zbiór zadań z chemii

Zadania z chemii z serwisu Chemia SOS – pomoc z chemii

CHEMIA
SOS
Z
Z
B
B
I
I
Ó
Ó
R
R
Z
Z
A
A
D
D
A
A
Ń
Ń
Z
Z

C
C
H
H
E
E
M
M
I
I
I
IWszystkie te zadania (ponad 1100) pochodzą z serwisu Chemia SOS – Pomoc
z Chemii. Jeśli chcesz otrzymać do nich odpowiedzi, kliknij w poniższy link, lub
skopiuj go do przeglądarki:
https://ssl.dotpay.eu/?pid=1H5ZLFNPSEGUA4ZY3X915EUGE892EUWC
(cena za odpowiedzi do zadań 15 zł).
Po zaksięgowaniu wpłaty na moim koncie otrzymasz odpowiedzi do zadań w
formacie pdf.
Zobacz próbkę rozwiązanych i wytłumaczonych przeze mnie zadań:
odpowiedzi do zadań z chemiiSPIS TREŚĆI

1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE .............................................................................................................. 1
1.1. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA, MASA ATOMU I CZĄSTECZKI ........................................................................... 1
1.2. MOL, MASA MOLOWA, LICZNOŚĆ MATERII, LICZBA AVOGADRO ............................................................................... 2
1.3. MOL, OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZU ............................................................................................................................... 5
1.4. PRAWA GAZOWE ...................................................................................................................................................... 7
2. BUDOWA ATOMU, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................... 10
2.1. KONFIGURACJA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW .................................................................................................... 10
2.2. BUDOWA CZĄSTECZKI, BUDOWA WIĄZANIA CHEMICZNEGO ................................................................................... 13
2.3. HYBRYDYZACJA, GEOMETRIA CZĄSTECZKI, METODA VSEPR ................................................................................ 14
2.4. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ......................................................................................................................................... 15
2.5. IZOTOPY ................................................................................................................................................................. 17
3. STECHIOMETRIA .................................................................................................................................................... 19
3.1. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE SKŁADU ILOŚCIOWEGO .................................................................. 19
3.2. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI....................................................................... 22
4. STECHIOMETRIA REAKCJI ................................................................................................................................. 24
4.1. OBLICZENIA NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI................................................................................................... 24
4.2. WYDAJNOŚĆ REAKCJI ............................................................................................................................................. 31
4.3. CHEMIA ORGANICZNA ............................................................................................................................................ 32
4.4. USTALANIE SKŁADU MIESZANIN ............................................................................................................................. 34
5. STĘŻENIA ROZTWORÓW ..................................................................................................................................... 37
5.1. STĘŻENIE MOLOWE ................................................................................................................................................. 37
5.2. STĘŻENIE PROCENTOWE ......................................................................................................................................... 39
5.3. ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI ............................................................................................................................ 43
5.4. PRZELICZANIE STĘŻEŃ............................................................................................................................................ 45
5.5. MIESZANIE ROZTWORÓW ....................................................................................................................................... 46
5.6. OBLICZANIE STĘŻENIA ROZTWORU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI ................................................................ 50
6. TERMOCHEMIA ...................................................................................................................................................... 54
7. ELEKTROCHEMIA .................................................................................................................................................. 56
8. RÓWNOWAGA CHEMICZNA ............................................................................................................................... 59
8.1. SZYBKOŚĆ REAKCJI ................................................................................................................................................ 59
8.2. STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI ................................................................................................................................. 59
9. RÓŻNE REAKCJE .................................................................................................................................................... 65
9.1. ZADANIA TEKSTOWE .............................................................................................................................................. 65
9.2. SCHEMATY REAKCJI ............................................................................................................................................... 70
9.3. PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ ............................................................................................................................ 73
10. RÓWNOWAGI JONOWE W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW........................................ 74
10.1. DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA ........................................................................................................................ 74
10.2. HYDROLIZA ........................................................................................................................................................ 75
10.3. STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI.............................................................................................................................. 75
10.4. OBLICZENIA NA PODSTAWIE PH ROZTWORU ....................................................................................................... 78
10.5. ROZTWORY BUFOROWE ...................................................................................................................................... 81
10.6. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI ............................................................................................................................ 83
11. REAKCJE REDOKS .............................................................................................................................................. 85
11.1. UTLENIACZ I REDUKTOR, STOPIEŃ UTLENIENIA .................................................................................................. 85


11.2. DOBÓR WSPÓŁCZYNNIKÓW REAKCJI .................................................................................................................. 86
12. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................................................... 88
12.1. RÓŻNE REAKCJE ................................................................................................................................................. 88
12.2. LITOWCE ............................................................................................................................................................ 88
12.3. BERYLOWCE ...................................................................................................................................................... 88
12.4. BOROWCE .......................................................................................................................................................... 88
12.5. WĘGLOWCE ....................................................................................................................................................... 89
12.6. AZOTOWCE ........................................................................................................................................................ 91
13. WĘGLOWODORY ................................................................................................................................................ 92
13.1. WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY) ............................................................................................................. 92
13.2. WEGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY I ALKINY) .......................................................................................... 95
13.3. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE ....................................................................................................................... 98
14. ALKOHOLE ........................................................................................................................................................... 99
15. ALDEHYDY, KETONY ...................................................................................................................................... 101
16. KWASY KARBOKSYLOWE ............................................................................................................................. 102
17. NITROZWIĄZKI I AMINY ............................................................................................................................... 104
18. TŁUSZCZE I ESTRY .......................................................................................................................................... 105
19. AMINOKWASY I BIAŁKA ................................................................................................................................ 107
20. CUKRY ................................................................................................................................................................. 108
21. NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW I RYSOWANIE WZORÓW ...................................................................... 109
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 1 -
CHEMIA NIEORGANICZNA
1. Podstawowe pojęcia chemiczne

1.1. Masa atomowa i cząsteczkowa, masa atomu i cząsteczki
W układzie okresowym pierwiastków każdy atom oznaczony jest jedno lub dwuliterowym symbolem. Symbol ten pochodzi
od pierwszej lub pierwszej i dalszej litery łacińskiej nazwy pierwiastka (gdy kilka pierwiastków ma nazwy rozpoczynające się od
tej samej litery ich symbole, poza pierwszym są dwuliterowe):
Nazwa łacińska Nazwa polska Symbol
Nitrogenium
Chlorum
Aluminium
Kalium
Natrium
Argentum
Oxygenium
Azot
Chlor
Glin
Potas
Sód
Srebro
Tlen
N
Cl
Al
K
Na
Ag
O
Symbole te oznaczają zarówno sam pierwiastek, jak i atom. Np. K oznacza atom potasu, jak i potas (mol atomów potasu).
Cząsteczka związku chemicznego składa się z atomów różnych pierwiastków, które są ze sobą połączone wiązaniami
chemicznymi. Zapisując wzór związku chemicznego musimy podać z ilu i jakich atomów się on składa, czyli wymienić
wszystkie atomy w określonej kolejności. Najczęściej o kolejności atomów wymienianych w związku decyduje ich
elektroujemność. Na początku wymieniane są atomy najmniej elektroujemne, na końcu najbardziej elektroujemne
(elektroujemność pierwiastków w układzie okresowym wzrasta od strony lewej do prawej i z dołu do góry). Dlatego związek
składający się z sodu i z chloru zapisujemy jako NaCl, natomiast z tlenu i węgla CO (chlor jest bardziej elektroujemny od sodu,
a tlen od węgla). Krotność (ilość) atomów w cząsteczce związku wskazujemy indeksem stechiometrycznym. Indeksy
stechiometryczne zapisujemy jako indeksy dolne i odnoszą się tylko do pierwiastka za którym są zapisane. Zwiazek skladający
się z dwóch atomów sodu i jednego atomu tlenu zapiszemy jako Na2O, a związek składający się z 10 atomów tlenu i czterech
atomów fosforu zapiszemy jako P
4
O
10
.
Li
Be
B
3 4 5
6,491
9,012 10,811
liczba atomowa
masa atomowa


Liczba zapisana przed wzorem (symbolem) nazywana jest współczynnikiem stechiometrycznym i odnosi się do wszystkich
atomów występujących po tej liczbie: 5Na2S traktujemy jako 5
.
(Na2S). Taki zapis oznacza, że mamy do czynienia z 5
cząsteczkami (5 molami) związku siarczku sodu. Każda cząsteczka (mol) siarczku sodu składa się z 2 jonów (2 moli) sodu oraz
z 1 jonu (1 mola) siaczkowego. Czyli mamy do czynienia z 10 jonami (10 molami) jonów sodowych i 5 jonami (5 molami)
siaczkowymi.
Obliczenie masy cząsteczkowej związku polega na zsumowaniu mas atomowych atomów (jonów) wchodzących w skład
związku. Masa cząsteczkowa może być wyrażona w u (junitach) lub w gramach. Ta ostatnia odnosi się do jednego mola
związku. Siarczan(VI) sodu (Na2SO4) powstał z 2 atomów sodu, 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu. Masy tych atomów
odczytujemy z układu okresowego:
Na: 23u lub 23g
S: 32u lub 32g
O: 16u lub 16g
M=2
.
23u+1
.
32u+4
.
16u=142u lub 142g/mol.

1.1-1.
Obliczyć masę atomu ołowiu w gramach.
1.1-2.
Obliczyć masę atomową pierwiastka, jeżeli jego atom ma masę 5,32
.
10
-23
g.
1.1-3.
Obliczyć masę cząsteczkową: 1) CO, 2) CO2, 3) Al2O3, 4) NaOH, 5) Al(OH)3, 6) H2SO4.

Podstawowe pojęcia chemiczne- 2 -
1.1-4.
Obliczyć masę cząsteczki Al2O3 w gramach.
1.1-5.
Obliczyć masę cząsteczkową związku wiedząc, że cząsteczka zawiera 9 atomów węgla, 13 atomów wodoru oraz 2,33
.
10
-23

g innych składników.
1.1-6.
Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x:
a) P2OX (masa cząsteczkowa 110 u)
b) C2HX (masa cząsteczkowa 30 u)
c) H4PXO7 (masa cząsteczkowa 178 u)
1.1-7.
Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E?
a) EO2 (masa cząsteczkowa 44 u)
b) E2S3 (masa cząsteczkowa 208 u)
c) H2EO4 (masa cząsteczkowa 98 u)
1.1-8.
Z ilu atomów składa się cząsteczka boru, jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 132 u?
1.1-9.
Jaki warunek musi spełniać masa atomowa pierwiastka E, aby masa cząsteczkowa tlenku E2O była:
a) mniejsza od masy cząsteczkowej tlenku EO2
b) większa od masy cząsteczkowej tlenku EO2
1.1-10.
Jednowartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie cząsteczkowej 1,26 razy większej od masy cząsteczkowej tlenku.
Jaki to pierwiastek?
1.1-11.
Obliczyć masę 2
.
10
23
cząsteczek dwutlenku węgla (CO2).
1.1-12.
Obliczyć, ile atomów znajduje się w 5 cm
3
rtęci, jeżeli gęstość jej wynosi 13,5 g/cm
3
.
1.1-13.
Oblicz masę atomu tlenu w gramach wiedząc że masa atomowa tlenu wynosi 15,9994u.
1.1-14.
Jaką masę mają 3 mole kwasu siarkowego(VI) (H2SO4)?
1.2. Mol, masa molowa, liczność materii, liczba Avogadro
Wyobraźmy sobie, że w sklepie kupujemy 1kg śrub, 1kg nakrętek i 1kg podkładek do nich:

W domu kompletujemy zestaw: śruba + nakrętka i dwie podkładki. Okazuje się, że udało nam się skompletować 333
komplety, oraz pozostało 667 nakrętek i 2667 podkładek. Czy nie lepiej było kupić1000 szt. śrub, 1000 szt. nakrętek, oraz 2000
podkładek?
Podobnie jest z atomami. Gdy reagują ze sobą np. w stosunku 1:2, to najlepiej wziąć pewną ilość jednych atomów i
dwukrotnie większą ilość drugich. Wtedy jesteśmy pewni, że wszystkie atomy przereagują ze sobą.
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 3 -
Z uwagi na to, że atomy mają bardzo małe rozmiary, to oczywiście ich ilość musi być bardzo duża, by dało się je odmierzyć
(odważyć). W chemii taką standardową ilością atomów, jonów, cząsteczek jest 1 mol, który liczy sobie 6,023
.
10
23
sztuk.
Oczywiście ta liczba atomów ma swoją masę i nie musimy odliczać takiej ilości, możemy ją odważyć.
W przykładzie ze śrubkami jest podobnie. Mądry sprzedawca zważy jedną śrubkę: ms (lub np. 10 sztuk i obliczy masę
jednej śrubki), podobnie postąpi z nakrętką - mn i podkładką - mp. Następnie zamiast odliczać 1000 śrub, odważy m=1000
.
ms
śrub, m=1000
.
mn nakrętek, oraz m=2000
.
mp podkładek.
Masę 1 mola atomów odnajdziemy w układzie okresowym, a dla 1 mola związku obliczymy sumując masy molowe atomów
z uwzględnieniem odpowiednich współczynników stechiometrycznych.
1.2-1.
Ile moli glinu i ile moli siarki zawiera 0,6 mola siarczku glinu (Al2S3)?
1.2-2.
Obliczyć, ile moli atomów tlenu zawartych jest w 2 molach kwasu siarkowego(VI) (H2SO4).
1.2-3.
Ile moli atomów tlenu i ile moli atomów wodoru zawierają 3 mole wody?
1.2-4.
Ile milimoli wapnia i ile milimoli chloru zawierają 2 milimole chlorku wapnia (CaCl2)?
1.2-5.
Która z próbek zawiera więcej atomów?
a) mol wodoru czy mol tlenu
b) mol wodoru czy mol helu
c) milimol SO2 czy milimol SO3
1.2-6.
Czy w 7 molach wody jest więcej tlenu niż w 4 molach nadtlenku wodoru (H2O2)
1.2-7.
Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi: a) 9 g wody, b) 1 dm
3
wody.
1.2-8.
Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1,45 g/cm
3
. Ile moli stanowi 1 dm
3
nadtlenku wodoru?
1.2-9.
Obliczyć, jaką liczbę kilomoli stanowi 176 kg siarczku żelaza (FeS).
1.2-10.
Samiczki wielu insektów wydzielają feromony C19H38O, które przyciągają samczyki. Samczyk reaguje po wchłonięciu
zaledwie 0,000000000001 g (czyli 10
-12
g) feromonu. Ile cząsteczek zawiera taka dawka?
1.2-11.
Jedna kropla wody morskiej zawiera ok. 50 miliardów atomów złota. Obliczyć, ile złota można by uzyskać ze 100 kg wody
morskiej, jeżeli masa 1 kropli wynosi ok. 33 mg.
1.2-12.
Ile gramów siarczanu(VI) litu należy odważyć by znajdowało się tam tyle samo atomów litu co w 4,25g chlorku litu?
1.2-13.
Oblicz gęstość srebra wiedząc, że krystalizuje on w sieci typu RSC o wartości stałej sieciowej a=409pm, wartość liczby
Avogadro 6,023
.
10
23
.
1.2-14.
W naczyniu znajduje się 72g wody. Oblicz ile cząsteczek wody znajduje się w tym naczyniu.
1.2-15.
Obliczyć:
a) masę 0,1 mola tlenu cząsteczkowego
Podstawowe pojęcia chemiczne- 4 -
b) liczbę cząsteczek zawartych w 0,1 mola tlenu
c) jaką liczbę moli stanowi 0,36 g tlenu cząsteczkowego
1.2-16.
W ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu, jaka jest w 18,8g tlenku potasu
1.2-17.
Ile atomów znajduje się w 0,2 mola żelaza?

1.2-18.
Ile atomów znajduje się w 8 gramach wapnia?
1.2-19.
Ile moli sodu zawarte jest w 60 gramach NaOH?
1.2-20.
Ile moli fruktozy znajduje się w 0,5dm
3
roztworu zawierającego 1,7kg fruktozy w 10dm
3
roztworu?
1.2-21.
Kości człowieka zbudowane są głównie z ortofosforanu(V) wapnia, który stanowi 3% całkowitej masy ciała. Oblicz, jaka
ilość atomów wapnia zawarta jest w organizmie dziecka o wadze 25kg.
1.2-22.
58g mieszaniny zawierającej 35% Al2(SO4)3
.
2H2O i 65% KAl(SO4)2
.
18H2O poddano suszeniu. Ile gram wody odparowano,
jeśli w procesie suszenia usunięto całkowicie wodę krystalizacyjną.
1.2-23.
Oblicz gdzie jest więcej gramów azotu: w 19g N2O3 czy w 27g N2O5.
1.2-24.
Oblicz ile cząsteczek i moli cząsteczek o wzorze C12H22O11 znajduje się w 1kg tej substancji ?
1.2-25.
Ile atomów zawiera prostopadłościan stalowy d=7,9g/cm
3
. Wymiary a=13,6cm, b=23,8cm,c=69,2cm.
1.2-26.
Oblicz masę molową Ca(NO3)2
1.2-27.
Oblicz ile cząstek znajduje się w 11,2dm
3
amoniaku w warunkach normalnych
1.2-28.
Mol jest to...
1.2-29.
W jakiej objętości CO2 znajduje sie taka sama liczba cząstek co w 10 dm
3
amoniaku NH3 w tych samych warunkach
fizycznych

Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 5 -
1.3. Mol, objętość molowa gazu
Gazy charakteryzują się znaczną ściśliwością. Spowodowane jest to tym, że w stanie gazowym odległości pomiędzy
cząsteczkami gazu są znaczne. Ściskając (sprężając) gaz powodujemy, że te odległości się zmniejszają:
mol gazu (6,023
.
10
23
cząsteczek)
p=1013hPa
T=273K
średnia odległość
pomiędzy cząsteczkami

Jeżeli weźmiemy inny gaz, jego cząsteczki będą miały nieco inne rozmiary, ale w porównaniu ze średnią odległością
między cząsteczkami, rozmiar cząsteczki gazu nie ma znaczenia:
mol gazu (6,023
.
10
23
cząsteczek)
p=1013hPa
T=273K
średnia odległość
pomiędzy cząsteczkami

Dlatego w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, taka sama ilość cząsteczek gazu zajmuje identyczną objętość.
Zdanie to wypowiedziane trochę w innej kolejności: w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, jednakowe
objętości gazu zawierają jednakowe ilości cząsteczek jest treścią hipotezy Avogadro.
W warunkach standardowych p=1013hPa i w temperaturze T=273K (0
o
C) każdy mol gazu zajmuje objętość 22,4dm
3
.

1.3-1.
Ile milimoli cząsteczek zawiera 1 cm
3
dowolnego gazu w warunkach normalnych?
1.3-2.
Ustalić wzór sumaryczny tlenku azotu wiedząc, że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1,96 g/dm
3
, a azot
tworzy tlenki, w których jest I, II, III, IV i V-wartościowy.
1.3-3.
Obliczyć w gramach masę cząsteczki gazu, którego gęstość wynosi 0,76 g/dm
3
w warunkach normalnych.
1.3-4. Obliczyć masę cząsteczkową gazu, którego gęstość względem wodoru wynosi 8,5.
Wskazówka: gęstość względem wodoru jest to stosunek masy cząsteczkowej (lub molowej) gazu do masy cząsteczkowej (lub
molowej) wodoru.
1.3-5.
Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następujących substancji: tlenu, wody, dwutlenku węgla,
siarki (d = 2,07 g/cm
3
), wodoru?
1.3-6.
Obliczyć masę:
a) 2 dm
3
tlenu odmierzonego w warunkach normalnych
b) 0,5 m
3
azotu odmierzonego w warunkach normalnych
c) 25 cm
3
tlenku węgla (CO) odmierzonego w warunkach normalnych

Podstawowe pojęcia chemiczne- 6 -
1.3-7.
W czterech zbiornikach o tej samej pojemności, tej samej masie, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury,
znajdują się cztery gazy: tlen, azot, amoniak i dwutlenek węgla. Który z tych zbiorników jest najlżejszy?
1.3-8.
Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a) 5 g tlenu, b) 12 g CO2, c) 0,2 g NH3, d) 4 g N2O, e) 70 g wodoru?
1.3-9.
W naczyniu o pojemności 100 cm
3
umieszczono 0,2 g wodoru. Czy warunki (ciśnienie i temperatura), w jakich się on
znajduje, mogą odpowiadać warunkom normalnym?
1.3-10.
W trzech naczyniach, w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury, umieszczono: 5 g azotu, 5 g tlenku węgla i 5 g
etylenu (C2H2). Czy objętości tych naczyń są równe?
1.3-11.
Butla zawiera 5 kg ciekłego chloru. Jaką objętość (w m
3
) zajmuje ta ilość chloru w warunkach normalnych?
1.3-12.
Czy w jednakowych warunkach, podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek: 1) 1 g wodoru i 1 g
tlenu, 2) 1 dm
3
wodoru i 1 dm
3
tlenu, 3) 1 mol wodoru i 1 mol tlenu?
1.3-13.
W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek, co w 1 cm
3
wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)?
1.3-14.
W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów, co w 4 cm
3
wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i
temperatury)?
1.3-15.
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 12,04
.
10
24
cząsteczek amoniaku?
1.3-16.
Ile cząsteczek znajduje się w 1 cm
3
gazu w warunkach normalnych?
1.3-17.
W ilu dm
3
dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) znajduje się 6 g węgla?
1.3-18.
Obliczyć gęstość w warunkach normalnych: a) tlenu, b) tlenku węgla CO, c) azotu, d) wodoru, e) siarkowodoru H2S.
1.3-19.
Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi:
a) 67,2 dm
3
wodoru odmierzonego w warunkach normalnych
b) 5,6 dm
3
metanu odmierzonego w warunkach normalnych
c) 11,2 dm
3
dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych
1.3-20.
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 48g metanu (CH4)?
1.3-21.
Oblicz łączną masę substratów reakcji syntezy, z której można otrzymać 44,8dm
3
siarkowodoru (w warunkach normalnych)
1.3-22.
Oblicz, w jakiej objętości tlenu znajduje się identyczna liczba cząsteczek O2, co w 40mg cząsteczek MgO
1.3-23.
Oblicz objętość 4g N2O
masę 6 dm
3
CO
gęstość CH4
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 7 -
1.3-24.
44,8dm
3
NO w warunkach normalnych stanowi:
a)............g substancji
b)............moli substancji
c)............cząstek substancji
1.3-25.
Obliczyć masę cząsteczkową gazu którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 1,96g/dm
3
.1.4. Prawa gazowe
Prawo Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego) powstało z połączenia trzech praw gazowych odkrytych wcześniej.
Jednakże wygodniej będzie nam dokonać czynności odwrotnej, czyli z prawa Clapeyrona wyprowadzić pozostałe prawa
gazowe. Prawo stanu gazu doskonałego dla dowolnej ilości gazu przyjmuje postać: PV=nRT, gdzie:
P – ciśnienie gazu w Pa (hPa)
V – objętość gazu w m
3
(dm
3
)
T – temperatura w kelwinach
R – stała gazowa
3
J hPa dm
R 8,314 (R=83,14 )
mol K mol K
·
=
· ·

* w nawiasie podano wartość stałej gazowej R dla ciśnienia wyrażonego w hPa i objętości wyrażonej w dm
3

Prawo Boyle’a – Marotte’a
Przy założeniu, że ilość moli gazu n=1, a temperatura przemiany nie zmienia się (mówimy, że przemiana gazu jest
izotermiczna), ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT. Jeśli R i T są stałe możemy zapisać:
PV=const lub P1V1=P2V2
Prawo Gay - Lussaca
Przemiany gazu dokonujemy przy stałym ciśnieniu P=const (przemiana izobaryczna). Ze wzoru Clapeyrona otrzymamy:
PV=RT (stałe przenosimy na prawą stronę), czyli 1 2
1 2
V R V
czyli const lub
V
P T T T P
V
= = =

Prawo Charlesa
Tym razem przemiana gazu następuje bez zmiany objętości, czyli V=const (przemiana izochoryczna). Wzór Clapeyrona dla
takiej przemiany można zapisać w postaci: 1 2
1 2
P
PV RT czyli con
P
st
P
T
l
T
ub
T
= = =

Wiemy, że 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm
3
(wielkość tę można wyliczyć z
prawa Clapeyrona). Gazy rzeczywiste w przybliżeniu zachowują się podobnie. Wiedząc, że gęstość gazu d=m/V, a dla
V=22,4dm
3
m=M, możemy obliczyć gęstość dowolnego gazu w warunkach normalnych: d=M/22,4dm
3
. Gęstość gazu w
dowolnych warunkach można obliczyć z prawa Clapeyrona (n=m/M):
m
PV RT, czyli PVM=mRT, oraz
m PM
d=
V RT M
= =


1.4-1.
Oblicz, jaką masę i objętość mają 103 mole tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla)
1.4-2.
Oblicz masę:
a) 2dm
3
tlenu
b) 0,5m
3
azotu
c) 25cm
3
tlenku węgla
Gazy odmierzono w warunkach normalnych
1.4-3.
Obliczyć liczbę moli dwutlenku węgla, który zajmuje objętość 2,4 dm
3
w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.
1.4-4.
Obliczyć masę dwutlenku siarki (SO2), który zajmuje objętość 30 cm
3
w temperaturze 293 K pod ciśnieniem normalnym.
1.4-5.
Butla zawiera 5 kg chloru. Jaką objętość (w m
3
) zajmie ta ilość chloru w temp. 295 K pod ciśnieniem normalnym?
Podstawowe pojęcia chemiczne- 8 -
1.4-6.
Obliczyć liczbę cząsteczek, jaka znajduje się w 22,4 dm
3
azotu odmierzonego w temperaturze 295 K pod ciśnieniem
normalnym.
1.4-7.
Obliczyć gęstość amoniaku w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.
1.4-8.
Obliczyć masę cząsteczkową gazu, jeżeli jego gęstość w temperaturze 293 K pod ciśnieniem 1000 hPa wynosi 1,15 g/dm
3
.
1.4-9.
Tak zwany „suchy lód” (stały CO2) ma gęstość 1,5 g/cm
3
. Jakie będzie ciśnienie w uprzednio opróżnionym zbiorniku o
pojemności 1 dm
3
, w którym całkowicie przesublimuje 1 cm
3
„suchego lodu” w temp. 294 K?
1.4-10.
Oblicz objętość ditlenku siarki powstającego w temperaturze 25
o
C i pod ciśnieniem 1 atm, w wyniku spalenia 10 g siarki w
reakcji: 1 mol oktasiarki z ośmioma molami ditlenu daje osiem moli ditlenku siarki Traktuj ditlenek jako gaz doskonały
1.4-11.
Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności V =1dm
3
, jeżeli wiadomo, że wypełniający je gaz jest gazem
doskonałym pod ciśnieniem p = 1
.
10
5
Pa,a jego temperatura wynosi t = 100 stopni Celsjusza?
1.4-12.
Pęcherzyk powietrza wypływając z dna jeziora pod powierzchnią wody zwiększa swoją objętość 3x, zakładając, że
temperatura wody nie zmienia się wraz z głębokością. Oblicz głębokość jeziora.
1.4-13.
Do litrowego naczynia zawierającego 100 cm
3
10% roztworu HCl (d=1,1 g/dm
3
) o temp. 21
o
C, wrzucono 3,27 g cynku, po
czym naczynie szczelnie zamknięto. Jakie ciśnienie ustali się w naczyniu, jeśli temperatura nie ulegnie zmianie?
1.4-14.
W celu otrzymania HCl sporządzono mieszaninę chloru i wodoru o łącznej objętości 0,5dm
3
(warunki normalne) i masie 1g.
Którego substratu użyto w nadmiarze?
1.4-15.
Dwulitrowy pojemnik wypełniony azotem wazy 50,00 g. Obliczyć pod jakim ciśnieniem [Pa] jest ten gaz, jeżeli temperatura
wynosi 20
o
C. W tych samych warunkach ciśnienia i w temperaturze 30
o
C ten sam pojemnik z argonem wazy 51,76g.
1.4-16.
Objętość gazu w temperaturze 300K i pod ciśnieniem 1400 hPa wynosiła 1,2 dm
3
. Jaką objętość zajmie ten gaz w
warunkach normalnych?
1.4-17.
Oblicz masę powietrza znajdującego się w pomieszczeniu o wymiarach 10m
x
5m
x
3m
1.4-18.
Oblicz na jak długo wystarczy tlenu 20 uczniom znajdującym sie w pracowni chemicznej (zakładając że pomieszczenie jest
hermetyczne), jeżeli każdy z nich zużywa ok. 0,1 m
3
tlenu na godzinę1.5. Podstawowe prawa chemiczne

1.5-1.
Podczas rozkładu 10g pewnej substancji otrzymano 5,6 substancji x oraz 2,23 dm
3
gazu. Ustal jaki gaz otrzymano?
1.5-2.
Podczas prażenia wapienia otrzymano 112 g wapna palonego i 88 g dwutlenku węgla. Ile gramów wapna prażono?
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 9 -
1.5-3.
Tlen w warunkach laboratoryjnych otrzymuje się między innymi w wyniku ogrzewania manganianu(VII)potasu. Z 10g tego
związku otrzymano 8,9g produktów stałych i tlen. Oblicz objętość, którą zajął w cylindrze otrzymany gaz(d=0,00143 g/cm
3
).
1.5-4.
Z rozkładu wody otrzymano 280 cm3 wodoru i 140 cm3 tlenu. Oblicz masę rozłożonej wody?Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 10 -
2. Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

2.1. Konfiguracja elektronowa pierwiastków
Model powłokowy atomu (model Bohra)
Właściwości chemiczne, a także fizyczne pierwiastków zależą od ich położenia w układzie okresowym pierwiastków. Można
powiedzieć, że położenie pierwiastka w układzie okresowym zależy od ilości elektronów na ostatniej powłoce (przynależność
pierwiastka do określonej grupy), oraz ilości powłok (położenie pierwiastka w okresie lub inaczej nr okresu).

Elektrony wokół jądra atomowego rozmieszczone są na powłokach, które nazywane są K, L. M, N, O… itd. (pierwsza,
znajdująca się najbliżej jądra powłoka nazywana jest powłoką K, a kolejne nazywane są od kolejnych liter alfabetu). Elektrony
znajdujące się na tej samej powłoce różnią się nieznacznie energią, natomiast elektrony znajdujące się na dwóch różnych
powłokach różnią się znacznie energią.
Jeżeli ponumerujemy powłoki:
nr powłoki 1 2 3 4 5
Nazwa powłoki K L M N O
to liczby określające nr powłoki nazywane są główną liczbą kwantową n. Maksymalna ilość elektronów na powłoce
określona jest wzorem: Maksymalna ilość elektronów=2n
2
, czyli na poszczególnych powłokach może być:
Nazwa powłoki K L M N O
Nr powłoki 1 2 3 4 5
Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 8 18 32 50
Możemy powiedzieć, że główna liczba kwantowa n określa maksymalną ilość elektronów na powłoce, lub energię elektronu.
Każdy atom jest elektrycznie obojętny. W jądrze atomu znajdują się protony i neutrony (noszą one wspólną nazwę
nukleonów – składniki jądra). Jak nazwa wskazuje neutrony są elektrycznie obojętne, natomiast protony posiadają jednostkowy
ładunek elektryczny +1. Elektrony posiadają ładunek -1 i w atomie liczba protonów w jądrze musi być równa liczbie elektronów
na wszystkich powłokach. Liczbę protonów (elektronów) w atomie rozpoznajemy po liczbie atomowej (nazywaną również liczbą
porządkową ponieważ wskazuje ona położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków). Druga z liczb w układzie
okresowym pierwiastków nazywana jest masą atomową. Po zaokrągleniu do liczby całkowitej (w górę lub w dół) nosi nazwę
liczby masowej. W przypadku skandu liczba masowa A wynosi 45, 44 (lub inne wartości bliskie 45). Liczba neutronów w jądrze
równa jest liczba neutronów w jądrze=A-Z.
Rozpisywanie elektronów na powłokach rozpoczynamy od:
 rozpisania istniejących powłok (ilość powłok poznajemy po nr okresu)
 rozmieszczenia elektronów na ostatniej powłoce, a następnie na powłokach najbardziej wewnętrznych,
poczynając od powłoki K, zgodnie ze wzorem: liczba elektronów=2n
2
.
Na ostatniej powłoce, zwanej powłoką walencyjną, znajdują się elektrony nazywane elektronami walencyjnymi. Liczba tych
elektronów równa jest numerowi grupy dla grup od nr 1 do 2, oraz nr grupy-10, dla grup o numerze większym od 10. Pierwiastki
z grup od 3 do 12 są pierwiastkami grup pobocznych. Dla tych pierwiastków (z grup od 3 do 10) ilość elektronów na ostatniej
powłoce równa jest zawsze 2 (wyjątkiem są pierwiastki grupy 11, dla których ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest
1, ale one uwzględnione są w podanej wyżej regule

Liczba
Liczba
masow
atomow Z
a
a
A
X

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 11 -
Dla przykładu rozpatrzmy rozmieszczenie elektronów (konfigurację elektronową) na powłokach dla argonu 18Ar i 25Mn
Argon leży w 3 okresie i 18 grupie, liczba atomowa 18. Ma więc 3 powłoki (3 okres) K, L, M. Na ostatniej powłoce ma 18-10=8
elektronów, a na pierwszej (K) 2 elektrony: K
2
L
x
M
8
. Z rachunku wynika, że na powłoce L musi mieć 18-2-8=8elektronów.
Konfiguracja elektronowa argonu to K
2
L
8
M
8
.
Mangan leży w 4 okresie i 7 grupie. Ma więc 4 powłoki: K, L, M, N, a na ostatniej 2 elektrony. Jego konfigurację możemy już
zapisać w postaci: K
2
L
8
M
x
N
2
, co daje 2+8+2=12 elektronów. Wszystkich elektronów posiada 25, czyli na powłoce M znajduje
się 25-12=13 elektronów. Konfiguracja elektronowa manganu to: K
2
L
8
M
13
N
2
.
Model atomu wg Bohra nazywa się modelem planetarnym, ponieważ według tego modelu elektrony krążą wokół jądra tak
jak planety wokół słońca. Chociaż model ten tłumaczy niektóre właściwości pierwiastków, chociażby chęć uzyskania oktetu
elektronowego, czyli uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego, to trudno przy jego pomocy wytłumaczyć
powstawanie wiązań.

Model kwantowy atomu (model Schrödingera)
Obecnie, aby przedstawić budowę atomu, oraz tworzenie się wiązań chemicznych korzystamy z modelu opartego na
mechanice kwantowej (modelu Schrödingera). Według tego modelu elektrony w atomie znajdują się na orbitalach (nazywanych
czasami podpowłokami). Orbitalem nazywamy przestrzeń wokół jądra atomowego, w której mogą znajdować się maksymalnie
2 elektrony. Kształt orbitalu wynika z rozwiązania równania Schrödingera i w tym ujęciu, orbital jest niczym innym, jak funkcją
matematyczną z pewnymi parametrami.
Każdej powłoce przyporządkowaliśmy wcześniej pewne liczby naturalne, które nazwaliśmy główną liczbą kwantową n. Liczby
te określają jednocześnie ilość typów orbitali (podpowłok) w danej powłoce:
Główna liczba kwantowa n 1 2 3 4
Ilość typów orbitali (ilość podpowłok) 1 2 3 4
Pierwszym parametrem, w równaniu Schrödingera, określającym orbitale jest główna liczba kwantowa n, która tak jak
poprzednio określa energię elektronu w atomie, wielkość orbitalu lub ilość typów orbitali.
Obok głównej liczby kwantowej n, istnieje poboczna liczba kwantowa l, która przyjmuje wartości l=0 do l=n-1. Poboczna liczba
kwantowa określa kształt orbitalu (oraz pośrednio ilość różnych typów orbitali):
n= 1 2 3 4 5
l= 0 0, 1 0, 1, 2 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, 4
Jeżeli główna liczba kwantowa wynosi 5, to możemy mieć 5 rodzajów (typów) orbitali. Rodzaje orbitali opisane są poboczną
liczbą kwantową l, przyjmującą wartości 0, 1, 2, 3, 4. Orbital opisany poboczną liczbą kwantową l=0 nazywany jest orbitalem
typu s (od słowa single – główny). Jeżeli l=1, to orbital opisany taką poboczną liczbą kwantową nazywany jest orbitalem p (od
słowa principal – główny). Kolejne orbitale nazywane są d dla l=2, f dla l=3, g dla l=4 itd. (dalsze orbitale przyjmują nazwy od
kolejnych liter alfabetu). Dla głównej liczby kwantowej n, jest tyle typów orbitali, ile jest pobocznych liczb kwantowych. Na
przykład dla głównej liczby kwantowej 5 (jest 5 typów orbitali) ponieważ mamy 5 pobocznych liczb kwantowych, które przyjmują
wartości: 0, 1, 2, 3, 4.
Każdy typ orbitalu musi być umiejscowiony w przestrzeni. Rozmieszczenie orbitalu w przestrzeni opisuje magnetyczna
liczba kwantowa m, która przyjmuje wartości m≥l oraz m≤l. Oczywiście magnetyczna liczba kwantowa m określa nam ilość
orbitali danego typu.
Jeżeli n=1, to l=0 i m=0. Oznacza to, że istnieje tylko 1 orbital typu s. Dla n=2 l może przyjąć wartości 0 i 1. Dla l=0 m=0, czyli
dla głównej liczby kwantowej 2 istnieje jeden orbital typu s, oznaczany jako 2s, ale dla l=1 (czyli dla orbitalu 2p) możemy
przypisać magnetyczne liczby kwantowe m=-1, 0, 1. Oznacza to, że mamy 3 orbitale typu 2p. W poniższej tabeli zebrane
zostały typy orbitali dla głównej liczby kwantowej n=5:
główna liczba kwantowa 5
poboczna liczba kwantowa 0 1 2 3 4
typ orbitalu s p d f g
magnetyczna liczba
kwantowa
0 -1, 0, 1 -2, -1, 0, 1, 2 -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3
-4, -3, -2, -1, 0, 1,
2, 3, 4
ilość orbitali danego typu
(l+1)
1 3 5 7 9
kształt orbitalu


lub2.1-1.
Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących jonów: Na
+
, Br
-
, Ca
2+
.
2.1-2.
Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu, magnezu, bromu, siarki, glinu, telluru?
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 12 -
2.1-3. Na podstawie podanej konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka określ położenie tego pierwiastka w układzie
okresowym, symbol chemiczny, liczbę atomową i masową.
a) 1s
2
2s
2
2p
3
b)1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
l0
4s
2
4p
6

c) [Ar]3d
3
4s
2

2.1-4.
Dla atomów pierwiastków o podanych konfiguracjach elektronowych określ liczbę powłok elektronowych w atomie, liczbę
elektronów walencyjnych i elektronów niesparowanych, skład jądra atomowego oraz rodzaj i ładunek jonu, który dany atom
może utworzyć, dążąc do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego.
a) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4

b) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2

c) [Kr]5s
1

2.1-5.
Wyjaśnij, dlaczego promień jonu pierwiastka z grupy 1 jest krótszy od promienia atomu tego pierwiastka, natomiast promień
anionu pierwiastka położonego w tym samym okresie, lecz w grupie 17 jest dłuższy od promienia atomu.
2.1-6.
Uzasadnij, który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter metaliczny
a) sód czy potas
b) sód czy magnez
2.1-7.
Uzasadnij, który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter niemetaliczny.
a) siarka czy chlor
b) fluor czy chlor
2.1-8.
Oblicz liczbę podpowłok elektronowych znajdujących się w powłoce n=4. Oznacz je symbolami.
2.1-9.
Określ liczbę stanów kwantowych :
a) w podpowłoce d czwartej powłoki
b) w podpowłoce p czwartej powłoki
c) w powłoce n=4
2.1-10.
Podaj wartość liczb kwantowych n, l, m dla czwartej powłoki.
2.1-11.
Jakie orbitale określane są przez liczby kwantowe?
a) n=1, l=0
b) n=2, l=0
c) n=2, l=1
d) n=3, l=0
e) n=3, l=2
f) n=4, l=2
g) n=4, l=3
2.1-12.
Ile elektronów może znajdować się w podpowłokach?
a) p
b) d
c) f
d) s
2.1-13.
Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierwszej (E1) i wartości
n. Przedstawić tę zależność w postaci: En=f(E1,n) i obliczyć energię na powłoce czwartej, przyjmując E1=-13,6 eV.
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 13 -
2.1-14.
Rozpisz konfigurację elektronową następujących pierwiastków: Na, Ca, Cl, Si, Cu


2.2. Budowa cząsteczki, budowa wiązania chemicznego

2.2-1.
Podaj nazwę atomu pierwiastka, w którego stronę będzie przesunięta wspólna para elektronowa w podanych cząsteczkach
związków chemicznych
a) H2O
b) HF
c) NH3
d) CH4
e) SiH4
2.2-2.
Przedstaw mechanizm powstawania wiązania koordynacyjnego.
a) w cząsteczce SO2
b) w jonie NH4
+
2.2-3.
W podanych cząsteczkach związków chemicznych wskaż akceptor i donor pary elektronowej.
a) CO
b) SO2
c) HNO3
d) HCIO4
2.2-4.
Wyjaśnij, kiedy powstają:
a) wiązania metaliczne,
b) wiązania wodorowe,
c) oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa.
2.2-5.
Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania jonowego.
2.2-6.
Wymień cechy, które decydują o przewadze wiązania jonowego w danym związku chemicznym.
2.2-7.
Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego.
2.2-8.
Przedstaw mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego w następujących cząsteczkach (elektrony walencyjne
zaznacz kropkami).
a) Cl2
b) O2
c) N2
2.2-9.
Wyjaśnij, na czym polega mechanizm tworzenia się wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego i w jakich warunkach ono
powstaje.
2.2-10.
Wymień 3-4 cechy charakterystyczne związków chemicznych o budowie jonowej i kowalencyjnej.
2.2-11.
Określ jaki to jest typ wiązania oraz napisz wzory kreskowe i kropkowe a) KCl b) CaBr2 c) NH3 d) N2
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 14 -
2.2-12.
Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3, a ich atomy mają trzy powłoki?
2.2-13.
Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu, magnezu, bromu, siarki, glinu i telluru?
2.2-14.
Korzystając z tablicy elektroujemności, podaj rodzaje wiązań w Cl2, KCl, HCl, oraz opisz jedno z nich.
2.2-15.
Przedstaw wzory elektronowe: Na2CO3 oraz KNO2
2.2-16.
Na podstawie energii wiązań uzasadnić, dlaczego azot tworzy cząsteczki N2, a fosfor P4 (o kształcie tetraedru, w którym
każdy atom P tworzy trzy pojedyncze wiązania z pozostałymi atomami).
2.2-17.
Moment dipolowy cząsteczki HCl wynosi 1,08 D. Długość wiązania jest równy 127 pm. Obliczyć ładunek zgromadzony na
atomach chloru i wodoru.


2.3. Hybrydyzacja, geometria cząsteczki, metoda VSEPR

2.3-1.
Wskaż drobiny, które maja kształt trójkąta równobocznego i drobiny o kształcie trójkąta równoramiennego.
BF3, OF2, CO3
2-
, CS2, PbCI2
2.3-2.
Przedstaw zapisem klatkowym:
a) atom węgla w stanach podstawowym i wzbudzonym,
b) atom chloru w stanach podstawowym i wzbudzonym pierwszym, drugim oraz trzecim
2.3-3.
Podaj rodzaj wiązania chemicznego (o, t), który powstanie w wyniku wymieszania:
a) dwóch orbitali s
b) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p
c) orbitali px i px
d) orbitali py i py.
Naszkicuj kształty tych orbitali cząsteczkowych.
2.3-4.
Podaj typ hybrydyzacji i określ kształt cząsteczki, jeżeli orbitale zhybrvdvzowane powstały w wyniku wymieszania:
a) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p,
b) jednego orbitalu s i dwóch orbitali p,
c) jednego orbitalu s i trzech orbitali p.
2.3-5.
Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego i naszkicuj kształt cząsteczki związków chemicznych o podanych wzorach:
a) BeCI2
b) BF3
c) CH4
2.3-6.
Drobiny o podanych wzorach podziel ze względu na typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3), której ulega atom centralny:
Wskazówka: hybrydyzacji nie ulegają te orbitale, które tworzą wiązania typu t.
BeH2, CO2, HCN, BCI3, SO3, SO2, CO3
2-
, CCI4, H2O, NH3, H2SO4

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 15 -

2.3-7.
Ustalając budowę cząsteczek metodą VSEPR, korzysta się ze wzoru EAnHm. Za pomocą tego wzoru przedstaw
następujące wzory cząsteczek: H2O, HCIO, HCI, O3
2.3-8.
Oblicz liczbę elektronów walencyjnych w cząsteczkach i jonach- H2S, HCIO4, CS2, SO4
2-
, Br2, O3, N2, NO2
-
, NO2
+

2.3-9.
Korzystając z metody VSEPR, określ budowę cząsteczki CH2Br2 i jonu SO4
2-
.
2.3-10.
Korzystając z metody VSEPR, wskaż cząsteczki i jony które mają budowę kątową oraz mające budowę liniową.
BeO2
2-
, H2O, CS2, HClO


2.3-11.
Zaproponuj wzór drobiny o budowie tetraedrycznej (tetragonalnej), w której atom centralny będzie otoczony:
a) czterema ligandami o trzech wolnych parach elektronowych
b) czterema ligandami, które nie mają wolnych par elektronowych
2.3-12.
Narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ ich kształt. a)CCl4, KCl b) NI3, BeCl2, c)HCN, H2S. Naszkicuj
struktury przestrzenne odpowiadające tym cząsteczkom.
2.4. Promieniotwórczość
Wszystkie równania reakcji powinniśmy traktować jak równania matematyczne (prawo zachowania masy, prawo
zachowania ładunku). W przypadku zwykłych reakcji prawo zachowania masy kontrolujemy licząc ilość atomów każdego
pierwiastka. Przy równaniach reakcji jądrowych ten sposób nie jest właściwy, ponieważ jedne atomy przemieniają się w inne,
ale prawo zachowania masy i ładunku też nas obowiązuje. Kontrolujemy je licząc masy atomowe i liczby atomowe.
Dla pierwiastka X stosujemy następujące oznaczenia:
liczb
liczb
a mas
a atomowa
(
owa
(ma
ladune
sa ato
k j
mow
ądra)
a)
Z
A
X
Promieniowanie emitowane przez jądro atomowe oznaczamy w następujący sposób:
a) o - jądra helu He,
4 4
2 2
lub He o
b) |
-
- elektrony,
0 0
1 -1
lub e |
÷

c) |
+
- pozytony,
0
1
|
+

d) n – neutron,
1
0
n
e) ¸ - promieniowanie gamma.
0
0
¸
Poprawnie zapisanie równania reakcji jądrowej sprowadza się do zrównania liczb masowych i liczb atomowych po lewej i
prawej stronie równania reakcji:
12 12 4 A 1
6 6 2 Z 1
C X p możemy zapisać jako: C He X p o + ÷ + + ÷ +
czyli: 12+4=A+1, A=15,
6+2=Z+1, Z=7
i ostatecznie:
12 4 15 1
7 6 2 1
C He N p + ÷ +
(w układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy, że pierwiastkiem o liczbie atomowej 7 jest azot).

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 16 -
Dla reakcji rozpadu promieniotwórczego zawartość promienotwórczego izotopu zmienia się w czasie wg zależności:
0
C
ln kt
C
=
. Dla tych charakterystyczny jest czas po którym zaniknie połowa substratu, czyli czas połowicznego zaniku
(połowicznej przemiany), oznaczony jako t1/2 lub t. Po czasie tym oczywiście C=1/2C0. Podstawiając we wzorze 1/2C0 za C
oraz t za t otrzymamy:
0 0
0
0
C 2C
k ln ln ln2, czyli k
C
0 693
C
2
= , t t = = =
W obliczeniach można wykorzystywać powyższe wzory, lub skorzystać z następujących zależności:
jżeli następuje przemiana A  B, to:
po czasie t zostanie połowa masy początkowej izotopu A; m=m0
.
1/2
po czasie 2t zostanie 1/4 masy początkowej izotopu A m=m0
.
(1/2)
2

po czasie 3t zostanie 1/8 masy początkowej izotopu A m=m0
.
(1/2)
3

po czasie t zostanie m=m0
.
(1/2)
t/t

Z ostatniej zależności można obliczyć okres półtrwania:
t
n 0
t
0
m
m czyli
2
2 2
m
m
t
t
= = = . Należy znaleźć takie n, przy którym
2
n
=m0/m, a następnie skorzystać z zależności: t/t=n, czyli t=t/n.
Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Określ czas połowicznego
rozpadu
Odp.
Jeżeli zawartość promieniotwórczego izotopu zmniejszyła się 4-ktrotnie, to m0/m=4, czyli 4=2
2
, co oznacza, że t/t=2. Jeżeli
t=4lata, to t=t/n=4lata/2=2 lata.

2.4-1.
Czas połowicznego rozpadu izotopu kobaltu Co (liczba atomowa- 27, masa atomowa- 60), który emituje cząstki beta minus
(|
-
) wynosi 5 lat.
- jaki pierwiastek powstanie w wyniku tej przemiany?
- po ilu latach z 8g próbki pozostanie 0,5 g?
2.4-2.
Dopisz szósty człon w szeregu i określ prawidłowość według której został ułożony: 219-Rn, 215-Po, 215- At, 211- Bi, 211-
Po...
2.4-3.
Próbka pewnego materiału promieniotwórczego zawiera obecnie 40g izotopu Co-60 o okresie półtrwania równym 5 lat.
Oblicz, ile gramów tego izotopu rozpadnie się w ciągu najbliższych 15 lat.
2.4-4.
Polon-210 ulega przemianie alfa. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni. Napisz równanie tej przemiany.
W pojemniku umieszczono 1g polonu-210. Oszacuj masę tego izotopu, która pozostanie po upływie 414 dni.
2.4-5.
Jaka była masa izotopu kobaltu-60 10 lat temu, jeżeli okres półtrwania wynosi 5 lat, a próbka zawiera obecnie 0,1 g tego
izotopu.
2.4-6.
Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Określ czas połowicznego
rozpadu.
2.4-7.
Oblicz długość fali Balmera przy powrocie elektronu z 3 powłoki.
2.4-8.
Okres połowicznego rozpadu izotopu 209/84 Po wynosi 102 lata. Sporządź wykres zależności masy pierwiastka od czasu i
odczytaj z wykresu:
a)masę pierwiastka który pozostanie z próbki o masie 100mg po upływie 153 lat
b) czas, po którym z próbki o masie 100mg pozostało 12,5 mg pierwiastka

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 17 -
2.4-9.
Podaj trwały izotop, który powstanie z Uranu
238
92
U, w wyniku 8 przemian typu alfa i 6 typu beta.
2.4-10.
Pierwiastek promieniotwórczy
226
88
Ra wyemitował 3 cząstki o i 3 cząstki |. Podaj skład jądra nowo powstałego atomu.
2.4-11.
Oblicz jaki musi być czas połowicznego rozpadu nuklidu promieniotwórczego aby rozpad 30% jąder nastąpił w ciągu 4h.
2.4-12.
Uzupełnij równania reakcji przemian jądrowych
244 134 1
0
61 1 1
0
238 247 1
0
44 0
1
53 52
Am I ........... 3 n
Ni H ................. n
U ....... Es 5 n
Ti e .........
Co Fe ............
÷
÷ + +
+ ÷ +
+ ÷ +
+ ÷
÷ +


2.5. Izotopy
Wyobraźmy sobie następujący zbiór kulek:
10 sztuk kulek czerwonych o masie 3g każda,
7 sztuk kulek niebieskich o masie 2g każda.
Średnia masa kulki nie jest średnią matematyczną (
3g 2g
2,5g
2
+
= ), a tak zwaną średnią
ważoną. Masa tych kulek wynosi 44g, czyli średnia masa kulki
_
44g
m
17
2,588g = = .
44,00g

10 kulek czerwonych na 17 wszystkich stanowi c%cz=100%
.
10/17=58,82%, natomiast 7 kulek niebieskich na 17 wszystkich
stanowi c%n=100%
.
7/17=41,18%/. Z definicji procentów możemy powiedzieć, że na 100 kulek mamy 58,82 sztuki czerwonych
kulek, oraz 41,18 sztuk kulek niebieskich. Średnia masa kulki (średnia ważona):
_
58,82 3g 41,18 2g
m
10
2,58
0
8g
· + ·
= = .
W podobny sposób oblicza się średnią masę pierwiastka mając jego skład izotopowy i masy poszczególnych izotopów.
Ile wynosiła by masa atomowa wodoru gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru D2.
Odp.
Gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru, to znaczy, że na 10 cząsteczek przypadałaby cząsteczka deuteru.
Zawartość deuteru wynosiła by c%D=100%
.
1/10=10%. Pozostałość do 100% stanowił by prot (H2), czyli c%H=100%-10%=90%.
Masa atomowa deuteru MD=2u, natomiast protu MH=1u. Średnia masa atomowa wodoru wynosiła by więc
_
10% 2u 90% 1u
M
100%
1,1u
· + ·
= =

2.5-1.
Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych 69 (60,2%) i 71
(39,8%). Odszukać ten pierwiastek w układzie okresowym.
2.5-2.
Naturalna miedź składa się z izotopów Cu-63 i Cu-65. Stosunek liczby atomów tych izotopów wynosi 8:3. Oblicz średnią
masę miedzi.
2.5-3.
Naturalny azot składa się z izotopów N-14; N-15, a naturalny tlen z O-16; O-17 iO-18. Ile różnych postaci cząsteczek
zawiera NO2?
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 18 -
2.5-4.
Oblicz skład procentowy mieszaniny 2 izotopów litu, wiedząc, że masa atomowa tego pierwiastka wynosi 6,94u oraz ze
pierwszy jego izotop zawiera w jadrze atomowym 3 neutrony, a drugi izotop 4 neutrony.
2.5-5.
Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów bromu, widząc, ze jego masa atomowa wynosi 79,9u oraz, że jeden z
izotopów bromu ma w jądrze 44, a drugi 46 neutronów.
2.5-6.
Miedz skalda się z dwóch izotopów: 63Cu i 65Cu. Lżejszego w przyrodzie jest 80% oblicz średnią masę miedzi.
2.5-7.
Ile rodzajów cząsteczek powstanie w reakcji jednowartościowego pierwiastka A stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów
(A-1 10% i A-2 90%) z jednowartościowym pierwiastkiem B stanowiącym również mieszaninę dwóch izotopów (B-1 30% i B-2
70%)? Oblicz, jaki procent stanowi każdy rodzaj cząsteczek w produkcie reakcji.
2.5-8.
Woda w przyrodzie zawiera obok cząsteczek H2O,oraz pewna niewielka ilość cząsteczek D2O. Średnio stosunek ilości
izotopów D do H wynosi 1:5500. Obliczyć ile gramów wody ciężkiej znajduje się w 1 m
3
wody naturalnej.
2.5-9.
Wyjaśnij niedobór masy, energię wiązania. Atom deuteru składa sie z 1 protonu, 1 neutronu, 1 elektronu. Oblicz
niedobór masy
2.5-10.
Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie izotopów azotu, widząc że średnia masa atomowa tego
pierwiastka wynosi 14,0067u,a występujący w przyrodzie azot jest mieszaniną azotu o liczbie masowej 14 i liczbie masowej 15

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 19 -
3. Stechiometria

3.1. Obliczanie wzoru związku na podstawie składu ilościowego

3.1-1.
Obliczyć zawartość procentową siarki w związkach SO2, SO3
3.1-2.
Obliczyć zawartość procentową węgla w węglanie wapnia (CaCO3),
3.1-3.
Obliczyć skład procentowy siarczku miedzi(I) (Cu2S).
3.1-4.
Nie wykonując obliczeń określić, który z następujących związków zawiera najwyższy procent siarki: Na2S2O3, Na2S2O7,
Na2S2O8?
3.1-5.
Obliczyć skład procentowy tlenku siarki, w którym stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 2:3.
3.1-6.
Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytanie: czy chlorek sodu zawiera taki sam procent chloru, jak chlorek potasu?
3.1-7.
Ile procent P2O5 znajduje się w fosforanie(V) wapnia Ca3(PO4)2?
3.1-8.
Tlenek pewnego czterowartościowego pierwiastka zawiera 13,4% tlenu. Jaki to pierwiastek?
3.1-9.
W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym
stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy 1:0,75. Obliczyć wzór elementarny.
3.1-10.
W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi 2:1. Obliczyć wzór elementarny.
3.1-11.
Obliczyć wzór najprostszy (empiryczny) związku zawierającego 59% sodu i 41 % siarki.
3.1-12.
Stosunek wagowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7:8. Podać wzór empiryczny.
3.1-13.
Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1g tlenku zawiera 0,4g siarki
3.1-14.
Ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu, jeżeli masa cząsteczkowa tego związku
wynosi 110u.
3.1-15.
Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 92u, zawierającego 30,5% azotu.
3.1-16.
Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w temperaturze 293K
pod normalnym ciśnieniem wynosi 1,25g/dm
3
.


Stechiometria- 20 -
3.1-17.
Ustalić wzór rzeczywisty glukozy, wiedząc, że stosunek wagowy pierwiastków wynosi C:H:O = 6:1:8,, a masa jednego mola
glukozy wynosi 180g.
3.1-18.
Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 20% siarki. Jaki to metal?
3.1-19.
Trójpierwiastkowy związek o masie mola 147g zawiera 49% węgla i 2,7% wodoru. Obliczyć wzór sumaryczny.
3.1-20.
Fosforan(V) pewnego metalu ma masę cząsteczkową 212u i zawiera 30,2% tlenu. Jaki to metal?
3.1-21.
Obliczyć procent wody hydratacyjnej w CuSO4.5H2O.
3.1-22.
Ustalić wzór hydratu siarczanu(VI) sodu, jeżeli zawiera on 47% wody.
3.1-23.
Ustalić wzór chemiczny hydratu chlorku wapnia zawierającego 27,2% wapnia.
3.1-24.
Sól M(NH4)2(SO4)2
.
6H2O zawiera 14,3% metalu M. Jaki to metal?
3.1-25.
Dwuujemny jon SxOy
-2
zawiera 57,1% siarki. Ustal wzór empiryczny jonu.
3.1-26.
Oblicz stosunek liczby kationów do liczby anionów w 2 molowym roztworze Cr2(SO4)3. Czy stosunek ten ulegnie zmianie po
3-krotnym rozcieńczeniu roztworu?
3.1-27.
Dwie sole potasowe pewnych kwasów tlenowych zawierają odpowiednio 24,7% i 39,6% potasu. Obie reszty kwasowe mają
identyczny wzór sumaryczny, różnią się jednak wartościowością. Jakie to sole?
3.1-28.
W ilu gramach tlenku złota Au2O3, znajdują się 3 gramy złota
3.1-29.
W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y=3:5, a stosunek y:z=2:1. Ustalić wzór elementarny tego związku.
3.1-30.
Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach
normalnych wynosi 1,339 g/dm
3
Narysuj wzór strukturalny tego związku.
3.1-31.
Gęstość gazowego fluorowodoru względem wodoru jest równa 20,0. Podaj rzeczywisty wzór sumaryczny tego związku.
3.1-32.
Stwierdzono że w 25,0g siarczku pewnego czterowartościowego pierwiastka znajduje się 5,9g siarki. Jaki pierwiastek
tworzy omawiany siarczek?
3.1-33.
Ile g cynku znajduje się w 1kg tlenku cynku ZnO
3.1-34.
Uwodniony siarczan magnezu zawiera 51,17% wody krystalizacyjnej. Obliczyć liczbę cząsteczek wody krystalizacyjnej
przypadający na 1 cząsteczkę siarczanu magnezu.

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 21 -
3.1-35.
Napisz wzór i nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 198 u, zawierającego atomy pierwiastka trójwartościowego.
3.1-36.
Ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 110 u i 7
atomów drugiego pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 112 u. Podaj nazwę tego związku.
3.1-37.
Ustal wzór sumaryczny węglowodoru, który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 1,34 g/dm
3
i zawiera 80%
węgla.
3.1-38.
Obliczyć stosunek wagowy pierwiastków w związkach: a) CO2, b) Fe2S3, c) C6H12O6.
3.1-39.
Siarczan(IV) (siarczyn) sodu jest związkiem sodu, siarki i tlenu. Podczas rozkładu 126g tego związku otrzymano 62g tlenku
sodu i 64g dwutlenku siarki. Obliczyć stosunek wagowy sodu do siarki i tlenu w siarczanie(IV) sodu wiedząc, że w tlenku sodu
stosunek wagowy sodu do tlenu wynosi 23:8, a w dwutlenku siarki stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 1:1.
3.1-40.
Jaki jest wzór rzeczywisty związku zawierającego 29,1% sodu; 40,5% siaki i 39,4% tlenu wiedząc, że 0,7 molowy roztwór
tego związku ma gęstość równą 1,11 g/cm
3
a jego stężenie procentowe wynosi 10%?
3.1-41.
Oblicz skład procentowy CuS. Czy taki sam procent masowy siarki zawiera Cu2S?
3.1-42.
Zawartość procentowa potasu i tlenu w pewnej soli, o masie molowej równej 122,5 g/mol, wynosi odpowiednio: 31,84% i
39,18%.Resztę stanowi niemetal X. Stosunek molowy potasu do niemetalu X wynosi 1:1. Podaj wzór oraz nazwę tej soli.
3.1-43.
Ustal wzór rzeczywisty chlorku o masie cząsteczkowej 167u,wiedząc że zawiera on 42,5% chloru?
3.1-44.
Ustalić wzór sumaryczny cukru o masie cząsteczkowej 180u, zawierającego 40% węgla i 6,67% wodoru.
3.1-45.
Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie molowej około 1,5 raza większej od masy molowej tlenku jaki ten
pierwiastek tworzy. Znaleźć jaki to pierwiastek.
3.1-46.
Zawartość pewnego trójwartościowego metalu w jego siarczanie(VI) wynosi 27,9%. Podać masę atomową i nazwę tego
metalu.
3.1-47.
Oblicz skład procentowy związku żelaza z siarką, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi 7:6.
3.1-48.
W pewnej temperaturze i pod pewnym ciśnieniem 0,506 dm
3
gazu zawierającego 90,28% krzemu i 9,72% wodoru ma masę
równą w przybliżeniu masie 1,12 dm
3
N2. Dokonaj obliczenia i podaj wzór cząsteczki tego gazu.
3.1-49.
Ustal stosunek masowy składników i skład procentowy
a) nonanu
b) pentenu
c) butynu
3.1-50.
Oblicz zawartość procentową pierwiastków w wapieniu (węglanie wapnia).

Stechiometria- 22 -
3.1-51.
Jaki tlenek dwuwartościowego metalu o masie cząsteczkowej 217u znajduje sie w butelce na której przyklejono
piktogram?.Jak należy postępować z tą substancją?
3.1-52.
W tlenku miedzi(I) stosunek masowy miedzi do tlenu wynosi 8/1 a w tlenku miedzi(II) wynosi 4/1. Z 10 g miedzi w reakcji
utleniania powstało 11,25 g tlenku. Ustal który z tlenków powstał z reakcji.
3.2. Obliczanie wzoru związku na podstawie równania reakcji

3.2-1.
Całkowite spalenie pewnej ilości węglowodoru dało 0,66g CO2 oraz 0,36g H2O. Obliczyć wzór empiryczny węglowodoru.
3.2-2.
Ze spalenia 4g węglowodoru o masie mola 40g otrzymano 13,2g dwutlenku węgla. Obliczyć wzór rzeczywisty.
3.2-3.
Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1,6g SO2 Ustalić wzór empiryczny siarczku miedzi.
3.2-4.
Redukując 0,25 mola pewnego tlenku żelaza zużyto 12g węgla. Otrzymano 42g żelaza i tlenek węgla(II). Ustalić wzór
sumaryczny redukowanego tlenku.


3.2-5.
Do zredukowania 1 mola tlenku uranu o masie cząsteczkowej 842u zużyto 179,2dm
3
wodoru (warunki normalne).
Produktem redukcji były: uran i woda. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku.
3.2-6.
5g uwodnionego siarczanu(VI) glinu rozpuszczono w wodzie i cały zawarty w nim glin wytrącono ilościowo w postaci
AlAsO4 o masie 2,5g. Obliczyć liczbę moli wody hydratacyjnej przypadającej na 1 mol siarczanu(VI) glinu.
3.2-7.
Z iloma cząsteczkami wody krystalizuje MgHPO4 jeżeli hydrat zawiera 40,8% P2O5?
3.2-8.
Spalanie związku zawierającego C, H, S dało 2,64g CO2 2,16g H2O 3,84g SO2. Masa cząsteczkowa MCxHySz=48u. Podaj
pełny wzór tego związku.
3.2-9.
W wyniku rozkładu termicznego próbki o masie 1,3217g węglanu(IV) pewnego metalu otrzymano 0,6318 g tlenku tego
metalu. Wiedząc, że w trakcie procesu rozkładu metal nie zmienia stopnia utleniania, ustal jego nazwę.
3.2-10.
Ustalono, że badany związek chemiczny zbudowany jest z atomów żelaza i tlenu. W wyniku redukcji w wodorze 16,0g tego
związku otrzymano 5,40g H2O. Jaki jest wzór empiryczny tego związku?
3.2-11.
Pierwiastek chemiczny należy do 2 grupy układu okresowego połączył się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. W wyniku
reakcji powstało 400 gramów tlenku.
a) oblicz masę pierwiastka, który połączył się z tlenem.
b) oblicz objętość tlenu niezbędnego w tej reakcji, wiedząc, że jego gęstość wynosi 1,429 g/dm
3

c) ustal wzór sumaryczny tego tlenku

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 23 -
3.2-12.
Oblicz wartościowość uranu w soli powstającej podczas reakcji 0,1g uranu z kwasem, jeżeli wydzieliło się 18,8cm
3
wodoru
(warunki normalne)
3.2-13.
Tlenek pewnego trójwartościowego pierwiastka reaguje z wodą, dając jednozasadowy kwas o masie cząsteczkowej 47u.
Podaj wzór tego tlenku i ułóż jego równanie reakcji z wodą.
3.2-14.
Zmieszano 5g miedzi z 2g siarki i przeprowadzono reakcję syntezy siarczku miedzi(II). Oblicz skład masowy powstałej
mieszaniny.
3.2-15.
Zredukowano wodorem 32g pewnego tlenku żelaza FexOy i otrzymano żelazo oraz 10,8g wody. Ustal wzór sumaryczny
zredukowanego tlenku.
3.2-16.
Do spalenia 1mola węglowodoru o masie cząsteczkowej 70u zużyto 168dm
3
tlenu(warunki normalne). Produktami spalenia
były CO2 i H2O. Ustalić wzór sumaryczny węglowodoru
3.2-17.
Z 5g pewnego związku chloru otrzymano 12,3g chlorku srebra. Ile procent chloru zawierał wyjściowy związek?
3.2-18.
Po ogrzaniu 1,5 g pewnego związku wydzieliło się 0,6765 g tlenu. Pozostałość stanowi chlorek sodu. Podaj wzór związku.
3.2-19.
Próbkę chlorku żelaza o masie 0,325g rozpuszczono w wodzie, a następnie wytrącono jony chlorkowe azotanem(V) srebra.
Ustal wzór chlorku żelaza, jeśli masa otrzymanego osadu wynosiła 0,86g.
Stechiometria reakcji- 24 -
4. Stechiometria reakcji

4.1. Obliczenia na podstawie równania reakcji
Rozwiązując większość zadań z chemii powinniśmy zacząć, o ile to możliwe, od napisania równania reakcji chemicznej.
Zadania ze stechiometrii reakcji, bez poprawnego zapisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej nie da się rozwiązać.
Dalszym kluczowym etapem jest przeczytanie tego równania reakcji. Na tym etapie pomocne są współczynniki
stechiometryczne oraz znajomość stanu skupienia reagentów i produktów reakcji. Na przykład reakcję miedzi z kwasem
siarkowym(VI) możemy przeczytać w następujący sposób:
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
a) 1 atom miedzi reaguje z 2 cząsteczkami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 cząsteczkę siarczanu(VI) miedzi(II), cząsteczkę
tlenku siarki(IV), oraz 2 cząsteczki wody.
Z 1 atomem lub z jedną cząsteczką raczej nigdy nie mamy do czynienia, dogodniejsze może być przeczytanie tego równania w
inny sposób.
b) 1 mol miedzi reaguje z 2 molami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 mol siarczanu(VI) miedzi(II), mol tlenku siarki(IV), oraz 2
mole wody.
Mol każdej substancji posiada określoną masę, możemy równanie reakcji przeczytać z wykorzystaniem mas molowych:
c) 63,55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159,55g siarczanu(VI) miedzi(II), 64g tlenku siarki(IV), oraz 36g
wody.
Tlenek siarki(IV) jest gazem. Mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm
3
, czyli:
d) 63,55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159,55g siarczanu(VI) miedzi(II), 22,4dm
3
tlenku siarki(IV), oraz
36g wody.
W zależności od potrzeb (treści zadania, pytania w zadaniu) podane wyżej sposoby możemy mieszać ze sobą:
e) 1 mol miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) tworząc 1mol siarczanu(VI) miedzi(II), 22,4dm
3
tlenku siarki(IV), oraz
36g (36cm
3
) wody.
Podczas rozwiązywania zadania nie musimy czytać całego równania reakcji. Często wystarczy przeczytać je z użyciem
reagentów/produktów, które są dane w treści zadania i dla których szukamy odpowiedzi.

4.1-1.
Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano 20,1g rtęci i 1,6g tlenu. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki
o masie 65,1g?
4.1-2.
Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1. Obliczyć, ile gramów miedzi i ile gramów siarki użyto do reakcji, jeżeli
otrzymano 80 g siarczku miedzi(I).
4.1-3.
Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku wagowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II). Obliczyć, ile gramów
żelaza i ile gramów siarki zawierała mieszanina.
4.1-4.
W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny wodoru i tlenu, zmieszanych w stosunku objętościowym 2:1. Po wybuchu
eudiometr zawierał tylko parę wodną o masie 0,036g. Obliczyć, ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w
eudiometrze przed wybuchem. Gęstość wodoru wynosi 0,089g/dm
3
, a tlenu 1,43g/dm
3
.
4.1-5.
Z rozkładu 15,8g wodorowęglanu amonu otrzymano 3,6g pary wodnej i 4,48dm
3
dwutlenku węgla. Trzecim produktem
rozkładu jest amoniak. Obliczyć objętość otrzymanego amoniaku, jeżeli jego gęstość w temperaturze pomiaru wynosi
0,76g/dm
3
, a gęstość dwutlenku węgla wynosi 1,96g/dm
3
.
4.1-6.
Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27,8g rtęci oraz tlen. Obliczyć, ile powstało tlenu.
4.1-7.
Podczas ogrzewania 2,4g magnezu powstały 3g tlenku magnezu. Obliczyć, ile gramów tlenu przyłączył magnez.
4.1-8.
Reakcja przebiega według schematu: A  B + C + D
Z 80g substancji A otrzymano 20g substancji C. Stosunek wagowy B do D wynosił 1:3. Ile gramów substancji B i D otrzymano?
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 25 -
4.1-9.
Próbkę wody rozłożono na tlen i wodór. Otrzymano 4 dm
3
wodoru i 2 dm
3
tlenu zmierzone w warunkach normalnych.
Obliczyć masę próbki wody, jeżeli gęstość wodoru wynosi 0,089g/dm
3
, a tlenu 1,43g/dm
3
(w warunkach normalnych).
4.1-10.
Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi(I) (Cu2S)?
4.1-11.
Reakcja przebiega według równania: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O
Obliczyć, ile moli tlenu cząsteczkowego potrzeba do utlenienia 0,6 mola amoniaku (NH3).
4.1-12.
Reakcja przebiega według równania: 2Bi2O3 + 3C  4Bi + 3CO2
Obliczyć, ile moli bizmutu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 7,5mola dwutlenku węgla.
4.1-13.
Czy 0,25 mola wodoru wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku?
4.1-14.
Ile gramów pary wodnej powstaje podczas redukcji 4g tlenku miedzi(II) wodorem?
4.1-15.
Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu fosforowego(V)?
4.1-16.
Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0,1 mola fosforu?
4.1-17.
Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0,25 mola miedzi, jeżeli powstaje tlenek miedzi(ll)?
4.1-18.
Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząstkowego?
4.1-19.
Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2  2Al + 3H2O .
Obliczyć, ile gramów glinu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 0,6 mola wody.
4.1-20.
Azotan(V) amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440 K rozkłada się na tlenek azotu(I) (N2O) i parę wodną. Ile moli N2O
można otrzymać z 8 g azotanu(V) amonu?
4.1-21.
Reakcja przebiega według schematu: AB + C  AC + B .
Stosunek wagowy A do B w związku AB wynosi 1:3, a stosunek wagowy A do C w związku AC wynosi 1:2. Ile gramów
związku AC można otrzymać z 24g AB?
4.1-22.
Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku glinu (Al2S3)?
4.1-23.
Na ile gramów magnezu należy działać kwasem, aby otrzymać tyle wodoru, ile powstaje w reakcji 3g glinu z kwasem?
4.1-24.
Jaką objętość zajmą w warunkach normalnych produkty reakcji przebiegającej według równania: N2O3  NO2 + NO, jeżeli
nastąpi rozkład 3moli N2O3?
4.1-25.
Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm3 wody ciekłej. Jaka była objętość
początkowa gazów, jeżeli znajdowały się one w warunkach normalnych?

Stechiometria reakcji- 26 -
4.1-26.
W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru. Po reakcji eudiometr ochłodzono do
pierwotnej temperatury. Czy ciśnienie gazu pozostało takie samo, jak przed wybuchem? Uzasadnić odpowiedź.
4.1-27.
Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10 dm
3
(warunki normalne) dwutlenku siarki (SO2)?
4.1-28.
Ile dm
3
tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4,34g tlenku rtęci(II) (HgO)?
4.1-29.
Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono, że objętość zmniejszyła się o 10cm
3
w przeliczeniu na
warunki normalne. Ile miligramów tlenu użyto do doświadczenia?
4.1-30.
Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi, aby powstało 5dm
3
tlenu odmierzonego w warunkach normalnych?
Uwaga: Nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen cząsteczkowy
4.1-31.
Zmieszano 4dm
3
wodoru i 3dm
3
chloru, a następnie zainicjowano reakcję. Obliczyć objętość gazów po reakcji.
4.1-32.
Do roztworu zawierającego 6g zasady sodowej dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego(V). Jaki odczyn miał
otrzymany roztwór?
4.1-33.
Obliczyć, ile moli amoniaku powstałoby, gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru, w której znajduje się 12
.
10
24

cząsteczek i takiej objętości azotu, w której znajduje się 6
.
10
24
cząsteczek.
4.1-34.
Po eksplozji 70cm
3
mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono, że w otrzymanej parze wodnej znajduje się domieszka tlenu.
Mieszaninę rozdzielono i otrzymano 10cm
3
tlenu, zmierzonych w tych samych i warunkach ciśnienia i temperatury, co objętość
gazów przed reakcją. Obliczyć, jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina po reakcji.
4.1-35.
W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem:
a) masy gazów są równe,
b) objętości gazów są równe,
c) liczby moli są równe?
4.1-36.
Na 27,3g siarczku sodu podziałano kwasem siarkowym. W wyniku reakcji wydzieliła się pewna liczba: moli siarki (X), moli
siarkowodoru(Y), moli dwutlenku siarki (Z). X moli wydzielonej siarki po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu poddano spaleniu
i otrzymano 3,92dm
3
SO2 w warunkach normalnych.
a) Obliczyć liczbę moli (X) wydzielonej siarki oraz procent zużytego w tej reakcji Na2S.
b) Obliczyć liczbę moli (Y) wydzielonego siarkowodoru oraz procent zużytego na tę reakcję Na2S.
c) Obliczyć liczbę moli (Z) wydzielonego SO2
4.1-37.
0,560 g mieszaniny NaBr i KBr rozpuszczono w wodzie. Nadmiarem roztworu AgNO3 strącono osad AgBr , który po
dokonaniu wszystkich czynności analitycznych osiągnął stałą masę równą 0,970 g. Obliczyć skład procentowy mieszaniny.
4.1-38.
W 350 cm
3
roztworu stwierdzono obecność 168 mg NaHCO3.
Napisać równanie reakcji całkowitego rozkładu wodorowęglanu sodu przez kwas siarkowy.
Obliczyć, ile cm
3
0,05-molowego roztworu H2SO4 trzeba zużyć, aby rozłożyć zawarty w roztworze wodorowęglan.
Obliczyć, ile moli siarczanu sodu powstało w wyniku tej reakcji.

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 27 -
4.1-39.
W wyniku reakcji pewnego metalu ze stężonym kwasem siarkowym(VI) wydzieliło się 0,112dm
3
(warunki normalne)
bezbarwnego gazu o duszącym zapachu, oraz powstało 1,56g soli, w której metal ten jest jednowartościowy. Podaj wzór i
nazwę otrzymanej soli.
4.1-40.
Do 25 cm
3
roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol dm
-3
wrzucono 0,2 g wapnia. Po zakończeniu reakcji
odparowano wodę. Oblicz masę wykrystalizowanego CaSO4
.
2H2O.
4.1-41.
Ile dm
3
chlorowodoru (warunki normalne) potrzeba do zobojętnienia 50g 1% roztworu wodorotlenku wapnia?
4.1-42.
Ile dm
3
tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Amoniak spalany jest według
równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O
4.1-43.
Oblicz, kiedy powstaje więcej pary wodnej:
a) podczas łączenia się tlenu z 1g wodoru
b) podczas reakcji tlenku miedzi(I)z 1g wodoru.
4.1-44.
Ile należy użyć rtęci do przygotowania 100g tlenku rtęci(II).
4.1-45.
Spalono w tlenie 20g metalicznego magnezu. Ile gramów tlenku magnezu powstało w tej reakcji.
4.1-46.
Ile bromu wydzieli się przy przepuszczeniu gazowego chloru przez roztwór zawierający 17,5g bromku poatasu. Ile należy
użyć chloru jeżeli jego straty wynoszą 8%?
4.1-47.
2,25g metalicznego sodu roztworzono w 75g wody. Obliczyć procentową zawartość wodorotlenku sodu w powstałym
roztworze.
4.1-48.
Ile gramów metalicznego sodu roztworzono w wodzie, jeżeli powstało 49g 10% roztworu wodorotlenku sodu? Ile gramów
wodoru wydzieliło się w tej reakcji?
4.1-49.
Do reakcji spalania glinu w tlenie 4Al+3O2  2Al2O3 użyto 0,6 mola tlenu. Ile gramów tlenku glinu powstało?
4.1-50.
Mieszaninę chemicznie czystych soli - chlorku potasu i azotanu(V) potasu rozpuszczono w wodzie a następnie strącono
chlorki w postaci osadu chlorku srebra. Oblicz zawartość azotu w mieszaninie, jeżeli próbka do analizy miała masę 0,2732g a
otrzymany osad chlorku srebra ważył 0,2231g.
4.1-51.
Do 94cm
3
mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm
3
tlenu. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym
wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm
3
. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.
4.1-52.
Ile dm
3
tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Amoniak spalany jest według
równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O
4.1-53.
Oblicz masę Cynku roztworzonego w nadmiarze kwasu siarkowego(VI), jeżeli otrzymano 0,500 dm
3
2,00% roztworu
tetraoksosiarczanu cynku (siarczanu(VI) cynku) o gęstości 1,03g/cm
3
.
4.1-54.
Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów amoniaku, jeśli użyjemy do reakcji 28,0kg azotu i 28,0kg wodoru?
Stechiometria reakcji- 28 -
4.1-55.
Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów tlenku siarki(IV) jeśli użyjemy do reakcji 64,0kg siarki i 64m
3
tlenu (w
przeliczeniu na warunki normalne)?
4.1-56.
Ile otrzymamy m
3
ditlenku węgla (w przeliczeniu na warunki normalne) jeśli spalimy 12,0kg czystego węgla w 60,0kg tlenu?
4.1-57.
Oblicz ile moli roztworu kwasu bromowodorowego potrzeba do zobojętnienia roztworu 200g 5% wodorotlenku potasu.
4.1-58.
Oblicz objętość, CO2 i NH3 w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 1 tony mocznika. Wymień przemysłowe
zastosowania tego związku.
4.1-59.
Chlor można otrzymać działaniem kwasu siarkowego i dwutlenku manganu na sól kuchenną. Reakcja przebiega według
równania:
2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 = 2NaHSO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O
Ile litrów chloru można otrzymać ze 100g soli kuchennej.
4.1-60.
Dokonaj interpretacji ilościowej (atomy, cząsteczki, mole, masa molowa) nastepującego równania reakcji:
3P+5HNO3+2H2O  3H3PO4+5NO
4.1-61.
Obliczyć zawartość procentowa składników mieszaniny jeśli z 0,6249 g mieszaniny KCl i NaCl otrzymano 1,4350g AgCl.
4.1-62.
25 g tlenku miedzi(I) Cu2O redukowano w strumieniu wodoru. Po przerwaniu reakcji masa wytworzonej Cu i nie
przereagowanego tlenku wynosiła 24,5 g. Ile pary wodnej powstało ?
4.1-63.
W pracowni przechowywano pojemnik zawierający 100g NaOH. Po dłuższym przechowywaniu zważono zawartość
pojemnika i okazało się, że masa zawartości wzrosła do 103g. Przyczyną wzrostu masy był pochłonięty dwutlenek węgla, który
tworzy z wodorotlenkiem sodu sól - węglan sodu. Oblicz, jaka objętość dwutlenku węgla w warunkach normalnych została
pochłonięta przez wodorotlenek.
4.1-64.
Oblicz, ile gramów siarczku żelaza(III) otrzymamy, jeżeli użyjemy do syntezy 15g żelaza i 9,6g siarki.
4.1-65.
Na mieszaninę zawierającą jednakowe ilości: wapnia, wodorku wapnia i węgliku wapnia podziałano nadmiarem wody.
Oblicz gęstość ( T=298K, p= 1000 hPa) mieszaniny produktów gazowych tych reakcji.
4.1-66.
Oblicz, ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku rozkładu 10 gram węglanu wapnia
4.1-67.
Ile gramów magnezu można roztworzyć w wodzie bromowej, zawierającej 8 g bromu?
4.1-68.
Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlor wydzielony w reakcji MnO2 ze stężonym roztworem kwasu
solnego zawierającym 14,6g HCI.
4.1-69.
Oblicz, ile moli wodorotlenku sodu trzeba użyć do zobojętnienia:
a) 2 moli HCl b)1 mola H2SO4 c)1,5 mola H3PO4.
4.1-70.
Oblicz, ile gramów siarki trzeba wziąć do reakcji syntezy z miedzią, aby otrzymać 40g siarczku miedzi(I)
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 29 -
4.1-71.
Ile gramów wodoru powstaje w reakcji 4g cynku z kwasem solnym?
4.1-72.
Do 700g 15% roztworu azotanu(V) srebra wprowadzono 30g cynku. Oblicz ile gramów srebra wydzieli się po zakończeniu
reakcji wymiany.
4.1-73.
Magnez reaguje z kwasem octowym, a produktami reakcji są octan magnezu i wodór. Oblicz
a) objętość wodoru (warunki normalne), który powstanie, jeśli z kwasem octowym przereaguje 4,8 g magnezu
b)masę octanu magnezu, który można otrzymać w reakcji 4,8 g magnezu z kwasem octowym
4.1-74.
Masa sodu pozostawionego na powierzchni zmieniła się po pewnym czasie z 1,84g na 2,48g. Przy założeniu, że w reakcję
z sodem wszedł tylko tlen, oblicz, jaka objętość tego gazu połączyła się z sodem
4.1-75.
Do zlewki zawierającej wodę wapienną wprowadzono 25cm
3
dwutlenku węgla. Oblicz, o ile wzrośnie masa zawartości tej
zlewki po zajściu reakcji między obiema substancjami
4.1-76.
Do roztworu siarczanu(VI) miedzi zanurzono płytkę żelazna o masie 40 g. Po zakończeniu reakcji płytkę osuszono i
zważono jej masa wynosiła 44 g. Ile gramów miedzi wydzieliło się w tej reakcji?
4.1-77.
Oblicz, ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 7g węgla do dwutlenku węgla.
4.1-78.
Do 100cm
3
kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm
3
wrzucono próbkę mosiądzu o masie 3,25g. Po zakończeniu reakcji
objętość wydzielonego wodoru (odniesiona do warunków normalnych) była równa 448cm
3
. Oblicz procent zawartości miedzi i
cynku w próbce mosiądzu.
4.1-79.
Oblicz, ile cm
3
0,1-molowego roztworu AgNO3 potrzeba do otrzymania 14,35g AgCI w reakcji z nadmiarem NaCI.
4.1-80.
Do 50 cm
3
15% kwasu solnego o gęstości 1,07 g/cm
3
dodano nadmiaru glinu. Oblicz, ile moli cząsteczek wodoru wydzieli
się w czasie tej reakcji.
4.1-81.
W czystym tlenie amoniak spala się wg schematu: NH3(g) + O2(g) → N2(g) + H2O(c). Odmierzono 13 dm
3
mieszaniny
amoniaku i tlenu (w warunkach normalnych). W mieszaninie gazów po reakcji nie stwierdzono obecności tlenu, a po
przepuszczeniu jej przez płuczkę z wodą objętość gazów zmalała do 3 dm
3
. Oblicz gęstość (w warunkach normalnych)
mieszaniny gazów przed reakcją.
4.1-82.
W celu ilościowego oznaczenia tlenu rozpuszczonego w wodzie pobrano do analizy 360 cm
3
, do której dodano w
nadmiarze: MnSO4, KJ oraz KOH. Wytrącony w tych warunkach osad MnO2, po zakwaszeniu próbki H2SO4, utlenił jony
jodkowe do stechiometrycznej ilości jodu. Do zmiareczkowania wydzielonego jodu zużyto 10 cm
3
0,025 molowego roztworu
Na2S2O3. Oblicz, ile mg tlenu znajdowało się w 1 dm
3
badanej wody.
4.1-83.
Porcję cynku poddano działaniu roztworu kwasu siarkowego (VI) o średnim stężeniu. W trakcie reakcji wydzieliło się 5dm3
bezwonnego gazu i 4dm3 gazu o ostrym nieprzyjemnym zapachu. Oblicz masę roztworzonego cynku.
4.1-84.
W wyniku zmieszania wodnego roztworu chromianu(VI) potasu z roztworem azotanu(V) srebra wytrąca się
czerwonobrunatny osad. Oblicz masę tego osadu, jeżeli zmieszano 150cm
3
0,5 molowego roztworu chromianu (VI) potasu i
200g 10% roztworu azotanu(V) srebra.

Stechiometria reakcji- 30 -
4.1-85.
W celu identyfikacji pewnego metalu próbkę tego metalu o masie 1g roztworzono w nadmiarze rozcieńczonego roztworu
kwasu siarkowego(VI), otrzymując 930cm
3
wodoru(w warunkach normalnych). Ustal jaki to metal, wiedząc, że w swoich
związkach jest on II wartościowy.
4.1-86.
Obliczyć objętość (w dm
3
) 0,619 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0,239 dm
3
0,502 M roztworu HCl.
4.1-87.
Zawartość jonów PO4
3-
w badanej próbce oznaczono wagowo jako związek (NH4)3PO4
.
12MoO3. Oblicz zawartość
procentową fosforu (P) w próbce, jeżeli z 0,5671 g próbki otrzymano 4,3081 g związku.
M(P) - 31,0; M((NH4)3PO4
.
12MoO3) - 1876
4.1-88.
Obliczyć objętość (w dm
3
) 0,521 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0,367 dm
3
0,502 M roztworu HCl.
4.1-89.
Ile cm
3
wodnego roztworu amoniaku (NH3
.
H2O ) o stężeniu 10% i gęstości 0,96 g/cm
3
należy użyć do całkowitego
wytrącenia Fe(OH)3 z roztworu zawierającego 3,11 g żelaza (jako jony Fe(III)).
M(Fe) – 55,85 M(NH3) – 17,03
4.1-90.
Do 200g 5% roztworu NaOH dodano 500cm
3
0,5 molowego roztworu kwasu solnego. Jaki jest odczyn otrzymanego
roztworu. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
4.1-91.
Reakcji spalania poddano 18g węgla. W wyniku tej reakcji otrzymano 66g tlenku węgla(IV). Oblicz masę i objętość tlenu,
który wszedł w reakcje z węglem. Gęstość tlenu 1,43g/dm
3
.
4.1-92.
Do 300 ml 0,5 molowego roztworu chlorku wapniowego dodano 25 g chlorku wapniowego, a następnie rozcieńczono wodą
do 650 ml. Obliczyć stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze. Ile gramów AgNO3 trzeba użyć do
wytrącenia jonów chlorkowych z tego roztworu?
4.1-93.
Przepuszczono 1m
3
powietrza (warunki normalne) przez roztwór Ba(OH)2 i stwierdzono powstanie 2,64g węglanu baru.
Zawartość tlenku węgla(IV) w przepuszczonym powietrzu, wyrażona w procentach objętościowych, jest w przybliżeniu równa.
4.1-94.
Oblicz jaką objętość tlenu w warunkach normalnych zużyje się do spalenia 92g glicerolu, wiedząc ,że produktami reakcji są
tlenek węgla(IV) i woda.
4.1-95.
Ile gramów glinu trzeba użyć do redukcji 54g tlenku żelaza(II), jeżeli reakcja przebiega wg. równania:
2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe
4.1-96.
Oblicz ile dm
3
gazowego chlorowodoru(o wzorze HCl) otrzymano w reakcji 35,5g chloru z 1g wodoru, jeśli wiadomo, że
gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 0,00164g cm
3
.
4.1-97.
Zmieszano 7 moli cynku ze 100g siarki. W wyniku reakcji powstał ZnS. Zapisz równanie reakcji, która z substancji
przereagowała całkowicie, a której użyto za dużo i o ile. Ile powstało moli siarczku cynku.
4.1-98.
Ile gramów siarczku magnezu (MgS) powstanie w reakcji 12g magnezu z siarką?
4.1-99.
Ile dm
3
wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 6,5g cynku z kwasem siarkowym(VI)?

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 31 -
4.1-100.
10g stali zawierającej 98% wagowych Fe oraz 2% wagowych C rozpuszczono w kwasie siarkowym. Węgiel nie reagował z
kwasem, żelazo utworzyło FeSO4. Zapisz równanie opisanej reakcji chemicznej. Jaka ilość moli kwasu była potrzebna do
reakcji? Obliczyć masę wydzielonego wodoru oraz jego objętość w temperaturze 30
o
C i pod ciśnieniem 1,1at.
4.1-101.
Masa sodu pozostawionego na powietrzu zmieniła się po pewnym czasie z 1,2g na 1,95g. Zakładając że w reakcję z
sodem wszedł tylko tlen, podaj jaka objętość tego gazu połączyła się sodem?
4.1-102.
W kolbie o pojemności 1dm
3
w warunkach normalnych zebrane jest powietrze. Oblicz ile gram węgla można spalić
całkowicie w tej objętości powietrza.
4.1-103.
Oblicz ile gramów siarczku żelaza (II) można otrzymać, jeżeli użyje się do reakcji 7g żelaza i 7g siarki.
4.2. Wydajność reakcji

4.2-1.
Jaką ilość wapienia poddano prażeniu, jeżeli wiadomo, że zawiera on 20% zanieczyszczeń, a ilość otrzymanego dwutlenku
węgla mierzona w temperaturze T= 283 K pod ciśnieniem 1040 hPa wyniosła 20m
3
, natomiast wydajność procesu 80%.
4.2-2.
Oblicz jaki procent sacharozy uległ hydrolizie, skoro z 10,52 g tego disacharydu uzyskano mieszaninę, która w wyniku
reakcji z tlenkiem srebra dała 8,64 g srebra.
4.2-3.
W strumieniu powietrza prażono 370kg rudy zawierającej 3% siarczku miedzi CuS, otrzymany w ten sposób tlenek miedzi
poddano redukcji wodorem. Obliczyć masę otrzymanej metalicznej miedzi, jeśli wydajność całego procesu wynosiła 70%.
4.2-4.
Oblicz ile kg gipsu palonego można otrzymać z 10 kg gipsu krystalicznego zawierającego 90% czystego dwuwodnego
siarczanu (VI) wapnia.
4.2-5.
W celu ustalenia zawartości siarki w węglu kamiennym, próbkę o masie 10g poddano całkowitemu spaleniu. Gazowe
produkty spalania wprowadzono do 200cm
3
0,01 molowego roztworu nadmanganianu potasu, zakwaszonego kwasem
siarkowym. Ilość moli KMnO4 w roztworze zmniejszyła się o połowę. Oblicz procentową zawartość siarki w próbce węgła.
4.2-6.
Podczas wypalania jednej tony wapienia w wapienniku otrzymano 532kg wapna palonego CaO. Ile wynosi zawartość
procentowa węglanu wapnia w tej skale wapiennej?
4.2-7.
Oblicz masę mieszaniny zawierającej 40% CuO (resztę stanowi krzemionka), potrzebną do przygotowania 500g
CuSO4·5H2O
4.2-8.
Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g metanolu, jeżeli wydajność reakcji wynosi 70%?
4.2-9.
Azotan (V) potasu, poddany ogrzewaniu, traci tlen i przechodzi w azotan (III) potasu. Próbkę azotanu (V) potasu
umieszczono w otwartym naczyniu i ogrzewano do momentu, gdy masa stałej pozostałości wynosiła 88% początkowej masy
próbki. Oblicz ile % azotanu (V) potasu uległo rozkładowi.

Stechiometria reakcji- 32 -
4.2-10.
Siarkowodór otrzymuje się w reakcji siarczanu żelaza z kwasem solnym zgodnie z równaniem chemicznym:
FeS+2HCl → FeCl2+H2S
Ile gramów FeS należy użyć aby otrzymać 2 mole siarkowodoru jeżeli wydajność materiałowa reakcji wynosi 75%? Masa
molowa FeS jest równa 88g/mol.
4.2-11.
Ile trzeba benzenu użyć do dwuetapowej syntezy prowadzącej przez toluen do kwasu benzoesowego w celu otrzymania
200kg kwasu benzoesowego. Wydajność pierwszego etapu wynosi 70%, a drugiego 90%.
4.2-12.
Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymana w reakcji utleniania amoniaku tlenem, miała średnią masę mola 28,7 g. Jaka
część mola amoniaku użytego do reakcji utleniła się do tlenku azotu?
4.2-13.
Ile gramów toluenu potrzeba do syntezy 30g p-nitrotoluenu gdy wydajność reakcji wynosi 60%.
4.2-14.
Ile ton kamienia wapiennego zawierającego 85% wagowych CaCO3 należy użyć aby otrzymać 220kg CO2 w wyniku
rozkładu CaCO3 (zapisz równanie reakcji rozkładu)?. Ile należy użyć tego kamienia gdyby wydajność reakcji rozkładu wynosiła
95%
4.2-15.
Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku w pewnej temperaturze T, jeżeli z 50g azotu otrzymano 51g amoniaku
4.3. Chemia organiczna

4.3-1.
Jednym ze sposobów oznaczania ilości glukozy jest metoda jodometryczna, której przebieg ilustruje równanie:
C6H12O6+I2+2KOH-->C6H12O7+2KI +H2O.
Oblicz, ile gramów glukozy znajduje się w 600 g roztworu, jeżeli na zmiarkowanie próbki roztworu o masie 50 g zużyto 100
cm
3
0,1 molowego roztworu jodu.
4.3-2.
W wyniku hydrolizy 157 mg polipeptydu o masie molowej 785 g/mol otrzymano 193 mg mieszaniny aminokwasów
Z ilu reszt aminokwasowych składał się ten polipeptyd?
4.3-3.
Ile moli wodoru potrzeba do utwardzenia 1 mola trioleinianu gliceryny?
4.3-4.
Mieszaninę gazowa składająca się z CH4, C2H6 i C2H4 przepuszczono przez wodę bromowa i stwierdzono ze objętość
mieszaniny zmniejszyła się z 160cm
3
do 85 cm
3
. Spalając pozostałość w nadmiarze tlenu otrzymano 115cm
3
CO2. Wyznacz
skład mieszaniny w % objętościowych. Wszystkie objętości gazów były mierzone w tych samych warunkach.
4.3-5.
W badaniach nad kontaktową metodą syntezy metanolu z tlenku węgla i wodoru stwierdzono w jednym z doświadczeń, że
10 dm
3
mieszaniny tlenku węgla z wodorem, w stosunku molowym 1 : 3, dało po przejściu przez aparat kontaktowy, a
następnie całkowitym wykropleniu metanolu, 7,3 dm
3
pozostałości gazowej. Obliczyć, jaki procent substratu, nie wziętego w
nadmiarze, przereagował.
4.3-6.
324 gramów skrobi poddano hydrolizie do glukozy. Zakładając, że proces przebiegł w 100% oblicz ile gramów etanolu
powstanie w procesie fermentacji glukozy otrzymanej w procesie hydrolizy, jeżeli fermentacja przebiegła z 30%.

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 33 -
4.3-7.
Ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie, aby otrzymać 5g fruktozy przyjmując, że wydajność reakcji wynosi 80 %
4.3-8.
W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 9,2 kg alkoholu. Jaką ilość glukozy poddano fermentacji, jaka jest (w warunkach
normalnych) objętość wytworzonego dwutlenku węgla
4.3-9.
Stosunek liczby cząsteczek produktów całkowitego spalania benzyny - CO2 do H2O wynosi 15:17. Przyjmując, że w skład
tej benzyny wchodzi tylko heksan i oktan, ustal stosunek liczby cząsteczek heksanu do liczby cząsteczek oktanu.
4.3-10.
Ile dm
3
powietrza odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do spalenia 7,8g benzenu tak, aby powstał dwutlenek
węgla?
4.3-11.
Do naczynia zawierającego 5g fenolu rozpuszczonego w benzenie wrzucono 2g potasu. Ile dm
3
wodoru (warunki normalne)
wydzieliło się podczas reakcji?
4.3-12.
Jaką objętość 36% roztworu aldehydu mrówkowego o gęstości 1,11 g/cm
3
użyto do reakcji z Ag2O jeżeli wydzieliło się
21,6g srebra?
4.3-13.
Czy 10m
3
powietrza (warunki normalne) wystarczy do całkowitego spalenia 0,77m
3
mieszaniny metanu i etanu, bez
względu na jej skład procentowy?
4.3-14.
Oblicz objętość powietrza niezbędną do spalenia 1m
3
gazu ziemnego (warunki normalne) zawierającego 90% metanu, 5%
etanu, 3%CO2 i 2%N2, podany skład jest procentowym składem objętościowym.
4.3-15.
Dwutlenek węgla, otrzymany w wyniku całkowitego spalenia 1,12 dm
3
( warunki normalne) alkanu o gęstości 1,34 g/dm
3

wprowadzono do 10 cm
3
30%-owego wodnego roztworu NaOH o gęstości 1,33 g/cm
3
. Oblicz jaka masa osadu wytraciła się na
dnie naczynia (temp. 20 C)
4.3-16.
W 400g wody rozpuszczono 135g glukozy, którą następnie poddano procesowi fermentacji. Oblicz stężenie procentowe
powstałego etanolu, zakładając, że proces fermentacji przebiegł do końca.
4.3-17.
Rozkład termiczny soli wapniowych lub barowych kwasów karboksylowych prowadzi do ketonów. 15,8g octanu wapnia
ogrzewano w otwartym naczyniu. Po przerwaniu ogrzewania, w naczyniu znajdowała się substancja stała o masie 12,9 g. Ile
procent octanu wapnia uległo rozkładowi? jakie były produkty rozkładu?
4.3-18.
Pewien węglowodór, homolog etynu spalono całkowicie w tlenie, przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą
niż objętość par węglowodoru (obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury). Ustal wzór
sumaryczny tego węglowodoru.
4.3-19.
Ile dm
3
powietrza potrzeba do spalenia 20 gramów pentanu.
4.3-20.
Ile dm
3
tlenu potrzeba do spalenia trzech moli pentanu.
4.3-21.
Ile gramów benzenu należy użyć aby otrzymać 15,8 g. bromobenzenu.Stechiometria reakcji- 34 -
4.4. Ustalanie składu mieszanin

4.4-1.
Roztworzenie pewnego stopu Zn i Mg wymagało 0,867 dm
3
roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 2,86 mol/dm
3
. Jaka
była, wyrażona w gramach, masa cynku zawartego w tym kawałku stopu, jeśli stop zawierał 30,8% Zn?
4.4-2.
Do 10 g mieszaniny węglanu wapnia, wodorotlenku wapnia, chlorku wapnia i piasku wlano 100 ml wody destylowanej.
Otrzymaną zawiesinę ogrzano i dodano do niej 33 ml 5M kwasu solnego. W wyniku reakcji wydzieliło się 0,8951 dm
3
dwutlenku
węgla. Z kolei, z mieszaniny po reakcji z kwasem solnym usunięto ilościowo piasek (odsączenie, przemycie, dołączenie
roztworu z przemywania do przesączu). Tak otrzymany roztwór miareczkowano 0,1234 M roztworem NaOH wobec błękitu
bromotymolowego zyżywając 33,2 ml titranta.
Określ zawartość procentową (wagową) wszystkich trzech związków wapnia w mieszaninie wyjściowej, skoro wiadomo, że
zawartość procentowa wapnia wynosi 39.48%.
4.4-3.
Do kwasu solnego użytego w nadmiarze, dodano 8,8g mieszaniny wapnia i magnezu. Po zakończeniu reakcji objętość
wydzielonego wodoru, odniesiona do warunków normalnych, była równa 6,72 dm
3
. Oblicz, ile gramów wapnia było w
mieszaninie użytej do reakcji z kwasem solnym.
4.4-4.
2 g stopu miedzi i srebra rozpuszczono w stężonym kwasie siarkowym(VI). Wydzielający się gaz zajął objętość 0,331dm
3
w
przeliczeniu na warunki normalne. Oblicz skład procentowy stopu.
4.4-5.
Mieszaninę złożoną wyłącznie z Li2CO3 i BaCO3 o masie 0,1007 g zmiareczkowano za pomocą 12,7 mL roztworu kwasu
solnego. Stężenie kwasu solnego wyznaczono miareczkując odważkę węglanu sodu o masie 0,2077 g wobec oranżu
metylowego zużywając 27,7 mL HCl. Odliczyć masę i zawartość procentową Li2CO3 i BaCO3 w próbce.
4.4-6.
Do 816g mieszaniny zawierającej Na2CO3 i Na2CO3
.
10H2O dodano nadmiaru kwasu solnego. W wyniku tej reakcji
wydzieliło się 6 moli CO2. Oblicz, ile gramów bezwodnej soli Na2CO3 było w mieszaninie przed reakcją z kwasem solnym.
4.4-7.
Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono w roztworze azotanu srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. Ile
gramów azotanu srebra zawierał roztwór?
4.4-8.
Próbkę stopu żelaza, cynku i miedzi o masie 7.0 grama rozpuszczono w HCl i otrzymano 1,917 dm
3
wodoru (warunki
normalne). Masa pozostałości, która nie uległa rozpuszczeniu wynosiła 2,0 g. Oblicz skład procentowy stopu
4.4-9.
Do 94cm
3
mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm
3
tlenu. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym
wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm
3
. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.
4.4-10.
Do 20 g mieszaniny tlenku baru i tlenku sodu dodano roztworu kwasu siarkowego(VI) w nadmiarze. W wyniku reakcji
otrzymano 23,3g siarczanu (VI) baru. Oblicz zawartość procentową tlenku sodu w mieszaninie wyjściowej.
4.4-11.
Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9%masowych węgla?
4.4-12.
Osad zawierający mieszaninę chlorku i jodku srebra przemywano na sączku wodą chlorową. Po ilościowym przebiegu
reakcji masa osadu zmalała o 10%. Podaj skład procentowy osadu.
4.4-13.
5 m
3
azotu i dwutlenku siarki przepuszczono przez płuczkę z ługiem sodowym. Masa płuczki wzrosła o 3,2 kg. Ile procent
(objętościowo) dwutlenku siarki zawierała mieszanina gazów?
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 35 -
4.4-14.
Do roztworzenia próbki mosiądzu (stop miedzi z cynkiem) o masie 50g zużyto 289,5 63% roztworu kwasu azotowego (V).
Oblicz wagową zawartość cynku w stopie.
4.4-15.
74 g mieszaniny NaCl i KCl rozpuszczono w wodzie i dodano w nadmiarze stężonego roztworu AgNO3. Po odsączeniu i
wysuszeniu otrzymano 160,6 g osadu AgCl. Jaki był skład procentowy mieszaniny?
4.4-16.
Brązal jest stopem miedzi, cyny i glinu. W celu oznaczenia zawartości glinu i cyny w próbce stopu o masie 20 g poddano ją
reakcji z kwasem solnym. W reakcji wydzieliło się 2,863 dm
3
wodoru. Oblicz zawartość procentową glinu i cyny w stopie,
wiedząc, że zawiera on 80% miedzi.
4.4-17.
Rozkładowi termicznemu poddano 7,7 g mieszaniny składającej się z manganianu(VII) potasu oraz chloranu(V) potasu.
Otrzymano 1790 cm
3
tlenu w przeliczeniu na warunki normalne. Oblicz skład procentowy masowy mieszaniny poddanej
rozkładowi
4.4-18.
Miedzianą płytkę o masie 100g wrzucono do roztworu azotanu(V) srebra. Po pewnym czasie masa płytki wzrosła do 105g.
Oblicz liczbę moli srebra, która osadziła się na tej płytce.
4.4-19.
Obliczyć procentową zawartość KCl w mieszaninie KCl i NaCl, jeżeli na zmiareczkowanie odważki mieszaniny o masie
0,2343 g metodą Volharda zużyto 42,3 ml AgNO3 o stężeniu 0,1035 mol/dm
3
oraz 10,8 ml NH4SCN o stężeniu
0,09810 mol/dm
3
.
4.4-20.
Mieszanina węglanu wapnia i węglanu magnezu zawiera 44,7% tlenku węgla (IV). Oblicz zawartość procentową soli w
mieszaninie.
4.4-21.
Do naczynia wprowadzono 10 cm
3
mieszaniny tlenu i azotu oraz 5 cm
3
wodoru. Po spaleniu mieszaniny i skropleniu pary
wodnej objętość gazów wynosiła 9 cm
3
w przeliczeniu na warunki normalne. Ile cm
3
tlenu zawierała wyjściowa mieszanina.
4.4-22.
Na zredukowanie 3 kilomoli tlenku żalaza(III) zużyto 89,6 m
3
tlenku węgla(II) (warunki normalne). Otrzymano mieszaninę
żelaza i tlenku żelaza(II). Obliczyć skład procentowy tej mieszaniny.
4.4-23.
W wyniku przepuszczenia pary wodnej nad rozżarzonym żelazem (10g) otrzymano 14g mieszaniny tlenku żelaza (III) i
tlenku żelaza (II) dwużelaza(III). Obliczyć:
a) objętość wydzielonego wodoru (warunki normalne),
b) skład procentowy mieszaniny tlenków.
4.4-24.
Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymywana w reakcji utleniania amoniaku tlenem miała średnią masę mola 28,7 g. Jaka
część mola amoniaku użytego w reakcji utleniła się do tlenku azotu?
4.4-25.
3g mieszaniny bezwodnych soli chlorku sodu i azotanu(V) sodu rozpuszczono w wodzie i dodano roztwór azotanu srebra,
aż do ilościowego wytrącenia osadu. Masa osadu po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu wynosiła 1,47g. Obliczyć skład
procentowy mieszaniny soli.
4.4-26.
10g mieszaniny chlorku potasu i azotanu(III) amonu prażono aż do momentu, gdy przestały wydzielać się gazy. Masa
pozostałości wynosiła 8g. Ile procent azotanu(III) amonu zawierała mieszanina?
4.4-27.
Na rozpuszczenie 3,51g stopu glinu z magnezem zużyto 50cm
3
mieszaniny kwasów, sporządzonej z 2 objętości 6-
molowego HCl i 3 objętości 4-molowego H2SO4. Oblicz procentowy skład stopu.
Stechiometria reakcji- 36 -
4.4-28.
Pod działaniem kwasu na 1g stopu metali wydzieliło się 2,24dm
3
wodoru, w przeliczeniu na warunki normalne. Jaki metal
jest głównym składnikiem stopu? Jaka jest jego minimalna i maksymalna zawartość? Wskazówka: Zawartość główego
składnika jest największa, gdy inne nie reagują z kwasem, a najmniejsza, gdy drugi składnik stanowi metal o możliwie
najniższej wartości stosunku masy atomowej do wartościowości.

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 37 -
5. Stężenia roztworów

Substancja rozpuszczana
m
s
rozpuszczalnik
m
rozp
, V
rozp
roztwór
m
rozt
, V
rozt
+
m
rozt
=m
s
+m
rozp


5.1. Stężenie molowe
Stężenie molowe określa nam ilość moli substancji rozpuszczonej w 1dm
3
roztworu, czyli roztwór o stężeniu x mol/dm
3

oznacza, że w 1dm
3
tego roztworu znajduje się x moli substancji rozpuszczonej. Zgodnie z definicją, stężenie molowe liczone
jest ze wzoru:
M
3
n
C
V[dm ]
= , gdzie V określa objętość roztworu wyrażoną w dm
3
.
Często objętość roztworu podawana jest w cm
3
. W celu przeliczenia objętości roztworu z cm
3
na dm
3
, należy objętość
wyrażoną w cm
3
podzielić przez 1000: V[dm
3
]=V[cm
3
]/1000, czyli
M
3 3
n
C
V[cm ]
1000
1000n
V[cm ]
= = . Liczbę moli n obliczamy ze wzoru
n=m/M, czyli
s
M
3
s
m
C
M V[dm ]
= .
Niekiedy zamiast objętości roztworu podawana jest jego masa oraz gęstość. Z zależności d=m/V łatwo obliczyć objętość
roztworu: V=mrozt/drozt (gęstość najczęściej podawana jest w g/cm
3
, więc obliczona objętość wyrażona jest w cm
3
).
Podstawiając to wyrażenie na stężenie molowe otrzymamy:
rozt
M
rozt
n d 1000
C
m
· ·
= .
Oczywiście wzorów tych, oprócz podstawowego wzoru na stężenie molowe:
M
3
n
C
V[dm ]
= nie trzeba się uczyć na pamięć.
Bardzo łatwo się je wyprowadza korzystając z podstawowych zależności.

5.1-1.
W 150cm
3
roztworu znajduje się 50g chlorku wapnia (CaCl2). Obliczyć stężenie molowe roztworu.
5.1-2.
Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm
3
roztworu.
5.1-3.
Obliczyć, ile moli substancji znajduje się w 0,6dm
3
roztworu 2-molowego.
5.1-4.
W jakiej objętości 0,5-molowego roztworu znajdują się 2 mole substancji?
5.1-5.
W 6dm
3
roztworu znajduje się 234g siarczku sodu (Na2S). Obliczyć stężenie molowe roztworu.
5.1-6.
Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0,2dm
3
0,1-molowego roztworu?
5.1-7.
W jakiej objętości 2,5M roztworu bromku wapnia (CaBr2) znajduje się 5g CaBr2?

Stężenia roztworów- 38 -
5.1-8.
Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0,5dm
3
roztworu, który w 200cm
3
zawiera 6,2g kwasu borowego?
5.1-9.
Roztwór wodny MgHPO4 zawiera 0,1 mola P2O5 W 1dm
3
. Obliczyć stężenie molowe roztworu MgHPO4.
5.1-10.
W 800 cm
3
roztworu znajduje się 9,5g chlorku magnezu. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.
5.1-11.
Oblicz stężenie molowe roztworu H2SO4 wiedząc, że w 200 cm
3
roztworu znajduje się 9,8g tego kwasu.
5.1-12.
Ile cm
3
wody należy odparować z 200 cm
3
roztworu NaCl o stężeniu 0,2 mol/dm
3
, aby otrzymać roztwór o stężeniu 0,5
mol/dm
3
5.1-13.
W 200 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) znajduje się 0,48 g jonów siarczanowych 2
-
. Oblicz p(SO4
2-
)
5.1-14.
Mamy wodny roztwór kwasu azotowego(V) o stężeniu 22,40 mol/l i gęstości 1,500 g/ml. Oblicz ułamek molowy HNO3 w tym
roztworze.
5.1-15.
Oblicz ile gramów wodorotlenku potasu znajduje się w 0,5 kg roztworu o stężeniu 4,25 mol/dm
3
i gęstości 1,19 g/cm
3
.
5.1-16.
W 6 decymetrach sześciennych znajduje się 234g siarczku sodu. Oblicz stężenie molowe roztworu?
5.1-17.
Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150cm
3
wody, jeśli gęstość tego
roztworu wynosi 1,23g/cm
3

5.1-18.
Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 200cm
3
0,1-molowego roztworu?
5.1-19.
Oblicz ile
a) moli
b) gramów KOH potrzeba do sporządzenia 400 cm
3
roztworu tego związku o stężeniu 0,5mola/dm
3

5.1-20.
Obliczyć ułamek molowy NaOH w wodnym roztworze o stężeniu 0,5mol/l. Gęstość roztworu przyjąć za równą 1g/ml.
MNaOH=40,0g, MH2O=18,02g
5.1-21.
Ile gramów Ca(NO3)2 należy dodać do 25cm
3
0,25-molowego roztworu tej soli, aby podwoić stężenie jonów
azotanowych(V)?
5.1-22.
Do 200cm
3
wody dodano 11,7g NaCl i całość rozcieńczono wodą do objętości 500cm
3
. Oblicz stężenie molowe
otrzymanego roztworu NaCl.
5.1-23.
Oblicz ile gramów KOH potrzeba do sporządzenia 200cm
3
roztworu tego związku o stężeniu 0,5 mola na dm
3
.
5.1-24.
117g chlorku sodu rozpuszczono w 0,5 dm
3
wody i otrzymano roztwór o gęstości 1,2 g/cm
3
. oblicz stężenie molowe
5.1-25.
Ile gramów siarczanu(VI) sodu (Na2SO4) znajduje się w 300cm
3
roztworu o stężeniu 2 mol/dm
3
?
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 39 -
5.1-26.
Oblicz stężenie molowe 30% wodnego roztworu amoniaku (NH3), wiedząc, że gęstość tego roztworu wynosi 0,89g/cm
3
.
5.1-27.
Jakie jest stężenie molowe jodku potasu KI zawierającego 83 gramy tej substancji w 2 dm
3
roztworu?
5.1-28.
Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 g siarczku sodu w 6dm
3
wody. Gęstość roztworu
d=1,04 g/cm
3

5.1-29.
Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150 cm
3
wody, jeśli gęstość
roztworu d=1,23 g/cm
3
5.2. Stężenie procentowe
Stężenie procentowe (pro cent – na sto) określa nam ilość substancji rozpuszczonej w 100g roztworu, czyli stężenie x%
oznacza, że w 100g roztworu znajduje się x g substancji rozpuszczonej. Zgodnie z definicją stężenie procentowe liczone jest
ze wzoru:
s s
rozt rozp s
m m
100% 10 % % 0
m
c
m m
= =
+
. Z tego wzoru (lub z jego przekształconej formy) możemy wyliczyć:
- stęzenie, gdy dana jest masa substancji i masa roztworu/rozpuszczalnika
- masę substancji ms, gdy dane jest stężenie i masa roztworu/rozpuszczalnika
- masę roztworu/rozpuszczalnika gdy dane jest stęzenie i masa substancji rozpuszczonej
Często zamiast masy roztworu (rozpuszczalnika) podana jest jego objętość i gęstość. Masę roztworu (rozpuszczalnika)
można wtedy obliczyć w oparciu o wzór na gęstość: d=m/V, czyli mrozt=dVroztw.

5.2-1.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm
3
acetonu. Gęstość acetonu
wynosi 0,79 g/cm
3
.
5.2-2.
Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%?
5.2-3.
Ile soli znajduje się w 0,5kg roztworu 2%?
5.2-4.
Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%?
5.2-5.
Ile wody zawiera 1dm
3
45% roztworu wodnego substancji organicznej, jeżeli gęstość roztworu wynosi 0,9g cm
3
?
5.2-6.
Obliczyć stężenie procentowe nadtlenku wodoru w wodnym roztworze o gęstości 1,02g/cm
3
, wiedząc, że 1dm
3
takiego
roztworu zawiera 61,2g nadtlenku wodoru.
5.2-7.
Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200g roztworu 5%?
5.2-8.
Obliczyć stężenie molowe 96% kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,84g/cm
3
.
5.2-9.
Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez wprowadzenie 11,5g sodu do 200g wody.
5.2-10.
Ile gramów substancji należy rozpuścić w 360g wody, aby otrzymać roztwór 20%?
Stężenia roztworów- 40 -
5.2-11.
Do 60g 12% roztworu soli dodano 20g tej samej soli. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
5.2-12.
W 0,5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodowego chlorku miedzi(II) CuCl2
.
2H2O. Oblicz stężenie procentowe powstałego
roztworu.
5.2-13.
Do 300g 7% kwasu cytrynowego dodano 250 cm
3
wody i dosypano 12g kwasku. Oblicz stężenie procentowe roztworu?
5.2-14.
Oblicz stężenie procentowe kwasu azotowego w którym na jeden jon wodorowy przypada osiem cząsteczek wody
5.2-15.
W jakim stosunku masowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w wodzie w oddzielnych naczyniach
otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych?
5.2-16.
Roztwór zawiera masowo 10% NaCl 10% NaBr 10% KCl. Jakich jonów jest w tym roztworze najwięcej i dlaczego?
5.2-17.
Do 600 g 4% roztworu dodano 50 g wody i dosypano 20 g soli i wymieszano. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
5.2-18.
Do 500 g 16% roztworu soli dosypano 40 g soli i odparowano 87 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
5.2-19.
Ile sody i ile wody potrzeba do przygotowania 250g roztworu 2%
5.2-20.
Oblicz stężenie procentowe i molowe kwasu solnego o gęstości 1,05 g/cm
3
otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 23,9 dm
3

chlorowodoru w 350 g wody.
5.2-21.
Ile gramów jodu i ile centymetrów sześciennych alkoholu etylowego , 0,8 grama/centymetr sześcienny potrzeba do
sporządzenia 15g jodyny czyli 10% roztworu jodu w alkoholu etylowym
5.2-22.
Jaką objętość alkoholu trzeba zmieszać z wodą aby otrzymać 50g 25% roztworu?
5.2-23.
Przygotowano mieszaninę złożoną z 1,5 mola CuO, 2,5 moli CuCl2 oraz 1,8 mola ZnO i 1,2 mola ZnCl2. Obliczyć
procentową (wagową) zawartość cynku w mieszaninie.
5.2-24.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu fluorowodorowego otrzymanego po rozpuszczeniu 50,0 litrów HF
odmierzonego w temperaturze 27°C i ciśnieniu 2Atm w 2,0 litrach wody.
5.2-25.
Oblicz masę tlenu w namiocie o wymiarach : h=1,5m, a=2m, b=2,5m. Przyjmij, że tlen stanowi 20% objętości powietrza.
Gęstość odszukaj w tablicach.
Po jakim czasie, w namiocie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy, jeśli śpią w nim dwie osoby i nie następuje dopływ
świeżego powietrza? Człowiek zużywa ok. 0,2m
3
tlenu na godz.
5.2-26.
Do 80cm
3
roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,18g/cm
3
i stężeniu 20% dodano 10g granulek tego wodorotlenku.
Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5.2-27.
Oblicz c% kwasu solnego, jeżeli do 100g wody dodamy 10g 36%roztworu HCl.
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 41 -
5.2-28.
50,0 g KI rozpuszczono w 450g wody. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że roztwór zawiera 5 ppm wolnego jodu. Ile
miligramów jodu zawierał jodek potasu?
5.2-29.
W 0,5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodnego chlorku miedzi(II) CuCl2
.
2H2O. Oblicz stężenie procentowe powstałego
roztworu.
5.2-30.
Do 20g 10% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano 5g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5.2-31.
Oblicz, jaką objętością wody należy zmieszać z 15-procentową wodą amoniakalną o gęstości d=0,924 g/cm
3
ze zwykłą
wodą, aby otrzymać 8-procentową wodę amoniakalną.
5.2-32.
W kwasie solnym, który jest mocnym elektrolitem, na jeden jon wodorowy przypadają 23 cząsteczki wody. Oblicz stężenie
procentowe tego kwasu.
5.2-33.
Jaką objętość wody należy dodać do 250 g, 10% roztworu kwasu octowego, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.
5.2-34.
Mleko zawiera około 4% laktozy. Oblicz ile gramów laktozy spożywa człowiek wypijający rano i wieczorem po szklance
mleka. ( Przyjmij, że masa szklanki mleka wynosi 250 g)
5.2-35.
W 0,5 dm
3
wody o gęstości 1 g/cm
3
rozpuszczono 1,12 dm
3
chloru. Oblicz stężenie procentowe otrzymanej wody chlorowej.
5.2-36.
W skład siarkowych wód mineralnych wchodzi siarkowodór, H2S. Ile procent siarkowodoru zawiera woda siarkowa, w której
na jedną cząsteczkę tego związku przypada 1887 cząsteczek wody?
5.2-37.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli kuchennej w 25dm
3
wody.
5.2-38.
Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9% masowych węgla?
5.2-39.
Ile uranu zawiera warstwa ziemi o grubości 1m, powierzchni 1000m
2
i gęstości 1,5g/cm
3
, jeżeli średnia zawartość uranu w
powierzchniowej warstwie ziemi wynosi 2,4 ppm?
5.2-40.
Oblicz
a) w ilu gramach wody
b) w ilu dm
3
wody (d=1g/cm
3
) należy rozpuścić 40g cukru, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%
5.2-41.
Obliczyć stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego
azotanu(V) wapnia [Ca(NO3)2
.
4H2O] w 130g wody.
5.2-42.
Ile gramów osiemnasto wodnego siarczanu(VI) glinu użyto do sporządzenia 250g 5% roztworu siarczanu(VI) glinu?
5.2-43.
W 40% roztworze na 1 cząsteczkę alkoholu przypada 6 cząsteczek wody. Oblicz masę cząsteczkową alkoholu.
5.2-44.
Jaka objętość gliceryny należy odmierzyć aby otrzymać 300g 20%roztworu, jeśli gęstość gliceryny wynosi 1,2g/cm
3
?
Stężenia roztworów- 42 -
5.2-45.
Iloma cząsteczkami Cl2O7 należałoby nasycić 200g wody, aby powstał 10% rozwór kwasu chlorowego(VII)?
5.2-46.
Oblicz stosunek liczby cząsteczek H2O2 do liczby cząsteczek H2O w 10-procentowym roztworze nadtlenku wodoru w
wodzie.
5.2-47.
500 dm
3
amoniaku (warunki normalne) rozpuszczono w 1 dm
3
wody destylowanej. Obliczyć stężenie procentowe amoniaku
w tak otrzymanym roztworze
5.2-48.
Przygotowano mieszaninę KOH i NaOH w stosunku molowym: n (KOH) : n (NaOH)=1:3. 12 g tej mieszaniny dodano do
250 g wody. Obliczyć stężenia procentowe obu składników w tak otrzymanego roztworze.
5.2-49.
W 30 g wody rozpuszczono 6 g mieszaniny, zawierającej 40% NaBr i 60% KBr. Obliczyć stężenia procentowe obu soli w
tak otrzymanym roztworze
5.2-50.
W 10 cm
3
Br2 o gęstości 3,12 g/cm
3
dodano do 200cm
3
CCl4 o gęstości 1,6 g/cm
3
. Obliczyć stężenie procentowe Br2 w tak
otrzymanym roztworze
5.2-51.
Do 300 g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500 g wody
a) obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu
b) jaką objętość 0,503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl
-
z 25 g roztworu po
rozcieńczeniu.
5.2-52.
Ile gramów wody i ile gramów chlorku potasu należy użyć do przygotowania 200 g 2,5% roztworu chlorku potasu.
5.2-53.
Pewien deszcz zawierał 0,0006% kwasu azotowego (V) i 0,0005% kwasu siarkowego (VI). Oblicz, jaka ilość tych kwasów
opadnie na obszar 1ha wraz z deszczem tworzącym warstwę grubości 30 mm.
5.2-54.
Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 2dm
3
3,75%-owego roztworu? Gęstość tego roztworu wynosi
1,04g/cm
3
.
5.2-55.
W 500g roztworu soli kuchennej znajduje się 5g NaCl. Jakie jest stężenie procentowe NaCl w roztworze
5.2-56.
Jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3,5% , to ile soli pozostanie po odparowaniu 1 t wody morskiej?
5.2-57.
Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości d=1,2 g/cm
3
, który w 100 cm
3
zawiera 33,6 g kwasu.
5.2-58.
Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego, jeżeli wiadoemo, że można go sporządzić
przez rozpuszczenie 1,7g krystalicznego kwasu salicylowego w 100cm
3
etanolu o gęstości 0,8g/cm
3

5.2-59.
Do 10 cm
3
90% roztworu H2SO4 o gęstości równej 1,8 g/cm
3
dodano 400cm
3
H2O. Otrzymano nowy roztwór o gęstości 1,21
g/cm
3
. Obliczyć stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.
5.2-60.
Analiza wody deszczowej wykazała, że zawiera ona 0,0001% H2SO4. Oblicz, ile gramów kwasu spadło na obszar 1km
2

podczas 35 mm opadu deszczowego. Gęstość wody deszczowej d=1g/cm
3

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 43 -
5.2-61.
Analiza wody deszczowej wykazała, że w 1dm
3
znajduje się 20mg kwasu azotowego(V) i 50 mg kwasu siarkowego(VI).
Przyjmując gęstość wody deszczowej d=1g/cm
3
, oblicz stężenie procentowe kwasów w badanej deszczówce.
5.2-62.
Kości zawierają 58% Ca3(PO4)2 i 2% Mg3(PO4)2. Jaka jest % zawartość P2O5 w kościach?
5.2-63.
Oblicz ile wody należy odparować ze 100kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej, aby otrzymany roztwór miał stężenie
większe niż 20%?
5.2-64.
Ile gramów wody i ile gramów soli zawiera 400 gramów roztworu soli o stężeniu 20%.
5.2-65.
Jaką objętość gliceryny o gęstości 1,26g/cm
3
należy wziąć aby otrzymać 200g 15% wodnego roztworu gliceryny.
5.2-66.
Oblicz stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że w 200g wody rozpuszczono 24g chlorku miedzi(II)- woda (1:2).
5.2-67.
Do 80g 15% roztworu H2SO4 dodano 20g wody. Jakie jest stężenie otrzymanego roztworu.

5.3. Rozpuszczalność substancji
Rozpuszczalność definiowana jest jako ilość substancji jaka może być rozpuszczona w danej temperaturze w 100g
rozpuszczalnika. Zgodnie z definicją rozpuszczalność R liczymy ze wzoru:
s
rozp
m
R 100g
m
= .
Roztwór w którym w określonej temperaturze rozpuszczona jest maksymalna ilość substancji (czyli zgodna z
rozpuszczalnością w danej temperaturze) nazywa się roztworem nasyconym. Dla większości substancji rozpuszczalność
wzrasta wraz z temperaturą, dlatego po ochłodzeniu roztworu nadmiar substancji wykrystalizowuje z roztworu.
Rozpuszczalność ze stężeniem procentowym powiązana jest następującymi wzorami:
W 100g rozpuszczalnika rozpuszczone jest R g substancji (zgodnie z definicją rozpuszczalności), czyli
R
c% 100%
100 R
=
+
,
oraz
c%
R 100g
100 R
=
÷
(tu również korzystamy z definicji stężenia procentowego – w 100g roztworu o stężeniu c%
rozpuszczone jest c% g substancji).

5.3-1.
W celu oczyszczenia saletry potasowej przez krystalizację rozpuszczono 300g saletry w 200g wody w temperaturze
wrzenia następnie ochłodzono roztwór do temperatury 283K. Obliczyć wydajność procentową procesu oczyszczania, jeżeli
rozpuszczalność KNO3 w 283K wynosi 22g.
5.3-2.
Obliczyć rozpuszczalność jodku potasu, jeżeli nasycony w 293K roztwór ma stężenie 6mol/dm3, a jego gęstość wynosi
1,68g/cm
3
.
5.3-3.
W pewnej temperaturze rozpuszczalność dwóch substancji A i B jest jednakowa. Czy jednakowe są stężenia: a)
procentowe, b) molowe?

Stężenia roztworów- 44 -
5.3-4.
Oblicz jakie jest stężenie procentowe wodnego, nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w Wodzie w temperaturze 30oC,
jeżeli rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach wynosi 45,8g na 100g wody.
5.3-5.
Rozpuszczalność substancji w wodzie w temp.20oC wynosi 25g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej
temperaturze.
5.3-6.
Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu w temperaturze 20oC dodano 200g wody. Oblicz stężenie procentowe
otrzymanego roztworu.
5.3-7.
Do 160g wody o temperaturze 20oC dodano 88,32g chlorku amonu. Oblicz do jakiej temperatury należy ogrzać roztwór aby
nastąpiło całkowite rozpuszczenie soli.
5.3-8.
Jaka jest rozpuszczalność soli, jeżeli w 150 g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli.
5.3-9.
Ile wody trzeba dodać do 135,5 g roztworu saletry potasowej, nasyconego w temp. 80oC, aby po oziębieniu do temp. 20oC
sól nie wykrystalizowała z roztworu?
5.3-10.
Sporządzono 187,5g roztworu KNO3 o stężeniu 20%. Ile gramów soli należy rozpuścić dodatkowo w tym roztworze, aby
otrzymać roztwór nasycony w temp. 343K? (Wiemy, że w tej temp. w 100g wody rozpuszcza się 140g KNO3).
5.3-11.
Stężenie procentowe roztworu nasyconego saletry potasowej w temperaturze 35
o
C wynosi 35%. Ile wody należy dodać do
450g roztworu saletry, nasyconego w temperaturze 35 stopni, aby po oziębieniu do temperatury 10 stopni był nadal roztworem
nasyconym a cała ilość saletry znajdowała się w roztworze. Rozpuszczalność saletry potasowej w temperaturze 10
o
C wynosi
24g.
5.3-12.
Oblicz rozpuszczalność jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10%
5.3-13.
Wiedząc, że rozpuszczalność wodorotlenku sodu w wodzie o temperaturze 20
o
C wynosi 108g/100g H2O, oblicz stężenie
procentowe nasyconego roztworu NaOH w wodzie, w tej temperaturze.
5.3-14.
Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji, oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w
temperaturze 50
o
C?
5.3-15.
Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w temp. 50
o
C wynosi 85,5g, a w 10
o
C jest równa 21g. Oblicz ile gramów tej soli
wykrystalizuje z roztworu, jeżeli 150g. tego nasyconego w temp. 50
o
C roztworu ochłodzi się do 10
o
C?
5.3-16.
Korzystając z wykresu rozpuszczalności, obliczyć, ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 250g
nasyconego w 293 K roztworu NH4Cl, jeżeli podwyższymy temperaturę do 323 K.
5.3-17.
W jakiej ilości wody należy rozpuścić 120 g azotanu(V) ołowiu(II) aby otrzymać roztwór nasycony w temp.30
o
C.
5.3-18.
Obliczyć rozpuszczalność hydratu siarczanu manganu(II) (MnSO4
.
7H2O) w wodzie, w temperaturze 286K, jeśli wiadomo, że
nasycony w tej temperaturze roztwór zawiera 29,5% MnSO4.
5.3-19.
Oblicz rozpuszczalność substancji jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 30%
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 45 -
5.3-20.
Rozpuszczalność jodku srebra w temperaturze 298K wynosi 3,4
.
10
-7
. Oblicz ile jonów srebra zawiera 1mm
3
nasyconego
roztworu jodku srebra.
5.3-21.
Korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji oblicz:
a) ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu roztworu od 50
o
C do 80
o
C, aby roztwór
był nadal nasycony.
b) oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 70
o
C.
5.4. Przeliczanie stężeń

5.4-1.
Oblicz stężenie molowe 46% roztworu KOH o gęstości 1,46g/cm
3
.
5.4-2.
Który roztwór ma większe stężenie procentowe 2,33 molowe H2SO4 o gęstości d=1,14 g/cm
3
, czy 2,33 molowy HNO3 o
gęstości d=1,08 g/cm
3
.
5.4-3.
Oblicz stężenie molowe nadtlenku wodoru w 30% perhydrolu o gęstości 1,13g/cm
3
.
5.4-4.
Ile gramów 45% kwasu należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu, aby otrzymać roztwór 30%
5.4-5.
Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego o stężeniu 12 mol/dm
3
i gęstości 1,18g/cm
3
.
5.4-6.
Gęstość 10%-owego roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1,2 mol/dm
3
wynosi?
5.4-7.
Obliczyć ile należy użyć czystych substancji lub stężonych roztworów do sporządzenia następujących roztworów:
1) 1dm
3
0,1 molowego roztworu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3)
2) 2 molowego roztworu kwasu siarkowego mając do dyspozycji roztwór 98% o gęstości 1,836g/cm
3

5.4-8.
Ile kg wody należy odparować z 20,0kg wodnego roztworu MgCl2 o stężeniu 1,83 mol/l i gęstości 1,16 g/ml, aby otrzymać
roztwór 25%?
5.4-9.
Gęstość 10% roztworu siarczanu(VI) glinu wynosi 1,1g/cm
3
. Wyrazić skład tego roztworu w ułamkach molowych oraz
obliczyć jego stężenie molowe i molalne.
Stężenia roztworów- 46 -
5.5. Mieszanie roztworów
Mieszanie roztworów o znanym stężeniu procentowym obliczanie stężenia roztworu końcowego
+
1rozt
1
1rozt 1
1s
m
c %
m c %
m
100%
·
=
2rozt
2rozt 2
2s
m
c2%
m c %
m
100%
·
=
3rozt
3
3s
?
? %
?
m
c
m
=
=
=
I II III

Wyobraźmy sobie, że mieszamy ze sobą roztwór I z roztworem II. W wyniku zmieszania tych roztworów uzyskujemy
roztwór III (roztwór końcowy). Oczywiście masa roztworu III jest sumą masy roztworu I i roztworu II: m3rozt=m1rozt+m2rozt. Masa
substancji rozpuszczonej w III roztworze równa jest sumie masy substancji zawartej w I roztworze i masy substancji zawartej w
II roztworze: m3s=m1s+m2s, czyli:
1rozt 1 2roz 1rozt 1 2roz t 2 t 2
3s
m c % m c %
m
100% 1
m c % m
00%
c %
100%
· ·
=
·
+
· +
=
Mając masę substancji w III roztworze, oraz jego masę łatwo obliczyć stężenie procentowe tego roztworu:
3s 1rozt 1 2rozt 2
3
3rozt 1rozt 2r
1rozt 1 2rozt 2
1rozt 2 z r t o t oz
m m c % m c %
c % 100% 100%
m 100% (m m )
m c % m c %
m m
· + · + · ·
+
= = =
· +

II sposób
Stężenie procentowe w roztworze końcowym (III) można obliczyć korzystając z metody krzyżowej. W metodzie tej stężenia
roztworów zapisuje się w następujący sposób (c1%>c2%):
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
c
1
%
c
2
%
(c
3
%-c
2
%)[g] m
1rozt
(c
1
%-c
3
%)[g] m
2rozt
=
c
3
%

Krzyż stężeń odczytujemy w następujący sposób:
Roztwór o stężeniu c3% powstaje w wyniku zmieszania ze sobą (c3%-c2%) g roztworu I i (c1%-c3%) g roztworu II. W krzyżu
stężeń widoczna jest następująca proporcja:
3 2 1rozt
1 3 2rozt
c % c % m
c % c % m
÷
=
÷
. Rozwiązując tę proporcję (wymnażamy na krzyż) łatwo wyliczymy poszukiwane stężenie c3%.
Mieszanie roztworów o znanym stężeniu molowym, obliczanie stężenia roztworu końcowego
+
1
M1
1 M1 1
V
C
n C V = ·
2
M2
2 M2 2
V
C
n C V = ·
3
M3
3
?
?
V
?
C
n
=
=
=
I II III

Po zmieszaniu roztworu I o objętości V1 z roztworem II o objętości V2 otrzymamy roztwór III (końcowy). Jeżeli stęzenia CM1 i
CM2 nie są zbyt duże, to objętość roztworu III jest sumą objętości roztworu I i roztworu II: V3=V1+V2 (jeżeli ta równość nie jest
spełniona, to objętość końcowa musi być podana). W roztworze I znajduje się n1=CM1
.
V1 moli substancji rozpuszczonej, a w
roztworze II n2=CM2
.
V2 moli tej substancji. Oczywiście po zmieszaniu tych roztworów cała ilość substancji rozpuszczonej
znajdzie się w roztworze III (substancja rozpuszczona pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II): n3=n1+n2=CM1
.
V1+CM2
.
V2.
Stężenie molowe III roztworu wynosi:
M1 1 M2 2 3
3 1
M
2
3
C V C V n
C
V V V
·
=
· +
+
=
II sposób
W metodzie krzyżowej (CM1>CM2) stężenia zapisujemy w następujący sposób:
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 47 -
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
C
M1
C
M2
(C
M3
-C
M2
) V
1
(C
M1
-C
M3
) V
2
=
C
M3

Dla krzyża stężeń możemy zapisać następującą proporcję:
M3 M2 1
M1 M3 2
C C V
C C V
÷
=
÷
(V1 i V2 muszą być wyrażone w tych samych
jednostkach objętości). Po rozwiązaniu proporcji (po pomnożeniu na krzyż) wyliczymy poszukiwane stężenie CM3.
Jeżeli stężenie jednego roztworu wyrażone jest w procentach, a stężenie drugiego w mol/dm
3
, to wcześniej musimy
przeliczyć jedno z tych stężeń, aby wyrazić je w tych samych jednostkach.
Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu procentowym
+
1
1rozt
1s
c %
m
m
?
?
=
=
3rozt
3rozt 3
3s
m
c3%
m c %
m
100%
·
=
I II III
2
2rozt
2s
c %
m
m
?
?
=
=

Wyobraźmy sobie, że mieszamy dwa roztworu I i II o znanych stężeniach. W wyniku tego otrzymujemy roztwór III o
stężeniu c3% i masie m3rozt. Wiadomo, że masa III roztworu musi być równa sumie mas roztworu I i roztworu II:
m1rozt+m2rozt=m3rozt. W roztworze końcowym (III) masa substancji rozpuszczonej równa jest m3s=c3%
.
m3rozt/100%. Ta masa
substancji pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II, czyli m1s=c1%
.
m1rozt/100% oraz m2s=c2%
.
m2rozt/100%, co można zapisać:
1 1rozt 2 2rozt 3 3rozt
1s 2s 3s
c % m c % m c % m
m m m czyli
100% 100% 100%
· · ·
+ = + = . Po pomnożeniu stronami przez 100% otrzymamy:
c1%
.
m1rozt+ c2%
.
m2rozt= c3%
.
m3rozt. W efekcie otrzymaliśmy 2 równania z dwiema niewiadomymi:
m1rozt+m2rozt=m3rozt
c1%
.
m1rozt+ c2%
.
m2rozt= c3%
.
m3rozt
Po rozwiązaniu układu równań otrzymamy masę roztworu I, oraz masę roztworu II jaką należy użyć aby otrzymać określoną
ilość roztworu końcowego o podanym stężeniu.
II sposób
Po odpowiednim zapisaniu danych możemy skorzystać z metody krzyżowej. W metodzie tej roztwór o większym stężeniu
oznacza się jako roztwór I:
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
c
1
%
c
2
%
(c
3
%-c
2
%)[g]
(c
1
%-c
3
%)[g]
c
3
%
m
3 rozt

Rozpisane dane czytamy w następujący sposób: po zmieszaniu (C3%-C2%) g roztworu I z (c1%-c3%) g roztworu II
otrzymamy (C3%-C2%)+(c1%-c3%), czyli (c1%- C2%) g roztworu III o stężeniu c3%. Możemy zatem zapisać proporcje:
(C3%-C2%) g roztworu I z roztworem II daje (c1%- C2%) g roztworu III, to
x g roztworu I z roztworem II da m3rozt g roztworu III.
Po rozwiązaniu proporcji otrzymamy masę roztworu I. Masę roztworu II otrzymamy jako różnicę: m2rozt=m3rozt-m1rozt.
Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu molowym
+
1M
1
1
V
?
C
?
n
=
=
3M
3
3 3M 3
C
V
n C V = ·
I II III
2M
2
2
V
?
C
?
n
=
=

Stężenia roztworów- 48 -
Jaką objętość roztworu I i jaką objętość roztworu II musimy zmieszać ze sobą aby uzyskać III roztwór o objętości V3 i
stężeniu C3M.
Wiadomo, że V1+V2=V3. W III roztworze znajduje się n3=C3M
.
V3 moli substancji rozpuszczonej, która pochodzi z roztworu I i
roztworu II: n1=C1M
.
V1, n2=C2M
.
V2, co możemy zapisać: C3M
.
V3= C1M
.
V1+C2M
.
V2. Rozwiązując układ równań:
V1+V2=V3.
C3M
.
V3= C1M
.
V1+C2M
.
V2
obliczymy potrzebne objętości roztworu I i II.
II sposób
W metodzie krzyżowej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I. Dane zapisujemy w następujący sposób:
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
C
1M
C
2M
(C
3M
-C
2M
)
(C
1M
-C
3M
)
C
3M
V
3

W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I roztworu z (C1M-C3M) objętości II roztworu otrzymujemy:
C3M-C2M+ C1M-C3M= C1M-C2M objętości III roztworu, co możemy zapisać w postaci proporcji:
W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I otrzymujemy C1M-C2M objętości III roztworu, to
zmieszanie V1 objętości I roztworu da nam V3 objętości III roztworu.
Z proporcji łatwo obliczymy V1, a z zleżności V2=V3-V1 obliczymy potrzebną objętość II roztworu.

5.5-1.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy z 20% kwasem siarkowym, aby otrzymać roztwór 30%?
5.5-2.
W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym, aby otrzymać roztwór 2-
molowy
5.5-3.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 36% kwas solny z roztworem 2,88-molowym (d=1,05g/cm
3
), aby otrzymać
roztwór 15%?
5.5-4.
Zmieszano 10 gramów 10% roztworu z 20 gramami 2,5% roztworu. Obliczyć stężenie procentowe Px otrzymanego
roztworu.
5.5-5.
Jaką objętość 6-molowego roztworu NaOH należy dodać do 280cm
3
1-molowego roztworu, aby otrzymać roztwór ok. 2-
molowy?
5.5-6.
Zmieszano dwa roztwory: 200cm
3
0,5-molowego roztworu oraz 400 cm
3
1-molowego roztworu. Obliczyć stężenie molowe
otrzymanego roztworu.
5.5-7.
Ile gramów wody i ile gramów stężonego kwasu solnego (36%) należy zmieszać, aby otrzymać 200g 10% roztworu?
5.5-8.
Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30% roztworu, aby otrzymać roztwór 22,5%?
5.5-9.
Z jakiej ilości 30% roztworu można otrzymać 12g 50% roztworu po odparowaniu odpowiedniej ilości wody?
5.5-10.
Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie 200g 6% roztworu MgSO4 do objętości 500cm
3
.
5.5-11.
Jaką objętość 0,15-molowego NaOH można otrzymać z 0,25dm
3
0,75-molowego NaOH drogą rozcieńczania?
5.5-12.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 45% i 20% roztwór KCl aby po zmieszaniu stężenie roztworu wynosiło 35%?
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 49 -
5.5-13.
Ile gramów 40% roztworu chlorku magnezu należy dodać do 0,5 litra roztworu MgCl2 o stężeniu 1,43 mol/dm
3
i gęstości
1,13 g/cm
3
aby otrzymać roztwór 20%?
5.5-14.
Ile gramów roztworu 40-procentowego i ile gramów roztworu 12-procentowego należy zmieszać, aby otrzymać 100g
roztworu 15-procentowego
5.5-15.
Zmieszano 200cm
3
80% roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,74g/cm
3
z 100cm
3
40% roztworem kwasu
siarkowego(VI) o gęstości 1,4 g/cm
3
. Oblicz ile cm
3
wody należy dodać do powstałego roztworu kwasu, aby otrzymać roztwór
50%?
5.5-16.
Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór BaCl2 o stężeniu 0,55mol/dm
3
i gęstości 1,12
g/cm
3
aby otrzymać roztwór o stężeniu 3,5%
5.5-17.
W jakim stosunku masowym należy wymieszać 96%-y kwas siarkowy(VI) z wodą aby otrzymać roztwór 55%
5.5-18.
Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu należy zmieszać z jego wodnym roztworem o stężeniu 10% aby przygotować 200cm
3

roztworu o stężeniu 25% i gęstości d=1,27 g/cm
3
.
5.5-19.
Ile g stężonego – 98% roztworu kwasu siarkowego(VI) dodano do 250g 1% roztworu tego kwasu, jeśli otrzymano roztwór
3%?
5.5-20.
Mając alkohol 96% i 30% otrzymać 50g alkoholu 70 stopniowego.
5.5-21.
W 120 g wody rozpuszczono 30 g Na2CO3
.
10H2O. Jakie jest stężenie procentowe roztworu Na2CO3?
5.5-22.
Ile gramów 4% roztworu danego składnika należy dodać do 150 g 7% roztworu aby otrzymać roztwór 5%
5.5-23.
Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300g 20% wodnego roztworu soli kuchennej, aby otrzymać roztwór 3% tej soli.
5.5-24.
Stężenie jonów siarczanowych w roztworze Co2(SO4)3 o d=1,01 kg/dm
3
wynosi 1,2 mol/dm
3
. Ile wody należy dodać do
150cm
3
tego roztworu aby otrzymać 5% roztwór soli.
5.5-25.
Zmieszano 200g 5-procentowego roztworu węglanu sodu z 400g 7-procentowego roztworu tej samej soli. Oblicz stężenie
procentowe otrzymanego roztworu.
5.5-26.
Chemik chce otrzymać 100g kwasu o stężeniu 54%. Ma do dyspozycji dwa roztwory tego kwasu: o stężeniu 30% i stężeniu
70%. Ile musi wziąć roztworu o większym stężeniu?
5.5-27.
60g kwasu octowego o stężeniu 10% rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 250cm
3
. jakie jest stężenie molowe
otrzymanego roztworu kwasu octowego? Masa molowa kwasu octowego wynosi 60g/mol.
5.5-28.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 należy dodać do 500ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0,05 mol/l aby otrzymany
roztwór zawierał w 1mililitrze 0,009807g H2SO4. (d=1,4350 g/ml).

Stężenia roztworów- 50 -
5.5-29.
Gęstość roztworu kwasu azotowego, w którym znajduje się 0,11ułamka molowego HNO3, wynosi d=1,18kg/dm
3
. Obliczyć
objętość, do jakiej należy rozcieńczyć 10cm
3
tego roztworu, aby otrzymać 2,0 molowy roztwór.
5.5-30.
Ile gramów 45% roztworu kwasu azotowego należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu azotowego aby otrzymać roztwór
30%.
5.6. Obliczanie stężenia roztworu na podstawie równania reakcji

5.6-1.
Zmieszano 20dm
3
wodoru i 10dm
3
chloru (warunki normalne). Po zakończeniu reakcji powstały gaz przepuszczono przez
wodę, otrzymując 200cm
3
kwasu solnego. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.
5.6-2.
Oblicz stężenie molowe alaniny, jeżeli 178cm
3
roztworu alaniny przereagowało z 250cm
3
KOH o stężeniu 0,4 mola/dm
3
.
5.6-3.
Jaką objętość amoniaku o gęstości d=0,77 g/cm
3
należy użyć do otrzymania 50g 5% roztworu mocznika?
5.6-4.
Obliczyć masę molową dwuwodorotlenowego wodorotlenku, wiedząc, że do zobojętnienia roztworu zawierającego 6,41g tej
substancji zużyto 0,25dm
3
0,1-molowego roztworu kwasu ortofosforowego(V). Jaki metal wchodził w skład tego wodorotlenku?
5.6-5.
Czy 112g 5 % kwasu solnego wystarczy do rozpuszczenia 5g cynku?
5.6-6.
Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu wodorotlenku potasu, aby zobojętnić całkowicie 3,57mola
kwasu azotowego(V)?
5.6-7.
Do 100cm
3
1,5-molowego kwasu solnego dodano 6,5g cynku. Gdy wodór przestał się wydzielać, roztwór odparowano do
sucha. Ile gramów chlorku cynku otrzymano?
5.6-8.
Do 1dm
3
0,5-molowego kwasu solnego dodano 250g 10% roztworu wodorotlenku sodu. Jaki odczyn miał roztwór?
5.6-9.
Do 200 cm
3
0,500- molowego roztworu H2SO4 dodano 500 cm
3
roztworu H2SO4 o stężeniu 0,250mol/dm
3
. Ile cm
3
otrzymanego roztworu należy użyć do zobojętnienia 1,00 dm
3
0,100- molowego roztworu NaOH ?
5.6-10.
Do 300g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500g wody.
a) Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu
b) Jaką objętość (cm sześcienne) 0,503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl
-
z
25g roztworu po rozcieńczeniu.
5.6-11.
Zmieszano ze sobą 400 cm
3
1,5 molowego roztworu KOH i 200 cm
3
2-molowego roztworu H2SO4. Jaki będzie odczyn
roztworu po zmieszaniu?
5.6-12.
Zmieszano 2,5g kwasu siarkowego(VI) i 3cm
3
kwasu solnego (d=1,1443g/cm
3
; c%=30%) w kolbie miarowej o pojemności
1dm
3
. Uzupełniono wodą do kreski. Pobrano 20cm
3
tego roztworu i zobojętniono 23,76cm
3
roztworu NaOH o stężeniu
0,0500mol/dm
3
. Oblicz stężenie procentowe kwasu siarkowego.
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 51 -
5.6-13.
Do 160cm
3
roztworu NaOH z dodatkiem fenoloftaleiny wkroplono roztwór H2SO4 o stężeniu 0,2 mol/dm
3
. Do momentu
odbarwienia roztworu zużyto 120cm
3
kwasu. Oblicz stężenie molowe zastosowanego roztworu NaOH.
5.6-14.
Do 100g wodnego roztworu chlorku baru BaCl2 dodano siarczanu(VI) potasu, powodując całkowite strącenie jonów Ba
2+
.
Po odsączeniu i wysuszeniu osad BaSO4 miał masę 4,66g. Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku baru użytego do
przeprowadzenia reakcji.
5.6-15.
Oblicz objętość SO2 (odmierzonego w warunkach normalnych), jaka może wejść w reakcję z 250cm
3
roztworu
wodorotlenku potasu o stężeniu 1mol/dm
3
.
5.6-16.
Do roztworu zawierającego 0,5 mola wodorowęglanu sodu dodano 1 mol kwasu solnego, a następnie 0,25 mola
wodorowęglanu baru. Jaki odczyn miał roztwór?
5.6-17.
Do 300 cm
3
0,2 molowego HNO3 dodano 300 cm
3
0,25 molowego NaOH. Jakie jest stężenie molowe pozostałego
wodorotlenku po reakcji?
5.6-18.
Odważono 0,2120g węglanu sodu. Próbkę tę rozpuszczono w wodzie i miareczkowano roztworem kwasu solnego wobec
oranżu metylowego. Na zmiareczkowanie próbki zużyto 20,0cm
3
roztworu HCl. Oblicz stężenie molowe roztworu HCl.
5.6-19.
Do analizy odważono 0,950g zanieczyszczonego chlorku potasu i rozpuszczono w wodzie otrzymując 250 cm
3
roztworu.
Na zmiareczkowanie 25,0cm
3
tego roztworu zużyto 21,5 cm
3
5,00
.
10
-2
molowego roztworu AgNO3.Oblicz procentową
zawartość KCl w badanej próbce.
5.6-20.
Jaką objętość roztworu KOH o stężeniu 0,15 molowym należy użyć do zobojętnienia 0,025 dm
3
0,07molowego roztworu
HNO3?
5.6-21.
Na zmiareczkowanie 25 cm
3
roztworu jodu zużyto 27,5cm
3
roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,08 mol/dm
3
. Oblicz
stężenie molowe roztworu jodu.
5.6-22.
Obliczyć objętość (dm
3
) 0,15 M roztworu Na2CO3, którą należy dodać do 300 cm
3
0,41 M BaCl2 aby stężenie jonów Ba
2+
w
roztworze wynosiło 0,10 mol/dm
3
. Założyć, że powstający BaCO3 jest praktycznie nierozpuszczalny.
5.6-23.
Do 90,0 cm
3
roztworu HCl dodano 30,0 cm
3
5,45-procentowego roztworu Ba(OH)2 o gęstości 1,054 g/cm
3
i otrzymano
roztwór o pH 0,322. Zakładając addytywność objętości obliczyć stężenie molowe HCl w początkowym roztworze.
M(Ba(OH)2) – 171,35
5.6-24.
Do całkowitego roztworzenia 3,72 g MgO zużyto 0,125 dm
3
roztworu HCl. Jakie było stężenie molowe użytego roztworu
HCl.
5.6-25.
Próbkę metalicznego glinu o masie 6,240 g wprowadzono do 210,0 cm
3
roztworu HCl o gęstości 1,052 g/cm
3
. W wyniku
reakcji otrzymano roztwór, w którym pH wynosiło 0,877. Oblicz początkowe stężenie HCl (%wag.), jeżeli objętość roztworu nie
uległa zmianie.
M(Al) – 26,98 M(HCl) – 36,46
5.6-26.
Znaleźć molowość kwasu solnego, jeżeli wiadomo, że na zobojętnienie 20 ml HCl zużyto 18ml 0,13M NaOH.

Stężenia roztworów- 52 -
5.6-27.
Jaką ilość kwasy siarkowego zawiera 200 ml oznaczanego roztworu, jeżeli na zobojętnienie 25 ml 0,0924 mol/l NaOH
zużyto 24,5 ml kwasu?
5.6-28.
Jaka jest zawartość % węglanu potasowego w próbce o masie 0,2548 g jeśli po rozpuszczeniu tej próbki w wodzie na jej
zmiareczkowanie zużyto 34,5 ml 0,1 molowego roztworu kwasu solnego?
5.6-29.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 o gęstości d=1,4350g/ml należy dodać do 500 ml roztworu NaOH o stężeniu
0,05 mol/l, aby pH w otrzymanym po zmieszaniu roztworze wynosiło pH =0,6
5.6-30.
20,00 cm
3
kwasu solnego zobojętnia NH3 wydzielony z 4,000 mmoli (NH4)2SO4. Jakie jest stężenie molowe tego kwasu?
5.6-31.
Odważka Na2CO3 o masie 1,600 g jest zobojętniona przez 45,62 cm
3
kwasu solnego. Obliczyć
a) ile moli Na2CO3 zobojętnia 1,000 dm
3
kwasu,
b) ile moli zobojętnia 1,000 cm
3
kwasu,
c) stężenie molowe kwasu.

5.6-32.
Obliczyć stężenie molowe a) HCl, b) H2SO4, jeśli 40,00 cm
3
każdego z tych kwasów zobojętnia alkalia zawarte w odważce
0,5000 g popiołu i odpowiadające 95% zawartości K2CO3 w tej próbce
5.6-33.
Mając dane: 10 cm
3
roztworu NaOH odpowiada 0,0930 g H2C2O4
.
2H2O. 1cm
3
roztworu NaOH odpowiada 0,850 cm
3
kwasu
solnego – obliczyć miano kwasu.
5.6-34.
Próbkę soli amonowej o masie 1,009 g ogrzewano z KOH i wydzielony amoniak pochłonięto w 50,00 cm
3
0,5127 M HCl.
Nadmiar kwasu zobojętniono 1,37 cm
3
0,5272 N NaOH. Obliczyć procentową zawartość azotu w próbce.
5.6-35.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 (d=1.4350 g/ml) należy dodać do 500 ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0,05
mol/l, aby otrzymany roztwór zawierał w 1ml 0,009807g H2SO4.
5.6-36.
Na zmiareczkowanie 2,000 g próbki technicznego K2CO3 zużyto 25,00 cm
3
kwasu solnego. Przeliczyć ilość alkaliów w
próbce na procentową zawartość K2O wiedząc, że 20,00cm
3
kwasu solnego zobojętnia amoniak wydzielony z 4,000 milimoli
(NH4)2HPO4
5.6-37.
Do 100 cm
3
roztworu kwasu solnego, zawierającego 10,0 mg jonów H
+
dodano 200 cm
3
roztworu tego kwasu o pH=3,90 i
300 cm
3
wody. Obliczyć pH otrzymanego roztworu.
5.6-38.
Do roztworu CaCl2 dodano 40,0 ml AgNO3 o stężeniu 0,0995 mol/dm
3
. Na odmiareczkowanie niezwiązanego AgNO3 zużyto
6,8 ml NH4SCN o stężeniu 0,1005 mol/dm
3
. Ile gramów CaCl2 było w badanej próbce?
5.6-39.
Do 10,0 ml KBr o stężeniu 0,2 mol/dm
3
dodano 40,0 ml AgNO3, a jego nadmiar odmiareczkowano, zużywając 12,4 ml
roztworu NH4SCN. W oddzielnym miareczkowaniu 40,0 ml roztworu AgNO3 przereagowało z 42,4 ml roztworu NH4SCN.
Obliczyć stężenie molowe tiocyjanianu.
5.6-40.
Obliczyć procentową zawartość zanieczyszczeń w KBr, jeżeli po rozpuszczeniu 0,4000 g tej soli w wodzie i oznaczeniu
bromków metodą Volharda zużyto 40,0 ml AgNO3 o stężeniu 0,1000 mol/dm
3
i 10,2 ml KSCN o stężeniu 0,1015 mol/dm
3
.

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 53 -
5.6-41.
0,7600 g NaCl rozpuszczono w wodzie destylowanej, uzyskując 200 ml roztworu. Pobrano próbkę o objętości 20,0 ml,
dodano 30,0 ml AgNO3 i jego nadmiar odmiareczkowano, zużywając 8,9 ml roztworu KSCN. Obliczyć stężenie molowe KSCN,
jeżeli wiadomo, że 1 ml roztworu AgNO3, odpowiada 1,2 ml KSCN.
5.6-42.
W naczyniu zmieszano: 150cm
3
0,1-molowego roztworu BaCl2, 200cm
3
0,1-molowego roztworu Ba(NO3)2, 200cm
3

wodnego roztworu 0,2-molowego BaBr2, 250cm
3
0,1-molowego roztworu Na2SO4. Oblicz stężenie molowe jonów baru.
5.6-43.
Podczas ustalania miara roztworu NaOH zużyto 15cm
3
tej zasady do zmiareczkowania 30cm
3
roztworu HCl o stężeniu 0,2
mol/dm
3
. Oblicz stężenie roztworu NaOH.
5.6-44.
Oblicz stężenie procentowe glukozy, jeżeli w trakcie próby Trommera z próbki roztworu glukozy o masie 150 g otrzymano
36 g tlenku miedzi (I)
5.6-45.
Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1 kg roztworu wodorotlenku potasu, aby całkowicie zobojętnić 3,57 mola
kwasu azotowego?
5.6-46.
Ile gramów 20% kwasu siarkowego VI można przyrządzić z 200 gram 20%oleum?
5.6-47.
Ile g Ca(OH)2 było w roztworze jeśli na jego zobojętnienie zużyto 40cm
3
0,2 normalnego roztworu kwasu H3PO4?.
5.6-48.
Odważkę żeliwa o masie 1,425g poddano operacjom chemicznym i otrzymano 0,0412g SiO2. Obliczyć % zawartość krzemu
w żeliwie.
5.6-49.
Podczas spalania 5g antracytu otrzymano 8,8dm
3
CO2 (warunki normalne). Ile % węgla zawierał antracyt?
Termochemia- 54 -
6. Termochemia

6.1-1.
Oblicz standardowa entalpie reakcji utleniania etanolu do etanalu za pomoca tlenku miedzi(II) na podstawie standardowych
entalpii tworzenia reagentów. Standardowe entalpie tworzenia reagentów: etanol: AH=-287,3kJ/mol; etanal: AH=-191,4kJ/mol;
tlenek miedzi(II): AH=-155,2kJ/mol; tlenek miedzi(I): AH=-168kJ/mol; woda: AH=-285,8kJ/mol
6.1-2.
Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia substancji stanowiącej produkt reakcji:
a) H2(g) + I2(g)  2HI(g) AH = 52 kJ
b) S(romb) + O2(g)  SO2(g) AH = - 297 kJ
c) P4(s) + 6H2(g)  4PH3(g) AH = 37 kJ
6.1-3.
Podczas łączenia się 3,25 g cynku z siarką wydzieliło się 10,15 kJ energii na sposób ciepła. Obliczyć ciepło tworzenia
siarczku cynku.
6.1-4.
Na podstawie równania termochemicznego:
CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(c) AH = -891 kJ. Obliczyć, jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić, aby
uzyskać 1000 kJ energii na sposób ciepła?
6.1-5.
Obliczyć entalpię tworzenia siarczku żelaza(lI) FeS, wiedząc, że w reakcji 10g żelaza z nadmiarem siarki wytworzyło się
90% teoretycznej ilości siarczku i wydzieliło się 15,3 kJ energii na sposób ciepła.
6.1-6.
Ile energii wydzieli się na sposób ciepła podczas spalania 24,4 dm
3
mieszaniny (warunki standardowe) zawierającej 80%
metanu i 20% etanu (objętościowo), jeżeli ciepła spalania wynoszą odpowiednio: - 891 kJ/Imol i -1560 kJ/mol?
6.1-7.
Obliczyć entalpię reakcji:
Fe2O3(s) + 3Mg(s)  2 Fe(s) + 3 MgO(s)
mając następujące dane:
4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) AH= -1644 kJ
Mg(s) + 1/2O2(g)  MgO(s) AH = -602 kJ
6.1-8.
Obliczyć entalpię reakcji:
Fe2O3(s) + 2AI(s)  2Fe(s) + AI2O3(s) (1)
mając następujące dane:
4 Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) AH = -1644 kJ (2)
4Al(s) + 3O2(g)  2Al2O3(s) AH = - 3340 kJ (3)
6.1-9.
Obliczyć entalpię reakcji:
N2(g) + 1/2O2(g)  N2O(g) (1)
mając następujące dane:
C(s) + 2N2O(g)  CO2(g) + 2N2(g) AH = - 557 kJ (2)
C(s) + O2(s)  CO2(g) AH = -394 kJ (3)
6.1-10.
Obliczyć entalpię reakcji:
2Cu(s) + O2(g)  2CuO(s) (1)
mając następujące dane:
CuO(s) + C(s)  Cu(s) + CO(g) AH = 44kJ (2)
C(s) + 1/2O2(g)  CO(g) AH = -111kJ (3)
Termochemia

http://www.chemia.sos.pl - 55 -
6.1-11.
Obliczyć entalpię reakcji:
3C(s) + 4H2(g)  C3H8(g) (1)
mając następujące dane:
C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(s) + 4H2O(c) AH = -2220 kJ (2)
2H2(g) + O2(g)  2H2O(c) AH = - 572 kJ (3)
C(s) + O2(s)  CO2(g) AH = -394 kJ (4)
6.1-12.
Obliczyć entalpię reakcji:
CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) (1)
mając następujące dane:
C(s) + 2H2(g)  CH4(g) AH = - 75 kJ (2)
C(s) + O2(g)  CO2(g) AH = - 394 kJ (3)
H2(g) +1/2O2(g)  H2O(g) AH = -242 kJ (4)
6.1-13.
Obliczyć entalpię reakcji:
H2(g) + S(s)  H2S(g) mając następujące dane: (1)
H2S(g) + 3/2O2(g)  SO2(g) + H2O(s) AH = - 519 kJ (2)
2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) AH = -484 kJ (3)
S(s) + O2(g)  SO2(g) AH = -297 kJ (4)
6.1-14.
Ile ciepła należy użyć, aby 10 mol wody o temp 20
o
C doprowadzić do wrzenia pod normalnym ciśnieniem przyjmując, że
średnie ciepło właściwe wody wynosi 4,18J/gK.
6.1-15.
Entalpia reakcji rozkładu węglanu wapnia wynosi 1206,6 kJ/mol. Ile ciepła należy dostarczyć, aby rozłożyć 2 t wapienia na
wapno palone i dwutlenek węgla ?
6.1-16.
Ilość ciepła wydzielonego podczas spalania 100dm
3
acetylenu wynosiła +5313kJ. Ile wynosi entalpia spalania acetylenu (w
kJ/mol)?
6.1-17.
W jakim stosunku masowym należy zmieszać wapień z koksem, aby w piecu wapiennym zapewnić bieg procesu bez
doprowadzania energii? W piecu zachodzą reakcje:
CaCO3(s) → CaO(s)+CO2(g) AH=182 kJ
C(s) + O2(g) → CO2(g) AH=-394 kJ
6.1-18.
Oblicz standardową entalpię reakcji K2O(s) + H2O(c) → 2KOH(s) na podstawie standardowych entalpii tworzenia :
AH
0
tw. K
2
O = -361,7 kJ / mol
AH
0
tw. H2O= -285,83 kJ/mol
AH
0
tw. KOH = -424,58 kJ/mol
6.1-19.
Oblicz standardową entalpię reakcji : CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(c)
na podstawie standardowych entalapii następujących reakcji:
2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) AH= -282,98 kJ/mol na mol CO2 (1)
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c) AH= -285,83 kJ/mol na mol H2O (2)
CH3OH(c) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(c) AH= -726,27kJ/mol (3)

Elektrochemia- 56 -
7. Elektrochemia

7.1-1.
Prąd o natężeniu 0,5A przepływając przez elektrolizer w czasie 2 godzin, spowodował redukcję 0,45g dwuwartościowego
jonu pewnego metalu. Podaj nazwę i symbol chemiczny tego metalu.
7.1-2.
Podczas elektrolizy roztworu kwasu siarkowego wydzieliło się na katodzie 10cm
3
gazu. Jaka objętość (warunki normalne)
gazu wydzieliła się na anodzie.
7.1-3.
Dokończyć reakcję: FeCl3 + SnCl2  . Zbudować ogniwo, w którym zachodzi ta reakcja. Podać nazwy i znaki elektrod oraz
reakcje elektrodowe w stanie rozwartym i w czasie pracy ogniwa. Obliczyć SEM ogniwa przy założeniu, że aktywności
reagentów wynoszą a=1.
7.1-4.
Przez wodny roztwór siarczanu(VI) metalu(II) przepuszczono prąd stały o natężeniu 5A. Na grafitowej anodzie wydzieliło
się 1,96 dm
3
gazu (war. norm.), zaś masa cynkowej katody wzrosła o 11,445g. Wydajność prądowa obu procesów wynosiła
100%
a) oblicz masę atomową wydzielonego metalu i podaj jego nazwę.
b) oblicz, jak długo należało prowadzić powyższy proces.
7.1-5.
W wyniku elektrolizy wodnego roztworu azotanu(V) cynku prądem o I=5A w ciągu 3h i 8s na katodzie wydzieliło się 16,35g
cynku
a) napisz równania procesów elektrodowych
b) oblicz procentowa wydajność prądowa wydzielania cynku
c) oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wydzielony: na katodzie wodór i na anodzie tlen.
7.1-6.
Elektrolizer napełniono kąpielą do niklowania. Katodę stanowi a cienka blacha miedziana o wymiarach 600 x 60 mm, którą
postanowiono dwustronnie pokryć warstwą niklu. Podczas procesu elektrolizy masa płyt akumulatora ołowiowego,
stanowiącego źródło prądu, zwiększyła się o 16,77 g. Zakładając teoretyczną sprawność wszystkich procesów elektrodowych
oblicz w mikronach grubość powłoki niklowej.
7.1-7.
Obliczyć czas potrzebny do nałożenia powłoki miedziowej o grubości 15 um. Gęstość prądu w trakcie nakładania powłoki
wynosi 4 A/dm
2
. Gęstość miedzi d=8,98 g/cm
3
.
7.1-8.
Płytkę cynkowa o masie 50g zanurzono do roztworu azotanu(V) srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła
51g.Ile azotanu(V) srebra zawierał roztwór?
7.1-9.
Zapisz połówkowe równania reakcji zachodzące na elektrodach akumulatora ołowiowego podczas ładowania i
rozładowania.
7.1-10.
Obliczyć potencjał elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze siarczanu srebra o stężeniu 5
.
10
-6
mol/dm
3
w temperaturze
298K
7.1-11.
Podczas elektrolizy wody otrzymano 0,5g tlenu. Ile gramów wodoru powstało podczas reakcji?
7.1-12.
Objętość gazów powstałych w czasie elektrolizy wodnego roztworu azotanu sodu wynosiła 8,4 dm
3
. O ile zmieniła się masa
elektrolizowanego roztworu?

Elektrochemia

http://www.chemia.sos.pl - 57 -
7.1-13.
Przez roztwór NiSO4 o objętości 400cm
3
i stężeniu 0,4M przepuszczono prąd elektryczny w czasie 1,2 godziny. Obliczyć
natężenie prądu niezbędne, aby całkowicie wydzielić nikiel. Napisać reakcje na elektrodach.
7.1-14.
2 g talu wrzucono do roztworu soli miedzi (II). Tal rozpuścił się, a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0,314 g. Obliczyć
ładunek jonów talu w otrzymanym roztworze.
7.1-15.
Z którym biegunem źródła prądu (dodatnim czy ujemnym) należy połączyć metalowy przedmiot zanurzony w wodnym
roztworze AgNO3 aby pokrył się warstwą srebra?
7.1-16.
Jak zmienia się odczyn roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) podczas elektrolizy przy stosowaniu elektrod miedzianych?
7.1-17.
Poddano elektrolizie wodny roztwór chlorowodoru o stosunkowo dużym stężeniu. W momencie kiedy objętość
wydzielonego wodoru wynosiła 20cm
3
, przerwano elektrolize. Jaki produkt otrzymano na anodzie i jaka była jego objętość,
jeżeli 10 % tego gazu rozpuściło się w pozostałym roztworze?
7.1-18.
Obliczyć jak długo musi trwać elektroliza, aby przy natężeniu prądu 2A wydzieliło się 10 dm
3
wodoru w warunkach
normalnych.
7.1-19.
Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera w którym
znajdował się wodny roztwór AgNO3 wydzieliło się 1,08g srebra, a na katodzie drugiego wydzieliło się 0,187 g żelaza. Obliczyć
wartościowość żelaza w związku chemicznym który znajdował się w drugim elektrolizerze.
7.1-20.
Oblicz SEM w temp 50
o
C dla ogniwa Zn | 0.01M Zn
2+
|| 1M Zn
2+
| Zn
7.1-21.
Siła elektromotoryczna ogniwa Zn|Zn
2+
||Cu
2+
|Cu wynosi 1,08V. Jeżeli stężenie [Zn
2+
] wynosi c1, a stężenie [Cu
2+
] równe jest
c2, obliczyć:
a) stosunek stężeń elektrolitów c1\c2
b) SEM tego ogniwa w przypadku 5 krotnego rozcieńczenia elektrolitu Cu
2+

c) napisać równania procesów elektrodowych
E0 Cu|Cu
2+
=0,34V, E0 Zn|Zn
2+
= -0,763V
7.1-22.
Obliczyć natężenie prądu jaki przepływał przez elektrolit jeżeli w ciągu 100 s, wydzieliło się 87 cm
3
mieszaniny wodoru i
tlenu, odmierzonej pod ciśnieniem 960 hPa w temperaturze 288 K.
7.1-23.
W ogniwie o schemacie: Zn|Zn
2+
||Ag
+
|Ag płytka cynkowa była umieszczona w 50 cm
3
0,1 molowego ZnSO4, a płytka
srebrna w 50 cm
3
0,1 molowego AgNO3. Przez pewien czas pobierano prąd z ogniwa, a następnie stwierdzono ze masa płytki
srebrnej wzrosła o 166 mg. Obliczyć końcowe stężenie jonów Ag
+
i Zn
2+

7.1-24.
W temp. 294 K SEM ogniwa stężeniowego jest równa 0,014 V. Ogniwo to sporządzono z półogniwa wzorcowego, w którym
stężenie jonów Zn
2+
jest równe 3,6 mol/dm
3
oraz półogniwa badanego. Wiedząc, że półogniwo wzorcowe jest katodą podaj
stężenie jonów Zn
2+
w roztworze badanym.
7.1-25.
Dwa elektolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie 1 elektrolizera, na którym
znajdował się AgNO3 wydzieliło się 1,08g srebra, a na katodzie drugiego wydzieliło się 0,187g żelaza. Obliczyć wartościowość
żelaza w związku chemicznym, który znajdował się w drugim elektrolizerze.
7.1-26.
Elektrochemia- 58 -
Napisz reakcje zachodzące na elektrodzie platynowej i rtęciowej dla NaOH, Na2SO4, H2SO4. Wyjaśnij czym różnią się
reakcje zachodzące na elektrodach w zależności od elektrody na jakiej przebiegają.
7.1-27.
W ogniwie, w którym elektrody miedziana i glinowa zanurzone były w roztworach swoich soli, po pewnym czasie
stwierdzono ubytek elektrody glinowej o 0,9g. Jak zmieniła się (zmalała czy wzrosła) i o ile gramów w tym samym czasie masa
elektrody miedzianej?Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 59 -
8. Równowaga chemiczna

8.1. Szybkość reakcji

8.1-1.
W zamkniętym układzie w stałej temperaturze ustala się równowaga: 2CO + O2= 2CO2
Ile razy zwiększy się szybkość reakcji jeżeli ciśnienie mieszaniny zwiększymy 3 krotnie, w którym kierunku zostanie
przesunięta równowaga?
8.1-2.
Stała szybkości rozkładu N2O5 w temperaturach 0
o
C i 35
o
C wynosi odpowiednio 0,787
.
10
-5
/s oraz 13,5
.
10
-5
/s. Jaka jest
energia aktywacji tej reakcji? Obliczyć stałą szybkości tej reakcji w temperaturze 25
o
C.
8.1-3.
Reakcja rozkładu N2O5 : 2N2O5  4NO2 + O2 przebiegająca w fazie gazowej jest reakcją pierwszego rzędu. W
temperaturze 25
o
C stała szybkości tej reakcji wynosi 3,4
.
10
-5
1/s. Początkowo w zbiorniku reakcyjnym o objętości 2 dm
3

znajdowało się 0,1 mola N2O5. Oblicz po jakim czasie w zbiorniku pozostanie:
a) 75% pierwotnej ilości N2O5
b) 50% pierwotnej ilości N2O5
c)25 % pierwotnej ilości N2O5
8.1-4.
Reakcja rozkładu substancji A przebiega według równania A=B +C z szybkością v=k[A]. Stężenie początkowe substancji A
wynosiło 0,5mol/dm
3
. Stala szybkości wynosi 0,4s
-1
. Obliczyć szybkość reakcji :
a) w momencie jej rozpoczęcia
b). po upływie pewnego czasu gdy stężenie substancji A zmniejszyło się o 0,2 mol/dm
3
.
8.1-5.
Jak zmieni się szybkość reakcji w fazie gazowej według równania kinetycznego V=K [A]³ [B] jeżeli ciśnienie reagujących
gazów zmniejszy się 2-krotnie.
8.1-6.
Dla reakcji H2 + I2 → 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi 3,79
.
10
-2
dm
3.
mol
-1.
s
-1
, a stała szybkości reakcji
odwrotnej 5,88
.
10
-4
dm
3.
mol
-1.
s
-1
. Obliczyć stałą równowagi Kc, reakcji H2 + I2 2HI.8.2. Stała równowagi reakcji

8.2-1.
Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji:
2NO2 = 2NO + O2
jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą: [NO2]=0,06mol/dm
3
, [NO]=0,24mol/dm
3
, [O2]=0,12mol/dm
3
.
8.2-2.
W jakim stosunku molowym zmieszano substancje A2 z substancją. B2 jeśli do momentu ustalenia się stanu równowagi
przereagowało 80% związku A2 z utworzeniem produktu AB. Stała równowagi tej reakcji wynosi 16.
8.2-3.
Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1, a stężenia równowagowe
CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0,04 i 0,03. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H2O?

Równowaga chemiczna- 60 -
8.2-4.
Stała równowagi reakcji: A + B = C + D w temperaturze 298K wynosi 1. Stężenia równowagowe wynoszą odpowiednio:
[A]=2, [B]=8, [C]=4, [D]=4. Jak zmieni się stężenie równowagowe substancji D jeżeli do układu wprowadzone zostaną 4 mole
substancji A? Założyć, że objętość układu praktycznie nie uległa zmianie i wynosi 1dm
3
.
8.2-5.
Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej:
2H2 + O2 = 2H2O 2CO + O2 = 2CO2
H2 + Cl2 = 2HCl 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O
8.2-6.
Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji. Określić wymiar stężeniowej stałej równowagi :
a) C(s) + O2(g) = CO2(g)
b) 2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g)
c) A(aq) + 3B(s) = C(aq)
d) 2CH4(g) + O2(g) = 2CO(g) + 4H2(g)
8.2-7.
Mieszaninę 2,94 mola jodu i 8,1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Stwierdzono, że powstało 5,64 mola jodowodoru. Obliczyć stałą równowagi Kc tworzenia jodowodoru.
8.2-8.
Dla reakcji H2 + I2 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi
3,79
.
10
-2
dm
3
/mol
.
s, a stała szybkości reakcji odwrotnej 5,88
.
10
-4
dm
3
/mol
.
s. Obliczyć stałą równowagi Kc reakcji: H2 + I2 2HI.
8.2-9.
W stanie równowagi układu:
N2 + 3H2 = 2NH3
stężenia wynosiły: azotu 3 mol/dm
3
, wodoru 9 mol/dm
3
, amoniaku 4 mol/dm
3
. Obliczyć stężenia wyjściowe wodoru i azotu.
8.2-10.
Równowaga reakcji H2 + I2 = 2HI ustaliła się przy następujących stężeniach:
[H2]=0,25 mol/dm
3
, [I2]=0,05 mol/dm
3
, [HI]=0,9 mol/dm
3
. Obliczyć wyjściowe stężenia substratów.
8.2-11.
Dwutlenek węgla ulega w wysokiej temperaturze dysocjacji termicznej na tlenek węgla i tlen. Obliczyć procentowy skład
objętościowy mieszaniny gazów w stanie równowagi, jeżeli 20% dwutlenku węgla uległo rozkładowi.
8.2-12.
Obliczyć stężenia gazowych reagentów układu FeO + CO = Fe + CO2 w stanie równowagi, w temperaturze 1300K, jeżeli
Kc=0,5, a początkowo stężenia wynosiły:
[CO]=0,5 mola/dm
3
, [CO2]=0,1 mol/dm
3
.
8.2-13.
W jakim stosunku molowym zmieszano dwutlenek węgla z wodorem, jeśli do momentu ustalenia równowagi: CO2 + H2 =
CO + H2O Kc=1 (w temp. 1100K) 90% wodoru przereagowało tworząc wodę?
8.2-14.
W pewnych warunkach równowaga reakcji CO + H2O = H2 + CO2 ustaliła się przy następujących stężeniach:
[CO]=1mol/dm
3
, [H2O](g)=4mole/dm
3
, [H2]=[CO2]=2mole/dm
3
. Obliczyć kolejno:
1) stałą Kc,
2) wyjściowe stężenia reagentów,
3) stężenia równowagowe składników po trzykrotnym zwiększeniu stężenia CO w stosunku do stężenia początkowego.
8.2-15.
W powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych w temperaturze 1900K ustala się równowaga: N2 + O2 = 2NO, której
stała Kc=3,9
.
10
-3
, Obliczyć procent objętościowy NO w otrzymanej mieszaninie.
8.2-16.
9,2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K pod normalnym ciśnieniem objętość 2,95
dm3. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie i stałą równowagi Kc.
Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 61 -
8.2-17.
W którą stronę przesunie się równowaga reakcji: 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 jeżeli:
1) wprowadzi się tlen
2) wprowadzi się chlor
3) usunie się część HCl
4) usunie się część H2O?
8.2-18.
Zmieszano 3 mole pewnego chlorowca X2 z 6 molami wodoru w ustalonym stanie równowagi stwierdzono powstanie 4 moli
chlorowcowodoru obok nieprzereagowanych substratów. Oblicz stałą równowagi.
8.2-19.
W temperaturze 390
o
C i pod ciśnieniem 1,013
.
10
5
Pa 0,0157 mola ditlenku azotu zajmuje objętość 0,001 m
3
, przy czym
NO2 dysocjuje częściowo na NO i O2. Wyznacz stałą równowagi ciśnieniowej i stężeniowej reakcji 2NO+O2=2NO2
(rozpatrujemy gaz doskonały)
8.2-20.
W temperaturze 200
o
C stała równowagi reakcji odwodornienia alkoholu izopropylowego do acetonu w fazie gazowej wynosi
6,92
.
10
4
Pa. Oblicz stopień dysocjacji alkoholu izopropylowego w temperaturze 200
o
C pod ciśnieniem 9,7
.
10
4
Pa przyjmując,
że mieszanina gazów spełnia warunki gazu doskonałego.
8.2-21.
Do reakcji estryfikacji wzięto 8 g alkoholu etylowego i 12 g kwasu octowego. Jaki liczby gramów czterech składników będą
w równowadze, jeśli stała równowagi osiągnęła w określonej temperaturze wartość 4,5.
8.2-22.
W stanie równowagi reakcji N2 + 3H2 = 2NH3 znaleziono następujące stężenia reagentów: N2 0,3 mol/dm
3
; H2 0,9 mol/dm
3
;
NH3 0,4 mol/dm
3
. Obliczyć:
a) stałą równowagi reakcji
b) początkowe stężenia azotu i wodoru
8.2-23.
Fosgen ulega dysocjacji termicznej wg równania reakcji: COCl2 = CO + Cl2. W temperaturze 300
o
C w naczyniu ustala się
ciśnienie równowagowe p=1,906
.
10
5
Pa, a gęstość reagentów wynosi 3,3g/dm
3
. Oblicz stałą dysocjacji fosgenu w tej
temperaturze oraz jego stopień dysocjacji.
8.2-24.
Stopień dysocjacji HI w temperaturze 770K wynosi 0,34 pod ciśnieniem 1,013
.
10
5
Pa. Obliczyć stałe równowagi KP dla obu
poniższych reakcji:
a) H2(g) + I2(g) = 2HI(g)
b) HI(g) = 1/2H2(g) + 1/2I2(g)
8.2-25.
9,2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K, pod normalnym ciśnieniem, objętość
2,95dm
3
. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie, oraz stałą równowagi K.
8.2-26.
Mieszaninę złożoną ze 180g kwasu octowego i 230g etanolu poddano reakcji estryfikacji. W stanie równowagi było 220g
octanu etylu. Oblicz, ile moli kwasu octowego i ile moli etanolu zawierała mieszanina w stanie równowagi.
8.2-27.
Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temp. 721K, aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Otrzymano 20 moli jodowodoru. Oblicz stałą równowagi reakcji otrzymywania jodowodoru.
8.2-28.
Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3
.
10
-2
, stężenia równowagowe
pozostałych substancji wynoszą: [A]=0,5 mol/dm
3
, [C]=0,2 mol/dm
3
, [D]=0,1 mol/dm
3
,a reakcja przebiega w fazie gazowej
według równania:
a) A+ B= C+D
b) A+2B=C+D
c) 2A +B=C+D
Równowaga chemiczna- 62 -
8.2-29.
Dla reakcji estryfikacji kwasu octowego z alkoholem metylowym wartość stałej równowagi wynosi K=5,2. Oblicz procent
przereagowania substratów w stanie równowagi, jeżeli do reakcji wzięto równomolowe ilości kwasu i alkoholu. W jakim
stosunku należy zmieszać substraty, aby wydajność estru w stanie równowagi była nie niższa niż 95% w przeliczeniu na kwas
octowy?
8.2-30.
Do fiolki o pojemności 20cm
3
wlano 5,0cm
3
wody skażonej przez terrorystów. Po ustaleniu równowagi termodynamicznej
pomiędzy fazami pobrano 1cm
3
powietrza i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0,18 ug/cm
3
. Przedmuchując
gazem obojętnym, usunięto fazę powietrzną znad wody skażonej. Po doprowadzeniu do stanu równowagi znowu pobrano
1cm
3
fazy gazowej i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0,09 ug/cm
3
. Jakie było stężenie bardzo niezdrowego
związku w wodzie skażonej?
8.2-31.
Pięciochlorek antymonu dysocjuje na trójchlorek i chlor cząsteczkowy. W temp. 206
o
C i pod ciśnieniem 101,3 kPa średnia
masa reagentów w stanie równowagi wynosi 204,5 g/mol. Obliczyć stopień dysocjacji pięciochlorku antymonu.
8.2-32.
Po ustaleniu się równowagi w układzie, w którym przebiega reakcja syntezy amoniaku w temp. 400
o
C pod ciśnieniem
10,13x10
5
Pa. Cząsteczkowe ciśnienia poszczególnych reagentów wynoszą: pNH3=39000Pa, pN2=243500Pa, pH2=730500Pa.
Obliczyć stałą równowagi.
8.2-33.
Ogrzano 0,1 mol jodowodoru do temp 445
o
C w naczyniu o pojemności 1L. Stała dysocjacji termicznej jodowodoru w tej
temp wynosi 0,02. Obliczyć ciśnienia cząsteczkowe reagentów (pH2, pI2, pHI) [kPa]
8.2-34.
Stopień dysocjacji fosgenu (COCl2=CO+Cl2) w temp. 527
o
C pod ciśnieniem 101,3 kPa wynosi 0,75. Oblicz stopień
dysocjacji, jeżeli do układu reakcyjnego wprowadzono pewną ilość azotu (gaz obojętny), którego ciśnienie cząstkowe wynosiło
20,3 kPa przy niezmiennym ciśnieniu całkowitym.
8.2-35.
Do naczynia wprowadzono 4,00 mola Ar, 3,83 mola SO2 i 2,84 mola O2. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia
SO3 według reakcji: 2SO2 + O2 = 2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0,4138. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku
siarki (wynik podaj w ułamku).
8.2-36.
Stała równowagi Kp dla reakcji I2 = 2I przebiegającej w temperaturze 1690 K wynosi 6,29. Obliczyć, jaką objętość zajmuje
28,9 g jodu w tej temperaturze pod ciśnieniem 107 kPa. Wynik podać w dm
3
.
8.2-37.
Próbkę 9,7 mmol Br2 umieszczono w zamkniętym zbiorniku o pojemności 9,2dm
3
i podgrzano do temperatury 1000 K. Stała
równowagi procesu Br2 = 2Br, Kc= 4,7
.
10
-7
kmol/m
3
. Podaj stężenie bromu atomowego w stanie równowagi.
8.2-38.
Współczynnik podziału substancji x miedzy H2O(1) i toluenem określa stosunek stężeń molowych c2/c1=77. Ile potrzeba
toluenu aby z 220 cm
3
wodnego roztworu usunąć 80% wagowych substancji x przez jednorazowe wytracenie.
8.2-39.
Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1, a stężenia równowagowe
CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0,04 i 0,03. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H2O?
8.2-40.
Stała równowagi reakcji estryfikacji
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 +H2O
w pewnej temperaturze wynosi 4, a stężenia [mol/dm
3
] równowagowe wynoszą:
kwas-0,1; alkohol-0,4; ester-0,8; woda-0,2
O ile zmieniło się stężenie równowagowe estru po ustaleniu ponownie stanu równowagi, po wprowadzeniu do układu 0,2
molaCH3COOH , przy założeniu że objętość nie uległa zmianie i wynosi 1 dm
3

Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 63 -
8.2-41.
Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temperaturze 721K, aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Otrzymano 25 moli jodowodoru. Oblicz stałą równowagi otrzymywania jodowodoru
8.2-42.
Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g)+O2(g) w temperaturze 2
o
C jest równa 83. Do zamkniętego naczynia o
objętości 1,15dm
3
wprowadzono 0,05mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2
o
C. Oblicz:
a)liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b)wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach
8.2-43.
Stała równowagi reakcji 2NO2(g) = N2O4(g) w temperaturze 55
o
C równa się 21. Do zamkniętego naczynia o objętości 120
dm
3
wprowadzono 4 mole NO2 i 1,5 mola N2O4, a następnie ogrzano naczynie do temperatury 55
o
C. Oblicz, ilość moli każdego
z reagentów w stanie równowagi.
8.2-44.
Reakcja 2A + B = 3C + D przebiega w fazie gazowej. Gdy zmieszano 1 mol A, 2 mole B i 1 mol D, po ustaleniu się
równowagi w temperaturze 307K i pod ciśnieniem 2atm, mieszanina zawierała 0,8 mola C. Oblicz ułamek molowy B w stanie
równowagi.
8.2-45.
Pięciochlorek fosforu dysocjuje zgodnie z równaniem: PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g). W pewnej temperaturze z 2 moli
PCl5 znajdujących się w zamkniętym naczyniu o objętości 100dm
3
, uległo rozkładowi 1,5 mola. Oblicz wartość stałej równowagi
reakcji.
8.2-46.
Mieszaninę 15 moli CO2 i 12 moli H2 ogrzano w zamkniętym naczyniu o objętości 600dm
3
do temperatury 800K. Po
ustaleniu się równowagi stwierdzono, że w naczyniu znajduje się 4,4 mola CO. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji:
CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g).
8.2-47.
PCl5 w podwyższonej temperaturze rozkłada się, dając PCl3 i Cl2. W zamkniętym naczyniu o objętości 125dm
3
ogrzano 5
moli PCl5 do temperatury 500K. Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi, jeśli wiesz, że stała równowagi
reakcji
PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g) w temperaturze 500K jest równa 0,04.
8.2-48.
Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g) + O2(g) w temperaturze 2
o
C jest równa 83. Do zamkniętego naczynia o
objętości 1,15dm
3
wprowadzono 0,5 mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2
o
C. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach.
8.2-49.
Stała równowagi reakcji 2CO(g) C(s) + CO2(g) w temperaturze 1
o
C jest równa 0,019. W zamkniętym naczyniu o
objętości 10dm
3
umieszczono 0,01 mola CO i ogrzano naczynie do 1
o
C. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) wydajność rozkładu CO w tych warunkach
8.2-50.
Stała równowagi reakcji SO2(g) + NO2(g) NO(g) + SO3(g) w pewnej temperaturze jest równa 5. Do zamkniętego
naczynia o objętości 25dm
3
wprowadzono 0,5 mola SO2, 0,3 mola NO2, 0,1 mola NO i 0,2 mola SO3, po czym zapoczątkowano
reakcję. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) procentowy skład objętościowy mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi.
8.2-51.
Stała równowagi reakcji C(s) + O2(g) CO2(g) w pewnej temperaturze jest równa 0,3. Do naczynia o objętości
400dm
3
wprowadzono 10 moli węgla i 10 moli tlenu, po czym zapoczątkowano reakcję. Oblicz ile procent węgla uległo
utlenieniu do momentu ustalenia się równowagi.
Równowaga chemiczna- 64 -
8.2-52.
Reakcja odwracalna wyraża się równaniem A + B C + D. Stała równowagi tej reakcji równa jest 1. Początkowe
stężenie substancji A wynosi 2mol/dm
3
, zaś substancji B wynosi 10mol/dm
3
. Oblicz jaka część A ulegnie przemianie do chwili
ustalenia się równowagi.
8.2-53.
Stała równowagi reakcji 2NO2(g) 2NO(g) + O2(g) w temperaturze 1000K jest równa 71. Oblicz, ile moli NO2 należy
wprowadzić do naczynia o objętości 250dm
3
, aby po ogrzaniu do temperatury 1000K rozkładowi uległo 90% NO2.
8.2-54.
Do naczynia wprowadzono 4,00mola Ar, 3,12mola SO2 i 2,81 mola O2. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia
SO3 według reakcji 2SO2+O2=2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0,4138. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku
siarki (wynik podaj w ułamku molowym).
8.2-55.
Określ, w którą stronę przesunie się położenie równowagi egzotermicznej reakcji utlenienia tlenku węgla(II) do tlenku
węgla(IV), jeśli:
a) do układu reakcyjnego wprowadzi się tlen,
b) do układu doda się tlenek węgla (IV),
c) z układu usunie się część tlenku węgla(II),
d) podniesie się temperaturę układu,
e) podniesie się ciśnienie panujące w układzie
8.2-56.
Określ, w którą stronę przesunie się położenie równowagi przy wzroście ciśnienia panującego w układzie reakcyjnym
reakcji:
a) syntezy chlorowodoru z pierwiastków
b) utlenienia tlenku siarki(IV) do gazowego tlenku siarki(VI)
c) dimeryzacji NO2
d) termicznego rozkładu węglanu magnezu
e) syntezy siarczku żelaza(II) z pierwiastków
8.2-57.
Niekiedy zmiana warunków reakcji powoduje zmianę kierunku procesu, czyli zmianę powstających produktów. Podaj
przykład takiej reakcji i powiedz, jakie warunki spowodowały zmianę.Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 65 -
9. Różne reakcje

9.1. Zadania tekstowe

9.1-1.
Dane są: potas, kwas siarkowy (VI), tlenek miedzi (II), woda. Należy otrzymać wodorotlenek miedzi (II). Napisz odpowiednie
równanie reakcji.
Dane są: sód, kwas solny, tlenek żelaza (III), woda. Należy otrzymać wodorotlenek żelaza (III). Napisz odpowiednie równania
reakcji.
9.1-2.
Sole można otrzymać również innymi sposobami. Metody te to np.
a) tlenek metalu + tlenek kwasowy  sól
b) zasada+ tlenek kwasowy  sól + woda
c) metal+ niemetal  sól
d) sól1+kwas1  sól2+kwasII
e) sól1+ zasada  sól2+wodorotlenek
f) sól1 + sól2  sól3+sól4
Podaj po 2 przykłady równań reakcji chemicznych w których powstają sole wymienionymi metodami.
9.1-3.
Zaproponuj otrzymywanie wszystkimi znanymi Ci metodami siarczanu(VI) sodu, oraz chlorku wapnia
9.1-4.
Napisz reakcje:
a) chlorku niklu NiCl2 z wodą amoniakalną (chlorek niklu jest atomem centralnym, woda amoniakalna ligandem), napisz reakcje
wytrącania się osadu i rozpuszczania osadu. Napisz nazwę kompleksu.
b) wodorotlenku sodu z siarczanem glinu ( wodorotlenek sodu jest ligandem, a siarczan glinu kationem centralnym. Napisz
reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Podaj nazwę kompleksu.
9.1-5.
Napisz reakcje:
a) chlorku cyny SnCl4
.
H2O z wodorotlenkiem sodu NaOH
NaOH jest ligandem, a chlorek cyny atomem centralnym.
Napisz reakcje wytracania się osadu i jego rozpuszczania, oraz nazwij powstały kompleks.
b) chlorku potasu z AgNO3(reakcja wytrącania osadu) i reakcję otrzymanego związku z amoniakiem(reakcja rozpuszczania
osadu)
c) CuSO4 z wodą amoniakalną. Reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Ligandem jest woda amoniakalna. Nazwij
otrzymany związek.
9.1-6.
Ułożyć w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku cynku:
1) w roztworze wodorotlenku sodu,
2) w roztworze kwasu siarkowego(VI). Podać nazwy powstających soli.
Uwaga: Sole zawierające anion ZnO2
2-
- to cynkany.
9.1-7.
Metaliczny cynk rozpuszcza się w roztworze wodorotlenku potasu, przy czym tworzy się cynkan potasu i wydziela się
wodór. Ułożyć równanie reakcji.
9.1-8.
Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli potasowej K3EO3. Posługując się symbolem E
ułożyć wzory: tlenku, wodorotlenku, bromku, siarczku, fosforanu(V) tego pierwiastka (na tym samym stopniu utlenienia).
9.1-9.
Zapisz reakcję działania kwasu siarkowego(VI), na wapień prowadzącą do otrzymania dihydratu siarczanu(VI)wapnia
(tetraoksosiarczanu diakwowapnia).
Różne reakcje- 66 -
9.1-10.
Wyjaśnij dlaczego sole amonowe dobrze rozpuszczają się w wodzie.
9.1-11.
Przygotowano roztwory czterech soli o następujących wzorach sumarycznych: CuCl2, Pb(NO3)2, NaCl, AlCl3. Do każdego
roztworu dodano roztworu kwasu fosforowego(V). Wskaż roztwory soli w których wytrąci się osad. Przedstaw w postaci
cząsteczkowej i jonowej równania zachodzących reakcji.
9.1-12.
Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących pomiędzy roztworami następujących substancji:
Na3PO4 + CuCl2 
Pb(NO3)2 + KI 
NaOH + FeCl3 
Ba(NO3)2 + Na2SO4 
9.1-13.
Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a) ……. + H2O  HNO2
b) SO2 + H2O  …….
c) Al2O3 + H2O  …………
d) ………… + ………..  Na3PO4
e) KOH + H2SO4  ……….
f) Zn(OH)2 + NaOH  ………….
9.1-14.
Napisać równania reakcji syntezy tlenku glinu z pierwiastków
1) podać interpretację molową równania
2) obliczyć:
a) objętość tlenu – warunki normalne
b) masę glinu niezbędną do otrzymania 0,35 mola tlenku glinu
9.1-15.
Uzasadnij, pisząc odpowiednie równania reakcji, że wodorotlenek cynku ma charakter amfoteryczny.
9.1-16.
Podać przykład jonu który w rekcjach chemicznych może spelniac role:
a) tylko utleniacza,
b) tylko reduktora,
c) reduktora lub utleniacza.
9.1-17.
Podać przykład pierwiastka, który na zerowym stopniu utlenienia może spełniać role:
a) tylko utleniacza,
b) tylko reduktora,
c) reduktora lub utleniacza.
9.1-18.
Zaprojektować doświadczenie, które wykaże amfoteryczny charakter CuO i zasadowy Cu2O.
9.1-19.
Dane są : tlen, siarka, magnez , woda, kwas solny. Podaj jak największą ilość związków, które można otrzymać z tych
substancji. Napisz równania odpowiednich reakcji otrzymywania. UWAGA: produkt reakcji dwóch z nich może być substratem
w innej reakcji.
9.1-20.
Chlor można otrzymać w laboratorium ogrzewając mieszaninę NaHSO4, NaCl i MnO2. Ułożyć równanie reakcji. Jakie sole
należy zmieszać aby po silnym ogrzaniu otrzymać siarczan potasu sodu (KNaSO4) i chlorowodór.

Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 67 -
9.1-21.
Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a)…………+ H2O → HNO3
b) SO3+ H2O →
c) ZnO + H2O →
d) ………….+……… → …………. Na3PO4
e) LiOH + H2SO4 →
f) Al(OH)3 + NaOH →
9.1-22.
Dokończ równania reakcji, lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi
HNO2 + Cr(OH)3 →
P4O10 + NaOH →
H2CO3 + Na2SO3 →
S + Ca →
HBr + Na2SO4 →
CaO + H2SO4 →
ZnO + NaOH →
Cr2O3 + HCl →
9.1-23.
Tlenek pewnego II-wartościowego metalu X poddano roztwarzaniu w kwasie solnym. Tlenek reaguje z kwasem zgodnie z
równaniem: XO + 2HCl → XCl2 + H2O. Podany wykres przedstawia zależność masy roztworzonego tlenku od liczby moli kwasu
solnego niezbędnego do jego roztworzenia. Odczytaj z wykresu, jaka liczba moli kwasu jest niezbędna do roztworzenia 10g
tlenku. Na podstawie odczytanej wartości oblicz masę molową tlenku oraz podaj symbol metalu X.

9.1-24.
Zawartość baru w próbce oznaczono metodą wagową strącając BaSO4 i uzyskano osad o masie 150mg. Jaka była
zawartość baru w mg w próbce jeżeli mnożnik analityczny ma wartość 0,5885
9.1-25.
Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania poniższych soli wszystkimi możliwymi metodami.
a) azotan(V) wapnia
b) chlorek magnezu
9.1-26.
Zaproponuj metody rozdzielania następujących mieszanin
a) siarka + opiłki żelaza
b) cukier + piasek rozpuszczone w wodzie
c) woda morska
9.1-27.
Największy diament, jaki znaleziono, pochodzi z Republiki Południowej Afryki. Nadano mu imię Cullinan. Ważył 3106
karatów, jego objętość wynosiła około 177cm
3
, a gęstość 3,51g/cm
3
. Oblicz jakiej liczbie gramów odpowiada karat, jednostka
masy stosowana w jubilerstwie.

0
5
10
15
20
25
30
0 0,5 1 1,5
masa
tlenku [g]
liczba moli HCl [mol]
Różne reakcje- 68 -
9.1-28.
Podaj wzory następujące soli
siarczanu(VI) potasu
węglanu glinu
azotanu(V) wapnia
9.1-29.
Podaj nazwy soli opisanych wzorem:
Na2SO4
Ca3(PO4)3
9.1-30.
Uzupełnij równania reakcji
a) Mg + H2SO4 →
b) Fe +....→ FeS+....
c) Ba(OH)2 + HCl →....+....
9.1-31.
Uzasadnij za pomocą reakcji czym się różni metal spasywowany od metalu zaktywowanego.
9.1-32.
Jakie pierwiastek wchodzą w skład związków organicznych, jakie związki węgla nie są związkami organicznymi.
9.1-33.
Wyjaśnić różnicę pomiędzy hydrolizą a dysocjacją elektrolityczną.
9.1-34.
Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI) z odpowiedniego tlenku
9.1-35.
Określ wartościowość reszty kwasowej i podaj nazwę kwasu o wzorze HClO4
9.1-36.
Ułożyć równania reakcji:
a) kwasu siarkowego(VI) z: Fe, Na, Al,
b) kwasu fosforowego(V) z wodorotlenkiem wapnia
c) kwasu węglowego z wodorotlenkiem magnezu
9.1-37.
Podać nazwy następujących soli:
ZnCl2, K2CO3, CuSO4, AgNO3, NaHSO4, CaOHCl, KH2PO4.
9.1-38.
Ulozyc rowniania reakcji:
a) Ca(OH)2+CO2 →
b) Mg+Cl2 →
c) ZnO+P2O5 →
d) Al(OH)3+SO3 →
9.1-39.
Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego złożonego z jonów:
a) Li
+
, Br
-

b) Ca
2+
, Cl
-

c) Al
3+
, F
-

d) Na
+
, O
2-

e) Al
3+
, S
2-

9.1-40.
Ułóż równanie poniższych przemian, wskaż równania reakcji analizy, syntezy, wymiany:
sód + siarka →
wodorotlenek srebra → tlenek srebra(I)
Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 69 -
tlenek żelaza(III) + węgiel → tlenek żelaza(II) + tlenek węgla
tlenek żelaza(II) + wodór →
9.1-41.
Ułóż równania reakcji:
a) spalanie cynku w tlenie
b) rozkład tlenku chloru(IV)
c) redukcji tlenku żelaza(III) glinem
9.1-42.
Ułożyć ogólne równanie reakcji metalu lekkiego n-wartościowego z wodą.
Różne reakcje- 70 -
9.2. Schematy reakcji

9.2-1.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji X, Y, Z, W. Napisz odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1, 2, 3,
4, 5.
Mg +
X
C + MgO
+
Y
H
2
CO
3
H
2
O
2H
+
+ Z
+
Y
Mg(OH)
2
H
2
O
W + 2OH
-
X
Y
Z
W
1
2
3
4
5

9.2-2.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych symbolami A,B,C i D. Napisz i uzgodnij równania reakcji
oznaczonych cyframi 1, 2, 3, 4 i 5
A
B
C
D
+
1
2
3
4
5
HNO
2
+
N
2
+ A
N
2
O
5
H
2
+ A
B
+

9.2-3.
Ułóż równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 71 -
C CO
2
H
2
CO
3
1. ................................................................
2. ................................................................
S SO
2
SO
3
H
2
SO
4
H
2
SO
3
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .........................................................
4. ........................................................
Na Na
2
O
NaOH
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .........................................................
1 2
3
1
2 3
4
1 2
a)
b)
c)

9.2-4.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji ukrytych pod literami X, Y, Z. Napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji
oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4, 5.
SO
3
2-
+ SO
4
2-
1
2
3
4
5
+ SO
2
H
2
SO
3 X
X
+
SO
3
H
2
SO
4
+
Y
Y
Z
Z
+
H
2
O
H
2
O

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
9.2-5.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych literami: K, L, M, N. Napisz i uzgodnij równania reakcji
oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4.
Różne reakcje- 72 -
N
M
L
K
K
L
M
M
N
M
N
1
2
3
4
K
2
O
+
+
+
H
2
+
H
2
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
+

1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4. ………………………………..
9.2-6.
Napisz równania reakcji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podaj nazwy i wzory substancji oznaczonych literami: A, B, C, D.
D
C
B
A
A
B
B
D
B
1
2
3
4
5
6
7
+
C
3
H
4
Br
2
+ C
3
H
6
Br
2
+
H
2
O + C
+
C
2
H
6
+
+ H
2
O
+
C
4
H
8
+
CO
+

9.2-7.
Związki chemiczne pewnego pierwiastka, oznaczonego symbolem E, poddano czterem kolejnym przemianom pokazanym
na schemacie. Wpisz do każdego pustego prostokąta wzór odpowiedniego związku zawierającego pierwiastek E. Ułóż
równania reakcji do etapów 1,2 i 4.
E
2
O
3
+
O
2
1
+H
2
O
+Cu(OH)
2
+NaOH
2 3
4
HEO
4
VII


Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 73 -
9.3. Projektowanie doświadczeń

9.3-1.
W wodzie oczyszczanej chlorem znajdują się pewne ilości jonów chlorkowych. Zaproponuj doświadczenie, za pomocą
którego można wykryć te jony. Narysuj schematyczny rysunek, opisz obserwacje i wnioski poparte równaniem reakcji.
9.3-2.
Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli w wodzie, zaprojektuj metody otrzymywania: a) chlorku srebra b) bromku srebra
c) jodku srebra
9.3-3.
W dwóch butelkach znajduje się woda destylowana i woda morska. Zaproponuj doświadczenie, w którym zidentyfikujesz
zawartość butelek. Przedstaw schematyczny rysunek przebiegu doświadczenia, obserwacje wnioski i odpowiednie równania
reakcji.
9.3-4.
W dwóch niepodpisanych probówkach znajdują się wodne roztwory KCl i Na2CO3. Mając do dyspozycji: palnik, pręcik
platynowy, roztwór BaCl2 oraz fenoloftaleinę, zaproponuj trzy różne metody identyfikacji tych roztworów. Opisz tok
postępowania i napisz odpowiednie równania reakcji.
9.3-5.
Pewne doświadczenie chemiczne zostało opisane przez ucznia w następujący sposób:
"Do niewielkiej objętości żółtego roztworu w probówce dodano kilka kropel stężonego kwasu siarkowego(VI) obserwując
zmianę zabarwienia na pomarańczową. Następnie wkroplono ok. 1cm
3
ciekłej substancji organicznej i lekko podgrzano.
Zaobserwowano zmianę zabarwienia na kolor zielony".
a) zaproponować substancje, których zachowanie chemiczne pasuje do podanego opisu,
b) zapisać odpowiednie jonowe równania reakcji ilustrujące obie przemiany
9.3-6.
W jaki sposób można odróżnić wodne roztwory następujących soli: chlorku sodu, węglanu sodu i chlorku glinu? Zapisz
obserwacje oraz wnioski.Różne reakcje- 74 -
10. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów

10.1. Dysocjacja elektrolityczna

10.1-1.
Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji elektrolitycznej: HBr, CH4, Cl2, Ca(OH)2, MgCl2, CCl4,
H3PO4, C2H6, K2SO4?
10.1-2.
Ile moli jonów sodu Na
+
powstanie w procesie dysocjacji elektrolitycznej 10 moli:
1) Na3PO4,
2) Na2HPO4,
3) NaH2PO4
10.1-3.
Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na2O, SO2, CH4, NH3, Ca, HCI, O2, CaCl2, H2S. Które roztwory
będą zawierały jony H
+
, które OH
-
, a które będą miały odczyn obojętny?
10.1-4.
Gdzie znajduje się więcej jonów: w 1g LiF czy w 1g Na2O?
10.1-5.
Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w kolejności rosnącej liczby jonów w próbkach o jednakowych masach.
10.1-6.
W jakim stosunku wagowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w oddzielnych naczyniach z wodą
otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych?
10.1-7.
Dla stężenia jonów [OH
-
]=1
.
10
-5
mol/dm
3
określ:
a) stężenie jonów H
+

b) pH roztworu
c) odczyn roztworu
10.1-8.
Podaj po trzy przykłady dysocjacji kwasu, zasady i soli wskazując mocny i slaby kwas oraz mocna i słabą zasadę.
10.1-9.
Czy wiesz, że niektóre kwasy dysocjują stopniowo?
a) Napisz na czym polega dysocjacja stopniowa ……………………………………….
…………………………………………………..
b) Które z poznanych kwasów mogą dysocjować stopniowo? ……………………………………….
…………………………………………………..
c) Napisz równania dysocjacji stopniowej kwasu fosforowego(V).
10.1-10.
Napisz równanie dysocjacji kwasów:
azotowego(V)
siarkowego(VI)
węglowego
10.1-11.
Napisz równanie dysocjacji jonowej:
a) azotanu(V) magnezu
b) siarczanu(VI) żelaza(III)


Różne reakcje


10.2. Hydroliza

10.2-1.
Wyjaśnij zjawisko hydrolizy. Jakie związki ulegają hydrolizie. Określ odczyn roztworów następujących soli: KCl, K2CO3,
NH4NO3
10.2-2.
Określ jaki odczyn wykazują następujące sole: FeCl2, CH3COONa, KCl, K2CO3. Podaj odpowiednie równania reakcji
10.2-3.
Jaki odczyn będą miały wodne roztwory następujących soli (odpowiedzieć nie układając równań chemicznych): (NH4)2SO4,
Na2SO4, BaCl2, Na2CO3, NaNO3, KNO3, K2SO4?
10.2-4.
Ułożyć jonowe równania reakcji hydrolizy oraz podać odczyn wodnych roztworów następujących soli:
KHS
NaHCO3
NH4HSO3
Al2(SO4)3
10.2-5.
Ułożyć równanie reakcji hydrolizy i podać odczyn roztworu:
a)mrówczanu potasu
b) octanu potasu
c) benzoesanu sodu
10.2-6.
Napisz równania reakcji hydrolizy podanych soli oraz określ dla każdej odczyn wodnego roztworu i typ hydrolizy: Na2SO3,
NH4Cl, Na2SO4
10.2-7.
Oblicz pH i stopień hydrolizy jonów ulegających hydrolizie w następujących roztworach:
a) 0,5 M NH4Cl (pKb=4,75, pKw=14,2)
b) 0,0002 M CH3COONa (pKa=4,55, pKw=14,2)
10.2-8.
Napisz równania cząsteczkowe i jonowe reakcji oraz zapis skrócony i określ rodzaj hydrolizy soli chlorku żelaza(II) (FeCl2).10.3. Stała i stopień dysocjacji

10.3-1.
Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji:
1) rośnie,
2) maleje,
3) pozostaje stały?
10.3-2.
Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w
roztworze B wynosi 1,3%. Który roztwór był bardziej stężony?
10.3-3.
Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO4
2-
oraz jony potasu. Obliczyć liczbę moli jonów potasu.

Różne reakcje- 76 -
10.3-4.
Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) (siarkawego) liczba jonów H+ jest dwukrotnie większa od liczby jonów
SO3
2-
?
10.3-5.
Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4 według malejącego ich stężenia.
10.3-6.
Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm
3
,jeżeli stężenie molowe jonów
OH
-
wynosi 1,3
.
10
-3
mol/dm
3
.
10.3-7.
Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych oraz 0,8
mola. cząsteczek niezdysocjowanych.
10.3-8.
Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku potasu (o=100%).
10.3-9.
Który roztwór zawiera więcej jonów H
+
?
1) 1dm
3
0,1-molowego HF (o = 15%)
2) 1dm
3
0,01-molowego HCI (o = 100%)
10.3-10.
Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,05 mol/dm
3

(o=1,9%).
10.3-11.
Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia (o=100%) w 100cm
3
roztworu.
10.3-12.
Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm
3
0,5-molowego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) (o=100%)?
10.3-13.
Obliczyć stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego (HCN) w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm
3
. Stała dysocjacji HCN
wynosi 7,2
.
10
-10
.
10.3-14.
Stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 1,8
.
10
-5
. Obliczyć stopnie dysocjacji amoniaku w roztworach:
a) 1-molowym,
b) 0,1-molowym,
c) 0,01-molowym.
10.3-15.
Oblicz pH octu będącego 6% roztworem kwasu octowego o gęstości 1g/cm
3
, przyjmując stopień dysocjacji równy 0,1%.
10.3-16.
Wodny roztwór kwasu octowego K=1,17
.
10
-5
rozcieńczono, w wyniku czego stopień dysocjacji kwasu wzrósł od wartości
0,3% do 0,4%. Oblicz początkowe stężenie roztworu oraz stężenie po rozcieńczeniu.
10.3-17.
Obliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze jedno- protonowego kwasu (K = 2
.
10
-4
), jeżeli stopień dysocjacji wynosi:
a) 1 %,
b) 10%.
10.3-18.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu jedno protonowego, wiedząc, że w jego roztworze o stężeniu jonów wodorowych 0,01
mol/dm
3
stopień dysocjacji wynosi 2%.

Różne reakcje10.3-19.
Obliczyć stężenie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K = 10
-4
), wiedząc, że stężenie jonów OH- wynosi 0,02
mol/dm
3
.
10.3-20.
Ile wody trzeba dolać do 0,5dm
3
0,2-molowego roztworu kwasu octowego (K= 1,8
.
10
-5
), aby stopień dysocjacji kwasu
podwoił się?
10.3-21.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego w roztworze 0,1 molowym, jeżeli przez dodanie pewnej ilości mocnego kwasu
zwiększono w tym roztworze stężenie jonów wodorowych do 0,1 mol/dm
3
. K=1,74
.
10
-5
.
10.3-22.
Przy jakim stężeniu roztworu kwasu octowego stopień dysocjacji osiągnie wartość 95%, jeżeli wiadomo, że stopień
dysocjacji w 0,0949 molowym roztworze kwasu wynosi 1,35%
10.3-23.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego, jeśli w jego wodnym roztworze stężenie niezdysjocjonowanych cząsteczek
wynosi 1,994 mol/dm
3
, natomiast stężenie jonów wodorowych wynosi 0,006mol/dm
3
.
10.3-24.
Oblicz stopień dysocjacji 0,05 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozpuszczony jest w 0,2 molowym roztworze
kwasu solnego. Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1,75
.
10
-5
.
10.3-25.
Obliczyć stopień dysocjacji jedno wodorotlenowej zasady, wiedząc, że jej 0,1-molowy roztwór ma pH=10.
10.3-26.
Oblicz wartość stałej dysocjacji HClO2 jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu w 0,2 molowym roztworze wynosi 4,3*10
-4
.
10.3-27.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego, wiedząc, że w roztworze tego kwasu o stężeniu 0,1 mol/dm
3
pH wynosi 2,9
10.3-28.
Obliczyć zawartość kwasu azotowego(V) (w molach i gramach) w 600cm
3
roztworu o pH=4 i stopniu dysocjacji α=0,8
10.3-29.
300cm
3
0,02-molowego wodnego roztworu pewnego kwasu jednoprotonowego, w którym stopień dysocjacji kwasu wynosił
16,6% zmieszano z 200cm
3
wodnego roztworu tego samego kwasu, ale o stopniu dysocjacji 1,8%. Oblicz stopień dysocjacji w
tak otrzymanym roztworze
10.3-30.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu jednozasadowego o stężeniu 0,1 mol/dm
3
, którego stała dysocjacja równa jest 8,0
.
10
-10
.
10.3-31.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w 1 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego, którego stała dysocjacji wynosi
6,3
.
10
-4
.
10.3-32.
Oblicz stężenie jonów w 0,5 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego jeżeli stopień dysocjacji wynosi 2,5%
10.3-33.
Oblicz pH roztworu kwasu octowego CH3COOH s tężeniu 0,5 mol/dm
3
jeżeli wiesz, że stała dysocjacji jest równa
1,75
.
10-
5
mol/dm
3
.
10.3-34.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu dichlorooctowego w roztworze o stężeniu 0,01 mol/dm
3
, wiedząc że pKa, tego kwasu
wynosi 1,3.
Różne reakcje- 78 -
10.3-35.
Wodny roztwór słabego kwasu jednoprotonowego zawiera 0,2 mola jonów H
+
i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek.
Oblicz stopień dysocjacji tego roztworu.
10.3-36.
Stopień dysocjacji 0,1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1,33%. Oblicz stężenie jonów OH
-
oraz stałą reakcji
dysocjacji.
10.3-37.
Stała dysocjacji (Kz) 0,1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1,8
.
10
-5
. Oblicz stężenie jonów OH
-
oraz stopień
dysocjacji tej zasady.
10.3-38.
10g 10% roztworu NaOH rozcieńczono wodą do 750cm
3
.Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu oraz jego pH.
10.3-39.
Zmieszano 100cm
3
roztworu HCl o stężeniu 0,2mola/dm
3
z 10cm
3
HCl o stężeniu 0,1mola/dm
3
. Obliczyć stężenie molowe
powstałego roztworu oraz pH wszystkich roztworów.
10.3-40.
Jakie jest stężenie molowe jonów wodorotlenowych i pH w 0,2 molowym roztworze amoniaku. Stała dysocjacji amoniaku
Kz=1,8
.
10
-5
.
10.3-41.
21g NH4Cl rozpuszczono w 1 dm
3
roztworu NH4OH o stężeniu 0,21mola/dm
3
. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Stała
dysocjacji amoniaku Kz =1,8
.
10
-5
.
10.3-42.
Który roztwór jest bardziej zasadowy:
a) zawierający 3
.
10
-7
mola/dm
3
jonów H
+

b) zawierający 9
.
10
-9
mola/dm
3
jonów OH
-
.
10.3-43.
Oblicz pKa słabego kwasu jednoprotonowego jeśli roztwór tego kwasu o pH=2 jest zdysocjowany w 36% (o=36%)
10.3-44.
Jakie jest pH roztworu kwasu mrówkowego HCOOH o stężeniu 0,1 mol/dm
3
? pKa =3,8
10.3-45.
Jakie jest nominalne (analityczne) stężenie kwasu jednoprotonowego jeśli jego stopień dysocjacji o=50% a pH=2,2?
10.3-46.
Oblicz pH wody destylowanej (100cm
3
), następnie do 4 zlewek pobrano po 20cm
3
wody. Do pierwszej zlewki dodano 1cm
3

roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do drugiej 5 cm
3
roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do trzeciej 1cm
3

wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M, do czwartej 5 cm
3
roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M. Oblicz pH tych
roztworów.


10.4. Obliczenia na podstawie pH roztworu
W czystej wodzie stężenie jonów wodorowych równe jest stężeniu jonów wodorotlenowych [H
+
]=[OH
-
]=10
-7
mol/dm
3
. Iloczyn
stężeń jonów wodorowych i wodorotlenowych w wodzie jest także stały i wynosi [H
+
][OH
-
]=10
-14
i nazywany jest iloczynem
jonowym wody i oznaczany jako Kw=10
-14
lub pKw=14 (p w chemii oznacza –log).
pH – wykładnik stężenia jonów wodorowych definiowany jest jako pH=-log[H
+
] lub pH=-log[H3O
+
]. W czystej wodzie pH=7
(-log[H
+
]=-log(10
-7
)=7), natomiast dla roztworów kwaśnych pH<7, a dla roztworów zasadowych pH>7. Dla roztworów wodnych
istnieje zależność: pH+pOH=14 (pOH=-log[OH
-
]).
Mocne kwasy (mocne zasady) dysocjują w wodzie całkowicie:
HR → H
+
+ R
-

(MeOH → Me
+
+ OH
-
)
Dlatego stężenie molowe jonów wodorowych (wodorotlenowych) równe jest stężeniu molowemu kwasu (zasady): [H
+
]=CHR
([OH
-
]=CMeOH). pH dla kwsu pH=-log[H
+
]=-log(CHR). Natomiast dla zasady pOH=-log[OH
-
]=-log(CMeOH), oraz pH=14-pOH.
Różne reakcje10.4-1.
Ile i jakich gramojonów trzeba dodać do 1dm
3
roztworu o pH=2 by uzyskać roztwór o pH=4.
10.4-2.
Ile g NaOH musi zawierać 1 dm
3
roztworu aby jego pH wynosiło 12?
10.4-3.
Oblicz pH 0,10 molowego roztworu wodnego NH4Cl. Stała dysocjacji kwasowej dla NH4
+
Ka= 5,6
.
10
-10

10.4-4.
Jednoprotonowy kwas znajduje się w roztworze wodnym o pH=3. Kwas jest zdysocjowany w 46%. Oblicz pKa dla tego
kwasu.
10.4-5.
Jaką objętość 0,1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm
3
0,01-molowego roztworu H2SO4, aby pH roztworu
osiągneło wartość 7?
10.4-6.
Oblicz pH 0,01-molowego roztworu zasady sodowej.
10.4-7.
Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0,2 molowym roztworze kwasu zdysocjowanego w 78%
10.4-8.
Wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0,15molowym roztworze kwasu octowego wynosi 2,79. Obliczyć wartość stałej
dysocjacji kwasu octowego.
10.4-9.
Rozcieńczono 7,5 ml 6M jednozasadowego kwasu do końcowej objętości 150 ml. pH tak otrzymanego roztworu wynosi
3,06. Oblicz stężenie rozcieńczonego kwasu, stężenie jonów wodorowych i wyznacz stopień dysocjacji kwasu w
rozcieńczonym roztworze.
10.4-10.
Obliczyć pH roztworu kwasu azotowego(III) (azotawego) (K=2
.
10
-4
) o stężeniu:
a) 0,1 mol/dm
3
,
b) 0,01 mol/dm
3
.
10.4-11.
Obliczyć pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 0,05 g NaOH w 0,5dm
3
wody.
10.4-12.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu azotowego(lII) (azotawego), wiedząc, że jego roztwór o pH=2 ma stopień dysocjacji 2%.
10.4-13.
Jaki odczyn będzie miał roztwór otrzymany po zmieszaniu roztworu zawierającego 2 mole kwasu siarkowego(VI) z
roztworem zawierającym 2 mole wodorotlenku sodu?
10.4-14.
Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych, aby pH:
a) wzrosło o 1,
b) zmalało o 1?
10.4-15.
Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody. Czy spowoduje to zmianę odczynu wody?
10.4-16.
Obliczyć wartość pOH roztworu, którego pH=1.

Różne reakcje- 80 -
10.4-17.
Obliczyć wartości pH podanych roztworów, przyjmując o=100%:
a) kwasu solnego o stężeniu 0,05 mol/dm
3

b) NaOH o stężeniu 1 mol/dm
3

10.4-18.
Jaką objętość 0,1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm
3
0,01-molowego roztworu H2SO4 aby pH roztworu
osiągnęło wartość 7?
10.4-19.
O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0,01 mola NaOH do 1dm
3
wody?
10.4-20.
Oblicz pH roztworu, którego stężenie kationów wodorowych wynosi 0,0001mol/dm
3
.
10.4-21.
Jakie jest stężenie amoniaku, jeżeli jego pH=11,2 a stała dysocjacji K=1,75
.
10
-5
?
10.4-22.
Do zobojętnienia 15,0 cm
3
roztworu NaOH zużyto 25,35cm
3
0,1010M kwasu solnego. Obliczyć stężenie NaOH, pH kwasu
solnego i wodorotlenku sodu.
10.4-23.
Stężenia molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące:
a) [OH
-
]=10
-4
,
b) [OH
-
]=10
-6
.
W którym roztworze jest większe stężenie jonów H
+
, a w którym wyższe pH roztworu?
10.4-24.
Obliczyć pH roztworu uzyskanego przez zmieszanie 250cm
3
0,2-molowego HCl i 440cm
3
0,1-molowego NaOH.
10.4-25.
Oblicz pH roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,015 mol/dm
3
.
10.4-26.
Oblicz pH 0,01molowego roztworu kwasu octowego, dla którego pKa=4,8
10.4-27.
Oblicz jakie jest pH roztworu zawierającego jony wodorotlenowe o stężeniu 10
-11
. Określ odczyn roztworu
10.4-28.
Do 35 cm
3
0,20 M HCl dodano 1,2 cm
3
0,20 M KOH. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Założyć addytywność objętości.
10.4-29.
Obliczyć pH roztworu otrzymanego w wyniku reakcji 0,250 dm
3
3,10% roztworu HNO3 o gęstości 1,015 g/cm
3
z 1,60 g Ca.
Zaniedbać zmianę objętości roztworu.
M(Ca) – 40,01 M(HNO3) – 63,015
10.4-30.
Oblicz pH wiedząc że pKa kwasu octowego wynosi pKa= 4,76, jego stężenie 99% i przelano 0,6 cm
3
do kolby o pojemności
100 cm
3
po czym dopełniono wodą.
10.4-31.
Zmieszano 100cm
3
kwasu solnego o pH=4 z 50cm
3
zasady sodowej o pH=11. Jaki jest odczyn powstałego roztworu?
10.4-32.
Zasada MeOH ma w roztworze stężenie 0,0051 [mol/dm
3
]. Przy jakiej wartości stopnia dysocjacji α (w %) wartość pH w tym
roztworze będzie wynosić 9.3 ?
10.4-33.
Do 0,05 mola HNO2 w 1 dm
3
dodano 5g KOH. Oblicz pH końcowe, jeżeli Ka HNO2 wynosi 1,99
.
10
-5
.
Różne reakcje


10.4-34.
Siarkę przeprowadzono w dwóch etapach w tlenek siarki(VI) zużywając łącznie 1,68 dm
3
tlenu (warunki normalne).
Uzyskany tlenek rozpuszczono całkowicie w wodzie (założenia na potrzeby zadania) otrzymując 1000cm
3
roztworu. Obliczyć
pH tego roztworu zakładając całkowitą dysocjację kwasu.
10.4-35.
Jakie formy jonowe wystąpią w wodnym roztworze seryny, którego pH wynosi pH=7,9, a kolejne stałe dysocjacji seryny
wynoszą: pK1=2,2 pK2=8,9. Jakie będą proporcje stężeń tych form?
10.4-36.
Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/l dodano 100ml roztworu 0,2 mol/l zasady potasowej. Jakie jest pH
roztworu?
10.4-37.
Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/l dodano 100ml roztworu 0,2 mol/l zasady potasowej. Jakie jest pH
roztworu?
10.4-38.
50cm
3
2M roztworu CH3COOH zmiareczkowano w 90% 3,5M roztworem NaOH. Oblicz pH roztworu.10.5. Roztwory buforowe
Buforem nazywamy roztwór słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą, lub roztwór słabej zasady i soli tej zasady z
mocnym kwasem. Buforem może również być roztwór soli kwasu wielozasadowego i wodorosoli np.:
a) roztwór CH3COOH i CH3COONa lub
b) roztwór NH3 i NH4Cl lub
c) roztwór Na3PO4 i Na2HPO4.
W roztworze takim ustala się stan równowagi dla słabego elektrolitu (słaby kwas lub słaba zasada):
a) CH3COOH CH3COO
-
+ H
+
, czyli
3
a
3
[CH COO ][H ]
K
[CH COOH]
÷ +
= .
Stężenie [CH3COO
-
] równe jest praktycznie stężeniu soli, Cs: [CH3COO
-
]=Cs, natomiast stężenie [CH3COOH], bez większego
błędu równe jest stężeniu kwasu, Ck: [CH3COOH]=Ck.
Dla stałej równowagi możemy zatem zapisać:
s
a
k
C [H ]
K
C
+
= , czyli [H
+
]=Ka
.
Ck/Cs. Pamiętając, że pH=-log[H
+
], możemy zapisać:
pH=pKa-log(Ck)+ log(Cs), czyli
s
a
k
C
pH pK log
C
= +
Ostatnie wyrażenie otrzymamy z definicji logarytmów: log(A)-log(B)=log(A/B)
b) W przypadku roztworu słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem postępujemy podobnie. W roztworze ustala się
równowaga dla słabego elektrolitu:
NH3 + H2O NH4
+
+ OH
-
, dla której możemy zapisać stałą równowagi:
4
b
3
[NH ][OH ]
K
[NH ]
+ ÷
= .
Jony amonowe pochodzą praktycznie z dysocjacji soli, więc [NH4
+
]=Cs, natomiast stężenie amoniaku równe jest stężeniu
zasaday: [NH3]=Cz. Wzór na stałą dysocjacji przyjmie postać:
s
b
z
C [OH ]
K
C
÷
= . Stężenie jonów wodorotlenowych w roztworze
jest równe: [OH
-
]=KbCz/Cs. Wiemy, że w roztworze wodnym [H
+
][OH
-
]=Kw=1O
-14
, czyli [H
+
]=10
-14
/[OH
-
]. Podstawiając w ostatnim
wzorze za stężenie jonów wodorotlenowych wartość : [OH
-
]=KbCz/Cs otrzymamy:
14 14
s
b z
b z
s
C 10 10
[H ]
K C
K C
C
÷ ÷
+
·
= =
·
·
. Logarytmując
obustronnie otrzymamy (w chemii literą p oznaczamy –log): pH=14-log(Cs)-pKb+log(Cz). Po uporządkowaniu wyrażenia na
wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) otrzymamy:
z
b
s
C
pH 14 pK log
C
= ÷ +
Często dla słabych zasad w tablicach podawana jest kwasowa stała dysocjacji dla sprzężonego kwasu z zasadą Ka
(lub pKa). Dla roztworów wodnych prawdziwa jest zależność dla sprzężonych kwasów/zasad: pKb=14-pKb (lub pKa=14-pKb).
Różne reakcje- 82 -
Dla buforu zasadowego możemy więc zapisać:
z
a
s
C
pH pK log
C
= + gdzie pKa jest stałą dysocjacji kwasowej sprzężonego
kwasu z zasadą.

10.5-1.
W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2 mol/l roztwór octanu sodu z 300mL 0,2 mol/L roztworu kwasu
octowego, aby otrzymać roztwór o pH=4,95 jeśli Ka=1,8
.
10
-5
.
10.5-2.
Do roztworu o objętości 1dm
3
i zawierającego 1mol wodorotlenku amonowego i 0,35mola chlorku amonowego dodano 4,9g
czystego kwasu siarkowego(VI). Obliczyć pH otrzymanego roztworu wiedząc, że stała dysocjacji zasady amonowej wynosi
1,75
.
10
-5
mol/dm
3
.
10.5-3.
Ile wynosi pH buforu powstałego ze zmieszania 500cm
3
0,2M roztworu CH3COOH i 500cm
3
0,2M roztworu CH3COONa?
KCH
3
COOH=1,86
.
10
-5

10.5-4.
Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c= 25% NH3, d=0,91g/cm
3
) należy dodać do 10g chlorku amonu,
aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1dm
3
roztworu o pH=9,9.
10.5-5.
Ile gramów chlorku amonu należy dodać do 600cm
3
0,4 molowego roztworu wodorotlenku amonu aby jego pH wyniosło
10,8 (KB=1,8
.
10
-5
)
10.5-6.
Wyjaśnij jak przesunie się położenie równowagi reakcji dysocjacji amoniaku po dodaniu do niego roztworu chlorku amonu,
jaki roztwór otrzymamy?
10.5-7.
Oblicz pH amonowego roztworu buforowego, w którym stężenie jonów amonowych wynosi 0,2 mol/dm
3
, a stężenie
amoniaku 0,3 mol/dm
3
, wiedząc, że pKa, jonu amonowego wynosi 9,2.
10.5-8.
Czy można otrzymać roztwór buforowy ze 100cm
3
kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm
3
oraz 100cm
3
CH3COONa o
stężeniu 0,1mol/dm
3
?

10.5-9.
Oblicz jak zmieni się stężenie jonów H
+
w roztworze, jeżeli do 100 cm
3
roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,1 mol/dm
3

dodano 20 cm
3
roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol/dm
3
.
Stała dysocjacji kwasu 1,8
.
10
-5
.
10.5-10.
Ile g KOH należy dodać do 654 cm
3
roztworu HN3 o stęż. 0,1 mol/dm
3
, tak aby uzyskać roztwór buforowy o pH=5?
KHN3=2,0
.
10
-5
MKOH=56,10g/mol.
10.5-11.
Oblicz pH buforu otrzymanego przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm
3
kwasu o stężeniu
0,1M i 10 cm
3
soli tego kwasu o stężeniu 0,1M, oraz pH:
a) po dodaniu 1cm
3
0,1M roztworu HCl
b) po dodaniu 5cm
3
0,1M roztworu HCl
c) po dodaniu 1cm
3
0,1M roztworu NaOH
d) po dodaniu 5cm
3
0,1M roztworu NaOH
e) oraz po dodaniu 20 cm
3
wody
10.5-12.
Sporządzono bufor przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm
3
kwasu o stężeniu 0,1M i 10 cm
3

soli tego kwasu o stężeniu 0,1M. Otrzymany roztwór buforowy podzielono na pięć równych części. Do pierwszej dodano 1cm
3

roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do drugiej 5cm
3
roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do trzeciej 1cm
3

Różne reakcje


wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M, do czwartej 5cm
3
roztworu wodorotlenku sodu stężeniu 0,1M. Do piątej części dodano
20cm
3
wody destylowanej. Obliczyć pH.
10.5-13.
Sporządzono 100 cm
3
buforu octanowego (25cm
3
0,1M CH3COOH + 75cm
3
0,1M CH3COONa). Otrzymany bufor
podzielono na 5 części i rozlano do pięciu zlewek, po 20 cm
3
do każdej. Do pierwszej dodano 1cm
3
0,1M HCl; do drugiej 5cm
3

0,1M HCl; do trzeciej 1cm
3
0,1M NaOH; do czwartej 5cm
3
0,1M NaOH; do piątej 20 cm
3
wody destylowanej. Należy obliczyć
pH całego buforu (100 cm
3
), następnie pH w każdej z pięciu zlewek.
10.5-14.
Oblicz pH buforu amonowego o składzie: 10cm
3
NH3 o stężeniu 0,4mol/dm
3
i 100cm
3
NH4Cl o stężeniu 0,4mol/dm
3
.
Kb=1,76
.
10
-5
.
10.5-15.
Obliczyć pH roztworu, jeżeli zmieszano 1 molowy roztwór HNO3 z 2 molowym HCOOK w stosunku 3:5.10.6. Iloczyn rozpuszczalności
Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w niej całkowicie (oczywiście mamy na myśli stężenia rzędu
0,1-1mol/dm
3
). W przypadku soli, roztwory ich są mocnymi elektrolitami i przyjmuje się, że są one całkowicie zdysocjowane na
jony: NaCl → Na
+
+ Cl
-

Dla soli reakcja dysocjacji jest nieodwracalna, co oznaczamy strzałką pojedynczą, skierowaną w stronę produktów. W
przypadku soli słabo rozpuszczalnej dysocjacja tych substancji również jest całkowita (zachodzi w 100%), ale pomiędzy jonami
w roztworze, a nierozpuszczalnym osadem ustala się stan równowagi: osad rozpuszcza się i w tym samym momencie
odpowiednie jony łączą się tworząc osad soli. Ustala się stan równowagi dynamicznej, co w równaniu reakcji oznaczamy
dwoma strzałkami skierowanymi w przeciwne strony:
AgCl Ag
+
+ Cl
-

Oczywiście dla reakcji równowagowej możemy zapisać wzór na stałą równowagi:
[Ag ][Cl ]
K
[AgCl]
+ ÷
=
. Stężenie nierozpuszczonego
osadu jest stałe, można więc pozbyć się mianownika: K[AgCl]=[[Ag
+
][Cl
-
]. Iloczyn K[AgCl] nosi nazwę iloczynu
rozpuszczalności, dla każdej soli przyjmuje inną, stałą wartość (stała równowagi pomnożona przez stałą wartość stężenia).
Iloczyn ten oznaczany jest literą L lub IR, czyli: IR=[Ag
+
][Cl
-
]. Oczywiście z równania dysocjacji:
AgCl Ag
+
+ Cl
-

wynika, że [Ag
+
]=[Cl
-
], czyli dla iloczynu rozpuszczalności możemy zapisać: IR=[Ag
+
]
2
, oraz
R
[Ag ] I
+
=
.
W przypadku soli o innym składzie postępujemy podobnie, czyli zaczynamy od napisania równania reakcji dysocjacji soli,
np. dla Ag2S:
Ag2S 2Ag
+
+ S
2-

Z równania reakcji dysocjacji widzimy, że po rozpuszczeniu x moli siarczku srebra, Ag2S, w 1 dm
3
wody, powstaje x moli [S
2-
],
z równania reakcji dysocjacji widzimy, że powstaną również jony srebra(I) w ilości [Ag
+
]=2x. Wzór na iloczyn rozpuszczalności
IR=[Ag
+
]
2
[S
2-
], czyli IR=(2x)
2
x=4x
3
, oraz R
3
I
x
4
=
.
Przy zadaniach na iloczyn rozpuszczalności ważne jest, że nierozpuszczalny osad soli AnBm wytrąci się tylko wtedy, gdy
[A]
n
[B]
m
będzie większe od IR.

10.6-1.
Oblicz iloczyn rozpuszczalności FeS wiedząc ze jego roztwór nasycony w T=298 K ma stężenie 6,1
.
10
-1
mol/dm
3

10.6-2.
Ile gramów AgBr może rozpuścić się w 15 dm
3
wody?
10.6-3.
Iloczyn rozpuszczalności CuS wynosi 10
-34
. Jaka jest rozpuszczalność tej soli w mol/L?
10.6-4.
Przeprowadź obliczenia i odpowiedz, czy po zmieszaniu równych objętości roztworu CaCl2 o stężeniu 0,05mol/dm
3
i
roztworu Na2SO4 o stężeniu 0,05mol/dm
3
wytrąci się osad CaSO4 (iloczyn rozpuszczalności K=4,93
.
10
-5
)
Różne reakcje- 84 -
10.6-5.
Obliczyć rozpuszczalność Ca3(PO4)2 (IR Ca3(PO4)2=2
.
10
-29
) w czystej wodzie i w środowisku wspólnego jonu z CaCl2 o
stężeniu 0,01 mol/dm
3
.
10.6-6.
Iloczyn rozpuszczalności jodanu(V) ołowiu(II) wynosi 3,2
.
10
-14
. Jaka jest rozpuszczalność tej soli wyrażona w molach na
litr?
10.6-7.
Czy wytrąci się osad, jeśli 50 cm
3
roztworu Ca(NO3)2 o stężeniu 5
.
10
-4
mol/dm
3
zamiesza się z 50cm
3
roztworu NaF o
stężeniu 2
.
10
-4
mol/dm
3
? Iloczyn rozpuszczalności CaF2 wynosi 1,7
.
10
-10
.
10.6-8.
Ile razy zmniejszy się rozpuszczalność BaCO3 w roztworze BaCl2 o stężeniu 0,01 mol/dm
3
? KSOBaCO3 = 8
.
10
-9
.
10.6-9.
Do 90 ml roztworu zawierającego 6,35
.
10
-2
mg jonów I
-
dodano 10 ml nasyconego roztworu AgCl. Obliczyć czy wytrąci się
osad AgI. IRAgI= 8,3
.
10
-17
;IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-10.
Ile g jonów Ag
+
zawiera 1500 ml nasyconego roztworu AgCl: IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-11.
W jakiej ilości wody rozpuści się 1,5 g AgCl: IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-12.
Ile cm
3
0,01 molowego roztworu wodorotlenku sodu należy dodać do 150cm
3
nasyconego roztworu Cd(OH)2 tak aby
rozpuszczalność wodorotlenku kadmu zmalała 50-krotnie IrCd(OH)2=2,8
.
10
-14
.
10.6-13.
Do 150 cm
3
roztworu BaCl2 o stężeniu 0,1M dodano 75cm
3
roztworu NaF o stężeniu 0,4M i uzupełniono wodą do objętości
250 cm
3
. Jaka jest masa jonów F
-
w osadzie BaF2 wytworzonym w tym roztworze? IRBaF2=1,1
.
10
-6
.
10.6-14.
Iloczyn rozpuszczalności AgCl=1
.
10
-10
. Policz stężenie jonów Ag
+
w roztworze wodnym, oraz stężenie jonów Ag
+
w
roztworze 0,1M NaCl. Co się stanie z iloczynem rozpuszczalności, gdy do AgCl dodajemy 0,1M roztwór Na2SO4?
10.6-15.
Jak zmieni się wartość iloczynu rozpuszczalności chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody
destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić
10.6-16.
Jak zmieni się rozpuszczalność chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu
chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić.
10.6-17.
Jaka jest rozpuszczalność (w g/dm
3
) Ag2CO3 jeśli wiadomo, że wartość pKSO tej soli wynosi 11,1?Reakcje redoks


11. Reakcje redoks

11.1. Utleniacz i reduktor, stopień utlenienia

11.1-1.
Dokończyć reakcje, które zachodzą i wskaż utleniacz:
a) Ag + HNO3 
b) Ag + Sn(NO3)2 
c) AgNO3 + Sn(NO3)2 
d) Sn(NO3)4 + H2 
e) AgNO3 + Fe 
11.1-2.
W związkach tlenowych chlor może występować na dodatnich stopniach utlenienia. Określ stopnie utlenienia chloru w
podanych związkach:
a) NaClO2 b) Ca(ClO4)2 c) KClO3 d) HClO.
11.1-3.
Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w związkach:
a) H2SO4, H2SO3, H3PO4, H2S, HCl, HClO, HClO3
b) Na2SO4, K2SO3, P2O5, Na2S, KCl, HClO4, NaClO3
c) NH3, N2O, NO, SO2, SO3, P2O3, NH4Cl
11.1-4.
Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w następujących jonach:
a) SO4
2-
, MnO4
-
, ClO4
-
, CO3
2-

b) AsO2
-
, AsO3
3-
, MnO3
2-
, H2PO4
-

11.1-5.
Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks? Wskazać dezelektronator i elektronator (utleniacz i reduktor)
1) H2SO4 + Mg  MgSO4 + H2
2) FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl
3) Zn + Pb(NO3)2  Pb + Zn(NO3)2
4) AlCl3 + 3NH3aq  Al(OH)3 + 3NH4Cl
5) Hg(NO3)2 + 2NaOH  HgO + 2NaNO3 + H2O
6) 2F2 + 2H2O  4HF + O2
7) As2O3 + 6NaOH  2Na3AsO3 + 3H2O
11.1-6.
Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij, dokonując odpowiednich obliczeń stopni utlenienia
pierwiastków. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i reduktor oraz procesy utleniania i redukcji. Pamiętaj o wyrównaniu
współczynników stechiometrycznych.
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
FeO + C → Fe + CO2

Reakcje redoks- 86 -
11.2. Dobór współczynników reakcji

11.2-1.
Napisz bilans elektronowy reakcji
Cu + stężony HNO3 oraz
Cu + rozcieńczony HNO3
11.2-2.
Napisz reakcje srebra z kwasem siarkowym (VI) i przedstaw bilans elektronowy.
11.2-3.
Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych:
a) PbO2 + HCl  PbCl2 + Cl2 + H2O
b) ZnS + O2  ZnO + SO2
c) Pb + H3PO4  Pb3(PO4)2 + H2
d) HClO4 + H2SO3  HCl + H2SO4
e) SnCl2 + HgCl2  SnCl4 + Hg
f) S + HNO3  H2SO4 + NO
g) BiCl3 + SnCl2  Bi + SnCl4
11.2-4.
Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych:
a) Hg + HNO3  Hg(NO3)2 + NO + H2O
b) HNO3 + HI  NO2 + HIO3 + H2O
c) Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O
d) As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO
e) P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO
f) As
2
O
3
+ HNO
3
+ H
2
O  H
3
AsO
4
+ N
2
O
3

g) AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 + H2O
11.2-5.
W niżej podanych równaniach chemicznych dobrać współczynniki:
a) Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
b) Br2 + HClO + H2O  HBrO3 + HCl
c) HClO3 + HCl  Cl2 + H2O
d) CuS + HNO3  CuO + S + NO + H2O
e) HI + H2SO4  I2 + H2S + H2O
f) SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4
g) H2SO3 + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl
11.2-6.
Zbilansuj równanie reakcji, wskaż utleniacz i reduktor:
NaNO2+FeSO4+H2SO4  Na2SO4+Fe(SO4)3+NO+H2O
11.2-7.
Uzupełnij współczynniki w poniższej reakcji redoks, zaznacz utleniacz i reduktor oraz reakcję utlenienia i redukcji. Napisz
równanie połówkowe oraz przedstaw formę jonową równania cząsteczkowego: K2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
11.2-8.
Mieszamy ze sobą w stosunku stechiometrycznym sproszkowane żelazo i pył siarkowy, następnie ogrzewamy probówkę.
W rozżarzonej mieszaninie zachodzi łączenie się pierwiastków z utworzeniem niebiesko-czarnego siarczku żelaza(II).
Podaj równanie reakcji syntezy siarczku żelaza(II)
Przedstaw bilans elektronowy tej reakcji
Który pierwiastek jest utleniaczem, a który reduktorem
Który pierwiastek ulega utlenieniu, a który redukcji
11.2-9.
Jaka masa odważki As2S3 utleniana roztworem HNO3 do H2SO4 i HAsO3 przekaże cząsteczkom utleniacza 1 mol
elektronów?
Reakcje redoks


11.2-10.
Uzupełnij współczynniki z poniższej reakcji redoks, zaznacz stopnie utlenienia i redukcji oraz zapisz równania połówkowe,
formę jonową i cząsteczkową równania:
KMnO4 + KNO2 + KOH  K2MnO4 + KNO3+ H2O
11.2-11.
W procesie technologicznym utleniono siarkę kwasem azotowym(V). Podaj przebieg reakcji i ustal współczynniki reakcji
(redox)
11.2-12.
Uzgodnij równanie reakcji i dopisz brakujący reagent:
FeS2 + NO3
-
+ .....  Fe
3+
+ SO4
2-
+ NO + H2O
11.2-13.
Uzupełnij współczynniki w poniższym równaniu reakcji na podstawie bilansu elektronowego. Wskaż utleniacz, reduktor oraz
proces utlenienia reakcji:
KMnO4+HCl  MnCl2+Cl2+KCl+H2O
11.2-14.
Uzupełnij równania reakcji redoks:
1. AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 +H2O
2. K2CO3 + C + N2  KCN + CO
3. As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO
4. CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2
5. F2O + H2O  O2 + HF
11.2-15.
Uzupełnić podane reakcje chemiczne:
NaOH + ClO2 + H2O2  NaClO2 + O2 + H2O
Ca(ClO)2 + H2O2  CaCl2 + O2 + H2O
KI+ O3 + H2O  I2 + KOH + O2
CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2
F2O + H2O  O2 + HF
11.2-16.
Obliczyć współczynniki w niżej podanych reakcjach jonowych
Sn
2+
+ Hg
2+
 Sn
4+
+ Hg2
2+

S
2-
+ I2  S + I
-

S
2-
+ SO3
2-
+ H
+
 S + H2O
NO2
-
+ I
-
+ H
+
 NO + I2 + H2O
11.2-17.
Ułożyć równania reakcji (i dobrać współczynniki):
a) w reakcji kwasu azotowego(V) o średnim stężeniu z miedzią tworzy się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu.
b) podczas działania kwasu azotowego(V) na rtęć powstaje sól rtęci dwuwartościowej i wydziela się bezbarwny gaz
brunatniejący na powietrzu
c) w reakcji cynku ze stężonym kwasem azotowym(V) wydziela się tlenek azotu(I) (N2O).
11.2-18.
Dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach:
a) Cr2O7
2-
+ 3CH3OH + H
+
→ Cr
3+
+ HCHO + H2O
b) Cr2O7
2-
+ CH3CH2OH + H
+
→ Cr
3+
+ CH3CHO + H2O
c) KMnO4 + H2C=CH2 + H2O → HO-CH2-CH2-OH + KOH + MnO2
d) KMnO4 + H2C=CH2 + H2SO4 → HO-CH2-CH2-OH + MnSO4 + K2SO4
11.2-19.
Stężony roztwór kwasu azotowego(V) ma tak silne właściwości utleniające, że zanurzony w nim rozżarzony kawałek siarki
zapala się. Zachodzi wówczas reakcja opisana schematem HNO3+ S → H2O+NO+SO2. Ułóż bilans elektronowy, dobierz
współczynniki w równaniu reakcji, a następnie, wskaz utleniacz reduktor.


Reakcje redoks- 88 -
12. Układ okresowy pierwiastków

12.1. Różne reakcje
12.1-1.
Jaki powinien być wzór tlenku na najwyższym stopniu utlenienia: jodu, bizmutu, selenu, boru, cezu i cyny?
12.1-2.
Pierwiastek E tworzy jodek o wzorze EI3 i chlorek o wzorze ECl3. Z 0,85g jodku w reakcji
2EI3 + 3Cl2 → 2ECl3 + 3I2
otrzymano 0,38g chlorku.
a) Oblicz masę atomową pierwiastka E
b) Napisz nazwę i symbol pierwiastka E
12.1-3.
Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 40u. Masa atomowa tlenu 16u. Ustal masę atomową metalu.
12.1-4.
Pewien pierwiastek występuje w dwuzasadowym kwasie tlenowym o masie cząsteczkowej 62 u. Stosunek masy tlenu do
masy wodoru w cząsteczce tego kwasu wynosi 24:1. Jaki to pierwiastek? Napisz wzór tego kwasu.
12.1-5.
Zapisz cząsteczkowo, jonowo i w sposób skrócony równania:
a) reakcji zobojętniania kwasu siarkowego(VI) wodorotlenkiem potasu
b) reakcji między azotanem V srebra a chlorkiem sodu: zaznacz wytrącający się osad.
12.1-6.
Oblicz wartości x i y. Odczytaj równania reakcji:
a) PbxOy + 4H2 → 3Pb+4H2O
b) 2CrхOу+3C → 2Cr+3CO₂
12.2. Litowce


12.3. Berylowce

12.3-1.
Określ charakter chemiczny tlenku magnezu i tlenku fosforu(V). Napisz reakcje, jakim ulegają te tlenki.
12.3-2.
Napisz dwie reakcje otrzymywania tlenku wapnia.


12.4. BorowceUkład okresowy pierwiastków


12.5. Węglowce

12.5-1.
W reakcji pary wodnej z 10
3
kg rozżarzonego koksu, zawierającego 90% węgla, otrzymano 1600m³ wodoru (`warunki
normalne). Obliczyć procentową wydajność reakcji.
12.5-2.
Ułożyć równania reakcji ilustrujące proces wyodrębniania wodoru z gazu syntezowego ( mieszanina H2 + CO )

Reakcje redoks- 90 -
12.5-3.
Wyjaśnić, co oznaczają następujące określenia:
- kwas krzemowy jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie,
- kwas krzemowy jest słabym elektrolitem
- kwas krzemowy jest związkiem nietrwałym,
- sole kwasu krzemowego ulegają hydrolizie.
12.5-4.
W siedmiu probówkach znajdują się roztwory: Na2CO3 (węglan sodu), NaNO3 (azotan sodu), Na2S (siarczek sodu) i NaCl
oraz CO, wodór, CO2. Jak je rozróżnić?
12.5-5.
Wyjaśnić, dlaczego węglany nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych.
12.5-6.
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
C → CO → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2
Przypadku reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać równanie w formie jonowej.
12.5-7.
Na nasycony wodny roztwór siarczanu wapnia podziałano dwutlenkiem węgla i amoniakiem. Jakie produkty powstają w
wyniku reakcji? Napisać jonowo równania reakcji.
12.5-8.
Podczas przepuszczania dwutlenku węgla przez wodę wapienną, najpierw następuje zmętnienie, a następnie jego zanik.
Wyjaśnić te zjawiska równaniami reakcji.
12.5-9.
Jak otrzymać kwas krzemowy z krzemionki? Ułożyć równania reakcji, opisać czynności eksperymentalne, proponując
konkretne ilości potrzebnych substancji (dla roztworów również stężenia) niezbędnych do otrzymania około 0,1 mola produktu.
12.5-10.
Tak zwane szkło zwykłe zawiera 13% tlenku sodu, 11,7% tlenku wapnia i 75,3% dwutlenku krzemu. Ustalić wzór tlenkowy
szkła.
12.5-11.
Krzem można otrzymać, przepuszczając pary fluorku krzemu nad ogrzanym potasem. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć
objętość fluorku krzemu (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 2 moli krzemu.
12.5-12.
Obliczyć objętość 50-procentowego kwasu fluorowodorowego (d=1,5g/cm
3
), potrzebną do przeprowadzenia 6g dwutlenku
krzemu w czterofluorek krzemu.
12.5-13.
5 g dwutlenku krzemu wrzucono do stężonego roztworu, zawierającego 6g kwasu fluorowodorowego. Ile dm3 czterofluorku
krzemu (warunki normalne) wydzieli się podczas doświadczenia?
12.5-14.
Obliczyć, ile dm
3
dwutlenku węgla (warunki normalne) należy wprowadzić do 100cm
3
0,5-molowego roztworu krzemianu
sodu, aby całkowicie wytrącić kwas krzemowy.
12.5-15.
Ile moli dwutlenku węgla można otrzymać z m gramów mieszaniny tlenku węgla i tlenu zawierającej PO procent masowych
tlenu?
12.5-16.
Po wyprażeniu 2g metalu powstało 2,539g tlenku, w którym metal jest na czwartym stopniu utlenienia. Podaj jaki to metal.


Układ okresowy pierwiastków


12.6. Azotowce

12.6-1.
Ustal wzór sumaryczny soli o nazwie azotan(V) magnezu i napisz sześć reakcji otrzymywania tej soli.
12.6-2.
Napisz wzór sumaryczny, strukturalny kwasu fosforowego(V) oraz reakcję otrzymywania tego kwasu z odpowiedniego
tlenku.
Reakcje redoks- 92 -
CHEMIA ORGANICZNA

13. Węglowodory

13.1. Węglowodory nasycone (alkany)

13.1-1.
Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach
normalnych wynosi 1,339 g/dm
3
Narysuj wzór strukturalny tego związku.
13.1-2.
Napisz, który z węglowodorów o wzorach C2H6, C16H34 :
a) ma wiekszą gęstość
b) jest łatwiej zapalny
c) ma wyższą temperaturę wrzenia
13.1-3.
Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru CnH2n+2 zakładając, że produktem spalania jest:
a) dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV)
b) tlenek węgla (tlenek węgla(II)
c) sadza
13.1-4.
Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan, jeżeli mol chloru reaguje z molem propanu?
13.1-5.
Ile trzeciorzędowych atomów wodoru zawiera:
a) izobutan
b) 2-metylobutan
c) neopentan
13.1-6.
Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu, wiedząc, że jej masa cząsteczkowa wynosi 151u.
13.1-7.
Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem solnym lub z wodą. Którą z tych reakcji należy zrealizować, chcąc
otrzymać najwięcej metanu, mając do dyspozycji m gramów węgliku glinu.
13.1-8.
Narysuj wszystkie izomary heksanu, podaj ich nazwy.
13.1-9.
Do spalenia 2,24 dm
3
węglowodoru X zużyto 11,2 dm
3
tlenu i otrzymano 6,72 dm
3
tlenku węgla(IV) oraz wodę. Pomiary
wykonano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Podaj nazwę węglowodoru X.
13.1-10.
Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochloropochodną?
13.1-11.
Po całkowitym spaleniu 7,0 g związku organicznego o masie molowej 42 g/mol otrzymano 11,2 dm
3
ditlenku węgla w
przeliczeniu na warunki normalne, oraz parę wodną, która po skropleniu ważyła 9,0 g. Ustalić wzór elementarny i rzeczywisty
tego związku.
13.1-12.
Na spalenie dwóch objętości pewnego węglowodoru zużyto 7 objętości tlenu i otrzymano 4 objętości CO2 oraz parę wodną.
Ustalić wzór tego węglowodoru jeżeli wszystkie pomiary przeprowadzono w warunkach normalnych.
Węglowodory


13.1-13.
Ułóż równanie reakcji otrzymywania
a) butanu z etanolu korzystając z dowolnych odczynników nieorganicznych
b) 2,2-chloropropanu z 1,2-dibromopropanu.
13.1-14.
Ile moli, dm
3
, gramów tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 342g benzyny zakładając, że jest ona czystym oktanem
(warunki normalne)
13.1-15.
Przyjmując, ze w benzynie na 4 cząsteczki heksanu przypada 1 cząsteczka heptanu i 2 cząsteczki oktanu, oblicz stosunek
liczby cząsteczek CO2 do liczby cząsteczek H2O w produktach całkowitego spalania tej benzyny
13.1-16.
W wyniku spalenia 11,4g alkanu otrzymano 17,92dm
3
CO2 odmierzonego w warunkach normalnych. Ustal wzór
sumaryczny tego węglowodoru, zapisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego oraz wzory strukturalne 5-ciu jego
izomerów.
13.1-17.
Oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru o masie molowej 30g/mol, jeżeli w relacji spalania 1,50g tego związku otrzymano
4,4g CO2 i parę wodną.
13.1-18.
Stosunek mas dwóch kolejnych alkanów w szeregu homologicznym wynosi 1:1.14. Ustal wzory sumaryczne tych alkanów.
13.1-19.
Do spalenia 40 dm
3
mieszaniny metanu i propanu do tlenku węgla(IV) i wody zużyto 170 dm
3
tlenu. Oblicz skład
mieszaniny węglowodorów w procentach objętościowych.
13.1-20.
Obliczyć w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan jeżeli do całkowitego spalenia 7dm
3
tej mieszaniny zużyto
32dm
3
tlenu otrzymując CO2 i parę wodną. Podane objętości odnoszą się do identycznych warunków ciśnienia i temperatury.
13.1-21.
Spalono 0,5 litra pewnego węglowodoru i otrzymano 2dm
3
dwutlenku węgła oraz 2,009g wody. Jeden dm
3

jednochlorowcopochodnej tego węglowodoru posiada masę 4,129g (gęstość chlorowcopochodnej tego węglowodoru w
stosunku do powietrza wynosi 3,19, objętość podano w przeliczeniu na warunki normalne).
a) podaj skład procentowy tego węglowodoru
b) wyprowadź wzór uproszczony tego węglowodoru
c) wyprowadź wzor rzeczywisty
d) czy otrzymany węglowodór posiada izomery?
13.1-22.
W syntezie Wurtza otrzymano 3 alkany. Wiedząc, że dwa z nich to butan i 2,3-dimetylopentan, napisać wzór i podać nazwę
trzeciego węglowodoru.
13.1-23.
10 cm
3
pewnego węglowodoru spalono zużywając 35cm
3
tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 30cm
3

gazu, którego objętość po przepuszczeniu przez wodny roztwór NaOH nie uległa zmianie. Objętość mierzono w temperaturze
295K pod normalnym ciśnieniem. Ustalić wzór węglowodoru.
13.1-24.
Napisz ile izomerów może powstać w wyniku każdej z poniższych reakcji, wiedząc, że gazowe substraty zmieszano w
stosunku objętościowym 1:1
a) propan + Br2 →
b) metylopropan +Cl2 →
c) chloroetan + Cl2 →

Reakcje redoks- 94 -
13.1-25.
Narysuj związek zawierający jeden IV-rzędowy atom węgla, jeden III-rzędowy oraz trzy II-rzędowe atomy węgla. Podaj
liczbę pierwszorzędowych atomów węgla oraz nazwę tego związku. Wiedząc że izomer to związek o tym samym wzorze
sumarycznym a innym strukturalnym, narysuj 2 dowolne izomery tego związku i nazwij je, oraz określ rzędowość atomów
węgla w tych związkach.
13.1-26.
Podaj wzór dowolnego węglowodoru posiadającego jedno wiązanie potrójnie oraz taka samą liczbę atomów wodoru co
związek wyjściowy, a następnie podaj jego nazwę, określ rzędowość atomów węgla i podaj dwa wzory jego izomerów i nazwij
je.
13.1-27.
Napisz reakcje wszystkich powyższych związków z dowolnym fluorowcem, wodą, wodorem cząsteczkowym,
flurowcowodorem, manganianem(VII) potasu. Podaj nazwy powstałych produktów lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi.
13.1-28.
Narysuj wszystkie izomery alkanu o wzorze sumarycznym C7H16 . Podaj nazwy tych izomerów
13.1-29.
Uzgodnij równanie reakcji spalania całkowitego alkanu:
CnH2n+2 + …..O2 → ….CO2 + …..H2O
13.1-30.
Korzystając z rozwiązania z poprzedniego zadania, narysuj wykres ilustrujący zależność między liczbą atomów węgla w
cząsteczce alkanu (oś 0X), a liczbą cząsteczek tlenu potrzebną do spalenia 1 cząsteczki alkanu (oś 0Y). Na wykresie zaznacz
te punkty, które mają sens chemiczny.
13.1-31.
Korzystając z wykresu z poprzedniego zadania odczytaj, ile cząsteczek tlenu potrzeba do spalenia całkowitego:
a) 1 cząsteczki etanu
b) 1 cząsteczki butanu
c) 1 cząsteczki pentanu
d) 1 cząsteczki oktanu
13.1-32.
Napisz reakcję chlorowania 2-metylobutanu i wyjaśnij przyczynę powstawania konkretnych produktów
13.1-33.
Jakie produkty powstają w wyniku monochlorowania 2-metylobutanu? Przedstaw mechanizm tej reakcji.
13.1-34.
Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji chlorowania etanu i propanu. Nazwij wszystkie możliwe produkty
reakcji
13.1-35.
Jakie węglowodory powstają w wyniku reakcji metalicznego sodu z bromometanem oraz mieszaniną bromometanu i
bromoetanu? Napisz równania zachodzących reakcji.
13.1-36.
Ustal wzor tetrachloropochodnej alkanu o masie molowej 168g/mol. Podaj nazwę tego związku.
Węglowodory


13.2. Weglowodory nienasycone (alkeny i alkiny)

13.2-1.
Narysuj wzór polimeru, zawierający trzy mery, który powstaje z CH2=CH-Cl. Podaj nazwę tego polimeru.
13.2-2.
Podać treść i przykłady zastosowania reguł Markownikowa i Zajcewa (zapisując równania reakcji posługując się wzorami
grupowymi).
13.2-3.
Jak stwierdzić, czy badana substancja jest węglikiem glinu czy karbidem?
13.2-4.
Pewien węglowodór, homolog etynu, spalono całkowicie w tlenie, przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą
niż objętość par spalanego węglowodoru. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-5.
Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do szeregu homologicznego alkinów, wiedząc, że zawiera on masowo
11,1% wodoru, a gęstość par tego związku w warunkach normalnych jest rowna 2,41 g/dm
3
.
13.2-6.
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
C C
H
H H
H
C C
Br Br
H
H H
H C C
Br
Br Br
Br
H H
C C H H C C
H
H
H
H
C C H H
H
H
H
H
C C H H C C
Br
H
Br
H
C C
Br
Br Br
Br
H H C C
Br
Br Br
Br
Br Br
?
?
?
?
?
? ?
a)
b)
c)

13.2-7.
Pewien węglowodór reaguje w ciemności z chlorem, w wyniku czego powstaje tetrachloropochodna o masie stanowiącej
455% masy wyjściowego węglowodoru. Ustal wzór strukturalny tego weglowodoru
13.2-8.
250cm
3
mieszaniny propanu i propenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu. Objętość gazu zmniejszyła się do
175cm
3
. Oblicz procentowy skład objętościowy początkowej mieszaniny gazu.
13.2-9.
Stosunek masowy alkenów w szeregu homologicznym wynosi 1:0,89 ustal ich wzory sumaryczne. Czy alkeny różnią się o
masę grupy CH2?
13.2-10.
Napisz stosując wzory półstrukturalne równanie reakcji addycji i równanie reakcji substytucji, których produktem będzie
chloroetan
13.2-11.
Pewien węglowodór nienasycony tworzy, po przepuszczeniu przez wodę bromową, produkt zawierający 85,09% masowych
bromu. Próbka badanego związku daje po spaleniu 1,1g tlenku węgla (IV) i 0,45g wody. Narysuj wzór półstrukturalny i podaj
nazwę tego węglowodoru.

Reakcje redoks- 96 -
13.2-12.
Napisz wzory i podaj nazwy izomerów heksenu i heksynu różniących się położeniem wiązania wielokrotnego.
13.2-13.
Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu, jeżeli do spalenia
4dm
3
dej mieszaniny zużyto 11dm
3
tlenu, otrzymując dwutlenek węgla i parę wodna. Pomiarów objętości dokonano w
temperaturze 291 K pod ciśnieniem 296hPa
13.2-14.
Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 56u. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu
13.2-15.
Dla cząsteczki alkanu, cykloalkanu, alkenu i alkinu zawierających 5 atomów węgla:
a) zapisz ich wzory sumaryczne
b) narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów
c) dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne
d) dla każdego z izomerów określ rodzaj izomerii.
13.2-16.
Zapisz poniższe równania reakcji chemicznych, produktom nadaj nazwy systematyczne i określ typ reakcji:
a) propen + woda
b) propen + wodór
c) propyn + bromowodór
d) propyn +tlen (różna dostepność tlenu)
e) propan + chlor
f) eten + eten
13.2-17.
Dokończ poniższe równania reakcji i podpisz reagenty:
a) CH3-CH=CH2 + Br2 →
b) CH3-CH2-CH3 + O2 →
13.2-18.
Masa podgrzewanego polietylenu na skutek depolimeryzacji zmniejszyła się o 140mg. Oblicz, jaką objętość etenu
otrzymano (warunki normalne)
13.2-19.
Badano reakcję dwóch izomerów C6H10 z bromem. Próbka pierwszego odbarwiła 137cm
3
5% roztworu bromu. Identyczna
próbka drugiego odbarwiła 274cm
3
5%r-ru bromu. Podaj po dwa przykłady związków, które mogą być pierwszym i drugim
izomerem C6H10
13.2-20.
Oblicz procentowy skład masowy i objętościowy mieszaniny C2H2 i C2H4 jeżeli do spalenia 4dm
3
tej mieszaniny zużyto
11dm
3
tlenu otrzymując CO2 i H2O. Pomiarów objętości dokonano w temp 291K pod ciśnieniem 296hPa.
13.2-21.
10cm
3
gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm
3
tlenu i mieszaninę zapalono. Po zakończeniu reakcji i skropleniu pary
wodnej objętość gazów wynosiła 50cm
3
a po przepuszczeniu przez wodny roztwór KOH, zmniejszyła się do 10cm
3
. Wszystkie
objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-22.
40cm
3
pewnego węglowodoru spalono zużywając 180cm
3
tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 120cm
3

gazu, który po przepuszczeniu przez roztwór KOH został całkowicie pochłonięty. Objętości mierzono w tych samych warunkach
ciśnienia i temperatury. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-23.
Posługując się wyłącznie wzorami strukturalnymi napisz reakcję przyłączenia wody, bromowodoru i chloru do butenu.
Zastosuj regułę Markownikowa.
13.2-24.
Co to jest izomeria? Napisz wzory sumaryczne i pół strukturalne oraz nazwy systematyczne wszystkich izomerów heksenu.
Węglowodory


13.2-25.
Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwy produktów. Określ typ reakcji chemicznej:
a) C4H10+Cl2 →
b) C3H6 + HBr →
c) C2H2 + Br2 →
d) Benzen + HNO3 →
Równania zapisz w postaci strukturalnej lub półstrukturalnej.
13.2-26.
Wyjaśnij na przykładach różnicę pomiędzy reakcją podstawiania a przyłączania.
13.2-27.
Napisz poniższe reakcje wykorzystując wzory półstrukturalne i podaj nazwy odpowiednich produktów lub substratów:
a) spalanie częściowe 2,2-dimetylopropanu
b) bromowania 2,3- dimetylobut-1-enu
c) otrzymywanie 1,2-dichloroprpopanu w odpowiedniej reakcji addycji
d) otrzymywanie 3-jodo-2,2,3,4,4-pentametylopentanu
13.2-28.
Napisz równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
a) propyn → propen → propan
b) butyn → dichlorobuten → tetrachlorobutan
13.2-29.
Dehydrohalogenacja 2-bromobutanu wodorotlenkiem potasu w alkoholu etylowym daje mieszaninę 2 produktów (alkenów),
tj. but-2-enu i but-1-enu. Który produkt dominuje w mieszaninie poreakcyjnej?
13.2-30.
Narysuj wzór polimeru, zawierający trzy mery, który powstaje z CH2=CH-Cl. Podaj nazwę tego polimeru.
13.2-31.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujace przemiany chemiczne:
CaC
2
H
2
O H
2
/kat.
Br
2 Zn
A B D B

13.2-32.
Wyjaśnij różnice w reakcjach polimeryzacji i polikondensacji, różnice te zilustruj na dowolnie wybranych przykładach.
13.2-33.
Podaj wzor homologu etynu, ktorego 6,02
.
10
23
czasteczek ma mase o 140g większa od 1 mola czasteczek propynu.
13.2-34.
Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego alkanu o 5 atomach węgla, półspalania metanu, spalania całkowitego
alkinu o 10 atomach wodoru cząsteczce.
13.2-35.
Napisz równanie reakcji przyłączania chloru do etynu.
13.2-36.
Napisz równanie reakcji przyłączania wodoru do etenu.
13.2-37.
Ułóż równania reakcji.
etenu z bromem
propynu z chlorem tak aby produktem był związek nasycony.

Reakcje redoks- 98 -
13.3. Węglowodory aromatyczne

13.3-1.
Ułóż równanie reakcji benzenu z chlorem w obecności chlorku żelaza(III) i napisz nazwę produktu oraz jak, nazywa się tego
typu reakcja.
13.3-2.
Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie (podać wzory grupowe, typy reakcji i
nazwy reagentów):
etan  chlorek etylu  eten  etyn  benzen
13.3-3.
Oblicz ile dm
3
tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 885g mieszaniny benzenu i toluenu zmieszanym w stosunku
molowym 1:3.
13.3-4.
Uzupełnij i zbilansuj następujące równania reakcji:
a) …………. + O2 → 3CO2 + 4H2O
b) propan + Br2 (światło) → ………… + ………………. + ………………
c) CH3-CH2-CH=CH2 + HBr →
d) but-2-yn + chlorowodór →
e) toluen + Br2 (światło) →
13.3-5.
Biorąc pod uwagę wpływ skierowujący podstawników napisać równania reakcji sulfonowania:
a) m-chlorotoluenu
b) kwas p-metylobenzoesowego
Określić i nazwać główny(e) produkt(y) tych reakcji.
13.3-6.
Przeprowadzono bromowanie i nitrowanie benzenu na dwa sposoby:
I najpierw bromowanie a następnie nitrowanie powstałego produktu
II najpierw nitrowanie a następnie bromowanie powstałego produktu
Jakie produkty otrzymano w obydwu przypadkach?
13.3-7.
Podaj wzory strukturalne 3 izomerów benzenu nie zawierających pierścienia
13.3-8.
W reakcji chlorowania toluenu w obecności Fe powstaje mieszanina zawierająca 10% masowych o-chlorotoluenu i 90%
wagowych p-chlorotoluenu. Ile moli izomeru orto i ile para otrzymamy, jeżeli do reakcji użyjemy 1 mola toluenu
13.3-9.
W procesie reformingu cząsteczki n-heksanu ulegają przemianie w cząsteczki benzenu. Ułóż równanie reakcji
13.3-10.
W jakim przypadku moment dipolowy izomeru para jest równy 0, a w jakim moment dipolowy izomeru orto jest:
a)mniejszy
b)większy od momentu dipolowego izomeru para
13.3-11.
Na czym polega charakter aromatyczny benzenu.
13.3-12.
Wychodząc z benzenu i dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj sposób otrzymywania m-dinitrobenzenu oraz
kwasu m-bromobenzoesowego.
Alkohole


14. Alkohole

14.1-1.
Podaj mechanizm reakcji dowolnego 3-rzędowego alkoholu z odczynnikiem Lucasa.
14.1-2.
Do podanego schematu ułożyć odpowiednie reakcje chemiczne:
CH
4
Cl
2
KOH
H
2
O
Na H
2
O
A
B C D

14.1-3.
Podaj wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego zawierającego wagowo 64,9% węgla i 13,5% wodoru.
14.1-4.
Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego, jeżeli wiesz, ze do całkowitego spalenia 0,1 mola tego związku
zużyto 16,8 dm
3
tlenu (w warunkach normalnych), otrzymując 10,8 g wody. Podaj wzory półstrukturalne trzech dowolnych
izomerów tego związku oraz ich nazwy
14.1-5.
W miejscu liter A,B,C wstaw odpowiednie wzory strukturalne i nazwy związków chemicznych. Przedstaw równania reakcji
zaznaczone strzałkami.
C H C CH
3
H
2
(niedomiar)
Pt
HCl
KOH
alkohol
H
2
O/H
+
A B
C
D

14.1-6.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany ilustrujące metody otrzymywania etanolu z karbidu, podaj
nazwy związków A, B, D oraz X
CaC
2
A B
D
X
HCl
KOH/H
2
O

14.1-7.
Ustal masę molową i wzór n-alkanolu widząc, że w reakcji 9g tego związku z sodem wydziela się 1,68dm
3
wodoru (warunki
normalne).
14.1-8.
Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać glikol etylenowy mając do dyspozycji octan
etylu i dowolne odczynniki nieorganiczne.
14.1-9.
Zapisz równania reakcji przedstawionych poniższymi schematami:
a) propan → 1-chloropropan →propan-1-ol →propan-1-olan potasu
b) benzen → nitrobenzen → bromonitrobenzen
14.1-10.
Jaki odczyn posiadają wodne roztwory alkoholi i fenoli. Odpowiedź uzasadnij.
14.1-11.
Dla cząsteczki pentanolu:
a)zapisz równanie reakcji spalania
b)zapisz wszelkie możliwe jego izomery wynikające z położenia grupy funkcyjnej(hydroksylowej-OH)
c)dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne i określ ich rzędowość
d)zapisz równania katalitycznego utleniania tych izomerów, dla produktów utlenienia utwórz nazwy systematyczne.
Alkohole- 100 -
14.1-12.
Ułóż wzory i nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C5H11OH Określ rzędowość tych alkoholi oraz napisz
równania reakcji utleniania butan-1-olu i butan-2-olu.
14.1-13.
W wyniku reakcji 1 mola alkenu z 1 molem wody powstał związek o masie molowej o 64,28% większej od masy alkenu.
Podaj wzór tego alkenu.
14.1-14.
W wyniku całkowitego spalenia 4,5g alkoholu polihydroksylowego otrzymano 4,48dm
3
CO2 (odmierzonego w warunkach
normalnych)) i 4,5g wody. Ustal wzór sumaryczny tego alkoholu, jeżeli jego masa molowa wynosi 90g/mol.
14.1-15.
Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego, jeżeli wiesz, że do całkowitego spalenia 0,1mola tego związku
zużyto 16,8dm
3
tlenu (w warunkach normalnych), otrzymując 10,8g wody. Podaj wzory pólstrukturalne trzech dowolnych
izomerów tego związku oraz ich nazwy.
14.1-16.
Zapisz cykl równań, które doprowadzą do otrzymania etanolu z etanu.
14.1-17.
Wyjaśnij dlaczego w wyniku addycji wody do propenu w obecności H2SO4 jako główny produkt powstaje propan-2-ol?
14.1-18.
Wyjaśnij mechanizm reakcji przemiany 2-metylobutan-2-olu w 2-metylobut-2-en
14.1-19.
Wyjaśnij mechanizm przyłączenia alkoholu etylowego do etanalu w środowisku kwaśnym.
14.1-20.
Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji przedstawione na schemacie:
etanol → eten → 1,2-dichloroetan → glikol → glikolan potasu
14.1-21.
Podaj nazwę i ustal rzędowość alkoholi:
C H
3
C
H
CH
3
(CH
2
)
3
CH
2
OH
C H
3
C
CH
3
OH
CH
2
C
CH
3
CH
3
CH
3
C H
3
C
H
OH
(CH
2
)
4
CH
3
a)
b)
c)

14.1-22.
Zapisz reakcje utleniania:
Butan-1-olu
Butan-2-oluAldehydy, ketony


15. Aldehydy, ketony

15.1-1.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany zaznaczone na poniższym schemacie:
C C H H
C H
3
C
H
O
A
H
2
B
HCl
C
KOH/H
2
O
CuO
D

15.1-2.
Tlenkiem srebra podziałano na 2,4 g pewnego alkanalu. Otrzymano 8,94 g metalicznego srebra. Ustal wzór tego alkanalu.
15.1-3.
Oblicz, ile gramów srebra powstanie podczas redukcji 7,5 grama metanalu użytego w próbie Tollensa.
15.1-4.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne:
C H
2
CH CH
2
CH
3
HCl
A
KOH/H
2
O
B
CuO
D

Podaj nazwy związków A, B oraz D.
15.1-5.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przebieg próby Tollensa i próby Trommera dla etanalu (aldehydu octowego).
15.1-6.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne:
CH
2
=CH-CH
2
-CH
3
HCl
A
KOH/H
2
O
B
CuO
D

Podaj nazwy związków A, B, i D.
15.1-7.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: propanal → propanol
Alkohole- 102 -
16. Kwasy karboksylowe

16.1-1.
Zobojętniono 4 g kwasu dikarboksylowego za pomocą 30,8cm
3
2,5 -molowego roztworu NaOH. Podaj wzór strukturalny i
nazwę tego kwasu.
16.1-2.
Reakcja kwasu p-aminobenzoesowego z a) HCl, b) KOH, c) Na2CO3
16.1-3.
W wyniku reakcji 11 g kwasu monokarboksylowego z magnezem otrzymano 1,4 dm
3
wodoru (w warunkach normalne).
Ustalić wzór sumaryczny kwasu.
16.1-4.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany ilustrujące trzy różne metody otrzymywania kwasu octowego. Podaj nazwy
związków A, B, X, Y, Z, W oraz związku D.
CaC
2
H
2
O
A
B
D
H
2
O/Hg
2+
CuO
H
2
/Pt HCl KOH/H
2
O
CuO
Y Z
W
2H
2
/Pt
O
2
/kat.
X

16.1-5.
Napisz równania reakcji pozwalające na przeprowadzenie następujących przemian.
a) CH4  CH3-CH3  CH3-CH2-OH  CH3-CH3
b) CH3-CH2-OH  CH2=CH2 CH3-CH3  CH3-CH2-Cl  CH3-COOH
16.1-6.
Napisz cykl reakcji prowadzących od etanu do kwasu octowego(etanowego). Napisz te równania i podaj nazwy wszystkich
zastosowanych związków organicznych.
16.1-7.
Zaproponuj 3 metody otrzymywania (C2H5COO)2Ca, oraz napisz reakcję dysocjacji tej soli.
16.1-8.
Zapisz równania reakcji i nazwij produkty reakcji:
a) kwasu masłowego w wodorotlenkiem magnezu
b) kwasu octowego z tlenkiem wapnia
16.1-9.
Uwodniony kwas organiczny zawierający 2 grupy karboksylowe ma następujący skład procentowy: C: 19,04%, H: 4,77%,
O: 76,19%. Wyprowadzić wzór tego kwasu.
16.1-10.
Podaj wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego, którego masa cząsteczkowa wynosi 130 u.
16.1-11.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: etanol → etanal → kwas octowy
16.1-12.
Ułóż równani reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
metanol → metanal → kwas metanowy → mrówczan wapnia

Kwasy karboksylowe16.1-13.
Ułóż równania reakcji:
a)otrzymywania mrówczanu potasu
b)otrzymywania octanu glinu
16.1-14.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym:
a) etanol → etanal → kwas octowy
b) propanal → propanol
16.1-15.
Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Podaj wzór
sumaryczny i nazwę tego kwasu.

Alkohole- 104 -
17. Nitrozwiązki i aminy

17.1-1.
Oblicz masę cynku i roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 36% potrzebnych do zredukowania 0,15 mola
nitrobenzenu.

Tłuszcze i estry


18. Tłuszcze i estry

18.1-1.
5 g kwasu salicylowego poddano reakcji z 7 cm
3
bezwodnika octowego (d=1,08 g/cm
3
) uzyskując 5,1 g aspiryny. Napisz
równanie reakcji i oblicz jej wydajność.
18.1-2.
Z jakiej ilości kwasu salicylowego i bezwodnika octowego należy wyjść aby w reakcji otrzymywania aspiryny zachodzącej z
wydajnością 73% uzyskać 8 g produktu. Napisz równanie zachodzącej reakcji
18.1-3.
10 g mieszaniny salicylanu metylu i benzoesanu metylu hydrolizowano 0,6 dm
3
0,2-molowego roztworu KOH. Hydroliza
przebiegała praktycznie do końca, a nadmiar wodorotlenku zobojętniono 0,2 dm
3
0,1-molowego roztworu kwasu solnego.
Określ skład mieszaniny w procentach masowych i molowych
18.1-4.
W reakcji hydrolizy tłuszczu (glicerydu) otrzymano 128 g kwasu palmitynowego i 71 g kwasu stearynowego. Ustalić wzór
tłuszczu.
18.1-5.
Produktami hydrolizy pewnego estru są: kwas A i alkohol B. Sól wapniowa kwasu A zawiera 30,8 %wapnia, a produktem
utlenienia alkoholu B jest kwas identyczny z kwasem A. Podać wzór grupowy i nazwę tego estru.
18.1-6.
Ułóż schemat przemian, które należy przeprowadzić w celu otrzymania octanu etylu mając do dyspozycji karbid i dowolne
odczynniki nieorganiczne.
18.1-7.
Tłuszcz A to tłuszcz o masie cząsteczkowej równej M=834g/mol. Skład procentowy węgla i tlenu przedstawia się
następująco: %C=ok. 76,26%; %O=ok. 11,51%
Tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzenia, nie odbarwia tez wody bromowej ani roztworu KMnO4
1.Zidentyfikuj tłuszcz A, wykonując niezbędne obliczenia. Zapisz wzór sumaryczny i półstrukturalny tego tłuszczu, nazwij go
2.wyjaśnij jakiej konsystencji jest tłuszcz A.
3.Zapisz reakcje zmydlania tego tłuszczu, mając na uwadze, iż najważniejszym produktem tej reakcji maja być tutaj mydła o
płynnej konsystencji.
4.Dlaczego tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzania?
5.Oblicz ile m
3
tlenu potrzeba, aby w reakcji spalania tego tłuszczu otrzymać 2,5kg H2O.
18.1-8.
W cząsteczce tłuszczu znajdują się jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów: oleinowego, palmitynowego,
linolowego. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. Oblicz, jaką objętość w warunkach
normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując, że reakcja
przebiegnie z 50% wydajnością.
18.1-9.
Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać dioctan glikolu etylowego mając do dyspozycji
etylen i dowolne odczynniki nieorganiczne.
18.1-10.
100g mieszaniny tristearynianu i trioleinianu glicerolu reaguje z 42g jodu. Ile procent masowych trioleinianu glicerolu
zawiera mieszanina ?
18.1-11.
W cząsteczce tłuszczu znajdują się: jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów-oleinowego, palmitynowego,
linolowego. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. Oblicz, jaką objętość w warunkach
normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując, że reakcja
przebiegnie z 50% wydajnością.
18.1-12.
Alkohole- 106 -
Zaproponuj cykl przemian, jakim należy poddać tłuszcze, aby otrzymać nitroglicerynę.
18.1-13.
Mając do dyspozycji toluen i etanol oraz dowolne odczynniki nieorganiczne, zaplanuj (pisząc odpowiednie równania)
sposób otrzymywania kwasu acetylosalicynowego (aspiryny).
18.1-14.
Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych C4H8O2, C5H10O2, oraz
C6H12O2
18.1-15.
Napisz równania reakcji hydrolizy:
a)octanu butylu
b) mrówczanu propylu
18.1-16.
Ułóż równanie alkoholu metylowego z kwasem masłowym. Podaj nazwę produktu reakcji
18.1-17.
Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania:
a) octanu butylu
b) mrówczanu etylu
c) propionianu propylu
18.1-18.
Napisz wzory strukturalne, półstrukturalne i nazwy estrów o wzorach sumarycznych:
a) C2H5COOC4H9
b) C4H9COOC2H5

Aminokwasy i białka


19. Aminokwasy i białka

19.1-1.
Jakie substancje znajdowały się w probówkach I i II, jeżeli po dodaniu kwasu azotowego(V) zawartość probówki I zabarwiła
się na żółto, a po dodaniu jodu zawartość probówki II zabarwiła się na granatowo.
19.1-2.
Białka ulegają procesowi koagulacji odwracalnej (tzw. wysalanie) lub nieodwracalnemu procesowi denaturacji. Jakie
odczynniki powodują każdy z tych procesów?
19.1-3.
Zapisz wzór cząsteczki alaniny. Napisz po dwa równania reakcji typowych dla każdej z grup funkcyjnych zawartych w
aminokwasach.
19.1-4.
Za pomocą odpowiednich równań chemicznych wyjaśnij amfoteryczny charakter alaniny
19.1-5.
Seryna to aminokwas o wzorze C3H7NO3 zapisz w jakiej postaci występuje ten aminokwas w środowisku:
a)Silnie kwaśnym
b)w punkcie izoelektrycznym
c)w silnie zasadowym
19.1-6.
Ułóż równania reakcji Otrzymywania tripeptydu: Met-Gly-Ser
19.1-7.
Narysuj wzór strukturalny dipeptydu alaninoalaniny i zaznacz wiązanie peptydowe
19.1-8.
Ile różnych tetrapeptydow można otrzymać w wyniku kondensacji następujących aminokwasow: glicyna, (Gly), alanina(Ala),
lizyna(Liz), walina (Wal). Zapisz tetrapeptydy stosując ich symbole literowe.


Cukry- 108 -
20. Cukry

20.1-1.
Oblicz stężenie procentowe etanolu, jeżeli fermentacji podano 20% roztwór sacharozy.
20.1-2.
10dm
3
roztworu glukozy poddano fermentacji alkoholowej i otrzymano 224dm
3
tlenku węgla(IV) – (warunki normalne).
Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy.
20.1-3.
Na cząsteczkę amylozy może składać się od 1000 do 4000 połączonych ze sobą w łańcuch pierścieni glukozowych.
Pamiętając, że wiązanie pierścieni w łańcuch następuje miedzy czwartym a pierwszym atomem węgla poprzez atom tlenu,
oblicz przybliżona cząsteczkową masę amylozy, złożonej z 4000 jednostek glukozowych.
20.1-4.
Spalono całkowicie 0,25 mola cząsteczek tetrozy. Jaka jest objętość użytego w tej reakcji tlenu?
20.1-5.
Zakładając, że podczas enzymatycznej hydrolizy amylopektyny, hydrolizie ulegają tylko wiązania glikozydowe 1- 4,
obliczyć, przy założeniu że rozgałęzienie łańcucha poliglikanowgo następuje co 15 jednostek glukozowych jaki % jednostek
glukozowych zostanie uwolnionych od formy wolnej glukozy?Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów


21. Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów

21.1-1.
Napisz wzory strukturalne uproszczone następujących związków:
a) 1,2,2,4-tetrachloro-3-etyloheksan
b) 4-etylo-2,2-dimetylohept-3-en
c) 4,4-dimetylopent-2-yn
d) 1-etylo-3-metylobenzen
e) 2-metylopropan-1-ol
f) o-chlorofenol
21.1-2.
Narysować wzory;
a) wszystkich izomerycznych kwasów C4H8O2
b) wszystkich izomerycznych kwasów hydroksybenzoesowych
c) wszystkich izomerycznych kwasów cykloheksanodikarboksylowych
21.1-3.
Podaj wzory strukturalne związków o nazwach
a) p – nitrofenol
b) pentanal
c) mrówczan fenylu
d) 2-metylobutan-2-ol
e) hydrochinon
Zaklasyfikuj te związki do określonej grupy związków organicznych.
21.1-4.
Napisać wzory strukturalne następujących związków
a) eter etylowowinylowy
b) kwas 4-okso-heksano-1-karboksylowy
c) heptanian potasu
d) heksanodinitryl
21.1-5.
Podaj nazwę związku:
CH
3
CH
2
CH CH CH
3
C H C CH CH
3
Br
C H
3
CH CH
2
CH
3
CH
3

21.1-6.
Narysuj wzory półstrukturalne następujących związków:
2-chloro-3,5-dietylooktan
2-chloro-2,6-dimetylononan
21.1-7.
Podaj nazwy systematyczne następujących związków:
CH
3
CH
Br
CH
C
2
H
5
CH
3
CH
2
Cl
CH
CH
3
CH
Cl
CH
2
CH
3
CH
3
CH CH
3
J
CH
3
CH
CH
3
CH
CH
3
CH
3
CH
2
C
3
H
7
CH
Cl
CH
3
CH
3
C
C H
3
Br
CH
Br
CH
3

21.1-8.
Napisz wzory półstrukturalne związków, do jakiego szeregu homologicznego należy dany związek, podaj wzór ogólny
danego szeregu.
3-jodo-2,2-dimetylopentan,1-buten, 3-metylo-1-butyn, bromobenzen.
Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów- 110 -
21.1-9.
Dla cząsteczek halogenowęglowodorów o następujących nazwach systematycznych narysuj ich wzory strukturalne:
a) 1,4,4-tribromo-5,6,6-trichloro-3-etylo-2,2-dimetyloheptan
b) 4,7-dibromo-2,2-dichloro-5-etylo-6,6-dimetylohept-3-en.
c) 1,6-dibromo-5,5-dichloro-4-etylo-4,6-dimetylohept-2-yn
21.1-10.
Narysuj:
2,4,6 trichlorofenol
1,3 butanodiol
1-hydroksynaftalen
3 buten-2-ol
trifenylometan
21.1-11.
Narysuj wzory strukturalne i półstrukturalne:
a) prop-2-yn
b) 2,4,4-trimetyloheksan
c) 2,2-dimetylopentan
21.1-12.
Podaj wzory i nazwy związków o składzie:
a) C2H7N
b) C3H9N
21.1-13.
Podaj nazwy systematyczne poniższych aminokwasów:
CH
3
CH CH
2
COOH
NH
2
CH
2
CH
2
CH
2
COOH N H
2
CH
2
CH CH
2
COOH
NH
2
C
CH
3
CH
3
CH
3
a)
b)
c)

21.1-14.
Podaj wzór półstrukturalne i strukturalne alkanu który szeregu homologicznym alkanów zajmuje pozycję
a) 3
b) 6
c) 9Wszystkie te zadania (ponad 1100) pochodzą z serwisu Chemia SOS – Pomoc z Chemii. Jeśli chcesz otrzymać do nich odpowiedzi, kliknij w poniższy link, lub skopiuj go do przeglądarki: https://ssl.dotpay.eu/?pid=1H5ZLFNPSEGUA4ZY3X915EUGE892EUWC (cena za odpowiedzi do zadań 15 zł). Po zaksięgowaniu wpłaty na moim koncie otrzymasz odpowiedzi do zadań w formacie pdf. Zobacz próbkę rozwiązanych i wytłumaczonych przeze mnie zadań: odpowiedzi do zadań z chemii

SPIS TREŚĆI
1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE .............................................................................................................. 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA, MASA ATOMU I CZĄSTECZKI ........................................................................... 1 MOL, MASA MOLOWA, LICZNOŚĆ MATERII, LICZBA AVOGADRO ............................................................................... 2 MOL, OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZU ............................................................................................................................... 5 PRAWA GAZOWE ...................................................................................................................................................... 7

BUDOWA ATOMU, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................... 10 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. KONFIGURACJA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW.................................................................................................... 10 BUDOWA CZĄSTECZKI, BUDOWA WIĄZANIA CHEMICZNEGO ................................................................................... 13 HYBRYDYZACJA, GEOMETRIA CZĄSTECZKI, METODA VSEPR ................................................................................ 14 PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ......................................................................................................................................... 15 IZOTOPY ................................................................................................................................................................. 17

3.

STECHIOMETRIA .................................................................................................................................................... 19 3.1. 3.2. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE SKŁADU ILOŚCIOWEGO .................................................................. 19 OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI....................................................................... 22

4.

STECHIOMETRIA REAKCJI ................................................................................................................................. 24 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. OBLICZENIA NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI................................................................................................... 24 WYDAJNOŚĆ REAKCJI ............................................................................................................................................. 31 CHEMIA ORGANICZNA ............................................................................................................................................ 32 USTALANIE SKŁADU MIESZANIN ............................................................................................................................. 34

5.

STĘŻENIA ROZTWORÓW ..................................................................................................................................... 37 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. STĘŻENIE MOLOWE ................................................................................................................................................. 37 STĘŻENIE PROCENTOWE ......................................................................................................................................... 39 ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI ............................................................................................................................ 43 PRZELICZANIE STĘŻEŃ............................................................................................................................................ 45 MIESZANIE ROZTWORÓW ....................................................................................................................................... 46 OBLICZANIE STĘŻENIA ROZTWORU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI ................................................................ 50

6. 7. 8.

TERMOCHEMIA ...................................................................................................................................................... 54 ELEKTROCHEMIA .................................................................................................................................................. 56 RÓWNOWAGA CHEMICZNA ............................................................................................................................... 59 8.1. 8.2. SZYBKOŚĆ REAKCJI ................................................................................................................................................ 59 STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI ................................................................................................................................. 59

9.

RÓŻNE REAKCJE .................................................................................................................................................... 65 9.1. 9.2. 9.3. ZADANIA TEKSTOWE .............................................................................................................................................. 65 SCHEMATY REAKCJI ............................................................................................................................................... 70 PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ ............................................................................................................................ 73 RÓWNOWAGI JONOWE W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW........................................ 74 DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA ........................................................................................................................ 74 HYDROLIZA ........................................................................................................................................................ 75 STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI.............................................................................................................................. 75 OBLICZENIA NA PODSTAWIE PH ROZTWORU ....................................................................................................... 78 ROZTWORY BUFOROWE ...................................................................................................................................... 81 ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI ............................................................................................................................ 83 REAKCJE REDOKS .............................................................................................................................................. 85 UTLENIACZ I REDUKTOR, STOPIEŃ UTLENIENIA .................................................................................................. 85

10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 11. 11.1.

.................................................................. 88 LITOWCE ........................................................................................................3.... 92 WEGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY I ALKINY) ..... 12.......... 99 ALDEHYDY.............................. 20............. 88 BOROWCE ............................................................................................................................ 89 AZOTOWCE .......... 13........................................ 105 AMINOKWASY I BIAŁKA .........................................................................2....................... 107 CUKRY .............................................................. 16............................................................. 12...............2............................................................................. 14.................................................................... KETONY ..........................2..5................................................................................... 12......................................1.................................................................................. 95 WĘGLOWODORY AROMATYCZNE ............................1............................................................................................................... 12.............................................................. 18....................................................... 102 NITROZWIĄZKI I AMINY ............................................................................................................................ 13........................ 92 WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY) ... 91 WĘGLOWODORY ......... 12..................... 21....................................... 15.................. 104 TŁUSZCZE I ESTRY ............................................. DOBÓR WSPÓŁCZYNNIKÓW REAKCJI .................................................. 88 RÓŻNE REAKCJE .................. 109 .............................. 88 BERYLOWCE .............. 13.... 98 ALKOHOLE ................................ 88 WĘGLOWCE ......... 17......................................... 86 UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ............................................ 12.. 12......................................................................... 101 KWASY KARBOKSYLOWE ....................................................................................................... 13............................................................................................................................. 19..........................................4.....................................................................................................11....................................................................... 108 NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW I RYSOWANIE WZORÓW ..........................................................................................................................................................................................6.....................................................3..........................................................................................................

czyli wymienić wszystkie atomy w określonej kolejności. Np. . 4) NaOH. jak i potas (mol atomów potasu). Obliczyć masę cząsteczkową: 1) CO. .1-1. Najczęściej o kolejności atomów wymienianych w związku decyduje ich elektroujemność. a związek składający się z 10 atomów tlenu i czterech atomów fosforu zapiszemy jako P4O10.sos. Dlatego związek składający się z sodu i z chloru zapisujemy jako NaCl. Masy tych atomów odczytujemy z układu okresowego: Na: 23u lub 23g S: 32u lub 32g O: 16u lub 16g . 6) H2SO4. a tlen od węgla).1.chemia. Zapisując wzór związku chemicznego musimy podać z ilu i jakich atomów się on składa. http://www. Obliczenie masy cząsteczkowej związku polega na zsumowaniu mas atomowych atomów (jonów) wchodzących w skład związku. jak i atom. 1. M=2 23u+1 32u+4 16u=142u lub 142g/mol. K oznacza atom potasu. Krotność (ilość) atomów w cząsteczce związku wskazujemy indeksem stechiometrycznym. 1. Na początku wymieniane są atomy najmniej elektroujemne. Siarczan(VI) sodu (Na2SO4) powstał z 2 atomów sodu. poza pierwszym są dwuliterowe): Nazwa łacińska Nazwa polska Symbol Nitrogenium Azot N Chlorum Chlor Cl Aluminium Glin Al Kalium Potas K Natrium Sód Na Argentum Srebro Ag Oxygenium Tlen O Symbole te oznaczają zarówno sam pierwiastek.1-3. 3) Al2O3.pl -1- . Cząsteczka związku chemicznego składa się z atomów różnych pierwiastków. 5) Al(OH)3. . natomiast z tlenu i węgla CO (chlor jest bardziej elektroujemny od sodu. -23 Obliczyć masę atomową pierwiastka. na końcu najbardziej elektroujemne (elektroujemność pierwiastków w układzie okresowym wzrasta od strony lewej do prawej i z dołu do góry).491 3 Li 9.Podstawowe pojęcia chemiczne CHEMIA NIEORGANICZNA 1. Zwiazek skladający się z dwóch atomów sodu i jednego atomu tlenu zapiszemy jako Na2O. 1. Taki zapis oznacza. Czyli mamy do czynienia z 10 jonami (10 molami) jonów sodowych i 5 jonami (5 molami) siaczkowymi.012 4 Be 10. Masa cząsteczkowa może być wyrażona w u (junitach) lub w gramach.811 5 B liczba atomowa Liczba zapisana przed wzorem (symbolem) nazywana jest współczynnikiem stechiometrycznym i odnosi się do wszystkich . jeżeli jego atom ma masę 5. masa atomowa 6. że mamy do czynienia z 5 cząsteczkami (5 molami) związku siarczku sodu. Ta ostatnia odnosi się do jednego mola związku. 2) CO2. Każda cząsteczka (mol) siarczku sodu składa się z 2 jonów (2 moli) sodu oraz z 1 jonu (1 mola) siaczkowego. Masa atomowa i cząsteczkowa.1-2. masa atomu i cząsteczki W układzie okresowym pierwiastków każdy atom oznaczony jest jedno lub dwuliterowym symbolem. atomów występujących po tej liczbie: 5Na2S traktujemy jako 5 (Na2S). Indeksy stechiometryczne zapisujemy jako indeksy dolne i odnoszą się tylko do pierwiastka za którym są zapisane. Obliczyć masę atomu ołowiu w gramach. które są ze sobą połączone wiązaniami chemicznymi. Symbol ten pochodzi od pierwszej lub pierwszej i dalszej litery łacińskiej nazwy pierwiastka (gdy kilka pierwiastków ma nazwy rozpoczynające się od tej samej litery ich symbole. 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu. Podstawowe pojęcia chemiczne 1.32 10 g.

26 razy większej od masy cząsteczkowej tlenku. że udało nam się skompletować 333 komplety. ile atomów znajduje się w 5 cm rtęci. 1.5 g/cm . że w sklepie kupujemy 1kg śrub. . oraz pozostało 667 nakrętek i 2667 podkładek. Wtedy jesteśmy pewni.1-8. Jaki to pierwiastek? 1. że wszystkie atomy przereagują ze sobą.1-9. liczność materii. jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 132 u? 1. Gdy reagują ze sobą np.1-11. Jaki warunek musi spełniać masa atomowa pierwiastka E.1-6. Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E? a) EO2 (masa cząsteczkowa 44 u) b) E2S3 (masa cząsteczkowa 208 u) c) H2EO4 (masa cząsteczkowa 98 u) 1.1-5. 1kg nakrętek i 1kg podkładek do nich: W domu kompletujemy zestaw: śruba + nakrętka i dwie podkładki.1-4. Okazuje się. 3 3 Obliczyć. że cząsteczka zawiera 9 atomów węgla.1-14. Czy nie lepiej było kupić1000 szt. -2- .2.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. Z ilu atomów składa się cząsteczka boru.1-13. to najlepiej wziąć pewną ilość jednych atomów i dwukrotnie większą ilość drugich. Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x: a) P2OX (masa cząsteczkowa 110 u) b) C2HX (masa cząsteczkowa 30 u) c) H4PXO7 (masa cząsteczkowa 178 u) 1. Oblicz masę atomu tlenu w gramach wiedząc że masa atomowa tlenu wynosi 15. 13 atomów wodoru oraz 2. Mol. masa molowa.9994u. śrub. 1000 szt. 1. oraz 2000 podkładek? Podobnie jest z atomami. . aby masa cząsteczkowa tlenku E 2O była: a) mniejsza od masy cząsteczkowej tlenku EO2 b) większa od masy cząsteczkowej tlenku EO2 1. 23 Obliczyć masę 2 10 cząsteczek dwutlenku węgla (CO2).1-7. 1. Obliczyć masę cząsteczki Al2O3 w gramach. -23 Obliczyć masę cząsteczkową związku wiedząc.33 10 g innych składników. nakrętek.1-12. w stosunku 1:2. jeżeli gęstość jej wynosi 13. 1. 1. Jaką masę mają 3 mole kwasu siarkowego(VI) (H2SO4)? 1. Jednowartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie cząsteczkowej 1.1-10. liczba Avogadro Wyobraźmy sobie.

1. odważy m=1000 ms . jaką liczbę kilomoli stanowi 176 kg siarczku żelaza (FeS). Samczyk reaguje po wchłonięciu -12 zaledwie 0. 1. jeżeli masa 1 kropli wynosi ok. Czy w 7 molach wody jest więcej tlenu niż w 4 molach nadtlenku wodoru (H2O2) 1. Jedna kropla wody morskiej zawiera ok.1 mola tlenu cząsteczkowego http://www. które przyciągają samczyki. jaką liczbę moli stanowi: a) 9 g wody.Podstawowe pojęcia chemiczne Z uwagi na to.25g chlorku litu? 1.2-8.2-13. m=1000 mn nakrętek. Masę 1 mola atomów odnajdziemy w układzie okresowym. 1. 23 Avogadro 6. W naczyniu znajduje się 72g wody.6 mola siarczku glinu (Al 2S3)? 1. Ile cząsteczek zawiera taka dawka? 1.2-12. W chemii taką standardową ilością atomów. 23 (odważyć).chemia. Oblicz ile cząsteczek wody znajduje się w tym naczyniu.45 g/cm . Ile moli atomów tlenu i ile moli atomów wodoru zawierają 3 mole wody? 1. to oczywiście ich ilość musi być bardzo duża. Która z próbek zawiera więcej atomów? a) mol wodoru czy mol tlenu b) mol wodoru czy mol helu c) milimol SO2 czy milimol SO3 1. ile złota można by uzyskać ze 100 kg wody morskiej.2-14. by dało się je odmierzyć . Ile moli glinu i ile moli siarki zawiera 0. podobnie postąpi z nakrętką . śrub.2-5. Oblicz gęstość srebra wiedząc. 3 3 Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1.2-2. 1. 1. cząsteczek jest 1 mol. Ile moli stanowi 1 dm nadtlenku wodoru? 1.2-3. oraz m=2000 mp podkładek.2-4.023 10 .2-6.pl -3- . że atomy mają bardzo małe rozmiary. b) 1 dm wody. jednej śrubki). W przykładzie ze śrubkami jest podobnie. 3 Obliczyć. 10 sztuk i obliczy masę . 33 mg.sos. 1. 1. że krystalizuje on w sieci typu RSC o wartości stałej sieciowej a=409pm. możemy ją odważyć. Mądry sprzedawca zważy jedną śrubkę: m s (lub np.2-7.2-1. Następnie zamiast odliczać 1000 śrub. który liczy sobie 6.2-15. Obliczyć.2-9. 50 miliardów atomów złota. ile moli atomów tlenu zawartych jest w 2 molach kwasu siarkowego(VI) (H 2SO4). a dla 1 mola związku obliczymy sumując masy molowe atomów z uwzględnieniem odpowiednich współczynników stechiometrycznych.2-10.2-11.mp. wartość liczby . jonów.023 10 sztuk. Obliczyć. Ile gramów siarczanu(VI) litu należy odważyć by znajdowało się tam tyle samo atomów litu co w 4. Oczywiście ta liczba atomów ma swoją masę i nie musimy odliczać takiej ilości. Ile milimoli wapnia i ile milimoli chloru zawierają 2 milimole chlorku wapnia (CaCl 2)? 1. . Obliczyć. Obliczyć: a) masę 0.000000000001 g (czyli 10 g) feromonu. Samiczki wielu insektów wydzielają feromony C19H38O.mn i podkładką .

. Ile atomów znajduje się w 8 gramach wapnia? 1.1 mola tlenu c) jaką liczbę moli stanowi 0. 1. Oblicz.2 mola żelaza? 1.2-16. Oblicz ile cząsteczek i moli cząsteczek o wzorze C12H22O11 znajduje się w 1kg tej substancji ? 1. Oblicz masę molową Ca(NO3)2 1.5dm roztworu zawierającego 1.2-19.2-26. 3 Oblicz ile cząstek znajduje się w 11. Ile atomów znajduje się w 0. Wymiary a=13. 3 Ile atomów zawiera prostopadłościan stalowy d=7. b=23. 3 3 Ile moli fruktozy znajduje się w 0.2cm. 3 W jakiej objętości CO2 znajduje sie taka sama liczba cząstek co w 10 dm amoniaku NH3 w tych samych warunkach fizycznych -4- .c=69.2-25.8cm. jaka jest w 18. 1.2-28.2-24.2-20.Podstawowe pojęcia chemiczne b) liczbę cząsteczek zawartych w 0.. jaka ilość atomów wapnia zawarta jest w organizmie dziecka o wadze 25kg. Ile moli sodu zawarte jest w 60 gramach NaOH? 1.2dm amoniaku w warunkach normalnych 1.2-17. . Oblicz gdzie jest więcej gramów azotu: w 19g N2O3 czy w 27g N2O5. 1. jeśli w procesie suszenia usunięto całkowicie wodę krystalizacyjną.2-23. Ile gram wody odparowano.9g/cm . Mol jest to..36 g tlenu cząsteczkowego 1. 1.2-18.2-22.2-21. 58g mieszaniny zawierającej 35% Al2(SO4)3 2H2O i 65% KAl(SO4)2 18H2O poddano suszeniu. W ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu.8g tlenku potasu 1. który stanowi 3% całkowitej masy ciała.2-29.7kg fruktozy w 10dm roztworu? 1.6cm. Kości człowieka zbudowane są głównie z ortofosforanu(V) wapnia. 1.2-27.

1023 cząsteczek) p=1013hPa T=273K Jeżeli weźmiemy inny gaz. którego gęstość wynosi 0. Ściskając (sprężając) gaz powodujemy. wody. objętość molowa gazu Gazy charakteryzują się znaczną ściśliwością. dwutlenku węgla. Zdanie to wypowiedziane trochę w innej kolejności: w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.96 g/dm . 3 siarki (d = 2.07 g/cm ). 3 Obliczyć w gramach masę cząsteczki gazu. 3 Ile milimoli cząsteczek zawiera 1 cm dowolnego gazu w warunkach normalnych? 1.sos. że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1.023. w których jest I.5 m azotu odmierzonego w warunkach normalnych 3 c) 25 cm tlenku węgla (CO) odmierzonego w warunkach normalnych http://www.3-4. IV i V-wartościowy. jednakowe objętości gazu zawierają jednakowe ilości cząsteczek jest treścią hipotezy Avogadro. że te odległości się zmniejszają: średnia odległość pomiędzy cząsteczkami mol gazu (6. wodoru? 1. o 3 W warunkach standardowych p=1013hPa i w temperaturze T=273K (0 C) każdy mol gazu zajmuje objętość 22.3-2. taka sama ilość cząsteczek gazu zajmuje identyczną objętość. którego gęstość względem wodoru wynosi 8. Obliczyć masę: 3 a) 2 dm tlenu odmierzonego w warunkach normalnych 3 b) 0. Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następujących substancji: tlenu. 1.3-1. że w stanie gazowym odległości pomiędzy cząsteczkami gazu są znaczne. II. a azot tworzy tlenki. Obliczyć masę cząsteczkową gazu. 3 Ustalić wzór sumaryczny tlenku azotu wiedząc.pl -5- .3-5.023. 1. 1.5.4dm . 1. ale w porównaniu ze średnią odległością między cząsteczkami.3-6. Mol. III. Wskazówka: gęstość względem wodoru jest to stosunek masy cząsteczkowej (lub molowej) gazu do masy cząsteczkowej (lub molowej) wodoru.chemia.Podstawowe pojęcia chemiczne 1.1023 cząsteczek) p=1013hPa T=273K Dlatego w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.3.3-3. jego cząsteczki będą miały nieco inne rozmiary. Spowodowane jest to tym. rozmiar cząsteczki gazu nie ma znaczenia: średnia odległość pomiędzy cząsteczkami mol gazu (6.76 g/dm w warunkach normalnych.

2 dm wodoru odmierzonego w warunkach normalnych 3 b) 5. umieszczono: 5 g azotu. c) 0. w jakich się on znajduje.3-20. 3 Oblicz łączną masę substratów reakcji syntezy. 3 W ilu dm dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) znajduje się 6 g węgla? 1. e) siarkowodoru H 2S. Czy warunki (ciśnienie i temperatura). amoniak i dwutlenek węgla. co w 1 cm wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)? 1.3-22. jaką liczbę moli stanowi: 3 a) 67.Podstawowe pojęcia chemiczne 1.3-10. b) 12 g CO2. azot.2 dm dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych 1. e) 70 g wodoru? 1. Czy w jednakowych warunkach. w jakiej objętości tlenu znajduje się identyczna liczba cząsteczek O 2.3-23. d) wodoru. Który z tych zbiorników jest najlżejszy? 1. z której można otrzymać 44.3-21.3-7. W czterech zbiornikach o tej samej pojemności. d) 4 g N2O. 3 W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów.8dm siarkowodoru (w warunkach normalnych) 1. Oblicz objętość 4g N2O 3 masę 6 dm CO gęstość CH4 -6- . Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a) 5 g tlenu.3-17.2 g wodoru.3-12. b) tlenku węgla CO. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 48g metanu (CH4)? 1.6 dm metanu odmierzonego w warunkach normalnych 3 c) 11. 3 W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek.3-8. 1. co w 4 cm wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)? 1.3-13. w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury. mogą odpowiadać warunkom normalnym? 1. Oblicz. 3 Butla zawiera 5 kg ciekłego chloru.3-16. W trzech naczyniach. 3 W naczyniu o pojemności 100 cm umieszczono 0.3-19. w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Obliczyć gęstość w warunkach normalnych: a) tlenu. podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek: 1) 1 g wodoru i 1 g 3 3 tlenu. tej samej masie. 2) 1 dm wodoru i 1 dm tlenu. znajdują się cztery gazy: tlen.3-11.04 10 cząsteczek amoniaku? 1. c) azotu.3-18.2 g NH3. 24 Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 12. 3 Ile cząsteczek znajduje się w 1 cm gazu w warunkach normalnych? 1.3-15. Obliczyć. Czy objętości tych naczyń są równe? 1.3-14.3-9. Jaką objętość (w m ) zajmuje ta ilość chloru w warunkach normalnych? 1. 5 g tlenku węgla i 5 g etylenu (C2H2). co w 40mg cząsteczek MgO 1. 3) 1 mol wodoru i 1 mol tlenu? 1. .

Podstawowe pojęcia chemiczne 1. możemy obliczyć gęstość dowolnego gazu w warunkach normalnych: d=M/22. Prawo stanu gazu doskonałego dla dowolnej ilości gazu przyjmuje postać: PV=nRT.. a dla 3 3 V=22.Lussaca Przemiany gazu dokonujemy przy stałym ciśnieniu P=const (przemiana izobaryczna). Oblicz masę: 3 a) 2dm tlenu 3 b) 0. 3 Obliczyć liczbę moli dwutlenku węgla. że 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22.96g/dm .... Oblicz.. Wiedząc.. 3 44. czyli PVM=mRT.4. który zajmuje objętość 2.4-2. że ilość moli gazu n=1.... Prawa gazowe Prawo Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego) powstało z połączenia trzech praw gazowych odkrytych wcześniej. który zajmuje objętość 30 cm w temperaturze 293 K pod ciśnieniem normalnym. Jaką objętość (w m ) zajmie ta ilość chloru w temp. 3 Butla zawiera 5 kg chloru.4-3...5m azotu 3 c) 25cm tlenku węgla Gazy odmierzono w warunkach normalnych 1.. 3 Obliczyć masę dwutlenku siarki (SO2).14 ) mol  K mol  K 3 * w nawiasie podano wartość stałej gazowej R dla ciśnienia wyrażonego w hPa i objętości wyrażonej w dm Prawo Boyle’a – Marotte’a Przy założeniu..3-24.4dm .4-5.3-25......moli substancji c).g substancji b). 295 K pod ciśnieniem normalnym? http://www. Wzór Clapeyrona dla takiej przemiany można zapisać w postaci: PV  RT czyli P  const lub P1  P2 T T1 T2 Wiemy. że przemiana gazu jest izotermiczna)...chemia.. 1.8dm NO w warunkach normalnych stanowi: a).4 dm w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa. Jeśli R i T są stałe możemy zapisać: PV=const lub P1V1=P2V2 Prawo Gay .4-4.. czyli z prawa Clapeyrona wyprowadzić pozostałe prawa gazowe..cząstek substancji 1.. czyli V=const (przemiana izochoryczna).. oraz d= m  PM M V RT 3 1.4-1. ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT.4dm m=M. a temperatura przemiany nie zmienia się (mówimy.. jaką masę i objętość mają 103 mole tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla) 1.4dm (wielkość tę można wyliczyć z prawa Clapeyrona).sos.pl -7- . 3 Obliczyć masę cząsteczkową gazu którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 1. 1..... 1. czyli V  R czyli V  const lub V1  V2 T P T T1 P2 Prawo Charlesa Tym razem przemiana gazu następuje bez zmiany objętości. Gazy rzeczywiste w przybliżeniu zachowują się podobnie. Ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT (stałe przenosimy na prawą stronę).. Gęstość gazu w dowolnych warunkach można obliczyć z prawa Clapeyrona (n=m/M): PV  m RT.. gdzie: P – ciśnienie gazu w Pa (hPa) 3 3 V – objętość gazu w m (dm ) T – temperatura w kelwinach hPa  dm3 R – stała gazowa R  8.314 J (R=83. że gęstość gazu d=m/V.. Jednakże wygodniej będzie nam dokonać czynności odwrotnej.

Podstawowe prawa chemiczne 1. 3 Podczas rozkładu 10g pewnej substancji otrzymano 5. Jakie będzie ciśnienie w uprzednio opróżnionym zbiorniku o 3 3 pojemności 1 dm . jeżeli jego gęstość w temperaturze 293 K pod ciśnieniem 1000 hPa wynosi 1. że temperatura wody nie zmienia się wraz z głębokością.23 dm gazu.76g.4-7. Podczas prażenia wapienia otrzymano 112 g wapna palonego i 88 g dwutlenku węgla. jaka znajduje się w 22.2 dm . Ustal jaki gaz otrzymano? 1. Oblicz na jak długo wystarczy tlenu 20 uczniom znajdującym sie w pracowni chemicznej (zakładając że pomieszczenie jest 3 hermetyczne). Obliczyć pod jakim ciśnieniem [Pa] jest ten gaz.6 substancji x oraz 2.a jego temperatura wynosi t = 100 stopni Celsjusza? 1.27 g cynku. 1.1 g/dm ) o temp.1 m tlenu na godzinę 1. 3 3 o Do litrowego naczynia zawierającego 100 cm 10% roztworu HCl (d=1. Dwulitrowy pojemnik wypełniony azotem wazy 50. jeśli temperatura nie ulegnie zmianie? 1.5.5-1. 1.4-9.4-14. w wyniku spalenia 10 g siarki w reakcji: 1 mol oktasiarki z ośmioma molami ditlenu daje osiem moli ditlenku siarki Traktuj ditlenek jako gaz doskonały 1. W tych samych warunkach ciśnienia i w temperaturze 30 C ten sam pojemnik z argonem wazy 51.00 g.4-16. że wypełniający je gaz jest gazem . 0. Jakie ciśnienie ustali się w naczyniu. po czym naczynie szczelnie zamknięto. 3 W celu otrzymania HCl sporządzono mieszaninę chloru i wodoru o łącznej objętości 0. Obliczyć gęstość amoniaku w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa. 1. w którym całkowicie przesublimuje 1 cm „suchego lodu” w temp. Ile gramów wapna prażono? -8- . 3 Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności V =1dm .4-17. 3 Tak zwany „suchy lód” (stały CO2) ma gęstość 1.5 g/cm . o Oblicz objętość ditlenku siarki powstającego w temperaturze 25 C i pod ciśnieniem 1 atm.4-8.4-15.4-6.4-10.15 g/dm .4-18. 294 K? 1. Oblicz głębokość jeziora. jeżeli każdy z nich zużywa ok. 3 Obliczyć masę cząsteczkową gazu. wrzucono 3. 1. x x Oblicz masę powietrza znajdującego się w pomieszczeniu o wymiarach 10m 5m 3m 1. 3 Obliczyć liczbę cząsteczek. jeżeli wiadomo. 5 doskonałym pod ciśnieniem p = 1 10 Pa. Pęcherzyk powietrza wypływając z dna jeziora pod powierzchnią wody zwiększa swoją objętość 3x.4-13. Którego substratu użyto w nadmiarze? 1. Jaką objętość zajmie ten gaz w warunkach normalnych? 1. zakładając. jeżeli temperatura o o wynosi 20 C. 3 Objętość gazu w temperaturze 300K i pod ciśnieniem 1400 hPa wynosiła 1.5-2.4 dm azotu odmierzonego w temperaturze 295 K pod ciśnieniem normalnym.5dm (warunki normalne) i masie 1g.4-11. 21 C.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. 1.4-12.

pl -9- . Oblicz masę rozłożonej wody? http://www.Podstawowe pojęcia chemiczne 1.sos.00143 g/cm ). którą zajął w cylindrze otrzymany gaz(d=0. Z rozkładu wody otrzymano 280 cm3 wodoru i 140 cm3 tlenu.9g produktów stałych i tlen.5-4.5-3.chemia. Z 10g tego 3 związku otrzymano 8. 1. Oblicz objętość. Tlen w warunkach laboratoryjnych otrzymuje się między innymi w wyniku ogrzewania manganianu(VII)potasu.

M. O… itd. Pierwiastki z grup od 3 do 12 są pierwiastkami grup pobocznych. Można powiedzieć. (pierwsza. znajdują się elektrony nazywane elektronami walencyjnymi. a także fizyczne pierwiastków zależą od ich położenia w układzie okresowym pierwiastków. Budowa atomu. a kolejne nazywane są od kolejnych liter alfabetu). Każdy atom jest elektrycznie obojętny. natomiast elektrony znajdujące się na dwóch różnych powłokach różnią się znacznie energią. W jądrze atomu znajdują się protony i neutrony (noszą one wspólną nazwę nukleonów – składniki jądra). układ okresowy pierwiastków 2. 44 (lub inne wartości bliskie 45). a następnie na powłokach najbardziej wewnętrznych. Jak nazwa wskazuje neutrony są elektrycznie obojętne. Po zaokrągleniu do liczby całkowitej (w górę lub w dół) nosi nazwę liczby masowej. lub energię elektronu. L. Liczba masowa Liczba atomowa AX Z Rozpisywanie elektronów na powłokach rozpoczynamy od:  rozpisania istniejących powłok (ilość powłok poznajemy po nr okresu)  rozmieszczenia elektronów na ostatniej powłoce. Elektrony posiadają ładunek -1 i w atomie liczba protonów w jądrze musi być równa liczbie elektronów na wszystkich powłokach. dla których ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest 1.1. układ okresowy pierwiastków 2. że główna liczba kwantowa n określa maksymalną ilość elektronów na powłoce. Druga z liczb w układzie okresowym pierwiastków nazywana jest masą atomową. zwanej powłoką walencyjną. dla grup o numerze większym od 10. że położenie pierwiastka w układzie okresowym zależy od ilości elektronów na ostatniej powłoce (przynależność pierwiastka do określonej grupy). Dla tych pierwiastków (z grup od 3 do 10) ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest zawsze 2 (wyjątkiem są pierwiastki grupy 11. Elektrony znajdujące się na tej samej powłoce różnią się nieznacznie energią.10 - . oraz ilości powłok (położenie pierwiastka w okresie lub inaczej nr okresu). Liczba tych elektronów równa jest numerowi grupy dla grup od nr 1 do 2. czyli na poszczególnych powłokach może być: Nazwa powłoki K L M N O Nr powłoki 1 2 3 4 5 Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 8 18 32 50 Możemy powiedzieć. Elektrony wokół jądra atomowego rozmieszczone są na powłokach. Jeżeli ponumerujemy powłoki: nr powłoki 1 2 3 4 5 Nazwa powłoki K L M N O to liczby określające nr powłoki nazywane są główną liczbą kwantową n. Liczbę protonów (elektronów) w atomie rozpoznajemy po liczbie atomowej (nazywaną również liczbą porządkową ponieważ wskazuje ona położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków). które nazywane są K. znajdująca się najbliżej jądra powłoka nazywana jest powłoką K. Konfiguracja elektronowa pierwiastków Model powłokowy atomu (model Bohra) Właściwości chemiczne. 2 poczynając od powłoki K. oraz nr grupy-10. Liczba neutronów w jądrze równa jest liczba neutronów w jądrze=A-Z. Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 określona jest wzorem: Maksymalna ilość elektronów=2n . W przypadku skandu liczba masowa A wynosi 45. N. ale one uwzględnione są w podanej wyżej regule . natomiast protony posiadają jednostkowy ładunek elektryczny +1. zgodnie ze wzorem: liczba elektronów=2n .Budowa atomu. Na ostatniej powłoce.

Każdej powłoce przyporządkowaliśmy wcześniej pewne liczby naturalne. Ma więc 3 powłoki (3 okres) K. bromu. co daje 2+8+2=12 elektronów. określającym orbitale jest główna liczba kwantowa n. które przyjmują wartości: 0.pl . która tak jak poprzednio określa energię elektronu w atomie. ale dla l=1 (czyli dla orbitalu 2p) możemy przypisać magnetyczne liczby kwantowe m=-1. 1. 1.1-1. -1. Oczywiście magnetyczna liczba kwantowa m określa nam ilość orbitali danego typu. 3. -2. 1. Oznacza to. w równaniu Schrödingera. telluru? http://www. to l=0 i m=0. Br . -4. kwantowa 3 2. to trudno przy jego pomocy wytłumaczyć powstawanie wiązań. Orbitalem nazywamy przestrzeń wokół jądra atomowego. 1. siarki. Na ostatniej powłoce ma 18-10=8 2 x 8 elektronów. 2. chociażby chęć uzyskania oktetu elektronowego. Model atomu wg Bohra nazywa się modelem planetarnym. (dalsze orbitale przyjmują nazwy od kolejnych liter alfabetu). 2. Konfiguracja elektronowa manganu to: K L M N . magnezu. Poboczna liczba kwantowa określa kształt orbitalu (oraz pośrednio ilość różnych typów orbitali): n= 1 2 3 4 5 l= 0 0. M. to orbital opisany taką poboczną liczbą kwantową nazywany jest orbitalem p (od słowa principal – główny). 0. Jeżeli n=1. 1. Chociaż model ten tłumaczy niektóre właściwości pierwiastków. -1. orbital jest niczym innym. glinu. które nazwaliśmy główną liczbą kwantową n. 0. Oznacza to. f dla l=3. 1. 2. aby przedstawić budowę atomu. Dla n=2 l może przyjąć wartości 0 i 1. oraz tworzenie się wiązań chemicznych korzystamy z modelu opartego na mechanice kwantowej (modelu Schrödingera). Kształt orbitalu wynika z rozwiązania równania Schrödingera i w tym ujęciu. Na przykład dla głównej liczby kwantowej 5 (jest 5 typów orbitali) ponieważ mamy 5 pobocznych liczb kwantowych. że na powłoce L musi mieć 18-2-8=8elektronów. 1 0. czyli uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego. g dla l=4 itd. Każdy typ orbitalu musi być umiejscowiony w przestrzeni. Rozmieszczenie orbitalu w przestrzeni opisuje magnetyczna liczba kwantowa m. jest tyle typów orbitali. 0. L. 3. liczba atomowa 18. układ okresowy pierwiastków Dla przykładu rozpatrzmy rozmieszczenie elektronów (konfigurację elektronową) na powłokach dla argonu 18Ar i 25Mn Argon leży w 3 okresie i 18 grupie. 2. 0. M. ile jest pobocznych liczb kwantowych. 2 8 8 Konfiguracja elektronowa argonu to K L M . a na ostatniej 2 elektrony. 2. 1. że mamy 3 orbitale typu 2p. Kolejne orbitale nazywane są d dla l=2. ponieważ według tego modelu elektrony krążą wokół jądra tak jak planety wokół słońca. Liczby te określają jednocześnie ilość typów orbitali (podpowłok) w danej powłoce: Główna liczba kwantowa n 1 2 3 4 Ilość typów orbitali (ilość podpowłok) 1 2 3 4 Pierwszym parametrem. że istnieje tylko 1 orbital typu s.11 - . 1. 3. czyli dla głównej liczby kwantowej 2 istnieje jeden orbital typu s. -3.chemia. 3 0. Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu. W poniższej tabeli zebrane zostały typy orbitali dla głównej liczby kwantowej n=5: główna liczba kwantowa 5 poboczna liczba kwantowa 0 1 2 3 4 typ orbitalu s p d f g magnetyczna liczba 0 -1. Jego konfigurację możemy już 2 8 x 2 zapisać w postaci: K L M N . 1. 4 Jeżeli główna liczba kwantowa wynosi 5. 2 0. w której mogą znajdować się maksymalnie 2 elektrony. 0. Według tego modelu elektrony w atomie znajdują się na orbitalach (nazywanych czasami podpowłokami). Obok głównej liczby kwantowej n. Orbital opisany poboczną liczbą kwantową l=0 nazywany jest orbitalem typu s (od słowa single – główny). -1. Ma więc 4 powłoki: K. Model kwantowy atomu (model Schrödingera) Obecnie. Wszystkich elektronów posiada 25. oznaczany jako 2s. 4. Dla głównej liczby kwantowej n. to możemy mieć 5 rodzajów (typów) orbitali.1-2. która przyjmuje wartości l=0 do l=n-1. Jeżeli l=1. Rodzaje orbitali opisane są poboczną liczbą kwantową l. 2. 1 -2. istnieje poboczna liczba kwantowa l. a na pierwszej (K) 2 elektrony: K L M . Dla l=0 m=0.sos. wielkość orbitalu lub ilość typów orbitali. 2 -3. + 2+ Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących jonów: Na .Budowa atomu. czyli na powłoce M znajduje 2 8 13 2 się 25-12=13 elektronów. jak funkcją matematyczną z pewnymi parametrami. przyjmującą wartości 0. N. 3. która przyjmuje wartości m≥l oraz m≤l. 4 ilość orbitali danego typu 1 3 5 7 9 (l+1) kształt orbitalu lub 2. Z rachunku wynika. -2. Mangan leży w 4 okresie i 7 grupie. L. 4. Ca .

Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierwszej (E 1) i wartości n. 2 2 6 2 4 a) 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 6 6 2 b) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1 c) [Kr]5s 2. m dla czwartej powłoki.1-10. 2. Oblicz liczbę podpowłok elektronowych znajdujących się w powłoce n=4. lecz w grupie 17 jest dłuższy od promienia atomu. który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter niemetaliczny. l=0 e) n=3. Wyjaśnij. przyjmując E1=-13.1-3. Oznacz je symbolami.1-8.12 - . Dla atomów pierwiastków o podanych konfiguracjach elektronowych określ liczbę powłok elektronowych w atomie. dążąc do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego. l=1 d) n=3. Jakie orbitale określane są przez liczby kwantowe? a) n=1. układ okresowy pierwiastków 2. Na podstawie podanej konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka określ położenie tego pierwiastka w układzie okresowym.n) i obliczyć energię na powłoce czwartej.1-7. 2 2 3 a) 1s 2s 2p 2 2 6 2 6 l0 2 6 b)1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 3 2 c) [Ar]3d 4s 2. l=2 f) n=4. Uzasadnij. Przedstawić tę zależność w postaci: En=f(E1. który dany atom może utworzyć. 2. Podaj wartość liczb kwantowych n. dlaczego promień jonu pierwiastka z grupy 1 jest krótszy od promienia atomu tego pierwiastka. l=3 2. liczbę elektronów walencyjnych i elektronów niesparowanych.1-13. Określ liczbę stanów kwantowych : a) w podpowłoce d czwartej powłoki b) w podpowłoce p czwartej powłoki c) w powłoce n=4 2. który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter metaliczny a) sód czy potas b) sód czy magnez 2. a) siarka czy chlor b) fluor czy chlor 2.1-9. skład jądra atomowego oraz rodzaj i ładunek jonu.6 eV.1-12. 2.1-4. l=2 g) n=4. liczbę atomową i masową.1-11.1-6. . Ile elektronów może znajdować się w podpowłokach? a) p b) d c) f d) s 2.1-5. l. natomiast promień anionu pierwiastka położonego w tym samym okresie. l=0 c) n=2. symbol chemiczny. l=0 b) n=2.Budowa atomu. Uzasadnij.

Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania jonowego. 2. Wyjaśnij. Określ jaki to jest typ wiązania oraz napisz wzory kreskowe i kropkowe a) KCl b) CaBr2 c) NH3 d) N2 http://www. a) w cząsteczce SO2 + b) w jonie NH4 2. 2.2-10. Przedstaw mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego w następujących cząsteczkach (elektrony walencyjne zaznacz kropkami).pl .2-8. Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego. Przedstaw mechanizm powstawania wiązania koordynacyjnego. Ca.2-1.1-14. Wymień cechy. układ okresowy pierwiastków 2.Budowa atomu.2.2-11. 2. Cu 2.2-9. a) CO b) SO2 c) HNO3 d) HCIO4 2. Podaj nazwę atomu pierwiastka. na czym polega mechanizm tworzenia się wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego i w jakich warunkach ono powstaje. Rozpisz konfigurację elektronową następujących pierwiastków: Na. c) oddziaływania międzycząsteczkowe .siły van der Waalsa. w którego stronę będzie przesunięta wspólna para elektronowa w podanych cząsteczkach związków chemicznych a) H2O b) HF c) NH3 d) CH4 e) SiH4 2.2-3.chemia. Si.2-2. Budowa cząsteczki. Cl.13 - . 2.2-4.sos. Wymień 3-4 cechy charakterystyczne związków chemicznych o budowie jonowej i kowalencyjnej. W podanych cząsteczkach związków chemicznych wskaż akceptor i donor pary elektronowej. Wyjaśnij.2-5. 2. budowa wiązania chemicznego 2.2-6. kiedy powstają: a) wiązania metaliczne.2-7. a) Cl2 b) O2 c) N2 2. 2. które decydują o przewadze wiązania jonowego w danym związku chemicznym. b) wiązania wodorowe.

CCI4. której ulega atom centralny: Wskazówka: hybrydyzacji nie ulegają te orbitale. 2. CO3 .2-13. sp2. c) jednego orbitalu s i trzech orbitali p. Naszkicuj kształty tych orbitali cząsteczkowych. HCl. CO2. bromu. 2. Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu.08 D. b) atom chloru w stanach podstawowym i wzbudzonym pierwszym.3-3. oraz opisz jedno z nich.3-5. 2.2-12. Moment dipolowy cząsteczki HCl wynosi 1. Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego i naszkicuj kształt cząsteczki związków chemicznych o podanych wzorach: a) BeCI2 b) BF3 c) CH4 2. NH3. Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3. siarki.2-16. jeżeli orbitale zhybrvdvzowane powstały w wyniku wymieszania: a) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p. Długość wiązania jest równy 127 pm. podaj rodzaje wiązań w Cl2. PbCI2 2.2-14. układ okresowy pierwiastków 2.2-17. 2.3. które maja kształt trójkąta równobocznego i drobiny o kształcie trójkąta równoramiennego. Przedstaw wzory elektronowe: Na2CO3 oraz KNO2 2. glinu i telluru? 2. H2O. sp3). Obliczyć ładunek zgromadzony na atomach chloru i wodoru. SO3. magnezu. Podaj typ hybrydyzacji i określ kształt cząsteczki. w którym każdy atom P tworzy trzy pojedyncze wiązania z pozostałymi atomami).3-1. które tworzą wiązania typu . Korzystając z tablicy elektroujemności. HCN.3-4.Budowa atomu. b) jednego orbitalu s i dwóch orbitali p. Drobiny o podanych wzorach podziel ze względu na typ hybrydyzacji (sp. a ich atomy mają trzy powłoki? 2.3-2. który powstanie w wyniku wymieszania: a) dwóch orbitali s b) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p c) orbitali px i px d) orbitali py i py. drugim oraz trzecim 2. Wskaż drobiny. OF2. 2. BCI3. KCl. CO3 . SO2. Przedstaw zapisem klatkowym: a) atom węgla w stanach podstawowym i wzbudzonym. Podaj rodzaj wiązania chemicznego (. H2SO4 .2-15. 2BeH2. metoda VSEPR 2. ).3-6. geometria cząsteczki.14 - . Na podstawie energii wiązań uzasadnić. Hybrydyzacja. CS2. 2BF3. dlaczego azot tworzy cząsteczki N 2. a fosfor P4 (o kształcie tetraedru.

3-8. 2BeO2 . 2 lub 4He 2 0 b)  . Za pomocą tego wzoru przedstaw następujące wzory cząsteczek: H2O. Kontrolujemy je licząc masy atomowe i liczby atomowe. 0 n 0 e)  . że pierwiastkiem o liczbie atomowej 7 jest azot).elektrony.3-10. Przy równaniach reakcji jądrowych ten sposób nie jest właściwy. wskaż cząsteczki i jony które mają budowę kątową oraz mające budowę liniową. w której atom centralny będzie otoczony: a) czterema ligandami o trzech wolnych parach elektronowych b) czterema ligandami. NO2 . Naszkicuj struktury przestrzenne odpowiadające tym cząsteczkom. 0   Poprawnie zapisanie równania reakcji jądrowej sprowadza się do zrównania liczb masowych i liczb atomowych po lewej i prawej stronie równania reakcji: 12 C    X  p możemy zapisać jako: 12 C  4He  A X  1p 6 6 2 Z 1 czyli: 12+4=A+1. 6+2=Z+1. HCI. określ budowę cząsteczki CH2Br2 i jonu SO4 . O3.chemia.promieniowanie gamma. NO2 2.3-12. N2.3-9.4. korzysta się ze wzoru EAnHm. SO4 . H2S. CS2. Promieniotwórczość Wszystkie równania reakcji powinniśmy traktować jak równania matematyczne (prawo zachowania masy. Dla pierwiastka X stosujemy następujące oznaczenia: liczba masowa (masa atomowa) liczba atomowa (ladunek jądra) AX Z Promieniowanie emitowane przez jądro atomowe oznaczamy w następujący sposób: 4 a)  .H2S. 2. Zaproponuj wzór drobiny o budowie tetraedrycznej (tetragonalnej).3-11. Z=7 1 i ostatecznie: 12 C  4He  15N  1p 7 6 2 (w układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy.3-7.Budowa atomu. Ustalając budowę cząsteczek metodą VSEPR. Korzystając z metody VSEPR.jądra helu He. układ okresowy pierwiastków 2.15 - . Narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ ich kształt.pl . 2Korzystając z metody VSEPR. ale prawo zachowania masy i ładunku też nas obowiązuje. A=15. CS2. O3 2. prawo zachowania ładunku). 2.sos. które nie mają wolnych par elektronowych 2. Br2. HCIO4. BeCl2. 0 lub -1e 1 + c)  . ponieważ jedne atomy przemieniają się w inne. 2+ Oblicz liczbę elektronów walencyjnych w cząsteczkach i jonach. a)CCl4.pozytony. 0  1 1 d) n – neutron. W przypadku zwykłych reakcji prawo zachowania masy kontrolujemy licząc ilość atomów każdego pierwiastka. H2O. c)HCN. http://www. KCl b) NI3. HClO 2. HCIO.

4-4. 2. oznaczony jako t1/2 lub .27. Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Oszacuj masę tego izotopu.At.Bi. Polon-210 ulega przemianie alfa. C Dla tych charakterystyczny jest czas po którym zaniknie połowa substratu. po czasie zostanie połowa masy początkowej izotopu A. masa atomowa.4-6. m=m0 1/2 . Sporządź wykres zależności masy pierwiastka od czasu i odczytaj z wykresu: a)masę pierwiastka który pozostanie z próbki o masie 100mg po upływie 153 lat b) czas. po którym z próbki o masie 100mg pozostało 12.5 mg pierwiastka . W pojemniku umieszczono 1g polonu-210. 3 po czasie 3zostanie 1/8 masy początkowej izotopu A m=m0 (1/2) . jeżeli okres półtrwania wynosi 5 lat. 2 Jeżeli zawartość promieniotwórczego izotopu zmniejszyła się 4-ktrotnie. 2.. Określ czas połowicznego rozpadu. Po czasie tym oczywiście C=1/2C0. że t/=2.693 C0 C0 2 W obliczeniach można wykorzystywać powyższe wzory. t/ po czasie t zostanie m=m0 (1/2)  Z ostatniej zależności można obliczyć okres półtrwania: m  m0 t 2 n 2 =m0/m. Jeżeli t=4lata. Próbka pewnego materiału promieniotwórczego zawiera obecnie 40g izotopu Co-60 o okresie półtrwania równym 5 lat.5 g? 2. czyli =t/n. a następnie skorzystać z zależności: t/=n.po ilu latach z 8g próbki pozostanie 0. Czas połowicznego rozpadu izotopu kobaltu Co (liczba atomowa. która pozostanie po upływie 414 dni. czyli k =0. lub skorzystać z następujących zależności: jżeli następuje przemiana A  B. 211. 211Po. układ okresowy pierwiastków Dla reakcji rozpadu promieniotwórczego zawartość promienotwórczego izotopu zmienia się w czasie wg zależności: C ln 0  kt . czyli czas połowicznego zaniku (połowicznej przemiany). czyli 4=2 . Jaka była masa izotopu kobaltu-60 10 lat temu. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni. a próbka zawiera obecnie 0. Oblicz.  m czyli 2  0  2n . 2. Napisz równanie tej przemiany. co oznacza. Podstawiając we wzorze 1/2C0 za C C 2C oraz  za t otrzymamy: k  ln 0  ln 0  ln 2. 2. Oblicz długość fali Balmera przy powrocie elektronu z 3 powłoki.  Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Określ czas połowicznego rozpadu Odp. Okres połowicznego rozpadu izotopu 209/84 Po wynosi 102 lata.4-3.1 g tego izotopu. który emituje cząstki beta minus ( ) wynosi 5 lat.4-8.Budowa atomu.60). to m0/m=4. 215. 215-Po. 2.4-2. Należy znaleźć takie n. przy którym m t 2. 2 po czasie 2zostanie 1/4 masy początkowej izotopu A m=m0 (1/2) .4-5.4-1. 2. to: .jaki pierwiastek powstanie w wyniku tej przemiany? . .4-7. ile gramów tego izotopu rozpadnie się w ciągu najbliższych 15 lat.16 - . Dopisz szósty człon w szeregu i określ prawidłowość według której został ułożony: 219-Rn. to =t/n=4lata/2=2 lata..

Podaj trwały izotop... 2.. 58... w wyniku 8 przemian typu alfa i 6 typu beta..2%) i 71 (39.. Podaj skład jądra nowo powstałego atomu. Z definicji procentów możemy powiedzieć. natomiast 7 kulek niebieskich na 17 wszystkich .. Średnia masa atomowa wodoru wynosiła by więc kulek....82  3g  41  2g .5g ). Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych 69 (60. Gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru... Masa tych kulek wynosi 44g.00g 10 kulek czerwonych na 17 wszystkich stanowi c%cz=100% 10/17=58.8%). Średnia masa kulki (średnia ważona): m  _ M _ 10%  2u  90%  1u 1 .sos.. czyli średnia masa kulki m  Średnia masa kulki nie jest średnią matematyczną ( 17 44.. Zawartość deuteru wynosiła by c%D=100% 1/10=10%..... Masa atomowa deuteru MD=2u. układ okresowy pierwiastków 2.. który powstanie z Uranu 238 U ..18%/. czyli c%H=100%-10%=90%.. Izotopy Wyobraźmy sobie następujący zbiór kulek: 10 sztuk kulek czerwonych o masie 3g każda. 2.. Ile różnych postaci cząsteczek zawiera NO2? http://www. Stosunek liczby atomów tych izotopów wynosi 8:3...5-3. 2... Naturalna miedź składa się z izotopów Cu-63 i Cu-65. stanowi c%n=100% 7/17=41. 92 2. Pozostałość do 100% stanowił by prot (H2)..1u 100% 2.. Naturalny azot składa się z izotopów N-14... . N-15.. że na 100 kulek mamy 58.18  2..5-1..4-10. 100 W podobny sposób oblicza się średnią masę pierwiastka mając jego skład izotopowy i masy poszczególnych izotopów...18 sztuk kulek niebieskich. a tak zwaną średnią 2 _ 44g  2. O-17 iO-18. a naturalny tlen z O-16.... Oblicz jaki musi być czas połowicznego rozpadu nuklidu promieniotwórczego aby rozpad 30% jąder nastąpił w ciągu 4h.82 sztuki czerwonych .chemia....5. oraz 41.. Odp... 3g  2g  2. 52 Fe  . ważoną. natomiast protu MH=1u.  0 n 238 44 53 U  .. 7 sztuk kulek niebieskich o masie 2g każda.4-12..17 - .5-2.. 2.  3 0 n 1 Ni  1H  . 88 2.. to znaczy..  247 1 Es  5 0 n Ti  Co  0 1e  . że na 10 cząsteczek przypadałaby cząsteczka deuteru.Budowa atomu.pl .82%. Odszukać ten pierwiastek w układzie okresowym. Pierwiastek promieniotwórczy 226 Ra wyemitował 3 cząstki  i 3 cząstki .588g .4-9.588g . Ile wynosiła by masa atomowa wodoru gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru D2. Uzupełnij równania reakcji przemian jądrowych 244 61 1 Am  134 I  .. Oblicz średnią masę miedzi.4-11.

5-7. widząc. Miedz skalda się z dwóch izotopów: 63Cu i 65Cu. Wyjaśnij niedobór masy. ze jego masa atomowa wynosi 79. Średnio stosunek ilości 3 izotopów D do H wynosi 1:5500. że jeden z izotopów bromu ma w jądrze 44.Budowa atomu. energię wiązania. jaki procent stanowi każdy rodzaj cząsteczek w produkcie reakcji. a drugi izotop 4 neutrony.5-9. Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów bromu. Woda w przyrodzie zawiera obok cząsteczek H2O.oraz pewna niewielka ilość cząsteczek D2O. 1 elektronu.5-8. Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie izotopów azotu. 2.5-6. Ile rodzajów cząsteczek powstanie w reakcji jednowartościowego pierwiastka A stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów (A-1 10% i A-2 90%) z jednowartościowym pierwiastkiem B stanowiącym również mieszaninę dwóch izotopów (B-1 30% i B-2 70%)? Oblicz. 1 neutronu. 2.9u oraz. 2.5-4. Oblicz niedobór masy 2.0067u.18 - .5-5. Atom deuteru składa sie z 1 protonu. układ okresowy pierwiastków 2. wiedząc. Lżejszego w przyrodzie jest 80% oblicz średnią masę miedzi.5-10. Obliczyć ile gramów wody ciężkiej znajduje się w 1 m wody naturalnej. a drugi 46 neutronów. 2. że masa atomowa tego pierwiastka wynosi 6.94u oraz ze pierwszy jego izotop zawiera w jadrze atomowym 3 neutrony. 2.a występujący w przyrodzie azot jest mieszaniną azotu o liczbie masowej 14 i liczbie masowej 15 . Oblicz skład procentowy mieszaniny 2 izotopów litu. widząc że średnia masa atomowa tego pierwiastka wynosi 14.

Stechiometria

3.

Stechiometria
3.1.

Obliczanie wzoru związku na podstawie składu ilościowego

3.1-1. Obliczyć zawartość procentową siarki w związkach SO2, SO3 3.1-2. Obliczyć zawartość procentową węgla w węglanie wapnia (CaCO3), 3.1-3. Obliczyć skład procentowy siarczku miedzi(I) (Cu2S). 3.1-4. Nie wykonując obliczeń określić, który z następujących związków zawiera najwyższy procent siarki: Na 2S2O3, Na2S2O7, Na2S2O8? 3.1-5. Obliczyć skład procentowy tlenku siarki, w którym stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 2:3. 3.1-6. Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytanie: czy chlorek sodu zawiera taki sam procent chloru, jak chlorek potasu? 3.1-7. Ile procent P2O5 znajduje się w fosforanie(V) wapnia Ca3(PO4)2? 3.1-8. Tlenek pewnego czterowartościowego pierwiastka zawiera 13,4% tlenu. Jaki to pierwiastek? 3.1-9. W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy 1:0,75. Obliczyć wzór elementarny. 3.1-10. W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi 2:1. Obliczyć wzór elementarny. 3.1-11. Obliczyć wzór najprostszy (empiryczny) związku zawierającego 59% sodu i 41 % siarki. 3.1-12. Stosunek wagowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7:8. Podać wzór empiryczny. 3.1-13. Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1g tlenku zawiera 0,4g siarki 3.1-14. Ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu, jeżeli masa cząsteczkowa tego związku wynosi 110u. 3.1-15. Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 92u, zawierającego 30,5% azotu. 3.1-16. Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w temperaturze 293K 3 pod normalnym ciśnieniem wynosi 1,25g/dm .

http://www.chemia.sos.pl

- 19 -

Stechiometria 3.1-17. Ustalić wzór rzeczywisty glukozy, wiedząc, że stosunek wagowy pierwiastków wynosi C:H:O = 6:1:8,, a masa jednego mola glukozy wynosi 180g. 3.1-18. Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 20% siarki. Jaki to metal? 3.1-19. Trójpierwiastkowy związek o masie mola 147g zawiera 49% węgla i 2,7% wodoru. Obliczyć wzór sumaryczny. 3.1-20. Fosforan(V) pewnego metalu ma masę cząsteczkową 212u i zawiera 30,2% tlenu. Jaki to metal? 3.1-21. Obliczyć procent wody hydratacyjnej w CuSO4.5H2O. 3.1-22. Ustalić wzór hydratu siarczanu(VI) sodu, jeżeli zawiera on 47% wody. 3.1-23. Ustalić wzór chemiczny hydratu chlorku wapnia zawierającego 27,2% wapnia. 3.1-24. . Sól M(NH4)2(SO4)2 6H2O zawiera 14,3% metalu M. Jaki to metal? 3.1-25. -2 Dwuujemny jon SxOy zawiera 57,1% siarki. Ustal wzór empiryczny jonu. 3.1-26. Oblicz stosunek liczby kationów do liczby anionów w 2 molowym roztworze Cr 2(SO4)3. Czy stosunek ten ulegnie zmianie po 3-krotnym rozcieńczeniu roztworu? 3.1-27. Dwie sole potasowe pewnych kwasów tlenowych zawierają odpowiednio 24,7% i 39,6% potasu. Obie reszty kwasowe mają identyczny wzór sumaryczny, różnią się jednak wartościowością. Jakie to sole? 3.1-28. W ilu gramach tlenku złota Au2O3, znajdują się 3 gramy złota 3.1-29. W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y=3:5, a stosunek y:z=2:1. Ustalić wzór elementarny tego związku. 3.1-30. Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach 3 normalnych wynosi 1,339 g/dm Narysuj wzór strukturalny tego związku. 3.1-31. Gęstość gazowego fluorowodoru względem wodoru jest równa 20,0. Podaj rzeczywisty wzór sumaryczny tego związku. 3.1-32. Stwierdzono że w 25,0g siarczku pewnego czterowartościowego pierwiastka znajduje się 5,9g siarki. Jaki pierwiastek tworzy omawiany siarczek? 3.1-33. Ile g cynku znajduje się w 1kg tlenku cynku ZnO 3.1-34. Uwodniony siarczan magnezu zawiera 51,17% wody krystalizacyjnej. Obliczyć liczbę cząsteczek wody krystalizacyjnej przypadający na 1 cząsteczkę siarczanu magnezu.

- 20 -

Stechiometria 3.1-35. Napisz wzór i nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 198 u, zawierającego atomy pierwiastka trójwartościowego. 3.1-36. Ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 110 u i 7 atomów drugiego pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 112 u. Podaj nazwę tego związku. 3.1-37. 3 Ustal wzór sumaryczny węglowodoru, który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 1,34 g/dm i zawiera 80% węgla. 3.1-38. Obliczyć stosunek wagowy pierwiastków w związkach: a) CO2, b) Fe2S3, c) C6H12O6. 3.1-39. Siarczan(IV) (siarczyn) sodu jest związkiem sodu, siarki i tlenu. Podczas rozkładu 126g tego związku otrzymano 62g tlenku sodu i 64g dwutlenku siarki. Obliczyć stosunek wagowy sodu do siarki i tlenu w siarczanie(IV) sodu wiedząc, że w tlenku sodu stosunek wagowy sodu do tlenu wynosi 23:8, a w dwutlenku siarki stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 1:1. 3.1-40. Jaki jest wzór rzeczywisty związku zawierającego 29,1% sodu; 40,5% siaki i 39,4% tlenu wiedząc, że 0,7 molowy roztwór 3 tego związku ma gęstość równą 1,11 g/cm a jego stężenie procentowe wynosi 10%? 3.1-41. Oblicz skład procentowy CuS. Czy taki sam procent masowy siarki zawiera Cu 2S? 3.1-42. Zawartość procentowa potasu i tlenu w pewnej soli, o masie molowej równej 122,5 g/mol, wynosi odpowiednio: 31,84% i 39,18%.Resztę stanowi niemetal X. Stosunek molowy potasu do niemetalu X wynosi 1:1. Podaj wzór oraz nazwę tej soli. 3.1-43. Ustal wzór rzeczywisty chlorku o masie cząsteczkowej 167u,wiedząc że zawiera on 42,5% chloru? 3.1-44. Ustalić wzór sumaryczny cukru o masie cząsteczkowej 180u, zawierającego 40% węgla i 6,67% wodoru. 3.1-45. Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie molowej około 1,5 raza większej od masy molowej tlenku jaki ten pierwiastek tworzy. Znaleźć jaki to pierwiastek. 3.1-46. Zawartość pewnego trójwartościowego metalu w jego siarczanie(VI) wynosi 27,9%. Podać masę atomową i nazwę tego metalu. 3.1-47. Oblicz skład procentowy związku żelaza z siarką, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi 7:6. 3.1-48. 3 W pewnej temperaturze i pod pewnym ciśnieniem 0,506 dm gazu zawierającego 90,28% krzemu i 9,72% wodoru ma masę 3 równą w przybliżeniu masie 1,12 dm N2. Dokonaj obliczenia i podaj wzór cząsteczki tego gazu. 3.1-49. Ustal stosunek masowy składników i skład procentowy a) nonanu b) pentenu c) butynu 3.1-50. Oblicz zawartość procentową pierwiastków w wapieniu (węglanie wapnia).

http://www.chemia.sos.pl

- 21 -

Redukując 0.2-8. 3.2-11.3217g węglanu(IV) pewnego metalu otrzymano 0. Masa cząsteczkowa MCxHySz=48u. Obliczyć wzór rzeczywisty.6g SO 2 Ustalić wzór empiryczny siarczku miedzi.1-51. S dało 2.25 mola pewnego tlenku żelaza zużyto 12g węgla. Ustalono.84g SO2. 3 b) oblicz objętość tlenu niezbędnego w tej reakcji.2-6. wiedząc. Obliczyć wzór empiryczny węglowodoru.2g dwutlenku węgla. Obliczyć liczbę moli wody hydratacyjnej przypadającej na 1 mol siarczanu(VI) glinu.2-2. a) oblicz masę pierwiastka.2-4. że w trakcie procesu rozkładu metal nie zmienia stopnia utleniania. ustal jego nazwę. Pierwiastek chemiczny należy do 2 grupy układu okresowego połączył się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. Całkowite spalenie pewnej ilości węglowodoru dało 0. Wiedząc. 3. H.2-3. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku.8% P2O5? 3.Stechiometria 3.1-52.40g H2O. Ustal który z tlenków powstał z reakcji. 3. Jaki tlenek dwuwartościowego metalu o masie cząsteczkowej 217u znajduje sie w butelce na której przyklejono piktogram?.Jak należy postępować z tą substancją? 3. W tlenku miedzi(I) stosunek masowy miedzi do tlenu wynosi 8/1 a w tlenku miedzi(II) wynosi 4/1.22 - . Z iloma cząsteczkami wody krystalizuje MgHPO4 jeżeli hydrat zawiera 40.36g H2O. Otrzymano 42g żelaza i tlenek węgla(II).5g. 3. Z 10 g miedzi w reakcji utleniania powstało 11. Jaki jest wzór empiryczny tego związku? 3.2-7. 5g uwodnionego siarczanu(VI) glinu rozpuszczono w wodzie i cały zawarty w nim glin wytrącono ilościowo w postaci AlAsO4 o masie 2.2dm wodoru (warunki normalne). W wyniku redukcji w wodorze 16. Produktem redukcji były: uran i woda.66g CO2 oraz 0.2-5. Podaj pełny wzór tego związku.25 g tlenku. który połączył się z tlenem. W wyniku rozkładu termicznego próbki o masie 1.2. że jego gęstość wynosi 1.429 g/dm c) ustal wzór sumaryczny tego tlenku . 3. 3 Do zredukowania 1 mola tlenku uranu o masie cząsteczkowej 842u zużyto 179.2-10. Obliczanie wzoru związku na podstawie równania reakcji 3.64g CO2 2. Spalanie związku zawierającego C. 3. Ze spalenia 4g węglowodoru o masie mola 40g otrzymano 13. Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku.2-9.6318 g tlenku tego metalu.16g H2O 3.2-1. że badany związek chemiczny zbudowany jest z atomów żelaza i tlenu. 3. W wyniku reakcji powstało 400 gramów tlenku. 3. 3.0g tego związku otrzymano 5.

3.2-13. dając jednozasadowy kwas o masie cząsteczkowej 47u.325g rozpuszczono w wodzie.2-18.86g. Po ogrzaniu 1. Tlenek pewnego trójwartościowego pierwiastka reaguje z wodą.sos. Próbkę chlorku żelaza o masie 0.2-19.8cm wodoru (warunki normalne) 3.3g chlorku srebra. 3.23 - . a następnie wytrącono jony chlorkowe azotanem(V) srebra.1g uranu z kwasem.2-17. Ile procent chloru zawierał wyjściowy związek? 3. Ustal wzór chlorku żelaza. Zmieszano 5g miedzi z 2g siarki i przeprowadzono reakcję syntezy siarczku miedzi(II). Podaj wzór tego tlenku i ułóż jego równanie reakcji z wodą. Z 5g pewnego związku chloru otrzymano 12. Podaj wzór związku.6765 g tlenu.pl .2-12.2-14. Zredukowano wodorem 32g pewnego tlenku żelaza Fe xOy i otrzymano żelazo oraz 10.Stechiometria 3. Pozostałość stanowi chlorek sodu.2-15. Ustalić wzór sumaryczny węglowodoru 3. Ustal wzór sumaryczny zredukowanego tlenku.2-16. jeśli masa otrzymanego osadu wynosiła 0. 3 Oblicz wartościowość uranu w soli powstającej podczas reakcji 0. http://www. 3. jeżeli wydzieliło się 18.8g wody.5 g pewnego związku wydzieliło się 0. 3.chemia. 3 Do spalenia 1mola węglowodoru o masie cząsteczkowej 70u zużyto 168dm tlenu(warunki normalne). Oblicz skład masowy powstałej mieszaniny. Produktami spalenia były CO2 i H2O.

55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159.1-3. Obliczyć. Zadania ze stechiometrii reakcji. które są dane w treści zadania i dla których szukamy odpowiedzi.1-7.1-1. Stosunek wagowy B do D wynosił 1:3. a tlenu 1. 3 Z rozkładu 15.4dm tlenku siarki(IV). ile gramów miedzi i ile gramów siarki użyto do reakcji. Obliczyć. cząsteczkę tlenku siarki(IV). Dalszym kluczowym etapem jest przeczytanie tego równania reakcji. o ile to możliwe. 4. 3 Tlenek siarki(IV) jest gazem. Mol każdej substancji posiada określoną masę.1-6. ile gramów żelaza i ile gramów siarki zawierała mieszanina. jeżeli jego gęstość w temperaturze pomiaru wynosi 3 3 0. od napisania równania reakcji chemicznej.1g rtęci i 1. Obliczyć objętość otrzymanego amoniaku. zmieszanych w stosunku objętościowym 2:1. Po wybuchu eudiometr zawierał tylko parę wodną o masie 0. Podczas rozwiązywania zadania nie musimy czytać całego równania reakcji. b) 1 mol miedzi reaguje z 2 molami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 mol siarczanu(VI) miedzi(II). 4. oraz 2 cząsteczki wody.4dm . 4. Stechiometria reakcji 4.4g magnezu powstały 3g tlenku magnezu. Reakcja przebiega według schematu: A  B + C + D Z 80g substancji A otrzymano 20g substancji C. ile gramów tlenu przyłączył magnez. bez poprawnego zapisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej nie da się rozwiązać.1-2. W zależności od potrzeb (treści zadania. Obliczenia na podstawie równania reakcji Rozwiązując większość zadań z chemii powinniśmy zacząć.96g/dm . oraz 36g wody. Obliczyć. czyli: 3 d) 63. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki o masie 65. oraz 2 mole wody. W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny wodoru i tlenu. Trzecim produktem rozkładu jest amoniak.6g tlenu. Z 1 atomem lub z jedną cząsteczką raczej nigdy nie mamy do czynienia. Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27.8g wodorowęglanu amonu otrzymano 3. Gęstość wodoru wynosi 0. 22. jeżeli otrzymano 80 g siarczku miedzi(I).036g. Na przykład reakcję miedzi z kwasem siarkowym(VI) możemy przeczytać w następujący sposób: Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O a) 1 atom miedzi reaguje z 2 cząsteczkami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 cząsteczkę siarczanu(VI) miedzi(II).Stechiometria reakcji 4. 4. oraz 3 36g (36cm ) wody. Ile gramów substancji B i D otrzymano? .55g siarczanu(VI) miedzi(II). Obliczyć. możemy równanie reakcji przeczytać z wykorzystaniem mas molowych: c) 63.76g/dm .55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159.4dm tlenku siarki(IV). mol tlenku siarki(IV).1-4.48dm dwutlenku węgla. Często wystarczy przeczytać je z użyciem reagentów/produktów. 64g tlenku siarki(IV).1g? 4. Podczas ogrzewania 2. Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1. dogodniejsze może być przeczytanie tego równania w inny sposób.43g/dm .55g siarczanu(VI) miedzi(II). a gęstość dwutlenku węgla wynosi 1. Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano 20. pytania w zadaniu) podane wyżej sposoby możemy mieszać ze sobą: 3 e) 1 mol miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) tworząc 1mol siarczanu(VI) miedzi(II). ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w 3 3 eudiometrze przed wybuchem.089g/dm . Na tym etapie pomocne są współczynniki stechiometryczne oraz znajomość stanu skupienia reagentów i produktów reakcji. ile powstało tlenu. 22. Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku wagowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II). 4. 4. Mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22.1-8.1-5.1.8g rtęci oraz tlen. oraz 36g wody. 4.6g pary wodnej i 4.24 - . Obliczyć.

3 3 Obliczyć masę próbki wody. Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząstkowego? 4.1-21.25 mola miedzi. jeżeli znajdowały się one w warunkach normalnych? http://www. jeżeli gęstość wodoru wynosi 0. Obliczyć.1-23.1-14. jeżeli nastąpi rozkład 3moli N2O3? 4. ile moli bizmutu powstało w reakcji.1-22. ile moli tlenu cząsteczkowego potrzeba do utlenienia 0. jeżeli równocześnie otrzymano 0. Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi(I) (Cu 2S)? 4.089g/dm .6 mola amoniaku (NH 3). Czy 0. jeżeli powstaje tlenek miedzi(ll)? 4.25 mola wodoru wystarczy do otrzymania 0.1-25. Jaka była objętość początkowa gazów.1-9. 4.25 - .1-24.1-19.1-20. Stosunek wagowy A do B w związku AB wynosi 1:3.6 mola wody.2 mola amoniaku? 4. a tlenu 1. Reakcja przebiega według równania: 2Bi2O3 + 3C  4Bi + 3CO2 Obliczyć. Ile gramów związku AC można otrzymać z 24g AB? 4. Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0. Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu fosforowego(V)? 4. 4. Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku glinu (Al2S3)? 4.1-17.5mola dwutlenku węgla. Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0.1-12. Ile gramów pary wodnej powstaje podczas redukcji 4g tlenku miedzi(II) wodorem? 4. Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm 3 wody ciekłej. Na ile gramów magnezu należy działać kwasem.Stechiometria reakcji 4. Jaką objętość zajmą w warunkach normalnych produkty reakcji przebiegającej według równania: N 2O3  NO2 + NO.43g/dm (w warunkach normalnych). ile powstaje w reakcji 3g glinu z kwasem? 4.1-11. aby otrzymać tyle wodoru. ile gramów glinu powstało w reakcji. Azotan(V) amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440 K rozkłada się na tlenek azotu(I) (N 2O) i parę wodną. a stosunek wagowy A do C w związku AC wynosi 1:2. Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2  2Al + 3H2O .1-13. jeżeli równocześnie otrzymano 7.chemia.sos. 4. 3 3 Próbkę wody rozłożono na tlen i wodór. Otrzymano 4 dm wodoru i 2 dm tlenu zmierzone w warunkach normalnych.1-16.1-15. Reakcja przebiega według schematu: AB + C  AC + B .1-10.1 mola fosforu? 4. Ile moli N2O można otrzymać z 8 g azotanu(V) amonu? 4.pl .1-18. 4. Reakcja przebiega według równania: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O Obliczyć.

3 Ile dm tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4. 24 Obliczyć. 3 Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi.1-35. 4. moli siarkowodoru(Y). ile cm 0.1-27.1-29. 4. 4. b) objętości gazów są równe. W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem: a) masy gazów są równe. 3 3 Zmieszano 4dm wodoru i 3dm chloru.1-32.1-26.1-37. jak przed wybuchem? Uzasadnić odpowiedź.1-28. Obliczyć. że objętość zmniejszyła się o 10cm w przeliczeniu na warunki normalne. W wyniku reakcji wydzieliła się pewna liczba: moli siarki (X). w której znajduje się 12 10 . ile moli siarczanu sodu powstało w wyniku tej reakcji. 3 Po eksplozji 70cm mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono.1-30. który po dokonaniu wszystkich czynności analitycznych osiągnął stałą masę równą 0. w której znajduje się 6 10 cząsteczek.05-molowego roztworu H2SO4 trzeba zużyć. . Nadmiarem roztworu AgNO 3 strącono osad AgBr . gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru.Stechiometria reakcji 4. c) Obliczyć liczbę moli (Z) wydzielonego SO2 4. 3 Obliczyć. a następnie zainicjowano reakcję.3g siarczku sodu podziałano kwasem siarkowym. Do roztworu zawierającego 6g zasady sodowej dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego(V).26 - . Obliczyć. Obliczyć skład procentowy mieszaniny. jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina po reakcji.1-36. . b) Obliczyć liczbę moli (Y) wydzielonego siarkowodoru oraz procent zużytego na tę reakcję Na2S.1-34. 3 Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10 dm (warunki normalne) dwutlenku siarki (SO2)? 4. Na 27. 24 cząsteczek i takiej objętości azotu. 4. zmierzonych w tych samych i warunkach ciśnienia i temperatury.34g tlenku rtęci(II) (HgO)? 4. a) Obliczyć liczbę moli (X) wydzielonej siarki oraz procent zużytego w tej reakcji Na 2S. 4. 0.1-31. że w otrzymanej parze wodnej znajduje się domieszka tlenu. 3 W 350 cm roztworu stwierdzono obecność 168 mg NaHCO3. c) liczby moli są równe? 4. 3 Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono. Ile miligramów tlenu użyto do doświadczenia? 4. 3 Mieszaninę rozdzielono i otrzymano 10cm tlenu. moli dwutlenku siarki (Z).1-33.92dm SO2 w warunkach normalnych.560 g mieszaniny NaBr i KBr rozpuszczono w wodzie. co objętość gazów przed reakcją. aby rozłożyć zawarty w roztworze wodorowęglan. Obliczyć objętość gazów po reakcji. W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru. przemyciu i wysuszeniu poddano spaleniu 3 i otrzymano 3. Czy ciśnienie gazu pozostało takie samo. Napisać równanie reakcji całkowitego rozkładu wodorowęglanu sodu przez kwas siarkowy.1-38. Po reakcji eudiometr ochłodzono do pierwotnej temperatury.970 g. X moli wydzielonej siarki po odsączeniu. ile moli amoniaku powstałoby. aby powstało 5dm tlenu odmierzonego w warunkach normalnych? Uwaga: Nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen cząsteczkowy 4. Jaki odczyn miał otrzymany roztwór? 4.

1-47. 4. jeżeli otrzymano 0.1-50.1-39.1-46.1-48. 3 Ile dm tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku.chemia. Ile gramów tlenku glinu powstało? 4.500 dm 2. Do reakcji spalania glinu w tlenie 4Al+3O2  2Al2O3 użyto 0.1-44.1-49. Amoniak spalany jest według równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O 4. Ile należy użyć chloru jeżeli jego straty wynoszą 8%? 4. kiedy powstaje więcej pary wodnej: a) podczas łączenia się tlenu z 1g wodoru b) podczas reakcji tlenku miedzi(I)z 1g wodoru. 4.6 mola tlenu.1-42. Ile gramów metalicznego sodu roztworzono w wodzie. 3 -3 Do 25 cm roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol dm wrzucono 0.2732g a otrzymany osad chlorku srebra ważył 0.1-52. w której metal ten jest jednowartościowy. Po zakończeniu reakcji . 4. 3 Ile dm tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku.25g metalicznego sodu roztworzono w 75g wody.1-53.03g/cm .Stechiometria reakcji 4. oraz powstało 1. Amoniak spalany jest według równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O 4. jeśli użyjemy do reakcji 28.1-41. Podaj wzór i nazwę otrzymanej soli. Obliczyć procentową zawartość wodorotlenku sodu w powstałym roztworze.sos.56g soli.2231g.1-43. odparowano wodę. 4. Ile bromu wydzieli się przy przepuszczeniu gazowego chloru przez roztwór zawierający 17.1-54.0kg wodoru? http://www. jeżeli próbka do analizy miała masę 0.pl . Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.112dm (warunki normalne) bezbarwnego gazu o duszącym zapachu. Oblicz zawartość azotu w mieszaninie.27 - . 3 Ile dm chlorowodoru (warunki normalne) potrzeba do zobojętnienia 50g 1% roztworu wodorotlenku wapnia? 4. Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów amoniaku. Ile należy użyć rtęci do przygotowania 100g tlenku rtęci(II). Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym 3 wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm .5g bromku poatasu. 3 3 Do 94cm mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm tlenu. 3 W wyniku reakcji pewnego metalu ze stężonym kwasem siarkowym(VI) wydzieliło się 0. 2. Oblicz masę wykrystalizowanego CaSO4 2H2O. Oblicz.1-51.chlorku potasu i azotanu(V) potasu rozpuszczono w wodzie a następnie strącono chlorki w postaci osadu chlorku srebra.0kg azotu i 28.00% roztworu 3 tetraoksosiarczanu cynku (siarczanu(VI) cynku) o gęstości 1. 4. 4. 4.2 g wapnia. Mieszaninę chemicznie czystych soli . 4.1-45.1-40. 4. Ile gramów tlenku magnezu powstało w tej reakcji. 3 Oblicz masę Cynku roztworzonego w nadmiarze kwasu siarkowego(VI). Spalono w tlenie 20g metalicznego magnezu. jeżeli powstało 49g 10% roztworu wodorotlenku sodu? Ile gramów wodoru wydzieliło się w tej reakcji? 4.

masa molowa) nastepującego równania reakcji: 3P+5HNO3+2H2O  3H3PO4+5NO 4.4350g AgCl.Stechiometria reakcji 4. 4. ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku rozkładu 10 gram węglanu wapnia 4. Na mieszaninę zawierającą jednakowe ilości: wapnia. wodorku wapnia i węgliku wapnia podziałano nadmiarem wody. Oblicz objętość.1-60. jeżeli użyjemy do syntezy 15g żelaza i 9. że masa zawartości wzrosła do 103g. cząsteczki. jaka objętość dwutlenku węgla w warunkach normalnych została pochłonięta przez wodorotlenek. Reakcja przebiega według równania: 2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 = 2NaHSO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O Ile litrów chloru można otrzymać ze 100g soli kuchennej.1-65.węglan sodu. Ile gramów magnezu można roztworzyć w wodzie bromowej.1-69. 3 Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów tlenku siarki(IV) jeśli użyjemy do reakcji 64. 4. 4. mole. zawierającej 8 g bromu? 4.5 mola H3PO4. Obliczyć zawartość procentowa składników mieszaniny jeśli z 0.1-61. Ile pary wodnej powstało ? 4. 25 g tlenku miedzi(I) Cu2O redukowano w strumieniu wodoru. 4. ile moli wodorotlenku sodu trzeba użyć do zobojętnienia: a) 2 moli HCl b)1 mola H2SO4 c)1.5 g. 4. który tworzy z wodorotlenkiem sodu sól . Oblicz.1-67. 4. Dokonaj interpretacji ilościowej (atomy. Wymień przemysłowe zastosowania tego związku.1-63. 3 Ile otrzymamy m ditlenku węgla (w przeliczeniu na warunki normalne) jeśli spalimy 12.1-58.1-59. Oblicz ile moli roztworu kwasu bromowodorowego potrzeba do zobojętnienia roztworu 200g 5% wodorotlenku potasu.0kg tlenu? 4. CO2 i NH3 w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 1 tony mocznika. p= 1000 hPa) mieszaniny produktów gazowych tych reakcji.6g siarki.1-66.6g HCI.1-56. 4. Oblicz. 4. Po przerwaniu reakcji masa wytworzonej Cu i nie przereagowanego tlenku wynosiła 24. aby otrzymać 40g siarczku miedzi(I) . Po dłuższym przechowywaniu zważono zawartość pojemnika i okazało się.1-70.1-57. Oblicz. W pracowni przechowywano pojemnik zawierający 100g NaOH. Przyczyną wzrostu masy był pochłonięty dwutlenek węgla. Oblicz. Oblicz gęstość ( T=298K.0kg siarki i 64m tlenu (w przeliczeniu na warunki normalne)? 4.6249 g mieszaniny KCl i NaCl otrzymano 1. Oblicz.1-55.1-64. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlor wydzielony w reakcji MnO 2 ze stężonym roztworem kwasu solnego zawierającym 14.1-68.1-62. ile gramów siarczku żelaza(III) otrzymamy. Oblicz.28 - . 4.0kg czystego węgla w 60. ile gramów siarki trzeba wziąć do reakcji syntezy z miedzią. Chlor można otrzymać działaniem kwasu siarkowego i dwutlenku manganu na sól kuchenną.

1-73. jeśli z kwasem octowym przereaguje 4. 4.1-81. Masa sodu pozostawionego na powierzchni zmieniła się po pewnym czasie z 1. ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 7g węgla do dwutlenku węgla. utlenił jony 3 jodkowe do stechiometrycznej ilości jodu.1-83. 3 W celu ilościowego oznaczenia tlenu rozpuszczonego w wodzie pobrano do analizy 360 cm . Do zmiareczkowania wydzielonego jodu zużyto 10 cm 0. ile cm 0. jaka objętość tego gazu połączyła się z sodem 4. Oblicz. Oblicz.8 g magnezu z kwasem octowym 4. W wyniku zmieszania wodnego roztworu chromianu(VI) potasu z roztworem azotanu(V) srebra wytrąca się 3 czerwonobrunatny osad. 3 Do zlewki zawierającej wodę wapienną wprowadzono 25cm dwutlenku węgla.1-75.35g AgCI w reakcji z nadmiarem NaCI.29 - . 3 3 Do 50 cm 15% kwasu solnego o gęstości 1. http://www.07 g/cm dodano nadmiaru glinu.1-74. jeżeli zmieszano 150cm 0.25g.84g na 2.1-80. a po 3 przepuszczeniu jej przez płuczkę z wodą objętość gazów zmalała do 3 dm . Odmierzono 13 dm mieszaniny amoniaku i tlenu (w warunkach normalnych).1-82.1-76. 4. Oblicz a) objętość wodoru (warunki normalne). 3 3 Do 100cm kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm wrzucono próbkę mosiądzu o masie 3. Do roztworu siarczanu(VI) miedzi zanurzono płytkę żelazna o masie 40 g. Magnez reaguje z kwasem octowym. 4.1-71. 4.48g. po zakwaszeniu próbki H2SO4. W mieszaninie gazów po reakcji nie stwierdzono obecności tlenu. 4. Ile gramów miedzi wydzieliło się w tej reakcji? 4. 3 Oblicz.Stechiometria reakcji 4.1-84. który można otrzymać w reakcji 4. Oblicz gęstość (w warunkach normalnych) mieszaniny gazów przed reakcją. do której dodano w nadmiarze: MnSO4.pl . ile moli cząsteczek wodoru wydzieli się w czasie tej reakcji. który powstanie. Oblicz procent zawartości miedzi i cynku w próbce mosiądzu. KJ oraz KOH.5 molowego roztworu chromianu (VI) potasu i 200g 10% roztworu azotanu(V) srebra. oblicz. Oblicz. Oblicz. Ile gramów wodoru powstaje w reakcji 4g cynku z kwasem solnym? 4.1-77. 4. 3 W czystym tlenie amoniak spala się wg schematu: NH3(g) + O2(g) → N2(g) + H2O(c). ile mg tlenu znajdowało się w 1 dm badanej wody.8 g magnezu b)masę octanu magnezu. Do 700g 15% roztworu azotanu(V) srebra wprowadzono 30g cynku. Oblicz masę roztworzonego cynku. że w reakcję z sodem wszedł tylko tlen. Oblicz ile gramów srebra wydzieli się po zakończeniu reakcji wymiany.sos.chemia. Po zakończeniu reakcji 3 objętość wydzielonego wodoru (odniesiona do warunków normalnych) była równa 448cm . 4. o ile wzrośnie masa zawartości tej zlewki po zajściu reakcji między obiema substancjami 4.1-molowego roztworu AgNO3 potrzeba do otrzymania 14.025 molowego roztworu 3 Na2S2O3. a produktami reakcji są octan magnezu i wodór. Po zakończeniu reakcji płytkę osuszono i zważono jej masa wynosiła 44 g.1-72. 4.1-78.1-79. Przy założeniu. W trakcie reakcji wydzieliło się 5dm3 bezwonnego gazu i 4dm3 gazu o ostrym nieprzyjemnym zapachu. Porcję cynku poddano działaniu roztworu kwasu siarkowego (VI) o średnim stężeniu. Oblicz masę tego osadu. Wytrącony w tych warunkach osad MnO2.

1-88. wyrażona w procentach objętościowych. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. jeżeli z 0. a następnie rozcieńczono wodą do 650 ml. jeżeli reakcja przebiega wg. Oblicz zawartość procentową fosforu (P) w próbce.1-85. otrzymując 930cm wodoru(w warunkach normalnych).239 dm 0.1-91. W celu identyfikacji pewnego metalu próbkę tego metalu o masie 1g roztworzono w nadmiarze rozcieńczonego roztworu 3 kwasu siarkowego(VI).1-99.5 molowego roztworu chlorku wapniowego dodano 25 g chlorku wapniowego.3081 g związku. 4. Zawartość jonów PO4 w badanej próbce oznaczono wagowo jako związek (NH4)3PO4 12MoO3.5 molowego roztworu kwasu solnego.1-93. Zmieszano 7 moli cynku ze 100g siarki. 4. Ustal jaki to metal. która z substancji przereagowała całkowicie. Ile gramów glinu trzeba użyć do redukcji 54g tlenku żelaza(II).30 - . 4.502 M roztworu HCl. 3 który wszedł w reakcje z węglem. 4. Ile powstało moli siarczku cynku. 4.11 g żelaza (jako jony Fe(III)).1-97.31.367 dm 0. że 3 gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 0. jeśli wiadomo.521 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0. 4. W wyniku reakcji powstał ZnS. równania: 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe 4. W wyniku tej reakcji otrzymano 66g tlenku węgla(IV). M((NH4)3PO4 12MoO3) . M(P) .1-86. Zawartość tlenku węgla(IV) w przepuszczonym powietrzu.Stechiometria reakcji 4. Jaki jest odczyn otrzymanego roztworu. Zapisz równanie reakcji. 3 Do 200g 5% roztworu NaOH dodano 500cm 0.64g węglanu baru.1-87.00164g cm . wiedząc.1-89.96 g/cm należy użyć do całkowitego wytrącenia Fe(OH)3 z roztworu zawierającego 3.502 M roztworu HCl. Oblicz jaką objętość tlenu w warunkach normalnych zużyje się do spalenia 92g glicerolu. Gęstość tlenu 1.1-90. 3 Przepuszczono 1m powietrza (warunki normalne) przez roztwór Ba(OH)2 i stwierdzono powstanie 2. 3 Ile dm wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 6. M(Fe) – 55. 4.5671 g próbki otrzymano 4. Ile gramów siarczku magnezu (MgS) powstanie w reakcji 12g magnezu z siarką? 4. 3 3 Obliczyć objętość (w dm ) 0. Ile gramów AgNO3 trzeba użyć do wytrącenia jonów chlorkowych z tego roztworu? 4. Obliczyć stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze. że w swoich związkach jest on II wartościowy.0.5g cynku z kwasem siarkowym(VI)? . jest w przybliżeniu równa. 4. wiedząc .85 M(NH3) – 17. 3. 3 .1-96. 3 3 Obliczyć objętość (w dm ) 0.1-98. Oblicz masę i objętość tlenu. 3 Ile cm wodnego roztworu amoniaku (NH3 H2O ) o stężeniu 10% i gęstości 0.1-94. Do 300 ml 0.5g chloru z 1g wodoru. 3 Oblicz ile dm gazowego chlorowodoru(o wzorze HCl) otrzymano w reakcji 35.1876 4.1-92. 4.619 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0.43g/dm . Reakcji spalania poddano 18g węgla. a której użyto za dużo i o ile.1-95. .03 4.że produktami reakcji są tlenek węgla(IV) i woda.

jeżeli wiadomo.chemia.2-2. 4.2-5. Gazowe 3 produkty spalania wprowadzono do 200cm 0.2-8. 3 W kolbie o pojemności 1dm w warunkach normalnych zebrane jest powietrze.1-103. otrzymany w ten sposób tlenek miedzi poddano redukcji wodorem.2-1. jeżeli wydajność reakcji wynosi 70%? 4.Stechiometria reakcji 4. Obliczyć masę otrzymanej metalicznej miedzi. Ile wynosi zawartość procentowa węglanu wapnia w tej skale wapiennej? 4. W strumieniu powietrza prażono 370kg rudy zawierającej 3% siarczku miedzi CuS. Węgiel nie reagował z kwasem. Oblicz jaki procent sacharozy uległ hydrolizie.64 g srebra. próbkę o masie 10g poddano całkowitemu spaleniu. Oblicz ile % azotanu (V) potasu uległo rozkładowi.2g na 1. 4. Zapisz równanie opisanej reakcji chemicznej. jeśli wydajność całego procesu wynosiła 70%. jeżeli użyje się do reakcji 7g żelaza i 7g siarki. Próbkę azotanu (V) potasu umieszczono w otwartym naczyniu i ogrzewano do momentu.1-100. 10g stali zawierającej 98% wagowych Fe oraz 2% wagowych C rozpuszczono w kwasie siarkowym.2-6. która w wyniku reakcji z tlenkiem srebra dała 8.sos. Oblicz ile gram węgla można spalić całkowicie w tej objętości powietrza. Jaka ilość moli kwasu była potrzebna do o reakcji? Obliczyć masę wydzielonego wodoru oraz jego objętość w temperaturze 30 C i pod ciśnieniem 1. natomiast wydajność procesu 80%. a ilość otrzymanego dwutlenku 3 węgla mierzona w temperaturze T= 283 K pod ciśnieniem 1040 hPa wyniosła 20m . Jaką ilość wapienia poddano prażeniu. 4. 4. 4.52 g tego disacharydu uzyskano mieszaninę.1-101.2-9. żelazo utworzyło FeSO4. gdy masa stałej pozostałości wynosiła 88% początkowej masy próbki.2. skoro z 10. Podczas wypalania jednej tony wapienia w wapienniku otrzymano 532kg wapna palonego CaO.pl .95g. Oblicz ile kg gipsu palonego można otrzymać z 10 kg gipsu krystalicznego zawierającego 90% czystego dwuwodnego siarczanu (VI) wapnia. Oblicz masę mieszaniny zawierającej 40% CuO (resztę stanowi krzemionka). 4.2-3. poddany ogrzewaniu. podaj jaka objętość tego gazu połączyła się sodem? 4. Zakładając że w reakcję z sodem wszedł tylko tlen. Ilość moli KMnO4 w roztworze zmniejszyła się o połowę. Oblicz ile gramów siarczku żelaza (II) można otrzymać. że zawiera on 20% zanieczyszczeń. W celu ustalenia zawartości siarki w węglu kamiennym.1-102.01 molowego roztworu nadmanganianu potasu. zakwaszonego kwasem siarkowym. 4. Oblicz procentową zawartość siarki w próbce węgła. Wydajność reakcji 4. traci tlen i przechodzi w azotan (III) potasu.2-7. potrzebną do przygotowania 500g CuSO4·5H2O 4. 4. http://www.1at. Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g metanolu. Azotan (V) potasu.31 - . Masa sodu pozostawionego na powietrzu zmieniła się po pewnym czasie z 1.2-4.

2-14. W badaniach nad kontaktową metodą syntezy metanolu z tlenku węgla i wodoru stwierdzono w jednym z doświadczeń. Ile moli wodoru potrzeba do utwardzenia 1 mola trioleinianu gliceryny? 4.3-4. 4. jeżeli z 50g azotu otrzymano 51g amoniaku 4.2-15. Wydajność pierwszego etapu wynosi 70%. 4. Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku w pewnej temperaturze T. C2H6 i C2H4 przepuszczono przez wodę bromowa i stwierdzono ze objętość 3 3 3 mieszaniny zmniejszyła się z 160cm do 85 cm . dało po przejściu przez aparat kontaktowy.7 g.3-2. . Wszystkie objętości gazów były mierzone w tych samych warunkach. 4. której przebieg ilustruje równanie: C6H12O6+I2+2KOH-->C6H12O7+2KI +H2O. jaki procent substratu. Ile ton kamienia wapiennego zawierającego 85% wagowych CaCO 3 należy użyć aby otrzymać 220kg CO2 w wyniku rozkładu CaCO3 (zapisz równanie reakcji rozkładu)?. Obliczyć.3. nie wziętego w nadmiarze.3-5.2-13. jeżeli fermentacja przebiegła z 30%. Ile gramów toluenu potrzeba do syntezy 30g p-nitrotoluenu gdy wydajność reakcji wynosi 60%. a drugiego 90%.2-12. Jednym ze sposobów oznaczania ilości glukozy jest metoda jodometryczna. Oblicz.Stechiometria reakcji 4. Jaka część mola amoniaku użytego do reakcji utleniła się do tlenku azotu? 4. miała średnią masę mola 28. jeżeli na zmiarkowanie próbki roztworu o masie 50 g zużyto 100 3 cm 0.3 dm pozostałości gazowej.32 - . Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymana w reakcji utleniania amoniaku tlenem. Wyznacz skład mieszaniny w % objętościowych.1 molowego roztworu jodu. ile gramów glukozy znajduje się w 600 g roztworu. że proces przebiegł w 100% oblicz ile gramów etanolu powstanie w procesie fermentacji glukozy otrzymanej w procesie hydrolizy. Chemia organiczna 4. Spalając pozostałość w nadmiarze tlenu otrzymano 115cm CO2. Siarkowodór otrzymuje się w reakcji siarczanu żelaza z kwasem solnym zgodnie z równaniem chemicznym: FeS+2HCl → FeCl2+H2S Ile gramów FeS należy użyć aby otrzymać 2 mole siarkowodoru jeżeli wydajność materiałowa reakcji wynosi 75%? Masa molowa FeS jest równa 88g/mol. W wyniku hydrolizy 157 mg polipeptydu o masie molowej 785 g/mol otrzymano 193 mg mieszaniny aminokwasów Z ilu reszt aminokwasowych składał się ten polipeptyd? 4. w stosunku molowym 1 : 3. 4. 7. Mieszaninę gazowa składająca się z CH4. 324 gramów skrobi poddano hydrolizie do glukozy. przereagował.3-1. Ile trzeba benzenu użyć do dwuetapowej syntezy prowadzącej przez toluen do kwasu benzoesowego w celu otrzymania 200kg kwasu benzoesowego. Ile należy użyć tego kamienia gdyby wydajność reakcji rozkładu wynosiła 95% 4.2-11. 4.2-10. Zakładając.3-6. 4.3-3. a 3 następnie całkowitym wykropleniu metanolu. że 3 10 dm mieszaniny tlenku węgla z wodorem.

4. w naczyniu znajdowała się substancja stała o masie 12. 3%CO2 i 2%N2. homolog etynu spalono całkowicie w tlenie. 3 3 Dwutlenek węgla.34 g/dm 3 3 wprowadzono do 10 cm 30%-owego wodnego roztworu NaOH o gęstości 1.6g srebra? 4. aby powstał dwutlenek węgla? 4. Pewien węglowodór. 4. http://www. Oblicz stężenie procentowe powstałego etanolu.3-9. którą następnie poddano procesowi fermentacji.8 g.3-12.3-8. 3 Jaką objętość 36% roztworu aldehydu mrówkowego o gęstości 1. 4.3-10. bromobenzenu. Oblicz jaka masa osadu wytraciła się na dnie naczynia (temp.77m mieszaniny metanu i etanu. 15. 3 3 Czy 10m powietrza (warunki normalne) wystarczy do całkowitego spalenia 0. że wydajność reakcji wynosi 80 % 4. Rozkład termiczny soli wapniowych lub barowych kwasów karboksylowych prowadzi do ketonów. W 400g wody rozpuszczono 135g glukozy. Ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie.3-15.3-14.CO2 do H2O wynosi 15:17.11 g/cm użyto do reakcji z Ag2O jeżeli wydzieliło się 21. że proces fermentacji przebiegł do końca.12 dm ( warunki normalne) alkanu o gęstości 1.3-7.sos. Stosunek liczby cząsteczek produktów całkowitego spalania benzyny .Stechiometria reakcji 4. 3 Ile dm tlenu potrzeba do spalenia trzech moli pentanu. jaka jest (w warunkach normalnych) objętość wytworzonego dwutlenku węgla 4. 20 C) 4. przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą niż objętość par węglowodoru (obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury). Ile dm wodoru (warunki normalne) wydzieliło się podczas reakcji? 4.33 g/cm . Ile gramów benzenu należy użyć aby otrzymać 15. podany skład jest procentowym składem objętościowym.3-21.chemia. 3 Ile dm powietrza odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do spalenia 7.3-17.3-16.3-13. otrzymany w wyniku całkowitego spalenia 1.2 kg alkoholu. W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 9. 4.33 - . Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru. 3 Oblicz objętość powietrza niezbędną do spalenia 1m gazu ziemnego (warunki normalne) zawierającego 90% metanu. ustal stosunek liczby cząsteczek heksanu do liczby cząsteczek oktanu. zakładając. Jaką ilość glukozy poddano fermentacji. Przyjmując. aby otrzymać 5g fruktozy przyjmując. bez względu na jej skład procentowy? 4. Po przerwaniu ogrzewania. Ile procent octanu wapnia uległo rozkładowi? jakie były produkty rozkładu? 4.8g octanu wapnia ogrzewano w otwartym naczyniu.3-11. że w skład tej benzyny wchodzi tylko heksan i oktan.3-20. 4.pl .9 g. 5% etanu. 4. 3 Do naczynia zawierającego 5g fenolu rozpuszczonego w benzenie wrzucono 2g potasu.3-18. 3 Ile dm powietrza potrzeba do spalenia 20 gramów pentanu.8g benzenu tak.3-19.

W wyniku tej reakcji wydzieliło się 6 moli CO2.4-6. 3 5 m azotu i dwutlenku siarki przepuszczono przez płuczkę z ługiem sodowym. Oblicz zawartość procentową tlenku sodu w mieszaninie wyjściowej. dodano 8.7 mL roztworu kwasu solnego. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny. Z kolei. 4.4-5. 4. Masa płuczki wzrosła o 3.4-3.7 mL HCl.8951 dm dwutlenku węgla.331dm w przeliczeniu na warunki normalne. ile gramów bezwodnej soli Na2CO3 było w mieszaninie przed reakcją z kwasem solnym.4-13. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym 3 wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm .2 ml titranta.867 dm roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 2.72 dm .86 mol/dm . skoro wiadomo.1007 g zmiareczkowano za pomocą 12. Do 10 g mieszaniny węglanu wapnia.0 grama rozpuszczono w HCl i otrzymano 1. cynku i miedzi o masie 7. wodorotlenku wapnia. przemycie.34 - . Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono w roztworze azotanu srebra.4-4. masa cynku zawartego w tym kawałku stopu. 3 Otrzymaną zawiesinę ogrzano i dodano do niej 33 ml 5M kwasu solnego.2 kg. 3 2 g stopu miedzi i srebra rozpuszczono w stężonym kwasie siarkowym(VI). Podaj skład procentowy osadu. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g.4-12. Do 20 g mieszaniny tlenku baru i tlenku sodu dodano roztworu kwasu siarkowego(VI) w nadmiarze.4-9. ile gramów wapnia było w mieszaninie użytej do reakcji z kwasem solnym. Mieszaninę złożoną wyłącznie z Li2CO3 i BaCO3 o masie 0.Stechiometria reakcji 4.4-1. że zawartość procentowa wapnia wynosi 39.4-2. Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9%masowych węgla? 4. dołączenie roztworu z przemywania do przesączu). Oblicz. Określ zawartość procentową (wagową) wszystkich trzech związków wapnia w mieszaninie wyjściowej. 3 3 Do 94cm mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm tlenu. Po ilościowym przebiegu reakcji masa osadu zmalała o 10%. 3 Próbkę stopu żelaza.8% Zn? 4. W wyniku reakcji otrzymano 23. Po zakończeniu reakcji objętość 3 wydzielonego wodoru.4-7. z mieszaniny po reakcji z kwasem solnym usunięto ilościowo piasek (odsączenie. która nie uległa rozpuszczeniu wynosiła 2. Tak otrzymany roztwór miareczkowano 0. Do 816g mieszaniny zawierającej Na2CO3 i Na2CO3 10H2O dodano nadmiaru kwasu solnego.917 dm wodoru (warunki normalne).4.3g siarczanu (VI) baru.1234 M roztworem NaOH wobec błękitu bromotymolowego zyżywając 33. Ile procent (objętościowo) dwutlenku siarki zawierała mieszanina gazów? . 4. jeśli stop zawierał 30.4-10.2077 g wobec oranżu metylowego zużywając 27. Odliczyć masę i zawartość procentową Li2CO3 i BaCO3 w próbce. 4. 3 3 Roztworzenie pewnego stopu Zn i Mg wymagało 0. Oblicz skład procentowy stopu. wyrażona w gramach. Oblicz skład procentowy stopu 4.4-11.4-8. Wydzielający się gaz zajął objętość 0. Jaka była. 4. W wyniku reakcji wydzieliło się 0.48%. chlorku wapnia i piasku wlano 100 ml wody destylowanej. 4. Masa pozostałości. odniesiona do warunków normalnych. Stężenie kwasu solnego wyznaczono miareczkując odważkę węglanu sodu o masie 0. Ustalanie składu mieszanin 4. 4. Do kwasu solnego użytego w nadmiarze. Ile gramów azotanu srebra zawierał roztwór? 4.8g mieszaniny wapnia i magnezu. Osad zawierający mieszaninę chlorku i jodku srebra przemywano na sączku wodą chlorową. była równa 6. Oblicz. 4. .0 g.

863 dm wodoru. Jaka część mola amoniaku użytego w reakcji utleniła się do tlenku azotu? 4.4-18.4-21. 4. 4. b) skład procentowy mieszaniny tlenków.4-20. Masa pozostałości wynosiła 8g. W reakcji wydzieliło się 2. 3 Otrzymano 1790 cm tlenu w przeliczeniu na warunki normalne. Po odsączeniu i wysuszeniu otrzymano 160.09810 mol/dm . która osadziła się na tej płytce.4-19. gdy przestały wydzielać się gazy. 4. Po pewnym czasie masa płytki wzrosła do 105g. 4.7% tlenku węgla (IV). aż do ilościowego wytrącenia osadu. że zawiera on 80% miedzi. Ile cm tlenu zawierała wyjściowa mieszanina. Oblicz zawartość procentową glinu i cyny w stopie.sos.pl . Mieszanina węglanu wapnia i węglanu magnezu zawiera 44. 4.6 g osadu AgCl. 74 g mieszaniny NaCl i KCl rozpuszczono w wodzie i dodano w nadmiarze stężonego roztworu AgNO3.8 ml NH4SCN o stężeniu 3 0. 3 3 Do naczynia wprowadzono 10 cm mieszaniny tlenu i azotu oraz 5 cm wodoru. Masa osadu po odsączeniu.Stechiometria reakcji 4. 10g mieszaniny chlorku potasu i azotanu(III) amonu prażono aż do momentu. Obliczyć skład procentowy mieszaniny soli. Jaki był skład procentowy mieszaniny? 4.4-15. W wyniku przepuszczenia pary wodnej nad rozżarzonym żelazem (10g) otrzymano 14g mieszaniny tlenku żelaza (III) i tlenku żelaza (II) dwużelaza(III). 4.4-24.3 ml AgNO3 o stężeniu 0.2343 g metodą Volharda zużyto 42. Obliczyć skład procentowy tej mieszaniny. Po spaleniu mieszaniny i skropleniu pary 3 3 wodnej objętość gazów wynosiła 9 cm w przeliczeniu na warunki normalne. Ile procent azotanu(III) amonu zawierała mieszanina? 4. 4.35 - . Obliczyć procentową zawartość KCl w mieszaninie KCl i NaCl. 4. Oblicz zawartość procentową soli w mieszaninie.4-14. Otrzymano mieszaninę żelaza i tlenku żelaza(II).7 g mieszaniny składającej się z manganianu(VII) potasu oraz chloranu(V) potasu. Miedzianą płytkę o masie 100g wrzucono do roztworu azotanu(V) srebra. jeżeli na zmiareczkowanie odważki mieszaniny o masie 3 0. Rozkładowi termicznemu poddano 7.4-17.47g. Oblicz procentowy skład stopu. sporządzonej z 2 objętości 6molowego HCl i 3 objętości 4-molowego H2SO4. 4. cyny i glinu.51g stopu glinu z magnezem zużyto 50cm mieszaniny kwasów.4-16.4-25. wiedząc. 3g mieszaniny bezwodnych soli chlorku sodu i azotanu(V) sodu rozpuszczono w wodzie i dodano roztwór azotanu srebra. Do roztworzenia próbki mosiądzu (stop miedzi z cynkiem) o masie 50g zużyto 289. Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymywana w reakcji utleniania amoniaku tlenem miała średnią masę mola 28. 3 Na zredukowanie 3 kilomoli tlenku żalaza(III) zużyto 89. Brązal jest stopem miedzi.4-22. Oblicz liczbę moli srebra. 3 Na rozpuszczenie 3.1035 mol/dm oraz 10.4-23.6 m tlenku węgla(II) (warunki normalne).4-27. Obliczyć: a) objętość wydzielonego wodoru (warunki normalne). przemyciu i wysuszeniu wynosiła 1. Oblicz wagową zawartość cynku w stopie. http://www.chemia. Oblicz skład procentowy masowy mieszaniny poddanej rozkładowi 4.4-26. W celu oznaczenia zawartości glinu i cyny w próbce stopu o masie 20 g poddano ją 3 reakcji z kwasem solnym.7 g.5 63% roztworu kwasu azotowego (V).

w przeliczeniu na warunki normalne.24dm wodoru. gdy drugi składnik stanowi metal o możliwie najniższej wartości stosunku masy atomowej do wartościowości.Stechiometria reakcji 4. 3 Pod działaniem kwasu na 1g stopu metali wydzieliło się 2.36 - .4-28. a najmniejsza. . gdy inne nie reagują z kwasem. Jaki metal jest głównym składnikiem stopu? Jaka jest jego minimalna i maksymalna zawartość? Wskazówka: Zawartość główego składnika jest największa.

V[dm3 ] Często objętość roztworu podawana jest w cm .6dm roztworu 2-molowego. Obliczyć stężenie molowe roztworu. 3 Obliczyć. stężenie molowe liczone n 3 jest ze wzoru: CM  .2dm 0.1-molowego roztworu? 5. W jakiej objętości 2. 5. Z zależności d=m/V łatwo obliczyć objętość 3 3 roztworu: V=mrozt/drozt (gęstość najczęściej podawana jest w g/cm .pl . 5. Stężenie molowe 3 3 Stężenie molowe określa nam ilość moli substancji rozpuszczonej w 1dm roztworu. Vrozt mrozt=ms+mrozp 5.1-4. gdzie V określa objętość roztworu wyrażoną w dm .5-molowego roztworu znajdują się 2 mole substancji? 5.5M roztworu bromku wapnia (CaBr2) znajduje się 5g CaBr2? http://www.1-2.1-7. W celu przeliczenia objętości roztworu z cm na dm . Zgodnie z definicją.1-6. W jakiej objętości 0.chemia.1-1. więc obliczona objętość wyrażona jest w cm ).sos. 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm roztworu.Stężenia roztworów 5. czyli CM  . 3 W 6dm roztworu znajduje się 234g siarczku sodu (Na2S). 3 Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0. n  drozt  1000 Podstawiając to wyrażenie na stężenie molowe otrzymamy: CM  . że w 1dm tego roztworu znajduje się x moli substancji rozpuszczonej. ile moli substancji znajduje się w 0. Vrozp roztwór mrozt.1. oprócz podstawowego wzoru na stężenie molowe: CM  Bardzo łatwo się je wyprowadza korzystając z podstawowych zależności.1-3. należy objętość n 1000n 3 3 3 wyrażoną w cm podzielić przez 1000: V[dm ]=V[cm ]/1000. czyli CM  . Ms V[dm3 ] Niekiedy zamiast objętości roztworu podawana jest jego masa oraz gęstość. 3 3 3 n V[dm3 ] nie trzeba się uczyć na pamięć. 5.37 - . 5. Obliczyć stężenie molowe roztworu.1-5. Liczbę moli n obliczamy ze wzoru  3] V[cm V[cm3 ] 1000 ms n=m/M. 3 W 150cm roztworu znajduje się 50g chlorku wapnia (CaCl2). mrozt Oczywiście wzorów tych. Stężenia roztworów + Substancja rozpuszczana ms rozpuszczalnik mrozp. czyli roztwór o stężeniu x mol/dm 3 oznacza. 5.

2 mol/dm .1-20.1-21. Gęstość roztworu przyjąć za równą 1g/ml.Stężenia roztworów 5.1-16.38 - .5mol/l.1-14.5 3 mol/dm 5. 5. oblicz stężenie molowe 5.5 dm wody i otrzymano roztwór o gęstości 1. 3 3 Oblicz ile gramów KOH potrzeba do sporządzenia 200cm roztworu tego związku o stężeniu 0.5g chlorku magnezu.02g 5.5mola/dm 5. 3 Ile gramów Ca(NO3)2 należy dodać do 25cm 0. Oblicz stężenie molowe roztworu? 5.1-9. aby otrzymać roztwór o stężeniu 0. Obliczyć ułamek molowy NaOH w wodnym roztworze o stężeniu 0.1-12.5dm roztworu.1-molowego roztworu? 5. 3 W 800 cm roztworu znajduje się 9.8g tego kwasu. 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150cm wody.1-19. 3 3 Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0. 5. 5.1-23. 3 Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 200cm 0.40 mol/l i gęstości 1. jeśli gęstość tego 3 roztworu wynosi 1.1-15. aby podwoić stężenie jonów azotanowych(V)? 5.2g kwasu borowego? 5. W 6 decymetrach sześciennych znajduje się 234g siarczku sodu. że w 200 cm roztworu znajduje się 9. 3 Roztwór wodny MgHPO4 zawiera 0.0g. 3 Oblicz stężenie molowe roztworu H2SO4 wiedząc.1-13.1-17. Oblicz stężenie molowe tego roztworu. 5. 3 3 3 Ile cm wody należy odparować z 200 cm roztworu NaCl o stężeniu 0. 2W 200 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) znajduje się 0. 5.1-25.1-8. 5. 5.48 g jonów siarczanowych 2 .1-11. Oblicz ile a) moli 3 3 b) gramów KOH potrzeba do sporządzenia 400 cm roztworu tego związku o stężeniu 0.5 mola na dm . MH2O=18. który w 200cm zawiera 6.1-10.500 g/ml. 3 3 Oblicz ile gramów wodorotlenku potasu znajduje się w 0.7g NaCl i całość rozcieńczono wodą do objętości 500cm . MNaOH=40.5 kg roztworu o stężeniu 4. Mamy wodny roztwór kwasu azotowego(V) o stężeniu 22.2 g/cm .1-24. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu NaCl. 3 3 Do 200cm wody dodano 11.25-molowego roztworu tej soli. 3 3 117g chlorku sodu rozpuszczono w 0. 3 3 Ile gramów siarczanu(VI) sodu (Na2SO4) znajduje się w 300cm roztworu o stężeniu 2 mol/dm ? . Oblicz ułamek molowy HNO 3 w tym roztworze.1 mola P2O5 W 1dm .25 mol/dm i gęstości 1.1-18.23g/cm 5.19 g/cm . Oblicz p(SO4 ) 5. Obliczyć stężenie molowe roztworu MgHPO4.1-22.

gdy dana jest masa substancji i masa roztworu/rozpuszczalnika .23 g/cm 5. 5. 5. Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez wprowadzenie 11.2-8. wiedząc. jeśli gęstość 3 roztworu d=1. czyli mrozt=dVroztw. Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%? 5. wiedząc.39 - . 5.5kg roztworu 2%? 5.2-6.chemia. 3 Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 g siarczku sodu w 6dm wody. Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200g roztworu 5%? 5. 3 Obliczyć stężenie molowe 96% kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1. Masę roztworu (rozpuszczalnika) można wtedy obliczyć w oparciu o wzór na gęstość: d=m/V.04 g/cm 5.2-3.sos. Gęstość acetonu 3 wynosi 0. 3 Jakie jest stężenie molowe jodku potasu KI zawierającego 83 gramy tej substancji w 2 dm roztworu? 5. aby otrzymać roztwór 20%? http://www. gdy dane jest stężenie i masa roztworu/rozpuszczalnika .9g cm ? 5. Ile soli znajduje się w 0. 5.1-27.1-28.2-9.5g sodu do 200g wody.masę roztworu/rozpuszczalnika gdy dane jest stęzenie i masa substancji rozpuszczonej Często zamiast masy roztworu (rozpuszczalnika) podana jest jego objętość i gęstość.2-2.79 g/cm . Ile gramów substancji należy rozpuścić w 360g wody. Z tego wzoru (lub z jego przekształconej formy) możemy wyliczyć: mrozt mrozp  ms . Zgodnie z definicją stężenie procentowe liczone jest m ms ze wzoru: c%  100% s  100% . 3 3 Ile wody zawiera 1dm 45% roztworu wodnego substancji organicznej. 3 Oblicz stężenie molowe 30% wodnego roztworu amoniaku (NH3). że gęstość tego roztworu wynosi 0. czyli stężenie x% oznacza.2-1.1-26.84g/cm . Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%? 5. 5.pl .2-4. 3 3 Obliczyć stężenie procentowe nadtlenku wodoru w wodnym roztworze o gęstości 1.2g nadtlenku wodoru. 3 Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150 cm wody. Stężenie procentowe Stężenie procentowe (pro cent – na sto) określa nam ilość substancji rozpuszczonej w 100g roztworu.2-5.stęzenie. że 1dm takiego roztworu zawiera 61.masę substancji ms.2.89g/cm .1-29.Stężenia roztworów 5. Gęstość roztworu 3 d=1. że w 100g roztworu znajduje się x g substancji rozpuszczonej. 5.2-7.2-10. 3 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm acetonu.02g/cm . jeżeli gęstość roztworu wynosi 0.

5. Ile sody i ile wody potrzeba do przygotowania 250g roztworu 2% 5.2-26. jeśli śpią w nim dwie osoby i nie następuje dopływ 3 świeżego powietrza? Człowiek zużywa ok. Jaką objętość alkoholu trzeba zmieszać z wodą aby otrzymać 50g 25% roztworu? 5.2-11.2-22.05 g/cm otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 23. b=2. jeżeli do 100g wody dodamy 10g 36%roztworu HCl. Po jakim czasie.0 litrów HF odmierzonego w temperaturze 27°C i ciśnieniu 2Atm w 2. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.5m.2-18.2-20. Gęstość odszukaj w tablicach. Jakich jonów jest w tym roztworze najwięcej i dlaczego? 5.5 mola CuO.2m tlenu na godz. Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu fluorowodorowego otrzymanego po rozpuszczeniu 50.2 mola ZnCl2.0 litrach wody.2-19.8 mola ZnO i 1.2-24.2-14. Oblicz stężenie procentowe roztworu? 5.8 grama/centymetr sześcienny potrzeba do sporządzenia 15g jodyny czyli 10% roztworu jodu w alkoholu etylowym 5. Roztwór zawiera masowo 10% NaCl 10% NaBr 10% KCl. 5. w namiocie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy. 5.Stężenia roztworów 5. 5. Przygotowano mieszaninę złożoną z 1.18g/cm i stężeniu 20% dodano 10g granulek tego wodorotlenku.2-12. .2-25. 5.5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodowego chlorku miedzi(II) CuCl2 2H2O. Do 600 g 4% roztworu dodano 50 g wody i dosypano 20 g soli i wymieszano. . Do 500 g 16% roztworu soli dosypano 40 g soli i odparowano 87 g wody. Do 60g 12% roztworu soli dodano 20g tej samej soli.2-21. a=2m. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.2-17.2-16. 5. 0. Ile gramów jodu i ile centymetrów sześciennych alkoholu etylowego . W jakim stosunku masowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w wodzie w oddzielnych naczyniach otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych? 5. 3 3 Do 80cm roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1. 5. że tlen stanowi 20% objętości powietrza.5 moli CuCl 2 oraz 1.2-15.2-13. 3 Do 300g 7% kwasu cytrynowego dodano 250 cm wody i dosypano 12g kwasku. Przyjmij. Oblicz c% kwasu solnego. 0. 3 3 Oblicz stężenie procentowe i molowe kwasu solnego o gęstości 1.9 dm chlorowodoru w 350 g wody. 5. 2. Obliczyć procentową (wagową) zawartość cynku w mieszaninie.40 - . 5.5m. Oblicz stężenie procentowe kwasu azotowego w którym na jeden jon wodorowy przypada osiem cząsteczek wody 5.2-27.2-23. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. Oblicz masę tlenu w namiocie o wymiarach : h=1. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. W 0.

Ile gramów osiemnasto wodnego siarczanu(VI) glinu użyto do sporządzenia 250g 5% roztworu siarczanu(VI) glinu? 5.5g/cm . Oblicz a) w ilu gramach wody 3 3 b) w ilu dm wody (d=1g/cm ) należy rozpuścić 40g cukru. W 0.chemia. 5.2-38.2-29. 3 Jaka objętość gliceryny należy odmierzyć aby otrzymać 300g 20%roztworu. jaką objętością wody należy zmieszać z 15-procentową wodą amoniakalną o gęstości d=0. 5.2-42. 5. Obliczyć stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego . 5. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 5. Oblicz masę cząsteczkową alkoholu. H2S.2-30. aby otrzymać roztwór o stężeniu 20% 5. Oblicz stężenie procentowe otrzymanej wody chlorowej. ( Przyjmij. Mleko zawiera około 4% laktozy. Oblicz stężenie procentowe tego kwasu. W skład siarkowych wód mineralnych wchodzi siarkowodór.2-31. aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%. azotanu(V) wapnia [Ca(NO3)2 4H2O] w 130g wody.2-43.2-32. . 3 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli kuchennej w 25dm wody.2-35. powierzchni 1000m i gęstości 1.5 dm wody o gęstości 1 g/cm rozpuszczono 1.2-28.pl . Jaką objętość wody należy dodać do 250 g. 5.924 g/cm ze zwykłą wodą.sos.41 - .2-44. jeżeli średnia zawartość uranu w powierzchniowej warstwie ziemi wynosi 2. W 40% roztworze na 1 cząsteczkę alkoholu przypada 6 cząsteczek wody. jeśli gęstość gliceryny wynosi 1. W kwasie solnym.12 dm chloru. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. na jeden jon wodorowy przypadają 23 cząsteczki wody. 2 3 Ile uranu zawiera warstwa ziemi o grubości 1m. 3 Oblicz. 50.5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodnego chlorku miedzi(II) CuCl2 2H2O.2-37.2-40. aby otrzymać 8-procentową wodę amoniakalną. że roztwór zawiera 5 ppm wolnego jodu.2-36.4 ppm? 5. 5. 3 3 3 W 0. Ile procent siarkowodoru zawiera woda siarkowa. który jest mocnym elektrolitem. 10% roztworu kwasu octowego. Po przeprowadzeniu analizy okazało się.2g/cm ? http://www. 5. w której na jedną cząsteczkę tego związku przypada 1887 cząsteczek wody? 5.0 g KI rozpuszczono w 450g wody. że masa szklanki mleka wynosi 250 g) 5. Do 20g 10% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano 5g wody.2-34.2-41. Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9% masowych węgla? 5.2-39.2-33. Oblicz ile gramów laktozy spożywa człowiek wypijający rano i wieczorem po szklance mleka. 5. Ile miligramów jodu zawierał jodek potasu? 5.Stężenia roztworów 5.

to ile soli pozostanie po odparowaniu 1 t wody morskiej? 5.0006% kwasu azotowego (V) i 0. Przygotowano mieszaninę KOH i NaOH w stosunku molowym: n (KOH) : n (NaOH)=1:3. że zawiera ona 0. 5.2-47.2-54.6 g kwasu. 3 3 3 Do 10 cm 90% roztworu H2SO4 o gęstości równej 1. Ile gramów wody i ile gramów chlorku potasu należy użyć do przygotowania 200 g 2.21 3 g/cm . 5.2-59.12 g/cm dodano do 200cm CCl4 o gęstości 1. 5.2 g/cm . który w 100 cm zawiera 33.6 g/cm . Obliczyć stężenia procentowe obu soli w tak otrzymanym roztworze 5. 5. Obliczyć stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu. Gęstość wody deszczowej d=1g/cm .7g krystalicznego kwasu salicylowego w 100cm etanolu o gęstości 0.503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl z 25 g roztworu po rozcieńczeniu. Jakie jest stężenie procentowe NaCl w roztworze 5.5% roztworu chlorku potasu.75%-owego roztworu? Gęstość tego roztworu wynosi 3 1. zawierającej 40% NaBr i 60% KBr. Oblicz.2-51.2-60. 5. Oblicz stosunek liczby cząsteczek H2O2 do liczby cząsteczek H2O w 10-procentowym roztworze nadtlenku wodoru w wodzie.8g/cm 5. Iloma cząsteczkami Cl2O7 należałoby nasycić 200g wody. 2 Analiza wody deszczowej wykazała. że można go sporządzić 3 3 przez rozpuszczenie 1. 5.2-58. jeżeli wiadoemo. jaka ilość tych kwasów opadnie na obszar 1ha wraz z deszczem tworzącym warstwę grubości 30 mm.2-57. 5. W 500g roztworu soli kuchennej znajduje się 5g NaCl. 3 3 3 3 W 10 cm Br2 o gęstości 3.0001% H 2SO4. 3 Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 2dm 3.2-45.04g/cm . Oblicz.2-50. ile gramów kwasu spadło na obszar 1km 3 podczas 35 mm opadu deszczowego.8 g/cm dodano 400cm H2O.2-55. Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego. Obliczyć stężenie procentowe amoniaku w tak otrzymanym roztworze 5. W 30 g wody rozpuszczono 6 g mieszaniny.Stężenia roztworów 5.0005% kwasu siarkowego (VI).2-53.2-49. Otrzymano nowy roztwór o gęstości 1. Do 300 g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500 g wody a) obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu b) jaką objętość 0. Obliczyć stężenia procentowe obu składników w tak otrzymanego roztworze. 12 g tej mieszaniny dodano do 250 g wody. Pewien deszcz zawierał 0.2-46. Jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3. 5.2-56. Obliczyć stężenie procentowe Br2 w tak otrzymanym roztworze 5. aby powstał 10% rozwór kwasu chlorowego(VII)? 5. 3 3 500 dm amoniaku (warunki normalne) rozpuszczono w 1 dm wody destylowanej.2-52.42 - . 3 3 Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości d=1.2-48.5% .

oblicz stężenie procentowe kwasów w badanej deszczówce. Kości zawierają 58% Ca3(PO4)2 i 2% Mg3(PO4)2. Rozpuszczalność substancji Rozpuszczalność definiowana jest jako ilość substancji jaka może być rozpuszczona w danej temperaturze w 100g ms rozpuszczalnika. aby otrzymany roztwór miał stężenie większe niż 20%? 5.26g/cm należy wziąć aby otrzymać 200g 15% wodnego roztworu gliceryny.3-3.2-65.woda (1:2). 5. Obliczyć wydajność procentową procesu oczyszczania. 5. Dla większości substancji rozpuszczalność wzrasta wraz z temperaturą.2-61. Zgodnie z definicją rozpuszczalność R liczymy ze wzoru: R  100g . że w 1dm znajduje się 20mg kwasu azotowego(V) i 50 mg kwasu siarkowego(VI). Jakie jest stężenie otrzymanego roztworu.2-64.2-63. 5.Stężenia roztworów 5. dlatego po ochłodzeniu roztworu nadmiar substancji wykrystalizowuje z roztworu.2-66.chemia. 3 Przyjmując gęstość wody deszczowej d=1g/cm . Oblicz ile wody należy odparować ze 100kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej. Do 80g 15% roztworu H2SO4 dodano 20g wody. b) molowe? http://www.43 - .3.pl . a jego gęstość wynosi 3 1. 5. Ile gramów wody i ile gramów soli zawiera 400 gramów roztworu soli o stężeniu 20%. 5. Rozpuszczalność ze stężeniem procentowym powiązana jest następującymi wzorami: R W 100g rozpuszczalnika rozpuszczone jest R g substancji (zgodnie z definicją rozpuszczalności).sos. że w 200g wody rozpuszczono 24g chlorku miedzi(II). Czy jednakowe są stężenia: a) procentowe. 5. mrozp Roztwór w którym w określonej temperaturze rozpuszczona jest maksymalna ilość substancji (czyli zgodna z rozpuszczalnością w danej temperaturze) nazywa się roztworem nasyconym. Obliczyć rozpuszczalność jodku potasu. 3 Jaką objętość gliceryny o gęstości 1.3-2. czyli c%  100% . 5.68g/cm . jeżeli rozpuszczalność KNO3 w 283K wynosi 22g. 5. jeżeli nasycony w 293K roztwór ma stężenie 6mol/dm3. Jaka jest % zawartość P2O5 w kościach? 5. 100  R c% oraz R  100g (tu również korzystamy z definicji stężenia procentowego – w 100g roztworu o stężeniu c% 100  R rozpuszczone jest c% g substancji).2-62. W celu oczyszczenia saletry potasowej przez krystalizację rozpuszczono 300g saletry w 200g wody w temperaturze wrzenia następnie ochłodzono roztwór do temperatury 283K. Oblicz stężenie procentowe roztworu. 3 Analiza wody deszczowej wykazała.2-67. wiedząc. W pewnej temperaturze rozpuszczalność dwóch substancji A i B jest jednakowa.3-1.

50 C wynosi 85. oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu NaOH w wodzie.3-9. Oblicz rozpuszczalność jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10% 5.3-5.5% MnSO4.3-11. Rozpuszczalność saletry potasowej w temperaturze 10 C wynosi 24g. . jeżeli w 150 g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli. obliczyć. o Stężenie procentowe roztworu nasyconego saletry potasowej w temperaturze 35 C wynosi 35%. jeżeli 150g. nasyconego w temp. o Wiedząc. Jaka jest rozpuszczalność soli. Oblicz do jakiej temperatury należy ogrzać roztwór aby nastąpiło całkowite rozpuszczenie soli. jeśli wiadomo. w temperaturze 286K. Ile gramów soli należy rozpuścić dodatkowo w tym roztworze.3-18.3-8.5g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej temperaturze. ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 250g nasyconego w 293 K roztworu NH4Cl.3-16. że w tej temp. Obliczyć rozpuszczalność hydratu siarczanu manganu(II) (MnSO4 7H2O) w wodzie. w tej temperaturze. że rozpuszczalność wodorotlenku sodu w wodzie o temperaturze 20 C wynosi 108g/100g H2O.3-15. tego nasyconego w temp.3-12. 5.3-10. że nasycony w tej temperaturze roztwór zawiera 29.8g na 100g wody.3-13. nasyconego w temperaturze 35 stopni. Rozpuszczalność substancji w wodzie w temp. 5. 343K? (Wiemy. Oblicz rozpuszczalność substancji jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 30% .3-14. Korzystając z wykresu rozpuszczalności. 20oC sól nie wykrystalizowała z roztworu? 5.32g chlorku amonu. aby po oziębieniu do temperatury 10 stopni był nadal roztworem o nasyconym a cała ilość saletry znajdowała się w roztworze. jeżeli podwyższymy temperaturę do 323 K.20oC wynosi 25g. Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji. jeżeli rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach wynosi 45.3-4. 5.Stężenia roztworów 5. Oblicz ile gramów tej soli o o wykrystalizuje z roztworu. o o Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w temp. Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu w temperaturze 20oC dodano 200g wody.30 C.3-19.3-7. Do 160g wody o temperaturze 20oC dodano 88. 80oC. 5. Sporządzono 187. Ile wody należy dodać do 450g roztworu saletry. oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w o temperaturze 50 C? 5. 50 C roztworu ochłodzi się do 10 C? 5. 5. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.44 - .5g roztworu KNO3 o stężeniu 20%.3-6. 5. 5. Oblicz jakie jest stężenie procentowe wodnego. aby otrzymać roztwór nasycony w temp. 5. nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w Wodzie w temperaturze 30oC. 5. w 100g wody rozpuszcza się 140g KNO3). 5. o W jakiej ilości wody należy rozpuścić 120 g azotanu(V) ołowiu(II) aby otrzymać roztwór nasycony w temp.5 g roztworu saletry potasowej. Ile wody trzeba dodać do 135. 5.3-17. a w 10 C jest równa 21g. aby po oziębieniu do temp.

Ile kg wody należy odparować z 20. Korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji oblicz: o o a) ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu roztworu od 50 C do 80 C. 5.3-20.16 g/ml.4-3. 3 Gęstość 10% roztworu siarczanu(VI) glinu wynosi 1.4-4.2 mol/dm wynosi? 5.08 g/cm .18g/cm .4-8. 5. 5. Oblicz ile jonów srebra zawiera 1mm nasyconego roztworu jodku srebra. 5.4-2.83 mol/l i gęstości 1.4-6.3-21. 3 Oblicz stężenie molowe nadtlenku wodoru w 30% perhydrolu o gęstości 1.4-9. Ile gramów 45% kwasu należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu.1 molowego roztworu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) 3 2) 2 molowego roztworu kwasu siarkowego mając do dyspozycji roztwór 98% o gęstości 1.14 g/cm . http://www. 3 Gęstość 10%-owego roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1. 5. aby otrzymać roztwór 30% 5. 5. 3 Który roztwór ma większe stężenie procentowe 2.33 molowe H2SO4 o gęstości d=1.836g/cm 5.pl .sos. Obliczyć ile należy użyć czystych substancji lub stężonych roztworów do sporządzenia następujących roztworów: 3 1) 1dm 0.4 10 .45 - .chemia. . aby otrzymać roztwór 25%? 5. Przeliczanie stężeń 5.33 molowy HNO3 o 3 gęstości d=1.4-7.13g/cm .4-1. aby roztwór był nadal nasycony.46g/cm .0kg wodnego roztworu MgCl 2 o stężeniu 1. Wyrazić skład tego roztworu w ułamkach molowych oraz obliczyć jego stężenie molowe i molalne.1g/cm . 3 3 Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego o stężeniu 12 mol/dm i gęstości 1. 3 Oblicz stężenie molowe 46% roztworu KOH o gęstości 1. -7 3 Rozpuszczalność jodku srebra w temperaturze 298K wynosi 3. o b) oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 70 C.Stężenia roztworów 5.4. czy 2.4-5.

Oczywiście masa roztworu III jest sumą masy roztworu I i roztworu II: m3rozt=m1rozt+m2rozt. W roztworze I znajduje się n1=CM1 V1 moli substancji rozpuszczonej. c1%  c3 % m2rozt Mieszanie roztworów o znanym stężeniu molowym. Masa substancji rozpuszczonej w III roztworze równa jest sumie masy substancji zawartej w I roztworze i masy substancji zawartej w m c % m c % m  c %  m2rozt  c 2 % II roztworze: m3s=m1s+m2s. to objętość końcowa musi być podana). Oczywiście po zmieszaniu tych roztworów cała ilość substancji rozpuszczonej . Jeżeli stęzenia CM1 i CM2 nie są zbyt duże. że mieszamy ze sobą roztwór I z roztworem II. n C  V  CM2  V2 Stężenie molowe III roztworu wynosi: CM3  3  M1 1 V3 V1  V2 II sposób W metodzie krzyżowej (CM1>CM2) stężenia zapisujemy w następujący sposób: .46 - . roztworze II n2=CM2 V2 moli tej substancji. znajdzie się w roztworze III (substancja rozpuszczona pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II): n 3=n1+n2=CM1 V1+CM2 V2. W metodzie tej stężenia roztworów zapisuje się w następujący sposób (c1%>c2%): dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II c1% c3% c2% (c3%-c2%)[g] m1rozt = (c1%-c3%)[g] m2rozt Krzyż stężeń odczytujemy w następujący sposób: Roztwór o stężeniu c3% powstaje w wyniku zmieszania ze sobą (c 3%-c2%) g roztworu I i (c1%-c3%) g roztworu II.Stężenia roztworów 5. W krzyżu stężeń widoczna jest następująca proporcja: c3 %  c 2 % m1rozt  . czyli: m3s  1rozt 1  2rozt 2  1rozt 1 100% 100% 100% Mając masę substancji w III roztworze. . W wyniku zmieszania tych roztworów uzyskujemy roztwór III (roztwór końcowy). obliczanie stężenia roztworu końcowego I II III + V3  ? CM3  ? n3  ? V1 CM1 n1  CM1  V1 V2 CM2 n2  CM2  V2 Po zmieszaniu roztworu I o objętości V1 z roztworem II o objętości V2 otrzymamy roztwór III (końcowy).5. oraz jego masę łatwo obliczyć stężenie procentowe tego roztworu: m m  c %  m2rozt  c 2% m1rozt  c1%  m2rozt  c 2% c3 %  100% 3s  100% 1rozt 1  m3rozt 100%  (m1rozt  m2rozt ) m1rozt  m2rozt II sposób Stężenie procentowe w roztworze końcowym (III) można obliczyć korzystając z metody krzyżowej. a w . to objętość roztworu III jest sumą objętości roztworu I i roztworu II: V3=V1+V2 (jeżeli ta równość nie jest . Rozwiązując tę proporcję (wymnażamy na krzyż) łatwo wyliczymy poszukiwane stężenie c 3%. spełniona. Mieszanie roztworów I II III Mieszanie roztworów o znanym stężeniu procentowym obliczanie stężenia roztworu końcowego + m1rozt c1% m c % m1s  1rozt 1 100% m2rozt c2% m c % m2s  2rozt 2 100% m3rozt  ? c3 %  ? m3s  ? Wyobraźmy sobie.

W wyniku tego otrzymujemy roztwór III o stężeniu c3% i masie m3rozt. Po rozwiązaniu proporcji (po pomnożeniu na krzyż) wyliczymy poszukiwane stężenie C M3.pl . W roztworze końcowym (III) masa substancji rozpuszczonej równa jest m 3s=c3% m3rozt/100%. aby wyrazić je w tych samych jednostkach. 3 Jeżeli stężenie jednego roztworu wyrażone jest w procentach. substancji pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II. że mieszamy dwa roztworu I i II o znanych stężeniach. Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu molowym I II III + C1M V1  ? n1  ? C2M V2  ? n2  ? C3M V3 n3  C3M  V3 http://www. W efekcie otrzymaliśmy 2 równania z dwiema niewiadomymi: m1rozt+m2rozt=m3rozt . W metodzie tej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I: dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II c1% c3% c2% (c3%-c2%)[g] m3 rozt (c1%-c3%)[g] Rozpisane dane czytamy w następujący sposób: po zmieszaniu (C3%-C2%) g roztworu I z (c1%-c3%) g roztworu II otrzymamy (C3%-C2%)+(c1%-c3%). Wiadomo. czyli m1s=c1% m1rozt/100% oraz m2s=c2% m2rozt/100%.C2%) g roztworu III o stężeniu c3%. c1% m1rozt+ c2% m2rozt= c3% m3rozt Po rozwiązaniu układu równań otrzymamy masę roztworu I. m1rozt+m2rozt=m3rozt. to wcześniej musimy przeliczyć jedno z tych stężeń.Stężenia roztworów dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II CM1 CM3 CM2 (CM3-CM2) V1 = (CM1-CM3) V2 CM3  CM2 V1  (V1 i V2 muszą być wyrażone w tych samych CM1  CM3 V2 Dla krzyża stężeń możemy zapisać następującą proporcję: jednostkach objętości). Możemy zatem zapisać proporcje: (C3%-C2%) g roztworu I z roztworem II daje (c1%. Po rozwiązaniu proporcji otrzymamy masę roztworu I. Ta masa . II sposób Po odpowiednim zapisaniu danych możemy skorzystać z metody krzyżowej. . c1% m1rozt+ c2% m2rozt= c3% m3rozt. Po pomnożeniu stronami przez 100% otrzymamy: 100% 100% 100% .C2%) g roztworu III. oraz masę roztworu II jaką należy użyć aby otrzymać określoną ilość roztworu końcowego o podanym stężeniu. to x g roztworu I z roztworem II da m3rozt g roztworu III. Masę roztworu II otrzymamy jako różnicę: m 2rozt=m3rozt-m1rozt. czyli (c1%.47 - . Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu procentowym I II III + c1% m1rozt  ? m1s  ? c2% m2rozt  ? m2s  ? m3rozt c3% m3rozt  c 3 % m3s  100% Wyobraźmy sobie.chemia. .sos. . że masa III roztworu musi być równa sumie mas roztworu I i roztworu II: . . . a stężenie drugiego w mol/dm . co można zapisać: c %  m1rozt c 2%  m2rozt c 3 %  m3rozt m1s  m2s  m3s czyli 1   .

25dm 0. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 45% i 20% roztwór KCl aby po zmieszaniu stężenie roztworu wynosiło 35%? . II sposób W metodzie krzyżowej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I.5-3.5-1.5-2. 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie 200g 6% roztworu MgSO 4 do objętości 500cm . aby otrzymać roztwór 22.5-11. W III roztworze znajduje się n3=C3M V3 moli substancji rozpuszczonej. Rozwiązując układ równań: V1+V2=V3. Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu.15-molowego NaOH można otrzymać z 0. Zmieszano 10 gramów 10% roztworu z 20 gramami 2. 3 Jaką objętość 6-molowego roztworu NaOH należy dodać do 280cm 1-molowego roztworu.5-10. aby otrzymać roztwór ok. co możemy zapisać: C3M V3= C1M V1+C2M V2. że V1+V2=V3.5-8.5-molowego roztworu oraz 400 cm 1-molowego roztworu. 5. która pochodzi z roztworu I i . W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym. 5. 3 3 Zmieszano dwa roztwory: 200cm 0. 5.Stężenia roztworów Jaką objętość roztworu I i jaką objętość roztworu II musimy zmieszać ze sobą aby uzyskać III roztwór o objętości V 3 i stężeniu C3M. Ile gramów wody i ile gramów stężonego kwasu solnego (36%) należy zmieszać.5-9.5-12. aby otrzymać 200g 10% roztworu? 5.5-5. C3M V3= C1M V1+C2M V2 obliczymy potrzebne objętości roztworu I i II.5%? 5. . to zmieszanie V1 objętości I roztworu da nam V3 objętości III roztworu. Dane zapisujemy w następujący sposób: dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II C1M C3M C2M (C3M-C2M) V3 (C1M-C3M) W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I roztworu z (C1M-C3M) objętości II roztworu otrzymujemy: C3M-C2M+ C1M-C3M= C1M-C2M objętości III roztworu. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy z 20% kwasem siarkowym. 3 Jaką objętość 0. Obliczyć stężenie procentowe Px otrzymanego roztworu.88-molowym (d=1. . .5-4. aby otrzymać roztwór 2molowy 5. Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30% roztworu. Z jakiej ilości 30% roztworu można otrzymać 12g 50% roztworu po odparowaniu odpowiedniej ilości wody? 5. Z proporcji łatwo obliczymy V1. n2=C2M V2. co możemy zapisać w postaci proporcji: W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I otrzymujemy C1M-C2M objętości III roztworu.5-7. 3 W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 36% kwas solny z roztworem 2. .05g/cm ). Wiadomo.5-6. . aby otrzymać roztwór 30%? 5.48 - . roztworu II: n1=C1M V1.5% roztworu.75-molowego NaOH drogą rozcieńczania? 5. a z zleżności V2=V3-V1 obliczymy potrzebną objętość II roztworu. . . . 2molowy? 5. 5. aby otrzymać roztwór 15%? 5.

W 120 g wody rozpuszczono 30 g Na2CO3 10H2O. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 należy dodać do 500ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0.5-19. 3 3 Stężenie jonów siarczanowych w roztworze Co2(SO4)3 o d=1.55mol/dm i gęstości 1.5-25.pl . Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300g 20% wodnego roztworu soli kuchennej. Jakie jest stężenie procentowe roztworu Na2CO3? 5. 3 Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór BaCl 2 o stężeniu 0. jeśli otrzymano roztwór 3%? 5. Ile wody należy dodać do 3 150cm tego roztworu aby otrzymać 5% roztwór soli. Ile musi wziąć roztworu o większym stężeniu? 5.4 g/cm . 5.5-24.2 mol/dm .27 g/cm .5-20. aby otrzymać roztwór 50%? 5. . 3 60g kwasu octowego o stężeniu 10% rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 250cm .13 g/cm aby otrzymać roztwór 20%? 5. W jakim stosunku masowym należy wymieszać 96%-y kwas siarkowy(VI) z wodą aby otrzymać roztwór 55% 5.5-14. 5. 3 3 3 Zmieszano 200cm 80% roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1. jakie jest stężenie molowe otrzymanego roztworu kwasu octowego? Masa molowa kwasu octowego wynosi 60g/mol.4350 g/ml). Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.5-26. Ile g stężonego – 98% roztworu kwasu siarkowego(VI) dodano do 250g 1% roztworu tego kwasu.5-15.sos. aby otrzymać roztwór 3% tej soli.5-13.12 3 g/cm aby otrzymać roztwór o stężeniu 3.5-23. 5. Ma do dyspozycji dwa roztwory tego kwasu: o stężeniu 30% i stężeniu 70%.5-18. Mając alkohol 96% i 30% otrzymać 50g alkoholu 70 stopniowego. aby otrzymać 100g roztworu 15-procentowego 5. Ile gramów 4% roztworu danego składnika należy dodać do 150 g 7% roztworu aby otrzymać roztwór 5% 5. 3 Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu należy zmieszać z jego wodnym roztworem o stężeniu 10% aby przygotować 200cm 3 roztworu o stężeniu 25% i gęstości d=1.01 kg/dm wynosi 1.05 mol/l aby otrzymany roztwór zawierał w 1mililitrze 0. 3 Ile gramów 40% roztworu chlorku magnezu należy dodać do 0.Stężenia roztworów 5. Ile gramów roztworu 40-procentowego i ile gramów roztworu 12-procentowego należy zmieszać.5% 5.49 - .5-27.74g/cm z 100cm 40% roztworem kwasu 3 3 siarkowego(VI) o gęstości 1. 5.5-16. 5.5-17.009807g H2SO4.5 litra roztworu MgCl 2 o stężeniu 1. Chemik chce otrzymać 100g kwasu o stężeniu 54%.5-21.chemia. Zmieszano 200g 5-procentowego roztworu węglanu sodu z 400g 7-procentowego roztworu tej samej soli. Oblicz ile cm wody należy dodać do powstałego roztworu kwasu.5-22. 5. http://www.43 mol/dm i gęstości 3 1.5-28. (d=1.

Jaki będzie odczyn roztworu po zmieszaniu? 5. 5. 5.molowego roztworu NaOH ? 5.1443g/cm .Stężenia roztworów 5. Uzupełniono wodą do kreski. c%=30%) w kolbie miarowej o pojemności 3 3 3 1dm .5-molowego kwasu solnego dodano 6. 3 Jaką objętość amoniaku o gęstości d=0.57mola kwasu azotowego(V)? 5. 3 3 Zmieszano 2.6-3.1-molowego roztworu kwasu ortofosforowego(V). aby zobojętnić całkowicie 3.5 molowego roztworu KOH i 200 cm 2-molowego roztworu H2SO4. a) Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu b) Jaką objętość (cm sześcienne) 0.6-4. 3 3 Zmieszano ze sobą 400 cm 1. 3 Gęstość roztworu kwasu azotowego. 5.6. Obliczyć masę molową dwuwodorotlenowego wodorotlenku. Po zakończeniu reakcji powstały gaz przepuszczono przez 3 wodę. .50 - . wiedząc. 3 3 Zmieszano 20dm wodoru i 10dm chloru (warunki normalne).500. jeżeli 178cm roztworu alaniny przereagowało z 250cm KOH o stężeniu 0.0500mol/dm .41g tej 3 substancji zużyto 0.76cm roztworu NaOH o stężeniu 3 0. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu. Ile cm 3 otrzymanego roztworu należy użyć do zobojętnienia 1. Ile gramów 45% roztworu kwasu azotowego należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu azotowego aby otrzymać roztwór 30%.5-29. Ile gramów chlorku cynku otrzymano? 5.6-7. roztwór odparowano do sucha. 3 3 3 3 Do 200 cm 0. Obliczyć 3 objętość.6-5. 3 3 3 Oblicz stężenie molowe alaniny. że do zobojętnienia roztworu zawierającego 6. otrzymując 200cm kwasu solnego.5-molowego kwasu solnego dodano 250g 10% roztworu wodorotlenku sodu.molowego roztworu H2SO4 dodano 500 cm roztworu H2SO4 o stężeniu 0.6-8.77 g/cm należy użyć do otrzymania 50g 5% roztworu mocznika? 5. Jaki odczyn miał roztwór? 5. w którym znajduje się 0. Pobrano 20cm tego roztworu i zobojętniono 23. Do 300g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500g wody.100.6-1.250mol/dm . do jakiej należy rozcieńczyć 10cm tego roztworu.18kg/dm .5g cynku.6-11.6-10. Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu wodorotlenku potasu.5-30.4 mola/dm . Oblicz stężenie procentowe kwasu siarkowego. aby otrzymać 2.503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl z 25g roztworu po rozcieńczeniu. Obliczanie stężenia roztworu na podstawie równania reakcji 5.00 dm 0. 5.6-9.0 molowy roztwór.5g kwasu siarkowego(VI) i 3cm kwasu solnego (d=1. 5.6-6. 3 Do 100cm 1. Gdy wodór przestał się wydzielać.25dm 0.11ułamka molowego HNO 3. Czy 112g 5 % kwasu solnego wystarczy do rozpuszczenia 5g cynku? 5. Jaki metal wchodził w skład tego wodorotlenku? 5.6-12. 3 Do 1dm 0.6-2. wynosi d=1.

125 dm roztworu HCl.51 - . jeżeli wiadomo.00 10 molowego roztworu AgNO3. którą należy dodać do 300 cm 0.6-26.5 cm 5.15 M roztworu Na2CO3.6-24.25 mola wodorowęglanu baru. Jaki odczyn miał roztwór? 5.0 cm roztworu HCl o gęstości 1. M(Al) – 26.Stężenia roztworów 5. Oblicz stężenie molowe roztworu jodu.322.6-17. że na zobojętnienie 20 ml HCl zużyto 18ml 0. Oblicz początkowe stężenie HCl (%wag. 3 Jaką objętość roztworu KOH o stężeniu 0.6-23.0cm roztworu HCl. Odważono 0. 5.6-22.6-21.025 dm 0. Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku baru użytego do przeprowadzenia reakcji. 3 3 2+ Obliczyć objętość (dm ) 0.41 M BaCl2 aby stężenie jonów Ba w 3 roztworze wynosiło 0.054 g/cm i otrzymano roztwór o pH 0. Jakie jest stężenie molowe pozostałego wodorotlenku po reakcji? 5.66g. 5. http://www. Założyć.240 g wprowadzono do 210. że powstający BaCO3 jest praktycznie nierozpuszczalny.Oblicz procentową zawartość KCl w badanej próbce. M(Ba(OH)2) – 171. 5.98 M(HCl) – 36. jeżeli objętość roztworu nie uległa zmianie. 3 Oblicz objętość SO2 (odmierzonego w warunkach normalnych). Do roztworu zawierającego 0. 3 3 3 Na zmiareczkowanie 25 cm roztworu jodu zużyto 27.6-25.72 g MgO zużyto 0. Do momentu 3 odbarwienia roztworu zużyto 120cm kwasu. 3 3 3 Do 90.6-20. 3 3 Próbkę metalicznego glinu o masie 6.0 cm roztworu HCl dodano 30.6-14.15 molowym należy użyć do zobojętnienia 0. Znaleźć molowość kwasu solnego.5 mola wodorowęglanu sodu dodano 1 mol kwasu solnego.chemia. Po odsączeniu i wysuszeniu osad BaSO4 miał masę 4. Próbkę tę rozpuszczono w wodzie i miareczkowano roztworem kwasu solnego wobec 3 oranżu metylowego. -2 Na zmiareczkowanie 25. powodując całkowite strącenie jonów Ba .2120g węglanu sodu. jaka może wejść w reakcję z 250cm roztworu 3 wodorotlenku potasu o stężeniu 1mol/dm . 5. Oblicz stężenie molowe roztworu HCl. 5. 2+ Do 100g wodnego roztworu chlorku baru BaCl2 dodano siarczanu(VI) potasu. W wyniku reakcji otrzymano roztwór.877.6-18. 3 Do analizy odważono 0.6-13.pl .35 5. 3 3 Do 300 cm 0.46 5.).6-15. Na zmiareczkowanie próbki zużyto 20.sos. 5.6-19. 3 3 Do 160cm roztworu NaOH z dodatkiem fenoloftaleiny wkroplono roztwór H 2SO4 o stężeniu 0.950g zanieczyszczonego chlorku potasu i rozpuszczono w wodzie otrzymując 250 cm roztworu. Oblicz stężenie molowe zastosowanego roztworu NaOH. w którym pH wynosiło 0.0cm tego roztworu zużyto 21.052 g/cm .07molowego roztworu HNO3? 5.2 mol/dm .2 molowego HNO3 dodano 300 cm 0.0 cm 5. a następnie 0. 3 3 .45-procentowego roztworu Ba(OH)2 o gęstości 1.5cm roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0.13M NaOH.10 mol/dm . Jakie było stężenie molowe użytego roztworu HCl. 3 Do całkowitego roztworzenia 3. Zakładając addytywność objętości obliczyć stężenie molowe HCl w początkowym roztworze.6-16.25 molowego NaOH. 5.08 mol/dm . 5.

0 ml AgNO3 o stężeniu 0.0995 mol/dm .009807g H 2SO4.00 cm każdego z tych kwasów zobojętnia alkalia zawarte w odważce 0.00 cm kwasu solnego.2 mol/dm dodano 40.37 cm 0.0 ml roztworu AgNO3 przereagowało z 42.6 5. Obliczyć stężenie molowe tiocyjanianu.62 cm kwasu solnego.0 mg jonów H dodano 200 cm roztworu tego kwasu o pH=3. 5.0 ml KBr o stężeniu 0. Obliczyć pH otrzymanego roztworu.600 g jest zobojętniona przez 45.6-29. Jaka jest zawartość % węglanu potasowego w próbce o masie 0. 5.90 i 3 300 cm wody.6-33.4350 g/ml) należy dodać do 500 ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0.05 mol/l.8 ml NH4SCN o stężeniu 0. 3 20. 3 Nadmiar kwasu zobojętniono 1. c) stężenie molowe kwasu.0 ml AgNO3.2 ml KSCN o stężeniu 0.1015 mol/dm .6-27.000 milimoli (NH4)2HPO4 5.5 ml kwasu? 5.6-32. jeśli 40. Jaką ilość kwasy siarkowego zawiera 200 ml oznaczanego roztworu.2548 g jeśli po rozpuszczeniu tej próbki w wodzie na jej zmiareczkowanie zużyto 34. aby pH w otrzymanym po zmieszaniu roztworze wynosiło pH =0.850 cm kwasu solnego – obliczyć miano kwasu. zużywając 12.4 ml roztworu NH4SCN. .6-36. 3 Do 10. 5. 5. jeżeli na zobojętnienie 25 ml 0.6-38.05 mol/l. Na odmiareczkowanie niezwiązanego AgNO3 zużyto 3 6. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 (d=1. Obliczyć 3 a) ile moli Na2CO3 zobojętnia 1.5 ml 0. Jakie jest stężenie molowe tego kwasu? 5.009 g ogrzewano z KOH i wydzielony amoniak pochłonięto w 50. 5. Obliczyć procentową zawartość azotu w próbce.4000 g tej soli w wodzie i oznaczeniu 3 3 bromków metodą Volharda zużyto 40.5000 g popiołu i odpowiadające 95% zawartości K 2CO3 w tej próbce 5.1005 mol/dm .000 cm kwasu.4350g/ml należy dodać do 500 ml roztworu NaOH o stężeniu 0.000 dm kwasu. że 20.6-34.4 ml roztworu NH4SCN. 3 Odważka Na2CO3 o masie 1.0 ml AgNO3 o stężeniu 0. b) H2SO4. 3 + 3 Do 100 cm roztworu kwasu solnego.52 - .000 g próbki technicznego K2CO3 zużyto 25.1 molowego roztworu kwasu solnego? 5. 3 Próbkę soli amonowej o masie 1.00cm kwasu solnego zobojętnia amoniak wydzielony z 4. a jego nadmiar odmiareczkowano. 3 Do roztworu CaCl2 dodano 40. jeżeli po rozpuszczeniu 0.6-31. 1cm roztworu NaOH odpowiada 0. Przeliczyć ilość alkaliów w 3 próbce na procentową zawartość K2O wiedząc. W oddzielnym miareczkowaniu 40. aby otrzymany roztwór zawierał w 1ml 0. zawierającego 10.0930 g H2C2O4 2H2O. 3 Obliczyć stężenie molowe a) HCl.6-37. Obliczyć procentową zawartość zanieczyszczeń w KBr.000 mmoli (NH4)2SO4.5272 N NaOH.6-28.00 cm kwasu solnego zobojętnia NH3 wydzielony z 4.5127 M HCl. 3 Na zmiareczkowanie 2. 3 .6-39.1000 mol/dm i 10. Ile gramów CaCl2 było w badanej próbce? 5.6-30.Stężenia roztworów 5. 3 b) ile moli zobojętnia 1.6-40.0924 mol/l NaOH zużyto 24. 3 3 Mając dane: 10 cm roztworu NaOH odpowiada 0. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 o gęstości d=1.6-35. 5.00 cm 0.

1-molowego roztworu Na2SO4. 3 3 3 W naczyniu zmieszano: 150cm 0. Oblicz stężenie molowe jonów baru.chemia.6-43.6-44. Pobrano próbkę o objętości 20. jeżeli wiadomo. uzyskując 200 ml roztworu.2 normalnego roztworu kwasu H3PO4?.6-49. 5.0412g SiO 2. 250cm 0. Oblicz stężenie procentowe glukozy. 3 Ile g Ca(OH)2 było w roztworze jeśli na jego zobojętnienie zużyto 40cm 0.2 ml KSCN. Obliczyć % zawartość krzemu w żeliwie.1-molowego roztworu Ba(NO3)2.1-molowego roztworu BaCl2. odpowiada 1. zużywając 8.sos. Obliczyć stężenie molowe KSCN.2-molowego BaBr2. Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1 kg roztworu wodorotlenku potasu. Ile % węgla zawierał antracyt? 3 http://www.pl . 5.6-45. że 1 ml roztworu AgNO3. jeżeli w trakcie próby Trommera z próbki roztworu glukozy o masie 150 g otrzymano 36 g tlenku miedzi (I) 5.6-47. 200cm wodnego roztworu 0.57 mola kwasu azotowego? 5.8dm CO2 (warunki normalne).0 ml AgNO3 i jego nadmiar odmiareczkowano.Stężenia roztworów 5.53 - .2 3 mol/dm .6-48. 3 Podczas spalania 5g antracytu otrzymano 8.9 ml roztworu KSCN. 5.0 ml. 5. dodano 30. 0.6-46. aby całkowicie zobojętnić 3. Odważkę żeliwa o masie 1.6-42. 5.6-41.425g poddano operacjom chemicznym i otrzymano 0. 3 3 Podczas ustalania miara roztworu NaOH zużyto 15cm tej zasady do zmiareczkowania 30cm roztworu HCl o stężeniu 0. Oblicz stężenie roztworu NaOH. Ile gramów 20% kwasu siarkowego VI można przyrządzić z 200 gram 20%oleum? 5. 200cm 0.7600 g NaCl rozpuszczono w wodzie destylowanej.

4kJ/mol.3kJ/mol.15 kJ energii na sposób ciepła.2kJ/mol. wiedząc.1-5.3340 kJ 6.1-4. 6.891 kJ/Imol i -1560 kJ/mol? 6.1-6. 6. 3 Ile energii wydzieli się na sposób ciepła podczas spalania 24.557 kJ C(s) + O2(s)  CO2(g) H = -394 kJ 6.8kJ/mol 6.1-10. jeżeli ciepła spalania wynoszą odpowiednio: .3 kJ energii na sposób ciepła. tlenek miedzi(I): H=-168kJ/mol. Termochemia 6.Termochemia 6.54 - . woda: H=-285. Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia substancji stanowiącej produkt reakcji: a) H2(g) + I2(g)  2HI(g) H = 52 kJ b) S(romb) + O2(g)  SO2(g) H = .1-1. Obliczyć ciepło tworzenia siarczku cynku.1-7. Obliczyć entalpię reakcji: Fe2O3(s) + 3Mg(s)  2 Fe(s) + 3 MgO(s) mając następujące dane: 4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) H= -1644 kJ Mg(s) + 1/2O2(g)  MgO(s) H = -602 kJ 6.4 dm mieszaniny (warunki standardowe) zawierającej 80% metanu i 20% etanu (objętościowo).1-3. Na podstawie równania termochemicznego: CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(c) H = -891 kJ. że w reakcji 10g żelaza z nadmiarem siarki wytworzyło się 90% teoretycznej ilości siarczku i wydzieliło się 15. Obliczyć entalpię reakcji: Fe2O3(s) + 2AI(s)  2Fe(s) + AI2O3(s) mając następujące dane: 4 Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) H = -1644 kJ 4Al(s) + 3O2(g)  2Al2O3(s) H = .1-9.1-8. Obliczyć entalpię reakcji: N2(g) + 1/2O2(g)  N2O(g) mając następujące dane: C(s) + 2N2O(g)  CO2(g) + 2N2(g) H = .297 kJ c) P4(s) + 6H2(g)  4PH3(g) H = 37 kJ 6. Obliczyć. Obliczyć entalpię tworzenia siarczku żelaza(lI) FeS. Podczas łączenia się 3.25 g cynku z siarką wydzieliło się 10. etanal: H=-191. tlenek miedzi(II): H=-155. aby uzyskać 1000 kJ energii na sposób ciepła? 6. Standardowe entalpie tworzenia reagentów: etanol: H=-287. Obliczyć entalpię reakcji: 2Cu(s) + O2(g)  2CuO(s) mając następujące dane: CuO(s) + C(s)  Cu(s) + CO(g) H = 44kJ C(s) + 1/2O2(g)  CO(g) H = -111kJ (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) . jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić.1-2. Oblicz standardowa entalpie reakcji utleniania etanolu do etanalu za pomoca tlenku miedzi(II) na podstawie standardowych entalpii tworzenia reagentów.

pl .sos. Obliczyć entalpię reakcji: 3C(s) + 4H2(g)  C3H8(g) mając następujące dane: C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(s) + 4H2O(c) H = -2220 kJ 2H2(g) + O2(g)  2H2O(c) H = .1-16. 3 Ilość ciepła wydzielonego podczas spalania 100dm acetylenu wynosiła +5313kJ. Obliczyć entalpię reakcji: CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) mając następujące dane: C(s) + 2H2(g)  CH4(g) H = .83 kJ/mol 0 H tw. aby 10 mol wody o temp 20 C doprowadzić do wrzenia pod normalnym ciśnieniem przyjmując.58 kJ/mol 6.1-14. Oblicz standardową entalpię reakcji : CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(c) na podstawie standardowych entalapii następujących reakcji: 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) H= -282. KOH = -424.1-11.55 - .98 kJ/mol na mol CO2 (1) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c) H= -285. H2O= -285. aby w piecu wapiennym zapewnić bieg procesu bez doprowadzania energii? W piecu zachodzą reakcje: CaCO3(s) → CaO(s)+CO2(g) H=182 kJ C(s) + O2(g) → CO2(g) H=-394 kJ 6. 6.75 kJ C(s) + O2(g)  CO2(g) H = .519 kJ 2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) H = -484 kJ S(s) + O2(g)  SO2(g) H = -297 kJ (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 6.1-17.27kJ/mol (3) http://www. Ile ciepła należy dostarczyć.572 kJ C(s) + O2(s)  CO2(g) H = -394 kJ 6.chemia.18J/gK. Ile wynosi entalpia spalania acetylenu (w kJ/mol)? 6.1-19.6 kJ/mol.83 kJ/mol na mol H2O (2) CH3OH(c) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(c) H= -726.1-13.1-18. Entalpia reakcji rozkładu węglanu wapnia wynosi 1206.394 kJ H2(g) +1/2O2(g)  H2O(g) H = -242 kJ 6. o Ile ciepła należy użyć. aby rozłożyć 2 t wapienia na wapno palone i dwutlenek węgla ? 6. że średnie ciepło właściwe wody wynosi 4. K2O = -361.1-15.Termochemia 6.1-12. Oblicz standardową entalpię reakcji K2O(s) + H2O(c) → 2KOH(s) na podstawie standardowych entalpii tworzenia : 0 H tw.7 kJ / mol 0 H tw. W jakim stosunku masowym należy zmieszać wapień z koksem. Obliczyć entalpię reakcji: H2(g) + S(s)  H2S(g) mając następujące dane: H2S(g) + 3/2O2(g)  SO2(g) + H2O(s) H = .

-6 3 Obliczyć potencjał elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze siarczanu srebra o stężeniu 5 10 mol/dm w temperaturze 298K 7. 7. którą postanowiono dwustronnie pokryć warstwą niklu. Zapisz połówkowe równania reakcji zachodzące na elektrodach akumulatora ołowiowego podczas ładowania i rozładowania. norm. Jaka objętość (warunki normalne) gazu wydzieliła się na anodzie. Obliczyć SEM ogniwa przy założeniu.Elektrochemia 7. Obliczyć czas potrzebny do nałożenia powłoki miedziowej o grubości 15 um.1-11.). w którym zachodzi ta reakcja.1-9.77 g. Zbudować ogniwo. Na grafitowej anodzie wydzieliło 3 się 1. Elektrochemia 7.1-8. Zakładając teoretyczną sprawność wszystkich procesów elektrodowych oblicz w mikronach grubość powłoki niklowej. Gęstość miedzi d=8. zaś masa cynkowej katody wzrosła o 11.1-5.5g tlenu.1-2.4 dm . 7.1-6. Podaj nazwę i symbol chemiczny tego metalu.1-4. Podczas elektrolizy wody otrzymano 0. Elektrolizer napełniono kąpielą do niklowania. Podać nazwy i znaki elektrod oraz reakcje elektrodowe w stanie rozwartym i w czasie pracy ogniwa. Przez wodny roztwór siarczanu(VI) metalu(II) przepuszczono prąd stały o natężeniu 5A.1-1.445g. 7. 3 Podczas elektrolizy roztworu kwasu siarkowego wydzieliło się na katodzie 10cm gazu.96 dm gazu (war. Gęstość prądu w trakcie nakładania powłoki 2 3 wynosi 4 A/dm . O ile zmieniła się masa elektrolizowanego roztworu? . .1-12.35g cynku a) napisz równania procesów elektrodowych b) oblicz procentowa wydajność prądowa wydzielania cynku c) oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wydzielony: na katodzie wodór i na anodzie tlen.45g dwuwartościowego jonu pewnego metalu. Podczas procesu elektrolizy masa płyt akumulatora ołowiowego. Katodę stanowi a cienka blacha miedziana o wymiarach 600 x 60 mm. spowodował redukcję 0. b) oblicz. Ile gramów wodoru powstało podczas reakcji? 7. 7.1-7. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g.1-3.Ile azotanu(V) srebra zawierał roztwór? 7. 7.1-10. stanowiącego źródło prądu. Płytkę cynkowa o masie 50g zanurzono do roztworu azotanu(V) srebra. że aktywności reagentów wynoszą a=1. Wydajność prądowa obu procesów wynosiła 100% a) oblicz masę atomową wydzielonego metalu i podaj jego nazwę.5A przepływając przez elektrolizer w czasie 2 godzin.56 - . Prąd o natężeniu 0. Dokończyć reakcję: FeCl3 + SnCl2  . W wyniku elektrolizy wodnego roztworu azotanu(V) cynku prądem o I=5A w ciągu 3h i 8s na katodzie wydzieliło się 16. 7. zwiększyła się o 16. 7. jak długo należało prowadzić powyższy proces. 3 Objętość gazów powstałych w czasie elektrolizy wodnego roztworu azotanu sodu wynosiła 8.98 g/cm . 7.

2 godziny.187 g żelaza.08g srebra.08V.01M Zn || 1M Zn | Zn 7. 7.1-16. Jeżeli stężenie [Zn ] wynosi c1. Napisać reakcje na elektrodach. a płytka 3 srebrna w 50 cm 0. a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0. Obliczyć wartościowość żelaza w związku chemicznym. Tal rozpuścił się.57 - . Dwa elektolizery połączono szeregowo i włączono prąd.1-26. Z którym biegunem źródła prądu (dodatnim czy ujemnym) należy połączyć metalowy przedmiot zanurzony w wodnym roztworze AgNO3 aby pokrył się warstwą srebra? 7. Jaki produkt otrzymano na anodzie i jaka była jego objętość.chemia. Obliczyć ładunek jonów talu w otrzymanym roztworze. http://www. aby całkowicie wydzielić nikiel.4M przepuszczono prąd elektryczny w czasie 1. W momencie kiedy objętość 3 wydzielonego wodoru wynosiła 20cm . 7.014 V.Elektrochemia 7. odmierzonej pod ciśnieniem 960 hPa w temperaturze 288 K.34V. Wiedząc. na którym znajdował się AgNO3 wydzieliło się 1. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera w którym znajdował się wodny roztwór AgNO3 wydzieliło się 1. 3 Przez roztwór NiSO4 o objętości 400cm i stężeniu 0. 7. 2+ + 3 W ogniwie o schemacie: Zn|Zn ||Ag |Ag płytka cynkowa była umieszczona w 50 cm 0. 7. Po pewnym czasie na katodzie 1 elektrolizera. a stężenie [Cu ] równe jest c2.1-21. Jak zmienia się odczyn roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) podczas elektrolizy przy stosowaniu elektrod miedzianych? 7. Obliczyć końcowe stężenie jonów Ag i Zn 7.08g srebra. a na katodzie drugiego wydzieliło się 0. 7. przerwano elektrolize.1-17. 7. Przez pewien czas pobierano prąd z ogniwa. 7.1-22. 3 Obliczyć natężenie prądu jaki przepływał przez elektrolit jeżeli w ciągu 100 s. Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd. że półogniwo wzorcowe jest katodą podaj 2+ stężenie jonów Zn w roztworze badanym.1 molowego ZnSO4.1-25.1-18. 2 g talu wrzucono do roztworu soli miedzi (II).1-24.pl .1-19. Obliczyć wartościowość żelaza w związku chemicznym który znajdował się w drugim elektrolizerze. Ogniwo to sporządzono z półogniwa wzorcowego. E0 Zn|Zn = -0. aby przy natężeniu prądu 2A wydzieliło się 10 dm wodoru w warunkach normalnych.6 mol/dm oraz półogniwa badanego.314 g.1-14. Obliczyć natężenie prądu niezbędne. Poddano elektrolizie wodny roztwór chlorowodoru o stosunkowo dużym stężeniu. 3 Obliczyć jak długo musi trwać elektroliza. 294 K SEM ogniwa stężeniowego jest równa 0. jeżeli 10 % tego gazu rozpuściło się w pozostałym roztworze? 7.187g żelaza.1-20.1-23. W temp. obliczyć: a) stosunek stężeń elektrolitów c1\c2 2+ b) SEM tego ogniwa w przypadku 5 krotnego rozcieńczenia elektrolitu Cu c) napisać równania procesów elektrodowych 2+ 2+ E0 Cu|Cu =0.1-13. a na katodzie drugiego wydzieliło się 0.1 molowego AgNO3. a następnie stwierdzono ze masa płytki + 2+ srebrnej wzrosła o 166 mg.1-15.sos. o 2+ 2+ Oblicz SEM w temp 50 C dla ogniwa Zn | 0.763V 7. wydzieliło się 87 cm mieszaniny wodoru i tlenu. 2+ 2+ 2+ 2+ Siła elektromotoryczna ogniwa Zn|Zn ||Cu |Cu wynosi 1. który znajdował się w drugim elektrolizerze. w którym 2+ 3 stężenie jonów Zn jest równe 3.

7.Elektrochemia Napisz reakcje zachodzące na elektrodzie platynowej i rtęciowej dla NaOH.58 - . Wyjaśnij czym różnią się reakcje zachodzące na elektrodach w zależności od elektrody na jakiej przebiegają.1-27. W ogniwie. w którym elektrody miedziana i glinowa zanurzone były w roztworach swoich soli.9g. po pewnym czasie stwierdzono ubytek elektrody glinowej o 0. Na 2SO4. Jak zmieniła się (zmalała czy wzrosła) i o ile gramów w tym samym czasie masa elektrody miedzianej? . H2SO4.

Stężenie początkowe substancji A 3 -1 wynosiło 0.1 mola N2O5.06mol/dm . Jak zmieni się szybkość reakcji w fazie gazowej według równania kinetycznego V=K [A]³ [B] jeżeli ciśnienie reagujących gazów zmniejszy się 2-krotnie.sos. -5 Stała szybkości rozkładu N2O5 w temperaturach 0 C i 35 C wynosi odpowiednio 0.59 - . Stała równowagi reakcji 8.2 mol/dm .787 10 /s oraz 13. 8.1-4. Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji: 2NO2 = 2NO + O2 3 3 3 jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą: [NO2]=0.pl . W zamkniętym układzie w stałej temperaturze ustala się równowaga: 2CO + O2= 2CO2 Ile razy zwiększy się szybkość reakcji jeżeli ciśnienie mieszaniny zwiększymy 3 krotnie. -5 . -5 3 temperaturze 25 C stała szybkości tej reakcji wynosi 3. 8. o o .4 10 1/s.4s . Początkowo w zbiorniku reakcyjnym o objętości 2 dm znajdowało się 0.1-5. 8.04 i 0. W jakim stosunku molowym zmieszano substancje A2 z substancją. -1 odwrotnej 5.03. a stężenia równowagowe CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0. reakcji H2 + I2 2HI. -1 Dla reakcji H2 + I2 → 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi 3. B2 jeśli do momentu ustalenia się stanu równowagi przereagowało 80% związku A2 z utworzeniem produktu AB. Stała równowagi tej reakcji wynosi 16. Reakcja rozkładu substancji A przebiega według równania A=B +C z szybkością v=k[A]. po upływie pewnego czasu gdy stężenie substancji A zmniejszyło się o 0.88 10 dm mol s .2-2. Stala szybkości wynosi 0. [O2]=0. Oblicz po jakim czasie w zbiorniku pozostanie: a) 75% pierwotnej ilości N2O5 b) 50% pierwotnej ilości N2O5 c)25 % pierwotnej ilości N2O5 8. 8. Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1. Obliczyć szybkość reakcji : a) w momencie jej rozpoczęcia 3 b). [NO]=0. -4 3. . w którym kierunku zostanie przesunięta równowaga? 8. W o .Równowaga chemiczna 8. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H 2O? http://www.2-1.5mol/dm .2. a stała szybkości reakcji .12mol/dm .24mol/dm .1-3. 8.2-3. Obliczyć stałą równowagi Kc. -2 3.1. 8. -1.chemia.79 10 dm mol s .5 10 /s. Równowaga chemiczna 8. Jaka jest o energia aktywacji tej reakcji? Obliczyć stałą szybkości tej reakcji w temperaturze 25 C. -1. Reakcja rozkładu N2O5 : 2N2O5  4NO2 + O2 przebiegająca w fazie gazowej jest reakcją pierwszego rzędu.1-1. Szybkość reakcji 8.1-6.1-2.

2) wyjściowe stężenia reagentów.5.25 mol/dm . 8. wodoru 9 mol/dm . 9. Obliczyć stałą równowagi Kc reakcji: H2 + I2 2HI. Obliczyć wyjściowe stężenia substratów. -4 3 . której . 8. -2 3 . a stała szybkości reakcji odwrotnej 5. W stanie równowagi układu: N2 + 3H2 = 2NH3 3 3 3 stężenia wynosiły: azotu 3 mol/dm . że objętość układu praktycznie nie uległa zmianie i wynosi 1dm .2-12.2-8. jeśli do momentu ustalenia równowagi: CO 2 + H2 = CO + H2O Kc=1 (w temp. -3 stała Kc=3.64 mola jodowodoru. Stała równowagi reakcji: A + B = C + D w temperaturze 298K wynosi 1. Dla reakcji H2 + I2 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi . Stężenia równowagowe wynoszą odpowiednio: [A]=2. 8. Obliczyć kolejno: 1) stałą Kc.2-10.2-9. .5 mola/dm .94 mola jodu i 8. [CO2]=0.79 10 dm /mol s. Obliczyć stałą równowagi Kc tworzenia jodowodoru. Obliczyć procent objętościowy NO w otrzymanej mieszaninie. Dwutlenek węgla ulega w wysokiej temperaturze dysocjacji termicznej na tlenek węgla i tlen. 8. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie i stałą równowagi Kc. 3) stężenia równowagowe składników po trzykrotnym zwiększeniu stężenia CO w stosunku do stężenia początkowego. że powstało 5. [HI]=0.2-5. 1100K) 90% wodoru przereagowało tworząc wodę? 8. 8.88 10 dm /mol s. W jakim stosunku molowym zmieszano dwutlenek węgla z wodorem. 3.1 mol/dm .95 dm3. [C]=4.2-7. 8.05 mol/dm . Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej: 2H2 + O2 = 2H2O 2CO + O2 = 2CO2 H2 + Cl2 = 2HCl 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 8. Obliczyć stężenia gazowych reagentów układu FeO + CO = Fe + CO2 w stanie równowagi.2-15.Równowaga chemiczna 8. Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny gazów w stanie równowagi. jeżeli Kc=0. [H2]=[CO2]=2mole/dm . [H2O](g)=4mole/dm .2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K pod normalnym ciśnieniem objętość 2. [I2]=0. jeżeli 20% dwutlenku węgla uległo rozkładowi.9 10 . Jak zmieni się stężenie równowagowe substancji D jeżeli do układu wprowadzone zostaną 4 mole 3 substancji A? Założyć.2-16. W pewnych warunkach równowaga reakcji CO + H2O = H2 + CO2 ustaliła się przy następujących stężeniach: 3 3 3 [CO]=1mol/dm . Określić wymiar stężeniowej stałej równowagi: a) C(s) + O2(g) = CO2(g) b) 2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g) c) A(aq) + 3B(s) = C(aq) d) 2CH4(g) + O2(g) = 2CO(g) + 4H2(g) 8. Stwierdzono.2-11. [B]=8.2-13. Obliczyć stężenia wyjściowe wodoru i azotu. 8. 8. Równowaga reakcji H2 + I2 = 2HI ustaliła się przy następujących stężeniach: 3 3 3 [H2]=0. 8. Mieszaninę 2.2-14.1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. a początkowo stężenia wynosiły: 3 3 [CO]=0. Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji.60 - . . w temperaturze 1300K.2-4. W powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych w temperaturze 1900K ustala się równowaga: N 2 + O2 = 2NO.2-6. [D]=4.9 mol/dm . amoniaku 4 mol/dm .

5.2-26.2-18.a reakcja przebiega w fazie gazowej według równania: a) A+ B= C+D b) A+2B=C+D c) 2A +B=C+D http://www. Wyznacz stałą równowagi ciśnieniowej i stężeniowej reakcji 2NO+O 2=2NO2 (rozpatrujemy gaz doskonały) 8. H2 0.sos.2-25. 9.chemia. o W temperaturze 200 C stała równowagi reakcji odwodornienia alkoholu izopropylowego do acetonu w fazie gazowej wynosi . 5 Stopień dysocjacji HI w temperaturze 770K wynosi 0. 5 3 ciśnienie równowagowe p=1. Oblicz stałą równowagi. przy czym NO2 dysocjuje częściowo na NO i O2.4 mol/dm .3g/dm . Oblicz stopień dysocjacji alkoholu izopropylowego w temperaturze 200 C pod ciśnieniem 9.2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K. Oblicz stałą równowagi reakcji otrzymywania jodowodoru. 8. pod normalnym ciśnieniem. Otrzymano 20 moli jodowodoru. a gęstość reagentów wynosi 3.9 mol/dm . [D]=0. Do reakcji estryfikacji wzięto 8 g alkoholu etylowego i 12 g kwasu octowego. aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.95dm . oraz stałą równowagi K. 3 3 W stanie równowagi reakcji N2 + 3H2 = 2NH3 znaleziono następujące stężenia reagentów: N2 0. 8.906 10 Pa.7 10 Pa przyjmując. Zmieszano 3 mole pewnego chlorowca X2 z 6 molami wodoru w ustalonym stanie równowagi stwierdzono powstanie 4 moli chlorowcowodoru obok nieprzereagowanych substratów. Obliczyć: a) stałą równowagi reakcji b) początkowe stężenia azotu i wodoru 8.2 mol/dm . Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temp.2-19. 8. Oblicz. W stanie równowagi było 220g octanu etylu. W temperaturze 300 C w naczyniu ustala się .1 mol/dm .2-24.2-22.92 10 Pa. . 5 3 W temperaturze 390 C i pod ciśnieniem 1.001 m .2-21. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie. 8. objętość 3 2.2-20.2-28. o Fosgen ulega dysocjacji termicznej wg równania reakcji: COCl 2 = CO + Cl2. jeśli stała równowagi osiągnęła w określonej temperaturze wartość 4.61 - .Równowaga chemiczna 8. 721K.34 pod ciśnieniem 1.2-27.0157 mola ditlenku azotu zajmuje objętość 0.013 10 Pa. ile moli kwasu octowego i ile moli etanolu zawierała mieszanina w stanie równowagi. Jaki liczby gramów czterech składników będą w równowadze. 4 o .pl . [C]=0. W którą stronę przesunie się równowaga reakcji: 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 jeżeli: 1) wprowadzi się tlen 2) wprowadzi się chlor 3) usunie się część HCl 4) usunie się część H2O? 8. Obliczyć stałe równowagi KP dla obu poniższych reakcji: a) H2(g) + I2(g) = 2HI(g) b) HI(g) = 1/2H2(g) + 1/2I2(g) 8. stężenia równowagowe 3 3 3 pozostałych substancji wynoszą: [A]=0. 8. o . -2 Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3 10 .3 mol/dm . .2-23. 8.2-17. że mieszanina gazów spełnia warunki gazu doskonałego. 8.5 mol/dm .013 10 Pa 0. 3 NH3 0. 4 6. Mieszaninę złożoną ze 180g kwasu octowego i 230g etanolu poddano reakcji estryfikacji. Oblicz stałą dysocjacji fosgenu w tej temperaturze oraz jego stopień dysocjacji.

usunięto fazę powietrzną znad wody skażonej. Po doprowadzeniu do stanu równowagi znowu pobrano 3 3 1cm fazy gazowej i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0. 3 3 Do fiolki o pojemności 20cm wlano 5. ester-0.84 mola O2. a stężenia równowagowe CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0.18 g/cm .2-33. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia SO3 według reakcji: 2SO2 + O2 = 2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0. pN2=243500Pa. pHI) [kPa] 8.2-40.1. Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1.2-35.9 g jodu w tej temperaturze pod ciśnieniem 107 kPa. jaką objętość zajmuje 3 28. 400 C pod ciśnieniem 5 10. jeżeli do reakcji wzięto równomolowe ilości kwasu i alkoholu. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H 2O? 8.2 3 molaCH3COOH .2dm i podgrzano do temperatury 1000 K. Stała dysocjacji termicznej jodowodoru w tej temp wynosi 0. alkohol-0. o Stopień dysocjacji fosgenu (COCl2=CO+Cl2) w temp.4.3 kPa przy niezmiennym ciśnieniu całkowitym. W jakim stosunku należy zmieszać substraty. pH2=730500Pa. 3 Próbkę 9. Obliczyć. 8. 3.7 mmol Br2 umieszczono w zamkniętym zbiorniku o pojemności 9.4138. 8.2-32.09 g/cm . 8. Dla reakcji estryfikacji kwasu octowego z alkoholem metylowym wartość stałej równowagi wynosi K=5.2-34.2 O ile zmieniło się stężenie równowagowe estru po ustaleniu ponownie stanu równowagi. woda-0.3 kPa średnia masa reagentów w stanie równowagi wynosi 204. jeżeli do układu reakcyjnego wprowadzono pewną ilość azotu (gaz obojętny). Cząsteczkowe ciśnienia poszczególnych reagentów wynoszą: p NH3=39000Pa. którego ciśnienie cząstkowe wynosiło 20. o Pięciochlorek antymonu dysocjuje na trójchlorek i chlor cząsteczkowy. Obliczyć stałą równowagi. 8. Współczynnik podziału substancji x miedzy H2O(1) i toluenem określa stosunek stężeń molowych c 2/c1=77. 206 C i pod ciśnieniem 101. w którym przebiega reakcja syntezy amoniaku w temp. W temp. pI2.0cm wody skażonej przez terrorystów.2-30.5 g/mol.2-38. Stała równowagi reakcji estryfikacji CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 +H2O 3 w pewnej temperaturze wynosi 4. a stężenia [mol/dm ] równowagowe wynoszą: kwas-0.03. -7 3 równowagi procesu Br2 = 2Br.2-36.2-29. Oblicz procent przereagowania substratów w stanie równowagi.04 i 0. aby wydajność estru w stanie równowagi była nie niższa niż 95% w przeliczeniu na kwas octowy? 8. Po ustaleniu równowagi termodynamicznej 3 3 pomiędzy fazami pobrano 1cm powietrza i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0.2-37.13x10 Pa. Do naczynia wprowadzono 4. Oblicz stopień dysocjacji.02. o Po ustaleniu się równowagi w układzie. Obliczyć ciśnienia cząsteczkowe reagentów (p H2.1 mol jodowodoru do temp 445 C w naczyniu o pojemności 1L. o Ogrzano 0.62 - . Przedmuchując gazem obojętnym.83 mola SO2 i 2.3 kPa wynosi 0.2-39. 8.00 mola Ar.2-31. po wprowadzeniu do układu 0. Wynik podać w dm . Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku siarki (wynik podaj w ułamku).2. Ile potrzeba 3 toluenu aby z 220 cm wodnego roztworu usunąć 80% wagowych substancji x przez jednorazowe wytracenie.8. Podaj stężenie bromu atomowego w stanie równowagi. 8. Jakie było stężenie bardzo niezdrowego związku w wodzie skażonej? 8. Obliczyć stopień dysocjacji pięciochlorku antymonu. Stała . 527 C pod ciśnieniem 101. 8. Stała równowagi Kp dla reakcji I2 = 2I przebiegającej w temperaturze 1690 K wynosi 6.29.7 10 kmol/m .75. Kc= 4.Równowaga chemiczna 8. przy założeniu że objętość nie uległa zmianie i wynosi 1 dm .

2-51.pl . po czym zapoczątkowano reakcję. Stała równowagi reakcji SO2(g) + NO2(g) NO(g) + SO3(g) w pewnej temperaturze jest równa 5. Po ustaleniu się równowagi stwierdzono. Do zamkniętego naczynia o 3 o objętości 1.Równowaga chemiczna 8.2-43.3 mola NO2. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji. 8. Oblicz. W zamkniętym naczyniu o 3 o objętości 10dm umieszczono 0.5 mola N2O4. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji: CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g).1 mola NO i 0.2-48. jeśli wiesz. dając PCl3 i Cl2. W zamkniętym naczyniu o objętości 125dm ogrzano 5 moli PCl5 do temperatury 500K. 8. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach. Oblicz ułamek molowy B w stanie równowagi. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) procentowy skład objętościowy mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi. że stała równowagi reakcji PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g) w temperaturze 500K jest równa 0. Oblicz stałą równowagi otrzymywania jodowodoru 8. Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi. Do naczynia o objętości 3 400dm wprowadzono 10 moli węgla i 10 moli tlenu. o Stała równowagi reakcji 2CO(g) C(s) + CO2(g) w temperaturze 1 C jest równa 0. 8.5 mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2 C.05mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2 C. 2 mole B i 1 mol D. Pięciochlorek fosforu dysocjuje zgodnie z równaniem: PCl 5(g) PCl3(g) + Cl2(g). Otrzymano 25 moli jodowodoru.15dm wprowadzono 0. o Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g)+O2(g) w temperaturze 2 C jest równa 83. Do zamkniętego naczynia o objętości 120 3 o dm wprowadzono 4 mole NO2 i 1. o Stała równowagi reakcji 2NO2(g) = N2O4(g) w temperaturze 55 C równa się 21. Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temperaturze 721K. aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) wydajność rozkładu CO w tych warunkach 8. 0.8 mola C. Stała równowagi reakcji C(s) + O2(g) CO2(g) w pewnej temperaturze jest równa 0. 8. 8. 3 PCl5 w podwyższonej temperaturze rozkłada się. Oblicz ile procent węgla uległo utlenieniu do momentu ustalenia się równowagi.019.5 mola. ilość moli każdego z reagentów w stanie równowagi. Do zamkniętego 3 naczynia o objętości 25dm wprowadzono 0. Oblicz: a)liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b)wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach 8.2-47. Do zamkniętego naczynia o 3 o objętości 1. że w naczyniu znajduje się 4. mieszanina zawierała 0.15dm wprowadzono 0.3. W pewnej temperaturze z 2 moli 3 PCl5 znajdujących się w zamkniętym naczyniu o objętości 100dm . 0.2-44.chemia.2-41.4 mola CO. po czym zapoczątkowano reakcję.04.2-49. 8. a następnie ogrzano naczynie do temperatury 55 C. po ustaleniu się równowagi w temperaturze 307K i pod ciśnieniem 2atm. Gdy zmieszano 1 mol A.2-50. 8.2 mola SO3.63 - . 3 Mieszaninę 15 moli CO2 i 12 moli H2 ogrzano w zamkniętym naczyniu o objętości 600dm do temperatury 800K.5 mola SO2.2-42.2-46.2-45. Reakcja 2A + B = 3C + D przebiega w fazie gazowej.sos.01 mola CO i ogrzano naczynie do 1 C. http://www. uległo rozkładowi 1. o Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g) + O2(g) w temperaturze 2 C jest równa 83.

Początkowe 3 3 stężenie substancji A wynosi 2mol/dm .2-53. jeśli: a) do układu reakcyjnego wprowadzi się tlen. Oblicz jaka część A ulegnie przemianie do chwili ustalenia się równowagi.64 - .Równowaga chemiczna 8. w którą stronę przesunie się położenie równowagi egzotermicznej reakcji utlenienia tlenku węgla(II) do tlenku węgla(IV). ile moli NO2 należy 3 wprowadzić do naczynia o objętości 250dm . Niekiedy zmiana warunków reakcji powoduje zmianę kierunku procesu.2-56. zaś substancji B wynosi 10mol/dm . c) z układu usunie się część tlenku węgla(II). Reakcja odwracalna wyraża się równaniem A + B C + D. b) do układu doda się tlenek węgla (IV). 8.00mola Ar. e) podniesie się ciśnienie panujące w układzie 8. Oblicz. Określ. .4138. d) podniesie się temperaturę układu.2-57.12mola SO2 i 2. Stała równowagi tej reakcji równa jest 1. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku siarki (wynik podaj w ułamku molowym).2-52. Podaj przykład takiej reakcji i powiedz. w którą stronę przesunie się położenie równowagi przy wzroście ciśnienia panującego w układzie reakcyjnym reakcji: a) syntezy chlorowodoru z pierwiastków b) utlenienia tlenku siarki(IV) do gazowego tlenku siarki(VI) c) dimeryzacji NO2 d) termicznego rozkładu węglanu magnezu e) syntezy siarczku żelaza(II) z pierwiastków 8. jakie warunki spowodowały zmianę. Do naczynia wprowadzono 4.2-54. aby po ogrzaniu do temperatury 1000K rozkładowi uległo 90% NO 2. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia SO3 według reakcji 2SO2+O2=2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0.81 mola O2.2-55. 8. 8. 3. Stała równowagi reakcji 2NO2(g) 2NO(g) + O2(g) w temperaturze 1000K jest równa 71. Określ. czyli zmianę powstających produktów.

9. Napisz reakcje: a) chlorku niklu NiCl2 z wodą amoniakalną (chlorek niklu jest atomem centralnym. Zapisz reakcję działania kwasu siarkowego(VI). przy czym tworzy się cynkan potasu i wydziela się wodór. woda. siarczku. Należy otrzymać wodorotlenek miedzi (II). Napisz reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania.1-9. Nazwij otrzymany związek. kwas siarkowy (VI). Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli potasowej K 3EO3.1-4. Zaproponuj otrzymywanie wszystkimi znanymi Ci metodami siarczanu(VI) sodu. 9. tlenek miedzi (II). a) tlenek metalu + tlenek kwasowy  sól b) zasada+ tlenek kwasowy  sól + woda c) metal+ niemetal  sól d) sól1+kwas1  sól2+kwasII e) sól1+ zasada  sól2+wodorotlenek f) sól1 + sól2  sól3+sól4 Podaj po 2 przykłady równań reakcji chemicznych w których powstają sole wymienionymi metodami. oraz nazwij powstały kompleks.sos. Dane są: potas.1-3. http://www. napisz reakcje wytrącania się osadu i rozpuszczania osadu. Metody te to np. Zadania tekstowe 9. bromku. Podać nazwy powstających soli. tlenek żelaza (III).1.to cynkany.1-5. Należy otrzymać wodorotlenek żelaza (III).65 - .1-6. 2Uwaga: Sole zawierające anion ZnO2 .1-7. Ligandem jest woda amoniakalna. Napisz reakcje wytracania się osadu i jego rozpuszczania.1-1. woda.Różne reakcje 9. Ułożyć równanie reakcji.pl . b) chlorku potasu z AgNO3(reakcja wytrącania osadu) i reakcję otrzymanego związku z amoniakiem(reakcja rozpuszczania osadu) c) CuSO4 z wodą amoniakalną. Sole można otrzymać również innymi sposobami. Napisz odpowiednie równania reakcji.chemia. 9. 9. Napisz odpowiednie równanie reakcji. kwas solny. fosforanu(V) tego pierwiastka (na tym samym stopniu utlenienia). 9. na wapień prowadzącą do otrzymania dihydratu siarczanu(VI)wapnia (tetraoksosiarczanu diakwowapnia). wodorotlenku. Reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Napisz reakcje: . a chlorek cyny atomem centralnym.1-2. a siarczan glinu kationem centralnym. Ułożyć w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku cynku: 1) w roztworze wodorotlenku sodu. woda amoniakalna ligandem). 2) w roztworze kwasu siarkowego(VI). Metaliczny cynk rozpuszcza się w roztworze wodorotlenku potasu. 9. b) wodorotlenku sodu z siarczanem glinu ( wodorotlenek sodu jest ligandem. oraz chlorku wapnia 9. Różne reakcje 9. Podaj nazwę kompleksu. Napisz nazwę kompleksu.1-8. a) chlorku cyny SnCl4 H2O z wodorotlenkiem sodu NaOH NaOH jest ligandem. Posługując się symbolem E ułożyć wzory: tlenku. 9. Dane są: sód.

Ułożyć równanie reakcji.1-12. b) tylko reduktora. Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących pomiędzy roztworami następujących substancji: Na3PO4 + CuCl2  Pb(NO3)2 + KI  NaOH + FeCl3  Ba(NO3)2 + Na2SO4  9. 9.66 - . Jakie sole należy zmieszać aby po silnym ogrzaniu otrzymać siarczan potasu sodu (KNaSO 4) i chlorowodór. 9. c) reduktora lub utleniacza. które wykaże amfoteryczny charakter CuO i zasadowy Cu2O. Uzasadnij. Przedstaw w postaci cząsteczkowej i jonowej równania zachodzących reakcji. c) Al2O3 + H2O  ………… d) ………… + ………. Zaprojektować doświadczenie. kwas solny. woda. NaCl. Napisz równania odpowiednich reakcji otrzymywania.1-18.1-14. 9.1-11. siarka.1-10. że wodorotlenek cynku ma charakter amfoteryczny.35 mola tlenku glinu 9. który na zerowym stopniu utlenienia może spełniać role: a) tylko utleniacza. NaCl i MnO2. Podać przykład jonu który w rekcjach chemicznych może spelniac role: a) tylko utleniacza. Dane są : tlen. Chlor można otrzymać w laboratorium ogrzewając mieszaninę NaHSO4. b) tylko reduktora. które można otrzymać z tych substancji. Pb(NO3)2. c) reduktora lub utleniacza.1-17. 9. Podaj jak największą ilość związków. Napisać równania reakcji syntezy tlenku glinu z pierwiastków 1) podać interpretację molową równania 2) obliczyć: a) objętość tlenu – warunki normalne b) masę glinu niezbędną do otrzymania 0.1-13. Przygotowano roztwory czterech soli o następujących wzorach sumarycznych: CuCl 2.. Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć. 9.1-19.  Na3PO4 e) KOH + H2SO4  ………. że reakcja nie zachodzi: a) ……. 9.1-20. magnez . . pisząc odpowiednie równania reakcji.1-16. + H2O  HNO2 b) SO2 + H2O  …….1-15. 9. Wskaż roztwory soli w których wytrąci się osad. UWAGA: produkt reakcji dwóch z nich może być substratem w innej reakcji. Wyjaśnij dlaczego sole amonowe dobrze rozpuszczają się w wodzie. f) Zn(OH)2 + NaOH  …………. 9.Różne reakcje 9. Podać przykład pierwiastka. AlCl3. Do każdego roztworu dodano roztworu kwasu fosforowego(V).

Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania poniższych soli wszystkimi możliwymi metodami.sos.1-24. Podany wykres przedstawia zależność masy roztworzonego tlenku od liczby moli kwasu solnego niezbędnego do jego roztworzenia. jego objętość wynosiła około 177cm . jednostka masy stosowana w jubilerstwie.chemia.1-23. Oblicz jakiej liczbie gramów odpowiada karat.pl . Zawartość baru w próbce oznaczono metodą wagową strącając BaSO4 i uzyskano osad o masie 150mg. Dokończ równania reakcji.1-22. Zaproponuj metody rozdzielania następujących mieszanin a) siarka + opiłki żelaza b) cukier + piasek rozpuszczone w wodzie c) woda morska 9. http://www.1-27. że reakcja nie zachodzi: a)…………+ H2O → HNO3 b) SO3+ H2O → c) ZnO + H2O → d) ………….5 1 1. jaka liczba moli kwasu jest niezbędna do roztworzenia 10g tlenku. Jaka była zawartość baru w mg w próbce jeżeli mnożnik analityczny ma wartość 0. Największy diament.1-26. 30 25 20 15 10 5 0 0 0. Na podstawie odczytanej wartości oblicz masę molową tlenku oraz podaj symbol metalu X.+……… → …………. Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć.5885 9. Tlenek pewnego II-wartościowego metalu X poddano roztwarzaniu w kwasie solnym. a gęstość 3. jaki znaleziono. Nadano mu imię Cullinan. pochodzi z Republiki Południowej Afryki.67 - . lub zaznacz. Odczytaj z wykresu.5 liczba moli HCl [mol] masa tlenku [g] 9.Różne reakcje 9. że reakcja nie zachodzi HNO2 + Cr(OH)3 → P4O10 + NaOH → H2CO3 + Na2SO3 → S + Ca → HBr + Na2SO4 → CaO + H2SO4 → ZnO + NaOH → Cr2O3 + HCl → 9.51g/cm . Ważył 3106 3 3 karatów.1-25. a) azotan(V) wapnia b) chlorek magnezu 9. Tlenek reaguje z kwasem zgodnie z równaniem: XO + 2HCl → XCl2 + H2O. Na3PO4 e) LiOH + H2SO4 → f) Al(OH)3 + NaOH → 9.1-21.

1-34.1-40.1-36. Określ wartościowość reszty kwasowej i podaj nazwę kwasu o wzorze HClO 4 9. KH2PO4. F + 2d) Na .1-37..1-30. Ułóż równanie poniższych przemian.... NaHSO4. 9. Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego złożonego z jonów: + a) Li . Uzupełnij równania reakcji a) Mg + H2SO4 → b) Fe +. Cl 3+ c) Al . Ułożyć równania reakcji: a) kwasu siarkowego(VI) z: Fe.1-29. 9... Wyjaśnić różnicę pomiędzy hydrolizą a dysocjacją elektrolityczną. Ulozyc rowniania reakcji: a) Ca(OH)2+CO2 → b) Mg+Cl2 → c) ZnO+P2O5 → d) Al(OH)3+SO3 → 9. 9. wymiany: sód + siarka → wodorotlenek srebra → tlenek srebra(I) . O 3+ 2e) Al . Al. 9. CuSO4.1-31.68 - . Br 2+ b) Ca . Podać nazwy następujących soli: ZnCl2. Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI) z odpowiedniego tlenku 9. Jakie pierwiastek wchodzą w skład związków organicznych. syntezy.1-38...1-33.+. Uzasadnij za pomocą reakcji czym się różni metal spasywowany od metalu zaktywowanego. Podaj wzory następujące soli siarczanu(VI) potasu węglanu glinu azotanu(V) wapnia 9. Podaj nazwy soli opisanych wzorem: Na2SO4 Ca3(PO4)3 9.. jakie związki węgla nie są związkami organicznymi. b) kwasu fosforowego(V) z wodorotlenkiem wapnia c) kwasu węglowego z wodorotlenkiem magnezu 9. AgNO3.1-35. wskaż równania reakcji analizy. CaOHCl. K2CO3. S 9..Różne reakcje 9.1-28. 9.→ FeS+.1-32.. c) Ba(OH)2 + HCl →. Na.1-39..

Różne reakcje tlenek żelaza(III) + węgiel → tlenek żelaza(II) + tlenek węgla tlenek żelaza(II) + wodór → 9. Ułożyć ogólne równanie reakcji metalu lekkiego n-wartościowego z wodą. http://www.sos.chemia.1-42.1-41.pl . Ułóż równania reakcji: a) spalanie cynku w tlenie b) rozkład tlenku chloru(IV) c) redukcji tlenku żelaza(III) glinem 9.69 - .

2.2-2. Napisz odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1.2-3. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji X. 4 i 5 C 2 A + N2 + + B 1 HNO2 3 A 4 B 5 N2O5 + H2 + A D 9. 3. Ułóż równania reakcji. Y. za których pomocą można dokonać następujących przemian: .70 - . Schematy reakcji 9. 5. Z. 2.Różne reakcje 9.B. Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczonych cyframi 1.2-1. 3.2. W. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych symbolami A. 4.C i D. Mg + X + Y 2 1 C + MgO + 3 X Y Y H2O 5 Mg(OH)2 H2O 4 W Z + 2OH- Z W H2CO3 2H+ + 9.

........ …………………………………………… 5...... 2........ . Napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1............ 4.....Różne reakcje a) C 1 CO2 2 H2CO3 1...... ..... 2....................................... L......... …………………………………………… 4............................ 3............ 2..................... 2 NaOH 2 SO3 3 H2SO4 9. X + SO3 2 H2SO4 3 + SO2 + 1 H2SO3 4 H2O 2- X Y Z Y H2O 5 Z + SO3 2- + SO4 1............2-4. ....... 4... N.................. 2................................ 5............. ............... 4...... 3.... …………………………………………… 9.... .............. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji ukrytych pod literami X. .............. …………………………………………… 3...... M......chemia.............. b) S 1 SO2 4 H2SO3 1........................71 - .. Y.. Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczone cyframi 1................. 3......... .. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych literami: K.................... …………………………………………… 2................... 2....................... c) Na 1 Na2O 3 1......pl . ............................ http://www.... 3...... Z..........................2-5....................sos............. ....

.. .... Napisz równania reakcji: 1. Ułóż równania reakcji do etapów 1................. C... B. ……………………………….... 6................ 2. 4................... M 2 M M N N + H2 N 1. ………………………………...... 3..2 i 4.... ................................. ………………………………..2-6......... ………………………………. E2O3 +O 2 +H2O 2 1 VII +Cu(OH) 2 HEO4 3 +NaOH 4 .... poddano czterem kolejnym przemianom pokazanym na schemacie.. 5... 4.72 - ....... Wpisz do każdego pustego prostokąta wzór odpowiedniego związku zawierającego pierwiastek E... . Związki chemiczne pewnego pierwiastka.. 7....... 9.........Różne reakcje M 3 K + + L + H2 1 K2O + K L 4 ..... 2....... A + C2H6 + 1 CO + B 2 D + H2O 7 A + C3H4 + 4 Br2 + B 3 H2O + C + B + C4H8 B 5 C3H6Br2 6 C D 9...2-7............ oznaczonego symbolem E. Podaj nazwy i wzory substancji oznaczonych literami: A.... 3.. D........

za pomocą którego można wykryć te jony. Przedstaw schematyczny rysunek przebiegu doświadczenia. 9. Zaobserwowano zmianę zabarwienia na kolor zielony". Pewne doświadczenie chemiczne zostało opisane przez ucznia w następujący sposób: "Do niewielkiej objętości żółtego roztworu w probówce dodano kilka kropel stężonego kwasu siarkowego(VI) obserwując 3 zmianę zabarwienia na pomarańczową. w którym zidentyfikujesz zawartość butelek.chemia. zaprojektuj metody otrzymywania: a) chlorku srebra b) bromku srebra c) jodku srebra 9.3-4. W wodzie oczyszczanej chlorem znajdują się pewne ilości jonów chlorkowych.73 - .3-5. Narysuj schematyczny rysunek.3-1. roztwór BaCl2 oraz fenoloftaleinę. 1cm ciekłej substancji organicznej i lekko podgrzano. a) zaproponować substancje. Mając do dyspozycji: palnik.3-2. Projektowanie doświadczeń 9. Opisz tok postępowania i napisz odpowiednie równania reakcji. Zaproponuj doświadczenie. których zachowanie chemiczne pasuje do podanego opisu. zaproponuj trzy różne metody identyfikacji tych roztworów. 9. pręcik platynowy. 9. Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli w wodzie. b) zapisać odpowiednie jonowe równania reakcji ilustrujące obie przemiany 9.Różne reakcje 9. W dwóch butelkach znajduje się woda destylowana i woda morska. obserwacje wnioski i odpowiednie równania reakcji.3-3. opisz obserwacje i wnioski poparte równaniem reakcji. węglanu sodu i chlorku glinu? Zapisz obserwacje oraz wnioski.pl .sos.3. http://www. Zaproponuj doświadczenie. W jaki sposób można odróżnić wodne roztwory następujących soli: chlorku sodu. Następnie wkroplono ok.3-6. W dwóch niepodpisanych probówkach znajdują się wodne roztwory KCl i Na2CO3.

Różne reakcje

10. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów
10.1.

Dysocjacja elektrolityczna

10.1-1. Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji elektrolitycznej: HBr, CH 4, Cl2, Ca(OH)2, MgCl2, CCl4, H3PO4, C2H6, K2SO4? 10.1-2. + Ile moli jonów sodu Na powstanie w procesie dysocjacji elektrolitycznej 10 moli: 1) Na3PO4, 2) Na2HPO4, 3) NaH2PO4 10.1-3. Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na 2O, SO2, CH4, NH3, Ca, HCI, O2, CaCl2, H2S. Które roztwory + będą zawierały jony H , które OH , a które będą miały odczyn obojętny? 10.1-4. Gdzie znajduje się więcej jonów: w 1g LiF czy w 1g Na2O? 10.1-5. Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w kolejności rosnącej liczby jonów w próbkach o jednakowych masach. 10.1-6. W jakim stosunku wagowym należy odważyć NaCl i Na 2SO4 aby po rozpuszczeniu w oddzielnych naczyniach z wodą otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych? 10.1-7. . -5 3 Dla stężenia jonów [OH ]=1 10 mol/dm określ: + a) stężenie jonów H b) pH roztworu c) odczyn roztworu 10.1-8. Podaj po trzy przykłady dysocjacji kwasu, zasady i soli wskazując mocny i slaby kwas oraz mocna i słabą zasadę. 10.1-9. Czy wiesz, że niektóre kwasy dysocjują stopniowo? a) Napisz na czym polega dysocjacja stopniowa ………………………………………. ………………………………………………….. b) Które z poznanych kwasów mogą dysocjować stopniowo? ………………………………………. ………………………………………………….. c) Napisz równania dysocjacji stopniowej kwasu fosforowego(V). 10.1-10. Napisz równanie dysocjacji kwasów: azotowego(V) siarkowego(VI) węglowego 10.1-11. Napisz równanie dysocjacji jonowej: a) azotanu(V) magnezu b) siarczanu(VI) żelaza(III)

- 74 -

Różne reakcje

10.2.

Hydroliza

10.2-1. Wyjaśnij zjawisko hydrolizy. Jakie związki ulegają hydrolizie. Określ odczyn roztworów następujących soli: KCl, K 2CO3, NH4NO3 10.2-2. Określ jaki odczyn wykazują następujące sole: FeCl2, CH3COONa, KCl, K2CO3. Podaj odpowiednie równania reakcji 10.2-3. Jaki odczyn będą miały wodne roztwory następujących soli (odpowiedzieć nie układając równań chemicznych): (NH4)2SO4, Na2SO4, BaCl2, Na2CO3, NaNO3, KNO3, K2SO4? 10.2-4. Ułożyć jonowe równania reakcji hydrolizy oraz podać odczyn wodnych roztworów następujących soli: KHS NaHCO3 NH4HSO3 Al2(SO4)3 10.2-5. Ułożyć równanie reakcji hydrolizy i podać odczyn roztworu: a)mrówczanu potasu b) octanu potasu c) benzoesanu sodu 10.2-6. Napisz równania reakcji hydrolizy podanych soli oraz określ dla każdej odczyn wodnego roztworu i typ hydrolizy: Na 2SO3, NH4Cl, Na2SO4 10.2-7. Oblicz pH i stopień hydrolizy jonów ulegających hydrolizie w następujących roztworach: a) 0,5 M NH4Cl (pKb=4,75, pKw=14,2) b) 0,0002 M CH3COONa (pKa=4,55, pKw=14,2) 10.2-8. Napisz równania cząsteczkowe i jonowe reakcji oraz zapis skrócony i określ rodzaj hydrolizy soli chlorku żelaza(II) (FeCl2).

10.3.

Stała i stopień dysocjacji

10.3-1. Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji: 1) rośnie, 2) maleje, 3) pozostaje stały? 10.3-2. Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w roztworze B wynosi 1,3%. Który roztwór był bardziej stężony? 10.3-3. 2Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO4 oraz jony potasu. Obliczyć liczbę moli jonów potasu.

Różne reakcje 10.3-4. Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) (siarkawego) liczba jonów H+ jest dwukrotnie większa od liczby jonów 2SO3 ? 10.3-5. Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4 według malejącego ich stężenia. 10.3-6. 3 Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm ,jeżeli stężenie molowe jonów . -3 3 OH wynosi 1,3 10 mol/dm . 10.3-7. Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych oraz 0,8 mola. cząsteczek niezdysocjowanych. 10.3-8. Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku potasu (=100%). 10.3-9. + Który roztwór zawiera więcej jonów H ? 3 1) 1dm 0,1-molowego HF ( = 15%) 3 2) 1dm 0,01-molowego HCI ( = 100%) 10.3-10. 3 Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,05 mol/dm (=1,9%). 10.3-11. 3 Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia (=100%) w 100cm roztworu. 10.3-12. 3 Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm 0,5-molowego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) (=100%)? 10.3-13. 3 Obliczyć stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego (HCN) w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm . Stała dysocjacji HCN . -10 wynosi 7,2 10 . 10.3-14. . -5 Stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 1,8 10 . Obliczyć stopnie dysocjacji amoniaku w roztworach: a) 1-molowym, b) 0,1-molowym, c) 0,01-molowym. 10.3-15. 3 Oblicz pH octu będącego 6% roztworem kwasu octowego o gęstości 1g/cm , przyjmując stopień dysocjacji równy 0,1%. 10.3-16. . -5 Wodny roztwór kwasu octowego K=1,17 10 rozcieńczono, w wyniku czego stopień dysocjacji kwasu wzrósł od wartości 0,3% do 0,4%. Oblicz początkowe stężenie roztworu oraz stężenie po rozcieńczeniu. 10.3-17. . -4 Obliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze jedno- protonowego kwasu (K = 2 10 ), jeżeli stopień dysocjacji wynosi: a) 1 %, b) 10%. 10.3-18. Obliczyć stałą dysocjacji kwasu jedno protonowego, wiedząc, że w jego roztworze o stężeniu jonów wodorowych 0,01 3 mol/dm stopień dysocjacji wynosi 2%.

- 76 -

1-molowy roztwór ma pH=10.75 10 . 3 Oblicz stopień dysocjacji kwasu dichlorooctowego w roztworze o stężeniu 0. 10.75 10.3*10 .6% zmieszano z 200cm wodnego roztworu tego samego kwasu. natomiast stężenie jonów wodorowych wynosi 0.3-32.0949 molowym roztworze kwasu wynosi 1. wiedząc. jeżeli przez dodanie pewnej ilości mocnego kwasu 3 .3-21.3-23. 10.5 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego jeżeli stopień dysocjacji wynosi 2.5dm 0.8 10.3-31. -5 Ile wody trzeba dolać do 0.5 mol/dm jeżeli wiesz.05 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozpuszczony jest w 0. 10. Oblicz stopień dysocjacji w tak otrzymanym roztworze 10.wynosi 0.3-20.3-19. .Różne reakcje 10. wiedząc że pKa.3-29. w którym stopień dysocjacji kwasu wynosił 3 16. Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego w roztworze 0. 10. 3 Obliczyć zawartość kwasu azotowego(V) (w molach i gramach) w 600cm roztworu o pH=4 i stopniu dysocjacji α=0. jeżeli wiadomo.2-molowego roztworu kwasu octowego (K= 1. K=1. Oblicz stężenie jonów w 0.3-33.1 mol/dm pH wynosi 2. 10. 3 .01 mol/dm .8%.3-22. aby stopień dysocjacji kwasu podwoił się? 10. -10 Oblicz stopień dysocjacji kwasu jednozasadowego o stężeniu 0. że stopień dysocjacji w 0.3 10 . 3 Obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego. -5 zwiększono w tym roztworze stężenie jonów wodorowych do 0. 3 .3-24.006mol/dm .1 molowym.1 mol/dm .3-26. 10. że stała dysocjacji jest równa . 5 3 1.9 10.02-molowego wodnego roztworu pewnego kwasu jednoprotonowego. 10.5% 10. -5 kwasu solnego. 3 300cm 0. tego kwasu wynosi 1.02 3 mol/dm . 10. -4 6. -4 Obliczyć stężenie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K = 10 ).0 10 . -4 Oblicz wartość stałej dysocjacji HClO2 jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu w 0. 3 Oblicz pH roztworu kwasu octowego CH3COOH s tężeniu 0. Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1. jeśli w jego wodnym roztworze stężenie niezdysjocjonowanych cząsteczek 3 3 wynosi 1.994 mol/dm . że stężenie jonów OH. Przy jakim stężeniu roztworu kwasu octowego stopień dysocjacji osiągnie wartość 95%.3-30. Oblicz stężenie jonów wodorowych w 1 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego.2 molowym roztworze wynosi 4.1 mol/dm .3-27. wiedząc. Oblicz stopień dysocjacji 0.3.2 molowym roztworze .74 10 . że jej 0.3-34. Obliczyć stopień dysocjacji jedno wodorotlenowej zasady. którego stała dysocjacji wynosi . Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego. 10.35% 10.3-25. którego stała dysocjacja równa jest 8.3-28. ale o stopniu dysocjacji 1.8 10 ). wiedząc.mol/dm . że w roztworze tego kwasu o stężeniu 0.

-7 3 + a) zawierający 3 10 mola/dm jonów H . Mocne kwasy (mocne zasady) dysocjują w wodzie całkowicie: + HR → H + R + (MeOH → Me + OH ) + Dlatego stężenie molowe jonów wodorowych (wodorotlenowych) równe jest stężeniu molowemu kwasu (zasady): [H ]=CHR + ([OH ]=CMeOH).1M.1M.2mola/dm z 10cm HCl o stężeniu 0.3-37. Oblicz pH tych roztworów.Różne reakcje 10. 10.2 mola jonów H i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek.4. a dla roztworów zasadowych pH>7. 10. Natomiast dla zasady pOH=-log[OH ]=-log(CMeOH).3-43. Jakie jest stężenie molowe jonów wodorotlenowych i pH w 0. 10. + Wodny roztwór słabego kwasu jednoprotonowego zawiera 0. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Stała . .3-45.8 10 .78 - . 10.3-41.3-38. 10. 3 3 3 Oblicz pH wody destylowanej (100cm ).8 10 .1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1.21mola/dm . Stała dysocjacji amoniaku .3-42.1M. 3 3 3 3 Zmieszano 100cm roztworu HCl o stężeniu 0. -5 Kz=1. 10. do czwartej 5 cm roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0. do trzeciej 1cm 3 wodorotlenku sodu o stężeniu 0.3-35.2? 10. Oblicz pKa słabego kwasu jednoprotonowego jeśli roztwór tego kwasu o pH=2 jest zdysocjowany w 36% (=36%) 10.3-40.1M. Oblicz stężenie jonów OH oraz stałą reakcji dysocjacji.8 10 .3-44. -9 3 b) zawierający 9 10 mola/dm jonów OH .8 10. 10.Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu oraz jego pH. Obliczenia na podstawie pH roztworu + -7 3 W czystej wodzie stężenie jonów wodorowych równe jest stężeniu jonów wodorotlenowych [H ]=[OH ]=10 mol/dm . Który roztwór jest bardziej zasadowy: . oraz pH=14-pOH.3-36. 3 10g 10% roztworu NaOH rozcieńczono wodą do 750cm . 10. . -5 dysocjacji amoniaku Kz =1. + + pH – wykładnik stężenia jonów wodorowych definiowany jest jako pH=-log[H ] lub pH=-log[H3O ].3-39. Oblicz stopień dysocjacji tego roztworu. Dla roztworów wodnych istnieje zależność: pH+pOH=14 (pOH=-log[OH ]).3-46. Obliczyć stężenie molowe powstałego roztworu oraz pH wszystkich roztworów. 10. pH dla kwsu pH=-log[H ]=-log(CHR).1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1.33%. do drugiej 5 cm roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.2 molowym roztworze amoniaku. W czystej wodzie pH=7 + -7 (-log[H ]=-log(10 )=7). Do pierwszej zlewki dodano 1cm 3 3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.1mola/dm . 3 3 21g NH4Cl rozpuszczono w 1 dm roztworu NH4OH o stężeniu 0. następnie do 4 zlewek pobrano po 20cm wody. Iloczyn + -14 stężeń jonów wodorowych i wodorotlenowych w wodzie jest także stały i wynosi [H ][OH ]=10 i nazywany jest iloczynem -14 jonowym wody i oznaczany jako Kw=10 lub pKw=14 (p w chemii oznacza –log). Jakie jest nominalne (analityczne) stężenie kwasu jednoprotonowego jeśli jego stopień dysocjacji =50% a pH=2. Stopień dysocjacji 0. 3 Jakie jest pH roztworu kwasu mrówkowego HCOOH o stężeniu 0. natomiast dla roztworów kwaśnych pH<7. -5 Stała dysocjacji (Kz) 0. Oblicz stężenie jonów OH oraz stopień dysocjacji tej zasady.1 mol/dm ? pKa =3.

10.4-11. Rozcieńczono 7. + .4-3. Kwas jest zdysocjowany w 46%.5 ml 6M jednozasadowego kwasu do końcowej objętości 150 ml. Czy spowoduje to zmianę odczynu wody? 10. Obliczyć stałą dysocjacji kwasu azotowego(lII) (azotawego).1 mol/dm . Stała dysocjacji kwasowej dla NH4 Ka= 5. 3 Jaką objętość 0.4-5.4-1. stężenie jonów wodorowych i wyznacz stopień dysocjacji kwasu w rozcieńczonym roztworze. Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody.4-7. 10. 3 b) 0. Obliczyć wartość stałej dysocjacji kwasu octowego. Oblicz stężenie rozcieńczonego kwasu. b) zmalało o 1? 10.01-molowego roztworu H2SO4.4-15.15molowym roztworze kwasu octowego wynosi 2.10 molowego roztworu wodnego NH4Cl. aby pH: a) wzrosło o 1.01 mol/dm . Wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0.2 molowym roztworze kwasu zdysocjowanego w 78% 10. pH tak otrzymanego roztworu wynosi 3. 10.4-4.4-8. Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych.4-9.4-2.Różne reakcje 10. Jaki odczyn będzie miał roztwór otrzymany po zmieszaniu roztworu zawierającego 2 mole kwasu siarkowego(VI) z roztworem zawierającym 2 mole wodorotlenku sodu? 10. 3 Ile g NaOH musi zawierać 1 dm roztworu aby jego pH wynosiło 12? 10. 10. aby pH roztworu osiągneło wartość 7? 10. -10 Oblicz pH 0.4-13. że jego roztwór o pH=2 ma stopień dysocjacji 2%.06. Oblicz pH 0.4-16. . 10.5dm wody.4-6. Jednoprotonowy kwas znajduje się w roztworze wodnym o pH=3. .4-10.79.01-molowego roztworu zasady sodowej. 10. -4 Obliczyć pH roztworu kwasu azotowego(III) (azotawego) (K=2 10 ) o stężeniu: 3 a) 0. Oblicz pK a dla tego kwasu. 10.6 10 10.4-14. wiedząc.4-12. 3 Ile i jakich gramojonów trzeba dodać do 1dm roztworu o pH=2 by uzyskać roztwór o pH=4. Obliczyć wartość pOH roztworu. 3 Obliczyć pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 0.1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm 0.05 g NaOH w 0. którego pH=1. 10. Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0.

0 cm roztworu NaOH zużyto 25. jeżeli jego pH=11.4-26. Zaniedbać zmianę objętości roztworu.4-25. 3 Oblicz pH wiedząc że pKa kwasu octowego wynosi pKa= 4.4-28.015 mol/dm .01-molowego roztworu H2SO4 aby pH roztworu osiągnęło wartość 7? 10. 10. -6 b) [OH ]=10 .250 dm 3. 3 3 Obliczyć pH roztworu otrzymanego w wyniku reakcji 0.8 10.20 M HCl dodano 1.05 mola HNO2 w 1 dm dodano 5g KOH. .1-molowego NaOH. Oblicz pH końcowe.4-19.4-29. dla którego pKa=4.01 M(HNO3) – 63. jego stężenie 99% i przelano 0. 3 .4-24.20 M KOH.10% roztworu HNO3 o gęstości 1. 3 O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0.76.4-22. a w którym wyższe pH roztworu? 10. -5 Do 0.4-32.Różne reakcje 10.2 cm 0. 3 Zasada MeOH ma w roztworze stężenie 0. Stężenia molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące: -4 a) [OH ]=10 . jeżeli Ka HNO2 wynosi 1.2 a stała dysocjacji K=1.015 10.4-20.75 10 ? 10. Jaki jest odczyn powstałego roztworu? 10.0051 [mol/dm ].4-23. Obliczyć stężenie NaOH. -5 Jakie jest stężenie amoniaku.1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm 0. + W którym roztworze jest większe stężenie jonów H . Obliczyć wartości pH podanych roztworów.4-18. Przy jakiej wartości stopnia dysocjacji α (w %) wartość pH w tym roztworze będzie wynosić 9.2-molowego HCl i 440cm 0.0001mol/dm . 10. Określ odczyn roztworu 10. przyjmując =100%: 3 a) kwasu solnego o stężeniu 0.01molowego roztworu kwasu octowego.99 10 .05 mol/dm 3 b) NaOH o stężeniu 1 mol/dm 10.4-33. 3 3 Do zobojętnienia 15.6 cm do kolby o pojemności 3 100 cm po czym dopełniono wodą.01 mola NaOH do 1dm wody? 10. M(Ca) – 40. . 10. 10.015 g/cm z 1. 3 Oblicz pH roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0. 3 3 Zmieszano 100cm kwasu solnego o pH=4 z 50cm zasady sodowej o pH=11. 3 3 Do 35 cm 0. 10. 3 3 Obliczyć pH roztworu uzyskanego przez zmieszanie 250cm 0. -11 Oblicz jakie jest pH roztworu zawierającego jony wodorotlenowe o stężeniu 10 . Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Założyć addytywność objętości.35cm 0. 3 Oblicz pH roztworu.4-31.4-17.80 - .4-21.3 ? 10. 3 Jaką objętość 0. 10. pH kwasu solnego i wodorotlenku sodu.1010M kwasu solnego.60 g Ca. którego stężenie kationów wodorowych wynosi 0.4-30. Oblicz pH 0.4-27.

5M roztworem NaOH. Wiemy.4-38.5.4-36. Dla roztworów wodnych prawdziwa jest zależność dla sprzężonych kwasów/zasad: pK b=14-pKb (lub pKa=14-pKb). Roztwory buforowe Buforem nazywamy roztwór słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą.2 pK2=8. Dla stałej równowagi możemy zatem zapisać: K a  Cs [H ] + . Logarytmując K b  Cz K b  Cz Cs obustronnie otrzymamy (w chemii literą p oznaczamy –log): pH=14-log(Cs)-pKb+log(Cz). czyli [H ]=Ka Ck/Cs. Podstawiając w ostatnim wzorze za stężenie jonów wodorotlenowych wartość : [OH ]=KbCz/Cs otrzymamy: [H ]  - C  1014 1014  s . możemy zapisać: Ck C pH=pKa-log(Ck)+ log(Cs). Jakie jest pH roztworu? 10. a kolejne stałe dysocjacji seryny wynoszą: pK1=2. Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.1 mol/l dodano 100ml roztworu 0. 10. Jakie będą proporcje stężeń tych form? 10. 10. Obliczyć pH tego roztworu zakładając całkowitą dysocjację kwasu.4-34. Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. natomiast stężenie [CH3COOH]. Stężenie jonów wodorotlenowych w roztworze Cz -14 + -14 - jest równe: [OH ]=KbCz/Cs. Cs: [CH3COO ]=Cs.1 mol/l dodano 100ml roztworu 0.9. natomiast stężenie amoniaku równe jest stężeniu zasaday: [NH3]=Cz.2 mol/l zasady potasowej. Jakie formy jonowe wystąpią w wodnym roztworze seryny. 3 50cm 2M roztworu CH3COOH zmiareczkowano w 90% 3. Oblicz pH roztworu. . czyli [H ]=10 /[OH ]. którego pH wynosi pH=7. [NH3 ] Jony amonowe pochodzą praktycznie z dysocjacji soli. że pH=-log[H ].9. Buforem może również być roztwór soli kwasu wielozasadowego i wodorosoli np. + . że w roztworze wodnym [H ][OH ]=Kw=1O .: a) roztwór CH3COOH i CH3COONa lub b) roztwór NH3 i NH4Cl lub c) roztwór Na3PO4 i Na2HPO4.2 mol/l zasady potasowej. 3 Uzyskany tlenek rozpuszczono całkowicie w wodzie (założenia na potrzeby zadania) otrzymując 1000cm roztworu. 3 Siarkę przeprowadzono w dwóch etapach w tlenek siarki(VI) zużywając łącznie 1. Po uporządkowaniu wyrażenia na C wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) otrzymamy: pH  14  pKb  log z Cs Często dla słabych zasad w tablicach podawana jest kwasowa stała dysocjacji dla sprzężonego kwasu z zasadą K a (lub pKa). dla której możemy zapisać stałą równowagi: Kb  + + [NH ][OH ] 4 . czyli Ka  + [CH3COO ][H ] . Wzór na stałą dysocjacji przyjmie postać: Kb  + Cs [OH ] . czyli pH  pKa  log s Ck Ostatnie wyrażenie otrzymamy z definicji logarytmów: log(A)-log(B)=log(A/B) b) W przypadku roztworu słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem postępujemy podobnie. więc [NH4 ]=Cs. lub roztwór słabej zasady i soli tej zasady z mocnym kwasem. W roztworze takim ustala się stan równowagi dla słabego elektrolitu (słaby kwas lub słaba zasada): a) CH3COOH - CH3COO + H .68 dm tlenu (warunki normalne).Różne reakcje 10. Pamiętając. Jakie jest pH roztworu? 10. bez większego błędu równe jest stężeniu kwasu. Ck: [CH3COOH]=Ck.4-37. W roztworze ustala się równowaga dla słabego elektrolitu: NH3 + H2O NH4 + OH . [CH3COOH] - Stężenie [CH3COO ] równe jest praktycznie stężeniu soli.4-35.

-5 3 1. 3 Oblicz pH amonowego roztworu buforowego.4 molowego roztworu wodorotlenku amonu aby jego pH wyniosło . 3 aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1dm roztworu o pH=9.5-4. 10. do drugiej 5cm roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.82 - .2M roztworu CH3COOH i 500cm 0.1M. 10. jonu amonowego wynosi 9.3 mol/dm .2 mol/l roztwór octanu sodu z 300mL 0.86 10 10.5-5.1M.1M roztworu NaOH 3 d) po dodaniu 5cm 0. -5 KCH3COOH=1.75 10 mol/dm . 3 Oblicz pH buforu otrzymanego przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm kwasu o stężeniu 3 0. a stężenie 3 amoniaku 0.5-2. 3 3 Ile wynosi pH buforu powstałego ze zmieszania 500cm 0.8 10 . Obliczyć pH otrzymanego roztworu wiedząc. jeżeli do 100 cm roztworu kwasu octowego o stężeniu 0.5-3. 10.8 (KB=1. wiedząc.5-8. 10.10g/mol.1M roztworu HCl 3 b) po dodaniu 5cm 0.1M. -5 10. -5 KHN3=2. Wyjaśnij jak przesunie się położenie równowagi reakcji dysocjacji amoniaku po dodaniu do niego roztworu chlorku amonu.Różne reakcje C Dla buforu zasadowego możemy więc zapisać: pH  pKa  log z gdzie pKa jest stałą dysocjacji kwasowej sprzężonego Cs kwasu z zasadą.5-7. -5 octowego. 3 Do roztworu o objętości 1dm i zawierającego 1mol wodorotlenku amonowego i 0. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0.2.1M i 10 cm soli tego kwasu o stężeniu 0. + 3 3 Oblicz jak zmieni się stężenie jonów H w roztworze.8 10 . Do pierwszej dodano 1cm 3 3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.2 mol/dm .0 10 MKOH=56. 10. 3 Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c= 25% NH 3. 3 3 3 Czy można otrzymać roztwór buforowy ze 100cm kwasu solnego o stężeniu 0. tak aby uzyskać roztwór buforowy o pH=5? . 3 3 Sporządzono bufor przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm kwasu o stężeniu 0. 10.1 mol/dm . 10.95 jeśli Ka=1. że stała dysocjacji zasady amonowej wynosi . jaki roztwór otrzymamy? 10.5-10. d=0.9.9g czystego kwasu siarkowego(VI).5-9. -5 Stała dysocjacji kwasu 1.5-6. 0. . 3 3 Ile g KOH należy dodać do 654 cm roztworu HN3 o stęż.1 mol/dm .1M roztworu NaOH 3 e) oraz po dodaniu 20 cm wody 10. aby otrzymać roztwór o pH=4. w którym stężenie jonów amonowych wynosi 0.5-1.1M i 10 cm 3 soli tego kwasu o stężeniu 0. 3 Ile gramów chlorku amonu należy dodać do 600cm 0. Otrzymany roztwór buforowy podzielono na pięć równych części.35mola chlorku amonowego dodano 4.1M.5-11.5-12. że pKa.2 mol/L roztworu kwasu .1 mol/dm 3 3 dodano 20 cm roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0.1 mol/dm oraz 100cm CH3COONa o 3 stężeniu 0. do trzeciej 1cm .1mol/dm ? 10. oraz pH: 3 a) po dodaniu 1cm 0.1M roztworu HCl 3 c) po dodaniu 1cm 0.8 10 ) 10.91g/cm ) należy dodać do 10g chlorku amonu.2M roztworu CH3COONa? .

10. 3 Przeprowadź obliczenia i odpowiedz. oraz [Ag ]  IR . Iloczyn rozpuszczalności Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w niej całkowicie (oczywiście mamy na myśli stężenia rzędu 3 0.5-14. 3 Ile gramów AgBr może rozpuścić się w 15 dm wody? 10.93 10 ) .1M CH3COOH + 75cm 0. do czwartej 5cm roztworu wodorotlenku sodu stężeniu 0. Do pierwszej dodano 1cm 0.1M NaOH. 4 Przy zadaniach na iloczyn rozpuszczalności ważne jest.1M HCl. Do piątej części dodano 3 20cm wody destylowanej. dla każdej soli przyjmuje inną.6-4. dla Ag2S: + 2Ag2S 2Ag + S 3 2Z równania reakcji dysocjacji widzimy. Należy obliczyć 3 pH całego buforu (100 cm ). Wzór na iloczyn rozpuszczalności IR=[Ag ] [S ]. że są one całkowicie zdysocjowane na + jony: NaCl → Na + Cl Dla soli reakcja dysocjacji jest nieodwracalna. Iloczyn K[AgCl] nosi nazwę iloczynu rozpuszczalności. roztwory ich są mocnymi elektrolitami i przyjmuje się. czyli: IR=[Ag ][Cl ].1M NaOH. 3 3 3 Sporządzono 100 cm buforu octanowego (25cm 0. 10.76 10 . + 2 22 3 10. 3 10. Otrzymany bufor 3 3 3 podzielono na 5 części i rozlano do pięciu zlewek. Oczywiście z równania dysocjacji: + AgCl Ag + Cl wynika.1M. ale pomiędzy jonami w roztworze. oraz x  3 IR .6-3. czyli IR=(2x) x=4x . co oznaczamy strzałką pojedynczą. Obliczyć pH. Jaka jest rozpuszczalność tej soli w mol/L? 10. w 1 dm wody. czy po zmieszaniu równych objętości roztworu CaCl 2 o stężeniu 0. do drugiej 5cm 3 3 3 0.Różne reakcje wodorotlenku sodu o stężeniu 0. . gdy n m [A] [B] będzie większe od IR.5-13. + + 2 + - W przypadku soli o innym składzie postępujemy podobnie.6.1 10 mol/dm 10. skierowaną w stronę produktów.1M HCl. Stężenie nierozpuszczonego [AgCl] osadu jest stałe. Ustala się stan równowagi dynamicznej. np. jeżeli zmieszano 1 molowy roztwór HNO3 z 2 molowym HCOOK w stosunku 3:5. co w równaniu reakcji oznaczamy dwoma strzałkami skierowanymi w przeciwne strony: + AgCl Ag + Cl   Oczywiście dla reakcji równowagowej możemy zapisać wzór na stałą równowagi: K  [Ag ][Cl ] .5-15. że powstaną również jony srebra(I) w ilości [Ag ]=2x. czyli zaczynamy od napisania równania reakcji dysocjacji soli. -1 3 Oblicz iloczyn rozpuszczalności FeS wiedząc ze jego roztwór nasycony w T=298 K ma stężenie 6. Obliczyć pH roztworu.6-1. a nierozpuszczalnym osadem ustala się stan równowagi: osad rozpuszcza się i w tym samym momencie odpowiednie jony łączą się tworząc osad soli. + Iloczyn ten oznaczany jest literą L lub IR.1M. W przypadku soli. W przypadku soli słabo rozpuszczalnej dysocjacja tych substancji również jest całkowita (zachodzi w 100%).4mol/dm i 100cm NH4Cl o stężeniu 0. następnie pH w każdej z pięciu zlewek. do trzeciej 1cm 0. że [Ag ]=[Cl ].1M CH3COONa).1-1mol/dm ). do czwartej 5cm 0. + z równania reakcji dysocjacji widzimy. powstaje x moli [S ]. można więc pozbyć się mianownika: K[AgCl]=[[Ag ][Cl ].05mol/dm i 3 . do piątej 20 cm wody destylowanej. że nierozpuszczalny osad soli A nBm wytrąci się tylko wtedy. czyli dla iloczynu rozpuszczalności możemy zapisać: I R=[Ag ] . . -5 Kb=1. 10.05mol/dm wytrąci się osad CaSO4 (iloczyn rozpuszczalności K=4. -5 roztworu Na2SO4 o stężeniu 0. 3 3 3 3 Oblicz pH buforu amonowego o składzie: 10cm NH3 o stężeniu 0. że po rozpuszczeniu x moli siarczku srebra.6-2. Ag2S. stałą wartość (stała równowagi pomnożona przez stałą wartość stężenia). po 20 cm do każdej.4mol/dm . -34 Iloczyn rozpuszczalności CuS wynosi 10 .

oraz stężenie jonów Ag w roztworze 0. gdy do AgCl dodajemy 0.6-13.6-16. Obliczyć czy wytrąci się .1M dodano 75cm roztworu NaF o stężeniu 0. Policz stężenie jonów Ag w roztworze wodnym.35 10 mg jonów I dodano 10 ml nasyconego roztworu AgCl.78 10 .6-12.6-6. 10. Jaka jest rozpuszczalność tej soli wyrażona w molach na litr? 10. 10. . jeśli 50 cm roztworu Ca(NO3)2 o stężeniu 5 10 mol/dm zamiesza się z 50cm roztworu NaF o . Jak zmieni się rozpuszczalność chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić.7 10 .1 10 . -10 stężeniu 2 10 mol/dm ? Iloczyn rozpuszczalności CaF2 wynosi 1. że wartość pKSO tej soli wynosi 11. Co się stanie z iloczynem rozpuszczalności.6-7. IRAgI= 8. . -10 W jakiej ilości wody rozpuści się 1.2 10 . 10.6-10. 3 3 Do 150 cm roztworu BaCl2 o stężeniu 0. -17 .1M roztwór Na2SO4? 10. -14 rozpuszczalność wodorotlenku kadmu zmalała 50-krotnie IrCd(OH)2=2.1M NaCl.6-8. -10 + + Iloczyn rozpuszczalności AgCl=1 10 .3 10 .6-9. -4 3 3 Czy wytrąci się osad. . . . -14 Iloczyn rozpuszczalności jodanu(V) ołowiu(II) wynosi 3.4M i uzupełniono wodą do objętości 3 . -29 Obliczyć rozpuszczalność Ca3(PO4)2 (IR Ca3(PO4)2=2 10 ) w czystej wodzie i w środowisku wspólnego jonu z CaCl 2 o 3 stężeniu 0. -9 Ile razy zmniejszy się rozpuszczalność BaCO3 w roztworze BaCl2 o stężeniu 0. -10 osad AgI. 10. Jaka jest masa jonów F w osadzie BaF2 wytworzonym w tym roztworze? IRBaF2=1.Różne reakcje 10.84 - .78 10 . 10. 10. -4 3 .6-17.8 10 . 3 .01 mol/dm ? KSOBaCO3 = 8 10 . 10. 3 . -6 250 cm . -2 Do 90 ml roztworu zawierającego 6. 10.6-14. -10 Ile g jonów Ag zawiera 1500 ml nasyconego roztworu AgCl: IRAgCl= 1.IRAgCl= 1. Jak zmieni się wartość iloczynu rozpuszczalności chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić 10.01 mol/dm .78 10 .5 g AgCl: I RAgCl= 1.6-11.01 molowego roztworu wodorotlenku sodu należy dodać do 150cm nasyconego roztworu Cd(OH)2 tak aby . 3 Jaka jest rozpuszczalność (w g/dm ) Ag2CO3 jeśli wiadomo.6-5. + .1? . 3 3 Ile cm 0. 10.6-15.

Określ stopnie utlenienia chloru w podanych związkach: a) NaClO2 b) Ca(ClO4)2 c) KClO3 d) HClO. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i reduktor oraz procesy utleniania i redukcji. K2SO3. P2O5. MnO4 . N2O.Reakcje redoks 11. HClO. H3PO4.1-3.1-4. Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w związkach: a) H2SO4.1-1. 11. AsO3 . W związkach tlenowych chlor może występować na dodatnich stopniach utlenienia. HCl. SO2. Pamiętaj o wyrównaniu współczynników stechiometrycznych. HClO4. MnO3 . ClO4 . H2S. NO. NH4Cl 11. H2SO3. Utleniacz i reduktor. Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks? Wskazać dezelektronator i elektronator (utleniacz i reduktor) 1) H2SO4 + Mg  MgSO4 + H2 2) FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl 3) Zn + Pb(NO3)2  Pb + Zn(NO3)2 4) AlCl3 + 3NH3aq  Al(OH)3 + 3NH4Cl 5) Hg(NO3)2 + 2NaOH  HgO + 2NaNO3 + H2O 6) 2F2 + 2H2O  4HF + O2 7) As2O3 + 6NaOH  2Na3AsO3 + 3H2O 11. NaClO3 c) NH3. Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij. P2O3. Na2S. NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3 FeO + C → Fe + CO2 .1-5.1-2. SO3. stopień utlenienia 11. KCl.1-6. HClO3 b) Na2SO4. Reakcje redoks 11. które zachodzą i wskaż utleniacz: a) Ag + HNO3  b) Ag + Sn(NO3)2  c) AgNO3 + Sn(NO3)2  d) Sn(NO3)4 + H2  e) AgNO3 + Fe  11. CO3 32b) AsO2 .1. dokonując odpowiednich obliczeń stopni utlenienia pierwiastków. H2PO4 11. Dokończyć reakcje. Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w następujących jonach: 22a) SO4 .

Napisz reakcje srebra z kwasem siarkowym (VI) i przedstaw bilans elektronowy. a który reduktorem Który pierwiastek ulega utlenieniu.2-4.2-7.86 - . Dobór współczynników reakcji 11.2-9. Jaka masa odważki As2S3 utleniana roztworem HNO3 do H2SO4 i HAsO3 przekaże cząsteczkom utleniacza 1 mol elektronów? . W niżej podanych równaniach chemicznych dobrać współczynniki: a) Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O b) Br2 + HClO + H2O  HBrO3 + HCl c) HClO3 + HCl  Cl2 + H2O d) CuS + HNO3  CuO + S + NO + H2O e) HI + H2SO4  I2 + H2S + H2O f) SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4 g) H2SO3 + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl 11. W rozżarzonej mieszaninie zachodzi łączenie się pierwiastków z utworzeniem niebiesko-czarnego siarczku żelaza(II).2-8. 11. Napisz bilans elektronowy reakcji Cu + stężony HNO3 oraz Cu + rozcieńczony HNO3 11. Zbilansuj równanie reakcji. Podaj równanie reakcji syntezy siarczku żelaza(II) Przedstaw bilans elektronowy tej reakcji Który pierwiastek jest utleniaczem. Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych: a) PbO2 + HCl  PbCl2 + Cl2 + H2O b) ZnS + O2  ZnO + SO2 c) Pb + H3PO4  Pb3(PO4)2 + H2 d) HClO4 + H2SO3  HCl + H2SO4 e) SnCl2 + HgCl2  SnCl4 + Hg f) S + HNO3  H2SO4 + NO g) BiCl3 + SnCl2  Bi + SnCl4 11.Reakcje redoks 11.2-5. zaznacz utleniacz i reduktor oraz reakcję utlenienia i redukcji. a który redukcji 11. Napisz równanie połówkowe oraz przedstaw formę jonową równania cząsteczkowego: K 2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O 11. Uzupełnij współczynniki w poniższej reakcji redoks.2-6.2. Mieszamy ze sobą w stosunku stechiometrycznym sproszkowane żelazo i pył siarkowy.2-3. Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych: a) Hg + HNO3  Hg(NO3)2 + NO + H2O b) HNO3 + HI  NO2 + HIO3 + H2O c) Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O d) As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO e) P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO f) As2O3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + N2O3 g) AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 + H2O 11.2-1.2-2. wskaż utleniacz i reduktor: NaNO2+FeSO4+H2SO4  Na2SO4+Fe(SO4)3+NO+H2O 11. następnie ogrzewamy probówkę.

Uzupełnij współczynniki z poniższej reakcji redoks. zaznacz stopnie utlenienia i redukcji oraz zapisz równania połówkowe.Reakcje redoks 11. . Stężony roztwór kwasu azotowego(V) ma tak silne właściwości utleniające. As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO 4.2-15.2-12. Podaj przebieg reakcji i ustal współczynniki reakcji (redox) 11. Dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach: 2+ 3+ a) Cr2O7 + 3CH3OH + H → Cr + HCHO + H2O 2+ 3+ b) Cr2O7 + CH3CH2OH + H → Cr + CH3CHO + H2O c) KMnO4 + H2C=CH2 + H2O → HO-CH2-CH2-OH + KOH + MnO2 d) KMnO4 + H2C=CH2 + H2SO4 → HO-CH2-CH2-OH + MnSO4 + K2SO4 11.. K2CO3 + C + N2  KCN + CO 3.. Wskaż utleniacz.2-17. Uzgodnij równanie reakcji i dopisz brakujący reagent: 3+ 2FeS2 + NO3 + .2-11. Ułożyć równania reakcji (i dobrać współczynniki): a) w reakcji kwasu azotowego(V) o średnim stężeniu z miedzią tworzy się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu. Uzupełnij równania reakcji redoks: 1. dobierz współczynniki w równaniu reakcji. Ułóż bilans elektronowy.  Fe + SO4 + NO + H2O 11. Uzupełnij współczynniki w poniższym równaniu reakcji na podstawie bilansu elektronowego. CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2 5.2-13.2-14.. formę jonową i cząsteczkową równania: KMnO4 + KNO2 + KOH  K2MnO4 + KNO3+ H2O 11.2-19. F2O + H2O  O2 + HF 11. AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 +H2O 2. a następnie. że zanurzony w nim rozżarzony kawałek siarki zapala się.2-10. 11. Uzupełnić podane reakcje chemiczne: NaOH + ClO2 + H2O2  NaClO2 + O2 + H2O Ca(ClO)2 + H2O2  CaCl2 + O2 + H2O KI+ O3 + H2O  I2 + KOH + O2 CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2 F2O + H2O  O2 + HF 11. reduktor oraz proces utlenienia reakcji: KMnO4+HCl  MnCl2+Cl2+KCl+H2O 11.2-18.2-16. W procesie technologicznym utleniono siarkę kwasem azotowym(V). Obliczyć współczynniki w niżej podanych reakcjach jonowych 2+ 2+ 4+ 2+ Sn + Hg  Sn + Hg2 2S + I2  S + I 22+ S + SO3 + H  S + H2O + NO2 + I + H  NO + I2 + H2O 11. wskaz utleniacz reduktor.. Zachodzi wówczas reakcja opisana schematem HNO3+ S → H2O+NO+SO2. b) podczas działania kwasu azotowego(V) na rtęć powstaje sól rtęci dwuwartościowej i wydziela się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu c) w reakcji cynku ze stężonym kwasem azotowym(V) wydziela się tlenek azotu(I) (N 2O).

12.2.Reakcje redoks 12. boru. cezu i cyny? 12.1-3.1-5. Borowce . Określ charakter chemiczny tlenku magnezu i tlenku fosforu(V). bizmutu. 12. Pierwiastek E tworzy jodek o wzorze EI3 i chlorek o wzorze ECl3. Jaki powinien być wzór tlenku na najwyższym stopniu utlenienia: jodu.1-1. Napisz reakcje. Oblicz wartości x i y. 12. Litowce 12.38g chlorku. 12.1-6. Z 0. Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 40u. Stosunek masy tlenu do masy wodoru w cząsteczce tego kwasu wynosi 24:1. a) Oblicz masę atomową pierwiastka E b) Napisz nazwę i symbol pierwiastka E 12. selenu. jakim ulegają te tlenki. Ustal masę atomową metalu. Pewien pierwiastek występuje w dwuzasadowym kwasie tlenowym o masie cząsteczkowej 62 u.1-4. Berylowce 12. Odczytaj równania reakcji: a) PbxOy + 4H2 → 3Pb+4H2O b) 2CrхOу+3C → 2Cr+3CO₂ 12. 12. Układ okresowy pierwiastków 12. Jaki to pierwiastek? Napisz wzór tego kwasu.88 - . jonowo i w sposób skrócony równania: a) reakcji zobojętniania kwasu siarkowego(VI) wodorotlenkiem potasu b) reakcji między azotanem V srebra a chlorkiem sodu: zaznacz wytrącający się osad.3-2.3. Napisz dwie reakcje otrzymywania tlenku wapnia. Różne reakcje 12.4.3-1.1.85g jodku w reakcji 2EI3 + 3Cl2 → 2ECl3 + 3I2 otrzymano 0. Zapisz cząsteczkowo.1-2. Masa atomowa tlenu 16u.

5. 3 W reakcji pary wodnej z 10 kg rozżarzonego koksu. zawierającego 90% węgla.5-1. Ułożyć równania reakcji ilustrujące proces wyodrębniania wodoru z gazu syntezowego ( mieszanina H2 + CO ) . otrzymano 1600m³ wodoru (`warunki normalne). Węglowce 12.Układ okresowy pierwiastków 12. Obliczyć procentową wydajność reakcji.5-2. 12.

Po wyprażeniu 2g metalu powstało 2. Podczas przepuszczania dwutlenku węgla przez wodę wapienną. najpierw następuje zmętnienie. 12.539g tlenku.5-4. .5-13. Jak otrzymać kwas krzemowy z krzemionki? Ułożyć równania reakcji. . Krzem można otrzymać. Ustalić wzór tlenkowy szkła. a następnie jego zanik. aby całkowicie wytrącić kwas krzemowy.1 mola produktu. przepuszczając pary fluorku krzemu nad ogrzanym potasem. Jakie produkty powstają w wyniku reakcji? Napisać jonowo równania reakcji. wodór. zawierającego 6g kwasu fluorowodorowego.5g/cm ).5-molowego roztworu krzemianu sodu. 12.7% tlenku wapnia i 75.5-8. Wyjaśnić te zjawiska równaniami reakcji. Wyjaśnić.90 - .3% dwutlenku krzemu. potrzebną do przeprowadzenia 6g dwutlenku krzemu w czterofluorek krzemu.5-7.5-15.5-5. Jak je rozróżnić? 12. Wyjaśnić. Na2S (siarczek sodu) i NaCl oraz CO.5-6.kwas krzemowy jest związkiem nietrwałym. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć objętość fluorku krzemu (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 2 moli krzemu. 11.5-3. 12. W siedmiu probówkach znajdują się roztwory: Na2CO3 (węglan sodu).Reakcje redoks 12. 12.kwas krzemowy jest słabym elektrolitem .5-16.5-14. 12.5-12. 12. Tak zwane szkło zwykłe zawiera 13% tlenku sodu. za pomocą których można dokonać następujących przemian: C → CO → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2 Przypadku reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać równanie w formie jonowej. Ile dm3 czterofluorku krzemu (warunki normalne) wydzieli się podczas doświadczenia? 12. 12. opisać czynności eksperymentalne. proponując konkretne ilości potrzebnych substancji (dla roztworów również stężenia) niezbędnych do otrzymania około 0. dlaczego węglany nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych. Na nasycony wodny roztwór siarczanu wapnia podziałano dwutlenkiem węgla i amoniakiem.5-10. Ile moli dwutlenku węgla można otrzymać z m gramów mieszaniny tlenku węgla i tlenu zawierającej P O procent masowych tlenu? 12. co oznaczają następujące określenia: . ile dm dwutlenku węgla (warunki normalne) należy wprowadzić do 100cm 0. Podaj jaki to metal. NaNO3 (azotan sodu). . w którym metal jest na czwartym stopniu utlenienia. 3 Obliczyć objętość 50-procentowego kwasu fluorowodorowego (d=1. 12. 12. 12. Ułożyć równania reakcji.kwas krzemowy jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie.5-11.sole kwasu krzemowego ulegają hydrolizie.5-9. 5 g dwutlenku krzemu wrzucono do stężonego roztworu. CO2. 3 3 Obliczyć.

6-1. Ustal wzór sumaryczny soli o nazwie azotan(V) magnezu i napisz sześć reakcji otrzymywania tej soli. Napisz wzór sumaryczny. 12. Azotowce 12. strukturalny kwasu fosforowego(V) oraz reakcję otrzymywania tego kwasu z odpowiedniego tlenku. .Układ okresowy pierwiastków 12.6.6-2.

chcąc otrzymać najwięcej metanu. Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem solnym lub z wodą. jeżeli mol chloru reaguje z molem propanu? 13.0 g. która po skropleniu ważyła 9.1-12.1-4. 13.1-11. Którą z tych reakcji należy zrealizować.Reakcje redoks CHEMIA ORGANICZNA 13. oraz parę wodną.92 - . . podaj ich nazwy. że jej masa cząsteczkowa wynosi 151u.1-1.72 dm tlenku węgla(IV) oraz wodę.339 g/dm Narysuj wzór strukturalny tego związku.1-9. 13. Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan.2 dm ditlenku węgla w przeliczeniu na warunki normalne. Ustalić wzór elementarny i rzeczywisty tego związku. 13. 13. który z węglowodorów o wzorach C2H6. Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach 3 normalnych wynosi 1. Pomiary wykonano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.1-10. Napisz. że produktem spalania jest: a) dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV) b) tlenek węgla (tlenek węgla(II) c) sadza 13. Na spalenie dwóch objętości pewnego węglowodoru zużyto 7 objętości tlenu i otrzymano 4 objętości CO 2 oraz parę wodną. Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru C nH2n+2 zakładając. 3 Po całkowitym spaleniu 7.1. mając do dyspozycji m gramów węgliku glinu. Ustalić wzór tego węglowodoru jeżeli wszystkie pomiary przeprowadzono w warunkach normalnych. Podaj nazwę węglowodoru X.1-8. 13.1-7. 3 3 3 Do spalenia 2.1-2.1-3.1-6. Węglowodory 13. 13. Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochloropochodną? 13.24 dm węglowodoru X zużyto 11.0 g związku organicznego o masie molowej 42 g/mol otrzymano 11.1-5. C16H34 : a) ma wiekszą gęstość b) jest łatwiej zapalny c) ma wyższą temperaturę wrzenia 13. Ile trzeciorzędowych atomów wodoru zawiera: a) izobutan b) 2-metylobutan c) neopentan 13. Narysuj wszystkie izomary heksanu.2 dm tlenu i otrzymano 6. wiedząc. Węglowodory nasycone (alkany) 13. Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu.

Ustal wzory sumaryczne tych alkanów. dm .1-20. Ułóż równanie reakcji otrzymywania a) butanu z etanolu korzystając z dowolnych odczynników nieorganicznych b) 2. że jest ona czystym oktanem (warunki normalne) 13. Oblicz skład mieszaniny węglowodorów w procentach objętościowych. Ustalić wzór węglowodoru.129g (gęstość chlorowcopochodnej tego węglowodoru w stosunku do powietrza wynosi 3. gramów tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 342g benzyny zakładając.4g CO2 i parę wodną.1-24. jeżeli w relacji spalania 1. Stosunek mas dwóch kolejnych alkanów w szeregu homologicznym wynosi 1:1.1-15. 3 3 3 10 cm pewnego węglowodoru spalono zużywając 35cm tlenu. 3 W wyniku spalenia 11. 13.19. napisać wzór i podać nazwę trzeciego węglowodoru. Wiedząc. Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru. W syntezie Wurtza otrzymano 3 alkany.50g tego związku otrzymano 4.5 litra pewnego węglowodoru i otrzymano 2dm dwutlenku węgła oraz 2.Węglowodory 13.14. 13. którego objętość po przepuszczeniu przez wodny roztwór NaOH nie uległa zmianie. oblicz stosunek liczby cząsteczek CO2 do liczby cząsteczek H2O w produktach całkowitego spalania tej benzyny 13.1-13. że dwa z nich to butan i 2.1-17. 13. 13.4g alkanu otrzymano 17. 3 3 Do spalenia 40 dm mieszaniny metanu i propanu do tlenku węgla(IV) i wody zużyto 170 dm tlenu. wiedząc. Oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru o masie molowej 30g/mol. 13. objętość podano w przeliczeniu na warunki normalne). Przyjmując. Objętość mierzono w temperaturze 295K pod normalnym ciśnieniem. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 30cm gazu. zapisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego oraz wzory strukturalne 5-ciu jego izomerów.2-dibromopropanu. 13. 3 Obliczyć w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan jeżeli do całkowitego spalenia 7dm tej mieszaniny zużyto 3 32dm tlenu otrzymując CO2 i parę wodną.1-22. 13.92dm CO2 odmierzonego w warunkach normalnych.1-16.1-19. 3 Ile moli. a) podaj skład procentowy tego węglowodoru b) wyprowadź wzór uproszczony tego węglowodoru c) wyprowadź wzor rzeczywisty d) czy otrzymany węglowodór posiada izomery? 13.1-21.009g wody.1-18.1-23. Podane objętości odnoszą się do identycznych warunków ciśnienia i temperatury. że gazowe substraty zmieszano w stosunku objętościowym 1:1 a) propan + Br2 → b) metylopropan +Cl2 → c) chloroetan + Cl2 → . 13. Jeden dm jednochlorowcopochodnej tego węglowodoru posiada masę 4.3-dimetylopentan.1-14. ze w benzynie na 4 cząsteczki heksanu przypada 1 cząsteczka heptanu i 2 cząsteczki oktanu.2-chloropropanu z 1. 3 3 Spalono 0. Napisz ile izomerów może powstać w wyniku każdej z poniższych reakcji.

Korzystając z wykresu z poprzedniego zadania odczytaj.. a następnie podaj jego nazwę. Uzgodnij równanie reakcji spalania całkowitego alkanu: CnH2n+2 + ….1-28. 13. Narysuj wszystkie izomery alkanu o wzorze sumarycznym C7H16 . wodą.1-32.. określ rzędowość atomów węgla i podaj dwa wzory jego izomerów i nazwij je.94 - . Nazwij wszystkie możliwe produkty reakcji 13. Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji chlorowania etanu i propanu.1-25. 13. Napisz reakcje wszystkich powyższych związków z dowolnym fluorowcem. flurowcowodorem. Wiedząc że izomer to związek o tym samym wzorze sumarycznym a innym strukturalnym. Podaj nazwy tych izomerów 13.1-31.1-33.1-34. Jakie produkty powstają w wyniku monochlorowania 2-metylobutanu? Przedstaw mechanizm tej reakcji.1-35.1-30.1-27. wodorem cząsteczkowym.1-36. a liczbą cząsteczek tlenu potrzebną do spalenia 1 cząsteczki alkanu (oś 0Y). 13.CO2 + …. ile cząsteczek tlenu potrzeba do spalenia całkowitego: a) 1 cząsteczki etanu b) 1 cząsteczki butanu c) 1 cząsteczki pentanu d) 1 cząsteczki oktanu 13. 13. Na wykresie zaznacz te punkty. Narysuj związek zawierający jeden IV-rzędowy atom węgla. Podaj nazwy powstałych produktów lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi.O2 → …. oraz określ rzędowość atomów węgla w tych związkach. jeden III-rzędowy oraz trzy II-rzędowe atomy węgla.Reakcje redoks 13. .H2O 13.1-26. Podaj liczbę pierwszorzędowych atomów węgla oraz nazwę tego związku. narysuj wykres ilustrujący zależność między liczbą atomów węgla w cząsteczce alkanu (oś 0X).1-29. Napisz reakcję chlorowania 2-metylobutanu i wyjaśnij przyczynę powstawania konkretnych produktów 13. 13. narysuj 2 dowolne izomery tego związku i nazwij je. manganianem(VII) potasu. które mają sens chemiczny. 13. Podaj nazwę tego związku. Jakie węglowodory powstają w wyniku reakcji metalicznego sodu z bromometanem oraz mieszaniną bromometanu i bromoetanu? Napisz równania zachodzących reakcji. Podaj wzór dowolnego węglowodoru posiadającego jedno wiązanie potrójnie oraz taka samą liczbę atomów wodoru co związek wyjściowy. Korzystając z rozwiązania z poprzedniego zadania. Ustal wzor tetrachloropochodnej alkanu o masie molowej 168g/mol.

09% masowych bromu. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do szeregu homologicznego alkinów.41 g/dm . produkt zawierający 85. Objętość gazu zmniejszyła się do 3 175cm .2-7. przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą niż objętość par spalanego węglowodoru. Próbka badanego związku daje po spaleniu 1. w wyniku czego powstaje tetrachloropochodna o masie stanowiącej 455% masy wyjściowego węglowodoru. Podaj nazwę tego polimeru. Podać treść i przykłady zastosowania reguł Markownikowa i Zajcewa (zapisując równania reakcji posługując się wzorami grupowymi).2-1. 13. 13.45g wody. homolog etynu. Ułożyć równania reakcji.2-8. Napisz stosując wzory półstrukturalne równanie reakcji addycji i równanie reakcji substytucji. . za pomocą których można dokonać następujących przemian: H H a) C C H H ? H H H C C H Br Br ? Br Br H C C H Br Br H H H C C H H H Br Br H C C H Br Br Br Br Br C C Br Br Br b) H C C H ? H H C C H H H H C C Br Br ? c) H C C H ? ? ? 13.2. Oblicz procentowy skład objętościowy początkowej mieszaniny gazu. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.1% wodoru. 13. Narysuj wzór półstrukturalny i podaj nazwę tego węglowodoru. Pewien węglowodór reaguje w ciemności z chlorem.2-4. spalono całkowicie w tlenie. Czy alkeny różnią się o masę grupy CH2? 13.2-10.2-2. że zawiera on masowo 3 11. Stosunek masowy alkenów w szeregu homologicznym wynosi 1:0. Jak stwierdzić. który powstaje z CH2=CH-Cl. Pewien węglowodór. 13. Pewien węglowodór nienasycony tworzy. czy badana substancja jest węglikiem glinu czy karbidem? 13. których produktem będzie chloroetan 13.2-9.2-6.89 ustal ich wzory sumaryczne. Ustal wzór strukturalny tego weglowodoru 13.2-11. 13.1g tlenku węgla (IV) i 0. wiedząc.2-3. Narysuj wzór polimeru. a gęstość par tego związku w warunkach normalnych jest rowna 2. po przepuszczeniu przez wodę bromową. Weglowodory nienasycone (alkeny i alkiny) 13.2-5. zawierający trzy mery. 3 250cm mieszaniny propanu i propenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu.Węglowodory 13.

2-13. 13.Reakcje redoks 13. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu 13.2-23. 13. które mogą być pierwszym i drugim izomerem C6H10 13. cykloalkanu. 3 3 3 40cm pewnego węglowodoru spalono zużywając 180cm tlenu. Objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Masa podgrzewanego polietylenu na skutek depolimeryzacji zmniejszyła się o 140mg. Zapisz poniższe równania reakcji chemicznych. 3 Badano reakcję dwóch izomerów C6H10 z bromem. Wszystkie objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Dokończ poniższe równania reakcji i podpisz reagenty: a) CH3-CH=CH2 + Br2 → b) CH3-CH2-CH3 + O2 → 13. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru. Podaj po dwa przykłady związków.2-19. 3 3 10cm gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm tlenu i mieszaninę zapalono. Identyczna 3 próbka drugiego odbarwiła 274cm 5%r-ru bromu. Zastosuj regułę Markownikowa.2-24. Co to jest izomeria? Napisz wzory sumaryczne i pół strukturalne oraz nazwy systematyczne wszystkich izomerów heksenu. Pomiarów objętości dokonano w temp 291K pod ciśnieniem 296hPa. 3 Oblicz procentowy skład masowy i objętościowy mieszaniny C2H2 i C2H4 jeżeli do spalenia 4dm tej mieszaniny zużyto 3 11dm tlenu otrzymując CO2 i H2O. Oblicz. bromowodoru i chloru do butenu. zmniejszyła się do 10cm . 13.2-21. 13.96 - . alkenu i alkinu zawierających 5 atomów węgla: a) zapisz ich wzory sumaryczne b) narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów c) dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne d) dla każdego z izomerów określ rodzaj izomerii. Napisz wzory i podaj nazwy izomerów heksenu i heksynu różniących się położeniem wiązania wielokrotnego. . Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.2-17. Próbka pierwszego odbarwiła 137cm 5% roztworu bromu.2-15. 13.2-22.2-14. Posługując się wyłącznie wzorami strukturalnymi napisz reakcję przyłączenia wody. Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 120cm gazu.2-20. Pomiarów objętości dokonano w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 296hPa 13. produktom nadaj nazwy systematyczne i określ typ reakcji: a) propen + woda b) propen + wodór c) propyn + bromowodór d) propyn +tlen (różna dostepność tlenu) e) propan + chlor f) eten + eten 13. jeżeli do spalenia 3 3 4dm dej mieszaniny zużyto 11dm tlenu. Dla cząsteczki alkanu. jaką objętość etenu otrzymano (warunki normalne) 13. 13.2-18.2-16. Po zakończeniu reakcji i skropleniu pary 3 3 wodnej objętość gazów wynosiła 50cm a po przepuszczeniu przez wodny roztwór KOH. Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 56u. który po przepuszczeniu przez roztwór KOH został całkowicie pochłonięty. otrzymując dwutlenek węgla i parę wodna.2-12.

Napisz równania reakcji. za których pomocą można dokonać następujących przemian: a) propyn → propen → propan b) butyn → dichlorobuten → tetrachlorobutan 13.2-37.Węglowodory 13. zawierający trzy mery.2-35. ktorego 6. Wyjaśnij różnice w reakcjach polimeryzacji i polikondensacji. Określ typ reakcji chemicznej: a) C4H10+Cl2 → b) C3H6 + HBr → c) C2H2 + Br2 → d) Benzen + HNO3 → Równania zapisz w postaci strukturalnej lub półstrukturalnej.2-32. 13. Napisz równanie reakcji przyłączania chloru do etynu. spalania całkowitego alkinu o 10 atomach wodoru cząsteczce. różnice te zilustruj na dowolnie wybranych przykładach. .2-31. Narysuj wzór polimeru. etenu z bromem propynu z chlorem tak aby produktem był związek nasycony. 13. Napisz równanie reakcji przyłączania wodoru do etenu. 13.3.2-dichloroprpopanu w odpowiedniej reakcji addycji d) otrzymywanie 3-jodo-2.2-28. Wyjaśnij na przykładach różnicę pomiędzy reakcją podstawiania a przyłączania. Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwy produktów. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujace przemiany chemiczne: H2O H2/kat. 13. .4-pentametylopentanu 13. 13.02 10 czasteczek ma mase o 140g większa od 1 mola czasteczek propynu. Podaj nazwę tego polimeru. Który produkt dominuje w mieszaninie poreakcyjnej? 13. Dehydrohalogenacja 2-bromobutanu wodorotlenkiem potasu w alkoholu etylowym daje mieszaninę 2 produktów (alkenów).2-25. 13.3. Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego alkanu o 5 atomach węgla. Ułóż równania reakcji. but-2-enu i but-1-enu.4.2-30.2. który powstaje z CH2=CH-Cl.2-36.2-dimetylopropanu b) bromowania 2. tj. Napisz poniższe reakcje wykorzystując wzory półstrukturalne i podaj nazwy odpowiednich produktów lub substratów: a) spalanie częściowe 2. półspalania metanu.dimetylobut-1-enu c) otrzymywanie 1.2-27.2-33.2-34. Br2 Zn CaC2 A B D B 13. 13.2-26.2-29. 23 Podaj wzor homologu etynu. 13.

Podaj wzory strukturalne 3 izomerów benzenu nie zawierających pierścienia 13.3-1. Ułóż równanie reakcji benzenu z chlorem w obecności chlorku żelaza(III) i napisz nazwę produktu oraz jak. . Węglowodory aromatyczne 13. W jakim przypadku moment dipolowy izomeru para jest równy 0. W procesie reformingu cząsteczki n-heksanu ulegają przemianie w cząsteczki benzenu. Na czym polega charakter aromatyczny benzenu. typy reakcji i nazwy reagentów): etan  chlorek etylu  eten  etyn  benzen 13. 13.3-4.3-9.3-6. Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie (podać wzory grupowe.3-8. jeżeli do reakcji użyjemy 1 mola toluenu 13.98 - . Biorąc pod uwagę wpływ skierowujący podstawników napisać równania reakcji sulfonowania: a) m-chlorotoluenu b) kwas p-metylobenzoesowego Określić i nazwać główny(e) produkt(y) tych reakcji. + O2 → 3CO2 + 4H2O b) propan + Br2 (światło) → ………… + ………………. Ułóż równanie reakcji 13.Reakcje redoks 13. W reakcji chlorowania toluenu w obecności Fe powstaje mieszanina zawierająca 10% masowych o-chlorotoluenu i 90% wagowych p-chlorotoluenu.3-10. a w jakim moment dipolowy izomeru orto jest: a)mniejszy b)większy od momentu dipolowego izomeru para 13. 13.3-5. Wychodząc z benzenu i dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj sposób otrzymywania m-dinitrobenzenu oraz kwasu m-bromobenzoesowego. Ile moli izomeru orto i ile para otrzymamy. Przeprowadzono bromowanie i nitrowanie benzenu na dwa sposoby: I najpierw bromowanie a następnie nitrowanie powstałego produktu II najpierw nitrowanie a następnie bromowanie powstałego produktu Jakie produkty otrzymano w obydwu przypadkach? 13.3-12. 13.3.3-11. 13.3-2. + ……………… c) CH3-CH2-CH=CH2 + HBr → d) but-2-yn + chlorowodór → e) toluen + Br2 (światło) → 13.3-3. Uzupełnij i zbilansuj następujące równania reakcji: a) …………. 3 Oblicz ile dm tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 885g mieszaniny benzenu i toluenu zmieszanym w stosunku molowym 1:3.3-7. nazywa się tego typu reakcja.

1-4. Jaki odczyn posiadają wodne roztwory alkoholi i fenoli. 14. Odpowiedź uzasadnij.1-9. otrzymując 10. Zapisz równania reakcji przedstawionych poniższymi schematami: a) propan → 1-chloropropan →propan-1-ol →propan-1-olan potasu b) benzen → nitrobenzen → bromonitrobenzen 14.C wstaw odpowiednie wzory strukturalne i nazwy związków chemicznych.5% wodoru. . dla produktów utlenienia utwórz nazwy systematyczne. 3 Ustal masę molową i wzór n-alkanolu widząc.8 g wody. jeżeli wiesz. H2 (niedomiar) HC C CH3 Pt A HCl B KOH alkohol C H2O/H+ D 14.1 mola tego związku 3 zużyto 16. 14. że w reakcji 9g tego związku z sodem wydziela się 1. Dla cząsteczki pentanolu: a)zapisz równanie reakcji spalania b)zapisz wszelkie możliwe jego izomery wynikające z położenia grupy funkcyjnej(hydroksylowej-OH) c)dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne i określ ich rzędowość d)zapisz równania katalitycznego utleniania tych izomerów.68dm wodoru (warunki normalne).1-7. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany ilustrujące metody otrzymywania etanolu z karbidu. Podaj wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego zawierającego wagowo 64.B. Podaj mechanizm reakcji dowolnego 3-rzędowego alkoholu z odczynnikiem Lucasa. 14.1-6.1-8. Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego. podaj nazwy związków A. Alkohole 14.1-5.8 dm tlenu (w warunkach normalnych). Do podanego schematu ułożyć odpowiednie reakcje chemiczne: CH4 Cl2 A KOH H2O B Na C H2O D 14. Przedstaw równania reakcji zaznaczone strzałkami. 14. B.1-1.1-3.Alkohole 14. Podaj wzory półstrukturalne trzech dowolnych izomerów tego związku oraz ich nazwy 14.1-11. Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać glikol etylenowy mając do dyspozycji octan etylu i dowolne odczynniki nieorganiczne. ze do całkowitego spalenia 0.1-10. D oraz X CaC2 A B D HCl X KOH/H2O 14. W miejscu liter A.1-2. 14.9% węgla i 13.

1-12. Wyjaśnij mechanizm reakcji przemiany 2-metylobutan-2-olu w 2-metylobut-2-en 14. Wyjaśnij mechanizm przyłączenia alkoholu etylowego do etanalu w środowisku kwaśnym. Ustal wzór sumaryczny tego alkoholu. Zapisz cykl równań. jeżeli jego masa molowa wynosi 90g/mol.48dm CO2 (odmierzonego w warunkach normalnych)) i 4.Alkohole 14. 14.2-dichloroetan → glikol → glikolan potasu 14.1-17. 14.5g alkoholu polihydroksylowego otrzymano 4.1-19. 14. Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego.8dm tlenu (w warunkach normalnych). 14. jeżeli wiesz.1mola tego związku 3 zużyto 16. 14. Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji przedstawione na schemacie: etanol → eten → 1.1-18. Podaj wzór tego alkenu. 3 W wyniku całkowitego spalenia 4.1-21. Ułóż wzory i nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C 5H11OH Określ rzędowość tych alkoholi oraz napisz równania reakcji utleniania butan-1-olu i butan-2-olu. W wyniku reakcji 1 mola alkenu z 1 molem wody powstał związek o masie molowej o 64.1-22. 14.1-15.8g wody.28% większej od masy alkenu.1-13.5g wody. Wyjaśnij dlaczego w wyniku addycji wody do propenu w obecności H2SO4 jako główny produkt powstaje propan-2-ol? 14. otrzymując 10. które doprowadzą do otrzymania etanolu z etanu.1-20. Podaj wzory pólstrukturalne trzech dowolnych izomerów tego związku oraz ich nazwy. że do całkowitego spalenia 0.1-16. Zapisz reakcje utleniania: Butan-1-olu Butan-2-olu .100 - . Podaj nazwę i ustal rzędowość alkoholi: a) CH3 H3C C (CH2)3 CH2 OH H OH CH3 CH3 b) H3C C CH2 C CH3 CH3 c) H H3C C (CH2)4 CH3 OH 14.1-14.

i D. Otrzymano 8. ile gramów srebra powstanie podczas redukcji 7. Za pomocą równań reakcji przedstaw przebieg próby Tollensa i próby Trommera dla etanalu (aldehydu octowego).1-2. Ustal wzór tego alkanalu. 15.1-3.Aldehydy. 15. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne: CH2=CH-CH2-CH3 HCl A KOH/H2O B CuO D Podaj nazwy związków A. B oraz D.94 g metalicznego srebra. ketony 15. B. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: propanal → propanol .4 g pewnego alkanalu.5 grama metanalu użytego w próbie Tollensa.1-4.1-5. Tlenkiem srebra podziałano na 2. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne: H2C CH CH2 CH3 HCl A KOH/H2O B CuO D Podaj nazwy związków A.1-6. 15.1-7. Oblicz. Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany zaznaczone na poniższym schemacie: H C C H H2 D O H3C C H CuO A HCl B KOH/H2O C 15. 15. ketony 15. 15.1-1. Aldehydy.

Alkohole 16.4 dm wodoru (w warunkach normalne).1-8.04%. 16. a) CH4  CH3-CH3  CH3-CH2-OH  CH3-CH3 b) CH3-CH2-OH  CH2=CH2 CH3-CH3  CH3-CH2-Cl  CH3-COOH 16.1-4.8cm 2. którego masa cząsteczkowa wynosi 130 u.5 -molowego roztworu NaOH. H2/Pt Y HCl Z KOH/H2O W CuO CaC2 H2O A H2O/Hg2+ B CuO D 2H2/Pt X O2/kat. 16. Reakcja kwasu p-aminobenzoesowego z a) HCl. Wyprowadzić wzór tego kwasu.1-12.1-2. Zapisz równania reakcji i nazwij produkty reakcji: a) kwasu masłowego w wodorotlenkiem magnezu b) kwasu octowego z tlenkiem wapnia 16. Y. b) KOH. 16. 3 W wyniku reakcji 11 g kwasu monokarboksylowego z magnezem otrzymano 1. Uwodniony kwas organiczny zawierający 2 grupy karboksylowe ma następujący skład procentowy: C: 19. B. Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany ilustrujące trzy różne metody otrzymywania kwasu octowego. X.1-11. 16. H: 4. Kwasy karboksylowe 16.1-9. c) Na2CO3 16. 3 Zobojętniono 4 g kwasu dikarboksylowego za pomocą 30. Podaj wzór strukturalny i nazwę tego kwasu.1-6. 16.1-7.102 - . Ustalić wzór sumaryczny kwasu. Ułóż równani reakcji. O: 76.1-5.1-1. oraz napisz reakcję dysocjacji tej soli. Podaj nazwy związków A.1-3. 16.19%. W oraz związku D. Podaj wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego. Napisz równania reakcji pozwalające na przeprowadzenie następujących przemian. 16. Z.1-10. Zaproponuj 3 metody otrzymywania (C2H5COO)2Ca. za których pomocą można dokonać następujących przemian: metanol → metanal → kwas metanowy → mrówczan wapnia . Napisz cykl reakcji prowadzących od etanu do kwasu octowego(etanowego). Napisz te równania i podaj nazwy wszystkich zastosowanych związków organicznych.77%. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: etanol → etanal → kwas octowy 16.

Ułóż równania reakcji: a)otrzymywania mrówczanu potasu b)otrzymywania octanu glinu 16.1-13. . Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu.Kwasy karboksylowe 16.1-15. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: a) etanol → etanal → kwas octowy b) propanal → propanol 16.1-14. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego kwasu.

. Nitrozwiązki i aminy 17.104 - . Oblicz masę cynku i roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 36% potrzebnych do zredukowania 0.Alkohole 17.1-1.15 mola nitrobenzenu.

Podać wzór grupowy i nazwę tego estru.2 dm 0. 3 3 5 g kwasu salicylowego poddano reakcji z 7 cm bezwodnika octowego (d=1. 18. 18. Hydroliza 3 przebiegała praktycznie do końca.1-2. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu.1-6. Określ skład mieszaniny w procentach masowych i molowych 18.26%.1-11.Zidentyfikuj tłuszcz A. W cząsteczce tłuszczu znajdują się jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów: oleinowego.51% Tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzenia. W cząsteczce tłuszczu znajdują się: jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów-oleinowego. Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać dioctan glikolu etylowego mając do dyspozycji etylen i dowolne odczynniki nieorganiczne. 3. 76. wykonując niezbędne obliczenia. 18. iż najważniejszym produktem tej reakcji maja być tutaj mydła o płynnej konsystencji.08 g/cm ) uzyskując 5. Tłuszcze i estry 18. Napisz równanie reakcji i oblicz jej wydajność. Sól wapniowa kwasu A zawiera 30. 100g mieszaniny tristearynianu i trioleinianu glicerolu reaguje z 42g jodu. Ile procent masowych trioleinianu glicerolu zawiera mieszanina ? 18. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując. Ustalić wzór tłuszczu.Zapisz reakcje zmydlania tego tłuszczu. 11.1-3. Oblicz.8 %wapnia. że reakcja przebiegnie z 50% wydajnością. Oblicz. które należy przeprowadzić w celu otrzymania octanu etylu mając do dyspozycji karbid i dowolne odczynniki nieorganiczne.Tłuszcze i estry 18.1-7.6 dm 0.wyjaśnij jakiej konsystencji jest tłuszcz A.1-5.1-9. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując. linolowego. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. palmitynowego.5kg H 2O. 18.1-4. nazwij go 2. Tłuszcz A to tłuszcz o masie cząsteczkowej równej M=834g/mol. że reakcja przebiegnie z 50% wydajnością.1-1. a nadmiar wodorotlenku zobojętniono 0.1-8. 18. Skład procentowy węgla i tlenu przedstawia się następująco: %C=ok.Oblicz ile m tlenu potrzeba. Produktami hydrolizy pewnego estru są: kwas A i alkohol B. nie odbarwia tez wody bromowej ani roztworu KMnO 4 1. Zapisz wzór sumaryczny i półstrukturalny tego tłuszczu. a produktem utlenienia alkoholu B jest kwas identyczny z kwasem A. 3 10 g mieszaniny salicylanu metylu i benzoesanu metylu hydrolizowano 0. linolowego.2-molowego roztworu KOH.1-12. . 4. 18. 18. %O=ok. Ułóż schemat przemian.Dlaczego tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzania? 3 5. mając na uwadze. W reakcji hydrolizy tłuszczu (glicerydu) otrzymano 128 g kwasu palmitynowego i 71 g kwasu stearynowego. aby w reakcji spalania tego tłuszczu otrzymać 2. Z jakiej ilości kwasu salicylowego i bezwodnika octowego należy wyjść aby w reakcji otrzymywania aspiryny zachodzącej z wydajnością 73% uzyskać 8 g produktu.1-10. 18. palmitynowego. Napisz równanie zachodzącej reakcji 18.1-molowego roztworu kwasu solnego.1 g aspiryny.

oraz C6H12O2 18.1-14. aby otrzymać nitroglicerynę. 18.1-13. 18. Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych C 4H8O2.1-18. Podaj nazwę produktu reakcji 18. jakim należy poddać tłuszcze. Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania: a) octanu butylu b) mrówczanu etylu c) propionianu propylu 18.1-17. Napisz wzory strukturalne.1-16. półstrukturalne i nazwy estrów o wzorach sumarycznych: a) C2H5COOC4H9 b) C4H9COOC2H5 . Napisz równania reakcji hydrolizy: a)octanu butylu b) mrówczanu propylu 18.Alkohole Zaproponuj cykl przemian. Mając do dyspozycji toluen i etanol oraz dowolne odczynniki nieorganiczne.1-15. C5H10O2. Ułóż równanie alkoholu metylowego z kwasem masłowym.106 - . zaplanuj (pisząc odpowiednie równania) sposób otrzymywania kwasu acetylosalicynowego (aspiryny).

19. Za pomocą odpowiednich równań chemicznych wyjaśnij amfoteryczny charakter alaniny 19. .1-5. Ułóż równania reakcji Otrzymywania tripeptydu: Met-Gly-Ser 19. Aminokwasy i białka 19. Ile różnych tetrapeptydow można otrzymać w wyniku kondensacji następujących aminokwasow: glicyna.1-7.Aminokwasy i białka 19.1-4. Zapisz tetrapeptydy stosując ich symbole literowe. jeżeli po dodaniu kwasu azotowego(V) zawartość probówki I zabarwiła się na żółto.1-6. wysalanie) lub nieodwracalnemu procesowi denaturacji.1-3. a po dodaniu jodu zawartość probówki II zabarwiła się na granatowo. walina (Wal). Białka ulegają procesowi koagulacji odwracalnej (tzw. Seryna to aminokwas o wzorze C3H7NO3 zapisz w jakiej postaci występuje ten aminokwas w środowisku: a)Silnie kwaśnym b)w punkcie izoelektrycznym c)w silnie zasadowym 19. Jakie substancje znajdowały się w probówkach I i II. Jakie odczynniki powodują każdy z tych procesów? 19. Narysuj wzór strukturalny dipeptydu alaninoalaniny i zaznacz wiązanie peptydowe 19. lizyna(Liz). (Gly).1-1. Napisz po dwa równania reakcji typowych dla każdej z grup funkcyjnych zawartych w aminokwasach.1-8. Zapisz wzór cząsteczki alaniny. alanina(Ala).1-2. 19.

oblicz przybliżona cząsteczkową masę amylozy. Oblicz stężenie procentowe etanolu. Pamiętając. 3 3 10dm roztworu glukozy poddano fermentacji alkoholowej i otrzymano 224dm tlenku węgla(IV) – (warunki normalne). Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy. 20. złożonej z 4000 jednostek glukozowych. że podczas enzymatycznej hydrolizy amylopektyny.1-2. 20.1-3. 20.4.25 mola cząsteczek tetrozy.Cukry 20.1-1. Zakładając. jeżeli fermentacji podano 20% roztwór sacharozy. Spalono całkowicie 0. Jaka jest objętość użytego w tej reakcji tlenu? 20. hydrolizie ulegają tylko wiązania glikozydowe 1. przy założeniu że rozgałęzienie łańcucha poliglikanowgo następuje co 15 jednostek glukozowych jaki % jednostek glukozowych zostanie uwolnionych od formy wolnej glukozy? . Cukry 20.1-4. Na cząsteczkę amylozy może składać się od 1000 do 4000 połączonych ze sobą w łańcuch pierścieni glukozowych. obliczyć.1-5. że wiązanie pierścieni w łańcuch następuje miedzy czwartym a pierwszym atomem węgla poprzez atom tlenu.108 - .

1-2. 21.1-3.1-8.4-tetrachloro-3-etyloheksan b) 4-etylo-2. 3-jodo-2. podaj wzór ogólny danego szeregu.1-5.1-buten.2.1-1. . Narysuj wzory półstrukturalne następujących związków: 2-chloro-3.2. Napisz wzory półstrukturalne związków. Narysować wzory. a) wszystkich izomerycznych kwasów C4H8O2 b) wszystkich izomerycznych kwasów hydroksybenzoesowych c) wszystkich izomerycznych kwasów cykloheksanodikarboksylowych 21.4-dimetylopent-2-yn d) 1-etylo-3-metylobenzen e) 2-metylopropan-1-ol f) o-chlorofenol 21.1-4.2-dimetylohept-3-en c) 4. Podaj wzory strukturalne związków o nazwach a) p – nitrofenol b) pentanal c) mrówczan fenylu d) 2-metylobutan-2-ol e) hydrochinon Zaklasyfikuj te związki do określonej grupy związków organicznych.1-6. 3-metylo-1-butyn. Napisz wzory strukturalne uproszczone następujących związków: a) 1. bromobenzen.6-dimetylononan 21. Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21. Podaj nazwę związku: CH3 CH2 CH CH CH3 HC C CH CH3 Br H3C CH CH2 CH3 CH3 21.5-dietylooktan 2-chloro-2. Podaj nazwy systematyczne następujących związków: CH2 CH CH CH2 CH3 CH CH CH CH 3 3 CH 3 CH CH 3 J Br C 2H 5 Br CH3 C CH CH 3 H3C Br Cl CH3 Cl CH 2 CH CH3 C 3H 7 Cl CH 3 CH CH CH 3 CH 3 CH 3 21. Napisać wzory strukturalne następujących związków a) eter etylowowinylowy b) kwas 4-okso-heksano-1-karboksylowy c) heptanian potasu d) heksanodinitryl 21.Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21.2-dimetylopentan.1-7. do jakiego szeregu homologicznego należy dany związek.

6-dimetylohept-2-yn 21. Podaj wzory i nazwy związków o składzie: a) C2H7N b) C3H9N 21.1-9.4-tribromo-5.110 - .5-dichloro-4-etylo-4.6.1-10. Podaj nazwy systematyczne poniższych aminokwasów: a) CH 3 CH CH 2 COOH NH2 b) H 2N CH 2 CH 2 CH 2 COOH CH 3 c) CH 3 C CH 2 CH CH2 COOH CH 3 NH 2 21.6-dimetylohept-3-en.1-13.4.2-dimetylopentan 21.1-14.4-trimetyloheksan c) 2.1-11. Narysuj: 2.1-12. c) 1. Podaj wzór półstrukturalne i strukturalne alkanu który szeregu homologicznym alkanów zajmuje pozycję a) 3 b) 6 c) 9 .2-dichloro-5-etylo-6.6-dibromo-5.4.2-dimetyloheptan b) 4.4. Dla cząsteczek halogenowęglowodorów o następujących nazwach systematycznych narysuj ich wzory strukturalne: a) 1.3 butanodiol 1-hydroksynaftalen 3 buten-2-ol trifenylometan 21.6-trichloro-3-etylo-2. Narysuj wzory strukturalne i półstrukturalne: a) prop-2-yn b) 2.6 trichlorofenol 1.7-dibromo-2.Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful