P. 1
Hans-Georg Gadamer - Tekst i Interpretacja

Hans-Georg Gadamer - Tekst i Interpretacja

|Views: 1,071|Likes:
Wydawca: habakuk1

More info:

Published by: habakuk1 on Dec 03, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2010

pdf

text

original

HANS-GEORG GADAMER

TEKST I INTERPRETACJA

Problemy hermeneutyki zostały początkowo rozwinięte w poszczególnych naukach, zwłaszcza w teologii oraz prawie, na końcu zaś także w naukach historycznych. Ale już w niemieckim romantyzmie był głęboko zakorzeniony pogląd, że rozumienie i interpretowanie wchodzi w grę nie tylko przy utrwalonych w piśmie ekspresjach życia, jak to sformułował Dilthey, ale dotyczy ogólnego stosunku ludzi do siebie nawzajem oraz do świata. Zyskuje to wyraz nawet w słowach pochodnych, jak choćby w słowie zrozumienie. W języku niemieckim rozumienie oznacza także: mieć zrozumienie dla czegoś. Zdolność rozumienia jest podstawową dyspozycją człowieka, która realizuje się w jego współżyciu z innymi, a w szczególności dokonuje się na drodze języka oraz rozmowy. Dlatego roszczenie hermeneutyki do uniwersalności pozostaje poza wszelkim wątpieniem. Z drugiej strony językowa natura procesu porozumienia między ludźmi stanowi wręcz nieprzezwyciężalną przeszkodę, którą również niemiecki romantyzm jako pierwszy ocenił pozytywnie w jej metafizycznym znaczeniu. Została ona sformułowana w zdaniu: individuum est ineffabile. Zdanie to mówi o pewnej granicy antycznej ontologii (nie można go jednak odnaleźć w Średniowieczu). Dla świadomości romantycznej natomiast oznacza, że język nigdy nie dociera do ostatecznej, niedającej się rozwikłać tajemnicy indywidualnej osoby. Oddaje to trafnie usposobienie epoki romantycznej i wskazuje na funkcjonowanie języka podług własnych praw, które określają nie tylko jego granice, ale także jego znaczenie dla wykształcenia jednoczącego ludzi common sense. Dobrze jest przypomnieć sobie te wcześniejsze dzieje poruszanej przez nas problematyki. Rozwijająca się na początku romantyzmu metodologiczna świadomość nauk historycznych oraz silny nacisk, jaki wywierał przykład pełnych sukcesów nauk przyrodniczych, doprowadziły do tego, że refleksja filozoficzna ograniczyła powszechność doświadczenia hermeneutycznego do naukowych form jego przejawiania się. Ani u Wilhelma Diltheya, który poszukiwał ugruntowania nauk humanistycznych w świadomej kontynuacji idei Friedricha Schleiermachera oraz jego romantycznych przyjaciół, ani u neokantystów, którzy w swojej transcendentalnej filozofii kultury oraz filozofii wartości zajmowali się epistemologicznym uprawomocnieniem nauk humanistycznych, nie była jeszcze widoczna cała pełnia podstawowego doświadczenia hermeneutycznego. W ojczyźnie Kanta i niemieckiego idealizmu mogło to być nawet jeszcze wyraźniejsze niż w krajach, w których dominującą rolę w życiu publicznym odgrywały les lettres. W końcu jednak refleksja filozoficzna przybrała wszędzie podobny kierunek. Zatem mój punkt wyjścia polegał na krytyce idealizmu i metodologizmu epoki teorii poznania. W szczególności ważne pozostawało dla mnie pogłębienie przez Heideggera pojęcia rozumienia i uczynienie go egzystencjałem, to znaczy podstawowym określeniem kategorialnym ludzkiego Dasein. Był to impuls motywujący mnie do krytycznego
1

przezwyciężenia dyskusji metodologicznych oraz do rozwinięcia problematyki hermeneutycznej, która uwzględniała już nie tylko samą jakąkolwiek bądź naukę, ale również doświadczenie sztuki i doświadczenie historii. Heidegger z zamiarem krytycznej i polemicznej analizy rozumienia oparł się na wcześniejszej stylistyce, mówiącej o kole hermeneutycznym, zachowując je w jego pozytywności oraz czyniąc pojęciem w swojej analityce Dasein. Nie można jednak zapominać, że nie chodzi tutaj o kolistość jako metafizyczną metaforę, ale o strukturę pojęcia logicznego, które w teorii dowodu naukowego zajmuje swoją odrębną pozycję jako nauka o circulus vitiosus. Pojęcie koła hermeneutycznego wyraża zatem fakt, że w obszarze rozumienia nie ma miejsca na żadne wyprowadzanie czegoś jednego z czegoś drugiego, a logiczny błąd kolistości dowodzenia nie jest żadnym błędem rozumienia, lecz stanowi właściwy opis jego struktury. Mówienie o kole hermeneutycznym jako czymś różnym od ideału wnioskowania logicznego zapoczątkował w ślad za Schleiermacherem Dilthey. Jeśli przy tym uwzględni się rzeczywisty dystans, jaki dzieli pojęcie rozumienia od zwyczaju językowego, wówczas mowa o kole hermeneutycznym wskazuje w istocie na strukturę samego bycia-w-świecie, to znaczy na zniesienie podziału na podmiot i przedmiot, leżące u podstaw Heideggerowskiej transcendentalnej analityki Dasein. Tak jak ten, kto wie, jak używa się narzędzia, nie czyni go przedmiotem, ale pracuje wraz z nim, tak też rozumienie, w którym Dasein rozumie samo siebie w swym byciu oraz w świecie, nie jest żadnym zajmowaniem stanowiska wobec określonych przedmiotów poznania, lecz samym byciem-w-świecie Dasein. Hermeneutyczna nauka o metodzie w wydaniu Diltheyowskim przekształca się tym samym w hermeneutykę faktyczności, którą wyznacza Heideggerowskie pytanie o bycie i która podważa historyzm oraz teorię Diltheya. Jak wiadomo, Heidegger porzucił z czasem całkowicie pojęcie hermeneutyki, ponieważ dostrzegł, że inaczej nie mógłby wyrwać się ze sfery wpływów transcendentalnej refleksji. Filozofując, próbował dokonać zwrotu [Kehre], odchodząc od pojęcia tego, co transcendentalne, i w związku z tym popadał coraz bardziej w taką oszczędność języka, że wielu jego czytelników odnajdywało w owym filozofowaniu więcej poezji niż filozoficznego myślenia. Uważam to jednak za błąd,1 a jednym z moich zamierzeń było poszukiwanie dróg, na których można uczynić wyrazistą mowę Heideggera o byciu, które nie jest byciem bytu. Prowadziło mnie to coraz bardziej ku historii klasycznej hermeneutyki i zmuszało, bym poprzez jej krytykę wysunął jakiś nowy pogląd. Mój punkt widzenia zdaje się być taki, że żaden język pojęć, również Heideggerowski tak zwany „język metafizyki”, nie będzie stanowił dla myślenia jakiegoś zniewalającego czaru, jeśli tylko ten, kto myśli, powierzy siebie językowi, a to oznacza, że wda się w dialog z innymi myślącymi i z inaczej myślącymi. Pierwotny fenomen języka usiłowałem zatem ująć w dialogu, akceptując dokonaną przez Heideggera krytykę pojęcia podmiotu, w której wykazał on jego substancjalne podłoże. Stanowiło to zarazem hermeneutyczne przekształcenie dialektyki, którą niemiecki idealizm ponownie rozwinął jako metodę spekulatywną, w sztukę żywego dialogu, w jakim dokonywał się sokratejsko-platoński ruch myśli. Co nie oznacza, że miała ona być dialektyką czysto negatywną, wszak dialektyka grecka zawsze świadoma była swej zasadniczej nieskończoności. Dzięki temu okazywała się środkiem naprawczym wobec ideału metodologicznego dialektyki nowożytnej, realizującej się w idealizmie absolutu. Z tego samego powodu odnajdywałem strukturę hermeneutyczną bynajmniej nie w doświadczeniu dokonującym się w nauce, ale w doświadczeniu sztuki i w doświadczeniu samej historii, które są przedmiotem tak zwanych nauk humanistycznych. Dla dzieła sztuki, bez względu na to, jak bardzo wydawałoby się ono pewnym faktem historycznym, a tym samym możliwym przedmiotem naukowego badania, ważne jest, żeby samo coś nam mówiło — i to tak, aby to jego mówienie nigdy nie mogło wyczerpywać się w pojęciach. Również w doświadczeniu historii ideał obiektywności badań historycznych stanowi tylko
1

Por. zbiór moich studiów poświęconych późnemu dziełu Heideggera: Heideggers Wege, Tübingen 1983. Przedruk w: Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke, t. 3, Tübingen 1987. 2

która chce być ich radykalizacją. który ujmuje sens poniekąd jako obecny i możliwy do odnalezienia. Spotkanie z francuską filozofią stanowi dla mnie w tej sytuacji prawdziwe wyzwanie. że sam późny Heidegger w celu uniknięcia języka metafizyki rozwinął swój osobliwy. 3 . chwytamy dopiero patrząc wstecz. Ale właśnie w stosunku do tradycji historyzmu. ale wychodzi poza niego. t. jak sądzę. Ta dokonywana przede wszystkim przez Derridę kontynuacja poglądów Heideggerowskich. Jego pojęcie interpretacji nie oznacza odkrywania sensu. pozostaje. Heideggerowska próba pomyślenia bycia daleko wykracza poza takie rozpłynięcie się metafizyki w myśleniu aksjologicznym albo lepiej: cofa się ona znów przed samą metafizykę. mówi ciągle językiem metafizyki. ciągłym wyzwaniem dla kogoś. co spekulatywne. Jest to jednak stanowisko wybitnie krytyczne. to naśladownictwo doprowadza do wniosku. Jestem świadom — a w konfrontacji z francuskimi kontynuatorami świadom całkowicie — że moje próby przetłumaczenia Heideggera świadczą o moich ograniczeniach i pokazują przede wszystkim. co nazywa historią zapomnienia bycia. W istocie w Heideggerowskim obrazie Nietzschego tkwi głęboka dwuznaczność. co w filozofii spekulatywne i co leży u podstaw jego traktowania historii filozofii. nie 2 Correspondence concerning „ Wahrheit und Methode “ — Leo Strauss and Hans-Georg Gadamer. której Heidegger pozostawałby wierny wówczas. Nie wystarczy zatem fakt. co nam się przytrafia. kiedy o bycie. który z każdą pracą wydawał się inny i każdemu stawiał zadanie indywidualnego nieustającego przekładu tego języka. prywatnym liście do mnie2 zauważył. Kiedy Heidegger pyta o istotę prawdy albo o sens bycia. które przecież nie cofa się przed Nietzschego. lecz prawdziwym przezwyciężeniem metafizyki. musi konsekwentnie odrzucić w całości interpretację i krytykę Nietzschego dokonaną przez Heideggera. które Heidegger starał się odkryć przed metafizyką. poszukiwałem krytycznego punktu odniesienia. jak o jakiś dający się odnaleźć logos. że ekstremizm Nietzschego przewyższa radykalnością doświadczenie bycia. co się wydarzyło. o sens bycia pytałby tak. stronę problemu. który jest. s. za którą podążałem. a dla mnie Dilthey. który pisał jedynie dialogi. Dlatego bardziej radykalny byłby tu Nietzsche. Radykalność Heideggera wyróżniałaby się chyba tym. albowiem wyodrębnienie samego doświadczenia historycznego sprawia. Również to. Zgodnie z tym każda teraźniejszość musi napisać historię na nowo. Zadanie zostało jednak postawione i jest to zadanie rozumienia. jak mawia Hegel. Nietzsche nie byłby ekstremum zapomnienia o byciu. W szczególności Derrida argumentował przeciwko późnemu Heideggerowi z powodu niezerwania z logocentryzmem metafizyki. 5-12. i to drugorzędną. metodą dialektyczną. W ten sposób starałem się po prostu zachować niewyczerpywalność wszelkiego doświadczenia sensu i wyciągnąć dla hermeneutyki wnioski z Heideggerowskiego rozpoznania centralnego znaczenia skończoności. Można się go nauczyć nie tylko na przykładzie Platona. jak mi się wydaje. Dopiero wówczas logocentryzm metafizyki byłby rzeczywiście przezwyciężony. Podąża on za nim aż do krańcowego punktu i właśnie tam dostrzega nie-istotność [Un-Wesen] dzieła metafizyki. ale jego ustanawianie w służbie woli mocy. ponieważ samo bycie za sprawą wartości oraz przewartościowania wszelkich wartości staje się w rzeczy samej pojęciem wartości na usługach woli mocy. a to. We francuskim naśladownictwie Nietzschego brak mi ujęcia eksperymentowania myślenia Nietzschego w jego własnym znaczeniu. a nie teksty dogmatyczne. nie wiedząc. że jego krytyka fenomenologicznego neokantyzmu w Husserlowskim wydaniu faktycznie pozwalała mu ujrzeć w Nietzschem kres tego. Problem może stanowić dobór odpowiednich słów. Już wcześniej Leo Strauss w opublikowanym tymczasem.jedną. kulminującym w pojęciu wartości oraz oddziaływania. „Independent Journal of Philosophy". jak mocno tkwię korzeniami w romantycznej tradycji Geisteswissenschaften oraz ich humanistycznym dziedzictwie. To samo podstawowe doświadczenie dotyczy w końcu filozofii i jej dziejów. 11/1978. Tylko dlatego. kto chce przedstawić to. że tkwimy wewnątrz pewnego dziania się. że dla Heideggera orientacyjnym punktem krytyki był Nietzsche. na wpół poetycki język.

Bycia ku tekstowi. Jest to źródłowy pogląd. Albowiem owa immanencja pozostaje. s. na które się orientowałem. Mogę zatem zrozumieć. w której uczestniczymy. które przeciwko komuś przemawiają. zanim jeszcze otworzył usta. który po raz pierwszy wysunął Schelling przeciwko logicznemu idealizmowi Hegla. po to jednak. kogo spotykamy. dz. Hermeneutyka faktyczności oznacza zmianę sensu hermeneutyki. Któż nie miał takiego doświadczenia — zwłaszcza wobec kogoś. czym jest rozumienie. Gadamer. To. wykracza zawsze poza to. tłum. To jednak oznacza wystawienie się na coś. który odkrywa istniejący sens. zresztą tak jak u Schleiermachera i jego następcy Diltheya. wówczas chodziło w nim o to. pomaga odkryć oraz pokonać własną stronniczość i zamknięcie. tak jak Nietzsche. 57 i nast. co rozumie. 4 . w którym zamierzam iść za podjętą przez Heideggera krytyką fenomenologicznego pojęcia immanencji. tkwiącego w ostatecznym uzasadnieniu transcendentalnym Husserla4. używając zarazem swojej pojęciowej siły. 2. Jeśli napisałem zdanie: „Bytem. a nawet prawdziwie bezsensownym. 3 H. Od czasów Herdera rozpoznajemy zaś w rozumieniu coś więcej niż metodologiczny sposób postępowania. a tym bardziej dobre argumenty. aby wskazać na ustanowione w nim granice. s. a zarazem powierzchowność. który próbowałem wydobyć.-G. cyt.. nigdy nie można zrozumieć do końca. co wychodzi na jaw w mówieniu. [Przyp. w jakiej się pokazuje. co przybiera postać języka — ale zawsze brane jest ono przecież jako coś. kogo chce się przekonać — że dobre argumenty. Sama tylko obecność kogoś. jak również punkt wyjścia mówiącego w jego nakierowaniu na sens. jakiej brakowało Schellingowi. Dialogiczny charakter języka. co jest. także skrywa się i umyka. czym jest rozumienie. może pretendować do prawdziwej uniwersalności i właśnie tutaj znajduje się punkt. lecz z taką samą źródłowością. który może być rozumiany. To. nie można z pewnością podejmować z radykalnością granicznego doświadczenia bycia ku śmierci — podobnie niemające ostatecznej odpowiedzi pytanie o sens dzieła sztuki i sens historii. Vom Zirkel des Verstehens. jest język”3. brane-w-swej-prawdzie [wahr-genom-men]. że bycie nie znika w swoim pokazywaniu-się [Sich-Zeigen]. Gesammelte Werke. ustawicznie powtarzającym się usiłowaniem. jak zadany ludzkiemu Dasein problem własnej skończoności. przenikają do słowa. w którym bycie pokazuje się. Wszystko. którą konsekwentnie do końca zachował Husserl i która była podstawą mojej neokantowskiej przeszłości. jakie się ma. t. co staje się tutaj dla nas doświadczeniem dialogicznym. wdania się w coś oraz wdania się z kimś. czym dysponuje język. że tę metodologiczną immanencję spodziewa się rozpoznać w akceptacji koła hermeneutycznego. co przyjmuje formę zdania.zadowalając się. koło obejmujące rozumiejącego i to. Rozumiane ma być to. Dlatego rozstrzygające znaczenie ma fakt. ostatecznym aktem jej samozniesienia. niczym innym jak pewnym opisem tego.] 4 Już w 1959 roku próbowałem to pokazać w poświęconym Heideggerowi artykule pt. H. że w istocie nie opuściłem zaczarowanego kręgu fenomenologicznej immanencji. że to ono raczej samo się naraża —wystawia na własne wątpienie jak na zarzut kogoś innego. Jestem w stanie także zrozumieć. czy też lepiej. W podjętej przeze mnie próbie opisania tych problemów kierowałem się bez reszty doświadczeniem sensu dokonującym się w języku. porzuca punkt wyjścia sytuujący się w subiektywności podmiotu. Takie retrospektywne pytanie nie znosi pojęcia logosu oraz jego metafizycznych implikacji. że tego. Zob. Jest to wymiar hermeneutyczny. ale stale ponawianą próbą. Tak więc starałem się ze swej strony nie zapominać o granicach tkwiących w każdym hermeneutycznym doświadczeniu sensu. Prawda i metoda. Tübingen 1986. Gadamer. nie jest równie pierwotnym fenomenem.-G. 429. Heidegger podjął go ponownie. ale rozpoznaje jego jednostronności. Tak naprawdę jego przerwanie wydaje mi się czymś niewykonalnym. nie jest wyłącznie utrwaleniem zamierzonego sensu. że późny Heidegger (Derrida tutaj przypuszczalnie by się z nim zgodził) stał na stanowisku. Mówienie jest w tak niewielkim stopniu samym tylko uzewnętrznianiem oraz eksponowaniem naszych przesądów. Z uwagi na obszerność tego.

że we wzajemnym porozumieniu wychodzi na jaw coś takiego. w epoce niemieckiego romantyzmu. przekonuje innych o ich wiedzy pozornej i przez to stara się ich uświadomić. a nie jest jego prywatną własnością. że ideał poznania naukowego. że pisarz o poetyckiej wyobraźni i sile językowego wyrazu. Luter i ich współcześni wskrzesiciele ukazali przede wszystkim w sposób krytyczny. taki jak Platon. Dla Hegla innobyt pozostaje granicą. Widoczna staje się tutaj granica greckiego pierwowzoru.nie ogranicza się do sfery argumentów i kontrargumentów. Mostem. której nie przekracza. by tak rzec. ale właśnie w tym momencie Heidegger rozpoznaje w owym napięciu logocentryzm greckiej ontologii i określa mój punkt widzenia. jest poniekąd jej przypisane. tak jak rozwinął go w swej mechanice Galileusz. Wspomniane doświadczenia świadczą o tym. że chodzi tu raczej o coś więcej niż o refleksję nad metodologią nauk filologicznych. że sam bohater oraz towarzyszące mu erotyczne napięcie naprawdę się ukazują. potrafił opisać charyzmatyczną postać swojego Sokratesa w taki sposób. której uległa ona w ostatnich dziesięcioleciach. Fakt. To. że językowa interpretacja świata. zupełnie nie został pojęciowo uświadomiony. Oba pojęcia zasadniczo zmieniły w XX wieku swe znaczenie w całym naszym obrazie świata i poznania. To. która powstaje w rozmowie. a przez to na dyskusję przedmiotową. którą Stary Testament. a nawet przedstawił ją w dramatycznym spiętrzeniu: rozwinął strukturę świadomości i samopoznania innobytu jako dialektykę uznania i zaostrzył ją aż do formy walki na śmierć i życie. że język zajął centralne miejsce w filozofii. stanie się oczywiste. Interpretacja jest czymś więcej niż techniką naukowej wykładni tekstów. W znanym odkryciu sokratejskiego dialogu jako podstawowej formy myślenia wymiar dialogu. że teksty mogą być nam dane jednakowo. która usytuowana jest ponad każdym porozumieniem i dotyczy tego. Ale to tylko wypowiedź tautologiczna. kto przypomni sobie filozoficzne tendencje naszego stulecia. że głębia zasady dialogicznej ujawniła się w świadomości filozoficznej dopiero w epoce zmierzchu metafizyki. oznaczało właśnie. Jak się ma tekst do języka? Co można przenieść z języka mówionego do tekstu? Czym jest porozumienie między mówiącymi i co oznacza. Z pewnością to przesunięcie wiąże się z rolą. Świetnie harmonizuje to z faktem. jak zapośrednicza się wspólnota sensu. albo co oznacza. wówczas zakłada jednocześnie. łączy się raczej z przemianą. przez który komunikujemy się nawzajem i który nad przepływającym nurtem inności nadbudowuje tożsamości. że tkwi tutaj raczej coś innego — potencjalność innobytu. W ramach tej ogólnej problematyki pojęcie tekstu stanowi specyficzne wyzwanie. że owo napięcie samowyrzeczenia się i samoutwierdzenia rozciąga się na sferę argumentów oraz kontrargumentów. co łączy nas z naszymi francuskimi kolegami lub wręcz przeciwnie — od nich oddziela. Podobnie psychologiczna przenikliwość Nietzschego odnalazła we wszelkim poświęceniu oraz ofierze substancję woli mocy: „Nawet w niewolniku istnieje wola mocy”. że logos wspólny jest wszystkim. za którym podążała nauka współczesna. I znów jest to coś. to znaczy 5 . czy też granicą. Paweł. jaka w naszym myśleniu przypadła tymczasem fenomenowi języka. co wspólne. W każdym razie moją intencją było zmierzenie się na nowo z tematem Tekst i interpretacja. która wyznacza nasze samowyrzeczenie się i odbiera możliwość wyrażenia i oddania w pełni siebie. a także czym jest w ostateczności język: mostem czy granicą. Rozpoznał on wprawdzie spekulatywną zasadę. Pytam w związku z tym. oraz nieprzenikliwość inności drugiej osoby. Ale jeśli ów Sokrates w swoim sposobie prowadzenia rozmowy opiera się na argumentowaniu. Tekst jest czymś więcej niż nazwą obszaru przedmiotowego badań literackich. o którym była mowa. Mówiliśmy już. jak tekst będący dla nas wszystkich tym samym tekstem? W jaki sposób pojęcie tekstu mogło zyskać tak uniwersalny wymiar? Dla każdego. wychodził od modelu matematycznej struktury przyrody. która panuje w logosie. a w naszym stuleciu ponownie zyskała na ważności w obliczu podmiotowej jednostronności idealizmu. w których wymianie i łączeniu wyczerpuje się sens każdej konfrontacji.

Mit samowiedzy. W świecie anglosaskim coś podobnego ujawniało się w procesie. które znamy jako główny wątek greckiej metafizyki i których logiczne analizy prowadziły do logiki arystotelesowskiej oraz do grammatica speculativa. Zrozumiały stał się odtąd awans pojęcia interpretacji. Tym samym oczywiste staje się nieprzekraczalność językowego schematu świata. Raczej o ideał pewnej konstrukcji języka. do funkcji pośrednika między mówiącymi różnymi językami. ani pierwsze pokolenie fenomenologów. które pierwotnie odnosiło się do relacji pośredniczącej. to znaczy do tłumacza. Skoro teraz staje się on świadomy jako taki. budowaną na gruncie językoznawstwa porównawczego. które pochodzą z greckiej filozofii logosu i które w epoce nowożytnej przesuwały ku centrum pojęcie podmiotu. Pośredni świat języka jest. wychodzi na jaw fakt zasadniczego zapośredniczenia wszelkiego dostępu do świata. i dzięki temu pierwotne perspektywy ulegają przesunięciu. Nie oznacza to jedynie powrotu do codziennych doświadczeń i ich językowej sedymentacji. Problemów języka nie brali pod uwagę ani neokantyści. niż o zagadkowy związek między myśleniem a mówieniem. że język w ogóle umożliwia dostęp do świata. o który spierał się aprioryzm z empiryzmem. choć zachowuje własny sposób widzenia i mówienia. który zapoczątkował Wittgenstein. ale język jako język oraz jego schematyzacje dostępu do świata jako takiego. Jest to słowo. które owo wątpienie traktowały poważnie. traci swój oczywisty prymat. i w ogóle ideał ostatecznego uzasadniania. Tak więc z jednej strony mamy teorię znaku oraz lingwistykę. W tradycji niemieckiej oznaczało to ponowne podjęcie idei romantycznych — Schlegla. na przykład dla Ernsta Cassirera. tracą swoją wiarygodność w odniesieniu do priorytetu oraz niezbywalności systemu języka. okazuje się. przestała stanowić już punkt wyjścia w formułowaniu problemów oraz w dążeniu do wiedzy i że istotę nauki można wyjaśnić oraz skonstruować na podstawie praw racjonalnych. które wiążą się z uniwersalnością naukowego podejścia do świata. Dzięki temu spełnia swoje właściwe zadanie poznawcze i kulminuje w języku matematyki. pośredni świat języka. aby ukazać w nowym świetle przesłanki filozoficznego uprawomocnienia naukowego dostępu do świata. Obie dziedziny współdziałają ze sobą po to. Nie chodzi tu jednakże tak bardzo o filozofię języka. która w swojej apodyktycznej samopewności podniesiona została do rangi źródła oraz podstawy uprawomocnienia wszelkiej ważności. w którym artykułuje się wszelka wiedza. a już w pełni dla Martina Heideggera. to fakt ów należy do struktury doświadczeń granicznych. co dane. zgodnie z tą ideą. z drugiej teorię poznania. Dzięki Freudowi poznaliśmy zdumiewające odkrycia naukowe. Zatem jeśli tymczasem język naturalny ponownie usytuował się w centrum filozofii jako coś uniwersalnego. Właściwym wymiarem tego. Logiczną kontynuacją implikacji tego nowożytnego matematycznego przyrodoznawstwa było zastąpienie w nowoczesnej logice i teorii nauki ideału języka ideałem notacji jednoznacznej. który należy do ogólnej teorii znaku. w przeciwieństwie do iluzji samowiedzy oraz naiwności pozytywistycznego pojęcia faktów. i stamtąd zostało przeniesione na czynność tłumaczenia trudno zrozumiałych tekstów w ogóle. Humboldta i innych. W momencie. Uświadamiany jest teraz raczej nie ich rezultat logiczny. za którym poszedł przede wszystkim Hans Lipps. że podmiot w metodologicznej samopewności opanowuje rzeczywistość doświadczenia środkami racjonalnej konstrukcji matematycznej i wyrażają w zdaniach twierdzących. za sprawą którego przyrodoznawstwo przybiera postać powszechnie ważną. wyłączony poza nawias. wychodząc od myśli Russella. a za sprawą fundamentalnej krytyki pojęcia świadomości. Pośredni świat języka [Zwischenwelt der Sprache] stał się tematem dopiero dla drugiego pokolenia. Wszystko to nadaje prymat językowej naturze naszego doświadczenia świata. Ich założenie głosiło. która realizuje tezę.doświadczenie świata językowo osadzone w świecie przeżywanym. dokonanej przez Heideggera. Tym samym język naturalny. Za sprawą Nietzschego nauczyliśmy się wątpić w ugruntowanie prawdy w bezpośredniej pewności samowiedzy. zrozumieliśmy pojęciowe przesądy. w którym świadomość filozoficzna rozpoznała 6 . które doprowadziły do naukowych rezultatów poznawczych dotyczących sposobów funkcjonowania i budowy systemów językowych oraz systemów znaków.

jak wiadomo. co jest. Odtąd słowo tekst zyskało popularność wszędzie tam. Materialien und Grundsätzliches zur Metapherngeschichte. że interpretacja nie jest jakąś dodatkową procedurą poznania. co rzeczywiście dane. Chodzi o tekst pieśni. żąda bezpośredniego potwierdzenia własnych przewidywań. Dopiero w jej świetle coś staje się faktem a obserwacja okazuje się zdolna coś wyrażać. do których odwołuje się Joel C. a także o zarzutach wysuwanych przez jej przeciwników. 7 Por. Metaforyczne mówienie o księdze przyrody opiera się na tym samym7. co zawarte w tekście. dowolnością albo co najmniej wielością możliwości interpretacyjnych odnoszących się do niego. Czy istnieje to. W każdym razie należy stwierdzić. W podobnym sensie interpretator jakiegoś tekstu stawia pytanie. i znajdującego w tym swoje spełnienie? Czy to. co ogólne. jako tekst pisma. zgodnie z którą tego. które jest pewnym punktem wyjścia poznania zmierzającego ku temu. Jest to księga. Wien 1938. i o tyle właśnie jest ona jedyną rzeczywistą bezpośredniością oraz realnością sprawiającą. że tekst tylko w kontekście interpretacji oraz z jej punktu widzenia jest tym. Po pierwsze. 300-309. tekst pozostaje przecież trwałym punktem odniesienia w porównaniu z problematycznością.pośredni świat języka w jego prede-terminującym znaczeniu. a dzięki temu intencja rozmówców zmierzać będzie do wiążącego sformułowania. nie da się oddzielić od interpretacji6. a ta z kolei zakłada prawdy wiary. Te dwa naturalne sposoby użycia słowa tekst odsyłają — i to oba właśnie — do zwyczaju językowego późnoantycznych prawników rzymskich. kiedy można ponownie podjąć sporne wątki. charakterystyczne dla pojęcia tekstu jest to. Wiara w zdania protokolarne jako fundament wszelkiego poznania nie przetrwała długo nawet w Kole Wiedeńskim5. wówczas odpowiedź może być pełna uprzedzeń i przesądów. Czy jednak znaczy to. 290-295. przez Nietzschego. co ma być rozumiane. Odnosi się to także do dialogicznego porozumienia. co powstaje w trakcie wykonywania pieśni. że interpretacja jest wnoszeniem sensu. Drugie naturalne użycie słowa tekst spotykamy w związku z muzyką. a nie jego odnajdywaniem? Jest to pytanie postawione. Tekst stanowi wówczas podstawę wszelkiej egzegezy. Kariera słowa interpretacja rozpoczęła się wraz z Nietzschem i stała się poniekąd wyzwaniem dla wszelkiego pozytywizmu. gdzie coś sprzeciwiało się włączeniu do doświadczenia i gdzie cofnięcie się ku temu. lecz tworzy pierwotną strukturę bycia-w-świecie. Proces taki kończy się zapisem protokolarnym. nie stanowi w istocie rezultatu interpretacji? Interpretacja rodzi nigdy niezrealizowane zapośredniczenie między człowiekiem a światem. co on właściwie zawiera. którego wykładni dokonuje się w kazaniu i nauce Kościoła. Gesammelte Aufsätze 1926-1936. Ma to znów swoje potwierdzenie w historii samego słowa. Erich Rothacker. miało pomagać w zrozumieniu. którzy według kodyfikacji justyniańskiej odróżniali tekst prawa od problematyczności jego wykładni i zastosowania. ale coś. Aus dem Nachlass 7 5 . ku prawu. co dane. że dopiero z punktu widzenia pojęcia interpretacji pojęcie tekstu konstytuuje się jako centralne w strukturze językowości. Pojęcie tekst weszło do języków nowożytnych w dwóch kontekstach. To jednak oznacza w ostatecznym rozrachunku. w: tegoż. również w filozofii interpretacja musiała zająć pewną kluczową pozycję. kto pyta w ten sposób. i decyduje ono o randze oraz zasięgu hermeneutyki. Über das Fundament der Erkenntnis. Yale 1985. co dane. muzycznej interpretacji słowa i wobec tego również nie jest to nic danego z góry. Jeśli każdy. regule. Uzasadnienie poznania także w dziedzinie nauk przyrodniczych nie może uniknąć hermeneutycznej konsekwencji. W samym tak zwanym postrzeganiu odkryto zatem hermeneutyczne rozumienie czegoś jako czegoś. co rzekomo dane. Moritz Schlick. Ale w takim powoływaniu się na to. 6 Należałoby tu wskazać na nowsze teorie nauki. że rozumiemy coś jako to coś. której Por. s. Krytyka Heideggera jeszcze radykalniej zdemaskowała fenomenologiczne pojęcie świadomości jako dogmatyczne oraz — podobnie jak Scheler — uczyniła to również w odniesieniu do pojęcia czystego postrzegania. Das „Buch der Natur". Weinsheimer w pracy Gadamer's Hermeneutics — A Reading of Truth and Method.

Potraktowanie tekstu przez filologa. że również tekst przekazany przez tradycję nie zawsze jest dla interpretacji z góry dany. stawia się pytanie o to. co w nim jest przekazywane. mianowicie jej wyodrębnienie oraz utrwalenie jako fazy właśnie. że na tekst nie spogląda się z perspektywy gramatyki i lingwistyki. gdy chcemy przez to wyrazić najmniejszą klasyfikację w ocenie stylu albo w ocenie przekładu. herausgegeben von W. która jako taka uwzględnia oczywiście także pewną abstrakcję. 8 . dokonującemu się w bezpośrednim przekazie audytywnym. wychodząc już od pewnego zrozumienia tekstu. o czymkolwiek by on mówił. że owo zadanie stawia się zawsze. co w tekście powiedziane. Tematem czyni on nie to. Za punkt wyjścia przyjmuje się więc. Dlatego zawsze spoglądamy z wyprzedzeniem na sens tego. Z doświadczenia pracy filologicznej dobrze znane jest zadanie sporządzenia czytelnego tekstu. a badacz jest powołany. w pełni pokazuje fakt. Jest to naturalnie mówienie przenośne. dzięki czemu możliwe staje się w ogóle zrozumienie tego. niezależnie od wszelkich przekazywanych treści. który sporządza jakiś czytelny tekst. która nie spełnia bezkonfliktowo oczekiwań odnośnie do tego sensu. że tekst jako komunikat pisemny nie spełnił swego zadania: nie umożliwił odbiorcy samodzielnego zrozumienia. jak jest w ogóle możliwe zakomunikowanie czegoś i jakimi dokonuje się to środkami symbolizacji oraz interpunkcji. Z punktu widzenia hermeneutycznego — który jest punktem widzenia każdego czytelnika — tekst jest tylko wytworem pośrednim [Zwischenprodukt]. która zawsze oznacza. Funkcjonowanie języka stanowi tutaj tylko warunek wstępny. Jak mocno splecione są ze sobą język i interpretacja. względnie dzięki swej interpretacji uczynić czytelnym i zrozumiałym. Bonn 1979. gdzie tekst jest już odszyfrowany i jako taki nie daje się bezproblemowo przekształcić w coś zrozumiałego. że tekst musi być rozumiany jako pojęcie hermeneutyczne. W obu wypadkach następuje sprzężenie zwrotne. Perpeet. które nie występują w samym tekście. Czytelność tekstu sprawia jednak. odpowiada zatem całkowicie ujęciu nie tylko akustycznemu. Tylko tam. Mówimy w pewnym roszczeniowym sensie o czytelności tekstu. I ponownie zwyczaj językowy dostarcza nam ważnej wskazówki. pewną fazą w procesie porozumienia. tak jak to często dzieje się w przekładach: jej negacją jest nieczytelność. lecz stawia opór. że jakaś wypowiedź jest zrozumiała akustycznie. i tylko tam. że rzeczy stają się w pełni jasnymi. co w tekście powiedziane bądź napisane. i czy odczytanie przekazu względnie wybrana wersja lektury były słuszne. Często interpretacja prowadzi wręcz do krytycznej rekonstrukcji tekstu. co właściwie zawiera. Dopiero od tego momentu postrzegamy i kwalifikujemy tekst jako czytelny. Chodzi o to. ale to. którego powstawanie czyni się przedmiotem analizy z zamiarem wyjaśnienia mechanizmu funkcjonowania języka jako takiego. by go odszyfrować. lecz pragnie naświetlić funkcjonowanie języka jako takiego. to znaczy nie traktuje się go jak produkt ostateczny. co wypowiedziane. osiągnie się wówczas pewną korzyść metodyczną. że usłyszano by. gdyby można było zrozumieć. A zatem hermeneutyczne odniesienie do pojęcia tekstu odnajdujemy w konkretnym zastosowaniu wszędzie tam. Wiadomo jednak. Ale owa abstrakcja zmierza w całkowicie przeciwnym kierunku niż kierunek obrany przez lingwistę. gdzie z wyjściowym domniemaniem sensu przystępuje się do jakiejś faktyczności. Jeśli wyjaśni się wewnętrzny związek tekstu i interpretacji. Wynika ona z obserwacji poczynionych odnośnie do języka i polega na założeniu. która w tekście przybiera formę językową. Podobnie istnieje niepewność w akustycznym zrozumieniu jakiejś ustnej wiadomości i niepewność co do sposobu odczytywania. Mówimy wtedy. albo że pismo daje się odszyfrować. antycypacja sensu. a tym samym wszelkiego rodzaju okoliczności. Przedrozumienie. Tekst musi być czytelny. Analizie hermeneutycznej natomiast zależy jedynie na zrozumieniu tego.tekst napisany został ręką Boga. Lingwista nie chce wkraczać w porozumienie co do danej sprawy.

cyt. że ma on być nie tylko zrozumiały. w każdym wypadku zrozumienie tekstu zależy od komunikatywnych warunków. włączamy się bez przeszkód wówczas. by się tak wyrazić. gdy pamięć nie wystarcza. Chodzi tu o fachowca. Uczyni to tylko wówczas. że w ogóle wraca się do brzmienia dosłownego albo do tekstu jako takiego. 360. Jego opanowanie jest tutaj tylko warunkiem wstępnym. Każde tłumaczenie. Do pisemnej sytuacji rozmowy. w obliczu których konieczny staje się powrót do tekstu źródłowego. przede wszystkim Prawda i metoda. Czy to ustnie. jeśli chodzi o tłumaczenie z języka obcego. co w przeciwieństwie do lingwistyki jest wręcz zapomnieniem języka. gdy notatka jest obca oraz niezrozumiała i dlatego wymaga cofnięcia się do układu znaków. co tematyzuje lingwista. stanowi dla samego porozumienia jedynie ostatni przedmiot możliwego zainteresowania. 9 8 . jak pisałem gdzie indziej8. nawet tak zwany przekład dosłowny. Jest zrozumiały tylko dla kogoś dobrze zaznajomionego ze stanem oraz językiem badań. jest rodzajem interpretacji. czy to pisemnie. Zarówno ta Por. I znów mamy tu pewien kontekst hermeneutyczny. Proces porozumienia niesie ze sobą coś. co powiedziane. 363. zakładający z góry określone warunki porozumienia. i wtedy z pewnością trudno byłoby mówić o tekście. tak również komunikat naukowy. że interpretator nie jest ich adresatem. które obejmuje formalne elementy mowy czy też tekstu. gdy wyrażona opinia wyda mu się zbyt niewiarygodna i będzie zmuszony zapytać: czy nie zaszło tu jakieś nieporozumienie? — Inaczej. Jeśli warunek ten zostanie spełniony. a w szczególności s. jak i na przykładzie jego historii. Również inny ekstremalny przypadek porozumienia nie uzasadnia mówienia o tekście. Musi więc specjalnie pokonać dystans. Jeśli w wypadku tłumaczenia mówi się w ogóle o tekście. gdy porozumienie jest zakłócone. Z tego samego powodu nie będzie się w ogóle mówiło o tekście jakiegoś listu. co powiedziane. to znaczy. Jest to na przykład komunikat naukowy. jak w wypadku osobistych notatek sporządzonych przez kogoś w celu wspomożenia pamięci. to być może w trakcie rozwoju analizy zyska określoność. że to. gdy abstrahuje od porozumienia co do danej sprawy. dla którego jednakowe świadectwa naukowe są prawdziwymi tekstami właśnie dlatego. musi być zawsze umotywowany wyjątkowością sytuacji porozumienia. ponieważ będąc tylko śladem pamięci. Można to prześledzić równie wyraźnie na przykładzie dzisiejszego użycia słowa tekst. Podobnie jak notatka ma wartość tylko dla jej autora. a więc do tekstu. to dlatego. jaki obowiązuje w żywym dialogu. Tylko wtedy. Przybiera formę tekstu wówczas. chociaż opublikowany. Notatka nie jest jednakże w ogóle tekstem. czytelnik nie będzie w ogóle powracał do tekstu jako takiego. Pisemna rozmowa wymaga więc w zasadzie spełnienia takiego samego warunku podstawowego. ale nieprzypadkowo oba określenia zawsze mogą występować zamiennie. Wyznacza je adresat tekstu. Rozszerzenie pojęcia tekstu jest raczej uzasadnione hermeneutycznie. powstaje pytanie o dosłowne brzmienie tekstu i wówczas autonomicznym zadaniem może być sama jego rekonstrukcja. dz. jaki istnieje między nim a pierwotnym czytelnikiem. nie jest przeznaczony dla wszystkich.odgrywają swoją rolę w jego rozumieniu. jeśli jest się jego adresatem. które wykraczają poza sam tylko utrwalony sens tego. Także w języku greckim mówienie i pisanie łączy się w pojęciu grammatike. ale staje się przedmiotem [Gegenstand] — stoi przed różnymi możliwościami oddania w języku docelowym tego. gdy zrozumienie się nie udaje. Bez wątpienia istnieje pewien poziom zaniku tekstu. W zwyczaju językowym rozróżniamy wprawdzie brzmienie i tekst. można powiedzieć. i dlatego. gdy nie ma szczególnych zakłóceń rozumienia. co zawarte w zapisie. gdzie użyte jest następujące sformułowanie: „Pojęcie pierwotnego czytelnika stanowi całkowicie nieprzejrzystą konceptualizację”. nie podlega po prostu rozumieniu. Staje się to w pełni jasne. rzecz jasna. sytuacja wygląda dla historyka nauki. jest w najwyższym stopniu niejasne. lecz także przetłumaczony na inny język. znika w powtórzeniu tego. gdy to. Problem tekstu pojawi się tutaj tylko wówczas. że wymagają interpretacji. s. reasumując. Wprawdzie pojęcie pierwotnego czytelnika. Tak więc. co pomyślane. Mówiąc wprost: fakt.

gdy sporna pozostaje treść tego. że w listach. Pisanie jest czymś więcej niż samym tylko utrwalaniem tego. chcąc zyskać jego zrozumienie sensu. wyjaśnienia albo obrony swoich myśli. które leży u podstaw dowolnej struktury tekstów i zarazem pokazuj e ich usytuowanie w kontekście hermeneutycznym: każdy powrót do tekstu — wszystko jedno. analogicznie do uczestnika rozmowy. próbuje zakomunikować. co ma na myśli. a to oznacza. co napisane. ale musi ono również spoglądać przed siebie. ponieważ od samego początku pomyślany jest jako dokument. z kim dzieli pewne założenia i na którego zrozumienie liczy. by zapisany tekst ponownie przemówił. Logoi wyrwane z procesu porozumienia. Nasuwa się tutaj pewien istotny. Zadanie każdego pisma jest wyznaczone właśnie przez fakt. Właśnie dlatego wymaga on szczególnego zapisu oraz podpisu partnera. a to odnosi się naturalnie do całego pisma. co było powiedziane w rozmowie — ma na uwadze pewną prawiadomość [Urlamde]. Wprawdzie każde pismo odsyła z powrotem do pierwotnej wypowiedzi. podejmuje próbę dialogu i podobnie jak w bezpośrednim kontakcie językowym czy też we wszelkich typowych pragmatycznych sytuacjach działania jedynie zakłócenie w porozumieniu będzie wywoływało zainteresowanie głębokim sensem tego. to znaczy rozumie myśl dzięki temu. takiego właśnie porozumienia. Zadanie interpretacji pojawia się zawsze wtedy. co umyka. w sposób. by osiągnąć poprawne zrozumienie wiadomości. oczekując. to znaczy sprawienia. Problem hermeneutyczny wiąże 10 . ponieważ utrwala. co w nim zapisane. że należy powrócić do tego. co mówiący. co pierwotnie obwieszczone albo oznajmione i co powinno uchodzić za jednolite pod względem sensu. wystawione są na nadużycie i niezrozumienie. gdybym ja był jego pierwotnym partnerem rozmowy. w której dzięki wymianie zdań pragnie się osiągnąć porozumienie. pewnych rzeczy i tak nie można wyrazić tak jak w bezpośredniej rozmowie. W każdym razie piszący. ponieważ pozbawione zostały naturalnej korektury żywego dialogu. że przemówią do drugiej osoby. ale przede wszystkim w rozmowie istnieje zawsze możliwość replikowania. że owe wiadomości mają być zrozumiane. a co w bezpośredniości dialogu współtworzy prawdziwe zrozumienie. a nie bierze dosłownie w jej abstrakcyjnym znaczeniu. To samo odnosi się do wszelkich umów handlowych i dyplomatycznych.pierwsza. które nie może współ-podzielić się [mit-teilen] żadną aktywnością. tak też w pisaniu. Ponieważ piszącemu znana jest problematyczność wszelkiego pisma. interpretatora. czy chodzi przy tym o tekst rzeczywisty. co powiedziane. ale tym. że ją uzupełnia i konkretyzuje. Zadanie piszącego równa się tutaj zadaniu osiągnięcia przez czytelnika. Doszliśmy tym samym do pewnego ogólnego pojęcia. gdy nie zakłada się żadnego określonego odbiorcy czy też kręgu odbiorców. tak jak każda inna forma. jak i ten drugi wyrażają dobrą wolę wzajemnego rozumienia się. Odbiorca podejmuje to. co powiedziane. w jaki jest to pomyślane. Tak na przykład mówimy o tekście protokołu. centralny dla teorii hermeneutycznej wniosek. nawet tych kierowanych do dobrze znanego odbiorcy. tylko ktoś obcy. względnie piszący pierwotnie powiedział. Dlatego czytanie i rozumienie to przywracanie wiadomości jej źródłowej autentyczności. czy tylko o powtórzenie tego. Pisanie listu. Tak jak ma to miejsce w żywej rozmowie. Za dużo jest bowiem tego. Tekst powinien utrwalić pierwotną informację tak. Tak więc dobra wola występuje wszędzie tam. Otwarta pozostaje kwestia. Wiadomość nie jest jednak tym. stale kieruje uprzedzające spojrzenie na odbiorcę. to. horyzont interpretacji i zrozumienia musi otwierać się poniekąd w samym tekście. Znamy to zwłaszcza dzięki sokratejskiemu dialogowi oraz platońskiej krytyce pisma. oraz gdy ważne jest. a to z kolei oznacza. co chciałby powiedzieć. aby j ej sens był jednoznacznie zrozumiały. I to jest także powód tego. gdzie porozumienia się poszukuje. że szuka się słów oraz dobiera się do nich akcent oraz gestykulację. wówczas ma to znaczenie dla intencji samego pisania. ale anonimowego czytelnika — albo kiedy tekst chce zrozumieć nie jego adresat. albowiem celem każdej wypowiedzi zawsze jest porozumienie z odbiorcą. co powiedziane. na ile taka sytuacja ma miejsce także wtedy. Jeśli każdy zapis jest tego rodzaju ograniczeniem. a to zawiera uprzedzające spojrzenie na kogoś drugiego. utrwalony na piśmie. adresata.

co powiedział. o ile przy odtwarzaniu tego. czyli dla sądu. Cofnięcie się do pierwotnej sytuacji przekazu pozostaje we wszystkich tych sytuacjach oczywiste. Zadanie zapisu. a zwłaszcza ich utrwalenie na piśmie. protokół intencji znaczeniowej mówcy powinien być jak najwierniejszy. Celem dokumentacji jest właśnie to. Dlatego orzecznictwu sądowemu. jak pisemna procedura (względnie komponenty pisma w procedurze) oddziałuje zwrotnie na sposób potraktowania rozmowy. w których można przekazać pisemnie obietnicę. Dlatego powrót do tekstu jest tu zawsze uzasadniony. czy w proklamacji prawa. Oznacza to. czy przy jego kodyfikacji. Merytorycznie zawarte jest to w stwierdzeniu mówiącym. Również tutaj pozostaje jednak pewna przestrzeń służąca zgodnej z sensem konkretyzacji. który ma się do niego dostosować. z jakim świadek przyjmuje pisemny protokół zeznania. Przejście do formy pisanej oraz ciągłe powoływanie się na tekst jest w tym wypadku szczególnie widoczne. jak bardzo napisanie jakiegoś tekstu z góry odniesione jest do interpretacji. rozkaz albo pytanie. prawodawcy albo sygnatariusze umowy. Prawo oraz jego ustanawianie stale wymaga zatem interpretacji w celu praktycznego zastosowania. lecz pewną fazą w realizacji procesu porozumienia. Tak na przykład znak zapytania jest wskazówką co do sposobu. Ustanowione prawo służy w istocie od początku załagodzeniu albo uniknięciu sporu. kto sprawiedliwości poszukuje. kto sprawiedliwość reprezentuje. przekaz powoduje pewne odizolowanie od pierwotnej sytuacji komunikacyjnej oraz musi wyrażać źródłowy sens w formie pisemnej. Coś podobnego odnosi się do przypadków. by powiodła się autentyczna interpretacja. co faktycznie powiedziane. prawnie obowiązujących umów czy też prawnie ważnych decyzji. by tak rzec. są nieuchwytni. Nie może wprawdzie zanegować tego. Chodzi tu ciągle o to. aby uniknąć sporu. w jaki zapisane zdanie musi być właściwie 11 . wykluczyć nieporozumienia i nadużycia oraz umożliwić jednoznaczne zrozumienie. a to oznacza z drugiej strony. ale również nie chciałby tego pozostawiać w izolacji i najchętniej sam by to natychmiast zinterpretował. Nie są oni z reguły wtajemniczeni w szczegóły śledztwa oraz zabiegi ustalania wyroku. W podanym przykładzie zeznania świadka widać z drugiej strony. przypadkom precedensowym czy też dotychczasowemu zastosowaniu przysługuje zawsze funkcja kreatywno-prawna. zarówno dla tego.się na przykład z interpretacją rozkazów. izolowany. Ten ogólny stan rzeczy daje się szczególnie dobrze zilustrować na przykładzie kodyfikacji prawnej i odpowiednio na przykładzie hermeneutyki prawnej. że funkcjonuje ona niczym wypowiedź pisemna. uwzględnia to o tyle. sprawia. Pytania trafiają więc do nich wraz z abstrakcyjnością tekstu. i tego samego rodzaju jest odpowiedź. a więc protokołowania. Właśnie dlatego szczególnie pożądane jest formułowanie praw. że jest ono niczym tekst. aby ich sens prawny wynikał jednoznacznie z tekstu i aby uniknąć nadużycia czy też przekręcenia. Sformułowanie pisemne musi więc od początku uwzględniać przestrzeń interpretacyjną powstającą dla czytelnika tekstu. jak i dla kogoś. co ujawnia się w niezadowoleniu. gdyż powinny być one wykonywane zgodnie z ich intencją (a nie dosłownie). W przeciwieństwie do samej tylko proklamacji prawa albo do aktualnie zawieranej umowy utrwalenie na piśmie ma na celu jedynie poczynienie dodatkowych zabezpieczeń. Postanowienie albo umowę należy tak formułować. Przykład prawniczy pokazuje zatem z egzemplaryczną jasnością. Świadek ograniczony do swojego zeznania jest już w pisemnym ustaleniu wyników śledztwa. wszystko jedno. Pierwotną sytuację przekazu można oddać również przez dodatkową interpunkcję. że interpretacja realizuje się w każdym praktycznym zastosowaniu. którą tymczasem wynalazło pismo w celu ułatwienia adekwatnego zrozumienia. Nie na darmo hermeneutyka prawna ma pewnego rodzaju funkcję modelową. że problem hermeneutyczny w dyskursie ustnym i pisemnym jest w zasadzie taki sam. Roszczenie do ważności. chociaż sami autorzy. skodyfikowane albo nie. Chodziłoby tu na przykład o przesłuchanie świadków. że tekst nie jest danym przedmiotem. dla stron. jakiej mają udzielić. z jakim stanowi się prawo. to znaczy do trafnego i zgodnego co do sensu zastosowania. którą interpretacja powinna zapewnić w celu praktycznego zastosowania. Należy stwierdzić.

jak nawet dzięki surowemu tekstowi zrozumienie jest bądź co bądź możliwe. Dlatego porozumienie między ludźmi tylko w niewielkim stopniu może być ponownie nawiązane wtedy.wyartykułowane. właściwej w danej chwili. Użycie ironii stanowi więc często wyjątkowo trudne zadanie hermeneutyczne. Mianem antytekstów określam takie formy mówienia. Mam tu na myśli zwyczaj mówienia. Niezrozumienie ironii w stosunkach towarzyskich powoduje natomiast wzbudzające sensację zerwanie porozumienia. co pomyślane. pozbawiona znaczenia część składowa języka. ale stanowiące coś w rodzaju materiału wypełniającego. Samo tylko następowanie po sobie znaków pisma bez interpunkcji stanowi poniekąd komunikacyjną abstrakcję doprowadzoną do skrajności. przeniesione w formę pisemną stają się już problematyczne. w tym wypadku lepsze opanowanie podstaw kształcenia. Dobry hiszpański zwyczaj obramowywania zdania pytającego przez dwa znaki zapytania w sposób przekonujący unaocznia podstawową intencję znaczeniową tego zdania. funkcję czysto rytualną i funkcjonalną. a przypuszczenie. Użycie ironii było znane już na przykład we wczesnym społeczeństwie arystokratycznym. ma z pewnością swoje miejsce w procesie komunikacji i znajduje tam również swoją sygnalizację: w intonacji lub w towarzyszącej żartowi gestykulacji albo w towarzyskiej grze czy też czymkolwiek innym. Każdy zna 12 . Żart albo ironia mogą być użyte tylko tam. Na ile takie udawanie. możliwe jest także w formie pisemnej. znajduje się w funkcjonującej wedle pewnych reguł sytuacji porozumienia. a więc sensu przekazywanego przez tekst. w których nie można podporządkować pierwotnej sytuacji rozmowy. a więc określony interes klasowy oraz jego akceptację. potwierdza z drugiej strony. a także pisania. ponieważ dominuje w nich sytuacyjny kontekst rozmowy. Gdzie zaś stosunki pomiędzy warunkami porozumienia nie są równie jednoznaczne. o ile można je oczywiście uznać za teksty. niebędące żadnym udawaniem. ale może być pewien. które w ogóle nie istniały w wielu dawnych kulturach. Zbyteczność takich interpunkcyjnych środków pomocniczych. albo inaczej: do tekstu wypełniającego swe rzeczywiste powołanie w formie tekstu. kto mówi coś przeciwnego do tego. który określa użycie ironii. które są odseparowane od swojego adresata —jak na przykład prezentacja literacka. Chciałbym wyróżnić trzy ich formy. gdzie przyjmuje się pewną uniwersalną płaszczyznę porozumienia. że jest ona tym. wręcz klasycznej formy wzajemnego porozumienia. aby na tej podstawie odnieść się do tekstu dostępnego zapisowi w sposób szczególny. że żartobliwej uwagi. Do tego aspektu należy użycie klasycznych cytatów. Retorykę można zdefiniować przez wskazanie. że nie myślimy o czymś poważnie i oczekujemy. często w zniekształconej formie. Jest to. Już na początku lektury wiadomo. Wiadomo jednak. wówczas tak ujednoznaczniony sens pozostawałby zanadto w tyle za sensem komunikacyjnym mowy ironicznej. Jeśli również i to byłoby możliwe. Nie bez racji powiada się. Ten. Istnieje tutaj klarowny towarzyski warunek wstępnego porozumienia. by tak rzec. pozostaje trudne do uzasadnienia. co w mowie nie wyraża przedmiotowej treści wypowiedzi. Bez wątpienia istnieje wiele form językowych zachowań komunikacyjnych. gdy ktoś swój ironiczny sposób wyrażania przekształci w sformułowanie jednoznaczne. służącego retorycznemu przerzucaniu pomostów nad potokiem mowy. który włączył w swój zakres elementy w rzeczywistości zupełnie nienależące do procesu przekazywania sensu. jak należy przeczytać odpowiednią frazę. łącznie z jej ciągłym wkraczaniem na obszar pisma. Jako drugi rodzaj tekstów sprzecznych z duchem tekstu wymieniłem pseudoteksty. Coś podobnego odnosi się do innej. W samym procesie komunikacyjnym stawiają one jednak opór tekstualizacji. że zrozumiane będzie to jako żart. Zalicza się do nich na przykład każdy rodzaj żartu. Fakt. zależy od stopnia komunikacyjnego porozumienia wstępnego oraz od panującej co do niego zgody. które sprzeciwiają się tekstualizacji. mianowicie do ironii. że zrozumienie czegoś jako ironii jest częstokroć niczym innym jak aktem rozpaczy interpretatora. Chodziło tu o pewną społeczną solidarność. i co pełni. że przez to będzie rozumiane coś. którą traktuję tutaj jako pseudotekst. nie sposób powtórzyć. w ustnej bądź pisemnej wymianie zdań. co ma na myśli. Chodzi o teksty. Tymi trzema formami są: antyteksty. że chodzi o ironię. pseudoteksty oraz pre-teksty.

który sam w sobie jest zrozumiały.ów fenomen. jeśli reprezentuje interesy antyburżuazyjne czy jakiekolwiek inne. jak wiadomo. które nosi zabarwienie ideologiczne. Co nie wyklucza faktu. uwolnić pacjenta od jego neurozy. Tak określam wszystkie wypowiedzi komunikacyjne. wskazując na coś. Zawczasu należy tu jednak zaznaczyć. jeśli za fragmentami marzeń sennych pragnie się odsłonić jakiś rzeczywisty sens. których zrozumienie nie ziszcza się w przekazywaniu zawartego w nich sensu. psychopatologia życia codziennego. które poznamy i które nazywam tekstami eminentnymi. że nie rozpowszechnia się prawdziwej informacji. Z punktu widzenia psychoanalizy nadaje to wspomnieniom sennym ogromne znaczenie. że od logiki zaskoczeń właściwej marzeniom sennym nie może również pochodzić jakaś bezpośrednia inspiracja znaczeniowa. To. Jako trzecią formę tekstów sprzecznych z duchem tekstu rozważę pre-teksty. co nie przeczy temu. lecz propaguje się skrywający się za nią interes. powodujące konieczność powrotu do prawdziwego sensu. któremu służy ona jako pozór. gdy na przykład podczas tłumaczenia jakiegoś tekstu na inny język pojawiają się trudności w rozpoznaniu oraz właściwym potraktowaniu materiału wypełniającego mowę. Niewłaściwe 13 . jakby jego odszyfrowywanie. Innym przykładem interpretacji będącej demistyfikacją pozorów jest rola. ale w których wyraża się coś ukrytego. oraz interpretację pozoru. Jak wiadomo. co w istocie jest wyrażane. Właśnie w nim tkwi ujawniająca się na najrozmaitszych poziomach granica przekładalności tekstów literackich. na przykład w niemieckim romantyzmie. a tym samym maskuje własną pozorność. Taką samą strukturę ma. znosząc blokady. Wspólną motywacją powrotu do ukrytego interesu byłoby zerwanie porozumienia. Ten sam fenomen marzenia sennego staje się natomiast przedmiotem zupełnie innego rodzaju interpretacji. które interpretujemy. Z pomocą objaśniania snów udaje się psychoanalizie uruchomić pewien asocjacyjny dialog i w końcu. polega na rozpoznaniu oraz wyeliminowaniu takiego wypełniającego puste miejsca materiału. co zawierają. którzy rozwiewali niepokój doświadczenia sennego dzięki jego objaśnieniu. W istocie literatura o narracji w stylu marzeń sennych utrwaliła się jako baśń. w pełni porównywalna z inspiracją znaczeniową płynącą z nielogiczności bajki. której doświadcza się w grze fantazji sennych i która może naturalnie uzyskać pewną interpretację estetyczno-literacką. Na tę trudność narażony jest każdy tłumacz. ale daje się odszyfrować. Chodzi w niej jednak o pewną jakość estetyczną. Tłumacz dostrzega sens w tym materiale i eliminuje go przez odtworzenie właściwego przepływu informacji zawartych w przekazanym mu do tłumaczenia tekście. za którym skrywa się sens. Takie pre-teksty występują na przykład w kształtowaniu opinii publicznej. co Habermas nazywa zakłóceniem komunikacji. Logika życia na jawie w znacznej mierze traci w nich swą moc. który w sennych fantazjach tylko się skrywa. że z pewnością należałoby znaleźć ekwiwalent takiego materiału wypełniającego. Zakłócona komunikacja to zakłócona możliwa zgoda oraz możliwe porozumienie. dajmy na to interesów klasy burżuazyjnej w kapitalistycznej walce ekonomicznej. Krytyka ideologii polega zatem na sprowadzaniu wypowiedzi do zamaskowanych interesów. Pre-teksty są więc tekstami. jest jedynie pozorem. Jest to wprawdzie zupełnie inny sens niż ten zamierzony przez śniącego albo wyczytany ongiś przez interpretatorów marzeń sennych. czego one akurat na uwadze nie mają. Również samo stanowisko ideologiczno-krytyczne mogłoby być podobnie krytykowane jako ideologiczne. jaką w nowoczesnej psychologii głębi odgrywa marzenie senne. że materiał ten jest całkiem czymś innym we wszystkich tekstach o prawdziwej wartości literackiej. Chodzi tu jednak o totalne zakłócenie procesu porozumienia opierającego się na zgodzie. to. Pojęcie ideologii sugeruje właśnie to. co zamierzone. które nazywamy neurozą i które powoduje konieczność powrotu do tego. Doświadczenia snu są przecież w istocie nietrwałe. choć celem przekładu jest w istocie jedynie sens samego tekstu i dlatego jego prawdziwe zadanie. o ile jest sensowny. proces tak zwanej analizy przebiega przez skomplikowane stadia rekonstrukcji pierwotnej tekstu sennego oraz jego interpretacji. a zadaniem interpretacji pozostaje tym samym rozpoznanie pozoru oraz ustalenie tego.

nie jako tekst. co nieświadome. dz. które nie znikają. wówczas jego wycofanie się nie jest zniknięciem w sensie negatywnym. The Hermeneutics of Suspicion. Tekst odpowiadał dosłownemu znaczeniu wyrażenia inter-pres. który właśnie dzięki temu znika. Jego pomoc w porozumieniu nie ogranicza się zatem do poziomu czysto lingwistycznego. co mówi tekst. w których całość motywów poddawała się interpretacji. Hermeneutics. 10 Por. który zasługuje na oddzielne potraktowanie: owo mówienie pomiędzy samo ma strukturę dialogiczną. jeśli chodzi o tak zwane teksty literackie. Shapiro. to znaczy niepojmowalności błędnych działań. że analogiczny stosunek zachodzi także między tekstem a czytelnikiem. jak i sam tak zwany tekst były integrowane w proces porozumienia. który dzięki swojej integracji umożliwia komunikację oddalonym od siebie nawzajem. aby czytelnika ujęło to. aby wraz z osiągnięciem porozumienia zupełnie zniknąć. będący tematem niniejszego studium. lecz wystawione są na każde rozumienie o normatywnym roszczeniu i oczekują każdego przyzwolenia. i dzięki temu dopomaga czytelnikowi w jego zrozumieniu. przedmiotowo. a przez to coś konstytuowało się w procesie komunikacji jako tekst. Raz jeszcze powtarza się tu motywacja cofnięcia się. z powodu przypadkowości. że związek między tekstem a interpretacją zmienia się zasadniczo. jakby pewnego rodzaju przewagę nad obopólną stronniczością. jak też wówczas. Związek między tekstem a interpretacją. Obcość czyniąca tekst niezrozumiałym powinna być zniesiona przez interpretatorów. co w tekście obce. ale staje się wchłonięciem w proces komunikacji. w: H. Celem dotychczasowej analizy było pokazanie. Gesammelte Werke. Interpretator nie ma żadnej innej funkcji niż ta. 14 . Jeśli interpretator przezwycięża to. Zrozumienie tekstu zmierza więc ku temu. ale w tekście. Ale oto istnieje literatura: teksty. Hans-Georg Gadamer. Interpretator mówi pomiędzy. którą Ricoeur nazywa hermeneutyką podejrzeń — hermeneutic of suspicion. Wydaje mi się. rozpływają się jedne w drugich. zarówno interpretacja. Gadamer. tak że identyczność wypowiedzi osiąga się w powrocie do języka.). cyt. gdy w tym samym języku występują zakłócenia w porozumieniu. tak że przestaje istnieć napięcie pomiędzy horyzontem tekstu a horyzontem czytelnika — co nazwałem stapianiem się horyzontów [Horizontverschmehung]. znika nie tematycznie. Odległe horyzonty. że wkład interpretatora w sposób odbioru tekstu znika całkowicie. A. 8. Błędem jest jednak uprzywilejowanie przypadków zakłóconego zrozumienia jako normalnego przypadku rozumienia tekstu9. Tłumacz pośredniczący między dwojgiem rozmówców nie doświadcza niczego innego poza swoim dystansem w stosunku do obu stanowisk. a to równa się jego potencjalnemu potraktowaniu jako tekstu. które oznacza kogoś. ku temu. Tak można w najogólniejszych zarysach scharakteryzować relację między tekstem a interpretacją. t. Ujawnia się tu bowiem strukturalny moment hermeneutyczny.w. co w sobie miało. G. tak jak różnorodne stanowiska. ale zmienia się zawsze w pośrednictwo rzeczowe i jest próbą porównania prawa i granic obu stron. W pierwszym rzędzie oznacza więc prafunkcję tłumacza usytuowanego pomiędzy mówiącymi różnymi językami. ujawnia się więc tutaj w pewnej szczególnej formie. Questions and Prospects. Mówiący pomiędzy staje się negocjatorem. że teksty mogą istnieć właśnie tu oto10? 9 Por. Sica (red. jeśli tekst (mowa) nie jest w stanie spełnić swego powołania bycia słuchanym i zrozumianym. przede wszystkim Gesammelte A bhandlungen zur Literaturtheorien. by przemówić na nowo. We wszystkich uwzględnianych dotąd przypadkach.działania stają się nagle zrozumiałe za sprawą powrotu do aktów nieświadomych. Staje się ono dzięki oświeceniu zrozumiałe i traci coś irytującego. Co jest ich cechą charakterystyczną? Cóż oznacza to dla mówienia pomiędzy interpretatora. Nie oznacza to jednak. kto wtrąca się do rozmowy. Mowa interpretatora nie jest więc tekstem.-G. ale tekstowi służy. Ktoś taki potrzebny jest zarówno we wskazanym przypadku przezwyciężania bariery języka obcego. Amherst 1984.

Z drugiej strony nie może wysuwać się na pierwszy plan Jak wypowiedzianej treści. a nie tylko służy jako środek pozostającego do odgadnięcia sensu mowy. potęguje go tak bardzo. to nie tylko się ich wysłuchuje. Z drugiej wszak strony. które wpisuje się w sensowną całość zdania. które dopiero w powrocie do samych siebie są właśnie tu oto. że w kulturach czytelniczych tak scharakteryzowane teksty nazywa się literaturą. Powstaje osobliwe napięcie między kierunkiem. ale o poetyzującej imitacji albo też mówilibyśmy nie o stylu. Niczym napisane w duszy są w drodze do pisma i dlatego zupełnie nie dziwi. Pomimo to tekst literacki domaga się. Jeśli przy tym realizuje się we własnych granicach. który przysługuje każdemu mówieniu. Podczas gdy mowa polega na tym. Tekst literacki z natury nie narusza prymatu treści. wówczas samoprzejawianie się każdego słowa w jego brzmieniu oraz melodia brzmieniowa mowy mają swoje znaczenie także dla tego. a jej samoprezentacją. każde pojedyncze słowo. W przeciwnym razie mówilibyśmy nie o sztuce słowa. współtworzy dobry tekst. Podobnie jak styl. Zyskują swoje prawdziwe istnienie w możliwości ich zapamiętania. z siebie samych: one mówią. lecz o manierze. mówi się wówczas. nie wskazuje on z powrotem na słowo już wypowiedziane. co ona mu przekazuje. ani na intencje mówiącego. realizują prawdziwy sens tekstów. którego autentyczną jakość podziwiamy. którym jest tekst poetycki. która się dokonała. a przecież nie wysuwa się na pierwszy plan niczym jakiś stylistyczny ornament. samo jest pewnego rodzaju sensowną całością. wczytujemy i wsłuchujemy się bez reszty w przykazywany sens. Teksty literackie są takimi tekstami. zaskakując i przerastając nawet samego poetę. chórzysty. które należy podczas czytania słuchać niczym głosu. które współbrzmią. by stał się obecny w swojej językowej postaci oraz by spełniał nie tylko funkcję komunikacyjną. Oznacza to więc. Interpretacja przestaje być jedynie środkiem odtwarzania pierwotnej wypowiedzi. Wówczas żyją w pamięci rapsodysty. o ile za sprawą swojego znaczenia przywołuje jakąś myśl. iż odniesienie do rzeczywistości tego. co mówił. jak choćby w chwili szczęścia z powodu twórczego spełnienia. ale wewnętrznie współwypowiada. że słuchający słucha poniekąd poprzez nią i kieruje się bez reszty na to. Musi być nie tylko czytany. O konotacjach. Dopiero wówczas słowo w pełni uobecnia się w tekście literackim. Nie jest łatwo właściwie ująć ową samoprezentację słowa. gdy w jakimś tekście literackim słowo 15 . która coś wyraża. Nie na darmo słowo literatura otrzymało znaczenie wartościujące. choć być może jedynie słuchem wewnętrznym. tutaj sam język zjawia się w sposób osobliwy. jako pewien sprawczy czynnik. ale która powstaje bezpośrednio w tekście samym. Tekst literacki jest nie tylko zapisem mowy. tak że przynależność do literatury stanowi pewien wyróżnik. ale także siebie w swojej zjawiającej się rzeczywistości brzmieniowej. nie o brzmieniu. musi być również słuchany — choć najczęściej jedynie słuchem wewnętrznym. tak że pomijając jej przejawianie się. Każdy z członów mowy. zostaje zawieszone. które prowadzi niczym melodia. Ma to hermeneutyczne konsekwencje. ma natomiast własną autentyczność. która przeszkadza. żadne mówienie nie jest w stanie nigdy całkowicie wypełnić dyktatu. tekstami. Czyni obecnym nie tylko to. ku któremu zmierza sens mowy. co wypowiedziane. Tekst tego rodzaju nie jest samym tylko utrwaleniem mowy. Słowa.Moja teza brzmi: one są prawdziwie tu oto zawsze tylko dzięki powrotowi do nich samych. ale o sztuczności. Tekst literacki to tekst szczególny właśnie dlatego. co przez słowa wypowiedziane. że nie odsyła z powrotem do jakiegoś pierwotnego aktu językowego. by tak rzec. a nawet odwrotnie. tak również rzeczywistość brzmieniowa słowa i mowy jest nierozerwalnie związana z przekazywaniem sensu. że stanowią tekst w źródłowym i właściwym sensie. Oczywiście również w tekście literackim słowa zachowują swoje znaczenie oraz przechowują sens mowy. która nie wskazuje ani na pierwotne mówienie. gdy są wygłaszane. Spełnia on również pewną funkcję normatywną. lecz ze swej strony wszelkie powtórzenia i akty językowe wyznacza. które. wówczas może się rozwinąć różnorodność sensu za sprawą własnej siły wyrazu słowa. gdy mowę określa antycypacja sensu. par coeur. lirycznego pieśniarza.

Odnosi się to tym bardziej do literatury w wyższym sensie tego słowa. To właśnie współwystepujące relacje znaczeniowe. ponieważ język zmuszony jest w ten sposób do porzucenia swoich bezpośrednich znaczeń przedmiotowych i przyczynienia się do powstania myślowych odzwierciedleń. a wykład żadnym odczytem. lecz uprzedzająco spoglądało na nowy idealny dyskurs. Wszystko należy postrzegać w większej całości syntaksy. które ujawniają się w sprzecznych sądach. Tekst literacki ma raczej pewien autonomiczny status. jako sens mowy. to znaczy zrozumiałości jego sensu. gdy słowo w swojej wieloznaczności aspiruje do bycia samodzielnym nośnikiem sensu. Jak mówił Hegel. jest w istocie tym samym. Nie można zaprzeczyć. Poszczególne słowo jako nośnik swojego znaczenia oraz jako współnośnik sensu mowy jest przy tym tylko jej abstrakcyjnym momentem. Trudno powiedzieć. co spekulatywne. gdyby całość mowy. to znaczy żadnym paper. co spekulatywne. W tekście literackim jest to wszelako syntaksa. a co skutkiem. jak każde słuchanie. kto wciąż słucha i słucha. Spoza całości brzmienia przebija wówczas ukryta całość różnorodnych. która niekoniecznie i nie tylko jest syntaksą zwyczajnej gramatyki. zapewniają wypowiedzi literackiej jej bogactwo. Jak skomplikowaną rzeczą jest scalenie mowy w jedność i wkomponowanie w całość jej części składowych. to sprawa wygląda inaczej. które nie są zintegrowane z teleologią sensu. by tak rzec. nie przytrzymywała przy sobie. Tworzy je rzeczywistość brzmieniowa. Jego językowa obecność jako obecność tekstu wymaga powtórzenia brzmienia oryginalnego. co przeciwstawne. Chodzi tu o przerwanie naturalnego ciągu znaczeniowego mowy. to znaczy jako samoprzejawianie się języka. Splot znaczeniowych odniesień nigdy całkowicie nie wyczerpuje się w relacjach zachodzących między podstawowymi znaczeniami słów. żeby nie odwoływało się ono aż do źródłowego mówienia. W konsekwencji intencja znaczeniowa mowy jako całości traci nagle swoją przejrzystość. co usłyszane. Jeśli chodzi o tekst literacki. a Heraklit rozpoznał w grze słów jednego z najważniejszych świadków swej naczelnej myśli. że używana często jedynie jako ozdobnik pozwalający zabłysnąć intelektowi mówcy. może ona stać się samodzielna. co jest tu przyczyną. że nadąża za wszelkimi modulacjami oraz gestykulacjami mówienia. słuchaniem czegoś — słuchaniem ujmującym to. które zawiesza swoją funkcję komunikacyjną oraz swoją referencję i czyni tekst tekstem literackim. Coś takiego nazywamy grą słów. Z pewnością nie wyszłyby one na jaw. ale całkowicie podporządkowana jego intencji znaczeniowej. przedstawieniem tego. ale tak. Ale owo stawanie się słuchającym pozostaje pomimo to.pojawia się we właściwym sobie znaczeniu. Wieloznaczności tkwiące w grach słownych stanowią najbardziej zwarte formy przejawiania się tego. tak jak wkład ten mierzy się w różny sposób na skali wypełniającej przestrzeń między prozą poetycką a czystą poezją. że to. czy przyczyną tą jest zyskanie bogactwa znaczeniowego. nie zapraszała do zatrzymania i nie zachęcała czytelnika albo słuchacza do stania się kimś. która wyróżnia tekst jako poezję. to znaczy słów. Znaczenia współistniejące ze znaczeniem podstawowym ofiarowują językowi jego literackie 16 . które słuchacz mu przyznaje dlatego. Hegel mówił w takim wypadku o dialektycznym instynkcie języka. które dla myślenia filozoficznego okazuje się twórcze. Ale to jest filozoficzny sposób mówienia. jest dialektyka. Z pewnością już w obszarze zwykłej prozy widać. czy jest na odwrót — tak że rezygnacja z odtwarzania rzeczywistości. pozwala dopiero ujawnić się bogactwu znaczeniowemu mowy w całej pełni? Jedno i drugie jest jak widać nieoddzielne i zależeć będzie od każdorazowego wkładu językowego fenomenu w całość sensu. widać wyraźnie na przykładzie pewnego skrajnego przypadku. Przezwycięża ona abstrakcyjność bytu pisanego nie tylko za sprawą czytelności tekstu. tak też tekst poetycki posiada — na wszystkich ujawnianych poziomach — własne syntaktyczne przestrzenie wolności. Tak jak mówca korzysta z syntaktycznych swobód. i to z następującej przyczyny: funkcja gry słów koliduje po prostu z pełną treści wieloznacznością słowa poetyckiego. dopomagając całości tekstu w osiągnięciu wzmożonej siły wyrazu. a nawet przeciwstawnych znaczeń. że mówienie [die Rede] nie jest pisaniem [Schreibe].

sens słowa i mowy. gdyż burzą one jedność mowy. tu bowiem scenę opanowuje przeciwieństwo. Podobne rozważania dają się odnieść do metafory. W liryce typowo refleksyjnej gra słów jest więc w stanie pełnić funkcję twórczą. Hermeneutik. Jeszcze inaczej jest tam. czy droga takiego refleksyjnego obciążania słów nie musi się w końcu stać drogą nie do przebycia. s. że zupełnie nie zauważa się jej jako takiej. 11 Por. o którym pisze Gadamer: Rien. W poetyce natomiast teoria metafory w niewielkim tylko stopniu zasługuje na poczesne miejsce. Gry słów nie są zwykłymi grami wielowymiarowości czy też poliwalencji słów. récif. W niej naprawdę smakuje się metaforę. Nawet w prozie poetyckiej metafora w niewielkim stopniu spełnia jakąś funkcję. Berlin 1929. Wyróżniono tam (na podstawie Rastiera) trzy poziomy: jest to skrajna forma „nasyconej analizy". ale świadomie rozpływa się w grze refleksji. znajduje się w pracy: Uwe Japp. jak i w Igitur. Naturalnie odmiennie jest w wypadku mowy dramatycznej. że podporządkowują się jedności sensu mowy. Jest to przykład metody bez prawdy. Zwei Fragen zum Kraty fos. ale niewiele gra słowami tam. München 1977. Jest ona w wierszu tak bardzo uwikłana w grę brzmienia. pozwalając innym znaczeniom tylko pobrzmiewać. Siła ekspresji gry słów okazuje się nieszczególnie skuteczna w pieśni albo w poemacie lirycznym. które wzbija statek życia. ômes divers Amis. Telle loin se noie une troupe De sirénes mainte a I’envers Nous naviguons. Strofy Salut są z pewnością wielowarstwowe i odpowiadają wyobrażeniom co do sensu na tak różnorodnych poziomach. gdzie przeważa melodyczna figuracja języka. poddanym refleksji kontekście znaczeniowym. étoile A n’importe ce qui valut Le blanc souci de notre toile. 5. nawet w odnośnym vierge vers. Znika poniekąd w pobudzeniu duchowego oglądu. cette écume. vierge vers A ne désigner que la coupe. Uderza bowiem fakt. „Neue philologischc Untersuchungen". że na przykład Mallarme stosuje grę słów zarówno w szkicach prozatorskich. Właściwym obszarem panowania metafory jest raczej retoryka. Max Warburg. któremu służy. Ale przez to gra słów burzy jedność mowy i pragnie być rozumiana w jakimś wyższym.bogactwo. Brak w niej bowiem w ogóle prozy języka potocznego. zbawienie]. moi déjà sur la poupe Vous l’avant fastueux qui coupe Le flot de foudres el d’hivers. które z perspektywy hermeneutycznej wiersz ten wywołuje. Chodziłoby o stychomytię czy też samozniszczenie bohatera. Ale i tutaj należy zapytać. a zatem wszędzie tam. ani linii melodycznej. lecz jako Rettung [ratunek. a weisse Sorge [białą troskę] jako Papier [papier] — nigdzie w tekście nie spotkamy takich wykładni. unosząc się między szampanem pieniącym się w kieliszku a śladem fal. które ujawniają się w słownej grze imienia bohater [Held]11. Une ivresse belle m’engage Sans craindre même son tangage De porter deboul ce salut 12 Solitude. gdzie mowa poetycka nie tworzy ani strumienia narracji. salut rozumie się tutaj już niejako Gruss [pozdrowienie]. jeśli są zbyt częste. tak samo jak teoria gier słownych. Ale oba wymiary znaczeniowe można urzeczywistnić w tej samej jednostce mowy jako ten sam melodyczny gest języka12. Szczegółowa interpretacja problemów. z których składa się mowa poetycka — w nich raczej ścierają się samodzielne jednostki sensu. będzie nawet irytować. 80-83. gdzie chodzi o pełne brzmienie elementów dzieła poetyckiego. Można odwołać się tu na przykład do hermetycznej liryki Paula Celana. 17 . jak poziom toastu i poziom życiowego bilansu. Dlatego użycie gier słownych albo słownych kalamburów. dzięki temu jednak. Oto sonet Mallarmego. do której należy wręcz burzenie oczekiwań co do mowy. ani akcji dramatycznej.

gdy czyta się tylko sobie. jeśli chce się taką obecność rozumieć jako aktualność tego. zawarte jest tylko w zjawiającym się słowie. gdy spostrzeżemy. jakby odnalezione w mgnieniu oka. możemy nie deklamować. jest czymś całkowicie różnym od tonacji elegijnej. jeśli chodzi o literaturę. nie przysługuje ona wogółe żadnemu tekstowi. Sämtliche Werke. a to oznacza. Można zapytać. co w nauczaniu łacińskiej prozodyki nazywa się konstruowaniem. która zaprasza do wspólnego śpiewania. nie będącego w stanie zobaczyć gestykulacji mówcy. Wymaga tylko szczególnej umiejętności. Czasowa struktura mówienia i czytania stanowi niezbadany obszar problemowy. ale towarzyszy mu jego ustawiczne współmówienie. których używamy w związku z mową i sztuką językową. s. lecz recytować fragment sztuki Szekspira”13. Język i pismo polegają zawsze na ich przesłaniu. kiedy z zamkniętymi oczami. na przykład poezji medytacyjnej. z punktu widzenia języka metafizyki albo z punktu widzenia pojęcia obiektywizacji. XIV. Odpowiedź na nie może być tylko radykalna.Dygresja ta poucza. żeby on ożywił to dla siebie oraz w sobie. jak w ogóle międzymowę interpretatora można ponownie wprowadzić do tekstów poetyckich. Liryka chóralna i w ogóle wszelka pieśń. musi na nowo powołać do życia. Istnieje jednak pewien paralogizm. 757. lecz coś mają na myśli i jest tak również wówczas. że poezję medytacyjną można wykonywać tylko samotnie. Odczytywanie oraz dyktowanie powstają dialogicznie. że skierowuje się ku niemu. jak wieloaspektowe i jak odmienne. a tekst poetycki mimo to domaga się zaistnienia w każdym słuchaczu bez wyjątku. stanie się od razu jasne. tak rzecz się ma z głośnym odczytywaniem. że w ten sposób opisuje się nie czytanie. która w sobie same) jest tutaj oto. Mowa poetycka dokonuje się tylko w procesie mówienia. Przypomina się coś. Mówimy o tym w języku niemieckim. Problem ten ujawnia się również w historii liryki jako gatunku. Stawia się pytanie. ale sylabizowanie. Nie jest to aktualność. Sztuka recytacji nie jest zasadniczo niczym innym. Zatem idealny mówca nie uobecni się wcale. lecz całości złożonej z sensu i brzmienia. jak i w piśmie. 18 . Shakespeare und kein Ende. która przysługuje dziełu literackiemu. Znamy zjawisko podobne do sylabizowania podczas czytania— jest to tak zwane wyrecytowywanie. a nawet. W każdym razie schemat następstwa jest tu zupełnie nie na miejscu. Kto musi przy czytaniu sylabizować. lecz rozwleczone nanizywanie kolejnych fragmentów sensu. Podobnie jak z cichym czytaniem. Wydaje się ostatecznie. gdy to. Artemis-Gedenkausgabe. podobnie jak aktor. że czysty schemat następowania po sobie nie może być zastosowany do mówienia oraz czytania. Mówi się w nich o obecności. One nie są. ona nie jest tu oto. kiedy dziecko uczy się na pamięć wierszy i ku radości rodziców je recytuje. to znaczy. W odróżnieniu od innych tekstów tekst literacki nie jest odseparowany od wtrąceń interpretatora. t. co pomyślane. jedynie tekst. jak uczyniłem to wcześniej. który sam musi być w pełni osiągalny niczym dla ślepca. Prawdziwy mistrz albo artysta recytacji uobecnia natomiast całość językowej treści. Odczytuje się komuś. niosą ze sobą szczególną trudność. w: Johann Wolfgang von Goethe. nie będąc zrozumianą. Dobre odczytywanie oznacza przekazanie komuś innemu harmonii znaczenia i brzmienia tak. gdyż słuchacze są anonimową zbiorowością. Nie może to być następstwem oderwanych fragmentów mowy. naturalnym głosem. Znów nie jest to mówienie. Uczący się łaciny ma odnaleźć czasownik. względnie samej lektury. który słowa swojej roli. Jednakże kategorie czasowe. czy w ogóle możliwa jest recytacja każdego rodzaju tekstu poetyckiego. Można to pokazać na przykładzie struktury czasowości przysługującej wszelkiej mowie. To. On należy do tego. a następnie podmiot i od tego momentu artykułować cały zasób słów aż do momentu nagłego połączenia elementów pod względem sensu. tak w mowie. powstaje dialogicznie. Nawet czytanie na głos. albowiem należy możliwie najlepiej pogodzić brzmienie ze zrozumieniem sensu. o samoprezentacji słowa poetyckiego. co obecne. czytać po prostu nie umie. Arystoteles opisał ongiś 13 Zob. Goethe powiedział ongiś: „Nie ma przyjemności większej i czystszej ponad to. jest współdziałanie głosu i sensu.

mówił o skupianiu się w pewnym punkcie centralnym oraz stematyzował temporalną strukturę rozumienia. co każdy by powiedział. zaczynamy od nowa. A zatem jeśli chodzi o rzeczywiste mówienie trzeba zasadniczo ograniczyć mówienie o regułach i wzorcach. a to. Odwrotnie: wnika się w tekst coraz głębiej. jedyną w swoim rodzaju rację. której cyrkularny charakter zalicza się do najstarszych odkryć retoryki i hermeneutyki. o wytworze [das Gebilde]. że mówi to. na nowo czytamy.wstrząsanie zamarzniętą cieczą jako nagłą zmianę. kto używa jakiegoś narzędzia. W tekście poetyckim jest tak samo jak w artystycznym obrazie. Nie pozostawiamy tekstu poza sobą. Każde słowo posadowione jest tak. co znajdzie się na końcu. im bardziej związki sensu i brzmienia przedostają się do świadomości. wraz z uchwyceniem którego ogarnia się całość informacji. Przewracamy kilka kartek wstecz. bierze je i odkłada. że zawiera nową. Jest on prawdziwy nie dlatego. Słuchanie. Wychodząc od muzycznego słuchu. która wyróżnia go jako dzieło sztuki. Jeśli wygłaszamy albo czytamy tekst literacki. ale że zostało to ukształtowane w swojej formie poniekąd od wewnątrz oraz być może w trakcie dalszego kształtowania. zarówno w odniesieniu do tekstu literackiego. W obronie współczesnego mu monopolizmu myślenia kauzalnego zamiast o związku przyczyny i skutku mówił o związku oddziaływań [Wirkungszusammenhang]. które zyskało później uznanie. który w rozwoju idealizmu romantycznego wytyczył pierwsze punkty orientacyjne w tej dziedzinie. Chodzi wszak nie tylko o wyłuskanie informacji przykazywanej przez tekst. że rozumienie struktur przybiera z konieczności formę kolistą. wraz z którą tekst odkłada się na bok. że zrozumienie tego pozostaje osobnym zadaniem. które wyrażają strukturę całości. że wydaje się prawie niezastąpione. że wszystkie one mają swe przyczyny). ale stale. i pokazał. który istnieje między samymi skutkami (bez uszczerbku dla tego. gdy językowy fenomen całkowicie pozostaje na uboczu. Odnosi się to do wszelkiego słuchania oraz czytania. W podobnym sensie mówi się w estetyce. ale dlatego. gdy nieuporządkowane fragmenty słów krystalizują się w sensowną jedność całości. Chodzi o to. ale wkraczamy w niego. jesteśmy kierowani z powrotem ku relacjom znaczeniowym i brzmieniowym. Nie dotyczy ono rzeczywistego mówienia. tak jak każdy. lecz traktuje mówienie bardziej jako używanie leksykonu obcego języka. nazywamy ją zatrzymaniem [Verweilen]. Podczas gdy jedność rozumienia i czytania realizowana jest w rozumiejącej lekturze. że wszelkie próby konstrukcyjne ustawicznie podejmuje się na nowo. W nieokreślonym znaczeniu wytworu tkwi to. Wprowadził on pojęcie struktury. którego reprezentacyjnym przykładem jest za sprawą swej ekstremalnej bezpojęciowości muzyka absolutna. Ale w obu wypadkach zawiesza się odniesienie obrazu do rzeczywistości. która wypełnia taką obecność i która powinna wchodzić do każdej międzymowy interpretacji. Relacje znaczeniowe są rozpoznawane — chociaż być może w sposób niejasny i fragmentaryczny. Dilthey był tym. podobnie jak czytanie. ale w wypadku tekstów literackich sytuacja jest bardziej skomplikowana. co nie jest skonstruowane — a to znaczy. Jesteśmy wówczas w nim w środku. nie jest pewną siebie świadomością zrozumienia rzeczy. zbudować w sobie. Odnosi się to tym bardziej do tekstu literackiego. jest wewnątrz słów. jak i obrazu. i to nie jednorazowo. czym jest wytwór. w tekście literackim stale coś współmówi i uobecnia zmieniające się konteksty znaczeniowe oraz brzmieniowe. Jasne jest. i w pewnym stopniu niezastąpione jest rzeczywiście. ma wyraźnie tę samą czasową strukturę rozumienia. potrzebny komuś. kto mówi. odkrywamy nowe konteksty znaczeniowe. Podobnie jest z nagłością rozumienia. w którym przebłyskuje jedność struktury. Nie podąża się niecierpliwie i poniekąd nieomylnie ku ostatecznemu sensowi. Mówienie o używaniu słów jest zatem szczególnie mylące. a więc o pewnym związku. skonstruować coś. Z pewnością również tutaj istnieje coś takiego jak nagłe rozumienie. a nie zachowuje dystans. Jedyną obecnością pozostaje tekst ze swym kontekstem znaczeniowym. że coś rozumiane jest nie podług swej uprzednio zaplanowanej gotowej treści. aby to. ponieważ wyklucza wszelką teorię odbicia. Istnieje czasowa struktura ruchu. Żaden 19 .

która świeci. To prozaiczne rozumienie tego zwrotu oddaje sens i znajdywało także swych obrońców. choć nikt jej nie używa. Świecenie nie tylko jest rozumiane. Oznaczałoby to raczej wdarcie się do języka poematu prozy kolokwialnej. selig scheint es in ihm selbst”). starcza samo sobie. w której głoski zaczynające się na literę s tworzą pewien trwały układ („was aber schön ist. która nie świeci. że przy niejednoznacznościach decyduje szerszy kontekst. została udokumentowana w: Emil Staiger. albo tak jak metryczna modulacja strofy tworzy melodyczną jedność frazy (akcent metryczny leży na: schön. Właśnie ze wspólnego oddziaływania brzmienia i znaczenia słów wynika przejrzysta instancja rozstrzygająca. Radosne dzieci tworzą krąg taneczny. Albowiem na ogół mówimy prozą. selig. Fragment ten brzmi: „Was aber schön ist. Każda możliwość dwojakiego rozumienia jest zaś impulsem do interpretacji. scheint. Przede wszystkim daje się tutaj stosować zasada hermeneutyczna. Można jednak dostrzec. że stanowi ona zakończenie wiersza. Do skrajnie hermetycznych form stylistycznych doprowadziło współczesną poezję właśnie pragnienie uchronienia się przed ingerencją prozy. oraz pokazać. w wierszu Mörikego. Nie można wątpić. tak brak jest miejsca dla refleksyjnej irrupcji. jak ku swojemu zaskoczeniu dowiedział się Molierowski pan Jourdain. U stropu półzapomnianego domu uciech. że nie jest ono zgodne z zasadą. otrzymuje tutaj swoją świetność. Nas interesuje tutaj jedynie jako pewien egzemplaryczny przypadek. wiersz przez swoją wymowę ilustruje. że das Scheinen dotyczy lampy. München 1971. którą należy zrozumieć do końca. że pojęcie piękna odnosi się tutaj do lampy. it seems. Był on przedmiotem dyskusji między Emilem Staigerem a Martinem Heideggerem. Die Kunst der Interpretation. (Przełożył Andrzej Lam) Dyskusja między Emilem Staigerem a Martinem Heideggerem. Heidegger ze swej strony słusznie podkreślił związek pojęciowy między schön i scheinen. fakt mianowicie. 20 . selig scheint es in ihm selbst”. Jest to zakończenie wiersza Mörikego Auf eine Lampe14. na łańcuszkach zawieszona. Ale istnieją również immanentne podstawy interpretacji. I rzeczywiście. lecz sam posiada wartość. 28-42. ciągle zagrażające nam zafałszowanie poetyckiego rozumienia. a łagodny duch Powagi przecież formę tę opływa — Twór sztuki niewątpliwy. do której nawiązuje tu Gadamer. splendet. Tak jak w strofie. Rozstrzygający pozostaje fakt. Na zakończenie jako ilustracja niech posłuży pewien znany przykład. selbst). dlaczego blask tego wersu nie jest wskazaniem. Kto go ceni? Lecz co jest piękne. Ale położenie strofy w całości. il semble. Jak wdzięczne to! wesołe. takie zafałszowanie nie jest zupełnie niemożliwe. in. Tutaj. pare itd. zdobisz To wnętrze. Leo Spitzer w bardzo uczonym przyczynku do tej dyskusji bliżej opisał literacki gatunek takiej poezji traktującej o przedmiotach i przekonująco wskazał na jej historycznoliterackie miejsce. videtur.tekst poetycki nie przemówi bez gotowości czytelnika do tego. dlaczego es scheint oznacza świeci [es leuchtet]. Czasem język tego wiersza zbliża się do prozy (wer achtet sein?). Na twojej czaszy marmurowej. piękna lampo. W wierszu tym spotykamy grę słów o pozornie najbardziej trywialnej pospolitości: es scheint można rozumieć jako: jak się zdaje. którą byłoby prozaiczne wydaje się [es scheint]. Lampa. ponieważ jest staromodna i wisi zapomniana w domu uciech [Lustgemachs]. która rządzi tą strofą. gdyż jest dziełem sztuki. by zmienić się całkowicie w słuch. Jest to wymowa wiersza jako całości. s. ale promieniuje 14 Wiersz Mörikego brzmi: Na pewną lampę Nie zdjęta jeszcze. który pobrzmiewa w znanym zwrocie Hegla o zmysłowym przejawianiu się idei. nadaje jej pewien osobliwie gnomiczy charakter. której kraj Bluszcz wieńczy z brązu złotozielonego. tak jak banknot albo informacja. dokei.

Wewnętrzny słuch usłyszy tutaj odpowiedniki schön i selig oraz scheinen i selbst — aż wreszcie selbst. Tak więc intelekt nasz pojmuje nie tylko to.całością fenomenu lampy. które nazywamy świeceniem. Dehnel i B. znika — tekst przemawia sam. które nie zależy od żadnego kontekstu użycia — nasz słuch i nasze rozumienie słyszy blask piękna jako jego prawdziwą istotę. która wisi w zapomnianym pokoju. co powiedziane jest tutaj o pięknie i co oznacza autonomię dzieła sztuki. Język i rozumienie. który podał swoje racje. wybór. przekład i posłowie P. Przełożył Piotr Dehnel w: Hans-Georg Gadamer. Pozwala. pozwala naszym wewnętrznym słuchem usłyszeć echo gasnącego wzruszenia. niezauważona i nigdzie poza tym wierszem nie zaświeci. Sierocka. Warszawa 2003 21 . którym kończy się i cichnie rytm. Interpretator. by naszemu wewnętrznemu wzrokowi ukazało się milczące rozchodzenie się światła.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->