P. 1
czynniki wpływające na charakterystyke osadu _pokaz slajdów

czynniki wpływające na charakterystyke osadu _pokaz slajdów

|Views: 1,206|Likes:
Wydawca: marjanix

More info:

Published by: marjanix on Dec 08, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

dr in . Łucja Fukas-Płonka mgr in .

Marcin Janik

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA

Politechnika Śląska Instytut In ynierii Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Konarskiego 18 44-100 Gliwice tel./fax. 32-2372173 e-mail: biuroeip@wp.pl

Struktura wykładu
Spis omawianych zagadnień

1. Rodzaje osadów 2. Ilości osadów 3. Charakterystyka osadów 4. Jakość osadów

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA

1. Rodzaje osadów

Osady ściekowe powstają w wyniku sedymentacji zawartej w ściekach zawiesiny, składającej się z substancji mineralnych i organicznych oraz komórek przyrastającej masy mikroorganizmów. Osady ściekowe są układami o zło onej strukturze oraz zró nicowanych parametrach, zale nych od przyjętej technologii oczyszczania. Biorąc pod uwagę charakter i miejsce powstawania w ciągu technologicznym, osady mo na podzielić na trzy rodzaje:

m.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1.) oraz mikroorganizmów chorobotwórczych. . substancji organicznej (60-75% s. Charakteryzują się du ą zawartością zawiesiny mineralnej (stanowiącej 25-40% s.m.). Rodzaje osadów Osady wstępne Osady wstępne powstają w wyniku sedymentacji w osadnikach wstępnych łatwoopadalnych zawiesin zawartych w ściekach surowych lub te strącanego chemicznie fosforu i zawiesin.

.m. Najpowszechniej stosowana metoda osadu czynnego daje osad charakteryzujący się znaczną zawartością substancji organicznej (60-75 % s. Osad taki składa się z zawiesiny mikroorganizmów skupionych w drobne kłaczki oraz trudnoopadalnej zawiesiny mineralnej.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1.). Rodzaje osadów Osady z procesów biologicznego oczyszczania (osady nadmierne) Ze względu na technologię oczyszczania wyró nia się osady ze złó biologicznych oraz osady nadmierne z procesów oczyszczania metodą osadu czynnego.

Technologia chemicznego oczyszczania opiera się na stosowaniu procesu koagulacji (wytrącanie koloidów w postaci zawiesin kłaczkowatych pod wpływem czynników chemicznych lub fizycznych).soli elaza. . szczególnie w przypadku konieczności uzyskania niskich stę eń fosforu i zawiesiny w odpływie z oczyszczalni. W chemicznych procesach oczyszczania dla uzyskania kłaczków osadu nieodzowne jest stosowanie substancji chemicznych . soli glinu lub wodorotlenku wapnia. Rodzaje osadów Osady z procesów chemicznego oczyszczania Chemiczne oczyszczanie stosowane jest głównie w technologiach wymagających wysokiego stopnia oczyszczenia ścieków. Dla usunięcia związków fosforu stosuje się chemiczne strącanie przy pomocy soli elaza.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1. wodorotlenku wapnia. soli glinu.

Rodzaje osadów Miejsca powstawania osadów w oczyszczalni ścieków Jednostopniowy układ biologicznego oczyszczania metodą osadu czynnego z denitryfikacją i biologiczno-chemicznym usuwaniem fosforu.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1. .

Masa wytworzonego osadu nadmiernego w przeliczeniu na mieszkańca wynosi: Ł os./ M d Ilość osadu nadmiernego . . fosforu./ M d .zawiesiny nierozkładalnej zawartej w ściekach oczyszczonych.nadm.wst.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2. = 40-45 g s.biologicznego usuwania węgla.odpowiada to masie osadu wstępnego. Masa wytworzonego osadu w przeliczeniu na równowa nego mieszkańca: Ł os. = 40-65 g s.odpowiada masie osadu z: .m.m.w osadniku wstępnym następuje usunięcie ładunków zanieczyszczeń w ilości około 60% zawiesiny . Ilości osadów Ilość osadu wstępnego .chemicznego strącania fosforu. . azotu.

Ilości osadów Osady wstępne i wtórne ró nią się znacznie od siebie uwodnieniem. = 4 – 20 l/Md .5-99.wst. = 1 – 1.daje to w efekcie bardzo du e ró nice w objętości osadu produkowanego w ciągu doby.nadm. W – uwodnienie osadu [%] Jednostkowa objętość osadów (w przeliczeniu na mieszkańca) wynosi: V os.5 l/Md V os.7% . Objętość osadu V zale y od zawartej w nim masy substancji stałych i uwodnienia: 100G 3 V= ρ (100− W) os [m ] gdzie: G – sucha masa substancji stałych w osadzie [kg]. a dla osadów nadmiernych 98. ρ – gęstość osadu [kg/m3].CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2. które dla osadów wstępnych wynosi 93-98%.

W 1 Ilość osadów odwodnionych – opuszczających oczyszczalnię: V os. V1 .odw. W0 . 70% to zmiany objętości osadu mo na określić z zale ności: gdzie: V0 .końcowa objętość osadu [m3].początkowe uwodnienie osadu [%] W1 – końcowe uwodnienie osadu [%] 100-W 0 [m 3] V =V 1 0 100.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2. Ilości osadów Je eli uwodnienie osadu przekracza ok. = 4 – 5 l/Md (osad o uwodnieniu ok. 20%) .początkowa objętość osadu [m3].

Ilości osadów Względna zmiana objętości osadu przy zmianie jego uwodnienia: .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2.

chemiczne.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. biologiczne. . Charakterystyka osadów Opracowując metody oraz dobór urządzeń przeróbki osadów bierze się pod uwagę szereg parametrów określających ich właściwości fizyczne.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. określa zawartość substancji organicznej w osadzie. Charakterystyka osadów Parametry fizyczne: Stę enie suchej masy (s. której celem jest zmineralizowanie jak największej ilości organicznej masy osadu ściekowego.m. Jej ilość maleje w czasie przeróbki.m.) [ % lub kg/m3 ] Stę enie suchej masy.o. wyra ane w procentach. zale y od ilości wody zawartej w masie osadu. Stę enie suchej masy organicznej (s.) [ % lub kg/m3 ] Stę enie suchej masy organicznej. wyra one w procentach suchej masy. Podczas przeróbki osadów dą y się do uzyskania coraz większego stę enia suchej masy. .

003 – 1. sedymentacji i odwadniania. poprawiającego jego zdolność do odwadniania. Na zwiększenie rozmiarów kłaczków znacząco wpływa dodanie do osadu polimeru.054 kg/m3 . Charakterystyka osadów Rozmiary i charakter kłaczków osadu Od tego parametru zale y zdolność cząstki osadu do aglomerowania. Kłaczkowata struktura osadu pogarsza jego parametry hydrauliczne Gęstość objętościowa osadów Gęstość objętościowa osadu w postaci ciekłej: 1.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. wody higroskopijnej i koloidalnej. wody półzwiązanej – tj. . która występuje w komórkach mikroorganizmów lub w formie biokoloidów otaczających komórki i tworzące kłaczki osadu czynnego. którą z cząsteczkami osadu wią ą siły napięcia powierzchniowego (bardzo trudna do oddzielenia). Charakterystyka osadów Woda w osadzie występuje w postaci: wody wolnej. którą łatwo oddzielić od cząstek osadu w procesie zagęszczania i filtracji. wody kapilarnej. wody związanej biologicznie. międzycząsteczkowej. wody wewnątrz kłaczków osadu. związanej w cząsteczkach osadu siłami adhezji i kohezji. wody związanej fizycznie tj.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów .

zmieniając kierunek przebiegu. W tej fazie punkty wykresu zaczynają równomiernie oddalać się od osi V II faza filtracji . Badanie procesów odwadniania: W fazie początkowej odwadniania odciekiem jest ciecz uwalniana z osadów przed podłączeniem podciśnienia (faza rozbiegu) I faza filtracji to usuwanie wody wolnej z placka osadu.punkty pomiarowe gwałtownie odbiegają od osi V.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów Wspólną cechą wszystkich osadów ściekowych jest wysokie uwodnienie i znaczna zawartość związków organicznych. Proporcje między zawartością martwej i ywej masy organicznej są jednym z czynników decydujących o mo liwym do uzyskania stopniu odwodnienia osadu. W tej fazie zaczyna być usuwana woda półzwiązana .

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Znajomość ściśliwości osadu pozwala dobrać sposoby jego odwadniania. Im większa odporność na ściskanie – tym lepiej! . Charakterystyka osadów Opór właściwy Opór filtracji jest najczęściej stosowanym parametrem opisującym względną odwadnialność osadu i stanowi ilościową miarę filtrowalności osadu przy stałym ciśnieniu. Im mniejszy – tym lepiej! Ściśliwość Ściśliwość oznacza podatność osadu na odkształcenie i zdolność do zmniejszania wolnych przestrzeni osadu pod wpływem przyło onego ciśnienia.

płyną dopiero po przyło eniu sił powodujących naprę enia. Od parametru tego zale y wydajność procesów odwadniania oraz mo liwości deponowania na składowisku lub tymczasowo na poletkach osadowych. Właściwość ta ma znaczący wpływ na dobór pomp. Lepkość osadów zmniejsza się po procesach ich stabilizacji.lepkość Osady ściekowe wykazują charakter cieczy nienewtonowskiej. tym lepiej. Im większa – tym lepiej ! . Im wy sza jego wartość. Odporność na ścinanie Parametr wyra ony jest w N/m2. rurociągów i armatury. a przede wszystkim na zu ycie energii w procesie przeróbki. Charakterystyka osadów Własności reologiczne . Prędkość przepływu maleje wraz z przyrostem suchej masy osadu.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.

Charakterystyka osadów Czas ssania kapilarnego – CSK Metoda pomiaru filtrowalności. Pomiar czasu rozprzestrzeniania się cieczy odsączonej z próby osadu na wyznaczonej powierzchni – określany jest mianem czasu ssania kapilarnego. Osady ściekowe generalnie mają ładunek ujemny (-10 do -20mV).CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Poprzez dodanie chemikaliów redukuje się ładunek do punktu izoelektrycznego. Ładunek elektryczny – potencjał Zeta Ładunek elektryczny obrazuje wielkość sił odpychania cząstek. Sposobem na wywołanie efektu łączenia się cząstek koloidalnych w osadach jest zmniejszenie potencjału (redukcja sił odpychania). .

dla osadów surowych i ok. Uwodniony osad ma ujemną wartość opałową. . jaką mo na uzyskać z 1 kg osadu uwodnionego.m. Wilgotność osadów i niska zawartość substancji organicznej potrafi zmniejszyć jego wartość opałową do 2-3 MJ/kg.m. e całkowite spalenie osadu bez dodatku paliwa mo liwe jest przy wartości opałowej rzędu 8 MJ/kg osadu. w przypadku osadów ustabilizowanych. Ciepło spalania osadów ściekowych jest znaczne i wynosi ok. Wartość zale na jest od zawartości i rodzaju związków organicznych zawartych w osadzie.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów Ciepło spalania i wartość opałowa Ciepło spalania określa ilość energii. Wartość opałowa oznacza ilość energii. Badania wykazały. 9-15 MJ/kg s. jaką mo na uzyskać ze spalenia 1kg SM osadu. 16-21 MJ/kg s.

Charakterystyka osadów Zale ność wartości opałowej od ciepła spalania i wilgotności osadu .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.

gdzie wykorzystywany jest wpływ odczynu na zmianę zawartości i rodzaju mikroorganizmów yjących w osadzie ściekowym. Charakterystyka osadów Parametry chemiczne: Odczyn pH Odczyn surowych osadów ściekowych zale y od odczynu ścieków oraz rodzaju procesów. Zazwyczaj jest on bliski obojętnemu. Wartość odczynu mo e zmieniać się procesach przeróbki osadów.odczyn staje się w krótkim czasie kwaśny. szczególnie w podczas stabilizacji i higienizacji osadów. Ze względu na du ą zawartość łatwo zagniwającej substancji organicznej i obecność mikroorganizmów . jakim były one poddane.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. .

Osady surowe mają niską zasadowość.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów Zasadowość Zasadowość określa zawartość związków alkalicznych rozpuszczonych w cieczy osadowej. Jest parametrem kontrolnym procesu fermentacji. Wzrasta ona dla osadów przefermentowanych. Wartość zasadowości podawana jest najczęściej w mgCaCO3/dm3. Ich ilość maleje podczas fermentacji. W osadach zawarte są związki buforowe mające zdolność do neutralizacji kwasów. Zawartość lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) Mierzona w mg CH3COOH/dm3 określa ilość lotnych kwasów organicznych zawartych w osadzie. Ma to du e znaczenie w utrzymaniu lekko alkalicznego odczynu podczas fermentacji osadów. .

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.Potas .0. jego zawartość z reguły jest ni sza ni w oborniku i gnojowicy.Azot . O glebotwórczych i nawozowych wartościach osadu decyduje jego skład: .6% sm .0.Fosfor .8 – 8% sm i jest porównywalna z zawartością tego składnika w nawozach naturalnych.4 – 5% sm i jest zbli one do zawartości tego pierwiastka w gnojowicy oraz wy sze ni w oborniku .1. .osady ściekowe są ubogie w potas. analogicznie jak w próchnicy gleb uprawowych lub w dojrzałych kompostach: C : N = 10÷13 : 1 . Charakterystyka osadów Wartość nawozowa Substancje organiczne zawarte w osadach ściekowych są czynnikiem poprawiającym strukturę gleby przy rolniczym ich wykorzystaniu.1 – 0. Ustabilizowane osady ściekowe charakteryzują się korzystnym stosunkiem węgla do azotu.

tłuszcze. Głównym źródłem metali cię kich i substancji toksycznych występujących w osadach są ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej . Charakterystyka osadów Związki specjalne (substancje szkodliwe) metale cię kie. polichlorowane dibenzodioksyny (PCCD) i polichlorowane dibenzofurany (PCDF).CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. hormony. środki ochrony roślin (pestycydy. konserwanty i inne substancje chemiczne słu ące stymulacji produkcji rolnej. antybiotyki. insektycydy). wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). substancje ropopochodne. absorbowalne organiczne związki chloru (AOX). polichlorowane dwufenyle (PCB).

Zawartość związków organicznych w suchej masie osadu w zale ności od stopnia stabilności osadu wynosi: 55 – 85% i głównie zale y od: składu ścieków. czy osad nie zawiera substancji hamujących rozkład biologiczny (związki toksyczne). w szczególności metody stabilizacji.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Niezbędne jest określenie. . Charakterystyka osadów Parametry biologiczne: Podatność na rozkład biologiczny Podatność na rozkład biologiczny zale y od ilości i rodzaju substancji organicznej oraz warunków występujących w masie osadu – decydujących o mo liwościach rozwoju mikroorganizmów. stosowanej technologii ich oczyszczania sposobu przeróbki osadów.

dlatego bardzo istotne jest zmniejszenie ich wpływu na otoczenie. . wirusy. Organizmy te stanowią powa ne zagro enie dla środowiska przyrodniczego i człowieka.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Stopień ska enia biologicznego osadów ściekowych jest podstawowym kryterium dopuszczającym osady do przyrodniczego wykorzystania. grzyby oraz robaki paso ytnicze. Charakterystyka osadów Właściwości sanitarne osadu Biomasa osadu powstającego podczas oczyszczania ścieków jest zbiorem mikroorganizmów reprezentowanych najliczniej przez bakterie.

wartości nawozowe. zdolność filtracyjną. wartość opałową.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów Technologiczne cechy osadów Cechy technologiczne decydują o podatności osadów do stabilizacji i ostatecznego unieszkodliwiania. są istotne z punktu widzenia projektowania procesów przeróbki osadów. Parametrów technologicznych zalicza się: podatność na mineralizację (zdolność do fermentacji lub podatność na rozkład tlenowy). .

5-16 7.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.5 4-12 45-55 30004500 100-1000 5x10105x1011 10.8-7 4-12 50-60 20003500 10002500 1011-1012 12.8 4-12 30-45 40005500 <100 1010-1011 8-10 .2-7.) Zasadowość Lotne kwasy tłuszczowe Opór właściwy filtracji Ciepło spalania %SM %SMO mg CaCO3/dm3 mg CH3COOH /dm3 m/kg MJ/kgSM 5-7 5-10 60-75 500-1000 18003600 1011-1013 16-20 6-7 4-8 55-80 500-1000 18003600 1012-1013 15-21 6.5-7 4-12 55-70 10002500 15004000 5x10115x1012 15-18 6.5-15 7.4-7. Charakterystyka osadów Rodzaj osadu Parametr Jednostka Surowy biologiczny 4 Surowy wstępny 3 Źle przefermentowany 5 Średnio przefermentowany 6 Dobrze przefermentowany 7 Bardzo dobrze przefermentowany 8 1 2 pH Sucha masa (SM) Straty pra enia (SMOrg.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. sposób oczyszczania ścieków i stosowane parametry technologiczne. wielkość ładunku zanieczyszczeń.obcią enie osadu ładunkiem zanieczyszczeń.występowanie osadnika wstępnego. . . Jakość osadów Kontrola jakości osadów ściekowych Ilość i jakość powstających na oczyszczalni osadów ściekowych jest zmienna.wiek osadu. sposób przeróbki osadów. przy czym do głównych czynników powodujących zró nicowanie ich właściwości nale ą: rodzaj ścieków dopływających na oczyszczalnię. w tym szczególnie: . .

w ka dej oczyszczalni powstają osady o odmiennych właściwościach fizyko–chemicznych!! Wspólną cechą wszystkich osadów ściekowych jest: wysokie uwodnienie. Jakość osadów Nie ma typowych osadów ściekowych. du a zawartość związków nawozowych. występowanie pierwiastków śladowych i metali cię kich. wysoka zawartość związków organicznych. ska enie biologiczne. mo liwość występowania substancji toksycznych . łatwość zagniwania.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4.

Jakość osadów Zasadniczym celem przeróbki osadów jest osiągnięcie następujących efektów: zmniejszenia objętości osadów i usunięcia z nich wody. stabilizacji osadów (stabilizacja osadów ściekowych polega na zmniejszeniu zagniwalności oraz zlikwidowaniu nieprzyjemnych zapachów poprzez zredukowanie ilości substancji organicznej zawartej w osadzie).CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. w wyniku których następuje usunięcie z osadu organizmów chorobotwórczych i uzyskanie produktu bezpiecznego sanitarnie). higienizacji osadów (higienizacja obejmuje procesy. przygotowania osadów do ostatecznej formy zagospodarowania. .

na którym będzie rozprowadzany osad. . metody termiczne zale y w du ym stopniu od odczynu pH podło a terenu. kompostowanie. Podstawowym kryterium zastosowania recyklingu energetycznego do unieszkodliwiania osadów jest wartość opałowa osadów zale na od ich uwodnienia. Jakość osadów W recyklingu organicznym osadów ściekowych istotne jest dbanie o czystość osadów.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. Osady do rolniczego wykorzystania muszą być ustabilizowane i zhigienizowane. konieczne jest rygorystyczne podejście do jakości ścieków przyjmowanych do sieci kanalizacyjnej. Wybór sposobu higienizacji – wapnowanie. Warunkiem decydującym o mo liwości ekonomicznego stosowania recyklingu organicznego jest występowanie w pobli u oczyszczalni ścieków odpowiedniego areału terenów rolniczych lub terenów zdegradowanych nadających się do rekultywacji.

2001 nr 115 poz. 747) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.U. 2001 nr 72 poz. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 2005 nr 233 poz. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.określające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 1229) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r.U. których wprowadzanie ściekach przemysłowych do kanalizacji wymaga pozwolenia wodnoprawnego . Prawo wodne (Dz.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. 964) .U. Jakość osadów Instrumentem kontroli jakości ścieków trafiających do oczyszczalni ścieków – a w związku z tym równie jakości produkowanych osadów są następujące przepisy: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 2006 nr 136 poz.określające dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 1988) . w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.

Jakość osadów Podstawowe zasady postępowania z osadami wg prof. nale y równie zabezpieczyć przerabiane osady przed wtórnym zaka eniem przez organizmy chorobotwórcze. zmniejszając ilość produkowanego metanu). wyjątek stanowi zatrzymanie osadu w zagęszczaczach dla wyprodukowania lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). związków azotu i fosforu. nale y dbać o czystość osadów – zabezpieczenie urządzeń przed uszkodzeniami i zatykaniem spowodowanym przez piasek. kapsle. wir. ujemnie wpływa na proces stabilizacji beztlenowej (osad nadmierny źle fermentuje ze względu na obecność flory bakteryjnej przystosowanej do warunków tlenowych. . nie zawraca się osadów – aby nie wprowadzać z powrotem do ciągu oczyszczania ścieków zawiesiny. Oleszkiewicza: nie przetrzymuje się osadów – prowadzi to do pogorszenia właściwości osadów (uwalnianie fosfory. nie łączy się osadów – mieszanie osadów wstępnych i nadmiernych zmniejsza ich odwadnialność. zmniejszenie sprawności odwadniania). tłuszcze oraz szczególnie przez szmaty i włosy.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4.

zagospodarować osad z korzyścią dla środowiska. zabić organizmy chorobotwórcze w osadzie kierowanym do zagospodarowania. Jakość osadów Oprócz wymienionych przykazań nale y równie obowiązkowo: zmniejszać uwodnienie osadów w ciągu przeróbki osadów.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. zmniejszyć zagniwalność osadów. . przygotować osad do bezpiecznego magazynowania i transportu.

Sem. Fukas-Płonka Ł..: Nowe techniki badań osadów ściekowych i kontroli procesów przeróbki osadów.. Goerlitz. Gdańsk. 1998. Szk. Zielewicz-Madej E. Gdańska Fundacja Wody. 5.. Fukas-Płonka Ł. Przeróbka i zagospodarowanie osadów dla małych i średnich oczyszczalni ścieków. Gdańska Fundacja Wody. Przeróbka i zagospodarowanie osadów dla małych i średnich oczyszczalni ścieków. pp. Materiały konferencyjne – Konferencja Naukowo-Techniczna „OSAD2000”. 2. 1998. LEM. 6. Zielewicz-Madej E. Seminarium polsko-niemieckie ATV. Gdańsk. Gdańsk. Kraków. (1998): Gospodarka osadami ściekowymi – Poradnik decydenta. Mat.43-51.. .: Zasady wyboru technologii przeróbki osadów ściekowych. Ustroń.. Narady Proj. Sem. BPBK Katowice. Fukas-Płonka Ł. Zielewicz-Madej E. Sem. Szk. Zielewicz-Madej E. Oleszkiewicz J. (2000): „Nowoczesne metody przeróbki osadów”.Bibliografia Wykorzystane materiały: 1. 3. 1999. Fukas-Płonka Ł. 1995. Mat.: Zmiany fizykalnych osadów ściekowych wskutek fermentacji metanowej. 4. Fukas-Płonka Ł. Zielewicz-Madej E. Mat.: Charakterystyka ilościowo-jakościowa osadu w zale ności od przyjętej technologii oczyszczania ścieków.

32-2372173 e-mail: biuroeip@wp./fax.pl . Konarskiego 18 44-100 Gliwice tel. Łucja Fukas-Płonka mgr in .dr in . Marcin Janik DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Politechnika Śląska Instytut In ynierii Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->