyfikowana dc grupy. o biologicznej etiologii. Inne ostre zaburzenia psychotyczne z przewagą urojeń"(F 23. który-analizując przypadek znanego prawnika cierpiącego na paranoję-uznał za najważniejszą dla mechanizmu powstawania urojeń projekcje nieświadomych pragnień homoseksualnych. że u niektórych osób o wrażliwej osobowości rozwija się zespół urojeniowy pod wpływem negatywnych przeżyć życiowych. obok melancholii. nie sposób pominąć Freuda. choć może nie tak często. Od tego czasu związek paranoi z represjonowanymi tendencjami homoseksualnymi był wielokrotnie podnoszony w literaturze psychiatrycznej. i podgrupy. poza czymś i nozs-sens. Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne"(F 23). parwrenii i innych uporczywych podobnych stanów. jak w literaturze psychoanalitycznej i literaturze pięknej. Kryteria ich rozpoznawania to obecność trwałych urojeń. zań-obok. Kraepelin(19133. Według niektórych autorów OSM-III-R. którego poglądy stymulowały rozwój nowoczesnych koncepcji paranoi wśród psychiatrów niemieckich i skandynawskich. rozum)została wymieniona po raz pierwszy przez Hipokratesa w jego klasyfikacji zaburzeń psychicznych. l 9 b/)wynosi ono 0. mogą być rozpoznawane tylko wtedy. padaczki i manii. wyróżniają grupę zaburzeń urojeniowych(Delusional disorders). iż zespoły paranoiczne mogą występować objawowo w przypadkach organicznego uszkodzenia ńśrodkowego układu nerwowego. Kretschmer(l 959). a zwłaszcza druga polowa XIX wieku przyniosła szczegółowe opisy paranoi oraz rozważania na temat jej przynależności nozulogicznej. oraz. po okresie dłuższych wątpliwości. gdy nie istnieje wywołujący je czynnik jrganiczny.użył terminu paranoja dla grupy zaburzeń. 3). wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji'horób i Problemów Zdrowotnych(ICD-10)paranoja znalazła się w grupie.sensytywny obłęd odnoszący i innych zaburzeń urojeniowych. Epidemiologia. Nazwa paranoja(z gr. Przedstawiając rozwój poglądów na temat paranoi i reakcji paranoicznych. stanu paranoidalnego. nadużywania leków. Uporczywe(utrwalone)zaburzenia urojeniowe"(F 22)obok psychozy paranoidalnej. Kahlbaum w 1863 r. Pierwsza. a zwłaszcza amfetaminy i kokainy. a ryzyko zachorowania w ciągu życia-od 0. Pozycję nozolzgiczną paranoi komplikuje dodatkowo fakt. . I'%. traktując ją jako psychozę endogenną. Ten typ psychozy nazwał sensytywnym obłędem ksobnym(paranoja renwaua). W omówionej powyżej klasyfikacji autorzy nie wymieniają już nazwy pdTdOOl. i była długo synonimem obłąkania. 039. myśl. obok parafeniii otępienia wczesnego. mimo. w VIII wydaniu swojego podręcznika umieścił paranoję jako odrębną jednostkę nozologiczną. Ustalenie rozpowszechnienia paranoi i zaburzeń paranoicznych sprawia znaczne trudności.Towarzystwa Psychiatrycznego(DSM-IV). jak np. które nie są dziwaczne i nie wynikają z innych zaburzeń psychicznych. 05 do 0. W obowiązującej w Polsce 10.

jakkolwiek naturd uwarunkowań biologicznych nie jest jasna. paranoję wskazuje na udział czynnikćw genetycznych w jej etiologii. a jednocześnie w poczuciu winy za porzucenie ojczyzny. cc jest przyczyną wytworzenia się u dziecka poczucia braku. . paranoicznej postawy wobec świata jest mechanizm uczenia i naśladownictwa. ludności miejskiej. W Polsce z diagnozą stanów paranoicznych było leczonych w 1995 r. 3%wszystkich leczonych w szpitalach. endogenna. paranoicznych"postaw wobec otoczenia dotyczy także całych grup społecznych. że rzeczywiste rozpowszechnienie tej grupy zaburzeń jest znacznie większe. Dzieci wzrastające w atmosferze nieufności. .2.. Reakcje(zespoły)paranoiczne. a 45. najczęściej między 35. Członkowie tych grup są szczególnie narażeni na powstawanie zaburzeń paranoicznych.7%wszystkich pacjentów. Narastająca frustracja. sekty religijne oraz społeczności emigrantów. że trafiają oni do szpitali psychiatrycznych.. że jest to psychozą.. Cytowane powyżej przykłady badań wskazują. Te ostatnie żyją w atmosferze izolacji społecznej i kulturowej. czynienia z grupą zaburzeń psychicznych o nieznacznym rozpowszechnieniu. Niemniej jednak. bezsilność i agresja stają się nie do zniesienia i prowadzą do dominacji projekcji nad innymi mechanizmami obronnymi. emigrantżw. Paranoja i reakcje paranoiczne zwykle rozpoczynają się w wieku średnim. i europejskich wynika. że mamy do. Zniekształcony obraz świata prezentowany przez rodziców przyjmują jako własny. Obraz kliniczny. podstawowego bezpieczeństwa i zaufania do drugiego człowieka. Badania epidemiologiczne wskazują na częstsze występowanie tej grupy zuburzeń wirćd kobiet. Równie ważny w kształtowaniu. 1-0. podejrzliwości. Często bowiem zachowanie społeczne chorych i ich funkcjonowanie w roli zawodzwej jest na tyle nie zaburzone. że odsetek pacjentćw hospitalizowanych z rozpoznaniem paranoi wynosi 0. Większa niż w populacji liczba zaburzeń psychicznych wśród krewnych chorych ną. Etiologia i patogeneza. Mechanizm uczenia społecznego. sami zaś nie mają żadnej motywacji do podjęcia leczenia. Jak już wspomniano.. lż. uczą się tych postaw ud najbliższych. jak i szeroko pojęte czynniki psychospołeczne. przekonaniu o grożącym ze strony tłoczenia niebezpieczeństwie. W odniesieniu do paranoi prawdziwej panuje przekonanie. W rozważaniach nad etiologią paranoi i zaburzeń paranoicznych brane są pod uwagę zarówno czynniki biologiczne.kznieczne jest zaburzenie homestazy biologicznej organizmu lub równowagi. Wśrud czynników psychospołecznych znaczące miejsce zajmuje patologia więzi rodzinnych. pogłębionej barierą językową. co potwierdzają badaniu empiryczne. takich jak etniczne grupy mniejszościowe. i niższych warstw społecznych.'Z badań amerykańskich 17-Psychiatria. Wśród psychiatrów panuje jednak przekonanie. wystąpieniu reakcji paranoicznych sprzyja istnienie paranoicznych cech osobowości.

Żyją więc w stanie przewlekłego napięcia. mniejszej wartości. budzące poczucie krzywdy lub niesprawiedliwości. jeśli czegoś nie des(yszeli lub nie zrozumieli dokładnie. zerwane zaręczyny. podejrzliwości wobec innych. Stosunkowo często reakcje paranoiczne występują u więźniów skazanych na długoletnie. Szczególne miejsce wśród reakcji paranoicznych zajmuje obłęd u d z i e I on y(folie a deux). To przekonanie szybko rozbudowuje się. doprowadzając do powstania systemu urojeń prześladowczych o charakterze reakcji paranoicznej. że jest obiektem prześladowań. Również izolacja więzienna. godzące w obraz samego siebie. ludzie tacy nie chcą pytać powtórnie. Treścią jest w tym przypadku przekonanie o zbliżającym się ułaskawieniu. Nie spełnione kryteria dla schizzfrenii(120)ani też dla ostrego wielopostaciowego zaburzenia psychotycznego(F 233)). . zazdrości. Chory zaczyna błędnie interpretować intencje otoczenia. Najczęściej stresem takim stają się jakieś nieprzyjemne dla człowieka zdarzenia lub przeżycia. niemożność rćżnicowaniabardziej subtelnych przekazów i częste pomyłki w ich odczytaniu. rozpoznanie należy zmienić na utrwalone zaburzenia urojeniowe(FZZ). Kryteria diagnostyczne:1. według ICD-10. Reakcja paranoiczna głuchych jest dobrym przykładem dla zrozumienia powstawania tego typu zaburzeń. Skazani są na bardzo niepełną komunikację. a jednocześnie poczucie krzywdy i niesprawiedliwości losu. Urojenia lub omamy obecne przez większość czasu od powstania stanu jawnie psychotycznego. reformatorską. Towarzyszy temu nasilone poczucie niższości. zwłaszcza jeśli jest ono nietolerancyjne i nieżyczliwe. czy zaburzeniom towarzyszył ostry stres. Ostry początek objawów psychotycznych. jako F 24 indukowane zaburzenia urojeniowe. przypisuje mu wrogie zamiary. często dożywotnie więzienie. wynalazczą i genealogiczną. Kryteria diagnostyczne:1.psychologicznej w postaci nagłego lub przewlekłego stresu psychologicznego. 2. Człowiek tracący słuch lub głuchy żyje w stanie znacznej izolacji. Bilikiewicz(1988)wśród ważniejszych reakcji paranoicznych wymienia:paranoję prześladowczą głuchych i głuchoniemych. w obcojęzycznym otoczeniu. W klasyfikacji można też używać dodatkowego znaku wskazującego. rozdrażnienia. klasyfikowany. w trakcie samotnych wypraw górskich lub dalekomorskich sprzyja wystąpieniu tego typu zaburzeń psychicznych. takie jak niepowodzenie w pracy. aż wreszcie nabiera przekonania. 3. przegrana sprawa sądowa. nazywany także paranoją indukowaną. nawet jeśli jakoś potrafi porozumiewać się z otoczeniem. Wstydząc się swojego kalectwa i chcąc je ukryć lub zminimalizować. Zaobserwowano także przemijające stany paranoiczne u osób charakteryzujących się osobowością paranoiczną po nadużyciu alkoholu. pieniaczą. Na tym tle może dochodzić du zatargów z utoczeniem. Jeżeli urojenia utrzymują się ponad 3 miesiące. Przeniesienie chorego w inne środowisko daje ustąpienie lub złagodzenie objawów. wypadek. Dwie lub większa liczba osób podzielają to samo urojenie lub system urojeniowy i wspierają się wzajemnie w tym przekonaniu.

Nie stwierdza się omamów słuchowych w obrazie klinicznym. że prześladowcy są zorganizowani. Rozwój w pełni wyrażonych objawuw paranoi przechodzi przez kolejne fazy. czując się otoczony siecią knowań i prześladowań. skrywana wrogość wobec otoczenia oraz lęk o zachowanie własnej autonomii i nadmierne. W stosunku do ludzi staje się niezwykle czujny. Brak danych na temat organicznego uszkodzenia o u n. że ludzie są przeciw niemu. Kryteria diagnostyczne:Urojenia stanowią wyłączną charakterystykę kliniczną. połączonym z izolacją spzłeczną. nieufność. takie jak podejrzliwość. istnieje przekonanie. pozycji talentów. Chory. Znane są przykłady całych wiosek. nieufny. co z kolei wywołuje rezerwę i niechęć ze strony otoczenia i poprzez mechanizm błędnego koła nasila objawy. Pud wpływem tego wydarzenia nagle powstaje w chorym przekonanie. godzącego w obraz samego siebie. błędnie interpretując zachowanie innych ludzi. Jak już wspomniano. . a udział czynników psychospołecznych w jej powstawaniu jest znacznie mniejszy niż w przypadku reakcji paranoicznych. Okres narastającej podejrzliwości i nieufności może trwać różnie długo. prezentuje się on jako człowiek niezwykle silny. 3. Przejście od fazy prepsychotycznej dc w pełni rozwiniętych objawów paranoi dokonuje się najczęściej pod wpływem niekorzystnego zdarzenia. predysponują do powstawania systemu urojeniowego. przechodniów rozpoznaje wrogów po specyficznym ubiorze. występującą najczęściej w wieku dojrzałym.oraz informacji wskazujących na występowanie objawów schizofrenicznych. czasami nawet kilka lat. Chory pilnie śledzi otoczenie. W psychozie tj osoba bliska choremu zaczyna wierzyć w prawdziwość wypowiadanych przez niego urojeń. Pozostają one w niezwykle bliskim związku. kompensacyjne poczucie własnej wartości. u których ona wystąpiła. Zaczyna być przekonany. a nawet społeczność. Są dowody wynikające z powiązań czasowych lub w kontekście wydarzeń. W tym okresie zachowanie chorego charakteryzuje fasada adekwatności. Pierwszą fazę można nazwać fazą prepsychotyczną. Paranoja udzielona może dotyczyć więcej niż dwu osób. czasami system unjeniowy chorego przejmowany jest przez całą rodzinę. Najczęściej obie osoby są związane bardzo silnym związkiem emocjonalnym. a także najbliższymi. że jest obiektem prześladowań i one są odpowiedzialne za jego niepowodzenie. Znajduje bardzo wiele dowodów na to. Niemniej jednak i w przypadku paranoi prawdziwej swoiste cechy osobowości. Objawy psychozy indukowanej ustępują zwykle po rozdzieleniu osób. Równocześnie jednak narasta w nim podejrzenie. Czas trwania urojeń wynosi cu najmniej 3 miesiące. zwykle żyjących w znacznej izolacji. a następnie zaczyna je sama wypowiadać. śledzony. wśród. zaczyna się bronić.2. Od tego momentu aktywnie szuka dowodów potwierdzających słuszność swoich unjeniowych przekonań i wszędzie znajduje ich potwierdzenie. że zazdroszczą mu sukcesów. Paranoja prawdziwa jest psychozą niezwykle rzadką. że urojenie zostało indukowane u biernego członka(członków)paru lub grupy w wyniku kontaktu z członkiem aktywnym. których mieszkańcy podzielali przekonania urjeniowe chorej osoby. uśmiechu itp. że jego rozmowy telefoniczne są podsłuchiwane. pewny siebie i niezależny. wyszukując dowody potwierdzające podejrzenia głęboko skrywane przed obcymi. czuje się obserwowany. że jest to psychoza endogenna.

ślenia. Fu pierwsze stanowi wytłumaczenie własnego niepokoju. stworzył pojęcie pseudośrodowiska paranoicznego(paranoidpseudocommumty). Również urojenia wielkościowe. padaczki. które są włączone w spisek przeciwko pacjentowi. Początkowo pisze listy do różnych instytucji. a nawet śmierci zaatakowanego domniemanego wroga. Jeśli trafiają do szpitala psychiatrycznego w tym okresie. schizofrenicznych zaburzeń my. Różnicowania wymaga także występowanie zespołów paranoicznych w przebiegu organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. pieniacza. Cameron(19851. że relacje społeczne z innymi mogą być nadal utrzymywane. Rozpoznanie różnicowe. Wybitny psychiatra amerykański. hipochondryczna. że po pierwszej rozmowie lekarz może mieć wątpliwości. a jeśli to nastąpi. Dla najbliższych bywa to czasami całkowitym zaskoczeniem. obecność. co chroni chorego przed nadmierną izolacją. W rozpoznaniu różnicowym należy przede wszystkim brać pod uwagę schizofrenię paranoidalną. występujące w fazie maniakalnej choroby afektywnej dwubiegunowej. zamieszkania. poczucia frustracji i bezsilności. to zdarza się. Opisana powyżej paranoja prześladowcza jest oprócz paranoi ksobnej jedną z najczęstszych pustaci tej choroby. Chorzy potrafią twórczo pracować intelektualnie. Jest bowiem niewielka szansa na to. logiczność przytaczanych dowodów. zwłaszcza obecność zaburzeń uczuć. czasami na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach. Dopiero rozszerzanie się po kilku dniach systemu urojeniowego i włączanie do niego osób z personelu szpitalnego skłania psychiatrów do rozpoznania paranoi. Przemawia za nią większa niż w paranoi dziwaczność wypowiadanych urojeń. cel wizyty sprowadza się najczęściej do chęci uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zdrowie psychiczne. mogą być mylnie potraktowane jako objaw paranoi wielkościowej(ekspansywnej). po drugie-ześrodkowując urojenia na ograniczonej grupie ludzi-powoduje. że jasność i precyzja ich rozumowania. brak innych objawów(takich jak omamy i zaburzenia emocji)powoduje. ponieważ funkcjonowanie chorego poza sferą pozostającą pod wpływem urojeń jest prawidłowe. aby wreszcie samemu zaatakować jednego z prześladowców. Szczególnie trudne do odróżnienia od reakcji paranoicznych są psychozy am(etaminowe. Ich przebieg przypomina opisany wyżej a jedynie treść urojeń jest inna. zrywają z przyjaciółmi. Jest to wyimaginowana organizacja osób. Czasami atak ten jest bardzo gwałtowny i może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała. czy ma do czynienia z człowiekiem chorym. Tworzenie się tego pseudośrodowiska ma dla osoby chorej na paranoję wyraźne funkcjonalne znaczenie. Zdarza się także paranoja erotyczna wynalazcza. nadużywania leków. . jak szybko i czy w ogóle chory zostanie zmuszony do szukania pomocy. Faza przewlekła paranoi może trwać wiele lat i tylko od stopnia aktywności funkcjonowania społecznego zależy. omamów. że sam zjawi sig u psychiatry. najczęściej policji. czasami chorzy w sposób niewytłumaczalny dla bliskich i przyjaciół zmieniają miejsca pracy. a szczególnie urojenia owładnięcia i oddziaływania. żądając ochrony lub zadośćuczynienia w postaci ukarania sprawców.W ten sposób z prześladowanego przekształca się w prześladowcę. autyzmu oraz postępującego rozpadu osobowości. Nie zawsze w wyniku psychozy dochodzi do ataków agresji.

Terapia chorych na paranoję i reakcje paranoiczne sprawia znaczne trudności ze względu na brak motywacji tych osób do leczenia. rokowanie. Leczenie. że próby spokojnej konfrontacji z systemem urojeniowym mogą pomóc pacjentowi w zmianie jego przekonań. ambiwalencji uczuciowej itd). paralogii. objawów rozszczepienia struktury osobowości i schizofrenicznych zaburzeń życia uczuciowego(zblednięcia emocjonalnego. paranoicy są niezwykle niewdzięcznymi pacjentami i nawiązanie z nimi kontaktu terapeutycznego jest bardzo trudne. Duże znaczenie w leczeniu. przekonań. żeby nie omawiać z pacjentem jego urojeń. Reasumując. paratymii. Z punktu widzenia nozografii psychiatrycznej nie ma różnicy w obrazie klinicznym między para(rentą(późną)i halucynozą. a także z powodu nieufności i podejrzliwości. Podejmowane są też gruby pzznawczej psychoterapii urojeń. We wstępnym okresie kontakt ten powinien zmierzać do zapewnienia choremu. zwłaszcza paranoi prawdziwej. 14. że wpływ psychoterapii na zaburzenia paranoiczne. że nie podzielamy jegg. Leki te tłumią objawy psychozy. Inni psychiatrzy sądzą. Wobec konieczności przyjmowania neuroleptyków przez cale życie podjęcie takiej decyzji wymaga wnikliwego rozpatrzenia wskazań. a jedynie ograniczyć się do stwierdzenia. Klasyfikację Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV). jednak po odstawieniu leków objawy zwykle wracają. a postawy konfrontujące i wskazujące na chorobliwość przekonań urqjeniowych są przeciwwskazane. psychoterapia. Niektórzy są zdania.Prawidłowa diagnoza choroby podstawowej przesądza o rozpoznawaniu paranoi lub reakcji paranoicznych.haloperydol o przedłużonym działaniu. Mianem parafrenii. należy stwierdzić. a zwłaszcza paranoję. a zwłaszcza zmiana sytuacji życiowej chorego mogą doprowadzić do ustąpienia ob)IWOW. określamy zespół urojeniowo-omamowy odróżniający się jednak od schizofrenii paranoidalnej(albo zespołu paranoidalnego)systematyzacją urojeń oraz brakiem jakościowych zaburzeń toku myślenia w sensie rozkojarzenia. Z tego powodu. psychozy parafrenicznej. Adam Bilikiewicz. przypisuje się środkom psychotropowym. umożliwiając pacjentowi kontynuowanie normalnego życia. Halucynozy(psychozy parafreniczne). powsujące na tle . Zgodnie z polską tradycją i poglądami wielu europejskich psychiatrów rozróżniamy przewlekłą para(renie-psychozę pochodzenia endogennego-o nieznanej dotąd etiologii-oraz zespoły parafreniczne(typu organicznych halucynoz-por. Najczęściej stosuje się chlcrpromazynę. Definicja i pozycja nozologiczna. W późniejszym okresie chyba najsłuszniejsze wydaje się zalecenie. że wprowadzenie do lecznictwa neuroleptyków zasadniczo zmieniło rokowanie w rej psychozie. minimum poczucia bezpieczeństwa. jest ograniczzny. przy jednoczesnej jasności i precyzji rozumowania oraz pustawy wyższościowej. W przypadku reakcji paranzicznych leki psychotropowe. np. rzadziej inne neuroleptyki.

w rozpoznaniach szpitalnych nie przekracza 19. odnoszące(ksobne)i omamy przeważnie słuchowe. Prześladowcy zmawiają się. Był skłonny zaliczać para(renie(w liczbie mnogiej)do kręgu schizofrenii. że prześladowcy dybią na ich życie. późniejszej schizofrenii. mimo jednoznacznego stanowiska Kraepelina. rozpoczynającą się zazwyczaj między 40. odnoszące(ksobne)i omamy wszystkich zmysłów. Wydzielanie parafrenii jako odrębnej jednostki nozologicznej jest. twórca pojęcia. węchowe i dotykowe przy zachowanej strukturze osobowości. która może wystąpić w każdym wieku. Bleuler. Obraz kliniczny. najczęściej u osób wykazujących cechy osobowości cyklotymicznej(symfonicznej). uczucizwoici wyższej i jasnej świadomości. wyodrębnił tę psychozę zaliczając ją do. których treść odnosi się(. bądź wśród innych psychoz. zaś w Polsce psychozy te są ujmowane bądź w grupie zaburzeń alkoholowych. psychozy paranoidalnej. Parairenia jest psychozą rozpoznawaną dość rzadko. Są to przeważnie rozmowy różnych osób. smakowe. parafrenia"w klasyfikacji DSM-IV nie występuje. na której obraz składają się usystematyzowane urojenia prześladowcze. ang. uczuciowości wyższej i jasnej świadomości. cz. używają przezwisk i epitetów. obok paranoi. wymieniają szyderstwa.(niekiedy później w wieku podeszłym).dysfunkcji mózgu. infekcyjnego. pozostając wierny szkole. na której obraz składają się usystematyzowane urojenia prześladowcze. infekcyjnym. Trudno natzmiast określić rozpowszechnienie halucynoz somatogennych ze względu na różne kryteria diagnostyczne stosowane na świecie. W klasyfikacji ICD-I O "para(renta(późna)"pojawia się w grupie. włącznie ze wzrokowymi(w rzadkich postaciach tzw. stanu paranoidalnego i sensytywnego zespołu odnoszącego(parwzia sewsimu). zza ściany. wciąż sporne. Nie rozumiem. związanego z chorobami ogólnymi itd). dlaczego polska redakcja ICD-10 unika polskiego terminu. obłędu z omamami"(paranoja hallucinawrid\. za czym miałoby przemawiać dobre rokowanie i łagodny przebieg tych psychoz. w przebiegu chorób somatycznych i tzw. Chory zaczyna słyszeć głosy dochodzące do niego z ulicy. Obraz kliniczny jest zwykle bardzo charakterystyczny. ma przebieg ostry lub podostry. obłęd"na oznaczenie paranoi? Z historycznego punktu widzenia termin. w której wyrósł.toksycznym. Epidemiologia.halucynozy wzrokowej)przy zachowanej strukturze osobowości. . Ostrożne stanowisko wobec parafrenii zajął E. a 60. para(renta"pochodzi od 1. Parafenia endogenna jest przewlekłą chorobą psychiczną. zespół parafreniczny. który z grupy otępienia wczesnego(dememiw prwecca). Podsumowując-należałoby podać dwie następujące definicje halucynoz(psychoz parafrenicznych).persistem)zaburzeń urojeniowych"(FZZ). Uporczywych(utrwalonych. w trzeciej osobie')do chorego. Kreapelina(1856-l 926). Objawy psychopatologiczne przewlekłej parafrenii i zespołów paralrenicznych nie różnią się między sobą istotnie. Piszący te słowa. grupa schizofrenii". uważa para(renie za nieschizofrenicznąpsychozę. Halucynoza(polski odpowiednik omamica). Kategoria diagnostyczna. jest psychozą pochodzenia egzogennego(tuksycznegz. Pogłębia się w chorych przekonanie.

Oskarżenia kierowane są zwykle pod adresem sąsiadów lub najbliższej rodziny. że sąsiedzi dorobili sobie klucze do jej mieszkania i pod jej nieobecność. co wymaga zróżnicowania z innymi psychozami. dostarcza. Gbury nie reaguje na perswazję. ze skutków zbrodniczych działań sąsiadów. że ktoś wpuszcza gaz przez dziurkę od klucza. że musi się leczyć. Zapytany. buszują"w jej pokojach. Podobny ostry przebieg mają zespoły parafreniczne na tle niewydolności krążenia. Jeden z mzich pacjenrćw. próbuje go otruć wsypując truciznę do mleka butelkowego. Chorzy mogą być pobudzeni psychoruchowo. oltalmopatyczna). odczuwający różne nie. cierpiący na para(renie późną. pod wpływem perswazji. oni wszyscy są w zmowie". Postacie. Niektórzy chorzy wysyłają do władz pisma z żądaniami interwencji lub zabiegają o zmianę mieszkania. że. których nastrój zabarwiony bywa hipomaniakalnie. Świadomość jest jednak zachowana. mają zazwyczaj ostry przebieg. Szczególną postać psychozy parafrenicznej stanowi też halucynoza dotykowa. W obrazie klinicznym góruje silny lęk związany z halucynacjami słuchowymi i urojeniami prześladowczymi. (specyficzne dolegliwości. zwłaszcza majaczeniem alkoholowym. chorób infekcyjnych itd. Powodem hospitalizacji jest zresztą przekonanie chorego.Urojenia. dlaczego nie skierował sprawy do sądu lub prokuratury. Jedna z moich pacjentek twierdzi z uporem. przypisuje je związkom chemicznym rozpylanym w budynku. zaś w ich zachowaniu uderza nieadekwwnoić. specjalnie stuka w rury wodociągowe itd. stosownie do treści omamów i urojeń prześladowczych. oświadczył. omamy i unjeniowe interpretacje prawidłowych spostrzeżeń sprzęgają się w jedną konsekwentną całość. Wielokrotnie zwracał się do różnych służb. . Zespoły parafreniczne. którzy zniszczyli mu nerwy". Z biegiem czasu. Oprócz podziału nozologicznego psychoz paralrenicznych na para(renie przewlekłą(. Chorzy w przeważającej liczbie przypadków są przygnębieni. do prezydenta miasta. Typowym przykładem zespołu parafrenicznego pochodzenia toksycznego jest ostra omamica alkoholowa(Adlwmosis neum pzauzmm). czasem poprzedzona jest zwiastunami neurastenicznymi. Zdarzają się jednak bardzo rzadko chorzy wypowiadający urojenia wielkościowe. mJn. Objawy halucynoz przeważnie szybko ustępują. W tych przypadkach rozpoznaje się para(renie ekspansywną. znane są podziały nozograficzne. dowody"potwierdzające jego obawy-są nimi twierdzenia. Przyczyną ostrej halucynozy z omamami wzrokowymi może być deprywacja sensoryczna u chorych po niektórych operacjach okulistycznych(halucynoza wzrokowa. rzadziej przechodzą w stan przewlekły. prawdziwą")i zespoły parafeniczne(halucynozy). udaje się chorych z psychozą parafreniczną namówić na poddanie się leczeniu. zaliczane do halucynoz. chorzy są na ogół dobrze zorientowani we wszystkich kierunkach. dustacji sanitarnaepidemiologicznej z prośbą o przeprowadzenie ekspertyzy. uwzględniające przewagę lub charakter poszczególnych objawów klinicznych. Psychoza ta wybucha nagle. Jeżeli urojenia są u chorego wyjątkowo logicznie spójne i tworzą zwarty system taki przypadek zalicza się do parafrenii systematycznej.

Od psychoz paranoidalnych różni tę grupę psychoz zwarta osobowość.psychozy. W systematyce chorób psychicznych parafrenia i zespoły parafreniczne powinny być usytuowane między schizofrenią paranoidalną a paranoją. . Jest oczywiście możliwe wystąpienie mieszanej psychozy. Niestety w przytoczonych na wstępie systemach diagnostyczna-klasyfikacyjnych parafrenia w ogóle się nie pojawia albo jest zaliczana do zespołów urojeniowych(ICD-IO). Stan ten. robaki". Pacjent ten uchylał się od odpowiedzi. Chory odczuwa omamowa. prawdziwa"parafrenia trwa czasem kilka tygodni. Różnicowanie. Rzadkie przypadki omamicy wzrokowej wymagają różnicowania z zespołem majaczeniowym. czul"pod skórą-kształtem przypominały amebę o wydłużonym tułowiu. np. Na czas trwania tych psychoz ma oczywiście wpływ nowoczesna psychofarmakorerapia. drążące w skórze pasożyty". z czym piszący te słowa nie może się zgodzić. 15. U niektórych chorych trwa dość długu przekonanie. a także.pasożytnicza(niektórzy autorzy zaliczają tę psychozę dc zespołów urojeniowychobłęd pasożytniczy). bardzo dobra łączność uczuciowa(syntonia)i usystematyzowany charakter urojeń. pod wpływem podtrzymujących dawek leków przeciwpsychotycznych(neuroleptyków). wiele miesięcy i dłużej.w przebiegu alkoholizmu. daje się z czasem opanować. co podkreślają niektórzy autorzy. iż wszystkie wydarzenia(psychotyczne)istotnie miały miejsce. kiedy do trwającej od kilku tygodni halucynozy dzlączy się zstry zespół majaczeniowy(dzYeiam tremem). które. lecz prześladowcy odstąpili obecnie od swoich niecnych działań i zamiarów. Paranoja po dłuższym czasie zatraca napięcie afektywne. Jeden z obserwowanych przez nas chorych rysował. Przeciwko dzimww świadczy zachowana świadomość. Znaczne nasilenie objawów stopniowo słabnie. Parafrenia różni się od paranej obecnością omamów. pasożytniczej). zwłaszcza ostrych halucynoz. pojawia się poczucie przebytcj choroby oraz-w początkowym okresie leczenia skłonność do przemilczania(dysymulowania)urojeń i omamów. te robaki"na własne oczy. Daleko posunięty bezkrytycyzm niektórych chorych może mieć związek z objawami rozwijającego się równolegle zespołu otępiennego(zwłaszcza parafrenii późnej). Niekiedy nie jest sprawą łatwą rozstrzygnięcie problemu różnicowego między interpretacją urojeniową doznań dotykowych a halucynacjami(w halucynozie dotykowej. Przypadkowe wykwity skórne lub ślady zadrapań naskórka mają lekarza przekonać o prawdziwości jego twierdzeń. jak to sugerują niektórzy autorzy. Ten argument przemawia też przeciwko łączeniu halucynozy z majaczeniem w jedną psychozę. lekko postępującym przebiegiem. czasem. aż wreszcie wszystkie objawy psychopatologiczne ustępują i chory osiąga remisję. Przewlekła. rezydualnej. tzw. Znacznie lepsze rokowanie dotyczy zespołów parafrenicznych. czy widział. Rokowanie. o cechach.

który w zarysie odpowiada obecnym charakterystykom osobowości pacjentów z chorobą afektywną jednobiegunową. choroby afektywne"odnosi się do grupy zaburzeń psychicznych o etiologii endogennej. Kraepelm stworzył podstawy współczesnych koncepcji chorób afektywnych. jak i dwubiegunowa nie spełniają kryteriów jednostek nozologicznych. E. oraz jednobiegunową-wyłącznie z zespołami depresyjnymi w jej przebiegu(zaburzenia depresyjne nawracające). Jest autorem koncepcji psychozy maniakalna-depresyjnej. u części osób zaś pojawiają się również zespoły maniakalne. twórcy terminu "melancholia". że obie . Faber. który wnikliwie opisał depresje oraz stany mieszane. Autor opisał też rodzinne I występowanie melancholii. Szczegółowy opis depresji(melancholii)podał Aretqjos z Kapadocji. jako chorób o przyczynach endogennych. Rozwój koncepcji w zarysie historycznym. Zmiana koncepcji psychozy maniakalna-depresyjnej jako jednostki chorobowej wiąże się z badaniami K. Wykazali. Chorobę. zwłaszcza genetyczne. Angst(1966)i G. wskazują. emocji i aktywności w pustaci zespołów depresyjnych(nazywanych depresją endogenną). odpowiadającej współczesnym koncepcjom depresji endogennej. Perris(1966)stwierdzili liczne istotne odrębności w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej. Prekursorem nowoczesnej klasyfikacji chorób afektywnych był J. Najnowsze badania. że choroby zarówno afektywna jedno-. J. że cech osobowości osób z dwubiegunowym przebiegiem choroby i ich krewnych ujawniają istotne rćżnice w porównaniu z osobami z chorobą afektywną jednobiegunową(depresja nawracająca). jako jednostki nozologicznej o etiologii endogennej. Do chorób afektywnych należy większość przypadków tzw. że z punktu widzenia genetycznego obie choroby różnią się istotnie.melancholii inwolucyjnej oraz część psychozy schizoafektywnej. który wykazał. Burtcn w wwrzmiimelmc*zM(1612)zamieścił wnikliwy opis depresji oraz osobowości przed chorobowej. R. W psychiatrii europejskiej termin ten jest równoznaczny z pojęciem. Pierwsze opisy depresji.Choroby afektywne. Stanisław Pużyński. Badania prowadzone w minionym ćwierćwieczu dostarczyły licznych dowodów. P. w której przebiegu obserwuje się zespoły depresyjne i maniakalne. jak i maniakalne(często naprzernienne)nazwał "folie circulaire"(I 8543. zawierają prace Hipokratesa. psychoza maniakalnadepresyjna"lub. Leonharda(1957-l 966). w przebiegu których występują okresowo(niekiedy regularnie i cyklicznie)zaburzenia nastroju. Definicja i pozycja nozologiczna. cyklofrenia"Na podstawie badań klinicznych i genetycznych wyodrębniono dwie grupy chorób afektywnych:chorobę afektywną dwubiegunową. w której występują zarówno zespoły depresyjne. Termin.

major depressive episode'). i druga. Najnowsze badania genetyczne.. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe.. Zaburzenia nastroju występujące w przebiegu chorób somatycznych. uzależnieniami. W ICD-10 klasyfikacja zaburzeń afektywnych(ang. rokowaniu.wymienione choroby nie są jednorodnymi schorzeniami psychicznymi(jednostkami nozologicznymi). co sugeruje uwarunkowania genetyczne. Zaburzenia afektywne utrwalone. Zaburzenia depresyjne. u. Etologia i patogeneza chorób afektywnych nie są w pełni poznane. w skrócie ICD-10. oraz w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. w której dziedziczenie jest typu autosomowego(miejsce genowe znajduje się prawdopodobnie w krótszym ramieniu chromosomu I I). Okoliczności te legły u podstaw nowych koncepcji klasyfikacyjnych chorób afektywnych. wersja opracowana przez Światową Organizację Zdrowia). Epizod maniakalny oraz S. Epizod depresyjny. W klasyfikacji DSM-IV wyodrębniono następujące podstawowe grupy zaburzeń nastroju(ang. Wyodrębniono ponadto 4. 2. Szczegćlną odmianą zaburzeń dwubiegunowych są zaburzenia cyklotymiczne. że choroba afektywna dwubiegunowa nie jest schorzeniem homogennym i obejmuje co najmniej dwie grupy chorób:jedna. w postaci zaburzeń cyklotymicznych i dystymicznych.:moud disorders)wykazuje szereg cech wspćlnych z DSM-IV. zespołów maniakalnych oraz hipomaniakalnych. mood disorders". Zaburzenia afektywne związane z chorobami somatycznymi. a prawdopodobnie również o różnych przyczynach i różnej patogenezie. U krewnych pierwszego stopnia osób z chorobą afektywną dwubiegunową pojawia się ten sam rodzaj choroby. 2. schorzeniami organicznymi u. Zaburzenia dwubiegunowe:naweacające zaburzenia afektywne. uzależnień-są rozpatrywane w innych działach klasyfikacji nie zaś w grupie. Etiologia i patogeneza. 3. której transmisja . w tym:duże zaburzenia depresyjne(nawracające zaburzenia afektywne.mood disordersk 1. n. lecz grupami zaburzeń o różnym przebiegu. mianowicie w Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. u. (10. n. w których występują zespoły depresyjne i stany maniakalne(typ I zaburzeń dwubiegunowych)albo depresje i stany hipomanii(typ li zaburzeń). w których występują zespoły depresyjne o wyraźnym nasileniu klinicznym. kilkanaście razy częściej u osób blisko spokrewnionych. wskazują na to. w postaci długo(lub stale)utrzymujących wahań nastroju(subdepresja-hipomania). Obie grupy chorób występują rodzinnie. które znalazły wyraz w dwóch najnowszych systemach klasyfikacyjnych o zasięgu międzynarodowym. W DSM-IV sprecyzowano kryteria rozpoznawania zespołów depresyjnych typowych(. w których zastosowano techniki genetyki molekularnej. schorzeńorganicznych o. znanej pod skróconą nazwą DSM-IV. u krewnych probandów z chorobą jednobiegunową stwierdza się oba typy zaburzeń afektywnych. major depressive episode'):zaburzenia Jystymiczne(utrzymujące się długo zaburzenia nastrqjuwpostaci stanuw subdepresji). jednak są również różnice.Zaburzenia depresyjne nawracające. Do podstawowych grup zaburzeń zaliczone 1.

Kognitywny mzdel depresji. Wykazano.genetyczna jest sprzężona z płcią(miejsce genowe w chromosomie X). jako następstwa zakłćceń przekażnictwa. cholinergiczne)są włączone w proces patogenezy. doustne środki antykoncepcyjne. Oprócz podejścia biologicznego. Negatywny obraz siebie wyraża się w niskiej samoocenie. niewiary we własne siły i możliwości. zakłada. ne. który jest najczęstszym czynnikiem egzogennym wyzwalającym pierwszą fazę afektywną u kobiet. jak ekstrawersja. urazy czaszki oraz niektóre leki. mJn. że cokolwiek czynią. Czynnikom tym przypisuje się znaczenie wyzwalające(precypitujące)pojawienie się depresji lub manii. Inne sytuacje stresowe to:zaburzenia hormonalne. opraczwany przez A. podwzgórza i układu siarkowatego. że osoby. cyklotymia(skłonność do łagodnych wahuń nastroju i aktywności). myśli i tendencji samobójczych. emigracja. m in. z góry skazani na przegraną. natomiast zaburzenia nastroju(depresja)są wtórne:jednak z chwilą pojawienia się depresji następuje indukcja obu zjawisk. a neuroleptyki wpływają przeciwdopammowo i noradrenulitycznie. rezerpina. że również inne typy neuronów(dopaminergiczne. Do stresów psychicznych należą głównie straty i zawody emocjonalne(m in. o-metylodopa. są przekonani. zmiana pracy). Można tu wyodrębnić stresy typu somatycznego(nazywane też czynnikami egzogennymi)oraz stresy psychiczne(różnorodne wydarzenia życiowe). negatywnych ocen własnych doświadczeń i postępowania. Taki obraz wiedzy o sobie i otaczającym świecie w pewnych sytuacjach staje się przyczyną pojawienia się nastroju depresyjnego i lęku. zakażenia. zmiana środowiska(migracja. Patogeneza depresji i manii jest wiązana z okresowo pojawiającymi się zaburzeniami czynności układu limbicznego. laser". . Leki przeciwdepresyjne i neuroleptyczne(stosowane w leczeniu manii)wywierają regulacyjny wpływ na funkcję neuronów monoaminergicznychmózgu-pierwsza grupa leków działa noradrenergicznie i sernoninergicznie. Do stresów somatycznych należy przede wszystkim poród. niekiedy sukces(np. poczuciu malej wartości. Badania osobowości przedchorcbowej wykazady. W modelu tym pierwotne zaburzenie dotyczy myślenia(specyficzny pogląd na siebie i relacje z otaczającym światem). syntonia. natomiast ojciec wyłącznie curce. Liczne przesłanki wskazują. Sądzą. Becks. negatywnej oceny przyszłości. Oznacza to. wysiłki i szanse. U dużego odsetka chorych(3 O-óO%)początek chorób afektywnych oraz kolejne nawroty depresji i manii są poprzedzane różnorodnymi sytuacjami stresowymi.zgon bliskiej osoby. że-oprócz czynników ściśle genetycznych-dużą rolę w ujawnianiu choroby odgrywają czynniki środowiskowe. że w takich przypadkach chorobę może przekazać matka córce lub synowi. leki I-adrenolitycz. Osoby takie oceniają negatywnie swoje postępowanie. a ich postawę życiową najlepiej charakteryzuje angielski zwrot. zwłaszcza cheruby jednobiegunowej. co prowadzi do wystąpienia depresyjnych zaburzeń myślenia. rozwód).w neuronach noradrenergicznychi serotoninergicznych. że zawsze są na straconej pozycji. że cheruba afektywna dwubiegunzwapojawia się częściej u osób z takimi cechami. gabaergiczne. preparaty hormonalne zawierujące steroidy nadnerczowe. jeszcze przed zachorowaniem przejawiają swoiste zaburzenia w zakresie wiedzy o sobie w postaci negatywnego obrazu swojej osoby. nie może to przynieść sukcesu. niepowodzenia materialne. opracowano koncepcje uwzględniające psychospołeczne uwarunkowania cherub afektywnych.awans). nihilistycznych ocen. u których występują zespoły depresyjne.

Obniżenie podstawowego nastroju jest przeżywane jako stan smuru. w których występują jedynie pewne cechy zespołu lepresyjnego i częstz brakuje charakterystycznych zaburzeń nastroju. w pełni rozwinięte turmy depresji. nierzadko atypowymi. przygnębienia. częściej spotyka się ypowe. Lęk. rż. niemzżności odczuwania radości. siągającej znaczne nasilenie kliniczne. . Do objawów osiowych. Stany takie:zęsto sprawiają trudności diagnostyczne. duża(lub wielka)depresja"-w klasyfikacji DSM-IV lub. Obraz kliniczny depresji i manii. Depresja. 4. zwłaszcza innych niż ioradnie zdrowia psychicznego. Rozpowszechnienie chorób afektywnych. nazywane zahamowaniem psychoruchowym. jak introwersja. Choroby i zaburzenia afektywne są często nie rozpoznawane i nie leczone. mamy często do czynienia z porunnymi deprejami. oraz liczne nieswoiste objawy wtórne. o obrazie typowym jest termin diagnosyczny:. schizotymia:ich osobowość przedchorzbowa jest często nazywana. dostrzega je ruwnież lekarz. należą:1. które stanowią poniekąd jądro"'zespołu. epizod lepresyjny"c średnim lub znacznym nasileniu. które przekroczyły 45. Obie grupy zespołów depresyjnych imawiamy oddzielnie. W końcowej części tego podrozdziału podano kryteria diagnostyczne epizodu lepresyjnego według DSM-IV. które charakteryzuje . Jepresja endogenna(typowa)epizod depresyjny o znacznym nasileniu. ich rzzpowszechnienie znacznie zwiększa się w grupie osżb. Chorobowość z powodu chorób afektywnych(w wąskim rozumieniu tego terminu)jest zceniana na I-4%w ciągu roku. 3. W poradniach. zwłaszcza szpitalnym. Rzzpowszechnienie grupy zaburzeń afektywnych szacuje się na 10-159. melancholiczną". będące prawdopodobnie eakcją osobowości chorego na pojawienie się objawów podstawowych. depresji typu endogennego".U osób z chorobą jednobiegunową dominują takie cechy. które prawdopodobnie wynikają z podstawowych nocesów patogenetycznych leżących u podłoża zespołu. Osłabienie tempa procesćw psychicznych i ruchowych. Obniżenie podstawowego nastroju(depresja jako objaw). -w klasyfikacji ICD-10. szczęścia. w których objawy i cechy zespołu lepresyjnego osiągają znaczne nasilenie i są zwykle zauważane przez chorego jego otoczenie. Odpowiednikiem(chociaż nie ma tu znaku równości)depresji endogennej. satysfakcji:niekieyjest to zobojętnienie. Objawy somatyczne i zaburzenia rytmów bioloyicznych. Choroby afektywne występują 2-3 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. duża depresja)Jbraz kliniczny obejmuje szereg charakterystycznych cech nazywanych reż ibjawami lub cechami podstawowymi albo osiowymi. 2. W lecznictwie psychiatrycznym. Depresje występujące w przebiegu chorób afektywnych są często(zwłaszcza w Europie)określane mianem. depresji endogennej"lub.

jak nastrój gniewliwy. V praktyce klinicznej obserwuje się dwa warianty tych zaburzeń:jeden. zniecierpliwienie. L ę k występujący w depresji. Doić pospolite zjawisko stanowi dysforia. Przejawem zaburzeń układu autonomicznego pochodzenia ośrodkowego są liczne dolegliwości i zaburzenia somatyczne. czy też jest zjawiskiem wtórnym. częściej bywa źródłem agresji skierowanej przeciwko sobie(autoagresja)i ma znaczenie przy podejmowaniu prób samobójczych. Liczne objawy. niekiedy rzadko)całkowite zahamowanie ruchowe(osłupienie). której przejawem są takie objawy. Zmiany funkcji podwzgórza są przyczyną zaburzeń cyklu miesiączkowego(do zaniku krwawień włącznie)oraz występującego mniej więcej u 50%chorych braku hamowania wydzielania kortyzulu przez deksametazon z towarzyszącą hiperkunyzulemią.napięciowebóle głowy umiejscowione w okolicy karku. Często jest przez chzrych umiejscawiany w okolicy przedsercowej lub nadbrzuszu(lęk prekordialny). może osiągnąć znaczne rozmiary i ujawniać się w sferze ruchowej(podniecenie)lub w postaci stanów paniki. Chociaż lęk występuje bardzo często. m 3 n. nazywany lękiem wolnopłynącym. Są to m in. Granica między opisanym obrazem myślenia i sądami typu urojeniowego nie jest ostra. zdrowia. oczucie niesprawności intelektu. Osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchu jest też nazyvaneobniżeniem napędu psychoruchowego lub zahamowaniem. a objawy i cechy zespołu depresyjnego wyraźnie narastają:po południu. jak i smutku. swojego postępowania. wariant drugi stwierdza się głównie w chorobie afektywnej dwubiegunowej. w którym. jego patogeneza nie jest znana. wysychanie błon śluzowych jamy ustnej. potylicy lub bóle opasujące głowę(kask). senność w dzień). *lównie z chorobą afektywną jednobiegunową. Duże naczenie diagnostyczne wykazują zwłaszcza zaburzenia rytmu snu i czuwania. występuje znaczne skrócenie snu nocnego. spłycenie snu(wielokrotne budzenie si w nocy)i wcześniejsze budzenie się rano. utrzymuje się niemal stale. samopoczucie wyraźnie się poprawia. Stan taki ączy się z dużym lękiem. ktżre często obserwuje się w depresji endogennej. pesymistyczna ocena teraźniejszości i przyszłości. Wariant pierwszy(częstszy)występuje w obu postaciach chorób afektywnych. mianowicie we wczesnych godzinach chorzy czują się najgorzej. Inne przejawy zaburzeń rytmu okułodobowego to charakterystyczne wahania samopoczucia w ciągu dnia. U niektórych chorych. Charakterystyczny jest również brak łaknienia oraz zmniejszenie masy ciała(niekiedy znaczne). w szczególności nie jest jasne. Zahamowanie ruchowe i niepokój mogą występować aprzemiennie. w którym dominują sądy depresyjne. perspektyw życiowych. Objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych są rzejawem zaburzeń funkcji regulacyjnych podwzgórza i tworu siatkowego.niezdolność do przeżywania zarćwnoczucia radości. czy wynika on wprost z podstawowych procesów patogenetycznych depresji. często w parze z zahamowaniem ruchowym. Przejawem tych aburzeń jest jednostajne spuwolnienie tempa myślenia. Dysforia stosunkowo rzadko jest przyczyną poważniejszych konfliktów z otoczeniem. osłabienie pamięci. wykazuje falujące nasilenie. który charakteryzuje zwiększona potrzeba snu(zwiększona liczba godzin snu nocnego. rozdrażnienie. zwłaszcza wieczorem. spowolnienie ruchów lokomocyjnych. . zamiast tego pojawia się niepokój lub podniecenie ruchowe. zahamowanie ruchowe nie wy tepuje.zaburzenia treści myślenia. zaparcia. są psychologicznie zrozumiałymi następstwami opisanego stanu. oraz drugi. takie jak:depresyjna negatywna ocena siebie.

zaburzenia snu. zaburzenia wegetatywne. później u części chorych występują urojenia depresyjne. natrętne impulsy lub czynności. ruminacje i próby samobójcze są logiczną konsekwencją opisanego stanu i chociaż nie stanowią zjawiska specyficznego dla omawianego zespołu. w okresie kilku dni(niekiedy jednej doby)osiąga znaczne nasilenie. poczucia winy i lęku. nie osiąga dużego nasilenia. . co skłania do przypuszczeń. psychopatolcgicznie'). dotyczy to zwłaszcza występowania wtórnych cech depresji(zaburzeń myślenia. myśli. kary). a nawet tygodni. Zamachy samobójcze są przyczyną zgonu 15-25%chorych. Częste w depresji zniechęcenie do życia. U części osób. U osób z powolnym początkiem choroby często obserwuje się też stopniowe jej ustępowanie. nihilistyczne. niepokojem i bezsennością oraz depresja z urojeniami. często bardzo wyraźne. Są tu nawracające wbrew woli chorego myśli lub impulsy o przykrej treści. Badania obrazu klinicznego zespołów depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej(zaburzenia depresyjne nawracające)na ogół zgodnie wskazują. podołać obowiązkom domowym. skoncentrowanie się na przeżyciach depresyjnych są przyczyną izolowania się od otoczenia:występuje także osłabienie lub zerwanie kontaktów z ludźmi. miejscu pracy). zespół depresyjny pojawia się nagle. Przebieg depresji. jej poszczególnych cech i objawów wykazuje dużą różnorodność. natomiast w okresie inwolucji i w wieku podeszłym częściej występuje duży lęk i niepokój ruchowy. zaburzeń funkcjonowania w środowisku). abulia. niezbyt nasilony lęk. Do rzadziej obserwowanych zaburzeń myślenia należą myśli natrętne. są również wtórne w stosunku do objawów podstawowych. że objawy wtórne są przejawem "reakcji"osobowości chorych na obecność objawów podstawowych. a niekturzy nie mogą zaspokajać elementarnych potrzeb życiowych. Pewne znaczenie odgrywa tu wiek. jak i u tego samego chorego w czasie kolejnych nawrotów. głównie z chorobą afektywną dwubiegunową. u których rozpoznano choroby afektywne. mianowicie u osub młodych depresja częściej przebiega łagodnie. Liczni chorzy nie są w stanie wykonywać pracy zawodowej. Urojenia występujące w depresji są zaliczane do urojeń wtórnych. w której obrazie klinicznym dominuje zahamowanie i zaburzenia snu w postaci hipersomni. urojenia grzeszności. wynikają bowiem z obniżonego nastroju. w podobny sposób może ustępować. urojenia depresyjne. duże zmiany aktywności złożonej.myśli o treści bluźnierczej. lęk. grzeszności(np. hipochondryczne. Zmiany organiczne w ośrodkowym układzie nerwowym na ogół wiążą się z cięższym obrazem klinicznym depresji. Zaburzenia funkcjonowania chorych w grupie społecznej(rodzinie. Utrata zainteresowań światem zewnętrznym. poczucie ciągiegz zmęczenia. Najpierw pojawia się obniżenie nastroju. umiarkowane zahamowanie. Pewne znaczenie mają również cechy osobowości chorych. Nasilenie depresji i jej poszczególnych cech wykazuje duże rużnice zarówno u poszczególnych osób. myśli o zrobieniu krzywdy osobie bardzo bliskiej i inne). większość daje się wytłumaczyć w sposób zrozumiały psychologicznie"(a ściślej. należą do najważniejszych problemów klinicznych związanych z chorobami afektywnymi. gdy treść ocen depresyjnych odbiega w sposób rażący cd realiów(urojenia katastroficzne.O urojeniach mówimy wtedy. Częściej objawy narastają stopniowo. zmniejszenie napędu psychoruchowego. które rodzą lub nasilają poczucie winy. W skrajnym nasileniu może to stanowić zagrożenie dla ZyCl 3. że w pierwszej grupie zaburzeń częściej występuje depresja typowa(obecne są głównie objawy podstawowe. w zaburzeniach depresyjnych nawracających-często występuje depresja z dużym lękiem. winy. poczucie niesprawności psychicznej(zwłaszcza intelektualnej)i fizycznej. zwykle bez urojeń)oraz depresja. nierzadko o treści absurdalnej. w okresie kilkunastu dni.

5%masy ciała w ciągu miesiąca). Występowanie łączne co najmniej pięciu z wymienionych objawów przez okres 2 tygodni:stanowi to istotną zmianę w porównaniu z poprzednim sposobem funkcjonowania osoby chorej:przynajmniej jednym z tych objawów jest albo(1)obniżenie nastroju. Kryteria diagnostyczne depresji typu melancholijnego(melancholii)według DSM-IV. Utrata zainteresowań lub brak odczuwania przyjemności. nawracające myśli samobujcze bez określonego planu. jak chorobliwe poczucie własnej bezwartoici. to należy podejrzewać depresję endogenną. (Nie są tu zaliczane objawy wywołane w sposób oczywisty stanem fizycznym. Podniecenie lub spowolnienie psychoruchowe. tj. Znaczny spadek lub wzrost masy ciała. zamiary samobójcze. występujące niemal każdego dnia(widoczne dla innych. Uczucie zmęczenia lub utrata energii niemal codziennie.prawidłowego przyrostu masy ciała). Wykluczenie czynników somatycznych lub organicznych. ani urojenia przez okres 2 tygodni. zarówno stwierdzane subiektywnie.przed wystąpieniem zaburzeń nastroju lub po ich ustąpieniu).I U-Psychiatria. związane z każdą lub prawie każdą czynnością. wyraźny spadek wydolności uraz spowomienie psychoruchowe. Nawracające myśli o śmierci(nie tylko obawy przed śmiercią). Wyraźne zmniejszenie zainteresowań niemal wszystkimi czynnościami oraz związanego z tym uczucia przyjemności. jak i dostrzegane przez otoczenie. Zaburzenie nie stanowi zrozumialej reakcji na śmierć ukochanej osoby(niepowikłana żałoba). występujące niemal każdego dnia(chodzi nie tylko o robienie sobie wyrzutów czy poczucie winy z powodu choroby). Uwaga:Jeżeli żałoba się przedłuża. nie związany ze stosowaniem diety(np. zaburzenie skupienia uwagi bądź niemożność podjęcia decyji. 2. występujące niemal codziennie(zarówno podawane przez chorą osobę. a nie tylko odczuwane. W żadnej z faz choroby nie występowały ani omamy. albo(2)utrata zainteresowań lub odczuwania przyjemności. podejmowanie prób samobójczych bądź posiadanie planu popełnienia samobójstwa. Kryteria diagnostyczne dużej(wielkiej)depresji według DSM-IV. Zmniejszenie sprawności myślenia. inkoherencja oraz wyraźne rozkojarzenie)1. występujące niemal codziennie(zarówno w ocenie subiektywnej. 2. jak i w obserwacjach otoczenia). bądź niemal codzienny wzrost lub spadek łaknienia(u dzieci należy wziąć pod uwagę niemożność uzyskania oczekiwanego. Brak reakcji na bodźce będące zwykle źródłem przyjemności(nie występuje nawet przejściowa . albo też subiektywne poczucie niepokoju lub spowolnienia). a także gdy dołączają się takie objawy. odpowiedzialnych za powstanie lub utrzymywanie się zaburzenia. i to bez towarzyszących wyraźnych zaburzeń nastroju(tzn. Bezsenność lub nadmierna senność. omamy i urojenia niezgodne z nastrojem. Obecność co najmniej pięciu z poniższych objawów:1. G. występujące niemal codziennie. Obniżenie nastroju tu młodocianych i dzieci może to być drażliwość)występujące niemal codziennie przez większą część dnia. jak i potwierdzane obserwacjami innych. Poczucie własnej bezwartości lub nie uzasadnionej winy(niekiedy urojenia winy). którzy opisują je jako trwającą przez większość czasu apatię).

Znaczna utrata łaknienia lub wyraźny spadek masy ciała(np.zaburzenia snu. 7. depresja atypowa). za I polskim wydaniem M. 3. przewlekle utrzymujący się lęk. inhibitory MAO. Brak wyraźniejszych zaburzeń osobowości przed wystąpieniem pierwszej fazy depresji endogennej. 1. Gdy dominują zaburzenia układu autonomicznego. głównie dotyczące narządu krążenia(np. że endogenny zespół depresyjny jest maskowany przez inne objawy). przekładu S. z wczesnym budzeniem się. Zahamowanie lub podniecenie psychoruchowe(wyrażające się tylko w skargach subiektywnych). których wszystkie objawy podstawowe i wtórne są mało nasilone(subdepresja). J. W przeszłości wystąpiła co najmniej jedna faza depresji endogennej. Najczęstszą maską depresji endogennej. Regularne pogarszanie się objawów depresji w godzinach rannych. ekwiwalentem depresji(co ma oznaczać. Gdy w obrazie klinicznym dominują objawy psychopatologiczne. w których głównym objawem jest przewlekły lęk lub lęk występujący napadowa. 9. bóle głowy. depresje maskowane. sole litu(cyt. Depresje poranne(subdepresja. zakończona całkowitym lub prawie całkowitym powrotem do zdrowia. Depresje poranne mogą być samodzielnymi postaciami klinicznymi nawrotu choroby afektywnej. natręctwa). na pierwszy plan obrazu klinicznego wysuwają się różnorodne zaburzenia psychofizjologiczne. Sidorowicz). red. wtedy obraz zespołu przypomina nerwicę lękową i tak często bywa rozpoznawany.zespół prewdżwgina pectns)lub przewodu pokarmowego(stany spastyczne i inne). z powodu której chorzy zgłaszają się po pomoc.Kapłan i 8. zwykle o falującym nasileniu. że zamiast depresji pojawia się inny objaw lub cecha).poprawa samopoczucia. 8. w których depresja jaku objaw podstawowy nie występuje(albo jest trudna do wykrycia). są też wstępną fazą lub zejściem typowego zespołu. depresją maskowaną"(dla podkreślenia.mjpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Termin ten jest stosowany w odniesieniu do takich zespołów depresyjnych. bądź zespołów. i Niekiedy jest to jedna grupa objawów(np. S. 4. Często maską depresji są zespoły. to bezsenność. terapia elekuowsuząsowa.ponad 5'%masy ciała w miesiącu). . Sadock:Psycnmna Uimczna. jej miejsce zaś zajmują(a ściślej-wysuwają się na)pierwszy plan obrazu klinicznego)inne objawy i cechy zespołu depresyjnego. W przeszłości stwierdzono korzystne efekty terapeutyczne po stosowaniu odpowiedniego biologicznego leczenia przeciwdepresyjnego. i behawioralne lęku. Takie atypowe zespoły depresyjne są nazywane. niekiedy długo utrzymującą się. gdy zdarzy się coś dobrego). Wczesne budzenie się(zwykle 3 godz. rzadziej jest to nadmierna senność. a ściślej znaczne skrócenie snu nocnego. 6. przed normalnym czasem). takiego jak np.

Zaburzenia nastroju(nastrój maniakalny). dyskomfortu somatycznego. pomiędzy nawrotami zaś są okresy całkowicie wolne od natręctw. którzy rzadko ustalają. nasenne. stosując leki anksjolityczne. szczęścia)z beztroską. 3. mJn. Ze ściśle. brakiem adekwatnych reakcji emocjonalnych na wydarzenia przykre. zwłaszcza wtedy. u osób nie wykazujących anankastycznychcech osobowości. 4. Subdepresja bywa przyczyną nadużywania alkoholu i leków. Nastrój maniakalny charakteryzuje stale wzmożenie samopoczucia(stan zadowolenia. Należy jednocześnie przestrzec przed rozpoznawaniem depresji maskowanych er iawmmwr. radości. bólu lub bezsenności). ich miejsce zajmuje nastrój gniewliwy(dysforia).guza mózgu). Mania(zespół maniakalny.Zaburzenia emocji(dysforia). gdy chory napotyka przeszkody w realizacji swoich zamierzeń. Do objawów podstawowych należą:1. skłonnością do żartów. Udzielają zwykle doraźnej pomocy objawowej. Obejmuje grupę objawów podstawowych oraz wtórnych. Depresje atypowe mogą również przybierać obraz jadłowstrętu(anorewa)ze znacznym zmniejszeniem masy ciała. D y s fort a może stanowić podstawowy nastrój chorych.Trzecia grupa to różnorodne zespoły bólowe. do objawów podstawowych dołączają się u części chorych liczne objawy i cechy wtórne.. somatycznych(chorób narządu krążenia. bóle głowy(takie jak w typowej depresji endogennej). zmian organicznych o u n. bóle w obrębie niektórych nerwów obwodowych(nerw trójdzielny. Właściwą i często skuteczną metodą pomocy są leki przeciwdepresyjne(zarówno trą(pierścieniowe. przeciwbólowe. epizod maniakalny). Chorzy z depresjami porannymi(maskowanymi. Zaburzenia wielu procesów fizjzlogicznych i metabolicznych oraz rytmów biologicznych. atypowymi)jedynie sporadycznie zgłaszają się do psychiatrów. zwłaszcza. (np. jak i nowe)stosowane w dawkach terapeutycznych przez właściwy okres czasu. Zaburzenia napędu psychoruchowegc(podniecenie maniakalne). Podobnie jak w zespole depresyjnym. psychopatologicznych"masek depresji należy wymienić zespół natręctw. Podejrzenie endogennych uwarunkowań tego zespołu pojawia się wtedy. Zespół maniakalny jest w dużym stopniu przeciwstawieniem depresji. gdy występuje okresowo. że pierwotną przyczyną skwg i dolegliwości jest depresja.opilstwa okresowego(dipsomnia)oraz okresowego nadużywania leków nasennych. Dysforia leży u podłoża licznych konfliktów z otoczeniem oraz zachowań agresywnych. przewodu pokarmowego). W bardziej nasilonych stanach maniakalnych dobre samopoczucie i pogodny nastrój zanikają. może też współistnieć z nastrojem maniakalnym i ujawniać się w określonych sytuacjach. . przeciwbólowych lub anksjolitycznychwiąże się z nawrotami fazy depresyjnej i próbami łagodzenia istniejących dolegliwości(złego samopoczucia. Część przypadków tzw. zwykle korzystają z pomocy lekarzy innych specjalności. Nieodzownym warunkiem rozpoznawania omawianych postaci klinicznych depresji jest wykluczenie innych przyczyn dolegliwości chorych. 2. wyłącznie na podstawie stwierdzonej skuteczności leku przeciwdepresyjnego. kulszowy i inne).

Aktywność ruchowa jest niemal zawsze wzmożona. może pojawić się gonitwa myśli. które często staje się zupełnie nieproduktywne. które chorzy wypowiadają napotykając. Do pospolitych zaburzeń rytmów biologicznych należą zaburzenia rytmu snu i czuwania w postaci znacznego zmniejszenia się długości snu nocnego i wczesnego budzenia się. Często urojenia są prowokowane przez otoczenie lub bieżące wydarzenia i na ogół nie są podtrzymywane przez dłuższy czas. Przejawem opisanych zaburzeń jest wielomówność połączona z przyspieszeniem tempa wypowiedzi. U części chorych zaburzenia samooceny noszą wszelkie cechy ocen lub urojeń wielkościowych.Myślenie jest wyraźnie przyspieszone. Objawy psychopatologiczne zespołu podlegają dobowym wahaniom. zmianie miejsca pracy. dążą do natychmiastowej realizacji pomysłów. np. wtedy reagują gniewem. Dotyczy to również zwiewnych urojeń ksobnych i prześladowczych. na ogół zmiennych co do zakresu i treści. niekonsekwentne w treści. zachowania i działania chorych(objawy wtórne). Ujawniają oni liczne. Wymienione podstawowe cechy zespołu maniakalnego wywołują liczne następstwa w sferze myślenia. bezładne podniecenie ruchowe. których z reguły du końca nie realizują. W nasilonych stanach maniakalnych kojarzenie odbywa się na zasadzie przypadkowego podobieństwa słów czy dźwięków. przypadkowe kontakty seksualne. Gdy napotykają przeszkody ze strony otoczenia. rozdrażnieniem. niekiedy agresją fizyczną. niekiedy również życiowo ważne decyzje. ulegają wyraźnemu nasileniu wieczorem i w godzinach porannych. urojeń i działań reformatorskich.zupełnie zbędne zakupy. Usystematyzowane urojenia wielkościowe i prześladowcze należą w manii do rzadkości. Charakterystyczna jest aktywność chorych w środowisku. co wydarza się w otoczeniu wzbudza przelotne zainteresowanie)nasila zaburzenia myślenia. agresją słowną. niekiedy dochodzi do porozrywania związków myślowych. przypadkowe podróże. nierzadko absurdalne sądy wypowiedziane ad Aoc w zależności od sytuacji. możliwościach i mogą być źródłem. W zakresie myślenia pojawia się zawyżona. Są to m in. wynalazczych. Towarzyszy jej poczucie niespożytej #energii i brak męczliwości(chorzy są nader ruchliwi.przekonania o dużych uzdolnieniach. podejmują wiele inicjatyw i pochopnych działań. upośledzona jest jednak precyzja myślenia.decyzja u rozwodzie lub zawarciu związku małżeńskiego. w której znajduje się chory. wszędzie obecni). nadużywanie alkoholu(niekiedy w postaci ciągów picia). Nawiązują liczne przypadkowe i powierzchowne znajomości. procesy kojarzeniowe biegną szybko. realizowane ad izc. może nawet poprawić się(dotyczy to zwłaszcza odtwarzania dawnych śladów pamięciowych). powierzchowne zainteresowania. podobnie jak zdolność uczenia się. Działanie jest zwykle mało przemyślane i planowane. . niekiedy radykalnych zmian otaczającego świata i. Są to np. W stanach podniecenia maniakalnego może pojawiać się gwałtowne. pomijając przy tym istniejące realia. Pamięć w łagodnych stanach maniakalnych(hipomania)zazwyczaj jest sprawna. Pospolitym zjawiskiem jest nasilenie popędu płciowego. przeszkody w realizacji swoich dążeń. Duża odwracalność uwagi(wszystko. jednak przyspieszenie myślenia i odwracalność uwagi często uniemożliwiają użyteczne wykorzystanie poprawy procesów pamięciowych. Większość takich wielkościowych urojeń to przelotne. niekiedy bardzo dużym(słowotok). wysuwają projekty usprawnień. bezkrytyczna ocena własnych możliwości oraz niedostrzeganie trudności i przeszkód w realizacji podejmowanych działań.

Kraepelin opisał kilka atypowych postaci zespołu maniakalnego. u niektórych zaś stopniowo rozwija się typowy zespół maniakalny. szałem maniakalnym"" manią gwadtowną"lub. są te mania z osłupieniem(stupor maniakalny). rż). W tabeli 2 podano najważniejsze różnice. W stanach hipomanii zaburzenia nastroju i napędu ruchowego są dyskretne. których potem nie realizują. Mania o maksymalnym nasileniu jest nazywana. otoczenie dalsze zaś podziwia dużą energię i sprawność działania. rokowanie. Przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji nawracającej wykazuje wiele istotnych różnic. nie dbają o higienę osobistą. lż). a jednocześnie na bezkrytycyzm. rż. zatrzymuje się"na etapie hipomanii. u części dynamika zespołu. Początek manii może być nagły. U części chorych objawy zespołu narastają stopniowo w okresie kilkunastu dni lub kilku tygodni. chudną. Taki przebieg obserwuje się głównie u osób z częstymi nawrotami i przechodzeniem faz maniakalnych w depresyjne i odwrotnie. mania depresyjna. ich strój i wygląd zewnętrzny wskazuje często na wzmożone samopoczucie. obejmujących elementy manii i depresji. W stanie tym dominuje gwałtowne. W takich stanach mogą pojawiać się zaburzenia świadomości(splątanie. niekiedy nie ukierunkowane zachowanie agresywne. zamieszczono również informacje o cechach. majaczenie). Przebieg zespołu maniakalnego. Częściej jednak działanie takich osób kończy się na podejmowaniu licznych inicjatyw i zobowiązań. Obraz i nasilenie zespołu maniakalnego wykazuje duże różnice-od łagodnych stanćw do podniecenia(szału)maniakalnego. często o dużym nasileniu. w której pojawiają się typowe zespoły depresyjne i maniakalne. rż). W pełni rozwiniętym zespole maniakalnym aktywność celowa(zwłaszcza zdolność do pracy)jest znacznie zaburzona lub zniesizna. (najczęściej obserwowany przedział wieku to 28-35 lat). Choroba afektywna dwubiegunowa zwykle zaczyna się przed 40. lż. które charakteryzuje występowanie typowych faz depresyjnych oraz zespołów hipomaniakalnych tnie wymagających hospitalizacji). w okresie kilku godzin pojawiają się podstawowe i wtórne cechy zespołu. Można wyodrębnić dwie podgrupy choroby:z wczesnym początkiem(przed 30. Tabela 2. Przebieg chorób afektywnych. które zaliczył do zespołów mieszanych. Można wyodrębnić mniej liczną grupę chorób z wczesnym początkiem oraz grupę podstawową z późnym początkiem choroby(około 50. E. a nawet ją stymulować. mania nieproduktywna. Hipomania może nie zaburzać w sposób znaczący aktywności celowej(zwłaszcza pracy zawodowej). coraz rzadsze postacie z późnym początkiem(po 40. . niekiedy dostrzega je jedynie najbliższa rodzina chorego. depresja z gonitwą myśli uraz mania akinetyczna. bezładne podniecenie ruchowe.Chorzy w manii odżywiają się nieregularnie(brak czasu). manią ostrą". Choroba afektywna jednobiegunowa najczęściej zaczyna się po 40. które mogą ułatwiać diagnostykę różnicową obu grup zaburzeń. U chorych z nagłym ostrym początkiem częsty jest również nagły koniec zaburzeń psychicznych. porozrywanie związków myślowych(inkoherencja).

niezbyt duże nasilenie lęku. c) Po 40 rż. Mniej więcej u 60%osób z chorobą afektywną dwubiegunową pierwszy epizod stanowi depresja. c) często depresja z lękiem.Wybrane cechy różnicujące chorobę dwu-i jednobiegunową(depresję nawracającą). u chorych ze średnią liczbą nawrotów przeważają zespoły depresyjne(stosunek do maniakalnych 3:I). podnieceniem. neurotyczna. Zdarza się. c) 3-4. urojeniami depresyjnymi. c) często melancholiczna(wg Tellenbacha). b) 6-7. przećiwwskazane. a) Rodzaj cherub afektywnych u krewnych pierwszego stopnia Cechy osobowości przedchorobowej. że rżwnież kolejne nawrzty mają obraz depresji i dopiero po kilku fazach występuje . b) duża skuteczność. Podano w kolejności: po a) cecha. a) Średnia długość fazy depresyjnej. b) około 3 miesięcy(często fazy krótkie). W chorobie dwubiegunowej liczba faz depresyjnych i maniakalnych u poszczególnych chorych wykazuje różnice:u osób z częstymi i bardzo częstymi nawrotami jest często identyczna lub zbliżona. c) częściej u kobiet. Zaburzenia afektywne jedno-i dwubiegunowe zwykle nawracają. b) ruwnie często u kobiet i mężczyzn. c) często skuteczne. 30 rż. b) 20. a) Niekturc cechy kliniczne depresji. a) Węglan litu w profilaktyce nawrotów. Tylko mniej więcej u 10%osćb z chorobą afektywną jednobiegunową występuje jeden epizod depresyjny w życiu. nagły początek i koniec nawrotów. a) Leki przeciwdepresyjne w profilaktyce. bezsennością. niepokojem. hiperszmnia. c) około 6 miesięcy(często fazy długie). c) mała skuteczność. b) Często cyklotyniczna. W chorobie afektywnej dwubiegunowej nawroty występują niemal u wszystkich chorych. a) Pleć. a) Początek choroby(wiek). a) średnia liczba faz. eksuawertywna. stopniowe narastanie i ustępowawanieobjawuw. a) Cechy osobowości przedchorobowej. b) nie skutcczne. b) Dwubiegunowa i jednobiegunowa. po c) choroba afektywna jednobiegunowa(depresja nawracająca). ruchowym. anankastyczna. b) często depresja typowa z zahamowaniem. b) zespoły depresyjne i maniakalne lub hipomaniakalne dwubiegunowa i jednobiegUllOWIlczęste cyklotymiczna. c) wyłącznie zespoły depresyjne. ekstrawertywna. c) jednobiegunowa. a) Rodzaj faz w przebiegu choroby. po b) choroba afektywna dwubiegunowa. introwertywna. syntoniczna. syntoniczna. Średnia liczba nawrotów w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest 3-kramie większa niż w jednobiegunowej i wynosi odpowiednio 6 i 3.

rzadziej hipomanii. niekiedy. liczba nawrotów jest duża. Złe samopoczucie. Nigdy jednak nie można wykluczyć możliwości ponownego nawrotu. wykazują często uporządkowany. w części przypadków(zwłaszcza gdy nawraca)-jest to wariant zaburzeń afektywnych jednobiegunowych. występuje skrócenie cyklów choroby(głównie okresów remisji z wydłużeniem długzici nawrztów). nawracające zaburzenia depresyjne.zespół maniakalny. dotyczy to głównie choroby afektywnej dwubiegunowej. Podstawową cechą cyklotymii są stale utrzymujące się wahania nastroju. fazy chorzbowe bardzo długie. W chorobie jednobiegunowej nawroty występują mniej regularnie i często nie są podporządkowane określonemu rytmowi. u części chorych nawroty występują w rytmie miesięcznym. rż. Do rzadko obserwowanych należy przewlekły stan hipomaniakalny. Stan taki wymaga zróżnicowania z długo utrzymującym się nawrotem depresji. Pozycja nozologiczna dystymii nie jest jasna. U blisko połowy zarówno z rozpoznaniem choroby afektywnej jedno-. u pewnej liczby chorych ma podłoże nerwicowe lub wiąże się z zaburzeniami osobowości(odpowiada więc terminowi diagnostycznemu "depresja nerwicowa"). zdarzają się również nawroty krótkotrwałe(np. Zejściem chorób afektywnych u części osób jest całkowite ustąpienie nawrotów i powrót du stanu zdrowia. Dotyczy tz 15-20%chorych i pojawia się częściej u osób po 50. Choroby afektywne. niekiedy zimątzw. jak i dwubiegunowej w miarę trwania procesu chorobowego przerwy pomiędzy nawrotami nie są remisjami w sensie ścisłym.utrzymujące się 2 tygodnie). Chociaż okresy oddzielające nawroty są nazywane remisjami. lecz stanami częściowej poprawy z przewlekle utrzymującymi się zaburzeniami nastroju. Dystymia te przewlekły. który oscyluje pomiędzy stanami subdepresji i hipomanii.depresja zimzwa).krótkotrwałe. w miarę trwania choroby. co prowadzi do zjawiska.w okresie inwolucji lub w wieku podeszłym). w chorobie dwubiegunowej około 3 miesięcy. jest często zależne ud bieżących wydarzeń. W klasyfikacjach ICD-10 oraz DSM-IV wyodrębniono dwie poranne postacie zaburzeń afektywnych:zaburzenia cyklotymiczne(cyklotymia)oraz zaburzenia dystymiczne(dystymia). Średnia długość nawrotów w chorobie afektywnej jednobiegunowej wynosi 6 miesięcy. U niektórych chzrych może wystąpić jeden lub dwa nawroty w życiu(np. a okresy remisji krótkie. najczęściej w postaci subdepresji. powtarzający się rytm nawracania. Formą zejścia jest również przewlekle utrzymujący się stan subdepresji. a długość przerw pomiędzy fazami wykazuje u tej samej osoby duże różnice. utrzymujący się ponad 2 lata stan subdepresyjny. W obu typach chorób afektywnych. w których zaburzenia nastroju trwają krócej niż 2 tygodnie(zazwyczaj 2-3 dni). u części obie choroby mogą mieć przebieg złośliwy. zagęszczania faz Szczególną odmianą przebiegu zaburzeń afektywnych są tzw. przygnębienie wykazuje dużą zmienność. określenie to nie jest w pełni adekwatne w odniesieniu do dużego odsetka chorych. Zaburzenie to jest najczęściej poranną formą choroby afektywnej dwubiegunowej. w którym leki przeciwdepresyjneczęsto są mało skuteczne. niekiedy występuje przebieg naprzemienny bez remisji. Szczególnym problemem są powiązania między nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od . wyzwolony"przez leki przeciwdepresyjne. W obu grupach chorób mogą występować fazy długie(powyżej roku). nawet po bardzo długiej remisji. zwłaszcza dwubiegunowa. niekiedy związany z porą roku(zwłaszcza wiosną i jesienią. Przebieg i rokowanie chorób afektywnych wykazuje duże różnice u poszczególnych osób.

naprzemiennego)przebiegu choroby lub przewlekłego utrzymywania się porannych zaburzeń nastroju(subdepresja. Podstawowym sposobem leczenia są leki przeciwdepresyjne. W tym okresie mają również znaczenie ćwiczenia ruchowe i inne formy aktywizacji chorych. niemożność liczenia na pomoc innych). z urojeniami depresyjnymi(urojenia hipochondryczne. to depresja stanowi ważną. że dobra sytuacja socjalna wyklucza możliwość samobójstwa. Decyzja taka często jest wynikiem współistnienia depresyjnych zaburzeń nastroju i myślenia oraz niekorzystnej sytuacji środowiskowej. katastroficzne:(patrz też rozdział. Zapobieganie nawrotom. Podstawowe znaczenie w leczeniu zespołów maniakalnych mają neuroleptyki. W ciężkich zespołach depresyjnych z tendencjami samobójczymi przydatne są elektrowstrząsy. hipomania)i stanowi podstawę do orzekania Ul lub U grupy inwalidzkiej. anksjulitycznych)nie doczekało się dotychczas szerszych badań. chociaż problem ten na pewno występuje. Psychoterapię(głównie indywidualną)stosuje się w okresie narastającej poprawy stanu klinicznego. nasennych. zamieszczane w pracach licznych autorów. Depresja. lub leczenie skojarzone(leki przeciwdepresyjnei neuroleptyki). Przeciwmaniakalny wpływ wywiera też węglan litu.lewopromazyna). Stosując je można uzyskać ustąpienie depresji lub istotną poprawę u okuło/0%leczonych. . Samobójstwa". )Choroby afektywne u części chorych mogą być przyczyną trwałego lub okresowego inwalidztwa. w miejscu pracy. Wybur metody terapeutycznej oraz miejsca leczenia(poradnia. określają to zjawiskz na 3065%populacji chorych z zaburzeniami afektywnymi. trudności materialne. które wciąż pzzostają pełnoprawną metodą lecz TUCZĄ. Decyzję taką(jeśli to mzżliwe)powinien podejmować lekarz psychiatra. w domu rodzinnym. nihilistyczne. szpital)jest decyzją nader odpowiedzialną. Dane statystyczne. Leczenie nawrotów i profilaktyka chorób afektywnych. w której znajduje się chory(konflikty w małżeństwie. głównie w związku z dużym ryzykiem samobójstwa.alkzholu a chorobami afektywnymi. Duże ryzyko samobójstwa pojawia się również w głębokich depresjach. Bardziej nasilone stany maniakalne wymagają leczenia w warunkach szpitalnych. Podstawą takiej decyzji jest długo utrzymujący się nawrót u chorego ze sporadycznymi. Zagadnienie powiązań pomiędzy chorobami afektywnymi i nadużywaniem leków(przeciwbólowych. W chorobie afektywnej dwubiegunowej podstawowym sposobem profilaktyki jest długotrwałe stosowanie węglanu litu. Przydatność ukierunkowanej psychoterapii w leczeniu ciężkich depresji jest ograniczona. Wyniki badań nad genezą samobójstw w chorobach afektywnych wskazują. Mania. Nie oznacza to bynajmniej. ale nie jedyną przyczynę decyzji o odebraniu życia. Trwale inwalidztwo jest najczęściej następstwem ciężkiego(np. podnieceniem. zwłaszcza przebiegających z lękiem. wykazujące wpływ przeciw depresyjny(np. że chociaż są doić ścisłe powiązania pomiędzy zamachem samobójczym a zespołem depresyjnym. W przypadkach depresji przebiegającej z dużym lękiem i podnieceniem ruchowym oraz depresji z urojeniami są stosowane neuroleptyki. osamotnienie. Zgon związany z zamachem samobójczym również należy zaliczyć do form zejścia chorób afektywnych(dotyczy to 15-25%chorych). głownie przydatny w leczeniu zespołów hipomaniakalnych oraz manii o umiarkowanym nasileniu. lecz długimi fazami.

niekiedy intensywnej i sprawiającej choremu poczucie dyskomfortui znaczne cierpienie. natomiast u chorychtz bardzo częstymi nawrotami(zwłaszcza o przebiegu naprzemiennym bez okresów remisji)często zawodzi. W tejże wersji została także wyodrębniona grupa zaburzeń określona jako. Stefan Leder. myślenia i zachowania. Od psychoz nerwice różnią się brakiem zniekształcenia rzeczywistości w postaci omamów i urojeń oraz zachowanym krytycyzmem wobec objawńw. że przyczynami nerwic są psychologiczne konflikty i trudne sytuacje. W zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej stosowana jest również karbamazepinaoraz pochodne kwasu wa(promowego. zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną"(F 4 O-483. Umożliwia więc ustalenie rozpoznania i inspiruje do podjęcia swoistych działań profilaktycznych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Nlerwice. problemy. To. Pojęcie nerwicy. Zazwyczaj wspó(występowanie licznych objawów jest przyczyną kształtowania się rozmaitych zespołów psychopatologicznych. dominujących w obrazie klinicznym. reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne"(F 43). Pojęcie nerwic zostało stworzone przez angielskiego lekarza Cullena 200 lat temu dla opisu zaburzeń czynnościowych układu nerwowego przy braku strukturalnych zmian w komórkach nerwowych. ale nie prowadzą do znacznych jej zaburzeń lub rozpadu. W ostatniej. nieprecyzyjne i budzące wątpliwości w odniesieniu do nozologicznej odrębności tej grupy zaburzeń. Występują one wprawdzie łatwiej u osób o pewnych wyostrzonych cechach osobowości. przeżywania. W chorobie afektywnej jednobiegunowej coraz szersze zastosowanie znajdują leki przeciwdepresyjne podawane przewlekle. Przydatność węglanu litu w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej jednobiegunowej jest wyraźnie mniejsza. wersji Międzynarodowej Klasyfikacji ICD zrezygnowano z klasycznego podziału na nerwice oraz psychozy i używa się określenia. przwadzą one do narastających trudności w stosunkach z ludźmi i pełnieniu określonych ról społecznych. 10. Objawy i dolegliwości najczęściej przypominają i sprawiają wrażenie zaostrzonych i przesadnych reakcji na trudne problemy występujące u ludzi zdrowych. Przyjmuje się. bogatej i różnorodnej symptomatyce. Objawy dzieli się na psychiczne. Lek może być stosowany wyłącznie pod kontrolą stężenia litu we krwi. Definicja i istota. cielesne i zachowania. Najlepsze wyniki daje u osób ze średnią liczbą nawrotów(jednak nie większą niż 3 nawroty rocznie). Zaburzenia przejawiają się w sferach postrzegania.Lek ten jest skuteczny u blisko 60%leczonych(całkowite ustąpienie nawrotów lub wydatne zmniejszenie nasilenia manii i depresji). ponieważ ich wspólnym podłożem są zaburzenia fizjologicznych procesuw w ośrodkowym układzie nerwowym i psychologicznych . których pacjent nie potrafi rozwiązać. a także. zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi"(F 5 O-543. 16. że objawy i zespoły psychopatologiczne o charakterze nerwicowym występują także w przebiegu innych chorób psychicznych i cielesnych. choć niejednoznaczne. zawiera jednak określoną treść opisową i sugeruje etioparogenezę tych zaburzeń. Obecnie terminem tym określa się grupę zaburzeń niepsychotycznych u przewlekłym przebiegu.

lękowe. psychoseksualne.między superego a id).zespół natręctw. Należy jednak pamiętać. W klasyfikacjach zaburzeń psychicznych istnieje tendencja do zastąpienia podziałów opartych na opisie zespołów psychopatologicznych i zawierających sugestie w stosunku do różnicowego rozpoznania. czwartanasilenie stresów psychospołecznych. przez klasyfikacje oparte na kryteriach służących do operacjonalizacji zabiegżw diagnostycznych(określenie liczby objawów niezbędnych dla ustalenia rozpoznania. piąta-najwyższy poziom funkcjonowania adaptywnego w ostatnim roku. hipochondryczną. cechy wykluczającej możliwość określonego rozpoznania). roszczeniowa. pourazowa itp. opisano zaś zespoły jako:dysocjacyjne. niedzielna. W niektórych podziałach figurują pojęcia. skowych i osobowościowych na ich występowanie. w której wystąpiła. depresyjny. wersja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.określenia wpływów środowi. Przykładem tego typu klasyfikacji jest obowiązująca obecnie w Polsce 10. lękowy. naśladownicze. wegetatywne. m.prymitywnezłożone). Przyjęto również 5-osiowy system dla poszerzenia informacji o pacjencie:oś pierwsza-kliniczne zespoły psychopatologiczne. reaktywne i rozwojowe.funkcji. . w której opisano zespoły występujące dość powszechnie i spotykane w praktyce klinicznej(np. W podziałach krajowych wyróżnia się także nerwice:psychasteniczną. że przytoczone kryteria rozpoznawcze mają charakter względny i oparcie się wyłącznie na jednym lub nawet kilku kryteriach w sposób wybiórczy może się przyczynić do popełnienia błędu. W amerykańskiej klasyfikacji DSM-Ul zastąpiono kategorię nerwic terminem zaburzeń. somatopudobne. Klasyfikacje. rozwój nerwicowy".analna-edypalna). np. cdszkodowaniowa. fiksacja libido"(np. fobijny. nie przekreśla tej możliwości. seksualne. W podziałach psychoanalitycznych kryteria dotyczą fazy rozwoju osobowości. rodzaj konfliktów wewnączpsychicznych(np. Badania re nasuwają duże trudności metodologiczne.nerwica zawodowa. afektywne. relacji interpersonalnych(od-do przeciw ludziom). w innych. dysocjacyjny i pod postacią somatyczną). opisowej i dynamicznej-czyli zawierającej próbę wytłumaczenia genezy i rozwoju nerwicy u konkretnego chorego-umożliwia w większości przypadków postawienie prawidłowego rozpoznania. W niektórych podziałach uwzględnia się charakter społecznej sytuacji lub motywacji osobniczej. nieprawidłowa reakcja przeżycwwa". nerwice charakteru. Dzięki badaniem epidemiologicznym można sprecyzować dane o rozpowszechnieniu i zachorowalności na zaburzenia nerwicowe:mogą się one także przyczynić do wykrycia czynników etiopatogenetycznych. trzecia-chorzby somatyczne. Dopiero uwzględnienie całości informacji zawartych w diagnozie poprzecznej i podłużnej. Dane epidemiologiczne.in. małżeńska. układowe. druga-zaburzenia osobowości. czasu trwania zaburzeń. tym też tłumaczy się duże rozpiętości uzyskanych wyników. typ dominujących mechanizmów obronnych(np.

jak konstytucja. W niektórych badaniach stwierdzono nieco wyższe wskaźniki w populacjach o niższym standardzie społeczno-ekonomicznym. sztywność. W praktyce ogólnolekarskiej u 5-15%zgłaszających się stwierdzono zaburzenia nerwicowe. Powszechnie przeważają kobiety 1. nie stanowią patologii. jednak. wrażliwość. agresywność. 38%. labilność układu nerwowego. Etiologia i patogeneza. 59. psychospołecznymi i kulturowymi przyczyniają się do ich genezy. wpływami hormonalnymi itp). uległość. średnio w krajach wysokouprzemys(owianych wynosi on 9. zależność od innych. w innych-w grupach rozwiedzionych i owdowiałych. niepewność. U tych jednostek. zawyżonymi aspiracjami. szczególnie rodzinnych. można się spodziewać. Wśród cech tych najczęściej wymienia się:bierność. zwiększają prawdopodobieństwo występowania bardziej licznych i różnorodnych trudnych sytuacji i konfliktów. dopiero we współdziałaniu z czynnikami fizycznymi. Nlerwice są zaburzeniami. do lekarzy natomiast zgłasza się nie więcej niż połowa tych chorych. Nieprzypadkowo więc opisuje się najczęściej pacjentów nerwicowych jako charakteryzujących się podwyższonym poziomem niepokoju. z których najważniejszymi są cechy osobowości przedchorobowej.Wskaźnik rozpowszechnienia nerwic w populacji ogólnej wahał się w rozmaitych badaniach od 0:28 do 53. egocentryzm. których współudział w kształtowaniu cech lękowych i obsesyjnych wydaje się być znaczący. społeczno-kulturowych i psychologicznych. zmienność. cechy temperamentu. szczególnie pojedyncze. Cechy te same w sobie. w Polsce od/do 3 O%. Widocznie czynniki genetyczna-konstytucjonalne i działanie czynników patogennych w czasie ciąży i porodu stwarzają podłoże. a zwłaszcza subiektywnie trudne sytuacje zaburzeniami. w miastach stwierdza się nieco wyższe wskaźniki niż na wsi. tować nieprawidłowe cechy osobowości i nieadekwatne postawy. które wyzwalają objawy i dolegliwości. Badania w zakładach przemysłowych i usługowych potwierdziły prawdopodobieństwo wyżej wymienionych wskaźników i dostarczyły danych o znaczeniu czynników związanych z charakterem i warunkami pracy. W psychiatrycznym lecznictwie ambulatoryjnym wskaźnik ten wynosi około 4 O%. 5-2:1. u których we wczesnym dzieciństwie stwierdza się działanie licznych czynników patogennych. zalicza się wymagania otoczenia. które mogą wywierać wpływ na stan zdrowia psychicznego. niskim progiem frustracji. obciążenia życiowe i trudności w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych przewyższających możliwości przystosowawcze jednostki. . które wpływa na powstanie mniejszej odporności i większej gotowości do zareagowania na obiektywnie. Za rolą uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego przemawiają także dodatnie zależności pomiędzy patologią ciąży i porodu a występowaniem zaburzeń nerwicowych. Wśród czynników kształtujących osobowość należy wymienić uwarunkowania genetyczne. Same czynniki genetyczne nie decydują jednak o powstawaniu nerwic. że-na skutek uczenia społecznego i procesów warunkowania-będą się kształ. Wskaźnik prawdopodobieństwa zachorowania na nerwicę w ciągu życia wynosi okuło 159. Do najistotniejszych sytuacji. płeć(wyższy wskaźnik rozpowszechnienia nerwic wśród kobiet próbuje się niekiedy tłumaczyć większą emocjonalnością. dominacja. Wskaźniki wynoszą od 9 do 45%. Odnosi się to także do takich czynników. na powstanie których składa się działanie czynników biologicznych. tworząc określone konfiguracje. płytkość uczuciowa. Możliwości te zależą z kolei od wielu czynników.

inności i krzywdy oraz żalu do innych. sprzeczności między obowiązkami a potrzebami. W pierwszych-w genezie nerwic podkreśla się rolę nieświadomych wewnątrzpsychicznych konfliktów. umiejętności i możliwości. wydarzenia życiowe"i zaburzenia związane ze stresem. związana na ogół z tym. Przypisują one istotną rolę. poznawczych. Rozpowszechnione są pojęcia. stosunków z innymi ludźmi. przy czym reakcje te powstają na drodze modelowania i naśladownictwa lub warunkowania klasycznego i instrumentalnego. Wtedy reaguje na ogół nasilonym lękiem lub obniżeniem nastroju. zdolności do wywiązywania się z zadań i obowiązków. . żel mierze zarówno wystąpienie. urazy psychiczne". które nie zostały rozwiązane w dzieciństwie. jak postrzega własne możliwości kształtowania przebiegu wypadków. które jednostka nadaje postrzeganym i ocenianym zjawi skom*jak wyjaśnia związek przyczynowo-skutkowy między nimi. stąd zaburzenia nerwicowe mogą podtrzymywać istnienie objawów oraz zachowań nerwicowych i na zasadzie błędnego kuła je utrwalać. ale nie powinienem"). Postawa rezygnacji jest jednym z czynnikćw utrwalających zaburzenia:innym ważnym czynnikiem jest postawa bierności. wyzwalających i utrwalających określa w du.skupieniem na sobie. Nieadekwamośćaspiracji może się przyczyniać do powstawania niedostatecznej lub nadmiernej motywacji do osiągania nierealistycznych celów. W teoriach poznawczych kładzie się nacisk na sposób postrzegania i oceny zjawisk i faktów oraz powstające w związku z tym emocje. Teorie uczenia ujmują nerwicowe objawy jako wyuczone reakcje mogące zmniejszyć lęk lub stanowiące jego przejawy. doznania niepowodzenia przy próbie osiągnięcia ważnego celu. podstawowych. ale nie mogę". przebieg i zejście nerwic. chcę. Podkreśla się także niekiedy niechęć do samoanalizy. Wzajemne oddziaływanie czynników predysponujących. którymi określa się czynniki wyzwalające zaburzenia nerwicowe. Podwyższony poziom lęku sprzyja nastawieniu się i stałemu oczekiwaniu na zagrażające niebezpieczeństwa oraz przyczynia się do ograniczenia możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych i do podejmowania decyzji czy dokonywania wyboru właściwych strategii postępowania(. chcę. a takie znaczenie braku znaczących sprawności. ale inni nie pozwalają". frustracji wiąże się często z przewagą uczuć gniewu i złości oraz z zachowaniami agresywnymi. Mają one dla ludzi znaczenie straty kogoś bliskiego czy czegoś ważnego. że nie będzie mogła sobie z nimi poradzić. nadmierny opór przeciwko postrzeganiu siebie oczyma innych. jak i prawdopodobnie jej postać. czy jednostka przewiduje. chcę. a także pragnieniami a normami etycznymi(. gdy stanzwi pewne rozwiązanie trudnej sytuacji. a nawet korzyści. koncepcjach teoretycznych doprowadziły do wykrystalizowania się trzech podsawowychteorii etiopatogenezy zaburzeń nerwicowych:psychoanalitycznych i psychodynamicznych. że choroba dostarcza pewnej ulgi. . trudności w nawiązywaniu z nimi stosunków pannerskich i porozumiewaniu się. . Reakcje unikania mogą więc niekiedy zmniejszyć cierpienia pacjenta. . mających poczucie niższej wartości. gdy postrzega je jako nieodwracalne w skutkach i niezasłużone-jako kary-buntem z gniewem i żalem. uczenia się. pćżniej rezygnacją. dążenie do uzyskiwania uczuć pozytywnych i pomocy od innych bez zauważania ich potrzeb. Konflikty wewnętrzne-uświadomione lub nieuświadomwne-sprowadzają się najczęściej do zderzenia dążeń jednostki z możliwościami ich realizacji. Istotne konsekwencje przeżycia tego typu wydarzeń i sytuacji wiążą się z tym. szczególnie wtedy. pełnienie zaś roli chorego może dostarczyć pewnych satysfakcji. znaczenia osobistego". Łatwość występowania stanów zawodu. Próby ujęcia znaczenia wymienionych faktów i sytuacji w określonych. dla samooceny. a także zdolności i umiejętności rozwiązywania powstałych problemów. ograniczona swoboda nerwicowa'). powstania zagrożenia dla zdrowia i samopoczucia.

emocjonalne i przeżyciowe. a widoczne lub zakładane przez otoczenie dążenie do uzyskania ulg może się przyczynić do ich oceny jako zamierzonych lub przesadnie eksponowanych. u pacjentów nerwicowych-około 3 O%. hipochondrycznego. jak i mechanizmy ich powstawania przemawiają za tym. Wiele dolegliwości i objawów występuje w rozmaitych powiązaniach w przebiegu zaburzeń u poszczególnych chorych. Często stwierdza się przewagę poszczególnych zespołów:astenicznego. sprawiając mu znaczne cierpienia i napotykając niezrozumienie otoczenia. Mogą one dominować w świadomości. konfliktowych układach. ale jeszcze częściej występują zespoły mieszane. Częściej występują u kobiet. Niekiedy jednak stopień ich nasilenia. napięcia. nauęctw. W opisie nerwic uderza duża różnorodność oraz bogactwo objawów i dolegliwości. nierzadkz u dzieci. lęku. Wykraczają ponad prawidłowe reakcje na działani stresu. lęk może występować w postaci przewlekłego lub okresowo nasilającego się i falującego stanu oraz w formie gwałtownych napadów. co z kolei zwiększa liczbę występujących sytuacji. depresyjnego. ich zmienność i często dramatyczny charakter. a zarazę znajdować wyraz w reakcjach wegetatywnasomatycznych i w zachowaniu się. wilżą się wtedy z obawami przed utratą lub oddzieleniem się od jednego z rzdziców. Organizm reaguje na te zewnętrzne i wewnętrzne-nie zawsze uświadomione-bodźce objawami dyskomfortu w pustaci niepokoju. że tego typu podziały mają względne znaczenie. Często również wiążą się z przykrymi doświadczeniami w szkole lub w grupie rówieśniczej. w których objawy różnych zespołów nakładają się na siebie. fobijnego. Powstające w ten sposób zespoły psychopatologiczne ulegają najczęściej przekształceniom. szczególnie w rodzinach o niekorzystnych. Ponadto objawy nerwicowe są znane każdemu z własnego doświadczenia i dlatego też większość z nich wydaje się zrozumiała. Zaburzenia te należą do najbardziej rozpowszechnionych. Fenomenologia. lękowego. zawierający niekiedy jakby ukryte treści. bezsensowne i niepokojące. Rozpzwszechnienie tych zaburzeń w populacjach ogólnych określa się na 2-59. na sygnały zagrażające bezpośrednio i(lub)symboliczne. stresowych"oraz zaostrzenie się nerwicowych zaburzeń. Ich źródeł i przyczmchory na ogół nie potrafi określić i najczęściej nie wiążą się one z określonymi sytuacjami czy bodzcami. Zaburzenia lękowe. jedne ustępują. zmienność i wpływ na zachowanie się jednostki mogą wydać się dziwaczne. obaw. są one bowiem wyrazem reakcji organizmu na niebezpieczeństwo. U dorosłych najczęściej rozpoczynają się w wieku 20-30 lat.Nieadekwatne rozumienie i poznanie tych procesów przyczynia się do zwiększenia negatywnych emocji i niewłaściwych decyji oraz nieskutecznych zachowań jednostki. w praktyce ogólnzlekarskiej-ó%. Jednak zarówno charakter objawów. mono-i wielosymptomatyczne. . przed zgłoszeniem do lekarza objawy trwają średnio kilka lat. Próby uporządkowania i podziału na kategorie objawów znajdują wyraz w podziałach na objawy somatyczne i psychiczne oraz zachowania. strachu. inne zaczynają dominować. mogą poważnie zakłócać samopoczucie i społeczne zachowanie chorego. u pacjentów z zaburzeniami kardiologicznymi-10-159.

powstają. można wymienić zetknięcie się z nieszczęśliwym wypudkiem. najczęściej zaprzeczając. w klasyfikacji ICD-10 wyodrębniono tę postać pud nazwą. . Natomiast w utrwaleniu lęku znaczną rolę odgrywa mechanizm błędnego koła-skupienie uwagi na objawach i oczekiwaniach na ich wystąpienie nasila je i zwiększa niepokój-. np. Napady trwają od kilku minut do kilku godzin.spadanie z łóżkiem w przepaść. przyczyniają sig do zwiększenia niepokoju. dużym napięciem seksualnym itp. chory może się poruszać i przebywać w domu wyłącznie w jej obecności. Często zmniejszeniu niepokoju sprzyja obecność bliskiej osoby. pacjenci często zgłaszają bóle mięśniowe. nie odświeża. Niekiedy mają uczucie zmiany własnej osoby i nierealności otaczającego świata(depersonalizacja i derealizacja)(848. dławi . nadużycie alkoholu. może wychodzić z domu wyłącznie w dzień. chorobą. chyba umieram". np. życie ze mnie ucieka". Czasami chory nie może korzystać ze środków komunikacji publicznej. użycie środków farmakolzgicznych(np. Obraz kliniczny.sercu. Mogą one być związane z nadmiernym wysiłkiem. zwiększoną męczliwość. niemożność odprężenia się. . Niekiedy wysiłek fizyczny i znalezienie się w sytuacji bez wsparcia ze strony osób bliskich wzmagaj. Innym mechanizmem napędzającym niepokój mogą być dolegliwości płynące z własnego ciała. znacznie napięcie i niepokój. imarzenia senne zawierają przeżycia lękowe. chory nie może. Istotną rolę mogą odegrać wiadomości o groźnych chorobach oraz oddziaływania jatrogenne. nczofcbie". że u członków ich rodzin.Prawie 30%chorych podaje. drżenia wewnętrznego. zwykle u mate występowały stany lękowe. Rolę czynników spustowych mogą odegrać także konflikty zewnętrzne i wewnętrzne. suchości w jamie ustnej. 'Zakłada się. Oprócz objawów pocenia. zgonem w otoczeniu. pacjenci obawiają się zbliżeń ze względu na nasilenie się objawów wegetatywnych. które mogą wywołać wystąpienie pierwszego napadu lęku. mogą ulec procesom warunkowania. Przeżycia tego typu nasilają zazwyczaj niepokój o własne zdrowie. trudności w koncentracji uwagi.wstrzyknięcie antybiotyków). Skupiając uwagę na sprawach zdrowia i możliwych zagrożeniach. kawy itp. przyczyniają się dz lękowego oczekiwania na niekorzystne wydarzenia. skarży się na liczne dolegliwości ze strony układu krążenia i oddychania.w domu lub na ulicy. Stanowią one dla chorego dramatyczne przeżycia. mając przy sobie określone leki. towarzyszące lękowi i będące jego objawami. I). lęk przed lękiem"(antycypacyjny). np. brakiem snu. zemdleć. sen staje się niespokojny. ma on uczucie zbliżającej się katastrofy:swoje doznania określa następująco:. przebytym zakażeniem lub inną chorobą somatyczną. Ponieważ u niektórych pacjentów w obrazie klinicznym dominują napady gwałtownego lęku. U większości pacjentów dominuje napięcie i trwoga. Niekiedy dolegliwzści i objawy skupiają się na poszczególnych narządach. niekiedy w nocy. zwariować". parastezjiw kończynach. ale może jeździć lub prowadzić samochód. że może upaść. aby odczuwał strach czy obawiał się czegoś. . Może zmniejszać się masa ciała. w tłumie czy w samotności. panie disorder"(F 4 l Jł). wyuczeniu"Wśród licznych sytuacji. zwiększoną drażliwość. Niekiedy występuje obniżenie aktywności seksualnej. trudności oddychania. . uderzeń ciepła. że reakcje fizjologiczne. serce mi pęka". znaleźć sobie miejsca". częstego parcia na pęcherz. chory zaczyna się obawiać. przyspieszonego i gwałtownego lub nieregularnego bicia serca.

co pacjentka uczyniła 8 tygodni temu. niekiedy pod koniec napadu parcie na pęcherz i stolec. Mniej więcej u połowy chorych pc 10-30 latach stwierdza się znaczną poprawę. Napady trwają 20-30 minut. uczuciu pustki w głowie i. Pacjentka od kilku lat. potem przez osoby bliskie-może być pomocne. kardiolog-po obejrzeniu EKG-nakazał całkowite odstawienie papierosów i alkoholu. Postępowanie lecznicze-celem jest obniżenie poziomu lęku. uraz stopniowego pokonywania trudności przez włączanie się w działania. w leczeniu napadów lub ich ciągów pomocne bywają trą(pierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Udzielenie mu pomocy i wsparcia w wykonywaniu tych zadań-początkowo przez personel medyczny. beta-blokery(Propranolol). których unikał. w głowie pustka. gwałtowne napady bicia serca. wspieranie. . pocenie. szczegćlnie wtedy. choroby Meniere a. Gdy trzy miesiące temu wystąpiły pierwsze dolegliwości(bóle w okolicy serca). Zespół hiperwentylacyjny może nasilać lęk uraz być jednym z jego przejawćw. w wieku-44 lat.mnie obręcz. cu utrudnia hiperwentylaję. których działanie uwidacznia się po pewnym czasie(niekiedy pc kilku tygodniach). płakać. w tym cytologiczne. i medytacyjnych. korzystanie z bio-feed backuoraz ćwiczeń oddechowych.treningu autogennego. na ogćł u wielu z nich w wieku 50 lat występuje wyraźna poprawa. brak mi powietrza". hipoglikemii. po odejściu męża. Pacjentka w wieku 42 lat. Od 8 tygodni miewa co kilka dni. np. gdy musi je następnie . dłużej niż 3-4 tygodnie). alkoholu. Ojciec pacjentki zmarł nagle na zawał mięśnia sercowego w wieku 42 lat. w wielu przypadkach ma charakter przewlekły. Ważne jest wyjaśnienie pacjentowi istoty i mechanizmów stanów lękowych. może głośno wzywać pomocy. wyraz twarzy pełen trwogi i strachu. wieczorem regularnie wypija kieliszek koniaku. a kończąc na najbardziej trudnych. Buspirun. z bolami w okolicy mosrka. zwykle ustępują. nogi jak z waty". fluwoksamina i paroksetyna. Z leków stosuje się pochodne benzudiazepiny(nie. waty w nogach". W czasie napadu chory przejawia niepokój ruchowy. przyspieszone tętno i płytki oddech. matka. ostrej porfirii. Stany lękowe mogą występować w przebiegu wielu chorób somatycznych(układu krążenia. zaczynając od sytuacji najłatwiejszych. silnym poceniu się. Ważne jest jednoczesne uczenie pacjenta przerwania napadu. zwykle w nocy. nie potrafię oddychać. nauczenie rzzpoznawania sytuacji lękctwżrczych oraz metod i technik rozluźnienia mięśni i zdprężenia się psychicznego za pomocą metod relaksacjnych. u pozostałych zaburzenia po leczeniu mają nadal charakter falujący. tracę przytomność". dychawicy oskrzelowej. feochromocytomy)oraz psychicznych(schizofrenii). gdy zjawia się zaalarmowana przez nią sąsiadka:po napadzie czuje się bardzo osłabiona i oddaje dużo moczu. zmniejszenie częstości napadćw i nauczenie pacjenta radzenia sobie z objawami. zawrotach głowy. Przebieg i rokowania-przebieg może być ostry i stosunkowo krótki. rozwiedziona. z powodu Ca mammwe. amfetaminy itp. z uczuciem dławienia w gardle i braku powietrza przy znacznie przyspieszonym oddechu. Wykonano u niej badanie ginekologiczne. uspokajanie. np. z okresowymi zaostrzeniami. Przykład. drżeniu. Rozpoznanie różnicowe-przede wszystkim należy różnicować ze stanami depresyjnymi. bezdzietna. w zespołach abstynencyjnych i po nadużyciu 19-Psychiatria. nadczynności gruczołu tarczowego. a także inhibitory zwrotnego wchłaniania serotoniny-tluoksetyna(Prozac). Tym skargom towarzyszy drżenie.przez oddychanie do torby papierowej.

np.wysokości. lękliwa. co stanowi około. to samo obserwuje się czasem po ustąpieniu stanu depresyjnego. niekiedy bardzo zaburza życie chzrych. wychowania i postaw osób znaczących w dzieciństwie przyczyniają się do powstawania określonych fobii. czerwienienie się. Fobie mogą występować pojedyncze lub bywa ich kilka u jednego chorego. . Zaburzenia lękowe w postaci fobii(F 4 O).po zawale mięśnia sercowego dominuje agorafobia). burzą. W związku z obawą skompromitowania się u chorych występuje zwiększony niepokój. jest stosunkowo częste. znalezieniem się w sytuacjach publicznych. które nie ustępują pod wpływem wyjaśnień i argumentów. Niekiedy u tych chorych stwierdza się także niezbyt nasilony niepokój ogólny oraz pewne obniżenie nastroju. niekiedy u jednego chorego jednocześnie występuje kilka fobii. w wielu przypadkach powstają na zasadzie warunkowania klasycznego i instrumentalnego(np. ciemnością. . Niekiedy fobie rozwijają się na zasadzie modelowania przez matkę.socjofobii i erytrufcbii(obawa przed ośmieszeniem się przez czerwienienie twarzy). społeczne fobie rozpoczynają się najczęściej w wieku dojrzewania. poświęcania czasu oraz ulgi z powodu uniknięcia przedmiotu lub sytuacji nasilającej lęk. Wpływ norm kulturowych. Bezpośrednie urazy fizyczne i psychiczne. mogą występować ubek innych objawów psychopatologicznych. mogą spowodować wystąpienie fobii.zwierząt.wypadek. 29 wszystkich pacjentów psychiatrycznych. Leczy się co czwarta osoba z fobiami. Epidemiologia-rozpowszechnienie fobii prostych. Etiopatcgeneza-w opisach cech osobowości pacjentów z fobiami często powtarza się:osoba zależna. zwierząt-są najbardziej zbliżone do objawów nie zaliczanych do patologii. np. w przebiegu różnych cherub psychicznych. U dzieci fobia szkolna ustępuje często samorzutnie. bicie serca itp. zwłaszcza gdy mają charakter nieoczekiwany i szczególnie przykry dla jednostki.wykonać samodzielnie. Fobie dominują niekiedy po zejściu stanów lękowych w obrazie chorobowym(np. niepewna:nie zawsze jest jednak jasne. dotyczące chorób-powyżej 30. pozostanie w domu zamiast pójścia do szkoły). natomiast fobie poważnie zaburzające życie występują mniej więcej u 0. drżenie. Liczba poszczególnych fobii jest duża. wysokością. zamknięcie w windzie. Rozpoznanie i obraz kliniczny. Wystąpienie lęku nie poddaje się świadomej kontroli jednostki. np. bierna. Fobie społeczne przejawiają się w pustaci obaw przed kontaktami z innymi ludźmi.obawa przed brudem(myzufobia)i chorobą(nozofobia). izolowane-np. Utrwalenie fobii może się wiązać z uzyskiwaniem korzyści. Charakteryzują się wystąpieniem intensywnego lęku w określonych sytuacjach i kontaktu z określonymi przed-miotami. Fobie proste. rż. np.emocjonalnych. a także dążeniem chorego do unikania tego typu bodźców lękutwórczych. czy cechy te istniały przed wystąpieniem fobii. zwierzętami. pocenie. 1. 29 ludności. od osób bliskich w postaci zainteresowania. burz. Fobie w populacji ogólnej dotyczą najczęściej obaw przed chorobami. powoduje jej cierpienia. ale mogą przez swoją intensywność i stopień zakłócenia normalnego życia nabrać charakteru chorobowego.

przestała się poruszać samodzielnie poza domem. Pomocne może być stosowani m(pierścieniowych leków antydepresyjnych. Pacjentka w wieku 28 lat.w chorobie afektywnej. Fobia ta rozwija się najczęściej jako kolejna faza nerwicy lękowej. odwiedzania. ma bardziej złożony charakter. Mogą także zawierać obawy przed skompromitowaniem się wobec utraty kontroli nad sobą. atrakcyjnego partnera itp. Agorafobia. po wstrzyknięci antybiotyku miała zapaść z uczuciem. schizofrenii. Są to skargi na osłabienie. np.imipraminy w dawce 75 mgprzez 3-4 tygodnie oraz inhibitora zwrotnego wchłaniania serotoninyfuoksetyny(Prozac). czyli lęk otwartej przestrzeni. czując się bezpiecznie wyłącznie w towarzystwie małżonka. 3. niekiedy początkowe w warunkach stacjonamegoddziału nerwic. w tym niekiedy małżeństwa. Może ona występować w przebiegu rozmaitych chorób psychicznych(np. Fobie te zajmują jakby miejsce pośrednie między poprzednio wymienionymi a agorafobią. . kilkakrotnie telefonicznie wzywała męża dz domu z powodu obaw. Neurastenia(F 40. Wstydzą się więc swoich objawów i coraz bardziej unikają przebywania z innymi. szczególnie w układzie grupowym. W czasie pobytu w szpitalu z powodu przerwania ciąży wystąpiły u niej stany gorączkowe do 3 b O. Zazwyczaj ren typ fobii rzzwija się w okresie dorastania. Zespół asteniczny występuje w przebiegu wielu chorób. Po kilku dniach została wypis jednak w domu zaczął narastać niepokój. później w ośrodku dziennym. zwłaszcza w samotności)oraz różne socjofobie. zabaw. większość niepracujących kobiet nadal nie porusza się póz domem samodzielnie. . wiąże się z obawą oceny w roli dorosłego. że umiera. zaczęła się bać pozostając sama. Wielu pacjentów z agorafobią wycofuje się z pracy zawodowej i przechodzi na renty inwalidzkie Przykład. usiłuje doprowadzić do tego. Często prowadzi do wycofania się z aktywnego życia. Przebiega jako zaburzenie przewlekłe. wyczerpanie. drażliwość. np. Agorafobia wymaga systematycznego kompleksowego leczenia. że może nastąpić coś strasznego i niebezpiecznego. publicznego przemawiania i zabierania głosu. Agorafobia nie jest zaburzeniem monosymptomatycznym. . padaczce). jako zejście lub komplikacja chorób somatycznych. najmniej korzystne w agorafobii:u 25%pacjentów po leczeniu utrzymują się obawy. zmienność nastroju.Pacjenci mają przeświadczenie. zwłaszcza infekcyjnyci somatycznych.pugwałtownych napadach lęku. sklepów. że otoczenie dostrzega te objawy i negatywnie je ocenia. Obawy dotyczą najczęściej tego. często towarzyszy jej klaustrofobia(obawa przed przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach. Proste fobie monosymptmatyczne są podatne na terapię technikami behawioralnymi. zmniejsza się jednak nasilenie dolegliwości. w pobliżu zaś nie ma nikogo bliskiego do udzielenia pomocy. zwiększoną męczliwość. rozpadu więzi społecznych. trudności w podjęciu działań. Najkorzystniejsze bywa w ostro odgraniczonych fobiach. że nastąpi napad. i dlatego jest lu niej zbliżona pod względem wielkości i charakteru objawów występujących w obrębie układu aurullOllllCZllCgO. ponieważ chory. aby stale z nim przebywać. wychodzenia na ulice. okresowo się zaostrzając. W wielu krajach termin ten wyszedł z użycia-nie ma go w amerykańskich klasyfikacjach DSM-Ul i DSM-IV jednak do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej częstz zgłaszają się chorzy z typowymi dla tej postaci zaburzeń dolegliwościami. Re ko w an i e jest zrużnicowane.

jak słaby napęd. u chorych zaś. W leczeniu wykorzystuje się wypoczynek. rż" brak bliskich satysfakcjonujących relacji z ludźmi. że cierpi na jakąś poważną chorobę. zajęcia ruchowe. W klasyfikacji ICD(wersja Q figuruje nerwica depresyjna. w DSM-Ul nerwica dystymiczna. Nadal trwają kontrowersje. lękliwość. ostatnio kilkakrotnie miał trudności ze wzwodem podczas prób zbliżeń seksualnych.mogą sprzyjać wystąpieniu tego zespołu. w której dominuje zniechęcenie. hałas. wieczorami narasta niepokój. zmianę środowiska. Student. wilgotności itp. wiązano je z konstytucją. Częste są bok. Również trudne warunki bytowe. głowy i całego ciała. Ostatnia dziewczyna powiadomiła go. że do jej powstania przyczynia się długotrwale przeciążenie na skutek wysiłku. częste choroby. W tych ostatnich uwarunkowania zewnętrzne odgrywają decydującą rolę. nie mogą się skupić. Psychofizjclogiczne mechanizmy procesu zmęczenia się nie są znane do końca. wibracji. potliwość. zmienność nastroju. przebieg. zawsze są zmęczeni. żywy dermografizm. długotrwale przebywanie w warunkach nadmiernego hałasu. Stąd dane. leczenie-pacjenci skarżą się na ogólne osłabienie i wyczerpanie. drażnią go ludzie i hałas. szybkie zniechęcanie się i rezygnowanie z zamierzeń. wzmożenie odruchów ścięgnistych. obawia się. Pacjent w czasie sesji jesiennej ma przystąpić do nie zaliczonego na wiosnę egzaminu. domaga się od niego zajęcia stanowiska. apatia. kłopoty z jedzeniem)oraz działanie takich czynników i wydarzeń. po przebudzeniu nie czują się wypoczęci. że jest w ciąży. czy różne postacie depresji są uwarunkowane ich przynależnością do odmiennych jednostek nozologicznych. w której występuje drażliwość. natomiast w 10. narzekają na osłabienie pamięci. w nocy nie sypiam'). Z kolei w koncepcji stresu astenię rozpatruje się jako fazę nieswoistcj reakcji organizmu na bodźce otoczenia. trudności w zasypianiu lub bardzo płytki sen(. typem układu nerwowego i z takimi cechami osobowości. nie może się skupić podczas lektury fachowej. któremu towarzyszą ujemne przeżycia. fizykoterapię. Przykład. nie może sobie znaleźć miejsca. oraz hiposteniczna. Próbując wytłumaczyć indywidualne różnice w powstawaniu zjawisk zmęczenia. brak energii i inicjatywy. od kilku tygodni sypia po 4-5 godzin. Nerwica depresyjna lub w DSM-III-dystymiczna. Obraz kliniczny. u których one występują. . anhedonia. wzmożona pobudliwość. obarczenie licznymi obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi. apatię. ale-ze względu na powiązanie tego zjawiska z czynnikami psychologicznymi jego udział w patogenezie nerwic jest prawdopodobny. schudł z powodu braku łaknienia o 3 kg. niektóre leki. zależność. narzeka na stałe uczucie zmęczenia. zaburzenia wegetatywne i seksualne(przedwczesny wytrysk. niewłaściwe odżywianie. osłabienie popędu). przynależność do warstw społecznych o niższym statusie i gorszych warunkach materialnabytowych. jego wynik zadecyduje o pozosuniu na uczelni. można stwierdzić konstelację określonych cech i zachzwań w dzieciństwie(trudnzści kontaktu. wersji klasyfikacji ICD prawdopodobnie będzie istniał podział na głębokie i łagodne zespoły depresyjne. zniecierpliwienie. pobyty sanatoryjne. jak:strata matki przed I I. stałe oddziaływanie przykrych sytuacji. Nierzadko u tych pacjentów stwierdza się chwiejność tętna i ciśnienia krwi.niekiedy wiąże się z działaniem substancji toksycznych. Pacjent w wieku 23 lat. Niekiedy występują jakby kolejne fazy-hipersteniczna. wzmożona wrażliwość na jaskrawe światło.

. siebie. mogą być rozmaite wydarzenia życiowe. endogennych"może być trudne. przewiduje niekorzystny przebieg wydarzeń. że jednostka w zetknięciu się z obiektywnie i dla niej subiektywnie trudnymi sytuacjami będzie prawdopzdobnie postrzegać i oceniać je. które mogą się przyczynić do rozwoju zespołu depresyjnego. że własnym działaniem nie są w stanie zmienić swojej sytuacji(. ponieważ chorzy wybiórczo postrzegają i wychwytują ujemne bodźce i sytuacje. Często w zgłaszanych dolegliwościach ważne miejsce zajmują bule głowy i w całym ciele. trudność zaśnięcia. Przykład. rzeczywistość oraz przyszłość negatywnie i pesymistycznie. myśli o bezsensowności życia. również aktywność w ciągu dnia ulega znacznym wahaniom.. wyjaśnień i uspokojeniu uraz zażywaniu preparatu Smeąuan w dawce 25 mg 3 razy dziennie wystąpiła wyraźna poprawa nastroju. Rozpoznanie. zjawiska depersonalizacji i derealizacjioraz znaczne obniżenie aktywności. że-rozpoznując depresję nerwicową-należy wykluczyć liczne choroby somatyczne. skargi na niemożność zajęcia się czymkolwiek i zaangażowania się w rozmowę lub lekturę nie znajdują potwierdzenia. a także obniżenie popędu seksuulnego. Należy pamiętać. wczesnego budzenia się. że nie potrafi się skupić. poczucie osłabienia. nadmierna senność). ale częściej widzi głćwnie własne błędy i wady. iż dokonana operacja oznacza niemożność kontynuowania życia seksualnego i stratę cech kobiecych. U niektórych chorych dopiero wyniki leczenia tró(pierścieniowymi lekami przeciwdcpresyjngymi i późniejszy przebieg ułatwiają ustalenie rozpoznania. zwłaszcza o charakterze utraty. Nierzadko obwinia innych za swój stan. Mają reż nierzadkzprzekonanie. łaknienia i snu. beznadziejności swojej sytuacji. niepokoju. napaduw lęku prekorlialnego i składników psychotyczngych. niemożności doznania radości i satysfakcji. niekiedy chorzy eksponują zaburzenia snu(płytki. brak chęci do czegokolwiek. zniekształcając ich znaczenie. Nie wierzy w swoje możliwości. Przeciwko temu rozpoznaniu przemawia brak wyraźnej okresowości. Takim myślom towarzyszy niepokój i obniżony nastrój. do faktu. Niekiedy zainteresowania skupiają się prawie wyłącznie na własnej osobie. podczas których wyjaśniło się. Po zabiegu ivrzerezwmii zaczęła zgłaszać skargi na obniżenie nastroju. fobie. co łatwo może się utrwwić. Ogólny stan pacjenta ulega na ogół poprawie po upływie 2-4 miesięcy. Stosunkowo mulą wartość mają wypowiedzi o myślach samobójczych. u także częstość występowania. zaburzeń cyklów biologicznych. Twierdzi. trudności podjęcia jakiejkolwiek aktywności. że pacjentka uważała. w wykonywaniu swoich obowiązków. że ma duże trudności i opory. niespokojny sen. przy czym niekiedy zmiana . Pacjentka w wieku 48 lat. Personel medyczny niekiedy odbiera zachowanie się pacjentów jaku demonstracyjne i domagające się. to zróżnicowanie z głębszą depresją z kręgu. łaknienia(zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała). Obraz kliniczny-pacjent zgłasza skargę na uczucia smutku. W takim ujęciu czynnikami wyzwalającymi nerwicę depresyjną. po udzieleniu informacji. oprócz innych urazowych doświadczeń. budzenie się o około czwartej nad ranem i niemożność ponownego zaśnięcia. Zwykle dominuje duża chwiejność nastroju. trwającą co najmniej kilka miesięcy. że niewiele rzeczy go obchodzi i interesuje. przebieg i leczenie-jeśli w obrazie psychopatologicznym występuje znaczny niepokój. wyuczona bezradność'). zapatruje się pesymistycznie na przyszłość.Przyczynia się to. skargi dotyczące zaburzeń pamięci mają charakter subiektywny. brak łaknienia. niezadowolenia. napady lęku. rolę w swoim życiu. Po przeprowadzeniu kilku rozmów. osamzmieniabezradności. ucisk w klatce piersiowej. zaniku popędu seksualnego.

stanowiące odpowiedź na oczekiwane lub istniejące trudne i frustrujące jednostkę sytuacje. korzyści. mające niekiedy symboliczny charakter. małe dawki chlorprnyksenu itp)mogą być pomocne. skłonność do dramatyzowania i fantazjowania. co z kolei może je utrwalić. przekazujące określone treści i komunikaty otoczenia.nagły niedowład górnej kończyny u młodocianego w chwili jej uniesienia z zamiarem uderzenia ojca)albo ukryte motywacje(np. uwagi. Najczęściej występuje nagły początek i niekiedy nie mniej nagłe ustąpienie zaburzeń. pełnienie roli społecznej chorego itp. Oznacza to. że istnienie cech zsobowości histerycznej(zależność od innych dążenie aby nimi manipulować oraz kontrolować swoje otoczenie. Nierzadko jednak zaostrzenia lub ponowne wystąpienie stanów depresyjnych jest coraz częstsze i nerwica nabiera charakteru przewlekłego.. Zaburzenia dysocjacyjne 144. psychogenne zaburzenia bulowe.drżenie rąk lub nagła ślepota u żołnierzy w czasie działań wojennych)oraz jej oczekiwania wobec innych(np. Konsekwencją dramatycznego i wywołującego inwalidztwo charakteru zaburzeń jest często uzyskanie pewnych ulg-np. Wyobrażenia o chorobach powstają na podstawie własnych obserwacji. podobieństwem wielu objawów do występujących w przebiegu chorób organicznych. ale rolę decydującą odgrywają procesy uczenia się w zetknięciu z trudnymi sytuacjami. niedojrzałość)nie jest niezbędne do powstania zaburzeń histerycznych.zmniejszenie lęku. W mechanizmach patogenetycznych dużą rolę odgrywają wyobrażenia jednostki o chorobach oraz ich przejawach. zależne od wyobrażeń. zmiennością obrazu związaną z zachzwaniem się otoczenia choregz. . Zaburzenia czuciowa-ruchowe obejmują hipo-i hiperfunkcje. hipochondria. zmienny. symboliczny. mogą mieć charakter ostry i przewlekły. których jednostka nie potrafi opanować i rozwiązać. czytelnym charakterem. bogaty w liczne objawy. a także nieuświadomione motywy o charakterze życzeniowym. nagłością wystąpienia. choć je ułatwia. istotę przeżywanego przez jednostkę konfliktu(np.otoczenia i leczenie farmakologiczne(hydroksyzyna do 200 mgdziennie. Zwracają uwagę otoczenia intensywnością i dramatyzmem wyrazu. wiedzy i pragnień chorego. konwersja. posiadanej wiedzy. o przewadze procesów emocjonalnych nad intelektualnymi. imitujące"różne choroby somatyczne i neurologiczne. Przyczyn tego należy szukać w fakcie. Obraz kliniczny jest bardzo różnorodny.udzielenia pomocy. opieki). nie kontrolowana emocjonalność. brakiem zgodności zakresu objawów z innerwacją fijolzgiczną. Do czynników kształtujących te cechy osobowości zaliczamy czynniki konstytucjonalnadziedziczne. atypowe zaburzenia somatyczne)F 45 oraz zaburzenia dysocjacyjne****. opierając. Dla obrazu psychopatologicznego charakterystyczne są zaburzenia świadomości i zaburzenia w układzie czuciowa-ruchowym oraz zachowania o prymitywnym reaktywnym charakterze. ekspresyjne. Tłumaczy to również. mowa ciała". Prymitywny reaktywny charakter zachowania świadczy o rezygnacji lub niemożności zmierzenia się z wymogami rzeczywistości. że doświadczenie i obserwacje kliniczne potwierdzają istnienie określonych zespołów psychopatologicznych o pewnych wspulnych cechach(w tym przebiegu)oraz patogenetycznych mechanizmów psychofiz(alogicznych. ulgi. ukształtowanej pod wpływem czynników społeczno-kulturowych. że objawy często sygnalizują i przekazują innym ludziom w sposób pośredni. motywacją wzbudzającą skojarzenia z dążeniem chorego do uzyskania ulg. Ta najstarsza postać nerwicy wykazuje zadziwiającą żywotność. niekiedy określanym jako. się skutecznie powtarzającym się próbom wyrugowania tego terminu z aktualnie istniejących klasyfikacji. Zawsze wskazana jest psychoterapia podtrzymująca oraz poznawcza. Nerwica histeryczna lub-według ICD-10-zaburzenia pod postacią somatyczną(w tym somatyzacja.

aerofagię(łykanie powietrza). Również osłupienia lub pobudzenia psychoruchowego. belle indifference"-obojętność wytworna. dodatkowo komplikując . natomiast uznanie bólu za objaw histeryczny wymaga dużej ostrożności(w ICD-10 "uporczywe bóle psychogenne"). kończyn. może także wystąpić w postaci samodzielnego zespołu). niekiedy również nawrotów i wystąpienie innych zespołów psychopatologicznych. stany niepamięci. wymioty. w tym tiki. zespołu depersonalizacyjnego. We wszystkich tych stanach stwierdza się zaburzenia świadomości. Diagnostyka różnicowa jest częste rzeczą trudną.życzeniowamotywacja lub symboliczny charakter objawów. transu. Do h i perto n k ej i można zaliczyć parestezję i hiperstezje. u których decydującą rolę w wystąpieniu objawów odegrały czynniki sytuacyjne. Wśród hiperfunkcj i ruchowych najczęściej występuje grubufaliste drżenie głowy. wymaga doświadczenia i współpracy lekarzy rożnych specjalności. Obserwuje się zaburzenia monosymptomatyczne(opadniecie powiek. zamroczenia jasnego. zaburzeniach słuchu łącznic z głuchotą. życzeniowe lub wręcz agrawacyjne. tzw. Taka postawa personelu medycznego może przeważnie zaciążyć na stosunkach z pacjentami. afonia lub mówienie szeptem. np. kula w gardle'). Mogą im towarzyszyć przykurcze. U pacjentów. jąkanie się. która może spowodować inwalidztwo. Zalicza się także do nich fugi(ucieczki z niepamięcią). ruchy mimowolne. Powinno się uwzględniać okoliczności wystąpienia zaburzeń. języka. rzadko występującą ciążę rzekomą. a także przyczynić się do jatrogenii i powstania niejednej tragedii osobistej. napady drgawkowe. możliwe jest utrwalenie zaburzeń. człon irriÓ(ile. należy dążyć do jak najszybszego usunięcia poszczególnych objawów. wymagające dokładnego różnicowania z napadami padaczkowymi. charakter urazu psychicznego i przeżywanego konfliktu. Przebieg i całowanie przedstawiają się bardzo rozmaicie. szczękościsk). Objawy dysocjacyjne występują w przebiegu napadów drgawkowych. Do grupy zaburzeń pod postacią somatyczną zalicza się też niekiedy czkawkę. W celu przeciwdziałania takiej możliwości. zaburzeniach wzroku ślepota lub koncentryczne zwężenie pzla widzenia. Wyrwane z kontekstu pojedyncze objawy i cechy zaburzeń. hipersomnii(nadmierna senność). Jednak nie jest wskazane ustalenie diagnzzy na zasadzie per zacArizwew. osobowość mnogą i naprzemienną. całokształt obrazu klinicznego i jego dynamiki. U pacjentów z cechami osobowości histerycznej nierzadko występuje szybkie ustąpienie objawów. ma. w kturj się znalazł chory oraz cechy jego osobowości. wzdęcia. reaktywne zachowania ze zmniejszoną samokontrolą. a także wtórne korzyści(społeczne i interpersonalne).przy braku dostatecznej motywacji do wyzdrowienia lub niewłaściwym postępowaniu lekarzy. dysuria. Wśród zaburzeń o charakterze hipofun ket i układu czuciowego należy wspomnieć o znieczuleniach głowy. kamptokormia(nieprawidłowe ustawienie tułowia). dwustronne i połowiczne.Do najczęstszych hipofunkcj i ruchowych należą niedowłady i porażenia kończyn-jednostronne. zaburzenia chodu. sytuację. skóry i błon śluzowych. jak:teatralność zachowania się. spastyczny skurcz prze(yku(. . w postaci omdleń. Lekarze niekiedy lekceważą zaburzenia histeryczne i określają je jako ucieczkzwe. także astazja-abazja(niemożność słania i chodzę. nie mogą decydować o określeniu zaburzeń jako histerycznych.

Przewaga tego typu myślenia ma być Uem. niewiele mówią o swoich objawach. niepożądane. Jednocześnie próby przeciwstawienia się im najczęściej zwiększają lęk. brak rozluźnienia postawy ciała i wyrazu twarzy. nieokazywanie emocji. np. agresywność. impulsy. Współczynnik nerwicy natręctw w populacji ogólnej wynosi 0. Wywołują one napięcie i niepokój. jednostajna intonacja. upór. wątpliwości)lub ich ciągów oraz kompulsji(działania proste lub czynności złożone). Widoczne jest wzmożone napięcie mięśniowe. N atręc(w a mogą mieć charakter pojedynczych obsesji(myśli. Niejednokrotnie z uporem. częstz długo nie ujawniają ich lekarzowi. w sposub zdecydowany. moralnymi. wśród nerwic-3-(r%. jak u kobiet. porządkowania i zabezpieczania się przed niepowodzeniem lub poczuciem winy. narzucone i przymusowe. zabrudzenia. a także anankastyczneprzymusy kontrolowania. wyobrażeń i czynności jako niechciane. Pustać ta charakteryzuje się stosunkowo jednolitym i ograniczonym charakterem objawów oraz niekorzystnym rokowaniem. impulsów. . uboga mimika twarzy. dążenie do dominacji. agresji wobec siebie lub innych. sumienność. problemami pracy. przeżuwania". ruchy są mało płynne. zasadniczość. z trudem. zawierające na ogół irracjonalne treści. Widoczny jest wtedy narastający strach i niepokój z towarzyszącymi wybuchami wrogości i agresji. ale jednocześnie domagają się wielokrotnych zapewnień. słowa. przeciwstawiają się próbom ograniczenia wykonywania przez nich czynności natrętnych. wysoki poziom aspiracji. Zaburzenia obsesyjna-kompulsyjne(l 42). jakby się ich wstydzą. porządku. mogą ulegać zmianom w przebiegu zaburzeń. możliwością zakażenia się. rozważania. religijnymi. na którym łatwiej występuje zjawisko. z zagadnieniami seksualnymi. do nadmiernego uogćlniania:może ono być sztywne i jakby pozbawione napięcia emocjonalnego oraz napędu. Występuje równie często u mężczyzn. u których stwierdza się także dokładnzść. Wewnętrzna walka między dążeniem do kontroli nauęctw a uleganiem im ogranicza stopniowo funkcjonowanie chorego. przeznaczenie)występujących także u ludzi zdrowych lub w przebiegu chorób neurologicznych i psychicznych. Opis ten odnosi się do natręctw występujących w przebiegu nerwicy-niekiedy określanej także jako choroba nauęcrwi nie dotyczy fenomenów anankastycznych(ananke-los. upewniania się. U najbliższych krewnych tych chorych zaburzenia. z koniecznością sprawdzania. wyjaśnień i uspokajania.przebieg i zejście zaburzeń. symbolicznego i magicznego. Sprawiają wrażenie. pedantyczność. Wśród najczęstszych można wymienić myśli związane ze stanem zdrowia. że nie są w pełni krytyczni wobec treści natręctw oraz ich absurdalności. Treści nwręctw są w dużej mierze związane z czynnikami kulturowymi. Cechy te są zazwyczaj zaznaczone u pacjentów o osobowości anankastycznej.matematycznymi. Mniej więcej u 50%chorych stwierdza się cechy zscbowości anankastycznej. sztywne wartości moralne i normy społeczne. Pacjenci odczuwają objawy w postaci natrętnych myśli. wyobrażenia. szczególnie złożongychrytuałżw. niekiedy abstrakcyjnymi. Funkcje intelektualne chorych na nerwicę natręcrw charakteryzują się tendencją do przewagi myślenia abstrakcyjnego. psychiczne występują częściej niż u pacjentów z innymi nerwicami. Obraz kliniczny-pacjenci często sprawiają wrażenie skutych. Pacjenci najczęściej niechętnie. 8-I'%w praktyce psychiatrycznej-I-29. Istota przeżywanego konfliktu sprowadza się często dz walki między potrzebami a zasadami. Obsesje mogą występować samodzielnie lub razem z kompulsjami. czystości.

istnieje uporczywe przekonanie o uszkodzeniu lub schorzeniu mało podatne na przekonywanie i argumenty. o cechach psychastenicznych. Istnieje na ogół tendencja do stopniowego wygasania nauęctw. rokowanie i leczenie. objawy występują zazwyczaj przed 20.po porodzie.W ciężkich przypadkach zwraca uwagę prawie całkowity brak uwzględniania potrzeb i interesów innych. lecz dalszy przebieg charakteryzuje się częstymi pobytami w szpitalach.schizofrenii czy depresji. rż" np. gdzie jest stosowany kompleksowy program terapeutyczny. a nawet zabiegami operacyjnymi. np. Istnienie tej postaci nerwicy jest podawane w wątpliwość. zwłaszcza u jednostek niepewnych. również kompulsje. postępujące izolowanie się. przebieg staje się przewlekły. nerwicy lękowej. Dla tych pacjemżw ważny jest niekiedy długotrwały związek terapeutyczny z lekarzem. U pozostałych pacjentów początek jest na ogół ostry. fizycznym lub przebytym zakażeniu. który stanowi dla nich autorytet i istotne źródło wsparcia oraz nadziei. przy czym stwierdza się nieznaczne i krótkotrwałe poprawy pu aktualnym leczeniu na oddziałach stacjonarnych. wyrywanie sobie włosów itp). łącznie z metodami psychoterapii-w tym szczególnie technikami behawicralnymi-oraz podawanie leków(np. wypowiadając liczne skargi na przykre doznania i dolegliwości. Przebieg. liczenia numerów domów. Niekiedy hipochondryczne nastawienie jest charakterystyczne dla całego życia pacjenta. ma własną koncepcję ich chorobowego pochodzenia i całkowicie skupia swoje obawy oraz uwagę na przeżyciach chorobowych. chodzenia po określonych płytach chodnikowych. Przeżywane uczucia zagrożenia pobudzają wielu z tych chorych du zapewnienia sobie bezpieczeństwa przez stałe kontrolowanie siebie i innych oraz otaczających domniemanych wrogo nastawionych sil. spędzanie wielu godzin na wykonywaniu czynności przymusowych. do istniejących obsesji dochodzą coraz to nowe. przymusowe czynności samouszkadzające. wymagających opieki otoczenia. po urazie psychicznym. Początkowy opór chorego wobec natręctw słabnie. Leczenie farmakzlogiczne może być pomocne w tych przypadkach. Poszukiwanie pomocy ma miejsce dopiero po upływie kilku lat. można wtedy je oceniać jako postać zaburzenia osobowości. łącznie z uszkodzeniami fizycznymi(szorowanie dłoni środkami dezynfekującymi. Są to sporadyczne przypadki. Nerwicę hipochondryczną należy rozpoznawać wtedy. Niektórzy z tych chorych prowadzą życie inwalidów.w postaci natrętnego poprawiania zadań szkolnych. u których w wywiadzie stwierdza się uraz porodowy. ponieważ zespół hipochondryczny zwykle występuje w przebiegu innych zaburzeń. Anwranilu w dawce do 200 mg). sensytywnych. wyobrażenia o treści seksualnej lub bluźnierczej. . jako objaw zaś w nerwicy natęctw. niekiedy dopiero po wielu latach rozpoznanie ulega ZDUBOIC. np. Nerwica hipochondryczna. Taki przebieg występuje zwykle u chorych z osobowością anankastyczną. doprowadzanie się du stanu wyczerpania. mogą one jednak występować długz w stosunkowo małym nasileniu. W okresie dzjrzewania często występuje onanizm o cechach kompulsyjnych. którzy systematycznie odwiedzają lekarzy różnych specjalności. w kturych natręctwa występują w przebiegu zespołów depresyjnych. nagły. zwłaszcza internistów. objawy okresowo się nasilają. próby walki z nimi zastępuje rezygnacja i nasilające się obniżenie nastroju. Pacjent. brak cech osobowości anankastycznej. Hipochondryczne skargi należy odróżniać w stosunkowo licznej grupie pacjentów w starszym wieku. gdy u chorego dominuje zainteresowanie własnym zdrowiem. ale rozstrzygnięcie tego wymaga niekiedy próby leczenia er iłowa(ur. V pewnych chorych.

fuga). aktów terroryzmu. które niekiedy przejawiają się przez dziesiątki lat. nagłą śmierć jednoczesną kilku bliskich osób. brak)i odczuwania szczytowania. która charakteryzuje się szybkim ustąpieniem po nagłym przeżyciu katastroficznej sytuacji przez osobę. Druga grupa tych zaburzeń nosi nazwę. wystąpienie choroby somatycznej). holocaustu. pochwicy. jaku trwałe zmiany osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej-(np. zatrudnienia. wychodząc naprzeciw tym pacjentom:przebieg zaburzeń jest w rej grupie chorych najczęściej przewlekły. Reakcja na cigżki stres i zaburzenia adaptacyjne F 43. Zaburzenia adaptacyjne stwierdza się zwykle nie dłużej niż w miesiąc po. Postępowanie lecznicze we wszystkich tych zaburzeniach powinno uwzględniać interwencje kryzysowe. W obrazie dominują początkowo zwężenie pola świadomości. Wyróżnia się ostrą reakcję na stres. Przewlekłe późne następstwa. nadmiernego popędu. awersji. pćżniej rozpacz. opóźniony.u byłych więźniów obozów koncentracyjnych).. przygnębienie. braku potrzeb. poczucie niemożności poradzenia sobie i ograniczona zdolność do wykonywania codziennych czynności. Zaburzenia seksualne o charakterze nerwicowym 152 u mężczyzn mogą dotyczyć zdolności do wzwodu(impotencja wzwodu). Do tych wydarzeń zalicza się katastrofy żywiołowe. Zwykle pc trzech dniach objawy ustępują. jednak nierzadko jako stosunkowo ograniczony zespół psychopatologiczny. wytrysku(przedwczesny. sytuacje wojenne-bitwy itp. okupacji. związanych z klęskami żywiołowymi. wyłączenie się(amneja. wyobrażeniach na jawie lub w snach oraz obojętnienie uczuciowe. unikanie bodźców wywołujących wspomnienia. psychoterapię krótkoterminową. dyspareunii(bólów w czasie stosunku). zamartwianie się. farmakoterapię. zaburzenia orientacji. stresujących"wydarzeń życiowych. określa się. zaburzenia lub brak orgazmu. Trwają od kilku tygodni do 6 miesięcy. Podstawą dla wyodrębnienia tej kategorii zaburzeń stały się obserwacje. osłupienie)lub pobudzenie i nadmierna aktywność(ucieczka. napady.. . a próby ich usamodzielnienia na ogół nie przynoszą rezultatów. Zaburzenie ma zwykle charakter przemijający. która poprzednie nie miała zaburzeń psychicznych. zaistnieniu sytuacji trudnej lub zmiany życiowej(np. że po przeżyciu wyjątkowo nieoczekiwanego. Pełnienie roli społecznej pacjenta oraz utrzymywanie społecznego i emocjonalnego kontaktu z lekarzami srało się dla nich jedynym bardzo ważnym spzsobem zaspokojenia potrzeb własnych. zorientowaną na wsparcie i na rozwiązanie problemu. stresowe pourazowe". Są to opóźnione lub/i przedłużone reakcje na wydarzenie lub istnienie krćtko-lub długotrwałej sytuacji o wyjątkowo obciążającym i zagrażającym charakterze(w czasie wojngy. itp. przeżycia tortur. Większość tych zaburzeń występuje w przebiegu nerwicy.szukając kontaktu i wsparcia. utrata osoby bliskiej. gniew. mających mniejsze znaczenie urazowe. gwałtu. Występuje dotkliwe. depresja. anhedomi. trwa nie dłużej niż rok. smutek. lęk. Personel medyczny w tej sytuacji spełnia zadania terapeutyczne. Są to zazwyczaj ludzie samotni o bardzo ograniczonych więzach społecznych. stresującego"wydarzenia życiowego mogą wystąpić zaburzenia u określonym obrazie psychopatologicznym i przebiegu.migracja. glćwnie obniżenie nastroju. U kobiet mogą się przejawiać w postaci braku reakcji na bodźce seksualne. niekiedy występują objawy lękowe i/lub RgTCSVWOC. objawy różnorodne. wypadki. To samo dotyczy zaburzeń obserwowanych w okresie adaptacji do istotnych zmian życiowych lub do następstw trudnych. izolowanie się. gwałty. przejście na emeryturę itp. natrętne przypomnienie sobie sytuacji lub wydarzeń we wspomnieniach. .

odrzucające seksualność i jej przejawy. ale najczęściej wymaga współpracy partnera pacjenta. co pragnie zmienić w sobie i w swoim życiu. udzieleniu informacji z mechanizmach przedwczesnego wytrysku. który jest uwikłany w wystąpienie lub utrzymywanie zaburzeń u chorego. nieorganiczne zaburzenia snu(dyssomnia. całym swoim zachowaniem. przy próbie zbliżenia pod wpływem alkoholu z przygodną znajomą podczas prywatki. zwłaszcza techniki behawinalne. Wśród zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi wymienione zostają zaburzenia odżywiania się(F 5 O). co przeszkadza w nawiązaniu . Przez następne 2 lata pacjent nie podejmował prób rozpzczęcia życia seksualnego. dysfunkcje seksualne nie spowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną(F 5 O53). zgłosił się ze skargami na przedwczesny wytrysk. o czym wspomina jakby mimochodem lub zaprzeczając. parasomnie). który występuje w trakcie pieszczot przed immbiz pems. która przeżyła uraz seksualny w dzieciństwie lub ma wpojone sztywne normy moralne. która powinna dostarczyć jak najwięcej informacji na temat dolegliwości. co potrafią sobie przekazać i nazwać. doszło do wczesnego wytrysku. Ważne jest uzyskanie szczegółowego wywiadu dotyczącego dzieciństwa. partnerka gc wyśmiała. Rozpoznawanie nerwic. która nie zgadza się na stosunki seksualne przed ślubem. jednak często dochodzi do różnorodnych pieszczot. który uprawiał zarówno w dzieciństwie. co pacjent stara się zbagatelizzwać. Podstawowym sposobem ustalenia rozpoznania jest rozmowa. utrwalenia odruchu warunkowego. stać się początkiem przewlekłych zaburzeń. lat 21. jak i intensywnie w okresie ostatnich dwżch lat przed poznaniem obecnej narzeczonej. Dla rozpoznania ważne jest także. w których występują i się nasilają. skupianie się na przebiegu aktu i doznaniach seksualnych. Przyjmuje się. do czego dąży. życia uczuciowego i seksualnego. znacznych różnicach czasowych w dochodzeniu do orgazmu i wytrysk o nieszkodliwości onanizmu oraz wskazawek co dc możliwości przedłużenia cz przed wystąpieniem wytrysku skargi i obawy ustąpiły. W wieku 18 lat. Rokzwanie w przypadku wczesnego podjęcia leczenia(psychoterapia. okoliczności. szkoły. zwłaszcza wtedy. traktowanie sprawności seksualnej jako miernika własnej wartości. Pierwsze trudności lub niepowodzenia w podjęciu życia seksualnego mogą na zasadzie błędnego koła.Dużą rolę w wystąpieniu i utrwaleniu tych zaburzeń odgrywa lękowe oczekiwanie niepowodzenia. podczas których u pacjenta występuje wytrysk. postawą ciała. Czasem nie mniej ważne informacje można uzyskać odczytując to. pracy. ruchowymi. Pacjent. oraz środki farmakologiczne)jest raczej korzystne. Znaczenie ma także brak wiedzy i doświadczenia oraz konflikty z partnerem. ponieważ wtedy relacje seksualne stają się często narzędziem walki i manipulacji. aktualnej sytuacji pacjenta. Przykład. objawów i cierpień pacjenta. jak pacjent postrzega siebie oraz swoje trudności i problemy. o czym marzy. Wiąże się to z onanizmem. jakie uczucia wzbudzają w szbie uczestnicy procesu wzajemnej komunikacji i interakcji. reakcjami wegetatywnymi. Po kilku rozmowach. dotychczasowego przebiegu zaburzeń. gdy występują u osoby. że ma to znaczenie. rodziny. że w powstaniu i przebiegu tych zaburzeń istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. małżeństwa. Od kilku miesięcy ma narzeczcną. intonacją. Wiele przekazuje on również mimiką. relacji z innymi ludźmi:nader istotne jest.

Pomocne jest. w miarę możliwości. Samz wzbudzenie i umocnienie nadziei na wyleczenie.kontaktu i utrudnia powstanie empatii i zrozumienia u lekarza. Nie oznacza tu naturalnie. lekarz musi pzrozumieć się z pacjentem zaspokoić jego oczekiwania oraz potrzeby uzyskania wsparcia i informacji. Wspólnymi jednak celami stosowania tych odmian są: 1) zrozumienie i akceptacja przez pacjenta zależenia. oddziaływań w ramach relacji lekarz-pacjent staje się najważniejszym czynnikiem leczenia. opis indywidualnych mechanizmów etioparogenetycznych oraz ocenę jego możliwości. kcmunikatżw niesłownych i własnego zachowania. wpływu na pacjenta. Jest to isrztne. nerwicowych"relacji pacjenta z ludźmi ujawniają się czytelnie. a co za tym idzie-w stanie jego. elekt placebo"i jest wynikiem działania nieswogtychczynników leczniczych. które mogą powstać w psychoterapii. stwierdzając nerwicowy charakter przeżywania. wykorzystując systematyczne oddziaływanie za pomocą wypowiedzi słownych. psychoterapię zgćlnie możną podzielić na podtrzymującą i restrukturalizującą. że jego zaburzenia i objawy mają uwarunkowania psychogenne: 2) usunięcie. umiejętności i motywacji do wyzdrowienia i współpracy z terapeutą. wczuwa w ję@gcierpienia i dręczące go obawy oraz wątpliwości. W psychoterapii indywidualnej (diadycznej) decydującą rolę odgrywa intensywmwięź emocjonalna. Lekarz w swojej codziennej praktyce stale spotyka się z pacjentamigz objawami nerwicowymi i musi umieć im pomóc. ponieważ w ten sposób wzorce zaburzonych. Niezbędne jest więc przekazanie pacjentowi. nakreślić plan i sposób realizacji proponowanej terapii. wiw możliwość uzyskania pomocy i ulgi przyczynia się do wystąpienia korzystnych zmian w stanie emocjonalnym pacjenta. Stąd ogromne znaczenie osobowości terapeuty. że psychoterapia jest podstawową metodą leczenia nerwic. wiedzy zawodowej. z rozmaitych badań dodatkowych u poszczególnych pacjentów. że lekarz nie powinien przeprowadzić diagnostyki różnicowej i że nie należy korzystać. sygnalizuje mu możliwe trudności i problemy. Często na tej podstawie można sformułować pozytywne rozpoznanie. które-oprócz określenia zespołu psychopatologicznego-powinno zawierać charakterystykę psychologiczną pacjenta. W zależności od celów. ponieważ ułatwia im samodzielne radzenie sobie przyczyniając się w ten sposób do ustąpienia dolegliwości i powrotu dgTOWOOWBZ I. Jednakże u większości pacjentów z nerwicami psychoterapię należy stosować w sposćb świadomy i planowy. że się chce i potrafi mu pomóc że jest się zaangażowanym w jego sprawy. czynności nerwowo-psychicznych i narządów wewnętrznych. walorów moralnych.. Ułatwia to lekarzowi trafne zrozumienie przekazywangych mu informacji oraz dostrzeżenie związku między problemami i konfliktami pacjenta. Dlatego też nie mniej ważna niż jego wiedza teoretyczna jest umiejętność wywierania psychoterapeutycznego. Aby to osiągnąć. oprócz obowiązkowego badania somatycznego i neurologicznego. pcwstająca i rozwijająca się między pacjentem i lekarzem w przebiegu leczenia. Ta poprawa samopoczucia jest określana mianem. efekt placebo"stanowi istotną pomoc dla pacjentów z reakcjami nerwicowymi. przyczyn wyzwalających i utrwalających zaburzenia: 3) stworzenie . że się go rozumie. Gdy wymienione warunki są spełnione. które określa lekarz. aby po ustaleniu rozpzznania. zdolności dgsamounalizy i samokontroli. jego umiejętności fachowych. wówczas stosowanie psychologicznych. a jego stylem interakcji z ludźmi. W wielu przypadkach. postrzegania i zachowania pacjenta. Leczenie i zapobieganie Przyjmuje się powszechnie.

Leczenie hipnozą powinno zawsze być uzupełnione innymi metodami psychoterapeutycznymi i . czuciowa-ruchowe zaburzenia histeryczne) można np. do wyrażania swoich uczuć. gdy jest przekazana pacjentowi w stanie hipnozy. ułatwia wypowiedzenie się o najbardziej trudnych. które trudno zmienić rokowanie przedstawia się niekorzystnie ze względu na długotrwałość. dążą do leczenia psychoterapią: początek ich zaburzeń był nagły i wiązał się zaistnieniem sytuacji urazowej. Celem psychoterapii podtrzymującej. znaczny współudział chorób somatycznych lub zmian organicznych w o. Często stosuje również pośrednią i bezpośrednią sugestię. która jest stosowana przeważnie w lecznictwie psychiatrycznym ambulatoryjnym. widząc u lekarza zainteresowanie.przez uwzględnienie w wyborze stosowanych metod i technik oddziaływania zsobowości pacjenta i charakteru jego problemów: 4) poprawa samopoczucia pacjenta oraz jego fizycznego i społecznego funkC (006%10 Kl. które trwają od 30 do 50 minut i odbywają się I-3 razy tygodniowo przez okres od kilku dni do 2-3 miesięcy. które stanowią o. Jest ona wskazana u dwóch odmiennych grup. zachęca i przekonuje.. W rękach doświadczonego i odpowiedzialnego terapeuty. zaburzeń snu itp.. kryzysu"życiowego. nieszczęśliwi. Do osiągnięcia wyników leczniczych nie jest niezbędne wywołanie głębokiego stanu hipnotycznego. kłopotami. W innych przypadkach sugestia słowna może być wypowiedziami w stanie czuwania pacjenta przy jednoczesnym pzdaniu placebo. zaburzeń wegetatywnych. przykrych i intymnych stronach swojego życiu. ograniczeń i niebezpieczeństw tej metody. Lekarz jest aktywny w rozmowie. modyfikacja jego sposobów postrzegania. wyjaśnia i tłumaczy. Obery ma możność podzielenia się swoimi zmartwieniami. niekiedy nawet dyrektywny. ukształtowania innej postawy wobec uwarunkowań i konsekwencji swoich zaburzeń. postać zaburzeń. małą zdolność dz psychologicznej refleksji. Chorzy z drugiej grupy znajdują się w sytuacjach.monosympwmwycznychzaburzeń histerycznych. bezradni.najkorzystniejszych warunków współdziwania terapeuty i pacjenta. pełni obaw i niepokoju. skupia się głównie na aktualnych sprawach i sytuacjach.prąd faradyczny) . chęć zrozumienia i udzielenia pomocy. Lekarz początkowo podczas rozmów.zastosować bodziec bólawy (np. brak dezaprobaty lub oceny. z przeżyciem. w jeszcze innych może być najbardziej skuteczna wówczas. swoich dzlegliwościach. przeżyciami. dobrych rezerwach". do prób nowych rozwiązań. niejednokrotnie może sobie sprawić po raz pierwszy ulgę mówiąc o wszystkim. z jednoczesną energiczną sugestią słowną. Dlatego też przede wszystkim potrzebują wsparcia. Wspólne dla pacjentów tych dwóch grup jest ich samopoczucie-najczęściej są napięci. niekiedy zrezygnowani i poddający się. wykazują zespół cech. niekiedy udziela rad i wskazówek. podeszły wiek. udziela informacji. wskazuje na osiągnięcia i postępy. nych jest zmiana stosunku pacjenta do dolegliwości i cierpień. że za pomocą hipnozy u niektórych chorych można uzyskuć ustąpienie objawów. m in. u n. niekiedy po podaniu leków (np. cieplngy itp. który zdaje sobie sprawę z możliwości. obawach i uczuciach. niekiedy i wobec życia. dźwiękowy. Chorzy w pierwszej grupie charakteryzują się pozytywnymi doświadczeniami w rozwiązywaniu złożonych problemów i umiejętnościami w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. umożliwia mówienie o sobie. zwiększenie jego tolerancji na trudne sytuacje i bardziej skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi. długi okres tasowania biologicznych metod leczenia. kryzysowym i oddziałach surnatyez-. W niektórych przypadkach (psychogenne zaburzenia świadomości. może cna być skutecznym środkiem pomocniczym w leczeniu np. uspokaja. przeżywania i reagowania. Oznacza te.dożylne wstrzyknięcie preparatu Amytal) . u innych-znaczne odprężenie i poprawę samopoczucia. pobudza do aktywności.

oprócz swojego specyficznego działania. możliwe uzależnienie się pacjenta od lekarza i hipnzzy. Osiągnięcie takiej reorientacji stanowi główne zadanie tego typu psychoterapii. ćwiczenia odwykowe (awersyjne) . Polegają na odgrywaniu pewnych scen przez pacjentów przy współudziale terapeutów oraz na omawianiu ich przebiegu i analizie zawartych treści. Jest to faza wypracowania wglądu. modelowanie i naśladownictwo. stopniowo coraz trudniejszych. Pierwszy etap wymaga nawiązania kontaktu. pacjent ma mzżność przemyślenia pewnych faktów. arteterapią. pacjent musi systematycznie ćwiczyć przez wiele tygodni. Integrująca (restrukturalizująca) psychoterapia systematyczna jest wskazana u pacjentżw z przewlekłymi nerwicami. Terapia stawiająca sobie takie cele trwa zazwyczaj długo (kilka miesięcy) . odtwarzanie układów i relacji z innymi ludźmi. skonfrontowania własnych ocen ze zdaniem innej osoby. dostrzeżenia pewnych związków. Ta postać psychnerupii stosowana jest głównie w oddziałach stacjonarnych. ich skład może być hetero-lub homogenny. reakcji lub wzorców zachowania. terapią ruchową. polegająca nazmianiestosunku pacjenta do siebie. w których duże znaczenie ma także przekazywanie innym przeżywanych emocji. terapią zajęciową. Gdy rozmowa dotyczy szczególnie bolesngychi drażliwych tematów czy sytuacji z życia. w trakcie którego pacjent sam wywołuje u siebie stan odprężenia psychicznego. Aby opanować tę umiejętność. że pacjent stopniowo jakby własnym wysiłkiem dochodzi do rozumienia samego siebie. wymaga kilkudziesięciu spotkań terapeutycznych. . na'przykład przeżywane w życiu konflikty. początkowo pod kierunkiem personelu medycznego. pomagających w wygaszeniu nieprawidłowych nawyków. interpretacja emocjonalnycwydarzeń w życiu pacjenta. Wszystkie wymienione formy aktywności grupowej. Grupy liczące 9-I I uczestników mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. ich związków z życiem i cechami osobowości pacjenta oraz objawami i przebiegiem zaburzeń. jego mówienie o najtrudniejszych sprawach i zagadnieniach (catharsis) . jego związków z ludźmi przyczynia się do tego. źródeł swoich trudności i sposobów przeżywania oraz reagowania. za którą następuje faza reorientacji. trwają do 2 godzin. Psychoterapia grupowa w warunkach ambulatoryjnych jest zwykle stosowani samodzielnie. Podobne korzyści może przynieść psychoterapia treningowa. która polega na stosowaniu systematycznych planowych ćwiczeń. Istnieją rozmaite sposoby stosowania technik behawioralnych: ćwiczenia pozytywne. choroby i utoczenia oraz jego postępowania i przeżywania. Terapia ta jest określana jako terapia behawioralna. Dąży do uzyskania zmiany zasadniczych postaw pacjenta. niekiedy fizykoterapią itp. ćwiczenia negatywne. oraz w wytworzeniu zachowania pożądanego. W większości przypadków należy po kilku seansach hipnotycznych zastosować trening autogenny. Ważne odmiany to psychodrama i pedagogiczne odgrywanie ról. Niekiedy szybszą poprawę uzyskuje się wtedy. Często psychoterapię indywidualną kojarzy się-zwłaszcza w warunkach leczenia stacjonarnego-z psychoterapią grupową. Podobny charakter mogą mieć scenki pantomimiczne. co niekiedy jest równoznaczne z modyfikacją osobowości. gdy wprowadzi się także terapię grupową. Spotkania odbywają się najczęściej I-4 razy w tygodniu.stosowane niezbyt długo ze względu na. ich ogólna liczba może wynosić od 10-15 do 30-40. a ich treść i charakter są zróżnicowane. obejmuje-jak w psychoterapii podtrzymującejodreagowanie pacjenta. Wyjaśnienie i dostrzeżenie głównych bodźców i sytuacji chorobotwórczych.

temazepam (Signopam) -20-40 mgdziennie. Istnieje niebezpieczeństwo uzależnienia się od tych leków. W wielu przypadkach właściwe jest kojarzenie psycho-i farmakoterapii. Farmakoterapia jest w praktyce niekiedy główną czy nawet jedyną metodą leczenia nerwic. które przede wszystkim wpływają na układ autonomiczny (Propranolol do 40 mg dziennie. działanie których. Dlatego też wskazane jest. Ouwoksamina. ma charakter identyczny lub podobny. jeśli ułatwiają pacjentom ujawnienie i omawianie ich konfliktów. W niektórych przypadkach-np. problemów i emocji. a nawet właściwej pomocy. doksepinę (Sineąuan) -do 300 mgdziennie. Hydiphen) -do I 50 mg dziennie (zwłaszcza w leczeniu nauęctw!) . jest ono jednak błędne. 25-I mg) . 3 mg) . zaburzeniami snu itp. nitrazewn (Mogadon) -5-10 mg na noc (o działaniu nasennym. Nervogran) lub prometazynę (Diphergan) -do 50 mg dziennie. Na ogół samym stosowaniem leków. gdy są stosowane u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. ponieważ skuteczne stosowanie systematycznej psychoterapii jest często dopiero możliwe po zmniejszeniu znacznego nasilenia cierpień. Valium) -5-15 mg dziennie. 20-Psychiatria. jeśli-poprzez proces społecznego uczenia się-sprzyjają korekcji nieodpowiednich postaw i rozwijają umiejętność rozwiązywania problemuw. nie udziela się pacjentowi optymalnej. Farmakoterapia. Choć przyczyny takiego postępowania lekarzy są zrozumiałe. Lekarze dyspznują obecnie bardzo dużą liczbą rozmaitych środków farmakologicznych. promazynę-do 500 mg dziennie (w psychogeriatrii) . że podczas stosowania psychoterapii pacjentom nie należy podawać leków. Bellacom) . aby lekarz ograniczył liczbę stosowanych specyfików do lepiej znanych mu z doświadczenia i aby dążył do ich szybkiego odstawienia ze względu na prawdopodobieństwo uzależnienia się chorego oraz niekorzystnego wpływu na jego motywację do stosowania psychoterapii. klunazepam (uzależniający) . związanych z lękiem. ale wyraźnie uzależniający!) . medazepam Oudotel) -10-30 mg dziennie. ich kombinacje-np.u pacjentów z zespołami astenicznymi i cechami rozkojarzenia . tiorydazynę (30-60 mgdziennie) .mogą być wykorzystane do celów psychoterapeutycznych. Najczęściej w leczeniu nerwic stosuje się leki anksjolityczne (ataraktycznekojące) . diazepam (Relanium. Z innych leków przeciwdepresyjnych stosuje się opipramol (lnsidon. stąd konieczność ich krótkotrwałego podawania. oksazepam (Oxazepam) 10-30 mg dziennie. Pramolamdo 300 mg dziennie oraz selektywne inhibitory wychwytu serotoniny fluoksetyna (Prozac-0. obniżeniem nastroju. Z pochodnych benzodiazepiny chlordiazepoksyd (Elenium. alprazolam (Xanax-I-2 mgdziennie) . Szeroko stosuje się także środki. pochodne atropiny i sporyszu. Poza tym niekiedy podaje się środki roślinne oraz ich mieszanki (Nleospazmina. natręctwami. zaburzeniami wegetatywnymi i czuciowaruchowymi. nawet uwzględniając wykorzystanie czynnika sugestii. Należy również wymienić nadal stosowaną pochodną difenylumetanu (Hydroxizinum. sposobów reagowania i zachowania. paroksetyna. Nervosol. Atarax) -2060 mg dziennie doustnie lub domięśniowo (lek bezpieczny! Z leków trą (pierścieniowych o działaniu przeciwdepresyjnym stosuje się klomipraminę (Ana (ranił. Jednak również błędne jest twierdzenie niektórych psychoterapeutów. Librium) doustna dawka dobowa-5-20 mg. mazałam (Halcion-0. chlorpnnyksen (Truxal) -do 80 mg. imipraminę (w agarufbii) .

sport.testosteron. aktorzy. które usiłowały popełnić samobójstwo. np. prawidłowe odżywianie. Często dopiero zmiana otoczenia chorego.k 9) jednostki z subklinicznym zespołem nerwicowym: 10) osoby. Ponieważ jednak terapia nerwic musi być jak najbardziej zindywidualizowana. Do przyznania Ul grupy inwalidztwa wskazania istnieją wtedy. Obecnie powodzenie rokują programy działań profilaktycznych.przez bezrobocie: 8) grupy zawodowe pracujące w warunkach znacznego obciążenia psychicznego (np. zarówno dodatnich. robotnicy pracujący na zmiany itp. histeryczna) . bez udzielania długotrwałych zwolnień chorobowych. Definicja i pozycja nozologiczna. lektura. Zapobieganie. fobijna.sprzedawcy. oprócz działania bodźcowego. wobec ktćrych rodzice mają negatywne postawy: 2) dzieci z rodzin rozbitych: 3) dzieci z rodzin społecznie i ekonomicznie dyskryminowanych: 4) dzieci wyrastające w warunkach długotrwałego konfliktu rodzinnego 5) studenci: 6) wdowy: 7) jednostki narażone na utratę statusu społecznego. dziennego lub sanatoryjnego stwarza optymalne warunki dla intensywnej terapii. lekarze. że pozostawienie pacjenta w pracy pogarsza jego stan i przekracza jego możliwości. wskazania mogą zachodzić w niektórych przypadkach długotrwałych nerwic o znacznym nasileniu objawów (nerwica natręctw. ograniczenie środków pobudzających) . udział w rozrywkach. Każda decyzja tego typu wymaga starannego rozważenia ewentualnych skutków. Nieraz zaburzenia są tak nasilone. niekiedy dopiero przyznanie renty umożliwia oddziaływanie terapeutyczne. możliwość stworzenia i realizacji określonego reżimu i programu leczenia w warunkach oddziału stacjonarnego. W warunkach leczenia sanatoryjnego istotną rolę odgrywa fizykoterapia. również i te metody postępowania i oddziaływania powinny być wykorzystane w razie istnienia wskazań. turystyka.regulacji gruczołów dokrewnych-istnieją wskazania do podawania witamin. związanych zwłaszcza z kontrowersyjną zasadą jej uzależnienia od okresowych badań stanu zdrowia chorego. gdy specyficzny rodzaj pracy jest niewspółmierny do możliwości pacjenta i można zalecić zmianę rodzaju pracy lub zawodu albo wykonywanie pracy w mniejszym zakresie. I/. Adam Bilikiewicz. zakładające konieczność identyfikacji grup zwiększonego ryzyka i opracowanie dla nich planów prewencji. preparatów hormonalnych (np. Zaburzenia reaktywne. środków tonizujących (np. przy czym jej skuteczność. Orzekanie o niezdolności do wykonywania jakiegokolwiek zatrudnienia (I grupa inwalidzka) jest bardzo rzadko celowe. Ma to zresztą znaczenie w każdym przypadku leczenia pacjenta z nerwicą. . Najczęściej wymienia się następujące grupy o zwiększonym ryzyku zachorowa (118. tyroksyna) . Większość chorych przejawiających nerwice może i powinna być leczona w warunkach ambulatoryjnych. jak i ujemnych. 1) dzieci nowo narodzone. Wyniki leczenia sanatoryjnego są także związane ze zmianą środowiska i ewentualnym uregulowaniem trybu życia (stosunek czasu przeznaczonego na aktywność i wypoczynek. giętka i do stosowana do konkretnych możliwości oraz okoliczności. jest określana przez czynnik sugestywny (wiara w skuteczność procedur wodnych oraz związanych ze stosowaniem prądów) . czynności ruchowe.cola) . szerokiego kierowania do uzdrowisk lub przyznawania rent inwalidzkich.

iż chudzi o silny jednorazowy bodziec. 111. iż należą cne do objawów psychopatologicznych egzogennych (w odróżnieniu od endogennych) . Reaktywna psychoza schizofrenoidalna (paranoidalna) . istnieje wiele przykładów. Ad. lecz psychosojogennych. IV. Zespoły sytuacyjne (pograniczne między reakcją psychotyczną i symulacją) . które znajdują się w klasyfikacji międzynarodowej. c. będący niewielką modyfikacją klasyfikacji zaproponowanej przez M. przedstawia się następująco: 1. a. śmierć osoby bliskiej itp) . Histeryczne zespoły psychotyczne. b. że obydwa re terminy nie były i nie są dalej dość precyzyjnie zdefiniowane. Stefan Leder w rozdziale poświęconym nerwicom. c. z zarzutem. W niniejszym podręczniku przyjmujemy podział obowiązujący w Polsce. Obecnie podejście do tych zaburzeń jest szersze i uwzględnia zespoły psychopatologiczne. Il. Przede wszystkim lepiej unikać określenia. . W polskiej psychiatrii podział ren jednak utrzymuje się.O stanach czy zaburzeniach reaktywnych mówimy tradycyjnie w przypadkach objawów wywołanych przez uraz psychiczngy Quvcńorwmw) . . aby odróżnić tę kategorię diagnostyczną od nerwic. Obraz kliniczny. uzupełniając go o te kategorie rzzpoznawcze. Podział kliniczny zaburzeń reaktywnych. Klasyfikacja. Zaburzenia przystosowawcze. Epizodyczne stany reaktywne: a. Chociaż tak rzeczywiście może być (np. psychozy reaktywne". Zaszeregowanie nozolugiczne zaburzeń reaktywnych według kryteriów tradycyjnych oznacza. chociaż można się zgodzić. Reaktywny zespół paranoiczny. trwającej dłuższy CZ'IS. iż reakcja psychotyczna powstała w wyniku jakiejś sytuacji psychospołecznej (distresu) . b. Reakcje dysocjacyjne z zaburzeniami pamięci. które jest zbyt ogólnikowe i sugeruje. uraz psychiczny". a nie somatogennych. Depresja reaktywna. W starszych podręcznikach psychiatrii rozdziały poświęcone rej problematyce opatrywano tytułem. c czym pisze prof. Psychozy reaktywne właściwe: a. Jarosza (19883. klęska żywiołowa. 1. które trudno byłoby jednoznacznie określić jako psychozy. W Międzynarodowej Klasyfikacji ICD-10 zrezygnowano z podziału na psychozy i nerwice. świadomości i tożsamości. Ostra reakcja na stres.katastrofa.

afekt patologiczny omówiony przez prof. którzy w atawistycznym odruchu fugi wybiegali z płonącego domu wynosząc jakiś mało ważny przedmiot-budzik. zaburzenia zachowania (antyspołeczne) . Do epizodycznych stanów reaktywnych z zaburzeniami świadomości i pamięci zalicza się tzw. panicznej ucieczki przed siebie (opisywano np. sam sobie wydaje się obcy) . prawda? W starszym piśmiennictwie krótkotrwałe reakcje psychotyczne określono obrazowym terminem "reakcji krótkiego spięcia". albo osłupienia (stuporu) przypominającego odruch znieruchomienia u owadów. utrata pracy. wycofanie się z kontaktów społecznych itp. relegowanie ze szkoły lub studiów.katastrofa kolejowa) i trwa od kilku godzin do kilku dni. odległe. Pod wpływem stresu psychospołecznego mogą się pojawić stany podobne do transu z poczuciem derealizacji i depersonalizacji (wszystko. Ad. chociaż jej obraz kliniczny może . Pewna pacjentka. Zaburzenia przystosowawcze. porażenia emocjonalnego". jest obce. nagle nieoczekiwa. Sprawia wrażenie. O depresji reaktywnej mówimy wówczas. stany lęku. pustki emocjonalnej"-zobojętnienie wobec wszystkiego. b. niepokoju. książkę-będący akurat w zasięgu ręki) . ja będę mogła wrócić na studia. strachu. pustą teczkę. Nliekiedy terminu tego używa się w niewłaściwym znaczeniu. Zaburzenia orientacji i subiektywnie odczuwana utrata kontaktu ze światem realnym bywa przez chorych porównywana do. Z punktu widzenia klinicznego może chodzić o reakcje depresyjne. Czynnikami wywołującymi są wydarzenia i trudności życiowe przekraczające indywidualne możliwości adaptacyjne jednostki. Depresja reaktywna nie ma nic wspólnego z depresją endogenną. Zwykle przejawia się zaburzeniami emocjonalnymi pod postacią paniki. Ich główną cechą jest nagle zdekompensowanie dotychczas sprawnych mechanizmów przystosowawczych. Il. mówiąc np.Ostra reakcja na stres powstaje nagle w wyniku zadziałania wyjątkowo silnego czynnika psychicznego lub fizycznego (np. gdy natężenie i czas trwania odczynu przekracza zwykłą miarę.a. Depresja reaktywna. Polegają one na pogorszeniu funkcjonowania społecznego. re samobujstwa.c. Określoną wartość diagnostyczną mogą mieć wypowiedzi i zachowania pozostające w treściowym związku z rodzajem wydarzenia stresowego. która odczuwała lęk przed powrotem na studia (po dłuższej przerwie) powtarzała wielokrotnie zdanie (persewerując) : . śmierć kogoś bliskiego. np. napadu uczuciowego"albo. Reakcja na stres wyzwala bowiem silną emocję. działania we śnie". Zachowanie pacjenta uderza nienaturalnym spokojem i zobojętnieniem.rozpad rodziny. porzuceniu niektórych ról społecznych. co go otacza. co chorego otacza. Niekiedy reakcja przybiera charakter. W obrazie klinicznym mogą jednak górować zaburzenia napędu psychuruchowego pod postacią nagłego pobudzenia. lęku. wybuchy gniewu. Jarosza w rozdziale poświęconym psychopatologii ogólnej. stanowią również reakcję na stres psychospołeczny. zmienione.ludzi. Reakcje dysocjacyjne mogą przybierać bardzo zróżnicowany obraz kliniczny. która nie podlega osobowościowym mechanizmom integracyjnym i kontroli działania.o fizjologicznym przygnębieniu będącym adekwatną reakcją na doznaną przykrość czy uraz. Przytacza się tutaj niektóre przypadki dezercji z wojska czy z innego posterunku. podpalenia itp.

gdy uda się ustalić rzeczywisty związek przyczynowy między czynnikiem reaktywnym a pojawieniem się psychozy. a więc pod wpływem stresu psychospołecznego. Nie ma też gorszego samopoczucia rano. łatwiej reagują odczynem urojeniowym. gniewliwości) gćruje nad smutkiem. Dc sprawy rej powrócimy (por. Całkiem innym zagadnieniem jest typ osobowości przedpsychnycznej (przed chorobowej) . Nie należy lekceważyć wypowiadanych przez chorych gróźb samobójczych. że związek czasowy zdarzeń i choroby nie musi dowodzić związku przyczynowo-skutkowego. w tym przypadku karnych o obrazę sądu. w którym urojenia są logicznie spójne. Nastrój dysforyczny (zrzędliwy.rzeczywiste krzywdy lub brak zadośćuczynienia w procesie cywilnym. że nie ma zasadniczej różnicy między reaktywnym zespołem uojeniowymi paranoicznym. winy. zaparcia stolca itd. mówiąc o odczynie urojeniuwym (paranoicznym) . Chorzy tracą łaknienie i chęć do jakiegokolwiek działania. prof. pieniacze itd. popada w tzw. samcoskużania się.reakcja paranoiczna typu prześladowczego. winy innych osób.pieniactwo. o jaką psychozę chodzi.rozdz. zazdrości i niewierności małżeńskiej. c. Stres psychospołeczny może być czynnikiem wyzwalającym prawdziwą psychozę schizofreniczną (w sensie procesu endogennego) . czuli na opinię innych osób w trudnych sytuacjach życiowych. obraża sąd zarzucając mu stronniczość lub przekupstwo. Powsrające błędne kołu pogrąża pieniacza coraz bardziej. wykazującym pewne podobieństwo do schizofrenii paranoidalnej mamy prawo mówić tylko w takim przypadku. podejrzliwi. Reaktywny zespól paranoiczny o różnym czasie trwania należy Je częstych odczynów psychotycznych. zazdrości. Trzeba bowiem pamiętać. a odczyn emocjonalny adekwatny do wypowiadanych treści. które z punktu widzenia psychopatologii stanów reaktywnych jest odczynem paranoicznym. Dochodzący swych praw popełnia błędy. Na ogół nie pojawia się też lęk prekordialny. czyli zasypiania. O reaktywnym zespole schizofenoidalnym. W terminologii panuje pewne zamieszanie. ubiegający się o odszkodowanie czy satysfakcję moralną. chociaż przeważnie mają one charakter demonstracji. pełen niezadowolenia. paranoiczny"mamy na myśli zespół psychopatologiczny. Na ogół są to bardzo rzadkie przypadki. stając się przyczyną przewlekłego stanu urujeniowego.wykazywać pewne podobieństwo do tego zespołu psychopatologicznego. Nie spotyka się też zwykle w depresji reaktywnej objawów somatyzacji (np. pieniaczegc itp. . ksobnego. beztematyczny. przewrażliwieni. a więc zaburzenia rytmów biologicznych. a to staje się powodem kolejnych spraw sądowych. ale w tym miejscu warto wspomnieć. natomiast zaburzenia snu dotyczą raczej I fazy. odnoszące. w depresji reaktywnej pojawia się poczucie krzywdy.) . Człowiek dążący dc zaspokojenia roszczeń. Urojenia wchodzą oczywiście w zakres luźnych zespołów psychotycznych. trzeba określić jego rodzaj: np. Taką sytuacją mogą być np. pretensji. Namyslowskiej) .różnego rodzaju bólćw. świadczący o zwartej strukturze osobzwoici. Ludzie nieufni. Zazwyczaj są to urojenia różnej treści (prześladowcze. W związku z tym. Używając określenia. oddziaływania. Określenie zespuł urojeniowy nie precyzuje zatem. który w większym lub mniejszym stopniu usposabia do reakcji urojeniowej. wolno płynący. Jest te istotny element diagnzstyczny. W miejsce poczucia malej wartości.b.

podczas gdy w obecności członków rodziny i rówieśników dziecko zachowuje się swobodnie. np. np. ruchy są zwolnione. jest dalekie od konsekwencji widywanej w samutogennychpsychozach z zaburzeniami świadomości. wybiórczy (amnewupum) . częściej jednak dołączają się jakościowe zaburzenia świadomości z dezorientacją chorego we wszystkich kierunkach. Pokazowy charakter objawów i podatności na sugestię ułatwia rozpoznanie różnicowe. trudno też byłoby je zaliczyć do świadomej symulacji.mutyzm wybiórczy tselektywny) . chociaż zdarza się. mówią szczebiotem. odpowiadając na pytania bez żadnych zahamowań. który występuje pod postacią otępienia rzekomego (prewdzdememiw) lub puerylizmu. iż. Również polecenia badany wykonuje w sposób nieudolny. Niektóre odpowiedzi mają świadczyć o zupełnej gnacie poczucia barw: krew jest biała. IV. Ad. zaś dolna część twarzy pozostaje winka. Stany takie zalicza się do psychoz zamroczeniowych (zamroczenie histeryczne) . chodzi o zachowanie właściwe dzieciom. marszczy czuło. Utrzymująca się niepamięć retropsychotyczna ma przeważnie charakter katatymiczny. sadza w kominie zielona. badany odpowiada 6. Histeryczne zespoły psychotyczne mogą wykazywać różny obraz kliniczny. Zachowanie chorych uderza demonstratywnoicią. podanym długopisem pisze odwróconą stroną. iż występuje on bez pseudodemencji. Pojęcie zespołów sytuacyjnych wiąże się najczęściej z pobytem w więzieniu (psychoza więzienna) lub inną trudną sytuacją życiową (sprawa karna) . Ad. Charakterystycznymi cechami otępienia rzekomego są: zachowanie bezradne. w reaktywnej psychozie paranoidalnej stwierdza się częściej omamy rzekome niż prawdziwe.Poza urojeniami treści prześladowczej i odnoszącej. zwykle nie ma na to dostatecznych dowodów. występujący najczęściej u dzieci. udzielanie odpowiedzi na proste pytania. śnieg czerwony itd. Do histerycznych zespołuwzaliczyłbym też tzw. . Świadczy ono o uruchomieniu mechanizmu obronnego regresji (cofania się do okresu dziecięcego) .zespół Gansera.pytanie o liczbę palców u jednej ręki. związanymi często tematycznie z sytuacją urazową. Polega on na uporczywym milczeniu w stosunku do dorosłych obcych.-znamienna jest gra mimiki-badany jak gdyby z wysiłkiem zastanawia się nad zdpowiedzią. Istnienie zaburzeń świadomzici w zespole Gansera jest supozycją starszych autorów. Mogą mieć charakter osłupienia (stuporu) z elementami katalepsji sztywnej lub woskowej. Najczęściej wymienia się tutj tzw. 111. 10-4-5 itd. Sam termin sugeruje. W moim przekonaniu chodzi o pogranicze psychozy i symulacji. Zespoły sytuacyjne nie dają się jednoznacznie zaszeregować do psychoz histerycznych. zbliżonych do prawidłowych. dorosła kobieta bawi się lalką przemawiając do niej czule itd. Do objawów otępienia rzekomego mogą się dołączyć cechy puerylizmu. 3-3-10.mężczyźni falsetem. logicznie nie usystematyzowanymi. mydło uważa za czekoladę i z apetytem je spożywa. Chorzy używają zdrobniałych określeń.

zachęcałbym do przestudiowania rozdziału prof. . w jakiej doszło do zaburzeń. wstrząsu". Szczególnie trudne jest to w przypadkach depresji reaktywnej po otrucie kogoś bliskiego lub tzw.urojeń. rentowych itd. Leczenie. nie wyklucza istnienia prawdziwej choroby psychicznej. Symulacja zdarza się znacznie rzadziej. np. niż się powszechnie uważa. Trzeba jednak pamiętać. są natomiast zupełnie bezkrytyczni wobec rzeczywistych zaburzeń. Tak jak przyznanie się oskarżonego do winy. Przy badaniu i rozpoznawaniu symulacji jest dobrze pamiętać o następujących zasadach: Symulacja służy zawsze do jakiegoś celu. Problem udawania choroby psychicznej (symulacja). . prokuratorskich. Błędem jest też okazywanie zainteresowania poszczególnym objawom i zachowaniom badanego.reakcjach urojeniuwych. ale przede wszystkim ud osobowości pacjenta. Wykrycie symulacji u osoby dobrze obznajomionej z psychiatrią. Poza opisem poszczególnych metod psychoterapii i somatoterapii. Znane są przypadki udawania choroby umysłowej przez rzeczywiście psychicznie chorych. że udawanie choroby (symulacja) . równocześnie zachowuje zdolność dostosowania do sytuacji i funkjOOOW (1113. Od strony rozpoznawczej problem ten ma duże znaczenie praktyczne. Objawy osoby symulującej nie układają się w konsekwentny zespół psychopatologiczny. Wystrzegać się należy pytań sugerujących objawy psychopatologiczne. Uwagi te dotyczą również symulacji. nasilenie objawów słabnie. Chorzy ci później. Wskazówki na ten temat znajdzie czytelnik w kilku miejscach podręcznika. jak i wyolbrzymianie rzeczywistych dolegliwości lub objawów (agrawacja) . Najczęściej tworzą one zespoły sprzeczne w sobie lub nie istniejące. przyznają się"do symulowania objawów. omamów itd. Rozmowa z osobą podejrzaną u symulację musi być przeprowadzona bardzo umiejętnie i rozważnie. stopnia jego dojrzałości i sytuacji. Postępowanie lecznicze w zaburzeniach reaktywnych nie odbiega od terapii innych zaburzeń psychicznych. Usunięcie czy zminimalizowanie stresu psychospołecznego rzadko leży w możliwościach lekarza. Rokowanie w zaburzeniach reaktywnych zależy od kilku czynników. Najczęściej chodzi o zamiar uniknięcia odpowiedzialności karnej. Symulant przeważnie ujawnia wybitne poczucie choroby psychicznej. nie jest wcale zadaniem łatwym. Osoba symulująca wystawia na pokaz najcięższe zaburzenia pamięci i orientacji. czyli wypływa z określonych pobudek. nie musi być dowodem dokonania przestępstwa. cywilnych.W stanach tych obserwuje się chwiejność uczuciową i skłonność do płaczu. Rokowanie. że symulował. nie musi być zawsze dowodem udawania choroby. podczas gdy w większości ciężkich churub umysłowych poczucia tego brak. Przyznanie się badanego do tego. zwłaszcza w orzecznictwie dla celów sądowych. Na ogol w miarę oddalania się w czasie od urazu psychicznego. kiedy odczyn jest wyrazem przeżycia autentycznego.

nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia i nie określone zespoły behawwralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi oraz czynnikami fizycznymi. zaburzenia psychosomatyczne"nie został z międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 całkowicie wyeliminowany i występuje w wielu miejscach. poświęconego doraźnej pomocy psychiatrycznej. związanych ze stresem i pod postacią somatyczną" (840-148) oraz w. aby nie utrwalać u chorego poczucia konieczności długotrwałego leczenia. Zespołach behawioralnychzwiązanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi" (F 5 O-F 59) . nieorganiczne zaburzenia snu. Rola czynników psychologicznych i behawioralnych w genezie niektórych chorób somatycznych (problem chorób psychosomatycznych). także personelu szpitala. Obowiązkiem lekarza jest jednak zachowanie powagi i usiłowanie wniknięcia w pobudki zaburzeń i objawów. które mogą niekiedy rzeczywiście wzbudzać wesołość stykających się z nim osób. czasopisma psychosomatyczne. krytykowaniu pacjenta. Stanowisko ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (twórców ICD-10) nie sprowadza się tylko do spraw nazewnictwa. nie sklasyfikowane gdzie indziej. Pierwszy rozdział. zwyciężył głos umiarkowania i rozsądku w podejściu do rej trudnej dziedziny. Adam Bilikiewicz. Zaburzeniach nerwicowych. Termin. Czytelnik znajdzie w nim wskazówki praktyczne. .Wardaszko-Łysków sklej.medycyna psychosomatyczna. zaburzenia psychiczne związane z połogiem. Trzeba pamiętać. omówił prof. dotyczący zaburzeń nerwicowych. Czynnikach psychologicznych i behawioralnychzwiązanych z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach". polegająca na odrzucaniu. 18. lekceważeniu objawów. pouczaniu go. że tzw. wspomniane czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach. kierunek wyroslgy z psychoanalizy. W leczeniu zaburzeń reaktywnych i zespołów symulacyjnych przeszkadza niekiedy niewłaściwa postawa otoczenia. Jak jednak wynika z konstrukcji międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. W międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 nie występuje odrębny ruzdzid poświęcony. oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym Autorki. Wstęp i definicja. Z punktu widzenia dydaktycznego rozbicie grupy objawów i zaburzeń psychosomatycznych (mających wszak wspólną patogenezę) nic wydaje się jednak trafne. katedry psychosomatyki w uczelniach medycznych itd. ale ciągle jeszcze ma na świecie gorących zwolenników i propagatorów. lub na zupełnie niedopuszczalnym wyśmiewaniu i wyszydzaniu jego zachowań. Leki powinno się jednak stosować przez krurki czas. chorobom i zaburzeniom psychosomatycznym". Niekiedy konieczne jest połączenie psychoterapii elementarnej z psychcfarmaknerapią (włączenie leków przeciw psychotycznych. dysfunkcję seksualną nie spowodowaną zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną. Istnieją naukowe towarzystwa psychosomatyczne. Leder. Drugi rozdział obejmuje kilka grup zaburzeń: zaburzenia odżywiania się. chociaż jedynie w podtytułach. a w szczególności w. Związek czynników psychologicznych z niektćrymi objawami i chorobami somatycznymi można odnaleźć w dwóch rozdziałach: . przeciwdepresyjnych i anksjolitcznych) . bagatelizowaniu skarg. nie tylko miała.

Drugi kierunek badawczy. wiązał się ściśle z badaniami nad stresem i jego wpływem na powstawanie chorób. albo terminem tym określało się konkretną grupę chorób. Zwiększa to podatność organizmu na rożne infekcje i inne choroby. w której estry lub przewlekły uraz psychiczny był jedyną podstawową lub znaczącą przyczyną jej wystąpienia lub zaostrzenia. i we współczesnej psychiatrii nie odgrywa już większej roli. urazu psychicznego"jest zresztą zbyt szerokie. w etiopatogenezie których dowiedziono znaczącej roli czynnika psychologicznego (głównie emocjonalnegokw takim przypadku muwiło się o chorobach psychosomatycznych w węższym ZDdCZCOlU. Dunbar było wprowadzenie hipotetycznej klasyfikacji typów osobowości usposabiających lu zachorzwania na określoną chorobę psychosomatyczną. ale zainteresowanie problemami medycyny psychosomatycznej zaczęło narastać dopiero w pierwszych latach obecnego wieku pod wpływem poglądów. że termin. zdominowali zwolennicy psychoanalizy. ktćremu nadane nazwę uogólnionego zespołu przystosowania (generał adaptation syndrome-GAŚ) . nazywany okresem psychodynamicznym. Pojęcie. Jego głównymi przedstawicielami byli Franz Jexander i Flanders Dunbar. trzeba wyjaśnić. niektóre koncepcje wywarły silny wpływ na sposób myślenia lekarzy. Badania nad stresem. do chorób psychosomatycznych zaliczył 7 jednostek chorobowych: nadciśnienie samoistne. Zmiany czynnościowe związane z działaniem stresu obejmują wszystkie mechanizmy neurofizjologiczne i naruszają homeostazę. podkreślającego znaczenie czynników psychicznych (psychologicznych) w powstawaniu wszelkich chorób. psychosomatyczny"bywał używany w dwojakim znaczeniu. czyli ogólnego kierunku teoretycznego. wprowadzili do badań rygory eksperymentu naukowego z zakresu psychofizjologii i zastosowali metody epidemiologiczne nad rolą czynników psychologicznych i socjologicznych w zachorowalności. utożsamianego z drugim zkresemrozwoju psychosomatyki. trwający około 30 lat. W rozwoju tej dziedziny wyodrębnia się zwykle dwa okresy. Alexander. Pierwszy. trwający właściwie po dzień dzisiejszy. a te z kolei powodują uszkodzenia różnych narządów. Wedle koncepcji psycholizjolzgicznych termin "uraz psychiczny"należy zastąpić pojęciem stresu. bywa określany psychofizjulogicznymi podobnie jak pierwszy. wykazały. żeby nie powiedzieć ogólnikowe. dychawicę oskrzelową. uważany za klasyka psychosomatyki. że długotrwale działanie stresu wywołuje zbiór nieswoistych reakcji zrganizmu. Ażeby skończyć z rozważaniami terminologicznymi w psychosomatyce. Dużą zasługą P. Albo odnosił się on do koncepcji choroby. nadczynność tarczycy i gościec pierwotnie przewlekły. Nadmierne wydzielanie kortyzolu prowadzi do zakłóceń osi podwzgórzowo-przysadkowanadnerczowej.Czego dotyczy spór na temat problemu zaburzeń psychcszrnatycznych*Termin "zaburzenia psychosomatyczne"zzstał ogloszzny na początku XIX stulecia. Klasyczna definicja choroby psychosomatycznej określała tym terminem taką chorobę somatyczną. zapoczątkowany na początku lat sześćdziesiątych przez Waliła i jego współpracowników z Garneli University w Stanach Zjednoczonych. zapoczątkowane przez Hansa Selye go. zapoczątkowany został również w Stanach Zjednoczonych. zapalenie wrzodziejące jelit. wagowe zapalenie skóry. Chociaż poglądy na istotę zaburzeń psychosomatycznych ewoluowały. co cieszyło . psychoanalitykuw z Zygmuntem Freudem na czele. zwanego medycyną psychosomatyczną. chorobę wrzodową. Drugi okres. Lista. chzrób psychosomatycznych"od czasów Franza Alexandra stale się wydłużała. którzy nauczyli się doceniać rolę czynnika psychologicznego w etiopatogenezie wielu chorób somatycznych. Zwolennicy tego kierunku.

układ oddechowy. że. wymioty. W tym ujęciu somatyzaja byłaby bliska pojęciu konwersji lub nawet równoznaczna z nim. Przeciwnicy stawiali. pieczenie. chory psychosomatycznie płacze swoimi narządami". nie określone (Nie określone zaburzenia psychofizjologiczne lub psychosomatyczne) . u podłoża których leży czynnik emocjonalny. Podział zaburzeń. nudności. bicie serca itp. skargi dotyczące sfery seksualnej i miesiączkowania. dolny odcinek przewodu pokarmowego. wprowadzony przez jednego z uczniów Freuda. Takimi objawami somatyzacji byłyby wymioty. inne narządy i układy. czyste"choroby psychiczne i. bolesność itp: należą tutaj również wykwity skórne (wysypki) . Uporczywe bóle psychogennePsychalgia. a irytowało przeciwnikćw wyodrębniania takiej kategzrii chorób. Zaburzenia hipochondryczne Przekonanie lub obawa występowania poważnej choroby somatycznej. mowa mózgu za pomocą narządów". Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych IT-10 obejmuje następujące grupy (w podrozdziale F 45 cZaburzenia somatyzacyjne (z somatyzacją) Ze strony układu trawiennego: bóle. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. zaburzenia bólowe psycho) (CODO. psychugenne bule krzyża lub głowy. przez somatyzację rozumiał typ zaburzeń cielesnych wyrastających z głęboko osadzonych przyczyn neurotycznych. wzdęcia. której towarzyszą liczne skargi nie mające uzasadnienia przedmiotowego. że jest to. Mogłoby się bowiem wydawać. będąc wybitnym przedstawicielem kierunku psychzanalitycznego. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Niezróżnicowane wielorakie skargi nie układające się w obraz kliniczny snnatyzacji (zmienne. czyste"choroby somatyczne. Autor ten. Kłóciłoby się to z obowiązującym we współczesnej medycynie paradygmatem holistycznym. i chyba słusznie. wzdęcia. muwiąc.dolegliwości. świąd psychogenny. układ moczowo-płciowy. bóle brzucha. Serce i układ krążenia. gćmy odcinek przewodu pokarmowego. Zaburzenia (dysfunkcje) autonomiczne występujące pod postacią somatyczną Podział uwzględnia narząd lub układ uważany przez pacjenta za źródło dolegliwości.zwolenników. uporczywe) : niezróżnicowane zaburzenia psychosomatyczne. zgrzytanie zębami. Sakela. Niekiedy trywializuje się ten pogląd. W. cierpnięcie. odbijania. psychogenny kręcz karku i inne kurczowe zaburzenia ruchowe. bóle głowy. psychogenne zaburzenia miesiączkowania. Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Wszelkie zaburzenia czucia nie spowodowane przyczyną fizyczną i ściśle związane w czasie ze stresującym wydarzeniem (globus hywerizar-wraże. nudności itp. nie kluchy w gardle utrudniające połykanie) . biegunki. a nie choroba somatyczna. Treści psychiczne zostają przetworzone w objawy somatyczne. Sakelużywał określenia. błędna interpretacja prawidłowych i pospolitych odczuć. somatyzacja". drętwienie. zarzut dualizmu. że istnieją.: nieprzyjemne doznania: swędzenie. . Do czasów współczesnych przetrwał wreszcie termin.

Często kwestionują wiarygodność wyników. gdyż pod niespecyficznymi skargami może kryć się jakaś choroba somatyczna. psychologicznych i środowiskowych pzzwoli choremu uzyskać wgląd i doprowadzi do zrozumienia skomplikowanych związków . łagodne zaburzenia psychiczne". . Pacjenci wypowiadający skargi na objawy somatyczne niechętnie przyjmują wszelkie sugestie dotyczące możliwości ich uwarunkowania psychologicznego. konflikty emocjonalne i obawy. żądając koljnych badań i konsultacji.Z komentarza tej samej klasyfikacji wynika. zapalenie skóry i wyprysk. Poznanie wszystkich uwarunkowań osobowościowych. wrzodziejące zapalenie jelita grubego i pokrzywkę. Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach"umieszczono takie. Autorzy klasyfikacji wymieniają takie czynniki. Pierwsze kroki kierują zwykle do specjalistów chorób wewnętrznych. a także kompetencje badających ich lekarzy. Rozpoznawanie zaburzeń psychosomatycznych należy do trudniejszych zadań. błoniaste zapalenie jelita grubego. że na uporczywość dolegliwości hipochondrycznych (psychosomatycznych) ma wpływ wiele czynników. Trzeba pamiętać. Na propozycję konsultacji psychiatrycznej lub psychologicznej reagują niechętnie. Zgodnie z definicją urojeń. w patogenezie której czynniki psychologiczne odegrały rolę. a chorzy wypowiadają jedynie podejrzenia co do ich podłoża. rodzinnego. co uruchamia mechanizm błędnego koła. np. Wymieniono tutaj przykładowo dychawicę oskrzelową. Leczenie. Dolegliwości hipochondryczne oznaczają skargi somatyczne. że pacjenci mają nikłą motywację do psychoterapii. Pc drugie przebiegrzaburzeń wiąże się z długotrwałymi zakłóceniami funkcjonowania społecznego. które trwają przewlekle i mogą odgrywać główną rolę w etiologii chorób somatycznych zamieszczonych w innych rozdziałach ICD-10 (nie dotyczących zaburzeń psychicznych) . chorobę wrzodową.. Choroba somatyczna. i jest oporny na wszelkie gruby perswazji. Jest to działanie o tyle konieczne. co często jest wyrazem poczucia ich bezsilności. przeciwbólowych itd. że w podrozdziale F 54 pt: . Z badaniami pomocniczymi nie należy jednak przesadzwć. które nie mają przedmiotowego uzasadnienia. rola lekarza i psychologa polega na cierpliwym i długoterminowym tłumaczeniu choremu mechanizmów występowania objawów chorobowych. Przede wszystkim pacjent wymaga bardzo dokładnego przebadania somatycznego. kontaktów międzyosobowych. jak zmartwienia. iż cierpi na konkretną chorobę. Jeżeli rozpoznanie zaburzeń psychosomatycznych (zaburzeń psychicznych występujących pod postacią somatyczną-wedle określenia ICD-10) jest pewne.nowotwór. Po trzecie w wielu przypadkach leczący lekarze popełniają błędy. chorobę weneryczną lub AIDS. Domagają się licznych badań potwierdzających podejrzenia. ponieważ pacjenci domagając się leczenia uzależniają się od leków uspokajających (anksjolityków) . pacjent jest głęboko przekonany. otrzymuje podwójne kodowanie: kod 154 i kod właściwej choroby. Diagnostyka. Przed wszystkim do pojawienia się tego rodzaju zaburzeń usposabia określony typ osobowości. nasennych. Niekiedy zaburzenia psychosomatyczne trudno odróżnić od urojeń hipochondrycznych.

W przekonaniu ogółu łaknienie jest sprawdzianem zdrowia. Poprzestanę na stwierdzeniu. nieracjonalne odżywianie się dorosłych prowadzące do nadwagi i otyłości lub przeciwnie przesadne głodzenie się (zwłaszcza pań) w trosce o smukłą sylwetkę-to może . niż ograniczanie się wyłącznie du sfery objawów somatycznych. Adam Bilikiewicz. To oni zapełniają poczekalnie przeróżnych. Osobiście preferuję małe dawki leków przeciwdepresyjnych lub przeciwlękowych (buspironspamilan) . Zaburzenia odżywiania się. Stąd zapewne brak łaknienia stanowi jedną z najczęściej wypowiadanych dolegliwości. Zespoły psychopatologiczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych. internista. zaburzenia snu. Przekarmianie dzieci. reagują dobrze na leczenia sugestywne. Podejście całościowe du pacjenta psychosomatycznego daje znacznie lepsze wyniki. Nie należy się spieszyć z lekami psychotropowymi. Wpływ czynników emocjonalnych na łaknienie potwierdza się w doświadczeniu osobistym każdego z nas. W tym rozdziale omawiamy: zaburzenia odżywiania się. U chorych z dużą motywacją do leczenia i darzących lekarza (lub terapeutę) zaufaniem. Ich wiara w cudowne zdzlnoici tych osćb przynosi niekiedy zaskakujące wyniki.pochodnych benzoliazepiny) . lekarz powinien się wystrzegać stosowania uzależniających anksjolityków (np. jak i somatyczną. w których chorzy uzyskują kompleksową pomoc zarówno psychologiczna-psychiatryczną. że w tej dziedzinie popełnia się błędy od najwcześniejszego okresu życia człowieka. jak i psychosomatycznych istotne znaczenie ma poziom intelektualny pacjenta i jego możliwości zrozumienia psychogenezy objawów somatycznych. Jeżeli jednak zachodzi taka konieczność. wyniki leczenia są zwykle pozytywne. 19. zaburzenia seksualne. Zaruwno w leczeniu zaburzeń nerwicowych. a jego utrata powodem do niepokoju. tym bardziej że u chorych tych nie są rzadkie stany lęku i depresji. W Polsce oddziałów tego rodzaju jest niewiele.przyczynowo-skutkowych. dermatolog) . W wielu krajach istnieją odrębne oddziały i kliniki psychosomatyczne. Pacjenci podchodzący nieufnie do leczenia psychiatrycznego. Rokowanie. Jeżeli objawy będą się cofały bez ingerencji farmakologicznej. Za postęp należy uznać zatrudnienie w oddziałach somatycznych psychologów. uzdrawiaczy". przekona to chorego o właściwym wyborze terapeuty i stosowanych przez niego metod leczenia. Podstawowa rola przypada psychoterapii kompleksowej. negujący uwarunkowanie psychologiczne i społeczne swoich dolegliwości. Wstęp. W wielu przypadkach konieczna jest ścisła współpraca z lekarzami innych specjalności (alergolog.

chociaż rzadziej niż u kobiet. Poprawniej byłoby mówić o jadłowstręcie psychopodobnym. a u . Trzecia grupa badaczy uważa ten obraz kliniczny za typowy przykład. że przyczyny nieprawidłowego odżywiania sig mają tło nerwicowe (psychofzjologiczne) i temu aspektowi poświęcony jest ten krótki rozdział. W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (1992. Inne zaburzenia odżywiania się. Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi. Zaburzenie dotyczy najczęściej dziewcząt w okresie pokwitania i młzdych kobiet (por. wyczerpujące ćwiczenia fizyczne. Wokół tego pojęcia narosłe wiele nieporozumień. stosowanie środkćw przeczyszczających. powodującej narzucenie sobie określonego reżimu dietetycznego i niskiego limitu masy ciała: zaburzenia hormonalne obejmują oś przysadkowa-nadnerczcwą i gonady. stosowanie leków tłumiących łaknienie (reklamowanych jako ułatwiających odchudzanie) i/lub środków moczopędnych: wyobrażenie własnego ciała jest zaburzone i przyjmuje pzstać specyficznego zespołu psychopatologicznego. Wśród licznych publikacji na ren temat można wyodrębnić co najmniej trzy stanowiska. Jadłowstręt psychiczny może wystąpić u młodych mężczyzn. U tych ostatnich zdarza się aż do okresu menopauzy. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi" (F 5 O) . Zaburzenia odżywiania się. co u kobiet przejawia się zatrzymaniem miesiączek. Jadłowstręt psychiczny atypowy. Zgodnie z cytowaną klasyfikacją ICD-10 zaburzenia odżywiania się obejmują następujące zespoły chorobowe: Jadłowstręt psychiczny (dworeaia genem.tuczących potraw. zespołu behawioralnego związanego z zaburzeniami fizjologicznymi" (twćrcy ICD-IO) .rozdział prof Namysłowskiej dotyczący psychiatrii dzieci i młodzieży) . Podział. godnie z kryteriami ICD do rozpoznania jadłowstrętu psychicznego konieczne jest stwierdzenie wszystkich wymienionych niżej objawów: masa ciała utrzymuje się na poziomie co najmniej 159 poniżej oczekiwanej: pacjenci przed okresem pokwitania mogą nie osiągnąć należnej masy ciała w okresie wzrostu: utrata masy ciała jest wywołana poprzez unikanie tzw. Zdarzaj się jednak. Żarłoczność psychiczna Oulwua werusu) . znajdując potwierdzenie tego poglądu w zmienionych parametrach biochemicznych i endokrynologicznych. a ponadto za pomocą jednej z wymienionych czynności: prowokowanie wymiotów. nie wykluczając Ba psychotycznego i organicznego. Atypowa żarłoczność psychiczna. Jadłowstręt psychiczny (awwreaiw weeezwz) .najskrajniejsze przykłady. Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne. Z. inni traktują go jako wielcprzyczynowy zespół objawów (symptokompleks) . Jadłowstręt psychiczny jest zaburzeniem charakteryzującym się celową utratą masy ciała wywołaną i często podtrzymywaną przez pacjenta. Część autorów (w tym głównie pediatrzy) uważa jadłowstręt psychiczny za odrębną jednostkę nozologiczną. w którym obawa przed otyłością przybiera fzrmę myśli natrętnej. Chłopcy zapadają na nią rzadziej w okresie przed pokwitaniem. polska edycja 1997) zaburzenia odżywiania się zaliczone zostały do działu: . nie określone.

OOcGZI) Slogi cho*08) 21. przeważnie bez powodzenia. Leczenie. a tym bardziej psychicznej. stosują silne mechanizmy obronne. Nie ma on najczęściej poczucia choroby fizycznej. Pacjentki. u chłopców narządy płciowe pozostają w stanie dziecięcym. brak akceptacji roli kzbiecej i fizycznych cech 21-Psyehi@lri 4. Rozpoznanie jadłowstrętu psychicznego stawia się zwykle zer ea (asionem. ma natomiast silną motywację do odmawiania przyjmowania pokarmów. wymagającym od terapeuty cierpliwości i dużego wysiłku. u których konflikt dotyczy sfery seksualnej (może tu chodzić o wykorzystywanie seksualne w okresie dzieciństwa sprzed zachorowania na jadłowstręt psychiczny. kobiecości. Niektórzy autorzy wspominają o dobrych wynikach uzyskiwanych dzięki metodom nastawionym .mężczyzn zabu. mogą powstać trudności w różnicowaniu. układu krążenia i wydzielania wewnętrznego (endokrynologicznegok 2) równoległym prowadzeniu psychoterapii chorego: 3) prawidłowym ustawieniu diety: 4) terapii rodziny. Powinno się opierać na następujących działaniach: 1) przywróceniu zachwianej homeostazy w organizmie przez doprowadzenie do ruwnowagi elektrolitowej. że przypadki te powinny od samego początku trafiać do psychiatry. Szczególnej ostrożności wymaga w rozmowie poruszanie problemów psychologicznych. Jeżeli jadłowstrętowi psychicznemu towarzyszy depresja albo natręctwa. U młodych osób należy wykluczyć takie somatyczne przyczyny utraty masy ciała. Wskazana jest raczej psychoterapia racjonalna. lęk przed zbliżeniami seksualnymi) . nieufną. a często agresywną postawę. że albo w ukryciu dokarmiają się z powodu silnego poczucia głodu. jeżeli początek zaburzeń miał miejsce przed okresem pokwitania. to liczne zjawiska związane z pokwitaniem ulegają opóźnieniu lub zahamowaniu: wzrost zatrzymuje się. Różnicowanie. polegająca na wyjaśnianiu znaczenia spożywania poszczególnych składników pożywienia i analizowaniu objawów. co oczywiście nie zwalnia nikogo od obowiązku różnicowania jadłowstrętu psychopochodnegoz chorobami organicznymi (somatycznymi) i psychicznymi. która wyraża się tym. kiedy pediatra lub internista wykonał niezliczoną ilość badań dodatkowych i podejmował. guzy mózgu i zaburzenia jelitowe (choroba Crohna lub zespół złego wchłaniania) . witaminowej. Nawiązanie z pacjentem pierwszego kontaktu jest trudne ze względu na jego chłodną. Pacjenci z anoreksją znani są z przebiegłości. Przeważa pogląd. białkowej i węglowodanowejoraz usunięciu wtórnych zaburzeń ze strony układu pokarmowego. jako przewlekle choroby wyniszczające. u dziewcząt nie rozwijają się piersi i występuje pierwotny brak miesiączek. I chi oho odnŚCI. które wystąpiły w wyniku długotrwałego głodzenia się. albo prowokują u siebie wymioty lub stosują środki przeczysz GZI) ĘCC. różne próby leczenia. Leczenie jadłowstrętu psychicznego jest zadaniem delikatnym. podobnie jak zaburzenia osobowości.

estrogeny. Pud tym względem przypominają zachowania osób z jadłowstrętem psychicznym. preparatów tarczycy lub środków moczopędnych: chory ze współistniejącą cukrzycą może zaniechać przyjmowania insuliny: . Wymioty mogą prowadzić do zaburzeń elektrolitowych. a także gdy można terapią objąć całą rodzinę. notuje się pewien odsetek zgonów. U chorych. tężyczki. chociaż pierwsze objawy występują w nieco późniejszym wieku. Spośród leków farmakologicznych stosuje się niewielkie dawki insuliny. nie mają natomiast znaczenia i są raczej nieskuteczne przetwory hormonalne. W grupie przypadków zaniedbanych. stosując co najmniej jeden z następujących sposobów: prowokowanie wymiotów. a potem następuje przejadanie się z wymiotami (niekiedy prowokowanymi) . znacznie poniżej przedchorobowej czy optymalnej według lekarza: często. stosowanie leków tłumiących łaknienie. rokowanie jest dobre. którzy mają motywację lub udaje się ją wzbudzić. kiedy doszło do wtórnych następstw somatycznych. Rokowanie. Rozpoznanie opiera się na następujących kryteriach ICD-Bkstałe zaabsorbowanie jedzeniem i niepowstrzymane pragnienie jedzenia: pacjent miewa epizody żarłoczności. zaburzeń rytmu serca. a w konsekwencji do znacznego spadku masy ciała.na zmianę zachowania (terapia behawioralna) . nadużywanie środków przeczyszczających. np. odwodnienia. Różnicowanie. Również w tej grupie zaburzeń spotyka się częściej kobiety. choć nie zawsze. że próby karmienia pacjenta sondą lub przymusowe dokarmianie mogą nieodwracalnie zburzyć kontakt terapeutyczny. obraz psychopatologiczny dotyczy chorobliwej obawy przed otyłością: pacjent zakreśla nieprzekraczalne granice masy ciała. okresowe głodówki. poprawia się łaknienie. w wywiadzie stwierdza się epizod jadłowstrętu psychicznego. Zastrzeżenia te nie dotyczą oczywiście przypadków. kiedy wzrasta masa ciała. w których zachodzi konieczność przywrócenia właściwego poziomu hormonów. Żarłoczność psychiczna (żuMma wericsw) lub psychopochodnajest zaburzeniem występującym niekiedy naprzemiennie z jadłowstrętem psychicznym. Należy pamiętać. napadów padaczkowych. Zespół ten charakteryzuje się okresami obżarstwa i nadmiernym skupianiem się na kontroli masy ciała. pojawiają się miesiączki.wyciągi z przedniego płata przysadki. osłabienia mięśni. Okres dzielący te dwa zaburzenia trwa od kilku miesięcy do wielu lat: poprzedzający epizod jest pemoobjawowy lub przebiega w sposób poranny. małe dawki neuroleptyków lub leków przeciwdepresyjnych. z umiarkowanym spadkiem masy ciała i/lub przejściowym zatrzymaniem miesiączek. Pacjenci stosują skrajne metody przeciwdziałania tuczącym skutkom spożywanych pokarmów. polegające na spożywaniu olbrzymich porcji jedzenia w krótkich odstępach: pacjent próbuje przeciwdziałać "tuczącym"skutkom spożywania pokarmów. Żarłoczność psychopochodna może wystąpić u chorych leczonych z powodu anoreksji. Żarłoczność psychopochodną różnicuje się ze: schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego z nawracającymi wymiotami (nie ma wówczas charakterystycznego obrazu psychopatologicznego i typowych neurotycznych cech osobowościk zaburzeniami osobowości .

Otyłość może być przyczyną różnych stanćw psychopatologicznych. przyczyny otyłości bywają zazwyczaj złożone. U młodych mężczyzn wskutek przejadania się stwierdza się początki ginekomastii. U chorych prawidłowo zdiagnozowanych i poprawnie leczonych udaje się uzyskać poprawę.tluoksetyna (Prozac. Poza metodami terapii behawioralnej stosuje się leki psychotropowe wpływające na stan emocjonalny chorego (np. mają opory w nawiązywaniu znajomości z mężczyznami zakładając z góry. która polega na pochłanianiu olbrzymich ilości pokarmów.leki anksjolityczne) . zwłaszcza w sytuacjach zwiększonego stresu. a to z kolei wywołuje zaburzenia afektywne (lęk. na szczęście nie wszystkie. względnie innymi lekami. radzenie sobie"z lękiem. jedynie na przestrzeganiu odpowiedniej diety i . co rodzi w nich poczucie mniejszej wartości. Otyłość psychopochodna jest skutkiem przejadania się i reakcją na sytuacje stresowe. Nie chodzi zatem o bulimię. Tutaj będzie mowa o otyłości typu psychogennego. gdyż wypowiedziałem się o tym powyżej. że są bez szans. Leczenie. Trzeba się jednak liczyć z możliwością nawrotów.(zaburzenia odżywiania się mogą towarzyszyć uzależnieniu od alkoholu) . puszyste"kobiety. trudnościami w funkcjonowaniu poprzez zbyt częste spożywanie posiłków. Jak wiadomo. np. Pomijam sprawy diagnozowania i różnicowania otyłości psychopochodnej. jak można by sądzić. jak i psychologiczny aspekt żarłoczności. otyłości psychopochodnej"kompleks problemów psychologicznych związanych ze skutkami nadwagi. jest przyczyną zahamowań w kontaktach z dziewczętami itd. Jest to oczywiście poważny problem psychologiczny wymagający interwencji psychoterapeutycznej. a przyrost masy ciała tłumaczą zaniechaniem palenia papierosów. skutkuje brakiem pewności siebie w kontaktach z ludźmi. Nie mieści się też w pojęciu. lecz o. Postępowanie lecznicze powinno mieć charakter kompleksowy i uwzględniać zarówno somatyczny. Leczenie otyłości nie polega. Jedną z przyczyn tych zaburzeń bywa narzucanie sobie przez ludzi oty (ych surowego reżimu dietetycznego. Leczenie. np. drażliwość. W takich sytuacjach otyłość może być przyczyną nadmiernej wrażliwości na punkcie własnego wyglądu.stanów depresyjnych. ale również leki przeciwdepresyjne o działaniu anorektycznym. W ten sposób radzą sobie z głodem nikotynowym palacze po odstawieniu tytoniu. np. niepokój.sterydami. Nie należy do otyłości psychopochodnej zaliczać przyrostu masy ciała u chorych leczonych neuroleptykami lub lekami przeciwdepresyjnymi. Bioxetiri). której źródła sięgają często wczesnego dzieciństwa i mają związek z trudnościami emocjonalnymi tego okresu. Tak zwane. lękowych i innych objawów nerwicowych. Rokowanie. co. przygnębienie) .

iż do pacjenta mają stosunek przedmiotowy. Rokowanie zależy od wytrwałości i stopnia motywacji pacjenta. Dążymy do zmiany zachowań pacjenta. po b) rozpowszechnienie. Klasyfikacja i rozpowszechnienie zaburzeń snu. czyli nadmierna senność w ciągu dnia. Postawa ta charakteryzuje się ignorowaniem psychologicznych problemów pacjenta i traktowaniem go nie jak chorego. że są one niekiedy mało przekonujące. Podajemy w kolejności: po a) rozpoznanie. Waldemur Szelenberger. Endogenne: a) bezsenność psychofizjologiczna. Wielu pacjentów nie przestrzega zaleceń lekarskich może nie z powodu braku zdyscyplinowania. a nawet nazbyt skomplikowane. I'%populacji ogólnej. Są to: 1) dysomnia. które otyłości towarzyszą. hipersomnie natomiast. lecz dlatego.ograniczeniu dostarczania energii. aby w taki właśnie sposób podejść do problemuw pacjenta. a często niezbędnych wiadomości. a także do usunięcia objawów nerwicowych. Rozpowszechnienie zaburzeń snu jest znaczne: w przypadku bezsenności chorobowość roczna wynosi 35'%. a raczej w sposób moralizatorski. Podstawową metodę stanowi psychoterapia. Tabela 3. W epidemiologii otyłości podkreśla się znaczenie czynników ekonomiczna-kulturowych. Konieczna jest szczegółowa analiza zachowań pacjenta. co sprawia. czyli pierwotne zaburzenia snu nocnego i/lub zaburzenia czuwania w ciągu dnia: 2) parasomnia. a) bezsenność idiopatyczna. jak również motywacji. niekiedy poczucia taktu i delikatności. jego trybu życia. jako człowieka winnego nabawienia się cierpienia. czyli niepożądane zjawiska okresowo występujące podczas TU. wobec których lekarz może być bezsilny (chodzi tu o przyzwyczajenia kulinarne. do wyrobienia motywacji ułatwiającej kurację odchudzającą. ich indywidualnych oraz rodzinnych uwarunkowań. zbyt przeteoretyzowane. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń snu narasta w miarę starzenia się. cierpliwości. choć jest to na pewno jeden z ważniejszych elementów terapii. gościnnego otoczenia"-co bywa niekiedy utrapieniem w polskich domach) . Skrócony przegląd kategorii uwzględnionych w międzynarodowej klasyfikacji przedstawiono w tabeli 3. Rozpowszechnienie poszczególnych zaburzeń snu podano w tabeli 3. stwierdza się u 7. Dysomnia. Niestety lekarzom brakuje na ogół czasu. Aktualna Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Snu obejmuje 88 różnych sobaczeń. Lekarze (zwłaszcza somatycy) ześrodkowują redukcjonistycznie uwagę na czynnościach poszczególnych narządów wewnętrznych. b) 15%leczonych z powodu bezsenności. mało zrozumiałe. obyczaje towarzyskie i naciski. Zaburzenia snu. Niepowodzenia lekarza w leczeniu otyłości dadzą się ująć w następujący sposób: 1. w tym u polowy badanych bezsenność jest ciężka. . a nie podmiotowy. 3) zaburzenia snu wtórne do schorzeń psychicznych lub somatycznych. w trakcie której omawia się z pacjentem czynniki psychologiczne przyczyniające się do wystąpienia otyłości.

b) 10-50%do 5. Parasomnia snu NonREM (zaburzenia wzbudzenia): a) upojenie przysenne. do 20%osób z mocznicą. b) 12%osab zgłaszających bezsenność. a) w przebiegu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.03%leczonych z powodu bezsenności.w przewlekłej zaporowej chorobie płuc u większości pacjentów. b) do 15%dzieci. a) zespół niespokojnych nóg. b) 5-15%osab zdrowych. b) 5-10%leczonych z powodu bezsenności. a) parasomnia snu REM. Bezsennością nazywamy subiektywną dolegliwość polegającą na zbyt krótkim lub nie pokrzepiającym śnie. a) w przebiegu schorzeń somatycznych. a) lęki nacne.w chorobie Parkinsonau 60-90%chorych. a) hipersomnia idiopatyczna. a) zespół opóźnionej fazy snu. a) okresowe ruchy kończyn. b) bardzo częste u dzieci do 5. b) 0. b) 5%do 10. rż. a) Narkolepsja.b) 0. a) wpływ substancji o działaniu ośrodkowym. Egzogenne: a) niewłaściwa higiena snu. np. rz 1%dorosłych. Parasomnia inne: a) moczenie nocne. a) somnambulizm. a) bezdcchy obturacyjne. b) częstość występowania rćżna. b) 35%zgłaszających bezsenność. b) 5-10%zgłaszających się z powodu nadmiernej scnności. Zaburzenia snu wtórne. b) 3%dzieci. Bezsenność.. b) 2-5%populacji ogólnej. l-3%do 18. np. b) 1-2%populacji ogólnej. b) prawdopodobnie zaburzenie bardzo częste.w zaburzeniach lękowych) oraz pod . rż.06%populacji ogólnej. Parasomnia snu REM: a) koszmary nocne. do 5%dorosłych. b) 34%populacji powyżej 60 rż. b) częstość występowania różna. poniżej 1%dorosłych. Parasomnia. Bezsenność występuje pod pustacią trudności w zasypianiu (np. a) w przebiegu zaburzeń psychicznych. b) schorzenie rzadkie. rż. Zaburzenia rytmu snu i czuwania: a) zaburzenia snu związane z pracą zmianową.

b) zaburzenia snu są przejawem lub następstwem chorób układu nerwowego oraz innych schorzeń somatycznych. W zależności od czasu trwania objawów rozróżnia się bezsenność przygodną (trwającą przez kilka dni) . b) wskutek uprzednich skojarzeń czynności związane z udawaniem się na spoczynek powodują wzbudzenie. Wybrane postacie bezsenności przedstawiono w tabeli 4 Leczenie bezsenności zależy od jej przyczyn (tabela 5) . czasem z agresją w godzinach nocnych. tolerancji lub odstawienia środków psychostymulujących. a) wpływ substancji o działaniu ośrodkowym. Różnice między pochodnymi benzodiazepiny są prawdopodobnie tylko ilościowe. a) zespół opóźnionej fazy snu. lękiem. b) przerwy w oddychaniu prowadzą do hipoksji i wybudzeń lub spłycenia snu. Warunkiem rozpoznania bezsenności są objawy w ciągu dnia: w bezsenności przygodnej i krótkotrwałej-senność i zmęczenie. Bezsenność przewlekła: a) bezsenność psychofizjologiczna. np. Przyjmowanie leków nasennych w odstępach czasu krótszych niż czterokrotny okres jego biologicznego póhrwania prowadzi do kumulacji. czyli objawy pojawiające się po zachodzie słońca). po b) charakterystyka. a) schorzenia somatyczne. zaburzenia lękowe. a) Bezsenność krótkotrwała. a) nocny niepokój w zespołach otępiennych (sundowmng. w bezsenności przewlekłej-gorsze wykonanie zadań i obniżenie nastroju. Postępowanie farmakologiczne polega na podawaniu agonistuw receptora benzodiazepinowego. b) odwrćcenie rytmu snu i czuwania z dezorientacją. zaburzenia osobowości). Podajemy po a) rozpoznanie. a) bezsenność idiopatyczna. b) od dzieciństwa. spowodowana uszkodzeniem struktur odpowiedzialnych za sen i czuwanie. skuteczność leków nasennych jest zmniejszona. b) sen jest przerywany przez powtarzające się stereotypowe zrywania mięśniowe w kończynach lub dyzestezje w kończynach dolnych.w hotelu. Charakterystyka wybranych postaci bezsenności. nasennych i alkoholu. a) okresowe ruchy kończyn lub zespół niespokojnych nóg. chory łatwo zasypia poza własną sypialnią. wyboru określonego leku dokonuje się więc w zależności od jego farmakokinetyki (tabela ó) . niepokojem. b) utrwalona niezdolność do zasypiania i wstawania o pożądanej porze: chory zasypia u 3:00-6:00 rano. krótkotrwałą (do 3 tygodni) oraz p r ze w I e kł ą (powyżej miesiąca) . a) Bezsenność przygodna. zmianą strefy czasu lub nagłym stresem (np. b) bezsenność wynika ze wzbudzenia emocjonalnego zaburzeń przekażnictwa synaptycznego. Tabela 4.podczas oczekiwania na zabieg operacyjny). czynnikiem wyzwalającym są schorzenia somatyczne. zaburzeń rytmów biologicznych.postacią trudności w utrzymaniu snu i zbyt wczesnym budzeniu się (np. nasilenie bezsenności jest proporcjonalne do nasilenia innych objawów. b) w nagłej chorobie somatycznej lub w żałobie. nagła zmiana otoczenia .w epizodzie depresji) . b) spowodowana pracą zmianową. a) bezdechy podczas snu. b) bezsenność wynika z przewlekłego używania. a) zaburzenia psychiczne (zaburzenia afektywne.

ewentualnie farmakoterapia.Farmakoterapia. leczenie towarzyszących schorzeń somatycznych. oddychanie powietrzem pod zwiększonym ciśnieniem.). Zaburzenia lękowe . terapia behawioralna (poznawcza.właściwa higiena snu. Tabela 5.klonazepam. wskutek zbyt dużej dawki.5-5. a) Diazepam b) 1-2 c) 32 d) 5. haloperydol 0. długiego okresu po (trwania lub interakcji z innymi lekami: 2) zaburzenia pamięci deklaratywnej.leczenie choroby podstawowej. Leczenie bezsenności.redukcja wagi ciała. Okresowe ruchy kończyn i zespół niespokojnych nóg . Bezsenność przygodna lub krótkotrwała .edukacja: przesuwanie zmian roboczych zgodnie ze wskazówkami zegara. Zaburzenia afektywne. Zapobieganie tolerancji i uzależnieniu polega na podawaniu leków nasennych tylko co trzeci dzień. ekspozycja na światło.chemoterapia: opóźnianie snu o 3 godziny dziennie.0-30. deprywacja społeczna i sensoryczna. ewentualnie środki przeciw depresyjne (10 mg wnitryptyliny lub 200 mg trazodcnu na noc). aż do uzyskania pożądanej pory snu. zmiana godzin pracy nie częściej niż raz w tygodniu. Środki nasenne powodują następujące objawy niepożądane: 1) nadmierna senność następnego dnia. po b) szczyt stężenia we krwi (godz. Podajemy w kolejności: po a) lek. Bezsenność spowodowana pracą zmianową . farmakoterapia przez 1-2 loby po zmianie godzin pracy. Zespół opóźnionej fazy snu . Bezdechy podczas snu .wyłącznie edukacja.0-10. Farmakokinetyka wybranych leków nasennych. zwłaszcza pu preparatach o krótkim okresie po (trwania: 3) bezsenność z odbicia. schizofrenia . praca nocna nie dłużej niż 5 kolejnych nocy bez odpoczynku. po c) okres biologicznego półtrwania (godz. trazodon 100-200 mg na noc. leczenie operacyjne. po d) duwka (mg) dorośli (osoby w podeszłym wieku). ograniczenie drzemek w ciągu dnia. Nadużywanie alkoholu i innych substancji o działaniu ośrodkowym .0 mg.0 (2. Tabela 6.0 (0.5) a) flurazepam b) 2 c) 47-100 d) 15.5-1. Niewłaściwa higiena snu .właściwa higiena snu. relaks.0 (15.nadzorowana abstynencja. Zespoły otępienne i nocny niepokój (sundownincj) .(hospitalizacja).5-1.). ewentualnie farmakoterapia. w jak najmniejszej dawce i przez jak najkrótszy okres. sprzężenie zwrotne).psychoterapia. żałoba.0) a) lorazepam .chemoterapia: stała pora snu. czyli lęk i bezsenność po ustąpieniu działania środka OdSTOCZO. Bezsenność idiopatgczna . a) flunitrazepam b) 1 c) 16 d) 0.00). Bezsenność psychofizjologiczna .

125-0.0-2. W podeszłym wieku zwiększona jest także wrażliwość układu nerwowego na leki nasenne.75) Zaleca się. bezdechy podczas snu.5) a) nitrazepam b) 3 c) 30 d) 5. prawdopodobieństwo zamachu samobójczego. Przeciwwskazaniem do podawania leków nasennych jest ciąża.0-2.0-60.5-5. który to proces nie jest na starość zaburzony.0) a) temazepam b) 1 c) 8 d) 10.75-7. Fu długotrwałym podawaniu trzeba odstawiać lek stopniowo.0 (0. w bezsenności krótkotrwałej do 3 tygodni.5 c) 9 d) 1.0 (10.5 c) 3 d) 0.0 a) zopiklon (pochodna cyklopirolonu) b) 1. Zaburzenia oddychania mogą być jedną z przyczyn zwiększonej umieralności osób nadużywających leków nasennych. Zmiany te w przypadku oksazepamu. by leki nasenne podawać w bezsenności przygodnej tylko przez I-3 dni.0-20.0)] a) triazolam b) 1.5 c) 6 d) 3. metabolizm pochodnych benzodiazepiny może być zwolniony. nadużywanie alkoholu i inne uzależnienia.125) a) zolpidem (pochodna imidazopirydyny) b) 1 c) 1.0 (1.25 (0.0-20. .0-30.b) 2 c) 8-24 d) 1. Powyżej 60 rż.0 (2.5 d) 10.5 (3.0) a) lormetazepam b) 1-2. lorazepamu i temazepamu mają niewielkie znaczenie. nocny niepokój w zespołach otępiennych (wndzwmng) . Przewlekłe stosowanie pochodnych benzodiazepinyo długim okresie po (trwania może prowadzić u ludzi starych do zespołu imitującego otępienie typu alzheimerowskiego oraz do upadków i złamań szyjki kości udowej.0 (10.0) a) oksazepam b) 2-3 c) 8 d) 15. gdyż leki te inaktywowane są na drodze sprzęgania z kwasem glukuronowym. a w bezsenności przewlekłej nie dłużej niż 3-4 miesiące.

Larenja snu jest skrócona do wartości poniżej 5 minut. u 3050%chorych: 4) omamów przysennych. Częstość napadćw waha się od kilku w ciągu leku dc niezliczonych napadów w ciągu jednego dnia. albo podczas budzenia się. Uważa się. ewentualnie dekstroamfetaminy w dawce 5-60 mg dziennie. .Narkolepsja. jak i omamy przysenne pojawiają się albo podczas zasypiania. o czasie trwania zazwyczaj 10-20 minut. Rutynowe badanie EIG.podczas egzaminu. Utrata napięcia trwa do kilku minut. porażenia przysennegz i omamów przysennych polega na intruzjach snu REM w czuwanie. Katapleksja polega na nagłej. Mechanizm katapleksji. u 20-40%chorych. zwłaszcza nadmierna senność nie ustępuje z czasem. realistyczne doznania zmysłowe z zachowaną częściowo orientacją co do otoczenia. Całkowita utrata napięcia wiąże się z ryzykiem urazów. świadomość zazwyczaj jest zachowana. Stała nadmierna senność nasila się podczas monotonnych zajęć. np. u wszystkich chorych 2) katapleksji. U większości chorych stwierdza się obecność antygenu HLA DRZ i HLA DQI. Nackolepsja to zespół chorobowy. Zarówno porażenie. rż. Omamy przysenne są to żywe. Narkolepsji towarzyszą zaburzenia przekażnictwa munoaminergicznego. którego przyczyną jest prawdopodobnie dysfunkcja pnia mózgu. Krótkie wahania poziomu czuwania między napadami są przyczyną automatyzmów. Mięśnie oddechowe są zaoszczędzone. łącznie z psychozami. Niepełne ataki przejawiają się np. takich jak wkładanie ubrania do lodówki albo pisanie po zakończeniu strony. Zaburzenia koncentracji u 50%chorych prowadzą do upośledzenia pamięci. Narkolepsja trwa przez całe życie. Dysfunkcja ta ujawnia się pod postacią tetrady objawów: 1) stałej nadmiernej senności oraz napadów snu. tomografia komputerowa i magnetyczny rezonans jądrowy nie wykazują odchyleń od normy. Alternatywą może być podawanie modafinilu w dawce dobowej 300 mg.jako tłuczenie talerzy lub jąkanie się pod wpływem zdumienia lub rozbawienia. u 90%chorych: 3) porażenia przysennego. Zrównoważenie działania terapeutycznego środków psychostymulującychoraz ich działania niepożądanego. Leczenie narkolepsji jest objawowe. jednak pierwotny defekt biochemiczny nie jest znany. odwracalnej. z właściwą dla tego stadium atonią i/lub marzeniami sennymi. Początek choroby zazwyczaj przypada na okres pokwitania. nie jest łatwe. Latencja stadium REM wynosi poniżej 15 minut. Porażenie przysenne polega na kilkuminutowej uogólnionej niezdolności poruszania się i mówienia. ponowny szczyt zachorowań odnotowuje się między 35. Rejestracja snu nocnego ujawnia spłycenie snu i rozfragmentowanieepizodów snu REM. zmęczenie i stres. Na tle wzmożonej senności pojawiają się epizody nagłego zapadania w sen. głównie metylfenidatuw dawce 10-60 mg dziennie. często w sytuacjach niezwykłych. a 45. W Stanach Zjednoczonych do leczenia nadmiernej senności używa się środków psychostymulujących. obustronnej gnacie napięcia mięśniowego wywoływanej przez emocje. że zachorowaniu na narkolepsję sprzyja obecność genu zlokalizowanego w chromosomie 6. selegilmy w dawce 30 mg dziennie.

dlatego u dzieci nieprawidłowości wzbudzenia traktujemy jako zjawisko do pewnego stopnia fizjologiczne. Charakterystyczna jest aktywacja układu wegetatywnego. somnambulizm i lęki nocne mogą występować u tej samej osoby. Czynnikiem wyzwalającym napady somnambulizmu i lęków nocnych jest wzmożenie snu wolnofalowego w toku leczenia neuroleptykami. gdy stadia snu REM są najdłuższe. z których pacjent budzi się podczas snu REM. Oprócz leczenia farmakologicznego zaleca się profilaktyczne drzemki przez 15-20 minut. litem. Leczenie somnambulizmu i lęków nocnych polega na podawaniu środków tłumiących sen wolnofalowy: pochodnych benzodiazepiny i leków przeciwdepresyjnych. tyle że nieadekwatna do sytuacji. Upojenie przysenne. brakiem zaburzeń świadomości po obudzeniu się oraz brakiem objawów wegetatywnych. Należą tu upojenie przysenne. oraz nieartykułowana wokalizacja. po alkoholu. Leczenie pozostałych objawów tetrady polega na podawaniu tró (pierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (protryptyliny 2. . U niektórych pacjentów. Konsolidacja procesów snu i czuwania odbywa się w ontogenezie stopniowo. somnambulizm i lęki nocne. Przyczyną koszmarów są na ogół konflikty i urazy psychiczne. Także stres może wyzwalać napady. Koszmary zazwyczaj występują w drugiej połowie snu nocnego. Pożądane jest tworzenie grup wsparcia. upojenie przysenne może występować po niemal każdym obudzeniu się ze snu. Od lęków nocnych koszmary różnią się dobrą pamięcią marzeń sennych. w przebiegu chorób gorączkowych. przyspieszeniem oddechu i poceniem się. Koszmary zdarzają się także po lekach takich. Epizody somnambulizmu i lęku nocnego zazwyczaj pokryte są niepamięcią. z tachykardią. klomipraminy czy też dezypraminy 25-200 mg dziennie) albo wiloksazyny 50-200 mg dziennie. Lęki nocne również powstają podczas wzbudzenia ze snu wolnofa (owego. jak L-Dopa i inne środki przeciwparkinsonowskie. Czas trwania napadu wynosi od kilku sekund do kilku godzin. Parasomnia snu NonREM (zaburzenia wzbudzenia). Zaburzenia te polegają na niecałkowitym odzyskiwaniu przytomności podczas budzenia się. Ulpojenie przysenne jest to stan zaburzeń świadomości trwający od kilku minut do kilku godzin po obudzeniu się ze snu NonREM. U dzieci skuteczne jest budzenie przed spodziewanym napadem. W celu uchronienia chorego przed wypadkiem wskazane bywa zabezpieczenie okien i drzwi. Jest to najczęściej zwykła codzienna aktywność. 5-20 mg dziennie lub imipraminy. Po drzemce czujność poprawia się na 2 godziny.Żaden znany lek nie usuwa całkowicie nadmiernej senności. Parasomnia snu REM. zwłaszcza u chorych z hipersomnią. Nieprawidłowe wzbudzenie podczas napadu somnambulizmu lub lęku nocnego przejawia się w badaniu polisomnograficznym serią hipersynchronicznychfal delta poprzedzających napad. I-2 razy dziennie. Koszmary są to przerażające marzenia senne. wskutek niedoboru snu. Znane są też przypadki prowadzenia samochodu lub agresji wobec otoczenia. Napad somnambulizmu przejawia się złożoną aktywnością ruchową podczas snu wolnofalowego (stadium 3 i 4) .

Epizody parasomnii należy zaliczyć do stanów wyjątkowych. Parasomnia snu REM (zaburzenia zachowania podczas snu REM. Ghorują głównie mężczyźni po 50. Wszystkie wielkie katastrofy w elektrowniach atomowych miały miejsce w okresie fizjologicznie wzmożonej skłonności do zasypiania. Poruszanie się w stanie nasilonego lęku i zaburzeń świadomości jest niebezpieczne dla chorego i dla jego otoczenia. Aspekty prawne parasomnii. naukę. a zatem jest niepoczytalny. u prawie 509 chzrych na narkolepsję oraz u 2-8%osób cierpiących na bezsenność. W czasie tych epizodów pacjent nie jest w stanie rozumieć znaczenia popełnianych czynów ani kierować swoim postępowaniem. Reakcja na koszmar przejawia się agresją wobec otoczenia. zanik oliwkowa-mostowa-móżdżkowy. a także sam pacjent są narażeni na urazy. takim jak choroby naczyniowe. są też przyczyną wypadków w pracy i podczas prowadzenia pojazduw. pochodnych benzodiazepiny i alkoholu powoduje wyrównawcze nasilenie snu REM i wystąpienie koszmarów. Do rozpoznania niezbędne jest przeprowadzenie badania polisomnograficznego. choroba Parkinsona. Z badań symulacyjnych wynika. Czynnikiem wyzwalającym może być przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych oraz przewlekłe nadużywanie alkoholu. Zaburzenia seksualne. w innych parasomnia snu REM może towarzyszyć różnym schorzeniom ośrodkowego układu nerwowego. Część przypadków nie ma widocznej przyczyny. że sprawność psychiczna u osób cierpiących na nadmierną senność jest nie mniej upośledzona niż wskutek upojenia alkoholowego.leki p-adrenolityczne i hipotensyjne. REM s (cep behmior disorder) jest to okresowy brak atonii właściwej dla snu REM. 00. Zaburzenia snu utrudniają wykonywanie zawodu. więcej czasu zajmuje zaintubowanie manekina. a także na bezpieczeństwo publiczne. Wyniki leczenia są bardzo dobre. zawsze jednak istnieje możliwość samookaleczenia lub okaleczenia innej osoby. Zbigniew Lew-Starowicz. często o charakterze koszmarów. przystosowanie społeczne i funkcjonowanie w rodzinie. ale i całego społeczeństwa. tró (pierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Sprawność psychiczna po nocnym dyżurze jest u lekarzy upośledzona. rż. ze złożoną aktywnością ruchową i żywymi marzeniami sennymi. zgodnie z artykułem 25: I kk. Nagłe odstawienie substancji tłumiących sen REM. Zaburzenia snu mają więc wpływ nie tylko na funkcjonowanie jednostki. między północą a godziną 6. Znane są też przypadki parasomnii snu REM w przebiegu pourazowych zaburzeń stresowych. Niepożądana senność w czasie przeznaczonym na czuwanie może być też przyczyną katastrof. mJn. Na ogół przebieg parasomnii bywa łagodny. Według danych brytyjskich zaburzenia snu są odpowiedzialne za 20%wypadków komunikacyjnych. Znane są kazuistyczne przypadki zabójstw dokonanych podczas napadu somnambulizmu. Zasypianie za kierownicą występuje u 90%chorych z bezdechami podczas snu. . Leczenie polega na podawaniu klonazepamu w dawce I mg na noc. Osoba dzieląca łóżko z pacjentem.

Albert Moll tworzy Międzynarodowe Towarzystwo Badań Seksuologicznych.lmieliński. wykładający seksuologię na AM w Gdańsku. 1886 . 1896 . 1904 .powstaje pierwszy w kraju Zakład Seksuologii Akademii Medycznej w Krakowie. a później stworzył (i dotąd nim kieruje) Zakład Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich'enuum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. dlatego warte poznać najważniejsze postacie i fakty z nią ZWIĘZ (OC.Magnus Hirschfeld tworzy Instytut Wiedzy Seksualnej w Berlinie.Zygmunt Freud przedstawia interpretację marzeń sennych. 1906 . Ostatni z nich-XIII.Van de Velde publikuje Małżeństwo Doskonałe. ale dość szybko przybrała charakter interdyscyplinarny.Henry Havelock-Ellis wydaje Studies in the Psychology of Sex. 1927. Cew-Starowicz. 1966 .Alfred Kinsey tworzy Instytut Badań Seksuologicznych przy Uniwersytecie Indiana.pojawia się pierwszy specjalista z zakresu seksuologii-K. 1913 .William Masters i Wirginia Johnson publikują pracę-ocenianą jako przełom w seksuologiiWspółżycie seksuane człowieka. ale również zmiana postaw wobec seksualności. Klasyfikacja zaburzeń seksualnych. ale jej historia nie jest znana lekarzom.Powstaje The World Association in Sexology. Drugim pionierem jest 8. został nim 2.Wilhelm Reich publikuje The function of the orgasm.opublikował znane dzieło Klinika nerwic płciowych. W 1991 roku powstało Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.Richard van KraT-Ebing publikuje Psychopatia Sexualis. od 1962 r. Jest re zatem nauka młoda. 1936 . który w 1969 r. Seksuologia jest dziedziną wiedzy i sztuki lekarskiej. Popielski. 1919 . a . 1947 . W Polsce uprawnienia do leczenia zaburzeń seksualnych można uzyskać na podstawie specjalizacji z seksuologii lub certyfikatu seksuologa klinicznego przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Prezes Koła Seksuologżw Polskich przy/O Towarzystwa Świadomegz Macierzyństwa. I tak np.Zygmunt Freud ujawnia wyniki badań nad histerią. a w 1973 r. 1931. W Polsce pionierem seksuologii był Tadeusz Bilikiewicz.w przeszłości masturbacja czyli onanizm była pzstrzeganajako zaburzenie. 1978 . 1900 . która rozwinęła się w zasadzie w XX wieku. W 1994 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej został powołany pierwszy specjalista krajowy w zakresie seksuologii.August Forel publikuje Sexual Problems.w Walencji. którego był kierownikiem. odbył się w 1997 r. Jej pionierami byli głównie psychiatrzy. W kolejno ukaazujących się klasyfikacjach zaburzeń seksualnych jest zauważalny nie tylko dynamiczny rozwój wiedzy. 1895 . W 1963 r.Iwan Bloch tworzy pojęcie seksuologii w ujęciu międzydyscyplinarnym.Wprowadzenie. z jego inicjatywy powstała specjalizacja-seksuologia. którego pierwszym prezesem został Zbigniew Lew-Starowicz.Powstaje pierwsza klinika seksuologiczna w Amsterdamie. które organizuje międzynarodowe kongresy naukowe.

F64. F 52.5 Sadomasochizm. W klasyfikacji ICD-10 mamy do czynienia z następującym podziałem zaburzeń seksualnych: F5OF59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną 152. .1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli. F65. F52. F52.6 Dyspareunia nieorganiczna.4 Pedofilia. F65.8 Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego. 865. Ostatnie rewizje klasyfikacji międzynarodowej ICD-I O oraz Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego OSM-IV) wprowadziły istotne zmiany i rozbudowały zakres zaburzeń seksualnych. F60-F69 Zaburzenia osobzwości i zachowania dorosłych.4 Wytrysk przedwczesny. F66. F 52.2 Ekshibicjonizm.6 Złożone zaburzenia preferencji seksualnej. 0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych.9 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego. F52.2 Brak reakcji genitalnej. F 52. F52. F65. E30.8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej. F65. F65. F52. F66. F64.2 Zaburzenia związków seksualnych. F65 Zaburzenia preferencji seksualnych.7 Nadmierny popęd seksualny. nie określone. F 52.5 Pochwica nieorganiczna. F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej. F66.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego. nie spowodowana zaburzeniami organicznymi ani inną chorobą.1 Orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystniczna). F52. F65.0 Transseksualizm. nie określone. F64.3 Zaburzenia orgazmu.1 Transwestytyzm fetyszystyczny.9 Niespecyficzna dysfunkcja seksualna. F52.homoseksualizm jako dewiacja.9 Zaburzenia preferencji seksualnej. F66. F52.0 Fetyszyzm.11 Brak radosnego przeżywania. F65. F64.1 Przedwczesne pokwitanie.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej.10 Awersja.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych. Inne stany klasyfikowane w ICD-10 mające związek z seksualnością E30.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie.0 Opóźnione pokwitanie. F66. nie określone. F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną. F64.8 Inne zaburzenia preferencji seksualnej. F65.3 Oglądactwo (voyeurism).

Z63.hiperprolaktynemia.0 Problemy w stosunkach ze współmałżonkiem lub partnerem. impotencji u1/4 palaczy: heroina zaburza wytrysk u 52'%uzależnionych i zmniejsza popęd płciowy u ól%: Meno-i andrcpauza: inne zaburzenia i choroby.3 Bolesny wzwód członka (pnazimue). nadużywanie seksualne. zaburzenia orgazmu. dysfunkcje seksualne wywołane lekami. psychogennei społecznokulturowe. Etiologia i patogeneza zaburzeń seksualnych. wnętrostwo. np. hypogonadyzmcjCukrzyca.1 Stany związane z okresem przekwitania u kobiet. między partnerami) . zaburzenia seksualne wiążące się z ogólnym stanem medycznym. Y0ó Zaniedbanie i porzucenie.0 Problemy związane z niechcianą ciążą. W piśmiennictwie do istotnych przyczyn zaburzeń seksualnych autorzy zaliczają: Uzynniki biologiczne: Przyczyny hormonalne (np. Z64.4 Impotencja z przyczyn organicznych. ginekologiczne.stulejka. Y07 Inne nieprawidłowe traktowanie (zespoły złego traktowania). N48. Z61. układu moczowopłciowego: Ceki. W wielu przypadkach mamy jednak do czynienia z etiologią wieloczynmkową.zaburzenia seksualne i identyfikacji płciowej obejmują: Dy stu n kc j e s e ks u a I n e: zaburzenia pożądania seksualnego. Z00-Z99 Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt z usługami zdrowotnymi. nadczynność tarczycy. palenie 20 papierosów dziennie przez 25 lat prowadzi do.choroba wieńcowa.N48 Inne zaburzenia członka. Obejmuje: okrucieństwo psychiczne. zaburzenia podniecenia seksualnego. Przyczyną zaburzeń seksualnych mogą być czynniki biologiczne. Z60. Uzależnienia (np. zaburzenia seksualne wiążące się z bolem. Zaburzenia identyfikacji płciowej Inne stany. Y05 Przestępstwo (napaść) seksualna przy użyciu przemocy fizycznej. znęcanie się fizyczne. Z72. W cenionej przez wielu psychiatrów klasyfikacji Amerykańskiego TowaczystwaPsychiatrycznego DSM-IV z 1993 r.od alkoholu) prowadzą do zaburzeń seksualnych u 55%uzależnionych. przenoszone drogą płciową. choroby neurologiczne. parafilie.5 Zachowania seksualne z wysokim ryzykiem. Wiąże się z rozwojem wieloobjawowych zaburzeń seksualnych: 'horoby układu krążenia (np. X85-Y09 Przestępstwo (napaść). które mogą być celem oceny klinicznej: problemy związane z relacjami (rodzic-dziecko. nadciśnieniowa. N95. N48. zawałykUrazy rdzenia kręgowego.5 Problemy związane z domniemanym nadużywaniem seksualnym dziecka przez osobę spoza najbliższej rodziny (pierwotnej grupy oparcia). wobec dorosłych) . Q00-Q99 Wady rozwojowe wrodzone. problemy związane ze złym traktowaniem lub zaniedbaniem (przemoc seksualna wobec dziecka. zniekształcenia i aberracje chromosomowe. Jest to jedna z częściej spotykanych obecnie OTZVCZVTI. Z61. .5 Przedmiot (ofiara) dostrzegalnej dyskryminacji lub prześladowania.4 Problemy związane z domniemanym nadużywaniem seksualnym dziecka przez osobę z najbliższej rodziny (pierwotnej grupy oparcia). nowotworowe.

ukryte preferencje hzmoseksualne. W tabeli 7. rygoryzm wychowawczy w środowisku rodzinnym. U pacjentćw z rozpoznaniem depresji często są spotykane zaburzenia erekcji. wysoki poziom neurotyzmu. Obecnie pojawia się wiele publikacji omawiających związki między patologią seksualną a zaburzeniami psychicznymi. rywalizacje w rodzinie. Zaburzenia psychiczne. zdrady. walka u dominację. wykorzystanie seksualne w dzieciństwie. niechęć lu p. nadmierna samokontrola. impulsywność. Częstość występowania zaburzeń seksualnych w zaburzeniach psychicznych (w odsetkach). np. Podajemy w kolejności: po a) zaburzenia psychiczne. negatywne pzsrawy wobec siebie i innych. a) Zespoły depresyjne. c) 70/47. hipoaktywne zaburzenia pożądania seksualnegz. przedstawiono zakres rozpowszechnienia różnych postaci patologii seksualnej w zaburzeniach psychicznych. a 5796 pacjentów zgłasza różne bóle mające związek z seksualnością. agresja. ujawnianie nadmiernych wymagań i oczekiwań. negatywne uwarunkowania masturbacyjne i fantazje erotyczne. np. zaburzenia we wzajemnej komunikacji. Patologia seksualna może być objawem zwiastunowym lub przyczyną zaburzeń psychicznych.w wyniku stosowania leków. negatywne i urazowe pierwsze związki heteroseksualne. patologia rodzinna: Osobowościowe. rutyna i monotonia w sztuce miłosnej.nieudane i konfliktowe małżeństwo rodziców. ignorancja. W wielu krajach obserwuje się wzrost rozpowszechnienia różnych form wykorzystywania seksualnego dzieci i przemocy seksualnej. W latach dziewięćdziesiątych. Czynniki psychiczne Rozwojowe. zbyt wczesne doświadczenia seksualne. brak akceptacji płci dziecka. konfliktów rodzinnych) . mechanizmy przeniesienia z dzieciństwa. rywalizacja.niska kultura życia seksownego. a częstych myśli samobójczych u Zł'%.W wielu publikacjach umieszczone są tabele przedstawiające wpływ leków na reaktywność seksualną. zaburzenia identyfikacji z płcią. w związku z epidemią AIDS zbadano wiele osób o homoseksualnej orientacji i okazało się. . Dla przykładu podam niektóre z nowszych doniesień. np. niedojrzałość uczuciowa. po b) brak potrzeb seksualnych. że problemy wiążące się z tą orientacją są przyczyną zespołów depresyjnych u 3 P%badanych. Większość stosowanych leków przeciwdepresyjnych wywiera negatywny wpływ na reaktywność seksualną. niedobór seksualny. może być jednym z objawów zaburzeń psychicznych lub ich następstwem (np. zanik atrakcyjności partnera. fobie seksualne: Farmerskie. po d) Nadmierny popęd seksualny. Zespoły depresyjne są jednym z najczęściej spotykanych odległych następstw tego typu urazów i obejmują większość ofiar przemocy. lęki i zahamowania w relacjach między płciami. lęk przed ciążą. b) 53-85. po c) Zaburzenia orgazmu u kobiet/mężczyzn.kompleksy. Tabela 7. d) a) Zespoły maniakalne.

d) 5-10. brak wytrysku. czyli lęk przed zachorowaniem na AIDS) . a) Uzależnienie ud narkotyków. uzależnienie od seksu. d) 5. b) 75. Dane o wpływie leków psychotropowych na reaktywność seksualną przedstawiono w tabeli 8. a promiskuityzm bywa niekiedy objawem zwiastunowym choroby. a) Inhibitory MAO.koitofobia-lęk przed stosunkiem. c) 2/5. borderline. zaburzenia orgazmu. c) wytrysk przedwczesny. po b) seksualne przeciwwskazania. c) wytrysk przedwczesny. Wpływ leków psychotropowych na reaktywność seksualną. c) 35/31. U wielu sprawców przestępstw na tle seksualnym rozpoznaje się zaburzenia psychiczne. anorgazmia u kobiet wytrysk opóźniony. d) 5. Zespoły lękowe występują u 14%pacjentów i 196%pacjentek z zaburzeniami seksualnymi: są one przyczyną lub następstwem trudności w życiu seksualnym. podobnie aktywność masturbacyjna o dziwacznym charakterze. . przestępcy seksualni? a) Trazodon. c) wytrysk przedwczesny. c) 85/55. a) Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. b) 15-20. anorgazmia u kobiet. d) 30. zaburzenia erekcji. a) Zespoły nerwicowe. b) 30. a) Psychozy schizofreniczne. nadmierny popęd seksualny.b) 15. b) brak reakcji genitalnej. wytrysk opóźniony. fobie seksualne. Wielu autorów opisuje poczucie zmiany płci u chorych. b) brak reakcji genitalnej. priapizm. Podajemy w kolejności: po a) leki psychotropowe. c) pochwica dyspareunia wytrysk przedwczesny. AIDS-fobia. Tabela 8. a) Pochodne benzodiazepiny b) zaburzenia erekcji. szczególnie osobowości. pochwica. b) brak reakcji genitalnej. a) Pochodne trójpierścieniowe. nadmierny popęd seksualny wytrysk przedwczesny. b) 20. c) 10/10. d) 2-5. c) 78/85. po c) seksualne wskazania. gamofobia-lęk przed małżeństwem. W psychozach schizofrenicznych często są spotykane omamy i urojenia o charakterze seksualnym. b) nadmierny popęd seksualny. nadmierny popęd seksualny. Lęki mogą przybierać charakter fobii (np. a) Uzależnienie od alkoholu.

psychogenne (np.c) zaburzenia erekcji. że pacjent unika współżycia. Nie wyklucza możliwości osiągania satysfakcji ze współżycia. W Polsce dotyczy ono 359 kobiet i I/%mężczyzn. Jeżeli erekcje są prawidłowe w trakcie snu. albo jest znacznie opóźniony. W przypadku kobiet zaburzenie to może mieć charakter pierwotny (kobieta nigdy nie miała orgazmu również w trakcie snu. . Przyczyną mogą być czynniki partnerskie. wtórny oraz sytuacyjny. Tego typu skargi częściej zgłaszają kobiety. a sytuacyjny-do ZO%. Rokowanie jest niepewne. W Polsce dotyczy to 7. Brak lub utrata potrzeb seksualnych (obejmuje oziębłość. a nie wtórny. Przyczyny mogą być zarówno psychogenne. Jest to objaw podstawowy. pu obudzeniu się czy w masturbacji. zaburzenia erekcji. a leczenie długotrwałe. fobiami. że pierwotny brak orgazmu dotyczy 4-10%populacji. W przypadku mężczyzn częściej spotyka się opóźniony wytrysk. aktywności masturbacyjnej) . rygoryzm religijny) . Brak reakcji genitalnejU mężczyzn głównym problemem są zaburzenia erekcji członka: trudność w powstaniu erekcji lub jej utrzymaniu.infekcje niedobór estrogenów) . ich rozpowszechnienie zwiększa się w miarę upływu lat.leki. Przyczyną są najczęściej czynniki partnerskie. U kobiet głównym problemem jest suchość pochwy (upośledzone zwilżanie) . Z raportów socjoseksuologicznych z lat dziewięćdziesiątych wynika. b) nadmierny popęd seksualny. Przyczynami mogą być czynniki organiczne (np. zaburzone relacje partnerskie. Wiele jest możliwych przyczyn tego zaburzenia. Awersję seksualną należy różnicować z zespołami depresyjnymi. 6%mężczyzn. osłabienie pożądania) . Najczęściej do wytrysku dochodzi tuż po immisji członka do pochwy lub po kilku ruchach . a niekiedy i do jego osoby. jak i organiczne (np. poczucie winy. dyspareunia. Pojawia się lęk o takim nasileniu. orgazm może być osiągany. brak reakcji genitalnej. c) zaburzenia orgazmu. Istnieje ponad 100 chorób mogących być przyczyną zaburzeń erekcji. Wytrysk przedwczesny Niezdolność do kontrolowania wytrysku nasienia w stopniu zapewniającym obu partnerom satysfakcjonujący stosunek seksualny. Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych. to można podejrzewać tło psychogenne.leki. Brak radosnego przeżywania Reaktywność seksualna jest prawidłowa. W ostatnich latach obserwuje się nasilenie tego zaburzenia. a) Moklobemid. Awersja seksualna Polega na odczuwaniu silnych negatywnych uczuć do kontaktów seksualnych. Zaburzenia te dotyczą około 10%populacji mężczyzn. ale pacjent nie odczuwa przyjemności. Zaburzenia orgazmu Orgazm albo nie występuje. a rzadziej brak wytrysku. a także wiele czynników psychogennych. że mniej jest prawdopodobne zainicjowanie kontaktu seksualnego. choroby) . ale powoduje. uwarunkowania masturbacyjne. z partnerem. Dzięki nowym metodom leczenia uzyskuje się dobre wyniki u ponad 90%leczonych. z przewagą w późniejszym wieku. ukrytą homoseksualnością.

choroby i urazy mózgu. dzięki możliwości stosowania różnych metod leczenia. jednak bez chęci trwalej zmiany płci. Transwestytyzm fetyszystyczny Płoszenie ubiorów płci przeciwnej w celu uzyskania podniecenia seksualnego. chęć poddania się leczeniu hormonalnemu i operacyjnej zwijanie płd. Wiele fetyszy jakby. Reakcja lęku lub szoku u świadka tego zachowania często zwiększa podniecenie seksualne u ekshibicjonisty. Rozpoznania nie można używać. Różni się od fetyszyzmu tym. gdy dana osoba osiąga wiek pokwitania. dotyczy do/.. Cechuje je uporczywe. Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie Zaburzenia zaczynające się przed pokwitaniem. Spotykany niemal wyłącznie u mężczyzn. U transseksualistów jest wczesną fazą rozwoju transseksualizmu. Nadmierny popęd seksualny (obejmuje nimfomanię. Przeważają przyczyny psychogenne. Rokowanie jest bardzo dobre. Rokowanie dobre. Transwestytyzm o typie podwójnej roli Przebieranie się w odzież płci przeciwnej w celu osiągnięcia przyjemności z chwilowego odczuwania przynależności do płci przeciwnej. Przeważają przyczyny psychogenne. Dyspareunia Ból w czasie stosunku. bez dążenia do bliższego kontaktu. lmmisja członka do