Zadania z chemii z serwisu Chemia SOS – pomoc z chemii

CHEMIA
SOS
Z
Z
B
B
I
I
Ó
Ó
R
R
Z
Z
A
A
D
D
A
A
Ń
Ń
Z
Z

C
C
H
H
E
E
M
M
I
I
I
IWszystkie te zadania (ponad 1100) pochodzą z serwisu Chemia SOS – Pomoc
z Chemii. Jeśli chcesz otrzymać do nich odpowiedzi, kliknij w poniższy link, lub
skopiuj go do przeglądarki:
https://ssl.dotpay.eu/?pid=1H5ZLFNPSEGUA4ZY3X915EUGE892EUWC
(cena za odpowiedzi do zadań 15 zł).
Po zaksięgowaniu wpłaty na moim koncie otrzymasz odpowiedzi do zadań w
formacie pdf.
Zobacz próbkę rozwiązanych i wytłumaczonych przeze mnie zadań:
odpowiedzi do zadań z chemiiSPIS TREŚĆI

1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE .............................................................................................................. 1
1.1. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA, MASA ATOMU I CZĄSTECZKI ........................................................................... 1
1.2. MOL, MASA MOLOWA, LICZNOŚĆ MATERII, LICZBA AVOGADRO ............................................................................... 2
1.3. MOL, OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZU ............................................................................................................................... 5
1.4. PRAWA GAZOWE ...................................................................................................................................................... 7
2. BUDOWA ATOMU, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................... 10
2.1. KONFIGURACJA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW .................................................................................................... 10
2.2. BUDOWA CZĄSTECZKI, BUDOWA WIĄZANIA CHEMICZNEGO ................................................................................... 13
2.3. HYBRYDYZACJA, GEOMETRIA CZĄSTECZKI, METODA VSEPR ................................................................................ 14
2.4. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ......................................................................................................................................... 15
2.5. IZOTOPY ................................................................................................................................................................. 17
3. STECHIOMETRIA .................................................................................................................................................... 19
3.1. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE SKŁADU ILOŚCIOWEGO .................................................................. 19
3.2. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI....................................................................... 22
4. STECHIOMETRIA REAKCJI ................................................................................................................................. 24
4.1. OBLICZENIA NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI................................................................................................... 24
4.2. WYDAJNOŚĆ REAKCJI ............................................................................................................................................. 31
4.3. CHEMIA ORGANICZNA ............................................................................................................................................ 32
4.4. USTALANIE SKŁADU MIESZANIN ............................................................................................................................. 34
5. STĘŻENIA ROZTWORÓW ..................................................................................................................................... 37
5.1. STĘŻENIE MOLOWE ................................................................................................................................................. 37
5.2. STĘŻENIE PROCENTOWE ......................................................................................................................................... 39
5.3. ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI ............................................................................................................................ 43
5.4. PRZELICZANIE STĘŻEŃ............................................................................................................................................ 45
5.5. MIESZANIE ROZTWORÓW ....................................................................................................................................... 46
5.6. OBLICZANIE STĘŻENIA ROZTWORU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI ................................................................ 50
6. TERMOCHEMIA ...................................................................................................................................................... 54
7. ELEKTROCHEMIA .................................................................................................................................................. 56
8. RÓWNOWAGA CHEMICZNA ............................................................................................................................... 59
8.1. SZYBKOŚĆ REAKCJI ................................................................................................................................................ 59
8.2. STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI ................................................................................................................................. 59
9. RÓŻNE REAKCJE .................................................................................................................................................... 65
9.1. ZADANIA TEKSTOWE .............................................................................................................................................. 65
9.2. SCHEMATY REAKCJI ............................................................................................................................................... 70
9.3. PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ ............................................................................................................................ 73
10. RÓWNOWAGI JONOWE W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW........................................ 74
10.1. DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA ........................................................................................................................ 74
10.2. HYDROLIZA ........................................................................................................................................................ 75
10.3. STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI.............................................................................................................................. 75
10.4. OBLICZENIA NA PODSTAWIE PH ROZTWORU ....................................................................................................... 78
10.5. ROZTWORY BUFOROWE ...................................................................................................................................... 81
10.6. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI ............................................................................................................................ 83
11. REAKCJE REDOKS .............................................................................................................................................. 85
11.1. UTLENIACZ I REDUKTOR, STOPIEŃ UTLENIENIA .................................................................................................. 85


11.2. DOBÓR WSPÓŁCZYNNIKÓW REAKCJI .................................................................................................................. 86
12. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................................................... 88
12.1. RÓŻNE REAKCJE ................................................................................................................................................. 88
12.2. LITOWCE ............................................................................................................................................................ 88
12.3. BERYLOWCE ...................................................................................................................................................... 88
12.4. BOROWCE .......................................................................................................................................................... 88
12.5. WĘGLOWCE ....................................................................................................................................................... 89
12.6. AZOTOWCE ........................................................................................................................................................ 91
13. WĘGLOWODORY ................................................................................................................................................ 92
13.1. WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY) ............................................................................................................. 92
13.2. WEGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY I ALKINY) .......................................................................................... 95
13.3. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE ....................................................................................................................... 98
14. ALKOHOLE ........................................................................................................................................................... 99
15. ALDEHYDY, KETONY ...................................................................................................................................... 101
16. KWASY KARBOKSYLOWE ............................................................................................................................. 102
17. NITROZWIĄZKI I AMINY ............................................................................................................................... 104
18. TŁUSZCZE I ESTRY .......................................................................................................................................... 105
19. AMINOKWASY I BIAŁKA ................................................................................................................................ 107
20. CUKRY ................................................................................................................................................................. 108
21. NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW I RYSOWANIE WZORÓW ...................................................................... 109
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 1 -
CHEMIA NIEORGANICZNA
1. Podstawowe pojęcia chemiczne

1.1. Masa atomowa i cząsteczkowa, masa atomu i cząsteczki
W układzie okresowym pierwiastków każdy atom oznaczony jest jedno lub dwuliterowym symbolem. Symbol ten pochodzi
od pierwszej lub pierwszej i dalszej litery łacińskiej nazwy pierwiastka (gdy kilka pierwiastków ma nazwy rozpoczynające się od
tej samej litery ich symbole, poza pierwszym są dwuliterowe):
Nazwa łacińska Nazwa polska Symbol
Nitrogenium
Chlorum
Aluminium
Kalium
Natrium
Argentum
Oxygenium
Azot
Chlor
Glin
Potas
Sód
Srebro
Tlen
N
Cl
Al
K
Na
Ag
O
Symbole te oznaczają zarówno sam pierwiastek, jak i atom. Np. K oznacza atom potasu, jak i potas (mol atomów potasu).
Cząsteczka związku chemicznego składa się z atomów różnych pierwiastków, które są ze sobą połączone wiązaniami
chemicznymi. Zapisując wzór związku chemicznego musimy podać z ilu i jakich atomów się on składa, czyli wymienić
wszystkie atomy w określonej kolejności. Najczęściej o kolejności atomów wymienianych w związku decyduje ich
elektroujemność. Na początku wymieniane są atomy najmniej elektroujemne, na końcu najbardziej elektroujemne
(elektroujemność pierwiastków w układzie okresowym wzrasta od strony lewej do prawej i z dołu do góry). Dlatego związek
składający się z sodu i z chloru zapisujemy jako NaCl, natomiast z tlenu i węgla CO (chlor jest bardziej elektroujemny od sodu,
a tlen od węgla). Krotność (ilość) atomów w cząsteczce związku wskazujemy indeksem stechiometrycznym. Indeksy
stechiometryczne zapisujemy jako indeksy dolne i odnoszą się tylko do pierwiastka za którym są zapisane. Zwiazek skladający
się z dwóch atomów sodu i jednego atomu tlenu zapiszemy jako Na2O, a związek składający się z 10 atomów tlenu i czterech
atomów fosforu zapiszemy jako P
4
O
10
.
Li
Be
B
3 4 5
6,491
9,012 10,811
liczba atomowa
masa atomowa


Liczba zapisana przed wzorem (symbolem) nazywana jest współczynnikiem stechiometrycznym i odnosi się do wszystkich
atomów występujących po tej liczbie: 5Na2S traktujemy jako 5
.
(Na2S). Taki zapis oznacza, że mamy do czynienia z 5
cząsteczkami (5 molami) związku siarczku sodu. Każda cząsteczka (mol) siarczku sodu składa się z 2 jonów (2 moli) sodu oraz
z 1 jonu (1 mola) siaczkowego. Czyli mamy do czynienia z 10 jonami (10 molami) jonów sodowych i 5 jonami (5 molami)
siaczkowymi.
Obliczenie masy cząsteczkowej związku polega na zsumowaniu mas atomowych atomów (jonów) wchodzących w skład
związku. Masa cząsteczkowa może być wyrażona w u (junitach) lub w gramach. Ta ostatnia odnosi się do jednego mola
związku. Siarczan(VI) sodu (Na2SO4) powstał z 2 atomów sodu, 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu. Masy tych atomów
odczytujemy z układu okresowego:
Na: 23u lub 23g
S: 32u lub 32g
O: 16u lub 16g
M=2
.
23u+1
.
32u+4
.
16u=142u lub 142g/mol.

1.1-1.
Obliczyć masę atomu ołowiu w gramach.
1.1-2.
Obliczyć masę atomową pierwiastka, jeżeli jego atom ma masę 5,32
.
10
-23
g.
1.1-3.
Obliczyć masę cząsteczkową: 1) CO, 2) CO2, 3) Al2O3, 4) NaOH, 5) Al(OH)3, 6) H2SO4.

Podstawowe pojęcia chemiczne- 2 -
1.1-4.
Obliczyć masę cząsteczki Al2O3 w gramach.
1.1-5.
Obliczyć masę cząsteczkową związku wiedząc, że cząsteczka zawiera 9 atomów węgla, 13 atomów wodoru oraz 2,33
.
10
-23

g innych składników.
1.1-6.
Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x:
a) P2OX (masa cząsteczkowa 110 u)
b) C2HX (masa cząsteczkowa 30 u)
c) H4PXO7 (masa cząsteczkowa 178 u)
1.1-7.
Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E?
a) EO2 (masa cząsteczkowa 44 u)
b) E2S3 (masa cząsteczkowa 208 u)
c) H2EO4 (masa cząsteczkowa 98 u)
1.1-8.
Z ilu atomów składa się cząsteczka boru, jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 132 u?
1.1-9.
Jaki warunek musi spełniać masa atomowa pierwiastka E, aby masa cząsteczkowa tlenku E2O była:
a) mniejsza od masy cząsteczkowej tlenku EO2
b) większa od masy cząsteczkowej tlenku EO2
1.1-10.
Jednowartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie cząsteczkowej 1,26 razy większej od masy cząsteczkowej tlenku.
Jaki to pierwiastek?
1.1-11.
Obliczyć masę 2
.
10
23
cząsteczek dwutlenku węgla (CO2).
1.1-12.
Obliczyć, ile atomów znajduje się w 5 cm
3
rtęci, jeżeli gęstość jej wynosi 13,5 g/cm
3
.
1.1-13.
Oblicz masę atomu tlenu w gramach wiedząc że masa atomowa tlenu wynosi 15,9994u.
1.1-14.
Jaką masę mają 3 mole kwasu siarkowego(VI) (H2SO4)?
1.2. Mol, masa molowa, liczność materii, liczba Avogadro
Wyobraźmy sobie, że w sklepie kupujemy 1kg śrub, 1kg nakrętek i 1kg podkładek do nich:

W domu kompletujemy zestaw: śruba + nakrętka i dwie podkładki. Okazuje się, że udało nam się skompletować 333
komplety, oraz pozostało 667 nakrętek i 2667 podkładek. Czy nie lepiej było kupić1000 szt. śrub, 1000 szt. nakrętek, oraz 2000
podkładek?
Podobnie jest z atomami. Gdy reagują ze sobą np. w stosunku 1:2, to najlepiej wziąć pewną ilość jednych atomów i
dwukrotnie większą ilość drugich. Wtedy jesteśmy pewni, że wszystkie atomy przereagują ze sobą.
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 3 -
Z uwagi na to, że atomy mają bardzo małe rozmiary, to oczywiście ich ilość musi być bardzo duża, by dało się je odmierzyć
(odważyć). W chemii taką standardową ilością atomów, jonów, cząsteczek jest 1 mol, który liczy sobie 6,023
.
10
23
sztuk.
Oczywiście ta liczba atomów ma swoją masę i nie musimy odliczać takiej ilości, możemy ją odważyć.
W przykładzie ze śrubkami jest podobnie. Mądry sprzedawca zważy jedną śrubkę: ms (lub np. 10 sztuk i obliczy masę
jednej śrubki), podobnie postąpi z nakrętką - mn i podkładką - mp. Następnie zamiast odliczać 1000 śrub, odważy m=1000
.
ms
śrub, m=1000
.
mn nakrętek, oraz m=2000
.
mp podkładek.
Masę 1 mola atomów odnajdziemy w układzie okresowym, a dla 1 mola związku obliczymy sumując masy molowe atomów
z uwzględnieniem odpowiednich współczynników stechiometrycznych.
1.2-1.
Ile moli glinu i ile moli siarki zawiera 0,6 mola siarczku glinu (Al2S3)?
1.2-2.
Obliczyć, ile moli atomów tlenu zawartych jest w 2 molach kwasu siarkowego(VI) (H2SO4).
1.2-3.
Ile moli atomów tlenu i ile moli atomów wodoru zawierają 3 mole wody?
1.2-4.
Ile milimoli wapnia i ile milimoli chloru zawierają 2 milimole chlorku wapnia (CaCl2)?
1.2-5.
Która z próbek zawiera więcej atomów?
a) mol wodoru czy mol tlenu
b) mol wodoru czy mol helu
c) milimol SO2 czy milimol SO3
1.2-6.
Czy w 7 molach wody jest więcej tlenu niż w 4 molach nadtlenku wodoru (H2O2)
1.2-7.
Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi: a) 9 g wody, b) 1 dm
3
wody.
1.2-8.
Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1,45 g/cm
3
. Ile moli stanowi 1 dm
3
nadtlenku wodoru?
1.2-9.
Obliczyć, jaką liczbę kilomoli stanowi 176 kg siarczku żelaza (FeS).
1.2-10.
Samiczki wielu insektów wydzielają feromony C19H38O, które przyciągają samczyki. Samczyk reaguje po wchłonięciu
zaledwie 0,000000000001 g (czyli 10
-12
g) feromonu. Ile cząsteczek zawiera taka dawka?
1.2-11.
Jedna kropla wody morskiej zawiera ok. 50 miliardów atomów złota. Obliczyć, ile złota można by uzyskać ze 100 kg wody
morskiej, jeżeli masa 1 kropli wynosi ok. 33 mg.
1.2-12.
Ile gramów siarczanu(VI) litu należy odważyć by znajdowało się tam tyle samo atomów litu co w 4,25g chlorku litu?
1.2-13.
Oblicz gęstość srebra wiedząc, że krystalizuje on w sieci typu RSC o wartości stałej sieciowej a=409pm, wartość liczby
Avogadro 6,023
.
10
23
.
1.2-14.
W naczyniu znajduje się 72g wody. Oblicz ile cząsteczek wody znajduje się w tym naczyniu.
1.2-15.
Obliczyć:
a) masę 0,1 mola tlenu cząsteczkowego
Podstawowe pojęcia chemiczne- 4 -
b) liczbę cząsteczek zawartych w 0,1 mola tlenu
c) jaką liczbę moli stanowi 0,36 g tlenu cząsteczkowego
1.2-16.
W ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu, jaka jest w 18,8g tlenku potasu
1.2-17.
Ile atomów znajduje się w 0,2 mola żelaza?

1.2-18.
Ile atomów znajduje się w 8 gramach wapnia?
1.2-19.
Ile moli sodu zawarte jest w 60 gramach NaOH?
1.2-20.
Ile moli fruktozy znajduje się w 0,5dm
3
roztworu zawierającego 1,7kg fruktozy w 10dm
3
roztworu?
1.2-21.
Kości człowieka zbudowane są głównie z ortofosforanu(V) wapnia, który stanowi 3% całkowitej masy ciała. Oblicz, jaka
ilość atomów wapnia zawarta jest w organizmie dziecka o wadze 25kg.
1.2-22.
58g mieszaniny zawierającej 35% Al2(SO4)3
.
2H2O i 65% KAl(SO4)2
.
18H2O poddano suszeniu. Ile gram wody odparowano,
jeśli w procesie suszenia usunięto całkowicie wodę krystalizacyjną.
1.2-23.
Oblicz gdzie jest więcej gramów azotu: w 19g N2O3 czy w 27g N2O5.
1.2-24.
Oblicz ile cząsteczek i moli cząsteczek o wzorze C12H22O11 znajduje się w 1kg tej substancji ?
1.2-25.
Ile atomów zawiera prostopadłościan stalowy d=7,9g/cm
3
. Wymiary a=13,6cm, b=23,8cm,c=69,2cm.
1.2-26.
Oblicz masę molową Ca(NO3)2
1.2-27.
Oblicz ile cząstek znajduje się w 11,2dm
3
amoniaku w warunkach normalnych
1.2-28.
Mol jest to...
1.2-29.
W jakiej objętości CO2 znajduje sie taka sama liczba cząstek co w 10 dm
3
amoniaku NH3 w tych samych warunkach
fizycznych

Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 5 -
1.3. Mol, objętość molowa gazu
Gazy charakteryzują się znaczną ściśliwością. Spowodowane jest to tym, że w stanie gazowym odległości pomiędzy
cząsteczkami gazu są znaczne. Ściskając (sprężając) gaz powodujemy, że te odległości się zmniejszają:
mol gazu (6,023
.
10
23
cząsteczek)
p=1013hPa
T=273K
średnia odległość
pomiędzy cząsteczkami

Jeżeli weźmiemy inny gaz, jego cząsteczki będą miały nieco inne rozmiary, ale w porównaniu ze średnią odległością
między cząsteczkami, rozmiar cząsteczki gazu nie ma znaczenia:
mol gazu (6,023
.
10
23
cząsteczek)
p=1013hPa
T=273K
średnia odległość
pomiędzy cząsteczkami

Dlatego w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, taka sama ilość cząsteczek gazu zajmuje identyczną objętość.
Zdanie to wypowiedziane trochę w innej kolejności: w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, jednakowe
objętości gazu zawierają jednakowe ilości cząsteczek jest treścią hipotezy Avogadro.
W warunkach standardowych p=1013hPa i w temperaturze T=273K (0
o
C) każdy mol gazu zajmuje objętość 22,4dm
3
.

1.3-1.
Ile milimoli cząsteczek zawiera 1 cm
3
dowolnego gazu w warunkach normalnych?
1.3-2.
Ustalić wzór sumaryczny tlenku azotu wiedząc, że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1,96 g/dm
3
, a azot
tworzy tlenki, w których jest I, II, III, IV i V-wartościowy.
1.3-3.
Obliczyć w gramach masę cząsteczki gazu, którego gęstość wynosi 0,76 g/dm
3
w warunkach normalnych.
1.3-4. Obliczyć masę cząsteczkową gazu, którego gęstość względem wodoru wynosi 8,5.
Wskazówka: gęstość względem wodoru jest to stosunek masy cząsteczkowej (lub molowej) gazu do masy cząsteczkowej (lub
molowej) wodoru.
1.3-5.
Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następujących substancji: tlenu, wody, dwutlenku węgla,
siarki (d = 2,07 g/cm
3
), wodoru?
1.3-6.
Obliczyć masę:
a) 2 dm
3
tlenu odmierzonego w warunkach normalnych
b) 0,5 m
3
azotu odmierzonego w warunkach normalnych
c) 25 cm
3
tlenku węgla (CO) odmierzonego w warunkach normalnych

Podstawowe pojęcia chemiczne- 6 -
1.3-7.
W czterech zbiornikach o tej samej pojemności, tej samej masie, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury,
znajdują się cztery gazy: tlen, azot, amoniak i dwutlenek węgla. Który z tych zbiorników jest najlżejszy?
1.3-8.
Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a) 5 g tlenu, b) 12 g CO2, c) 0,2 g NH3, d) 4 g N2O, e) 70 g wodoru?
1.3-9.
W naczyniu o pojemności 100 cm
3
umieszczono 0,2 g wodoru. Czy warunki (ciśnienie i temperatura), w jakich się on
znajduje, mogą odpowiadać warunkom normalnym?
1.3-10.
W trzech naczyniach, w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury, umieszczono: 5 g azotu, 5 g tlenku węgla i 5 g
etylenu (C2H2). Czy objętości tych naczyń są równe?
1.3-11.
Butla zawiera 5 kg ciekłego chloru. Jaką objętość (w m
3
) zajmuje ta ilość chloru w warunkach normalnych?
1.3-12.
Czy w jednakowych warunkach, podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek: 1) 1 g wodoru i 1 g
tlenu, 2) 1 dm
3
wodoru i 1 dm
3
tlenu, 3) 1 mol wodoru i 1 mol tlenu?
1.3-13.
W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek, co w 1 cm
3
wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)?
1.3-14.
W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów, co w 4 cm
3
wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i
temperatury)?
1.3-15.
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 12,04
.
10
24
cząsteczek amoniaku?
1.3-16.
Ile cząsteczek znajduje się w 1 cm
3
gazu w warunkach normalnych?
1.3-17.
W ilu dm
3
dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) znajduje się 6 g węgla?
1.3-18.
Obliczyć gęstość w warunkach normalnych: a) tlenu, b) tlenku węgla CO, c) azotu, d) wodoru, e) siarkowodoru H2S.
1.3-19.
Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi:
a) 67,2 dm
3
wodoru odmierzonego w warunkach normalnych
b) 5,6 dm
3
metanu odmierzonego w warunkach normalnych
c) 11,2 dm
3
dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych
1.3-20.
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 48g metanu (CH4)?
1.3-21.
Oblicz łączną masę substratów reakcji syntezy, z której można otrzymać 44,8dm
3
siarkowodoru (w warunkach normalnych)
1.3-22.
Oblicz, w jakiej objętości tlenu znajduje się identyczna liczba cząsteczek O2, co w 40mg cząsteczek MgO
1.3-23.
Oblicz objętość 4g N2O
masę 6 dm
3
CO
gęstość CH4
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 7 -
1.3-24.
44,8dm
3
NO w warunkach normalnych stanowi:
a)............g substancji
b)............moli substancji
c)............cząstek substancji
1.3-25.
Obliczyć masę cząsteczkową gazu którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 1,96g/dm
3
.1.4. Prawa gazowe
Prawo Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego) powstało z połączenia trzech praw gazowych odkrytych wcześniej.
Jednakże wygodniej będzie nam dokonać czynności odwrotnej, czyli z prawa Clapeyrona wyprowadzić pozostałe prawa
gazowe. Prawo stanu gazu doskonałego dla dowolnej ilości gazu przyjmuje postać: PV=nRT, gdzie:
P – ciśnienie gazu w Pa (hPa)
V – objętość gazu w m
3
(dm
3
)
T – temperatura w kelwinach
R – stała gazowa
3
J hPa dm
R 8,314 (R=83,14 )
mol K mol K
·
=
· ·

* w nawiasie podano wartość stałej gazowej R dla ciśnienia wyrażonego w hPa i objętości wyrażonej w dm
3

Prawo Boyle’a – Marotte’a
Przy założeniu, że ilość moli gazu n=1, a temperatura przemiany nie zmienia się (mówimy, że przemiana gazu jest
izotermiczna), ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT. Jeśli R i T są stałe możemy zapisać:
PV=const lub P1V1=P2V2
Prawo Gay - Lussaca
Przemiany gazu dokonujemy przy stałym ciśnieniu P=const (przemiana izobaryczna). Ze wzoru Clapeyrona otrzymamy:
PV=RT (stałe przenosimy na prawą stronę), czyli 1 2
1 2
V R V
czyli const lub
V
P T T T P
V
= = =

Prawo Charlesa
Tym razem przemiana gazu następuje bez zmiany objętości, czyli V=const (przemiana izochoryczna). Wzór Clapeyrona dla
takiej przemiany można zapisać w postaci: 1 2
1 2
P
PV RT czyli con
P
st
P
T
l
T
ub
T
= = =

Wiemy, że 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm
3
(wielkość tę można wyliczyć z
prawa Clapeyrona). Gazy rzeczywiste w przybliżeniu zachowują się podobnie. Wiedząc, że gęstość gazu d=m/V, a dla
V=22,4dm
3
m=M, możemy obliczyć gęstość dowolnego gazu w warunkach normalnych: d=M/22,4dm
3
. Gęstość gazu w
dowolnych warunkach można obliczyć z prawa Clapeyrona (n=m/M):
m
PV RT, czyli PVM=mRT, oraz
m PM
d=
V RT M
= =


1.4-1.
Oblicz, jaką masę i objętość mają 103 mole tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla)
1.4-2.
Oblicz masę:
a) 2dm
3
tlenu
b) 0,5m
3
azotu
c) 25cm
3
tlenku węgla
Gazy odmierzono w warunkach normalnych
1.4-3.
Obliczyć liczbę moli dwutlenku węgla, który zajmuje objętość 2,4 dm
3
w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.
1.4-4.
Obliczyć masę dwutlenku siarki (SO2), który zajmuje objętość 30 cm
3
w temperaturze 293 K pod ciśnieniem normalnym.
1.4-5.
Butla zawiera 5 kg chloru. Jaką objętość (w m
3
) zajmie ta ilość chloru w temp. 295 K pod ciśnieniem normalnym?
Podstawowe pojęcia chemiczne- 8 -
1.4-6.
Obliczyć liczbę cząsteczek, jaka znajduje się w 22,4 dm
3
azotu odmierzonego w temperaturze 295 K pod ciśnieniem
normalnym.
1.4-7.
Obliczyć gęstość amoniaku w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.
1.4-8.
Obliczyć masę cząsteczkową gazu, jeżeli jego gęstość w temperaturze 293 K pod ciśnieniem 1000 hPa wynosi 1,15 g/dm
3
.
1.4-9.
Tak zwany „suchy lód” (stały CO2) ma gęstość 1,5 g/cm
3
. Jakie będzie ciśnienie w uprzednio opróżnionym zbiorniku o
pojemności 1 dm
3
, w którym całkowicie przesublimuje 1 cm
3
„suchego lodu” w temp. 294 K?
1.4-10.
Oblicz objętość ditlenku siarki powstającego w temperaturze 25
o
C i pod ciśnieniem 1 atm, w wyniku spalenia 10 g siarki w
reakcji: 1 mol oktasiarki z ośmioma molami ditlenu daje osiem moli ditlenku siarki Traktuj ditlenek jako gaz doskonały
1.4-11.
Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności V =1dm
3
, jeżeli wiadomo, że wypełniający je gaz jest gazem
doskonałym pod ciśnieniem p = 1
.
10
5
Pa,a jego temperatura wynosi t = 100 stopni Celsjusza?
1.4-12.
Pęcherzyk powietrza wypływając z dna jeziora pod powierzchnią wody zwiększa swoją objętość 3x, zakładając, że
temperatura wody nie zmienia się wraz z głębokością. Oblicz głębokość jeziora.
1.4-13.
Do litrowego naczynia zawierającego 100 cm
3
10% roztworu HCl (d=1,1 g/dm
3
) o temp. 21
o
C, wrzucono 3,27 g cynku, po
czym naczynie szczelnie zamknięto. Jakie ciśnienie ustali się w naczyniu, jeśli temperatura nie ulegnie zmianie?
1.4-14.
W celu otrzymania HCl sporządzono mieszaninę chloru i wodoru o łącznej objętości 0,5dm
3
(warunki normalne) i masie 1g.
Którego substratu użyto w nadmiarze?
1.4-15.
Dwulitrowy pojemnik wypełniony azotem wazy 50,00 g. Obliczyć pod jakim ciśnieniem [Pa] jest ten gaz, jeżeli temperatura
wynosi 20
o
C. W tych samych warunkach ciśnienia i w temperaturze 30
o
C ten sam pojemnik z argonem wazy 51,76g.
1.4-16.
Objętość gazu w temperaturze 300K i pod ciśnieniem 1400 hPa wynosiła 1,2 dm
3
. Jaką objętość zajmie ten gaz w
warunkach normalnych?
1.4-17.
Oblicz masę powietrza znajdującego się w pomieszczeniu o wymiarach 10m
x
5m
x
3m
1.4-18.
Oblicz na jak długo wystarczy tlenu 20 uczniom znajdującym sie w pracowni chemicznej (zakładając że pomieszczenie jest
hermetyczne), jeżeli każdy z nich zużywa ok. 0,1 m
3
tlenu na godzinę1.5. Podstawowe prawa chemiczne

1.5-1.
Podczas rozkładu 10g pewnej substancji otrzymano 5,6 substancji x oraz 2,23 dm
3
gazu. Ustal jaki gaz otrzymano?
1.5-2.
Podczas prażenia wapienia otrzymano 112 g wapna palonego i 88 g dwutlenku węgla. Ile gramów wapna prażono?
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 9 -
1.5-3.
Tlen w warunkach laboratoryjnych otrzymuje się między innymi w wyniku ogrzewania manganianu(VII)potasu. Z 10g tego
związku otrzymano 8,9g produktów stałych i tlen. Oblicz objętość, którą zajął w cylindrze otrzymany gaz(d=0,00143 g/cm
3
).
1.5-4.
Z rozkładu wody otrzymano 280 cm3 wodoru i 140 cm3 tlenu. Oblicz masę rozłożonej wody?Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 10 -
2. Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

2.1. Konfiguracja elektronowa pierwiastków
Model powłokowy atomu (model Bohra)
Właściwości chemiczne, a także fizyczne pierwiastków zależą od ich położenia w układzie okresowym pierwiastków. Można
powiedzieć, że położenie pierwiastka w układzie okresowym zależy od ilości elektronów na ostatniej powłoce (przynależność
pierwiastka do określonej grupy), oraz ilości powłok (położenie pierwiastka w okresie lub inaczej nr okresu).

Elektrony wokół jądra atomowego rozmieszczone są na powłokach, które nazywane są K, L. M, N, O… itd. (pierwsza,
znajdująca się najbliżej jądra powłoka nazywana jest powłoką K, a kolejne nazywane są od kolejnych liter alfabetu). Elektrony
znajdujące się na tej samej powłoce różnią się nieznacznie energią, natomiast elektrony znajdujące się na dwóch różnych
powłokach różnią się znacznie energią.
Jeżeli ponumerujemy powłoki:
nr powłoki 1 2 3 4 5
Nazwa powłoki K L M N O
to liczby określające nr powłoki nazywane są główną liczbą kwantową n. Maksymalna ilość elektronów na powłoce
określona jest wzorem: Maksymalna ilość elektronów=2n
2
, czyli na poszczególnych powłokach może być:
Nazwa powłoki K L M N O
Nr powłoki 1 2 3 4 5
Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 8 18 32 50
Możemy powiedzieć, że główna liczba kwantowa n określa maksymalną ilość elektronów na powłoce, lub energię elektronu.
Każdy atom jest elektrycznie obojętny. W jądrze atomu znajdują się protony i neutrony (noszą one wspólną nazwę
nukleonów – składniki jądra). Jak nazwa wskazuje neutrony są elektrycznie obojętne, natomiast protony posiadają jednostkowy
ładunek elektryczny +1. Elektrony posiadają ładunek -1 i w atomie liczba protonów w jądrze musi być równa liczbie elektronów
na wszystkich powłokach. Liczbę protonów (elektronów) w atomie rozpoznajemy po liczbie atomowej (nazywaną również liczbą
porządkową ponieważ wskazuje ona położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków). Druga z liczb w układzie
okresowym pierwiastków nazywana jest masą atomową. Po zaokrągleniu do liczby całkowitej (w górę lub w dół) nosi nazwę
liczby masowej. W przypadku skandu liczba masowa A wynosi 45, 44 (lub inne wartości bliskie 45). Liczba neutronów w jądrze
równa jest liczba neutronów w jądrze=A-Z.
Rozpisywanie elektronów na powłokach rozpoczynamy od:
 rozpisania istniejących powłok (ilość powłok poznajemy po nr okresu)
 rozmieszczenia elektronów na ostatniej powłoce, a następnie na powłokach najbardziej wewnętrznych,
poczynając od powłoki K, zgodnie ze wzorem: liczba elektronów=2n
2
.
Na ostatniej powłoce, zwanej powłoką walencyjną, znajdują się elektrony nazywane elektronami walencyjnymi. Liczba tych
elektronów równa jest numerowi grupy dla grup od nr 1 do 2, oraz nr grupy-10, dla grup o numerze większym od 10. Pierwiastki
z grup od 3 do 12 są pierwiastkami grup pobocznych. Dla tych pierwiastków (z grup od 3 do 10) ilość elektronów na ostatniej
powłoce równa jest zawsze 2 (wyjątkiem są pierwiastki grupy 11, dla których ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest
1, ale one uwzględnione są w podanej wyżej regule

Liczba
Liczba
masow
atomow Z
a
a
A
X

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 11 -
Dla przykładu rozpatrzmy rozmieszczenie elektronów (konfigurację elektronową) na powłokach dla argonu 18Ar i 25Mn
Argon leży w 3 okresie i 18 grupie, liczba atomowa 18. Ma więc 3 powłoki (3 okres) K, L, M. Na ostatniej powłoce ma 18-10=8
elektronów, a na pierwszej (K) 2 elektrony: K
2
L
x
M
8
. Z rachunku wynika, że na powłoce L musi mieć 18-2-8=8elektronów.
Konfiguracja elektronowa argonu to K
2
L
8
M
8
.
Mangan leży w 4 okresie i 7 grupie. Ma więc 4 powłoki: K, L, M, N, a na ostatniej 2 elektrony. Jego konfigurację możemy już
zapisać w postaci: K
2
L
8
M
x
N
2
, co daje 2+8+2=12 elektronów. Wszystkich elektronów posiada 25, czyli na powłoce M znajduje
się 25-12=13 elektronów. Konfiguracja elektronowa manganu to: K
2
L
8
M
13
N
2
.
Model atomu wg Bohra nazywa się modelem planetarnym, ponieważ według tego modelu elektrony krążą wokół jądra tak
jak planety wokół słońca. Chociaż model ten tłumaczy niektóre właściwości pierwiastków, chociażby chęć uzyskania oktetu
elektronowego, czyli uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego, to trudno przy jego pomocy wytłumaczyć
powstawanie wiązań.

Model kwantowy atomu (model Schrödingera)
Obecnie, aby przedstawić budowę atomu, oraz tworzenie się wiązań chemicznych korzystamy z modelu opartego na
mechanice kwantowej (modelu Schrödingera). Według tego modelu elektrony w atomie znajdują się na orbitalach (nazywanych
czasami podpowłokami). Orbitalem nazywamy przestrzeń wokół jądra atomowego, w której mogą znajdować się maksymalnie
2 elektrony. Kształt orbitalu wynika z rozwiązania równania Schrödingera i w tym ujęciu, orbital jest niczym innym, jak funkcją
matematyczną z pewnymi parametrami.
Każdej powłoce przyporządkowaliśmy wcześniej pewne liczby naturalne, które nazwaliśmy główną liczbą kwantową n. Liczby
te określają jednocześnie ilość typów orbitali (podpowłok) w danej powłoce:
Główna liczba kwantowa n 1 2 3 4
Ilość typów orbitali (ilość podpowłok) 1 2 3 4
Pierwszym parametrem, w równaniu Schrödingera, określającym orbitale jest główna liczba kwantowa n, która tak jak
poprzednio określa energię elektronu w atomie, wielkość orbitalu lub ilość typów orbitali.
Obok głównej liczby kwantowej n, istnieje poboczna liczba kwantowa l, która przyjmuje wartości l=0 do l=n-1. Poboczna liczba
kwantowa określa kształt orbitalu (oraz pośrednio ilość różnych typów orbitali):
n= 1 2 3 4 5
l= 0 0, 1 0, 1, 2 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, 4
Jeżeli główna liczba kwantowa wynosi 5, to możemy mieć 5 rodzajów (typów) orbitali. Rodzaje orbitali opisane są poboczną
liczbą kwantową l, przyjmującą wartości 0, 1, 2, 3, 4. Orbital opisany poboczną liczbą kwantową l=0 nazywany jest orbitalem
typu s (od słowa single – główny). Jeżeli l=1, to orbital opisany taką poboczną liczbą kwantową nazywany jest orbitalem p (od
słowa principal – główny). Kolejne orbitale nazywane są d dla l=2, f dla l=3, g dla l=4 itd. (dalsze orbitale przyjmują nazwy od
kolejnych liter alfabetu). Dla głównej liczby kwantowej n, jest tyle typów orbitali, ile jest pobocznych liczb kwantowych. Na
przykład dla głównej liczby kwantowej 5 (jest 5 typów orbitali) ponieważ mamy 5 pobocznych liczb kwantowych, które przyjmują
wartości: 0, 1, 2, 3, 4.
Każdy typ orbitalu musi być umiejscowiony w przestrzeni. Rozmieszczenie orbitalu w przestrzeni opisuje magnetyczna
liczba kwantowa m, która przyjmuje wartości m≥l oraz m≤l. Oczywiście magnetyczna liczba kwantowa m określa nam ilość
orbitali danego typu.
Jeżeli n=1, to l=0 i m=0. Oznacza to, że istnieje tylko 1 orbital typu s. Dla n=2 l może przyjąć wartości 0 i 1. Dla l=0 m=0, czyli
dla głównej liczby kwantowej 2 istnieje jeden orbital typu s, oznaczany jako 2s, ale dla l=1 (czyli dla orbitalu 2p) możemy
przypisać magnetyczne liczby kwantowe m=-1, 0, 1. Oznacza to, że mamy 3 orbitale typu 2p. W poniższej tabeli zebrane
zostały typy orbitali dla głównej liczby kwantowej n=5:
główna liczba kwantowa 5
poboczna liczba kwantowa 0 1 2 3 4
typ orbitalu s p d f g
magnetyczna liczba
kwantowa
0 -1, 0, 1 -2, -1, 0, 1, 2 -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3
-4, -3, -2, -1, 0, 1,
2, 3, 4
ilość orbitali danego typu
(l+1)
1 3 5 7 9
kształt orbitalu


lub2.1-1.
Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących jonów: Na
+
, Br
-
, Ca
2+
.
2.1-2.
Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu, magnezu, bromu, siarki, glinu, telluru?
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 12 -
2.1-3. Na podstawie podanej konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka określ położenie tego pierwiastka w układzie
okresowym, symbol chemiczny, liczbę atomową i masową.
a) 1s
2
2s
2
2p
3
b)1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
l0
4s
2
4p
6

c) [Ar]3d
3
4s
2

2.1-4.
Dla atomów pierwiastków o podanych konfiguracjach elektronowych określ liczbę powłok elektronowych w atomie, liczbę
elektronów walencyjnych i elektronów niesparowanych, skład jądra atomowego oraz rodzaj i ładunek jonu, który dany atom
może utworzyć, dążąc do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego.
a) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4

b) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2

c) [Kr]5s
1

2.1-5.
Wyjaśnij, dlaczego promień jonu pierwiastka z grupy 1 jest krótszy od promienia atomu tego pierwiastka, natomiast promień
anionu pierwiastka położonego w tym samym okresie, lecz w grupie 17 jest dłuższy od promienia atomu.
2.1-6.
Uzasadnij, który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter metaliczny
a) sód czy potas
b) sód czy magnez
2.1-7.
Uzasadnij, który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter niemetaliczny.
a) siarka czy chlor
b) fluor czy chlor
2.1-8.
Oblicz liczbę podpowłok elektronowych znajdujących się w powłoce n=4. Oznacz je symbolami.
2.1-9.
Określ liczbę stanów kwantowych :
a) w podpowłoce d czwartej powłoki
b) w podpowłoce p czwartej powłoki
c) w powłoce n=4
2.1-10.
Podaj wartość liczb kwantowych n, l, m dla czwartej powłoki.
2.1-11.
Jakie orbitale określane są przez liczby kwantowe?
a) n=1, l=0
b) n=2, l=0
c) n=2, l=1
d) n=3, l=0
e) n=3, l=2
f) n=4, l=2
g) n=4, l=3
2.1-12.
Ile elektronów może znajdować się w podpowłokach?
a) p
b) d
c) f
d) s
2.1-13.
Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierwszej (E1) i wartości
n. Przedstawić tę zależność w postaci: En=f(E1,n) i obliczyć energię na powłoce czwartej, przyjmując E1=-13,6 eV.
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 13 -
2.1-14.
Rozpisz konfigurację elektronową następujących pierwiastków: Na, Ca, Cl, Si, Cu


2.2. Budowa cząsteczki, budowa wiązania chemicznego

2.2-1.
Podaj nazwę atomu pierwiastka, w którego stronę będzie przesunięta wspólna para elektronowa w podanych cząsteczkach
związków chemicznych
a) H2O
b) HF
c) NH3
d) CH4
e) SiH4
2.2-2.
Przedstaw mechanizm powstawania wiązania koordynacyjnego.
a) w cząsteczce SO2
b) w jonie NH4
+
2.2-3.
W podanych cząsteczkach związków chemicznych wskaż akceptor i donor pary elektronowej.
a) CO
b) SO2
c) HNO3
d) HCIO4
2.2-4.
Wyjaśnij, kiedy powstają:
a) wiązania metaliczne,
b) wiązania wodorowe,
c) oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa.
2.2-5.
Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania jonowego.
2.2-6.
Wymień cechy, które decydują o przewadze wiązania jonowego w danym związku chemicznym.
2.2-7.
Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego.
2.2-8.
Przedstaw mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego w następujących cząsteczkach (elektrony walencyjne
zaznacz kropkami).
a) Cl2
b) O2
c) N2
2.2-9.
Wyjaśnij, na czym polega mechanizm tworzenia się wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego i w jakich warunkach ono
powstaje.
2.2-10.
Wymień 3-4 cechy charakterystyczne związków chemicznych o budowie jonowej i kowalencyjnej.
2.2-11.
Określ jaki to jest typ wiązania oraz napisz wzory kreskowe i kropkowe a) KCl b) CaBr2 c) NH3 d) N2
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 14 -
2.2-12.
Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3, a ich atomy mają trzy powłoki?
2.2-13.
Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu, magnezu, bromu, siarki, glinu i telluru?
2.2-14.
Korzystając z tablicy elektroujemności, podaj rodzaje wiązań w Cl2, KCl, HCl, oraz opisz jedno z nich.
2.2-15.
Przedstaw wzory elektronowe: Na2CO3 oraz KNO2
2.2-16.
Na podstawie energii wiązań uzasadnić, dlaczego azot tworzy cząsteczki N2, a fosfor P4 (o kształcie tetraedru, w którym
każdy atom P tworzy trzy pojedyncze wiązania z pozostałymi atomami).
2.2-17.
Moment dipolowy cząsteczki HCl wynosi 1,08 D. Długość wiązania jest równy 127 pm. Obliczyć ładunek zgromadzony na
atomach chloru i wodoru.


2.3. Hybrydyzacja, geometria cząsteczki, metoda VSEPR

2.3-1.
Wskaż drobiny, które maja kształt trójkąta równobocznego i drobiny o kształcie trójkąta równoramiennego.
BF3, OF2, CO3
2-
, CS2, PbCI2
2.3-2.
Przedstaw zapisem klatkowym:
a) atom węgla w stanach podstawowym i wzbudzonym,
b) atom chloru w stanach podstawowym i wzbudzonym pierwszym, drugim oraz trzecim
2.3-3.
Podaj rodzaj wiązania chemicznego (o, t), który powstanie w wyniku wymieszania:
a) dwóch orbitali s
b) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p
c) orbitali px i px
d) orbitali py i py.
Naszkicuj kształty tych orbitali cząsteczkowych.
2.3-4.
Podaj typ hybrydyzacji i określ kształt cząsteczki, jeżeli orbitale zhybrvdvzowane powstały w wyniku wymieszania:
a) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p,
b) jednego orbitalu s i dwóch orbitali p,
c) jednego orbitalu s i trzech orbitali p.
2.3-5.
Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego i naszkicuj kształt cząsteczki związków chemicznych o podanych wzorach:
a) BeCI2
b) BF3
c) CH4
2.3-6.
Drobiny o podanych wzorach podziel ze względu na typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3), której ulega atom centralny:
Wskazówka: hybrydyzacji nie ulegają te orbitale, które tworzą wiązania typu t.
BeH2, CO2, HCN, BCI3, SO3, SO2, CO3
2-
, CCI4, H2O, NH3, H2SO4

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 15 -

2.3-7.
Ustalając budowę cząsteczek metodą VSEPR, korzysta się ze wzoru EAnHm. Za pomocą tego wzoru przedstaw
następujące wzory cząsteczek: H2O, HCIO, HCI, O3
2.3-8.
Oblicz liczbę elektronów walencyjnych w cząsteczkach i jonach- H2S, HCIO4, CS2, SO4
2-
, Br2, O3, N2, NO2
-
, NO2
+

2.3-9.
Korzystając z metody VSEPR, określ budowę cząsteczki CH2Br2 i jonu SO4
2-
.
2.3-10.
Korzystając z metody VSEPR, wskaż cząsteczki i jony które mają budowę kątową oraz mające budowę liniową.
BeO2
2-
, H2O, CS2, HClO


2.3-11.
Zaproponuj wzór drobiny o budowie tetraedrycznej (tetragonalnej), w której atom centralny będzie otoczony:
a) czterema ligandami o trzech wolnych parach elektronowych
b) czterema ligandami, które nie mają wolnych par elektronowych
2.3-12.
Narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ ich kształt. a)CCl4, KCl b) NI3, BeCl2, c)HCN, H2S. Naszkicuj
struktury przestrzenne odpowiadające tym cząsteczkom.
2.4. Promieniotwórczość
Wszystkie równania reakcji powinniśmy traktować jak równania matematyczne (prawo zachowania masy, prawo
zachowania ładunku). W przypadku zwykłych reakcji prawo zachowania masy kontrolujemy licząc ilość atomów każdego
pierwiastka. Przy równaniach reakcji jądrowych ten sposób nie jest właściwy, ponieważ jedne atomy przemieniają się w inne,
ale prawo zachowania masy i ładunku też nas obowiązuje. Kontrolujemy je licząc masy atomowe i liczby atomowe.
Dla pierwiastka X stosujemy następujące oznaczenia:
liczb
liczb
a mas
a atomowa
(
owa
(ma
ladune
sa ato
k j
mow
ądra)
a)
Z
A
X
Promieniowanie emitowane przez jądro atomowe oznaczamy w następujący sposób:
a) o - jądra helu He,
4 4
2 2
lub He o
b) |
-
- elektrony,
0 0
1 -1
lub e |
÷

c) |
+
- pozytony,
0
1
|
+

d) n – neutron,
1
0
n
e) ¸ - promieniowanie gamma.
0
0
¸
Poprawnie zapisanie równania reakcji jądrowej sprowadza się do zrównania liczb masowych i liczb atomowych po lewej i
prawej stronie równania reakcji:
12 12 4 A 1
6 6 2 Z 1
C X p możemy zapisać jako: C He X p o + ÷ + + ÷ +
czyli: 12+4=A+1, A=15,
6+2=Z+1, Z=7
i ostatecznie:
12 4 15 1
7 6 2 1
C He N p + ÷ +
(w układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy, że pierwiastkiem o liczbie atomowej 7 jest azot).

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 16 -
Dla reakcji rozpadu promieniotwórczego zawartość promienotwórczego izotopu zmienia się w czasie wg zależności:
0
C
ln kt
C
=
. Dla tych charakterystyczny jest czas po którym zaniknie połowa substratu, czyli czas połowicznego zaniku
(połowicznej przemiany), oznaczony jako t1/2 lub t. Po czasie tym oczywiście C=1/2C0. Podstawiając we wzorze 1/2C0 za C
oraz t za t otrzymamy:
0 0
0
0
C 2C
k ln ln ln2, czyli k
C
0 693
C
2
= , t t = = =
W obliczeniach można wykorzystywać powyższe wzory, lub skorzystać z następujących zależności:
jżeli następuje przemiana A  B, to:
po czasie t zostanie połowa masy początkowej izotopu A; m=m0
.
1/2
po czasie 2t zostanie 1/4 masy początkowej izotopu A m=m0
.
(1/2)
2

po czasie 3t zostanie 1/8 masy początkowej izotopu A m=m0
.
(1/2)
3

po czasie t zostanie m=m0
.
(1/2)
t/t

Z ostatniej zależności można obliczyć okres półtrwania:
t
n 0
t
0
m
m czyli
2
2 2
m
m
t
t
= = = . Należy znaleźć takie n, przy którym
2
n
=m0/m, a następnie skorzystać z zależności: t/t=n, czyli t=t/n.
Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Określ czas połowicznego
rozpadu
Odp.
Jeżeli zawartość promieniotwórczego izotopu zmniejszyła się 4-ktrotnie, to m0/m=4, czyli 4=2
2
, co oznacza, że t/t=2. Jeżeli
t=4lata, to t=t/n=4lata/2=2 lata.

2.4-1.
Czas połowicznego rozpadu izotopu kobaltu Co (liczba atomowa- 27, masa atomowa- 60), który emituje cząstki beta minus
(|
-
) wynosi 5 lat.
- jaki pierwiastek powstanie w wyniku tej przemiany?
- po ilu latach z 8g próbki pozostanie 0,5 g?
2.4-2.
Dopisz szósty człon w szeregu i określ prawidłowość według której został ułożony: 219-Rn, 215-Po, 215- At, 211- Bi, 211-
Po...
2.4-3.
Próbka pewnego materiału promieniotwórczego zawiera obecnie 40g izotopu Co-60 o okresie półtrwania równym 5 lat.
Oblicz, ile gramów tego izotopu rozpadnie się w ciągu najbliższych 15 lat.
2.4-4.
Polon-210 ulega przemianie alfa. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni. Napisz równanie tej przemiany.
W pojemniku umieszczono 1g polonu-210. Oszacuj masę tego izotopu, która pozostanie po upływie 414 dni.
2.4-5.
Jaka była masa izotopu kobaltu-60 10 lat temu, jeżeli okres półtrwania wynosi 5 lat, a próbka zawiera obecnie 0,1 g tego
izotopu.
2.4-6.
Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Określ czas połowicznego
rozpadu.
2.4-7.
Oblicz długość fali Balmera przy powrocie elektronu z 3 powłoki.
2.4-8.
Okres połowicznego rozpadu izotopu 209/84 Po wynosi 102 lata. Sporządź wykres zależności masy pierwiastka od czasu i
odczytaj z wykresu:
a)masę pierwiastka który pozostanie z próbki o masie 100mg po upływie 153 lat
b) czas, po którym z próbki o masie 100mg pozostało 12,5 mg pierwiastka

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 17 -
2.4-9.
Podaj trwały izotop, który powstanie z Uranu
238
92
U, w wyniku 8 przemian typu alfa i 6 typu beta.
2.4-10.
Pierwiastek promieniotwórczy
226
88
Ra wyemitował 3 cząstki o i 3 cząstki |. Podaj skład jądra nowo powstałego atomu.
2.4-11.
Oblicz jaki musi być czas połowicznego rozpadu nuklidu promieniotwórczego aby rozpad 30% jąder nastąpił w ciągu 4h.
2.4-12.
Uzupełnij równania reakcji przemian jądrowych
244 134 1
0
61 1 1
0
238 247 1
0
44 0
1
53 52
Am I ........... 3 n
Ni H ................. n
U ....... Es 5 n
Ti e .........
Co Fe ............
÷
÷ + +
+ ÷ +
+ ÷ +
+ ÷
÷ +


2.5. Izotopy
Wyobraźmy sobie następujący zbiór kulek:
10 sztuk kulek czerwonych o masie 3g każda,
7 sztuk kulek niebieskich o masie 2g każda.
Średnia masa kulki nie jest średnią matematyczną (
3g 2g
2,5g
2
+
= ), a tak zwaną średnią
ważoną. Masa tych kulek wynosi 44g, czyli średnia masa kulki
_
44g
m
17
2,588g = = .
44,00g

10 kulek czerwonych na 17 wszystkich stanowi c%cz=100%
.
10/17=58,82%, natomiast 7 kulek niebieskich na 17 wszystkich
stanowi c%n=100%
.
7/17=41,18%/. Z definicji procentów możemy powiedzieć, że na 100 kulek mamy 58,82 sztuki czerwonych
kulek, oraz 41,18 sztuk kulek niebieskich. Średnia masa kulki (średnia ważona):
_
58,82 3g 41,18 2g
m
10
2,58
0
8g
· + ·
= = .
W podobny sposób oblicza się średnią masę pierwiastka mając jego skład izotopowy i masy poszczególnych izotopów.
Ile wynosiła by masa atomowa wodoru gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru D2.
Odp.
Gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru, to znaczy, że na 10 cząsteczek przypadałaby cząsteczka deuteru.
Zawartość deuteru wynosiła by c%D=100%
.
1/10=10%. Pozostałość do 100% stanowił by prot (H2), czyli c%H=100%-10%=90%.
Masa atomowa deuteru MD=2u, natomiast protu MH=1u. Średnia masa atomowa wodoru wynosiła by więc
_
10% 2u 90% 1u
M
100%
1,1u
· + ·
= =

2.5-1.
Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych 69 (60,2%) i 71
(39,8%). Odszukać ten pierwiastek w układzie okresowym.
2.5-2.
Naturalna miedź składa się z izotopów Cu-63 i Cu-65. Stosunek liczby atomów tych izotopów wynosi 8:3. Oblicz średnią
masę miedzi.
2.5-3.
Naturalny azot składa się z izotopów N-14; N-15, a naturalny tlen z O-16; O-17 iO-18. Ile różnych postaci cząsteczek
zawiera NO2?
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 18 -
2.5-4.
Oblicz skład procentowy mieszaniny 2 izotopów litu, wiedząc, że masa atomowa tego pierwiastka wynosi 6,94u oraz ze
pierwszy jego izotop zawiera w jadrze atomowym 3 neutrony, a drugi izotop 4 neutrony.
2.5-5.
Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów bromu, widząc, ze jego masa atomowa wynosi 79,9u oraz, że jeden z
izotopów bromu ma w jądrze 44, a drugi 46 neutronów.
2.5-6.
Miedz skalda się z dwóch izotopów: 63Cu i 65Cu. Lżejszego w przyrodzie jest 80% oblicz średnią masę miedzi.
2.5-7.
Ile rodzajów cząsteczek powstanie w reakcji jednowartościowego pierwiastka A stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów
(A-1 10% i A-2 90%) z jednowartościowym pierwiastkiem B stanowiącym również mieszaninę dwóch izotopów (B-1 30% i B-2
70%)? Oblicz, jaki procent stanowi każdy rodzaj cząsteczek w produkcie reakcji.
2.5-8.
Woda w przyrodzie zawiera obok cząsteczek H2O,oraz pewna niewielka ilość cząsteczek D2O. Średnio stosunek ilości
izotopów D do H wynosi 1:5500. Obliczyć ile gramów wody ciężkiej znajduje się w 1 m
3
wody naturalnej.
2.5-9.
Wyjaśnij niedobór masy, energię wiązania. Atom deuteru składa sie z 1 protonu, 1 neutronu, 1 elektronu. Oblicz
niedobór masy
2.5-10.
Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie izotopów azotu, widząc że średnia masa atomowa tego
pierwiastka wynosi 14,0067u,a występujący w przyrodzie azot jest mieszaniną azotu o liczbie masowej 14 i liczbie masowej 15

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 19 -
3. Stechiometria

3.1. Obliczanie wzoru związku na podstawie składu ilościowego

3.1-1.
Obliczyć zawartość procentową siarki w związkach SO2, SO3
3.1-2.
Obliczyć zawartość procentową węgla w węglanie wapnia (CaCO3),
3.1-3.
Obliczyć skład procentowy siarczku miedzi(I) (Cu2S).
3.1-4.
Nie wykonując obliczeń określić, który z następujących związków zawiera najwyższy procent siarki: Na2S2O3, Na2S2O7,
Na2S2O8?
3.1-5.
Obliczyć skład procentowy tlenku siarki, w którym stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 2:3.
3.1-6.
Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytanie: czy chlorek sodu zawiera taki sam procent chloru, jak chlorek potasu?
3.1-7.
Ile procent P2O5 znajduje się w fosforanie(V) wapnia Ca3(PO4)2?
3.1-8.
Tlenek pewnego czterowartościowego pierwiastka zawiera 13,4% tlenu. Jaki to pierwiastek?
3.1-9.
W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym
stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy 1:0,75. Obliczyć wzór elementarny.
3.1-10.
W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi 2:1. Obliczyć wzór elementarny.
3.1-11.
Obliczyć wzór najprostszy (empiryczny) związku zawierającego 59% sodu i 41 % siarki.
3.1-12.
Stosunek wagowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7:8. Podać wzór empiryczny.
3.1-13.
Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1g tlenku zawiera 0,4g siarki
3.1-14.
Ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu, jeżeli masa cząsteczkowa tego związku
wynosi 110u.
3.1-15.
Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 92u, zawierającego 30,5% azotu.
3.1-16.
Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w temperaturze 293K
pod normalnym ciśnieniem wynosi 1,25g/dm
3
.


Stechiometria- 20 -
3.1-17.
Ustalić wzór rzeczywisty glukozy, wiedząc, że stosunek wagowy pierwiastków wynosi C:H:O = 6:1:8,, a masa jednego mola
glukozy wynosi 180g.
3.1-18.
Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 20% siarki. Jaki to metal?
3.1-19.
Trójpierwiastkowy związek o masie mola 147g zawiera 49% węgla i 2,7% wodoru. Obliczyć wzór sumaryczny.
3.1-20.
Fosforan(V) pewnego metalu ma masę cząsteczkową 212u i zawiera 30,2% tlenu. Jaki to metal?
3.1-21.
Obliczyć procent wody hydratacyjnej w CuSO4.5H2O.
3.1-22.
Ustalić wzór hydratu siarczanu(VI) sodu, jeżeli zawiera on 47% wody.
3.1-23.
Ustalić wzór chemiczny hydratu chlorku wapnia zawierającego 27,2% wapnia.
3.1-24.
Sól M(NH4)2(SO4)2
.
6H2O zawiera 14,3% metalu M. Jaki to metal?
3.1-25.
Dwuujemny jon SxOy
-2
zawiera 57,1% siarki. Ustal wzór empiryczny jonu.
3.1-26.
Oblicz stosunek liczby kationów do liczby anionów w 2 molowym roztworze Cr2(SO4)3. Czy stosunek ten ulegnie zmianie po
3-krotnym rozcieńczeniu roztworu?
3.1-27.
Dwie sole potasowe pewnych kwasów tlenowych zawierają odpowiednio 24,7% i 39,6% potasu. Obie reszty kwasowe mają
identyczny wzór sumaryczny, różnią się jednak wartościowością. Jakie to sole?
3.1-28.
W ilu gramach tlenku złota Au2O3, znajdują się 3 gramy złota
3.1-29.
W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y=3:5, a stosunek y:z=2:1. Ustalić wzór elementarny tego związku.
3.1-30.
Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach
normalnych wynosi 1,339 g/dm
3
Narysuj wzór strukturalny tego związku.
3.1-31.
Gęstość gazowego fluorowodoru względem wodoru jest równa 20,0. Podaj rzeczywisty wzór sumaryczny tego związku.
3.1-32.
Stwierdzono że w 25,0g siarczku pewnego czterowartościowego pierwiastka znajduje się 5,9g siarki. Jaki pierwiastek
tworzy omawiany siarczek?
3.1-33.
Ile g cynku znajduje się w 1kg tlenku cynku ZnO
3.1-34.
Uwodniony siarczan magnezu zawiera 51,17% wody krystalizacyjnej. Obliczyć liczbę cząsteczek wody krystalizacyjnej
przypadający na 1 cząsteczkę siarczanu magnezu.

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 21 -
3.1-35.
Napisz wzór i nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 198 u, zawierającego atomy pierwiastka trójwartościowego.
3.1-36.
Ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 110 u i 7
atomów drugiego pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 112 u. Podaj nazwę tego związku.
3.1-37.
Ustal wzór sumaryczny węglowodoru, który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 1,34 g/dm
3
i zawiera 80%
węgla.
3.1-38.
Obliczyć stosunek wagowy pierwiastków w związkach: a) CO2, b) Fe2S3, c) C6H12O6.
3.1-39.
Siarczan(IV) (siarczyn) sodu jest związkiem sodu, siarki i tlenu. Podczas rozkładu 126g tego związku otrzymano 62g tlenku
sodu i 64g dwutlenku siarki. Obliczyć stosunek wagowy sodu do siarki i tlenu w siarczanie(IV) sodu wiedząc, że w tlenku sodu
stosunek wagowy sodu do tlenu wynosi 23:8, a w dwutlenku siarki stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 1:1.
3.1-40.
Jaki jest wzór rzeczywisty związku zawierającego 29,1% sodu; 40,5% siaki i 39,4% tlenu wiedząc, że 0,7 molowy roztwór
tego związku ma gęstość równą 1,11 g/cm
3
a jego stężenie procentowe wynosi 10%?
3.1-41.
Oblicz skład procentowy CuS. Czy taki sam procent masowy siarki zawiera Cu2S?
3.1-42.
Zawartość procentowa potasu i tlenu w pewnej soli, o masie molowej równej 122,5 g/mol, wynosi odpowiednio: 31,84% i
39,18%.Resztę stanowi niemetal X. Stosunek molowy potasu do niemetalu X wynosi 1:1. Podaj wzór oraz nazwę tej soli.
3.1-43.
Ustal wzór rzeczywisty chlorku o masie cząsteczkowej 167u,wiedząc że zawiera on 42,5% chloru?
3.1-44.
Ustalić wzór sumaryczny cukru o masie cząsteczkowej 180u, zawierającego 40% węgla i 6,67% wodoru.
3.1-45.
Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie molowej około 1,5 raza większej od masy molowej tlenku jaki ten
pierwiastek tworzy. Znaleźć jaki to pierwiastek.
3.1-46.
Zawartość pewnego trójwartościowego metalu w jego siarczanie(VI) wynosi 27,9%. Podać masę atomową i nazwę tego
metalu.
3.1-47.
Oblicz skład procentowy związku żelaza z siarką, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi 7:6.
3.1-48.
W pewnej temperaturze i pod pewnym ciśnieniem 0,506 dm
3
gazu zawierającego 90,28% krzemu i 9,72% wodoru ma masę
równą w przybliżeniu masie 1,12 dm
3
N2. Dokonaj obliczenia i podaj wzór cząsteczki tego gazu.
3.1-49.
Ustal stosunek masowy składników i skład procentowy
a) nonanu
b) pentenu
c) butynu
3.1-50.
Oblicz zawartość procentową pierwiastków w wapieniu (węglanie wapnia).

Stechiometria- 22 -
3.1-51.
Jaki tlenek dwuwartościowego metalu o masie cząsteczkowej 217u znajduje sie w butelce na której przyklejono
piktogram?.Jak należy postępować z tą substancją?
3.1-52.
W tlenku miedzi(I) stosunek masowy miedzi do tlenu wynosi 8/1 a w tlenku miedzi(II) wynosi 4/1. Z 10 g miedzi w reakcji
utleniania powstało 11,25 g tlenku. Ustal który z tlenków powstał z reakcji.
3.2. Obliczanie wzoru związku na podstawie równania reakcji

3.2-1.
Całkowite spalenie pewnej ilości węglowodoru dało 0,66g CO2 oraz 0,36g H2O. Obliczyć wzór empiryczny węglowodoru.
3.2-2.
Ze spalenia 4g węglowodoru o masie mola 40g otrzymano 13,2g dwutlenku węgla. Obliczyć wzór rzeczywisty.
3.2-3.
Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1,6g SO2 Ustalić wzór empiryczny siarczku miedzi.
3.2-4.
Redukując 0,25 mola pewnego tlenku żelaza zużyto 12g węgla. Otrzymano 42g żelaza i tlenek węgla(II). Ustalić wzór
sumaryczny redukowanego tlenku.


3.2-5.
Do zredukowania 1 mola tlenku uranu o masie cząsteczkowej 842u zużyto 179,2dm
3
wodoru (warunki normalne).
Produktem redukcji były: uran i woda. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku.
3.2-6.
5g uwodnionego siarczanu(VI) glinu rozpuszczono w wodzie i cały zawarty w nim glin wytrącono ilościowo w postaci
AlAsO4 o masie 2,5g. Obliczyć liczbę moli wody hydratacyjnej przypadającej na 1 mol siarczanu(VI) glinu.
3.2-7.
Z iloma cząsteczkami wody krystalizuje MgHPO4 jeżeli hydrat zawiera 40,8% P2O5?
3.2-8.
Spalanie związku zawierającego C, H, S dało 2,64g CO2 2,16g H2O 3,84g SO2. Masa cząsteczkowa MCxHySz=48u. Podaj
pełny wzór tego związku.
3.2-9.
W wyniku rozkładu termicznego próbki o masie 1,3217g węglanu(IV) pewnego metalu otrzymano 0,6318 g tlenku tego
metalu. Wiedząc, że w trakcie procesu rozkładu metal nie zmienia stopnia utleniania, ustal jego nazwę.
3.2-10.
Ustalono, że badany związek chemiczny zbudowany jest z atomów żelaza i tlenu. W wyniku redukcji w wodorze 16,0g tego
związku otrzymano 5,40g H2O. Jaki jest wzór empiryczny tego związku?
3.2-11.
Pierwiastek chemiczny należy do 2 grupy układu okresowego połączył się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. W wyniku
reakcji powstało 400 gramów tlenku.
a) oblicz masę pierwiastka, który połączył się z tlenem.
b) oblicz objętość tlenu niezbędnego w tej reakcji, wiedząc, że jego gęstość wynosi 1,429 g/dm
3

c) ustal wzór sumaryczny tego tlenku

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 23 -
3.2-12.
Oblicz wartościowość uranu w soli powstającej podczas reakcji 0,1g uranu z kwasem, jeżeli wydzieliło się 18,8cm
3
wodoru
(warunki normalne)
3.2-13.
Tlenek pewnego trójwartościowego pierwiastka reaguje z wodą, dając jednozasadowy kwas o masie cząsteczkowej 47u.
Podaj wzór tego tlenku i ułóż jego równanie reakcji z wodą.
3.2-14.
Zmieszano 5g miedzi z 2g siarki i przeprowadzono reakcję syntezy siarczku miedzi(II). Oblicz skład masowy powstałej
mieszaniny.
3.2-15.
Zredukowano wodorem 32g pewnego tlenku żelaza FexOy i otrzymano żelazo oraz 10,8g wody. Ustal wzór sumaryczny
zredukowanego tlenku.
3.2-16.
Do spalenia 1mola węglowodoru o masie cząsteczkowej 70u zużyto 168dm
3
tlenu(warunki normalne). Produktami spalenia
były CO2 i H2O. Ustalić wzór sumaryczny węglowodoru
3.2-17.
Z 5g pewnego związku chloru otrzymano 12,3g chlorku srebra. Ile procent chloru zawierał wyjściowy związek?
3.2-18.
Po ogrzaniu 1,5 g pewnego związku wydzieliło się 0,6765 g tlenu. Pozostałość stanowi chlorek sodu. Podaj wzór związku.
3.2-19.
Próbkę chlorku żelaza o masie 0,325g rozpuszczono w wodzie, a następnie wytrącono jony chlorkowe azotanem(V) srebra.
Ustal wzór chlorku żelaza, jeśli masa otrzymanego osadu wynosiła 0,86g.
Stechiometria reakcji- 24 -
4. Stechiometria reakcji

4.1. Obliczenia na podstawie równania reakcji
Rozwiązując większość zadań z chemii powinniśmy zacząć, o ile to możliwe, od napisania równania reakcji chemicznej.
Zadania ze stechiometrii reakcji, bez poprawnego zapisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej nie da się rozwiązać.
Dalszym kluczowym etapem jest przeczytanie tego równania reakcji. Na tym etapie pomocne są współczynniki
stechiometryczne oraz znajomość stanu skupienia reagentów i produktów reakcji. Na przykład reakcję miedzi z kwasem
siarkowym(VI) możemy przeczytać w następujący sposób:
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
a) 1 atom miedzi reaguje z 2 cząsteczkami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 cząsteczkę siarczanu(VI) miedzi(II), cząsteczkę
tlenku siarki(IV), oraz 2 cząsteczki wody.
Z 1 atomem lub z jedną cząsteczką raczej nigdy nie mamy do czynienia, dogodniejsze może być przeczytanie tego równania w
inny sposób.
b) 1 mol miedzi reaguje z 2 molami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 mol siarczanu(VI) miedzi(II), mol tlenku siarki(IV), oraz 2
mole wody.
Mol każdej substancji posiada określoną masę, możemy równanie reakcji przeczytać z wykorzystaniem mas molowych:
c) 63,55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159,55g siarczanu(VI) miedzi(II), 64g tlenku siarki(IV), oraz 36g
wody.
Tlenek siarki(IV) jest gazem. Mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm
3
, czyli:
d) 63,55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159,55g siarczanu(VI) miedzi(II), 22,4dm
3
tlenku siarki(IV), oraz
36g wody.
W zależności od potrzeb (treści zadania, pytania w zadaniu) podane wyżej sposoby możemy mieszać ze sobą:
e) 1 mol miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) tworząc 1mol siarczanu(VI) miedzi(II), 22,4dm
3
tlenku siarki(IV), oraz
36g (36cm
3
) wody.
Podczas rozwiązywania zadania nie musimy czytać całego równania reakcji. Często wystarczy przeczytać je z użyciem
reagentów/produktów, które są dane w treści zadania i dla których szukamy odpowiedzi.

4.1-1.
Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano 20,1g rtęci i 1,6g tlenu. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki
o masie 65,1g?
4.1-2.
Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1. Obliczyć, ile gramów miedzi i ile gramów siarki użyto do reakcji, jeżeli
otrzymano 80 g siarczku miedzi(I).
4.1-3.
Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku wagowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II). Obliczyć, ile gramów
żelaza i ile gramów siarki zawierała mieszanina.
4.1-4.
W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny wodoru i tlenu, zmieszanych w stosunku objętościowym 2:1. Po wybuchu
eudiometr zawierał tylko parę wodną o masie 0,036g. Obliczyć, ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w
eudiometrze przed wybuchem. Gęstość wodoru wynosi 0,089g/dm
3
, a tlenu 1,43g/dm
3
.
4.1-5.
Z rozkładu 15,8g wodorowęglanu amonu otrzymano 3,6g pary wodnej i 4,48dm
3
dwutlenku węgla. Trzecim produktem
rozkładu jest amoniak. Obliczyć objętość otrzymanego amoniaku, jeżeli jego gęstość w temperaturze pomiaru wynosi
0,76g/dm
3
, a gęstość dwutlenku węgla wynosi 1,96g/dm
3
.
4.1-6.
Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27,8g rtęci oraz tlen. Obliczyć, ile powstało tlenu.
4.1-7.
Podczas ogrzewania 2,4g magnezu powstały 3g tlenku magnezu. Obliczyć, ile gramów tlenu przyłączył magnez.
4.1-8.
Reakcja przebiega według schematu: A  B + C + D
Z 80g substancji A otrzymano 20g substancji C. Stosunek wagowy B do D wynosił 1:3. Ile gramów substancji B i D otrzymano?
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 25 -
4.1-9.
Próbkę wody rozłożono na tlen i wodór. Otrzymano 4 dm
3
wodoru i 2 dm
3
tlenu zmierzone w warunkach normalnych.
Obliczyć masę próbki wody, jeżeli gęstość wodoru wynosi 0,089g/dm
3
, a tlenu 1,43g/dm
3
(w warunkach normalnych).
4.1-10.
Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi(I) (Cu2S)?
4.1-11.
Reakcja przebiega według równania: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O
Obliczyć, ile moli tlenu cząsteczkowego potrzeba do utlenienia 0,6 mola amoniaku (NH3).
4.1-12.
Reakcja przebiega według równania: 2Bi2O3 + 3C  4Bi + 3CO2
Obliczyć, ile moli bizmutu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 7,5mola dwutlenku węgla.
4.1-13.
Czy 0,25 mola wodoru wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku?
4.1-14.
Ile gramów pary wodnej powstaje podczas redukcji 4g tlenku miedzi(II) wodorem?
4.1-15.
Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu fosforowego(V)?
4.1-16.
Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0,1 mola fosforu?
4.1-17.
Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0,25 mola miedzi, jeżeli powstaje tlenek miedzi(ll)?
4.1-18.
Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząstkowego?
4.1-19.
Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2  2Al + 3H2O .
Obliczyć, ile gramów glinu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 0,6 mola wody.
4.1-20.
Azotan(V) amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440 K rozkłada się na tlenek azotu(I) (N2O) i parę wodną. Ile moli N2O
można otrzymać z 8 g azotanu(V) amonu?
4.1-21.
Reakcja przebiega według schematu: AB + C  AC + B .
Stosunek wagowy A do B w związku AB wynosi 1:3, a stosunek wagowy A do C w związku AC wynosi 1:2. Ile gramów
związku AC można otrzymać z 24g AB?
4.1-22.
Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku glinu (Al2S3)?
4.1-23.
Na ile gramów magnezu należy działać kwasem, aby otrzymać tyle wodoru, ile powstaje w reakcji 3g glinu z kwasem?
4.1-24.
Jaką objętość zajmą w warunkach normalnych produkty reakcji przebiegającej według równania: N2O3  NO2 + NO, jeżeli
nastąpi rozkład 3moli N2O3?
4.1-25.
Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm3 wody ciekłej. Jaka była objętość
początkowa gazów, jeżeli znajdowały się one w warunkach normalnych?

Stechiometria reakcji- 26 -
4.1-26.
W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru. Po reakcji eudiometr ochłodzono do
pierwotnej temperatury. Czy ciśnienie gazu pozostało takie samo, jak przed wybuchem? Uzasadnić odpowiedź.
4.1-27.
Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10 dm
3
(warunki normalne) dwutlenku siarki (SO2)?
4.1-28.
Ile dm
3
tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4,34g tlenku rtęci(II) (HgO)?
4.1-29.
Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono, że objętość zmniejszyła się o 10cm
3
w przeliczeniu na
warunki normalne. Ile miligramów tlenu użyto do doświadczenia?
4.1-30.
Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi, aby powstało 5dm
3
tlenu odmierzonego w warunkach normalnych?
Uwaga: Nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen cząsteczkowy
4.1-31.
Zmieszano 4dm
3
wodoru i 3dm
3
chloru, a następnie zainicjowano reakcję. Obliczyć objętość gazów po reakcji.
4.1-32.
Do roztworu zawierającego 6g zasady sodowej dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego(V). Jaki odczyn miał
otrzymany roztwór?
4.1-33.
Obliczyć, ile moli amoniaku powstałoby, gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru, w której znajduje się 12
.
10
24

cząsteczek i takiej objętości azotu, w której znajduje się 6
.
10
24
cząsteczek.
4.1-34.
Po eksplozji 70cm
3
mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono, że w otrzymanej parze wodnej znajduje się domieszka tlenu.
Mieszaninę rozdzielono i otrzymano 10cm
3
tlenu, zmierzonych w tych samych i warunkach ciśnienia i temperatury, co objętość
gazów przed reakcją. Obliczyć, jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina po reakcji.
4.1-35.
W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem:
a) masy gazów są równe,
b) objętości gazów są równe,
c) liczby moli są równe?
4.1-36.
Na 27,3g siarczku sodu podziałano kwasem siarkowym. W wyniku reakcji wydzieliła się pewna liczba: moli siarki (X), moli
siarkowodoru(Y), moli dwutlenku siarki (Z). X moli wydzielonej siarki po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu poddano spaleniu
i otrzymano 3,92dm
3
SO2 w warunkach normalnych.
a) Obliczyć liczbę moli (X) wydzielonej siarki oraz procent zużytego w tej reakcji Na2S.
b) Obliczyć liczbę moli (Y) wydzielonego siarkowodoru oraz procent zużytego na tę reakcję Na2S.
c) Obliczyć liczbę moli (Z) wydzielonego SO2
4.1-37.
0,560 g mieszaniny NaBr i KBr rozpuszczono w wodzie. Nadmiarem roztworu AgNO3 strącono osad AgBr , który po
dokonaniu wszystkich czynności analitycznych osiągnął stałą masę równą 0,970 g. Obliczyć skład procentowy mieszaniny.
4.1-38.
W 350 cm
3
roztworu stwierdzono obecność 168 mg NaHCO3.
Napisać równanie reakcji całkowitego rozkładu wodorowęglanu sodu przez kwas siarkowy.
Obliczyć, ile cm
3
0,05-molowego roztworu H2SO4 trzeba zużyć, aby rozłożyć zawarty w roztworze wodorowęglan.
Obliczyć, ile moli siarczanu sodu powstało w wyniku tej reakcji.

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 27 -
4.1-39.
W wyniku reakcji pewnego metalu ze stężonym kwasem siarkowym(VI) wydzieliło się 0,112dm
3
(warunki normalne)
bezbarwnego gazu o duszącym zapachu, oraz powstało 1,56g soli, w której metal ten jest jednowartościowy. Podaj wzór i
nazwę otrzymanej soli.
4.1-40.
Do 25 cm
3
roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol dm
-3
wrzucono 0,2 g wapnia. Po zakończeniu reakcji
odparowano wodę. Oblicz masę wykrystalizowanego CaSO4
.
2H2O.
4.1-41.
Ile dm
3
chlorowodoru (warunki normalne) potrzeba do zobojętnienia 50g 1% roztworu wodorotlenku wapnia?
4.1-42.
Ile dm
3
tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Amoniak spalany jest według
równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O
4.1-43.
Oblicz, kiedy powstaje więcej pary wodnej:
a) podczas łączenia się tlenu z 1g wodoru
b) podczas reakcji tlenku miedzi(I)z 1g wodoru.
4.1-44.
Ile należy użyć rtęci do przygotowania 100g tlenku rtęci(II).
4.1-45.
Spalono w tlenie 20g metalicznego magnezu. Ile gramów tlenku magnezu powstało w tej reakcji.
4.1-46.
Ile bromu wydzieli się przy przepuszczeniu gazowego chloru przez roztwór zawierający 17,5g bromku poatasu. Ile należy
użyć chloru jeżeli jego straty wynoszą 8%?
4.1-47.
2,25g metalicznego sodu roztworzono w 75g wody. Obliczyć procentową zawartość wodorotlenku sodu w powstałym
roztworze.
4.1-48.
Ile gramów metalicznego sodu roztworzono w wodzie, jeżeli powstało 49g 10% roztworu wodorotlenku sodu? Ile gramów
wodoru wydzieliło się w tej reakcji?
4.1-49.
Do reakcji spalania glinu w tlenie 4Al+3O2  2Al2O3 użyto 0,6 mola tlenu. Ile gramów tlenku glinu powstało?
4.1-50.
Mieszaninę chemicznie czystych soli - chlorku potasu i azotanu(V) potasu rozpuszczono w wodzie a następnie strącono
chlorki w postaci osadu chlorku srebra. Oblicz zawartość azotu w mieszaninie, jeżeli próbka do analizy miała masę 0,2732g a
otrzymany osad chlorku srebra ważył 0,2231g.
4.1-51.
Do 94cm
3
mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm
3
tlenu. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym
wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm
3
. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.
4.1-52.
Ile dm
3
tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Amoniak spalany jest według
równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O
4.1-53.
Oblicz masę Cynku roztworzonego w nadmiarze kwasu siarkowego(VI), jeżeli otrzymano 0,500 dm
3
2,00% roztworu
tetraoksosiarczanu cynku (siarczanu(VI) cynku) o gęstości 1,03g/cm
3
.
4.1-54.
Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów amoniaku, jeśli użyjemy do reakcji 28,0kg azotu i 28,0kg wodoru?
Stechiometria reakcji- 28 -
4.1-55.
Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów tlenku siarki(IV) jeśli użyjemy do reakcji 64,0kg siarki i 64m
3
tlenu (w
przeliczeniu na warunki normalne)?
4.1-56.
Ile otrzymamy m
3
ditlenku węgla (w przeliczeniu na warunki normalne) jeśli spalimy 12,0kg czystego węgla w 60,0kg tlenu?
4.1-57.
Oblicz ile moli roztworu kwasu bromowodorowego potrzeba do zobojętnienia roztworu 200g 5% wodorotlenku potasu.
4.1-58.
Oblicz objętość, CO2 i NH3 w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 1 tony mocznika. Wymień przemysłowe
zastosowania tego związku.
4.1-59.
Chlor można otrzymać działaniem kwasu siarkowego i dwutlenku manganu na sól kuchenną. Reakcja przebiega według
równania:
2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 = 2NaHSO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O
Ile litrów chloru można otrzymać ze 100g soli kuchennej.
4.1-60.
Dokonaj interpretacji ilościowej (atomy, cząsteczki, mole, masa molowa) nastepującego równania reakcji:
3P+5HNO3+2H2O  3H3PO4+5NO
4.1-61.
Obliczyć zawartość procentowa składników mieszaniny jeśli z 0,6249 g mieszaniny KCl i NaCl otrzymano 1,4350g AgCl.
4.1-62.
25 g tlenku miedzi(I) Cu2O redukowano w strumieniu wodoru. Po przerwaniu reakcji masa wytworzonej Cu i nie
przereagowanego tlenku wynosiła 24,5 g. Ile pary wodnej powstało ?
4.1-63.
W pracowni przechowywano pojemnik zawierający 100g NaOH. Po dłuższym przechowywaniu zważono zawartość
pojemnika i okazało się, że masa zawartości wzrosła do 103g. Przyczyną wzrostu masy był pochłonięty dwutlenek węgla, który
tworzy z wodorotlenkiem sodu sól - węglan sodu. Oblicz, jaka objętość dwutlenku węgla w warunkach normalnych została
pochłonięta przez wodorotlenek.
4.1-64.
Oblicz, ile gramów siarczku żelaza(III) otrzymamy, jeżeli użyjemy do syntezy 15g żelaza i 9,6g siarki.
4.1-65.
Na mieszaninę zawierającą jednakowe ilości: wapnia, wodorku wapnia i węgliku wapnia podziałano nadmiarem wody.
Oblicz gęstość ( T=298K, p= 1000 hPa) mieszaniny produktów gazowych tych reakcji.
4.1-66.
Oblicz, ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku rozkładu 10 gram węglanu wapnia
4.1-67.
Ile gramów magnezu można roztworzyć w wodzie bromowej, zawierającej 8 g bromu?
4.1-68.
Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlor wydzielony w reakcji MnO2 ze stężonym roztworem kwasu
solnego zawierającym 14,6g HCI.
4.1-69.
Oblicz, ile moli wodorotlenku sodu trzeba użyć do zobojętnienia:
a) 2 moli HCl b)1 mola H2SO4 c)1,5 mola H3PO4.
4.1-70.
Oblicz, ile gramów siarki trzeba wziąć do reakcji syntezy z miedzią, aby otrzymać 40g siarczku miedzi(I)
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 29 -
4.1-71.
Ile gramów wodoru powstaje w reakcji 4g cynku z kwasem solnym?
4.1-72.
Do 700g 15% roztworu azotanu(V) srebra wprowadzono 30g cynku. Oblicz ile gramów srebra wydzieli się po zakończeniu
reakcji wymiany.
4.1-73.
Magnez reaguje z kwasem octowym, a produktami reakcji są octan magnezu i wodór. Oblicz
a) objętość wodoru (warunki normalne), który powstanie, jeśli z kwasem octowym przereaguje 4,8 g magnezu
b)masę octanu magnezu, który można otrzymać w reakcji 4,8 g magnezu z kwasem octowym
4.1-74.
Masa sodu pozostawionego na powierzchni zmieniła się po pewnym czasie z 1,84g na 2,48g. Przy założeniu, że w reakcję
z sodem wszedł tylko tlen, oblicz, jaka objętość tego gazu połączyła się z sodem
4.1-75.
Do zlewki zawierającej wodę wapienną wprowadzono 25cm
3
dwutlenku węgla. Oblicz, o ile wzrośnie masa zawartości tej
zlewki po zajściu reakcji między obiema substancjami
4.1-76.
Do roztworu siarczanu(VI) miedzi zanurzono płytkę żelazna o masie 40 g. Po zakończeniu reakcji płytkę osuszono i
zważono jej masa wynosiła 44 g. Ile gramów miedzi wydzieliło się w tej reakcji?
4.1-77.
Oblicz, ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 7g węgla do dwutlenku węgla.
4.1-78.
Do 100cm
3
kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm
3
wrzucono próbkę mosiądzu o masie 3,25g. Po zakończeniu reakcji
objętość wydzielonego wodoru (odniesiona do warunków normalnych) była równa 448cm
3
. Oblicz procent zawartości miedzi i
cynku w próbce mosiądzu.
4.1-79.
Oblicz, ile cm
3
0,1-molowego roztworu AgNO3 potrzeba do otrzymania 14,35g AgCI w reakcji z nadmiarem NaCI.
4.1-80.
Do 50 cm
3
15% kwasu solnego o gęstości 1,07 g/cm
3
dodano nadmiaru glinu. Oblicz, ile moli cząsteczek wodoru wydzieli
się w czasie tej reakcji.
4.1-81.
W czystym tlenie amoniak spala się wg schematu: NH3(g) + O2(g) → N2(g) + H2O(c). Odmierzono 13 dm
3
mieszaniny
amoniaku i tlenu (w warunkach normalnych). W mieszaninie gazów po reakcji nie stwierdzono obecności tlenu, a po
przepuszczeniu jej przez płuczkę z wodą objętość gazów zmalała do 3 dm
3
. Oblicz gęstość (w warunkach normalnych)
mieszaniny gazów przed reakcją.
4.1-82.
W celu ilościowego oznaczenia tlenu rozpuszczonego w wodzie pobrano do analizy 360 cm
3
, do której dodano w
nadmiarze: MnSO4, KJ oraz KOH. Wytrącony w tych warunkach osad MnO2, po zakwaszeniu próbki H2SO4, utlenił jony
jodkowe do stechiometrycznej ilości jodu. Do zmiareczkowania wydzielonego jodu zużyto 10 cm
3
0,025 molowego roztworu
Na2S2O3. Oblicz, ile mg tlenu znajdowało się w 1 dm
3
badanej wody.
4.1-83.
Porcję cynku poddano działaniu roztworu kwasu siarkowego (VI) o średnim stężeniu. W trakcie reakcji wydzieliło się 5dm3
bezwonnego gazu i 4dm3 gazu o ostrym nieprzyjemnym zapachu. Oblicz masę roztworzonego cynku.
4.1-84.
W wyniku zmieszania wodnego roztworu chromianu(VI) potasu z roztworem azotanu(V) srebra wytrąca się
czerwonobrunatny osad. Oblicz masę tego osadu, jeżeli zmieszano 150cm
3
0,5 molowego roztworu chromianu (VI) potasu i
200g 10% roztworu azotanu(V) srebra.

Stechiometria reakcji- 30 -
4.1-85.
W celu identyfikacji pewnego metalu próbkę tego metalu o masie 1g roztworzono w nadmiarze rozcieńczonego roztworu
kwasu siarkowego(VI), otrzymując 930cm
3
wodoru(w warunkach normalnych). Ustal jaki to metal, wiedząc, że w swoich
związkach jest on II wartościowy.
4.1-86.
Obliczyć objętość (w dm
3
) 0,619 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0,239 dm
3
0,502 M roztworu HCl.
4.1-87.
Zawartość jonów PO4
3-
w badanej próbce oznaczono wagowo jako związek (NH4)3PO4
.
12MoO3. Oblicz zawartość
procentową fosforu (P) w próbce, jeżeli z 0,5671 g próbki otrzymano 4,3081 g związku.
M(P) - 31,0; M((NH4)3PO4
.
12MoO3) - 1876
4.1-88.
Obliczyć objętość (w dm
3
) 0,521 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0,367 dm
3
0,502 M roztworu HCl.
4.1-89.
Ile cm
3
wodnego roztworu amoniaku (NH3
.
H2O ) o stężeniu 10% i gęstości 0,96 g/cm
3
należy użyć do całkowitego
wytrącenia Fe(OH)3 z roztworu zawierającego 3,11 g żelaza (jako jony Fe(III)).
M(Fe) – 55,85 M(NH3) – 17,03
4.1-90.
Do 200g 5% roztworu NaOH dodano 500cm
3
0,5 molowego roztworu kwasu solnego. Jaki jest odczyn otrzymanego
roztworu. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
4.1-91.
Reakcji spalania poddano 18g węgla. W wyniku tej reakcji otrzymano 66g tlenku węgla(IV). Oblicz masę i objętość tlenu,
który wszedł w reakcje z węglem. Gęstość tlenu 1,43g/dm
3
.
4.1-92.
Do 300 ml 0,5 molowego roztworu chlorku wapniowego dodano 25 g chlorku wapniowego, a następnie rozcieńczono wodą
do 650 ml. Obliczyć stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze. Ile gramów AgNO3 trzeba użyć do
wytrącenia jonów chlorkowych z tego roztworu?
4.1-93.
Przepuszczono 1m
3
powietrza (warunki normalne) przez roztwór Ba(OH)2 i stwierdzono powstanie 2,64g węglanu baru.
Zawartość tlenku węgla(IV) w przepuszczonym powietrzu, wyrażona w procentach objętościowych, jest w przybliżeniu równa.
4.1-94.
Oblicz jaką objętość tlenu w warunkach normalnych zużyje się do spalenia 92g glicerolu, wiedząc ,że produktami reakcji są
tlenek węgla(IV) i woda.
4.1-95.
Ile gramów glinu trzeba użyć do redukcji 54g tlenku żelaza(II), jeżeli reakcja przebiega wg. równania:
2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe
4.1-96.
Oblicz ile dm
3
gazowego chlorowodoru(o wzorze HCl) otrzymano w reakcji 35,5g chloru z 1g wodoru, jeśli wiadomo, że
gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 0,00164g cm
3
.
4.1-97.
Zmieszano 7 moli cynku ze 100g siarki. W wyniku reakcji powstał ZnS. Zapisz równanie reakcji, która z substancji
przereagowała całkowicie, a której użyto za dużo i o ile. Ile powstało moli siarczku cynku.
4.1-98.
Ile gramów siarczku magnezu (MgS) powstanie w reakcji 12g magnezu z siarką?
4.1-99.
Ile dm
3
wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 6,5g cynku z kwasem siarkowym(VI)?

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 31 -
4.1-100.
10g stali zawierającej 98% wagowych Fe oraz 2% wagowych C rozpuszczono w kwasie siarkowym. Węgiel nie reagował z
kwasem, żelazo utworzyło FeSO4. Zapisz równanie opisanej reakcji chemicznej. Jaka ilość moli kwasu była potrzebna do
reakcji? Obliczyć masę wydzielonego wodoru oraz jego objętość w temperaturze 30
o
C i pod ciśnieniem 1,1at.
4.1-101.
Masa sodu pozostawionego na powietrzu zmieniła się po pewnym czasie z 1,2g na 1,95g. Zakładając że w reakcję z
sodem wszedł tylko tlen, podaj jaka objętość tego gazu połączyła się sodem?
4.1-102.
W kolbie o pojemności 1dm
3
w warunkach normalnych zebrane jest powietrze. Oblicz ile gram węgla można spalić
całkowicie w tej objętości powietrza.
4.1-103.
Oblicz ile gramów siarczku żelaza (II) można otrzymać, jeżeli użyje się do reakcji 7g żelaza i 7g siarki.
4.2. Wydajność reakcji

4.2-1.
Jaką ilość wapienia poddano prażeniu, jeżeli wiadomo, że zawiera on 20% zanieczyszczeń, a ilość otrzymanego dwutlenku
węgla mierzona w temperaturze T= 283 K pod ciśnieniem 1040 hPa wyniosła 20m
3
, natomiast wydajność procesu 80%.
4.2-2.
Oblicz jaki procent sacharozy uległ hydrolizie, skoro z 10,52 g tego disacharydu uzyskano mieszaninę, która w wyniku
reakcji z tlenkiem srebra dała 8,64 g srebra.
4.2-3.
W strumieniu powietrza prażono 370kg rudy zawierającej 3% siarczku miedzi CuS, otrzymany w ten sposób tlenek miedzi
poddano redukcji wodorem. Obliczyć masę otrzymanej metalicznej miedzi, jeśli wydajność całego procesu wynosiła 70%.
4.2-4.
Oblicz ile kg gipsu palonego można otrzymać z 10 kg gipsu krystalicznego zawierającego 90% czystego dwuwodnego
siarczanu (VI) wapnia.
4.2-5.
W celu ustalenia zawartości siarki w węglu kamiennym, próbkę o masie 10g poddano całkowitemu spaleniu. Gazowe
produkty spalania wprowadzono do 200cm
3
0,01 molowego roztworu nadmanganianu potasu, zakwaszonego kwasem
siarkowym. Ilość moli KMnO4 w roztworze zmniejszyła się o połowę. Oblicz procentową zawartość siarki w próbce węgła.
4.2-6.
Podczas wypalania jednej tony wapienia w wapienniku otrzymano 532kg wapna palonego CaO. Ile wynosi zawartość
procentowa węglanu wapnia w tej skale wapiennej?
4.2-7.
Oblicz masę mieszaniny zawierającej 40% CuO (resztę stanowi krzemionka), potrzebną do przygotowania 500g
CuSO4·5H2O
4.2-8.
Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g metanolu, jeżeli wydajność reakcji wynosi 70%?
4.2-9.
Azotan (V) potasu, poddany ogrzewaniu, traci tlen i przechodzi w azotan (III) potasu. Próbkę azotanu (V) potasu
umieszczono w otwartym naczyniu i ogrzewano do momentu, gdy masa stałej pozostałości wynosiła 88% początkowej masy
próbki. Oblicz ile % azotanu (V) potasu uległo rozkładowi.

Stechiometria reakcji- 32 -
4.2-10.
Siarkowodór otrzymuje się w reakcji siarczanu żelaza z kwasem solnym zgodnie z równaniem chemicznym:
FeS+2HCl → FeCl2+H2S
Ile gramów FeS należy użyć aby otrzymać 2 mole siarkowodoru jeżeli wydajność materiałowa reakcji wynosi 75%? Masa
molowa FeS jest równa 88g/mol.
4.2-11.
Ile trzeba benzenu użyć do dwuetapowej syntezy prowadzącej przez toluen do kwasu benzoesowego w celu otrzymania
200kg kwasu benzoesowego. Wydajność pierwszego etapu wynosi 70%, a drugiego 90%.
4.2-12.
Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymana w reakcji utleniania amoniaku tlenem, miała średnią masę mola 28,7 g. Jaka
część mola amoniaku użytego do reakcji utleniła się do tlenku azotu?
4.2-13.
Ile gramów toluenu potrzeba do syntezy 30g p-nitrotoluenu gdy wydajność reakcji wynosi 60%.
4.2-14.
Ile ton kamienia wapiennego zawierającego 85% wagowych CaCO3 należy użyć aby otrzymać 220kg CO2 w wyniku
rozkładu CaCO3 (zapisz równanie reakcji rozkładu)?. Ile należy użyć tego kamienia gdyby wydajność reakcji rozkładu wynosiła
95%
4.2-15.
Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku w pewnej temperaturze T, jeżeli z 50g azotu otrzymano 51g amoniaku
4.3. Chemia organiczna

4.3-1.
Jednym ze sposobów oznaczania ilości glukozy jest metoda jodometryczna, której przebieg ilustruje równanie:
C6H12O6+I2+2KOH-->C6H12O7+2KI +H2O.
Oblicz, ile gramów glukozy znajduje się w 600 g roztworu, jeżeli na zmiarkowanie próbki roztworu o masie 50 g zużyto 100
cm
3
0,1 molowego roztworu jodu.
4.3-2.
W wyniku hydrolizy 157 mg polipeptydu o masie molowej 785 g/mol otrzymano 193 mg mieszaniny aminokwasów
Z ilu reszt aminokwasowych składał się ten polipeptyd?
4.3-3.
Ile moli wodoru potrzeba do utwardzenia 1 mola trioleinianu gliceryny?
4.3-4.
Mieszaninę gazowa składająca się z CH4, C2H6 i C2H4 przepuszczono przez wodę bromowa i stwierdzono ze objętość
mieszaniny zmniejszyła się z 160cm
3
do 85 cm
3
. Spalając pozostałość w nadmiarze tlenu otrzymano 115cm
3
CO2. Wyznacz
skład mieszaniny w % objętościowych. Wszystkie objętości gazów były mierzone w tych samych warunkach.
4.3-5.
W badaniach nad kontaktową metodą syntezy metanolu z tlenku węgla i wodoru stwierdzono w jednym z doświadczeń, że
10 dm
3
mieszaniny tlenku węgla z wodorem, w stosunku molowym 1 : 3, dało po przejściu przez aparat kontaktowy, a
następnie całkowitym wykropleniu metanolu, 7,3 dm
3
pozostałości gazowej. Obliczyć, jaki procent substratu, nie wziętego w
nadmiarze, przereagował.
4.3-6.
324 gramów skrobi poddano hydrolizie do glukozy. Zakładając, że proces przebiegł w 100% oblicz ile gramów etanolu
powstanie w procesie fermentacji glukozy otrzymanej w procesie hydrolizy, jeżeli fermentacja przebiegła z 30%.

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 33 -
4.3-7.
Ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie, aby otrzymać 5g fruktozy przyjmując, że wydajność reakcji wynosi 80 %
4.3-8.
W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 9,2 kg alkoholu. Jaką ilość glukozy poddano fermentacji, jaka jest (w warunkach
normalnych) objętość wytworzonego dwutlenku węgla
4.3-9.
Stosunek liczby cząsteczek produktów całkowitego spalania benzyny - CO2 do H2O wynosi 15:17. Przyjmując, że w skład
tej benzyny wchodzi tylko heksan i oktan, ustal stosunek liczby cząsteczek heksanu do liczby cząsteczek oktanu.
4.3-10.
Ile dm
3
powietrza odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do spalenia 7,8g benzenu tak, aby powstał dwutlenek
węgla?
4.3-11.
Do naczynia zawierającego 5g fenolu rozpuszczonego w benzenie wrzucono 2g potasu. Ile dm
3
wodoru (warunki normalne)
wydzieliło się podczas reakcji?
4.3-12.
Jaką objętość 36% roztworu aldehydu mrówkowego o gęstości 1,11 g/cm
3
użyto do reakcji z Ag2O jeżeli wydzieliło się
21,6g srebra?
4.3-13.
Czy 10m
3
powietrza (warunki normalne) wystarczy do całkowitego spalenia 0,77m
3
mieszaniny metanu i etanu, bez
względu na jej skład procentowy?
4.3-14.
Oblicz objętość powietrza niezbędną do spalenia 1m
3
gazu ziemnego (warunki normalne) zawierającego 90% metanu, 5%
etanu, 3%CO2 i 2%N2, podany skład jest procentowym składem objętościowym.
4.3-15.
Dwutlenek węgla, otrzymany w wyniku całkowitego spalenia 1,12 dm
3
( warunki normalne) alkanu o gęstości 1,34 g/dm
3

wprowadzono do 10 cm
3
30%-owego wodnego roztworu NaOH o gęstości 1,33 g/cm
3
. Oblicz jaka masa osadu wytraciła się na
dnie naczynia (temp. 20 C)
4.3-16.
W 400g wody rozpuszczono 135g glukozy, którą następnie poddano procesowi fermentacji. Oblicz stężenie procentowe
powstałego etanolu, zakładając, że proces fermentacji przebiegł do końca.
4.3-17.
Rozkład termiczny soli wapniowych lub barowych kwasów karboksylowych prowadzi do ketonów. 15,8g octanu wapnia
ogrzewano w otwartym naczyniu. Po przerwaniu ogrzewania, w naczyniu znajdowała się substancja stała o masie 12,9 g. Ile
procent octanu wapnia uległo rozkładowi? jakie były produkty rozkładu?
4.3-18.
Pewien węglowodór, homolog etynu spalono całkowicie w tlenie, przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą
niż objętość par węglowodoru (obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury). Ustal wzór
sumaryczny tego węglowodoru.
4.3-19.
Ile dm
3
powietrza potrzeba do spalenia 20 gramów pentanu.
4.3-20.
Ile dm
3
tlenu potrzeba do spalenia trzech moli pentanu.
4.3-21.
Ile gramów benzenu należy użyć aby otrzymać 15,8 g. bromobenzenu.Stechiometria reakcji- 34 -
4.4. Ustalanie składu mieszanin

4.4-1.
Roztworzenie pewnego stopu Zn i Mg wymagało 0,867 dm
3
roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 2,86 mol/dm
3
. Jaka
była, wyrażona w gramach, masa cynku zawartego w tym kawałku stopu, jeśli stop zawierał 30,8% Zn?
4.4-2.
Do 10 g mieszaniny węglanu wapnia, wodorotlenku wapnia, chlorku wapnia i piasku wlano 100 ml wody destylowanej.
Otrzymaną zawiesinę ogrzano i dodano do niej 33 ml 5M kwasu solnego. W wyniku reakcji wydzieliło się 0,8951 dm
3
dwutlenku
węgla. Z kolei, z mieszaniny po reakcji z kwasem solnym usunięto ilościowo piasek (odsączenie, przemycie, dołączenie
roztworu z przemywania do przesączu). Tak otrzymany roztwór miareczkowano 0,1234 M roztworem NaOH wobec błękitu
bromotymolowego zyżywając 33,2 ml titranta.
Określ zawartość procentową (wagową) wszystkich trzech związków wapnia w mieszaninie wyjściowej, skoro wiadomo, że
zawartość procentowa wapnia wynosi 39.48%.
4.4-3.
Do kwasu solnego użytego w nadmiarze, dodano 8,8g mieszaniny wapnia i magnezu. Po zakończeniu reakcji objętość
wydzielonego wodoru, odniesiona do warunków normalnych, była równa 6,72 dm
3
. Oblicz, ile gramów wapnia było w
mieszaninie użytej do reakcji z kwasem solnym.
4.4-4.
2 g stopu miedzi i srebra rozpuszczono w stężonym kwasie siarkowym(VI). Wydzielający się gaz zajął objętość 0,331dm
3
w
przeliczeniu na warunki normalne. Oblicz skład procentowy stopu.
4.4-5.
Mieszaninę złożoną wyłącznie z Li2CO3 i BaCO3 o masie 0,1007 g zmiareczkowano za pomocą 12,7 mL roztworu kwasu
solnego. Stężenie kwasu solnego wyznaczono miareczkując odważkę węglanu sodu o masie 0,2077 g wobec oranżu
metylowego zużywając 27,7 mL HCl. Odliczyć masę i zawartość procentową Li2CO3 i BaCO3 w próbce.
4.4-6.
Do 816g mieszaniny zawierającej Na2CO3 i Na2CO3
.
10H2O dodano nadmiaru kwasu solnego. W wyniku tej reakcji
wydzieliło się 6 moli CO2. Oblicz, ile gramów bezwodnej soli Na2CO3 było w mieszaninie przed reakcją z kwasem solnym.
4.4-7.
Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono w roztworze azotanu srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. Ile
gramów azotanu srebra zawierał roztwór?
4.4-8.
Próbkę stopu żelaza, cynku i miedzi o masie 7.0 grama rozpuszczono w HCl i otrzymano 1,917 dm
3
wodoru (warunki
normalne). Masa pozostałości, która nie uległa rozpuszczeniu wynosiła 2,0 g. Oblicz skład procentowy stopu
4.4-9.
Do 94cm
3
mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm
3
tlenu. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym
wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm
3
. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.
4.4-10.
Do 20 g mieszaniny tlenku baru i tlenku sodu dodano roztworu kwasu siarkowego(VI) w nadmiarze. W wyniku reakcji
otrzymano 23,3g siarczanu (VI) baru. Oblicz zawartość procentową tlenku sodu w mieszaninie wyjściowej.
4.4-11.
Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9%masowych węgla?
4.4-12.
Osad zawierający mieszaninę chlorku i jodku srebra przemywano na sączku wodą chlorową. Po ilościowym przebiegu
reakcji masa osadu zmalała o 10%. Podaj skład procentowy osadu.
4.4-13.
5 m
3
azotu i dwutlenku siarki przepuszczono przez płuczkę z ługiem sodowym. Masa płuczki wzrosła o 3,2 kg. Ile procent
(objętościowo) dwutlenku siarki zawierała mieszanina gazów?
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 35 -
4.4-14.
Do roztworzenia próbki mosiądzu (stop miedzi z cynkiem) o masie 50g zużyto 289,5 63% roztworu kwasu azotowego (V).
Oblicz wagową zawartość cynku w stopie.
4.4-15.
74 g mieszaniny NaCl i KCl rozpuszczono w wodzie i dodano w nadmiarze stężonego roztworu AgNO3. Po odsączeniu i
wysuszeniu otrzymano 160,6 g osadu AgCl. Jaki był skład procentowy mieszaniny?
4.4-16.
Brązal jest stopem miedzi, cyny i glinu. W celu oznaczenia zawartości glinu i cyny w próbce stopu o masie 20 g poddano ją
reakcji z kwasem solnym. W reakcji wydzieliło się 2,863 dm
3
wodoru. Oblicz zawartość procentową glinu i cyny w stopie,
wiedząc, że zawiera on 80% miedzi.
4.4-17.
Rozkładowi termicznemu poddano 7,7 g mieszaniny składającej się z manganianu(VII) potasu oraz chloranu(V) potasu.
Otrzymano 1790 cm
3
tlenu w przeliczeniu na warunki normalne. Oblicz skład procentowy masowy mieszaniny poddanej
rozkładowi
4.4-18.
Miedzianą płytkę o masie 100g wrzucono do roztworu azotanu(V) srebra. Po pewnym czasie masa płytki wzrosła do 105g.
Oblicz liczbę moli srebra, która osadziła się na tej płytce.
4.4-19.
Obliczyć procentową zawartość KCl w mieszaninie KCl i NaCl, jeżeli na zmiareczkowanie odważki mieszaniny o masie
0,2343 g metodą Volharda zużyto 42,3 ml AgNO3 o stężeniu 0,1035 mol/dm
3
oraz 10,8 ml NH4SCN o stężeniu
0,09810 mol/dm
3
.
4.4-20.
Mieszanina węglanu wapnia i węglanu magnezu zawiera 44,7% tlenku węgla (IV). Oblicz zawartość procentową soli w
mieszaninie.
4.4-21.
Do naczynia wprowadzono 10 cm
3
mieszaniny tlenu i azotu oraz 5 cm
3
wodoru. Po spaleniu mieszaniny i skropleniu pary
wodnej objętość gazów wynosiła 9 cm
3
w przeliczeniu na warunki normalne. Ile cm
3
tlenu zawierała wyjściowa mieszanina.
4.4-22.
Na zredukowanie 3 kilomoli tlenku żalaza(III) zużyto 89,6 m
3
tlenku węgla(II) (warunki normalne). Otrzymano mieszaninę
żelaza i tlenku żelaza(II). Obliczyć skład procentowy tej mieszaniny.
4.4-23.
W wyniku przepuszczenia pary wodnej nad rozżarzonym żelazem (10g) otrzymano 14g mieszaniny tlenku żelaza (III) i
tlenku żelaza (II) dwużelaza(III). Obliczyć:
a) objętość wydzielonego wodoru (warunki normalne),
b) skład procentowy mieszaniny tlenków.
4.4-24.
Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymywana w reakcji utleniania amoniaku tlenem miała średnią masę mola 28,7 g. Jaka
część mola amoniaku użytego w reakcji utleniła się do tlenku azotu?
4.4-25.
3g mieszaniny bezwodnych soli chlorku sodu i azotanu(V) sodu rozpuszczono w wodzie i dodano roztwór azotanu srebra,
aż do ilościowego wytrącenia osadu. Masa osadu po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu wynosiła 1,47g. Obliczyć skład
procentowy mieszaniny soli.
4.4-26.
10g mieszaniny chlorku potasu i azotanu(III) amonu prażono aż do momentu, gdy przestały wydzielać się gazy. Masa
pozostałości wynosiła 8g. Ile procent azotanu(III) amonu zawierała mieszanina?
4.4-27.
Na rozpuszczenie 3,51g stopu glinu z magnezem zużyto 50cm
3
mieszaniny kwasów, sporządzonej z 2 objętości 6-
molowego HCl i 3 objętości 4-molowego H2SO4. Oblicz procentowy skład stopu.
Stechiometria reakcji- 36 -
4.4-28.
Pod działaniem kwasu na 1g stopu metali wydzieliło się 2,24dm
3
wodoru, w przeliczeniu na warunki normalne. Jaki metal
jest głównym składnikiem stopu? Jaka jest jego minimalna i maksymalna zawartość? Wskazówka: Zawartość główego
składnika jest największa, gdy inne nie reagują z kwasem, a najmniejsza, gdy drugi składnik stanowi metal o możliwie
najniższej wartości stosunku masy atomowej do wartościowości.

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 37 -
5. Stężenia roztworów

Substancja rozpuszczana
m
s
rozpuszczalnik
m
rozp
, V
rozp
roztwór
m
rozt
, V
rozt
+
m
rozt
=m
s
+m
rozp


5.1. Stężenie molowe
Stężenie molowe określa nam ilość moli substancji rozpuszczonej w 1dm
3
roztworu, czyli roztwór o stężeniu x mol/dm
3

oznacza, że w 1dm
3
tego roztworu znajduje się x moli substancji rozpuszczonej. Zgodnie z definicją, stężenie molowe liczone
jest ze wzoru:
M
3
n
C
V[dm ]
= , gdzie V określa objętość roztworu wyrażoną w dm
3
.
Często objętość roztworu podawana jest w cm
3
. W celu przeliczenia objętości roztworu z cm
3
na dm
3
, należy objętość
wyrażoną w cm
3
podzielić przez 1000: V[dm
3
]=V[cm
3
]/1000, czyli
M
3 3
n
C
V[cm ]
1000
1000n
V[cm ]
= = . Liczbę moli n obliczamy ze wzoru
n=m/M, czyli
s
M
3
s
m
C
M V[dm ]
= .
Niekiedy zamiast objętości roztworu podawana jest jego masa oraz gęstość. Z zależności d=m/V łatwo obliczyć objętość
roztworu: V=mrozt/drozt (gęstość najczęściej podawana jest w g/cm
3
, więc obliczona objętość wyrażona jest w cm
3
).
Podstawiając to wyrażenie na stężenie molowe otrzymamy:
rozt
M
rozt
n d 1000
C
m
· ·
= .
Oczywiście wzorów tych, oprócz podstawowego wzoru na stężenie molowe:
M
3
n
C
V[dm ]
= nie trzeba się uczyć na pamięć.
Bardzo łatwo się je wyprowadza korzystając z podstawowych zależności.

5.1-1.
W 150cm
3
roztworu znajduje się 50g chlorku wapnia (CaCl2). Obliczyć stężenie molowe roztworu.
5.1-2.
Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm
3
roztworu.
5.1-3.
Obliczyć, ile moli substancji znajduje się w 0,6dm
3
roztworu 2-molowego.
5.1-4.
W jakiej objętości 0,5-molowego roztworu znajdują się 2 mole substancji?
5.1-5.
W 6dm
3
roztworu znajduje się 234g siarczku sodu (Na2S). Obliczyć stężenie molowe roztworu.
5.1-6.
Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0,2dm
3
0,1-molowego roztworu?
5.1-7.
W jakiej objętości 2,5M roztworu bromku wapnia (CaBr2) znajduje się 5g CaBr2?

Stężenia roztworów- 38 -
5.1-8.
Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0,5dm
3
roztworu, który w 200cm
3
zawiera 6,2g kwasu borowego?
5.1-9.
Roztwór wodny MgHPO4 zawiera 0,1 mola P2O5 W 1dm
3
. Obliczyć stężenie molowe roztworu MgHPO4.
5.1-10.
W 800 cm
3
roztworu znajduje się 9,5g chlorku magnezu. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.
5.1-11.
Oblicz stężenie molowe roztworu H2SO4 wiedząc, że w 200 cm
3
roztworu znajduje się 9,8g tego kwasu.
5.1-12.
Ile cm
3
wody należy odparować z 200 cm
3
roztworu NaCl o stężeniu 0,2 mol/dm
3
, aby otrzymać roztwór o stężeniu 0,5
mol/dm
3
5.1-13.
W 200 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) znajduje się 0,48 g jonów siarczanowych 2
-
. Oblicz p(SO4
2-
)
5.1-14.
Mamy wodny roztwór kwasu azotowego(V) o stężeniu 22,40 mol/l i gęstości 1,500 g/ml. Oblicz ułamek molowy HNO3 w tym
roztworze.
5.1-15.
Oblicz ile gramów wodorotlenku potasu znajduje się w 0,5 kg roztworu o stężeniu 4,25 mol/dm
3
i gęstości 1,19 g/cm
3
.
5.1-16.
W 6 decymetrach sześciennych znajduje się 234g siarczku sodu. Oblicz stężenie molowe roztworu?
5.1-17.
Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150cm
3
wody, jeśli gęstość tego
roztworu wynosi 1,23g/cm
3

5.1-18.
Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 200cm
3
0,1-molowego roztworu?
5.1-19.
Oblicz ile
a) moli
b) gramów KOH potrzeba do sporządzenia 400 cm
3
roztworu tego związku o stężeniu 0,5mola/dm
3

5.1-20.
Obliczyć ułamek molowy NaOH w wodnym roztworze o stężeniu 0,5mol/l. Gęstość roztworu przyjąć za równą 1g/ml.
MNaOH=40,0g, MH2O=18,02g
5.1-21.
Ile gramów Ca(NO3)2 należy dodać do 25cm
3
0,25-molowego roztworu tej soli, aby podwoić stężenie jonów
azotanowych(V)?
5.1-22.
Do 200cm
3
wody dodano 11,7g NaCl i całość rozcieńczono wodą do objętości 500cm
3
. Oblicz stężenie molowe
otrzymanego roztworu NaCl.
5.1-23.
Oblicz ile gramów KOH potrzeba do sporządzenia 200cm
3
roztworu tego związku o stężeniu 0,5 mola na dm
3
.
5.1-24.
117g chlorku sodu rozpuszczono w 0,5 dm
3
wody i otrzymano roztwór o gęstości 1,2 g/cm
3
. oblicz stężenie molowe
5.1-25.
Ile gramów siarczanu(VI) sodu (Na2SO4) znajduje się w 300cm
3
roztworu o stężeniu 2 mol/dm
3
?
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 39 -
5.1-26.
Oblicz stężenie molowe 30% wodnego roztworu amoniaku (NH3), wiedząc, że gęstość tego roztworu wynosi 0,89g/cm
3
.
5.1-27.
Jakie jest stężenie molowe jodku potasu KI zawierającego 83 gramy tej substancji w 2 dm
3
roztworu?
5.1-28.
Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 g siarczku sodu w 6dm
3
wody. Gęstość roztworu
d=1,04 g/cm
3

5.1-29.
Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150 cm
3
wody, jeśli gęstość
roztworu d=1,23 g/cm
3
5.2. Stężenie procentowe
Stężenie procentowe (pro cent – na sto) określa nam ilość substancji rozpuszczonej w 100g roztworu, czyli stężenie x%
oznacza, że w 100g roztworu znajduje się x g substancji rozpuszczonej. Zgodnie z definicją stężenie procentowe liczone jest
ze wzoru:
s s
rozt rozp s
m m
100% 10 % % 0
m
c
m m
= =
+
. Z tego wzoru (lub z jego przekształconej formy) możemy wyliczyć:
- stęzenie, gdy dana jest masa substancji i masa roztworu/rozpuszczalnika
- masę substancji ms, gdy dane jest stężenie i masa roztworu/rozpuszczalnika
- masę roztworu/rozpuszczalnika gdy dane jest stęzenie i masa substancji rozpuszczonej
Często zamiast masy roztworu (rozpuszczalnika) podana jest jego objętość i gęstość. Masę roztworu (rozpuszczalnika)
można wtedy obliczyć w oparciu o wzór na gęstość: d=m/V, czyli mrozt=dVroztw.

5.2-1.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm
3
acetonu. Gęstość acetonu
wynosi 0,79 g/cm
3
.
5.2-2.
Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%?
5.2-3.
Ile soli znajduje się w 0,5kg roztworu 2%?
5.2-4.
Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%?
5.2-5.
Ile wody zawiera 1dm
3
45% roztworu wodnego substancji organicznej, jeżeli gęstość roztworu wynosi 0,9g cm
3
?
5.2-6.
Obliczyć stężenie procentowe nadtlenku wodoru w wodnym roztworze o gęstości 1,02g/cm
3
, wiedząc, że 1dm
3
takiego
roztworu zawiera 61,2g nadtlenku wodoru.
5.2-7.
Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200g roztworu 5%?
5.2-8.
Obliczyć stężenie molowe 96% kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,84g/cm
3
.
5.2-9.
Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez wprowadzenie 11,5g sodu do 200g wody.
5.2-10.
Ile gramów substancji należy rozpuścić w 360g wody, aby otrzymać roztwór 20%?
Stężenia roztworów- 40 -
5.2-11.
Do 60g 12% roztworu soli dodano 20g tej samej soli. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
5.2-12.
W 0,5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodowego chlorku miedzi(II) CuCl2
.
2H2O. Oblicz stężenie procentowe powstałego
roztworu.
5.2-13.
Do 300g 7% kwasu cytrynowego dodano 250 cm
3
wody i dosypano 12g kwasku. Oblicz stężenie procentowe roztworu?
5.2-14.
Oblicz stężenie procentowe kwasu azotowego w którym na jeden jon wodorowy przypada osiem cząsteczek wody
5.2-15.
W jakim stosunku masowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w wodzie w oddzielnych naczyniach
otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych?
5.2-16.
Roztwór zawiera masowo 10% NaCl 10% NaBr 10% KCl. Jakich jonów jest w tym roztworze najwięcej i dlaczego?
5.2-17.
Do 600 g 4% roztworu dodano 50 g wody i dosypano 20 g soli i wymieszano. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
5.2-18.
Do 500 g 16% roztworu soli dosypano 40 g soli i odparowano 87 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
5.2-19.
Ile sody i ile wody potrzeba do przygotowania 250g roztworu 2%
5.2-20.
Oblicz stężenie procentowe i molowe kwasu solnego o gęstości 1,05 g/cm
3
otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 23,9 dm
3

chlorowodoru w 350 g wody.
5.2-21.
Ile gramów jodu i ile centymetrów sześciennych alkoholu etylowego , 0,8 grama/centymetr sześcienny potrzeba do
sporządzenia 15g jodyny czyli 10% roztworu jodu w alkoholu etylowym
5.2-22.
Jaką objętość alkoholu trzeba zmieszać z wodą aby otrzymać 50g 25% roztworu?
5.2-23.
Przygotowano mieszaninę złożoną z 1,5 mola CuO, 2,5 moli CuCl2 oraz 1,8 mola ZnO i 1,2 mola ZnCl2. Obliczyć
procentową (wagową) zawartość cynku w mieszaninie.
5.2-24.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu fluorowodorowego otrzymanego po rozpuszczeniu 50,0 litrów HF
odmierzonego w temperaturze 27°C i ciśnieniu 2Atm w 2,0 litrach wody.
5.2-25.
Oblicz masę tlenu w namiocie o wymiarach : h=1,5m, a=2m, b=2,5m. Przyjmij, że tlen stanowi 20% objętości powietrza.
Gęstość odszukaj w tablicach.
Po jakim czasie, w namiocie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy, jeśli śpią w nim dwie osoby i nie następuje dopływ
świeżego powietrza? Człowiek zużywa ok. 0,2m
3
tlenu na godz.
5.2-26.
Do 80cm
3
roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,18g/cm
3
i stężeniu 20% dodano 10g granulek tego wodorotlenku.
Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5.2-27.
Oblicz c% kwasu solnego, jeżeli do 100g wody dodamy 10g 36%roztworu HCl.
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 41 -
5.2-28.
50,0 g KI rozpuszczono w 450g wody. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że roztwór zawiera 5 ppm wolnego jodu. Ile
miligramów jodu zawierał jodek potasu?
5.2-29.
W 0,5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodnego chlorku miedzi(II) CuCl2
.
2H2O. Oblicz stężenie procentowe powstałego
roztworu.
5.2-30.
Do 20g 10% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano 5g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5.2-31.
Oblicz, jaką objętością wody należy zmieszać z 15-procentową wodą amoniakalną o gęstości d=0,924 g/cm
3
ze zwykłą
wodą, aby otrzymać 8-procentową wodę amoniakalną.
5.2-32.
W kwasie solnym, który jest mocnym elektrolitem, na jeden jon wodorowy przypadają 23 cząsteczki wody. Oblicz stężenie
procentowe tego kwasu.
5.2-33.
Jaką objętość wody należy dodać do 250 g, 10% roztworu kwasu octowego, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.
5.2-34.
Mleko zawiera około 4% laktozy. Oblicz ile gramów laktozy spożywa człowiek wypijający rano i wieczorem po szklance
mleka. ( Przyjmij, że masa szklanki mleka wynosi 250 g)
5.2-35.
W 0,5 dm
3
wody o gęstości 1 g/cm
3
rozpuszczono 1,12 dm
3
chloru. Oblicz stężenie procentowe otrzymanej wody chlorowej.
5.2-36.
W skład siarkowych wód mineralnych wchodzi siarkowodór, H2S. Ile procent siarkowodoru zawiera woda siarkowa, w której
na jedną cząsteczkę tego związku przypada 1887 cząsteczek wody?
5.2-37.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli kuchennej w 25dm
3
wody.
5.2-38.
Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9% masowych węgla?
5.2-39.
Ile uranu zawiera warstwa ziemi o grubości 1m, powierzchni 1000m
2
i gęstości 1,5g/cm
3
, jeżeli średnia zawartość uranu w
powierzchniowej warstwie ziemi wynosi 2,4 ppm?
5.2-40.
Oblicz
a) w ilu gramach wody
b) w ilu dm
3
wody (d=1g/cm
3
) należy rozpuścić 40g cukru, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%
5.2-41.
Obliczyć stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego
azotanu(V) wapnia [Ca(NO3)2
.
4H2O] w 130g wody.
5.2-42.
Ile gramów osiemnasto wodnego siarczanu(VI) glinu użyto do sporządzenia 250g 5% roztworu siarczanu(VI) glinu?
5.2-43.
W 40% roztworze na 1 cząsteczkę alkoholu przypada 6 cząsteczek wody. Oblicz masę cząsteczkową alkoholu.
5.2-44.
Jaka objętość gliceryny należy odmierzyć aby otrzymać 300g 20%roztworu, jeśli gęstość gliceryny wynosi 1,2g/cm
3
?
Stężenia roztworów- 42 -
5.2-45.
Iloma cząsteczkami Cl2O7 należałoby nasycić 200g wody, aby powstał 10% rozwór kwasu chlorowego(VII)?
5.2-46.
Oblicz stosunek liczby cząsteczek H2O2 do liczby cząsteczek H2O w 10-procentowym roztworze nadtlenku wodoru w
wodzie.
5.2-47.
500 dm
3
amoniaku (warunki normalne) rozpuszczono w 1 dm
3
wody destylowanej. Obliczyć stężenie procentowe amoniaku
w tak otrzymanym roztworze
5.2-48.
Przygotowano mieszaninę KOH i NaOH w stosunku molowym: n (KOH) : n (NaOH)=1:3. 12 g tej mieszaniny dodano do
250 g wody. Obliczyć stężenia procentowe obu składników w tak otrzymanego roztworze.
5.2-49.
W 30 g wody rozpuszczono 6 g mieszaniny, zawierającej 40% NaBr i 60% KBr. Obliczyć stężenia procentowe obu soli w
tak otrzymanym roztworze
5.2-50.
W 10 cm
3
Br2 o gęstości 3,12 g/cm
3
dodano do 200cm
3
CCl4 o gęstości 1,6 g/cm
3
. Obliczyć stężenie procentowe Br2 w tak
otrzymanym roztworze
5.2-51.
Do 300 g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500 g wody
a) obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu
b) jaką objętość 0,503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl
-
z 25 g roztworu po
rozcieńczeniu.
5.2-52.
Ile gramów wody i ile gramów chlorku potasu należy użyć do przygotowania 200 g 2,5% roztworu chlorku potasu.
5.2-53.
Pewien deszcz zawierał 0,0006% kwasu azotowego (V) i 0,0005% kwasu siarkowego (VI). Oblicz, jaka ilość tych kwasów
opadnie na obszar 1ha wraz z deszczem tworzącym warstwę grubości 30 mm.
5.2-54.
Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 2dm
3
3,75%-owego roztworu? Gęstość tego roztworu wynosi
1,04g/cm
3
.
5.2-55.
W 500g roztworu soli kuchennej znajduje się 5g NaCl. Jakie jest stężenie procentowe NaCl w roztworze
5.2-56.
Jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3,5% , to ile soli pozostanie po odparowaniu 1 t wody morskiej?
5.2-57.
Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości d=1,2 g/cm
3
, który w 100 cm
3
zawiera 33,6 g kwasu.
5.2-58.
Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego, jeżeli wiadoemo, że można go sporządzić
przez rozpuszczenie 1,7g krystalicznego kwasu salicylowego w 100cm
3
etanolu o gęstości 0,8g/cm
3

5.2-59.
Do 10 cm
3
90% roztworu H2SO4 o gęstości równej 1,8 g/cm
3
dodano 400cm
3
H2O. Otrzymano nowy roztwór o gęstości 1,21
g/cm
3
. Obliczyć stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.
5.2-60.
Analiza wody deszczowej wykazała, że zawiera ona 0,0001% H2SO4. Oblicz, ile gramów kwasu spadło na obszar 1km
2

podczas 35 mm opadu deszczowego. Gęstość wody deszczowej d=1g/cm
3

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 43 -
5.2-61.
Analiza wody deszczowej wykazała, że w 1dm
3
znajduje się 20mg kwasu azotowego(V) i 50 mg kwasu siarkowego(VI).
Przyjmując gęstość wody deszczowej d=1g/cm
3
, oblicz stężenie procentowe kwasów w badanej deszczówce.
5.2-62.
Kości zawierają 58% Ca3(PO4)2 i 2% Mg3(PO4)2. Jaka jest % zawartość P2O5 w kościach?
5.2-63.
Oblicz ile wody należy odparować ze 100kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej, aby otrzymany roztwór miał stężenie
większe niż 20%?
5.2-64.
Ile gramów wody i ile gramów soli zawiera 400 gramów roztworu soli o stężeniu 20%.
5.2-65.
Jaką objętość gliceryny o gęstości 1,26g/cm
3
należy wziąć aby otrzymać 200g 15% wodnego roztworu gliceryny.
5.2-66.
Oblicz stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że w 200g wody rozpuszczono 24g chlorku miedzi(II)- woda (1:2).
5.2-67.
Do 80g 15% roztworu H2SO4 dodano 20g wody. Jakie jest stężenie otrzymanego roztworu.

5.3. Rozpuszczalność substancji
Rozpuszczalność definiowana jest jako ilość substancji jaka może być rozpuszczona w danej temperaturze w 100g
rozpuszczalnika. Zgodnie z definicją rozpuszczalność R liczymy ze wzoru:
s
rozp
m
R 100g
m
= .
Roztwór w którym w określonej temperaturze rozpuszczona jest maksymalna ilość substancji (czyli zgodna z
rozpuszczalnością w danej temperaturze) nazywa się roztworem nasyconym. Dla większości substancji rozpuszczalność
wzrasta wraz z temperaturą, dlatego po ochłodzeniu roztworu nadmiar substancji wykrystalizowuje z roztworu.
Rozpuszczalność ze stężeniem procentowym powiązana jest następującymi wzorami:
W 100g rozpuszczalnika rozpuszczone jest R g substancji (zgodnie z definicją rozpuszczalności), czyli
R
c% 100%
100 R
=
+
,
oraz
c%
R 100g
100 R
=
÷
(tu również korzystamy z definicji stężenia procentowego – w 100g roztworu o stężeniu c%
rozpuszczone jest c% g substancji).

5.3-1.
W celu oczyszczenia saletry potasowej przez krystalizację rozpuszczono 300g saletry w 200g wody w temperaturze
wrzenia następnie ochłodzono roztwór do temperatury 283K. Obliczyć wydajność procentową procesu oczyszczania, jeżeli
rozpuszczalność KNO3 w 283K wynosi 22g.
5.3-2.
Obliczyć rozpuszczalność jodku potasu, jeżeli nasycony w 293K roztwór ma stężenie 6mol/dm3, a jego gęstość wynosi
1,68g/cm
3
.
5.3-3.
W pewnej temperaturze rozpuszczalność dwóch substancji A i B jest jednakowa. Czy jednakowe są stężenia: a)
procentowe, b) molowe?

Stężenia roztworów- 44 -
5.3-4.
Oblicz jakie jest stężenie procentowe wodnego, nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w Wodzie w temperaturze 30oC,
jeżeli rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach wynosi 45,8g na 100g wody.
5.3-5.
Rozpuszczalność substancji w wodzie w temp.20oC wynosi 25g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej
temperaturze.
5.3-6.
Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu w temperaturze 20oC dodano 200g wody. Oblicz stężenie procentowe
otrzymanego roztworu.
5.3-7.
Do 160g wody o temperaturze 20oC dodano 88,32g chlorku amonu. Oblicz do jakiej temperatury należy ogrzać roztwór aby
nastąpiło całkowite rozpuszczenie soli.
5.3-8.
Jaka jest rozpuszczalność soli, jeżeli w 150 g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli.
5.3-9.
Ile wody trzeba dodać do 135,5 g roztworu saletry potasowej, nasyconego w temp. 80oC, aby po oziębieniu do temp. 20oC
sól nie wykrystalizowała z roztworu?
5.3-10.
Sporządzono 187,5g roztworu KNO3 o stężeniu 20%. Ile gramów soli należy rozpuścić dodatkowo w tym roztworze, aby
otrzymać roztwór nasycony w temp. 343K? (Wiemy, że w tej temp. w 100g wody rozpuszcza się 140g KNO3).
5.3-11.
Stężenie procentowe roztworu nasyconego saletry potasowej w temperaturze 35
o
C wynosi 35%. Ile wody należy dodać do
450g roztworu saletry, nasyconego w temperaturze 35 stopni, aby po oziębieniu do temperatury 10 stopni był nadal roztworem
nasyconym a cała ilość saletry znajdowała się w roztworze. Rozpuszczalność saletry potasowej w temperaturze 10
o
C wynosi
24g.
5.3-12.
Oblicz rozpuszczalność jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10%
5.3-13.
Wiedząc, że rozpuszczalność wodorotlenku sodu w wodzie o temperaturze 20
o
C wynosi 108g/100g H2O, oblicz stężenie
procentowe nasyconego roztworu NaOH w wodzie, w tej temperaturze.
5.3-14.
Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji, oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w
temperaturze 50
o
C?
5.3-15.
Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w temp. 50
o
C wynosi 85,5g, a w 10
o
C jest równa 21g. Oblicz ile gramów tej soli
wykrystalizuje z roztworu, jeżeli 150g. tego nasyconego w temp. 50
o
C roztworu ochłodzi się do 10
o
C?
5.3-16.
Korzystając z wykresu rozpuszczalności, obliczyć, ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 250g
nasyconego w 293 K roztworu NH4Cl, jeżeli podwyższymy temperaturę do 323 K.
5.3-17.
W jakiej ilości wody należy rozpuścić 120 g azotanu(V) ołowiu(II) aby otrzymać roztwór nasycony w temp.30
o
C.
5.3-18.
Obliczyć rozpuszczalność hydratu siarczanu manganu(II) (MnSO4
.
7H2O) w wodzie, w temperaturze 286K, jeśli wiadomo, że
nasycony w tej temperaturze roztwór zawiera 29,5% MnSO4.
5.3-19.
Oblicz rozpuszczalność substancji jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 30%
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 45 -
5.3-20.
Rozpuszczalność jodku srebra w temperaturze 298K wynosi 3,4
.
10
-7
. Oblicz ile jonów srebra zawiera 1mm
3
nasyconego
roztworu jodku srebra.
5.3-21.
Korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji oblicz:
a) ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu roztworu od 50
o
C do 80
o
C, aby roztwór
był nadal nasycony.
b) oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 70
o
C.
5.4. Przeliczanie stężeń

5.4-1.
Oblicz stężenie molowe 46% roztworu KOH o gęstości 1,46g/cm
3
.
5.4-2.
Który roztwór ma większe stężenie procentowe 2,33 molowe H2SO4 o gęstości d=1,14 g/cm
3
, czy 2,33 molowy HNO3 o
gęstości d=1,08 g/cm
3
.
5.4-3.
Oblicz stężenie molowe nadtlenku wodoru w 30% perhydrolu o gęstości 1,13g/cm
3
.
5.4-4.
Ile gramów 45% kwasu należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu, aby otrzymać roztwór 30%
5.4-5.
Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego o stężeniu 12 mol/dm
3
i gęstości 1,18g/cm
3
.
5.4-6.
Gęstość 10%-owego roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1,2 mol/dm
3
wynosi?
5.4-7.
Obliczyć ile należy użyć czystych substancji lub stężonych roztworów do sporządzenia następujących roztworów:
1) 1dm
3
0,1 molowego roztworu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3)
2) 2 molowego roztworu kwasu siarkowego mając do dyspozycji roztwór 98% o gęstości 1,836g/cm
3

5.4-8.
Ile kg wody należy odparować z 20,0kg wodnego roztworu MgCl2 o stężeniu 1,83 mol/l i gęstości 1,16 g/ml, aby otrzymać
roztwór 25%?
5.4-9.
Gęstość 10% roztworu siarczanu(VI) glinu wynosi 1,1g/cm
3
. Wyrazić skład tego roztworu w ułamkach molowych oraz
obliczyć jego stężenie molowe i molalne.
Stężenia roztworów- 46 -
5.5. Mieszanie roztworów
Mieszanie roztworów o znanym stężeniu procentowym obliczanie stężenia roztworu końcowego
+
1rozt
1
1rozt 1
1s
m
c %
m c %
m
100%
·
=
2rozt
2rozt 2
2s
m
c2%
m c %
m
100%
·
=
3rozt
3
3s
?
? %
?
m
c
m
=
=
=
I II III

Wyobraźmy sobie, że mieszamy ze sobą roztwór I z roztworem II. W wyniku zmieszania tych roztworów uzyskujemy
roztwór III (roztwór końcowy). Oczywiście masa roztworu III jest sumą masy roztworu I i roztworu II: m3rozt=m1rozt+m2rozt. Masa
substancji rozpuszczonej w III roztworze równa jest sumie masy substancji zawartej w I roztworze i masy substancji zawartej w
II roztworze: m3s=m1s+m2s, czyli:
1rozt 1 2roz 1rozt 1 2roz t 2 t 2
3s
m c % m c %
m
100% 1
m c % m
00%
c %
100%
· ·
=
·
+
· +
=
Mając masę substancji w III roztworze, oraz jego masę łatwo obliczyć stężenie procentowe tego roztworu:
3s 1rozt 1 2rozt 2
3
3rozt 1rozt 2r
1rozt 1 2rozt 2
1rozt 2 z r t o t oz
m m c % m c %
c % 100% 100%
m 100% (m m )
m c % m c %
m m
· + · + · ·
+
= = =
· +

II sposób
Stężenie procentowe w roztworze końcowym (III) można obliczyć korzystając z metody krzyżowej. W metodzie tej stężenia
roztworów zapisuje się w następujący sposób (c1%>c2%):
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
c
1
%
c
2
%
(c
3
%-c
2
%)[g] m
1rozt
(c
1
%-c
3
%)[g] m
2rozt
=
c
3
%

Krzyż stężeń odczytujemy w następujący sposób:
Roztwór o stężeniu c3% powstaje w wyniku zmieszania ze sobą (c3%-c2%) g roztworu I i (c1%-c3%) g roztworu II. W krzyżu
stężeń widoczna jest następująca proporcja:
3 2 1rozt
1 3 2rozt
c % c % m
c % c % m
÷
=
÷
. Rozwiązując tę proporcję (wymnażamy na krzyż) łatwo wyliczymy poszukiwane stężenie c3%.
Mieszanie roztworów o znanym stężeniu molowym, obliczanie stężenia roztworu końcowego
+
1
M1
1 M1 1
V
C
n C V = ·
2
M2
2 M2 2
V
C
n C V = ·
3
M3
3
?
?
V
?
C
n
=
=
=
I II III

Po zmieszaniu roztworu I o objętości V1 z roztworem II o objętości V2 otrzymamy roztwór III (końcowy). Jeżeli stęzenia CM1 i
CM2 nie są zbyt duże, to objętość roztworu III jest sumą objętości roztworu I i roztworu II: V3=V1+V2 (jeżeli ta równość nie jest
spełniona, to objętość końcowa musi być podana). W roztworze I znajduje się n1=CM1
.
V1 moli substancji rozpuszczonej, a w
roztworze II n2=CM2
.
V2 moli tej substancji. Oczywiście po zmieszaniu tych roztworów cała ilość substancji rozpuszczonej
znajdzie się w roztworze III (substancja rozpuszczona pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II): n3=n1+n2=CM1
.
V1+CM2
.
V2.
Stężenie molowe III roztworu wynosi:
M1 1 M2 2 3
3 1
M
2
3
C V C V n
C
V V V
·
=
· +
+
=
II sposób
W metodzie krzyżowej (CM1>CM2) stężenia zapisujemy w następujący sposób:
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 47 -
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
C
M1
C
M2
(C
M3
-C
M2
) V
1
(C
M1
-C
M3
) V
2
=
C
M3

Dla krzyża stężeń możemy zapisać następującą proporcję:
M3 M2 1
M1 M3 2
C C V
C C V
÷
=
÷
(V1 i V2 muszą być wyrażone w tych samych
jednostkach objętości). Po rozwiązaniu proporcji (po pomnożeniu na krzyż) wyliczymy poszukiwane stężenie CM3.
Jeżeli stężenie jednego roztworu wyrażone jest w procentach, a stężenie drugiego w mol/dm
3
, to wcześniej musimy
przeliczyć jedno z tych stężeń, aby wyrazić je w tych samych jednostkach.
Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu procentowym
+
1
1rozt
1s
c %
m
m
?
?
=
=
3rozt
3rozt 3
3s
m
c3%
m c %
m
100%
·
=
I II III
2
2rozt
2s
c %
m
m
?
?
=
=

Wyobraźmy sobie, że mieszamy dwa roztworu I i II o znanych stężeniach. W wyniku tego otrzymujemy roztwór III o
stężeniu c3% i masie m3rozt. Wiadomo, że masa III roztworu musi być równa sumie mas roztworu I i roztworu II:
m1rozt+m2rozt=m3rozt. W roztworze końcowym (III) masa substancji rozpuszczonej równa jest m3s=c3%
.
m3rozt/100%. Ta masa
substancji pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II, czyli m1s=c1%
.
m1rozt/100% oraz m2s=c2%
.
m2rozt/100%, co można zapisać:
1 1rozt 2 2rozt 3 3rozt
1s 2s 3s
c % m c % m c % m
m m m czyli
100% 100% 100%
· · ·
+ = + = . Po pomnożeniu stronami przez 100% otrzymamy:
c1%
.
m1rozt+ c2%
.
m2rozt= c3%
.
m3rozt. W efekcie otrzymaliśmy 2 równania z dwiema niewiadomymi:
m1rozt+m2rozt=m3rozt
c1%
.
m1rozt+ c2%
.
m2rozt= c3%
.
m3rozt
Po rozwiązaniu układu równań otrzymamy masę roztworu I, oraz masę roztworu II jaką należy użyć aby otrzymać określoną
ilość roztworu końcowego o podanym stężeniu.
II sposób
Po odpowiednim zapisaniu danych możemy skorzystać z metody krzyżowej. W metodzie tej roztwór o większym stężeniu
oznacza się jako roztwór I:
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
c
1
%
c
2
%
(c
3
%-c
2
%)[g]
(c
1
%-c
3
%)[g]
c
3
%
m
3 rozt

Rozpisane dane czytamy w następujący sposób: po zmieszaniu (C3%-C2%) g roztworu I z (c1%-c3%) g roztworu II
otrzymamy (C3%-C2%)+(c1%-c3%), czyli (c1%- C2%) g roztworu III o stężeniu c3%. Możemy zatem zapisać proporcje:
(C3%-C2%) g roztworu I z roztworem II daje (c1%- C2%) g roztworu III, to
x g roztworu I z roztworem II da m3rozt g roztworu III.
Po rozwiązaniu proporcji otrzymamy masę roztworu I. Masę roztworu II otrzymamy jako różnicę: m2rozt=m3rozt-m1rozt.
Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu molowym
+
1M
1
1
V
?
C
?
n
=
=
3M
3
3 3M 3
C
V
n C V = ·
I II III
2M
2
2
V
?
C
?
n
=
=

Stężenia roztworów- 48 -
Jaką objętość roztworu I i jaką objętość roztworu II musimy zmieszać ze sobą aby uzyskać III roztwór o objętości V3 i
stężeniu C3M.
Wiadomo, że V1+V2=V3. W III roztworze znajduje się n3=C3M
.
V3 moli substancji rozpuszczonej, która pochodzi z roztworu I i
roztworu II: n1=C1M
.
V1, n2=C2M
.
V2, co możemy zapisać: C3M
.
V3= C1M
.
V1+C2M
.
V2. Rozwiązując układ równań:
V1+V2=V3.
C3M
.
V3= C1M
.
V1+C2M
.
V2
obliczymy potrzebne objętości roztworu I i II.
II sposób
W metodzie krzyżowej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I. Dane zapisujemy w następujący sposób:
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
C
1M
C
2M
(C
3M
-C
2M
)
(C
1M
-C
3M
)
C
3M
V
3

W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I roztworu z (C1M-C3M) objętości II roztworu otrzymujemy:
C3M-C2M+ C1M-C3M= C1M-C2M objętości III roztworu, co możemy zapisać w postaci proporcji:
W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I otrzymujemy C1M-C2M objętości III roztworu, to
zmieszanie V1 objętości I roztworu da nam V3 objętości III roztworu.
Z proporcji łatwo obliczymy V1, a z zleżności V2=V3-V1 obliczymy potrzebną objętość II roztworu.

5.5-1.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy z 20% kwasem siarkowym, aby otrzymać roztwór 30%?
5.5-2.
W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym, aby otrzymać roztwór 2-
molowy
5.5-3.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 36% kwas solny z roztworem 2,88-molowym (d=1,05g/cm
3
), aby otrzymać
roztwór 15%?
5.5-4.
Zmieszano 10 gramów 10% roztworu z 20 gramami 2,5% roztworu. Obliczyć stężenie procentowe Px otrzymanego
roztworu.
5.5-5.
Jaką objętość 6-molowego roztworu NaOH należy dodać do 280cm
3
1-molowego roztworu, aby otrzymać roztwór ok. 2-
molowy?
5.5-6.
Zmieszano dwa roztwory: 200cm
3
0,5-molowego roztworu oraz 400 cm
3
1-molowego roztworu. Obliczyć stężenie molowe
otrzymanego roztworu.
5.5-7.
Ile gramów wody i ile gramów stężonego kwasu solnego (36%) należy zmieszać, aby otrzymać 200g 10% roztworu?
5.5-8.
Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30% roztworu, aby otrzymać roztwór 22,5%?
5.5-9.
Z jakiej ilości 30% roztworu można otrzymać 12g 50% roztworu po odparowaniu odpowiedniej ilości wody?
5.5-10.
Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie 200g 6% roztworu MgSO4 do objętości 500cm
3
.
5.5-11.
Jaką objętość 0,15-molowego NaOH można otrzymać z 0,25dm
3
0,75-molowego NaOH drogą rozcieńczania?
5.5-12.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 45% i 20% roztwór KCl aby po zmieszaniu stężenie roztworu wynosiło 35%?
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 49 -
5.5-13.
Ile gramów 40% roztworu chlorku magnezu należy dodać do 0,5 litra roztworu MgCl2 o stężeniu 1,43 mol/dm
3
i gęstości
1,13 g/cm
3
aby otrzymać roztwór 20%?
5.5-14.
Ile gramów roztworu 40-procentowego i ile gramów roztworu 12-procentowego należy zmieszać, aby otrzymać 100g
roztworu 15-procentowego
5.5-15.
Zmieszano 200cm
3
80% roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,74g/cm
3
z 100cm
3
40% roztworem kwasu
siarkowego(VI) o gęstości 1,4 g/cm
3
. Oblicz ile cm
3
wody należy dodać do powstałego roztworu kwasu, aby otrzymać roztwór
50%?
5.5-16.
Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór BaCl2 o stężeniu 0,55mol/dm
3
i gęstości 1,12
g/cm
3
aby otrzymać roztwór o stężeniu 3,5%
5.5-17.
W jakim stosunku masowym należy wymieszać 96%-y kwas siarkowy(VI) z wodą aby otrzymać roztwór 55%
5.5-18.
Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu należy zmieszać z jego wodnym roztworem o stężeniu 10% aby przygotować 200cm
3

roztworu o stężeniu 25% i gęstości d=1,27 g/cm
3
.
5.5-19.
Ile g stężonego – 98% roztworu kwasu siarkowego(VI) dodano do 250g 1% roztworu tego kwasu, jeśli otrzymano roztwór
3%?
5.5-20.
Mając alkohol 96% i 30% otrzymać 50g alkoholu 70 stopniowego.
5.5-21.
W 120 g wody rozpuszczono 30 g Na2CO3
.
10H2O. Jakie jest stężenie procentowe roztworu Na2CO3?
5.5-22.
Ile gramów 4% roztworu danego składnika należy dodać do 150 g 7% roztworu aby otrzymać roztwór 5%
5.5-23.
Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300g 20% wodnego roztworu soli kuchennej, aby otrzymać roztwór 3% tej soli.
5.5-24.
Stężenie jonów siarczanowych w roztworze Co2(SO4)3 o d=1,01 kg/dm
3
wynosi 1,2 mol/dm
3
. Ile wody należy dodać do
150cm
3
tego roztworu aby otrzymać 5% roztwór soli.
5.5-25.
Zmieszano 200g 5-procentowego roztworu węglanu sodu z 400g 7-procentowego roztworu tej samej soli. Oblicz stężenie
procentowe otrzymanego roztworu.
5.5-26.
Chemik chce otrzymać 100g kwasu o stężeniu 54%. Ma do dyspozycji dwa roztwory tego kwasu: o stężeniu 30% i stężeniu
70%. Ile musi wziąć roztworu o większym stężeniu?
5.5-27.
60g kwasu octowego o stężeniu 10% rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 250cm
3
. jakie jest stężenie molowe
otrzymanego roztworu kwasu octowego? Masa molowa kwasu octowego wynosi 60g/mol.
5.5-28.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 należy dodać do 500ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0,05 mol/l aby otrzymany
roztwór zawierał w 1mililitrze 0,009807g H2SO4. (d=1,4350 g/ml).

Stężenia roztworów- 50 -
5.5-29.
Gęstość roztworu kwasu azotowego, w którym znajduje się 0,11ułamka molowego HNO3, wynosi d=1,18kg/dm
3
. Obliczyć
objętość, do jakiej należy rozcieńczyć 10cm
3
tego roztworu, aby otrzymać 2,0 molowy roztwór.
5.5-30.
Ile gramów 45% roztworu kwasu azotowego należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu azotowego aby otrzymać roztwór
30%.
5.6. Obliczanie stężenia roztworu na podstawie równania reakcji

5.6-1.
Zmieszano 20dm
3
wodoru i 10dm
3
chloru (warunki normalne). Po zakończeniu reakcji powstały gaz przepuszczono przez
wodę, otrzymując 200cm
3
kwasu solnego. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.
5.6-2.
Oblicz stężenie molowe alaniny, jeżeli 178cm
3
roztworu alaniny przereagowało z 250cm
3
KOH o stężeniu 0,4 mola/dm
3
.
5.6-3.
Jaką objętość amoniaku o gęstości d=0,77 g/cm
3
należy użyć do otrzymania 50g 5% roztworu mocznika?
5.6-4.
Obliczyć masę molową dwuwodorotlenowego wodorotlenku, wiedząc, że do zobojętnienia roztworu zawierającego 6,41g tej
substancji zużyto 0,25dm
3
0,1-molowego roztworu kwasu ortofosforowego(V). Jaki metal wchodził w skład tego wodorotlenku?
5.6-5.
Czy 112g 5 % kwasu solnego wystarczy do rozpuszczenia 5g cynku?
5.6-6.
Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu wodorotlenku potasu, aby zobojętnić całkowicie 3,57mola
kwasu azotowego(V)?
5.6-7.
Do 100cm
3
1,5-molowego kwasu solnego dodano 6,5g cynku. Gdy wodór przestał się wydzielać, roztwór odparowano do
sucha. Ile gramów chlorku cynku otrzymano?
5.6-8.
Do 1dm
3
0,5-molowego kwasu solnego dodano 250g 10% roztworu wodorotlenku sodu. Jaki odczyn miał roztwór?
5.6-9.
Do 200 cm
3
0,500- molowego roztworu H2SO4 dodano 500 cm
3
roztworu H2SO4 o stężeniu 0,250mol/dm
3
. Ile cm
3
otrzymanego roztworu należy użyć do zobojętnienia 1,00 dm
3
0,100- molowego roztworu NaOH ?
5.6-10.
Do 300g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500g wody.
a) Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu
b) Jaką objętość (cm sześcienne) 0,503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl
-
z
25g roztworu po rozcieńczeniu.
5.6-11.
Zmieszano ze sobą 400 cm
3
1,5 molowego roztworu KOH i 200 cm
3
2-molowego roztworu H2SO4. Jaki będzie odczyn
roztworu po zmieszaniu?
5.6-12.
Zmieszano 2,5g kwasu siarkowego(VI) i 3cm
3
kwasu solnego (d=1,1443g/cm
3
; c%=30%) w kolbie miarowej o pojemności
1dm
3
. Uzupełniono wodą do kreski. Pobrano 20cm
3
tego roztworu i zobojętniono 23,76cm
3
roztworu NaOH o stężeniu
0,0500mol/dm
3
. Oblicz stężenie procentowe kwasu siarkowego.
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 51 -
5.6-13.
Do 160cm
3
roztworu NaOH z dodatkiem fenoloftaleiny wkroplono roztwór H2SO4 o stężeniu 0,2 mol/dm
3
. Do momentu
odbarwienia roztworu zużyto 120cm
3
kwasu. Oblicz stężenie molowe zastosowanego roztworu NaOH.
5.6-14.
Do 100g wodnego roztworu chlorku baru BaCl2 dodano siarczanu(VI) potasu, powodując całkowite strącenie jonów Ba
2+
.
Po odsączeniu i wysuszeniu osad BaSO4 miał masę 4,66g. Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku baru użytego do
przeprowadzenia reakcji.
5.6-15.
Oblicz objętość SO2 (odmierzonego w warunkach normalnych), jaka może wejść w reakcję z 250cm
3
roztworu
wodorotlenku potasu o stężeniu 1mol/dm
3
.
5.6-16.
Do roztworu zawierającego 0,5 mola wodorowęglanu sodu dodano 1 mol kwasu solnego, a następnie 0,25 mola
wodorowęglanu baru. Jaki odczyn miał roztwór?
5.6-17.
Do 300 cm
3
0,2 molowego HNO3 dodano 300 cm
3
0,25 molowego NaOH. Jakie jest stężenie molowe pozostałego
wodorotlenku po reakcji?
5.6-18.
Odważono 0,2120g węglanu sodu. Próbkę tę rozpuszczono w wodzie i miareczkowano roztworem kwasu solnego wobec
oranżu metylowego. Na zmiareczkowanie próbki zużyto 20,0cm
3
roztworu HCl. Oblicz stężenie molowe roztworu HCl.
5.6-19.
Do analizy odważono 0,950g zanieczyszczonego chlorku potasu i rozpuszczono w wodzie otrzymując 250 cm
3
roztworu.
Na zmiareczkowanie 25,0cm
3
tego roztworu zużyto 21,5 cm
3
5,00
.
10
-2
molowego roztworu AgNO3.Oblicz procentową
zawartość KCl w badanej próbce.
5.6-20.
Jaką objętość roztworu KOH o stężeniu 0,15 molowym należy użyć do zobojętnienia 0,025 dm
3
0,07molowego roztworu
HNO3?
5.6-21.
Na zmiareczkowanie 25 cm
3
roztworu jodu zużyto 27,5cm
3
roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,08 mol/dm
3
. Oblicz
stężenie molowe roztworu jodu.
5.6-22.
Obliczyć objętość (dm
3
) 0,15 M roztworu Na2CO3, którą należy dodać do 300 cm
3
0,41 M BaCl2 aby stężenie jonów Ba
2+
w
roztworze wynosiło 0,10 mol/dm
3
. Założyć, że powstający BaCO3 jest praktycznie nierozpuszczalny.
5.6-23.
Do 90,0 cm
3
roztworu HCl dodano 30,0 cm
3
5,45-procentowego roztworu Ba(OH)2 o gęstości 1,054 g/cm
3
i otrzymano
roztwór o pH 0,322. Zakładając addytywność objętości obliczyć stężenie molowe HCl w początkowym roztworze.
M(Ba(OH)2) – 171,35
5.6-24.
Do całkowitego roztworzenia 3,72 g MgO zużyto 0,125 dm
3
roztworu HCl. Jakie było stężenie molowe użytego roztworu
HCl.
5.6-25.
Próbkę metalicznego glinu o masie 6,240 g wprowadzono do 210,0 cm
3
roztworu HCl o gęstości 1,052 g/cm
3
. W wyniku
reakcji otrzymano roztwór, w którym pH wynosiło 0,877. Oblicz początkowe stężenie HCl (%wag.), jeżeli objętość roztworu nie
uległa zmianie.
M(Al) – 26,98 M(HCl) – 36,46
5.6-26.
Znaleźć molowość kwasu solnego, jeżeli wiadomo, że na zobojętnienie 20 ml HCl zużyto 18ml 0,13M NaOH.

Stężenia roztworów- 52 -
5.6-27.
Jaką ilość kwasy siarkowego zawiera 200 ml oznaczanego roztworu, jeżeli na zobojętnienie 25 ml 0,0924 mol/l NaOH
zużyto 24,5 ml kwasu?
5.6-28.
Jaka jest zawartość % węglanu potasowego w próbce o masie 0,2548 g jeśli po rozpuszczeniu tej próbki w wodzie na jej
zmiareczkowanie zużyto 34,5 ml 0,1 molowego roztworu kwasu solnego?
5.6-29.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 o gęstości d=1,4350g/ml należy dodać do 500 ml roztworu NaOH o stężeniu
0,05 mol/l, aby pH w otrzymanym po zmieszaniu roztworze wynosiło pH =0,6
5.6-30.
20,00 cm
3
kwasu solnego zobojętnia NH3 wydzielony z 4,000 mmoli (NH4)2SO4. Jakie jest stężenie molowe tego kwasu?
5.6-31.
Odważka Na2CO3 o masie 1,600 g jest zobojętniona przez 45,62 cm
3
kwasu solnego. Obliczyć
a) ile moli Na2CO3 zobojętnia 1,000 dm
3
kwasu,
b) ile moli zobojętnia 1,000 cm
3
kwasu,
c) stężenie molowe kwasu.

5.6-32.
Obliczyć stężenie molowe a) HCl, b) H2SO4, jeśli 40,00 cm
3
każdego z tych kwasów zobojętnia alkalia zawarte w odważce
0,5000 g popiołu i odpowiadające 95% zawartości K2CO3 w tej próbce
5.6-33.
Mając dane: 10 cm
3
roztworu NaOH odpowiada 0,0930 g H2C2O4
.
2H2O. 1cm
3
roztworu NaOH odpowiada 0,850 cm
3
kwasu
solnego – obliczyć miano kwasu.
5.6-34.
Próbkę soli amonowej o masie 1,009 g ogrzewano z KOH i wydzielony amoniak pochłonięto w 50,00 cm
3
0,5127 M HCl.
Nadmiar kwasu zobojętniono 1,37 cm
3
0,5272 N NaOH. Obliczyć procentową zawartość azotu w próbce.
5.6-35.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 (d=1.4350 g/ml) należy dodać do 500 ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0,05
mol/l, aby otrzymany roztwór zawierał w 1ml 0,009807g H2SO4.
5.6-36.
Na zmiareczkowanie 2,000 g próbki technicznego K2CO3 zużyto 25,00 cm
3
kwasu solnego. Przeliczyć ilość alkaliów w
próbce na procentową zawartość K2O wiedząc, że 20,00cm
3
kwasu solnego zobojętnia amoniak wydzielony z 4,000 milimoli
(NH4)2HPO4
5.6-37.
Do 100 cm
3
roztworu kwasu solnego, zawierającego 10,0 mg jonów H
+
dodano 200 cm
3
roztworu tego kwasu o pH=3,90 i
300 cm
3
wody. Obliczyć pH otrzymanego roztworu.
5.6-38.
Do roztworu CaCl2 dodano 40,0 ml AgNO3 o stężeniu 0,0995 mol/dm
3
. Na odmiareczkowanie niezwiązanego AgNO3 zużyto
6,8 ml NH4SCN o stężeniu 0,1005 mol/dm
3
. Ile gramów CaCl2 było w badanej próbce?
5.6-39.
Do 10,0 ml KBr o stężeniu 0,2 mol/dm
3
dodano 40,0 ml AgNO3, a jego nadmiar odmiareczkowano, zużywając 12,4 ml
roztworu NH4SCN. W oddzielnym miareczkowaniu 40,0 ml roztworu AgNO3 przereagowało z 42,4 ml roztworu NH4SCN.
Obliczyć stężenie molowe tiocyjanianu.
5.6-40.
Obliczyć procentową zawartość zanieczyszczeń w KBr, jeżeli po rozpuszczeniu 0,4000 g tej soli w wodzie i oznaczeniu
bromków metodą Volharda zużyto 40,0 ml AgNO3 o stężeniu 0,1000 mol/dm
3
i 10,2 ml KSCN o stężeniu 0,1015 mol/dm
3
.

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 53 -
5.6-41.
0,7600 g NaCl rozpuszczono w wodzie destylowanej, uzyskując 200 ml roztworu. Pobrano próbkę o objętości 20,0 ml,
dodano 30,0 ml AgNO3 i jego nadmiar odmiareczkowano, zużywając 8,9 ml roztworu KSCN. Obliczyć stężenie molowe KSCN,
jeżeli wiadomo, że 1 ml roztworu AgNO3, odpowiada 1,2 ml KSCN.
5.6-42.
W naczyniu zmieszano: 150cm
3
0,1-molowego roztworu BaCl2, 200cm
3
0,1-molowego roztworu Ba(NO3)2, 200cm
3

wodnego roztworu 0,2-molowego BaBr2, 250cm
3
0,1-molowego roztworu Na2SO4. Oblicz stężenie molowe jonów baru.
5.6-43.
Podczas ustalania miara roztworu NaOH zużyto 15cm
3
tej zasady do zmiareczkowania 30cm
3
roztworu HCl o stężeniu 0,2
mol/dm
3
. Oblicz stężenie roztworu NaOH.
5.6-44.
Oblicz stężenie procentowe glukozy, jeżeli w trakcie próby Trommera z próbki roztworu glukozy o masie 150 g otrzymano
36 g tlenku miedzi (I)
5.6-45.
Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1 kg roztworu wodorotlenku potasu, aby całkowicie zobojętnić 3,57 mola
kwasu azotowego?
5.6-46.
Ile gramów 20% kwasu siarkowego VI można przyrządzić z 200 gram 20%oleum?
5.6-47.
Ile g Ca(OH)2 było w roztworze jeśli na jego zobojętnienie zużyto 40cm
3
0,2 normalnego roztworu kwasu H3PO4?.
5.6-48.
Odważkę żeliwa o masie 1,425g poddano operacjom chemicznym i otrzymano 0,0412g SiO2. Obliczyć % zawartość krzemu
w żeliwie.
5.6-49.
Podczas spalania 5g antracytu otrzymano 8,8dm
3
CO2 (warunki normalne). Ile % węgla zawierał antracyt?
Termochemia- 54 -
6. Termochemia

6.1-1.
Oblicz standardowa entalpie reakcji utleniania etanolu do etanalu za pomoca tlenku miedzi(II) na podstawie standardowych
entalpii tworzenia reagentów. Standardowe entalpie tworzenia reagentów: etanol: AH=-287,3kJ/mol; etanal: AH=-191,4kJ/mol;
tlenek miedzi(II): AH=-155,2kJ/mol; tlenek miedzi(I): AH=-168kJ/mol; woda: AH=-285,8kJ/mol
6.1-2.
Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia substancji stanowiącej produkt reakcji:
a) H2(g) + I2(g)  2HI(g) AH = 52 kJ
b) S(romb) + O2(g)  SO2(g) AH = - 297 kJ
c) P4(s) + 6H2(g)  4PH3(g) AH = 37 kJ
6.1-3.
Podczas łączenia się 3,25 g cynku z siarką wydzieliło się 10,15 kJ energii na sposób ciepła. Obliczyć ciepło tworzenia
siarczku cynku.
6.1-4.
Na podstawie równania termochemicznego:
CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(c) AH = -891 kJ. Obliczyć, jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić, aby
uzyskać 1000 kJ energii na sposób ciepła?
6.1-5.
Obliczyć entalpię tworzenia siarczku żelaza(lI) FeS, wiedząc, że w reakcji 10g żelaza z nadmiarem siarki wytworzyło się
90% teoretycznej ilości siarczku i wydzieliło się 15,3 kJ energii na sposób ciepła.
6.1-6.
Ile energii wydzieli się na sposób ciepła podczas spalania 24,4 dm
3
mieszaniny (warunki standardowe) zawierającej 80%
metanu i 20% etanu (objętościowo), jeżeli ciepła spalania wynoszą odpowiednio: - 891 kJ/Imol i -1560 kJ/mol?
6.1-7.
Obliczyć entalpię reakcji:
Fe2O3(s) + 3Mg(s)  2 Fe(s) + 3 MgO(s)
mając następujące dane:
4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) AH= -1644 kJ
Mg(s) + 1/2O2(g)  MgO(s) AH = -602 kJ
6.1-8.
Obliczyć entalpię reakcji:
Fe2O3(s) + 2AI(s)  2Fe(s) + AI2O3(s) (1)
mając następujące dane:
4 Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) AH = -1644 kJ (2)
4Al(s) + 3O2(g)  2Al2O3(s) AH = - 3340 kJ (3)
6.1-9.
Obliczyć entalpię reakcji:
N2(g) + 1/2O2(g)  N2O(g) (1)
mając następujące dane:
C(s) + 2N2O(g)  CO2(g) + 2N2(g) AH = - 557 kJ (2)
C(s) + O2(s)  CO2(g) AH = -394 kJ (3)
6.1-10.
Obliczyć entalpię reakcji:
2Cu(s) + O2(g)  2CuO(s) (1)
mając następujące dane:
CuO(s) + C(s)  Cu(s) + CO(g) AH = 44kJ (2)
C(s) + 1/2O2(g)  CO(g) AH = -111kJ (3)
Termochemia

http://www.chemia.sos.pl - 55 -
6.1-11.
Obliczyć entalpię reakcji:
3C(s) + 4H2(g)  C3H8(g) (1)
mając następujące dane:
C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(s) + 4H2O(c) AH = -2220 kJ (2)
2H2(g) + O2(g)  2H2O(c) AH = - 572 kJ (3)
C(s) + O2(s)  CO2(g) AH = -394 kJ (4)
6.1-12.
Obliczyć entalpię reakcji:
CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) (1)
mając następujące dane:
C(s) + 2H2(g)  CH4(g) AH = - 75 kJ (2)
C(s) + O2(g)  CO2(g) AH = - 394 kJ (3)
H2(g) +1/2O2(g)  H2O(g) AH = -242 kJ (4)
6.1-13.
Obliczyć entalpię reakcji:
H2(g) + S(s)  H2S(g) mając następujące dane: (1)
H2S(g) + 3/2O2(g)  SO2(g) + H2O(s) AH = - 519 kJ (2)
2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) AH = -484 kJ (3)
S(s) + O2(g)  SO2(g) AH = -297 kJ (4)
6.1-14.
Ile ciepła należy użyć, aby 10 mol wody o temp 20
o
C doprowadzić do wrzenia pod normalnym ciśnieniem przyjmując, że
średnie ciepło właściwe wody wynosi 4,18J/gK.
6.1-15.
Entalpia reakcji rozkładu węglanu wapnia wynosi 1206,6 kJ/mol. Ile ciepła należy dostarczyć, aby rozłożyć 2 t wapienia na
wapno palone i dwutlenek węgla ?
6.1-16.
Ilość ciepła wydzielonego podczas spalania 100dm
3
acetylenu wynosiła +5313kJ. Ile wynosi entalpia spalania acetylenu (w
kJ/mol)?
6.1-17.
W jakim stosunku masowym należy zmieszać wapień z koksem, aby w piecu wapiennym zapewnić bieg procesu bez
doprowadzania energii? W piecu zachodzą reakcje:
CaCO3(s) → CaO(s)+CO2(g) AH=182 kJ
C(s) + O2(g) → CO2(g) AH=-394 kJ
6.1-18.
Oblicz standardową entalpię reakcji K2O(s) + H2O(c) → 2KOH(s) na podstawie standardowych entalpii tworzenia :
AH
0
tw. K
2
O = -361,7 kJ / mol
AH
0
tw. H2O= -285,83 kJ/mol
AH
0
tw. KOH = -424,58 kJ/mol
6.1-19.
Oblicz standardową entalpię reakcji : CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(c)
na podstawie standardowych entalapii następujących reakcji:
2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) AH= -282,98 kJ/mol na mol CO2 (1)
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c) AH= -285,83 kJ/mol na mol H2O (2)
CH3OH(c) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(c) AH= -726,27kJ/mol (3)

Elektrochemia- 56 -
7. Elektrochemia

7.1-1.
Prąd o natężeniu 0,5A przepływając przez elektrolizer w czasie 2 godzin, spowodował redukcję 0,45g dwuwartościowego
jonu pewnego metalu. Podaj nazwę i symbol chemiczny tego metalu.
7.1-2.
Podczas elektrolizy roztworu kwasu siarkowego wydzieliło się na katodzie 10cm
3
gazu. Jaka objętość (warunki normalne)
gazu wydzieliła się na anodzie.
7.1-3.
Dokończyć reakcję: FeCl3 + SnCl2  . Zbudować ogniwo, w którym zachodzi ta reakcja. Podać nazwy i znaki elektrod oraz
reakcje elektrodowe w stanie rozwartym i w czasie pracy ogniwa. Obliczyć SEM ogniwa przy założeniu, że aktywności
reagentów wynoszą a=1.
7.1-4.
Przez wodny roztwór siarczanu(VI) metalu(II) przepuszczono prąd stały o natężeniu 5A. Na grafitowej anodzie wydzieliło
się 1,96 dm
3
gazu (war. norm.), zaś masa cynkowej katody wzrosła o 11,445g. Wydajność prądowa obu procesów wynosiła
100%
a) oblicz masę atomową wydzielonego metalu i podaj jego nazwę.
b) oblicz, jak długo należało prowadzić powyższy proces.
7.1-5.
W wyniku elektrolizy wodnego roztworu azotanu(V) cynku prądem o I=5A w ciągu 3h i 8s na katodzie wydzieliło się 16,35g
cynku
a) napisz równania procesów elektrodowych
b) oblicz procentowa wydajność prądowa wydzielania cynku
c) oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wydzielony: na katodzie wodór i na anodzie tlen.
7.1-6.
Elektrolizer napełniono kąpielą do niklowania. Katodę stanowi a cienka blacha miedziana o wymiarach 600 x 60 mm, którą
postanowiono dwustronnie pokryć warstwą niklu. Podczas procesu elektrolizy masa płyt akumulatora ołowiowego,
stanowiącego źródło prądu, zwiększyła się o 16,77 g. Zakładając teoretyczną sprawność wszystkich procesów elektrodowych
oblicz w mikronach grubość powłoki niklowej.
7.1-7.
Obliczyć czas potrzebny do nałożenia powłoki miedziowej o grubości 15 um. Gęstość prądu w trakcie nakładania powłoki
wynosi 4 A/dm
2
. Gęstość miedzi d=8,98 g/cm
3
.
7.1-8.
Płytkę cynkowa o masie 50g zanurzono do roztworu azotanu(V) srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła
51g.Ile azotanu(V) srebra zawierał roztwór?
7.1-9.
Zapisz połówkowe równania reakcji zachodzące na elektrodach akumulatora ołowiowego podczas ładowania i
rozładowania.
7.1-10.
Obliczyć potencjał elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze siarczanu srebra o stężeniu 5
.
10
-6
mol/dm
3
w temperaturze
298K
7.1-11.
Podczas elektrolizy wody otrzymano 0,5g tlenu. Ile gramów wodoru powstało podczas reakcji?
7.1-12.
Objętość gazów powstałych w czasie elektrolizy wodnego roztworu azotanu sodu wynosiła 8,4 dm
3
. O ile zmieniła się masa
elektrolizowanego roztworu?

Elektrochemia

http://www.chemia.sos.pl - 57 -
7.1-13.
Przez roztwór NiSO4 o objętości 400cm
3
i stężeniu 0,4M przepuszczono prąd elektryczny w czasie 1,2 godziny. Obliczyć
natężenie prądu niezbędne, aby całkowicie wydzielić nikiel. Napisać reakcje na elektrodach.
7.1-14.
2 g talu wrzucono do roztworu soli miedzi (II). Tal rozpuścił się, a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0,314 g. Obliczyć
ładunek jonów talu w otrzymanym roztworze.
7.1-15.
Z którym biegunem źródła prądu (dodatnim czy ujemnym) należy połączyć metalowy przedmiot zanurzony w wodnym
roztworze AgNO3 aby pokrył się warstwą srebra?
7.1-16.
Jak zmienia się odczyn roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) podczas elektrolizy przy stosowaniu elektrod miedzianych?
7.1-17.
Poddano elektrolizie wodny roztwór chlorowodoru o stosunkowo dużym stężeniu. W momencie kiedy objętość
wydzielonego wodoru wynosiła 20cm
3
, przerwano elektrolize. Jaki produkt otrzymano na anodzie i jaka była jego objętość,
jeżeli 10 % tego gazu rozpuściło się w pozostałym roztworze?
7.1-18.
Obliczyć jak długo musi trwać elektroliza, aby przy natężeniu prądu 2A wydzieliło się 10 dm
3
wodoru w warunkach
normalnych.
7.1-19.
Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera w którym
znajdował się wodny roztwór AgNO3 wydzieliło się 1,08g srebra, a na katodzie drugiego wydzieliło się 0,187 g żelaza. Obliczyć
wartościowość żelaza w związku chemicznym który znajdował się w drugim elektrolizerze.
7.1-20.
Oblicz SEM w temp 50
o
C dla ogniwa Zn | 0.01M Zn
2+
|| 1M Zn
2+
| Zn
7.1-21.
Siła elektromotoryczna ogniwa Zn|Zn
2+
||Cu
2+
|Cu wynosi 1,08V. Jeżeli stężenie [Zn
2+
] wynosi c1, a stężenie [Cu
2+
] równe jest
c2, obliczyć:
a) stosunek stężeń elektrolitów c1\c2
b) SEM tego ogniwa w przypadku 5 krotnego rozcieńczenia elektrolitu Cu
2+

c) napisać równania procesów elektrodowych
E0 Cu|Cu
2+
=0,34V, E0 Zn|Zn
2+
= -0,763V
7.1-22.
Obliczyć natężenie prądu jaki przepływał przez elektrolit jeżeli w ciągu 100 s, wydzieliło się 87 cm
3
mieszaniny wodoru i
tlenu, odmierzonej pod ciśnieniem 960 hPa w temperaturze 288 K.
7.1-23.
W ogniwie o schemacie: Zn|Zn
2+
||Ag
+
|Ag płytka cynkowa była umieszczona w 50 cm
3
0,1 molowego ZnSO4, a płytka
srebrna w 50 cm
3
0,1 molowego AgNO3. Przez pewien czas pobierano prąd z ogniwa, a następnie stwierdzono ze masa płytki
srebrnej wzrosła o 166 mg. Obliczyć końcowe stężenie jonów Ag
+
i Zn
2+

7.1-24.
W temp. 294 K SEM ogniwa stężeniowego jest równa 0,014 V. Ogniwo to sporządzono z półogniwa wzorcowego, w którym
stężenie jonów Zn
2+
jest równe 3,6 mol/dm
3
oraz półogniwa badanego. Wiedząc, że półogniwo wzorcowe jest katodą podaj
stężenie jonów Zn
2+
w roztworze badanym.
7.1-25.
Dwa elektolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie 1 elektrolizera, na którym
znajdował się AgNO3 wydzieliło się 1,08g srebra, a na katodzie drugiego wydzieliło się 0,187g żelaza. Obliczyć wartościowość
żelaza w związku chemicznym, który znajdował się w drugim elektrolizerze.
7.1-26.
Elektrochemia- 58 -
Napisz reakcje zachodzące na elektrodzie platynowej i rtęciowej dla NaOH, Na2SO4, H2SO4. Wyjaśnij czym różnią się
reakcje zachodzące na elektrodach w zależności od elektrody na jakiej przebiegają.
7.1-27.
W ogniwie, w którym elektrody miedziana i glinowa zanurzone były w roztworach swoich soli, po pewnym czasie
stwierdzono ubytek elektrody glinowej o 0,9g. Jak zmieniła się (zmalała czy wzrosła) i o ile gramów w tym samym czasie masa
elektrody miedzianej?Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 59 -
8. Równowaga chemiczna

8.1. Szybkość reakcji

8.1-1.
W zamkniętym układzie w stałej temperaturze ustala się równowaga: 2CO + O2= 2CO2
Ile razy zwiększy się szybkość reakcji jeżeli ciśnienie mieszaniny zwiększymy 3 krotnie, w którym kierunku zostanie
przesunięta równowaga?
8.1-2.
Stała szybkości rozkładu N2O5 w temperaturach 0
o
C i 35
o
C wynosi odpowiednio 0,787
.
10
-5
/s oraz 13,5
.
10
-5
/s. Jaka jest
energia aktywacji tej reakcji? Obliczyć stałą szybkości tej reakcji w temperaturze 25
o
C.
8.1-3.
Reakcja rozkładu N2O5 : 2N2O5  4NO2 + O2 przebiegająca w fazie gazowej jest reakcją pierwszego rzędu. W
temperaturze 25
o
C stała szybkości tej reakcji wynosi 3,4
.
10
-5
1/s. Początkowo w zbiorniku reakcyjnym o objętości 2 dm
3

znajdowało się 0,1 mola N2O5. Oblicz po jakim czasie w zbiorniku pozostanie:
a) 75% pierwotnej ilości N2O5
b) 50% pierwotnej ilości N2O5
c)25 % pierwotnej ilości N2O5
8.1-4.
Reakcja rozkładu substancji A przebiega według równania A=B +C z szybkością v=k[A]. Stężenie początkowe substancji A
wynosiło 0,5mol/dm
3
. Stala szybkości wynosi 0,4s
-1
. Obliczyć szybkość reakcji :
a) w momencie jej rozpoczęcia
b). po upływie pewnego czasu gdy stężenie substancji A zmniejszyło się o 0,2 mol/dm
3
.
8.1-5.
Jak zmieni się szybkość reakcji w fazie gazowej według równania kinetycznego V=K [A]³ [B] jeżeli ciśnienie reagujących
gazów zmniejszy się 2-krotnie.
8.1-6.
Dla reakcji H2 + I2 → 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi 3,79
.
10
-2
dm
3.
mol
-1.
s
-1
, a stała szybkości reakcji
odwrotnej 5,88
.
10
-4
dm
3.
mol
-1.
s
-1
. Obliczyć stałą równowagi Kc, reakcji H2 + I2 2HI.8.2. Stała równowagi reakcji

8.2-1.
Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji:
2NO2 = 2NO + O2
jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą: [NO2]=0,06mol/dm
3
, [NO]=0,24mol/dm
3
, [O2]=0,12mol/dm
3
.
8.2-2.
W jakim stosunku molowym zmieszano substancje A2 z substancją. B2 jeśli do momentu ustalenia się stanu równowagi
przereagowało 80% związku A2 z utworzeniem produktu AB. Stała równowagi tej reakcji wynosi 16.
8.2-3.
Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1, a stężenia równowagowe
CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0,04 i 0,03. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H2O?

Równowaga chemiczna- 60 -
8.2-4.
Stała równowagi reakcji: A + B = C + D w temperaturze 298K wynosi 1. Stężenia równowagowe wynoszą odpowiednio:
[A]=2, [B]=8, [C]=4, [D]=4. Jak zmieni się stężenie równowagowe substancji D jeżeli do układu wprowadzone zostaną 4 mole
substancji A? Założyć, że objętość układu praktycznie nie uległa zmianie i wynosi 1dm
3
.
8.2-5.
Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej:
2H2 + O2 = 2H2O 2CO + O2 = 2CO2
H2 + Cl2 = 2HCl 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O
8.2-6.
Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji. Określić wymiar stężeniowej stałej równowagi :
a) C(s) + O2(g) = CO2(g)
b) 2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g)
c) A(aq) + 3B(s) = C(aq)
d) 2CH4(g) + O2(g) = 2CO(g) + 4H2(g)
8.2-7.
Mieszaninę 2,94 mola jodu i 8,1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Stwierdzono, że powstało 5,64 mola jodowodoru. Obliczyć stałą równowagi Kc tworzenia jodowodoru.
8.2-8.
Dla reakcji H2 + I2 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi
3,79
.
10
-2
dm
3
/mol
.
s, a stała szybkości reakcji odwrotnej 5,88
.
10
-4
dm
3
/mol
.
s. Obliczyć stałą równowagi Kc reakcji: H2 + I2 2HI.
8.2-9.
W stanie równowagi układu:
N2 + 3H2 = 2NH3
stężenia wynosiły: azotu 3 mol/dm
3
, wodoru 9 mol/dm
3
, amoniaku 4 mol/dm
3
. Obliczyć stężenia wyjściowe wodoru i azotu.
8.2-10.
Równowaga reakcji H2 + I2 = 2HI ustaliła się przy następujących stężeniach:
[H2]=0,25 mol/dm
3
, [I2]=0,05 mol/dm
3
, [HI]=0,9 mol/dm
3
. Obliczyć wyjściowe stężenia substratów.
8.2-11.
Dwutlenek węgla ulega w wysokiej temperaturze dysocjacji termicznej na tlenek węgla i tlen. Obliczyć procentowy skład
objętościowy mieszaniny gazów w stanie równowagi, jeżeli 20% dwutlenku węgla uległo rozkładowi.
8.2-12.
Obliczyć stężenia gazowych reagentów układu FeO + CO = Fe + CO2 w stanie równowagi, w temperaturze 1300K, jeżeli
Kc=0,5, a początkowo stężenia wynosiły:
[CO]=0,5 mola/dm
3
, [CO2]=0,1 mol/dm
3
.
8.2-13.
W jakim stosunku molowym zmieszano dwutlenek węgla z wodorem, jeśli do momentu ustalenia równowagi: CO2 + H2 =
CO + H2O Kc=1 (w temp. 1100K) 90% wodoru przereagowało tworząc wodę?
8.2-14.
W pewnych warunkach równowaga reakcji CO + H2O = H2 + CO2 ustaliła się przy następujących stężeniach:
[CO]=1mol/dm
3
, [H2O](g)=4mole/dm
3
, [H2]=[CO2]=2mole/dm
3
. Obliczyć kolejno:
1) stałą Kc,
2) wyjściowe stężenia reagentów,
3) stężenia równowagowe składników po trzykrotnym zwiększeniu stężenia CO w stosunku do stężenia początkowego.
8.2-15.
W powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych w temperaturze 1900K ustala się równowaga: N2 + O2 = 2NO, której
stała Kc=3,9
.
10
-3
, Obliczyć procent objętościowy NO w otrzymanej mieszaninie.
8.2-16.
9,2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K pod normalnym ciśnieniem objętość 2,95
dm3. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie i stałą równowagi Kc.
Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 61 -
8.2-17.
W którą stronę przesunie się równowaga reakcji: 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 jeżeli:
1) wprowadzi się tlen
2) wprowadzi się chlor
3) usunie się część HCl
4) usunie się część H2O?
8.2-18.
Zmieszano 3 mole pewnego chlorowca X2 z 6 molami wodoru w ustalonym stanie równowagi stwierdzono powstanie 4 moli
chlorowcowodoru obok nieprzereagowanych substratów. Oblicz stałą równowagi.
8.2-19.
W temperaturze 390
o
C i pod ciśnieniem 1,013
.
10
5
Pa 0,0157 mola ditlenku azotu zajmuje objętość 0,001 m
3
, przy czym
NO2 dysocjuje częściowo na NO i O2. Wyznacz stałą równowagi ciśnieniowej i stężeniowej reakcji 2NO+O2=2NO2
(rozpatrujemy gaz doskonały)
8.2-20.
W temperaturze 200
o
C stała równowagi reakcji odwodornienia alkoholu izopropylowego do acetonu w fazie gazowej wynosi
6,92
.
10
4
Pa. Oblicz stopień dysocjacji alkoholu izopropylowego w temperaturze 200
o
C pod ciśnieniem 9,7
.
10
4
Pa przyjmując,
że mieszanina gazów spełnia warunki gazu doskonałego.
8.2-21.
Do reakcji estryfikacji wzięto 8 g alkoholu etylowego i 12 g kwasu octowego. Jaki liczby gramów czterech składników będą
w równowadze, jeśli stała równowagi osiągnęła w określonej temperaturze wartość 4,5.
8.2-22.
W stanie równowagi reakcji N2 + 3H2 = 2NH3 znaleziono następujące stężenia reagentów: N2 0,3 mol/dm
3
; H2 0,9 mol/dm
3
;
NH3 0,4 mol/dm
3
. Obliczyć:
a) stałą równowagi reakcji
b) początkowe stężenia azotu i wodoru
8.2-23.
Fosgen ulega dysocjacji termicznej wg równania reakcji: COCl2 = CO + Cl2. W temperaturze 300
o
C w naczyniu ustala się
ciśnienie równowagowe p=1,906
.
10
5
Pa, a gęstość reagentów wynosi 3,3g/dm
3
. Oblicz stałą dysocjacji fosgenu w tej
temperaturze oraz jego stopień dysocjacji.
8.2-24.
Stopień dysocjacji HI w temperaturze 770K wynosi 0,34 pod ciśnieniem 1,013
.
10
5
Pa. Obliczyć stałe równowagi KP dla obu
poniższych reakcji:
a) H2(g) + I2(g) = 2HI(g)
b) HI(g) = 1/2H2(g) + 1/2I2(g)
8.2-25.
9,2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K, pod normalnym ciśnieniem, objętość
2,95dm
3
. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie, oraz stałą równowagi K.
8.2-26.
Mieszaninę złożoną ze 180g kwasu octowego i 230g etanolu poddano reakcji estryfikacji. W stanie równowagi było 220g
octanu etylu. Oblicz, ile moli kwasu octowego i ile moli etanolu zawierała mieszanina w stanie równowagi.
8.2-27.
Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temp. 721K, aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Otrzymano 20 moli jodowodoru. Oblicz stałą równowagi reakcji otrzymywania jodowodoru.
8.2-28.
Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3
.
10
-2
, stężenia równowagowe
pozostałych substancji wynoszą: [A]=0,5 mol/dm
3
, [C]=0,2 mol/dm
3
, [D]=0,1 mol/dm
3
,a reakcja przebiega w fazie gazowej
według równania:
a) A+ B= C+D
b) A+2B=C+D
c) 2A +B=C+D
Równowaga chemiczna- 62 -
8.2-29.
Dla reakcji estryfikacji kwasu octowego z alkoholem metylowym wartość stałej równowagi wynosi K=5,2. Oblicz procent
przereagowania substratów w stanie równowagi, jeżeli do reakcji wzięto równomolowe ilości kwasu i alkoholu. W jakim
stosunku należy zmieszać substraty, aby wydajność estru w stanie równowagi była nie niższa niż 95% w przeliczeniu na kwas
octowy?
8.2-30.
Do fiolki o pojemności 20cm
3
wlano 5,0cm
3
wody skażonej przez terrorystów. Po ustaleniu równowagi termodynamicznej
pomiędzy fazami pobrano 1cm
3
powietrza i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0,18 ug/cm
3
. Przedmuchując
gazem obojętnym, usunięto fazę powietrzną znad wody skażonej. Po doprowadzeniu do stanu równowagi znowu pobrano
1cm
3
fazy gazowej i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0,09 ug/cm
3
. Jakie było stężenie bardzo niezdrowego
związku w wodzie skażonej?
8.2-31.
Pięciochlorek antymonu dysocjuje na trójchlorek i chlor cząsteczkowy. W temp. 206
o
C i pod ciśnieniem 101,3 kPa średnia
masa reagentów w stanie równowagi wynosi 204,5 g/mol. Obliczyć stopień dysocjacji pięciochlorku antymonu.
8.2-32.
Po ustaleniu się równowagi w układzie, w którym przebiega reakcja syntezy amoniaku w temp. 400
o
C pod ciśnieniem
10,13x10
5
Pa. Cząsteczkowe ciśnienia poszczególnych reagentów wynoszą: pNH3=39000Pa, pN2=243500Pa, pH2=730500Pa.
Obliczyć stałą równowagi.
8.2-33.
Ogrzano 0,1 mol jodowodoru do temp 445
o
C w naczyniu o pojemności 1L. Stała dysocjacji termicznej jodowodoru w tej
temp wynosi 0,02. Obliczyć ciśnienia cząsteczkowe reagentów (pH2, pI2, pHI) [kPa]
8.2-34.
Stopień dysocjacji fosgenu (COCl2=CO+Cl2) w temp. 527
o
C pod ciśnieniem 101,3 kPa wynosi 0,75. Oblicz stopień
dysocjacji, jeżeli do układu reakcyjnego wprowadzono pewną ilość azotu (gaz obojętny), którego ciśnienie cząstkowe wynosiło
20,3 kPa przy niezmiennym ciśnieniu całkowitym.
8.2-35.
Do naczynia wprowadzono 4,00 mola Ar, 3,83 mola SO2 i 2,84 mola O2. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia
SO3 według reakcji: 2SO2 + O2 = 2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0,4138. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku
siarki (wynik podaj w ułamku).
8.2-36.
Stała równowagi Kp dla reakcji I2 = 2I przebiegającej w temperaturze 1690 K wynosi 6,29. Obliczyć, jaką objętość zajmuje
28,9 g jodu w tej temperaturze pod ciśnieniem 107 kPa. Wynik podać w dm
3
.
8.2-37.
Próbkę 9,7 mmol Br2 umieszczono w zamkniętym zbiorniku o pojemności 9,2dm
3
i podgrzano do temperatury 1000 K. Stała
równowagi procesu Br2 = 2Br, Kc= 4,7
.
10
-7
kmol/m
3
. Podaj stężenie bromu atomowego w stanie równowagi.
8.2-38.
Współczynnik podziału substancji x miedzy H2O(1) i toluenem określa stosunek stężeń molowych c2/c1=77. Ile potrzeba
toluenu aby z 220 cm
3
wodnego roztworu usunąć 80% wagowych substancji x przez jednorazowe wytracenie.
8.2-39.
Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1, a stężenia równowagowe
CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0,04 i 0,03. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H2O?
8.2-40.
Stała równowagi reakcji estryfikacji
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 +H2O
w pewnej temperaturze wynosi 4, a stężenia [mol/dm
3
] równowagowe wynoszą:
kwas-0,1; alkohol-0,4; ester-0,8; woda-0,2
O ile zmieniło się stężenie równowagowe estru po ustaleniu ponownie stanu równowagi, po wprowadzeniu do układu 0,2
molaCH3COOH , przy założeniu że objętość nie uległa zmianie i wynosi 1 dm
3

Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 63 -
8.2-41.
Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temperaturze 721K, aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Otrzymano 25 moli jodowodoru. Oblicz stałą równowagi otrzymywania jodowodoru
8.2-42.
Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g)+O2(g) w temperaturze 2
o
C jest równa 83. Do zamkniętego naczynia o
objętości 1,15dm
3
wprowadzono 0,05mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2
o
C. Oblicz:
a)liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b)wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach
8.2-43.
Stała równowagi reakcji 2NO2(g) = N2O4(g) w temperaturze 55
o
C równa się 21. Do zamkniętego naczynia o objętości 120
dm
3
wprowadzono 4 mole NO2 i 1,5 mola N2O4, a następnie ogrzano naczynie do temperatury 55
o
C. Oblicz, ilość moli każdego
z reagentów w stanie równowagi.
8.2-44.
Reakcja 2A + B = 3C + D przebiega w fazie gazowej. Gdy zmieszano 1 mol A, 2 mole B i 1 mol D, po ustaleniu się
równowagi w temperaturze 307K i pod ciśnieniem 2atm, mieszanina zawierała 0,8 mola C. Oblicz ułamek molowy B w stanie
równowagi.
8.2-45.
Pięciochlorek fosforu dysocjuje zgodnie z równaniem: PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g). W pewnej temperaturze z 2 moli
PCl5 znajdujących się w zamkniętym naczyniu o objętości 100dm
3
, uległo rozkładowi 1,5 mola. Oblicz wartość stałej równowagi
reakcji.
8.2-46.
Mieszaninę 15 moli CO2 i 12 moli H2 ogrzano w zamkniętym naczyniu o objętości 600dm
3
do temperatury 800K. Po
ustaleniu się równowagi stwierdzono, że w naczyniu znajduje się 4,4 mola CO. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji:
CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g).
8.2-47.
PCl5 w podwyższonej temperaturze rozkłada się, dając PCl3 i Cl2. W zamkniętym naczyniu o objętości 125dm
3
ogrzano 5
moli PCl5 do temperatury 500K. Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi, jeśli wiesz, że stała równowagi
reakcji
PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g) w temperaturze 500K jest równa 0,04.
8.2-48.
Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g) + O2(g) w temperaturze 2
o
C jest równa 83. Do zamkniętego naczynia o
objętości 1,15dm
3
wprowadzono 0,5 mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2
o
C. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach.
8.2-49.
Stała równowagi reakcji 2CO(g) C(s) + CO2(g) w temperaturze 1
o
C jest równa 0,019. W zamkniętym naczyniu o
objętości 10dm
3
umieszczono 0,01 mola CO i ogrzano naczynie do 1
o
C. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) wydajność rozkładu CO w tych warunkach
8.2-50.
Stała równowagi reakcji SO2(g) + NO2(g) NO(g) + SO3(g) w pewnej temperaturze jest równa 5. Do zamkniętego
naczynia o objętości 25dm
3
wprowadzono 0,5 mola SO2, 0,3 mola NO2, 0,1 mola NO i 0,2 mola SO3, po czym zapoczątkowano
reakcję. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) procentowy skład objętościowy mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi.
8.2-51.
Stała równowagi reakcji C(s) + O2(g) CO2(g) w pewnej temperaturze jest równa 0,3. Do naczynia o objętości
400dm
3
wprowadzono 10 moli węgla i 10 moli tlenu, po czym zapoczątkowano reakcję. Oblicz ile procent węgla uległo
utlenieniu do momentu ustalenia się równowagi.
Równowaga chemiczna- 64 -
8.2-52.
Reakcja odwracalna wyraża się równaniem A + B C + D. Stała równowagi tej reakcji równa jest 1. Początkowe
stężenie substancji A wynosi 2mol/dm
3
, zaś substancji B wynosi 10mol/dm
3
. Oblicz jaka część A ulegnie przemianie do chwili
ustalenia się równowagi.
8.2-53.
Stała równowagi reakcji 2NO2(g) 2NO(g) + O2(g) w temperaturze 1000K jest równa 71. Oblicz, ile moli NO2 należy
wprowadzić do naczynia o objętości 250dm
3
, aby po ogrzaniu do temperatury 1000K rozkładowi uległo 90% NO2.
8.2-54.
Do naczynia wprowadzono 4,00mola Ar, 3,12mola SO2 i 2,81 mola O2. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia
SO3 według reakcji 2SO2+O2=2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0,4138. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku
siarki (wynik podaj w ułamku molowym).
8.2-55.
Określ, w którą stronę przesunie się położenie równowagi egzotermicznej reakcji utlenienia tlenku węgla(II) do tlenku
węgla(IV), jeśli:
a) do układu reakcyjnego wprowadzi się tlen,
b) do układu doda się tlenek węgla (IV),
c) z układu usunie się część tlenku węgla(II),
d) podniesie się temperaturę układu,
e) podniesie się ciśnienie panujące w układzie
8.2-56.
Określ, w którą stronę przesunie się położenie równowagi przy wzroście ciśnienia panującego w układzie reakcyjnym
reakcji:
a) syntezy chlorowodoru z pierwiastków
b) utlenienia tlenku siarki(IV) do gazowego tlenku siarki(VI)
c) dimeryzacji NO2
d) termicznego rozkładu węglanu magnezu
e) syntezy siarczku żelaza(II) z pierwiastków
8.2-57.
Niekiedy zmiana warunków reakcji powoduje zmianę kierunku procesu, czyli zmianę powstających produktów. Podaj
przykład takiej reakcji i powiedz, jakie warunki spowodowały zmianę.Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 65 -
9. Różne reakcje

9.1. Zadania tekstowe

9.1-1.
Dane są: potas, kwas siarkowy (VI), tlenek miedzi (II), woda. Należy otrzymać wodorotlenek miedzi (II). Napisz odpowiednie
równanie reakcji.
Dane są: sód, kwas solny, tlenek żelaza (III), woda. Należy otrzymać wodorotlenek żelaza (III). Napisz odpowiednie równania
reakcji.
9.1-2.
Sole można otrzymać również innymi sposobami. Metody te to np.
a) tlenek metalu + tlenek kwasowy  sól
b) zasada+ tlenek kwasowy  sól + woda
c) metal+ niemetal  sól
d) sól1+kwas1  sól2+kwasII
e) sól1+ zasada  sól2+wodorotlenek
f) sól1 + sól2  sól3+sól4
Podaj po 2 przykłady równań reakcji chemicznych w których powstają sole wymienionymi metodami.
9.1-3.
Zaproponuj otrzymywanie wszystkimi znanymi Ci metodami siarczanu(VI) sodu, oraz chlorku wapnia
9.1-4.
Napisz reakcje:
a) chlorku niklu NiCl2 z wodą amoniakalną (chlorek niklu jest atomem centralnym, woda amoniakalna ligandem), napisz reakcje
wytrącania się osadu i rozpuszczania osadu. Napisz nazwę kompleksu.
b) wodorotlenku sodu z siarczanem glinu ( wodorotlenek sodu jest ligandem, a siarczan glinu kationem centralnym. Napisz
reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Podaj nazwę kompleksu.
9.1-5.
Napisz reakcje:
a) chlorku cyny SnCl4
.
H2O z wodorotlenkiem sodu NaOH
NaOH jest ligandem, a chlorek cyny atomem centralnym.
Napisz reakcje wytracania się osadu i jego rozpuszczania, oraz nazwij powstały kompleks.
b) chlorku potasu z AgNO3(reakcja wytrącania osadu) i reakcję otrzymanego związku z amoniakiem(reakcja rozpuszczania
osadu)
c) CuSO4 z wodą amoniakalną. Reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Ligandem jest woda amoniakalna. Nazwij
otrzymany związek.
9.1-6.
Ułożyć w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku cynku:
1) w roztworze wodorotlenku sodu,
2) w roztworze kwasu siarkowego(VI). Podać nazwy powstających soli.
Uwaga: Sole zawierające anion ZnO2
2-
- to cynkany.
9.1-7.
Metaliczny cynk rozpuszcza się w roztworze wodorotlenku potasu, przy czym tworzy się cynkan potasu i wydziela się
wodór. Ułożyć równanie reakcji.
9.1-8.
Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli potasowej K3EO3. Posługując się symbolem E
ułożyć wzory: tlenku, wodorotlenku, bromku, siarczku, fosforanu(V) tego pierwiastka (na tym samym stopniu utlenienia).
9.1-9.
Zapisz reakcję działania kwasu siarkowego(VI), na wapień prowadzącą do otrzymania dihydratu siarczanu(VI)wapnia
(tetraoksosiarczanu diakwowapnia).
Różne reakcje- 66 -
9.1-10.
Wyjaśnij dlaczego sole amonowe dobrze rozpuszczają się w wodzie.
9.1-11.
Przygotowano roztwory czterech soli o następujących wzorach sumarycznych: CuCl2, Pb(NO3)2, NaCl, AlCl3. Do każdego
roztworu dodano roztworu kwasu fosforowego(V). Wskaż roztwory soli w których wytrąci się osad. Przedstaw w postaci
cząsteczkowej i jonowej równania zachodzących reakcji.
9.1-12.
Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących pomiędzy roztworami następujących substancji:
Na3PO4 + CuCl2 
Pb(NO3)2 + KI 
NaOH + FeCl3 
Ba(NO3)2 + Na2SO4 
9.1-13.
Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a) ……. + H2O  HNO2
b) SO2 + H2O  …….
c) Al2O3 + H2O  …………
d) ………… + ………..  Na3PO4
e) KOH + H2SO4  ……….
f) Zn(OH)2 + NaOH  ………….
9.1-14.
Napisać równania reakcji syntezy tlenku glinu z pierwiastków
1) podać interpretację molową równania
2) obliczyć:
a) objętość tlenu – warunki normalne
b) masę glinu niezbędną do otrzymania 0,35 mola tlenku glinu
9.1-15.
Uzasadnij, pisząc odpowiednie równania reakcji, że wodorotlenek cynku ma charakter amfoteryczny.
9.1-16.
Podać przykład jonu który w rekcjach chemicznych może spelniac role:
a) tylko utleniacza,
b) tylko reduktora,
c) reduktora lub utleniacza.
9.1-17.
Podać przykład pierwiastka, który na zerowym stopniu utlenienia może spełniać role:
a) tylko utleniacza,
b) tylko reduktora,
c) reduktora lub utleniacza.
9.1-18.
Zaprojektować doświadczenie, które wykaże amfoteryczny charakter CuO i zasadowy Cu2O.
9.1-19.
Dane są : tlen, siarka, magnez , woda, kwas solny. Podaj jak największą ilość związków, które można otrzymać z tych
substancji. Napisz równania odpowiednich reakcji otrzymywania. UWAGA: produkt reakcji dwóch z nich może być substratem
w innej reakcji.
9.1-20.
Chlor można otrzymać w laboratorium ogrzewając mieszaninę NaHSO4, NaCl i MnO2. Ułożyć równanie reakcji. Jakie sole
należy zmieszać aby po silnym ogrzaniu otrzymać siarczan potasu sodu (KNaSO4) i chlorowodór.

Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 67 -
9.1-21.
Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a)…………+ H2O → HNO3
b) SO3+ H2O →
c) ZnO + H2O →
d) ………….+……… → …………. Na3PO4
e) LiOH + H2SO4 →
f) Al(OH)3 + NaOH →
9.1-22.
Dokończ równania reakcji, lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi
HNO2 + Cr(OH)3 →
P4O10 + NaOH →
H2CO3 + Na2SO3 →
S + Ca →
HBr + Na2SO4 →
CaO + H2SO4 →
ZnO + NaOH →
Cr2O3 + HCl →
9.1-23.
Tlenek pewnego II-wartościowego metalu X poddano roztwarzaniu w kwasie solnym. Tlenek reaguje z kwasem zgodnie z
równaniem: XO + 2HCl → XCl2 + H2O. Podany wykres przedstawia zależność masy roztworzonego tlenku od liczby moli kwasu
solnego niezbędnego do jego roztworzenia. Odczytaj z wykresu, jaka liczba moli kwasu jest niezbędna do roztworzenia 10g
tlenku. Na podstawie odczytanej wartości oblicz masę molową tlenku oraz podaj symbol metalu X.

9.1-24.
Zawartość baru w próbce oznaczono metodą wagową strącając BaSO4 i uzyskano osad o masie 150mg. Jaka była
zawartość baru w mg w próbce jeżeli mnożnik analityczny ma wartość 0,5885
9.1-25.
Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania poniższych soli wszystkimi możliwymi metodami.
a) azotan(V) wapnia
b) chlorek magnezu
9.1-26.
Zaproponuj metody rozdzielania następujących mieszanin
a) siarka + opiłki żelaza
b) cukier + piasek rozpuszczone w wodzie
c) woda morska
9.1-27.
Największy diament, jaki znaleziono, pochodzi z Republiki Południowej Afryki. Nadano mu imię Cullinan. Ważył 3106
karatów, jego objętość wynosiła około 177cm
3
, a gęstość 3,51g/cm
3
. Oblicz jakiej liczbie gramów odpowiada karat, jednostka
masy stosowana w jubilerstwie.

0
5
10
15
20
25
30
0 0,5 1 1,5
masa
tlenku [g]
liczba moli HCl [mol]
Różne reakcje- 68 -
9.1-28.
Podaj wzory następujące soli
siarczanu(VI) potasu
węglanu glinu
azotanu(V) wapnia
9.1-29.
Podaj nazwy soli opisanych wzorem:
Na2SO4
Ca3(PO4)3
9.1-30.
Uzupełnij równania reakcji
a) Mg + H2SO4 →
b) Fe +....→ FeS+....
c) Ba(OH)2 + HCl →....+....
9.1-31.
Uzasadnij za pomocą reakcji czym się różni metal spasywowany od metalu zaktywowanego.
9.1-32.
Jakie pierwiastek wchodzą w skład związków organicznych, jakie związki węgla nie są związkami organicznymi.
9.1-33.
Wyjaśnić różnicę pomiędzy hydrolizą a dysocjacją elektrolityczną.
9.1-34.
Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI) z odpowiedniego tlenku
9.1-35.
Określ wartościowość reszty kwasowej i podaj nazwę kwasu o wzorze HClO4
9.1-36.
Ułożyć równania reakcji:
a) kwasu siarkowego(VI) z: Fe, Na, Al,
b) kwasu fosforowego(V) z wodorotlenkiem wapnia
c) kwasu węglowego z wodorotlenkiem magnezu
9.1-37.
Podać nazwy następujących soli:
ZnCl2, K2CO3, CuSO4, AgNO3, NaHSO4, CaOHCl, KH2PO4.
9.1-38.
Ulozyc rowniania reakcji:
a) Ca(OH)2+CO2 →
b) Mg+Cl2 →
c) ZnO+P2O5 →
d) Al(OH)3+SO3 →
9.1-39.
Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego złożonego z jonów:
a) Li
+
, Br
-

b) Ca
2+
, Cl
-

c) Al
3+
, F
-

d) Na
+
, O
2-

e) Al
3+
, S
2-

9.1-40.
Ułóż równanie poniższych przemian, wskaż równania reakcji analizy, syntezy, wymiany:
sód + siarka →
wodorotlenek srebra → tlenek srebra(I)
Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 69 -
tlenek żelaza(III) + węgiel → tlenek żelaza(II) + tlenek węgla
tlenek żelaza(II) + wodór →
9.1-41.
Ułóż równania reakcji:
a) spalanie cynku w tlenie
b) rozkład tlenku chloru(IV)
c) redukcji tlenku żelaza(III) glinem
9.1-42.
Ułożyć ogólne równanie reakcji metalu lekkiego n-wartościowego z wodą.
Różne reakcje- 70 -
9.2. Schematy reakcji

9.2-1.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji X, Y, Z, W. Napisz odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1, 2, 3,
4, 5.
Mg +
X
C + MgO
+
Y
H
2
CO
3
H
2
O
2H
+
+ Z
+
Y
Mg(OH)
2
H
2
O
W + 2OH
-
X
Y
Z
W
1
2
3
4
5

9.2-2.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych symbolami A,B,C i D. Napisz i uzgodnij równania reakcji
oznaczonych cyframi 1, 2, 3, 4 i 5
A
B
C
D
+
1
2
3
4
5
HNO
2
+
N
2
+ A
N
2
O
5
H
2
+ A
B
+

9.2-3.
Ułóż równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 71 -
C CO
2
H
2
CO
3
1. ................................................................
2. ................................................................
S SO
2
SO
3
H
2
SO
4
H
2
SO
3
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .........................................................
4. ........................................................
Na Na
2
O
NaOH
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .........................................................
1 2
3
1
2 3
4
1 2
a)
b)
c)

9.2-4.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji ukrytych pod literami X, Y, Z. Napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji
oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4, 5.
SO
3
2-
+ SO
4
2-
1
2
3
4
5
+ SO
2
H
2
SO
3 X
X
+
SO
3
H
2
SO
4
+
Y
Y
Z
Z
+
H
2
O
H
2
O

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
9.2-5.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych literami: K, L, M, N. Napisz i uzgodnij równania reakcji
oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4.
Różne reakcje- 72 -
N
M
L
K
K
L
M
M
N
M
N
1
2
3
4
K
2
O
+
+
+
H
2
+
H
2
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
+

1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4. ………………………………..
9.2-6.
Napisz równania reakcji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podaj nazwy i wzory substancji oznaczonych literami: A, B, C, D.
D
C
B
A
A
B
B
D
B
1
2
3
4
5
6
7
+
C
3
H
4
Br
2
+ C
3
H
6
Br
2
+
H
2
O + C
+
C
2
H
6
+
+ H
2
O
+
C
4
H
8
+
CO
+

9.2-7.
Związki chemiczne pewnego pierwiastka, oznaczonego symbolem E, poddano czterem kolejnym przemianom pokazanym
na schemacie. Wpisz do każdego pustego prostokąta wzór odpowiedniego związku zawierającego pierwiastek E. Ułóż
równania reakcji do etapów 1,2 i 4.
E
2
O
3
+
O
2
1
+H
2
O
+Cu(OH)
2
+NaOH
2 3
4
HEO
4
VII


Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 73 -
9.3. Projektowanie doświadczeń

9.3-1.
W wodzie oczyszczanej chlorem znajdują się pewne ilości jonów chlorkowych. Zaproponuj doświadczenie, za pomocą
którego można wykryć te jony. Narysuj schematyczny rysunek, opisz obserwacje i wnioski poparte równaniem reakcji.
9.3-2.
Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli w wodzie, zaprojektuj metody otrzymywania: a) chlorku srebra b) bromku srebra
c) jodku srebra
9.3-3.
W dwóch butelkach znajduje się woda destylowana i woda morska. Zaproponuj doświadczenie, w którym zidentyfikujesz
zawartość butelek. Przedstaw schematyczny rysunek przebiegu doświadczenia, obserwacje wnioski i odpowiednie równania
reakcji.
9.3-4.
W dwóch niepodpisanych probówkach znajdują się wodne roztwory KCl i Na2CO3. Mając do dyspozycji: palnik, pręcik
platynowy, roztwór BaCl2 oraz fenoloftaleinę, zaproponuj trzy różne metody identyfikacji tych roztworów. Opisz tok
postępowania i napisz odpowiednie równania reakcji.
9.3-5.
Pewne doświadczenie chemiczne zostało opisane przez ucznia w następujący sposób:
"Do niewielkiej objętości żółtego roztworu w probówce dodano kilka kropel stężonego kwasu siarkowego(VI) obserwując
zmianę zabarwienia na pomarańczową. Następnie wkroplono ok. 1cm
3
ciekłej substancji organicznej i lekko podgrzano.
Zaobserwowano zmianę zabarwienia na kolor zielony".
a) zaproponować substancje, których zachowanie chemiczne pasuje do podanego opisu,
b) zapisać odpowiednie jonowe równania reakcji ilustrujące obie przemiany
9.3-6.
W jaki sposób można odróżnić wodne roztwory następujących soli: chlorku sodu, węglanu sodu i chlorku glinu? Zapisz
obserwacje oraz wnioski.Różne reakcje- 74 -
10. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów

10.1. Dysocjacja elektrolityczna

10.1-1.
Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji elektrolitycznej: HBr, CH4, Cl2, Ca(OH)2, MgCl2, CCl4,
H3PO4, C2H6, K2SO4?
10.1-2.
Ile moli jonów sodu Na
+
powstanie w procesie dysocjacji elektrolitycznej 10 moli:
1) Na3PO4,
2) Na2HPO4,
3) NaH2PO4
10.1-3.
Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na2O, SO2, CH4, NH3, Ca, HCI, O2, CaCl2, H2S. Które roztwory
będą zawierały jony H
+
, które OH
-
, a które będą miały odczyn obojętny?
10.1-4.
Gdzie znajduje się więcej jonów: w 1g LiF czy w 1g Na2O?
10.1-5.
Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w kolejności rosnącej liczby jonów w próbkach o jednakowych masach.
10.1-6.
W jakim stosunku wagowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w oddzielnych naczyniach z wodą
otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych?
10.1-7.
Dla stężenia jonów [OH
-
]=1
.
10
-5
mol/dm
3
określ:
a) stężenie jonów H
+

b) pH roztworu
c) odczyn roztworu
10.1-8.
Podaj po trzy przykłady dysocjacji kwasu, zasady i soli wskazując mocny i slaby kwas oraz mocna i słabą zasadę.
10.1-9.
Czy wiesz, że niektóre kwasy dysocjują stopniowo?
a) Napisz na czym polega dysocjacja stopniowa ……………………………………….
…………………………………………………..
b) Które z poznanych kwasów mogą dysocjować stopniowo? ……………………………………….
…………………………………………………..
c) Napisz równania dysocjacji stopniowej kwasu fosforowego(V).
10.1-10.
Napisz równanie dysocjacji kwasów:
azotowego(V)
siarkowego(VI)
węglowego
10.1-11.
Napisz równanie dysocjacji jonowej:
a) azotanu(V) magnezu
b) siarczanu(VI) żelaza(III)


Różne reakcje


10.2. Hydroliza

10.2-1.
Wyjaśnij zjawisko hydrolizy. Jakie związki ulegają hydrolizie. Określ odczyn roztworów następujących soli: KCl, K2CO3,
NH4NO3
10.2-2.
Określ jaki odczyn wykazują następujące sole: FeCl2, CH3COONa, KCl, K2CO3. Podaj odpowiednie równania reakcji
10.2-3.
Jaki odczyn będą miały wodne roztwory następujących soli (odpowiedzieć nie układając równań chemicznych): (NH4)2SO4,
Na2SO4, BaCl2, Na2CO3, NaNO3, KNO3, K2SO4?
10.2-4.
Ułożyć jonowe równania reakcji hydrolizy oraz podać odczyn wodnych roztworów następujących soli:
KHS
NaHCO3
NH4HSO3
Al2(SO4)3
10.2-5.
Ułożyć równanie reakcji hydrolizy i podać odczyn roztworu:
a)mrówczanu potasu
b) octanu potasu
c) benzoesanu sodu
10.2-6.
Napisz równania reakcji hydrolizy podanych soli oraz określ dla każdej odczyn wodnego roztworu i typ hydrolizy: Na2SO3,
NH4Cl, Na2SO4
10.2-7.
Oblicz pH i stopień hydrolizy jonów ulegających hydrolizie w następujących roztworach:
a) 0,5 M NH4Cl (pKb=4,75, pKw=14,2)
b) 0,0002 M CH3COONa (pKa=4,55, pKw=14,2)
10.2-8.
Napisz równania cząsteczkowe i jonowe reakcji oraz zapis skrócony i określ rodzaj hydrolizy soli chlorku żelaza(II) (FeCl2).10.3. Stała i stopień dysocjacji

10.3-1.
Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji:
1) rośnie,
2) maleje,
3) pozostaje stały?
10.3-2.
Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w
roztworze B wynosi 1,3%. Który roztwór był bardziej stężony?
10.3-3.
Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO4
2-
oraz jony potasu. Obliczyć liczbę moli jonów potasu.

Różne reakcje- 76 -
10.3-4.
Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) (siarkawego) liczba jonów H+ jest dwukrotnie większa od liczby jonów
SO3
2-
?
10.3-5.
Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4 według malejącego ich stężenia.
10.3-6.
Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm
3
,jeżeli stężenie molowe jonów
OH
-
wynosi 1,3
.
10
-3
mol/dm
3
.
10.3-7.
Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych oraz 0,8
mola. cząsteczek niezdysocjowanych.
10.3-8.
Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku potasu (o=100%).
10.3-9.
Który roztwór zawiera więcej jonów H
+
?
1) 1dm
3
0,1-molowego HF (o = 15%)
2) 1dm
3
0,01-molowego HCI (o = 100%)
10.3-10.
Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,05 mol/dm
3

(o=1,9%).
10.3-11.
Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia (o=100%) w 100cm
3
roztworu.
10.3-12.
Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm
3
0,5-molowego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) (o=100%)?
10.3-13.
Obliczyć stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego (HCN) w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm
3
. Stała dysocjacji HCN
wynosi 7,2
.
10
-10
.
10.3-14.
Stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 1,8
.
10
-5
. Obliczyć stopnie dysocjacji amoniaku w roztworach:
a) 1-molowym,
b) 0,1-molowym,
c) 0,01-molowym.
10.3-15.
Oblicz pH octu będącego 6% roztworem kwasu octowego o gęstości 1g/cm
3
, przyjmując stopień dysocjacji równy 0,1%.
10.3-16.
Wodny roztwór kwasu octowego K=1,17
.
10
-5
rozcieńczono, w wyniku czego stopień dysocjacji kwasu wzrósł od wartości
0,3% do 0,4%. Oblicz początkowe stężenie roztworu oraz stężenie po rozcieńczeniu.
10.3-17.
Obliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze jedno- protonowego kwasu (K = 2
.
10
-4
), jeżeli stopień dysocjacji wynosi:
a) 1 %,
b) 10%.
10.3-18.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu jedno protonowego, wiedząc, że w jego roztworze o stężeniu jonów wodorowych 0,01
mol/dm
3
stopień dysocjacji wynosi 2%.

Różne reakcje10.3-19.
Obliczyć stężenie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K = 10
-4
), wiedząc, że stężenie jonów OH- wynosi 0,02
mol/dm
3
.
10.3-20.
Ile wody trzeba dolać do 0,5dm
3
0,2-molowego roztworu kwasu octowego (K= 1,8
.
10
-5
), aby stopień dysocjacji kwasu
podwoił się?
10.3-21.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego w roztworze 0,1 molowym, jeżeli przez dodanie pewnej ilości mocnego kwasu
zwiększono w tym roztworze stężenie jonów wodorowych do 0,1 mol/dm
3
. K=1,74
.
10
-5
.
10.3-22.
Przy jakim stężeniu roztworu kwasu octowego stopień dysocjacji osiągnie wartość 95%, jeżeli wiadomo, że stopień
dysocjacji w 0,0949 molowym roztworze kwasu wynosi 1,35%
10.3-23.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego, jeśli w jego wodnym roztworze stężenie niezdysjocjonowanych cząsteczek
wynosi 1,994 mol/dm
3
, natomiast stężenie jonów wodorowych wynosi 0,006mol/dm
3
.
10.3-24.
Oblicz stopień dysocjacji 0,05 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozpuszczony jest w 0,2 molowym roztworze
kwasu solnego. Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1,75
.
10
-5
.
10.3-25.
Obliczyć stopień dysocjacji jedno wodorotlenowej zasady, wiedząc, że jej 0,1-molowy roztwór ma pH=10.
10.3-26.
Oblicz wartość stałej dysocjacji HClO2 jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu w 0,2 molowym roztworze wynosi 4,3*10
-4
.
10.3-27.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego, wiedząc, że w roztworze tego kwasu o stężeniu 0,1 mol/dm
3
pH wynosi 2,9
10.3-28.
Obliczyć zawartość kwasu azotowego(V) (w molach i gramach) w 600cm
3
roztworu o pH=4 i stopniu dysocjacji α=0,8
10.3-29.
300cm
3
0,02-molowego wodnego roztworu pewnego kwasu jednoprotonowego, w którym stopień dysocjacji kwasu wynosił
16,6% zmieszano z 200cm
3
wodnego roztworu tego samego kwasu, ale o stopniu dysocjacji 1,8%. Oblicz stopień dysocjacji w
tak otrzymanym roztworze
10.3-30.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu jednozasadowego o stężeniu 0,1 mol/dm
3
, którego stała dysocjacja równa jest 8,0
.
10
-10
.
10.3-31.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w 1 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego, którego stała dysocjacji wynosi
6,3
.
10
-4
.
10.3-32.
Oblicz stężenie jonów w 0,5 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego jeżeli stopień dysocjacji wynosi 2,5%
10.3-33.
Oblicz pH roztworu kwasu octowego CH3COOH s tężeniu 0,5 mol/dm
3
jeżeli wiesz, że stała dysocjacji jest równa
1,75
.
10-
5
mol/dm
3
.
10.3-34.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu dichlorooctowego w roztworze o stężeniu 0,01 mol/dm
3
, wiedząc że pKa, tego kwasu
wynosi 1,3.
Różne reakcje- 78 -
10.3-35.
Wodny roztwór słabego kwasu jednoprotonowego zawiera 0,2 mola jonów H
+
i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek.
Oblicz stopień dysocjacji tego roztworu.
10.3-36.
Stopień dysocjacji 0,1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1,33%. Oblicz stężenie jonów OH
-
oraz stałą reakcji
dysocjacji.
10.3-37.
Stała dysocjacji (Kz) 0,1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1,8
.
10
-5
. Oblicz stężenie jonów OH
-
oraz stopień
dysocjacji tej zasady.
10.3-38.
10g 10% roztworu NaOH rozcieńczono wodą do 750cm
3
.Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu oraz jego pH.
10.3-39.
Zmieszano 100cm
3
roztworu HCl o stężeniu 0,2mola/dm
3
z 10cm
3
HCl o stężeniu 0,1mola/dm
3
. Obliczyć stężenie molowe
powstałego roztworu oraz pH wszystkich roztworów.
10.3-40.
Jakie jest stężenie molowe jonów wodorotlenowych i pH w 0,2 molowym roztworze amoniaku. Stała dysocjacji amoniaku
Kz=1,8
.
10
-5
.
10.3-41.
21g NH4Cl rozpuszczono w 1 dm
3
roztworu NH4OH o stężeniu 0,21mola/dm
3
. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Stała
dysocjacji amoniaku Kz =1,8
.
10
-5
.
10.3-42.
Który roztwór jest bardziej zasadowy:
a) zawierający 3
.
10
-7
mola/dm
3
jonów H
+

b) zawierający 9
.
10
-9
mola/dm
3
jonów OH
-
.
10.3-43.
Oblicz pKa słabego kwasu jednoprotonowego jeśli roztwór tego kwasu o pH=2 jest zdysocjowany w 36% (o=36%)
10.3-44.
Jakie jest pH roztworu kwasu mrówkowego HCOOH o stężeniu 0,1 mol/dm
3
? pKa =3,8
10.3-45.
Jakie jest nominalne (analityczne) stężenie kwasu jednoprotonowego jeśli jego stopień dysocjacji o=50% a pH=2,2?
10.3-46.
Oblicz pH wody destylowanej (100cm
3
), następnie do 4 zlewek pobrano po 20cm
3
wody. Do pierwszej zlewki dodano 1cm
3

roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do drugiej 5 cm
3
roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do trzeciej 1cm
3

wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M, do czwartej 5 cm
3
roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M. Oblicz pH tych
roztworów.


10.4. Obliczenia na podstawie pH roztworu
W czystej wodzie stężenie jonów wodorowych równe jest stężeniu jonów wodorotlenowych [H
+
]=[OH
-
]=10
-7
mol/dm
3
. Iloczyn
stężeń jonów wodorowych i wodorotlenowych w wodzie jest także stały i wynosi [H
+
][OH
-
]=10
-14
i nazywany jest iloczynem
jonowym wody i oznaczany jako Kw=10
-14
lub pKw=14 (p w chemii oznacza –log).
pH – wykładnik stężenia jonów wodorowych definiowany jest jako pH=-log[H
+
] lub pH=-log[H3O
+
]. W czystej wodzie pH=7
(-log[H
+
]=-log(10
-7
)=7), natomiast dla roztworów kwaśnych pH<7, a dla roztworów zasadowych pH>7. Dla roztworów wodnych
istnieje zależność: pH+pOH=14 (pOH=-log[OH
-
]).
Mocne kwasy (mocne zasady) dysocjują w wodzie całkowicie:
HR → H
+
+ R
-

(MeOH → Me
+
+ OH
-
)
Dlatego stężenie molowe jonów wodorowych (wodorotlenowych) równe jest stężeniu molowemu kwasu (zasady): [H
+
]=CHR
([OH
-
]=CMeOH). pH dla kwsu pH=-log[H
+
]=-log(CHR). Natomiast dla zasady pOH=-log[OH
-
]=-log(CMeOH), oraz pH=14-pOH.
Różne reakcje10.4-1.
Ile i jakich gramojonów trzeba dodać do 1dm
3
roztworu o pH=2 by uzyskać roztwór o pH=4.
10.4-2.
Ile g NaOH musi zawierać 1 dm
3
roztworu aby jego pH wynosiło 12?
10.4-3.
Oblicz pH 0,10 molowego roztworu wodnego NH4Cl. Stała dysocjacji kwasowej dla NH4
+
Ka= 5,6
.
10
-10

10.4-4.
Jednoprotonowy kwas znajduje się w roztworze wodnym o pH=3. Kwas jest zdysocjowany w 46%. Oblicz pKa dla tego
kwasu.
10.4-5.
Jaką objętość 0,1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm
3
0,01-molowego roztworu H2SO4, aby pH roztworu
osiągneło wartość 7?
10.4-6.
Oblicz pH 0,01-molowego roztworu zasady sodowej.
10.4-7.
Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0,2 molowym roztworze kwasu zdysocjowanego w 78%
10.4-8.
Wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0,15molowym roztworze kwasu octowego wynosi 2,79. Obliczyć wartość stałej
dysocjacji kwasu octowego.
10.4-9.
Rozcieńczono 7,5 ml 6M jednozasadowego kwasu do końcowej objętości 150 ml. pH tak otrzymanego roztworu wynosi
3,06. Oblicz stężenie rozcieńczonego kwasu, stężenie jonów wodorowych i wyznacz stopień dysocjacji kwasu w
rozcieńczonym roztworze.
10.4-10.
Obliczyć pH roztworu kwasu azotowego(III) (azotawego) (K=2
.
10
-4
) o stężeniu:
a) 0,1 mol/dm
3
,
b) 0,01 mol/dm
3
.
10.4-11.
Obliczyć pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 0,05 g NaOH w 0,5dm
3
wody.
10.4-12.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu azotowego(lII) (azotawego), wiedząc, że jego roztwór o pH=2 ma stopień dysocjacji 2%.
10.4-13.
Jaki odczyn będzie miał roztwór otrzymany po zmieszaniu roztworu zawierającego 2 mole kwasu siarkowego(VI) z
roztworem zawierającym 2 mole wodorotlenku sodu?
10.4-14.
Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych, aby pH:
a) wzrosło o 1,
b) zmalało o 1?
10.4-15.
Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody. Czy spowoduje to zmianę odczynu wody?
10.4-16.
Obliczyć wartość pOH roztworu, którego pH=1.

Różne reakcje- 80 -
10.4-17.
Obliczyć wartości pH podanych roztworów, przyjmując o=100%:
a) kwasu solnego o stężeniu 0,05 mol/dm
3

b) NaOH o stężeniu 1 mol/dm
3

10.4-18.
Jaką objętość 0,1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm
3
0,01-molowego roztworu H2SO4 aby pH roztworu
osiągnęło wartość 7?
10.4-19.
O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0,01 mola NaOH do 1dm
3
wody?
10.4-20.
Oblicz pH roztworu, którego stężenie kationów wodorowych wynosi 0,0001mol/dm
3
.
10.4-21.
Jakie jest stężenie amoniaku, jeżeli jego pH=11,2 a stała dysocjacji K=1,75
.
10
-5
?
10.4-22.
Do zobojętnienia 15,0 cm
3
roztworu NaOH zużyto 25,35cm
3
0,1010M kwasu solnego. Obliczyć stężenie NaOH, pH kwasu
solnego i wodorotlenku sodu.
10.4-23.
Stężenia molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące:
a) [OH
-
]=10
-4
,
b) [OH
-
]=10
-6
.
W którym roztworze jest większe stężenie jonów H
+
, a w którym wyższe pH roztworu?
10.4-24.
Obliczyć pH roztworu uzyskanego przez zmieszanie 250cm
3
0,2-molowego HCl i 440cm
3
0,1-molowego NaOH.
10.4-25.
Oblicz pH roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,015 mol/dm
3
.
10.4-26.
Oblicz pH 0,01molowego roztworu kwasu octowego, dla którego pKa=4,8
10.4-27.
Oblicz jakie jest pH roztworu zawierającego jony wodorotlenowe o stężeniu 10
-11
. Określ odczyn roztworu
10.4-28.
Do 35 cm
3
0,20 M HCl dodano 1,2 cm
3
0,20 M KOH. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Założyć addytywność objętości.
10.4-29.
Obliczyć pH roztworu otrzymanego w wyniku reakcji 0,250 dm
3
3,10% roztworu HNO3 o gęstości 1,015 g/cm
3
z 1,60 g Ca.
Zaniedbać zmianę objętości roztworu.
M(Ca) – 40,01 M(HNO3) – 63,015
10.4-30.
Oblicz pH wiedząc że pKa kwasu octowego wynosi pKa= 4,76, jego stężenie 99% i przelano 0,6 cm
3
do kolby o pojemności
100 cm
3
po czym dopełniono wodą.
10.4-31.
Zmieszano 100cm
3
kwasu solnego o pH=4 z 50cm
3
zasady sodowej o pH=11. Jaki jest odczyn powstałego roztworu?
10.4-32.
Zasada MeOH ma w roztworze stężenie 0,0051 [mol/dm
3
]. Przy jakiej wartości stopnia dysocjacji α (w %) wartość pH w tym
roztworze będzie wynosić 9.3 ?
10.4-33.
Do 0,05 mola HNO2 w 1 dm
3
dodano 5g KOH. Oblicz pH końcowe, jeżeli Ka HNO2 wynosi 1,99
.
10
-5
.
Różne reakcje


10.4-34.
Siarkę przeprowadzono w dwóch etapach w tlenek siarki(VI) zużywając łącznie 1,68 dm
3
tlenu (warunki normalne).
Uzyskany tlenek rozpuszczono całkowicie w wodzie (założenia na potrzeby zadania) otrzymując 1000cm
3
roztworu. Obliczyć
pH tego roztworu zakładając całkowitą dysocjację kwasu.
10.4-35.
Jakie formy jonowe wystąpią w wodnym roztworze seryny, którego pH wynosi pH=7,9, a kolejne stałe dysocjacji seryny
wynoszą: pK1=2,2 pK2=8,9. Jakie będą proporcje stężeń tych form?
10.4-36.
Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/l dodano 100ml roztworu 0,2 mol/l zasady potasowej. Jakie jest pH
roztworu?
10.4-37.
Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/l dodano 100ml roztworu 0,2 mol/l zasady potasowej. Jakie jest pH
roztworu?
10.4-38.
50cm
3
2M roztworu CH3COOH zmiareczkowano w 90% 3,5M roztworem NaOH. Oblicz pH roztworu.10.5. Roztwory buforowe
Buforem nazywamy roztwór słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą, lub roztwór słabej zasady i soli tej zasady z
mocnym kwasem. Buforem może również być roztwór soli kwasu wielozasadowego i wodorosoli np.:
a) roztwór CH3COOH i CH3COONa lub
b) roztwór NH3 i NH4Cl lub
c) roztwór Na3PO4 i Na2HPO4.
W roztworze takim ustala się stan równowagi dla słabego elektrolitu (słaby kwas lub słaba zasada):
a) CH3COOH CH3COO
-
+ H
+
, czyli
3
a
3
[CH COO ][H ]
K
[CH COOH]
÷ +
= .
Stężenie [CH3COO
-
] równe jest praktycznie stężeniu soli, Cs: [CH3COO
-
]=Cs, natomiast stężenie [CH3COOH], bez większego
błędu równe jest stężeniu kwasu, Ck: [CH3COOH]=Ck.
Dla stałej równowagi możemy zatem zapisać:
s
a
k
C [H ]
K
C
+
= , czyli [H
+
]=Ka
.
Ck/Cs. Pamiętając, że pH=-log[H
+
], możemy zapisać:
pH=pKa-log(Ck)+ log(Cs), czyli
s
a
k
C
pH pK log
C
= +
Ostatnie wyrażenie otrzymamy z definicji logarytmów: log(A)-log(B)=log(A/B)
b) W przypadku roztworu słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem postępujemy podobnie. W roztworze ustala się
równowaga dla słabego elektrolitu:
NH3 + H2O NH4
+
+ OH
-
, dla której możemy zapisać stałą równowagi:
4
b
3
[NH ][OH ]
K
[NH ]
+ ÷
= .
Jony amonowe pochodzą praktycznie z dysocjacji soli, więc [NH4
+
]=Cs, natomiast stężenie amoniaku równe jest stężeniu
zasaday: [NH3]=Cz. Wzór na stałą dysocjacji przyjmie postać:
s
b
z
C [OH ]
K
C
÷
= . Stężenie jonów wodorotlenowych w roztworze
jest równe: [OH
-
]=KbCz/Cs. Wiemy, że w roztworze wodnym [H
+
][OH
-
]=Kw=1O
-14
, czyli [H
+
]=10
-14
/[OH
-
]. Podstawiając w ostatnim
wzorze za stężenie jonów wodorotlenowych wartość : [OH
-
]=KbCz/Cs otrzymamy:
14 14
s
b z
b z
s
C 10 10
[H ]
K C
K C
C
÷ ÷
+
·
= =
·
·
. Logarytmując
obustronnie otrzymamy (w chemii literą p oznaczamy –log): pH=14-log(Cs)-pKb+log(Cz). Po uporządkowaniu wyrażenia na
wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) otrzymamy:
z
b
s
C
pH 14 pK log
C
= ÷ +
Często dla słabych zasad w tablicach podawana jest kwasowa stała dysocjacji dla sprzężonego kwasu z zasadą Ka
(lub pKa). Dla roztworów wodnych prawdziwa jest zależność dla sprzężonych kwasów/zasad: pKb=14-pKb (lub pKa=14-pKb).
Różne reakcje- 82 -
Dla buforu zasadowego możemy więc zapisać:
z
a
s
C
pH pK log
C
= + gdzie pKa jest stałą dysocjacji kwasowej sprzężonego
kwasu z zasadą.

10.5-1.
W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2 mol/l roztwór octanu sodu z 300mL 0,2 mol/L roztworu kwasu
octowego, aby otrzymać roztwór o pH=4,95 jeśli Ka=1,8
.
10
-5
.
10.5-2.
Do roztworu o objętości 1dm
3
i zawierającego 1mol wodorotlenku amonowego i 0,35mola chlorku amonowego dodano 4,9g
czystego kwasu siarkowego(VI). Obliczyć pH otrzymanego roztworu wiedząc, że stała dysocjacji zasady amonowej wynosi
1,75
.
10
-5
mol/dm
3
.
10.5-3.
Ile wynosi pH buforu powstałego ze zmieszania 500cm
3
0,2M roztworu CH3COOH i 500cm
3
0,2M roztworu CH3COONa?
KCH
3
COOH=1,86
.
10
-5

10.5-4.
Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c= 25% NH3, d=0,91g/cm
3
) należy dodać do 10g chlorku amonu,
aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1dm
3
roztworu o pH=9,9.
10.5-5.
Ile gramów chlorku amonu należy dodać do 600cm
3
0,4 molowego roztworu wodorotlenku amonu aby jego pH wyniosło
10,8 (KB=1,8
.
10
-5
)
10.5-6.
Wyjaśnij jak przesunie się położenie równowagi reakcji dysocjacji amoniaku po dodaniu do niego roztworu chlorku amonu,
jaki roztwór otrzymamy?
10.5-7.
Oblicz pH amonowego roztworu buforowego, w którym stężenie jonów amonowych wynosi 0,2 mol/dm
3
, a stężenie
amoniaku 0,3 mol/dm
3
, wiedząc, że pKa, jonu amonowego wynosi 9,2.
10.5-8.
Czy można otrzymać roztwór buforowy ze 100cm
3
kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm
3
oraz 100cm
3
CH3COONa o
stężeniu 0,1mol/dm
3
?

10.5-9.
Oblicz jak zmieni się stężenie jonów H
+
w roztworze, jeżeli do 100 cm
3
roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,1 mol/dm
3

dodano 20 cm
3
roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol/dm
3
.
Stała dysocjacji kwasu 1,8
.
10
-5
.
10.5-10.
Ile g KOH należy dodać do 654 cm
3
roztworu HN3 o stęż. 0,1 mol/dm
3
, tak aby uzyskać roztwór buforowy o pH=5?
KHN3=2,0
.
10
-5
MKOH=56,10g/mol.
10.5-11.
Oblicz pH buforu otrzymanego przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm
3
kwasu o stężeniu
0,1M i 10 cm
3
soli tego kwasu o stężeniu 0,1M, oraz pH:
a) po dodaniu 1cm
3
0,1M roztworu HCl
b) po dodaniu 5cm
3
0,1M roztworu HCl
c) po dodaniu 1cm
3
0,1M roztworu NaOH
d) po dodaniu 5cm
3
0,1M roztworu NaOH
e) oraz po dodaniu 20 cm
3
wody
10.5-12.
Sporządzono bufor przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm
3
kwasu o stężeniu 0,1M i 10 cm
3

soli tego kwasu o stężeniu 0,1M. Otrzymany roztwór buforowy podzielono na pięć równych części. Do pierwszej dodano 1cm
3

roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do drugiej 5cm
3
roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do trzeciej 1cm
3

Różne reakcje


wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M, do czwartej 5cm
3
roztworu wodorotlenku sodu stężeniu 0,1M. Do piątej części dodano
20cm
3
wody destylowanej. Obliczyć pH.
10.5-13.
Sporządzono 100 cm
3
buforu octanowego (25cm
3
0,1M CH3COOH + 75cm
3
0,1M CH3COONa). Otrzymany bufor
podzielono na 5 części i rozlano do pięciu zlewek, po 20 cm
3
do każdej. Do pierwszej dodano 1cm
3
0,1M HCl; do drugiej 5cm
3

0,1M HCl; do trzeciej 1cm
3
0,1M NaOH; do czwartej 5cm
3
0,1M NaOH; do piątej 20 cm
3
wody destylowanej. Należy obliczyć
pH całego buforu (100 cm
3
), następnie pH w każdej z pięciu zlewek.
10.5-14.
Oblicz pH buforu amonowego o składzie: 10cm
3
NH3 o stężeniu 0,4mol/dm
3
i 100cm
3
NH4Cl o stężeniu 0,4mol/dm
3
.
Kb=1,76
.
10
-5
.
10.5-15.
Obliczyć pH roztworu, jeżeli zmieszano 1 molowy roztwór HNO3 z 2 molowym HCOOK w stosunku 3:5.10.6. Iloczyn rozpuszczalności
Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w niej całkowicie (oczywiście mamy na myśli stężenia rzędu
0,1-1mol/dm
3
). W przypadku soli, roztwory ich są mocnymi elektrolitami i przyjmuje się, że są one całkowicie zdysocjowane na
jony: NaCl → Na
+
+ Cl
-

Dla soli reakcja dysocjacji jest nieodwracalna, co oznaczamy strzałką pojedynczą, skierowaną w stronę produktów. W
przypadku soli słabo rozpuszczalnej dysocjacja tych substancji również jest całkowita (zachodzi w 100%), ale pomiędzy jonami
w roztworze, a nierozpuszczalnym osadem ustala się stan równowagi: osad rozpuszcza się i w tym samym momencie
odpowiednie jony łączą się tworząc osad soli. Ustala się stan równowagi dynamicznej, co w równaniu reakcji oznaczamy
dwoma strzałkami skierowanymi w przeciwne strony:
AgCl Ag
+
+ Cl
-

Oczywiście dla reakcji równowagowej możemy zapisać wzór na stałą równowagi:
[Ag ][Cl ]
K
[AgCl]
+ ÷
=
. Stężenie nierozpuszczonego
osadu jest stałe, można więc pozbyć się mianownika: K[AgCl]=[[Ag
+
][Cl
-
]. Iloczyn K[AgCl] nosi nazwę iloczynu
rozpuszczalności, dla każdej soli przyjmuje inną, stałą wartość (stała równowagi pomnożona przez stałą wartość stężenia).
Iloczyn ten oznaczany jest literą L lub IR, czyli: IR=[Ag
+
][Cl
-
]. Oczywiście z równania dysocjacji:
AgCl Ag
+
+ Cl
-

wynika, że [Ag
+
]=[Cl
-
], czyli dla iloczynu rozpuszczalności możemy zapisać: IR=[Ag
+
]
2
, oraz
R
[Ag ] I
+
=
.
W przypadku soli o innym składzie postępujemy podobnie, czyli zaczynamy od napisania równania reakcji dysocjacji soli,
np. dla Ag2S:
Ag2S 2Ag
+
+ S
2-

Z równania reakcji dysocjacji widzimy, że po rozpuszczeniu x moli siarczku srebra, Ag2S, w 1 dm
3
wody, powstaje x moli [S
2-
],
z równania reakcji dysocjacji widzimy, że powstaną również jony srebra(I) w ilości [Ag
+
]=2x. Wzór na iloczyn rozpuszczalności
IR=[Ag
+
]
2
[S
2-
], czyli IR=(2x)
2
x=4x
3
, oraz R
3
I
x
4
=
.
Przy zadaniach na iloczyn rozpuszczalności ważne jest, że nierozpuszczalny osad soli AnBm wytrąci się tylko wtedy, gdy
[A]
n
[B]
m
będzie większe od IR.

10.6-1.
Oblicz iloczyn rozpuszczalności FeS wiedząc ze jego roztwór nasycony w T=298 K ma stężenie 6,1
.
10
-1
mol/dm
3

10.6-2.
Ile gramów AgBr może rozpuścić się w 15 dm
3
wody?
10.6-3.
Iloczyn rozpuszczalności CuS wynosi 10
-34
. Jaka jest rozpuszczalność tej soli w mol/L?
10.6-4.
Przeprowadź obliczenia i odpowiedz, czy po zmieszaniu równych objętości roztworu CaCl2 o stężeniu 0,05mol/dm
3
i
roztworu Na2SO4 o stężeniu 0,05mol/dm
3
wytrąci się osad CaSO4 (iloczyn rozpuszczalności K=4,93
.
10
-5
)
Różne reakcje- 84 -
10.6-5.
Obliczyć rozpuszczalność Ca3(PO4)2 (IR Ca3(PO4)2=2
.
10
-29
) w czystej wodzie i w środowisku wspólnego jonu z CaCl2 o
stężeniu 0,01 mol/dm
3
.
10.6-6.
Iloczyn rozpuszczalności jodanu(V) ołowiu(II) wynosi 3,2
.
10
-14
. Jaka jest rozpuszczalność tej soli wyrażona w molach na
litr?
10.6-7.
Czy wytrąci się osad, jeśli 50 cm
3
roztworu Ca(NO3)2 o stężeniu 5
.
10
-4
mol/dm
3
zamiesza się z 50cm
3
roztworu NaF o
stężeniu 2
.
10
-4
mol/dm
3
? Iloczyn rozpuszczalności CaF2 wynosi 1,7
.
10
-10
.
10.6-8.
Ile razy zmniejszy się rozpuszczalność BaCO3 w roztworze BaCl2 o stężeniu 0,01 mol/dm
3
? KSOBaCO3 = 8
.
10
-9
.
10.6-9.
Do 90 ml roztworu zawierającego 6,35
.
10
-2
mg jonów I
-
dodano 10 ml nasyconego roztworu AgCl. Obliczyć czy wytrąci się
osad AgI. IRAgI= 8,3
.
10
-17
;IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-10.
Ile g jonów Ag
+
zawiera 1500 ml nasyconego roztworu AgCl: IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-11.
W jakiej ilości wody rozpuści się 1,5 g AgCl: IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-12.
Ile cm
3
0,01 molowego roztworu wodorotlenku sodu należy dodać do 150cm
3
nasyconego roztworu Cd(OH)2 tak aby
rozpuszczalność wodorotlenku kadmu zmalała 50-krotnie IrCd(OH)2=2,8
.
10
-14
.
10.6-13.
Do 150 cm
3
roztworu BaCl2 o stężeniu 0,1M dodano 75cm
3
roztworu NaF o stężeniu 0,4M i uzupełniono wodą do objętości
250 cm
3
. Jaka jest masa jonów F
-
w osadzie BaF2 wytworzonym w tym roztworze? IRBaF2=1,1
.
10
-6
.
10.6-14.
Iloczyn rozpuszczalności AgCl=1
.
10
-10
. Policz stężenie jonów Ag
+
w roztworze wodnym, oraz stężenie jonów Ag
+
w
roztworze 0,1M NaCl. Co się stanie z iloczynem rozpuszczalności, gdy do AgCl dodajemy 0,1M roztwór Na2SO4?
10.6-15.
Jak zmieni się wartość iloczynu rozpuszczalności chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody
destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić
10.6-16.
Jak zmieni się rozpuszczalność chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu
chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić.
10.6-17.
Jaka jest rozpuszczalność (w g/dm
3
) Ag2CO3 jeśli wiadomo, że wartość pKSO tej soli wynosi 11,1?Reakcje redoks


11. Reakcje redoks

11.1. Utleniacz i reduktor, stopień utlenienia

11.1-1.
Dokończyć reakcje, które zachodzą i wskaż utleniacz:
a) Ag + HNO3 
b) Ag + Sn(NO3)2 
c) AgNO3 + Sn(NO3)2 
d) Sn(NO3)4 + H2 
e) AgNO3 + Fe 
11.1-2.
W związkach tlenowych chlor może występować na dodatnich stopniach utlenienia. Określ stopnie utlenienia chloru w
podanych związkach:
a) NaClO2 b) Ca(ClO4)2 c) KClO3 d) HClO.
11.1-3.
Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w związkach:
a) H2SO4, H2SO3, H3PO4, H2S, HCl, HClO, HClO3
b) Na2SO4, K2SO3, P2O5, Na2S, KCl, HClO4, NaClO3
c) NH3, N2O, NO, SO2, SO3, P2O3, NH4Cl
11.1-4.
Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w następujących jonach:
a) SO4
2-
, MnO4
-
, ClO4
-
, CO3
2-

b) AsO2
-
, AsO3
3-
, MnO3
2-
, H2PO4
-

11.1-5.
Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks? Wskazać dezelektronator i elektronator (utleniacz i reduktor)
1) H2SO4 + Mg  MgSO4 + H2
2) FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl
3) Zn + Pb(NO3)2  Pb + Zn(NO3)2
4) AlCl3 + 3NH3aq  Al(OH)3 + 3NH4Cl
5) Hg(NO3)2 + 2NaOH  HgO + 2NaNO3 + H2O
6) 2F2 + 2H2O  4HF + O2
7) As2O3 + 6NaOH  2Na3AsO3 + 3H2O
11.1-6.
Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij, dokonując odpowiednich obliczeń stopni utlenienia
pierwiastków. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i reduktor oraz procesy utleniania i redukcji. Pamiętaj o wyrównaniu
współczynników stechiometrycznych.
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
FeO + C → Fe + CO2

Reakcje redoks- 86 -
11.2. Dobór współczynników reakcji

11.2-1.
Napisz bilans elektronowy reakcji
Cu + stężony HNO3 oraz
Cu + rozcieńczony HNO3
11.2-2.
Napisz reakcje srebra z kwasem siarkowym (VI) i przedstaw bilans elektronowy.
11.2-3.
Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych:
a) PbO2 + HCl  PbCl2 + Cl2 + H2O
b) ZnS + O2  ZnO + SO2
c) Pb + H3PO4  Pb3(PO4)2 + H2
d) HClO4 + H2SO3  HCl + H2SO4
e) SnCl2 + HgCl2  SnCl4 + Hg
f) S + HNO3  H2SO4 + NO
g) BiCl3 + SnCl2  Bi + SnCl4
11.2-4.
Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych:
a) Hg + HNO3  Hg(NO3)2 + NO + H2O
b) HNO3 + HI  NO2 + HIO3 + H2O
c) Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O
d) As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO
e) P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO
f) As
2
O
3
+ HNO
3
+ H
2
O  H
3
AsO
4
+ N
2
O
3

g) AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 + H2O
11.2-5.
W niżej podanych równaniach chemicznych dobrać współczynniki:
a) Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
b) Br2 + HClO + H2O  HBrO3 + HCl
c) HClO3 + HCl  Cl2 + H2O
d) CuS + HNO3  CuO + S + NO + H2O
e) HI + H2SO4  I2 + H2S + H2O
f) SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4
g) H2SO3 + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl
11.2-6.
Zbilansuj równanie reakcji, wskaż utleniacz i reduktor:
NaNO2+FeSO4+H2SO4  Na2SO4+Fe(SO4)3+NO+H2O
11.2-7.
Uzupełnij współczynniki w poniższej reakcji redoks, zaznacz utleniacz i reduktor oraz reakcję utlenienia i redukcji. Napisz
równanie połówkowe oraz przedstaw formę jonową równania cząsteczkowego: K2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
11.2-8.
Mieszamy ze sobą w stosunku stechiometrycznym sproszkowane żelazo i pył siarkowy, następnie ogrzewamy probówkę.
W rozżarzonej mieszaninie zachodzi łączenie się pierwiastków z utworzeniem niebiesko-czarnego siarczku żelaza(II).
Podaj równanie reakcji syntezy siarczku żelaza(II)
Przedstaw bilans elektronowy tej reakcji
Który pierwiastek jest utleniaczem, a który reduktorem
Który pierwiastek ulega utlenieniu, a który redukcji
11.2-9.
Jaka masa odważki As2S3 utleniana roztworem HNO3 do H2SO4 i HAsO3 przekaże cząsteczkom utleniacza 1 mol
elektronów?
Reakcje redoks


11.2-10.
Uzupełnij współczynniki z poniższej reakcji redoks, zaznacz stopnie utlenienia i redukcji oraz zapisz równania połówkowe,
formę jonową i cząsteczkową równania:
KMnO4 + KNO2 + KOH  K2MnO4 + KNO3+ H2O
11.2-11.
W procesie technologicznym utleniono siarkę kwasem azotowym(V). Podaj przebieg reakcji i ustal współczynniki reakcji
(redox)
11.2-12.
Uzgodnij równanie reakcji i dopisz brakujący reagent:
FeS2 + NO3
-
+ .....  Fe
3+
+ SO4
2-
+ NO + H2O
11.2-13.
Uzupełnij współczynniki w poniższym równaniu reakcji na podstawie bilansu elektronowego. Wskaż utleniacz, reduktor oraz
proces utlenienia reakcji:
KMnO4+HCl  MnCl2+Cl2+KCl+H2O
11.2-14.
Uzupełnij równania reakcji redoks:
1. AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 +H2O
2. K2CO3 + C + N2  KCN + CO
3. As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO
4. CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2
5. F2O + H2O  O2 + HF
11.2-15.
Uzupełnić podane reakcje chemiczne:
NaOH + ClO2 + H2O2  NaClO2 + O2 + H2O
Ca(ClO)2 + H2O2  CaCl2 + O2 + H2O
KI+ O3 + H2O  I2 + KOH + O2
CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2
F2O + H2O  O2 + HF
11.2-16.
Obliczyć współczynniki w niżej podanych reakcjach jonowych
Sn
2+
+ Hg
2+
 Sn
4+
+ Hg2
2+

S
2-
+ I2  S + I
-

S
2-
+ SO3
2-
+ H
+
 S + H2O
NO2
-
+ I
-
+ H
+
 NO + I2 + H2O
11.2-17.
Ułożyć równania reakcji (i dobrać współczynniki):
a) w reakcji kwasu azotowego(V) o średnim stężeniu z miedzią tworzy się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu.
b) podczas działania kwasu azotowego(V) na rtęć powstaje sól rtęci dwuwartościowej i wydziela się bezbarwny gaz
brunatniejący na powietrzu
c) w reakcji cynku ze stężonym kwasem azotowym(V) wydziela się tlenek azotu(I) (N2O).
11.2-18.
Dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach:
a) Cr2O7
2-
+ 3CH3OH + H
+
→ Cr
3+
+ HCHO + H2O
b) Cr2O7
2-
+ CH3CH2OH + H
+
→ Cr
3+
+ CH3CHO + H2O
c) KMnO4 + H2C=CH2 + H2O → HO-CH2-CH2-OH + KOH + MnO2
d) KMnO4 + H2C=CH2 + H2SO4 → HO-CH2-CH2-OH + MnSO4 + K2SO4
11.2-19.
Stężony roztwór kwasu azotowego(V) ma tak silne właściwości utleniające, że zanurzony w nim rozżarzony kawałek siarki
zapala się. Zachodzi wówczas reakcja opisana schematem HNO3+ S → H2O+NO+SO2. Ułóż bilans elektronowy, dobierz
współczynniki w równaniu reakcji, a następnie, wskaz utleniacz reduktor.


Reakcje redoks- 88 -
12. Układ okresowy pierwiastków

12.1. Różne reakcje
12.1-1.
Jaki powinien być wzór tlenku na najwyższym stopniu utlenienia: jodu, bizmutu, selenu, boru, cezu i cyny?
12.1-2.
Pierwiastek E tworzy jodek o wzorze EI3 i chlorek o wzorze ECl3. Z 0,85g jodku w reakcji
2EI3 + 3Cl2 → 2ECl3 + 3I2
otrzymano 0,38g chlorku.
a) Oblicz masę atomową pierwiastka E
b) Napisz nazwę i symbol pierwiastka E
12.1-3.
Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 40u. Masa atomowa tlenu 16u. Ustal masę atomową metalu.
12.1-4.
Pewien pierwiastek występuje w dwuzasadowym kwasie tlenowym o masie cząsteczkowej 62 u. Stosunek masy tlenu do
masy wodoru w cząsteczce tego kwasu wynosi 24:1. Jaki to pierwiastek? Napisz wzór tego kwasu.
12.1-5.
Zapisz cząsteczkowo, jonowo i w sposób skrócony równania:
a) reakcji zobojętniania kwasu siarkowego(VI) wodorotlenkiem potasu
b) reakcji między azotanem V srebra a chlorkiem sodu: zaznacz wytrącający się osad.
12.1-6.
Oblicz wartości x i y. Odczytaj równania reakcji:
a) PbxOy + 4H2 → 3Pb+4H2O
b) 2CrхOу+3C → 2Cr+3CO₂
12.2. Litowce


12.3. Berylowce

12.3-1.
Określ charakter chemiczny tlenku magnezu i tlenku fosforu(V). Napisz reakcje, jakim ulegają te tlenki.
12.3-2.
Napisz dwie reakcje otrzymywania tlenku wapnia.


12.4. BorowceUkład okresowy pierwiastków


12.5. Węglowce

12.5-1.
W reakcji pary wodnej z 10
3
kg rozżarzonego koksu, zawierającego 90% węgla, otrzymano 1600m³ wodoru (`warunki
normalne). Obliczyć procentową wydajność reakcji.
12.5-2.
Ułożyć równania reakcji ilustrujące proces wyodrębniania wodoru z gazu syntezowego ( mieszanina H2 + CO )

Reakcje redoks- 90 -
12.5-3.
Wyjaśnić, co oznaczają następujące określenia:
- kwas krzemowy jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie,
- kwas krzemowy jest słabym elektrolitem
- kwas krzemowy jest związkiem nietrwałym,
- sole kwasu krzemowego ulegają hydrolizie.
12.5-4.
W siedmiu probówkach znajdują się roztwory: Na2CO3 (węglan sodu), NaNO3 (azotan sodu), Na2S (siarczek sodu) i NaCl
oraz CO, wodór, CO2. Jak je rozróżnić?
12.5-5.
Wyjaśnić, dlaczego węglany nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych.
12.5-6.
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
C → CO → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2
Przypadku reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać równanie w formie jonowej.
12.5-7.
Na nasycony wodny roztwór siarczanu wapnia podziałano dwutlenkiem węgla i amoniakiem. Jakie produkty powstają w
wyniku reakcji? Napisać jonowo równania reakcji.
12.5-8.
Podczas przepuszczania dwutlenku węgla przez wodę wapienną, najpierw następuje zmętnienie, a następnie jego zanik.
Wyjaśnić te zjawiska równaniami reakcji.
12.5-9.
Jak otrzymać kwas krzemowy z krzemionki? Ułożyć równania reakcji, opisać czynności eksperymentalne, proponując
konkretne ilości potrzebnych substancji (dla roztworów również stężenia) niezbędnych do otrzymania około 0,1 mola produktu.
12.5-10.
Tak zwane szkło zwykłe zawiera 13% tlenku sodu, 11,7% tlenku wapnia i 75,3% dwutlenku krzemu. Ustalić wzór tlenkowy
szkła.
12.5-11.
Krzem można otrzymać, przepuszczając pary fluorku krzemu nad ogrzanym potasem. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć
objętość fluorku krzemu (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 2 moli krzemu.
12.5-12.
Obliczyć objętość 50-procentowego kwasu fluorowodorowego (d=1,5g/cm
3
), potrzebną do przeprowadzenia 6g dwutlenku
krzemu w czterofluorek krzemu.
12.5-13.
5 g dwutlenku krzemu wrzucono do stężonego roztworu, zawierającego 6g kwasu fluorowodorowego. Ile dm3 czterofluorku
krzemu (warunki normalne) wydzieli się podczas doświadczenia?
12.5-14.
Obliczyć, ile dm
3
dwutlenku węgla (warunki normalne) należy wprowadzić do 100cm
3
0,5-molowego roztworu krzemianu
sodu, aby całkowicie wytrącić kwas krzemowy.
12.5-15.
Ile moli dwutlenku węgla można otrzymać z m gramów mieszaniny tlenku węgla i tlenu zawierającej PO procent masowych
tlenu?
12.5-16.
Po wyprażeniu 2g metalu powstało 2,539g tlenku, w którym metal jest na czwartym stopniu utlenienia. Podaj jaki to metal.


Układ okresowy pierwiastków


12.6. Azotowce

12.6-1.
Ustal wzór sumaryczny soli o nazwie azotan(V) magnezu i napisz sześć reakcji otrzymywania tej soli.
12.6-2.
Napisz wzór sumaryczny, strukturalny kwasu fosforowego(V) oraz reakcję otrzymywania tego kwasu z odpowiedniego
tlenku.
Reakcje redoks- 92 -
CHEMIA ORGANICZNA

13. Węglowodory

13.1. Węglowodory nasycone (alkany)

13.1-1.
Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach
normalnych wynosi 1,339 g/dm
3
Narysuj wzór strukturalny tego związku.
13.1-2.
Napisz, który z węglowodorów o wzorach C2H6, C16H34 :
a) ma wiekszą gęstość
b) jest łatwiej zapalny
c) ma wyższą temperaturę wrzenia
13.1-3.
Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru CnH2n+2 zakładając, że produktem spalania jest:
a) dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV)
b) tlenek węgla (tlenek węgla(II)
c) sadza
13.1-4.
Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan, jeżeli mol chloru reaguje z molem propanu?
13.1-5.
Ile trzeciorzędowych atomów wodoru zawiera:
a) izobutan
b) 2-metylobutan
c) neopentan
13.1-6.
Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu, wiedząc, że jej masa cząsteczkowa wynosi 151u.
13.1-7.
Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem solnym lub z wodą. Którą z tych reakcji należy zrealizować, chcąc
otrzymać najwięcej metanu, mając do dyspozycji m gramów węgliku glinu.
13.1-8.
Narysuj wszystkie izomary heksanu, podaj ich nazwy.
13.1-9.
Do spalenia 2,24 dm
3
węglowodoru X zużyto 11,2 dm
3
tlenu i otrzymano 6,72 dm
3
tlenku węgla(IV) oraz wodę. Pomiary
wykonano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Podaj nazwę węglowodoru X.
13.1-10.
Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochloropochodną?
13.1-11.
Po całkowitym spaleniu 7,0 g związku organicznego o masie molowej 42 g/mol otrzymano 11,2 dm
3
ditlenku węgla w
przeliczeniu na warunki normalne, oraz parę wodną, która po skropleniu ważyła 9,0 g. Ustalić wzór elementarny i rzeczywisty
tego związku.
13.1-12.
Na spalenie dwóch objętości pewnego węglowodoru zużyto 7 objętości tlenu i otrzymano 4 objętości CO2 oraz parę wodną.
Ustalić wzór tego węglowodoru jeżeli wszystkie pomiary przeprowadzono w warunkach normalnych.
Węglowodory


13.1-13.
Ułóż równanie reakcji otrzymywania
a) butanu z etanolu korzystając z dowolnych odczynników nieorganicznych
b) 2,2-chloropropanu z 1,2-dibromopropanu.
13.1-14.
Ile moli, dm
3
, gramów tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 342g benzyny zakładając, że jest ona czystym oktanem
(warunki normalne)
13.1-15.
Przyjmując, ze w benzynie na 4 cząsteczki heksanu przypada 1 cząsteczka heptanu i 2 cząsteczki oktanu, oblicz stosunek
liczby cząsteczek CO2 do liczby cząsteczek H2O w produktach całkowitego spalania tej benzyny
13.1-16.
W wyniku spalenia 11,4g alkanu otrzymano 17,92dm
3
CO2 odmierzonego w warunkach normalnych. Ustal wzór
sumaryczny tego węglowodoru, zapisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego oraz wzory strukturalne 5-ciu jego
izomerów.
13.1-17.
Oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru o masie molowej 30g/mol, jeżeli w relacji spalania 1,50g tego związku otrzymano
4,4g CO2 i parę wodną.
13.1-18.
Stosunek mas dwóch kolejnych alkanów w szeregu homologicznym wynosi 1:1.14. Ustal wzory sumaryczne tych alkanów.
13.1-19.
Do spalenia 40 dm
3
mieszaniny metanu i propanu do tlenku węgla(IV) i wody zużyto 170 dm
3
tlenu. Oblicz skład
mieszaniny węglowodorów w procentach objętościowych.
13.1-20.
Obliczyć w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan jeżeli do całkowitego spalenia 7dm
3
tej mieszaniny zużyto
32dm
3
tlenu otrzymując CO2 i parę wodną. Podane objętości odnoszą się do identycznych warunków ciśnienia i temperatury.
13.1-21.
Spalono 0,5 litra pewnego węglowodoru i otrzymano 2dm
3
dwutlenku węgła oraz 2,009g wody. Jeden dm
3

jednochlorowcopochodnej tego węglowodoru posiada masę 4,129g (gęstość chlorowcopochodnej tego węglowodoru w
stosunku do powietrza wynosi 3,19, objętość podano w przeliczeniu na warunki normalne).
a) podaj skład procentowy tego węglowodoru
b) wyprowadź wzór uproszczony tego węglowodoru
c) wyprowadź wzor rzeczywisty
d) czy otrzymany węglowodór posiada izomery?
13.1-22.
W syntezie Wurtza otrzymano 3 alkany. Wiedząc, że dwa z nich to butan i 2,3-dimetylopentan, napisać wzór i podać nazwę
trzeciego węglowodoru.
13.1-23.
10 cm
3
pewnego węglowodoru spalono zużywając 35cm
3
tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 30cm
3

gazu, którego objętość po przepuszczeniu przez wodny roztwór NaOH nie uległa zmianie. Objętość mierzono w temperaturze
295K pod normalnym ciśnieniem. Ustalić wzór węglowodoru.
13.1-24.
Napisz ile izomerów może powstać w wyniku każdej z poniższych reakcji, wiedząc, że gazowe substraty zmieszano w
stosunku objętościowym 1:1
a) propan + Br2 →
b) metylopropan +Cl2 →
c) chloroetan + Cl2 →

Reakcje redoks- 94 -
13.1-25.
Narysuj związek zawierający jeden IV-rzędowy atom węgla, jeden III-rzędowy oraz trzy II-rzędowe atomy węgla. Podaj
liczbę pierwszorzędowych atomów węgla oraz nazwę tego związku. Wiedząc że izomer to związek o tym samym wzorze
sumarycznym a innym strukturalnym, narysuj 2 dowolne izomery tego związku i nazwij je, oraz określ rzędowość atomów
węgla w tych związkach.
13.1-26.
Podaj wzór dowolnego węglowodoru posiadającego jedno wiązanie potrójnie oraz taka samą liczbę atomów wodoru co
związek wyjściowy, a następnie podaj jego nazwę, określ rzędowość atomów węgla i podaj dwa wzory jego izomerów i nazwij
je.
13.1-27.
Napisz reakcje wszystkich powyższych związków z dowolnym fluorowcem, wodą, wodorem cząsteczkowym,
flurowcowodorem, manganianem(VII) potasu. Podaj nazwy powstałych produktów lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi.
13.1-28.
Narysuj wszystkie izomery alkanu o wzorze sumarycznym C7H16 . Podaj nazwy tych izomerów
13.1-29.
Uzgodnij równanie reakcji spalania całkowitego alkanu:
CnH2n+2 + …..O2 → ….CO2 + …..H2O
13.1-30.
Korzystając z rozwiązania z poprzedniego zadania, narysuj wykres ilustrujący zależność między liczbą atomów węgla w
cząsteczce alkanu (oś 0X), a liczbą cząsteczek tlenu potrzebną do spalenia 1 cząsteczki alkanu (oś 0Y). Na wykresie zaznacz
te punkty, które mają sens chemiczny.
13.1-31.
Korzystając z wykresu z poprzedniego zadania odczytaj, ile cząsteczek tlenu potrzeba do spalenia całkowitego:
a) 1 cząsteczki etanu
b) 1 cząsteczki butanu
c) 1 cząsteczki pentanu
d) 1 cząsteczki oktanu
13.1-32.
Napisz reakcję chlorowania 2-metylobutanu i wyjaśnij przyczynę powstawania konkretnych produktów
13.1-33.
Jakie produkty powstają w wyniku monochlorowania 2-metylobutanu? Przedstaw mechanizm tej reakcji.
13.1-34.
Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji chlorowania etanu i propanu. Nazwij wszystkie możliwe produkty
reakcji
13.1-35.
Jakie węglowodory powstają w wyniku reakcji metalicznego sodu z bromometanem oraz mieszaniną bromometanu i
bromoetanu? Napisz równania zachodzących reakcji.
13.1-36.
Ustal wzor tetrachloropochodnej alkanu o masie molowej 168g/mol. Podaj nazwę tego związku.
Węglowodory


13.2. Weglowodory nienasycone (alkeny i alkiny)

13.2-1.
Narysuj wzór polimeru, zawierający trzy mery, który powstaje z CH2=CH-Cl. Podaj nazwę tego polimeru.
13.2-2.
Podać treść i przykłady zastosowania reguł Markownikowa i Zajcewa (zapisując równania reakcji posługując się wzorami
grupowymi).
13.2-3.
Jak stwierdzić, czy badana substancja jest węglikiem glinu czy karbidem?
13.2-4.
Pewien węglowodór, homolog etynu, spalono całkowicie w tlenie, przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą
niż objętość par spalanego węglowodoru. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-5.
Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do szeregu homologicznego alkinów, wiedząc, że zawiera on masowo
11,1% wodoru, a gęstość par tego związku w warunkach normalnych jest rowna 2,41 g/dm
3
.
13.2-6.
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
C C
H
H H
H
C C
Br Br
H
H H
H C C
Br
Br Br
Br
H H
C C H H C C
H
H
H
H
C C H H
H
H
H
H
C C H H C C
Br
H
Br
H
C C
Br
Br Br
Br
H H C C
Br
Br Br
Br
Br Br
?
?
?
?
?
? ?
a)
b)
c)

13.2-7.
Pewien węglowodór reaguje w ciemności z chlorem, w wyniku czego powstaje tetrachloropochodna o masie stanowiącej
455% masy wyjściowego węglowodoru. Ustal wzór strukturalny tego weglowodoru
13.2-8.
250cm
3
mieszaniny propanu i propenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu. Objętość gazu zmniejszyła się do
175cm
3
. Oblicz procentowy skład objętościowy początkowej mieszaniny gazu.
13.2-9.
Stosunek masowy alkenów w szeregu homologicznym wynosi 1:0,89 ustal ich wzory sumaryczne. Czy alkeny różnią się o
masę grupy CH2?
13.2-10.
Napisz stosując wzory półstrukturalne równanie reakcji addycji i równanie reakcji substytucji, których produktem będzie
chloroetan
13.2-11.
Pewien węglowodór nienasycony tworzy, po przepuszczeniu przez wodę bromową, produkt zawierający 85,09% masowych
bromu. Próbka badanego związku daje po spaleniu 1,1g tlenku węgla (IV) i 0,45g wody. Narysuj wzór półstrukturalny i podaj
nazwę tego węglowodoru.

Reakcje redoks- 96 -
13.2-12.
Napisz wzory i podaj nazwy izomerów heksenu i heksynu różniących się położeniem wiązania wielokrotnego.
13.2-13.
Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu, jeżeli do spalenia
4dm
3
dej mieszaniny zużyto 11dm
3
tlenu, otrzymując dwutlenek węgla i parę wodna. Pomiarów objętości dokonano w
temperaturze 291 K pod ciśnieniem 296hPa
13.2-14.
Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 56u. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu
13.2-15.
Dla cząsteczki alkanu, cykloalkanu, alkenu i alkinu zawierających 5 atomów węgla:
a) zapisz ich wzory sumaryczne
b) narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów
c) dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne
d) dla każdego z izomerów określ rodzaj izomerii.
13.2-16.
Zapisz poniższe równania reakcji chemicznych, produktom nadaj nazwy systematyczne i określ typ reakcji:
a) propen + woda
b) propen + wodór
c) propyn + bromowodór
d) propyn +tlen (różna dostepność tlenu)
e) propan + chlor
f) eten + eten
13.2-17.
Dokończ poniższe równania reakcji i podpisz reagenty:
a) CH3-CH=CH2 + Br2 →
b) CH3-CH2-CH3 + O2 →
13.2-18.
Masa podgrzewanego polietylenu na skutek depolimeryzacji zmniejszyła się o 140mg. Oblicz, jaką objętość etenu
otrzymano (warunki normalne)
13.2-19.
Badano reakcję dwóch izomerów C6H10 z bromem. Próbka pierwszego odbarwiła 137cm
3
5% roztworu bromu. Identyczna
próbka drugiego odbarwiła 274cm
3
5%r-ru bromu. Podaj po dwa przykłady związków, które mogą być pierwszym i drugim
izomerem C6H10
13.2-20.
Oblicz procentowy skład masowy i objętościowy mieszaniny C2H2 i C2H4 jeżeli do spalenia 4dm
3
tej mieszaniny zużyto
11dm
3
tlenu otrzymując CO2 i H2O. Pomiarów objętości dokonano w temp 291K pod ciśnieniem 296hPa.
13.2-21.
10cm
3
gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm
3
tlenu i mieszaninę zapalono. Po zakończeniu reakcji i skropleniu pary
wodnej objętość gazów wynosiła 50cm
3
a po przepuszczeniu przez wodny roztwór KOH, zmniejszyła się do 10cm
3
. Wszystkie
objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-22.
40cm
3
pewnego węglowodoru spalono zużywając 180cm
3
tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 120cm
3

gazu, który po przepuszczeniu przez roztwór KOH został całkowicie pochłonięty. Objętości mierzono w tych samych warunkach
ciśnienia i temperatury. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-23.
Posługując się wyłącznie wzorami strukturalnymi napisz reakcję przyłączenia wody, bromowodoru i chloru do butenu.
Zastosuj regułę Markownikowa.
13.2-24.
Co to jest izomeria? Napisz wzory sumaryczne i pół strukturalne oraz nazwy systematyczne wszystkich izomerów heksenu.
Węglowodory


13.2-25.
Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwy produktów. Określ typ reakcji chemicznej:
a) C4H10+Cl2 →
b) C3H6 + HBr →
c) C2H2 + Br2 →
d) Benzen + HNO3 →
Równania zapisz w postaci strukturalnej lub półstrukturalnej.
13.2-26.
Wyjaśnij na przykładach różnicę pomiędzy reakcją podstawiania a przyłączania.
13.2-27.
Napisz poniższe reakcje wykorzystując wzory półstrukturalne i podaj nazwy odpowiednich produktów lub substratów:
a) spalanie częściowe 2,2-dimetylopropanu
b) bromowania 2,3- dimetylobut-1-enu
c) otrzymywanie 1,2-dichloroprpopanu w odpowiedniej reakcji addycji
d) otrzymywanie 3-jodo-2,2,3,4,4-pentametylopentanu
13.2-28.
Napisz równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
a) propyn → propen → propan
b) butyn → dichlorobuten → tetrachlorobutan
13.2-29.
Dehydrohalogenacja 2-bromobutanu wodorotlenkiem potasu w alkoholu etylowym daje mieszaninę 2 produktów (alkenów),
tj. but-2-enu i but-1-enu. Który produkt dominuje w mieszaninie poreakcyjnej?
13.2-30.
Narysuj wzór polimeru, zawierający trzy mery, który powstaje z CH2=CH-Cl. Podaj nazwę tego polimeru.
13.2-31.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujace przemiany chemiczne:
CaC
2
H
2
O H
2
/kat.
Br
2 Zn
A B D B

13.2-32.
Wyjaśnij różnice w reakcjach polimeryzacji i polikondensacji, różnice te zilustruj na dowolnie wybranych przykładach.
13.2-33.
Podaj wzor homologu etynu, ktorego 6,02
.
10
23
czasteczek ma mase o 140g większa od 1 mola czasteczek propynu.
13.2-34.
Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego alkanu o 5 atomach węgla, półspalania metanu, spalania całkowitego
alkinu o 10 atomach wodoru cząsteczce.
13.2-35.
Napisz równanie reakcji przyłączania chloru do etynu.
13.2-36.
Napisz równanie reakcji przyłączania wodoru do etenu.
13.2-37.
Ułóż równania reakcji.
etenu z bromem
propynu z chlorem tak aby produktem był związek nasycony.

Reakcje redoks- 98 -
13.3. Węglowodory aromatyczne

13.3-1.
Ułóż równanie reakcji benzenu z chlorem w obecności chlorku żelaza(III) i napisz nazwę produktu oraz jak, nazywa się tego
typu reakcja.
13.3-2.
Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie (podać wzory grupowe, typy reakcji i
nazwy reagentów):
etan  chlorek etylu  eten  etyn  benzen
13.3-3.
Oblicz ile dm
3
tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 885g mieszaniny benzenu i toluenu zmieszanym w stosunku
molowym 1:3.
13.3-4.
Uzupełnij i zbilansuj następujące równania reakcji:
a) …………. + O2 → 3CO2 + 4H2O
b) propan + Br2 (światło) → ………… + ………………. + ………………
c) CH3-CH2-CH=CH2 + HBr →
d) but-2-yn + chlorowodór →
e) toluen + Br2 (światło) →
13.3-5.
Biorąc pod uwagę wpływ skierowujący podstawników napisać równania reakcji sulfonowania:
a) m-chlorotoluenu
b) kwas p-metylobenzoesowego
Określić i nazwać główny(e) produkt(y) tych reakcji.
13.3-6.
Przeprowadzono bromowanie i nitrowanie benzenu na dwa sposoby:
I najpierw bromowanie a następnie nitrowanie powstałego produktu
II najpierw nitrowanie a następnie bromowanie powstałego produktu
Jakie produkty otrzymano w obydwu przypadkach?
13.3-7.
Podaj wzory strukturalne 3 izomerów benzenu nie zawierających pierścienia
13.3-8.
W reakcji chlorowania toluenu w obecności Fe powstaje mieszanina zawierająca 10% masowych o-chlorotoluenu i 90%
wagowych p-chlorotoluenu. Ile moli izomeru orto i ile para otrzymamy, jeżeli do reakcji użyjemy 1 mola toluenu
13.3-9.
W procesie reformingu cząsteczki n-heksanu ulegają przemianie w cząsteczki benzenu. Ułóż równanie reakcji
13.3-10.
W jakim przypadku moment dipolowy izomeru para jest równy 0, a w jakim moment dipolowy izomeru orto jest:
a)mniejszy
b)większy od momentu dipolowego izomeru para
13.3-11.
Na czym polega charakter aromatyczny benzenu.
13.3-12.
Wychodząc z benzenu i dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj sposób otrzymywania m-dinitrobenzenu oraz
kwasu m-bromobenzoesowego.
Alkohole


14. Alkohole

14.1-1.
Podaj mechanizm reakcji dowolnego 3-rzędowego alkoholu z odczynnikiem Lucasa.
14.1-2.
Do podanego schematu ułożyć odpowiednie reakcje chemiczne:
CH
4
Cl
2
KOH
H
2
O
Na H
2
O
A
B C D

14.1-3.
Podaj wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego zawierającego wagowo 64,9% węgla i 13,5% wodoru.
14.1-4.
Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego, jeżeli wiesz, ze do całkowitego spalenia 0,1 mola tego związku
zużyto 16,8 dm
3
tlenu (w warunkach normalnych), otrzymując 10,8 g wody. Podaj wzory półstrukturalne trzech dowolnych
izomerów tego związku oraz ich nazwy
14.1-5.
W miejscu liter A,B,C wstaw odpowiednie wzory strukturalne i nazwy związków chemicznych. Przedstaw równania reakcji
zaznaczone strzałkami.
C H C CH
3
H
2
(niedomiar)
Pt
HCl
KOH
alkohol
H
2
O/H
+
A B
C
D

14.1-6.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany ilustrujące metody otrzymywania etanolu z karbidu, podaj
nazwy związków A, B, D oraz X
CaC
2
A B
D
X
HCl
KOH/H
2
O

14.1-7.
Ustal masę molową i wzór n-alkanolu widząc, że w reakcji 9g tego związku z sodem wydziela się 1,68dm
3
wodoru (warunki
normalne).
14.1-8.
Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać glikol etylenowy mając do dyspozycji octan
etylu i dowolne odczynniki nieorganiczne.
14.1-9.
Zapisz równania reakcji przedstawionych poniższymi schematami:
a) propan → 1-chloropropan →propan-1-ol →propan-1-olan potasu
b) benzen → nitrobenzen → bromonitrobenzen
14.1-10.
Jaki odczyn posiadają wodne roztwory alkoholi i fenoli. Odpowiedź uzasadnij.
14.1-11.
Dla cząsteczki pentanolu:
a)zapisz równanie reakcji spalania
b)zapisz wszelkie możliwe jego izomery wynikające z położenia grupy funkcyjnej(hydroksylowej-OH)
c)dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne i określ ich rzędowość
d)zapisz równania katalitycznego utleniania tych izomerów, dla produktów utlenienia utwórz nazwy systematyczne.
Alkohole- 100 -
14.1-12.
Ułóż wzory i nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C5H11OH Określ rzędowość tych alkoholi oraz napisz
równania reakcji utleniania butan-1-olu i butan-2-olu.
14.1-13.
W wyniku reakcji 1 mola alkenu z 1 molem wody powstał związek o masie molowej o 64,28% większej od masy alkenu.
Podaj wzór tego alkenu.
14.1-14.
W wyniku całkowitego spalenia 4,5g alkoholu polihydroksylowego otrzymano 4,48dm
3
CO2 (odmierzonego w warunkach
normalnych)) i 4,5g wody. Ustal wzór sumaryczny tego alkoholu, jeżeli jego masa molowa wynosi 90g/mol.
14.1-15.
Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego, jeżeli wiesz, że do całkowitego spalenia 0,1mola tego związku
zużyto 16,8dm
3
tlenu (w warunkach normalnych), otrzymując 10,8g wody. Podaj wzory pólstrukturalne trzech dowolnych
izomerów tego związku oraz ich nazwy.
14.1-16.
Zapisz cykl równań, które doprowadzą do otrzymania etanolu z etanu.
14.1-17.
Wyjaśnij dlaczego w wyniku addycji wody do propenu w obecności H2SO4 jako główny produkt powstaje propan-2-ol?
14.1-18.
Wyjaśnij mechanizm reakcji przemiany 2-metylobutan-2-olu w 2-metylobut-2-en
14.1-19.
Wyjaśnij mechanizm przyłączenia alkoholu etylowego do etanalu w środowisku kwaśnym.
14.1-20.
Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji przedstawione na schemacie:
etanol → eten → 1,2-dichloroetan → glikol → glikolan potasu
14.1-21.
Podaj nazwę i ustal rzędowość alkoholi:
C H
3
C
H
CH
3
(CH
2
)
3
CH
2
OH
C H
3
C
CH
3
OH
CH
2
C
CH
3
CH
3
CH
3
C H
3
C
H
OH
(CH
2
)
4
CH
3
a)
b)
c)

14.1-22.
Zapisz reakcje utleniania:
Butan-1-olu
Butan-2-oluAldehydy, ketony


15. Aldehydy, ketony

15.1-1.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany zaznaczone na poniższym schemacie:
C C H H
C H
3
C
H
O
A
H
2
B
HCl
C
KOH/H
2
O
CuO
D

15.1-2.
Tlenkiem srebra podziałano na 2,4 g pewnego alkanalu. Otrzymano 8,94 g metalicznego srebra. Ustal wzór tego alkanalu.
15.1-3.
Oblicz, ile gramów srebra powstanie podczas redukcji 7,5 grama metanalu użytego w próbie Tollensa.
15.1-4.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne:
C H
2
CH CH
2
CH
3
HCl
A
KOH/H
2
O
B
CuO
D

Podaj nazwy związków A, B oraz D.
15.1-5.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przebieg próby Tollensa i próby Trommera dla etanalu (aldehydu octowego).
15.1-6.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne:
CH
2
=CH-CH
2
-CH
3
HCl
A
KOH/H
2
O
B
CuO
D

Podaj nazwy związków A, B, i D.
15.1-7.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: propanal → propanol
Alkohole- 102 -
16. Kwasy karboksylowe

16.1-1.
Zobojętniono 4 g kwasu dikarboksylowego za pomocą 30,8cm
3
2,5 -molowego roztworu NaOH. Podaj wzór strukturalny i
nazwę tego kwasu.
16.1-2.
Reakcja kwasu p-aminobenzoesowego z a) HCl, b) KOH, c) Na2CO3
16.1-3.
W wyniku reakcji 11 g kwasu monokarboksylowego z magnezem otrzymano 1,4 dm
3
wodoru (w warunkach normalne).
Ustalić wzór sumaryczny kwasu.
16.1-4.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany ilustrujące trzy różne metody otrzymywania kwasu octowego. Podaj nazwy
związków A, B, X, Y, Z, W oraz związku D.
CaC
2
H
2
O
A
B
D
H
2
O/Hg
2+
CuO
H
2
/Pt HCl KOH/H
2
O
CuO
Y Z
W
2H
2
/Pt
O
2
/kat.
X

16.1-5.
Napisz równania reakcji pozwalające na przeprowadzenie następujących przemian.
a) CH4  CH3-CH3  CH3-CH2-OH  CH3-CH3
b) CH3-CH2-OH  CH2=CH2 CH3-CH3  CH3-CH2-Cl  CH3-COOH
16.1-6.
Napisz cykl reakcji prowadzących od etanu do kwasu octowego(etanowego). Napisz te równania i podaj nazwy wszystkich
zastosowanych związków organicznych.
16.1-7.
Zaproponuj 3 metody otrzymywania (C2H5COO)2Ca, oraz napisz reakcję dysocjacji tej soli.
16.1-8.
Zapisz równania reakcji i nazwij produkty reakcji:
a) kwasu masłowego w wodorotlenkiem magnezu
b) kwasu octowego z tlenkiem wapnia
16.1-9.
Uwodniony kwas organiczny zawierający 2 grupy karboksylowe ma następujący skład procentowy: C: 19,04%, H: 4,77%,
O: 76,19%. Wyprowadzić wzór tego kwasu.
16.1-10.
Podaj wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego, którego masa cząsteczkowa wynosi 130 u.
16.1-11.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: etanol → etanal → kwas octowy
16.1-12.
Ułóż równani reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
metanol → metanal → kwas metanowy → mrówczan wapnia

Kwasy karboksylowe16.1-13.
Ułóż równania reakcji:
a)otrzymywania mrówczanu potasu
b)otrzymywania octanu glinu
16.1-14.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym:
a) etanol → etanal → kwas octowy
b) propanal → propanol
16.1-15.
Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Podaj wzór
sumaryczny i nazwę tego kwasu.

Alkohole- 104 -
17. Nitrozwiązki i aminy

17.1-1.
Oblicz masę cynku i roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 36% potrzebnych do zredukowania 0,15 mola
nitrobenzenu.

Tłuszcze i estry


18. Tłuszcze i estry

18.1-1.
5 g kwasu salicylowego poddano reakcji z 7 cm
3
bezwodnika octowego (d=1,08 g/cm
3
) uzyskując 5,1 g aspiryny. Napisz
równanie reakcji i oblicz jej wydajność.
18.1-2.
Z jakiej ilości kwasu salicylowego i bezwodnika octowego należy wyjść aby w reakcji otrzymywania aspiryny zachodzącej z
wydajnością 73% uzyskać 8 g produktu. Napisz równanie zachodzącej reakcji
18.1-3.
10 g mieszaniny salicylanu metylu i benzoesanu metylu hydrolizowano 0,6 dm
3
0,2-molowego roztworu KOH. Hydroliza
przebiegała praktycznie do końca, a nadmiar wodorotlenku zobojętniono 0,2 dm
3
0,1-molowego roztworu kwasu solnego.
Określ skład mieszaniny w procentach masowych i molowych
18.1-4.
W reakcji hydrolizy tłuszczu (glicerydu) otrzymano 128 g kwasu palmitynowego i 71 g kwasu stearynowego. Ustalić wzór
tłuszczu.
18.1-5.
Produktami hydrolizy pewnego estru są: kwas A i alkohol B. Sól wapniowa kwasu A zawiera 30,8 %wapnia, a produktem
utlenienia alkoholu B jest kwas identyczny z kwasem A. Podać wzór grupowy i nazwę tego estru.
18.1-6.
Ułóż schemat przemian, które należy przeprowadzić w celu otrzymania octanu etylu mając do dyspozycji karbid i dowolne
odczynniki nieorganiczne.
18.1-7.
Tłuszcz A to tłuszcz o masie cząsteczkowej równej M=834g/mol. Skład procentowy węgla i tlenu przedstawia się
następująco: %C=ok. 76,26%; %O=ok. 11,51%
Tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzenia, nie odbarwia tez wody bromowej ani roztworu KMnO4
1.Zidentyfikuj tłuszcz A, wykonując niezbędne obliczenia. Zapisz wzór sumaryczny i półstrukturalny tego tłuszczu, nazwij go
2.wyjaśnij jakiej konsystencji jest tłuszcz A.
3.Zapisz reakcje zmydlania tego tłuszczu, mając na uwadze, iż najważniejszym produktem tej reakcji maja być tutaj mydła o
płynnej konsystencji.
4.Dlaczego tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzania?
5.Oblicz ile m
3
tlenu potrzeba, aby w reakcji spalania tego tłuszczu otrzymać 2,5kg H2O.
18.1-8.
W cząsteczce tłuszczu znajdują się jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów: oleinowego, palmitynowego,
linolowego. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. Oblicz, jaką objętość w warunkach
normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując, że reakcja
przebiegnie z 50% wydajnością.
18.1-9.
Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać dioctan glikolu etylowego mając do dyspozycji
etylen i dowolne odczynniki nieorganiczne.
18.1-10.
100g mieszaniny tristearynianu i trioleinianu glicerolu reaguje z 42g jodu. Ile procent masowych trioleinianu glicerolu
zawiera mieszanina ?
18.1-11.
W cząsteczce tłuszczu znajdują się: jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów-oleinowego, palmitynowego,
linolowego. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. Oblicz, jaką objętość w warunkach
normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując, że reakcja
przebiegnie z 50% wydajnością.
18.1-12.
Alkohole- 106 -
Zaproponuj cykl przemian, jakim należy poddać tłuszcze, aby otrzymać nitroglicerynę.
18.1-13.
Mając do dyspozycji toluen i etanol oraz dowolne odczynniki nieorganiczne, zaplanuj (pisząc odpowiednie równania)
sposób otrzymywania kwasu acetylosalicynowego (aspiryny).
18.1-14.
Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych C4H8O2, C5H10O2, oraz
C6H12O2
18.1-15.
Napisz równania reakcji hydrolizy:
a)octanu butylu
b) mrówczanu propylu
18.1-16.
Ułóż równanie alkoholu metylowego z kwasem masłowym. Podaj nazwę produktu reakcji
18.1-17.
Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania:
a) octanu butylu
b) mrówczanu etylu
c) propionianu propylu
18.1-18.
Napisz wzory strukturalne, półstrukturalne i nazwy estrów o wzorach sumarycznych:
a) C2H5COOC4H9
b) C4H9COOC2H5

Aminokwasy i białka


19. Aminokwasy i białka

19.1-1.
Jakie substancje znajdowały się w probówkach I i II, jeżeli po dodaniu kwasu azotowego(V) zawartość probówki I zabarwiła
się na żółto, a po dodaniu jodu zawartość probówki II zabarwiła się na granatowo.
19.1-2.
Białka ulegają procesowi koagulacji odwracalnej (tzw. wysalanie) lub nieodwracalnemu procesowi denaturacji. Jakie
odczynniki powodują każdy z tych procesów?
19.1-3.
Zapisz wzór cząsteczki alaniny. Napisz po dwa równania reakcji typowych dla każdej z grup funkcyjnych zawartych w
aminokwasach.
19.1-4.
Za pomocą odpowiednich równań chemicznych wyjaśnij amfoteryczny charakter alaniny
19.1-5.
Seryna to aminokwas o wzorze C3H7NO3 zapisz w jakiej postaci występuje ten aminokwas w środowisku:
a)Silnie kwaśnym
b)w punkcie izoelektrycznym
c)w silnie zasadowym
19.1-6.
Ułóż równania reakcji Otrzymywania tripeptydu: Met-Gly-Ser
19.1-7.
Narysuj wzór strukturalny dipeptydu alaninoalaniny i zaznacz wiązanie peptydowe
19.1-8.
Ile różnych tetrapeptydow można otrzymać w wyniku kondensacji następujących aminokwasow: glicyna, (Gly), alanina(Ala),
lizyna(Liz), walina (Wal). Zapisz tetrapeptydy stosując ich symbole literowe.


Cukry- 108 -
20. Cukry

20.1-1.
Oblicz stężenie procentowe etanolu, jeżeli fermentacji podano 20% roztwór sacharozy.
20.1-2.
10dm
3
roztworu glukozy poddano fermentacji alkoholowej i otrzymano 224dm
3
tlenku węgla(IV) – (warunki normalne).
Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy.
20.1-3.
Na cząsteczkę amylozy może składać się od 1000 do 4000 połączonych ze sobą w łańcuch pierścieni glukozowych.
Pamiętając, że wiązanie pierścieni w łańcuch następuje miedzy czwartym a pierwszym atomem węgla poprzez atom tlenu,
oblicz przybliżona cząsteczkową masę amylozy, złożonej z 4000 jednostek glukozowych.
20.1-4.
Spalono całkowicie 0,25 mola cząsteczek tetrozy. Jaka jest objętość użytego w tej reakcji tlenu?
20.1-5.
Zakładając, że podczas enzymatycznej hydrolizy amylopektyny, hydrolizie ulegają tylko wiązania glikozydowe 1- 4,
obliczyć, przy założeniu że rozgałęzienie łańcucha poliglikanowgo następuje co 15 jednostek glukozowych jaki % jednostek
glukozowych zostanie uwolnionych od formy wolnej glukozy?Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów


21. Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów

21.1-1.
Napisz wzory strukturalne uproszczone następujących związków:
a) 1,2,2,4-tetrachloro-3-etyloheksan
b) 4-etylo-2,2-dimetylohept-3-en
c) 4,4-dimetylopent-2-yn
d) 1-etylo-3-metylobenzen
e) 2-metylopropan-1-ol
f) o-chlorofenol
21.1-2.
Narysować wzory;
a) wszystkich izomerycznych kwasów C4H8O2
b) wszystkich izomerycznych kwasów hydroksybenzoesowych
c) wszystkich izomerycznych kwasów cykloheksanodikarboksylowych
21.1-3.
Podaj wzory strukturalne związków o nazwach
a) p – nitrofenol
b) pentanal
c) mrówczan fenylu
d) 2-metylobutan-2-ol
e) hydrochinon
Zaklasyfikuj te związki do określonej grupy związków organicznych.
21.1-4.
Napisać wzory strukturalne następujących związków
a) eter etylowowinylowy
b) kwas 4-okso-heksano-1-karboksylowy
c) heptanian potasu
d) heksanodinitryl
21.1-5.
Podaj nazwę związku:
CH
3
CH
2
CH CH CH
3
C H C CH CH
3
Br
C H
3
CH CH
2
CH
3
CH
3

21.1-6.
Narysuj wzory półstrukturalne następujących związków:
2-chloro-3,5-dietylooktan
2-chloro-2,6-dimetylononan
21.1-7.
Podaj nazwy systematyczne następujących związków:
CH
3
CH
Br
CH
C
2
H
5
CH
3
CH
2
Cl
CH
CH
3
CH
Cl
CH
2
CH
3
CH
3
CH CH
3
J
CH
3
CH
CH
3
CH
CH
3
CH
3
CH
2
C
3
H
7
CH
Cl
CH
3
CH
3
C
C H
3
Br
CH
Br
CH
3

21.1-8.
Napisz wzory półstrukturalne związków, do jakiego szeregu homologicznego należy dany związek, podaj wzór ogólny
danego szeregu.
3-jodo-2,2-dimetylopentan,1-buten, 3-metylo-1-butyn, bromobenzen.
Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów- 110 -
21.1-9.
Dla cząsteczek halogenowęglowodorów o następujących nazwach systematycznych narysuj ich wzory strukturalne:
a) 1,4,4-tribromo-5,6,6-trichloro-3-etylo-2,2-dimetyloheptan
b) 4,7-dibromo-2,2-dichloro-5-etylo-6,6-dimetylohept-3-en.
c) 1,6-dibromo-5,5-dichloro-4-etylo-4,6-dimetylohept-2-yn
21.1-10.
Narysuj:
2,4,6 trichlorofenol
1,3 butanodiol
1-hydroksynaftalen
3 buten-2-ol
trifenylometan
21.1-11.
Narysuj wzory strukturalne i półstrukturalne:
a) prop-2-yn
b) 2,4,4-trimetyloheksan
c) 2,2-dimetylopentan
21.1-12.
Podaj wzory i nazwy związków o składzie:
a) C2H7N
b) C3H9N
21.1-13.
Podaj nazwy systematyczne poniższych aminokwasów:
CH
3
CH CH
2
COOH
NH
2
CH
2
CH
2
CH
2
COOH N H
2
CH
2
CH CH
2
COOH
NH
2
C
CH
3
CH
3
CH
3
a)
b)
c)

21.1-14.
Podaj wzór półstrukturalne i strukturalne alkanu który szeregu homologicznym alkanów zajmuje pozycję
a) 3
b) 6
c) 9Wszystkie te zadania (ponad 1100) pochodzą z serwisu Chemia SOS – Pomoc z Chemii. Jeśli chcesz otrzymać do nich odpowiedzi, kliknij w poniższy link, lub skopiuj go do przeglądarki: https://ssl.dotpay.eu/?pid=1H5ZLFNPSEGUA4ZY3X915EUGE892EUWC (cena za odpowiedzi do zadań 15 zł). Po zaksięgowaniu wpłaty na moim koncie otrzymasz odpowiedzi do zadań w formacie pdf. Zobacz próbkę rozwiązanych i wytłumaczonych przeze mnie zadań: odpowiedzi do zadań z chemii

SPIS TREŚĆI
1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE .............................................................................................................. 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA, MASA ATOMU I CZĄSTECZKI ........................................................................... 1 MOL, MASA MOLOWA, LICZNOŚĆ MATERII, LICZBA AVOGADRO ............................................................................... 2 MOL, OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZU ............................................................................................................................... 5 PRAWA GAZOWE ...................................................................................................................................................... 7

BUDOWA ATOMU, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................... 10 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. KONFIGURACJA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW.................................................................................................... 10 BUDOWA CZĄSTECZKI, BUDOWA WIĄZANIA CHEMICZNEGO ................................................................................... 13 HYBRYDYZACJA, GEOMETRIA CZĄSTECZKI, METODA VSEPR ................................................................................ 14 PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ......................................................................................................................................... 15 IZOTOPY ................................................................................................................................................................. 17

3.

STECHIOMETRIA .................................................................................................................................................... 19 3.1. 3.2. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE SKŁADU ILOŚCIOWEGO .................................................................. 19 OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI....................................................................... 22

4.

STECHIOMETRIA REAKCJI ................................................................................................................................. 24 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. OBLICZENIA NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI................................................................................................... 24 WYDAJNOŚĆ REAKCJI ............................................................................................................................................. 31 CHEMIA ORGANICZNA ............................................................................................................................................ 32 USTALANIE SKŁADU MIESZANIN ............................................................................................................................. 34

5.

STĘŻENIA ROZTWORÓW ..................................................................................................................................... 37 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. STĘŻENIE MOLOWE ................................................................................................................................................. 37 STĘŻENIE PROCENTOWE ......................................................................................................................................... 39 ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI ............................................................................................................................ 43 PRZELICZANIE STĘŻEŃ............................................................................................................................................ 45 MIESZANIE ROZTWORÓW ....................................................................................................................................... 46 OBLICZANIE STĘŻENIA ROZTWORU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI ................................................................ 50

6. 7. 8.

TERMOCHEMIA ...................................................................................................................................................... 54 ELEKTROCHEMIA .................................................................................................................................................. 56 RÓWNOWAGA CHEMICZNA ............................................................................................................................... 59 8.1. 8.2. SZYBKOŚĆ REAKCJI ................................................................................................................................................ 59 STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI ................................................................................................................................. 59

9.

RÓŻNE REAKCJE .................................................................................................................................................... 65 9.1. 9.2. 9.3. ZADANIA TEKSTOWE .............................................................................................................................................. 65 SCHEMATY REAKCJI ............................................................................................................................................... 70 PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ ............................................................................................................................ 73 RÓWNOWAGI JONOWE W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW........................................ 74 DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA ........................................................................................................................ 74 HYDROLIZA ........................................................................................................................................................ 75 STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI.............................................................................................................................. 75 OBLICZENIA NA PODSTAWIE PH ROZTWORU ....................................................................................................... 78 ROZTWORY BUFOROWE ...................................................................................................................................... 81 ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI ............................................................................................................................ 83 REAKCJE REDOKS .............................................................................................................................................. 85 UTLENIACZ I REDUKTOR, STOPIEŃ UTLENIENIA .................................................................................................. 85

10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 11. 11.1.

............................................................................................................................. 86 UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................... 21... 12..... 98 ALKOHOLE ............................ 13................................................................................ 99 ALDEHYDY......................... 107 CUKRY ..................................... 95 WĘGLOWODORY AROMATYCZNE .................... 19.................... 12................................................................................11...5................... 17........................................................................ 88 BERYLOWCE .................................................................................................. 13......................... KETONY ................................................................ DOBÓR WSPÓŁCZYNNIKÓW REAKCJI .............................6........... 101 KWASY KARBOKSYLOWE ........... 104 TŁUSZCZE I ESTRY ............................................................................ 105 AMINOKWASY I BIAŁKA ......2............................................................ 88 BOROWCE ........................... 20................................................2......................................................................................................1....................... 12......................................... 12.................................................................. 18.......................... 89 AZOTOWCE ... 88 RÓŻNE REAKCJE ............................................ 91 WĘGLOWODORY ............................................... 12............................................... 12.... 16........................................ 92 WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY) ..............4..............................................................1.......................... 88 WĘGLOWCE ................................ 15...........................2.......................................... 13................................ 12................................................................................. 108 NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW I RYSOWANIE WZORÓW .............................................................................. 92 WEGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY I ALKINY) ........................................................................................................................................................ 102 NITROZWIĄZKI I AMINY ...........................................................................................................................................................................................................................................3.........................................................................................................................................................3................................................ 14............ 109 . 13........................................................... 88 LITOWCE .....................................................................................................................

Obliczyć masę atomu ołowiu w gramach. Masa cząsteczkowa może być wyrażona w u (junitach) lub w gramach. Obliczenie masy cząsteczkowej związku polega na zsumowaniu mas atomowych atomów (jonów) wchodzących w skład związku. a związek składający się z 10 atomów tlenu i czterech atomów fosforu zapiszemy jako P4O10. 4) NaOH.Podstawowe pojęcia chemiczne CHEMIA NIEORGANICZNA 1. a tlen od węgla). Dlatego związek składający się z sodu i z chloru zapisujemy jako NaCl. które są ze sobą połączone wiązaniami chemicznymi. . Najczęściej o kolejności atomów wymienianych w związku decyduje ich elektroujemność.012 4 Be 10. że mamy do czynienia z 5 cząsteczkami (5 molami) związku siarczku sodu. 1.491 3 Li 9. Cząsteczka związku chemicznego składa się z atomów różnych pierwiastków. Krotność (ilość) atomów w cząsteczce związku wskazujemy indeksem stechiometrycznym. jak i potas (mol atomów potasu). masa atomu i cząsteczki W układzie okresowym pierwiastków każdy atom oznaczony jest jedno lub dwuliterowym symbolem.1-1. http://www. czyli wymienić wszystkie atomy w określonej kolejności. Każda cząsteczka (mol) siarczku sodu składa się z 2 jonów (2 moli) sodu oraz z 1 jonu (1 mola) siaczkowego. -23 Obliczyć masę atomową pierwiastka. atomów występujących po tej liczbie: 5Na2S traktujemy jako 5 (Na2S). 5) Al(OH)3. 2) CO2. natomiast z tlenu i węgla CO (chlor jest bardziej elektroujemny od sodu. Masa atomowa i cząsteczkowa. Zwiazek skladający się z dwóch atomów sodu i jednego atomu tlenu zapiszemy jako Na2O. Zapisując wzór związku chemicznego musimy podać z ilu i jakich atomów się on składa. poza pierwszym są dwuliterowe): Nazwa łacińska Nazwa polska Symbol Nitrogenium Azot N Chlorum Chlor Cl Aluminium Glin Al Kalium Potas K Natrium Sód Na Argentum Srebro Ag Oxygenium Tlen O Symbole te oznaczają zarówno sam pierwiastek. jeżeli jego atom ma masę 5.pl -1- .1-2. 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu. Taki zapis oznacza. Siarczan(VI) sodu (Na2SO4) powstał z 2 atomów sodu.1-3. M=2 23u+1 32u+4 16u=142u lub 142g/mol. Czyli mamy do czynienia z 10 jonami (10 molami) jonów sodowych i 5 jonami (5 molami) siaczkowymi. Np.32 10 g. 3) Al2O3. 6) H2SO4.1. Indeksy stechiometryczne zapisujemy jako indeksy dolne i odnoszą się tylko do pierwiastka za którym są zapisane. Ta ostatnia odnosi się do jednego mola związku. . masa atomowa 6. Symbol ten pochodzi od pierwszej lub pierwszej i dalszej litery łacińskiej nazwy pierwiastka (gdy kilka pierwiastków ma nazwy rozpoczynające się od tej samej litery ich symbole.chemia. Podstawowe pojęcia chemiczne 1. 1. Na początku wymieniane są atomy najmniej elektroujemne. K oznacza atom potasu. 1. jak i atom.sos. Obliczyć masę cząsteczkową: 1) CO.811 5 B liczba atomowa Liczba zapisana przed wzorem (symbolem) nazywana jest współczynnikiem stechiometrycznym i odnosi się do wszystkich . Masy tych atomów odczytujemy z układu okresowego: Na: 23u lub 23g S: 32u lub 32g O: 16u lub 16g . . na końcu najbardziej elektroujemne (elektroujemność pierwiastków w układzie okresowym wzrasta od strony lewej do prawej i z dołu do góry).

26 razy większej od masy cząsteczkowej tlenku. aby masa cząsteczkowa tlenku E 2O była: a) mniejsza od masy cząsteczkowej tlenku EO2 b) większa od masy cząsteczkowej tlenku EO2 1. śrub.9994u.1-12. oraz 2000 podkładek? Podobnie jest z atomami. Obliczyć masę cząsteczki Al2O3 w gramach. 3 3 Obliczyć. ile atomów znajduje się w 5 cm rtęci. .1-8. Jednowartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie cząsteczkowej 1.1-4. Mol.1-9.1-10. Oblicz masę atomu tlenu w gramach wiedząc że masa atomowa tlenu wynosi 15. Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x: a) P2OX (masa cząsteczkowa 110 u) b) C2HX (masa cząsteczkowa 30 u) c) H4PXO7 (masa cząsteczkowa 178 u) 1. że cząsteczka zawiera 9 atomów węgla. -2- . że udało nam się skompletować 333 komplety.1-5.1-11. . liczność materii.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. w stosunku 1:2. 1000 szt.1-7. liczba Avogadro Wyobraźmy sobie.1-6. oraz pozostało 667 nakrętek i 2667 podkładek.1-14.1-13. Gdy reagują ze sobą np. to najlepiej wziąć pewną ilość jednych atomów i dwukrotnie większą ilość drugich. Okazuje się. 23 Obliczyć masę 2 10 cząsteczek dwutlenku węgla (CO2). 1.2. że w sklepie kupujemy 1kg śrub. 1. Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E? a) EO2 (masa cząsteczkowa 44 u) b) E2S3 (masa cząsteczkowa 208 u) c) H2EO4 (masa cząsteczkowa 98 u) 1. 1kg nakrętek i 1kg podkładek do nich: W domu kompletujemy zestaw: śruba + nakrętka i dwie podkładki. masa molowa. Jaką masę mają 3 mole kwasu siarkowego(VI) (H2SO4)? 1.5 g/cm .33 10 g innych składników. jeżeli gęstość jej wynosi 13. że wszystkie atomy przereagują ze sobą. Jaki to pierwiastek? 1. Jaki warunek musi spełniać masa atomowa pierwiastka E. jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 132 u? 1. nakrętek. Z ilu atomów składa się cząsteczka boru. Czy nie lepiej było kupić1000 szt. -23 Obliczyć masę cząsteczkową związku wiedząc. Wtedy jesteśmy pewni. 1. 1. 13 atomów wodoru oraz 2. 1.

Obliczyć.sos. że atomy mają bardzo małe rozmiary. Ile gramów siarczanu(VI) litu należy odważyć by znajdowało się tam tyle samo atomów litu co w 4.2-10. by dało się je odmierzyć . odważy m=1000 ms . Ile moli glinu i ile moli siarki zawiera 0.6 mola siarczku glinu (Al 2S3)? 1. wartość liczby . W chemii taką standardową ilością atomów.023 10 sztuk. jaką liczbę moli stanowi: a) 9 g wody. 1.2-1. 50 miliardów atomów złota. m=1000 mn nakrętek.2-4. 23 Avogadro 6.mn i podkładką .2-15.45 g/cm . to oczywiście ich ilość musi być bardzo duża. ile moli atomów tlenu zawartych jest w 2 molach kwasu siarkowego(VI) (H 2SO4). Ile moli atomów tlenu i ile moli atomów wodoru zawierają 3 mole wody? 1.2-11. jaką liczbę kilomoli stanowi 176 kg siarczku żelaza (FeS). oraz m=2000 mp podkładek. ile złota można by uzyskać ze 100 kg wody morskiej. Mądry sprzedawca zważy jedną śrubkę: m s (lub np. 1. Oczywiście ta liczba atomów ma swoją masę i nie musimy odliczać takiej ilości. 1. W naczyniu znajduje się 72g wody. Która z próbek zawiera więcej atomów? a) mol wodoru czy mol tlenu b) mol wodoru czy mol helu c) milimol SO2 czy milimol SO3 1. cząsteczek jest 1 mol. b) 1 dm wody. 23 (odważyć). Ile milimoli wapnia i ile milimoli chloru zawierają 2 milimole chlorku wapnia (CaCl 2)? 1. które przyciągają samczyki.2-14. Obliczyć. Oblicz gęstość srebra wiedząc. Następnie zamiast odliczać 1000 śrub.023 10 .2-8.2-12.2-13. Samczyk reaguje po wchłonięciu -12 zaledwie 0.chemia.2-5. Ile cząsteczek zawiera taka dawka? 1. jonów. podobnie postąpi z nakrętką . Obliczyć. Masę 1 mola atomów odnajdziemy w układzie okresowym. 3 3 Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1. że krystalizuje on w sieci typu RSC o wartości stałej sieciowej a=409pm. Samiczki wielu insektów wydzielają feromony C19H38O.2-6. możemy ją odważyć.25g chlorku litu? 1.Podstawowe pojęcia chemiczne Z uwagi na to.1 mola tlenu cząsteczkowego http://www.mp. 10 sztuk i obliczy masę .2-2.2-7. śrub. Oblicz ile cząsteczek wody znajduje się w tym naczyniu. 1. 1. jednej śrubki). W przykładzie ze śrubkami jest podobnie.pl -3- .2-3.2-9. . 33 mg. 3 Obliczyć. 1.000000000001 g (czyli 10 g) feromonu. Jedna kropla wody morskiej zawiera ok. 1. który liczy sobie 6. jeżeli masa 1 kropli wynosi ok. Ile moli stanowi 1 dm nadtlenku wodoru? 1. Czy w 7 molach wody jest więcej tlenu niż w 4 molach nadtlenku wodoru (H2O2) 1. Obliczyć: a) masę 0. a dla 1 mola związku obliczymy sumując masy molowe atomów z uwzględnieniem odpowiednich współczynników stechiometrycznych.

Podstawowe pojęcia chemiczne b) liczbę cząsteczek zawartych w 0. 3 Ile atomów zawiera prostopadłościan stalowy d=7.2-24.8cm. Ile gram wody odparowano. . Oblicz ile cząsteczek i moli cząsteczek o wzorze C12H22O11 znajduje się w 1kg tej substancji ? 1.5dm roztworu zawierającego 1. 3 Oblicz ile cząstek znajduje się w 11. 1..2-26. b=23.2-23. Mol jest to.2-21. Wymiary a=13. Ile atomów znajduje się w 8 gramach wapnia? 1.2-27. który stanowi 3% całkowitej masy ciała.2 mola żelaza? 1.2cm. 3 W jakiej objętości CO2 znajduje sie taka sama liczba cząstek co w 10 dm amoniaku NH3 w tych samych warunkach fizycznych -4- . jaka jest w 18.2dm amoniaku w warunkach normalnych 1. W ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu.2-22. 1.2-20.2-28. jeśli w procesie suszenia usunięto całkowicie wodę krystalizacyjną. Oblicz.2-25. 1. 58g mieszaniny zawierającej 35% Al2(SO4)3 2H2O i 65% KAl(SO4)2 18H2O poddano suszeniu.c=69. .1 mola tlenu c) jaką liczbę moli stanowi 0.2-17. Ile atomów znajduje się w 0.6cm.. 1. 1. jaka ilość atomów wapnia zawarta jest w organizmie dziecka o wadze 25kg.8g tlenku potasu 1.9g/cm .2-18. Kości człowieka zbudowane są głównie z ortofosforanu(V) wapnia. Oblicz gdzie jest więcej gramów azotu: w 19g N2O3 czy w 27g N2O5.36 g tlenu cząsteczkowego 1.7kg fruktozy w 10dm roztworu? 1.2-16.2-29.2-19. Oblicz masę molową Ca(NO3)2 1. Ile moli sodu zawarte jest w 60 gramach NaOH? 1. 3 3 Ile moli fruktozy znajduje się w 0.

1023 cząsteczek) p=1013hPa T=273K Dlatego w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. 1. Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następujących substancji: tlenu. Ściskając (sprężając) gaz powodujemy.Podstawowe pojęcia chemiczne 1.5. że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1.3-5. jego cząsteczki będą miały nieco inne rozmiary. objętość molowa gazu Gazy charakteryzują się znaczną ściśliwością. II.4dm .3-4. taka sama ilość cząsteczek gazu zajmuje identyczną objętość.1023 cząsteczek) p=1013hPa T=273K Jeżeli weźmiemy inny gaz. dwutlenku węgla. a azot tworzy tlenki. Zdanie to wypowiedziane trochę w innej kolejności: w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. wodoru? 1. 1. 3 Obliczyć w gramach masę cząsteczki gazu.76 g/dm w warunkach normalnych. którego gęstość względem wodoru wynosi 8.sos.3-2. że w stanie gazowym odległości pomiędzy cząsteczkami gazu są znaczne. IV i V-wartościowy.96 g/dm .5 m azotu odmierzonego w warunkach normalnych 3 c) 25 cm tlenku węgla (CO) odmierzonego w warunkach normalnych http://www. 3 Ile milimoli cząsteczek zawiera 1 cm dowolnego gazu w warunkach normalnych? 1.023. III. jednakowe objętości gazu zawierają jednakowe ilości cząsteczek jest treścią hipotezy Avogadro. Spowodowane jest to tym.pl -5- .3-6. 1. wody. którego gęstość wynosi 0. ale w porównaniu ze średnią odległością między cząsteczkami.3-3. że te odległości się zmniejszają: średnia odległość pomiędzy cząsteczkami mol gazu (6. 1.023.chemia.3. Mol. Obliczyć masę: 3 a) 2 dm tlenu odmierzonego w warunkach normalnych 3 b) 0. Wskazówka: gęstość względem wodoru jest to stosunek masy cząsteczkowej (lub molowej) gazu do masy cząsteczkowej (lub molowej) wodoru. rozmiar cząsteczki gazu nie ma znaczenia: średnia odległość pomiędzy cząsteczkami mol gazu (6.3-1. o 3 W warunkach standardowych p=1013hPa i w temperaturze T=273K (0 C) każdy mol gazu zajmuje objętość 22.07 g/cm ). Obliczyć masę cząsteczkową gazu. 3 siarki (d = 2. w których jest I. 3 Ustalić wzór sumaryczny tlenku azotu wiedząc.

jaką liczbę moli stanowi: 3 a) 67. Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a) 5 g tlenu. d) 4 g N2O. 3 Butla zawiera 5 kg ciekłego chloru. mogą odpowiadać warunkom normalnym? 1. Czy warunki (ciśnienie i temperatura). Czy w jednakowych warunkach. podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek: 1) 1 g wodoru i 1 g 3 3 tlenu.04 10 cząsteczek amoniaku? 1.3-10.3-18. Obliczyć.8dm siarkowodoru (w warunkach normalnych) 1.2 g wodoru. c) azotu.3-22. z której można otrzymać 44. W trzech naczyniach. amoniak i dwutlenek węgla.2 dm wodoru odmierzonego w warunkach normalnych 3 b) 5.3-19.6 dm metanu odmierzonego w warunkach normalnych 3 c) 11. e) siarkowodoru H 2S. w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. tej samej masie. Obliczyć gęstość w warunkach normalnych: a) tlenu.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. 24 Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 12. w jakiej objętości tlenu znajduje się identyczna liczba cząsteczek O 2. 2) 1 dm wodoru i 1 dm tlenu. .2 dm dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych 1. b) tlenku węgla CO. Oblicz objętość 4g N2O 3 masę 6 dm CO gęstość CH4 -6- . 5 g tlenku węgla i 5 g etylenu (C2H2).3-11. e) 70 g wodoru? 1. W czterech zbiornikach o tej samej pojemności. 1. 3 W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek.3-13.3-15. d) wodoru. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 48g metanu (CH4)? 1. co w 4 cm wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)? 1.3-17. 3 Ile cząsteczek znajduje się w 1 cm gazu w warunkach normalnych? 1.3-9.3-20. znajdują się cztery gazy: tlen. 3) 1 mol wodoru i 1 mol tlenu? 1. azot. Czy objętości tych naczyń są równe? 1.3-7.3-8.3-12. 3 W ilu dm dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) znajduje się 6 g węgla? 1. c) 0. 3 W naczyniu o pojemności 100 cm umieszczono 0.2 g NH3. w jakich się on znajduje. Który z tych zbiorników jest najlżejszy? 1.3-14. b) 12 g CO2.3-21.3-16. w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury. co w 1 cm wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)? 1. umieszczono: 5 g azotu. Jaką objętość (w m ) zajmuje ta ilość chloru w warunkach normalnych? 1. co w 40mg cząsteczek MgO 1.3-23. Oblicz. 3 W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów. 3 Oblicz łączną masę substratów reakcji syntezy.

1.96g/dm . Jaką objętość (w m ) zajmie ta ilość chloru w temp.moli substancji c).3-25.cząstek substancji 1. możemy obliczyć gęstość dowolnego gazu w warunkach normalnych: d=M/22.... który zajmuje objętość 2. Wzór Clapeyrona dla takiej przemiany można zapisać w postaci: PV  RT czyli P  const lub P1  P2 T T1 T2 Wiemy. że przemiana gazu jest izotermiczna).4-5.. Prawa gazowe Prawo Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego) powstało z połączenia trzech praw gazowych odkrytych wcześniej...... 1. 3 44. gdzie: P – ciśnienie gazu w Pa (hPa) 3 3 V – objętość gazu w m (dm ) T – temperatura w kelwinach hPa  dm3 R – stała gazowa R  8..pl -7- .4. czyli V=const (przemiana izochoryczna). ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT... oraz d= m  PM M V RT 3 1.314 J (R=83. Jeśli R i T są stałe możemy zapisać: PV=const lub P1V1=P2V2 Prawo Gay .. 1. 3 Obliczyć masę dwutlenku siarki (SO2). czyli z prawa Clapeyrona wyprowadzić pozostałe prawa gazowe. Wiedząc.4dm ..... Jednakże wygodniej będzie nam dokonać czynności odwrotnej.. Prawo stanu gazu doskonałego dla dowolnej ilości gazu przyjmuje postać: PV=nRT. czyli PVM=mRT.4-4.4-3.... Gazy rzeczywiste w przybliżeniu zachowują się podobnie. że gęstość gazu d=m/V.....5m azotu 3 c) 25cm tlenku węgla Gazy odmierzono w warunkach normalnych 1. 3 Butla zawiera 5 kg chloru. Oblicz masę: 3 a) 2dm tlenu 3 b) 0.3-24. Oblicz....4-1.4-2. czyli V  R czyli V  const lub V1  V2 T P T T1 P2 Prawo Charlesa Tym razem przemiana gazu następuje bez zmiany objętości.. 3 Obliczyć masę cząsteczkową gazu którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 1... Ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT (stałe przenosimy na prawą stronę). 3 Obliczyć liczbę moli dwutlenku węgla. 295 K pod ciśnieniem normalnym? http://www. a dla 3 3 V=22.g substancji b). Gęstość gazu w dowolnych warunkach można obliczyć z prawa Clapeyrona (n=m/M): PV  m RT. a temperatura przemiany nie zmienia się (mówimy.8dm NO w warunkach normalnych stanowi: a)..4 dm w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.4dm m=M.Lussaca Przemiany gazu dokonujemy przy stałym ciśnieniu P=const (przemiana izobaryczna). który zajmuje objętość 30 cm w temperaturze 293 K pod ciśnieniem normalnym.Podstawowe pojęcia chemiczne 1.. że 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22.chemia.sos.14 ) mol  K mol  K 3 * w nawiasie podano wartość stałej gazowej R dla ciśnienia wyrażonego w hPa i objętości wyrażonej w dm Prawo Boyle’a – Marotte’a Przy założeniu.4dm (wielkość tę można wyliczyć z prawa Clapeyrona). jaką masę i objętość mają 103 mole tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla) 1. że ilość moli gazu n=1.

Pęcherzyk powietrza wypływając z dna jeziora pod powierzchnią wody zwiększa swoją objętość 3x. jeżeli temperatura o o wynosi 20 C. Podczas prażenia wapienia otrzymano 112 g wapna palonego i 88 g dwutlenku węgla. jeśli temperatura nie ulegnie zmianie? 1.4-15. 1.4-17. Jakie będzie ciśnienie w uprzednio opróżnionym zbiorniku o 3 3 pojemności 1 dm . Którego substratu użyto w nadmiarze? 1. 3 Tak zwany „suchy lód” (stały CO2) ma gęstość 1. jeżeli wiadomo.a jego temperatura wynosi t = 100 stopni Celsjusza? 1.23 dm gazu.5-2.00 g. Ile gramów wapna prażono? -8- . 3 Podczas rozkładu 10g pewnej substancji otrzymano 5. 1. 3 W celu otrzymania HCl sporządzono mieszaninę chloru i wodoru o łącznej objętości 0.1 m tlenu na godzinę 1. że wypełniający je gaz jest gazem .4 dm azotu odmierzonego w temperaturze 295 K pod ciśnieniem normalnym. 3 3 o Do litrowego naczynia zawierającego 100 cm 10% roztworu HCl (d=1. po czym naczynie szczelnie zamknięto.4-13. x x Oblicz masę powietrza znajdującego się w pomieszczeniu o wymiarach 10m 5m 3m 1.2 dm . jeżeli jego gęstość w temperaturze 293 K pod ciśnieniem 1000 hPa wynosi 1. Oblicz głębokość jeziora. Podstawowe prawa chemiczne 1. jeżeli każdy z nich zużywa ok. 1. w wyniku spalenia 10 g siarki w reakcji: 1 mol oktasiarki z ośmioma molami ditlenu daje osiem moli ditlenku siarki Traktuj ditlenek jako gaz doskonały 1. 3 Obliczyć liczbę cząsteczek. 3 Objętość gazu w temperaturze 300K i pod ciśnieniem 1400 hPa wynosiła 1.5. 1. Obliczyć pod jakim ciśnieniem [Pa] jest ten gaz. 0. Jaką objętość zajmie ten gaz w warunkach normalnych? 1. Dwulitrowy pojemnik wypełniony azotem wazy 50.5 g/cm .6 substancji x oraz 2.1 g/dm ) o temp.4-18. 1. że temperatura wody nie zmienia się wraz z głębokością.4-16.4-10.4-11. 3 Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności V =1dm .5dm (warunki normalne) i masie 1g. zakładając. 3 Obliczyć masę cząsteczkową gazu.4-12. W tych samych warunkach ciśnienia i w temperaturze 30 C ten sam pojemnik z argonem wazy 51. Oblicz na jak długo wystarczy tlenu 20 uczniom znajdującym sie w pracowni chemicznej (zakładając że pomieszczenie jest 3 hermetyczne).4-7.76g. w którym całkowicie przesublimuje 1 cm „suchego lodu” w temp.Podstawowe pojęcia chemiczne 1.5-1. jaka znajduje się w 22. Obliczyć gęstość amoniaku w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa. wrzucono 3. o Oblicz objętość ditlenku siarki powstającego w temperaturze 25 C i pod ciśnieniem 1 atm. 5 doskonałym pod ciśnieniem p = 1 10 Pa. 294 K? 1.4-6.4-14. Ustal jaki gaz otrzymano? 1. Jakie ciśnienie ustali się w naczyniu.15 g/dm .27 g cynku. 21 C.4-9.4-8.

5-3. Z 10g tego 3 związku otrzymano 8. Oblicz objętość.sos. Oblicz masę rozłożonej wody? http://www.00143 g/cm ).5-4. którą zajął w cylindrze otrzymany gaz(d=0. Z rozkładu wody otrzymano 280 cm3 wodoru i 140 cm3 tlenu.chemia. 1.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. Tlen w warunkach laboratoryjnych otrzymuje się między innymi w wyniku ogrzewania manganianu(VII)potasu.9g produktów stałych i tlen.pl -9- .

a kolejne nazywane są od kolejnych liter alfabetu). czyli na poszczególnych powłokach może być: Nazwa powłoki K L M N O Nr powłoki 1 2 3 4 5 Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 8 18 32 50 Możemy powiedzieć. Jeżeli ponumerujemy powłoki: nr powłoki 1 2 3 4 5 Nazwa powłoki K L M N O to liczby określające nr powłoki nazywane są główną liczbą kwantową n. Liczbę protonów (elektronów) w atomie rozpoznajemy po liczbie atomowej (nazywaną również liczbą porządkową ponieważ wskazuje ona położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków). Liczba masowa Liczba atomowa AX Z Rozpisywanie elektronów na powłokach rozpoczynamy od:  rozpisania istniejących powłok (ilość powłok poznajemy po nr okresu)  rozmieszczenia elektronów na ostatniej powłoce. N. dla grup o numerze większym od 10. Jak nazwa wskazuje neutrony są elektrycznie obojętne. znajdują się elektrony nazywane elektronami walencyjnymi. 44 (lub inne wartości bliskie 45). Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 określona jest wzorem: Maksymalna ilość elektronów=2n .Budowa atomu. układ okresowy pierwiastków 2. że położenie pierwiastka w układzie okresowym zależy od ilości elektronów na ostatniej powłoce (przynależność pierwiastka do określonej grupy). L. a następnie na powłokach najbardziej wewnętrznych. Elektrony znajdujące się na tej samej powłoce różnią się nieznacznie energią. Po zaokrągleniu do liczby całkowitej (w górę lub w dół) nosi nazwę liczby masowej. Każdy atom jest elektrycznie obojętny. które nazywane są K. W jądrze atomu znajdują się protony i neutrony (noszą one wspólną nazwę nukleonów – składniki jądra). Elektrony wokół jądra atomowego rozmieszczone są na powłokach. lub energię elektronu. Budowa atomu. Można powiedzieć. natomiast protony posiadają jednostkowy ładunek elektryczny +1. zgodnie ze wzorem: liczba elektronów=2n . O… itd. układ okresowy pierwiastków 2. oraz ilości powłok (położenie pierwiastka w okresie lub inaczej nr okresu). Elektrony posiadają ładunek -1 i w atomie liczba protonów w jądrze musi być równa liczbie elektronów na wszystkich powłokach. że główna liczba kwantowa n określa maksymalną ilość elektronów na powłoce. M. zwanej powłoką walencyjną. Na ostatniej powłoce. ale one uwzględnione są w podanej wyżej regule . Konfiguracja elektronowa pierwiastków Model powłokowy atomu (model Bohra) Właściwości chemiczne. a także fizyczne pierwiastków zależą od ich położenia w układzie okresowym pierwiastków. Liczba tych elektronów równa jest numerowi grupy dla grup od nr 1 do 2.1. (pierwsza. dla których ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest 1. Druga z liczb w układzie okresowym pierwiastków nazywana jest masą atomową. znajdująca się najbliżej jądra powłoka nazywana jest powłoką K. natomiast elektrony znajdujące się na dwóch różnych powłokach różnią się znacznie energią. Dla tych pierwiastków (z grup od 3 do 10) ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest zawsze 2 (wyjątkiem są pierwiastki grupy 11. Liczba neutronów w jądrze równa jest liczba neutronów w jądrze=A-Z.10 - . oraz nr grupy-10. W przypadku skandu liczba masowa A wynosi 45. 2 poczynając od powłoki K. Pierwiastki z grup od 3 do 12 są pierwiastkami grup pobocznych.

1. Model kwantowy atomu (model Schrödingera) Obecnie. to trudno przy jego pomocy wytłumaczyć powstawanie wiązań. bromu. ponieważ według tego modelu elektrony krążą wokół jądra tak jak planety wokół słońca. 1. 2. Każdy typ orbitalu musi być umiejscowiony w przestrzeni. jak funkcją matematyczną z pewnymi parametrami. M. -1. a na pierwszej (K) 2 elektrony: K L M . M. w której mogą znajdować się maksymalnie 2 elektrony. 3. a na ostatniej 2 elektrony. chociażby chęć uzyskania oktetu elektronowego.1-1. Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu. 0. 2 8 8 Konfiguracja elektronowa argonu to K L M . że istnieje tylko 1 orbital typu s. 1. aby przedstawić budowę atomu. liczba atomowa 18. Br . ile jest pobocznych liczb kwantowych. że na powłoce L musi mieć 18-2-8=8elektronów. Dla n=2 l może przyjąć wartości 0 i 1. to orbital opisany taką poboczną liczbą kwantową nazywany jest orbitalem p (od słowa principal – główny). Model atomu wg Bohra nazywa się modelem planetarnym. Poboczna liczba kwantowa określa kształt orbitalu (oraz pośrednio ilość różnych typów orbitali): n= 1 2 3 4 5 l= 0 0. 3 0. -1. która tak jak poprzednio określa energię elektronu w atomie. 0. + 2+ Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących jonów: Na . wielkość orbitalu lub ilość typów orbitali. ale dla l=1 (czyli dla orbitalu 2p) możemy przypisać magnetyczne liczby kwantowe m=-1. Jeżeli l=1. 1.1-2. 2. 0. 3. Oczywiście magnetyczna liczba kwantowa m określa nam ilość orbitali danego typu. to możemy mieć 5 rodzajów (typów) orbitali.chemia. co daje 2+8+2=12 elektronów. które przyjmują wartości: 0. Na ostatniej powłoce ma 18-10=8 2 x 8 elektronów. Z rachunku wynika. Wszystkich elektronów posiada 25. orbital jest niczym innym. Ca . 4. (dalsze orbitale przyjmują nazwy od kolejnych liter alfabetu). które nazwaliśmy główną liczbą kwantową n. istnieje poboczna liczba kwantowa l. czyli uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego. Orbitalem nazywamy przestrzeń wokół jądra atomowego. 3. 3. -2. glinu. 0. siarki. N. 2. że mamy 3 orbitale typu 2p. która przyjmuje wartości l=0 do l=n-1.11 - . określającym orbitale jest główna liczba kwantowa n. 2 -3. 2. Chociaż model ten tłumaczy niektóre właściwości pierwiastków.sos. 0. Dla głównej liczby kwantowej n. Konfiguracja elektronowa manganu to: K L M N . -3. magnezu. Dla l=0 m=0. Obok głównej liczby kwantowej n. Jeżeli n=1. Liczby te określają jednocześnie ilość typów orbitali (podpowłok) w danej powłoce: Główna liczba kwantowa n 1 2 3 4 Ilość typów orbitali (ilość podpowłok) 1 2 3 4 Pierwszym parametrem. Według tego modelu elektrony w atomie znajdują się na orbitalach (nazywanych czasami podpowłokami). przyjmującą wartości 0. Kształt orbitalu wynika z rozwiązania równania Schrödingera i w tym ujęciu.Budowa atomu. Oznacza to. Jego konfigurację możemy już 2 8 x 2 zapisać w postaci: K L M N . Oznacza to. 4. L. -2. 2. jest tyle typów orbitali. 1 0. Kolejne orbitale nazywane są d dla l=2. Orbital opisany poboczną liczbą kwantową l=0 nazywany jest orbitalem typu s (od słowa single – główny). oznaczany jako 2s. która przyjmuje wartości m≥l oraz m≤l.pl . czyli dla głównej liczby kwantowej 2 istnieje jeden orbital typu s. czyli na powłoce M znajduje 2 8 13 2 się 25-12=13 elektronów. 1. -4. Rozmieszczenie orbitalu w przestrzeni opisuje magnetyczna liczba kwantowa m. 4 Jeżeli główna liczba kwantowa wynosi 5. f dla l=3. oraz tworzenie się wiązań chemicznych korzystamy z modelu opartego na mechanice kwantowej (modelu Schrödingera). -1. 1 -2. W poniższej tabeli zebrane zostały typy orbitali dla głównej liczby kwantowej n=5: główna liczba kwantowa 5 poboczna liczba kwantowa 0 1 2 3 4 typ orbitalu s p d f g magnetyczna liczba 0 -1. Rodzaje orbitali opisane są poboczną liczbą kwantową l. Na przykład dla głównej liczby kwantowej 5 (jest 5 typów orbitali) ponieważ mamy 5 pobocznych liczb kwantowych. Każdej powłoce przyporządkowaliśmy wcześniej pewne liczby naturalne. to l=0 i m=0. układ okresowy pierwiastków Dla przykładu rozpatrzmy rozmieszczenie elektronów (konfigurację elektronową) na powłokach dla argonu 18Ar i 25Mn Argon leży w 3 okresie i 18 grupie. 1. 4 ilość orbitali danego typu 1 3 5 7 9 (l+1) kształt orbitalu lub 2. g dla l=4 itd. Ma więc 3 powłoki (3 okres) K. Ma więc 4 powłoki: K. telluru? http://www. 1. 1. 1. Mangan leży w 4 okresie i 7 grupie. L. 2. kwantowa 3 2. w równaniu Schrödingera. 2 0.

Uzasadnij. który dany atom może utworzyć.1-3. lecz w grupie 17 jest dłuższy od promienia atomu. skład jądra atomowego oraz rodzaj i ładunek jonu. Uzasadnij.12 - . l=2 g) n=4.1-9. 2. natomiast promień anionu pierwiastka położonego w tym samym okresie. . układ okresowy pierwiastków 2.1-10.Budowa atomu. l=0 c) n=2. 2. 2 2 6 2 4 a) 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 6 6 2 b) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1 c) [Kr]5s 2.1-5.6 eV.1-4. l=0 b) n=2.n) i obliczyć energię na powłoce czwartej. Podaj wartość liczb kwantowych n. m dla czwartej powłoki. Oznacz je symbolami. l=1 d) n=3.1-6.1-11. który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter metaliczny a) sód czy potas b) sód czy magnez 2. dlaczego promień jonu pierwiastka z grupy 1 jest krótszy od promienia atomu tego pierwiastka. Na podstawie podanej konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka określ położenie tego pierwiastka w układzie okresowym.1-12. Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierwszej (E 1) i wartości n. Przedstawić tę zależność w postaci: En=f(E1. l=2 f) n=4. Wyjaśnij. który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter niemetaliczny. Dla atomów pierwiastków o podanych konfiguracjach elektronowych określ liczbę powłok elektronowych w atomie. l=0 e) n=3. liczbę elektronów walencyjnych i elektronów niesparowanych.1-8. l. liczbę atomową i masową.1-13. l=3 2. symbol chemiczny. Oblicz liczbę podpowłok elektronowych znajdujących się w powłoce n=4. 2 2 3 a) 1s 2s 2p 2 2 6 2 6 l0 2 6 b)1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 3 2 c) [Ar]3d 4s 2. dążąc do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego. Ile elektronów może znajdować się w podpowłokach? a) p b) d c) f d) s 2. Określ liczbę stanów kwantowych : a) w podpowłoce d czwartej powłoki b) w podpowłoce p czwartej powłoki c) w powłoce n=4 2.1-7. przyjmując E1=-13. Jakie orbitale określane są przez liczby kwantowe? a) n=1. 2. a) siarka czy chlor b) fluor czy chlor 2.

Rozpisz konfigurację elektronową następujących pierwiastków: Na.2-6. Przedstaw mechanizm powstawania wiązania koordynacyjnego. Wyjaśnij.2-11. 2. Wyjaśnij. które decydują o przewadze wiązania jonowego w danym związku chemicznym. 2.1-14.2-1. na czym polega mechanizm tworzenia się wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego i w jakich warunkach ono powstaje. a) CO b) SO2 c) HNO3 d) HCIO4 2. 2. Si.2-5. c) oddziaływania międzycząsteczkowe .pl . Budowa cząsteczki.2-10. Przedstaw mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego w następujących cząsteczkach (elektrony walencyjne zaznacz kropkami). Podaj nazwę atomu pierwiastka. 2. Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego.13 - .Budowa atomu.2-9. Ca.2-8. a) Cl2 b) O2 c) N2 2.2-2. w którego stronę będzie przesunięta wspólna para elektronowa w podanych cząsteczkach związków chemicznych a) H2O b) HF c) NH3 d) CH4 e) SiH4 2. budowa wiązania chemicznego 2. Określ jaki to jest typ wiązania oraz napisz wzory kreskowe i kropkowe a) KCl b) CaBr2 c) NH3 d) N2 http://www. a) w cząsteczce SO2 + b) w jonie NH4 2. Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania jonowego. kiedy powstają: a) wiązania metaliczne.sos. Cu 2. Cl. b) wiązania wodorowe.chemia. 2. Wymień 3-4 cechy charakterystyczne związków chemicznych o budowie jonowej i kowalencyjnej.2-3. 2. Wymień cechy.siły van der Waalsa.2. układ okresowy pierwiastków 2. W podanych cząsteczkach związków chemicznych wskaż akceptor i donor pary elektronowej.2-4.2-7.

2. CCI4. Korzystając z tablicy elektroujemności.3-6. HCl. 2.3-5. H2SO4 . Wskaż drobiny. BCI3. 2BeH2. Na podstawie energii wiązań uzasadnić. Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego i naszkicuj kształt cząsteczki związków chemicznych o podanych wzorach: a) BeCI2 b) BF3 c) CH4 2. Hybrydyzacja. Podaj typ hybrydyzacji i określ kształt cząsteczki. b) jednego orbitalu s i dwóch orbitali p. OF2. Przedstaw zapisem klatkowym: a) atom węgla w stanach podstawowym i wzbudzonym. geometria cząsteczki. sp3). Obliczyć ładunek zgromadzony na atomach chloru i wodoru. c) jednego orbitalu s i trzech orbitali p. a fosfor P4 (o kształcie tetraedru. Drobiny o podanych wzorach podziel ze względu na typ hybrydyzacji (sp.3. ). a ich atomy mają trzy powłoki? 2. Długość wiązania jest równy 127 pm. HCN.2-15. Przedstaw wzory elektronowe: Na2CO3 oraz KNO2 2.2-12. układ okresowy pierwiastków 2. SO2.3-1. Podaj rodzaj wiązania chemicznego (. Moment dipolowy cząsteczki HCl wynosi 1. które tworzą wiązania typu . CO3 . b) atom chloru w stanach podstawowym i wzbudzonym pierwszym. PbCI2 2. jeżeli orbitale zhybrvdvzowane powstały w wyniku wymieszania: a) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p. NH3. magnezu.2-14. 2. której ulega atom centralny: Wskazówka: hybrydyzacji nie ulegają te orbitale. Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3. CS2.14 - . glinu i telluru? 2. które maja kształt trójkąta równobocznego i drobiny o kształcie trójkąta równoramiennego.Budowa atomu. oraz opisz jedno z nich. drugim oraz trzecim 2.2-17. Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu. 2.3-4. H2O. metoda VSEPR 2. sp2.2-13.2-16.08 D.3-3. SO3. dlaczego azot tworzy cząsteczki N 2. bromu. podaj rodzaje wiązań w Cl2. który powstanie w wyniku wymieszania: a) dwóch orbitali s b) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p c) orbitali px i px d) orbitali py i py. w którym każdy atom P tworzy trzy pojedyncze wiązania z pozostałymi atomami). CO2. KCl. Naszkicuj kształty tych orbitali cząsteczkowych. 2. CO3 .3-2. 2BF3. siarki.

HCIO.3-8. SO4 . 0   Poprawnie zapisanie równania reakcji jądrowej sprowadza się do zrównania liczb masowych i liczb atomowych po lewej i prawej stronie równania reakcji: 12 C    X  p możemy zapisać jako: 12 C  4He  A X  1p 6 6 2 Z 1 czyli: 12+4=A+1.sos.pozytony. 2. A=15. Ustalając budowę cząsteczek metodą VSEPR. że pierwiastkiem o liczbie atomowej 7 jest azot). Dla pierwiastka X stosujemy następujące oznaczenia: liczba masowa (masa atomowa) liczba atomowa (ladunek jądra) AX Z Promieniowanie emitowane przez jądro atomowe oznaczamy w następujący sposób: 4 a)  .3-7. Zaproponuj wzór drobiny o budowie tetraedrycznej (tetragonalnej). Kontrolujemy je licząc masy atomowe i liczby atomowe. ponieważ jedne atomy przemieniają się w inne. HClO 2. w której atom centralny będzie otoczony: a) czterema ligandami o trzech wolnych parach elektronowych b) czterema ligandami. 2.3-9.chemia.pl . H2S.promieniowanie gamma. W przypadku zwykłych reakcji prawo zachowania masy kontrolujemy licząc ilość atomów każdego pierwiastka. 0  1 1 d) n – neutron.H2S.Budowa atomu. N2. Przy równaniach reakcji jądrowych ten sposób nie jest właściwy. O3. O3 2.4. układ okresowy pierwiastków 2. Z=7 1 i ostatecznie: 12 C  4He  15N  1p 7 6 2 (w układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy. Br2.3-12. KCl b) NI3. HCIO4. Promieniotwórczość Wszystkie równania reakcji powinniśmy traktować jak równania matematyczne (prawo zachowania masy. 6+2=Z+1. http://www.15 - . NO2 . 2 lub 4He 2 0 b)  .3-10. korzysta się ze wzoru EAnHm. a)CCl4. H2O. prawo zachowania ładunku). określ budowę cząsteczki CH2Br2 i jonu SO4 . Naszkicuj struktury przestrzenne odpowiadające tym cząsteczkom. Narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ ich kształt. 0 n 0 e)  . które nie mają wolnych par elektronowych 2. c)HCN. HCI. Korzystając z metody VSEPR. Za pomocą tego wzoru przedstaw następujące wzory cząsteczek: H2O. CS2. 0 lub -1e 1 + c)  .elektrony.3-11. BeCl2. ale prawo zachowania masy i ładunku też nas obowiązuje.jądra helu He. 2BeO2 . CS2. 2+ Oblicz liczbę elektronów walencyjnych w cząsteczkach i jonach. 2Korzystając z metody VSEPR. wskaż cząsteczki i jony które mają budowę kątową oraz mające budowę liniową. NO2 2.

który emituje cząstki beta minus ( ) wynosi 5 lat.5 g? 2. ile gramów tego izotopu rozpadnie się w ciągu najbliższych 15 lat.po ilu latach z 8g próbki pozostanie 0. a próbka zawiera obecnie 0. 2 po czasie 2zostanie 1/4 masy początkowej izotopu A m=m0 (1/2) .. to =t/n=4lata/2=2 lata.1 g tego izotopu. przy którym m t 2. jeżeli okres półtrwania wynosi 5 lat. Określ czas połowicznego rozpadu. masa atomowa.60).. C Dla tych charakterystyczny jest czas po którym zaniknie połowa substratu. układ okresowy pierwiastków Dla reakcji rozpadu promieniotwórczego zawartość promienotwórczego izotopu zmienia się w czasie wg zależności: C ln 0  kt .4-4. to: . Oblicz. Po czasie tym oczywiście C=1/2C0. 2.jaki pierwiastek powstanie w wyniku tej przemiany? . co oznacza. Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. czyli k =0. Oszacuj masę tego izotopu. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni.At.Bi. 2.4-7.  m czyli 2  0  2n . po którym z próbki o masie 100mg pozostało 12. Napisz równanie tej przemiany.4-5. Określ czas połowicznego rozpadu Odp. która pozostanie po upływie 414 dni. Dopisz szósty człon w szeregu i określ prawidłowość według której został ułożony: 219-Rn. 2.4-8. że t/=2.27. czyli czas połowicznego zaniku (połowicznej przemiany).693 C0 C0 2 W obliczeniach można wykorzystywać powyższe wzory. oznaczony jako t1/2 lub .4-3.16 - . Okres połowicznego rozpadu izotopu 209/84 Po wynosi 102 lata. po czasie zostanie połowa masy początkowej izotopu A. Jeżeli t=4lata. Czas połowicznego rozpadu izotopu kobaltu Co (liczba atomowa. t/ po czasie t zostanie m=m0 (1/2)  Z ostatniej zależności można obliczyć okres półtrwania: m  m0 t 2 n 2 =m0/m.5 mg pierwiastka .Budowa atomu. 2 Jeżeli zawartość promieniotwórczego izotopu zmniejszyła się 4-ktrotnie. 215. Próbka pewnego materiału promieniotwórczego zawiera obecnie 40g izotopu Co-60 o okresie półtrwania równym 5 lat. Sporządź wykres zależności masy pierwiastka od czasu i odczytaj z wykresu: a)masę pierwiastka który pozostanie z próbki o masie 100mg po upływie 153 lat b) czas. to m0/m=4. czyli =t/n. lub skorzystać z następujących zależności: jżeli następuje przemiana A  B. 2. 2. Podstawiając we wzorze 1/2C0 za C C 2C oraz  za t otrzymamy: k  ln 0  ln 0  ln 2. m=m0 1/2 . 215-Po. 211.  Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Jaka była masa izotopu kobaltu-60 10 lat temu. 3 po czasie 3zostanie 1/8 masy początkowej izotopu A m=m0 (1/2) . 2. a następnie skorzystać z zależności: t/=n.4-2. Należy znaleźć takie n. Polon-210 ulega przemianie alfa. W pojemniku umieszczono 1g polonu-210.4-6. czyli 4=2 . 211Po.4-1. . Oblicz długość fali Balmera przy powrocie elektronu z 3 powłoki.

..18 sztuk kulek niebieskich. Odszukać ten pierwiastek w układzie okresowym. a naturalny tlen z O-16... Uzupełnij równania reakcji przemian jądrowych 244 61 1 Am  134 I  .... 88 2.sos.18%/. Średnia masa atomowa wodoru wynosiła by więc kulek. Oblicz jaki musi być czas połowicznego rozpadu nuklidu promieniotwórczego aby rozpad 30% jąder nastąpił w ciągu 4h. w wyniku 8 przemian typu alfa i 6 typu beta. Podaj skład jądra nowo powstałego atomu. Stosunek liczby atomów tych izotopów wynosi 8:3. oraz 41..4-11.588g ..  247 1 Es  5 0 n Ti  Co  0 1e  . 58.... O-17 iO-18. Pierwiastek promieniotwórczy 226 Ra wyemitował 3 cząstki  i 3 cząstki .2%) i 71 (39. który powstanie z Uranu 238 U .. 2. natomiast 7 kulek niebieskich na 17 wszystkich . 2..pl . Zawartość deuteru wynosiła by c%D=100% 1/10=10%... Podaj trwały izotop... że na 10 cząsteczek przypadałaby cząsteczka deuteru. czyli średnia masa kulki m  Średnia masa kulki nie jest średnią matematyczną ( 17 44.5.4-12. Średnia masa kulki (średnia ważona): m  _ M _ 10%  2u  90%  1u 1 . 7 sztuk kulek niebieskich o masie 2g każda.5-2.. Z definicji procentów możemy powiedzieć.4-9. ważoną.. Naturalna miedź składa się z izotopów Cu-63 i Cu-65..Budowa atomu.. 92 2.. 2.5-1. a tak zwaną średnią 2 _ 44g  2..chemia.82%.. to znaczy.. 3g  2g  2..4-10..00g 10 kulek czerwonych na 17 wszystkich stanowi c%cz=100% 10/17=58.588g ..17 - . Oblicz średnią masę miedzi. Masa tych kulek wynosi 44g.  3 0 n 1 Ni  1H  .1u 100% 2... Odp.. Naturalny azot składa się z izotopów N-14.. N-15. Ile różnych postaci cząsteczek zawiera NO2? http://www. 52 Fe  .5-3.. czyli c%H=100%-10%=90%.. 2. Pozostałość do 100% stanowił by prot (H2).. natomiast protu MH=1u.18  2......82  3g  41  2g .. . Gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru.8%). że na 100 kulek mamy 58.. 100 W podobny sposób oblicza się średnią masę pierwiastka mając jego skład izotopowy i masy poszczególnych izotopów... stanowi c%n=100% 7/17=41... Ile wynosiła by masa atomowa wodoru gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru D2..5g ). Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych 69 (60..82 sztuki czerwonych ... Izotopy Wyobraźmy sobie następujący zbiór kulek: 10 sztuk kulek czerwonych o masie 3g każda. układ okresowy pierwiastków 2.  0 n 238 44 53 U  . Masa atomowa deuteru MD=2u.

Oblicz niedobór masy 2. 2. a drugi 46 neutronów. układ okresowy pierwiastków 2.5-4. Ile rodzajów cząsteczek powstanie w reakcji jednowartościowego pierwiastka A stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów (A-1 10% i A-2 90%) z jednowartościowym pierwiastkiem B stanowiącym również mieszaninę dwóch izotopów (B-1 30% i B-2 70%)? Oblicz. Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie izotopów azotu.18 - .5-7.Budowa atomu. Oblicz skład procentowy mieszaniny 2 izotopów litu. ze jego masa atomowa wynosi 79. Średnio stosunek ilości 3 izotopów D do H wynosi 1:5500.5-10. energię wiązania. 2. widząc.5-5. 2. wiedząc. Miedz skalda się z dwóch izotopów: 63Cu i 65Cu. a drugi izotop 4 neutrony. Obliczyć ile gramów wody ciężkiej znajduje się w 1 m wody naturalnej. Wyjaśnij niedobór masy. 2. że jeden z izotopów bromu ma w jądrze 44. Atom deuteru składa sie z 1 protonu. Woda w przyrodzie zawiera obok cząsteczek H2O.9u oraz. jaki procent stanowi każdy rodzaj cząsteczek w produkcie reakcji.5-9.5-6. że masa atomowa tego pierwiastka wynosi 6. widząc że średnia masa atomowa tego pierwiastka wynosi 14. 1 neutronu.oraz pewna niewielka ilość cząsteczek D2O.5-8. Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów bromu.94u oraz ze pierwszy jego izotop zawiera w jadrze atomowym 3 neutrony. Lżejszego w przyrodzie jest 80% oblicz średnią masę miedzi. 1 elektronu.0067u. 2.a występujący w przyrodzie azot jest mieszaniną azotu o liczbie masowej 14 i liczbie masowej 15 .

Stechiometria

3.

Stechiometria
3.1.

Obliczanie wzoru związku na podstawie składu ilościowego

3.1-1. Obliczyć zawartość procentową siarki w związkach SO2, SO3 3.1-2. Obliczyć zawartość procentową węgla w węglanie wapnia (CaCO3), 3.1-3. Obliczyć skład procentowy siarczku miedzi(I) (Cu2S). 3.1-4. Nie wykonując obliczeń określić, który z następujących związków zawiera najwyższy procent siarki: Na 2S2O3, Na2S2O7, Na2S2O8? 3.1-5. Obliczyć skład procentowy tlenku siarki, w którym stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 2:3. 3.1-6. Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytanie: czy chlorek sodu zawiera taki sam procent chloru, jak chlorek potasu? 3.1-7. Ile procent P2O5 znajduje się w fosforanie(V) wapnia Ca3(PO4)2? 3.1-8. Tlenek pewnego czterowartościowego pierwiastka zawiera 13,4% tlenu. Jaki to pierwiastek? 3.1-9. W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy 1:0,75. Obliczyć wzór elementarny. 3.1-10. W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi 2:1. Obliczyć wzór elementarny. 3.1-11. Obliczyć wzór najprostszy (empiryczny) związku zawierającego 59% sodu i 41 % siarki. 3.1-12. Stosunek wagowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7:8. Podać wzór empiryczny. 3.1-13. Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1g tlenku zawiera 0,4g siarki 3.1-14. Ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu, jeżeli masa cząsteczkowa tego związku wynosi 110u. 3.1-15. Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 92u, zawierającego 30,5% azotu. 3.1-16. Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w temperaturze 293K 3 pod normalnym ciśnieniem wynosi 1,25g/dm .

http://www.chemia.sos.pl

- 19 -

Stechiometria 3.1-17. Ustalić wzór rzeczywisty glukozy, wiedząc, że stosunek wagowy pierwiastków wynosi C:H:O = 6:1:8,, a masa jednego mola glukozy wynosi 180g. 3.1-18. Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 20% siarki. Jaki to metal? 3.1-19. Trójpierwiastkowy związek o masie mola 147g zawiera 49% węgla i 2,7% wodoru. Obliczyć wzór sumaryczny. 3.1-20. Fosforan(V) pewnego metalu ma masę cząsteczkową 212u i zawiera 30,2% tlenu. Jaki to metal? 3.1-21. Obliczyć procent wody hydratacyjnej w CuSO4.5H2O. 3.1-22. Ustalić wzór hydratu siarczanu(VI) sodu, jeżeli zawiera on 47% wody. 3.1-23. Ustalić wzór chemiczny hydratu chlorku wapnia zawierającego 27,2% wapnia. 3.1-24. . Sól M(NH4)2(SO4)2 6H2O zawiera 14,3% metalu M. Jaki to metal? 3.1-25. -2 Dwuujemny jon SxOy zawiera 57,1% siarki. Ustal wzór empiryczny jonu. 3.1-26. Oblicz stosunek liczby kationów do liczby anionów w 2 molowym roztworze Cr 2(SO4)3. Czy stosunek ten ulegnie zmianie po 3-krotnym rozcieńczeniu roztworu? 3.1-27. Dwie sole potasowe pewnych kwasów tlenowych zawierają odpowiednio 24,7% i 39,6% potasu. Obie reszty kwasowe mają identyczny wzór sumaryczny, różnią się jednak wartościowością. Jakie to sole? 3.1-28. W ilu gramach tlenku złota Au2O3, znajdują się 3 gramy złota 3.1-29. W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y=3:5, a stosunek y:z=2:1. Ustalić wzór elementarny tego związku. 3.1-30. Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach 3 normalnych wynosi 1,339 g/dm Narysuj wzór strukturalny tego związku. 3.1-31. Gęstość gazowego fluorowodoru względem wodoru jest równa 20,0. Podaj rzeczywisty wzór sumaryczny tego związku. 3.1-32. Stwierdzono że w 25,0g siarczku pewnego czterowartościowego pierwiastka znajduje się 5,9g siarki. Jaki pierwiastek tworzy omawiany siarczek? 3.1-33. Ile g cynku znajduje się w 1kg tlenku cynku ZnO 3.1-34. Uwodniony siarczan magnezu zawiera 51,17% wody krystalizacyjnej. Obliczyć liczbę cząsteczek wody krystalizacyjnej przypadający na 1 cząsteczkę siarczanu magnezu.

- 20 -

Stechiometria 3.1-35. Napisz wzór i nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 198 u, zawierającego atomy pierwiastka trójwartościowego. 3.1-36. Ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 110 u i 7 atomów drugiego pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 112 u. Podaj nazwę tego związku. 3.1-37. 3 Ustal wzór sumaryczny węglowodoru, który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 1,34 g/dm i zawiera 80% węgla. 3.1-38. Obliczyć stosunek wagowy pierwiastków w związkach: a) CO2, b) Fe2S3, c) C6H12O6. 3.1-39. Siarczan(IV) (siarczyn) sodu jest związkiem sodu, siarki i tlenu. Podczas rozkładu 126g tego związku otrzymano 62g tlenku sodu i 64g dwutlenku siarki. Obliczyć stosunek wagowy sodu do siarki i tlenu w siarczanie(IV) sodu wiedząc, że w tlenku sodu stosunek wagowy sodu do tlenu wynosi 23:8, a w dwutlenku siarki stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 1:1. 3.1-40. Jaki jest wzór rzeczywisty związku zawierającego 29,1% sodu; 40,5% siaki i 39,4% tlenu wiedząc, że 0,7 molowy roztwór 3 tego związku ma gęstość równą 1,11 g/cm a jego stężenie procentowe wynosi 10%? 3.1-41. Oblicz skład procentowy CuS. Czy taki sam procent masowy siarki zawiera Cu 2S? 3.1-42. Zawartość procentowa potasu i tlenu w pewnej soli, o masie molowej równej 122,5 g/mol, wynosi odpowiednio: 31,84% i 39,18%.Resztę stanowi niemetal X. Stosunek molowy potasu do niemetalu X wynosi 1:1. Podaj wzór oraz nazwę tej soli. 3.1-43. Ustal wzór rzeczywisty chlorku o masie cząsteczkowej 167u,wiedząc że zawiera on 42,5% chloru? 3.1-44. Ustalić wzór sumaryczny cukru o masie cząsteczkowej 180u, zawierającego 40% węgla i 6,67% wodoru. 3.1-45. Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie molowej około 1,5 raza większej od masy molowej tlenku jaki ten pierwiastek tworzy. Znaleźć jaki to pierwiastek. 3.1-46. Zawartość pewnego trójwartościowego metalu w jego siarczanie(VI) wynosi 27,9%. Podać masę atomową i nazwę tego metalu. 3.1-47. Oblicz skład procentowy związku żelaza z siarką, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi 7:6. 3.1-48. 3 W pewnej temperaturze i pod pewnym ciśnieniem 0,506 dm gazu zawierającego 90,28% krzemu i 9,72% wodoru ma masę 3 równą w przybliżeniu masie 1,12 dm N2. Dokonaj obliczenia i podaj wzór cząsteczki tego gazu. 3.1-49. Ustal stosunek masowy składników i skład procentowy a) nonanu b) pentenu c) butynu 3.1-50. Oblicz zawartość procentową pierwiastków w wapieniu (węglanie wapnia).

http://www.chemia.sos.pl

- 21 -

wiedząc.Jak należy postępować z tą substancją? 3. Otrzymano 42g żelaza i tlenek węgla(II).6g SO 2 Ustalić wzór empiryczny siarczku miedzi. Obliczyć liczbę moli wody hydratacyjnej przypadającej na 1 mol siarczanu(VI) glinu. Całkowite spalenie pewnej ilości węglowodoru dało 0. 3 Do zredukowania 1 mola tlenku uranu o masie cząsteczkowej 842u zużyto 179. Ustal który z tlenków powstał z reakcji.2-5.2dm wodoru (warunki normalne).2-8.2-9. S dało 2.6318 g tlenku tego metalu. Wiedząc. Podaj pełny wzór tego związku. Jaki tlenek dwuwartościowego metalu o masie cząsteczkowej 217u znajduje sie w butelce na której przyklejono piktogram?.2-11. Obliczanie wzoru związku na podstawie równania reakcji 3. 3.2-4.66g CO2 oraz 0. Z 10 g miedzi w reakcji utleniania powstało 11. Spalanie związku zawierającego C.2-6. że badany związek chemiczny zbudowany jest z atomów żelaza i tlenu. Obliczyć wzór rzeczywisty.8% P2O5? 3. W wyniku reakcji powstało 400 gramów tlenku.25 mola pewnego tlenku żelaza zużyto 12g węgla. Jaki jest wzór empiryczny tego związku? 3. 3. Z iloma cząsteczkami wody krystalizuje MgHPO4 jeżeli hydrat zawiera 40. Ustalono. W wyniku redukcji w wodorze 16. a) oblicz masę pierwiastka. 3. H. 3 b) oblicz objętość tlenu niezbędnego w tej reakcji. Redukując 0. 3.3217g węglanu(IV) pewnego metalu otrzymano 0. Pierwiastek chemiczny należy do 2 grupy układu okresowego połączył się z tlenem w stosunku wagowym 3:2.16g H2O 3. 3.1-52. który połączył się z tlenem. Obliczyć wzór empiryczny węglowodoru.0g tego związku otrzymano 5.22 - .64g CO2 2.2. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku.2-2. Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1.36g H2O. 3.2g dwutlenku węgla. że w trakcie procesu rozkładu metal nie zmienia stopnia utleniania.Stechiometria 3. że jego gęstość wynosi 1. W tlenku miedzi(I) stosunek masowy miedzi do tlenu wynosi 8/1 a w tlenku miedzi(II) wynosi 4/1. 3.25 g tlenku. W wyniku rozkładu termicznego próbki o masie 1.2-7. 3.1-51.2-3. Produktem redukcji były: uran i woda. ustal jego nazwę.84g SO2.2-1.40g H2O.2-10.429 g/dm c) ustal wzór sumaryczny tego tlenku . Ze spalenia 4g węglowodoru o masie mola 40g otrzymano 13. Masa cząsteczkowa MCxHySz=48u. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku. 5g uwodnionego siarczanu(VI) glinu rozpuszczono w wodzie i cały zawarty w nim glin wytrącono ilościowo w postaci AlAsO4 o masie 2. 3.5g.

Oblicz skład masowy powstałej mieszaniny. a następnie wytrącono jony chlorkowe azotanem(V) srebra.pl . Po ogrzaniu 1. Ustalić wzór sumaryczny węglowodoru 3. 3.2-13.chemia. 3 Oblicz wartościowość uranu w soli powstającej podczas reakcji 0.8g wody.86g.1g uranu z kwasem. Podaj wzór tego tlenku i ułóż jego równanie reakcji z wodą. Pozostałość stanowi chlorek sodu. Zredukowano wodorem 32g pewnego tlenku żelaza Fe xOy i otrzymano żelazo oraz 10.2-15. Ile procent chloru zawierał wyjściowy związek? 3. Zmieszano 5g miedzi z 2g siarki i przeprowadzono reakcję syntezy siarczku miedzi(II). 3. Ustal wzór sumaryczny zredukowanego tlenku.5 g pewnego związku wydzieliło się 0.2-12. Z 5g pewnego związku chloru otrzymano 12. 3. Ustal wzór chlorku żelaza. jeżeli wydzieliło się 18.2-19. http://www. dając jednozasadowy kwas o masie cząsteczkowej 47u.2-17. jeśli masa otrzymanego osadu wynosiła 0. 3 Do spalenia 1mola węglowodoru o masie cząsteczkowej 70u zużyto 168dm tlenu(warunki normalne).3g chlorku srebra.sos.Stechiometria 3.8cm wodoru (warunki normalne) 3.2-18.325g rozpuszczono w wodzie. Tlenek pewnego trójwartościowego pierwiastka reaguje z wodą.6765 g tlenu.2-16.23 - . Produktami spalenia były CO2 i H2O. 3. Próbkę chlorku żelaza o masie 0.2-14. Podaj wzór związku.

1-4. Stechiometria reakcji 4. Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku wagowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II). jeżeli jego gęstość w temperaturze pomiaru wynosi 3 3 0. Ile gramów substancji B i D otrzymano? . 22. zmieszanych w stosunku objętościowym 2:1.1-7.55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159.1-5. a tlenu 1. 3 Tlenek siarki(IV) jest gazem. oraz 36g wody.55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159. Obliczenia na podstawie równania reakcji Rozwiązując większość zadań z chemii powinniśmy zacząć. Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27.6g tlenu. czyli: 3 d) 63. ile gramów żelaza i ile gramów siarki zawierała mieszanina.76g/dm .1.Stechiometria reakcji 4.089g/dm . W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny wodoru i tlenu.1g rtęci i 1.1-3. Trzecim produktem rozkładu jest amoniak. Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1. 3 Z rozkładu 15.6g pary wodnej i 4. Podczas rozwiązywania zadania nie musimy czytać całego równania reakcji. Z 1 atomem lub z jedną cząsteczką raczej nigdy nie mamy do czynienia. dogodniejsze może być przeczytanie tego równania w inny sposób. 4. oraz 3 36g (36cm ) wody. Obliczyć. 22. Obliczyć objętość otrzymanego amoniaku. Podczas ogrzewania 2.036g.1-8. 4. Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano 20. a gęstość dwutlenku węgla wynosi 1.4dm tlenku siarki(IV). oraz 2 cząsteczki wody. b) 1 mol miedzi reaguje z 2 molami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 mol siarczanu(VI) miedzi(II). 4. ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w 3 3 eudiometrze przed wybuchem. Gęstość wodoru wynosi 0. 4. Mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22. Obliczyć. 4. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki o masie 65. ile gramów tlenu przyłączył magnez. jeżeli otrzymano 80 g siarczku miedzi(I).8g rtęci oraz tlen. Reakcja przebiega według schematu: A  B + C + D Z 80g substancji A otrzymano 20g substancji C.24 - . Zadania ze stechiometrii reakcji.1-1. 64g tlenku siarki(IV). Na przykład reakcję miedzi z kwasem siarkowym(VI) możemy przeczytać w następujący sposób: Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O a) 1 atom miedzi reaguje z 2 cząsteczkami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 cząsteczkę siarczanu(VI) miedzi(II). 4.4g magnezu powstały 3g tlenku magnezu.1-2.4dm . pytania w zadaniu) podane wyżej sposoby możemy mieszać ze sobą: 3 e) 1 mol miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) tworząc 1mol siarczanu(VI) miedzi(II). które są dane w treści zadania i dla których szukamy odpowiedzi. mol tlenku siarki(IV). Obliczyć.1-6.43g/dm . Na tym etapie pomocne są współczynniki stechiometryczne oraz znajomość stanu skupienia reagentów i produktów reakcji.4dm tlenku siarki(IV). bez poprawnego zapisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej nie da się rozwiązać. 4. możemy równanie reakcji przeczytać z wykorzystaniem mas molowych: c) 63. cząsteczkę tlenku siarki(IV). oraz 2 mole wody.55g siarczanu(VI) miedzi(II). o ile to możliwe.48dm dwutlenku węgla. Stosunek wagowy B do D wynosił 1:3. Często wystarczy przeczytać je z użyciem reagentów/produktów. oraz 36g wody.55g siarczanu(VI) miedzi(II). Po wybuchu eudiometr zawierał tylko parę wodną o masie 0. Dalszym kluczowym etapem jest przeczytanie tego równania reakcji. Mol każdej substancji posiada określoną masę.8g wodorowęglanu amonu otrzymano 3. Obliczyć. ile powstało tlenu. ile gramów miedzi i ile gramów siarki użyto do reakcji. od napisania równania reakcji chemicznej.96g/dm .1g? 4. Obliczyć. W zależności od potrzeb (treści zadania.

ile powstaje w reakcji 3g glinu z kwasem? 4.1-19. a stosunek wagowy A do C w związku AC wynosi 1:2.1-12. Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku glinu (Al2S3)? 4.chemia.089g/dm . Jaką objętość zajmą w warunkach normalnych produkty reakcji przebiegającej według równania: N 2O3  NO2 + NO.1-18.1 mola fosforu? 4.Stechiometria reakcji 4.1-22. Reakcja przebiega według równania: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O Obliczyć.6 mola wody. Na ile gramów magnezu należy działać kwasem.1-16. Stosunek wagowy A do B w związku AB wynosi 1:3. Jaka była objętość początkowa gazów. Azotan(V) amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440 K rozkłada się na tlenek azotu(I) (N 2O) i parę wodną.1-25. Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0. a tlenu 1. Obliczyć. 3 3 Próbkę wody rozłożono na tlen i wodór. jeżeli znajdowały się one w warunkach normalnych? http://www. jeżeli równocześnie otrzymano 7.pl . Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0. jeżeli nastąpi rozkład 3moli N2O3? 4. Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm 3 wody ciekłej.1-13.1-23. 3 3 Obliczyć masę próbki wody.1-24. ile gramów glinu powstało w reakcji. Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2  2Al + 3H2O . Ile gramów związku AC można otrzymać z 24g AB? 4.1-17. Czy 0.sos. jeżeli gęstość wodoru wynosi 0. Reakcja przebiega według schematu: AB + C  AC + B .1-14. ile moli tlenu cząsteczkowego potrzeba do utlenienia 0. jeżeli równocześnie otrzymano 0.6 mola amoniaku (NH 3).2 mola amoniaku? 4. 4.1-15. Reakcja przebiega według równania: 2Bi2O3 + 3C  4Bi + 3CO2 Obliczyć. Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi(I) (Cu 2S)? 4. 4.1-21.25 mola miedzi. Ile moli N2O można otrzymać z 8 g azotanu(V) amonu? 4. ile moli bizmutu powstało w reakcji.1-20. Ile gramów pary wodnej powstaje podczas redukcji 4g tlenku miedzi(II) wodorem? 4.1-11. 4. jeżeli powstaje tlenek miedzi(ll)? 4. Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu fosforowego(V)? 4. Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząstkowego? 4.1-10.25 mola wodoru wystarczy do otrzymania 0. aby otrzymać tyle wodoru.5mola dwutlenku węgla.25 - . 4.43g/dm (w warunkach normalnych).1-9. Otrzymano 4 dm wodoru i 2 dm tlenu zmierzone w warunkach normalnych.

Ile miligramów tlenu użyto do doświadczenia? 4. że objętość zmniejszyła się o 10cm w przeliczeniu na warunki normalne.1-31. 4. 3 Ile dm tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4. zmierzonych w tych samych i warunkach ciśnienia i temperatury. 3 Obliczyć.92dm SO2 w warunkach normalnych. 3 Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10 dm (warunki normalne) dwutlenku siarki (SO2)? 4. 4.1-32. Obliczyć. Czy ciśnienie gazu pozostało takie samo. Obliczyć objętość gazów po reakcji. co objętość gazów przed reakcją. jak przed wybuchem? Uzasadnić odpowiedź.34g tlenku rtęci(II) (HgO)? 4. Na 27.1-26. moli siarkowodoru(Y). 3 W 350 cm roztworu stwierdzono obecność 168 mg NaHCO3. c) Obliczyć liczbę moli (Z) wydzielonego SO2 4.Stechiometria reakcji 4. Obliczyć skład procentowy mieszaniny. a następnie zainicjowano reakcję. ile moli amoniaku powstałoby. Napisać równanie reakcji całkowitego rozkładu wodorowęglanu sodu przez kwas siarkowy. . X moli wydzielonej siarki po odsączeniu. 4.05-molowego roztworu H2SO4 trzeba zużyć. ile cm 0. 24 cząsteczek i takiej objętości azotu. Po reakcji eudiometr ochłodzono do pierwotnej temperatury. ile moli siarczanu sodu powstało w wyniku tej reakcji. Nadmiarem roztworu AgNO 3 strącono osad AgBr .1-36. w której znajduje się 6 10 cząsteczek. W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru. 4. b) objętości gazów są równe. aby powstało 5dm tlenu odmierzonego w warunkach normalnych? Uwaga: Nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen cząsteczkowy 4. 3 Mieszaninę rozdzielono i otrzymano 10cm tlenu. gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru.26 - . W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem: a) masy gazów są równe. a) Obliczyć liczbę moli (X) wydzielonej siarki oraz procent zużytego w tej reakcji Na 2S. 3 Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi. Obliczyć. w której znajduje się 12 10 . .560 g mieszaniny NaBr i KBr rozpuszczono w wodzie.3g siarczku sodu podziałano kwasem siarkowym. 24 Obliczyć.1-30. który po dokonaniu wszystkich czynności analitycznych osiągnął stałą masę równą 0.1-34. W wyniku reakcji wydzieliła się pewna liczba: moli siarki (X).1-29.1-37.1-28. 3 3 Zmieszano 4dm wodoru i 3dm chloru. c) liczby moli są równe? 4.1-35.970 g. 3 Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono.1-27. Jaki odczyn miał otrzymany roztwór? 4. aby rozłożyć zawarty w roztworze wodorowęglan. że w otrzymanej parze wodnej znajduje się domieszka tlenu. Do roztworu zawierającego 6g zasady sodowej dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego(V).1-38.1-33. b) Obliczyć liczbę moli (Y) wydzielonego siarkowodoru oraz procent zużytego na tę reakcję Na2S. przemyciu i wysuszeniu poddano spaleniu 3 i otrzymano 3. 3 Po eksplozji 70cm mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono. moli dwutlenku siarki (Z). 0. jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina po reakcji. 4.

Stechiometria reakcji 4.chemia. jeśli użyjemy do reakcji 28. 4. Ile gramów tlenku glinu powstało? 4.1-42.27 - . 3 Ile dm chlorowodoru (warunki normalne) potrzeba do zobojętnienia 50g 1% roztworu wodorotlenku wapnia? 4. Ile bromu wydzieli się przy przepuszczeniu gazowego chloru przez roztwór zawierający 17. 3 -3 Do 25 cm roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol dm wrzucono 0.1-44. Podaj wzór i nazwę otrzymanej soli.1-52.6 mola tlenu. 4. Amoniak spalany jest według równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O 4.0kg azotu i 28.1-50.1-54. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny. jeżeli próbka do analizy miała masę 0.2 g wapnia.1-39.1-41.1-51. Oblicz masę wykrystalizowanego CaSO4 2H2O.5g bromku poatasu.pl . Amoniak spalany jest według równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O 4.1-53.sos.chlorku potasu i azotanu(V) potasu rozpuszczono w wodzie a następnie strącono chlorki w postaci osadu chlorku srebra. jeżeli otrzymano 0. 3 W wyniku reakcji pewnego metalu ze stężonym kwasem siarkowym(VI) wydzieliło się 0.1-43. 4.2231g.1-40. 3 3 Do 94cm mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm tlenu. Obliczyć procentową zawartość wodorotlenku sodu w powstałym roztworze. 3 Ile dm tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. 4. Ile gramów tlenku magnezu powstało w tej reakcji.112dm (warunki normalne) bezbarwnego gazu o duszącym zapachu. 2.500 dm 2. oraz powstało 1. 4. w której metal ten jest jednowartościowy. 4.1-49.03g/cm . Mieszaninę chemicznie czystych soli .00% roztworu 3 tetraoksosiarczanu cynku (siarczanu(VI) cynku) o gęstości 1. jeżeli powstało 49g 10% roztworu wodorotlenku sodu? Ile gramów wodoru wydzieliło się w tej reakcji? 4. Ile gramów metalicznego sodu roztworzono w wodzie.1-46.25g metalicznego sodu roztworzono w 75g wody.1-45. Oblicz. Ile należy użyć rtęci do przygotowania 100g tlenku rtęci(II). odparowano wodę.56g soli. 3 Oblicz masę Cynku roztworzonego w nadmiarze kwasu siarkowego(VI). Spalono w tlenie 20g metalicznego magnezu.2732g a otrzymany osad chlorku srebra ważył 0. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym 3 wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm . Po zakończeniu reakcji . kiedy powstaje więcej pary wodnej: a) podczas łączenia się tlenu z 1g wodoru b) podczas reakcji tlenku miedzi(I)z 1g wodoru.1-48. Oblicz zawartość azotu w mieszaninie. 4. Do reakcji spalania glinu w tlenie 4Al+3O2  2Al2O3 użyto 0. Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów amoniaku.0kg wodoru? http://www. 4.1-47. 4. 3 Ile dm tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Ile należy użyć chloru jeżeli jego straty wynoszą 8%? 4.

Ile gramów magnezu można roztworzyć w wodzie bromowej.1-57. 4. mole. Oblicz.1-65. ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku rozkładu 10 gram węglanu wapnia 4. ile moli wodorotlenku sodu trzeba użyć do zobojętnienia: a) 2 moli HCl b)1 mola H2SO4 c)1. wodorku wapnia i węgliku wapnia podziałano nadmiarem wody. 4.1-60.1-66. Oblicz. jeżeli użyjemy do syntezy 15g żelaza i 9. jaka objętość dwutlenku węgla w warunkach normalnych została pochłonięta przez wodorotlenek. że masa zawartości wzrosła do 103g. 25 g tlenku miedzi(I) Cu2O redukowano w strumieniu wodoru. cząsteczki. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlor wydzielony w reakcji MnO 2 ze stężonym roztworem kwasu solnego zawierającym 14. Wymień przemysłowe zastosowania tego związku. Oblicz. Oblicz. aby otrzymać 40g siarczku miedzi(I) . Po przerwaniu reakcji masa wytworzonej Cu i nie przereagowanego tlenku wynosiła 24.Stechiometria reakcji 4. 4.4350g AgCl. który tworzy z wodorotlenkiem sodu sól .6g HCI. 4. 4. Przyczyną wzrostu masy był pochłonięty dwutlenek węgla.1-58.5 g. 4.1-61.5 mola H3PO4. Oblicz gęstość ( T=298K.1-68. W pracowni przechowywano pojemnik zawierający 100g NaOH. Chlor można otrzymać działaniem kwasu siarkowego i dwutlenku manganu na sól kuchenną.1-62. Reakcja przebiega według równania: 2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 = 2NaHSO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O Ile litrów chloru można otrzymać ze 100g soli kuchennej. Obliczyć zawartość procentowa składników mieszaniny jeśli z 0.1-69.1-64. Dokonaj interpretacji ilościowej (atomy. Na mieszaninę zawierającą jednakowe ilości: wapnia. ile gramów siarczku żelaza(III) otrzymamy.28 - . 3 Ile otrzymamy m ditlenku węgla (w przeliczeniu na warunki normalne) jeśli spalimy 12. CO2 i NH3 w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 1 tony mocznika.1-70.0kg tlenu? 4.1-59. 4.1-55.6g siarki.1-63. 4. masa molowa) nastepującego równania reakcji: 3P+5HNO3+2H2O  3H3PO4+5NO 4. Oblicz objętość.6249 g mieszaniny KCl i NaCl otrzymano 1.0kg czystego węgla w 60.1-67. zawierającej 8 g bromu? 4. 4.0kg siarki i 64m tlenu (w przeliczeniu na warunki normalne)? 4.1-56. Ile pary wodnej powstało ? 4. Oblicz. Oblicz. Oblicz ile moli roztworu kwasu bromowodorowego potrzeba do zobojętnienia roztworu 200g 5% wodorotlenku potasu. 3 Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów tlenku siarki(IV) jeśli użyjemy do reakcji 64. p= 1000 hPa) mieszaniny produktów gazowych tych reakcji. ile gramów siarki trzeba wziąć do reakcji syntezy z miedzią.węglan sodu. Po dłuższym przechowywaniu zważono zawartość pojemnika i okazało się.

Oblicz masę tego osadu. 3 W celu ilościowego oznaczenia tlenu rozpuszczonego w wodzie pobrano do analizy 360 cm .1-76. Odmierzono 13 dm mieszaniny amoniaku i tlenu (w warunkach normalnych).1-78. Masa sodu pozostawionego na powierzchni zmieniła się po pewnym czasie z 1.48g. KJ oraz KOH. 4.84g na 2. 3 3 Do 100cm kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm wrzucono próbkę mosiądzu o masie 3. ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 7g węgla do dwutlenku węgla. W trakcie reakcji wydzieliło się 5dm3 bezwonnego gazu i 4dm3 gazu o ostrym nieprzyjemnym zapachu. Ile gramów miedzi wydzieliło się w tej reakcji? 4. 3 Oblicz. Po zakończeniu reakcji 3 objętość wydzielonego wodoru (odniesiona do warunków normalnych) była równa 448cm .8 g magnezu b)masę octanu magnezu.35g AgCI w reakcji z nadmiarem NaCI. ile mg tlenu znajdowało się w 1 dm badanej wody.8 g magnezu z kwasem octowym 4. Ile gramów wodoru powstaje w reakcji 4g cynku z kwasem solnym? 4.1-79.Stechiometria reakcji 4. a po 3 przepuszczeniu jej przez płuczkę z wodą objętość gazów zmalała do 3 dm . Oblicz. 4. jeśli z kwasem octowym przereaguje 4.1-81.25g. Do zmiareczkowania wydzielonego jodu zużyto 10 cm 0. utlenił jony 3 jodkowe do stechiometrycznej ilości jodu. Magnez reaguje z kwasem octowym.1-molowego roztworu AgNO3 potrzeba do otrzymania 14. że w reakcję z sodem wszedł tylko tlen. W mieszaninie gazów po reakcji nie stwierdzono obecności tlenu. który można otrzymać w reakcji 4. Do roztworu siarczanu(VI) miedzi zanurzono płytkę żelazna o masie 40 g. ile moli cząsteczek wodoru wydzieli się w czasie tej reakcji.chemia. a produktami reakcji są octan magnezu i wodór.07 g/cm dodano nadmiaru glinu. 4. Oblicz ile gramów srebra wydzieli się po zakończeniu reakcji wymiany. o ile wzrośnie masa zawartości tej zlewki po zajściu reakcji między obiema substancjami 4. który powstanie. Przy założeniu.sos.025 molowego roztworu 3 Na2S2O3. 4. 3 3 Do 50 cm 15% kwasu solnego o gęstości 1. Oblicz. jeżeli zmieszano 150cm 0. 3 W czystym tlenie amoniak spala się wg schematu: NH3(g) + O2(g) → N2(g) + H2O(c).pl .1-80. Po zakończeniu reakcji płytkę osuszono i zważono jej masa wynosiła 44 g.5 molowego roztworu chromianu (VI) potasu i 200g 10% roztworu azotanu(V) srebra.29 - . Do 700g 15% roztworu azotanu(V) srebra wprowadzono 30g cynku.1-71. jaka objętość tego gazu połączyła się z sodem 4. Porcję cynku poddano działaniu roztworu kwasu siarkowego (VI) o średnim stężeniu.1-82.1-77. oblicz. Oblicz a) objętość wodoru (warunki normalne). 3 Do zlewki zawierającej wodę wapienną wprowadzono 25cm dwutlenku węgla. ile cm 0. Oblicz. W wyniku zmieszania wodnego roztworu chromianu(VI) potasu z roztworem azotanu(V) srebra wytrąca się 3 czerwonobrunatny osad.1-74. 4. Wytrącony w tych warunkach osad MnO2. Oblicz masę roztworzonego cynku. http://www. do której dodano w nadmiarze: MnSO4.1-83. 4. po zakwaszeniu próbki H2SO4.1-72. Oblicz procent zawartości miedzi i cynku w próbce mosiądzu. 4.1-75. Oblicz.1-84. Oblicz gęstość (w warunkach normalnych) mieszaniny gazów przed reakcją.1-73. 4.

Oblicz zawartość procentową fosforu (P) w próbce. 3.1-88.0.1-86. M(P) . 4. jeżeli reakcja przebiega wg. Zmieszano 7 moli cynku ze 100g siarki. która z substancji przereagowała całkowicie. 4. wyrażona w procentach objętościowych. Jaki jest odczyn otrzymanego roztworu.1-93. W wyniku reakcji powstał ZnS. 3 Przepuszczono 1m powietrza (warunki normalne) przez roztwór Ba(OH)2 i stwierdzono powstanie 2. że 3 gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 0.521 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0.że produktami reakcji są tlenek węgla(IV) i woda.1-94. W wyniku tej reakcji otrzymano 66g tlenku węgla(IV). a której użyto za dużo i o ile. Oblicz masę i objętość tlenu.3081 g związku.64g węglanu baru. 3 Oblicz ile dm gazowego chlorowodoru(o wzorze HCl) otrzymano w reakcji 35.03 4. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.367 dm 0.1-90.1-99. 4.5 molowego roztworu chlorku wapniowego dodano 25 g chlorku wapniowego. równania: 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe 4.1-95. 4. jeśli wiadomo.11 g żelaza (jako jony Fe(III)). Reakcji spalania poddano 18g węgla.5 molowego roztworu kwasu solnego. Ile gramów glinu trzeba użyć do redukcji 54g tlenku żelaza(II).502 M roztworu HCl. Zawartość tlenku węgla(IV) w przepuszczonym powietrzu.239 dm 0.85 M(NH3) – 17. Ile gramów AgNO3 trzeba użyć do wytrącenia jonów chlorkowych z tego roztworu? 4.1-87. W celu identyfikacji pewnego metalu próbkę tego metalu o masie 1g roztworzono w nadmiarze rozcieńczonego roztworu 3 kwasu siarkowego(VI). 3 3 Obliczyć objętość (w dm ) 0. 3 3 Obliczyć objętość (w dm ) 0.00164g cm . . 4.5671 g próbki otrzymano 4. a następnie rozcieńczono wodą do 650 ml.Stechiometria reakcji 4. 4. 3 który wszedł w reakcje z węglem. 4. jeżeli z 0.1-92. Oblicz jaką objętość tlenu w warunkach normalnych zużyje się do spalenia 92g glicerolu. Ustal jaki to metal.1-89. Zapisz równanie reakcji.5g chloru z 1g wodoru. 3 Ile cm wodnego roztworu amoniaku (NH3 H2O ) o stężeniu 10% i gęstości 0.43g/dm . otrzymując 930cm wodoru(w warunkach normalnych). Zawartość jonów PO4 w badanej próbce oznaczono wagowo jako związek (NH4)3PO4 12MoO3.31. M((NH4)3PO4 12MoO3) . M(Fe) – 55. Ile powstało moli siarczku cynku.502 M roztworu HCl.1-91.5g cynku z kwasem siarkowym(VI)? . Ile gramów siarczku magnezu (MgS) powstanie w reakcji 12g magnezu z siarką? 4.1-98.1-96.96 g/cm należy użyć do całkowitego wytrącenia Fe(OH)3 z roztworu zawierającego 3. 3 Do 200g 5% roztworu NaOH dodano 500cm 0.1-85. 3 . 4.1-97. Obliczyć stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze. Do 300 ml 0.30 - . wiedząc . 4. że w swoich związkach jest on II wartościowy.619 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0. 3 Ile dm wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 6. wiedząc. jest w przybliżeniu równa. Gęstość tlenu 1.1876 4.

95g. zakwaszonego kwasem siarkowym. 10g stali zawierającej 98% wagowych Fe oraz 2% wagowych C rozpuszczono w kwasie siarkowym.64 g srebra. 4.01 molowego roztworu nadmanganianu potasu. że zawiera on 20% zanieczyszczeń.1-102. Azotan (V) potasu. W celu ustalenia zawartości siarki w węglu kamiennym. Próbkę azotanu (V) potasu umieszczono w otwartym naczyniu i ogrzewano do momentu. 3 W kolbie o pojemności 1dm w warunkach normalnych zebrane jest powietrze. Oblicz ile kg gipsu palonego można otrzymać z 10 kg gipsu krystalicznego zawierającego 90% czystego dwuwodnego siarczanu (VI) wapnia. podaj jaka objętość tego gazu połączyła się sodem? 4. otrzymany w ten sposób tlenek miedzi poddano redukcji wodorem.2-8. Oblicz procentową zawartość siarki w próbce węgła. Oblicz ile gram węgla można spalić całkowicie w tej objętości powietrza.52 g tego disacharydu uzyskano mieszaninę. poddany ogrzewaniu. W strumieniu powietrza prażono 370kg rudy zawierającej 3% siarczku miedzi CuS. Ile wynosi zawartość procentowa węglanu wapnia w tej skale wapiennej? 4. potrzebną do przygotowania 500g CuSO4·5H2O 4. natomiast wydajność procesu 80%.2-5. Oblicz masę mieszaniny zawierającej 40% CuO (resztę stanowi krzemionka).2-2. Wydajność reakcji 4. gdy masa stałej pozostałości wynosiła 88% początkowej masy próbki. 4. próbkę o masie 10g poddano całkowitemu spaleniu.2g na 1.2-9. a ilość otrzymanego dwutlenku 3 węgla mierzona w temperaturze T= 283 K pod ciśnieniem 1040 hPa wyniosła 20m .1at. Ilość moli KMnO4 w roztworze zmniejszyła się o połowę. jeśli wydajność całego procesu wynosiła 70%.2-3. jeżeli wydajność reakcji wynosi 70%? 4.Stechiometria reakcji 4. która w wyniku reakcji z tlenkiem srebra dała 8.2-4. 4.1-103. skoro z 10. Jaka ilość moli kwasu była potrzebna do o reakcji? Obliczyć masę wydzielonego wodoru oraz jego objętość w temperaturze 30 C i pod ciśnieniem 1. Zapisz równanie opisanej reakcji chemicznej. Jaką ilość wapienia poddano prażeniu. Podczas wypalania jednej tony wapienia w wapienniku otrzymano 532kg wapna palonego CaO. jeżeli wiadomo. traci tlen i przechodzi w azotan (III) potasu.sos. 4. jeżeli użyje się do reakcji 7g żelaza i 7g siarki.1-100. 4.31 - .pl . Gazowe 3 produkty spalania wprowadzono do 200cm 0. Oblicz jaki procent sacharozy uległ hydrolizie.2-7. Masa sodu pozostawionego na powietrzu zmieniła się po pewnym czasie z 1.1-101. http://www.2-1. Zakładając że w reakcję z sodem wszedł tylko tlen. 4. żelazo utworzyło FeSO4.chemia. Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g metanolu. Węgiel nie reagował z kwasem. Oblicz ile gramów siarczku żelaza (II) można otrzymać. Obliczyć masę otrzymanej metalicznej miedzi.2-6.2. Oblicz ile % azotanu (V) potasu uległo rozkładowi. 4. 4.

Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku w pewnej temperaturze T. w stosunku molowym 1 : 3. jeżeli na zmiarkowanie próbki roztworu o masie 50 g zużyto 100 3 cm 0.3 dm pozostałości gazowej. jaki procent substratu.Stechiometria reakcji 4. a 3 następnie całkowitym wykropleniu metanolu. Mieszaninę gazowa składająca się z CH4. miała średnią masę mola 28. a drugiego 90%. Ile moli wodoru potrzeba do utwardzenia 1 mola trioleinianu gliceryny? 4. Chemia organiczna 4.3. nie wziętego w nadmiarze. Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymana w reakcji utleniania amoniaku tlenem. 4.3-1. .3-3.2-14. Jednym ze sposobów oznaczania ilości glukozy jest metoda jodometryczna. ile gramów glukozy znajduje się w 600 g roztworu. Spalając pozostałość w nadmiarze tlenu otrzymano 115cm CO2. Jaka część mola amoniaku użytego do reakcji utleniła się do tlenku azotu? 4.1 molowego roztworu jodu. Wydajność pierwszego etapu wynosi 70%.3-5. W wyniku hydrolizy 157 mg polipeptydu o masie molowej 785 g/mol otrzymano 193 mg mieszaniny aminokwasów Z ilu reszt aminokwasowych składał się ten polipeptyd? 4. Wyznacz skład mieszaniny w % objętościowych. 4. Ile trzeba benzenu użyć do dwuetapowej syntezy prowadzącej przez toluen do kwasu benzoesowego w celu otrzymania 200kg kwasu benzoesowego. 4.2-15. Ile gramów toluenu potrzeba do syntezy 30g p-nitrotoluenu gdy wydajność reakcji wynosi 60%. przereagował.2-13. 324 gramów skrobi poddano hydrolizie do glukozy.2-10. jeżeli fermentacja przebiegła z 30%. Wszystkie objętości gazów były mierzone w tych samych warunkach.3-2. Zakładając. dało po przejściu przez aparat kontaktowy.2-11. 7. 4. Oblicz. jeżeli z 50g azotu otrzymano 51g amoniaku 4. że 3 10 dm mieszaniny tlenku węgla z wodorem. Ile ton kamienia wapiennego zawierającego 85% wagowych CaCO 3 należy użyć aby otrzymać 220kg CO2 w wyniku rozkładu CaCO3 (zapisz równanie reakcji rozkładu)?.32 - . której przebieg ilustruje równanie: C6H12O6+I2+2KOH-->C6H12O7+2KI +H2O.7 g.3-6. 4. W badaniach nad kontaktową metodą syntezy metanolu z tlenku węgla i wodoru stwierdzono w jednym z doświadczeń. Obliczyć.3-4. 4. C2H6 i C2H4 przepuszczono przez wodę bromowa i stwierdzono ze objętość 3 3 3 mieszaniny zmniejszyła się z 160cm do 85 cm .2-12. że proces przebiegł w 100% oblicz ile gramów etanolu powstanie w procesie fermentacji glukozy otrzymanej w procesie hydrolizy. Siarkowodór otrzymuje się w reakcji siarczanu żelaza z kwasem solnym zgodnie z równaniem chemicznym: FeS+2HCl → FeCl2+H2S Ile gramów FeS należy użyć aby otrzymać 2 mole siarkowodoru jeżeli wydajność materiałowa reakcji wynosi 75%? Masa molowa FeS jest równa 88g/mol. Ile należy użyć tego kamienia gdyby wydajność reakcji rozkładu wynosiła 95% 4.

sos. przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą niż objętość par węglowodoru (obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury). 4.3-15. Ile procent octanu wapnia uległo rozkładowi? jakie były produkty rozkładu? 4. W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 9. że proces fermentacji przebiegł do końca. 4. Jaką ilość glukozy poddano fermentacji. homolog etynu spalono całkowicie w tlenie.12 dm ( warunki normalne) alkanu o gęstości 1. 3 3 Dwutlenek węgla.9 g.3-18. Ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie. że w skład tej benzyny wchodzi tylko heksan i oktan. 3%CO2 i 2%N2. bromobenzenu. 15.2 kg alkoholu. którą następnie poddano procesowi fermentacji. Po przerwaniu ogrzewania. 4. Ile dm wodoru (warunki normalne) wydzieliło się podczas reakcji? 4. Przyjmując.pl . 3 Oblicz objętość powietrza niezbędną do spalenia 1m gazu ziemnego (warunki normalne) zawierającego 90% metanu.3-11.Stechiometria reakcji 4. Oblicz stężenie procentowe powstałego etanolu.3-9. aby powstał dwutlenek węgla? 4. że wydajność reakcji wynosi 80 % 4.3-12. 4. w naczyniu znajdowała się substancja stała o masie 12.8 g. otrzymany w wyniku całkowitego spalenia 1.chemia.3-17. http://www. aby otrzymać 5g fruktozy przyjmując. 5% etanu. ustal stosunek liczby cząsteczek heksanu do liczby cząsteczek oktanu.8g benzenu tak.3-14.34 g/dm 3 3 wprowadzono do 10 cm 30%-owego wodnego roztworu NaOH o gęstości 1.3-20.3-16.3-10. Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru.3-8.11 g/cm użyto do reakcji z Ag2O jeżeli wydzieliło się 21. Rozkład termiczny soli wapniowych lub barowych kwasów karboksylowych prowadzi do ketonów.6g srebra? 4. Pewien węglowodór. 3 Ile dm tlenu potrzeba do spalenia trzech moli pentanu. 4. Stosunek liczby cząsteczek produktów całkowitego spalania benzyny . bez względu na jej skład procentowy? 4.33 g/cm . 3 3 Czy 10m powietrza (warunki normalne) wystarczy do całkowitego spalenia 0. zakładając. 3 Ile dm powietrza odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do spalenia 7. jaka jest (w warunkach normalnych) objętość wytworzonego dwutlenku węgla 4. 20 C) 4.3-7. W 400g wody rozpuszczono 135g glukozy. Ile gramów benzenu należy użyć aby otrzymać 15.3-19. 4. podany skład jest procentowym składem objętościowym. Oblicz jaka masa osadu wytraciła się na dnie naczynia (temp.3-13.33 - .77m mieszaniny metanu i etanu. 3 Do naczynia zawierającego 5g fenolu rozpuszczonego w benzenie wrzucono 2g potasu.8g octanu wapnia ogrzewano w otwartym naczyniu. 3 Jaką objętość 36% roztworu aldehydu mrówkowego o gęstości 1. 3 Ile dm powietrza potrzeba do spalenia 20 gramów pentanu.CO2 do H2O wynosi 15:17.3-21.

masa cynku zawartego w tym kawałku stopu.Stechiometria reakcji 4.8g mieszaniny wapnia i magnezu. .0 g. 3 Otrzymaną zawiesinę ogrzano i dodano do niej 33 ml 5M kwasu solnego. Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9%masowych węgla? 4.2077 g wobec oranżu metylowego zużywając 27. 4. dodano 8. 4.4. Z kolei.4-6.331dm w przeliczeniu na warunki normalne. z mieszaniny po reakcji z kwasem solnym usunięto ilościowo piasek (odsączenie.4-13. Odliczyć masę i zawartość procentową Li2CO3 i BaCO3 w próbce. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny. Do 816g mieszaniny zawierającej Na2CO3 i Na2CO3 10H2O dodano nadmiaru kwasu solnego. Jaka była. 4. dołączenie roztworu z przemywania do przesączu). odniesiona do warunków normalnych.4-8. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym 3 wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm . W wyniku reakcji wydzieliło się 0. Oblicz skład procentowy stopu.3g siarczanu (VI) baru. Tak otrzymany roztwór miareczkowano 0. Osad zawierający mieszaninę chlorku i jodku srebra przemywano na sączku wodą chlorową.917 dm wodoru (warunki normalne). Ustalanie składu mieszanin 4. W wyniku reakcji otrzymano 23. Ile procent (objętościowo) dwutlenku siarki zawierała mieszanina gazów? . Oblicz.4-7. Oblicz zawartość procentową tlenku sodu w mieszaninie wyjściowej. jeśli stop zawierał 30.8951 dm dwutlenku węgla. Do kwasu solnego użytego w nadmiarze. Masa pozostałości. chlorku wapnia i piasku wlano 100 ml wody destylowanej.7 mL roztworu kwasu solnego. 4.48%.86 mol/dm . Mieszaninę złożoną wyłącznie z Li2CO3 i BaCO3 o masie 0. skoro wiadomo.7 mL HCl. 3 3 Roztworzenie pewnego stopu Zn i Mg wymagało 0.4-3.4-10. Określ zawartość procentową (wagową) wszystkich trzech związków wapnia w mieszaninie wyjściowej. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. 3 2 g stopu miedzi i srebra rozpuszczono w stężonym kwasie siarkowym(VI).4-1. była równa 6.1007 g zmiareczkowano za pomocą 12. Do 10 g mieszaniny węglanu wapnia.4-2. że zawartość procentowa wapnia wynosi 39. Po zakończeniu reakcji objętość 3 wydzielonego wodoru.1234 M roztworem NaOH wobec błękitu bromotymolowego zyżywając 33. 4. 4. W wyniku tej reakcji wydzieliło się 6 moli CO2. 4.4-12. Wydzielający się gaz zajął objętość 0.2 kg. Stężenie kwasu solnego wyznaczono miareczkując odważkę węglanu sodu o masie 0.4-5. Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono w roztworze azotanu srebra.34 - . przemycie.0 grama rozpuszczono w HCl i otrzymano 1.4-4.8% Zn? 4. Podaj skład procentowy osadu.2 ml titranta. wyrażona w gramach. 4.72 dm . 3 5 m azotu i dwutlenku siarki przepuszczono przez płuczkę z ługiem sodowym. wodorotlenku wapnia. cynku i miedzi o masie 7. Do 20 g mieszaniny tlenku baru i tlenku sodu dodano roztworu kwasu siarkowego(VI) w nadmiarze. która nie uległa rozpuszczeniu wynosiła 2. 3 3 Do 94cm mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm tlenu. Po ilościowym przebiegu reakcji masa osadu zmalała o 10%. Oblicz skład procentowy stopu 4. 3 Próbkę stopu żelaza. Oblicz. Ile gramów azotanu srebra zawierał roztwór? 4.867 dm roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 2. ile gramów bezwodnej soli Na2CO3 było w mieszaninie przed reakcją z kwasem solnym.4-9. ile gramów wapnia było w mieszaninie użytej do reakcji z kwasem solnym. Masa płuczki wzrosła o 3.4-11.

Oblicz skład procentowy masowy mieszaniny poddanej rozkładowi 4.7% tlenku węgla (IV). Oblicz zawartość procentową soli w mieszaninie. 3 Na rozpuszczenie 3. przemyciu i wysuszeniu wynosiła 1.7 g mieszaniny składającej się z manganianu(VII) potasu oraz chloranu(V) potasu.863 dm wodoru. jeżeli na zmiareczkowanie odważki mieszaniny o masie 3 0. Ile procent azotanu(III) amonu zawierała mieszanina? 4.35 - . Oblicz wagową zawartość cynku w stopie. Oblicz liczbę moli srebra. Obliczyć skład procentowy tej mieszaniny. W celu oznaczenia zawartości glinu i cyny w próbce stopu o masie 20 g poddano ją 3 reakcji z kwasem solnym. aż do ilościowego wytrącenia osadu.4-18.4-20. Masa pozostałości wynosiła 8g. Po spaleniu mieszaniny i skropleniu pary 3 3 wodnej objętość gazów wynosiła 9 cm w przeliczeniu na warunki normalne. Po pewnym czasie masa płytki wzrosła do 105g.Stechiometria reakcji 4. Oblicz zawartość procentową glinu i cyny w stopie. Obliczyć procentową zawartość KCl w mieszaninie KCl i NaCl. Oblicz procentowy skład stopu.6 g osadu AgCl. W wyniku przepuszczenia pary wodnej nad rozżarzonym żelazem (10g) otrzymano 14g mieszaniny tlenku żelaza (III) i tlenku żelaza (II) dwużelaza(III). 3 3 Do naczynia wprowadzono 10 cm mieszaniny tlenu i azotu oraz 5 cm wodoru. sporządzonej z 2 objętości 6molowego HCl i 3 objętości 4-molowego H2SO4. wiedząc. Mieszanina węglanu wapnia i węglanu magnezu zawiera 44. 4.4-22.3 ml AgNO3 o stężeniu 0. 4. Do roztworzenia próbki mosiądzu (stop miedzi z cynkiem) o masie 50g zużyto 289.4-17. cyny i glinu. 4. Ile cm tlenu zawierała wyjściowa mieszanina.4-24. Miedzianą płytkę o masie 100g wrzucono do roztworu azotanu(V) srebra. b) skład procentowy mieszaniny tlenków. 4.09810 mol/dm .5 63% roztworu kwasu azotowego (V).4-15. Obliczyć: a) objętość wydzielonego wodoru (warunki normalne). 3g mieszaniny bezwodnych soli chlorku sodu i azotanu(V) sodu rozpuszczono w wodzie i dodano roztwór azotanu srebra. 3 Otrzymano 1790 cm tlenu w przeliczeniu na warunki normalne.pl .1035 mol/dm oraz 10. Masa osadu po odsączeniu. że zawiera on 80% miedzi.8 ml NH4SCN o stężeniu 3 0.4-25.4-21. gdy przestały wydzielać się gazy. Rozkładowi termicznemu poddano 7. W reakcji wydzieliło się 2. 10g mieszaniny chlorku potasu i azotanu(III) amonu prażono aż do momentu.2343 g metodą Volharda zużyto 42.chemia.4-16. 4.4-14.47g. Jaka część mola amoniaku użytego w reakcji utleniła się do tlenku azotu? 4. Obliczyć skład procentowy mieszaniny soli.51g stopu glinu z magnezem zużyto 50cm mieszaniny kwasów. Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymywana w reakcji utleniania amoniaku tlenem miała średnią masę mola 28. http://www. Jaki był skład procentowy mieszaniny? 4. Brązal jest stopem miedzi. 4. Po odsączeniu i wysuszeniu otrzymano 160. Otrzymano mieszaninę żelaza i tlenku żelaza(II). 74 g mieszaniny NaCl i KCl rozpuszczono w wodzie i dodano w nadmiarze stężonego roztworu AgNO3. 3 Na zredukowanie 3 kilomoli tlenku żalaza(III) zużyto 89.6 m tlenku węgla(II) (warunki normalne).sos.4-27.4-19. 4. która osadziła się na tej płytce.4-23.7 g. 4. 4.4-26.

gdy inne nie reagują z kwasem. 3 Pod działaniem kwasu na 1g stopu metali wydzieliło się 2. . w przeliczeniu na warunki normalne.Stechiometria reakcji 4.24dm wodoru. a najmniejsza.4-28. gdy drugi składnik stanowi metal o możliwie najniższej wartości stosunku masy atomowej do wartościowości. Jaki metal jest głównym składnikiem stopu? Jaka jest jego minimalna i maksymalna zawartość? Wskazówka: Zawartość główego składnika jest największa.36 - .

5. mrozt Oczywiście wzorów tych. 3 Obliczyć. Stężenie molowe 3 3 Stężenie molowe określa nam ilość moli substancji rozpuszczonej w 1dm roztworu. oprócz podstawowego wzoru na stężenie molowe: CM  Bardzo łatwo się je wyprowadza korzystając z podstawowych zależności.Stężenia roztworów 5.1-5. Liczbę moli n obliczamy ze wzoru  3] V[cm V[cm3 ] 1000 ms n=m/M.1-4. V[dm3 ] Często objętość roztworu podawana jest w cm .pl . n  drozt  1000 Podstawiając to wyrażenie na stężenie molowe otrzymamy: CM  . 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm roztworu.1-molowego roztworu? 5. czyli roztwór o stężeniu x mol/dm 3 oznacza. należy objętość n 1000n 3 3 3 wyrażoną w cm podzielić przez 1000: V[dm ]=V[cm ]/1000. czyli CM  .1-7.sos. Z zależności d=m/V łatwo obliczyć objętość 3 3 roztworu: V=mrozt/drozt (gęstość najczęściej podawana jest w g/cm .5M roztworu bromku wapnia (CaBr2) znajduje się 5g CaBr2? http://www. czyli CM  . Vrozt mrozt=ms+mrozp 5. że w 1dm tego roztworu znajduje się x moli substancji rozpuszczonej. ile moli substancji znajduje się w 0. 5. W celu przeliczenia objętości roztworu z cm na dm . W jakiej objętości 2.1-2. Obliczyć stężenie molowe roztworu.37 - . Stężenia roztworów + Substancja rozpuszczana ms rozpuszczalnik mrozp. Vrozp roztwór mrozt. 5. Obliczyć stężenie molowe roztworu. 3 3 3 n V[dm3 ] nie trzeba się uczyć na pamięć.5-molowego roztworu znajdują się 2 mole substancji? 5. 3 W 6dm roztworu znajduje się 234g siarczku sodu (Na2S).1-6.1.1-1. więc obliczona objętość wyrażona jest w cm ). Ms V[dm3 ] Niekiedy zamiast objętości roztworu podawana jest jego masa oraz gęstość.1-3. Zgodnie z definicją.2dm 0. 3 W 150cm roztworu znajduje się 50g chlorku wapnia (CaCl2). 3 Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0. 5. stężenie molowe liczone n 3 jest ze wzoru: CM  . gdzie V określa objętość roztworu wyrażoną w dm .chemia. 5.6dm roztworu 2-molowego. W jakiej objętości 0.

5. aby otrzymać roztwór o stężeniu 0.5 kg roztworu o stężeniu 4. Gęstość roztworu przyjąć za równą 1g/ml.Stężenia roztworów 5.19 g/cm .1-16.1 mola P2O5 W 1dm .5 mola na dm . 5.5g chlorku magnezu. 3 Oblicz stężenie molowe roztworu H2SO4 wiedząc. Oblicz ile a) moli 3 3 b) gramów KOH potrzeba do sporządzenia 400 cm roztworu tego związku o stężeniu 0. 3 3 Do 200cm wody dodano 11.1-20. Oblicz stężenie molowe tego roztworu. 3 3 3 Ile cm wody należy odparować z 200 cm roztworu NaCl o stężeniu 0.40 mol/l i gęstości 1.1-22. 3 Ile gramów Ca(NO3)2 należy dodać do 25cm 0.1-14.5 dm wody i otrzymano roztwór o gęstości 1. Mamy wodny roztwór kwasu azotowego(V) o stężeniu 22. 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150cm wody. Oblicz p(SO4 ) 5. MNaOH=40.1-19.1-molowego roztworu? 5. Obliczyć stężenie molowe roztworu MgHPO4.1-21.1-23.5mol/l.2 mol/dm . Oblicz ułamek molowy HNO 3 w tym roztworze. 5. oblicz stężenie molowe 5.1-11.1-13. 3 3 117g chlorku sodu rozpuszczono w 0. 3 3 Oblicz ile gramów KOH potrzeba do sporządzenia 200cm roztworu tego związku o stężeniu 0.1-25. 3 W 800 cm roztworu znajduje się 9.2g kwasu borowego? 5. 3 3 Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0.25 mol/dm i gęstości 1.1-12. 5.23g/cm 5.8g tego kwasu.1-18. aby podwoić stężenie jonów azotanowych(V)? 5.7g NaCl i całość rozcieńczono wodą do objętości 500cm .38 - .1-9.5dm roztworu.500 g/ml.48 g jonów siarczanowych 2 . 5.1-10.1-15.1-24. 2W 200 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) znajduje się 0. MH2O=18. że w 200 cm roztworu znajduje się 9. Oblicz stężenie molowe roztworu? 5.1-8.5mola/dm 5. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu NaCl. 3 3 Oblicz ile gramów wodorotlenku potasu znajduje się w 0. jeśli gęstość tego 3 roztworu wynosi 1.25-molowego roztworu tej soli.0g. 5.02g 5. który w 200cm zawiera 6. W 6 decymetrach sześciennych znajduje się 234g siarczku sodu.5 3 mol/dm 5. 3 Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 200cm 0. 5.1-17. 3 3 Ile gramów siarczanu(VI) sodu (Na2SO4) znajduje się w 300cm roztworu o stężeniu 2 mol/dm ? .2 g/cm . 3 Roztwór wodny MgHPO4 zawiera 0. Obliczyć ułamek molowy NaOH w wodnym roztworze o stężeniu 0.

Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%? 5. jeżeli gęstość roztworu wynosi 0.Stężenia roztworów 5. Gęstość roztworu 3 d=1.5g sodu do 200g wody. gdy dane jest stężenie i masa roztworu/rozpuszczalnika .sos. Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200g roztworu 5%? 5. czyli mrozt=dVroztw.stęzenie. Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%? 5. 5.5kg roztworu 2%? 5.1-26.pl .04 g/cm 5.chemia. 5.02g/cm .2g nadtlenku wodoru.39 - . Stężenie procentowe Stężenie procentowe (pro cent – na sto) określa nam ilość substancji rozpuszczonej w 100g roztworu.2-9. 3 Jakie jest stężenie molowe jodku potasu KI zawierającego 83 gramy tej substancji w 2 dm roztworu? 5.2-3.2-8.1-27. 3 Obliczyć stężenie molowe 96% kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1. 5. jeśli gęstość 3 roztworu d=1. 5. 3 3 Obliczyć stężenie procentowe nadtlenku wodoru w wodnym roztworze o gęstości 1. 3 Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150 cm wody.23 g/cm 5.1-29. wiedząc.84g/cm .79 g/cm .1-28. Ile gramów substancji należy rozpuścić w 360g wody. 3 Oblicz stężenie molowe 30% wodnego roztworu amoniaku (NH3). Zgodnie z definicją stężenie procentowe liczone jest m ms ze wzoru: c%  100% s  100% . że 1dm takiego roztworu zawiera 61. że w 100g roztworu znajduje się x g substancji rozpuszczonej. czyli stężenie x% oznacza. 3 Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 g siarczku sodu w 6dm wody.masę roztworu/rozpuszczalnika gdy dane jest stęzenie i masa substancji rozpuszczonej Często zamiast masy roztworu (rozpuszczalnika) podana jest jego objętość i gęstość. wiedząc. 5. Masę roztworu (rozpuszczalnika) można wtedy obliczyć w oparciu o wzór na gęstość: d=m/V.2-7.2-10. Ile soli znajduje się w 0.2.2-1. aby otrzymać roztwór 20%? http://www.89g/cm . że gęstość tego roztworu wynosi 0. Gęstość acetonu 3 wynosi 0.2-5.masę substancji ms. 3 3 Ile wody zawiera 1dm 45% roztworu wodnego substancji organicznej.2-2.9g cm ? 5.2-6.2-4. Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez wprowadzenie 11. 3 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm acetonu. gdy dana jest masa substancji i masa roztworu/rozpuszczalnika . 5. Z tego wzoru (lub z jego przekształconej formy) możemy wyliczyć: mrozt mrozp  ms .

2-19. 5.2-16. 2.2-15. Do 600 g 4% roztworu dodano 50 g wody i dosypano 20 g soli i wymieszano. Oblicz stężenie procentowe roztworu? 5. . Jaką objętość alkoholu trzeba zmieszać z wodą aby otrzymać 50g 25% roztworu? 5. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.2-17. 0.2-27.2-26. 5.18g/cm i stężeniu 20% dodano 10g granulek tego wodorotlenku. Obliczyć procentową (wagową) zawartość cynku w mieszaninie. b=2.05 g/cm otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 23. W jakim stosunku masowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w wodzie w oddzielnych naczyniach otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych? 5. Ile sody i ile wody potrzeba do przygotowania 250g roztworu 2% 5.Stężenia roztworów 5. Roztwór zawiera masowo 10% NaCl 10% NaBr 10% KCl.2-24. 5. Oblicz stężenie procentowe kwasu azotowego w którym na jeden jon wodorowy przypada osiem cząsteczek wody 5. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.2-23. Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu fluorowodorowego otrzymanego po rozpuszczeniu 50.5 moli CuCl 2 oraz 1. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. 5. 5.5m. 5. Oblicz c% kwasu solnego.8 mola ZnO i 1. 0. Ile gramów jodu i ile centymetrów sześciennych alkoholu etylowego .8 grama/centymetr sześcienny potrzeba do sporządzenia 15g jodyny czyli 10% roztworu jodu w alkoholu etylowym 5. Przygotowano mieszaninę złożoną z 1. że tlen stanowi 20% objętości powietrza.9 dm chlorowodoru w 350 g wody.5m. 3 3 Oblicz stężenie procentowe i molowe kwasu solnego o gęstości 1. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. Jakich jonów jest w tym roztworze najwięcej i dlaczego? 5. 5. Do 500 g 16% roztworu soli dosypano 40 g soli i odparowano 87 g wody.2-21.2-13. Oblicz masę tlenu w namiocie o wymiarach : h=1.2-11. a=2m. 5.2-14. Po jakim czasie. jeśli śpią w nim dwie osoby i nie następuje dopływ 3 świeżego powietrza? Człowiek zużywa ok. jeżeli do 100g wody dodamy 10g 36%roztworu HCl. .0 litrach wody. w namiocie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy. Do 60g 12% roztworu soli dodano 20g tej samej soli.5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodowego chlorku miedzi(II) CuCl2 2H2O.2m tlenu na godz. 3 Do 300g 7% kwasu cytrynowego dodano 250 cm wody i dosypano 12g kwasku.40 - .2-22. W 0. 3 3 Do 80cm roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1.5 mola CuO. Przyjmij.2-20.2-18.2-25. 5.0 litrów HF odmierzonego w temperaturze 27°C i ciśnieniu 2Atm w 2.2-12.2 mola ZnCl2. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. Gęstość odszukaj w tablicach.

3 Jaka objętość gliceryny należy odmierzyć aby otrzymać 300g 20%roztworu.sos. W 0. Do 20g 10% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano 5g wody.chemia. .2-39. W 40% roztworze na 1 cząsteczkę alkoholu przypada 6 cząsteczek wody.2g/cm ? http://www.2-41.5 dm wody o gęstości 1 g/cm rozpuszczono 1.5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodnego chlorku miedzi(II) CuCl2 2H2O. Jaką objętość wody należy dodać do 250 g. W kwasie solnym.2-43. jeżeli średnia zawartość uranu w powierzchniowej warstwie ziemi wynosi 2.2-34. w której na jedną cząsteczkę tego związku przypada 1887 cząsteczek wody? 5. 3 3 3 W 0. że roztwór zawiera 5 ppm wolnego jodu. 5. Mleko zawiera około 4% laktozy. W skład siarkowych wód mineralnych wchodzi siarkowodór. 5. Oblicz ile gramów laktozy spożywa człowiek wypijający rano i wieczorem po szklance mleka. który jest mocnym elektrolitem. 5.12 dm chloru.2-33. na jeden jon wodorowy przypadają 23 cząsteczki wody. Ile gramów osiemnasto wodnego siarczanu(VI) glinu użyto do sporządzenia 250g 5% roztworu siarczanu(VI) glinu? 5.2-40.924 g/cm ze zwykłą wodą. 3 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli kuchennej w 25dm wody. Obliczyć stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego .Stężenia roztworów 5.2-44. Oblicz a) w ilu gramach wody 3 3 b) w ilu dm wody (d=1g/cm ) należy rozpuścić 40g cukru.2-36. 10% roztworu kwasu octowego. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. jaką objętością wody należy zmieszać z 15-procentową wodą amoniakalną o gęstości d=0. Ile procent siarkowodoru zawiera woda siarkowa. jeśli gęstość gliceryny wynosi 1.2-42. aby otrzymać 8-procentową wodę amoniakalną. Oblicz stężenie procentowe tego kwasu.4 ppm? 5. 50.2-38.2-30.5g/cm . 5. 3 Oblicz. 2 3 Ile uranu zawiera warstwa ziemi o grubości 1m.2-32. aby otrzymać roztwór o stężeniu 20% 5.2-31.pl . 5.2-37. Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9% masowych węgla? 5.41 - . azotanu(V) wapnia [Ca(NO3)2 4H2O] w 130g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanej wody chlorowej.2-35. Po przeprowadzeniu analizy okazało się. H2S.2-29. 5. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu. ( Przyjmij. 5.0 g KI rozpuszczono w 450g wody. aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%. Ile miligramów jodu zawierał jodek potasu? 5. że masa szklanki mleka wynosi 250 g) 5.2-28. powierzchni 1000m i gęstości 1. 5. Oblicz masę cząsteczkową alkoholu. 5.

2-58.6 g kwasu.2-46.2-45.21 3 g/cm . 12 g tej mieszaniny dodano do 250 g wody. Ile gramów wody i ile gramów chlorku potasu należy użyć do przygotowania 200 g 2. 3 3 Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości d=1. jeżeli wiadoemo.12 g/cm dodano do 200cm CCl4 o gęstości 1. Obliczyć stężenie procentowe Br2 w tak otrzymanym roztworze 5. który w 100 cm zawiera 33. Przygotowano mieszaninę KOH i NaOH w stosunku molowym: n (KOH) : n (NaOH)=1:3.2-55.04g/cm . Obliczyć stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.2-53.8g/cm 5.8 g/cm dodano 400cm H2O.2-48. Pewien deszcz zawierał 0. 5. Iloma cząsteczkami Cl2O7 należałoby nasycić 200g wody. Otrzymano nowy roztwór o gęstości 1. Jakie jest stężenie procentowe NaCl w roztworze 5.5% .2-59.2-50. Oblicz. aby powstał 10% rozwór kwasu chlorowego(VII)? 5.2-49. Obliczyć stężenia procentowe obu soli w tak otrzymanym roztworze 5.7g krystalicznego kwasu salicylowego w 100cm etanolu o gęstości 0. 5. 3 3 3 Do 10 cm 90% roztworu H2SO4 o gęstości równej 1. 5. 3 Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 2dm 3. Oblicz stosunek liczby cząsteczek H2O2 do liczby cząsteczek H2O w 10-procentowym roztworze nadtlenku wodoru w wodzie. 5.75%-owego roztworu? Gęstość tego roztworu wynosi 3 1. Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego. 5. Obliczyć stężenie procentowe amoniaku w tak otrzymanym roztworze 5. 5. Obliczyć stężenia procentowe obu składników w tak otrzymanego roztworze. że można go sporządzić 3 3 przez rozpuszczenie 1.6 g/cm .2-60. 2 Analiza wody deszczowej wykazała. 5. 3 3 3 3 W 10 cm Br2 o gęstości 3. Jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3.2-56.5% roztworu chlorku potasu.2-57. ile gramów kwasu spadło na obszar 1km 3 podczas 35 mm opadu deszczowego. W 500g roztworu soli kuchennej znajduje się 5g NaCl.2-54.2 g/cm . zawierającej 40% NaBr i 60% KBr. to ile soli pozostanie po odparowaniu 1 t wody morskiej? 5.Stężenia roztworów 5. że zawiera ona 0.2-51. 5. Oblicz.0006% kwasu azotowego (V) i 0.0005% kwasu siarkowego (VI). Do 300 g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500 g wody a) obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu b) jaką objętość 0.2-52. W 30 g wody rozpuszczono 6 g mieszaniny. jaka ilość tych kwasów opadnie na obszar 1ha wraz z deszczem tworzącym warstwę grubości 30 mm. Gęstość wody deszczowej d=1g/cm . 3 3 500 dm amoniaku (warunki normalne) rozpuszczono w 1 dm wody destylowanej.0001% H 2SO4.42 - .2-47.503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl z 25 g roztworu po rozcieńczeniu.

2-64. dlatego po ochłodzeniu roztworu nadmiar substancji wykrystalizowuje z roztworu. 3 Przyjmując gęstość wody deszczowej d=1g/cm .26g/cm należy wziąć aby otrzymać 200g 15% wodnego roztworu gliceryny.43 - . Ile gramów wody i ile gramów soli zawiera 400 gramów roztworu soli o stężeniu 20%. Oblicz stężenie procentowe roztworu.woda (1:2). 5. 5. Kości zawierają 58% Ca3(PO4)2 i 2% Mg3(PO4)2. że w 1dm znajduje się 20mg kwasu azotowego(V) i 50 mg kwasu siarkowego(VI). 5.2-67. 5. Do 80g 15% roztworu H2SO4 dodano 20g wody. 100  R c% oraz R  100g (tu również korzystamy z definicji stężenia procentowego – w 100g roztworu o stężeniu c% 100  R rozpuszczone jest c% g substancji). że w 200g wody rozpuszczono 24g chlorku miedzi(II).2-62. Rozpuszczalność ze stężeniem procentowym powiązana jest następującymi wzorami: R W 100g rozpuszczalnika rozpuszczone jest R g substancji (zgodnie z definicją rozpuszczalności). Oblicz ile wody należy odparować ze 100kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej.2-61. W pewnej temperaturze rozpuszczalność dwóch substancji A i B jest jednakowa. Rozpuszczalność substancji Rozpuszczalność definiowana jest jako ilość substancji jaka może być rozpuszczona w danej temperaturze w 100g ms rozpuszczalnika. aby otrzymany roztwór miał stężenie większe niż 20%? 5.68g/cm . Jakie jest stężenie otrzymanego roztworu. b) molowe? http://www. jeżeli rozpuszczalność KNO3 w 283K wynosi 22g. Zgodnie z definicją rozpuszczalność R liczymy ze wzoru: R  100g .3-1. wiedząc. Obliczyć wydajność procentową procesu oczyszczania. 3 Analiza wody deszczowej wykazała. 3 Jaką objętość gliceryny o gęstości 1.2-66. Obliczyć rozpuszczalność jodku potasu. Dla większości substancji rozpuszczalność wzrasta wraz z temperaturą. czyli c%  100% .2-65. 5. W celu oczyszczenia saletry potasowej przez krystalizację rozpuszczono 300g saletry w 200g wody w temperaturze wrzenia następnie ochłodzono roztwór do temperatury 283K. 5. Jaka jest % zawartość P2O5 w kościach? 5. Czy jednakowe są stężenia: a) procentowe.2-63. a jego gęstość wynosi 3 1.3-3.3.chemia. 5.Stężenia roztworów 5.pl .3-2. oblicz stężenie procentowe kwasów w badanej deszczówce. 5.sos. mrozp Roztwór w którym w określonej temperaturze rozpuszczona jest maksymalna ilość substancji (czyli zgodna z rozpuszczalnością w danej temperaturze) nazywa się roztworem nasyconym. jeżeli nasycony w 293K roztwór ma stężenie 6mol/dm3.

oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w o temperaturze 50 C? 5. w temperaturze 286K. 50 C roztworu ochłodzi się do 10 C? 5. tego nasyconego w temp. 5. że w tej temp. Rozpuszczalność substancji w wodzie w temp. obliczyć. że nasycony w tej temperaturze roztwór zawiera 29. w 100g wody rozpuszcza się 140g KNO3). jeżeli podwyższymy temperaturę do 323 K.3-6. 5. .20oC wynosi 25g. aby po oziębieniu do temp. jeśli wiadomo.3-11. 5. 80oC.3-18. 20oC sól nie wykrystalizowała z roztworu? 5. nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w Wodzie w temperaturze 30oC. Ile gramów soli należy rozpuścić dodatkowo w tym roztworze. o Wiedząc. 5. o Stężenie procentowe roztworu nasyconego saletry potasowej w temperaturze 35 C wynosi 35%.Stężenia roztworów 5.5% MnSO4.3-12. Sporządzono 187.3-9. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Ile wody należy dodać do 450g roztworu saletry. że rozpuszczalność wodorotlenku sodu w wodzie o temperaturze 20 C wynosi 108g/100g H2O.44 - . 343K? (Wiemy. Oblicz rozpuszczalność jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10% 5.3-10. aby po oziębieniu do temperatury 10 stopni był nadal roztworem o nasyconym a cała ilość saletry znajdowała się w roztworze. nasyconego w temperaturze 35 stopni. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej temperaturze. Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji. 5. oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu NaOH w wodzie. 50 C wynosi 85. jeżeli w 150 g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli.3-14. 5. 5.5g.32g chlorku amonu. Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu w temperaturze 20oC dodano 200g wody.3-4.3-16. o o Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w temp. Ile wody trzeba dodać do 135. Obliczyć rozpuszczalność hydratu siarczanu manganu(II) (MnSO4 7H2O) w wodzie.30 C. o W jakiej ilości wody należy rozpuścić 120 g azotanu(V) ołowiu(II) aby otrzymać roztwór nasycony w temp. a w 10 C jest równa 21g. Do 160g wody o temperaturze 20oC dodano 88. Rozpuszczalność saletry potasowej w temperaturze 10 C wynosi 24g. 5. nasyconego w temp. jeżeli 150g. Jaka jest rozpuszczalność soli.3-15. Oblicz ile gramów tej soli o o wykrystalizuje z roztworu.3-7. Oblicz rozpuszczalność substancji jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 30% . w tej temperaturze.3-19. 5.5 g roztworu saletry potasowej.5g roztworu KNO3 o stężeniu 20%. Oblicz jakie jest stężenie procentowe wodnego. Korzystając z wykresu rozpuszczalności.3-17. 5.8g na 100g wody.3-5. Oblicz do jakiej temperatury należy ogrzać roztwór aby nastąpiło całkowite rozpuszczenie soli.3-13.3-8. ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 250g nasyconego w 293 K roztworu NH4Cl. 5. jeżeli rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach wynosi 45. aby otrzymać roztwór nasycony w temp.

Stężenia roztworów 5. Wyrazić skład tego roztworu w ułamkach molowych oraz obliczyć jego stężenie molowe i molalne. -7 3 Rozpuszczalność jodku srebra w temperaturze 298K wynosi 3.14 g/cm . Ile kg wody należy odparować z 20.836g/cm 5. Obliczyć ile należy użyć czystych substancji lub stężonych roztworów do sporządzenia następujących roztworów: 3 1) 1dm 0. 5. 3 Oblicz stężenie molowe nadtlenku wodoru w 30% perhydrolu o gęstości 1.4-9. http://www.chemia.4-2. 5.4 10 .4-4. Oblicz ile jonów srebra zawiera 1mm nasyconego roztworu jodku srebra.pl . . Ile gramów 45% kwasu należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu. aby roztwór był nadal nasycony.16 g/ml.33 molowe H2SO4 o gęstości d=1. 3 Gęstość 10%-owego roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1.2 mol/dm wynosi? 5.33 molowy HNO3 o 3 gęstości d=1.4-1.08 g/cm .3-20.4-8.1 molowego roztworu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) 3 2) 2 molowego roztworu kwasu siarkowego mając do dyspozycji roztwór 98% o gęstości 1. 5. Korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji oblicz: o o a) ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu roztworu od 50 C do 80 C.3-21.18g/cm .83 mol/l i gęstości 1. 5. Przeliczanie stężeń 5.45 - . 3 Który roztwór ma większe stężenie procentowe 2. 3 Oblicz stężenie molowe 46% roztworu KOH o gęstości 1. 5.4-5. 3 3 Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego o stężeniu 12 mol/dm i gęstości 1.13g/cm . czy 2.4. aby otrzymać roztwór 30% 5.46g/cm . 3 Gęstość 10% roztworu siarczanu(VI) glinu wynosi 1.4-7. o b) oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 70 C.sos. 5.1g/cm .4-3.4-6.0kg wodnego roztworu MgCl 2 o stężeniu 1. aby otrzymać roztwór 25%? 5.

Oczywiście po zmieszaniu tych roztworów cała ilość substancji rozpuszczonej . to objętość roztworu III jest sumą objętości roztworu I i roztworu II: V3=V1+V2 (jeżeli ta równość nie jest . W wyniku zmieszania tych roztworów uzyskujemy roztwór III (roztwór końcowy). obliczanie stężenia roztworu końcowego I II III + V3  ? CM3  ? n3  ? V1 CM1 n1  CM1  V1 V2 CM2 n2  CM2  V2 Po zmieszaniu roztworu I o objętości V1 z roztworem II o objętości V2 otrzymamy roztwór III (końcowy). spełniona. a w . że mieszamy ze sobą roztwór I z roztworem II. . c1%  c3 % m2rozt Mieszanie roztworów o znanym stężeniu molowym. Jeżeli stęzenia CM1 i CM2 nie są zbyt duże. W krzyżu stężeń widoczna jest następująca proporcja: c3 %  c 2 % m1rozt  . Masa substancji rozpuszczonej w III roztworze równa jest sumie masy substancji zawartej w I roztworze i masy substancji zawartej w m c % m c % m  c %  m2rozt  c 2 % II roztworze: m3s=m1s+m2s. znajdzie się w roztworze III (substancja rozpuszczona pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II): n 3=n1+n2=CM1 V1+CM2 V2. Mieszanie roztworów I II III Mieszanie roztworów o znanym stężeniu procentowym obliczanie stężenia roztworu końcowego + m1rozt c1% m c % m1s  1rozt 1 100% m2rozt c2% m c % m2s  2rozt 2 100% m3rozt  ? c3 %  ? m3s  ? Wyobraźmy sobie. n C  V  CM2  V2 Stężenie molowe III roztworu wynosi: CM3  3  M1 1 V3 V1  V2 II sposób W metodzie krzyżowej (CM1>CM2) stężenia zapisujemy w następujący sposób: . czyli: m3s  1rozt 1  2rozt 2  1rozt 1 100% 100% 100% Mając masę substancji w III roztworze. oraz jego masę łatwo obliczyć stężenie procentowe tego roztworu: m m  c %  m2rozt  c 2% m1rozt  c1%  m2rozt  c 2% c3 %  100% 3s  100% 1rozt 1  m3rozt 100%  (m1rozt  m2rozt ) m1rozt  m2rozt II sposób Stężenie procentowe w roztworze końcowym (III) można obliczyć korzystając z metody krzyżowej.5. W roztworze I znajduje się n1=CM1 V1 moli substancji rozpuszczonej. roztworze II n2=CM2 V2 moli tej substancji.46 - . Rozwiązując tę proporcję (wymnażamy na krzyż) łatwo wyliczymy poszukiwane stężenie c 3%. to objętość końcowa musi być podana).Stężenia roztworów 5. W metodzie tej stężenia roztworów zapisuje się w następujący sposób (c1%>c2%): dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II c1% c3% c2% (c3%-c2%)[g] m1rozt = (c1%-c3%)[g] m2rozt Krzyż stężeń odczytujemy w następujący sposób: Roztwór o stężeniu c3% powstaje w wyniku zmieszania ze sobą (c 3%-c2%) g roztworu I i (c1%-c3%) g roztworu II. Oczywiście masa roztworu III jest sumą masy roztworu I i roztworu II: m3rozt=m1rozt+m2rozt.

c1% m1rozt+ c2% m2rozt= c3% m3rozt Po rozwiązaniu układu równań otrzymamy masę roztworu I. to wcześniej musimy przeliczyć jedno z tych stężeń. W efekcie otrzymaliśmy 2 równania z dwiema niewiadomymi: m1rozt+m2rozt=m3rozt . Ta masa . substancji pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II.47 - .Stężenia roztworów dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II CM1 CM3 CM2 (CM3-CM2) V1 = (CM1-CM3) V2 CM3  CM2 V1  (V1 i V2 muszą być wyrażone w tych samych CM1  CM3 V2 Dla krzyża stężeń możemy zapisać następującą proporcję: jednostkach objętości). co można zapisać: c %  m1rozt c 2%  m2rozt c 3 %  m3rozt m1s  m2s  m3s czyli 1   . W wyniku tego otrzymujemy roztwór III o stężeniu c3% i masie m3rozt. . czyli (c1%. .C2%) g roztworu III o stężeniu c3%.C2%) g roztworu III. . 3 Jeżeli stężenie jednego roztworu wyrażone jest w procentach. Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu procentowym I II III + c1% m1rozt  ? m1s  ? c2% m2rozt  ? m2s  ? m3rozt c3% m3rozt  c 3 % m3s  100% Wyobraźmy sobie. to x g roztworu I z roztworem II da m3rozt g roztworu III. Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu molowym I II III + C1M V1  ? n1  ? C2M V2  ? n2  ? C3M V3 n3  C3M  V3 http://www. Masę roztworu II otrzymamy jako różnicę: m 2rozt=m3rozt-m1rozt.sos. oraz masę roztworu II jaką należy użyć aby otrzymać określoną ilość roztworu końcowego o podanym stężeniu. c1% m1rozt+ c2% m2rozt= c3% m3rozt. że mieszamy dwa roztworu I i II o znanych stężeniach. W metodzie tej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I: dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II c1% c3% c2% (c3%-c2%)[g] m3 rozt (c1%-c3%)[g] Rozpisane dane czytamy w następujący sposób: po zmieszaniu (C3%-C2%) g roztworu I z (c1%-c3%) g roztworu II otrzymamy (C3%-C2%)+(c1%-c3%). że masa III roztworu musi być równa sumie mas roztworu I i roztworu II: . Po rozwiązaniu proporcji otrzymamy masę roztworu I. . m1rozt+m2rozt=m3rozt. . Możemy zatem zapisać proporcje: (C3%-C2%) g roztworu I z roztworem II daje (c1%. Po pomnożeniu stronami przez 100% otrzymamy: 100% 100% 100% . Wiadomo. Po rozwiązaniu proporcji (po pomnożeniu na krzyż) wyliczymy poszukiwane stężenie C M3.pl . II sposób Po odpowiednim zapisaniu danych możemy skorzystać z metody krzyżowej. W roztworze końcowym (III) masa substancji rozpuszczonej równa jest m 3s=c3% m3rozt/100%. a stężenie drugiego w mol/dm .chemia. czyli m1s=c1% m1rozt/100% oraz m2s=c2% m2rozt/100%. aby wyrazić je w tych samych jednostkach.

5.5-6. a z zleżności V2=V3-V1 obliczymy potrzebną objętość II roztworu.88-molowym (d=1. Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu. Wiadomo.5-12. 3 W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 36% kwas solny z roztworem 2.75-molowego NaOH drogą rozcieńczania? 5. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 45% i 20% roztwór KCl aby po zmieszaniu stężenie roztworu wynosiło 35%? .48 - . Z proporcji łatwo obliczymy V1. . . aby otrzymać roztwór 2molowy 5. Obliczyć stężenie procentowe Px otrzymanego roztworu.5-3. że V1+V2=V3. Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30% roztworu. W III roztworze znajduje się n3=C3M V3 moli substancji rozpuszczonej.5-2. aby otrzymać roztwór 15%? 5. 5. C3M V3= C1M V1+C2M V2 obliczymy potrzebne objętości roztworu I i II. 3 3 Zmieszano dwa roztwory: 200cm 0. . II sposób W metodzie krzyżowej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I.Stężenia roztworów Jaką objętość roztworu I i jaką objętość roztworu II musimy zmieszać ze sobą aby uzyskać III roztwór o objętości V 3 i stężeniu C3M. 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie 200g 6% roztworu MgSO 4 do objętości 500cm .5-10. aby otrzymać 200g 10% roztworu? 5.5%? 5.5-1. roztworu II: n1=C1M V1.05g/cm ).5-9. aby otrzymać roztwór ok. to zmieszanie V1 objętości I roztworu da nam V3 objętości III roztworu. co możemy zapisać w postaci proporcji: W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I otrzymujemy C1M-C2M objętości III roztworu. n2=C2M V2. . aby otrzymać roztwór 22. 3 Jaką objętość 6-molowego roztworu NaOH należy dodać do 280cm 1-molowego roztworu.5-7.5-4. Ile gramów wody i ile gramów stężonego kwasu solnego (36%) należy zmieszać. 5. 2molowy? 5. . Dane zapisujemy w następujący sposób: dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II C1M C3M C2M (C3M-C2M) V3 (C1M-C3M) W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I roztworu z (C1M-C3M) objętości II roztworu otrzymujemy: C3M-C2M+ C1M-C3M= C1M-C2M objętości III roztworu.15-molowego NaOH można otrzymać z 0.5-molowego roztworu oraz 400 cm 1-molowego roztworu. Zmieszano 10 gramów 10% roztworu z 20 gramami 2. . W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym. aby otrzymać roztwór 30%? 5. Z jakiej ilości 30% roztworu można otrzymać 12g 50% roztworu po odparowaniu odpowiedniej ilości wody? 5. co możemy zapisać: C3M V3= C1M V1+C2M V2. 5. która pochodzi z roztworu I i .25dm 0.5-8. 3 Jaką objętość 0.5% roztworu. .5-11. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy z 20% kwasem siarkowym. .5-5. Rozwiązując układ równań: V1+V2=V3.

3 Ile gramów 40% roztworu chlorku magnezu należy dodać do 0.5-20.27 g/cm .009807g H2SO4. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 należy dodać do 500ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0.5-14.2 mol/dm . W 120 g wody rozpuszczono 30 g Na2CO3 10H2O.5-19.12 3 g/cm aby otrzymać roztwór o stężeniu 3. (d=1. http://www. Mając alkohol 96% i 30% otrzymać 50g alkoholu 70 stopniowego. aby otrzymać roztwór 50%? 5.5-27. 3 Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu należy zmieszać z jego wodnym roztworem o stężeniu 10% aby przygotować 200cm 3 roztworu o stężeniu 25% i gęstości d=1.05 mol/l aby otrzymany roztwór zawierał w 1mililitrze 0.5-17.13 g/cm aby otrzymać roztwór 20%? 5.5-18.pl . 5. aby otrzymać 100g roztworu 15-procentowego 5. Ma do dyspozycji dwa roztwory tego kwasu: o stężeniu 30% i stężeniu 70%. Ile g stężonego – 98% roztworu kwasu siarkowego(VI) dodano do 250g 1% roztworu tego kwasu.sos. aby otrzymać roztwór 3% tej soli.5-26.5-13.74g/cm z 100cm 40% roztworem kwasu 3 3 siarkowego(VI) o gęstości 1.5-16.5-21. Oblicz ile cm wody należy dodać do powstałego roztworu kwasu. 3 3 Stężenie jonów siarczanowych w roztworze Co2(SO4)3 o d=1. W jakim stosunku masowym należy wymieszać 96%-y kwas siarkowy(VI) z wodą aby otrzymać roztwór 55% 5.01 kg/dm wynosi 1.4350 g/ml).chemia.5-15. jakie jest stężenie molowe otrzymanego roztworu kwasu octowego? Masa molowa kwasu octowego wynosi 60g/mol. Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300g 20% wodnego roztworu soli kuchennej. Zmieszano 200g 5-procentowego roztworu węglanu sodu z 400g 7-procentowego roztworu tej samej soli.5-23. Ile wody należy dodać do 3 150cm tego roztworu aby otrzymać 5% roztwór soli. 5. 3 Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór BaCl 2 o stężeniu 0.55mol/dm i gęstości 1.5-28. .5-25.5-24. 5. Ile musi wziąć roztworu o większym stężeniu? 5. Jakie jest stężenie procentowe roztworu Na2CO3? 5. 3 3 3 Zmieszano 200cm 80% roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1.5 litra roztworu MgCl 2 o stężeniu 1. 5. jeśli otrzymano roztwór 3%? 5. Ile gramów 4% roztworu danego składnika należy dodać do 150 g 7% roztworu aby otrzymać roztwór 5% 5. 5. Ile gramów roztworu 40-procentowego i ile gramów roztworu 12-procentowego należy zmieszać. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.5-22.Stężenia roztworów 5. 3 60g kwasu octowego o stężeniu 10% rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 250cm . Chemik chce otrzymać 100g kwasu o stężeniu 54%. 5.49 - .43 mol/dm i gęstości 3 1.5% 5.4 g/cm .

3 3 Zmieszano ze sobą 400 cm 1.5-molowego kwasu solnego dodano 6. 3 Do 1dm 0. Po zakończeniu reakcji powstały gaz przepuszczono przez 3 wodę.0 molowy roztwór. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.11ułamka molowego HNO 3. roztwór odparowano do sucha. Do 300g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500g wody.6-7.1443g/cm . c%=30%) w kolbie miarowej o pojemności 3 3 3 1dm . 3 3 Zmieszano 2. Obliczanie stężenia roztworu na podstawie równania reakcji 5.503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl z 25g roztworu po rozcieńczeniu. Czy 112g 5 % kwasu solnego wystarczy do rozpuszczenia 5g cynku? 5. 5. Oblicz stężenie procentowe kwasu siarkowego. a) Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu b) Jaką objętość (cm sześcienne) 0.5g kwasu siarkowego(VI) i 3cm kwasu solnego (d=1.25dm 0.6-4. jeżeli 178cm roztworu alaniny przereagowało z 250cm KOH o stężeniu 0. 5. . 3 Jaką objętość amoniaku o gęstości d=0.18kg/dm .6-8. Gdy wodór przestał się wydzielać.molowego roztworu H2SO4 dodano 500 cm roztworu H2SO4 o stężeniu 0. 5.5 molowego roztworu KOH i 200 cm 2-molowego roztworu H2SO4. 3 Do 100cm 1.6-11.500.6.100.76cm roztworu NaOH o stężeniu 3 0.molowego roztworu NaOH ? 5.6-9.5-30. w którym znajduje się 0. aby zobojętnić całkowicie 3. do jakiej należy rozcieńczyć 10cm tego roztworu.00 dm 0.Stężenia roztworów 5.57mola kwasu azotowego(V)? 5.6-2.6-3.6-12. 5. Obliczyć 3 objętość.50 - .6-5. wynosi d=1.5-molowego kwasu solnego dodano 250g 10% roztworu wodorotlenku sodu. 5. Jaki metal wchodził w skład tego wodorotlenku? 5. Ile gramów chlorku cynku otrzymano? 5. 3 Gęstość roztworu kwasu azotowego.4 mola/dm .77 g/cm należy użyć do otrzymania 50g 5% roztworu mocznika? 5.6-1. wiedząc.6-10. Jaki będzie odczyn roztworu po zmieszaniu? 5.250mol/dm . Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu wodorotlenku potasu. 3 3 3 3 Do 200 cm 0.41g tej 3 substancji zużyto 0. otrzymując 200cm kwasu solnego.6-6. Jaki odczyn miał roztwór? 5. Obliczyć masę molową dwuwodorotlenowego wodorotlenku.5g cynku. Pobrano 20cm tego roztworu i zobojętniono 23.5-29. że do zobojętnienia roztworu zawierającego 6. Ile gramów 45% roztworu kwasu azotowego należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu azotowego aby otrzymać roztwór 30%. Ile cm 3 otrzymanego roztworu należy użyć do zobojętnienia 1. 3 3 Zmieszano 20dm wodoru i 10dm chloru (warunki normalne). aby otrzymać 2. 3 3 3 Oblicz stężenie molowe alaniny.1-molowego roztworu kwasu ortofosforowego(V). Uzupełniono wodą do kreski.0500mol/dm .

125 dm roztworu HCl.sos.025 dm 0.Oblicz procentową zawartość KCl w badanej próbce. którą należy dodać do 300 cm 0.00 10 molowego roztworu AgNO3.6-14. 5. 3 3 Do 160cm roztworu NaOH z dodatkiem fenoloftaleiny wkroplono roztwór H 2SO4 o stężeniu 0.5 mola wodorowęglanu sodu dodano 1 mol kwasu solnego.pl .0 cm roztworu HCl dodano 30. w którym pH wynosiło 0. 3 Oblicz objętość SO2 (odmierzonego w warunkach normalnych). 3 Jaką objętość roztworu KOH o stężeniu 0.950g zanieczyszczonego chlorku potasu i rozpuszczono w wodzie otrzymując 250 cm roztworu. -2 Na zmiareczkowanie 25. Oblicz stężenie molowe zastosowanego roztworu NaOH. 3 3 3 Do 90.6-25.15 M roztworu Na2CO3. Po odsączeniu i wysuszeniu osad BaSO4 miał masę 4. Oblicz stężenie molowe roztworu jodu.25 molowego NaOH. Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku baru użytego do przeprowadzenia reakcji.6-13.5 cm 5. 3 3 Do 300 cm 0.5cm roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0. 5. Założyć.6-19.08 mol/dm . Oblicz początkowe stężenie HCl (%wag.chemia.877. powodując całkowite strącenie jonów Ba .052 g/cm .07molowego roztworu HNO3? 5.0 cm roztworu HCl o gęstości 1. Do momentu 3 odbarwienia roztworu zużyto 120cm kwasu.6-15. W wyniku reakcji otrzymano roztwór.2120g węglanu sodu.72 g MgO zużyto 0. M(Ba(OH)2) – 171.66g. jaka może wejść w reakcję z 250cm roztworu 3 wodorotlenku potasu o stężeniu 1mol/dm . M(Al) – 26. 5.2 molowego HNO3 dodano 300 cm 0. 3 3 . http://www. Próbkę tę rozpuszczono w wodzie i miareczkowano roztworem kwasu solnego wobec 3 oranżu metylowego. Jakie było stężenie molowe użytego roztworu HCl.10 mol/dm .6-24. 5. Zakładając addytywność objętości obliczyć stężenie molowe HCl w początkowym roztworze.46 5. 3 Do całkowitego roztworzenia 3. że na zobojętnienie 20 ml HCl zużyto 18ml 0.25 mola wodorowęglanu baru.0cm roztworu HCl.13M NaOH. Jakie jest stężenie molowe pozostałego wodorotlenku po reakcji? 5. Odważono 0.98 M(HCl) – 36.6-16.0cm tego roztworu zużyto 21. 5.Stężenia roztworów 5.240 g wprowadzono do 210.6-26. 5.15 molowym należy użyć do zobojętnienia 0.0 cm 5.6-23.). jeżeli objętość roztworu nie uległa zmianie.2 mol/dm .6-21.6-22. Na zmiareczkowanie próbki zużyto 20. 2+ Do 100g wodnego roztworu chlorku baru BaCl2 dodano siarczanu(VI) potasu. 3 Do analizy odważono 0. 3 3 2+ Obliczyć objętość (dm ) 0.6-17. 3 3 3 Na zmiareczkowanie 25 cm roztworu jodu zużyto 27. jeżeli wiadomo.35 5. 5.6-18. a następnie 0. Oblicz stężenie molowe roztworu HCl.6-20.51 - .322.41 M BaCl2 aby stężenie jonów Ba w 3 roztworze wynosiło 0. Do roztworu zawierającego 0. Znaleźć molowość kwasu solnego.45-procentowego roztworu Ba(OH)2 o gęstości 1. 3 3 Próbkę metalicznego glinu o masie 6.054 g/cm i otrzymano roztwór o pH 0. że powstający BaCO3 jest praktycznie nierozpuszczalny. 5. Jaki odczyn miał roztwór? 5.

000 milimoli (NH4)2HPO4 5.00 cm kwasu solnego zobojętnia NH3 wydzielony z 4. Obliczyć 3 a) ile moli Na2CO3 zobojętnia 1.5000 g popiołu i odpowiadające 95% zawartości K 2CO3 w tej próbce 5. Przeliczyć ilość alkaliów w 3 próbce na procentową zawartość K2O wiedząc. jeżeli na zobojętnienie 25 ml 0.6-39.6-28.4350 g/ml) należy dodać do 500 ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0.000 g próbki technicznego K2CO3 zużyto 25.6-34. 3 Odważka Na2CO3 o masie 1. 3 + 3 Do 100 cm roztworu kwasu solnego. 3 Nadmiar kwasu zobojętniono 1.5 ml 0.0 ml AgNO3 o stężeniu 0.1015 mol/dm . 3 Do roztworu CaCl2 dodano 40.5127 M HCl. 3 b) ile moli zobojętnia 1.6 5.8 ml NH4SCN o stężeniu 0.4 ml roztworu NH4SCN. aby otrzymany roztwór zawierał w 1ml 0.6-38. 3 .6-31.Stężenia roztworów 5.1005 mol/dm .37 cm 0. b) H2SO4. jeśli 40. Ile gramów CaCl2 było w badanej próbce? 5.2548 g jeśli po rozpuszczeniu tej próbki w wodzie na jej zmiareczkowanie zużyto 34.4350g/ml należy dodać do 500 ml roztworu NaOH o stężeniu 0.600 g jest zobojętniona przez 45.05 mol/l.6-37. Jakie jest stężenie molowe tego kwasu? 5.009 g ogrzewano z KOH i wydzielony amoniak pochłonięto w 50.6-30. 3 Próbkę soli amonowej o masie 1. a jego nadmiar odmiareczkowano. 5.0 ml AgNO3.6-27.6-33. Jaka jest zawartość % węglanu potasowego w próbce o masie 0. Obliczyć pH otrzymanego roztworu.62 cm kwasu solnego.00 cm kwasu solnego.1000 mol/dm i 10.00cm kwasu solnego zobojętnia amoniak wydzielony z 4. zawierającego 10. jeżeli po rozpuszczeniu 0.6-29.1 molowego roztworu kwasu solnego? 5.000 mmoli (NH4)2SO4.00 cm 0.5272 N NaOH. W oddzielnym miareczkowaniu 40. Obliczyć stężenie molowe tiocyjanianu. zużywając 12.4 ml roztworu NH4SCN.850 cm kwasu solnego – obliczyć miano kwasu.90 i 3 300 cm wody. 3 Na zmiareczkowanie 2. 3 Do 10. 3 3 Mając dane: 10 cm roztworu NaOH odpowiada 0.0995 mol/dm . Obliczyć procentową zawartość zanieczyszczeń w KBr.0924 mol/l NaOH zużyto 24.0 ml KBr o stężeniu 0.4000 g tej soli w wodzie i oznaczeniu 3 3 bromków metodą Volharda zużyto 40. 5. . c) stężenie molowe kwasu.000 cm kwasu.009807g H 2SO4. Obliczyć procentową zawartość azotu w próbce. Jaką ilość kwasy siarkowego zawiera 200 ml oznaczanego roztworu.6-35. aby pH w otrzymanym po zmieszaniu roztworze wynosiło pH =0.6-36.52 - . 3 20. 5. 3 Obliczyć stężenie molowe a) HCl.6-40.0 mg jonów H dodano 200 cm roztworu tego kwasu o pH=3.6-32. 5. 5. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 (d=1. 5.2 ml KSCN o stężeniu 0.0930 g H2C2O4 2H2O.0 ml AgNO3 o stężeniu 0. że 20.5 ml kwasu? 5. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 o gęstości d=1. 1cm roztworu NaOH odpowiada 0.05 mol/l.0 ml roztworu AgNO3 przereagowało z 42. Na odmiareczkowanie niezwiązanego AgNO3 zużyto 3 6.00 cm każdego z tych kwasów zobojętnia alkalia zawarte w odważce 0.000 dm kwasu.2 mol/dm dodano 40.

0412g SiO 2. 5. 3 3 3 W naczyniu zmieszano: 150cm 0. Oblicz stężenie roztworu NaOH.6-43.1-molowego roztworu Na2SO4.57 mola kwasu azotowego? 5.pl . Oblicz stężenie procentowe glukozy. Obliczyć stężenie molowe KSCN. 200cm 0.2-molowego BaBr2.9 ml roztworu KSCN.6-48. 5.0 ml AgNO3 i jego nadmiar odmiareczkowano. jeżeli wiadomo.0 ml.6-44. 250cm 0. Odważkę żeliwa o masie 1. 5. jeżeli w trakcie próby Trommera z próbki roztworu glukozy o masie 150 g otrzymano 36 g tlenku miedzi (I) 5. Ile % węgla zawierał antracyt? 3 http://www. zużywając 8.6-46. 3 Ile g Ca(OH)2 było w roztworze jeśli na jego zobojętnienie zużyto 40cm 0.6-47. Ile gramów 20% kwasu siarkowego VI można przyrządzić z 200 gram 20%oleum? 5.2 ml KSCN. Pobrano próbkę o objętości 20. odpowiada 1. 3 3 Podczas ustalania miara roztworu NaOH zużyto 15cm tej zasady do zmiareczkowania 30cm roztworu HCl o stężeniu 0.425g poddano operacjom chemicznym i otrzymano 0.6-45. 5.8dm CO2 (warunki normalne). uzyskując 200 ml roztworu.1-molowego roztworu Ba(NO3)2. dodano 30. Oblicz stężenie molowe jonów baru.7600 g NaCl rozpuszczono w wodzie destylowanej. Obliczyć % zawartość krzemu w żeliwie.6-42. 200cm wodnego roztworu 0. 0.53 - .sos.Stężenia roztworów 5. że 1 ml roztworu AgNO3.6-49.chemia.2 3 mol/dm . aby całkowicie zobojętnić 3. 3 Podczas spalania 5g antracytu otrzymano 8.6-41. Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1 kg roztworu wodorotlenku potasu. 5.1-molowego roztworu BaCl2.2 normalnego roztworu kwasu H3PO4?.

Obliczyć entalpię reakcji: Fe2O3(s) + 3Mg(s)  2 Fe(s) + 3 MgO(s) mając następujące dane: 4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) H= -1644 kJ Mg(s) + 1/2O2(g)  MgO(s) H = -602 kJ 6.Termochemia 6.1-9. Na podstawie równania termochemicznego: CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(c) H = -891 kJ. Obliczyć ciepło tworzenia siarczku cynku.1-1.1-10.8kJ/mol 6.15 kJ energii na sposób ciepła.557 kJ C(s) + O2(s)  CO2(g) H = -394 kJ 6. Podczas łączenia się 3. Oblicz standardowa entalpie reakcji utleniania etanolu do etanalu za pomoca tlenku miedzi(II) na podstawie standardowych entalpii tworzenia reagentów.4 dm mieszaniny (warunki standardowe) zawierającej 80% metanu i 20% etanu (objętościowo). Obliczyć entalpię reakcji: Fe2O3(s) + 2AI(s)  2Fe(s) + AI2O3(s) mając następujące dane: 4 Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) H = -1644 kJ 4Al(s) + 3O2(g)  2Al2O3(s) H = . jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić. Obliczyć entalpię reakcji: 2Cu(s) + O2(g)  2CuO(s) mając następujące dane: CuO(s) + C(s)  Cu(s) + CO(g) H = 44kJ C(s) + 1/2O2(g)  CO(g) H = -111kJ (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) .1-6.4kJ/mol. Termochemia 6.1-2.1-8. aby uzyskać 1000 kJ energii na sposób ciepła? 6.3340 kJ 6. tlenek miedzi(I): H=-168kJ/mol.3kJ/mol. wiedząc.25 g cynku z siarką wydzieliło się 10. 3 Ile energii wydzieli się na sposób ciepła podczas spalania 24. 6.1-4.1-5. Obliczyć entalpię reakcji: N2(g) + 1/2O2(g)  N2O(g) mając następujące dane: C(s) + 2N2O(g)  CO2(g) + 2N2(g) H = . woda: H=-285.891 kJ/Imol i -1560 kJ/mol? 6.297 kJ c) P4(s) + 6H2(g)  4PH3(g) H = 37 kJ 6.1-7.3 kJ energii na sposób ciepła.1-3. że w reakcji 10g żelaza z nadmiarem siarki wytworzyło się 90% teoretycznej ilości siarczku i wydzieliło się 15. Standardowe entalpie tworzenia reagentów: etanol: H=-287.54 - . 6. Obliczyć.2kJ/mol. Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia substancji stanowiącej produkt reakcji: a) H2(g) + I2(g)  2HI(g) H = 52 kJ b) S(romb) + O2(g)  SO2(g) H = . tlenek miedzi(II): H=-155. jeżeli ciepła spalania wynoszą odpowiednio: . Obliczyć entalpię tworzenia siarczku żelaza(lI) FeS. etanal: H=-191.

98 kJ/mol na mol CO2 (1) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c) H= -285. KOH = -424.1-16. W jakim stosunku masowym należy zmieszać wapień z koksem. Entalpia reakcji rozkładu węglanu wapnia wynosi 1206.pl .1-15.83 kJ/mol na mol H2O (2) CH3OH(c) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(c) H= -726.75 kJ C(s) + O2(g)  CO2(g) H = . K2O = -361. Obliczyć entalpię reakcji: 3C(s) + 4H2(g)  C3H8(g) mając następujące dane: C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(s) + 4H2O(c) H = -2220 kJ 2H2(g) + O2(g)  2H2O(c) H = .55 - .394 kJ H2(g) +1/2O2(g)  H2O(g) H = -242 kJ 6. aby 10 mol wody o temp 20 C doprowadzić do wrzenia pod normalnym ciśnieniem przyjmując.Termochemia 6.27kJ/mol (3) http://www.519 kJ 2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) H = -484 kJ S(s) + O2(g)  SO2(g) H = -297 kJ (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 6.572 kJ C(s) + O2(s)  CO2(g) H = -394 kJ 6. Oblicz standardową entalpię reakcji : CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(c) na podstawie standardowych entalapii następujących reakcji: 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) H= -282. 6.6 kJ/mol. aby rozłożyć 2 t wapienia na wapno palone i dwutlenek węgla ? 6.1-18. o Ile ciepła należy użyć. że średnie ciepło właściwe wody wynosi 4.1-17.18J/gK.7 kJ / mol 0 H tw.58 kJ/mol 6.83 kJ/mol 0 H tw.1-14. Obliczyć entalpię reakcji: CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) mając następujące dane: C(s) + 2H2(g)  CH4(g) H = . Obliczyć entalpię reakcji: H2(g) + S(s)  H2S(g) mając następujące dane: H2S(g) + 3/2O2(g)  SO2(g) + H2O(s) H = . 3 Ilość ciepła wydzielonego podczas spalania 100dm acetylenu wynosiła +5313kJ. H2O= -285.sos. Ile ciepła należy dostarczyć.1-13.1-11.chemia.1-19. Ile wynosi entalpia spalania acetylenu (w kJ/mol)? 6. aby w piecu wapiennym zapewnić bieg procesu bez doprowadzania energii? W piecu zachodzą reakcje: CaCO3(s) → CaO(s)+CO2(g) H=182 kJ C(s) + O2(g) → CO2(g) H=-394 kJ 6.1-12. Oblicz standardową entalpię reakcji K2O(s) + H2O(c) → 2KOH(s) na podstawie standardowych entalpii tworzenia : 0 H tw.

7. Ile gramów wodoru powstało podczas reakcji? 7.35g cynku a) napisz równania procesów elektrodowych b) oblicz procentowa wydajność prądowa wydzielania cynku c) oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wydzielony: na katodzie wodór i na anodzie tlen. Gęstość miedzi d=8. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g.56 - . którą postanowiono dwustronnie pokryć warstwą niklu. Elektrochemia 7.1-3. -6 3 Obliczyć potencjał elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze siarczanu srebra o stężeniu 5 10 mol/dm w temperaturze 298K 7. Jaka objętość (warunki normalne) gazu wydzieliła się na anodzie.Ile azotanu(V) srebra zawierał roztwór? 7. spowodował redukcję 0. Obliczyć czas potrzebny do nałożenia powłoki miedziowej o grubości 15 um. 7.1-12.5A przepływając przez elektrolizer w czasie 2 godzin. W wyniku elektrolizy wodnego roztworu azotanu(V) cynku prądem o I=5A w ciągu 3h i 8s na katodzie wydzieliło się 16. Prąd o natężeniu 0. 7.1-7. Podczas elektrolizy wody otrzymano 0. jak długo należało prowadzić powyższy proces. w którym zachodzi ta reakcja.4 dm . 7. Dokończyć reakcję: FeCl3 + SnCl2  . . Zakładając teoretyczną sprawność wszystkich procesów elektrodowych oblicz w mikronach grubość powłoki niklowej. norm. Katodę stanowi a cienka blacha miedziana o wymiarach 600 x 60 mm. Podczas procesu elektrolizy masa płyt akumulatora ołowiowego. Podaj nazwę i symbol chemiczny tego metalu. stanowiącego źródło prądu.1-9.1-1.96 dm gazu (war. Przez wodny roztwór siarczanu(VI) metalu(II) przepuszczono prąd stały o natężeniu 5A.1-2. 3 Objętość gazów powstałych w czasie elektrolizy wodnego roztworu azotanu sodu wynosiła 8.45g dwuwartościowego jonu pewnego metalu.5g tlenu. Zapisz połówkowe równania reakcji zachodzące na elektrodach akumulatora ołowiowego podczas ładowania i rozładowania. zwiększyła się o 16. 7.1-5. 7.445g. 7. Wydajność prądowa obu procesów wynosiła 100% a) oblicz masę atomową wydzielonego metalu i podaj jego nazwę. Zbudować ogniwo.98 g/cm . Na grafitowej anodzie wydzieliło 3 się 1. O ile zmieniła się masa elektrolizowanego roztworu? .1-4.1-6. 7.1-11. 3 Podczas elektrolizy roztworu kwasu siarkowego wydzieliło się na katodzie 10cm gazu.1-10.77 g. Obliczyć SEM ogniwa przy założeniu.Elektrochemia 7.). Elektrolizer napełniono kąpielą do niklowania. b) oblicz. Płytkę cynkowa o masie 50g zanurzono do roztworu azotanu(V) srebra. że aktywności reagentów wynoszą a=1. Gęstość prądu w trakcie nakładania powłoki 2 3 wynosi 4 A/dm .1-8. zaś masa cynkowej katody wzrosła o 11. Podać nazwy i znaki elektrod oraz reakcje elektrodowe w stanie rozwartym i w czasie pracy ogniwa.

odmierzonej pod ciśnieniem 960 hPa w temperaturze 288 K. http://www.1-19. Ogniwo to sporządzono z półogniwa wzorcowego.314 g. aby przy natężeniu prądu 2A wydzieliło się 10 dm wodoru w warunkach normalnych. Obliczyć wartościowość żelaza w związku chemicznym który znajdował się w drugim elektrolizerze. 2+ + 3 W ogniwie o schemacie: Zn|Zn ||Ag |Ag płytka cynkowa była umieszczona w 50 cm 0. 2+ 2+ 2+ 2+ Siła elektromotoryczna ogniwa Zn|Zn ||Cu |Cu wynosi 1.1-23. 7. Napisać reakcje na elektrodach. Obliczyć wartościowość żelaza w związku chemicznym.1-25. 3 Obliczyć jak długo musi trwać elektroliza. a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0. 7.763V 7. 3 Przez roztwór NiSO4 o objętości 400cm i stężeniu 0. Jaki produkt otrzymano na anodzie i jaka była jego objętość.4M przepuszczono prąd elektryczny w czasie 1. na którym znajdował się AgNO3 wydzieliło się 1. w którym 2+ 3 stężenie jonów Zn jest równe 3.1-15. który znajdował się w drugim elektrolizerze. o 2+ 2+ Oblicz SEM w temp 50 C dla ogniwa Zn | 0.Elektrochemia 7.1-16.1-14. Jak zmienia się odczyn roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) podczas elektrolizy przy stosowaniu elektrod miedzianych? 7. Poddano elektrolizie wodny roztwór chlorowodoru o stosunkowo dużym stężeniu.01M Zn || 1M Zn | Zn 7. a następnie stwierdzono ze masa płytki + 2+ srebrnej wzrosła o 166 mg. 7. Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd.1-26. 294 K SEM ogniwa stężeniowego jest równa 0. a stężenie [Cu ] równe jest c2.chemia. obliczyć: a) stosunek stężeń elektrolitów c1\c2 2+ b) SEM tego ogniwa w przypadku 5 krotnego rozcieńczenia elektrolitu Cu c) napisać równania procesów elektrodowych 2+ 2+ E0 Cu|Cu =0.1-13. jeżeli 10 % tego gazu rozpuściło się w pozostałym roztworze? 7.014 V.sos.08g srebra. Tal rozpuścił się. Dwa elektolizery połączono szeregowo i włączono prąd. a płytka 3 srebrna w 50 cm 0. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera w którym znajdował się wodny roztwór AgNO3 wydzieliło się 1.57 - . przerwano elektrolize.pl . 3 Obliczyć natężenie prądu jaki przepływał przez elektrolit jeżeli w ciągu 100 s.08V. Wiedząc. E0 Zn|Zn = -0. Obliczyć natężenie prądu niezbędne. 2 g talu wrzucono do roztworu soli miedzi (II).1 molowego AgNO3. Obliczyć ładunek jonów talu w otrzymanym roztworze. Przez pewien czas pobierano prąd z ogniwa. W momencie kiedy objętość 3 wydzielonego wodoru wynosiła 20cm .08g srebra. Po pewnym czasie na katodzie 1 elektrolizera. 7. a na katodzie drugiego wydzieliło się 0. wydzieliło się 87 cm mieszaniny wodoru i tlenu.187g żelaza. 7. Z którym biegunem źródła prądu (dodatnim czy ujemnym) należy połączyć metalowy przedmiot zanurzony w wodnym roztworze AgNO3 aby pokrył się warstwą srebra? 7. Jeżeli stężenie [Zn ] wynosi c1.1-17. 7. Obliczyć końcowe stężenie jonów Ag i Zn 7.1 molowego ZnSO4. a na katodzie drugiego wydzieliło się 0.1-21.1-18.1-24. W temp. aby całkowicie wydzielić nikiel. 7.1-22.6 mol/dm oraz półogniwa badanego.187 g żelaza.2 godziny. że półogniwo wzorcowe jest katodą podaj 2+ stężenie jonów Zn w roztworze badanym.34V.1-20.

Elektrochemia Napisz reakcje zachodzące na elektrodzie platynowej i rtęciowej dla NaOH. po pewnym czasie stwierdzono ubytek elektrody glinowej o 0. 7. w którym elektrody miedziana i glinowa zanurzone były w roztworach swoich soli. Jak zmieniła się (zmalała czy wzrosła) i o ile gramów w tym samym czasie masa elektrody miedzianej? . Na 2SO4. H2SO4. Wyjaśnij czym różnią się reakcje zachodzące na elektrodach w zależności od elektrody na jakiej przebiegają. W ogniwie.9g.58 - .1-27.

2-2.chemia. [NO]=0.24mol/dm . Obliczyć szybkość reakcji : a) w momencie jej rozpoczęcia 3 b). Jak zmieni się szybkość reakcji w fazie gazowej według równania kinetycznego V=K [A]³ [B] jeżeli ciśnienie reagujących gazów zmniejszy się 2-krotnie. -2 3. Reakcja rozkładu N2O5 : 2N2O5  4NO2 + O2 przebiegająca w fazie gazowej jest reakcją pierwszego rzędu.5 10 /s. 8. Stężenie początkowe substancji A 3 -1 wynosiło 0. Równowaga chemiczna 8.1-6. reakcji H2 + I2 2HI.06mol/dm . -5 3 temperaturze 25 C stała szybkości tej reakcji wynosi 3. W zamkniętym układzie w stałej temperaturze ustala się równowaga: 2CO + O2= 2CO2 Ile razy zwiększy się szybkość reakcji jeżeli ciśnienie mieszaniny zwiększymy 3 krotnie. Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1. Stala szybkości wynosi 0. -1 odwrotnej 5.2-1.2-3. Jaka jest o energia aktywacji tej reakcji? Obliczyć stałą szybkości tej reakcji w temperaturze 25 C. Oblicz po jakim czasie w zbiorniku pozostanie: a) 75% pierwotnej ilości N2O5 b) 50% pierwotnej ilości N2O5 c)25 % pierwotnej ilości N2O5 8.1-3.59 - .12mol/dm .Równowaga chemiczna 8. a stała szybkości reakcji . w którym kierunku zostanie przesunięta równowaga? 8.1-5. Reakcja rozkładu substancji A przebiega według równania A=B +C z szybkością v=k[A]. po upływie pewnego czasu gdy stężenie substancji A zmniejszyło się o 0. Obliczyć stałą równowagi Kc.4s . 8. .88 10 dm mol s . B2 jeśli do momentu ustalenia się stanu równowagi przereagowało 80% związku A2 z utworzeniem produktu AB. W jakim stosunku molowym zmieszano substancje A2 z substancją.04 i 0.787 10 /s oraz 13. -4 3. -1 Dla reakcji H2 + I2 → 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi 3.1-1. o o .1-2. Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji: 2NO2 = 2NO + O2 3 3 3 jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą: [NO2]=0.sos. -1. -5 Stała szybkości rozkładu N2O5 w temperaturach 0 C i 35 C wynosi odpowiednio 0. a stężenia równowagowe CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0. 8. 8. Stała równowagi reakcji 8.79 10 dm mol s . -5 .03. [O2]=0. 8.5mol/dm . Szybkość reakcji 8.1. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H 2O? http://www.2 mol/dm . Stała równowagi tej reakcji wynosi 16. W o . Początkowo w zbiorniku reakcyjnym o objętości 2 dm znajdowało się 0.4 10 1/s.1 mola N2O5. 8.pl .2.1-4. -1.

Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej: 2H2 + O2 = 2H2O 2CO + O2 = 2CO2 H2 + Cl2 = 2HCl 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 8.2-16. .2-13.5 mola/dm . Obliczyć stałą równowagi Kc tworzenia jodowodoru.Równowaga chemiczna 8. jeśli do momentu ustalenia równowagi: CO 2 + H2 = CO + H2O Kc=1 (w temp. W powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych w temperaturze 1900K ustala się równowaga: N 2 + O2 = 2NO. 8. a stała szybkości reakcji odwrotnej 5. 3) stężenia równowagowe składników po trzykrotnym zwiększeniu stężenia CO w stosunku do stężenia początkowego. [HI]=0. Obliczyć procent objętościowy NO w otrzymanej mieszaninie. Obliczyć wyjściowe stężenia substratów. -4 3 . . Stwierdzono. Dwutlenek węgla ulega w wysokiej temperaturze dysocjacji termicznej na tlenek węgla i tlen.1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. 8. wodoru 9 mol/dm .2-4. 8. Określić wymiar stężeniowej stałej równowagi: a) C(s) + O2(g) = CO2(g) b) 2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g) c) A(aq) + 3B(s) = C(aq) d) 2CH4(g) + O2(g) = 2CO(g) + 4H2(g) 8.2-5. 3. że powstało 5. Stała równowagi reakcji: A + B = C + D w temperaturze 298K wynosi 1.94 mola jodu i 8. Jak zmieni się stężenie równowagowe substancji D jeżeli do układu wprowadzone zostaną 4 mole 3 substancji A? Założyć. [C]=4. -3 stała Kc=3. 8.9 10 .2-9.64 mola jodowodoru. Stężenia równowagowe wynoszą odpowiednio: [A]=2.1 mol/dm . 8.60 - . [I2]=0. jeżeli 20% dwutlenku węgla uległo rozkładowi. [CO2]=0.88 10 dm /mol s. Mieszaninę 2. [D]=4. że objętość układu praktycznie nie uległa zmianie i wynosi 1dm .2-8.2-7. 8. W jakim stosunku molowym zmieszano dwutlenek węgla z wodorem. 8. [H2O](g)=4mole/dm .2-10.2-11.5.95 dm3.2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K pod normalnym ciśnieniem objętość 2.05 mol/dm . 1100K) 90% wodoru przereagowało tworząc wodę? 8. Obliczyć stężenia gazowych reagentów układu FeO + CO = Fe + CO2 w stanie równowagi. 2) wyjściowe stężenia reagentów. 8. 8.2-12. [B]=8. W pewnych warunkach równowaga reakcji CO + H2O = H2 + CO2 ustaliła się przy następujących stężeniach: 3 3 3 [CO]=1mol/dm .9 mol/dm . a początkowo stężenia wynosiły: 3 3 [CO]=0.2-14. w temperaturze 1300K.25 mol/dm . Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji. Obliczyć stałą równowagi Kc reakcji: H2 + I2 2HI. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie i stałą równowagi Kc. Obliczyć kolejno: 1) stałą Kc. Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny gazów w stanie równowagi. amoniaku 4 mol/dm . Równowaga reakcji H2 + I2 = 2HI ustaliła się przy następujących stężeniach: 3 3 3 [H2]=0.79 10 dm /mol s.2-6. Obliczyć stężenia wyjściowe wodoru i azotu. W stanie równowagi układu: N2 + 3H2 = 2NH3 3 3 3 stężenia wynosiły: azotu 3 mol/dm . -2 3 . Dla reakcji H2 + I2 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi .2-15. której . 9. [H2]=[CO2]=2mole/dm . jeżeli Kc=0.

.2-23. Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temp. Wyznacz stałą równowagi ciśnieniowej i stężeniowej reakcji 2NO+O 2=2NO2 (rozpatrujemy gaz doskonały) 8. stężenia równowagowe 3 3 3 pozostałych substancji wynoszą: [A]=0.2-24.61 - .2-18. Jaki liczby gramów czterech składników będą w równowadze.pl . Oblicz stopień dysocjacji alkoholu izopropylowego w temperaturze 200 C pod ciśnieniem 9.013 10 Pa.2-19. 5 3 W temperaturze 390 C i pod ciśnieniem 1.906 10 Pa.34 pod ciśnieniem 1. -2 Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3 10 . 8. [C]=0.2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K. Obliczyć: a) stałą równowagi reakcji b) początkowe stężenia azotu i wodoru 8. 4 o . W którą stronę przesunie się równowaga reakcji: 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 jeżeli: 1) wprowadzi się tlen 2) wprowadzi się chlor 3) usunie się część HCl 4) usunie się część H2O? 8. 3 NH3 0.2-26. aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.2-25.92 10 Pa. 8.5. 3 3 W stanie równowagi reakcji N2 + 3H2 = 2NH3 znaleziono następujące stężenia reagentów: N2 0. przy czym NO2 dysocjuje częściowo na NO i O2.3 mol/dm . 5 3 ciśnienie równowagowe p=1. 8. 9.001 m .7 10 Pa przyjmując. Zmieszano 3 mole pewnego chlorowca X2 z 6 molami wodoru w ustalonym stanie równowagi stwierdzono powstanie 4 moli chlorowcowodoru obok nieprzereagowanych substratów. Oblicz stałą równowagi. Otrzymano 20 moli jodowodoru. [D]=0.2-28. Do reakcji estryfikacji wzięto 8 g alkoholu etylowego i 12 g kwasu octowego. objętość 3 2.0157 mola ditlenku azotu zajmuje objętość 0.a reakcja przebiega w fazie gazowej według równania: a) A+ B= C+D b) A+2B=C+D c) 2A +B=C+D http://www. 5 Stopień dysocjacji HI w temperaturze 770K wynosi 0.sos.4 mol/dm .2-20.5 mol/dm . pod normalnym ciśnieniem.2 mol/dm .2-21. Oblicz stałą dysocjacji fosgenu w tej temperaturze oraz jego stopień dysocjacji. o Fosgen ulega dysocjacji termicznej wg równania reakcji: COCl 2 = CO + Cl2. o . H2 0. 4 6. a gęstość reagentów wynosi 3.2-17. . ile moli kwasu octowego i ile moli etanolu zawierała mieszanina w stanie równowagi.2-27.2-22.chemia. że mieszanina gazów spełnia warunki gazu doskonałego. W temperaturze 300 C w naczyniu ustala się . Oblicz stałą równowagi reakcji otrzymywania jodowodoru. 721K.1 mol/dm . Obliczyć stałe równowagi KP dla obu poniższych reakcji: a) H2(g) + I2(g) = 2HI(g) b) HI(g) = 1/2H2(g) + 1/2I2(g) 8. 8. 8. jeśli stała równowagi osiągnęła w określonej temperaturze wartość 4. 8.3g/dm .95dm .Równowaga chemiczna 8. Oblicz. 8. W stanie równowagi było 220g octanu etylu.013 10 Pa 0.9 mol/dm . oraz stałą równowagi K. Mieszaninę złożoną ze 180g kwasu octowego i 230g etanolu poddano reakcji estryfikacji. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie. o W temperaturze 200 C stała równowagi reakcji odwodornienia alkoholu izopropylowego do acetonu w fazie gazowej wynosi .

2-33.13x10 Pa.2-39. Stała . pHI) [kPa] 8.00 mola Ar.7 10 kmol/m . pI2.75. jeżeli do reakcji wzięto równomolowe ilości kwasu i alkoholu. Po doprowadzeniu do stanu równowagi znowu pobrano 3 3 1cm fazy gazowej i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0.09 g/cm . Stała równowagi Kp dla reakcji I2 = 2I przebiegającej w temperaturze 1690 K wynosi 6. 3 3 Do fiolki o pojemności 20cm wlano 5.18 g/cm . 527 C pod ciśnieniem 101. ester-0.2 3 molaCH3COOH .4.3 kPa wynosi 0. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku siarki (wynik podaj w ułamku).1 mol jodowodoru do temp 445 C w naczyniu o pojemności 1L.2-29. W jakim stosunku należy zmieszać substraty. 206 C i pod ciśnieniem 101.04 i 0. 400 C pod ciśnieniem 5 10. którego ciśnienie cząstkowe wynosiło 20. Przedmuchując gazem obojętnym. Oblicz procent przereagowania substratów w stanie równowagi. 8.2-40.2-30. 3 Próbkę 9.3 kPa średnia masa reagentów w stanie równowagi wynosi 204.83 mola SO2 i 2.2.3 kPa przy niezmiennym ciśnieniu całkowitym. Jakie było stężenie bardzo niezdrowego związku w wodzie skażonej? 8.2-34.84 mola O2. pN2=243500Pa. 8. Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1. Obliczyć. W temp.5 g/mol.Równowaga chemiczna 8. 8. o Pięciochlorek antymonu dysocjuje na trójchlorek i chlor cząsteczkowy. Wynik podać w dm . Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia SO3 według reakcji: 2SO2 + O2 = 2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0. Dla reakcji estryfikacji kwasu octowego z alkoholem metylowym wartość stałej równowagi wynosi K=5. Współczynnik podziału substancji x miedzy H2O(1) i toluenem określa stosunek stężeń molowych c 2/c1=77.2-36. pH2=730500Pa. Kc= 4. 8. aby wydajność estru w stanie równowagi była nie niższa niż 95% w przeliczeniu na kwas octowy? 8. Obliczyć ciśnienia cząsteczkowe reagentów (p H2.62 - .7 mmol Br2 umieszczono w zamkniętym zbiorniku o pojemności 9. jaką objętość zajmuje 3 28. -7 3 równowagi procesu Br2 = 2Br. 8. Oblicz stopień dysocjacji. Stała równowagi reakcji estryfikacji CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 +H2O 3 w pewnej temperaturze wynosi 4. w którym przebiega reakcja syntezy amoniaku w temp. Po ustaleniu równowagi termodynamicznej 3 3 pomiędzy fazami pobrano 1cm powietrza i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0. a stężenia [mol/dm ] równowagowe wynoszą: kwas-0.1.03. 3. Cząsteczkowe ciśnienia poszczególnych reagentów wynoszą: p NH3=39000Pa. alkohol-0.2-31.2 O ile zmieniło się stężenie równowagowe estru po ustaleniu ponownie stanu równowagi. o Stopień dysocjacji fosgenu (COCl2=CO+Cl2) w temp. jeżeli do układu reakcyjnego wprowadzono pewną ilość azotu (gaz obojętny). Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H 2O? 8.2-35.4138. 8.29.2-37. Do naczynia wprowadzono 4. o Ogrzano 0.2-32. woda-0.8. Podaj stężenie bromu atomowego w stanie równowagi.02. Ile potrzeba 3 toluenu aby z 220 cm wodnego roztworu usunąć 80% wagowych substancji x przez jednorazowe wytracenie. Obliczyć stałą równowagi. Stała dysocjacji termicznej jodowodoru w tej temp wynosi 0. usunięto fazę powietrzną znad wody skażonej.2dm i podgrzano do temperatury 1000 K. Obliczyć stopień dysocjacji pięciochlorku antymonu. a stężenia równowagowe CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0. 8.2-38. po wprowadzeniu do układu 0. przy założeniu że objętość nie uległa zmianie i wynosi 1 dm . o Po ustaleniu się równowagi w układzie.0cm wody skażonej przez terrorystów.9 g jodu w tej temperaturze pod ciśnieniem 107 kPa.

Oblicz. Do zamkniętego 3 naczynia o objętości 25dm wprowadzono 0. że w naczyniu znajduje się 4. Oblicz ile procent węgla uległo utlenieniu do momentu ustalenia się równowagi.2-46. o Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g) + O2(g) w temperaturze 2 C jest równa 83. 3 Mieszaninę 15 moli CO2 i 12 moli H2 ogrzano w zamkniętym naczyniu o objętości 600dm do temperatury 800K.5 mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2 C.chemia.15dm wprowadzono 0. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) wydajność rozkładu CO w tych warunkach 8. 8. 8.019. Stała równowagi reakcji C(s) + O2(g) CO2(g) w pewnej temperaturze jest równa 0. W pewnej temperaturze z 2 moli 3 PCl5 znajdujących się w zamkniętym naczyniu o objętości 100dm .63 - . Do zamkniętego naczynia o objętości 120 3 o dm wprowadzono 4 mole NO2 i 1.05mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2 C. 8.pl . Oblicz stałą równowagi otrzymywania jodowodoru 8. Reakcja 2A + B = 3C + D przebiega w fazie gazowej. o Stała równowagi reakcji 2CO(g) C(s) + CO2(g) w temperaturze 1 C jest równa 0. 8. uległo rozkładowi 1. Po ustaleniu się równowagi stwierdzono.3. po ustaleniu się równowagi w temperaturze 307K i pod ciśnieniem 2atm.5 mola N2O4. Stała równowagi reakcji SO2(g) + NO2(g) NO(g) + SO3(g) w pewnej temperaturze jest równa 5. jeśli wiesz. W zamkniętym naczyniu o 3 o objętości 10dm umieszczono 0. ilość moli każdego z reagentów w stanie równowagi. Do zamkniętego naczynia o 3 o objętości 1. po czym zapoczątkowano reakcję. dając PCl3 i Cl2.2-42. 8.2-49. o Stała równowagi reakcji 2NO2(g) = N2O4(g) w temperaturze 55 C równa się 21.1 mola NO i 0. mieszanina zawierała 0. Otrzymano 25 moli jodowodoru. Pięciochlorek fosforu dysocjuje zgodnie z równaniem: PCl 5(g) PCl3(g) + Cl2(g).2-43.2-45. 0.04. 3 PCl5 w podwyższonej temperaturze rozkłada się.3 mola NO2. a następnie ogrzano naczynie do temperatury 55 C.15dm wprowadzono 0. 0. o Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g)+O2(g) w temperaturze 2 C jest równa 83.Równowaga chemiczna 8.8 mola C.5 mola SO2. aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji. 8. Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temperaturze 721K.4 mola CO. W zamkniętym naczyniu o objętości 125dm ogrzano 5 moli PCl5 do temperatury 500K. 2 mole B i 1 mol D.sos. Do zamkniętego naczynia o 3 o objętości 1.2-47.2-41. Oblicz: a)liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b)wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach 8. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach.2-50. po czym zapoczątkowano reakcję.2 mola SO3.2-51. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji: CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g). Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi. 8. Do naczynia o objętości 3 400dm wprowadzono 10 moli węgla i 10 moli tlenu. że stała równowagi reakcji PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g) w temperaturze 500K jest równa 0. http://www. Gdy zmieszano 1 mol A.5 mola.2-48.01 mola CO i ogrzano naczynie do 1 C. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) procentowy skład objętościowy mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi. Oblicz ułamek molowy B w stanie równowagi.2-44.

12mola SO2 i 2. Niekiedy zmiana warunków reakcji powoduje zmianę kierunku procesu. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku siarki (wynik podaj w ułamku molowym). 3. w którą stronę przesunie się położenie równowagi przy wzroście ciśnienia panującego w układzie reakcyjnym reakcji: a) syntezy chlorowodoru z pierwiastków b) utlenienia tlenku siarki(IV) do gazowego tlenku siarki(VI) c) dimeryzacji NO2 d) termicznego rozkładu węglanu magnezu e) syntezy siarczku żelaza(II) z pierwiastków 8. 8. b) do układu doda się tlenek węgla (IV). Do naczynia wprowadzono 4. aby po ogrzaniu do temperatury 1000K rozkładowi uległo 90% NO 2. jeśli: a) do układu reakcyjnego wprowadzi się tlen. ile moli NO2 należy 3 wprowadzić do naczynia o objętości 250dm . Podaj przykład takiej reakcji i powiedz. Początkowe 3 3 stężenie substancji A wynosi 2mol/dm . Oblicz. Oblicz jaka część A ulegnie przemianie do chwili ustalenia się równowagi. .2-55. Stała równowagi reakcji 2NO2(g) 2NO(g) + O2(g) w temperaturze 1000K jest równa 71.2-52. w którą stronę przesunie się położenie równowagi egzotermicznej reakcji utlenienia tlenku węgla(II) do tlenku węgla(IV). czyli zmianę powstających produktów. e) podniesie się ciśnienie panujące w układzie 8. 8.Równowaga chemiczna 8. d) podniesie się temperaturę układu.81 mola O2. 8. Stała równowagi tej reakcji równa jest 1. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia SO3 według reakcji 2SO2+O2=2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0.2-54. zaś substancji B wynosi 10mol/dm . c) z układu usunie się część tlenku węgla(II).00mola Ar.64 - .2-56. jakie warunki spowodowały zmianę. Określ. Reakcja odwracalna wyraża się równaniem A + B C + D.4138.2-53. Określ.2-57.

1-5. Zaproponuj otrzymywanie wszystkimi znanymi Ci metodami siarczanu(VI) sodu. Dane są: potas. Posługując się symbolem E ułożyć wzory: tlenku. Ułożyć równanie reakcji. 9.1-2. a chlorek cyny atomem centralnym. 9. Metody te to np. fosforanu(V) tego pierwiastka (na tym samym stopniu utlenienia).1-3. wodorotlenku.1-1.65 - . b) chlorku potasu z AgNO3(reakcja wytrącania osadu) i reakcję otrzymanego związku z amoniakiem(reakcja rozpuszczania osadu) c) CuSO4 z wodą amoniakalną. b) wodorotlenku sodu z siarczanem glinu ( wodorotlenek sodu jest ligandem. a) tlenek metalu + tlenek kwasowy  sól b) zasada+ tlenek kwasowy  sól + woda c) metal+ niemetal  sól d) sól1+kwas1  sól2+kwasII e) sól1+ zasada  sól2+wodorotlenek f) sól1 + sól2  sól3+sól4 Podaj po 2 przykłady równań reakcji chemicznych w których powstają sole wymienionymi metodami. Napisz reakcje: . przy czym tworzy się cynkan potasu i wydziela się wodór.1-6.1-9. bromku. Należy otrzymać wodorotlenek miedzi (II). na wapień prowadzącą do otrzymania dihydratu siarczanu(VI)wapnia (tetraoksosiarczanu diakwowapnia). Ligandem jest woda amoniakalna.1-8. Podaj nazwę kompleksu. Nazwij otrzymany związek. woda. a) chlorku cyny SnCl4 H2O z wodorotlenkiem sodu NaOH NaOH jest ligandem. oraz nazwij powstały kompleks. 9.1. Metaliczny cynk rozpuszcza się w roztworze wodorotlenku potasu. Napisz reakcje wytracania się osadu i jego rozpuszczania.pl .1-4. Dane są: sód. Napisz odpowiednie równanie reakcji. 9.1-7. 9. kwas siarkowy (VI).to cynkany. Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli potasowej K 3EO3. tlenek żelaza (III). 2Uwaga: Sole zawierające anion ZnO2 . 2) w roztworze kwasu siarkowego(VI). Ułożyć w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku cynku: 1) w roztworze wodorotlenku sodu. tlenek miedzi (II). a siarczan glinu kationem centralnym. woda amoniakalna ligandem). oraz chlorku wapnia 9. http://www. Zapisz reakcję działania kwasu siarkowego(VI). 9. napisz reakcje wytrącania się osadu i rozpuszczania osadu. Należy otrzymać wodorotlenek żelaza (III). Napisz nazwę kompleksu. Napisz reakcje: a) chlorku niklu NiCl2 z wodą amoniakalną (chlorek niklu jest atomem centralnym.Różne reakcje 9.sos. Podać nazwy powstających soli. Napisz odpowiednie równania reakcji. Sole można otrzymać również innymi sposobami. Reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. siarczku. 9.chemia. kwas solny. Zadania tekstowe 9. Napisz reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. woda. Różne reakcje 9.

1-10. Pb(NO3)2. siarka. Wyjaśnij dlaczego sole amonowe dobrze rozpuszczają się w wodzie. woda. Podać przykład pierwiastka. Uzasadnij. NaCl. Jakie sole należy zmieszać aby po silnym ogrzaniu otrzymać siarczan potasu sodu (KNaSO 4) i chlorowodór.1-17. 9. Chlor można otrzymać w laboratorium ogrzewając mieszaninę NaHSO4. Przedstaw w postaci cząsteczkowej i jonowej równania zachodzących reakcji. c) reduktora lub utleniacza. c) Al2O3 + H2O  ………… d) ………… + ………. b) tylko reduktora. c) reduktora lub utleniacza.1-18. Podaj jak największą ilość związków. pisząc odpowiednie równania reakcji. Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących pomiędzy roztworami następujących substancji: Na3PO4 + CuCl2  Pb(NO3)2 + KI  NaOH + FeCl3  Ba(NO3)2 + Na2SO4  9.66 - .  Na3PO4 e) KOH + H2SO4  ………. które można otrzymać z tych substancji.1-16. 9. który na zerowym stopniu utlenienia może spełniać role: a) tylko utleniacza.1-20. + H2O  HNO2 b) SO2 + H2O  ……. Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć. AlCl3. że reakcja nie zachodzi: a) ……. Do każdego roztworu dodano roztworu kwasu fosforowego(V). które wykaże amfoteryczny charakter CuO i zasadowy Cu2O. 9. Napisać równania reakcji syntezy tlenku glinu z pierwiastków 1) podać interpretację molową równania 2) obliczyć: a) objętość tlenu – warunki normalne b) masę glinu niezbędną do otrzymania 0. Zaprojektować doświadczenie. Dane są : tlen. że wodorotlenek cynku ma charakter amfoteryczny. Wskaż roztwory soli w których wytrąci się osad. 9.. Ułożyć równanie reakcji. Przygotowano roztwory czterech soli o następujących wzorach sumarycznych: CuCl 2.1-11. .Różne reakcje 9. NaCl i MnO2. 9. 9. 9.1-19. magnez . UWAGA: produkt reakcji dwóch z nich może być substratem w innej reakcji.1-12. kwas solny. 9.1-15. f) Zn(OH)2 + NaOH  ………….35 mola tlenku glinu 9. b) tylko reduktora. Podać przykład jonu który w rekcjach chemicznych może spelniac role: a) tylko utleniacza.1-14. Napisz równania odpowiednich reakcji otrzymywania.1-13.

1-24.Różne reakcje 9. a gęstość 3. Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć. Podany wykres przedstawia zależność masy roztworzonego tlenku od liczby moli kwasu solnego niezbędnego do jego roztworzenia.5 liczba moli HCl [mol] masa tlenku [g] 9. Zaproponuj metody rozdzielania następujących mieszanin a) siarka + opiłki żelaza b) cukier + piasek rozpuszczone w wodzie c) woda morska 9. Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania poniższych soli wszystkimi możliwymi metodami. jaka liczba moli kwasu jest niezbędna do roztworzenia 10g tlenku.1-27.1-22.51g/cm .1-23.5885 9. jaki znaleziono. pochodzi z Republiki Południowej Afryki. Tlenek pewnego II-wartościowego metalu X poddano roztwarzaniu w kwasie solnym. jednostka masy stosowana w jubilerstwie. Odczytaj z wykresu. Oblicz jakiej liczbie gramów odpowiada karat. Na3PO4 e) LiOH + H2SO4 → f) Al(OH)3 + NaOH → 9. jego objętość wynosiła około 177cm . lub zaznacz.chemia. że reakcja nie zachodzi: a)…………+ H2O → HNO3 b) SO3+ H2O → c) ZnO + H2O → d) …………. Na podstawie odczytanej wartości oblicz masę molową tlenku oraz podaj symbol metalu X. Tlenek reaguje z kwasem zgodnie z równaniem: XO + 2HCl → XCl2 + H2O. http://www.5 1 1. a) azotan(V) wapnia b) chlorek magnezu 9. Ważył 3106 3 3 karatów. Nadano mu imię Cullinan.sos. Jaka była zawartość baru w mg w próbce jeżeli mnożnik analityczny ma wartość 0.67 - . Dokończ równania reakcji.1-25. 30 25 20 15 10 5 0 0 0. że reakcja nie zachodzi HNO2 + Cr(OH)3 → P4O10 + NaOH → H2CO3 + Na2SO3 → S + Ca → HBr + Na2SO4 → CaO + H2SO4 → ZnO + NaOH → Cr2O3 + HCl → 9.1-26.1-21.+……… → …………. Największy diament.pl . Zawartość baru w próbce oznaczono metodą wagową strącając BaSO4 i uzyskano osad o masie 150mg.

. CaOHCl.1-31...1-39.1-34.1-35. NaHSO4.1-33.. Al. 9. KH2PO4. Cl 3+ c) Al . Podaj nazwy soli opisanych wzorem: Na2SO4 Ca3(PO4)3 9. K2CO3. Ulozyc rowniania reakcji: a) Ca(OH)2+CO2 → b) Mg+Cl2 → c) ZnO+P2O5 → d) Al(OH)3+SO3 → 9. Podać nazwy następujących soli: ZnCl2.68 - . Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego złożonego z jonów: + a) Li .1-29. c) Ba(OH)2 + HCl →. 9. Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI) z odpowiedniego tlenku 9. F + 2d) Na . b) kwasu fosforowego(V) z wodorotlenkiem wapnia c) kwasu węglowego z wodorotlenkiem magnezu 9.1-28. Uzupełnij równania reakcji a) Mg + H2SO4 → b) Fe +.→ FeS+.Różne reakcje 9. 9. Uzasadnij za pomocą reakcji czym się różni metal spasywowany od metalu zaktywowanego. Na.. Ułóż równanie poniższych przemian. Określ wartościowość reszty kwasowej i podaj nazwę kwasu o wzorze HClO 4 9. jakie związki węgla nie są związkami organicznymi. Jakie pierwiastek wchodzą w skład związków organicznych...1-37. Podaj wzory następujące soli siarczanu(VI) potasu węglanu glinu azotanu(V) wapnia 9.. O 3+ 2e) Al . Br 2+ b) Ca .1-30. wymiany: sód + siarka → wodorotlenek srebra → tlenek srebra(I) ..+..1-40.1-38.1-36.. Ułożyć równania reakcji: a) kwasu siarkowego(VI) z: Fe. wskaż równania reakcji analizy. 9. AgNO3. 9. syntezy. Wyjaśnić różnicę pomiędzy hydrolizą a dysocjacją elektrolityczną. CuSO4. S 9.1-32..

Różne reakcje tlenek żelaza(III) + węgiel → tlenek żelaza(II) + tlenek węgla tlenek żelaza(II) + wodór → 9.1-41.chemia.sos. http://www. Ułóż równania reakcji: a) spalanie cynku w tlenie b) rozkład tlenku chloru(IV) c) redukcji tlenku żelaza(III) glinem 9.1-42.pl . Ułożyć ogólne równanie reakcji metalu lekkiego n-wartościowego z wodą.69 - .

Z.C i D. Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczonych cyframi 1.70 - .Różne reakcje 9. Ułóż równania reakcji. Mg + X + Y 2 1 C + MgO + 3 X Y Y H2O 5 Mg(OH)2 H2O 4 W Z + 2OH- Z W H2CO3 2H+ + 9.B. Napisz odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1.2-1. za których pomocą można dokonać następujących przemian: . 4. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji X. Schematy reakcji 9. 5.2-3. W.2-2.2. 3. 2. 4 i 5 C 2 A + N2 + + B 1 HNO2 3 A 4 B 5 N2O5 + H2 + A D 9. 3. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych symbolami A. 2. Y.

. c) Na 1 Na2O 3 1................. ...... …………………………………………… 3.................... 4...............sos......... b) S 1 SO2 4 H2SO3 1............... 2 NaOH 2 SO3 3 H2SO4 9.. …………………………………………… 9.. 2. Z........ .. .. Y............................................ L....... http://www.........................71 - ................... …………………………………………… 4.......... 2........................................... 3............................ 3............... …………………………………………… 2.Różne reakcje a) C 1 CO2 2 H2CO3 1.. 2......chemia....................... 4. 4... 2........2-4.. 3.... N.........2-5.... . Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych literami: K................................. ........... Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczone cyframi 1............... ..... Napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1...... .......... Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji ukrytych pod literami X...pl ................... 5..... ................ M........... ............. X + SO3 2 H2SO4 3 + SO2 + 1 H2SO3 4 H2O 2- X Y Z Y H2O 5 Z + SO3 2- + SO4 1.. 2................... 3..... …………………………………………… 5.............................

.. Związki chemiczne pewnego pierwiastka. ………………………………....Różne reakcje M 3 K + + L + H2 1 K2O + K L 4 .......... M 2 M M N N + H2 N 1............................ E2O3 +O 2 +H2O 2 1 VII +Cu(OH) 2 HEO4 3 +NaOH 4 .... Wpisz do każdego pustego prostokąta wzór odpowiedniego związku zawierającego pierwiastek E. 9..2-7.. Podaj nazwy i wzory substancji oznaczonych literami: A...... B... C... ………………………………. ... Napisz równania reakcji: 1........... 2. ............2-6. 4...... oznaczonego symbolem E.................... 3.................. Ułóż równania reakcji do etapów 1... 4..72 - ........ D........... A + C2H6 + 1 CO + B 2 D + H2O 7 A + C3H4 + 4 Br2 + B 3 H2O + C + B + C4H8 B 5 C3H6Br2 6 C D 9.. 3. ………………………………... ………………………………....... 5...2 i 4........ .. 7....... 6. poddano czterem kolejnym przemianom pokazanym na schemacie... 2.......

Pewne doświadczenie chemiczne zostało opisane przez ucznia w następujący sposób: "Do niewielkiej objętości żółtego roztworu w probówce dodano kilka kropel stężonego kwasu siarkowego(VI) obserwując 3 zmianę zabarwienia na pomarańczową. 1cm ciekłej substancji organicznej i lekko podgrzano. Zaproponuj doświadczenie. węglanu sodu i chlorku glinu? Zapisz obserwacje oraz wnioski. W dwóch butelkach znajduje się woda destylowana i woda morska. w którym zidentyfikujesz zawartość butelek. b) zapisać odpowiednie jonowe równania reakcji ilustrujące obie przemiany 9.3. opisz obserwacje i wnioski poparte równaniem reakcji.3-2. za pomocą którego można wykryć te jony. Następnie wkroplono ok. W wodzie oczyszczanej chlorem znajdują się pewne ilości jonów chlorkowych. obserwacje wnioski i odpowiednie równania reakcji. Mając do dyspozycji: palnik. roztwór BaCl2 oraz fenoloftaleinę. W dwóch niepodpisanych probówkach znajdują się wodne roztwory KCl i Na2CO3. których zachowanie chemiczne pasuje do podanego opisu. 9. Projektowanie doświadczeń 9. zaproponuj trzy różne metody identyfikacji tych roztworów. W jaki sposób można odróżnić wodne roztwory następujących soli: chlorku sodu.3-5. Zaproponuj doświadczenie.3-4.pl .3-3. Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli w wodzie. Narysuj schematyczny rysunek. 9. pręcik platynowy. http://www.Różne reakcje 9.3-6. Opisz tok postępowania i napisz odpowiednie równania reakcji.sos. Przedstaw schematyczny rysunek przebiegu doświadczenia.73 - . 9. Zaobserwowano zmianę zabarwienia na kolor zielony".chemia. a) zaproponować substancje.3-1. zaprojektuj metody otrzymywania: a) chlorku srebra b) bromku srebra c) jodku srebra 9.

Różne reakcje

10. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów
10.1.

Dysocjacja elektrolityczna

10.1-1. Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji elektrolitycznej: HBr, CH 4, Cl2, Ca(OH)2, MgCl2, CCl4, H3PO4, C2H6, K2SO4? 10.1-2. + Ile moli jonów sodu Na powstanie w procesie dysocjacji elektrolitycznej 10 moli: 1) Na3PO4, 2) Na2HPO4, 3) NaH2PO4 10.1-3. Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na 2O, SO2, CH4, NH3, Ca, HCI, O2, CaCl2, H2S. Które roztwory + będą zawierały jony H , które OH , a które będą miały odczyn obojętny? 10.1-4. Gdzie znajduje się więcej jonów: w 1g LiF czy w 1g Na2O? 10.1-5. Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w kolejności rosnącej liczby jonów w próbkach o jednakowych masach. 10.1-6. W jakim stosunku wagowym należy odważyć NaCl i Na 2SO4 aby po rozpuszczeniu w oddzielnych naczyniach z wodą otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych? 10.1-7. . -5 3 Dla stężenia jonów [OH ]=1 10 mol/dm określ: + a) stężenie jonów H b) pH roztworu c) odczyn roztworu 10.1-8. Podaj po trzy przykłady dysocjacji kwasu, zasady i soli wskazując mocny i slaby kwas oraz mocna i słabą zasadę. 10.1-9. Czy wiesz, że niektóre kwasy dysocjują stopniowo? a) Napisz na czym polega dysocjacja stopniowa ………………………………………. ………………………………………………….. b) Które z poznanych kwasów mogą dysocjować stopniowo? ………………………………………. ………………………………………………….. c) Napisz równania dysocjacji stopniowej kwasu fosforowego(V). 10.1-10. Napisz równanie dysocjacji kwasów: azotowego(V) siarkowego(VI) węglowego 10.1-11. Napisz równanie dysocjacji jonowej: a) azotanu(V) magnezu b) siarczanu(VI) żelaza(III)

- 74 -

Różne reakcje

10.2.

Hydroliza

10.2-1. Wyjaśnij zjawisko hydrolizy. Jakie związki ulegają hydrolizie. Określ odczyn roztworów następujących soli: KCl, K 2CO3, NH4NO3 10.2-2. Określ jaki odczyn wykazują następujące sole: FeCl2, CH3COONa, KCl, K2CO3. Podaj odpowiednie równania reakcji 10.2-3. Jaki odczyn będą miały wodne roztwory następujących soli (odpowiedzieć nie układając równań chemicznych): (NH4)2SO4, Na2SO4, BaCl2, Na2CO3, NaNO3, KNO3, K2SO4? 10.2-4. Ułożyć jonowe równania reakcji hydrolizy oraz podać odczyn wodnych roztworów następujących soli: KHS NaHCO3 NH4HSO3 Al2(SO4)3 10.2-5. Ułożyć równanie reakcji hydrolizy i podać odczyn roztworu: a)mrówczanu potasu b) octanu potasu c) benzoesanu sodu 10.2-6. Napisz równania reakcji hydrolizy podanych soli oraz określ dla każdej odczyn wodnego roztworu i typ hydrolizy: Na 2SO3, NH4Cl, Na2SO4 10.2-7. Oblicz pH i stopień hydrolizy jonów ulegających hydrolizie w następujących roztworach: a) 0,5 M NH4Cl (pKb=4,75, pKw=14,2) b) 0,0002 M CH3COONa (pKa=4,55, pKw=14,2) 10.2-8. Napisz równania cząsteczkowe i jonowe reakcji oraz zapis skrócony i określ rodzaj hydrolizy soli chlorku żelaza(II) (FeCl2).

10.3.

Stała i stopień dysocjacji

10.3-1. Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji: 1) rośnie, 2) maleje, 3) pozostaje stały? 10.3-2. Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w roztworze B wynosi 1,3%. Który roztwór był bardziej stężony? 10.3-3. 2Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO4 oraz jony potasu. Obliczyć liczbę moli jonów potasu.

Różne reakcje 10.3-4. Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) (siarkawego) liczba jonów H+ jest dwukrotnie większa od liczby jonów 2SO3 ? 10.3-5. Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4 według malejącego ich stężenia. 10.3-6. 3 Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm ,jeżeli stężenie molowe jonów . -3 3 OH wynosi 1,3 10 mol/dm . 10.3-7. Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych oraz 0,8 mola. cząsteczek niezdysocjowanych. 10.3-8. Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku potasu (=100%). 10.3-9. + Który roztwór zawiera więcej jonów H ? 3 1) 1dm 0,1-molowego HF ( = 15%) 3 2) 1dm 0,01-molowego HCI ( = 100%) 10.3-10. 3 Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,05 mol/dm (=1,9%). 10.3-11. 3 Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia (=100%) w 100cm roztworu. 10.3-12. 3 Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm 0,5-molowego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) (=100%)? 10.3-13. 3 Obliczyć stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego (HCN) w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm . Stała dysocjacji HCN . -10 wynosi 7,2 10 . 10.3-14. . -5 Stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 1,8 10 . Obliczyć stopnie dysocjacji amoniaku w roztworach: a) 1-molowym, b) 0,1-molowym, c) 0,01-molowym. 10.3-15. 3 Oblicz pH octu będącego 6% roztworem kwasu octowego o gęstości 1g/cm , przyjmując stopień dysocjacji równy 0,1%. 10.3-16. . -5 Wodny roztwór kwasu octowego K=1,17 10 rozcieńczono, w wyniku czego stopień dysocjacji kwasu wzrósł od wartości 0,3% do 0,4%. Oblicz początkowe stężenie roztworu oraz stężenie po rozcieńczeniu. 10.3-17. . -4 Obliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze jedno- protonowego kwasu (K = 2 10 ), jeżeli stopień dysocjacji wynosi: a) 1 %, b) 10%. 10.3-18. Obliczyć stałą dysocjacji kwasu jedno protonowego, wiedząc, że w jego roztworze o stężeniu jonów wodorowych 0,01 3 mol/dm stopień dysocjacji wynosi 2%.

- 76 -

10.3-28.5 mol/dm jeżeli wiesz. -5 Ile wody trzeba dolać do 0. 3 Obliczyć zawartość kwasu azotowego(V) (w molach i gramach) w 600cm roztworu o pH=4 i stopniu dysocjacji α=0.1-molowy roztwór ma pH=10.8%.2 molowym roztworze wynosi 4.05 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozpuszczony jest w 0.3-25. 3 .1 molowym. -4 6.3-24. Oblicz stopień dysocjacji 0.8 10.3-23. że jej 0. aby stopień dysocjacji kwasu podwoił się? 10.01 mol/dm . Oblicz stężenie jonów w 0.994 mol/dm .2 molowym roztworze .1 mol/dm . tego kwasu wynosi 1.02-molowego wodnego roztworu pewnego kwasu jednoprotonowego. Oblicz stopień dysocjacji w tak otrzymanym roztworze 10.2-molowego roztworu kwasu octowego (K= 1. jeżeli wiadomo. że stężenie jonów OH. 10.006mol/dm . jeśli w jego wodnym roztworze stężenie niezdysjocjonowanych cząsteczek 3 3 wynosi 1.3-29. 3 300cm 0.mol/dm .75 10 . Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1.3-20. -5 zwiększono w tym roztworze stężenie jonów wodorowych do 0.75 10. 10. 10.3-22. . 3 Oblicz pH roztworu kwasu octowego CH3COOH s tężeniu 0. 10.9 10.Różne reakcje 10. że w roztworze tego kwasu o stężeniu 0. wiedząc że pKa.0949 molowym roztworze kwasu wynosi 1. 10. wiedząc. wiedząc. K=1. -4 Obliczyć stężenie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K = 10 ). 5 3 1. -4 Oblicz wartość stałej dysocjacji HClO2 jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu w 0.3-19. 3 Obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego.3-30.0 10 . wiedząc.3-21. Obliczyć stopień dysocjacji jedno wodorotlenowej zasady.5dm 0. natomiast stężenie jonów wodorowych wynosi 0.3-34. Oblicz stężenie jonów wodorowych w 1 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego.35% 10.3*10 . którego stała dysocjacji wynosi . że stopień dysocjacji w 0.5% 10.8 10 ).3. Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego w roztworze 0. jeżeli przez dodanie pewnej ilości mocnego kwasu 3 .3-31. -5 kwasu solnego. Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego. że stała dysocjacji jest równa . -10 Oblicz stopień dysocjacji kwasu jednozasadowego o stężeniu 0.3-32.02 3 mol/dm . 3 . 10.6% zmieszano z 200cm wodnego roztworu tego samego kwasu.1 mol/dm pH wynosi 2.3-33. ale o stopniu dysocjacji 1. 3 Oblicz stopień dysocjacji kwasu dichlorooctowego w roztworze o stężeniu 0.3-26. Przy jakim stężeniu roztworu kwasu octowego stopień dysocjacji osiągnie wartość 95%.3-27.3 10 .wynosi 0.1 mol/dm . 10.5 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego jeżeli stopień dysocjacji wynosi 2.74 10 . którego stała dysocjacja równa jest 8. 10. w którym stopień dysocjacji kwasu wynosił 3 16.

3-45. -5 Stała dysocjacji (Kz) 0.21mola/dm .2 mola jonów H i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Stała .3-39.2mola/dm z 10cm HCl o stężeniu 0. Obliczyć stężenie molowe powstałego roztworu oraz pH wszystkich roztworów. Obliczenia na podstawie pH roztworu + -7 3 W czystej wodzie stężenie jonów wodorowych równe jest stężeniu jonów wodorotlenowych [H ]=[OH ]=10 mol/dm .8 10 .1M. Oblicz stężenie jonów OH oraz stałą reakcji dysocjacji.3-44. oraz pH=14-pOH. do trzeciej 1cm 3 wodorotlenku sodu o stężeniu 0. Oblicz pKa słabego kwasu jednoprotonowego jeśli roztwór tego kwasu o pH=2 jest zdysocjowany w 36% (=36%) 10. Oblicz stopień dysocjacji tego roztworu. -5 dysocjacji amoniaku Kz =1. + + pH – wykładnik stężenia jonów wodorowych definiowany jest jako pH=-log[H ] lub pH=-log[H3O ]. a dla roztworów zasadowych pH>7. Do pierwszej zlewki dodano 1cm 3 3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1. do drugiej 5 cm roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.33%. 3 3 3 3 Zmieszano 100cm roztworu HCl o stężeniu 0. pH dla kwsu pH=-log[H ]=-log(CHR).1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1. -7 3 + a) zawierający 3 10 mola/dm jonów H . 10. 10.2 molowym roztworze amoniaku. .8 10 .3-42. 3 Jakie jest pH roztworu kwasu mrówkowego HCOOH o stężeniu 0.1mola/dm . do czwartej 5 cm roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0. 3 3 3 Oblicz pH wody destylowanej (100cm ). 3 10g 10% roztworu NaOH rozcieńczono wodą do 750cm .Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu oraz jego pH. 10. Stała dysocjacji amoniaku . natomiast dla roztworów kwaśnych pH<7.3-36. następnie do 4 zlewek pobrano po 20cm wody.3-38.1M.4. Który roztwór jest bardziej zasadowy: . Oblicz pH tych roztworów. Mocne kwasy (mocne zasady) dysocjują w wodzie całkowicie: + HR → H + R + (MeOH → Me + OH ) + Dlatego stężenie molowe jonów wodorowych (wodorotlenowych) równe jest stężeniu molowemu kwasu (zasady): [H ]=CHR + ([OH ]=CMeOH). 10.2? 10. . Iloczyn + -14 stężeń jonów wodorowych i wodorotlenowych w wodzie jest także stały i wynosi [H ][OH ]=10 i nazywany jest iloczynem -14 jonowym wody i oznaczany jako Kw=10 lub pKw=14 (p w chemii oznacza –log). Jakie jest nominalne (analityczne) stężenie kwasu jednoprotonowego jeśli jego stopień dysocjacji =50% a pH=2.3-40. + Wodny roztwór słabego kwasu jednoprotonowego zawiera 0.8 10 . Natomiast dla zasady pOH=-log[OH ]=-log(CMeOH). Stopień dysocjacji 0.1 mol/dm ? pKa =3. -5 Kz=1. W czystej wodzie pH=7 + -7 (-log[H ]=-log(10 )=7).3-43.Różne reakcje 10. 3 3 21g NH4Cl rozpuszczono w 1 dm roztworu NH4OH o stężeniu 0. 10. Jakie jest stężenie molowe jonów wodorotlenowych i pH w 0.3-41.78 - .3-37. 10.3-46. 10. 10. Dla roztworów wodnych istnieje zależność: pH+pOH=14 (pOH=-log[OH ]). 10.1M. -9 3 b) zawierający 9 10 mola/dm jonów OH . Oblicz stężenie jonów OH oraz stopień dysocjacji tej zasady.8 10.3-35.1M.

4-15.4-11.4-10. Oblicz stężenie rozcieńczonego kwasu. 3 Ile i jakich gramojonów trzeba dodać do 1dm roztworu o pH=2 by uzyskać roztwór o pH=4. 3 Obliczyć pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 0.Różne reakcje 10. Jednoprotonowy kwas znajduje się w roztworze wodnym o pH=3. -10 Oblicz pH 0.4-3.06. 3 Ile g NaOH musi zawierać 1 dm roztworu aby jego pH wynosiło 12? 10. 3 b) 0. 10.4-9. aby pH roztworu osiągneło wartość 7? 10.10 molowego roztworu wodnego NH4Cl.4-7.2 molowym roztworze kwasu zdysocjowanego w 78% 10.4-13.6 10 10.4-2. Rozcieńczono 7.4-4. Kwas jest zdysocjowany w 46%. Wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0.01 mol/dm .4-5. 10. Obliczyć stałą dysocjacji kwasu azotowego(lII) (azotawego). Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych.01-molowego roztworu zasady sodowej. Stała dysocjacji kwasowej dla NH4 Ka= 5. stężenie jonów wodorowych i wyznacz stopień dysocjacji kwasu w rozcieńczonym roztworze.5 ml 6M jednozasadowego kwasu do końcowej objętości 150 ml. Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody. -4 Obliczyć pH roztworu kwasu azotowego(III) (azotawego) (K=2 10 ) o stężeniu: 3 a) 0. Oblicz pK a dla tego kwasu. 3 Jaką objętość 0. 10. że jego roztwór o pH=2 ma stopień dysocjacji 2%.79. Jaki odczyn będzie miał roztwór otrzymany po zmieszaniu roztworu zawierającego 2 mole kwasu siarkowego(VI) z roztworem zawierającym 2 mole wodorotlenku sodu? 10. Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0.1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm 0. 10.4-6. którego pH=1. Oblicz pH 0. + . .15molowym roztworze kwasu octowego wynosi 2.05 g NaOH w 0.4-1. Obliczyć wartość pOH roztworu. 10.4-16.1 mol/dm .01-molowego roztworu H2SO4. 10. 10.4-14. aby pH: a) wzrosło o 1. Czy spowoduje to zmianę odczynu wody? 10. 10. pH tak otrzymanego roztworu wynosi 3. b) zmalało o 1? 10.4-12.5dm wody.4-8. Obliczyć wartość stałej dysocjacji kwasu octowego. . wiedząc.

05 mol/dm 3 b) NaOH o stężeniu 1 mol/dm 10.20 M HCl dodano 1. Stężenia molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące: -4 a) [OH ]=10 .99 10 .8 10.4-19. jeżeli jego pH=11. Określ odczyn roztworu 10. którego stężenie kationów wodorowych wynosi 0. Oblicz pH końcowe.4-21.015 g/cm z 1.4-17. przyjmując =100%: 3 a) kwasu solnego o stężeniu 0.2-molowego HCl i 440cm 0. + W którym roztworze jest większe stężenie jonów H .3 ? 10.4-22.015 mol/dm . 3 Zasada MeOH ma w roztworze stężenie 0. 3 3 Zmieszano 100cm kwasu solnego o pH=4 z 50cm zasady sodowej o pH=11. 10. -11 Oblicz jakie jest pH roztworu zawierającego jony wodorotlenowe o stężeniu 10 . Jaki jest odczyn powstałego roztworu? 10. . M(Ca) – 40.01molowego roztworu kwasu octowego. pH kwasu solnego i wodorotlenku sodu.35cm 0. 3 Oblicz pH wiedząc że pKa kwasu octowego wynosi pKa= 4. 10.01-molowego roztworu H2SO4 aby pH roztworu osiągnęło wartość 7? 10.250 dm 3. . a w którym wyższe pH roztworu? 10. Obliczyć stężenie NaOH.10% roztworu HNO3 o gęstości 1. 10. 3 Oblicz pH roztworu.015 10. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Założyć addytywność objętości.20 M KOH.4-32.4-27.4-20.4-25. 3 Oblicz pH roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0. 3 3 Obliczyć pH roztworu uzyskanego przez zmieszanie 250cm 0.05 mola HNO2 w 1 dm dodano 5g KOH.01 M(HNO3) – 63.6 cm do kolby o pojemności 3 100 cm po czym dopełniono wodą. Oblicz pH 0. -5 Jakie jest stężenie amoniaku. -5 Do 0.76.Różne reakcje 10.2 a stała dysocjacji K=1.1010M kwasu solnego.0 cm roztworu NaOH zużyto 25. 10.4-23.4-31. jeżeli Ka HNO2 wynosi 1.60 g Ca. Przy jakiej wartości stopnia dysocjacji α (w %) wartość pH w tym roztworze będzie wynosić 9.2 cm 0.4-28. 10.1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm 0. -6 b) [OH ]=10 . 3 3 Do 35 cm 0. Zaniedbać zmianę objętości roztworu.75 10 ? 10.4-24.0051 [mol/dm ]. jego stężenie 99% i przelano 0.4-26. dla którego pKa=4.80 - .4-18.01 mola NaOH do 1dm wody? 10.0001mol/dm . 3 3 Do zobojętnienia 15. 3 3 Obliczyć pH roztworu otrzymanego w wyniku reakcji 0. 3 . 3 O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0.4-30.4-29. 10. 3 Jaką objętość 0.1-molowego NaOH.4-33. Obliczyć wartości pH podanych roztworów.

Dla roztworów wodnych prawdziwa jest zależność dla sprzężonych kwasów/zasad: pK b=14-pKb (lub pKa=14-pKb). 10. czyli Ka  + [CH3COO ][H ] . możemy zapisać: Ck C pH=pKa-log(Ck)+ log(Cs). Stężenie jonów wodorotlenowych w roztworze Cz -14 + -14 - jest równe: [OH ]=KbCz/Cs. Pamiętając. Ck: [CH3COOH]=Ck. bez większego błędu równe jest stężeniu kwasu. 10. więc [NH4 ]=Cs.: a) roztwór CH3COOH i CH3COONa lub b) roztwór NH3 i NH4Cl lub c) roztwór Na3PO4 i Na2HPO4. Jakie będą proporcje stężeń tych form? 10. W roztworze takim ustala się stan równowagi dla słabego elektrolitu (słaby kwas lub słaba zasada): a) CH3COOH - CH3COO + H . a kolejne stałe dysocjacji seryny wynoszą: pK1=2. natomiast stężenie amoniaku równe jest stężeniu zasaday: [NH3]=Cz.5M roztworem NaOH. czyli [H ]=Ka Ck/Cs.4-38. 3 Uzyskany tlenek rozpuszczono całkowicie w wodzie (założenia na potrzeby zadania) otrzymując 1000cm roztworu. [NH3 ] Jony amonowe pochodzą praktycznie z dysocjacji soli.2 mol/l zasady potasowej. Po uporządkowaniu wyrażenia na C wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) otrzymamy: pH  14  pKb  log z Cs Często dla słabych zasad w tablicach podawana jest kwasowa stała dysocjacji dla sprzężonego kwasu z zasadą K a (lub pKa). czyli [H ]=10 /[OH ]. Buforem może również być roztwór soli kwasu wielozasadowego i wodorosoli np. Jakie formy jonowe wystąpią w wodnym roztworze seryny. 3 Siarkę przeprowadzono w dwóch etapach w tlenek siarki(VI) zużywając łącznie 1. natomiast stężenie [CH3COOH]. Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. że pH=-log[H ].5.1 mol/l dodano 100ml roztworu 0. Cs: [CH3COO ]=Cs. Logarytmując K b  Cz K b  Cz Cs obustronnie otrzymamy (w chemii literą p oznaczamy –log): pH=14-log(Cs)-pKb+log(Cz). Roztwory buforowe Buforem nazywamy roztwór słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą. Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. lub roztwór słabej zasady i soli tej zasady z mocnym kwasem. + . Jakie jest pH roztworu? 10.2 mol/l zasady potasowej. Wzór na stałą dysocjacji przyjmie postać: Kb  + Cs [OH ] .4-37. . Dla stałej równowagi możemy zatem zapisać: K a  Cs [H ] + .4-34.Różne reakcje 10.1 mol/l dodano 100ml roztworu 0. Jakie jest pH roztworu? 10.4-35. W roztworze ustala się równowaga dla słabego elektrolitu: NH3 + H2O NH4 + OH . [CH3COOH] - Stężenie [CH3COO ] równe jest praktycznie stężeniu soli. Obliczyć pH tego roztworu zakładając całkowitą dysocjację kwasu. że w roztworze wodnym [H ][OH ]=Kw=1O . Oblicz pH roztworu. dla której możemy zapisać stałą równowagi: Kb  + + [NH ][OH ] 4 .9. 3 50cm 2M roztworu CH3COOH zmiareczkowano w 90% 3.9. czyli pH  pKa  log s Ck Ostatnie wyrażenie otrzymamy z definicji logarytmów: log(A)-log(B)=log(A/B) b) W przypadku roztworu słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem postępujemy podobnie.2 pK2=8.68 dm tlenu (warunki normalne). którego pH wynosi pH=7. Podstawiając w ostatnim wzorze za stężenie jonów wodorotlenowych wartość : [OH ]=KbCz/Cs otrzymamy: [H ]  - C  1014 1014  s . Wiemy.4-36.

5-12.1M. Wyjaśnij jak przesunie się położenie równowagi reakcji dysocjacji amoniaku po dodaniu do niego roztworu chlorku amonu.86 10 10. 3 Do roztworu o objętości 1dm i zawierającego 1mol wodorotlenku amonowego i 0. 3 Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c= 25% NH 3.1M roztworu NaOH 3 d) po dodaniu 5cm 0. do trzeciej 1cm .5-1.91g/cm ) należy dodać do 10g chlorku amonu.8 10 .82 - . że pKa. 10.5-5. 10. tak aby uzyskać roztwór buforowy o pH=5? . jeżeli do 100 cm roztworu kwasu octowego o stężeniu 0.3 mol/dm . Obliczyć pH otrzymanego roztworu wiedząc. aby otrzymać roztwór o pH=4. -5 KCH3COOH=1. 3 aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1dm roztworu o pH=9.5-2. Do pierwszej dodano 1cm 3 3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0.5-6.2M roztworu CH3COOH i 500cm 0.5-3. + 3 3 Oblicz jak zmieni się stężenie jonów H w roztworze. -5 Stała dysocjacji kwasu 1. do drugiej 5cm roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. 10. 3 3 3 Czy można otrzymać roztwór buforowy ze 100cm kwasu solnego o stężeniu 0. -5 octowego. -5 10.5-11. że stała dysocjacji zasady amonowej wynosi . 10.10g/mol.9. . a stężenie 3 amoniaku 0.2M roztworu CH3COONa? .1M.2. 3 3 Ile wynosi pH buforu powstałego ze zmieszania 500cm 0.5-8. 10. w którym stężenie jonów amonowych wynosi 0.5-9. oraz pH: 3 a) po dodaniu 1cm 0. Otrzymany roztwór buforowy podzielono na pięć równych części.9g czystego kwasu siarkowego(VI).75 10 mol/dm .5-4.1 mol/dm .8 10 ) 10.2 mol/l roztwór octanu sodu z 300mL 0.1M. jonu amonowego wynosi 9. jaki roztwór otrzymamy? 10.95 jeśli Ka=1.5-7.1M i 10 cm 3 soli tego kwasu o stężeniu 0. d=0. -5 3 1.1M.0 10 MKOH=56. -5 KHN3=2. 3 Oblicz pH amonowego roztworu buforowego.Różne reakcje C Dla buforu zasadowego możemy więc zapisać: pH  pKa  log z gdzie pKa jest stałą dysocjacji kwasowej sprzężonego Cs kwasu z zasadą.35mola chlorku amonowego dodano 4. 3 Oblicz pH buforu otrzymanego przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm kwasu o stężeniu 3 0.4 molowego roztworu wodorotlenku amonu aby jego pH wyniosło .1 mol/dm .8 10 .1 mol/dm 3 3 dodano 20 cm roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0. 10. 3 3 Ile g KOH należy dodać do 654 cm roztworu HN3 o stęż.2 mol/L roztworu kwasu .1M i 10 cm soli tego kwasu o stężeniu 0.8 (KB=1.1M roztworu HCl 3 b) po dodaniu 5cm 0. 3 3 Sporządzono bufor przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm kwasu o stężeniu 0. 10. wiedząc. 0.1mol/dm ? 10.1M roztworu HCl 3 c) po dodaniu 1cm 0.1M roztworu NaOH 3 e) oraz po dodaniu 20 cm wody 10.2 mol/dm .5-10. 3 Ile gramów chlorku amonu należy dodać do 600cm 0.1 mol/dm oraz 100cm CH3COONa o 3 stężeniu 0.

1M CH3COONa). Do piątej części dodano 3 20cm wody destylowanej.93 10 ) . że po rozpuszczeniu x moli siarczku srebra. stałą wartość (stała równowagi pomnożona przez stałą wartość stężenia). Obliczyć pH roztworu. w 1 dm wody.1M NaOH. 3 3 3 Sporządzono 100 cm buforu octanowego (25cm 0. + z równania reakcji dysocjacji widzimy. W przypadku soli. 4 Przy zadaniach na iloczyn rozpuszczalności ważne jest. do czwartej 5cm 0.1M NaOH. po 20 cm do każdej. skierowaną w stronę produktów. jeżeli zmieszano 1 molowy roztwór HNO3 z 2 molowym HCOOK w stosunku 3:5.05mol/dm wytrąci się osad CaSO4 (iloczyn rozpuszczalności K=4.5-15. że są one całkowicie zdysocjowane na + jony: NaCl → Na + Cl Dla soli reakcja dysocjacji jest nieodwracalna. + Iloczyn ten oznaczany jest literą L lub IR. że [Ag ]=[Cl ]. co w równaniu reakcji oznaczamy dwoma strzałkami skierowanymi w przeciwne strony: + AgCl Ag + Cl   Oczywiście dla reakcji równowagowej możemy zapisać wzór na stałą równowagi: K  [Ag ][Cl ] . 3 10. można więc pozbyć się mianownika: K[AgCl]=[[Ag ][Cl ]. W przypadku soli słabo rozpuszczalnej dysocjacja tych substancji również jest całkowita (zachodzi w 100%).1M HCl. 10. Ag2S. 10. -5 roztworu Na2SO4 o stężeniu 0. 3 Przeprowadź obliczenia i odpowiedz.6-1. 3 Ile gramów AgBr może rozpuścić się w 15 dm wody? 10. do trzeciej 1cm 0. ale pomiędzy jonami w roztworze. Iloczyn rozpuszczalności Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w niej całkowicie (oczywiście mamy na myśli stężenia rzędu 3 0. + 2 22 3 10. Ustala się stan równowagi dynamicznej. czyli: IR=[Ag ][Cl ]. Wzór na iloczyn rozpuszczalności IR=[Ag ] [S ]. Należy obliczyć 3 pH całego buforu (100 cm ). gdy n m [A] [B] będzie większe od IR.1M HCl. -5 Kb=1. oraz x  3 IR . co oznaczamy strzałką pojedynczą.4mol/dm i 100cm NH4Cl o stężeniu 0. powstaje x moli [S ]. następnie pH w każdej z pięciu zlewek. .5-13.6-4. że powstaną również jony srebra(I) w ilości [Ag ]=2x. Jaka jest rozpuszczalność tej soli w mol/L? 10. 10. czyli dla iloczynu rozpuszczalności możemy zapisać: I R=[Ag ] .1M.1-1mol/dm ). -1 3 Oblicz iloczyn rozpuszczalności FeS wiedząc ze jego roztwór nasycony w T=298 K ma stężenie 6.Różne reakcje wodorotlenku sodu o stężeniu 0.5-14.05mol/dm i 3 . czy po zmieszaniu równych objętości roztworu CaCl 2 o stężeniu 0.6-3. do czwartej 5cm roztworu wodorotlenku sodu stężeniu 0. Obliczyć pH. Iloczyn K[AgCl] nosi nazwę iloczynu rozpuszczalności. .1M CH3COOH + 75cm 0. że nierozpuszczalny osad soli A nBm wytrąci się tylko wtedy. oraz [Ag ]  IR . dla każdej soli przyjmuje inną. 3 3 3 3 Oblicz pH buforu amonowego o składzie: 10cm NH3 o stężeniu 0. do piątej 20 cm wody destylowanej.6. np.4mol/dm .1 10 mol/dm 10.76 10 . roztwory ich są mocnymi elektrolitami i przyjmuje się. czyli IR=(2x) x=4x . Otrzymany bufor 3 3 3 podzielono na 5 części i rozlano do pięciu zlewek. dla Ag2S: + 2Ag2S 2Ag + S 3 2Z równania reakcji dysocjacji widzimy. + + 2 + - W przypadku soli o innym składzie postępujemy podobnie. Stężenie nierozpuszczonego [AgCl] osadu jest stałe. Do pierwszej dodano 1cm 0. a nierozpuszczalnym osadem ustala się stan równowagi: osad rozpuszcza się i w tym samym momencie odpowiednie jony łączą się tworząc osad soli. -34 Iloczyn rozpuszczalności CuS wynosi 10 .6-2. Oczywiście z równania dysocjacji: + AgCl Ag + Cl wynika. czyli zaczynamy od napisania równania reakcji dysocjacji soli. do drugiej 5cm 3 3 3 0.1M.

4M i uzupełniono wodą do objętości 3 . . -10 osad AgI. + . .7 10 . 10. Jaka jest masa jonów F w osadzie BaF2 wytworzonym w tym roztworze? IRBaF2=1.01 mol/dm ? KSOBaCO3 = 8 10 .IRAgCl= 1. Obliczyć czy wytrąci się .1? .78 10 . -4 3 3 Czy wytrąci się osad.6-14. -14 Iloczyn rozpuszczalności jodanu(V) ołowiu(II) wynosi 3. 10. Jak zmieni się wartość iloczynu rozpuszczalności chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić 10. IRAgI= 8.6-13. -10 stężeniu 2 10 mol/dm ? Iloczyn rozpuszczalności CaF2 wynosi 1.1M roztwór Na2SO4? 10. . 10. -2 Do 90 ml roztworu zawierającego 6.2 10 . . Policz stężenie jonów Ag w roztworze wodnym. jeśli 50 cm roztworu Ca(NO3)2 o stężeniu 5 10 mol/dm zamiesza się z 50cm roztworu NaF o .8 10 .3 10 .6-7.5 g AgCl: I RAgCl= 1. -10 W jakiej ilości wody rozpuści się 1. 3 3 Ile cm 0. -10 Ile g jonów Ag zawiera 1500 ml nasyconego roztworu AgCl: IRAgCl= 1.6-9. Co się stanie z iloczynem rozpuszczalności.1M NaCl.84 - . Jaka jest rozpuszczalność tej soli wyrażona w molach na litr? 10.6-16.6-17. -9 Ile razy zmniejszy się rozpuszczalność BaCO3 w roztworze BaCl2 o stężeniu 0. 10. 10. -6 250 cm . 3 .6-15. -10 + + Iloczyn rozpuszczalności AgCl=1 10 .6-10.Różne reakcje 10.78 10 . że wartość pKSO tej soli wynosi 11.78 10 . 10. oraz stężenie jonów Ag w roztworze 0. -4 3 . -29 Obliczyć rozpuszczalność Ca3(PO4)2 (IR Ca3(PO4)2=2 10 ) w czystej wodzie i w środowisku wspólnego jonu z CaCl 2 o 3 stężeniu 0. 3 Jaka jest rozpuszczalność (w g/dm ) Ag2CO3 jeśli wiadomo. .1 10 . 10. -17 . 10. 3 3 Do 150 cm roztworu BaCl2 o stężeniu 0.6-5. 3 .01 mol/dm .01 molowego roztworu wodorotlenku sodu należy dodać do 150cm nasyconego roztworu Cd(OH)2 tak aby .6-12.35 10 mg jonów I dodano 10 ml nasyconego roztworu AgCl. -14 rozpuszczalność wodorotlenku kadmu zmalała 50-krotnie IrCd(OH)2=2.1M dodano 75cm roztworu NaF o stężeniu 0.6-11. 10. gdy do AgCl dodajemy 0.6-8. Jak zmieni się rozpuszczalność chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić.6-6.

Dokończyć reakcje. Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij. HClO. stopień utlenienia 11.Reakcje redoks 11. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i reduktor oraz procesy utleniania i redukcji. SO2. MnO4 . MnO3 .1-1. 11. Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks? Wskazać dezelektronator i elektronator (utleniacz i reduktor) 1) H2SO4 + Mg  MgSO4 + H2 2) FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl 3) Zn + Pb(NO3)2  Pb + Zn(NO3)2 4) AlCl3 + 3NH3aq  Al(OH)3 + 3NH4Cl 5) Hg(NO3)2 + 2NaOH  HgO + 2NaNO3 + H2O 6) 2F2 + 2H2O  4HF + O2 7) As2O3 + 6NaOH  2Na3AsO3 + 3H2O 11. H3PO4. SO3. które zachodzą i wskaż utleniacz: a) Ag + HNO3  b) Ag + Sn(NO3)2  c) AgNO3 + Sn(NO3)2  d) Sn(NO3)4 + H2  e) AgNO3 + Fe  11. H2S. Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w związkach: a) H2SO4. P2O3.1-6. Na2S. AsO3 . H2SO3.1-3. HClO3 b) Na2SO4.1-2. NO. H2PO4 11. P2O5.1-5. CO3 32b) AsO2 . Utleniacz i reduktor. NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3 FeO + C → Fe + CO2 . Pamiętaj o wyrównaniu współczynników stechiometrycznych. Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w następujących jonach: 22a) SO4 .1-4. N2O.1. K2SO3. HClO4. KCl. W związkach tlenowych chlor może występować na dodatnich stopniach utlenienia. HCl. dokonując odpowiednich obliczeń stopni utlenienia pierwiastków. ClO4 . NaClO3 c) NH3. NH4Cl 11. Reakcje redoks 11. Określ stopnie utlenienia chloru w podanych związkach: a) NaClO2 b) Ca(ClO4)2 c) KClO3 d) HClO.

2-8. a który reduktorem Który pierwiastek ulega utlenieniu.2-2.2-3. Jaka masa odważki As2S3 utleniana roztworem HNO3 do H2SO4 i HAsO3 przekaże cząsteczkom utleniacza 1 mol elektronów? . Napisz równanie połówkowe oraz przedstaw formę jonową równania cząsteczkowego: K 2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O 11.2-7. W niżej podanych równaniach chemicznych dobrać współczynniki: a) Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O b) Br2 + HClO + H2O  HBrO3 + HCl c) HClO3 + HCl  Cl2 + H2O d) CuS + HNO3  CuO + S + NO + H2O e) HI + H2SO4  I2 + H2S + H2O f) SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4 g) H2SO3 + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl 11. Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych: a) PbO2 + HCl  PbCl2 + Cl2 + H2O b) ZnS + O2  ZnO + SO2 c) Pb + H3PO4  Pb3(PO4)2 + H2 d) HClO4 + H2SO3  HCl + H2SO4 e) SnCl2 + HgCl2  SnCl4 + Hg f) S + HNO3  H2SO4 + NO g) BiCl3 + SnCl2  Bi + SnCl4 11.86 - . następnie ogrzewamy probówkę.2-6.2-9. Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych: a) Hg + HNO3  Hg(NO3)2 + NO + H2O b) HNO3 + HI  NO2 + HIO3 + H2O c) Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O d) As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO e) P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO f) As2O3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + N2O3 g) AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 + H2O 11.2.2-5. Napisz reakcje srebra z kwasem siarkowym (VI) i przedstaw bilans elektronowy. zaznacz utleniacz i reduktor oraz reakcję utlenienia i redukcji. Mieszamy ze sobą w stosunku stechiometrycznym sproszkowane żelazo i pył siarkowy. Uzupełnij współczynniki w poniższej reakcji redoks. Dobór współczynników reakcji 11.2-4. wskaż utleniacz i reduktor: NaNO2+FeSO4+H2SO4  Na2SO4+Fe(SO4)3+NO+H2O 11. W rozżarzonej mieszaninie zachodzi łączenie się pierwiastków z utworzeniem niebiesko-czarnego siarczku żelaza(II).Reakcje redoks 11. Zbilansuj równanie reakcji. 11. a który redukcji 11. Napisz bilans elektronowy reakcji Cu + stężony HNO3 oraz Cu + rozcieńczony HNO3 11. Podaj równanie reakcji syntezy siarczku żelaza(II) Przedstaw bilans elektronowy tej reakcji Który pierwiastek jest utleniaczem.2-1.

.2-10. Wskaż utleniacz. W procesie technologicznym utleniono siarkę kwasem azotowym(V).. Ułóż bilans elektronowy. F2O + H2O  O2 + HF 11.. Uzupełnij współczynniki w poniższym równaniu reakcji na podstawie bilansu elektronowego. Zachodzi wówczas reakcja opisana schematem HNO3+ S → H2O+NO+SO2. Stężony roztwór kwasu azotowego(V) ma tak silne właściwości utleniające. Podaj przebieg reakcji i ustal współczynniki reakcji (redox) 11. formę jonową i cząsteczkową równania: KMnO4 + KNO2 + KOH  K2MnO4 + KNO3+ H2O 11. AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 +H2O 2. Uzupełnić podane reakcje chemiczne: NaOH + ClO2 + H2O2  NaClO2 + O2 + H2O Ca(ClO)2 + H2O2  CaCl2 + O2 + H2O KI+ O3 + H2O  I2 + KOH + O2 CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2 F2O + H2O  O2 + HF 11. reduktor oraz proces utlenienia reakcji: KMnO4+HCl  MnCl2+Cl2+KCl+H2O 11. b) podczas działania kwasu azotowego(V) na rtęć powstaje sól rtęci dwuwartościowej i wydziela się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu c) w reakcji cynku ze stężonym kwasem azotowym(V) wydziela się tlenek azotu(I) (N 2O). Dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach: 2+ 3+ a) Cr2O7 + 3CH3OH + H → Cr + HCHO + H2O 2+ 3+ b) Cr2O7 + CH3CH2OH + H → Cr + CH3CHO + H2O c) KMnO4 + H2C=CH2 + H2O → HO-CH2-CH2-OH + KOH + MnO2 d) KMnO4 + H2C=CH2 + H2SO4 → HO-CH2-CH2-OH + MnSO4 + K2SO4 11. wskaz utleniacz reduktor. .2-12. zaznacz stopnie utlenienia i redukcji oraz zapisz równania połówkowe. Uzupełnij równania reakcji redoks: 1. Uzupełnij współczynniki z poniższej reakcji redoks.2-11.2-14.2-17.  Fe + SO4 + NO + H2O 11. As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO 4.2-19.2-15. Uzgodnij równanie reakcji i dopisz brakujący reagent: 3+ 2FeS2 + NO3 + .Reakcje redoks 11.2-16. K2CO3 + C + N2  KCN + CO 3. że zanurzony w nim rozżarzony kawałek siarki zapala się.2-18.2-13. Ułożyć równania reakcji (i dobrać współczynniki): a) w reakcji kwasu azotowego(V) o średnim stężeniu z miedzią tworzy się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu.. a następnie. dobierz współczynniki w równaniu reakcji. 11. Obliczyć współczynniki w niżej podanych reakcjach jonowych 2+ 2+ 4+ 2+ Sn + Hg  Sn + Hg2 2S + I2  S + I 22+ S + SO3 + H  S + H2O + NO2 + I + H  NO + I2 + H2O 11. CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2 5.

3-1. jonowo i w sposób skrócony równania: a) reakcji zobojętniania kwasu siarkowego(VI) wodorotlenkiem potasu b) reakcji między azotanem V srebra a chlorkiem sodu: zaznacz wytrącający się osad. Borowce .1-1. 12.4. cezu i cyny? 12.1-3. Odczytaj równania reakcji: a) PbxOy + 4H2 → 3Pb+4H2O b) 2CrхOу+3C → 2Cr+3CO₂ 12. selenu. Zapisz cząsteczkowo. Napisz reakcje.85g jodku w reakcji 2EI3 + 3Cl2 → 2ECl3 + 3I2 otrzymano 0. a) Oblicz masę atomową pierwiastka E b) Napisz nazwę i symbol pierwiastka E 12. Określ charakter chemiczny tlenku magnezu i tlenku fosforu(V). Pierwiastek E tworzy jodek o wzorze EI3 i chlorek o wzorze ECl3. Z 0.2.1-5. Jaki powinien być wzór tlenku na najwyższym stopniu utlenienia: jodu. bizmutu.1-2. 12. boru. Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 40u.3-2. Jaki to pierwiastek? Napisz wzór tego kwasu. Układ okresowy pierwiastków 12.3. 12. Stosunek masy tlenu do masy wodoru w cząsteczce tego kwasu wynosi 24:1. Napisz dwie reakcje otrzymywania tlenku wapnia.88 - .1-4.38g chlorku. Oblicz wartości x i y.1-6. Ustal masę atomową metalu. 12. Masa atomowa tlenu 16u. Różne reakcje 12.1. Pewien pierwiastek występuje w dwuzasadowym kwasie tlenowym o masie cząsteczkowej 62 u.Reakcje redoks 12. Berylowce 12. 12. Litowce 12. jakim ulegają te tlenki.

Węglowce 12. otrzymano 1600m³ wodoru (`warunki normalne). Obliczyć procentową wydajność reakcji.Układ okresowy pierwiastków 12. 12. 3 W reakcji pary wodnej z 10 kg rozżarzonego koksu. zawierającego 90% węgla.5-2.5.5-1. Ułożyć równania reakcji ilustrujące proces wyodrębniania wodoru z gazu syntezowego ( mieszanina H2 + CO ) .

5-4.5-11. 5 g dwutlenku krzemu wrzucono do stężonego roztworu. Jak otrzymać kwas krzemowy z krzemionki? Ułożyć równania reakcji.kwas krzemowy jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie.5-14. W siedmiu probówkach znajdują się roztwory: Na2CO3 (węglan sodu). 12.5-6. ile dm dwutlenku węgla (warunki normalne) należy wprowadzić do 100cm 0.7% tlenku wapnia i 75. zawierającego 6g kwasu fluorowodorowego. Tak zwane szkło zwykłe zawiera 13% tlenku sodu. najpierw następuje zmętnienie.90 - . Krzem można otrzymać. 11. 3 3 Obliczyć. Na2S (siarczek sodu) i NaCl oraz CO.5-16.5-10. CO2.1 mola produktu. Wyjaśnić.5-13. Ile moli dwutlenku węgla można otrzymać z m gramów mieszaniny tlenku węgla i tlenu zawierającej P O procent masowych tlenu? 12. 12. .5g/cm ). a następnie jego zanik. Podczas przepuszczania dwutlenku węgla przez wodę wapienną. wodór. w którym metal jest na czwartym stopniu utlenienia. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć objętość fluorku krzemu (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 2 moli krzemu. Podaj jaki to metal. 12. przepuszczając pary fluorku krzemu nad ogrzanym potasem. proponując konkretne ilości potrzebnych substancji (dla roztworów również stężenia) niezbędnych do otrzymania około 0. 12. Wyjaśnić. Ile dm3 czterofluorku krzemu (warunki normalne) wydzieli się podczas doświadczenia? 12.539g tlenku. .kwas krzemowy jest związkiem nietrwałym.3% dwutlenku krzemu. 12.5-9. 12. co oznaczają następujące określenia: . Ustalić wzór tlenkowy szkła.5-12. dlaczego węglany nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych. 3 Obliczyć objętość 50-procentowego kwasu fluorowodorowego (d=1.5-5. Po wyprażeniu 2g metalu powstało 2. 12.5-8. NaNO3 (azotan sodu).5-3.5-15. . Jakie produkty powstają w wyniku reakcji? Napisać jonowo równania reakcji. 12. 12.5-7. Wyjaśnić te zjawiska równaniami reakcji.sole kwasu krzemowego ulegają hydrolizie. Ułożyć równania reakcji. aby całkowicie wytrącić kwas krzemowy. Jak je rozróżnić? 12.5-molowego roztworu krzemianu sodu. potrzebną do przeprowadzenia 6g dwutlenku krzemu w czterofluorek krzemu.kwas krzemowy jest słabym elektrolitem . 12.Reakcje redoks 12. opisać czynności eksperymentalne. za pomocą których można dokonać następujących przemian: C → CO → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2 Przypadku reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać równanie w formie jonowej. Na nasycony wodny roztwór siarczanu wapnia podziałano dwutlenkiem węgla i amoniakiem.

Azotowce 12.6-1. 12.6.Układ okresowy pierwiastków 12. . strukturalny kwasu fosforowego(V) oraz reakcję otrzymywania tego kwasu z odpowiedniego tlenku.6-2. Ustal wzór sumaryczny soli o nazwie azotan(V) magnezu i napisz sześć reakcji otrzymywania tej soli. Napisz wzór sumaryczny.

podaj ich nazwy. oraz parę wodną.92 - .1-1. Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach 3 normalnych wynosi 1. 13. .1-8.1. Węglowodory nasycone (alkany) 13. Ustalić wzór tego węglowodoru jeżeli wszystkie pomiary przeprowadzono w warunkach normalnych. Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan.1-12. Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu. Którą z tych reakcji należy zrealizować.1-3. Ile trzeciorzędowych atomów wodoru zawiera: a) izobutan b) 2-metylobutan c) neopentan 13. Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru C nH2n+2 zakładając. Pomiary wykonano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.Reakcje redoks CHEMIA ORGANICZNA 13.72 dm tlenku węgla(IV) oraz wodę. wiedząc. Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochloropochodną? 13. 13. 13. Węglowodory 13. 13.1-5.2 dm tlenu i otrzymano 6.1-6.1-7.1-11. Na spalenie dwóch objętości pewnego węglowodoru zużyto 7 objętości tlenu i otrzymano 4 objętości CO 2 oraz parę wodną. Ustalić wzór elementarny i rzeczywisty tego związku.1-2.1-4. Narysuj wszystkie izomary heksanu.339 g/dm Narysuj wzór strukturalny tego związku. Podaj nazwę węglowodoru X. chcąc otrzymać najwięcej metanu. Napisz.1-9.0 g związku organicznego o masie molowej 42 g/mol otrzymano 11. który z węglowodorów o wzorach C2H6. 13.2 dm ditlenku węgla w przeliczeniu na warunki normalne. Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem solnym lub z wodą. 3 Po całkowitym spaleniu 7. C16H34 : a) ma wiekszą gęstość b) jest łatwiej zapalny c) ma wyższą temperaturę wrzenia 13. 3 3 3 Do spalenia 2. że produktem spalania jest: a) dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV) b) tlenek węgla (tlenek węgla(II) c) sadza 13.0 g. że jej masa cząsteczkowa wynosi 151u.1-10. jeżeli mol chloru reaguje z molem propanu? 13. mając do dyspozycji m gramów węgliku glinu. 13.24 dm węglowodoru X zużyto 11. która po skropleniu ważyła 9.

14. 13.1-18.1-13. 13.2-chloropropanu z 1. 13. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 30cm gazu. oblicz stosunek liczby cząsteczek CO2 do liczby cząsteczek H2O w produktach całkowitego spalania tej benzyny 13.Węglowodory 13.1-17. Jeden dm jednochlorowcopochodnej tego węglowodoru posiada masę 4.4g alkanu otrzymano 17. 13. a) podaj skład procentowy tego węglowodoru b) wyprowadź wzór uproszczony tego węglowodoru c) wyprowadź wzor rzeczywisty d) czy otrzymany węglowodór posiada izomery? 13. Napisz ile izomerów może powstać w wyniku każdej z poniższych reakcji. ze w benzynie na 4 cząsteczki heksanu przypada 1 cząsteczka heptanu i 2 cząsteczki oktanu. Wiedząc.92dm CO2 odmierzonego w warunkach normalnych. Oblicz skład mieszaniny węglowodorów w procentach objętościowych.1-22. Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru.1-16.1-19.129g (gęstość chlorowcopochodnej tego węglowodoru w stosunku do powietrza wynosi 3. jeżeli w relacji spalania 1. dm . 13. 13. 3 Obliczyć w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan jeżeli do całkowitego spalenia 7dm tej mieszaniny zużyto 3 32dm tlenu otrzymując CO2 i parę wodną. 3 Ile moli. gramów tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 342g benzyny zakładając. że jest ona czystym oktanem (warunki normalne) 13.19.1-23.3-dimetylopentan. objętość podano w przeliczeniu na warunki normalne). Podane objętości odnoszą się do identycznych warunków ciśnienia i temperatury.009g wody.1-24. napisać wzór i podać nazwę trzeciego węglowodoru. wiedząc. 3 3 Spalono 0. 13.1-21. Objętość mierzono w temperaturze 295K pod normalnym ciśnieniem. Ustalić wzór węglowodoru.50g tego związku otrzymano 4. że gazowe substraty zmieszano w stosunku objętościowym 1:1 a) propan + Br2 → b) metylopropan +Cl2 → c) chloroetan + Cl2 → . 3 3 Do spalenia 40 dm mieszaniny metanu i propanu do tlenku węgla(IV) i wody zużyto 170 dm tlenu. którego objętość po przepuszczeniu przez wodny roztwór NaOH nie uległa zmianie.5 litra pewnego węglowodoru i otrzymano 2dm dwutlenku węgła oraz 2. zapisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego oraz wzory strukturalne 5-ciu jego izomerów. Ułóż równanie reakcji otrzymywania a) butanu z etanolu korzystając z dowolnych odczynników nieorganicznych b) 2. Oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru o masie molowej 30g/mol.2-dibromopropanu.1-15. Stosunek mas dwóch kolejnych alkanów w szeregu homologicznym wynosi 1:1. 3 3 3 10 cm pewnego węglowodoru spalono zużywając 35cm tlenu.1-14. Ustal wzory sumaryczne tych alkanów.1-20.4g CO2 i parę wodną. W syntezie Wurtza otrzymano 3 alkany. że dwa z nich to butan i 2. 13. Przyjmując. 3 W wyniku spalenia 11.

manganianem(VII) potasu. 13. wodą.1-33. Na wykresie zaznacz te punkty.Reakcje redoks 13.1-26.1-31. ile cząsteczek tlenu potrzeba do spalenia całkowitego: a) 1 cząsteczki etanu b) 1 cząsteczki butanu c) 1 cząsteczki pentanu d) 1 cząsteczki oktanu 13. Podaj nazwy tych izomerów 13. 13. Jakie węglowodory powstają w wyniku reakcji metalicznego sodu z bromometanem oraz mieszaniną bromometanu i bromoetanu? Napisz równania zachodzących reakcji. Ustal wzor tetrachloropochodnej alkanu o masie molowej 168g/mol.. flurowcowodorem. Korzystając z wykresu z poprzedniego zadania odczytaj. 13.1-36.H2O 13. Podaj liczbę pierwszorzędowych atomów węgla oraz nazwę tego związku.1-32. narysuj 2 dowolne izomery tego związku i nazwij je.O2 → …. jeden III-rzędowy oraz trzy II-rzędowe atomy węgla. Podaj nazwy powstałych produktów lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi. Narysuj związek zawierający jeden IV-rzędowy atom węgla. 13.1-27. Korzystając z rozwiązania z poprzedniego zadania. 13. które mają sens chemiczny.1-30. Narysuj wszystkie izomery alkanu o wzorze sumarycznym C7H16 . Wiedząc że izomer to związek o tym samym wzorze sumarycznym a innym strukturalnym.1-28. Nazwij wszystkie możliwe produkty reakcji 13. 13. Uzgodnij równanie reakcji spalania całkowitego alkanu: CnH2n+2 + …. a liczbą cząsteczek tlenu potrzebną do spalenia 1 cząsteczki alkanu (oś 0Y). . określ rzędowość atomów węgla i podaj dwa wzory jego izomerów i nazwij je. Podaj nazwę tego związku. Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji chlorowania etanu i propanu. narysuj wykres ilustrujący zależność między liczbą atomów węgla w cząsteczce alkanu (oś 0X).1-25.1-35.CO2 + …. Jakie produkty powstają w wyniku monochlorowania 2-metylobutanu? Przedstaw mechanizm tej reakcji. oraz określ rzędowość atomów węgla w tych związkach.1-34. Napisz reakcję chlorowania 2-metylobutanu i wyjaśnij przyczynę powstawania konkretnych produktów 13. wodorem cząsteczkowym.. Napisz reakcje wszystkich powyższych związków z dowolnym fluorowcem. a następnie podaj jego nazwę.1-29. Podaj wzór dowolnego węglowodoru posiadającego jedno wiązanie potrójnie oraz taka samą liczbę atomów wodoru co związek wyjściowy.94 - .

2-9.2-5. Podać treść i przykłady zastosowania reguł Markownikowa i Zajcewa (zapisując równania reakcji posługując się wzorami grupowymi).2-2. Ustal wzór strukturalny tego weglowodoru 13. czy badana substancja jest węglikiem glinu czy karbidem? 13.2-7.41 g/dm .Węglowodory 13.2. a gęstość par tego związku w warunkach normalnych jest rowna 2. Czy alkeny różnią się o masę grupy CH2? 13. 13. zawierający trzy mery.2-6. . spalono całkowicie w tlenie. po przepuszczeniu przez wodę bromową.45g wody. Oblicz procentowy skład objętościowy początkowej mieszaniny gazu. Weglowodory nienasycone (alkeny i alkiny) 13.2-8.1g tlenku węgla (IV) i 0. Ułożyć równania reakcji. Pewien węglowodór reaguje w ciemności z chlorem. 13. Stosunek masowy alkenów w szeregu homologicznym wynosi 1:0.1% wodoru. Pewien węglowodór nienasycony tworzy.89 ustal ich wzory sumaryczne. Jak stwierdzić. Pewien węglowodór.2-1. który powstaje z CH2=CH-Cl. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru. homolog etynu. przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą niż objętość par spalanego węglowodoru. Napisz stosując wzory półstrukturalne równanie reakcji addycji i równanie reakcji substytucji. Narysuj wzór półstrukturalny i podaj nazwę tego węglowodoru. 3 250cm mieszaniny propanu i propenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu. za pomocą których można dokonać następujących przemian: H H a) C C H H ? H H H C C H Br Br ? Br Br H C C H Br Br H H H C C H H H Br Br H C C H Br Br Br Br Br C C Br Br Br b) H C C H ? H H C C H H H H C C Br Br ? c) H C C H ? ? ? 13.09% masowych bromu. Narysuj wzór polimeru.2-11. produkt zawierający 85. w wyniku czego powstaje tetrachloropochodna o masie stanowiącej 455% masy wyjściowego węglowodoru. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do szeregu homologicznego alkinów. Podaj nazwę tego polimeru. że zawiera on masowo 3 11. których produktem będzie chloroetan 13.2-3. 13.2-10. wiedząc.2-4. 13. 13. Próbka badanego związku daje po spaleniu 1. Objętość gazu zmniejszyła się do 3 175cm .

Wszystkie objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. 13.2-14.2-13. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu 13. jaką objętość etenu otrzymano (warunki normalne) 13. Zapisz poniższe równania reakcji chemicznych. Co to jest izomeria? Napisz wzory sumaryczne i pół strukturalne oraz nazwy systematyczne wszystkich izomerów heksenu.2-22. bromowodoru i chloru do butenu. 13.2-23.2-18. produktom nadaj nazwy systematyczne i określ typ reakcji: a) propen + woda b) propen + wodór c) propyn + bromowodór d) propyn +tlen (różna dostepność tlenu) e) propan + chlor f) eten + eten 13. które mogą być pierwszym i drugim izomerem C6H10 13. 3 3 10cm gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm tlenu i mieszaninę zapalono.96 - . Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 56u. Próbka pierwszego odbarwiła 137cm 5% roztworu bromu. Posługując się wyłącznie wzorami strukturalnymi napisz reakcję przyłączenia wody.2-21. alkenu i alkinu zawierających 5 atomów węgla: a) zapisz ich wzory sumaryczne b) narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów c) dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne d) dla każdego z izomerów określ rodzaj izomerii. . Podaj po dwa przykłady związków. Pomiarów objętości dokonano w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 296hPa 13.Reakcje redoks 13.2-24. Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu. Masa podgrzewanego polietylenu na skutek depolimeryzacji zmniejszyła się o 140mg.2-12.2-19.2-17. Napisz wzory i podaj nazwy izomerów heksenu i heksynu różniących się położeniem wiązania wielokrotnego. otrzymując dwutlenek węgla i parę wodna. 13. 13.2-16. Dokończ poniższe równania reakcji i podpisz reagenty: a) CH3-CH=CH2 + Br2 → b) CH3-CH2-CH3 + O2 → 13. Identyczna 3 próbka drugiego odbarwiła 274cm 5%r-ru bromu. Pomiarów objętości dokonano w temp 291K pod ciśnieniem 296hPa. Dla cząsteczki alkanu. zmniejszyła się do 10cm . Po zakończeniu reakcji i skropleniu pary 3 3 wodnej objętość gazów wynosiła 50cm a po przepuszczeniu przez wodny roztwór KOH. 3 Badano reakcję dwóch izomerów C6H10 z bromem. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru. cykloalkanu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 120cm gazu. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru. Zastosuj regułę Markownikowa.2-15.2-20. 3 Oblicz procentowy skład masowy i objętościowy mieszaniny C2H2 i C2H4 jeżeli do spalenia 4dm tej mieszaniny zużyto 3 11dm tlenu otrzymując CO2 i H2O. 13. 3 3 3 40cm pewnego węglowodoru spalono zużywając 180cm tlenu. 13. który po przepuszczeniu przez roztwór KOH został całkowicie pochłonięty. jeżeli do spalenia 3 3 4dm dej mieszaniny zużyto 11dm tlenu. Oblicz. Objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.

13. spalania całkowitego alkinu o 10 atomach wodoru cząsteczce.3. Dehydrohalogenacja 2-bromobutanu wodorotlenkiem potasu w alkoholu etylowym daje mieszaninę 2 produktów (alkenów). Napisz równania reakcji.2-26. 13.2-dichloroprpopanu w odpowiedniej reakcji addycji d) otrzymywanie 3-jodo-2.2-31. Napisz poniższe reakcje wykorzystując wzory półstrukturalne i podaj nazwy odpowiednich produktów lub substratów: a) spalanie częściowe 2. tj. 23 Podaj wzor homologu etynu.2-dimetylopropanu b) bromowania 2. 13. zawierający trzy mery. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujace przemiany chemiczne: H2O H2/kat. 13. który powstaje z CH2=CH-Cl.2-27. Podaj nazwę tego polimeru. Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego alkanu o 5 atomach węgla. 13. Napisz równanie reakcji przyłączania wodoru do etenu.4-pentametylopentanu 13. 13.3. różnice te zilustruj na dowolnie wybranych przykładach. 13.dimetylobut-1-enu c) otrzymywanie 1. Określ typ reakcji chemicznej: a) C4H10+Cl2 → b) C3H6 + HBr → c) C2H2 + Br2 → d) Benzen + HNO3 → Równania zapisz w postaci strukturalnej lub półstrukturalnej. Wyjaśnij różnice w reakcjach polimeryzacji i polikondensacji.4. etenu z bromem propynu z chlorem tak aby produktem był związek nasycony. Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwy produktów.2-32. za których pomocą można dokonać następujących przemian: a) propyn → propen → propan b) butyn → dichlorobuten → tetrachlorobutan 13. . 13. Napisz równanie reakcji przyłączania chloru do etynu.2-34. ktorego 6.2-35.2-25. Wyjaśnij na przykładach różnicę pomiędzy reakcją podstawiania a przyłączania.02 10 czasteczek ma mase o 140g większa od 1 mola czasteczek propynu. Narysuj wzór polimeru.2.2-36. Ułóż równania reakcji. półspalania metanu.2-29. . Br2 Zn CaC2 A B D B 13.2-28. Który produkt dominuje w mieszaninie poreakcyjnej? 13.2-30.2-37.Węglowodory 13.2-33. but-2-enu i but-1-enu.

3-3. Uzupełnij i zbilansuj następujące równania reakcji: a) ………….3-2. 13. Podaj wzory strukturalne 3 izomerów benzenu nie zawierających pierścienia 13. W jakim przypadku moment dipolowy izomeru para jest równy 0.3-12.3-10. Węglowodory aromatyczne 13. Przeprowadzono bromowanie i nitrowanie benzenu na dwa sposoby: I najpierw bromowanie a następnie nitrowanie powstałego produktu II najpierw nitrowanie a następnie bromowanie powstałego produktu Jakie produkty otrzymano w obydwu przypadkach? 13. Ułóż równanie reakcji 13. Biorąc pod uwagę wpływ skierowujący podstawników napisać równania reakcji sulfonowania: a) m-chlorotoluenu b) kwas p-metylobenzoesowego Określić i nazwać główny(e) produkt(y) tych reakcji. a w jakim moment dipolowy izomeru orto jest: a)mniejszy b)większy od momentu dipolowego izomeru para 13.3-9. Na czym polega charakter aromatyczny benzenu.3-7. 3 Oblicz ile dm tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 885g mieszaniny benzenu i toluenu zmieszanym w stosunku molowym 1:3. . Wychodząc z benzenu i dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj sposób otrzymywania m-dinitrobenzenu oraz kwasu m-bromobenzoesowego. 13.3-8.3. Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie (podać wzory grupowe. Ile moli izomeru orto i ile para otrzymamy. nazywa się tego typu reakcja.Reakcje redoks 13.3-4. W reakcji chlorowania toluenu w obecności Fe powstaje mieszanina zawierająca 10% masowych o-chlorotoluenu i 90% wagowych p-chlorotoluenu. jeżeli do reakcji użyjemy 1 mola toluenu 13. W procesie reformingu cząsteczki n-heksanu ulegają przemianie w cząsteczki benzenu. Ułóż równanie reakcji benzenu z chlorem w obecności chlorku żelaza(III) i napisz nazwę produktu oraz jak. + ……………… c) CH3-CH2-CH=CH2 + HBr → d) but-2-yn + chlorowodór → e) toluen + Br2 (światło) → 13.3-11. 13.3-6.98 - . + O2 → 3CO2 + 4H2O b) propan + Br2 (światło) → ………… + ………………. 13. typy reakcji i nazwy reagentów): etan  chlorek etylu  eten  etyn  benzen 13.3-1.3-5.

8 dm tlenu (w warunkach normalnych).1-6. Przedstaw równania reakcji zaznaczone strzałkami. Alkohole 14. że w reakcji 9g tego związku z sodem wydziela się 1.C wstaw odpowiednie wzory strukturalne i nazwy związków chemicznych. Do podanego schematu ułożyć odpowiednie reakcje chemiczne: CH4 Cl2 A KOH H2O B Na C H2O D 14. dla produktów utlenienia utwórz nazwy systematyczne.1-8. 14. W miejscu liter A.1-7. podaj nazwy związków A.1-10. 14. Podaj wzory półstrukturalne trzech dowolnych izomerów tego związku oraz ich nazwy 14. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany ilustrujące metody otrzymywania etanolu z karbidu.1-9.1-3. 14. Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać glikol etylenowy mając do dyspozycji octan etylu i dowolne odczynniki nieorganiczne. Podaj mechanizm reakcji dowolnego 3-rzędowego alkoholu z odczynnikiem Lucasa. B. otrzymując 10.68dm wodoru (warunki normalne).Alkohole 14. Odpowiedź uzasadnij. Zapisz równania reakcji przedstawionych poniższymi schematami: a) propan → 1-chloropropan →propan-1-ol →propan-1-olan potasu b) benzen → nitrobenzen → bromonitrobenzen 14.1-5.1-4.1 mola tego związku 3 zużyto 16. 3 Ustal masę molową i wzór n-alkanolu widząc. D oraz X CaC2 A B D HCl X KOH/H2O 14.8 g wody. Jaki odczyn posiadają wodne roztwory alkoholi i fenoli. Dla cząsteczki pentanolu: a)zapisz równanie reakcji spalania b)zapisz wszelkie możliwe jego izomery wynikające z położenia grupy funkcyjnej(hydroksylowej-OH) c)dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne i określ ich rzędowość d)zapisz równania katalitycznego utleniania tych izomerów. jeżeli wiesz. H2 (niedomiar) HC C CH3 Pt A HCl B KOH alkohol C H2O/H+ D 14.1-1. Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego. 14.9% węgla i 13.B.1-11. 14.5% wodoru. ze do całkowitego spalenia 0. Podaj wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego zawierającego wagowo 64.1-2. .

1-16.8g wody. Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego. 14.5g alkoholu polihydroksylowego otrzymano 4.1-12. Podaj wzory pólstrukturalne trzech dowolnych izomerów tego związku oraz ich nazwy.28% większej od masy alkenu. Ułóż wzory i nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C 5H11OH Określ rzędowość tych alkoholi oraz napisz równania reakcji utleniania butan-1-olu i butan-2-olu.5g wody.Alkohole 14.1-20.48dm CO2 (odmierzonego w warunkach normalnych)) i 4. Wyjaśnij dlaczego w wyniku addycji wody do propenu w obecności H2SO4 jako główny produkt powstaje propan-2-ol? 14.1-22. Ustal wzór sumaryczny tego alkoholu. Wyjaśnij mechanizm reakcji przemiany 2-metylobutan-2-olu w 2-metylobut-2-en 14. Zapisz reakcje utleniania: Butan-1-olu Butan-2-olu .1-17.1-13.2-dichloroetan → glikol → glikolan potasu 14. że do całkowitego spalenia 0. otrzymując 10. Wyjaśnij mechanizm przyłączenia alkoholu etylowego do etanalu w środowisku kwaśnym. 14. które doprowadzą do otrzymania etanolu z etanu.1mola tego związku 3 zużyto 16. Zapisz cykl równań. jeżeli jego masa molowa wynosi 90g/mol. 14. Podaj wzór tego alkenu.1-21. 3 W wyniku całkowitego spalenia 4.8dm tlenu (w warunkach normalnych). 14. 14.1-14. Podaj nazwę i ustal rzędowość alkoholi: a) CH3 H3C C (CH2)3 CH2 OH H OH CH3 CH3 b) H3C C CH2 C CH3 CH3 c) H H3C C (CH2)4 CH3 OH 14.100 - .1-19. W wyniku reakcji 1 mola alkenu z 1 molem wody powstał związek o masie molowej o 64. 14. jeżeli wiesz.1-15.1-18. Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji przedstawione na schemacie: etanol → eten → 1.

4 g pewnego alkanalu.94 g metalicznego srebra.1-1. 15. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne: CH2=CH-CH2-CH3 HCl A KOH/H2O B CuO D Podaj nazwy związków A. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: propanal → propanol . ile gramów srebra powstanie podczas redukcji 7.1-5. Aldehydy. 15. ketony 15. Tlenkiem srebra podziałano na 2.5 grama metanalu użytego w próbie Tollensa.1-4. B oraz D.1-7. Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany zaznaczone na poniższym schemacie: H C C H H2 D O H3C C H CuO A HCl B KOH/H2O C 15.Aldehydy. ketony 15. Otrzymano 8. i D. Oblicz.1-3. 15. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne: H2C CH CH2 CH3 HCl A KOH/H2O B CuO D Podaj nazwy związków A.1-6. Za pomocą równań reakcji przedstaw przebieg próby Tollensa i próby Trommera dla etanalu (aldehydu octowego).1-2. Ustal wzór tego alkanalu. 15. B. 15.

Podaj nazwy związków A. oraz napisz reakcję dysocjacji tej soli. Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany ilustrujące trzy różne metody otrzymywania kwasu octowego. Z. H2/Pt Y HCl Z KOH/H2O W CuO CaC2 H2O A H2O/Hg2+ B CuO D 2H2/Pt X O2/kat. Napisz cykl reakcji prowadzących od etanu do kwasu octowego(etanowego). b) KOH. X. H: 4.1-4. Zapisz równania reakcji i nazwij produkty reakcji: a) kwasu masłowego w wodorotlenkiem magnezu b) kwasu octowego z tlenkiem wapnia 16.04%. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: etanol → etanal → kwas octowy 16.1-8. Uwodniony kwas organiczny zawierający 2 grupy karboksylowe ma następujący skład procentowy: C: 19. 16. za których pomocą można dokonać następujących przemian: metanol → metanal → kwas metanowy → mrówczan wapnia .4 dm wodoru (w warunkach normalne).1-10. 16.1-7. 16. 16. Wyprowadzić wzór tego kwasu. 16.1-5.8cm 2. Napisz te równania i podaj nazwy wszystkich zastosowanych związków organicznych. Ułóż równani reakcji. 16. 3 W wyniku reakcji 11 g kwasu monokarboksylowego z magnezem otrzymano 1. a) CH4  CH3-CH3  CH3-CH2-OH  CH3-CH3 b) CH3-CH2-OH  CH2=CH2 CH3-CH3  CH3-CH2-Cl  CH3-COOH 16. Podaj wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego. 3 Zobojętniono 4 g kwasu dikarboksylowego za pomocą 30. 16.1-9. Kwasy karboksylowe 16. O: 76. B.1-11. W oraz związku D.77%.1-6.1-1. Zaproponuj 3 metody otrzymywania (C2H5COO)2Ca. Y.Alkohole 16.5 -molowego roztworu NaOH. c) Na2CO3 16. Napisz równania reakcji pozwalające na przeprowadzenie następujących przemian. którego masa cząsteczkowa wynosi 130 u.1-3.19%. Ustalić wzór sumaryczny kwasu. Podaj wzór strukturalny i nazwę tego kwasu.1-2.1-12. Reakcja kwasu p-aminobenzoesowego z a) HCl.102 - .

Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: a) etanol → etanal → kwas octowy b) propanal → propanol 16.1-15. . Ułóż równania reakcji: a)otrzymywania mrówczanu potasu b)otrzymywania octanu glinu 16.Kwasy karboksylowe 16.1-14.1-13. Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego kwasu.

104 - .1-1. Oblicz masę cynku i roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 36% potrzebnych do zredukowania 0.15 mola nitrobenzenu. .Alkohole 17. Nitrozwiązki i aminy 17.

1-molowego roztworu kwasu solnego. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu.1-1. 3 10 g mieszaniny salicylanu metylu i benzoesanu metylu hydrolizowano 0.6 dm 0. 18. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując. iż najważniejszym produktem tej reakcji maja być tutaj mydła o płynnej konsystencji. W reakcji hydrolizy tłuszczu (glicerydu) otrzymano 128 g kwasu palmitynowego i 71 g kwasu stearynowego.1-11.1-5. 18. Napisz równanie reakcji i oblicz jej wydajność. Sól wapniowa kwasu A zawiera 30. 11. Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać dioctan glikolu etylowego mając do dyspozycji etylen i dowolne odczynniki nieorganiczne. Zapisz wzór sumaryczny i półstrukturalny tego tłuszczu.Tłuszcze i estry 18. Tłuszcze i estry 18.1-3.Dlaczego tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzania? 3 5. W cząsteczce tłuszczu znajdują się: jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów-oleinowego. nie odbarwia tez wody bromowej ani roztworu KMnO 4 1. że reakcja przebiegnie z 50% wydajnością. 3 3 5 g kwasu salicylowego poddano reakcji z 7 cm bezwodnika octowego (d=1. mając na uwadze. W cząsteczce tłuszczu znajdują się jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów: oleinowego. a nadmiar wodorotlenku zobojętniono 0.Oblicz ile m tlenu potrzeba. Oblicz. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując. Ile procent masowych trioleinianu glicerolu zawiera mieszanina ? 18. aby w reakcji spalania tego tłuszczu otrzymać 2.Zidentyfikuj tłuszcz A.1-9.08 g/cm ) uzyskując 5. że reakcja przebiegnie z 50% wydajnością.1-2. 18. które należy przeprowadzić w celu otrzymania octanu etylu mając do dyspozycji karbid i dowolne odczynniki nieorganiczne.1-10.2 dm 0.1-8. a produktem utlenienia alkoholu B jest kwas identyczny z kwasem A. 100g mieszaniny tristearynianu i trioleinianu glicerolu reaguje z 42g jodu. Oblicz. linolowego.1-7.5kg H 2O. Tłuszcz A to tłuszcz o masie cząsteczkowej równej M=834g/mol. Produktami hydrolizy pewnego estru są: kwas A i alkohol B. Podać wzór grupowy i nazwę tego estru.2-molowego roztworu KOH. 18.1-4. Ułóż schemat przemian. palmitynowego. 18. Określ skład mieszaniny w procentach masowych i molowych 18.Zapisz reakcje zmydlania tego tłuszczu. Hydroliza 3 przebiegała praktycznie do końca. wykonując niezbędne obliczenia.1 g aspiryny. 18. 76. 4. . linolowego. Skład procentowy węgla i tlenu przedstawia się następująco: %C=ok.1-6. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. palmitynowego. 18. Ustalić wzór tłuszczu. Napisz równanie zachodzącej reakcji 18.wyjaśnij jakiej konsystencji jest tłuszcz A.51% Tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzenia. 18. nazwij go 2.8 %wapnia. %O=ok.1-12.26%. Z jakiej ilości kwasu salicylowego i bezwodnika octowego należy wyjść aby w reakcji otrzymywania aspiryny zachodzącej z wydajnością 73% uzyskać 8 g produktu. 3.

półstrukturalne i nazwy estrów o wzorach sumarycznych: a) C2H5COOC4H9 b) C4H9COOC2H5 . 18.1-13.1-15. Podaj nazwę produktu reakcji 18. Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania: a) octanu butylu b) mrówczanu etylu c) propionianu propylu 18. aby otrzymać nitroglicerynę.1-14.1-17. C5H10O2. Napisz wzory strukturalne.1-18. oraz C6H12O2 18. jakim należy poddać tłuszcze. 18. zaplanuj (pisząc odpowiednie równania) sposób otrzymywania kwasu acetylosalicynowego (aspiryny).Alkohole Zaproponuj cykl przemian. Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych C 4H8O2. Mając do dyspozycji toluen i etanol oraz dowolne odczynniki nieorganiczne.1-16.106 - . Ułóż równanie alkoholu metylowego z kwasem masłowym. Napisz równania reakcji hydrolizy: a)octanu butylu b) mrówczanu propylu 18.

jeżeli po dodaniu kwasu azotowego(V) zawartość probówki I zabarwiła się na żółto. (Gly). 19. alanina(Ala). lizyna(Liz). 19. wysalanie) lub nieodwracalnemu procesowi denaturacji. Seryna to aminokwas o wzorze C3H7NO3 zapisz w jakiej postaci występuje ten aminokwas w środowisku: a)Silnie kwaśnym b)w punkcie izoelektrycznym c)w silnie zasadowym 19. a po dodaniu jodu zawartość probówki II zabarwiła się na granatowo. Ile różnych tetrapeptydow można otrzymać w wyniku kondensacji następujących aminokwasow: glicyna.1-2.1-1.1-5. Narysuj wzór strukturalny dipeptydu alaninoalaniny i zaznacz wiązanie peptydowe 19. Za pomocą odpowiednich równań chemicznych wyjaśnij amfoteryczny charakter alaniny 19.Aminokwasy i białka 19. Jakie substancje znajdowały się w probówkach I i II. Aminokwasy i białka 19.1-8. Zapisz wzór cząsteczki alaniny. .1-3. Jakie odczynniki powodują każdy z tych procesów? 19. Zapisz tetrapeptydy stosując ich symbole literowe.1-4. walina (Wal). Napisz po dwa równania reakcji typowych dla każdej z grup funkcyjnych zawartych w aminokwasach.1-6.1-7. Białka ulegają procesowi koagulacji odwracalnej (tzw. Ułóż równania reakcji Otrzymywania tripeptydu: Met-Gly-Ser 19.

1-5. Oblicz stężenie procentowe etanolu. 20. hydrolizie ulegają tylko wiązania glikozydowe 1.1-3. że wiązanie pierścieni w łańcuch następuje miedzy czwartym a pierwszym atomem węgla poprzez atom tlenu. Cukry 20.Cukry 20. że podczas enzymatycznej hydrolizy amylopektyny. przy założeniu że rozgałęzienie łańcucha poliglikanowgo następuje co 15 jednostek glukozowych jaki % jednostek glukozowych zostanie uwolnionych od formy wolnej glukozy? . Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy.1-4.4. Zakładając. jeżeli fermentacji podano 20% roztwór sacharozy. oblicz przybliżona cząsteczkową masę amylozy. Pamiętając.1-2.25 mola cząsteczek tetrozy. Na cząsteczkę amylozy może składać się od 1000 do 4000 połączonych ze sobą w łańcuch pierścieni glukozowych. 20. Jaka jest objętość użytego w tej reakcji tlenu? 20.108 - . obliczyć. 3 3 10dm roztworu glukozy poddano fermentacji alkoholowej i otrzymano 224dm tlenku węgla(IV) – (warunki normalne). Spalono całkowicie 0. 20.1-1. złożonej z 4000 jednostek glukozowych.

bromobenzen.4-tetrachloro-3-etyloheksan b) 4-etylo-2.1-5.5-dietylooktan 2-chloro-2.6-dimetylononan 21. . Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21.2-dimetylohept-3-en c) 4.1-1. Napisać wzory strukturalne następujących związków a) eter etylowowinylowy b) kwas 4-okso-heksano-1-karboksylowy c) heptanian potasu d) heksanodinitryl 21.Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21.1-8. Napisz wzory półstrukturalne związków. Narysuj wzory półstrukturalne następujących związków: 2-chloro-3.2. Napisz wzory strukturalne uproszczone następujących związków: a) 1.4-dimetylopent-2-yn d) 1-etylo-3-metylobenzen e) 2-metylopropan-1-ol f) o-chlorofenol 21. 21. Narysować wzory.1-2.2. Podaj nazwę związku: CH3 CH2 CH CH CH3 HC C CH CH3 Br H3C CH CH2 CH3 CH3 21. a) wszystkich izomerycznych kwasów C4H8O2 b) wszystkich izomerycznych kwasów hydroksybenzoesowych c) wszystkich izomerycznych kwasów cykloheksanodikarboksylowych 21.1-4.1-3.1-6. Podaj wzory strukturalne związków o nazwach a) p – nitrofenol b) pentanal c) mrówczan fenylu d) 2-metylobutan-2-ol e) hydrochinon Zaklasyfikuj te związki do określonej grupy związków organicznych. do jakiego szeregu homologicznego należy dany związek. podaj wzór ogólny danego szeregu. 3-jodo-2. 3-metylo-1-butyn.1-7. Podaj nazwy systematyczne następujących związków: CH2 CH CH CH2 CH3 CH CH CH CH 3 3 CH 3 CH CH 3 J Br C 2H 5 Br CH3 C CH CH 3 H3C Br Cl CH3 Cl CH 2 CH CH3 C 3H 7 Cl CH 3 CH CH CH 3 CH 3 CH 3 21.2-dimetylopentan.1-buten.

6-dimetylohept-3-en.4-tribromo-5.2-dimetyloheptan b) 4. Podaj wzór półstrukturalne i strukturalne alkanu który szeregu homologicznym alkanów zajmuje pozycję a) 3 b) 6 c) 9 .1-9.6 trichlorofenol 1.7-dibromo-2.4.6-dimetylohept-2-yn 21.4.5-dichloro-4-etylo-4. Podaj nazwy systematyczne poniższych aminokwasów: a) CH 3 CH CH 2 COOH NH2 b) H 2N CH 2 CH 2 CH 2 COOH CH 3 c) CH 3 C CH 2 CH CH2 COOH CH 3 NH 2 21. c) 1.4.110 - .Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21.2-dichloro-5-etylo-6.6-dibromo-5. Dla cząsteczek halogenowęglowodorów o następujących nazwach systematycznych narysuj ich wzory strukturalne: a) 1.1-13.1-12.6.3 butanodiol 1-hydroksynaftalen 3 buten-2-ol trifenylometan 21.2-dimetylopentan 21. Narysuj: 2.6-trichloro-3-etylo-2. Podaj wzory i nazwy związków o składzie: a) C2H7N b) C3H9N 21.1-14.1-10.1-11. Narysuj wzory strukturalne i półstrukturalne: a) prop-2-yn b) 2.4-trimetyloheksan c) 2.