P. 1
PMP najlepsze

PMP najlepsze

|Views: 390|Likes:
Wydawca: domi0903

More info:

Published by: domi0903 on Dec 05, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2010

pdf

text

original

1.

Definicja prawa międzynar publicznego Termin „prawo międzynarodowe” jest to zespół norm regulujących stosunki międzynarodowe w szerokim znaczeniu: nie tylko stosunki międzypaństwowe ale także stosunki miedzy państwami a innymi podmiotami oraz miedzy tymi innymi podmiotami, tzn. ogólne stosunki miedzy różnymi, niezależnymi od siebie i nie podlegającymi jakiejś wspólnej władzy państwowej podmiotami. 2.Różnice między prawem międzynar publicznym a prywatnym Prawo międzynarodowe prywatne nie jest w swojej istocie prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym poszczególnych państw. Prawo międzynarodowe prywatne można określić jako zespół norm których zadaniem jest wskazanie określonego systemu prawnego, właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub majątkowej. Konieczność istnienia tego rodzaju norm powodują stosunki cywilne, rodzinne, opiekuńcze lub stosunki pracy tzw. Element obcy. Element obcy polega na tym, że np. uczestnikiem stosunku prawnego jest obywatel obcego państwa lub przedmiot stosunku prawnego znajduje się za granicą albo że czynności prawne lub zdarzenia prawne miały miejsce za granicą. Prawo międzynarodowe prywatne rozstrzyga kwestię jakiego państwa prawo należy stosować do ich oceny, Jest to w pewnym sensie zespół norm kompetencyjnych albo kolizyjnych, które rozgraniczają w stosunkach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych i stosunkach pracy sfery działania systemów prawnych poszczególnych państw przez określenie które z nich należy stosować. Poza nazwą niewiele łączy prawo międzynarodowe publiczne i prawo międzynarodowe prywatne. Prawo międzynarodowe patrz pkt. 1 3. Charakterystyka prawa międzynar publicznego jako systemu Systematyka prawa międzynarodowego - żadna z przedstawionych dotychczas propozycji nie uzyskała powszechnej akceptacji; co jest konsekwencją jego ciągłego dynamicznego rozwoju; - H. Grocjusz zaproponował podział na: wojna – pokój., system ten obecnie odrzucono - polskie propozycje: L. Ehrlich – 4 działy – prawo międzynarodowe, – nauka o prawie międzynarodowym – podmioty prawa międzynarodowego – mechanizm stosunków między podmiotami prawa międzynarodowego - Nahlik – o społeczności międzynarodowej – o wspólnotach międzynarodowych – konferencje międzynarodowe 4. Brak przymusu sądowego w prawie międzynarodowym publicznym. Zagadnienie przymusu w prawie międzynarodowym kształtuje się odmiennie niż w prawie wewnętrznym Sądy międzynarodowe nie są wyposażone w kompetencję obowiązkową, kompetencja ich musi zawsze opierać się na zgodzie państw. Państwo może z góry wyrazić zgodę na poddanie wszystkich swoich sporów lub określonej kategorii sądowi międzynarodowemu lub arbitrażowi, nie jest to często zjawisko, państwa niechętnie poddają swoje spory sądom międzyn. i dlatego sądownictwo międzynarodowe nie odgrywa znaczącej roli w rozstrzyganiu sporów między państwami.  z chwilą gdy państwo zdecyduję się oddać spór do rozstrzygnięcia pod sąd międzynarodowy jego wyrok jest bezwzględnie wiążący.  Głównym stałym sądem międzynarodowym jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze (przez wiele wieków nie było w ogóle stałego sądownictwa a państwa powierzały rozstrzyganie sporów sądom polubownym, które powoływano do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy)  5.Brak ponadnarodowego ustawodawcy w prawie międzynar publicznym  w stosunkach międzynarodowych nie ma takiego ustawodawcy jak w systemie wewnątrzpaństwowym.  nie istnieje żaden organ międzynarodowy powołany do tworzenia prawa wiążącego dla państw.

1

  

prawo międzynarodowe jest tworzone przez same państwa, które są jego podmiotami podstawą obowiązywania normy prawnej w stosunku do określonego państwa musi być jego zgoda (obojętnie czy wyraźna czy dorozumiana i obojętnie w jakiej formie) tworzenie prawa międzynarodowego jest niesformalizowane i zdecentralizowane. Występowanie partykularyzmu prawa – normy prawa wewnętrznego maja z reguły charakter powszechnie obowiązujący, natomiast jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe to obok norm powszechnych istnieje również wiele norm partykularnych, zwłaszcza umownych, wiążących tylko te państwa które są stronami konkretnej umowy. partykularne prawo międzynarodowe – normy o ograniczonym zasięgu terytorialnym, tworzone ze względu na istnienie odrębności wynikających z położenia geograficznego, różnic w rozwoju kulturowym, ekonomicznym. Partykularyzm niedostrzeganie ogółu.

6. Decentralizacja tworzenia prawa międzynarodowego.  Decentralizacja polega na tym, że prawo międzynarodowe tworzone jest przez same państwa, nie istnieje ponadpaństwowy organ międzynarodowy do tworzenia prawa wiążącego dla państw.  prawo międzynarodowe jest tworzone przez same państwa, które są jego podmiotami, tworzenie następuje poprzez zawieranie umowy oraz praktykę, która przekształca się potem w prawo zwyczajowe.  nie ma ustawodawcy na wzór ustawodawcy wewnątrzpaństwowego. 7.Główne koncepcje wzajemnego stos prawa międzynar do prawa wewnętrznego Do zagadnienia stosunku prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego można odnieść się z różnych punktów widzenia.

1. Teoretycznego – są to rozważania dotyczące samej istoty prawa oraz charakteru prawa
międzynarodowego i prawa wewnętrznego. Na rezultaty tych badań będą miały znaczący wpływ przyjęte założenia teoretyczne. 2. Normatywnego a)wychodząc od norm powszechnego prawa międzynarodowego – uzyskamy w ten sposób odpowiedź na pytanie, co prawo międzynarodowe stanowi w danej materii. b)wychodząc od prawa wewnętrznego – ponieważ istnieje wiele państw trzeba badać tą problematykę prawa wewnętrznego każdego z państw z osobna, gdyż w różnych systemach prawnych może to być ujmowane odmiennie 8. Teorie monistyczne wzajemnej relacji prawa międzynar do krajowego Teoria monistyczna – PM i prawo wewnętrzne tworzą jeden system prawny, w którym normy pozostają względem siebie w porządku hierarchicznym. 1. monizm z prymatem prawa międzynarodowego – Szkoła wiedeńska (Kelsenowska) przekreślała zasadę suwerenności państw głosząc „suwerenność” prawa międzynarodowego. Jej twórcy uważają prawo wewnętrzne za pochodne od międzynarodowego. Normy prawa wewnętrznego wydawane się z upoważnienia PM. Prace szkoły wiedeńskiej : wszystkie istniejące normy prawne stanowią jedność, w obrębie której PM jest wyższym porządkiem prawnym w stosunku do każdego porządku krajowego (PM ogranicza swobodę działania państwa). 2. monizm z prymatem prawa wewnętrznego- Szkoła bolońsak (Zorn, Kaufmann) Głosili poglądy że prawno wewnętrzne jest miało wyższość nad prawem miedzynarodowym. W razie przyjęcia tej tezy PM przestało by być jednolitym systemem prawnym a stało by się zewnętrznym prawem państw. traktuje PM jako zewnętrzne prawo państwowe, podporządkowane państwu i niezdolne do krępowania jego działań. Teza ta jest sprzeczna z praktyka międzynarodową. Można wskazać normy PM i PW, które nie pozostają ze

2

sobą w żadnym związku. 9. Teorie dualistyczne wzajemnej relacji prawa międzynar do krajowego Teoria dualistyczna – H. Triepl „Prawo międzynarodowe i wewnątrzpaństwowe” 1899r.; Dualiści przyjmują że PM i PW są zupełnie odmiennymi i niezależnymi od siebie systemami prawnymi, które nie mają punktów stycznych, jedno działa w sferze stosunków międzynarodowych drugie zaś w sferze stosunków wewnętrznych. Nie uznają oni możliwości stosowania prawa międzynarodowego jako takiego wewnątrz państw, lecz twierdzą, że aby prawo to mogło być stosowane wewnątrz państw musi zostać przekształcone a więc ulec „transformacji”. Słabość tej teorii polega na tym, że dopuszcza ona możliwość stosowania prawa międzynarodowego wewnątrz państwa z tym, że pozostaje ono w istocie prawem międzynarodowym a nie częścią prawa wewnętrznego.( Czyli teoretycznie dopuszczają po zmianie ale jednak dalej jest to odrębne prawo) 10. Podmiotowość w prawie międzynar publicznym Podmiotem prawa nazywa się z reguły osobę (fizyczną lub prawną), która posiada prawa i obowiązki wynikające z określonego systemu prawnego, a więc ma zdolność prawną. Analogicznie definicję tą można przyjąć dla określenia podmiotu prawa międzynarodowego. Podmiotem prawa międzynarodowego jest ten kto posiada prawa i obowiązki wynikające bezpośrednio z prawa międzynarodowego. Definicja podmiotu prawa międzynarodowego nie została unormowana przez akty prawa międzynarodowego, toteż rozpatrywana jest jedynie w sferze doktrynalnej. Zwraca się uwagę na dwa elementy:
• •

zdolność prawną (prawnomiędzynarodową), rozumianą jako możliwość posiadania praw i obowiązków międzynarodowych zdolność do czynności prawnych (prawnomiędzynarodowych), rozumianą jako możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań międzynarodowych poprzez własne działanie.

Podmioty prawa międzynarodowego posiadają następujące atrybuty:
• • •

ius tractatuum (ius contrahendi) – zdolność zawierania umów międzynarodowych. W ramach ius tractatuum upatruje się także zdolności uczestniczenia w organizacjach międzynarodowych, jako że tworzone są one właśnie na mocy umów międzynarodowych, ius legationis – zdolność uczestniczenia w stosunkach dyplomatycznych, czyli przyjmowania (legacja bierna) i wysyłania (legacja czynna) przedstawicieli dyplomatycznych innych podmiotów,

ius standi – zdolność występowania z roszczeniami, ale też odpowiedzialność wobec prawa międzynarodowego

Za podmioty prawa międzynarodowego uznaje się:

państwa - jako jedyne są podmiotami pierwotnymi, pełnymi i suwerennymi. Do tej kategorii należy zaliczyć także minipaństwa. Tych ostatnich nie można zaliczyć do kategorii niesuwerennych organizacji terytorialnych na gruncie klasycznej definicji państwa, która zakłada istnienie: władzy, terytorium (bez względu na jego obszar), ludności i zdolności do utrzymywania kontaktów międzynarodowych. Bezsprzecznym argumentem przemawiającym za zaliczeniem ich do kategorii państw, i zarazem przyznania podmiotowości prawnomiędzynarodowej, jest fakt przyjęcia do ONZ, do której mogą należeć tylko państwa (przyjęcie do ONZ jest dowodem uznania za państwo, choć państwa nie mają obowiązku należenia do tej organizacji). Stolicę Apostolską - jest podmiotem sui generis (szczególnego rodzaju). Z punktu widzenia ustrojowego Stolica Apostolska jest podmiotem bezterytorialnym, który sprawuje zwierzchnictwo nad Watykanem, który - jako państwo - także może być traktowany jako podmiot prawa międzynarodowego. Na płaszczyźnie międzynarodowej najczęściej występuje Stolica Apostolska zazwyczaj pod taką nazwą utrzymuje ona stosunki dyplomatyczne i zawiera umowy międzynarodowe

3

• • • •

Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich - utrzymujący stosunki dyplomatyczne z państwami (np. z Polską od 1990), organizacje międzynarodowe - są to podmioty wtórne, niepełne i niesuwerenne, partyzanci i strony walczące narody - wg art. 1 Karty Narodów Zjednoczonych narody mają prawo do samostanowienia, tym samym mogą być podmiotami prawa międzynarodowego niezależnie od tego czy dążą do utworzenia państwa (np. Polska i Czechy w 1917-1918)

osoby fizyczne i prawne - jednak ich podmiotowość prawnomiędzynarodowa budzi wiele wątpliwości, często uważa się je co najwyżej za beneficjentów praw przewidzianych w niektórych umowach międzynarodowych. 11. Państwo jako podmiot prawa międzynar Prawne kryteria państwowości, przyjęte na mocy konwencji w Montevideo z 1933, określane są następująco: (artykuł 1.) "Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno posiadać następujące elementy:  stałą ludność,  suwerenną władzę –oznacza ono niezależność wladzy państwowej od jakiejkolwiek innej władzy,  określone terytorium (wielkość państwa nie wpływa na jego podmiotowość) oddzielone od innych granicą,  zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe, Bezsprzecznym argumentem przemawiającym za zaliczeniem ich do kategorii państw, i zarazem przyznania podmiotowości prawno międzynarodowej, jest fakt przyjęcia do ONZ, do której mogą należeć tylko państwa (przyjęcie do ONZ jest dowodem uznania za państwo, choć państwa nie mają obowiązku należenia do tej organizacji). Decydującym elementem odróżniającym państwa od innych organizacji państwowych jest suwerenność władzy państwowej. Państwo i nie tylko ma następujące atrybuty podmiotowości :  ius tractatuum (ius contrahendi) – zdolność zawierania umów międzynarodowych. W ramach ius tractatuum upatruje się także zdolności uczestniczenia w organizacjach międzynarodowych, jako że tworzone są one właśnie na mocy umów międzynarodowych,  ius legationis – zdolność uczestniczenia w stosunkach dyplomatycznych, czyli przyjmowania (legacja bierna) i wysyłania (legacja czynna) przedstawicieli dyplomatycznych innych podmiotów,  ius standi – zdolność występowania z roszczeniami, ale też odpowiedzialność wobec prawa międzynarodowego 12. Rodzaje państw i konsekwencje typologii dla podmiotowości w prawie miedzynar 1. Ze względu na strukturę państw: PAŃSTWA JEDNOLITE- reprezentowane są przez jeden centralny urząd, który nabywa uprawnienia oraz zaciąga zobowiązania w imię całego państwa. Wewnętrzna struktura państwa, która występuje jako jednolity podmiot prawa międzynarodowego jest z punku widzenia stosunków międzynarodowych obojętna. PAŃSTWA ZŁOŻONE- dzieli się je na państwa związkowe- całość jest podmiotem prawa międzynarodowego, a części składowe mogą mięć jedynie ograniczoną zdolność do utrzymania stosunków zewnętrznych oraz na związki państw- w których podmiotami prawa międzynarodowego są części składowe a całości albo w ogóle nie ma albo ma ograniczoną zdolność do czynności w stopniu określonym odpowiednik aktem leżącym u podstaw połączenia (dawniej unie realne i personalne) Teraz: Federacja (Państwo związkowe) jego część składowe (stany, kraje, kantony) mogą mieć szeroko rozbudowane kompetencje własne i daleko posuniętą autonomię (autonomiczne systemy prawne), z punktu widzenia prawa międzynarodowego będą one uważane za państwo jednolite jeżeli jego kompetencje w z zakresie stosunków międzynarodowych będą należały wyłącznie do rządku centralnego. Konfederacje(związek państw)- luźny związek państw powstały na podstawie umowy międzynarodowej dla prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i obronnej. Z reguły nie ma centralnej władzy wykonawczej. Części składowe konfederacji, pozostają państwami suwerennymi, a ich stosunki

4

Elementy państwowości w prawie międzynar publicznym Elementy państwości:  stała ludność. Państwa wasalskie.stosunek wasalny charakteryzuje istnienie państwa wasalnego i suwerennego. Państwo zrzeka się swoich praw na rzecz państwa protektora.  zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe. W prawie międzynarodowym przez pojęcie to rozumie się. przede wszystkim takich które mogły by wciągnąć je w działania wojenne. że władza państwowa jest władzą najwyższą. 2. Najogólniej oznacza ono niezależność władzy państwowej od jakiejkolwiek innej władzy. Statut państwa neutralnego zapewnia im pewne korzyściw zamian za uzyskaną w umowie międzynarodowej gwarancję niepodległości i integralności terytorialnej państwa te zobowiązują się nie używać siły zbrojnej przeciwko innemu państwu ani nie przystępować do toczących się działań wojennych.mają prawo do korzystania z wolności órzm ale nie mogą ustanawiać żadnych strf przybrzeżnych i czerpać z nich korzyści gospodarczych. Posiadają szczególne uprawnienia w tym preferencje w dosępie do żywych zasobów strfe ekonomicznych innych państw  Państwa archipelagowe – złożone z wysp. Państwo nie uznaje nad sobą wyższej władzy zewnętrznej która mogła by dyktować mu prawa i obowiązki a w sprawach międzynarodowych ma pełnię kompetencję do ich regulowania.Indie. Austria). ( Szwajcaria.Nie mogą one podejmować pewnych działań. a wiec nie mogą w pełni korzystać z bogactw morskich. 3. która nie podlega żadnej innej władzy zewnętrznej. ale ogranicza zdolność do czynności prawnych. 13.Kryterium geograficzne  Państwa śródlądowe – bez dostępu do morza. 14. Rekompensata w postaci ułatwień tranzytowcy.przywilejami jest ustalanie dodatkowej strefy morksiej. Zewnętrzną demonstracją stosunku wasalnego odróżniającego go od protektoratu są różne zobowiązania charakterystyczne dla stosunków feudalnych. morze terytorialne). Współcześnie Butan.  określone terytorium -oddzielone od innych granicą. Państwami zależnymi są protektoraty oraz państwa wasalskie: Protektoraty. mają więc ograniczoną zdolność do działania. zależność prawno międzynarodowa to przejęcie reprezentacji zewnętrznej jednego państwa przez inne. Do niedawna Angora. 5 .miedzy sobą oraz relacje z państwami innymi okresla prawo międzynarodowe.  suwerenna władza –oznacza ono niezależność władzy państwowej od jakiejkolwiek innej władzy. obszar lądowy państwa oraz wody przybrzeżne (wody wewnętrzne. a także przestrzeń powietrzna nad lądem i wodami państwa oraz podziemie pod nimi. Suwerenność jako cecha państwa w prawie międzynar publicznym Pojęcie suwerenności państwowej występuje zarówno w prawie wewnętrznym jak i międzynarodowym.w rozumieniu PM zależne jest państwo którego zdolność do utrzymywania stosunków międzynarodowych i prowadzenia polityki zagranicznej jest ograniczona na rzecz innego podmiotu. Ze względu na ograniczenie zdolności do czynności prawnych w stosunkach międzynarodowych: PAŃSTWA ZALEŻNE.  Państwa o niekorzystnym położeniu geograficznym – mają dostęp do morza ale nie mogą ustanowić 200 milowej strefy ekonomicznej. Ograniczenia są dobrowolnie przyjęte. MINI PAŃSTWA – pkt 18 PAŃSTWA TRWALE NEUTRALNETrwale neutralne . Nie pozbawia ono podmiotowości prawno międzynarodowej. a zarazem jest władzą pierwotna w tym sensie że swoich uprawnień nie czerpie od żadnej innej władzy.wyróżnia się międzynarodowe i kolonialne. Suwerenność oznacz również pełnię władzy sprawowanej przez państwo na jego terytorium. Sama konfederacja nie jest państwem. z wyjątkiem samoobronynp. w szczególności zaś składane daniny. Międzynarodowe dotyczą państw a drugie odnoszą się do terytoriów i obszarów nie mających statutów. występujące w jego imieniu.

a status neutralności zapewnia im pewne korzyści  status neutralności opiera się na woli zainteresowanego państwa oraz na uznaniu go przez innych. które mogły by je wciągnąć w działania wojenne. znajdujące się pod suwerenną władzą Stolicy Apostolskiej. Prawa i obowiązki państw w prawie międzynar • Zdolność prawna – zdolność do tego aby być podmiotem praw i obowiązków międzynarodowych • Zdolność do czynności prawnych .państwa Watykan. umów pocztowych i telekomunikacyjnych. po włączeniu państwa kościelnego do Włoch stolica Apostolska nadal miała ius cotrahendi i zawierała szczególne umowy międzynarodowe (konkordaty) jak również wykonywała czynne i bierne prawo legacji.  nie mogą podejmować pewnych działań przede wszystkim takich. a więc: o Zdolność traktatowa – zdolność do zawierania umów międzynarodowych o Utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych o Uczestniczenie w organizacjach międzynarodowych o Zdolność do występowania w charakterze strony przed sadami międzynarodowymi (zdolność sądowa) o Zdolność do ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej z tytułu naruszenia prawa międzynarodowego (zdolność deliktowa) Obowiązki:  przestrzeganie umów międzynarodowych. Traktat Laterański wyposażył SA w atrybuty państwowości stworzył możliwość występowania w stosunkach międzynarodowych w postaci miasta. lecz 6 . Wysyłają swoich przedstawicieli którzy mieli status przedstawicieli dyplomatycznych oraz przyjmowała przedstawicieli dyplomatycznych państw.Przy czym suwerenność nie oznacza że może ono w stosunkach miedzynarodowych postępować zupełnie dowolnie.zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań międzynarodowych w drodze własnego działania. papieżem jak i faktem że Watykan nie ma własnych celów państwowych. Państwo Watykan posiada ius contrahendi i jest stroną np. Pomimo odrębnej podmiotowości Stolicy Apostolskiej i Watykanu są one ze sobą w nierozerwalny sposób związane m.  poszanowanie suwerenności innych państw  Wywiązywanie się z zobowiązań międzynarodowych  Przestrzeganie postanowień Karty narodów zjednoczonych  Przyczynianie się do rozwojów przyjaznych stosunków międzynarodowych  Utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego  Poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka 16. Państwo trwale neutralne zobowiązane jest : 1) nie brać udziały w konfliktach zbrojnych miedzy innymi państwami 2) nie może zaciągać żadnych zobowiązań mogących uwikłać je w wojnę.Państwa neutralne w prawie międzynar Obecnie państwami trwale neutralnymi jest Szwajcaria I Austria Państwa trwale neutralne (w czasie pokoju) mają szczególną sytuację w społeczności międzynarodowej.in. 15. a więc przede wszystkim nie może uczestniczyć w sojuszach wojskowych oraz zezwalać na budowę obcych baz wojskowych na swoim terytorium 3) musi powstrzymać się od udziału w blokach politycznych 4) może bronić swojego terytorium w wypadku ataku zbrojnego. 17. Podmiotowość stolicy apostolskiej i Watykanu w prawie międzynar Za odrębny podmiot PM uważana była Stolica Apostolska.  ograniczenia te są dobrowolnie przyjęte. Na podstawie Traktatu Laterańskiego zawartego między Włochami a Stolicą Apostolską utworzone zostało Państwo Watykan.

Mogą one także ponosić odpowiedzialność międzynarodową za szkody spowodowane ich działalnością. Mini państwa jako podmioty prawa międzynar????????? Minipaństwa to. Podmiotowość osoby fizycznej w prawie międzynar Zagadnienie podmiotowości prawno międzynarodowej osób fizycznych jest bardzo sporne. W praktyce podmiotowość Państwa Watykańskiego oraz Stolicy Apostolskiej nie jest ściśle odróżniana. immunitet sądowy i egzekucyjny jej majątku i aktywów. lub konwencji wiedeńskiej w stosunkach dyplomatycznych. Powstańcy i strony wojujące. Odróżnienie ich od innych protektoratów jest konsekwencją w szczególności ich sytuacji: maleńkiego terytorium i niewielkiej liczy ludności. Jednostka mogłaby być uznana za podmiot PM tylko wówczas. Państwo uznające stwierdza.sprawuje kontrolę nad pewnym terytorium . a nie narody. więc umów powołujących je do życia oraz innych umów międzynarodowych. Podmiotowość narodu i ruchu walczącego o niepodległość Zasadniczymi podmiotami PM są państwa.Liechtenstein. Podmiotowość powstańców i strony wojującej jest podmiotowością czasową – albo tocząca się walka doprowadzi do powstania nowego państwa albo powstanie zostanie stłumione. nawet uzyskuje zdolność do działania w sferze prawno międzynarodowej: 7 . w konwencji genewskiej o ochronie ofiar wojny. W swej działalności organizacje międzynarodowe z reguły korzystają z przywilejów i immunitetów. że grupa walcząca sprawuje faktyczną władzę na pewnym obszarze i że jest gotowa nawiązać z daną grupą stosunki o ograniczonym charakterze ze względu na konieczność ochrony swoich interesów. Monako i San Marino można by uznać je za protektoraty międzynarodowe. 20. Uznanie za stronę wojującą powoduje. Jeśli idzie o ochronę ich interesów w stosunkach międzynarodowych to państwa występują w ich imieniu z tytułu sprawowania tzw. 18. Uprawnienia te wynikają przede wszystkim ze statutów poszczególnych organizacji międzynarodowych. Dopuszczanie jednostek do bezpośredniego udziału w stosunkach międzynarodowych stanowiłoby pewne ograniczenie wykonywania suwerenności państwowej. 19. 2)Uznanie za stronę wojującą następuje kiedy spełnione są warunki: . ułatwienia komunikacyjne itd. że naród walczący o swą niepodległość i utworzenie państwa który w tym celu stworzył jakąś organizację może stać się podmiotem PM.każdy naród jest podmiotem tego prawa. Jednak już dawniej uznano. Istnieją jednak wyjątkowe przypadki kiedy jednostka może mieć uprawnienia i obowiązki płynące bezpośrednio z prawa międzynarodowego. Stolica Apostolska jest stroną np. mogą występować w sotusnku do państw z roszczeniami międzynarodowymi o odszkodowanie za straty poniesione przez nie same oraz przez ich funkcjonariuszy. Z reguły jednostka nie posiada praw wynikających bezpośrednio z prawa międzynarodowego.jeżeli na obszarze jakiegoś państwa wybuchnie powstanie i toczy się wojna domowa wówczas grupa prowadząca walkę przeciwko dotychczasowemu suwerenowi może stać się w ograniczonym zakresie podmiotem PM zanim jeszcze utworzy państwo: 1)Uznanie za powstańców następuje wówczas gdy ze względów politycznych państwo nie chce uznać grupy walczącej za stronę wojującą. Opieki dyplomatycznej. Niektóre organizacje korzystają z biernego prawa do legacji.przestyga praw i zwyczajów wojennych. Podmiotowość prawno międzynarodowa narodu nabrała innego charakteru po powszechnym uznaniu prawa narodów do samostanowienia. SA może zawierać umowy zarówno we własnym imieniu jak i w imieniu Państwa Watykańskiego. Obejmują one zazwyczaj nietykalność siedziby organizacji.jest tylko narzędziem i gwarantem swobody wykonywania Stolicy Apostolskiej. co uniemożliwia im niejako fizycznie występ w stos międzynar w pełnym wymiarze i dlatego też przekazanie reprezentacji innemu państwu leży w ich interesie. ponieważ państwa nie dopuszczają swoich obywateli do udziału w stosunkach międzynarodowych. gdy można było dowieść. Podmiotowość org międzynarodowych Wiele organizacji międzynarodowych których członkami są państwa posiada pewne uprawnienia i obowiązki na płaszczyźnie prawno międzynarodowej. zwolnienia podatkowe. że grupa prowadząca walkę zbrojną musi być traktowana jak podmiot międzynarodowych praw i obowiązków przysługujących państwu prowadzącemu wojnę. że posiada prawa i obowiązki wynikające bezpośrednio z prawa międzynarodowego.grupa powstańcza jest zorganizowana (posiada władzę) . 21.

2)Gdy suwerenność jakiegoś państwa jest tymczasowo ograniczona 3)Z praw tego rodzaju mogą niekiedy korzystać także jednostki zamieszkujące terytoria nie podlegające suwerenności żadnego państwa 4)W stosunkach między organizacjami międzynarodowymi a ich funkcjonariuszami. które doprowadziły do powstania norm prawa międzynarodowego b) w znaczeniu formalnym – formy. zbiory umów międzynarodowych lub zbiory praktyki państw w dziedzinie stosunków międzynarodowych Teorie źródeł prawa − teorie pozytywistyczne (woluntarystyczne) – podstawą norm prawa międzynarodowego jest uzgodniona wola państw. które doprowadziły do powstania konkretnych norm prawa międzynarodowego (współpraca. w których przejawia się wola państw (lub innych podmiotów prawa międzynarodowego) tworzących prawo. współzawodnictwo. Obecnie uznaje się za źródła także akty jednostronne i uchwały organizacji międzynarodowych. Postanowienie niniejsze nie stanowi przeszkody . bądź specjalne. kiedy strony się na taką zasadę zgodziły. jeśli strony się na to zgodzą. wyrażona albo w sposób wyraźny. Główna kontrowersja dotyczy punktu c. aby Trybunał mógł orzekać "ex aequo et bono". 24. Artykuł 38 1. Ogólne zasady prawa międzynarodowego mieszczą się w zwyczaju i umowach więc punkt c nie wnosiłby nic nowego do punktów a i b. które będą mu przekazane. Trybunał którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego w sporach. które są zarazem głównymi źródłami prawa międzynarodowego. Podstawą wyrokowania Trybunału stanowią umowy i zwyczaj . 5)Jednostka nigdy nie może brać udziału w tworzeniu norm PM tak jak inne jego podmioty. 22. Rodzaje źródeł prawa międzynar publicznego Źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu a) materialnym – zespół czynników. ustalające reguły wyraźnie uznane przez państwa wiodące spór b) zwyczaj międzynarodowy jako dowód istnienia powszechnej praktyki przyjętej za prawo c) ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane d) wyroki sądowe i opinie znawców prawa publicznego różnych narodów jako środek pomocniczy do stwierdzenia przepisów prawnych. 38 ust.Art. będzie stosował: a) konwencje międzynarodowe. formy. np. w których tworzone są normy prawa międzynarodowego. Artykuł 38 wymienia podstawy lub źródła wyrokowania Trybunału. przyrodzony porządek rzeczy) Źródła prawa międzynarodowego to: • umowy międzynarodowe • zwyczaj międzynarodowy • ogólne zasady prawa • doktryna i judykatura (charakter pomocniczy) doktryna. 1 statutu MTS. Są to przede wszystkim umowy międzynarodowe i prawo zwyczajowe c) w znaczeniu poznawczym – zbiory dokumentów.zdania najwybitniejszych znawców prawa międzynarodowego judykatura – orzeczenia sądownictwa międzynarodowego 23. Tekst mówi wyraźnie o „zasadach ogólnych ”bez przymiotnika międzynarodowe inaczej niż w punktach a i b. 38 statutu MTS jako katalog źródeł prawa międzynar MTS wydaje swoje decyzje na podstawie przepisów określanych w art. że nie chodzi w nim p ogólne zasady prawa międzynarodowego. 2. walka państw. z których czerpie się znajomość norm prawa międzynarodowego. 38 nie musi być koniecznie uznany za wyczerpujące wyliczenie źródeł prawa międzynarodowego. Nie było jednak przypadku. Anzilotti) − teorie naturalistyczne (obiektywistyczne) – normy prawa międzynarodowego pochodzą od czynników niezależnych od woli państw (np.1)Gdy państwo zgadza się żeby obywatele w określonych sprawach występowali samodzielnie na forum międzynarodowym a tym samym zgadza się na ograniczenie wykonywania swojej suwerenności.Umowa międzynar a traktat 8 . albo milczący (dorozumiany) (D. Zarówno są sformułowanie jak i interpretacja systematyczna punktu c wskazują. Art. bądź ogólne.

Kodyfikacja prawa traktatów Konwencja wiedeńska o prawie traktatów. wejścia w życie i tymczasowego stosowania umów. „Konwencja nie działa wstecz”.lub wielostronnym. Rodzaje umów międzynar 9 . Nie obejmuje porozumień dżentelmeńskich (gentlemen’s agreement). 1). składania do nich zastrzeżeń. (Wiedeń) – dotąd przystąpiło 17 państw 2) odpowiedzialność państw – projekt konwencji opracowany i przedstawiony w 2001 r.konwencja uchwalona w Wiedniu 22 maja 1969 r. 3) wpływ wojny na obowiązywanie traktatów jest zależny od przedmiotu regulacji traktatowej (są traktaty stosowane w czasie wojny jak konwencje humanitarne o ochronie jeńców czy cywili. które rodzi prawa i obowiązki skuteczne w PM Umowa międzynarodowa jest wynikiem wyraźnego wyrażenia woli (nie oznacza to jednak. Dotyczy praktyki traktatowej państw. wygaśnięcia i nieważności Konwencja Wiedeńska z 1986 definiuje traktat jako porozumienie międzynarodowe i zawarte w formie pisemnej między jednym lub więcej państwami.UMOWA – zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego. lub państwem a organizacją. a otwarta do podpisu 23 maja 1969 r. czy jest to umieszczone w zwartym dokumencie. − − 26. i bez względu na jego szczególną nazwę  zawierane tylko pomiędzy państwami  wyłączenie umów cywilnoprawnych które są regulowane przez prawo cywilne danego państwa  nazwa – do umów bardziej uroczystych. czy w dwóch lub więcej powiązanych ze sobą dokumentach. a także interpretacji.  mogą być zawierane między różnymi podmiotami  bez względu na to czy są zawierane w imieniu państwa. rządu czy ministra  nazwa nie ma znaczenia z punktu widzenia pm. Aspekt przedmiotowy: jest dokumentem kompleksowym – kodyfikuje całość prawa traktatów. wyłączono tylko trzy zagadnienia (art. Jest konwencją kodyfikującą prawo umów międzynarodowych. Konwencja ma zastosowanie do umów zawieranych pisemnie niezależnie od nazwy dokumentu i niezależnie od ilości dokumentów. − − Aspekt podmiotowy: dotyczy umów między państwami (art. Konwencja kolejno reguluje kwestie zawierania umów międzynarodowych. lub miedzy organizacjami. że musi zawsze przybrać formę pisemną) oraz aktem dwu. Aspekt czasowy: Art. 4. nie jest bezpośrednio stosowana do umów zawartych przez państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego.[1] Weszła w życie 27 stycznia 1980 r. a także takie. ujęte bądź jednym dokumencie bądź też w dwóch lub więcej bez względu na jego nazwę. ich przestrzegania i stosowania. przez Komisję Prawa Międzynarodowego. . 73): 1) sukcesja państw – uregulowana w konwencji z 1978 r. niezależnie od tego. doniosłych  nie obejmuje wszystkich umów tylko te międzypaństwowe  zazwyczaj zawierane w formie pisemnej chociaż art3 potwierdza możliwość ustnej 25. które wygasają w momencie wojny lub są zawieszone na jej czas). Lex retro non agit. TRAKTAT Regulacja z Kongresu Wiedeńskiego o prawie traktatów 1969  Traktat oznacza międzynarodowe porozumienie państw zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe.

b) RZĄDOWE – podpisywane w imieniu Rady Ministrów. kartel. konkretne ustalenia. Dotyczą umów których przedmiot należy do właściwego jednego ministra. gospodarcze. Powinny być dokładnie sformułowane żeby nie budziły zastrzeżeń. wykazy 4. Zatwierdzane są jedynie przez Radę Ministrów lub przez Prezesa RM. Ważnym elementem są załączniku np mapy. są to umowy mające zasadnicze znaczenie(traktaty o pokoju. dłuższe w ustępy i paragrafy. Istniej powszechna tendencja do ich rozbudowy. 3) Z punktu widzenia liczy stron a) Bilateralne.  otwarte warunkowo. W pełnie rozwinięta umowa składa się z 5 podstawowych części: 1. Jeżeli mają doniosłych charakter podlegają ratyfikacji prezydenta.mają ograniczoną liczbę stron i nie przewidują możliwości przystąpienia do nich państw trzecich(z reguły są to umowy dwustronne) niemożliwość przystąpienia wynika głównie z ich treści. POSTANOWIENIA FORMALNE Stanowią część końcową umowy. Umowy RÓWNOPRAWNEUmowy NIERÓWNOPRAWNE.Różnią się w treści w zależności od przedmioty umowy. Są to umowy które nie spełniają warunków bycia umowami państwowymi a ich przedmiot objęty jest właściwością dwóch lub większej liczby ministrów.TYTUŁ – mogą one być bardzo różne(np. POSTANOWIENIA MATERIALNO PRAWNE-Jest to meritum sprawy. prawne itp.możliwość przystąpienia mają tylko te państwa które spełniają określone warunki. 3. regulują przebieg granic między dwoma państwami b) OTWARTE dzielą się na:  otwarte bezwarunkowo. O formie tej decydują zainteresowane strony. Umowy te podlegają ratyfikacji prezydenta.wymagają ratyfikacji lub zatwierdzenia b) PROSTE . 2. 6) Podział ze względu na pewien element treści na zgodność normy z powszechnym prawem międzynarodowym lub na jej brak.dwustronne b) Multiliteralne – wielostronne 4) Ze względu na możliwość przystąpienia do umowy a) ZAMKNIĘTE.bez ratyfikacji lub zatwierdzenia 2) Ze względu na organ występujący w imieniu państwa a) PAŃSTWOWE – podpisywane są w imieniu prezydenta. Struktura umowy międzynar PM nie zawiera żadnych przepisów dotyczących formy ani budowy umowy. bo np. konwencja) Przy tytule dodaje się przymiotnik miasta w którym zostaje podpisana umowa. a w umowach dwustronnych wymienia się strony. o arenga czyli określenie motywów z których umowa zostaje zawarta. o narracja czyli krótki opis okoliczności w jakich podpisano umowę –narracja często obejmuje : stwierdzenie zgody stron na zawarcie umowy. naruszają zasadę suwerenności i równości. 5) Podział ze względu na treść: polityczne komunikacyjne. układy przyjaźni. Zwykle są to: o o sposobie rozstrzygania ewentualnych sporów o postanowienia mające zapewnić kontrolę nad wykonywaniem umowy 10 . 27. Poszczególne postanowienia ujęt są w artykułu.stwarzają jednostronne uprawnienia uciążliwe dla jednej strony.Umowy międzynarodowe można podzielić według różnych kryteriów: 1)Ze względu na tryb zawierania umowy: a) ZŁOŻONE . Katalog postanowień może być różny. a jeżeli nie to zatwierdzeniu przez rade ministrów c) RESORTOWE.PREAMBUŁA (część składowa wstępu) – o intytulacja czyli określenie stron umowy. Długotrwała praktyka wytworzyła pewne wzory które są naśladowane i powtarzane.są podpisywane przez właściwego ministra. pakt. info o pełnomocnikach. traktat.może przystąpić każde państwo w każdy czasie mocą jednostronnego aktu przystąpienia.

2.dokonywana na podstawie art 89 Konst czyli Prezez Rady ministrów musi poinformować Sejm że ma zamiar przedłożyć umowę do ratyfikacji prezydentowi. 5. a nie jest to tożsame z wyrażeniem zgody. 29. Przy umowach wielostronnych najczęściej składa się takie dokumenty depozytariuszowi. układów polit i wojskowych. 5.ROKOWANIA (negocjacje)prowadzą one do uzgodnienia treści umowy i ostatecznego zredagowania teksu. PUBLIKACJA WEWNĘTRZNA – z punktu prawa międzynarodowego taka publikacja jest obojętna. z pomocą którego zmierza ono do uchylenia lub modyfikacji skutków prawnych określonych postanowień umowy w ich zastosowaniu do tego państwa  zastrzeżenia mogą być składane w różnych fazach procesu zawierania umowy. Wyjątek stanowi MOPracy nie są podpisywane ale podlegają odrazu ratyfikacji oraz wymiana not w formie werbalnej. Dużą – która wymaga wcześnie jeszcze zgody wyrażonej w ustawie (zgoda Sejmu i Senatu) o dnosi się do umów zawieranych w sprawach . kompetencjeorganów władzy państwowej w niektórych sprawch. 7. Zastrzeżenia do umów międzynar Zastrzeżenie jest to jednostronne oświadczenie złożone przez państwo podczas podpisywania.  reguła alfabetyczna przy umowach wielostronnych  reguła pele-mele . bardziej skomplikowanych charakter mają umowy wielostronne z uwagi na obszerny tekst i problem uzgodnienia intersów. jest wyrazem zasady równości państw.PODPISANIE – podpis musi być dokonany przez upoważnionego pełnomocnika. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację takiej umowy musi zostać uchwalona 2/3 głosów przez Sejm oraz przez Senat 3. pokoju. KOŃCOWY ELEMENT PODPISY DATY I PECZĘCIE  reguła alternatu – reguła określająca kolejność składania podpisów. 6. Prowadzone są przez przedstawicieli stron. Mała . międz. WYMIANA LUB ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DO RATYFIKACJI – dokonywana jest przez przedstawicieli stron. Procedura zawarcia umowy międzynar Procedura zawierania umów międzynarodowych miedzy państwami: 1. znacznego obciążania państwa kosztami finansowymi 2.jakkolwiek 28. Ratyfikacja w trybie art 90 – przewiduję ona szczególną procedurę ratyfikacyjną w odniesieniu do umów na podstawie których Polska może przekazać org.najcześciej w takich przypadkach wykorzystuje się konferencje. Oznacza również wyrażenie zgody na związanie się umową Wyróżniamy 3 rodzaje ratyfikacji: 1. międzyn. 5. sojuszy. przyjęcia.RATYFIKACJA – Zatwierdzenie umowy przez kompetenty do tego organ.PRAFOWANIE – czyli złożenie parafy pod tekstem w postaci swoich inicjałów. nigdy jednak po ostatecznym wyrażniu zgody na związanie umową 11 . REJESTRACJA UMOWY – jest to obowiązek jeżeli nie będzie zarejestrowana to żadna ze stron nie będzie mogła powołać się na taki traktat albo układ przed którymkolwiek organem ZN. wolności i praw obywatelskich. Oznacza to jedynie że tekst został przygotowany do podpisu.o o o o o o określające sposób nabycia przez umowę mocy wiążącej dotyczące stosunku do innych umów sposobu wygaśnięcia umowy postanowienia zezwalające na wypowiedzenie umowy przewidujące możliwość rejestracji umowy w organizacji międzynarodowej informacje o języku bądź językach umowy. którzy w ten sposób uzyskują potwierdzenia że strona ratyfikowała umowę a tym samym definitywnie zgodziła się na związanie umową. zatwierdzania lub przystąpienia do umowy. 3. członkostwa RP w org. ratyfikacji.

Zasada dobrej wiary (bona fides) jest jedną z istotnych reguł prawa traktatów. Nieważność umowy międzynar Konwencja wiedeńska określa możliwe przyczyny nieważności umów i przewiduje szczególny tryb postępowania jaki należy stosować w związku z nieważnością umowy. 12 . że zasada ta dotyczy każdego traktatu będącego w mocy i przewiduje że taki traktat wiąże strony i powinien być stosowany w dobrej wierze. Przyczyną może być sytuacja kiedy zgoda została wyrażona z pogwałceniem normy prawa wewnętrznego która ma zasadnicze znacznie w tej dziedzinie. że nie wykonanie tej umowy wynika z niezgodności z jego prawem wewnętrznym. 27. w art. Jeśli państwo nie doprowadzi do zgodności swojego prawa wewnętrznego z tymi zobowiązaniami. Dla wzmocnienia zasady art. jeżeli umowa milczy to według MTS są one dopuszczalne pod warunkiem że nie są one sprzeczne z przedmiotem i celem umowy istnieje również możliwość zgłoszenia sprzeciwu przeciwko zastrzeżeniu. przekupstwo. że państwa negocjujące uzgodniły. Zasada pacta sunt servanda Konwencja wiedeńska ujmuje tą zasadę w art. 26. Zasada ta wymaga dostosowania porządku wewnętrznego do przyjętych zobowiązań międzynarodowych. nie każde użycie siły czyni umowę nieważną ale tylko takie użycie niezgodne z zasadami PM 3. 33. 26.umowa wogólnie nie wchodzi w życie miedzy tymi państwami. Zgoda na związanie się traktatem??? Zgoda państwa na związanie się traktatem zostaje wyrażona w drodze podpisania przez jego przedstawiciela. niezgodność z ius cogens. gdy: a) traktat postanawia. wyróżnia się sprzeciw kwalifikowany.błąd. chodzi o to aby nie omijać zasady pacta sunt servanta. związane z naruszeniem prawa wewnętrznego kontrahentów dotyczącego zawierania umów – zazwyczaj prawo wewnętrzne nie ma może usprawiedliwiac niewykonania umowy to stanowi jednak wyjątek związany z postanowieniami prawa wewnętrznego dotyczącego kompetencji do zawierania umów.   w zasadzie zastrzeżenia mogą być składane wyłącznie do umów wielostronnych bo w bilateralnych musi być wyrażona wola państw zgłaszanie zastrzeżeń jest możliwe jeżeli przewiduje to umowa jeżli nie to nie możlna ich zgłaszać.sprzeczna jest umowa która w chwili zawarcia jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującą normą powszechnego prawa międzynarodowego. b) w inny sposób ustalono. b)podpisanie traktatu ad referendum przez przedstawiciela państwa uważa się za ostateczne podpisanie traktatu w wypadku potwierdzenia tego przez jego państwo 32. 30. przymus wobec przedstawiciela.Nadzwyczajna zmiana okoliczności Clausula rebus sic stantibus – zmiana okoliczności jakie istniały w czasie zawarcia umowy może być przyczyną jednostronnego wycofania się z umowy lub jej wygaśnięcia. W tytule umieszcza łacińską wersję tej zasady. gdy ustalono. iż podpis ma mieć taki skutek. W rozumieniu ustępu 1: a) parafowanie tekstu stanowi podpisanie traktatu. sprzeciw zwykły – powoduje że postanowienia co do których zgłoszono zastrzeżenia a potem sprzeciw nie maja zastosowania wobec tych państw. Natomiast postanowienia tego artykułu mówią. wady oświadczenia woli. o ile zmiana ta jest istotna i nie była przewidziana przez strony i nie powoduje niekorzystnych skutków dla jednego kontrahentów. wynikającymi z umów międzynarodowych to nie ma prawa potem wobec innych kontrahentów twierdzić. Pojawia się kilkakrotnie w postanowieniach konwencji wiedeńskiej. podkreślono iż państwo nie może powoływać się na swoje prawo wewnętrzne w celu usprawiedliwienia niewykonywania traktatu. podstęp. 31. lub c) zamiar państwa nadania podpisaniu takiego skutku wynika z pełnomocnictw jego przedstawiciela lub został wyrażony w czasie negocjacji 2. przymus wobec państwa – ale tylko te rodzaje przymusu mogą być przyczyną nieważności które polegają na groźbie lub użyciu siły. 2. że państwa negocjujące tak się umówiły. Dzieli się na przyczyny nieważności 1. że podpis będzie miał taki skutek.

od której żadne odstępstwo nie jest dozwolone i która może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę postępowania prawa międzynarodowego o tym samym charakterze. Obecnie umowy dwustronne spisywane są w językach obydwu kontrahentów.albo jeżeli zmiana okoliczności jest wynikiem pogwałcenia przez stronę. Sankcja nie zarejestrowana jest jedynie niemożność powoływania się na nią przez strony wobec jakiegokolwiek organu ONZ. o przystąpieniu kolejnego państwa. zwłaszcza gdy między tekstami występują rozbieżności. Po ujawnieniu przez rząd radziecki tajnych archiwów i pod naciskiem opinii publicznej państwa koalicji zamieściły wśród celów wojny zasadę jawności stosunków międzynarodowych. 64) 13 . Art. rosyjski i chiński. Uznanymi językami światowymi stosowanymi w umowach wielostronnych są: angielski.Konwencja wiedeńska w art62 przewiduję taką możliwość jednak muszą zostać spełnione równocześnie następujące warunki: . 34. Rejestracja i publikacja umów międzynar W Pakcie Ligii Narodów państwa zobowiązały się do rejestrowania umów w Sekretariacie Ligi.w prawie międzynarodowym państwo. wypowiedzeniu przez inne państwo umowy itd. 36. Ius cogens w prawie miedzyanr Obecnie przyjmuje się że w stosunkach międzynarodowych obowiązują pewne normy prawne o znaczeniu istotnym dla społeczności międzynarodowej. która się na nią powołuje. kobietami czy dziećmi. Należy do nich zakaz użycia siły.skutkiem zaszłej zmiany jest radykalne przekształcenie zakresu obowiązków jakie na podstawie umowy pozostają do wypełnienia nie można natomiast zastosować nadzwyczajnej zmiany okoliczności nawet jeżeli spełnione są powyższe warunki jeżeli: . Konwencja wiedeńska określa imperatywną normę powszechnego p. że mają one moc obowiązującą bezwzględną i nie mogą być uchylone żadną UM. zakaz handlu niewolnikami. W XVIII językiem dyplomacji i umów międzynarodowych stał się francuski. 37. bądź obowiązku wynikającego z umowy. że jedna z przyczyn wojny była tajna dyplomacja. zasada wolności morza otwartego. jak i zakaz zabijania jeńców wojennych. że nie ważna jest umowa która w chwili zawarcia jest sprzeczna z imperatywną normą powszechnego prawa międzynarodowego (art.nie była przewidywana przez strony . hiszpański. zakaz ludobójstwa.jeżeli idzie o umowę ustanawiającą granic . . międzynarodowego jako normę przyjętą i uznaną przez międzynarodową społeczność państw jako całość za normę. zakaz interwencji w sprawy wewnętrzne państwa. zapowiedziano że żadna z umów nie będzie obowiązująca zanim nie zostanie zarejestrowana. Każda umowa zawarta przez członka ONZ powinna być możliwie najprędzej zarejestrowana w Sekretariacie i przezeń ogłoszona. Język umowy międzynar Dawniej UM były spisywane po łacinie. Depozytariusz informuje strony umowy o wszelkich zmianach dotyczących tej umowy.zmiana musi być zasadnicza . Jednocześnie w konwencji stwierdzono . np. Tego rodzaju imperatywne normy nazywane są ius Cogens. 35. Z chwilą pojawienia się normy ius cogens każda umowa pozostająca z nią w sprzeczności traci ważność lub wygasa (art. przepisy o treści moralnej i humanitarnej. organizacja międzynarodowa lub organ organizacji międzynarodowej przechowujący oryginał UM (wielostronnej) oraz dokumenty z nią związane. Po 1 wojnie światowej również angielski. 102 Karty NZ nakłada na państwa członkowskie obowiązek rejestracji umów. Depozytariusz umowy międzynar Depozytariusz. Jeśli tekstami autentycznymi są teksty w różnych językach i wszystkie mają jednakową moc wiążącą prowadzi to czasami do dodatkowych trudności interpretacyjnych. Geneza tego postanowienia związana była z ówczesnymi poglądami. Ius Cogens ogranicza w znacznym stopniu swobodę państw w zakresie zawierania umów. francuski. z wyjątkiem przypadków dozwolonych w karcie NZ. 53).

Do norm ius cogens należą:  zakaz użycia siły (z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez Kartę Narodów zakaz interwencji w sprawy wewnętrzne innych państw zasada wolności morza otwartego zakaz zabijania jeńców wojennych zakaz ludobójstwa zakaz handlu niewolnikami. 38. usus). Elementy konieczne: . Opinio iuris – niezbędny element zwyczaju Opinio iuris sive necessitatis. Konwencja stwierdza też.Praktyka . Zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego. iż takie postępowanie jest wymagane przez prawo (a więc posiadają opinio iuris). Mówiąc o postępowaniu państw.może ono wynikać z milczącego uznania. kobietami i dziećmi Zjednoczonych)      Normy ius cogens ograniczają swobodę państw. w istocie rzeczy myślimy o działalności jego organów. to przekonanie. jednolite i nieprzerwane. Zwyczaj może więc powstać wówczas kiedy w podobnych sytuacjach państwa zachowują się podobnie i postępują jednakowo. Ius cogens w prawie miedzyanrodowym Ius cogens (Imperatywna norma powszechnego prawa międzynarodowego) W stosunkach międzynarodowych obowiązują pewne normy prawne o znaczeniu tak istotnym dla społeczności międzynarodwej.Opinio juris Praktyka (łac. Opinio iuris często wydaje się trudnym i nieuchwytnym elementem zwyczaju międzynarodowego. Postępowaniem tworzącym zwyczaj będzie podobne postępowanie w podobnych sytuacjach. jako że państwo może działać jedynie poprzez swoje organy. Jednak jego istnienie można próbować wykazać na wiele sposobów . która w chwili zawarcia była sprzeczna z ius cogens. dla istnienia zwyczaju niezbędne jest równocześnie zgodna praktyka państw(element obiektywny) oraz przeświadczenie państw(element subiektywny) MTS W art 38 orzeka. że posiadają one moc bezwzględną i nie mogą być uchylone żadną umową międzynarodową. ale jednocześnie chronią państwa słabsze w negocjacjach z silniejszymi. to postępowanie państw (i innych podmiotów prawa międzynarodowego) zgodne. 14 . czyli praktyki. iż organy państw postępują w określony sposób ponieważ są przekonane (posiadają opinio). Jednolita praktyka musi być prawotwórcza czyli musi się z nią łączyć przekonanie że postępowanie takie jest konieczne i wymagane przez prawo.38. Najczęściej podaje się cztery elementy zwyczaju międzynarodowego pogrupowane w dwóch kategoriach: elementy konieczne: (praktyka i opinio iuris) oraz elementy uzupełniające (element geograficzny i element czasowy). obowiązuje w nich bowiem zasada suwerennej równości. jesteśmy w stanie wykazać. Zwyczaj można określić jako zgodne. "Konwencja wiedeńska o prawie traktatów" z 1969 roku uznaje ius cogens za normę od której żadne odstępstwo nie jest dozwolone i która może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę postępowania prawa międzynarodowego o tym samym charakterze. jednolitego postępowanie państw tworzących prawo.że zwyczaj międzynarodowy będzie stosowany jako dowód istnienia powszechnej praktyki przyjętej jako prawo. że określona praktyka jest obowiązującym prawem. że nieważna jest umowa. Innymi słowy.

czyli udzielanie schronienia. ale tylko tyczy się to tych których umowy dotyczą. Nie ma znacznia czy on tak uważa liczy się fakt że występuje w imieniu swojego państwa. Jeśli przedstawiciel danego państwa motywując swoje postępowanie stwierdza że postępuje tak bo takie jest prawo to wyraża opinio juris. międzyn. może być zawarta w uchwałach org. że praktyka musi trwać tak długo.Opinio juris jako element psychologiczny Opinio iuris sive necessitatis. . oświadczenia składane w różnych okolicznościach. jeżeli strony umowy zamierzały w nich potwierdzić istnienie normy zwyczajowej. zwyczaju międzynarodowym to także chodzi o zasady prawa międzynarodowego i twierdzili. 38). Przykładowo w Ameryce Południowej istnieje norma zwyczajowa azylu dyplomatycznego. Był to pogląd dość popularny w tzw. Niektóre normy zwyczajowe kształtowały się kilka wieków (np. Praktyka jako element zwyczaju międzynar Praktyka (łac. Elementy uzupełniające Element geograficzny Zwyczaj międzynarodowy zasadniczo jest powszechny. ale dopiero na własnym terytorium). że chodzi o zasady prawa międzynarodowego (choć nie jest tak dosłownie napisane w art. aby mogła przekształcić się w wiążący zwyczaj międzynarodowy.postępowania innych państw. to postępowanie państw (i innych podmiotów prawa międzynarodowego) zgodne. że skoro mowa jest najpierw o umowie międzynarodowej. Pewne normy prawa zwyczajowego mogą jednak wykształcić się w poszczególnych kręgach państw. Dwie zasadnicze koncepcje wykładni terminu „ogólne zasady prawa”: 1) W odniesieniu do ogólnych zasad prawa uważano. aby zdążyło się wykształcić opinio iuris. a może wręcz kilkanaście godzin (np. azyl terytorialny vel polityczny. może także wynikać z umów międzynarodowych. jednolite i nieprzerwane.. konferencje miedzyn. prawo do szelfu kontynentalnego). Opinio iuris może przejawiać się : 1. 38). Wielu autorów uważało. ochrona dzieł sztuki i wyłączenie ich spod prawa łupu). wolność przestrzeni kosmicznej). w istocie rzeczy myślimy o działalności jego organów.aby praktyka tworzyła prawo musi być zgodna. niejste jednak czymś nieuchwytnym i może być badana w sposób obiektywny. kiedy stwierdzają ze istaniej konkretna norma pm. a niektóre tylko kilka dni. Obecnie podział na narody cywilizowane i niecywilizowane w stosunkach międzynarodowych właściwie nie istnieje (formuła tradycyjna z okresu międzywojennego).pojęcie praktyki należy rozumieć szeroko będą to : umowy miedzyn. że określona praktyka jest obowiązującym prawem Przeświadczenie że konkretna praktyka jest wymagana przez prawo. Mówiąc o postępowaniu państw.. miomo że nazywana jest elementem subiektywnym. może wynikać z umów międzynarodowych. niektóre kilka lat (np. radzieckiej nauce prawa międzynarodowego. Postępowaniem tworzącym zwyczaj będzie podobne postępowanie w podobnych sytuacjach. że trudno by było sobie wyobrazić 15 . korespondencja i praktyka dyplomatyczna . przewidująca możliwość udzielania schronienia w misji dyplomatycznej na obcym terytorium. usus). Nie ma ona również nic wspólnego ze sferą psychologiczną choć bywa tak nazywana. 41. jako że państwo może działać jedynie poprzez swoje organy. podczas gdy takiej instytucji nie akceptują państwa na innych kontynentach (akceptują natomiast tzw.. Trywialnie można powiedzieć. czyli obowiązuje wszystkie państwa świata. to przekonanie. Ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane jako źródła prawa międzynar Określenie „Ogólne zasady prawa [międzynarodowego] uznane przez narody cywilizowane” jest zaczerpnięte jeszcze ze statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej (art. może przejawiać się w oficjalnych oświadczeniach państw i uchwałach organizacji międzynarodowych. 4. 3. Nie można jednak wskazać żadnej określonej długotrwałości takiej praktyki. Element czasowy Praktyka międzynarodowa musi być nieprzerwana i długotrwała. może być zawarte w oficjalnych oświadczeniach państw. 39. a więc jednolita i nieprzerwana 40. jeśli strony zamierzały potwierdzić w nich istniejące normy zwyczajowe. może być zawarte w samej praktyce państwa 2.

Orzeczenia sądowe w niektórych systemach prawnych (np. Ogólne zasady prawa należy rozumieć jako zasady wspólne obowiązujące i w porządku międzynarodowym i mające zastosowanie w porządku wewnętrznym państw.rozporządzenia . 43. Nemo plus iuris ad allium transfere potest quam ipse habet.). 38 wymienia w ramach źródeł prawa międzynarodowego umowę. Doktryna bywa niejednolita i trudno znaleźć przedstawicieli nauki. Pomocnicze źródła prawa Pomocnicze środki ustalania norm prawa międzynarodowego (orzecznictwo. Ogólne zasady prawa należy rozumieć jako logiczne. anglosaski) mają moc wiążącą w odniesieniu do linii orzeczniczej różnych sądów.dyrektywy 16 . Tradycyjnie elementem ogólnych zasad prawa są zasady. traktujące ogólne zasady prawa jako wyłącznie zasady prawa międzynarodowego. Zasada Res iudicata. że pewne faktyczne zachowania państwa na płaszczyźnie międzynarodowej są wyraźnie akceptowane przez inne państwa. Nie jest to sprzeczne z zasadą suwerenności ponieważ państwo samo decyduje. 42. zasada sprawiedliwości.jakieś zasady wspólne dla systemów prawnych różnych państw. nie wiążą więc na przyszłość. Parlament Europejski działając razem z radą oraz komisja mże wydawać pięć rodzajów uchwał są to : . Lex posterior derogat legi priori. doktryna. Suwerenność państw Równość państw wobec prawa Niezależność państw od siebie Pacta sunt servanda – państwo nie może powoływać się na swoje ustawodawstwo wewnętrzne (nawet na konstytucję) dla uzasadnienia uchylenia się od wykonania zobowiązań międzynarodowych (art. zwyczaj i ogólne zasady prawa. Zasada dobrej wiary (bona fides) – przyjmuje się. które są akceptowane zarówno przez poszczególne państwa w porządkach wewnętrznych jak też stosowane są przez państwa na płaszczyźnie międzynarodowej. W przypadku orzeczeń międzynarodowych orzeczenie wiąże strony. ewentualnie mogą też ponieść szkodę. Doktryna i judykatura nie są zaliczane do źródeł prawa międzynarodowego (są to środki pomocnicze ułatwiające interpretacje treści norm prawa). kodyfikacje. a jako środki pomocnicze są w skazane w art. Pochodne źródła prawa międzynar Prawo stanowione przez poszczególne organy Wspólnot jest nazywane prawem pochodnym (wtórnym) a akty prawne będące efektem procesu decyzyjnego są okreslane jakoś pochodne źródła prawa Wspólnot. które opierając się na tego rodzaju postępowaniu zmieniają swoje zachowanie. Zasada estopel – polega na tym. Ogólne zasady prawa międzynarodowego wynikają bezpośrednio z norm zwyczajowych i umownych. którzy zajmują takie samo stanowisko odnośnie określonych problemów. prawo natury) Art. 27 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 V 1969 r. praktyka państw. które do prawa międzynarodowego i wewnętrznego weszły dzięki słynnym łacińskim paremiom: − − − − − − − − − − − − Lex retro non agit. 2) Stanowisko dominujące w doktrynie i akceptowane przez orzecznictwo zgodnie z którym ogólne zasady prawa są zasadami stanowiącymi uzupełnienie norm zwyczajowych i umownych. że podmioty prawa działają w dobrej wierze. Zasada sprawiedliwości. Przyjęcie takiej interpretacji nie wnosiłoby nic nowego do tego katalogu jest to więc chyba stanowisko niesłuszne. Zasada słuszności. ale tylko w odniesieniu do określonej sprawy. jakie zobowiązania międzynarodowe chce przyjąć.(orzecznictwo sądowe). które są zarówno wspólne dla systemów prawnych państw jak też obowiązują w porządku prawnomiędzynarodowym. 38 doktryna (zdanie najznamienitszych przedstawicieli nauki prawa międzynarodowego) oraz judykatura. celowe uzupełnienie norm zwyczajowych i umownych.

jednostce przysługują prawa konstytucyjne. że jednostka. albo poprzez zasadę ziemi. płacenie podatków. której je nadano bądź bezpośrednio działaniem ustawy. połączona z wzajemnością praw i obowiązków.m. Będąc poza granicami państwa. jednostka może liczyć na ochronę dyplomatyczną i opiekę konsularną ze strony swojego państwa. prawo opcji. które posiadają jego rodzicie bądź jedno z nich (art.. Obywatelstwo UE nie zastępuje obywatelstwa krajowego a jedynie go uzupełnia. ucieczki itd. Uznanie jako oświadczenie państwa w prawie międzynar Uznanie – to jednostronny akt prawny.można nabyć poprzez zasadę krwi. można powiedzieć.opinie 44. notyfikacja → (kontrowersje) nie powinna być zaliczana do tych aktów. Jest to więc uznanie osobowości prawno międzynarodowej nowego państwa.więź prawna łącząca jednostkę z państwem.zasada prawa krwi. którego jest obywatelem i obowiązek jego przestrzegania a w związku z tym spełnienie powinności przez państwo określonych np. Prawa i obowiązki jednostki wynikające z obywatelstwa.zasada prawa ziemi.Definicja i podstawowe zasady obywatelstwa Obywatelstwo. a także inne uprawnienia wynikające z ustawy. wymaganą czasem przez p.ma obowiązki i prawa wobec jednostki. a w szczególności unikania sytuacji bezpaństwowości i wielokrotnego obywatelstwa. Utrata obywatelstwa: Część państw ustanawia odrębne przepisy utraty np. u podstaw którego leży społeczny fakt przywiązania. 46.dziecko nabywa obywatelstwo państwa na terytorium którego się urodziło . w którym jedno państwo lub ich grupa przyjmuje oficjalnie lub milcząco do wiadomości powstanie nowego państwa oraz określa charakter i zakres stosunków z tym państwem. na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa.każdy obywatel państwa członkowskiego posiada obywatelstwo UE. Obywatelstwo UE. Nabycie dzielimy na wtórne i pierwotne Pierwotne( poprzez urodzenie się): .. Jest ono. 47. W Polsce jedynym sposobem utraty obywatelstwa jest jego zrzeczenie się za zgodą prezydenta RP. W wielu wypadkach notyfikacja jest konieczna dla wywołania określonego skutku prawnego. Uznanie ma charakter deklaratywny: nie tworzy ono nowego podmiotu prawa międzynarodowego. niż z ludnością jakiegokolwiek innego państwa. Wtórne: naturalizacja.decyzje . jest to akt jednostronny polegający npisemny powiadomieniu drugiego podmiotu prawa miedzynarodowego o pewnym wydarzeniu z którym prawo to łączy określone skutki prawne. a państwo –analogicznie. bądź aktem władzy. Jest natomiast rzeczą dyskusyjną w jakim stopniu przyjęcie państwa do organizacji międzynarodowej stanowi uznanie go przez członków tej organizacji. Z więzi obywatelstwa wynika poddanie jednostki prawu państwa. gdyż wysłanie noty może być wyrazem zarówno uznania jak i innych aktów. repatriacja. należy do samego państwa. Istnieją także regulacje prawa międzynarodowego dotyczące spraw związanych z obywatelstwem. Osoba która traciła jedynie posiadane obywatelstwo staje się apatrydą (bezpaństwowcem). Nabycie obywatelstwa. Określenie spraw związanych z obywatelstwem. a w szczególności sposobów jego nabycia i ewentualnie także utraty.zalecenia . 45. Notyfikacja jako akt jednostronny państwa w prawie międzynar Notyfikacja (z łaciny notificatio – zawiadomienie). gdyż istnienie państwa nie należy do uznania go. Uznanie państwa nie pociąga za sobą konieczności nawiązania z nim stosunków dyplomatycznych. 34 Konstytucji RP). jest faktycznie ściślej związana z ludnością państwa.dziecko nabywa obywatelstwo. efektywna solidarność bytu. Obywatelstwo jest węzłem prawnym. reintegracja. ale o jej charakterze decyduje jej treść. uczuć. Efektywne obywatelstwo w prawie międzynar Zasada rzeczywistej więzi. interesów. Uznanie może być wyrażone poprzez notyfikowanie tego zainteresowanemu podmiotowi w sposób jednoznacznie. które jej nadaje obywatelstwo. przez zdradę kraju. jest więc formą aktu. gdyż sama przez się nie ma żadnej określonej treści. Państwo samo nie może odebrać obywatelstwa jednostce. prawnym wyrazem faktu. 17 . bądź dorozumienie które wynika z nawiązania stosunków dyplomatycznych lub zawarcia bilateralnej umowy.

Prawa człowieka i ich ochrona w prawie międzynar Traktowanie przez państwa własnych obywateli należało dawniej do kompetencji każde państwa. zakaz niewolnictwa.Głosi ona wolność i równość jednostek. gospodarczych. Takie wzmianki zawierają: o Karta Atlantycka z 1941 r o Deklaracja narodów Zjednoczonych z 1942 o Deklaracja Teherańska z 1943 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948 • Zestaw dokumentów uniwersalnych. kulturalnych • Deklarację przyjęło Zgromadzenie Ogólne ONZ Niektóre z postanowień Deklaracji: • • • • • • • • • każdy człowiek jest wolny niestosowanie dyskryminacji prawo do sądu prawo do sprawiedliwego procesu prawo do własności prawo do zrzeszania się wyrzeczenie się niewolnictwa zagwarantowanie ochrony prywatności zakaz tortur i nieludzkiego traktowania Inne wartości potwierdzone przez Deklarację to: • • • wolność sumienia wolność wyznania i wolność do zmiany wyznania równość płci Pakty Praw Człowieka 18 . które składają się na genezę ONZ można znaleźć pewne postanowienia dotyczące ochrony praw człowieka. Karta Narodów. Postanowienia te mieszczą w sobie zakaz jakiej kolwiek dyskryminacji stosowanej wobec własnych lub obcych obywateli nzajdujących się pod władzą danego państwa. cywilnych. Powszechan Deklaracja Praw Człowieka – uzupełnienie KN. mówi o braku dyskryminacji rasowej. Pierwsze umowy w tej dziedzinie dotyczyły ochrony mniejszczości.48. społecznych. przekonań politycznych. koloru skóry języka. Stopniowo zaczęto jednak zajmować się ochroną grup ludzkich praw podstawowych praw człowieka w prawie międzynarodowym.znajdują się tam postanowienia wymagające od wszystkich członkó ONZ stosowania zasady równych praw i wolności zasadniczych dla wszystkich. (wolność religijna) • XIX/XX w – umowy dotyczące praw mniejszości • Rzeczywisty rozwój dokumentów międzynarodowych z dziedziny praw człowieka zaczął się kształtować po II wojnie światowej (dokumenty o charakterze uniwersalnym) • Charakter i początki uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka • Uniwersalny system ochrony praw człowieka zwany jest również systemem powszechnym. • W dokumentach. religii. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka – mają one charakter wiążący dla stron bo są umowami zawierają bardziej pełny niż deklaracja katalog praw człowieka potwierdzają prawo narodów do samostanowienia ich postanowienia dotyczą także zabezpieczenia i poszanowania praw człowieka Historyczny rozwój ochrony praw człowieka • Jako pierwszy akt inicjujący ochronę praw człowieka podaje się traktat augsburski z 1555 r. chociaż jako rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nie ma charakteru prawnie wiążącego • Katalog praw politycznych.

wolność rodziców w wyborze szkół). jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948). Społecznych i Kulturalnych 1966 o Jego artykuły obejmują prawo narodów do samostanowienia i gwarancje równości wszystkich grup wobec stanowionego prawa. ochrona życia prywatnego. wypoczynek. humanitarne traktowanie więźniów. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (1948). do ochrony zdrowia. ASEAN). do życia na odpowiednim poziomie (wolność od głodu. KBWE. nakazuje także wzajemne poszanowanie tych praw przez Państwa-Strony. chroniące pewne kategorie podmiotów i szczegółowe przedmiotowo (głównie tworzy go ONZ). Protokół dodatkowy. Na Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka składają się obecnie takie dokumenty. zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. prawo do życia. i zawiera prawa o charakterze powszechnym i cząstkowym. eliminacji wszystkich form dyskryminacji rasowej (1965). Zostało w nim ujęte prawo do pracy. które uważają się za ofiary naruszenia praw przez państwo-stronę tego paktu do Komitetu Praw człowieka 49. OJA. 1) -nadanie Narodom prawo do samostanowienia i decydowania o kierunkach własnego rozwoju oraz prawo do korzystania z własnych bogactw naturalnych.   Międzynarodowy Pakt Praw Cywilnych i Politycznych 1966 (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych) o Część I(art. statusie uchodźców (1951). sumienia i wyznania. wolność poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania. równość wobec prawa. religijnych i językowych. specjalnej ochrony rodziny. szereg szczegółowych konwencji. ochrona mniejszości etnicznych. Obejmuje on uniwersalny system ochrony praw człowieka. czyli odnoszą się do specyficznej sytuacji lub określonej grupy podmiotów (np. prawa humanitarne tworzone w ramach Czerwonego Krzyża). obowiązek argumentacji wydalenia obcokrajowca. do korzystania z nauki (podstawowe bezpłatne i powszechne nauczanie. kiedy zaczęto dążyć do objęcia całości praw człowieka (kompleksowa kodyfikacja) w skali światowej (ochrona uniwersalna). Międzynarodowy pakt Praw Gospodarczych. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych. ochrona rodziny ze strony Państwa. bezpieczeństwo). nędzy). budowane przez organizacje działające na ograniczonych obszarach (Rada Europy. Państwo może podjąć kroki mające na celu częściowe ograniczenie niektórych praw wobec zagrożenia Narodu. np. zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. o Część II(art. prawo do gromadzenia się i tworzenia stowarzyszeń (w tym związków zawodowych). matek.Uniwersalny system ochrony praw człowieka Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka. ochrony interesów wynikających z twórczości. do udziału w życiu kulturalnym. 6-27) -zapewnia podstawowe prawa obywatelskie i polityczne takie jak: zakaz dyskryminacji. który ma charakter globalny. wolność myśli. o Część III(art. dostępność średniego nauczania. korzystania z postępu naukowego. Społecznych i Kulturalnych (1966). płeć. zapewnienie zapewnienia praw obywatelskich i politycznych kobietom i mężczyznom na równych zasadach. o Zgodnie z Paktem Praw Cywilnych i Politycznych powołany został Komitet Praw Człowieka w Genewie. do tworzenia związków zawodowych i ich swobodnej działalności. dzieci. natomiast trzecia forma – systemy wyspecjalizowane – koncentruje się na procedurach sankcjonujących prawa ze względu na obszar ich działania. równość przed sądami i trybunałami. prawo uczestniczenia w wyborze władzy. który określał możliwości zgłaszania zawiadomień indywidualnych przez osoby. do zabezpieczenia społecznego. Został stworzony do przyjmowania zawiadomień indywidualnych i zawiadomień od państw. prawo do uznawania swojej podmiotowości prawnej wszędzie. ukształtował się po II wojnie światowej. prawo do wolności osobistej. OPA. religię lub pochodzenie społeczne. Oba te systemy stanowią podstawę traktatów generalnych i szczegółowych. prawo do posiadania własnych poglądów. język. a także systemy regionalne. jednak działania takie muszą być adekwatne do zaistniałej sytuacji i nie mogą pociągać za sobą dyskryminacji ze względu na rasę. eliminacji wszystkich form dyskryminacji 19 . do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych jej warunków (zarobki. 2-5) -określa zobowiązania Państw-Stron Paktu wobec wykonywania jego postanowień.

najogólniej wyraża już sama preambuła Karty Narodów Zjednoczonych. jeńców.  Skargi do tego Trybunału mogą składać : o państwa (tzw. Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 r. zbrodnie wojenne. wolność informacji. Unii Europejskiej. zapobieganie dyskryminacji. dzieci. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. Komisja Praw Człowieka. Regulacje znajdujemy w : Powszechna Deklaracja Praw Czławieka Konwencje i deklaracje ONZ Europejski system ochrony praw człowieka Europejska Konwencja Praw Człowieka Konwencja o zapobieganiu Torturom Ochrona mniejszości . w ramach Rady Europy jest to Europejska Komisja Praw Człowieka i Europejski Trybunał Praw Człowieka.  umowy dotyczące konkretnych kwestii.. takich jak ludobójstwo. Zadania. 3. rządy państw europejskich zdecydowały się podjąć kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W obecnej chwili opiera się ona na 75 umowach międzypaństwowych. bez różnicy rasy. np. OPA. 20 . Konwencja o prawach dziecka z 1989 r. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. forum dyskusyjnym stała się Organizacja Narodów Zjednoczonych.element międzynarodowego systemu praw człowieka. faktyczna współpraca i gotowość akceptacji wspólnych wartości i norm. ONZ ma doprowadzić do współpracy między państwami w popieraniu i ochronie swobód dla "wszystkich ludzi. takie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. Ochrona praw człowieka jest jednym z zadań OJA. skarga międzypaństwowa). Celem jest zwiększenie efektywności międzynarodowej ochrony praw człowieka. W celu "przywrócenia wiary w podstawowe prawa mężczyzn i kobiet oraz w równość praw narodów wielkich i małych". polityka azylowa. języka lub religii. np. grupy osób.  umowy poświęcone ochronie poszczególnych grup: cudzoziemców.  Na mocy tego dokumentu powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka.. 2. Rada Gospodarczo-Społeczna.Regionalne systemy ochrony praw człowieka Regionalny system ochrony praw człowieka . Oprócz uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka istnieje na każdym kontynencie system regionalny ochrony praw człowieka Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności 1950  Przyjmując ten dokument.kobiet (1979). bezpaństwowców. kobiet. uzupełnia uniwersalny system ochrony praw człowieka ONZ w zakresie praw człowieka. najlepiej rozwinięty system istnieje jednak w Europie. gdyż państwa danego regionu łączy wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne. uchodźców. praca przymusowa. w systemie ONZ te zadania spełnia Zgromadzenie Ogólne ONZ. KBWE/OBWE. o osoby indywidualne. Konwencja Praw Dziecka (1989). skarga indywidualna). organizacje pozarządowe (tzw. Komitet Praw Człowieka. Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 1966 r. np. 50... płci. W obręb Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka wchodzą też środki kontroli przestrzegania praw człowieka (sprawozdania. podzielonych na trzy kategorie:  umowy ogólne. petycje) oraz instytucje powołane przez ONZ czy regionalne organizacje służące tym celom. przed którymi stoi międzynarodowy system ochrony praw człowieka. skargi państw.. Składają się nań wzajemnie przenikające i uzupełniające się instytucje i umowy międzynarodowe podpisywane w ramach Rady Europy.Zwalczanie rasizmu i nietolerancji 1.

które nie zostały utworzone na podstawie umowy międzynarodowe.Międzynarodowych PAKTY Praw Człowieka 52. 56. Muszą być one związkiem minimum trzech suwerennych państw. posiadać zdefiniowany cel i być powołane z mocy umowy międzynarodowej. 55. W Karcie NZ znajdują się postanowienia wymagające od wszystkich członków ONZ stosowania zasady równych praw i wolności zasadniczych dla wszystkich. Ochrona praw obywatelskich. miedzy są formą współpracy państw przy czym jest to współpraca stała i zinstytualizowana. jako element współpracy państw Niewątpliwie org.Powszechnej deklaracji Praw Człowieka .51. Są one chronione na podstawie: . Pozarządowe . werbalne. Grupy ludzkie chronione na podstawie prawa międzynar Pierwsze postanowienia zawierały się w Traktacie Berlińskim i miały na celu ochronę mniejszości narodowych czyli części ludności która różni się od pozostałej ludności danego państwa. porozumień nieformalnych. Żeby powstała i działa musi być na podstawie umowy międzyn.zdefiniowano w rezolucji RGiS ONZ z 27 lutego 1950 jako organizacje działające w sferze stosunków międzynarodowych. działających dla realizacji wspólnych celów ORG Pozarządowe: Forma współpracy i współdziałania osób fizycznych. prawnych. obejmującą względnie stały zakres uczestników. Definicja org międzynarodowej Organizacje międzynarodowe: ORG rządowa: Organizację rządową można określić jako formę współpracy pastw. Org rządowe i poza rządowe organizajca pozarządowa (inne nazwy: org. międzynarodową – tworzące: Rządowe .forma współpracy różnych związków. obejmująca względnie stały zakres uczestników i której podstawową cechą jest istnienie stałych organów o określonych kompetencjach i uprawnieniach. pochodzeniem. ustaloną w wielostronnej umowie międzynarodowej. Organy konstytuujące org.określa się zorganizowane przez państwo struktury utworzone w celu rozwoju współpracy. prywatna). niekiedy aktów prawa wewnętrznego. dla których realizacji gotowe są współpracować bez tego nie uczestniczyły by we wspólnej organizacji. kulturalnych i politycznych jednostki UNESCO rozdziały o ludności. językowej. niepaństwowa. i org międzynarodowe 53. działających dla realizacji wspólnych celów (Nie jest podmiotem PMP) 21 . Też umowy tylko że mogą być dorozumiane.Kary NZ . Organizacje międzyn. 54. Od okresu po II wojnie światowej były dołączane nowe postanowienia o przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej. osób prawnych i fizycznych różnych państw. Oznacza to że państwa powołując do życia organizację muszą mieć pewien zakres wspólnych celów. ekonomicznych. religia. instytucji i stowarzyszeń pochodzących z różnych państw działających na podstawie różnych dokumentów (tzw. Są one ujęte dosyć ogólnie i wymagały rozszerzenia w innych aktach. językiem. ustalona na podstawie porozumienia nieformalnego lub porozumienia o charakterze wewnątrzprawnym. instytucji. są to zobowiązania wszystkich państw. której podstawową cechą jest istnienie stały organów o określonych kompetencjach i uprawnieniach.

wyspecjalizowane. a tylko Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rezyduje w Hadze. Obrona w określony regionie może nastąpić za pomocą dozwolonych środków przymusu ale tylko za uprzednią zgodą Rady Bezpieczeństwa i wtedy nazywa się to że jest to pomoc dla akcji zbrojnej ONZ. działających dla realizacji wspólnych celów (jest podmiotem PMP) 57. 59.Posiadać określone kompetencje w ramach dziedzin wymienionych w Art.  Podstawą prawną do istnienia i działania ONZ jest Karta Narodów Zjednoczonych. 60. ONZ powstał po II wojnie światowej Na System Narodów Zjednoczonych składają się: Organizacja Narodów Zjednoczonych. która jest wielostronną umową międzynarodową. 58. Jest podmiotem prawa międzynarodowego. Programy i fundusze Narodów Zjednoczonych. utworzone na podstawie umów zawartych miedzy rządami i posiadające z mocy swych statutów rozległe kompetencje międzynarodowe w dziedzinach gospodarczych. jednak nie precyzuje się dokładnie słowa region może to być cały kontynent.Musi być związana z ONZ formalną umową międzynarodową (określoną w Art. zbudowana z sześciu organów . 2.Zgromadzenia Ogólnego. Rady Bezpieczeństwa. umowa państw należących do tego samego regionu geograficznego lecz nie mających na celu utrzymanie pokoju a tworzenie militarnego bloku. Działalność org pozarządowych stanowi często nieoficjalną stronę stos międzypaństwowych. Układy takie są zgodne z KN jeżeli mają na celu utrzymanie bezpieczeństwa i pokoju w regionie. społecznych. 63). 57 Karty NZ (gospodarcze.  ONZ jest powszechną organizacją międzyn. przy czym ta rola wykazuje tendencję wzrostu. takie jak Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP). państwowa. zdrowotnych będą związane z ONZ. Rola ogr pozarządowych we współczesnej społeczności międzynar W jednych org dominuje czynnik kształtowania opinii publicznej. międzyrządowa. Rady Powierniczej. kulturalnych. umowa zawarta miedzy państwami z innych kontynentów jeżeli ich terytoria nie tworzą żadnego geograficznego regionu. kulturalne. wychowawczych. o bardzo szerokich celach i zadaniach. obejmująca względnie stały zakres uczestników i której podstawową cechą jest istnienie stałych organów o określonych kompetencjach i uprawnieniach. Działają one dla rozwoju. Rady Gospodarczej i Społecznej. pomocy humanitarnej oraz praw człowieka 22 .Powszechny charakter 3. rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.społeczne) i jest to element niezbędny chociażby po to żeby uniknąć dublowania pracy i osiągnąć większe korzyści. Organu wyspecjalizowane Mówi o nich KN że różnego rodzaju org.Rządowy charakter 2. Organy regionalne Zagadnienie to zostało ujęte w KN z której wynika. zdrowia publicznego i inne pokrewne) 4. korzysta z prawa przywilejów i immunitetów i biernego prawa legislacji  Siedziba ONZ to Nowy Jork  ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezp międzynar. społeczne. Natomiast nie jest i nie może być układem regionalnym 1. wychowawcze. inne są nastawione na ułatwianie kontaktów pomiędzy określonymi grupami społecznymi i profesjami. Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Sekretariatu. ustalona w wielostronnej umowie międzynarodowej. ONZ i system NZ Karta narodów zjednoczonych to wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ). że są to umowy polityczne zawarte przez państwa okreslonego geograficznie regionu. – to jest najważniejszy element Organy wyspecjalizowane podlegają kontroli i koordynacji ONZ(Rada Gospodarczo. którą w imieniu ONZ zawiera Rada Gospodarcza i Społeczna.forma współpracy państw. publiczna) . Wraz z ONZ tworzą one tzw.organizacja rządowa (inne nazwy: org. Pięć z nich ma swoją siedzibę w Nowym Jorku. Światowy Program Żywnościowy (WFP). 1. otwartą warunkowo. Holandia. Rodzinę ONZ (system ONZ).

6. ale pozostają osobnymi. organizacje wyspecjalizowane. 7. stosuje sankcje. Republikę Palau – Rada zawiesiła działalność. Należą do nich m. ale obowiązuje zasada rotacji. Oświaty. Po ogłoszeniu w 1994 r. Struktura ONZ i kompetencje jej organów ONZ posiada 6 głównych organów: 1. Sędziowie jednak mogą zostać wybrani ponownie – reelekcja. gdy ten tryb rozstrzygania sporów jest przez te państwa zastrzeżony w umowie międzynarodowej. in. Rada Bezpieczeństwa. z których każde posiada jeden głos. Ważne uchwały zapadają większością dziesięciu głosów. który jest wybierany na pięć lat przez Zgromadzenie Ogólne z rekomendacji Rady Bezpieczeństwa. niepodległości przez ostatnie terytorium powiernicze.. W skład Rady Powierniczej wchodzili stali członkowie Rady Bezpieczeństwa 5. Rozpatruje ogólne zasady utrzymania pokoju i bezp. pełni funkcję mediatora w sporach międzynarodowych. Rada Gosp. Jest traktowana jako pewnego rodzaju prawo konstytucyjne społeczności międzynar.ponosi opow. Odegrała istotną rolę w procesie dekolonizacji państw Trzeciego Świata. Zgromadzenie ma charakter konferencji międzynar zajmującej się wszystkimi sprawami z zakresu Karty NZ. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Zatwierdza budżet i ustala składki członkowskie. nadzoruje RGS i RP. Organizacja do spraw Wyżywienia 63 i 64 opieka dyplomatyczna i opieka konsularna państwa nad obywatelami 23 . Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Składa się z pięciu stałych członków (Rosja. połączone z nią umowami międzynarodowymi. przymus. Sekretariat – na jego czele stoi Sekretarz Generalny ONZ. Karta NZ jako akt konstytuujący miedzynar ogr o char uniwersalnym wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ). Nauki i Kultury (UNESCO). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). które zajmują się tak zróżnicowanymi dziedzinami jak ochrona zdrowia. Zgromadzenie Ogólne. Rada Powiernicza.in. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – jest to organ sądowy składający się z piętnastu sędziów wybieranych na dziewięcioletnią kadencję. prezentuje działania ONZ światowej opinii publicznej. Międzynarodowa Organizacja Pracy. koordynuje działania systemu ONZ. reprezentuje Narody Zjednoczone w kontaktach z państwami i innymi organizacjami. Realizują one zadania szczegółowe. Ponadto Trybunał wydaje opinie prawne w sprawach kierowanych do niego przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa. choć może mieć do pięciu delegatów.składa się ze wszystkich państw. I inni . Wyroki Trybunału są dla państw wiążące.Z ONZ związane są tzw.Społ.jest podstawowy.Wyspecjalizowane organizacje Narodów Zjednoczonych. gdy same zwrócą się do Trybunału lub. 3. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). za utrzymanie międzynar pokoju i bezp. Chiny. autonomicznymi organizacjami. 61. przygotowując je do niepodległości. organem zajmującym się sprawami gosp i społecz oraz koordynacją działań NZ. Instytucje te koordynują swoją pracę z ONZ dzięki specjalnym umowom. dlatego co trzy lata zmienia się 1/3 składu sędziów. USA i UK) oraz 10 niestałych wybieranych przez ZO co dwa lata. rolnictwo i meteorologia. Trybunał rozpatruje sprawy sporne miedzy państwami. zajmuje się wszelkimi sporami. Międzynarodowa Organizacji Pracy (ILO). Karta NZ ma pierwszeństwo przed umowami międzynar.Rada Powiernicza – przez wiele lat Rada sprawowała nadzór nad terytoriami niesamodzielnymi. Jest ich kilkanaście m. 4. mające char zaleceń. Liczy 54 członków wybier na 3 lata. Francja. Siedzibą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest Haga. zatwierdza porozumienia i układy. Może podejmować uchwały.członków. Wszystkie ustawy powinny być z nią zgodne (podobnie jak ustawy w państwie zgodne z konstytucją) 62. Administruje oraz zarządza Sekretariatem. ma najszersze kompetencje 2. wybiera członków organów ONZ. ale tylko wówczas.

które spoczywają na konsulu jest sprawowanie opieki nad obywatelami swojego państwa. Zatwierdzanie umów międzynarodowych. gdy funkcja sprowadza się do reprezentacyjnej.• • • jednym z najważniejszych zadań. sporządzanie aktów urodzenia i zgonów. przesłuchiwanie własnych obywateli na wniosek władz państwa wysyłającego. którzy zostali aresztowani.. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.gospodarczego w nim panującego tradycji itd. można zaliczyć tu m. parlament decyduje lub uczestniczy w wyborze najwyższych organów państwowych jak głowa państwa. Premier sprawuje w imieniu rządu nadzór nad realizacją i operatywnie kieruje polityką zagraniczną państwa. jedna z jego grup funkcji wynika z przepisów prawa administracyjnego państwa wysyłającego. minister SZ. czy prowadzenie ewidencji wojskowej. do czego nie musi mieć specjalnego pełnomocnictwa. doręczanie pism procesowych. systemu społeczno .in. wynika to m. a) Parlament . uchwalenie budżetu resortu spraw zagranicznych sprawowanie kontroli nad rządem zazwyczaj poprzez interpelacje posłów i dyskusje na forum parlamentu. udzielanie pomocy lekarskiej oraz wszelkiej innej w razie uszkodzenia statku lub samolotu. głównie za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych i jego resortu. wiz i innych dokumentów podróży. Zakres kompetencji premiera zależy od wewnętrznego ustawodawstwa państwa i zazwyczaj jest określony w konstytucji.najwyższy organ reprezentujący wolę. ustalającym i jednocześnie ustalającym.in. trzecia grupa funkcji dotyczy żeglugi powietrznej i morskiej. które pełni. do jego kompetencji należą sprawy zagraniczne państwa. koordynującym i nadzorującym stosunki państwa z zagranicą bądź bezpośrednio bądź za pomocą poszczególnych członków. interesy i w ogóle suwerenne prawa narodu. z funkcji.in. którzy znajdują się na terytorium państwa przyjmującego. a także przyjmowanie oświadczeń w sprawie wyboru. odzyskania bądź utraty obywatelstwa. udzielanie im pomocy. jest on upoważniony bez specjalnych pełnomocnictw do prowadzenia rokowań z przedstawicielami obcych państw. kompetencje głowy państwa w zakresie stosunków międzynar opierają się na normie prawa zwyczajowego i konstytucji. polegają one m. wydawanie paszportów. druga grupa funkcji konsula ma charakter uprawnień o charakterze sądowym. badanie i poświadczanie dokumentów pokładowych. rozstrzyganie sporów kapitan-członek załogi. przesłuchiwanie kapitana i członków załogi statków. można wyróżnić tu m.. wykonywanie uprawnienia w odniesieniu do spraw notarialnych i spadkowych oraz sprawowanie opieki i kurateli. Podobnie jak głowa państwa. 65. porozumiewanie się z własnymi obywatelami.!).premier wraz z rządem na czele którego stoi jest naczelnym wykonawczym i zarządzającym organem władzy państwowej. Polityka zagr. c) Premier i rząd . w niektórych państwach głowa państwa ma bardzo szerokie kompetencje ale istnieją też kraje. szef rządu. Ważną rolę spełnia Komisja Spraw Zagranicznych każdego parlamentu. Konstytucja zazwyczaj określa treść i zakres uprawnień parlamentu w dziedzinie wykonywania zewnętrznych funkcji państwa.Wewnętrzne ograny państwa w stos międzynar Działające i mające swą stałą siedzibę w granicach państwa. na prawie nadzoru i inspekcji w stosunku do własnych statków i samolotów. b) Głowa państwa ? W zależności od ustroju obowiązującego w państwie głowa państwa może być jednoosobowa lub być ciałem zbiorowym (to tak jak u nas. zgodnie z którymi oświadczenie głowy państwa w sprawach miedzynar jest równoznaczne z oświadczeniem woli państwa i powoduje powstanie skutków prawnych w stos mnar. Ma prawo oświadczenia woli państwa. w niektórych państwach zgoda parlamentu jest wymagana do nominacji szefów misji dyplomatycznych. Organy państwa w stos międzynar Pyt 66 i 67 66. członkowie rządu. W większości państw do parlamentu należy ogólny nadzór i uchwalenie głównych kierunków polityki zagranicznej. Zasadą jest ze podpisywane przez premiera porozumienia międzynarodowe są zatwierdzane bądź przez sam rząd bądź też wyższe od niego organy państwowe. Głowa państwa bez względu na formę reprezentuje państwo w stosunkach międzynar czyli posiada kompetencję mnar i prawo przedstawicielstwa wszechstronnego.in. Zakres tych kompetencji zależy w dużej mierze od ustroju państwa. muszą być one także potwierdzone w umowie konsularnej. nad którą premier sprawuje ogólne 24 . stosowanie środków dyscyplinarnych.

posiada prawo przedstawicielstwa wszechstronnego Kompetencje głowy państwa w zakresie stosunków międzynarodowych opierają się na normie prawa zwyczajowego i konstytucji. attachaty. Działalnością misji kieruje w ambasadzie ambasador. d) Minister i MSZ zajmują szczególne miejsce w dziedzinie stosunków zewnętrznych państwa. zgodnie z którymi oświadczenie głowy państwa w sprawach międzynarodowych jest równoznaczne z oświadczeniem woli państwa i powoduje powstanie skutków prawnych w stosunkach międzynarodowych.wysyła ambasadorów i przyjmuje ambasadorów obcych państw . attachés). Status prawny placówek zagranicznych normowany jest przez prawo międzynarodowe. konsularny. b) poselstwa (ze względów protokolarno-prestiżowych stoi niżej niż ambasada). Obecnie uprawnienia określa konsytuacja. wywiadowczy. przed którym odpowiada za działalność kierowanego przez siebie resortu. kulturalny. Immunitet dyplomatyczny Uzasadnieniem uprzywilejowanej sytuacji członków misji dyplomatycznej jest konieczność swobodnego wykonywania funkcji. wojskowy. techniczny oraz służbę misji. 72. w wyjątkowych wypadkach na czele obu rodzajów może stać chargé d’affaires akredytowany przy ministra spraw zagranicznych. jak również za pośrednictwem innych ministrów.związanie. skodyfikowane w konwencji wiedeńskiej z 1961 oraz normy prawa zwyczajowego. ostatni akt związania najważniejszych umów . prasowy. realizowana jest głównie przez ministra spraw zagranicznych i jego resort.kierownictwo i nadzór. wydziały. Prawo do nieograniczonego reprezentowania państwa. w poselstwie poseł. handlowy.prawo zawierania umów międzynarodowych . a także wewnątrzpaństwowe akty prawne. jak i obiekty cieszą się pewnymi przywilejami i posiadają immunitet.ratyfikacja. Premier jest upoważniony do przeprowadzania bezpośrednio rozmów z przedstawicielami dyplomatycznymi obcych państw. sekretarze.wypowiada wojnę i zawiera pokój w imieniu państwa . administracyjny. stały. Jej działalność oparta jest na ścisłych dyrektywach i poleceniach rządu wysyłającego. Misja dyplomatyczna posiada w swoim składzie działy: polityczny.nominacja ambasadora przez głowę państwa . suweren reprezentował państwo na zewnątrz. działy i inne komórki organizacyjne. 67. nietykalność osobista. nadto sekretariat szefa misji oraz służby techniczne. Personel placówki zagranicznej dzieli się na dyplomatyczny (radcowie. Dla niego i jego resortu jako ważnego działu administracji państwowej należy kierowanie i koordynowanie działalności państwa w dziedzinie stosunków zagranicznych oraz realizacja polityki wytyczonej przez kompetentne organy. administracyjny. Misja dyplomatyczna Misja dyplomatyczna. Wyróżnia się dwa rodzaje misji dyplomatycznej: a) ambasady. Zarówno personel. Potwierdza to wstęp Konwencji Wiedeńskiej „celem tych immunitetów i 25 . immunitet dyplomatyczny. ekonomiczny. są one ograniczone: Kompetencje podstawowe: .Zewnętrzne organy państwa w stos międzynar Działające poza granicami państwa.rola tradycyjna. Minister jest członkiem rządu. naukowo-techniczny. 69. W zależności od funkcji danej misji w jej strukturze można wyróżnić: biura. Status głowy państwa w stos miedzynar Głowa państwa. ochrona interesów własnego państwa i obywateli w kraju goszczącym oraz prowadzenie rokowań z reprezentantami rządu państwa przyjmującego. 68. Do głównych zadań misji dyplomatycznej należy reprezentowanie swojego państwa w kraju przyjmującym. oficjalny organ państwowy reprezentujący dany kraj w państwie przyjmującym.

Treść (zakres przedmiotowy) przywilejów i immunitetów dyplomatycznych . Immunitet ten jest także określony jako niepodleganie jurysdykcji policyjnej.przedstawiciel dyplomatyczny korzysta z immunitetu podatkowego i celnego. Konsulów honorowych.przedstawiciel dyplomatyczny korzysta w państwie przyjmującym z immunitetu jurysdykcyjnego w sprawach karnych. immunitet jurysdykcyjny. b) organy państwa przyjmującego obowiązane są zapewnić przedstawicielom dyplomatycznym należytą ochronę osobistą aby osoby postronne nie mogły naruszać nietykalności osobistej. osobistych i rzeczowych. Korzystają szefowie misji i członkowie personelu dyplomatycznego oraz członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej. w których przedstawiciel dyplomatyczny mógłby być stroną zarówno z tytułu działalności urzędowej jak i prywatnej. 26 . środki transportu. zakres czasowy – od kiedy do kiedy d. podatków i ubezpieczeń społecznych.in. mienie. ich zakres podmiotowy czyli komu dokładnie c. z pewnymi wyjątkami. lecz zabezpieczenie skutecznego wykonywania funkcji przez misje dyplomatyczne reprezentujące ich państwa”. ich treść . w którym się jest akredytowanym. 34 Konwencji Wiedeńskiej jest on zwolniony z wszelkiego rodzaju opłat i podatków.zapewnienie nietykalności osobistej nakłada na państwo przyjmujące dwa rodzaje obowiązków a) organy państwa nie mogą wobec przedstawiciela dyplomatycznego stosować przymusu w jakiejkolwiek formie.immunitet jurysdykcyjny w sprawach cywilnych dotyczy w zasadzie wszystkich spraw.z pełnych przywilejów i immunitetów dypl. podatki pośrednie wliczane w ceny towarów i usług.przywilejów nie jest zapewnienie korzyści poszczególnym osobom. 72. zarówno państwowych jak i regionalnych i komunalnych.Nietykalność osobista.przedstawiciel dyplomatyczny nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka . czyli jakie konkretnie przysługują przywileje b.Immunitet w sprawach administracyjnych obejmuje wszelkiego rodzaju postępowanie administracyjne. znaczy to że nie ma wyjątków sąd musi umorzyć takie postępowanie przeciwko osobie posiadającą immunitet dyplomatyczny . w więc zakres przedmiotowty. cywilnych i administracyjnych: . . Zgodnie z art. nietykalność osobistą. Zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego. zwolnienie od opłat. zakres terytorialny Do przywilejów i immunitetów osobowych zaliczamy: • • • • • prawo używania flagi i godła (tylko w przypadku szefa misji dyplomatycznej na terenie jego rezydencji prywatnej i w środkach transportu). czyli – co do zasady – niepodleganie prawu kraju. naruszać bezpieczeństwa lub swobody osobistej oraz nie mogą podejmować niczego co stanowiłoby naruszenie godności lub obrazę przedstawiciela dyplomatycznego. którzy pełnią swe funkcje zawodowo. o ile nie są obywatelami państwa przyjmującego. -Immunitet jurysdykcyjny. zwolnienie od rewizji osobistej i rewizji bagażu. dokumenty i korespondencję. pobierają stałe uposażenie i nie mogą zajmować się żadną inną działalnością zarobkową poza funkcjami konsularnymi. w tym również karnoadministracyjnej. 71. Osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych (zakres podmiotowy).najbardziej pełny immunitet w sprawach karnych. Osobowe immunitety dyplomatyczne Jeżeli chodzi o immunitety osobowe to należy określić a. które obejmują m. rozciągającą się także na prywatną rezydencję.zrzec może tylko państwo wysyłające Inne przywileje i immunitety dyplomatyczne: .Konsul honorowy Obok służby konsularnej składającej się z urzędników i pracowników państwa wysyłającego. wykształciła się praktyka powoływania tzw.

kultury. ale najczęściej jest obywatelem państwa przyjmującego. Konwencja Wiedeńska stwierdza. że instytucja ta ma charakter fakultatywny i każde państwo ma swobodę w decyzji czy będzie powoływało lub przyjmowało konsulów honorowych 73. Funkcje administracyjne – prowadzenie rejstrów obywateli. Funkcja związana z żeglugą powietrzną – takie same jak wyzeje.Konsul honorowy może być obywatelem państwa wysyłającego lub państwa trzeciego. rozwiązywanie sporów miedzy załogą. inspekcje nad statkami państwa wysyłającego. szefowie misji dyplomatycznych dzielą się na trzy klasy: 1. do której powinni należeć szefowie ich misji. doręczanie pism procesowych. Państwa uzgadniają między sobą klasę. zgonów urodzeń małżeństw. przesłuchiwanie kapitanów załogi. Konsul honorowy może obok funkcji konsularnych prowadzić działalność zarobkową. wykonuje też zadania specjalne (polityczne) a czasami w zastępstwie funkcje dyplmatyczne. wydawanie paszportów i wiz. akredytowanych przy głowach państw. akredytowanych przy głowach państw. Nie wszystkie państwa uznają konsulów honorowych. Klasy szefów misji dyplomatycznych i procedencja W myśl artykułu 14 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r. 3. akredytowanych przy ministrach spraw zagranicznych. 2. zdobywane legalnymi sposobami zdobywanie rzetelnych i prawdziwych informacji na temat państwa przyjmującego -Rozwijanie przyjaznych stosunków 74. 27 .Funkcje misji konsularnych Podstawową funkcją konsula jest ochrona różnorodnych interesów państwa wysyłającego i obywateli w państwie pobytu. Funkcje swe wykonuje z upoważnienia państwa wysyłającego. Na przykład często kupcy przemysłowcy lub inni przedstawiciele miejscowych sfer gospodarczych podejmowali się funkcji konsula honorowego. gdy państwo X wysyła do państwa Y ambasadora. chargé d'affaires. Funkcję związanie z żeglugą morską – nadzór. a państwo Y do państwa X posła). oraz innych szefów misji równorzędnego stopnia. posłów.Funkcje misji dyplomatycznych .Ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli .Reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym . przesłuchiwanie własnych obywateli. ale nie pobiera żadnego uposażenia. Grupa funkcji o charakterze różnorodnym i ogólnym – czuwa nad wykonywaniem umów miedzynarodowych w państwie przyjmującym. wszelka pomoc dla załogi. (przedstawiciel dyplomatyczny reprezentuje państw a konsul ochrania interesy) Konwencja Wiedeńska reguluje funkcje konsula w następujący sposób: e. przy czym obowiązuje zasada wzajemności (raczej nie spotyka się sytuacji. Możne natomiast tytułem rekompensaty za swoje czynności pobierać opłaty konsularne oraz otrzymywać od państwa wysyłającego częściowy lub całkowity zwrot wydatków związanych z utrzymaniem honorowego urzędu konsularnego. nauki i sportu. że zapewnienia im to szczególną pozycję społeczną. ambasadorów i nuncjuszów apostolskich. uważając. ministrów i internuncjuszów apostolskich. Uprawnienia o charakterze sądowym – porozumiewanie się z obywatelami państwa wysyłającego. przy wypadkach. f.Prowadzenie rokowań z państwem pobytu . opieka i kuratela h. aresztowanymi w państwie pobytu konsula.Informacje o państwie pobytu. 75. ma uprawnienia w dziedzinie handlu. uprawnienia notarilany. o utracie i odzyskaniu obywatelstwa g.

W przypadku dyplomatów tej samej rangi.  naruszenie czyli delikt może molegać na zaniechaniu lub działaniu  zaniechanie polega na tym że państwo nie dołożyło należytych starań aby zapobiec naruszeniu prawa ODPOWIADA ZA  odpowiedzialność ponosi wobec innego państwa.. skutki prawne działania organów państwa przypisuje się państwu – odpowiada za wszystkie organy  odpowiedzialność za organy prawotwórcze – ponosi za to że wydały albo nie wydały aktów sprzecznych z p.  państwo nie może uwolnić się od odp. za organy ustawodawcze przez powołanie się na ich konstytucyjną niezawisłość  państwo odp. podział zbrodni na: 28 . za zbrodnię międzynarodową i podlega ona ukaraniu na podstawie p.m.m 77. W Polsce precedencja uzależniona jest od zajmowanego stanowiska.m albo wymagane przez pm. potrzebne są 2 elementy: i. że prawo krajowe nie przewiduje takiego przestępstwa ani że jednostka działa jako szef rządu/głowa państwa nie zwalnia od odp.  odp. 76.  odpowiedzialności podlegają państw ale także mogą jednostki  spowodowanie szkody komuś sam przez się nie stanowi deliktu jeżeli nie wynika z zobowiązań międzynarodowych  odpowiedzialność na zasadzie ryzyka nie wynikająca z naruszenia p.zbrodnie miedzyn np. także nawet jeżeli organy przekroczyły swoje uprawnienia lub działyły niezgodnie z poleceniem 78.  wyróżnia się czyny zakazane . naruszenia zobowiązanie umowy. Odpowiedzialność międzynar  Podmiot który dopuszcza się czynu zakazanego poprzez działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność międzynarodową. zajmowania miejsc) podczas oficjalnych spotkań władz państwowych. zazwyczaj decyduje data złożenia listów uwierzytelniających w państwie przyjmującym. Odpowiedzialność jednostki w prawie międzynar jednostkę można pociągnąć do odp. jednostki lub organizacji. Do powstania odpowiedzialności miedzyn. a fakt.. ustalony zasadami protokołu dyplomatycznego. naruszenie zobowiązania międzynarodowego ii.  odpowiedzialność polega na ty że czyn zakazany przez prawo międzynarodowe powoduje powstanie nowych stosunków prawno międzynarodowych. honorowych lub posiadanych odznaczeń.  w prawie międzynarodowym odpowiedzialność nie jest oparta na zasadzie winy ale na podstawie złamania. Odpowiedzialność państwa  opiera się na prawie zwyczajowym  utrzymując stos. Precedencja to także porządek pierwszeństwa (witania. także za organy wykonawcze czy administracyjne  odp. przemawiania. Odpowiedzialność wobec jednostki może przekształcić się w odpowiedzialność międzynarodową wobec innego państwa jeżeli państwo zobowiązane nie zadośćuczyni jednostce  Państwo odpowiada za swoje własne postępowanie. z innymi państwami zobowiązane jest dochować zobowiązań i naprawić niesłusznie wyrządzone szkody.Precedencja . agresja i delikty – naruszenia zobowiązań  podmiot który szkodę wyrządził zobowiązaniu jest do jej naprawienia szkody w taki sposób aby usunąć wszystkie skutki deliktu i przywrócić stan przedni. W niektórych krajach uzależniona jest od posiadanych tytułów szlacheckich. możliwość przypisania tego naruszenia określonemu podmiotowi prawa międzynarodowego.proces ustalania pierwszeństwa pomiędzy szefami misji dyplomatycznych. za bezprawny wyrok oraz bezprawną bezczynność organów sądowych.

jeden z głównych organów sądowych NZ  podstawą jego działalności są statuty KN. ICC) – pierwszy w historii ludzkości stały sąd międzynarodowy powołany do sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni. Trybunał może orzekać ex aequo et bono. dlatego po za główną rolą rozstrzygania sporów międzynarodowych i wydawania opinii doradczych w konkretnych prawach działalność ich nie może przyczynić się do wyjaśnienia i uściślania norm prawa międzynarodowego. MTS orzeka zgodnie z prawem międzynarodowym. deklaracje haskie o zakazie używania pocisków z gazami oraz rozszerzających się lub spłaszczających w ciele ludzkim (1899). oraz regulaminy  stronami statutu mogą być wszyscy członkowie ONZ jak i ci co nie należą  Funkcje: sądzenie i wydawania opinii  opinie doradcze mogą być wydawane na wniosek Zgromadzenia Ogólnego i Rady bezpieczeństwa oraz za zgodą zgromadzenia na żądanie Rady gospodarcze i społecznej ja również powierniczej i org. Działają na podstwie Karty narodów. MTK sądzi następujące zbrodnie: ludobójstwo (na podst. haskiego dla byłej Jugosławii oraz trybunału w Arushy) zbrodnie wojenne na podstawie: konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny (1949) wraz z protokołami dodatkowymi (1977). 81. oraz regulaminów 80.  Jeżeli strony się na to godzą. co trzy lata następuje częściowe odnowienie 5 sędziów. protokołu o zakazie używania broni chemicznej i gazowej (1925) agresja (ale rozpatrywanie spraw z tego punktu jest zawieszone do czasu wypracowania jasnej definicji terminu "agresja") Trybunał może sądzić wyłącznie osoby fizyczne i tylko za czyny popełnione po wejściu w życie statutu lub po jego przyjęciu przez dane państwo. definicji zaczerpniętej z konwencji o ściganiu zbrodni ludobójstwa z 1948) zbrodnie przeciwko ludzkości (definicje zaczerpnięte ze statutów trybunałów: norymberskiego. 79. a nie normy prawne. Jurysdykcja międzynar i zasady na których jest oparta    W prawie międzynarodowym sądy działają na podstawie p. statutów. zbrodnie wojenne. International Criminal Court.m czyli umów. wybierani na 9 lat.zbrodnie przeciwko pokojowi. MTS  MTS –Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości. Siedzibą trybunału jest Haga. 82. wyspecjalizowanych. wybiera ich Rada bezpieczeństwa o zgromadzenie ogólne. Międzynarodowe trybunały karne ah hoc (MTKJ i MTKR) 29 . Powstał na podstawie Statutu Rzymskiego. MTK (ang. zbrodnie przeciwko ludzkości. MTK Międzynarodowy Trybunał Karny. Podstawy orzekania są uregulowane w art. Są to:  umowy międzynarodowe  zwyczaj międzynarodowy  ogólne zasady prawa oraz pomocniczo  orzeczenia sądowe  opinie doktryny.  państwa nie mogą żądać wydania opinii doradczej  organizacja: składa się z 15 niezależnych sędziów wybranych bez względu na ich przynależność państwową . 38 Statutu MTS. IV konwencji haskiej o zasadach wojny lądowej (1907). czyli w oparciu o zasady słuszności. które miały miejsce po 1 lipca 2002 roku.

Rejestr mieszczą się w Aruszy w Zjednoczonej Republice Tanzanii Trybunał składa 14 sędziów wybieranych na 4 lata przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na podstawie listy przedłożonej przez Radę Bezpieczeństwa. W Konwencji przyjęto zasadę. Jest on wyłącznie organem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. tak jak są nimi Zgromadzenie Parlamentarne. Komitet Ministrów. że został utworzony na mocy tej Konwencji oraz. Wbrew potocznym wyobrażeniom Trybunał nie jest organem Rady Europy. należy wymienić: • konwencję o karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 • IV konwencja haska o zasadach wojny lądowej z 1907 • statut Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z 1945 • konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny z 1949 Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (MTKR) Został powołany pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do zbadania i rozliczenia zbrodni popełnionych w Rwandzie podczas masowego ludobójstwa które miało miejsce od stycznia do grudnia 1994 roku. że przestał on spełniać stawiane wymogi.Zakres działania Trybunał sądzi zbrodnie wojenne popełnione na terytorium byłej Jugosławii od dnia 1 stycznia 1991 r. od wielu lat zajmujący się tą tematyką. Izba Apelacyjna. W okresie sprawowania funkcji wymaga się od nich niepodejmowania jakichkolwiek działalności. Oznacza to. Jurysdykcji ICTY podlegają sprawcy 4 kategorii czynów: • naruszenia konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 • naruszenia praw i obyczajów wojennych • ludobójstwo • zbrodnie przeciwko ludzkości Wśród dokumentów. Sędziowie Trybunału. że sędziowie rekrutują się po jednym z każdego państwa-strony Konwencji. Kadencja sędziów upływa także z chwilą osiągnięcia przez nich wieku 70 lat. 3 konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 i II protokołu fakultatywnego do nich 83. na których Trybunał szczególnie często opiera swe oskarżenia. że to ta Konwencja i dołączone do niej protokoły określają jego kompetencje i sposób funkcjonowania.Prezesem Trybunału jest od 2003 norweski prawnik Erik Møse. czy Sekretarz Generalny. chyba że pozostali sędziowie postanowią większością dwóch trzecich głosów. Jego siedzibą jest Haga w Holandii. Zakres jurysdykcji • • • • Mogą być przed nim sądzone osoby oskarżone o następujące czyny: zbrodnie na terytorium Rwandy (niezależnie od obywatelstwa podejrzanego) zbrodnie popełnione przez obywateli Rwandy na terytorium państw sąsiednich Jurysdykcja Trybunału obejmuje wyłącznie czyny popełnione w roku 1994. bez możliwości reelekcji. Żaden sędzia nie może być odwołany ze swojego urzędu. na mocy rezolucji 827 Rady Bezpieczeństwa ONZ.Europejski trybunał praw człowieka Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i protokołach dodatkowych do niej. Historia i podstawa prawna Struktura Organami Trybunału są: Izby Izba Apelacyjna.(MTKJ)Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii został utworzony w 1993 r. Biuro Prokuratora Rejestr Biuro Prokuratora mieści się w Hadze. Sędziowie są wybierani na okres dziewięciu lat. więc i liczba sędziów Trybunału wynosi 47. bezstronność czy utrudnić wykonywanie obowiązków • • 30 . która mogłaby narazić na szwank ich niezależność. Aktualnie jest 47 takich państw. Kategorie ściganych zbrodni: • zbrodnie przeciw ludzkości • zbrodnia ludobójstwa • naruszenia art. Izby. zaś jego zastępcy w Kigali w Rwandzie. stanowią gwarancję odpowiednio wysokiego poziomu orzecznictwa. W skład Trybunału wchodzą wybitni znawcy problematyki ochrony praw człowieka w Europie.

jeśli strony w umowie zgodziły się. 84. że żadna inna władza nie może działać na terytorium państwa bez jego zgody. komisja mieszana zapewnia wyższy stopień fachowości. zaletą pierwszego jest pełna niezależność i większy autorytet sądu rozjemczego. wiążącej dane państwo że każde państwo związane jest tylko takimi ograniczeniami.granice geometryczne.5 lub 3 osobowa. przyjmując konkretne zobowiązania międzynarodowe  31 . ale członkowie komisji czują się bardziej adwokatami swoich państw. Jest to władza najwyższa. Arbitrzy rozstrzygają spór w oparciu o obowiązujące prawo.oddanie sporu komisji mieszanej.byłaby to działalność nie do pogodzenia z sędziowską bezstronnością. pełnia i wyłączna. Suwerenność terytorialna – zwierzchnictwo terytorialne Zwierzchnictwo terytorialne lub suwerenność to władza państwa na jego terytorium.w Trybunale sędziowie zasiadają we własnym imieniu. iż ograniczenie takie wynika z konkretnej normy prawa międzynarodowego. Granic również rozgranicza przestrzeń powietrzną i podziemie. ale obowiązujące normy prawa międzynarodowego (zwyczajowe i umowne) nakładają nań w tym względzie pewne ograniczenia. kto powołuje się na ograniczenie zwierzchnictwa terytorialnego. Co jest warte podkreślenia . Mimo że kandydatów na sędziów proponują poszczególne państwa-strony Konwencji. polega na przekazaniu sporu do rozstrzygnięcia szefowi trzeciego państwa. dwa systemy wyznaczania składu osobowego sądów rozjemczych: europejski. cechą char jest bezpośredni wpływ stron na wybór składu sądzącego. a tym samym strony mają możność ograniczenia politycznych reperkusji sporu. tzn. jaki uznało. polega na załatwianiu sporów za pomocą orzeczenie wydanego przez jednego lub więcej arbitrów wybranych przez strony. tzn. od terytoriów innych państw lub terytoriów nie podlegających niczyjej suwerenności – definicja granic bocznych.Arbitraż międzynar Inaczej rozjemstwo. 85. pełnej władzy i kompetencji państwa. a więc suwerenności terytorialnej oznacza:  że ten. procedura może mieć char poufny. że na żądanie jednej z nich spór zostaje oddany pod arbitraż. jak dyktują to jego interesy ale uwzględniając normy miedzynarodowe. która oddziela terytorium państwa od innych obszarów.zazwyczaj orzeczenie wydawane jest przez doradców. każde państwo może postępować na własnym terytorium tak jak chce. pasma gór. Przykładowo nie mogą oni doradzać ani reprezentować żadnej ze stron sporu przed Trybunałem .sędziowskich w pełnym wymiarze czasu. Ponieważ zwierzchnictwo terytorialne jest władzą wyłączną. morza  granice sztuczne – stworzone przez człowieka. rzeki. Wszystkie osoby (obywatele i cudzoziemcy) i rzeczy znajdujące się na terytorium państwa podlegają jego władzy i prawu. musi dowieść. nie mogą też przyjmować od niego instrukcji. Terytorium państwa stanowi trójwymiarową przestrzeń. w jej skład wchodzą po jednej lub dwie osoby delegowane przez państwa uczestniczące w sporze oraz superarbiter powołany za zgodą obu stron. Rodzaje granic:  granice naturalne – są to te które przebiegają zgodnie z formacjami geograficznymi.przebiegające odcinkami linii prostych @ (granice astronomiczne) 87. Zatem państwo ma pełnię władzy na własnym terytorium. Sędzią wybranym z Polski jest Leszek Garlicki.tradycyjny. Tytuł państwa do terytorium 86. Może mieć char fakultatywny. Zasada zwierzchnictwa terytorialnego. Rola i rodzaje granicy państwa Granic jest to prostopadła do powierzchni kuli ziemskiej. tzn. oznacza to. amerykański. sędziowie po wyborze nie reprezentują swojego państwa.jeśli na oddanie sporu wymagana jest zgoda obu stron lub obowiązkowy. bez uwzględniania charakterystyki człowieka . wadą niefachowość.

Cesja odpłatna – zwana umową kupna sprzedaży ale nie dokońca bo nie nabywa się tytułu własności a suwerenność terytorialną. wykonywanie władzy suwerennej na tym terytorium 32 . Plebiscyt – ludność zamieszkała na danym obszarze decyduje o przynależności do terytorium. Państwo oddające zrzeka się wszelkich swoich praw i tytułów na rzecz innego. co nie jest zakazane przez prawo międzynarodowe. wypiętrzenie się terenu lub osuszenie części morza. 88. PIERWOTNE. Państwo A zobowiązuje się zapłacić państwu B jaką kwotę za terytorium. z drugiej zaś – na zapobieganiu wykonywania analogicznych działań ze strony innych podmiotów. Tak więc na własnym terytorium można robić wszystko. Cesja wzajemne – kiedy państw w drodze umowy międzynarodowej zobowiązują się do wymiany. okupacja terenów nie należących do nikogo Przyrost – na skutek działania sił przyrody lub człowieka poprzez np. Treścią cesji jest przeniesienie suwerenności terytorialnej.jeżli państwo nabywa terytorium do nikogo nie należące Zawłaszczenie ziemi niczyjej. Istotną rolę pełniła w okresie kolonializmu. które może spowodować szkodliwe skutki (w sensie fizycznym) obowiązuje zasada: żadne państwo nie może korzystać z własnej suwerenności terytorialnej w sposób. Zwierzchnictwo terytorialne obejmuje władzę polegającą z jednej strony na sprawowaniu w obrębie terytorium wszystkich działań i funkcji właściwych państwu.tzw. prawo przepływu przez obce morze terytorialne lub immunitety jurysdykcyjne dla dyplomatów) lub na rzecz niektórych konkretnych państw (np. czyli na rzecz wszystkich państw i ich obywateli (np. - - 89.Sposoby nabycia przez państwo dodatkowego terytorium Wyróżniamy swa sposoby nabycia terytorium: 1. Państwo A odda jakieś terytorium wzamian B odda inne. który narusza suwerenność terytorialną drugiego państwa. uzależnia się odstąpienie danego obszaru od wypowiedzi ludności. terytorium morze także ulec powiększeniu na skutek budowy falochronów i portów 2. Wyróżniamy: Zasada rzeczywistości – dokonania efektywnej okupacji czyli rzeczywistego rozciągnięcia władzy na ziemi niczyjej. Jeśli chodzi o działalność podejmowaną przez państwo na obszarze innego państwa. Zwierzchnictwo terytorialne może być ograniczone na rzecz społeczności międzynarodowej. POCHODNE – jeżeli państwo nabywa terytorium które należało do innego państwa Cesja – polega na odstąpieniu przez państwo części swojego terytorium na rzecz drugiego w drodze umowy międzynarodowej. umowy tranzytowe).Okupacja terytorialna Okupacja terytorialna to inaczej zawłaszczenie ziemi niczyjej – obecnie straciła już swoje znacznie bo nie ma obszarów niczyich. Okupacja w tamtym czasie polegała na zatknięciu flagi i uroczystym ogłoszeniu o wzięciu w posiadanie nowego terytorium.

które takiego uprawnienia nie posiadają. W przypadku Arktyki pomiędzy państwami. Duńczycy zaakceptowali członkostwo w Unii a mieszkańcy Grenlandii członkostwo odrzucili i w efekcie traktaty wspólnotowe na terytorium Grenlandii. dokonano podziałów głównie drogą aktów jednostronnych na sektory polarne. który przewiduje. ale nie zgodzili się na dalsze propozycje dotyczące wspólnej obrony. 91Status przestrzeni powietrznej Każde państwo posiada całkowitą i wyłączną suwerenność w przestrzeni powietrznej ponad swoim terytorium. protokół madrycki o ochronie środowiska Antarktyki. ramionami (południkami przebiegającymi przez zewnętrzne granice granic tych państw). Zawarto także inne porozumienia dotyczące Antarktyki: 1) w 1980 r. Żadne państwo nie dopuszcza do korzystania ze swojej przestrzeni powietrznej przez obce 33 . Wykonywanie efektywnej kontroli nad terytorium Prawdopodobnie chodzi o wykonywanie rzeczywistej kontroli nad terytorium czyli władzy faktycznej nad danym terytorium oraz wykonywanie tam władzy suwerennej. przyznana Danii. które sąsiadują z tym obszarem i zgłaszały wobec niego roszczenia terytorialne. Polska należy do grona państw konsultatywnych (w 2002 r. Przyjęte są oczywiście szczegółowe ustalenia dotyczące ochrony środowiska arktycznego. Teorii sektorów polarnych. Na Spitsbergen Norwegia rozciągnęła swoją strefę ekonomiczną i wykorzystuje ten obszar zgodnie z założeniami traktatu paryskiego w celach pokojowych i jest to obszar zneutralizowany i zdemilitaryzowany. 90. Grenlandia została na mocy orzeczenia Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z 1933 r.. Status prawny regionów polarnych W odniesieniu do Arktyki (obszar polarny północny). który był przedmiotem sporów między wieloma państwami w 1920 r. na mocy traktatu paryskiego został przyznany Norwegii. że roszczenia terytorialne do tego obszaru nie wygasają. Antarktyka obejmuje obszar lądowy i morski do 60 stopnia szerokości geograficznej południowej. ale w czasie obowiązywania tego układu nie można zgłaszać nowych roszczeń lub poszerzać roszczeń zgłoszonych. odbyło się referendum i mieszkańcy Grenlandii opowiedzieli się za integracją z Danią. a ZSRR powołała się na prawa Rosji i Norwegia zgodziła się przyznać uprawnienia eksploatacyjne dotyczące węgla kamiennego Rosjanom.. Traktat wyróżnia grono państw konsultatywnych. które mają kształt trójkątów (ich wierzchołkiem jest biegun północny) ograniczonych bokami. 90% zasobów wody pitnej znajdującej się na całej kuli ziemskiej. w jej lodach znajduje się ok. w Warszawie odbyło się posiedzenie konsultatywne). Pewne różnice stanowisk między Grenlandią a Danią powstały z przystąpieniem Danii do Wspólnot Europejskich... Grenlandia uzyskała status terytorium autonomicznego w ramach państwa Duńskiego. Antarktyka jest ważnym obszarem z ekologicznego punktu widzenia.. 2) W 1988 r.. które mają prawo podejmowania decyzji w stosunku do Antarktyki i państw niekonsultatywnych. część państw zgodziła się na zastosowanie tzw.? W 1979 r. W ramach obszaru Arktyki niektóre uregulowania dotyczą archipelagu Spitsbergen i Grenlandii. 91. Archipelag Spitsbergen. Sprawuje ona nad nim zwierzchnictwo ale o pewne uprawnienia eksploatacyjne upominała się Rosja.- zasada jawności – był to obowiązek notyfikowania innym państwom o dokonanym zawłaszczeniu. W 1953 r. Status prawny Antarktyki. Status prawny Antarktyki został uregulowany traktatem waszyngtońskim z 1959 r. Państwa te należą do Rady Państw Arktycznych. konwencja z Wellington dotycząca eksploatacji bogactw mineralnych 3) w 1991 r. konwencję z Canbery dotyczącą ochrony środowiska morskiego (żywych morskich zasobów Antarktyki).

Nadmienić należy że na rzekach nieżeglownych granice ustala się na medianie tj. Każdy obiekt wyniesiony w przestrzeń kosmiczną ma przynależność państwa. Zgoda: .na nieregularne loty statków cywilnych w konwencji chicagowskiej. Podstawa prawna statusu morza w prawie międzynar Prawo morza opiera się na zwyczaju międzynarodowym oraz umowach międzynarodowych. zabierania pasażerów i ładunku do kraju przynależności statku powietrznego -pr. Nie dotyczy wód archipelagowych. Status rzek międzynar Rzeka znajdująca się na terytorium państwa i tylko na nim podlega pełnemu zwierzchnictwu danego państwa Rzeka międzynarodowa (rzeka umiędzynarodowiona). przywożenia pasażerów i ładunku z 93.prawne. w którym jest zarejestrowany i na jego pokładzie obowiązuje prawo tego państwa.rzeka spełniająca określone warunki: .pełna suwerenność państwa nad jego terytorium. prawo międzynarodowe publiczne podejmuje kwestię metod wyznaczenia granicy na rzece. wpada do morza lub jest z nim połączona pośrednio przez kanał lub inną rzekę. spośród których najpowszechniej stosowaną[1] jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona 10 grudnia 1982 w Montego Bay (tzw.na mocy UM została ustanowiona na rzece wolność żeglugi dla statków handlowych wszystkich państw. . Prawo międzynarodowe reguluje ono przede wszystkim problematykę prawnej klasyfikacji i podziału rzek a także poruszania się po nich co ma oczywiste znaczenie dla transportu wodnego. Do przestrzeni kosmicznej nie wolno wprowadzać jakichkolwiek obiektów przenoszących broń masowego zniszczenia. wyrażona przez strony konwencji.żeglowność. Katalog podstawowych zasad charakteryzujących rzekę międzynarodową: . Talweg).żegluga na całym biegu międzynarodowej rzeki jest wolna i dobywa się na podstawie jednolitych przepisów. Konwencja jamajska Prawo morza określa sytuację prawną:p 34 . powołanej do zarządzenia rzeką miedzynarodową.państwa nadbrzeżne zachowują zwierzchnictwo terytorialne i związane z nim uprawnienia nad odcinkami rzeki międzynarodowej. .jest spławna.samoloty bez wyraźnej zgody. żeglowana. określa umowa międzynarodowa Pozostaje jeszcze kwestia sposobu ustalania granicy na rzece międzynarodowej. Wolność żeglugi (na rzekach) jest to zabezpieczone umową miedzynarodową prawo do nieskrępowanego poruszania się po nurcie rzeki statków wszystkich państw . Oprócz tego.system poboru opłat na rzece międzynarodowej jest sprawiedliwy .określenie rzeki międzynarodowej jest oparte na elementach geograficznych i prawnych .geograficzne.przepływa kolejno przez terytoria co najmniej 2 państw lub stanowi granicę między nimi . Jednocześnie astronautów uważa się za wysłanników całej ludzkości i w razie potrzeby każde państwo powinno udzielić im pomocy. pośrodku nurtu rzeki. Samoloty mogą przelatywać tylko za zgodą państwa terytorialnego. 94.loty o charakterze regularnym.zgoda wyrażona w załącznikach konwencji chicagowskiej Układ o 2 wolnościach (wolności tranzytowe): -przelotu bez lądowania -przelotu z lądowaniem dla celów technicznych (niehandlowych) Układ o 5 wolnościach (wolności handlowe): -pr. zabierania pasażerów i ładunku do krajów trzecich oraz pr. może być także lądowanie dla celów technicznych . 95. przepływającej przez jej terytorium.Status przestrzeni kosmicznej Przestrzeń kosmiczna wraz z wszelkimi znajdującymi się w niej ciałami niebieskimi nie może być zawłaszczana przez państwa i jest otwarta dla badań i użytkowania na równych zasadach przez wszystkie kraje.przywożenie pasażerów i ładunku z kraju przynależności statku powietrznego -pr.skład i kompetencje komisji międzynarodowej. Przestrzeń powietrzna położona nad morskimi wodami wew oraz nad morzem terytorialnym podlega suwerenności państwa nadbrzeżnego. W przypadku żeglownej a rzeka międzynarodowa musi być rzeką spławną ustala się ją w miejscu największej głębokości (tzw. Status przestrzeni powietrznej.

reguluje zasady korzystania z obszarów morza pełnego znajdującego się poza zasięgiem zwierzchnictwa terytorialnego państw nadbrzeżnych. 99. Jamajka). Konwencja z Montego Bay wymagała ratyfikacji 60 państw i weszła w życie 16.1994r. wolność układania kabli podmorskich i rurociągów. 87 Konwencji na morzu otwartym państwom przysługują następujące wolności: wolność żeglugi. wód wewnętrznych ani wód archipelagowych żadnego państwa. które nie stanowią wyłącznej strefy ekonomicznej. do którego należy dany odcinek wybrzeża. do przyjęcia Konwencji Prawa Morza z Montego Bay ( Kingston. 96. w tym pozostające w niehandlowej służbie państwowej. rybackie. że całe ich terytorium składa się z archipelagów i wysp. Status morza terytorialnego pas wód przybrzeżnych. Z powodu długotrwałego i efektywnego wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego przez państwo nadbrzeżne uznawane przez inne podmioty. W skład terytorium państwa (wód terytorialnych). Państwa nadbrzeżne.11. które stanowią tzw. które spełnia następujące przesłanki: 1. 2.obszarów morskich. wolność badań naukowych. statki straży granicznej) mogą korzystać z prawa nieszkodliwego przepływu (bez potrzeby uzyskania zezwolenia czy notyfikacji . W pasie wód morza terytorialnego wszystkie statki (statki handlowe. statków. W strefie tej żadne państwo nie posiada zwierzchnictwa terytorialnego. 3. mogą wchodzić wody wewnętrzne (morskie wody wewnętrzne) i wody archipelagowe (w przypadku państw archipelagowych). Szerokość pasa morza terytorialnego nie może przekroczyć 12 mil morskich – art. w tym również takie. wolność budowania wysp i innych instalacji. Morze białe. wody archipelagowe. Fidżii. morza terytorialnego. 5. morze otwarte (ang. Państwami takimi są np. Za zatoki historyczne uznawane są min. Zgodnie z Konwencja prawa morza mogą one zawłaszczać obszary morskie położone między wyspami archipelagów. wolność rybołówstwa. wolność przelotu. Cechy państwa archipelagowego Charakteryzują się tym. jak okręty. 86 konwencji o prawie morza. Zatok historycznych choć szerokość ich rozwarcia jest większa niż 24 mile. Państwem archipelagowym może być na podstawie jednostronnej deklaracji jedynie państwo. Zatoka Laholm. która rozwinęła. Indonezja. Pod względem prawnym status morza terytorialnego nie różni się od statusu terytorium lądowego państwa nadbrzeżnego.patrz: konwencja genewska o morzu terytorialnym 97. Dopiero III Konferencja Prawa Morza doprowadziła w 1982r. w związku z czym mogą z niej korzystać na równych zasadach wszystkie państwa. rozporządzenia i zarządzenia. wydając szczegółowe ustawy . które są członkami Konwencji wprowadzają ją w życie. na którym obowiązuje prawodawstwo i władza państwa. sportowe i inne. Status zatok i wysp w prawie międzynar Wodami wewnętrznymi są zatoki których brzegi należą tylko do jednego państwa jeśli odległość między punktami wytyczającymi jej naturalne ujście nie przekracza 24 mil. poza morzem terytorialnym. Do wód wewnętrznych zalicza się także wody tzw. między innymi określa status prawny wód wewnętrznych i innych obszarów morskich (zasady delimitacji). ustaliła i kodyfikowała większość zagadnień prawa morza. High Seas) – zgodnie z art. Hudsona. III Konwencja Prawa Morza ustala zasady międzynarodowego prawa morza. 4. Status morza pełnego i jego wolności Morze pełne. są to wszelkie części morza. 35 . 6. 98. 3 konwencji o prawie morza) od linii podstawowej. z wyjątkiem obowiązywania na tym morzu prawa nieszkodliwego przepływu. Według art. które już były objęte konwencjami brukselskimi. Filipiny. dokonuje unifikacji przepisów wewnętrznych dotyczących obrotu morskiego.

tworzących całość geograficzną. szerokość szelfu 200mil  prawa państwa nadbrzeżnego mają charakter wyłączny tzn. przeloty. powietrzną nad tymi wodami. Jeżeli państwo nie może pozyskać dopuszczalnego odłowu to powinno dopuścić innych rybaków na określonych przez siebie zasadach do nadwyżki połowowej.2) Korzyści wynikające ze statusu państwa archipelagowego polegają na: • • możliwości rozciągnięcia suwerenności nad dużo szerszym akwenem. jak również dna morskiego i jego podziemia.  Prawa państwa do szelfu nie wpływają na sytuacje prawną wód porywających szelf jako wód morza pełnego. ODNAWIALNE czyli żywe – konwencja wprowadza zasady optymalnego wykorzystania. lecz obszar szczególnego rodzaju nie będący ani morzem terytorialnym ani morzem pełnym  szerokość nie może przekraczać 200mil od linii podstawowej.  Prawna regulację praw do szelfu określa konwencja genewska o szelfie kontynentalnym z 1952r. i jego podziemia. Prawa innych państw do korzystania ze strefy:  przede wszystkim wolności komunikacyjne takie jak na morzu pełnym( w szczególności żegluga. które ma dostęp do szelfu sprawuje nad nim suwerenną władzę w celu poszukiwania i eksploatacji jego zasobów naturalnych. zazwyczaj do głębokości 200 m. ale nie mają one tak bezwzględnego charakteru jak na morzu pełnym i powinny być wykonywane z uwzględnieniem prawa państwa nadbrzeżnego.sytuują się one pomiędzy statusem wód wewnętrznych a statusem morza terytorialnego. ani na syt. Wyłączna sfera ekonomiczna Strefą ekonomiczną w Konwencji prawa morza nazywaną wyłączną strefą ekonomiczną jest obszar rozciągający się poza morzem terytorialnym nad którym państwo nadbrzeżne posiada suwerenne prawa do celu poszukiwania.1) odległość między wyspami nie przekracza 100 mil morskich. oraz gospodarczą (art. 46) stosunek powierzchni wód archipelagowych do terytorium lądowego nie jest większy niż 9:1 (art. są jednak inaczej uregulowane co do korzystania z zasobów mineralnych i żywych.państwa archipelagowe grodzą spore fragmenty oceanu pomiędzy wyspami zamiast kreślić 12-milowe okręgi wokół każdej z wysp zakresie uprawnień przysługujących państwu na jego wodach archipelagowych . a wyjątkowo zaś . 47.• • • położone jest w całości na wyspach co najmniej jednego archipelagu. leżące poza granicami morza terytorialnego. ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi zarówno żywymi jak i mineralnymi. polityczną. Prawa państwa nadbrzeżenego w strefie:  mają charakter gospodarczy. od kótrej mierzy się morze terytorialne. niż w ramach tradycyjnego reżimu morza terytorialnego . rurociągów). 47.125 mil (art. NIEODNAWIALNE czyli Mineralne i podziemia –(odesłanie do praw szelfu) prawa tych państw mają charakter wyłączny. a więc grupie wysp nie różniących się między sobą w sposób zasadniczy wielkością czy pochodzeniem geologicznym. wód morskich . nawet jeżeli sami z nich nie korzystają. 100. tylko osoby upoważnione przez to prawo mogą prowadzić poszukiwania i je eksploatować.  Każde państwo. nie określa wyłączności. 101. oraz sprawuje jurysdykcję nad przebywającymi tam statkami. 36 . eksploatacji. układanie kabli.  strefa nie stanowi części terytorium. Szelf kontynentalny  Są to płytkie obszary dna morskiego. Jeśli państwo ich nie eksploatuje to nikt inny bez jego zgody robić tego nie morze.  Granica szelfu jest z jednej strony określona przez głębokość dna morskiego (200 m) a z drugiej przez możliwość eksploatacji zasobów naturalnych szelfu. państwo archipelagowe posiada pełną suwerenność nad zasobami naturalnymi tych wód.

bez uciekania się do siły lub groźby użycia siły.spór ma charakter prawny jeżeli strony opierają swoje pretensje na argumentach natury prawnej. Decyzje trybunału są ostateczne i wiążące tylko dla stron sporu i tylko w danej sprawie. za pomocą komisji badań. Jest ważną zasadą. (obejmują cztery kategorie sporów wymienionych w statucie MTS i dotyczących: − wykładni traktatów − wszelkich kwestii prawa międzynarodowego − faktu. w myśl której środki dążące do użycia siły są uważane za bezprawne. sprzecznymi stanowiskami i roszczeniami. b) prawne . nie bardzo mogą być rozpatrywane na drodze sądowej) nie a reguł prawnych które mogły by być zastosowane do rozstrzygnięcia sporu . W jego skład wchodzi 21 niezawisłych sędziów. reprezentujących główne systemy prawne świata. w których istnieje groźba użycia siły lub siła została zastosowana.Pokojowe załatwianie sporów Jest to nie uciekanie się do drogi wojennej.102. koncyliacji. Spory zwykłe (nie zagrażające międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu) państwa mogą pozostawić niezałatwione 37 . 287 Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 1982 r. To rozstrzyganie sporów za pomocą rokowań bezpośrednichnegocjacji.Rodzaje sporów międzynarodowych Spory międzynarodowe mogą być przedmiotem różnych podziałów i klasyfikacji: a) powszechne (wielostronne lub regionalne) b) bilateralne (dwustronne) Podział na spory: a) zwykłe (w danym momencie nie zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu międzynarodowemu) b) kwalifikowane (stwarzają zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego) Spór kwalifikowany powinien być oddany procedurze jego uregulowania Podział na spory: a) polityczne (dotyczą prestiżu i żywotnych interesów państwa. który określa spór jest kontestacja sporu.  Elementem. na obowiązującym przepisie prawnym. czyli wskazanie przedmiotu sporu. które są sporami.Spór międzynar  Przez spór rozumiemy taką sytuację. w której państwa występują ze skonkretyzowanymi.  Spory należy odróżniać od konfliktów międzynarodowych. którego stwierdzenie oznaczałoby naruszenie prawa wysokości i charakteru odszkodowania 105. Siedziba trybunału mieści się w Hamburgu. Międzynar trybunał prawa morza Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza został utworzony w roku 1996 zgodnie z art. dobrych usług i mediacji. Wyroki najczęściej dotyczą one nielegalnego połowu ryb w strefie ekonomicznej. połowu pewnych gatunków ryb z pewnymi ograniczeniami oraz ochrony środowiska morskiego. Współczesne prawo międzynarodowe nakazuje załatwiać spory międzynarodowe metodami pokojowymi. o prawie morza. 103. Jego kompetencja obejmuje spory dotyczące interpretacji lub stosowania Konwencji o prawie morza. 104. wybieranych przez strony konwencji na specjalnie w tym celu zwoływanych spotkaniach.

2 ust. że wojna agresywna stała się nielegalna. Pierwszy art. którzy destabilizują sytuację w 38 . Samoobrona w przypadku napaści zbrojnej Wspomnieć należy także o szczególnym przypadku użycia siły zbrojnej na podstawie upoważnienia organów ONZ. 42 Karty). że: „Wszyscy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jakkolwiek kontyngenty wojskowe partycypujących państw zachowują swoją narodową odrębność. peacekeeping forces) dla zrealizowania oznaczonych celów rozjemczych lub stabilizacyjnych (a zatem zasadniczo innych.106.”. Rada Bezpieczeństwa albo Zgromadzenie Ogólne powołują w pewnych przypadkach tzw. zabezpieczenia bezpieczeństwa dostaw pomocy humanitarnej. Karty Narodów Zjednoczonych mówi o tym. morskich lub lądowych członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. że podstawowym zadaniem ONZ jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. iż potępiają: „uciekanie się do wojny w celu załatwienia sporów międzynarodowych i wyrzekają się jej jako narzędzia polityki narodowej w swych wzajemnych stosunkach. że: „załatwianie i rozstrzyganie wszystkich sporów i konfliktów bez względu na ich naturę i pochodzenie. Samoobrona wyprzedzająca na podstawie określonych warunków 3. Art. Jednak w szczególnych przypadkach Rada upoważnia uczestników misji pokojowych do używania siły zbrojnej dla realizacji pewnych określonych celów (np. Państwo.”. że kraje wyrzekły się wojny jako narzędzia polityki narodowej. 51. „uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny. błękitne hełmy. która dwukrotnie za naszego życia wyrządziła ludzkości niewypowiedziane cierpienia”. 4 głosi. powietrznych. to jednak pozostają one pod zwierzchnią władzą i kontrolą Organizacji. zanim Rada Bezpieczeństwa zastosuje środki. które złamało tą zasadę (rozpoczęło wojnę z innym krajem z paktu) automatycznie przestawało korzystać z ochrony paktu. ten informuje.”. 42. blokadę i inne operacje sił zbrojnych. Karta dopuszcza jednak samoobronę i zbiorową akcję przeciw agresorowi. Wyrażone jest to w art. w którym dana misja ma działać. wielostronną. Siły pokojowe 2. że wszelkie akty agresji i inne naruszenia pokoju należy łagodzić lub załatwiać pokojowymi sposobami.”. w którym wyraźnie przeczytać możemy: „Żadne postanowienie niniejszej Karty nie narusza naturalnego prawa każdego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych. zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego.”. powinno być osiągane za pomocą tylko środków pokojowych. Jako. Pakt ten nie wykluczał jednak możliwości prowadzenia wojny obronnej. Legalne środki użycia siły w prawie międzynarodowym 1. państwa oświadczyły. Ponadto strony w art. która zawierała bezwzględny zakaz wszczynania i prowadzenia wojny agresywnej był podpisany w Paryżu w 1928 roku pakt Brianda – Kellogga. konieczne dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Natomiast art. Była to umowa otwarta. przeciwko któremu dokonano zbrojnej napaści. które mogłyby powstać między nimi. 60 państw w 1939 roku. do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony.  siły pokojowe (tzw. Drugim wyjątkiem art. Zakaz użycia siły w prawie międzynar i zakaz agresji (LN i ONZ)  Pierwszą umową międzynarodową. Ta deklaracja krajów podpisujących pakt oznaczała. Już w pierwszym art. niż określone w art. iż: „Akcja ta może obejmować demonstrację. Co do zasady członkowie sił pokojowych mogą używać siły zbrojnej wyłącznie w samoobronie.: „postępować tolerancyjnie i żyć ze sobą w pokoju jak dobrzy sąsiedzi.  Na zasadzie bezwzględnego zakazu agresji zbudowany jest system ONZ. rozbrajania członków lokalnych band. który wyraźnie definiuje możliwości Rady Bezpieczeństwa i zezwala tejże Radzie na stosowanie sankcji militarnych w celu przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. tzw. 107. pakt dopuszczał akcję zbiorową Ligi Narodów. która obowiązywała ok. wspomniane jest. Powstanie ich zwykle wiąże się z wyrażeniem zgody przez państwo. drugim uznały. W tym samym art. zjednoczyć swe siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. wojnę sankcyjną.

symetryczna. że środki przewidziane w art. jeśli działanie powodujące ich zastosowanie nie jest naruszeniem prawa 39 . Środki.Rady Bezpieczeństwa może zastosować środki sankcji wobec państwa.w odpowiedzi na nieprzyjazne działanie innego państwa. wykluczenie z organizacji). każdemu państwu przysługuje niepozbywalne prawo do samoobrony w przypadku napaści zbrojnej. że zgodna z prawem międzynarodowym jest tzw. Mogą mieć charakter organizacyjny (np. (b) istnienie tego niebezpieczeństwa jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość. Jeżeli Rada uzna jednak. samoobrona wyprzedzająca (anticipatory self-defence). 51 Karty. Art. bądź takimi się okazały. Wyróżniamy 3 rodzaje sankcji prawa międzynarodowego: 1)Natury psychologicznej – stwierdzenie naruszenia prawa i napiętnowanie państwa które naruszyło prawo przez światową opinię publiczną poprzez formalną rezolucję lub orzeczenie organu międzynarodowego. nałożeniu sankcji ekonomicznych na państwo. zakłócenia pokoju lub aktu agresji może ona podjąć decyzję w przedmiocie zastosowania odpowiednich środków.  Zgodnie z art. 2)natury odwetowej – stosowane indywidualnie przez państwo pokrzywdzone lub zbiorowo przy udziale innych państw. polityczny a nawet wojskowy. którego czyny zagrażają pokojowi lub na zerwaniu z nim stosunków dyplomatycznych). jak tylko przez użycie siły. atak już został przeprowadzony a istnieje niebezpieczeństwo jego ponowienia). System sankcji międzynar Obecnie instytucją dysponującą prawem stosowania przymusu (sankcji|) jest ONZ. np. na którym spoczywa główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. o ile łącznie spełnione są następujące warunki: (a) państwu zagraża bezpośrednio atak zbrojny na wielką skalę (np. ruchy wojsk przeciwnika wskazują na rozpoczęcie ataku. 41 Karty mogłyby się okazać niewystarczające dla utrzymania lub przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (c) niebezpieczeństwu nie można inaczej zapobiec. 42 Karty – może podjąć decyzję o przeprowadzeniu akcji zbrojnej. 109. System Narodów Zjednoczonych nie wykluczając jeszcze indywidualnego lub zbiorowego użycia siły do odparcia zbrojnego ataku. o których mowa określone zostały w art. W przypadku stwierdzenia przez Radę wszelkiej okoliczności zagrażającej pokojowi.wyjaśnienie pojęcia (Retorsje . jak zastosowane przez to inne państwo. które dopuściło się zagrożenia pokoju. choć nie dotarł on jeszcze do granic państwa będącego celem. Mogą być stosowane. Określenie używane w języku dyplomatycznym oraz w stosunkach gospodarczych pomiędzy państwami Retorsje powinny ograniczyć się do środków tego samego rodzaju. 41 stanowi podstawę do zastosowania środków nie polegających na użyciu siły zbrojnej (np. zgodna z prawem międzynarodowym (ale nieprzyjazna) działalność podejmowana przez państwo jako odwet .na podstawie art. Środkami odwetowymi mogą być np. The United Nations Operation in Somalia)  Powszechnie przyjmuje się. 108. tylko w wyżej określonych. to nie jest takie istotne. wówczas . Nie dysponuje prawem do użycia siły w każdym przypadku. aby utrzymać albo przywrócić międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. że ONZ na podstawie decyzji jednego ze swoich głównych organów. Rola rady bezpieczeństwa w stwierdzaniu zagrożenia dla pokoju lub akt agresji Rada Bezpieczeństwa jest organem ONZ. retorsje lub represalia i embargo 3)Sankcje zorganizowane – stosowane nie przez pokrzywdzone państwo ale przez właściwy organ międzynarodowy. naruszenia pokoju lub aktów agresji. gospodarczy. przewiduje.danym państwie. 41 i 42 Karty.

Rezolucja stanowi co prawda. zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy. d) stosowanie środków. e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy. b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy. Artykuł III. zamrożenie środków na rachunku bankowym innego państwa).zawieszenie stosowania umowy międzynarodowej przez jedną ze stron w odpowiedzi na niewykonywanie przez drugą stronę innej umowy między nimi obowiązującej (zgodnie z zasadą In adimplenti non est adimplendum (nie ma obowiązku szanowania własnych zobowiązań. wszczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej”. a sama pochłania największą liczbę ofiar i powoduje największe zniszczenie”. które stanowiło jego przyczynę. Artykuł II. że zbrodnia agresji „obejmuje planowanie. c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa. jak i kontrolę urodzin. przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie.) Represalia – symetryczna działalność odwetowa będąca odpowiedzią na bezprawną działalność drugiego państwa środkami takimi samymi (czyli także bezprawnymi). Działanie mające charakter retorsji powinno zakończyć się natychmiast po ustaniu działania. które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy. które z uwagi na 111. przygotowanie. b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa. zajęcie majątku drugiego państwa). że agresja pociąga za sobą odpowiedzialność międzynarodową. uznanie przedstawiciela dyplomatycznego persona non grata. Natomiast koordynator ds. c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia. państwa uczestniczące w pracach nad Statutem MTK przedstawiły propozycje co do znamion przedmiotowych zbrodni agresji. W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów.międzynarodowego (np. religijnych lub rasowych. oraz zobowiązują się zapobiegać tej zbrodni i karać ją. grup etnicznych. zaproponował uznanie za zbrodnię agresji tylko takie użycie sił zbrojnych. etnicznych. integralności terytorialnej lub politycznej niezależności drugiego państwa. Ludobójstwo jako zbrodnia międzynar Ludobójstwo – zbrodnia przeciwko ludzkości. stanowi zbrodnię w obliczu prawa międzynarodowego. Uznano. popełnione zarówno w czasie pokoju jak podczas wojny. Stosowaniem represaliów rządzą zasady proporcjonalności i humanitaryzmu. ale nie odnosi się do odpowiedzialności indywidualnej i dlatego też nie może stanowić podstawy pociągnięcia jednostki do odpowiedzialności. że ludobójstwo. w połowie 1999 r. niekiedy też podniesienie ceł). albo w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych”. lecz usprawiedliwionymi w konkretnej sytuacji (np. Dopiero w 1974 r. Zbrodni Agresji w „Szkicu podsumowania dyskusji” przedstawionym w 2002 r. dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych. obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. 40 . obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów. jako takich: a) zabójstwo członków grupy. Umawiające się Strony potwierdzają. Zbrodnia agresji Wojna agresywna uznawana jest za największe zagrożenie dla międzynarodowego pokoju oraz za „najcięższą zbrodnię prawa międzynarodowego. gdyż z niej wynikają inne zbrodnie. jeżeli druga strona nie szanuje swoich) 110. Jako przykładowe formy represaliów wymienić można: zajęcie majątku drugiego państwa (np. rasowych lub religijnych. Artykuł I. d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa. Następujące czyny podlegają karze: a) ludobójstwo. Stosowaniem retorsji winna rządzić zasada proporcjonalności. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję w sprawie definicji agresji jako „użycia siły zbrojnej przeciwko suwerenności.

mający sądzić i karać głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej. 112. religijnej lub światopoglądowej. państwo lub grupa państw).e) współudział w ludobójstwie Artykuł IV. funkcjonariuszami publicznymi czy też osobami prywatnymi. obracanie ludzi w niewolników. niezależnie od tego. Obecnie prawo międzynarodowe uznaje za zbrodnię przeciw ludzkości rażące naruszenie dowolnego punktu Karty Praw Narodów ONZ oraz dodatkowo kilka innych zbrodni. mianowicie: morderstwa. podmiot (organizacja międzynarodowa. Za zbrodnie przeciwko ludzkości często uważa się zbrodnie nazistowskie w okupowanych krajach Europy w czasie II wojny światowej. (W przeciwieństwie do np. zbrodnie przeciw pokojowi. np. które działając w interesie państw Osi Europejskiej bądź osobiście. ZAŁĄCZNIK V do Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego Art. zbrodnie przeciw ludzkości. Winni ludobójstwa lub któregokolwiek z czynów. narodowościowej. wiekowej. faktyczne użycie siły.) 113. W doktrynach filozoficznych i prawnych zazwyczaj podkreśla się. przyczyna (masowe naruszenie praw człowieka – kryterium ilościowe. że zachowania będące zbrodniami przeciwko ludzkości muszą dotyczyć określonej społeczności i łamać podstawowe prawa człowieka. który jest częścią Traktatu Rzymskiego. c. zbrodnie wojenne. przed wojną lub podczas niej. Zasadniczo na interwencję humanitarną składają się następujące elementy: 1. organizację międzynarodową przeciwko innemu państwu głównie w celu ochrony jego obywateli przed masowymi naruszeniami uznanych międzynarodowo praw człowieka”. i inne. deportacja i inne czyny nieludzkie. których dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej.Zbrodnie przeciwko ludności Zbrodnie przeciwko ludzkości – ogólna nazwa używana dla określenia pewnych zachowań skierowanych przeciwko określonej grupie społecznej. b. powszechnie przyjętej definicji zbrodni przeciwko ludzkości. podpisanego przez wszystkie kraje członkowskie ONZ w 1998 r i stanowi podstawę działania Międzynarodowego Trybunału Karnego. musi dojść do „katastrofy humanitarnej”). "zbrodnie przeciw ludzkości" przed powstaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego nie były pojęciem zbyt dobrze zdefiniowanym. VI. 41 .. ludobójstwa czy zbrodni wojennych. rasowej. Murphy’ego „humanitarna interwencja jest groźbą lub użyciem siły przez państwo. będą karani bez względu na to. czy są konstytucyjnie odpowiedzialnymi członkami rządu. I niniejszej Karty.. albo prześladowania ze względów politycznych. które zostały zdefiniowane w Kodeksie Zbrodni przeciw Ludzkości. zbrodnie stalinowskie. Czyny niżej wymienione albo niektóre z nich podlegają jurysdykcji Trybunału i pociągają za sobą odpowiedzialność osobistą: a. eksterminację narodu żydowskiego. czy było to zgodne. grupę państw. 3. masowe morderstwa na Bałkanach w latach 90. co wprowadzało większą możliwość nadużywania tego pojęcia w celach propagandowych. Trybunał ustanowiony na mocy Porozumienia wspomnianego w art. wytępianie. władny będzie sądzić i karać osoby.Humanitarna interwencja Według D. rasowych lub religijnych przy popełnianiu jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w zakres kompetencji Trybunału lub w związku z nią.. etnicznej. 2. Nie ma określonej. w którym zbrodni dokonano. popełniły jakiekolwiek z poniżej wymienionych przestępstw. bądź jako członkowie organizacji.. wymienionych w Artykule III. czy też stało w sprzeczności z prawem kraju.

4. itd. jakie prawa przysługują jeńcom. jak w czasie wojny należy traktować ludność cywilną. Osoby te pozostają pod ochroną prawa międzynarodowego od chwili dostania się pod władzę nieprzyjacielską do czasu ich • 42 . dotyczy prowadzenia wojny na morzu Deklaracja petersburska z 1868 roku. Jeńcem wojennym jest członek sił zbrojnych państwa wojującego. broni chemicznej i biologicznej Protokół londyński z 1936 roku.  Z kolei kryterium uzyskania autoryzacji RB ONZ wyróżnia interwencje. Główną część międzynarodowego prawa humanitarnego stanowią konwencje genewskie 1949 i konwencje haskie1954 a także: • • • • • Deklaracja paryska z 1856 rok. dotyczy prowadzenia wojny na lądzie Protokół genewski z 1925 roku. Określa ono w jaki sposób i jakimi środkami wolno prowadzić działania wojenne. dotycząca ochrony osób cywilnych w czasie wojny) Ochronie ogólnej przed niektórymi skutkami wojny podlega cała ludność cywilna państw walczących na zasadzie równości. musi być zabezpieczona przed skutkami działań wojennych (IV Konwencja Genewska z 1949 r. pod którego władzą się znajduje • Sposoby ochrony ludności stron walczących: • Strefy bezpieczeństwa • Strefy zneutralizowane • Ewakuacja stref oblężonych lub otoczonych • Ochrona szpitali cywilnych Wolność przewozu pomocy dla ludności 116. kobiet ciężarnych i dzieci • Osoba chroniona nie może działać na szkodę interesów państwa. ochrony ich ofiar oraz uczestników. które odbyły się bez autoryzacji (Kosowo). w przypadku których zgoda Rady Bezpieczeństwa została wyrażona przed podjęciem akcji (Rwanda.Ochrona humanitarna Międzynarodowe prawo humanitarne nazwane także prawem konfliktów zbrojnych to zbiór przepisów zaakceptowanych przez społeczność międzynarodową dotyczących sposobów prowadzenia konfliktów zbrojnych. chorych. dlatego wprowadzono różne kryteria klasyfikacji tego typu działań. dotyczy gazów bojowych. dotyczy korzystania z pocisków małego kalibru Konwencja haska IV i Regulamin haski z 1907 roku. Charakter instytucji interwencji humanitarnej podlega ewolucji. • Szczególną ochronę Konwencja przewiduje dla rannych. w którym następuje interwencja). dotyczy korzystania w walce z łodzi podwodnych 115. Somalia) i takie. wyznanie. Ochrona jeńców wojennych. ochrona obywateli państwa.  Podział interwencji ze względu na czas opiera się na cezurze końca zimnej wojny. cel i motyw (powstrzymanie naruszeń praw człowieka. dotyczącej traktowania jeńców wojennych • Jeńcy wojenni powinni być traktowani w sposób humanitarny. narodowość czy przekonania polityczne. bez względu na rasę. który znalazł się we władzy nieprzyjaciela Prawo dotyczące traktowania jeńców wojennych mieści się w Regulaminie Haskim z 1907 i III Konwencji Genewskiej z 1949r.Ochrona ludności cywilnej Ludność cywilna. nie biorąca udziału w wojnie. Prawo konfliktów zbrojnych zostało skodyfikowane przede wszystkim w szeregu konwencji genewskich i haskich. 114.

Zbrodnie wojenne  Zbrodnie wojenne. która powinna nastąpić niezwłocznie po zakończeniu działań wojennych Państwo zatrzymujące może jeńca internować w obozach. który uciekł. co narusza prawa i zwyczaje wojenne (artykuł 228) a także bulwersujące międzynarodową moralność i powagę traktatów (artykuł 227). nie może umieszczać ich w pobliżu działań wojennych Prawo nie zakazuje ucieczki jeńca wojennego. może go ukarać za poprzednią ucieczkę W czasie niewoli jeńcy wojenni podlegają prawu. regulaminom i rozkazom obowiązującym w państwie zatrzymującym Mogą być zatrudnieni jako robotnicy. określone zostały w 1919 roku w traktacie wersalskim.• • • • • • uwolnienia i ostatecznej repatriacji. Wszystko. Jeśli państwo zatrzymujące weźmie ponownie do niewoli jeńca.  nie ulegają przedawnieniu  prawo londyńskie uznało za nie odpowiedzialność indywidualną 43 . ale ta praca nie może być niebezpieczna lub szkodliwa dla ich zdrowia Mają prawo do poszanowania swego honoru i czci Państwo zatrzymujące ma traktować wszystkich jeńców wojennych na zasadzie równości 117.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->