Zadania z chemii z serwisu Chemia SOS – pomoc z chemii

CHEMIA
SOS
Z
Z
B
B
I
I
Ó
Ó
R
R
Z
Z
A
A
D
D
A
A
Ń
Ń
Z
Z

C
C
H
H
E
E
M
M
I
I
I
IWszystkie te zadania (ponad 1100) pochodzą z serwisu Chemia SOS – Pomoc
z Chemii. Jeśli chcesz otrzymać do nich odpowiedzi, kliknij w poniższy link, lub
skopiuj go do przeglądarki:
https://ssl.dotpay.eu/?pid=1H5ZLFNPSEGUA4ZY3X915EUGE892EUWC
(cena za odpowiedzi do zadań 15 zł).
Po zaksięgowaniu wpłaty na moim koncie otrzymasz odpowiedzi do zadań w
formacie pdf.
Zobacz próbkę rozwiązanych i wytłumaczonych przeze mnie zadań:
odpowiedzi do zadań z chemiiSPIS TREŚĆI

1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE .............................................................................................................. 1
1.1. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA, MASA ATOMU I CZĄSTECZKI ........................................................................... 1
1.2. MOL, MASA MOLOWA, LICZNOŚĆ MATERII, LICZBA AVOGADRO ............................................................................... 2
1.3. MOL, OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZU ............................................................................................................................... 5
1.4. PRAWA GAZOWE ...................................................................................................................................................... 7
2. BUDOWA ATOMU, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................... 10
2.1. KONFIGURACJA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW .................................................................................................... 10
2.2. BUDOWA CZĄSTECZKI, BUDOWA WIĄZANIA CHEMICZNEGO ................................................................................... 13
2.3. HYBRYDYZACJA, GEOMETRIA CZĄSTECZKI, METODA VSEPR ................................................................................ 14
2.4. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ......................................................................................................................................... 15
2.5. IZOTOPY ................................................................................................................................................................. 17
3. STECHIOMETRIA .................................................................................................................................................... 19
3.1. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE SKŁADU ILOŚCIOWEGO .................................................................. 19
3.2. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI....................................................................... 22
4. STECHIOMETRIA REAKCJI ................................................................................................................................. 24
4.1. OBLICZENIA NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI................................................................................................... 24
4.2. WYDAJNOŚĆ REAKCJI ............................................................................................................................................. 31
4.3. CHEMIA ORGANICZNA ............................................................................................................................................ 32
4.4. USTALANIE SKŁADU MIESZANIN ............................................................................................................................. 34
5. STĘŻENIA ROZTWORÓW ..................................................................................................................................... 37
5.1. STĘŻENIE MOLOWE ................................................................................................................................................. 37
5.2. STĘŻENIE PROCENTOWE ......................................................................................................................................... 39
5.3. ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI ............................................................................................................................ 43
5.4. PRZELICZANIE STĘŻEŃ............................................................................................................................................ 45
5.5. MIESZANIE ROZTWORÓW ....................................................................................................................................... 46
5.6. OBLICZANIE STĘŻENIA ROZTWORU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI ................................................................ 50
6. TERMOCHEMIA ...................................................................................................................................................... 54
7. ELEKTROCHEMIA .................................................................................................................................................. 56
8. RÓWNOWAGA CHEMICZNA ............................................................................................................................... 59
8.1. SZYBKOŚĆ REAKCJI ................................................................................................................................................ 59
8.2. STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI ................................................................................................................................. 59
9. RÓŻNE REAKCJE .................................................................................................................................................... 65
9.1. ZADANIA TEKSTOWE .............................................................................................................................................. 65
9.2. SCHEMATY REAKCJI ............................................................................................................................................... 70
9.3. PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ ............................................................................................................................ 73
10. RÓWNOWAGI JONOWE W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW........................................ 74
10.1. DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA ........................................................................................................................ 74
10.2. HYDROLIZA ........................................................................................................................................................ 75
10.3. STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI.............................................................................................................................. 75
10.4. OBLICZENIA NA PODSTAWIE PH ROZTWORU ....................................................................................................... 78
10.5. ROZTWORY BUFOROWE ...................................................................................................................................... 81
10.6. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI ............................................................................................................................ 83
11. REAKCJE REDOKS .............................................................................................................................................. 85
11.1. UTLENIACZ I REDUKTOR, STOPIEŃ UTLENIENIA .................................................................................................. 85


11.2. DOBÓR WSPÓŁCZYNNIKÓW REAKCJI .................................................................................................................. 86
12. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................................................... 88
12.1. RÓŻNE REAKCJE ................................................................................................................................................. 88
12.2. LITOWCE ............................................................................................................................................................ 88
12.3. BERYLOWCE ...................................................................................................................................................... 88
12.4. BOROWCE .......................................................................................................................................................... 88
12.5. WĘGLOWCE ....................................................................................................................................................... 89
12.6. AZOTOWCE ........................................................................................................................................................ 91
13. WĘGLOWODORY ................................................................................................................................................ 92
13.1. WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY) ............................................................................................................. 92
13.2. WEGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY I ALKINY) .......................................................................................... 95
13.3. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE ....................................................................................................................... 98
14. ALKOHOLE ........................................................................................................................................................... 99
15. ALDEHYDY, KETONY ...................................................................................................................................... 101
16. KWASY KARBOKSYLOWE ............................................................................................................................. 102
17. NITROZWIĄZKI I AMINY ............................................................................................................................... 104
18. TŁUSZCZE I ESTRY .......................................................................................................................................... 105
19. AMINOKWASY I BIAŁKA ................................................................................................................................ 107
20. CUKRY ................................................................................................................................................................. 108
21. NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW I RYSOWANIE WZORÓW ...................................................................... 109
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 1 -
CHEMIA NIEORGANICZNA
1. Podstawowe pojęcia chemiczne

1.1. Masa atomowa i cząsteczkowa, masa atomu i cząsteczki
W układzie okresowym pierwiastków każdy atom oznaczony jest jedno lub dwuliterowym symbolem. Symbol ten pochodzi
od pierwszej lub pierwszej i dalszej litery łacińskiej nazwy pierwiastka (gdy kilka pierwiastków ma nazwy rozpoczynające się od
tej samej litery ich symbole, poza pierwszym są dwuliterowe):
Nazwa łacińska Nazwa polska Symbol
Nitrogenium
Chlorum
Aluminium
Kalium
Natrium
Argentum
Oxygenium
Azot
Chlor
Glin
Potas
Sód
Srebro
Tlen
N
Cl
Al
K
Na
Ag
O
Symbole te oznaczają zarówno sam pierwiastek, jak i atom. Np. K oznacza atom potasu, jak i potas (mol atomów potasu).
Cząsteczka związku chemicznego składa się z atomów różnych pierwiastków, które są ze sobą połączone wiązaniami
chemicznymi. Zapisując wzór związku chemicznego musimy podać z ilu i jakich atomów się on składa, czyli wymienić
wszystkie atomy w określonej kolejności. Najczęściej o kolejności atomów wymienianych w związku decyduje ich
elektroujemność. Na początku wymieniane są atomy najmniej elektroujemne, na końcu najbardziej elektroujemne
(elektroujemność pierwiastków w układzie okresowym wzrasta od strony lewej do prawej i z dołu do góry). Dlatego związek
składający się z sodu i z chloru zapisujemy jako NaCl, natomiast z tlenu i węgla CO (chlor jest bardziej elektroujemny od sodu,
a tlen od węgla). Krotność (ilość) atomów w cząsteczce związku wskazujemy indeksem stechiometrycznym. Indeksy
stechiometryczne zapisujemy jako indeksy dolne i odnoszą się tylko do pierwiastka za którym są zapisane. Zwiazek skladający
się z dwóch atomów sodu i jednego atomu tlenu zapiszemy jako Na2O, a związek składający się z 10 atomów tlenu i czterech
atomów fosforu zapiszemy jako P
4
O
10
.
Li
Be
B
3 4 5
6,491
9,012 10,811
liczba atomowa
masa atomowa


Liczba zapisana przed wzorem (symbolem) nazywana jest współczynnikiem stechiometrycznym i odnosi się do wszystkich
atomów występujących po tej liczbie: 5Na2S traktujemy jako 5
.
(Na2S). Taki zapis oznacza, że mamy do czynienia z 5
cząsteczkami (5 molami) związku siarczku sodu. Każda cząsteczka (mol) siarczku sodu składa się z 2 jonów (2 moli) sodu oraz
z 1 jonu (1 mola) siaczkowego. Czyli mamy do czynienia z 10 jonami (10 molami) jonów sodowych i 5 jonami (5 molami)
siaczkowymi.
Obliczenie masy cząsteczkowej związku polega na zsumowaniu mas atomowych atomów (jonów) wchodzących w skład
związku. Masa cząsteczkowa może być wyrażona w u (junitach) lub w gramach. Ta ostatnia odnosi się do jednego mola
związku. Siarczan(VI) sodu (Na2SO4) powstał z 2 atomów sodu, 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu. Masy tych atomów
odczytujemy z układu okresowego:
Na: 23u lub 23g
S: 32u lub 32g
O: 16u lub 16g
M=2
.
23u+1
.
32u+4
.
16u=142u lub 142g/mol.

1.1-1.
Obliczyć masę atomu ołowiu w gramach.
1.1-2.
Obliczyć masę atomową pierwiastka, jeżeli jego atom ma masę 5,32
.
10
-23
g.
1.1-3.
Obliczyć masę cząsteczkową: 1) CO, 2) CO2, 3) Al2O3, 4) NaOH, 5) Al(OH)3, 6) H2SO4.

Podstawowe pojęcia chemiczne- 2 -
1.1-4.
Obliczyć masę cząsteczki Al2O3 w gramach.
1.1-5.
Obliczyć masę cząsteczkową związku wiedząc, że cząsteczka zawiera 9 atomów węgla, 13 atomów wodoru oraz 2,33
.
10
-23

g innych składników.
1.1-6.
Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x:
a) P2OX (masa cząsteczkowa 110 u)
b) C2HX (masa cząsteczkowa 30 u)
c) H4PXO7 (masa cząsteczkowa 178 u)
1.1-7.
Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E?
a) EO2 (masa cząsteczkowa 44 u)
b) E2S3 (masa cząsteczkowa 208 u)
c) H2EO4 (masa cząsteczkowa 98 u)
1.1-8.
Z ilu atomów składa się cząsteczka boru, jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 132 u?
1.1-9.
Jaki warunek musi spełniać masa atomowa pierwiastka E, aby masa cząsteczkowa tlenku E2O była:
a) mniejsza od masy cząsteczkowej tlenku EO2
b) większa od masy cząsteczkowej tlenku EO2
1.1-10.
Jednowartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie cząsteczkowej 1,26 razy większej od masy cząsteczkowej tlenku.
Jaki to pierwiastek?
1.1-11.
Obliczyć masę 2
.
10
23
cząsteczek dwutlenku węgla (CO2).
1.1-12.
Obliczyć, ile atomów znajduje się w 5 cm
3
rtęci, jeżeli gęstość jej wynosi 13,5 g/cm
3
.
1.1-13.
Oblicz masę atomu tlenu w gramach wiedząc że masa atomowa tlenu wynosi 15,9994u.
1.1-14.
Jaką masę mają 3 mole kwasu siarkowego(VI) (H2SO4)?
1.2. Mol, masa molowa, liczność materii, liczba Avogadro
Wyobraźmy sobie, że w sklepie kupujemy 1kg śrub, 1kg nakrętek i 1kg podkładek do nich:

W domu kompletujemy zestaw: śruba + nakrętka i dwie podkładki. Okazuje się, że udało nam się skompletować 333
komplety, oraz pozostało 667 nakrętek i 2667 podkładek. Czy nie lepiej było kupić1000 szt. śrub, 1000 szt. nakrętek, oraz 2000
podkładek?
Podobnie jest z atomami. Gdy reagują ze sobą np. w stosunku 1:2, to najlepiej wziąć pewną ilość jednych atomów i
dwukrotnie większą ilość drugich. Wtedy jesteśmy pewni, że wszystkie atomy przereagują ze sobą.
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 3 -
Z uwagi na to, że atomy mają bardzo małe rozmiary, to oczywiście ich ilość musi być bardzo duża, by dało się je odmierzyć
(odważyć). W chemii taką standardową ilością atomów, jonów, cząsteczek jest 1 mol, który liczy sobie 6,023
.
10
23
sztuk.
Oczywiście ta liczba atomów ma swoją masę i nie musimy odliczać takiej ilości, możemy ją odważyć.
W przykładzie ze śrubkami jest podobnie. Mądry sprzedawca zważy jedną śrubkę: ms (lub np. 10 sztuk i obliczy masę
jednej śrubki), podobnie postąpi z nakrętką - mn i podkładką - mp. Następnie zamiast odliczać 1000 śrub, odważy m=1000
.
ms
śrub, m=1000
.
mn nakrętek, oraz m=2000
.
mp podkładek.
Masę 1 mola atomów odnajdziemy w układzie okresowym, a dla 1 mola związku obliczymy sumując masy molowe atomów
z uwzględnieniem odpowiednich współczynników stechiometrycznych.
1.2-1.
Ile moli glinu i ile moli siarki zawiera 0,6 mola siarczku glinu (Al2S3)?
1.2-2.
Obliczyć, ile moli atomów tlenu zawartych jest w 2 molach kwasu siarkowego(VI) (H2SO4).
1.2-3.
Ile moli atomów tlenu i ile moli atomów wodoru zawierają 3 mole wody?
1.2-4.
Ile milimoli wapnia i ile milimoli chloru zawierają 2 milimole chlorku wapnia (CaCl2)?
1.2-5.
Która z próbek zawiera więcej atomów?
a) mol wodoru czy mol tlenu
b) mol wodoru czy mol helu
c) milimol SO2 czy milimol SO3
1.2-6.
Czy w 7 molach wody jest więcej tlenu niż w 4 molach nadtlenku wodoru (H2O2)
1.2-7.
Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi: a) 9 g wody, b) 1 dm
3
wody.
1.2-8.
Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1,45 g/cm
3
. Ile moli stanowi 1 dm
3
nadtlenku wodoru?
1.2-9.
Obliczyć, jaką liczbę kilomoli stanowi 176 kg siarczku żelaza (FeS).
1.2-10.
Samiczki wielu insektów wydzielają feromony C19H38O, które przyciągają samczyki. Samczyk reaguje po wchłonięciu
zaledwie 0,000000000001 g (czyli 10
-12
g) feromonu. Ile cząsteczek zawiera taka dawka?
1.2-11.
Jedna kropla wody morskiej zawiera ok. 50 miliardów atomów złota. Obliczyć, ile złota można by uzyskać ze 100 kg wody
morskiej, jeżeli masa 1 kropli wynosi ok. 33 mg.
1.2-12.
Ile gramów siarczanu(VI) litu należy odważyć by znajdowało się tam tyle samo atomów litu co w 4,25g chlorku litu?
1.2-13.
Oblicz gęstość srebra wiedząc, że krystalizuje on w sieci typu RSC o wartości stałej sieciowej a=409pm, wartość liczby
Avogadro 6,023
.
10
23
.
1.2-14.
W naczyniu znajduje się 72g wody. Oblicz ile cząsteczek wody znajduje się w tym naczyniu.
1.2-15.
Obliczyć:
a) masę 0,1 mola tlenu cząsteczkowego
Podstawowe pojęcia chemiczne- 4 -
b) liczbę cząsteczek zawartych w 0,1 mola tlenu
c) jaką liczbę moli stanowi 0,36 g tlenu cząsteczkowego
1.2-16.
W ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu, jaka jest w 18,8g tlenku potasu
1.2-17.
Ile atomów znajduje się w 0,2 mola żelaza?

1.2-18.
Ile atomów znajduje się w 8 gramach wapnia?
1.2-19.
Ile moli sodu zawarte jest w 60 gramach NaOH?
1.2-20.
Ile moli fruktozy znajduje się w 0,5dm
3
roztworu zawierającego 1,7kg fruktozy w 10dm
3
roztworu?
1.2-21.
Kości człowieka zbudowane są głównie z ortofosforanu(V) wapnia, który stanowi 3% całkowitej masy ciała. Oblicz, jaka
ilość atomów wapnia zawarta jest w organizmie dziecka o wadze 25kg.
1.2-22.
58g mieszaniny zawierającej 35% Al2(SO4)3
.
2H2O i 65% KAl(SO4)2
.
18H2O poddano suszeniu. Ile gram wody odparowano,
jeśli w procesie suszenia usunięto całkowicie wodę krystalizacyjną.
1.2-23.
Oblicz gdzie jest więcej gramów azotu: w 19g N2O3 czy w 27g N2O5.
1.2-24.
Oblicz ile cząsteczek i moli cząsteczek o wzorze C12H22O11 znajduje się w 1kg tej substancji ?
1.2-25.
Ile atomów zawiera prostopadłościan stalowy d=7,9g/cm
3
. Wymiary a=13,6cm, b=23,8cm,c=69,2cm.
1.2-26.
Oblicz masę molową Ca(NO3)2
1.2-27.
Oblicz ile cząstek znajduje się w 11,2dm
3
amoniaku w warunkach normalnych
1.2-28.
Mol jest to...
1.2-29.
W jakiej objętości CO2 znajduje sie taka sama liczba cząstek co w 10 dm
3
amoniaku NH3 w tych samych warunkach
fizycznych

Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 5 -
1.3. Mol, objętość molowa gazu
Gazy charakteryzują się znaczną ściśliwością. Spowodowane jest to tym, że w stanie gazowym odległości pomiędzy
cząsteczkami gazu są znaczne. Ściskając (sprężając) gaz powodujemy, że te odległości się zmniejszają:
mol gazu (6,023
.
10
23
cząsteczek)
p=1013hPa
T=273K
średnia odległość
pomiędzy cząsteczkami

Jeżeli weźmiemy inny gaz, jego cząsteczki będą miały nieco inne rozmiary, ale w porównaniu ze średnią odległością
między cząsteczkami, rozmiar cząsteczki gazu nie ma znaczenia:
mol gazu (6,023
.
10
23
cząsteczek)
p=1013hPa
T=273K
średnia odległość
pomiędzy cząsteczkami

Dlatego w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, taka sama ilość cząsteczek gazu zajmuje identyczną objętość.
Zdanie to wypowiedziane trochę w innej kolejności: w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, jednakowe
objętości gazu zawierają jednakowe ilości cząsteczek jest treścią hipotezy Avogadro.
W warunkach standardowych p=1013hPa i w temperaturze T=273K (0
o
C) każdy mol gazu zajmuje objętość 22,4dm
3
.

1.3-1.
Ile milimoli cząsteczek zawiera 1 cm
3
dowolnego gazu w warunkach normalnych?
1.3-2.
Ustalić wzór sumaryczny tlenku azotu wiedząc, że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1,96 g/dm
3
, a azot
tworzy tlenki, w których jest I, II, III, IV i V-wartościowy.
1.3-3.
Obliczyć w gramach masę cząsteczki gazu, którego gęstość wynosi 0,76 g/dm
3
w warunkach normalnych.
1.3-4. Obliczyć masę cząsteczkową gazu, którego gęstość względem wodoru wynosi 8,5.
Wskazówka: gęstość względem wodoru jest to stosunek masy cząsteczkowej (lub molowej) gazu do masy cząsteczkowej (lub
molowej) wodoru.
1.3-5.
Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następujących substancji: tlenu, wody, dwutlenku węgla,
siarki (d = 2,07 g/cm
3
), wodoru?
1.3-6.
Obliczyć masę:
a) 2 dm
3
tlenu odmierzonego w warunkach normalnych
b) 0,5 m
3
azotu odmierzonego w warunkach normalnych
c) 25 cm
3
tlenku węgla (CO) odmierzonego w warunkach normalnych

Podstawowe pojęcia chemiczne- 6 -
1.3-7.
W czterech zbiornikach o tej samej pojemności, tej samej masie, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury,
znajdują się cztery gazy: tlen, azot, amoniak i dwutlenek węgla. Który z tych zbiorników jest najlżejszy?
1.3-8.
Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a) 5 g tlenu, b) 12 g CO2, c) 0,2 g NH3, d) 4 g N2O, e) 70 g wodoru?
1.3-9.
W naczyniu o pojemności 100 cm
3
umieszczono 0,2 g wodoru. Czy warunki (ciśnienie i temperatura), w jakich się on
znajduje, mogą odpowiadać warunkom normalnym?
1.3-10.
W trzech naczyniach, w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury, umieszczono: 5 g azotu, 5 g tlenku węgla i 5 g
etylenu (C2H2). Czy objętości tych naczyń są równe?
1.3-11.
Butla zawiera 5 kg ciekłego chloru. Jaką objętość (w m
3
) zajmuje ta ilość chloru w warunkach normalnych?
1.3-12.
Czy w jednakowych warunkach, podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek: 1) 1 g wodoru i 1 g
tlenu, 2) 1 dm
3
wodoru i 1 dm
3
tlenu, 3) 1 mol wodoru i 1 mol tlenu?
1.3-13.
W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek, co w 1 cm
3
wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)?
1.3-14.
W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów, co w 4 cm
3
wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i
temperatury)?
1.3-15.
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 12,04
.
10
24
cząsteczek amoniaku?
1.3-16.
Ile cząsteczek znajduje się w 1 cm
3
gazu w warunkach normalnych?
1.3-17.
W ilu dm
3
dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) znajduje się 6 g węgla?
1.3-18.
Obliczyć gęstość w warunkach normalnych: a) tlenu, b) tlenku węgla CO, c) azotu, d) wodoru, e) siarkowodoru H2S.
1.3-19.
Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi:
a) 67,2 dm
3
wodoru odmierzonego w warunkach normalnych
b) 5,6 dm
3
metanu odmierzonego w warunkach normalnych
c) 11,2 dm
3
dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych
1.3-20.
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 48g metanu (CH4)?
1.3-21.
Oblicz łączną masę substratów reakcji syntezy, z której można otrzymać 44,8dm
3
siarkowodoru (w warunkach normalnych)
1.3-22.
Oblicz, w jakiej objętości tlenu znajduje się identyczna liczba cząsteczek O2, co w 40mg cząsteczek MgO
1.3-23.
Oblicz objętość 4g N2O
masę 6 dm
3
CO
gęstość CH4
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 7 -
1.3-24.
44,8dm
3
NO w warunkach normalnych stanowi:
a)............g substancji
b)............moli substancji
c)............cząstek substancji
1.3-25.
Obliczyć masę cząsteczkową gazu którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 1,96g/dm
3
.1.4. Prawa gazowe
Prawo Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego) powstało z połączenia trzech praw gazowych odkrytych wcześniej.
Jednakże wygodniej będzie nam dokonać czynności odwrotnej, czyli z prawa Clapeyrona wyprowadzić pozostałe prawa
gazowe. Prawo stanu gazu doskonałego dla dowolnej ilości gazu przyjmuje postać: PV=nRT, gdzie:
P – ciśnienie gazu w Pa (hPa)
V – objętość gazu w m
3
(dm
3
)
T – temperatura w kelwinach
R – stała gazowa
3
J hPa dm
R 8,314 (R=83,14 )
mol K mol K
·
=
· ·

* w nawiasie podano wartość stałej gazowej R dla ciśnienia wyrażonego w hPa i objętości wyrażonej w dm
3

Prawo Boyle’a – Marotte’a
Przy założeniu, że ilość moli gazu n=1, a temperatura przemiany nie zmienia się (mówimy, że przemiana gazu jest
izotermiczna), ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT. Jeśli R i T są stałe możemy zapisać:
PV=const lub P1V1=P2V2
Prawo Gay - Lussaca
Przemiany gazu dokonujemy przy stałym ciśnieniu P=const (przemiana izobaryczna). Ze wzoru Clapeyrona otrzymamy:
PV=RT (stałe przenosimy na prawą stronę), czyli 1 2
1 2
V R V
czyli const lub
V
P T T T P
V
= = =

Prawo Charlesa
Tym razem przemiana gazu następuje bez zmiany objętości, czyli V=const (przemiana izochoryczna). Wzór Clapeyrona dla
takiej przemiany można zapisać w postaci: 1 2
1 2
P
PV RT czyli con
P
st
P
T
l
T
ub
T
= = =

Wiemy, że 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm
3
(wielkość tę można wyliczyć z
prawa Clapeyrona). Gazy rzeczywiste w przybliżeniu zachowują się podobnie. Wiedząc, że gęstość gazu d=m/V, a dla
V=22,4dm
3
m=M, możemy obliczyć gęstość dowolnego gazu w warunkach normalnych: d=M/22,4dm
3
. Gęstość gazu w
dowolnych warunkach można obliczyć z prawa Clapeyrona (n=m/M):
m
PV RT, czyli PVM=mRT, oraz
m PM
d=
V RT M
= =


1.4-1.
Oblicz, jaką masę i objętość mają 103 mole tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla)
1.4-2.
Oblicz masę:
a) 2dm
3
tlenu
b) 0,5m
3
azotu
c) 25cm
3
tlenku węgla
Gazy odmierzono w warunkach normalnych
1.4-3.
Obliczyć liczbę moli dwutlenku węgla, który zajmuje objętość 2,4 dm
3
w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.
1.4-4.
Obliczyć masę dwutlenku siarki (SO2), który zajmuje objętość 30 cm
3
w temperaturze 293 K pod ciśnieniem normalnym.
1.4-5.
Butla zawiera 5 kg chloru. Jaką objętość (w m
3
) zajmie ta ilość chloru w temp. 295 K pod ciśnieniem normalnym?
Podstawowe pojęcia chemiczne- 8 -
1.4-6.
Obliczyć liczbę cząsteczek, jaka znajduje się w 22,4 dm
3
azotu odmierzonego w temperaturze 295 K pod ciśnieniem
normalnym.
1.4-7.
Obliczyć gęstość amoniaku w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.
1.4-8.
Obliczyć masę cząsteczkową gazu, jeżeli jego gęstość w temperaturze 293 K pod ciśnieniem 1000 hPa wynosi 1,15 g/dm
3
.
1.4-9.
Tak zwany „suchy lód” (stały CO2) ma gęstość 1,5 g/cm
3
. Jakie będzie ciśnienie w uprzednio opróżnionym zbiorniku o
pojemności 1 dm
3
, w którym całkowicie przesublimuje 1 cm
3
„suchego lodu” w temp. 294 K?
1.4-10.
Oblicz objętość ditlenku siarki powstającego w temperaturze 25
o
C i pod ciśnieniem 1 atm, w wyniku spalenia 10 g siarki w
reakcji: 1 mol oktasiarki z ośmioma molami ditlenu daje osiem moli ditlenku siarki Traktuj ditlenek jako gaz doskonały
1.4-11.
Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności V =1dm
3
, jeżeli wiadomo, że wypełniający je gaz jest gazem
doskonałym pod ciśnieniem p = 1
.
10
5
Pa,a jego temperatura wynosi t = 100 stopni Celsjusza?
1.4-12.
Pęcherzyk powietrza wypływając z dna jeziora pod powierzchnią wody zwiększa swoją objętość 3x, zakładając, że
temperatura wody nie zmienia się wraz z głębokością. Oblicz głębokość jeziora.
1.4-13.
Do litrowego naczynia zawierającego 100 cm
3
10% roztworu HCl (d=1,1 g/dm
3
) o temp. 21
o
C, wrzucono 3,27 g cynku, po
czym naczynie szczelnie zamknięto. Jakie ciśnienie ustali się w naczyniu, jeśli temperatura nie ulegnie zmianie?
1.4-14.
W celu otrzymania HCl sporządzono mieszaninę chloru i wodoru o łącznej objętości 0,5dm
3
(warunki normalne) i masie 1g.
Którego substratu użyto w nadmiarze?
1.4-15.
Dwulitrowy pojemnik wypełniony azotem wazy 50,00 g. Obliczyć pod jakim ciśnieniem [Pa] jest ten gaz, jeżeli temperatura
wynosi 20
o
C. W tych samych warunkach ciśnienia i w temperaturze 30
o
C ten sam pojemnik z argonem wazy 51,76g.
1.4-16.
Objętość gazu w temperaturze 300K i pod ciśnieniem 1400 hPa wynosiła 1,2 dm
3
. Jaką objętość zajmie ten gaz w
warunkach normalnych?
1.4-17.
Oblicz masę powietrza znajdującego się w pomieszczeniu o wymiarach 10m
x
5m
x
3m
1.4-18.
Oblicz na jak długo wystarczy tlenu 20 uczniom znajdującym sie w pracowni chemicznej (zakładając że pomieszczenie jest
hermetyczne), jeżeli każdy z nich zużywa ok. 0,1 m
3
tlenu na godzinę1.5. Podstawowe prawa chemiczne

1.5-1.
Podczas rozkładu 10g pewnej substancji otrzymano 5,6 substancji x oraz 2,23 dm
3
gazu. Ustal jaki gaz otrzymano?
1.5-2.
Podczas prażenia wapienia otrzymano 112 g wapna palonego i 88 g dwutlenku węgla. Ile gramów wapna prażono?
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 9 -
1.5-3.
Tlen w warunkach laboratoryjnych otrzymuje się między innymi w wyniku ogrzewania manganianu(VII)potasu. Z 10g tego
związku otrzymano 8,9g produktów stałych i tlen. Oblicz objętość, którą zajął w cylindrze otrzymany gaz(d=0,00143 g/cm
3
).
1.5-4.
Z rozkładu wody otrzymano 280 cm3 wodoru i 140 cm3 tlenu. Oblicz masę rozłożonej wody?Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 10 -
2. Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

2.1. Konfiguracja elektronowa pierwiastków
Model powłokowy atomu (model Bohra)
Właściwości chemiczne, a także fizyczne pierwiastków zależą od ich położenia w układzie okresowym pierwiastków. Można
powiedzieć, że położenie pierwiastka w układzie okresowym zależy od ilości elektronów na ostatniej powłoce (przynależność
pierwiastka do określonej grupy), oraz ilości powłok (położenie pierwiastka w okresie lub inaczej nr okresu).

Elektrony wokół jądra atomowego rozmieszczone są na powłokach, które nazywane są K, L. M, N, O… itd. (pierwsza,
znajdująca się najbliżej jądra powłoka nazywana jest powłoką K, a kolejne nazywane są od kolejnych liter alfabetu). Elektrony
znajdujące się na tej samej powłoce różnią się nieznacznie energią, natomiast elektrony znajdujące się na dwóch różnych
powłokach różnią się znacznie energią.
Jeżeli ponumerujemy powłoki:
nr powłoki 1 2 3 4 5
Nazwa powłoki K L M N O
to liczby określające nr powłoki nazywane są główną liczbą kwantową n. Maksymalna ilość elektronów na powłoce
określona jest wzorem: Maksymalna ilość elektronów=2n
2
, czyli na poszczególnych powłokach może być:
Nazwa powłoki K L M N O
Nr powłoki 1 2 3 4 5
Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 8 18 32 50
Możemy powiedzieć, że główna liczba kwantowa n określa maksymalną ilość elektronów na powłoce, lub energię elektronu.
Każdy atom jest elektrycznie obojętny. W jądrze atomu znajdują się protony i neutrony (noszą one wspólną nazwę
nukleonów – składniki jądra). Jak nazwa wskazuje neutrony są elektrycznie obojętne, natomiast protony posiadają jednostkowy
ładunek elektryczny +1. Elektrony posiadają ładunek -1 i w atomie liczba protonów w jądrze musi być równa liczbie elektronów
na wszystkich powłokach. Liczbę protonów (elektronów) w atomie rozpoznajemy po liczbie atomowej (nazywaną również liczbą
porządkową ponieważ wskazuje ona położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków). Druga z liczb w układzie
okresowym pierwiastków nazywana jest masą atomową. Po zaokrągleniu do liczby całkowitej (w górę lub w dół) nosi nazwę
liczby masowej. W przypadku skandu liczba masowa A wynosi 45, 44 (lub inne wartości bliskie 45). Liczba neutronów w jądrze
równa jest liczba neutronów w jądrze=A-Z.
Rozpisywanie elektronów na powłokach rozpoczynamy od:
 rozpisania istniejących powłok (ilość powłok poznajemy po nr okresu)
 rozmieszczenia elektronów na ostatniej powłoce, a następnie na powłokach najbardziej wewnętrznych,
poczynając od powłoki K, zgodnie ze wzorem: liczba elektronów=2n
2
.
Na ostatniej powłoce, zwanej powłoką walencyjną, znajdują się elektrony nazywane elektronami walencyjnymi. Liczba tych
elektronów równa jest numerowi grupy dla grup od nr 1 do 2, oraz nr grupy-10, dla grup o numerze większym od 10. Pierwiastki
z grup od 3 do 12 są pierwiastkami grup pobocznych. Dla tych pierwiastków (z grup od 3 do 10) ilość elektronów na ostatniej
powłoce równa jest zawsze 2 (wyjątkiem są pierwiastki grupy 11, dla których ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest
1, ale one uwzględnione są w podanej wyżej regule

Liczba
Liczba
masow
atomow Z
a
a
A
X

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 11 -
Dla przykładu rozpatrzmy rozmieszczenie elektronów (konfigurację elektronową) na powłokach dla argonu 18Ar i 25Mn
Argon leży w 3 okresie i 18 grupie, liczba atomowa 18. Ma więc 3 powłoki (3 okres) K, L, M. Na ostatniej powłoce ma 18-10=8
elektronów, a na pierwszej (K) 2 elektrony: K
2
L
x
M
8
. Z rachunku wynika, że na powłoce L musi mieć 18-2-8=8elektronów.
Konfiguracja elektronowa argonu to K
2
L
8
M
8
.
Mangan leży w 4 okresie i 7 grupie. Ma więc 4 powłoki: K, L, M, N, a na ostatniej 2 elektrony. Jego konfigurację możemy już
zapisać w postaci: K
2
L
8
M
x
N
2
, co daje 2+8+2=12 elektronów. Wszystkich elektronów posiada 25, czyli na powłoce M znajduje
się 25-12=13 elektronów. Konfiguracja elektronowa manganu to: K
2
L
8
M
13
N
2
.
Model atomu wg Bohra nazywa się modelem planetarnym, ponieważ według tego modelu elektrony krążą wokół jądra tak
jak planety wokół słońca. Chociaż model ten tłumaczy niektóre właściwości pierwiastków, chociażby chęć uzyskania oktetu
elektronowego, czyli uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego, to trudno przy jego pomocy wytłumaczyć
powstawanie wiązań.

Model kwantowy atomu (model Schrödingera)
Obecnie, aby przedstawić budowę atomu, oraz tworzenie się wiązań chemicznych korzystamy z modelu opartego na
mechanice kwantowej (modelu Schrödingera). Według tego modelu elektrony w atomie znajdują się na orbitalach (nazywanych
czasami podpowłokami). Orbitalem nazywamy przestrzeń wokół jądra atomowego, w której mogą znajdować się maksymalnie
2 elektrony. Kształt orbitalu wynika z rozwiązania równania Schrödingera i w tym ujęciu, orbital jest niczym innym, jak funkcją
matematyczną z pewnymi parametrami.
Każdej powłoce przyporządkowaliśmy wcześniej pewne liczby naturalne, które nazwaliśmy główną liczbą kwantową n. Liczby
te określają jednocześnie ilość typów orbitali (podpowłok) w danej powłoce:
Główna liczba kwantowa n 1 2 3 4
Ilość typów orbitali (ilość podpowłok) 1 2 3 4
Pierwszym parametrem, w równaniu Schrödingera, określającym orbitale jest główna liczba kwantowa n, która tak jak
poprzednio określa energię elektronu w atomie, wielkość orbitalu lub ilość typów orbitali.
Obok głównej liczby kwantowej n, istnieje poboczna liczba kwantowa l, która przyjmuje wartości l=0 do l=n-1. Poboczna liczba
kwantowa określa kształt orbitalu (oraz pośrednio ilość różnych typów orbitali):
n= 1 2 3 4 5
l= 0 0, 1 0, 1, 2 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, 4
Jeżeli główna liczba kwantowa wynosi 5, to możemy mieć 5 rodzajów (typów) orbitali. Rodzaje orbitali opisane są poboczną
liczbą kwantową l, przyjmującą wartości 0, 1, 2, 3, 4. Orbital opisany poboczną liczbą kwantową l=0 nazywany jest orbitalem
typu s (od słowa single – główny). Jeżeli l=1, to orbital opisany taką poboczną liczbą kwantową nazywany jest orbitalem p (od
słowa principal – główny). Kolejne orbitale nazywane są d dla l=2, f dla l=3, g dla l=4 itd. (dalsze orbitale przyjmują nazwy od
kolejnych liter alfabetu). Dla głównej liczby kwantowej n, jest tyle typów orbitali, ile jest pobocznych liczb kwantowych. Na
przykład dla głównej liczby kwantowej 5 (jest 5 typów orbitali) ponieważ mamy 5 pobocznych liczb kwantowych, które przyjmują
wartości: 0, 1, 2, 3, 4.
Każdy typ orbitalu musi być umiejscowiony w przestrzeni. Rozmieszczenie orbitalu w przestrzeni opisuje magnetyczna
liczba kwantowa m, która przyjmuje wartości m≥l oraz m≤l. Oczywiście magnetyczna liczba kwantowa m określa nam ilość
orbitali danego typu.
Jeżeli n=1, to l=0 i m=0. Oznacza to, że istnieje tylko 1 orbital typu s. Dla n=2 l może przyjąć wartości 0 i 1. Dla l=0 m=0, czyli
dla głównej liczby kwantowej 2 istnieje jeden orbital typu s, oznaczany jako 2s, ale dla l=1 (czyli dla orbitalu 2p) możemy
przypisać magnetyczne liczby kwantowe m=-1, 0, 1. Oznacza to, że mamy 3 orbitale typu 2p. W poniższej tabeli zebrane
zostały typy orbitali dla głównej liczby kwantowej n=5:
główna liczba kwantowa 5
poboczna liczba kwantowa 0 1 2 3 4
typ orbitalu s p d f g
magnetyczna liczba
kwantowa
0 -1, 0, 1 -2, -1, 0, 1, 2 -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3
-4, -3, -2, -1, 0, 1,
2, 3, 4
ilość orbitali danego typu
(l+1)
1 3 5 7 9
kształt orbitalu


lub2.1-1.
Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących jonów: Na
+
, Br
-
, Ca
2+
.
2.1-2.
Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu, magnezu, bromu, siarki, glinu, telluru?
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 12 -
2.1-3. Na podstawie podanej konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka określ położenie tego pierwiastka w układzie
okresowym, symbol chemiczny, liczbę atomową i masową.
a) 1s
2
2s
2
2p
3
b)1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
l0
4s
2
4p
6

c) [Ar]3d
3
4s
2

2.1-4.
Dla atomów pierwiastków o podanych konfiguracjach elektronowych określ liczbę powłok elektronowych w atomie, liczbę
elektronów walencyjnych i elektronów niesparowanych, skład jądra atomowego oraz rodzaj i ładunek jonu, który dany atom
może utworzyć, dążąc do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego.
a) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4

b) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2

c) [Kr]5s
1

2.1-5.
Wyjaśnij, dlaczego promień jonu pierwiastka z grupy 1 jest krótszy od promienia atomu tego pierwiastka, natomiast promień
anionu pierwiastka położonego w tym samym okresie, lecz w grupie 17 jest dłuższy od promienia atomu.
2.1-6.
Uzasadnij, który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter metaliczny
a) sód czy potas
b) sód czy magnez
2.1-7.
Uzasadnij, który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter niemetaliczny.
a) siarka czy chlor
b) fluor czy chlor
2.1-8.
Oblicz liczbę podpowłok elektronowych znajdujących się w powłoce n=4. Oznacz je symbolami.
2.1-9.
Określ liczbę stanów kwantowych :
a) w podpowłoce d czwartej powłoki
b) w podpowłoce p czwartej powłoki
c) w powłoce n=4
2.1-10.
Podaj wartość liczb kwantowych n, l, m dla czwartej powłoki.
2.1-11.
Jakie orbitale określane są przez liczby kwantowe?
a) n=1, l=0
b) n=2, l=0
c) n=2, l=1
d) n=3, l=0
e) n=3, l=2
f) n=4, l=2
g) n=4, l=3
2.1-12.
Ile elektronów może znajdować się w podpowłokach?
a) p
b) d
c) f
d) s
2.1-13.
Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierwszej (E1) i wartości
n. Przedstawić tę zależność w postaci: En=f(E1,n) i obliczyć energię na powłoce czwartej, przyjmując E1=-13,6 eV.
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 13 -
2.1-14.
Rozpisz konfigurację elektronową następujących pierwiastków: Na, Ca, Cl, Si, Cu


2.2. Budowa cząsteczki, budowa wiązania chemicznego

2.2-1.
Podaj nazwę atomu pierwiastka, w którego stronę będzie przesunięta wspólna para elektronowa w podanych cząsteczkach
związków chemicznych
a) H2O
b) HF
c) NH3
d) CH4
e) SiH4
2.2-2.
Przedstaw mechanizm powstawania wiązania koordynacyjnego.
a) w cząsteczce SO2
b) w jonie NH4
+
2.2-3.
W podanych cząsteczkach związków chemicznych wskaż akceptor i donor pary elektronowej.
a) CO
b) SO2
c) HNO3
d) HCIO4
2.2-4.
Wyjaśnij, kiedy powstają:
a) wiązania metaliczne,
b) wiązania wodorowe,
c) oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa.
2.2-5.
Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania jonowego.
2.2-6.
Wymień cechy, które decydują o przewadze wiązania jonowego w danym związku chemicznym.
2.2-7.
Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego.
2.2-8.
Przedstaw mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego w następujących cząsteczkach (elektrony walencyjne
zaznacz kropkami).
a) Cl2
b) O2
c) N2
2.2-9.
Wyjaśnij, na czym polega mechanizm tworzenia się wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego i w jakich warunkach ono
powstaje.
2.2-10.
Wymień 3-4 cechy charakterystyczne związków chemicznych o budowie jonowej i kowalencyjnej.
2.2-11.
Określ jaki to jest typ wiązania oraz napisz wzory kreskowe i kropkowe a) KCl b) CaBr2 c) NH3 d) N2
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 14 -
2.2-12.
Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3, a ich atomy mają trzy powłoki?
2.2-13.
Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu, magnezu, bromu, siarki, glinu i telluru?
2.2-14.
Korzystając z tablicy elektroujemności, podaj rodzaje wiązań w Cl2, KCl, HCl, oraz opisz jedno z nich.
2.2-15.
Przedstaw wzory elektronowe: Na2CO3 oraz KNO2
2.2-16.
Na podstawie energii wiązań uzasadnić, dlaczego azot tworzy cząsteczki N2, a fosfor P4 (o kształcie tetraedru, w którym
każdy atom P tworzy trzy pojedyncze wiązania z pozostałymi atomami).
2.2-17.
Moment dipolowy cząsteczki HCl wynosi 1,08 D. Długość wiązania jest równy 127 pm. Obliczyć ładunek zgromadzony na
atomach chloru i wodoru.


2.3. Hybrydyzacja, geometria cząsteczki, metoda VSEPR

2.3-1.
Wskaż drobiny, które maja kształt trójkąta równobocznego i drobiny o kształcie trójkąta równoramiennego.
BF3, OF2, CO3
2-
, CS2, PbCI2
2.3-2.
Przedstaw zapisem klatkowym:
a) atom węgla w stanach podstawowym i wzbudzonym,
b) atom chloru w stanach podstawowym i wzbudzonym pierwszym, drugim oraz trzecim
2.3-3.
Podaj rodzaj wiązania chemicznego (o, t), który powstanie w wyniku wymieszania:
a) dwóch orbitali s
b) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p
c) orbitali px i px
d) orbitali py i py.
Naszkicuj kształty tych orbitali cząsteczkowych.
2.3-4.
Podaj typ hybrydyzacji i określ kształt cząsteczki, jeżeli orbitale zhybrvdvzowane powstały w wyniku wymieszania:
a) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p,
b) jednego orbitalu s i dwóch orbitali p,
c) jednego orbitalu s i trzech orbitali p.
2.3-5.
Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego i naszkicuj kształt cząsteczki związków chemicznych o podanych wzorach:
a) BeCI2
b) BF3
c) CH4
2.3-6.
Drobiny o podanych wzorach podziel ze względu na typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3), której ulega atom centralny:
Wskazówka: hybrydyzacji nie ulegają te orbitale, które tworzą wiązania typu t.
BeH2, CO2, HCN, BCI3, SO3, SO2, CO3
2-
, CCI4, H2O, NH3, H2SO4

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 15 -

2.3-7.
Ustalając budowę cząsteczek metodą VSEPR, korzysta się ze wzoru EAnHm. Za pomocą tego wzoru przedstaw
następujące wzory cząsteczek: H2O, HCIO, HCI, O3
2.3-8.
Oblicz liczbę elektronów walencyjnych w cząsteczkach i jonach- H2S, HCIO4, CS2, SO4
2-
, Br2, O3, N2, NO2
-
, NO2
+

2.3-9.
Korzystając z metody VSEPR, określ budowę cząsteczki CH2Br2 i jonu SO4
2-
.
2.3-10.
Korzystając z metody VSEPR, wskaż cząsteczki i jony które mają budowę kątową oraz mające budowę liniową.
BeO2
2-
, H2O, CS2, HClO


2.3-11.
Zaproponuj wzór drobiny o budowie tetraedrycznej (tetragonalnej), w której atom centralny będzie otoczony:
a) czterema ligandami o trzech wolnych parach elektronowych
b) czterema ligandami, które nie mają wolnych par elektronowych
2.3-12.
Narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ ich kształt. a)CCl4, KCl b) NI3, BeCl2, c)HCN, H2S. Naszkicuj
struktury przestrzenne odpowiadające tym cząsteczkom.
2.4. Promieniotwórczość
Wszystkie równania reakcji powinniśmy traktować jak równania matematyczne (prawo zachowania masy, prawo
zachowania ładunku). W przypadku zwykłych reakcji prawo zachowania masy kontrolujemy licząc ilość atomów każdego
pierwiastka. Przy równaniach reakcji jądrowych ten sposób nie jest właściwy, ponieważ jedne atomy przemieniają się w inne,
ale prawo zachowania masy i ładunku też nas obowiązuje. Kontrolujemy je licząc masy atomowe i liczby atomowe.
Dla pierwiastka X stosujemy następujące oznaczenia:
liczb
liczb
a mas
a atomowa
(
owa
(ma
ladune
sa ato
k j
mow
ądra)
a)
Z
A
X
Promieniowanie emitowane przez jądro atomowe oznaczamy w następujący sposób:
a) o - jądra helu He,
4 4
2 2
lub He o
b) |
-
- elektrony,
0 0
1 -1
lub e |
÷

c) |
+
- pozytony,
0
1
|
+

d) n – neutron,
1
0
n
e) ¸ - promieniowanie gamma.
0
0
¸
Poprawnie zapisanie równania reakcji jądrowej sprowadza się do zrównania liczb masowych i liczb atomowych po lewej i
prawej stronie równania reakcji:
12 12 4 A 1
6 6 2 Z 1
C X p możemy zapisać jako: C He X p o + ÷ + + ÷ +
czyli: 12+4=A+1, A=15,
6+2=Z+1, Z=7
i ostatecznie:
12 4 15 1
7 6 2 1
C He N p + ÷ +
(w układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy, że pierwiastkiem o liczbie atomowej 7 jest azot).

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 16 -
Dla reakcji rozpadu promieniotwórczego zawartość promienotwórczego izotopu zmienia się w czasie wg zależności:
0
C
ln kt
C
=
. Dla tych charakterystyczny jest czas po którym zaniknie połowa substratu, czyli czas połowicznego zaniku
(połowicznej przemiany), oznaczony jako t1/2 lub t. Po czasie tym oczywiście C=1/2C0. Podstawiając we wzorze 1/2C0 za C
oraz t za t otrzymamy:
0 0
0
0
C 2C
k ln ln ln2, czyli k
C
0 693
C
2
= , t t = = =
W obliczeniach można wykorzystywać powyższe wzory, lub skorzystać z następujących zależności:
jżeli następuje przemiana A  B, to:
po czasie t zostanie połowa masy początkowej izotopu A; m=m0
.
1/2
po czasie 2t zostanie 1/4 masy początkowej izotopu A m=m0
.
(1/2)
2

po czasie 3t zostanie 1/8 masy początkowej izotopu A m=m0
.
(1/2)
3

po czasie t zostanie m=m0
.
(1/2)
t/t

Z ostatniej zależności można obliczyć okres półtrwania:
t
n 0
t
0
m
m czyli
2
2 2
m
m
t
t
= = = . Należy znaleźć takie n, przy którym
2
n
=m0/m, a następnie skorzystać z zależności: t/t=n, czyli t=t/n.
Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Określ czas połowicznego
rozpadu
Odp.
Jeżeli zawartość promieniotwórczego izotopu zmniejszyła się 4-ktrotnie, to m0/m=4, czyli 4=2
2
, co oznacza, że t/t=2. Jeżeli
t=4lata, to t=t/n=4lata/2=2 lata.

2.4-1.
Czas połowicznego rozpadu izotopu kobaltu Co (liczba atomowa- 27, masa atomowa- 60), który emituje cząstki beta minus
(|
-
) wynosi 5 lat.
- jaki pierwiastek powstanie w wyniku tej przemiany?
- po ilu latach z 8g próbki pozostanie 0,5 g?
2.4-2.
Dopisz szósty człon w szeregu i określ prawidłowość według której został ułożony: 219-Rn, 215-Po, 215- At, 211- Bi, 211-
Po...
2.4-3.
Próbka pewnego materiału promieniotwórczego zawiera obecnie 40g izotopu Co-60 o okresie półtrwania równym 5 lat.
Oblicz, ile gramów tego izotopu rozpadnie się w ciągu najbliższych 15 lat.
2.4-4.
Polon-210 ulega przemianie alfa. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni. Napisz równanie tej przemiany.
W pojemniku umieszczono 1g polonu-210. Oszacuj masę tego izotopu, która pozostanie po upływie 414 dni.
2.4-5.
Jaka była masa izotopu kobaltu-60 10 lat temu, jeżeli okres półtrwania wynosi 5 lat, a próbka zawiera obecnie 0,1 g tego
izotopu.
2.4-6.
Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Określ czas połowicznego
rozpadu.
2.4-7.
Oblicz długość fali Balmera przy powrocie elektronu z 3 powłoki.
2.4-8.
Okres połowicznego rozpadu izotopu 209/84 Po wynosi 102 lata. Sporządź wykres zależności masy pierwiastka od czasu i
odczytaj z wykresu:
a)masę pierwiastka który pozostanie z próbki o masie 100mg po upływie 153 lat
b) czas, po którym z próbki o masie 100mg pozostało 12,5 mg pierwiastka

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 17 -
2.4-9.
Podaj trwały izotop, który powstanie z Uranu
238
92
U, w wyniku 8 przemian typu alfa i 6 typu beta.
2.4-10.
Pierwiastek promieniotwórczy
226
88
Ra wyemitował 3 cząstki o i 3 cząstki |. Podaj skład jądra nowo powstałego atomu.
2.4-11.
Oblicz jaki musi być czas połowicznego rozpadu nuklidu promieniotwórczego aby rozpad 30% jąder nastąpił w ciągu 4h.
2.4-12.
Uzupełnij równania reakcji przemian jądrowych
244 134 1
0
61 1 1
0
238 247 1
0
44 0
1
53 52
Am I ........... 3 n
Ni H ................. n
U ....... Es 5 n
Ti e .........
Co Fe ............
÷
÷ + +
+ ÷ +
+ ÷ +
+ ÷
÷ +


2.5. Izotopy
Wyobraźmy sobie następujący zbiór kulek:
10 sztuk kulek czerwonych o masie 3g każda,
7 sztuk kulek niebieskich o masie 2g każda.
Średnia masa kulki nie jest średnią matematyczną (
3g 2g
2,5g
2
+
= ), a tak zwaną średnią
ważoną. Masa tych kulek wynosi 44g, czyli średnia masa kulki
_
44g
m
17
2,588g = = .
44,00g

10 kulek czerwonych na 17 wszystkich stanowi c%cz=100%
.
10/17=58,82%, natomiast 7 kulek niebieskich na 17 wszystkich
stanowi c%n=100%
.
7/17=41,18%/. Z definicji procentów możemy powiedzieć, że na 100 kulek mamy 58,82 sztuki czerwonych
kulek, oraz 41,18 sztuk kulek niebieskich. Średnia masa kulki (średnia ważona):
_
58,82 3g 41,18 2g
m
10
2,58
0
8g
· + ·
= = .
W podobny sposób oblicza się średnią masę pierwiastka mając jego skład izotopowy i masy poszczególnych izotopów.
Ile wynosiła by masa atomowa wodoru gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru D2.
Odp.
Gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru, to znaczy, że na 10 cząsteczek przypadałaby cząsteczka deuteru.
Zawartość deuteru wynosiła by c%D=100%
.
1/10=10%. Pozostałość do 100% stanowił by prot (H2), czyli c%H=100%-10%=90%.
Masa atomowa deuteru MD=2u, natomiast protu MH=1u. Średnia masa atomowa wodoru wynosiła by więc
_
10% 2u 90% 1u
M
100%
1,1u
· + ·
= =

2.5-1.
Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych 69 (60,2%) i 71
(39,8%). Odszukać ten pierwiastek w układzie okresowym.
2.5-2.
Naturalna miedź składa się z izotopów Cu-63 i Cu-65. Stosunek liczby atomów tych izotopów wynosi 8:3. Oblicz średnią
masę miedzi.
2.5-3.
Naturalny azot składa się z izotopów N-14; N-15, a naturalny tlen z O-16; O-17 iO-18. Ile różnych postaci cząsteczek
zawiera NO2?
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 18 -
2.5-4.
Oblicz skład procentowy mieszaniny 2 izotopów litu, wiedząc, że masa atomowa tego pierwiastka wynosi 6,94u oraz ze
pierwszy jego izotop zawiera w jadrze atomowym 3 neutrony, a drugi izotop 4 neutrony.
2.5-5.
Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów bromu, widząc, ze jego masa atomowa wynosi 79,9u oraz, że jeden z
izotopów bromu ma w jądrze 44, a drugi 46 neutronów.
2.5-6.
Miedz skalda się z dwóch izotopów: 63Cu i 65Cu. Lżejszego w przyrodzie jest 80% oblicz średnią masę miedzi.
2.5-7.
Ile rodzajów cząsteczek powstanie w reakcji jednowartościowego pierwiastka A stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów
(A-1 10% i A-2 90%) z jednowartościowym pierwiastkiem B stanowiącym również mieszaninę dwóch izotopów (B-1 30% i B-2
70%)? Oblicz, jaki procent stanowi każdy rodzaj cząsteczek w produkcie reakcji.
2.5-8.
Woda w przyrodzie zawiera obok cząsteczek H2O,oraz pewna niewielka ilość cząsteczek D2O. Średnio stosunek ilości
izotopów D do H wynosi 1:5500. Obliczyć ile gramów wody ciężkiej znajduje się w 1 m
3
wody naturalnej.
2.5-9.
Wyjaśnij niedobór masy, energię wiązania. Atom deuteru składa sie z 1 protonu, 1 neutronu, 1 elektronu. Oblicz
niedobór masy
2.5-10.
Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie izotopów azotu, widząc że średnia masa atomowa tego
pierwiastka wynosi 14,0067u,a występujący w przyrodzie azot jest mieszaniną azotu o liczbie masowej 14 i liczbie masowej 15

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 19 -
3. Stechiometria

3.1. Obliczanie wzoru związku na podstawie składu ilościowego

3.1-1.
Obliczyć zawartość procentową siarki w związkach SO2, SO3
3.1-2.
Obliczyć zawartość procentową węgla w węglanie wapnia (CaCO3),
3.1-3.
Obliczyć skład procentowy siarczku miedzi(I) (Cu2S).
3.1-4.
Nie wykonując obliczeń określić, który z następujących związków zawiera najwyższy procent siarki: Na2S2O3, Na2S2O7,
Na2S2O8?
3.1-5.
Obliczyć skład procentowy tlenku siarki, w którym stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 2:3.
3.1-6.
Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytanie: czy chlorek sodu zawiera taki sam procent chloru, jak chlorek potasu?
3.1-7.
Ile procent P2O5 znajduje się w fosforanie(V) wapnia Ca3(PO4)2?
3.1-8.
Tlenek pewnego czterowartościowego pierwiastka zawiera 13,4% tlenu. Jaki to pierwiastek?
3.1-9.
W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym
stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy 1:0,75. Obliczyć wzór elementarny.
3.1-10.
W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi 2:1. Obliczyć wzór elementarny.
3.1-11.
Obliczyć wzór najprostszy (empiryczny) związku zawierającego 59% sodu i 41 % siarki.
3.1-12.
Stosunek wagowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7:8. Podać wzór empiryczny.
3.1-13.
Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1g tlenku zawiera 0,4g siarki
3.1-14.
Ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu, jeżeli masa cząsteczkowa tego związku
wynosi 110u.
3.1-15.
Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 92u, zawierającego 30,5% azotu.
3.1-16.
Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w temperaturze 293K
pod normalnym ciśnieniem wynosi 1,25g/dm
3
.


Stechiometria- 20 -
3.1-17.
Ustalić wzór rzeczywisty glukozy, wiedząc, że stosunek wagowy pierwiastków wynosi C:H:O = 6:1:8,, a masa jednego mola
glukozy wynosi 180g.
3.1-18.
Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 20% siarki. Jaki to metal?
3.1-19.
Trójpierwiastkowy związek o masie mola 147g zawiera 49% węgla i 2,7% wodoru. Obliczyć wzór sumaryczny.
3.1-20.
Fosforan(V) pewnego metalu ma masę cząsteczkową 212u i zawiera 30,2% tlenu. Jaki to metal?
3.1-21.
Obliczyć procent wody hydratacyjnej w CuSO4.5H2O.
3.1-22.
Ustalić wzór hydratu siarczanu(VI) sodu, jeżeli zawiera on 47% wody.
3.1-23.
Ustalić wzór chemiczny hydratu chlorku wapnia zawierającego 27,2% wapnia.
3.1-24.
Sól M(NH4)2(SO4)2
.
6H2O zawiera 14,3% metalu M. Jaki to metal?
3.1-25.
Dwuujemny jon SxOy
-2
zawiera 57,1% siarki. Ustal wzór empiryczny jonu.
3.1-26.
Oblicz stosunek liczby kationów do liczby anionów w 2 molowym roztworze Cr2(SO4)3. Czy stosunek ten ulegnie zmianie po
3-krotnym rozcieńczeniu roztworu?
3.1-27.
Dwie sole potasowe pewnych kwasów tlenowych zawierają odpowiednio 24,7% i 39,6% potasu. Obie reszty kwasowe mają
identyczny wzór sumaryczny, różnią się jednak wartościowością. Jakie to sole?
3.1-28.
W ilu gramach tlenku złota Au2O3, znajdują się 3 gramy złota
3.1-29.
W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y=3:5, a stosunek y:z=2:1. Ustalić wzór elementarny tego związku.
3.1-30.
Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach
normalnych wynosi 1,339 g/dm
3
Narysuj wzór strukturalny tego związku.
3.1-31.
Gęstość gazowego fluorowodoru względem wodoru jest równa 20,0. Podaj rzeczywisty wzór sumaryczny tego związku.
3.1-32.
Stwierdzono że w 25,0g siarczku pewnego czterowartościowego pierwiastka znajduje się 5,9g siarki. Jaki pierwiastek
tworzy omawiany siarczek?
3.1-33.
Ile g cynku znajduje się w 1kg tlenku cynku ZnO
3.1-34.
Uwodniony siarczan magnezu zawiera 51,17% wody krystalizacyjnej. Obliczyć liczbę cząsteczek wody krystalizacyjnej
przypadający na 1 cząsteczkę siarczanu magnezu.

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 21 -
3.1-35.
Napisz wzór i nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 198 u, zawierającego atomy pierwiastka trójwartościowego.
3.1-36.
Ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 110 u i 7
atomów drugiego pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 112 u. Podaj nazwę tego związku.
3.1-37.
Ustal wzór sumaryczny węglowodoru, który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 1,34 g/dm
3
i zawiera 80%
węgla.
3.1-38.
Obliczyć stosunek wagowy pierwiastków w związkach: a) CO2, b) Fe2S3, c) C6H12O6.
3.1-39.
Siarczan(IV) (siarczyn) sodu jest związkiem sodu, siarki i tlenu. Podczas rozkładu 126g tego związku otrzymano 62g tlenku
sodu i 64g dwutlenku siarki. Obliczyć stosunek wagowy sodu do siarki i tlenu w siarczanie(IV) sodu wiedząc, że w tlenku sodu
stosunek wagowy sodu do tlenu wynosi 23:8, a w dwutlenku siarki stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 1:1.
3.1-40.
Jaki jest wzór rzeczywisty związku zawierającego 29,1% sodu; 40,5% siaki i 39,4% tlenu wiedząc, że 0,7 molowy roztwór
tego związku ma gęstość równą 1,11 g/cm
3
a jego stężenie procentowe wynosi 10%?
3.1-41.
Oblicz skład procentowy CuS. Czy taki sam procent masowy siarki zawiera Cu2S?
3.1-42.
Zawartość procentowa potasu i tlenu w pewnej soli, o masie molowej równej 122,5 g/mol, wynosi odpowiednio: 31,84% i
39,18%.Resztę stanowi niemetal X. Stosunek molowy potasu do niemetalu X wynosi 1:1. Podaj wzór oraz nazwę tej soli.
3.1-43.
Ustal wzór rzeczywisty chlorku o masie cząsteczkowej 167u,wiedząc że zawiera on 42,5% chloru?
3.1-44.
Ustalić wzór sumaryczny cukru o masie cząsteczkowej 180u, zawierającego 40% węgla i 6,67% wodoru.
3.1-45.
Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie molowej około 1,5 raza większej od masy molowej tlenku jaki ten
pierwiastek tworzy. Znaleźć jaki to pierwiastek.
3.1-46.
Zawartość pewnego trójwartościowego metalu w jego siarczanie(VI) wynosi 27,9%. Podać masę atomową i nazwę tego
metalu.
3.1-47.
Oblicz skład procentowy związku żelaza z siarką, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi 7:6.
3.1-48.
W pewnej temperaturze i pod pewnym ciśnieniem 0,506 dm
3
gazu zawierającego 90,28% krzemu i 9,72% wodoru ma masę
równą w przybliżeniu masie 1,12 dm
3
N2. Dokonaj obliczenia i podaj wzór cząsteczki tego gazu.
3.1-49.
Ustal stosunek masowy składników i skład procentowy
a) nonanu
b) pentenu
c) butynu
3.1-50.
Oblicz zawartość procentową pierwiastków w wapieniu (węglanie wapnia).

Stechiometria- 22 -
3.1-51.
Jaki tlenek dwuwartościowego metalu o masie cząsteczkowej 217u znajduje sie w butelce na której przyklejono
piktogram?.Jak należy postępować z tą substancją?
3.1-52.
W tlenku miedzi(I) stosunek masowy miedzi do tlenu wynosi 8/1 a w tlenku miedzi(II) wynosi 4/1. Z 10 g miedzi w reakcji
utleniania powstało 11,25 g tlenku. Ustal który z tlenków powstał z reakcji.
3.2. Obliczanie wzoru związku na podstawie równania reakcji

3.2-1.
Całkowite spalenie pewnej ilości węglowodoru dało 0,66g CO2 oraz 0,36g H2O. Obliczyć wzór empiryczny węglowodoru.
3.2-2.
Ze spalenia 4g węglowodoru o masie mola 40g otrzymano 13,2g dwutlenku węgla. Obliczyć wzór rzeczywisty.
3.2-3.
Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1,6g SO2 Ustalić wzór empiryczny siarczku miedzi.
3.2-4.
Redukując 0,25 mola pewnego tlenku żelaza zużyto 12g węgla. Otrzymano 42g żelaza i tlenek węgla(II). Ustalić wzór
sumaryczny redukowanego tlenku.


3.2-5.
Do zredukowania 1 mola tlenku uranu o masie cząsteczkowej 842u zużyto 179,2dm
3
wodoru (warunki normalne).
Produktem redukcji były: uran i woda. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku.
3.2-6.
5g uwodnionego siarczanu(VI) glinu rozpuszczono w wodzie i cały zawarty w nim glin wytrącono ilościowo w postaci
AlAsO4 o masie 2,5g. Obliczyć liczbę moli wody hydratacyjnej przypadającej na 1 mol siarczanu(VI) glinu.
3.2-7.
Z iloma cząsteczkami wody krystalizuje MgHPO4 jeżeli hydrat zawiera 40,8% P2O5?
3.2-8.
Spalanie związku zawierającego C, H, S dało 2,64g CO2 2,16g H2O 3,84g SO2. Masa cząsteczkowa MCxHySz=48u. Podaj
pełny wzór tego związku.
3.2-9.
W wyniku rozkładu termicznego próbki o masie 1,3217g węglanu(IV) pewnego metalu otrzymano 0,6318 g tlenku tego
metalu. Wiedząc, że w trakcie procesu rozkładu metal nie zmienia stopnia utleniania, ustal jego nazwę.
3.2-10.
Ustalono, że badany związek chemiczny zbudowany jest z atomów żelaza i tlenu. W wyniku redukcji w wodorze 16,0g tego
związku otrzymano 5,40g H2O. Jaki jest wzór empiryczny tego związku?
3.2-11.
Pierwiastek chemiczny należy do 2 grupy układu okresowego połączył się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. W wyniku
reakcji powstało 400 gramów tlenku.
a) oblicz masę pierwiastka, który połączył się z tlenem.
b) oblicz objętość tlenu niezbędnego w tej reakcji, wiedząc, że jego gęstość wynosi 1,429 g/dm
3

c) ustal wzór sumaryczny tego tlenku

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 23 -
3.2-12.
Oblicz wartościowość uranu w soli powstającej podczas reakcji 0,1g uranu z kwasem, jeżeli wydzieliło się 18,8cm
3
wodoru
(warunki normalne)
3.2-13.
Tlenek pewnego trójwartościowego pierwiastka reaguje z wodą, dając jednozasadowy kwas o masie cząsteczkowej 47u.
Podaj wzór tego tlenku i ułóż jego równanie reakcji z wodą.
3.2-14.
Zmieszano 5g miedzi z 2g siarki i przeprowadzono reakcję syntezy siarczku miedzi(II). Oblicz skład masowy powstałej
mieszaniny.
3.2-15.
Zredukowano wodorem 32g pewnego tlenku żelaza FexOy i otrzymano żelazo oraz 10,8g wody. Ustal wzór sumaryczny
zredukowanego tlenku.
3.2-16.
Do spalenia 1mola węglowodoru o masie cząsteczkowej 70u zużyto 168dm
3
tlenu(warunki normalne). Produktami spalenia
były CO2 i H2O. Ustalić wzór sumaryczny węglowodoru
3.2-17.
Z 5g pewnego związku chloru otrzymano 12,3g chlorku srebra. Ile procent chloru zawierał wyjściowy związek?
3.2-18.
Po ogrzaniu 1,5 g pewnego związku wydzieliło się 0,6765 g tlenu. Pozostałość stanowi chlorek sodu. Podaj wzór związku.
3.2-19.
Próbkę chlorku żelaza o masie 0,325g rozpuszczono w wodzie, a następnie wytrącono jony chlorkowe azotanem(V) srebra.
Ustal wzór chlorku żelaza, jeśli masa otrzymanego osadu wynosiła 0,86g.
Stechiometria reakcji- 24 -
4. Stechiometria reakcji

4.1. Obliczenia na podstawie równania reakcji
Rozwiązując większość zadań z chemii powinniśmy zacząć, o ile to możliwe, od napisania równania reakcji chemicznej.
Zadania ze stechiometrii reakcji, bez poprawnego zapisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej nie da się rozwiązać.
Dalszym kluczowym etapem jest przeczytanie tego równania reakcji. Na tym etapie pomocne są współczynniki
stechiometryczne oraz znajomość stanu skupienia reagentów i produktów reakcji. Na przykład reakcję miedzi z kwasem
siarkowym(VI) możemy przeczytać w następujący sposób:
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
a) 1 atom miedzi reaguje z 2 cząsteczkami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 cząsteczkę siarczanu(VI) miedzi(II), cząsteczkę
tlenku siarki(IV), oraz 2 cząsteczki wody.
Z 1 atomem lub z jedną cząsteczką raczej nigdy nie mamy do czynienia, dogodniejsze może być przeczytanie tego równania w
inny sposób.
b) 1 mol miedzi reaguje z 2 molami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 mol siarczanu(VI) miedzi(II), mol tlenku siarki(IV), oraz 2
mole wody.
Mol każdej substancji posiada określoną masę, możemy równanie reakcji przeczytać z wykorzystaniem mas molowych:
c) 63,55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159,55g siarczanu(VI) miedzi(II), 64g tlenku siarki(IV), oraz 36g
wody.
Tlenek siarki(IV) jest gazem. Mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm
3
, czyli:
d) 63,55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159,55g siarczanu(VI) miedzi(II), 22,4dm
3
tlenku siarki(IV), oraz
36g wody.
W zależności od potrzeb (treści zadania, pytania w zadaniu) podane wyżej sposoby możemy mieszać ze sobą:
e) 1 mol miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) tworząc 1mol siarczanu(VI) miedzi(II), 22,4dm
3
tlenku siarki(IV), oraz
36g (36cm
3
) wody.
Podczas rozwiązywania zadania nie musimy czytać całego równania reakcji. Często wystarczy przeczytać je z użyciem
reagentów/produktów, które są dane w treści zadania i dla których szukamy odpowiedzi.

4.1-1.
Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano 20,1g rtęci i 1,6g tlenu. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki
o masie 65,1g?
4.1-2.
Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1. Obliczyć, ile gramów miedzi i ile gramów siarki użyto do reakcji, jeżeli
otrzymano 80 g siarczku miedzi(I).
4.1-3.
Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku wagowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II). Obliczyć, ile gramów
żelaza i ile gramów siarki zawierała mieszanina.
4.1-4.
W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny wodoru i tlenu, zmieszanych w stosunku objętościowym 2:1. Po wybuchu
eudiometr zawierał tylko parę wodną o masie 0,036g. Obliczyć, ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w
eudiometrze przed wybuchem. Gęstość wodoru wynosi 0,089g/dm
3
, a tlenu 1,43g/dm
3
.
4.1-5.
Z rozkładu 15,8g wodorowęglanu amonu otrzymano 3,6g pary wodnej i 4,48dm
3
dwutlenku węgla. Trzecim produktem
rozkładu jest amoniak. Obliczyć objętość otrzymanego amoniaku, jeżeli jego gęstość w temperaturze pomiaru wynosi
0,76g/dm
3
, a gęstość dwutlenku węgla wynosi 1,96g/dm
3
.
4.1-6.
Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27,8g rtęci oraz tlen. Obliczyć, ile powstało tlenu.
4.1-7.
Podczas ogrzewania 2,4g magnezu powstały 3g tlenku magnezu. Obliczyć, ile gramów tlenu przyłączył magnez.
4.1-8.
Reakcja przebiega według schematu: A  B + C + D
Z 80g substancji A otrzymano 20g substancji C. Stosunek wagowy B do D wynosił 1:3. Ile gramów substancji B i D otrzymano?
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 25 -
4.1-9.
Próbkę wody rozłożono na tlen i wodór. Otrzymano 4 dm
3
wodoru i 2 dm
3
tlenu zmierzone w warunkach normalnych.
Obliczyć masę próbki wody, jeżeli gęstość wodoru wynosi 0,089g/dm
3
, a tlenu 1,43g/dm
3
(w warunkach normalnych).
4.1-10.
Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi(I) (Cu2S)?
4.1-11.
Reakcja przebiega według równania: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O
Obliczyć, ile moli tlenu cząsteczkowego potrzeba do utlenienia 0,6 mola amoniaku (NH3).
4.1-12.
Reakcja przebiega według równania: 2Bi2O3 + 3C  4Bi + 3CO2
Obliczyć, ile moli bizmutu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 7,5mola dwutlenku węgla.
4.1-13.
Czy 0,25 mola wodoru wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku?
4.1-14.
Ile gramów pary wodnej powstaje podczas redukcji 4g tlenku miedzi(II) wodorem?
4.1-15.
Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu fosforowego(V)?
4.1-16.
Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0,1 mola fosforu?
4.1-17.
Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0,25 mola miedzi, jeżeli powstaje tlenek miedzi(ll)?
4.1-18.
Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząstkowego?
4.1-19.
Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2  2Al + 3H2O .
Obliczyć, ile gramów glinu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 0,6 mola wody.
4.1-20.
Azotan(V) amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440 K rozkłada się na tlenek azotu(I) (N2O) i parę wodną. Ile moli N2O
można otrzymać z 8 g azotanu(V) amonu?
4.1-21.
Reakcja przebiega według schematu: AB + C  AC + B .
Stosunek wagowy A do B w związku AB wynosi 1:3, a stosunek wagowy A do C w związku AC wynosi 1:2. Ile gramów
związku AC można otrzymać z 24g AB?
4.1-22.
Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku glinu (Al2S3)?
4.1-23.
Na ile gramów magnezu należy działać kwasem, aby otrzymać tyle wodoru, ile powstaje w reakcji 3g glinu z kwasem?
4.1-24.
Jaką objętość zajmą w warunkach normalnych produkty reakcji przebiegającej według równania: N2O3  NO2 + NO, jeżeli
nastąpi rozkład 3moli N2O3?
4.1-25.
Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm3 wody ciekłej. Jaka była objętość
początkowa gazów, jeżeli znajdowały się one w warunkach normalnych?

Stechiometria reakcji- 26 -
4.1-26.
W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru. Po reakcji eudiometr ochłodzono do
pierwotnej temperatury. Czy ciśnienie gazu pozostało takie samo, jak przed wybuchem? Uzasadnić odpowiedź.
4.1-27.
Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10 dm
3
(warunki normalne) dwutlenku siarki (SO2)?
4.1-28.
Ile dm
3
tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4,34g tlenku rtęci(II) (HgO)?
4.1-29.
Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono, że objętość zmniejszyła się o 10cm
3
w przeliczeniu na
warunki normalne. Ile miligramów tlenu użyto do doświadczenia?
4.1-30.
Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi, aby powstało 5dm
3
tlenu odmierzonego w warunkach normalnych?
Uwaga: Nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen cząsteczkowy
4.1-31.
Zmieszano 4dm
3
wodoru i 3dm
3
chloru, a następnie zainicjowano reakcję. Obliczyć objętość gazów po reakcji.
4.1-32.
Do roztworu zawierającego 6g zasady sodowej dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego(V). Jaki odczyn miał
otrzymany roztwór?
4.1-33.
Obliczyć, ile moli amoniaku powstałoby, gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru, w której znajduje się 12
.
10
24

cząsteczek i takiej objętości azotu, w której znajduje się 6
.
10
24
cząsteczek.
4.1-34.
Po eksplozji 70cm
3
mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono, że w otrzymanej parze wodnej znajduje się domieszka tlenu.
Mieszaninę rozdzielono i otrzymano 10cm
3
tlenu, zmierzonych w tych samych i warunkach ciśnienia i temperatury, co objętość
gazów przed reakcją. Obliczyć, jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina po reakcji.
4.1-35.
W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem:
a) masy gazów są równe,
b) objętości gazów są równe,
c) liczby moli są równe?
4.1-36.
Na 27,3g siarczku sodu podziałano kwasem siarkowym. W wyniku reakcji wydzieliła się pewna liczba: moli siarki (X), moli
siarkowodoru(Y), moli dwutlenku siarki (Z). X moli wydzielonej siarki po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu poddano spaleniu
i otrzymano 3,92dm
3
SO2 w warunkach normalnych.
a) Obliczyć liczbę moli (X) wydzielonej siarki oraz procent zużytego w tej reakcji Na2S.
b) Obliczyć liczbę moli (Y) wydzielonego siarkowodoru oraz procent zużytego na tę reakcję Na2S.
c) Obliczyć liczbę moli (Z) wydzielonego SO2
4.1-37.
0,560 g mieszaniny NaBr i KBr rozpuszczono w wodzie. Nadmiarem roztworu AgNO3 strącono osad AgBr , który po
dokonaniu wszystkich czynności analitycznych osiągnął stałą masę równą 0,970 g. Obliczyć skład procentowy mieszaniny.
4.1-38.
W 350 cm
3
roztworu stwierdzono obecność 168 mg NaHCO3.
Napisać równanie reakcji całkowitego rozkładu wodorowęglanu sodu przez kwas siarkowy.
Obliczyć, ile cm
3
0,05-molowego roztworu H2SO4 trzeba zużyć, aby rozłożyć zawarty w roztworze wodorowęglan.
Obliczyć, ile moli siarczanu sodu powstało w wyniku tej reakcji.

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 27 -
4.1-39.
W wyniku reakcji pewnego metalu ze stężonym kwasem siarkowym(VI) wydzieliło się 0,112dm
3
(warunki normalne)
bezbarwnego gazu o duszącym zapachu, oraz powstało 1,56g soli, w której metal ten jest jednowartościowy. Podaj wzór i
nazwę otrzymanej soli.
4.1-40.
Do 25 cm
3
roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol dm
-3
wrzucono 0,2 g wapnia. Po zakończeniu reakcji
odparowano wodę. Oblicz masę wykrystalizowanego CaSO4
.
2H2O.
4.1-41.
Ile dm
3
chlorowodoru (warunki normalne) potrzeba do zobojętnienia 50g 1% roztworu wodorotlenku wapnia?
4.1-42.
Ile dm
3
tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Amoniak spalany jest według
równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O
4.1-43.
Oblicz, kiedy powstaje więcej pary wodnej:
a) podczas łączenia się tlenu z 1g wodoru
b) podczas reakcji tlenku miedzi(I)z 1g wodoru.
4.1-44.
Ile należy użyć rtęci do przygotowania 100g tlenku rtęci(II).
4.1-45.
Spalono w tlenie 20g metalicznego magnezu. Ile gramów tlenku magnezu powstało w tej reakcji.
4.1-46.
Ile bromu wydzieli się przy przepuszczeniu gazowego chloru przez roztwór zawierający 17,5g bromku poatasu. Ile należy
użyć chloru jeżeli jego straty wynoszą 8%?
4.1-47.
2,25g metalicznego sodu roztworzono w 75g wody. Obliczyć procentową zawartość wodorotlenku sodu w powstałym
roztworze.
4.1-48.
Ile gramów metalicznego sodu roztworzono w wodzie, jeżeli powstało 49g 10% roztworu wodorotlenku sodu? Ile gramów
wodoru wydzieliło się w tej reakcji?
4.1-49.
Do reakcji spalania glinu w tlenie 4Al+3O2  2Al2O3 użyto 0,6 mola tlenu. Ile gramów tlenku glinu powstało?
4.1-50.
Mieszaninę chemicznie czystych soli - chlorku potasu i azotanu(V) potasu rozpuszczono w wodzie a następnie strącono
chlorki w postaci osadu chlorku srebra. Oblicz zawartość azotu w mieszaninie, jeżeli próbka do analizy miała masę 0,2732g a
otrzymany osad chlorku srebra ważył 0,2231g.
4.1-51.
Do 94cm
3
mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm
3
tlenu. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym
wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm
3
. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.
4.1-52.
Ile dm
3
tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Amoniak spalany jest według
równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O
4.1-53.
Oblicz masę Cynku roztworzonego w nadmiarze kwasu siarkowego(VI), jeżeli otrzymano 0,500 dm
3
2,00% roztworu
tetraoksosiarczanu cynku (siarczanu(VI) cynku) o gęstości 1,03g/cm
3
.
4.1-54.
Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów amoniaku, jeśli użyjemy do reakcji 28,0kg azotu i 28,0kg wodoru?
Stechiometria reakcji- 28 -
4.1-55.
Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów tlenku siarki(IV) jeśli użyjemy do reakcji 64,0kg siarki i 64m
3
tlenu (w
przeliczeniu na warunki normalne)?
4.1-56.
Ile otrzymamy m
3
ditlenku węgla (w przeliczeniu na warunki normalne) jeśli spalimy 12,0kg czystego węgla w 60,0kg tlenu?
4.1-57.
Oblicz ile moli roztworu kwasu bromowodorowego potrzeba do zobojętnienia roztworu 200g 5% wodorotlenku potasu.
4.1-58.
Oblicz objętość, CO2 i NH3 w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 1 tony mocznika. Wymień przemysłowe
zastosowania tego związku.
4.1-59.
Chlor można otrzymać działaniem kwasu siarkowego i dwutlenku manganu na sól kuchenną. Reakcja przebiega według
równania:
2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 = 2NaHSO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O
Ile litrów chloru można otrzymać ze 100g soli kuchennej.
4.1-60.
Dokonaj interpretacji ilościowej (atomy, cząsteczki, mole, masa molowa) nastepującego równania reakcji:
3P+5HNO3+2H2O  3H3PO4+5NO
4.1-61.
Obliczyć zawartość procentowa składników mieszaniny jeśli z 0,6249 g mieszaniny KCl i NaCl otrzymano 1,4350g AgCl.
4.1-62.
25 g tlenku miedzi(I) Cu2O redukowano w strumieniu wodoru. Po przerwaniu reakcji masa wytworzonej Cu i nie
przereagowanego tlenku wynosiła 24,5 g. Ile pary wodnej powstało ?
4.1-63.
W pracowni przechowywano pojemnik zawierający 100g NaOH. Po dłuższym przechowywaniu zważono zawartość
pojemnika i okazało się, że masa zawartości wzrosła do 103g. Przyczyną wzrostu masy był pochłonięty dwutlenek węgla, który
tworzy z wodorotlenkiem sodu sól - węglan sodu. Oblicz, jaka objętość dwutlenku węgla w warunkach normalnych została
pochłonięta przez wodorotlenek.
4.1-64.
Oblicz, ile gramów siarczku żelaza(III) otrzymamy, jeżeli użyjemy do syntezy 15g żelaza i 9,6g siarki.
4.1-65.
Na mieszaninę zawierającą jednakowe ilości: wapnia, wodorku wapnia i węgliku wapnia podziałano nadmiarem wody.
Oblicz gęstość ( T=298K, p= 1000 hPa) mieszaniny produktów gazowych tych reakcji.
4.1-66.
Oblicz, ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku rozkładu 10 gram węglanu wapnia
4.1-67.
Ile gramów magnezu można roztworzyć w wodzie bromowej, zawierającej 8 g bromu?
4.1-68.
Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlor wydzielony w reakcji MnO2 ze stężonym roztworem kwasu
solnego zawierającym 14,6g HCI.
4.1-69.
Oblicz, ile moli wodorotlenku sodu trzeba użyć do zobojętnienia:
a) 2 moli HCl b)1 mola H2SO4 c)1,5 mola H3PO4.
4.1-70.
Oblicz, ile gramów siarki trzeba wziąć do reakcji syntezy z miedzią, aby otrzymać 40g siarczku miedzi(I)
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 29 -
4.1-71.
Ile gramów wodoru powstaje w reakcji 4g cynku z kwasem solnym?
4.1-72.
Do 700g 15% roztworu azotanu(V) srebra wprowadzono 30g cynku. Oblicz ile gramów srebra wydzieli się po zakończeniu
reakcji wymiany.
4.1-73.
Magnez reaguje z kwasem octowym, a produktami reakcji są octan magnezu i wodór. Oblicz
a) objętość wodoru (warunki normalne), który powstanie, jeśli z kwasem octowym przereaguje 4,8 g magnezu
b)masę octanu magnezu, który można otrzymać w reakcji 4,8 g magnezu z kwasem octowym
4.1-74.
Masa sodu pozostawionego na powierzchni zmieniła się po pewnym czasie z 1,84g na 2,48g. Przy założeniu, że w reakcję
z sodem wszedł tylko tlen, oblicz, jaka objętość tego gazu połączyła się z sodem
4.1-75.
Do zlewki zawierającej wodę wapienną wprowadzono 25cm
3
dwutlenku węgla. Oblicz, o ile wzrośnie masa zawartości tej
zlewki po zajściu reakcji między obiema substancjami
4.1-76.
Do roztworu siarczanu(VI) miedzi zanurzono płytkę żelazna o masie 40 g. Po zakończeniu reakcji płytkę osuszono i
zważono jej masa wynosiła 44 g. Ile gramów miedzi wydzieliło się w tej reakcji?
4.1-77.
Oblicz, ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 7g węgla do dwutlenku węgla.
4.1-78.
Do 100cm
3
kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm
3
wrzucono próbkę mosiądzu o masie 3,25g. Po zakończeniu reakcji
objętość wydzielonego wodoru (odniesiona do warunków normalnych) była równa 448cm
3
. Oblicz procent zawartości miedzi i
cynku w próbce mosiądzu.
4.1-79.
Oblicz, ile cm
3
0,1-molowego roztworu AgNO3 potrzeba do otrzymania 14,35g AgCI w reakcji z nadmiarem NaCI.
4.1-80.
Do 50 cm
3
15% kwasu solnego o gęstości 1,07 g/cm
3
dodano nadmiaru glinu. Oblicz, ile moli cząsteczek wodoru wydzieli
się w czasie tej reakcji.
4.1-81.
W czystym tlenie amoniak spala się wg schematu: NH3(g) + O2(g) → N2(g) + H2O(c). Odmierzono 13 dm
3
mieszaniny
amoniaku i tlenu (w warunkach normalnych). W mieszaninie gazów po reakcji nie stwierdzono obecności tlenu, a po
przepuszczeniu jej przez płuczkę z wodą objętość gazów zmalała do 3 dm
3
. Oblicz gęstość (w warunkach normalnych)
mieszaniny gazów przed reakcją.
4.1-82.
W celu ilościowego oznaczenia tlenu rozpuszczonego w wodzie pobrano do analizy 360 cm
3
, do której dodano w
nadmiarze: MnSO4, KJ oraz KOH. Wytrącony w tych warunkach osad MnO2, po zakwaszeniu próbki H2SO4, utlenił jony
jodkowe do stechiometrycznej ilości jodu. Do zmiareczkowania wydzielonego jodu zużyto 10 cm
3
0,025 molowego roztworu
Na2S2O3. Oblicz, ile mg tlenu znajdowało się w 1 dm
3
badanej wody.
4.1-83.
Porcję cynku poddano działaniu roztworu kwasu siarkowego (VI) o średnim stężeniu. W trakcie reakcji wydzieliło się 5dm3
bezwonnego gazu i 4dm3 gazu o ostrym nieprzyjemnym zapachu. Oblicz masę roztworzonego cynku.
4.1-84.
W wyniku zmieszania wodnego roztworu chromianu(VI) potasu z roztworem azotanu(V) srebra wytrąca się
czerwonobrunatny osad. Oblicz masę tego osadu, jeżeli zmieszano 150cm
3
0,5 molowego roztworu chromianu (VI) potasu i
200g 10% roztworu azotanu(V) srebra.

Stechiometria reakcji- 30 -
4.1-85.
W celu identyfikacji pewnego metalu próbkę tego metalu o masie 1g roztworzono w nadmiarze rozcieńczonego roztworu
kwasu siarkowego(VI), otrzymując 930cm
3
wodoru(w warunkach normalnych). Ustal jaki to metal, wiedząc, że w swoich
związkach jest on II wartościowy.
4.1-86.
Obliczyć objętość (w dm
3
) 0,619 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0,239 dm
3
0,502 M roztworu HCl.
4.1-87.
Zawartość jonów PO4
3-
w badanej próbce oznaczono wagowo jako związek (NH4)3PO4
.
12MoO3. Oblicz zawartość
procentową fosforu (P) w próbce, jeżeli z 0,5671 g próbki otrzymano 4,3081 g związku.
M(P) - 31,0; M((NH4)3PO4
.
12MoO3) - 1876
4.1-88.
Obliczyć objętość (w dm
3
) 0,521 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0,367 dm
3
0,502 M roztworu HCl.
4.1-89.
Ile cm
3
wodnego roztworu amoniaku (NH3
.
H2O ) o stężeniu 10% i gęstości 0,96 g/cm
3
należy użyć do całkowitego
wytrącenia Fe(OH)3 z roztworu zawierającego 3,11 g żelaza (jako jony Fe(III)).
M(Fe) – 55,85 M(NH3) – 17,03
4.1-90.
Do 200g 5% roztworu NaOH dodano 500cm
3
0,5 molowego roztworu kwasu solnego. Jaki jest odczyn otrzymanego
roztworu. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
4.1-91.
Reakcji spalania poddano 18g węgla. W wyniku tej reakcji otrzymano 66g tlenku węgla(IV). Oblicz masę i objętość tlenu,
który wszedł w reakcje z węglem. Gęstość tlenu 1,43g/dm
3
.
4.1-92.
Do 300 ml 0,5 molowego roztworu chlorku wapniowego dodano 25 g chlorku wapniowego, a następnie rozcieńczono wodą
do 650 ml. Obliczyć stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze. Ile gramów AgNO3 trzeba użyć do
wytrącenia jonów chlorkowych z tego roztworu?
4.1-93.
Przepuszczono 1m
3
powietrza (warunki normalne) przez roztwór Ba(OH)2 i stwierdzono powstanie 2,64g węglanu baru.
Zawartość tlenku węgla(IV) w przepuszczonym powietrzu, wyrażona w procentach objętościowych, jest w przybliżeniu równa.
4.1-94.
Oblicz jaką objętość tlenu w warunkach normalnych zużyje się do spalenia 92g glicerolu, wiedząc ,że produktami reakcji są
tlenek węgla(IV) i woda.
4.1-95.
Ile gramów glinu trzeba użyć do redukcji 54g tlenku żelaza(II), jeżeli reakcja przebiega wg. równania:
2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe
4.1-96.
Oblicz ile dm
3
gazowego chlorowodoru(o wzorze HCl) otrzymano w reakcji 35,5g chloru z 1g wodoru, jeśli wiadomo, że
gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 0,00164g cm
3
.
4.1-97.
Zmieszano 7 moli cynku ze 100g siarki. W wyniku reakcji powstał ZnS. Zapisz równanie reakcji, która z substancji
przereagowała całkowicie, a której użyto za dużo i o ile. Ile powstało moli siarczku cynku.
4.1-98.
Ile gramów siarczku magnezu (MgS) powstanie w reakcji 12g magnezu z siarką?
4.1-99.
Ile dm
3
wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 6,5g cynku z kwasem siarkowym(VI)?

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 31 -
4.1-100.
10g stali zawierającej 98% wagowych Fe oraz 2% wagowych C rozpuszczono w kwasie siarkowym. Węgiel nie reagował z
kwasem, żelazo utworzyło FeSO4. Zapisz równanie opisanej reakcji chemicznej. Jaka ilość moli kwasu była potrzebna do
reakcji? Obliczyć masę wydzielonego wodoru oraz jego objętość w temperaturze 30
o
C i pod ciśnieniem 1,1at.
4.1-101.
Masa sodu pozostawionego na powietrzu zmieniła się po pewnym czasie z 1,2g na 1,95g. Zakładając że w reakcję z
sodem wszedł tylko tlen, podaj jaka objętość tego gazu połączyła się sodem?
4.1-102.
W kolbie o pojemności 1dm
3
w warunkach normalnych zebrane jest powietrze. Oblicz ile gram węgla można spalić
całkowicie w tej objętości powietrza.
4.1-103.
Oblicz ile gramów siarczku żelaza (II) można otrzymać, jeżeli użyje się do reakcji 7g żelaza i 7g siarki.
4.2. Wydajność reakcji

4.2-1.
Jaką ilość wapienia poddano prażeniu, jeżeli wiadomo, że zawiera on 20% zanieczyszczeń, a ilość otrzymanego dwutlenku
węgla mierzona w temperaturze T= 283 K pod ciśnieniem 1040 hPa wyniosła 20m
3
, natomiast wydajność procesu 80%.
4.2-2.
Oblicz jaki procent sacharozy uległ hydrolizie, skoro z 10,52 g tego disacharydu uzyskano mieszaninę, która w wyniku
reakcji z tlenkiem srebra dała 8,64 g srebra.
4.2-3.
W strumieniu powietrza prażono 370kg rudy zawierającej 3% siarczku miedzi CuS, otrzymany w ten sposób tlenek miedzi
poddano redukcji wodorem. Obliczyć masę otrzymanej metalicznej miedzi, jeśli wydajność całego procesu wynosiła 70%.
4.2-4.
Oblicz ile kg gipsu palonego można otrzymać z 10 kg gipsu krystalicznego zawierającego 90% czystego dwuwodnego
siarczanu (VI) wapnia.
4.2-5.
W celu ustalenia zawartości siarki w węglu kamiennym, próbkę o masie 10g poddano całkowitemu spaleniu. Gazowe
produkty spalania wprowadzono do 200cm
3
0,01 molowego roztworu nadmanganianu potasu, zakwaszonego kwasem
siarkowym. Ilość moli KMnO4 w roztworze zmniejszyła się o połowę. Oblicz procentową zawartość siarki w próbce węgła.
4.2-6.
Podczas wypalania jednej tony wapienia w wapienniku otrzymano 532kg wapna palonego CaO. Ile wynosi zawartość
procentowa węglanu wapnia w tej skale wapiennej?
4.2-7.
Oblicz masę mieszaniny zawierającej 40% CuO (resztę stanowi krzemionka), potrzebną do przygotowania 500g
CuSO4·5H2O
4.2-8.
Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g metanolu, jeżeli wydajność reakcji wynosi 70%?
4.2-9.
Azotan (V) potasu, poddany ogrzewaniu, traci tlen i przechodzi w azotan (III) potasu. Próbkę azotanu (V) potasu
umieszczono w otwartym naczyniu i ogrzewano do momentu, gdy masa stałej pozostałości wynosiła 88% początkowej masy
próbki. Oblicz ile % azotanu (V) potasu uległo rozkładowi.

Stechiometria reakcji- 32 -
4.2-10.
Siarkowodór otrzymuje się w reakcji siarczanu żelaza z kwasem solnym zgodnie z równaniem chemicznym:
FeS+2HCl → FeCl2+H2S
Ile gramów FeS należy użyć aby otrzymać 2 mole siarkowodoru jeżeli wydajność materiałowa reakcji wynosi 75%? Masa
molowa FeS jest równa 88g/mol.
4.2-11.
Ile trzeba benzenu użyć do dwuetapowej syntezy prowadzącej przez toluen do kwasu benzoesowego w celu otrzymania
200kg kwasu benzoesowego. Wydajność pierwszego etapu wynosi 70%, a drugiego 90%.
4.2-12.
Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymana w reakcji utleniania amoniaku tlenem, miała średnią masę mola 28,7 g. Jaka
część mola amoniaku użytego do reakcji utleniła się do tlenku azotu?
4.2-13.
Ile gramów toluenu potrzeba do syntezy 30g p-nitrotoluenu gdy wydajność reakcji wynosi 60%.
4.2-14.
Ile ton kamienia wapiennego zawierającego 85% wagowych CaCO3 należy użyć aby otrzymać 220kg CO2 w wyniku
rozkładu CaCO3 (zapisz równanie reakcji rozkładu)?. Ile należy użyć tego kamienia gdyby wydajność reakcji rozkładu wynosiła
95%
4.2-15.
Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku w pewnej temperaturze T, jeżeli z 50g azotu otrzymano 51g amoniaku
4.3. Chemia organiczna

4.3-1.
Jednym ze sposobów oznaczania ilości glukozy jest metoda jodometryczna, której przebieg ilustruje równanie:
C6H12O6+I2+2KOH-->C6H12O7+2KI +H2O.
Oblicz, ile gramów glukozy znajduje się w 600 g roztworu, jeżeli na zmiarkowanie próbki roztworu o masie 50 g zużyto 100
cm
3
0,1 molowego roztworu jodu.
4.3-2.
W wyniku hydrolizy 157 mg polipeptydu o masie molowej 785 g/mol otrzymano 193 mg mieszaniny aminokwasów
Z ilu reszt aminokwasowych składał się ten polipeptyd?
4.3-3.
Ile moli wodoru potrzeba do utwardzenia 1 mola trioleinianu gliceryny?
4.3-4.
Mieszaninę gazowa składająca się z CH4, C2H6 i C2H4 przepuszczono przez wodę bromowa i stwierdzono ze objętość
mieszaniny zmniejszyła się z 160cm
3
do 85 cm
3
. Spalając pozostałość w nadmiarze tlenu otrzymano 115cm
3
CO2. Wyznacz
skład mieszaniny w % objętościowych. Wszystkie objętości gazów były mierzone w tych samych warunkach.
4.3-5.
W badaniach nad kontaktową metodą syntezy metanolu z tlenku węgla i wodoru stwierdzono w jednym z doświadczeń, że
10 dm
3
mieszaniny tlenku węgla z wodorem, w stosunku molowym 1 : 3, dało po przejściu przez aparat kontaktowy, a
następnie całkowitym wykropleniu metanolu, 7,3 dm
3
pozostałości gazowej. Obliczyć, jaki procent substratu, nie wziętego w
nadmiarze, przereagował.
4.3-6.
324 gramów skrobi poddano hydrolizie do glukozy. Zakładając, że proces przebiegł w 100% oblicz ile gramów etanolu
powstanie w procesie fermentacji glukozy otrzymanej w procesie hydrolizy, jeżeli fermentacja przebiegła z 30%.

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 33 -
4.3-7.
Ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie, aby otrzymać 5g fruktozy przyjmując, że wydajność reakcji wynosi 80 %
4.3-8.
W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 9,2 kg alkoholu. Jaką ilość glukozy poddano fermentacji, jaka jest (w warunkach
normalnych) objętość wytworzonego dwutlenku węgla
4.3-9.
Stosunek liczby cząsteczek produktów całkowitego spalania benzyny - CO2 do H2O wynosi 15:17. Przyjmując, że w skład
tej benzyny wchodzi tylko heksan i oktan, ustal stosunek liczby cząsteczek heksanu do liczby cząsteczek oktanu.
4.3-10.
Ile dm
3
powietrza odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do spalenia 7,8g benzenu tak, aby powstał dwutlenek
węgla?
4.3-11.
Do naczynia zawierającego 5g fenolu rozpuszczonego w benzenie wrzucono 2g potasu. Ile dm
3
wodoru (warunki normalne)
wydzieliło się podczas reakcji?
4.3-12.
Jaką objętość 36% roztworu aldehydu mrówkowego o gęstości 1,11 g/cm
3
użyto do reakcji z Ag2O jeżeli wydzieliło się
21,6g srebra?
4.3-13.
Czy 10m
3
powietrza (warunki normalne) wystarczy do całkowitego spalenia 0,77m
3
mieszaniny metanu i etanu, bez
względu na jej skład procentowy?
4.3-14.
Oblicz objętość powietrza niezbędną do spalenia 1m
3
gazu ziemnego (warunki normalne) zawierającego 90% metanu, 5%
etanu, 3%CO2 i 2%N2, podany skład jest procentowym składem objętościowym.
4.3-15.
Dwutlenek węgla, otrzymany w wyniku całkowitego spalenia 1,12 dm
3
( warunki normalne) alkanu o gęstości 1,34 g/dm
3

wprowadzono do 10 cm
3
30%-owego wodnego roztworu NaOH o gęstości 1,33 g/cm
3
. Oblicz jaka masa osadu wytraciła się na
dnie naczynia (temp. 20 C)
4.3-16.
W 400g wody rozpuszczono 135g glukozy, którą następnie poddano procesowi fermentacji. Oblicz stężenie procentowe
powstałego etanolu, zakładając, że proces fermentacji przebiegł do końca.
4.3-17.
Rozkład termiczny soli wapniowych lub barowych kwasów karboksylowych prowadzi do ketonów. 15,8g octanu wapnia
ogrzewano w otwartym naczyniu. Po przerwaniu ogrzewania, w naczyniu znajdowała się substancja stała o masie 12,9 g. Ile
procent octanu wapnia uległo rozkładowi? jakie były produkty rozkładu?
4.3-18.
Pewien węglowodór, homolog etynu spalono całkowicie w tlenie, przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą
niż objętość par węglowodoru (obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury). Ustal wzór
sumaryczny tego węglowodoru.
4.3-19.
Ile dm
3
powietrza potrzeba do spalenia 20 gramów pentanu.
4.3-20.
Ile dm
3
tlenu potrzeba do spalenia trzech moli pentanu.
4.3-21.
Ile gramów benzenu należy użyć aby otrzymać 15,8 g. bromobenzenu.Stechiometria reakcji- 34 -
4.4. Ustalanie składu mieszanin

4.4-1.
Roztworzenie pewnego stopu Zn i Mg wymagało 0,867 dm
3
roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 2,86 mol/dm
3
. Jaka
była, wyrażona w gramach, masa cynku zawartego w tym kawałku stopu, jeśli stop zawierał 30,8% Zn?
4.4-2.
Do 10 g mieszaniny węglanu wapnia, wodorotlenku wapnia, chlorku wapnia i piasku wlano 100 ml wody destylowanej.
Otrzymaną zawiesinę ogrzano i dodano do niej 33 ml 5M kwasu solnego. W wyniku reakcji wydzieliło się 0,8951 dm
3
dwutlenku
węgla. Z kolei, z mieszaniny po reakcji z kwasem solnym usunięto ilościowo piasek (odsączenie, przemycie, dołączenie
roztworu z przemywania do przesączu). Tak otrzymany roztwór miareczkowano 0,1234 M roztworem NaOH wobec błękitu
bromotymolowego zyżywając 33,2 ml titranta.
Określ zawartość procentową (wagową) wszystkich trzech związków wapnia w mieszaninie wyjściowej, skoro wiadomo, że
zawartość procentowa wapnia wynosi 39.48%.
4.4-3.
Do kwasu solnego użytego w nadmiarze, dodano 8,8g mieszaniny wapnia i magnezu. Po zakończeniu reakcji objętość
wydzielonego wodoru, odniesiona do warunków normalnych, była równa 6,72 dm
3
. Oblicz, ile gramów wapnia było w
mieszaninie użytej do reakcji z kwasem solnym.
4.4-4.
2 g stopu miedzi i srebra rozpuszczono w stężonym kwasie siarkowym(VI). Wydzielający się gaz zajął objętość 0,331dm
3
w
przeliczeniu na warunki normalne. Oblicz skład procentowy stopu.
4.4-5.
Mieszaninę złożoną wyłącznie z Li2CO3 i BaCO3 o masie 0,1007 g zmiareczkowano za pomocą 12,7 mL roztworu kwasu
solnego. Stężenie kwasu solnego wyznaczono miareczkując odważkę węglanu sodu o masie 0,2077 g wobec oranżu
metylowego zużywając 27,7 mL HCl. Odliczyć masę i zawartość procentową Li2CO3 i BaCO3 w próbce.
4.4-6.
Do 816g mieszaniny zawierającej Na2CO3 i Na2CO3
.
10H2O dodano nadmiaru kwasu solnego. W wyniku tej reakcji
wydzieliło się 6 moli CO2. Oblicz, ile gramów bezwodnej soli Na2CO3 było w mieszaninie przed reakcją z kwasem solnym.
4.4-7.
Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono w roztworze azotanu srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. Ile
gramów azotanu srebra zawierał roztwór?
4.4-8.
Próbkę stopu żelaza, cynku i miedzi o masie 7.0 grama rozpuszczono w HCl i otrzymano 1,917 dm
3
wodoru (warunki
normalne). Masa pozostałości, która nie uległa rozpuszczeniu wynosiła 2,0 g. Oblicz skład procentowy stopu
4.4-9.
Do 94cm
3
mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm
3
tlenu. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym
wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm
3
. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.
4.4-10.
Do 20 g mieszaniny tlenku baru i tlenku sodu dodano roztworu kwasu siarkowego(VI) w nadmiarze. W wyniku reakcji
otrzymano 23,3g siarczanu (VI) baru. Oblicz zawartość procentową tlenku sodu w mieszaninie wyjściowej.
4.4-11.
Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9%masowych węgla?
4.4-12.
Osad zawierający mieszaninę chlorku i jodku srebra przemywano na sączku wodą chlorową. Po ilościowym przebiegu
reakcji masa osadu zmalała o 10%. Podaj skład procentowy osadu.
4.4-13.
5 m
3
azotu i dwutlenku siarki przepuszczono przez płuczkę z ługiem sodowym. Masa płuczki wzrosła o 3,2 kg. Ile procent
(objętościowo) dwutlenku siarki zawierała mieszanina gazów?
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 35 -
4.4-14.
Do roztworzenia próbki mosiądzu (stop miedzi z cynkiem) o masie 50g zużyto 289,5 63% roztworu kwasu azotowego (V).
Oblicz wagową zawartość cynku w stopie.
4.4-15.
74 g mieszaniny NaCl i KCl rozpuszczono w wodzie i dodano w nadmiarze stężonego roztworu AgNO3. Po odsączeniu i
wysuszeniu otrzymano 160,6 g osadu AgCl. Jaki był skład procentowy mieszaniny?
4.4-16.
Brązal jest stopem miedzi, cyny i glinu. W celu oznaczenia zawartości glinu i cyny w próbce stopu o masie 20 g poddano ją
reakcji z kwasem solnym. W reakcji wydzieliło się 2,863 dm
3
wodoru. Oblicz zawartość procentową glinu i cyny w stopie,
wiedząc, że zawiera on 80% miedzi.
4.4-17.
Rozkładowi termicznemu poddano 7,7 g mieszaniny składającej się z manganianu(VII) potasu oraz chloranu(V) potasu.
Otrzymano 1790 cm
3
tlenu w przeliczeniu na warunki normalne. Oblicz skład procentowy masowy mieszaniny poddanej
rozkładowi
4.4-18.
Miedzianą płytkę o masie 100g wrzucono do roztworu azotanu(V) srebra. Po pewnym czasie masa płytki wzrosła do 105g.
Oblicz liczbę moli srebra, która osadziła się na tej płytce.
4.4-19.
Obliczyć procentową zawartość KCl w mieszaninie KCl i NaCl, jeżeli na zmiareczkowanie odważki mieszaniny o masie
0,2343 g metodą Volharda zużyto 42,3 ml AgNO3 o stężeniu 0,1035 mol/dm
3
oraz 10,8 ml NH4SCN o stężeniu
0,09810 mol/dm
3
.
4.4-20.
Mieszanina węglanu wapnia i węglanu magnezu zawiera 44,7% tlenku węgla (IV). Oblicz zawartość procentową soli w
mieszaninie.
4.4-21.
Do naczynia wprowadzono 10 cm
3
mieszaniny tlenu i azotu oraz 5 cm
3
wodoru. Po spaleniu mieszaniny i skropleniu pary
wodnej objętość gazów wynosiła 9 cm
3
w przeliczeniu na warunki normalne. Ile cm
3
tlenu zawierała wyjściowa mieszanina.
4.4-22.
Na zredukowanie 3 kilomoli tlenku żalaza(III) zużyto 89,6 m
3
tlenku węgla(II) (warunki normalne). Otrzymano mieszaninę
żelaza i tlenku żelaza(II). Obliczyć skład procentowy tej mieszaniny.
4.4-23.
W wyniku przepuszczenia pary wodnej nad rozżarzonym żelazem (10g) otrzymano 14g mieszaniny tlenku żelaza (III) i
tlenku żelaza (II) dwużelaza(III). Obliczyć:
a) objętość wydzielonego wodoru (warunki normalne),
b) skład procentowy mieszaniny tlenków.
4.4-24.
Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymywana w reakcji utleniania amoniaku tlenem miała średnią masę mola 28,7 g. Jaka
część mola amoniaku użytego w reakcji utleniła się do tlenku azotu?
4.4-25.
3g mieszaniny bezwodnych soli chlorku sodu i azotanu(V) sodu rozpuszczono w wodzie i dodano roztwór azotanu srebra,
aż do ilościowego wytrącenia osadu. Masa osadu po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu wynosiła 1,47g. Obliczyć skład
procentowy mieszaniny soli.
4.4-26.
10g mieszaniny chlorku potasu i azotanu(III) amonu prażono aż do momentu, gdy przestały wydzielać się gazy. Masa
pozostałości wynosiła 8g. Ile procent azotanu(III) amonu zawierała mieszanina?
4.4-27.
Na rozpuszczenie 3,51g stopu glinu z magnezem zużyto 50cm
3
mieszaniny kwasów, sporządzonej z 2 objętości 6-
molowego HCl i 3 objętości 4-molowego H2SO4. Oblicz procentowy skład stopu.
Stechiometria reakcji- 36 -
4.4-28.
Pod działaniem kwasu na 1g stopu metali wydzieliło się 2,24dm
3
wodoru, w przeliczeniu na warunki normalne. Jaki metal
jest głównym składnikiem stopu? Jaka jest jego minimalna i maksymalna zawartość? Wskazówka: Zawartość główego
składnika jest największa, gdy inne nie reagują z kwasem, a najmniejsza, gdy drugi składnik stanowi metal o możliwie
najniższej wartości stosunku masy atomowej do wartościowości.

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 37 -
5. Stężenia roztworów

Substancja rozpuszczana
m
s
rozpuszczalnik
m
rozp
, V
rozp
roztwór
m
rozt
, V
rozt
+
m
rozt
=m
s
+m
rozp


5.1. Stężenie molowe
Stężenie molowe określa nam ilość moli substancji rozpuszczonej w 1dm
3
roztworu, czyli roztwór o stężeniu x mol/dm
3

oznacza, że w 1dm
3
tego roztworu znajduje się x moli substancji rozpuszczonej. Zgodnie z definicją, stężenie molowe liczone
jest ze wzoru:
M
3
n
C
V[dm ]
= , gdzie V określa objętość roztworu wyrażoną w dm
3
.
Często objętość roztworu podawana jest w cm
3
. W celu przeliczenia objętości roztworu z cm
3
na dm
3
, należy objętość
wyrażoną w cm
3
podzielić przez 1000: V[dm
3
]=V[cm
3
]/1000, czyli
M
3 3
n
C
V[cm ]
1000
1000n
V[cm ]
= = . Liczbę moli n obliczamy ze wzoru
n=m/M, czyli
s
M
3
s
m
C
M V[dm ]
= .
Niekiedy zamiast objętości roztworu podawana jest jego masa oraz gęstość. Z zależności d=m/V łatwo obliczyć objętość
roztworu: V=mrozt/drozt (gęstość najczęściej podawana jest w g/cm
3
, więc obliczona objętość wyrażona jest w cm
3
).
Podstawiając to wyrażenie na stężenie molowe otrzymamy:
rozt
M
rozt
n d 1000
C
m
· ·
= .
Oczywiście wzorów tych, oprócz podstawowego wzoru na stężenie molowe:
M
3
n
C
V[dm ]
= nie trzeba się uczyć na pamięć.
Bardzo łatwo się je wyprowadza korzystając z podstawowych zależności.

5.1-1.
W 150cm
3
roztworu znajduje się 50g chlorku wapnia (CaCl2). Obliczyć stężenie molowe roztworu.
5.1-2.
Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm
3
roztworu.
5.1-3.
Obliczyć, ile moli substancji znajduje się w 0,6dm
3
roztworu 2-molowego.
5.1-4.
W jakiej objętości 0,5-molowego roztworu znajdują się 2 mole substancji?
5.1-5.
W 6dm
3
roztworu znajduje się 234g siarczku sodu (Na2S). Obliczyć stężenie molowe roztworu.
5.1-6.
Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0,2dm
3
0,1-molowego roztworu?
5.1-7.
W jakiej objętości 2,5M roztworu bromku wapnia (CaBr2) znajduje się 5g CaBr2?

Stężenia roztworów- 38 -
5.1-8.
Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0,5dm
3
roztworu, który w 200cm
3
zawiera 6,2g kwasu borowego?
5.1-9.
Roztwór wodny MgHPO4 zawiera 0,1 mola P2O5 W 1dm
3
. Obliczyć stężenie molowe roztworu MgHPO4.
5.1-10.
W 800 cm
3
roztworu znajduje się 9,5g chlorku magnezu. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.
5.1-11.
Oblicz stężenie molowe roztworu H2SO4 wiedząc, że w 200 cm
3
roztworu znajduje się 9,8g tego kwasu.
5.1-12.
Ile cm
3
wody należy odparować z 200 cm
3
roztworu NaCl o stężeniu 0,2 mol/dm
3
, aby otrzymać roztwór o stężeniu 0,5
mol/dm
3
5.1-13.
W 200 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) znajduje się 0,48 g jonów siarczanowych 2
-
. Oblicz p(SO4
2-
)
5.1-14.
Mamy wodny roztwór kwasu azotowego(V) o stężeniu 22,40 mol/l i gęstości 1,500 g/ml. Oblicz ułamek molowy HNO3 w tym
roztworze.
5.1-15.
Oblicz ile gramów wodorotlenku potasu znajduje się w 0,5 kg roztworu o stężeniu 4,25 mol/dm
3
i gęstości 1,19 g/cm
3
.
5.1-16.
W 6 decymetrach sześciennych znajduje się 234g siarczku sodu. Oblicz stężenie molowe roztworu?
5.1-17.
Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150cm
3
wody, jeśli gęstość tego
roztworu wynosi 1,23g/cm
3

5.1-18.
Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 200cm
3
0,1-molowego roztworu?
5.1-19.
Oblicz ile
a) moli
b) gramów KOH potrzeba do sporządzenia 400 cm
3
roztworu tego związku o stężeniu 0,5mola/dm
3

5.1-20.
Obliczyć ułamek molowy NaOH w wodnym roztworze o stężeniu 0,5mol/l. Gęstość roztworu przyjąć za równą 1g/ml.
MNaOH=40,0g, MH2O=18,02g
5.1-21.
Ile gramów Ca(NO3)2 należy dodać do 25cm
3
0,25-molowego roztworu tej soli, aby podwoić stężenie jonów
azotanowych(V)?
5.1-22.
Do 200cm
3
wody dodano 11,7g NaCl i całość rozcieńczono wodą do objętości 500cm
3
. Oblicz stężenie molowe
otrzymanego roztworu NaCl.
5.1-23.
Oblicz ile gramów KOH potrzeba do sporządzenia 200cm
3
roztworu tego związku o stężeniu 0,5 mola na dm
3
.
5.1-24.
117g chlorku sodu rozpuszczono w 0,5 dm
3
wody i otrzymano roztwór o gęstości 1,2 g/cm
3
. oblicz stężenie molowe
5.1-25.
Ile gramów siarczanu(VI) sodu (Na2SO4) znajduje się w 300cm
3
roztworu o stężeniu 2 mol/dm
3
?
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 39 -
5.1-26.
Oblicz stężenie molowe 30% wodnego roztworu amoniaku (NH3), wiedząc, że gęstość tego roztworu wynosi 0,89g/cm
3
.
5.1-27.
Jakie jest stężenie molowe jodku potasu KI zawierającego 83 gramy tej substancji w 2 dm
3
roztworu?
5.1-28.
Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 g siarczku sodu w 6dm
3
wody. Gęstość roztworu
d=1,04 g/cm
3

5.1-29.
Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150 cm
3
wody, jeśli gęstość
roztworu d=1,23 g/cm
3
5.2. Stężenie procentowe
Stężenie procentowe (pro cent – na sto) określa nam ilość substancji rozpuszczonej w 100g roztworu, czyli stężenie x%
oznacza, że w 100g roztworu znajduje się x g substancji rozpuszczonej. Zgodnie z definicją stężenie procentowe liczone jest
ze wzoru:
s s
rozt rozp s
m m
100% 10 % % 0
m
c
m m
= =
+
. Z tego wzoru (lub z jego przekształconej formy) możemy wyliczyć:
- stęzenie, gdy dana jest masa substancji i masa roztworu/rozpuszczalnika
- masę substancji ms, gdy dane jest stężenie i masa roztworu/rozpuszczalnika
- masę roztworu/rozpuszczalnika gdy dane jest stęzenie i masa substancji rozpuszczonej
Często zamiast masy roztworu (rozpuszczalnika) podana jest jego objętość i gęstość. Masę roztworu (rozpuszczalnika)
można wtedy obliczyć w oparciu o wzór na gęstość: d=m/V, czyli mrozt=dVroztw.

5.2-1.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm
3
acetonu. Gęstość acetonu
wynosi 0,79 g/cm
3
.
5.2-2.
Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%?
5.2-3.
Ile soli znajduje się w 0,5kg roztworu 2%?
5.2-4.
Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%?
5.2-5.
Ile wody zawiera 1dm
3
45% roztworu wodnego substancji organicznej, jeżeli gęstość roztworu wynosi 0,9g cm
3
?
5.2-6.
Obliczyć stężenie procentowe nadtlenku wodoru w wodnym roztworze o gęstości 1,02g/cm
3
, wiedząc, że 1dm
3
takiego
roztworu zawiera 61,2g nadtlenku wodoru.
5.2-7.
Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200g roztworu 5%?
5.2-8.
Obliczyć stężenie molowe 96% kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,84g/cm
3
.
5.2-9.
Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez wprowadzenie 11,5g sodu do 200g wody.
5.2-10.
Ile gramów substancji należy rozpuścić w 360g wody, aby otrzymać roztwór 20%?
Stężenia roztworów- 40 -
5.2-11.
Do 60g 12% roztworu soli dodano 20g tej samej soli. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
5.2-12.
W 0,5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodowego chlorku miedzi(II) CuCl2
.
2H2O. Oblicz stężenie procentowe powstałego
roztworu.
5.2-13.
Do 300g 7% kwasu cytrynowego dodano 250 cm
3
wody i dosypano 12g kwasku. Oblicz stężenie procentowe roztworu?
5.2-14.
Oblicz stężenie procentowe kwasu azotowego w którym na jeden jon wodorowy przypada osiem cząsteczek wody
5.2-15.
W jakim stosunku masowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w wodzie w oddzielnych naczyniach
otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych?
5.2-16.
Roztwór zawiera masowo 10% NaCl 10% NaBr 10% KCl. Jakich jonów jest w tym roztworze najwięcej i dlaczego?
5.2-17.
Do 600 g 4% roztworu dodano 50 g wody i dosypano 20 g soli i wymieszano. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
5.2-18.
Do 500 g 16% roztworu soli dosypano 40 g soli i odparowano 87 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
5.2-19.
Ile sody i ile wody potrzeba do przygotowania 250g roztworu 2%
5.2-20.
Oblicz stężenie procentowe i molowe kwasu solnego o gęstości 1,05 g/cm
3
otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 23,9 dm
3

chlorowodoru w 350 g wody.
5.2-21.
Ile gramów jodu i ile centymetrów sześciennych alkoholu etylowego , 0,8 grama/centymetr sześcienny potrzeba do
sporządzenia 15g jodyny czyli 10% roztworu jodu w alkoholu etylowym
5.2-22.
Jaką objętość alkoholu trzeba zmieszać z wodą aby otrzymać 50g 25% roztworu?
5.2-23.
Przygotowano mieszaninę złożoną z 1,5 mola CuO, 2,5 moli CuCl2 oraz 1,8 mola ZnO i 1,2 mola ZnCl2. Obliczyć
procentową (wagową) zawartość cynku w mieszaninie.
5.2-24.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu fluorowodorowego otrzymanego po rozpuszczeniu 50,0 litrów HF
odmierzonego w temperaturze 27°C i ciśnieniu 2Atm w 2,0 litrach wody.
5.2-25.
Oblicz masę tlenu w namiocie o wymiarach : h=1,5m, a=2m, b=2,5m. Przyjmij, że tlen stanowi 20% objętości powietrza.
Gęstość odszukaj w tablicach.
Po jakim czasie, w namiocie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy, jeśli śpią w nim dwie osoby i nie następuje dopływ
świeżego powietrza? Człowiek zużywa ok. 0,2m
3
tlenu na godz.
5.2-26.
Do 80cm
3
roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,18g/cm
3
i stężeniu 20% dodano 10g granulek tego wodorotlenku.
Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5.2-27.
Oblicz c% kwasu solnego, jeżeli do 100g wody dodamy 10g 36%roztworu HCl.
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 41 -
5.2-28.
50,0 g KI rozpuszczono w 450g wody. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że roztwór zawiera 5 ppm wolnego jodu. Ile
miligramów jodu zawierał jodek potasu?
5.2-29.
W 0,5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodnego chlorku miedzi(II) CuCl2
.
2H2O. Oblicz stężenie procentowe powstałego
roztworu.
5.2-30.
Do 20g 10% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano 5g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5.2-31.
Oblicz, jaką objętością wody należy zmieszać z 15-procentową wodą amoniakalną o gęstości d=0,924 g/cm
3
ze zwykłą
wodą, aby otrzymać 8-procentową wodę amoniakalną.
5.2-32.
W kwasie solnym, który jest mocnym elektrolitem, na jeden jon wodorowy przypadają 23 cząsteczki wody. Oblicz stężenie
procentowe tego kwasu.
5.2-33.
Jaką objętość wody należy dodać do 250 g, 10% roztworu kwasu octowego, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.
5.2-34.
Mleko zawiera około 4% laktozy. Oblicz ile gramów laktozy spożywa człowiek wypijający rano i wieczorem po szklance
mleka. ( Przyjmij, że masa szklanki mleka wynosi 250 g)
5.2-35.
W 0,5 dm
3
wody o gęstości 1 g/cm
3
rozpuszczono 1,12 dm
3
chloru. Oblicz stężenie procentowe otrzymanej wody chlorowej.
5.2-36.
W skład siarkowych wód mineralnych wchodzi siarkowodór, H2S. Ile procent siarkowodoru zawiera woda siarkowa, w której
na jedną cząsteczkę tego związku przypada 1887 cząsteczek wody?
5.2-37.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli kuchennej w 25dm
3
wody.
5.2-38.
Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9% masowych węgla?
5.2-39.
Ile uranu zawiera warstwa ziemi o grubości 1m, powierzchni 1000m
2
i gęstości 1,5g/cm
3
, jeżeli średnia zawartość uranu w
powierzchniowej warstwie ziemi wynosi 2,4 ppm?
5.2-40.
Oblicz
a) w ilu gramach wody
b) w ilu dm
3
wody (d=1g/cm
3
) należy rozpuścić 40g cukru, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%
5.2-41.
Obliczyć stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego
azotanu(V) wapnia [Ca(NO3)2
.
4H2O] w 130g wody.
5.2-42.
Ile gramów osiemnasto wodnego siarczanu(VI) glinu użyto do sporządzenia 250g 5% roztworu siarczanu(VI) glinu?
5.2-43.
W 40% roztworze na 1 cząsteczkę alkoholu przypada 6 cząsteczek wody. Oblicz masę cząsteczkową alkoholu.
5.2-44.
Jaka objętość gliceryny należy odmierzyć aby otrzymać 300g 20%roztworu, jeśli gęstość gliceryny wynosi 1,2g/cm
3
?
Stężenia roztworów- 42 -
5.2-45.
Iloma cząsteczkami Cl2O7 należałoby nasycić 200g wody, aby powstał 10% rozwór kwasu chlorowego(VII)?
5.2-46.
Oblicz stosunek liczby cząsteczek H2O2 do liczby cząsteczek H2O w 10-procentowym roztworze nadtlenku wodoru w
wodzie.
5.2-47.
500 dm
3
amoniaku (warunki normalne) rozpuszczono w 1 dm
3
wody destylowanej. Obliczyć stężenie procentowe amoniaku
w tak otrzymanym roztworze
5.2-48.
Przygotowano mieszaninę KOH i NaOH w stosunku molowym: n (KOH) : n (NaOH)=1:3. 12 g tej mieszaniny dodano do
250 g wody. Obliczyć stężenia procentowe obu składników w tak otrzymanego roztworze.
5.2-49.
W 30 g wody rozpuszczono 6 g mieszaniny, zawierającej 40% NaBr i 60% KBr. Obliczyć stężenia procentowe obu soli w
tak otrzymanym roztworze
5.2-50.
W 10 cm
3
Br2 o gęstości 3,12 g/cm
3
dodano do 200cm
3
CCl4 o gęstości 1,6 g/cm
3
. Obliczyć stężenie procentowe Br2 w tak
otrzymanym roztworze
5.2-51.
Do 300 g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500 g wody
a) obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu
b) jaką objętość 0,503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl
-
z 25 g roztworu po
rozcieńczeniu.
5.2-52.
Ile gramów wody i ile gramów chlorku potasu należy użyć do przygotowania 200 g 2,5% roztworu chlorku potasu.
5.2-53.
Pewien deszcz zawierał 0,0006% kwasu azotowego (V) i 0,0005% kwasu siarkowego (VI). Oblicz, jaka ilość tych kwasów
opadnie na obszar 1ha wraz z deszczem tworzącym warstwę grubości 30 mm.
5.2-54.
Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 2dm
3
3,75%-owego roztworu? Gęstość tego roztworu wynosi
1,04g/cm
3
.
5.2-55.
W 500g roztworu soli kuchennej znajduje się 5g NaCl. Jakie jest stężenie procentowe NaCl w roztworze
5.2-56.
Jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3,5% , to ile soli pozostanie po odparowaniu 1 t wody morskiej?
5.2-57.
Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości d=1,2 g/cm
3
, który w 100 cm
3
zawiera 33,6 g kwasu.
5.2-58.
Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego, jeżeli wiadoemo, że można go sporządzić
przez rozpuszczenie 1,7g krystalicznego kwasu salicylowego w 100cm
3
etanolu o gęstości 0,8g/cm
3

5.2-59.
Do 10 cm
3
90% roztworu H2SO4 o gęstości równej 1,8 g/cm
3
dodano 400cm
3
H2O. Otrzymano nowy roztwór o gęstości 1,21
g/cm
3
. Obliczyć stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.
5.2-60.
Analiza wody deszczowej wykazała, że zawiera ona 0,0001% H2SO4. Oblicz, ile gramów kwasu spadło na obszar 1km
2

podczas 35 mm opadu deszczowego. Gęstość wody deszczowej d=1g/cm
3

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 43 -
5.2-61.
Analiza wody deszczowej wykazała, że w 1dm
3
znajduje się 20mg kwasu azotowego(V) i 50 mg kwasu siarkowego(VI).
Przyjmując gęstość wody deszczowej d=1g/cm
3
, oblicz stężenie procentowe kwasów w badanej deszczówce.
5.2-62.
Kości zawierają 58% Ca3(PO4)2 i 2% Mg3(PO4)2. Jaka jest % zawartość P2O5 w kościach?
5.2-63.
Oblicz ile wody należy odparować ze 100kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej, aby otrzymany roztwór miał stężenie
większe niż 20%?
5.2-64.
Ile gramów wody i ile gramów soli zawiera 400 gramów roztworu soli o stężeniu 20%.
5.2-65.
Jaką objętość gliceryny o gęstości 1,26g/cm
3
należy wziąć aby otrzymać 200g 15% wodnego roztworu gliceryny.
5.2-66.
Oblicz stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że w 200g wody rozpuszczono 24g chlorku miedzi(II)- woda (1:2).
5.2-67.
Do 80g 15% roztworu H2SO4 dodano 20g wody. Jakie jest stężenie otrzymanego roztworu.

5.3. Rozpuszczalność substancji
Rozpuszczalność definiowana jest jako ilość substancji jaka może być rozpuszczona w danej temperaturze w 100g
rozpuszczalnika. Zgodnie z definicją rozpuszczalność R liczymy ze wzoru:
s
rozp
m
R 100g
m
= .
Roztwór w którym w określonej temperaturze rozpuszczona jest maksymalna ilość substancji (czyli zgodna z
rozpuszczalnością w danej temperaturze) nazywa się roztworem nasyconym. Dla większości substancji rozpuszczalność
wzrasta wraz z temperaturą, dlatego po ochłodzeniu roztworu nadmiar substancji wykrystalizowuje z roztworu.
Rozpuszczalność ze stężeniem procentowym powiązana jest następującymi wzorami:
W 100g rozpuszczalnika rozpuszczone jest R g substancji (zgodnie z definicją rozpuszczalności), czyli
R
c% 100%
100 R
=
+
,
oraz
c%
R 100g
100 R
=
÷
(tu również korzystamy z definicji stężenia procentowego – w 100g roztworu o stężeniu c%
rozpuszczone jest c% g substancji).

5.3-1.
W celu oczyszczenia saletry potasowej przez krystalizację rozpuszczono 300g saletry w 200g wody w temperaturze
wrzenia następnie ochłodzono roztwór do temperatury 283K. Obliczyć wydajność procentową procesu oczyszczania, jeżeli
rozpuszczalność KNO3 w 283K wynosi 22g.
5.3-2.
Obliczyć rozpuszczalność jodku potasu, jeżeli nasycony w 293K roztwór ma stężenie 6mol/dm3, a jego gęstość wynosi
1,68g/cm
3
.
5.3-3.
W pewnej temperaturze rozpuszczalność dwóch substancji A i B jest jednakowa. Czy jednakowe są stężenia: a)
procentowe, b) molowe?

Stężenia roztworów- 44 -
5.3-4.
Oblicz jakie jest stężenie procentowe wodnego, nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w Wodzie w temperaturze 30oC,
jeżeli rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach wynosi 45,8g na 100g wody.
5.3-5.
Rozpuszczalność substancji w wodzie w temp.20oC wynosi 25g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej
temperaturze.
5.3-6.
Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu w temperaturze 20oC dodano 200g wody. Oblicz stężenie procentowe
otrzymanego roztworu.
5.3-7.
Do 160g wody o temperaturze 20oC dodano 88,32g chlorku amonu. Oblicz do jakiej temperatury należy ogrzać roztwór aby
nastąpiło całkowite rozpuszczenie soli.
5.3-8.
Jaka jest rozpuszczalność soli, jeżeli w 150 g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli.
5.3-9.
Ile wody trzeba dodać do 135,5 g roztworu saletry potasowej, nasyconego w temp. 80oC, aby po oziębieniu do temp. 20oC
sól nie wykrystalizowała z roztworu?
5.3-10.
Sporządzono 187,5g roztworu KNO3 o stężeniu 20%. Ile gramów soli należy rozpuścić dodatkowo w tym roztworze, aby
otrzymać roztwór nasycony w temp. 343K? (Wiemy, że w tej temp. w 100g wody rozpuszcza się 140g KNO3).
5.3-11.
Stężenie procentowe roztworu nasyconego saletry potasowej w temperaturze 35
o
C wynosi 35%. Ile wody należy dodać do
450g roztworu saletry, nasyconego w temperaturze 35 stopni, aby po oziębieniu do temperatury 10 stopni był nadal roztworem
nasyconym a cała ilość saletry znajdowała się w roztworze. Rozpuszczalność saletry potasowej w temperaturze 10
o
C wynosi
24g.
5.3-12.
Oblicz rozpuszczalność jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10%
5.3-13.
Wiedząc, że rozpuszczalność wodorotlenku sodu w wodzie o temperaturze 20
o
C wynosi 108g/100g H2O, oblicz stężenie
procentowe nasyconego roztworu NaOH w wodzie, w tej temperaturze.
5.3-14.
Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji, oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w
temperaturze 50
o
C?
5.3-15.
Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w temp. 50
o
C wynosi 85,5g, a w 10
o
C jest równa 21g. Oblicz ile gramów tej soli
wykrystalizuje z roztworu, jeżeli 150g. tego nasyconego w temp. 50
o
C roztworu ochłodzi się do 10
o
C?
5.3-16.
Korzystając z wykresu rozpuszczalności, obliczyć, ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 250g
nasyconego w 293 K roztworu NH4Cl, jeżeli podwyższymy temperaturę do 323 K.
5.3-17.
W jakiej ilości wody należy rozpuścić 120 g azotanu(V) ołowiu(II) aby otrzymać roztwór nasycony w temp.30
o
C.
5.3-18.
Obliczyć rozpuszczalność hydratu siarczanu manganu(II) (MnSO4
.
7H2O) w wodzie, w temperaturze 286K, jeśli wiadomo, że
nasycony w tej temperaturze roztwór zawiera 29,5% MnSO4.
5.3-19.
Oblicz rozpuszczalność substancji jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 30%
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 45 -
5.3-20.
Rozpuszczalność jodku srebra w temperaturze 298K wynosi 3,4
.
10
-7
. Oblicz ile jonów srebra zawiera 1mm
3
nasyconego
roztworu jodku srebra.
5.3-21.
Korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji oblicz:
a) ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu roztworu od 50
o
C do 80
o
C, aby roztwór
był nadal nasycony.
b) oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 70
o
C.
5.4. Przeliczanie stężeń

5.4-1.
Oblicz stężenie molowe 46% roztworu KOH o gęstości 1,46g/cm
3
.
5.4-2.
Który roztwór ma większe stężenie procentowe 2,33 molowe H2SO4 o gęstości d=1,14 g/cm
3
, czy 2,33 molowy HNO3 o
gęstości d=1,08 g/cm
3
.
5.4-3.
Oblicz stężenie molowe nadtlenku wodoru w 30% perhydrolu o gęstości 1,13g/cm
3
.
5.4-4.
Ile gramów 45% kwasu należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu, aby otrzymać roztwór 30%
5.4-5.
Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego o stężeniu 12 mol/dm
3
i gęstości 1,18g/cm
3
.
5.4-6.
Gęstość 10%-owego roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1,2 mol/dm
3
wynosi?
5.4-7.
Obliczyć ile należy użyć czystych substancji lub stężonych roztworów do sporządzenia następujących roztworów:
1) 1dm
3
0,1 molowego roztworu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3)
2) 2 molowego roztworu kwasu siarkowego mając do dyspozycji roztwór 98% o gęstości 1,836g/cm
3

5.4-8.
Ile kg wody należy odparować z 20,0kg wodnego roztworu MgCl2 o stężeniu 1,83 mol/l i gęstości 1,16 g/ml, aby otrzymać
roztwór 25%?
5.4-9.
Gęstość 10% roztworu siarczanu(VI) glinu wynosi 1,1g/cm
3
. Wyrazić skład tego roztworu w ułamkach molowych oraz
obliczyć jego stężenie molowe i molalne.
Stężenia roztworów- 46 -
5.5. Mieszanie roztworów
Mieszanie roztworów o znanym stężeniu procentowym obliczanie stężenia roztworu końcowego
+
1rozt
1
1rozt 1
1s
m
c %
m c %
m
100%
·
=
2rozt
2rozt 2
2s
m
c2%
m c %
m
100%
·
=
3rozt
3
3s
?
? %
?
m
c
m
=
=
=
I II III

Wyobraźmy sobie, że mieszamy ze sobą roztwór I z roztworem II. W wyniku zmieszania tych roztworów uzyskujemy
roztwór III (roztwór końcowy). Oczywiście masa roztworu III jest sumą masy roztworu I i roztworu II: m3rozt=m1rozt+m2rozt. Masa
substancji rozpuszczonej w III roztworze równa jest sumie masy substancji zawartej w I roztworze i masy substancji zawartej w
II roztworze: m3s=m1s+m2s, czyli:
1rozt 1 2roz 1rozt 1 2roz t 2 t 2
3s
m c % m c %
m
100% 1
m c % m
00%
c %
100%
· ·
=
·
+
· +
=
Mając masę substancji w III roztworze, oraz jego masę łatwo obliczyć stężenie procentowe tego roztworu:
3s 1rozt 1 2rozt 2
3
3rozt 1rozt 2r
1rozt 1 2rozt 2
1rozt 2 z r t o t oz
m m c % m c %
c % 100% 100%
m 100% (m m )
m c % m c %
m m
· + · + · ·
+
= = =
· +

II sposób
Stężenie procentowe w roztworze końcowym (III) można obliczyć korzystając z metody krzyżowej. W metodzie tej stężenia
roztworów zapisuje się w następujący sposób (c1%>c2%):
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
c
1
%
c
2
%
(c
3
%-c
2
%)[g] m
1rozt
(c
1
%-c
3
%)[g] m
2rozt
=
c
3
%

Krzyż stężeń odczytujemy w następujący sposób:
Roztwór o stężeniu c3% powstaje w wyniku zmieszania ze sobą (c3%-c2%) g roztworu I i (c1%-c3%) g roztworu II. W krzyżu
stężeń widoczna jest następująca proporcja:
3 2 1rozt
1 3 2rozt
c % c % m
c % c % m
÷
=
÷
. Rozwiązując tę proporcję (wymnażamy na krzyż) łatwo wyliczymy poszukiwane stężenie c3%.
Mieszanie roztworów o znanym stężeniu molowym, obliczanie stężenia roztworu końcowego
+
1
M1
1 M1 1
V
C
n C V = ·
2
M2
2 M2 2
V
C
n C V = ·
3
M3
3
?
?
V
?
C
n
=
=
=
I II III

Po zmieszaniu roztworu I o objętości V1 z roztworem II o objętości V2 otrzymamy roztwór III (końcowy). Jeżeli stęzenia CM1 i
CM2 nie są zbyt duże, to objętość roztworu III jest sumą objętości roztworu I i roztworu II: V3=V1+V2 (jeżeli ta równość nie jest
spełniona, to objętość końcowa musi być podana). W roztworze I znajduje się n1=CM1
.
V1 moli substancji rozpuszczonej, a w
roztworze II n2=CM2
.
V2 moli tej substancji. Oczywiście po zmieszaniu tych roztworów cała ilość substancji rozpuszczonej
znajdzie się w roztworze III (substancja rozpuszczona pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II): n3=n1+n2=CM1
.
V1+CM2
.
V2.
Stężenie molowe III roztworu wynosi:
M1 1 M2 2 3
3 1
M
2
3
C V C V n
C
V V V
·
=
· +
+
=
II sposób
W metodzie krzyżowej (CM1>CM2) stężenia zapisujemy w następujący sposób:
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 47 -
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
C
M1
C
M2
(C
M3
-C
M2
) V
1
(C
M1
-C
M3
) V
2
=
C
M3

Dla krzyża stężeń możemy zapisać następującą proporcję:
M3 M2 1
M1 M3 2
C C V
C C V
÷
=
÷
(V1 i V2 muszą być wyrażone w tych samych
jednostkach objętości). Po rozwiązaniu proporcji (po pomnożeniu na krzyż) wyliczymy poszukiwane stężenie CM3.
Jeżeli stężenie jednego roztworu wyrażone jest w procentach, a stężenie drugiego w mol/dm
3
, to wcześniej musimy
przeliczyć jedno z tych stężeń, aby wyrazić je w tych samych jednostkach.
Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu procentowym
+
1
1rozt
1s
c %
m
m
?
?
=
=
3rozt
3rozt 3
3s
m
c3%
m c %
m
100%
·
=
I II III
2
2rozt
2s
c %
m
m
?
?
=
=

Wyobraźmy sobie, że mieszamy dwa roztworu I i II o znanych stężeniach. W wyniku tego otrzymujemy roztwór III o
stężeniu c3% i masie m3rozt. Wiadomo, że masa III roztworu musi być równa sumie mas roztworu I i roztworu II:
m1rozt+m2rozt=m3rozt. W roztworze końcowym (III) masa substancji rozpuszczonej równa jest m3s=c3%
.
m3rozt/100%. Ta masa
substancji pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II, czyli m1s=c1%
.
m1rozt/100% oraz m2s=c2%
.
m2rozt/100%, co można zapisać:
1 1rozt 2 2rozt 3 3rozt
1s 2s 3s
c % m c % m c % m
m m m czyli
100% 100% 100%
· · ·
+ = + = . Po pomnożeniu stronami przez 100% otrzymamy:
c1%
.
m1rozt+ c2%
.
m2rozt= c3%
.
m3rozt. W efekcie otrzymaliśmy 2 równania z dwiema niewiadomymi:
m1rozt+m2rozt=m3rozt
c1%
.
m1rozt+ c2%
.
m2rozt= c3%
.
m3rozt
Po rozwiązaniu układu równań otrzymamy masę roztworu I, oraz masę roztworu II jaką należy użyć aby otrzymać określoną
ilość roztworu końcowego o podanym stężeniu.
II sposób
Po odpowiednim zapisaniu danych możemy skorzystać z metody krzyżowej. W metodzie tej roztwór o większym stężeniu
oznacza się jako roztwór I:
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
c
1
%
c
2
%
(c
3
%-c
2
%)[g]
(c
1
%-c
3
%)[g]
c
3
%
m
3 rozt

Rozpisane dane czytamy w następujący sposób: po zmieszaniu (C3%-C2%) g roztworu I z (c1%-c3%) g roztworu II
otrzymamy (C3%-C2%)+(c1%-c3%), czyli (c1%- C2%) g roztworu III o stężeniu c3%. Możemy zatem zapisać proporcje:
(C3%-C2%) g roztworu I z roztworem II daje (c1%- C2%) g roztworu III, to
x g roztworu I z roztworem II da m3rozt g roztworu III.
Po rozwiązaniu proporcji otrzymamy masę roztworu I. Masę roztworu II otrzymamy jako różnicę: m2rozt=m3rozt-m1rozt.
Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu molowym
+
1M
1
1
V
?
C
?
n
=
=
3M
3
3 3M 3
C
V
n C V = ·
I II III
2M
2
2
V
?
C
?
n
=
=

Stężenia roztworów- 48 -
Jaką objętość roztworu I i jaką objętość roztworu II musimy zmieszać ze sobą aby uzyskać III roztwór o objętości V3 i
stężeniu C3M.
Wiadomo, że V1+V2=V3. W III roztworze znajduje się n3=C3M
.
V3 moli substancji rozpuszczonej, która pochodzi z roztworu I i
roztworu II: n1=C1M
.
V1, n2=C2M
.
V2, co możemy zapisać: C3M
.
V3= C1M
.
V1+C2M
.
V2. Rozwiązując układ równań:
V1+V2=V3.
C3M
.
V3= C1M
.
V1+C2M
.
V2
obliczymy potrzebne objętości roztworu I i II.
II sposób
W metodzie krzyżowej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I. Dane zapisujemy w następujący sposób:
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
C
1M
C
2M
(C
3M
-C
2M
)
(C
1M
-C
3M
)
C
3M
V
3

W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I roztworu z (C1M-C3M) objętości II roztworu otrzymujemy:
C3M-C2M+ C1M-C3M= C1M-C2M objętości III roztworu, co możemy zapisać w postaci proporcji:
W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I otrzymujemy C1M-C2M objętości III roztworu, to
zmieszanie V1 objętości I roztworu da nam V3 objętości III roztworu.
Z proporcji łatwo obliczymy V1, a z zleżności V2=V3-V1 obliczymy potrzebną objętość II roztworu.

5.5-1.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy z 20% kwasem siarkowym, aby otrzymać roztwór 30%?
5.5-2.
W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym, aby otrzymać roztwór 2-
molowy
5.5-3.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 36% kwas solny z roztworem 2,88-molowym (d=1,05g/cm
3
), aby otrzymać
roztwór 15%?
5.5-4.
Zmieszano 10 gramów 10% roztworu z 20 gramami 2,5% roztworu. Obliczyć stężenie procentowe Px otrzymanego
roztworu.
5.5-5.
Jaką objętość 6-molowego roztworu NaOH należy dodać do 280cm
3
1-molowego roztworu, aby otrzymać roztwór ok. 2-
molowy?
5.5-6.
Zmieszano dwa roztwory: 200cm
3
0,5-molowego roztworu oraz 400 cm
3
1-molowego roztworu. Obliczyć stężenie molowe
otrzymanego roztworu.
5.5-7.
Ile gramów wody i ile gramów stężonego kwasu solnego (36%) należy zmieszać, aby otrzymać 200g 10% roztworu?
5.5-8.
Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30% roztworu, aby otrzymać roztwór 22,5%?
5.5-9.
Z jakiej ilości 30% roztworu można otrzymać 12g 50% roztworu po odparowaniu odpowiedniej ilości wody?
5.5-10.
Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie 200g 6% roztworu MgSO4 do objętości 500cm
3
.
5.5-11.
Jaką objętość 0,15-molowego NaOH można otrzymać z 0,25dm
3
0,75-molowego NaOH drogą rozcieńczania?
5.5-12.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 45% i 20% roztwór KCl aby po zmieszaniu stężenie roztworu wynosiło 35%?
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 49 -
5.5-13.
Ile gramów 40% roztworu chlorku magnezu należy dodać do 0,5 litra roztworu MgCl2 o stężeniu 1,43 mol/dm
3
i gęstości
1,13 g/cm
3
aby otrzymać roztwór 20%?
5.5-14.
Ile gramów roztworu 40-procentowego i ile gramów roztworu 12-procentowego należy zmieszać, aby otrzymać 100g
roztworu 15-procentowego
5.5-15.
Zmieszano 200cm
3
80% roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,74g/cm
3
z 100cm
3
40% roztworem kwasu
siarkowego(VI) o gęstości 1,4 g/cm
3
. Oblicz ile cm
3
wody należy dodać do powstałego roztworu kwasu, aby otrzymać roztwór
50%?
5.5-16.
Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór BaCl2 o stężeniu 0,55mol/dm
3
i gęstości 1,12
g/cm
3
aby otrzymać roztwór o stężeniu 3,5%
5.5-17.
W jakim stosunku masowym należy wymieszać 96%-y kwas siarkowy(VI) z wodą aby otrzymać roztwór 55%
5.5-18.
Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu należy zmieszać z jego wodnym roztworem o stężeniu 10% aby przygotować 200cm
3

roztworu o stężeniu 25% i gęstości d=1,27 g/cm
3
.
5.5-19.
Ile g stężonego – 98% roztworu kwasu siarkowego(VI) dodano do 250g 1% roztworu tego kwasu, jeśli otrzymano roztwór
3%?
5.5-20.
Mając alkohol 96% i 30% otrzymać 50g alkoholu 70 stopniowego.
5.5-21.
W 120 g wody rozpuszczono 30 g Na2CO3
.
10H2O. Jakie jest stężenie procentowe roztworu Na2CO3?
5.5-22.
Ile gramów 4% roztworu danego składnika należy dodać do 150 g 7% roztworu aby otrzymać roztwór 5%
5.5-23.
Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300g 20% wodnego roztworu soli kuchennej, aby otrzymać roztwór 3% tej soli.
5.5-24.
Stężenie jonów siarczanowych w roztworze Co2(SO4)3 o d=1,01 kg/dm
3
wynosi 1,2 mol/dm
3
. Ile wody należy dodać do
150cm
3
tego roztworu aby otrzymać 5% roztwór soli.
5.5-25.
Zmieszano 200g 5-procentowego roztworu węglanu sodu z 400g 7-procentowego roztworu tej samej soli. Oblicz stężenie
procentowe otrzymanego roztworu.
5.5-26.
Chemik chce otrzymać 100g kwasu o stężeniu 54%. Ma do dyspozycji dwa roztwory tego kwasu: o stężeniu 30% i stężeniu
70%. Ile musi wziąć roztworu o większym stężeniu?
5.5-27.
60g kwasu octowego o stężeniu 10% rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 250cm
3
. jakie jest stężenie molowe
otrzymanego roztworu kwasu octowego? Masa molowa kwasu octowego wynosi 60g/mol.
5.5-28.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 należy dodać do 500ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0,05 mol/l aby otrzymany
roztwór zawierał w 1mililitrze 0,009807g H2SO4. (d=1,4350 g/ml).

Stężenia roztworów- 50 -
5.5-29.
Gęstość roztworu kwasu azotowego, w którym znajduje się 0,11ułamka molowego HNO3, wynosi d=1,18kg/dm
3
. Obliczyć
objętość, do jakiej należy rozcieńczyć 10cm
3
tego roztworu, aby otrzymać 2,0 molowy roztwór.
5.5-30.
Ile gramów 45% roztworu kwasu azotowego należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu azotowego aby otrzymać roztwór
30%.
5.6. Obliczanie stężenia roztworu na podstawie równania reakcji

5.6-1.
Zmieszano 20dm
3
wodoru i 10dm
3
chloru (warunki normalne). Po zakończeniu reakcji powstały gaz przepuszczono przez
wodę, otrzymując 200cm
3
kwasu solnego. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.
5.6-2.
Oblicz stężenie molowe alaniny, jeżeli 178cm
3
roztworu alaniny przereagowało z 250cm
3
KOH o stężeniu 0,4 mola/dm
3
.
5.6-3.
Jaką objętość amoniaku o gęstości d=0,77 g/cm
3
należy użyć do otrzymania 50g 5% roztworu mocznika?
5.6-4.
Obliczyć masę molową dwuwodorotlenowego wodorotlenku, wiedząc, że do zobojętnienia roztworu zawierającego 6,41g tej
substancji zużyto 0,25dm
3
0,1-molowego roztworu kwasu ortofosforowego(V). Jaki metal wchodził w skład tego wodorotlenku?
5.6-5.
Czy 112g 5 % kwasu solnego wystarczy do rozpuszczenia 5g cynku?
5.6-6.
Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu wodorotlenku potasu, aby zobojętnić całkowicie 3,57mola
kwasu azotowego(V)?
5.6-7.
Do 100cm
3
1,5-molowego kwasu solnego dodano 6,5g cynku. Gdy wodór przestał się wydzielać, roztwór odparowano do
sucha. Ile gramów chlorku cynku otrzymano?
5.6-8.
Do 1dm
3
0,5-molowego kwasu solnego dodano 250g 10% roztworu wodorotlenku sodu. Jaki odczyn miał roztwór?
5.6-9.
Do 200 cm
3
0,500- molowego roztworu H2SO4 dodano 500 cm
3
roztworu H2SO4 o stężeniu 0,250mol/dm
3
. Ile cm
3
otrzymanego roztworu należy użyć do zobojętnienia 1,00 dm
3
0,100- molowego roztworu NaOH ?
5.6-10.
Do 300g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500g wody.
a) Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu
b) Jaką objętość (cm sześcienne) 0,503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl
-
z
25g roztworu po rozcieńczeniu.
5.6-11.
Zmieszano ze sobą 400 cm
3
1,5 molowego roztworu KOH i 200 cm
3
2-molowego roztworu H2SO4. Jaki będzie odczyn
roztworu po zmieszaniu?
5.6-12.
Zmieszano 2,5g kwasu siarkowego(VI) i 3cm
3
kwasu solnego (d=1,1443g/cm
3
; c%=30%) w kolbie miarowej o pojemności
1dm
3
. Uzupełniono wodą do kreski. Pobrano 20cm
3
tego roztworu i zobojętniono 23,76cm
3
roztworu NaOH o stężeniu
0,0500mol/dm
3
. Oblicz stężenie procentowe kwasu siarkowego.
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 51 -
5.6-13.
Do 160cm
3
roztworu NaOH z dodatkiem fenoloftaleiny wkroplono roztwór H2SO4 o stężeniu 0,2 mol/dm
3
. Do momentu
odbarwienia roztworu zużyto 120cm
3
kwasu. Oblicz stężenie molowe zastosowanego roztworu NaOH.
5.6-14.
Do 100g wodnego roztworu chlorku baru BaCl2 dodano siarczanu(VI) potasu, powodując całkowite strącenie jonów Ba
2+
.
Po odsączeniu i wysuszeniu osad BaSO4 miał masę 4,66g. Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku baru użytego do
przeprowadzenia reakcji.
5.6-15.
Oblicz objętość SO2 (odmierzonego w warunkach normalnych), jaka może wejść w reakcję z 250cm
3
roztworu
wodorotlenku potasu o stężeniu 1mol/dm
3
.
5.6-16.
Do roztworu zawierającego 0,5 mola wodorowęglanu sodu dodano 1 mol kwasu solnego, a następnie 0,25 mola
wodorowęglanu baru. Jaki odczyn miał roztwór?
5.6-17.
Do 300 cm
3
0,2 molowego HNO3 dodano 300 cm
3
0,25 molowego NaOH. Jakie jest stężenie molowe pozostałego
wodorotlenku po reakcji?
5.6-18.
Odważono 0,2120g węglanu sodu. Próbkę tę rozpuszczono w wodzie i miareczkowano roztworem kwasu solnego wobec
oranżu metylowego. Na zmiareczkowanie próbki zużyto 20,0cm
3
roztworu HCl. Oblicz stężenie molowe roztworu HCl.
5.6-19.
Do analizy odważono 0,950g zanieczyszczonego chlorku potasu i rozpuszczono w wodzie otrzymując 250 cm
3
roztworu.
Na zmiareczkowanie 25,0cm
3
tego roztworu zużyto 21,5 cm
3
5,00
.
10
-2
molowego roztworu AgNO3.Oblicz procentową
zawartość KCl w badanej próbce.
5.6-20.
Jaką objętość roztworu KOH o stężeniu 0,15 molowym należy użyć do zobojętnienia 0,025 dm
3
0,07molowego roztworu
HNO3?
5.6-21.
Na zmiareczkowanie 25 cm
3
roztworu jodu zużyto 27,5cm
3
roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,08 mol/dm
3
. Oblicz
stężenie molowe roztworu jodu.
5.6-22.
Obliczyć objętość (dm
3
) 0,15 M roztworu Na2CO3, którą należy dodać do 300 cm
3
0,41 M BaCl2 aby stężenie jonów Ba
2+
w
roztworze wynosiło 0,10 mol/dm
3
. Założyć, że powstający BaCO3 jest praktycznie nierozpuszczalny.
5.6-23.
Do 90,0 cm
3
roztworu HCl dodano 30,0 cm
3
5,45-procentowego roztworu Ba(OH)2 o gęstości 1,054 g/cm
3
i otrzymano
roztwór o pH 0,322. Zakładając addytywność objętości obliczyć stężenie molowe HCl w początkowym roztworze.
M(Ba(OH)2) – 171,35
5.6-24.
Do całkowitego roztworzenia 3,72 g MgO zużyto 0,125 dm
3
roztworu HCl. Jakie było stężenie molowe użytego roztworu
HCl.
5.6-25.
Próbkę metalicznego glinu o masie 6,240 g wprowadzono do 210,0 cm
3
roztworu HCl o gęstości 1,052 g/cm
3
. W wyniku
reakcji otrzymano roztwór, w którym pH wynosiło 0,877. Oblicz początkowe stężenie HCl (%wag.), jeżeli objętość roztworu nie
uległa zmianie.
M(Al) – 26,98 M(HCl) – 36,46
5.6-26.
Znaleźć molowość kwasu solnego, jeżeli wiadomo, że na zobojętnienie 20 ml HCl zużyto 18ml 0,13M NaOH.

Stężenia roztworów- 52 -
5.6-27.
Jaką ilość kwasy siarkowego zawiera 200 ml oznaczanego roztworu, jeżeli na zobojętnienie 25 ml 0,0924 mol/l NaOH
zużyto 24,5 ml kwasu?
5.6-28.
Jaka jest zawartość % węglanu potasowego w próbce o masie 0,2548 g jeśli po rozpuszczeniu tej próbki w wodzie na jej
zmiareczkowanie zużyto 34,5 ml 0,1 molowego roztworu kwasu solnego?
5.6-29.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 o gęstości d=1,4350g/ml należy dodać do 500 ml roztworu NaOH o stężeniu
0,05 mol/l, aby pH w otrzymanym po zmieszaniu roztworze wynosiło pH =0,6
5.6-30.
20,00 cm
3
kwasu solnego zobojętnia NH3 wydzielony z 4,000 mmoli (NH4)2SO4. Jakie jest stężenie molowe tego kwasu?
5.6-31.
Odważka Na2CO3 o masie 1,600 g jest zobojętniona przez 45,62 cm
3
kwasu solnego. Obliczyć
a) ile moli Na2CO3 zobojętnia 1,000 dm
3
kwasu,
b) ile moli zobojętnia 1,000 cm
3
kwasu,
c) stężenie molowe kwasu.

5.6-32.
Obliczyć stężenie molowe a) HCl, b) H2SO4, jeśli 40,00 cm
3
każdego z tych kwasów zobojętnia alkalia zawarte w odważce
0,5000 g popiołu i odpowiadające 95% zawartości K2CO3 w tej próbce
5.6-33.
Mając dane: 10 cm
3
roztworu NaOH odpowiada 0,0930 g H2C2O4
.
2H2O. 1cm
3
roztworu NaOH odpowiada 0,850 cm
3
kwasu
solnego – obliczyć miano kwasu.
5.6-34.
Próbkę soli amonowej o masie 1,009 g ogrzewano z KOH i wydzielony amoniak pochłonięto w 50,00 cm
3
0,5127 M HCl.
Nadmiar kwasu zobojętniono 1,37 cm
3
0,5272 N NaOH. Obliczyć procentową zawartość azotu w próbce.
5.6-35.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 (d=1.4350 g/ml) należy dodać do 500 ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0,05
mol/l, aby otrzymany roztwór zawierał w 1ml 0,009807g H2SO4.
5.6-36.
Na zmiareczkowanie 2,000 g próbki technicznego K2CO3 zużyto 25,00 cm
3
kwasu solnego. Przeliczyć ilość alkaliów w
próbce na procentową zawartość K2O wiedząc, że 20,00cm
3
kwasu solnego zobojętnia amoniak wydzielony z 4,000 milimoli
(NH4)2HPO4
5.6-37.
Do 100 cm
3
roztworu kwasu solnego, zawierającego 10,0 mg jonów H
+
dodano 200 cm
3
roztworu tego kwasu o pH=3,90 i
300 cm
3
wody. Obliczyć pH otrzymanego roztworu.
5.6-38.
Do roztworu CaCl2 dodano 40,0 ml AgNO3 o stężeniu 0,0995 mol/dm
3
. Na odmiareczkowanie niezwiązanego AgNO3 zużyto
6,8 ml NH4SCN o stężeniu 0,1005 mol/dm
3
. Ile gramów CaCl2 było w badanej próbce?
5.6-39.
Do 10,0 ml KBr o stężeniu 0,2 mol/dm
3
dodano 40,0 ml AgNO3, a jego nadmiar odmiareczkowano, zużywając 12,4 ml
roztworu NH4SCN. W oddzielnym miareczkowaniu 40,0 ml roztworu AgNO3 przereagowało z 42,4 ml roztworu NH4SCN.
Obliczyć stężenie molowe tiocyjanianu.
5.6-40.
Obliczyć procentową zawartość zanieczyszczeń w KBr, jeżeli po rozpuszczeniu 0,4000 g tej soli w wodzie i oznaczeniu
bromków metodą Volharda zużyto 40,0 ml AgNO3 o stężeniu 0,1000 mol/dm
3
i 10,2 ml KSCN o stężeniu 0,1015 mol/dm
3
.

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 53 -
5.6-41.
0,7600 g NaCl rozpuszczono w wodzie destylowanej, uzyskując 200 ml roztworu. Pobrano próbkę o objętości 20,0 ml,
dodano 30,0 ml AgNO3 i jego nadmiar odmiareczkowano, zużywając 8,9 ml roztworu KSCN. Obliczyć stężenie molowe KSCN,
jeżeli wiadomo, że 1 ml roztworu AgNO3, odpowiada 1,2 ml KSCN.
5.6-42.
W naczyniu zmieszano: 150cm
3
0,1-molowego roztworu BaCl2, 200cm
3
0,1-molowego roztworu Ba(NO3)2, 200cm
3

wodnego roztworu 0,2-molowego BaBr2, 250cm
3
0,1-molowego roztworu Na2SO4. Oblicz stężenie molowe jonów baru.
5.6-43.
Podczas ustalania miara roztworu NaOH zużyto 15cm
3
tej zasady do zmiareczkowania 30cm
3
roztworu HCl o stężeniu 0,2
mol/dm
3
. Oblicz stężenie roztworu NaOH.
5.6-44.
Oblicz stężenie procentowe glukozy, jeżeli w trakcie próby Trommera z próbki roztworu glukozy o masie 150 g otrzymano
36 g tlenku miedzi (I)
5.6-45.
Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1 kg roztworu wodorotlenku potasu, aby całkowicie zobojętnić 3,57 mola
kwasu azotowego?
5.6-46.
Ile gramów 20% kwasu siarkowego VI można przyrządzić z 200 gram 20%oleum?
5.6-47.
Ile g Ca(OH)2 było w roztworze jeśli na jego zobojętnienie zużyto 40cm
3
0,2 normalnego roztworu kwasu H3PO4?.
5.6-48.
Odważkę żeliwa o masie 1,425g poddano operacjom chemicznym i otrzymano 0,0412g SiO2. Obliczyć % zawartość krzemu
w żeliwie.
5.6-49.
Podczas spalania 5g antracytu otrzymano 8,8dm
3
CO2 (warunki normalne). Ile % węgla zawierał antracyt?
Termochemia- 54 -
6. Termochemia

6.1-1.
Oblicz standardowa entalpie reakcji utleniania etanolu do etanalu za pomoca tlenku miedzi(II) na podstawie standardowych
entalpii tworzenia reagentów. Standardowe entalpie tworzenia reagentów: etanol: AH=-287,3kJ/mol; etanal: AH=-191,4kJ/mol;
tlenek miedzi(II): AH=-155,2kJ/mol; tlenek miedzi(I): AH=-168kJ/mol; woda: AH=-285,8kJ/mol
6.1-2.
Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia substancji stanowiącej produkt reakcji:
a) H2(g) + I2(g)  2HI(g) AH = 52 kJ
b) S(romb) + O2(g)  SO2(g) AH = - 297 kJ
c) P4(s) + 6H2(g)  4PH3(g) AH = 37 kJ
6.1-3.
Podczas łączenia się 3,25 g cynku z siarką wydzieliło się 10,15 kJ energii na sposób ciepła. Obliczyć ciepło tworzenia
siarczku cynku.
6.1-4.
Na podstawie równania termochemicznego:
CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(c) AH = -891 kJ. Obliczyć, jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić, aby
uzyskać 1000 kJ energii na sposób ciepła?
6.1-5.
Obliczyć entalpię tworzenia siarczku żelaza(lI) FeS, wiedząc, że w reakcji 10g żelaza z nadmiarem siarki wytworzyło się
90% teoretycznej ilości siarczku i wydzieliło się 15,3 kJ energii na sposób ciepła.
6.1-6.
Ile energii wydzieli się na sposób ciepła podczas spalania 24,4 dm
3
mieszaniny (warunki standardowe) zawierającej 80%
metanu i 20% etanu (objętościowo), jeżeli ciepła spalania wynoszą odpowiednio: - 891 kJ/Imol i -1560 kJ/mol?
6.1-7.
Obliczyć entalpię reakcji:
Fe2O3(s) + 3Mg(s)  2 Fe(s) + 3 MgO(s)
mając następujące dane:
4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) AH= -1644 kJ
Mg(s) + 1/2O2(g)  MgO(s) AH = -602 kJ
6.1-8.
Obliczyć entalpię reakcji:
Fe2O3(s) + 2AI(s)  2Fe(s) + AI2O3(s) (1)
mając następujące dane:
4 Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) AH = -1644 kJ (2)
4Al(s) + 3O2(g)  2Al2O3(s) AH = - 3340 kJ (3)
6.1-9.
Obliczyć entalpię reakcji:
N2(g) + 1/2O2(g)  N2O(g) (1)
mając następujące dane:
C(s) + 2N2O(g)  CO2(g) + 2N2(g) AH = - 557 kJ (2)
C(s) + O2(s)  CO2(g) AH = -394 kJ (3)
6.1-10.
Obliczyć entalpię reakcji:
2Cu(s) + O2(g)  2CuO(s) (1)
mając następujące dane:
CuO(s) + C(s)  Cu(s) + CO(g) AH = 44kJ (2)
C(s) + 1/2O2(g)  CO(g) AH = -111kJ (3)
Termochemia

http://www.chemia.sos.pl - 55 -
6.1-11.
Obliczyć entalpię reakcji:
3C(s) + 4H2(g)  C3H8(g) (1)
mając następujące dane:
C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(s) + 4H2O(c) AH = -2220 kJ (2)
2H2(g) + O2(g)  2H2O(c) AH = - 572 kJ (3)
C(s) + O2(s)  CO2(g) AH = -394 kJ (4)
6.1-12.
Obliczyć entalpię reakcji:
CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) (1)
mając następujące dane:
C(s) + 2H2(g)  CH4(g) AH = - 75 kJ (2)
C(s) + O2(g)  CO2(g) AH = - 394 kJ (3)
H2(g) +1/2O2(g)  H2O(g) AH = -242 kJ (4)
6.1-13.
Obliczyć entalpię reakcji:
H2(g) + S(s)  H2S(g) mając następujące dane: (1)
H2S(g) + 3/2O2(g)  SO2(g) + H2O(s) AH = - 519 kJ (2)
2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) AH = -484 kJ (3)
S(s) + O2(g)  SO2(g) AH = -297 kJ (4)
6.1-14.
Ile ciepła należy użyć, aby 10 mol wody o temp 20
o
C doprowadzić do wrzenia pod normalnym ciśnieniem przyjmując, że
średnie ciepło właściwe wody wynosi 4,18J/gK.
6.1-15.
Entalpia reakcji rozkładu węglanu wapnia wynosi 1206,6 kJ/mol. Ile ciepła należy dostarczyć, aby rozłożyć 2 t wapienia na
wapno palone i dwutlenek węgla ?
6.1-16.
Ilość ciepła wydzielonego podczas spalania 100dm
3
acetylenu wynosiła +5313kJ. Ile wynosi entalpia spalania acetylenu (w
kJ/mol)?
6.1-17.
W jakim stosunku masowym należy zmieszać wapień z koksem, aby w piecu wapiennym zapewnić bieg procesu bez
doprowadzania energii? W piecu zachodzą reakcje:
CaCO3(s) → CaO(s)+CO2(g) AH=182 kJ
C(s) + O2(g) → CO2(g) AH=-394 kJ
6.1-18.
Oblicz standardową entalpię reakcji K2O(s) + H2O(c) → 2KOH(s) na podstawie standardowych entalpii tworzenia :
AH
0
tw. K
2
O = -361,7 kJ / mol
AH
0
tw. H2O= -285,83 kJ/mol
AH
0
tw. KOH = -424,58 kJ/mol
6.1-19.
Oblicz standardową entalpię reakcji : CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(c)
na podstawie standardowych entalapii następujących reakcji:
2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) AH= -282,98 kJ/mol na mol CO2 (1)
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c) AH= -285,83 kJ/mol na mol H2O (2)
CH3OH(c) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(c) AH= -726,27kJ/mol (3)

Elektrochemia- 56 -
7. Elektrochemia

7.1-1.
Prąd o natężeniu 0,5A przepływając przez elektrolizer w czasie 2 godzin, spowodował redukcję 0,45g dwuwartościowego
jonu pewnego metalu. Podaj nazwę i symbol chemiczny tego metalu.
7.1-2.
Podczas elektrolizy roztworu kwasu siarkowego wydzieliło się na katodzie 10cm
3
gazu. Jaka objętość (warunki normalne)
gazu wydzieliła się na anodzie.
7.1-3.
Dokończyć reakcję: FeCl3 + SnCl2  . Zbudować ogniwo, w którym zachodzi ta reakcja. Podać nazwy i znaki elektrod oraz
reakcje elektrodowe w stanie rozwartym i w czasie pracy ogniwa. Obliczyć SEM ogniwa przy założeniu, że aktywności
reagentów wynoszą a=1.
7.1-4.
Przez wodny roztwór siarczanu(VI) metalu(II) przepuszczono prąd stały o natężeniu 5A. Na grafitowej anodzie wydzieliło
się 1,96 dm
3
gazu (war. norm.), zaś masa cynkowej katody wzrosła o 11,445g. Wydajność prądowa obu procesów wynosiła
100%
a) oblicz masę atomową wydzielonego metalu i podaj jego nazwę.
b) oblicz, jak długo należało prowadzić powyższy proces.
7.1-5.
W wyniku elektrolizy wodnego roztworu azotanu(V) cynku prądem o I=5A w ciągu 3h i 8s na katodzie wydzieliło się 16,35g
cynku
a) napisz równania procesów elektrodowych
b) oblicz procentowa wydajność prądowa wydzielania cynku
c) oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wydzielony: na katodzie wodór i na anodzie tlen.
7.1-6.
Elektrolizer napełniono kąpielą do niklowania. Katodę stanowi a cienka blacha miedziana o wymiarach 600 x 60 mm, którą
postanowiono dwustronnie pokryć warstwą niklu. Podczas procesu elektrolizy masa płyt akumulatora ołowiowego,
stanowiącego źródło prądu, zwiększyła się o 16,77 g. Zakładając teoretyczną sprawność wszystkich procesów elektrodowych
oblicz w mikronach grubość powłoki niklowej.
7.1-7.
Obliczyć czas potrzebny do nałożenia powłoki miedziowej o grubości 15 um. Gęstość prądu w trakcie nakładania powłoki
wynosi 4 A/dm
2
. Gęstość miedzi d=8,98 g/cm
3
.
7.1-8.
Płytkę cynkowa o masie 50g zanurzono do roztworu azotanu(V) srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła
51g.Ile azotanu(V) srebra zawierał roztwór?
7.1-9.
Zapisz połówkowe równania reakcji zachodzące na elektrodach akumulatora ołowiowego podczas ładowania i
rozładowania.
7.1-10.
Obliczyć potencjał elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze siarczanu srebra o stężeniu 5
.
10
-6
mol/dm
3
w temperaturze
298K
7.1-11.
Podczas elektrolizy wody otrzymano 0,5g tlenu. Ile gramów wodoru powstało podczas reakcji?
7.1-12.
Objętość gazów powstałych w czasie elektrolizy wodnego roztworu azotanu sodu wynosiła 8,4 dm
3
. O ile zmieniła się masa
elektrolizowanego roztworu?

Elektrochemia

http://www.chemia.sos.pl - 57 -
7.1-13.
Przez roztwór NiSO4 o objętości 400cm
3
i stężeniu 0,4M przepuszczono prąd elektryczny w czasie 1,2 godziny. Obliczyć
natężenie prądu niezbędne, aby całkowicie wydzielić nikiel. Napisać reakcje na elektrodach.
7.1-14.
2 g talu wrzucono do roztworu soli miedzi (II). Tal rozpuścił się, a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0,314 g. Obliczyć
ładunek jonów talu w otrzymanym roztworze.
7.1-15.
Z którym biegunem źródła prądu (dodatnim czy ujemnym) należy połączyć metalowy przedmiot zanurzony w wodnym
roztworze AgNO3 aby pokrył się warstwą srebra?
7.1-16.
Jak zmienia się odczyn roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) podczas elektrolizy przy stosowaniu elektrod miedzianych?
7.1-17.
Poddano elektrolizie wodny roztwór chlorowodoru o stosunkowo dużym stężeniu. W momencie kiedy objętość
wydzielonego wodoru wynosiła 20cm
3
, przerwano elektrolize. Jaki produkt otrzymano na anodzie i jaka była jego objętość,
jeżeli 10 % tego gazu rozpuściło się w pozostałym roztworze?
7.1-18.
Obliczyć jak długo musi trwać elektroliza, aby przy natężeniu prądu 2A wydzieliło się 10 dm
3
wodoru w warunkach
normalnych.
7.1-19.
Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera w którym
znajdował się wodny roztwór AgNO3 wydzieliło się 1,08g srebra, a na katodzie drugiego wydzieliło się 0,187 g żelaza. Obliczyć
wartościowość żelaza w związku chemicznym który znajdował się w drugim elektrolizerze.
7.1-20.
Oblicz SEM w temp 50
o
C dla ogniwa Zn | 0.01M Zn
2+
|| 1M Zn
2+
| Zn
7.1-21.
Siła elektromotoryczna ogniwa Zn|Zn
2+
||Cu
2+
|Cu wynosi 1,08V. Jeżeli stężenie [Zn
2+
] wynosi c1, a stężenie [Cu
2+
] równe jest
c2, obliczyć:
a) stosunek stężeń elektrolitów c1\c2
b) SEM tego ogniwa w przypadku 5 krotnego rozcieńczenia elektrolitu Cu
2+

c) napisać równania procesów elektrodowych
E0 Cu|Cu
2+
=0,34V, E0 Zn|Zn
2+
= -0,763V
7.1-22.
Obliczyć natężenie prądu jaki przepływał przez elektrolit jeżeli w ciągu 100 s, wydzieliło się 87 cm
3
mieszaniny wodoru i
tlenu, odmierzonej pod ciśnieniem 960 hPa w temperaturze 288 K.
7.1-23.
W ogniwie o schemacie: Zn|Zn
2+
||Ag
+
|Ag płytka cynkowa była umieszczona w 50 cm
3
0,1 molowego ZnSO4, a płytka
srebrna w 50 cm
3
0,1 molowego AgNO3. Przez pewien czas pobierano prąd z ogniwa, a następnie stwierdzono ze masa płytki
srebrnej wzrosła o 166 mg. Obliczyć końcowe stężenie jonów Ag
+
i Zn
2+

7.1-24.
W temp. 294 K SEM ogniwa stężeniowego jest równa 0,014 V. Ogniwo to sporządzono z półogniwa wzorcowego, w którym
stężenie jonów Zn
2+
jest równe 3,6 mol/dm
3
oraz półogniwa badanego. Wiedząc, że półogniwo wzorcowe jest katodą podaj
stężenie jonów Zn
2+
w roztworze badanym.
7.1-25.
Dwa elektolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie 1 elektrolizera, na którym
znajdował się AgNO3 wydzieliło się 1,08g srebra, a na katodzie drugiego wydzieliło się 0,187g żelaza. Obliczyć wartościowość
żelaza w związku chemicznym, który znajdował się w drugim elektrolizerze.
7.1-26.
Elektrochemia- 58 -
Napisz reakcje zachodzące na elektrodzie platynowej i rtęciowej dla NaOH, Na2SO4, H2SO4. Wyjaśnij czym różnią się
reakcje zachodzące na elektrodach w zależności od elektrody na jakiej przebiegają.
7.1-27.
W ogniwie, w którym elektrody miedziana i glinowa zanurzone były w roztworach swoich soli, po pewnym czasie
stwierdzono ubytek elektrody glinowej o 0,9g. Jak zmieniła się (zmalała czy wzrosła) i o ile gramów w tym samym czasie masa
elektrody miedzianej?Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 59 -
8. Równowaga chemiczna

8.1. Szybkość reakcji

8.1-1.
W zamkniętym układzie w stałej temperaturze ustala się równowaga: 2CO + O2= 2CO2
Ile razy zwiększy się szybkość reakcji jeżeli ciśnienie mieszaniny zwiększymy 3 krotnie, w którym kierunku zostanie
przesunięta równowaga?
8.1-2.
Stała szybkości rozkładu N2O5 w temperaturach 0
o
C i 35
o
C wynosi odpowiednio 0,787
.
10
-5
/s oraz 13,5
.
10
-5
/s. Jaka jest
energia aktywacji tej reakcji? Obliczyć stałą szybkości tej reakcji w temperaturze 25
o
C.
8.1-3.
Reakcja rozkładu N2O5 : 2N2O5  4NO2 + O2 przebiegająca w fazie gazowej jest reakcją pierwszego rzędu. W
temperaturze 25
o
C stała szybkości tej reakcji wynosi 3,4
.
10
-5
1/s. Początkowo w zbiorniku reakcyjnym o objętości 2 dm
3

znajdowało się 0,1 mola N2O5. Oblicz po jakim czasie w zbiorniku pozostanie:
a) 75% pierwotnej ilości N2O5
b) 50% pierwotnej ilości N2O5
c)25 % pierwotnej ilości N2O5
8.1-4.
Reakcja rozkładu substancji A przebiega według równania A=B +C z szybkością v=k[A]. Stężenie początkowe substancji A
wynosiło 0,5mol/dm
3
. Stala szybkości wynosi 0,4s
-1
. Obliczyć szybkość reakcji :
a) w momencie jej rozpoczęcia
b). po upływie pewnego czasu gdy stężenie substancji A zmniejszyło się o 0,2 mol/dm
3
.
8.1-5.
Jak zmieni się szybkość reakcji w fazie gazowej według równania kinetycznego V=K [A]³ [B] jeżeli ciśnienie reagujących
gazów zmniejszy się 2-krotnie.
8.1-6.
Dla reakcji H2 + I2 → 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi 3,79
.
10
-2
dm
3.
mol
-1.
s
-1
, a stała szybkości reakcji
odwrotnej 5,88
.
10
-4
dm
3.
mol
-1.
s
-1
. Obliczyć stałą równowagi Kc, reakcji H2 + I2 2HI.8.2. Stała równowagi reakcji

8.2-1.
Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji:
2NO2 = 2NO + O2
jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą: [NO2]=0,06mol/dm
3
, [NO]=0,24mol/dm
3
, [O2]=0,12mol/dm
3
.
8.2-2.
W jakim stosunku molowym zmieszano substancje A2 z substancją. B2 jeśli do momentu ustalenia się stanu równowagi
przereagowało 80% związku A2 z utworzeniem produktu AB. Stała równowagi tej reakcji wynosi 16.
8.2-3.
Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1, a stężenia równowagowe
CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0,04 i 0,03. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H2O?

Równowaga chemiczna- 60 -
8.2-4.
Stała równowagi reakcji: A + B = C + D w temperaturze 298K wynosi 1. Stężenia równowagowe wynoszą odpowiednio:
[A]=2, [B]=8, [C]=4, [D]=4. Jak zmieni się stężenie równowagowe substancji D jeżeli do układu wprowadzone zostaną 4 mole
substancji A? Założyć, że objętość układu praktycznie nie uległa zmianie i wynosi 1dm
3
.
8.2-5.
Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej:
2H2 + O2 = 2H2O 2CO + O2 = 2CO2
H2 + Cl2 = 2HCl 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O
8.2-6.
Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji. Określić wymiar stężeniowej stałej równowagi :
a) C(s) + O2(g) = CO2(g)
b) 2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g)
c) A(aq) + 3B(s) = C(aq)
d) 2CH4(g) + O2(g) = 2CO(g) + 4H2(g)
8.2-7.
Mieszaninę 2,94 mola jodu i 8,1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Stwierdzono, że powstało 5,64 mola jodowodoru. Obliczyć stałą równowagi Kc tworzenia jodowodoru.
8.2-8.
Dla reakcji H2 + I2 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi
3,79
.
10
-2
dm
3
/mol
.
s, a stała szybkości reakcji odwrotnej 5,88
.
10
-4
dm
3
/mol
.
s. Obliczyć stałą równowagi Kc reakcji: H2 + I2 2HI.
8.2-9.
W stanie równowagi układu:
N2 + 3H2 = 2NH3
stężenia wynosiły: azotu 3 mol/dm
3
, wodoru 9 mol/dm
3
, amoniaku 4 mol/dm
3
. Obliczyć stężenia wyjściowe wodoru i azotu.
8.2-10.
Równowaga reakcji H2 + I2 = 2HI ustaliła się przy następujących stężeniach:
[H2]=0,25 mol/dm
3
, [I2]=0,05 mol/dm
3
, [HI]=0,9 mol/dm
3
. Obliczyć wyjściowe stężenia substratów.
8.2-11.
Dwutlenek węgla ulega w wysokiej temperaturze dysocjacji termicznej na tlenek węgla i tlen. Obliczyć procentowy skład
objętościowy mieszaniny gazów w stanie równowagi, jeżeli 20% dwutlenku węgla uległo rozkładowi.
8.2-12.
Obliczyć stężenia gazowych reagentów układu FeO + CO = Fe + CO2 w stanie równowagi, w temperaturze 1300K, jeżeli
Kc=0,5, a początkowo stężenia wynosiły:
[CO]=0,5 mola/dm
3
, [CO2]=0,1 mol/dm
3
.
8.2-13.
W jakim stosunku molowym zmieszano dwutlenek węgla z wodorem, jeśli do momentu ustalenia równowagi: CO2 + H2 =
CO + H2O Kc=1 (w temp. 1100K) 90% wodoru przereagowało tworząc wodę?
8.2-14.
W pewnych warunkach równowaga reakcji CO + H2O = H2 + CO2 ustaliła się przy następujących stężeniach:
[CO]=1mol/dm
3
, [H2O](g)=4mole/dm
3
, [H2]=[CO2]=2mole/dm
3
. Obliczyć kolejno:
1) stałą Kc,
2) wyjściowe stężenia reagentów,
3) stężenia równowagowe składników po trzykrotnym zwiększeniu stężenia CO w stosunku do stężenia początkowego.
8.2-15.
W powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych w temperaturze 1900K ustala się równowaga: N2 + O2 = 2NO, której
stała Kc=3,9
.
10
-3
, Obliczyć procent objętościowy NO w otrzymanej mieszaninie.
8.2-16.
9,2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K pod normalnym ciśnieniem objętość 2,95
dm3. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie i stałą równowagi Kc.
Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 61 -
8.2-17.
W którą stronę przesunie się równowaga reakcji: 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 jeżeli:
1) wprowadzi się tlen
2) wprowadzi się chlor
3) usunie się część HCl
4) usunie się część H2O?
8.2-18.
Zmieszano 3 mole pewnego chlorowca X2 z 6 molami wodoru w ustalonym stanie równowagi stwierdzono powstanie 4 moli
chlorowcowodoru obok nieprzereagowanych substratów. Oblicz stałą równowagi.
8.2-19.
W temperaturze 390
o
C i pod ciśnieniem 1,013
.
10
5
Pa 0,0157 mola ditlenku azotu zajmuje objętość 0,001 m
3
, przy czym
NO2 dysocjuje częściowo na NO i O2. Wyznacz stałą równowagi ciśnieniowej i stężeniowej reakcji 2NO+O2=2NO2
(rozpatrujemy gaz doskonały)
8.2-20.
W temperaturze 200
o
C stała równowagi reakcji odwodornienia alkoholu izopropylowego do acetonu w fazie gazowej wynosi
6,92
.
10
4
Pa. Oblicz stopień dysocjacji alkoholu izopropylowego w temperaturze 200
o
C pod ciśnieniem 9,7
.
10
4
Pa przyjmując,
że mieszanina gazów spełnia warunki gazu doskonałego.
8.2-21.
Do reakcji estryfikacji wzięto 8 g alkoholu etylowego i 12 g kwasu octowego. Jaki liczby gramów czterech składników będą
w równowadze, jeśli stała równowagi osiągnęła w określonej temperaturze wartość 4,5.
8.2-22.
W stanie równowagi reakcji N2 + 3H2 = 2NH3 znaleziono następujące stężenia reagentów: N2 0,3 mol/dm
3
; H2 0,9 mol/dm
3
;
NH3 0,4 mol/dm
3
. Obliczyć:
a) stałą równowagi reakcji
b) początkowe stężenia azotu i wodoru
8.2-23.
Fosgen ulega dysocjacji termicznej wg równania reakcji: COCl2 = CO + Cl2. W temperaturze 300
o
C w naczyniu ustala się
ciśnienie równowagowe p=1,906
.
10
5
Pa, a gęstość reagentów wynosi 3,3g/dm
3
. Oblicz stałą dysocjacji fosgenu w tej
temperaturze oraz jego stopień dysocjacji.
8.2-24.
Stopień dysocjacji HI w temperaturze 770K wynosi 0,34 pod ciśnieniem 1,013
.
10
5
Pa. Obliczyć stałe równowagi KP dla obu
poniższych reakcji:
a) H2(g) + I2(g) = 2HI(g)
b) HI(g) = 1/2H2(g) + 1/2I2(g)
8.2-25.
9,2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K, pod normalnym ciśnieniem, objętość
2,95dm
3
. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie, oraz stałą równowagi K.
8.2-26.
Mieszaninę złożoną ze 180g kwasu octowego i 230g etanolu poddano reakcji estryfikacji. W stanie równowagi było 220g
octanu etylu. Oblicz, ile moli kwasu octowego i ile moli etanolu zawierała mieszanina w stanie równowagi.
8.2-27.
Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temp. 721K, aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Otrzymano 20 moli jodowodoru. Oblicz stałą równowagi reakcji otrzymywania jodowodoru.
8.2-28.
Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3
.
10
-2
, stężenia równowagowe
pozostałych substancji wynoszą: [A]=0,5 mol/dm
3
, [C]=0,2 mol/dm
3
, [D]=0,1 mol/dm
3
,a reakcja przebiega w fazie gazowej
według równania:
a) A+ B= C+D
b) A+2B=C+D
c) 2A +B=C+D
Równowaga chemiczna- 62 -
8.2-29.
Dla reakcji estryfikacji kwasu octowego z alkoholem metylowym wartość stałej równowagi wynosi K=5,2. Oblicz procent
przereagowania substratów w stanie równowagi, jeżeli do reakcji wzięto równomolowe ilości kwasu i alkoholu. W jakim
stosunku należy zmieszać substraty, aby wydajność estru w stanie równowagi była nie niższa niż 95% w przeliczeniu na kwas
octowy?
8.2-30.
Do fiolki o pojemności 20cm
3
wlano 5,0cm
3
wody skażonej przez terrorystów. Po ustaleniu równowagi termodynamicznej
pomiędzy fazami pobrano 1cm
3
powietrza i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0,18 ug/cm
3
. Przedmuchując
gazem obojętnym, usunięto fazę powietrzną znad wody skażonej. Po doprowadzeniu do stanu równowagi znowu pobrano
1cm
3
fazy gazowej i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0,09 ug/cm
3
. Jakie było stężenie bardzo niezdrowego
związku w wodzie skażonej?
8.2-31.
Pięciochlorek antymonu dysocjuje na trójchlorek i chlor cząsteczkowy. W temp. 206
o
C i pod ciśnieniem 101,3 kPa średnia
masa reagentów w stanie równowagi wynosi 204,5 g/mol. Obliczyć stopień dysocjacji pięciochlorku antymonu.
8.2-32.
Po ustaleniu się równowagi w układzie, w którym przebiega reakcja syntezy amoniaku w temp. 400
o
C pod ciśnieniem
10,13x10
5
Pa. Cząsteczkowe ciśnienia poszczególnych reagentów wynoszą: pNH3=39000Pa, pN2=243500Pa, pH2=730500Pa.
Obliczyć stałą równowagi.
8.2-33.
Ogrzano 0,1 mol jodowodoru do temp 445
o
C w naczyniu o pojemności 1L. Stała dysocjacji termicznej jodowodoru w tej
temp wynosi 0,02. Obliczyć ciśnienia cząsteczkowe reagentów (pH2, pI2, pHI) [kPa]
8.2-34.
Stopień dysocjacji fosgenu (COCl2=CO+Cl2) w temp. 527
o
C pod ciśnieniem 101,3 kPa wynosi 0,75. Oblicz stopień
dysocjacji, jeżeli do układu reakcyjnego wprowadzono pewną ilość azotu (gaz obojętny), którego ciśnienie cząstkowe wynosiło
20,3 kPa przy niezmiennym ciśnieniu całkowitym.
8.2-35.
Do naczynia wprowadzono 4,00 mola Ar, 3,83 mola SO2 i 2,84 mola O2. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia
SO3 według reakcji: 2SO2 + O2 = 2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0,4138. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku
siarki (wynik podaj w ułamku).
8.2-36.
Stała równowagi Kp dla reakcji I2 = 2I przebiegającej w temperaturze 1690 K wynosi 6,29. Obliczyć, jaką objętość zajmuje
28,9 g jodu w tej temperaturze pod ciśnieniem 107 kPa. Wynik podać w dm
3
.
8.2-37.
Próbkę 9,7 mmol Br2 umieszczono w zamkniętym zbiorniku o pojemności 9,2dm
3
i podgrzano do temperatury 1000 K. Stała
równowagi procesu Br2 = 2Br, Kc= 4,7
.
10
-7
kmol/m
3
. Podaj stężenie bromu atomowego w stanie równowagi.
8.2-38.
Współczynnik podziału substancji x miedzy H2O(1) i toluenem określa stosunek stężeń molowych c2/c1=77. Ile potrzeba
toluenu aby z 220 cm
3
wodnego roztworu usunąć 80% wagowych substancji x przez jednorazowe wytracenie.
8.2-39.
Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1, a stężenia równowagowe
CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0,04 i 0,03. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H2O?
8.2-40.
Stała równowagi reakcji estryfikacji
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 +H2O
w pewnej temperaturze wynosi 4, a stężenia [mol/dm
3
] równowagowe wynoszą:
kwas-0,1; alkohol-0,4; ester-0,8; woda-0,2
O ile zmieniło się stężenie równowagowe estru po ustaleniu ponownie stanu równowagi, po wprowadzeniu do układu 0,2
molaCH3COOH , przy założeniu że objętość nie uległa zmianie i wynosi 1 dm
3

Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 63 -
8.2-41.
Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temperaturze 721K, aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Otrzymano 25 moli jodowodoru. Oblicz stałą równowagi otrzymywania jodowodoru
8.2-42.
Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g)+O2(g) w temperaturze 2
o
C jest równa 83. Do zamkniętego naczynia o
objętości 1,15dm
3
wprowadzono 0,05mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2
o
C. Oblicz:
a)liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b)wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach
8.2-43.
Stała równowagi reakcji 2NO2(g) = N2O4(g) w temperaturze 55
o
C równa się 21. Do zamkniętego naczynia o objętości 120
dm
3
wprowadzono 4 mole NO2 i 1,5 mola N2O4, a następnie ogrzano naczynie do temperatury 55
o
C. Oblicz, ilość moli każdego
z reagentów w stanie równowagi.
8.2-44.
Reakcja 2A + B = 3C + D przebiega w fazie gazowej. Gdy zmieszano 1 mol A, 2 mole B i 1 mol D, po ustaleniu się
równowagi w temperaturze 307K i pod ciśnieniem 2atm, mieszanina zawierała 0,8 mola C. Oblicz ułamek molowy B w stanie
równowagi.
8.2-45.
Pięciochlorek fosforu dysocjuje zgodnie z równaniem: PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g). W pewnej temperaturze z 2 moli
PCl5 znajdujących się w zamkniętym naczyniu o objętości 100dm
3
, uległo rozkładowi 1,5 mola. Oblicz wartość stałej równowagi
reakcji.
8.2-46.
Mieszaninę 15 moli CO2 i 12 moli H2 ogrzano w zamkniętym naczyniu o objętości 600dm
3
do temperatury 800K. Po
ustaleniu się równowagi stwierdzono, że w naczyniu znajduje się 4,4 mola CO. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji:
CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g).
8.2-47.
PCl5 w podwyższonej temperaturze rozkłada się, dając PCl3 i Cl2. W zamkniętym naczyniu o objętości 125dm
3
ogrzano 5
moli PCl5 do temperatury 500K. Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi, jeśli wiesz, że stała równowagi
reakcji
PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g) w temperaturze 500K jest równa 0,04.
8.2-48.
Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g) + O2(g) w temperaturze 2
o
C jest równa 83. Do zamkniętego naczynia o
objętości 1,15dm
3
wprowadzono 0,5 mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2
o
C. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach.
8.2-49.
Stała równowagi reakcji 2CO(g) C(s) + CO2(g) w temperaturze 1
o
C jest równa 0,019. W zamkniętym naczyniu o
objętości 10dm
3
umieszczono 0,01 mola CO i ogrzano naczynie do 1
o
C. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) wydajność rozkładu CO w tych warunkach
8.2-50.
Stała równowagi reakcji SO2(g) + NO2(g) NO(g) + SO3(g) w pewnej temperaturze jest równa 5. Do zamkniętego
naczynia o objętości 25dm
3
wprowadzono 0,5 mola SO2, 0,3 mola NO2, 0,1 mola NO i 0,2 mola SO3, po czym zapoczątkowano
reakcję. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) procentowy skład objętościowy mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi.
8.2-51.
Stała równowagi reakcji C(s) + O2(g) CO2(g) w pewnej temperaturze jest równa 0,3. Do naczynia o objętości
400dm
3
wprowadzono 10 moli węgla i 10 moli tlenu, po czym zapoczątkowano reakcję. Oblicz ile procent węgla uległo
utlenieniu do momentu ustalenia się równowagi.
Równowaga chemiczna- 64 -
8.2-52.
Reakcja odwracalna wyraża się równaniem A + B C + D. Stała równowagi tej reakcji równa jest 1. Początkowe
stężenie substancji A wynosi 2mol/dm
3
, zaś substancji B wynosi 10mol/dm
3
. Oblicz jaka część A ulegnie przemianie do chwili
ustalenia się równowagi.
8.2-53.
Stała równowagi reakcji 2NO2(g) 2NO(g) + O2(g) w temperaturze 1000K jest równa 71. Oblicz, ile moli NO2 należy
wprowadzić do naczynia o objętości 250dm
3
, aby po ogrzaniu do temperatury 1000K rozkładowi uległo 90% NO2.
8.2-54.
Do naczynia wprowadzono 4,00mola Ar, 3,12mola SO2 i 2,81 mola O2. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia
SO3 według reakcji 2SO2+O2=2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0,4138. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku
siarki (wynik podaj w ułamku molowym).
8.2-55.
Określ, w którą stronę przesunie się położenie równowagi egzotermicznej reakcji utlenienia tlenku węgla(II) do tlenku
węgla(IV), jeśli:
a) do układu reakcyjnego wprowadzi się tlen,
b) do układu doda się tlenek węgla (IV),
c) z układu usunie się część tlenku węgla(II),
d) podniesie się temperaturę układu,
e) podniesie się ciśnienie panujące w układzie
8.2-56.
Określ, w którą stronę przesunie się położenie równowagi przy wzroście ciśnienia panującego w układzie reakcyjnym
reakcji:
a) syntezy chlorowodoru z pierwiastków
b) utlenienia tlenku siarki(IV) do gazowego tlenku siarki(VI)
c) dimeryzacji NO2
d) termicznego rozkładu węglanu magnezu
e) syntezy siarczku żelaza(II) z pierwiastków
8.2-57.
Niekiedy zmiana warunków reakcji powoduje zmianę kierunku procesu, czyli zmianę powstających produktów. Podaj
przykład takiej reakcji i powiedz, jakie warunki spowodowały zmianę.Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 65 -
9. Różne reakcje

9.1. Zadania tekstowe

9.1-1.
Dane są: potas, kwas siarkowy (VI), tlenek miedzi (II), woda. Należy otrzymać wodorotlenek miedzi (II). Napisz odpowiednie
równanie reakcji.
Dane są: sód, kwas solny, tlenek żelaza (III), woda. Należy otrzymać wodorotlenek żelaza (III). Napisz odpowiednie równania
reakcji.
9.1-2.
Sole można otrzymać również innymi sposobami. Metody te to np.
a) tlenek metalu + tlenek kwasowy  sól
b) zasada+ tlenek kwasowy  sól + woda
c) metal+ niemetal  sól
d) sól1+kwas1  sól2+kwasII
e) sól1+ zasada  sól2+wodorotlenek
f) sól1 + sól2  sól3+sól4
Podaj po 2 przykłady równań reakcji chemicznych w których powstają sole wymienionymi metodami.
9.1-3.
Zaproponuj otrzymywanie wszystkimi znanymi Ci metodami siarczanu(VI) sodu, oraz chlorku wapnia
9.1-4.
Napisz reakcje:
a) chlorku niklu NiCl2 z wodą amoniakalną (chlorek niklu jest atomem centralnym, woda amoniakalna ligandem), napisz reakcje
wytrącania się osadu i rozpuszczania osadu. Napisz nazwę kompleksu.
b) wodorotlenku sodu z siarczanem glinu ( wodorotlenek sodu jest ligandem, a siarczan glinu kationem centralnym. Napisz
reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Podaj nazwę kompleksu.
9.1-5.
Napisz reakcje:
a) chlorku cyny SnCl4
.
H2O z wodorotlenkiem sodu NaOH
NaOH jest ligandem, a chlorek cyny atomem centralnym.
Napisz reakcje wytracania się osadu i jego rozpuszczania, oraz nazwij powstały kompleks.
b) chlorku potasu z AgNO3(reakcja wytrącania osadu) i reakcję otrzymanego związku z amoniakiem(reakcja rozpuszczania
osadu)
c) CuSO4 z wodą amoniakalną. Reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Ligandem jest woda amoniakalna. Nazwij
otrzymany związek.
9.1-6.
Ułożyć w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku cynku:
1) w roztworze wodorotlenku sodu,
2) w roztworze kwasu siarkowego(VI). Podać nazwy powstających soli.
Uwaga: Sole zawierające anion ZnO2
2-
- to cynkany.
9.1-7.
Metaliczny cynk rozpuszcza się w roztworze wodorotlenku potasu, przy czym tworzy się cynkan potasu i wydziela się
wodór. Ułożyć równanie reakcji.
9.1-8.
Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli potasowej K3EO3. Posługując się symbolem E
ułożyć wzory: tlenku, wodorotlenku, bromku, siarczku, fosforanu(V) tego pierwiastka (na tym samym stopniu utlenienia).
9.1-9.
Zapisz reakcję działania kwasu siarkowego(VI), na wapień prowadzącą do otrzymania dihydratu siarczanu(VI)wapnia
(tetraoksosiarczanu diakwowapnia).
Różne reakcje- 66 -
9.1-10.
Wyjaśnij dlaczego sole amonowe dobrze rozpuszczają się w wodzie.
9.1-11.
Przygotowano roztwory czterech soli o następujących wzorach sumarycznych: CuCl2, Pb(NO3)2, NaCl, AlCl3. Do każdego
roztworu dodano roztworu kwasu fosforowego(V). Wskaż roztwory soli w których wytrąci się osad. Przedstaw w postaci
cząsteczkowej i jonowej równania zachodzących reakcji.
9.1-12.
Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących pomiędzy roztworami następujących substancji:
Na3PO4 + CuCl2 
Pb(NO3)2 + KI 
NaOH + FeCl3 
Ba(NO3)2 + Na2SO4 
9.1-13.
Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a) ……. + H2O  HNO2
b) SO2 + H2O  …….
c) Al2O3 + H2O  …………
d) ………… + ………..  Na3PO4
e) KOH + H2SO4  ……….
f) Zn(OH)2 + NaOH  ………….
9.1-14.
Napisać równania reakcji syntezy tlenku glinu z pierwiastków
1) podać interpretację molową równania
2) obliczyć:
a) objętość tlenu – warunki normalne
b) masę glinu niezbędną do otrzymania 0,35 mola tlenku glinu
9.1-15.
Uzasadnij, pisząc odpowiednie równania reakcji, że wodorotlenek cynku ma charakter amfoteryczny.
9.1-16.
Podać przykład jonu który w rekcjach chemicznych może spelniac role:
a) tylko utleniacza,
b) tylko reduktora,
c) reduktora lub utleniacza.
9.1-17.
Podać przykład pierwiastka, który na zerowym stopniu utlenienia może spełniać role:
a) tylko utleniacza,
b) tylko reduktora,
c) reduktora lub utleniacza.
9.1-18.
Zaprojektować doświadczenie, które wykaże amfoteryczny charakter CuO i zasadowy Cu2O.
9.1-19.
Dane są : tlen, siarka, magnez , woda, kwas solny. Podaj jak największą ilość związków, które można otrzymać z tych
substancji. Napisz równania odpowiednich reakcji otrzymywania. UWAGA: produkt reakcji dwóch z nich może być substratem
w innej reakcji.
9.1-20.
Chlor można otrzymać w laboratorium ogrzewając mieszaninę NaHSO4, NaCl i MnO2. Ułożyć równanie reakcji. Jakie sole
należy zmieszać aby po silnym ogrzaniu otrzymać siarczan potasu sodu (KNaSO4) i chlorowodór.

Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 67 -
9.1-21.
Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a)…………+ H2O → HNO3
b) SO3+ H2O →
c) ZnO + H2O →
d) ………….+……… → …………. Na3PO4
e) LiOH + H2SO4 →
f) Al(OH)3 + NaOH →
9.1-22.
Dokończ równania reakcji, lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi
HNO2 + Cr(OH)3 →
P4O10 + NaOH →
H2CO3 + Na2SO3 →
S + Ca →
HBr + Na2SO4 →
CaO + H2SO4 →
ZnO + NaOH →
Cr2O3 + HCl →
9.1-23.
Tlenek pewnego II-wartościowego metalu X poddano roztwarzaniu w kwasie solnym. Tlenek reaguje z kwasem zgodnie z
równaniem: XO + 2HCl → XCl2 + H2O. Podany wykres przedstawia zależność masy roztworzonego tlenku od liczby moli kwasu
solnego niezbędnego do jego roztworzenia. Odczytaj z wykresu, jaka liczba moli kwasu jest niezbędna do roztworzenia 10g
tlenku. Na podstawie odczytanej wartości oblicz masę molową tlenku oraz podaj symbol metalu X.

9.1-24.
Zawartość baru w próbce oznaczono metodą wagową strącając BaSO4 i uzyskano osad o masie 150mg. Jaka była
zawartość baru w mg w próbce jeżeli mnożnik analityczny ma wartość 0,5885
9.1-25.
Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania poniższych soli wszystkimi możliwymi metodami.
a) azotan(V) wapnia
b) chlorek magnezu
9.1-26.
Zaproponuj metody rozdzielania następujących mieszanin
a) siarka + opiłki żelaza
b) cukier + piasek rozpuszczone w wodzie
c) woda morska
9.1-27.
Największy diament, jaki znaleziono, pochodzi z Republiki Południowej Afryki. Nadano mu imię Cullinan. Ważył 3106
karatów, jego objętość wynosiła około 177cm
3
, a gęstość 3,51g/cm
3
. Oblicz jakiej liczbie gramów odpowiada karat, jednostka
masy stosowana w jubilerstwie.

0
5
10
15
20
25
30
0 0,5 1 1,5
masa
tlenku [g]
liczba moli HCl [mol]
Różne reakcje- 68 -
9.1-28.
Podaj wzory następujące soli
siarczanu(VI) potasu
węglanu glinu
azotanu(V) wapnia
9.1-29.
Podaj nazwy soli opisanych wzorem:
Na2SO4
Ca3(PO4)3
9.1-30.
Uzupełnij równania reakcji
a) Mg + H2SO4 →
b) Fe +....→ FeS+....
c) Ba(OH)2 + HCl →....+....
9.1-31.
Uzasadnij za pomocą reakcji czym się różni metal spasywowany od metalu zaktywowanego.
9.1-32.
Jakie pierwiastek wchodzą w skład związków organicznych, jakie związki węgla nie są związkami organicznymi.
9.1-33.
Wyjaśnić różnicę pomiędzy hydrolizą a dysocjacją elektrolityczną.
9.1-34.
Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI) z odpowiedniego tlenku
9.1-35.
Określ wartościowość reszty kwasowej i podaj nazwę kwasu o wzorze HClO4
9.1-36.
Ułożyć równania reakcji:
a) kwasu siarkowego(VI) z: Fe, Na, Al,
b) kwasu fosforowego(V) z wodorotlenkiem wapnia
c) kwasu węglowego z wodorotlenkiem magnezu
9.1-37.
Podać nazwy następujących soli:
ZnCl2, K2CO3, CuSO4, AgNO3, NaHSO4, CaOHCl, KH2PO4.
9.1-38.
Ulozyc rowniania reakcji:
a) Ca(OH)2+CO2 →
b) Mg+Cl2 →
c) ZnO+P2O5 →
d) Al(OH)3+SO3 →
9.1-39.
Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego złożonego z jonów:
a) Li
+
, Br
-

b) Ca
2+
, Cl
-

c) Al
3+
, F
-

d) Na
+
, O
2-

e) Al
3+
, S
2-

9.1-40.
Ułóż równanie poniższych przemian, wskaż równania reakcji analizy, syntezy, wymiany:
sód + siarka →
wodorotlenek srebra → tlenek srebra(I)
Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 69 -
tlenek żelaza(III) + węgiel → tlenek żelaza(II) + tlenek węgla
tlenek żelaza(II) + wodór →
9.1-41.
Ułóż równania reakcji:
a) spalanie cynku w tlenie
b) rozkład tlenku chloru(IV)
c) redukcji tlenku żelaza(III) glinem
9.1-42.
Ułożyć ogólne równanie reakcji metalu lekkiego n-wartościowego z wodą.
Różne reakcje- 70 -
9.2. Schematy reakcji

9.2-1.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji X, Y, Z, W. Napisz odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1, 2, 3,
4, 5.
Mg +
X
C + MgO
+
Y
H
2
CO
3
H
2
O
2H
+
+ Z
+
Y
Mg(OH)
2
H
2
O
W + 2OH
-
X
Y
Z
W
1
2
3
4
5

9.2-2.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych symbolami A,B,C i D. Napisz i uzgodnij równania reakcji
oznaczonych cyframi 1, 2, 3, 4 i 5
A
B
C
D
+
1
2
3
4
5
HNO
2
+
N
2
+ A
N
2
O
5
H
2
+ A
B
+

9.2-3.
Ułóż równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 71 -
C CO
2
H
2
CO
3
1. ................................................................
2. ................................................................
S SO
2
SO
3
H
2
SO
4
H
2
SO
3
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .........................................................
4. ........................................................
Na Na
2
O
NaOH
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .........................................................
1 2
3
1
2 3
4
1 2
a)
b)
c)

9.2-4.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji ukrytych pod literami X, Y, Z. Napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji
oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4, 5.
SO
3
2-
+ SO
4
2-
1
2
3
4
5
+ SO
2
H
2
SO
3 X
X
+
SO
3
H
2
SO
4
+
Y
Y
Z
Z
+
H
2
O
H
2
O

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
9.2-5.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych literami: K, L, M, N. Napisz i uzgodnij równania reakcji
oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4.
Różne reakcje- 72 -
N
M
L
K
K
L
M
M
N
M
N
1
2
3
4
K
2
O
+
+
+
H
2
+
H
2
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
+

1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4. ………………………………..
9.2-6.
Napisz równania reakcji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podaj nazwy i wzory substancji oznaczonych literami: A, B, C, D.
D
C
B
A
A
B
B
D
B
1
2
3
4
5
6
7
+
C
3
H
4
Br
2
+ C
3
H
6
Br
2
+
H
2
O + C
+
C
2
H
6
+
+ H
2
O
+
C
4
H
8
+
CO
+

9.2-7.
Związki chemiczne pewnego pierwiastka, oznaczonego symbolem E, poddano czterem kolejnym przemianom pokazanym
na schemacie. Wpisz do każdego pustego prostokąta wzór odpowiedniego związku zawierającego pierwiastek E. Ułóż
równania reakcji do etapów 1,2 i 4.
E
2
O
3
+
O
2
1
+H
2
O
+Cu(OH)
2
+NaOH
2 3
4
HEO
4
VII


Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 73 -
9.3. Projektowanie doświadczeń

9.3-1.
W wodzie oczyszczanej chlorem znajdują się pewne ilości jonów chlorkowych. Zaproponuj doświadczenie, za pomocą
którego można wykryć te jony. Narysuj schematyczny rysunek, opisz obserwacje i wnioski poparte równaniem reakcji.
9.3-2.
Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli w wodzie, zaprojektuj metody otrzymywania: a) chlorku srebra b) bromku srebra
c) jodku srebra
9.3-3.
W dwóch butelkach znajduje się woda destylowana i woda morska. Zaproponuj doświadczenie, w którym zidentyfikujesz
zawartość butelek. Przedstaw schematyczny rysunek przebiegu doświadczenia, obserwacje wnioski i odpowiednie równania
reakcji.
9.3-4.
W dwóch niepodpisanych probówkach znajdują się wodne roztwory KCl i Na2CO3. Mając do dyspozycji: palnik, pręcik
platynowy, roztwór BaCl2 oraz fenoloftaleinę, zaproponuj trzy różne metody identyfikacji tych roztworów. Opisz tok
postępowania i napisz odpowiednie równania reakcji.
9.3-5.
Pewne doświadczenie chemiczne zostało opisane przez ucznia w następujący sposób:
"Do niewielkiej objętości żółtego roztworu w probówce dodano kilka kropel stężonego kwasu siarkowego(VI) obserwując
zmianę zabarwienia na pomarańczową. Następnie wkroplono ok. 1cm
3
ciekłej substancji organicznej i lekko podgrzano.
Zaobserwowano zmianę zabarwienia na kolor zielony".
a) zaproponować substancje, których zachowanie chemiczne pasuje do podanego opisu,
b) zapisać odpowiednie jonowe równania reakcji ilustrujące obie przemiany
9.3-6.
W jaki sposób można odróżnić wodne roztwory następujących soli: chlorku sodu, węglanu sodu i chlorku glinu? Zapisz
obserwacje oraz wnioski.Różne reakcje- 74 -
10. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów

10.1. Dysocjacja elektrolityczna

10.1-1.
Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji elektrolitycznej: HBr, CH4, Cl2, Ca(OH)2, MgCl2, CCl4,
H3PO4, C2H6, K2SO4?
10.1-2.
Ile moli jonów sodu Na
+
powstanie w procesie dysocjacji elektrolitycznej 10 moli:
1) Na3PO4,
2) Na2HPO4,
3) NaH2PO4
10.1-3.
Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na2O, SO2, CH4, NH3, Ca, HCI, O2, CaCl2, H2S. Które roztwory
będą zawierały jony H
+
, które OH
-
, a które będą miały odczyn obojętny?
10.1-4.
Gdzie znajduje się więcej jonów: w 1g LiF czy w 1g Na2O?
10.1-5.
Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w kolejności rosnącej liczby jonów w próbkach o jednakowych masach.
10.1-6.
W jakim stosunku wagowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w oddzielnych naczyniach z wodą
otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych?
10.1-7.
Dla stężenia jonów [OH
-
]=1
.
10
-5
mol/dm
3
określ:
a) stężenie jonów H
+

b) pH roztworu
c) odczyn roztworu
10.1-8.
Podaj po trzy przykłady dysocjacji kwasu, zasady i soli wskazując mocny i slaby kwas oraz mocna i słabą zasadę.
10.1-9.
Czy wiesz, że niektóre kwasy dysocjują stopniowo?
a) Napisz na czym polega dysocjacja stopniowa ……………………………………….
…………………………………………………..
b) Które z poznanych kwasów mogą dysocjować stopniowo? ……………………………………….
…………………………………………………..
c) Napisz równania dysocjacji stopniowej kwasu fosforowego(V).
10.1-10.
Napisz równanie dysocjacji kwasów:
azotowego(V)
siarkowego(VI)
węglowego
10.1-11.
Napisz równanie dysocjacji jonowej:
a) azotanu(V) magnezu
b) siarczanu(VI) żelaza(III)


Różne reakcje


10.2. Hydroliza

10.2-1.
Wyjaśnij zjawisko hydrolizy. Jakie związki ulegają hydrolizie. Określ odczyn roztworów następujących soli: KCl, K2CO3,
NH4NO3
10.2-2.
Określ jaki odczyn wykazują następujące sole: FeCl2, CH3COONa, KCl, K2CO3. Podaj odpowiednie równania reakcji
10.2-3.
Jaki odczyn będą miały wodne roztwory następujących soli (odpowiedzieć nie układając równań chemicznych): (NH4)2SO4,
Na2SO4, BaCl2, Na2CO3, NaNO3, KNO3, K2SO4?
10.2-4.
Ułożyć jonowe równania reakcji hydrolizy oraz podać odczyn wodnych roztworów następujących soli:
KHS
NaHCO3
NH4HSO3
Al2(SO4)3
10.2-5.
Ułożyć równanie reakcji hydrolizy i podać odczyn roztworu:
a)mrówczanu potasu
b) octanu potasu
c) benzoesanu sodu
10.2-6.
Napisz równania reakcji hydrolizy podanych soli oraz określ dla każdej odczyn wodnego roztworu i typ hydrolizy: Na2SO3,
NH4Cl, Na2SO4
10.2-7.
Oblicz pH i stopień hydrolizy jonów ulegających hydrolizie w następujących roztworach:
a) 0,5 M NH4Cl (pKb=4,75, pKw=14,2)
b) 0,0002 M CH3COONa (pKa=4,55, pKw=14,2)
10.2-8.
Napisz równania cząsteczkowe i jonowe reakcji oraz zapis skrócony i określ rodzaj hydrolizy soli chlorku żelaza(II) (FeCl2).10.3. Stała i stopień dysocjacji

10.3-1.
Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji:
1) rośnie,
2) maleje,
3) pozostaje stały?
10.3-2.
Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w
roztworze B wynosi 1,3%. Który roztwór był bardziej stężony?
10.3-3.
Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO4
2-
oraz jony potasu. Obliczyć liczbę moli jonów potasu.

Różne reakcje- 76 -
10.3-4.
Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) (siarkawego) liczba jonów H+ jest dwukrotnie większa od liczby jonów
SO3
2-
?
10.3-5.
Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4 według malejącego ich stężenia.
10.3-6.
Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm
3
,jeżeli stężenie molowe jonów
OH
-
wynosi 1,3
.
10
-3
mol/dm
3
.
10.3-7.
Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych oraz 0,8
mola. cząsteczek niezdysocjowanych.
10.3-8.
Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku potasu (o=100%).
10.3-9.
Który roztwór zawiera więcej jonów H
+
?
1) 1dm
3
0,1-molowego HF (o = 15%)
2) 1dm
3
0,01-molowego HCI (o = 100%)
10.3-10.
Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,05 mol/dm
3

(o=1,9%).
10.3-11.
Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia (o=100%) w 100cm
3
roztworu.
10.3-12.
Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm
3
0,5-molowego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) (o=100%)?
10.3-13.
Obliczyć stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego (HCN) w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm
3
. Stała dysocjacji HCN
wynosi 7,2
.
10
-10
.
10.3-14.
Stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 1,8
.
10
-5
. Obliczyć stopnie dysocjacji amoniaku w roztworach:
a) 1-molowym,
b) 0,1-molowym,
c) 0,01-molowym.
10.3-15.
Oblicz pH octu będącego 6% roztworem kwasu octowego o gęstości 1g/cm
3
, przyjmując stopień dysocjacji równy 0,1%.
10.3-16.
Wodny roztwór kwasu octowego K=1,17
.
10
-5
rozcieńczono, w wyniku czego stopień dysocjacji kwasu wzrósł od wartości
0,3% do 0,4%. Oblicz początkowe stężenie roztworu oraz stężenie po rozcieńczeniu.
10.3-17.
Obliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze jedno- protonowego kwasu (K = 2
.
10
-4
), jeżeli stopień dysocjacji wynosi:
a) 1 %,
b) 10%.
10.3-18.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu jedno protonowego, wiedząc, że w jego roztworze o stężeniu jonów wodorowych 0,01
mol/dm
3
stopień dysocjacji wynosi 2%.

Różne reakcje10.3-19.
Obliczyć stężenie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K = 10
-4
), wiedząc, że stężenie jonów OH- wynosi 0,02
mol/dm
3
.
10.3-20.
Ile wody trzeba dolać do 0,5dm
3
0,2-molowego roztworu kwasu octowego (K= 1,8
.
10
-5
), aby stopień dysocjacji kwasu
podwoił się?
10.3-21.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego w roztworze 0,1 molowym, jeżeli przez dodanie pewnej ilości mocnego kwasu
zwiększono w tym roztworze stężenie jonów wodorowych do 0,1 mol/dm
3
. K=1,74
.
10
-5
.
10.3-22.
Przy jakim stężeniu roztworu kwasu octowego stopień dysocjacji osiągnie wartość 95%, jeżeli wiadomo, że stopień
dysocjacji w 0,0949 molowym roztworze kwasu wynosi 1,35%
10.3-23.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego, jeśli w jego wodnym roztworze stężenie niezdysjocjonowanych cząsteczek
wynosi 1,994 mol/dm
3
, natomiast stężenie jonów wodorowych wynosi 0,006mol/dm
3
.
10.3-24.
Oblicz stopień dysocjacji 0,05 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozpuszczony jest w 0,2 molowym roztworze
kwasu solnego. Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1,75
.
10
-5
.
10.3-25.
Obliczyć stopień dysocjacji jedno wodorotlenowej zasady, wiedząc, że jej 0,1-molowy roztwór ma pH=10.
10.3-26.
Oblicz wartość stałej dysocjacji HClO2 jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu w 0,2 molowym roztworze wynosi 4,3*10
-4
.
10.3-27.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego, wiedząc, że w roztworze tego kwasu o stężeniu 0,1 mol/dm
3
pH wynosi 2,9
10.3-28.
Obliczyć zawartość kwasu azotowego(V) (w molach i gramach) w 600cm
3
roztworu o pH=4 i stopniu dysocjacji α=0,8
10.3-29.
300cm
3
0,02-molowego wodnego roztworu pewnego kwasu jednoprotonowego, w którym stopień dysocjacji kwasu wynosił
16,6% zmieszano z 200cm
3
wodnego roztworu tego samego kwasu, ale o stopniu dysocjacji 1,8%. Oblicz stopień dysocjacji w
tak otrzymanym roztworze
10.3-30.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu jednozasadowego o stężeniu 0,1 mol/dm
3
, którego stała dysocjacja równa jest 8,0
.
10
-10
.
10.3-31.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w 1 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego, którego stała dysocjacji wynosi
6,3
.
10
-4
.
10.3-32.
Oblicz stężenie jonów w 0,5 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego jeżeli stopień dysocjacji wynosi 2,5%
10.3-33.
Oblicz pH roztworu kwasu octowego CH3COOH s tężeniu 0,5 mol/dm
3
jeżeli wiesz, że stała dysocjacji jest równa
1,75
.
10-
5
mol/dm
3
.
10.3-34.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu dichlorooctowego w roztworze o stężeniu 0,01 mol/dm
3
, wiedząc że pKa, tego kwasu
wynosi 1,3.
Różne reakcje- 78 -
10.3-35.
Wodny roztwór słabego kwasu jednoprotonowego zawiera 0,2 mola jonów H
+
i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek.
Oblicz stopień dysocjacji tego roztworu.
10.3-36.
Stopień dysocjacji 0,1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1,33%. Oblicz stężenie jonów OH
-
oraz stałą reakcji
dysocjacji.
10.3-37.
Stała dysocjacji (Kz) 0,1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1,8
.
10
-5
. Oblicz stężenie jonów OH
-
oraz stopień
dysocjacji tej zasady.
10.3-38.
10g 10% roztworu NaOH rozcieńczono wodą do 750cm
3
.Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu oraz jego pH.
10.3-39.
Zmieszano 100cm
3
roztworu HCl o stężeniu 0,2mola/dm
3
z 10cm
3
HCl o stężeniu 0,1mola/dm
3
. Obliczyć stężenie molowe
powstałego roztworu oraz pH wszystkich roztworów.
10.3-40.
Jakie jest stężenie molowe jonów wodorotlenowych i pH w 0,2 molowym roztworze amoniaku. Stała dysocjacji amoniaku
Kz=1,8
.
10
-5
.
10.3-41.
21g NH4Cl rozpuszczono w 1 dm
3
roztworu NH4OH o stężeniu 0,21mola/dm
3
. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Stała
dysocjacji amoniaku Kz =1,8
.
10
-5
.
10.3-42.
Który roztwór jest bardziej zasadowy:
a) zawierający 3
.
10
-7
mola/dm
3
jonów H
+

b) zawierający 9
.
10
-9
mola/dm
3
jonów OH
-
.
10.3-43.
Oblicz pKa słabego kwasu jednoprotonowego jeśli roztwór tego kwasu o pH=2 jest zdysocjowany w 36% (o=36%)
10.3-44.
Jakie jest pH roztworu kwasu mrówkowego HCOOH o stężeniu 0,1 mol/dm
3
? pKa =3,8
10.3-45.
Jakie jest nominalne (analityczne) stężenie kwasu jednoprotonowego jeśli jego stopień dysocjacji o=50% a pH=2,2?
10.3-46.
Oblicz pH wody destylowanej (100cm
3
), następnie do 4 zlewek pobrano po 20cm
3
wody. Do pierwszej zlewki dodano 1cm
3

roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do drugiej 5 cm
3
roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do trzeciej 1cm
3

wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M, do czwartej 5 cm
3
roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M. Oblicz pH tych
roztworów.


10.4. Obliczenia na podstawie pH roztworu
W czystej wodzie stężenie jonów wodorowych równe jest stężeniu jonów wodorotlenowych [H
+
]=[OH
-
]=10
-7
mol/dm
3
. Iloczyn
stężeń jonów wodorowych i wodorotlenowych w wodzie jest także stały i wynosi [H
+
][OH
-
]=10
-14
i nazywany jest iloczynem
jonowym wody i oznaczany jako Kw=10
-14
lub pKw=14 (p w chemii oznacza –log).
pH – wykładnik stężenia jonów wodorowych definiowany jest jako pH=-log[H
+
] lub pH=-log[H3O
+
]. W czystej wodzie pH=7
(-log[H
+
]=-log(10
-7
)=7), natomiast dla roztworów kwaśnych pH<7, a dla roztworów zasadowych pH>7. Dla roztworów wodnych
istnieje zależność: pH+pOH=14 (pOH=-log[OH
-
]).
Mocne kwasy (mocne zasady) dysocjują w wodzie całkowicie:
HR → H
+
+ R
-

(MeOH → Me
+
+ OH
-
)
Dlatego stężenie molowe jonów wodorowych (wodorotlenowych) równe jest stężeniu molowemu kwasu (zasady): [H
+
]=CHR
([OH
-
]=CMeOH). pH dla kwsu pH=-log[H
+
]=-log(CHR). Natomiast dla zasady pOH=-log[OH
-
]=-log(CMeOH), oraz pH=14-pOH.
Różne reakcje10.4-1.
Ile i jakich gramojonów trzeba dodać do 1dm
3
roztworu o pH=2 by uzyskać roztwór o pH=4.
10.4-2.
Ile g NaOH musi zawierać 1 dm
3
roztworu aby jego pH wynosiło 12?
10.4-3.
Oblicz pH 0,10 molowego roztworu wodnego NH4Cl. Stała dysocjacji kwasowej dla NH4
+
Ka= 5,6
.
10
-10

10.4-4.
Jednoprotonowy kwas znajduje się w roztworze wodnym o pH=3. Kwas jest zdysocjowany w 46%. Oblicz pKa dla tego
kwasu.
10.4-5.
Jaką objętość 0,1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm
3
0,01-molowego roztworu H2SO4, aby pH roztworu
osiągneło wartość 7?
10.4-6.
Oblicz pH 0,01-molowego roztworu zasady sodowej.
10.4-7.
Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0,2 molowym roztworze kwasu zdysocjowanego w 78%
10.4-8.
Wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0,15molowym roztworze kwasu octowego wynosi 2,79. Obliczyć wartość stałej
dysocjacji kwasu octowego.
10.4-9.
Rozcieńczono 7,5 ml 6M jednozasadowego kwasu do końcowej objętości 150 ml. pH tak otrzymanego roztworu wynosi
3,06. Oblicz stężenie rozcieńczonego kwasu, stężenie jonów wodorowych i wyznacz stopień dysocjacji kwasu w
rozcieńczonym roztworze.
10.4-10.
Obliczyć pH roztworu kwasu azotowego(III) (azotawego) (K=2
.
10
-4
) o stężeniu:
a) 0,1 mol/dm
3
,
b) 0,01 mol/dm
3
.
10.4-11.
Obliczyć pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 0,05 g NaOH w 0,5dm
3
wody.
10.4-12.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu azotowego(lII) (azotawego), wiedząc, że jego roztwór o pH=2 ma stopień dysocjacji 2%.
10.4-13.
Jaki odczyn będzie miał roztwór otrzymany po zmieszaniu roztworu zawierającego 2 mole kwasu siarkowego(VI) z
roztworem zawierającym 2 mole wodorotlenku sodu?
10.4-14.
Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych, aby pH:
a) wzrosło o 1,
b) zmalało o 1?
10.4-15.
Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody. Czy spowoduje to zmianę odczynu wody?
10.4-16.
Obliczyć wartość pOH roztworu, którego pH=1.

Różne reakcje- 80 -
10.4-17.
Obliczyć wartości pH podanych roztworów, przyjmując o=100%:
a) kwasu solnego o stężeniu 0,05 mol/dm
3

b) NaOH o stężeniu 1 mol/dm
3

10.4-18.
Jaką objętość 0,1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm
3
0,01-molowego roztworu H2SO4 aby pH roztworu
osiągnęło wartość 7?
10.4-19.
O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0,01 mola NaOH do 1dm
3
wody?
10.4-20.
Oblicz pH roztworu, którego stężenie kationów wodorowych wynosi 0,0001mol/dm
3
.
10.4-21.
Jakie jest stężenie amoniaku, jeżeli jego pH=11,2 a stała dysocjacji K=1,75
.
10
-5
?
10.4-22.
Do zobojętnienia 15,0 cm
3
roztworu NaOH zużyto 25,35cm
3
0,1010M kwasu solnego. Obliczyć stężenie NaOH, pH kwasu
solnego i wodorotlenku sodu.
10.4-23.
Stężenia molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące:
a) [OH
-
]=10
-4
,
b) [OH
-
]=10
-6
.
W którym roztworze jest większe stężenie jonów H
+
, a w którym wyższe pH roztworu?
10.4-24.
Obliczyć pH roztworu uzyskanego przez zmieszanie 250cm
3
0,2-molowego HCl i 440cm
3
0,1-molowego NaOH.
10.4-25.
Oblicz pH roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,015 mol/dm
3
.
10.4-26.
Oblicz pH 0,01molowego roztworu kwasu octowego, dla którego pKa=4,8
10.4-27.
Oblicz jakie jest pH roztworu zawierającego jony wodorotlenowe o stężeniu 10
-11
. Określ odczyn roztworu
10.4-28.
Do 35 cm
3
0,20 M HCl dodano 1,2 cm
3
0,20 M KOH. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Założyć addytywność objętości.
10.4-29.
Obliczyć pH roztworu otrzymanego w wyniku reakcji 0,250 dm
3
3,10% roztworu HNO3 o gęstości 1,015 g/cm
3
z 1,60 g Ca.
Zaniedbać zmianę objętości roztworu.
M(Ca) – 40,01 M(HNO3) – 63,015
10.4-30.
Oblicz pH wiedząc że pKa kwasu octowego wynosi pKa= 4,76, jego stężenie 99% i przelano 0,6 cm
3
do kolby o pojemności
100 cm
3
po czym dopełniono wodą.
10.4-31.
Zmieszano 100cm
3
kwasu solnego o pH=4 z 50cm
3
zasady sodowej o pH=11. Jaki jest odczyn powstałego roztworu?
10.4-32.
Zasada MeOH ma w roztworze stężenie 0,0051 [mol/dm
3
]. Przy jakiej wartości stopnia dysocjacji α (w %) wartość pH w tym
roztworze będzie wynosić 9.3 ?
10.4-33.
Do 0,05 mola HNO2 w 1 dm
3
dodano 5g KOH. Oblicz pH końcowe, jeżeli Ka HNO2 wynosi 1,99
.
10
-5
.
Różne reakcje


10.4-34.
Siarkę przeprowadzono w dwóch etapach w tlenek siarki(VI) zużywając łącznie 1,68 dm
3
tlenu (warunki normalne).
Uzyskany tlenek rozpuszczono całkowicie w wodzie (założenia na potrzeby zadania) otrzymując 1000cm
3
roztworu. Obliczyć
pH tego roztworu zakładając całkowitą dysocjację kwasu.
10.4-35.
Jakie formy jonowe wystąpią w wodnym roztworze seryny, którego pH wynosi pH=7,9, a kolejne stałe dysocjacji seryny
wynoszą: pK1=2,2 pK2=8,9. Jakie będą proporcje stężeń tych form?
10.4-36.
Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/l dodano 100ml roztworu 0,2 mol/l zasady potasowej. Jakie jest pH
roztworu?
10.4-37.
Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/l dodano 100ml roztworu 0,2 mol/l zasady potasowej. Jakie jest pH
roztworu?
10.4-38.
50cm
3
2M roztworu CH3COOH zmiareczkowano w 90% 3,5M roztworem NaOH. Oblicz pH roztworu.10.5. Roztwory buforowe
Buforem nazywamy roztwór słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą, lub roztwór słabej zasady i soli tej zasady z
mocnym kwasem. Buforem może również być roztwór soli kwasu wielozasadowego i wodorosoli np.:
a) roztwór CH3COOH i CH3COONa lub
b) roztwór NH3 i NH4Cl lub
c) roztwór Na3PO4 i Na2HPO4.
W roztworze takim ustala się stan równowagi dla słabego elektrolitu (słaby kwas lub słaba zasada):
a) CH3COOH CH3COO
-
+ H
+
, czyli
3
a
3
[CH COO ][H ]
K
[CH COOH]
÷ +
= .
Stężenie [CH3COO
-
] równe jest praktycznie stężeniu soli, Cs: [CH3COO
-
]=Cs, natomiast stężenie [CH3COOH], bez większego
błędu równe jest stężeniu kwasu, Ck: [CH3COOH]=Ck.
Dla stałej równowagi możemy zatem zapisać:
s
a
k
C [H ]
K
C
+
= , czyli [H
+
]=Ka
.
Ck/Cs. Pamiętając, że pH=-log[H
+
], możemy zapisać:
pH=pKa-log(Ck)+ log(Cs), czyli
s
a
k
C
pH pK log
C
= +
Ostatnie wyrażenie otrzymamy z definicji logarytmów: log(A)-log(B)=log(A/B)
b) W przypadku roztworu słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem postępujemy podobnie. W roztworze ustala się
równowaga dla słabego elektrolitu:
NH3 + H2O NH4
+
+ OH
-
, dla której możemy zapisać stałą równowagi:
4
b
3
[NH ][OH ]
K
[NH ]
+ ÷
= .
Jony amonowe pochodzą praktycznie z dysocjacji soli, więc [NH4
+
]=Cs, natomiast stężenie amoniaku równe jest stężeniu
zasaday: [NH3]=Cz. Wzór na stałą dysocjacji przyjmie postać:
s
b
z
C [OH ]
K
C
÷
= . Stężenie jonów wodorotlenowych w roztworze
jest równe: [OH
-
]=KbCz/Cs. Wiemy, że w roztworze wodnym [H
+
][OH
-
]=Kw=1O
-14
, czyli [H
+
]=10
-14
/[OH
-
]. Podstawiając w ostatnim
wzorze za stężenie jonów wodorotlenowych wartość : [OH
-
]=KbCz/Cs otrzymamy:
14 14
s
b z
b z
s
C 10 10
[H ]
K C
K C
C
÷ ÷
+
·
= =
·
·
. Logarytmując
obustronnie otrzymamy (w chemii literą p oznaczamy –log): pH=14-log(Cs)-pKb+log(Cz). Po uporządkowaniu wyrażenia na
wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) otrzymamy:
z
b
s
C
pH 14 pK log
C
= ÷ +
Często dla słabych zasad w tablicach podawana jest kwasowa stała dysocjacji dla sprzężonego kwasu z zasadą Ka
(lub pKa). Dla roztworów wodnych prawdziwa jest zależność dla sprzężonych kwasów/zasad: pKb=14-pKb (lub pKa=14-pKb).
Różne reakcje- 82 -
Dla buforu zasadowego możemy więc zapisać:
z
a
s
C
pH pK log
C
= + gdzie pKa jest stałą dysocjacji kwasowej sprzężonego
kwasu z zasadą.

10.5-1.
W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2 mol/l roztwór octanu sodu z 300mL 0,2 mol/L roztworu kwasu
octowego, aby otrzymać roztwór o pH=4,95 jeśli Ka=1,8
.
10
-5
.
10.5-2.
Do roztworu o objętości 1dm
3
i zawierającego 1mol wodorotlenku amonowego i 0,35mola chlorku amonowego dodano 4,9g
czystego kwasu siarkowego(VI). Obliczyć pH otrzymanego roztworu wiedząc, że stała dysocjacji zasady amonowej wynosi
1,75
.
10
-5
mol/dm
3
.
10.5-3.
Ile wynosi pH buforu powstałego ze zmieszania 500cm
3
0,2M roztworu CH3COOH i 500cm
3
0,2M roztworu CH3COONa?
KCH
3
COOH=1,86
.
10
-5

10.5-4.
Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c= 25% NH3, d=0,91g/cm
3
) należy dodać do 10g chlorku amonu,
aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1dm
3
roztworu o pH=9,9.
10.5-5.
Ile gramów chlorku amonu należy dodać do 600cm
3
0,4 molowego roztworu wodorotlenku amonu aby jego pH wyniosło
10,8 (KB=1,8
.
10
-5
)
10.5-6.
Wyjaśnij jak przesunie się położenie równowagi reakcji dysocjacji amoniaku po dodaniu do niego roztworu chlorku amonu,
jaki roztwór otrzymamy?
10.5-7.
Oblicz pH amonowego roztworu buforowego, w którym stężenie jonów amonowych wynosi 0,2 mol/dm
3
, a stężenie
amoniaku 0,3 mol/dm
3
, wiedząc, że pKa, jonu amonowego wynosi 9,2.
10.5-8.
Czy można otrzymać roztwór buforowy ze 100cm
3
kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm
3
oraz 100cm
3
CH3COONa o
stężeniu 0,1mol/dm
3
?

10.5-9.
Oblicz jak zmieni się stężenie jonów H
+
w roztworze, jeżeli do 100 cm
3
roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,1 mol/dm
3

dodano 20 cm
3
roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol/dm
3
.
Stała dysocjacji kwasu 1,8
.
10
-5
.
10.5-10.
Ile g KOH należy dodać do 654 cm
3
roztworu HN3 o stęż. 0,1 mol/dm
3
, tak aby uzyskać roztwór buforowy o pH=5?
KHN3=2,0
.
10
-5
MKOH=56,10g/mol.
10.5-11.
Oblicz pH buforu otrzymanego przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm
3
kwasu o stężeniu
0,1M i 10 cm
3
soli tego kwasu o stężeniu 0,1M, oraz pH:
a) po dodaniu 1cm
3
0,1M roztworu HCl
b) po dodaniu 5cm
3
0,1M roztworu HCl
c) po dodaniu 1cm
3
0,1M roztworu NaOH
d) po dodaniu 5cm
3
0,1M roztworu NaOH
e) oraz po dodaniu 20 cm
3
wody
10.5-12.
Sporządzono bufor przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm
3
kwasu o stężeniu 0,1M i 10 cm
3

soli tego kwasu o stężeniu 0,1M. Otrzymany roztwór buforowy podzielono na pięć równych części. Do pierwszej dodano 1cm
3

roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do drugiej 5cm
3
roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do trzeciej 1cm
3

Różne reakcje


wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M, do czwartej 5cm
3
roztworu wodorotlenku sodu stężeniu 0,1M. Do piątej części dodano
20cm
3
wody destylowanej. Obliczyć pH.
10.5-13.
Sporządzono 100 cm
3
buforu octanowego (25cm
3
0,1M CH3COOH + 75cm
3
0,1M CH3COONa). Otrzymany bufor
podzielono na 5 części i rozlano do pięciu zlewek, po 20 cm
3
do każdej. Do pierwszej dodano 1cm
3
0,1M HCl; do drugiej 5cm
3

0,1M HCl; do trzeciej 1cm
3
0,1M NaOH; do czwartej 5cm
3
0,1M NaOH; do piątej 20 cm
3
wody destylowanej. Należy obliczyć
pH całego buforu (100 cm
3
), następnie pH w każdej z pięciu zlewek.
10.5-14.
Oblicz pH buforu amonowego o składzie: 10cm
3
NH3 o stężeniu 0,4mol/dm
3
i 100cm
3
NH4Cl o stężeniu 0,4mol/dm
3
.
Kb=1,76
.
10
-5
.
10.5-15.
Obliczyć pH roztworu, jeżeli zmieszano 1 molowy roztwór HNO3 z 2 molowym HCOOK w stosunku 3:5.10.6. Iloczyn rozpuszczalności
Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w niej całkowicie (oczywiście mamy na myśli stężenia rzędu
0,1-1mol/dm
3
). W przypadku soli, roztwory ich są mocnymi elektrolitami i przyjmuje się, że są one całkowicie zdysocjowane na
jony: NaCl → Na
+
+ Cl
-

Dla soli reakcja dysocjacji jest nieodwracalna, co oznaczamy strzałką pojedynczą, skierowaną w stronę produktów. W
przypadku soli słabo rozpuszczalnej dysocjacja tych substancji również jest całkowita (zachodzi w 100%), ale pomiędzy jonami
w roztworze, a nierozpuszczalnym osadem ustala się stan równowagi: osad rozpuszcza się i w tym samym momencie
odpowiednie jony łączą się tworząc osad soli. Ustala się stan równowagi dynamicznej, co w równaniu reakcji oznaczamy
dwoma strzałkami skierowanymi w przeciwne strony:
AgCl Ag
+
+ Cl
-

Oczywiście dla reakcji równowagowej możemy zapisać wzór na stałą równowagi:
[Ag ][Cl ]
K
[AgCl]
+ ÷
=
. Stężenie nierozpuszczonego
osadu jest stałe, można więc pozbyć się mianownika: K[AgCl]=[[Ag
+
][Cl
-
]. Iloczyn K[AgCl] nosi nazwę iloczynu
rozpuszczalności, dla każdej soli przyjmuje inną, stałą wartość (stała równowagi pomnożona przez stałą wartość stężenia).
Iloczyn ten oznaczany jest literą L lub IR, czyli: IR=[Ag
+
][Cl
-
]. Oczywiście z równania dysocjacji:
AgCl Ag
+
+ Cl
-

wynika, że [Ag
+
]=[Cl
-
], czyli dla iloczynu rozpuszczalności możemy zapisać: IR=[Ag
+
]
2
, oraz
R
[Ag ] I
+
=
.
W przypadku soli o innym składzie postępujemy podobnie, czyli zaczynamy od napisania równania reakcji dysocjacji soli,
np. dla Ag2S:
Ag2S 2Ag
+
+ S
2-

Z równania reakcji dysocjacji widzimy, że po rozpuszczeniu x moli siarczku srebra, Ag2S, w 1 dm
3
wody, powstaje x moli [S
2-
],
z równania reakcji dysocjacji widzimy, że powstaną również jony srebra(I) w ilości [Ag
+
]=2x. Wzór na iloczyn rozpuszczalności
IR=[Ag
+
]
2
[S
2-
], czyli IR=(2x)
2
x=4x
3
, oraz R
3
I
x
4
=
.
Przy zadaniach na iloczyn rozpuszczalności ważne jest, że nierozpuszczalny osad soli AnBm wytrąci się tylko wtedy, gdy
[A]
n
[B]
m
będzie większe od IR.

10.6-1.
Oblicz iloczyn rozpuszczalności FeS wiedząc ze jego roztwór nasycony w T=298 K ma stężenie 6,1
.
10
-1
mol/dm
3

10.6-2.
Ile gramów AgBr może rozpuścić się w 15 dm
3
wody?
10.6-3.
Iloczyn rozpuszczalności CuS wynosi 10
-34
. Jaka jest rozpuszczalność tej soli w mol/L?
10.6-4.
Przeprowadź obliczenia i odpowiedz, czy po zmieszaniu równych objętości roztworu CaCl2 o stężeniu 0,05mol/dm
3
i
roztworu Na2SO4 o stężeniu 0,05mol/dm
3
wytrąci się osad CaSO4 (iloczyn rozpuszczalności K=4,93
.
10
-5
)
Różne reakcje- 84 -
10.6-5.
Obliczyć rozpuszczalność Ca3(PO4)2 (IR Ca3(PO4)2=2
.
10
-29
) w czystej wodzie i w środowisku wspólnego jonu z CaCl2 o
stężeniu 0,01 mol/dm
3
.
10.6-6.
Iloczyn rozpuszczalności jodanu(V) ołowiu(II) wynosi 3,2
.
10
-14
. Jaka jest rozpuszczalność tej soli wyrażona w molach na
litr?
10.6-7.
Czy wytrąci się osad, jeśli 50 cm
3
roztworu Ca(NO3)2 o stężeniu 5
.
10
-4
mol/dm
3
zamiesza się z 50cm
3
roztworu NaF o
stężeniu 2
.
10
-4
mol/dm
3
? Iloczyn rozpuszczalności CaF2 wynosi 1,7
.
10
-10
.
10.6-8.
Ile razy zmniejszy się rozpuszczalność BaCO3 w roztworze BaCl2 o stężeniu 0,01 mol/dm
3
? KSOBaCO3 = 8
.
10
-9
.
10.6-9.
Do 90 ml roztworu zawierającego 6,35
.
10
-2
mg jonów I
-
dodano 10 ml nasyconego roztworu AgCl. Obliczyć czy wytrąci się
osad AgI. IRAgI= 8,3
.
10
-17
;IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-10.
Ile g jonów Ag
+
zawiera 1500 ml nasyconego roztworu AgCl: IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-11.
W jakiej ilości wody rozpuści się 1,5 g AgCl: IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-12.
Ile cm
3
0,01 molowego roztworu wodorotlenku sodu należy dodać do 150cm
3
nasyconego roztworu Cd(OH)2 tak aby
rozpuszczalność wodorotlenku kadmu zmalała 50-krotnie IrCd(OH)2=2,8
.
10
-14
.
10.6-13.
Do 150 cm
3
roztworu BaCl2 o stężeniu 0,1M dodano 75cm
3
roztworu NaF o stężeniu 0,4M i uzupełniono wodą do objętości
250 cm
3
. Jaka jest masa jonów F
-
w osadzie BaF2 wytworzonym w tym roztworze? IRBaF2=1,1
.
10
-6
.
10.6-14.
Iloczyn rozpuszczalności AgCl=1
.
10
-10
. Policz stężenie jonów Ag
+
w roztworze wodnym, oraz stężenie jonów Ag
+
w
roztworze 0,1M NaCl. Co się stanie z iloczynem rozpuszczalności, gdy do AgCl dodajemy 0,1M roztwór Na2SO4?
10.6-15.
Jak zmieni się wartość iloczynu rozpuszczalności chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody
destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić
10.6-16.
Jak zmieni się rozpuszczalność chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu
chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić.
10.6-17.
Jaka jest rozpuszczalność (w g/dm
3
) Ag2CO3 jeśli wiadomo, że wartość pKSO tej soli wynosi 11,1?Reakcje redoks


11. Reakcje redoks

11.1. Utleniacz i reduktor, stopień utlenienia

11.1-1.
Dokończyć reakcje, które zachodzą i wskaż utleniacz:
a) Ag + HNO3 
b) Ag + Sn(NO3)2 
c) AgNO3 + Sn(NO3)2 
d) Sn(NO3)4 + H2 
e) AgNO3 + Fe 
11.1-2.
W związkach tlenowych chlor może występować na dodatnich stopniach utlenienia. Określ stopnie utlenienia chloru w
podanych związkach:
a) NaClO2 b) Ca(ClO4)2 c) KClO3 d) HClO.
11.1-3.
Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w związkach:
a) H2SO4, H2SO3, H3PO4, H2S, HCl, HClO, HClO3
b) Na2SO4, K2SO3, P2O5, Na2S, KCl, HClO4, NaClO3
c) NH3, N2O, NO, SO2, SO3, P2O3, NH4Cl
11.1-4.
Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w następujących jonach:
a) SO4
2-
, MnO4
-
, ClO4
-
, CO3
2-

b) AsO2
-
, AsO3
3-
, MnO3
2-
, H2PO4
-

11.1-5.
Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks? Wskazać dezelektronator i elektronator (utleniacz i reduktor)
1) H2SO4 + Mg  MgSO4 + H2
2) FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl
3) Zn + Pb(NO3)2  Pb + Zn(NO3)2
4) AlCl3 + 3NH3aq  Al(OH)3 + 3NH4Cl
5) Hg(NO3)2 + 2NaOH  HgO + 2NaNO3 + H2O
6) 2F2 + 2H2O  4HF + O2
7) As2O3 + 6NaOH  2Na3AsO3 + 3H2O
11.1-6.
Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij, dokonując odpowiednich obliczeń stopni utlenienia
pierwiastków. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i reduktor oraz procesy utleniania i redukcji. Pamiętaj o wyrównaniu
współczynników stechiometrycznych.
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
FeO + C → Fe + CO2

Reakcje redoks- 86 -
11.2. Dobór współczynników reakcji

11.2-1.
Napisz bilans elektronowy reakcji
Cu + stężony HNO3 oraz
Cu + rozcieńczony HNO3
11.2-2.
Napisz reakcje srebra z kwasem siarkowym (VI) i przedstaw bilans elektronowy.
11.2-3.
Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych:
a) PbO2 + HCl  PbCl2 + Cl2 + H2O
b) ZnS + O2  ZnO + SO2
c) Pb + H3PO4  Pb3(PO4)2 + H2
d) HClO4 + H2SO3  HCl + H2SO4
e) SnCl2 + HgCl2  SnCl4 + Hg
f) S + HNO3  H2SO4 + NO
g) BiCl3 + SnCl2  Bi + SnCl4
11.2-4.
Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych:
a) Hg + HNO3  Hg(NO3)2 + NO + H2O
b) HNO3 + HI  NO2 + HIO3 + H2O
c) Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O
d) As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO
e) P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO
f) As
2
O
3
+ HNO
3
+ H
2
O  H
3
AsO
4
+ N
2
O
3

g) AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 + H2O
11.2-5.
W niżej podanych równaniach chemicznych dobrać współczynniki:
a) Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
b) Br2 + HClO + H2O  HBrO3 + HCl
c) HClO3 + HCl  Cl2 + H2O
d) CuS + HNO3  CuO + S + NO + H2O
e) HI + H2SO4  I2 + H2S + H2O
f) SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4
g) H2SO3 + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl
11.2-6.
Zbilansuj równanie reakcji, wskaż utleniacz i reduktor:
NaNO2+FeSO4+H2SO4  Na2SO4+Fe(SO4)3+NO+H2O
11.2-7.
Uzupełnij współczynniki w poniższej reakcji redoks, zaznacz utleniacz i reduktor oraz reakcję utlenienia i redukcji. Napisz
równanie połówkowe oraz przedstaw formę jonową równania cząsteczkowego: K2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
11.2-8.
Mieszamy ze sobą w stosunku stechiometrycznym sproszkowane żelazo i pył siarkowy, następnie ogrzewamy probówkę.
W rozżarzonej mieszaninie zachodzi łączenie się pierwiastków z utworzeniem niebiesko-czarnego siarczku żelaza(II).
Podaj równanie reakcji syntezy siarczku żelaza(II)
Przedstaw bilans elektronowy tej reakcji
Który pierwiastek jest utleniaczem, a który reduktorem
Który pierwiastek ulega utlenieniu, a który redukcji
11.2-9.
Jaka masa odważki As2S3 utleniana roztworem HNO3 do H2SO4 i HAsO3 przekaże cząsteczkom utleniacza 1 mol
elektronów?
Reakcje redoks


11.2-10.
Uzupełnij współczynniki z poniższej reakcji redoks, zaznacz stopnie utlenienia i redukcji oraz zapisz równania połówkowe,
formę jonową i cząsteczkową równania:
KMnO4 + KNO2 + KOH  K2MnO4 + KNO3+ H2O
11.2-11.
W procesie technologicznym utleniono siarkę kwasem azotowym(V). Podaj przebieg reakcji i ustal współczynniki reakcji
(redox)
11.2-12.
Uzgodnij równanie reakcji i dopisz brakujący reagent:
FeS2 + NO3
-
+ .....  Fe
3+
+ SO4
2-
+ NO + H2O
11.2-13.
Uzupełnij współczynniki w poniższym równaniu reakcji na podstawie bilansu elektronowego. Wskaż utleniacz, reduktor oraz
proces utlenienia reakcji:
KMnO4+HCl  MnCl2+Cl2+KCl+H2O
11.2-14.
Uzupełnij równania reakcji redoks:
1. AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 +H2O
2. K2CO3 + C + N2  KCN + CO
3. As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO
4. CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2
5. F2O + H2O  O2 + HF
11.2-15.
Uzupełnić podane reakcje chemiczne:
NaOH + ClO2 + H2O2  NaClO2 + O2 + H2O
Ca(ClO)2 + H2O2  CaCl2 + O2 + H2O
KI+ O3 + H2O  I2 + KOH + O2
CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2
F2O + H2O  O2 + HF
11.2-16.
Obliczyć współczynniki w niżej podanych reakcjach jonowych
Sn
2+
+ Hg
2+
 Sn
4+
+ Hg2
2+

S
2-
+ I2  S + I
-

S
2-
+ SO3
2-
+ H
+
 S + H2O
NO2
-
+ I
-
+ H
+
 NO + I2 + H2O
11.2-17.
Ułożyć równania reakcji (i dobrać współczynniki):
a) w reakcji kwasu azotowego(V) o średnim stężeniu z miedzią tworzy się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu.
b) podczas działania kwasu azotowego(V) na rtęć powstaje sól rtęci dwuwartościowej i wydziela się bezbarwny gaz
brunatniejący na powietrzu
c) w reakcji cynku ze stężonym kwasem azotowym(V) wydziela się tlenek azotu(I) (N2O).
11.2-18.
Dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach:
a) Cr2O7
2-
+ 3CH3OH + H
+
→ Cr
3+
+ HCHO + H2O
b) Cr2O7
2-
+ CH3CH2OH + H
+
→ Cr
3+
+ CH3CHO + H2O
c) KMnO4 + H2C=CH2 + H2O → HO-CH2-CH2-OH + KOH + MnO2
d) KMnO4 + H2C=CH2 + H2SO4 → HO-CH2-CH2-OH + MnSO4 + K2SO4
11.2-19.
Stężony roztwór kwasu azotowego(V) ma tak silne właściwości utleniające, że zanurzony w nim rozżarzony kawałek siarki
zapala się. Zachodzi wówczas reakcja opisana schematem HNO3+ S → H2O+NO+SO2. Ułóż bilans elektronowy, dobierz
współczynniki w równaniu reakcji, a następnie, wskaz utleniacz reduktor.


Reakcje redoks- 88 -
12. Układ okresowy pierwiastków

12.1. Różne reakcje
12.1-1.
Jaki powinien być wzór tlenku na najwyższym stopniu utlenienia: jodu, bizmutu, selenu, boru, cezu i cyny?
12.1-2.
Pierwiastek E tworzy jodek o wzorze EI3 i chlorek o wzorze ECl3. Z 0,85g jodku w reakcji
2EI3 + 3Cl2 → 2ECl3 + 3I2
otrzymano 0,38g chlorku.
a) Oblicz masę atomową pierwiastka E
b) Napisz nazwę i symbol pierwiastka E
12.1-3.
Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 40u. Masa atomowa tlenu 16u. Ustal masę atomową metalu.
12.1-4.
Pewien pierwiastek występuje w dwuzasadowym kwasie tlenowym o masie cząsteczkowej 62 u. Stosunek masy tlenu do
masy wodoru w cząsteczce tego kwasu wynosi 24:1. Jaki to pierwiastek? Napisz wzór tego kwasu.
12.1-5.
Zapisz cząsteczkowo, jonowo i w sposób skrócony równania:
a) reakcji zobojętniania kwasu siarkowego(VI) wodorotlenkiem potasu
b) reakcji między azotanem V srebra a chlorkiem sodu: zaznacz wytrącający się osad.
12.1-6.
Oblicz wartości x i y. Odczytaj równania reakcji:
a) PbxOy + 4H2 → 3Pb+4H2O
b) 2CrхOу+3C → 2Cr+3CO₂
12.2. Litowce


12.3. Berylowce

12.3-1.
Określ charakter chemiczny tlenku magnezu i tlenku fosforu(V). Napisz reakcje, jakim ulegają te tlenki.
12.3-2.
Napisz dwie reakcje otrzymywania tlenku wapnia.


12.4. BorowceUkład okresowy pierwiastków


12.5. Węglowce

12.5-1.
W reakcji pary wodnej z 10
3
kg rozżarzonego koksu, zawierającego 90% węgla, otrzymano 1600m³ wodoru (`warunki
normalne). Obliczyć procentową wydajność reakcji.
12.5-2.
Ułożyć równania reakcji ilustrujące proces wyodrębniania wodoru z gazu syntezowego ( mieszanina H2 + CO )

Reakcje redoks- 90 -
12.5-3.
Wyjaśnić, co oznaczają następujące określenia:
- kwas krzemowy jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie,
- kwas krzemowy jest słabym elektrolitem
- kwas krzemowy jest związkiem nietrwałym,
- sole kwasu krzemowego ulegają hydrolizie.
12.5-4.
W siedmiu probówkach znajdują się roztwory: Na2CO3 (węglan sodu), NaNO3 (azotan sodu), Na2S (siarczek sodu) i NaCl
oraz CO, wodór, CO2. Jak je rozróżnić?
12.5-5.
Wyjaśnić, dlaczego węglany nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych.
12.5-6.
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
C → CO → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2
Przypadku reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać równanie w formie jonowej.
12.5-7.
Na nasycony wodny roztwór siarczanu wapnia podziałano dwutlenkiem węgla i amoniakiem. Jakie produkty powstają w
wyniku reakcji? Napisać jonowo równania reakcji.
12.5-8.
Podczas przepuszczania dwutlenku węgla przez wodę wapienną, najpierw następuje zmętnienie, a następnie jego zanik.
Wyjaśnić te zjawiska równaniami reakcji.
12.5-9.
Jak otrzymać kwas krzemowy z krzemionki? Ułożyć równania reakcji, opisać czynności eksperymentalne, proponując
konkretne ilości potrzebnych substancji (dla roztworów również stężenia) niezbędnych do otrzymania około 0,1 mola produktu.
12.5-10.
Tak zwane szkło zwykłe zawiera 13% tlenku sodu, 11,7% tlenku wapnia i 75,3% dwutlenku krzemu. Ustalić wzór tlenkowy
szkła.
12.5-11.
Krzem można otrzymać, przepuszczając pary fluorku krzemu nad ogrzanym potasem. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć
objętość fluorku krzemu (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 2 moli krzemu.
12.5-12.
Obliczyć objętość 50-procentowego kwasu fluorowodorowego (d=1,5g/cm
3
), potrzebną do przeprowadzenia 6g dwutlenku
krzemu w czterofluorek krzemu.
12.5-13.
5 g dwutlenku krzemu wrzucono do stężonego roztworu, zawierającego 6g kwasu fluorowodorowego. Ile dm3 czterofluorku
krzemu (warunki normalne) wydzieli się podczas doświadczenia?
12.5-14.
Obliczyć, ile dm
3
dwutlenku węgla (warunki normalne) należy wprowadzić do 100cm
3
0,5-molowego roztworu krzemianu
sodu, aby całkowicie wytrącić kwas krzemowy.
12.5-15.
Ile moli dwutlenku węgla można otrzymać z m gramów mieszaniny tlenku węgla i tlenu zawierającej PO procent masowych
tlenu?
12.5-16.
Po wyprażeniu 2g metalu powstało 2,539g tlenku, w którym metal jest na czwartym stopniu utlenienia. Podaj jaki to metal.


Układ okresowy pierwiastków


12.6. Azotowce

12.6-1.
Ustal wzór sumaryczny soli o nazwie azotan(V) magnezu i napisz sześć reakcji otrzymywania tej soli.
12.6-2.
Napisz wzór sumaryczny, strukturalny kwasu fosforowego(V) oraz reakcję otrzymywania tego kwasu z odpowiedniego
tlenku.
Reakcje redoks- 92 -
CHEMIA ORGANICZNA

13. Węglowodory

13.1. Węglowodory nasycone (alkany)

13.1-1.
Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach
normalnych wynosi 1,339 g/dm
3
Narysuj wzór strukturalny tego związku.
13.1-2.
Napisz, który z węglowodorów o wzorach C2H6, C16H34 :
a) ma wiekszą gęstość
b) jest łatwiej zapalny
c) ma wyższą temperaturę wrzenia
13.1-3.
Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru CnH2n+2 zakładając, że produktem spalania jest:
a) dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV)
b) tlenek węgla (tlenek węgla(II)
c) sadza
13.1-4.
Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan, jeżeli mol chloru reaguje z molem propanu?
13.1-5.
Ile trzeciorzędowych atomów wodoru zawiera:
a) izobutan
b) 2-metylobutan
c) neopentan
13.1-6.
Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu, wiedząc, że jej masa cząsteczkowa wynosi 151u.
13.1-7.
Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem solnym lub z wodą. Którą z tych reakcji należy zrealizować, chcąc
otrzymać najwięcej metanu, mając do dyspozycji m gramów węgliku glinu.
13.1-8.
Narysuj wszystkie izomary heksanu, podaj ich nazwy.
13.1-9.
Do spalenia 2,24 dm
3
węglowodoru X zużyto 11,2 dm
3
tlenu i otrzymano 6,72 dm
3
tlenku węgla(IV) oraz wodę. Pomiary
wykonano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Podaj nazwę węglowodoru X.
13.1-10.
Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochloropochodną?
13.1-11.
Po całkowitym spaleniu 7,0 g związku organicznego o masie molowej 42 g/mol otrzymano 11,2 dm
3
ditlenku węgla w
przeliczeniu na warunki normalne, oraz parę wodną, która po skropleniu ważyła 9,0 g. Ustalić wzór elementarny i rzeczywisty
tego związku.
13.1-12.
Na spalenie dwóch objętości pewnego węglowodoru zużyto 7 objętości tlenu i otrzymano 4 objętości CO2 oraz parę wodną.
Ustalić wzór tego węglowodoru jeżeli wszystkie pomiary przeprowadzono w warunkach normalnych.
Węglowodory


13.1-13.
Ułóż równanie reakcji otrzymywania
a) butanu z etanolu korzystając z dowolnych odczynników nieorganicznych
b) 2,2-chloropropanu z 1,2-dibromopropanu.
13.1-14.
Ile moli, dm
3
, gramów tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 342g benzyny zakładając, że jest ona czystym oktanem
(warunki normalne)
13.1-15.
Przyjmując, ze w benzynie na 4 cząsteczki heksanu przypada 1 cząsteczka heptanu i 2 cząsteczki oktanu, oblicz stosunek
liczby cząsteczek CO2 do liczby cząsteczek H2O w produktach całkowitego spalania tej benzyny
13.1-16.
W wyniku spalenia 11,4g alkanu otrzymano 17,92dm
3
CO2 odmierzonego w warunkach normalnych. Ustal wzór
sumaryczny tego węglowodoru, zapisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego oraz wzory strukturalne 5-ciu jego
izomerów.
13.1-17.
Oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru o masie molowej 30g/mol, jeżeli w relacji spalania 1,50g tego związku otrzymano
4,4g CO2 i parę wodną.
13.1-18.
Stosunek mas dwóch kolejnych alkanów w szeregu homologicznym wynosi 1:1.14. Ustal wzory sumaryczne tych alkanów.
13.1-19.
Do spalenia 40 dm
3
mieszaniny metanu i propanu do tlenku węgla(IV) i wody zużyto 170 dm
3
tlenu. Oblicz skład
mieszaniny węglowodorów w procentach objętościowych.
13.1-20.
Obliczyć w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan jeżeli do całkowitego spalenia 7dm
3
tej mieszaniny zużyto
32dm
3
tlenu otrzymując CO2 i parę wodną. Podane objętości odnoszą się do identycznych warunków ciśnienia i temperatury.
13.1-21.
Spalono 0,5 litra pewnego węglowodoru i otrzymano 2dm
3
dwutlenku węgła oraz 2,009g wody. Jeden dm
3

jednochlorowcopochodnej tego węglowodoru posiada masę 4,129g (gęstość chlorowcopochodnej tego węglowodoru w
stosunku do powietrza wynosi 3,19, objętość podano w przeliczeniu na warunki normalne).
a) podaj skład procentowy tego węglowodoru
b) wyprowadź wzór uproszczony tego węglowodoru
c) wyprowadź wzor rzeczywisty
d) czy otrzymany węglowodór posiada izomery?
13.1-22.
W syntezie Wurtza otrzymano 3 alkany. Wiedząc, że dwa z nich to butan i 2,3-dimetylopentan, napisać wzór i podać nazwę
trzeciego węglowodoru.
13.1-23.
10 cm
3
pewnego węglowodoru spalono zużywając 35cm
3
tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 30cm
3

gazu, którego objętość po przepuszczeniu przez wodny roztwór NaOH nie uległa zmianie. Objętość mierzono w temperaturze
295K pod normalnym ciśnieniem. Ustalić wzór węglowodoru.
13.1-24.
Napisz ile izomerów może powstać w wyniku każdej z poniższych reakcji, wiedząc, że gazowe substraty zmieszano w
stosunku objętościowym 1:1
a) propan + Br2 →
b) metylopropan +Cl2 →
c) chloroetan + Cl2 →

Reakcje redoks- 94 -
13.1-25.
Narysuj związek zawierający jeden IV-rzędowy atom węgla, jeden III-rzędowy oraz trzy II-rzędowe atomy węgla. Podaj
liczbę pierwszorzędowych atomów węgla oraz nazwę tego związku. Wiedząc że izomer to związek o tym samym wzorze
sumarycznym a innym strukturalnym, narysuj 2 dowolne izomery tego związku i nazwij je, oraz określ rzędowość atomów
węgla w tych związkach.
13.1-26.
Podaj wzór dowolnego węglowodoru posiadającego jedno wiązanie potrójnie oraz taka samą liczbę atomów wodoru co
związek wyjściowy, a następnie podaj jego nazwę, określ rzędowość atomów węgla i podaj dwa wzory jego izomerów i nazwij
je.
13.1-27.
Napisz reakcje wszystkich powyższych związków z dowolnym fluorowcem, wodą, wodorem cząsteczkowym,
flurowcowodorem, manganianem(VII) potasu. Podaj nazwy powstałych produktów lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi.
13.1-28.
Narysuj wszystkie izomery alkanu o wzorze sumarycznym C7H16 . Podaj nazwy tych izomerów
13.1-29.
Uzgodnij równanie reakcji spalania całkowitego alkanu:
CnH2n+2 + …..O2 → ….CO2 + …..H2O
13.1-30.
Korzystając z rozwiązania z poprzedniego zadania, narysuj wykres ilustrujący zależność między liczbą atomów węgla w
cząsteczce alkanu (oś 0X), a liczbą cząsteczek tlenu potrzebną do spalenia 1 cząsteczki alkanu (oś 0Y). Na wykresie zaznacz
te punkty, które mają sens chemiczny.
13.1-31.
Korzystając z wykresu z poprzedniego zadania odczytaj, ile cząsteczek tlenu potrzeba do spalenia całkowitego:
a) 1 cząsteczki etanu
b) 1 cząsteczki butanu
c) 1 cząsteczki pentanu
d) 1 cząsteczki oktanu
13.1-32.
Napisz reakcję chlorowania 2-metylobutanu i wyjaśnij przyczynę powstawania konkretnych produktów
13.1-33.
Jakie produkty powstają w wyniku monochlorowania 2-metylobutanu? Przedstaw mechanizm tej reakcji.
13.1-34.
Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji chlorowania etanu i propanu. Nazwij wszystkie możliwe produkty
reakcji
13.1-35.
Jakie węglowodory powstają w wyniku reakcji metalicznego sodu z bromometanem oraz mieszaniną bromometanu i
bromoetanu? Napisz równania zachodzących reakcji.
13.1-36.
Ustal wzor tetrachloropochodnej alkanu o masie molowej 168g/mol. Podaj nazwę tego związku.
Węglowodory


13.2. Weglowodory nienasycone (alkeny i alkiny)

13.2-1.
Narysuj wzór polimeru, zawierający trzy mery, który powstaje z CH2=CH-Cl. Podaj nazwę tego polimeru.
13.2-2.
Podać treść i przykłady zastosowania reguł Markownikowa i Zajcewa (zapisując równania reakcji posługując się wzorami
grupowymi).
13.2-3.
Jak stwierdzić, czy badana substancja jest węglikiem glinu czy karbidem?
13.2-4.
Pewien węglowodór, homolog etynu, spalono całkowicie w tlenie, przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą
niż objętość par spalanego węglowodoru. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-5.
Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do szeregu homologicznego alkinów, wiedząc, że zawiera on masowo
11,1% wodoru, a gęstość par tego związku w warunkach normalnych jest rowna 2,41 g/dm
3
.
13.2-6.
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
C C
H
H H
H
C C
Br Br
H
H H
H C C
Br
Br Br
Br
H H
C C H H C C
H
H
H
H
C C H H
H
H
H
H
C C H H C C
Br
H
Br
H
C C
Br
Br Br
Br
H H C C
Br
Br Br
Br
Br Br
?
?
?
?
?
? ?
a)
b)
c)

13.2-7.
Pewien węglowodór reaguje w ciemności z chlorem, w wyniku czego powstaje tetrachloropochodna o masie stanowiącej
455% masy wyjściowego węglowodoru. Ustal wzór strukturalny tego weglowodoru
13.2-8.
250cm
3
mieszaniny propanu i propenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu. Objętość gazu zmniejszyła się do
175cm
3
. Oblicz procentowy skład objętościowy początkowej mieszaniny gazu.
13.2-9.
Stosunek masowy alkenów w szeregu homologicznym wynosi 1:0,89 ustal ich wzory sumaryczne. Czy alkeny różnią się o
masę grupy CH2?
13.2-10.
Napisz stosując wzory półstrukturalne równanie reakcji addycji i równanie reakcji substytucji, których produktem będzie
chloroetan
13.2-11.
Pewien węglowodór nienasycony tworzy, po przepuszczeniu przez wodę bromową, produkt zawierający 85,09% masowych
bromu. Próbka badanego związku daje po spaleniu 1,1g tlenku węgla (IV) i 0,45g wody. Narysuj wzór półstrukturalny i podaj
nazwę tego węglowodoru.

Reakcje redoks- 96 -
13.2-12.
Napisz wzory i podaj nazwy izomerów heksenu i heksynu różniących się położeniem wiązania wielokrotnego.
13.2-13.
Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu, jeżeli do spalenia
4dm
3
dej mieszaniny zużyto 11dm
3
tlenu, otrzymując dwutlenek węgla i parę wodna. Pomiarów objętości dokonano w
temperaturze 291 K pod ciśnieniem 296hPa
13.2-14.
Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 56u. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu
13.2-15.
Dla cząsteczki alkanu, cykloalkanu, alkenu i alkinu zawierających 5 atomów węgla:
a) zapisz ich wzory sumaryczne
b) narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów
c) dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne
d) dla każdego z izomerów określ rodzaj izomerii.
13.2-16.
Zapisz poniższe równania reakcji chemicznych, produktom nadaj nazwy systematyczne i określ typ reakcji:
a) propen + woda
b) propen + wodór
c) propyn + bromowodór
d) propyn +tlen (różna dostepność tlenu)
e) propan + chlor
f) eten + eten
13.2-17.
Dokończ poniższe równania reakcji i podpisz reagenty:
a) CH3-CH=CH2 + Br2 →
b) CH3-CH2-CH3 + O2 →
13.2-18.
Masa podgrzewanego polietylenu na skutek depolimeryzacji zmniejszyła się o 140mg. Oblicz, jaką objętość etenu
otrzymano (warunki normalne)
13.2-19.
Badano reakcję dwóch izomerów C6H10 z bromem. Próbka pierwszego odbarwiła 137cm
3
5% roztworu bromu. Identyczna
próbka drugiego odbarwiła 274cm
3
5%r-ru bromu. Podaj po dwa przykłady związków, które mogą być pierwszym i drugim
izomerem C6H10
13.2-20.
Oblicz procentowy skład masowy i objętościowy mieszaniny C2H2 i C2H4 jeżeli do spalenia 4dm
3
tej mieszaniny zużyto
11dm
3
tlenu otrzymując CO2 i H2O. Pomiarów objętości dokonano w temp 291K pod ciśnieniem 296hPa.
13.2-21.
10cm
3
gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm
3
tlenu i mieszaninę zapalono. Po zakończeniu reakcji i skropleniu pary
wodnej objętość gazów wynosiła 50cm
3
a po przepuszczeniu przez wodny roztwór KOH, zmniejszyła się do 10cm
3
. Wszystkie
objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-22.
40cm
3
pewnego węglowodoru spalono zużywając 180cm
3
tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 120cm
3

gazu, który po przepuszczeniu przez roztwór KOH został całkowicie pochłonięty. Objętości mierzono w tych samych warunkach
ciśnienia i temperatury. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-23.
Posługując się wyłącznie wzorami strukturalnymi napisz reakcję przyłączenia wody, bromowodoru i chloru do butenu.
Zastosuj regułę Markownikowa.
13.2-24.
Co to jest izomeria? Napisz wzory sumaryczne i pół strukturalne oraz nazwy systematyczne wszystkich izomerów heksenu.
Węglowodory


13.2-25.
Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwy produktów. Określ typ reakcji chemicznej:
a) C4H10+Cl2 →
b) C3H6 + HBr →
c) C2H2 + Br2 →
d) Benzen + HNO3 →
Równania zapisz w postaci strukturalnej lub półstrukturalnej.
13.2-26.
Wyjaśnij na przykładach różnicę pomiędzy reakcją podstawiania a przyłączania.
13.2-27.
Napisz poniższe reakcje wykorzystując wzory półstrukturalne i podaj nazwy odpowiednich produktów lub substratów:
a) spalanie częściowe 2,2-dimetylopropanu
b) bromowania 2,3- dimetylobut-1-enu
c) otrzymywanie 1,2-dichloroprpopanu w odpowiedniej reakcji addycji
d) otrzymywanie 3-jodo-2,2,3,4,4-pentametylopentanu
13.2-28.
Napisz równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
a) propyn → propen → propan
b) butyn → dichlorobuten → tetrachlorobutan
13.2-29.
Dehydrohalogenacja 2-bromobutanu wodorotlenkiem potasu w alkoholu etylowym daje mieszaninę 2 produktów (alkenów),
tj. but-2-enu i but-1-enu. Który produkt dominuje w mieszaninie poreakcyjnej?
13.2-30.
Narysuj wzór polimeru, zawierający trzy mery, który powstaje z CH2=CH-Cl. Podaj nazwę tego polimeru.
13.2-31.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujace przemiany chemiczne:
CaC
2
H
2
O H
2
/kat.
Br
2 Zn
A B D B

13.2-32.
Wyjaśnij różnice w reakcjach polimeryzacji i polikondensacji, różnice te zilustruj na dowolnie wybranych przykładach.
13.2-33.
Podaj wzor homologu etynu, ktorego 6,02
.
10
23
czasteczek ma mase o 140g większa od 1 mola czasteczek propynu.
13.2-34.
Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego alkanu o 5 atomach węgla, półspalania metanu, spalania całkowitego
alkinu o 10 atomach wodoru cząsteczce.
13.2-35.
Napisz równanie reakcji przyłączania chloru do etynu.
13.2-36.
Napisz równanie reakcji przyłączania wodoru do etenu.
13.2-37.
Ułóż równania reakcji.
etenu z bromem
propynu z chlorem tak aby produktem był związek nasycony.

Reakcje redoks- 98 -
13.3. Węglowodory aromatyczne

13.3-1.
Ułóż równanie reakcji benzenu z chlorem w obecności chlorku żelaza(III) i napisz nazwę produktu oraz jak, nazywa się tego
typu reakcja.
13.3-2.
Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie (podać wzory grupowe, typy reakcji i
nazwy reagentów):
etan  chlorek etylu  eten  etyn  benzen
13.3-3.
Oblicz ile dm
3
tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 885g mieszaniny benzenu i toluenu zmieszanym w stosunku
molowym 1:3.
13.3-4.
Uzupełnij i zbilansuj następujące równania reakcji:
a) …………. + O2 → 3CO2 + 4H2O
b) propan + Br2 (światło) → ………… + ………………. + ………………
c) CH3-CH2-CH=CH2 + HBr →
d) but-2-yn + chlorowodór →
e) toluen + Br2 (światło) →
13.3-5.
Biorąc pod uwagę wpływ skierowujący podstawników napisać równania reakcji sulfonowania:
a) m-chlorotoluenu
b) kwas p-metylobenzoesowego
Określić i nazwać główny(e) produkt(y) tych reakcji.
13.3-6.
Przeprowadzono bromowanie i nitrowanie benzenu na dwa sposoby:
I najpierw bromowanie a następnie nitrowanie powstałego produktu
II najpierw nitrowanie a następnie bromowanie powstałego produktu
Jakie produkty otrzymano w obydwu przypadkach?
13.3-7.
Podaj wzory strukturalne 3 izomerów benzenu nie zawierających pierścienia
13.3-8.
W reakcji chlorowania toluenu w obecności Fe powstaje mieszanina zawierająca 10% masowych o-chlorotoluenu i 90%
wagowych p-chlorotoluenu. Ile moli izomeru orto i ile para otrzymamy, jeżeli do reakcji użyjemy 1 mola toluenu
13.3-9.
W procesie reformingu cząsteczki n-heksanu ulegają przemianie w cząsteczki benzenu. Ułóż równanie reakcji
13.3-10.
W jakim przypadku moment dipolowy izomeru para jest równy 0, a w jakim moment dipolowy izomeru orto jest:
a)mniejszy
b)większy od momentu dipolowego izomeru para
13.3-11.
Na czym polega charakter aromatyczny benzenu.
13.3-12.
Wychodząc z benzenu i dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj sposób otrzymywania m-dinitrobenzenu oraz
kwasu m-bromobenzoesowego.
Alkohole


14. Alkohole

14.1-1.
Podaj mechanizm reakcji dowolnego 3-rzędowego alkoholu z odczynnikiem Lucasa.
14.1-2.
Do podanego schematu ułożyć odpowiednie reakcje chemiczne:
CH
4
Cl
2
KOH
H
2
O
Na H
2
O
A
B C D

14.1-3.
Podaj wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego zawierającego wagowo 64,9% węgla i 13,5% wodoru.
14.1-4.
Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego, jeżeli wiesz, ze do całkowitego spalenia 0,1 mola tego związku
zużyto 16,8 dm
3
tlenu (w warunkach normalnych), otrzymując 10,8 g wody. Podaj wzory półstrukturalne trzech dowolnych
izomerów tego związku oraz ich nazwy
14.1-5.
W miejscu liter A,B,C wstaw odpowiednie wzory strukturalne i nazwy związków chemicznych. Przedstaw równania reakcji
zaznaczone strzałkami.
C H C CH
3
H
2
(niedomiar)
Pt
HCl
KOH
alkohol
H
2
O/H
+
A B
C
D

14.1-6.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany ilustrujące metody otrzymywania etanolu z karbidu, podaj
nazwy związków A, B, D oraz X
CaC
2
A B
D
X
HCl
KOH/H
2
O

14.1-7.
Ustal masę molową i wzór n-alkanolu widząc, że w reakcji 9g tego związku z sodem wydziela się 1,68dm
3
wodoru (warunki
normalne).
14.1-8.
Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać glikol etylenowy mając do dyspozycji octan
etylu i dowolne odczynniki nieorganiczne.
14.1-9.
Zapisz równania reakcji przedstawionych poniższymi schematami:
a) propan → 1-chloropropan →propan-1-ol →propan-1-olan potasu
b) benzen → nitrobenzen → bromonitrobenzen
14.1-10.
Jaki odczyn posiadają wodne roztwory alkoholi i fenoli. Odpowiedź uzasadnij.
14.1-11.
Dla cząsteczki pentanolu:
a)zapisz równanie reakcji spalania
b)zapisz wszelkie możliwe jego izomery wynikające z położenia grupy funkcyjnej(hydroksylowej-OH)
c)dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne i określ ich rzędowość
d)zapisz równania katalitycznego utleniania tych izomerów, dla produktów utlenienia utwórz nazwy systematyczne.
Alkohole- 100 -
14.1-12.
Ułóż wzory i nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C5H11OH Określ rzędowość tych alkoholi oraz napisz
równania reakcji utleniania butan-1-olu i butan-2-olu.
14.1-13.
W wyniku reakcji 1 mola alkenu z 1 molem wody powstał związek o masie molowej o 64,28% większej od masy alkenu.
Podaj wzór tego alkenu.
14.1-14.
W wyniku całkowitego spalenia 4,5g alkoholu polihydroksylowego otrzymano 4,48dm
3
CO2 (odmierzonego w warunkach
normalnych)) i 4,5g wody. Ustal wzór sumaryczny tego alkoholu, jeżeli jego masa molowa wynosi 90g/mol.
14.1-15.
Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego, jeżeli wiesz, że do całkowitego spalenia 0,1mola tego związku
zużyto 16,8dm
3
tlenu (w warunkach normalnych), otrzymując 10,8g wody. Podaj wzory pólstrukturalne trzech dowolnych
izomerów tego związku oraz ich nazwy.
14.1-16.
Zapisz cykl równań, które doprowadzą do otrzymania etanolu z etanu.
14.1-17.
Wyjaśnij dlaczego w wyniku addycji wody do propenu w obecności H2SO4 jako główny produkt powstaje propan-2-ol?
14.1-18.
Wyjaśnij mechanizm reakcji przemiany 2-metylobutan-2-olu w 2-metylobut-2-en
14.1-19.
Wyjaśnij mechanizm przyłączenia alkoholu etylowego do etanalu w środowisku kwaśnym.
14.1-20.
Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji przedstawione na schemacie:
etanol → eten → 1,2-dichloroetan → glikol → glikolan potasu
14.1-21.
Podaj nazwę i ustal rzędowość alkoholi:
C H
3
C
H
CH
3
(CH
2
)
3
CH
2
OH
C H
3
C
CH
3
OH
CH
2
C
CH
3
CH
3
CH
3
C H
3
C
H
OH
(CH
2
)
4
CH
3
a)
b)
c)

14.1-22.
Zapisz reakcje utleniania:
Butan-1-olu
Butan-2-oluAldehydy, ketony


15. Aldehydy, ketony

15.1-1.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany zaznaczone na poniższym schemacie:
C C H H
C H
3
C
H
O
A
H
2
B
HCl
C
KOH/H
2
O
CuO
D

15.1-2.
Tlenkiem srebra podziałano na 2,4 g pewnego alkanalu. Otrzymano 8,94 g metalicznego srebra. Ustal wzór tego alkanalu.
15.1-3.
Oblicz, ile gramów srebra powstanie podczas redukcji 7,5 grama metanalu użytego w próbie Tollensa.
15.1-4.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne:
C H
2
CH CH
2
CH
3
HCl
A
KOH/H
2
O
B
CuO
D

Podaj nazwy związków A, B oraz D.
15.1-5.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przebieg próby Tollensa i próby Trommera dla etanalu (aldehydu octowego).
15.1-6.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne:
CH
2
=CH-CH
2
-CH
3
HCl
A
KOH/H
2
O
B
CuO
D

Podaj nazwy związków A, B, i D.
15.1-7.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: propanal → propanol
Alkohole- 102 -
16. Kwasy karboksylowe

16.1-1.
Zobojętniono 4 g kwasu dikarboksylowego za pomocą 30,8cm
3
2,5 -molowego roztworu NaOH. Podaj wzór strukturalny i
nazwę tego kwasu.
16.1-2.
Reakcja kwasu p-aminobenzoesowego z a) HCl, b) KOH, c) Na2CO3
16.1-3.
W wyniku reakcji 11 g kwasu monokarboksylowego z magnezem otrzymano 1,4 dm
3
wodoru (w warunkach normalne).
Ustalić wzór sumaryczny kwasu.
16.1-4.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany ilustrujące trzy różne metody otrzymywania kwasu octowego. Podaj nazwy
związków A, B, X, Y, Z, W oraz związku D.
CaC
2
H
2
O
A
B
D
H
2
O/Hg
2+
CuO
H
2
/Pt HCl KOH/H
2
O
CuO
Y Z
W
2H
2
/Pt
O
2
/kat.
X

16.1-5.
Napisz równania reakcji pozwalające na przeprowadzenie następujących przemian.
a) CH4  CH3-CH3  CH3-CH2-OH  CH3-CH3
b) CH3-CH2-OH  CH2=CH2 CH3-CH3  CH3-CH2-Cl  CH3-COOH
16.1-6.
Napisz cykl reakcji prowadzących od etanu do kwasu octowego(etanowego). Napisz te równania i podaj nazwy wszystkich
zastosowanych związków organicznych.
16.1-7.
Zaproponuj 3 metody otrzymywania (C2H5COO)2Ca, oraz napisz reakcję dysocjacji tej soli.
16.1-8.
Zapisz równania reakcji i nazwij produkty reakcji:
a) kwasu masłowego w wodorotlenkiem magnezu
b) kwasu octowego z tlenkiem wapnia
16.1-9.
Uwodniony kwas organiczny zawierający 2 grupy karboksylowe ma następujący skład procentowy: C: 19,04%, H: 4,77%,
O: 76,19%. Wyprowadzić wzór tego kwasu.
16.1-10.
Podaj wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego, którego masa cząsteczkowa wynosi 130 u.
16.1-11.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: etanol → etanal → kwas octowy
16.1-12.
Ułóż równani reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
metanol → metanal → kwas metanowy → mrówczan wapnia

Kwasy karboksylowe16.1-13.
Ułóż równania reakcji:
a)otrzymywania mrówczanu potasu
b)otrzymywania octanu glinu
16.1-14.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym:
a) etanol → etanal → kwas octowy
b) propanal → propanol
16.1-15.
Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Podaj wzór
sumaryczny i nazwę tego kwasu.

Alkohole- 104 -
17. Nitrozwiązki i aminy

17.1-1.
Oblicz masę cynku i roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 36% potrzebnych do zredukowania 0,15 mola
nitrobenzenu.

Tłuszcze i estry


18. Tłuszcze i estry

18.1-1.
5 g kwasu salicylowego poddano reakcji z 7 cm
3
bezwodnika octowego (d=1,08 g/cm
3
) uzyskując 5,1 g aspiryny. Napisz
równanie reakcji i oblicz jej wydajność.
18.1-2.
Z jakiej ilości kwasu salicylowego i bezwodnika octowego należy wyjść aby w reakcji otrzymywania aspiryny zachodzącej z
wydajnością 73% uzyskać 8 g produktu. Napisz równanie zachodzącej reakcji
18.1-3.
10 g mieszaniny salicylanu metylu i benzoesanu metylu hydrolizowano 0,6 dm
3
0,2-molowego roztworu KOH. Hydroliza
przebiegała praktycznie do końca, a nadmiar wodorotlenku zobojętniono 0,2 dm
3
0,1-molowego roztworu kwasu solnego.
Określ skład mieszaniny w procentach masowych i molowych
18.1-4.
W reakcji hydrolizy tłuszczu (glicerydu) otrzymano 128 g kwasu palmitynowego i 71 g kwasu stearynowego. Ustalić wzór
tłuszczu.
18.1-5.
Produktami hydrolizy pewnego estru są: kwas A i alkohol B. Sól wapniowa kwasu A zawiera 30,8 %wapnia, a produktem
utlenienia alkoholu B jest kwas identyczny z kwasem A. Podać wzór grupowy i nazwę tego estru.
18.1-6.
Ułóż schemat przemian, które należy przeprowadzić w celu otrzymania octanu etylu mając do dyspozycji karbid i dowolne
odczynniki nieorganiczne.
18.1-7.
Tłuszcz A to tłuszcz o masie cząsteczkowej równej M=834g/mol. Skład procentowy węgla i tlenu przedstawia się
następująco: %C=ok. 76,26%; %O=ok. 11,51%
Tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzenia, nie odbarwia tez wody bromowej ani roztworu KMnO4
1.Zidentyfikuj tłuszcz A, wykonując niezbędne obliczenia. Zapisz wzór sumaryczny i półstrukturalny tego tłuszczu, nazwij go
2.wyjaśnij jakiej konsystencji jest tłuszcz A.
3.Zapisz reakcje zmydlania tego tłuszczu, mając na uwadze, iż najważniejszym produktem tej reakcji maja być tutaj mydła o
płynnej konsystencji.
4.Dlaczego tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzania?
5.Oblicz ile m
3
tlenu potrzeba, aby w reakcji spalania tego tłuszczu otrzymać 2,5kg H2O.
18.1-8.
W cząsteczce tłuszczu znajdują się jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów: oleinowego, palmitynowego,
linolowego. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. Oblicz, jaką objętość w warunkach
normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując, że reakcja
przebiegnie z 50% wydajnością.
18.1-9.
Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać dioctan glikolu etylowego mając do dyspozycji
etylen i dowolne odczynniki nieorganiczne.
18.1-10.
100g mieszaniny tristearynianu i trioleinianu glicerolu reaguje z 42g jodu. Ile procent masowych trioleinianu glicerolu
zawiera mieszanina ?
18.1-11.
W cząsteczce tłuszczu znajdują się: jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów-oleinowego, palmitynowego,
linolowego. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. Oblicz, jaką objętość w warunkach
normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując, że reakcja
przebiegnie z 50% wydajnością.
18.1-12.
Alkohole- 106 -
Zaproponuj cykl przemian, jakim należy poddać tłuszcze, aby otrzymać nitroglicerynę.
18.1-13.
Mając do dyspozycji toluen i etanol oraz dowolne odczynniki nieorganiczne, zaplanuj (pisząc odpowiednie równania)
sposób otrzymywania kwasu acetylosalicynowego (aspiryny).
18.1-14.
Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych C4H8O2, C5H10O2, oraz
C6H12O2
18.1-15.
Napisz równania reakcji hydrolizy:
a)octanu butylu
b) mrówczanu propylu
18.1-16.
Ułóż równanie alkoholu metylowego z kwasem masłowym. Podaj nazwę produktu reakcji
18.1-17.
Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania:
a) octanu butylu
b) mrówczanu etylu
c) propionianu propylu
18.1-18.
Napisz wzory strukturalne, półstrukturalne i nazwy estrów o wzorach sumarycznych:
a) C2H5COOC4H9
b) C4H9COOC2H5

Aminokwasy i białka


19. Aminokwasy i białka

19.1-1.
Jakie substancje znajdowały się w probówkach I i II, jeżeli po dodaniu kwasu azotowego(V) zawartość probówki I zabarwiła
się na żółto, a po dodaniu jodu zawartość probówki II zabarwiła się na granatowo.
19.1-2.
Białka ulegają procesowi koagulacji odwracalnej (tzw. wysalanie) lub nieodwracalnemu procesowi denaturacji. Jakie
odczynniki powodują każdy z tych procesów?
19.1-3.
Zapisz wzór cząsteczki alaniny. Napisz po dwa równania reakcji typowych dla każdej z grup funkcyjnych zawartych w
aminokwasach.
19.1-4.
Za pomocą odpowiednich równań chemicznych wyjaśnij amfoteryczny charakter alaniny
19.1-5.
Seryna to aminokwas o wzorze C3H7NO3 zapisz w jakiej postaci występuje ten aminokwas w środowisku:
a)Silnie kwaśnym
b)w punkcie izoelektrycznym
c)w silnie zasadowym
19.1-6.
Ułóż równania reakcji Otrzymywania tripeptydu: Met-Gly-Ser
19.1-7.
Narysuj wzór strukturalny dipeptydu alaninoalaniny i zaznacz wiązanie peptydowe
19.1-8.
Ile różnych tetrapeptydow można otrzymać w wyniku kondensacji następujących aminokwasow: glicyna, (Gly), alanina(Ala),
lizyna(Liz), walina (Wal). Zapisz tetrapeptydy stosując ich symbole literowe.


Cukry- 108 -
20. Cukry

20.1-1.
Oblicz stężenie procentowe etanolu, jeżeli fermentacji podano 20% roztwór sacharozy.
20.1-2.
10dm
3
roztworu glukozy poddano fermentacji alkoholowej i otrzymano 224dm
3
tlenku węgla(IV) – (warunki normalne).
Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy.
20.1-3.
Na cząsteczkę amylozy może składać się od 1000 do 4000 połączonych ze sobą w łańcuch pierścieni glukozowych.
Pamiętając, że wiązanie pierścieni w łańcuch następuje miedzy czwartym a pierwszym atomem węgla poprzez atom tlenu,
oblicz przybliżona cząsteczkową masę amylozy, złożonej z 4000 jednostek glukozowych.
20.1-4.
Spalono całkowicie 0,25 mola cząsteczek tetrozy. Jaka jest objętość użytego w tej reakcji tlenu?
20.1-5.
Zakładając, że podczas enzymatycznej hydrolizy amylopektyny, hydrolizie ulegają tylko wiązania glikozydowe 1- 4,
obliczyć, przy założeniu że rozgałęzienie łańcucha poliglikanowgo następuje co 15 jednostek glukozowych jaki % jednostek
glukozowych zostanie uwolnionych od formy wolnej glukozy?Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów


21. Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów

21.1-1.
Napisz wzory strukturalne uproszczone następujących związków:
a) 1,2,2,4-tetrachloro-3-etyloheksan
b) 4-etylo-2,2-dimetylohept-3-en
c) 4,4-dimetylopent-2-yn
d) 1-etylo-3-metylobenzen
e) 2-metylopropan-1-ol
f) o-chlorofenol
21.1-2.
Narysować wzory;
a) wszystkich izomerycznych kwasów C4H8O2
b) wszystkich izomerycznych kwasów hydroksybenzoesowych
c) wszystkich izomerycznych kwasów cykloheksanodikarboksylowych
21.1-3.
Podaj wzory strukturalne związków o nazwach
a) p – nitrofenol
b) pentanal
c) mrówczan fenylu
d) 2-metylobutan-2-ol
e) hydrochinon
Zaklasyfikuj te związki do określonej grupy związków organicznych.
21.1-4.
Napisać wzory strukturalne następujących związków
a) eter etylowowinylowy
b) kwas 4-okso-heksano-1-karboksylowy
c) heptanian potasu
d) heksanodinitryl
21.1-5.
Podaj nazwę związku:
CH
3
CH
2
CH CH CH
3
C H C CH CH
3
Br
C H
3
CH CH
2
CH
3
CH
3

21.1-6.
Narysuj wzory półstrukturalne następujących związków:
2-chloro-3,5-dietylooktan
2-chloro-2,6-dimetylononan
21.1-7.
Podaj nazwy systematyczne następujących związków:
CH
3
CH
Br
CH
C
2
H
5
CH
3
CH
2
Cl
CH
CH
3
CH
Cl
CH
2
CH
3
CH
3
CH CH
3
J
CH
3
CH
CH
3
CH
CH
3
CH
3
CH
2
C
3
H
7
CH
Cl
CH
3
CH
3
C
C H
3
Br
CH
Br
CH
3

21.1-8.
Napisz wzory półstrukturalne związków, do jakiego szeregu homologicznego należy dany związek, podaj wzór ogólny
danego szeregu.
3-jodo-2,2-dimetylopentan,1-buten, 3-metylo-1-butyn, bromobenzen.
Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów- 110 -
21.1-9.
Dla cząsteczek halogenowęglowodorów o następujących nazwach systematycznych narysuj ich wzory strukturalne:
a) 1,4,4-tribromo-5,6,6-trichloro-3-etylo-2,2-dimetyloheptan
b) 4,7-dibromo-2,2-dichloro-5-etylo-6,6-dimetylohept-3-en.
c) 1,6-dibromo-5,5-dichloro-4-etylo-4,6-dimetylohept-2-yn
21.1-10.
Narysuj:
2,4,6 trichlorofenol
1,3 butanodiol
1-hydroksynaftalen
3 buten-2-ol
trifenylometan
21.1-11.
Narysuj wzory strukturalne i półstrukturalne:
a) prop-2-yn
b) 2,4,4-trimetyloheksan
c) 2,2-dimetylopentan
21.1-12.
Podaj wzory i nazwy związków o składzie:
a) C2H7N
b) C3H9N
21.1-13.
Podaj nazwy systematyczne poniższych aminokwasów:
CH
3
CH CH
2
COOH
NH
2
CH
2
CH
2
CH
2
COOH N H
2
CH
2
CH CH
2
COOH
NH
2
C
CH
3
CH
3
CH
3
a)
b)
c)

21.1-14.
Podaj wzór półstrukturalne i strukturalne alkanu który szeregu homologicznym alkanów zajmuje pozycję
a) 3
b) 6
c) 9Wszystkie te zadania (ponad 1100) pochodzą z serwisu Chemia SOS – Pomoc z Chemii. Jeśli chcesz otrzymać do nich odpowiedzi, kliknij w poniższy link, lub skopiuj go do przeglądarki: https://ssl.dotpay.eu/?pid=1H5ZLFNPSEGUA4ZY3X915EUGE892EUWC (cena za odpowiedzi do zadań 15 zł). Po zaksięgowaniu wpłaty na moim koncie otrzymasz odpowiedzi do zadań w formacie pdf. Zobacz próbkę rozwiązanych i wytłumaczonych przeze mnie zadań: odpowiedzi do zadań z chemii

SPIS TREŚĆI
1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE .............................................................................................................. 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA, MASA ATOMU I CZĄSTECZKI ........................................................................... 1 MOL, MASA MOLOWA, LICZNOŚĆ MATERII, LICZBA AVOGADRO ............................................................................... 2 MOL, OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZU ............................................................................................................................... 5 PRAWA GAZOWE ...................................................................................................................................................... 7

BUDOWA ATOMU, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................... 10 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. KONFIGURACJA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW.................................................................................................... 10 BUDOWA CZĄSTECZKI, BUDOWA WIĄZANIA CHEMICZNEGO ................................................................................... 13 HYBRYDYZACJA, GEOMETRIA CZĄSTECZKI, METODA VSEPR ................................................................................ 14 PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ......................................................................................................................................... 15 IZOTOPY ................................................................................................................................................................. 17

3.

STECHIOMETRIA .................................................................................................................................................... 19 3.1. 3.2. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE SKŁADU ILOŚCIOWEGO .................................................................. 19 OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI....................................................................... 22

4.

STECHIOMETRIA REAKCJI ................................................................................................................................. 24 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. OBLICZENIA NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI................................................................................................... 24 WYDAJNOŚĆ REAKCJI ............................................................................................................................................. 31 CHEMIA ORGANICZNA ............................................................................................................................................ 32 USTALANIE SKŁADU MIESZANIN ............................................................................................................................. 34

5.

STĘŻENIA ROZTWORÓW ..................................................................................................................................... 37 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. STĘŻENIE MOLOWE ................................................................................................................................................. 37 STĘŻENIE PROCENTOWE ......................................................................................................................................... 39 ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI ............................................................................................................................ 43 PRZELICZANIE STĘŻEŃ............................................................................................................................................ 45 MIESZANIE ROZTWORÓW ....................................................................................................................................... 46 OBLICZANIE STĘŻENIA ROZTWORU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI ................................................................ 50

6. 7. 8.

TERMOCHEMIA ...................................................................................................................................................... 54 ELEKTROCHEMIA .................................................................................................................................................. 56 RÓWNOWAGA CHEMICZNA ............................................................................................................................... 59 8.1. 8.2. SZYBKOŚĆ REAKCJI ................................................................................................................................................ 59 STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI ................................................................................................................................. 59

9.

RÓŻNE REAKCJE .................................................................................................................................................... 65 9.1. 9.2. 9.3. ZADANIA TEKSTOWE .............................................................................................................................................. 65 SCHEMATY REAKCJI ............................................................................................................................................... 70 PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ ............................................................................................................................ 73 RÓWNOWAGI JONOWE W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW........................................ 74 DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA ........................................................................................................................ 74 HYDROLIZA ........................................................................................................................................................ 75 STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI.............................................................................................................................. 75 OBLICZENIA NA PODSTAWIE PH ROZTWORU ....................................................................................................... 78 ROZTWORY BUFOROWE ...................................................................................................................................... 81 ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI ............................................................................................................................ 83 REAKCJE REDOKS .............................................................................................................................................. 85 UTLENIACZ I REDUKTOR, STOPIEŃ UTLENIENIA .................................................................................................. 85

10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 11. 11.1.

............................................................................................................................................. 12....................................................................................................................................................... 12............ DOBÓR WSPÓŁCZYNNIKÓW REAKCJI .................... 95 WĘGLOWODORY AROMATYCZNE ...................................... 88 RÓŻNE REAKCJE ..................................................................................................................................... 88 LITOWCE ................................... 92 WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY) ........................................................................................................ 107 CUKRY ........ 13. 88 BERYLOWCE ..................................................................... 17......... 101 KWASY KARBOKSYLOWE ................................................................................................ 109 ..........3........................................................................................................................................................................................... 13........................5............................. 13.....................................4...................................................... 86 UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ....................... 12.... 108 NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW I RYSOWANIE WZORÓW ................................. 89 AZOTOWCE .......................................................................................................................................................... 15.......................... 12...................................................................6................ 104 TŁUSZCZE I ESTRY ............................................................................................2. 13.............................................................................................................. 98 ALKOHOLE ................................................................................................................................................................................................................................................................ 20................... 105 AMINOKWASY I BIAŁKA ...... 12............................................................... 12..........................................................1....................................................1......................................................... KETONY ........................................................................ 19............................... 12............ 102 NITROZWIĄZKI I AMINY ........................ 18............. 91 WĘGLOWODORY ................................2.................................................2................................................................... 14. 88 BOROWCE ........ 16...............................................................11..................................... 88 WĘGLOWCE ......... 99 ALDEHYDY................ 92 WEGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY I ALKINY) ................ 21..........3....

Masy tych atomów odczytujemy z układu okresowego: Na: 23u lub 23g S: 32u lub 32g O: 16u lub 16g . 5) Al(OH)3. 1. jak i potas (mol atomów potasu). Taki zapis oznacza. M=2 23u+1 32u+4 16u=142u lub 142g/mol. poza pierwszym są dwuliterowe): Nazwa łacińska Nazwa polska Symbol Nitrogenium Azot N Chlorum Chlor Cl Aluminium Glin Al Kalium Potas K Natrium Sód Na Argentum Srebro Ag Oxygenium Tlen O Symbole te oznaczają zarówno sam pierwiastek. natomiast z tlenu i węgla CO (chlor jest bardziej elektroujemny od sodu.1. Siarczan(VI) sodu (Na2SO4) powstał z 2 atomów sodu.sos.chemia. . Masa atomowa i cząsteczkowa. K oznacza atom potasu. 3) Al2O3. Krotność (ilość) atomów w cząsteczce związku wskazujemy indeksem stechiometrycznym. jak i atom.012 4 Be 10. . Masa cząsteczkowa może być wyrażona w u (junitach) lub w gramach. Podstawowe pojęcia chemiczne 1. że mamy do czynienia z 5 cząsteczkami (5 molami) związku siarczku sodu. Najczęściej o kolejności atomów wymienianych w związku decyduje ich elektroujemność. Obliczyć masę atomu ołowiu w gramach. 1.Podstawowe pojęcia chemiczne CHEMIA NIEORGANICZNA 1. Dlatego związek składający się z sodu i z chloru zapisujemy jako NaCl.491 3 Li 9.1-3. a tlen od węgla). Obliczyć masę cząsteczkową: 1) CO. 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu. które są ze sobą połączone wiązaniami chemicznymi.811 5 B liczba atomowa Liczba zapisana przed wzorem (symbolem) nazywana jest współczynnikiem stechiometrycznym i odnosi się do wszystkich .1-1. czyli wymienić wszystkie atomy w określonej kolejności. -23 Obliczyć masę atomową pierwiastka. atomów występujących po tej liczbie: 5Na2S traktujemy jako 5 (Na2S). Na początku wymieniane są atomy najmniej elektroujemne. masa atomu i cząsteczki W układzie okresowym pierwiastków każdy atom oznaczony jest jedno lub dwuliterowym symbolem. Symbol ten pochodzi od pierwszej lub pierwszej i dalszej litery łacińskiej nazwy pierwiastka (gdy kilka pierwiastków ma nazwy rozpoczynające się od tej samej litery ich symbole. Cząsteczka związku chemicznego składa się z atomów różnych pierwiastków. 4) NaOH. Indeksy stechiometryczne zapisujemy jako indeksy dolne i odnoszą się tylko do pierwiastka za którym są zapisane. na końcu najbardziej elektroujemne (elektroujemność pierwiastków w układzie okresowym wzrasta od strony lewej do prawej i z dołu do góry). masa atomowa 6. Ta ostatnia odnosi się do jednego mola związku. 2) CO2. Każda cząsteczka (mol) siarczku sodu składa się z 2 jonów (2 moli) sodu oraz z 1 jonu (1 mola) siaczkowego. Zapisując wzór związku chemicznego musimy podać z ilu i jakich atomów się on składa. jeżeli jego atom ma masę 5. 6) H2SO4. Np. http://www. Obliczenie masy cząsteczkowej związku polega na zsumowaniu mas atomowych atomów (jonów) wchodzących w skład związku.pl -1- .32 10 g. 1. Zwiazek skladający się z dwóch atomów sodu i jednego atomu tlenu zapiszemy jako Na2O. Czyli mamy do czynienia z 10 jonami (10 molami) jonów sodowych i 5 jonami (5 molami) siaczkowymi. .1-2. a związek składający się z 10 atomów tlenu i czterech atomów fosforu zapiszemy jako P4O10.

-23 Obliczyć masę cząsteczkową związku wiedząc.1-9. . Jaką masę mają 3 mole kwasu siarkowego(VI) (H2SO4)? 1.1-4. Czy nie lepiej było kupić1000 szt.1-8. jeżeli gęstość jej wynosi 13. w stosunku 1:2. że w sklepie kupujemy 1kg śrub.2. Okazuje się.1-12. 13 atomów wodoru oraz 2. Jaki warunek musi spełniać masa atomowa pierwiastka E. masa molowa. 1. aby masa cząsteczkowa tlenku E 2O była: a) mniejsza od masy cząsteczkowej tlenku EO2 b) większa od masy cząsteczkowej tlenku EO2 1. że wszystkie atomy przereagują ze sobą.1-11.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. 1000 szt. 3 3 Obliczyć. to najlepiej wziąć pewną ilość jednych atomów i dwukrotnie większą ilość drugich. 23 Obliczyć masę 2 10 cząsteczek dwutlenku węgla (CO2). 1. ile atomów znajduje się w 5 cm rtęci. Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E? a) EO2 (masa cząsteczkowa 44 u) b) E2S3 (masa cząsteczkowa 208 u) c) H2EO4 (masa cząsteczkowa 98 u) 1. nakrętek. jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 132 u? 1. oraz pozostało 667 nakrętek i 2667 podkładek. liczność materii.1-13.1-14.1-5. liczba Avogadro Wyobraźmy sobie. Mol. -2- . oraz 2000 podkładek? Podobnie jest z atomami. 1.33 10 g innych składników. śrub.26 razy większej od masy cząsteczkowej tlenku. że udało nam się skompletować 333 komplety. Gdy reagują ze sobą np. . 1. Obliczyć masę cząsteczki Al2O3 w gramach. Oblicz masę atomu tlenu w gramach wiedząc że masa atomowa tlenu wynosi 15. 1. że cząsteczka zawiera 9 atomów węgla. Wtedy jesteśmy pewni. Jaki to pierwiastek? 1.1-7. Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x: a) P2OX (masa cząsteczkowa 110 u) b) C2HX (masa cząsteczkowa 30 u) c) H4PXO7 (masa cząsteczkowa 178 u) 1. Jednowartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie cząsteczkowej 1.1-6.1-10.9994u. Z ilu atomów składa się cząsteczka boru.5 g/cm . 1kg nakrętek i 1kg podkładek do nich: W domu kompletujemy zestaw: śruba + nakrętka i dwie podkładki.

jaką liczbę moli stanowi: a) 9 g wody. 3 3 Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1.2-14. Oczywiście ta liczba atomów ma swoją masę i nie musimy odliczać takiej ilości. 33 mg. który liczy sobie 6. Samczyk reaguje po wchłonięciu -12 zaledwie 0. Oblicz ile cząsteczek wody znajduje się w tym naczyniu. Która z próbek zawiera więcej atomów? a) mol wodoru czy mol tlenu b) mol wodoru czy mol helu c) milimol SO2 czy milimol SO3 1.2-15.2-8. że atomy mają bardzo małe rozmiary. Ile moli glinu i ile moli siarki zawiera 0.2-12.6 mola siarczku glinu (Al 2S3)? 1. Ile gramów siarczanu(VI) litu należy odważyć by znajdowało się tam tyle samo atomów litu co w 4. 1. jednej śrubki). Obliczyć. Samiczki wielu insektów wydzielają feromony C19H38O.1 mola tlenu cząsteczkowego http://www. 1.mp. W przykładzie ze śrubkami jest podobnie.sos. by dało się je odmierzyć .2-11. Obliczyć. 1.023 10 sztuk. m=1000 mn nakrętek. W naczyniu znajduje się 72g wody. 23 (odważyć). Oblicz gęstość srebra wiedząc.2-4.2-9. jonów. które przyciągają samczyki. ile moli atomów tlenu zawartych jest w 2 molach kwasu siarkowego(VI) (H 2SO4). oraz m=2000 mp podkładek.2-7. 3 Obliczyć. Obliczyć. jeżeli masa 1 kropli wynosi ok. ile złota można by uzyskać ze 100 kg wody morskiej. wartość liczby . 1. jaką liczbę kilomoli stanowi 176 kg siarczku żelaza (FeS). Ile moli stanowi 1 dm nadtlenku wodoru? 1.2-1. 1. możemy ją odważyć. Masę 1 mola atomów odnajdziemy w układzie okresowym.000000000001 g (czyli 10 g) feromonu. b) 1 dm wody.pl -3- .45 g/cm .2-13.2-6. śrub. Jedna kropla wody morskiej zawiera ok.2-3. podobnie postąpi z nakrętką . . Następnie zamiast odliczać 1000 śrub.Podstawowe pojęcia chemiczne Z uwagi na to. Mądry sprzedawca zważy jedną śrubkę: m s (lub np. cząsteczek jest 1 mol.2-10. to oczywiście ich ilość musi być bardzo duża. że krystalizuje on w sieci typu RSC o wartości stałej sieciowej a=409pm. a dla 1 mola związku obliczymy sumując masy molowe atomów z uwzględnieniem odpowiednich współczynników stechiometrycznych.2-2. Obliczyć: a) masę 0. W chemii taką standardową ilością atomów. 23 Avogadro 6. Ile cząsteczek zawiera taka dawka? 1. 1.2-5. Ile moli atomów tlenu i ile moli atomów wodoru zawierają 3 mole wody? 1. 10 sztuk i obliczy masę . 1. odważy m=1000 ms .25g chlorku litu? 1.023 10 .mn i podkładką . Ile milimoli wapnia i ile milimoli chloru zawierają 2 milimole chlorku wapnia (CaCl 2)? 1. Czy w 7 molach wody jest więcej tlenu niż w 4 molach nadtlenku wodoru (H2O2) 1. 50 miliardów atomów złota.chemia.

2 mola żelaza? 1.2-29.2-21.5dm roztworu zawierającego 1.. jaka ilość atomów wapnia zawarta jest w organizmie dziecka o wadze 25kg.2-28.2-22. jeśli w procesie suszenia usunięto całkowicie wodę krystalizacyjną.2-24. Wymiary a=13.6cm.2-23.9g/cm . Ile gram wody odparowano. Ile atomów znajduje się w 8 gramach wapnia? 1.2-20. Ile atomów znajduje się w 0.2dm amoniaku w warunkach normalnych 1. który stanowi 3% całkowitej masy ciała.8g tlenku potasu 1. Mol jest to.7kg fruktozy w 10dm roztworu? 1. 1. Oblicz gdzie jest więcej gramów azotu: w 19g N2O3 czy w 27g N2O5. 3 Oblicz ile cząstek znajduje się w 11. 58g mieszaniny zawierającej 35% Al2(SO4)3 2H2O i 65% KAl(SO4)2 18H2O poddano suszeniu.8cm.2-25.c=69.2-16. Kości człowieka zbudowane są głównie z ortofosforanu(V) wapnia. b=23. W ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu. Oblicz ile cząsteczek i moli cząsteczek o wzorze C12H22O11 znajduje się w 1kg tej substancji ? 1. 3 Ile atomów zawiera prostopadłościan stalowy d=7. . 3 3 Ile moli fruktozy znajduje się w 0.Podstawowe pojęcia chemiczne b) liczbę cząsteczek zawartych w 0.36 g tlenu cząsteczkowego 1.2-19.1 mola tlenu c) jaką liczbę moli stanowi 0. 3 W jakiej objętości CO2 znajduje sie taka sama liczba cząstek co w 10 dm amoniaku NH3 w tych samych warunkach fizycznych -4- . 1. jaka jest w 18. 1.2-18.2cm. .2-26. 1. 1.2-27. Ile moli sodu zawarte jest w 60 gramach NaOH? 1.. Oblicz masę molową Ca(NO3)2 1. Oblicz.2-17.

3-5. że w stanie gazowym odległości pomiędzy cząsteczkami gazu są znaczne.chemia. objętość molowa gazu Gazy charakteryzują się znaczną ściśliwością.5. Zdanie to wypowiedziane trochę w innej kolejności: w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. jednakowe objętości gazu zawierają jednakowe ilości cząsteczek jest treścią hipotezy Avogadro.1023 cząsteczek) p=1013hPa T=273K Dlatego w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.Podstawowe pojęcia chemiczne 1.023. Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następujących substancji: tlenu. którego gęstość względem wodoru wynosi 8.3-4.5 m azotu odmierzonego w warunkach normalnych 3 c) 25 cm tlenku węgla (CO) odmierzonego w warunkach normalnych http://www.023. 1. rozmiar cząsteczki gazu nie ma znaczenia: średnia odległość pomiędzy cząsteczkami mol gazu (6.3-1.1023 cząsteczek) p=1013hPa T=273K Jeżeli weźmiemy inny gaz.3-6. 3 Obliczyć w gramach masę cząsteczki gazu. że te odległości się zmniejszają: średnia odległość pomiędzy cząsteczkami mol gazu (6. Obliczyć masę: 3 a) 2 dm tlenu odmierzonego w warunkach normalnych 3 b) 0. dwutlenku węgla. Ściskając (sprężając) gaz powodujemy. Mol. III. II. 1. 3 Ustalić wzór sumaryczny tlenku azotu wiedząc. o 3 W warunkach standardowych p=1013hPa i w temperaturze T=273K (0 C) każdy mol gazu zajmuje objętość 22.pl -5- . 1. wody. którego gęstość wynosi 0. Obliczyć masę cząsteczkową gazu.3-2.76 g/dm w warunkach normalnych. jego cząsteczki będą miały nieco inne rozmiary. że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1.sos. 1. wodoru? 1.3-3. a azot tworzy tlenki. w których jest I.3. Spowodowane jest to tym. taka sama ilość cząsteczek gazu zajmuje identyczną objętość.4dm . 3 Ile milimoli cząsteczek zawiera 1 cm dowolnego gazu w warunkach normalnych? 1.96 g/dm . IV i V-wartościowy. Wskazówka: gęstość względem wodoru jest to stosunek masy cząsteczkowej (lub molowej) gazu do masy cząsteczkowej (lub molowej) wodoru. 3 siarki (d = 2. ale w porównaniu ze średnią odległością między cząsteczkami.07 g/cm ).

co w 4 cm wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)? 1. 3 Oblicz łączną masę substratów reakcji syntezy. Czy objętości tych naczyń są równe? 1. co w 1 cm wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)? 1.3-18.04 10 cząsteczek amoniaku? 1. Obliczyć gęstość w warunkach normalnych: a) tlenu.3-11.3-17. Czy warunki (ciśnienie i temperatura). znajdują się cztery gazy: tlen. w jakich się on znajduje. 2) 1 dm wodoru i 1 dm tlenu. azot. 24 Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 12. Czy w jednakowych warunkach. co w 40mg cząsteczek MgO 1. 3 W naczyniu o pojemności 100 cm umieszczono 0. 3 Ile cząsteczek znajduje się w 1 cm gazu w warunkach normalnych? 1. d) wodoru. mogą odpowiadać warunkom normalnym? 1. b) 12 g CO2. Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a) 5 g tlenu.6 dm metanu odmierzonego w warunkach normalnych 3 c) 11.Podstawowe pojęcia chemiczne 1.3-14.2 g wodoru. w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury.3-9. d) 4 g N2O.2 dm dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych 1. w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. umieszczono: 5 g azotu.3-10.3-12. b) tlenku węgla CO.8dm siarkowodoru (w warunkach normalnych) 1. 3 W ilu dm dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) znajduje się 6 g węgla? 1. w jakiej objętości tlenu znajduje się identyczna liczba cząsteczek O 2. c) azotu. W czterech zbiornikach o tej samej pojemności.3-13. e) siarkowodoru H 2S.3-23. Jaką objętość (w m ) zajmuje ta ilość chloru w warunkach normalnych? 1. 3) 1 mol wodoru i 1 mol tlenu? 1.3-22.3-19.3-21. 3 W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek.3-20.2 dm wodoru odmierzonego w warunkach normalnych 3 b) 5. 3 W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów. Oblicz.3-8. podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek: 1) 1 g wodoru i 1 g 3 3 tlenu. e) 70 g wodoru? 1.2 g NH3. amoniak i dwutlenek węgla. c) 0. Obliczyć. 5 g tlenku węgla i 5 g etylenu (C2H2). 3 Butla zawiera 5 kg ciekłego chloru. jaką liczbę moli stanowi: 3 a) 67.3-16. tej samej masie. W trzech naczyniach.3-7. Oblicz objętość 4g N2O 3 masę 6 dm CO gęstość CH4 -6- . Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 48g metanu (CH4)? 1. Który z tych zbiorników jest najlżejszy? 1. . 1.3-15. z której można otrzymać 44.

.4 dm w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.5m azotu 3 c) 25cm tlenku węgla Gazy odmierzono w warunkach normalnych 1..4-2..g substancji b). Gęstość gazu w dowolnych warunkach można obliczyć z prawa Clapeyrona (n=m/M): PV  m RT.. że ilość moli gazu n=1.314 J (R=83... gdzie: P – ciśnienie gazu w Pa (hPa) 3 3 V – objętość gazu w m (dm ) T – temperatura w kelwinach hPa  dm3 R – stała gazowa R  8. który zajmuje objętość 30 cm w temperaturze 293 K pod ciśnieniem normalnym. czyli PVM=mRT..4dm (wielkość tę można wyliczyć z prawa Clapeyrona).moli substancji c).. Prawa gazowe Prawo Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego) powstało z połączenia trzech praw gazowych odkrytych wcześniej. ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT. 3 Obliczyć liczbę moli dwutlenku węgla. Prawo stanu gazu doskonałego dla dowolnej ilości gazu przyjmuje postać: PV=nRT. Jaką objętość (w m ) zajmie ta ilość chloru w temp.sos.. który zajmuje objętość 2.pl -7- .4.Lussaca Przemiany gazu dokonujemy przy stałym ciśnieniu P=const (przemiana izobaryczna). oraz d= m  PM M V RT 3 1. a dla 3 3 V=22. Ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT (stałe przenosimy na prawą stronę). Wzór Clapeyrona dla takiej przemiany można zapisać w postaci: PV  RT czyli P  const lub P1  P2 T T1 T2 Wiemy.8dm NO w warunkach normalnych stanowi: a). że gęstość gazu d=m/V.. że 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22.96g/dm .4-3.4-1. czyli V=const (przemiana izochoryczna).4-4. 3 44. a temperatura przemiany nie zmienia się (mówimy.. czyli V  R czyli V  const lub V1  V2 T P T T1 P2 Prawo Charlesa Tym razem przemiana gazu następuje bez zmiany objętości.4-5... Gazy rzeczywiste w przybliżeniu zachowują się podobnie.. Oblicz. 3 Obliczyć masę dwutlenku siarki (SO2).3-25.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. czyli z prawa Clapeyrona wyprowadzić pozostałe prawa gazowe.. Jeśli R i T są stałe możemy zapisać: PV=const lub P1V1=P2V2 Prawo Gay . 1. że przemiana gazu jest izotermiczna). Wiedząc.. jaką masę i objętość mają 103 mole tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla) 1... 3 Obliczyć masę cząsteczkową gazu którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 1.. możemy obliczyć gęstość dowolnego gazu w warunkach normalnych: d=M/22..4dm m=M. Oblicz masę: 3 a) 2dm tlenu 3 b) 0.. Jednakże wygodniej będzie nam dokonać czynności odwrotnej... 3 Butla zawiera 5 kg chloru.cząstek substancji 1.chemia....4dm ...14 ) mol  K mol  K 3 * w nawiasie podano wartość stałej gazowej R dla ciśnienia wyrażonego w hPa i objętości wyrażonej w dm Prawo Boyle’a – Marotte’a Przy założeniu.. 295 K pod ciśnieniem normalnym? http://www....3-24. 1. 1..

Podczas prażenia wapienia otrzymano 112 g wapna palonego i 88 g dwutlenku węgla. Obliczyć gęstość amoniaku w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.4-15. że wypełniający je gaz jest gazem . o Oblicz objętość ditlenku siarki powstającego w temperaturze 25 C i pod ciśnieniem 1 atm.4-10. 3 Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności V =1dm .1 m tlenu na godzinę 1.4-13. Oblicz na jak długo wystarczy tlenu 20 uczniom znajdującym sie w pracowni chemicznej (zakładając że pomieszczenie jest 3 hermetyczne). jeśli temperatura nie ulegnie zmianie? 1. 3 Objętość gazu w temperaturze 300K i pod ciśnieniem 1400 hPa wynosiła 1. jeżeli wiadomo. 1. Którego substratu użyto w nadmiarze? 1. Pęcherzyk powietrza wypływając z dna jeziora pod powierzchnią wody zwiększa swoją objętość 3x. 1.23 dm gazu.27 g cynku.5. W tych samych warunkach ciśnienia i w temperaturze 30 C ten sam pojemnik z argonem wazy 51. 21 C. 0. Jakie będzie ciśnienie w uprzednio opróżnionym zbiorniku o 3 3 pojemności 1 dm . 3 Obliczyć masę cząsteczkową gazu.4-9.00 g. Ile gramów wapna prażono? -8- . Jakie ciśnienie ustali się w naczyniu.4-17.4-6. Dwulitrowy pojemnik wypełniony azotem wazy 50.5dm (warunki normalne) i masie 1g.4-14. 3 Podczas rozkładu 10g pewnej substancji otrzymano 5. 294 K? 1.15 g/dm . wrzucono 3. 1.4-11. jaka znajduje się w 22.5-2. po czym naczynie szczelnie zamknięto. x x Oblicz masę powietrza znajdującego się w pomieszczeniu o wymiarach 10m 5m 3m 1. 3 3 o Do litrowego naczynia zawierającego 100 cm 10% roztworu HCl (d=1. jeżeli temperatura o o wynosi 20 C. 3 W celu otrzymania HCl sporządzono mieszaninę chloru i wodoru o łącznej objętości 0.5-1.4-16.2 dm . jeżeli jego gęstość w temperaturze 293 K pod ciśnieniem 1000 hPa wynosi 1.4-18.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. 3 Tak zwany „suchy lód” (stały CO2) ma gęstość 1.76g.1 g/dm ) o temp.6 substancji x oraz 2. że temperatura wody nie zmienia się wraz z głębokością.4-8. 3 Obliczyć liczbę cząsteczek. 1.4-7. Oblicz głębokość jeziora.4 dm azotu odmierzonego w temperaturze 295 K pod ciśnieniem normalnym.a jego temperatura wynosi t = 100 stopni Celsjusza? 1. jeżeli każdy z nich zużywa ok.4-12. w wyniku spalenia 10 g siarki w reakcji: 1 mol oktasiarki z ośmioma molami ditlenu daje osiem moli ditlenku siarki Traktuj ditlenek jako gaz doskonały 1. zakładając. Ustal jaki gaz otrzymano? 1. 5 doskonałym pod ciśnieniem p = 1 10 Pa. 1. Podstawowe prawa chemiczne 1.5 g/cm . w którym całkowicie przesublimuje 1 cm „suchego lodu” w temp. Jaką objętość zajmie ten gaz w warunkach normalnych? 1. Obliczyć pod jakim ciśnieniem [Pa] jest ten gaz.

Tlen w warunkach laboratoryjnych otrzymuje się między innymi w wyniku ogrzewania manganianu(VII)potasu.00143 g/cm ). którą zajął w cylindrze otrzymany gaz(d=0.sos. Oblicz masę rozłożonej wody? http://www. Z 10g tego 3 związku otrzymano 8.9g produktów stałych i tlen.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. 1. Oblicz objętość. Z rozkładu wody otrzymano 280 cm3 wodoru i 140 cm3 tlenu.pl -9- .5-4.chemia.5-3.

W jądrze atomu znajdują się protony i neutrony (noszą one wspólną nazwę nukleonów – składniki jądra). Liczba neutronów w jądrze równa jest liczba neutronów w jądrze=A-Z.Budowa atomu. Druga z liczb w układzie okresowym pierwiastków nazywana jest masą atomową. lub energię elektronu. ale one uwzględnione są w podanej wyżej regule . dla grup o numerze większym od 10. układ okresowy pierwiastków 2.10 - . Pierwiastki z grup od 3 do 12 są pierwiastkami grup pobocznych. znajdują się elektrony nazywane elektronami walencyjnymi. czyli na poszczególnych powłokach może być: Nazwa powłoki K L M N O Nr powłoki 1 2 3 4 5 Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 8 18 32 50 Możemy powiedzieć. 2 poczynając od powłoki K. zgodnie ze wzorem: liczba elektronów=2n . a także fizyczne pierwiastków zależą od ich położenia w układzie okresowym pierwiastków. że główna liczba kwantowa n określa maksymalną ilość elektronów na powłoce. Dla tych pierwiastków (z grup od 3 do 10) ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest zawsze 2 (wyjątkiem są pierwiastki grupy 11. Na ostatniej powłoce. N. natomiast elektrony znajdujące się na dwóch różnych powłokach różnią się znacznie energią. Liczba tych elektronów równa jest numerowi grupy dla grup od nr 1 do 2. że położenie pierwiastka w układzie okresowym zależy od ilości elektronów na ostatniej powłoce (przynależność pierwiastka do określonej grupy). Budowa atomu. (pierwsza. Każdy atom jest elektrycznie obojętny. M. 44 (lub inne wartości bliskie 45). Liczba masowa Liczba atomowa AX Z Rozpisywanie elektronów na powłokach rozpoczynamy od:  rozpisania istniejących powłok (ilość powłok poznajemy po nr okresu)  rozmieszczenia elektronów na ostatniej powłoce. L. Elektrony znajdujące się na tej samej powłoce różnią się nieznacznie energią. dla których ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest 1. Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 określona jest wzorem: Maksymalna ilość elektronów=2n . Elektrony wokół jądra atomowego rozmieszczone są na powłokach. Elektrony posiadają ładunek -1 i w atomie liczba protonów w jądrze musi być równa liczbie elektronów na wszystkich powłokach. natomiast protony posiadają jednostkowy ładunek elektryczny +1. Jak nazwa wskazuje neutrony są elektrycznie obojętne. znajdująca się najbliżej jądra powłoka nazywana jest powłoką K. Konfiguracja elektronowa pierwiastków Model powłokowy atomu (model Bohra) Właściwości chemiczne. oraz ilości powłok (położenie pierwiastka w okresie lub inaczej nr okresu). zwanej powłoką walencyjną. a następnie na powłokach najbardziej wewnętrznych. oraz nr grupy-10. Liczbę protonów (elektronów) w atomie rozpoznajemy po liczbie atomowej (nazywaną również liczbą porządkową ponieważ wskazuje ona położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków). Można powiedzieć. O… itd. a kolejne nazywane są od kolejnych liter alfabetu). W przypadku skandu liczba masowa A wynosi 45. układ okresowy pierwiastków 2. Jeżeli ponumerujemy powłoki: nr powłoki 1 2 3 4 5 Nazwa powłoki K L M N O to liczby określające nr powłoki nazywane są główną liczbą kwantową n. Po zaokrągleniu do liczby całkowitej (w górę lub w dół) nosi nazwę liczby masowej.1. które nazywane są K.

N. bromu. 0. Jeżeli l=1. 2 -3.1-2. Jeżeli n=1. jest tyle typów orbitali. Kolejne orbitale nazywane są d dla l=2. 2. Ma więc 3 powłoki (3 okres) K. układ okresowy pierwiastków Dla przykładu rozpatrzmy rozmieszczenie elektronów (konfigurację elektronową) na powłokach dla argonu 18Ar i 25Mn Argon leży w 3 okresie i 18 grupie. Z rachunku wynika. Każdy typ orbitalu musi być umiejscowiony w przestrzeni. 2. Oczywiście magnetyczna liczba kwantowa m określa nam ilość orbitali danego typu. 1. 1. Obok głównej liczby kwantowej n. Dla głównej liczby kwantowej n. 3. która przyjmuje wartości l=0 do l=n-1. kwantowa 3 2. M. 2. Poboczna liczba kwantowa określa kształt orbitalu (oraz pośrednio ilość różnych typów orbitali): n= 1 2 3 4 5 l= 0 0. 1. 0. to możemy mieć 5 rodzajów (typów) orbitali. a na pierwszej (K) 2 elektrony: K L M . 3 0. aby przedstawić budowę atomu. 0. czyli uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego. magnezu. 2. Wszystkich elektronów posiada 25. Chociaż model ten tłumaczy niektóre właściwości pierwiastków. 1. określającym orbitale jest główna liczba kwantowa n. wielkość orbitalu lub ilość typów orbitali. 2. M. f dla l=3. 1. 1. to orbital opisany taką poboczną liczbą kwantową nazywany jest orbitalem p (od słowa principal – główny). ponieważ według tego modelu elektrony krążą wokół jądra tak jak planety wokół słońca. Model atomu wg Bohra nazywa się modelem planetarnym. 3. czyli na powłoce M znajduje 2 8 13 2 się 25-12=13 elektronów. w której mogą znajdować się maksymalnie 2 elektrony. (dalsze orbitale przyjmują nazwy od kolejnych liter alfabetu). że na powłoce L musi mieć 18-2-8=8elektronów. że mamy 3 orbitale typu 2p. Na przykład dla głównej liczby kwantowej 5 (jest 5 typów orbitali) ponieważ mamy 5 pobocznych liczb kwantowych. + 2+ Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących jonów: Na . w równaniu Schrödingera. Oznacza to. -2. -3. -2. orbital jest niczym innym. to trudno przy jego pomocy wytłumaczyć powstawanie wiązań. 1 0. 2 8 8 Konfiguracja elektronowa argonu to K L M . Model kwantowy atomu (model Schrödingera) Obecnie. Liczby te określają jednocześnie ilość typów orbitali (podpowłok) w danej powłoce: Główna liczba kwantowa n 1 2 3 4 Ilość typów orbitali (ilość podpowłok) 1 2 3 4 Pierwszym parametrem.11 - .sos. 3. telluru? http://www. Na ostatniej powłoce ma 18-10=8 2 x 8 elektronów. 1. ile jest pobocznych liczb kwantowych. a na ostatniej 2 elektrony. liczba atomowa 18. Dla n=2 l może przyjąć wartości 0 i 1. oznaczany jako 2s. siarki. jak funkcją matematyczną z pewnymi parametrami. g dla l=4 itd. chociażby chęć uzyskania oktetu elektronowego. -4. ale dla l=1 (czyli dla orbitalu 2p) możemy przypisać magnetyczne liczby kwantowe m=-1. Każdej powłoce przyporządkowaliśmy wcześniej pewne liczby naturalne. Orbital opisany poboczną liczbą kwantową l=0 nazywany jest orbitalem typu s (od słowa single – główny). 4 ilość orbitali danego typu 1 3 5 7 9 (l+1) kształt orbitalu lub 2. glinu. 1.chemia.Budowa atomu. która tak jak poprzednio określa energię elektronu w atomie. 0. czyli dla głównej liczby kwantowej 2 istnieje jeden orbital typu s. L. Br . 2 0. co daje 2+8+2=12 elektronów. Ca . że istnieje tylko 1 orbital typu s. przyjmującą wartości 0. L. Oznacza to. Orbitalem nazywamy przestrzeń wokół jądra atomowego. 4. która przyjmuje wartości m≥l oraz m≤l. istnieje poboczna liczba kwantowa l. Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu. Dla l=0 m=0. 4. 4 Jeżeli główna liczba kwantowa wynosi 5. to l=0 i m=0. oraz tworzenie się wiązań chemicznych korzystamy z modelu opartego na mechanice kwantowej (modelu Schrödingera).pl . -1.1-1. W poniższej tabeli zebrane zostały typy orbitali dla głównej liczby kwantowej n=5: główna liczba kwantowa 5 poboczna liczba kwantowa 0 1 2 3 4 typ orbitalu s p d f g magnetyczna liczba 0 -1. Kształt orbitalu wynika z rozwiązania równania Schrödingera i w tym ujęciu. -1. które nazwaliśmy główną liczbą kwantową n. Rozmieszczenie orbitalu w przestrzeni opisuje magnetyczna liczba kwantowa m. Mangan leży w 4 okresie i 7 grupie. 3. 1 -2. 1. Ma więc 4 powłoki: K. Konfiguracja elektronowa manganu to: K L M N . Jego konfigurację możemy już 2 8 x 2 zapisać w postaci: K L M N . Rodzaje orbitali opisane są poboczną liczbą kwantową l. -1. które przyjmują wartości: 0. 0. Według tego modelu elektrony w atomie znajdują się na orbitalach (nazywanych czasami podpowłokami). 2.

Dla atomów pierwiastków o podanych konfiguracjach elektronowych określ liczbę powłok elektronowych w atomie. symbol chemiczny. m dla czwartej powłoki. dążąc do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego.1-4.Budowa atomu.1-13. l=2 f) n=4. l=0 c) n=2.n) i obliczyć energię na powłoce czwartej.1-9.1-5. lecz w grupie 17 jest dłuższy od promienia atomu. l=0 e) n=3. Jakie orbitale określane są przez liczby kwantowe? a) n=1. l=3 2. 2. liczbę elektronów walencyjnych i elektronów niesparowanych.1-10. który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter metaliczny a) sód czy potas b) sód czy magnez 2. Na podstawie podanej konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka określ położenie tego pierwiastka w układzie okresowym. Podaj wartość liczb kwantowych n. Określ liczbę stanów kwantowych : a) w podpowłoce d czwartej powłoki b) w podpowłoce p czwartej powłoki c) w powłoce n=4 2. l=1 d) n=3. skład jądra atomowego oraz rodzaj i ładunek jonu. który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter niemetaliczny. Oznacz je symbolami. . l=2 g) n=4.1-6. przyjmując E1=-13. Ile elektronów może znajdować się w podpowłokach? a) p b) d c) f d) s 2.1-12. Uzasadnij. układ okresowy pierwiastków 2. l. 2 2 6 2 4 a) 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 6 6 2 b) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1 c) [Kr]5s 2.1-7. natomiast promień anionu pierwiastka położonego w tym samym okresie. 2. l=0 b) n=2. 2 2 3 a) 1s 2s 2p 2 2 6 2 6 l0 2 6 b)1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 3 2 c) [Ar]3d 4s 2. 2. Wyjaśnij.1-8. Przedstawić tę zależność w postaci: En=f(E1.1-11. który dany atom może utworzyć.6 eV.1-3. dlaczego promień jonu pierwiastka z grupy 1 jest krótszy od promienia atomu tego pierwiastka. liczbę atomową i masową. Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierwszej (E 1) i wartości n. Uzasadnij. Oblicz liczbę podpowłok elektronowych znajdujących się w powłoce n=4.12 - . a) siarka czy chlor b) fluor czy chlor 2.

Budowa atomu. a) CO b) SO2 c) HNO3 d) HCIO4 2. Rozpisz konfigurację elektronową następujących pierwiastków: Na. budowa wiązania chemicznego 2.2-9. c) oddziaływania międzycząsteczkowe .sos. Cu 2. Ca. Wyjaśnij. które decydują o przewadze wiązania jonowego w danym związku chemicznym.2-3. Si.pl . Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego. 2. układ okresowy pierwiastków 2.siły van der Waalsa.1-14. Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania jonowego. Wyjaśnij. 2.chemia.2. W podanych cząsteczkach związków chemicznych wskaż akceptor i donor pary elektronowej.2-4. b) wiązania wodorowe. Przedstaw mechanizm powstawania wiązania koordynacyjnego.13 - . 2. Określ jaki to jest typ wiązania oraz napisz wzory kreskowe i kropkowe a) KCl b) CaBr2 c) NH3 d) N2 http://www.2-11. Wymień 3-4 cechy charakterystyczne związków chemicznych o budowie jonowej i kowalencyjnej. Wymień cechy. 2. na czym polega mechanizm tworzenia się wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego i w jakich warunkach ono powstaje. 2. Podaj nazwę atomu pierwiastka. Przedstaw mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego w następujących cząsteczkach (elektrony walencyjne zaznacz kropkami).2-8.2-10.2-1. 2. w którego stronę będzie przesunięta wspólna para elektronowa w podanych cząsteczkach związków chemicznych a) H2O b) HF c) NH3 d) CH4 e) SiH4 2. a) w cząsteczce SO2 + b) w jonie NH4 2.2-2. Cl.2-7. Budowa cząsteczki.2-5. kiedy powstają: a) wiązania metaliczne. a) Cl2 b) O2 c) N2 2.2-6.

Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego i naszkicuj kształt cząsteczki związków chemicznych o podanych wzorach: a) BeCI2 b) BF3 c) CH4 2. NH3. Na podstawie energii wiązań uzasadnić. ). Naszkicuj kształty tych orbitali cząsteczkowych. podaj rodzaje wiązań w Cl2. bromu. magnezu. HCN. CS2. której ulega atom centralny: Wskazówka: hybrydyzacji nie ulegają te orbitale.2-14. jeżeli orbitale zhybrvdvzowane powstały w wyniku wymieszania: a) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p.2-15. H2SO4 .2-13. Moment dipolowy cząsteczki HCl wynosi 1. drugim oraz trzecim 2.3-5. H2O.2-16. CO3 . Przedstaw wzory elektronowe: Na2CO3 oraz KNO2 2. HCl. 2. b) atom chloru w stanach podstawowym i wzbudzonym pierwszym. który powstanie w wyniku wymieszania: a) dwóch orbitali s b) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p c) orbitali px i px d) orbitali py i py. 2.3-3. w którym każdy atom P tworzy trzy pojedyncze wiązania z pozostałymi atomami). Korzystając z tablicy elektroujemności. CO3 . które tworzą wiązania typu . b) jednego orbitalu s i dwóch orbitali p.2-12. glinu i telluru? 2. sp3). KCl. siarki.3-2. Wskaż drobiny. 2BF3. oraz opisz jedno z nich. c) jednego orbitalu s i trzech orbitali p.3. układ okresowy pierwiastków 2. a fosfor P4 (o kształcie tetraedru. 2. CCI4. Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3.2-17. Drobiny o podanych wzorach podziel ze względu na typ hybrydyzacji (sp. geometria cząsteczki. 2BeH2.Budowa atomu. OF2. dlaczego azot tworzy cząsteczki N 2. Długość wiązania jest równy 127 pm. sp2. 2. które maja kształt trójkąta równobocznego i drobiny o kształcie trójkąta równoramiennego. Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu. 2. a ich atomy mają trzy powłoki? 2. Podaj typ hybrydyzacji i określ kształt cząsteczki.08 D. PbCI2 2. SO3. Hybrydyzacja. metoda VSEPR 2. Przedstaw zapisem klatkowym: a) atom węgla w stanach podstawowym i wzbudzonym.3-6. CO2.14 - .3-4. Obliczyć ładunek zgromadzony na atomach chloru i wodoru. BCI3. Podaj rodzaj wiązania chemicznego (.3-1. SO2.

H2S. H2O. CS2. O3. Dla pierwiastka X stosujemy następujące oznaczenia: liczba masowa (masa atomowa) liczba atomowa (ladunek jądra) AX Z Promieniowanie emitowane przez jądro atomowe oznaczamy w następujący sposób: 4 a)  .pozytony. że pierwiastkiem o liczbie atomowej 7 jest azot). 6+2=Z+1. które nie mają wolnych par elektronowych 2.3-9. Zaproponuj wzór drobiny o budowie tetraedrycznej (tetragonalnej). 0  1 1 d) n – neutron.15 - .3-8. Za pomocą tego wzoru przedstaw następujące wzory cząsteczek: H2O.3-12. prawo zachowania ładunku). Ustalając budowę cząsteczek metodą VSEPR. określ budowę cząsteczki CH2Br2 i jonu SO4 . 2BeO2 .elektrony.3-7. a)CCl4. CS2. SO4 . 2. ale prawo zachowania masy i ładunku też nas obowiązuje. 0 lub -1e 1 + c)  . HClO 2. Korzystając z metody VSEPR. HCIO4. Narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ ich kształt. 2+ Oblicz liczbę elektronów walencyjnych w cząsteczkach i jonach. HCIO.3-11.chemia. BeCl2. 2 lub 4He 2 0 b)  .promieniowanie gamma. O3 2. N2. NO2 2.3-10. Z=7 1 i ostatecznie: 12 C  4He  15N  1p 7 6 2 (w układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy. c)HCN.pl . 2Korzystając z metody VSEPR. Br2.4. układ okresowy pierwiastków 2. 2. http://www. W przypadku zwykłych reakcji prawo zachowania masy kontrolujemy licząc ilość atomów każdego pierwiastka. ponieważ jedne atomy przemieniają się w inne. KCl b) NI3.sos. NO2 . Przy równaniach reakcji jądrowych ten sposób nie jest właściwy. w której atom centralny będzie otoczony: a) czterema ligandami o trzech wolnych parach elektronowych b) czterema ligandami.jądra helu He. Kontrolujemy je licząc masy atomowe i liczby atomowe. wskaż cząsteczki i jony które mają budowę kątową oraz mające budowę liniową. korzysta się ze wzoru EAnHm. 0   Poprawnie zapisanie równania reakcji jądrowej sprowadza się do zrównania liczb masowych i liczb atomowych po lewej i prawej stronie równania reakcji: 12 C    X  p możemy zapisać jako: 12 C  4He  A X  1p 6 6 2 Z 1 czyli: 12+4=A+1. H2S. Promieniotwórczość Wszystkie równania reakcji powinniśmy traktować jak równania matematyczne (prawo zachowania masy. 0 n 0 e)  . A=15. Naszkicuj struktury przestrzenne odpowiadające tym cząsteczkom. HCI.Budowa atomu.

2 Jeżeli zawartość promieniotwórczego izotopu zmniejszyła się 4-ktrotnie. Dopisz szósty człon w szeregu i określ prawidłowość według której został ułożony: 219-Rn.27.4-7. 2. lub skorzystać z następujących zależności: jżeli następuje przemiana A  B. układ okresowy pierwiastków Dla reakcji rozpadu promieniotwórczego zawartość promienotwórczego izotopu zmienia się w czasie wg zależności: C ln 0  kt . 2. Jaka była masa izotopu kobaltu-60 10 lat temu. która pozostanie po upływie 414 dni. że t/=2. ile gramów tego izotopu rozpadnie się w ciągu najbliższych 15 lat.po ilu latach z 8g próbki pozostanie 0. po którym z próbki o masie 100mg pozostało 12. Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Oblicz.jaki pierwiastek powstanie w wyniku tej przemiany? . Czas połowicznego rozpadu izotopu kobaltu Co (liczba atomowa. 211Po. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni. który emituje cząstki beta minus ( ) wynosi 5 lat. po czasie zostanie połowa masy początkowej izotopu A. Jeżeli t=4lata. Napisz równanie tej przemiany. Sporządź wykres zależności masy pierwiastka od czasu i odczytaj z wykresu: a)masę pierwiastka który pozostanie z próbki o masie 100mg po upływie 153 lat b) czas.1 g tego izotopu.At. Określ czas połowicznego rozpadu Odp. Oblicz długość fali Balmera przy powrocie elektronu z 3 powłoki. t/ po czasie t zostanie m=m0 (1/2)  Z ostatniej zależności można obliczyć okres półtrwania: m  m0 t 2 n 2 =m0/m. a próbka zawiera obecnie 0. 215. Okres połowicznego rozpadu izotopu 209/84 Po wynosi 102 lata. Określ czas połowicznego rozpadu. Należy znaleźć takie n.5 g? 2.  Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. to =t/n=4lata/2=2 lata.. 3 po czasie 3zostanie 1/8 masy początkowej izotopu A m=m0 (1/2) . to: . 2.4-6. 2 po czasie 2zostanie 1/4 masy początkowej izotopu A m=m0 (1/2) . Oszacuj masę tego izotopu. co oznacza. Po czasie tym oczywiście C=1/2C0. jeżeli okres półtrwania wynosi 5 lat. czyli k =0. W pojemniku umieszczono 1g polonu-210. Polon-210 ulega przemianie alfa.  m czyli 2  0  2n . czyli czas połowicznego zaniku (połowicznej przemiany).4-8.693 C0 C0 2 W obliczeniach można wykorzystywać powyższe wzory. 211.Bi. C Dla tych charakterystyczny jest czas po którym zaniknie połowa substratu..16 - .4-1. 2.4-5.Budowa atomu. Podstawiając we wzorze 1/2C0 za C C 2C oraz  za t otrzymamy: k  ln 0  ln 0  ln 2. m=m0 1/2 . 2. a następnie skorzystać z zależności: t/=n. czyli 4=2 . przy którym m t 2. 2.4-3. masa atomowa. oznaczony jako t1/2 lub .5 mg pierwiastka . to m0/m=4.4-2. . 215-Po. czyli =t/n.60).4-4. Próbka pewnego materiału promieniotwórczego zawiera obecnie 40g izotopu Co-60 o okresie półtrwania równym 5 lat.

. 100 W podobny sposób oblicza się średnią masę pierwiastka mając jego skład izotopowy i masy poszczególnych izotopów.. czyli średnia masa kulki m  Średnia masa kulki nie jest średnią matematyczną ( 17 44.. Ile różnych postaci cząsteczek zawiera NO2? http://www. 2.17 - . Podaj skład jądra nowo powstałego atomu. Masa atomowa deuteru MD=2u.18%/.Budowa atomu. Zawartość deuteru wynosiła by c%D=100% 1/10=10%. 92 2...5-3.4-12. a naturalny tlen z O-16. stanowi c%n=100% 7/17=41.sos. Odp.. Ile wynosiła by masa atomowa wodoru gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru D2.. że na 100 kulek mamy 58... Podaj trwały izotop.. czyli c%H=100%-10%=90%. Oblicz jaki musi być czas połowicznego rozpadu nuklidu promieniotwórczego aby rozpad 30% jąder nastąpił w ciągu 4h. układ okresowy pierwiastków 2.4-11. 3g  2g  2..5. N-15..4-10. ważoną. Gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru.  247 1 Es  5 0 n Ti  Co  0 1e  .. 2.. Pierwiastek promieniotwórczy 226 Ra wyemitował 3 cząstki  i 3 cząstki . w wyniku 8 przemian typu alfa i 6 typu beta..chemia. Uzupełnij równania reakcji przemian jądrowych 244 61 1 Am  134 I  ..5-2.  0 n 238 44 53 U  ..5-1... który powstanie z Uranu 238 U .2%) i 71 (39.00g 10 kulek czerwonych na 17 wszystkich stanowi c%cz=100% 10/17=58.. 7 sztuk kulek niebieskich o masie 2g każda. Naturalna miedź składa się z izotopów Cu-63 i Cu-65. 2.... Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych 69 (60..18  2...8%).82%.. 2.. 88 2. Masa tych kulek wynosi 44g. to znaczy. Odszukać ten pierwiastek w układzie okresowym. 52 Fe  ... Średnia masa kulki (średnia ważona): m  _ M _ 10%  2u  90%  1u 1 .. Naturalny azot składa się z izotopów N-14..1u 100% 2. Średnia masa atomowa wodoru wynosiła by więc kulek.82  3g  41  2g ... 58. natomiast protu MH=1u.4-9...588g . natomiast 7 kulek niebieskich na 17 wszystkich . O-17 iO-18..5g ).. Z definicji procentów możemy powiedzieć... Izotopy Wyobraźmy sobie następujący zbiór kulek: 10 sztuk kulek czerwonych o masie 3g każda.. ...... Oblicz średnią masę miedzi.. oraz 41.pl .  3 0 n 1 Ni  1H  . Stosunek liczby atomów tych izotopów wynosi 8:3.... a tak zwaną średnią 2 _ 44g  2. Pozostałość do 100% stanowił by prot (H2).18 sztuk kulek niebieskich.82 sztuki czerwonych . że na 10 cząsteczek przypadałaby cząsteczka deuteru.588g ..

Budowa atomu.9u oraz. 2. jaki procent stanowi każdy rodzaj cząsteczek w produkcie reakcji.a występujący w przyrodzie azot jest mieszaniną azotu o liczbie masowej 14 i liczbie masowej 15 .94u oraz ze pierwszy jego izotop zawiera w jadrze atomowym 3 neutrony.5-7.18 - . widząc. Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie izotopów azotu. 1 elektronu. widząc że średnia masa atomowa tego pierwiastka wynosi 14.5-9. wiedząc. Wyjaśnij niedobór masy. że masa atomowa tego pierwiastka wynosi 6. 2. Woda w przyrodzie zawiera obok cząsteczek H2O. Oblicz niedobór masy 2. Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów bromu.5-8. Oblicz skład procentowy mieszaniny 2 izotopów litu. Średnio stosunek ilości 3 izotopów D do H wynosi 1:5500. energię wiązania. układ okresowy pierwiastków 2.5-4. 2. Miedz skalda się z dwóch izotopów: 63Cu i 65Cu. Lżejszego w przyrodzie jest 80% oblicz średnią masę miedzi. Atom deuteru składa sie z 1 protonu. 2. a drugi izotop 4 neutrony. 1 neutronu.5-10. Ile rodzajów cząsteczek powstanie w reakcji jednowartościowego pierwiastka A stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów (A-1 10% i A-2 90%) z jednowartościowym pierwiastkiem B stanowiącym również mieszaninę dwóch izotopów (B-1 30% i B-2 70%)? Oblicz.5-5. że jeden z izotopów bromu ma w jądrze 44.5-6. Obliczyć ile gramów wody ciężkiej znajduje się w 1 m wody naturalnej. ze jego masa atomowa wynosi 79.0067u. 2. a drugi 46 neutronów.oraz pewna niewielka ilość cząsteczek D2O.

Stechiometria

3.

Stechiometria
3.1.

Obliczanie wzoru związku na podstawie składu ilościowego

3.1-1. Obliczyć zawartość procentową siarki w związkach SO2, SO3 3.1-2. Obliczyć zawartość procentową węgla w węglanie wapnia (CaCO3), 3.1-3. Obliczyć skład procentowy siarczku miedzi(I) (Cu2S). 3.1-4. Nie wykonując obliczeń określić, który z następujących związków zawiera najwyższy procent siarki: Na 2S2O3, Na2S2O7, Na2S2O8? 3.1-5. Obliczyć skład procentowy tlenku siarki, w którym stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 2:3. 3.1-6. Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytanie: czy chlorek sodu zawiera taki sam procent chloru, jak chlorek potasu? 3.1-7. Ile procent P2O5 znajduje się w fosforanie(V) wapnia Ca3(PO4)2? 3.1-8. Tlenek pewnego czterowartościowego pierwiastka zawiera 13,4% tlenu. Jaki to pierwiastek? 3.1-9. W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy 1:0,75. Obliczyć wzór elementarny. 3.1-10. W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi 2:1. Obliczyć wzór elementarny. 3.1-11. Obliczyć wzór najprostszy (empiryczny) związku zawierającego 59% sodu i 41 % siarki. 3.1-12. Stosunek wagowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7:8. Podać wzór empiryczny. 3.1-13. Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1g tlenku zawiera 0,4g siarki 3.1-14. Ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu, jeżeli masa cząsteczkowa tego związku wynosi 110u. 3.1-15. Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 92u, zawierającego 30,5% azotu. 3.1-16. Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w temperaturze 293K 3 pod normalnym ciśnieniem wynosi 1,25g/dm .

http://www.chemia.sos.pl

- 19 -

Stechiometria 3.1-17. Ustalić wzór rzeczywisty glukozy, wiedząc, że stosunek wagowy pierwiastków wynosi C:H:O = 6:1:8,, a masa jednego mola glukozy wynosi 180g. 3.1-18. Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 20% siarki. Jaki to metal? 3.1-19. Trójpierwiastkowy związek o masie mola 147g zawiera 49% węgla i 2,7% wodoru. Obliczyć wzór sumaryczny. 3.1-20. Fosforan(V) pewnego metalu ma masę cząsteczkową 212u i zawiera 30,2% tlenu. Jaki to metal? 3.1-21. Obliczyć procent wody hydratacyjnej w CuSO4.5H2O. 3.1-22. Ustalić wzór hydratu siarczanu(VI) sodu, jeżeli zawiera on 47% wody. 3.1-23. Ustalić wzór chemiczny hydratu chlorku wapnia zawierającego 27,2% wapnia. 3.1-24. . Sól M(NH4)2(SO4)2 6H2O zawiera 14,3% metalu M. Jaki to metal? 3.1-25. -2 Dwuujemny jon SxOy zawiera 57,1% siarki. Ustal wzór empiryczny jonu. 3.1-26. Oblicz stosunek liczby kationów do liczby anionów w 2 molowym roztworze Cr 2(SO4)3. Czy stosunek ten ulegnie zmianie po 3-krotnym rozcieńczeniu roztworu? 3.1-27. Dwie sole potasowe pewnych kwasów tlenowych zawierają odpowiednio 24,7% i 39,6% potasu. Obie reszty kwasowe mają identyczny wzór sumaryczny, różnią się jednak wartościowością. Jakie to sole? 3.1-28. W ilu gramach tlenku złota Au2O3, znajdują się 3 gramy złota 3.1-29. W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y=3:5, a stosunek y:z=2:1. Ustalić wzór elementarny tego związku. 3.1-30. Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach 3 normalnych wynosi 1,339 g/dm Narysuj wzór strukturalny tego związku. 3.1-31. Gęstość gazowego fluorowodoru względem wodoru jest równa 20,0. Podaj rzeczywisty wzór sumaryczny tego związku. 3.1-32. Stwierdzono że w 25,0g siarczku pewnego czterowartościowego pierwiastka znajduje się 5,9g siarki. Jaki pierwiastek tworzy omawiany siarczek? 3.1-33. Ile g cynku znajduje się w 1kg tlenku cynku ZnO 3.1-34. Uwodniony siarczan magnezu zawiera 51,17% wody krystalizacyjnej. Obliczyć liczbę cząsteczek wody krystalizacyjnej przypadający na 1 cząsteczkę siarczanu magnezu.

- 20 -

Stechiometria 3.1-35. Napisz wzór i nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 198 u, zawierającego atomy pierwiastka trójwartościowego. 3.1-36. Ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 110 u i 7 atomów drugiego pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 112 u. Podaj nazwę tego związku. 3.1-37. 3 Ustal wzór sumaryczny węglowodoru, który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 1,34 g/dm i zawiera 80% węgla. 3.1-38. Obliczyć stosunek wagowy pierwiastków w związkach: a) CO2, b) Fe2S3, c) C6H12O6. 3.1-39. Siarczan(IV) (siarczyn) sodu jest związkiem sodu, siarki i tlenu. Podczas rozkładu 126g tego związku otrzymano 62g tlenku sodu i 64g dwutlenku siarki. Obliczyć stosunek wagowy sodu do siarki i tlenu w siarczanie(IV) sodu wiedząc, że w tlenku sodu stosunek wagowy sodu do tlenu wynosi 23:8, a w dwutlenku siarki stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 1:1. 3.1-40. Jaki jest wzór rzeczywisty związku zawierającego 29,1% sodu; 40,5% siaki i 39,4% tlenu wiedząc, że 0,7 molowy roztwór 3 tego związku ma gęstość równą 1,11 g/cm a jego stężenie procentowe wynosi 10%? 3.1-41. Oblicz skład procentowy CuS. Czy taki sam procent masowy siarki zawiera Cu 2S? 3.1-42. Zawartość procentowa potasu i tlenu w pewnej soli, o masie molowej równej 122,5 g/mol, wynosi odpowiednio: 31,84% i 39,18%.Resztę stanowi niemetal X. Stosunek molowy potasu do niemetalu X wynosi 1:1. Podaj wzór oraz nazwę tej soli. 3.1-43. Ustal wzór rzeczywisty chlorku o masie cząsteczkowej 167u,wiedząc że zawiera on 42,5% chloru? 3.1-44. Ustalić wzór sumaryczny cukru o masie cząsteczkowej 180u, zawierającego 40% węgla i 6,67% wodoru. 3.1-45. Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie molowej około 1,5 raza większej od masy molowej tlenku jaki ten pierwiastek tworzy. Znaleźć jaki to pierwiastek. 3.1-46. Zawartość pewnego trójwartościowego metalu w jego siarczanie(VI) wynosi 27,9%. Podać masę atomową i nazwę tego metalu. 3.1-47. Oblicz skład procentowy związku żelaza z siarką, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi 7:6. 3.1-48. 3 W pewnej temperaturze i pod pewnym ciśnieniem 0,506 dm gazu zawierającego 90,28% krzemu i 9,72% wodoru ma masę 3 równą w przybliżeniu masie 1,12 dm N2. Dokonaj obliczenia i podaj wzór cząsteczki tego gazu. 3.1-49. Ustal stosunek masowy składników i skład procentowy a) nonanu b) pentenu c) butynu 3.1-50. Oblicz zawartość procentową pierwiastków w wapieniu (węglanie wapnia).

http://www.chemia.sos.pl

- 21 -

0g tego związku otrzymano 5. że jego gęstość wynosi 1. Z 10 g miedzi w reakcji utleniania powstało 11.2. Całkowite spalenie pewnej ilości węglowodoru dało 0. Ustalono. W tlenku miedzi(I) stosunek masowy miedzi do tlenu wynosi 8/1 a w tlenku miedzi(II) wynosi 4/1.64g CO2 2.3217g węglanu(IV) pewnego metalu otrzymano 0. S dało 2. Podaj pełny wzór tego związku.2g dwutlenku węgla. 3.429 g/dm c) ustal wzór sumaryczny tego tlenku .8% P2O5? 3. W wyniku reakcji powstało 400 gramów tlenku.16g H2O 3. 3. W wyniku rozkładu termicznego próbki o masie 1. 3.1-52.6318 g tlenku tego metalu. Obliczyć wzór rzeczywisty. 3. Redukując 0.2-6.2-5. Obliczyć wzór empiryczny węglowodoru.25 g tlenku.6g SO 2 Ustalić wzór empiryczny siarczku miedzi.2-10.36g H2O. wiedząc.2-4. Ustal który z tlenków powstał z reakcji.2dm wodoru (warunki normalne). Wiedząc. a) oblicz masę pierwiastka. ustal jego nazwę. 3. Masa cząsteczkowa MCxHySz=48u. 3 b) oblicz objętość tlenu niezbędnego w tej reakcji. Produktem redukcji były: uran i woda.84g SO2.40g H2O.25 mola pewnego tlenku żelaza zużyto 12g węgla. Jaki jest wzór empiryczny tego związku? 3.1-51.2-11. Pierwiastek chemiczny należy do 2 grupy układu okresowego połączył się z tlenem w stosunku wagowym 3:2.2-3. 3.2-9.22 - .2-2.2-7. Ze spalenia 4g węglowodoru o masie mola 40g otrzymano 13. Jaki tlenek dwuwartościowego metalu o masie cząsteczkowej 217u znajduje sie w butelce na której przyklejono piktogram?.66g CO2 oraz 0.Jak należy postępować z tą substancją? 3. Otrzymano 42g żelaza i tlenek węgla(II). Obliczyć liczbę moli wody hydratacyjnej przypadającej na 1 mol siarczanu(VI) glinu. 3. Spalanie związku zawierającego C. 3. Z iloma cząsteczkami wody krystalizuje MgHPO4 jeżeli hydrat zawiera 40. Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1.2-1. że badany związek chemiczny zbudowany jest z atomów żelaza i tlenu.2-8.5g.Stechiometria 3. W wyniku redukcji w wodorze 16. 5g uwodnionego siarczanu(VI) glinu rozpuszczono w wodzie i cały zawarty w nim glin wytrącono ilościowo w postaci AlAsO4 o masie 2. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku. który połączył się z tlenem. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku. że w trakcie procesu rozkładu metal nie zmienia stopnia utleniania. 3 Do zredukowania 1 mola tlenku uranu o masie cząsteczkowej 842u zużyto 179. Obliczanie wzoru związku na podstawie równania reakcji 3. H. 3.

8g wody.2-15. Ustal wzór sumaryczny zredukowanego tlenku. Próbkę chlorku żelaza o masie 0.2-13.2-16.2-19.23 - . dając jednozasadowy kwas o masie cząsteczkowej 47u. Podaj wzór związku. Ustalić wzór sumaryczny węglowodoru 3.6765 g tlenu.2-18. Oblicz skład masowy powstałej mieszaniny.5 g pewnego związku wydzieliło się 0. Zredukowano wodorem 32g pewnego tlenku żelaza Fe xOy i otrzymano żelazo oraz 10.Stechiometria 3. Pozostałość stanowi chlorek sodu. jeśli masa otrzymanego osadu wynosiła 0. 3. 3.2-17. jeżeli wydzieliło się 18.sos.1g uranu z kwasem. 3. Ile procent chloru zawierał wyjściowy związek? 3. http://www. Podaj wzór tego tlenku i ułóż jego równanie reakcji z wodą.2-12. Produktami spalenia były CO2 i H2O.325g rozpuszczono w wodzie.pl . Po ogrzaniu 1.86g. Zmieszano 5g miedzi z 2g siarki i przeprowadzono reakcję syntezy siarczku miedzi(II). 3 Oblicz wartościowość uranu w soli powstającej podczas reakcji 0. 3 Do spalenia 1mola węglowodoru o masie cząsteczkowej 70u zużyto 168dm tlenu(warunki normalne).3g chlorku srebra. Tlenek pewnego trójwartościowego pierwiastka reaguje z wodą. 3.2-14. Ustal wzór chlorku żelaza.8cm wodoru (warunki normalne) 3.chemia. Z 5g pewnego związku chloru otrzymano 12. a następnie wytrącono jony chlorkowe azotanem(V) srebra.

Na przykład reakcję miedzi z kwasem siarkowym(VI) możemy przeczytać w następujący sposób: Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O a) 1 atom miedzi reaguje z 2 cząsteczkami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 cząsteczkę siarczanu(VI) miedzi(II). ile powstało tlenu.1-7. możemy równanie reakcji przeczytać z wykorzystaniem mas molowych: c) 63. Mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22. Obliczyć. Na tym etapie pomocne są współczynniki stechiometryczne oraz znajomość stanu skupienia reagentów i produktów reakcji. Obliczyć.4g magnezu powstały 3g tlenku magnezu. 4. jeżeli otrzymano 80 g siarczku miedzi(I). o ile to możliwe.Stechiometria reakcji 4. ile gramów żelaza i ile gramów siarki zawierała mieszanina. dogodniejsze może być przeczytanie tego równania w inny sposób.55g siarczanu(VI) miedzi(II). Gęstość wodoru wynosi 0.4dm tlenku siarki(IV). Stosunek wagowy B do D wynosił 1:3.8g rtęci oraz tlen. czyli: 3 d) 63. 22. Obliczyć. od napisania równania reakcji chemicznej. W zależności od potrzeb (treści zadania. Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27. a gęstość dwutlenku węgla wynosi 1. bez poprawnego zapisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej nie da się rozwiązać.1-2. Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku wagowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II). oraz 36g wody. a tlenu 1.55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159. oraz 2 mole wody. Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano 20.55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159.48dm dwutlenku węgla.76g/dm .1-3.4dm tlenku siarki(IV).036g. 4. W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny wodoru i tlenu. 3 Tlenek siarki(IV) jest gazem. 4. Stechiometria reakcji 4. 64g tlenku siarki(IV).8g wodorowęglanu amonu otrzymano 3. oraz 3 36g (36cm ) wody. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki o masie 65. oraz 36g wody. które są dane w treści zadania i dla których szukamy odpowiedzi.43g/dm . Obliczyć objętość otrzymanego amoniaku. 3 Z rozkładu 15. mol tlenku siarki(IV).55g siarczanu(VI) miedzi(II).1-1.1g rtęci i 1.1. cząsteczkę tlenku siarki(IV). Obliczenia na podstawie równania reakcji Rozwiązując większość zadań z chemii powinniśmy zacząć. Często wystarczy przeczytać je z użyciem reagentów/produktów. jeżeli jego gęstość w temperaturze pomiaru wynosi 3 3 0.1-5. 4. Obliczyć. 4. zmieszanych w stosunku objętościowym 2:1. Dalszym kluczowym etapem jest przeczytanie tego równania reakcji. Po wybuchu eudiometr zawierał tylko parę wodną o masie 0. Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1.1g? 4. Obliczyć.4dm .6g tlenu. Zadania ze stechiometrii reakcji.089g/dm . Podczas ogrzewania 2. ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w 3 3 eudiometrze przed wybuchem.24 - .1-4. pytania w zadaniu) podane wyżej sposoby możemy mieszać ze sobą: 3 e) 1 mol miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) tworząc 1mol siarczanu(VI) miedzi(II).1-8. b) 1 mol miedzi reaguje z 2 molami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 mol siarczanu(VI) miedzi(II). Reakcja przebiega według schematu: A  B + C + D Z 80g substancji A otrzymano 20g substancji C.96g/dm . ile gramów miedzi i ile gramów siarki użyto do reakcji. ile gramów tlenu przyłączył magnez. Ile gramów substancji B i D otrzymano? . oraz 2 cząsteczki wody. Trzecim produktem rozkładu jest amoniak. 22. 4.1-6. 4. Z 1 atomem lub z jedną cząsteczką raczej nigdy nie mamy do czynienia. Mol każdej substancji posiada określoną masę. Podczas rozwiązywania zadania nie musimy czytać całego równania reakcji.6g pary wodnej i 4.

a tlenu 1. Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm 3 wody ciekłej.6 mola wody. Reakcja przebiega według równania: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O Obliczyć. Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0. 4. 4.1 mola fosforu? 4.1-21. 3 3 Próbkę wody rozłożono na tlen i wodór.1-25. jeżeli równocześnie otrzymano 7.1-10.sos.1-20.1-13.1-16. Jaka była objętość początkowa gazów. Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0.1-24.pl . Ile gramów pary wodnej powstaje podczas redukcji 4g tlenku miedzi(II) wodorem? 4. jeżeli gęstość wodoru wynosi 0. Otrzymano 4 dm wodoru i 2 dm tlenu zmierzone w warunkach normalnych. aby otrzymać tyle wodoru. ile powstaje w reakcji 3g glinu z kwasem? 4. Ile moli N2O można otrzymać z 8 g azotanu(V) amonu? 4.Stechiometria reakcji 4. Ile gramów związku AC można otrzymać z 24g AB? 4. jeżeli nastąpi rozkład 3moli N2O3? 4. ile moli tlenu cząsteczkowego potrzeba do utlenienia 0. ile gramów glinu powstało w reakcji.25 mola miedzi. ile moli bizmutu powstało w reakcji. Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi(I) (Cu 2S)? 4.1-17.1-23.25 mola wodoru wystarczy do otrzymania 0.6 mola amoniaku (NH 3). jeżeli znajdowały się one w warunkach normalnych? http://www. Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2  2Al + 3H2O .43g/dm (w warunkach normalnych). 3 3 Obliczyć masę próbki wody. jeżeli powstaje tlenek miedzi(ll)? 4. Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząstkowego? 4. jeżeli równocześnie otrzymano 0. Na ile gramów magnezu należy działać kwasem.1-15. Azotan(V) amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440 K rozkłada się na tlenek azotu(I) (N 2O) i parę wodną. 4. Czy 0.1-11. 4. Reakcja przebiega według równania: 2Bi2O3 + 3C  4Bi + 3CO2 Obliczyć.5mola dwutlenku węgla.1-19.1-14. a stosunek wagowy A do C w związku AC wynosi 1:2.089g/dm .25 - . Obliczyć.1-9.1-12. Reakcja przebiega według schematu: AB + C  AC + B .2 mola amoniaku? 4. Stosunek wagowy A do B w związku AB wynosi 1:3.1-22.chemia. Jaką objętość zajmą w warunkach normalnych produkty reakcji przebiegającej według równania: N 2O3  NO2 + NO. Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu fosforowego(V)? 4.1-18. Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku glinu (Al2S3)? 4.

970 g. Obliczyć. gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru. Obliczyć. Po reakcji eudiometr ochłodzono do pierwotnej temperatury. Napisać równanie reakcji całkowitego rozkładu wodorowęglanu sodu przez kwas siarkowy. b) objętości gazów są równe. aby powstało 5dm tlenu odmierzonego w warunkach normalnych? Uwaga: Nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen cząsteczkowy 4.1-26.1-37. który po dokonaniu wszystkich czynności analitycznych osiągnął stałą masę równą 0. ile moli siarczanu sodu powstało w wyniku tej reakcji. ile moli amoniaku powstałoby. 3 Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10 dm (warunki normalne) dwutlenku siarki (SO2)? 4. Obliczyć skład procentowy mieszaniny. Do roztworu zawierającego 6g zasady sodowej dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego(V).1-27. Jaki odczyn miał otrzymany roztwór? 4. że w otrzymanej parze wodnej znajduje się domieszka tlenu. 3 Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono. c) Obliczyć liczbę moli (Z) wydzielonego SO2 4.1-32. 3 Mieszaninę rozdzielono i otrzymano 10cm tlenu. c) liczby moli są równe? 4. 0. Czy ciśnienie gazu pozostało takie samo. aby rozłożyć zawarty w roztworze wodorowęglan.1-34. 3 Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi. 3 Po eksplozji 70cm mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono.560 g mieszaniny NaBr i KBr rozpuszczono w wodzie. Nadmiarem roztworu AgNO 3 strącono osad AgBr . w której znajduje się 6 10 cząsteczek.Stechiometria reakcji 4.1-29. 4. 24 Obliczyć. 3 W 350 cm roztworu stwierdzono obecność 168 mg NaHCO3.1-38. 3 Ile dm tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4. Ile miligramów tlenu użyto do doświadczenia? 4. zmierzonych w tych samych i warunkach ciśnienia i temperatury. 4. .1-31. 3 3 Zmieszano 4dm wodoru i 3dm chloru. ile cm 0. W wyniku reakcji wydzieliła się pewna liczba: moli siarki (X). jak przed wybuchem? Uzasadnić odpowiedź.1-30. a) Obliczyć liczbę moli (X) wydzielonej siarki oraz procent zużytego w tej reakcji Na 2S. w której znajduje się 12 10 .92dm SO2 w warunkach normalnych. moli siarkowodoru(Y). W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem: a) masy gazów są równe.26 - . co objętość gazów przed reakcją.1-28. X moli wydzielonej siarki po odsączeniu.34g tlenku rtęci(II) (HgO)? 4. 4. W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru. 24 cząsteczek i takiej objętości azotu. moli dwutlenku siarki (Z). Obliczyć objętość gazów po reakcji. jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina po reakcji.1-35. Na 27.1-33. . że objętość zmniejszyła się o 10cm w przeliczeniu na warunki normalne.05-molowego roztworu H2SO4 trzeba zużyć.3g siarczku sodu podziałano kwasem siarkowym. 4. b) Obliczyć liczbę moli (Y) wydzielonego siarkowodoru oraz procent zużytego na tę reakcję Na2S.1-36. 3 Obliczyć. przemyciu i wysuszeniu poddano spaleniu 3 i otrzymano 3. a następnie zainicjowano reakcję. 4.

3 Ile dm tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. oraz powstało 1.0kg wodoru? http://www.00% roztworu 3 tetraoksosiarczanu cynku (siarczanu(VI) cynku) o gęstości 1.chemia.1-40. Obliczyć procentową zawartość wodorotlenku sodu w powstałym roztworze. Ile należy użyć rtęci do przygotowania 100g tlenku rtęci(II). 4. 3 -3 Do 25 cm roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol dm wrzucono 0. Oblicz zawartość azotu w mieszaninie.6 mola tlenu.5g bromku poatasu.1-53. 3 Oblicz masę Cynku roztworzonego w nadmiarze kwasu siarkowego(VI). Oblicz.Stechiometria reakcji 4.1-51.500 dm 2. jeżeli próbka do analizy miała masę 0. kiedy powstaje więcej pary wodnej: a) podczas łączenia się tlenu z 1g wodoru b) podczas reakcji tlenku miedzi(I)z 1g wodoru.1-54. 3 W wyniku reakcji pewnego metalu ze stężonym kwasem siarkowym(VI) wydzieliło się 0. 4.1-50. Spalono w tlenie 20g metalicznego magnezu.1-47. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym 3 wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm . Amoniak spalany jest według równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O 4.1-44.pl .1-48. jeżeli otrzymano 0. odparowano wodę. jeżeli powstało 49g 10% roztworu wodorotlenku sodu? Ile gramów wodoru wydzieliło się w tej reakcji? 4.56g soli. Do reakcji spalania glinu w tlenie 4Al+3O2  2Al2O3 użyto 0. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.1-39. 3 Ile dm tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku.0kg azotu i 28. 4. 4. w której metal ten jest jednowartościowy. 2. 4. 3 3 Do 94cm mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm tlenu.1-45. 4.25g metalicznego sodu roztworzono w 75g wody.112dm (warunki normalne) bezbarwnego gazu o duszącym zapachu. Oblicz masę wykrystalizowanego CaSO4 2H2O.1-43. Podaj wzór i nazwę otrzymanej soli. 4.27 - . Amoniak spalany jest według równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O 4. Ile bromu wydzieli się przy przepuszczeniu gazowego chloru przez roztwór zawierający 17. Mieszaninę chemicznie czystych soli . Ile należy użyć chloru jeżeli jego straty wynoszą 8%? 4. 4.1-41. jeśli użyjemy do reakcji 28. Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów amoniaku. Ile gramów tlenku magnezu powstało w tej reakcji. Po zakończeniu reakcji .1-52.2231g.2732g a otrzymany osad chlorku srebra ważył 0.2 g wapnia.sos.03g/cm . Ile gramów tlenku glinu powstało? 4.1-42. 3 Ile dm chlorowodoru (warunki normalne) potrzeba do zobojętnienia 50g 1% roztworu wodorotlenku wapnia? 4.1-49. 4. Ile gramów metalicznego sodu roztworzono w wodzie.1-46.chlorku potasu i azotanu(V) potasu rozpuszczono w wodzie a następnie strącono chlorki w postaci osadu chlorku srebra.

1-56. Oblicz.1-63. 4. 4.1-59. Oblicz. Po przerwaniu reakcji masa wytworzonej Cu i nie przereagowanego tlenku wynosiła 24. 4. ile gramów siarki trzeba wziąć do reakcji syntezy z miedzią.1-68. wodorku wapnia i węgliku wapnia podziałano nadmiarem wody. p= 1000 hPa) mieszaniny produktów gazowych tych reakcji. Oblicz ile moli roztworu kwasu bromowodorowego potrzeba do zobojętnienia roztworu 200g 5% wodorotlenku potasu.1-65. Oblicz objętość. Oblicz. że masa zawartości wzrosła do 103g. Przyczyną wzrostu masy był pochłonięty dwutlenek węgla. Ile pary wodnej powstało ? 4.1-58. mole. który tworzy z wodorotlenkiem sodu sól .1-66. Wymień przemysłowe zastosowania tego związku. Oblicz. Po dłuższym przechowywaniu zważono zawartość pojemnika i okazało się. Oblicz.6g siarki.5 mola H3PO4.1-62. zawierającej 8 g bromu? 4. Na mieszaninę zawierającą jednakowe ilości: wapnia.6g HCI.28 - . Chlor można otrzymać działaniem kwasu siarkowego i dwutlenku manganu na sól kuchenną. masa molowa) nastepującego równania reakcji: 3P+5HNO3+2H2O  3H3PO4+5NO 4.6249 g mieszaniny KCl i NaCl otrzymano 1. 4.0kg siarki i 64m tlenu (w przeliczeniu na warunki normalne)? 4. 4.1-61. cząsteczki. Ile gramów magnezu można roztworzyć w wodzie bromowej. 3 Ile otrzymamy m ditlenku węgla (w przeliczeniu na warunki normalne) jeśli spalimy 12. jeżeli użyjemy do syntezy 15g żelaza i 9. 3 Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów tlenku siarki(IV) jeśli użyjemy do reakcji 64.węglan sodu.1-57. Oblicz gęstość ( T=298K. Reakcja przebiega według równania: 2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 = 2NaHSO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O Ile litrów chloru można otrzymać ze 100g soli kuchennej. W pracowni przechowywano pojemnik zawierający 100g NaOH.0kg tlenu? 4.1-64. Obliczyć zawartość procentowa składników mieszaniny jeśli z 0. Dokonaj interpretacji ilościowej (atomy. aby otrzymać 40g siarczku miedzi(I) . 4.5 g.1-67. ile moli wodorotlenku sodu trzeba użyć do zobojętnienia: a) 2 moli HCl b)1 mola H2SO4 c)1. CO2 i NH3 w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 1 tony mocznika. ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku rozkładu 10 gram węglanu wapnia 4.0kg czystego węgla w 60. 25 g tlenku miedzi(I) Cu2O redukowano w strumieniu wodoru. 4. ile gramów siarczku żelaza(III) otrzymamy.1-69. jaka objętość dwutlenku węgla w warunkach normalnych została pochłonięta przez wodorotlenek. 4.1-55.1-70.Stechiometria reakcji 4.1-60.4350g AgCl. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlor wydzielony w reakcji MnO 2 ze stężonym roztworem kwasu solnego zawierającym 14. Oblicz. 4.

4. Porcję cynku poddano działaniu roztworu kwasu siarkowego (VI) o średnim stężeniu. oblicz. 3 Do zlewki zawierającej wodę wapienną wprowadzono 25cm dwutlenku węgla.025 molowego roztworu 3 Na2S2O3. ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 7g węgla do dwutlenku węgla.8 g magnezu b)masę octanu magnezu.1-molowego roztworu AgNO3 potrzeba do otrzymania 14. utlenił jony 3 jodkowe do stechiometrycznej ilości jodu.1-77. Oblicz.1-80. 4.07 g/cm dodano nadmiaru glinu. 3 3 Do 50 cm 15% kwasu solnego o gęstości 1. Oblicz ile gramów srebra wydzieli się po zakończeniu reakcji wymiany. Masa sodu pozostawionego na powierzchni zmieniła się po pewnym czasie z 1. KJ oraz KOH.pl . 4.chemia. 4.1-83.5 molowego roztworu chromianu (VI) potasu i 200g 10% roztworu azotanu(V) srebra. a po 3 przepuszczeniu jej przez płuczkę z wodą objętość gazów zmalała do 3 dm . Ile gramów miedzi wydzieliło się w tej reakcji? 4. Oblicz masę tego osadu.1-79. Przy założeniu. Oblicz masę roztworzonego cynku.1-76. 3 3 Do 100cm kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm wrzucono próbkę mosiądzu o masie 3. Po zakończeniu reakcji płytkę osuszono i zważono jej masa wynosiła 44 g. Odmierzono 13 dm mieszaniny amoniaku i tlenu (w warunkach normalnych). Po zakończeniu reakcji 3 objętość wydzielonego wodoru (odniesiona do warunków normalnych) była równa 448cm . 4. że w reakcję z sodem wszedł tylko tlen. 4.1-82. jeśli z kwasem octowym przereaguje 4. który można otrzymać w reakcji 4. Do 700g 15% roztworu azotanu(V) srebra wprowadzono 30g cynku.1-81. który powstanie. 4. Oblicz gęstość (w warunkach normalnych) mieszaniny gazów przed reakcją. 3 Oblicz. Oblicz procent zawartości miedzi i cynku w próbce mosiądzu.8 g magnezu z kwasem octowym 4. Wytrącony w tych warunkach osad MnO2.1-71. Oblicz.Stechiometria reakcji 4. 3 W celu ilościowego oznaczenia tlenu rozpuszczonego w wodzie pobrano do analizy 360 cm . http://www. Magnez reaguje z kwasem octowym.1-78. Oblicz. ile moli cząsteczek wodoru wydzieli się w czasie tej reakcji. Do roztworu siarczanu(VI) miedzi zanurzono płytkę żelazna o masie 40 g.84g na 2. ile cm 0. W mieszaninie gazów po reakcji nie stwierdzono obecności tlenu. 3 W czystym tlenie amoniak spala się wg schematu: NH3(g) + O2(g) → N2(g) + H2O(c). o ile wzrośnie masa zawartości tej zlewki po zajściu reakcji między obiema substancjami 4.1-72. W trakcie reakcji wydzieliło się 5dm3 bezwonnego gazu i 4dm3 gazu o ostrym nieprzyjemnym zapachu. W wyniku zmieszania wodnego roztworu chromianu(VI) potasu z roztworem azotanu(V) srebra wytrąca się 3 czerwonobrunatny osad.48g. jaka objętość tego gazu połączyła się z sodem 4.25g.1-73. ile mg tlenu znajdowało się w 1 dm badanej wody. jeżeli zmieszano 150cm 0. Oblicz a) objętość wodoru (warunki normalne). Ile gramów wodoru powstaje w reakcji 4g cynku z kwasem solnym? 4. po zakwaszeniu próbki H2SO4.1-74.35g AgCI w reakcji z nadmiarem NaCI. Do zmiareczkowania wydzielonego jodu zużyto 10 cm 0.29 - .1-75. 4. a produktami reakcji są octan magnezu i wodór.sos.1-84. do której dodano w nadmiarze: MnSO4. Oblicz.

3 3 Obliczyć objętość (w dm ) 0. wiedząc .30 - . 4. W wyniku tej reakcji otrzymano 66g tlenku węgla(IV). 3 Przepuszczono 1m powietrza (warunki normalne) przez roztwór Ba(OH)2 i stwierdzono powstanie 2. Jaki jest odczyn otrzymanego roztworu.619 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0. 4.1-96.1-91. 4. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. Oblicz masę i objętość tlenu.502 M roztworu HCl. W wyniku reakcji powstał ZnS. Reakcji spalania poddano 18g węgla. 4.1-95.1-85.367 dm 0.1-97.Stechiometria reakcji 4. otrzymując 930cm wodoru(w warunkach normalnych).5671 g próbki otrzymano 4.00164g cm .0.1-87.1-98.31. M(Fe) – 55. Zmieszano 7 moli cynku ze 100g siarki. Zapisz równanie reakcji. 4.5g cynku z kwasem siarkowym(VI)? . M(P) . równania: 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe 4.1-93.239 dm 0. 3. Zawartość jonów PO4 w badanej próbce oznaczono wagowo jako związek (NH4)3PO4 12MoO3.1-99. Ustal jaki to metal.że produktami reakcji są tlenek węgla(IV) i woda.1-88. jeżeli reakcja przebiega wg. a której użyto za dużo i o ile. jeśli wiadomo. jeżeli z 0. .03 4. 3 Ile cm wodnego roztworu amoniaku (NH3 H2O ) o stężeniu 10% i gęstości 0. Ile gramów siarczku magnezu (MgS) powstanie w reakcji 12g magnezu z siarką? 4. Gęstość tlenu 1. 4. 4. 4.85 M(NH3) – 17. 4. Obliczyć stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze. 3 Ile dm wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 6.96 g/cm należy użyć do całkowitego wytrącenia Fe(OH)3 z roztworu zawierającego 3. 3 3 Obliczyć objętość (w dm ) 0. Oblicz zawartość procentową fosforu (P) w próbce. jest w przybliżeniu równa.5 molowego roztworu chlorku wapniowego dodano 25 g chlorku wapniowego.11 g żelaza (jako jony Fe(III)). Zawartość tlenku węgla(IV) w przepuszczonym powietrzu.502 M roztworu HCl. Ile powstało moli siarczku cynku. że w swoich związkach jest on II wartościowy. W celu identyfikacji pewnego metalu próbkę tego metalu o masie 1g roztworzono w nadmiarze rozcieńczonego roztworu 3 kwasu siarkowego(VI). M((NH4)3PO4 12MoO3) . 3 Do 200g 5% roztworu NaOH dodano 500cm 0.5 molowego roztworu kwasu solnego.1-89. że 3 gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 0.1-92.1-90.5g chloru z 1g wodoru. a następnie rozcieńczono wodą do 650 ml. wyrażona w procentach objętościowych.521 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0. Oblicz jaką objętość tlenu w warunkach normalnych zużyje się do spalenia 92g glicerolu.1876 4.43g/dm . Do 300 ml 0. wiedząc. 3 .1-86.3081 g związku. 3 Oblicz ile dm gazowego chlorowodoru(o wzorze HCl) otrzymano w reakcji 35. 3 który wszedł w reakcje z węglem. Ile gramów glinu trzeba użyć do redukcji 54g tlenku żelaza(II). która z substancji przereagowała całkowicie.64g węglanu baru. Ile gramów AgNO3 trzeba użyć do wytrącenia jonów chlorkowych z tego roztworu? 4.1-94.

2-5. zakwaszonego kwasem siarkowym.2g na 1. Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g metanolu.52 g tego disacharydu uzyskano mieszaninę. traci tlen i przechodzi w azotan (III) potasu. Zakładając że w reakcję z sodem wszedł tylko tlen. 4. Oblicz ile % azotanu (V) potasu uległo rozkładowi.2-1. że zawiera on 20% zanieczyszczeń. jeżeli wiadomo. 4.2.1at. Próbkę azotanu (V) potasu umieszczono w otwartym naczyniu i ogrzewano do momentu. 4. Oblicz procentową zawartość siarki w próbce węgła.pl . jeśli wydajność całego procesu wynosiła 70%. 4. Jaką ilość wapienia poddano prażeniu.chemia.Stechiometria reakcji 4.2-4. próbkę o masie 10g poddano całkowitemu spaleniu. Obliczyć masę otrzymanej metalicznej miedzi. 3 W kolbie o pojemności 1dm w warunkach normalnych zebrane jest powietrze. podaj jaka objętość tego gazu połączyła się sodem? 4. jeżeli wydajność reakcji wynosi 70%? 4.1-103.31 - . Oblicz jaki procent sacharozy uległ hydrolizie. Masa sodu pozostawionego na powietrzu zmieniła się po pewnym czasie z 1. 4.sos. potrzebną do przygotowania 500g CuSO4·5H2O 4.2-9.1-100. Oblicz ile gramów siarczku żelaza (II) można otrzymać.2-8. 10g stali zawierającej 98% wagowych Fe oraz 2% wagowych C rozpuszczono w kwasie siarkowym. Węgiel nie reagował z kwasem. jeżeli użyje się do reakcji 7g żelaza i 7g siarki.01 molowego roztworu nadmanganianu potasu. Ile wynosi zawartość procentowa węglanu wapnia w tej skale wapiennej? 4. Zapisz równanie opisanej reakcji chemicznej. Wydajność reakcji 4. Jaka ilość moli kwasu była potrzebna do o reakcji? Obliczyć masę wydzielonego wodoru oraz jego objętość w temperaturze 30 C i pod ciśnieniem 1. Oblicz masę mieszaniny zawierającej 40% CuO (resztę stanowi krzemionka).2-2. a ilość otrzymanego dwutlenku 3 węgla mierzona w temperaturze T= 283 K pod ciśnieniem 1040 hPa wyniosła 20m . poddany ogrzewaniu.2-3. http://www. gdy masa stałej pozostałości wynosiła 88% początkowej masy próbki. Ilość moli KMnO4 w roztworze zmniejszyła się o połowę. W celu ustalenia zawartości siarki w węglu kamiennym.64 g srebra. 4.95g. skoro z 10.2-6.1-101. Gazowe 3 produkty spalania wprowadzono do 200cm 0. Oblicz ile gram węgla można spalić całkowicie w tej objętości powietrza. Podczas wypalania jednej tony wapienia w wapienniku otrzymano 532kg wapna palonego CaO. żelazo utworzyło FeSO4. natomiast wydajność procesu 80%.2-7. otrzymany w ten sposób tlenek miedzi poddano redukcji wodorem. 4.1-102. W strumieniu powietrza prażono 370kg rudy zawierającej 3% siarczku miedzi CuS. Oblicz ile kg gipsu palonego można otrzymać z 10 kg gipsu krystalicznego zawierającego 90% czystego dwuwodnego siarczanu (VI) wapnia. Azotan (V) potasu. 4. która w wyniku reakcji z tlenkiem srebra dała 8.

Chemia organiczna 4. ile gramów glukozy znajduje się w 600 g roztworu. w stosunku molowym 1 : 3. Ile trzeba benzenu użyć do dwuetapowej syntezy prowadzącej przez toluen do kwasu benzoesowego w celu otrzymania 200kg kwasu benzoesowego.3-4. 4.3. 4. dało po przejściu przez aparat kontaktowy. 4. Ile ton kamienia wapiennego zawierającego 85% wagowych CaCO 3 należy użyć aby otrzymać 220kg CO2 w wyniku rozkładu CaCO3 (zapisz równanie reakcji rozkładu)?.7 g.3-2. nie wziętego w nadmiarze.3-6.2-13.3-3. W wyniku hydrolizy 157 mg polipeptydu o masie molowej 785 g/mol otrzymano 193 mg mieszaniny aminokwasów Z ilu reszt aminokwasowych składał się ten polipeptyd? 4. Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymana w reakcji utleniania amoniaku tlenem. C2H6 i C2H4 przepuszczono przez wodę bromowa i stwierdzono ze objętość 3 3 3 mieszaniny zmniejszyła się z 160cm do 85 cm . Ile należy użyć tego kamienia gdyby wydajność reakcji rozkładu wynosiła 95% 4. 324 gramów skrobi poddano hydrolizie do glukozy. Obliczyć. a drugiego 90%. jeżeli z 50g azotu otrzymano 51g amoniaku 4. 4.3-5. Wyznacz skład mieszaniny w % objętościowych. 7. Oblicz. Zakładając. Mieszaninę gazowa składająca się z CH4. której przebieg ilustruje równanie: C6H12O6+I2+2KOH-->C6H12O7+2KI +H2O.2-12.2-10.32 - .3-1. Wydajność pierwszego etapu wynosi 70%. Ile gramów toluenu potrzeba do syntezy 30g p-nitrotoluenu gdy wydajność reakcji wynosi 60%.1 molowego roztworu jodu. a 3 następnie całkowitym wykropleniu metanolu. Jednym ze sposobów oznaczania ilości glukozy jest metoda jodometryczna.2-11.2-14.Stechiometria reakcji 4. Siarkowodór otrzymuje się w reakcji siarczanu żelaza z kwasem solnym zgodnie z równaniem chemicznym: FeS+2HCl → FeCl2+H2S Ile gramów FeS należy użyć aby otrzymać 2 mole siarkowodoru jeżeli wydajność materiałowa reakcji wynosi 75%? Masa molowa FeS jest równa 88g/mol. Spalając pozostałość w nadmiarze tlenu otrzymano 115cm CO2. jeżeli fermentacja przebiegła z 30%.2-15.3 dm pozostałości gazowej. . że proces przebiegł w 100% oblicz ile gramów etanolu powstanie w procesie fermentacji glukozy otrzymanej w procesie hydrolizy. jeżeli na zmiarkowanie próbki roztworu o masie 50 g zużyto 100 3 cm 0. miała średnią masę mola 28. Ile moli wodoru potrzeba do utwardzenia 1 mola trioleinianu gliceryny? 4. przereagował. W badaniach nad kontaktową metodą syntezy metanolu z tlenku węgla i wodoru stwierdzono w jednym z doświadczeń. 4. jaki procent substratu. Jaka część mola amoniaku użytego do reakcji utleniła się do tlenku azotu? 4. że 3 10 dm mieszaniny tlenku węgla z wodorem. 4. Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku w pewnej temperaturze T. Wszystkie objętości gazów były mierzone w tych samych warunkach.

otrzymany w wyniku całkowitego spalenia 1. którą następnie poddano procesowi fermentacji.3-16. 3 Ile dm powietrza potrzeba do spalenia 20 gramów pentanu. jaka jest (w warunkach normalnych) objętość wytworzonego dwutlenku węgla 4.12 dm ( warunki normalne) alkanu o gęstości 1. zakładając. 4. 20 C) 4.3-15. 4. Przyjmując. 3 Ile dm tlenu potrzeba do spalenia trzech moli pentanu.33 g/cm .77m mieszaniny metanu i etanu.3-7.2 kg alkoholu.6g srebra? 4. Ile gramów benzenu należy użyć aby otrzymać 15.3-13. przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą niż objętość par węglowodoru (obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury).CO2 do H2O wynosi 15:17. że w skład tej benzyny wchodzi tylko heksan i oktan. 3 Jaką objętość 36% roztworu aldehydu mrówkowego o gęstości 1. Ile dm wodoru (warunki normalne) wydzieliło się podczas reakcji? 4. 3 3 Dwutlenek węgla. http://www. Ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie.3-9.pl . Stosunek liczby cząsteczek produktów całkowitego spalania benzyny . Ile procent octanu wapnia uległo rozkładowi? jakie były produkty rozkładu? 4. Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru. bez względu na jej skład procentowy? 4. że wydajność reakcji wynosi 80 % 4. 4. ustal stosunek liczby cząsteczek heksanu do liczby cząsteczek oktanu. homolog etynu spalono całkowicie w tlenie. 3%CO2 i 2%N2.chemia. bromobenzenu. podany skład jest procentowym składem objętościowym.3-14.Stechiometria reakcji 4.sos. 3 Ile dm powietrza odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do spalenia 7.3-20.8 g.3-8. aby otrzymać 5g fruktozy przyjmując. W 400g wody rozpuszczono 135g glukozy. 15. 4.33 - .3-17.3-10. 5% etanu. 4. że proces fermentacji przebiegł do końca.3-21.3-11. Oblicz stężenie procentowe powstałego etanolu. Po przerwaniu ogrzewania. 3 Oblicz objętość powietrza niezbędną do spalenia 1m gazu ziemnego (warunki normalne) zawierającego 90% metanu. 3 3 Czy 10m powietrza (warunki normalne) wystarczy do całkowitego spalenia 0.8g octanu wapnia ogrzewano w otwartym naczyniu. w naczyniu znajdowała się substancja stała o masie 12. Rozkład termiczny soli wapniowych lub barowych kwasów karboksylowych prowadzi do ketonów.9 g. 4. Pewien węglowodór.3-19.8g benzenu tak. Oblicz jaka masa osadu wytraciła się na dnie naczynia (temp.34 g/dm 3 3 wprowadzono do 10 cm 30%-owego wodnego roztworu NaOH o gęstości 1.3-18.3-12. aby powstał dwutlenek węgla? 4. 3 Do naczynia zawierającego 5g fenolu rozpuszczonego w benzenie wrzucono 2g potasu. W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 9. Jaką ilość glukozy poddano fermentacji.11 g/cm użyto do reakcji z Ag2O jeżeli wydzieliło się 21.

Odliczyć masę i zawartość procentową Li2CO3 i BaCO3 w próbce. wyrażona w gramach.4-1.4-8.8% Zn? 4. 4.4-4. W wyniku reakcji wydzieliło się 0.4-3. Oblicz zawartość procentową tlenku sodu w mieszaninie wyjściowej.7 mL roztworu kwasu solnego. Do kwasu solnego użytego w nadmiarze. Do 10 g mieszaniny węglanu wapnia. 4. . W wyniku tej reakcji wydzieliło się 6 moli CO2. Do 816g mieszaniny zawierającej Na2CO3 i Na2CO3 10H2O dodano nadmiaru kwasu solnego. skoro wiadomo. 3 Próbkę stopu żelaza. 4. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny. Po zakończeniu reakcji objętość 3 wydzielonego wodoru. Ile procent (objętościowo) dwutlenku siarki zawierała mieszanina gazów? . 4. Wydzielający się gaz zajął objętość 0. dodano 8. Oblicz.917 dm wodoru (warunki normalne).86 mol/dm . Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. była równa 6.2077 g wobec oranżu metylowego zużywając 27. Określ zawartość procentową (wagową) wszystkich trzech związków wapnia w mieszaninie wyjściowej. ile gramów bezwodnej soli Na2CO3 było w mieszaninie przed reakcją z kwasem solnym.72 dm . Po ilościowym przebiegu reakcji masa osadu zmalała o 10%. 4.331dm w przeliczeniu na warunki normalne. 3 3 Do 94cm mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm tlenu. cynku i miedzi o masie 7.2 kg. przemycie. Z kolei. jeśli stop zawierał 30.48%.0 g. wodorotlenku wapnia. Tak otrzymany roztwór miareczkowano 0.1007 g zmiareczkowano za pomocą 12. Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono w roztworze azotanu srebra. Mieszaninę złożoną wyłącznie z Li2CO3 i BaCO3 o masie 0. z mieszaniny po reakcji z kwasem solnym usunięto ilościowo piasek (odsączenie. Oblicz skład procentowy stopu. Oblicz skład procentowy stopu 4.2 ml titranta. chlorku wapnia i piasku wlano 100 ml wody destylowanej. Masa pozostałości.4-5. masa cynku zawartego w tym kawałku stopu. że zawartość procentowa wapnia wynosi 39.4. Oblicz.4-2. Jaka była.867 dm roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 2. 3 2 g stopu miedzi i srebra rozpuszczono w stężonym kwasie siarkowym(VI). 3 3 Roztworzenie pewnego stopu Zn i Mg wymagało 0. Do 20 g mieszaniny tlenku baru i tlenku sodu dodano roztworu kwasu siarkowego(VI) w nadmiarze.4-10.3g siarczanu (VI) baru. Osad zawierający mieszaninę chlorku i jodku srebra przemywano na sączku wodą chlorową. 4. odniesiona do warunków normalnych.4-13.4-7.4-11. która nie uległa rozpuszczeniu wynosiła 2.Stechiometria reakcji 4. Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9%masowych węgla? 4. Masa płuczki wzrosła o 3.1234 M roztworem NaOH wobec błękitu bromotymolowego zyżywając 33.4-12. 4.4-9.7 mL HCl. dołączenie roztworu z przemywania do przesączu). Podaj skład procentowy osadu. Ile gramów azotanu srebra zawierał roztwór? 4.8951 dm dwutlenku węgla. 3 5 m azotu i dwutlenku siarki przepuszczono przez płuczkę z ługiem sodowym.34 - . Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym 3 wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm .0 grama rozpuszczono w HCl i otrzymano 1. Stężenie kwasu solnego wyznaczono miareczkując odważkę węglanu sodu o masie 0. 4.8g mieszaniny wapnia i magnezu.4-6. Ustalanie składu mieszanin 4. ile gramów wapnia było w mieszaninie użytej do reakcji z kwasem solnym. W wyniku reakcji otrzymano 23. 3 Otrzymaną zawiesinę ogrzano i dodano do niej 33 ml 5M kwasu solnego.

4-25.Stechiometria reakcji 4. Do roztworzenia próbki mosiądzu (stop miedzi z cynkiem) o masie 50g zużyto 289.4-18. 74 g mieszaniny NaCl i KCl rozpuszczono w wodzie i dodano w nadmiarze stężonego roztworu AgNO3. Ile procent azotanu(III) amonu zawierała mieszanina? 4. Masa pozostałości wynosiła 8g. przemyciu i wysuszeniu wynosiła 1. b) skład procentowy mieszaniny tlenków.4-24.4-26.4-16. że zawiera on 80% miedzi. 4.4-23. 3 Otrzymano 1790 cm tlenu w przeliczeniu na warunki normalne.4-15. W wyniku przepuszczenia pary wodnej nad rozżarzonym żelazem (10g) otrzymano 14g mieszaniny tlenku żelaza (III) i tlenku żelaza (II) dwużelaza(III). 3g mieszaniny bezwodnych soli chlorku sodu i azotanu(V) sodu rozpuszczono w wodzie i dodano roztwór azotanu srebra. W reakcji wydzieliło się 2.4-22. Po odsączeniu i wysuszeniu otrzymano 160. http://www. Oblicz zawartość procentową glinu i cyny w stopie.09810 mol/dm .6 g osadu AgCl. 4. 3 Na zredukowanie 3 kilomoli tlenku żalaza(III) zużyto 89.chemia.4-27.8 ml NH4SCN o stężeniu 3 0. Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymywana w reakcji utleniania amoniaku tlenem miała średnią masę mola 28. Brązal jest stopem miedzi. gdy przestały wydzielać się gazy.7% tlenku węgla (IV).2343 g metodą Volharda zużyto 42. która osadziła się na tej płytce. Obliczyć skład procentowy mieszaniny soli.4-17. Oblicz procentowy skład stopu. Rozkładowi termicznemu poddano 7. sporządzonej z 2 objętości 6molowego HCl i 3 objętości 4-molowego H2SO4.7 g.4-14. 4. 10g mieszaniny chlorku potasu i azotanu(III) amonu prażono aż do momentu. Ile cm tlenu zawierała wyjściowa mieszanina.6 m tlenku węgla(II) (warunki normalne). Oblicz wagową zawartość cynku w stopie. Obliczyć: a) objętość wydzielonego wodoru (warunki normalne). 4.863 dm wodoru.51g stopu glinu z magnezem zużyto 50cm mieszaniny kwasów. Masa osadu po odsączeniu.3 ml AgNO3 o stężeniu 0.35 - .47g. Po spaleniu mieszaniny i skropleniu pary 3 3 wodnej objętość gazów wynosiła 9 cm w przeliczeniu na warunki normalne. Oblicz zawartość procentową soli w mieszaninie. cyny i glinu. wiedząc. 3 3 Do naczynia wprowadzono 10 cm mieszaniny tlenu i azotu oraz 5 cm wodoru. Otrzymano mieszaninę żelaza i tlenku żelaza(II). 4. Miedzianą płytkę o masie 100g wrzucono do roztworu azotanu(V) srebra.sos.7 g mieszaniny składającej się z manganianu(VII) potasu oraz chloranu(V) potasu. Obliczyć skład procentowy tej mieszaniny. W celu oznaczenia zawartości glinu i cyny w próbce stopu o masie 20 g poddano ją 3 reakcji z kwasem solnym. Po pewnym czasie masa płytki wzrosła do 105g. aż do ilościowego wytrącenia osadu.1035 mol/dm oraz 10. Jaka część mola amoniaku użytego w reakcji utleniła się do tlenku azotu? 4. Oblicz skład procentowy masowy mieszaniny poddanej rozkładowi 4. Oblicz liczbę moli srebra. 4. jeżeli na zmiareczkowanie odważki mieszaniny o masie 3 0.4-19. Obliczyć procentową zawartość KCl w mieszaninie KCl i NaCl. 4. 3 Na rozpuszczenie 3.4-20. 4.pl . Mieszanina węglanu wapnia i węglanu magnezu zawiera 44.5 63% roztworu kwasu azotowego (V). Jaki był skład procentowy mieszaniny? 4. 4.4-21.

Jaki metal jest głównym składnikiem stopu? Jaka jest jego minimalna i maksymalna zawartość? Wskazówka: Zawartość główego składnika jest największa. gdy inne nie reagują z kwasem. 3 Pod działaniem kwasu na 1g stopu metali wydzieliło się 2. w przeliczeniu na warunki normalne.24dm wodoru. .36 - . a najmniejsza. gdy drugi składnik stanowi metal o możliwie najniższej wartości stosunku masy atomowej do wartościowości.4-28.Stechiometria reakcji 4.

czyli CM  .5-molowego roztworu znajdują się 2 mole substancji? 5. Z zależności d=m/V łatwo obliczyć objętość 3 3 roztworu: V=mrozt/drozt (gęstość najczęściej podawana jest w g/cm .1-1.chemia. że w 1dm tego roztworu znajduje się x moli substancji rozpuszczonej.1-4. 3 W 150cm roztworu znajduje się 50g chlorku wapnia (CaCl2).5M roztworu bromku wapnia (CaBr2) znajduje się 5g CaBr2? http://www. mrozt Oczywiście wzorów tych.1-7. Obliczyć stężenie molowe roztworu. Ms V[dm3 ] Niekiedy zamiast objętości roztworu podawana jest jego masa oraz gęstość. 5. 5. Stężenia roztworów + Substancja rozpuszczana ms rozpuszczalnik mrozp.1-6.pl .1-3.1. W jakiej objętości 0. Liczbę moli n obliczamy ze wzoru  3] V[cm V[cm3 ] 1000 ms n=m/M. 3 W 6dm roztworu znajduje się 234g siarczku sodu (Na2S). 3 Obliczyć.1-molowego roztworu? 5. czyli roztwór o stężeniu x mol/dm 3 oznacza. V[dm3 ] Często objętość roztworu podawana jest w cm . W celu przeliczenia objętości roztworu z cm na dm .Stężenia roztworów 5. 3 Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0. Obliczyć stężenie molowe roztworu. gdzie V określa objętość roztworu wyrażoną w dm . należy objętość n 1000n 3 3 3 wyrażoną w cm podzielić przez 1000: V[dm ]=V[cm ]/1000. czyli CM  . n  drozt  1000 Podstawiając to wyrażenie na stężenie molowe otrzymamy: CM  .6dm roztworu 2-molowego. 5. 5. oprócz podstawowego wzoru na stężenie molowe: CM  Bardzo łatwo się je wyprowadza korzystając z podstawowych zależności. ile moli substancji znajduje się w 0.1-5.2dm 0. Vrozt mrozt=ms+mrozp 5. W jakiej objętości 2.1-2. Vrozp roztwór mrozt. 3 3 3 n V[dm3 ] nie trzeba się uczyć na pamięć. Zgodnie z definicją. stężenie molowe liczone n 3 jest ze wzoru: CM  . 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm roztworu.sos.37 - . Stężenie molowe 3 3 Stężenie molowe określa nam ilość moli substancji rozpuszczonej w 1dm roztworu. 5. więc obliczona objętość wyrażona jest w cm ).

2W 200 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) znajduje się 0. Obliczyć stężenie molowe roztworu MgHPO4.48 g jonów siarczanowych 2 . oblicz stężenie molowe 5. że w 200 cm roztworu znajduje się 9. 3 Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 200cm 0.1-10.500 g/ml.1-21.1-20. MH2O=18.2 mol/dm .1-17.Stężenia roztworów 5. aby podwoić stężenie jonów azotanowych(V)? 5.23g/cm 5. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu NaCl.1-24. 3 Roztwór wodny MgHPO4 zawiera 0.5mol/l.5 3 mol/dm 5. 5.19 g/cm .1-16. 3 Oblicz stężenie molowe roztworu H2SO4 wiedząc.8g tego kwasu.5mola/dm 5. 3 3 3 Ile cm wody należy odparować z 200 cm roztworu NaCl o stężeniu 0.1-23. 3 W 800 cm roztworu znajduje się 9. 3 3 117g chlorku sodu rozpuszczono w 0. 3 3 Oblicz ile gramów KOH potrzeba do sporządzenia 200cm roztworu tego związku o stężeniu 0.1-9.1-15. Oblicz ułamek molowy HNO 3 w tym roztworze.40 mol/l i gęstości 1.1-8. 3 Ile gramów Ca(NO3)2 należy dodać do 25cm 0. 5. 3 3 Oblicz ile gramów wodorotlenku potasu znajduje się w 0.1-11. 5.38 - .1-13. MNaOH=40.0g. Gęstość roztworu przyjąć za równą 1g/ml. 5. 3 3 Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0.1-25. 3 3 Ile gramów siarczanu(VI) sodu (Na2SO4) znajduje się w 300cm roztworu o stężeniu 2 mol/dm ? . 5.25 mol/dm i gęstości 1.1-18.5dm roztworu. jeśli gęstość tego 3 roztworu wynosi 1.1-molowego roztworu? 5.1-22.1 mola P2O5 W 1dm .7g NaCl i całość rozcieńczono wodą do objętości 500cm . Oblicz stężenie molowe tego roztworu.5 dm wody i otrzymano roztwór o gęstości 1. Mamy wodny roztwór kwasu azotowego(V) o stężeniu 22. Oblicz p(SO4 ) 5. Oblicz ile a) moli 3 3 b) gramów KOH potrzeba do sporządzenia 400 cm roztworu tego związku o stężeniu 0. Oblicz stężenie molowe roztworu? 5.5 kg roztworu o stężeniu 4.5g chlorku magnezu. 5. W 6 decymetrach sześciennych znajduje się 234g siarczku sodu.1-19.2 g/cm .25-molowego roztworu tej soli. 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150cm wody. 3 3 Do 200cm wody dodano 11. aby otrzymać roztwór o stężeniu 0. 5. który w 200cm zawiera 6.2g kwasu borowego? 5.1-14. Obliczyć ułamek molowy NaOH w wodnym roztworze o stężeniu 0.1-12.5 mola na dm .02g 5.

wiedząc.2-6.5kg roztworu 2%? 5.chemia.1-26. Ile soli znajduje się w 0. 3 Obliczyć stężenie molowe 96% kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1. jeżeli gęstość roztworu wynosi 0. gdy dane jest stężenie i masa roztworu/rozpuszczalnika .2-2.2-7. Gęstość roztworu 3 d=1.2-8. 3 3 Obliczyć stężenie procentowe nadtlenku wodoru w wodnym roztworze o gęstości 1. 5. Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200g roztworu 5%? 5. jeśli gęstość 3 roztworu d=1. czyli stężenie x% oznacza. 5.79 g/cm .2-3. 3 Jakie jest stężenie molowe jodku potasu KI zawierającego 83 gramy tej substancji w 2 dm roztworu? 5. 3 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm acetonu. 5. Stężenie procentowe Stężenie procentowe (pro cent – na sto) określa nam ilość substancji rozpuszczonej w 100g roztworu.masę roztworu/rozpuszczalnika gdy dane jest stęzenie i masa substancji rozpuszczonej Często zamiast masy roztworu (rozpuszczalnika) podana jest jego objętość i gęstość.5g sodu do 200g wody.masę substancji ms.stęzenie. 3 Oblicz stężenie molowe 30% wodnego roztworu amoniaku (NH3). wiedząc. Gęstość acetonu 3 wynosi 0. 3 3 Ile wody zawiera 1dm 45% roztworu wodnego substancji organicznej. Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%? 5.Stężenia roztworów 5.2-4.2g nadtlenku wodoru.2-9.sos.84g/cm .1-28. Z tego wzoru (lub z jego przekształconej formy) możemy wyliczyć: mrozt mrozp  ms . że w 100g roztworu znajduje się x g substancji rozpuszczonej. że gęstość tego roztworu wynosi 0.1-29.9g cm ? 5. czyli mrozt=dVroztw. 5. gdy dana jest masa substancji i masa roztworu/rozpuszczalnika . 3 Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150 cm wody.1-27.89g/cm . Zgodnie z definicją stężenie procentowe liczone jest m ms ze wzoru: c%  100% s  100% .39 - .pl . Ile gramów substancji należy rozpuścić w 360g wody.2-10. Masę roztworu (rozpuszczalnika) można wtedy obliczyć w oparciu o wzór na gęstość: d=m/V.2. 3 Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 g siarczku sodu w 6dm wody. że 1dm takiego roztworu zawiera 61. Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez wprowadzenie 11. aby otrzymać roztwór 20%? http://www. 5.23 g/cm 5.2-1.02g/cm . Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%? 5.04 g/cm 5.2-5. 5.

.2 mola ZnCl2.05 g/cm otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 23. W 0.2-17.2-22.2-18.5m. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodowego chlorku miedzi(II) CuCl2 2H2O.0 litrach wody. Do 600 g 4% roztworu dodano 50 g wody i dosypano 20 g soli i wymieszano.2m tlenu na godz. Jakich jonów jest w tym roztworze najwięcej i dlaczego? 5.2-16.5m. W jakim stosunku masowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w wodzie w oddzielnych naczyniach otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych? 5.5 mola CuO. 5. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.2-12.2-15. Ile sody i ile wody potrzeba do przygotowania 250g roztworu 2% 5. .2-14. a=2m. Oblicz stężenie procentowe roztworu? 5.2-13. 5. że tlen stanowi 20% objętości powietrza. Gęstość odszukaj w tablicach. w namiocie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy. Przyjmij. Oblicz masę tlenu w namiocie o wymiarach : h=1. 5. Po jakim czasie.2-23. Obliczyć procentową (wagową) zawartość cynku w mieszaninie. Oblicz stężenie procentowe kwasu azotowego w którym na jeden jon wodorowy przypada osiem cząsteczek wody 5.18g/cm i stężeniu 20% dodano 10g granulek tego wodorotlenku. 5. jeśli śpią w nim dwie osoby i nie następuje dopływ 3 świeżego powietrza? Człowiek zużywa ok. 5.8 grama/centymetr sześcienny potrzeba do sporządzenia 15g jodyny czyli 10% roztworu jodu w alkoholu etylowym 5. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. Do 60g 12% roztworu soli dodano 20g tej samej soli.2-19. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 3 3 Oblicz stężenie procentowe i molowe kwasu solnego o gęstości 1. Ile gramów jodu i ile centymetrów sześciennych alkoholu etylowego .2-21. 0. Przygotowano mieszaninę złożoną z 1. 0. 2.9 dm chlorowodoru w 350 g wody.2-26. 5. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. Do 500 g 16% roztworu soli dosypano 40 g soli i odparowano 87 g wody.2-27. 3 Do 300g 7% kwasu cytrynowego dodano 250 cm wody i dosypano 12g kwasku. Jaką objętość alkoholu trzeba zmieszać z wodą aby otrzymać 50g 25% roztworu? 5. Oblicz c% kwasu solnego. 5.5 moli CuCl 2 oraz 1. Roztwór zawiera masowo 10% NaCl 10% NaBr 10% KCl. jeżeli do 100g wody dodamy 10g 36%roztworu HCl.2-20.40 - .Stężenia roztworów 5.0 litrów HF odmierzonego w temperaturze 27°C i ciśnieniu 2Atm w 2. 5. 5.2-11.2-24.8 mola ZnO i 1. b=2.2-25. Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu fluorowodorowego otrzymanego po rozpuszczeniu 50. 3 3 Do 80cm roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1.

H2S. na jeden jon wodorowy przypadają 23 cząsteczki wody.pl . Jaką objętość wody należy dodać do 250 g.2-42. 5.2-31. 50. W skład siarkowych wód mineralnych wchodzi siarkowodór. Oblicz stężenie procentowe tego kwasu.2-28. azotanu(V) wapnia [Ca(NO3)2 4H2O] w 130g wody. 10% roztworu kwasu octowego.sos.chemia. 5. Oblicz stężenie procentowe otrzymanej wody chlorowej.4 ppm? 5. Ile gramów osiemnasto wodnego siarczanu(VI) glinu użyto do sporządzenia 250g 5% roztworu siarczanu(VI) glinu? 5. 3 3 3 W 0. Po przeprowadzeniu analizy okazało się.5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodnego chlorku miedzi(II) CuCl2 2H2O.12 dm chloru. aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%. aby otrzymać roztwór o stężeniu 20% 5. jeśli gęstość gliceryny wynosi 1. .5g/cm .2-41.2-37. Obliczyć stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego .2-33. 5.Stężenia roztworów 5. że roztwór zawiera 5 ppm wolnego jodu. Oblicz ile gramów laktozy spożywa człowiek wypijający rano i wieczorem po szklance mleka. ( Przyjmij.2-43. który jest mocnym elektrolitem.2-30. 3 Oblicz. 5. aby otrzymać 8-procentową wodę amoniakalną. 5. W kwasie solnym. Oblicz a) w ilu gramach wody 3 3 b) w ilu dm wody (d=1g/cm ) należy rozpuścić 40g cukru. 5.2-29. 5. Ile miligramów jodu zawierał jodek potasu? 5. Mleko zawiera około 4% laktozy.2-44. Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9% masowych węgla? 5. W 40% roztworze na 1 cząsteczkę alkoholu przypada 6 cząsteczek wody. w której na jedną cząsteczkę tego związku przypada 1887 cząsteczek wody? 5. Do 20g 10% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano 5g wody. Ile procent siarkowodoru zawiera woda siarkowa.2-39. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu.41 - . 5. jeżeli średnia zawartość uranu w powierzchniowej warstwie ziemi wynosi 2. 5.0 g KI rozpuszczono w 450g wody.5 dm wody o gęstości 1 g/cm rozpuszczono 1.2g/cm ? http://www. że masa szklanki mleka wynosi 250 g) 5.924 g/cm ze zwykłą wodą. powierzchni 1000m i gęstości 1. Oblicz masę cząsteczkową alkoholu. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.2-38. 3 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli kuchennej w 25dm wody. W 0.2-32. 2 3 Ile uranu zawiera warstwa ziemi o grubości 1m.2-34. jaką objętością wody należy zmieszać z 15-procentową wodą amoniakalną o gęstości d=0.2-40.2-36.2-35. 3 Jaka objętość gliceryny należy odmierzyć aby otrzymać 300g 20%roztworu.

6 g/cm . zawierającej 40% NaBr i 60% KBr.2-52.2-50.0006% kwasu azotowego (V) i 0. Ile gramów wody i ile gramów chlorku potasu należy użyć do przygotowania 200 g 2. to ile soli pozostanie po odparowaniu 1 t wody morskiej? 5. Oblicz. jeżeli wiadoemo. aby powstał 10% rozwór kwasu chlorowego(VII)? 5. 5. który w 100 cm zawiera 33.7g krystalicznego kwasu salicylowego w 100cm etanolu o gęstości 0.2-46. Obliczyć stężenia procentowe obu soli w tak otrzymanym roztworze 5. że zawiera ona 0. Oblicz stosunek liczby cząsteczek H2O2 do liczby cząsteczek H2O w 10-procentowym roztworze nadtlenku wodoru w wodzie.21 3 g/cm .2-60. Przygotowano mieszaninę KOH i NaOH w stosunku molowym: n (KOH) : n (NaOH)=1:3. 3 3 Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości d=1. Obliczyć stężenie procentowe Br2 w tak otrzymanym roztworze 5.2-53. 5.2-45.2-54. 3 3 500 dm amoniaku (warunki normalne) rozpuszczono w 1 dm wody destylowanej. ile gramów kwasu spadło na obszar 1km 3 podczas 35 mm opadu deszczowego. Obliczyć stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.8 g/cm dodano 400cm H2O. że można go sporządzić 3 3 przez rozpuszczenie 1. Gęstość wody deszczowej d=1g/cm .Stężenia roztworów 5. W 30 g wody rozpuszczono 6 g mieszaniny. Otrzymano nowy roztwór o gęstości 1. 3 3 3 Do 10 cm 90% roztworu H2SO4 o gęstości równej 1. Obliczyć stężenia procentowe obu składników w tak otrzymanego roztworze. Do 300 g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500 g wody a) obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu b) jaką objętość 0. Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego. Oblicz.2-58. 2 Analiza wody deszczowej wykazała. Iloma cząsteczkami Cl2O7 należałoby nasycić 200g wody.2-47. 3 Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 2dm 3.503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl z 25 g roztworu po rozcieńczeniu. Jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3. Jakie jest stężenie procentowe NaCl w roztworze 5.5% roztworu chlorku potasu.2-59. 5. jaka ilość tych kwasów opadnie na obszar 1ha wraz z deszczem tworzącym warstwę grubości 30 mm.2-57.0001% H 2SO4.2-51.2-56. Pewien deszcz zawierał 0.42 - .5% . 5. 5.8g/cm 5. 5.12 g/cm dodano do 200cm CCl4 o gęstości 1.2-55.0005% kwasu siarkowego (VI).04g/cm .2 g/cm . 3 3 3 3 W 10 cm Br2 o gęstości 3. W 500g roztworu soli kuchennej znajduje się 5g NaCl. 12 g tej mieszaniny dodano do 250 g wody. 5.2-49.2-48.75%-owego roztworu? Gęstość tego roztworu wynosi 3 1. Obliczyć stężenie procentowe amoniaku w tak otrzymanym roztworze 5.6 g kwasu. 5.

5.3. Zgodnie z definicją rozpuszczalność R liczymy ze wzoru: R  100g . że w 1dm znajduje się 20mg kwasu azotowego(V) i 50 mg kwasu siarkowego(VI). W pewnej temperaturze rozpuszczalność dwóch substancji A i B jest jednakowa. Obliczyć wydajność procentową procesu oczyszczania. Dla większości substancji rozpuszczalność wzrasta wraz z temperaturą. 5.3-2. oblicz stężenie procentowe kwasów w badanej deszczówce.3-3. 3 Przyjmując gęstość wody deszczowej d=1g/cm . Jakie jest stężenie otrzymanego roztworu. jeżeli nasycony w 293K roztwór ma stężenie 6mol/dm3. 5. wiedząc. aby otrzymany roztwór miał stężenie większe niż 20%? 5.2-64. 5. 5.Stężenia roztworów 5. 5. Do 80g 15% roztworu H2SO4 dodano 20g wody. Kości zawierają 58% Ca3(PO4)2 i 2% Mg3(PO4)2.2-62.2-67. że w 200g wody rozpuszczono 24g chlorku miedzi(II). Oblicz ile wody należy odparować ze 100kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej.26g/cm należy wziąć aby otrzymać 200g 15% wodnego roztworu gliceryny.chemia.pl . Jaka jest % zawartość P2O5 w kościach? 5.43 - . 5. czyli c%  100% .2-65.68g/cm . b) molowe? http://www. Rozpuszczalność substancji Rozpuszczalność definiowana jest jako ilość substancji jaka może być rozpuszczona w danej temperaturze w 100g ms rozpuszczalnika.2-66.2-61. Obliczyć rozpuszczalność jodku potasu.woda (1:2). Oblicz stężenie procentowe roztworu.sos. 100  R c% oraz R  100g (tu również korzystamy z definicji stężenia procentowego – w 100g roztworu o stężeniu c% 100  R rozpuszczone jest c% g substancji). Rozpuszczalność ze stężeniem procentowym powiązana jest następującymi wzorami: R W 100g rozpuszczalnika rozpuszczone jest R g substancji (zgodnie z definicją rozpuszczalności). 5. 3 Analiza wody deszczowej wykazała. a jego gęstość wynosi 3 1. W celu oczyszczenia saletry potasowej przez krystalizację rozpuszczono 300g saletry w 200g wody w temperaturze wrzenia następnie ochłodzono roztwór do temperatury 283K. 3 Jaką objętość gliceryny o gęstości 1. mrozp Roztwór w którym w określonej temperaturze rozpuszczona jest maksymalna ilość substancji (czyli zgodna z rozpuszczalnością w danej temperaturze) nazywa się roztworem nasyconym. jeżeli rozpuszczalność KNO3 w 283K wynosi 22g.2-63. Ile gramów wody i ile gramów soli zawiera 400 gramów roztworu soli o stężeniu 20%.3-1. Czy jednakowe są stężenia: a) procentowe. dlatego po ochłodzeniu roztworu nadmiar substancji wykrystalizowuje z roztworu.

8g na 100g wody. Oblicz jakie jest stężenie procentowe wodnego.3-19. Jaka jest rozpuszczalność soli. 20oC sól nie wykrystalizowała z roztworu? 5. nasyconego w temperaturze 35 stopni.44 - .3-4. w temperaturze 286K.3-10. . jeżeli podwyższymy temperaturę do 323 K. tego nasyconego w temp. 5. Oblicz do jakiej temperatury należy ogrzać roztwór aby nastąpiło całkowite rozpuszczenie soli.3-5. Sporządzono 187. 50 C roztworu ochłodzi się do 10 C? 5. jeżeli rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach wynosi 45.3-8.32g chlorku amonu. 5.3-12.3-16. oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w o temperaturze 50 C? 5.3-14. 50 C wynosi 85. Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu w temperaturze 20oC dodano 200g wody. jeżeli 150g. obliczyć. Ile wody należy dodać do 450g roztworu saletry. jeżeli w 150 g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli.3-11. aby po oziębieniu do temp. Ile gramów soli należy rozpuścić dodatkowo w tym roztworze.3-17.5 g roztworu saletry potasowej. Oblicz ile gramów tej soli o o wykrystalizuje z roztworu. 5. Rozpuszczalność substancji w wodzie w temp. Ile wody trzeba dodać do 135.3-9.3-7.3-15.3-18. w tej temperaturze.5% MnSO4. że nasycony w tej temperaturze roztwór zawiera 29. w 100g wody rozpuszcza się 140g KNO3). Do 160g wody o temperaturze 20oC dodano 88.Stężenia roztworów 5. nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w Wodzie w temperaturze 30oC. oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu NaOH w wodzie. ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 250g nasyconego w 293 K roztworu NH4Cl. 5. 5. Rozpuszczalność saletry potasowej w temperaturze 10 C wynosi 24g. jeśli wiadomo. 343K? (Wiemy.5g roztworu KNO3 o stężeniu 20%. o W jakiej ilości wody należy rozpuścić 120 g azotanu(V) ołowiu(II) aby otrzymać roztwór nasycony w temp. o Wiedząc. 5. że w tej temp.3-6. nasyconego w temp. 5. o o Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w temp. aby po oziębieniu do temperatury 10 stopni był nadal roztworem o nasyconym a cała ilość saletry znajdowała się w roztworze. Oblicz rozpuszczalność substancji jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 30% . Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 5. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej temperaturze. 80oC. Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji. 5. 5. Oblicz rozpuszczalność jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10% 5. Korzystając z wykresu rozpuszczalności. 5. że rozpuszczalność wodorotlenku sodu w wodzie o temperaturze 20 C wynosi 108g/100g H2O.20oC wynosi 25g. aby otrzymać roztwór nasycony w temp.3-13. a w 10 C jest równa 21g.5g. Obliczyć rozpuszczalność hydratu siarczanu manganu(II) (MnSO4 7H2O) w wodzie.30 C. o Stężenie procentowe roztworu nasyconego saletry potasowej w temperaturze 35 C wynosi 35%.

18g/cm . 3 Oblicz stężenie molowe 46% roztworu KOH o gęstości 1.4-6. 3 Który roztwór ma większe stężenie procentowe 2.4-1. 3 3 Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego o stężeniu 12 mol/dm i gęstości 1. Ile kg wody należy odparować z 20. Oblicz ile jonów srebra zawiera 1mm nasyconego roztworu jodku srebra. 5.4-5. o b) oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 70 C.4. Korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji oblicz: o o a) ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu roztworu od 50 C do 80 C. http://www.3-21. 3 Gęstość 10%-owego roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1. 5.4-2.83 mol/l i gęstości 1. 5. aby otrzymać roztwór 30% 5.1g/cm . Przeliczanie stężeń 5.46g/cm . 5.0kg wodnego roztworu MgCl 2 o stężeniu 1.13g/cm .4-4. aby roztwór był nadal nasycony.33 molowe H2SO4 o gęstości d=1.33 molowy HNO3 o 3 gęstości d=1.3-20. 3 Oblicz stężenie molowe nadtlenku wodoru w 30% perhydrolu o gęstości 1.1 molowego roztworu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) 3 2) 2 molowego roztworu kwasu siarkowego mając do dyspozycji roztwór 98% o gęstości 1.pl . -7 3 Rozpuszczalność jodku srebra w temperaturze 298K wynosi 3. czy 2. 3 Gęstość 10% roztworu siarczanu(VI) glinu wynosi 1.4 10 . .4-7.4-9. Obliczyć ile należy użyć czystych substancji lub stężonych roztworów do sporządzenia następujących roztworów: 3 1) 1dm 0. 5. Ile gramów 45% kwasu należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu.14 g/cm .45 - . 5.2 mol/dm wynosi? 5.4-8. aby otrzymać roztwór 25%? 5.sos.08 g/cm .chemia.16 g/ml. Wyrazić skład tego roztworu w ułamkach molowych oraz obliczyć jego stężenie molowe i molalne.Stężenia roztworów 5.836g/cm 5.4-3.

W metodzie tej stężenia roztworów zapisuje się w następujący sposób (c1%>c2%): dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II c1% c3% c2% (c3%-c2%)[g] m1rozt = (c1%-c3%)[g] m2rozt Krzyż stężeń odczytujemy w następujący sposób: Roztwór o stężeniu c3% powstaje w wyniku zmieszania ze sobą (c 3%-c2%) g roztworu I i (c1%-c3%) g roztworu II. obliczanie stężenia roztworu końcowego I II III + V3  ? CM3  ? n3  ? V1 CM1 n1  CM1  V1 V2 CM2 n2  CM2  V2 Po zmieszaniu roztworu I o objętości V1 z roztworem II o objętości V2 otrzymamy roztwór III (końcowy). znajdzie się w roztworze III (substancja rozpuszczona pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II): n 3=n1+n2=CM1 V1+CM2 V2.46 - . . czyli: m3s  1rozt 1  2rozt 2  1rozt 1 100% 100% 100% Mając masę substancji w III roztworze. n C  V  CM2  V2 Stężenie molowe III roztworu wynosi: CM3  3  M1 1 V3 V1  V2 II sposób W metodzie krzyżowej (CM1>CM2) stężenia zapisujemy w następujący sposób: . W krzyżu stężeń widoczna jest następująca proporcja: c3 %  c 2 % m1rozt  .Stężenia roztworów 5. c1%  c3 % m2rozt Mieszanie roztworów o znanym stężeniu molowym. Mieszanie roztworów I II III Mieszanie roztworów o znanym stężeniu procentowym obliczanie stężenia roztworu końcowego + m1rozt c1% m c % m1s  1rozt 1 100% m2rozt c2% m c % m2s  2rozt 2 100% m3rozt  ? c3 %  ? m3s  ? Wyobraźmy sobie. spełniona. Jeżeli stęzenia CM1 i CM2 nie są zbyt duże. to objętość końcowa musi być podana). Oczywiście po zmieszaniu tych roztworów cała ilość substancji rozpuszczonej . W roztworze I znajduje się n1=CM1 V1 moli substancji rozpuszczonej. W wyniku zmieszania tych roztworów uzyskujemy roztwór III (roztwór końcowy). roztworze II n2=CM2 V2 moli tej substancji. oraz jego masę łatwo obliczyć stężenie procentowe tego roztworu: m m  c %  m2rozt  c 2% m1rozt  c1%  m2rozt  c 2% c3 %  100% 3s  100% 1rozt 1  m3rozt 100%  (m1rozt  m2rozt ) m1rozt  m2rozt II sposób Stężenie procentowe w roztworze końcowym (III) można obliczyć korzystając z metody krzyżowej. że mieszamy ze sobą roztwór I z roztworem II. Oczywiście masa roztworu III jest sumą masy roztworu I i roztworu II: m3rozt=m1rozt+m2rozt. to objętość roztworu III jest sumą objętości roztworu I i roztworu II: V3=V1+V2 (jeżeli ta równość nie jest .5. Masa substancji rozpuszczonej w III roztworze równa jest sumie masy substancji zawartej w I roztworze i masy substancji zawartej w m c % m c % m  c %  m2rozt  c 2 % II roztworze: m3s=m1s+m2s. a w . Rozwiązując tę proporcję (wymnażamy na krzyż) łatwo wyliczymy poszukiwane stężenie c 3%.

sos. Masę roztworu II otrzymamy jako różnicę: m 2rozt=m3rozt-m1rozt.pl . c1% m1rozt+ c2% m2rozt= c3% m3rozt Po rozwiązaniu układu równań otrzymamy masę roztworu I.C2%) g roztworu III. co można zapisać: c %  m1rozt c 2%  m2rozt c 3 %  m3rozt m1s  m2s  m3s czyli 1   . substancji pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II. 3 Jeżeli stężenie jednego roztworu wyrażone jest w procentach. czyli (c1%. aby wyrazić je w tych samych jednostkach.47 - .C2%) g roztworu III o stężeniu c3%. W roztworze końcowym (III) masa substancji rozpuszczonej równa jest m 3s=c3% m3rozt/100%. .chemia. . to x g roztworu I z roztworem II da m3rozt g roztworu III. c1% m1rozt+ c2% m2rozt= c3% m3rozt. m1rozt+m2rozt=m3rozt. Po pomnożeniu stronami przez 100% otrzymamy: 100% 100% 100% . Wiadomo. Możemy zatem zapisać proporcje: (C3%-C2%) g roztworu I z roztworem II daje (c1%. Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu molowym I II III + C1M V1  ? n1  ? C2M V2  ? n2  ? C3M V3 n3  C3M  V3 http://www. W efekcie otrzymaliśmy 2 równania z dwiema niewiadomymi: m1rozt+m2rozt=m3rozt .Stężenia roztworów dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II CM1 CM3 CM2 (CM3-CM2) V1 = (CM1-CM3) V2 CM3  CM2 V1  (V1 i V2 muszą być wyrażone w tych samych CM1  CM3 V2 Dla krzyża stężeń możemy zapisać następującą proporcję: jednostkach objętości). Ta masa . . że masa III roztworu musi być równa sumie mas roztworu I i roztworu II: . to wcześniej musimy przeliczyć jedno z tych stężeń. Po rozwiązaniu proporcji otrzymamy masę roztworu I. Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu procentowym I II III + c1% m1rozt  ? m1s  ? c2% m2rozt  ? m2s  ? m3rozt c3% m3rozt  c 3 % m3s  100% Wyobraźmy sobie. czyli m1s=c1% m1rozt/100% oraz m2s=c2% m2rozt/100%. W metodzie tej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I: dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II c1% c3% c2% (c3%-c2%)[g] m3 rozt (c1%-c3%)[g] Rozpisane dane czytamy w następujący sposób: po zmieszaniu (C3%-C2%) g roztworu I z (c1%-c3%) g roztworu II otrzymamy (C3%-C2%)+(c1%-c3%). że mieszamy dwa roztworu I i II o znanych stężeniach. W wyniku tego otrzymujemy roztwór III o stężeniu c3% i masie m3rozt. Po rozwiązaniu proporcji (po pomnożeniu na krzyż) wyliczymy poszukiwane stężenie C M3. . II sposób Po odpowiednim zapisaniu danych możemy skorzystać z metody krzyżowej. a stężenie drugiego w mol/dm . oraz masę roztworu II jaką należy użyć aby otrzymać określoną ilość roztworu końcowego o podanym stężeniu. .

. Zmieszano 10 gramów 10% roztworu z 20 gramami 2.5-11. . Ile gramów wody i ile gramów stężonego kwasu solnego (36%) należy zmieszać. która pochodzi z roztworu I i . W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 45% i 20% roztwór KCl aby po zmieszaniu stężenie roztworu wynosiło 35%? . . co możemy zapisać w postaci proporcji: W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I otrzymujemy C1M-C2M objętości III roztworu.5-2.25dm 0.5-12. 2molowy? 5. 3 W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 36% kwas solny z roztworem 2. Wiadomo. .5-10.88-molowym (d=1. Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu.5-5. aby otrzymać roztwór 15%? 5.05g/cm ). Rozwiązując układ równań: V1+V2=V3. n2=C2M V2. 3 Jaką objętość 0. Obliczyć stężenie procentowe Px otrzymanego roztworu.Stężenia roztworów Jaką objętość roztworu I i jaką objętość roztworu II musimy zmieszać ze sobą aby uzyskać III roztwór o objętości V 3 i stężeniu C3M.5%? 5. 3 Jaką objętość 6-molowego roztworu NaOH należy dodać do 280cm 1-molowego roztworu.15-molowego NaOH można otrzymać z 0. że V1+V2=V3.5-8. co możemy zapisać: C3M V3= C1M V1+C2M V2. aby otrzymać roztwór 2molowy 5. aby otrzymać 200g 10% roztworu? 5. 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie 200g 6% roztworu MgSO 4 do objętości 500cm . aby otrzymać roztwór ok. . aby otrzymać roztwór 30%? 5. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy z 20% kwasem siarkowym.5-molowego roztworu oraz 400 cm 1-molowego roztworu.5% roztworu.5-1. II sposób W metodzie krzyżowej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I. a z zleżności V2=V3-V1 obliczymy potrzebną objętość II roztworu.5-6. to zmieszanie V1 objętości I roztworu da nam V3 objętości III roztworu.5-3. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym.5-4. roztworu II: n1=C1M V1. 5.5-7. Dane zapisujemy w następujący sposób: dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II C1M C3M C2M (C3M-C2M) V3 (C1M-C3M) W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I roztworu z (C1M-C3M) objętości II roztworu otrzymujemy: C3M-C2M+ C1M-C3M= C1M-C2M objętości III roztworu. C3M V3= C1M V1+C2M V2 obliczymy potrzebne objętości roztworu I i II. Z jakiej ilości 30% roztworu można otrzymać 12g 50% roztworu po odparowaniu odpowiedniej ilości wody? 5. Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30% roztworu. Z proporcji łatwo obliczymy V1. W III roztworze znajduje się n3=C3M V3 moli substancji rozpuszczonej. 5. .5-9. . . 5. aby otrzymać roztwór 22.75-molowego NaOH drogą rozcieńczania? 5.48 - . 5. 3 3 Zmieszano dwa roztwory: 200cm 0.

5.4 g/cm .5-23. Ile wody należy dodać do 3 150cm tego roztworu aby otrzymać 5% roztwór soli. Ile g stężonego – 98% roztworu kwasu siarkowego(VI) dodano do 250g 1% roztworu tego kwasu. 3 60g kwasu octowego o stężeniu 10% rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 250cm .5-22.5-24.5-13.13 g/cm aby otrzymać roztwór 20%? 5. 5.05 mol/l aby otrzymany roztwór zawierał w 1mililitrze 0. aby otrzymać roztwór 3% tej soli.12 3 g/cm aby otrzymać roztwór o stężeniu 3. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 3 Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu należy zmieszać z jego wodnym roztworem o stężeniu 10% aby przygotować 200cm 3 roztworu o stężeniu 25% i gęstości d=1. .5-17. 5. 5. http://www. jakie jest stężenie molowe otrzymanego roztworu kwasu octowego? Masa molowa kwasu octowego wynosi 60g/mol.55mol/dm i gęstości 1. aby otrzymać roztwór 50%? 5.5-20.5-28. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 należy dodać do 500ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0.009807g H2SO4.5 litra roztworu MgCl 2 o stężeniu 1. Ma do dyspozycji dwa roztwory tego kwasu: o stężeniu 30% i stężeniu 70%. jeśli otrzymano roztwór 3%? 5. 3 Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór BaCl 2 o stężeniu 0. Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300g 20% wodnego roztworu soli kuchennej. W 120 g wody rozpuszczono 30 g Na2CO3 10H2O.sos. aby otrzymać 100g roztworu 15-procentowego 5.5-18. (d=1.74g/cm z 100cm 40% roztworem kwasu 3 3 siarkowego(VI) o gęstości 1. Chemik chce otrzymać 100g kwasu o stężeniu 54%.5-27.chemia.5-16.2 mol/dm . Ile musi wziąć roztworu o większym stężeniu? 5. 5.01 kg/dm wynosi 1.5-19. Ile gramów roztworu 40-procentowego i ile gramów roztworu 12-procentowego należy zmieszać.pl .4350 g/ml).27 g/cm . 3 3 3 Zmieszano 200cm 80% roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1. W jakim stosunku masowym należy wymieszać 96%-y kwas siarkowy(VI) z wodą aby otrzymać roztwór 55% 5.Stężenia roztworów 5.43 mol/dm i gęstości 3 1.5-26.5-21. Oblicz ile cm wody należy dodać do powstałego roztworu kwasu. 3 Ile gramów 40% roztworu chlorku magnezu należy dodać do 0. Jakie jest stężenie procentowe roztworu Na2CO3? 5.5-14.5% 5.5-15. 5. 3 3 Stężenie jonów siarczanowych w roztworze Co2(SO4)3 o d=1.49 - .5-25. Ile gramów 4% roztworu danego składnika należy dodać do 150 g 7% roztworu aby otrzymać roztwór 5% 5. Mając alkohol 96% i 30% otrzymać 50g alkoholu 70 stopniowego. Zmieszano 200g 5-procentowego roztworu węglanu sodu z 400g 7-procentowego roztworu tej samej soli.

Stężenia roztworów 5. 3 Do 100cm 1.1-molowego roztworu kwasu ortofosforowego(V). Do 300g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500g wody. wiedząc.76cm roztworu NaOH o stężeniu 3 0.0500mol/dm . Obliczyć masę molową dwuwodorotlenowego wodorotlenku. Obliczyć 3 objętość.6. jeżeli 178cm roztworu alaniny przereagowało z 250cm KOH o stężeniu 0.6-8.41g tej 3 substancji zużyto 0.5g cynku.500. 5.6-11.25dm 0. Po zakończeniu reakcji powstały gaz przepuszczono przez 3 wodę.6-2. 5. aby otrzymać 2. 3 Do 1dm 0.0 molowy roztwór. 3 3 3 Oblicz stężenie molowe alaniny. 3 Gęstość roztworu kwasu azotowego. Ile gramów 45% roztworu kwasu azotowego należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu azotowego aby otrzymać roztwór 30%.77 g/cm należy użyć do otrzymania 50g 5% roztworu mocznika? 5.molowego roztworu NaOH ? 5.5-29.6-9. .18kg/dm .6-5. aby zobojętnić całkowicie 3.6-12. w którym znajduje się 0. a) Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu b) Jaką objętość (cm sześcienne) 0.00 dm 0.1443g/cm .5-molowego kwasu solnego dodano 250g 10% roztworu wodorotlenku sodu. Jaki odczyn miał roztwór? 5.57mola kwasu azotowego(V)? 5. do jakiej należy rozcieńczyć 10cm tego roztworu.6-10. Jaki metal wchodził w skład tego wodorotlenku? 5.molowego roztworu H2SO4 dodano 500 cm roztworu H2SO4 o stężeniu 0.5g kwasu siarkowego(VI) i 3cm kwasu solnego (d=1. Jaki będzie odczyn roztworu po zmieszaniu? 5. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu. Ile gramów chlorku cynku otrzymano? 5.11ułamka molowego HNO 3. 3 3 3 3 Do 200 cm 0.6-6. roztwór odparowano do sucha.100.6-1. Gdy wodór przestał się wydzielać. Czy 112g 5 % kwasu solnego wystarczy do rozpuszczenia 5g cynku? 5. Oblicz stężenie procentowe kwasu siarkowego.6-4.6-3. Obliczanie stężenia roztworu na podstawie równania reakcji 5.50 - . 3 3 Zmieszano 20dm wodoru i 10dm chloru (warunki normalne). Ile cm 3 otrzymanego roztworu należy użyć do zobojętnienia 1. 5.5 molowego roztworu KOH i 200 cm 2-molowego roztworu H2SO4. że do zobojętnienia roztworu zawierającego 6.6-7. wynosi d=1. 5. Pobrano 20cm tego roztworu i zobojętniono 23. 3 3 Zmieszano 2. 3 Jaką objętość amoniaku o gęstości d=0.5-30.5-molowego kwasu solnego dodano 6. c%=30%) w kolbie miarowej o pojemności 3 3 3 1dm . Uzupełniono wodą do kreski. 5. otrzymując 200cm kwasu solnego.503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl z 25g roztworu po rozcieńczeniu. 3 3 Zmieszano ze sobą 400 cm 1. Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu wodorotlenku potasu.250mol/dm .4 mola/dm .

15 M roztworu Na2CO3. Jakie było stężenie molowe użytego roztworu HCl.240 g wprowadzono do 210. Znaleźć molowość kwasu solnego. 3 3 Do 160cm roztworu NaOH z dodatkiem fenoloftaleiny wkroplono roztwór H 2SO4 o stężeniu 0. w którym pH wynosiło 0.Stężenia roztworów 5.125 dm roztworu HCl. Po odsączeniu i wysuszeniu osad BaSO4 miał masę 4. Do roztworu zawierającego 0. a następnie 0.6-21.07molowego roztworu HNO3? 5.6-15. M(Al) – 26. Do momentu 3 odbarwienia roztworu zużyto 120cm kwasu. jaka może wejść w reakcję z 250cm roztworu 3 wodorotlenku potasu o stężeniu 1mol/dm .25 mola wodorowęglanu baru. M(Ba(OH)2) – 171.6-16. 5.0 cm 5. Oblicz stężenie molowe roztworu HCl.025 dm 0.2 mol/dm .15 molowym należy użyć do zobojętnienia 0.08 mol/dm .25 molowego NaOH. W wyniku reakcji otrzymano roztwór. że powstający BaCO3 jest praktycznie nierozpuszczalny.5 mola wodorowęglanu sodu dodano 1 mol kwasu solnego.10 mol/dm .5 cm 5.0cm tego roztworu zużyto 21. Oblicz stężenie molowe roztworu jodu.0 cm roztworu HCl dodano 30. http://www.35 5. powodując całkowite strącenie jonów Ba .). Oblicz stężenie molowe zastosowanego roztworu NaOH. 3 3 Próbkę metalicznego glinu o masie 6. jeżeli objętość roztworu nie uległa zmianie.322. Założyć. 3 Do całkowitego roztworzenia 3. 5. którą należy dodać do 300 cm 0.00 10 molowego roztworu AgNO3.6-13.6-26.0cm roztworu HCl. 3 Jaką objętość roztworu KOH o stężeniu 0. 3 Do analizy odważono 0. 5.950g zanieczyszczonego chlorku potasu i rozpuszczono w wodzie otrzymując 250 cm roztworu.0 cm roztworu HCl o gęstości 1.6-20.052 g/cm .2 molowego HNO3 dodano 300 cm 0. 5.6-22.66g. 3 3 Do 300 cm 0.Oblicz procentową zawartość KCl w badanej próbce.41 M BaCl2 aby stężenie jonów Ba w 3 roztworze wynosiło 0. Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku baru użytego do przeprowadzenia reakcji. 3 3 .6-14.2120g węglanu sodu.6-25.51 - . Zakładając addytywność objętości obliczyć stężenie molowe HCl w początkowym roztworze. Próbkę tę rozpuszczono w wodzie i miareczkowano roztworem kwasu solnego wobec 3 oranżu metylowego. Jakie jest stężenie molowe pozostałego wodorotlenku po reakcji? 5.5cm roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0. -2 Na zmiareczkowanie 25.98 M(HCl) – 36. 5. 5.chemia. Odważono 0.6-23.pl .13M NaOH.054 g/cm i otrzymano roztwór o pH 0.6-18.46 5. 3 3 2+ Obliczyć objętość (dm ) 0. 3 Oblicz objętość SO2 (odmierzonego w warunkach normalnych). 5.45-procentowego roztworu Ba(OH)2 o gęstości 1.877.6-17. że na zobojętnienie 20 ml HCl zużyto 18ml 0. Na zmiareczkowanie próbki zużyto 20. Oblicz początkowe stężenie HCl (%wag. Jaki odczyn miał roztwór? 5.6-19. jeżeli wiadomo.sos. 2+ Do 100g wodnego roztworu chlorku baru BaCl2 dodano siarczanu(VI) potasu. 5. 3 3 3 Na zmiareczkowanie 25 cm roztworu jodu zużyto 27.6-24. 3 3 3 Do 90.72 g MgO zużyto 0.

6-32.Stężenia roztworów 5. 3 20. 5. 5. . 3 3 Mając dane: 10 cm roztworu NaOH odpowiada 0. 3 + 3 Do 100 cm roztworu kwasu solnego. 3 b) ile moli zobojętnia 1.00 cm 0.6-37.6-40.6-38.850 cm kwasu solnego – obliczyć miano kwasu. c) stężenie molowe kwasu. 3 Do 10. Jakie jest stężenie molowe tego kwasu? 5. 3 Do roztworu CaCl2 dodano 40.0 ml roztworu AgNO3 przereagowało z 42.05 mol/l.5 ml 0.4350 g/ml) należy dodać do 500 ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0.2 ml KSCN o stężeniu 0.6-28. 5. jeżeli po rozpuszczeniu 0. W oddzielnym miareczkowaniu 40.0924 mol/l NaOH zużyto 24.62 cm kwasu solnego.00cm kwasu solnego zobojętnia amoniak wydzielony z 4. Na odmiareczkowanie niezwiązanego AgNO3 zużyto 3 6. że 20.5127 M HCl.05 mol/l. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 (d=1.1 molowego roztworu kwasu solnego? 5.4 ml roztworu NH4SCN. 1cm roztworu NaOH odpowiada 0.1000 mol/dm i 10. 3 Na zmiareczkowanie 2.00 cm kwasu solnego zobojętnia NH3 wydzielony z 4.0 ml AgNO3 o stężeniu 0. aby pH w otrzymanym po zmieszaniu roztworze wynosiło pH =0.6-33.5 ml kwasu? 5. Obliczyć procentową zawartość azotu w próbce. 3 Odważka Na2CO3 o masie 1.6-27.2548 g jeśli po rozpuszczeniu tej próbki w wodzie na jej zmiareczkowanie zużyto 34. 3 Próbkę soli amonowej o masie 1. Obliczyć pH otrzymanego roztworu.009807g H 2SO4.8 ml NH4SCN o stężeniu 0.4000 g tej soli w wodzie i oznaczeniu 3 3 bromków metodą Volharda zużyto 40.000 mmoli (NH4)2SO4. 3 . Obliczyć 3 a) ile moli Na2CO3 zobojętnia 1.0930 g H2C2O4 2H2O.5000 g popiołu i odpowiadające 95% zawartości K 2CO3 w tej próbce 5.0 ml AgNO3 o stężeniu 0.1005 mol/dm .000 cm kwasu.000 milimoli (NH4)2HPO4 5.009 g ogrzewano z KOH i wydzielony amoniak pochłonięto w 50. Obliczyć procentową zawartość zanieczyszczeń w KBr. 5. zawierającego 10. 3 Nadmiar kwasu zobojętniono 1. a jego nadmiar odmiareczkowano.0 ml KBr o stężeniu 0. Przeliczyć ilość alkaliów w 3 próbce na procentową zawartość K2O wiedząc.6 5.000 dm kwasu.6-34.90 i 3 300 cm wody.6-36.0 ml AgNO3.37 cm 0.52 - .0 mg jonów H dodano 200 cm roztworu tego kwasu o pH=3.6-39.000 g próbki technicznego K2CO3 zużyto 25.5272 N NaOH. jeżeli na zobojętnienie 25 ml 0.1015 mol/dm . Jaką ilość kwasy siarkowego zawiera 200 ml oznaczanego roztworu. Obliczyć stężenie molowe tiocyjanianu. zużywając 12.00 cm kwasu solnego.4 ml roztworu NH4SCN.4350g/ml należy dodać do 500 ml roztworu NaOH o stężeniu 0.0995 mol/dm . 3 Obliczyć stężenie molowe a) HCl.6-35.6-30. 5.6-29. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 o gęstości d=1. b) H2SO4. jeśli 40.2 mol/dm dodano 40. Jaka jest zawartość % węglanu potasowego w próbce o masie 0.6-31. Ile gramów CaCl2 było w badanej próbce? 5.00 cm każdego z tych kwasów zobojętnia alkalia zawarte w odważce 0. aby otrzymany roztwór zawierał w 1ml 0. 5.600 g jest zobojętniona przez 45.

że 1 ml roztworu AgNO3.6-46.0 ml AgNO3 i jego nadmiar odmiareczkowano.9 ml roztworu KSCN. 200cm 0. Ile % węgla zawierał antracyt? 3 http://www.1-molowego roztworu Na2SO4. uzyskując 200 ml roztworu.1-molowego roztworu Ba(NO3)2. Obliczyć stężenie molowe KSCN. 0.7600 g NaCl rozpuszczono w wodzie destylowanej. Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1 kg roztworu wodorotlenku potasu. 5.sos.6-47.0 ml. 3 Podczas spalania 5g antracytu otrzymano 8.6-45. aby całkowicie zobojętnić 3.6-42.6-49.Stężenia roztworów 5.6-48. 3 3 3 W naczyniu zmieszano: 150cm 0. 5.2 ml KSCN. jeżeli wiadomo. 3 3 Podczas ustalania miara roztworu NaOH zużyto 15cm tej zasady do zmiareczkowania 30cm roztworu HCl o stężeniu 0. dodano 30. Ile gramów 20% kwasu siarkowego VI można przyrządzić z 200 gram 20%oleum? 5.chemia.0412g SiO 2. jeżeli w trakcie próby Trommera z próbki roztworu glukozy o masie 150 g otrzymano 36 g tlenku miedzi (I) 5.8dm CO2 (warunki normalne). Oblicz stężenie molowe jonów baru.1-molowego roztworu BaCl2. 5.2 3 mol/dm . 3 Ile g Ca(OH)2 było w roztworze jeśli na jego zobojętnienie zużyto 40cm 0.2 normalnego roztworu kwasu H3PO4?. Oblicz stężenie procentowe glukozy.6-43.6-44. zużywając 8. Odważkę żeliwa o masie 1. Oblicz stężenie roztworu NaOH.6-41.53 - .2-molowego BaBr2. Obliczyć % zawartość krzemu w żeliwie. odpowiada 1. 200cm wodnego roztworu 0. 250cm 0. Pobrano próbkę o objętości 20.pl .425g poddano operacjom chemicznym i otrzymano 0. 5. 5.57 mola kwasu azotowego? 5.

Obliczyć entalpię reakcji: Fe2O3(s) + 3Mg(s)  2 Fe(s) + 3 MgO(s) mając następujące dane: 4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) H= -1644 kJ Mg(s) + 1/2O2(g)  MgO(s) H = -602 kJ 6.4kJ/mol. Na podstawie równania termochemicznego: CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(c) H = -891 kJ.54 - .Termochemia 6. Obliczyć ciepło tworzenia siarczku cynku. wiedząc. woda: H=-285. 6.4 dm mieszaniny (warunki standardowe) zawierającej 80% metanu i 20% etanu (objętościowo). jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić.1-7.1-6.1-3. Standardowe entalpie tworzenia reagentów: etanol: H=-287.557 kJ C(s) + O2(s)  CO2(g) H = -394 kJ 6. Podczas łączenia się 3.1-8. tlenek miedzi(I): H=-168kJ/mol. aby uzyskać 1000 kJ energii na sposób ciepła? 6.8kJ/mol 6. Obliczyć entalpię reakcji: Fe2O3(s) + 2AI(s)  2Fe(s) + AI2O3(s) mając następujące dane: 4 Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) H = -1644 kJ 4Al(s) + 3O2(g)  2Al2O3(s) H = . 6. Obliczyć entalpię reakcji: N2(g) + 1/2O2(g)  N2O(g) mając następujące dane: C(s) + 2N2O(g)  CO2(g) + 2N2(g) H = . tlenek miedzi(II): H=-155. etanal: H=-191.15 kJ energii na sposób ciepła. Obliczyć entalpię reakcji: 2Cu(s) + O2(g)  2CuO(s) mając następujące dane: CuO(s) + C(s)  Cu(s) + CO(g) H = 44kJ C(s) + 1/2O2(g)  CO(g) H = -111kJ (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) .1-9.3kJ/mol.25 g cynku z siarką wydzieliło się 10. że w reakcji 10g żelaza z nadmiarem siarki wytworzyło się 90% teoretycznej ilości siarczku i wydzieliło się 15. Obliczyć. Oblicz standardowa entalpie reakcji utleniania etanolu do etanalu za pomoca tlenku miedzi(II) na podstawie standardowych entalpii tworzenia reagentów.1-10.3 kJ energii na sposób ciepła.1-1.297 kJ c) P4(s) + 6H2(g)  4PH3(g) H = 37 kJ 6.1-5. jeżeli ciepła spalania wynoszą odpowiednio: .891 kJ/Imol i -1560 kJ/mol? 6. Obliczyć entalpię tworzenia siarczku żelaza(lI) FeS.1-2. Termochemia 6. Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia substancji stanowiącej produkt reakcji: a) H2(g) + I2(g)  2HI(g) H = 52 kJ b) S(romb) + O2(g)  SO2(g) H = .2kJ/mol.1-4. 3 Ile energii wydzieli się na sposób ciepła podczas spalania 24.3340 kJ 6.

że średnie ciepło właściwe wody wynosi 4.98 kJ/mol na mol CO2 (1) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c) H= -285. K2O = -361. o Ile ciepła należy użyć.18J/gK. Ile wynosi entalpia spalania acetylenu (w kJ/mol)? 6. Obliczyć entalpię reakcji: 3C(s) + 4H2(g)  C3H8(g) mając następujące dane: C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(s) + 4H2O(c) H = -2220 kJ 2H2(g) + O2(g)  2H2O(c) H = .83 kJ/mol 0 H tw. 6.6 kJ/mol. Oblicz standardową entalpię reakcji : CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(c) na podstawie standardowych entalapii następujących reakcji: 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) H= -282.1-19.1-13. aby 10 mol wody o temp 20 C doprowadzić do wrzenia pod normalnym ciśnieniem przyjmując.519 kJ 2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) H = -484 kJ S(s) + O2(g)  SO2(g) H = -297 kJ (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 6.Termochemia 6. Oblicz standardową entalpię reakcji K2O(s) + H2O(c) → 2KOH(s) na podstawie standardowych entalpii tworzenia : 0 H tw.1-14.1-15.7 kJ / mol 0 H tw.572 kJ C(s) + O2(s)  CO2(g) H = -394 kJ 6.chemia.sos. 3 Ilość ciepła wydzielonego podczas spalania 100dm acetylenu wynosiła +5313kJ.1-12.1-16.83 kJ/mol na mol H2O (2) CH3OH(c) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(c) H= -726. W jakim stosunku masowym należy zmieszać wapień z koksem.58 kJ/mol 6. aby w piecu wapiennym zapewnić bieg procesu bez doprowadzania energii? W piecu zachodzą reakcje: CaCO3(s) → CaO(s)+CO2(g) H=182 kJ C(s) + O2(g) → CO2(g) H=-394 kJ 6.75 kJ C(s) + O2(g)  CO2(g) H = . Entalpia reakcji rozkładu węglanu wapnia wynosi 1206. Obliczyć entalpię reakcji: CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) mając następujące dane: C(s) + 2H2(g)  CH4(g) H = . H2O= -285.pl .394 kJ H2(g) +1/2O2(g)  H2O(g) H = -242 kJ 6.1-11. aby rozłożyć 2 t wapienia na wapno palone i dwutlenek węgla ? 6.27kJ/mol (3) http://www.1-18.1-17.55 - . Ile ciepła należy dostarczyć. Obliczyć entalpię reakcji: H2(g) + S(s)  H2S(g) mając następujące dane: H2S(g) + 3/2O2(g)  SO2(g) + H2O(s) H = . KOH = -424.

5A przepływając przez elektrolizer w czasie 2 godzin.1-10. 7. Prąd o natężeniu 0. Ile gramów wodoru powstało podczas reakcji? 7. 7. że aktywności reagentów wynoszą a=1. 3 Podczas elektrolizy roztworu kwasu siarkowego wydzieliło się na katodzie 10cm gazu.5g tlenu.1-6.1-12. 7. spowodował redukcję 0. Katodę stanowi a cienka blacha miedziana o wymiarach 600 x 60 mm. 7.4 dm . Przez wodny roztwór siarczanu(VI) metalu(II) przepuszczono prąd stały o natężeniu 5A.1-11.56 - .Ile azotanu(V) srebra zawierał roztwór? 7. jak długo należało prowadzić powyższy proces. -6 3 Obliczyć potencjał elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze siarczanu srebra o stężeniu 5 10 mol/dm w temperaturze 298K 7.1-1. Zbudować ogniwo. którą postanowiono dwustronnie pokryć warstwą niklu. Obliczyć czas potrzebny do nałożenia powłoki miedziowej o grubości 15 um.1-2. Dokończyć reakcję: FeCl3 + SnCl2  . Podczas elektrolizy wody otrzymano 0. 7.445g.45g dwuwartościowego jonu pewnego metalu. Wydajność prądowa obu procesów wynosiła 100% a) oblicz masę atomową wydzielonego metalu i podaj jego nazwę. Zakładając teoretyczną sprawność wszystkich procesów elektrodowych oblicz w mikronach grubość powłoki niklowej.1-8. 7. Gęstość miedzi d=8. b) oblicz. 7. Zapisz połówkowe równania reakcji zachodzące na elektrodach akumulatora ołowiowego podczas ładowania i rozładowania.1-7. Gęstość prądu w trakcie nakładania powłoki 2 3 wynosi 4 A/dm .96 dm gazu (war. stanowiącego źródło prądu. Podczas procesu elektrolizy masa płyt akumulatora ołowiowego.1-9.Elektrochemia 7. w którym zachodzi ta reakcja.1-3. . Obliczyć SEM ogniwa przy założeniu.1-5. 3 Objętość gazów powstałych w czasie elektrolizy wodnego roztworu azotanu sodu wynosiła 8.98 g/cm . Elektrochemia 7.1-4. norm. Płytkę cynkowa o masie 50g zanurzono do roztworu azotanu(V) srebra. W wyniku elektrolizy wodnego roztworu azotanu(V) cynku prądem o I=5A w ciągu 3h i 8s na katodzie wydzieliło się 16. O ile zmieniła się masa elektrolizowanego roztworu? . zwiększyła się o 16.35g cynku a) napisz równania procesów elektrodowych b) oblicz procentowa wydajność prądowa wydzielania cynku c) oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wydzielony: na katodzie wodór i na anodzie tlen. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. Podaj nazwę i symbol chemiczny tego metalu. zaś masa cynkowej katody wzrosła o 11. Podać nazwy i znaki elektrod oraz reakcje elektrodowe w stanie rozwartym i w czasie pracy ogniwa. 7. Jaka objętość (warunki normalne) gazu wydzieliła się na anodzie. Na grafitowej anodzie wydzieliło 3 się 1. Elektrolizer napełniono kąpielą do niklowania.77 g.).

a stężenie [Cu ] równe jest c2. a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0.08g srebra.01M Zn || 1M Zn | Zn 7.1-15. 7. Poddano elektrolizie wodny roztwór chlorowodoru o stosunkowo dużym stężeniu.1 molowego ZnSO4. odmierzonej pod ciśnieniem 960 hPa w temperaturze 288 K. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera w którym znajdował się wodny roztwór AgNO3 wydzieliło się 1. że półogniwo wzorcowe jest katodą podaj 2+ stężenie jonów Zn w roztworze badanym. 7. Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd.1-14. 2 g talu wrzucono do roztworu soli miedzi (II).08V. 7.1-18. 2+ 2+ 2+ 2+ Siła elektromotoryczna ogniwa Zn|Zn ||Cu |Cu wynosi 1. w którym 2+ 3 stężenie jonów Zn jest równe 3. a następnie stwierdzono ze masa płytki + 2+ srebrnej wzrosła o 166 mg.1-26. Ogniwo to sporządzono z półogniwa wzorcowego. Jak zmienia się odczyn roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) podczas elektrolizy przy stosowaniu elektrod miedzianych? 7.014 V.1-24. 294 K SEM ogniwa stężeniowego jest równa 0.08g srebra.1-23. a na katodzie drugiego wydzieliło się 0. E0 Zn|Zn = -0.187g żelaza. Napisać reakcje na elektrodach. Dwa elektolizery połączono szeregowo i włączono prąd.pl . a na katodzie drugiego wydzieliło się 0. 7.1-20.4M przepuszczono prąd elektryczny w czasie 1. 3 Obliczyć jak długo musi trwać elektroliza.1-17. na którym znajdował się AgNO3 wydzieliło się 1.chemia. 3 Przez roztwór NiSO4 o objętości 400cm i stężeniu 0. który znajdował się w drugim elektrolizerze. Po pewnym czasie na katodzie 1 elektrolizera. wydzieliło się 87 cm mieszaniny wodoru i tlenu.1-25.187 g żelaza. przerwano elektrolize.1 molowego AgNO3. 7. W temp. aby przy natężeniu prądu 2A wydzieliło się 10 dm wodoru w warunkach normalnych.2 godziny.1-16. Tal rozpuścił się.34V. Obliczyć wartościowość żelaza w związku chemicznym.6 mol/dm oraz półogniwa badanego. W momencie kiedy objętość 3 wydzielonego wodoru wynosiła 20cm .57 - .1-19. Obliczyć ładunek jonów talu w otrzymanym roztworze.763V 7. Przez pewien czas pobierano prąd z ogniwa. Jaki produkt otrzymano na anodzie i jaka była jego objętość. 2+ + 3 W ogniwie o schemacie: Zn|Zn ||Ag |Ag płytka cynkowa była umieszczona w 50 cm 0.sos. aby całkowicie wydzielić nikiel. http://www. Jeżeli stężenie [Zn ] wynosi c1.1-21. o 2+ 2+ Oblicz SEM w temp 50 C dla ogniwa Zn | 0. Wiedząc. 7. 7. Z którym biegunem źródła prądu (dodatnim czy ujemnym) należy połączyć metalowy przedmiot zanurzony w wodnym roztworze AgNO3 aby pokrył się warstwą srebra? 7.314 g. a płytka 3 srebrna w 50 cm 0. jeżeli 10 % tego gazu rozpuściło się w pozostałym roztworze? 7.1-13. Obliczyć wartościowość żelaza w związku chemicznym który znajdował się w drugim elektrolizerze. Obliczyć końcowe stężenie jonów Ag i Zn 7. obliczyć: a) stosunek stężeń elektrolitów c1\c2 2+ b) SEM tego ogniwa w przypadku 5 krotnego rozcieńczenia elektrolitu Cu c) napisać równania procesów elektrodowych 2+ 2+ E0 Cu|Cu =0.Elektrochemia 7.1-22. Obliczyć natężenie prądu niezbędne. 3 Obliczyć natężenie prądu jaki przepływał przez elektrolit jeżeli w ciągu 100 s.

7. Jak zmieniła się (zmalała czy wzrosła) i o ile gramów w tym samym czasie masa elektrody miedzianej? .1-27. W ogniwie.58 - . w którym elektrody miedziana i glinowa zanurzone były w roztworach swoich soli. Na 2SO4. po pewnym czasie stwierdzono ubytek elektrody glinowej o 0.9g. Wyjaśnij czym różnią się reakcje zachodzące na elektrodach w zależności od elektrody na jakiej przebiegają. H2SO4.Elektrochemia Napisz reakcje zachodzące na elektrodzie platynowej i rtęciowej dla NaOH.

8.pl . a stężenia równowagowe CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0.2-2. Reakcja rozkładu N2O5 : 2N2O5  4NO2 + O2 przebiegająca w fazie gazowej jest reakcją pierwszego rzędu. o o . Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji: 2NO2 = 2NO + O2 3 3 3 jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą: [NO2]=0. Stała równowagi reakcji 8.4 10 1/s.1-1. Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1. W jakim stosunku molowym zmieszano substancje A2 z substancją. Jaka jest o energia aktywacji tej reakcji? Obliczyć stałą szybkości tej reakcji w temperaturze 25 C.06mol/dm .1-4.88 10 dm mol s . 8.1-6.1-3. po upływie pewnego czasu gdy stężenie substancji A zmniejszyło się o 0. 8.12mol/dm . Stała równowagi tej reakcji wynosi 16. 8.787 10 /s oraz 13.24mol/dm . Stala szybkości wynosi 0. Reakcja rozkładu substancji A przebiega według równania A=B +C z szybkością v=k[A]. -2 3. B2 jeśli do momentu ustalenia się stanu równowagi przereagowało 80% związku A2 z utworzeniem produktu AB.Równowaga chemiczna 8.59 - .03. Obliczyć szybkość reakcji : a) w momencie jej rozpoczęcia 3 b).2 mol/dm . W o . [NO]=0. 8.chemia.1 mola N2O5. Oblicz po jakim czasie w zbiorniku pozostanie: a) 75% pierwotnej ilości N2O5 b) 50% pierwotnej ilości N2O5 c)25 % pierwotnej ilości N2O5 8. Początkowo w zbiorniku reakcyjnym o objętości 2 dm znajdowało się 0. Szybkość reakcji 8.04 i 0. w którym kierunku zostanie przesunięta równowaga? 8. 8. -4 3. -5 Stała szybkości rozkładu N2O5 w temperaturach 0 C i 35 C wynosi odpowiednio 0. .sos. -1.2-1. Stężenie początkowe substancji A 3 -1 wynosiło 0. -1 Dla reakcji H2 + I2 → 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi 3.2. -5 3 temperaturze 25 C stała szybkości tej reakcji wynosi 3.4s . [O2]=0. Równowaga chemiczna 8. Obliczyć stałą równowagi Kc.1. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H 2O? http://www.1-5.1-2.79 10 dm mol s .5mol/dm . reakcji H2 + I2 2HI.5 10 /s. a stała szybkości reakcji . Jak zmieni się szybkość reakcji w fazie gazowej według równania kinetycznego V=K [A]³ [B] jeżeli ciśnienie reagujących gazów zmniejszy się 2-krotnie. -5 .2-3. -1. W zamkniętym układzie w stałej temperaturze ustala się równowaga: 2CO + O2= 2CO2 Ile razy zwiększy się szybkość reakcji jeżeli ciśnienie mieszaniny zwiększymy 3 krotnie. -1 odwrotnej 5.

2-16.2-7. Obliczyć stałą równowagi Kc tworzenia jodowodoru. W powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych w temperaturze 1900K ustala się równowaga: N 2 + O2 = 2NO.94 mola jodu i 8. 8.1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. Stwierdzono. Obliczyć kolejno: 1) stałą Kc. a początkowo stężenia wynosiły: 3 3 [CO]=0.1 mol/dm . jeżeli Kc=0.2-11. [CO2]=0. [B]=8. Stężenia równowagowe wynoszą odpowiednio: [A]=2. Dla reakcji H2 + I2 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi .79 10 dm /mol s. 8.9 mol/dm . Jak zmieni się stężenie równowagowe substancji D jeżeli do układu wprowadzone zostaną 4 mole 3 substancji A? Założyć.2-9.05 mol/dm . Określić wymiar stężeniowej stałej równowagi: a) C(s) + O2(g) = CO2(g) b) 2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g) c) A(aq) + 3B(s) = C(aq) d) 2CH4(g) + O2(g) = 2CO(g) + 4H2(g) 8.2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K pod normalnym ciśnieniem objętość 2.Równowaga chemiczna 8. Obliczyć stężenia wyjściowe wodoru i azotu.2-4. jeżeli 20% dwutlenku węgla uległo rozkładowi. .5.2-14. [HI]=0. 8. a stała szybkości reakcji odwrotnej 5.2-5.25 mol/dm . W jakim stosunku molowym zmieszano dwutlenek węgla z wodorem. Stała równowagi reakcji: A + B = C + D w temperaturze 298K wynosi 1.95 dm3. [H2O](g)=4mole/dm .5 mola/dm . -2 3 . 8. Obliczyć wyjściowe stężenia substratów.64 mola jodowodoru. Obliczyć stężenia gazowych reagentów układu FeO + CO = Fe + CO2 w stanie równowagi. 3. Równowaga reakcji H2 + I2 = 2HI ustaliła się przy następujących stężeniach: 3 3 3 [H2]=0. 9. 1100K) 90% wodoru przereagowało tworząc wodę? 8. której . amoniaku 4 mol/dm . Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny gazów w stanie równowagi. wodoru 9 mol/dm .2-13. 8.2-8.2-12. 8. Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej: 2H2 + O2 = 2H2O 2CO + O2 = 2CO2 H2 + Cl2 = 2HCl 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 8. [H2]=[CO2]=2mole/dm . [C]=4.88 10 dm /mol s. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie i stałą równowagi Kc. -3 stała Kc=3. Obliczyć stałą równowagi Kc reakcji: H2 + I2 2HI. że objętość układu praktycznie nie uległa zmianie i wynosi 1dm . w temperaturze 1300K.2-15.9 10 . że powstało 5. .60 - . -4 3 .2-6. [I2]=0. Mieszaninę 2. Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji.2-10. W stanie równowagi układu: N2 + 3H2 = 2NH3 3 3 3 stężenia wynosiły: azotu 3 mol/dm . 2) wyjściowe stężenia reagentów. 8. Obliczyć procent objętościowy NO w otrzymanej mieszaninie. 8. W pewnych warunkach równowaga reakcji CO + H2O = H2 + CO2 ustaliła się przy następujących stężeniach: 3 3 3 [CO]=1mol/dm . [D]=4. Dwutlenek węgla ulega w wysokiej temperaturze dysocjacji termicznej na tlenek węgla i tlen. 8. jeśli do momentu ustalenia równowagi: CO 2 + H2 = CO + H2O Kc=1 (w temp. 3) stężenia równowagowe składników po trzykrotnym zwiększeniu stężenia CO w stosunku do stężenia początkowego.

Oblicz stałą równowagi. 5 3 W temperaturze 390 C i pod ciśnieniem 1. jeśli stała równowagi osiągnęła w określonej temperaturze wartość 4. oraz stałą równowagi K. Otrzymano 20 moli jodowodoru.013 10 Pa.a reakcja przebiega w fazie gazowej według równania: a) A+ B= C+D b) A+2B=C+D c) 2A +B=C+D http://www. 8. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie. 5 Stopień dysocjacji HI w temperaturze 770K wynosi 0.2-26.2-27. H2 0. W temperaturze 300 C w naczyniu ustala się . 3 NH3 0.2-24. o . Zmieszano 3 mole pewnego chlorowca X2 z 6 molami wodoru w ustalonym stanie równowagi stwierdzono powstanie 4 moli chlorowcowodoru obok nieprzereagowanych substratów.61 - . aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. stężenia równowagowe 3 3 3 pozostałych substancji wynoszą: [A]=0.2-17. przy czym NO2 dysocjuje częściowo na NO i O2. [C]=0. -2 Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3 10 .pl .2-21.2 mol/dm . Oblicz stałą dysocjacji fosgenu w tej temperaturze oraz jego stopień dysocjacji. 4 6. 5 3 ciśnienie równowagowe p=1. 8. objętość 3 2. ile moli kwasu octowego i ile moli etanolu zawierała mieszanina w stanie równowagi.2-20. 9. Do reakcji estryfikacji wzięto 8 g alkoholu etylowego i 12 g kwasu octowego. Obliczyć: a) stałą równowagi reakcji b) początkowe stężenia azotu i wodoru 8.2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K.95dm .2-23. 8.chemia. Jaki liczby gramów czterech składników będą w równowadze. 8. 8. o Fosgen ulega dysocjacji termicznej wg równania reakcji: COCl 2 = CO + Cl2. 721K.sos. .013 10 Pa 0. Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temp. [D]=0.1 mol/dm . Oblicz stałą równowagi reakcji otrzymywania jodowodoru.7 10 Pa przyjmując. W stanie równowagi było 220g octanu etylu. Mieszaninę złożoną ze 180g kwasu octowego i 230g etanolu poddano reakcji estryfikacji. o W temperaturze 200 C stała równowagi reakcji odwodornienia alkoholu izopropylowego do acetonu w fazie gazowej wynosi .2-22.2-18.5 mol/dm . Obliczyć stałe równowagi KP dla obu poniższych reakcji: a) H2(g) + I2(g) = 2HI(g) b) HI(g) = 1/2H2(g) + 1/2I2(g) 8.001 m .4 mol/dm . W którą stronę przesunie się równowaga reakcji: 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 jeżeli: 1) wprowadzi się tlen 2) wprowadzi się chlor 3) usunie się część HCl 4) usunie się część H2O? 8. 3 3 W stanie równowagi reakcji N2 + 3H2 = 2NH3 znaleziono następujące stężenia reagentów: N2 0.2-28.92 10 Pa. 8. a gęstość reagentów wynosi 3.9 mol/dm .906 10 Pa.34 pod ciśnieniem 1. pod normalnym ciśnieniem.5. 8.3g/dm . Oblicz stopień dysocjacji alkoholu izopropylowego w temperaturze 200 C pod ciśnieniem 9.3 mol/dm .0157 mola ditlenku azotu zajmuje objętość 0.2-25. 4 o . . że mieszanina gazów spełnia warunki gazu doskonałego.2-19. Wyznacz stałą równowagi ciśnieniowej i stężeniowej reakcji 2NO+O 2=2NO2 (rozpatrujemy gaz doskonały) 8. Oblicz.Równowaga chemiczna 8.

8.18 g/cm .2 3 molaCH3COOH .04 i 0. Po ustaleniu równowagi termodynamicznej 3 3 pomiędzy fazami pobrano 1cm powietrza i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0.00 mola Ar.Równowaga chemiczna 8. 8.8.2 O ile zmieniło się stężenie równowagowe estru po ustaleniu ponownie stanu równowagi. Stała równowagi reakcji estryfikacji CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 +H2O 3 w pewnej temperaturze wynosi 4.2dm i podgrzano do temperatury 1000 K.02. jaką objętość zajmuje 3 28. woda-0. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku siarki (wynik podaj w ułamku). aby wydajność estru w stanie równowagi była nie niższa niż 95% w przeliczeniu na kwas octowy? 8. Stała dysocjacji termicznej jodowodoru w tej temp wynosi 0. 8. Współczynnik podziału substancji x miedzy H2O(1) i toluenem określa stosunek stężeń molowych c 2/c1=77. 400 C pod ciśnieniem 5 10. Po doprowadzeniu do stanu równowagi znowu pobrano 3 3 1cm fazy gazowej i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0.1 mol jodowodoru do temp 445 C w naczyniu o pojemności 1L. Kc= 4.2-30. po wprowadzeniu do układu 0.5 g/mol. W temp. jeżeli do układu reakcyjnego wprowadzono pewną ilość azotu (gaz obojętny). W jakim stosunku należy zmieszać substraty.2-36.84 mola O2. Jakie było stężenie bardzo niezdrowego związku w wodzie skażonej? 8.2-39. 3 Próbkę 9. Stała równowagi Kp dla reakcji I2 = 2I przebiegającej w temperaturze 1690 K wynosi 6. w którym przebiega reakcja syntezy amoniaku w temp. o Stopień dysocjacji fosgenu (COCl2=CO+Cl2) w temp. Obliczyć stopień dysocjacji pięciochlorku antymonu. usunięto fazę powietrzną znad wody skażonej.2. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H 2O? 8. ester-0. Wynik podać w dm .29. Ile potrzeba 3 toluenu aby z 220 cm wodnego roztworu usunąć 80% wagowych substancji x przez jednorazowe wytracenie. Przedmuchując gazem obojętnym.2-34. Obliczyć.2-38.2-33. 8. pHI) [kPa] 8.13x10 Pa.62 - . o Pięciochlorek antymonu dysocjuje na trójchlorek i chlor cząsteczkowy. Oblicz stopień dysocjacji.09 g/cm .2-40.9 g jodu w tej temperaturze pod ciśnieniem 107 kPa. o Po ustaleniu się równowagi w układzie.83 mola SO2 i 2. pH2=730500Pa. alkohol-0. 527 C pod ciśnieniem 101. Do naczynia wprowadzono 4. -7 3 równowagi procesu Br2 = 2Br. a stężenia [mol/dm ] równowagowe wynoszą: kwas-0. 8. 206 C i pod ciśnieniem 101.2-29.2-32. Oblicz procent przereagowania substratów w stanie równowagi.03. Obliczyć stałą równowagi.2-35. jeżeli do reakcji wzięto równomolowe ilości kwasu i alkoholu.4. którego ciśnienie cząstkowe wynosiło 20. 3. a stężenia równowagowe CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0. Podaj stężenie bromu atomowego w stanie równowagi.1. przy założeniu że objętość nie uległa zmianie i wynosi 1 dm . Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia SO3 według reakcji: 2SO2 + O2 = 2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0.3 kPa wynosi 0.0cm wody skażonej przez terrorystów. Dla reakcji estryfikacji kwasu octowego z alkoholem metylowym wartość stałej równowagi wynosi K=5. pI2.3 kPa średnia masa reagentów w stanie równowagi wynosi 204. 3 3 Do fiolki o pojemności 20cm wlano 5.2-31.2-37. 8.7 mmol Br2 umieszczono w zamkniętym zbiorniku o pojemności 9.3 kPa przy niezmiennym ciśnieniu całkowitym. 8. Cząsteczkowe ciśnienia poszczególnych reagentów wynoszą: p NH3=39000Pa. Stała .75. Obliczyć ciśnienia cząsteczkowe reagentów (p H2.4138.7 10 kmol/m . pN2=243500Pa. o Ogrzano 0. Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1.

Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi.sos. Otrzymano 25 moli jodowodoru. 8.15dm wprowadzono 0. Reakcja 2A + B = 3C + D przebiega w fazie gazowej. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) wydajność rozkładu CO w tych warunkach 8. W pewnej temperaturze z 2 moli 3 PCl5 znajdujących się w zamkniętym naczyniu o objętości 100dm .3. Stała równowagi reakcji SO2(g) + NO2(g) NO(g) + SO3(g) w pewnej temperaturze jest równa 5.2-42. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) procentowy skład objętościowy mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi. uległo rozkładowi 1. 3 Mieszaninę 15 moli CO2 i 12 moli H2 ogrzano w zamkniętym naczyniu o objętości 600dm do temperatury 800K. W zamkniętym naczyniu o objętości 125dm ogrzano 5 moli PCl5 do temperatury 500K.15dm wprowadzono 0. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach. dając PCl3 i Cl2. Pięciochlorek fosforu dysocjuje zgodnie z równaniem: PCl 5(g) PCl3(g) + Cl2(g).2-49. Do zamkniętego 3 naczynia o objętości 25dm wprowadzono 0. że w naczyniu znajduje się 4.2-44. Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temperaturze 721K. o Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g) + O2(g) w temperaturze 2 C jest równa 83. Oblicz.2-46.2 mola SO3.8 mola C. 0. po czym zapoczątkowano reakcję.pl . Oblicz: a)liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b)wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach 8. Stała równowagi reakcji C(s) + O2(g) CO2(g) w pewnej temperaturze jest równa 0. 2 mole B i 1 mol D. po ustaleniu się równowagi w temperaturze 307K i pod ciśnieniem 2atm.2-51.2-47. aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.2-41. 8.2-48.05mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2 C. Oblicz stałą równowagi otrzymywania jodowodoru 8.4 mola CO. Do zamkniętego naczynia o objętości 120 3 o dm wprowadzono 4 mole NO2 i 1. Do zamkniętego naczynia o 3 o objętości 1.2-50. 8. 8. 8.3 mola NO2. o Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g)+O2(g) w temperaturze 2 C jest równa 83.1 mola NO i 0. Oblicz ułamek molowy B w stanie równowagi.Równowaga chemiczna 8. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji. Oblicz ile procent węgla uległo utlenieniu do momentu ustalenia się równowagi. 0. Do naczynia o objętości 3 400dm wprowadzono 10 moli węgla i 10 moli tlenu. o Stała równowagi reakcji 2NO2(g) = N2O4(g) w temperaturze 55 C równa się 21.5 mola N2O4. mieszanina zawierała 0. 8. o Stała równowagi reakcji 2CO(g) C(s) + CO2(g) w temperaturze 1 C jest równa 0. W zamkniętym naczyniu o 3 o objętości 10dm umieszczono 0.5 mola. Po ustaleniu się równowagi stwierdzono.2-45. Do zamkniętego naczynia o 3 o objętości 1.5 mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2 C.019.04. że stała równowagi reakcji PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g) w temperaturze 500K jest równa 0. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji: CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g). jeśli wiesz. 3 PCl5 w podwyższonej temperaturze rozkłada się.63 - . http://www. ilość moli każdego z reagentów w stanie równowagi.chemia.2-43. 8.5 mola SO2.01 mola CO i ogrzano naczynie do 1 C. Gdy zmieszano 1 mol A. a następnie ogrzano naczynie do temperatury 55 C. po czym zapoczątkowano reakcję.

c) z układu usunie się część tlenku węgla(II). b) do układu doda się tlenek węgla (IV). e) podniesie się ciśnienie panujące w układzie 8.2-56. w którą stronę przesunie się położenie równowagi przy wzroście ciśnienia panującego w układzie reakcyjnym reakcji: a) syntezy chlorowodoru z pierwiastków b) utlenienia tlenku siarki(IV) do gazowego tlenku siarki(VI) c) dimeryzacji NO2 d) termicznego rozkładu węglanu magnezu e) syntezy siarczku żelaza(II) z pierwiastków 8. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku siarki (wynik podaj w ułamku molowym). Oblicz. 8. Podaj przykład takiej reakcji i powiedz. czyli zmianę powstających produktów. d) podniesie się temperaturę układu. Określ. Początkowe 3 3 stężenie substancji A wynosi 2mol/dm .00mola Ar.12mola SO2 i 2. Stała równowagi tej reakcji równa jest 1. Do naczynia wprowadzono 4.2-53.4138. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia SO3 według reakcji 2SO2+O2=2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0. jakie warunki spowodowały zmianę.81 mola O2. 8. Określ.2-52. Oblicz jaka część A ulegnie przemianie do chwili ustalenia się równowagi. Niekiedy zmiana warunków reakcji powoduje zmianę kierunku procesu.2-57. ile moli NO2 należy 3 wprowadzić do naczynia o objętości 250dm . aby po ogrzaniu do temperatury 1000K rozkładowi uległo 90% NO 2. . Stała równowagi reakcji 2NO2(g) 2NO(g) + O2(g) w temperaturze 1000K jest równa 71.2-54. zaś substancji B wynosi 10mol/dm . 8.64 - . Reakcja odwracalna wyraża się równaniem A + B C + D. jeśli: a) do układu reakcyjnego wprowadzi się tlen. 3.2-55. w którą stronę przesunie się położenie równowagi egzotermicznej reakcji utlenienia tlenku węgla(II) do tlenku węgla(IV).Równowaga chemiczna 8.

kwas siarkowy (VI). Napisz odpowiednie równanie reakcji. Podaj nazwę kompleksu. Napisz reakcje wytracania się osadu i jego rozpuszczania. Posługując się symbolem E ułożyć wzory: tlenku.1-9. Metaliczny cynk rozpuszcza się w roztworze wodorotlenku potasu.chemia. Dane są: potas. b) wodorotlenku sodu z siarczanem glinu ( wodorotlenek sodu jest ligandem. Zaproponuj otrzymywanie wszystkimi znanymi Ci metodami siarczanu(VI) sodu. Napisz odpowiednie równania reakcji. Należy otrzymać wodorotlenek miedzi (II). na wapień prowadzącą do otrzymania dihydratu siarczanu(VI)wapnia (tetraoksosiarczanu diakwowapnia). Należy otrzymać wodorotlenek żelaza (III). http://www.to cynkany.pl . 2) w roztworze kwasu siarkowego(VI). kwas solny. Ułożyć równanie reakcji.1-4. Podać nazwy powstających soli. 9. Ułożyć w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku cynku: 1) w roztworze wodorotlenku sodu. a) chlorku cyny SnCl4 H2O z wodorotlenkiem sodu NaOH NaOH jest ligandem. fosforanu(V) tego pierwiastka (na tym samym stopniu utlenienia).65 - . Zapisz reakcję działania kwasu siarkowego(VI).1-5. Napisz nazwę kompleksu. przy czym tworzy się cynkan potasu i wydziela się wodór. Dane są: sód. 2Uwaga: Sole zawierające anion ZnO2 . woda amoniakalna ligandem). 9. tlenek żelaza (III).Różne reakcje 9. woda. a siarczan glinu kationem centralnym. oraz nazwij powstały kompleks. 9. siarczku. 9. Napisz reakcje: a) chlorku niklu NiCl2 z wodą amoniakalną (chlorek niklu jest atomem centralnym. b) chlorku potasu z AgNO3(reakcja wytrącania osadu) i reakcję otrzymanego związku z amoniakiem(reakcja rozpuszczania osadu) c) CuSO4 z wodą amoniakalną.1-6. Reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Napisz reakcje: .1-3. bromku. 9.1-7. 9. Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli potasowej K 3EO3. woda. oraz chlorku wapnia 9. Nazwij otrzymany związek.1. a) tlenek metalu + tlenek kwasowy  sól b) zasada+ tlenek kwasowy  sól + woda c) metal+ niemetal  sól d) sól1+kwas1  sól2+kwasII e) sól1+ zasada  sól2+wodorotlenek f) sól1 + sól2  sól3+sól4 Podaj po 2 przykłady równań reakcji chemicznych w których powstają sole wymienionymi metodami.1-2. wodorotlenku. Ligandem jest woda amoniakalna.1-8. Sole można otrzymać również innymi sposobami.1-1. tlenek miedzi (II). 9. Różne reakcje 9. Metody te to np. Napisz reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Zadania tekstowe 9. napisz reakcje wytrącania się osadu i rozpuszczania osadu.sos. a chlorek cyny atomem centralnym.

kwas solny.  Na3PO4 e) KOH + H2SO4  ……….1-10.1-12. NaCl. że reakcja nie zachodzi: a) …….Różne reakcje 9. które wykaże amfoteryczny charakter CuO i zasadowy Cu2O. woda. + H2O  HNO2 b) SO2 + H2O  ……. Podać przykład pierwiastka. b) tylko reduktora.1-17. Przygotowano roztwory czterech soli o następujących wzorach sumarycznych: CuCl 2. f) Zn(OH)2 + NaOH  …………. pisząc odpowiednie równania reakcji. 9. Przedstaw w postaci cząsteczkowej i jonowej równania zachodzących reakcji. Uzasadnij. Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć. Chlor można otrzymać w laboratorium ogrzewając mieszaninę NaHSO4. siarka.1-14. Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących pomiędzy roztworami następujących substancji: Na3PO4 + CuCl2  Pb(NO3)2 + KI  NaOH + FeCl3  Ba(NO3)2 + Na2SO4  9. 9. Zaprojektować doświadczenie.1-13. 9. Podaj jak największą ilość związków. Do każdego roztworu dodano roztworu kwasu fosforowego(V). Pb(NO3)2. NaCl i MnO2. c) reduktora lub utleniacza. AlCl3. Napisać równania reakcji syntezy tlenku glinu z pierwiastków 1) podać interpretację molową równania 2) obliczyć: a) objętość tlenu – warunki normalne b) masę glinu niezbędną do otrzymania 0.1-11. które można otrzymać z tych substancji.1-15. magnez . UWAGA: produkt reakcji dwóch z nich może być substratem w innej reakcji. Wyjaśnij dlaczego sole amonowe dobrze rozpuszczają się w wodzie. c) Al2O3 + H2O  ………… d) ………… + ………. b) tylko reduktora. który na zerowym stopniu utlenienia może spełniać role: a) tylko utleniacza. 9.66 - .1-20. c) reduktora lub utleniacza.1-19. Ułożyć równanie reakcji. Napisz równania odpowiednich reakcji otrzymywania. 9..35 mola tlenku glinu 9. .1-18.1-16. Jakie sole należy zmieszać aby po silnym ogrzaniu otrzymać siarczan potasu sodu (KNaSO 4) i chlorowodór. że wodorotlenek cynku ma charakter amfoteryczny. 9. Wskaż roztwory soli w których wytrąci się osad. Podać przykład jonu który w rekcjach chemicznych może spelniac role: a) tylko utleniacza. 9. 9. Dane są : tlen.

1-27. Na podstawie odczytanej wartości oblicz masę molową tlenku oraz podaj symbol metalu X.1-26. że reakcja nie zachodzi: a)…………+ H2O → HNO3 b) SO3+ H2O → c) ZnO + H2O → d) …………. Na3PO4 e) LiOH + H2SO4 → f) Al(OH)3 + NaOH → 9. http://www. Odczytaj z wykresu.5 1 1. 30 25 20 15 10 5 0 0 0.sos. że reakcja nie zachodzi HNO2 + Cr(OH)3 → P4O10 + NaOH → H2CO3 + Na2SO3 → S + Ca → HBr + Na2SO4 → CaO + H2SO4 → ZnO + NaOH → Cr2O3 + HCl → 9. jaki znaleziono.1-23.chemia. pochodzi z Republiki Południowej Afryki.1-25. a gęstość 3.pl . lub zaznacz.1-21.5885 9.1-22. Zawartość baru w próbce oznaczono metodą wagową strącając BaSO4 i uzyskano osad o masie 150mg. jednostka masy stosowana w jubilerstwie.1-24.51g/cm . jaka liczba moli kwasu jest niezbędna do roztworzenia 10g tlenku.5 liczba moli HCl [mol] masa tlenku [g] 9. Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania poniższych soli wszystkimi możliwymi metodami. Dokończ równania reakcji. Jaka była zawartość baru w mg w próbce jeżeli mnożnik analityczny ma wartość 0. Tlenek pewnego II-wartościowego metalu X poddano roztwarzaniu w kwasie solnym.+……… → …………. Największy diament. Ważył 3106 3 3 karatów. Zaproponuj metody rozdzielania następujących mieszanin a) siarka + opiłki żelaza b) cukier + piasek rozpuszczone w wodzie c) woda morska 9.67 - . Podany wykres przedstawia zależność masy roztworzonego tlenku od liczby moli kwasu solnego niezbędnego do jego roztworzenia. Tlenek reaguje z kwasem zgodnie z równaniem: XO + 2HCl → XCl2 + H2O. a) azotan(V) wapnia b) chlorek magnezu 9. Oblicz jakiej liczbie gramów odpowiada karat.Różne reakcje 9. Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć. jego objętość wynosiła około 177cm . Nadano mu imię Cullinan.

. Podaj nazwy soli opisanych wzorem: Na2SO4 Ca3(PO4)3 9.. Uzupełnij równania reakcji a) Mg + H2SO4 → b) Fe +. K2CO3. Na..1-32..→ FeS+. CuSO4. b) kwasu fosforowego(V) z wodorotlenkiem wapnia c) kwasu węglowego z wodorotlenkiem magnezu 9. CaOHCl. Ułóż równanie poniższych przemian. Ułożyć równania reakcji: a) kwasu siarkowego(VI) z: Fe..68 - . NaHSO4.Różne reakcje 9. wskaż równania reakcji analizy. Podaj wzory następujące soli siarczanu(VI) potasu węglanu glinu azotanu(V) wapnia 9. 9.1-34. jakie związki węgla nie są związkami organicznymi. O 3+ 2e) Al . S 9. Określ wartościowość reszty kwasowej i podaj nazwę kwasu o wzorze HClO 4 9. syntezy. AgNO3. Al.. 9. Wyjaśnić różnicę pomiędzy hydrolizą a dysocjacją elektrolityczną.+. Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego złożonego z jonów: + a) Li ..1-40.1-38.. 9. Cl 3+ c) Al . Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI) z odpowiedniego tlenku 9.1-31.. c) Ba(OH)2 + HCl →. Jakie pierwiastek wchodzą w skład związków organicznych.1-39.1-30. F + 2d) Na . Podać nazwy następujących soli: ZnCl2. 9. 9. Uzasadnij za pomocą reakcji czym się różni metal spasywowany od metalu zaktywowanego...1-33..1-29. wymiany: sód + siarka → wodorotlenek srebra → tlenek srebra(I) .1-37. KH2PO4.1-36. Ulozyc rowniania reakcji: a) Ca(OH)2+CO2 → b) Mg+Cl2 → c) ZnO+P2O5 → d) Al(OH)3+SO3 → 9.1-35. Br 2+ b) Ca .1-28.

69 - .Różne reakcje tlenek żelaza(III) + węgiel → tlenek żelaza(II) + tlenek węgla tlenek żelaza(II) + wodór → 9.sos. Ułożyć ogólne równanie reakcji metalu lekkiego n-wartościowego z wodą.pl .1-41. http://www.chemia.1-42. Ułóż równania reakcji: a) spalanie cynku w tlenie b) rozkład tlenku chloru(IV) c) redukcji tlenku żelaza(III) glinem 9.

2. Mg + X + Y 2 1 C + MgO + 3 X Y Y H2O 5 Mg(OH)2 H2O 4 W Z + 2OH- Z W H2CO3 2H+ + 9. Ułóż równania reakcji. 5. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji X.2-1.2. 4.70 - .2-3. Schematy reakcji 9.C i D. Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczonych cyframi 1.B. 3. 3.Różne reakcje 9. 4 i 5 C 2 A + N2 + + B 1 HNO2 3 A 4 B 5 N2O5 + H2 + A D 9. za których pomocą można dokonać następujących przemian: . W. Napisz odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1. Z. 2. Y.2-2. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych symbolami A.

....... 3................................ …………………………………………… 9................ M................................................ …………………………………………… 3........ 5... ...... .............................. Y.... Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych literami: K..... c) Na 1 Na2O 3 1... 2.71 - ........................ .. .............. 2.............Różne reakcje a) C 1 CO2 2 H2CO3 1. 2 NaOH 2 SO3 3 H2SO4 9.... Z. 2................................. 2.... ........................ L..................... .... Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczone cyframi 1...................... 4...... 3................... …………………………………………… 2..... N................ 4................. http://www........................sos............ Napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1... .................. b) S 1 SO2 4 H2SO3 1............pl .......chemia.. 3..................... ....2-4.......... …………………………………………… 4........... 4..... . 3.... Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji ukrytych pod literami X....... 2. X + SO3 2 H2SO4 3 + SO2 + 1 H2SO3 4 H2O 2- X Y Z Y H2O 5 Z + SO3 2- + SO4 1..............2-5.... …………………………………………… 5....

.... .... 5..2-6. ……………………………….. 2.... ………………………………............. Podaj nazwy i wzory substancji oznaczonych literami: A... 3..... oznaczonego symbolem E........ E2O3 +O 2 +H2O 2 1 VII +Cu(OH) 2 HEO4 3 +NaOH 4 .. 9............ Ułóż równania reakcji do etapów 1... B..........2 i 4. poddano czterem kolejnym przemianom pokazanym na schemacie.. .......... ……………………………….. 7.............................. 4....... .......... Napisz równania reakcji: 1.... Związki chemiczne pewnego pierwiastka.Różne reakcje M 3 K + + L + H2 1 K2O + K L 4 . 3....72 - ....... 2.. 6.........2-7.. D...... M 2 M M N N + H2 N 1. ……………………………….... A + C2H6 + 1 CO + B 2 D + H2O 7 A + C3H4 + 4 Br2 + B 3 H2O + C + B + C4H8 B 5 C3H6Br2 6 C D 9........ Wpisz do każdego pustego prostokąta wzór odpowiedniego związku zawierającego pierwiastek E.. 4............. C........

Pewne doświadczenie chemiczne zostało opisane przez ucznia w następujący sposób: "Do niewielkiej objętości żółtego roztworu w probówce dodano kilka kropel stężonego kwasu siarkowego(VI) obserwując 3 zmianę zabarwienia na pomarańczową. Zaobserwowano zmianę zabarwienia na kolor zielony". W dwóch niepodpisanych probówkach znajdują się wodne roztwory KCl i Na2CO3. Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli w wodzie. http://www. 9. 9. W wodzie oczyszczanej chlorem znajdują się pewne ilości jonów chlorkowych. obserwacje wnioski i odpowiednie równania reakcji. W dwóch butelkach znajduje się woda destylowana i woda morska.3-5.chemia.3-4. 1cm ciekłej substancji organicznej i lekko podgrzano. 9. a) zaproponować substancje.Różne reakcje 9. b) zapisać odpowiednie jonowe równania reakcji ilustrujące obie przemiany 9. których zachowanie chemiczne pasuje do podanego opisu.3-6.3-1. Zaproponuj doświadczenie. Przedstaw schematyczny rysunek przebiegu doświadczenia.73 - .3-2. węglanu sodu i chlorku glinu? Zapisz obserwacje oraz wnioski. zaproponuj trzy różne metody identyfikacji tych roztworów. Mając do dyspozycji: palnik.3-3.3. Zaproponuj doświadczenie. roztwór BaCl2 oraz fenoloftaleinę. W jaki sposób można odróżnić wodne roztwory następujących soli: chlorku sodu.pl . za pomocą którego można wykryć te jony. w którym zidentyfikujesz zawartość butelek. pręcik platynowy. zaprojektuj metody otrzymywania: a) chlorku srebra b) bromku srebra c) jodku srebra 9. Projektowanie doświadczeń 9. Narysuj schematyczny rysunek. Opisz tok postępowania i napisz odpowiednie równania reakcji. opisz obserwacje i wnioski poparte równaniem reakcji. Następnie wkroplono ok.sos.

Różne reakcje

10. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów
10.1.

Dysocjacja elektrolityczna

10.1-1. Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji elektrolitycznej: HBr, CH 4, Cl2, Ca(OH)2, MgCl2, CCl4, H3PO4, C2H6, K2SO4? 10.1-2. + Ile moli jonów sodu Na powstanie w procesie dysocjacji elektrolitycznej 10 moli: 1) Na3PO4, 2) Na2HPO4, 3) NaH2PO4 10.1-3. Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na 2O, SO2, CH4, NH3, Ca, HCI, O2, CaCl2, H2S. Które roztwory + będą zawierały jony H , które OH , a które będą miały odczyn obojętny? 10.1-4. Gdzie znajduje się więcej jonów: w 1g LiF czy w 1g Na2O? 10.1-5. Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w kolejności rosnącej liczby jonów w próbkach o jednakowych masach. 10.1-6. W jakim stosunku wagowym należy odważyć NaCl i Na 2SO4 aby po rozpuszczeniu w oddzielnych naczyniach z wodą otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych? 10.1-7. . -5 3 Dla stężenia jonów [OH ]=1 10 mol/dm określ: + a) stężenie jonów H b) pH roztworu c) odczyn roztworu 10.1-8. Podaj po trzy przykłady dysocjacji kwasu, zasady i soli wskazując mocny i slaby kwas oraz mocna i słabą zasadę. 10.1-9. Czy wiesz, że niektóre kwasy dysocjują stopniowo? a) Napisz na czym polega dysocjacja stopniowa ………………………………………. ………………………………………………….. b) Które z poznanych kwasów mogą dysocjować stopniowo? ………………………………………. ………………………………………………….. c) Napisz równania dysocjacji stopniowej kwasu fosforowego(V). 10.1-10. Napisz równanie dysocjacji kwasów: azotowego(V) siarkowego(VI) węglowego 10.1-11. Napisz równanie dysocjacji jonowej: a) azotanu(V) magnezu b) siarczanu(VI) żelaza(III)

- 74 -

Różne reakcje

10.2.

Hydroliza

10.2-1. Wyjaśnij zjawisko hydrolizy. Jakie związki ulegają hydrolizie. Określ odczyn roztworów następujących soli: KCl, K 2CO3, NH4NO3 10.2-2. Określ jaki odczyn wykazują następujące sole: FeCl2, CH3COONa, KCl, K2CO3. Podaj odpowiednie równania reakcji 10.2-3. Jaki odczyn będą miały wodne roztwory następujących soli (odpowiedzieć nie układając równań chemicznych): (NH4)2SO4, Na2SO4, BaCl2, Na2CO3, NaNO3, KNO3, K2SO4? 10.2-4. Ułożyć jonowe równania reakcji hydrolizy oraz podać odczyn wodnych roztworów następujących soli: KHS NaHCO3 NH4HSO3 Al2(SO4)3 10.2-5. Ułożyć równanie reakcji hydrolizy i podać odczyn roztworu: a)mrówczanu potasu b) octanu potasu c) benzoesanu sodu 10.2-6. Napisz równania reakcji hydrolizy podanych soli oraz określ dla każdej odczyn wodnego roztworu i typ hydrolizy: Na 2SO3, NH4Cl, Na2SO4 10.2-7. Oblicz pH i stopień hydrolizy jonów ulegających hydrolizie w następujących roztworach: a) 0,5 M NH4Cl (pKb=4,75, pKw=14,2) b) 0,0002 M CH3COONa (pKa=4,55, pKw=14,2) 10.2-8. Napisz równania cząsteczkowe i jonowe reakcji oraz zapis skrócony i określ rodzaj hydrolizy soli chlorku żelaza(II) (FeCl2).

10.3.

Stała i stopień dysocjacji

10.3-1. Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji: 1) rośnie, 2) maleje, 3) pozostaje stały? 10.3-2. Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w roztworze B wynosi 1,3%. Który roztwór był bardziej stężony? 10.3-3. 2Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO4 oraz jony potasu. Obliczyć liczbę moli jonów potasu.

Różne reakcje 10.3-4. Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) (siarkawego) liczba jonów H+ jest dwukrotnie większa od liczby jonów 2SO3 ? 10.3-5. Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4 według malejącego ich stężenia. 10.3-6. 3 Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm ,jeżeli stężenie molowe jonów . -3 3 OH wynosi 1,3 10 mol/dm . 10.3-7. Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych oraz 0,8 mola. cząsteczek niezdysocjowanych. 10.3-8. Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku potasu (=100%). 10.3-9. + Który roztwór zawiera więcej jonów H ? 3 1) 1dm 0,1-molowego HF ( = 15%) 3 2) 1dm 0,01-molowego HCI ( = 100%) 10.3-10. 3 Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,05 mol/dm (=1,9%). 10.3-11. 3 Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia (=100%) w 100cm roztworu. 10.3-12. 3 Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm 0,5-molowego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) (=100%)? 10.3-13. 3 Obliczyć stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego (HCN) w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm . Stała dysocjacji HCN . -10 wynosi 7,2 10 . 10.3-14. . -5 Stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 1,8 10 . Obliczyć stopnie dysocjacji amoniaku w roztworach: a) 1-molowym, b) 0,1-molowym, c) 0,01-molowym. 10.3-15. 3 Oblicz pH octu będącego 6% roztworem kwasu octowego o gęstości 1g/cm , przyjmując stopień dysocjacji równy 0,1%. 10.3-16. . -5 Wodny roztwór kwasu octowego K=1,17 10 rozcieńczono, w wyniku czego stopień dysocjacji kwasu wzrósł od wartości 0,3% do 0,4%. Oblicz początkowe stężenie roztworu oraz stężenie po rozcieńczeniu. 10.3-17. . -4 Obliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze jedno- protonowego kwasu (K = 2 10 ), jeżeli stopień dysocjacji wynosi: a) 1 %, b) 10%. 10.3-18. Obliczyć stałą dysocjacji kwasu jedno protonowego, wiedząc, że w jego roztworze o stężeniu jonów wodorowych 0,01 3 mol/dm stopień dysocjacji wynosi 2%.

- 76 -

3-26.5 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego jeżeli stopień dysocjacji wynosi 2.0 10 .3-34.3-31. wiedząc.5dm 0.006mol/dm . 10.75 10. 3 Obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego.1 mol/dm .0949 molowym roztworze kwasu wynosi 1. 10. że w roztworze tego kwasu o stężeniu 0.3-24. którego stała dysocjacja równa jest 8. 3 Obliczyć zawartość kwasu azotowego(V) (w molach i gramach) w 600cm roztworu o pH=4 i stopniu dysocjacji α=0. 10. 5 3 1.3*10 .mol/dm .8 10 ). tego kwasu wynosi 1. którego stała dysocjacji wynosi .5 mol/dm jeżeli wiesz. wiedząc. Przy jakim stężeniu roztworu kwasu octowego stopień dysocjacji osiągnie wartość 95%.1-molowy roztwór ma pH=10. Oblicz stężenie jonów w 0. 3 . 10. 10. -4 Obliczyć stężenie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K = 10 ). natomiast stężenie jonów wodorowych wynosi 0. -4 Oblicz wartość stałej dysocjacji HClO2 jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu w 0.8%.6% zmieszano z 200cm wodnego roztworu tego samego kwasu. że stężenie jonów OH. jeżeli wiadomo.3-32. 3 300cm 0.3-19. 10. 3 .3-29. -10 Oblicz stopień dysocjacji kwasu jednozasadowego o stężeniu 0.1 mol/dm pH wynosi 2.05 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozpuszczony jest w 0.1 molowym. że jej 0.1 mol/dm . wiedząc że pKa. -5 kwasu solnego.5% 10.wynosi 0. .3-23. 3 Oblicz pH roztworu kwasu octowego CH3COOH s tężeniu 0.3-21. wiedząc.2 molowym roztworze . 10. Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego.3.3-25. Oblicz stopień dysocjacji w tak otrzymanym roztworze 10. -4 6.2-molowego roztworu kwasu octowego (K= 1. Oblicz stężenie jonów wodorowych w 1 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego.02 3 mol/dm .3-20.2 molowym roztworze wynosi 4. -5 zwiększono w tym roztworze stężenie jonów wodorowych do 0. Oblicz stopień dysocjacji 0. jeżeli przez dodanie pewnej ilości mocnego kwasu 3 . jeśli w jego wodnym roztworze stężenie niezdysjocjonowanych cząsteczek 3 3 wynosi 1. w którym stopień dysocjacji kwasu wynosił 3 16. 10. aby stopień dysocjacji kwasu podwoił się? 10.8 10.3-22.994 mol/dm .3-27.3-33. 10. Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego w roztworze 0. ale o stopniu dysocjacji 1. Obliczyć stopień dysocjacji jedno wodorotlenowej zasady.01 mol/dm .74 10 . Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1.9 10. K=1. że stopień dysocjacji w 0. że stała dysocjacji jest równa .3-28.3-30.75 10 . 3 Oblicz stopień dysocjacji kwasu dichlorooctowego w roztworze o stężeniu 0.Różne reakcje 10. -5 Ile wody trzeba dolać do 0.3 10 .35% 10.02-molowego wodnego roztworu pewnego kwasu jednoprotonowego.

-5 Stała dysocjacji (Kz) 0.8 10 .3-44. .1M. 10. 3 10g 10% roztworu NaOH rozcieńczono wodą do 750cm .3-42. Oblicz pKa słabego kwasu jednoprotonowego jeśli roztwór tego kwasu o pH=2 jest zdysocjowany w 36% (=36%) 10. Natomiast dla zasady pOH=-log[OH ]=-log(CMeOH). -5 Kz=1.Różne reakcje 10. 3 3 3 Oblicz pH wody destylowanej (100cm ). 3 Jakie jest pH roztworu kwasu mrówkowego HCOOH o stężeniu 0. Który roztwór jest bardziej zasadowy: . W czystej wodzie pH=7 + -7 (-log[H ]=-log(10 )=7). + + pH – wykładnik stężenia jonów wodorowych definiowany jest jako pH=-log[H ] lub pH=-log[H3O ]. Stała dysocjacji amoniaku . Obliczyć stężenie molowe powstałego roztworu oraz pH wszystkich roztworów. Oblicz stężenie jonów OH oraz stopień dysocjacji tej zasady.2mola/dm z 10cm HCl o stężeniu 0. Jakie jest stężenie molowe jonów wodorotlenowych i pH w 0.8 10. 10. pH dla kwsu pH=-log[H ]=-log(CHR). a dla roztworów zasadowych pH>7.3-36. Mocne kwasy (mocne zasady) dysocjują w wodzie całkowicie: + HR → H + R + (MeOH → Me + OH ) + Dlatego stężenie molowe jonów wodorowych (wodorotlenowych) równe jest stężeniu molowemu kwasu (zasady): [H ]=CHR + ([OH ]=CMeOH). 10.2 mola jonów H i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek. Stopień dysocjacji 0. -9 3 b) zawierający 9 10 mola/dm jonów OH .1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1. 3 3 21g NH4Cl rozpuszczono w 1 dm roztworu NH4OH o stężeniu 0. do drugiej 5 cm roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. . + Wodny roztwór słabego kwasu jednoprotonowego zawiera 0. Do pierwszej zlewki dodano 1cm 3 3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.3-40. 10.3-35.1M.1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1. oraz pH=14-pOH.4. Iloczyn + -14 stężeń jonów wodorowych i wodorotlenowych w wodzie jest także stały i wynosi [H ][OH ]=10 i nazywany jest iloczynem -14 jonowym wody i oznaczany jako Kw=10 lub pKw=14 (p w chemii oznacza –log). 10.3-39.3-41.1 mol/dm ? pKa =3. 3 3 3 3 Zmieszano 100cm roztworu HCl o stężeniu 0. Oblicz pH tych roztworów. do trzeciej 1cm 3 wodorotlenku sodu o stężeniu 0. do czwartej 5 cm roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0. 10. Oblicz stężenie jonów OH oraz stałą reakcji dysocjacji.78 - . Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Stała .3-38.3-46. Dla roztworów wodnych istnieje zależność: pH+pOH=14 (pOH=-log[OH ]). natomiast dla roztworów kwaśnych pH<7.8 10 .3-37. 10. -5 dysocjacji amoniaku Kz =1.2? 10. Jakie jest nominalne (analityczne) stężenie kwasu jednoprotonowego jeśli jego stopień dysocjacji =50% a pH=2. 10. Oblicz stopień dysocjacji tego roztworu.Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu oraz jego pH. 10.3-45.1M.21mola/dm .1mola/dm .2 molowym roztworze amoniaku. -7 3 + a) zawierający 3 10 mola/dm jonów H .1M. następnie do 4 zlewek pobrano po 20cm wody.8 10 .3-43.33%. Obliczenia na podstawie pH roztworu + -7 3 W czystej wodzie stężenie jonów wodorowych równe jest stężeniu jonów wodorotlenowych [H ]=[OH ]=10 mol/dm .

01 mol/dm . . Rozcieńczono 7.4-3. . Kwas jest zdysocjowany w 46%.15molowym roztworze kwasu octowego wynosi 2. Czy spowoduje to zmianę odczynu wody? 10. że jego roztwór o pH=2 ma stopień dysocjacji 2%. Obliczyć stałą dysocjacji kwasu azotowego(lII) (azotawego).4-9. Jaki odczyn będzie miał roztwór otrzymany po zmieszaniu roztworu zawierającego 2 mole kwasu siarkowego(VI) z roztworem zawierającym 2 mole wodorotlenku sodu? 10. 3 b) 0. aby pH roztworu osiągneło wartość 7? 10.79.01-molowego roztworu H2SO4. 10.4-10. Jednoprotonowy kwas znajduje się w roztworze wodnym o pH=3. Oblicz pH 0.01-molowego roztworu zasady sodowej.4-15. 10. + .5dm wody.4-16. 10. 3 Jaką objętość 0. Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0. 10.5 ml 6M jednozasadowego kwasu do końcowej objętości 150 ml.06.10 molowego roztworu wodnego NH4Cl.4-2. 3 Obliczyć pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 0. Oblicz pK a dla tego kwasu. aby pH: a) wzrosło o 1. 3 Ile i jakich gramojonów trzeba dodać do 1dm roztworu o pH=2 by uzyskać roztwór o pH=4. Obliczyć wartość stałej dysocjacji kwasu octowego.4-11. 3 Ile g NaOH musi zawierać 1 dm roztworu aby jego pH wynosiło 12? 10.4-1. -4 Obliczyć pH roztworu kwasu azotowego(III) (azotawego) (K=2 10 ) o stężeniu: 3 a) 0. b) zmalało o 1? 10.4-4. Stała dysocjacji kwasowej dla NH4 Ka= 5. stężenie jonów wodorowych i wyznacz stopień dysocjacji kwasu w rozcieńczonym roztworze. Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych. Wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0.1 mol/dm . pH tak otrzymanego roztworu wynosi 3. wiedząc. którego pH=1. Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody.1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm 0.Różne reakcje 10.4-14.4-8.4-12. 10. -10 Oblicz pH 0. 10. 10. 10.4-7.6 10 10.4-6.4-13. Obliczyć wartość pOH roztworu. Oblicz stężenie rozcieńczonego kwasu.05 g NaOH w 0.2 molowym roztworze kwasu zdysocjowanego w 78% 10.4-5.

3 ? 10.4-17. 3 O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0. -6 b) [OH ]=10 .0051 [mol/dm ]. Przy jakiej wartości stopnia dysocjacji α (w %) wartość pH w tym roztworze będzie wynosić 9.4-18.4-24. 3 .01molowego roztworu kwasu octowego.015 g/cm z 1. którego stężenie kationów wodorowych wynosi 0.4-27.2 a stała dysocjacji K=1.1-molowego NaOH.015 mol/dm .8 10. 3 3 Obliczyć pH roztworu otrzymanego w wyniku reakcji 0. 3 3 Do zobojętnienia 15. jeżeli jego pH=11. a w którym wyższe pH roztworu? 10.4-32. 3 3 Obliczyć pH roztworu uzyskanego przez zmieszanie 250cm 0. jego stężenie 99% i przelano 0. 3 3 Do 35 cm 0.4-26. 10. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Założyć addytywność objętości. -5 Do 0. 3 Oblicz pH wiedząc że pKa kwasu octowego wynosi pKa= 4. 3 Oblicz pH roztworu. pH kwasu solnego i wodorotlenku sodu. Stężenia molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące: -4 a) [OH ]=10 .99 10 . przyjmując =100%: 3 a) kwasu solnego o stężeniu 0. 10. Zaniedbać zmianę objętości roztworu.1010M kwasu solnego.4-31. Obliczyć stężenie NaOH.015 10. .05 mol/dm 3 b) NaOH o stężeniu 1 mol/dm 10. Obliczyć wartości pH podanych roztworów.80 - . 3 Jaką objętość 0. 10.6 cm do kolby o pojemności 3 100 cm po czym dopełniono wodą.0 cm roztworu NaOH zużyto 25.4-22.20 M KOH. 3 Oblicz pH roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0.4-29.4-33. 3 Zasada MeOH ma w roztworze stężenie 0.Różne reakcje 10.75 10 ? 10.1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm 0. -5 Jakie jest stężenie amoniaku.4-20.4-19. dla którego pKa=4.01 M(HNO3) – 63.01 mola NaOH do 1dm wody? 10. Określ odczyn roztworu 10.4-30.76. 3 3 Zmieszano 100cm kwasu solnego o pH=4 z 50cm zasady sodowej o pH=11.20 M HCl dodano 1.35cm 0.4-25.10% roztworu HNO3 o gęstości 1.01-molowego roztworu H2SO4 aby pH roztworu osiągnęło wartość 7? 10. jeżeli Ka HNO2 wynosi 1. M(Ca) – 40.2-molowego HCl i 440cm 0.4-28.2 cm 0. -11 Oblicz jakie jest pH roztworu zawierającego jony wodorotlenowe o stężeniu 10 . 10. 10. Jaki jest odczyn powstałego roztworu? 10. + W którym roztworze jest większe stężenie jonów H .4-21.250 dm 3.0001mol/dm .05 mola HNO2 w 1 dm dodano 5g KOH. Oblicz pH końcowe.60 g Ca. Oblicz pH 0. . 10.4-23.

Stężenie jonów wodorotlenowych w roztworze Cz -14 + -14 - jest równe: [OH ]=KbCz/Cs. więc [NH4 ]=Cs.9. Po uporządkowaniu wyrażenia na C wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) otrzymamy: pH  14  pKb  log z Cs Często dla słabych zasad w tablicach podawana jest kwasowa stała dysocjacji dla sprzężonego kwasu z zasadą K a (lub pKa). czyli [H ]=Ka Ck/Cs.4-35.4-34. Buforem może również być roztwór soli kwasu wielozasadowego i wodorosoli np. czyli Ka  + [CH3COO ][H ] . Roztwory buforowe Buforem nazywamy roztwór słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą. lub roztwór słabej zasady i soli tej zasady z mocnym kwasem.68 dm tlenu (warunki normalne). że pH=-log[H ]. czyli [H ]=10 /[OH ]. [CH3COOH] - Stężenie [CH3COO ] równe jest praktycznie stężeniu soli. natomiast stężenie amoniaku równe jest stężeniu zasaday: [NH3]=Cz.4-36. Jakie jest pH roztworu? 10. Podstawiając w ostatnim wzorze za stężenie jonów wodorotlenowych wartość : [OH ]=KbCz/Cs otrzymamy: [H ]  - C  1014 1014  s . W roztworze ustala się równowaga dla słabego elektrolitu: NH3 + H2O NH4 + OH . którego pH wynosi pH=7.2 pK2=8. Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.: a) roztwór CH3COOH i CH3COONa lub b) roztwór NH3 i NH4Cl lub c) roztwór Na3PO4 i Na2HPO4. Jakie będą proporcje stężeń tych form? 10.4-37.4-38. 3 Uzyskany tlenek rozpuszczono całkowicie w wodzie (założenia na potrzeby zadania) otrzymując 1000cm roztworu. [NH3 ] Jony amonowe pochodzą praktycznie z dysocjacji soli. Logarytmując K b  Cz K b  Cz Cs obustronnie otrzymamy (w chemii literą p oznaczamy –log): pH=14-log(Cs)-pKb+log(Cz). czyli pH  pKa  log s Ck Ostatnie wyrażenie otrzymamy z definicji logarytmów: log(A)-log(B)=log(A/B) b) W przypadku roztworu słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem postępujemy podobnie. Oblicz pH roztworu.5M roztworem NaOH.5. Cs: [CH3COO ]=Cs. a kolejne stałe dysocjacji seryny wynoszą: pK1=2. Ck: [CH3COOH]=Ck. Dla roztworów wodnych prawdziwa jest zależność dla sprzężonych kwasów/zasad: pK b=14-pKb (lub pKa=14-pKb). Pamiętając.1 mol/l dodano 100ml roztworu 0.1 mol/l dodano 100ml roztworu 0. natomiast stężenie [CH3COOH]. . Dla stałej równowagi możemy zatem zapisać: K a  Cs [H ] + .Różne reakcje 10. 3 Siarkę przeprowadzono w dwóch etapach w tlenek siarki(VI) zużywając łącznie 1. Wiemy. bez większego błędu równe jest stężeniu kwasu. Jakie jest pH roztworu? 10. Wzór na stałą dysocjacji przyjmie postać: Kb  + Cs [OH ] . Obliczyć pH tego roztworu zakładając całkowitą dysocjację kwasu. 10.2 mol/l zasady potasowej. W roztworze takim ustala się stan równowagi dla słabego elektrolitu (słaby kwas lub słaba zasada): a) CH3COOH - CH3COO + H . Jakie formy jonowe wystąpią w wodnym roztworze seryny. 10. że w roztworze wodnym [H ][OH ]=Kw=1O .2 mol/l zasady potasowej. + . możemy zapisać: Ck C pH=pKa-log(Ck)+ log(Cs). Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. 3 50cm 2M roztworu CH3COOH zmiareczkowano w 90% 3.9. dla której możemy zapisać stałą równowagi: Kb  + + [NH ][OH ] 4 .

2M roztworu CH3COONa? . W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0.5-3. -5 3 1.1M roztworu NaOH 3 e) oraz po dodaniu 20 cm wody 10.8 10 . tak aby uzyskać roztwór buforowy o pH=5? .5-6.8 10 ) 10.1M. jonu amonowego wynosi 9. + 3 3 Oblicz jak zmieni się stężenie jonów H w roztworze. -5 octowego.1M i 10 cm soli tego kwasu o stężeniu 0. .75 10 mol/dm . 3 3 Sporządzono bufor przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm kwasu o stężeniu 0.4 molowego roztworu wodorotlenku amonu aby jego pH wyniosło . 3 Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c= 25% NH 3. Do pierwszej dodano 1cm 3 3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.5-4.91g/cm ) należy dodać do 10g chlorku amonu.5-10.5-7. d=0. oraz pH: 3 a) po dodaniu 1cm 0.5-1. 0.5-9. 10. Obliczyć pH otrzymanego roztworu wiedząc. 3 Ile gramów chlorku amonu należy dodać do 600cm 0. 3 Do roztworu o objętości 1dm i zawierającego 1mol wodorotlenku amonowego i 0. 10.8 (KB=1. 10.9.0 10 MKOH=56.2 mol/L roztworu kwasu .2. 10. 3 aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1dm roztworu o pH=9.10g/mol. wiedząc. 10.5-5.2M roztworu CH3COOH i 500cm 0.1M.1mol/dm ? 10. aby otrzymać roztwór o pH=4.9g czystego kwasu siarkowego(VI). że pKa.86 10 10. w którym stężenie jonów amonowych wynosi 0.5-11. a stężenie 3 amoniaku 0.5-8. do trzeciej 1cm .3 mol/dm . 10.1M roztworu NaOH 3 d) po dodaniu 5cm 0. -5 Stała dysocjacji kwasu 1.1M i 10 cm 3 soli tego kwasu o stężeniu 0. jeżeli do 100 cm roztworu kwasu octowego o stężeniu 0.Różne reakcje C Dla buforu zasadowego możemy więc zapisać: pH  pKa  log z gdzie pKa jest stałą dysocjacji kwasowej sprzężonego Cs kwasu z zasadą. 3 Oblicz pH buforu otrzymanego przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm kwasu o stężeniu 3 0.2 mol/dm .5-12. do drugiej 5cm roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. 3 3 3 Czy można otrzymać roztwór buforowy ze 100cm kwasu solnego o stężeniu 0.1M. -5 10.1 mol/dm oraz 100cm CH3COONa o 3 stężeniu 0. -5 KCH3COOH=1. 3 3 Ile g KOH należy dodać do 654 cm roztworu HN3 o stęż. 3 3 Ile wynosi pH buforu powstałego ze zmieszania 500cm 0.1M roztworu HCl 3 c) po dodaniu 1cm 0. 3 Oblicz pH amonowego roztworu buforowego.1M. Wyjaśnij jak przesunie się położenie równowagi reakcji dysocjacji amoniaku po dodaniu do niego roztworu chlorku amonu.1 mol/dm . Otrzymany roztwór buforowy podzielono na pięć równych części.95 jeśli Ka=1.1 mol/dm 3 3 dodano 20 cm roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0.5-2.2 mol/l roztwór octanu sodu z 300mL 0. że stała dysocjacji zasady amonowej wynosi . jaki roztwór otrzymamy? 10.8 10 .82 - .1M roztworu HCl 3 b) po dodaniu 5cm 0.35mola chlorku amonowego dodano 4.1 mol/dm . 10. -5 KHN3=2.

-5 roztworu Na2SO4 o stężeniu 0. 4 Przy zadaniach na iloczyn rozpuszczalności ważne jest. gdy n m [A] [B] będzie większe od IR.1M CH3COONa). dla Ag2S: + 2Ag2S 2Ag + S 3 2Z równania reakcji dysocjacji widzimy. Iloczyn K[AgCl] nosi nazwę iloczynu rozpuszczalności. do drugiej 5cm 3 3 3 0. Obliczyć pH roztworu. że [Ag ]=[Cl ]. Do pierwszej dodano 1cm 0. Ag2S. np. czyli dla iloczynu rozpuszczalności możemy zapisać: I R=[Ag ] . w 1 dm wody. -1 3 Oblicz iloczyn rozpuszczalności FeS wiedząc ze jego roztwór nasycony w T=298 K ma stężenie 6.1M.1M NaOH. czyli: IR=[Ag ][Cl ]. oraz x  3 IR .6-3.1M. co w równaniu reakcji oznaczamy dwoma strzałkami skierowanymi w przeciwne strony: + AgCl Ag + Cl   Oczywiście dla reakcji równowagowej możemy zapisać wzór na stałą równowagi: K  [Ag ][Cl ] .5-15. Iloczyn rozpuszczalności Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w niej całkowicie (oczywiście mamy na myśli stężenia rzędu 3 0. 3 Ile gramów AgBr może rozpuścić się w 15 dm wody? 10. że nierozpuszczalny osad soli A nBm wytrąci się tylko wtedy.6. dla każdej soli przyjmuje inną. że po rozpuszczeniu x moli siarczku srebra. + Iloczyn ten oznaczany jest literą L lub IR. a nierozpuszczalnym osadem ustala się stan równowagi: osad rozpuszcza się i w tym samym momencie odpowiednie jony łączą się tworząc osad soli. po 20 cm do każdej. co oznaczamy strzałką pojedynczą. Należy obliczyć 3 pH całego buforu (100 cm ). + z równania reakcji dysocjacji widzimy. Jaka jest rozpuszczalność tej soli w mol/L? 10. roztwory ich są mocnymi elektrolitami i przyjmuje się. . następnie pH w każdej z pięciu zlewek.1M HCl. Obliczyć pH. jeżeli zmieszano 1 molowy roztwór HNO3 z 2 molowym HCOOK w stosunku 3:5. 3 10.1 10 mol/dm 10. 3 3 3 Sporządzono 100 cm buforu octanowego (25cm 0. -5 Kb=1.6-4.76 10 . do czwartej 5cm 0. czyli zaczynamy od napisania równania reakcji dysocjacji soli. że są one całkowicie zdysocjowane na + jony: NaCl → Na + Cl Dla soli reakcja dysocjacji jest nieodwracalna. Oczywiście z równania dysocjacji: + AgCl Ag + Cl wynika.1M CH3COOH + 75cm 0. można więc pozbyć się mianownika: K[AgCl]=[[Ag ][Cl ].5-14. ale pomiędzy jonami w roztworze. + + 2 + - W przypadku soli o innym składzie postępujemy podobnie. Stężenie nierozpuszczonego [AgCl] osadu jest stałe.1-1mol/dm ). .5-13. oraz [Ag ]  IR .4mol/dm . czy po zmieszaniu równych objętości roztworu CaCl 2 o stężeniu 0.4mol/dm i 100cm NH4Cl o stężeniu 0. 3 3 3 3 Oblicz pH buforu amonowego o składzie: 10cm NH3 o stężeniu 0. W przypadku soli słabo rozpuszczalnej dysocjacja tych substancji również jest całkowita (zachodzi w 100%).05mol/dm wytrąci się osad CaSO4 (iloczyn rozpuszczalności K=4. 3 Przeprowadź obliczenia i odpowiedz.93 10 ) . czyli IR=(2x) x=4x . -34 Iloczyn rozpuszczalności CuS wynosi 10 . Wzór na iloczyn rozpuszczalności IR=[Ag ] [S ].6-1. do trzeciej 1cm 0. skierowaną w stronę produktów. powstaje x moli [S ]. że powstaną również jony srebra(I) w ilości [Ag ]=2x.05mol/dm i 3 . 10.6-2. do czwartej 5cm roztworu wodorotlenku sodu stężeniu 0. 10. 10. W przypadku soli.1M HCl. Otrzymany bufor 3 3 3 podzielono na 5 części i rozlano do pięciu zlewek. Do piątej części dodano 3 20cm wody destylowanej. do piątej 20 cm wody destylowanej. + 2 22 3 10. stałą wartość (stała równowagi pomnożona przez stałą wartość stężenia). Ustala się stan równowagi dynamicznej.1M NaOH.Różne reakcje wodorotlenku sodu o stężeniu 0.

1M dodano 75cm roztworu NaF o stężeniu 0. Jak zmieni się rozpuszczalność chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić. 10. . 10. -10 W jakiej ilości wody rozpuści się 1.2 10 . -10 + + Iloczyn rozpuszczalności AgCl=1 10 . -10 stężeniu 2 10 mol/dm ? Iloczyn rozpuszczalności CaF2 wynosi 1.Różne reakcje 10. 10. -2 Do 90 ml roztworu zawierającego 6. Obliczyć czy wytrąci się . -10 osad AgI.01 molowego roztworu wodorotlenku sodu należy dodać do 150cm nasyconego roztworu Cd(OH)2 tak aby . 10.1 10 . -4 3 3 Czy wytrąci się osad. Policz stężenie jonów Ag w roztworze wodnym. Jaka jest rozpuszczalność tej soli wyrażona w molach na litr? 10. 10. -10 Ile g jonów Ag zawiera 1500 ml nasyconego roztworu AgCl: IRAgCl= 1.6-12.6-13.IRAgCl= 1. jeśli 50 cm roztworu Ca(NO3)2 o stężeniu 5 10 mol/dm zamiesza się z 50cm roztworu NaF o . . 10.4M i uzupełniono wodą do objętości 3 . 10. + . że wartość pKSO tej soli wynosi 11.78 10 .6-8. .1? .01 mol/dm ? KSOBaCO3 = 8 10 . 3 .6-9. Jak zmieni się wartość iloczynu rozpuszczalności chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić 10.78 10 . -6 250 cm . .1M NaCl. IRAgI= 8.6-5. . -9 Ile razy zmniejszy się rozpuszczalność BaCO3 w roztworze BaCl2 o stężeniu 0.8 10 . oraz stężenie jonów Ag w roztworze 0. 3 . -4 3 . 10.6-16. Jaka jest masa jonów F w osadzie BaF2 wytworzonym w tym roztworze? IRBaF2=1.6-14. -17 . 3 3 Ile cm 0.6-6.84 - .3 10 . 10. 3 3 Do 150 cm roztworu BaCl2 o stężeniu 0.6-17.7 10 . -14 rozpuszczalność wodorotlenku kadmu zmalała 50-krotnie IrCd(OH)2=2. -14 Iloczyn rozpuszczalności jodanu(V) ołowiu(II) wynosi 3.6-10.6-7.35 10 mg jonów I dodano 10 ml nasyconego roztworu AgCl.6-11.78 10 . Co się stanie z iloczynem rozpuszczalności.5 g AgCl: I RAgCl= 1. gdy do AgCl dodajemy 0. -29 Obliczyć rozpuszczalność Ca3(PO4)2 (IR Ca3(PO4)2=2 10 ) w czystej wodzie i w środowisku wspólnego jonu z CaCl 2 o 3 stężeniu 0.01 mol/dm . 3 Jaka jest rozpuszczalność (w g/dm ) Ag2CO3 jeśli wiadomo.6-15.1M roztwór Na2SO4? 10.

ClO4 . H2SO3. Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w następujących jonach: 22a) SO4 . K2SO3. H2PO4 11. H2S. które zachodzą i wskaż utleniacz: a) Ag + HNO3  b) Ag + Sn(NO3)2  c) AgNO3 + Sn(NO3)2  d) Sn(NO3)4 + H2  e) AgNO3 + Fe  11.Reakcje redoks 11.1-1. AsO3 . Określ stopnie utlenienia chloru w podanych związkach: a) NaClO2 b) Ca(ClO4)2 c) KClO3 d) HClO. Reakcje redoks 11. HCl. N2O. NO. NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3 FeO + C → Fe + CO2 . Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i reduktor oraz procesy utleniania i redukcji. NH4Cl 11.1-3. H3PO4. MnO3 .1-6. Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij.1-2.1-4. CO3 32b) AsO2 . KCl.1-5. Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w związkach: a) H2SO4. Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks? Wskazać dezelektronator i elektronator (utleniacz i reduktor) 1) H2SO4 + Mg  MgSO4 + H2 2) FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl 3) Zn + Pb(NO3)2  Pb + Zn(NO3)2 4) AlCl3 + 3NH3aq  Al(OH)3 + 3NH4Cl 5) Hg(NO3)2 + 2NaOH  HgO + 2NaNO3 + H2O 6) 2F2 + 2H2O  4HF + O2 7) As2O3 + 6NaOH  2Na3AsO3 + 3H2O 11. 11. Utleniacz i reduktor. HClO3 b) Na2SO4.1. SO2. Pamiętaj o wyrównaniu współczynników stechiometrycznych. stopień utlenienia 11. W związkach tlenowych chlor może występować na dodatnich stopniach utlenienia. SO3. HClO4. dokonując odpowiednich obliczeń stopni utlenienia pierwiastków. P2O3. Dokończyć reakcje. MnO4 . Na2S. HClO. NaClO3 c) NH3. P2O5.

Uzupełnij współczynniki w poniższej reakcji redoks.2-2. zaznacz utleniacz i reduktor oraz reakcję utlenienia i redukcji. W niżej podanych równaniach chemicznych dobrać współczynniki: a) Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O b) Br2 + HClO + H2O  HBrO3 + HCl c) HClO3 + HCl  Cl2 + H2O d) CuS + HNO3  CuO + S + NO + H2O e) HI + H2SO4  I2 + H2S + H2O f) SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4 g) H2SO3 + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl 11.2-3. Jaka masa odważki As2S3 utleniana roztworem HNO3 do H2SO4 i HAsO3 przekaże cząsteczkom utleniacza 1 mol elektronów? .2-5. Zbilansuj równanie reakcji.Reakcje redoks 11. Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych: a) PbO2 + HCl  PbCl2 + Cl2 + H2O b) ZnS + O2  ZnO + SO2 c) Pb + H3PO4  Pb3(PO4)2 + H2 d) HClO4 + H2SO3  HCl + H2SO4 e) SnCl2 + HgCl2  SnCl4 + Hg f) S + HNO3  H2SO4 + NO g) BiCl3 + SnCl2  Bi + SnCl4 11. 11. W rozżarzonej mieszaninie zachodzi łączenie się pierwiastków z utworzeniem niebiesko-czarnego siarczku żelaza(II).2-6.2-4. Napisz reakcje srebra z kwasem siarkowym (VI) i przedstaw bilans elektronowy.2-8. wskaż utleniacz i reduktor: NaNO2+FeSO4+H2SO4  Na2SO4+Fe(SO4)3+NO+H2O 11.2-9.2-1. Mieszamy ze sobą w stosunku stechiometrycznym sproszkowane żelazo i pył siarkowy. Napisz bilans elektronowy reakcji Cu + stężony HNO3 oraz Cu + rozcieńczony HNO3 11.2. Podaj równanie reakcji syntezy siarczku żelaza(II) Przedstaw bilans elektronowy tej reakcji Który pierwiastek jest utleniaczem. a który redukcji 11. Dobór współczynników reakcji 11.2-7. Napisz równanie połówkowe oraz przedstaw formę jonową równania cząsteczkowego: K 2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O 11. Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych: a) Hg + HNO3  Hg(NO3)2 + NO + H2O b) HNO3 + HI  NO2 + HIO3 + H2O c) Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O d) As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO e) P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO f) As2O3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + N2O3 g) AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 + H2O 11. następnie ogrzewamy probówkę.86 - . a który reduktorem Który pierwiastek ulega utlenieniu.

wskaz utleniacz reduktor.2-16.2-14. K2CO3 + C + N2  KCN + CO 3.2-15. F2O + H2O  O2 + HF 11.. Uzupełnij współczynniki z poniższej reakcji redoks. Uzupełnij współczynniki w poniższym równaniu reakcji na podstawie bilansu elektronowego. zaznacz stopnie utlenienia i redukcji oraz zapisz równania połówkowe.. formę jonową i cząsteczkową równania: KMnO4 + KNO2 + KOH  K2MnO4 + KNO3+ H2O 11. CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2 5. Wskaż utleniacz. Stężony roztwór kwasu azotowego(V) ma tak silne właściwości utleniające. Zachodzi wówczas reakcja opisana schematem HNO3+ S → H2O+NO+SO2.2-13. a następnie. 11. .  Fe + SO4 + NO + H2O 11. Obliczyć współczynniki w niżej podanych reakcjach jonowych 2+ 2+ 4+ 2+ Sn + Hg  Sn + Hg2 2S + I2  S + I 22+ S + SO3 + H  S + H2O + NO2 + I + H  NO + I2 + H2O 11. W procesie technologicznym utleniono siarkę kwasem azotowym(V)..2-19.. b) podczas działania kwasu azotowego(V) na rtęć powstaje sól rtęci dwuwartościowej i wydziela się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu c) w reakcji cynku ze stężonym kwasem azotowym(V) wydziela się tlenek azotu(I) (N 2O). dobierz współczynniki w równaniu reakcji. Uzupełnij równania reakcji redoks: 1. Ułożyć równania reakcji (i dobrać współczynniki): a) w reakcji kwasu azotowego(V) o średnim stężeniu z miedzią tworzy się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu. Uzupełnić podane reakcje chemiczne: NaOH + ClO2 + H2O2  NaClO2 + O2 + H2O Ca(ClO)2 + H2O2  CaCl2 + O2 + H2O KI+ O3 + H2O  I2 + KOH + O2 CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2 F2O + H2O  O2 + HF 11. że zanurzony w nim rozżarzony kawałek siarki zapala się.2-18. Dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach: 2+ 3+ a) Cr2O7 + 3CH3OH + H → Cr + HCHO + H2O 2+ 3+ b) Cr2O7 + CH3CH2OH + H → Cr + CH3CHO + H2O c) KMnO4 + H2C=CH2 + H2O → HO-CH2-CH2-OH + KOH + MnO2 d) KMnO4 + H2C=CH2 + H2SO4 → HO-CH2-CH2-OH + MnSO4 + K2SO4 11. Uzgodnij równanie reakcji i dopisz brakujący reagent: 3+ 2FeS2 + NO3 + .2-17.2-12. Ułóż bilans elektronowy. AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 +H2O 2.Reakcje redoks 11. As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO 4.2-10. Podaj przebieg reakcji i ustal współczynniki reakcji (redox) 11. reduktor oraz proces utlenienia reakcji: KMnO4+HCl  MnCl2+Cl2+KCl+H2O 11.2-11.

1-2. jonowo i w sposób skrócony równania: a) reakcji zobojętniania kwasu siarkowego(VI) wodorotlenkiem potasu b) reakcji między azotanem V srebra a chlorkiem sodu: zaznacz wytrącający się osad.3.Reakcje redoks 12.4. 12.38g chlorku. Jaki to pierwiastek? Napisz wzór tego kwasu. Berylowce 12. Stosunek masy tlenu do masy wodoru w cząsteczce tego kwasu wynosi 24:1.1-3. Napisz dwie reakcje otrzymywania tlenku wapnia.1-6.88 - . Z 0. Zapisz cząsteczkowo.3-1. Określ charakter chemiczny tlenku magnezu i tlenku fosforu(V). Oblicz wartości x i y. Litowce 12. Jaki powinien być wzór tlenku na najwyższym stopniu utlenienia: jodu.1-4. cezu i cyny? 12. Pewien pierwiastek występuje w dwuzasadowym kwasie tlenowym o masie cząsteczkowej 62 u. a) Oblicz masę atomową pierwiastka E b) Napisz nazwę i symbol pierwiastka E 12. 12. bizmutu. selenu.1-1. 12. Napisz reakcje. Ustal masę atomową metalu. jakim ulegają te tlenki.3-2. Borowce . boru. 12. 12. Układ okresowy pierwiastków 12. Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 40u.1-5. Pierwiastek E tworzy jodek o wzorze EI3 i chlorek o wzorze ECl3. Masa atomowa tlenu 16u.2.1.85g jodku w reakcji 2EI3 + 3Cl2 → 2ECl3 + 3I2 otrzymano 0. Różne reakcje 12. Odczytaj równania reakcji: a) PbxOy + 4H2 → 3Pb+4H2O b) 2CrхOу+3C → 2Cr+3CO₂ 12.

Węglowce 12. 3 W reakcji pary wodnej z 10 kg rozżarzonego koksu.Układ okresowy pierwiastków 12.5. Obliczyć procentową wydajność reakcji.5-1. zawierającego 90% węgla.5-2. Ułożyć równania reakcji ilustrujące proces wyodrębniania wodoru z gazu syntezowego ( mieszanina H2 + CO ) . 12. otrzymano 1600m³ wodoru (`warunki normalne).

Podczas przepuszczania dwutlenku węgla przez wodę wapienną. 12. Ustalić wzór tlenkowy szkła. NaNO3 (azotan sodu). Po wyprażeniu 2g metalu powstało 2. 12.5-16. Wyjaśnić te zjawiska równaniami reakcji. opisać czynności eksperymentalne.5-13.5-molowego roztworu krzemianu sodu.539g tlenku. 3 Obliczyć objętość 50-procentowego kwasu fluorowodorowego (d=1. 12. zawierającego 6g kwasu fluorowodorowego. Ile dm3 czterofluorku krzemu (warunki normalne) wydzieli się podczas doświadczenia? 12.7% tlenku wapnia i 75. ile dm dwutlenku węgla (warunki normalne) należy wprowadzić do 100cm 0.5-6.5-7. Krzem można otrzymać.5-11. wodór.5-10. Jak otrzymać kwas krzemowy z krzemionki? Ułożyć równania reakcji.kwas krzemowy jest słabym elektrolitem . 12.5-5. W siedmiu probówkach znajdują się roztwory: Na2CO3 (węglan sodu). 12.5-14. aby całkowicie wytrącić kwas krzemowy. CO2.5-9.1 mola produktu. co oznaczają następujące określenia: .5g/cm ).5-8. Tak zwane szkło zwykłe zawiera 13% tlenku sodu. Jak je rozróżnić? 12. a następnie jego zanik. Ułożyć równania reakcji. Podaj jaki to metal.5-4.5-12. . Na nasycony wodny roztwór siarczanu wapnia podziałano dwutlenkiem węgla i amoniakiem. za pomocą których można dokonać następujących przemian: C → CO → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2 Przypadku reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać równanie w formie jonowej. 12. 12.kwas krzemowy jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć objętość fluorku krzemu (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 2 moli krzemu.90 - . . Jakie produkty powstają w wyniku reakcji? Napisać jonowo równania reakcji. Ile moli dwutlenku węgla można otrzymać z m gramów mieszaniny tlenku węgla i tlenu zawierającej P O procent masowych tlenu? 12. 11. 5 g dwutlenku krzemu wrzucono do stężonego roztworu. przepuszczając pary fluorku krzemu nad ogrzanym potasem.5-3. 12. 12. 3 3 Obliczyć.5-15. Wyjaśnić. potrzebną do przeprowadzenia 6g dwutlenku krzemu w czterofluorek krzemu.sole kwasu krzemowego ulegają hydrolizie. Na2S (siarczek sodu) i NaCl oraz CO. dlaczego węglany nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych. .kwas krzemowy jest związkiem nietrwałym.Reakcje redoks 12. 12. najpierw następuje zmętnienie. proponując konkretne ilości potrzebnych substancji (dla roztworów również stężenia) niezbędnych do otrzymania około 0. Wyjaśnić.3% dwutlenku krzemu. w którym metal jest na czwartym stopniu utlenienia.

Układ okresowy pierwiastków 12.6. Azotowce 12. Ustal wzór sumaryczny soli o nazwie azotan(V) magnezu i napisz sześć reakcji otrzymywania tej soli.6-1. 12. . strukturalny kwasu fosforowego(V) oraz reakcję otrzymywania tego kwasu z odpowiedniego tlenku.6-2. Napisz wzór sumaryczny.

że produktem spalania jest: a) dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV) b) tlenek węgla (tlenek węgla(II) c) sadza 13. który z węglowodorów o wzorach C2H6. wiedząc. Ustalić wzór elementarny i rzeczywisty tego związku. . Ustalić wzór tego węglowodoru jeżeli wszystkie pomiary przeprowadzono w warunkach normalnych.72 dm tlenku węgla(IV) oraz wodę. która po skropleniu ważyła 9. Napisz.1-5.1-3. 13.0 g.1-12. Narysuj wszystkie izomary heksanu. jeżeli mol chloru reaguje z molem propanu? 13. Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochloropochodną? 13.2 dm tlenu i otrzymano 6. oraz parę wodną. 3 Po całkowitym spaleniu 7.1-4. Którą z tych reakcji należy zrealizować.Reakcje redoks CHEMIA ORGANICZNA 13. Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru C nH2n+2 zakładając. C16H34 : a) ma wiekszą gęstość b) jest łatwiej zapalny c) ma wyższą temperaturę wrzenia 13. 13.1-8. podaj ich nazwy.1.1-7.92 - .1-9.1-2. chcąc otrzymać najwięcej metanu. Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem solnym lub z wodą.339 g/dm Narysuj wzór strukturalny tego związku. Węglowodory 13. 13.1-11.0 g związku organicznego o masie molowej 42 g/mol otrzymano 11. że jej masa cząsteczkowa wynosi 151u.1-10. 13.2 dm ditlenku węgla w przeliczeniu na warunki normalne. mając do dyspozycji m gramów węgliku glinu. 13. Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu. Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan. Podaj nazwę węglowodoru X. 3 3 3 Do spalenia 2. 13.1-6.1-1. Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach 3 normalnych wynosi 1. Ile trzeciorzędowych atomów wodoru zawiera: a) izobutan b) 2-metylobutan c) neopentan 13. Na spalenie dwóch objętości pewnego węglowodoru zużyto 7 objętości tlenu i otrzymano 4 objętości CO 2 oraz parę wodną.24 dm węglowodoru X zużyto 11. Pomiary wykonano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Węglowodory nasycone (alkany) 13.

129g (gęstość chlorowcopochodnej tego węglowodoru w stosunku do powietrza wynosi 3.3-dimetylopentan. 3 3 3 10 cm pewnego węglowodoru spalono zużywając 35cm tlenu. Przyjmując.1-16. Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru. Ustal wzory sumaryczne tych alkanów.1-15.4g CO2 i parę wodną. ze w benzynie na 4 cząsteczki heksanu przypada 1 cząsteczka heptanu i 2 cząsteczki oktanu.14. Podane objętości odnoszą się do identycznych warunków ciśnienia i temperatury. Jeden dm jednochlorowcopochodnej tego węglowodoru posiada masę 4.1-18. zapisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego oraz wzory strukturalne 5-ciu jego izomerów.1-23. że gazowe substraty zmieszano w stosunku objętościowym 1:1 a) propan + Br2 → b) metylopropan +Cl2 → c) chloroetan + Cl2 → . Napisz ile izomerów może powstać w wyniku każdej z poniższych reakcji. Stosunek mas dwóch kolejnych alkanów w szeregu homologicznym wynosi 1:1.1-14. Oblicz skład mieszaniny węglowodorów w procentach objętościowych.1-21.19.2-dibromopropanu. oblicz stosunek liczby cząsteczek CO2 do liczby cząsteczek H2O w produktach całkowitego spalania tej benzyny 13. 13.92dm CO2 odmierzonego w warunkach normalnych. objętość podano w przeliczeniu na warunki normalne). dm . Ustalić wzór węglowodoru. że jest ona czystym oktanem (warunki normalne) 13. a) podaj skład procentowy tego węglowodoru b) wyprowadź wzór uproszczony tego węglowodoru c) wyprowadź wzor rzeczywisty d) czy otrzymany węglowodór posiada izomery? 13.009g wody. 3 Obliczyć w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan jeżeli do całkowitego spalenia 7dm tej mieszaniny zużyto 3 32dm tlenu otrzymując CO2 i parę wodną. 13. 13. 3 W wyniku spalenia 11. 13.4g alkanu otrzymano 17. Objętość mierzono w temperaturze 295K pod normalnym ciśnieniem. napisać wzór i podać nazwę trzeciego węglowodoru.1-17.50g tego związku otrzymano 4. W syntezie Wurtza otrzymano 3 alkany. 13.5 litra pewnego węglowodoru i otrzymano 2dm dwutlenku węgła oraz 2. Oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru o masie molowej 30g/mol. gramów tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 342g benzyny zakładając. 3 Ile moli.2-chloropropanu z 1. którego objętość po przepuszczeniu przez wodny roztwór NaOH nie uległa zmianie. że dwa z nich to butan i 2. 13. 13.1-22. 13.1-19.1-13. Wiedząc. 3 3 Spalono 0.1-20. wiedząc. 3 3 Do spalenia 40 dm mieszaniny metanu i propanu do tlenku węgla(IV) i wody zużyto 170 dm tlenu.1-24. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 30cm gazu.Węglowodory 13. jeżeli w relacji spalania 1. Ułóż równanie reakcji otrzymywania a) butanu z etanolu korzystając z dowolnych odczynników nieorganicznych b) 2.

Jakie węglowodory powstają w wyniku reakcji metalicznego sodu z bromometanem oraz mieszaniną bromometanu i bromoetanu? Napisz równania zachodzących reakcji. manganianem(VII) potasu.. a liczbą cząsteczek tlenu potrzebną do spalenia 1 cząsteczki alkanu (oś 0Y).1-32. flurowcowodorem.1-33. jeden III-rzędowy oraz trzy II-rzędowe atomy węgla. Podaj nazwy powstałych produktów lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi. oraz określ rzędowość atomów węgla w tych związkach. 13. Uzgodnij równanie reakcji spalania całkowitego alkanu: CnH2n+2 + …. 13. Podaj wzór dowolnego węglowodoru posiadającego jedno wiązanie potrójnie oraz taka samą liczbę atomów wodoru co związek wyjściowy.1-25.Reakcje redoks 13. Podaj nazwy tych izomerów 13. Korzystając z wykresu z poprzedniego zadania odczytaj. wodą. Podaj liczbę pierwszorzędowych atomów węgla oraz nazwę tego związku. Jakie produkty powstają w wyniku monochlorowania 2-metylobutanu? Przedstaw mechanizm tej reakcji.94 - . wodorem cząsteczkowym. Ustal wzor tetrachloropochodnej alkanu o masie molowej 168g/mol. Napisz reakcje wszystkich powyższych związków z dowolnym fluorowcem. które mają sens chemiczny. Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji chlorowania etanu i propanu.CO2 + ….1-26. 13.1-30. Narysuj wszystkie izomery alkanu o wzorze sumarycznym C7H16 . 13.. określ rzędowość atomów węgla i podaj dwa wzory jego izomerów i nazwij je.1-31.1-36. a następnie podaj jego nazwę. 13. ile cząsteczek tlenu potrzeba do spalenia całkowitego: a) 1 cząsteczki etanu b) 1 cząsteczki butanu c) 1 cząsteczki pentanu d) 1 cząsteczki oktanu 13. Narysuj związek zawierający jeden IV-rzędowy atom węgla.1-28.O2 → …. narysuj wykres ilustrujący zależność między liczbą atomów węgla w cząsteczce alkanu (oś 0X).1-34. Korzystając z rozwiązania z poprzedniego zadania. Napisz reakcję chlorowania 2-metylobutanu i wyjaśnij przyczynę powstawania konkretnych produktów 13.1-27. Nazwij wszystkie możliwe produkty reakcji 13. Na wykresie zaznacz te punkty. Podaj nazwę tego związku. . Wiedząc że izomer to związek o tym samym wzorze sumarycznym a innym strukturalnym. 13.H2O 13. narysuj 2 dowolne izomery tego związku i nazwij je.1-35.1-29.

Ustal wzór strukturalny tego weglowodoru 13.09% masowych bromu. Stosunek masowy alkenów w szeregu homologicznym wynosi 1:0. że zawiera on masowo 3 11. wiedząc. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru. Jak stwierdzić. który powstaje z CH2=CH-Cl. Podać treść i przykłady zastosowania reguł Markownikowa i Zajcewa (zapisując równania reakcji posługując się wzorami grupowymi). 13.2-1.2-8.2-6. Objętość gazu zmniejszyła się do 3 175cm . Pewien węglowodór reaguje w ciemności z chlorem.2-11. Próbka badanego związku daje po spaleniu 1. za pomocą których można dokonać następujących przemian: H H a) C C H H ? H H H C C H Br Br ? Br Br H C C H Br Br H H H C C H H H Br Br H C C H Br Br Br Br Br C C Br Br Br b) H C C H ? H H C C H H H H C C Br Br ? c) H C C H ? ? ? 13. których produktem będzie chloroetan 13. po przepuszczeniu przez wodę bromową.2.1g tlenku węgla (IV) i 0. 13.2-7. .Węglowodory 13.45g wody.2-3. Weglowodory nienasycone (alkeny i alkiny) 13. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do szeregu homologicznego alkinów.2-9. przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą niż objętość par spalanego węglowodoru. Oblicz procentowy skład objętościowy początkowej mieszaniny gazu. w wyniku czego powstaje tetrachloropochodna o masie stanowiącej 455% masy wyjściowego węglowodoru.89 ustal ich wzory sumaryczne. Napisz stosując wzory półstrukturalne równanie reakcji addycji i równanie reakcji substytucji. 13. Podaj nazwę tego polimeru. homolog etynu.1% wodoru.2-10. a gęstość par tego związku w warunkach normalnych jest rowna 2. 13. czy badana substancja jest węglikiem glinu czy karbidem? 13.2-5. Pewien węglowodór. Pewien węglowodór nienasycony tworzy. zawierający trzy mery.2-2. Narysuj wzór polimeru.2-4. spalono całkowicie w tlenie. 13. Ułożyć równania reakcji. 3 250cm mieszaniny propanu i propenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu.41 g/dm . Czy alkeny różnią się o masę grupy CH2? 13. produkt zawierający 85. Narysuj wzór półstrukturalny i podaj nazwę tego węglowodoru.

Zapisz poniższe równania reakcji chemicznych.Reakcje redoks 13. Co to jest izomeria? Napisz wzory sumaryczne i pół strukturalne oraz nazwy systematyczne wszystkich izomerów heksenu. Dla cząsteczki alkanu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 120cm gazu. Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu. Zastosuj regułę Markownikowa. Oblicz. Identyczna 3 próbka drugiego odbarwiła 274cm 5%r-ru bromu. cykloalkanu.2-18. Objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.2-13. Dokończ poniższe równania reakcji i podpisz reagenty: a) CH3-CH=CH2 + Br2 → b) CH3-CH2-CH3 + O2 → 13. Próbka pierwszego odbarwiła 137cm 5% roztworu bromu. 13. Po zakończeniu reakcji i skropleniu pary 3 3 wodnej objętość gazów wynosiła 50cm a po przepuszczeniu przez wodny roztwór KOH. 3 Oblicz procentowy skład masowy i objętościowy mieszaniny C2H2 i C2H4 jeżeli do spalenia 4dm tej mieszaniny zużyto 3 11dm tlenu otrzymując CO2 i H2O. Napisz wzory i podaj nazwy izomerów heksenu i heksynu różniących się położeniem wiązania wielokrotnego. Wszystkie objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. bromowodoru i chloru do butenu. Masa podgrzewanego polietylenu na skutek depolimeryzacji zmniejszyła się o 140mg. Pomiarów objętości dokonano w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 296hPa 13. otrzymując dwutlenek węgla i parę wodna. 3 3 3 40cm pewnego węglowodoru spalono zużywając 180cm tlenu. 13. 13. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru. 13. . Podaj po dwa przykłady związków. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu 13.96 - . które mogą być pierwszym i drugim izomerem C6H10 13.2-23.2-21.2-12. 3 Badano reakcję dwóch izomerów C6H10 z bromem. Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 56u. alkenu i alkinu zawierających 5 atomów węgla: a) zapisz ich wzory sumaryczne b) narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów c) dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne d) dla każdego z izomerów określ rodzaj izomerii. jeżeli do spalenia 3 3 4dm dej mieszaniny zużyto 11dm tlenu. który po przepuszczeniu przez roztwór KOH został całkowicie pochłonięty. produktom nadaj nazwy systematyczne i określ typ reakcji: a) propen + woda b) propen + wodór c) propyn + bromowodór d) propyn +tlen (różna dostepność tlenu) e) propan + chlor f) eten + eten 13. zmniejszyła się do 10cm .2-15. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.2-17.2-24.2-19. 3 3 10cm gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm tlenu i mieszaninę zapalono. jaką objętość etenu otrzymano (warunki normalne) 13. 13. 13.2-22. Posługując się wyłącznie wzorami strukturalnymi napisz reakcję przyłączenia wody.2-20.2-14. Pomiarów objętości dokonano w temp 291K pod ciśnieniem 296hPa.2-16.

13. Napisz równania reakcji.02 10 czasteczek ma mase o 140g większa od 1 mola czasteczek propynu. Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwy produktów.2-31.2-34. tj. 13. Wyjaśnij na przykładach różnicę pomiędzy reakcją podstawiania a przyłączania. Br2 Zn CaC2 A B D B 13. Napisz równanie reakcji przyłączania chloru do etynu.2-29. Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego alkanu o 5 atomach węgla. półspalania metanu. .4-pentametylopentanu 13.2-26.dimetylobut-1-enu c) otrzymywanie 1.Węglowodory 13. który powstaje z CH2=CH-Cl.2-33. 13. 13.2-dimetylopropanu b) bromowania 2.3. Napisz równanie reakcji przyłączania wodoru do etenu. 13. Narysuj wzór polimeru. za których pomocą można dokonać następujących przemian: a) propyn → propen → propan b) butyn → dichlorobuten → tetrachlorobutan 13. zawierający trzy mery. Napisz poniższe reakcje wykorzystując wzory półstrukturalne i podaj nazwy odpowiednich produktów lub substratów: a) spalanie częściowe 2. Ułóż równania reakcji. but-2-enu i but-1-enu. ktorego 6.2-27.2-37.2. etenu z bromem propynu z chlorem tak aby produktem był związek nasycony. Który produkt dominuje w mieszaninie poreakcyjnej? 13.2-32.2-25.2-28.3. Podaj nazwę tego polimeru. 13.2-30. spalania całkowitego alkinu o 10 atomach wodoru cząsteczce. 13.4. 13. Określ typ reakcji chemicznej: a) C4H10+Cl2 → b) C3H6 + HBr → c) C2H2 + Br2 → d) Benzen + HNO3 → Równania zapisz w postaci strukturalnej lub półstrukturalnej. .2-dichloroprpopanu w odpowiedniej reakcji addycji d) otrzymywanie 3-jodo-2. Dehydrohalogenacja 2-bromobutanu wodorotlenkiem potasu w alkoholu etylowym daje mieszaninę 2 produktów (alkenów). 23 Podaj wzor homologu etynu.2-36.2-35. różnice te zilustruj na dowolnie wybranych przykładach. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujace przemiany chemiczne: H2O H2/kat. Wyjaśnij różnice w reakcjach polimeryzacji i polikondensacji.

13. Przeprowadzono bromowanie i nitrowanie benzenu na dwa sposoby: I najpierw bromowanie a następnie nitrowanie powstałego produktu II najpierw nitrowanie a następnie bromowanie powstałego produktu Jakie produkty otrzymano w obydwu przypadkach? 13. Uzupełnij i zbilansuj następujące równania reakcji: a) …………. W procesie reformingu cząsteczki n-heksanu ulegają przemianie w cząsteczki benzenu. Podaj wzory strukturalne 3 izomerów benzenu nie zawierających pierścienia 13. Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie (podać wzory grupowe. typy reakcji i nazwy reagentów): etan  chlorek etylu  eten  etyn  benzen 13. nazywa się tego typu reakcja. Ułóż równanie reakcji benzenu z chlorem w obecności chlorku żelaza(III) i napisz nazwę produktu oraz jak. 13. + ……………… c) CH3-CH2-CH=CH2 + HBr → d) but-2-yn + chlorowodór → e) toluen + Br2 (światło) → 13. Węglowodory aromatyczne 13.Reakcje redoks 13. Wychodząc z benzenu i dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj sposób otrzymywania m-dinitrobenzenu oraz kwasu m-bromobenzoesowego. a w jakim moment dipolowy izomeru orto jest: a)mniejszy b)większy od momentu dipolowego izomeru para 13.3-11. Biorąc pod uwagę wpływ skierowujący podstawników napisać równania reakcji sulfonowania: a) m-chlorotoluenu b) kwas p-metylobenzoesowego Określić i nazwać główny(e) produkt(y) tych reakcji. jeżeli do reakcji użyjemy 1 mola toluenu 13. 13.3-5.3-10. Ułóż równanie reakcji 13. Ile moli izomeru orto i ile para otrzymamy.3-1. + O2 → 3CO2 + 4H2O b) propan + Br2 (światło) → ………… + ……………….98 - .3.3-3. 3 Oblicz ile dm tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 885g mieszaniny benzenu i toluenu zmieszanym w stosunku molowym 1:3.3-4.3-12.3-9.3-2.3-8.3-7. 13.3-6. Na czym polega charakter aromatyczny benzenu. . W reakcji chlorowania toluenu w obecności Fe powstaje mieszanina zawierająca 10% masowych o-chlorotoluenu i 90% wagowych p-chlorotoluenu. W jakim przypadku moment dipolowy izomeru para jest równy 0.

14. 14. 3 Ustal masę molową i wzór n-alkanolu widząc.68dm wodoru (warunki normalne). . 14.1-4. B. D oraz X CaC2 A B D HCl X KOH/H2O 14.1-8. 14. ze do całkowitego spalenia 0.1-1.1-7. H2 (niedomiar) HC C CH3 Pt A HCl B KOH alkohol C H2O/H+ D 14.1-2. Podaj wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego zawierającego wagowo 64.8 g wody. Alkohole 14. Odpowiedź uzasadnij. 14.1-11. dla produktów utlenienia utwórz nazwy systematyczne. podaj nazwy związków A.Alkohole 14. otrzymując 10. Zapisz równania reakcji przedstawionych poniższymi schematami: a) propan → 1-chloropropan →propan-1-ol →propan-1-olan potasu b) benzen → nitrobenzen → bromonitrobenzen 14. W miejscu liter A.8 dm tlenu (w warunkach normalnych).1-10.1-6.1-3.1-9. Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego. że w reakcji 9g tego związku z sodem wydziela się 1.5% wodoru. Przedstaw równania reakcji zaznaczone strzałkami. jeżeli wiesz.C wstaw odpowiednie wzory strukturalne i nazwy związków chemicznych. Do podanego schematu ułożyć odpowiednie reakcje chemiczne: CH4 Cl2 A KOH H2O B Na C H2O D 14.1 mola tego związku 3 zużyto 16.9% węgla i 13. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany ilustrujące metody otrzymywania etanolu z karbidu. Dla cząsteczki pentanolu: a)zapisz równanie reakcji spalania b)zapisz wszelkie możliwe jego izomery wynikające z położenia grupy funkcyjnej(hydroksylowej-OH) c)dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne i określ ich rzędowość d)zapisz równania katalitycznego utleniania tych izomerów.1-5. Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać glikol etylenowy mając do dyspozycji octan etylu i dowolne odczynniki nieorganiczne. Podaj wzory półstrukturalne trzech dowolnych izomerów tego związku oraz ich nazwy 14. Podaj mechanizm reakcji dowolnego 3-rzędowego alkoholu z odczynnikiem Lucasa. Jaki odczyn posiadają wodne roztwory alkoholi i fenoli.B.

8dm tlenu (w warunkach normalnych). Zapisz reakcje utleniania: Butan-1-olu Butan-2-olu .48dm CO2 (odmierzonego w warunkach normalnych)) i 4. Wyjaśnij dlaczego w wyniku addycji wody do propenu w obecności H2SO4 jako główny produkt powstaje propan-2-ol? 14. jeżeli jego masa molowa wynosi 90g/mol. 14. Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji przedstawione na schemacie: etanol → eten → 1. które doprowadzą do otrzymania etanolu z etanu.1-13. że do całkowitego spalenia 0.1-17.100 - . otrzymując 10.28% większej od masy alkenu. Wyjaśnij mechanizm reakcji przemiany 2-metylobutan-2-olu w 2-metylobut-2-en 14.1-22.1-21. Wyjaśnij mechanizm przyłączenia alkoholu etylowego do etanalu w środowisku kwaśnym. Podaj wzory pólstrukturalne trzech dowolnych izomerów tego związku oraz ich nazwy. Ułóż wzory i nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C 5H11OH Określ rzędowość tych alkoholi oraz napisz równania reakcji utleniania butan-1-olu i butan-2-olu.1-15.1-19. 14. 14. Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego.2-dichloroetan → glikol → glikolan potasu 14. Ustal wzór sumaryczny tego alkoholu.Alkohole 14.1-12.1-18. 14. W wyniku reakcji 1 mola alkenu z 1 molem wody powstał związek o masie molowej o 64.5g alkoholu polihydroksylowego otrzymano 4.1-20. 14.1mola tego związku 3 zużyto 16. Podaj wzór tego alkenu.5g wody.1-16. 3 W wyniku całkowitego spalenia 4. Podaj nazwę i ustal rzędowość alkoholi: a) CH3 H3C C (CH2)3 CH2 OH H OH CH3 CH3 b) H3C C CH2 C CH3 CH3 c) H H3C C (CH2)4 CH3 OH 14. jeżeli wiesz. 14.1-14. Zapisz cykl równań.8g wody.

Otrzymano 8. Za pomocą równań reakcji przedstaw przebieg próby Tollensa i próby Trommera dla etanalu (aldehydu octowego). Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany zaznaczone na poniższym schemacie: H C C H H2 D O H3C C H CuO A HCl B KOH/H2O C 15.1-1. B oraz D. i D. ketony 15.5 grama metanalu użytego w próbie Tollensa.1-6.1-5.1-4. 15. Aldehydy.1-3. ketony 15. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne: CH2=CH-CH2-CH3 HCl A KOH/H2O B CuO D Podaj nazwy związków A. B. 15. Oblicz.94 g metalicznego srebra. Tlenkiem srebra podziałano na 2.1-2. Ustal wzór tego alkanalu. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: propanal → propanol .1-7. 15.4 g pewnego alkanalu. ile gramów srebra powstanie podczas redukcji 7. 15.Aldehydy. 15. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne: H2C CH CH2 CH3 HCl A KOH/H2O B CuO D Podaj nazwy związków A.

3 Zobojętniono 4 g kwasu dikarboksylowego za pomocą 30.1-8. W oraz związku D. Podaj wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego. 16.Alkohole 16.1-3.1-4. Podaj wzór strukturalny i nazwę tego kwasu. Zapisz równania reakcji i nazwij produkty reakcji: a) kwasu masłowego w wodorotlenkiem magnezu b) kwasu octowego z tlenkiem wapnia 16.1-11. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: etanol → etanal → kwas octowy 16. b) KOH. Napisz cykl reakcji prowadzących od etanu do kwasu octowego(etanowego). oraz napisz reakcję dysocjacji tej soli.8cm 2.1-6.1-2. a) CH4  CH3-CH3  CH3-CH2-OH  CH3-CH3 b) CH3-CH2-OH  CH2=CH2 CH3-CH3  CH3-CH2-Cl  CH3-COOH 16.5 -molowego roztworu NaOH. Podaj nazwy związków A. Wyprowadzić wzór tego kwasu. O: 76. Zaproponuj 3 metody otrzymywania (C2H5COO)2Ca. 16.04%. c) Na2CO3 16. 16. którego masa cząsteczkowa wynosi 130 u. 16.1-7.1-9. Y. Kwasy karboksylowe 16.19%.1-10.1-5. Uwodniony kwas organiczny zawierający 2 grupy karboksylowe ma następujący skład procentowy: C: 19. Napisz te równania i podaj nazwy wszystkich zastosowanych związków organicznych. X. H: 4. 3 W wyniku reakcji 11 g kwasu monokarboksylowego z magnezem otrzymano 1. 16.102 - . Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany ilustrujące trzy różne metody otrzymywania kwasu octowego. za których pomocą można dokonać następujących przemian: metanol → metanal → kwas metanowy → mrówczan wapnia . Z. B. H2/Pt Y HCl Z KOH/H2O W CuO CaC2 H2O A H2O/Hg2+ B CuO D 2H2/Pt X O2/kat. Reakcja kwasu p-aminobenzoesowego z a) HCl.1-12. Napisz równania reakcji pozwalające na przeprowadzenie następujących przemian.4 dm wodoru (w warunkach normalne). Ułóż równani reakcji. Ustalić wzór sumaryczny kwasu. 16.77%.1-1. 16.

1-13. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego kwasu.1-14.1-15. .Kwasy karboksylowe 16. Ułóż równania reakcji: a)otrzymywania mrówczanu potasu b)otrzymywania octanu glinu 16. Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: a) etanol → etanal → kwas octowy b) propanal → propanol 16.

104 - . Nitrozwiązki i aminy 17.1-1. . Oblicz masę cynku i roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 36% potrzebnych do zredukowania 0.Alkohole 17.15 mola nitrobenzenu.

18. 76. Ile procent masowych trioleinianu glicerolu zawiera mieszanina ? 18. Skład procentowy węgla i tlenu przedstawia się następująco: %C=ok. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu.Oblicz ile m tlenu potrzeba. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując. palmitynowego.1-9. 18. 18.1-8. Hydroliza 3 przebiegała praktycznie do końca. a produktem utlenienia alkoholu B jest kwas identyczny z kwasem A. Ustalić wzór tłuszczu. wykonując niezbędne obliczenia.1-4.08 g/cm ) uzyskując 5. 3 3 5 g kwasu salicylowego poddano reakcji z 7 cm bezwodnika octowego (d=1.1-6.6 dm 0.1-3. Produktami hydrolizy pewnego estru są: kwas A i alkohol B.1-molowego roztworu kwasu solnego. 3. Oblicz.1-11.26%.1-2.1-10. Tłuszcz A to tłuszcz o masie cząsteczkowej równej M=834g/mol. palmitynowego. Oblicz. 18. W reakcji hydrolizy tłuszczu (glicerydu) otrzymano 128 g kwasu palmitynowego i 71 g kwasu stearynowego. Ułóż schemat przemian. linolowego. że reakcja przebiegnie z 50% wydajnością. .1-5.5kg H 2O.Zapisz reakcje zmydlania tego tłuszczu. linolowego.2-molowego roztworu KOH. Podać wzór grupowy i nazwę tego estru.2 dm 0. Tłuszcze i estry 18. W cząsteczce tłuszczu znajdują się jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów: oleinowego. 18. %O=ok. mając na uwadze.1-12. 100g mieszaniny tristearynianu i trioleinianu glicerolu reaguje z 42g jodu. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu.1-7. 4. Zapisz wzór sumaryczny i półstrukturalny tego tłuszczu. Sól wapniowa kwasu A zawiera 30. Z jakiej ilości kwasu salicylowego i bezwodnika octowego należy wyjść aby w reakcji otrzymywania aspiryny zachodzącej z wydajnością 73% uzyskać 8 g produktu.Tłuszcze i estry 18. iż najważniejszym produktem tej reakcji maja być tutaj mydła o płynnej konsystencji. Określ skład mieszaniny w procentach masowych i molowych 18.1-1.8 %wapnia.1 g aspiryny. 18. że reakcja przebiegnie z 50% wydajnością. Napisz równanie reakcji i oblicz jej wydajność. nie odbarwia tez wody bromowej ani roztworu KMnO 4 1. aby w reakcji spalania tego tłuszczu otrzymać 2. Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać dioctan glikolu etylowego mając do dyspozycji etylen i dowolne odczynniki nieorganiczne. Napisz równanie zachodzącej reakcji 18.Zidentyfikuj tłuszcz A. W cząsteczce tłuszczu znajdują się: jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów-oleinowego. 18. nazwij go 2.wyjaśnij jakiej konsystencji jest tłuszcz A.Dlaczego tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzania? 3 5.51% Tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzenia. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując. 18. 11. które należy przeprowadzić w celu otrzymania octanu etylu mając do dyspozycji karbid i dowolne odczynniki nieorganiczne. 3 10 g mieszaniny salicylanu metylu i benzoesanu metylu hydrolizowano 0. a nadmiar wodorotlenku zobojętniono 0.

Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania: a) octanu butylu b) mrówczanu etylu c) propionianu propylu 18.1-17. Napisz równania reakcji hydrolizy: a)octanu butylu b) mrówczanu propylu 18. jakim należy poddać tłuszcze. Ułóż równanie alkoholu metylowego z kwasem masłowym. półstrukturalne i nazwy estrów o wzorach sumarycznych: a) C2H5COOC4H9 b) C4H9COOC2H5 . Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych C 4H8O2.106 - .1-16. aby otrzymać nitroglicerynę. 18. zaplanuj (pisząc odpowiednie równania) sposób otrzymywania kwasu acetylosalicynowego (aspiryny). C5H10O2. Napisz wzory strukturalne.1-13.1-18.1-15.Alkohole Zaproponuj cykl przemian. Podaj nazwę produktu reakcji 18.1-14. oraz C6H12O2 18. 18. Mając do dyspozycji toluen i etanol oraz dowolne odczynniki nieorganiczne.

Jakie substancje znajdowały się w probówkach I i II. Za pomocą odpowiednich równań chemicznych wyjaśnij amfoteryczny charakter alaniny 19. Napisz po dwa równania reakcji typowych dla każdej z grup funkcyjnych zawartych w aminokwasach. Ułóż równania reakcji Otrzymywania tripeptydu: Met-Gly-Ser 19. alanina(Ala). a po dodaniu jodu zawartość probówki II zabarwiła się na granatowo. Narysuj wzór strukturalny dipeptydu alaninoalaniny i zaznacz wiązanie peptydowe 19. Białka ulegają procesowi koagulacji odwracalnej (tzw. Zapisz wzór cząsteczki alaniny. walina (Wal). . Zapisz tetrapeptydy stosując ich symbole literowe.Aminokwasy i białka 19.1-7. wysalanie) lub nieodwracalnemu procesowi denaturacji.1-6. 19.1-4.1-5. Ile różnych tetrapeptydow można otrzymać w wyniku kondensacji następujących aminokwasow: glicyna.1-2.1-3. Jakie odczynniki powodują każdy z tych procesów? 19. Aminokwasy i białka 19. jeżeli po dodaniu kwasu azotowego(V) zawartość probówki I zabarwiła się na żółto. lizyna(Liz). Seryna to aminokwas o wzorze C3H7NO3 zapisz w jakiej postaci występuje ten aminokwas w środowisku: a)Silnie kwaśnym b)w punkcie izoelektrycznym c)w silnie zasadowym 19. (Gly). 19.1-8.1-1.

Oblicz stężenie procentowe etanolu.25 mola cząsteczek tetrozy. 20. Spalono całkowicie 0.1-5. Jaka jest objętość użytego w tej reakcji tlenu? 20. Na cząsteczkę amylozy może składać się od 1000 do 4000 połączonych ze sobą w łańcuch pierścieni glukozowych. że podczas enzymatycznej hydrolizy amylopektyny. 20. złożonej z 4000 jednostek glukozowych.1-1.Cukry 20. że wiązanie pierścieni w łańcuch następuje miedzy czwartym a pierwszym atomem węgla poprzez atom tlenu. przy założeniu że rozgałęzienie łańcucha poliglikanowgo następuje co 15 jednostek glukozowych jaki % jednostek glukozowych zostanie uwolnionych od formy wolnej glukozy? . hydrolizie ulegają tylko wiązania glikozydowe 1.108 - .4. oblicz przybliżona cząsteczkową masę amylozy. 3 3 10dm roztworu glukozy poddano fermentacji alkoholowej i otrzymano 224dm tlenku węgla(IV) – (warunki normalne).1-4. Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy. Zakładając. jeżeli fermentacji podano 20% roztwór sacharozy. obliczyć. Cukry 20.1-3. 20. Pamiętając.1-2.

a) wszystkich izomerycznych kwasów C4H8O2 b) wszystkich izomerycznych kwasów hydroksybenzoesowych c) wszystkich izomerycznych kwasów cykloheksanodikarboksylowych 21.1-3.2.1-7. 3-jodo-2. podaj wzór ogólny danego szeregu. Narysować wzory. .2-dimetylohept-3-en c) 4. bromobenzen.1-4. 21. Napisz wzory półstrukturalne związków.1-6. Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21.5-dietylooktan 2-chloro-2.1-buten.2-dimetylopentan.2.1-8.1-2.1-5.Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21. do jakiego szeregu homologicznego należy dany związek. 3-metylo-1-butyn.4-dimetylopent-2-yn d) 1-etylo-3-metylobenzen e) 2-metylopropan-1-ol f) o-chlorofenol 21.1-1. Napisać wzory strukturalne następujących związków a) eter etylowowinylowy b) kwas 4-okso-heksano-1-karboksylowy c) heptanian potasu d) heksanodinitryl 21.6-dimetylononan 21. Podaj nazwy systematyczne następujących związków: CH2 CH CH CH2 CH3 CH CH CH CH 3 3 CH 3 CH CH 3 J Br C 2H 5 Br CH3 C CH CH 3 H3C Br Cl CH3 Cl CH 2 CH CH3 C 3H 7 Cl CH 3 CH CH CH 3 CH 3 CH 3 21. Podaj nazwę związku: CH3 CH2 CH CH CH3 HC C CH CH3 Br H3C CH CH2 CH3 CH3 21.4-tetrachloro-3-etyloheksan b) 4-etylo-2. Podaj wzory strukturalne związków o nazwach a) p – nitrofenol b) pentanal c) mrówczan fenylu d) 2-metylobutan-2-ol e) hydrochinon Zaklasyfikuj te związki do określonej grupy związków organicznych. Napisz wzory strukturalne uproszczone następujących związków: a) 1. Narysuj wzory półstrukturalne następujących związków: 2-chloro-3.

2-dimetyloheptan b) 4. Narysuj: 2.6-dibromo-5.6. Podaj wzory i nazwy związków o składzie: a) C2H7N b) C3H9N 21.4-trimetyloheksan c) 2. Narysuj wzory strukturalne i półstrukturalne: a) prop-2-yn b) 2. Podaj nazwy systematyczne poniższych aminokwasów: a) CH 3 CH CH 2 COOH NH2 b) H 2N CH 2 CH 2 CH 2 COOH CH 3 c) CH 3 C CH 2 CH CH2 COOH CH 3 NH 2 21.6-dimetylohept-2-yn 21.110 - .1-11.4.Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21.3 butanodiol 1-hydroksynaftalen 3 buten-2-ol trifenylometan 21.4. Podaj wzór półstrukturalne i strukturalne alkanu który szeregu homologicznym alkanów zajmuje pozycję a) 3 b) 6 c) 9 .4-tribromo-5.7-dibromo-2.6-dimetylohept-3-en.2-dichloro-5-etylo-6. c) 1.1-13.2-dimetylopentan 21. Dla cząsteczek halogenowęglowodorów o następujących nazwach systematycznych narysuj ich wzory strukturalne: a) 1.4.1-14.1-12.5-dichloro-4-etylo-4.6 trichlorofenol 1.1-9.1-10.6-trichloro-3-etylo-2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful