P. 1
czynniki wpływające na charakterystyke osadu _pokaz slajdów

czynniki wpływające na charakterystyke osadu _pokaz slajdów

|Views: 1,206|Likes:
Wydawca: marjanix

More info:

Published by: marjanix on Dec 08, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

dr in . Łucja Fukas-Płonka mgr in .

Marcin Janik

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA

Politechnika Śląska Instytut In ynierii Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Konarskiego 18 44-100 Gliwice tel./fax. 32-2372173 e-mail: biuroeip@wp.pl

Struktura wykładu
Spis omawianych zagadnień

1. Rodzaje osadów 2. Ilości osadów 3. Charakterystyka osadów 4. Jakość osadów

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA

1. Rodzaje osadów

Osady ściekowe powstają w wyniku sedymentacji zawartej w ściekach zawiesiny, składającej się z substancji mineralnych i organicznych oraz komórek przyrastającej masy mikroorganizmów. Osady ściekowe są układami o zło onej strukturze oraz zró nicowanych parametrach, zale nych od przyjętej technologii oczyszczania. Biorąc pod uwagę charakter i miejsce powstawania w ciągu technologicznym, osady mo na podzielić na trzy rodzaje:

m. Charakteryzują się du ą zawartością zawiesiny mineralnej (stanowiącej 25-40% s.). .) oraz mikroorganizmów chorobotwórczych. substancji organicznej (60-75% s.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1. Rodzaje osadów Osady wstępne Osady wstępne powstają w wyniku sedymentacji w osadnikach wstępnych łatwoopadalnych zawiesin zawartych w ściekach surowych lub te strącanego chemicznie fosforu i zawiesin.m.

Osad taki składa się z zawiesiny mikroorganizmów skupionych w drobne kłaczki oraz trudnoopadalnej zawiesiny mineralnej.m. . Najpowszechniej stosowana metoda osadu czynnego daje osad charakteryzujący się znaczną zawartością substancji organicznej (60-75 % s.).CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1. Rodzaje osadów Osady z procesów biologicznego oczyszczania (osady nadmierne) Ze względu na technologię oczyszczania wyró nia się osady ze złó biologicznych oraz osady nadmierne z procesów oczyszczania metodą osadu czynnego.

Dla usunięcia związków fosforu stosuje się chemiczne strącanie przy pomocy soli elaza.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1. soli glinu lub wodorotlenku wapnia.soli elaza. Rodzaje osadów Osady z procesów chemicznego oczyszczania Chemiczne oczyszczanie stosowane jest głównie w technologiach wymagających wysokiego stopnia oczyszczenia ścieków. . W chemicznych procesach oczyszczania dla uzyskania kłaczków osadu nieodzowne jest stosowanie substancji chemicznych . wodorotlenku wapnia. Technologia chemicznego oczyszczania opiera się na stosowaniu procesu koagulacji (wytrącanie koloidów w postaci zawiesin kłaczkowatych pod wpływem czynników chemicznych lub fizycznych). szczególnie w przypadku konieczności uzyskania niskich stę eń fosforu i zawiesiny w odpływie z oczyszczalni. soli glinu.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1. Rodzaje osadów Miejsca powstawania osadów w oczyszczalni ścieków Jednostopniowy układ biologicznego oczyszczania metodą osadu czynnego z denitryfikacją i biologiczno-chemicznym usuwaniem fosforu. .

fosforu.m.chemicznego strącania fosforu.w osadniku wstępnym następuje usunięcie ładunków zanieczyszczeń w ilości około 60% zawiesiny .m.biologicznego usuwania węgla. Masa wytworzonego osadu nadmiernego w przeliczeniu na mieszkańca wynosi: Ł os./ M d Ilość osadu nadmiernego .odpowiada to masie osadu wstępnego.odpowiada masie osadu z: . Ilości osadów Ilość osadu wstępnego .zawiesiny nierozkładalnej zawartej w ściekach oczyszczonych.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2. . Masa wytworzonego osadu w przeliczeniu na równowa nego mieszkańca: Ł os. = 40-45 g s. ./ M d . = 40-65 g s.nadm.wst. azotu.

7% .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2. które dla osadów wstępnych wynosi 93-98%.5-99. = 1 – 1.5 l/Md V os. = 4 – 20 l/Md . a dla osadów nadmiernych 98. Ilości osadów Osady wstępne i wtórne ró nią się znacznie od siebie uwodnieniem. ρ – gęstość osadu [kg/m3]. Objętość osadu V zale y od zawartej w nim masy substancji stałych i uwodnienia: 100G 3 V= ρ (100− W) os [m ] gdzie: G – sucha masa substancji stałych w osadzie [kg]. W – uwodnienie osadu [%] Jednostkowa objętość osadów (w przeliczeniu na mieszkańca) wynosi: V os.wst.nadm.daje to w efekcie bardzo du e ró nice w objętości osadu produkowanego w ciągu doby.

początkowe uwodnienie osadu [%] W1 – końcowe uwodnienie osadu [%] 100-W 0 [m 3] V =V 1 0 100. V1 .odw.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2.końcowa objętość osadu [m3].początkowa objętość osadu [m3]. W0 . 20%) . = 4 – 5 l/Md (osad o uwodnieniu ok.W 1 Ilość osadów odwodnionych – opuszczających oczyszczalnię: V os. Ilości osadów Je eli uwodnienie osadu przekracza ok. 70% to zmiany objętości osadu mo na określić z zale ności: gdzie: V0 .

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2. Ilości osadów Względna zmiana objętości osadu przy zmianie jego uwodnienia: .

. biologiczne.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów Opracowując metody oraz dobór urządzeń przeróbki osadów bierze się pod uwagę szereg parametrów określających ich właściwości fizyczne. chemiczne.

.) [ % lub kg/m3 ] Stę enie suchej masy organicznej. której celem jest zmineralizowanie jak największej ilości organicznej masy osadu ściekowego. określa zawartość substancji organicznej w osadzie. Stę enie suchej masy organicznej (s.m.o. Podczas przeróbki osadów dą y się do uzyskania coraz większego stę enia suchej masy.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Jej ilość maleje w czasie przeróbki. wyra one w procentach suchej masy. wyra ane w procentach.m. zale y od ilości wody zawartej w masie osadu. Charakterystyka osadów Parametry fizyczne: Stę enie suchej masy (s.) [ % lub kg/m3 ] Stę enie suchej masy.

Na zwiększenie rozmiarów kłaczków znacząco wpływa dodanie do osadu polimeru.003 – 1. sedymentacji i odwadniania.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. poprawiającego jego zdolność do odwadniania.054 kg/m3 . Kłaczkowata struktura osadu pogarsza jego parametry hydrauliczne Gęstość objętościowa osadów Gęstość objętościowa osadu w postaci ciekłej: 1. Charakterystyka osadów Rozmiary i charakter kłaczków osadu Od tego parametru zale y zdolność cząstki osadu do aglomerowania.

którą łatwo oddzielić od cząstek osadu w procesie zagęszczania i filtracji.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. wody wewnątrz kłaczków osadu. wody związanej biologicznie. międzycząsteczkowej. Charakterystyka osadów Woda w osadzie występuje w postaci: wody wolnej. . wody półzwiązanej – tj. związanej w cząsteczkach osadu siłami adhezji i kohezji. wody kapilarnej. wody związanej fizycznie tj. która występuje w komórkach mikroorganizmów lub w formie biokoloidów otaczających komórki i tworzące kłaczki osadu czynnego. którą z cząsteczkami osadu wią ą siły napięcia powierzchniowego (bardzo trudna do oddzielenia). wody higroskopijnej i koloidalnej.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów .

W tej fazie zaczyna być usuwana woda półzwiązana . Proporcje między zawartością martwej i ywej masy organicznej są jednym z czynników decydujących o mo liwym do uzyskania stopniu odwodnienia osadu. zmieniając kierunek przebiegu.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Badanie procesów odwadniania: W fazie początkowej odwadniania odciekiem jest ciecz uwalniana z osadów przed podłączeniem podciśnienia (faza rozbiegu) I faza filtracji to usuwanie wody wolnej z placka osadu. W tej fazie punkty wykresu zaczynają równomiernie oddalać się od osi V II faza filtracji . Charakterystyka osadów Wspólną cechą wszystkich osadów ściekowych jest wysokie uwodnienie i znaczna zawartość związków organicznych.punkty pomiarowe gwałtownie odbiegają od osi V.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów Opór właściwy Opór filtracji jest najczęściej stosowanym parametrem opisującym względną odwadnialność osadu i stanowi ilościową miarę filtrowalności osadu przy stałym ciśnieniu. Znajomość ściśliwości osadu pozwala dobrać sposoby jego odwadniania. Im mniejszy – tym lepiej! Ściśliwość Ściśliwość oznacza podatność osadu na odkształcenie i zdolność do zmniejszania wolnych przestrzeni osadu pod wpływem przyło onego ciśnienia. Im większa odporność na ściskanie – tym lepiej! .

tym lepiej. płyną dopiero po przyło eniu sił powodujących naprę enia. rurociągów i armatury. Od parametru tego zale y wydajność procesów odwadniania oraz mo liwości deponowania na składowisku lub tymczasowo na poletkach osadowych. Właściwość ta ma znaczący wpływ na dobór pomp. Lepkość osadów zmniejsza się po procesach ich stabilizacji. Im większa – tym lepiej ! .lepkość Osady ściekowe wykazują charakter cieczy nienewtonowskiej. Im wy sza jego wartość. Prędkość przepływu maleje wraz z przyrostem suchej masy osadu.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Odporność na ścinanie Parametr wyra ony jest w N/m2. Charakterystyka osadów Własności reologiczne . a przede wszystkim na zu ycie energii w procesie przeróbki.

Sposobem na wywołanie efektu łączenia się cząstek koloidalnych w osadach jest zmniejszenie potencjału (redukcja sił odpychania). Osady ściekowe generalnie mają ładunek ujemny (-10 do -20mV). Ładunek elektryczny – potencjał Zeta Ładunek elektryczny obrazuje wielkość sił odpychania cząstek.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów Czas ssania kapilarnego – CSK Metoda pomiaru filtrowalności. Poprzez dodanie chemikaliów redukuje się ładunek do punktu izoelektrycznego. Pomiar czasu rozprzestrzeniania się cieczy odsączonej z próby osadu na wyznaczonej powierzchni – określany jest mianem czasu ssania kapilarnego. .

16-21 MJ/kg s. jaką mo na uzyskać z 1 kg osadu uwodnionego. Ciepło spalania osadów ściekowych jest znaczne i wynosi ok. w przypadku osadów ustabilizowanych. Badania wykazały. Wartość zale na jest od zawartości i rodzaju związków organicznych zawartych w osadzie. jaką mo na uzyskać ze spalenia 1kg SM osadu. .m. 9-15 MJ/kg s. dla osadów surowych i ok. Wilgotność osadów i niska zawartość substancji organicznej potrafi zmniejszyć jego wartość opałową do 2-3 MJ/kg. Charakterystyka osadów Ciepło spalania i wartość opałowa Ciepło spalania określa ilość energii. e całkowite spalenie osadu bez dodatku paliwa mo liwe jest przy wartości opałowej rzędu 8 MJ/kg osadu. Uwodniony osad ma ujemną wartość opałową.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.m. Wartość opałowa oznacza ilość energii.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów Zale ność wartości opałowej od ciepła spalania i wilgotności osadu .

.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. gdzie wykorzystywany jest wpływ odczynu na zmianę zawartości i rodzaju mikroorganizmów yjących w osadzie ściekowym. Charakterystyka osadów Parametry chemiczne: Odczyn pH Odczyn surowych osadów ściekowych zale y od odczynu ścieków oraz rodzaju procesów. Wartość odczynu mo e zmieniać się procesach przeróbki osadów. szczególnie w podczas stabilizacji i higienizacji osadów. Ze względu na du ą zawartość łatwo zagniwającej substancji organicznej i obecność mikroorganizmów . Zazwyczaj jest on bliski obojętnemu. jakim były one poddane.odczyn staje się w krótkim czasie kwaśny.

Wzrasta ona dla osadów przefermentowanych. Zawartość lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) Mierzona w mg CH3COOH/dm3 określa ilość lotnych kwasów organicznych zawartych w osadzie. Jest parametrem kontrolnym procesu fermentacji.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Ich ilość maleje podczas fermentacji. . Charakterystyka osadów Zasadowość Zasadowość określa zawartość związków alkalicznych rozpuszczonych w cieczy osadowej. W osadach zawarte są związki buforowe mające zdolność do neutralizacji kwasów. Osady surowe mają niską zasadowość. Wartość zasadowości podawana jest najczęściej w mgCaCO3/dm3. Ma to du e znaczenie w utrzymaniu lekko alkalicznego odczynu podczas fermentacji osadów.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.Azot . O glebotwórczych i nawozowych wartościach osadu decyduje jego skład: .Fosfor . Charakterystyka osadów Wartość nawozowa Substancje organiczne zawarte w osadach ściekowych są czynnikiem poprawiającym strukturę gleby przy rolniczym ich wykorzystaniu.osady ściekowe są ubogie w potas.0.1. Ustabilizowane osady ściekowe charakteryzują się korzystnym stosunkiem węgla do azotu.1 – 0. analogicznie jak w próchnicy gleb uprawowych lub w dojrzałych kompostach: C : N = 10÷13 : 1 . .4 – 5% sm i jest zbli one do zawartości tego pierwiastka w gnojowicy oraz wy sze ni w oborniku .0.8 – 8% sm i jest porównywalna z zawartością tego składnika w nawozach naturalnych.Potas . jego zawartość z reguły jest ni sza ni w oborniku i gnojowicy.6% sm .

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. absorbowalne organiczne związki chloru (AOX). środki ochrony roślin (pestycydy. konserwanty i inne substancje chemiczne słu ące stymulacji produkcji rolnej. insektycydy). wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). hormony. antybiotyki. polichlorowane dibenzodioksyny (PCCD) i polichlorowane dibenzofurany (PCDF). Głównym źródłem metali cię kich i substancji toksycznych występujących w osadach są ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej . Charakterystyka osadów Związki specjalne (substancje szkodliwe) metale cię kie. polichlorowane dwufenyle (PCB). substancje ropopochodne. tłuszcze.

Charakterystyka osadów Parametry biologiczne: Podatność na rozkład biologiczny Podatność na rozkład biologiczny zale y od ilości i rodzaju substancji organicznej oraz warunków występujących w masie osadu – decydujących o mo liwościach rozwoju mikroorganizmów.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. w szczególności metody stabilizacji. stosowanej technologii ich oczyszczania sposobu przeróbki osadów. Zawartość związków organicznych w suchej masie osadu w zale ności od stopnia stabilności osadu wynosi: 55 – 85% i głównie zale y od: składu ścieków. czy osad nie zawiera substancji hamujących rozkład biologiczny (związki toksyczne). Niezbędne jest określenie. .

. dlatego bardzo istotne jest zmniejszenie ich wpływu na otoczenie. Organizmy te stanowią powa ne zagro enie dla środowiska przyrodniczego i człowieka. wirusy. Stopień ska enia biologicznego osadów ściekowych jest podstawowym kryterium dopuszczającym osady do przyrodniczego wykorzystania. Charakterystyka osadów Właściwości sanitarne osadu Biomasa osadu powstającego podczas oczyszczania ścieków jest zbiorem mikroorganizmów reprezentowanych najliczniej przez bakterie. grzyby oraz robaki paso ytnicze.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.

Parametrów technologicznych zalicza się: podatność na mineralizację (zdolność do fermentacji lub podatność na rozkład tlenowy).CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. zdolność filtracyjną. Charakterystyka osadów Technologiczne cechy osadów Cechy technologiczne decydują o podatności osadów do stabilizacji i ostatecznego unieszkodliwiania. . wartości nawozowe. wartość opałową. są istotne z punktu widzenia projektowania procesów przeróbki osadów.

8 4-12 30-45 40005500 <100 1010-1011 8-10 .4-7.5-16 7.2-7. Charakterystyka osadów Rodzaj osadu Parametr Jednostka Surowy biologiczny 4 Surowy wstępny 3 Źle przefermentowany 5 Średnio przefermentowany 6 Dobrze przefermentowany 7 Bardzo dobrze przefermentowany 8 1 2 pH Sucha masa (SM) Straty pra enia (SMOrg.8-7 4-12 50-60 20003500 10002500 1011-1012 12.) Zasadowość Lotne kwasy tłuszczowe Opór właściwy filtracji Ciepło spalania %SM %SMO mg CaCO3/dm3 mg CH3COOH /dm3 m/kg MJ/kgSM 5-7 5-10 60-75 500-1000 18003600 1011-1013 16-20 6-7 4-8 55-80 500-1000 18003600 1012-1013 15-21 6.5-7 4-12 55-70 10002500 15004000 5x10115x1012 15-18 6.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.5-15 7.5 4-12 45-55 30004500 100-1000 5x10105x1011 10.

obcią enie osadu ładunkiem zanieczyszczeń.występowanie osadnika wstępnego. w tym szczególnie: . . wielkość ładunku zanieczyszczeń.wiek osadu. sposób oczyszczania ścieków i stosowane parametry technologiczne. Jakość osadów Kontrola jakości osadów ściekowych Ilość i jakość powstających na oczyszczalni osadów ściekowych jest zmienna. .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. sposób przeróbki osadów. . przy czym do głównych czynników powodujących zró nicowanie ich właściwości nale ą: rodzaj ścieków dopływających na oczyszczalnię.

występowanie pierwiastków śladowych i metali cię kich. du a zawartość związków nawozowych.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. wysoka zawartość związków organicznych. Jakość osadów Nie ma typowych osadów ściekowych. w ka dej oczyszczalni powstają osady o odmiennych właściwościach fizyko–chemicznych!! Wspólną cechą wszystkich osadów ściekowych jest: wysokie uwodnienie. łatwość zagniwania. ska enie biologiczne. mo liwość występowania substancji toksycznych .

. higienizacji osadów (higienizacja obejmuje procesy. przygotowania osadów do ostatecznej formy zagospodarowania.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. Jakość osadów Zasadniczym celem przeróbki osadów jest osiągnięcie następujących efektów: zmniejszenia objętości osadów i usunięcia z nich wody. stabilizacji osadów (stabilizacja osadów ściekowych polega na zmniejszeniu zagniwalności oraz zlikwidowaniu nieprzyjemnych zapachów poprzez zredukowanie ilości substancji organicznej zawartej w osadzie). w wyniku których następuje usunięcie z osadu organizmów chorobotwórczych i uzyskanie produktu bezpiecznego sanitarnie).

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. Warunkiem decydującym o mo liwości ekonomicznego stosowania recyklingu organicznego jest występowanie w pobli u oczyszczalni ścieków odpowiedniego areału terenów rolniczych lub terenów zdegradowanych nadających się do rekultywacji. metody termiczne zale y w du ym stopniu od odczynu pH podło a terenu. Jakość osadów W recyklingu organicznym osadów ściekowych istotne jest dbanie o czystość osadów. . Osady do rolniczego wykorzystania muszą być ustabilizowane i zhigienizowane. na którym będzie rozprowadzany osad. kompostowanie. Wybór sposobu higienizacji – wapnowanie. Podstawowym kryterium zastosowania recyklingu energetycznego do unieszkodliwiania osadów jest wartość opałowa osadów zale na od ich uwodnienia. konieczne jest rygorystyczne podejście do jakości ścieków przyjmowanych do sieci kanalizacyjnej.

U. 2006 nr 136 poz. których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. których wprowadzanie ściekach przemysłowych do kanalizacji wymaga pozwolenia wodnoprawnego . Jakość osadów Instrumentem kontroli jakości ścieków trafiających do oczyszczalni ścieków – a w związku z tym równie jakości produkowanych osadów są następujące przepisy: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.U. 964) .U. 1229) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. 2001 nr 72 poz.U. 2005 nr 233 poz. Prawo wodne (Dz.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.określające dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.określające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 2001 nr 115 poz. 747) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 1988) . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.

nie zawraca się osadów – aby nie wprowadzać z powrotem do ciągu oczyszczania ścieków zawiesiny. ujemnie wpływa na proces stabilizacji beztlenowej (osad nadmierny źle fermentuje ze względu na obecność flory bakteryjnej przystosowanej do warunków tlenowych. nale y równie zabezpieczyć przerabiane osady przed wtórnym zaka eniem przez organizmy chorobotwórcze. związków azotu i fosforu. nie łączy się osadów – mieszanie osadów wstępnych i nadmiernych zmniejsza ich odwadnialność. wir. nale y dbać o czystość osadów – zabezpieczenie urządzeń przed uszkodzeniami i zatykaniem spowodowanym przez piasek.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. . tłuszcze oraz szczególnie przez szmaty i włosy. zmniejszenie sprawności odwadniania). wyjątek stanowi zatrzymanie osadu w zagęszczaczach dla wyprodukowania lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). Jakość osadów Podstawowe zasady postępowania z osadami wg prof. kapsle. zmniejszając ilość produkowanego metanu). Oleszkiewicza: nie przetrzymuje się osadów – prowadzi to do pogorszenia właściwości osadów (uwalnianie fosfory.

zmniejszyć zagniwalność osadów. zabić organizmy chorobotwórcze w osadzie kierowanym do zagospodarowania. przygotować osad do bezpiecznego magazynowania i transportu. . Jakość osadów Oprócz wymienionych przykazań nale y równie obowiązkowo: zmniejszać uwodnienie osadów w ciągu przeróbki osadów. zagospodarować osad z korzyścią dla środowiska.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4.

LEM. Fukas-Płonka Ł. Zielewicz-Madej E.. Sem. 2.: Zasady wyboru technologii przeróbki osadów ściekowych. Sem. Kraków.Bibliografia Wykorzystane materiały: 1.. Gdańsk.43-51. Materiały konferencyjne – Konferencja Naukowo-Techniczna „OSAD2000”. Ustroń. Gdańsk. Przeróbka i zagospodarowanie osadów dla małych i średnich oczyszczalni ścieków. (1998): Gospodarka osadami ściekowymi – Poradnik decydenta. Szk. pp. Mat. Zielewicz-Madej E. Oleszkiewicz J. 4. Zielewicz-Madej E. 5.. . 1998. BPBK Katowice. Narady Proj. Mat. Fukas-Płonka Ł. 1999. Fukas-Płonka Ł. Sem.: Nowe techniki badań osadów ściekowych i kontroli procesów przeróbki osadów. Mat.. 6..: Zmiany fizykalnych osadów ściekowych wskutek fermentacji metanowej. 3. Przeróbka i zagospodarowanie osadów dla małych i średnich oczyszczalni ścieków.: Charakterystyka ilościowo-jakościowa osadu w zale ności od przyjętej technologii oczyszczania ścieków. Goerlitz. Szk. (2000): „Nowoczesne metody przeróbki osadów”. Gdańsk. Zielewicz-Madej E. Zielewicz-Madej E. Fukas-Płonka Ł. Gdańska Fundacja Wody. Fukas-Płonka Ł. 1998. 1995. Gdańska Fundacja Wody. Seminarium polsko-niemieckie ATV.

Łucja Fukas-Płonka mgr in . Konarskiego 18 44-100 Gliwice tel./fax. 32-2372173 e-mail: biuroeip@wp.pl . Marcin Janik DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Politechnika Śląska Instytut In ynierii Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.dr in .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->