DEMOKRACJA SZLACHECKA W POLSCE Rodzaje sejmów: • zwyczajne (ordynaryjne) – trwają nie dłużej niż 6 tygodni i są zwoływane co 2 lata; • nadzwyczajne

(ekstraordynaryjne) – trwają nie dłużej niż 2 tygodnie i są zwoływane w razie potrzeby; Izba poselska: • wykształciła się w 1493 roku; • po zawarciu unii lubelskiej (1569) liczba posłów ustaliła się na poziomie 170, w tym 48 z Litwy oraz ablegaci (przedstawiciele miast), którzy nie mieli prawa głosu; • posłowie byli wybierani na sejmikach przedsejmowych; obowiązywała ich przysięga na instrukcje poselskie. Senat: • wykształcił się z rady królewskiej; • w jego skład wchodzili: arcybiskupi i biskupi katoliccy, wojewodowie, kasztelani, przedstawiciele urzędów centralnych; • po zawarciu unii lubelskiej senat liczył 140 senatorów, a w 1768 – 163 senatorów. Kompetencje sejmu: • nakładanie podatków; • zwoływanie pospolitego ruszenia; • prawo łaski i amnestii; • zawieranie traktatów pokojowych i sojuszniczych; • kontrola króla; • przyjmowanie poselstw. Rodzaje sejmików ziemskich: • sejmik przedsejmowy – wybieranie posłów i wydawanie instrukcji poselskich; • sejmik relacycjny – wysłuchiwanie relacji poselskich z działalności w izbie; • sejmik elekcyjny – wybieranie kandydatów na urząd sędziego ziemskiego; następnie król mianował spośród tych kandydatów jednego sędziego; • sejmik kapturowy – powoływanie władz konfederacji oraz sądu kapturowego; funkcjonował w czasie bezkrólewia; • sejmik deputacki – wybieranie przedstawicieli do Trybunału Koronnego; funkcjonował od roku 1578; • sejmik gospodarczy – podejmowanie decyzji w sprawach ekonomicznych; Ruch egzekucyjny 1505 – 1569 • cele: • wykonywanie (egzekucja) i przestrzeganie prawa; • zwrot zabranych dóbr królewskich; • utworzenie skarbu publicznego; • ujednolicenie państwa; • przedstawiciele: Hieronim Ossoliński, Mikołaj Siennicki, Rafał Leszczyński.