HANS-GEORG GADAMER

TEKST I INTERPRETACJA

Problemy hermeneutyki zostały początkowo rozwinięte w poszczególnych naukach, zwłaszcza w teologii oraz prawie, na końcu zaś także w naukach historycznych. Ale już w niemieckim romantyzmie był głęboko zakorzeniony pogląd, że rozumienie i interpretowanie wchodzi w grę nie tylko przy utrwalonych w piśmie ekspresjach życia, jak to sformułował Dilthey, ale dotyczy ogólnego stosunku ludzi do siebie nawzajem oraz do świata. Zyskuje to wyraz nawet w słowach pochodnych, jak choćby w słowie zrozumienie. W języku niemieckim rozumienie oznacza także: mieć zrozumienie dla czegoś. Zdolność rozumienia jest podstawową dyspozycją człowieka, która realizuje się w jego współżyciu z innymi, a w szczególności dokonuje się na drodze języka oraz rozmowy. Dlatego roszczenie hermeneutyki do uniwersalności pozostaje poza wszelkim wątpieniem. Z drugiej strony językowa natura procesu porozumienia między ludźmi stanowi wręcz nieprzezwyciężalną przeszkodę, którą również niemiecki romantyzm jako pierwszy ocenił pozytywnie w jej metafizycznym znaczeniu. Została ona sformułowana w zdaniu: individuum est ineffabile. Zdanie to mówi o pewnej granicy antycznej ontologii (nie można go jednak odnaleźć w Średniowieczu). Dla świadomości romantycznej natomiast oznacza, że język nigdy nie dociera do ostatecznej, niedającej się rozwikłać tajemnicy indywidualnej osoby. Oddaje to trafnie usposobienie epoki romantycznej i wskazuje na funkcjonowanie języka podług własnych praw, które określają nie tylko jego granice, ale także jego znaczenie dla wykształcenia jednoczącego ludzi common sense. Dobrze jest przypomnieć sobie te wcześniejsze dzieje poruszanej przez nas problematyki. Rozwijająca się na początku romantyzmu metodologiczna świadomość nauk historycznych oraz silny nacisk, jaki wywierał przykład pełnych sukcesów nauk przyrodniczych, doprowadziły do tego, że refleksja filozoficzna ograniczyła powszechność doświadczenia hermeneutycznego do naukowych form jego przejawiania się. Ani u Wilhelma Diltheya, który poszukiwał ugruntowania nauk humanistycznych w świadomej kontynuacji idei Friedricha Schleiermachera oraz jego romantycznych przyjaciół, ani u neokantystów, którzy w swojej transcendentalnej filozofii kultury oraz filozofii wartości zajmowali się epistemologicznym uprawomocnieniem nauk humanistycznych, nie była jeszcze widoczna cała pełnia podstawowego doświadczenia hermeneutycznego. W ojczyźnie Kanta i niemieckiego idealizmu mogło to być nawet jeszcze wyraźniejsze niż w krajach, w których dominującą rolę w życiu publicznym odgrywały les lettres. W końcu jednak refleksja filozoficzna przybrała wszędzie podobny kierunek. Zatem mój punkt wyjścia polegał na krytyce idealizmu i metodologizmu epoki teorii poznania. W szczególności ważne pozostawało dla mnie pogłębienie przez Heideggera pojęcia rozumienia i uczynienie go egzystencjałem, to znaczy podstawowym określeniem kategorialnym ludzkiego Dasein. Był to impuls motywujący mnie do krytycznego
1

przezwyciężenia dyskusji metodologicznych oraz do rozwinięcia problematyki hermeneutycznej, która uwzględniała już nie tylko samą jakąkolwiek bądź naukę, ale również doświadczenie sztuki i doświadczenie historii. Heidegger z zamiarem krytycznej i polemicznej analizy rozumienia oparł się na wcześniejszej stylistyce, mówiącej o kole hermeneutycznym, zachowując je w jego pozytywności oraz czyniąc pojęciem w swojej analityce Dasein. Nie można jednak zapominać, że nie chodzi tutaj o kolistość jako metafizyczną metaforę, ale o strukturę pojęcia logicznego, które w teorii dowodu naukowego zajmuje swoją odrębną pozycję jako nauka o circulus vitiosus. Pojęcie koła hermeneutycznego wyraża zatem fakt, że w obszarze rozumienia nie ma miejsca na żadne wyprowadzanie czegoś jednego z czegoś drugiego, a logiczny błąd kolistości dowodzenia nie jest żadnym błędem rozumienia, lecz stanowi właściwy opis jego struktury. Mówienie o kole hermeneutycznym jako czymś różnym od ideału wnioskowania logicznego zapoczątkował w ślad za Schleiermacherem Dilthey. Jeśli przy tym uwzględni się rzeczywisty dystans, jaki dzieli pojęcie rozumienia od zwyczaju językowego, wówczas mowa o kole hermeneutycznym wskazuje w istocie na strukturę samego bycia-w-świecie, to znaczy na zniesienie podziału na podmiot i przedmiot, leżące u podstaw Heideggerowskiej transcendentalnej analityki Dasein. Tak jak ten, kto wie, jak używa się narzędzia, nie czyni go przedmiotem, ale pracuje wraz z nim, tak też rozumienie, w którym Dasein rozumie samo siebie w swym byciu oraz w świecie, nie jest żadnym zajmowaniem stanowiska wobec określonych przedmiotów poznania, lecz samym byciem-w-świecie Dasein. Hermeneutyczna nauka o metodzie w wydaniu Diltheyowskim przekształca się tym samym w hermeneutykę faktyczności, którą wyznacza Heideggerowskie pytanie o bycie i która podważa historyzm oraz teorię Diltheya. Jak wiadomo, Heidegger porzucił z czasem całkowicie pojęcie hermeneutyki, ponieważ dostrzegł, że inaczej nie mógłby wyrwać się ze sfery wpływów transcendentalnej refleksji. Filozofując, próbował dokonać zwrotu [Kehre], odchodząc od pojęcia tego, co transcendentalne, i w związku z tym popadał coraz bardziej w taką oszczędność języka, że wielu jego czytelników odnajdywało w owym filozofowaniu więcej poezji niż filozoficznego myślenia. Uważam to jednak za błąd,1 a jednym z moich zamierzeń było poszukiwanie dróg, na których można uczynić wyrazistą mowę Heideggera o byciu, które nie jest byciem bytu. Prowadziło mnie to coraz bardziej ku historii klasycznej hermeneutyki i zmuszało, bym poprzez jej krytykę wysunął jakiś nowy pogląd. Mój punkt widzenia zdaje się być taki, że żaden język pojęć, również Heideggerowski tak zwany „język metafizyki”, nie będzie stanowił dla myślenia jakiegoś zniewalającego czaru, jeśli tylko ten, kto myśli, powierzy siebie językowi, a to oznacza, że wda się w dialog z innymi myślącymi i z inaczej myślącymi. Pierwotny fenomen języka usiłowałem zatem ująć w dialogu, akceptując dokonaną przez Heideggera krytykę pojęcia podmiotu, w której wykazał on jego substancjalne podłoże. Stanowiło to zarazem hermeneutyczne przekształcenie dialektyki, którą niemiecki idealizm ponownie rozwinął jako metodę spekulatywną, w sztukę żywego dialogu, w jakim dokonywał się sokratejsko-platoński ruch myśli. Co nie oznacza, że miała ona być dialektyką czysto negatywną, wszak dialektyka grecka zawsze świadoma była swej zasadniczej nieskończoności. Dzięki temu okazywała się środkiem naprawczym wobec ideału metodologicznego dialektyki nowożytnej, realizującej się w idealizmie absolutu. Z tego samego powodu odnajdywałem strukturę hermeneutyczną bynajmniej nie w doświadczeniu dokonującym się w nauce, ale w doświadczeniu sztuki i w doświadczeniu samej historii, które są przedmiotem tak zwanych nauk humanistycznych. Dla dzieła sztuki, bez względu na to, jak bardzo wydawałoby się ono pewnym faktem historycznym, a tym samym możliwym przedmiotem naukowego badania, ważne jest, żeby samo coś nam mówiło — i to tak, aby to jego mówienie nigdy nie mogło wyczerpywać się w pojęciach. Również w doświadczeniu historii ideał obiektywności badań historycznych stanowi tylko
1

Por. zbiór moich studiów poświęconych późnemu dziełu Heideggera: Heideggers Wege, Tübingen 1983. Przedruk w: Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke, t. 3, Tübingen 1987. 2

ciągłym wyzwaniem dla kogoś. 3 . nie wiedząc. który z każdą pracą wydawał się inny i każdemu stawiał zadanie indywidualnego nieustającego przekładu tego języka. kto chce przedstawić to. Podąża on za nim aż do krańcowego punktu i właśnie tam dostrzega nie-istotność [Un-Wesen] dzieła metafizyki. ponieważ samo bycie za sprawą wartości oraz przewartościowania wszelkich wartości staje się w rzeczy samej pojęciem wartości na usługach woli mocy. Kiedy Heidegger pyta o istotę prawdy albo o sens bycia. co spekulatywne.jedną. Jest to jednak stanowisko wybitnie krytyczne. Jestem świadom — a w konfrontacji z francuskimi kontynuatorami świadom całkowicie — że moje próby przetłumaczenia Heideggera świadczą o moich ograniczeniach i pokazują przede wszystkim. Spotkanie z francuską filozofią stanowi dla mnie w tej sytuacji prawdziwe wyzwanie. kulminującym w pojęciu wartości oraz oddziaływania. W ten sposób starałem się po prostu zachować niewyczerpywalność wszelkiego doświadczenia sensu i wyciągnąć dla hermeneutyki wnioski z Heideggerowskiego rozpoznania centralnego znaczenia skończoności. a to. Nietzsche nie byłby ekstremum zapomnienia o byciu. co nazywa historią zapomnienia bycia. musi konsekwentnie odrzucić w całości interpretację i krytykę Nietzschego dokonaną przez Heideggera. Tylko dlatego. to naśladownictwo doprowadza do wniosku. Można się go nauczyć nie tylko na przykładzie Platona. które przecież nie cofa się przed Nietzschego. „Independent Journal of Philosophy". W szczególności Derrida argumentował przeciwko późnemu Heideggerowi z powodu niezerwania z logocentryzmem metafizyki. a nie teksty dogmatyczne. że sam późny Heidegger w celu uniknięcia języka metafizyki rozwinął swój osobliwy. Zgodnie z tym każda teraźniejszość musi napisać historię na nowo. Dlatego bardziej radykalny byłby tu Nietzsche. której Heidegger pozostawałby wierny wówczas. kiedy o bycie. na wpół poetycki język. jak o jakiś dający się odnaleźć logos. lecz prawdziwym przezwyciężeniem metafizyki. Również to. t. która chce być ich radykalizacją. Ale właśnie w stosunku do tradycji historyzmu. nie 2 Correspondence concerning „ Wahrheit und Methode “ — Leo Strauss and Hans-Georg Gadamer. To samo podstawowe doświadczenie dotyczy w końcu filozofii i jej dziejów. Zadanie zostało jednak postawione i jest to zadanie rozumienia. jak mawia Hegel. za którą podążałem. We francuskim naśladownictwie Nietzschego brak mi ujęcia eksperymentowania myślenia Nietzschego w jego własnym znaczeniu. Radykalność Heideggera wyróżniałaby się chyba tym. i to drugorzędną. które Heidegger starał się odkryć przed metafizyką. który pisał jedynie dialogi. jak mocno tkwię korzeniami w romantycznej tradycji Geisteswissenschaften oraz ich humanistycznym dziedzictwie. że jego krytyka fenomenologicznego neokantyzmu w Husserlowskim wydaniu faktycznie pozwalała mu ujrzeć w Nietzschem kres tego. Jego pojęcie interpretacji nie oznacza odkrywania sensu. 5-12. Ta dokonywana przede wszystkim przez Derridę kontynuacja poglądów Heideggerowskich. o sens bycia pytałby tak. Dopiero wówczas logocentryzm metafizyki byłby rzeczywiście przezwyciężony. ale jego ustanawianie w służbie woli mocy. s. który jest. ale wychodzi poza niego. W istocie w Heideggerowskim obrazie Nietzschego tkwi głęboka dwuznaczność. co nam się przytrafia. prywatnym liście do mnie2 zauważył. 11/1978. mówi ciągle językiem metafizyki. że ekstremizm Nietzschego przewyższa radykalnością doświadczenie bycia. że dla Heideggera orientacyjnym punktem krytyki był Nietzsche. który ujmuje sens poniekąd jako obecny i możliwy do odnalezienia. chwytamy dopiero patrząc wstecz. metodą dialektyczną. jak sądzę. Już wcześniej Leo Strauss w opublikowanym tymczasem. Heideggerowska próba pomyślenia bycia daleko wykracza poza takie rozpłynięcie się metafizyki w myśleniu aksjologicznym albo lepiej: cofa się ona znów przed samą metafizykę. Problem może stanowić dobór odpowiednich słów. stronę problemu. jak mi się wydaje. co w filozofii spekulatywne i co leży u podstaw jego traktowania historii filozofii. Nie wystarczy zatem fakt. albowiem wyodrębnienie samego doświadczenia historycznego sprawia. że tkwimy wewnątrz pewnego dziania się. a dla mnie Dilthey. poszukiwałem krytycznego punktu odniesienia. co się wydarzyło. pozostaje.

4 . a tym bardziej dobre argumenty. Vom Zirkel des Verstehens. co przybiera postać języka — ale zawsze brane jest ono przecież jako coś. że tego. dz. czym jest rozumienie. aby wskazać na ustanowione w nim granice. Dialogiczny charakter języka. na które się orientowałem. koło obejmujące rozumiejącego i to. jakiej brakowało Schellingowi. cyt. przenikają do słowa. może pretendować do prawdziwej uniwersalności i właśnie tutaj znajduje się punkt. co jest. Sama tylko obecność kogoś. To. 3 H. co rozumie. tkwiącego w ostatecznym uzasadnieniu transcendentalnym Husserla4. w którym bycie pokazuje się. s. Dlatego rozstrzygające znaczenie ma fakt. tak jak Nietzsche. a nawet prawdziwie bezsensownym. brane-w-swej-prawdzie [wahr-genom-men].-G. nie jest równie pierwotnym fenomenem. Zob. wykracza zawsze poza to.. Jest to źródłowy pogląd. H. nie można z pewnością podejmować z radykalnością granicznego doświadczenia bycia ku śmierci — podobnie niemające ostatecznej odpowiedzi pytanie o sens dzieła sztuki i sens historii. wówczas chodziło w nim o to. że tę metodologiczną immanencję spodziewa się rozpoznać w akceptacji koła hermeneutycznego. kogo chce się przekonać — że dobre argumenty. w której uczestniczymy. Mogę zatem zrozumieć. co wychodzi na jaw w mówieniu. że bycie nie znika w swoim pokazywaniu-się [Sich-Zeigen]. lecz z taką samą źródłowością. który odkrywa istniejący sens. że to ono raczej samo się naraża —wystawia na własne wątpienie jak na zarzut kogoś innego. ostatecznym aktem jej samozniesienia. Rozumiane ma być to. Jestem w stanie także zrozumieć. jak zadany ludzkiemu Dasein problem własnej skończoności. Bycia ku tekstowi. [Przyp.-G. po to jednak.] 4 Już w 1959 roku próbowałem to pokazać w poświęconym Heideggerowi artykule pt. Tübingen 1986. ustawicznie powtarzającym się usiłowaniem. w jakiej się pokazuje. Gadamer. czym dysponuje język. Takie retrospektywne pytanie nie znosi pojęcia logosu oraz jego metafizycznych implikacji. który po raz pierwszy wysunął Schelling przeciwko logicznemu idealizmowi Hegla. Wszystko. wdania się w coś oraz wdania się z kimś. ale stale ponawianą próbą. Mówienie jest w tak niewielkim stopniu samym tylko uzewnętrznianiem oraz eksponowaniem naszych przesądów. Z uwagi na obszerność tego. nie jest wyłącznie utrwaleniem zamierzonego sensu. jakie się ma. t. niczym innym jak pewnym opisem tego. jak również punkt wyjścia mówiącego w jego nakierowaniu na sens. które przeciwko komuś przemawiają. Od czasów Herdera rozpoznajemy zaś w rozumieniu coś więcej niż metodologiczny sposób postępowania. Tak naprawdę jego przerwanie wydaje mi się czymś niewykonalnym. a zarazem powierzchowność. który może być rozumiany. jest język”3. tłum. czym jest rozumienie. porzuca punkt wyjścia sytuujący się w subiektywności podmiotu. ale rozpoznaje jego jednostronności. Prawda i metoda. kogo spotykamy. czy też lepiej. Albowiem owa immanencja pozostaje. W podjętej przeze mnie próbie opisania tych problemów kierowałem się bez reszty doświadczeniem sensu dokonującym się w języku. nigdy nie można zrozumieć do końca. Heidegger podjął go ponownie. 2. który próbowałem wydobyć. To jednak oznacza wystawienie się na coś. Gadamer. 57 i nast. Tak więc starałem się ze swej strony nie zapominać o granicach tkwiących w każdym hermeneutycznym doświadczeniu sensu. s.zadowalając się. Jeśli napisałem zdanie: „Bytem. którą konsekwentnie do końca zachował Husserl i która była podstawą mojej neokantowskiej przeszłości. co przyjmuje formę zdania. Hermeneutyka faktyczności oznacza zmianę sensu hermeneutyki. także skrywa się i umyka. Jest to wymiar hermeneutyczny. zresztą tak jak u Schleiermachera i jego następcy Diltheya. pomaga odkryć oraz pokonać własną stronniczość i zamknięcie. zanim jeszcze otworzył usta. w którym zamierzam iść za podjętą przez Heideggera krytyką fenomenologicznego pojęcia immanencji. co staje się tutaj dla nas doświadczeniem dialogicznym. Któż nie miał takiego doświadczenia — zwłaszcza wobec kogoś. używając zarazem swojej pojęciowej siły. że późny Heidegger (Derrida tutaj przypuszczalnie by się z nim zgodził) stał na stanowisku. To. że w istocie nie opuściłem zaczarowanego kręgu fenomenologicznej immanencji. Gesammelte Werke. 429.

I znów jest to coś. w epoce niemieckiego romantyzmu. Luter i ich współcześni wskrzesiciele ukazali przede wszystkim w sposób krytyczny. że tkwi tutaj raczej coś innego — potencjalność innobytu. jest poniekąd jej przypisane. która wyznacza nasze samowyrzeczenie się i odbiera możliwość wyrażenia i oddania w pełni siebie. a nie jest jego prywatną własnością. Interpretacja jest czymś więcej niż techniką naukowej wykładni tekstów. a w naszym stuleciu ponownie zyskała na ważności w obliczu podmiotowej jednostronności idealizmu. że język zajął centralne miejsce w filozofii. że teksty mogą być nam dane jednakowo. by tak rzec. że owo napięcie samowyrzeczenia się i samoutwierdzenia rozciąga się na sferę argumentów oraz kontrargumentów. w których wymianie i łączeniu wyczerpuje się sens każdej konfrontacji. a nawet przedstawił ją w dramatycznym spiętrzeniu: rozwinął strukturę świadomości i samopoznania innobytu jako dialektykę uznania i zaostrzył ją aż do formy walki na śmierć i życie. Jak się ma tekst do języka? Co można przenieść z języka mówionego do tekstu? Czym jest porozumienie między mówiącymi i co oznacza. łączy się raczej z przemianą. że logos wspólny jest wszystkim. taki jak Platon. jaka w naszym myśleniu przypadła tymczasem fenomenowi języka. a także czym jest w ostateczności język: mostem czy granicą. kto przypomni sobie filozoficzne tendencje naszego stulecia. Widoczna staje się tutaj granica greckiego pierwowzoru. Ale jeśli ów Sokrates w swoim sposobie prowadzenia rozmowy opiera się na argumentowaniu. Dla Hegla innobyt pozostaje granicą. która panuje w logosie. Rozpoznał on wprawdzie spekulatywną zasadę. której nie przekracza. Mostem. co łączy nas z naszymi francuskimi kolegami lub wręcz przeciwnie — od nich oddziela. że we wzajemnym porozumieniu wychodzi na jaw coś takiego. tak jak rozwinął go w swej mechanice Galileusz. co wspólne. Fakt. której uległa ona w ostatnich dziesięcioleciach. To. W znanym odkryciu sokratejskiego dialogu jako podstawowej formy myślenia wymiar dialogu. Tekst jest czymś więcej niż nazwą obszaru przedmiotowego badań literackich. przekonuje innych o ich wiedzy pozornej i przez to stara się ich uświadomić. oznaczało właśnie.nie ogranicza się do sfery argumentów i kontrargumentów. wychodził od modelu matematycznej struktury przyrody. która powstaje w rozmowie. którą Stary Testament. Ale to tylko wypowiedź tautologiczna. że ideał poznania naukowego. Wspomniane doświadczenia świadczą o tym. potrafił opisać charyzmatyczną postać swojego Sokratesa w taki sposób. ale właśnie w tym momencie Heidegger rozpoznaje w owym napięciu logocentryzm greckiej ontologii i określa mój punkt widzenia. Z pewnością to przesunięcie wiąże się z rolą. zupełnie nie został pojęciowo uświadomiony. za którym podążała nauka współczesna. oraz nieprzenikliwość inności drugiej osoby. W każdym razie moją intencją było zmierzenie się na nowo z tematem Tekst i interpretacja. To. Podobnie psychologiczna przenikliwość Nietzschego odnalazła we wszelkim poświęceniu oraz ofierze substancję woli mocy: „Nawet w niewolniku istnieje wola mocy”. że sam bohater oraz towarzyszące mu erotyczne napięcie naprawdę się ukazują. że głębia zasady dialogicznej ujawniła się w świadomości filozoficznej dopiero w epoce zmierzchu metafizyki. która usytuowana jest ponad każdym porozumieniem i dotyczy tego. że chodzi tu raczej o coś więcej niż o refleksję nad metodologią nauk filologicznych. czy też granicą. a przez to na dyskusję przedmiotową. to znaczy 5 . Świetnie harmonizuje to z faktem. wówczas zakłada jednocześnie. o którym była mowa. Mówiliśmy już. Paweł. że językowa interpretacja świata. stanie się oczywiste. przez który komunikujemy się nawzajem i który nad przepływającym nurtem inności nadbudowuje tożsamości. albo co oznacza. jak zapośrednicza się wspólnota sensu. Pytam w związku z tym. że pisarz o poetyckiej wyobraźni i sile językowego wyrazu. W ramach tej ogólnej problematyki pojęcie tekstu stanowi specyficzne wyzwanie. Oba pojęcia zasadniczo zmieniły w XX wieku swe znaczenie w całym naszym obrazie świata i poznania. jak tekst będący dla nas wszystkich tym samym tekstem? W jaki sposób pojęcie tekstu mogło zyskać tak uniwersalny wymiar? Dla każdego.

Uświadamiany jest teraz raczej nie ich rezultat logiczny. Zrozumiały stał się odtąd awans pojęcia interpretacji. Humboldta i innych. które doprowadziły do naukowych rezultatów poznawczych dotyczących sposobów funkcjonowania i budowy systemów językowych oraz systemów znaków. Raczej o ideał pewnej konstrukcji języka. za którym poszedł przede wszystkim Hans Lipps. Mit samowiedzy. niż o zagadkowy związek między myśleniem a mówieniem. w którym świadomość filozoficzna rozpoznała 6 . Ich założenie głosiło.doświadczenie świata językowo osadzone w świecie przeżywanym. Dzięki Freudowi poznaliśmy zdumiewające odkrycia naukowe. Za sprawą Nietzschego nauczyliśmy się wątpić w ugruntowanie prawdy w bezpośredniej pewności samowiedzy. choć zachowuje własny sposób widzenia i mówienia. Jest to słowo. budowaną na gruncie językoznawstwa porównawczego. Tak więc z jednej strony mamy teorię znaku oraz lingwistykę. a za sprawą fundamentalnej krytyki pojęcia świadomości. które znamy jako główny wątek greckiej metafizyki i których logiczne analizy prowadziły do logiki arystotelesowskiej oraz do grammatica speculativa. w przeciwieństwie do iluzji samowiedzy oraz naiwności pozytywistycznego pojęcia faktów. Dzięki temu spełnia swoje właściwe zadanie poznawcze i kulminuje w języku matematyki. Skoro teraz staje się on świadomy jako taki. Pośredni świat języka [Zwischenwelt der Sprache] stał się tematem dopiero dla drugiego pokolenia. dokonanej przez Heideggera. to znaczy do tłumacza. Obie dziedziny współdziałają ze sobą po to. który zapoczątkował Wittgenstein. w którym artykułuje się wszelka wiedza. z drugiej teorię poznania. która w swojej apodyktycznej samopewności podniesiona została do rangi źródła oraz podstawy uprawomocnienia wszelkiej ważności. że język w ogóle umożliwia dostęp do świata. i dzięki temu pierwotne perspektywy ulegają przesunięciu. Logiczną kontynuacją implikacji tego nowożytnego matematycznego przyrodoznawstwa było zastąpienie w nowoczesnej logice i teorii nauki ideału języka ideałem notacji jednoznacznej. to fakt ów należy do struktury doświadczeń granicznych. okazuje się. która realizuje tezę. i w ogóle ideał ostatecznego uzasadniania. ani pierwsze pokolenie fenomenologów. traci swój oczywisty prymat. wyłączony poza nawias. wychodzi na jaw fakt zasadniczego zapośredniczenia wszelkiego dostępu do świata. pośredni świat języka. i stamtąd zostało przeniesione na czynność tłumaczenia trudno zrozumiałych tekstów w ogóle. zrozumieliśmy pojęciowe przesądy. Tym samym język naturalny. który należy do ogólnej teorii znaku. zgodnie z tą ideą. Zatem jeśli tymczasem język naturalny ponownie usytuował się w centrum filozofii jako coś uniwersalnego. które wiążą się z uniwersalnością naukowego podejścia do świata. które owo wątpienie traktowały poważnie. co dane. Właściwym wymiarem tego. Tym samym oczywiste staje się nieprzekraczalność językowego schematu świata. Wszystko to nadaje prymat językowej naturze naszego doświadczenia świata. które pochodzą z greckiej filozofii logosu i które w epoce nowożytnej przesuwały ku centrum pojęcie podmiotu. wychodząc od myśli Russella. Nie oznacza to jedynie powrotu do codziennych doświadczeń i ich językowej sedymentacji. przestała stanowić już punkt wyjścia w formułowaniu problemów oraz w dążeniu do wiedzy i że istotę nauki można wyjaśnić oraz skonstruować na podstawie praw racjonalnych. na przykład dla Ernsta Cassirera. Nie chodzi tu jednakże tak bardzo o filozofię języka. ale język jako język oraz jego schematyzacje dostępu do świata jako takiego. za sprawą którego przyrodoznawstwo przybiera postać powszechnie ważną. Problemów języka nie brali pod uwagę ani neokantyści. W momencie. które pierwotnie odnosiło się do relacji pośredniczącej. tracą swoją wiarygodność w odniesieniu do priorytetu oraz niezbywalności systemu języka. a już w pełni dla Martina Heideggera. W tradycji niemieckiej oznaczało to ponowne podjęcie idei romantycznych — Schlegla. W świecie anglosaskim coś podobnego ujawniało się w procesie. Pośredni świat języka jest. o który spierał się aprioryzm z empiryzmem. że podmiot w metodologicznej samopewności opanowuje rzeczywistość doświadczenia środkami racjonalnej konstrukcji matematycznej i wyrażają w zdaniach twierdzących. aby ukazać w nowym świetle przesłanki filozoficznego uprawomocnienia naukowego dostępu do świata. do funkcji pośrednika między mówiącymi różnymi językami.

Czy jednak znaczy to. którego wykładni dokonuje się w kazaniu i nauce Kościoła. przez Nietzschego. Proces taki kończy się zapisem protokolarnym. i decyduje ono o randze oraz zasięgu hermeneutyki. Wien 1938. a także o zarzutach wysuwanych przez jej przeciwników. tekst pozostaje przecież trwałym punktem odniesienia w porównaniu z problematycznością. gdzie coś sprzeciwiało się włączeniu do doświadczenia i gdzie cofnięcie się ku temu. co dane. które jest pewnym punktem wyjścia poznania zmierzającego ku temu. 6 Należałoby tu wskazać na nowsze teorie nauki. żąda bezpośredniego potwierdzenia własnych przewidywań. której Por. co dane. Gesammelte Aufsätze 1926-1936. lecz tworzy pierwotną strukturę bycia-w-świecie. jak wiadomo. charakterystyczne dla pojęcia tekstu jest to. W każdym razie należy stwierdzić. kiedy można ponownie podjąć sporne wątki. Chodzi o tekst pieśni. co jest. To jednak oznacza w ostatecznym rozrachunku. Odnosi się to także do dialogicznego porozumienia. a ta z kolei zakłada prawdy wiary. Ma to znów swoje potwierdzenie w historii samego słowa. kto pyta w ten sposób. Po pierwsze. że interpretacja jest wnoszeniem sensu. s. również w filozofii interpretacja musiała zająć pewną kluczową pozycję. i o tyle właśnie jest ona jedyną rzeczywistą bezpośredniością oraz realnością sprawiającą. w: tegoż. do których odwołuje się Joel C. Über das Fundament der Erkenntnis. a nie jego odnajdywaniem? Jest to pytanie postawione. jako tekst pisma. że interpretacja nie jest jakąś dodatkową procedurą poznania. ku prawu. Wiara w zdania protokolarne jako fundament wszelkiego poznania nie przetrwała długo nawet w Kole Wiedeńskim5. Ale w takim powoływaniu się na to. miało pomagać w zrozumieniu. Drugie naturalne użycie słowa tekst spotykamy w związku z muzyką. Kariera słowa interpretacja rozpoczęła się wraz z Nietzschem i stała się poniekąd wyzwaniem dla wszelkiego pozytywizmu. Metaforyczne mówienie o księdze przyrody opiera się na tym samym7. co ma być rozumiane. zgodnie z którą tego. Czy istnieje to. a dzięki temu intencja rozmówców zmierzać będzie do wiążącego sformułowania. co powstaje w trakcie wykonywania pieśni. że dopiero z punktu widzenia pojęcia interpretacji pojęcie tekstu konstytuuje się jako centralne w strukturze językowości. Uzasadnienie poznania także w dziedzinie nauk przyrodniczych nie może uniknąć hermeneutycznej konsekwencji. Krytyka Heideggera jeszcze radykalniej zdemaskowała fenomenologiczne pojęcie świadomości jako dogmatyczne oraz — podobnie jak Scheler — uczyniła to również w odniesieniu do pojęcia czystego postrzegania. 290-295. którzy według kodyfikacji justyniańskiej odróżniali tekst prawa od problematyczności jego wykładni i zastosowania. co on właściwie zawiera. Moritz Schlick. W samym tak zwanym postrzeganiu odkryto zatem hermeneutyczne rozumienie czegoś jako czegoś. że tekst tylko w kontekście interpretacji oraz z jej punktu widzenia jest tym. ale coś. W podobnym sensie interpretator jakiegoś tekstu stawia pytanie. Dopiero w jej świetle coś staje się faktem a obserwacja okazuje się zdolna coś wyrażać. nie da się oddzielić od interpretacji6. co ogólne. co rzeczywiście dane. regule. Aus dem Nachlass 7 5 . Pojęcie tekst weszło do języków nowożytnych w dwóch kontekstach. Odtąd słowo tekst zyskało popularność wszędzie tam. Tekst stanowi wówczas podstawę wszelkiej egzegezy. nie stanowi w istocie rezultatu interpretacji? Interpretacja rodzi nigdy niezrealizowane zapośredniczenie między człowiekiem a światem. Te dwa naturalne sposoby użycia słowa tekst odsyłają — i to oba właśnie — do zwyczaju językowego późnoantycznych prawników rzymskich. Erich Rothacker.pośredni świat języka w jego prede-terminującym znaczeniu. muzycznej interpretacji słowa i wobec tego również nie jest to nic danego z góry. co rzekomo dane. co zawarte w tekście. Jest to księga. wówczas odpowiedź może być pełna uprzedzeń i przesądów. że rozumiemy coś jako to coś. Weinsheimer w pracy Gadamer's Hermeneutics — A Reading of Truth and Method. i znajdującego w tym swoje spełnienie? Czy to. dowolnością albo co najmniej wielością możliwości interpretacyjnych odnoszących się do niego. 7 Por. 300-309. Jeśli każdy. Materialien und Grundsätzliches zur Metapherngeschichte. Das „Buch der Natur". Yale 1985.

gdzie z wyjściowym domniemaniem sensu przystępuje się do jakiejś faktyczności. Często interpretacja prowadzi wręcz do krytycznej rekonstrukcji tekstu. a tym samym wszelkiego rodzaju okoliczności. Bonn 1979. Wynika ona z obserwacji poczynionych odnośnie do języka i polega na założeniu. antycypacja sensu. gdy chcemy przez to wyrazić najmniejszą klasyfikację w ocenie stylu albo w ocenie przekładu. że usłyszano by. osiągnie się wówczas pewną korzyść metodyczną. Z doświadczenia pracy filologicznej dobrze znane jest zadanie sporządzenia czytelnego tekstu. które nie występują w samym tekście. 8 . i tylko tam. którego powstawanie czyni się przedmiotem analizy z zamiarem wyjaśnienia mechanizmu funkcjonowania języka jako takiego. Ale owa abstrakcja zmierza w całkowicie przeciwnym kierunku niż kierunek obrany przez lingwistę. że na tekst nie spogląda się z perspektywy gramatyki i lingwistyki. ale to. gdyby można było zrozumieć. Z punktu widzenia hermeneutycznego — który jest punktem widzenia każdego czytelnika — tekst jest tylko wytworem pośrednim [Zwischenprodukt]. Funkcjonowanie języka stanowi tutaj tylko warunek wstępny. że również tekst przekazany przez tradycję nie zawsze jest dla interpretacji z góry dany. która zawsze oznacza. by go odszyfrować. Tematem czyni on nie to. Tylko tam. stawia się pytanie o to. co wypowiedziane. odpowiada zatem całkowicie ujęciu nie tylko akustycznemu. Analizie hermeneutycznej natomiast zależy jedynie na zrozumieniu tego. Jeśli wyjaśni się wewnętrzny związek tekstu i interpretacji. że tekst musi być rozumiany jako pojęcie hermeneutyczne. Jak mocno splecione są ze sobą język i interpretacja. W obu wypadkach następuje sprzężenie zwrotne. Podobnie istnieje niepewność w akustycznym zrozumieniu jakiejś ustnej wiadomości i niepewność co do sposobu odczytywania. która nie spełnia bezkonfliktowo oczekiwań odnośnie do tego sensu. że jakaś wypowiedź jest zrozumiała akustycznie. pewną fazą w procesie porozumienia. Za punkt wyjścia przyjmuje się więc. dokonującemu się w bezpośrednim przekazie audytywnym. Perpeet. Mówimy w pewnym roszczeniowym sensie o czytelności tekstu.tekst napisany został ręką Boga. Dopiero od tego momentu postrzegamy i kwalifikujemy tekst jako czytelny. jak jest w ogóle możliwe zakomunikowanie czegoś i jakimi dokonuje się to środkami symbolizacji oraz interpunkcji. gdzie tekst jest już odszyfrowany i jako taki nie daje się bezproblemowo przekształcić w coś zrozumiałego. Dlatego zawsze spoglądamy z wyprzedzeniem na sens tego. tak jak to często dzieje się w przekładach: jej negacją jest nieczytelność. mianowicie jej wyodrębnienie oraz utrwalenie jako fazy właśnie. względnie dzięki swej interpretacji uczynić czytelnym i zrozumiałym. Przedrozumienie. albo że pismo daje się odszyfrować. która jako taka uwzględnia oczywiście także pewną abstrakcję. lecz stawia opór. co w tekście powiedziane bądź napisane. to znaczy nie traktuje się go jak produkt ostateczny. która w tekście przybiera formę językową. niezależnie od wszelkich przekazywanych treści. Tekst musi być czytelny. o czymkolwiek by on mówił. herausgegeben von W. i czy odczytanie przekazu względnie wybrana wersja lektury były słuszne. który sporządza jakiś czytelny tekst. Lingwista nie chce wkraczać w porozumienie co do danej sprawy. lecz pragnie naświetlić funkcjonowanie języka jako takiego. że rzeczy stają się w pełni jasnymi. I ponownie zwyczaj językowy dostarcza nam ważnej wskazówki. A zatem hermeneutyczne odniesienie do pojęcia tekstu odnajdujemy w konkretnym zastosowaniu wszędzie tam. Czytelność tekstu sprawia jednak. że tekst jako komunikat pisemny nie spełnił swego zadania: nie umożliwił odbiorcy samodzielnego zrozumienia. dzięki czemu możliwe staje się w ogóle zrozumienie tego. Wiadomo jednak. wychodząc już od pewnego zrozumienia tekstu. że owo zadanie stawia się zawsze. Potraktowanie tekstu przez filologa. w pełni pokazuje fakt. co w nim jest przekazywane. a badacz jest powołany. Jest to naturalnie mówienie przenośne. co właściwie zawiera. co w tekście powiedziane. Mówimy wtedy. Chodzi o to.

Rozszerzenie pojęcia tekstu jest raczej uzasadnione hermeneutycznie. gdy wyrażona opinia wyda mu się zbyt niewiarygodna i będzie zmuszony zapytać: czy nie zaszło tu jakieś nieporozumienie? — Inaczej. włączamy się bez przeszkód wówczas. Problem tekstu pojawi się tutaj tylko wówczas. że wymagają interpretacji. Z tego samego powodu nie będzie się w ogóle mówiło o tekście jakiegoś listu. że w ogóle wraca się do brzmienia dosłownego albo do tekstu jako takiego. Jest to na przykład komunikat naukowy. Przybiera formę tekstu wówczas. Chodzi tu o fachowca. a więc do tekstu. nie podlega po prostu rozumieniu. 9 8 . ale nieprzypadkowo oba określenia zawsze mogą występować zamiennie. lecz także przetłumaczony na inny język. Jeśli warunek ten zostanie spełniony. jeśli chodzi o tłumaczenie z języka obcego. powstaje pytanie o dosłowne brzmienie tekstu i wówczas autonomicznym zadaniem może być sama jego rekonstrukcja. można powiedzieć. Notatka nie jest jednakże w ogóle tekstem. W zwyczaju językowym rozróżniamy wprawdzie brzmienie i tekst. ponieważ będąc tylko śladem pamięci. Mówiąc wprost: fakt. Wprawdzie pojęcie pierwotnego czytelnika. Bez wątpienia istnieje pewien poziom zaniku tekstu. Uczyni to tylko wówczas. Wyznacza je adresat tekstu. jak w wypadku osobistych notatek sporządzonych przez kogoś w celu wspomożenia pamięci. że to. Każde tłumaczenie. co zawarte w zapisie. Musi więc specjalnie pokonać dystans. w obliczu których konieczny staje się powrót do tekstu źródłowego. Proces porozumienia niesie ze sobą coś. reasumując. które wykraczają poza sam tylko utrwalony sens tego. czy to pisemnie. jaki obowiązuje w żywym dialogu. w każdym wypadku zrozumienie tekstu zależy od komunikatywnych warunków. Zarówno ta Por. gdy porozumienie jest zakłócone. gdy pamięć nie wystarcza. Staje się to w pełni jasne. by się tak wyrazić. gdzie użyte jest następujące sformułowanie: „Pojęcie pierwotnego czytelnika stanowi całkowicie nieprzejrzystą konceptualizację”. co powiedziane. to znaczy. znika w powtórzeniu tego. że ma on być nie tylko zrozumiały. jest w najwyższym stopniu niejasne. jest rodzajem interpretacji. chociaż opublikowany. tak również komunikat naukowy. musi być zawsze umotywowany wyjątkowością sytuacji porozumienia. że interpretator nie jest ich adresatem. sytuacja wygląda dla historyka nauki. dla którego jednakowe świadectwa naukowe są prawdziwymi tekstami właśnie dlatego. to być może w trakcie rozwoju analizy zyska określoność. zakładający z góry określone warunki porozumienia. jak pisałem gdzie indziej8. cyt. Jest zrozumiały tylko dla kogoś dobrze zaznajomionego ze stanem oraz językiem badań. Jeśli w wypadku tłumaczenia mówi się w ogóle o tekście. nawet tak zwany przekład dosłowny. Również inny ekstremalny przypadek porozumienia nie uzasadnia mówienia o tekście. Jego opanowanie jest tutaj tylko warunkiem wstępnym. co w przeciwieństwie do lingwistyki jest wręcz zapomnieniem języka. 360. ale staje się przedmiotem [Gegenstand] — stoi przed różnymi możliwościami oddania w języku docelowym tego. I znów mamy tu pewien kontekst hermeneutyczny. które obejmuje formalne elementy mowy czy też tekstu. co powiedziane. Także w języku greckim mówienie i pisanie łączy się w pojęciu grammatike. stanowi dla samego porozumienia jedynie ostatni przedmiot możliwego zainteresowania. Czy to ustnie. i wtedy z pewnością trudno byłoby mówić o tekście. gdy to. co tematyzuje lingwista. przede wszystkim Prawda i metoda. jeśli jest się jego adresatem. gdy notatka jest obca oraz niezrozumiała i dlatego wymaga cofnięcia się do układu znaków. co pomyślane. Tylko wtedy. Podobnie jak notatka ma wartość tylko dla jej autora. a w szczególności s. rzecz jasna. nie jest przeznaczony dla wszystkich. s. dz. jak i na przykładzie jego historii. gdy zrozumienie się nie udaje. Pisemna rozmowa wymaga więc w zasadzie spełnienia takiego samego warunku podstawowego. Do pisemnej sytuacji rozmowy. gdy nie ma szczególnych zakłóceń rozumienia. Można to prześledzić równie wyraźnie na przykładzie dzisiejszego użycia słowa tekst. to dlatego. gdy abstrahuje od porozumienia co do danej sprawy. czytelnik nie będzie w ogóle powracał do tekstu jako takiego. 363.odgrywają swoją rolę w jego rozumieniu. i dlatego. Tak więc. jaki istnieje między nim a pierwotnym czytelnikiem.

Jeśli każdy zapis jest tego rodzaju ograniczeniem. adresata. Logoi wyrwane z procesu porozumienia. ponieważ od samego początku pomyślany jest jako dokument. Dlatego czytanie i rozumienie to przywracanie wiadomości jej źródłowej autentyczności. próbuje zakomunikować. a to z kolei oznacza. że należy powrócić do tego. że szuka się słów oraz dobiera się do nich akcent oraz gestykulację. Wprawdzie każde pismo odsyła z powrotem do pierwotnej wypowiedzi. Zadanie piszącego równa się tutaj zadaniu osiągnięcia przez czytelnika. Zadanie każdego pisma jest wyznaczone właśnie przez fakt. nawet tych kierowanych do dobrze znanego odbiorcy. ponieważ pozbawione zostały naturalnej korektury żywego dialogu. a co w bezpośredniości dialogu współtworzy prawdziwe zrozumienie. aby j ej sens był jednoznacznie zrozumiały. Zadanie interpretacji pojawia się zawsze wtedy. to znaczy rozumie myśl dzięki temu. co mówiący. utrwalony na piśmie. Problem hermeneutyczny wiąże 10 . Doszliśmy tym samym do pewnego ogólnego pojęcia. tak też w pisaniu. że w listach. ale anonimowego czytelnika — albo kiedy tekst chce zrozumieć nie jego adresat. co powiedziane. by osiągnąć poprawne zrozumienie wiadomości. wyjaśnienia albo obrony swoich myśli. podejmuje próbę dialogu i podobnie jak w bezpośrednim kontakcie językowym czy też we wszelkich typowych pragmatycznych sytuacjach działania jedynie zakłócenie w porozumieniu będzie wywoływało zainteresowanie głębokim sensem tego. ale przede wszystkim w rozmowie istnieje zawsze możliwość replikowania. w sposób. analogicznie do uczestnika rozmowy. takiego właśnie porozumienia. chcąc zyskać jego zrozumienie sensu. co powiedziane. że przemówią do drugiej osoby. co w nim zapisane. a to odnosi się naturalnie do całego pisma. a to oznacza. stale kieruje uprzedzające spojrzenie na odbiorcę. Tak więc dobra wola występuje wszędzie tam. co powiedziane. że ją uzupełnia i konkretyzuje. Otwarta pozostaje kwestia. gdy sporna pozostaje treść tego. co napisane. czy tylko o powtórzenie tego. to. Ponieważ piszącemu znana jest problematyczność wszelkiego pisma. oraz gdy ważne jest. Wiadomość nie jest jednak tym. Właśnie dlatego wymaga on szczególnego zapisu oraz podpisu partnera. wystawione są na nadużycie i niezrozumienie. Tekst powinien utrwalić pierwotną informację tak. a to zawiera uprzedzające spojrzenie na kogoś drugiego. Nasuwa się tutaj pewien istotny. tak jak każda inna forma. Odbiorca podejmuje to. oczekując. Tak jak ma to miejsce w żywej rozmowie. że owe wiadomości mają być zrozumiane. w jaki jest to pomyślane. horyzont interpretacji i zrozumienia musi otwierać się poniekąd w samym tekście. gdybym ja był jego pierwotnym partnerem rozmowy. Za dużo jest bowiem tego. jak i ten drugi wyrażają dobrą wolę wzajemnego rozumienia się. z kim dzieli pewne założenia i na którego zrozumienie liczy. W każdym razie piszący.pierwsza. centralny dla teorii hermeneutycznej wniosek. by zapisany tekst ponownie przemówił. Znamy to zwłaszcza dzięki sokratejskiemu dialogowi oraz platońskiej krytyce pisma. To samo odnosi się do wszelkich umów handlowych i dyplomatycznych. na ile taka sytuacja ma miejsce także wtedy. albowiem celem każdej wypowiedzi zawsze jest porozumienie z odbiorcą. to znaczy sprawienia. I to jest także powód tego. tylko ktoś obcy. które nie może współ-podzielić się [mit-teilen] żadną aktywnością. Tak na przykład mówimy o tekście protokołu. co było powiedziane w rozmowie — ma na uwadze pewną prawiadomość [Urlamde]. pewnych rzeczy i tak nie można wyrazić tak jak w bezpośredniej rozmowie. co ma na myśli. Pisanie jest czymś więcej niż samym tylko utrwalaniem tego. interpretatora. Pisanie listu. gdy nie zakłada się żadnego określonego odbiorcy czy też kręgu odbiorców. co pierwotnie obwieszczone albo oznajmione i co powinno uchodzić za jednolite pod względem sensu. ponieważ utrwala. ale musi ono również spoglądać przed siebie. co umyka. wówczas ma to znaczenie dla intencji samego pisania. czy chodzi przy tym o tekst rzeczywisty. co chciałby powiedzieć. ale tym. względnie piszący pierwotnie powiedział. które leży u podstaw dowolnej struktury tekstów i zarazem pokazuj e ich usytuowanie w kontekście hermeneutycznym: każdy powrót do tekstu — wszystko jedno. w której dzięki wymianie zdań pragnie się osiągnąć porozumienie. a nie bierze dosłownie w jej abstrakcyjnym znaczeniu. gdzie porozumienia się poszukuje.

się na przykład z interpretacją rozkazów. W podanym przykładzie zeznania świadka widać z drugiej strony. z jakim świadek przyjmuje pisemny protokół zeznania. że jest ono niczym tekst. uwzględnia to o tyle. Świadek ograniczony do swojego zeznania jest już w pisemnym ustaleniu wyników śledztwa. który ma się do niego dostosować. chociaż sami autorzy. Pytania trafiają więc do nich wraz z abstrakcyjnością tekstu. Oznacza to. Roszczenie do ważności. w jaki zapisane zdanie musi być właściwie 11 . gdyż powinny być one wykonywane zgodnie z ich intencją (a nie dosłownie). co powiedział. że tekst nie jest danym przedmiotem. Pierwotną sytuację przekazu można oddać również przez dodatkową interpunkcję. czy przy jego kodyfikacji. w których można przekazać pisemnie obietnicę. jak i dla kogoś. wykluczyć nieporozumienia i nadużycia oraz umożliwić jednoznaczne zrozumienie. Tak na przykład znak zapytania jest wskazówką co do sposobu. Prawo oraz jego ustanawianie stale wymaga zatem interpretacji w celu praktycznego zastosowania. i tego samego rodzaju jest odpowiedź. o ile przy odtwarzaniu tego. czyli dla sądu. aby ich sens prawny wynikał jednoznacznie z tekstu i aby uniknąć nadużycia czy też przekręcenia. jak bardzo napisanie jakiegoś tekstu z góry odniesione jest do interpretacji. aby uniknąć sporu. wszystko jedno. prawodawcy albo sygnatariusze umowy. ale również nie chciałby tego pozostawiać w izolacji i najchętniej sam by to natychmiast zinterpretował. Merytorycznie zawarte jest to w stwierdzeniu mówiącym. Ustanowione prawo służy w istocie od początku załagodzeniu albo uniknięciu sporu. W przeciwieństwie do samej tylko proklamacji prawa albo do aktualnie zawieranej umowy utrwalenie na piśmie ma na celu jedynie poczynienie dodatkowych zabezpieczeń. kto sprawiedliwości poszukuje. przypadkom precedensowym czy też dotychczasowemu zastosowaniu przysługuje zawsze funkcja kreatywno-prawna. by tak rzec. skodyfikowane albo nie. że problem hermeneutyczny w dyskursie ustnym i pisemnym jest w zasadzie taki sam. jakiej mają udzielić. którą interpretacja powinna zapewnić w celu praktycznego zastosowania. są nieuchwytni. Przykład prawniczy pokazuje zatem z egzemplaryczną jasnością. z jakim stanowi się prawo. kto sprawiedliwość reprezentuje. to znaczy do trafnego i zgodnego co do sensu zastosowania. Chodzi tu ciągle o to. co faktycznie powiedziane. by powiodła się autentyczna interpretacja. Nie może wprawdzie zanegować tego. a zwłaszcza ich utrwalenie na piśmie. sprawia. Nie na darmo hermeneutyka prawna ma pewnego rodzaju funkcję modelową. Celem dokumentacji jest właśnie to. Chodziłoby tu na przykład o przesłuchanie świadków. prawnie obowiązujących umów czy też prawnie ważnych decyzji. Dlatego powrót do tekstu jest tu zawsze uzasadniony. izolowany. czy w proklamacji prawa. lecz pewną fazą w realizacji procesu porozumienia. a więc protokołowania. Postanowienie albo umowę należy tak formułować. Dlatego orzecznictwu sądowemu. protokół intencji znaczeniowej mówcy powinien być jak najwierniejszy. zarówno dla tego. co ujawnia się w niezadowoleniu. Należy stwierdzić. a to oznacza z drugiej strony. rozkaz albo pytanie. jak pisemna procedura (względnie komponenty pisma w procedurze) oddziałuje zwrotnie na sposób potraktowania rozmowy. Również tutaj pozostaje jednak pewna przestrzeń służąca zgodnej z sensem konkretyzacji. którą tymczasem wynalazło pismo w celu ułatwienia adekwatnego zrozumienia. Cofnięcie się do pierwotnej sytuacji przekazu pozostaje we wszystkich tych sytuacjach oczywiste. Ten ogólny stan rzeczy daje się szczególnie dobrze zilustrować na przykładzie kodyfikacji prawnej i odpowiednio na przykładzie hermeneutyki prawnej. Przejście do formy pisanej oraz ciągłe powoływanie się na tekst jest w tym wypadku szczególnie widoczne. Nie są oni z reguły wtajemniczeni w szczegóły śledztwa oraz zabiegi ustalania wyroku. Właśnie dlatego szczególnie pożądane jest formułowanie praw. przekaz powoduje pewne odizolowanie od pierwotnej sytuacji komunikacyjnej oraz musi wyrażać źródłowy sens w formie pisemnej. Zadanie zapisu. Sformułowanie pisemne musi więc od początku uwzględniać przestrzeń interpretacyjną powstającą dla czytelnika tekstu. że funkcjonuje ona niczym wypowiedź pisemna. że interpretacja realizuje się w każdym praktycznym zastosowaniu. Coś podobnego odnosi się do przypadków. dla stron.

a także pisania. Każdy zna 12 . Ten. które sprzeciwiają się tekstualizacji. że zrozumienie czegoś jako ironii jest częstokroć niczym innym jak aktem rozpaczy interpretatora. ale stanowiące coś w rodzaju materiału wypełniającego.wyartykułowane. ma z pewnością swoje miejsce w procesie komunikacji i znajduje tam również swoją sygnalizację: w intonacji lub w towarzyszącej żartowi gestykulacji albo w towarzyskiej grze czy też czymkolwiek innym. ponieważ dominuje w nich sytuacyjny kontekst rozmowy. mianowicie do ironii. niebędące żadnym udawaniem. znajduje się w funkcjonującej wedle pewnych reguł sytuacji porozumienia. Bez wątpienia istnieje wiele form językowych zachowań komunikacyjnych. pozbawiona znaczenia część składowa języka. Chciałbym wyróżnić trzy ich formy. przeniesione w formę pisemną stają się już problematyczne. który określa użycie ironii. właściwej w danej chwili. które w ogóle nie istniały w wielu dawnych kulturach. kto mówi coś przeciwnego do tego. by tak rzec. które są odseparowane od swojego adresata —jak na przykład prezentacja literacka. Retorykę można zdefiniować przez wskazanie. a więc określony interes klasowy oraz jego akceptację. Jest to. łącznie z jej ciągłym wkraczaniem na obszar pisma. gdzie przyjmuje się pewną uniwersalną płaszczyznę porozumienia. często w zniekształconej formie. że nie myślimy o czymś poważnie i oczekujemy. wówczas tak ujednoznaczniony sens pozostawałby zanadto w tyle za sensem komunikacyjnym mowy ironicznej. Nie bez racji powiada się. albo inaczej: do tekstu wypełniającego swe rzeczywiste powołanie w formie tekstu. w tym wypadku lepsze opanowanie podstaw kształcenia. Wiadomo jednak. zależy od stopnia komunikacyjnego porozumienia wstępnego oraz od panującej co do niego zgody. co w mowie nie wyraża przedmiotowej treści wypowiedzi. Zbyteczność takich interpunkcyjnych środków pomocniczych. Coś podobnego odnosi się do innej. o ile można je oczywiście uznać za teksty. Żart albo ironia mogą być użyte tylko tam. że jest ona tym. Mianem antytekstów określam takie formy mówienia. że zrozumiane będzie to jako żart. potwierdza z drugiej strony. w których nie można podporządkować pierwotnej sytuacji rozmowy. gdy ktoś swój ironiczny sposób wyrażania przekształci w sformułowanie jednoznaczne. a więc sensu przekazywanego przez tekst. Samo tylko następowanie po sobie znaków pisma bez interpunkcji stanowi poniekąd komunikacyjną abstrakcję doprowadzoną do skrajności. W samym procesie komunikacyjnym stawiają one jednak opór tekstualizacji. Fakt. Gdzie zaś stosunki pomiędzy warunkami porozumienia nie są równie jednoznaczne. Niezrozumienie ironii w stosunkach towarzyskich powoduje natomiast wzbudzające sensację zerwanie porozumienia. Na ile takie udawanie. Użycie ironii stanowi więc często wyjątkowo trudne zadanie hermeneutyczne. Użycie ironii było znane już na przykład we wczesnym społeczeństwie arystokratycznym. Jeśli również i to byłoby możliwe. który włączył w swój zakres elementy w rzeczywistości zupełnie nienależące do procesu przekazywania sensu. Chodzi o teksty. Mam tu na myśli zwyczaj mówienia. którą traktuję tutaj jako pseudotekst. i co pełni. że chodzi o ironię. co pomyślane. jak nawet dzięki surowemu tekstowi zrozumienie jest bądź co bądź możliwe. Istnieje tutaj klarowny towarzyski warunek wstępnego porozumienia. że żartobliwej uwagi. Dobry hiszpański zwyczaj obramowywania zdania pytającego przez dwa znaki zapytania w sposób przekonujący unaocznia podstawową intencję znaczeniową tego zdania. Chodziło tu o pewną społeczną solidarność. wręcz klasycznej formy wzajemnego porozumienia. jak należy przeczytać odpowiednią frazę. możliwe jest także w formie pisemnej. w ustnej bądź pisemnej wymianie zdań. Jako drugi rodzaj tekstów sprzecznych z duchem tekstu wymieniłem pseudoteksty. nie sposób powtórzyć. aby na tej podstawie odnieść się do tekstu dostępnego zapisowi w sposób szczególny. co ma na myśli. że przez to będzie rozumiane coś. a przypuszczenie. Zalicza się do nich na przykład każdy rodzaj żartu. Do tego aspektu należy użycie klasycznych cytatów. Już na początku lektury wiadomo. służącego retorycznemu przerzucaniu pomostów nad potokiem mowy. Dlatego porozumienie między ludźmi tylko w niewielkim stopniu może być ponownie nawiązane wtedy. ale może być pewien. funkcję czysto rytualną i funkcjonalną. Tymi trzema formami są: antyteksty. pozostaje trudne do uzasadnienia. pseudoteksty oraz pre-teksty.

W istocie literatura o narracji w stylu marzeń sennych utrwaliła się jako baśń. a zadaniem interpretacji pozostaje tym samym rozpoznanie pozoru oraz ustalenie tego. choć celem przekładu jest w istocie jedynie sens samego tekstu i dlatego jego prawdziwe zadanie. jeśli reprezentuje interesy antyburżuazyjne czy jakiekolwiek inne. któremu służy ona jako pozór. co zawierają. Chodzi w niej jednak o pewną jakość estetyczną. co w istocie jest wyrażane. jeśli za fragmentami marzeń sennych pragnie się odsłonić jakiś rzeczywisty sens. Jest to wprawdzie zupełnie inny sens niż ten zamierzony przez śniącego albo wyczytany ongiś przez interpretatorów marzeń sennych. Z punktu widzenia psychoanalizy nadaje to wspomnieniom sennym ogromne znaczenie. Właśnie w nim tkwi ujawniająca się na najrozmaitszych poziomach granica przekładalności tekstów literackich. czego one akurat na uwadze nie mają. Zakłócona komunikacja to zakłócona możliwa zgoda oraz możliwe porozumienie. który w sennych fantazjach tylko się skrywa. Co nie wyklucza faktu. której doświadcza się w grze fantazji sennych i która może naturalnie uzyskać pewną interpretację estetyczno-literacką. co nie przeczy temu. jakby jego odszyfrowywanie. psychopatologia życia codziennego. Logika życia na jawie w znacznej mierze traci w nich swą moc. co zamierzone. Doświadczenia snu są przecież w istocie nietrwałe. Na tę trudność narażony jest każdy tłumacz. co Habermas nazywa zakłóceniem komunikacji. proces tak zwanej analizy przebiega przez skomplikowane stadia rekonstrukcji pierwotnej tekstu sennego oraz jego interpretacji. że nie rozpowszechnia się prawdziwej informacji. oraz interpretację pozoru. ale w których wyraża się coś ukrytego. że od logiki zaskoczeń właściwej marzeniom sennym nie może również pochodzić jakaś bezpośrednia inspiracja znaczeniowa. Ten sam fenomen marzenia sennego staje się natomiast przedmiotem zupełnie innego rodzaju interpretacji. jak wiadomo. Również samo stanowisko ideologiczno-krytyczne mogłoby być podobnie krytykowane jako ideologiczne. a tym samym maskuje własną pozorność.ów fenomen. Wspólną motywacją powrotu do ukrytego interesu byłoby zerwanie porozumienia. polega na rozpoznaniu oraz wyeliminowaniu takiego wypełniającego puste miejsca materiału. jest jedynie pozorem. uwolnić pacjenta od jego neurozy. gdy na przykład podczas tłumaczenia jakiegoś tekstu na inny język pojawiają się trudności w rozpoznaniu oraz właściwym potraktowaniu materiału wypełniającego mowę. o ile jest sensowny. których zrozumienie nie ziszcza się w przekazywaniu zawartego w nich sensu. Tłumacz dostrzega sens w tym materiale i eliminuje go przez odtworzenie właściwego przepływu informacji zawartych w przekazanym mu do tłumaczenia tekście. które nosi zabarwienie ideologiczne. Takie pre-teksty występują na przykład w kształtowaniu opinii publicznej. dajmy na to interesów klasy burżuazyjnej w kapitalistycznej walce ekonomicznej. to. Zawczasu należy tu jednak zaznaczyć. Innym przykładem interpretacji będącej demistyfikacją pozorów jest rola. wskazując na coś. Krytyka ideologii polega zatem na sprowadzaniu wypowiedzi do zamaskowanych interesów. którzy rozwiewali niepokój doświadczenia sennego dzięki jego objaśnieniu. powodujące konieczność powrotu do prawdziwego sensu. Taką samą strukturę ma. Chodzi tu jednak o totalne zakłócenie procesu porozumienia opierającego się na zgodzie. który sam w sobie jest zrozumiały. Z pomocą objaśniania snów udaje się psychoanalizie uruchomić pewien asocjacyjny dialog i w końcu. Jak wiadomo. Niewłaściwe 13 . jaką w nowoczesnej psychologii głębi odgrywa marzenie senne. To. za którym skrywa się sens. które interpretujemy. w pełni porównywalna z inspiracją znaczeniową płynącą z nielogiczności bajki. które nazywamy neurozą i które powoduje konieczność powrotu do tego. lecz propaguje się skrywający się za nią interes. na przykład w niemieckim romantyzmie. Pojęcie ideologii sugeruje właśnie to. że z pewnością należałoby znaleźć ekwiwalent takiego materiału wypełniającego. Pre-teksty są więc tekstami. znosząc blokady. Jako trzecią formę tekstów sprzecznych z duchem tekstu rozważę pre-teksty. ale daje się odszyfrować. które poznamy i które nazywam tekstami eminentnymi. Tak określam wszystkie wypowiedzi komunikacyjne. że materiał ten jest całkiem czymś innym we wszystkich tekstach o prawdziwej wartości literackiej.

Tekst odpowiadał dosłownemu znaczeniu wyrażenia inter-pres. co w tekście obce. Tak można w najogólniejszych zarysach scharakteryzować relację między tekstem a interpretacją. przedmiotowo. Questions and Prospects. nie jako tekst.-G. t. tak że przestaje istnieć napięcie pomiędzy horyzontem tekstu a horyzontem czytelnika — co nazwałem stapianiem się horyzontów [Horizontverschmehung]. dz. We wszystkich uwzględnianych dotąd przypadkach. Hans-Georg Gadamer. że teksty mogą istnieć właśnie tu oto10? 9 Por. Odległe horyzonty. ale staje się wchłonięciem w proces komunikacji. Nie oznacza to jednak. by przemówić na nowo. Błędem jest jednak uprzywilejowanie przypadków zakłóconego zrozumienia jako normalnego przypadku rozumienia tekstu9. 10 Por. Celem dotychczasowej analizy było pokazanie.). zarówno interpretacja. który właśnie dzięki temu znika. Interpretator nie ma żadnej innej funkcji niż ta. że związek między tekstem a interpretacją zmienia się zasadniczo. Sica (red. który zasługuje na oddzielne potraktowanie: owo mówienie pomiędzy samo ma strukturę dialogiczną. a przez to coś konstytuowało się w procesie komunikacji jako tekst. A. Mówiący pomiędzy staje się negocjatorem. z powodu przypadkowości. jak też wówczas. że analogiczny stosunek zachodzi także między tekstem a czytelnikiem. ale zmienia się zawsze w pośrednictwo rzeczowe i jest próbą porównania prawa i granic obu stron.działania stają się nagle zrozumiałe za sprawą powrotu do aktów nieświadomych. ku temu. będący tematem niniejszego studium. co nieświadome.w. The Hermeneutics of Suspicion. w których całość motywów poddawała się interpretacji. Co jest ich cechą charakterystyczną? Cóż oznacza to dla mówienia pomiędzy interpretatora. Wydaje mi się. i dzięki temu dopomaga czytelnikowi w jego zrozumieniu. G. wówczas jego wycofanie się nie jest zniknięciem w sensie negatywnym. aby czytelnika ujęło to. w: H. Ujawnia się tu bowiem strukturalny moment hermeneutyczny. ale w tekście. Hermeneutics. które nie znikają. ale tekstowi służy. co w sobie miało. Obcość czyniąca tekst niezrozumiałym powinna być zniesiona przez interpretatorów. Shapiro. znika nie tematycznie. Interpretator mówi pomiędzy. Gadamer. Mowa interpretatora nie jest więc tekstem. tak że identyczność wypowiedzi osiąga się w powrocie do języka. Jeśli interpretator przezwycięża to. jeśli tekst (mowa) nie jest w stanie spełnić swego powołania bycia słuchanym i zrozumianym. jeśli chodzi o tak zwane teksty literackie. 14 . że wkład interpretatora w sposób odbioru tekstu znika całkowicie. który dzięki swojej integracji umożliwia komunikację oddalonym od siebie nawzajem. Ktoś taki potrzebny jest zarówno we wskazanym przypadku przezwyciężania bariery języka obcego. 8. tak jak różnorodne stanowiska. którą Ricoeur nazywa hermeneutyką podejrzeń — hermeneutic of suspicion. Tłumacz pośredniczący między dwojgiem rozmówców nie doświadcza niczego innego poza swoim dystansem w stosunku do obu stanowisk. Gesammelte Werke. to znaczy niepojmowalności błędnych działań. cyt. gdy w tym samym języku występują zakłócenia w porozumieniu. rozpływają się jedne w drugich. Związek między tekstem a interpretacją. Zrozumienie tekstu zmierza więc ku temu. kto wtrąca się do rozmowy. jakby pewnego rodzaju przewagę nad obopólną stronniczością. lecz wystawione są na każde rozumienie o normatywnym roszczeniu i oczekują każdego przyzwolenia. Amherst 1984. Ale oto istnieje literatura: teksty. Staje się ono dzięki oświeceniu zrozumiałe i traci coś irytującego. Raz jeszcze powtarza się tu motywacja cofnięcia się. Jego pomoc w porozumieniu nie ogranicza się zatem do poziomu czysto lingwistycznego. a to równa się jego potencjalnemu potraktowaniu jako tekstu. przede wszystkim Gesammelte A bhandlungen zur Literaturtheorien. W pierwszym rzędzie oznacza więc prafunkcję tłumacza usytuowanego pomiędzy mówiącymi różnymi językami. jak i sam tak zwany tekst były integrowane w proces porozumienia. które oznacza kogoś. co mówi tekst. ujawnia się więc tutaj w pewnej szczególnej formie. aby wraz z osiągnięciem porozumienia zupełnie zniknąć.

realizują prawdziwy sens tekstów. żadne mówienie nie jest w stanie nigdy całkowicie wypełnić dyktatu. które. tak również rzeczywistość brzmieniowa słowa i mowy jest nierozerwalnie związana z przekazywaniem sensu. Nie jest łatwo właściwie ująć ową samoprezentację słowa. ale wewnętrznie współwypowiada. Powstaje osobliwe napięcie między kierunkiem. mówi się wówczas. Dopiero wówczas słowo w pełni uobecnia się w tekście literackim. ani na intencje mówiącego. nie wskazuje on z powrotem na słowo już wypowiedziane. co mówił. Teksty literackie są takimi tekstami. Tekst tego rodzaju nie jest samym tylko utrwaleniem mowy. Tekst literacki to tekst szczególny właśnie dlatego. że nie odsyła z powrotem do jakiegoś pierwotnego aktu językowego. Jeśli przy tym realizuje się we własnych granicach. ale o sztuczności. a jej samoprezentacją. a przecież nie wysuwa się na pierwszy plan niczym jakiś stylistyczny ornament. którym jest tekst poetycki. jako pewien sprawczy czynnik. tekstami. wówczas może się rozwinąć różnorodność sensu za sprawą własnej siły wyrazu słowa. Ma to hermeneutyczne konsekwencje. który przysługuje każdemu mówieniu. Nie na darmo słowo literatura otrzymało znaczenie wartościujące. Słowa. a nie tylko służy jako środek pozostającego do odgadnięcia sensu mowy. chórzysty. samo jest pewnego rodzaju sensowną całością. jak choćby w chwili szczęścia z powodu twórczego spełnienia. tutaj sam język zjawia się w sposób osobliwy. co przez słowa wypowiedziane. że słuchający słucha poniekąd poprzez nią i kieruje się bez reszty na to. które wpisuje się w sensowną całość zdania. Tekst literacki jest nie tylko zapisem mowy. która coś wyraża. to nie tylko się ich wysłuchuje. lirycznego pieśniarza. że w kulturach czytelniczych tak scharakteryzowane teksty nazywa się literaturą. która nie wskazuje ani na pierwotne mówienie. Czyni obecnym nie tylko to. współtworzy dobry tekst. z siebie samych: one mówią. tak że przynależność do literatury stanowi pewien wyróżnik. a nawet odwrotnie. Z drugiej wszak strony. ale także siebie w swojej zjawiającej się rzeczywistości brzmieniowej. która przeszkadza. ale która powstaje bezpośrednio w tekście samym. potęguje go tak bardzo. O konotacjach. nie o brzmieniu. by stał się obecny w swojej językowej postaci oraz by spełniał nie tylko funkcję komunikacyjną. tak że pomijając jej przejawianie się. gdy są wygłaszane. Interpretacja przestaje być jedynie środkiem odtwarzania pierwotnej wypowiedzi. Oczywiście również w tekście literackim słowa zachowują swoje znaczenie oraz przechowują sens mowy. choć być może jedynie słuchem wewnętrznym. wówczas samoprzejawianie się każdego słowa w jego brzmieniu oraz melodia brzmieniowa mowy mają swoje znaczenie także dla tego. które prowadzi niczym melodia. Spełnia on również pewną funkcję normatywną. co ona mu przekazuje. która się dokonała. Musi być nie tylko czytany. Niczym napisane w duszy są w drodze do pisma i dlatego zupełnie nie dziwi. o ile za sprawą swojego znaczenia przywołuje jakąś myśl.Moja teza brzmi: one są prawdziwie tu oto zawsze tylko dzięki powrotowi do nich samych. że stanowią tekst w źródłowym i właściwym sensie. zaskakując i przerastając nawet samego poetę. musi być również słuchany — choć najczęściej jedynie słuchem wewnętrznym. Pomimo to tekst literacki domaga się. W przeciwnym razie mówilibyśmy nie o sztuce słowa. by tak rzec. Wówczas żyją w pamięci rapsodysty. lecz o manierze. gdy w jakimś tekście literackim słowo 15 . Podobnie jak styl. Podczas gdy mowa polega na tym. gdy mowę określa antycypacja sensu. które współbrzmią. Tekst literacki z natury nie narusza prymatu treści. par coeur. ale o poetyzującej imitacji albo też mówilibyśmy nie o stylu. ku któremu zmierza sens mowy. wczytujemy i wsłuchujemy się bez reszty w przykazywany sens. lecz ze swej strony wszelkie powtórzenia i akty językowe wyznacza. które dopiero w powrocie do samych siebie są właśnie tu oto. ma natomiast własną autentyczność. które należy podczas czytania słuchać niczym głosu. Z drugiej strony nie może wysuwać się na pierwszy plan Jak wypowiedzianej treści. zostaje zawieszone. co wypowiedziane. iż odniesienie do rzeczywistości tego. którego autentyczną jakość podziwiamy. Każdy z członów mowy. Oznacza to więc. każde pojedyncze słowo. Zyskują swoje prawdziwe istnienie w możliwości ich zapamiętania.

ponieważ język zmuszony jest w ten sposób do porzucenia swoich bezpośrednich znaczeń przedmiotowych i przyczynienia się do powstania myślowych odzwierciedleń. i to z następującej przyczyny: funkcja gry słów koliduje po prostu z pełną treści wieloznacznością słowa poetyckiego. czy przyczyną tą jest zyskanie bogactwa znaczeniowego. to znaczy żadnym paper. ale tak. żeby nie odwoływało się ono aż do źródłowego mówienia. Jak skomplikowaną rzeczą jest scalenie mowy w jedność i wkomponowanie w całość jej części składowych. przedstawieniem tego. Coś takiego nazywamy grą słów. Wszystko należy postrzegać w większej całości syntaksy. co spekulatywne. gdy słowo w swojej wieloznaczności aspiruje do bycia samodzielnym nośnikiem sensu. jest w istocie tym samym. widać wyraźnie na przykładzie pewnego skrajnego przypadku. W tekście literackim jest to wszelako syntaksa. która niekoniecznie i nie tylko jest syntaksą zwyczajnej gramatyki. Ale to jest filozoficzny sposób mówienia. lecz uprzedzająco spoglądało na nowy idealny dyskurs. to sprawa wygląda inaczej. co przeciwstawne. nie zapraszała do zatrzymania i nie zachęcała czytelnika albo słuchacza do stania się kimś. Trudno powiedzieć. jako sens mowy. Wieloznaczności tkwiące w grach słownych stanowią najbardziej zwarte formy przejawiania się tego. Z pewnością nie wyszłyby one na jaw. tak jak wkład ten mierzy się w różny sposób na skali wypełniającej przestrzeń między prozą poetycką a czystą poezją. co usłyszane. Splot znaczeniowych odniesień nigdy całkowicie nie wyczerpuje się w relacjach zachodzących między podstawowymi znaczeniami słów. a co skutkiem. Tekst literacki ma raczej pewien autonomiczny status. dopomagając całości tekstu w osiągnięciu wzmożonej siły wyrazu. pozwala dopiero ujawnić się bogactwu znaczeniowemu mowy w całej pełni? Jedno i drugie jest jak widać nieoddzielne i zależeć będzie od każdorazowego wkładu językowego fenomenu w całość sensu. zapewniają wypowiedzi literackiej jej bogactwo. by tak rzec. które zawiesza swoją funkcję komunikacyjną oraz swoją referencję i czyni tekst tekstem literackim. Jak mówił Hegel. a Heraklit rozpoznał w grze słów jednego z najważniejszych świadków swej naczelnej myśli. Ale owo stawanie się słuchającym pozostaje pomimo to. jest dialektyka. to znaczy zrozumiałości jego sensu. a wykład żadnym odczytem. Nie można zaprzeczyć. może ona stać się samodzielna. Z pewnością już w obszarze zwykłej prozy widać. słuchaniem czegoś — słuchaniem ujmującym to. co jest tu przyczyną. które nie są zintegrowane z teleologią sensu. gdyby całość mowy. czy jest na odwrót — tak że rezygnacja z odtwarzania rzeczywistości. że używana często jedynie jako ozdobnik pozwalający zabłysnąć intelektowi mówcy. Jego językowa obecność jako obecność tekstu wymaga powtórzenia brzmienia oryginalnego. Odnosi się to tym bardziej do literatury w wyższym sensie tego słowa. która wyróżnia tekst jako poezję. W konsekwencji intencja znaczeniowa mowy jako całości traci nagle swoją przejrzystość. Tworzy je rzeczywistość brzmieniowa. To właśnie współwystepujące relacje znaczeniowe. a nawet przeciwstawnych znaczeń. Znaczenia współistniejące ze znaczeniem podstawowym ofiarowują językowi jego literackie 16 . że to. które ujawniają się w sprzecznych sądach.pojawia się we właściwym sobie znaczeniu. co spekulatywne. Hegel mówił w takim wypadku o dialektycznym instynkcie języka. Poszczególne słowo jako nośnik swojego znaczenia oraz jako współnośnik sensu mowy jest przy tym tylko jej abstrakcyjnym momentem. że mówienie [die Rede] nie jest pisaniem [Schreibe]. tak też tekst poetycki posiada — na wszystkich ujawnianych poziomach — własne syntaktyczne przestrzenie wolności. które słuchacz mu przyznaje dlatego. że nadąża za wszelkimi modulacjami oraz gestykulacjami mówienia. jak każde słuchanie. Spoza całości brzmienia przebija wówczas ukryta całość różnorodnych. Chodzi tu o przerwanie naturalnego ciągu znaczeniowego mowy. to znaczy jako samoprzejawianie się języka. kto wciąż słucha i słucha. Przezwycięża ona abstrakcyjność bytu pisanego nie tylko za sprawą czytelności tekstu. to znaczy słów. które dla myślenia filozoficznego okazuje się twórcze. Jeśli chodzi o tekst literacki. Tak jak mówca korzysta z syntaktycznych swobód. ale całkowicie podporządkowana jego intencji znaczeniowej. nie przytrzymywała przy sobie.

gdyż burzą one jedność mowy. unosząc się między szampanem pieniącym się w kieliszku a śladem fal. gdzie przeważa melodyczna figuracja języka. Jest ona w wierszu tak bardzo uwikłana w grę brzmienia. 11 Por. a zatem wszędzie tam. Wyróżniono tam (na podstawie Rastiera) trzy poziomy: jest to skrajna forma „nasyconej analizy". 80-83. pozwalając innym znaczeniom tylko pobrzmiewać. Max Warburg. Nawet w prozie poetyckiej metafora w niewielkim stopniu spełnia jakąś funkcję. Naturalnie odmiennie jest w wypadku mowy dramatycznej. nawet w odnośnym vierge vers. lecz jako Rettung [ratunek. tak samo jak teoria gier słownych. W poetyce natomiast teoria metafory w niewielkim tylko stopniu zasługuje na poczesne miejsce. dzięki temu jednak. że na przykład Mallarme stosuje grę słów zarówno w szkicach prozatorskich. jak poziom toastu i poziom życiowego bilansu. Oto sonet Mallarmego. gdzie chodzi o pełne brzmienie elementów dzieła poetyckiego. Siła ekspresji gry słów okazuje się nieszczególnie skuteczna w pieśni albo w poemacie lirycznym. Zwei Fragen zum Kraty fos. Brak w niej bowiem w ogóle prozy języka potocznego. które z perspektywy hermeneutycznej wiersz ten wywołuje. które ujawniają się w słownej grze imienia bohater [Held]11. Une ivresse belle m’engage Sans craindre même son tangage De porter deboul ce salut 12 Solitude. Znika poniekąd w pobudzeniu duchowego oglądu. do której należy wręcz burzenie oczekiwań co do mowy. Właściwym obszarem panowania metafory jest raczej retoryka. tu bowiem scenę opanowuje przeciwieństwo. cette écume. 17 . étoile A n’importe ce qui valut Le blanc souci de notre toile. Szczegółowa interpretacja problemów. będzie nawet irytować. W niej naprawdę smakuje się metaforę. moi déjà sur la poupe Vous l’avant fastueux qui coupe Le flot de foudres el d’hivers. Gry słów nie są zwykłymi grami wielowymiarowości czy też poliwalencji słów. z których składa się mowa poetycka — w nich raczej ścierają się samodzielne jednostki sensu. Ale przez to gra słów burzy jedność mowy i pragnie być rozumiana w jakimś wyższym. W liryce typowo refleksyjnej gra słów jest więc w stanie pełnić funkcję twórczą. Można odwołać się tu na przykład do hermetycznej liryki Paula Celana. znajduje się w pracy: Uwe Japp. Uderza bowiem fakt. które wzbija statek życia. salut rozumie się tutaj już niejako Gruss [pozdrowienie]. że zupełnie nie zauważa się jej jako takiej. jak i w Igitur. Strofy Salut są z pewnością wielowarstwowe i odpowiadają wyobrażeniom co do sensu na tak różnorodnych poziomach. a weisse Sorge [białą troskę] jako Papier [papier] — nigdzie w tekście nie spotkamy takich wykładni. ani akcji dramatycznej. vierge vers A ne désigner que la coupe. poddanym refleksji kontekście znaczeniowym. Dlatego użycie gier słownych albo słownych kalamburów. „Neue philologischc Untersuchungen". że podporządkowują się jedności sensu mowy. Jest to przykład metody bez prawdy. Podobne rozważania dają się odnieść do metafory. gdzie mowa poetycka nie tworzy ani strumienia narracji. jeśli są zbyt częste. récif. s. Berlin 1929. Hermeneutik. Ale i tutaj należy zapytać. sens słowa i mowy. ômes divers Amis. Jeszcze inaczej jest tam. o którym pisze Gadamer: Rien. któremu służy. ani linii melodycznej. czy droga takiego refleksyjnego obciążania słów nie musi się w końcu stać drogą nie do przebycia. Chodziłoby o stychomytię czy też samozniszczenie bohatera. Telle loin se noie une troupe De sirénes mainte a I’envers Nous naviguons. zbawienie]. 5.bogactwo. Ale oba wymiary znaczeniowe można urzeczywistnić w tej samej jednostce mowy jako ten sam melodyczny gest języka12. München 1977. ale świadomie rozpływa się w grze refleksji. ale niewiele gra słowami tam.

Zatem idealny mówca nie uobecni się wcale. w: Johann Wolfgang von Goethe. Nie może to być następstwem oderwanych fragmentów mowy. Podobnie jak z cichym czytaniem. ale towarzyszy mu jego ustawiczne współmówienie. kiedy z zamkniętymi oczami. nie będącego w stanie zobaczyć gestykulacji mówcy. Liryka chóralna i w ogóle wszelka pieśń. powstaje dialogicznie. lecz coś mają na myśli i jest tak również wówczas. że skierowuje się ku niemu. lecz całości złożonej z sensu i brzmienia. tak rzecz się ma z głośnym odczytywaniem. jeśli chodzi o literaturę. który słowa swojej roli. zawarte jest tylko w zjawiającym się słowie. jakby odnalezione w mgnieniu oka. Wydaje się ostatecznie. gdy to. Nawet czytanie na głos. nie będąc zrozumianą. gdy czyta się tylko sobie. jak i w piśmie. On należy do tego. Prawdziwy mistrz albo artysta recytacji uobecnia natomiast całość językowej treści. Mówi się w nich o obecności. gdy spostrzeżemy. Arystoteles opisał ongiś 13 Zob. jest czymś całkowicie różnym od tonacji elegijnej. co obecne. Uczący się łaciny ma odnaleźć czasownik. Shakespeare und kein Ende. Goethe powiedział ongiś: „Nie ma przyjemności większej i czystszej ponad to. musi na nowo powołać do życia.Dygresja ta poucza. Znamy zjawisko podobne do sylabizowania podczas czytania— jest to tak zwane wyrecytowywanie. to znaczy. nie przysługuje ona wogółe żadnemu tekstowi. naturalnym głosem. czy w ogóle możliwa jest recytacja każdego rodzaju tekstu poetyckiego. czytać po prostu nie umie. lecz rozwleczone nanizywanie kolejnych fragmentów sensu. Artemis-Gedenkausgabe. Język i pismo polegają zawsze na ich przesłaniu. o samoprezentacji słowa poetyckiego. względnie samej lektury. Przypomina się coś. że w ten sposób opisuje się nie czytanie. kiedy dziecko uczy się na pamięć wierszy i ku radości rodziców je recytuje. która zaprasza do wspólnego śpiewania. Kto musi przy czytaniu sylabizować. 18 . a nawet. jest współdziałanie głosu i sensu. niosą ze sobą szczególną trudność. co w nauczaniu łacińskiej prozodyki nazywa się konstruowaniem. która w sobie same) jest tutaj oto. s. których używamy w związku z mową i sztuką językową. Sämtliche Werke. t. jak uczyniłem to wcześniej. co pomyślane. stanie się od razu jasne. że czysty schemat następowania po sobie nie może być zastosowany do mówienia oraz czytania. Czasowa struktura mówienia i czytania stanowi niezbadany obszar problemowy. Można to pokazać na przykładzie struktury czasowości przysługującej wszelkiej mowie. Istnieje jednak pewien paralogizm. a to oznacza. Odczytywanie oraz dyktowanie powstają dialogicznie. Mówimy o tym w języku niemieckim. Stawia się pytanie. Odpowiedź na nie może być tylko radykalna. że poezję medytacyjną można wykonywać tylko samotnie. na przykład poezji medytacyjnej. lecz recytować fragment sztuki Szekspira”13. XIV. Dobre odczytywanie oznacza przekazanie komuś innemu harmonii znaczenia i brzmienia tak. Jednakże kategorie czasowe. ona nie jest tu oto. a następnie podmiot i od tego momentu artykułować cały zasób słów aż do momentu nagłego połączenia elementów pod względem sensu. Znów nie jest to mówienie. jedynie tekst. albowiem należy możliwie najlepiej pogodzić brzmienie ze zrozumieniem sensu. Sztuka recytacji nie jest zasadniczo niczym innym. Wymaga tylko szczególnej umiejętności. żeby on ożywił to dla siebie oraz w sobie. 757. a tekst poetycki mimo to domaga się zaistnienia w każdym słuchaczu bez wyjątku. To. Nie jest to aktualność. gdyż słuchacze są anonimową zbiorowością. tak w mowie. Można zapytać. jeśli chce się taką obecność rozumieć jako aktualność tego. W odróżnieniu od innych tekstów tekst literacki nie jest odseparowany od wtrąceń interpretatora. Mowa poetycka dokonuje się tylko w procesie mówienia. Odczytuje się komuś. z punktu widzenia języka metafizyki albo z punktu widzenia pojęcia obiektywizacji. Problem ten ujawnia się również w historii liryki jako gatunku. możemy nie deklamować. jak w ogóle międzymowę interpretatora można ponownie wprowadzić do tekstów poetyckich. ale sylabizowanie. One nie są. który sam musi być w pełni osiągalny niczym dla ślepca. jak wieloaspektowe i jak odmienne. W każdym razie schemat następstwa jest tu zupełnie nie na miejscu. która przysługuje dziełu literackiemu. podobnie jak aktor.

a więc o pewnym związku. kto używa jakiegoś narzędzia. co nie jest skonstruowane — a to znaczy. ale stale. której cyrkularny charakter zalicza się do najstarszych odkryć retoryki i hermeneutyki. na nowo czytamy. skonstruować coś. zaczynamy od nowa. Żaden 19 . jesteśmy kierowani z powrotem ku relacjom znaczeniowym i brzmieniowym. Chodzi wszak nie tylko o wyłuskanie informacji przykazywanej przez tekst. Wychodząc od muzycznego słuchu. że coś rozumiane jest nie podług swej uprzednio zaplanowanej gotowej treści. lecz traktuje mówienie bardziej jako używanie leksykonu obcego języka. w którym przebłyskuje jedność struktury. Jest on prawdziwy nie dlatego. im bardziej związki sensu i brzmienia przedostają się do świadomości. wraz z uchwyceniem którego ogarnia się całość informacji. jest wewnątrz słów. że rozumienie struktur przybiera z konieczności formę kolistą. podobnie jak czytanie. Istnieje czasowa struktura ruchu. odkrywamy nowe konteksty znaczeniowe. Odnosi się to tym bardziej do tekstu literackiego. A zatem jeśli chodzi o rzeczywiste mówienie trzeba zasadniczo ograniczyć mówienie o regułach i wzorcach. że wszelkie próby konstrukcyjne ustawicznie podejmuje się na nowo. co znajdzie się na końcu. o wytworze [das Gebilde]. ale wkraczamy w niego. nazywamy ją zatrzymaniem [Verweilen]. że wydaje się prawie niezastąpione. która wyróżnia go jako dzieło sztuki. Chodzi o to. które zyskało później uznanie. Przewracamy kilka kartek wstecz. czym jest wytwór. Dilthey był tym. nie jest pewną siebie świadomością zrozumienia rzeczy. W tekście poetyckim jest tak samo jak w artystycznym obrazie.wstrząsanie zamarzniętą cieczą jako nagłą zmianę. kto mówi. Nie dotyczy ono rzeczywistego mówienia. Jesteśmy wówczas w nim w środku. którego reprezentacyjnym przykładem jest za sprawą swej ekstremalnej bezpojęciowości muzyka absolutna. a to. Jasne jest. tak jak każdy. który w rozwoju idealizmu romantycznego wytyczył pierwsze punkty orientacyjne w tej dziedzinie. potrzebny komuś. Jeśli wygłaszamy albo czytamy tekst literacki. i to nie jednorazowo. które wyrażają strukturę całości. Słuchanie. W podobnym sensie mówi się w estetyce. że zawiera nową. ale że zostało to ukształtowane w swojej formie poniekąd od wewnątrz oraz być może w trakcie dalszego kształtowania. ale w wypadku tekstów literackich sytuacja jest bardziej skomplikowana. ale dlatego. Z pewnością również tutaj istnieje coś takiego jak nagłe rozumienie. Każde słowo posadowione jest tak. gdy nieuporządkowane fragmenty słów krystalizują się w sensowną jedność całości. W obronie współczesnego mu monopolizmu myślenia kauzalnego zamiast o związku przyczyny i skutku mówił o związku oddziaływań [Wirkungszusammenhang]. zarówno w odniesieniu do tekstu literackiego. Nie podąża się niecierpliwie i poniekąd nieomylnie ku ostatecznemu sensowi. zbudować w sobie. wraz z którą tekst odkłada się na bok. aby to. W nieokreślonym znaczeniu wytworu tkwi to. która wypełnia taką obecność i która powinna wchodzić do każdej międzymowy interpretacji. Mówienie o używaniu słów jest zatem szczególnie mylące. gdy językowy fenomen całkowicie pozostaje na uboczu. ponieważ wyklucza wszelką teorię odbicia. Nie pozostawiamy tekstu poza sobą. jak i obrazu. Ale w obu wypadkach zawiesza się odniesienie obrazu do rzeczywistości. Jedyną obecnością pozostaje tekst ze swym kontekstem znaczeniowym. Podczas gdy jedność rozumienia i czytania realizowana jest w rozumiejącej lekturze. i w pewnym stopniu niezastąpione jest rzeczywiście. że zrozumienie tego pozostaje osobnym zadaniem. jedyną w swoim rodzaju rację. bierze je i odkłada. mówił o skupianiu się w pewnym punkcie centralnym oraz stematyzował temporalną strukturę rozumienia. w tekście literackim stale coś współmówi i uobecnia zmieniające się konteksty znaczeniowe oraz brzmieniowe. Relacje znaczeniowe są rozpoznawane — chociaż być może w sposób niejasny i fragmentaryczny. ma wyraźnie tę samą czasową strukturę rozumienia. Odwrotnie: wnika się w tekst coraz głębiej. Odnosi się to do wszelkiego słuchania oraz czytania. Wprowadził on pojęcie struktury. a nie zachowuje dystans. Podobnie jest z nagłością rozumienia. że mówi to. który istnieje między samymi skutkami (bez uszczerbku dla tego. że wszystkie one mają swe przyczyny). co każdy by powiedział. i pokazał.

I rzeczywiście. ciągle zagrażające nam zafałszowanie poetyckiego rozumienia. że nie jest ono zgodne z zasadą. która rządzi tą strofą. otrzymuje tutaj swoją świetność. która świeci. it seems. zdobisz To wnętrze. że przy niejednoznacznościach decyduje szerszy kontekst. ale promieniuje 14 Wiersz Mörikego brzmi: Na pewną lampę Nie zdjęta jeszcze. by zmienić się całkowicie w słuch. To prozaiczne rozumienie tego zwrotu oddaje sens i znajdywało także swych obrońców. Albowiem na ogół mówimy prozą. s. Lampa. scheint. do której nawiązuje tu Gadamer. 28-42. U stropu półzapomnianego domu uciech. Leo Spitzer w bardzo uczonym przyczynku do tej dyskusji bliżej opisał literacki gatunek takiej poezji traktującej o przedmiotach i przekonująco wskazał na jej historycznoliterackie miejsce. wiersz przez swoją wymowę ilustruje. in. tak brak jest miejsca dla refleksyjnej irrupcji. że stanowi ona zakończenie wiersza. została udokumentowana w: Emil Staiger. Ale istnieją również immanentne podstawy interpretacji. Każda możliwość dwojakiego rozumienia jest zaś impulsem do interpretacji. Tak jak w strofie. w której głoski zaczynające się na literę s tworzą pewien trwały układ („was aber schön ist. a łagodny duch Powagi przecież formę tę opływa — Twór sztuki niewątpliwy. lecz sam posiada wartość. Do skrajnie hermetycznych form stylistycznych doprowadziło współczesną poezję właśnie pragnienie uchronienia się przed ingerencją prozy. Był on przedmiotem dyskusji między Emilem Staigerem a Martinem Heideggerem. którą należy zrozumieć do końca.tekst poetycki nie przemówi bez gotowości czytelnika do tego. choć nikt jej nie używa. że pojęcie piękna odnosi się tutaj do lampy. starcza samo sobie. Rozstrzygający pozostaje fakt. tak jak banknot albo informacja. selig scheint es in ihm selbst”). dokei. dlaczego blask tego wersu nie jest wskazaniem. 20 . selig scheint es in ihm selbst”. Fragment ten brzmi: „Was aber schön ist. która nie świeci. ponieważ jest staromodna i wisi zapomniana w domu uciech [Lustgemachs]. Na zakończenie jako ilustracja niech posłuży pewien znany przykład. Świecenie nie tylko jest rozumiane. Czasem język tego wiersza zbliża się do prozy (wer achtet sein?). selig. Die Kunst der Interpretation. jak ku swojemu zaskoczeniu dowiedział się Molierowski pan Jourdain. Przede wszystkim daje się tutaj stosować zasada hermeneutyczna. oraz pokazać. Jak wdzięczne to! wesołe. Na twojej czaszy marmurowej. którą byłoby prozaiczne wydaje się [es scheint]. Właśnie ze wspólnego oddziaływania brzmienia i znaczenia słów wynika przejrzysta instancja rozstrzygająca. videtur. piękna lampo. Nas interesuje tutaj jedynie jako pewien egzemplaryczny przypadek. Ale położenie strofy w całości. albo tak jak metryczna modulacja strofy tworzy melodyczną jedność frazy (akcent metryczny leży na: schön. w wierszu Mörikego. Tutaj. nadaje jej pewien osobliwie gnomiczy charakter. takie zafałszowanie nie jest zupełnie niemożliwe. Jest to wymowa wiersza jako całości. Jest to zakończenie wiersza Mörikego Auf eine Lampe14. gdyż jest dziełem sztuki. Można jednak dostrzec. na łańcuszkach zawieszona. (Przełożył Andrzej Lam) Dyskusja między Emilem Staigerem a Martinem Heideggerem. Kto go ceni? Lecz co jest piękne. München 1971. pare itd. który pobrzmiewa w znanym zwrocie Hegla o zmysłowym przejawianiu się idei. W wierszu tym spotykamy grę słów o pozornie najbardziej trywialnej pospolitości: es scheint można rozumieć jako: jak się zdaje. splendet. Radosne dzieci tworzą krąg taneczny. selbst). Heidegger ze swej strony słusznie podkreślił związek pojęciowy między schön i scheinen. Nie można wątpić. Oznaczałoby to raczej wdarcie się do języka poematu prozy kolokwialnej. że das Scheinen dotyczy lampy. której kraj Bluszcz wieńczy z brązu złotozielonego. dlaczego es scheint oznacza świeci [es leuchtet]. fakt mianowicie. il semble.

Sierocka. wybór. którym kończy się i cichnie rytm. pozwala naszym wewnętrznym słuchem usłyszeć echo gasnącego wzruszenia. które nazywamy świeceniem.całością fenomenu lampy. który podał swoje racje. Warszawa 2003 21 . która wisi w zapomnianym pokoju. które nie zależy od żadnego kontekstu użycia — nasz słuch i nasze rozumienie słyszy blask piękna jako jego prawdziwą istotę. Wewnętrzny słuch usłyszy tutaj odpowiedniki schön i selig oraz scheinen i selbst — aż wreszcie selbst. Interpretator. przekład i posłowie P. Język i rozumienie. Pozwala. Dehnel i B. niezauważona i nigdzie poza tym wierszem nie zaświeci. by naszemu wewnętrznemu wzrokowi ukazało się milczące rozchodzenie się światła. co powiedziane jest tutaj o pięknie i co oznacza autonomię dzieła sztuki. Tak więc intelekt nasz pojmuje nie tylko to. Przełożył Piotr Dehnel w: Hans-Georg Gadamer. znika — tekst przemawia sam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful