Zadania z chemii z serwisu Chemia SOS – pomoc z chemii

CHEMIA
SOS
Z
Z
B
B
I
I
Ó
Ó
R
R
Z
Z
A
A
D
D
A
A
Ń
Ń
Z
Z

C
C
H
H
E
E
M
M
I
I
I
IWszystkie te zadania (ponad 1100) pochodzą z serwisu Chemia SOS – Pomoc
z Chemii. Jeśli chcesz otrzymać do nich odpowiedzi, kliknij w poniższy link, lub
skopiuj go do przeglądarki:
https://ssl.dotpay.eu/?pid=1H5ZLFNPSEGUA4ZY3X915EUGE892EUWC
(cena za odpowiedzi do zadań 15 zł).
Po zaksięgowaniu wpłaty na moim koncie otrzymasz odpowiedzi do zadań w
formacie pdf.
Zobacz próbkę rozwiązanych i wytłumaczonych przeze mnie zadań:
odpowiedzi do zadań z chemiiSPIS TREŚĆI

1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE .............................................................................................................. 1
1.1. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA, MASA ATOMU I CZĄSTECZKI ........................................................................... 1
1.2. MOL, MASA MOLOWA, LICZNOŚĆ MATERII, LICZBA AVOGADRO ............................................................................... 2
1.3. MOL, OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZU ............................................................................................................................... 5
1.4. PRAWA GAZOWE ...................................................................................................................................................... 7
2. BUDOWA ATOMU, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................... 10
2.1. KONFIGURACJA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW .................................................................................................... 10
2.2. BUDOWA CZĄSTECZKI, BUDOWA WIĄZANIA CHEMICZNEGO ................................................................................... 13
2.3. HYBRYDYZACJA, GEOMETRIA CZĄSTECZKI, METODA VSEPR ................................................................................ 14
2.4. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ......................................................................................................................................... 15
2.5. IZOTOPY ................................................................................................................................................................. 17
3. STECHIOMETRIA .................................................................................................................................................... 19
3.1. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE SKŁADU ILOŚCIOWEGO .................................................................. 19
3.2. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI....................................................................... 22
4. STECHIOMETRIA REAKCJI ................................................................................................................................. 24
4.1. OBLICZENIA NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI................................................................................................... 24
4.2. WYDAJNOŚĆ REAKCJI ............................................................................................................................................. 31
4.3. CHEMIA ORGANICZNA ............................................................................................................................................ 32
4.4. USTALANIE SKŁADU MIESZANIN ............................................................................................................................. 34
5. STĘŻENIA ROZTWORÓW ..................................................................................................................................... 37
5.1. STĘŻENIE MOLOWE ................................................................................................................................................. 37
5.2. STĘŻENIE PROCENTOWE ......................................................................................................................................... 39
5.3. ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI ............................................................................................................................ 43
5.4. PRZELICZANIE STĘŻEŃ............................................................................................................................................ 45
5.5. MIESZANIE ROZTWORÓW ....................................................................................................................................... 46
5.6. OBLICZANIE STĘŻENIA ROZTWORU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI ................................................................ 50
6. TERMOCHEMIA ...................................................................................................................................................... 54
7. ELEKTROCHEMIA .................................................................................................................................................. 56
8. RÓWNOWAGA CHEMICZNA ............................................................................................................................... 59
8.1. SZYBKOŚĆ REAKCJI ................................................................................................................................................ 59
8.2. STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI ................................................................................................................................. 59
9. RÓŻNE REAKCJE .................................................................................................................................................... 65
9.1. ZADANIA TEKSTOWE .............................................................................................................................................. 65
9.2. SCHEMATY REAKCJI ............................................................................................................................................... 70
9.3. PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ ............................................................................................................................ 73
10. RÓWNOWAGI JONOWE W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW........................................ 74
10.1. DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA ........................................................................................................................ 74
10.2. HYDROLIZA ........................................................................................................................................................ 75
10.3. STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI.............................................................................................................................. 75
10.4. OBLICZENIA NA PODSTAWIE PH ROZTWORU ....................................................................................................... 78
10.5. ROZTWORY BUFOROWE ...................................................................................................................................... 81
10.6. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI ............................................................................................................................ 83
11. REAKCJE REDOKS .............................................................................................................................................. 85
11.1. UTLENIACZ I REDUKTOR, STOPIEŃ UTLENIENIA .................................................................................................. 85


11.2. DOBÓR WSPÓŁCZYNNIKÓW REAKCJI .................................................................................................................. 86
12. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................................................... 88
12.1. RÓŻNE REAKCJE ................................................................................................................................................. 88
12.2. LITOWCE ............................................................................................................................................................ 88
12.3. BERYLOWCE ...................................................................................................................................................... 88
12.4. BOROWCE .......................................................................................................................................................... 88
12.5. WĘGLOWCE ....................................................................................................................................................... 89
12.6. AZOTOWCE ........................................................................................................................................................ 91
13. WĘGLOWODORY ................................................................................................................................................ 92
13.1. WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY) ............................................................................................................. 92
13.2. WEGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY I ALKINY) .......................................................................................... 95
13.3. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE ....................................................................................................................... 98
14. ALKOHOLE ........................................................................................................................................................... 99
15. ALDEHYDY, KETONY ...................................................................................................................................... 101
16. KWASY KARBOKSYLOWE ............................................................................................................................. 102
17. NITROZWIĄZKI I AMINY ............................................................................................................................... 104
18. TŁUSZCZE I ESTRY .......................................................................................................................................... 105
19. AMINOKWASY I BIAŁKA ................................................................................................................................ 107
20. CUKRY ................................................................................................................................................................. 108
21. NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW I RYSOWANIE WZORÓW ...................................................................... 109
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 1 -
CHEMIA NIEORGANICZNA
1. Podstawowe pojęcia chemiczne

1.1. Masa atomowa i cząsteczkowa, masa atomu i cząsteczki
W układzie okresowym pierwiastków każdy atom oznaczony jest jedno lub dwuliterowym symbolem. Symbol ten pochodzi
od pierwszej lub pierwszej i dalszej litery łacińskiej nazwy pierwiastka (gdy kilka pierwiastków ma nazwy rozpoczynające się od
tej samej litery ich symbole, poza pierwszym są dwuliterowe):
Nazwa łacińska Nazwa polska Symbol
Nitrogenium
Chlorum
Aluminium
Kalium
Natrium
Argentum
Oxygenium
Azot
Chlor
Glin
Potas
Sód
Srebro
Tlen
N
Cl
Al
K
Na
Ag
O
Symbole te oznaczają zarówno sam pierwiastek, jak i atom. Np. K oznacza atom potasu, jak i potas (mol atomów potasu).
Cząsteczka związku chemicznego składa się z atomów różnych pierwiastków, które są ze sobą połączone wiązaniami
chemicznymi. Zapisując wzór związku chemicznego musimy podać z ilu i jakich atomów się on składa, czyli wymienić
wszystkie atomy w określonej kolejności. Najczęściej o kolejności atomów wymienianych w związku decyduje ich
elektroujemność. Na początku wymieniane są atomy najmniej elektroujemne, na końcu najbardziej elektroujemne
(elektroujemność pierwiastków w układzie okresowym wzrasta od strony lewej do prawej i z dołu do góry). Dlatego związek
składający się z sodu i z chloru zapisujemy jako NaCl, natomiast z tlenu i węgla CO (chlor jest bardziej elektroujemny od sodu,
a tlen od węgla). Krotność (ilość) atomów w cząsteczce związku wskazujemy indeksem stechiometrycznym. Indeksy
stechiometryczne zapisujemy jako indeksy dolne i odnoszą się tylko do pierwiastka za którym są zapisane. Zwiazek skladający
się z dwóch atomów sodu i jednego atomu tlenu zapiszemy jako Na2O, a związek składający się z 10 atomów tlenu i czterech
atomów fosforu zapiszemy jako P
4
O
10
.
Li
Be
B
3 4 5
6,491
9,012 10,811
liczba atomowa
masa atomowa


Liczba zapisana przed wzorem (symbolem) nazywana jest współczynnikiem stechiometrycznym i odnosi się do wszystkich
atomów występujących po tej liczbie: 5Na2S traktujemy jako 5
.
(Na2S). Taki zapis oznacza, że mamy do czynienia z 5
cząsteczkami (5 molami) związku siarczku sodu. Każda cząsteczka (mol) siarczku sodu składa się z 2 jonów (2 moli) sodu oraz
z 1 jonu (1 mola) siaczkowego. Czyli mamy do czynienia z 10 jonami (10 molami) jonów sodowych i 5 jonami (5 molami)
siaczkowymi.
Obliczenie masy cząsteczkowej związku polega na zsumowaniu mas atomowych atomów (jonów) wchodzących w skład
związku. Masa cząsteczkowa może być wyrażona w u (junitach) lub w gramach. Ta ostatnia odnosi się do jednego mola
związku. Siarczan(VI) sodu (Na2SO4) powstał z 2 atomów sodu, 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu. Masy tych atomów
odczytujemy z układu okresowego:
Na: 23u lub 23g
S: 32u lub 32g
O: 16u lub 16g
M=2
.
23u+1
.
32u+4
.
16u=142u lub 142g/mol.

1.1-1.
Obliczyć masę atomu ołowiu w gramach.
1.1-2.
Obliczyć masę atomową pierwiastka, jeżeli jego atom ma masę 5,32
.
10
-23
g.
1.1-3.
Obliczyć masę cząsteczkową: 1) CO, 2) CO2, 3) Al2O3, 4) NaOH, 5) Al(OH)3, 6) H2SO4.

Podstawowe pojęcia chemiczne- 2 -
1.1-4.
Obliczyć masę cząsteczki Al2O3 w gramach.
1.1-5.
Obliczyć masę cząsteczkową związku wiedząc, że cząsteczka zawiera 9 atomów węgla, 13 atomów wodoru oraz 2,33
.
10
-23

g innych składników.
1.1-6.
Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x:
a) P2OX (masa cząsteczkowa 110 u)
b) C2HX (masa cząsteczkowa 30 u)
c) H4PXO7 (masa cząsteczkowa 178 u)
1.1-7.
Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E?
a) EO2 (masa cząsteczkowa 44 u)
b) E2S3 (masa cząsteczkowa 208 u)
c) H2EO4 (masa cząsteczkowa 98 u)
1.1-8.
Z ilu atomów składa się cząsteczka boru, jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 132 u?
1.1-9.
Jaki warunek musi spełniać masa atomowa pierwiastka E, aby masa cząsteczkowa tlenku E2O była:
a) mniejsza od masy cząsteczkowej tlenku EO2
b) większa od masy cząsteczkowej tlenku EO2
1.1-10.
Jednowartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie cząsteczkowej 1,26 razy większej od masy cząsteczkowej tlenku.
Jaki to pierwiastek?
1.1-11.
Obliczyć masę 2
.
10
23
cząsteczek dwutlenku węgla (CO2).
1.1-12.
Obliczyć, ile atomów znajduje się w 5 cm
3
rtęci, jeżeli gęstość jej wynosi 13,5 g/cm
3
.
1.1-13.
Oblicz masę atomu tlenu w gramach wiedząc że masa atomowa tlenu wynosi 15,9994u.
1.1-14.
Jaką masę mają 3 mole kwasu siarkowego(VI) (H2SO4)?
1.2. Mol, masa molowa, liczność materii, liczba Avogadro
Wyobraźmy sobie, że w sklepie kupujemy 1kg śrub, 1kg nakrętek i 1kg podkładek do nich:

W domu kompletujemy zestaw: śruba + nakrętka i dwie podkładki. Okazuje się, że udało nam się skompletować 333
komplety, oraz pozostało 667 nakrętek i 2667 podkładek. Czy nie lepiej było kupić1000 szt. śrub, 1000 szt. nakrętek, oraz 2000
podkładek?
Podobnie jest z atomami. Gdy reagują ze sobą np. w stosunku 1:2, to najlepiej wziąć pewną ilość jednych atomów i
dwukrotnie większą ilość drugich. Wtedy jesteśmy pewni, że wszystkie atomy przereagują ze sobą.
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 3 -
Z uwagi na to, że atomy mają bardzo małe rozmiary, to oczywiście ich ilość musi być bardzo duża, by dało się je odmierzyć
(odważyć). W chemii taką standardową ilością atomów, jonów, cząsteczek jest 1 mol, który liczy sobie 6,023
.
10
23
sztuk.
Oczywiście ta liczba atomów ma swoją masę i nie musimy odliczać takiej ilości, możemy ją odważyć.
W przykładzie ze śrubkami jest podobnie. Mądry sprzedawca zważy jedną śrubkę: ms (lub np. 10 sztuk i obliczy masę
jednej śrubki), podobnie postąpi z nakrętką - mn i podkładką - mp. Następnie zamiast odliczać 1000 śrub, odważy m=1000
.
ms
śrub, m=1000
.
mn nakrętek, oraz m=2000
.
mp podkładek.
Masę 1 mola atomów odnajdziemy w układzie okresowym, a dla 1 mola związku obliczymy sumując masy molowe atomów
z uwzględnieniem odpowiednich współczynników stechiometrycznych.
1.2-1.
Ile moli glinu i ile moli siarki zawiera 0,6 mola siarczku glinu (Al2S3)?
1.2-2.
Obliczyć, ile moli atomów tlenu zawartych jest w 2 molach kwasu siarkowego(VI) (H2SO4).
1.2-3.
Ile moli atomów tlenu i ile moli atomów wodoru zawierają 3 mole wody?
1.2-4.
Ile milimoli wapnia i ile milimoli chloru zawierają 2 milimole chlorku wapnia (CaCl2)?
1.2-5.
Która z próbek zawiera więcej atomów?
a) mol wodoru czy mol tlenu
b) mol wodoru czy mol helu
c) milimol SO2 czy milimol SO3
1.2-6.
Czy w 7 molach wody jest więcej tlenu niż w 4 molach nadtlenku wodoru (H2O2)
1.2-7.
Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi: a) 9 g wody, b) 1 dm
3
wody.
1.2-8.
Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1,45 g/cm
3
. Ile moli stanowi 1 dm
3
nadtlenku wodoru?
1.2-9.
Obliczyć, jaką liczbę kilomoli stanowi 176 kg siarczku żelaza (FeS).
1.2-10.
Samiczki wielu insektów wydzielają feromony C19H38O, które przyciągają samczyki. Samczyk reaguje po wchłonięciu
zaledwie 0,000000000001 g (czyli 10
-12
g) feromonu. Ile cząsteczek zawiera taka dawka?
1.2-11.
Jedna kropla wody morskiej zawiera ok. 50 miliardów atomów złota. Obliczyć, ile złota można by uzyskać ze 100 kg wody
morskiej, jeżeli masa 1 kropli wynosi ok. 33 mg.
1.2-12.
Ile gramów siarczanu(VI) litu należy odważyć by znajdowało się tam tyle samo atomów litu co w 4,25g chlorku litu?
1.2-13.
Oblicz gęstość srebra wiedząc, że krystalizuje on w sieci typu RSC o wartości stałej sieciowej a=409pm, wartość liczby
Avogadro 6,023
.
10
23
.
1.2-14.
W naczyniu znajduje się 72g wody. Oblicz ile cząsteczek wody znajduje się w tym naczyniu.
1.2-15.
Obliczyć:
a) masę 0,1 mola tlenu cząsteczkowego
Podstawowe pojęcia chemiczne- 4 -
b) liczbę cząsteczek zawartych w 0,1 mola tlenu
c) jaką liczbę moli stanowi 0,36 g tlenu cząsteczkowego
1.2-16.
W ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu, jaka jest w 18,8g tlenku potasu
1.2-17.
Ile atomów znajduje się w 0,2 mola żelaza?

1.2-18.
Ile atomów znajduje się w 8 gramach wapnia?
1.2-19.
Ile moli sodu zawarte jest w 60 gramach NaOH?
1.2-20.
Ile moli fruktozy znajduje się w 0,5dm
3
roztworu zawierającego 1,7kg fruktozy w 10dm
3
roztworu?
1.2-21.
Kości człowieka zbudowane są głównie z ortofosforanu(V) wapnia, który stanowi 3% całkowitej masy ciała. Oblicz, jaka
ilość atomów wapnia zawarta jest w organizmie dziecka o wadze 25kg.
1.2-22.
58g mieszaniny zawierającej 35% Al2(SO4)3
.
2H2O i 65% KAl(SO4)2
.
18H2O poddano suszeniu. Ile gram wody odparowano,
jeśli w procesie suszenia usunięto całkowicie wodę krystalizacyjną.
1.2-23.
Oblicz gdzie jest więcej gramów azotu: w 19g N2O3 czy w 27g N2O5.
1.2-24.
Oblicz ile cząsteczek i moli cząsteczek o wzorze C12H22O11 znajduje się w 1kg tej substancji ?
1.2-25.
Ile atomów zawiera prostopadłościan stalowy d=7,9g/cm
3
. Wymiary a=13,6cm, b=23,8cm,c=69,2cm.
1.2-26.
Oblicz masę molową Ca(NO3)2
1.2-27.
Oblicz ile cząstek znajduje się w 11,2dm
3
amoniaku w warunkach normalnych
1.2-28.
Mol jest to...
1.2-29.
W jakiej objętości CO2 znajduje sie taka sama liczba cząstek co w 10 dm
3
amoniaku NH3 w tych samych warunkach
fizycznych

Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 5 -
1.3. Mol, objętość molowa gazu
Gazy charakteryzują się znaczną ściśliwością. Spowodowane jest to tym, że w stanie gazowym odległości pomiędzy
cząsteczkami gazu są znaczne. Ściskając (sprężając) gaz powodujemy, że te odległości się zmniejszają:
mol gazu (6,023
.
10
23
cząsteczek)
p=1013hPa
T=273K
średnia odległość
pomiędzy cząsteczkami

Jeżeli weźmiemy inny gaz, jego cząsteczki będą miały nieco inne rozmiary, ale w porównaniu ze średnią odległością
między cząsteczkami, rozmiar cząsteczki gazu nie ma znaczenia:
mol gazu (6,023
.
10
23
cząsteczek)
p=1013hPa
T=273K
średnia odległość
pomiędzy cząsteczkami

Dlatego w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, taka sama ilość cząsteczek gazu zajmuje identyczną objętość.
Zdanie to wypowiedziane trochę w innej kolejności: w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, jednakowe
objętości gazu zawierają jednakowe ilości cząsteczek jest treścią hipotezy Avogadro.
W warunkach standardowych p=1013hPa i w temperaturze T=273K (0
o
C) każdy mol gazu zajmuje objętość 22,4dm
3
.

1.3-1.
Ile milimoli cząsteczek zawiera 1 cm
3
dowolnego gazu w warunkach normalnych?
1.3-2.
Ustalić wzór sumaryczny tlenku azotu wiedząc, że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1,96 g/dm
3
, a azot
tworzy tlenki, w których jest I, II, III, IV i V-wartościowy.
1.3-3.
Obliczyć w gramach masę cząsteczki gazu, którego gęstość wynosi 0,76 g/dm
3
w warunkach normalnych.
1.3-4. Obliczyć masę cząsteczkową gazu, którego gęstość względem wodoru wynosi 8,5.
Wskazówka: gęstość względem wodoru jest to stosunek masy cząsteczkowej (lub molowej) gazu do masy cząsteczkowej (lub
molowej) wodoru.
1.3-5.
Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następujących substancji: tlenu, wody, dwutlenku węgla,
siarki (d = 2,07 g/cm
3
), wodoru?
1.3-6.
Obliczyć masę:
a) 2 dm
3
tlenu odmierzonego w warunkach normalnych
b) 0,5 m
3
azotu odmierzonego w warunkach normalnych
c) 25 cm
3
tlenku węgla (CO) odmierzonego w warunkach normalnych

Podstawowe pojęcia chemiczne- 6 -
1.3-7.
W czterech zbiornikach o tej samej pojemności, tej samej masie, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury,
znajdują się cztery gazy: tlen, azot, amoniak i dwutlenek węgla. Który z tych zbiorników jest najlżejszy?
1.3-8.
Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a) 5 g tlenu, b) 12 g CO2, c) 0,2 g NH3, d) 4 g N2O, e) 70 g wodoru?
1.3-9.
W naczyniu o pojemności 100 cm
3
umieszczono 0,2 g wodoru. Czy warunki (ciśnienie i temperatura), w jakich się on
znajduje, mogą odpowiadać warunkom normalnym?
1.3-10.
W trzech naczyniach, w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury, umieszczono: 5 g azotu, 5 g tlenku węgla i 5 g
etylenu (C2H2). Czy objętości tych naczyń są równe?
1.3-11.
Butla zawiera 5 kg ciekłego chloru. Jaką objętość (w m
3
) zajmuje ta ilość chloru w warunkach normalnych?
1.3-12.
Czy w jednakowych warunkach, podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek: 1) 1 g wodoru i 1 g
tlenu, 2) 1 dm
3
wodoru i 1 dm
3
tlenu, 3) 1 mol wodoru i 1 mol tlenu?
1.3-13.
W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek, co w 1 cm
3
wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)?
1.3-14.
W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów, co w 4 cm
3
wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i
temperatury)?
1.3-15.
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 12,04
.
10
24
cząsteczek amoniaku?
1.3-16.
Ile cząsteczek znajduje się w 1 cm
3
gazu w warunkach normalnych?
1.3-17.
W ilu dm
3
dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) znajduje się 6 g węgla?
1.3-18.
Obliczyć gęstość w warunkach normalnych: a) tlenu, b) tlenku węgla CO, c) azotu, d) wodoru, e) siarkowodoru H2S.
1.3-19.
Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi:
a) 67,2 dm
3
wodoru odmierzonego w warunkach normalnych
b) 5,6 dm
3
metanu odmierzonego w warunkach normalnych
c) 11,2 dm
3
dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych
1.3-20.
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 48g metanu (CH4)?
1.3-21.
Oblicz łączną masę substratów reakcji syntezy, z której można otrzymać 44,8dm
3
siarkowodoru (w warunkach normalnych)
1.3-22.
Oblicz, w jakiej objętości tlenu znajduje się identyczna liczba cząsteczek O2, co w 40mg cząsteczek MgO
1.3-23.
Oblicz objętość 4g N2O
masę 6 dm
3
CO
gęstość CH4
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 7 -
1.3-24.
44,8dm
3
NO w warunkach normalnych stanowi:
a)............g substancji
b)............moli substancji
c)............cząstek substancji
1.3-25.
Obliczyć masę cząsteczkową gazu którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 1,96g/dm
3
.1.4. Prawa gazowe
Prawo Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego) powstało z połączenia trzech praw gazowych odkrytych wcześniej.
Jednakże wygodniej będzie nam dokonać czynności odwrotnej, czyli z prawa Clapeyrona wyprowadzić pozostałe prawa
gazowe. Prawo stanu gazu doskonałego dla dowolnej ilości gazu przyjmuje postać: PV=nRT, gdzie:
P – ciśnienie gazu w Pa (hPa)
V – objętość gazu w m
3
(dm
3
)
T – temperatura w kelwinach
R – stała gazowa
3
J hPa dm
R 8,314 (R=83,14 )
mol K mol K
·
=
· ·

* w nawiasie podano wartość stałej gazowej R dla ciśnienia wyrażonego w hPa i objętości wyrażonej w dm
3

Prawo Boyle’a – Marotte’a
Przy założeniu, że ilość moli gazu n=1, a temperatura przemiany nie zmienia się (mówimy, że przemiana gazu jest
izotermiczna), ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT. Jeśli R i T są stałe możemy zapisać:
PV=const lub P1V1=P2V2
Prawo Gay - Lussaca
Przemiany gazu dokonujemy przy stałym ciśnieniu P=const (przemiana izobaryczna). Ze wzoru Clapeyrona otrzymamy:
PV=RT (stałe przenosimy na prawą stronę), czyli 1 2
1 2
V R V
czyli const lub
V
P T T T P
V
= = =

Prawo Charlesa
Tym razem przemiana gazu następuje bez zmiany objętości, czyli V=const (przemiana izochoryczna). Wzór Clapeyrona dla
takiej przemiany można zapisać w postaci: 1 2
1 2
P
PV RT czyli con
P
st
P
T
l
T
ub
T
= = =

Wiemy, że 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm
3
(wielkość tę można wyliczyć z
prawa Clapeyrona). Gazy rzeczywiste w przybliżeniu zachowują się podobnie. Wiedząc, że gęstość gazu d=m/V, a dla
V=22,4dm
3
m=M, możemy obliczyć gęstość dowolnego gazu w warunkach normalnych: d=M/22,4dm
3
. Gęstość gazu w
dowolnych warunkach można obliczyć z prawa Clapeyrona (n=m/M):
m
PV RT, czyli PVM=mRT, oraz
m PM
d=
V RT M
= =


1.4-1.
Oblicz, jaką masę i objętość mają 103 mole tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla)
1.4-2.
Oblicz masę:
a) 2dm
3
tlenu
b) 0,5m
3
azotu
c) 25cm
3
tlenku węgla
Gazy odmierzono w warunkach normalnych
1.4-3.
Obliczyć liczbę moli dwutlenku węgla, który zajmuje objętość 2,4 dm
3
w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.
1.4-4.
Obliczyć masę dwutlenku siarki (SO2), który zajmuje objętość 30 cm
3
w temperaturze 293 K pod ciśnieniem normalnym.
1.4-5.
Butla zawiera 5 kg chloru. Jaką objętość (w m
3
) zajmie ta ilość chloru w temp. 295 K pod ciśnieniem normalnym?
Podstawowe pojęcia chemiczne- 8 -
1.4-6.
Obliczyć liczbę cząsteczek, jaka znajduje się w 22,4 dm
3
azotu odmierzonego w temperaturze 295 K pod ciśnieniem
normalnym.
1.4-7.
Obliczyć gęstość amoniaku w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.
1.4-8.
Obliczyć masę cząsteczkową gazu, jeżeli jego gęstość w temperaturze 293 K pod ciśnieniem 1000 hPa wynosi 1,15 g/dm
3
.
1.4-9.
Tak zwany „suchy lód” (stały CO2) ma gęstość 1,5 g/cm
3
. Jakie będzie ciśnienie w uprzednio opróżnionym zbiorniku o
pojemności 1 dm
3
, w którym całkowicie przesublimuje 1 cm
3
„suchego lodu” w temp. 294 K?
1.4-10.
Oblicz objętość ditlenku siarki powstającego w temperaturze 25
o
C i pod ciśnieniem 1 atm, w wyniku spalenia 10 g siarki w
reakcji: 1 mol oktasiarki z ośmioma molami ditlenu daje osiem moli ditlenku siarki Traktuj ditlenek jako gaz doskonały
1.4-11.
Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności V =1dm
3
, jeżeli wiadomo, że wypełniający je gaz jest gazem
doskonałym pod ciśnieniem p = 1
.
10
5
Pa,a jego temperatura wynosi t = 100 stopni Celsjusza?
1.4-12.
Pęcherzyk powietrza wypływając z dna jeziora pod powierzchnią wody zwiększa swoją objętość 3x, zakładając, że
temperatura wody nie zmienia się wraz z głębokością. Oblicz głębokość jeziora.
1.4-13.
Do litrowego naczynia zawierającego 100 cm
3
10% roztworu HCl (d=1,1 g/dm
3
) o temp. 21
o
C, wrzucono 3,27 g cynku, po
czym naczynie szczelnie zamknięto. Jakie ciśnienie ustali się w naczyniu, jeśli temperatura nie ulegnie zmianie?
1.4-14.
W celu otrzymania HCl sporządzono mieszaninę chloru i wodoru o łącznej objętości 0,5dm
3
(warunki normalne) i masie 1g.
Którego substratu użyto w nadmiarze?
1.4-15.
Dwulitrowy pojemnik wypełniony azotem wazy 50,00 g. Obliczyć pod jakim ciśnieniem [Pa] jest ten gaz, jeżeli temperatura
wynosi 20
o
C. W tych samych warunkach ciśnienia i w temperaturze 30
o
C ten sam pojemnik z argonem wazy 51,76g.
1.4-16.
Objętość gazu w temperaturze 300K i pod ciśnieniem 1400 hPa wynosiła 1,2 dm
3
. Jaką objętość zajmie ten gaz w
warunkach normalnych?
1.4-17.
Oblicz masę powietrza znajdującego się w pomieszczeniu o wymiarach 10m
x
5m
x
3m
1.4-18.
Oblicz na jak długo wystarczy tlenu 20 uczniom znajdującym sie w pracowni chemicznej (zakładając że pomieszczenie jest
hermetyczne), jeżeli każdy z nich zużywa ok. 0,1 m
3
tlenu na godzinę1.5. Podstawowe prawa chemiczne

1.5-1.
Podczas rozkładu 10g pewnej substancji otrzymano 5,6 substancji x oraz 2,23 dm
3
gazu. Ustal jaki gaz otrzymano?
1.5-2.
Podczas prażenia wapienia otrzymano 112 g wapna palonego i 88 g dwutlenku węgla. Ile gramów wapna prażono?
Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl - 9 -
1.5-3.
Tlen w warunkach laboratoryjnych otrzymuje się między innymi w wyniku ogrzewania manganianu(VII)potasu. Z 10g tego
związku otrzymano 8,9g produktów stałych i tlen. Oblicz objętość, którą zajął w cylindrze otrzymany gaz(d=0,00143 g/cm
3
).
1.5-4.
Z rozkładu wody otrzymano 280 cm3 wodoru i 140 cm3 tlenu. Oblicz masę rozłożonej wody?Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 10 -
2. Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

2.1. Konfiguracja elektronowa pierwiastków
Model powłokowy atomu (model Bohra)
Właściwości chemiczne, a także fizyczne pierwiastków zależą od ich położenia w układzie okresowym pierwiastków. Można
powiedzieć, że położenie pierwiastka w układzie okresowym zależy od ilości elektronów na ostatniej powłoce (przynależność
pierwiastka do określonej grupy), oraz ilości powłok (położenie pierwiastka w okresie lub inaczej nr okresu).

Elektrony wokół jądra atomowego rozmieszczone są na powłokach, które nazywane są K, L. M, N, O… itd. (pierwsza,
znajdująca się najbliżej jądra powłoka nazywana jest powłoką K, a kolejne nazywane są od kolejnych liter alfabetu). Elektrony
znajdujące się na tej samej powłoce różnią się nieznacznie energią, natomiast elektrony znajdujące się na dwóch różnych
powłokach różnią się znacznie energią.
Jeżeli ponumerujemy powłoki:
nr powłoki 1 2 3 4 5
Nazwa powłoki K L M N O
to liczby określające nr powłoki nazywane są główną liczbą kwantową n. Maksymalna ilość elektronów na powłoce
określona jest wzorem: Maksymalna ilość elektronów=2n
2
, czyli na poszczególnych powłokach może być:
Nazwa powłoki K L M N O
Nr powłoki 1 2 3 4 5
Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 8 18 32 50
Możemy powiedzieć, że główna liczba kwantowa n określa maksymalną ilość elektronów na powłoce, lub energię elektronu.
Każdy atom jest elektrycznie obojętny. W jądrze atomu znajdują się protony i neutrony (noszą one wspólną nazwę
nukleonów – składniki jądra). Jak nazwa wskazuje neutrony są elektrycznie obojętne, natomiast protony posiadają jednostkowy
ładunek elektryczny +1. Elektrony posiadają ładunek -1 i w atomie liczba protonów w jądrze musi być równa liczbie elektronów
na wszystkich powłokach. Liczbę protonów (elektronów) w atomie rozpoznajemy po liczbie atomowej (nazywaną również liczbą
porządkową ponieważ wskazuje ona położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków). Druga z liczb w układzie
okresowym pierwiastków nazywana jest masą atomową. Po zaokrągleniu do liczby całkowitej (w górę lub w dół) nosi nazwę
liczby masowej. W przypadku skandu liczba masowa A wynosi 45, 44 (lub inne wartości bliskie 45). Liczba neutronów w jądrze
równa jest liczba neutronów w jądrze=A-Z.
Rozpisywanie elektronów na powłokach rozpoczynamy od:
 rozpisania istniejących powłok (ilość powłok poznajemy po nr okresu)
 rozmieszczenia elektronów na ostatniej powłoce, a następnie na powłokach najbardziej wewnętrznych,
poczynając od powłoki K, zgodnie ze wzorem: liczba elektronów=2n
2
.
Na ostatniej powłoce, zwanej powłoką walencyjną, znajdują się elektrony nazywane elektronami walencyjnymi. Liczba tych
elektronów równa jest numerowi grupy dla grup od nr 1 do 2, oraz nr grupy-10, dla grup o numerze większym od 10. Pierwiastki
z grup od 3 do 12 są pierwiastkami grup pobocznych. Dla tych pierwiastków (z grup od 3 do 10) ilość elektronów na ostatniej
powłoce równa jest zawsze 2 (wyjątkiem są pierwiastki grupy 11, dla których ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest
1, ale one uwzględnione są w podanej wyżej regule

Liczba
Liczba
masow
atomow Z
a
a
A
X

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 11 -
Dla przykładu rozpatrzmy rozmieszczenie elektronów (konfigurację elektronową) na powłokach dla argonu 18Ar i 25Mn
Argon leży w 3 okresie i 18 grupie, liczba atomowa 18. Ma więc 3 powłoki (3 okres) K, L, M. Na ostatniej powłoce ma 18-10=8
elektronów, a na pierwszej (K) 2 elektrony: K
2
L
x
M
8
. Z rachunku wynika, że na powłoce L musi mieć 18-2-8=8elektronów.
Konfiguracja elektronowa argonu to K
2
L
8
M
8
.
Mangan leży w 4 okresie i 7 grupie. Ma więc 4 powłoki: K, L, M, N, a na ostatniej 2 elektrony. Jego konfigurację możemy już
zapisać w postaci: K
2
L
8
M
x
N
2
, co daje 2+8+2=12 elektronów. Wszystkich elektronów posiada 25, czyli na powłoce M znajduje
się 25-12=13 elektronów. Konfiguracja elektronowa manganu to: K
2
L
8
M
13
N
2
.
Model atomu wg Bohra nazywa się modelem planetarnym, ponieważ według tego modelu elektrony krążą wokół jądra tak
jak planety wokół słońca. Chociaż model ten tłumaczy niektóre właściwości pierwiastków, chociażby chęć uzyskania oktetu
elektronowego, czyli uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego, to trudno przy jego pomocy wytłumaczyć
powstawanie wiązań.

Model kwantowy atomu (model Schrödingera)
Obecnie, aby przedstawić budowę atomu, oraz tworzenie się wiązań chemicznych korzystamy z modelu opartego na
mechanice kwantowej (modelu Schrödingera). Według tego modelu elektrony w atomie znajdują się na orbitalach (nazywanych
czasami podpowłokami). Orbitalem nazywamy przestrzeń wokół jądra atomowego, w której mogą znajdować się maksymalnie
2 elektrony. Kształt orbitalu wynika z rozwiązania równania Schrödingera i w tym ujęciu, orbital jest niczym innym, jak funkcją
matematyczną z pewnymi parametrami.
Każdej powłoce przyporządkowaliśmy wcześniej pewne liczby naturalne, które nazwaliśmy główną liczbą kwantową n. Liczby
te określają jednocześnie ilość typów orbitali (podpowłok) w danej powłoce:
Główna liczba kwantowa n 1 2 3 4
Ilość typów orbitali (ilość podpowłok) 1 2 3 4
Pierwszym parametrem, w równaniu Schrödingera, określającym orbitale jest główna liczba kwantowa n, która tak jak
poprzednio określa energię elektronu w atomie, wielkość orbitalu lub ilość typów orbitali.
Obok głównej liczby kwantowej n, istnieje poboczna liczba kwantowa l, która przyjmuje wartości l=0 do l=n-1. Poboczna liczba
kwantowa określa kształt orbitalu (oraz pośrednio ilość różnych typów orbitali):
n= 1 2 3 4 5
l= 0 0, 1 0, 1, 2 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, 4
Jeżeli główna liczba kwantowa wynosi 5, to możemy mieć 5 rodzajów (typów) orbitali. Rodzaje orbitali opisane są poboczną
liczbą kwantową l, przyjmującą wartości 0, 1, 2, 3, 4. Orbital opisany poboczną liczbą kwantową l=0 nazywany jest orbitalem
typu s (od słowa single – główny). Jeżeli l=1, to orbital opisany taką poboczną liczbą kwantową nazywany jest orbitalem p (od
słowa principal – główny). Kolejne orbitale nazywane są d dla l=2, f dla l=3, g dla l=4 itd. (dalsze orbitale przyjmują nazwy od
kolejnych liter alfabetu). Dla głównej liczby kwantowej n, jest tyle typów orbitali, ile jest pobocznych liczb kwantowych. Na
przykład dla głównej liczby kwantowej 5 (jest 5 typów orbitali) ponieważ mamy 5 pobocznych liczb kwantowych, które przyjmują
wartości: 0, 1, 2, 3, 4.
Każdy typ orbitalu musi być umiejscowiony w przestrzeni. Rozmieszczenie orbitalu w przestrzeni opisuje magnetyczna
liczba kwantowa m, która przyjmuje wartości m≥l oraz m≤l. Oczywiście magnetyczna liczba kwantowa m określa nam ilość
orbitali danego typu.
Jeżeli n=1, to l=0 i m=0. Oznacza to, że istnieje tylko 1 orbital typu s. Dla n=2 l może przyjąć wartości 0 i 1. Dla l=0 m=0, czyli
dla głównej liczby kwantowej 2 istnieje jeden orbital typu s, oznaczany jako 2s, ale dla l=1 (czyli dla orbitalu 2p) możemy
przypisać magnetyczne liczby kwantowe m=-1, 0, 1. Oznacza to, że mamy 3 orbitale typu 2p. W poniższej tabeli zebrane
zostały typy orbitali dla głównej liczby kwantowej n=5:
główna liczba kwantowa 5
poboczna liczba kwantowa 0 1 2 3 4
typ orbitalu s p d f g
magnetyczna liczba
kwantowa
0 -1, 0, 1 -2, -1, 0, 1, 2 -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3
-4, -3, -2, -1, 0, 1,
2, 3, 4
ilość orbitali danego typu
(l+1)
1 3 5 7 9
kształt orbitalu


lub2.1-1.
Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących jonów: Na
+
, Br
-
, Ca
2+
.
2.1-2.
Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu, magnezu, bromu, siarki, glinu, telluru?
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 12 -
2.1-3. Na podstawie podanej konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka określ położenie tego pierwiastka w układzie
okresowym, symbol chemiczny, liczbę atomową i masową.
a) 1s
2
2s
2
2p
3
b)1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
l0
4s
2
4p
6

c) [Ar]3d
3
4s
2

2.1-4.
Dla atomów pierwiastków o podanych konfiguracjach elektronowych określ liczbę powłok elektronowych w atomie, liczbę
elektronów walencyjnych i elektronów niesparowanych, skład jądra atomowego oraz rodzaj i ładunek jonu, który dany atom
może utworzyć, dążąc do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego.
a) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4

b) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2

c) [Kr]5s
1

2.1-5.
Wyjaśnij, dlaczego promień jonu pierwiastka z grupy 1 jest krótszy od promienia atomu tego pierwiastka, natomiast promień
anionu pierwiastka położonego w tym samym okresie, lecz w grupie 17 jest dłuższy od promienia atomu.
2.1-6.
Uzasadnij, który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter metaliczny
a) sód czy potas
b) sód czy magnez
2.1-7.
Uzasadnij, który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter niemetaliczny.
a) siarka czy chlor
b) fluor czy chlor
2.1-8.
Oblicz liczbę podpowłok elektronowych znajdujących się w powłoce n=4. Oznacz je symbolami.
2.1-9.
Określ liczbę stanów kwantowych :
a) w podpowłoce d czwartej powłoki
b) w podpowłoce p czwartej powłoki
c) w powłoce n=4
2.1-10.
Podaj wartość liczb kwantowych n, l, m dla czwartej powłoki.
2.1-11.
Jakie orbitale określane są przez liczby kwantowe?
a) n=1, l=0
b) n=2, l=0
c) n=2, l=1
d) n=3, l=0
e) n=3, l=2
f) n=4, l=2
g) n=4, l=3
2.1-12.
Ile elektronów może znajdować się w podpowłokach?
a) p
b) d
c) f
d) s
2.1-13.
Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierwszej (E1) i wartości
n. Przedstawić tę zależność w postaci: En=f(E1,n) i obliczyć energię na powłoce czwartej, przyjmując E1=-13,6 eV.
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 13 -
2.1-14.
Rozpisz konfigurację elektronową następujących pierwiastków: Na, Ca, Cl, Si, Cu


2.2. Budowa cząsteczki, budowa wiązania chemicznego

2.2-1.
Podaj nazwę atomu pierwiastka, w którego stronę będzie przesunięta wspólna para elektronowa w podanych cząsteczkach
związków chemicznych
a) H2O
b) HF
c) NH3
d) CH4
e) SiH4
2.2-2.
Przedstaw mechanizm powstawania wiązania koordynacyjnego.
a) w cząsteczce SO2
b) w jonie NH4
+
2.2-3.
W podanych cząsteczkach związków chemicznych wskaż akceptor i donor pary elektronowej.
a) CO
b) SO2
c) HNO3
d) HCIO4
2.2-4.
Wyjaśnij, kiedy powstają:
a) wiązania metaliczne,
b) wiązania wodorowe,
c) oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa.
2.2-5.
Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania jonowego.
2.2-6.
Wymień cechy, które decydują o przewadze wiązania jonowego w danym związku chemicznym.
2.2-7.
Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego.
2.2-8.
Przedstaw mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego w następujących cząsteczkach (elektrony walencyjne
zaznacz kropkami).
a) Cl2
b) O2
c) N2
2.2-9.
Wyjaśnij, na czym polega mechanizm tworzenia się wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego i w jakich warunkach ono
powstaje.
2.2-10.
Wymień 3-4 cechy charakterystyczne związków chemicznych o budowie jonowej i kowalencyjnej.
2.2-11.
Określ jaki to jest typ wiązania oraz napisz wzory kreskowe i kropkowe a) KCl b) CaBr2 c) NH3 d) N2
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 14 -
2.2-12.
Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3, a ich atomy mają trzy powłoki?
2.2-13.
Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu, magnezu, bromu, siarki, glinu i telluru?
2.2-14.
Korzystając z tablicy elektroujemności, podaj rodzaje wiązań w Cl2, KCl, HCl, oraz opisz jedno z nich.
2.2-15.
Przedstaw wzory elektronowe: Na2CO3 oraz KNO2
2.2-16.
Na podstawie energii wiązań uzasadnić, dlaczego azot tworzy cząsteczki N2, a fosfor P4 (o kształcie tetraedru, w którym
każdy atom P tworzy trzy pojedyncze wiązania z pozostałymi atomami).
2.2-17.
Moment dipolowy cząsteczki HCl wynosi 1,08 D. Długość wiązania jest równy 127 pm. Obliczyć ładunek zgromadzony na
atomach chloru i wodoru.


2.3. Hybrydyzacja, geometria cząsteczki, metoda VSEPR

2.3-1.
Wskaż drobiny, które maja kształt trójkąta równobocznego i drobiny o kształcie trójkąta równoramiennego.
BF3, OF2, CO3
2-
, CS2, PbCI2
2.3-2.
Przedstaw zapisem klatkowym:
a) atom węgla w stanach podstawowym i wzbudzonym,
b) atom chloru w stanach podstawowym i wzbudzonym pierwszym, drugim oraz trzecim
2.3-3.
Podaj rodzaj wiązania chemicznego (o, t), który powstanie w wyniku wymieszania:
a) dwóch orbitali s
b) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p
c) orbitali px i px
d) orbitali py i py.
Naszkicuj kształty tych orbitali cząsteczkowych.
2.3-4.
Podaj typ hybrydyzacji i określ kształt cząsteczki, jeżeli orbitale zhybrvdvzowane powstały w wyniku wymieszania:
a) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p,
b) jednego orbitalu s i dwóch orbitali p,
c) jednego orbitalu s i trzech orbitali p.
2.3-5.
Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego i naszkicuj kształt cząsteczki związków chemicznych o podanych wzorach:
a) BeCI2
b) BF3
c) CH4
2.3-6.
Drobiny o podanych wzorach podziel ze względu na typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3), której ulega atom centralny:
Wskazówka: hybrydyzacji nie ulegają te orbitale, które tworzą wiązania typu t.
BeH2, CO2, HCN, BCI3, SO3, SO2, CO3
2-
, CCI4, H2O, NH3, H2SO4

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 15 -

2.3-7.
Ustalając budowę cząsteczek metodą VSEPR, korzysta się ze wzoru EAnHm. Za pomocą tego wzoru przedstaw
następujące wzory cząsteczek: H2O, HCIO, HCI, O3
2.3-8.
Oblicz liczbę elektronów walencyjnych w cząsteczkach i jonach- H2S, HCIO4, CS2, SO4
2-
, Br2, O3, N2, NO2
-
, NO2
+

2.3-9.
Korzystając z metody VSEPR, określ budowę cząsteczki CH2Br2 i jonu SO4
2-
.
2.3-10.
Korzystając z metody VSEPR, wskaż cząsteczki i jony które mają budowę kątową oraz mające budowę liniową.
BeO2
2-
, H2O, CS2, HClO


2.3-11.
Zaproponuj wzór drobiny o budowie tetraedrycznej (tetragonalnej), w której atom centralny będzie otoczony:
a) czterema ligandami o trzech wolnych parach elektronowych
b) czterema ligandami, które nie mają wolnych par elektronowych
2.3-12.
Narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ ich kształt. a)CCl4, KCl b) NI3, BeCl2, c)HCN, H2S. Naszkicuj
struktury przestrzenne odpowiadające tym cząsteczkom.
2.4. Promieniotwórczość
Wszystkie równania reakcji powinniśmy traktować jak równania matematyczne (prawo zachowania masy, prawo
zachowania ładunku). W przypadku zwykłych reakcji prawo zachowania masy kontrolujemy licząc ilość atomów każdego
pierwiastka. Przy równaniach reakcji jądrowych ten sposób nie jest właściwy, ponieważ jedne atomy przemieniają się w inne,
ale prawo zachowania masy i ładunku też nas obowiązuje. Kontrolujemy je licząc masy atomowe i liczby atomowe.
Dla pierwiastka X stosujemy następujące oznaczenia:
liczb
liczb
a mas
a atomowa
(
owa
(ma
ladune
sa ato
k j
mow
ądra)
a)
Z
A
X
Promieniowanie emitowane przez jądro atomowe oznaczamy w następujący sposób:
a) o - jądra helu He,
4 4
2 2
lub He o
b) |
-
- elektrony,
0 0
1 -1
lub e |
÷

c) |
+
- pozytony,
0
1
|
+

d) n – neutron,
1
0
n
e) ¸ - promieniowanie gamma.
0
0
¸
Poprawnie zapisanie równania reakcji jądrowej sprowadza się do zrównania liczb masowych i liczb atomowych po lewej i
prawej stronie równania reakcji:
12 12 4 A 1
6 6 2 Z 1
C X p możemy zapisać jako: C He X p o + ÷ + + ÷ +
czyli: 12+4=A+1, A=15,
6+2=Z+1, Z=7
i ostatecznie:
12 4 15 1
7 6 2 1
C He N p + ÷ +
(w układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy, że pierwiastkiem o liczbie atomowej 7 jest azot).

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 16 -
Dla reakcji rozpadu promieniotwórczego zawartość promienotwórczego izotopu zmienia się w czasie wg zależności:
0
C
ln kt
C
=
. Dla tych charakterystyczny jest czas po którym zaniknie połowa substratu, czyli czas połowicznego zaniku
(połowicznej przemiany), oznaczony jako t1/2 lub t. Po czasie tym oczywiście C=1/2C0. Podstawiając we wzorze 1/2C0 za C
oraz t za t otrzymamy:
0 0
0
0
C 2C
k ln ln ln2, czyli k
C
0 693
C
2
= , t t = = =
W obliczeniach można wykorzystywać powyższe wzory, lub skorzystać z następujących zależności:
jżeli następuje przemiana A  B, to:
po czasie t zostanie połowa masy początkowej izotopu A; m=m0
.
1/2
po czasie 2t zostanie 1/4 masy początkowej izotopu A m=m0
.
(1/2)
2

po czasie 3t zostanie 1/8 masy początkowej izotopu A m=m0
.
(1/2)
3

po czasie t zostanie m=m0
.
(1/2)
t/t

Z ostatniej zależności można obliczyć okres półtrwania:
t
n 0
t
0
m
m czyli
2
2 2
m
m
t
t
= = = . Należy znaleźć takie n, przy którym
2
n
=m0/m, a następnie skorzystać z zależności: t/t=n, czyli t=t/n.
Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Określ czas połowicznego
rozpadu
Odp.
Jeżeli zawartość promieniotwórczego izotopu zmniejszyła się 4-ktrotnie, to m0/m=4, czyli 4=2
2
, co oznacza, że t/t=2. Jeżeli
t=4lata, to t=t/n=4lata/2=2 lata.

2.4-1.
Czas połowicznego rozpadu izotopu kobaltu Co (liczba atomowa- 27, masa atomowa- 60), który emituje cząstki beta minus
(|
-
) wynosi 5 lat.
- jaki pierwiastek powstanie w wyniku tej przemiany?
- po ilu latach z 8g próbki pozostanie 0,5 g?
2.4-2.
Dopisz szósty człon w szeregu i określ prawidłowość według której został ułożony: 219-Rn, 215-Po, 215- At, 211- Bi, 211-
Po...
2.4-3.
Próbka pewnego materiału promieniotwórczego zawiera obecnie 40g izotopu Co-60 o okresie półtrwania równym 5 lat.
Oblicz, ile gramów tego izotopu rozpadnie się w ciągu najbliższych 15 lat.
2.4-4.
Polon-210 ulega przemianie alfa. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni. Napisz równanie tej przemiany.
W pojemniku umieszczono 1g polonu-210. Oszacuj masę tego izotopu, która pozostanie po upływie 414 dni.
2.4-5.
Jaka była masa izotopu kobaltu-60 10 lat temu, jeżeli okres półtrwania wynosi 5 lat, a próbka zawiera obecnie 0,1 g tego
izotopu.
2.4-6.
Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Określ czas połowicznego
rozpadu.
2.4-7.
Oblicz długość fali Balmera przy powrocie elektronu z 3 powłoki.
2.4-8.
Okres połowicznego rozpadu izotopu 209/84 Po wynosi 102 lata. Sporządź wykres zależności masy pierwiastka od czasu i
odczytaj z wykresu:
a)masę pierwiastka który pozostanie z próbki o masie 100mg po upływie 153 lat
b) czas, po którym z próbki o masie 100mg pozostało 12,5 mg pierwiastka

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl - 17 -
2.4-9.
Podaj trwały izotop, który powstanie z Uranu
238
92
U, w wyniku 8 przemian typu alfa i 6 typu beta.
2.4-10.
Pierwiastek promieniotwórczy
226
88
Ra wyemitował 3 cząstki o i 3 cząstki |. Podaj skład jądra nowo powstałego atomu.
2.4-11.
Oblicz jaki musi być czas połowicznego rozpadu nuklidu promieniotwórczego aby rozpad 30% jąder nastąpił w ciągu 4h.
2.4-12.
Uzupełnij równania reakcji przemian jądrowych
244 134 1
0
61 1 1
0
238 247 1
0
44 0
1
53 52
Am I ........... 3 n
Ni H ................. n
U ....... Es 5 n
Ti e .........
Co Fe ............
÷
÷ + +
+ ÷ +
+ ÷ +
+ ÷
÷ +


2.5. Izotopy
Wyobraźmy sobie następujący zbiór kulek:
10 sztuk kulek czerwonych o masie 3g każda,
7 sztuk kulek niebieskich o masie 2g każda.
Średnia masa kulki nie jest średnią matematyczną (
3g 2g
2,5g
2
+
= ), a tak zwaną średnią
ważoną. Masa tych kulek wynosi 44g, czyli średnia masa kulki
_
44g
m
17
2,588g = = .
44,00g

10 kulek czerwonych na 17 wszystkich stanowi c%cz=100%
.
10/17=58,82%, natomiast 7 kulek niebieskich na 17 wszystkich
stanowi c%n=100%
.
7/17=41,18%/. Z definicji procentów możemy powiedzieć, że na 100 kulek mamy 58,82 sztuki czerwonych
kulek, oraz 41,18 sztuk kulek niebieskich. Średnia masa kulki (średnia ważona):
_
58,82 3g 41,18 2g
m
10
2,58
0
8g
· + ·
= = .
W podobny sposób oblicza się średnią masę pierwiastka mając jego skład izotopowy i masy poszczególnych izotopów.
Ile wynosiła by masa atomowa wodoru gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru D2.
Odp.
Gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru, to znaczy, że na 10 cząsteczek przypadałaby cząsteczka deuteru.
Zawartość deuteru wynosiła by c%D=100%
.
1/10=10%. Pozostałość do 100% stanowił by prot (H2), czyli c%H=100%-10%=90%.
Masa atomowa deuteru MD=2u, natomiast protu MH=1u. Średnia masa atomowa wodoru wynosiła by więc
_
10% 2u 90% 1u
M
100%
1,1u
· + ·
= =

2.5-1.
Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych 69 (60,2%) i 71
(39,8%). Odszukać ten pierwiastek w układzie okresowym.
2.5-2.
Naturalna miedź składa się z izotopów Cu-63 i Cu-65. Stosunek liczby atomów tych izotopów wynosi 8:3. Oblicz średnią
masę miedzi.
2.5-3.
Naturalny azot składa się z izotopów N-14; N-15, a naturalny tlen z O-16; O-17 iO-18. Ile różnych postaci cząsteczek
zawiera NO2?
Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków- 18 -
2.5-4.
Oblicz skład procentowy mieszaniny 2 izotopów litu, wiedząc, że masa atomowa tego pierwiastka wynosi 6,94u oraz ze
pierwszy jego izotop zawiera w jadrze atomowym 3 neutrony, a drugi izotop 4 neutrony.
2.5-5.
Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów bromu, widząc, ze jego masa atomowa wynosi 79,9u oraz, że jeden z
izotopów bromu ma w jądrze 44, a drugi 46 neutronów.
2.5-6.
Miedz skalda się z dwóch izotopów: 63Cu i 65Cu. Lżejszego w przyrodzie jest 80% oblicz średnią masę miedzi.
2.5-7.
Ile rodzajów cząsteczek powstanie w reakcji jednowartościowego pierwiastka A stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów
(A-1 10% i A-2 90%) z jednowartościowym pierwiastkiem B stanowiącym również mieszaninę dwóch izotopów (B-1 30% i B-2
70%)? Oblicz, jaki procent stanowi każdy rodzaj cząsteczek w produkcie reakcji.
2.5-8.
Woda w przyrodzie zawiera obok cząsteczek H2O,oraz pewna niewielka ilość cząsteczek D2O. Średnio stosunek ilości
izotopów D do H wynosi 1:5500. Obliczyć ile gramów wody ciężkiej znajduje się w 1 m
3
wody naturalnej.
2.5-9.
Wyjaśnij niedobór masy, energię wiązania. Atom deuteru składa sie z 1 protonu, 1 neutronu, 1 elektronu. Oblicz
niedobór masy
2.5-10.
Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie izotopów azotu, widząc że średnia masa atomowa tego
pierwiastka wynosi 14,0067u,a występujący w przyrodzie azot jest mieszaniną azotu o liczbie masowej 14 i liczbie masowej 15

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 19 -
3. Stechiometria

3.1. Obliczanie wzoru związku na podstawie składu ilościowego

3.1-1.
Obliczyć zawartość procentową siarki w związkach SO2, SO3
3.1-2.
Obliczyć zawartość procentową węgla w węglanie wapnia (CaCO3),
3.1-3.
Obliczyć skład procentowy siarczku miedzi(I) (Cu2S).
3.1-4.
Nie wykonując obliczeń określić, który z następujących związków zawiera najwyższy procent siarki: Na2S2O3, Na2S2O7,
Na2S2O8?
3.1-5.
Obliczyć skład procentowy tlenku siarki, w którym stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 2:3.
3.1-6.
Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytanie: czy chlorek sodu zawiera taki sam procent chloru, jak chlorek potasu?
3.1-7.
Ile procent P2O5 znajduje się w fosforanie(V) wapnia Ca3(PO4)2?
3.1-8.
Tlenek pewnego czterowartościowego pierwiastka zawiera 13,4% tlenu. Jaki to pierwiastek?
3.1-9.
W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym
stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy 1:0,75. Obliczyć wzór elementarny.
3.1-10.
W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi 2:1. Obliczyć wzór elementarny.
3.1-11.
Obliczyć wzór najprostszy (empiryczny) związku zawierającego 59% sodu i 41 % siarki.
3.1-12.
Stosunek wagowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7:8. Podać wzór empiryczny.
3.1-13.
Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1g tlenku zawiera 0,4g siarki
3.1-14.
Ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu, jeżeli masa cząsteczkowa tego związku
wynosi 110u.
3.1-15.
Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 92u, zawierającego 30,5% azotu.
3.1-16.
Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w temperaturze 293K
pod normalnym ciśnieniem wynosi 1,25g/dm
3
.


Stechiometria- 20 -
3.1-17.
Ustalić wzór rzeczywisty glukozy, wiedząc, że stosunek wagowy pierwiastków wynosi C:H:O = 6:1:8,, a masa jednego mola
glukozy wynosi 180g.
3.1-18.
Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 20% siarki. Jaki to metal?
3.1-19.
Trójpierwiastkowy związek o masie mola 147g zawiera 49% węgla i 2,7% wodoru. Obliczyć wzór sumaryczny.
3.1-20.
Fosforan(V) pewnego metalu ma masę cząsteczkową 212u i zawiera 30,2% tlenu. Jaki to metal?
3.1-21.
Obliczyć procent wody hydratacyjnej w CuSO4.5H2O.
3.1-22.
Ustalić wzór hydratu siarczanu(VI) sodu, jeżeli zawiera on 47% wody.
3.1-23.
Ustalić wzór chemiczny hydratu chlorku wapnia zawierającego 27,2% wapnia.
3.1-24.
Sól M(NH4)2(SO4)2
.
6H2O zawiera 14,3% metalu M. Jaki to metal?
3.1-25.
Dwuujemny jon SxOy
-2
zawiera 57,1% siarki. Ustal wzór empiryczny jonu.
3.1-26.
Oblicz stosunek liczby kationów do liczby anionów w 2 molowym roztworze Cr2(SO4)3. Czy stosunek ten ulegnie zmianie po
3-krotnym rozcieńczeniu roztworu?
3.1-27.
Dwie sole potasowe pewnych kwasów tlenowych zawierają odpowiednio 24,7% i 39,6% potasu. Obie reszty kwasowe mają
identyczny wzór sumaryczny, różnią się jednak wartościowością. Jakie to sole?
3.1-28.
W ilu gramach tlenku złota Au2O3, znajdują się 3 gramy złota
3.1-29.
W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y=3:5, a stosunek y:z=2:1. Ustalić wzór elementarny tego związku.
3.1-30.
Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach
normalnych wynosi 1,339 g/dm
3
Narysuj wzór strukturalny tego związku.
3.1-31.
Gęstość gazowego fluorowodoru względem wodoru jest równa 20,0. Podaj rzeczywisty wzór sumaryczny tego związku.
3.1-32.
Stwierdzono że w 25,0g siarczku pewnego czterowartościowego pierwiastka znajduje się 5,9g siarki. Jaki pierwiastek
tworzy omawiany siarczek?
3.1-33.
Ile g cynku znajduje się w 1kg tlenku cynku ZnO
3.1-34.
Uwodniony siarczan magnezu zawiera 51,17% wody krystalizacyjnej. Obliczyć liczbę cząsteczek wody krystalizacyjnej
przypadający na 1 cząsteczkę siarczanu magnezu.

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 21 -
3.1-35.
Napisz wzór i nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 198 u, zawierającego atomy pierwiastka trójwartościowego.
3.1-36.
Ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 110 u i 7
atomów drugiego pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 112 u. Podaj nazwę tego związku.
3.1-37.
Ustal wzór sumaryczny węglowodoru, który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 1,34 g/dm
3
i zawiera 80%
węgla.
3.1-38.
Obliczyć stosunek wagowy pierwiastków w związkach: a) CO2, b) Fe2S3, c) C6H12O6.
3.1-39.
Siarczan(IV) (siarczyn) sodu jest związkiem sodu, siarki i tlenu. Podczas rozkładu 126g tego związku otrzymano 62g tlenku
sodu i 64g dwutlenku siarki. Obliczyć stosunek wagowy sodu do siarki i tlenu w siarczanie(IV) sodu wiedząc, że w tlenku sodu
stosunek wagowy sodu do tlenu wynosi 23:8, a w dwutlenku siarki stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 1:1.
3.1-40.
Jaki jest wzór rzeczywisty związku zawierającego 29,1% sodu; 40,5% siaki i 39,4% tlenu wiedząc, że 0,7 molowy roztwór
tego związku ma gęstość równą 1,11 g/cm
3
a jego stężenie procentowe wynosi 10%?
3.1-41.
Oblicz skład procentowy CuS. Czy taki sam procent masowy siarki zawiera Cu2S?
3.1-42.
Zawartość procentowa potasu i tlenu w pewnej soli, o masie molowej równej 122,5 g/mol, wynosi odpowiednio: 31,84% i
39,18%.Resztę stanowi niemetal X. Stosunek molowy potasu do niemetalu X wynosi 1:1. Podaj wzór oraz nazwę tej soli.
3.1-43.
Ustal wzór rzeczywisty chlorku o masie cząsteczkowej 167u,wiedząc że zawiera on 42,5% chloru?
3.1-44.
Ustalić wzór sumaryczny cukru o masie cząsteczkowej 180u, zawierającego 40% węgla i 6,67% wodoru.
3.1-45.
Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie molowej około 1,5 raza większej od masy molowej tlenku jaki ten
pierwiastek tworzy. Znaleźć jaki to pierwiastek.
3.1-46.
Zawartość pewnego trójwartościowego metalu w jego siarczanie(VI) wynosi 27,9%. Podać masę atomową i nazwę tego
metalu.
3.1-47.
Oblicz skład procentowy związku żelaza z siarką, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi 7:6.
3.1-48.
W pewnej temperaturze i pod pewnym ciśnieniem 0,506 dm
3
gazu zawierającego 90,28% krzemu i 9,72% wodoru ma masę
równą w przybliżeniu masie 1,12 dm
3
N2. Dokonaj obliczenia i podaj wzór cząsteczki tego gazu.
3.1-49.
Ustal stosunek masowy składników i skład procentowy
a) nonanu
b) pentenu
c) butynu
3.1-50.
Oblicz zawartość procentową pierwiastków w wapieniu (węglanie wapnia).

Stechiometria- 22 -
3.1-51.
Jaki tlenek dwuwartościowego metalu o masie cząsteczkowej 217u znajduje sie w butelce na której przyklejono
piktogram?.Jak należy postępować z tą substancją?
3.1-52.
W tlenku miedzi(I) stosunek masowy miedzi do tlenu wynosi 8/1 a w tlenku miedzi(II) wynosi 4/1. Z 10 g miedzi w reakcji
utleniania powstało 11,25 g tlenku. Ustal który z tlenków powstał z reakcji.
3.2. Obliczanie wzoru związku na podstawie równania reakcji

3.2-1.
Całkowite spalenie pewnej ilości węglowodoru dało 0,66g CO2 oraz 0,36g H2O. Obliczyć wzór empiryczny węglowodoru.
3.2-2.
Ze spalenia 4g węglowodoru o masie mola 40g otrzymano 13,2g dwutlenku węgla. Obliczyć wzór rzeczywisty.
3.2-3.
Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1,6g SO2 Ustalić wzór empiryczny siarczku miedzi.
3.2-4.
Redukując 0,25 mola pewnego tlenku żelaza zużyto 12g węgla. Otrzymano 42g żelaza i tlenek węgla(II). Ustalić wzór
sumaryczny redukowanego tlenku.


3.2-5.
Do zredukowania 1 mola tlenku uranu o masie cząsteczkowej 842u zużyto 179,2dm
3
wodoru (warunki normalne).
Produktem redukcji były: uran i woda. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku.
3.2-6.
5g uwodnionego siarczanu(VI) glinu rozpuszczono w wodzie i cały zawarty w nim glin wytrącono ilościowo w postaci
AlAsO4 o masie 2,5g. Obliczyć liczbę moli wody hydratacyjnej przypadającej na 1 mol siarczanu(VI) glinu.
3.2-7.
Z iloma cząsteczkami wody krystalizuje MgHPO4 jeżeli hydrat zawiera 40,8% P2O5?
3.2-8.
Spalanie związku zawierającego C, H, S dało 2,64g CO2 2,16g H2O 3,84g SO2. Masa cząsteczkowa MCxHySz=48u. Podaj
pełny wzór tego związku.
3.2-9.
W wyniku rozkładu termicznego próbki o masie 1,3217g węglanu(IV) pewnego metalu otrzymano 0,6318 g tlenku tego
metalu. Wiedząc, że w trakcie procesu rozkładu metal nie zmienia stopnia utleniania, ustal jego nazwę.
3.2-10.
Ustalono, że badany związek chemiczny zbudowany jest z atomów żelaza i tlenu. W wyniku redukcji w wodorze 16,0g tego
związku otrzymano 5,40g H2O. Jaki jest wzór empiryczny tego związku?
3.2-11.
Pierwiastek chemiczny należy do 2 grupy układu okresowego połączył się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. W wyniku
reakcji powstało 400 gramów tlenku.
a) oblicz masę pierwiastka, który połączył się z tlenem.
b) oblicz objętość tlenu niezbędnego w tej reakcji, wiedząc, że jego gęstość wynosi 1,429 g/dm
3

c) ustal wzór sumaryczny tego tlenku

Stechiometria

http://www.chemia.sos.pl - 23 -
3.2-12.
Oblicz wartościowość uranu w soli powstającej podczas reakcji 0,1g uranu z kwasem, jeżeli wydzieliło się 18,8cm
3
wodoru
(warunki normalne)
3.2-13.
Tlenek pewnego trójwartościowego pierwiastka reaguje z wodą, dając jednozasadowy kwas o masie cząsteczkowej 47u.
Podaj wzór tego tlenku i ułóż jego równanie reakcji z wodą.
3.2-14.
Zmieszano 5g miedzi z 2g siarki i przeprowadzono reakcję syntezy siarczku miedzi(II). Oblicz skład masowy powstałej
mieszaniny.
3.2-15.
Zredukowano wodorem 32g pewnego tlenku żelaza FexOy i otrzymano żelazo oraz 10,8g wody. Ustal wzór sumaryczny
zredukowanego tlenku.
3.2-16.
Do spalenia 1mola węglowodoru o masie cząsteczkowej 70u zużyto 168dm
3
tlenu(warunki normalne). Produktami spalenia
były CO2 i H2O. Ustalić wzór sumaryczny węglowodoru
3.2-17.
Z 5g pewnego związku chloru otrzymano 12,3g chlorku srebra. Ile procent chloru zawierał wyjściowy związek?
3.2-18.
Po ogrzaniu 1,5 g pewnego związku wydzieliło się 0,6765 g tlenu. Pozostałość stanowi chlorek sodu. Podaj wzór związku.
3.2-19.
Próbkę chlorku żelaza o masie 0,325g rozpuszczono w wodzie, a następnie wytrącono jony chlorkowe azotanem(V) srebra.
Ustal wzór chlorku żelaza, jeśli masa otrzymanego osadu wynosiła 0,86g.
Stechiometria reakcji- 24 -
4. Stechiometria reakcji

4.1. Obliczenia na podstawie równania reakcji
Rozwiązując większość zadań z chemii powinniśmy zacząć, o ile to możliwe, od napisania równania reakcji chemicznej.
Zadania ze stechiometrii reakcji, bez poprawnego zapisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej nie da się rozwiązać.
Dalszym kluczowym etapem jest przeczytanie tego równania reakcji. Na tym etapie pomocne są współczynniki
stechiometryczne oraz znajomość stanu skupienia reagentów i produktów reakcji. Na przykład reakcję miedzi z kwasem
siarkowym(VI) możemy przeczytać w następujący sposób:
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
a) 1 atom miedzi reaguje z 2 cząsteczkami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 cząsteczkę siarczanu(VI) miedzi(II), cząsteczkę
tlenku siarki(IV), oraz 2 cząsteczki wody.
Z 1 atomem lub z jedną cząsteczką raczej nigdy nie mamy do czynienia, dogodniejsze może być przeczytanie tego równania w
inny sposób.
b) 1 mol miedzi reaguje z 2 molami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 mol siarczanu(VI) miedzi(II), mol tlenku siarki(IV), oraz 2
mole wody.
Mol każdej substancji posiada określoną masę, możemy równanie reakcji przeczytać z wykorzystaniem mas molowych:
c) 63,55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159,55g siarczanu(VI) miedzi(II), 64g tlenku siarki(IV), oraz 36g
wody.
Tlenek siarki(IV) jest gazem. Mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm
3
, czyli:
d) 63,55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159,55g siarczanu(VI) miedzi(II), 22,4dm
3
tlenku siarki(IV), oraz
36g wody.
W zależności od potrzeb (treści zadania, pytania w zadaniu) podane wyżej sposoby możemy mieszać ze sobą:
e) 1 mol miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) tworząc 1mol siarczanu(VI) miedzi(II), 22,4dm
3
tlenku siarki(IV), oraz
36g (36cm
3
) wody.
Podczas rozwiązywania zadania nie musimy czytać całego równania reakcji. Często wystarczy przeczytać je z użyciem
reagentów/produktów, które są dane w treści zadania i dla których szukamy odpowiedzi.

4.1-1.
Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano 20,1g rtęci i 1,6g tlenu. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki
o masie 65,1g?
4.1-2.
Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1. Obliczyć, ile gramów miedzi i ile gramów siarki użyto do reakcji, jeżeli
otrzymano 80 g siarczku miedzi(I).
4.1-3.
Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku wagowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II). Obliczyć, ile gramów
żelaza i ile gramów siarki zawierała mieszanina.
4.1-4.
W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny wodoru i tlenu, zmieszanych w stosunku objętościowym 2:1. Po wybuchu
eudiometr zawierał tylko parę wodną o masie 0,036g. Obliczyć, ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w
eudiometrze przed wybuchem. Gęstość wodoru wynosi 0,089g/dm
3
, a tlenu 1,43g/dm
3
.
4.1-5.
Z rozkładu 15,8g wodorowęglanu amonu otrzymano 3,6g pary wodnej i 4,48dm
3
dwutlenku węgla. Trzecim produktem
rozkładu jest amoniak. Obliczyć objętość otrzymanego amoniaku, jeżeli jego gęstość w temperaturze pomiaru wynosi
0,76g/dm
3
, a gęstość dwutlenku węgla wynosi 1,96g/dm
3
.
4.1-6.
Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27,8g rtęci oraz tlen. Obliczyć, ile powstało tlenu.
4.1-7.
Podczas ogrzewania 2,4g magnezu powstały 3g tlenku magnezu. Obliczyć, ile gramów tlenu przyłączył magnez.
4.1-8.
Reakcja przebiega według schematu: A  B + C + D
Z 80g substancji A otrzymano 20g substancji C. Stosunek wagowy B do D wynosił 1:3. Ile gramów substancji B i D otrzymano?
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 25 -
4.1-9.
Próbkę wody rozłożono na tlen i wodór. Otrzymano 4 dm
3
wodoru i 2 dm
3
tlenu zmierzone w warunkach normalnych.
Obliczyć masę próbki wody, jeżeli gęstość wodoru wynosi 0,089g/dm
3
, a tlenu 1,43g/dm
3
(w warunkach normalnych).
4.1-10.
Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi(I) (Cu2S)?
4.1-11.
Reakcja przebiega według równania: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O
Obliczyć, ile moli tlenu cząsteczkowego potrzeba do utlenienia 0,6 mola amoniaku (NH3).
4.1-12.
Reakcja przebiega według równania: 2Bi2O3 + 3C  4Bi + 3CO2
Obliczyć, ile moli bizmutu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 7,5mola dwutlenku węgla.
4.1-13.
Czy 0,25 mola wodoru wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku?
4.1-14.
Ile gramów pary wodnej powstaje podczas redukcji 4g tlenku miedzi(II) wodorem?
4.1-15.
Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu fosforowego(V)?
4.1-16.
Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0,1 mola fosforu?
4.1-17.
Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0,25 mola miedzi, jeżeli powstaje tlenek miedzi(ll)?
4.1-18.
Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząstkowego?
4.1-19.
Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2  2Al + 3H2O .
Obliczyć, ile gramów glinu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 0,6 mola wody.
4.1-20.
Azotan(V) amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440 K rozkłada się na tlenek azotu(I) (N2O) i parę wodną. Ile moli N2O
można otrzymać z 8 g azotanu(V) amonu?
4.1-21.
Reakcja przebiega według schematu: AB + C  AC + B .
Stosunek wagowy A do B w związku AB wynosi 1:3, a stosunek wagowy A do C w związku AC wynosi 1:2. Ile gramów
związku AC można otrzymać z 24g AB?
4.1-22.
Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku glinu (Al2S3)?
4.1-23.
Na ile gramów magnezu należy działać kwasem, aby otrzymać tyle wodoru, ile powstaje w reakcji 3g glinu z kwasem?
4.1-24.
Jaką objętość zajmą w warunkach normalnych produkty reakcji przebiegającej według równania: N2O3  NO2 + NO, jeżeli
nastąpi rozkład 3moli N2O3?
4.1-25.
Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm3 wody ciekłej. Jaka była objętość
początkowa gazów, jeżeli znajdowały się one w warunkach normalnych?

Stechiometria reakcji- 26 -
4.1-26.
W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru. Po reakcji eudiometr ochłodzono do
pierwotnej temperatury. Czy ciśnienie gazu pozostało takie samo, jak przed wybuchem? Uzasadnić odpowiedź.
4.1-27.
Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10 dm
3
(warunki normalne) dwutlenku siarki (SO2)?
4.1-28.
Ile dm
3
tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4,34g tlenku rtęci(II) (HgO)?
4.1-29.
Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono, że objętość zmniejszyła się o 10cm
3
w przeliczeniu na
warunki normalne. Ile miligramów tlenu użyto do doświadczenia?
4.1-30.
Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi, aby powstało 5dm
3
tlenu odmierzonego w warunkach normalnych?
Uwaga: Nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen cząsteczkowy
4.1-31.
Zmieszano 4dm
3
wodoru i 3dm
3
chloru, a następnie zainicjowano reakcję. Obliczyć objętość gazów po reakcji.
4.1-32.
Do roztworu zawierającego 6g zasady sodowej dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego(V). Jaki odczyn miał
otrzymany roztwór?
4.1-33.
Obliczyć, ile moli amoniaku powstałoby, gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru, w której znajduje się 12
.
10
24

cząsteczek i takiej objętości azotu, w której znajduje się 6
.
10
24
cząsteczek.
4.1-34.
Po eksplozji 70cm
3
mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono, że w otrzymanej parze wodnej znajduje się domieszka tlenu.
Mieszaninę rozdzielono i otrzymano 10cm
3
tlenu, zmierzonych w tych samych i warunkach ciśnienia i temperatury, co objętość
gazów przed reakcją. Obliczyć, jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina po reakcji.
4.1-35.
W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem:
a) masy gazów są równe,
b) objętości gazów są równe,
c) liczby moli są równe?
4.1-36.
Na 27,3g siarczku sodu podziałano kwasem siarkowym. W wyniku reakcji wydzieliła się pewna liczba: moli siarki (X), moli
siarkowodoru(Y), moli dwutlenku siarki (Z). X moli wydzielonej siarki po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu poddano spaleniu
i otrzymano 3,92dm
3
SO2 w warunkach normalnych.
a) Obliczyć liczbę moli (X) wydzielonej siarki oraz procent zużytego w tej reakcji Na2S.
b) Obliczyć liczbę moli (Y) wydzielonego siarkowodoru oraz procent zużytego na tę reakcję Na2S.
c) Obliczyć liczbę moli (Z) wydzielonego SO2
4.1-37.
0,560 g mieszaniny NaBr i KBr rozpuszczono w wodzie. Nadmiarem roztworu AgNO3 strącono osad AgBr , który po
dokonaniu wszystkich czynności analitycznych osiągnął stałą masę równą 0,970 g. Obliczyć skład procentowy mieszaniny.
4.1-38.
W 350 cm
3
roztworu stwierdzono obecność 168 mg NaHCO3.
Napisać równanie reakcji całkowitego rozkładu wodorowęglanu sodu przez kwas siarkowy.
Obliczyć, ile cm
3
0,05-molowego roztworu H2SO4 trzeba zużyć, aby rozłożyć zawarty w roztworze wodorowęglan.
Obliczyć, ile moli siarczanu sodu powstało w wyniku tej reakcji.

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 27 -
4.1-39.
W wyniku reakcji pewnego metalu ze stężonym kwasem siarkowym(VI) wydzieliło się 0,112dm
3
(warunki normalne)
bezbarwnego gazu o duszącym zapachu, oraz powstało 1,56g soli, w której metal ten jest jednowartościowy. Podaj wzór i
nazwę otrzymanej soli.
4.1-40.
Do 25 cm
3
roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol dm
-3
wrzucono 0,2 g wapnia. Po zakończeniu reakcji
odparowano wodę. Oblicz masę wykrystalizowanego CaSO4
.
2H2O.
4.1-41.
Ile dm
3
chlorowodoru (warunki normalne) potrzeba do zobojętnienia 50g 1% roztworu wodorotlenku wapnia?
4.1-42.
Ile dm
3
tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Amoniak spalany jest według
równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O
4.1-43.
Oblicz, kiedy powstaje więcej pary wodnej:
a) podczas łączenia się tlenu z 1g wodoru
b) podczas reakcji tlenku miedzi(I)z 1g wodoru.
4.1-44.
Ile należy użyć rtęci do przygotowania 100g tlenku rtęci(II).
4.1-45.
Spalono w tlenie 20g metalicznego magnezu. Ile gramów tlenku magnezu powstało w tej reakcji.
4.1-46.
Ile bromu wydzieli się przy przepuszczeniu gazowego chloru przez roztwór zawierający 17,5g bromku poatasu. Ile należy
użyć chloru jeżeli jego straty wynoszą 8%?
4.1-47.
2,25g metalicznego sodu roztworzono w 75g wody. Obliczyć procentową zawartość wodorotlenku sodu w powstałym
roztworze.
4.1-48.
Ile gramów metalicznego sodu roztworzono w wodzie, jeżeli powstało 49g 10% roztworu wodorotlenku sodu? Ile gramów
wodoru wydzieliło się w tej reakcji?
4.1-49.
Do reakcji spalania glinu w tlenie 4Al+3O2  2Al2O3 użyto 0,6 mola tlenu. Ile gramów tlenku glinu powstało?
4.1-50.
Mieszaninę chemicznie czystych soli - chlorku potasu i azotanu(V) potasu rozpuszczono w wodzie a następnie strącono
chlorki w postaci osadu chlorku srebra. Oblicz zawartość azotu w mieszaninie, jeżeli próbka do analizy miała masę 0,2732g a
otrzymany osad chlorku srebra ważył 0,2231g.
4.1-51.
Do 94cm
3
mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm
3
tlenu. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym
wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm
3
. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.
4.1-52.
Ile dm
3
tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Amoniak spalany jest według
równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O
4.1-53.
Oblicz masę Cynku roztworzonego w nadmiarze kwasu siarkowego(VI), jeżeli otrzymano 0,500 dm
3
2,00% roztworu
tetraoksosiarczanu cynku (siarczanu(VI) cynku) o gęstości 1,03g/cm
3
.
4.1-54.
Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów amoniaku, jeśli użyjemy do reakcji 28,0kg azotu i 28,0kg wodoru?
Stechiometria reakcji- 28 -
4.1-55.
Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów tlenku siarki(IV) jeśli użyjemy do reakcji 64,0kg siarki i 64m
3
tlenu (w
przeliczeniu na warunki normalne)?
4.1-56.
Ile otrzymamy m
3
ditlenku węgla (w przeliczeniu na warunki normalne) jeśli spalimy 12,0kg czystego węgla w 60,0kg tlenu?
4.1-57.
Oblicz ile moli roztworu kwasu bromowodorowego potrzeba do zobojętnienia roztworu 200g 5% wodorotlenku potasu.
4.1-58.
Oblicz objętość, CO2 i NH3 w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 1 tony mocznika. Wymień przemysłowe
zastosowania tego związku.
4.1-59.
Chlor można otrzymać działaniem kwasu siarkowego i dwutlenku manganu na sól kuchenną. Reakcja przebiega według
równania:
2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 = 2NaHSO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O
Ile litrów chloru można otrzymać ze 100g soli kuchennej.
4.1-60.
Dokonaj interpretacji ilościowej (atomy, cząsteczki, mole, masa molowa) nastepującego równania reakcji:
3P+5HNO3+2H2O  3H3PO4+5NO
4.1-61.
Obliczyć zawartość procentowa składników mieszaniny jeśli z 0,6249 g mieszaniny KCl i NaCl otrzymano 1,4350g AgCl.
4.1-62.
25 g tlenku miedzi(I) Cu2O redukowano w strumieniu wodoru. Po przerwaniu reakcji masa wytworzonej Cu i nie
przereagowanego tlenku wynosiła 24,5 g. Ile pary wodnej powstało ?
4.1-63.
W pracowni przechowywano pojemnik zawierający 100g NaOH. Po dłuższym przechowywaniu zważono zawartość
pojemnika i okazało się, że masa zawartości wzrosła do 103g. Przyczyną wzrostu masy był pochłonięty dwutlenek węgla, który
tworzy z wodorotlenkiem sodu sól - węglan sodu. Oblicz, jaka objętość dwutlenku węgla w warunkach normalnych została
pochłonięta przez wodorotlenek.
4.1-64.
Oblicz, ile gramów siarczku żelaza(III) otrzymamy, jeżeli użyjemy do syntezy 15g żelaza i 9,6g siarki.
4.1-65.
Na mieszaninę zawierającą jednakowe ilości: wapnia, wodorku wapnia i węgliku wapnia podziałano nadmiarem wody.
Oblicz gęstość ( T=298K, p= 1000 hPa) mieszaniny produktów gazowych tych reakcji.
4.1-66.
Oblicz, ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku rozkładu 10 gram węglanu wapnia
4.1-67.
Ile gramów magnezu można roztworzyć w wodzie bromowej, zawierającej 8 g bromu?
4.1-68.
Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlor wydzielony w reakcji MnO2 ze stężonym roztworem kwasu
solnego zawierającym 14,6g HCI.
4.1-69.
Oblicz, ile moli wodorotlenku sodu trzeba użyć do zobojętnienia:
a) 2 moli HCl b)1 mola H2SO4 c)1,5 mola H3PO4.
4.1-70.
Oblicz, ile gramów siarki trzeba wziąć do reakcji syntezy z miedzią, aby otrzymać 40g siarczku miedzi(I)
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 29 -
4.1-71.
Ile gramów wodoru powstaje w reakcji 4g cynku z kwasem solnym?
4.1-72.
Do 700g 15% roztworu azotanu(V) srebra wprowadzono 30g cynku. Oblicz ile gramów srebra wydzieli się po zakończeniu
reakcji wymiany.
4.1-73.
Magnez reaguje z kwasem octowym, a produktami reakcji są octan magnezu i wodór. Oblicz
a) objętość wodoru (warunki normalne), który powstanie, jeśli z kwasem octowym przereaguje 4,8 g magnezu
b)masę octanu magnezu, który można otrzymać w reakcji 4,8 g magnezu z kwasem octowym
4.1-74.
Masa sodu pozostawionego na powierzchni zmieniła się po pewnym czasie z 1,84g na 2,48g. Przy założeniu, że w reakcję
z sodem wszedł tylko tlen, oblicz, jaka objętość tego gazu połączyła się z sodem
4.1-75.
Do zlewki zawierającej wodę wapienną wprowadzono 25cm
3
dwutlenku węgla. Oblicz, o ile wzrośnie masa zawartości tej
zlewki po zajściu reakcji między obiema substancjami
4.1-76.
Do roztworu siarczanu(VI) miedzi zanurzono płytkę żelazna o masie 40 g. Po zakończeniu reakcji płytkę osuszono i
zważono jej masa wynosiła 44 g. Ile gramów miedzi wydzieliło się w tej reakcji?
4.1-77.
Oblicz, ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 7g węgla do dwutlenku węgla.
4.1-78.
Do 100cm
3
kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm
3
wrzucono próbkę mosiądzu o masie 3,25g. Po zakończeniu reakcji
objętość wydzielonego wodoru (odniesiona do warunków normalnych) była równa 448cm
3
. Oblicz procent zawartości miedzi i
cynku w próbce mosiądzu.
4.1-79.
Oblicz, ile cm
3
0,1-molowego roztworu AgNO3 potrzeba do otrzymania 14,35g AgCI w reakcji z nadmiarem NaCI.
4.1-80.
Do 50 cm
3
15% kwasu solnego o gęstości 1,07 g/cm
3
dodano nadmiaru glinu. Oblicz, ile moli cząsteczek wodoru wydzieli
się w czasie tej reakcji.
4.1-81.
W czystym tlenie amoniak spala się wg schematu: NH3(g) + O2(g) → N2(g) + H2O(c). Odmierzono 13 dm
3
mieszaniny
amoniaku i tlenu (w warunkach normalnych). W mieszaninie gazów po reakcji nie stwierdzono obecności tlenu, a po
przepuszczeniu jej przez płuczkę z wodą objętość gazów zmalała do 3 dm
3
. Oblicz gęstość (w warunkach normalnych)
mieszaniny gazów przed reakcją.
4.1-82.
W celu ilościowego oznaczenia tlenu rozpuszczonego w wodzie pobrano do analizy 360 cm
3
, do której dodano w
nadmiarze: MnSO4, KJ oraz KOH. Wytrącony w tych warunkach osad MnO2, po zakwaszeniu próbki H2SO4, utlenił jony
jodkowe do stechiometrycznej ilości jodu. Do zmiareczkowania wydzielonego jodu zużyto 10 cm
3
0,025 molowego roztworu
Na2S2O3. Oblicz, ile mg tlenu znajdowało się w 1 dm
3
badanej wody.
4.1-83.
Porcję cynku poddano działaniu roztworu kwasu siarkowego (VI) o średnim stężeniu. W trakcie reakcji wydzieliło się 5dm3
bezwonnego gazu i 4dm3 gazu o ostrym nieprzyjemnym zapachu. Oblicz masę roztworzonego cynku.
4.1-84.
W wyniku zmieszania wodnego roztworu chromianu(VI) potasu z roztworem azotanu(V) srebra wytrąca się
czerwonobrunatny osad. Oblicz masę tego osadu, jeżeli zmieszano 150cm
3
0,5 molowego roztworu chromianu (VI) potasu i
200g 10% roztworu azotanu(V) srebra.

Stechiometria reakcji- 30 -
4.1-85.
W celu identyfikacji pewnego metalu próbkę tego metalu o masie 1g roztworzono w nadmiarze rozcieńczonego roztworu
kwasu siarkowego(VI), otrzymując 930cm
3
wodoru(w warunkach normalnych). Ustal jaki to metal, wiedząc, że w swoich
związkach jest on II wartościowy.
4.1-86.
Obliczyć objętość (w dm
3
) 0,619 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0,239 dm
3
0,502 M roztworu HCl.
4.1-87.
Zawartość jonów PO4
3-
w badanej próbce oznaczono wagowo jako związek (NH4)3PO4
.
12MoO3. Oblicz zawartość
procentową fosforu (P) w próbce, jeżeli z 0,5671 g próbki otrzymano 4,3081 g związku.
M(P) - 31,0; M((NH4)3PO4
.
12MoO3) - 1876
4.1-88.
Obliczyć objętość (w dm
3
) 0,521 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0,367 dm
3
0,502 M roztworu HCl.
4.1-89.
Ile cm
3
wodnego roztworu amoniaku (NH3
.
H2O ) o stężeniu 10% i gęstości 0,96 g/cm
3
należy użyć do całkowitego
wytrącenia Fe(OH)3 z roztworu zawierającego 3,11 g żelaza (jako jony Fe(III)).
M(Fe) – 55,85 M(NH3) – 17,03
4.1-90.
Do 200g 5% roztworu NaOH dodano 500cm
3
0,5 molowego roztworu kwasu solnego. Jaki jest odczyn otrzymanego
roztworu. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
4.1-91.
Reakcji spalania poddano 18g węgla. W wyniku tej reakcji otrzymano 66g tlenku węgla(IV). Oblicz masę i objętość tlenu,
który wszedł w reakcje z węglem. Gęstość tlenu 1,43g/dm
3
.
4.1-92.
Do 300 ml 0,5 molowego roztworu chlorku wapniowego dodano 25 g chlorku wapniowego, a następnie rozcieńczono wodą
do 650 ml. Obliczyć stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze. Ile gramów AgNO3 trzeba użyć do
wytrącenia jonów chlorkowych z tego roztworu?
4.1-93.
Przepuszczono 1m
3
powietrza (warunki normalne) przez roztwór Ba(OH)2 i stwierdzono powstanie 2,64g węglanu baru.
Zawartość tlenku węgla(IV) w przepuszczonym powietrzu, wyrażona w procentach objętościowych, jest w przybliżeniu równa.
4.1-94.
Oblicz jaką objętość tlenu w warunkach normalnych zużyje się do spalenia 92g glicerolu, wiedząc ,że produktami reakcji są
tlenek węgla(IV) i woda.
4.1-95.
Ile gramów glinu trzeba użyć do redukcji 54g tlenku żelaza(II), jeżeli reakcja przebiega wg. równania:
2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe
4.1-96.
Oblicz ile dm
3
gazowego chlorowodoru(o wzorze HCl) otrzymano w reakcji 35,5g chloru z 1g wodoru, jeśli wiadomo, że
gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 0,00164g cm
3
.
4.1-97.
Zmieszano 7 moli cynku ze 100g siarki. W wyniku reakcji powstał ZnS. Zapisz równanie reakcji, która z substancji
przereagowała całkowicie, a której użyto za dużo i o ile. Ile powstało moli siarczku cynku.
4.1-98.
Ile gramów siarczku magnezu (MgS) powstanie w reakcji 12g magnezu z siarką?
4.1-99.
Ile dm
3
wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 6,5g cynku z kwasem siarkowym(VI)?

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 31 -
4.1-100.
10g stali zawierającej 98% wagowych Fe oraz 2% wagowych C rozpuszczono w kwasie siarkowym. Węgiel nie reagował z
kwasem, żelazo utworzyło FeSO4. Zapisz równanie opisanej reakcji chemicznej. Jaka ilość moli kwasu była potrzebna do
reakcji? Obliczyć masę wydzielonego wodoru oraz jego objętość w temperaturze 30
o
C i pod ciśnieniem 1,1at.
4.1-101.
Masa sodu pozostawionego na powietrzu zmieniła się po pewnym czasie z 1,2g na 1,95g. Zakładając że w reakcję z
sodem wszedł tylko tlen, podaj jaka objętość tego gazu połączyła się sodem?
4.1-102.
W kolbie o pojemności 1dm
3
w warunkach normalnych zebrane jest powietrze. Oblicz ile gram węgla można spalić
całkowicie w tej objętości powietrza.
4.1-103.
Oblicz ile gramów siarczku żelaza (II) można otrzymać, jeżeli użyje się do reakcji 7g żelaza i 7g siarki.
4.2. Wydajność reakcji

4.2-1.
Jaką ilość wapienia poddano prażeniu, jeżeli wiadomo, że zawiera on 20% zanieczyszczeń, a ilość otrzymanego dwutlenku
węgla mierzona w temperaturze T= 283 K pod ciśnieniem 1040 hPa wyniosła 20m
3
, natomiast wydajność procesu 80%.
4.2-2.
Oblicz jaki procent sacharozy uległ hydrolizie, skoro z 10,52 g tego disacharydu uzyskano mieszaninę, która w wyniku
reakcji z tlenkiem srebra dała 8,64 g srebra.
4.2-3.
W strumieniu powietrza prażono 370kg rudy zawierającej 3% siarczku miedzi CuS, otrzymany w ten sposób tlenek miedzi
poddano redukcji wodorem. Obliczyć masę otrzymanej metalicznej miedzi, jeśli wydajność całego procesu wynosiła 70%.
4.2-4.
Oblicz ile kg gipsu palonego można otrzymać z 10 kg gipsu krystalicznego zawierającego 90% czystego dwuwodnego
siarczanu (VI) wapnia.
4.2-5.
W celu ustalenia zawartości siarki w węglu kamiennym, próbkę o masie 10g poddano całkowitemu spaleniu. Gazowe
produkty spalania wprowadzono do 200cm
3
0,01 molowego roztworu nadmanganianu potasu, zakwaszonego kwasem
siarkowym. Ilość moli KMnO4 w roztworze zmniejszyła się o połowę. Oblicz procentową zawartość siarki w próbce węgła.
4.2-6.
Podczas wypalania jednej tony wapienia w wapienniku otrzymano 532kg wapna palonego CaO. Ile wynosi zawartość
procentowa węglanu wapnia w tej skale wapiennej?
4.2-7.
Oblicz masę mieszaniny zawierającej 40% CuO (resztę stanowi krzemionka), potrzebną do przygotowania 500g
CuSO4·5H2O
4.2-8.
Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g metanolu, jeżeli wydajność reakcji wynosi 70%?
4.2-9.
Azotan (V) potasu, poddany ogrzewaniu, traci tlen i przechodzi w azotan (III) potasu. Próbkę azotanu (V) potasu
umieszczono w otwartym naczyniu i ogrzewano do momentu, gdy masa stałej pozostałości wynosiła 88% początkowej masy
próbki. Oblicz ile % azotanu (V) potasu uległo rozkładowi.

Stechiometria reakcji- 32 -
4.2-10.
Siarkowodór otrzymuje się w reakcji siarczanu żelaza z kwasem solnym zgodnie z równaniem chemicznym:
FeS+2HCl → FeCl2+H2S
Ile gramów FeS należy użyć aby otrzymać 2 mole siarkowodoru jeżeli wydajność materiałowa reakcji wynosi 75%? Masa
molowa FeS jest równa 88g/mol.
4.2-11.
Ile trzeba benzenu użyć do dwuetapowej syntezy prowadzącej przez toluen do kwasu benzoesowego w celu otrzymania
200kg kwasu benzoesowego. Wydajność pierwszego etapu wynosi 70%, a drugiego 90%.
4.2-12.
Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymana w reakcji utleniania amoniaku tlenem, miała średnią masę mola 28,7 g. Jaka
część mola amoniaku użytego do reakcji utleniła się do tlenku azotu?
4.2-13.
Ile gramów toluenu potrzeba do syntezy 30g p-nitrotoluenu gdy wydajność reakcji wynosi 60%.
4.2-14.
Ile ton kamienia wapiennego zawierającego 85% wagowych CaCO3 należy użyć aby otrzymać 220kg CO2 w wyniku
rozkładu CaCO3 (zapisz równanie reakcji rozkładu)?. Ile należy użyć tego kamienia gdyby wydajność reakcji rozkładu wynosiła
95%
4.2-15.
Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku w pewnej temperaturze T, jeżeli z 50g azotu otrzymano 51g amoniaku
4.3. Chemia organiczna

4.3-1.
Jednym ze sposobów oznaczania ilości glukozy jest metoda jodometryczna, której przebieg ilustruje równanie:
C6H12O6+I2+2KOH-->C6H12O7+2KI +H2O.
Oblicz, ile gramów glukozy znajduje się w 600 g roztworu, jeżeli na zmiarkowanie próbki roztworu o masie 50 g zużyto 100
cm
3
0,1 molowego roztworu jodu.
4.3-2.
W wyniku hydrolizy 157 mg polipeptydu o masie molowej 785 g/mol otrzymano 193 mg mieszaniny aminokwasów
Z ilu reszt aminokwasowych składał się ten polipeptyd?
4.3-3.
Ile moli wodoru potrzeba do utwardzenia 1 mola trioleinianu gliceryny?
4.3-4.
Mieszaninę gazowa składająca się z CH4, C2H6 i C2H4 przepuszczono przez wodę bromowa i stwierdzono ze objętość
mieszaniny zmniejszyła się z 160cm
3
do 85 cm
3
. Spalając pozostałość w nadmiarze tlenu otrzymano 115cm
3
CO2. Wyznacz
skład mieszaniny w % objętościowych. Wszystkie objętości gazów były mierzone w tych samych warunkach.
4.3-5.
W badaniach nad kontaktową metodą syntezy metanolu z tlenku węgla i wodoru stwierdzono w jednym z doświadczeń, że
10 dm
3
mieszaniny tlenku węgla z wodorem, w stosunku molowym 1 : 3, dało po przejściu przez aparat kontaktowy, a
następnie całkowitym wykropleniu metanolu, 7,3 dm
3
pozostałości gazowej. Obliczyć, jaki procent substratu, nie wziętego w
nadmiarze, przereagował.
4.3-6.
324 gramów skrobi poddano hydrolizie do glukozy. Zakładając, że proces przebiegł w 100% oblicz ile gramów etanolu
powstanie w procesie fermentacji glukozy otrzymanej w procesie hydrolizy, jeżeli fermentacja przebiegła z 30%.

Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 33 -
4.3-7.
Ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie, aby otrzymać 5g fruktozy przyjmując, że wydajność reakcji wynosi 80 %
4.3-8.
W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 9,2 kg alkoholu. Jaką ilość glukozy poddano fermentacji, jaka jest (w warunkach
normalnych) objętość wytworzonego dwutlenku węgla
4.3-9.
Stosunek liczby cząsteczek produktów całkowitego spalania benzyny - CO2 do H2O wynosi 15:17. Przyjmując, że w skład
tej benzyny wchodzi tylko heksan i oktan, ustal stosunek liczby cząsteczek heksanu do liczby cząsteczek oktanu.
4.3-10.
Ile dm
3
powietrza odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do spalenia 7,8g benzenu tak, aby powstał dwutlenek
węgla?
4.3-11.
Do naczynia zawierającego 5g fenolu rozpuszczonego w benzenie wrzucono 2g potasu. Ile dm
3
wodoru (warunki normalne)
wydzieliło się podczas reakcji?
4.3-12.
Jaką objętość 36% roztworu aldehydu mrówkowego o gęstości 1,11 g/cm
3
użyto do reakcji z Ag2O jeżeli wydzieliło się
21,6g srebra?
4.3-13.
Czy 10m
3
powietrza (warunki normalne) wystarczy do całkowitego spalenia 0,77m
3
mieszaniny metanu i etanu, bez
względu na jej skład procentowy?
4.3-14.
Oblicz objętość powietrza niezbędną do spalenia 1m
3
gazu ziemnego (warunki normalne) zawierającego 90% metanu, 5%
etanu, 3%CO2 i 2%N2, podany skład jest procentowym składem objętościowym.
4.3-15.
Dwutlenek węgla, otrzymany w wyniku całkowitego spalenia 1,12 dm
3
( warunki normalne) alkanu o gęstości 1,34 g/dm
3

wprowadzono do 10 cm
3
30%-owego wodnego roztworu NaOH o gęstości 1,33 g/cm
3
. Oblicz jaka masa osadu wytraciła się na
dnie naczynia (temp. 20 C)
4.3-16.
W 400g wody rozpuszczono 135g glukozy, którą następnie poddano procesowi fermentacji. Oblicz stężenie procentowe
powstałego etanolu, zakładając, że proces fermentacji przebiegł do końca.
4.3-17.
Rozkład termiczny soli wapniowych lub barowych kwasów karboksylowych prowadzi do ketonów. 15,8g octanu wapnia
ogrzewano w otwartym naczyniu. Po przerwaniu ogrzewania, w naczyniu znajdowała się substancja stała o masie 12,9 g. Ile
procent octanu wapnia uległo rozkładowi? jakie były produkty rozkładu?
4.3-18.
Pewien węglowodór, homolog etynu spalono całkowicie w tlenie, przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą
niż objętość par węglowodoru (obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury). Ustal wzór
sumaryczny tego węglowodoru.
4.3-19.
Ile dm
3
powietrza potrzeba do spalenia 20 gramów pentanu.
4.3-20.
Ile dm
3
tlenu potrzeba do spalenia trzech moli pentanu.
4.3-21.
Ile gramów benzenu należy użyć aby otrzymać 15,8 g. bromobenzenu.Stechiometria reakcji- 34 -
4.4. Ustalanie składu mieszanin

4.4-1.
Roztworzenie pewnego stopu Zn i Mg wymagało 0,867 dm
3
roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 2,86 mol/dm
3
. Jaka
była, wyrażona w gramach, masa cynku zawartego w tym kawałku stopu, jeśli stop zawierał 30,8% Zn?
4.4-2.
Do 10 g mieszaniny węglanu wapnia, wodorotlenku wapnia, chlorku wapnia i piasku wlano 100 ml wody destylowanej.
Otrzymaną zawiesinę ogrzano i dodano do niej 33 ml 5M kwasu solnego. W wyniku reakcji wydzieliło się 0,8951 dm
3
dwutlenku
węgla. Z kolei, z mieszaniny po reakcji z kwasem solnym usunięto ilościowo piasek (odsączenie, przemycie, dołączenie
roztworu z przemywania do przesączu). Tak otrzymany roztwór miareczkowano 0,1234 M roztworem NaOH wobec błękitu
bromotymolowego zyżywając 33,2 ml titranta.
Określ zawartość procentową (wagową) wszystkich trzech związków wapnia w mieszaninie wyjściowej, skoro wiadomo, że
zawartość procentowa wapnia wynosi 39.48%.
4.4-3.
Do kwasu solnego użytego w nadmiarze, dodano 8,8g mieszaniny wapnia i magnezu. Po zakończeniu reakcji objętość
wydzielonego wodoru, odniesiona do warunków normalnych, była równa 6,72 dm
3
. Oblicz, ile gramów wapnia było w
mieszaninie użytej do reakcji z kwasem solnym.
4.4-4.
2 g stopu miedzi i srebra rozpuszczono w stężonym kwasie siarkowym(VI). Wydzielający się gaz zajął objętość 0,331dm
3
w
przeliczeniu na warunki normalne. Oblicz skład procentowy stopu.
4.4-5.
Mieszaninę złożoną wyłącznie z Li2CO3 i BaCO3 o masie 0,1007 g zmiareczkowano za pomocą 12,7 mL roztworu kwasu
solnego. Stężenie kwasu solnego wyznaczono miareczkując odważkę węglanu sodu o masie 0,2077 g wobec oranżu
metylowego zużywając 27,7 mL HCl. Odliczyć masę i zawartość procentową Li2CO3 i BaCO3 w próbce.
4.4-6.
Do 816g mieszaniny zawierającej Na2CO3 i Na2CO3
.
10H2O dodano nadmiaru kwasu solnego. W wyniku tej reakcji
wydzieliło się 6 moli CO2. Oblicz, ile gramów bezwodnej soli Na2CO3 było w mieszaninie przed reakcją z kwasem solnym.
4.4-7.
Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono w roztworze azotanu srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. Ile
gramów azotanu srebra zawierał roztwór?
4.4-8.
Próbkę stopu żelaza, cynku i miedzi o masie 7.0 grama rozpuszczono w HCl i otrzymano 1,917 dm
3
wodoru (warunki
normalne). Masa pozostałości, która nie uległa rozpuszczeniu wynosiła 2,0 g. Oblicz skład procentowy stopu
4.4-9.
Do 94cm
3
mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm
3
tlenu. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym
wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm
3
. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.
4.4-10.
Do 20 g mieszaniny tlenku baru i tlenku sodu dodano roztworu kwasu siarkowego(VI) w nadmiarze. W wyniku reakcji
otrzymano 23,3g siarczanu (VI) baru. Oblicz zawartość procentową tlenku sodu w mieszaninie wyjściowej.
4.4-11.
Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9%masowych węgla?
4.4-12.
Osad zawierający mieszaninę chlorku i jodku srebra przemywano na sączku wodą chlorową. Po ilościowym przebiegu
reakcji masa osadu zmalała o 10%. Podaj skład procentowy osadu.
4.4-13.
5 m
3
azotu i dwutlenku siarki przepuszczono przez płuczkę z ługiem sodowym. Masa płuczki wzrosła o 3,2 kg. Ile procent
(objętościowo) dwutlenku siarki zawierała mieszanina gazów?
Stechiometria reakcji

http://www.chemia.sos.pl - 35 -
4.4-14.
Do roztworzenia próbki mosiądzu (stop miedzi z cynkiem) o masie 50g zużyto 289,5 63% roztworu kwasu azotowego (V).
Oblicz wagową zawartość cynku w stopie.
4.4-15.
74 g mieszaniny NaCl i KCl rozpuszczono w wodzie i dodano w nadmiarze stężonego roztworu AgNO3. Po odsączeniu i
wysuszeniu otrzymano 160,6 g osadu AgCl. Jaki był skład procentowy mieszaniny?
4.4-16.
Brązal jest stopem miedzi, cyny i glinu. W celu oznaczenia zawartości glinu i cyny w próbce stopu o masie 20 g poddano ją
reakcji z kwasem solnym. W reakcji wydzieliło się 2,863 dm
3
wodoru. Oblicz zawartość procentową glinu i cyny w stopie,
wiedząc, że zawiera on 80% miedzi.
4.4-17.
Rozkładowi termicznemu poddano 7,7 g mieszaniny składającej się z manganianu(VII) potasu oraz chloranu(V) potasu.
Otrzymano 1790 cm
3
tlenu w przeliczeniu na warunki normalne. Oblicz skład procentowy masowy mieszaniny poddanej
rozkładowi
4.4-18.
Miedzianą płytkę o masie 100g wrzucono do roztworu azotanu(V) srebra. Po pewnym czasie masa płytki wzrosła do 105g.
Oblicz liczbę moli srebra, która osadziła się na tej płytce.
4.4-19.
Obliczyć procentową zawartość KCl w mieszaninie KCl i NaCl, jeżeli na zmiareczkowanie odważki mieszaniny o masie
0,2343 g metodą Volharda zużyto 42,3 ml AgNO3 o stężeniu 0,1035 mol/dm
3
oraz 10,8 ml NH4SCN o stężeniu
0,09810 mol/dm
3
.
4.4-20.
Mieszanina węglanu wapnia i węglanu magnezu zawiera 44,7% tlenku węgla (IV). Oblicz zawartość procentową soli w
mieszaninie.
4.4-21.
Do naczynia wprowadzono 10 cm
3
mieszaniny tlenu i azotu oraz 5 cm
3
wodoru. Po spaleniu mieszaniny i skropleniu pary
wodnej objętość gazów wynosiła 9 cm
3
w przeliczeniu na warunki normalne. Ile cm
3
tlenu zawierała wyjściowa mieszanina.
4.4-22.
Na zredukowanie 3 kilomoli tlenku żalaza(III) zużyto 89,6 m
3
tlenku węgla(II) (warunki normalne). Otrzymano mieszaninę
żelaza i tlenku żelaza(II). Obliczyć skład procentowy tej mieszaniny.
4.4-23.
W wyniku przepuszczenia pary wodnej nad rozżarzonym żelazem (10g) otrzymano 14g mieszaniny tlenku żelaza (III) i
tlenku żelaza (II) dwużelaza(III). Obliczyć:
a) objętość wydzielonego wodoru (warunki normalne),
b) skład procentowy mieszaniny tlenków.
4.4-24.
Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymywana w reakcji utleniania amoniaku tlenem miała średnią masę mola 28,7 g. Jaka
część mola amoniaku użytego w reakcji utleniła się do tlenku azotu?
4.4-25.
3g mieszaniny bezwodnych soli chlorku sodu i azotanu(V) sodu rozpuszczono w wodzie i dodano roztwór azotanu srebra,
aż do ilościowego wytrącenia osadu. Masa osadu po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu wynosiła 1,47g. Obliczyć skład
procentowy mieszaniny soli.
4.4-26.
10g mieszaniny chlorku potasu i azotanu(III) amonu prażono aż do momentu, gdy przestały wydzielać się gazy. Masa
pozostałości wynosiła 8g. Ile procent azotanu(III) amonu zawierała mieszanina?
4.4-27.
Na rozpuszczenie 3,51g stopu glinu z magnezem zużyto 50cm
3
mieszaniny kwasów, sporządzonej z 2 objętości 6-
molowego HCl i 3 objętości 4-molowego H2SO4. Oblicz procentowy skład stopu.
Stechiometria reakcji- 36 -
4.4-28.
Pod działaniem kwasu na 1g stopu metali wydzieliło się 2,24dm
3
wodoru, w przeliczeniu na warunki normalne. Jaki metal
jest głównym składnikiem stopu? Jaka jest jego minimalna i maksymalna zawartość? Wskazówka: Zawartość główego
składnika jest największa, gdy inne nie reagują z kwasem, a najmniejsza, gdy drugi składnik stanowi metal o możliwie
najniższej wartości stosunku masy atomowej do wartościowości.

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 37 -
5. Stężenia roztworów

Substancja rozpuszczana
m
s
rozpuszczalnik
m
rozp
, V
rozp
roztwór
m
rozt
, V
rozt
+
m
rozt
=m
s
+m
rozp


5.1. Stężenie molowe
Stężenie molowe określa nam ilość moli substancji rozpuszczonej w 1dm
3
roztworu, czyli roztwór o stężeniu x mol/dm
3

oznacza, że w 1dm
3
tego roztworu znajduje się x moli substancji rozpuszczonej. Zgodnie z definicją, stężenie molowe liczone
jest ze wzoru:
M
3
n
C
V[dm ]
= , gdzie V określa objętość roztworu wyrażoną w dm
3
.
Często objętość roztworu podawana jest w cm
3
. W celu przeliczenia objętości roztworu z cm
3
na dm
3
, należy objętość
wyrażoną w cm
3
podzielić przez 1000: V[dm
3
]=V[cm
3
]/1000, czyli
M
3 3
n
C
V[cm ]
1000
1000n
V[cm ]
= = . Liczbę moli n obliczamy ze wzoru
n=m/M, czyli
s
M
3
s
m
C
M V[dm ]
= .
Niekiedy zamiast objętości roztworu podawana jest jego masa oraz gęstość. Z zależności d=m/V łatwo obliczyć objętość
roztworu: V=mrozt/drozt (gęstość najczęściej podawana jest w g/cm
3
, więc obliczona objętość wyrażona jest w cm
3
).
Podstawiając to wyrażenie na stężenie molowe otrzymamy:
rozt
M
rozt
n d 1000
C
m
· ·
= .
Oczywiście wzorów tych, oprócz podstawowego wzoru na stężenie molowe:
M
3
n
C
V[dm ]
= nie trzeba się uczyć na pamięć.
Bardzo łatwo się je wyprowadza korzystając z podstawowych zależności.

5.1-1.
W 150cm
3
roztworu znajduje się 50g chlorku wapnia (CaCl2). Obliczyć stężenie molowe roztworu.
5.1-2.
Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm
3
roztworu.
5.1-3.
Obliczyć, ile moli substancji znajduje się w 0,6dm
3
roztworu 2-molowego.
5.1-4.
W jakiej objętości 0,5-molowego roztworu znajdują się 2 mole substancji?
5.1-5.
W 6dm
3
roztworu znajduje się 234g siarczku sodu (Na2S). Obliczyć stężenie molowe roztworu.
5.1-6.
Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0,2dm
3
0,1-molowego roztworu?
5.1-7.
W jakiej objętości 2,5M roztworu bromku wapnia (CaBr2) znajduje się 5g CaBr2?

Stężenia roztworów- 38 -
5.1-8.
Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0,5dm
3
roztworu, który w 200cm
3
zawiera 6,2g kwasu borowego?
5.1-9.
Roztwór wodny MgHPO4 zawiera 0,1 mola P2O5 W 1dm
3
. Obliczyć stężenie molowe roztworu MgHPO4.
5.1-10.
W 800 cm
3
roztworu znajduje się 9,5g chlorku magnezu. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.
5.1-11.
Oblicz stężenie molowe roztworu H2SO4 wiedząc, że w 200 cm
3
roztworu znajduje się 9,8g tego kwasu.
5.1-12.
Ile cm
3
wody należy odparować z 200 cm
3
roztworu NaCl o stężeniu 0,2 mol/dm
3
, aby otrzymać roztwór o stężeniu 0,5
mol/dm
3
5.1-13.
W 200 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) znajduje się 0,48 g jonów siarczanowych 2
-
. Oblicz p(SO4
2-
)
5.1-14.
Mamy wodny roztwór kwasu azotowego(V) o stężeniu 22,40 mol/l i gęstości 1,500 g/ml. Oblicz ułamek molowy HNO3 w tym
roztworze.
5.1-15.
Oblicz ile gramów wodorotlenku potasu znajduje się w 0,5 kg roztworu o stężeniu 4,25 mol/dm
3
i gęstości 1,19 g/cm
3
.
5.1-16.
W 6 decymetrach sześciennych znajduje się 234g siarczku sodu. Oblicz stężenie molowe roztworu?
5.1-17.
Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150cm
3
wody, jeśli gęstość tego
roztworu wynosi 1,23g/cm
3

5.1-18.
Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 200cm
3
0,1-molowego roztworu?
5.1-19.
Oblicz ile
a) moli
b) gramów KOH potrzeba do sporządzenia 400 cm
3
roztworu tego związku o stężeniu 0,5mola/dm
3

5.1-20.
Obliczyć ułamek molowy NaOH w wodnym roztworze o stężeniu 0,5mol/l. Gęstość roztworu przyjąć za równą 1g/ml.
MNaOH=40,0g, MH2O=18,02g
5.1-21.
Ile gramów Ca(NO3)2 należy dodać do 25cm
3
0,25-molowego roztworu tej soli, aby podwoić stężenie jonów
azotanowych(V)?
5.1-22.
Do 200cm
3
wody dodano 11,7g NaCl i całość rozcieńczono wodą do objętości 500cm
3
. Oblicz stężenie molowe
otrzymanego roztworu NaCl.
5.1-23.
Oblicz ile gramów KOH potrzeba do sporządzenia 200cm
3
roztworu tego związku o stężeniu 0,5 mola na dm
3
.
5.1-24.
117g chlorku sodu rozpuszczono w 0,5 dm
3
wody i otrzymano roztwór o gęstości 1,2 g/cm
3
. oblicz stężenie molowe
5.1-25.
Ile gramów siarczanu(VI) sodu (Na2SO4) znajduje się w 300cm
3
roztworu o stężeniu 2 mol/dm
3
?
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 39 -
5.1-26.
Oblicz stężenie molowe 30% wodnego roztworu amoniaku (NH3), wiedząc, że gęstość tego roztworu wynosi 0,89g/cm
3
.
5.1-27.
Jakie jest stężenie molowe jodku potasu KI zawierającego 83 gramy tej substancji w 2 dm
3
roztworu?
5.1-28.
Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 g siarczku sodu w 6dm
3
wody. Gęstość roztworu
d=1,04 g/cm
3

5.1-29.
Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150 cm
3
wody, jeśli gęstość
roztworu d=1,23 g/cm
3
5.2. Stężenie procentowe
Stężenie procentowe (pro cent – na sto) określa nam ilość substancji rozpuszczonej w 100g roztworu, czyli stężenie x%
oznacza, że w 100g roztworu znajduje się x g substancji rozpuszczonej. Zgodnie z definicją stężenie procentowe liczone jest
ze wzoru:
s s
rozt rozp s
m m
100% 10 % % 0
m
c
m m
= =
+
. Z tego wzoru (lub z jego przekształconej formy) możemy wyliczyć:
- stęzenie, gdy dana jest masa substancji i masa roztworu/rozpuszczalnika
- masę substancji ms, gdy dane jest stężenie i masa roztworu/rozpuszczalnika
- masę roztworu/rozpuszczalnika gdy dane jest stęzenie i masa substancji rozpuszczonej
Często zamiast masy roztworu (rozpuszczalnika) podana jest jego objętość i gęstość. Masę roztworu (rozpuszczalnika)
można wtedy obliczyć w oparciu o wzór na gęstość: d=m/V, czyli mrozt=dVroztw.

5.2-1.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm
3
acetonu. Gęstość acetonu
wynosi 0,79 g/cm
3
.
5.2-2.
Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%?
5.2-3.
Ile soli znajduje się w 0,5kg roztworu 2%?
5.2-4.
Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%?
5.2-5.
Ile wody zawiera 1dm
3
45% roztworu wodnego substancji organicznej, jeżeli gęstość roztworu wynosi 0,9g cm
3
?
5.2-6.
Obliczyć stężenie procentowe nadtlenku wodoru w wodnym roztworze o gęstości 1,02g/cm
3
, wiedząc, że 1dm
3
takiego
roztworu zawiera 61,2g nadtlenku wodoru.
5.2-7.
Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200g roztworu 5%?
5.2-8.
Obliczyć stężenie molowe 96% kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,84g/cm
3
.
5.2-9.
Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez wprowadzenie 11,5g sodu do 200g wody.
5.2-10.
Ile gramów substancji należy rozpuścić w 360g wody, aby otrzymać roztwór 20%?
Stężenia roztworów- 40 -
5.2-11.
Do 60g 12% roztworu soli dodano 20g tej samej soli. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
5.2-12.
W 0,5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodowego chlorku miedzi(II) CuCl2
.
2H2O. Oblicz stężenie procentowe powstałego
roztworu.
5.2-13.
Do 300g 7% kwasu cytrynowego dodano 250 cm
3
wody i dosypano 12g kwasku. Oblicz stężenie procentowe roztworu?
5.2-14.
Oblicz stężenie procentowe kwasu azotowego w którym na jeden jon wodorowy przypada osiem cząsteczek wody
5.2-15.
W jakim stosunku masowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w wodzie w oddzielnych naczyniach
otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych?
5.2-16.
Roztwór zawiera masowo 10% NaCl 10% NaBr 10% KCl. Jakich jonów jest w tym roztworze najwięcej i dlaczego?
5.2-17.
Do 600 g 4% roztworu dodano 50 g wody i dosypano 20 g soli i wymieszano. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
5.2-18.
Do 500 g 16% roztworu soli dosypano 40 g soli i odparowano 87 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
5.2-19.
Ile sody i ile wody potrzeba do przygotowania 250g roztworu 2%
5.2-20.
Oblicz stężenie procentowe i molowe kwasu solnego o gęstości 1,05 g/cm
3
otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 23,9 dm
3

chlorowodoru w 350 g wody.
5.2-21.
Ile gramów jodu i ile centymetrów sześciennych alkoholu etylowego , 0,8 grama/centymetr sześcienny potrzeba do
sporządzenia 15g jodyny czyli 10% roztworu jodu w alkoholu etylowym
5.2-22.
Jaką objętość alkoholu trzeba zmieszać z wodą aby otrzymać 50g 25% roztworu?
5.2-23.
Przygotowano mieszaninę złożoną z 1,5 mola CuO, 2,5 moli CuCl2 oraz 1,8 mola ZnO i 1,2 mola ZnCl2. Obliczyć
procentową (wagową) zawartość cynku w mieszaninie.
5.2-24.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu fluorowodorowego otrzymanego po rozpuszczeniu 50,0 litrów HF
odmierzonego w temperaturze 27°C i ciśnieniu 2Atm w 2,0 litrach wody.
5.2-25.
Oblicz masę tlenu w namiocie o wymiarach : h=1,5m, a=2m, b=2,5m. Przyjmij, że tlen stanowi 20% objętości powietrza.
Gęstość odszukaj w tablicach.
Po jakim czasie, w namiocie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy, jeśli śpią w nim dwie osoby i nie następuje dopływ
świeżego powietrza? Człowiek zużywa ok. 0,2m
3
tlenu na godz.
5.2-26.
Do 80cm
3
roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,18g/cm
3
i stężeniu 20% dodano 10g granulek tego wodorotlenku.
Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5.2-27.
Oblicz c% kwasu solnego, jeżeli do 100g wody dodamy 10g 36%roztworu HCl.
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 41 -
5.2-28.
50,0 g KI rozpuszczono w 450g wody. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że roztwór zawiera 5 ppm wolnego jodu. Ile
miligramów jodu zawierał jodek potasu?
5.2-29.
W 0,5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodnego chlorku miedzi(II) CuCl2
.
2H2O. Oblicz stężenie procentowe powstałego
roztworu.
5.2-30.
Do 20g 10% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano 5g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5.2-31.
Oblicz, jaką objętością wody należy zmieszać z 15-procentową wodą amoniakalną o gęstości d=0,924 g/cm
3
ze zwykłą
wodą, aby otrzymać 8-procentową wodę amoniakalną.
5.2-32.
W kwasie solnym, który jest mocnym elektrolitem, na jeden jon wodorowy przypadają 23 cząsteczki wody. Oblicz stężenie
procentowe tego kwasu.
5.2-33.
Jaką objętość wody należy dodać do 250 g, 10% roztworu kwasu octowego, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.
5.2-34.
Mleko zawiera około 4% laktozy. Oblicz ile gramów laktozy spożywa człowiek wypijający rano i wieczorem po szklance
mleka. ( Przyjmij, że masa szklanki mleka wynosi 250 g)
5.2-35.
W 0,5 dm
3
wody o gęstości 1 g/cm
3
rozpuszczono 1,12 dm
3
chloru. Oblicz stężenie procentowe otrzymanej wody chlorowej.
5.2-36.
W skład siarkowych wód mineralnych wchodzi siarkowodór, H2S. Ile procent siarkowodoru zawiera woda siarkowa, w której
na jedną cząsteczkę tego związku przypada 1887 cząsteczek wody?
5.2-37.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli kuchennej w 25dm
3
wody.
5.2-38.
Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9% masowych węgla?
5.2-39.
Ile uranu zawiera warstwa ziemi o grubości 1m, powierzchni 1000m
2
i gęstości 1,5g/cm
3
, jeżeli średnia zawartość uranu w
powierzchniowej warstwie ziemi wynosi 2,4 ppm?
5.2-40.
Oblicz
a) w ilu gramach wody
b) w ilu dm
3
wody (d=1g/cm
3
) należy rozpuścić 40g cukru, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%
5.2-41.
Obliczyć stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego
azotanu(V) wapnia [Ca(NO3)2
.
4H2O] w 130g wody.
5.2-42.
Ile gramów osiemnasto wodnego siarczanu(VI) glinu użyto do sporządzenia 250g 5% roztworu siarczanu(VI) glinu?
5.2-43.
W 40% roztworze na 1 cząsteczkę alkoholu przypada 6 cząsteczek wody. Oblicz masę cząsteczkową alkoholu.
5.2-44.
Jaka objętość gliceryny należy odmierzyć aby otrzymać 300g 20%roztworu, jeśli gęstość gliceryny wynosi 1,2g/cm
3
?
Stężenia roztworów- 42 -
5.2-45.
Iloma cząsteczkami Cl2O7 należałoby nasycić 200g wody, aby powstał 10% rozwór kwasu chlorowego(VII)?
5.2-46.
Oblicz stosunek liczby cząsteczek H2O2 do liczby cząsteczek H2O w 10-procentowym roztworze nadtlenku wodoru w
wodzie.
5.2-47.
500 dm
3
amoniaku (warunki normalne) rozpuszczono w 1 dm
3
wody destylowanej. Obliczyć stężenie procentowe amoniaku
w tak otrzymanym roztworze
5.2-48.
Przygotowano mieszaninę KOH i NaOH w stosunku molowym: n (KOH) : n (NaOH)=1:3. 12 g tej mieszaniny dodano do
250 g wody. Obliczyć stężenia procentowe obu składników w tak otrzymanego roztworze.
5.2-49.
W 30 g wody rozpuszczono 6 g mieszaniny, zawierającej 40% NaBr i 60% KBr. Obliczyć stężenia procentowe obu soli w
tak otrzymanym roztworze
5.2-50.
W 10 cm
3
Br2 o gęstości 3,12 g/cm
3
dodano do 200cm
3
CCl4 o gęstości 1,6 g/cm
3
. Obliczyć stężenie procentowe Br2 w tak
otrzymanym roztworze
5.2-51.
Do 300 g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500 g wody
a) obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu
b) jaką objętość 0,503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl
-
z 25 g roztworu po
rozcieńczeniu.
5.2-52.
Ile gramów wody i ile gramów chlorku potasu należy użyć do przygotowania 200 g 2,5% roztworu chlorku potasu.
5.2-53.
Pewien deszcz zawierał 0,0006% kwasu azotowego (V) i 0,0005% kwasu siarkowego (VI). Oblicz, jaka ilość tych kwasów
opadnie na obszar 1ha wraz z deszczem tworzącym warstwę grubości 30 mm.
5.2-54.
Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 2dm
3
3,75%-owego roztworu? Gęstość tego roztworu wynosi
1,04g/cm
3
.
5.2-55.
W 500g roztworu soli kuchennej znajduje się 5g NaCl. Jakie jest stężenie procentowe NaCl w roztworze
5.2-56.
Jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3,5% , to ile soli pozostanie po odparowaniu 1 t wody morskiej?
5.2-57.
Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości d=1,2 g/cm
3
, który w 100 cm
3
zawiera 33,6 g kwasu.
5.2-58.
Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego, jeżeli wiadoemo, że można go sporządzić
przez rozpuszczenie 1,7g krystalicznego kwasu salicylowego w 100cm
3
etanolu o gęstości 0,8g/cm
3

5.2-59.
Do 10 cm
3
90% roztworu H2SO4 o gęstości równej 1,8 g/cm
3
dodano 400cm
3
H2O. Otrzymano nowy roztwór o gęstości 1,21
g/cm
3
. Obliczyć stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.
5.2-60.
Analiza wody deszczowej wykazała, że zawiera ona 0,0001% H2SO4. Oblicz, ile gramów kwasu spadło na obszar 1km
2

podczas 35 mm opadu deszczowego. Gęstość wody deszczowej d=1g/cm
3

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 43 -
5.2-61.
Analiza wody deszczowej wykazała, że w 1dm
3
znajduje się 20mg kwasu azotowego(V) i 50 mg kwasu siarkowego(VI).
Przyjmując gęstość wody deszczowej d=1g/cm
3
, oblicz stężenie procentowe kwasów w badanej deszczówce.
5.2-62.
Kości zawierają 58% Ca3(PO4)2 i 2% Mg3(PO4)2. Jaka jest % zawartość P2O5 w kościach?
5.2-63.
Oblicz ile wody należy odparować ze 100kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej, aby otrzymany roztwór miał stężenie
większe niż 20%?
5.2-64.
Ile gramów wody i ile gramów soli zawiera 400 gramów roztworu soli o stężeniu 20%.
5.2-65.
Jaką objętość gliceryny o gęstości 1,26g/cm
3
należy wziąć aby otrzymać 200g 15% wodnego roztworu gliceryny.
5.2-66.
Oblicz stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że w 200g wody rozpuszczono 24g chlorku miedzi(II)- woda (1:2).
5.2-67.
Do 80g 15% roztworu H2SO4 dodano 20g wody. Jakie jest stężenie otrzymanego roztworu.

5.3. Rozpuszczalność substancji
Rozpuszczalność definiowana jest jako ilość substancji jaka może być rozpuszczona w danej temperaturze w 100g
rozpuszczalnika. Zgodnie z definicją rozpuszczalność R liczymy ze wzoru:
s
rozp
m
R 100g
m
= .
Roztwór w którym w określonej temperaturze rozpuszczona jest maksymalna ilość substancji (czyli zgodna z
rozpuszczalnością w danej temperaturze) nazywa się roztworem nasyconym. Dla większości substancji rozpuszczalność
wzrasta wraz z temperaturą, dlatego po ochłodzeniu roztworu nadmiar substancji wykrystalizowuje z roztworu.
Rozpuszczalność ze stężeniem procentowym powiązana jest następującymi wzorami:
W 100g rozpuszczalnika rozpuszczone jest R g substancji (zgodnie z definicją rozpuszczalności), czyli
R
c% 100%
100 R
=
+
,
oraz
c%
R 100g
100 R
=
÷
(tu również korzystamy z definicji stężenia procentowego – w 100g roztworu o stężeniu c%
rozpuszczone jest c% g substancji).

5.3-1.
W celu oczyszczenia saletry potasowej przez krystalizację rozpuszczono 300g saletry w 200g wody w temperaturze
wrzenia następnie ochłodzono roztwór do temperatury 283K. Obliczyć wydajność procentową procesu oczyszczania, jeżeli
rozpuszczalność KNO3 w 283K wynosi 22g.
5.3-2.
Obliczyć rozpuszczalność jodku potasu, jeżeli nasycony w 293K roztwór ma stężenie 6mol/dm3, a jego gęstość wynosi
1,68g/cm
3
.
5.3-3.
W pewnej temperaturze rozpuszczalność dwóch substancji A i B jest jednakowa. Czy jednakowe są stężenia: a)
procentowe, b) molowe?

Stężenia roztworów- 44 -
5.3-4.
Oblicz jakie jest stężenie procentowe wodnego, nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w Wodzie w temperaturze 30oC,
jeżeli rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach wynosi 45,8g na 100g wody.
5.3-5.
Rozpuszczalność substancji w wodzie w temp.20oC wynosi 25g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej
temperaturze.
5.3-6.
Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu w temperaturze 20oC dodano 200g wody. Oblicz stężenie procentowe
otrzymanego roztworu.
5.3-7.
Do 160g wody o temperaturze 20oC dodano 88,32g chlorku amonu. Oblicz do jakiej temperatury należy ogrzać roztwór aby
nastąpiło całkowite rozpuszczenie soli.
5.3-8.
Jaka jest rozpuszczalność soli, jeżeli w 150 g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli.
5.3-9.
Ile wody trzeba dodać do 135,5 g roztworu saletry potasowej, nasyconego w temp. 80oC, aby po oziębieniu do temp. 20oC
sól nie wykrystalizowała z roztworu?
5.3-10.
Sporządzono 187,5g roztworu KNO3 o stężeniu 20%. Ile gramów soli należy rozpuścić dodatkowo w tym roztworze, aby
otrzymać roztwór nasycony w temp. 343K? (Wiemy, że w tej temp. w 100g wody rozpuszcza się 140g KNO3).
5.3-11.
Stężenie procentowe roztworu nasyconego saletry potasowej w temperaturze 35
o
C wynosi 35%. Ile wody należy dodać do
450g roztworu saletry, nasyconego w temperaturze 35 stopni, aby po oziębieniu do temperatury 10 stopni był nadal roztworem
nasyconym a cała ilość saletry znajdowała się w roztworze. Rozpuszczalność saletry potasowej w temperaturze 10
o
C wynosi
24g.
5.3-12.
Oblicz rozpuszczalność jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10%
5.3-13.
Wiedząc, że rozpuszczalność wodorotlenku sodu w wodzie o temperaturze 20
o
C wynosi 108g/100g H2O, oblicz stężenie
procentowe nasyconego roztworu NaOH w wodzie, w tej temperaturze.
5.3-14.
Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji, oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w
temperaturze 50
o
C?
5.3-15.
Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w temp. 50
o
C wynosi 85,5g, a w 10
o
C jest równa 21g. Oblicz ile gramów tej soli
wykrystalizuje z roztworu, jeżeli 150g. tego nasyconego w temp. 50
o
C roztworu ochłodzi się do 10
o
C?
5.3-16.
Korzystając z wykresu rozpuszczalności, obliczyć, ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 250g
nasyconego w 293 K roztworu NH4Cl, jeżeli podwyższymy temperaturę do 323 K.
5.3-17.
W jakiej ilości wody należy rozpuścić 120 g azotanu(V) ołowiu(II) aby otrzymać roztwór nasycony w temp.30
o
C.
5.3-18.
Obliczyć rozpuszczalność hydratu siarczanu manganu(II) (MnSO4
.
7H2O) w wodzie, w temperaturze 286K, jeśli wiadomo, że
nasycony w tej temperaturze roztwór zawiera 29,5% MnSO4.
5.3-19.
Oblicz rozpuszczalność substancji jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 30%
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 45 -
5.3-20.
Rozpuszczalność jodku srebra w temperaturze 298K wynosi 3,4
.
10
-7
. Oblicz ile jonów srebra zawiera 1mm
3
nasyconego
roztworu jodku srebra.
5.3-21.
Korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji oblicz:
a) ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu roztworu od 50
o
C do 80
o
C, aby roztwór
był nadal nasycony.
b) oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 70
o
C.
5.4. Przeliczanie stężeń

5.4-1.
Oblicz stężenie molowe 46% roztworu KOH o gęstości 1,46g/cm
3
.
5.4-2.
Który roztwór ma większe stężenie procentowe 2,33 molowe H2SO4 o gęstości d=1,14 g/cm
3
, czy 2,33 molowy HNO3 o
gęstości d=1,08 g/cm
3
.
5.4-3.
Oblicz stężenie molowe nadtlenku wodoru w 30% perhydrolu o gęstości 1,13g/cm
3
.
5.4-4.
Ile gramów 45% kwasu należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu, aby otrzymać roztwór 30%
5.4-5.
Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego o stężeniu 12 mol/dm
3
i gęstości 1,18g/cm
3
.
5.4-6.
Gęstość 10%-owego roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1,2 mol/dm
3
wynosi?
5.4-7.
Obliczyć ile należy użyć czystych substancji lub stężonych roztworów do sporządzenia następujących roztworów:
1) 1dm
3
0,1 molowego roztworu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3)
2) 2 molowego roztworu kwasu siarkowego mając do dyspozycji roztwór 98% o gęstości 1,836g/cm
3

5.4-8.
Ile kg wody należy odparować z 20,0kg wodnego roztworu MgCl2 o stężeniu 1,83 mol/l i gęstości 1,16 g/ml, aby otrzymać
roztwór 25%?
5.4-9.
Gęstość 10% roztworu siarczanu(VI) glinu wynosi 1,1g/cm
3
. Wyrazić skład tego roztworu w ułamkach molowych oraz
obliczyć jego stężenie molowe i molalne.
Stężenia roztworów- 46 -
5.5. Mieszanie roztworów
Mieszanie roztworów o znanym stężeniu procentowym obliczanie stężenia roztworu końcowego
+
1rozt
1
1rozt 1
1s
m
c %
m c %
m
100%
·
=
2rozt
2rozt 2
2s
m
c2%
m c %
m
100%
·
=
3rozt
3
3s
?
? %
?
m
c
m
=
=
=
I II III

Wyobraźmy sobie, że mieszamy ze sobą roztwór I z roztworem II. W wyniku zmieszania tych roztworów uzyskujemy
roztwór III (roztwór końcowy). Oczywiście masa roztworu III jest sumą masy roztworu I i roztworu II: m3rozt=m1rozt+m2rozt. Masa
substancji rozpuszczonej w III roztworze równa jest sumie masy substancji zawartej w I roztworze i masy substancji zawartej w
II roztworze: m3s=m1s+m2s, czyli:
1rozt 1 2roz 1rozt 1 2roz t 2 t 2
3s
m c % m c %
m
100% 1
m c % m
00%
c %
100%
· ·
=
·
+
· +
=
Mając masę substancji w III roztworze, oraz jego masę łatwo obliczyć stężenie procentowe tego roztworu:
3s 1rozt 1 2rozt 2
3
3rozt 1rozt 2r
1rozt 1 2rozt 2
1rozt 2 z r t o t oz
m m c % m c %
c % 100% 100%
m 100% (m m )
m c % m c %
m m
· + · + · ·
+
= = =
· +

II sposób
Stężenie procentowe w roztworze końcowym (III) można obliczyć korzystając z metody krzyżowej. W metodzie tej stężenia
roztworów zapisuje się w następujący sposób (c1%>c2%):
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
c
1
%
c
2
%
(c
3
%-c
2
%)[g] m
1rozt
(c
1
%-c
3
%)[g] m
2rozt
=
c
3
%

Krzyż stężeń odczytujemy w następujący sposób:
Roztwór o stężeniu c3% powstaje w wyniku zmieszania ze sobą (c3%-c2%) g roztworu I i (c1%-c3%) g roztworu II. W krzyżu
stężeń widoczna jest następująca proporcja:
3 2 1rozt
1 3 2rozt
c % c % m
c % c % m
÷
=
÷
. Rozwiązując tę proporcję (wymnażamy na krzyż) łatwo wyliczymy poszukiwane stężenie c3%.
Mieszanie roztworów o znanym stężeniu molowym, obliczanie stężenia roztworu końcowego
+
1
M1
1 M1 1
V
C
n C V = ·
2
M2
2 M2 2
V
C
n C V = ·
3
M3
3
?
?
V
?
C
n
=
=
=
I II III

Po zmieszaniu roztworu I o objętości V1 z roztworem II o objętości V2 otrzymamy roztwór III (końcowy). Jeżeli stęzenia CM1 i
CM2 nie są zbyt duże, to objętość roztworu III jest sumą objętości roztworu I i roztworu II: V3=V1+V2 (jeżeli ta równość nie jest
spełniona, to objętość końcowa musi być podana). W roztworze I znajduje się n1=CM1
.
V1 moli substancji rozpuszczonej, a w
roztworze II n2=CM2
.
V2 moli tej substancji. Oczywiście po zmieszaniu tych roztworów cała ilość substancji rozpuszczonej
znajdzie się w roztworze III (substancja rozpuszczona pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II): n3=n1+n2=CM1
.
V1+CM2
.
V2.
Stężenie molowe III roztworu wynosi:
M1 1 M2 2 3
3 1
M
2
3
C V C V n
C
V V V
·
=
· +
+
=
II sposób
W metodzie krzyżowej (CM1>CM2) stężenia zapisujemy w następujący sposób:
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 47 -
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
C
M1
C
M2
(C
M3
-C
M2
) V
1
(C
M1
-C
M3
) V
2
=
C
M3

Dla krzyża stężeń możemy zapisać następującą proporcję:
M3 M2 1
M1 M3 2
C C V
C C V
÷
=
÷
(V1 i V2 muszą być wyrażone w tych samych
jednostkach objętości). Po rozwiązaniu proporcji (po pomnożeniu na krzyż) wyliczymy poszukiwane stężenie CM3.
Jeżeli stężenie jednego roztworu wyrażone jest w procentach, a stężenie drugiego w mol/dm
3
, to wcześniej musimy
przeliczyć jedno z tych stężeń, aby wyrazić je w tych samych jednostkach.
Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu procentowym
+
1
1rozt
1s
c %
m
m
?
?
=
=
3rozt
3rozt 3
3s
m
c3%
m c %
m
100%
·
=
I II III
2
2rozt
2s
c %
m
m
?
?
=
=

Wyobraźmy sobie, że mieszamy dwa roztworu I i II o znanych stężeniach. W wyniku tego otrzymujemy roztwór III o
stężeniu c3% i masie m3rozt. Wiadomo, że masa III roztworu musi być równa sumie mas roztworu I i roztworu II:
m1rozt+m2rozt=m3rozt. W roztworze końcowym (III) masa substancji rozpuszczonej równa jest m3s=c3%
.
m3rozt/100%. Ta masa
substancji pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II, czyli m1s=c1%
.
m1rozt/100% oraz m2s=c2%
.
m2rozt/100%, co można zapisać:
1 1rozt 2 2rozt 3 3rozt
1s 2s 3s
c % m c % m c % m
m m m czyli
100% 100% 100%
· · ·
+ = + = . Po pomnożeniu stronami przez 100% otrzymamy:
c1%
.
m1rozt+ c2%
.
m2rozt= c3%
.
m3rozt. W efekcie otrzymaliśmy 2 równania z dwiema niewiadomymi:
m1rozt+m2rozt=m3rozt
c1%
.
m1rozt+ c2%
.
m2rozt= c3%
.
m3rozt
Po rozwiązaniu układu równań otrzymamy masę roztworu I, oraz masę roztworu II jaką należy użyć aby otrzymać określoną
ilość roztworu końcowego o podanym stężeniu.
II sposób
Po odpowiednim zapisaniu danych możemy skorzystać z metody krzyżowej. W metodzie tej roztwór o większym stężeniu
oznacza się jako roztwór I:
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
c
1
%
c
2
%
(c
3
%-c
2
%)[g]
(c
1
%-c
3
%)[g]
c
3
%
m
3 rozt

Rozpisane dane czytamy w następujący sposób: po zmieszaniu (C3%-C2%) g roztworu I z (c1%-c3%) g roztworu II
otrzymamy (C3%-C2%)+(c1%-c3%), czyli (c1%- C2%) g roztworu III o stężeniu c3%. Możemy zatem zapisać proporcje:
(C3%-C2%) g roztworu I z roztworem II daje (c1%- C2%) g roztworu III, to
x g roztworu I z roztworem II da m3rozt g roztworu III.
Po rozwiązaniu proporcji otrzymamy masę roztworu I. Masę roztworu II otrzymamy jako różnicę: m2rozt=m3rozt-m1rozt.
Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu molowym
+
1M
1
1
V
?
C
?
n
=
=
3M
3
3 3M 3
C
V
n C V = ·
I II III
2M
2
2
V
?
C
?
n
=
=

Stężenia roztworów- 48 -
Jaką objętość roztworu I i jaką objętość roztworu II musimy zmieszać ze sobą aby uzyskać III roztwór o objętości V3 i
stężeniu C3M.
Wiadomo, że V1+V2=V3. W III roztworze znajduje się n3=C3M
.
V3 moli substancji rozpuszczonej, która pochodzi z roztworu I i
roztworu II: n1=C1M
.
V1, n2=C2M
.
V2, co możemy zapisać: C3M
.
V3= C1M
.
V1+C2M
.
V2. Rozwiązując układ równań:
V1+V2=V3.
C3M
.
V3= C1M
.
V1+C2M
.
V2
obliczymy potrzebne objętości roztworu I i II.
II sposób
W metodzie krzyżowej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I. Dane zapisujemy w następujący sposób:
dane roztworu I
dane roztworu II
roztwór końcowy
C
1M
C
2M
(C
3M
-C
2M
)
(C
1M
-C
3M
)
C
3M
V
3

W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I roztworu z (C1M-C3M) objętości II roztworu otrzymujemy:
C3M-C2M+ C1M-C3M= C1M-C2M objętości III roztworu, co możemy zapisać w postaci proporcji:
W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I otrzymujemy C1M-C2M objętości III roztworu, to
zmieszanie V1 objętości I roztworu da nam V3 objętości III roztworu.
Z proporcji łatwo obliczymy V1, a z zleżności V2=V3-V1 obliczymy potrzebną objętość II roztworu.

5.5-1.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy z 20% kwasem siarkowym, aby otrzymać roztwór 30%?
5.5-2.
W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym, aby otrzymać roztwór 2-
molowy
5.5-3.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 36% kwas solny z roztworem 2,88-molowym (d=1,05g/cm
3
), aby otrzymać
roztwór 15%?
5.5-4.
Zmieszano 10 gramów 10% roztworu z 20 gramami 2,5% roztworu. Obliczyć stężenie procentowe Px otrzymanego
roztworu.
5.5-5.
Jaką objętość 6-molowego roztworu NaOH należy dodać do 280cm
3
1-molowego roztworu, aby otrzymać roztwór ok. 2-
molowy?
5.5-6.
Zmieszano dwa roztwory: 200cm
3
0,5-molowego roztworu oraz 400 cm
3
1-molowego roztworu. Obliczyć stężenie molowe
otrzymanego roztworu.
5.5-7.
Ile gramów wody i ile gramów stężonego kwasu solnego (36%) należy zmieszać, aby otrzymać 200g 10% roztworu?
5.5-8.
Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30% roztworu, aby otrzymać roztwór 22,5%?
5.5-9.
Z jakiej ilości 30% roztworu można otrzymać 12g 50% roztworu po odparowaniu odpowiedniej ilości wody?
5.5-10.
Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie 200g 6% roztworu MgSO4 do objętości 500cm
3
.
5.5-11.
Jaką objętość 0,15-molowego NaOH można otrzymać z 0,25dm
3
0,75-molowego NaOH drogą rozcieńczania?
5.5-12.
W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 45% i 20% roztwór KCl aby po zmieszaniu stężenie roztworu wynosiło 35%?
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 49 -
5.5-13.
Ile gramów 40% roztworu chlorku magnezu należy dodać do 0,5 litra roztworu MgCl2 o stężeniu 1,43 mol/dm
3
i gęstości
1,13 g/cm
3
aby otrzymać roztwór 20%?
5.5-14.
Ile gramów roztworu 40-procentowego i ile gramów roztworu 12-procentowego należy zmieszać, aby otrzymać 100g
roztworu 15-procentowego
5.5-15.
Zmieszano 200cm
3
80% roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,74g/cm
3
z 100cm
3
40% roztworem kwasu
siarkowego(VI) o gęstości 1,4 g/cm
3
. Oblicz ile cm
3
wody należy dodać do powstałego roztworu kwasu, aby otrzymać roztwór
50%?
5.5-16.
Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór BaCl2 o stężeniu 0,55mol/dm
3
i gęstości 1,12
g/cm
3
aby otrzymać roztwór o stężeniu 3,5%
5.5-17.
W jakim stosunku masowym należy wymieszać 96%-y kwas siarkowy(VI) z wodą aby otrzymać roztwór 55%
5.5-18.
Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu należy zmieszać z jego wodnym roztworem o stężeniu 10% aby przygotować 200cm
3

roztworu o stężeniu 25% i gęstości d=1,27 g/cm
3
.
5.5-19.
Ile g stężonego – 98% roztworu kwasu siarkowego(VI) dodano do 250g 1% roztworu tego kwasu, jeśli otrzymano roztwór
3%?
5.5-20.
Mając alkohol 96% i 30% otrzymać 50g alkoholu 70 stopniowego.
5.5-21.
W 120 g wody rozpuszczono 30 g Na2CO3
.
10H2O. Jakie jest stężenie procentowe roztworu Na2CO3?
5.5-22.
Ile gramów 4% roztworu danego składnika należy dodać do 150 g 7% roztworu aby otrzymać roztwór 5%
5.5-23.
Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300g 20% wodnego roztworu soli kuchennej, aby otrzymać roztwór 3% tej soli.
5.5-24.
Stężenie jonów siarczanowych w roztworze Co2(SO4)3 o d=1,01 kg/dm
3
wynosi 1,2 mol/dm
3
. Ile wody należy dodać do
150cm
3
tego roztworu aby otrzymać 5% roztwór soli.
5.5-25.
Zmieszano 200g 5-procentowego roztworu węglanu sodu z 400g 7-procentowego roztworu tej samej soli. Oblicz stężenie
procentowe otrzymanego roztworu.
5.5-26.
Chemik chce otrzymać 100g kwasu o stężeniu 54%. Ma do dyspozycji dwa roztwory tego kwasu: o stężeniu 30% i stężeniu
70%. Ile musi wziąć roztworu o większym stężeniu?
5.5-27.
60g kwasu octowego o stężeniu 10% rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 250cm
3
. jakie jest stężenie molowe
otrzymanego roztworu kwasu octowego? Masa molowa kwasu octowego wynosi 60g/mol.
5.5-28.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 należy dodać do 500ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0,05 mol/l aby otrzymany
roztwór zawierał w 1mililitrze 0,009807g H2SO4. (d=1,4350 g/ml).

Stężenia roztworów- 50 -
5.5-29.
Gęstość roztworu kwasu azotowego, w którym znajduje się 0,11ułamka molowego HNO3, wynosi d=1,18kg/dm
3
. Obliczyć
objętość, do jakiej należy rozcieńczyć 10cm
3
tego roztworu, aby otrzymać 2,0 molowy roztwór.
5.5-30.
Ile gramów 45% roztworu kwasu azotowego należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu azotowego aby otrzymać roztwór
30%.
5.6. Obliczanie stężenia roztworu na podstawie równania reakcji

5.6-1.
Zmieszano 20dm
3
wodoru i 10dm
3
chloru (warunki normalne). Po zakończeniu reakcji powstały gaz przepuszczono przez
wodę, otrzymując 200cm
3
kwasu solnego. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.
5.6-2.
Oblicz stężenie molowe alaniny, jeżeli 178cm
3
roztworu alaniny przereagowało z 250cm
3
KOH o stężeniu 0,4 mola/dm
3
.
5.6-3.
Jaką objętość amoniaku o gęstości d=0,77 g/cm
3
należy użyć do otrzymania 50g 5% roztworu mocznika?
5.6-4.
Obliczyć masę molową dwuwodorotlenowego wodorotlenku, wiedząc, że do zobojętnienia roztworu zawierającego 6,41g tej
substancji zużyto 0,25dm
3
0,1-molowego roztworu kwasu ortofosforowego(V). Jaki metal wchodził w skład tego wodorotlenku?
5.6-5.
Czy 112g 5 % kwasu solnego wystarczy do rozpuszczenia 5g cynku?
5.6-6.
Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu wodorotlenku potasu, aby zobojętnić całkowicie 3,57mola
kwasu azotowego(V)?
5.6-7.
Do 100cm
3
1,5-molowego kwasu solnego dodano 6,5g cynku. Gdy wodór przestał się wydzielać, roztwór odparowano do
sucha. Ile gramów chlorku cynku otrzymano?
5.6-8.
Do 1dm
3
0,5-molowego kwasu solnego dodano 250g 10% roztworu wodorotlenku sodu. Jaki odczyn miał roztwór?
5.6-9.
Do 200 cm
3
0,500- molowego roztworu H2SO4 dodano 500 cm
3
roztworu H2SO4 o stężeniu 0,250mol/dm
3
. Ile cm
3
otrzymanego roztworu należy użyć do zobojętnienia 1,00 dm
3
0,100- molowego roztworu NaOH ?
5.6-10.
Do 300g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500g wody.
a) Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu
b) Jaką objętość (cm sześcienne) 0,503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl
-
z
25g roztworu po rozcieńczeniu.
5.6-11.
Zmieszano ze sobą 400 cm
3
1,5 molowego roztworu KOH i 200 cm
3
2-molowego roztworu H2SO4. Jaki będzie odczyn
roztworu po zmieszaniu?
5.6-12.
Zmieszano 2,5g kwasu siarkowego(VI) i 3cm
3
kwasu solnego (d=1,1443g/cm
3
; c%=30%) w kolbie miarowej o pojemności
1dm
3
. Uzupełniono wodą do kreski. Pobrano 20cm
3
tego roztworu i zobojętniono 23,76cm
3
roztworu NaOH o stężeniu
0,0500mol/dm
3
. Oblicz stężenie procentowe kwasu siarkowego.
Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 51 -
5.6-13.
Do 160cm
3
roztworu NaOH z dodatkiem fenoloftaleiny wkroplono roztwór H2SO4 o stężeniu 0,2 mol/dm
3
. Do momentu
odbarwienia roztworu zużyto 120cm
3
kwasu. Oblicz stężenie molowe zastosowanego roztworu NaOH.
5.6-14.
Do 100g wodnego roztworu chlorku baru BaCl2 dodano siarczanu(VI) potasu, powodując całkowite strącenie jonów Ba
2+
.
Po odsączeniu i wysuszeniu osad BaSO4 miał masę 4,66g. Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku baru użytego do
przeprowadzenia reakcji.
5.6-15.
Oblicz objętość SO2 (odmierzonego w warunkach normalnych), jaka może wejść w reakcję z 250cm
3
roztworu
wodorotlenku potasu o stężeniu 1mol/dm
3
.
5.6-16.
Do roztworu zawierającego 0,5 mola wodorowęglanu sodu dodano 1 mol kwasu solnego, a następnie 0,25 mola
wodorowęglanu baru. Jaki odczyn miał roztwór?
5.6-17.
Do 300 cm
3
0,2 molowego HNO3 dodano 300 cm
3
0,25 molowego NaOH. Jakie jest stężenie molowe pozostałego
wodorotlenku po reakcji?
5.6-18.
Odważono 0,2120g węglanu sodu. Próbkę tę rozpuszczono w wodzie i miareczkowano roztworem kwasu solnego wobec
oranżu metylowego. Na zmiareczkowanie próbki zużyto 20,0cm
3
roztworu HCl. Oblicz stężenie molowe roztworu HCl.
5.6-19.
Do analizy odważono 0,950g zanieczyszczonego chlorku potasu i rozpuszczono w wodzie otrzymując 250 cm
3
roztworu.
Na zmiareczkowanie 25,0cm
3
tego roztworu zużyto 21,5 cm
3
5,00
.
10
-2
molowego roztworu AgNO3.Oblicz procentową
zawartość KCl w badanej próbce.
5.6-20.
Jaką objętość roztworu KOH o stężeniu 0,15 molowym należy użyć do zobojętnienia 0,025 dm
3
0,07molowego roztworu
HNO3?
5.6-21.
Na zmiareczkowanie 25 cm
3
roztworu jodu zużyto 27,5cm
3
roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,08 mol/dm
3
. Oblicz
stężenie molowe roztworu jodu.
5.6-22.
Obliczyć objętość (dm
3
) 0,15 M roztworu Na2CO3, którą należy dodać do 300 cm
3
0,41 M BaCl2 aby stężenie jonów Ba
2+
w
roztworze wynosiło 0,10 mol/dm
3
. Założyć, że powstający BaCO3 jest praktycznie nierozpuszczalny.
5.6-23.
Do 90,0 cm
3
roztworu HCl dodano 30,0 cm
3
5,45-procentowego roztworu Ba(OH)2 o gęstości 1,054 g/cm
3
i otrzymano
roztwór o pH 0,322. Zakładając addytywność objętości obliczyć stężenie molowe HCl w początkowym roztworze.
M(Ba(OH)2) – 171,35
5.6-24.
Do całkowitego roztworzenia 3,72 g MgO zużyto 0,125 dm
3
roztworu HCl. Jakie było stężenie molowe użytego roztworu
HCl.
5.6-25.
Próbkę metalicznego glinu o masie 6,240 g wprowadzono do 210,0 cm
3
roztworu HCl o gęstości 1,052 g/cm
3
. W wyniku
reakcji otrzymano roztwór, w którym pH wynosiło 0,877. Oblicz początkowe stężenie HCl (%wag.), jeżeli objętość roztworu nie
uległa zmianie.
M(Al) – 26,98 M(HCl) – 36,46
5.6-26.
Znaleźć molowość kwasu solnego, jeżeli wiadomo, że na zobojętnienie 20 ml HCl zużyto 18ml 0,13M NaOH.

Stężenia roztworów- 52 -
5.6-27.
Jaką ilość kwasy siarkowego zawiera 200 ml oznaczanego roztworu, jeżeli na zobojętnienie 25 ml 0,0924 mol/l NaOH
zużyto 24,5 ml kwasu?
5.6-28.
Jaka jest zawartość % węglanu potasowego w próbce o masie 0,2548 g jeśli po rozpuszczeniu tej próbki w wodzie na jej
zmiareczkowanie zużyto 34,5 ml 0,1 molowego roztworu kwasu solnego?
5.6-29.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 o gęstości d=1,4350g/ml należy dodać do 500 ml roztworu NaOH o stężeniu
0,05 mol/l, aby pH w otrzymanym po zmieszaniu roztworze wynosiło pH =0,6
5.6-30.
20,00 cm
3
kwasu solnego zobojętnia NH3 wydzielony z 4,000 mmoli (NH4)2SO4. Jakie jest stężenie molowe tego kwasu?
5.6-31.
Odważka Na2CO3 o masie 1,600 g jest zobojętniona przez 45,62 cm
3
kwasu solnego. Obliczyć
a) ile moli Na2CO3 zobojętnia 1,000 dm
3
kwasu,
b) ile moli zobojętnia 1,000 cm
3
kwasu,
c) stężenie molowe kwasu.

5.6-32.
Obliczyć stężenie molowe a) HCl, b) H2SO4, jeśli 40,00 cm
3
każdego z tych kwasów zobojętnia alkalia zawarte w odważce
0,5000 g popiołu i odpowiadające 95% zawartości K2CO3 w tej próbce
5.6-33.
Mając dane: 10 cm
3
roztworu NaOH odpowiada 0,0930 g H2C2O4
.
2H2O. 1cm
3
roztworu NaOH odpowiada 0,850 cm
3
kwasu
solnego – obliczyć miano kwasu.
5.6-34.
Próbkę soli amonowej o masie 1,009 g ogrzewano z KOH i wydzielony amoniak pochłonięto w 50,00 cm
3
0,5127 M HCl.
Nadmiar kwasu zobojętniono 1,37 cm
3
0,5272 N NaOH. Obliczyć procentową zawartość azotu w próbce.
5.6-35.
Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 (d=1.4350 g/ml) należy dodać do 500 ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0,05
mol/l, aby otrzymany roztwór zawierał w 1ml 0,009807g H2SO4.
5.6-36.
Na zmiareczkowanie 2,000 g próbki technicznego K2CO3 zużyto 25,00 cm
3
kwasu solnego. Przeliczyć ilość alkaliów w
próbce na procentową zawartość K2O wiedząc, że 20,00cm
3
kwasu solnego zobojętnia amoniak wydzielony z 4,000 milimoli
(NH4)2HPO4
5.6-37.
Do 100 cm
3
roztworu kwasu solnego, zawierającego 10,0 mg jonów H
+
dodano 200 cm
3
roztworu tego kwasu o pH=3,90 i
300 cm
3
wody. Obliczyć pH otrzymanego roztworu.
5.6-38.
Do roztworu CaCl2 dodano 40,0 ml AgNO3 o stężeniu 0,0995 mol/dm
3
. Na odmiareczkowanie niezwiązanego AgNO3 zużyto
6,8 ml NH4SCN o stężeniu 0,1005 mol/dm
3
. Ile gramów CaCl2 było w badanej próbce?
5.6-39.
Do 10,0 ml KBr o stężeniu 0,2 mol/dm
3
dodano 40,0 ml AgNO3, a jego nadmiar odmiareczkowano, zużywając 12,4 ml
roztworu NH4SCN. W oddzielnym miareczkowaniu 40,0 ml roztworu AgNO3 przereagowało z 42,4 ml roztworu NH4SCN.
Obliczyć stężenie molowe tiocyjanianu.
5.6-40.
Obliczyć procentową zawartość zanieczyszczeń w KBr, jeżeli po rozpuszczeniu 0,4000 g tej soli w wodzie i oznaczeniu
bromków metodą Volharda zużyto 40,0 ml AgNO3 o stężeniu 0,1000 mol/dm
3
i 10,2 ml KSCN o stężeniu 0,1015 mol/dm
3
.

Stężenia roztworów

http://www.chemia.sos.pl - 53 -
5.6-41.
0,7600 g NaCl rozpuszczono w wodzie destylowanej, uzyskując 200 ml roztworu. Pobrano próbkę o objętości 20,0 ml,
dodano 30,0 ml AgNO3 i jego nadmiar odmiareczkowano, zużywając 8,9 ml roztworu KSCN. Obliczyć stężenie molowe KSCN,
jeżeli wiadomo, że 1 ml roztworu AgNO3, odpowiada 1,2 ml KSCN.
5.6-42.
W naczyniu zmieszano: 150cm
3
0,1-molowego roztworu BaCl2, 200cm
3
0,1-molowego roztworu Ba(NO3)2, 200cm
3

wodnego roztworu 0,2-molowego BaBr2, 250cm
3
0,1-molowego roztworu Na2SO4. Oblicz stężenie molowe jonów baru.
5.6-43.
Podczas ustalania miara roztworu NaOH zużyto 15cm
3
tej zasady do zmiareczkowania 30cm
3
roztworu HCl o stężeniu 0,2
mol/dm
3
. Oblicz stężenie roztworu NaOH.
5.6-44.
Oblicz stężenie procentowe glukozy, jeżeli w trakcie próby Trommera z próbki roztworu glukozy o masie 150 g otrzymano
36 g tlenku miedzi (I)
5.6-45.
Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1 kg roztworu wodorotlenku potasu, aby całkowicie zobojętnić 3,57 mola
kwasu azotowego?
5.6-46.
Ile gramów 20% kwasu siarkowego VI można przyrządzić z 200 gram 20%oleum?
5.6-47.
Ile g Ca(OH)2 było w roztworze jeśli na jego zobojętnienie zużyto 40cm
3
0,2 normalnego roztworu kwasu H3PO4?.
5.6-48.
Odważkę żeliwa o masie 1,425g poddano operacjom chemicznym i otrzymano 0,0412g SiO2. Obliczyć % zawartość krzemu
w żeliwie.
5.6-49.
Podczas spalania 5g antracytu otrzymano 8,8dm
3
CO2 (warunki normalne). Ile % węgla zawierał antracyt?
Termochemia- 54 -
6. Termochemia

6.1-1.
Oblicz standardowa entalpie reakcji utleniania etanolu do etanalu za pomoca tlenku miedzi(II) na podstawie standardowych
entalpii tworzenia reagentów. Standardowe entalpie tworzenia reagentów: etanol: AH=-287,3kJ/mol; etanal: AH=-191,4kJ/mol;
tlenek miedzi(II): AH=-155,2kJ/mol; tlenek miedzi(I): AH=-168kJ/mol; woda: AH=-285,8kJ/mol
6.1-2.
Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia substancji stanowiącej produkt reakcji:
a) H2(g) + I2(g)  2HI(g) AH = 52 kJ
b) S(romb) + O2(g)  SO2(g) AH = - 297 kJ
c) P4(s) + 6H2(g)  4PH3(g) AH = 37 kJ
6.1-3.
Podczas łączenia się 3,25 g cynku z siarką wydzieliło się 10,15 kJ energii na sposób ciepła. Obliczyć ciepło tworzenia
siarczku cynku.
6.1-4.
Na podstawie równania termochemicznego:
CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(c) AH = -891 kJ. Obliczyć, jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić, aby
uzyskać 1000 kJ energii na sposób ciepła?
6.1-5.
Obliczyć entalpię tworzenia siarczku żelaza(lI) FeS, wiedząc, że w reakcji 10g żelaza z nadmiarem siarki wytworzyło się
90% teoretycznej ilości siarczku i wydzieliło się 15,3 kJ energii na sposób ciepła.
6.1-6.
Ile energii wydzieli się na sposób ciepła podczas spalania 24,4 dm
3
mieszaniny (warunki standardowe) zawierającej 80%
metanu i 20% etanu (objętościowo), jeżeli ciepła spalania wynoszą odpowiednio: - 891 kJ/Imol i -1560 kJ/mol?
6.1-7.
Obliczyć entalpię reakcji:
Fe2O3(s) + 3Mg(s)  2 Fe(s) + 3 MgO(s)
mając następujące dane:
4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) AH= -1644 kJ
Mg(s) + 1/2O2(g)  MgO(s) AH = -602 kJ
6.1-8.
Obliczyć entalpię reakcji:
Fe2O3(s) + 2AI(s)  2Fe(s) + AI2O3(s) (1)
mając następujące dane:
4 Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) AH = -1644 kJ (2)
4Al(s) + 3O2(g)  2Al2O3(s) AH = - 3340 kJ (3)
6.1-9.
Obliczyć entalpię reakcji:
N2(g) + 1/2O2(g)  N2O(g) (1)
mając następujące dane:
C(s) + 2N2O(g)  CO2(g) + 2N2(g) AH = - 557 kJ (2)
C(s) + O2(s)  CO2(g) AH = -394 kJ (3)
6.1-10.
Obliczyć entalpię reakcji:
2Cu(s) + O2(g)  2CuO(s) (1)
mając następujące dane:
CuO(s) + C(s)  Cu(s) + CO(g) AH = 44kJ (2)
C(s) + 1/2O2(g)  CO(g) AH = -111kJ (3)
Termochemia

http://www.chemia.sos.pl - 55 -
6.1-11.
Obliczyć entalpię reakcji:
3C(s) + 4H2(g)  C3H8(g) (1)
mając następujące dane:
C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(s) + 4H2O(c) AH = -2220 kJ (2)
2H2(g) + O2(g)  2H2O(c) AH = - 572 kJ (3)
C(s) + O2(s)  CO2(g) AH = -394 kJ (4)
6.1-12.
Obliczyć entalpię reakcji:
CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) (1)
mając następujące dane:
C(s) + 2H2(g)  CH4(g) AH = - 75 kJ (2)
C(s) + O2(g)  CO2(g) AH = - 394 kJ (3)
H2(g) +1/2O2(g)  H2O(g) AH = -242 kJ (4)
6.1-13.
Obliczyć entalpię reakcji:
H2(g) + S(s)  H2S(g) mając następujące dane: (1)
H2S(g) + 3/2O2(g)  SO2(g) + H2O(s) AH = - 519 kJ (2)
2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) AH = -484 kJ (3)
S(s) + O2(g)  SO2(g) AH = -297 kJ (4)
6.1-14.
Ile ciepła należy użyć, aby 10 mol wody o temp 20
o
C doprowadzić do wrzenia pod normalnym ciśnieniem przyjmując, że
średnie ciepło właściwe wody wynosi 4,18J/gK.
6.1-15.
Entalpia reakcji rozkładu węglanu wapnia wynosi 1206,6 kJ/mol. Ile ciepła należy dostarczyć, aby rozłożyć 2 t wapienia na
wapno palone i dwutlenek węgla ?
6.1-16.
Ilość ciepła wydzielonego podczas spalania 100dm
3
acetylenu wynosiła +5313kJ. Ile wynosi entalpia spalania acetylenu (w
kJ/mol)?
6.1-17.
W jakim stosunku masowym należy zmieszać wapień z koksem, aby w piecu wapiennym zapewnić bieg procesu bez
doprowadzania energii? W piecu zachodzą reakcje:
CaCO3(s) → CaO(s)+CO2(g) AH=182 kJ
C(s) + O2(g) → CO2(g) AH=-394 kJ
6.1-18.
Oblicz standardową entalpię reakcji K2O(s) + H2O(c) → 2KOH(s) na podstawie standardowych entalpii tworzenia :
AH
0
tw. K
2
O = -361,7 kJ / mol
AH
0
tw. H2O= -285,83 kJ/mol
AH
0
tw. KOH = -424,58 kJ/mol
6.1-19.
Oblicz standardową entalpię reakcji : CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(c)
na podstawie standardowych entalapii następujących reakcji:
2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) AH= -282,98 kJ/mol na mol CO2 (1)
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c) AH= -285,83 kJ/mol na mol H2O (2)
CH3OH(c) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(c) AH= -726,27kJ/mol (3)

Elektrochemia- 56 -
7. Elektrochemia

7.1-1.
Prąd o natężeniu 0,5A przepływając przez elektrolizer w czasie 2 godzin, spowodował redukcję 0,45g dwuwartościowego
jonu pewnego metalu. Podaj nazwę i symbol chemiczny tego metalu.
7.1-2.
Podczas elektrolizy roztworu kwasu siarkowego wydzieliło się na katodzie 10cm
3
gazu. Jaka objętość (warunki normalne)
gazu wydzieliła się na anodzie.
7.1-3.
Dokończyć reakcję: FeCl3 + SnCl2  . Zbudować ogniwo, w którym zachodzi ta reakcja. Podać nazwy i znaki elektrod oraz
reakcje elektrodowe w stanie rozwartym i w czasie pracy ogniwa. Obliczyć SEM ogniwa przy założeniu, że aktywności
reagentów wynoszą a=1.
7.1-4.
Przez wodny roztwór siarczanu(VI) metalu(II) przepuszczono prąd stały o natężeniu 5A. Na grafitowej anodzie wydzieliło
się 1,96 dm
3
gazu (war. norm.), zaś masa cynkowej katody wzrosła o 11,445g. Wydajność prądowa obu procesów wynosiła
100%
a) oblicz masę atomową wydzielonego metalu i podaj jego nazwę.
b) oblicz, jak długo należało prowadzić powyższy proces.
7.1-5.
W wyniku elektrolizy wodnego roztworu azotanu(V) cynku prądem o I=5A w ciągu 3h i 8s na katodzie wydzieliło się 16,35g
cynku
a) napisz równania procesów elektrodowych
b) oblicz procentowa wydajność prądowa wydzielania cynku
c) oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wydzielony: na katodzie wodór i na anodzie tlen.
7.1-6.
Elektrolizer napełniono kąpielą do niklowania. Katodę stanowi a cienka blacha miedziana o wymiarach 600 x 60 mm, którą
postanowiono dwustronnie pokryć warstwą niklu. Podczas procesu elektrolizy masa płyt akumulatora ołowiowego,
stanowiącego źródło prądu, zwiększyła się o 16,77 g. Zakładając teoretyczną sprawność wszystkich procesów elektrodowych
oblicz w mikronach grubość powłoki niklowej.
7.1-7.
Obliczyć czas potrzebny do nałożenia powłoki miedziowej o grubości 15 um. Gęstość prądu w trakcie nakładania powłoki
wynosi 4 A/dm
2
. Gęstość miedzi d=8,98 g/cm
3
.
7.1-8.
Płytkę cynkowa o masie 50g zanurzono do roztworu azotanu(V) srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła
51g.Ile azotanu(V) srebra zawierał roztwór?
7.1-9.
Zapisz połówkowe równania reakcji zachodzące na elektrodach akumulatora ołowiowego podczas ładowania i
rozładowania.
7.1-10.
Obliczyć potencjał elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze siarczanu srebra o stężeniu 5
.
10
-6
mol/dm
3
w temperaturze
298K
7.1-11.
Podczas elektrolizy wody otrzymano 0,5g tlenu. Ile gramów wodoru powstało podczas reakcji?
7.1-12.
Objętość gazów powstałych w czasie elektrolizy wodnego roztworu azotanu sodu wynosiła 8,4 dm
3
. O ile zmieniła się masa
elektrolizowanego roztworu?

Elektrochemia

http://www.chemia.sos.pl - 57 -
7.1-13.
Przez roztwór NiSO4 o objętości 400cm
3
i stężeniu 0,4M przepuszczono prąd elektryczny w czasie 1,2 godziny. Obliczyć
natężenie prądu niezbędne, aby całkowicie wydzielić nikiel. Napisać reakcje na elektrodach.
7.1-14.
2 g talu wrzucono do roztworu soli miedzi (II). Tal rozpuścił się, a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0,314 g. Obliczyć
ładunek jonów talu w otrzymanym roztworze.
7.1-15.
Z którym biegunem źródła prądu (dodatnim czy ujemnym) należy połączyć metalowy przedmiot zanurzony w wodnym
roztworze AgNO3 aby pokrył się warstwą srebra?
7.1-16.
Jak zmienia się odczyn roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) podczas elektrolizy przy stosowaniu elektrod miedzianych?
7.1-17.
Poddano elektrolizie wodny roztwór chlorowodoru o stosunkowo dużym stężeniu. W momencie kiedy objętość
wydzielonego wodoru wynosiła 20cm
3
, przerwano elektrolize. Jaki produkt otrzymano na anodzie i jaka była jego objętość,
jeżeli 10 % tego gazu rozpuściło się w pozostałym roztworze?
7.1-18.
Obliczyć jak długo musi trwać elektroliza, aby przy natężeniu prądu 2A wydzieliło się 10 dm
3
wodoru w warunkach
normalnych.
7.1-19.
Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera w którym
znajdował się wodny roztwór AgNO3 wydzieliło się 1,08g srebra, a na katodzie drugiego wydzieliło się 0,187 g żelaza. Obliczyć
wartościowość żelaza w związku chemicznym który znajdował się w drugim elektrolizerze.
7.1-20.
Oblicz SEM w temp 50
o
C dla ogniwa Zn | 0.01M Zn
2+
|| 1M Zn
2+
| Zn
7.1-21.
Siła elektromotoryczna ogniwa Zn|Zn
2+
||Cu
2+
|Cu wynosi 1,08V. Jeżeli stężenie [Zn
2+
] wynosi c1, a stężenie [Cu
2+
] równe jest
c2, obliczyć:
a) stosunek stężeń elektrolitów c1\c2
b) SEM tego ogniwa w przypadku 5 krotnego rozcieńczenia elektrolitu Cu
2+

c) napisać równania procesów elektrodowych
E0 Cu|Cu
2+
=0,34V, E0 Zn|Zn
2+
= -0,763V
7.1-22.
Obliczyć natężenie prądu jaki przepływał przez elektrolit jeżeli w ciągu 100 s, wydzieliło się 87 cm
3
mieszaniny wodoru i
tlenu, odmierzonej pod ciśnieniem 960 hPa w temperaturze 288 K.
7.1-23.
W ogniwie o schemacie: Zn|Zn
2+
||Ag
+
|Ag płytka cynkowa była umieszczona w 50 cm
3
0,1 molowego ZnSO4, a płytka
srebrna w 50 cm
3
0,1 molowego AgNO3. Przez pewien czas pobierano prąd z ogniwa, a następnie stwierdzono ze masa płytki
srebrnej wzrosła o 166 mg. Obliczyć końcowe stężenie jonów Ag
+
i Zn
2+

7.1-24.
W temp. 294 K SEM ogniwa stężeniowego jest równa 0,014 V. Ogniwo to sporządzono z półogniwa wzorcowego, w którym
stężenie jonów Zn
2+
jest równe 3,6 mol/dm
3
oraz półogniwa badanego. Wiedząc, że półogniwo wzorcowe jest katodą podaj
stężenie jonów Zn
2+
w roztworze badanym.
7.1-25.
Dwa elektolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie 1 elektrolizera, na którym
znajdował się AgNO3 wydzieliło się 1,08g srebra, a na katodzie drugiego wydzieliło się 0,187g żelaza. Obliczyć wartościowość
żelaza w związku chemicznym, który znajdował się w drugim elektrolizerze.
7.1-26.
Elektrochemia- 58 -
Napisz reakcje zachodzące na elektrodzie platynowej i rtęciowej dla NaOH, Na2SO4, H2SO4. Wyjaśnij czym różnią się
reakcje zachodzące na elektrodach w zależności od elektrody na jakiej przebiegają.
7.1-27.
W ogniwie, w którym elektrody miedziana i glinowa zanurzone były w roztworach swoich soli, po pewnym czasie
stwierdzono ubytek elektrody glinowej o 0,9g. Jak zmieniła się (zmalała czy wzrosła) i o ile gramów w tym samym czasie masa
elektrody miedzianej?Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 59 -
8. Równowaga chemiczna

8.1. Szybkość reakcji

8.1-1.
W zamkniętym układzie w stałej temperaturze ustala się równowaga: 2CO + O2= 2CO2
Ile razy zwiększy się szybkość reakcji jeżeli ciśnienie mieszaniny zwiększymy 3 krotnie, w którym kierunku zostanie
przesunięta równowaga?
8.1-2.
Stała szybkości rozkładu N2O5 w temperaturach 0
o
C i 35
o
C wynosi odpowiednio 0,787
.
10
-5
/s oraz 13,5
.
10
-5
/s. Jaka jest
energia aktywacji tej reakcji? Obliczyć stałą szybkości tej reakcji w temperaturze 25
o
C.
8.1-3.
Reakcja rozkładu N2O5 : 2N2O5  4NO2 + O2 przebiegająca w fazie gazowej jest reakcją pierwszego rzędu. W
temperaturze 25
o
C stała szybkości tej reakcji wynosi 3,4
.
10
-5
1/s. Początkowo w zbiorniku reakcyjnym o objętości 2 dm
3

znajdowało się 0,1 mola N2O5. Oblicz po jakim czasie w zbiorniku pozostanie:
a) 75% pierwotnej ilości N2O5
b) 50% pierwotnej ilości N2O5
c)25 % pierwotnej ilości N2O5
8.1-4.
Reakcja rozkładu substancji A przebiega według równania A=B +C z szybkością v=k[A]. Stężenie początkowe substancji A
wynosiło 0,5mol/dm
3
. Stala szybkości wynosi 0,4s
-1
. Obliczyć szybkość reakcji :
a) w momencie jej rozpoczęcia
b). po upływie pewnego czasu gdy stężenie substancji A zmniejszyło się o 0,2 mol/dm
3
.
8.1-5.
Jak zmieni się szybkość reakcji w fazie gazowej według równania kinetycznego V=K [A]³ [B] jeżeli ciśnienie reagujących
gazów zmniejszy się 2-krotnie.
8.1-6.
Dla reakcji H2 + I2 → 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi 3,79
.
10
-2
dm
3.
mol
-1.
s
-1
, a stała szybkości reakcji
odwrotnej 5,88
.
10
-4
dm
3.
mol
-1.
s
-1
. Obliczyć stałą równowagi Kc, reakcji H2 + I2 2HI.8.2. Stała równowagi reakcji

8.2-1.
Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji:
2NO2 = 2NO + O2
jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą: [NO2]=0,06mol/dm
3
, [NO]=0,24mol/dm
3
, [O2]=0,12mol/dm
3
.
8.2-2.
W jakim stosunku molowym zmieszano substancje A2 z substancją. B2 jeśli do momentu ustalenia się stanu równowagi
przereagowało 80% związku A2 z utworzeniem produktu AB. Stała równowagi tej reakcji wynosi 16.
8.2-3.
Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1, a stężenia równowagowe
CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0,04 i 0,03. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H2O?

Równowaga chemiczna- 60 -
8.2-4.
Stała równowagi reakcji: A + B = C + D w temperaturze 298K wynosi 1. Stężenia równowagowe wynoszą odpowiednio:
[A]=2, [B]=8, [C]=4, [D]=4. Jak zmieni się stężenie równowagowe substancji D jeżeli do układu wprowadzone zostaną 4 mole
substancji A? Założyć, że objętość układu praktycznie nie uległa zmianie i wynosi 1dm
3
.
8.2-5.
Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej:
2H2 + O2 = 2H2O 2CO + O2 = 2CO2
H2 + Cl2 = 2HCl 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O
8.2-6.
Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji. Określić wymiar stężeniowej stałej równowagi :
a) C(s) + O2(g) = CO2(g)
b) 2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g)
c) A(aq) + 3B(s) = C(aq)
d) 2CH4(g) + O2(g) = 2CO(g) + 4H2(g)
8.2-7.
Mieszaninę 2,94 mola jodu i 8,1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Stwierdzono, że powstało 5,64 mola jodowodoru. Obliczyć stałą równowagi Kc tworzenia jodowodoru.
8.2-8.
Dla reakcji H2 + I2 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi
3,79
.
10
-2
dm
3
/mol
.
s, a stała szybkości reakcji odwrotnej 5,88
.
10
-4
dm
3
/mol
.
s. Obliczyć stałą równowagi Kc reakcji: H2 + I2 2HI.
8.2-9.
W stanie równowagi układu:
N2 + 3H2 = 2NH3
stężenia wynosiły: azotu 3 mol/dm
3
, wodoru 9 mol/dm
3
, amoniaku 4 mol/dm
3
. Obliczyć stężenia wyjściowe wodoru i azotu.
8.2-10.
Równowaga reakcji H2 + I2 = 2HI ustaliła się przy następujących stężeniach:
[H2]=0,25 mol/dm
3
, [I2]=0,05 mol/dm
3
, [HI]=0,9 mol/dm
3
. Obliczyć wyjściowe stężenia substratów.
8.2-11.
Dwutlenek węgla ulega w wysokiej temperaturze dysocjacji termicznej na tlenek węgla i tlen. Obliczyć procentowy skład
objętościowy mieszaniny gazów w stanie równowagi, jeżeli 20% dwutlenku węgla uległo rozkładowi.
8.2-12.
Obliczyć stężenia gazowych reagentów układu FeO + CO = Fe + CO2 w stanie równowagi, w temperaturze 1300K, jeżeli
Kc=0,5, a początkowo stężenia wynosiły:
[CO]=0,5 mola/dm
3
, [CO2]=0,1 mol/dm
3
.
8.2-13.
W jakim stosunku molowym zmieszano dwutlenek węgla z wodorem, jeśli do momentu ustalenia równowagi: CO2 + H2 =
CO + H2O Kc=1 (w temp. 1100K) 90% wodoru przereagowało tworząc wodę?
8.2-14.
W pewnych warunkach równowaga reakcji CO + H2O = H2 + CO2 ustaliła się przy następujących stężeniach:
[CO]=1mol/dm
3
, [H2O](g)=4mole/dm
3
, [H2]=[CO2]=2mole/dm
3
. Obliczyć kolejno:
1) stałą Kc,
2) wyjściowe stężenia reagentów,
3) stężenia równowagowe składników po trzykrotnym zwiększeniu stężenia CO w stosunku do stężenia początkowego.
8.2-15.
W powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych w temperaturze 1900K ustala się równowaga: N2 + O2 = 2NO, której
stała Kc=3,9
.
10
-3
, Obliczyć procent objętościowy NO w otrzymanej mieszaninie.
8.2-16.
9,2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K pod normalnym ciśnieniem objętość 2,95
dm3. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie i stałą równowagi Kc.
Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 61 -
8.2-17.
W którą stronę przesunie się równowaga reakcji: 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 jeżeli:
1) wprowadzi się tlen
2) wprowadzi się chlor
3) usunie się część HCl
4) usunie się część H2O?
8.2-18.
Zmieszano 3 mole pewnego chlorowca X2 z 6 molami wodoru w ustalonym stanie równowagi stwierdzono powstanie 4 moli
chlorowcowodoru obok nieprzereagowanych substratów. Oblicz stałą równowagi.
8.2-19.
W temperaturze 390
o
C i pod ciśnieniem 1,013
.
10
5
Pa 0,0157 mola ditlenku azotu zajmuje objętość 0,001 m
3
, przy czym
NO2 dysocjuje częściowo na NO i O2. Wyznacz stałą równowagi ciśnieniowej i stężeniowej reakcji 2NO+O2=2NO2
(rozpatrujemy gaz doskonały)
8.2-20.
W temperaturze 200
o
C stała równowagi reakcji odwodornienia alkoholu izopropylowego do acetonu w fazie gazowej wynosi
6,92
.
10
4
Pa. Oblicz stopień dysocjacji alkoholu izopropylowego w temperaturze 200
o
C pod ciśnieniem 9,7
.
10
4
Pa przyjmując,
że mieszanina gazów spełnia warunki gazu doskonałego.
8.2-21.
Do reakcji estryfikacji wzięto 8 g alkoholu etylowego i 12 g kwasu octowego. Jaki liczby gramów czterech składników będą
w równowadze, jeśli stała równowagi osiągnęła w określonej temperaturze wartość 4,5.
8.2-22.
W stanie równowagi reakcji N2 + 3H2 = 2NH3 znaleziono następujące stężenia reagentów: N2 0,3 mol/dm
3
; H2 0,9 mol/dm
3
;
NH3 0,4 mol/dm
3
. Obliczyć:
a) stałą równowagi reakcji
b) początkowe stężenia azotu i wodoru
8.2-23.
Fosgen ulega dysocjacji termicznej wg równania reakcji: COCl2 = CO + Cl2. W temperaturze 300
o
C w naczyniu ustala się
ciśnienie równowagowe p=1,906
.
10
5
Pa, a gęstość reagentów wynosi 3,3g/dm
3
. Oblicz stałą dysocjacji fosgenu w tej
temperaturze oraz jego stopień dysocjacji.
8.2-24.
Stopień dysocjacji HI w temperaturze 770K wynosi 0,34 pod ciśnieniem 1,013
.
10
5
Pa. Obliczyć stałe równowagi KP dla obu
poniższych reakcji:
a) H2(g) + I2(g) = 2HI(g)
b) HI(g) = 1/2H2(g) + 1/2I2(g)
8.2-25.
9,2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K, pod normalnym ciśnieniem, objętość
2,95dm
3
. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie, oraz stałą równowagi K.
8.2-26.
Mieszaninę złożoną ze 180g kwasu octowego i 230g etanolu poddano reakcji estryfikacji. W stanie równowagi było 220g
octanu etylu. Oblicz, ile moli kwasu octowego i ile moli etanolu zawierała mieszanina w stanie równowagi.
8.2-27.
Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temp. 721K, aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Otrzymano 20 moli jodowodoru. Oblicz stałą równowagi reakcji otrzymywania jodowodoru.
8.2-28.
Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3
.
10
-2
, stężenia równowagowe
pozostałych substancji wynoszą: [A]=0,5 mol/dm
3
, [C]=0,2 mol/dm
3
, [D]=0,1 mol/dm
3
,a reakcja przebiega w fazie gazowej
według równania:
a) A+ B= C+D
b) A+2B=C+D
c) 2A +B=C+D
Równowaga chemiczna- 62 -
8.2-29.
Dla reakcji estryfikacji kwasu octowego z alkoholem metylowym wartość stałej równowagi wynosi K=5,2. Oblicz procent
przereagowania substratów w stanie równowagi, jeżeli do reakcji wzięto równomolowe ilości kwasu i alkoholu. W jakim
stosunku należy zmieszać substraty, aby wydajność estru w stanie równowagi była nie niższa niż 95% w przeliczeniu na kwas
octowy?
8.2-30.
Do fiolki o pojemności 20cm
3
wlano 5,0cm
3
wody skażonej przez terrorystów. Po ustaleniu równowagi termodynamicznej
pomiędzy fazami pobrano 1cm
3
powietrza i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0,18 ug/cm
3
. Przedmuchując
gazem obojętnym, usunięto fazę powietrzną znad wody skażonej. Po doprowadzeniu do stanu równowagi znowu pobrano
1cm
3
fazy gazowej i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0,09 ug/cm
3
. Jakie było stężenie bardzo niezdrowego
związku w wodzie skażonej?
8.2-31.
Pięciochlorek antymonu dysocjuje na trójchlorek i chlor cząsteczkowy. W temp. 206
o
C i pod ciśnieniem 101,3 kPa średnia
masa reagentów w stanie równowagi wynosi 204,5 g/mol. Obliczyć stopień dysocjacji pięciochlorku antymonu.
8.2-32.
Po ustaleniu się równowagi w układzie, w którym przebiega reakcja syntezy amoniaku w temp. 400
o
C pod ciśnieniem
10,13x10
5
Pa. Cząsteczkowe ciśnienia poszczególnych reagentów wynoszą: pNH3=39000Pa, pN2=243500Pa, pH2=730500Pa.
Obliczyć stałą równowagi.
8.2-33.
Ogrzano 0,1 mol jodowodoru do temp 445
o
C w naczyniu o pojemności 1L. Stała dysocjacji termicznej jodowodoru w tej
temp wynosi 0,02. Obliczyć ciśnienia cząsteczkowe reagentów (pH2, pI2, pHI) [kPa]
8.2-34.
Stopień dysocjacji fosgenu (COCl2=CO+Cl2) w temp. 527
o
C pod ciśnieniem 101,3 kPa wynosi 0,75. Oblicz stopień
dysocjacji, jeżeli do układu reakcyjnego wprowadzono pewną ilość azotu (gaz obojętny), którego ciśnienie cząstkowe wynosiło
20,3 kPa przy niezmiennym ciśnieniu całkowitym.
8.2-35.
Do naczynia wprowadzono 4,00 mola Ar, 3,83 mola SO2 i 2,84 mola O2. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia
SO3 według reakcji: 2SO2 + O2 = 2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0,4138. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku
siarki (wynik podaj w ułamku).
8.2-36.
Stała równowagi Kp dla reakcji I2 = 2I przebiegającej w temperaturze 1690 K wynosi 6,29. Obliczyć, jaką objętość zajmuje
28,9 g jodu w tej temperaturze pod ciśnieniem 107 kPa. Wynik podać w dm
3
.
8.2-37.
Próbkę 9,7 mmol Br2 umieszczono w zamkniętym zbiorniku o pojemności 9,2dm
3
i podgrzano do temperatury 1000 K. Stała
równowagi procesu Br2 = 2Br, Kc= 4,7
.
10
-7
kmol/m
3
. Podaj stężenie bromu atomowego w stanie równowagi.
8.2-38.
Współczynnik podziału substancji x miedzy H2O(1) i toluenem określa stosunek stężeń molowych c2/c1=77. Ile potrzeba
toluenu aby z 220 cm
3
wodnego roztworu usunąć 80% wagowych substancji x przez jednorazowe wytracenie.
8.2-39.
Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1, a stężenia równowagowe
CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0,04 i 0,03. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H2O?
8.2-40.
Stała równowagi reakcji estryfikacji
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 +H2O
w pewnej temperaturze wynosi 4, a stężenia [mol/dm
3
] równowagowe wynoszą:
kwas-0,1; alkohol-0,4; ester-0,8; woda-0,2
O ile zmieniło się stężenie równowagowe estru po ustaleniu ponownie stanu równowagi, po wprowadzeniu do układu 0,2
molaCH3COOH , przy założeniu że objętość nie uległa zmianie i wynosi 1 dm
3

Równowaga chemiczna

http://www.chemia.sos.pl - 63 -
8.2-41.
Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temperaturze 721K, aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.
Otrzymano 25 moli jodowodoru. Oblicz stałą równowagi otrzymywania jodowodoru
8.2-42.
Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g)+O2(g) w temperaturze 2
o
C jest równa 83. Do zamkniętego naczynia o
objętości 1,15dm
3
wprowadzono 0,05mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2
o
C. Oblicz:
a)liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b)wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach
8.2-43.
Stała równowagi reakcji 2NO2(g) = N2O4(g) w temperaturze 55
o
C równa się 21. Do zamkniętego naczynia o objętości 120
dm
3
wprowadzono 4 mole NO2 i 1,5 mola N2O4, a następnie ogrzano naczynie do temperatury 55
o
C. Oblicz, ilość moli każdego
z reagentów w stanie równowagi.
8.2-44.
Reakcja 2A + B = 3C + D przebiega w fazie gazowej. Gdy zmieszano 1 mol A, 2 mole B i 1 mol D, po ustaleniu się
równowagi w temperaturze 307K i pod ciśnieniem 2atm, mieszanina zawierała 0,8 mola C. Oblicz ułamek molowy B w stanie
równowagi.
8.2-45.
Pięciochlorek fosforu dysocjuje zgodnie z równaniem: PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g). W pewnej temperaturze z 2 moli
PCl5 znajdujących się w zamkniętym naczyniu o objętości 100dm
3
, uległo rozkładowi 1,5 mola. Oblicz wartość stałej równowagi
reakcji.
8.2-46.
Mieszaninę 15 moli CO2 i 12 moli H2 ogrzano w zamkniętym naczyniu o objętości 600dm
3
do temperatury 800K. Po
ustaleniu się równowagi stwierdzono, że w naczyniu znajduje się 4,4 mola CO. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji:
CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g).
8.2-47.
PCl5 w podwyższonej temperaturze rozkłada się, dając PCl3 i Cl2. W zamkniętym naczyniu o objętości 125dm
3
ogrzano 5
moli PCl5 do temperatury 500K. Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi, jeśli wiesz, że stała równowagi
reakcji
PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g) w temperaturze 500K jest równa 0,04.
8.2-48.
Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g) + O2(g) w temperaturze 2
o
C jest równa 83. Do zamkniętego naczynia o
objętości 1,15dm
3
wprowadzono 0,5 mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2
o
C. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach.
8.2-49.
Stała równowagi reakcji 2CO(g) C(s) + CO2(g) w temperaturze 1
o
C jest równa 0,019. W zamkniętym naczyniu o
objętości 10dm
3
umieszczono 0,01 mola CO i ogrzano naczynie do 1
o
C. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) wydajność rozkładu CO w tych warunkach
8.2-50.
Stała równowagi reakcji SO2(g) + NO2(g) NO(g) + SO3(g) w pewnej temperaturze jest równa 5. Do zamkniętego
naczynia o objętości 25dm
3
wprowadzono 0,5 mola SO2, 0,3 mola NO2, 0,1 mola NO i 0,2 mola SO3, po czym zapoczątkowano
reakcję. Oblicz:
a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi
b) procentowy skład objętościowy mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi.
8.2-51.
Stała równowagi reakcji C(s) + O2(g) CO2(g) w pewnej temperaturze jest równa 0,3. Do naczynia o objętości
400dm
3
wprowadzono 10 moli węgla i 10 moli tlenu, po czym zapoczątkowano reakcję. Oblicz ile procent węgla uległo
utlenieniu do momentu ustalenia się równowagi.
Równowaga chemiczna- 64 -
8.2-52.
Reakcja odwracalna wyraża się równaniem A + B C + D. Stała równowagi tej reakcji równa jest 1. Początkowe
stężenie substancji A wynosi 2mol/dm
3
, zaś substancji B wynosi 10mol/dm
3
. Oblicz jaka część A ulegnie przemianie do chwili
ustalenia się równowagi.
8.2-53.
Stała równowagi reakcji 2NO2(g) 2NO(g) + O2(g) w temperaturze 1000K jest równa 71. Oblicz, ile moli NO2 należy
wprowadzić do naczynia o objętości 250dm
3
, aby po ogrzaniu do temperatury 1000K rozkładowi uległo 90% NO2.
8.2-54.
Do naczynia wprowadzono 4,00mola Ar, 3,12mola SO2 i 2,81 mola O2. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia
SO3 według reakcji 2SO2+O2=2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0,4138. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku
siarki (wynik podaj w ułamku molowym).
8.2-55.
Określ, w którą stronę przesunie się położenie równowagi egzotermicznej reakcji utlenienia tlenku węgla(II) do tlenku
węgla(IV), jeśli:
a) do układu reakcyjnego wprowadzi się tlen,
b) do układu doda się tlenek węgla (IV),
c) z układu usunie się część tlenku węgla(II),
d) podniesie się temperaturę układu,
e) podniesie się ciśnienie panujące w układzie
8.2-56.
Określ, w którą stronę przesunie się położenie równowagi przy wzroście ciśnienia panującego w układzie reakcyjnym
reakcji:
a) syntezy chlorowodoru z pierwiastków
b) utlenienia tlenku siarki(IV) do gazowego tlenku siarki(VI)
c) dimeryzacji NO2
d) termicznego rozkładu węglanu magnezu
e) syntezy siarczku żelaza(II) z pierwiastków
8.2-57.
Niekiedy zmiana warunków reakcji powoduje zmianę kierunku procesu, czyli zmianę powstających produktów. Podaj
przykład takiej reakcji i powiedz, jakie warunki spowodowały zmianę.Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 65 -
9. Różne reakcje

9.1. Zadania tekstowe

9.1-1.
Dane są: potas, kwas siarkowy (VI), tlenek miedzi (II), woda. Należy otrzymać wodorotlenek miedzi (II). Napisz odpowiednie
równanie reakcji.
Dane są: sód, kwas solny, tlenek żelaza (III), woda. Należy otrzymać wodorotlenek żelaza (III). Napisz odpowiednie równania
reakcji.
9.1-2.
Sole można otrzymać również innymi sposobami. Metody te to np.
a) tlenek metalu + tlenek kwasowy  sól
b) zasada+ tlenek kwasowy  sól + woda
c) metal+ niemetal  sól
d) sól1+kwas1  sól2+kwasII
e) sól1+ zasada  sól2+wodorotlenek
f) sól1 + sól2  sól3+sól4
Podaj po 2 przykłady równań reakcji chemicznych w których powstają sole wymienionymi metodami.
9.1-3.
Zaproponuj otrzymywanie wszystkimi znanymi Ci metodami siarczanu(VI) sodu, oraz chlorku wapnia
9.1-4.
Napisz reakcje:
a) chlorku niklu NiCl2 z wodą amoniakalną (chlorek niklu jest atomem centralnym, woda amoniakalna ligandem), napisz reakcje
wytrącania się osadu i rozpuszczania osadu. Napisz nazwę kompleksu.
b) wodorotlenku sodu z siarczanem glinu ( wodorotlenek sodu jest ligandem, a siarczan glinu kationem centralnym. Napisz
reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Podaj nazwę kompleksu.
9.1-5.
Napisz reakcje:
a) chlorku cyny SnCl4
.
H2O z wodorotlenkiem sodu NaOH
NaOH jest ligandem, a chlorek cyny atomem centralnym.
Napisz reakcje wytracania się osadu i jego rozpuszczania, oraz nazwij powstały kompleks.
b) chlorku potasu z AgNO3(reakcja wytrącania osadu) i reakcję otrzymanego związku z amoniakiem(reakcja rozpuszczania
osadu)
c) CuSO4 z wodą amoniakalną. Reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. Ligandem jest woda amoniakalna. Nazwij
otrzymany związek.
9.1-6.
Ułożyć w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku cynku:
1) w roztworze wodorotlenku sodu,
2) w roztworze kwasu siarkowego(VI). Podać nazwy powstających soli.
Uwaga: Sole zawierające anion ZnO2
2-
- to cynkany.
9.1-7.
Metaliczny cynk rozpuszcza się w roztworze wodorotlenku potasu, przy czym tworzy się cynkan potasu i wydziela się
wodór. Ułożyć równanie reakcji.
9.1-8.
Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli potasowej K3EO3. Posługując się symbolem E
ułożyć wzory: tlenku, wodorotlenku, bromku, siarczku, fosforanu(V) tego pierwiastka (na tym samym stopniu utlenienia).
9.1-9.
Zapisz reakcję działania kwasu siarkowego(VI), na wapień prowadzącą do otrzymania dihydratu siarczanu(VI)wapnia
(tetraoksosiarczanu diakwowapnia).
Różne reakcje- 66 -
9.1-10.
Wyjaśnij dlaczego sole amonowe dobrze rozpuszczają się w wodzie.
9.1-11.
Przygotowano roztwory czterech soli o następujących wzorach sumarycznych: CuCl2, Pb(NO3)2, NaCl, AlCl3. Do każdego
roztworu dodano roztworu kwasu fosforowego(V). Wskaż roztwory soli w których wytrąci się osad. Przedstaw w postaci
cząsteczkowej i jonowej równania zachodzących reakcji.
9.1-12.
Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących pomiędzy roztworami następujących substancji:
Na3PO4 + CuCl2 
Pb(NO3)2 + KI 
NaOH + FeCl3 
Ba(NO3)2 + Na2SO4 
9.1-13.
Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a) ……. + H2O  HNO2
b) SO2 + H2O  …….
c) Al2O3 + H2O  …………
d) ………… + ………..  Na3PO4
e) KOH + H2SO4  ……….
f) Zn(OH)2 + NaOH  ………….
9.1-14.
Napisać równania reakcji syntezy tlenku glinu z pierwiastków
1) podać interpretację molową równania
2) obliczyć:
a) objętość tlenu – warunki normalne
b) masę glinu niezbędną do otrzymania 0,35 mola tlenku glinu
9.1-15.
Uzasadnij, pisząc odpowiednie równania reakcji, że wodorotlenek cynku ma charakter amfoteryczny.
9.1-16.
Podać przykład jonu który w rekcjach chemicznych może spelniac role:
a) tylko utleniacza,
b) tylko reduktora,
c) reduktora lub utleniacza.
9.1-17.
Podać przykład pierwiastka, który na zerowym stopniu utlenienia może spełniać role:
a) tylko utleniacza,
b) tylko reduktora,
c) reduktora lub utleniacza.
9.1-18.
Zaprojektować doświadczenie, które wykaże amfoteryczny charakter CuO i zasadowy Cu2O.
9.1-19.
Dane są : tlen, siarka, magnez , woda, kwas solny. Podaj jak największą ilość związków, które można otrzymać z tych
substancji. Napisz równania odpowiednich reakcji otrzymywania. UWAGA: produkt reakcji dwóch z nich może być substratem
w innej reakcji.
9.1-20.
Chlor można otrzymać w laboratorium ogrzewając mieszaninę NaHSO4, NaCl i MnO2. Ułożyć równanie reakcji. Jakie sole
należy zmieszać aby po silnym ogrzaniu otrzymać siarczan potasu sodu (KNaSO4) i chlorowodór.

Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 67 -
9.1-21.
Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a)…………+ H2O → HNO3
b) SO3+ H2O →
c) ZnO + H2O →
d) ………….+……… → …………. Na3PO4
e) LiOH + H2SO4 →
f) Al(OH)3 + NaOH →
9.1-22.
Dokończ równania reakcji, lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi
HNO2 + Cr(OH)3 →
P4O10 + NaOH →
H2CO3 + Na2SO3 →
S + Ca →
HBr + Na2SO4 →
CaO + H2SO4 →
ZnO + NaOH →
Cr2O3 + HCl →
9.1-23.
Tlenek pewnego II-wartościowego metalu X poddano roztwarzaniu w kwasie solnym. Tlenek reaguje z kwasem zgodnie z
równaniem: XO + 2HCl → XCl2 + H2O. Podany wykres przedstawia zależność masy roztworzonego tlenku od liczby moli kwasu
solnego niezbędnego do jego roztworzenia. Odczytaj z wykresu, jaka liczba moli kwasu jest niezbędna do roztworzenia 10g
tlenku. Na podstawie odczytanej wartości oblicz masę molową tlenku oraz podaj symbol metalu X.

9.1-24.
Zawartość baru w próbce oznaczono metodą wagową strącając BaSO4 i uzyskano osad o masie 150mg. Jaka była
zawartość baru w mg w próbce jeżeli mnożnik analityczny ma wartość 0,5885
9.1-25.
Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania poniższych soli wszystkimi możliwymi metodami.
a) azotan(V) wapnia
b) chlorek magnezu
9.1-26.
Zaproponuj metody rozdzielania następujących mieszanin
a) siarka + opiłki żelaza
b) cukier + piasek rozpuszczone w wodzie
c) woda morska
9.1-27.
Największy diament, jaki znaleziono, pochodzi z Republiki Południowej Afryki. Nadano mu imię Cullinan. Ważył 3106
karatów, jego objętość wynosiła około 177cm
3
, a gęstość 3,51g/cm
3
. Oblicz jakiej liczbie gramów odpowiada karat, jednostka
masy stosowana w jubilerstwie.

0
5
10
15
20
25
30
0 0,5 1 1,5
masa
tlenku [g]
liczba moli HCl [mol]
Różne reakcje- 68 -
9.1-28.
Podaj wzory następujące soli
siarczanu(VI) potasu
węglanu glinu
azotanu(V) wapnia
9.1-29.
Podaj nazwy soli opisanych wzorem:
Na2SO4
Ca3(PO4)3
9.1-30.
Uzupełnij równania reakcji
a) Mg + H2SO4 →
b) Fe +....→ FeS+....
c) Ba(OH)2 + HCl →....+....
9.1-31.
Uzasadnij za pomocą reakcji czym się różni metal spasywowany od metalu zaktywowanego.
9.1-32.
Jakie pierwiastek wchodzą w skład związków organicznych, jakie związki węgla nie są związkami organicznymi.
9.1-33.
Wyjaśnić różnicę pomiędzy hydrolizą a dysocjacją elektrolityczną.
9.1-34.
Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI) z odpowiedniego tlenku
9.1-35.
Określ wartościowość reszty kwasowej i podaj nazwę kwasu o wzorze HClO4
9.1-36.
Ułożyć równania reakcji:
a) kwasu siarkowego(VI) z: Fe, Na, Al,
b) kwasu fosforowego(V) z wodorotlenkiem wapnia
c) kwasu węglowego z wodorotlenkiem magnezu
9.1-37.
Podać nazwy następujących soli:
ZnCl2, K2CO3, CuSO4, AgNO3, NaHSO4, CaOHCl, KH2PO4.
9.1-38.
Ulozyc rowniania reakcji:
a) Ca(OH)2+CO2 →
b) Mg+Cl2 →
c) ZnO+P2O5 →
d) Al(OH)3+SO3 →
9.1-39.
Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego złożonego z jonów:
a) Li
+
, Br
-

b) Ca
2+
, Cl
-

c) Al
3+
, F
-

d) Na
+
, O
2-

e) Al
3+
, S
2-

9.1-40.
Ułóż równanie poniższych przemian, wskaż równania reakcji analizy, syntezy, wymiany:
sód + siarka →
wodorotlenek srebra → tlenek srebra(I)
Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 69 -
tlenek żelaza(III) + węgiel → tlenek żelaza(II) + tlenek węgla
tlenek żelaza(II) + wodór →
9.1-41.
Ułóż równania reakcji:
a) spalanie cynku w tlenie
b) rozkład tlenku chloru(IV)
c) redukcji tlenku żelaza(III) glinem
9.1-42.
Ułożyć ogólne równanie reakcji metalu lekkiego n-wartościowego z wodą.
Różne reakcje- 70 -
9.2. Schematy reakcji

9.2-1.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji X, Y, Z, W. Napisz odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1, 2, 3,
4, 5.
Mg +
X
C + MgO
+
Y
H
2
CO
3
H
2
O
2H
+
+ Z
+
Y
Mg(OH)
2
H
2
O
W + 2OH
-
X
Y
Z
W
1
2
3
4
5

9.2-2.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych symbolami A,B,C i D. Napisz i uzgodnij równania reakcji
oznaczonych cyframi 1, 2, 3, 4 i 5
A
B
C
D
+
1
2
3
4
5
HNO
2
+
N
2
+ A
N
2
O
5
H
2
+ A
B
+

9.2-3.
Ułóż równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 71 -
C CO
2
H
2
CO
3
1. ................................................................
2. ................................................................
S SO
2
SO
3
H
2
SO
4
H
2
SO
3
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .........................................................
4. ........................................................
Na Na
2
O
NaOH
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .........................................................
1 2
3
1
2 3
4
1 2
a)
b)
c)

9.2-4.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji ukrytych pod literami X, Y, Z. Napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji
oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4, 5.
SO
3
2-
+ SO
4
2-
1
2
3
4
5
+ SO
2
H
2
SO
3 X
X
+
SO
3
H
2
SO
4
+
Y
Y
Z
Z
+
H
2
O
H
2
O

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
9.2-5.
Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych literami: K, L, M, N. Napisz i uzgodnij równania reakcji
oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4.
Różne reakcje- 72 -
N
M
L
K
K
L
M
M
N
M
N
1
2
3
4
K
2
O
+
+
+
H
2
+
H
2
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
+

1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4. ………………………………..
9.2-6.
Napisz równania reakcji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podaj nazwy i wzory substancji oznaczonych literami: A, B, C, D.
D
C
B
A
A
B
B
D
B
1
2
3
4
5
6
7
+
C
3
H
4
Br
2
+ C
3
H
6
Br
2
+
H
2
O + C
+
C
2
H
6
+
+ H
2
O
+
C
4
H
8
+
CO
+

9.2-7.
Związki chemiczne pewnego pierwiastka, oznaczonego symbolem E, poddano czterem kolejnym przemianom pokazanym
na schemacie. Wpisz do każdego pustego prostokąta wzór odpowiedniego związku zawierającego pierwiastek E. Ułóż
równania reakcji do etapów 1,2 i 4.
E
2
O
3
+
O
2
1
+H
2
O
+Cu(OH)
2
+NaOH
2 3
4
HEO
4
VII


Różne reakcje

http://www.chemia.sos.pl - 73 -
9.3. Projektowanie doświadczeń

9.3-1.
W wodzie oczyszczanej chlorem znajdują się pewne ilości jonów chlorkowych. Zaproponuj doświadczenie, za pomocą
którego można wykryć te jony. Narysuj schematyczny rysunek, opisz obserwacje i wnioski poparte równaniem reakcji.
9.3-2.
Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli w wodzie, zaprojektuj metody otrzymywania: a) chlorku srebra b) bromku srebra
c) jodku srebra
9.3-3.
W dwóch butelkach znajduje się woda destylowana i woda morska. Zaproponuj doświadczenie, w którym zidentyfikujesz
zawartość butelek. Przedstaw schematyczny rysunek przebiegu doświadczenia, obserwacje wnioski i odpowiednie równania
reakcji.
9.3-4.
W dwóch niepodpisanych probówkach znajdują się wodne roztwory KCl i Na2CO3. Mając do dyspozycji: palnik, pręcik
platynowy, roztwór BaCl2 oraz fenoloftaleinę, zaproponuj trzy różne metody identyfikacji tych roztworów. Opisz tok
postępowania i napisz odpowiednie równania reakcji.
9.3-5.
Pewne doświadczenie chemiczne zostało opisane przez ucznia w następujący sposób:
"Do niewielkiej objętości żółtego roztworu w probówce dodano kilka kropel stężonego kwasu siarkowego(VI) obserwując
zmianę zabarwienia na pomarańczową. Następnie wkroplono ok. 1cm
3
ciekłej substancji organicznej i lekko podgrzano.
Zaobserwowano zmianę zabarwienia na kolor zielony".
a) zaproponować substancje, których zachowanie chemiczne pasuje do podanego opisu,
b) zapisać odpowiednie jonowe równania reakcji ilustrujące obie przemiany
9.3-6.
W jaki sposób można odróżnić wodne roztwory następujących soli: chlorku sodu, węglanu sodu i chlorku glinu? Zapisz
obserwacje oraz wnioski.Różne reakcje- 74 -
10. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów

10.1. Dysocjacja elektrolityczna

10.1-1.
Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji elektrolitycznej: HBr, CH4, Cl2, Ca(OH)2, MgCl2, CCl4,
H3PO4, C2H6, K2SO4?
10.1-2.
Ile moli jonów sodu Na
+
powstanie w procesie dysocjacji elektrolitycznej 10 moli:
1) Na3PO4,
2) Na2HPO4,
3) NaH2PO4
10.1-3.
Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na2O, SO2, CH4, NH3, Ca, HCI, O2, CaCl2, H2S. Które roztwory
będą zawierały jony H
+
, które OH
-
, a które będą miały odczyn obojętny?
10.1-4.
Gdzie znajduje się więcej jonów: w 1g LiF czy w 1g Na2O?
10.1-5.
Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w kolejności rosnącej liczby jonów w próbkach o jednakowych masach.
10.1-6.
W jakim stosunku wagowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w oddzielnych naczyniach z wodą
otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych?
10.1-7.
Dla stężenia jonów [OH
-
]=1
.
10
-5
mol/dm
3
określ:
a) stężenie jonów H
+

b) pH roztworu
c) odczyn roztworu
10.1-8.
Podaj po trzy przykłady dysocjacji kwasu, zasady i soli wskazując mocny i slaby kwas oraz mocna i słabą zasadę.
10.1-9.
Czy wiesz, że niektóre kwasy dysocjują stopniowo?
a) Napisz na czym polega dysocjacja stopniowa ……………………………………….
…………………………………………………..
b) Które z poznanych kwasów mogą dysocjować stopniowo? ……………………………………….
…………………………………………………..
c) Napisz równania dysocjacji stopniowej kwasu fosforowego(V).
10.1-10.
Napisz równanie dysocjacji kwasów:
azotowego(V)
siarkowego(VI)
węglowego
10.1-11.
Napisz równanie dysocjacji jonowej:
a) azotanu(V) magnezu
b) siarczanu(VI) żelaza(III)


Różne reakcje


10.2. Hydroliza

10.2-1.
Wyjaśnij zjawisko hydrolizy. Jakie związki ulegają hydrolizie. Określ odczyn roztworów następujących soli: KCl, K2CO3,
NH4NO3
10.2-2.
Określ jaki odczyn wykazują następujące sole: FeCl2, CH3COONa, KCl, K2CO3. Podaj odpowiednie równania reakcji
10.2-3.
Jaki odczyn będą miały wodne roztwory następujących soli (odpowiedzieć nie układając równań chemicznych): (NH4)2SO4,
Na2SO4, BaCl2, Na2CO3, NaNO3, KNO3, K2SO4?
10.2-4.
Ułożyć jonowe równania reakcji hydrolizy oraz podać odczyn wodnych roztworów następujących soli:
KHS
NaHCO3
NH4HSO3
Al2(SO4)3
10.2-5.
Ułożyć równanie reakcji hydrolizy i podać odczyn roztworu:
a)mrówczanu potasu
b) octanu potasu
c) benzoesanu sodu
10.2-6.
Napisz równania reakcji hydrolizy podanych soli oraz określ dla każdej odczyn wodnego roztworu i typ hydrolizy: Na2SO3,
NH4Cl, Na2SO4
10.2-7.
Oblicz pH i stopień hydrolizy jonów ulegających hydrolizie w następujących roztworach:
a) 0,5 M NH4Cl (pKb=4,75, pKw=14,2)
b) 0,0002 M CH3COONa (pKa=4,55, pKw=14,2)
10.2-8.
Napisz równania cząsteczkowe i jonowe reakcji oraz zapis skrócony i określ rodzaj hydrolizy soli chlorku żelaza(II) (FeCl2).10.3. Stała i stopień dysocjacji

10.3-1.
Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji:
1) rośnie,
2) maleje,
3) pozostaje stały?
10.3-2.
Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w
roztworze B wynosi 1,3%. Który roztwór był bardziej stężony?
10.3-3.
Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO4
2-
oraz jony potasu. Obliczyć liczbę moli jonów potasu.

Różne reakcje- 76 -
10.3-4.
Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) (siarkawego) liczba jonów H+ jest dwukrotnie większa od liczby jonów
SO3
2-
?
10.3-5.
Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4 według malejącego ich stężenia.
10.3-6.
Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm
3
,jeżeli stężenie molowe jonów
OH
-
wynosi 1,3
.
10
-3
mol/dm
3
.
10.3-7.
Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych oraz 0,8
mola. cząsteczek niezdysocjowanych.
10.3-8.
Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku potasu (o=100%).
10.3-9.
Który roztwór zawiera więcej jonów H
+
?
1) 1dm
3
0,1-molowego HF (o = 15%)
2) 1dm
3
0,01-molowego HCI (o = 100%)
10.3-10.
Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,05 mol/dm
3

(o=1,9%).
10.3-11.
Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia (o=100%) w 100cm
3
roztworu.
10.3-12.
Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm
3
0,5-molowego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) (o=100%)?
10.3-13.
Obliczyć stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego (HCN) w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm
3
. Stała dysocjacji HCN
wynosi 7,2
.
10
-10
.
10.3-14.
Stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 1,8
.
10
-5
. Obliczyć stopnie dysocjacji amoniaku w roztworach:
a) 1-molowym,
b) 0,1-molowym,
c) 0,01-molowym.
10.3-15.
Oblicz pH octu będącego 6% roztworem kwasu octowego o gęstości 1g/cm
3
, przyjmując stopień dysocjacji równy 0,1%.
10.3-16.
Wodny roztwór kwasu octowego K=1,17
.
10
-5
rozcieńczono, w wyniku czego stopień dysocjacji kwasu wzrósł od wartości
0,3% do 0,4%. Oblicz początkowe stężenie roztworu oraz stężenie po rozcieńczeniu.
10.3-17.
Obliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze jedno- protonowego kwasu (K = 2
.
10
-4
), jeżeli stopień dysocjacji wynosi:
a) 1 %,
b) 10%.
10.3-18.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu jedno protonowego, wiedząc, że w jego roztworze o stężeniu jonów wodorowych 0,01
mol/dm
3
stopień dysocjacji wynosi 2%.

Różne reakcje10.3-19.
Obliczyć stężenie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K = 10
-4
), wiedząc, że stężenie jonów OH- wynosi 0,02
mol/dm
3
.
10.3-20.
Ile wody trzeba dolać do 0,5dm
3
0,2-molowego roztworu kwasu octowego (K= 1,8
.
10
-5
), aby stopień dysocjacji kwasu
podwoił się?
10.3-21.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego w roztworze 0,1 molowym, jeżeli przez dodanie pewnej ilości mocnego kwasu
zwiększono w tym roztworze stężenie jonów wodorowych do 0,1 mol/dm
3
. K=1,74
.
10
-5
.
10.3-22.
Przy jakim stężeniu roztworu kwasu octowego stopień dysocjacji osiągnie wartość 95%, jeżeli wiadomo, że stopień
dysocjacji w 0,0949 molowym roztworze kwasu wynosi 1,35%
10.3-23.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego, jeśli w jego wodnym roztworze stężenie niezdysjocjonowanych cząsteczek
wynosi 1,994 mol/dm
3
, natomiast stężenie jonów wodorowych wynosi 0,006mol/dm
3
.
10.3-24.
Oblicz stopień dysocjacji 0,05 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozpuszczony jest w 0,2 molowym roztworze
kwasu solnego. Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1,75
.
10
-5
.
10.3-25.
Obliczyć stopień dysocjacji jedno wodorotlenowej zasady, wiedząc, że jej 0,1-molowy roztwór ma pH=10.
10.3-26.
Oblicz wartość stałej dysocjacji HClO2 jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu w 0,2 molowym roztworze wynosi 4,3*10
-4
.
10.3-27.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego, wiedząc, że w roztworze tego kwasu o stężeniu 0,1 mol/dm
3
pH wynosi 2,9
10.3-28.
Obliczyć zawartość kwasu azotowego(V) (w molach i gramach) w 600cm
3
roztworu o pH=4 i stopniu dysocjacji α=0,8
10.3-29.
300cm
3
0,02-molowego wodnego roztworu pewnego kwasu jednoprotonowego, w którym stopień dysocjacji kwasu wynosił
16,6% zmieszano z 200cm
3
wodnego roztworu tego samego kwasu, ale o stopniu dysocjacji 1,8%. Oblicz stopień dysocjacji w
tak otrzymanym roztworze
10.3-30.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu jednozasadowego o stężeniu 0,1 mol/dm
3
, którego stała dysocjacja równa jest 8,0
.
10
-10
.
10.3-31.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w 1 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego, którego stała dysocjacji wynosi
6,3
.
10
-4
.
10.3-32.
Oblicz stężenie jonów w 0,5 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego jeżeli stopień dysocjacji wynosi 2,5%
10.3-33.
Oblicz pH roztworu kwasu octowego CH3COOH s tężeniu 0,5 mol/dm
3
jeżeli wiesz, że stała dysocjacji jest równa
1,75
.
10-
5
mol/dm
3
.
10.3-34.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu dichlorooctowego w roztworze o stężeniu 0,01 mol/dm
3
, wiedząc że pKa, tego kwasu
wynosi 1,3.
Różne reakcje- 78 -
10.3-35.
Wodny roztwór słabego kwasu jednoprotonowego zawiera 0,2 mola jonów H
+
i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek.
Oblicz stopień dysocjacji tego roztworu.
10.3-36.
Stopień dysocjacji 0,1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1,33%. Oblicz stężenie jonów OH
-
oraz stałą reakcji
dysocjacji.
10.3-37.
Stała dysocjacji (Kz) 0,1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1,8
.
10
-5
. Oblicz stężenie jonów OH
-
oraz stopień
dysocjacji tej zasady.
10.3-38.
10g 10% roztworu NaOH rozcieńczono wodą do 750cm
3
.Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu oraz jego pH.
10.3-39.
Zmieszano 100cm
3
roztworu HCl o stężeniu 0,2mola/dm
3
z 10cm
3
HCl o stężeniu 0,1mola/dm
3
. Obliczyć stężenie molowe
powstałego roztworu oraz pH wszystkich roztworów.
10.3-40.
Jakie jest stężenie molowe jonów wodorotlenowych i pH w 0,2 molowym roztworze amoniaku. Stała dysocjacji amoniaku
Kz=1,8
.
10
-5
.
10.3-41.
21g NH4Cl rozpuszczono w 1 dm
3
roztworu NH4OH o stężeniu 0,21mola/dm
3
. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Stała
dysocjacji amoniaku Kz =1,8
.
10
-5
.
10.3-42.
Który roztwór jest bardziej zasadowy:
a) zawierający 3
.
10
-7
mola/dm
3
jonów H
+

b) zawierający 9
.
10
-9
mola/dm
3
jonów OH
-
.
10.3-43.
Oblicz pKa słabego kwasu jednoprotonowego jeśli roztwór tego kwasu o pH=2 jest zdysocjowany w 36% (o=36%)
10.3-44.
Jakie jest pH roztworu kwasu mrówkowego HCOOH o stężeniu 0,1 mol/dm
3
? pKa =3,8
10.3-45.
Jakie jest nominalne (analityczne) stężenie kwasu jednoprotonowego jeśli jego stopień dysocjacji o=50% a pH=2,2?
10.3-46.
Oblicz pH wody destylowanej (100cm
3
), następnie do 4 zlewek pobrano po 20cm
3
wody. Do pierwszej zlewki dodano 1cm
3

roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do drugiej 5 cm
3
roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do trzeciej 1cm
3

wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M, do czwartej 5 cm
3
roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M. Oblicz pH tych
roztworów.


10.4. Obliczenia na podstawie pH roztworu
W czystej wodzie stężenie jonów wodorowych równe jest stężeniu jonów wodorotlenowych [H
+
]=[OH
-
]=10
-7
mol/dm
3
. Iloczyn
stężeń jonów wodorowych i wodorotlenowych w wodzie jest także stały i wynosi [H
+
][OH
-
]=10
-14
i nazywany jest iloczynem
jonowym wody i oznaczany jako Kw=10
-14
lub pKw=14 (p w chemii oznacza –log).
pH – wykładnik stężenia jonów wodorowych definiowany jest jako pH=-log[H
+
] lub pH=-log[H3O
+
]. W czystej wodzie pH=7
(-log[H
+
]=-log(10
-7
)=7), natomiast dla roztworów kwaśnych pH<7, a dla roztworów zasadowych pH>7. Dla roztworów wodnych
istnieje zależność: pH+pOH=14 (pOH=-log[OH
-
]).
Mocne kwasy (mocne zasady) dysocjują w wodzie całkowicie:
HR → H
+
+ R
-

(MeOH → Me
+
+ OH
-
)
Dlatego stężenie molowe jonów wodorowych (wodorotlenowych) równe jest stężeniu molowemu kwasu (zasady): [H
+
]=CHR
([OH
-
]=CMeOH). pH dla kwsu pH=-log[H
+
]=-log(CHR). Natomiast dla zasady pOH=-log[OH
-
]=-log(CMeOH), oraz pH=14-pOH.
Różne reakcje10.4-1.
Ile i jakich gramojonów trzeba dodać do 1dm
3
roztworu o pH=2 by uzyskać roztwór o pH=4.
10.4-2.
Ile g NaOH musi zawierać 1 dm
3
roztworu aby jego pH wynosiło 12?
10.4-3.
Oblicz pH 0,10 molowego roztworu wodnego NH4Cl. Stała dysocjacji kwasowej dla NH4
+
Ka= 5,6
.
10
-10

10.4-4.
Jednoprotonowy kwas znajduje się w roztworze wodnym o pH=3. Kwas jest zdysocjowany w 46%. Oblicz pKa dla tego
kwasu.
10.4-5.
Jaką objętość 0,1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm
3
0,01-molowego roztworu H2SO4, aby pH roztworu
osiągneło wartość 7?
10.4-6.
Oblicz pH 0,01-molowego roztworu zasady sodowej.
10.4-7.
Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0,2 molowym roztworze kwasu zdysocjowanego w 78%
10.4-8.
Wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0,15molowym roztworze kwasu octowego wynosi 2,79. Obliczyć wartość stałej
dysocjacji kwasu octowego.
10.4-9.
Rozcieńczono 7,5 ml 6M jednozasadowego kwasu do końcowej objętości 150 ml. pH tak otrzymanego roztworu wynosi
3,06. Oblicz stężenie rozcieńczonego kwasu, stężenie jonów wodorowych i wyznacz stopień dysocjacji kwasu w
rozcieńczonym roztworze.
10.4-10.
Obliczyć pH roztworu kwasu azotowego(III) (azotawego) (K=2
.
10
-4
) o stężeniu:
a) 0,1 mol/dm
3
,
b) 0,01 mol/dm
3
.
10.4-11.
Obliczyć pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 0,05 g NaOH w 0,5dm
3
wody.
10.4-12.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu azotowego(lII) (azotawego), wiedząc, że jego roztwór o pH=2 ma stopień dysocjacji 2%.
10.4-13.
Jaki odczyn będzie miał roztwór otrzymany po zmieszaniu roztworu zawierającego 2 mole kwasu siarkowego(VI) z
roztworem zawierającym 2 mole wodorotlenku sodu?
10.4-14.
Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych, aby pH:
a) wzrosło o 1,
b) zmalało o 1?
10.4-15.
Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody. Czy spowoduje to zmianę odczynu wody?
10.4-16.
Obliczyć wartość pOH roztworu, którego pH=1.

Różne reakcje- 80 -
10.4-17.
Obliczyć wartości pH podanych roztworów, przyjmując o=100%:
a) kwasu solnego o stężeniu 0,05 mol/dm
3

b) NaOH o stężeniu 1 mol/dm
3

10.4-18.
Jaką objętość 0,1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm
3
0,01-molowego roztworu H2SO4 aby pH roztworu
osiągnęło wartość 7?
10.4-19.
O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0,01 mola NaOH do 1dm
3
wody?
10.4-20.
Oblicz pH roztworu, którego stężenie kationów wodorowych wynosi 0,0001mol/dm
3
.
10.4-21.
Jakie jest stężenie amoniaku, jeżeli jego pH=11,2 a stała dysocjacji K=1,75
.
10
-5
?
10.4-22.
Do zobojętnienia 15,0 cm
3
roztworu NaOH zużyto 25,35cm
3
0,1010M kwasu solnego. Obliczyć stężenie NaOH, pH kwasu
solnego i wodorotlenku sodu.
10.4-23.
Stężenia molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące:
a) [OH
-
]=10
-4
,
b) [OH
-
]=10
-6
.
W którym roztworze jest większe stężenie jonów H
+
, a w którym wyższe pH roztworu?
10.4-24.
Obliczyć pH roztworu uzyskanego przez zmieszanie 250cm
3
0,2-molowego HCl i 440cm
3
0,1-molowego NaOH.
10.4-25.
Oblicz pH roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,015 mol/dm
3
.
10.4-26.
Oblicz pH 0,01molowego roztworu kwasu octowego, dla którego pKa=4,8
10.4-27.
Oblicz jakie jest pH roztworu zawierającego jony wodorotlenowe o stężeniu 10
-11
. Określ odczyn roztworu
10.4-28.
Do 35 cm
3
0,20 M HCl dodano 1,2 cm
3
0,20 M KOH. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Założyć addytywność objętości.
10.4-29.
Obliczyć pH roztworu otrzymanego w wyniku reakcji 0,250 dm
3
3,10% roztworu HNO3 o gęstości 1,015 g/cm
3
z 1,60 g Ca.
Zaniedbać zmianę objętości roztworu.
M(Ca) – 40,01 M(HNO3) – 63,015
10.4-30.
Oblicz pH wiedząc że pKa kwasu octowego wynosi pKa= 4,76, jego stężenie 99% i przelano 0,6 cm
3
do kolby o pojemności
100 cm
3
po czym dopełniono wodą.
10.4-31.
Zmieszano 100cm
3
kwasu solnego o pH=4 z 50cm
3
zasady sodowej o pH=11. Jaki jest odczyn powstałego roztworu?
10.4-32.
Zasada MeOH ma w roztworze stężenie 0,0051 [mol/dm
3
]. Przy jakiej wartości stopnia dysocjacji α (w %) wartość pH w tym
roztworze będzie wynosić 9.3 ?
10.4-33.
Do 0,05 mola HNO2 w 1 dm
3
dodano 5g KOH. Oblicz pH końcowe, jeżeli Ka HNO2 wynosi 1,99
.
10
-5
.
Różne reakcje


10.4-34.
Siarkę przeprowadzono w dwóch etapach w tlenek siarki(VI) zużywając łącznie 1,68 dm
3
tlenu (warunki normalne).
Uzyskany tlenek rozpuszczono całkowicie w wodzie (założenia na potrzeby zadania) otrzymując 1000cm
3
roztworu. Obliczyć
pH tego roztworu zakładając całkowitą dysocjację kwasu.
10.4-35.
Jakie formy jonowe wystąpią w wodnym roztworze seryny, którego pH wynosi pH=7,9, a kolejne stałe dysocjacji seryny
wynoszą: pK1=2,2 pK2=8,9. Jakie będą proporcje stężeń tych form?
10.4-36.
Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/l dodano 100ml roztworu 0,2 mol/l zasady potasowej. Jakie jest pH
roztworu?
10.4-37.
Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/l dodano 100ml roztworu 0,2 mol/l zasady potasowej. Jakie jest pH
roztworu?
10.4-38.
50cm
3
2M roztworu CH3COOH zmiareczkowano w 90% 3,5M roztworem NaOH. Oblicz pH roztworu.10.5. Roztwory buforowe
Buforem nazywamy roztwór słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą, lub roztwór słabej zasady i soli tej zasady z
mocnym kwasem. Buforem może również być roztwór soli kwasu wielozasadowego i wodorosoli np.:
a) roztwór CH3COOH i CH3COONa lub
b) roztwór NH3 i NH4Cl lub
c) roztwór Na3PO4 i Na2HPO4.
W roztworze takim ustala się stan równowagi dla słabego elektrolitu (słaby kwas lub słaba zasada):
a) CH3COOH CH3COO
-
+ H
+
, czyli
3
a
3
[CH COO ][H ]
K
[CH COOH]
÷ +
= .
Stężenie [CH3COO
-
] równe jest praktycznie stężeniu soli, Cs: [CH3COO
-
]=Cs, natomiast stężenie [CH3COOH], bez większego
błędu równe jest stężeniu kwasu, Ck: [CH3COOH]=Ck.
Dla stałej równowagi możemy zatem zapisać:
s
a
k
C [H ]
K
C
+
= , czyli [H
+
]=Ka
.
Ck/Cs. Pamiętając, że pH=-log[H
+
], możemy zapisać:
pH=pKa-log(Ck)+ log(Cs), czyli
s
a
k
C
pH pK log
C
= +
Ostatnie wyrażenie otrzymamy z definicji logarytmów: log(A)-log(B)=log(A/B)
b) W przypadku roztworu słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem postępujemy podobnie. W roztworze ustala się
równowaga dla słabego elektrolitu:
NH3 + H2O NH4
+
+ OH
-
, dla której możemy zapisać stałą równowagi:
4
b
3
[NH ][OH ]
K
[NH ]
+ ÷
= .
Jony amonowe pochodzą praktycznie z dysocjacji soli, więc [NH4
+
]=Cs, natomiast stężenie amoniaku równe jest stężeniu
zasaday: [NH3]=Cz. Wzór na stałą dysocjacji przyjmie postać:
s
b
z
C [OH ]
K
C
÷
= . Stężenie jonów wodorotlenowych w roztworze
jest równe: [OH
-
]=KbCz/Cs. Wiemy, że w roztworze wodnym [H
+
][OH
-
]=Kw=1O
-14
, czyli [H
+
]=10
-14
/[OH
-
]. Podstawiając w ostatnim
wzorze za stężenie jonów wodorotlenowych wartość : [OH
-
]=KbCz/Cs otrzymamy:
14 14
s
b z
b z
s
C 10 10
[H ]
K C
K C
C
÷ ÷
+
·
= =
·
·
. Logarytmując
obustronnie otrzymamy (w chemii literą p oznaczamy –log): pH=14-log(Cs)-pKb+log(Cz). Po uporządkowaniu wyrażenia na
wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) otrzymamy:
z
b
s
C
pH 14 pK log
C
= ÷ +
Często dla słabych zasad w tablicach podawana jest kwasowa stała dysocjacji dla sprzężonego kwasu z zasadą Ka
(lub pKa). Dla roztworów wodnych prawdziwa jest zależność dla sprzężonych kwasów/zasad: pKb=14-pKb (lub pKa=14-pKb).
Różne reakcje- 82 -
Dla buforu zasadowego możemy więc zapisać:
z
a
s
C
pH pK log
C
= + gdzie pKa jest stałą dysocjacji kwasowej sprzężonego
kwasu z zasadą.

10.5-1.
W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2 mol/l roztwór octanu sodu z 300mL 0,2 mol/L roztworu kwasu
octowego, aby otrzymać roztwór o pH=4,95 jeśli Ka=1,8
.
10
-5
.
10.5-2.
Do roztworu o objętości 1dm
3
i zawierającego 1mol wodorotlenku amonowego i 0,35mola chlorku amonowego dodano 4,9g
czystego kwasu siarkowego(VI). Obliczyć pH otrzymanego roztworu wiedząc, że stała dysocjacji zasady amonowej wynosi
1,75
.
10
-5
mol/dm
3
.
10.5-3.
Ile wynosi pH buforu powstałego ze zmieszania 500cm
3
0,2M roztworu CH3COOH i 500cm
3
0,2M roztworu CH3COONa?
KCH
3
COOH=1,86
.
10
-5

10.5-4.
Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c= 25% NH3, d=0,91g/cm
3
) należy dodać do 10g chlorku amonu,
aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1dm
3
roztworu o pH=9,9.
10.5-5.
Ile gramów chlorku amonu należy dodać do 600cm
3
0,4 molowego roztworu wodorotlenku amonu aby jego pH wyniosło
10,8 (KB=1,8
.
10
-5
)
10.5-6.
Wyjaśnij jak przesunie się położenie równowagi reakcji dysocjacji amoniaku po dodaniu do niego roztworu chlorku amonu,
jaki roztwór otrzymamy?
10.5-7.
Oblicz pH amonowego roztworu buforowego, w którym stężenie jonów amonowych wynosi 0,2 mol/dm
3
, a stężenie
amoniaku 0,3 mol/dm
3
, wiedząc, że pKa, jonu amonowego wynosi 9,2.
10.5-8.
Czy można otrzymać roztwór buforowy ze 100cm
3
kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm
3
oraz 100cm
3
CH3COONa o
stężeniu 0,1mol/dm
3
?

10.5-9.
Oblicz jak zmieni się stężenie jonów H
+
w roztworze, jeżeli do 100 cm
3
roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,1 mol/dm
3

dodano 20 cm
3
roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol/dm
3
.
Stała dysocjacji kwasu 1,8
.
10
-5
.
10.5-10.
Ile g KOH należy dodać do 654 cm
3
roztworu HN3 o stęż. 0,1 mol/dm
3
, tak aby uzyskać roztwór buforowy o pH=5?
KHN3=2,0
.
10
-5
MKOH=56,10g/mol.
10.5-11.
Oblicz pH buforu otrzymanego przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm
3
kwasu o stężeniu
0,1M i 10 cm
3
soli tego kwasu o stężeniu 0,1M, oraz pH:
a) po dodaniu 1cm
3
0,1M roztworu HCl
b) po dodaniu 5cm
3
0,1M roztworu HCl
c) po dodaniu 1cm
3
0,1M roztworu NaOH
d) po dodaniu 5cm
3
0,1M roztworu NaOH
e) oraz po dodaniu 20 cm
3
wody
10.5-12.
Sporządzono bufor przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm
3
kwasu o stężeniu 0,1M i 10 cm
3

soli tego kwasu o stężeniu 0,1M. Otrzymany roztwór buforowy podzielono na pięć równych części. Do pierwszej dodano 1cm
3

roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do drugiej 5cm
3
roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do trzeciej 1cm
3

Różne reakcje


wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M, do czwartej 5cm
3
roztworu wodorotlenku sodu stężeniu 0,1M. Do piątej części dodano
20cm
3
wody destylowanej. Obliczyć pH.
10.5-13.
Sporządzono 100 cm
3
buforu octanowego (25cm
3
0,1M CH3COOH + 75cm
3
0,1M CH3COONa). Otrzymany bufor
podzielono na 5 części i rozlano do pięciu zlewek, po 20 cm
3
do każdej. Do pierwszej dodano 1cm
3
0,1M HCl; do drugiej 5cm
3

0,1M HCl; do trzeciej 1cm
3
0,1M NaOH; do czwartej 5cm
3
0,1M NaOH; do piątej 20 cm
3
wody destylowanej. Należy obliczyć
pH całego buforu (100 cm
3
), następnie pH w każdej z pięciu zlewek.
10.5-14.
Oblicz pH buforu amonowego o składzie: 10cm
3
NH3 o stężeniu 0,4mol/dm
3
i 100cm
3
NH4Cl o stężeniu 0,4mol/dm
3
.
Kb=1,76
.
10
-5
.
10.5-15.
Obliczyć pH roztworu, jeżeli zmieszano 1 molowy roztwór HNO3 z 2 molowym HCOOK w stosunku 3:5.10.6. Iloczyn rozpuszczalności
Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w niej całkowicie (oczywiście mamy na myśli stężenia rzędu
0,1-1mol/dm
3
). W przypadku soli, roztwory ich są mocnymi elektrolitami i przyjmuje się, że są one całkowicie zdysocjowane na
jony: NaCl → Na
+
+ Cl
-

Dla soli reakcja dysocjacji jest nieodwracalna, co oznaczamy strzałką pojedynczą, skierowaną w stronę produktów. W
przypadku soli słabo rozpuszczalnej dysocjacja tych substancji również jest całkowita (zachodzi w 100%), ale pomiędzy jonami
w roztworze, a nierozpuszczalnym osadem ustala się stan równowagi: osad rozpuszcza się i w tym samym momencie
odpowiednie jony łączą się tworząc osad soli. Ustala się stan równowagi dynamicznej, co w równaniu reakcji oznaczamy
dwoma strzałkami skierowanymi w przeciwne strony:
AgCl Ag
+
+ Cl
-

Oczywiście dla reakcji równowagowej możemy zapisać wzór na stałą równowagi:
[Ag ][Cl ]
K
[AgCl]
+ ÷
=
. Stężenie nierozpuszczonego
osadu jest stałe, można więc pozbyć się mianownika: K[AgCl]=[[Ag
+
][Cl
-
]. Iloczyn K[AgCl] nosi nazwę iloczynu
rozpuszczalności, dla każdej soli przyjmuje inną, stałą wartość (stała równowagi pomnożona przez stałą wartość stężenia).
Iloczyn ten oznaczany jest literą L lub IR, czyli: IR=[Ag
+
][Cl
-
]. Oczywiście z równania dysocjacji:
AgCl Ag
+
+ Cl
-

wynika, że [Ag
+
]=[Cl
-
], czyli dla iloczynu rozpuszczalności możemy zapisać: IR=[Ag
+
]
2
, oraz
R
[Ag ] I
+
=
.
W przypadku soli o innym składzie postępujemy podobnie, czyli zaczynamy od napisania równania reakcji dysocjacji soli,
np. dla Ag2S:
Ag2S 2Ag
+
+ S
2-

Z równania reakcji dysocjacji widzimy, że po rozpuszczeniu x moli siarczku srebra, Ag2S, w 1 dm
3
wody, powstaje x moli [S
2-
],
z równania reakcji dysocjacji widzimy, że powstaną również jony srebra(I) w ilości [Ag
+
]=2x. Wzór na iloczyn rozpuszczalności
IR=[Ag
+
]
2
[S
2-
], czyli IR=(2x)
2
x=4x
3
, oraz R
3
I
x
4
=
.
Przy zadaniach na iloczyn rozpuszczalności ważne jest, że nierozpuszczalny osad soli AnBm wytrąci się tylko wtedy, gdy
[A]
n
[B]
m
będzie większe od IR.

10.6-1.
Oblicz iloczyn rozpuszczalności FeS wiedząc ze jego roztwór nasycony w T=298 K ma stężenie 6,1
.
10
-1
mol/dm
3

10.6-2.
Ile gramów AgBr może rozpuścić się w 15 dm
3
wody?
10.6-3.
Iloczyn rozpuszczalności CuS wynosi 10
-34
. Jaka jest rozpuszczalność tej soli w mol/L?
10.6-4.
Przeprowadź obliczenia i odpowiedz, czy po zmieszaniu równych objętości roztworu CaCl2 o stężeniu 0,05mol/dm
3
i
roztworu Na2SO4 o stężeniu 0,05mol/dm
3
wytrąci się osad CaSO4 (iloczyn rozpuszczalności K=4,93
.
10
-5
)
Różne reakcje- 84 -
10.6-5.
Obliczyć rozpuszczalność Ca3(PO4)2 (IR Ca3(PO4)2=2
.
10
-29
) w czystej wodzie i w środowisku wspólnego jonu z CaCl2 o
stężeniu 0,01 mol/dm
3
.
10.6-6.
Iloczyn rozpuszczalności jodanu(V) ołowiu(II) wynosi 3,2
.
10
-14
. Jaka jest rozpuszczalność tej soli wyrażona w molach na
litr?
10.6-7.
Czy wytrąci się osad, jeśli 50 cm
3
roztworu Ca(NO3)2 o stężeniu 5
.
10
-4
mol/dm
3
zamiesza się z 50cm
3
roztworu NaF o
stężeniu 2
.
10
-4
mol/dm
3
? Iloczyn rozpuszczalności CaF2 wynosi 1,7
.
10
-10
.
10.6-8.
Ile razy zmniejszy się rozpuszczalność BaCO3 w roztworze BaCl2 o stężeniu 0,01 mol/dm
3
? KSOBaCO3 = 8
.
10
-9
.
10.6-9.
Do 90 ml roztworu zawierającego 6,35
.
10
-2
mg jonów I
-
dodano 10 ml nasyconego roztworu AgCl. Obliczyć czy wytrąci się
osad AgI. IRAgI= 8,3
.
10
-17
;IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-10.
Ile g jonów Ag
+
zawiera 1500 ml nasyconego roztworu AgCl: IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-11.
W jakiej ilości wody rozpuści się 1,5 g AgCl: IRAgCl= 1,78
.
10
-10
.
10.6-12.
Ile cm
3
0,01 molowego roztworu wodorotlenku sodu należy dodać do 150cm
3
nasyconego roztworu Cd(OH)2 tak aby
rozpuszczalność wodorotlenku kadmu zmalała 50-krotnie IrCd(OH)2=2,8
.
10
-14
.
10.6-13.
Do 150 cm
3
roztworu BaCl2 o stężeniu 0,1M dodano 75cm
3
roztworu NaF o stężeniu 0,4M i uzupełniono wodą do objętości
250 cm
3
. Jaka jest masa jonów F
-
w osadzie BaF2 wytworzonym w tym roztworze? IRBaF2=1,1
.
10
-6
.
10.6-14.
Iloczyn rozpuszczalności AgCl=1
.
10
-10
. Policz stężenie jonów Ag
+
w roztworze wodnym, oraz stężenie jonów Ag
+
w
roztworze 0,1M NaCl. Co się stanie z iloczynem rozpuszczalności, gdy do AgCl dodajemy 0,1M roztwór Na2SO4?
10.6-15.
Jak zmieni się wartość iloczynu rozpuszczalności chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody
destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić
10.6-16.
Jak zmieni się rozpuszczalność chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu
chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić.
10.6-17.
Jaka jest rozpuszczalność (w g/dm
3
) Ag2CO3 jeśli wiadomo, że wartość pKSO tej soli wynosi 11,1?Reakcje redoks


11. Reakcje redoks

11.1. Utleniacz i reduktor, stopień utlenienia

11.1-1.
Dokończyć reakcje, które zachodzą i wskaż utleniacz:
a) Ag + HNO3 
b) Ag + Sn(NO3)2 
c) AgNO3 + Sn(NO3)2 
d) Sn(NO3)4 + H2 
e) AgNO3 + Fe 
11.1-2.
W związkach tlenowych chlor może występować na dodatnich stopniach utlenienia. Określ stopnie utlenienia chloru w
podanych związkach:
a) NaClO2 b) Ca(ClO4)2 c) KClO3 d) HClO.
11.1-3.
Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w związkach:
a) H2SO4, H2SO3, H3PO4, H2S, HCl, HClO, HClO3
b) Na2SO4, K2SO3, P2O5, Na2S, KCl, HClO4, NaClO3
c) NH3, N2O, NO, SO2, SO3, P2O3, NH4Cl
11.1-4.
Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w następujących jonach:
a) SO4
2-
, MnO4
-
, ClO4
-
, CO3
2-

b) AsO2
-
, AsO3
3-
, MnO3
2-
, H2PO4
-

11.1-5.
Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks? Wskazać dezelektronator i elektronator (utleniacz i reduktor)
1) H2SO4 + Mg  MgSO4 + H2
2) FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl
3) Zn + Pb(NO3)2  Pb + Zn(NO3)2
4) AlCl3 + 3NH3aq  Al(OH)3 + 3NH4Cl
5) Hg(NO3)2 + 2NaOH  HgO + 2NaNO3 + H2O
6) 2F2 + 2H2O  4HF + O2
7) As2O3 + 6NaOH  2Na3AsO3 + 3H2O
11.1-6.
Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij, dokonując odpowiednich obliczeń stopni utlenienia
pierwiastków. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i reduktor oraz procesy utleniania i redukcji. Pamiętaj o wyrównaniu
współczynników stechiometrycznych.
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
FeO + C → Fe + CO2

Reakcje redoks- 86 -
11.2. Dobór współczynników reakcji

11.2-1.
Napisz bilans elektronowy reakcji
Cu + stężony HNO3 oraz
Cu + rozcieńczony HNO3
11.2-2.
Napisz reakcje srebra z kwasem siarkowym (VI) i przedstaw bilans elektronowy.
11.2-3.
Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych:
a) PbO2 + HCl  PbCl2 + Cl2 + H2O
b) ZnS + O2  ZnO + SO2
c) Pb + H3PO4  Pb3(PO4)2 + H2
d) HClO4 + H2SO3  HCl + H2SO4
e) SnCl2 + HgCl2  SnCl4 + Hg
f) S + HNO3  H2SO4 + NO
g) BiCl3 + SnCl2  Bi + SnCl4
11.2-4.
Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych:
a) Hg + HNO3  Hg(NO3)2 + NO + H2O
b) HNO3 + HI  NO2 + HIO3 + H2O
c) Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O
d) As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO
e) P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO
f) As
2
O
3
+ HNO
3
+ H
2
O  H
3
AsO
4
+ N
2
O
3

g) AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 + H2O
11.2-5.
W niżej podanych równaniach chemicznych dobrać współczynniki:
a) Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
b) Br2 + HClO + H2O  HBrO3 + HCl
c) HClO3 + HCl  Cl2 + H2O
d) CuS + HNO3  CuO + S + NO + H2O
e) HI + H2SO4  I2 + H2S + H2O
f) SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4
g) H2SO3 + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl
11.2-6.
Zbilansuj równanie reakcji, wskaż utleniacz i reduktor:
NaNO2+FeSO4+H2SO4  Na2SO4+Fe(SO4)3+NO+H2O
11.2-7.
Uzupełnij współczynniki w poniższej reakcji redoks, zaznacz utleniacz i reduktor oraz reakcję utlenienia i redukcji. Napisz
równanie połówkowe oraz przedstaw formę jonową równania cząsteczkowego: K2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
11.2-8.
Mieszamy ze sobą w stosunku stechiometrycznym sproszkowane żelazo i pył siarkowy, następnie ogrzewamy probówkę.
W rozżarzonej mieszaninie zachodzi łączenie się pierwiastków z utworzeniem niebiesko-czarnego siarczku żelaza(II).
Podaj równanie reakcji syntezy siarczku żelaza(II)
Przedstaw bilans elektronowy tej reakcji
Który pierwiastek jest utleniaczem, a który reduktorem
Który pierwiastek ulega utlenieniu, a który redukcji
11.2-9.
Jaka masa odważki As2S3 utleniana roztworem HNO3 do H2SO4 i HAsO3 przekaże cząsteczkom utleniacza 1 mol
elektronów?
Reakcje redoks


11.2-10.
Uzupełnij współczynniki z poniższej reakcji redoks, zaznacz stopnie utlenienia i redukcji oraz zapisz równania połówkowe,
formę jonową i cząsteczkową równania:
KMnO4 + KNO2 + KOH  K2MnO4 + KNO3+ H2O
11.2-11.
W procesie technologicznym utleniono siarkę kwasem azotowym(V). Podaj przebieg reakcji i ustal współczynniki reakcji
(redox)
11.2-12.
Uzgodnij równanie reakcji i dopisz brakujący reagent:
FeS2 + NO3
-
+ .....  Fe
3+
+ SO4
2-
+ NO + H2O
11.2-13.
Uzupełnij współczynniki w poniższym równaniu reakcji na podstawie bilansu elektronowego. Wskaż utleniacz, reduktor oraz
proces utlenienia reakcji:
KMnO4+HCl  MnCl2+Cl2+KCl+H2O
11.2-14.
Uzupełnij równania reakcji redoks:
1. AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 +H2O
2. K2CO3 + C + N2  KCN + CO
3. As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO
4. CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2
5. F2O + H2O  O2 + HF
11.2-15.
Uzupełnić podane reakcje chemiczne:
NaOH + ClO2 + H2O2  NaClO2 + O2 + H2O
Ca(ClO)2 + H2O2  CaCl2 + O2 + H2O
KI+ O3 + H2O  I2 + KOH + O2
CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2
F2O + H2O  O2 + HF
11.2-16.
Obliczyć współczynniki w niżej podanych reakcjach jonowych
Sn
2+
+ Hg
2+
 Sn
4+
+ Hg2
2+

S
2-
+ I2  S + I
-

S
2-
+ SO3
2-
+ H
+
 S + H2O
NO2
-
+ I
-
+ H
+
 NO + I2 + H2O
11.2-17.
Ułożyć równania reakcji (i dobrać współczynniki):
a) w reakcji kwasu azotowego(V) o średnim stężeniu z miedzią tworzy się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu.
b) podczas działania kwasu azotowego(V) na rtęć powstaje sól rtęci dwuwartościowej i wydziela się bezbarwny gaz
brunatniejący na powietrzu
c) w reakcji cynku ze stężonym kwasem azotowym(V) wydziela się tlenek azotu(I) (N2O).
11.2-18.
Dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach:
a) Cr2O7
2-
+ 3CH3OH + H
+
→ Cr
3+
+ HCHO + H2O
b) Cr2O7
2-
+ CH3CH2OH + H
+
→ Cr
3+
+ CH3CHO + H2O
c) KMnO4 + H2C=CH2 + H2O → HO-CH2-CH2-OH + KOH + MnO2
d) KMnO4 + H2C=CH2 + H2SO4 → HO-CH2-CH2-OH + MnSO4 + K2SO4
11.2-19.
Stężony roztwór kwasu azotowego(V) ma tak silne właściwości utleniające, że zanurzony w nim rozżarzony kawałek siarki
zapala się. Zachodzi wówczas reakcja opisana schematem HNO3+ S → H2O+NO+SO2. Ułóż bilans elektronowy, dobierz
współczynniki w równaniu reakcji, a następnie, wskaz utleniacz reduktor.


Reakcje redoks- 88 -
12. Układ okresowy pierwiastków

12.1. Różne reakcje
12.1-1.
Jaki powinien być wzór tlenku na najwyższym stopniu utlenienia: jodu, bizmutu, selenu, boru, cezu i cyny?
12.1-2.
Pierwiastek E tworzy jodek o wzorze EI3 i chlorek o wzorze ECl3. Z 0,85g jodku w reakcji
2EI3 + 3Cl2 → 2ECl3 + 3I2
otrzymano 0,38g chlorku.
a) Oblicz masę atomową pierwiastka E
b) Napisz nazwę i symbol pierwiastka E
12.1-3.
Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 40u. Masa atomowa tlenu 16u. Ustal masę atomową metalu.
12.1-4.
Pewien pierwiastek występuje w dwuzasadowym kwasie tlenowym o masie cząsteczkowej 62 u. Stosunek masy tlenu do
masy wodoru w cząsteczce tego kwasu wynosi 24:1. Jaki to pierwiastek? Napisz wzór tego kwasu.
12.1-5.
Zapisz cząsteczkowo, jonowo i w sposób skrócony równania:
a) reakcji zobojętniania kwasu siarkowego(VI) wodorotlenkiem potasu
b) reakcji między azotanem V srebra a chlorkiem sodu: zaznacz wytrącający się osad.
12.1-6.
Oblicz wartości x i y. Odczytaj równania reakcji:
a) PbxOy + 4H2 → 3Pb+4H2O
b) 2CrхOу+3C → 2Cr+3CO₂
12.2. Litowce


12.3. Berylowce

12.3-1.
Określ charakter chemiczny tlenku magnezu i tlenku fosforu(V). Napisz reakcje, jakim ulegają te tlenki.
12.3-2.
Napisz dwie reakcje otrzymywania tlenku wapnia.


12.4. BorowceUkład okresowy pierwiastków


12.5. Węglowce

12.5-1.
W reakcji pary wodnej z 10
3
kg rozżarzonego koksu, zawierającego 90% węgla, otrzymano 1600m³ wodoru (`warunki
normalne). Obliczyć procentową wydajność reakcji.
12.5-2.
Ułożyć równania reakcji ilustrujące proces wyodrębniania wodoru z gazu syntezowego ( mieszanina H2 + CO )

Reakcje redoks- 90 -
12.5-3.
Wyjaśnić, co oznaczają następujące określenia:
- kwas krzemowy jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie,
- kwas krzemowy jest słabym elektrolitem
- kwas krzemowy jest związkiem nietrwałym,
- sole kwasu krzemowego ulegają hydrolizie.
12.5-4.
W siedmiu probówkach znajdują się roztwory: Na2CO3 (węglan sodu), NaNO3 (azotan sodu), Na2S (siarczek sodu) i NaCl
oraz CO, wodór, CO2. Jak je rozróżnić?
12.5-5.
Wyjaśnić, dlaczego węglany nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych.
12.5-6.
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
C → CO → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2
Przypadku reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać równanie w formie jonowej.
12.5-7.
Na nasycony wodny roztwór siarczanu wapnia podziałano dwutlenkiem węgla i amoniakiem. Jakie produkty powstają w
wyniku reakcji? Napisać jonowo równania reakcji.
12.5-8.
Podczas przepuszczania dwutlenku węgla przez wodę wapienną, najpierw następuje zmętnienie, a następnie jego zanik.
Wyjaśnić te zjawiska równaniami reakcji.
12.5-9.
Jak otrzymać kwas krzemowy z krzemionki? Ułożyć równania reakcji, opisać czynności eksperymentalne, proponując
konkretne ilości potrzebnych substancji (dla roztworów również stężenia) niezbędnych do otrzymania około 0,1 mola produktu.
12.5-10.
Tak zwane szkło zwykłe zawiera 13% tlenku sodu, 11,7% tlenku wapnia i 75,3% dwutlenku krzemu. Ustalić wzór tlenkowy
szkła.
12.5-11.
Krzem można otrzymać, przepuszczając pary fluorku krzemu nad ogrzanym potasem. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć
objętość fluorku krzemu (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 2 moli krzemu.
12.5-12.
Obliczyć objętość 50-procentowego kwasu fluorowodorowego (d=1,5g/cm
3
), potrzebną do przeprowadzenia 6g dwutlenku
krzemu w czterofluorek krzemu.
12.5-13.
5 g dwutlenku krzemu wrzucono do stężonego roztworu, zawierającego 6g kwasu fluorowodorowego. Ile dm3 czterofluorku
krzemu (warunki normalne) wydzieli się podczas doświadczenia?
12.5-14.
Obliczyć, ile dm
3
dwutlenku węgla (warunki normalne) należy wprowadzić do 100cm
3
0,5-molowego roztworu krzemianu
sodu, aby całkowicie wytrącić kwas krzemowy.
12.5-15.
Ile moli dwutlenku węgla można otrzymać z m gramów mieszaniny tlenku węgla i tlenu zawierającej PO procent masowych
tlenu?
12.5-16.
Po wyprażeniu 2g metalu powstało 2,539g tlenku, w którym metal jest na czwartym stopniu utlenienia. Podaj jaki to metal.


Układ okresowy pierwiastków


12.6. Azotowce

12.6-1.
Ustal wzór sumaryczny soli o nazwie azotan(V) magnezu i napisz sześć reakcji otrzymywania tej soli.
12.6-2.
Napisz wzór sumaryczny, strukturalny kwasu fosforowego(V) oraz reakcję otrzymywania tego kwasu z odpowiedniego
tlenku.
Reakcje redoks- 92 -
CHEMIA ORGANICZNA

13. Węglowodory

13.1. Węglowodory nasycone (alkany)

13.1-1.
Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach
normalnych wynosi 1,339 g/dm
3
Narysuj wzór strukturalny tego związku.
13.1-2.
Napisz, który z węglowodorów o wzorach C2H6, C16H34 :
a) ma wiekszą gęstość
b) jest łatwiej zapalny
c) ma wyższą temperaturę wrzenia
13.1-3.
Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru CnH2n+2 zakładając, że produktem spalania jest:
a) dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV)
b) tlenek węgla (tlenek węgla(II)
c) sadza
13.1-4.
Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan, jeżeli mol chloru reaguje z molem propanu?
13.1-5.
Ile trzeciorzędowych atomów wodoru zawiera:
a) izobutan
b) 2-metylobutan
c) neopentan
13.1-6.
Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu, wiedząc, że jej masa cząsteczkowa wynosi 151u.
13.1-7.
Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem solnym lub z wodą. Którą z tych reakcji należy zrealizować, chcąc
otrzymać najwięcej metanu, mając do dyspozycji m gramów węgliku glinu.
13.1-8.
Narysuj wszystkie izomary heksanu, podaj ich nazwy.
13.1-9.
Do spalenia 2,24 dm
3
węglowodoru X zużyto 11,2 dm
3
tlenu i otrzymano 6,72 dm
3
tlenku węgla(IV) oraz wodę. Pomiary
wykonano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Podaj nazwę węglowodoru X.
13.1-10.
Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochloropochodną?
13.1-11.
Po całkowitym spaleniu 7,0 g związku organicznego o masie molowej 42 g/mol otrzymano 11,2 dm
3
ditlenku węgla w
przeliczeniu na warunki normalne, oraz parę wodną, która po skropleniu ważyła 9,0 g. Ustalić wzór elementarny i rzeczywisty
tego związku.
13.1-12.
Na spalenie dwóch objętości pewnego węglowodoru zużyto 7 objętości tlenu i otrzymano 4 objętości CO2 oraz parę wodną.
Ustalić wzór tego węglowodoru jeżeli wszystkie pomiary przeprowadzono w warunkach normalnych.
Węglowodory


13.1-13.
Ułóż równanie reakcji otrzymywania
a) butanu z etanolu korzystając z dowolnych odczynników nieorganicznych
b) 2,2-chloropropanu z 1,2-dibromopropanu.
13.1-14.
Ile moli, dm
3
, gramów tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 342g benzyny zakładając, że jest ona czystym oktanem
(warunki normalne)
13.1-15.
Przyjmując, ze w benzynie na 4 cząsteczki heksanu przypada 1 cząsteczka heptanu i 2 cząsteczki oktanu, oblicz stosunek
liczby cząsteczek CO2 do liczby cząsteczek H2O w produktach całkowitego spalania tej benzyny
13.1-16.
W wyniku spalenia 11,4g alkanu otrzymano 17,92dm
3
CO2 odmierzonego w warunkach normalnych. Ustal wzór
sumaryczny tego węglowodoru, zapisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego oraz wzory strukturalne 5-ciu jego
izomerów.
13.1-17.
Oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru o masie molowej 30g/mol, jeżeli w relacji spalania 1,50g tego związku otrzymano
4,4g CO2 i parę wodną.
13.1-18.
Stosunek mas dwóch kolejnych alkanów w szeregu homologicznym wynosi 1:1.14. Ustal wzory sumaryczne tych alkanów.
13.1-19.
Do spalenia 40 dm
3
mieszaniny metanu i propanu do tlenku węgla(IV) i wody zużyto 170 dm
3
tlenu. Oblicz skład
mieszaniny węglowodorów w procentach objętościowych.
13.1-20.
Obliczyć w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan jeżeli do całkowitego spalenia 7dm
3
tej mieszaniny zużyto
32dm
3
tlenu otrzymując CO2 i parę wodną. Podane objętości odnoszą się do identycznych warunków ciśnienia i temperatury.
13.1-21.
Spalono 0,5 litra pewnego węglowodoru i otrzymano 2dm
3
dwutlenku węgła oraz 2,009g wody. Jeden dm
3

jednochlorowcopochodnej tego węglowodoru posiada masę 4,129g (gęstość chlorowcopochodnej tego węglowodoru w
stosunku do powietrza wynosi 3,19, objętość podano w przeliczeniu na warunki normalne).
a) podaj skład procentowy tego węglowodoru
b) wyprowadź wzór uproszczony tego węglowodoru
c) wyprowadź wzor rzeczywisty
d) czy otrzymany węglowodór posiada izomery?
13.1-22.
W syntezie Wurtza otrzymano 3 alkany. Wiedząc, że dwa z nich to butan i 2,3-dimetylopentan, napisać wzór i podać nazwę
trzeciego węglowodoru.
13.1-23.
10 cm
3
pewnego węglowodoru spalono zużywając 35cm
3
tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 30cm
3

gazu, którego objętość po przepuszczeniu przez wodny roztwór NaOH nie uległa zmianie. Objętość mierzono w temperaturze
295K pod normalnym ciśnieniem. Ustalić wzór węglowodoru.
13.1-24.
Napisz ile izomerów może powstać w wyniku każdej z poniższych reakcji, wiedząc, że gazowe substraty zmieszano w
stosunku objętościowym 1:1
a) propan + Br2 →
b) metylopropan +Cl2 →
c) chloroetan + Cl2 →

Reakcje redoks- 94 -
13.1-25.
Narysuj związek zawierający jeden IV-rzędowy atom węgla, jeden III-rzędowy oraz trzy II-rzędowe atomy węgla. Podaj
liczbę pierwszorzędowych atomów węgla oraz nazwę tego związku. Wiedząc że izomer to związek o tym samym wzorze
sumarycznym a innym strukturalnym, narysuj 2 dowolne izomery tego związku i nazwij je, oraz określ rzędowość atomów
węgla w tych związkach.
13.1-26.
Podaj wzór dowolnego węglowodoru posiadającego jedno wiązanie potrójnie oraz taka samą liczbę atomów wodoru co
związek wyjściowy, a następnie podaj jego nazwę, określ rzędowość atomów węgla i podaj dwa wzory jego izomerów i nazwij
je.
13.1-27.
Napisz reakcje wszystkich powyższych związków z dowolnym fluorowcem, wodą, wodorem cząsteczkowym,
flurowcowodorem, manganianem(VII) potasu. Podaj nazwy powstałych produktów lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi.
13.1-28.
Narysuj wszystkie izomery alkanu o wzorze sumarycznym C7H16 . Podaj nazwy tych izomerów
13.1-29.
Uzgodnij równanie reakcji spalania całkowitego alkanu:
CnH2n+2 + …..O2 → ….CO2 + …..H2O
13.1-30.
Korzystając z rozwiązania z poprzedniego zadania, narysuj wykres ilustrujący zależność między liczbą atomów węgla w
cząsteczce alkanu (oś 0X), a liczbą cząsteczek tlenu potrzebną do spalenia 1 cząsteczki alkanu (oś 0Y). Na wykresie zaznacz
te punkty, które mają sens chemiczny.
13.1-31.
Korzystając z wykresu z poprzedniego zadania odczytaj, ile cząsteczek tlenu potrzeba do spalenia całkowitego:
a) 1 cząsteczki etanu
b) 1 cząsteczki butanu
c) 1 cząsteczki pentanu
d) 1 cząsteczki oktanu
13.1-32.
Napisz reakcję chlorowania 2-metylobutanu i wyjaśnij przyczynę powstawania konkretnych produktów
13.1-33.
Jakie produkty powstają w wyniku monochlorowania 2-metylobutanu? Przedstaw mechanizm tej reakcji.
13.1-34.
Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji chlorowania etanu i propanu. Nazwij wszystkie możliwe produkty
reakcji
13.1-35.
Jakie węglowodory powstają w wyniku reakcji metalicznego sodu z bromometanem oraz mieszaniną bromometanu i
bromoetanu? Napisz równania zachodzących reakcji.
13.1-36.
Ustal wzor tetrachloropochodnej alkanu o masie molowej 168g/mol. Podaj nazwę tego związku.
Węglowodory


13.2. Weglowodory nienasycone (alkeny i alkiny)

13.2-1.
Narysuj wzór polimeru, zawierający trzy mery, który powstaje z CH2=CH-Cl. Podaj nazwę tego polimeru.
13.2-2.
Podać treść i przykłady zastosowania reguł Markownikowa i Zajcewa (zapisując równania reakcji posługując się wzorami
grupowymi).
13.2-3.
Jak stwierdzić, czy badana substancja jest węglikiem glinu czy karbidem?
13.2-4.
Pewien węglowodór, homolog etynu, spalono całkowicie w tlenie, przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą
niż objętość par spalanego węglowodoru. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-5.
Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do szeregu homologicznego alkinów, wiedząc, że zawiera on masowo
11,1% wodoru, a gęstość par tego związku w warunkach normalnych jest rowna 2,41 g/dm
3
.
13.2-6.
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
C C
H
H H
H
C C
Br Br
H
H H
H C C
Br
Br Br
Br
H H
C C H H C C
H
H
H
H
C C H H
H
H
H
H
C C H H C C
Br
H
Br
H
C C
Br
Br Br
Br
H H C C
Br
Br Br
Br
Br Br
?
?
?
?
?
? ?
a)
b)
c)

13.2-7.
Pewien węglowodór reaguje w ciemności z chlorem, w wyniku czego powstaje tetrachloropochodna o masie stanowiącej
455% masy wyjściowego węglowodoru. Ustal wzór strukturalny tego weglowodoru
13.2-8.
250cm
3
mieszaniny propanu i propenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu. Objętość gazu zmniejszyła się do
175cm
3
. Oblicz procentowy skład objętościowy początkowej mieszaniny gazu.
13.2-9.
Stosunek masowy alkenów w szeregu homologicznym wynosi 1:0,89 ustal ich wzory sumaryczne. Czy alkeny różnią się o
masę grupy CH2?
13.2-10.
Napisz stosując wzory półstrukturalne równanie reakcji addycji i równanie reakcji substytucji, których produktem będzie
chloroetan
13.2-11.
Pewien węglowodór nienasycony tworzy, po przepuszczeniu przez wodę bromową, produkt zawierający 85,09% masowych
bromu. Próbka badanego związku daje po spaleniu 1,1g tlenku węgla (IV) i 0,45g wody. Narysuj wzór półstrukturalny i podaj
nazwę tego węglowodoru.

Reakcje redoks- 96 -
13.2-12.
Napisz wzory i podaj nazwy izomerów heksenu i heksynu różniących się położeniem wiązania wielokrotnego.
13.2-13.
Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu, jeżeli do spalenia
4dm
3
dej mieszaniny zużyto 11dm
3
tlenu, otrzymując dwutlenek węgla i parę wodna. Pomiarów objętości dokonano w
temperaturze 291 K pod ciśnieniem 296hPa
13.2-14.
Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 56u. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu
13.2-15.
Dla cząsteczki alkanu, cykloalkanu, alkenu i alkinu zawierających 5 atomów węgla:
a) zapisz ich wzory sumaryczne
b) narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów
c) dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne
d) dla każdego z izomerów określ rodzaj izomerii.
13.2-16.
Zapisz poniższe równania reakcji chemicznych, produktom nadaj nazwy systematyczne i określ typ reakcji:
a) propen + woda
b) propen + wodór
c) propyn + bromowodór
d) propyn +tlen (różna dostepność tlenu)
e) propan + chlor
f) eten + eten
13.2-17.
Dokończ poniższe równania reakcji i podpisz reagenty:
a) CH3-CH=CH2 + Br2 →
b) CH3-CH2-CH3 + O2 →
13.2-18.
Masa podgrzewanego polietylenu na skutek depolimeryzacji zmniejszyła się o 140mg. Oblicz, jaką objętość etenu
otrzymano (warunki normalne)
13.2-19.
Badano reakcję dwóch izomerów C6H10 z bromem. Próbka pierwszego odbarwiła 137cm
3
5% roztworu bromu. Identyczna
próbka drugiego odbarwiła 274cm
3
5%r-ru bromu. Podaj po dwa przykłady związków, które mogą być pierwszym i drugim
izomerem C6H10
13.2-20.
Oblicz procentowy skład masowy i objętościowy mieszaniny C2H2 i C2H4 jeżeli do spalenia 4dm
3
tej mieszaniny zużyto
11dm
3
tlenu otrzymując CO2 i H2O. Pomiarów objętości dokonano w temp 291K pod ciśnieniem 296hPa.
13.2-21.
10cm
3
gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm
3
tlenu i mieszaninę zapalono. Po zakończeniu reakcji i skropleniu pary
wodnej objętość gazów wynosiła 50cm
3
a po przepuszczeniu przez wodny roztwór KOH, zmniejszyła się do 10cm
3
. Wszystkie
objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-22.
40cm
3
pewnego węglowodoru spalono zużywając 180cm
3
tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 120cm
3

gazu, który po przepuszczeniu przez roztwór KOH został całkowicie pochłonięty. Objętości mierzono w tych samych warunkach
ciśnienia i temperatury. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.
13.2-23.
Posługując się wyłącznie wzorami strukturalnymi napisz reakcję przyłączenia wody, bromowodoru i chloru do butenu.
Zastosuj regułę Markownikowa.
13.2-24.
Co to jest izomeria? Napisz wzory sumaryczne i pół strukturalne oraz nazwy systematyczne wszystkich izomerów heksenu.
Węglowodory


13.2-25.
Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwy produktów. Określ typ reakcji chemicznej:
a) C4H10+Cl2 →
b) C3H6 + HBr →
c) C2H2 + Br2 →
d) Benzen + HNO3 →
Równania zapisz w postaci strukturalnej lub półstrukturalnej.
13.2-26.
Wyjaśnij na przykładach różnicę pomiędzy reakcją podstawiania a przyłączania.
13.2-27.
Napisz poniższe reakcje wykorzystując wzory półstrukturalne i podaj nazwy odpowiednich produktów lub substratów:
a) spalanie częściowe 2,2-dimetylopropanu
b) bromowania 2,3- dimetylobut-1-enu
c) otrzymywanie 1,2-dichloroprpopanu w odpowiedniej reakcji addycji
d) otrzymywanie 3-jodo-2,2,3,4,4-pentametylopentanu
13.2-28.
Napisz równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
a) propyn → propen → propan
b) butyn → dichlorobuten → tetrachlorobutan
13.2-29.
Dehydrohalogenacja 2-bromobutanu wodorotlenkiem potasu w alkoholu etylowym daje mieszaninę 2 produktów (alkenów),
tj. but-2-enu i but-1-enu. Który produkt dominuje w mieszaninie poreakcyjnej?
13.2-30.
Narysuj wzór polimeru, zawierający trzy mery, który powstaje z CH2=CH-Cl. Podaj nazwę tego polimeru.
13.2-31.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujace przemiany chemiczne:
CaC
2
H
2
O H
2
/kat.
Br
2 Zn
A B D B

13.2-32.
Wyjaśnij różnice w reakcjach polimeryzacji i polikondensacji, różnice te zilustruj na dowolnie wybranych przykładach.
13.2-33.
Podaj wzor homologu etynu, ktorego 6,02
.
10
23
czasteczek ma mase o 140g większa od 1 mola czasteczek propynu.
13.2-34.
Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego alkanu o 5 atomach węgla, półspalania metanu, spalania całkowitego
alkinu o 10 atomach wodoru cząsteczce.
13.2-35.
Napisz równanie reakcji przyłączania chloru do etynu.
13.2-36.
Napisz równanie reakcji przyłączania wodoru do etenu.
13.2-37.
Ułóż równania reakcji.
etenu z bromem
propynu z chlorem tak aby produktem był związek nasycony.

Reakcje redoks- 98 -
13.3. Węglowodory aromatyczne

13.3-1.
Ułóż równanie reakcji benzenu z chlorem w obecności chlorku żelaza(III) i napisz nazwę produktu oraz jak, nazywa się tego
typu reakcja.
13.3-2.
Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie (podać wzory grupowe, typy reakcji i
nazwy reagentów):
etan  chlorek etylu  eten  etyn  benzen
13.3-3.
Oblicz ile dm
3
tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 885g mieszaniny benzenu i toluenu zmieszanym w stosunku
molowym 1:3.
13.3-4.
Uzupełnij i zbilansuj następujące równania reakcji:
a) …………. + O2 → 3CO2 + 4H2O
b) propan + Br2 (światło) → ………… + ………………. + ………………
c) CH3-CH2-CH=CH2 + HBr →
d) but-2-yn + chlorowodór →
e) toluen + Br2 (światło) →
13.3-5.
Biorąc pod uwagę wpływ skierowujący podstawników napisać równania reakcji sulfonowania:
a) m-chlorotoluenu
b) kwas p-metylobenzoesowego
Określić i nazwać główny(e) produkt(y) tych reakcji.
13.3-6.
Przeprowadzono bromowanie i nitrowanie benzenu na dwa sposoby:
I najpierw bromowanie a następnie nitrowanie powstałego produktu
II najpierw nitrowanie a następnie bromowanie powstałego produktu
Jakie produkty otrzymano w obydwu przypadkach?
13.3-7.
Podaj wzory strukturalne 3 izomerów benzenu nie zawierających pierścienia
13.3-8.
W reakcji chlorowania toluenu w obecności Fe powstaje mieszanina zawierająca 10% masowych o-chlorotoluenu i 90%
wagowych p-chlorotoluenu. Ile moli izomeru orto i ile para otrzymamy, jeżeli do reakcji użyjemy 1 mola toluenu
13.3-9.
W procesie reformingu cząsteczki n-heksanu ulegają przemianie w cząsteczki benzenu. Ułóż równanie reakcji
13.3-10.
W jakim przypadku moment dipolowy izomeru para jest równy 0, a w jakim moment dipolowy izomeru orto jest:
a)mniejszy
b)większy od momentu dipolowego izomeru para
13.3-11.
Na czym polega charakter aromatyczny benzenu.
13.3-12.
Wychodząc z benzenu i dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj sposób otrzymywania m-dinitrobenzenu oraz
kwasu m-bromobenzoesowego.
Alkohole


14. Alkohole

14.1-1.
Podaj mechanizm reakcji dowolnego 3-rzędowego alkoholu z odczynnikiem Lucasa.
14.1-2.
Do podanego schematu ułożyć odpowiednie reakcje chemiczne:
CH
4
Cl
2
KOH
H
2
O
Na H
2
O
A
B C D

14.1-3.
Podaj wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego zawierającego wagowo 64,9% węgla i 13,5% wodoru.
14.1-4.
Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego, jeżeli wiesz, ze do całkowitego spalenia 0,1 mola tego związku
zużyto 16,8 dm
3
tlenu (w warunkach normalnych), otrzymując 10,8 g wody. Podaj wzory półstrukturalne trzech dowolnych
izomerów tego związku oraz ich nazwy
14.1-5.
W miejscu liter A,B,C wstaw odpowiednie wzory strukturalne i nazwy związków chemicznych. Przedstaw równania reakcji
zaznaczone strzałkami.
C H C CH
3
H
2
(niedomiar)
Pt
HCl
KOH
alkohol
H
2
O/H
+
A B
C
D

14.1-6.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany ilustrujące metody otrzymywania etanolu z karbidu, podaj
nazwy związków A, B, D oraz X
CaC
2
A B
D
X
HCl
KOH/H
2
O

14.1-7.
Ustal masę molową i wzór n-alkanolu widząc, że w reakcji 9g tego związku z sodem wydziela się 1,68dm
3
wodoru (warunki
normalne).
14.1-8.
Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać glikol etylenowy mając do dyspozycji octan
etylu i dowolne odczynniki nieorganiczne.
14.1-9.
Zapisz równania reakcji przedstawionych poniższymi schematami:
a) propan → 1-chloropropan →propan-1-ol →propan-1-olan potasu
b) benzen → nitrobenzen → bromonitrobenzen
14.1-10.
Jaki odczyn posiadają wodne roztwory alkoholi i fenoli. Odpowiedź uzasadnij.
14.1-11.
Dla cząsteczki pentanolu:
a)zapisz równanie reakcji spalania
b)zapisz wszelkie możliwe jego izomery wynikające z położenia grupy funkcyjnej(hydroksylowej-OH)
c)dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne i określ ich rzędowość
d)zapisz równania katalitycznego utleniania tych izomerów, dla produktów utlenienia utwórz nazwy systematyczne.
Alkohole- 100 -
14.1-12.
Ułóż wzory i nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C5H11OH Określ rzędowość tych alkoholi oraz napisz
równania reakcji utleniania butan-1-olu i butan-2-olu.
14.1-13.
W wyniku reakcji 1 mola alkenu z 1 molem wody powstał związek o masie molowej o 64,28% większej od masy alkenu.
Podaj wzór tego alkenu.
14.1-14.
W wyniku całkowitego spalenia 4,5g alkoholu polihydroksylowego otrzymano 4,48dm
3
CO2 (odmierzonego w warunkach
normalnych)) i 4,5g wody. Ustal wzór sumaryczny tego alkoholu, jeżeli jego masa molowa wynosi 90g/mol.
14.1-15.
Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego, jeżeli wiesz, że do całkowitego spalenia 0,1mola tego związku
zużyto 16,8dm
3
tlenu (w warunkach normalnych), otrzymując 10,8g wody. Podaj wzory pólstrukturalne trzech dowolnych
izomerów tego związku oraz ich nazwy.
14.1-16.
Zapisz cykl równań, które doprowadzą do otrzymania etanolu z etanu.
14.1-17.
Wyjaśnij dlaczego w wyniku addycji wody do propenu w obecności H2SO4 jako główny produkt powstaje propan-2-ol?
14.1-18.
Wyjaśnij mechanizm reakcji przemiany 2-metylobutan-2-olu w 2-metylobut-2-en
14.1-19.
Wyjaśnij mechanizm przyłączenia alkoholu etylowego do etanalu w środowisku kwaśnym.
14.1-20.
Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji przedstawione na schemacie:
etanol → eten → 1,2-dichloroetan → glikol → glikolan potasu
14.1-21.
Podaj nazwę i ustal rzędowość alkoholi:
C H
3
C
H
CH
3
(CH
2
)
3
CH
2
OH
C H
3
C
CH
3
OH
CH
2
C
CH
3
CH
3
CH
3
C H
3
C
H
OH
(CH
2
)
4
CH
3
a)
b)
c)

14.1-22.
Zapisz reakcje utleniania:
Butan-1-olu
Butan-2-oluAldehydy, ketony


15. Aldehydy, ketony

15.1-1.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany zaznaczone na poniższym schemacie:
C C H H
C H
3
C
H
O
A
H
2
B
HCl
C
KOH/H
2
O
CuO
D

15.1-2.
Tlenkiem srebra podziałano na 2,4 g pewnego alkanalu. Otrzymano 8,94 g metalicznego srebra. Ustal wzór tego alkanalu.
15.1-3.
Oblicz, ile gramów srebra powstanie podczas redukcji 7,5 grama metanalu użytego w próbie Tollensa.
15.1-4.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne:
C H
2
CH CH
2
CH
3
HCl
A
KOH/H
2
O
B
CuO
D

Podaj nazwy związków A, B oraz D.
15.1-5.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przebieg próby Tollensa i próby Trommera dla etanalu (aldehydu octowego).
15.1-6.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne:
CH
2
=CH-CH
2
-CH
3
HCl
A
KOH/H
2
O
B
CuO
D

Podaj nazwy związków A, B, i D.
15.1-7.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: propanal → propanol
Alkohole- 102 -
16. Kwasy karboksylowe

16.1-1.
Zobojętniono 4 g kwasu dikarboksylowego za pomocą 30,8cm
3
2,5 -molowego roztworu NaOH. Podaj wzór strukturalny i
nazwę tego kwasu.
16.1-2.
Reakcja kwasu p-aminobenzoesowego z a) HCl, b) KOH, c) Na2CO3
16.1-3.
W wyniku reakcji 11 g kwasu monokarboksylowego z magnezem otrzymano 1,4 dm
3
wodoru (w warunkach normalne).
Ustalić wzór sumaryczny kwasu.
16.1-4.
Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany ilustrujące trzy różne metody otrzymywania kwasu octowego. Podaj nazwy
związków A, B, X, Y, Z, W oraz związku D.
CaC
2
H
2
O
A
B
D
H
2
O/Hg
2+
CuO
H
2
/Pt HCl KOH/H
2
O
CuO
Y Z
W
2H
2
/Pt
O
2
/kat.
X

16.1-5.
Napisz równania reakcji pozwalające na przeprowadzenie następujących przemian.
a) CH4  CH3-CH3  CH3-CH2-OH  CH3-CH3
b) CH3-CH2-OH  CH2=CH2 CH3-CH3  CH3-CH2-Cl  CH3-COOH
16.1-6.
Napisz cykl reakcji prowadzących od etanu do kwasu octowego(etanowego). Napisz te równania i podaj nazwy wszystkich
zastosowanych związków organicznych.
16.1-7.
Zaproponuj 3 metody otrzymywania (C2H5COO)2Ca, oraz napisz reakcję dysocjacji tej soli.
16.1-8.
Zapisz równania reakcji i nazwij produkty reakcji:
a) kwasu masłowego w wodorotlenkiem magnezu
b) kwasu octowego z tlenkiem wapnia
16.1-9.
Uwodniony kwas organiczny zawierający 2 grupy karboksylowe ma następujący skład procentowy: C: 19,04%, H: 4,77%,
O: 76,19%. Wyprowadzić wzór tego kwasu.
16.1-10.
Podaj wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego, którego masa cząsteczkowa wynosi 130 u.
16.1-11.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: etanol → etanal → kwas octowy
16.1-12.
Ułóż równani reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
metanol → metanal → kwas metanowy → mrówczan wapnia

Kwasy karboksylowe16.1-13.
Ułóż równania reakcji:
a)otrzymywania mrówczanu potasu
b)otrzymywania octanu glinu
16.1-14.
Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym:
a) etanol → etanal → kwas octowy
b) propanal → propanol
16.1-15.
Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Podaj wzór
sumaryczny i nazwę tego kwasu.

Alkohole- 104 -
17. Nitrozwiązki i aminy

17.1-1.
Oblicz masę cynku i roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 36% potrzebnych do zredukowania 0,15 mola
nitrobenzenu.

Tłuszcze i estry


18. Tłuszcze i estry

18.1-1.
5 g kwasu salicylowego poddano reakcji z 7 cm
3
bezwodnika octowego (d=1,08 g/cm
3
) uzyskując 5,1 g aspiryny. Napisz
równanie reakcji i oblicz jej wydajność.
18.1-2.
Z jakiej ilości kwasu salicylowego i bezwodnika octowego należy wyjść aby w reakcji otrzymywania aspiryny zachodzącej z
wydajnością 73% uzyskać 8 g produktu. Napisz równanie zachodzącej reakcji
18.1-3.
10 g mieszaniny salicylanu metylu i benzoesanu metylu hydrolizowano 0,6 dm
3
0,2-molowego roztworu KOH. Hydroliza
przebiegała praktycznie do końca, a nadmiar wodorotlenku zobojętniono 0,2 dm
3
0,1-molowego roztworu kwasu solnego.
Określ skład mieszaniny w procentach masowych i molowych
18.1-4.
W reakcji hydrolizy tłuszczu (glicerydu) otrzymano 128 g kwasu palmitynowego i 71 g kwasu stearynowego. Ustalić wzór
tłuszczu.
18.1-5.
Produktami hydrolizy pewnego estru są: kwas A i alkohol B. Sól wapniowa kwasu A zawiera 30,8 %wapnia, a produktem
utlenienia alkoholu B jest kwas identyczny z kwasem A. Podać wzór grupowy i nazwę tego estru.
18.1-6.
Ułóż schemat przemian, które należy przeprowadzić w celu otrzymania octanu etylu mając do dyspozycji karbid i dowolne
odczynniki nieorganiczne.
18.1-7.
Tłuszcz A to tłuszcz o masie cząsteczkowej równej M=834g/mol. Skład procentowy węgla i tlenu przedstawia się
następująco: %C=ok. 76,26%; %O=ok. 11,51%
Tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzenia, nie odbarwia tez wody bromowej ani roztworu KMnO4
1.Zidentyfikuj tłuszcz A, wykonując niezbędne obliczenia. Zapisz wzór sumaryczny i półstrukturalny tego tłuszczu, nazwij go
2.wyjaśnij jakiej konsystencji jest tłuszcz A.
3.Zapisz reakcje zmydlania tego tłuszczu, mając na uwadze, iż najważniejszym produktem tej reakcji maja być tutaj mydła o
płynnej konsystencji.
4.Dlaczego tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzania?
5.Oblicz ile m
3
tlenu potrzeba, aby w reakcji spalania tego tłuszczu otrzymać 2,5kg H2O.
18.1-8.
W cząsteczce tłuszczu znajdują się jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów: oleinowego, palmitynowego,
linolowego. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. Oblicz, jaką objętość w warunkach
normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując, że reakcja
przebiegnie z 50% wydajnością.
18.1-9.
Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać dioctan glikolu etylowego mając do dyspozycji
etylen i dowolne odczynniki nieorganiczne.
18.1-10.
100g mieszaniny tristearynianu i trioleinianu glicerolu reaguje z 42g jodu. Ile procent masowych trioleinianu glicerolu
zawiera mieszanina ?
18.1-11.
W cząsteczce tłuszczu znajdują się: jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów-oleinowego, palmitynowego,
linolowego. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. Oblicz, jaką objętość w warunkach
normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując, że reakcja
przebiegnie z 50% wydajnością.
18.1-12.
Alkohole- 106 -
Zaproponuj cykl przemian, jakim należy poddać tłuszcze, aby otrzymać nitroglicerynę.
18.1-13.
Mając do dyspozycji toluen i etanol oraz dowolne odczynniki nieorganiczne, zaplanuj (pisząc odpowiednie równania)
sposób otrzymywania kwasu acetylosalicynowego (aspiryny).
18.1-14.
Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych C4H8O2, C5H10O2, oraz
C6H12O2
18.1-15.
Napisz równania reakcji hydrolizy:
a)octanu butylu
b) mrówczanu propylu
18.1-16.
Ułóż równanie alkoholu metylowego z kwasem masłowym. Podaj nazwę produktu reakcji
18.1-17.
Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania:
a) octanu butylu
b) mrówczanu etylu
c) propionianu propylu
18.1-18.
Napisz wzory strukturalne, półstrukturalne i nazwy estrów o wzorach sumarycznych:
a) C2H5COOC4H9
b) C4H9COOC2H5

Aminokwasy i białka


19. Aminokwasy i białka

19.1-1.
Jakie substancje znajdowały się w probówkach I i II, jeżeli po dodaniu kwasu azotowego(V) zawartość probówki I zabarwiła
się na żółto, a po dodaniu jodu zawartość probówki II zabarwiła się na granatowo.
19.1-2.
Białka ulegają procesowi koagulacji odwracalnej (tzw. wysalanie) lub nieodwracalnemu procesowi denaturacji. Jakie
odczynniki powodują każdy z tych procesów?
19.1-3.
Zapisz wzór cząsteczki alaniny. Napisz po dwa równania reakcji typowych dla każdej z grup funkcyjnych zawartych w
aminokwasach.
19.1-4.
Za pomocą odpowiednich równań chemicznych wyjaśnij amfoteryczny charakter alaniny
19.1-5.
Seryna to aminokwas o wzorze C3H7NO3 zapisz w jakiej postaci występuje ten aminokwas w środowisku:
a)Silnie kwaśnym
b)w punkcie izoelektrycznym
c)w silnie zasadowym
19.1-6.
Ułóż równania reakcji Otrzymywania tripeptydu: Met-Gly-Ser
19.1-7.
Narysuj wzór strukturalny dipeptydu alaninoalaniny i zaznacz wiązanie peptydowe
19.1-8.
Ile różnych tetrapeptydow można otrzymać w wyniku kondensacji następujących aminokwasow: glicyna, (Gly), alanina(Ala),
lizyna(Liz), walina (Wal). Zapisz tetrapeptydy stosując ich symbole literowe.


Cukry- 108 -
20. Cukry

20.1-1.
Oblicz stężenie procentowe etanolu, jeżeli fermentacji podano 20% roztwór sacharozy.
20.1-2.
10dm
3
roztworu glukozy poddano fermentacji alkoholowej i otrzymano 224dm
3
tlenku węgla(IV) – (warunki normalne).
Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy.
20.1-3.
Na cząsteczkę amylozy może składać się od 1000 do 4000 połączonych ze sobą w łańcuch pierścieni glukozowych.
Pamiętając, że wiązanie pierścieni w łańcuch następuje miedzy czwartym a pierwszym atomem węgla poprzez atom tlenu,
oblicz przybliżona cząsteczkową masę amylozy, złożonej z 4000 jednostek glukozowych.
20.1-4.
Spalono całkowicie 0,25 mola cząsteczek tetrozy. Jaka jest objętość użytego w tej reakcji tlenu?
20.1-5.
Zakładając, że podczas enzymatycznej hydrolizy amylopektyny, hydrolizie ulegają tylko wiązania glikozydowe 1- 4,
obliczyć, przy założeniu że rozgałęzienie łańcucha poliglikanowgo następuje co 15 jednostek glukozowych jaki % jednostek
glukozowych zostanie uwolnionych od formy wolnej glukozy?Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów


21. Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów

21.1-1.
Napisz wzory strukturalne uproszczone następujących związków:
a) 1,2,2,4-tetrachloro-3-etyloheksan
b) 4-etylo-2,2-dimetylohept-3-en
c) 4,4-dimetylopent-2-yn
d) 1-etylo-3-metylobenzen
e) 2-metylopropan-1-ol
f) o-chlorofenol
21.1-2.
Narysować wzory;
a) wszystkich izomerycznych kwasów C4H8O2
b) wszystkich izomerycznych kwasów hydroksybenzoesowych
c) wszystkich izomerycznych kwasów cykloheksanodikarboksylowych
21.1-3.
Podaj wzory strukturalne związków o nazwach
a) p – nitrofenol
b) pentanal
c) mrówczan fenylu
d) 2-metylobutan-2-ol
e) hydrochinon
Zaklasyfikuj te związki do określonej grupy związków organicznych.
21.1-4.
Napisać wzory strukturalne następujących związków
a) eter etylowowinylowy
b) kwas 4-okso-heksano-1-karboksylowy
c) heptanian potasu
d) heksanodinitryl
21.1-5.
Podaj nazwę związku:
CH
3
CH
2
CH CH CH
3
C H C CH CH
3
Br
C H
3
CH CH
2
CH
3
CH
3

21.1-6.
Narysuj wzory półstrukturalne następujących związków:
2-chloro-3,5-dietylooktan
2-chloro-2,6-dimetylononan
21.1-7.
Podaj nazwy systematyczne następujących związków:
CH
3
CH
Br
CH
C
2
H
5
CH
3
CH
2
Cl
CH
CH
3
CH
Cl
CH
2
CH
3
CH
3
CH CH
3
J
CH
3
CH
CH
3
CH
CH
3
CH
3
CH
2
C
3
H
7
CH
Cl
CH
3
CH
3
C
C H
3
Br
CH
Br
CH
3

21.1-8.
Napisz wzory półstrukturalne związków, do jakiego szeregu homologicznego należy dany związek, podaj wzór ogólny
danego szeregu.
3-jodo-2,2-dimetylopentan,1-buten, 3-metylo-1-butyn, bromobenzen.
Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów- 110 -
21.1-9.
Dla cząsteczek halogenowęglowodorów o następujących nazwach systematycznych narysuj ich wzory strukturalne:
a) 1,4,4-tribromo-5,6,6-trichloro-3-etylo-2,2-dimetyloheptan
b) 4,7-dibromo-2,2-dichloro-5-etylo-6,6-dimetylohept-3-en.
c) 1,6-dibromo-5,5-dichloro-4-etylo-4,6-dimetylohept-2-yn
21.1-10.
Narysuj:
2,4,6 trichlorofenol
1,3 butanodiol
1-hydroksynaftalen
3 buten-2-ol
trifenylometan
21.1-11.
Narysuj wzory strukturalne i półstrukturalne:
a) prop-2-yn
b) 2,4,4-trimetyloheksan
c) 2,2-dimetylopentan
21.1-12.
Podaj wzory i nazwy związków o składzie:
a) C2H7N
b) C3H9N
21.1-13.
Podaj nazwy systematyczne poniższych aminokwasów:
CH
3
CH CH
2
COOH
NH
2
CH
2
CH
2
CH
2
COOH N H
2
CH
2
CH CH
2
COOH
NH
2
C
CH
3
CH
3
CH
3
a)
b)
c)

21.1-14.
Podaj wzór półstrukturalne i strukturalne alkanu który szeregu homologicznym alkanów zajmuje pozycję
a) 3
b) 6
c) 9Wszystkie te zadania (ponad 1100) pochodzą z serwisu Chemia SOS – Pomoc z Chemii. Jeśli chcesz otrzymać do nich odpowiedzi, kliknij w poniższy link, lub skopiuj go do przeglądarki: https://ssl.dotpay.eu/?pid=1H5ZLFNPSEGUA4ZY3X915EUGE892EUWC (cena za odpowiedzi do zadań 15 zł). Po zaksięgowaniu wpłaty na moim koncie otrzymasz odpowiedzi do zadań w formacie pdf. Zobacz próbkę rozwiązanych i wytłumaczonych przeze mnie zadań: odpowiedzi do zadań z chemii

SPIS TREŚĆI
1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE .............................................................................................................. 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA, MASA ATOMU I CZĄSTECZKI ........................................................................... 1 MOL, MASA MOLOWA, LICZNOŚĆ MATERII, LICZBA AVOGADRO ............................................................................... 2 MOL, OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZU ............................................................................................................................... 5 PRAWA GAZOWE ...................................................................................................................................................... 7

BUDOWA ATOMU, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................... 10 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. KONFIGURACJA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW.................................................................................................... 10 BUDOWA CZĄSTECZKI, BUDOWA WIĄZANIA CHEMICZNEGO ................................................................................... 13 HYBRYDYZACJA, GEOMETRIA CZĄSTECZKI, METODA VSEPR ................................................................................ 14 PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ......................................................................................................................................... 15 IZOTOPY ................................................................................................................................................................. 17

3.

STECHIOMETRIA .................................................................................................................................................... 19 3.1. 3.2. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE SKŁADU ILOŚCIOWEGO .................................................................. 19 OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI....................................................................... 22

4.

STECHIOMETRIA REAKCJI ................................................................................................................................. 24 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. OBLICZENIA NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI................................................................................................... 24 WYDAJNOŚĆ REAKCJI ............................................................................................................................................. 31 CHEMIA ORGANICZNA ............................................................................................................................................ 32 USTALANIE SKŁADU MIESZANIN ............................................................................................................................. 34

5.

STĘŻENIA ROZTWORÓW ..................................................................................................................................... 37 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. STĘŻENIE MOLOWE ................................................................................................................................................. 37 STĘŻENIE PROCENTOWE ......................................................................................................................................... 39 ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI ............................................................................................................................ 43 PRZELICZANIE STĘŻEŃ............................................................................................................................................ 45 MIESZANIE ROZTWORÓW ....................................................................................................................................... 46 OBLICZANIE STĘŻENIA ROZTWORU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI ................................................................ 50

6. 7. 8.

TERMOCHEMIA ...................................................................................................................................................... 54 ELEKTROCHEMIA .................................................................................................................................................. 56 RÓWNOWAGA CHEMICZNA ............................................................................................................................... 59 8.1. 8.2. SZYBKOŚĆ REAKCJI ................................................................................................................................................ 59 STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI ................................................................................................................................. 59

9.

RÓŻNE REAKCJE .................................................................................................................................................... 65 9.1. 9.2. 9.3. ZADANIA TEKSTOWE .............................................................................................................................................. 65 SCHEMATY REAKCJI ............................................................................................................................................... 70 PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ ............................................................................................................................ 73 RÓWNOWAGI JONOWE W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW........................................ 74 DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA ........................................................................................................................ 74 HYDROLIZA ........................................................................................................................................................ 75 STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI.............................................................................................................................. 75 OBLICZENIA NA PODSTAWIE PH ROZTWORU ....................................................................................................... 78 ROZTWORY BUFOROWE ...................................................................................................................................... 81 ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI ............................................................................................................................ 83 REAKCJE REDOKS .............................................................................................................................................. 85 UTLENIACZ I REDUKTOR, STOPIEŃ UTLENIENIA .................................................................................................. 85

10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 11. 11.1.

...................................................... 88 RÓŻNE REAKCJE ............................... 15...................................................... 105 AMINOKWASY I BIAŁKA ................................2........ 91 WĘGLOWODORY ..11................................................................................................. 13.......................................................... 13.............................................. 12.............................................................................................................................. 92 WEGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY I ALKINY) ................................................. 16..............6........ 88 LITOWCE ..................................1................................................................................................ 12.... DOBÓR WSPÓŁCZYNNIKÓW REAKCJI ...................................................................................................... 88 BOROWCE ................3............................ 12........ 13............. 88 WĘGLOWCE ............................................2................ 12............................ 12........... 92 WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY) ....................................................................................................................................................................................................................................... 102 NITROZWIĄZKI I AMINY ................ 99 ALDEHYDY.................................................................................................................................................1....................................5...................................................................................................................... 89 AZOTOWCE ...................................................................................................................................... 21............................................................................................ 107 CUKRY .................................................................. 17....................................................................2................ 12........................................ 98 ALKOHOLE ...................................................................................................4... 88 BERYLOWCE ............................................................. 104 TŁUSZCZE I ESTRY .................................................................................. 13...........................3...................................... 12................................................ KETONY .. 19........................... 14................................................................................................. 101 KWASY KARBOKSYLOWE ................................................. 86 UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ................ 109 ....... 20............... 95 WĘGLOWODORY AROMATYCZNE ................................................. 108 NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW I RYSOWANIE WZORÓW .............................................................................................. 18....

Obliczyć masę cząsteczkową: 1) CO.012 4 Be 10. które są ze sobą połączone wiązaniami chemicznymi. 3) Al2O3. Taki zapis oznacza. 4) NaOH. Symbol ten pochodzi od pierwszej lub pierwszej i dalszej litery łacińskiej nazwy pierwiastka (gdy kilka pierwiastków ma nazwy rozpoczynające się od tej samej litery ich symbole. Każda cząsteczka (mol) siarczku sodu składa się z 2 jonów (2 moli) sodu oraz z 1 jonu (1 mola) siaczkowego.1. Zwiazek skladający się z dwóch atomów sodu i jednego atomu tlenu zapiszemy jako Na2O. czyli wymienić wszystkie atomy w określonej kolejności. atomów występujących po tej liczbie: 5Na2S traktujemy jako 5 (Na2S). Siarczan(VI) sodu (Na2SO4) powstał z 2 atomów sodu.1-2. Obliczyć masę atomu ołowiu w gramach. na końcu najbardziej elektroujemne (elektroujemność pierwiastków w układzie okresowym wzrasta od strony lewej do prawej i z dołu do góry). a związek składający się z 10 atomów tlenu i czterech atomów fosforu zapiszemy jako P4O10. natomiast z tlenu i węgla CO (chlor jest bardziej elektroujemny od sodu. Najczęściej o kolejności atomów wymienianych w związku decyduje ich elektroujemność. jeżeli jego atom ma masę 5. 5) Al(OH)3. http://www. -23 Obliczyć masę atomową pierwiastka. że mamy do czynienia z 5 cząsteczkami (5 molami) związku siarczku sodu. M=2 23u+1 32u+4 16u=142u lub 142g/mol.chemia. Cząsteczka związku chemicznego składa się z atomów różnych pierwiastków. jak i potas (mol atomów potasu).1-1.811 5 B liczba atomowa Liczba zapisana przed wzorem (symbolem) nazywana jest współczynnikiem stechiometrycznym i odnosi się do wszystkich .pl -1- . Dlatego związek składający się z sodu i z chloru zapisujemy jako NaCl. Masa cząsteczkowa może być wyrażona w u (junitach) lub w gramach. Na początku wymieniane są atomy najmniej elektroujemne. Np. a tlen od węgla). Obliczenie masy cząsteczkowej związku polega na zsumowaniu mas atomowych atomów (jonów) wchodzących w skład związku. . Ta ostatnia odnosi się do jednego mola związku. 1. Podstawowe pojęcia chemiczne 1. 1. Indeksy stechiometryczne zapisujemy jako indeksy dolne i odnoszą się tylko do pierwiastka za którym są zapisane. . .491 3 Li 9. 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu. Zapisując wzór związku chemicznego musimy podać z ilu i jakich atomów się on składa. 1.sos. 6) H2SO4. masa atomu i cząsteczki W układzie okresowym pierwiastków każdy atom oznaczony jest jedno lub dwuliterowym symbolem. Masy tych atomów odczytujemy z układu okresowego: Na: 23u lub 23g S: 32u lub 32g O: 16u lub 16g . K oznacza atom potasu. poza pierwszym są dwuliterowe): Nazwa łacińska Nazwa polska Symbol Nitrogenium Azot N Chlorum Chlor Cl Aluminium Glin Al Kalium Potas K Natrium Sód Na Argentum Srebro Ag Oxygenium Tlen O Symbole te oznaczają zarówno sam pierwiastek. jak i atom.32 10 g. 2) CO2. masa atomowa 6.Podstawowe pojęcia chemiczne CHEMIA NIEORGANICZNA 1. Czyli mamy do czynienia z 10 jonami (10 molami) jonów sodowych i 5 jonami (5 molami) siaczkowymi.1-3. Krotność (ilość) atomów w cząsteczce związku wskazujemy indeksem stechiometrycznym. Masa atomowa i cząsteczkowa.

Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x: a) P2OX (masa cząsteczkowa 110 u) b) C2HX (masa cząsteczkowa 30 u) c) H4PXO7 (masa cząsteczkowa 178 u) 1.33 10 g innych składników. jeżeli gęstość jej wynosi 13. śrub.1-4.26 razy większej od masy cząsteczkowej tlenku.5 g/cm .1-12. w stosunku 1:2. Jaki to pierwiastek? 1.2. Jaką masę mają 3 mole kwasu siarkowego(VI) (H2SO4)? 1. 1. liczność materii. że wszystkie atomy przereagują ze sobą. jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 132 u? 1. Czy nie lepiej było kupić1000 szt. Gdy reagują ze sobą np. -23 Obliczyć masę cząsteczkową związku wiedząc. 1kg nakrętek i 1kg podkładek do nich: W domu kompletujemy zestaw: śruba + nakrętka i dwie podkładki. że w sklepie kupujemy 1kg śrub. 1000 szt.1-9. Okazuje się. 13 atomów wodoru oraz 2. Wtedy jesteśmy pewni. Z ilu atomów składa się cząsteczka boru.9994u. liczba Avogadro Wyobraźmy sobie. Mol. 23 Obliczyć masę 2 10 cząsteczek dwutlenku węgla (CO2). masa molowa. Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E? a) EO2 (masa cząsteczkowa 44 u) b) E2S3 (masa cząsteczkowa 208 u) c) H2EO4 (masa cząsteczkowa 98 u) 1.1-6. Jednowartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie cząsteczkowej 1. 1.1-14. 1. nakrętek.1-8. że cząsteczka zawiera 9 atomów węgla. -2- .Podstawowe pojęcia chemiczne 1. 1.1-7. oraz 2000 podkładek? Podobnie jest z atomami. 3 3 Obliczyć.1-5. ile atomów znajduje się w 5 cm rtęci. Obliczyć masę cząsteczki Al2O3 w gramach. to najlepiej wziąć pewną ilość jednych atomów i dwukrotnie większą ilość drugich. 1.1-11. oraz pozostało 667 nakrętek i 2667 podkładek. Jaki warunek musi spełniać masa atomowa pierwiastka E.1-10.1-13. . . aby masa cząsteczkowa tlenku E 2O była: a) mniejsza od masy cząsteczkowej tlenku EO2 b) większa od masy cząsteczkowej tlenku EO2 1. Oblicz masę atomu tlenu w gramach wiedząc że masa atomowa tlenu wynosi 15. że udało nam się skompletować 333 komplety.

Obliczyć. Ile cząsteczek zawiera taka dawka? 1. Jedna kropla wody morskiej zawiera ok.2-13. 3 3 Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1.1 mola tlenu cząsteczkowego http://www.2-15.000000000001 g (czyli 10 g) feromonu. który liczy sobie 6. 1. Samiczki wielu insektów wydzielają feromony C19H38O. Ile milimoli wapnia i ile milimoli chloru zawierają 2 milimole chlorku wapnia (CaCl 2)? 1. że krystalizuje on w sieci typu RSC o wartości stałej sieciowej a=409pm. ile moli atomów tlenu zawartych jest w 2 molach kwasu siarkowego(VI) (H 2SO4). by dało się je odmierzyć . Masę 1 mola atomów odnajdziemy w układzie okresowym. śrub.2-4.2-2. 1. Ile moli stanowi 1 dm nadtlenku wodoru? 1. 50 miliardów atomów złota. Mądry sprzedawca zważy jedną śrubkę: m s (lub np.2-7.25g chlorku litu? 1. Która z próbek zawiera więcej atomów? a) mol wodoru czy mol tlenu b) mol wodoru czy mol helu c) milimol SO2 czy milimol SO3 1.2-14.023 10 .mn i podkładką . odważy m=1000 ms . Ile gramów siarczanu(VI) litu należy odważyć by znajdowało się tam tyle samo atomów litu co w 4. m=1000 mn nakrętek. Oczywiście ta liczba atomów ma swoją masę i nie musimy odliczać takiej ilości. jonów. możemy ją odważyć. jednej śrubki). Ile moli glinu i ile moli siarki zawiera 0.2-10. 33 mg. 1.2-9.mp. Następnie zamiast odliczać 1000 śrub. 1. to oczywiście ich ilość musi być bardzo duża.6 mola siarczku glinu (Al 2S3)? 1. a dla 1 mola związku obliczymy sumując masy molowe atomów z uwzględnieniem odpowiednich współczynników stechiometrycznych. jaką liczbę kilomoli stanowi 176 kg siarczku żelaza (FeS).sos. W przykładzie ze śrubkami jest podobnie.2-12.Podstawowe pojęcia chemiczne Z uwagi na to. 23 (odważyć).45 g/cm . Samczyk reaguje po wchłonięciu -12 zaledwie 0. 1. Oblicz ile cząsteczek wody znajduje się w tym naczyniu. ile złota można by uzyskać ze 100 kg wody morskiej. 1.2-3. wartość liczby .2-6. Czy w 7 molach wody jest więcej tlenu niż w 4 molach nadtlenku wodoru (H2O2) 1. b) 1 dm wody.pl -3- .2-1. Obliczyć: a) masę 0. cząsteczek jest 1 mol. 10 sztuk i obliczy masę . W naczyniu znajduje się 72g wody. Ile moli atomów tlenu i ile moli atomów wodoru zawierają 3 mole wody? 1. .023 10 sztuk. oraz m=2000 mp podkładek. 1. Obliczyć. Obliczyć. 3 Obliczyć. Oblicz gęstość srebra wiedząc. podobnie postąpi z nakrętką .2-5. że atomy mają bardzo małe rozmiary.2-11.2-8. jaką liczbę moli stanowi: a) 9 g wody. jeżeli masa 1 kropli wynosi ok. które przyciągają samczyki. 23 Avogadro 6. W chemii taką standardową ilością atomów.chemia.

2-19.2dm amoniaku w warunkach normalnych 1. 1. który stanowi 3% całkowitej masy ciała. 3 W jakiej objętości CO2 znajduje sie taka sama liczba cząstek co w 10 dm amoniaku NH3 w tych samych warunkach fizycznych -4- . 3 Ile atomów zawiera prostopadłościan stalowy d=7. Oblicz masę molową Ca(NO3)2 1. Ile atomów znajduje się w 8 gramach wapnia? 1.2-28. jaka jest w 18.9g/cm . jeśli w procesie suszenia usunięto całkowicie wodę krystalizacyjną. Oblicz ile cząsteczek i moli cząsteczek o wzorze C12H22O11 znajduje się w 1kg tej substancji ? 1. Ile moli sodu zawarte jest w 60 gramach NaOH? 1. 1.5dm roztworu zawierającego 1. Oblicz gdzie jest więcej gramów azotu: w 19g N2O3 czy w 27g N2O5.8g tlenku potasu 1. Kości człowieka zbudowane są głównie z ortofosforanu(V) wapnia.2-23.2-17.2-21. W ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu.2-24. 3 3 Ile moli fruktozy znajduje się w 0.. . 1. Wymiary a=13.2-18.2-27. b=23.Podstawowe pojęcia chemiczne b) liczbę cząsteczek zawartych w 0. Ile atomów znajduje się w 0.2cm. Oblicz.2-25.1 mola tlenu c) jaką liczbę moli stanowi 0. 1.2-16. .36 g tlenu cząsteczkowego 1.2 mola żelaza? 1.7kg fruktozy w 10dm roztworu? 1. Mol jest to.8cm.2-22.c=69. 3 Oblicz ile cząstek znajduje się w 11.2-26.2-29. jaka ilość atomów wapnia zawarta jest w organizmie dziecka o wadze 25kg.2-20..6cm. 1. Ile gram wody odparowano. 58g mieszaniny zawierającej 35% Al2(SO4)3 2H2O i 65% KAl(SO4)2 18H2O poddano suszeniu.

1023 cząsteczek) p=1013hPa T=273K Dlatego w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. jednakowe objętości gazu zawierają jednakowe ilości cząsteczek jest treścią hipotezy Avogadro. o 3 W warunkach standardowych p=1013hPa i w temperaturze T=273K (0 C) każdy mol gazu zajmuje objętość 22. III. 1.3-1.3-5. Zdanie to wypowiedziane trochę w innej kolejności: w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. 1.023.1023 cząsteczek) p=1013hPa T=273K Jeżeli weźmiemy inny gaz.3-3. 1. że w stanie gazowym odległości pomiędzy cząsteczkami gazu są znaczne.96 g/dm . a azot tworzy tlenki.5 m azotu odmierzonego w warunkach normalnych 3 c) 25 cm tlenku węgla (CO) odmierzonego w warunkach normalnych http://www.76 g/dm w warunkach normalnych. 1.3-2. wodoru? 1.pl -5- . Wskazówka: gęstość względem wodoru jest to stosunek masy cząsteczkowej (lub molowej) gazu do masy cząsteczkowej (lub molowej) wodoru. w których jest I. Obliczyć masę: 3 a) 2 dm tlenu odmierzonego w warunkach normalnych 3 b) 0.023.4dm . 3 Obliczyć w gramach masę cząsteczki gazu.chemia.3-4.3.5. że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1. rozmiar cząsteczki gazu nie ma znaczenia: średnia odległość pomiędzy cząsteczkami mol gazu (6. wody. Ściskając (sprężając) gaz powodujemy. ale w porównaniu ze średnią odległością między cząsteczkami. IV i V-wartościowy. Obliczyć masę cząsteczkową gazu. którego gęstość względem wodoru wynosi 8. którego gęstość wynosi 0. taka sama ilość cząsteczek gazu zajmuje identyczną objętość. jego cząsteczki będą miały nieco inne rozmiary.07 g/cm ). Spowodowane jest to tym. Mol. 3 Ustalić wzór sumaryczny tlenku azotu wiedząc. że te odległości się zmniejszają: średnia odległość pomiędzy cząsteczkami mol gazu (6. II.3-6.sos. dwutlenku węgla. Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następujących substancji: tlenu.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. 3 Ile milimoli cząsteczek zawiera 1 cm dowolnego gazu w warunkach normalnych? 1. objętość molowa gazu Gazy charakteryzują się znaczną ściśliwością. 3 siarki (d = 2.

2 dm wodoru odmierzonego w warunkach normalnych 3 b) 5.3-8.3-18. 2) 1 dm wodoru i 1 dm tlenu.8dm siarkowodoru (w warunkach normalnych) 1. jaką liczbę moli stanowi: 3 a) 67. 3) 1 mol wodoru i 1 mol tlenu? 1. umieszczono: 5 g azotu.3-12.3-13. co w 4 cm wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)? 1. c) azotu. 3 Ile cząsteczek znajduje się w 1 cm gazu w warunkach normalnych? 1. d) 4 g N2O. Czy w jednakowych warunkach. w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.2 g wodoru. 1.04 10 cząsteczek amoniaku? 1.6 dm metanu odmierzonego w warunkach normalnych 3 c) 11.3-17.3-9. znajdują się cztery gazy: tlen.3-20.3-19. podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek: 1) 1 g wodoru i 1 g 3 3 tlenu. e) 70 g wodoru? 1. z której można otrzymać 44.3-10. Jaką objętość (w m ) zajmuje ta ilość chloru w warunkach normalnych? 1. azot.3-7. 3 W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów. Oblicz. 5 g tlenku węgla i 5 g etylenu (C2H2). tej samej masie. Obliczyć.2 dm dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych 1. c) 0. Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a) 5 g tlenu.3-21. amoniak i dwutlenek węgla. w jakich się on znajduje. Czy warunki (ciśnienie i temperatura). 3 Butla zawiera 5 kg ciekłego chloru.3-14. co w 1 cm wodoru (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)? 1. w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury.2 g NH3. b) 12 g CO2. Czy objętości tych naczyń są równe? 1. W trzech naczyniach. b) tlenku węgla CO. e) siarkowodoru H 2S. W czterech zbiornikach o tej samej pojemności.3-16.3-22. 3 W naczyniu o pojemności 100 cm umieszczono 0. 3 W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek. Który z tych zbiorników jest najlżejszy? 1. mogą odpowiadać warunkom normalnym? 1.3-15. Obliczyć gęstość w warunkach normalnych: a) tlenu. 3 W ilu dm dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) znajduje się 6 g węgla? 1. 3 Oblicz łączną masę substratów reakcji syntezy. d) wodoru.3-23.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 48g metanu (CH4)? 1. . w jakiej objętości tlenu znajduje się identyczna liczba cząsteczek O 2. 24 Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 12.3-11. co w 40mg cząsteczek MgO 1. Oblicz objętość 4g N2O 3 masę 6 dm CO gęstość CH4 -6- .

295 K pod ciśnieniem normalnym? http://www. Oblicz masę: 3 a) 2dm tlenu 3 b) 0. Wiedząc. ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT.4-2. możemy obliczyć gęstość dowolnego gazu w warunkach normalnych: d=M/22.moli substancji c)... 3 Butla zawiera 5 kg chloru.. Jaką objętość (w m ) zajmie ta ilość chloru w temp..Podstawowe pojęcia chemiczne 1... a dla 3 3 V=22.314 J (R=83.pl -7- . że przemiana gazu jest izotermiczna). który zajmuje objętość 30 cm w temperaturze 293 K pod ciśnieniem normalnym. oraz d= m  PM M V RT 3 1. 1. 3 44.. 1.4.. który zajmuje objętość 2.4-3. Prawa gazowe Prawo Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego) powstało z połączenia trzech praw gazowych odkrytych wcześniej. Gęstość gazu w dowolnych warunkach można obliczyć z prawa Clapeyrona (n=m/M): PV  m RT.g substancji b)... a temperatura przemiany nie zmienia się (mówimy.4-4. że 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22. czyli PVM=mRT.. Wzór Clapeyrona dla takiej przemiany można zapisać w postaci: PV  RT czyli P  const lub P1  P2 T T1 T2 Wiemy.4dm . jaką masę i objętość mają 103 mole tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla) 1.. 3 Obliczyć liczbę moli dwutlenku węgla... gdzie: P – ciśnienie gazu w Pa (hPa) 3 3 V – objętość gazu w m (dm ) T – temperatura w kelwinach hPa  dm3 R – stała gazowa R  8.4dm (wielkość tę można wyliczyć z prawa Clapeyrona)... że ilość moli gazu n=1. czyli V  R czyli V  const lub V1  V2 T P T T1 P2 Prawo Charlesa Tym razem przemiana gazu następuje bez zmiany objętości..4-1...sos. 3 Obliczyć masę cząsteczkową gazu którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 1.5m azotu 3 c) 25cm tlenku węgla Gazy odmierzono w warunkach normalnych 1. 3 Obliczyć masę dwutlenku siarki (SO2).14 ) mol  K mol  K 3 * w nawiasie podano wartość stałej gazowej R dla ciśnienia wyrażonego w hPa i objętości wyrażonej w dm Prawo Boyle’a – Marotte’a Przy założeniu. Prawo stanu gazu doskonałego dla dowolnej ilości gazu przyjmuje postać: PV=nRT.3-25..cząstek substancji 1..4dm m=M.3-24. Jednakże wygodniej będzie nam dokonać czynności odwrotnej..4-5. Jeśli R i T są stałe możemy zapisać: PV=const lub P1V1=P2V2 Prawo Gay ..chemia... czyli V=const (przemiana izochoryczna). 1..Lussaca Przemiany gazu dokonujemy przy stałym ciśnieniu P=const (przemiana izobaryczna).96g/dm .. Gazy rzeczywiste w przybliżeniu zachowują się podobnie.. Ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT (stałe przenosimy na prawą stronę).. że gęstość gazu d=m/V.8dm NO w warunkach normalnych stanowi: a).4 dm w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.. Oblicz. czyli z prawa Clapeyrona wyprowadzić pozostałe prawa gazowe....

4-10.23 dm gazu. jeżeli jego gęstość w temperaturze 293 K pod ciśnieniem 1000 hPa wynosi 1. Jakie będzie ciśnienie w uprzednio opróżnionym zbiorniku o 3 3 pojemności 1 dm .4-7.4-13. Podczas prażenia wapienia otrzymano 112 g wapna palonego i 88 g dwutlenku węgla. po czym naczynie szczelnie zamknięto. jeżeli każdy z nich zużywa ok. w którym całkowicie przesublimuje 1 cm „suchego lodu” w temp. zakładając. Jakie ciśnienie ustali się w naczyniu. o Oblicz objętość ditlenku siarki powstającego w temperaturze 25 C i pod ciśnieniem 1 atm.a jego temperatura wynosi t = 100 stopni Celsjusza? 1. 3 3 o Do litrowego naczynia zawierającego 100 cm 10% roztworu HCl (d=1. 3 Obliczyć liczbę cząsteczek. jeżeli temperatura o o wynosi 20 C.4-11. 1. 0. 3 Podczas rozkładu 10g pewnej substancji otrzymano 5. Dwulitrowy pojemnik wypełniony azotem wazy 50. Oblicz głębokość jeziora. 1. Ile gramów wapna prażono? -8- .1 g/dm ) o temp. 21 C. Ustal jaki gaz otrzymano? 1. 3 Tak zwany „suchy lód” (stały CO2) ma gęstość 1. Którego substratu użyto w nadmiarze? 1.76g.15 g/dm .Podstawowe pojęcia chemiczne 1. x x Oblicz masę powietrza znajdującego się w pomieszczeniu o wymiarach 10m 5m 3m 1.4-15. 3 Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności V =1dm .4-17.4-8. że wypełniający je gaz jest gazem .4 dm azotu odmierzonego w temperaturze 295 K pod ciśnieniem normalnym.27 g cynku.4-12. Obliczyć gęstość amoniaku w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa. Jaką objętość zajmie ten gaz w warunkach normalnych? 1.5-2.5dm (warunki normalne) i masie 1g. 3 Objętość gazu w temperaturze 300K i pod ciśnieniem 1400 hPa wynosiła 1. 5 doskonałym pod ciśnieniem p = 1 10 Pa. 1. 1. Oblicz na jak długo wystarczy tlenu 20 uczniom znajdującym sie w pracowni chemicznej (zakładając że pomieszczenie jest 3 hermetyczne).4-6. jaka znajduje się w 22.4-9. że temperatura wody nie zmienia się wraz z głębokością.1 m tlenu na godzinę 1.5-1.4-18.00 g. 1.4-16. Obliczyć pod jakim ciśnieniem [Pa] jest ten gaz. 3 Obliczyć masę cząsteczkową gazu. 3 W celu otrzymania HCl sporządzono mieszaninę chloru i wodoru o łącznej objętości 0.5.2 dm .4-14. wrzucono 3. Pęcherzyk powietrza wypływając z dna jeziora pod powierzchnią wody zwiększa swoją objętość 3x. 294 K? 1.5 g/cm . W tych samych warunkach ciśnienia i w temperaturze 30 C ten sam pojemnik z argonem wazy 51. w wyniku spalenia 10 g siarki w reakcji: 1 mol oktasiarki z ośmioma molami ditlenu daje osiem moli ditlenku siarki Traktuj ditlenek jako gaz doskonały 1. jeżeli wiadomo.6 substancji x oraz 2. jeśli temperatura nie ulegnie zmianie? 1. Podstawowe prawa chemiczne 1.

chemia. Oblicz masę rozłożonej wody? http://www. którą zajął w cylindrze otrzymany gaz(d=0.pl -9- . Z rozkładu wody otrzymano 280 cm3 wodoru i 140 cm3 tlenu.9g produktów stałych i tlen.Podstawowe pojęcia chemiczne 1. 1. Z 10g tego 3 związku otrzymano 8.5-4.00143 g/cm ). Tlen w warunkach laboratoryjnych otrzymuje się między innymi w wyniku ogrzewania manganianu(VII)potasu. Oblicz objętość.sos.5-3.

układ okresowy pierwiastków 2. Po zaokrągleniu do liczby całkowitej (w górę lub w dół) nosi nazwę liczby masowej. zwanej powłoką walencyjną. Konfiguracja elektronowa pierwiastków Model powłokowy atomu (model Bohra) Właściwości chemiczne. Druga z liczb w układzie okresowym pierwiastków nazywana jest masą atomową. Elektrony znajdujące się na tej samej powłoce różnią się nieznacznie energią. dla których ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest 1. Budowa atomu. Każdy atom jest elektrycznie obojętny. Można powiedzieć. oraz nr grupy-10. (pierwsza. Na ostatniej powłoce. O… itd. Liczbę protonów (elektronów) w atomie rozpoznajemy po liczbie atomowej (nazywaną również liczbą porządkową ponieważ wskazuje ona położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków). W przypadku skandu liczba masowa A wynosi 45. układ okresowy pierwiastków 2. lub energię elektronu. L. 2 poczynając od powłoki K. natomiast protony posiadają jednostkowy ładunek elektryczny +1. Liczba neutronów w jądrze równa jest liczba neutronów w jądrze=A-Z.Budowa atomu. oraz ilości powłok (położenie pierwiastka w okresie lub inaczej nr okresu). a następnie na powłokach najbardziej wewnętrznych. ale one uwzględnione są w podanej wyżej regule . znajdują się elektrony nazywane elektronami walencyjnymi.10 - . natomiast elektrony znajdujące się na dwóch różnych powłokach różnią się znacznie energią. 44 (lub inne wartości bliskie 45). Dla tych pierwiastków (z grup od 3 do 10) ilość elektronów na ostatniej powłoce równa jest zawsze 2 (wyjątkiem są pierwiastki grupy 11. N. zgodnie ze wzorem: liczba elektronów=2n . czyli na poszczególnych powłokach może być: Nazwa powłoki K L M N O Nr powłoki 1 2 3 4 5 Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 8 18 32 50 Możemy powiedzieć. a także fizyczne pierwiastków zależą od ich położenia w układzie okresowym pierwiastków. Liczba tych elektronów równa jest numerowi grupy dla grup od nr 1 do 2. dla grup o numerze większym od 10. że położenie pierwiastka w układzie okresowym zależy od ilości elektronów na ostatniej powłoce (przynależność pierwiastka do określonej grupy). Elektrony posiadają ładunek -1 i w atomie liczba protonów w jądrze musi być równa liczbie elektronów na wszystkich powłokach. Elektrony wokół jądra atomowego rozmieszczone są na powłokach. Maksymalna ilość elektronów na powłoce 2 określona jest wzorem: Maksymalna ilość elektronów=2n . że główna liczba kwantowa n określa maksymalną ilość elektronów na powłoce. znajdująca się najbliżej jądra powłoka nazywana jest powłoką K. Jak nazwa wskazuje neutrony są elektrycznie obojętne. Liczba masowa Liczba atomowa AX Z Rozpisywanie elektronów na powłokach rozpoczynamy od:  rozpisania istniejących powłok (ilość powłok poznajemy po nr okresu)  rozmieszczenia elektronów na ostatniej powłoce.1. a kolejne nazywane są od kolejnych liter alfabetu). Jeżeli ponumerujemy powłoki: nr powłoki 1 2 3 4 5 Nazwa powłoki K L M N O to liczby określające nr powłoki nazywane są główną liczbą kwantową n. Pierwiastki z grup od 3 do 12 są pierwiastkami grup pobocznych. W jądrze atomu znajdują się protony i neutrony (noszą one wspólną nazwę nukleonów – składniki jądra). M. które nazywane są K.

Kolejne orbitale nazywane są d dla l=2. 0. 2. 1. w równaniu Schrödingera. L. że istnieje tylko 1 orbital typu s. czyli na powłoce M znajduje 2 8 13 2 się 25-12=13 elektronów. Rodzaje orbitali opisane są poboczną liczbą kwantową l. to l=0 i m=0. W poniższej tabeli zebrane zostały typy orbitali dla głównej liczby kwantowej n=5: główna liczba kwantowa 5 poboczna liczba kwantowa 0 1 2 3 4 typ orbitalu s p d f g magnetyczna liczba 0 -1. Model kwantowy atomu (model Schrödingera) Obecnie. to trudno przy jego pomocy wytłumaczyć powstawanie wiązań. jest tyle typów orbitali. + 2+ Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących jonów: Na .1-2. oraz tworzenie się wiązań chemicznych korzystamy z modelu opartego na mechanice kwantowej (modelu Schrödingera). 1. 1. to możemy mieć 5 rodzajów (typów) orbitali. Konfiguracja elektronowa manganu to: K L M N . Oznacza to. Wszystkich elektronów posiada 25. Br . Model atomu wg Bohra nazywa się modelem planetarnym. 1. Oznacza to. 0. Ma więc 4 powłoki: K. 1. a na ostatniej 2 elektrony. -1. ile jest pobocznych liczb kwantowych. -2. 1 0. że mamy 3 orbitale typu 2p. g dla l=4 itd. 2.Budowa atomu.1-1. Oczywiście magnetyczna liczba kwantowa m określa nam ilość orbitali danego typu. 4. czyli dla głównej liczby kwantowej 2 istnieje jeden orbital typu s. Dla l=0 m=0. określającym orbitale jest główna liczba kwantowa n.chemia. czyli uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego. Ma więc 3 powłoki (3 okres) K. 1 -2. Na ostatniej powłoce ma 18-10=8 2 x 8 elektronów. magnezu. f dla l=3. Poboczna liczba kwantowa określa kształt orbitalu (oraz pośrednio ilość różnych typów orbitali): n= 1 2 3 4 5 l= 0 0. 1. Dla głównej liczby kwantowej n. 1. -1. ponieważ według tego modelu elektrony krążą wokół jądra tak jak planety wokół słońca. 1. chociażby chęć uzyskania oktetu elektronowego. Obok głównej liczby kwantowej n. układ okresowy pierwiastków Dla przykładu rozpatrzmy rozmieszczenie elektronów (konfigurację elektronową) na powłokach dla argonu 18Ar i 25Mn Argon leży w 3 okresie i 18 grupie. 3 0. -3. siarki. Dla n=2 l może przyjąć wartości 0 i 1. Liczby te określają jednocześnie ilość typów orbitali (podpowłok) w danej powłoce: Główna liczba kwantowa n 1 2 3 4 Ilość typów orbitali (ilość podpowłok) 1 2 3 4 Pierwszym parametrem. M. 2 -3. orbital jest niczym innym. 2 8 8 Konfiguracja elektronowa argonu to K L M . Według tego modelu elektrony w atomie znajdują się na orbitalach (nazywanych czasami podpowłokami). ale dla l=1 (czyli dla orbitalu 2p) możemy przypisać magnetyczne liczby kwantowe m=-1. która przyjmuje wartości l=0 do l=n-1. 2 0. Mangan leży w 4 okresie i 7 grupie. 3. liczba atomowa 18. Jeżeli l=1. to orbital opisany taką poboczną liczbą kwantową nazywany jest orbitalem p (od słowa principal – główny). Ca . Orbitalem nazywamy przestrzeń wokół jądra atomowego. bromu. 0.11 - . (dalsze orbitale przyjmują nazwy od kolejnych liter alfabetu). które przyjmują wartości: 0. Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu. 4. aby przedstawić budowę atomu. 4 Jeżeli główna liczba kwantowa wynosi 5. 2. Każdej powłoce przyporządkowaliśmy wcześniej pewne liczby naturalne. która tak jak poprzednio określa energię elektronu w atomie. 2. Rozmieszczenie orbitalu w przestrzeni opisuje magnetyczna liczba kwantowa m. M. Na przykład dla głównej liczby kwantowej 5 (jest 5 typów orbitali) ponieważ mamy 5 pobocznych liczb kwantowych. Jeżeli n=1. N. glinu. że na powłoce L musi mieć 18-2-8=8elektronów. -4. -2. oznaczany jako 2s. 0. Każdy typ orbitalu musi być umiejscowiony w przestrzeni. kwantowa 3 2. co daje 2+8+2=12 elektronów. które nazwaliśmy główną liczbą kwantową n.pl . 3. Z rachunku wynika. istnieje poboczna liczba kwantowa l. a na pierwszej (K) 2 elektrony: K L M . jak funkcją matematyczną z pewnymi parametrami. telluru? http://www. 2. Orbital opisany poboczną liczbą kwantową l=0 nazywany jest orbitalem typu s (od słowa single – główny). 0. przyjmującą wartości 0. w której mogą znajdować się maksymalnie 2 elektrony. 3. która przyjmuje wartości m≥l oraz m≤l. Kształt orbitalu wynika z rozwiązania równania Schrödingera i w tym ujęciu. -1. Chociaż model ten tłumaczy niektóre właściwości pierwiastków. 1. Jego konfigurację możemy już 2 8 x 2 zapisać w postaci: K L M N . 4 ilość orbitali danego typu 1 3 5 7 9 (l+1) kształt orbitalu lub 2. 2. wielkość orbitalu lub ilość typów orbitali. 3.sos. L.

lecz w grupie 17 jest dłuższy od promienia atomu. l=0 c) n=2.1-5. 2. Ile elektronów może znajdować się w podpowłokach? a) p b) d c) f d) s 2. skład jądra atomowego oraz rodzaj i ładunek jonu. 2 2 6 2 4 a) 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 6 6 2 b) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1 c) [Kr]5s 2.1-9. liczbę elektronów walencyjnych i elektronów niesparowanych. Wyjaśnij.Budowa atomu. układ okresowy pierwiastków 2. Podaj wartość liczb kwantowych n. Oblicz liczbę podpowłok elektronowych znajdujących się w powłoce n=4. l=1 d) n=3.1-12.1-7. dążąc do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego. przyjmując E1=-13. Na podstawie podanej konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka określ położenie tego pierwiastka w układzie okresowym.1-11. Oznacz je symbolami. Uzasadnij. . natomiast promień anionu pierwiastka położonego w tym samym okresie. m dla czwartej powłoki. l=3 2. l=0 e) n=3. l=2 g) n=4. który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter niemetaliczny.1-3. który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter metaliczny a) sód czy potas b) sód czy magnez 2. który dany atom może utworzyć. l=2 f) n=4. l. l=0 b) n=2. Dla atomów pierwiastków o podanych konfiguracjach elektronowych określ liczbę powłok elektronowych w atomie. liczbę atomową i masową. symbol chemiczny. Określ liczbę stanów kwantowych : a) w podpowłoce d czwartej powłoki b) w podpowłoce p czwartej powłoki c) w powłoce n=4 2. 2 2 3 a) 1s 2s 2p 2 2 6 2 6 l0 2 6 b)1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 3 2 c) [Ar]3d 4s 2.6 eV. a) siarka czy chlor b) fluor czy chlor 2. Jakie orbitale określane są przez liczby kwantowe? a) n=1.1-4. Uzasadnij.12 - . dlaczego promień jonu pierwiastka z grupy 1 jest krótszy od promienia atomu tego pierwiastka.1-8. 2.1-13.1-6. Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierwszej (E 1) i wartości n. 2. Przedstawić tę zależność w postaci: En=f(E1.1-10.n) i obliczyć energię na powłoce czwartej.

2.2-11. b) wiązania wodorowe. 2.2-4. Wymień 3-4 cechy charakterystyczne związków chemicznych o budowie jonowej i kowalencyjnej.1-14. W podanych cząsteczkach związków chemicznych wskaż akceptor i donor pary elektronowej. które decydują o przewadze wiązania jonowego w danym związku chemicznym. a) Cl2 b) O2 c) N2 2. 2.2-6.Budowa atomu. c) oddziaływania międzycząsteczkowe .2. Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania jonowego.2-2.2-7.sos. 2. Si.2-9. a) CO b) SO2 c) HNO3 d) HCIO4 2. kiedy powstają: a) wiązania metaliczne. Przedstaw mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego w następujących cząsteczkach (elektrony walencyjne zaznacz kropkami).2-5.2-10. Cl. Budowa cząsteczki. układ okresowy pierwiastków 2. na czym polega mechanizm tworzenia się wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego i w jakich warunkach ono powstaje. Rozpisz konfigurację elektronową następujących pierwiastków: Na. w którego stronę będzie przesunięta wspólna para elektronowa w podanych cząsteczkach związków chemicznych a) H2O b) HF c) NH3 d) CH4 e) SiH4 2. 2.2-1. Wyjaśnij. Ca.siły van der Waalsa. a) w cząsteczce SO2 + b) w jonie NH4 2. Podaj nazwę atomu pierwiastka. Wymień cechy. 2. Określ jaki to jest typ wiązania oraz napisz wzory kreskowe i kropkowe a) KCl b) CaBr2 c) NH3 d) N2 http://www. Cu 2. Wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego.2-8.13 - .chemia. budowa wiązania chemicznego 2. Wyjaśnij.2-3.pl . Przedstaw mechanizm powstawania wiązania koordynacyjnego.

b) atom chloru w stanach podstawowym i wzbudzonym pierwszym. oraz opisz jedno z nich.2-17. które maja kształt trójkąta równobocznego i drobiny o kształcie trójkąta równoramiennego.2-14. HCN.Budowa atomu. magnezu. 2BeH2. Podaj rodzaj wiązania chemicznego (. Podaj typ hybrydyzacji i określ kształt cząsteczki. OF2. Hybrydyzacja. H2SO4 . KCl. HCl.2-12. NH3. 2.3. CO2. b) jednego orbitalu s i dwóch orbitali p. c) jednego orbitalu s i trzech orbitali p. siarki. PbCI2 2. Przedstaw zapisem klatkowym: a) atom węgla w stanach podstawowym i wzbudzonym. CCI4. SO2. w którym każdy atom P tworzy trzy pojedyncze wiązania z pozostałymi atomami). jeżeli orbitale zhybrvdvzowane powstały w wyniku wymieszania: a) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p. Korzystając z tablicy elektroujemności. Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego i naszkicuj kształt cząsteczki związków chemicznych o podanych wzorach: a) BeCI2 b) BF3 c) CH4 2. Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3. drugim oraz trzecim 2.3-2. CO3 . a fosfor P4 (o kształcie tetraedru.3-3. Drobiny o podanych wzorach podziel ze względu na typ hybrydyzacji (sp.14 - . 2BF3.3-1. Przedstaw wzory elektronowe: Na2CO3 oraz KNO2 2. Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony: potasu. glinu i telluru? 2. który powstanie w wyniku wymieszania: a) dwóch orbitali s b) jednego orbitalu s i jednego orbitalu p c) orbitali px i px d) orbitali py i py.3-6. a ich atomy mają trzy powłoki? 2. 2. bromu. CO3 . podaj rodzaje wiązań w Cl2. sp3).2-16. 2. Na podstawie energii wiązań uzasadnić.2-15. Obliczyć ładunek zgromadzony na atomach chloru i wodoru. które tworzą wiązania typu . 2.3-4. Wskaż drobiny. SO3.2-13. BCI3. dlaczego azot tworzy cząsteczki N 2. ). 2.3-5. geometria cząsteczki. Naszkicuj kształty tych orbitali cząsteczkowych. H2O. Moment dipolowy cząsteczki HCl wynosi 1. metoda VSEPR 2.08 D. CS2. której ulega atom centralny: Wskazówka: hybrydyzacji nie ulegają te orbitale. sp2. Długość wiązania jest równy 127 pm. układ okresowy pierwiastków 2.

Zaproponuj wzór drobiny o budowie tetraedrycznej (tetragonalnej). a)CCl4. CS2. Promieniotwórczość Wszystkie równania reakcji powinniśmy traktować jak równania matematyczne (prawo zachowania masy. CS2. HCIO. układ okresowy pierwiastków 2. ale prawo zachowania masy i ładunku też nas obowiązuje.elektrony. 6+2=Z+1. w której atom centralny będzie otoczony: a) czterema ligandami o trzech wolnych parach elektronowych b) czterema ligandami. korzysta się ze wzoru EAnHm. BeCl2. O3 2. HCIO4. Przy równaniach reakcji jądrowych ten sposób nie jest właściwy.Budowa atomu.4. prawo zachowania ładunku).pl . że pierwiastkiem o liczbie atomowej 7 jest azot).promieniowanie gamma. Br2. c)HCN. 0  1 1 d) n – neutron. 2 lub 4He 2 0 b)  . H2S. Naszkicuj struktury przestrzenne odpowiadające tym cząsteczkom. Dla pierwiastka X stosujemy następujące oznaczenia: liczba masowa (masa atomowa) liczba atomowa (ladunek jądra) AX Z Promieniowanie emitowane przez jądro atomowe oznaczamy w następujący sposób: 4 a)  . Za pomocą tego wzoru przedstaw następujące wzory cząsteczek: H2O. O3. 0 n 0 e)  . A=15.3-10.15 - . 0   Poprawnie zapisanie równania reakcji jądrowej sprowadza się do zrównania liczb masowych i liczb atomowych po lewej i prawej stronie równania reakcji: 12 C    X  p możemy zapisać jako: 12 C  4He  A X  1p 6 6 2 Z 1 czyli: 12+4=A+1. 2BeO2 . HClO 2. NO2 2. 2. SO4 .sos. Korzystając z metody VSEPR.3-11. Ustalając budowę cząsteczek metodą VSEPR. określ budowę cząsteczki CH2Br2 i jonu SO4 . N2.3-8. które nie mają wolnych par elektronowych 2. ponieważ jedne atomy przemieniają się w inne.3-7.3-9. Z=7 1 i ostatecznie: 12 C  4He  15N  1p 7 6 2 (w układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy. 2. 0 lub -1e 1 + c)  . KCl b) NI3. NO2 . 2+ Oblicz liczbę elektronów walencyjnych w cząsteczkach i jonach.3-12. 2Korzystając z metody VSEPR.jądra helu He. HCI. W przypadku zwykłych reakcji prawo zachowania masy kontrolujemy licząc ilość atomów każdego pierwiastka.H2S. http://www.chemia. H2O. Narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ ich kształt.pozytony. wskaż cząsteczki i jony które mają budowę kątową oraz mające budowę liniową. Kontrolujemy je licząc masy atomowe i liczby atomowe.

który emituje cząstki beta minus ( ) wynosi 5 lat. Czas połowicznego rozpadu izotopu kobaltu Co (liczba atomowa. czyli 4=2 . Podstawiając we wzorze 1/2C0 za C C 2C oraz  za t otrzymamy: k  ln 0  ln 0  ln 2. że t/=2. 2.16 - .5 g? 2. 2.27.. W pojemniku umieszczono 1g polonu-210. Określ czas połowicznego rozpadu Odp.4-8. Dopisz szósty człon w szeregu i określ prawidłowość według której został ułożony: 219-Rn. to: . 3 po czasie 3zostanie 1/8 masy początkowej izotopu A m=m0 (1/2) . 2.5 mg pierwiastka . t/ po czasie t zostanie m=m0 (1/2)  Z ostatniej zależności można obliczyć okres półtrwania: m  m0 t 2 n 2 =m0/m. 2.po ilu latach z 8g próbki pozostanie 0. 215. co oznacza. Po czasie tym oczywiście C=1/2C0. 2. Oblicz. 215-Po. 2 Jeżeli zawartość promieniotwórczego izotopu zmniejszyła się 4-ktrotnie.Budowa atomu. czyli czas połowicznego zaniku (połowicznej przemiany). C Dla tych charakterystyczny jest czas po którym zaniknie połowa substratu. masa atomowa. Napisz równanie tej przemiany.Bi. . 211. Próbka pewnego materiału promieniotwórczego zawiera obecnie 40g izotopu Co-60 o okresie półtrwania równym 5 lat. Określ czas połowicznego rozpadu. po którym z próbki o masie 100mg pozostało 12. to m0/m=4.4-2. Należy znaleźć takie n. po czasie zostanie połowa masy początkowej izotopu A. a próbka zawiera obecnie 0. lub skorzystać z następujących zależności: jżeli następuje przemiana A  B. m=m0 1/2 .4-7. ile gramów tego izotopu rozpadnie się w ciągu najbliższych 15 lat. która pozostanie po upływie 414 dni. Okres połowicznego rozpadu izotopu 209/84 Po wynosi 102 lata. Oszacuj masę tego izotopu. czyli k =0.4-1. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni. Jaka była masa izotopu kobaltu-60 10 lat temu.1 g tego izotopu. Sporządź wykres zależności masy pierwiastka od czasu i odczytaj z wykresu: a)masę pierwiastka który pozostanie z próbki o masie 100mg po upływie 153 lat b) czas. układ okresowy pierwiastków Dla reakcji rozpadu promieniotwórczego zawartość promienotwórczego izotopu zmienia się w czasie wg zależności: C ln 0  kt .4-5. Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat.4-3. przy którym m t 2.60). to =t/n=4lata/2=2 lata. Oblicz długość fali Balmera przy powrocie elektronu z 3 powłoki.  Zawartość izotopu promieniotwórczego w preparacie zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu 4 lat. Polon-210 ulega przemianie alfa.4-6.4-4.jaki pierwiastek powstanie w wyniku tej przemiany? . oznaczony jako t1/2 lub . 2.  m czyli 2  0  2n .693 C0 C0 2 W obliczeniach można wykorzystywać powyższe wzory. jeżeli okres półtrwania wynosi 5 lat. czyli =t/n. Jeżeli t=4lata. 2 po czasie 2zostanie 1/4 masy początkowej izotopu A m=m0 (1/2) . a następnie skorzystać z zależności: t/=n.At.. 211Po.

czyli średnia masa kulki m  Średnia masa kulki nie jest średnią matematyczną ( 17 44....pl .5-1. a tak zwaną średnią 2 _ 44g  2. że na 10 cząsteczek przypadałaby cząsteczka deuteru...1u 100% 2.. który powstanie z Uranu 238 U .5.... Podaj trwały izotop.... Odp. Pierwiastek promieniotwórczy 226 Ra wyemitował 3 cząstki  i 3 cząstki . 92 2. Ile wynosiła by masa atomowa wodoru gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru D2.......  0 n 238 44 53 U  .4-11.4-10. 7 sztuk kulek niebieskich o masie 2g każda.. Zawartość deuteru wynosiła by c%D=100% 1/10=10%. O-17 iO-18. Stosunek liczby atomów tych izotopów wynosi 8:3.82  3g  41  2g .. 58.. że na 100 kulek mamy 58. 2. w wyniku 8 przemian typu alfa i 6 typu beta. Odszukać ten pierwiastek w układzie okresowym. 2... a naturalny tlen z O-16.. Gdyby co dziesiątą cząsteczką była cząsteczka deuteru. Masa atomowa deuteru MD=2u.588g .. 2..  3 0 n 1 Ni  1H  . Ile różnych postaci cząsteczek zawiera NO2? http://www..82%. 2.. stanowi c%n=100% 7/17=41... 52 Fe  .17 - .. Podaj skład jądra nowo powstałego atomu.4-12. czyli c%H=100%-10%=90%.. to znaczy.... Średnia masa kulki (średnia ważona): m  _ M _ 10%  2u  90%  1u 1 . Oblicz jaki musi być czas połowicznego rozpadu nuklidu promieniotwórczego aby rozpad 30% jąder nastąpił w ciągu 4h. N-15. .00g 10 kulek czerwonych na 17 wszystkich stanowi c%cz=100% 10/17=58. Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych 69 (60. Naturalny azot składa się z izotopów N-14. Masa tych kulek wynosi 44g.  247 1 Es  5 0 n Ti  Co  0 1e  . 88 2.... Uzupełnij równania reakcji przemian jądrowych 244 61 1 Am  134 I  .5-2.. Oblicz średnią masę miedzi.. Z definicji procentów możemy powiedzieć.2%) i 71 (39.5g )... 3g  2g  2. układ okresowy pierwiastków 2. Naturalna miedź składa się z izotopów Cu-63 i Cu-65.18%/. ważoną. Izotopy Wyobraźmy sobie następujący zbiór kulek: 10 sztuk kulek czerwonych o masie 3g każda. Średnia masa atomowa wodoru wynosiła by więc kulek. oraz 41.18 sztuk kulek niebieskich..sos.... natomiast protu MH=1u..5-3.588g ..82 sztuki czerwonych .18  2.4-9. 100 W podobny sposób oblicza się średnią masę pierwiastka mając jego skład izotopowy i masy poszczególnych izotopów.Budowa atomu...8%)..chemia. natomiast 7 kulek niebieskich na 17 wszystkich . Pozostałość do 100% stanowił by prot (H2).

Obliczyć ile gramów wody ciężkiej znajduje się w 1 m wody naturalnej. 2.5-4. Oblicz niedobór masy 2. Ile rodzajów cząsteczek powstanie w reakcji jednowartościowego pierwiastka A stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów (A-1 10% i A-2 90%) z jednowartościowym pierwiastkiem B stanowiącym również mieszaninę dwóch izotopów (B-1 30% i B-2 70%)? Oblicz. że jeden z izotopów bromu ma w jądrze 44. Lżejszego w przyrodzie jest 80% oblicz średnią masę miedzi. widząc że średnia masa atomowa tego pierwiastka wynosi 14. że masa atomowa tego pierwiastka wynosi 6. Oblicz skład procentowy mieszaniny 2 izotopów litu.5-5.94u oraz ze pierwszy jego izotop zawiera w jadrze atomowym 3 neutrony.5-7. Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie izotopów azotu.0067u. energię wiązania. Średnio stosunek ilości 3 izotopów D do H wynosi 1:5500. 1 elektronu.18 - .5-8. Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów bromu.a występujący w przyrodzie azot jest mieszaniną azotu o liczbie masowej 14 i liczbie masowej 15 .Budowa atomu. a drugi izotop 4 neutrony. 2. 2.oraz pewna niewielka ilość cząsteczek D2O. Miedz skalda się z dwóch izotopów: 63Cu i 65Cu. widząc.5-6. Woda w przyrodzie zawiera obok cząsteczek H2O. układ okresowy pierwiastków 2. 2. 2. 1 neutronu.5-10. jaki procent stanowi każdy rodzaj cząsteczek w produkcie reakcji.9u oraz.5-9. wiedząc. Wyjaśnij niedobór masy. a drugi 46 neutronów. ze jego masa atomowa wynosi 79. Atom deuteru składa sie z 1 protonu.

Stechiometria

3.

Stechiometria
3.1.

Obliczanie wzoru związku na podstawie składu ilościowego

3.1-1. Obliczyć zawartość procentową siarki w związkach SO2, SO3 3.1-2. Obliczyć zawartość procentową węgla w węglanie wapnia (CaCO3), 3.1-3. Obliczyć skład procentowy siarczku miedzi(I) (Cu2S). 3.1-4. Nie wykonując obliczeń określić, który z następujących związków zawiera najwyższy procent siarki: Na 2S2O3, Na2S2O7, Na2S2O8? 3.1-5. Obliczyć skład procentowy tlenku siarki, w którym stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 2:3. 3.1-6. Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytanie: czy chlorek sodu zawiera taki sam procent chloru, jak chlorek potasu? 3.1-7. Ile procent P2O5 znajduje się w fosforanie(V) wapnia Ca3(PO4)2? 3.1-8. Tlenek pewnego czterowartościowego pierwiastka zawiera 13,4% tlenu. Jaki to pierwiastek? 3.1-9. W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy 1:0,75. Obliczyć wzór elementarny. 3.1-10. W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi 2:1. Obliczyć wzór elementarny. 3.1-11. Obliczyć wzór najprostszy (empiryczny) związku zawierającego 59% sodu i 41 % siarki. 3.1-12. Stosunek wagowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7:8. Podać wzór empiryczny. 3.1-13. Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1g tlenku zawiera 0,4g siarki 3.1-14. Ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu, jeżeli masa cząsteczkowa tego związku wynosi 110u. 3.1-15. Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 92u, zawierającego 30,5% azotu. 3.1-16. Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w temperaturze 293K 3 pod normalnym ciśnieniem wynosi 1,25g/dm .

http://www.chemia.sos.pl

- 19 -

Stechiometria 3.1-17. Ustalić wzór rzeczywisty glukozy, wiedząc, że stosunek wagowy pierwiastków wynosi C:H:O = 6:1:8,, a masa jednego mola glukozy wynosi 180g. 3.1-18. Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 20% siarki. Jaki to metal? 3.1-19. Trójpierwiastkowy związek o masie mola 147g zawiera 49% węgla i 2,7% wodoru. Obliczyć wzór sumaryczny. 3.1-20. Fosforan(V) pewnego metalu ma masę cząsteczkową 212u i zawiera 30,2% tlenu. Jaki to metal? 3.1-21. Obliczyć procent wody hydratacyjnej w CuSO4.5H2O. 3.1-22. Ustalić wzór hydratu siarczanu(VI) sodu, jeżeli zawiera on 47% wody. 3.1-23. Ustalić wzór chemiczny hydratu chlorku wapnia zawierającego 27,2% wapnia. 3.1-24. . Sól M(NH4)2(SO4)2 6H2O zawiera 14,3% metalu M. Jaki to metal? 3.1-25. -2 Dwuujemny jon SxOy zawiera 57,1% siarki. Ustal wzór empiryczny jonu. 3.1-26. Oblicz stosunek liczby kationów do liczby anionów w 2 molowym roztworze Cr 2(SO4)3. Czy stosunek ten ulegnie zmianie po 3-krotnym rozcieńczeniu roztworu? 3.1-27. Dwie sole potasowe pewnych kwasów tlenowych zawierają odpowiednio 24,7% i 39,6% potasu. Obie reszty kwasowe mają identyczny wzór sumaryczny, różnią się jednak wartościowością. Jakie to sole? 3.1-28. W ilu gramach tlenku złota Au2O3, znajdują się 3 gramy złota 3.1-29. W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y=3:5, a stosunek y:z=2:1. Ustalić wzór elementarny tego związku. 3.1-30. Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach 3 normalnych wynosi 1,339 g/dm Narysuj wzór strukturalny tego związku. 3.1-31. Gęstość gazowego fluorowodoru względem wodoru jest równa 20,0. Podaj rzeczywisty wzór sumaryczny tego związku. 3.1-32. Stwierdzono że w 25,0g siarczku pewnego czterowartościowego pierwiastka znajduje się 5,9g siarki. Jaki pierwiastek tworzy omawiany siarczek? 3.1-33. Ile g cynku znajduje się w 1kg tlenku cynku ZnO 3.1-34. Uwodniony siarczan magnezu zawiera 51,17% wody krystalizacyjnej. Obliczyć liczbę cząsteczek wody krystalizacyjnej przypadający na 1 cząsteczkę siarczanu magnezu.

- 20 -

Stechiometria 3.1-35. Napisz wzór i nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 198 u, zawierającego atomy pierwiastka trójwartościowego. 3.1-36. Ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 110 u i 7 atomów drugiego pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 112 u. Podaj nazwę tego związku. 3.1-37. 3 Ustal wzór sumaryczny węglowodoru, który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 1,34 g/dm i zawiera 80% węgla. 3.1-38. Obliczyć stosunek wagowy pierwiastków w związkach: a) CO2, b) Fe2S3, c) C6H12O6. 3.1-39. Siarczan(IV) (siarczyn) sodu jest związkiem sodu, siarki i tlenu. Podczas rozkładu 126g tego związku otrzymano 62g tlenku sodu i 64g dwutlenku siarki. Obliczyć stosunek wagowy sodu do siarki i tlenu w siarczanie(IV) sodu wiedząc, że w tlenku sodu stosunek wagowy sodu do tlenu wynosi 23:8, a w dwutlenku siarki stosunek wagowy siarki do tlenu wynosi 1:1. 3.1-40. Jaki jest wzór rzeczywisty związku zawierającego 29,1% sodu; 40,5% siaki i 39,4% tlenu wiedząc, że 0,7 molowy roztwór 3 tego związku ma gęstość równą 1,11 g/cm a jego stężenie procentowe wynosi 10%? 3.1-41. Oblicz skład procentowy CuS. Czy taki sam procent masowy siarki zawiera Cu 2S? 3.1-42. Zawartość procentowa potasu i tlenu w pewnej soli, o masie molowej równej 122,5 g/mol, wynosi odpowiednio: 31,84% i 39,18%.Resztę stanowi niemetal X. Stosunek molowy potasu do niemetalu X wynosi 1:1. Podaj wzór oraz nazwę tej soli. 3.1-43. Ustal wzór rzeczywisty chlorku o masie cząsteczkowej 167u,wiedząc że zawiera on 42,5% chloru? 3.1-44. Ustalić wzór sumaryczny cukru o masie cząsteczkowej 180u, zawierającego 40% węgla i 6,67% wodoru. 3.1-45. Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie molowej około 1,5 raza większej od masy molowej tlenku jaki ten pierwiastek tworzy. Znaleźć jaki to pierwiastek. 3.1-46. Zawartość pewnego trójwartościowego metalu w jego siarczanie(VI) wynosi 27,9%. Podać masę atomową i nazwę tego metalu. 3.1-47. Oblicz skład procentowy związku żelaza z siarką, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi 7:6. 3.1-48. 3 W pewnej temperaturze i pod pewnym ciśnieniem 0,506 dm gazu zawierającego 90,28% krzemu i 9,72% wodoru ma masę 3 równą w przybliżeniu masie 1,12 dm N2. Dokonaj obliczenia i podaj wzór cząsteczki tego gazu. 3.1-49. Ustal stosunek masowy składników i skład procentowy a) nonanu b) pentenu c) butynu 3.1-50. Oblicz zawartość procentową pierwiastków w wapieniu (węglanie wapnia).

http://www.chemia.sos.pl

- 21 -

Podaj pełny wzór tego związku.64g CO2 2.2-8. 3. 3. Spalanie związku zawierającego C.25 mola pewnego tlenku żelaza zużyto 12g węgla. 3. 3.Jak należy postępować z tą substancją? 3.1-51. że jego gęstość wynosi 1.2-1.2-7.2-4. Z 10 g miedzi w reakcji utleniania powstało 11. W wyniku redukcji w wodorze 16. ustal jego nazwę.36g H2O.2-10.3217g węglanu(IV) pewnego metalu otrzymano 0.6318 g tlenku tego metalu. Ustalono. W tlenku miedzi(I) stosunek masowy miedzi do tlenu wynosi 8/1 a w tlenku miedzi(II) wynosi 4/1. 3. 3 b) oblicz objętość tlenu niezbędnego w tej reakcji. Jaki jest wzór empiryczny tego związku? 3. Ustal który z tlenków powstał z reakcji. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku. Ustalić wzór sumaryczny redukowanego tlenku. 3 Do zredukowania 1 mola tlenku uranu o masie cząsteczkowej 842u zużyto 179. 3.429 g/dm c) ustal wzór sumaryczny tego tlenku .0g tego związku otrzymano 5. Obliczyć wzór empiryczny węglowodoru. 3.2g dwutlenku węgla.40g H2O. Produktem redukcji były: uran i woda.6g SO 2 Ustalić wzór empiryczny siarczku miedzi.2-2.2dm wodoru (warunki normalne). Obliczanie wzoru związku na podstawie równania reakcji 3.2-5. Wiedząc. Jaki tlenek dwuwartościowego metalu o masie cząsteczkowej 217u znajduje sie w butelce na której przyklejono piktogram?.Stechiometria 3. Pierwiastek chemiczny należy do 2 grupy układu okresowego połączył się z tlenem w stosunku wagowym 3:2.22 - .1-52.16g H2O 3. S dało 2. a) oblicz masę pierwiastka. Obliczyć wzór rzeczywisty. że w trakcie procesu rozkładu metal nie zmienia stopnia utleniania.5g. Ze spalenia 4g węglowodoru o masie mola 40g otrzymano 13.2-6. wiedząc. Obliczyć liczbę moli wody hydratacyjnej przypadającej na 1 mol siarczanu(VI) glinu. Redukując 0. W wyniku reakcji powstało 400 gramów tlenku. 3.84g SO2. że badany związek chemiczny zbudowany jest z atomów żelaza i tlenu. Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1. 5g uwodnionego siarczanu(VI) glinu rozpuszczono w wodzie i cały zawarty w nim glin wytrącono ilościowo w postaci AlAsO4 o masie 2. Otrzymano 42g żelaza i tlenek węgla(II). Z iloma cząsteczkami wody krystalizuje MgHPO4 jeżeli hydrat zawiera 40. W wyniku rozkładu termicznego próbki o masie 1.2-11.8% P2O5? 3. 3. H.2-9. Masa cząsteczkowa MCxHySz=48u.2.25 g tlenku.66g CO2 oraz 0. który połączył się z tlenem.2-3. Całkowite spalenie pewnej ilości węglowodoru dało 0.

Zredukowano wodorem 32g pewnego tlenku żelaza Fe xOy i otrzymano żelazo oraz 10.8cm wodoru (warunki normalne) 3.6765 g tlenu.5 g pewnego związku wydzieliło się 0.2-14.2-18. 3.2-13. Po ogrzaniu 1.1g uranu z kwasem. 3 Oblicz wartościowość uranu w soli powstającej podczas reakcji 0. a następnie wytrącono jony chlorkowe azotanem(V) srebra.pl .chemia. Produktami spalenia były CO2 i H2O. dając jednozasadowy kwas o masie cząsteczkowej 47u.2-15. Próbkę chlorku żelaza o masie 0. Ustal wzór chlorku żelaza.3g chlorku srebra.23 - . 3. Ustal wzór sumaryczny zredukowanego tlenku. Ustalić wzór sumaryczny węglowodoru 3.325g rozpuszczono w wodzie. Tlenek pewnego trójwartościowego pierwiastka reaguje z wodą. jeśli masa otrzymanego osadu wynosiła 0.2-17. Oblicz skład masowy powstałej mieszaniny. Z 5g pewnego związku chloru otrzymano 12.sos. http://www. Ile procent chloru zawierał wyjściowy związek? 3.2-16.2-12. Zmieszano 5g miedzi z 2g siarki i przeprowadzono reakcję syntezy siarczku miedzi(II). 3.Stechiometria 3.8g wody. 3. jeżeli wydzieliło się 18. Podaj wzór związku. 3 Do spalenia 1mola węglowodoru o masie cząsteczkowej 70u zużyto 168dm tlenu(warunki normalne).86g.2-19. Pozostałość stanowi chlorek sodu. Podaj wzór tego tlenku i ułóż jego równanie reakcji z wodą.

22. mol tlenku siarki(IV).76g/dm .1g rtęci i 1. możemy równanie reakcji przeczytać z wykorzystaniem mas molowych: c) 63. Obliczyć. Stosunek wagowy B do D wynosił 1:3. Na przykład reakcję miedzi z kwasem siarkowym(VI) możemy przeczytać w następujący sposób: Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O a) 1 atom miedzi reaguje z 2 cząsteczkami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 cząsteczkę siarczanu(VI) miedzi(II).6g tlenu. 22. Dalszym kluczowym etapem jest przeczytanie tego równania reakcji. 4. Trzecim produktem rozkładu jest amoniak. 4. ile gramów tlenu przyłączył magnez.1-1.8g rtęci oraz tlen. Po wybuchu eudiometr zawierał tylko parę wodną o masie 0. 4. 4.1. Mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22.4dm tlenku siarki(IV). ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w 3 3 eudiometrze przed wybuchem. Stechiometria reakcji 4. które są dane w treści zadania i dla których szukamy odpowiedzi. pytania w zadaniu) podane wyżej sposoby możemy mieszać ze sobą: 3 e) 1 mol miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) tworząc 1mol siarczanu(VI) miedzi(II). Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano 20. Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1.55g siarczanu(VI) miedzi(II). oraz 2 cząsteczki wody. od napisania równania reakcji chemicznej.43g/dm .Stechiometria reakcji 4. Z 1 atomem lub z jedną cząsteczką raczej nigdy nie mamy do czynienia.1-2. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki o masie 65.55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159.55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159. 3 Tlenek siarki(IV) jest gazem.1-7. Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27.48dm dwutlenku węgla.24 - .4dm . oraz 3 36g (36cm ) wody. Reakcja przebiega według schematu: A  B + C + D Z 80g substancji A otrzymano 20g substancji C.55g siarczanu(VI) miedzi(II). Ile gramów substancji B i D otrzymano? . Podczas rozwiązywania zadania nie musimy czytać całego równania reakcji. Obliczyć.4dm tlenku siarki(IV). W zależności od potrzeb (treści zadania. czyli: 3 d) 63. Mol każdej substancji posiada określoną masę. 3 Z rozkładu 15. oraz 36g wody. ile powstało tlenu. Na tym etapie pomocne są współczynniki stechiometryczne oraz znajomość stanu skupienia reagentów i produktów reakcji. 4. Często wystarczy przeczytać je z użyciem reagentów/produktów. Zadania ze stechiometrii reakcji.1-3. jeżeli otrzymano 80 g siarczku miedzi(I). oraz 2 mole wody. zmieszanych w stosunku objętościowym 2:1. ile gramów żelaza i ile gramów siarki zawierała mieszanina. Gęstość wodoru wynosi 0. Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku wagowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II).1-6.036g. Obliczyć.6g pary wodnej i 4. 4. 64g tlenku siarki(IV). W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny wodoru i tlenu. Obliczenia na podstawie równania reakcji Rozwiązując większość zadań z chemii powinniśmy zacząć. oraz 36g wody. a gęstość dwutlenku węgla wynosi 1.4g magnezu powstały 3g tlenku magnezu.1-5. Obliczyć objętość otrzymanego amoniaku. a tlenu 1.1-8.089g/dm . o ile to możliwe. Obliczyć. 4. b) 1 mol miedzi reaguje z 2 molami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 mol siarczanu(VI) miedzi(II).1g? 4. Obliczyć.96g/dm . bez poprawnego zapisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej nie da się rozwiązać.8g wodorowęglanu amonu otrzymano 3. jeżeli jego gęstość w temperaturze pomiaru wynosi 3 3 0. Podczas ogrzewania 2. ile gramów miedzi i ile gramów siarki użyto do reakcji. cząsteczkę tlenku siarki(IV).1-4. dogodniejsze może być przeczytanie tego równania w inny sposób.

Ile moli N2O można otrzymać z 8 g azotanu(V) amonu? 4. aby otrzymać tyle wodoru.1-18. 3 3 Próbkę wody rozłożono na tlen i wodór. Ile gramów pary wodnej powstaje podczas redukcji 4g tlenku miedzi(II) wodorem? 4.1 mola fosforu? 4. jeżeli równocześnie otrzymano 0. Jaka była objętość początkowa gazów. Reakcja przebiega według równania: 2Bi2O3 + 3C  4Bi + 3CO2 Obliczyć.1-15. ile gramów glinu powstało w reakcji. ile moli tlenu cząsteczkowego potrzeba do utlenienia 0. jeżeli gęstość wodoru wynosi 0. 4.1-12.1-13. Otrzymano 4 dm wodoru i 2 dm tlenu zmierzone w warunkach normalnych. Reakcja przebiega według schematu: AB + C  AC + B .089g/dm .1-22.1-17. ile moli bizmutu powstało w reakcji.25 - .6 mola amoniaku (NH 3).25 mola miedzi. Ile gramów związku AC można otrzymać z 24g AB? 4. Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0. 4. 3 3 Obliczyć masę próbki wody. Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząstkowego? 4.6 mola wody.1-25. jeżeli równocześnie otrzymano 7. Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu fosforowego(V)? 4. Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2  2Al + 3H2O .1-20. Jaką objętość zajmą w warunkach normalnych produkty reakcji przebiegającej według równania: N 2O3  NO2 + NO.1-23.1-9. a stosunek wagowy A do C w związku AC wynosi 1:2. jeżeli znajdowały się one w warunkach normalnych? http://www. jeżeli nastąpi rozkład 3moli N2O3? 4.1-24. Na ile gramów magnezu należy działać kwasem.1-16. Obliczyć.1-21. Czy 0.sos. Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi(I) (Cu 2S)? 4.pl . a tlenu 1.2 mola amoniaku? 4.1-19. Azotan(V) amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440 K rozkłada się na tlenek azotu(I) (N 2O) i parę wodną. Reakcja przebiega według równania: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O Obliczyć.1-11.43g/dm (w warunkach normalnych).1-10. 4.5mola dwutlenku węgla. Stosunek wagowy A do B w związku AB wynosi 1:3.chemia. 4. Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm 3 wody ciekłej.Stechiometria reakcji 4. ile powstaje w reakcji 3g glinu z kwasem? 4.25 mola wodoru wystarczy do otrzymania 0. Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku glinu (Al2S3)? 4. jeżeli powstaje tlenek miedzi(ll)? 4. Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0.1-14.

4. W wyniku reakcji wydzieliła się pewna liczba: moli siarki (X). 3 Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi. moli siarkowodoru(Y).92dm SO2 w warunkach normalnych. 3 3 Zmieszano 4dm wodoru i 3dm chloru. 3 Ile dm tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4.26 - . Obliczyć objętość gazów po reakcji. jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina po reakcji. . Na 27.1-29. W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru.1-26. Obliczyć. 3 W 350 cm roztworu stwierdzono obecność 168 mg NaHCO3. zmierzonych w tych samych i warunkach ciśnienia i temperatury.1-31. aby powstało 5dm tlenu odmierzonego w warunkach normalnych? Uwaga: Nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen cząsteczkowy 4.05-molowego roztworu H2SO4 trzeba zużyć.1-32. ile cm 0. w której znajduje się 12 10 . 4. 3 Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono.970 g. jak przed wybuchem? Uzasadnić odpowiedź. X moli wydzielonej siarki po odsączeniu. a następnie zainicjowano reakcję. Ile miligramów tlenu użyto do doświadczenia? 4. 3 Mieszaninę rozdzielono i otrzymano 10cm tlenu. że objętość zmniejszyła się o 10cm w przeliczeniu na warunki normalne.3g siarczku sodu podziałano kwasem siarkowym.1-36.1-37.1-33. Napisać równanie reakcji całkowitego rozkładu wodorowęglanu sodu przez kwas siarkowy. w której znajduje się 6 10 cząsteczek.1-35.1-27.Stechiometria reakcji 4. gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru. 4. 3 Obliczyć.560 g mieszaniny NaBr i KBr rozpuszczono w wodzie. b) Obliczyć liczbę moli (Y) wydzielonego siarkowodoru oraz procent zużytego na tę reakcję Na2S. 4. Nadmiarem roztworu AgNO 3 strącono osad AgBr . Obliczyć. 24 Obliczyć. 3 Po eksplozji 70cm mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono. przemyciu i wysuszeniu poddano spaleniu 3 i otrzymano 3. 24 cząsteczek i takiej objętości azotu. ile moli siarczanu sodu powstało w wyniku tej reakcji. Po reakcji eudiometr ochłodzono do pierwotnej temperatury. Jaki odczyn miał otrzymany roztwór? 4.1-38. W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem: a) masy gazów są równe. moli dwutlenku siarki (Z). . c) Obliczyć liczbę moli (Z) wydzielonego SO2 4. Obliczyć skład procentowy mieszaniny. Do roztworu zawierającego 6g zasady sodowej dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego(V). 4. 0.1-30. Czy ciśnienie gazu pozostało takie samo.1-28. aby rozłożyć zawarty w roztworze wodorowęglan. co objętość gazów przed reakcją. że w otrzymanej parze wodnej znajduje się domieszka tlenu. b) objętości gazów są równe.1-34. ile moli amoniaku powstałoby. a) Obliczyć liczbę moli (X) wydzielonej siarki oraz procent zużytego w tej reakcji Na 2S. 3 Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10 dm (warunki normalne) dwutlenku siarki (SO2)? 4.34g tlenku rtęci(II) (HgO)? 4. c) liczby moli są równe? 4. który po dokonaniu wszystkich czynności analitycznych osiągnął stałą masę równą 0.

jeżeli próbka do analizy miała masę 0. 4. Amoniak spalany jest według równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O 4. 4.1-40. Po zakończeniu reakcji . Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.chemia. 4.500 dm 2. 3 -3 Do 25 cm roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol dm wrzucono 0. jeżeli otrzymano 0. oraz powstało 1.56g soli.1-44.Stechiometria reakcji 4. Ile należy użyć chloru jeżeli jego straty wynoszą 8%? 4.1-49. Ile gramów tlenku glinu powstało? 4. Ile należy użyć rtęci do przygotowania 100g tlenku rtęci(II). Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym 3 wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm .112dm (warunki normalne) bezbarwnego gazu o duszącym zapachu. 3 Oblicz masę Cynku roztworzonego w nadmiarze kwasu siarkowego(VI).03g/cm .27 - .chlorku potasu i azotanu(V) potasu rozpuszczono w wodzie a następnie strącono chlorki w postaci osadu chlorku srebra.1-52. 3 Ile dm tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. 4. odparowano wodę.1-54.1-39. 4. 3 Ile dm tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. jeżeli powstało 49g 10% roztworu wodorotlenku sodu? Ile gramów wodoru wydzieliło się w tej reakcji? 4. Ile bromu wydzieli się przy przepuszczeniu gazowego chloru przez roztwór zawierający 17. 2. 3 Ile dm chlorowodoru (warunki normalne) potrzeba do zobojętnienia 50g 1% roztworu wodorotlenku wapnia? 4.0kg wodoru? http://www.2231g.1-45. 3 W wyniku reakcji pewnego metalu ze stężonym kwasem siarkowym(VI) wydzieliło się 0. Mieszaninę chemicznie czystych soli . Oblicz masę wykrystalizowanego CaSO4 2H2O. 4.1-41.25g metalicznego sodu roztworzono w 75g wody.6 mola tlenu.1-53. Obliczyć procentową zawartość wodorotlenku sodu w powstałym roztworze.1-50.00% roztworu 3 tetraoksosiarczanu cynku (siarczanu(VI) cynku) o gęstości 1. Ile gramów tlenku magnezu powstało w tej reakcji. Amoniak spalany jest według równania reakcji: 4NH3 +5O2  4NO+6H2O 4. 4. jeśli użyjemy do reakcji 28. 4.1-43. 4. w której metal ten jest jednowartościowy. Ile gramów metalicznego sodu roztworzono w wodzie.1-48.sos.1-46.0kg azotu i 28.5g bromku poatasu.1-42.2732g a otrzymany osad chlorku srebra ważył 0. Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów amoniaku.2 g wapnia. Oblicz zawartość azotu w mieszaninie. Podaj wzór i nazwę otrzymanej soli. Do reakcji spalania glinu w tlenie 4Al+3O2  2Al2O3 użyto 0. Spalono w tlenie 20g metalicznego magnezu. 3 3 Do 94cm mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm tlenu. Oblicz.1-51.pl .1-47. kiedy powstaje więcej pary wodnej: a) podczas łączenia się tlenu z 1g wodoru b) podczas reakcji tlenku miedzi(I)z 1g wodoru.

Oblicz objętość.1-64. masa molowa) nastepującego równania reakcji: 3P+5HNO3+2H2O  3H3PO4+5NO 4. Na mieszaninę zawierającą jednakowe ilości: wapnia. Po dłuższym przechowywaniu zważono zawartość pojemnika i okazało się. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlor wydzielony w reakcji MnO 2 ze stężonym roztworem kwasu solnego zawierającym 14.1-63.1-60.0kg siarki i 64m tlenu (w przeliczeniu na warunki normalne)? 4. Obliczyć zawartość procentowa składników mieszaniny jeśli z 0.1-61. Oblicz ile moli roztworu kwasu bromowodorowego potrzeba do zobojętnienia roztworu 200g 5% wodorotlenku potasu. 4. 4. jeżeli użyjemy do syntezy 15g żelaza i 9. aby otrzymać 40g siarczku miedzi(I) . ile gramów siarczku żelaza(III) otrzymamy.4350g AgCl. Ile pary wodnej powstało ? 4. Dokonaj interpretacji ilościowej (atomy.6g siarki. 4. Oblicz. wodorku wapnia i węgliku wapnia podziałano nadmiarem wody.1-68.1-56. Oblicz. ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku rozkładu 10 gram węglanu wapnia 4.1-57. W pracowni przechowywano pojemnik zawierający 100g NaOH. Oblicz.28 - .6g HCI. który tworzy z wodorotlenkiem sodu sól . zawierającej 8 g bromu? 4.1-58. Przyczyną wzrostu masy był pochłonięty dwutlenek węgla. ile gramów siarki trzeba wziąć do reakcji syntezy z miedzią. mole.0kg czystego węgla w 60.1-62.1-59.0kg tlenu? 4. Oblicz. Wymień przemysłowe zastosowania tego związku. p= 1000 hPa) mieszaniny produktów gazowych tych reakcji.6249 g mieszaniny KCl i NaCl otrzymano 1. Oblicz gęstość ( T=298K. CO2 i NH3 w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 1 tony mocznika. Ile gramów magnezu można roztworzyć w wodzie bromowej. Oblicz. 4. ile moli wodorotlenku sodu trzeba użyć do zobojętnienia: a) 2 moli HCl b)1 mola H2SO4 c)1. 4. 4.1-55.1-65.1-67.5 mola H3PO4. cząsteczki.5 g. 25 g tlenku miedzi(I) Cu2O redukowano w strumieniu wodoru. Chlor można otrzymać działaniem kwasu siarkowego i dwutlenku manganu na sól kuchenną. Po przerwaniu reakcji masa wytworzonej Cu i nie przereagowanego tlenku wynosiła 24. Reakcja przebiega według równania: 2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 = 2NaHSO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O Ile litrów chloru można otrzymać ze 100g soli kuchennej.Stechiometria reakcji 4. 4.węglan sodu. 4. 3 Ile otrzymamy m ditlenku węgla (w przeliczeniu na warunki normalne) jeśli spalimy 12. Oblicz. że masa zawartości wzrosła do 103g.1-66. 3 Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów tlenku siarki(IV) jeśli użyjemy do reakcji 64.1-69. 4. jaka objętość dwutlenku węgla w warunkach normalnych została pochłonięta przez wodorotlenek.1-70.

8 g magnezu z kwasem octowym 4. Oblicz. 3 W celu ilościowego oznaczenia tlenu rozpuszczonego w wodzie pobrano do analizy 360 cm .Stechiometria reakcji 4. Wytrącony w tych warunkach osad MnO2.07 g/cm dodano nadmiaru glinu. Oblicz. http://www. jaka objętość tego gazu połączyła się z sodem 4. Masa sodu pozostawionego na powierzchni zmieniła się po pewnym czasie z 1.1-79. po zakwaszeniu próbki H2SO4. który można otrzymać w reakcji 4.1-80. Do zmiareczkowania wydzielonego jodu zużyto 10 cm 0. oblicz.025 molowego roztworu 3 Na2S2O3. Po zakończeniu reakcji 3 objętość wydzielonego wodoru (odniesiona do warunków normalnych) była równa 448cm .1-molowego roztworu AgNO3 potrzeba do otrzymania 14.sos.1-74.84g na 2. KJ oraz KOH. a po 3 przepuszczeniu jej przez płuczkę z wodą objętość gazów zmalała do 3 dm .1-78. Oblicz masę tego osadu.8 g magnezu b)masę octanu magnezu. 4.25g. Oblicz. Przy założeniu. Do 700g 15% roztworu azotanu(V) srebra wprowadzono 30g cynku.5 molowego roztworu chromianu (VI) potasu i 200g 10% roztworu azotanu(V) srebra. a produktami reakcji są octan magnezu i wodór.1-84.1-77.1-73. 3 Oblicz. Oblicz. 3 3 Do 100cm kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm wrzucono próbkę mosiądzu o masie 3. 4.1-81.1-72. 3 3 Do 50 cm 15% kwasu solnego o gęstości 1.1-71. Ile gramów wodoru powstaje w reakcji 4g cynku z kwasem solnym? 4. 4. 4. W trakcie reakcji wydzieliło się 5dm3 bezwonnego gazu i 4dm3 gazu o ostrym nieprzyjemnym zapachu. do której dodano w nadmiarze: MnSO4. ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 7g węgla do dwutlenku węgla. Do roztworu siarczanu(VI) miedzi zanurzono płytkę żelazna o masie 40 g. jeżeli zmieszano 150cm 0.48g. o ile wzrośnie masa zawartości tej zlewki po zajściu reakcji między obiema substancjami 4.chemia.35g AgCI w reakcji z nadmiarem NaCI. Oblicz ile gramów srebra wydzieli się po zakończeniu reakcji wymiany.1-75.1-82. Oblicz procent zawartości miedzi i cynku w próbce mosiądzu. 3 W czystym tlenie amoniak spala się wg schematu: NH3(g) + O2(g) → N2(g) + H2O(c). ile mg tlenu znajdowało się w 1 dm badanej wody. utlenił jony 3 jodkowe do stechiometrycznej ilości jodu. Oblicz a) objętość wodoru (warunki normalne). W wyniku zmieszania wodnego roztworu chromianu(VI) potasu z roztworem azotanu(V) srebra wytrąca się 3 czerwonobrunatny osad. Porcję cynku poddano działaniu roztworu kwasu siarkowego (VI) o średnim stężeniu. ile moli cząsteczek wodoru wydzieli się w czasie tej reakcji.1-83. ile cm 0. Odmierzono 13 dm mieszaniny amoniaku i tlenu (w warunkach normalnych). jeśli z kwasem octowym przereaguje 4. 4. Oblicz masę roztworzonego cynku. 4. 4. Po zakończeniu reakcji płytkę osuszono i zważono jej masa wynosiła 44 g.29 - .1-76. który powstanie. że w reakcję z sodem wszedł tylko tlen. W mieszaninie gazów po reakcji nie stwierdzono obecności tlenu. Magnez reaguje z kwasem octowym. Oblicz gęstość (w warunkach normalnych) mieszaniny gazów przed reakcją. 4. Ile gramów miedzi wydzieliło się w tej reakcji? 4.pl . 3 Do zlewki zawierającej wodę wapienną wprowadzono 25cm dwutlenku węgla.

Obliczyć stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze.1-87.3081 g związku. 4. że 3 gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 0. 4.96 g/cm należy użyć do całkowitego wytrącenia Fe(OH)3 z roztworu zawierającego 3. Zmieszano 7 moli cynku ze 100g siarki.1-97. M(Fe) – 55. W celu identyfikacji pewnego metalu próbkę tego metalu o masie 1g roztworzono w nadmiarze rozcieńczonego roztworu 3 kwasu siarkowego(VI).1-99. Jaki jest odczyn otrzymanego roztworu.64g węglanu baru. wiedząc . 3 3 Obliczyć objętość (w dm ) 0.że produktami reakcji są tlenek węgla(IV) i woda. jeśli wiadomo.00164g cm .1-95.5g chloru z 1g wodoru.367 dm 0.85 M(NH3) – 17.239 dm 0.1-94.11 g żelaza (jako jony Fe(III)). 3. Oblicz jaką objętość tlenu w warunkach normalnych zużyje się do spalenia 92g glicerolu. Reakcji spalania poddano 18g węgla. 3 Do 200g 5% roztworu NaOH dodano 500cm 0. Zawartość tlenku węgla(IV) w przepuszczonym powietrzu. Ile gramów glinu trzeba użyć do redukcji 54g tlenku żelaza(II). .5671 g próbki otrzymano 4. 4. jeżeli z 0.521 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0.5 molowego roztworu chlorku wapniowego dodano 25 g chlorku wapniowego. jeżeli reakcja przebiega wg. Gęstość tlenu 1. wiedząc. 3 Ile cm wodnego roztworu amoniaku (NH3 H2O ) o stężeniu 10% i gęstości 0. 3 Ile dm wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 6. M(P) .1-90.5 molowego roztworu kwasu solnego. że w swoich związkach jest on II wartościowy.03 4. Ile powstało moli siarczku cynku. W wyniku reakcji powstał ZnS. Ile gramów AgNO3 trzeba użyć do wytrącenia jonów chlorkowych z tego roztworu? 4. Do 300 ml 0. 4. Zawartość jonów PO4 w badanej próbce oznaczono wagowo jako związek (NH4)3PO4 12MoO3.1-88.1-91.1-85.1-98. 4. M((NH4)3PO4 12MoO3) . otrzymując 930cm wodoru(w warunkach normalnych).1-96. 4.30 - .0. 4. która z substancji przereagowała całkowicie.1876 4.43g/dm .1-86. W wyniku tej reakcji otrzymano 66g tlenku węgla(IV).Stechiometria reakcji 4. Ile gramów siarczku magnezu (MgS) powstanie w reakcji 12g magnezu z siarką? 4. a następnie rozcieńczono wodą do 650 ml. Zapisz równanie reakcji.1-89. 3 który wszedł w reakcje z węglem. Oblicz zawartość procentową fosforu (P) w próbce. 3 Oblicz ile dm gazowego chlorowodoru(o wzorze HCl) otrzymano w reakcji 35. Oblicz masę i objętość tlenu. 3 . równania: 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe 4.5g cynku z kwasem siarkowym(VI)? . Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.619 M roztworu KOH jaką zużyto na całkowite zobojętnienie 0. Ustal jaki to metal. 3 Przepuszczono 1m powietrza (warunki normalne) przez roztwór Ba(OH)2 i stwierdzono powstanie 2. jest w przybliżeniu równa. 3 3 Obliczyć objętość (w dm ) 0.502 M roztworu HCl.1-93. 4.1-92.31.502 M roztworu HCl. wyrażona w procentach objętościowych. a której użyto za dużo i o ile. 4.

64 g srebra. 4. 4.chemia. że zawiera on 20% zanieczyszczeń. Wydajność reakcji 4.2-6.31 - .sos. 4.2-4.1-102. Azotan (V) potasu. Oblicz ile gram węgla można spalić całkowicie w tej objętości powietrza. W strumieniu powietrza prażono 370kg rudy zawierającej 3% siarczku miedzi CuS. Oblicz ile gramów siarczku żelaza (II) można otrzymać. Ilość moli KMnO4 w roztworze zmniejszyła się o połowę. Masa sodu pozostawionego na powietrzu zmieniła się po pewnym czasie z 1.01 molowego roztworu nadmanganianu potasu.2-8. Oblicz ile kg gipsu palonego można otrzymać z 10 kg gipsu krystalicznego zawierającego 90% czystego dwuwodnego siarczanu (VI) wapnia. natomiast wydajność procesu 80%.2-9.95g. Oblicz ile % azotanu (V) potasu uległo rozkładowi. Gazowe 3 produkty spalania wprowadzono do 200cm 0. 4. 4.1-100. Węgiel nie reagował z kwasem.1-103.1at. Zakładając że w reakcję z sodem wszedł tylko tlen.2-5.2-3. 4. 10g stali zawierającej 98% wagowych Fe oraz 2% wagowych C rozpuszczono w kwasie siarkowym. jeśli wydajność całego procesu wynosiła 70%. Podczas wypalania jednej tony wapienia w wapienniku otrzymano 532kg wapna palonego CaO. Zapisz równanie opisanej reakcji chemicznej. Próbkę azotanu (V) potasu umieszczono w otwartym naczyniu i ogrzewano do momentu.Stechiometria reakcji 4. Oblicz procentową zawartość siarki w próbce węgła.2-1. poddany ogrzewaniu. Obliczyć masę otrzymanej metalicznej miedzi. Oblicz jaki procent sacharozy uległ hydrolizie. otrzymany w ten sposób tlenek miedzi poddano redukcji wodorem. próbkę o masie 10g poddano całkowitemu spaleniu. Oblicz masę mieszaniny zawierającej 40% CuO (resztę stanowi krzemionka).pl . W celu ustalenia zawartości siarki w węglu kamiennym.2. 4. jeżeli wiadomo. gdy masa stałej pozostałości wynosiła 88% początkowej masy próbki. Jaka ilość moli kwasu była potrzebna do o reakcji? Obliczyć masę wydzielonego wodoru oraz jego objętość w temperaturze 30 C i pod ciśnieniem 1. żelazo utworzyło FeSO4. traci tlen i przechodzi w azotan (III) potasu. potrzebną do przygotowania 500g CuSO4·5H2O 4.2-7. jeżeli użyje się do reakcji 7g żelaza i 7g siarki. zakwaszonego kwasem siarkowym. skoro z 10. http://www. a ilość otrzymanego dwutlenku 3 węgla mierzona w temperaturze T= 283 K pod ciśnieniem 1040 hPa wyniosła 20m . Jaką ilość wapienia poddano prażeniu. która w wyniku reakcji z tlenkiem srebra dała 8. Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g metanolu. jeżeli wydajność reakcji wynosi 70%? 4. 3 W kolbie o pojemności 1dm w warunkach normalnych zebrane jest powietrze.2-2. 4.2g na 1.52 g tego disacharydu uzyskano mieszaninę. Ile wynosi zawartość procentowa węglanu wapnia w tej skale wapiennej? 4. podaj jaka objętość tego gazu połączyła się sodem? 4.1-101.

3 dm pozostałości gazowej. W badaniach nad kontaktową metodą syntezy metanolu z tlenku węgla i wodoru stwierdzono w jednym z doświadczeń. Mieszaninę gazowa składająca się z CH4.3-4. jeżeli fermentacja przebiegła z 30%.2-11.Stechiometria reakcji 4. Spalając pozostałość w nadmiarze tlenu otrzymano 115cm CO2. 4. ile gramów glukozy znajduje się w 600 g roztworu.2-15. w stosunku molowym 1 : 3. Wyznacz skład mieszaniny w % objętościowych.3-3. Chemia organiczna 4. Ile ton kamienia wapiennego zawierającego 85% wagowych CaCO 3 należy użyć aby otrzymać 220kg CO2 w wyniku rozkładu CaCO3 (zapisz równanie reakcji rozkładu)?.2-12. której przebieg ilustruje równanie: C6H12O6+I2+2KOH-->C6H12O7+2KI +H2O. Ile gramów toluenu potrzeba do syntezy 30g p-nitrotoluenu gdy wydajność reakcji wynosi 60%. . Oblicz.3-5. 7. jeżeli z 50g azotu otrzymano 51g amoniaku 4.32 - . 4. Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymana w reakcji utleniania amoniaku tlenem. nie wziętego w nadmiarze. Wydajność pierwszego etapu wynosi 70%. Jaka część mola amoniaku użytego do reakcji utleniła się do tlenku azotu? 4. Obliczyć. Ile trzeba benzenu użyć do dwuetapowej syntezy prowadzącej przez toluen do kwasu benzoesowego w celu otrzymania 200kg kwasu benzoesowego. że proces przebiegł w 100% oblicz ile gramów etanolu powstanie w procesie fermentacji glukozy otrzymanej w procesie hydrolizy. miała średnią masę mola 28.3.7 g. 4.2-14. W wyniku hydrolizy 157 mg polipeptydu o masie molowej 785 g/mol otrzymano 193 mg mieszaniny aminokwasów Z ilu reszt aminokwasowych składał się ten polipeptyd? 4. jaki procent substratu. Ile należy użyć tego kamienia gdyby wydajność reakcji rozkładu wynosiła 95% 4.1 molowego roztworu jodu. 324 gramów skrobi poddano hydrolizie do glukozy. Wszystkie objętości gazów były mierzone w tych samych warunkach. a drugiego 90%.3-1. Ile moli wodoru potrzeba do utwardzenia 1 mola trioleinianu gliceryny? 4. Jednym ze sposobów oznaczania ilości glukozy jest metoda jodometryczna. Siarkowodór otrzymuje się w reakcji siarczanu żelaza z kwasem solnym zgodnie z równaniem chemicznym: FeS+2HCl → FeCl2+H2S Ile gramów FeS należy użyć aby otrzymać 2 mole siarkowodoru jeżeli wydajność materiałowa reakcji wynosi 75%? Masa molowa FeS jest równa 88g/mol.2-10. dało po przejściu przez aparat kontaktowy. C2H6 i C2H4 przepuszczono przez wodę bromowa i stwierdzono ze objętość 3 3 3 mieszaniny zmniejszyła się z 160cm do 85 cm . a 3 następnie całkowitym wykropleniu metanolu. że 3 10 dm mieszaniny tlenku węgla z wodorem. 4. jeżeli na zmiarkowanie próbki roztworu o masie 50 g zużyto 100 3 cm 0. Zakładając. 4. przereagował.3-2.2-13.3-6. 4. Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku w pewnej temperaturze T.

przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą niż objętość par węglowodoru (obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury).2 kg alkoholu.CO2 do H2O wynosi 15:17. Oblicz stężenie procentowe powstałego etanolu. Po przerwaniu ogrzewania.3-16. 4. że w skład tej benzyny wchodzi tylko heksan i oktan. 3 Oblicz objętość powietrza niezbędną do spalenia 1m gazu ziemnego (warunki normalne) zawierającego 90% metanu. otrzymany w wyniku całkowitego spalenia 1.3-17. 4. Jaką ilość glukozy poddano fermentacji. w naczyniu znajdowała się substancja stała o masie 12.3-19.8g benzenu tak. 3%CO2 i 2%N2.3-9.3-7. Ile dm wodoru (warunki normalne) wydzieliło się podczas reakcji? 4. Stosunek liczby cząsteczek produktów całkowitego spalania benzyny . 4.33 g/cm .3-12. Przyjmując.11 g/cm użyto do reakcji z Ag2O jeżeli wydzieliło się 21.3-20. zakładając. 4. Ile procent octanu wapnia uległo rozkładowi? jakie były produkty rozkładu? 4. 3 Ile dm powietrza odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do spalenia 7. podany skład jest procentowym składem objętościowym. jaka jest (w warunkach normalnych) objętość wytworzonego dwutlenku węgla 4. Rozkład termiczny soli wapniowych lub barowych kwasów karboksylowych prowadzi do ketonów.77m mieszaniny metanu i etanu. Pewien węglowodór. homolog etynu spalono całkowicie w tlenie.chemia. W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 9. aby powstał dwutlenek węgla? 4. którą następnie poddano procesowi fermentacji.3-13. 3 3 Dwutlenek węgla. ustal stosunek liczby cząsteczek heksanu do liczby cząsteczek oktanu.3-14.3-21.9 g.3-10. bromobenzenu.8 g. 3 Ile dm tlenu potrzeba do spalenia trzech moli pentanu.3-18. http://www. 4.33 - .12 dm ( warunki normalne) alkanu o gęstości 1. że proces fermentacji przebiegł do końca. 20 C) 4. bez względu na jej skład procentowy? 4.3-15. 3 Do naczynia zawierającego 5g fenolu rozpuszczonego w benzenie wrzucono 2g potasu. 15. 3 Jaką objętość 36% roztworu aldehydu mrówkowego o gęstości 1. że wydajność reakcji wynosi 80 % 4.8g octanu wapnia ogrzewano w otwartym naczyniu.pl . 5% etanu.3-8. Ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie. Oblicz jaka masa osadu wytraciła się na dnie naczynia (temp. 4. aby otrzymać 5g fruktozy przyjmując. 3 Ile dm powietrza potrzeba do spalenia 20 gramów pentanu. 3 3 Czy 10m powietrza (warunki normalne) wystarczy do całkowitego spalenia 0.Stechiometria reakcji 4.3-11.sos.34 g/dm 3 3 wprowadzono do 10 cm 30%-owego wodnego roztworu NaOH o gęstości 1. Ile gramów benzenu należy użyć aby otrzymać 15. Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru. W 400g wody rozpuszczono 135g glukozy.6g srebra? 4.

Oblicz skład procentowy stopu 4. Określ zawartość procentową (wagową) wszystkich trzech związków wapnia w mieszaninie wyjściowej.8% Zn? 4.4.4-4. Do 10 g mieszaniny węglanu wapnia. ile gramów bezwodnej soli Na2CO3 było w mieszaninie przed reakcją z kwasem solnym. Do 816g mieszaniny zawierającej Na2CO3 i Na2CO3 10H2O dodano nadmiaru kwasu solnego. W wyniku reakcji otrzymano 23. wodorotlenku wapnia. dołączenie roztworu z przemywania do przesączu).4-12. Stężenie kwasu solnego wyznaczono miareczkując odważkę węglanu sodu o masie 0. Oblicz. Mieszaninę złożoną wyłącznie z Li2CO3 i BaCO3 o masie 0. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny. Ile procent (objętościowo) dwutlenku siarki zawierała mieszanina gazów? .72 dm .48%. Po ilościowym przebiegu reakcji masa osadu zmalała o 10%.4-9. 3 Otrzymaną zawiesinę ogrzano i dodano do niej 33 ml 5M kwasu solnego. Ustalanie składu mieszanin 4.0 grama rozpuszczono w HCl i otrzymano 1.7 mL HCl.4-13. Po zakończeniu reakcji objętość 3 wydzielonego wodoru. 3 3 Roztworzenie pewnego stopu Zn i Mg wymagało 0. Masa pozostałości. Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9%masowych węgla? 4.4-2.4-10. Jaka była. 3 2 g stopu miedzi i srebra rozpuszczono w stężonym kwasie siarkowym(VI). była równa 6. Masa płuczki wzrosła o 3. 4.2 ml titranta. Do kwasu solnego użytego w nadmiarze. z mieszaniny po reakcji z kwasem solnym usunięto ilościowo piasek (odsączenie. jeśli stop zawierał 30.4-7. Oblicz skład procentowy stopu. że zawartość procentowa wapnia wynosi 39.Stechiometria reakcji 4.4-1.0 g. Oblicz.3g siarczanu (VI) baru.8951 dm dwutlenku węgla.2 kg.34 - .8g mieszaniny wapnia i magnezu.4-8. 3 5 m azotu i dwutlenku siarki przepuszczono przez płuczkę z ługiem sodowym. 4. ile gramów wapnia było w mieszaninie użytej do reakcji z kwasem solnym. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. 3 Próbkę stopu żelaza. Oblicz zawartość procentową tlenku sodu w mieszaninie wyjściowej.331dm w przeliczeniu na warunki normalne. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym 3 wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm . 4.1234 M roztworem NaOH wobec błękitu bromotymolowego zyżywając 33. odniesiona do warunków normalnych. 4. chlorku wapnia i piasku wlano 100 ml wody destylowanej. przemycie. Wydzielający się gaz zajął objętość 0. W wyniku reakcji wydzieliło się 0. 3 3 Do 94cm mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm tlenu. Podaj skład procentowy osadu. Tak otrzymany roztwór miareczkowano 0.917 dm wodoru (warunki normalne). Ile gramów azotanu srebra zawierał roztwór? 4.7 mL roztworu kwasu solnego. masa cynku zawartego w tym kawałku stopu. cynku i miedzi o masie 7. 4. Z kolei. 4.1007 g zmiareczkowano za pomocą 12. 4. 4.4-3. Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono w roztworze azotanu srebra. Osad zawierający mieszaninę chlorku i jodku srebra przemywano na sączku wodą chlorową. wyrażona w gramach.2077 g wobec oranżu metylowego zużywając 27. skoro wiadomo. która nie uległa rozpuszczeniu wynosiła 2.4-6. Odliczyć masę i zawartość procentową Li2CO3 i BaCO3 w próbce.867 dm roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 2. W wyniku tej reakcji wydzieliło się 6 moli CO2.86 mol/dm . Do 20 g mieszaniny tlenku baru i tlenku sodu dodano roztworu kwasu siarkowego(VI) w nadmiarze. dodano 8.4-11.4-5. .

4. cyny i glinu. Do roztworzenia próbki mosiądzu (stop miedzi z cynkiem) o masie 50g zużyto 289. 3g mieszaniny bezwodnych soli chlorku sodu i azotanu(V) sodu rozpuszczono w wodzie i dodano roztwór azotanu srebra. Miedzianą płytkę o masie 100g wrzucono do roztworu azotanu(V) srebra. Oblicz liczbę moli srebra.7% tlenku węgla (IV). sporządzonej z 2 objętości 6molowego HCl i 3 objętości 4-molowego H2SO4.4-27.863 dm wodoru.47g. 4.6 g osadu AgCl. Ile cm tlenu zawierała wyjściowa mieszanina. która osadziła się na tej płytce.pl . aż do ilościowego wytrącenia osadu. gdy przestały wydzielać się gazy. Jaki był skład procentowy mieszaniny? 4. wiedząc. Obliczyć skład procentowy mieszaniny soli.4-14. Masa pozostałości wynosiła 8g. Mieszanina azotu i tlenku azotu otrzymywana w reakcji utleniania amoniaku tlenem miała średnią masę mola 28. Brązal jest stopem miedzi. 4.09810 mol/dm . Masa osadu po odsączeniu.4-19. W reakcji wydzieliło się 2. 3 Na zredukowanie 3 kilomoli tlenku żalaza(III) zużyto 89. 3 3 Do naczynia wprowadzono 10 cm mieszaniny tlenu i azotu oraz 5 cm wodoru. Oblicz wagową zawartość cynku w stopie. Ile procent azotanu(III) amonu zawierała mieszanina? 4.7 g. 4.35 - .7 g mieszaniny składającej się z manganianu(VII) potasu oraz chloranu(V) potasu. Po spaleniu mieszaniny i skropleniu pary 3 3 wodnej objętość gazów wynosiła 9 cm w przeliczeniu na warunki normalne.4-17. Po odsączeniu i wysuszeniu otrzymano 160.4-25.51g stopu glinu z magnezem zużyto 50cm mieszaniny kwasów.4-26. Oblicz skład procentowy masowy mieszaniny poddanej rozkładowi 4. Oblicz zawartość procentową soli w mieszaninie. W celu oznaczenia zawartości glinu i cyny w próbce stopu o masie 20 g poddano ją 3 reakcji z kwasem solnym.sos. 4.6 m tlenku węgla(II) (warunki normalne). Obliczyć skład procentowy tej mieszaniny. Rozkładowi termicznemu poddano 7.2343 g metodą Volharda zużyto 42.4-18. że zawiera on 80% miedzi. Mieszanina węglanu wapnia i węglanu magnezu zawiera 44.4-16.1035 mol/dm oraz 10. 4.chemia.8 ml NH4SCN o stężeniu 3 0. Jaka część mola amoniaku użytego w reakcji utleniła się do tlenku azotu? 4. Oblicz procentowy skład stopu. Oblicz zawartość procentową glinu i cyny w stopie. 3 Otrzymano 1790 cm tlenu w przeliczeniu na warunki normalne.3 ml AgNO3 o stężeniu 0. W wyniku przepuszczenia pary wodnej nad rozżarzonym żelazem (10g) otrzymano 14g mieszaniny tlenku żelaza (III) i tlenku żelaza (II) dwużelaza(III).4-24.4-23. Otrzymano mieszaninę żelaza i tlenku żelaza(II). 4. 4.4-20.5 63% roztworu kwasu azotowego (V). 10g mieszaniny chlorku potasu i azotanu(III) amonu prażono aż do momentu. 3 Na rozpuszczenie 3.4-22. Obliczyć procentową zawartość KCl w mieszaninie KCl i NaCl.Stechiometria reakcji 4. 74 g mieszaniny NaCl i KCl rozpuszczono w wodzie i dodano w nadmiarze stężonego roztworu AgNO3. Po pewnym czasie masa płytki wzrosła do 105g. 4. przemyciu i wysuszeniu wynosiła 1. b) skład procentowy mieszaniny tlenków. Obliczyć: a) objętość wydzielonego wodoru (warunki normalne).4-15. http://www. jeżeli na zmiareczkowanie odważki mieszaniny o masie 3 0.4-21.

a najmniejsza.4-28. 3 Pod działaniem kwasu na 1g stopu metali wydzieliło się 2.24dm wodoru. Jaki metal jest głównym składnikiem stopu? Jaka jest jego minimalna i maksymalna zawartość? Wskazówka: Zawartość główego składnika jest największa. .36 - . w przeliczeniu na warunki normalne. gdy inne nie reagują z kwasem. gdy drugi składnik stanowi metal o możliwie najniższej wartości stosunku masy atomowej do wartościowości.Stechiometria reakcji 4.

3 Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm roztworu. Stężenia roztworów + Substancja rozpuszczana ms rozpuszczalnik mrozp. stężenie molowe liczone n 3 jest ze wzoru: CM  .pl .5M roztworu bromku wapnia (CaBr2) znajduje się 5g CaBr2? http://www.1-4. 5. Obliczyć stężenie molowe roztworu.1-1.chemia. że w 1dm tego roztworu znajduje się x moli substancji rozpuszczonej. gdzie V określa objętość roztworu wyrażoną w dm . czyli CM  . Zgodnie z definicją.37 - .1-7. Stężenie molowe 3 3 Stężenie molowe określa nam ilość moli substancji rozpuszczonej w 1dm roztworu. 5.5-molowego roztworu znajdują się 2 mole substancji? 5. Obliczyć stężenie molowe roztworu. W celu przeliczenia objętości roztworu z cm na dm . 3 W 150cm roztworu znajduje się 50g chlorku wapnia (CaCl2). V[dm3 ] Często objętość roztworu podawana jest w cm .1-molowego roztworu? 5.1-3. mrozt Oczywiście wzorów tych. 5. W jakiej objętości 0.sos.1-5. Vrozp roztwór mrozt. więc obliczona objętość wyrażona jest w cm ). Ms V[dm3 ] Niekiedy zamiast objętości roztworu podawana jest jego masa oraz gęstość.6dm roztworu 2-molowego. Z zależności d=m/V łatwo obliczyć objętość 3 3 roztworu: V=mrozt/drozt (gęstość najczęściej podawana jest w g/cm . oprócz podstawowego wzoru na stężenie molowe: CM  Bardzo łatwo się je wyprowadza korzystając z podstawowych zależności. 5. 3 Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0. czyli roztwór o stężeniu x mol/dm 3 oznacza. należy objętość n 1000n 3 3 3 wyrażoną w cm podzielić przez 1000: V[dm ]=V[cm ]/1000. Vrozt mrozt=ms+mrozp 5. Liczbę moli n obliczamy ze wzoru  3] V[cm V[cm3 ] 1000 ms n=m/M.1. W jakiej objętości 2.Stężenia roztworów 5. 5.2dm 0.1-6. 3 3 3 n V[dm3 ] nie trzeba się uczyć na pamięć. n  drozt  1000 Podstawiając to wyrażenie na stężenie molowe otrzymamy: CM  .1-2. 3 W 6dm roztworu znajduje się 234g siarczku sodu (Na2S). ile moli substancji znajduje się w 0. 3 Obliczyć. czyli CM  .

02g 5.1 mola P2O5 W 1dm . 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150cm wody.1-10. 3 3 Oblicz ile gramów wodorotlenku potasu znajduje się w 0. aby otrzymać roztwór o stężeniu 0.5g chlorku magnezu. 5.1-24. Oblicz stężenie molowe tego roztworu. że w 200 cm roztworu znajduje się 9.40 mol/l i gęstości 1.5mola/dm 5. 3 3 Do 200cm wody dodano 11.5 kg roztworu o stężeniu 4. 3 Oblicz stężenie molowe roztworu H2SO4 wiedząc. Mamy wodny roztwór kwasu azotowego(V) o stężeniu 22. 3 3 Oblicz ile gramów KOH potrzeba do sporządzenia 200cm roztworu tego związku o stężeniu 0. Obliczyć ułamek molowy NaOH w wodnym roztworze o stężeniu 0. Obliczyć stężenie molowe roztworu MgHPO4.1-11.1-16.8g tego kwasu. 2W 200 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) znajduje się 0.5 mola na dm . Oblicz ułamek molowy HNO 3 w tym roztworze.2 mol/dm . Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu NaCl.0g.5 dm wody i otrzymano roztwór o gęstości 1.Stężenia roztworów 5.1-14. oblicz stężenie molowe 5. Oblicz ile a) moli 3 3 b) gramów KOH potrzeba do sporządzenia 400 cm roztworu tego związku o stężeniu 0. Oblicz stężenie molowe roztworu? 5.1-22.1-19. 5.1-15. 5.38 - .7g NaCl i całość rozcieńczono wodą do objętości 500cm .1-20. 5. MNaOH=40.48 g jonów siarczanowych 2 .1-18.1-molowego roztworu? 5. aby podwoić stężenie jonów azotanowych(V)? 5. 5. 3 Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 200cm 0.2 g/cm .1-13.1-25. MH2O=18.25-molowego roztworu tej soli.19 g/cm . 3 3 Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0. W 6 decymetrach sześciennych znajduje się 234g siarczku sodu.5dm roztworu.1-21.2g kwasu borowego? 5.5 3 mol/dm 5. jeśli gęstość tego 3 roztworu wynosi 1.1-17. 3 3 Ile gramów siarczanu(VI) sodu (Na2SO4) znajduje się w 300cm roztworu o stężeniu 2 mol/dm ? . Oblicz p(SO4 ) 5. 3 Ile gramów Ca(NO3)2 należy dodać do 25cm 0. 5.500 g/ml.1-8. 5.1-23.5mol/l. Gęstość roztworu przyjąć za równą 1g/ml.23g/cm 5.1-9. 3 3 117g chlorku sodu rozpuszczono w 0.1-12. 3 W 800 cm roztworu znajduje się 9. 3 Roztwór wodny MgHPO4 zawiera 0. 3 3 3 Ile cm wody należy odparować z 200 cm roztworu NaCl o stężeniu 0.25 mol/dm i gęstości 1. który w 200cm zawiera 6.

Zgodnie z definicją stężenie procentowe liczone jest m ms ze wzoru: c%  100% s  100% . czyli stężenie x% oznacza.84g/cm . Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez wprowadzenie 11. Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%? 5. gdy dana jest masa substancji i masa roztworu/rozpuszczalnika . Gęstość roztworu 3 d=1.Stężenia roztworów 5.2-9. 3 Obliczyć stężenie molowe 96% kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1. aby otrzymać roztwór 20%? http://www.79 g/cm .5g sodu do 200g wody.2-1. czyli mrozt=dVroztw. Ile soli znajduje się w 0.89g/cm . Masę roztworu (rozpuszczalnika) można wtedy obliczyć w oparciu o wzór na gęstość: d=m/V.stęzenie.39 - . jeżeli gęstość roztworu wynosi 0. 3 3 Ile wody zawiera 1dm 45% roztworu wodnego substancji organicznej. 5. Stężenie procentowe Stężenie procentowe (pro cent – na sto) określa nam ilość substancji rozpuszczonej w 100g roztworu. 3 Oblicz stężenie molowe 30% wodnego roztworu amoniaku (NH3). 3 Jakie jest stężenie molowe jodku potasu KI zawierającego 83 gramy tej substancji w 2 dm roztworu? 5. Gęstość acetonu 3 wynosi 0.2-5. Z tego wzoru (lub z jego przekształconej formy) możemy wyliczyć: mrozt mrozp  ms . 3 Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 g siarczku sodu w 6dm wody.1-28.2g nadtlenku wodoru. 5. gdy dane jest stężenie i masa roztworu/rozpuszczalnika .5kg roztworu 2%? 5.1-26.04 g/cm 5.sos.2-2. Ile gramów substancji należy rozpuścić w 360g wody.2-4. 3 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm acetonu.23 g/cm 5.chemia. 5. że w 100g roztworu znajduje się x g substancji rozpuszczonej. Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%? 5. wiedząc.02g/cm . jeśli gęstość 3 roztworu d=1.2-10.masę substancji ms.2-8. że gęstość tego roztworu wynosi 0.2-7.2-6. 3 3 Obliczyć stężenie procentowe nadtlenku wodoru w wodnym roztworze o gęstości 1.pl . 3 Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia w 150 cm wody. że 1dm takiego roztworu zawiera 61.masę roztworu/rozpuszczalnika gdy dane jest stęzenie i masa substancji rozpuszczonej Często zamiast masy roztworu (rozpuszczalnika) podana jest jego objętość i gęstość. 5. 5.2-3.2. Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200g roztworu 5%? 5.9g cm ? 5. 5.1-27. wiedząc.1-29.

2-24.2-19.8 grama/centymetr sześcienny potrzeba do sporządzenia 15g jodyny czyli 10% roztworu jodu w alkoholu etylowym 5.5 moli CuCl 2 oraz 1. 0.9 dm chlorowodoru w 350 g wody.2-11. 5.2 mola ZnCl2. Do 60g 12% roztworu soli dodano 20g tej samej soli. W jakim stosunku masowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w wodzie w oddzielnych naczyniach otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych? 5.2-12. 3 Do 300g 7% kwasu cytrynowego dodano 250 cm wody i dosypano 12g kwasku. Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu fluorowodorowego otrzymanego po rozpuszczeniu 50. Oblicz c% kwasu solnego.5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodowego chlorku miedzi(II) CuCl2 2H2O. .5 mola CuO. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.0 litrów HF odmierzonego w temperaturze 27°C i ciśnieniu 2Atm w 2.05 g/cm otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 23. Roztwór zawiera masowo 10% NaCl 10% NaBr 10% KCl. Po jakim czasie.40 - .18g/cm i stężeniu 20% dodano 10g granulek tego wodorotlenku. Jaką objętość alkoholu trzeba zmieszać z wodą aby otrzymać 50g 25% roztworu? 5. Oblicz stężenie procentowe roztworu? 5. Ile sody i ile wody potrzeba do przygotowania 250g roztworu 2% 5. 0.5m. 5.2-14.8 mola ZnO i 1. jeżeli do 100g wody dodamy 10g 36%roztworu HCl.2m tlenu na godz. w namiocie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy.2-25.2-15. jeśli śpią w nim dwie osoby i nie następuje dopływ 3 świeżego powietrza? Człowiek zużywa ok. Do 600 g 4% roztworu dodano 50 g wody i dosypano 20 g soli i wymieszano. Gęstość odszukaj w tablicach. 5. Do 500 g 16% roztworu soli dosypano 40 g soli i odparowano 87 g wody. Jakich jonów jest w tym roztworze najwięcej i dlaczego? 5.2-13. Przyjmij. Oblicz masę tlenu w namiocie o wymiarach : h=1. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. . 5.2-27. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.2-22. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.2-20.5m. Oblicz stężenie procentowe kwasu azotowego w którym na jeden jon wodorowy przypada osiem cząsteczek wody 5. W 0. 5. a=2m. Ile gramów jodu i ile centymetrów sześciennych alkoholu etylowego . 3 3 Oblicz stężenie procentowe i molowe kwasu solnego o gęstości 1.2-23.2-26. 2. Przygotowano mieszaninę złożoną z 1.Stężenia roztworów 5.2-17.2-21.2-16. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. 5. b=2. 3 3 Do 80cm roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1. Obliczyć procentową (wagową) zawartość cynku w mieszaninie. 5.2-18. że tlen stanowi 20% objętości powietrza.0 litrach wody. 5. 5.

3 Jaka objętość gliceryny należy odmierzyć aby otrzymać 300g 20%roztworu. Obliczyć stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego .2-44. powierzchni 1000m i gęstości 1.chemia. 5. 5. H2S.12 dm chloru. aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.2-41. jeżeli średnia zawartość uranu w powierzchniowej warstwie ziemi wynosi 2.2-33.Stężenia roztworów 5. 5. 10% roztworu kwasu octowego.2-34.0 g KI rozpuszczono w 450g wody. Jaką objętość wody należy dodać do 250 g.2-28. na jeden jon wodorowy przypadają 23 cząsteczki wody.2-35. W 0. 5. w której na jedną cząsteczkę tego związku przypada 1887 cząsteczek wody? 5.2-37. że masa szklanki mleka wynosi 250 g) 5.2-40. 3 Oblicz. 5. Oblicz stężenie procentowe otrzymanej wody chlorowej. 5. 5.5g/cm . który jest mocnym elektrolitem.2-39. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. azotanu(V) wapnia [Ca(NO3)2 4H2O] w 130g wody.2-29. 50.2-42. Oblicz ile gramów laktozy spożywa człowiek wypijający rano i wieczorem po szklance mleka. Oblicz a) w ilu gramach wody 3 3 b) w ilu dm wody (d=1g/cm ) należy rozpuścić 40g cukru.4 ppm? 5. Oblicz masę cząsteczkową alkoholu.924 g/cm ze zwykłą wodą. 2 3 Ile uranu zawiera warstwa ziemi o grubości 1m. Ile gramów osiemnasto wodnego siarczanu(VI) glinu użyto do sporządzenia 250g 5% roztworu siarczanu(VI) glinu? 5.2-38.2-30.2-36. W 40% roztworze na 1 cząsteczkę alkoholu przypada 6 cząsteczek wody. Mleko zawiera około 4% laktozy. 3 3 3 W 0. Ile miligramów jodu zawierał jodek potasu? 5. Do 20g 10% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano 5g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 5. Oblicz stężenie procentowe tego kwasu. 3 Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli kuchennej w 25dm wody. ( Przyjmij. aby otrzymać 8-procentową wodę amoniakalną.pl . 5. W kwasie solnym. .sos.2-43. Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9% masowych węgla? 5.2-31. Ile procent siarkowodoru zawiera woda siarkowa.5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodnego chlorku miedzi(II) CuCl2 2H2O. Po przeprowadzeniu analizy okazało się.2g/cm ? http://www. jaką objętością wody należy zmieszać z 15-procentową wodą amoniakalną o gęstości d=0.41 - .5 dm wody o gęstości 1 g/cm rozpuszczono 1. jeśli gęstość gliceryny wynosi 1. W skład siarkowych wód mineralnych wchodzi siarkowodór. aby otrzymać roztwór o stężeniu 20% 5.2-32. że roztwór zawiera 5 ppm wolnego jodu.

503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl z 25 g roztworu po rozcieńczeniu.21 3 g/cm .2-45. 3 3 3 3 W 10 cm Br2 o gęstości 3. 5. Ile gramów wody i ile gramów chlorku potasu należy użyć do przygotowania 200 g 2.2-53.12 g/cm dodano do 200cm CCl4 o gęstości 1. Oblicz stosunek liczby cząsteczek H2O2 do liczby cząsteczek H2O w 10-procentowym roztworze nadtlenku wodoru w wodzie. Obliczyć stężenie procentowe Br2 w tak otrzymanym roztworze 5. Jakie jest stężenie procentowe NaCl w roztworze 5.7g krystalicznego kwasu salicylowego w 100cm etanolu o gęstości 0.0005% kwasu siarkowego (VI). jaka ilość tych kwasów opadnie na obszar 1ha wraz z deszczem tworzącym warstwę grubości 30 mm.2 g/cm . że można go sporządzić 3 3 przez rozpuszczenie 1.0001% H 2SO4.8g/cm 5. 5.42 - .2-56. 3 3 500 dm amoniaku (warunki normalne) rozpuszczono w 1 dm wody destylowanej.2-58. Oblicz.2-48. Obliczyć stężenie procentowe amoniaku w tak otrzymanym roztworze 5. 5. Obliczyć stężenia procentowe obu składników w tak otrzymanego roztworze. Przygotowano mieszaninę KOH i NaOH w stosunku molowym: n (KOH) : n (NaOH)=1:3.2-60. aby powstał 10% rozwór kwasu chlorowego(VII)? 5. 5. Do 300 g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500 g wody a) obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu b) jaką objętość 0. że zawiera ona 0. 3 3 Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości d=1. Pewien deszcz zawierał 0.2-49.6 g/cm .5% . Jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3.2-57.2-55.Stężenia roztworów 5. 2 Analiza wody deszczowej wykazała.04g/cm . zawierającej 40% NaBr i 60% KBr. W 30 g wody rozpuszczono 6 g mieszaniny. który w 100 cm zawiera 33.2-46. Otrzymano nowy roztwór o gęstości 1.0006% kwasu azotowego (V) i 0. Iloma cząsteczkami Cl2O7 należałoby nasycić 200g wody. 5.6 g kwasu.2-54. to ile soli pozostanie po odparowaniu 1 t wody morskiej? 5. 12 g tej mieszaniny dodano do 250 g wody.8 g/cm dodano 400cm H2O. ile gramów kwasu spadło na obszar 1km 3 podczas 35 mm opadu deszczowego. Gęstość wody deszczowej d=1g/cm . 3 Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 2dm 3.2-59.2-52. jeżeli wiadoemo.75%-owego roztworu? Gęstość tego roztworu wynosi 3 1.2-51.5% roztworu chlorku potasu. W 500g roztworu soli kuchennej znajduje się 5g NaCl. Oblicz. Obliczyć stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu. Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego.2-50. 5. Obliczyć stężenia procentowe obu soli w tak otrzymanym roztworze 5. 5.2-47. 3 3 3 Do 10 cm 90% roztworu H2SO4 o gęstości równej 1. 5.

Stężenia roztworów 5. Obliczyć wydajność procentową procesu oczyszczania. Jakie jest stężenie otrzymanego roztworu. 3 Analiza wody deszczowej wykazała. oblicz stężenie procentowe kwasów w badanej deszczówce. b) molowe? http://www. czyli c%  100% . a jego gęstość wynosi 3 1.3.2-67.3-1. Jaka jest % zawartość P2O5 w kościach? 5.2-61.3-2.2-64.2-65.sos. wiedząc. 5. W pewnej temperaturze rozpuszczalność dwóch substancji A i B jest jednakowa. 5. Ile gramów wody i ile gramów soli zawiera 400 gramów roztworu soli o stężeniu 20%.2-66.3-3. że w 1dm znajduje się 20mg kwasu azotowego(V) i 50 mg kwasu siarkowego(VI). 5. Czy jednakowe są stężenia: a) procentowe. że w 200g wody rozpuszczono 24g chlorku miedzi(II). jeżeli rozpuszczalność KNO3 w 283K wynosi 22g. Do 80g 15% roztworu H2SO4 dodano 20g wody. 5. Rozpuszczalność substancji Rozpuszczalność definiowana jest jako ilość substancji jaka może być rozpuszczona w danej temperaturze w 100g ms rozpuszczalnika. aby otrzymany roztwór miał stężenie większe niż 20%? 5.pl .26g/cm należy wziąć aby otrzymać 200g 15% wodnego roztworu gliceryny. Obliczyć rozpuszczalność jodku potasu. 3 Przyjmując gęstość wody deszczowej d=1g/cm .2-63. 100  R c% oraz R  100g (tu również korzystamy z definicji stężenia procentowego – w 100g roztworu o stężeniu c% 100  R rozpuszczone jest c% g substancji). Oblicz ile wody należy odparować ze 100kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej. jeżeli nasycony w 293K roztwór ma stężenie 6mol/dm3. 5. 5. Zgodnie z definicją rozpuszczalność R liczymy ze wzoru: R  100g . Oblicz stężenie procentowe roztworu. Rozpuszczalność ze stężeniem procentowym powiązana jest następującymi wzorami: R W 100g rozpuszczalnika rozpuszczone jest R g substancji (zgodnie z definicją rozpuszczalności).43 - . Dla większości substancji rozpuszczalność wzrasta wraz z temperaturą. 3 Jaką objętość gliceryny o gęstości 1. mrozp Roztwór w którym w określonej temperaturze rozpuszczona jest maksymalna ilość substancji (czyli zgodna z rozpuszczalnością w danej temperaturze) nazywa się roztworem nasyconym. W celu oczyszczenia saletry potasowej przez krystalizację rozpuszczono 300g saletry w 200g wody w temperaturze wrzenia następnie ochłodzono roztwór do temperatury 283K. dlatego po ochłodzeniu roztworu nadmiar substancji wykrystalizowuje z roztworu. 5.2-62. Kości zawierają 58% Ca3(PO4)2 i 2% Mg3(PO4)2.woda (1:2). 5.68g/cm .chemia.

44 - . Rozpuszczalność saletry potasowej w temperaturze 10 C wynosi 24g. 5. Rozpuszczalność substancji w wodzie w temp.5g roztworu KNO3 o stężeniu 20%. Oblicz ile gramów tej soli o o wykrystalizuje z roztworu. 50 C wynosi 85. ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 250g nasyconego w 293 K roztworu NH4Cl. .3-5.5 g roztworu saletry potasowej. oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w o temperaturze 50 C? 5. 5. jeśli wiadomo. Jaka jest rozpuszczalność soli. o o Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w temp. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej temperaturze. o Stężenie procentowe roztworu nasyconego saletry potasowej w temperaturze 35 C wynosi 35%. jeżeli 150g. tego nasyconego w temp. 5. 343K? (Wiemy. 5. nasyconego w temperaturze 35 stopni.3-19. Oblicz rozpuszczalność jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10% 5. Ile wody należy dodać do 450g roztworu saletry.3-9.3-13.3-15.3-16. Do 160g wody o temperaturze 20oC dodano 88. w temperaturze 286K. Sporządzono 187. w 100g wody rozpuszcza się 140g KNO3). Oblicz jakie jest stężenie procentowe wodnego. 5.20oC wynosi 25g. w tej temperaturze. o W jakiej ilości wody należy rozpuścić 120 g azotanu(V) ołowiu(II) aby otrzymać roztwór nasycony w temp. 5.3-7. jeżeli podwyższymy temperaturę do 323 K. Oblicz do jakiej temperatury należy ogrzać roztwór aby nastąpiło całkowite rozpuszczenie soli.30 C. 5. oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu NaOH w wodzie. Obliczyć rozpuszczalność hydratu siarczanu manganu(II) (MnSO4 7H2O) w wodzie. Ile wody trzeba dodać do 135. 20oC sól nie wykrystalizowała z roztworu? 5. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 5.5g. a w 10 C jest równa 21g. nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w Wodzie w temperaturze 30oC. Oblicz rozpuszczalność substancji jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 30% . 5. Ile gramów soli należy rozpuścić dodatkowo w tym roztworze.8g na 100g wody. aby po oziębieniu do temperatury 10 stopni był nadal roztworem o nasyconym a cała ilość saletry znajdowała się w roztworze.32g chlorku amonu. aby otrzymać roztwór nasycony w temp.5% MnSO4. Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji. że w tej temp. o Wiedząc.3-6.Stężenia roztworów 5. 80oC. nasyconego w temp. Korzystając z wykresu rozpuszczalności. 5. Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu w temperaturze 20oC dodano 200g wody.3-4. 50 C roztworu ochłodzi się do 10 C? 5. obliczyć. 5.3-12. że rozpuszczalność wodorotlenku sodu w wodzie o temperaturze 20 C wynosi 108g/100g H2O. aby po oziębieniu do temp.3-8. że nasycony w tej temperaturze roztwór zawiera 29.3-10.3-14. jeżeli w 150 g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli. jeżeli rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach wynosi 45.3-17.3-18.3-11.

3 Oblicz stężenie molowe nadtlenku wodoru w 30% perhydrolu o gęstości 1.3-21. 5. aby otrzymać roztwór 30% 5. 5.sos. Przeliczanie stężeń 5.1 molowego roztworu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) 3 2) 2 molowego roztworu kwasu siarkowego mając do dyspozycji roztwór 98% o gęstości 1. 3 3 Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego o stężeniu 12 mol/dm i gęstości 1. Ile kg wody należy odparować z 20. 5.18g/cm .33 molowe H2SO4 o gęstości d=1.4-8.3-20.83 mol/l i gęstości 1. 3 Gęstość 10%-owego roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1. aby otrzymać roztwór 25%? 5.14 g/cm . 5.4-6.45 - . aby roztwór był nadal nasycony.pl .46g/cm . http://www. Wyrazić skład tego roztworu w ułamkach molowych oraz obliczyć jego stężenie molowe i molalne.836g/cm 5. Obliczyć ile należy użyć czystych substancji lub stężonych roztworów do sporządzenia następujących roztworów: 3 1) 1dm 0. Oblicz ile jonów srebra zawiera 1mm nasyconego roztworu jodku srebra.4-1. 5.0kg wodnego roztworu MgCl 2 o stężeniu 1.chemia.08 g/cm .4-2.2 mol/dm wynosi? 5.4. 3 Oblicz stężenie molowe 46% roztworu KOH o gęstości 1. 3 Który roztwór ma większe stężenie procentowe 2. 5.1g/cm . o b) oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 70 C. Korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji oblicz: o o a) ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu roztworu od 50 C do 80 C.4-3.4-9.4 10 . .4-4.16 g/ml. -7 3 Rozpuszczalność jodku srebra w temperaturze 298K wynosi 3. Ile gramów 45% kwasu należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu. 3 Gęstość 10% roztworu siarczanu(VI) glinu wynosi 1. czy 2.13g/cm .33 molowy HNO3 o 3 gęstości d=1.4-7.4-5.Stężenia roztworów 5.

c1%  c3 % m2rozt Mieszanie roztworów o znanym stężeniu molowym. to objętość roztworu III jest sumą objętości roztworu I i roztworu II: V3=V1+V2 (jeżeli ta równość nie jest . Masa substancji rozpuszczonej w III roztworze równa jest sumie masy substancji zawartej w I roztworze i masy substancji zawartej w m c % m c % m  c %  m2rozt  c 2 % II roztworze: m3s=m1s+m2s. Oczywiście masa roztworu III jest sumą masy roztworu I i roztworu II: m3rozt=m1rozt+m2rozt. Jeżeli stęzenia CM1 i CM2 nie są zbyt duże. czyli: m3s  1rozt 1  2rozt 2  1rozt 1 100% 100% 100% Mając masę substancji w III roztworze. roztworze II n2=CM2 V2 moli tej substancji. Mieszanie roztworów I II III Mieszanie roztworów o znanym stężeniu procentowym obliczanie stężenia roztworu końcowego + m1rozt c1% m c % m1s  1rozt 1 100% m2rozt c2% m c % m2s  2rozt 2 100% m3rozt  ? c3 %  ? m3s  ? Wyobraźmy sobie. W krzyżu stężeń widoczna jest następująca proporcja: c3 %  c 2 % m1rozt  . W wyniku zmieszania tych roztworów uzyskujemy roztwór III (roztwór końcowy). a w . n C  V  CM2  V2 Stężenie molowe III roztworu wynosi: CM3  3  M1 1 V3 V1  V2 II sposób W metodzie krzyżowej (CM1>CM2) stężenia zapisujemy w następujący sposób: . W roztworze I znajduje się n1=CM1 V1 moli substancji rozpuszczonej. obliczanie stężenia roztworu końcowego I II III + V3  ? CM3  ? n3  ? V1 CM1 n1  CM1  V1 V2 CM2 n2  CM2  V2 Po zmieszaniu roztworu I o objętości V1 z roztworem II o objętości V2 otrzymamy roztwór III (końcowy). Rozwiązując tę proporcję (wymnażamy na krzyż) łatwo wyliczymy poszukiwane stężenie c 3%. spełniona. że mieszamy ze sobą roztwór I z roztworem II.5. W metodzie tej stężenia roztworów zapisuje się w następujący sposób (c1%>c2%): dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II c1% c3% c2% (c3%-c2%)[g] m1rozt = (c1%-c3%)[g] m2rozt Krzyż stężeń odczytujemy w następujący sposób: Roztwór o stężeniu c3% powstaje w wyniku zmieszania ze sobą (c 3%-c2%) g roztworu I i (c1%-c3%) g roztworu II.Stężenia roztworów 5. znajdzie się w roztworze III (substancja rozpuszczona pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II): n 3=n1+n2=CM1 V1+CM2 V2. to objętość końcowa musi być podana). oraz jego masę łatwo obliczyć stężenie procentowe tego roztworu: m m  c %  m2rozt  c 2% m1rozt  c1%  m2rozt  c 2% c3 %  100% 3s  100% 1rozt 1  m3rozt 100%  (m1rozt  m2rozt ) m1rozt  m2rozt II sposób Stężenie procentowe w roztworze końcowym (III) można obliczyć korzystając z metody krzyżowej. Oczywiście po zmieszaniu tych roztworów cała ilość substancji rozpuszczonej .46 - . .

. że masa III roztworu musi być równa sumie mas roztworu I i roztworu II: . czyli (c1%. Wiadomo. a stężenie drugiego w mol/dm . Po rozwiązaniu proporcji otrzymamy masę roztworu I.pl . . Po pomnożeniu stronami przez 100% otrzymamy: 100% 100% 100% . to wcześniej musimy przeliczyć jedno z tych stężeń. to x g roztworu I z roztworem II da m3rozt g roztworu III. c1% m1rozt+ c2% m2rozt= c3% m3rozt. Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu procentowym I II III + c1% m1rozt  ? m1s  ? c2% m2rozt  ? m2s  ? m3rozt c3% m3rozt  c 3 % m3s  100% Wyobraźmy sobie.Stężenia roztworów dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II CM1 CM3 CM2 (CM3-CM2) V1 = (CM1-CM3) V2 CM3  CM2 V1  (V1 i V2 muszą być wyrażone w tych samych CM1  CM3 V2 Dla krzyża stężeń możemy zapisać następującą proporcję: jednostkach objętości). W roztworze końcowym (III) masa substancji rozpuszczonej równa jest m 3s=c3% m3rozt/100%. W efekcie otrzymaliśmy 2 równania z dwiema niewiadomymi: m1rozt+m2rozt=m3rozt . co można zapisać: c %  m1rozt c 2%  m2rozt c 3 %  m3rozt m1s  m2s  m3s czyli 1   . . oraz masę roztworu II jaką należy użyć aby otrzymać określoną ilość roztworu końcowego o podanym stężeniu.47 - . m1rozt+m2rozt=m3rozt. Masę roztworu II otrzymamy jako różnicę: m 2rozt=m3rozt-m1rozt.C2%) g roztworu III o stężeniu c3%. aby wyrazić je w tych samych jednostkach.chemia. . substancji pochodzi jedynie z roztworu I i roztworu II. W metodzie tej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I: dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II c1% c3% c2% (c3%-c2%)[g] m3 rozt (c1%-c3%)[g] Rozpisane dane czytamy w następujący sposób: po zmieszaniu (C3%-C2%) g roztworu I z (c1%-c3%) g roztworu II otrzymamy (C3%-C2%)+(c1%-c3%). W wyniku tego otrzymujemy roztwór III o stężeniu c3% i masie m3rozt.C2%) g roztworu III.sos. Po rozwiązaniu proporcji (po pomnożeniu na krzyż) wyliczymy poszukiwane stężenie C M3. Ta masa . . że mieszamy dwa roztworu I i II o znanych stężeniach. czyli m1s=c1% m1rozt/100% oraz m2s=c2% m2rozt/100%. Możemy zatem zapisać proporcje: (C3%-C2%) g roztworu I z roztworem II daje (c1%. Mieszanie roztworów w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu molowym I II III + C1M V1  ? n1  ? C2M V2  ? n2  ? C3M V3 n3  C3M  V3 http://www. 3 Jeżeli stężenie jednego roztworu wyrażone jest w procentach. c1% m1rozt+ c2% m2rozt= c3% m3rozt Po rozwiązaniu układu równań otrzymamy masę roztworu I. II sposób Po odpowiednim zapisaniu danych możemy skorzystać z metody krzyżowej.

5-6. 3 W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 36% kwas solny z roztworem 2.5% roztworu.25dm 0. II sposób W metodzie krzyżowej roztwór o większym stężeniu oznacza się jako roztwór I.75-molowego NaOH drogą rozcieńczania? 5. aby otrzymać roztwór 15%? 5. aby otrzymać roztwór 30%? 5.5-7.5-2. 5.5-9. W III roztworze znajduje się n3=C3M V3 moli substancji rozpuszczonej.15-molowego NaOH można otrzymać z 0. .5-3. która pochodzi z roztworu I i . Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu. . . .5-1. to zmieszanie V1 objętości I roztworu da nam V3 objętości III roztworu. Ile gramów wody i ile gramów stężonego kwasu solnego (36%) należy zmieszać. 3 Jaką objętość 0. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 45% i 20% roztwór KCl aby po zmieszaniu stężenie roztworu wynosiło 35%? . 3 3 Zmieszano dwa roztwory: 200cm 0. C3M V3= C1M V1+C2M V2 obliczymy potrzebne objętości roztworu I i II.5-4.5-molowego roztworu oraz 400 cm 1-molowego roztworu. 2molowy? 5. aby otrzymać 200g 10% roztworu? 5. 5. że V1+V2=V3. 5. aby otrzymać roztwór ok.88-molowym (d=1.48 - . Zmieszano 10 gramów 10% roztworu z 20 gramami 2. Obliczyć stężenie procentowe Px otrzymanego roztworu. roztworu II: n1=C1M V1. a z zleżności V2=V3-V1 obliczymy potrzebną objętość II roztworu. Rozwiązując układ równań: V1+V2=V3. . W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym. 3 Jaką objętość 6-molowego roztworu NaOH należy dodać do 280cm 1-molowego roztworu. Z jakiej ilości 30% roztworu można otrzymać 12g 50% roztworu po odparowaniu odpowiedniej ilości wody? 5. .5-5.5-8.5-10. Dane zapisujemy w następujący sposób: dane roztworu I roztwór końcowy dane roztworu II C1M C3M C2M (C3M-C2M) V3 (C1M-C3M) W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I roztworu z (C1M-C3M) objętości II roztworu otrzymujemy: C3M-C2M+ C1M-C3M= C1M-C2M objętości III roztworu. Z proporcji łatwo obliczymy V1. . Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30% roztworu. aby otrzymać roztwór 2molowy 5. 3 Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie 200g 6% roztworu MgSO 4 do objętości 500cm . 5. n2=C2M V2.5%? 5. Wiadomo.05g/cm ).5-11. aby otrzymać roztwór 22. co możemy zapisać w postaci proporcji: W wyniku zmieszania (C3M-C2M) objętości I otrzymujemy C1M-C2M objętości III roztworu.5-12.Stężenia roztworów Jaką objętość roztworu I i jaką objętość roztworu II musimy zmieszać ze sobą aby uzyskać III roztwór o objętości V 3 i stężeniu C3M. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy z 20% kwasem siarkowym. . co możemy zapisać: C3M V3= C1M V1+C2M V2.

(d=1. 3 Ile gramów 40% roztworu chlorku magnezu należy dodać do 0.5 litra roztworu MgCl 2 o stężeniu 1. Ile g stężonego – 98% roztworu kwasu siarkowego(VI) dodano do 250g 1% roztworu tego kwasu. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 należy dodać do 500ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0.5-13. 5. W jakim stosunku masowym należy wymieszać 96%-y kwas siarkowy(VI) z wodą aby otrzymać roztwór 55% 5.5-18.chemia. Chemik chce otrzymać 100g kwasu o stężeniu 54%.5-23. 3 Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór BaCl 2 o stężeniu 0. Jakie jest stężenie procentowe roztworu Na2CO3? 5.5-25.05 mol/l aby otrzymany roztwór zawierał w 1mililitrze 0. 5. Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300g 20% wodnego roztworu soli kuchennej.43 mol/dm i gęstości 3 1. 5. aby otrzymać roztwór 3% tej soli. Mając alkohol 96% i 30% otrzymać 50g alkoholu 70 stopniowego. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.009807g H2SO4. .13 g/cm aby otrzymać roztwór 20%? 5. aby otrzymać roztwór 50%? 5. 5.4350 g/ml).5-14.5-17. 3 60g kwasu octowego o stężeniu 10% rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 250cm . Oblicz ile cm wody należy dodać do powstałego roztworu kwasu. Ile wody należy dodać do 3 150cm tego roztworu aby otrzymać 5% roztwór soli. W 120 g wody rozpuszczono 30 g Na2CO3 10H2O.sos.2 mol/dm .5-15. 5.27 g/cm .01 kg/dm wynosi 1.Stężenia roztworów 5. Ile musi wziąć roztworu o większym stężeniu? 5. aby otrzymać 100g roztworu 15-procentowego 5.49 - .pl .4 g/cm .5% 5. Ile gramów 4% roztworu danego składnika należy dodać do 150 g 7% roztworu aby otrzymać roztwór 5% 5.5-19.5-24. 5.5-20.12 3 g/cm aby otrzymać roztwór o stężeniu 3.5-21.5-16. http://www.55mol/dm i gęstości 1. Ma do dyspozycji dwa roztwory tego kwasu: o stężeniu 30% i stężeniu 70%. jeśli otrzymano roztwór 3%? 5. 3 3 3 Zmieszano 200cm 80% roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1. Zmieszano 200g 5-procentowego roztworu węglanu sodu z 400g 7-procentowego roztworu tej samej soli.5-22.5-27. Ile gramów roztworu 40-procentowego i ile gramów roztworu 12-procentowego należy zmieszać. 3 3 Stężenie jonów siarczanowych w roztworze Co2(SO4)3 o d=1.5-28.74g/cm z 100cm 40% roztworem kwasu 3 3 siarkowego(VI) o gęstości 1. 3 Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu należy zmieszać z jego wodnym roztworem o stężeniu 10% aby przygotować 200cm 3 roztworu o stężeniu 25% i gęstości d=1.5-26. jakie jest stężenie molowe otrzymanego roztworu kwasu octowego? Masa molowa kwasu octowego wynosi 60g/mol.

3 3 3 3 Do 200 cm 0. Po zakończeniu reakcji powstały gaz przepuszczono przez 3 wodę.6-10. wiedząc. Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu wodorotlenku potasu.500. w którym znajduje się 0. Do 300g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500g wody. otrzymując 200cm kwasu solnego.6.5g kwasu siarkowego(VI) i 3cm kwasu solnego (d=1.6-1. 3 Gęstość roztworu kwasu azotowego. Uzupełniono wodą do kreski.6-7. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu. Obliczyć 3 objętość. Czy 112g 5 % kwasu solnego wystarczy do rozpuszczenia 5g cynku? 5. Gdy wodór przestał się wydzielać. jeżeli 178cm roztworu alaniny przereagowało z 250cm KOH o stężeniu 0. 5.4 mola/dm .0500mol/dm . 5. 3 3 Zmieszano 20dm wodoru i 10dm chloru (warunki normalne). Ile gramów chlorku cynku otrzymano? 5.6-9. 3 3 Zmieszano ze sobą 400 cm 1.00 dm 0.11ułamka molowego HNO 3.5-molowego kwasu solnego dodano 6.41g tej 3 substancji zużyto 0. Ile cm 3 otrzymanego roztworu należy użyć do zobojętnienia 1.503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl z 25g roztworu po rozcieńczeniu. 3 3 3 Oblicz stężenie molowe alaniny. Jaki będzie odczyn roztworu po zmieszaniu? 5. Jaki odczyn miał roztwór? 5.25dm 0. roztwór odparowano do sucha. do jakiej należy rozcieńczyć 10cm tego roztworu. Ile gramów 45% roztworu kwasu azotowego należy dodać do 120g 20% roztworu kwasu azotowego aby otrzymać roztwór 30%. 5. wynosi d=1.77 g/cm należy użyć do otrzymania 50g 5% roztworu mocznika? 5. a) Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu b) Jaką objętość (cm sześcienne) 0. 5. c%=30%) w kolbie miarowej o pojemności 3 3 3 1dm .100.molowego roztworu H2SO4 dodano 500 cm roztworu H2SO4 o stężeniu 0. 5.5-30.6-5. Jaki metal wchodził w skład tego wodorotlenku? 5.6-8.5-molowego kwasu solnego dodano 250g 10% roztworu wodorotlenku sodu. Pobrano 20cm tego roztworu i zobojętniono 23.6-2.50 - .0 molowy roztwór.5 molowego roztworu KOH i 200 cm 2-molowego roztworu H2SO4. Oblicz stężenie procentowe kwasu siarkowego.1-molowego roztworu kwasu ortofosforowego(V).76cm roztworu NaOH o stężeniu 3 0. 3 Do 100cm 1.57mola kwasu azotowego(V)? 5.6-4. Obliczanie stężenia roztworu na podstawie równania reakcji 5. 3 3 Zmieszano 2.Stężenia roztworów 5.6-3. . 3 Do 1dm 0.molowego roztworu NaOH ? 5.6-11. aby otrzymać 2.6-6. Obliczyć masę molową dwuwodorotlenowego wodorotlenku. że do zobojętnienia roztworu zawierającego 6.6-12.5g cynku.5-29.18kg/dm . 3 Jaką objętość amoniaku o gęstości d=0.250mol/dm .1443g/cm . aby zobojętnić całkowicie 3.

jeżeli wiadomo.pl .35 5.0 cm roztworu HCl dodano 30. 3 Jaką objętość roztworu KOH o stężeniu 0. -2 Na zmiareczkowanie 25.08 mol/dm . 3 3 .2 mol/dm .5 mola wodorowęglanu sodu dodano 1 mol kwasu solnego.00 10 molowego roztworu AgNO3.240 g wprowadzono do 210. 3 3 3 Do 90.6-15.sos.).66g.025 dm 0. Znaleźć molowość kwasu solnego.51 - .877.13M NaOH. 3 3 Do 160cm roztworu NaOH z dodatkiem fenoloftaleiny wkroplono roztwór H 2SO4 o stężeniu 0.054 g/cm i otrzymano roztwór o pH 0. 5.322.25 molowego NaOH. Odważono 0. Na zmiareczkowanie próbki zużyto 20.6-22. 3 Oblicz objętość SO2 (odmierzonego w warunkach normalnych).41 M BaCl2 aby stężenie jonów Ba w 3 roztworze wynosiło 0.2 molowego HNO3 dodano 300 cm 0. http://www. 5. 5.6-18.45-procentowego roztworu Ba(OH)2 o gęstości 1.6-17. Oblicz stężenie molowe roztworu jodu. 5. 3 3 Próbkę metalicznego glinu o masie 6.6-19.0 cm roztworu HCl o gęstości 1.6-23.125 dm roztworu HCl.6-24. W wyniku reakcji otrzymano roztwór. Założyć.950g zanieczyszczonego chlorku potasu i rozpuszczono w wodzie otrzymując 250 cm roztworu. 5.Oblicz procentową zawartość KCl w badanej próbce. 2+ Do 100g wodnego roztworu chlorku baru BaCl2 dodano siarczanu(VI) potasu.15 molowym należy użyć do zobojętnienia 0.07molowego roztworu HNO3? 5. Jaki odczyn miał roztwór? 5.5 cm 5.6-16. a następnie 0. że powstający BaCO3 jest praktycznie nierozpuszczalny. w którym pH wynosiło 0. Oblicz stężenie molowe zastosowanego roztworu NaOH. Do roztworu zawierającego 0. Jakie jest stężenie molowe pozostałego wodorotlenku po reakcji? 5. Próbkę tę rozpuszczono w wodzie i miareczkowano roztworem kwasu solnego wobec 3 oranżu metylowego. Po odsączeniu i wysuszeniu osad BaSO4 miał masę 4.2120g węglanu sodu. 3 3 2+ Obliczyć objętość (dm ) 0. że na zobojętnienie 20 ml HCl zużyto 18ml 0.6-26.0cm tego roztworu zużyto 21. jeżeli objętość roztworu nie uległa zmianie. powodując całkowite strącenie jonów Ba . Jakie było stężenie molowe użytego roztworu HCl.72 g MgO zużyto 0.0 cm 5.6-25.chemia. 5.98 M(HCl) – 36.6-20.15 M roztworu Na2CO3.6-13. 5. Oblicz początkowe stężenie HCl (%wag. M(Ba(OH)2) – 171. 3 Do analizy odważono 0. 3 Do całkowitego roztworzenia 3. Zakładając addytywność objętości obliczyć stężenie molowe HCl w początkowym roztworze. 5.0cm roztworu HCl. którą należy dodać do 300 cm 0.Stężenia roztworów 5. 3 3 3 Na zmiareczkowanie 25 cm roztworu jodu zużyto 27.6-14. 3 3 Do 300 cm 0. jaka może wejść w reakcję z 250cm roztworu 3 wodorotlenku potasu o stężeniu 1mol/dm . Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku baru użytego do przeprowadzenia reakcji. Do momentu 3 odbarwienia roztworu zużyto 120cm kwasu.46 5.5cm roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0. M(Al) – 26.25 mola wodorowęglanu baru.6-21. Oblicz stężenie molowe roztworu HCl.052 g/cm .10 mol/dm .

Obliczyć pH otrzymanego roztworu.6-35. Obliczyć procentową zawartość zanieczyszczeń w KBr.600 g jest zobojętniona przez 45. zawierającego 10.000 milimoli (NH4)2HPO4 5. 3 + 3 Do 100 cm roztworu kwasu solnego. Ile gramów CaCl2 było w badanej próbce? 5.000 g próbki technicznego K2CO3 zużyto 25.05 mol/l. że 20. jeżeli po rozpuszczeniu 0.0995 mol/dm . 1cm roztworu NaOH odpowiada 0.6-34.62 cm kwasu solnego.4 ml roztworu NH4SCN. Jaką ilość kwasy siarkowego zawiera 200 ml oznaczanego roztworu.6-39.6-36. 3 Na zmiareczkowanie 2.00 cm kwasu solnego.4350 g/ml) należy dodać do 500 ml roztworu H2SO4 o stężeniu 0. Obliczyć stężenie molowe tiocyjanianu. Jaka jest zawartość % węglanu potasowego w próbce o masie 0.6-30. a jego nadmiar odmiareczkowano. Obliczyć 3 a) ile moli Na2CO3 zobojętnia 1.6 5.6-27.00 cm każdego z tych kwasów zobojętnia alkalia zawarte w odważce 0.850 cm kwasu solnego – obliczyć miano kwasu. 5. jeżeli na zobojętnienie 25 ml 0.6-31.37 cm 0.90 i 3 300 cm wody. Przeliczyć ilość alkaliów w 3 próbce na procentową zawartość K2O wiedząc. 3 b) ile moli zobojętnia 1. jeśli 40.5000 g popiołu i odpowiadające 95% zawartości K 2CO3 w tej próbce 5.6-32.4350g/ml należy dodać do 500 ml roztworu NaOH o stężeniu 0.5272 N NaOH.2 mol/dm dodano 40.4000 g tej soli w wodzie i oznaczeniu 3 3 bromków metodą Volharda zużyto 40. . zużywając 12. 3 3 Mając dane: 10 cm roztworu NaOH odpowiada 0.6-37.6-40.00 cm kwasu solnego zobojętnia NH3 wydzielony z 4.1000 mol/dm i 10.0 ml AgNO3 o stężeniu 0.0 ml KBr o stężeniu 0. aby otrzymany roztwór zawierał w 1ml 0. 3 . Obliczyć procentową zawartość azotu w próbce.009807g H 2SO4.5 ml 0.Stężenia roztworów 5.2548 g jeśli po rozpuszczeniu tej próbki w wodzie na jej zmiareczkowanie zużyto 34. 5.00cm kwasu solnego zobojętnia amoniak wydzielony z 4. 5.5 ml kwasu? 5.05 mol/l.6-28.000 cm kwasu. 5. 5.0 ml AgNO3 o stężeniu 0.5127 M HCl. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 (d=1.000 dm kwasu. 3 Odważka Na2CO3 o masie 1.000 mmoli (NH4)2SO4. 3 Próbkę soli amonowej o masie 1.1005 mol/dm . c) stężenie molowe kwasu. b) H2SO4.2 ml KSCN o stężeniu 0. 3 Obliczyć stężenie molowe a) HCl.1015 mol/dm .8 ml NH4SCN o stężeniu 0.0924 mol/l NaOH zużyto 24.52 - .6-29. 3 Do roztworu CaCl2 dodano 40.0 mg jonów H dodano 200 cm roztworu tego kwasu o pH=3. Ile mililitrów 54-procentowego roztworu H2SO4 o gęstości d=1.4 ml roztworu NH4SCN.6-33. 5. W oddzielnym miareczkowaniu 40.00 cm 0.1 molowego roztworu kwasu solnego? 5.0930 g H2C2O4 2H2O. aby pH w otrzymanym po zmieszaniu roztworze wynosiło pH =0.009 g ogrzewano z KOH i wydzielony amoniak pochłonięto w 50. Jakie jest stężenie molowe tego kwasu? 5. 3 Nadmiar kwasu zobojętniono 1.6-38.0 ml AgNO3. Na odmiareczkowanie niezwiązanego AgNO3 zużyto 3 6. 3 20. 3 Do 10.0 ml roztworu AgNO3 przereagowało z 42.

3 Podczas spalania 5g antracytu otrzymano 8.6-46.6-48.57 mola kwasu azotowego? 5.chemia. 3 3 3 W naczyniu zmieszano: 150cm 0.2-molowego BaBr2. 5.1-molowego roztworu Na2SO4. 5. Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1 kg roztworu wodorotlenku potasu. jeżeli w trakcie próby Trommera z próbki roztworu glukozy o masie 150 g otrzymano 36 g tlenku miedzi (I) 5. 250cm 0.7600 g NaCl rozpuszczono w wodzie destylowanej.2 3 mol/dm . 5. Pobrano próbkę o objętości 20.0 ml.2 normalnego roztworu kwasu H3PO4?.6-49. Obliczyć stężenie molowe KSCN. dodano 30. aby całkowicie zobojętnić 3. Oblicz stężenie procentowe glukozy. Odważkę żeliwa o masie 1.6-42. odpowiada 1.1-molowego roztworu BaCl2.53 - .6-44.Stężenia roztworów 5. jeżeli wiadomo. 3 3 Podczas ustalania miara roztworu NaOH zużyto 15cm tej zasady do zmiareczkowania 30cm roztworu HCl o stężeniu 0. 0.0412g SiO 2.6-41. Oblicz stężenie molowe jonów baru. że 1 ml roztworu AgNO3. 5. 5. Ile gramów 20% kwasu siarkowego VI można przyrządzić z 200 gram 20%oleum? 5.2 ml KSCN. Oblicz stężenie roztworu NaOH.8dm CO2 (warunki normalne). Obliczyć % zawartość krzemu w żeliwie.pl .0 ml AgNO3 i jego nadmiar odmiareczkowano. 200cm wodnego roztworu 0. zużywając 8.sos.6-47. Ile % węgla zawierał antracyt? 3 http://www. 200cm 0.425g poddano operacjom chemicznym i otrzymano 0.9 ml roztworu KSCN.1-molowego roztworu Ba(NO3)2. uzyskując 200 ml roztworu.6-45. 3 Ile g Ca(OH)2 było w roztworze jeśli na jego zobojętnienie zużyto 40cm 0.6-43.

1-9.54 - .1-10.8kJ/mol 6. Termochemia 6. że w reakcji 10g żelaza z nadmiarem siarki wytworzyło się 90% teoretycznej ilości siarczku i wydzieliło się 15.891 kJ/Imol i -1560 kJ/mol? 6.15 kJ energii na sposób ciepła.297 kJ c) P4(s) + 6H2(g)  4PH3(g) H = 37 kJ 6.4 dm mieszaniny (warunki standardowe) zawierającej 80% metanu i 20% etanu (objętościowo). Obliczyć. 6.1-7. Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia substancji stanowiącej produkt reakcji: a) H2(g) + I2(g)  2HI(g) H = 52 kJ b) S(romb) + O2(g)  SO2(g) H = . woda: H=-285. Obliczyć entalpię reakcji: Fe2O3(s) + 2AI(s)  2Fe(s) + AI2O3(s) mając następujące dane: 4 Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) H = -1644 kJ 4Al(s) + 3O2(g)  2Al2O3(s) H = .557 kJ C(s) + O2(s)  CO2(g) H = -394 kJ 6.3 kJ energii na sposób ciepła. Na podstawie równania termochemicznego: CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(c) H = -891 kJ. wiedząc. Obliczyć entalpię reakcji: 2Cu(s) + O2(g)  2CuO(s) mając następujące dane: CuO(s) + C(s)  Cu(s) + CO(g) H = 44kJ C(s) + 1/2O2(g)  CO(g) H = -111kJ (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) . 3 Ile energii wydzieli się na sposób ciepła podczas spalania 24. tlenek miedzi(I): H=-168kJ/mol. jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić. 6. Oblicz standardowa entalpie reakcji utleniania etanolu do etanalu za pomoca tlenku miedzi(II) na podstawie standardowych entalpii tworzenia reagentów.4kJ/mol. Obliczyć entalpię reakcji: N2(g) + 1/2O2(g)  N2O(g) mając następujące dane: C(s) + 2N2O(g)  CO2(g) + 2N2(g) H = .1-4. jeżeli ciepła spalania wynoszą odpowiednio: .3340 kJ 6. etanal: H=-191.1-3.Termochemia 6.1-8. aby uzyskać 1000 kJ energii na sposób ciepła? 6.1-1.25 g cynku z siarką wydzieliło się 10.1-5.3kJ/mol. Obliczyć ciepło tworzenia siarczku cynku. Podczas łączenia się 3. Obliczyć entalpię tworzenia siarczku żelaza(lI) FeS.1-2.2kJ/mol. Obliczyć entalpię reakcji: Fe2O3(s) + 3Mg(s)  2 Fe(s) + 3 MgO(s) mając następujące dane: 4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) H= -1644 kJ Mg(s) + 1/2O2(g)  MgO(s) H = -602 kJ 6.1-6. Standardowe entalpie tworzenia reagentów: etanol: H=-287. tlenek miedzi(II): H=-155.

1-15. Ile wynosi entalpia spalania acetylenu (w kJ/mol)? 6. aby 10 mol wody o temp 20 C doprowadzić do wrzenia pod normalnym ciśnieniem przyjmując.sos. Obliczyć entalpię reakcji: CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) mając następujące dane: C(s) + 2H2(g)  CH4(g) H = . Entalpia reakcji rozkładu węglanu wapnia wynosi 1206. Ile ciepła należy dostarczyć. Oblicz standardową entalpię reakcji K2O(s) + H2O(c) → 2KOH(s) na podstawie standardowych entalpii tworzenia : 0 H tw.1-12. K2O = -361.394 kJ H2(g) +1/2O2(g)  H2O(g) H = -242 kJ 6.55 - .1-14.7 kJ / mol 0 H tw. W jakim stosunku masowym należy zmieszać wapień z koksem.chemia.Termochemia 6. aby w piecu wapiennym zapewnić bieg procesu bez doprowadzania energii? W piecu zachodzą reakcje: CaCO3(s) → CaO(s)+CO2(g) H=182 kJ C(s) + O2(g) → CO2(g) H=-394 kJ 6.1-19.98 kJ/mol na mol CO2 (1) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c) H= -285. 3 Ilość ciepła wydzielonego podczas spalania 100dm acetylenu wynosiła +5313kJ.1-13. aby rozłożyć 2 t wapienia na wapno palone i dwutlenek węgla ? 6. Obliczyć entalpię reakcji: H2(g) + S(s)  H2S(g) mając następujące dane: H2S(g) + 3/2O2(g)  SO2(g) + H2O(s) H = .58 kJ/mol 6. 6.572 kJ C(s) + O2(s)  CO2(g) H = -394 kJ 6.18J/gK. że średnie ciepło właściwe wody wynosi 4.1-11.27kJ/mol (3) http://www.pl . H2O= -285.1-18.75 kJ C(s) + O2(g)  CO2(g) H = . KOH = -424.83 kJ/mol na mol H2O (2) CH3OH(c) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(c) H= -726. Obliczyć entalpię reakcji: 3C(s) + 4H2(g)  C3H8(g) mając następujące dane: C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(s) + 4H2O(c) H = -2220 kJ 2H2(g) + O2(g)  2H2O(c) H = .6 kJ/mol.83 kJ/mol 0 H tw. Oblicz standardową entalpię reakcji : CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(c) na podstawie standardowych entalapii następujących reakcji: 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) H= -282.1-16.1-17. o Ile ciepła należy użyć.519 kJ 2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) H = -484 kJ S(s) + O2(g)  SO2(g) H = -297 kJ (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 6.

Prąd o natężeniu 0.5A przepływając przez elektrolizer w czasie 2 godzin.1-11. 7. Zapisz połówkowe równania reakcji zachodzące na elektrodach akumulatora ołowiowego podczas ładowania i rozładowania.1-8. Podać nazwy i znaki elektrod oraz reakcje elektrodowe w stanie rozwartym i w czasie pracy ogniwa.1-10. w którym zachodzi ta reakcja.1-1. Elektrolizer napełniono kąpielą do niklowania. Przez wodny roztwór siarczanu(VI) metalu(II) przepuszczono prąd stały o natężeniu 5A.96 dm gazu (war. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. Płytkę cynkowa o masie 50g zanurzono do roztworu azotanu(V) srebra. Obliczyć czas potrzebny do nałożenia powłoki miedziowej o grubości 15 um. Wydajność prądowa obu procesów wynosiła 100% a) oblicz masę atomową wydzielonego metalu i podaj jego nazwę. Na grafitowej anodzie wydzieliło 3 się 1. Elektrochemia 7. Ile gramów wodoru powstało podczas reakcji? 7. spowodował redukcję 0.Ile azotanu(V) srebra zawierał roztwór? 7. 7. zwiększyła się o 16.5g tlenu. Podczas procesu elektrolizy masa płyt akumulatora ołowiowego. 3 Podczas elektrolizy roztworu kwasu siarkowego wydzieliło się na katodzie 10cm gazu. zaś masa cynkowej katody wzrosła o 11. stanowiącego źródło prądu.1-7.1-2. Zakładając teoretyczną sprawność wszystkich procesów elektrodowych oblicz w mikronach grubość powłoki niklowej. Katodę stanowi a cienka blacha miedziana o wymiarach 600 x 60 mm. 7. że aktywności reagentów wynoszą a=1. 3 Objętość gazów powstałych w czasie elektrolizy wodnego roztworu azotanu sodu wynosiła 8. 7. 7. Podaj nazwę i symbol chemiczny tego metalu.1-9.Elektrochemia 7. którą postanowiono dwustronnie pokryć warstwą niklu.1-12. Gęstość miedzi d=8. Dokończyć reakcję: FeCl3 + SnCl2  . Podczas elektrolizy wody otrzymano 0. norm.98 g/cm . Obliczyć SEM ogniwa przy założeniu.4 dm . -6 3 Obliczyć potencjał elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze siarczanu srebra o stężeniu 5 10 mol/dm w temperaturze 298K 7.1-4. 7.1-6. 7.45g dwuwartościowego jonu pewnego metalu.56 - .445g. b) oblicz. 7. Jaka objętość (warunki normalne) gazu wydzieliła się na anodzie.).35g cynku a) napisz równania procesów elektrodowych b) oblicz procentowa wydajność prądowa wydzielania cynku c) oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wydzielony: na katodzie wodór i na anodzie tlen.1-3.1-5. W wyniku elektrolizy wodnego roztworu azotanu(V) cynku prądem o I=5A w ciągu 3h i 8s na katodzie wydzieliło się 16.77 g. O ile zmieniła się masa elektrolizowanego roztworu? . Zbudować ogniwo. jak długo należało prowadzić powyższy proces. Gęstość prądu w trakcie nakładania powłoki 2 3 wynosi 4 A/dm . .

Obliczyć wartościowość żelaza w związku chemicznym.1-26.314 g. Jak zmienia się odczyn roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) podczas elektrolizy przy stosowaniu elektrod miedzianych? 7. aby przy natężeniu prądu 2A wydzieliło się 10 dm wodoru w warunkach normalnych. Ogniwo to sporządzono z półogniwa wzorcowego. odmierzonej pod ciśnieniem 960 hPa w temperaturze 288 K. Dwa elektolizery połączono szeregowo i włączono prąd.1-13. http://www. jeżeli 10 % tego gazu rozpuściło się w pozostałym roztworze? 7. 3 Obliczyć jak długo musi trwać elektroliza.57 - . a na katodzie drugiego wydzieliło się 0. 7.pl . aby całkowicie wydzielić nikiel.1-20.1-16. 2+ + 3 W ogniwie o schemacie: Zn|Zn ||Ag |Ag płytka cynkowa była umieszczona w 50 cm 0. o 2+ 2+ Oblicz SEM w temp 50 C dla ogniwa Zn | 0. 7. 7.08g srebra.1-19.187g żelaza. Poddano elektrolizie wodny roztwór chlorowodoru o stosunkowo dużym stężeniu. a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0.1 molowego AgNO3. że półogniwo wzorcowe jest katodą podaj 2+ stężenie jonów Zn w roztworze badanym.763V 7.1-21.34V. 2+ 2+ 2+ 2+ Siła elektromotoryczna ogniwa Zn|Zn ||Cu |Cu wynosi 1. Obliczyć wartościowość żelaza w związku chemicznym który znajdował się w drugim elektrolizerze.Elektrochemia 7. 7.08g srebra.1 molowego ZnSO4. Obliczyć końcowe stężenie jonów Ag i Zn 7. 7. Tal rozpuścił się.1-25. Wiedząc.014 V. a następnie stwierdzono ze masa płytki + 2+ srebrnej wzrosła o 166 mg.chemia. Przez pewien czas pobierano prąd z ogniwa. 2 g talu wrzucono do roztworu soli miedzi (II). w którym 2+ 3 stężenie jonów Zn jest równe 3. Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd. 7.1-15. Obliczyć ładunek jonów talu w otrzymanym roztworze.1-23. E0 Zn|Zn = -0.187 g żelaza.01M Zn || 1M Zn | Zn 7. przerwano elektrolize. a na katodzie drugiego wydzieliło się 0. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera w którym znajdował się wodny roztwór AgNO3 wydzieliło się 1.1-22.1-14. a stężenie [Cu ] równe jest c2. 294 K SEM ogniwa stężeniowego jest równa 0. a płytka 3 srebrna w 50 cm 0.1-24. Obliczyć natężenie prądu niezbędne.2 godziny. na którym znajdował się AgNO3 wydzieliło się 1. Po pewnym czasie na katodzie 1 elektrolizera. W momencie kiedy objętość 3 wydzielonego wodoru wynosiła 20cm . 7.1-18. Napisać reakcje na elektrodach. W temp. 3 Przez roztwór NiSO4 o objętości 400cm i stężeniu 0. który znajdował się w drugim elektrolizerze.1-17. Z którym biegunem źródła prądu (dodatnim czy ujemnym) należy połączyć metalowy przedmiot zanurzony w wodnym roztworze AgNO3 aby pokrył się warstwą srebra? 7. wydzieliło się 87 cm mieszaniny wodoru i tlenu. 3 Obliczyć natężenie prądu jaki przepływał przez elektrolit jeżeli w ciągu 100 s.6 mol/dm oraz półogniwa badanego. obliczyć: a) stosunek stężeń elektrolitów c1\c2 2+ b) SEM tego ogniwa w przypadku 5 krotnego rozcieńczenia elektrolitu Cu c) napisać równania procesów elektrodowych 2+ 2+ E0 Cu|Cu =0.08V.4M przepuszczono prąd elektryczny w czasie 1. Jaki produkt otrzymano na anodzie i jaka była jego objętość. Jeżeli stężenie [Zn ] wynosi c1.sos.

Elektrochemia Napisz reakcje zachodzące na elektrodzie platynowej i rtęciowej dla NaOH. Wyjaśnij czym różnią się reakcje zachodzące na elektrodach w zależności od elektrody na jakiej przebiegają. 7. Na 2SO4.1-27. W ogniwie. w którym elektrody miedziana i glinowa zanurzone były w roztworach swoich soli.58 - . Jak zmieniła się (zmalała czy wzrosła) i o ile gramów w tym samym czasie masa elektrody miedzianej? .9g. po pewnym czasie stwierdzono ubytek elektrody glinowej o 0. H2SO4.

.2 mol/dm .06mol/dm . Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji: 2NO2 = 2NO + O2 3 3 3 jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą: [NO2]=0. Jaka jest o energia aktywacji tej reakcji? Obliczyć stałą szybkości tej reakcji w temperaturze 25 C. w którym kierunku zostanie przesunięta równowaga? 8. Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1. -1.2-2.4s . Reakcja rozkładu N2O5 : 2N2O5  4NO2 + O2 przebiegająca w fazie gazowej jest reakcją pierwszego rzędu. 8.1 mola N2O5. -1 Dla reakcji H2 + I2 → 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi 3.sos. 8. W zamkniętym układzie w stałej temperaturze ustala się równowaga: 2CO + O2= 2CO2 Ile razy zwiększy się szybkość reakcji jeżeli ciśnienie mieszaniny zwiększymy 3 krotnie.1-6.4 10 1/s.12mol/dm . -1. -2 3.1-3. o o . a stężenia równowagowe CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0. W jakim stosunku molowym zmieszano substancje A2 z substancją.pl .2.04 i 0. Stala szybkości wynosi 0.1-5. W o .03. 8. po upływie pewnego czasu gdy stężenie substancji A zmniejszyło się o 0. Oblicz po jakim czasie w zbiorniku pozostanie: a) 75% pierwotnej ilości N2O5 b) 50% pierwotnej ilości N2O5 c)25 % pierwotnej ilości N2O5 8.2-3.5 10 /s. 8.5mol/dm . -4 3. a stała szybkości reakcji . Jak zmieni się szybkość reakcji w fazie gazowej według równania kinetycznego V=K [A]³ [B] jeżeli ciśnienie reagujących gazów zmniejszy się 2-krotnie. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H 2O? http://www. Obliczyć szybkość reakcji : a) w momencie jej rozpoczęcia 3 b).1-4. Równowaga chemiczna 8.787 10 /s oraz 13. Początkowo w zbiorniku reakcyjnym o objętości 2 dm znajdowało się 0. 8. Obliczyć stałą równowagi Kc.2-1. [NO]=0. [O2]=0. 8.Równowaga chemiczna 8. reakcji H2 + I2 2HI. -5 Stała szybkości rozkładu N2O5 w temperaturach 0 C i 35 C wynosi odpowiednio 0.79 10 dm mol s . Reakcja rozkładu substancji A przebiega według równania A=B +C z szybkością v=k[A].1.1-2.1-1.59 - . Szybkość reakcji 8. B2 jeśli do momentu ustalenia się stanu równowagi przereagowało 80% związku A2 z utworzeniem produktu AB. Stała równowagi reakcji 8.chemia. Stała równowagi tej reakcji wynosi 16. -5 .88 10 dm mol s . -5 3 temperaturze 25 C stała szybkości tej reakcji wynosi 3. -1 odwrotnej 5. Stężenie początkowe substancji A 3 -1 wynosiło 0.24mol/dm .

2-7. 8. Obliczyć stałą równowagi Kc tworzenia jodowodoru.1 mol/dm .79 10 dm /mol s.2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K pod normalnym ciśnieniem objętość 2. W jakim stosunku molowym zmieszano dwutlenek węgla z wodorem. 8. Obliczyć stężenia gazowych reagentów układu FeO + CO = Fe + CO2 w stanie równowagi. Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny gazów w stanie równowagi. wodoru 9 mol/dm . w temperaturze 1300K. Stężenia równowagowe wynoszą odpowiednio: [A]=2.2-8.88 10 dm /mol s. której .9 10 . [B]=8. . [HI]=0. W powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych w temperaturze 1900K ustala się równowaga: N 2 + O2 = 2NO.1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej.05 mol/dm . Stała równowagi reakcji: A + B = C + D w temperaturze 298K wynosi 1. amoniaku 4 mol/dm .9 mol/dm . W pewnych warunkach równowaga reakcji CO + H2O = H2 + CO2 ustaliła się przy następujących stężeniach: 3 3 3 [CO]=1mol/dm . 8. -3 stała Kc=3.64 mola jodowodoru.2-5. a stała szybkości reakcji odwrotnej 5.2-6. Dwutlenek węgla ulega w wysokiej temperaturze dysocjacji termicznej na tlenek węgla i tlen. 8. Równowaga reakcji H2 + I2 = 2HI ustaliła się przy następujących stężeniach: 3 3 3 [H2]=0. [I2]=0. Dla reakcji H2 + I2 2HI stała szybkości w temperaturze 670K wynosi . Obliczyć procent objętościowy NO w otrzymanej mieszaninie. .2-16. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie i stałą równowagi Kc.2-11.2-14. 3) stężenia równowagowe składników po trzykrotnym zwiększeniu stężenia CO w stosunku do stężenia początkowego.Równowaga chemiczna 8. 9.2-15. -4 3 . [H2O](g)=4mole/dm . jeśli do momentu ustalenia równowagi: CO 2 + H2 = CO + H2O Kc=1 (w temp. 1100K) 90% wodoru przereagowało tworząc wodę? 8. Obliczyć wyjściowe stężenia substratów. Określić wymiar stężeniowej stałej równowagi: a) C(s) + O2(g) = CO2(g) b) 2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g) c) A(aq) + 3B(s) = C(aq) d) 2CH4(g) + O2(g) = 2CO(g) + 4H2(g) 8. jeżeli Kc=0.94 mola jodu i 8. 8. Mieszaninę 2. że powstało 5. [H2]=[CO2]=2mole/dm . Obliczyć stężenia wyjściowe wodoru i azotu. W stanie równowagi układu: N2 + 3H2 = 2NH3 3 3 3 stężenia wynosiły: azotu 3 mol/dm . Stwierdzono. 8.5.5 mola/dm .2-4. Obliczyć stałą równowagi Kc reakcji: H2 + I2 2HI.2-12. -2 3 . 8.2-10. [D]=4. 2) wyjściowe stężenia reagentów.2-9. [CO2]=0. Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji. 8.60 - . a początkowo stężenia wynosiły: 3 3 [CO]=0.95 dm3. jeżeli 20% dwutlenku węgla uległo rozkładowi.2-13.25 mol/dm . Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej: 2H2 + O2 = 2H2O 2CO + O2 = 2CO2 H2 + Cl2 = 2HCl 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 8. 8. że objętość układu praktycznie nie uległa zmianie i wynosi 1dm . [C]=4. Obliczyć kolejno: 1) stałą Kc. Jak zmieni się stężenie równowagowe substancji D jeżeli do układu wprowadzone zostaną 4 mole 3 substancji A? Założyć. 3.

5 Stopień dysocjacji HI w temperaturze 770K wynosi 0.2 g mieszaniny równowagowej N2O4 = 2NO2 zajmuje w temperaturze 300K.2-21. Mieszaninę złożoną ze 180g kwasu octowego i 230g etanolu poddano reakcji estryfikacji. pod normalnym ciśnieniem. Oblicz stopień dysocjacji alkoholu izopropylowego w temperaturze 200 C pod ciśnieniem 9.2-26. o W temperaturze 200 C stała równowagi reakcji odwodornienia alkoholu izopropylowego do acetonu w fazie gazowej wynosi .5 mol/dm . 8. 8.906 10 Pa.2 mol/dm .Równowaga chemiczna 8.92 10 Pa. ile moli kwasu octowego i ile moli etanolu zawierała mieszanina w stanie równowagi. Obliczyć: a) stałą równowagi reakcji b) początkowe stężenia azotu i wodoru 8. 4 o . 8. Oblicz stałą równowagi.a reakcja przebiega w fazie gazowej według równania: a) A+ B= C+D b) A+2B=C+D c) 2A +B=C+D http://www. przy czym NO2 dysocjuje częściowo na NO i O2.2-25. stężenia równowagowe 3 3 3 pozostałych substancji wynoszą: [A]=0. a gęstość reagentów wynosi 3. 8. [C]=0. Oblicz stałą dysocjacji fosgenu w tej temperaturze oraz jego stopień dysocjacji.0157 mola ditlenku azotu zajmuje objętość 0.chemia. 8.2-22. 5 3 W temperaturze 390 C i pod ciśnieniem 1. 3 NH3 0. . W którą stronę przesunie się równowaga reakcji: 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 jeżeli: 1) wprowadzi się tlen 2) wprowadzi się chlor 3) usunie się część HCl 4) usunie się część H2O? 8.3g/dm . Wyznacz stałą równowagi ciśnieniowej i stężeniowej reakcji 2NO+O 2=2NO2 (rozpatrujemy gaz doskonały) 8.61 - .9 mol/dm .2-27.34 pod ciśnieniem 1.001 m .1 mol/dm . 8. Oblicz stałą równowagi reakcji otrzymywania jodowodoru.4 mol/dm . 4 6. [D]=0. 5 3 ciśnienie równowagowe p=1.2-17. Do reakcji estryfikacji wzięto 8 g alkoholu etylowego i 12 g kwasu octowego.pl . 3 3 W stanie równowagi reakcji N2 + 3H2 = 2NH3 znaleziono następujące stężenia reagentów: N2 0. 9. aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. o . -2 Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3 10 .7 10 Pa przyjmując. Obliczyć procent objętościowy NO2 w mieszaninie. że mieszanina gazów spełnia warunki gazu doskonałego. o Fosgen ulega dysocjacji termicznej wg równania reakcji: COCl 2 = CO + Cl2. Zmieszano 3 mole pewnego chlorowca X2 z 6 molami wodoru w ustalonym stanie równowagi stwierdzono powstanie 4 moli chlorowcowodoru obok nieprzereagowanych substratów. jeśli stała równowagi osiągnęła w określonej temperaturze wartość 4.2-18. W temperaturze 300 C w naczyniu ustala się .3 mol/dm .5.2-23.95dm . Otrzymano 20 moli jodowodoru. oraz stałą równowagi K.sos.2-19. Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temp. Oblicz. objętość 3 2. 721K. Jaki liczby gramów czterech składników będą w równowadze. Obliczyć stałe równowagi KP dla obu poniższych reakcji: a) H2(g) + I2(g) = 2HI(g) b) HI(g) = 1/2H2(g) + 1/2I2(g) 8.013 10 Pa 0.2-24. 8. .2-28.013 10 Pa.2-20. W stanie równowagi było 220g octanu etylu. H2 0.

8.4138. o Pięciochlorek antymonu dysocjuje na trójchlorek i chlor cząsteczkowy. Oblicz stopień dysocjacji. W temp. 8. 8. 8.5 g/mol.3 kPa wynosi 0. alkohol-0.2-32. 3 Próbkę 9.1 mol jodowodoru do temp 445 C w naczyniu o pojemności 1L. ester-0. -7 3 równowagi procesu Br2 = 2Br. woda-0. Dla reakcji estryfikacji kwasu octowego z alkoholem metylowym wartość stałej równowagi wynosi K=5.2-38.13x10 Pa.2-34.2-31. jeżeli do reakcji wzięto równomolowe ilości kwasu i alkoholu. Obliczyć ciśnienia cząsteczkowe reagentów (p H2. Ile wynoszą stężenia początkowe CO i H 2O? 8. Jakie było stężenie bardzo niezdrowego związku w wodzie skażonej? 8.02. o Stopień dysocjacji fosgenu (COCl2=CO+Cl2) w temp. Kc= 4. 206 C i pod ciśnieniem 101. Podaj stężenie bromu atomowego w stanie równowagi. którego ciśnienie cząstkowe wynosiło 20.3 kPa przy niezmiennym ciśnieniu całkowitym.2dm i podgrzano do temperatury 1000 K. Cząsteczkowe ciśnienia poszczególnych reagentów wynoszą: p NH3=39000Pa. pN2=243500Pa.2-30.2-35. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia SO3 według reakcji: 2SO2 + O2 = 2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0. pHI) [kPa] 8.2-29. Przedmuchując gazem obojętnym.Równowaga chemiczna 8.03. aby wydajność estru w stanie równowagi była nie niższa niż 95% w przeliczeniu na kwas octowy? 8.8. 8.2-33. Stała równowagi reakcji estryfikacji CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 +H2O 3 w pewnej temperaturze wynosi 4. Obliczyć stopień dysocjacji pięciochlorku antymonu. Po doprowadzeniu do stanu równowagi znowu pobrano 3 3 1cm fazy gazowej i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0.7 10 kmol/m . Obliczyć stałą równowagi. o Ogrzano 0.4. 3 3 Do fiolki o pojemności 20cm wlano 5.2 3 molaCH3COOH .84 mola O2.04 i 0.1. Stała równowagi reakcji odwracalnej: CO+H2O = CO2 + H2 w pewnej temperaturze jest równa 1.2. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku siarki (wynik podaj w ułamku).2-37. Stała równowagi Kp dla reakcji I2 = 2I przebiegającej w temperaturze 1690 K wynosi 6. 8. W jakim stosunku należy zmieszać substraty. pH2=730500Pa. Wynik podać w dm .75. po wprowadzeniu do układu 0.2-39. a stężenia równowagowe CO2 i H2O wynoszą odpowiednio 0. przy założeniu że objętość nie uległa zmianie i wynosi 1 dm . 527 C pod ciśnieniem 101.18 g/cm .3 kPa średnia masa reagentów w stanie równowagi wynosi 204. Ile potrzeba 3 toluenu aby z 220 cm wodnego roztworu usunąć 80% wagowych substancji x przez jednorazowe wytracenie. Obliczyć. pI2.0cm wody skażonej przez terrorystów. 8. Współczynnik podziału substancji x miedzy H2O(1) i toluenem określa stosunek stężeń molowych c 2/c1=77.83 mola SO2 i 2. jaką objętość zajmuje 3 28.2 O ile zmieniło się stężenie równowagowe estru po ustaleniu ponownie stanu równowagi.7 mmol Br2 umieszczono w zamkniętym zbiorniku o pojemności 9. Stała .9 g jodu w tej temperaturze pod ciśnieniem 107 kPa. Oblicz procent przereagowania substratów w stanie równowagi. 3.29. Stała dysocjacji termicznej jodowodoru w tej temp wynosi 0. jeżeli do układu reakcyjnego wprowadzono pewną ilość azotu (gaz obojętny). 400 C pod ciśnieniem 5 10. o Po ustaleniu się równowagi w układzie.2-36.62 - .00 mola Ar. Po ustaleniu równowagi termodynamicznej 3 3 pomiędzy fazami pobrano 1cm powietrza i oznaczono bardzo niezdrowy związek na poziomie 0. Do naczynia wprowadzono 4.09 g/cm . a stężenia [mol/dm ] równowagowe wynoszą: kwas-0. usunięto fazę powietrzną znad wody skażonej. w którym przebiega reakcja syntezy amoniaku w temp.2-40.

Oblicz ile procent węgla uległo utlenieniu do momentu ustalenia się równowagi.2-41. Oblicz stałą równowagi otrzymywania jodowodoru 8.2-44. że w naczyniu znajduje się 4.Równowaga chemiczna 8.3 mola NO2. Pięciochlorek fosforu dysocjuje zgodnie z równaniem: PCl 5(g) PCl3(g) + Cl2(g).1 mola NO i 0. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) procentowy skład objętościowy mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi. o Stała równowagi reakcji 2CO(g) C(s) + CO2(g) w temperaturze 1 C jest równa 0.2-47. 0. Stała równowagi reakcji SO2(g) + NO2(g) NO(g) + SO3(g) w pewnej temperaturze jest równa 5. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji: CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g). http://www.05mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2 C. Do zamkniętego 3 naczynia o objętości 25dm wprowadzono 0.01 mola CO i ogrzano naczynie do 1 C. Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzewano w temperaturze 721K.2-51. Oblicz.2-48. po czym zapoczątkowano reakcję. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) wydajność rozkładu CO w tych warunkach 8. o Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g) + O2(g) w temperaturze 2 C jest równa 83. 0.2 mola SO3. o Stała równowagi reakcji 2NO(g) N2(g)+O2(g) w temperaturze 2 C jest równa 83. 2 mole B i 1 mol D. po ustaleniu się równowagi w temperaturze 307K i pod ciśnieniem 2atm.4 mola CO.2-42.5 mola SO2. 8. o Stała równowagi reakcji 2NO2(g) = N2O4(g) w temperaturze 55 C równa się 21.04. ilość moli każdego z reagentów w stanie równowagi.5 mola NO i ogrzano naczynie do temperatury 2 C. 8. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji.019. uległo rozkładowi 1.15dm wprowadzono 0.3.2-49. Oblicz: a) liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b) wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach. Stała równowagi reakcji C(s) + O2(g) CO2(g) w pewnej temperaturze jest równa 0. po czym zapoczątkowano reakcję. jeśli wiesz.2-43. 3 PCl5 w podwyższonej temperaturze rozkłada się. Otrzymano 25 moli jodowodoru.5 mola. Oblicz ułamek molowy B w stanie równowagi. a następnie ogrzano naczynie do temperatury 55 C. aż do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. Po ustaleniu się równowagi stwierdzono. 8.sos. W zamkniętym naczyniu o objętości 125dm ogrzano 5 moli PCl5 do temperatury 500K.15dm wprowadzono 0. 3 Mieszaninę 15 moli CO2 i 12 moli H2 ogrzano w zamkniętym naczyniu o objętości 600dm do temperatury 800K. 8. W zamkniętym naczyniu o 3 o objętości 10dm umieszczono 0. 8. mieszanina zawierała 0. 8.8 mola C. Reakcja 2A + B = 3C + D przebiega w fazie gazowej. Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi.chemia.pl . Do naczynia o objętości 3 400dm wprowadzono 10 moli węgla i 10 moli tlenu. W pewnej temperaturze z 2 moli 3 PCl5 znajdujących się w zamkniętym naczyniu o objętości 100dm .63 - .2-50. że stała równowagi reakcji PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g) w temperaturze 500K jest równa 0. Do zamkniętego naczynia o objętości 120 3 o dm wprowadzono 4 mole NO2 i 1. Do zamkniętego naczynia o 3 o objętości 1.5 mola N2O4. 8. Gdy zmieszano 1 mol A. Do zamkniętego naczynia o 3 o objętości 1.2-45.2-46. dając PCl3 i Cl2. Oblicz: a)liczby moli wszystkich reagentów w stanie równowagi b)wydajność reakcji rozkładu NO w tych warunkach 8.

2-56. . aby po ogrzaniu do temperatury 1000K rozkładowi uległo 90% NO 2. e) podniesie się ciśnienie panujące w układzie 8. jakie warunki spowodowały zmianę. Początkowe 3 3 stężenie substancji A wynosi 2mol/dm . czyli zmianę powstających produktów.2-53. zaś substancji B wynosi 10mol/dm . Oblicz. Reakcja odwracalna wyraża się równaniem A + B C + D. Stała równowagi reakcji 2NO2(g) 2NO(g) + O2(g) w temperaturze 1000K jest równa 71. d) podniesie się temperaturę układu. 8. 8. b) do układu doda się tlenek węgla (IV). Niekiedy zmiana warunków reakcji powoduje zmianę kierunku procesu. 3.12mola SO2 i 2. w którą stronę przesunie się położenie równowagi przy wzroście ciśnienia panującego w układzie reakcyjnym reakcji: a) syntezy chlorowodoru z pierwiastków b) utlenienia tlenku siarki(IV) do gazowego tlenku siarki(VI) c) dimeryzacji NO2 d) termicznego rozkładu węglanu magnezu e) syntezy siarczku żelaza(II) z pierwiastków 8. jeśli: a) do układu reakcyjnego wprowadzi się tlen. Określ. Stała równowagi tej reakcji równa jest 1.81 mola O2.Równowaga chemiczna 8. Obliczyć stopień przereagowania dwutlenku siarki (wynik podaj w ułamku molowym).2-57.2-54.2-55. Oblicz jaka część A ulegnie przemianie do chwili ustalenia się równowagi.2-52. c) z układu usunie się część tlenku węgla(II).4138. Podaj przykład takiej reakcji i powiedz. 8. Określ. w którą stronę przesunie się położenie równowagi egzotermicznej reakcji utlenienia tlenku węgla(II) do tlenku węgla(IV).00mola Ar. Do naczynia wprowadzono 4. Po ustaleniu się równowagi w procesie tworzenia SO3 według reakcji 2SO2+O2=2SO3 ułamek molowy argonu jest równy 0.64 - . ile moli NO2 należy 3 wprowadzić do naczynia o objętości 250dm .

9. Nazwij otrzymany związek.1-6. tlenek miedzi (II). napisz reakcje wytrącania się osadu i rozpuszczania osadu. 2) w roztworze kwasu siarkowego(VI).1-1. Napisz reakcje wytracania się osadu i jego rozpuszczania. Napisz reakcje: a) chlorku niklu NiCl2 z wodą amoniakalną (chlorek niklu jest atomem centralnym. b) wodorotlenku sodu z siarczanem glinu ( wodorotlenek sodu jest ligandem. Metaliczny cynk rozpuszcza się w roztworze wodorotlenku potasu. na wapień prowadzącą do otrzymania dihydratu siarczanu(VI)wapnia (tetraoksosiarczanu diakwowapnia).1-9. przy czym tworzy się cynkan potasu i wydziela się wodór.1-4. bromku.to cynkany. fosforanu(V) tego pierwiastka (na tym samym stopniu utlenienia). a chlorek cyny atomem centralnym. Dane są: sód. Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli potasowej K 3EO3.sos. 9. Napisz odpowiednie równanie reakcji. Metody te to np.1. Podać nazwy powstających soli. Ułożyć w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku cynku: 1) w roztworze wodorotlenku sodu. Sole można otrzymać również innymi sposobami. wodorotlenku. a) tlenek metalu + tlenek kwasowy  sól b) zasada+ tlenek kwasowy  sól + woda c) metal+ niemetal  sól d) sól1+kwas1  sól2+kwasII e) sól1+ zasada  sól2+wodorotlenek f) sól1 + sól2  sól3+sól4 Podaj po 2 przykłady równań reakcji chemicznych w których powstają sole wymienionymi metodami. Dane są: potas. siarczku. Napisz reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania. kwas solny. Należy otrzymać wodorotlenek miedzi (II). 9.65 - .chemia. Należy otrzymać wodorotlenek żelaza (III). a) chlorku cyny SnCl4 H2O z wodorotlenkiem sodu NaOH NaOH jest ligandem. Różne reakcje 9. woda.1-8. 9.1-7. kwas siarkowy (VI). woda. Zadania tekstowe 9. oraz chlorku wapnia 9. Napisz odpowiednie równania reakcji. 9. Napisz nazwę kompleksu. http://www. woda amoniakalna ligandem). Posługując się symbolem E ułożyć wzory: tlenku. a siarczan glinu kationem centralnym. Zaproponuj otrzymywanie wszystkimi znanymi Ci metodami siarczanu(VI) sodu. b) chlorku potasu z AgNO3(reakcja wytrącania osadu) i reakcję otrzymanego związku z amoniakiem(reakcja rozpuszczania osadu) c) CuSO4 z wodą amoniakalną. 2Uwaga: Sole zawierające anion ZnO2 . Reakcje wytrącania osadu i rozpuszczania.1-2.1-5. Ligandem jest woda amoniakalna. Podaj nazwę kompleksu. Napisz reakcje: .Różne reakcje 9. tlenek żelaza (III).1-3. 9. Ułożyć równanie reakcji. 9. oraz nazwij powstały kompleks.pl . Zapisz reakcję działania kwasu siarkowego(VI).

f) Zn(OH)2 + NaOH  …………. Podaj jak największą ilość związków.1-14. 9.1-12. AlCl3.. Przedstaw w postaci cząsteczkowej i jonowej równania zachodzących reakcji. c) reduktora lub utleniacza.35 mola tlenku glinu 9. 9.66 - .1-19.1-11. które wykaże amfoteryczny charakter CuO i zasadowy Cu2O. c) Al2O3 + H2O  ………… d) ………… + ………. Dane są : tlen. Napisać równania reakcji syntezy tlenku glinu z pierwiastków 1) podać interpretację molową równania 2) obliczyć: a) objętość tlenu – warunki normalne b) masę glinu niezbędną do otrzymania 0.1-15. Podać przykład pierwiastka. Chlor można otrzymać w laboratorium ogrzewając mieszaninę NaHSO4. który na zerowym stopniu utlenienia może spełniać role: a) tylko utleniacza. Napisz równania odpowiednich reakcji otrzymywania. Zaprojektować doświadczenie. 9. Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących pomiędzy roztworami następujących substancji: Na3PO4 + CuCl2  Pb(NO3)2 + KI  NaOH + FeCl3  Ba(NO3)2 + Na2SO4  9. Wskaż roztwory soli w których wytrąci się osad. c) reduktora lub utleniacza. siarka. pisząc odpowiednie równania reakcji. Uzasadnij.1-16. Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć.1-10. . woda. UWAGA: produkt reakcji dwóch z nich może być substratem w innej reakcji. 9.1-17. kwas solny. Ułożyć równanie reakcji.  Na3PO4 e) KOH + H2SO4  ………. Podać przykład jonu który w rekcjach chemicznych może spelniac role: a) tylko utleniacza. 9. magnez . 9. że reakcja nie zachodzi: a) …….Różne reakcje 9. b) tylko reduktora. + H2O  HNO2 b) SO2 + H2O  …….1-18. Przygotowano roztwory czterech soli o następujących wzorach sumarycznych: CuCl 2. które można otrzymać z tych substancji. 9. Wyjaśnij dlaczego sole amonowe dobrze rozpuszczają się w wodzie. Pb(NO3)2. b) tylko reduktora. NaCl i MnO2.1-20. Do każdego roztworu dodano roztworu kwasu fosforowego(V).1-13. że wodorotlenek cynku ma charakter amfoteryczny. 9. NaCl. Jakie sole należy zmieszać aby po silnym ogrzaniu otrzymać siarczan potasu sodu (KNaSO 4) i chlorowodór.

Ważył 3106 3 3 karatów. Dokończ równania reakcji. Jaka była zawartość baru w mg w próbce jeżeli mnożnik analityczny ma wartość 0. Na3PO4 e) LiOH + H2SO4 → f) Al(OH)3 + NaOH → 9.1-23. http://www. a) azotan(V) wapnia b) chlorek magnezu 9. jaka liczba moli kwasu jest niezbędna do roztworzenia 10g tlenku. Największy diament. Tlenek pewnego II-wartościowego metalu X poddano roztwarzaniu w kwasie solnym.Różne reakcje 9.67 - .1-24.51g/cm .1-25.5 1 1. że reakcja nie zachodzi: a)…………+ H2O → HNO3 b) SO3+ H2O → c) ZnO + H2O → d) ………….5885 9. Oblicz jakiej liczbie gramów odpowiada karat. Na podstawie odczytanej wartości oblicz masę molową tlenku oraz podaj symbol metalu X. 30 25 20 15 10 5 0 0 0. Nadano mu imię Cullinan. jaki znaleziono. że reakcja nie zachodzi HNO2 + Cr(OH)3 → P4O10 + NaOH → H2CO3 + Na2SO3 → S + Ca → HBr + Na2SO4 → CaO + H2SO4 → ZnO + NaOH → Cr2O3 + HCl → 9. jego objętość wynosiła około 177cm . Tlenek reaguje z kwasem zgodnie z równaniem: XO + 2HCl → XCl2 + H2O.1-22.1-27. a gęstość 3. Podany wykres przedstawia zależność masy roztworzonego tlenku od liczby moli kwasu solnego niezbędnego do jego roztworzenia. Zaproponuj metody rozdzielania następujących mieszanin a) siarka + opiłki żelaza b) cukier + piasek rozpuszczone w wodzie c) woda morska 9. pochodzi z Republiki Południowej Afryki.sos. lub zaznacz.+……… → ………….1-21. Zawartość baru w próbce oznaczono metodą wagową strącając BaSO4 i uzyskano osad o masie 150mg.1-26. Odczytaj z wykresu. Uzupełnić równania reakcji lub zaznaczyć. Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania poniższych soli wszystkimi możliwymi metodami.pl . jednostka masy stosowana w jubilerstwie.chemia.5 liczba moli HCl [mol] masa tlenku [g] 9.

9.1-32. AgNO3.Różne reakcje 9. KH2PO4. Ulozyc rowniania reakcji: a) Ca(OH)2+CO2 → b) Mg+Cl2 → c) ZnO+P2O5 → d) Al(OH)3+SO3 → 9..1-39. Cl 3+ c) Al . wskaż równania reakcji analizy. 9. Ułożyć równania reakcji: a) kwasu siarkowego(VI) z: Fe.1-37. Uzasadnij za pomocą reakcji czym się różni metal spasywowany od metalu zaktywowanego.1-30. wymiany: sód + siarka → wodorotlenek srebra → tlenek srebra(I) .→ FeS+. jakie związki węgla nie są związkami organicznymi.1-35. Określ wartościowość reszty kwasowej i podaj nazwę kwasu o wzorze HClO 4 9. CaOHCl. Br 2+ b) Ca . Ułóż równanie poniższych przemian.1-28. Al. Uzupełnij równania reakcji a) Mg + H2SO4 → b) Fe +.. 9. S 9. Podaj wzory następujące soli siarczanu(VI) potasu węglanu glinu azotanu(V) wapnia 9. NaHSO4. b) kwasu fosforowego(V) z wodorotlenkiem wapnia c) kwasu węglowego z wodorotlenkiem magnezu 9....1-36. Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego złożonego z jonów: + a) Li . Wyjaśnić różnicę pomiędzy hydrolizą a dysocjacją elektrolityczną.1-38. Jakie pierwiastek wchodzą w skład związków organicznych. O 3+ 2e) Al . 9. c) Ba(OH)2 + HCl →..68 - .1-40. F + 2d) Na . Podać nazwy następujących soli: ZnCl2. syntezy. 9. CuSO4. Na.. Podaj nazwy soli opisanych wzorem: Na2SO4 Ca3(PO4)3 9.+. K2CO3..1-31... Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI) z odpowiedniego tlenku 9.1-33..1-29.1-34..

pl .Różne reakcje tlenek żelaza(III) + węgiel → tlenek żelaza(II) + tlenek węgla tlenek żelaza(II) + wodór → 9.chemia.1-41.69 - . http://www.sos. Ułóż równania reakcji: a) spalanie cynku w tlenie b) rozkład tlenku chloru(IV) c) redukcji tlenku żelaza(III) glinem 9. Ułożyć ogólne równanie reakcji metalu lekkiego n-wartościowego z wodą.1-42.

4 i 5 C 2 A + N2 + + B 1 HNO2 3 A 4 B 5 N2O5 + H2 + A D 9.Różne reakcje 9. 2. W.B.2-2. Napisz odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1. 3. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji X. Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczonych cyframi 1.2-3. 3. za których pomocą można dokonać następujących przemian: .2. Ułóż równania reakcji. 4. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych symbolami A. 2. Mg + X + Y 2 1 C + MgO + 3 X Y Y H2O 5 Mg(OH)2 H2O 4 W Z + 2OH- Z W H2CO3 2H+ + 9. Schematy reakcji 9.70 - . Y.C i D. Z.2-1. 5.

. Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji oznaczonych literami: K.. http://www..............................chemia....2-5........ 4............... c) Na 1 Na2O 3 1........ 2......... Podaj wzory (lub symbole) i nazwy substancji ukrytych pod literami X.....sos........ X + SO3 2 H2SO4 3 + SO2 + 1 H2SO3 4 H2O 2- X Y Z Y H2O 5 Z + SO3 2- + SO4 1.... 5.................. .............. 4..........2-4.... ......... 3.................. …………………………………………… 2................ .. …………………………………………… 9.... ........... 2.. 3.................. 4............................... b) S 1 SO2 4 H2SO3 1........ …………………………………………… 3.... …………………………………………… 4.............................. Y.. 3..... ................................. …………………………………………… 5... N..Różne reakcje a) C 1 CO2 2 H2CO3 1...... ........ .............. 2....................... ..71 - ................................. Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczone cyframi 1.. 2 NaOH 2 SO3 3 H2SO4 9............ . Napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji oznaczone cyframi 1................................ 2. L........ M............ 3....... 2...... Z.........................................pl ...........

.......... 6... Ułóż równania reakcji do etapów 1...... oznaczonego symbolem E...72 - .... 3......2-7.... E2O3 +O 2 +H2O 2 1 VII +Cu(OH) 2 HEO4 3 +NaOH 4 ......... C..... Wpisz do każdego pustego prostokąta wzór odpowiedniego związku zawierającego pierwiastek E........ D............ 2. A + C2H6 + 1 CO + B 2 D + H2O 7 A + C3H4 + 4 Br2 + B 3 H2O + C + B + C4H8 B 5 C3H6Br2 6 C D 9. ……………………………….. ....... Związki chemiczne pewnego pierwiastka.. 7.......... 4... poddano czterem kolejnym przemianom pokazanym na schemacie.............. ……………………………….2-6.... 3........ .... 5....2 i 4.. ………………………………....... 9........ ………………………………...... 2... ..... M 2 M M N N + H2 N 1.......... B. Napisz równania reakcji: 1.......... Podaj nazwy i wzory substancji oznaczonych literami: A......... 4........Różne reakcje M 3 K + + L + H2 1 K2O + K L 4 .......

9. W wodzie oczyszczanej chlorem znajdują się pewne ilości jonów chlorkowych. 9. opisz obserwacje i wnioski poparte równaniem reakcji. węglanu sodu i chlorku glinu? Zapisz obserwacje oraz wnioski. Projektowanie doświadczeń 9. Mając do dyspozycji: palnik.3-5. roztwór BaCl2 oraz fenoloftaleinę. Zaproponuj doświadczenie. W jaki sposób można odróżnić wodne roztwory następujących soli: chlorku sodu.Różne reakcje 9. pręcik platynowy. których zachowanie chemiczne pasuje do podanego opisu. obserwacje wnioski i odpowiednie równania reakcji. http://www. Następnie wkroplono ok.3-3.3. Zaproponuj doświadczenie.sos.3-6. zaprojektuj metody otrzymywania: a) chlorku srebra b) bromku srebra c) jodku srebra 9. 9. Pewne doświadczenie chemiczne zostało opisane przez ucznia w następujący sposób: "Do niewielkiej objętości żółtego roztworu w probówce dodano kilka kropel stężonego kwasu siarkowego(VI) obserwując 3 zmianę zabarwienia na pomarańczową. W dwóch niepodpisanych probówkach znajdują się wodne roztwory KCl i Na2CO3.3-4. Zaobserwowano zmianę zabarwienia na kolor zielony".3-1. zaproponuj trzy różne metody identyfikacji tych roztworów.pl . w którym zidentyfikujesz zawartość butelek. za pomocą którego można wykryć te jony. Narysuj schematyczny rysunek.chemia. Przedstaw schematyczny rysunek przebiegu doświadczenia. a) zaproponować substancje. 1cm ciekłej substancji organicznej i lekko podgrzano. W dwóch butelkach znajduje się woda destylowana i woda morska. b) zapisać odpowiednie jonowe równania reakcji ilustrujące obie przemiany 9.73 - . Opisz tok postępowania i napisz odpowiednie równania reakcji. Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli w wodzie.3-2.

Różne reakcje

10. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów
10.1.

Dysocjacja elektrolityczna

10.1-1. Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji elektrolitycznej: HBr, CH 4, Cl2, Ca(OH)2, MgCl2, CCl4, H3PO4, C2H6, K2SO4? 10.1-2. + Ile moli jonów sodu Na powstanie w procesie dysocjacji elektrolitycznej 10 moli: 1) Na3PO4, 2) Na2HPO4, 3) NaH2PO4 10.1-3. Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na 2O, SO2, CH4, NH3, Ca, HCI, O2, CaCl2, H2S. Które roztwory + będą zawierały jony H , które OH , a które będą miały odczyn obojętny? 10.1-4. Gdzie znajduje się więcej jonów: w 1g LiF czy w 1g Na2O? 10.1-5. Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w kolejności rosnącej liczby jonów w próbkach o jednakowych masach. 10.1-6. W jakim stosunku wagowym należy odważyć NaCl i Na 2SO4 aby po rozpuszczeniu w oddzielnych naczyniach z wodą otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych? 10.1-7. . -5 3 Dla stężenia jonów [OH ]=1 10 mol/dm określ: + a) stężenie jonów H b) pH roztworu c) odczyn roztworu 10.1-8. Podaj po trzy przykłady dysocjacji kwasu, zasady i soli wskazując mocny i slaby kwas oraz mocna i słabą zasadę. 10.1-9. Czy wiesz, że niektóre kwasy dysocjują stopniowo? a) Napisz na czym polega dysocjacja stopniowa ………………………………………. ………………………………………………….. b) Które z poznanych kwasów mogą dysocjować stopniowo? ………………………………………. ………………………………………………….. c) Napisz równania dysocjacji stopniowej kwasu fosforowego(V). 10.1-10. Napisz równanie dysocjacji kwasów: azotowego(V) siarkowego(VI) węglowego 10.1-11. Napisz równanie dysocjacji jonowej: a) azotanu(V) magnezu b) siarczanu(VI) żelaza(III)

- 74 -

Różne reakcje

10.2.

Hydroliza

10.2-1. Wyjaśnij zjawisko hydrolizy. Jakie związki ulegają hydrolizie. Określ odczyn roztworów następujących soli: KCl, K 2CO3, NH4NO3 10.2-2. Określ jaki odczyn wykazują następujące sole: FeCl2, CH3COONa, KCl, K2CO3. Podaj odpowiednie równania reakcji 10.2-3. Jaki odczyn będą miały wodne roztwory następujących soli (odpowiedzieć nie układając równań chemicznych): (NH4)2SO4, Na2SO4, BaCl2, Na2CO3, NaNO3, KNO3, K2SO4? 10.2-4. Ułożyć jonowe równania reakcji hydrolizy oraz podać odczyn wodnych roztworów następujących soli: KHS NaHCO3 NH4HSO3 Al2(SO4)3 10.2-5. Ułożyć równanie reakcji hydrolizy i podać odczyn roztworu: a)mrówczanu potasu b) octanu potasu c) benzoesanu sodu 10.2-6. Napisz równania reakcji hydrolizy podanych soli oraz określ dla każdej odczyn wodnego roztworu i typ hydrolizy: Na 2SO3, NH4Cl, Na2SO4 10.2-7. Oblicz pH i stopień hydrolizy jonów ulegających hydrolizie w następujących roztworach: a) 0,5 M NH4Cl (pKb=4,75, pKw=14,2) b) 0,0002 M CH3COONa (pKa=4,55, pKw=14,2) 10.2-8. Napisz równania cząsteczkowe i jonowe reakcji oraz zapis skrócony i określ rodzaj hydrolizy soli chlorku żelaza(II) (FeCl2).

10.3.

Stała i stopień dysocjacji

10.3-1. Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji: 1) rośnie, 2) maleje, 3) pozostaje stały? 10.3-2. Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w roztworze B wynosi 1,3%. Który roztwór był bardziej stężony? 10.3-3. 2Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO4 oraz jony potasu. Obliczyć liczbę moli jonów potasu.

Różne reakcje 10.3-4. Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) (siarkawego) liczba jonów H+ jest dwukrotnie większa od liczby jonów 2SO3 ? 10.3-5. Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4 według malejącego ich stężenia. 10.3-6. 3 Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm ,jeżeli stężenie molowe jonów . -3 3 OH wynosi 1,3 10 mol/dm . 10.3-7. Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych oraz 0,8 mola. cząsteczek niezdysocjowanych. 10.3-8. Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku potasu (=100%). 10.3-9. + Który roztwór zawiera więcej jonów H ? 3 1) 1dm 0,1-molowego HF ( = 15%) 3 2) 1dm 0,01-molowego HCI ( = 100%) 10.3-10. 3 Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,05 mol/dm (=1,9%). 10.3-11. 3 Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia (=100%) w 100cm roztworu. 10.3-12. 3 Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm 0,5-molowego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) (=100%)? 10.3-13. 3 Obliczyć stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego (HCN) w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm . Stała dysocjacji HCN . -10 wynosi 7,2 10 . 10.3-14. . -5 Stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 1,8 10 . Obliczyć stopnie dysocjacji amoniaku w roztworach: a) 1-molowym, b) 0,1-molowym, c) 0,01-molowym. 10.3-15. 3 Oblicz pH octu będącego 6% roztworem kwasu octowego o gęstości 1g/cm , przyjmując stopień dysocjacji równy 0,1%. 10.3-16. . -5 Wodny roztwór kwasu octowego K=1,17 10 rozcieńczono, w wyniku czego stopień dysocjacji kwasu wzrósł od wartości 0,3% do 0,4%. Oblicz początkowe stężenie roztworu oraz stężenie po rozcieńczeniu. 10.3-17. . -4 Obliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze jedno- protonowego kwasu (K = 2 10 ), jeżeli stopień dysocjacji wynosi: a) 1 %, b) 10%. 10.3-18. Obliczyć stałą dysocjacji kwasu jedno protonowego, wiedząc, że w jego roztworze o stężeniu jonów wodorowych 0,01 3 mol/dm stopień dysocjacji wynosi 2%.

- 76 -

jeżeli przez dodanie pewnej ilości mocnego kwasu 3 . ale o stopniu dysocjacji 1. -4 Oblicz wartość stałej dysocjacji HClO2 jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu w 0.2 molowym roztworze wynosi 4.75 10.0949 molowym roztworze kwasu wynosi 1. że w roztworze tego kwasu o stężeniu 0. 3 Obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego. że stężenie jonów OH.Różne reakcje 10. -5 zwiększono w tym roztworze stężenie jonów wodorowych do 0. jeśli w jego wodnym roztworze stężenie niezdysjocjonowanych cząsteczek 3 3 wynosi 1.wynosi 0.1-molowy roztwór ma pH=10. jeżeli wiadomo.3-21.9 10. 10. 3 Obliczyć zawartość kwasu azotowego(V) (w molach i gramach) w 600cm roztworu o pH=4 i stopniu dysocjacji α=0. -5 kwasu solnego. Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego. Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego w roztworze 0. 3 . Przy jakim stężeniu roztworu kwasu octowego stopień dysocjacji osiągnie wartość 95%. 10.3-32. 3 Oblicz stopień dysocjacji kwasu dichlorooctowego w roztworze o stężeniu 0.35% 10.8%. Oblicz stężenie jonów w 0.3-34.3-27. 3 300cm 0.006mol/dm . 10.3-31. tego kwasu wynosi 1. . 10.1 mol/dm pH wynosi 2. 10. Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1.0 10 . -4 Obliczyć stężenie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K = 10 ).3-23.3-26. Obliczyć stopień dysocjacji jedno wodorotlenowej zasady.5 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego jeżeli stopień dysocjacji wynosi 2.1 mol/dm .8 10. wiedząc.3-22.1 mol/dm . wiedząc. K=1. 10.3-30. że jej 0.02 3 mol/dm . 10. 10.3*10 .1 molowym. że stopień dysocjacji w 0. 10.2-molowego roztworu kwasu octowego (K= 1.6% zmieszano z 200cm wodnego roztworu tego samego kwasu.5% 10. -4 6.3-20.3-29.3-25. -10 Oblicz stopień dysocjacji kwasu jednozasadowego o stężeniu 0.3 10 .3-19. że stała dysocjacji jest równa . Oblicz stopień dysocjacji 0.05 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozpuszczony jest w 0.01 mol/dm .994 mol/dm .75 10 .74 10 . którego stała dysocjacji wynosi .5dm 0.8 10 ).2 molowym roztworze . Oblicz stężenie jonów wodorowych w 1 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego. 3 . w którym stopień dysocjacji kwasu wynosił 3 16.02-molowego wodnego roztworu pewnego kwasu jednoprotonowego.3-24. natomiast stężenie jonów wodorowych wynosi 0. wiedząc że pKa.3-33.5 mol/dm jeżeli wiesz.mol/dm . wiedząc. Oblicz stopień dysocjacji w tak otrzymanym roztworze 10.3.3-28. którego stała dysocjacja równa jest 8. -5 Ile wody trzeba dolać do 0. 3 Oblicz pH roztworu kwasu octowego CH3COOH s tężeniu 0. 5 3 1. aby stopień dysocjacji kwasu podwoił się? 10.

Natomiast dla zasady pOH=-log[OH ]=-log(CMeOH).Różne reakcje 10. Dla roztworów wodnych istnieje zależność: pH+pOH=14 (pOH=-log[OH ]).3-39.1M. . 3 3 3 Oblicz pH wody destylowanej (100cm ). Oblicz stężenie jonów OH oraz stopień dysocjacji tej zasady. Oblicz pH tych roztworów.1M.8 10 .1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1.3-38. Stała dysocjacji amoniaku .8 10 . Do pierwszej zlewki dodano 1cm 3 3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. 10.1mola/dm .3-35. 10.1 mol/dm ? pKa =3. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Stała .2 mola jonów H i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek. 10.2mola/dm z 10cm HCl o stężeniu 0. oraz pH=14-pOH. -9 3 b) zawierający 9 10 mola/dm jonów OH . Jakie jest nominalne (analityczne) stężenie kwasu jednoprotonowego jeśli jego stopień dysocjacji =50% a pH=2. Który roztwór jest bardziej zasadowy: . do trzeciej 1cm 3 wodorotlenku sodu o stężeniu 0. Stopień dysocjacji 0. a dla roztworów zasadowych pH>7.3-43.1M.3-44. Obliczyć stężenie molowe powstałego roztworu oraz pH wszystkich roztworów. Mocne kwasy (mocne zasady) dysocjują w wodzie całkowicie: + HR → H + R + (MeOH → Me + OH ) + Dlatego stężenie molowe jonów wodorowych (wodorotlenowych) równe jest stężeniu molowemu kwasu (zasady): [H ]=CHR + ([OH ]=CMeOH).3-46. 10. natomiast dla roztworów kwaśnych pH<7. -5 Kz=1. + + pH – wykładnik stężenia jonów wodorowych definiowany jest jako pH=-log[H ] lub pH=-log[H3O ]. -5 dysocjacji amoniaku Kz =1. -5 Stała dysocjacji (Kz) 0. -7 3 + a) zawierający 3 10 mola/dm jonów H . 3 Jakie jest pH roztworu kwasu mrówkowego HCOOH o stężeniu 0.4.3-42. 3 3 21g NH4Cl rozpuszczono w 1 dm roztworu NH4OH o stężeniu 0. 10.3-41. + Wodny roztwór słabego kwasu jednoprotonowego zawiera 0. 10. Oblicz stężenie jonów OH oraz stałą reakcji dysocjacji. 10. 10. Oblicz pKa słabego kwasu jednoprotonowego jeśli roztwór tego kwasu o pH=2 jest zdysocjowany w 36% (=36%) 10. Oblicz stopień dysocjacji tego roztworu.3-37.3-40. Jakie jest stężenie molowe jonów wodorotlenowych i pH w 0. 3 10g 10% roztworu NaOH rozcieńczono wodą do 750cm . pH dla kwsu pH=-log[H ]=-log(CHR). .Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu oraz jego pH. W czystej wodzie pH=7 + -7 (-log[H ]=-log(10 )=7).2? 10. 3 3 3 3 Zmieszano 100cm roztworu HCl o stężeniu 0.8 10.1M. do drugiej 5 cm roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. Iloczyn + -14 stężeń jonów wodorowych i wodorotlenowych w wodzie jest także stały i wynosi [H ][OH ]=10 i nazywany jest iloczynem -14 jonowym wody i oznaczany jako Kw=10 lub pKw=14 (p w chemii oznacza –log).8 10 .3-36.21mola/dm .3-45. następnie do 4 zlewek pobrano po 20cm wody.2 molowym roztworze amoniaku.33%. do czwartej 5 cm roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0. Obliczenia na podstawie pH roztworu + -7 3 W czystej wodzie stężenie jonów wodorowych równe jest stężeniu jonów wodorotlenowych [H ]=[OH ]=10 mol/dm .78 - .1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25ºC wynosi 1. 10.

06.4-4.2 molowym roztworze kwasu zdysocjowanego w 78% 10.4-2. 3 b) 0. Jednoprotonowy kwas znajduje się w roztworze wodnym o pH=3. 10. 10. pH tak otrzymanego roztworu wynosi 3. że jego roztwór o pH=2 ma stopień dysocjacji 2%. .4-1. 3 Ile i jakich gramojonów trzeba dodać do 1dm roztworu o pH=2 by uzyskać roztwór o pH=4. Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych. 10. 3 Ile g NaOH musi zawierać 1 dm roztworu aby jego pH wynosiło 12? 10.4-10.4-9.4-12.4-3. 3 Jaką objętość 0. aby pH: a) wzrosło o 1.5dm wody. 10. Rozcieńczono 7.10 molowego roztworu wodnego NH4Cl. wiedząc.15molowym roztworze kwasu octowego wynosi 2. -4 Obliczyć pH roztworu kwasu azotowego(III) (azotawego) (K=2 10 ) o stężeniu: 3 a) 0. Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0. Kwas jest zdysocjowany w 46%.4-7. stężenie jonów wodorowych i wyznacz stopień dysocjacji kwasu w rozcieńczonym roztworze.4-5.01 mol/dm . -10 Oblicz pH 0.1 mol/dm . którego pH=1.79. Oblicz pH 0. Obliczyć wartość pOH roztworu. Obliczyć stałą dysocjacji kwasu azotowego(lII) (azotawego). 3 Obliczyć pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 0. Czy spowoduje to zmianę odczynu wody? 10. Obliczyć wartość stałej dysocjacji kwasu octowego. Jaki odczyn będzie miał roztwór otrzymany po zmieszaniu roztworu zawierającego 2 mole kwasu siarkowego(VI) z roztworem zawierającym 2 mole wodorotlenku sodu? 10.5 ml 6M jednozasadowego kwasu do końcowej objętości 150 ml.4-16.4-11.6 10 10.05 g NaOH w 0. 10.4-8. 10. Stała dysocjacji kwasowej dla NH4 Ka= 5. Wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0.01-molowego roztworu zasady sodowej. Oblicz stężenie rozcieńczonego kwasu.1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm 0.4-13.4-15. Oblicz pK a dla tego kwasu.4-14. 10.4-6. 10. + . . b) zmalało o 1? 10. Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody.Różne reakcje 10. aby pH roztworu osiągneło wartość 7? 10.01-molowego roztworu H2SO4.

10.4-32. -5 Do 0.20 M HCl dodano 1.2 a stała dysocjacji K=1. 3 Oblicz pH wiedząc że pKa kwasu octowego wynosi pKa= 4.75 10 ? 10. Oblicz pH końcowe.05 mol/dm 3 b) NaOH o stężeniu 1 mol/dm 10.1010M kwasu solnego. 3 3 Obliczyć pH roztworu otrzymanego w wyniku reakcji 0.0 cm roztworu NaOH zużyto 25.20 M KOH.01 M(HNO3) – 63.2-molowego HCl i 440cm 0.76. przyjmując =100%: 3 a) kwasu solnego o stężeniu 0. jeżeli Ka HNO2 wynosi 1.4-27.01 mola NaOH do 1dm wody? 10. Obliczyć wartości pH podanych roztworów.10% roztworu HNO3 o gęstości 1.8 10. 3 Oblicz pH roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0. 3 3 Obliczyć pH roztworu uzyskanego przez zmieszanie 250cm 0. 10. pH kwasu solnego i wodorotlenku sodu. 3 O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0.4-30. a w którym wyższe pH roztworu? 10.0051 [mol/dm ].4-26. 3 3 Do 35 cm 0. którego stężenie kationów wodorowych wynosi 0. Oblicz pH 0.015 10. dla którego pKa=4. 10.6 cm do kolby o pojemności 3 100 cm po czym dopełniono wodą. 3 3 Do zobojętnienia 15. 3 3 Zmieszano 100cm kwasu solnego o pH=4 z 50cm zasady sodowej o pH=11. 10. M(Ca) – 40. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Założyć addytywność objętości.4-18.015 mol/dm . Zaniedbać zmianę objętości roztworu.3 ? 10.4-23. .4-22.4-25.1-molowego roztworu NaOH należy dodać do 200cm 0.99 10 .4-19. 10. . 3 Zasada MeOH ma w roztworze stężenie 0.35cm 0. -11 Oblicz jakie jest pH roztworu zawierającego jony wodorotlenowe o stężeniu 10 .4-33.4-20. -5 Jakie jest stężenie amoniaku.4-31. jeżeli jego pH=11. Określ odczyn roztworu 10.4-21. jego stężenie 99% i przelano 0.2 cm 0.80 - . -6 b) [OH ]=10 .60 g Ca. 3 Jaką objętość 0.015 g/cm z 1. Obliczyć stężenie NaOH. Przy jakiej wartości stopnia dysocjacji α (w %) wartość pH w tym roztworze będzie wynosić 9. 3 Oblicz pH roztworu.4-29.0001mol/dm .250 dm 3.1-molowego NaOH.4-24.05 mola HNO2 w 1 dm dodano 5g KOH. + W którym roztworze jest większe stężenie jonów H . 3 .01-molowego roztworu H2SO4 aby pH roztworu osiągnęło wartość 7? 10.4-28. Jaki jest odczyn powstałego roztworu? 10.01molowego roztworu kwasu octowego. Stężenia molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące: -4 a) [OH ]=10 .4-17.Różne reakcje 10. 10.

a kolejne stałe dysocjacji seryny wynoszą: pK1=2. czyli Ka  + [CH3COO ][H ] . + . dla której możemy zapisać stałą równowagi: Kb  + + [NH ][OH ] 4 .5. Jakie formy jonowe wystąpią w wodnym roztworze seryny. 3 Siarkę przeprowadzono w dwóch etapach w tlenek siarki(VI) zużywając łącznie 1. więc [NH4 ]=Cs. Jakie jest pH roztworu? 10. czyli pH  pKa  log s Ck Ostatnie wyrażenie otrzymamy z definicji logarytmów: log(A)-log(B)=log(A/B) b) W przypadku roztworu słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem postępujemy podobnie. Wzór na stałą dysocjacji przyjmie postać: Kb  + Cs [OH ] . [CH3COOH] - Stężenie [CH3COO ] równe jest praktycznie stężeniu soli.4-38. Po uporządkowaniu wyrażenia na C wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) otrzymamy: pH  14  pKb  log z Cs Często dla słabych zasad w tablicach podawana jest kwasowa stała dysocjacji dla sprzężonego kwasu z zasadą K a (lub pKa). Podstawiając w ostatnim wzorze za stężenie jonów wodorotlenowych wartość : [OH ]=KbCz/Cs otrzymamy: [H ]  - C  1014 1014  s . Dla stałej równowagi możemy zatem zapisać: K a  Cs [H ] + . W roztworze ustala się równowaga dla słabego elektrolitu: NH3 + H2O NH4 + OH .9.4-34. Pamiętając.1 mol/l dodano 100ml roztworu 0. Wiemy. 3 Uzyskany tlenek rozpuszczono całkowicie w wodzie (założenia na potrzeby zadania) otrzymując 1000cm roztworu.4-36. którego pH wynosi pH=7. . 3 50cm 2M roztworu CH3COOH zmiareczkowano w 90% 3.5M roztworem NaOH. Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0. Ck: [CH3COOH]=Ck. bez większego błędu równe jest stężeniu kwasu.4-35. Stężenie jonów wodorotlenowych w roztworze Cz -14 + -14 - jest równe: [OH ]=KbCz/Cs.2 mol/l zasady potasowej. że pH=-log[H ]. lub roztwór słabej zasady i soli tej zasady z mocnym kwasem. Jakie jest pH roztworu? 10. Buforem może również być roztwór soli kwasu wielozasadowego i wodorosoli np. Jakie będą proporcje stężeń tych form? 10. natomiast stężenie [CH3COOH]. Oblicz pH roztworu. Logarytmując K b  Cz K b  Cz Cs obustronnie otrzymamy (w chemii literą p oznaczamy –log): pH=14-log(Cs)-pKb+log(Cz).9. [NH3 ] Jony amonowe pochodzą praktycznie z dysocjacji soli. że w roztworze wodnym [H ][OH ]=Kw=1O . natomiast stężenie amoniaku równe jest stężeniu zasaday: [NH3]=Cz.2 pK2=8. W roztworze takim ustala się stan równowagi dla słabego elektrolitu (słaby kwas lub słaba zasada): a) CH3COOH - CH3COO + H . czyli [H ]=Ka Ck/Cs.1 mol/l dodano 100ml roztworu 0. Roztwory buforowe Buforem nazywamy roztwór słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą. Cs: [CH3COO ]=Cs.2 mol/l zasady potasowej. możemy zapisać: Ck C pH=pKa-log(Ck)+ log(Cs). czyli [H ]=10 /[OH ]. Dla roztworów wodnych prawdziwa jest zależność dla sprzężonych kwasów/zasad: pK b=14-pKb (lub pKa=14-pKb).4-37.Różne reakcje 10.: a) roztwór CH3COOH i CH3COONa lub b) roztwór NH3 i NH4Cl lub c) roztwór Na3PO4 i Na2HPO4. 10. 10. Do 50ml roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.68 dm tlenu (warunki normalne). Obliczyć pH tego roztworu zakładając całkowitą dysocjację kwasu.

1M.Różne reakcje C Dla buforu zasadowego możemy więc zapisać: pH  pKa  log z gdzie pKa jest stałą dysocjacji kwasowej sprzężonego Cs kwasu z zasadą.5-5. . do drugiej 5cm roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.0 10 MKOH=56. 10.1M. wiedząc. jonu amonowego wynosi 9.86 10 10. -5 Stała dysocjacji kwasu 1.5-7. 3 3 Sporządzono bufor przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm kwasu o stężeniu 0.1M.1M roztworu NaOH 3 e) oraz po dodaniu 20 cm wody 10.10g/mol. 3 Oblicz pH buforu otrzymanego przez zmieszanie kwasu octowego i octanu sodu w proporcjach 90 cm kwasu o stężeniu 3 0.5-11.1 mol/dm 3 3 dodano 20 cm roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0. 10. jeżeli do 100 cm roztworu kwasu octowego o stężeniu 0. -5 octowego.8 10 ) 10. -5 KCH3COOH=1.5-3.1 mol/dm oraz 100cm CH3COONa o 3 stężeniu 0. Do pierwszej dodano 1cm 3 3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.2 mol/l roztwór octanu sodu z 300mL 0.9.2. do trzeciej 1cm . 3 Jaką objętość stężonego roztworu wody amoniakalnej (c= 25% NH 3.8 10 .5-9.1M roztworu NaOH 3 d) po dodaniu 5cm 0. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0.82 - . 3 3 3 Czy można otrzymać roztwór buforowy ze 100cm kwasu solnego o stężeniu 0.2 mol/L roztworu kwasu . d=0.35mola chlorku amonowego dodano 4. tak aby uzyskać roztwór buforowy o pH=5? . 3 Ile gramów chlorku amonu należy dodać do 600cm 0. 10. 10. aby otrzymać roztwór o pH=4.2M roztworu CH3COONa? .95 jeśli Ka=1.1 mol/dm .4 molowego roztworu wodorotlenku amonu aby jego pH wyniosło .5-2.3 mol/dm . -5 KHN3=2.1M roztworu HCl 3 b) po dodaniu 5cm 0.75 10 mol/dm . że pKa. 3 Oblicz pH amonowego roztworu buforowego.91g/cm ) należy dodać do 10g chlorku amonu. -5 3 1.5-10. 3 3 Ile wynosi pH buforu powstałego ze zmieszania 500cm 0.2M roztworu CH3COOH i 500cm 0.5-8. 3 3 Ile g KOH należy dodać do 654 cm roztworu HN3 o stęż.1M i 10 cm 3 soli tego kwasu o stężeniu 0.1M i 10 cm soli tego kwasu o stężeniu 0.1mol/dm ? 10. Otrzymany roztwór buforowy podzielono na pięć równych części.5-6. a stężenie 3 amoniaku 0. Obliczyć pH otrzymanego roztworu wiedząc.5-12.8 10 . oraz pH: 3 a) po dodaniu 1cm 0. 3 Do roztworu o objętości 1dm i zawierającego 1mol wodorotlenku amonowego i 0.1M. 10. Wyjaśnij jak przesunie się położenie równowagi reakcji dysocjacji amoniaku po dodaniu do niego roztworu chlorku amonu. + 3 3 Oblicz jak zmieni się stężenie jonów H w roztworze.9g czystego kwasu siarkowego(VI). -5 10. 10. że stała dysocjacji zasady amonowej wynosi . 10.5-1.8 (KB=1.1M roztworu HCl 3 c) po dodaniu 1cm 0. jaki roztwór otrzymamy? 10. 3 aby po rozcieńczeniu wodą otrzymać 1dm roztworu o pH=9.2 mol/dm .1 mol/dm . 0. w którym stężenie jonów amonowych wynosi 0.5-4.

dla każdej soli przyjmuje inną. oraz [Ag ]  IR .6-4. + + 2 + - W przypadku soli o innym składzie postępujemy podobnie. np. gdy n m [A] [B] będzie większe od IR. 3 Ile gramów AgBr może rozpuścić się w 15 dm wody? 10. Należy obliczyć 3 pH całego buforu (100 cm ). do drugiej 5cm 3 3 3 0. Oczywiście z równania dysocjacji: + AgCl Ag + Cl wynika. 3 Przeprowadź obliczenia i odpowiedz.5-13.6-1. 10. czy po zmieszaniu równych objętości roztworu CaCl 2 o stężeniu 0. -34 Iloczyn rozpuszczalności CuS wynosi 10 . że po rozpuszczeniu x moli siarczku srebra. 3 10. dla Ag2S: + 2Ag2S 2Ag + S 3 2Z równania reakcji dysocjacji widzimy. roztwory ich są mocnymi elektrolitami i przyjmuje się. Otrzymany bufor 3 3 3 podzielono na 5 części i rozlano do pięciu zlewek. ale pomiędzy jonami w roztworze. -1 3 Oblicz iloczyn rozpuszczalności FeS wiedząc ze jego roztwór nasycony w T=298 K ma stężenie 6. Iloczyn rozpuszczalności Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w niej całkowicie (oczywiście mamy na myśli stężenia rzędu 3 0. 3 3 3 3 Oblicz pH buforu amonowego o składzie: 10cm NH3 o stężeniu 0. czyli zaczynamy od napisania równania reakcji dysocjacji soli. Ustala się stan równowagi dynamicznej.6. czyli IR=(2x) x=4x .4mol/dm .Różne reakcje wodorotlenku sodu o stężeniu 0.1M. oraz x  3 IR .6-2. + Iloczyn ten oznaczany jest literą L lub IR.1-1mol/dm ).93 10 ) .4mol/dm i 100cm NH4Cl o stężeniu 0. W przypadku soli słabo rozpuszczalnej dysocjacja tych substancji również jest całkowita (zachodzi w 100%). stałą wartość (stała równowagi pomnożona przez stałą wartość stężenia). . można więc pozbyć się mianownika: K[AgCl]=[[Ag ][Cl ]. jeżeli zmieszano 1 molowy roztwór HNO3 z 2 molowym HCOOK w stosunku 3:5. skierowaną w stronę produktów. 10. 4 Przy zadaniach na iloczyn rozpuszczalności ważne jest. Wzór na iloczyn rozpuszczalności IR=[Ag ] [S ]. + 2 22 3 10. 10. powstaje x moli [S ]. Obliczyć pH.05mol/dm wytrąci się osad CaSO4 (iloczyn rozpuszczalności K=4.05mol/dm i 3 . Do piątej części dodano 3 20cm wody destylowanej.76 10 . co oznaczamy strzałką pojedynczą. po 20 cm do każdej. .1M HCl. w 1 dm wody.1M HCl. do czwartej 5cm roztworu wodorotlenku sodu stężeniu 0.1 10 mol/dm 10. że są one całkowicie zdysocjowane na + jony: NaCl → Na + Cl Dla soli reakcja dysocjacji jest nieodwracalna. -5 Kb=1. do trzeciej 1cm 0. Iloczyn K[AgCl] nosi nazwę iloczynu rozpuszczalności.1M NaOH. że powstaną również jony srebra(I) w ilości [Ag ]=2x. W przypadku soli. do czwartej 5cm 0. co w równaniu reakcji oznaczamy dwoma strzałkami skierowanymi w przeciwne strony: + AgCl Ag + Cl   Oczywiście dla reakcji równowagowej możemy zapisać wzór na stałą równowagi: K  [Ag ][Cl ] . a nierozpuszczalnym osadem ustala się stan równowagi: osad rozpuszcza się i w tym samym momencie odpowiednie jony łączą się tworząc osad soli.5-15. czyli dla iloczynu rozpuszczalności możemy zapisać: I R=[Ag ] . następnie pH w każdej z pięciu zlewek. -5 roztworu Na2SO4 o stężeniu 0.1M. Do pierwszej dodano 1cm 0. że [Ag ]=[Cl ].5-14. + z równania reakcji dysocjacji widzimy.1M NaOH. 3 3 3 Sporządzono 100 cm buforu octanowego (25cm 0.1M CH3COOH + 75cm 0. do piątej 20 cm wody destylowanej. Obliczyć pH roztworu.1M CH3COONa).6-3. że nierozpuszczalny osad soli A nBm wytrąci się tylko wtedy. czyli: IR=[Ag ][Cl ]. Ag2S. Stężenie nierozpuszczonego [AgCl] osadu jest stałe. Jaka jest rozpuszczalność tej soli w mol/L? 10.

.6-8. 3 Jaka jest rozpuszczalność (w g/dm ) Ag2CO3 jeśli wiadomo. gdy do AgCl dodajemy 0. . Policz stężenie jonów Ag w roztworze wodnym. Jaka jest masa jonów F w osadzie BaF2 wytworzonym w tym roztworze? IRBaF2=1. .Różne reakcje 10.1M NaCl. 10.6-7.6-14. -2 Do 90 ml roztworu zawierającego 6.78 10 .6-6. 10. 3 .8 10 . Jak zmieni się wartość iloczynu rozpuszczalności chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić 10.6-17. -10 osad AgI. Obliczyć czy wytrąci się .6-15. .6-5.78 10 .6-16.2 10 .01 mol/dm ? KSOBaCO3 = 8 10 .84 - . 10. -10 stężeniu 2 10 mol/dm ? Iloczyn rozpuszczalności CaF2 wynosi 1. Jaka jest rozpuszczalność tej soli wyrażona w molach na litr? 10.1? .01 molowego roztworu wodorotlenku sodu należy dodać do 150cm nasyconego roztworu Cd(OH)2 tak aby . jeśli 50 cm roztworu Ca(NO3)2 o stężeniu 5 10 mol/dm zamiesza się z 50cm roztworu NaF o . 10.6-12. -29 Obliczyć rozpuszczalność Ca3(PO4)2 (IR Ca3(PO4)2=2 10 ) w czystej wodzie i w środowisku wspólnego jonu z CaCl 2 o 3 stężeniu 0.3 10 .6-10. + . -14 rozpuszczalność wodorotlenku kadmu zmalała 50-krotnie IrCd(OH)2=2.01 mol/dm . . -4 3 .78 10 . IRAgI= 8.5 g AgCl: I RAgCl= 1. 3 . -6 250 cm .6-11. 3 3 Do 150 cm roztworu BaCl2 o stężeniu 0.1M dodano 75cm roztworu NaF o stężeniu 0. 10.7 10 . oraz stężenie jonów Ag w roztworze 0. Jak zmieni się rozpuszczalność chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić.6-13. -14 Iloczyn rozpuszczalności jodanu(V) ołowiu(II) wynosi 3. 10. 10. -10 + + Iloczyn rozpuszczalności AgCl=1 10 .1 10 . -10 W jakiej ilości wody rozpuści się 1.1M roztwór Na2SO4? 10. -17 . -10 Ile g jonów Ag zawiera 1500 ml nasyconego roztworu AgCl: IRAgCl= 1. 10.35 10 mg jonów I dodano 10 ml nasyconego roztworu AgCl. Co się stanie z iloczynem rozpuszczalności. 10. -9 Ile razy zmniejszy się rozpuszczalność BaCO3 w roztworze BaCl2 o stężeniu 0.4M i uzupełniono wodą do objętości 3 . -4 3 3 Czy wytrąci się osad.IRAgCl= 1.6-9. że wartość pKSO tej soli wynosi 11. 3 3 Ile cm 0.

Reakcje redoks 11. ClO4 . Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks? Wskazać dezelektronator i elektronator (utleniacz i reduktor) 1) H2SO4 + Mg  MgSO4 + H2 2) FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl 3) Zn + Pb(NO3)2  Pb + Zn(NO3)2 4) AlCl3 + 3NH3aq  Al(OH)3 + 3NH4Cl 5) Hg(NO3)2 + 2NaOH  HgO + 2NaNO3 + H2O 6) 2F2 + 2H2O  4HF + O2 7) As2O3 + 6NaOH  2Na3AsO3 + 3H2O 11. Reakcje redoks 11. HClO3 b) Na2SO4. które zachodzą i wskaż utleniacz: a) Ag + HNO3  b) Ag + Sn(NO3)2  c) AgNO3 + Sn(NO3)2  d) Sn(NO3)4 + H2  e) AgNO3 + Fe  11. SO2. Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w następujących jonach: 22a) SO4 . NO. SO3. HClO4. H2S. K2SO3. NaClO3 c) NH3.1-3. H2SO3. KCl.1. MnO4 .1-6. AsO3 . Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij. H3PO4. 11. Pamiętaj o wyrównaniu współczynników stechiometrycznych. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i reduktor oraz procesy utleniania i redukcji. Utleniacz i reduktor. HClO. MnO3 . NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3 FeO + C → Fe + CO2 . stopień utlenienia 11. NH4Cl 11. P2O5. Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w związkach: a) H2SO4. CO3 32b) AsO2 . Dokończyć reakcje. W związkach tlenowych chlor może występować na dodatnich stopniach utlenienia. dokonując odpowiednich obliczeń stopni utlenienia pierwiastków.1-5.1-1. N2O.1-2. Na2S. Określ stopnie utlenienia chloru w podanych związkach: a) NaClO2 b) Ca(ClO4)2 c) KClO3 d) HClO. P2O3.1-4. HCl. H2PO4 11.

zaznacz utleniacz i reduktor oraz reakcję utlenienia i redukcji.Reakcje redoks 11.2-1. Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych: a) PbO2 + HCl  PbCl2 + Cl2 + H2O b) ZnS + O2  ZnO + SO2 c) Pb + H3PO4  Pb3(PO4)2 + H2 d) HClO4 + H2SO3  HCl + H2SO4 e) SnCl2 + HgCl2  SnCl4 + Hg f) S + HNO3  H2SO4 + NO g) BiCl3 + SnCl2  Bi + SnCl4 11.2-7.2-8. Napisz równanie połówkowe oraz przedstaw formę jonową równania cząsteczkowego: K 2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O 11.2-2. W niżej podanych równaniach chemicznych dobrać współczynniki: a) Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O b) Br2 + HClO + H2O  HBrO3 + HCl c) HClO3 + HCl  Cl2 + H2O d) CuS + HNO3  CuO + S + NO + H2O e) HI + H2SO4  I2 + H2S + H2O f) SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4 g) H2SO3 + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl 11. Napisz reakcje srebra z kwasem siarkowym (VI) i przedstaw bilans elektronowy.2-6.2. wskaż utleniacz i reduktor: NaNO2+FeSO4+H2SO4  Na2SO4+Fe(SO4)3+NO+H2O 11. Mieszamy ze sobą w stosunku stechiometrycznym sproszkowane żelazo i pył siarkowy.2-5. Zbilansuj równanie reakcji. 11. Dobór współczynników reakcji 11.2-9. Dobrać współczynniki w podanych równaniach chemicznych: a) Hg + HNO3  Hg(NO3)2 + NO + H2O b) HNO3 + HI  NO2 + HIO3 + H2O c) Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O d) As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO e) P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO f) As2O3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + N2O3 g) AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 + H2O 11. następnie ogrzewamy probówkę. a który redukcji 11. Uzupełnij współczynniki w poniższej reakcji redoks.86 - . Podaj równanie reakcji syntezy siarczku żelaza(II) Przedstaw bilans elektronowy tej reakcji Który pierwiastek jest utleniaczem. Jaka masa odważki As2S3 utleniana roztworem HNO3 do H2SO4 i HAsO3 przekaże cząsteczkom utleniacza 1 mol elektronów? .2-3. a który reduktorem Który pierwiastek ulega utlenieniu. W rozżarzonej mieszaninie zachodzi łączenie się pierwiastków z utworzeniem niebiesko-czarnego siarczku żelaza(II). Napisz bilans elektronowy reakcji Cu + stężony HNO3 oraz Cu + rozcieńczony HNO3 11.2-4.

K2CO3 + C + N2  KCN + CO 3. dobierz współczynniki w równaniu reakcji. Podaj przebieg reakcji i ustal współczynniki reakcji (redox) 11.2-15.Reakcje redoks 11. . Wskaż utleniacz. b) podczas działania kwasu azotowego(V) na rtęć powstaje sól rtęci dwuwartościowej i wydziela się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu c) w reakcji cynku ze stężonym kwasem azotowym(V) wydziela się tlenek azotu(I) (N 2O)... Ułożyć równania reakcji (i dobrać współczynniki): a) w reakcji kwasu azotowego(V) o średnim stężeniu z miedzią tworzy się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu.2-11. a następnie.2-10. As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO 4.2-12. Obliczyć współczynniki w niżej podanych reakcjach jonowych 2+ 2+ 4+ 2+ Sn + Hg  Sn + Hg2 2S + I2  S + I 22+ S + SO3 + H  S + H2O + NO2 + I + H  NO + I2 + H2O 11.. Uzupełnij współczynniki z poniższej reakcji redoks.  Fe + SO4 + NO + H2O 11. 11. zaznacz stopnie utlenienia i redukcji oraz zapisz równania połówkowe. formę jonową i cząsteczkową równania: KMnO4 + KNO2 + KOH  K2MnO4 + KNO3+ H2O 11. Zachodzi wówczas reakcja opisana schematem HNO3+ S → H2O+NO+SO2. Stężony roztwór kwasu azotowego(V) ma tak silne właściwości utleniające.2-13. wskaz utleniacz reduktor. F2O + H2O  O2 + HF 11. AsH3 + HNO3  H3AsO4 + NO2 +H2O 2..2-18.2-16. że zanurzony w nim rozżarzony kawałek siarki zapala się. reduktor oraz proces utlenienia reakcji: KMnO4+HCl  MnCl2+Cl2+KCl+H2O 11. Dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach: 2+ 3+ a) Cr2O7 + 3CH3OH + H → Cr + HCHO + H2O 2+ 3+ b) Cr2O7 + CH3CH2OH + H → Cr + CH3CHO + H2O c) KMnO4 + H2C=CH2 + H2O → HO-CH2-CH2-OH + KOH + MnO2 d) KMnO4 + H2C=CH2 + H2SO4 → HO-CH2-CH2-OH + MnSO4 + K2SO4 11. Uzupełnij równania reakcji redoks: 1. W procesie technologicznym utleniono siarkę kwasem azotowym(V).2-14. Uzgodnij równanie reakcji i dopisz brakujący reagent: 3+ 2FeS2 + NO3 + .2-17.2-19. CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2 5. Uzupełnić podane reakcje chemiczne: NaOH + ClO2 + H2O2  NaClO2 + O2 + H2O Ca(ClO)2 + H2O2  CaCl2 + O2 + H2O KI+ O3 + H2O  I2 + KOH + O2 CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2 F2O + H2O  O2 + HF 11. Uzupełnij współczynniki w poniższym równaniu reakcji na podstawie bilansu elektronowego. Ułóż bilans elektronowy.

Pewien pierwiastek występuje w dwuzasadowym kwasie tlenowym o masie cząsteczkowej 62 u.1-3. boru.4.3-2. jakim ulegają te tlenki. Układ okresowy pierwiastków 12. Różne reakcje 12. Napisz reakcje. 12.1-1.Reakcje redoks 12. Masa atomowa tlenu 16u.38g chlorku. Jaki powinien być wzór tlenku na najwyższym stopniu utlenienia: jodu. 12.1-2. 12. Borowce . 12. a) Oblicz masę atomową pierwiastka E b) Napisz nazwę i symbol pierwiastka E 12. Litowce 12. jonowo i w sposób skrócony równania: a) reakcji zobojętniania kwasu siarkowego(VI) wodorotlenkiem potasu b) reakcji między azotanem V srebra a chlorkiem sodu: zaznacz wytrącający się osad. Odczytaj równania reakcji: a) PbxOy + 4H2 → 3Pb+4H2O b) 2CrхOу+3C → 2Cr+3CO₂ 12. Stosunek masy tlenu do masy wodoru w cząsteczce tego kwasu wynosi 24:1. Berylowce 12.85g jodku w reakcji 2EI3 + 3Cl2 → 2ECl3 + 3I2 otrzymano 0. Napisz dwie reakcje otrzymywania tlenku wapnia.1-5. bizmutu.2. Ustal masę atomową metalu. Pierwiastek E tworzy jodek o wzorze EI3 i chlorek o wzorze ECl3. Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 40u. Oblicz wartości x i y.1. Z 0.3-1. Zapisz cząsteczkowo. Określ charakter chemiczny tlenku magnezu i tlenku fosforu(V).3. selenu. 12.88 - . cezu i cyny? 12.1-4.1-6. Jaki to pierwiastek? Napisz wzór tego kwasu.

Węglowce 12.5-2. otrzymano 1600m³ wodoru (`warunki normalne). Obliczyć procentową wydajność reakcji.Układ okresowy pierwiastków 12. Ułożyć równania reakcji ilustrujące proces wyodrębniania wodoru z gazu syntezowego ( mieszanina H2 + CO ) . 3 W reakcji pary wodnej z 10 kg rozżarzonego koksu. zawierającego 90% węgla.5. 12.5-1.

5-6.5-7.5-10.5g/cm ). .kwas krzemowy jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie. Ułożyć równania reakcji.539g tlenku. aby całkowicie wytrącić kwas krzemowy.5-11. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć objętość fluorku krzemu (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 2 moli krzemu.1 mola produktu. Ile moli dwutlenku węgla można otrzymać z m gramów mieszaniny tlenku węgla i tlenu zawierającej P O procent masowych tlenu? 12. Wyjaśnić. 12. . Krzem można otrzymać. Na nasycony wodny roztwór siarczanu wapnia podziałano dwutlenkiem węgla i amoniakiem. zawierającego 6g kwasu fluorowodorowego. dlaczego węglany nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych. Podaj jaki to metal.5-13. 12. 12. potrzebną do przeprowadzenia 6g dwutlenku krzemu w czterofluorek krzemu.5-8.kwas krzemowy jest związkiem nietrwałym.7% tlenku wapnia i 75. Tak zwane szkło zwykłe zawiera 13% tlenku sodu. Po wyprażeniu 2g metalu powstało 2. Jak otrzymać kwas krzemowy z krzemionki? Ułożyć równania reakcji. Na2S (siarczek sodu) i NaCl oraz CO. Ustalić wzór tlenkowy szkła. 12. a następnie jego zanik.5-9. 5 g dwutlenku krzemu wrzucono do stężonego roztworu. 12. wodór. przepuszczając pary fluorku krzemu nad ogrzanym potasem. 3 Obliczyć objętość 50-procentowego kwasu fluorowodorowego (d=1.5-5. Jakie produkty powstają w wyniku reakcji? Napisać jonowo równania reakcji.5-3. 11. proponując konkretne ilości potrzebnych substancji (dla roztworów również stężenia) niezbędnych do otrzymania około 0. Jak je rozróżnić? 12. Podczas przepuszczania dwutlenku węgla przez wodę wapienną. opisać czynności eksperymentalne. . za pomocą których można dokonać następujących przemian: C → CO → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2 Przypadku reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać równanie w formie jonowej. W siedmiu probówkach znajdują się roztwory: Na2CO3 (węglan sodu). NaNO3 (azotan sodu).3% dwutlenku krzemu.5-molowego roztworu krzemianu sodu. 12. najpierw następuje zmętnienie. ile dm dwutlenku węgla (warunki normalne) należy wprowadzić do 100cm 0. w którym metal jest na czwartym stopniu utlenienia. Wyjaśnić te zjawiska równaniami reakcji. 12.Reakcje redoks 12.5-12.kwas krzemowy jest słabym elektrolitem .5-4.5-15. Wyjaśnić.5-14. co oznaczają następujące określenia: .90 - . CO2. 3 3 Obliczyć.sole kwasu krzemowego ulegają hydrolizie. 12. Ile dm3 czterofluorku krzemu (warunki normalne) wydzieli się podczas doświadczenia? 12. 12.5-16. 12.

Napisz wzór sumaryczny. .6. Azotowce 12.Układ okresowy pierwiastków 12. strukturalny kwasu fosforowego(V) oraz reakcję otrzymywania tego kwasu z odpowiedniego tlenku. 12.6-1. Ustal wzór sumaryczny soli o nazwie azotan(V) magnezu i napisz sześć reakcji otrzymywania tej soli.6-2.

13.1-3. Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan. Napisz.72 dm tlenku węgla(IV) oraz wodę. Ustalić wzór tego węglowodoru jeżeli wszystkie pomiary przeprowadzono w warunkach normalnych. Ustalić wzór elementarny i rzeczywisty tego związku.1-5.1-10.1-11.Reakcje redoks CHEMIA ORGANICZNA 13. Węglowodory 13. Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru C nH2n+2 zakładając.1-4. Narysuj wszystkie izomary heksanu. Wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego wiedząc ze %C=80% a gęstość węglowodoru w warunkach 3 normalnych wynosi 1. 13. Ile trzeciorzędowych atomów wodoru zawiera: a) izobutan b) 2-metylobutan c) neopentan 13.1.24 dm węglowodoru X zużyto 11.1-1. 3 Po całkowitym spaleniu 7.1-9. oraz parę wodną. 13.1-12.339 g/dm Narysuj wzór strukturalny tego związku. że produktem spalania jest: a) dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV) b) tlenek węgla (tlenek węgla(II) c) sadza 13. mając do dyspozycji m gramów węgliku glinu. który z węglowodorów o wzorach C2H6.0 g. Pomiary wykonano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.1-6. .0 g związku organicznego o masie molowej 42 g/mol otrzymano 11. podaj ich nazwy.1-2. Podaj nazwę węglowodoru X. 13.92 - . Na spalenie dwóch objętości pewnego węglowodoru zużyto 7 objętości tlenu i otrzymano 4 objętości CO 2 oraz parę wodną. chcąc otrzymać najwięcej metanu. C16H34 : a) ma wiekszą gęstość b) jest łatwiej zapalny c) ma wyższą temperaturę wrzenia 13.1-7. 13.2 dm tlenu i otrzymano 6. wiedząc. Węglowodory nasycone (alkany) 13. która po skropleniu ważyła 9. 3 3 3 Do spalenia 2. Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochloropochodną? 13. 13. Którą z tych reakcji należy zrealizować.1-8. że jej masa cząsteczkowa wynosi 151u. jeżeli mol chloru reaguje z molem propanu? 13. Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu.2 dm ditlenku węgla w przeliczeniu na warunki normalne. Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem solnym lub z wodą.

Ustalić wzór węglowodoru.1-17.5 litra pewnego węglowodoru i otrzymano 2dm dwutlenku węgła oraz 2.1-21.1-13. że gazowe substraty zmieszano w stosunku objętościowym 1:1 a) propan + Br2 → b) metylopropan +Cl2 → c) chloroetan + Cl2 → . Stosunek mas dwóch kolejnych alkanów w szeregu homologicznym wynosi 1:1. 13. wiedząc. Podane objętości odnoszą się do identycznych warunków ciśnienia i temperatury.1-14. zapisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego oraz wzory strukturalne 5-ciu jego izomerów.009g wody.1-18. Wiedząc.3-dimetylopentan. 13. ze w benzynie na 4 cząsteczki heksanu przypada 1 cząsteczka heptanu i 2 cząsteczki oktanu. 3 W wyniku spalenia 11. Przyjmując. 13.1-19.92dm CO2 odmierzonego w warunkach normalnych. 13. dm .1-22. Oblicz skład mieszaniny węglowodorów w procentach objętościowych. 3 3 Do spalenia 40 dm mieszaniny metanu i propanu do tlenku węgla(IV) i wody zużyto 170 dm tlenu. 3 3 Spalono 0.2-chloropropanu z 1. 13. 3 3 3 10 cm pewnego węglowodoru spalono zużywając 35cm tlenu. gramów tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 342g benzyny zakładając.19. że jest ona czystym oktanem (warunki normalne) 13.1-15.4g CO2 i parę wodną. 13. Ułóż równanie reakcji otrzymywania a) butanu z etanolu korzystając z dowolnych odczynników nieorganicznych b) 2. W syntezie Wurtza otrzymano 3 alkany. 13.129g (gęstość chlorowcopochodnej tego węglowodoru w stosunku do powietrza wynosi 3. 3 Ile moli. Napisz ile izomerów może powstać w wyniku każdej z poniższych reakcji. jeżeli w relacji spalania 1. napisać wzór i podać nazwę trzeciego węglowodoru. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 30cm gazu. 3 Obliczyć w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan jeżeli do całkowitego spalenia 7dm tej mieszaniny zużyto 3 32dm tlenu otrzymując CO2 i parę wodną. Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru. Ustal wzory sumaryczne tych alkanów.1-23. a) podaj skład procentowy tego węglowodoru b) wyprowadź wzór uproszczony tego węglowodoru c) wyprowadź wzor rzeczywisty d) czy otrzymany węglowodór posiada izomery? 13.2-dibromopropanu.50g tego związku otrzymano 4. objętość podano w przeliczeniu na warunki normalne). którego objętość po przepuszczeniu przez wodny roztwór NaOH nie uległa zmianie. Oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru o masie molowej 30g/mol. Jeden dm jednochlorowcopochodnej tego węglowodoru posiada masę 4. Objętość mierzono w temperaturze 295K pod normalnym ciśnieniem.14.1-24. oblicz stosunek liczby cząsteczek CO2 do liczby cząsteczek H2O w produktach całkowitego spalania tej benzyny 13.4g alkanu otrzymano 17.1-16.Węglowodory 13. że dwa z nich to butan i 2.1-20. 13.

1-35. Podaj wzór dowolnego węglowodoru posiadającego jedno wiązanie potrójnie oraz taka samą liczbę atomów wodoru co związek wyjściowy. 13. ile cząsteczek tlenu potrzeba do spalenia całkowitego: a) 1 cząsteczki etanu b) 1 cząsteczki butanu c) 1 cząsteczki pentanu d) 1 cząsteczki oktanu 13.. wodą.1-28. Napisz reakcję chlorowania 2-metylobutanu i wyjaśnij przyczynę powstawania konkretnych produktów 13. Podaj nazwę tego związku. Wiedząc że izomer to związek o tym samym wzorze sumarycznym a innym strukturalnym. jeden III-rzędowy oraz trzy II-rzędowe atomy węgla. narysuj 2 dowolne izomery tego związku i nazwij je.1-32.. Narysuj związek zawierający jeden IV-rzędowy atom węgla. 13.94 - . wodorem cząsteczkowym.1-30.1-25. . Podaj nazwy tych izomerów 13. Korzystając z wykresu z poprzedniego zadania odczytaj.O2 → …. Narysuj wszystkie izomery alkanu o wzorze sumarycznym C7H16 .1-27. Jakie węglowodory powstają w wyniku reakcji metalicznego sodu z bromometanem oraz mieszaniną bromometanu i bromoetanu? Napisz równania zachodzących reakcji. 13. flurowcowodorem. Jakie produkty powstają w wyniku monochlorowania 2-metylobutanu? Przedstaw mechanizm tej reakcji. 13.1-26.CO2 + …. Korzystając z rozwiązania z poprzedniego zadania.Reakcje redoks 13. Nazwij wszystkie możliwe produkty reakcji 13.1-36. Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji chlorowania etanu i propanu. Napisz reakcje wszystkich powyższych związków z dowolnym fluorowcem. Na wykresie zaznacz te punkty.1-31. a liczbą cząsteczek tlenu potrzebną do spalenia 1 cząsteczki alkanu (oś 0Y).1-29. a następnie podaj jego nazwę. które mają sens chemiczny.1-33. Uzgodnij równanie reakcji spalania całkowitego alkanu: CnH2n+2 + ….1-34. 13. narysuj wykres ilustrujący zależność między liczbą atomów węgla w cząsteczce alkanu (oś 0X). 13. określ rzędowość atomów węgla i podaj dwa wzory jego izomerów i nazwij je. manganianem(VII) potasu. Ustal wzor tetrachloropochodnej alkanu o masie molowej 168g/mol.H2O 13. Podaj nazwy powstałych produktów lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi. Podaj liczbę pierwszorzędowych atomów węgla oraz nazwę tego związku. oraz określ rzędowość atomów węgla w tych związkach.

Weglowodory nienasycone (alkeny i alkiny) 13.09% masowych bromu.Węglowodory 13.1% wodoru. zawierający trzy mery. 13. Czy alkeny różnią się o masę grupy CH2? 13. Próbka badanego związku daje po spaleniu 1. homolog etynu.2-3. 13. Napisz stosując wzory półstrukturalne równanie reakcji addycji i równanie reakcji substytucji.1g tlenku węgla (IV) i 0. Narysuj wzór polimeru.2-4.2-10. w wyniku czego powstaje tetrachloropochodna o masie stanowiącej 455% masy wyjściowego węglowodoru. wiedząc. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do szeregu homologicznego alkinów. Stosunek masowy alkenów w szeregu homologicznym wynosi 1:0. Pewien węglowodór nienasycony tworzy. za pomocą których można dokonać następujących przemian: H H a) C C H H ? H H H C C H Br Br ? Br Br H C C H Br Br H H H C C H H H Br Br H C C H Br Br Br Br Br C C Br Br Br b) H C C H ? H H C C H H H H C C Br Br ? c) H C C H ? ? ? 13. czy badana substancja jest węglikiem glinu czy karbidem? 13. Pewien węglowodór. produkt zawierający 85.2-11. Oblicz procentowy skład objętościowy początkowej mieszaniny gazu.2-7. 13. który powstaje z CH2=CH-Cl.41 g/dm . 13. Pewien węglowodór reaguje w ciemności z chlorem. Podać treść i przykłady zastosowania reguł Markownikowa i Zajcewa (zapisując równania reakcji posługując się wzorami grupowymi).2-1.45g wody. że zawiera on masowo 3 11. spalono całkowicie w tlenie. Objętość gazu zmniejszyła się do 3 175cm .2.2-2. .2-5. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.2-6.2-8. 3 250cm mieszaniny propanu i propenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu. Ułożyć równania reakcji.2-9. Narysuj wzór półstrukturalny i podaj nazwę tego węglowodoru. Ustal wzór strukturalny tego weglowodoru 13. przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą niż objętość par spalanego węglowodoru. których produktem będzie chloroetan 13. 13. po przepuszczeniu przez wodę bromową. a gęstość par tego związku w warunkach normalnych jest rowna 2.89 ustal ich wzory sumaryczne. Jak stwierdzić. Podaj nazwę tego polimeru.

Dla cząsteczki alkanu. Identyczna 3 próbka drugiego odbarwiła 274cm 5%r-ru bromu. Pomiarów objętości dokonano w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 296hPa 13. które mogą być pierwszym i drugim izomerem C6H10 13.2-23. Po zakończeniu reakcji i skropleniu pary 3 3 wodnej objętość gazów wynosiła 50cm a po przepuszczeniu przez wodny roztwór KOH. Co to jest izomeria? Napisz wzory sumaryczne i pół strukturalne oraz nazwy systematyczne wszystkich izomerów heksenu. jaką objętość etenu otrzymano (warunki normalne) 13.2-12. Wszystkie objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.2-17. Podaj po dwa przykłady związków. Zastosuj regułę Markownikowa. 13. Pomiarów objętości dokonano w temp 291K pod ciśnieniem 296hPa. cykloalkanu.2-20.2-24. 13.2-22. 13.2-13. Dokończ poniższe równania reakcji i podpisz reagenty: a) CH3-CH=CH2 + Br2 → b) CH3-CH2-CH3 + O2 → 13.Reakcje redoks 13. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru. Napisz wzory i podaj nazwy izomerów heksenu i heksynu różniących się położeniem wiązania wielokrotnego. Oblicz. 3 Badano reakcję dwóch izomerów C6H10 z bromem. Próbka pierwszego odbarwiła 137cm 5% roztworu bromu. Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 56u. 3 3 10cm gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm tlenu i mieszaninę zapalono. 13.2-14. zmniejszyła się do 10cm .2-15. 13.2-18. Zapisz poniższe równania reakcji chemicznych. Masa podgrzewanego polietylenu na skutek depolimeryzacji zmniejszyła się o 140mg. otrzymując dwutlenek węgla i parę wodna. . 3 3 3 40cm pewnego węglowodoru spalono zużywając 180cm tlenu. Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu.2-16. 3 Oblicz procentowy skład masowy i objętościowy mieszaniny C2H2 i C2H4 jeżeli do spalenia 4dm tej mieszaniny zużyto 3 11dm tlenu otrzymując CO2 i H2O. Posługując się wyłącznie wzorami strukturalnymi napisz reakcję przyłączenia wody. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu 13. który po przepuszczeniu przez roztwór KOH został całkowicie pochłonięty.96 - . 13. alkenu i alkinu zawierających 5 atomów węgla: a) zapisz ich wzory sumaryczne b) narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów c) dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne d) dla każdego z izomerów określ rodzaj izomerii. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 120cm gazu. produktom nadaj nazwy systematyczne i określ typ reakcji: a) propen + woda b) propen + wodór c) propyn + bromowodór d) propyn +tlen (różna dostepność tlenu) e) propan + chlor f) eten + eten 13. jeżeli do spalenia 3 3 4dm dej mieszaniny zużyto 11dm tlenu. bromowodoru i chloru do butenu.2-19. Objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.2-21. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.

Który produkt dominuje w mieszaninie poreakcyjnej? 13.2-25. spalania całkowitego alkinu o 10 atomach wodoru cząsteczce.dimetylobut-1-enu c) otrzymywanie 1. . Określ typ reakcji chemicznej: a) C4H10+Cl2 → b) C3H6 + HBr → c) C2H2 + Br2 → d) Benzen + HNO3 → Równania zapisz w postaci strukturalnej lub półstrukturalnej.2-32.2-34. Napisz poniższe reakcje wykorzystując wzory półstrukturalne i podaj nazwy odpowiednich produktów lub substratów: a) spalanie częściowe 2. Napisz równania reakcji.2-26.2-31. półspalania metanu. 13.2. Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwy produktów. etenu z bromem propynu z chlorem tak aby produktem był związek nasycony.2-28. ktorego 6. 13. 13.2-dimetylopropanu b) bromowania 2.Węglowodory 13.2-29. różnice te zilustruj na dowolnie wybranych przykładach.2-37.2-dichloroprpopanu w odpowiedniej reakcji addycji d) otrzymywanie 3-jodo-2. Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego alkanu o 5 atomach węgla. Wyjaśnij na przykładach różnicę pomiędzy reakcją podstawiania a przyłączania. Napisz równanie reakcji przyłączania chloru do etynu.3. 13.2-35. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujace przemiany chemiczne: H2O H2/kat. Narysuj wzór polimeru. tj.2-30. 13.4-pentametylopentanu 13. but-2-enu i but-1-enu. 13. Dehydrohalogenacja 2-bromobutanu wodorotlenkiem potasu w alkoholu etylowym daje mieszaninę 2 produktów (alkenów).02 10 czasteczek ma mase o 140g większa od 1 mola czasteczek propynu. 23 Podaj wzor homologu etynu. Napisz równanie reakcji przyłączania wodoru do etenu. za których pomocą można dokonać następujących przemian: a) propyn → propen → propan b) butyn → dichlorobuten → tetrachlorobutan 13.2-27. który powstaje z CH2=CH-Cl. .4.3. Wyjaśnij różnice w reakcjach polimeryzacji i polikondensacji. 13.2-36. 13. zawierający trzy mery. Ułóż równania reakcji. Br2 Zn CaC2 A B D B 13.2-33. Podaj nazwę tego polimeru.

3-4.3-1. Przeprowadzono bromowanie i nitrowanie benzenu na dwa sposoby: I najpierw bromowanie a następnie nitrowanie powstałego produktu II najpierw nitrowanie a następnie bromowanie powstałego produktu Jakie produkty otrzymano w obydwu przypadkach? 13. Ułóż równanie reakcji 13.Reakcje redoks 13. Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie (podać wzory grupowe.3-6. 13. Węglowodory aromatyczne 13. typy reakcji i nazwy reagentów): etan  chlorek etylu  eten  etyn  benzen 13.98 - .3-2. nazywa się tego typu reakcja. + O2 → 3CO2 + 4H2O b) propan + Br2 (światło) → ………… + ………………. .3-3. Ile moli izomeru orto i ile para otrzymamy. 13. Na czym polega charakter aromatyczny benzenu.3-11. Podaj wzory strukturalne 3 izomerów benzenu nie zawierających pierścienia 13. Biorąc pod uwagę wpływ skierowujący podstawników napisać równania reakcji sulfonowania: a) m-chlorotoluenu b) kwas p-metylobenzoesowego Określić i nazwać główny(e) produkt(y) tych reakcji.3-10. Wychodząc z benzenu i dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj sposób otrzymywania m-dinitrobenzenu oraz kwasu m-bromobenzoesowego. W procesie reformingu cząsteczki n-heksanu ulegają przemianie w cząsteczki benzenu. 13.3-5. W reakcji chlorowania toluenu w obecności Fe powstaje mieszanina zawierająca 10% masowych o-chlorotoluenu i 90% wagowych p-chlorotoluenu.3-8. 3 Oblicz ile dm tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 885g mieszaniny benzenu i toluenu zmieszanym w stosunku molowym 1:3.3.3-12. jeżeli do reakcji użyjemy 1 mola toluenu 13. a w jakim moment dipolowy izomeru orto jest: a)mniejszy b)większy od momentu dipolowego izomeru para 13. Ułóż równanie reakcji benzenu z chlorem w obecności chlorku żelaza(III) i napisz nazwę produktu oraz jak.3-7.3-9. + ……………… c) CH3-CH2-CH=CH2 + HBr → d) but-2-yn + chlorowodór → e) toluen + Br2 (światło) → 13. W jakim przypadku moment dipolowy izomeru para jest równy 0. Uzupełnij i zbilansuj następujące równania reakcji: a) …………. 13.

14.Alkohole 14. 14. Dla cząsteczki pentanolu: a)zapisz równanie reakcji spalania b)zapisz wszelkie możliwe jego izomery wynikające z położenia grupy funkcyjnej(hydroksylowej-OH) c)dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne i określ ich rzędowość d)zapisz równania katalitycznego utleniania tych izomerów. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany ilustrujące metody otrzymywania etanolu z karbidu. jeżeli wiesz.5% wodoru. Alkohole 14. 14. że w reakcji 9g tego związku z sodem wydziela się 1. ze do całkowitego spalenia 0. 14. otrzymując 10. 14. Do podanego schematu ułożyć odpowiednie reakcje chemiczne: CH4 Cl2 A KOH H2O B Na C H2O D 14. W miejscu liter A.1-6. Podaj wzory półstrukturalne trzech dowolnych izomerów tego związku oraz ich nazwy 14. 3 Ustal masę molową i wzór n-alkanolu widząc. D oraz X CaC2 A B D HCl X KOH/H2O 14. Zapisz równania reakcji przedstawionych poniższymi schematami: a) propan → 1-chloropropan →propan-1-ol →propan-1-olan potasu b) benzen → nitrobenzen → bromonitrobenzen 14.1 mola tego związku 3 zużyto 16. Podaj wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego zawierającego wagowo 64. B. Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego. Podaj mechanizm reakcji dowolnego 3-rzędowego alkoholu z odczynnikiem Lucasa.B.9% węgla i 13.1-1. Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać glikol etylenowy mając do dyspozycji octan etylu i dowolne odczynniki nieorganiczne. Odpowiedź uzasadnij. podaj nazwy związków A.8 g wody.1-9.8 dm tlenu (w warunkach normalnych).68dm wodoru (warunki normalne).1-3. .1-2.1-4. Przedstaw równania reakcji zaznaczone strzałkami.1-11. Jaki odczyn posiadają wodne roztwory alkoholi i fenoli.1-8.1-5.1-10.1-7. dla produktów utlenienia utwórz nazwy systematyczne.C wstaw odpowiednie wzory strukturalne i nazwy związków chemicznych. H2 (niedomiar) HC C CH3 Pt A HCl B KOH alkohol C H2O/H+ D 14.

Wyjaśnij dlaczego w wyniku addycji wody do propenu w obecności H2SO4 jako główny produkt powstaje propan-2-ol? 14. Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego.8dm tlenu (w warunkach normalnych).5g alkoholu polihydroksylowego otrzymano 4.100 - . Wyjaśnij mechanizm reakcji przemiany 2-metylobutan-2-olu w 2-metylobut-2-en 14. Stosując wzory półstrukturalne ułóż równania reakcji przedstawione na schemacie: etanol → eten → 1. 14. W wyniku reakcji 1 mola alkenu z 1 molem wody powstał związek o masie molowej o 64. Zapisz cykl równań.1-14.1-12. 3 W wyniku całkowitego spalenia 4. 14. 14. jeżeli wiesz.1-18. 14.1-16. Ułóż wzory i nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C 5H11OH Określ rzędowość tych alkoholi oraz napisz równania reakcji utleniania butan-1-olu i butan-2-olu.1-20.1-13.28% większej od masy alkenu.48dm CO2 (odmierzonego w warunkach normalnych)) i 4. Podaj nazwę i ustal rzędowość alkoholi: a) CH3 H3C C (CH2)3 CH2 OH H OH CH3 CH3 b) H3C C CH2 C CH3 CH3 c) H H3C C (CH2)4 CH3 OH 14.1mola tego związku 3 zużyto 16.1-15.1-21.Alkohole 14.1-19.8g wody. Wyjaśnij mechanizm przyłączenia alkoholu etylowego do etanalu w środowisku kwaśnym. 14. że do całkowitego spalenia 0. jeżeli jego masa molowa wynosi 90g/mol. które doprowadzą do otrzymania etanolu z etanu. otrzymując 10.1-17. Zapisz reakcje utleniania: Butan-1-olu Butan-2-olu .1-22. Podaj wzór tego alkenu. Podaj wzory pólstrukturalne trzech dowolnych izomerów tego związku oraz ich nazwy.5g wody. Ustal wzór sumaryczny tego alkoholu. 14.2-dichloroetan → glikol → glikolan potasu 14.

Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne: CH2=CH-CH2-CH3 HCl A KOH/H2O B CuO D Podaj nazwy związków A. 15. ile gramów srebra powstanie podczas redukcji 7.1-7.4 g pewnego alkanalu.Aldehydy.1-5. B oraz D.94 g metalicznego srebra.1-3. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany chemiczne: H2C CH CH2 CH3 HCl A KOH/H2O B CuO D Podaj nazwy związków A.1-1. Tlenkiem srebra podziałano na 2.1-6. i D. 15. ketony 15.1-4. Za pomocą równań reakcji przedstaw przebieg próby Tollensa i próby Trommera dla etanalu (aldehydu octowego). 15. Aldehydy. Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany zaznaczone na poniższym schemacie: H C C H H2 D O H3C C H CuO A HCl B KOH/H2O C 15. ketony 15.5 grama metanalu użytego w próbie Tollensa. 15. Oblicz. B. Otrzymano 8. 15.1-2. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: propanal → propanol . Ustal wzór tego alkanalu.

Podaj wzór strukturalny i nazwę tego kwasu. H2/Pt Y HCl Z KOH/H2O W CuO CaC2 H2O A H2O/Hg2+ B CuO D 2H2/Pt X O2/kat.5 -molowego roztworu NaOH. 16.1-7.8cm 2.102 - . a) CH4  CH3-CH3  CH3-CH2-OH  CH3-CH3 b) CH3-CH2-OH  CH2=CH2 CH3-CH3  CH3-CH2-Cl  CH3-COOH 16. Zaproponuj 3 metody otrzymywania (C2H5COO)2Ca. którego masa cząsteczkowa wynosi 130 u. 16. Kwasy karboksylowe 16.1-6.1-4.1-11. oraz napisz reakcję dysocjacji tej soli. X.1-8. 16. c) Na2CO3 16.1-3. B. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: etanol → etanal → kwas octowy 16. Ułóż równani reakcji. Y.1-9. za których pomocą można dokonać następujących przemian: metanol → metanal → kwas metanowy → mrówczan wapnia .1-2. Ustalić wzór sumaryczny kwasu. Napisz równania reakcji pozwalające na przeprowadzenie następujących przemian. Reakcja kwasu p-aminobenzoesowego z a) HCl. Uwodniony kwas organiczny zawierający 2 grupy karboksylowe ma następujący skład procentowy: C: 19. b) KOH. Podaj wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego. Napisz te równania i podaj nazwy wszystkich zastosowanych związków organicznych.19%. Zapisz równania reakcji i nazwij produkty reakcji: a) kwasu masłowego w wodorotlenkiem magnezu b) kwasu octowego z tlenkiem wapnia 16. Wyprowadzić wzór tego kwasu.Alkohole 16.1-5. O: 76. 16. H: 4. Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany ilustrujące trzy różne metody otrzymywania kwasu octowego. 16. Napisz cykl reakcji prowadzących od etanu do kwasu octowego(etanowego). 16. 3 W wyniku reakcji 11 g kwasu monokarboksylowego z magnezem otrzymano 1.1-1. 3 Zobojętniono 4 g kwasu dikarboksylowego za pomocą 30.4 dm wodoru (w warunkach normalne). W oraz związku D.04%.77%.1-10.1-12. Podaj nazwy związków A. 16. Z.

1-15. Ułóż równania reakcji: a)otrzymywania mrówczanu potasu b)otrzymywania octanu glinu 16. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego kwasu. Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Ułóż równania reakcji odpowiadające następującym przemianom chemicznym: a) etanol → etanal → kwas octowy b) propanal → propanol 16. .Kwasy karboksylowe 16.1-14.1-13.

Alkohole 17. Nitrozwiązki i aminy 17.104 - .15 mola nitrobenzenu. Oblicz masę cynku i roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 36% potrzebnych do zredukowania 0.1-1. .

linolowego. 18. Zapisz wzór sumaryczny i półstrukturalny tego tłuszczu. nazwij go 2.1-molowego roztworu kwasu solnego.1-7.Zidentyfikuj tłuszcz A.1-11.1-1.51% Tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzenia. 76. 18. Określ skład mieszaniny w procentach masowych i molowych 18. .1-10.Tłuszcze i estry 18. W reakcji hydrolizy tłuszczu (glicerydu) otrzymano 128 g kwasu palmitynowego i 71 g kwasu stearynowego.1-4.26%. Ułożyć równania kolejnych reakcji które należy przeprowadzić aby otrzymać dioctan glikolu etylowego mając do dyspozycji etylen i dowolne odczynniki nieorganiczne. Ile procent masowych trioleinianu glicerolu zawiera mieszanina ? 18. aby w reakcji spalania tego tłuszczu otrzymać 2. Tłuszcze i estry 18. 11. Ułóż schemat przemian. 18.1-8.2 dm 0. 18. palmitynowego. 4. 18. Skład procentowy węgla i tlenu przedstawia się następująco: %C=ok. mając na uwadze. Z jakiej ilości kwasu salicylowego i bezwodnika octowego należy wyjść aby w reakcji otrzymywania aspiryny zachodzącej z wydajnością 73% uzyskać 8 g produktu. że reakcja przebiegnie z 50% wydajnością. Ustalić wzór tłuszczu. 3 3 5 g kwasu salicylowego poddano reakcji z 7 cm bezwodnika octowego (d=1. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując. 18.1-12. jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór potrzebny do całkowitego utwardzenia (wysycenia) 214 gramów tego tłuszczu przyjmując. Produktami hydrolizy pewnego estru są: kwas A i alkohol B. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. W cząsteczce tłuszczu znajdują się: jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów-oleinowego. a produktem utlenienia alkoholu B jest kwas identyczny z kwasem A.1-9. 3 10 g mieszaniny salicylanu metylu i benzoesanu metylu hydrolizowano 0. które należy przeprowadzić w celu otrzymania octanu etylu mając do dyspozycji karbid i dowolne odczynniki nieorganiczne.Oblicz ile m tlenu potrzeba. %O=ok.1 g aspiryny. Napisz równanie reakcji i oblicz jej wydajność. Oblicz.8 %wapnia. nie odbarwia tez wody bromowej ani roztworu KMnO 4 1. 3. Sól wapniowa kwasu A zawiera 30. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych cząsteczek tego tłuszczu. Oblicz. a nadmiar wodorotlenku zobojętniono 0. Hydroliza 3 przebiegała praktycznie do końca. 18. 100g mieszaniny tristearynianu i trioleinianu glicerolu reaguje z 42g jodu. iż najważniejszym produktem tej reakcji maja być tutaj mydła o płynnej konsystencji. że reakcja przebiegnie z 50% wydajnością.1-2. W cząsteczce tłuszczu znajdują się jedna reszta glicerolu i po jednej reszcie kwasów: oleinowego. wykonując niezbędne obliczenia.6 dm 0.1-3. Tłuszcz A to tłuszcz o masie cząsteczkowej równej M=834g/mol.1-6. Napisz równanie zachodzącej reakcji 18.2-molowego roztworu KOH.Zapisz reakcje zmydlania tego tłuszczu.wyjaśnij jakiej konsystencji jest tłuszcz A.1-5.08 g/cm ) uzyskując 5. 18.Dlaczego tłuszcz ten nie ulega reakcji utwardzania? 3 5. Podać wzór grupowy i nazwę tego estru.5kg H 2O. palmitynowego. linolowego.

Ułóż równanie alkoholu metylowego z kwasem masłowym. oraz C6H12O2 18.1-15. Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania: a) octanu butylu b) mrówczanu etylu c) propionianu propylu 18. 18. zaplanuj (pisząc odpowiednie równania) sposób otrzymywania kwasu acetylosalicynowego (aspiryny). C5H10O2.1-14. Napisz wzory strukturalne. Napisz równania reakcji hydrolizy: a)octanu butylu b) mrówczanu propylu 18. Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych C 4H8O2. jakim należy poddać tłuszcze.106 - .1-17. Podaj nazwę produktu reakcji 18.Alkohole Zaproponuj cykl przemian. Mając do dyspozycji toluen i etanol oraz dowolne odczynniki nieorganiczne. aby otrzymać nitroglicerynę. 18. półstrukturalne i nazwy estrów o wzorach sumarycznych: a) C2H5COOC4H9 b) C4H9COOC2H5 .1-18.1-13.1-16.

19. (Gly).1-5. Ile różnych tetrapeptydow można otrzymać w wyniku kondensacji następujących aminokwasow: glicyna. Seryna to aminokwas o wzorze C3H7NO3 zapisz w jakiej postaci występuje ten aminokwas w środowisku: a)Silnie kwaśnym b)w punkcie izoelektrycznym c)w silnie zasadowym 19. Zapisz tetrapeptydy stosując ich symbole literowe.1-2. Jakie substancje znajdowały się w probówkach I i II. Napisz po dwa równania reakcji typowych dla każdej z grup funkcyjnych zawartych w aminokwasach.1-1.1-7. Białka ulegają procesowi koagulacji odwracalnej (tzw. Jakie odczynniki powodują każdy z tych procesów? 19. a po dodaniu jodu zawartość probówki II zabarwiła się na granatowo. Narysuj wzór strukturalny dipeptydu alaninoalaniny i zaznacz wiązanie peptydowe 19. Zapisz wzór cząsteczki alaniny.1-6.1-8. walina (Wal).1-3. alanina(Ala).1-4. lizyna(Liz). . Aminokwasy i białka 19. Ułóż równania reakcji Otrzymywania tripeptydu: Met-Gly-Ser 19. Za pomocą odpowiednich równań chemicznych wyjaśnij amfoteryczny charakter alaniny 19. wysalanie) lub nieodwracalnemu procesowi denaturacji.Aminokwasy i białka 19. jeżeli po dodaniu kwasu azotowego(V) zawartość probówki I zabarwiła się na żółto. 19.

Na cząsteczkę amylozy może składać się od 1000 do 4000 połączonych ze sobą w łańcuch pierścieni glukozowych.1-3.25 mola cząsteczek tetrozy.1-5. 20.108 - . 3 3 10dm roztworu glukozy poddano fermentacji alkoholowej i otrzymano 224dm tlenku węgla(IV) – (warunki normalne). obliczyć. 20. hydrolizie ulegają tylko wiązania glikozydowe 1.4. że podczas enzymatycznej hydrolizy amylopektyny. Jaka jest objętość użytego w tej reakcji tlenu? 20.1-4. Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy. Zakładając. złożonej z 4000 jednostek glukozowych. Oblicz stężenie procentowe etanolu. jeżeli fermentacji podano 20% roztwór sacharozy.1-1. Pamiętając.1-2. 20. oblicz przybliżona cząsteczkową masę amylozy. Spalono całkowicie 0. że wiązanie pierścieni w łańcuch następuje miedzy czwartym a pierwszym atomem węgla poprzez atom tlenu. przy założeniu że rozgałęzienie łańcucha poliglikanowgo następuje co 15 jednostek glukozowych jaki % jednostek glukozowych zostanie uwolnionych od formy wolnej glukozy? .Cukry 20. Cukry 20.

.1-7.1-4.4-dimetylopent-2-yn d) 1-etylo-3-metylobenzen e) 2-metylopropan-1-ol f) o-chlorofenol 21.2.2-dimetylopentan.2-dimetylohept-3-en c) 4. Narysuj wzory półstrukturalne następujących związków: 2-chloro-3. Napisz wzory strukturalne uproszczone następujących związków: a) 1. Podaj wzory strukturalne związków o nazwach a) p – nitrofenol b) pentanal c) mrówczan fenylu d) 2-metylobutan-2-ol e) hydrochinon Zaklasyfikuj te związki do określonej grupy związków organicznych. a) wszystkich izomerycznych kwasów C4H8O2 b) wszystkich izomerycznych kwasów hydroksybenzoesowych c) wszystkich izomerycznych kwasów cykloheksanodikarboksylowych 21. 21.2. Napisać wzory strukturalne następujących związków a) eter etylowowinylowy b) kwas 4-okso-heksano-1-karboksylowy c) heptanian potasu d) heksanodinitryl 21.1-8.1-5. Podaj nazwy systematyczne następujących związków: CH2 CH CH CH2 CH3 CH CH CH CH 3 3 CH 3 CH CH 3 J Br C 2H 5 Br CH3 C CH CH 3 H3C Br Cl CH3 Cl CH 2 CH CH3 C 3H 7 Cl CH 3 CH CH CH 3 CH 3 CH 3 21.1-1.1-6. Podaj nazwę związku: CH3 CH2 CH CH CH3 HC C CH CH3 Br H3C CH CH2 CH3 CH3 21.Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21. Napisz wzory półstrukturalne związków.4-tetrachloro-3-etyloheksan b) 4-etylo-2. bromobenzen. podaj wzór ogólny danego szeregu.6-dimetylononan 21.1-2. 3-jodo-2. do jakiego szeregu homologicznego należy dany związek. Narysować wzory.5-dietylooktan 2-chloro-2.1-3.1-buten. 3-metylo-1-butyn. Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21.

Narysuj wzory strukturalne i półstrukturalne: a) prop-2-yn b) 2.6-dimetylohept-3-en.1-13. Narysuj: 2. c) 1.4.7-dibromo-2.4. Podaj wzór półstrukturalne i strukturalne alkanu który szeregu homologicznym alkanów zajmuje pozycję a) 3 b) 6 c) 9 . Dla cząsteczek halogenowęglowodorów o następujących nazwach systematycznych narysuj ich wzory strukturalne: a) 1.1-10.Nazewnictwo związków i rysowanie wzorów 21.4.1-14.110 - .5-dichloro-4-etylo-4. Podaj wzory i nazwy związków o składzie: a) C2H7N b) C3H9N 21.6-dimetylohept-2-yn 21.6-trichloro-3-etylo-2.6.6-dibromo-5.2-dimetylopentan 21. Podaj nazwy systematyczne poniższych aminokwasów: a) CH 3 CH CH 2 COOH NH2 b) H 2N CH 2 CH 2 CH 2 COOH CH 3 c) CH 3 C CH 2 CH CH2 COOH CH 3 NH 2 21.3 butanodiol 1-hydroksynaftalen 3 buten-2-ol trifenylometan 21.2-dimetyloheptan b) 4.2-dichloro-5-etylo-6.4-trimetyloheksan c) 2.1-12.6 trichlorofenol 1.1-9.1-11.4-tribromo-5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful