P. 1
studia redemptorystowskie Kierkegaard

studia redemptorystowskie Kierkegaard

|Views: 419|Likes:

More info:

Published by: MazurkiewiczMariusz on Dec 16, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

O.

mgr Mariusz Mazurkiewicz CSsR Monachium JEDNOSTKA A ABSOLUT W FILOZOFII SÖRENA KIERKEGAARDA Wstęp Od początku istnienia filozofii, która stawia sobie pytanie o istnienie Boga i próbuje na nie znaleźć odpowiedź, obecne było również zagadnienie możliwego odniesienia się człowieka do Boga i odwrotnie, Boga do człowieka. Rozwój myśli humanistycznej i techniki, jaki dokonał się w czasach nowożytnych, niespodziewanie nie przysłonił dawnego sporu o Boga, ale wręcz rozpalił i zmusił zarówno przeciwników, jak i zwolenników istnienia Bytu Absolutnego do pogłębienia argumentacji. Oświeceniowa myśl filozoficzna wydała swoje owoce w wieku XIX w postaci idealizmu niemieckiego, z którego ewoluowała myśl materialistyczna. Reakcją na chęć jednania przeciwieństw w wyższej syntezie i brak troski o duchowy wymiar człowieczeństwa była myśl egzystencjalna, która na dobre rozwinęła się w pod koniec XIX wieku i w I poł. wieku XX, ale podwaliny pod nią położył, żyjący w czasach kwitnącego heglizmu, duński filozof Sören Kierkegaard. Najważniejsze miejsce w jego filozofii zajęła jednostka i zagadnienie jej autentycznego ustosunkowania się do Absolutu, które jest znakiem prawdziwej egzystencji człowieka. Nieskończony związek człowieka z Bogiem jest paradoksem – nie przynosi żadnego racjonalnego rozwiązania, zmusza do ciągłych wyborów, aby zakosztować prawdziwej wolności i stawia człowieka w sytuacji niemożności posiadania przed Bogiem jakiejkolwiek racji.1 To jest warunek prawdziwej egzystencji, przekształcenie siebie w prawdziwą egzystencję dla Boga i dla samego siebie, tj. dla własnego zbawienia. 1. Historyczno – filozoficzne tło myśli Sörena Kierkegaarda 1.1. Życie Sörena Kierkegaarda Sören Aabye Kierkegaard urodził się 5 maja 1813 roku w Kopenhadze. Niektórzy historycy filozofii, biografowie Kierkegaarda i badacze jego dzieł, twierdzą, że wydarzenia rodzinne i wspomnienia wyniesione z dzieciństwa i młodości były czynnikami, które bardzo zaważyły, jeśli nie wręcz zdecydowały o kształcie filozofii Duńczyka.2 Wydaje się jednak, że trzeba się zgodzić z opinią tych naukowców, którzy nie przeceniają zbytnio ich wpływu, ale dostrzegają nadanie jego myśli dzięki nim charakterystycznego rysu. Takimi faktorami były na pewno: mity rodzinne, zaręczyny z Reginą Olsen i zerwanie z nią, zwrócenie się przeciw Kościołowi jako instytucji, co

1 2

Por. S. Kierkegaard, Albo – albo, t. II, tł. K. Toeplitz, W – wa 1982, s. 473. Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1978, s. 63 - 64.

2

doprowadziło potem do wystąpienia z niego, a także ataki pisma satyrycznego „Korsarz” na niezrozumianego przez sobie współczesnych myśliciela.3 Kierkegaard wychował się w rodzinie bardzo religijnej, niekiedy wręcz za sprawą ojca rodziny fanatycznie religijnej i kultywującej ascetyczną pobożność. Michał Kierkegaard, ojciec Sörena, pochodził z bardzo biednej rodziny - nieraz był zziębnięty i głodny, gdy pasał owce na jutlandzkich pastwiskach. W takich warunkach przeklął Boga za swój ciężki los. To wydarzenie zaważyło na życiu całej rodziny - ojciec uważał, że Bóg, rozumiany przez niego starotestamentalnie, będzie się mścił za jego grzech na całej rodzinie.4 Sören był najmłodszym z siedmiorga dzieci tego małżeństwa, ale wiadomo było, że najstarsze urodziło się już cztery miesiące po ślubie rodziców. Oprócz Sörena i jednej z sióstr żadne z dzieci nie dożyło trzydziestego trzeciego roku życia. Michał Kierkegaard traktował to jako zemstę Boga za wspomniane wyżej grzechy. Melancholia i pesymizm panujące w ognisku domowym znalazły sobie stałe miejsce w życiu i twórczości Sörena Kierkegaarda.5 W 1830 roku filozof wstąpił na uniwersytet w Kopenhadze, rozpoczął studia teologiczne. W tym czasie zajął się także literaturą, historią i filozofią. Był to również czas jego pierwszych kontaktów z myślą Hegla i Schleiermachera. Na uczelni spotkał się z jednym z duńskich teologów - Martensenem i ten przedstawił mu wiarę jako konieczną do przyjęcia przez rozum. Spowodowało to kryzys wiary u młodego Kierkegaarda i jego odejście od chrześcijaństwa. Filozof nie mógł pogodzić tego, co sam czuł i myślał, z oficjalną teologią. To wszystko, oraz przygnębiająca religijność wyniesiona z rodziny, spowodowały bunt i pierwsze, jeszcze młodzieńcze odejście od Kościoła. Doprowadziło to również do jego upadku moralnego - prowadził hulaszcze życie i popadł w duże długi. Pojawiły się u niego także myśli samobójcze.6 W tym okresie miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w życiu Kierkegaarda - wizyta w domu publicznym. Filozof uciekł z niego nie skorzystawszy z proponowanych tam usług z powodu lęku przed kobietami - to zaważyło na jego późniejszych kontaktach z nimi oraz na podejściu do zmysłowego aspektu życia człowieka.7 W 1838 roku zmarł ojciec Sörena Kierkegaarda i to spowodowało jego nawrócenie. Odczuł, że jest predestynowany do spełnienia specjalnej misji religijnej i do zmazania grzechów rodziny. Ponownie podjął przerwane studia teologiczne. i rozpoczął pisanie pracy doktorskiej pod tytułem: „O pojęciu ironii”. W tym czasie wygłosił pierwsze kazanie, a we wrześniu zaręczył się z Reginą Olsen, zrywając z nią jednak rok później. Z towarzyskiego punktu widzenia był to skandal, ale postąpił najprawdopodobniej słusznie - nie nadawał się on do życia małżeńskiego, a poczucia spełniania misji nie można było z nim pogodzić. Wkrótce wyjechał do Berlina i tam zetknął się z filozofią Schellinga. Szybko rozczarował się idealizmem niemieckim i wrócił do kraju. W 1843 roku wydał „Albo - albo” - jedno z głównych swych dzieł, w którym opisuje trzy stadia na drodze życia człowieka: estetyczne, etyczne i religijne. W tym samym roku „Bojaźń i drżenie”, a następnie w 1844 r. „Okruchy filozoficzne” i w 1846 r.
Por. K. Toeplitz, Kierkegaard, Warszawa 1980, s. 21. Por. M. Bienenstock, Wstęp, w: S. Kierkegaard, Wybór pism, tł. M. Bienenstock, Lwów 1914, s. VIII – IX. 5 Por. S. Kierkegaard, Dziennik. Wybór, tł. A. Szwed, Lublin 2000, s.48. 6 Por. K. Toeplitz, Kierkegaard, dz. cyt., s. 25 - 26. 7 Por. S. Kierkegaard, Dziennik. Wybór, dz. cyt., s. 123 – 125.
3 4

3

„Zamykające nienaukowe postscriptum”.8 W roku 1844 napisał „Pojęcie lęku”, a w 1849 r. „Chorobę na śmierć”. W 1846 roku Kierkegaard miał już zasadniczy zrąb swojej filozofii: zwrócenie się ku egzystencji, zanegowanie całości i zainteresowanie się jednostką, która cały czas musi wybierać pomiędzy istnieniem pozornym a istnieniem „prawdziwym”, odejście od chrześcijaństwa skażonego przez dociekania teologów i próby rozumowego pojęcia wiary. Po tym niezwykle płodnym okresie pisarstwa zaczął się izolować od społeczeństwa i aż do samej śmierci w 1855 roku napisał zaledwie trzy książki.9 W większości swoich książek podpisywał się pseudonimami, które bardzo często miały swoje ukryte znaczenie. Filozof chciał spojrzeć na ludzką egzystencję w różnych płaszczyznach i poprzez ich używanie objawił bogactwo swojego wnętrza i przeżyć. Zmarł 11 listopada 1855 r. Na jego nagrobku wyryto następujące słowa, zaczerpnięte z jednej z pieśni kościelnych: „To już niedługo potrwa, gdy wygram”.10 Całe jego dorosłe życie było walką o ściągnięcie z chrześcijaństwa zasłony rozumu, odsłonięciem jednostce egzystencji, zachętą do powtórnych narodzin wierzących; było także walką z samym sobą, nieustannym wybieraniem, ciągłym albo - albo. Było trudne tym bardziej, że był w swoich poglądach osamotniony i izolowany. Po jego śmierci zostały one szybko zapomniane i dopiero w wieku XX wyciągnięte na światło dzienne i stały się bodźcem, początkiem filozofii egzystencjalnej.11 1.2. Najważniejsze elementy epoki kształtujące filozofię Kierkegaarda 1.2.1. Heglizm Najważniejsza różnica miedzy Heglem i Kierkegaardem, sprowadza się do tego, że dialektyka heglowska dotyczy bytu obiektywnego o naturze logicznej – jest to raczej więc dialektyka pojęć ogólnych, a dialektyka kierkegaardowska to dialektyka bytu jednostkowego, który nie poddaje się dyskursywnemu ujęciu. Heglowska dialektyka zmierza ku pojednaniu rzeczy sobie przeciwnych w celu dokonania syntezy – jest to afirmacja ogólności. Duńczyk odrzuca wszelkie zapośredniczenia, istniejące napięcia podtrzymuje i stwarza nowe, i w przeciwieństwie do berlińskiego filozofa nie daje żadnego rozwiązania narastającego konfliktu.12. Człowiek jest skazany na wieczne „albo – albo” - jest to polemika z heglowską dialektyką, gdzie jest obecne „zarówno, jak też”.13 Z tego względu filozofię Kierkegaarda można nazwać protestem jednostki wobec destrukcyjnego dla niej systemu Hegla lub też innymi słowami ocaleniem subiektywności indywiduum wobec formalizmu i abstrakcyjności.14 Kierkegaard uważał także, że uczestnicząca w powszechności zdegradowana jednostka traci wolność i zdolność podejmowania decyzji, bo przerzuciła swój wybór na innych lub z niego zrezygnowała, i wówczas wybór dokonuje się nieświadomie,
Por. F. Copleston, Historia filozofii, t. VII, tł. J. Łoziński, W – wa 1995, s. 339. Por. A. Rogalski, Sören Kierkegaard, w: A. Rogalski, Myśl i wyobraźnia, W – wa 1977, s. 17. 10 Por. K. Toeplitz, Kierkegaard, dz. cyt., s. 46. 11 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, dz. cyt., s. 68. 12 Por. J. Jakubowska, Dialektyka transcendencji i immanencji, w: Studia Filozoficzne 5(1971), s. 135; K. Toeplitz, Dialektyka jakościowa S. Kierkegaarda, w: Studia Filozoficzne 2(1980), s. 69. 13 Por. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, tł. K. Toeplitz, W – wa 1988, s. 161. 14 Por. W. Gromczyński, Wprowadzenie do „filozofii”..., dz. cyt., s. 117.
8 9

L. dz. w: Wolność we współczesnej kulturze. A. nieporozumieniem jest tylko to. 82. 739. że Hegel myślał. Wolność w koncepcji wiary Kierkegaarda. Brzozowski.4 albo też wybierają ciemne moce tkwiące w osobowości.20 1.18 Filozofia Kierkegaarda to nie tylko sprzeciw wobec sposobu pojmowania przez Hegla jednostki i Boga. Kierkegaard – chrześcijaństwo a obiektywne standardy. J. 17 Por. Jędrzejewska. Szymona. chcąc wyzwolić jednostkę z zależności. tł. Romantyzm Kierkegaard podzielał z romantykami krytykę mieszczańskiego sposobu życia i związane z tym ujmowanie świata. według Hegla. 20 Por. s. Kierkegaard twierdzi. Kierkegaard. Chrześcijaństwo zaczyna się niemal tam. 445. s..2.17 W „Zamykającym nienaukowym postscriptum” nie omieszkał zauważyć. 91. K. Bouyer. Kraków 2000.. w: Logos i Ethos 2(2000). W tamtych czasach wielu ludzi zauważyło rozdźwięk jaki nastąpił po oświeceniu pomiędzy abstrakcyjną wiedzą. 19 S. Ojciec niewidzialny. ani w człowieku. cyt. ogarniający wszystko Duch. przenosili ją w świat sztuki.15 Heglizm jest również zagrożeniem moralnego istnienia człowieka. s. której rozumienia Kierkegaard nie mógł nie skrytykować. gdzie Hegel kończy. światem jedynie dobrym. rozwodnienia go i poddanie osądowi rozumu. Dla Hegla wszystko. Toeplitz. Tu romantycy i Kierkegaard spotykali się. 142. Bóg. s. gdzie miarą oceny człowieka jest suma wytworzonych i posiadanych dóbr oraz gdzie działanie oceniano według jego użyteczności dla społeczeństwa. 18 Por.2. który był według nich. Dziennik. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL – Lublin 1996. a istnieniem człowieka. jest Absolut. Romantycy nie mogli zaakceptować takiej hierarchii wartości. a Jego istnienie jest wyprowadzone z jego istoty. by pokazać. że Kierkegaard przeciwstawiał mu się nieprzezwyciężalnymi dla rozumu antynomiami. Wybór. Dla Hegla Absolut jest tym. s. co dzieli i to absolutnie. że skończył z chrześcijaństwem. Kierkegaard walczył z Heglem używając w swoich wypowiedziach ironii i paradoksu. Jednanie tezy i antytezy w wyższej syntezie to zniesienie granicy oddzielającej dobro od zła. dla Kierkegaarda – tym. G. Piękno zostało wręcz utożsamione z dobrem i Kierkegaard nie mógł zgodzić się na wypływającą z tej Por. tamże. Irracjonalizm przeciw racjonalizmowi.16 Kolejną kategorią obecną w filozofii Hegla. co łączy. więc naturalną konsekwencją musiało być to. Prokopski. drogi do tajemnicy Boga. ale różnili się sposobem rozwiązania tego problemu. a nawet wyszedł daleko poza nie. jest racjonalnym. to również bunt wobec racjonalizacji chrześcijaństwa. 150 – 151. dz. co rzeczywiste było rozumne. S. 15 . Lublin 1997. że Hegel nie ocalił wolności ani w Bogu. co prowadzi do zatracenia ich osobowości. 16 Por. Otóż romantycy. Lubańska.19 Hegel naruszył istotę chrześcijaństwa przez usiłowanie doprowadzenia go do jedności ze swoją filozofią za pomocą spekulacji. że tak wcale nie jest. ubóstwionym pojęciem i wynikiem logicznych mediacji. że jest to panteizm i nawiązując do zatarcia różnic miedzy dobrem i złem nazywa ten system pozbawionym etyki. cyt. W. J. Filozof pragnął wyzwolić jednostkę z ciasnych okowów heglizmu i wszelkie potępienie społeczeństwa tłamszącego pojedynczego człowieka bardzo mu odpowiadało. s.

czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. 58. Okruchy filozoficzne. a on nie chciał odsłaniać czytelnikowi swoich intymnych doznań. s. 21 22 . a naukowa refleksja i system zastąpiły zsubiektywizowaną wiarę.13 . Bóg czy człowiek – antynomie etyki.. s. co absolutne we względne. że piękno jest dobrem prowadzi do relatywizacji wartości i zamiany tego. s. dz. że pojęcie chrześcijaństwa i jego moc jest odwrotnie proporcjonalna do liczby jego wyznawców. w: Euhemer 3/1971. 23 Por. która staje się samouspokojeniem.21 1. s. dz. cyt. Chwila. Kierkegaard nie mógł znieść też hipokryzji.85. Są oni według niego ekshibicjonistami. Kierkegaard. J. Niestety współczesny Kierkegaardowi luterański Kościół duński był tego zaprzeczeniem.. Romantycy adorują jednostkę nie dając jej szans na prawdziwą egzystencję i należnej wolności. Toeplitz. K. do pójścia za Nim. aby nie podejmować paradoksu i trudu istnienia. Wiązało się to jednak z cierpieniem oraz mogło się wydawać nieco naiwne. Nie odrzucał całkowicie społecznego Por. Nie jest możliwa niezależność artysty od społeczeństwa. aby wzięła odpowiedzialność za swoje życie. Bardzo silnie powiązany z państwem widział swoje dobro w jak największej liczbie wyznawców i poprzestawaniu na tym (tak mocno krytykowany przez filozofa tłum). które to kategorie są nie do pogodzenia z etycznym. Również w warstwie literackiej swojej działalności Kierkegaard również czyni wszystko. a swoje istnienie opierał na duchownych opłacanych przez państwo (mieli swój interes w nieuświadamianiu ludziom.3. Każdy człowiek powinien postawić na Boga. Nie dają również należnego miejsca Bogu. zatajaniu. S.22 Prawdziwe chrześcijaństwo to takie. piękno. cyt.23 Dla Kierkegaarda chrześcijaństwo było wezwaniem do naśladowania Chrystusa. Hegel próbował jednoczyć Kościół i państwo. aby nie utożsamiać się z romantykami. Kierkagaard jako krytyk Kościoła. Nie pozwalał swojej wyobraźni na wybujałość.15. Por. w: W Drodze 12(1993).2. tym lepiej dla Niego i całej religii. s. Oficjalne chrześcijaństwo Krytyka heglizmu musiała go zaprowadzić do krytyki Kościoła. 25 Por. i temu wszystkiemu nadaje się nazwę wiary oraz otacza nimbem religijności. a Kościół jednak proponuje w to miejsce etykę. Chwila. a etyczną sfera istnienia. Upieranie się. a mimo wszystko zgadzali się na życie w niej i korzystanie z dobrodziejstw krytykowanego życia mieszczańskiego.25 Im mniej oficjalnych wyznawców Chrystusa. z którym jest związana egzystencja człowieka – w jego miejsce stawiają sztukę. Jako myśliciel panował w sobie nad poetą. 166. a jednostkę zatracić w ogólności – na taki stan rzeczy nie można było pozwolić. Sören Kierkegaard. ale tenże do niego i jego hierarchii wartości. nie upajał się tak jak oni słowem. Rogalski. A. Okruchy filozoficzne. ono nie przystosowuje się do artysty. A. bo musieliby wówczas złożyć urzędy i utracić źródło utrzymania). a tym bardziej z religijnym stadium życia. Kościół zniósł więc postulat naśladownictwa.5 koncepcji relację między estetyczną. Ludzie zaczynają ją uprawiać. że nie potrzebuje ono żadnych pośredników. jaka czaiła się w poglądach romantyków – głosili hasła ucieczki od ogólności. cyt. które nie poddaje wiary osądowi rozumu i w centrum stawia jednostkę w jej stosunku do Boga. 24 Por. i jak ognia wystrzega się wszelkich uogólnień i zapośredniczeń. S Kierkegaard.. Kłoczowski.24 Duńczyk uważał. 199. dz. a także do oparcia egzystencji człowieka na nietrwałym fundamencie.

W – wa 1995.. nie kierowały nim motywy filozoficzno – społeczne. co mogłoby stanowić w miarę klarowny obraz człowieka. Kowalczyk.. W takim obszarze umieszczona jest jednostka i w „bojaźni i drżeniu” odnajduje siebie samą.6 wymiaru religii. który jest podstawą egzystencji człowieka. bądź utworzonej przez samego Kierkegaarda. po drugie ..w gąszczu wielu pojęć i terminologii zapożyczonej od Hegla.26 2. 26 27 . aby mogła swobodnie egzystować.1 Jednostka a tłum Sören Kierkegaard twierdząc. subiektywność nie zgadza się z obiektywnością. „albo – albo”. Przejście zaś ze stadium niższego do wyższego dokonuje się przez absolutny wybór. cyt.. Kierkegaard. czyli właśnie w „chwili” ustosunkowywać się do wieczności. oraz wytycza sposób ujęcia stosunku do Niego. tak jak to możemy spotkać u innych filozofów. 2.28 Wg filozofa istnienie Por. Jednostka i tłum. religijne.). w: Człowiek i Światopogląd 12(1979). z których ostatnie. która naprawdę realizuje się jedynie w ustosunkowaniu się do tego.1. Kierkegaard.1. Człowiek w myśli współczesnej. cyt. ale takiego. Człowiek jest dla niego przede wszystkim egzystującą jednostką. trudno czasem wyróżnić to. który pozwoli jednostce egzystować i wyznawać subiektywną wiarę. s. Tłum. Egzystencjalna resubiektywizacja.27 Ambiwalentne pojmowanie wartości egzystencji jest wypadkową całokształtu myśli filozofa rozdartego pomiędzy wzajemnie się wykluczające przeciwieństwa. 299. co określone i racjonalne. Dialektyka jakościowa. S. s. Jej specyfika ma kilka źródeł: po pierwsze . chce powiedzieć. Bojaźń i drżenie. tł. którymi podpisywał prace. S. J. jest to rzeczą największą. Iwaszkiewicz. 85. Stawanie się jednostki stoi w opozycji do pragnień tłumu i wymaga od niej zerwania z wszystkim. K.nie jest czystą filozofią człowieka. S. chwila i powtórzenie wytycza również sposób przekazu poznanych treści pomiędzy ludźmi. jest realizacją prawdziwego człowieczeństwa. której kategoriami są skok. s.. po trzecie . przejdziemy do przedstawienia jego specyficznej antropologii. bo przez wiarę stawia jednostkę w obliczu Boga. 143. ale jest cały czas w napięciu i rozwija się w trzech stadiach. 28 Por. Kierkegaardiańska koncepcja jednostki Po omówieniu życia Sörena Kierkegaarda.. a trudności dopełniają oczywiście liczne pseudonimy Duńczyka. społeczeństwo przeszkadza w stawaniu się jednostki. co wieczne. Toeplitz. ukazaniu tła i podstawowych źródeł jego filozofii. dz. 2. tj. s.. wyjęcie jednostki z tłumu. dla której ważny jest jedynie postęp cywilizacyjno – kulturowy. trzeba ją ujmować zawsze w powiązaniu z Bogiem. Egzystencja jednostki Istnieć jako jednostka jest rzeczą najstraszniejszą (. że musi nastąpić oderwanie. ale etyczne i chciał Kościoła.charakterystyczne ujęcie człowieka jako jednostki w jakiś sposób narzuca również rozumienie Boga. bo wysublimowanie samej wiedzy o człowieku nie jest u Kierkegaarda możliwe. że prawda może być przekazywana i przyjmowana tylko przez jednostkę. 57. jeśli takowe może oczywiście u Kierkegaarda zaistnieć. dz. Synteza nieskończoności i skończoności jaką jest każdy człowiek nie trwa w bezruchu.

cyt. 31 Por. czyli jaźń. Wybór.. w: Polityka 1970/20. w: Studia Koszalińsko – Kołobrzeskie 5(2000). s. Dziennik. dz. Filozof skupia się na jednostce i jej egzystencji poprzez przedstawienie czynników jej rozwoju i przemiany. który również wyrósł z krytyki heglizmu. Z. że wszelkie wspólne ludzkie działanie jest podejrzane. intymna. co ją otacza jest względne. czy miejscem człowieka w polu społecznym. bo pełne człowieczeństwo wymaga oparcia egzystencji jednostki na wartościach absolutnych. Dziennik..31 Dla Kierkegaarda subiektywność to żarliwość i zaangażowanie. cyt. Historia i życie społeczne. S. aby dostrzec.... Nie jest od tego wolna również nauka.. jest jej wręcz wroga. s. tak jak materializm dialektyczny. cyt. aby mogły zaspokoić każdego. Kierkegaard. która traktuje jednostkę jako element w zbiorze jej podobnych elementów. Jego człowiek jest człowiekiem abstrakcyjnym.. musi się do niego ustosunkować w chwili. Egzystencjalizm. że nie może się ona zetknąć z życiem społecznym i historią. Żejmo. Wprowadzenie do „filozofii”. Wybór. Gromczyński. Przez przejęcie w swoje ręce autokreacji swego ducha staje w opozycji do zastanego zreifikowanego i zinstytucjonalizowanego porządku. Służy temu kontakt jednostki z Bogiem. M.1. s. Wprowadzenie do „filozofii”. S. Odkrywa. co nadaje subiektywności charakter dynamiczny. Dziennik.. Butkiewicz.29 Autentyczna jednostka musi się również negatywnie ustosunkować do historii. Gromczyński. M. dz. Wszystko.. 29 . 137 – 143. że nadanie wartościom względnym miana wartości bezwzględnych jest błędem. Kierkegaard nie zajmuje się. Siemek. które są racjonalne i aż do przesady uogólnione.7 innych ludzi zagraża egzystencji jednostki i nie jest ono potrzebne do uzyskania samoświadomości własnej osoby. 69 – 70. mają o tyle wartość dla egzystencji.30 2. Kierkegaard. Wybór. nie jest to nawet jej wina.32 Pojmuje ją jako ustosunkowanie się do siebie. że poza nimi istnieją ważniejsze dla jednostki rzeczy. 7. W. R. że Absolut jest dla niej obiektywnie niedostępny na stałe. s. 135 – 139.. podziałem klasowym. która dla niego może być tylko „zawsze swoja”. dz.264 – 265. marksizm. absolutne akty wyboru i towarzyszący temu niepokój oraz wolne działanie bez ograniczeń sprawiają. 30 Por. Brak styku ze światem zewnętrznym. Kierkegaard. Ma ona obowiązek nie ulegać ich działaniu i nie pozwolić na swoją samodegradację etyczną. liczy się to. S. Absolutyzuje wolność jednostki i bierze odpowiedzialność za rezultaty – Por. Garaudy. W. Kierkegaard krytycznie ocenia współczesną mu sytuację świata i społeczeństw – depersonalizują one jednostkę przez obiektywność. Kierkegaarda genetyczna koncepcja jaźni. tł. Takie podejście zagraża jej samodzielnemu życiu. myśl katolicka. potęgowanie wolicjonalnych aspektów życia podmiotowego w specyficznej dialektyce egzystencji. cyt. Propozycje myśli obiektywnej są dla niego niezadowalające. swoje. Czytając Kierkegaarda.. 53 – 54. cyt. podobnie jak estetyka. 81. s. 58 – 59. W – wa 1968. s. J. Perspektywy człowieka. i to w taki sposób. co subiektywne. analizą materialnych potrzeb ludzi. S. 32 Por. własne. boleśnie własna i wyłączna. kto nie chce subiektywnie egzystować. dz. s. Rogoziński. Niezafałszowana refleksja doprowadziła ją do stwierdzenia. dz. pozostawienie samej sobie. o ile do niej podprowadzają i służą temu.2 Prymat subiektywności Duński filozof jest nieugiętym poszukiwaczem prawdy.

S. Systemu odzwierciedlającego rzeczywistość nie można stworzyć. a doświadczenie lęku i rozpaczy wynikają z prymatu subiektywności. w: Twórczość 4/57. s. s. 36. J. Taki człowiek nie może mieć nic wspólnego z filozoficznymi dociekaniami. Kierkegaard. stanięcie wobec paradoksu oraz nieustanne stawanie się bez końca. s. w: S. stawanie się przez dogłębną introspekcję i nie na polu myślenia. Tylko paradoks pozwolił duńskiemu pastorowi na odzwierciedlenie pełnej wewnętrznych sprzeczności i konfliktów egzystencji. 137. Żyć Kierkegaardem po polsku. w: K. 51 – 52. Wobec wtopienia jednostki w Por. że Kierkegaard nie chciał zajmować się przedmiotowością. K.38 Analogicznie jest z człowiekiem – tylko ten egzystujący jest rzeczywisty. P. s. Szwed. 175. Kierkegaard a próba przezwyciężenia estetycznego chrześcijaństwa. Nad Kierkegaardem. Było to dla niego wystawienie się na pokusę dławiące samą egzystencję. cyt. jemu obiektywność nie wystarcza.. Współczesne metody myślenia.3 Konkretna jednostka rzeczywistością Z powyższych rozważań można już wysnuć wniosek. ale przez subiektywność. Por. s. tł.. s. bo mówiąc o niej miał na myśli system. J. s. Dialektyka transcendencji i immanencji. Szwed. A. w: Ethos 40(1997). dz. Wybór. poznawalna zmysłami jest przemijająca – nie nadaje jej nazwy rzeczywistości. 33 34 .. A. tł. dz. 31. subiektywna i jest dla siebie najwyższą miarą. Toeplitz. dz. „Subiektywny myśliciel” przeżywa siebie i swój stosunek do Absolutu w bojaźni i drżeniu. 35 Por. cyt. Tylko to. Jakubowska. 16. do duchowej syntezy stawania się i subiektywnego myślenia. s. Lisowski. w: Res Publica Nowa 5/97. ale wiary. Zabłocki. Kraków 1964. która pozwala na rozpoczęcie niezwykłej przygody: odnalezienie wewnętrzności. Ta pierwsza. Bocheński. która wymyka się każdej filozofii. B. Wprowadzenie do egzystencjalizmów.. J. S. Interesował go egzystujący podmiot.1. Poznań 1992. Mounier. Szwed. co bywa nazywane przez niektórych „filozofią obłędu”. bo odnosi się do samej siebie i swej kondycji bytowej zaaranżowanej przez wieczne „albo – albo”. s. życie człowieka egzystującego z całą jego odpowiedzialnością i intensywnością przeżyć nazywa subiektywnością. ale nie takiego rozumianego przez ogół. Świderski. E. Kierkegaard. s. 38 Por. Toeplitz. 332. co wieczne i co jest realizowane przez działającą jednostkę jest rzeczywiste. XX – XXI. Kierkegaard.. Wybór. 36 Por.37 Filozof rozróżniał dwa rodzaje rzeczywistości. 91 – 92. Dziennik. I odwrotnie.35. W – wa 1980. cyt. Wierność lub niewierność wobec samego siebie jest zasadą procesu egzystencji.36 Egzystująca jednostka objawia się zawsze jako osoba. który prowadzi do egzystencji tj. Bojaźń i drżenie.33 Ryzyko jest nieustannie obecne w zaangażowaniu się w autentyczną egzystencję.34 2. Im więcej w niej dobra. Kierkegaard nazywa ją egzystencją. Lublin 2000. Rozstrzyga on o etycznym dobru i złu jednostki. tł. cyt. Afirmacja prawdy etyczno – egzystencjalnej jako źródła sensu istnienia człowieka to część procesu uwewnętrznienia. Kierkegaard. 37 Por. J. tym bardziej jednostka staje się wolna i bardziej wierna sobie.. K. bo jest wieczna i ograniczona jednocześnie. Przedmowa. Wolność potwierdza godność jednostki i wzywa ją do ukonkretnienia swojej egzystencji. 102 – 103. Kierkegaard. S. Jest to synteza niepowtarzalna dla nikogo innego. A. J. 237 – 239. docieranie do własnej wewnętrzności. Sartre.. dz. Toeplitz. oprac. Dziennik.8 niemożność osiągnięcia pewności. Marksizm i egzystencjalizm.

Aktualność Kierkegaarda. W. realizuje się przez nieokreślone normy oraz w wolności. S. wszystko staje się coraz bardziej problematyczne. w: K.42 Proces stawania się coraz bardziej się dynamizuje i jednostka nie jest już tylko rozdarta pomiędzy cielesność i świadomość. Jest to źródło egzystencjalnego wyboru. wiara jest poddana nieustannemu „albo – albo”. 39 40 .. S. K... ale im bardziej reflektuje nad swoją subiektywnością. 138 – 141. K. kończą się dopiero wraz ze śmiercią jednostki. Kierkegaard. którego akceptacja prowadzi do pełni człowieczeństwa. Toeplitz. Kierkegaard. Lubańska. Więź z transcendencją nie ma trwałego charakteru... która w dziwny sposób pozwala mu za chwilę znowu się do niej ustosunkować. s. Posiadanie osobowości. czym się nieustannie staje. a nawet wbrew niej. 26. O Kierkegardzie.40 2.41 Rzeczywistość człowieka jest poddana nieustannej ewolucji. s.. 27. Choroba na śmierć. s.. Co to znaczy być świadkiem prawdy. Stawanie się Jednostka jest poddana nieustannemu rozwojowi. Kierkegaard. M. 23. W – wa 1980. Szwed. a jednocześnie jest wymaganiem.. Toeplitz. 41 S. jest niepowtarzalna i nie można jej ująć w żadne schematy. w której ma możliwość weryfikacji własnego wyboru i jest Por. Kierkegaard opowiedział się za godnością jednostki. dz. S.43 2. Odnalezienie w sobie grzechu i wychodzenie z niego służy stawaniu się jaźni. ale przeciw jej szczęściu rozumianemu jako brak cierpienia w procesie stawania się. nieskończonym darem ofiarowanym człowiekowi. Niemożność absolutnego zespolenia się z wiecznością jest „raną” w egzystencji człowieka. tym bardziej jest samotna i pozostawiona samej sobie. S.9 rzeczywistość skończoną i czasową niemożliwe było skonstruowanie abstrakcyjnego pojęcia i czegoś stałego w sensie kierkegaardowskim.. 43 Por.4. Gromczyński. jest wolna. Kierkegaarda genetyczna. 39. w: Analecta Cracoviensia XXIII (1999).. a życie jednostki z wolną decyzją. Wprowadzenie do „filozofii”. Żejmo. Por. Między myśleniem a egzystencją nie ma przejścia. s. s. cyt. 52 – 53. bycie osobowością jest największym. cyt. Ustosunkowanie się jej do Boga musi być cały czas potwierdzane. dz.. stawaniu się mocą własnej samoaktywności i wolności oraz ustosunkowania się do celu absolutnego.1. W. Dlatego podjęcie decyzji dokonuje się niezależnie od dialektyki dowodów. s. 745. A. Paradoks okazał się wobec tego doskonałym instrumentem do oddania wszystkich niuansów i zakamarków ducha ludzkiego. Gromczyński. Wolność w koncepcji.39 Myślenie naukowe jest związane z dowodem.1... Toeplitz. Koniec końców egzystująca jednostka wygrywa w bitwie w ogólnością. które mu wieczność stawia. Odchodzenie od wolności negatywnej do wolności pozytywnej staje się zasadą rozwoju i główną treścią jej życia. s.5 Samopoznanie Sięganie do prawdziwego chrześcijaństwa. Jego duch jako wieczny bez końca zmienia się w czasie. niepewnością i subiektywnym przekonaniem. Te przemiany nie znają granic. 42 Por. cyt. tł. W. Kierkegaard. cyt. dz.. s. doświadczanie absolutnego paradoksu i stawanie się to przenikanie swego autentyzmu. w: Znak 1(1960). cyt. 289. że człowiek jest tym. Dialektyka egzystencji i skoki jakościowe oznaczają.. dz. czyli egzystencji. dz. Kierkegaard a filozoficzne dowody na istnienie Boga. 52. dz. s. cyt. ale jest rozdzierana w samej świadomości. należą do odrębnych płaszczyzn..

S. R. Egzystencja nie tylko rodzi się ze skoku. t.2. cyt. Oznacza ono również rozdzielanie. co dialektyczne może stać się życiodajnym źródłem naszego problemu. odniesieniem się do transcendencji. cyt. Nie jest to takie łatwe. 177. I. s. Wybór. 342. Mounier. W procesie tym duch urzeczywistnia się w formie jednostkowości. powtórzenie. ale i dla siebie jest się zagadką. A. s.. Copleston.. dz. dz. s. w: Res Publica Nowa 5/98.46 Zaprzestanie samopoznawania siebie prowadzi do melancholii – bezpośredniość wiąże człowieka życiem doczesnym. Egzystencjalna resubiektywizacja.. dz.44 Egzystująca jednostka pomimo. powstawanie czegoś. Albo – albo. to jest też duchowa i jest istotą zatajoną.. co jest związane z ryzykiem i niepewnością. to cała rzecz okaże się za trudna dla kogoś. s. histerii ducha. dz. t. Istota skoku polega więc na wydobywaniu czegoś nowego ze swego wnętrza. F. która. które to objawia w pełni jednostce w jej egzystencji. dz. 50 Por. jeżeli drobne detale staną się przedmiotem rzadkiej wiedzy i wielkiej bystrości. cyt. cyt. Podstawowymi kategoriami dialektyki jakościowej są: skok. s. 44 45 . Por. chwila. cyt. a ta doprowadza do poznania Boga. Okruchy filozoficzne. 11.48 Słowa Kierkegaarda ujawniają jak ważna jest dla niego dialektyka egzystencji. Albo – albo. cyt. dz. 280. wybór rozumiany jako skok. jeżeli znowu poprzedza ją ontologiczna nicość. 42. Przejście to nie dokonuje się też na drodze myślowej. 88. s.. 27. s. dz. Chwila... 140.. S. Kierkegaard. A.2. 48 S.. S. Kierkegaard. dz.. cyt. przecięcie jakiejś ciągłości. a nie wszechogarniającej ogólności. Toeplitz. cyt.. Garaudy. 279. s. ale ona sama jest skokiem.1 Skok Człowiek przechodzi do najważniejszych stadiów swego życia poprzez skoki jakościowe. Kierkegaard.45 Coraz większej znajomości swej indywidualności towarzyszy potrzeba wyzwolenia ducha. K. Dziennik. ale przez akt woli. jak to już S. poprzez odkrycie samego siebie. aktywność i wybór są elementami autokreującymi jednostkę – ze skoku rodzi się egzystencja. 49 Por. Tworzenie. Szwed. dz. cyt. Historia filozofii. Żywiołowe i niczym obiektywnie nie uwarunkowane przechodzenie od jednego do drugiego bieguna przeciwności prowadzi do egzystencjalnego wyboru. uświadomieniem sobie kim się jest i do czego się zmierza. bo jak się okazuje nie tylko dla innych. 47 Por. Jeżeli problem nie będzie dialektycznie klarowny. Jednostka odbija się od racjonalnej odskoczni i nie wie. a to możliwe jest. s.10 powiązana z samopoznaniem. s.. dz. Wstęp do Nienaukowego Kończącego Dopisku.50 Duńskie słowo „spring” – „skok”. dochodzi do zastoju. Dialektyka jakościowa Jedynie to. 46 Por. Dla zagorzałego antyheglisty jakim był Kierkegaard nie są ważne przemiany ilościowe. 253. ale właśnie jakościowe. II. Kierkegaard. jest on przytłumiony i nie jest jaźnią.47 2. W taki sposób człowiek staje się centrum dla siebie i cały świat dzięki temu zyskuje punkt centralny (Boga).. Komunikacja pośrednia. że jest zmysłowa.. oznacza również źródło. pojedynczy ruch istoty żywej. Kierkegaard. cyt. O metodzie filozofii Sörena Kierkegaarda. gdzie wyląduje – oto cel i rezultat skoku. Kierkegaard proponuje nowe egzystencjalne „cogito”: wybór samego siebie. Szwed. Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Perspektywy człowieka. kto jest zainteresowany dialektyką. E.49 2. s. jest pierwotna. 57.

z pojmowaniem czasu jako „kairos”. Kierkegaard. K. Prawdziwe chrześcijaństwo jest związane z chwilą.3. s. s. Toeplitz. 84.. najlepiej w wiarę bez wyłączania jej absurdalności i z akceptacją wszystkich motywów jej przyjęcia. dz. 55 Por. dz. Najwyższą możliwością człowieka. ale pojawił się razem ze zdecydowaniem się na wieczność przez wybór dokonany bez oparcia się na tym.. s.. a dokonuje się on w chwili. ale w wierze i domaga się egzystencjalnego przeżycia. Wybór. Wybór. który domaga się przejścia do wiary przez odrzucenie lęku w skoku i doprowadzenie osoby ludzkiej do jedyności i niepowtarzalności. dz. a bez którego z kolei nie można się odbić do stanu zwanego wiarą. Egzystencjalizm w świetle nauki o łasce i grzechu. wybrania „albo – albo”: przez skok do postawy wyższej.. co czasowe – tym charakteryzuje się prawdziwe chrześcijaństwo. Kierkegaarda genetyczna. Albo – albo. II. s.56 2. 137. że lęk jest czym innym niż strach. 95. rodzi lęk. dz. Fryszman. bólem. cyt.. Kierkegaard. np. jest grzech.54 Słowo „chwila” (duńskie „öjeblikket”) jest tytułem ulotek wydanych przez Kierkegaarda w ostatnim roku jego życia.. 51 52 .55 czego Kościół nie uwzględniał. 53 Por. 54 – 55. Dziennik.. Por. przed śmiercią. Chwilę można rozpatrywać nie tylko w aspektach egzystencjalnym i chrystologicznym. cyt. w: Roczniki Teologiczno .. A. według Kierkegaarda. dz. Nie jest to dane bezpośrednio. Granat.. 23.53 2. cyt. Stanu tego wcześniej nie było. S. s. 56 Por. Dziennik. Chwila ma charakter punktowy... S. również w antropologicznym – w chwili dokonuje się synteza ciała i duszy. której nosicielem jest duch. ale ponieważ zachowanie stanowiska wiary wymaga ponownego przeniesienia się do obiektywnej niepewności. Lęk pojawia się bez przyczyny i uprzedzenia. dz. Toeplitz. Ta kategoria to także moment ingerencji Boga w czas. S. dz. nie trwa. Okruchy filozoficzne. ucieleśnionej w osobie Chrystusa. cyt. Toeplitz. 114. więc lęk wraca i zapowiada kolejny skok. Kierkegaard.2.. s. Chwila.. 25. Kierkegaard. i wymaga od jednostki opowiedzenia się. stawaniem się dla wieczności. S.2 Chwila Transcendentno – immanentnym źródłem egzystencji jest jakościowy skok z czasu do wieczności. 93. s.. Jest to ingerencja egzystencji w upływ czasu. Powtórzenie Dla wyjaśnienia tej kategorii dialektyki jakościowej autor „Powtórzenia” przypomina stary obraz użyty już w filozofii przez Heraklita z Efezu: „nie można wejść dwa razy od tej samej rzeki”.. a nie „chronos”. dz... s. ale ciągle zachodzi. Żejmo. t. W. jest nieustannym „teraz”. Pojęcie lęku. który jest strachem przed czymś. cyt. Kierkegaard. cyt. w których walczył z oficjalnym chrześcijaństwem. s. Filozof pisze: Czy bez skoku może nastąpić nagłe przejście od determinacji ilościowej do determinacji jakościowej? I czy nie na tym polega całe życie?51 Przyjrzyjmy się jeszcze bliżej związkowi skoku z lękiem. Dialektyka jakościowa. S.2. cyt. cyt. M.Kanoniczne 3/1956. Problem egzystencji i esencji. 54 Por.. 122.11 zostało powiedziane.52 Trzeba tu również wyjaśnić. która jest atomem wieczności w czasie. K. K. Jest on przezwyciężany przez skok. Taka jest egzystencja – nieustannie się zmienia. cyt. dz. 76 – 77.

W ogóle świadomość. K. tym więcej osobowości. cyt. że człowiek ten chce zaistnieć i w momencie narodzin zacznie szukać pretekstu. 183. z akcentem na „coraz to nowe”. który nie posiada woli. s. tym więcej woli.12 Kierkegaard uznaje drugi rodzaj powtórzenia . Kierkegaard pisze. Jest to klucz do zrozumienia całej jego filozofii egzystencji. Tym nowym jest wybór subiektywnie powtarzany i nadający nową jakość. w którym dominuje. 294 – 295. przy czym prawdy teoriopoznawczej nie można osiągnąć rozumowo. Komunikacja pośrednia. aby umknąć życiu. 57 58 . s. dz. s. W – wa 1980. 151. s. tł. jest rzeczą decydującą o stosunku do samego siebie. bo zawsze się staje. Powtórzenie. Co to jest prawda. S. Kierkegaard.egzystencjalne. B. cyt. a powtórzenie szczęśliwym – zakładając oczywiście. tł. Kowalczyk. Zaś właściwe powtórzenie (o ile jest możliwe) to wspomnienie skierowane ku przyszłości. Człowiek. teraz się staje. Bóg w myśli współczesnej. S. Choroba na śmierć.61 Tej indywidualnej potrzeby samopoznania nie jest w stanie nic zastąpić. Tamże. Wskazuje ono na metodę jaką trzeba się posłużyć w relacjach Ja – Ty. którą człowiek jest i nie jest. co było i synteza tego przypomnienia z nadchodzącą sytuacją.. Kierkegaard.58 Powtórzenie to nie tylko banalne odtworzenie przeszłości.. 29. Dopiero wtedy można powiedzieć.59 Choć Kierkegaard dąży ku subiektywizmowi to jednak nie jest to relatywna epistemologia – różnice zachodzące pomiędzy prawdą logiczną. tzn. im więcej woli. a teoriopoznawczą są zatarte przez utożsamienie prawdy z egzystencją. nie ma osobowości. dz. Kierkegaard. jest pojęcie komunikacji pośredniej i majeutyki. 60 Por. Mówimy. 61 S. tym więcej osobowości. S.3. gdy człowiek staje się sobą po raz kolejny. samowiedza. Powtórzenie występuje tylko w świadomości jednostki w chwili. A. „po – nowienie”. tym więcej ma też samowiedzy. gdy styka się subiektywność z wiecznością. 148 59 Por. 2. Stąd wspomnienie czyni człowieka nieszczęśliwym. a tak naprawdę pomaga. w: Res Publica Nowa 6/90. s. Ten stan i jego powtórzenie jest największym w życiu człowieka. dz. Toeplitz. Skłania on.. która była. Polega ona na dialogu. w: K. Świderski. czyli powtarza siebie dzięki skokowi dokonującemu się w chwili. zachęca i pobudza drugiego do podjęcia w swoim życiu decyzji egzystencjalnych.60 2. s. że egzystencja. Im więcej świadomości. Toeplitz. choć wcale nie szkodzi. Prawdziwa egzystencja to powtórzenie stanu zawieszenia pomiędzy przeciwstawnymi biegunami. cyt. 390.1 Majeutyka Dla lepszego wyjaśnienia pojęcia majeutyki u Kierkegaarda musimy na chwilę powrócić do pojęcia samopoznania.57 Duńskie „gjentagelse” to właśnie „po – wtórzenie”. a im więcej ma woli. Zagadnienia epistemologiczne Kolejnym zagadnieniem filozofii jednostki według Kierkegaarda. że się weszło do Królestwa Niebieskiego. nawet obiektywna analiza bytu ludzkiego.3. co się wspomina było. Chodzi mu o ponowienie równowagi. Szwed. bardziej egzystencjalnie zaangażowany podmiot. że to. Kierkegaard. to przypomnienie tego. powtarza się zatem „do tyłu”.

cyt. A. uznać jego sposób podejścia do sytuacji jednostki w świecie. Dialektyka komunikowalności.. ogranicza się do pomocy odkrycia jaźni w sobie. Szwed.2 Niemożliwość istnienia „ucznia z drugiej ręki” Komunikacja pośrednia jako jedyna możliwa komunikacja między dwoma podmiotami zachowującymi swą wolność i autonomiczne wnętrze nie dopuszcza poznania przez jednostkę Boga i ustosunkowania się do samej siebie za pośrednictwem innych. ale nie tylko – drugi człowiek ma również zaniepokoić egzystencję i subiektywność pierwszego.ani racjonalizm. K.65 Każdy musi sam dotrzeć do treści egzystencjalnych i nie może korzystać z doświadczeń innych. a niszczy ją suchy racjonalizm. s. 67 Por. tak więc i struktura człowieka została opisana w opozycji do niego . jak to już wspominaliśmy powyżej. Toeplitz.4. Nad Kierkegaardem. Czytelnik dzieł tego filozofa mógł się z nim zgodzić.3. Kierkegaard.68 2. nie na mocy warunku. s. dz. P. Kierkegaard. Z istoty swej pierwszy i ostatni są sobie równi. odkrywając w sobie jego uzasadnienie. Kierkegaard.. ale to za mało. ale jeszcze egzystencjalnie nie przyjęta. Inkorporuje on wtedy treści obiektywne. być uczniem. Toeplitz. którzy twierdzą. 56 . Musiał to jeszcze przyjąć za swoje. inni tylko w tym pomagają. s. Jest to możliwe przez obiektywną formułę.. W – wa 1980. s. który wierzy któremuś tam z kolei uczniowi Chrystusa. A.64 2. służy konstytuowaniu się w jednostce wiary. Musi uwierzyć tylko jemu samemu – nikt nie może być uczniem z drugiej ręki..66 Rola drugiego w przekazywaniu treści obiektywnych. przeżyciu paradoksu i odkryciu Boga w sobie. w: K. dz. Okruchy filozoficzne.. Kierkegaard a filozoficzne. Egzystencjalizm jako zjawisko kulturowe. S. 68 S. Nie ma ucznia z drugiej ręki. 64 Por. 65 S. 128. która jest w nich.63 Odrzucenie zamykających określeń przez niepowtarzalny wysiłek duchowy odkrywa prawdę o człowieku. nawet gdyby cały świat to znał. ani Por. M.64. Kierkegaard zjawisko to nazywa reduplikacją. 62 Majeutyka przez oparcie się na konieczności wyboru spośród subiektywnie przyjętych treści rodzi napięcie i niepokój. Takim sposobem zarówno Bóg. Okruchy filozoficzne. Markowski. dz. ale musi ona być przeżyta i przyjęta przez każdego tylko subiektywnie. cyt. K.. jak i jednostka zachowują swoją odrębność i podmiotowość. Jej celem jest nie tylko przemyślenie problemu. Szwed . 63 Por. świadectwu żyjących równocześnie. Chwila. 255 – 258. który otrzymał od Boga. 62 .13 Kierkegaard pragnie więc na wzór Sokratesa pomóc w znalezieniu prawdy o sobie innym. w: Principia XXIII (1999). 50. s. O metodzie filozofii Sörena Kierkegaarda... s. Mylą się więc ci. 53 – 54. Kierkegaard. Gdańsk 1983. dz. 66 Por. Toeplitz.. cyt. W odkrywaniu go liczy się tylko jednostka. s. Toeplitz. przez co osiąga niepowtarzalność i naśladuje absolutny wzorzec. że późniejszy wierzy dzięki zapośredniczeniu.. prawdy. ale opowiedzenie się za jego egzystencjalnym rozwiązaniem. 41 – 42. subiektywizuje je i wytwarza treści sub – subiektywne. Człowiek syntezą skończoności i nieskończoności Kierkegaard wręcz nienawidził wszelkiego systemu. 67 Tylko wtedy. tł. dz.. Chwila. K. XXXIX. 15. s. który stoi w opozycji do egzystencji jednostki. zostaje to odkryte. Nuda i tożsamość. Nie może wierzyć. kiedy ja to odkrywam. cyt. cyt.

s. cyt..75 Pomimo całej jego wolności jest bytem zdeterminowanym (determinacja sięga najgłębszych warstw ducha) i dopiero na tej podstawie można powiedzieć. która jest rozpadem ustosunkowania się do samego siebie jako wieczności i doczesności. K. że pierwotna determinacja (synteza oparta na stosunku do Boga) funduje wolność ludzką. cyt. A. Marksizm i egzystencjalizm . cyt. Kierkegaard. Kierkegaard. nie mają racji bytu. Wybór. Wybór.. dz. T. dz. 194. S. dz. 41. cyt. doczesności i wieczności.. Kowalczyk. tj. 298 – 299. Wybór. 76 Por. Szwed. Dziennik. transcendentny i immanentny.. Wybór. s. W – wa 1973. tzn. która jest stosunkiem. Płużański. w: Principia XXIII (1999). Kowalczyk. 736. s.. a zarazem jest koniecznym elementem w życiu każdego człowieka. gdyby nie ująć jaźni. 282. który ustosunkowuje się do samego siebie.71 Chcąc wytłumaczyć tę syntezę musimy już na początku odwołać się do kogoś wyższego od człowieka. Mimo. s. Lubańska. Człowiek pośród rzeczy. s.74 Według Kierkegaarda człowiek może się ustosunkować się do Boga. Filozof odcina się od monizmu zarówno w jego wersji materialistycznej. W „Chorobie na śmierć” Anty – Climacus przedstawia następującą wizję człowieka: Człowiek jest syntezą nieskończoności i skończoności. Karski. Człowiek w myśli współczesnej.. wolności i konieczności. cyt. Wolność w koncepcji.. jednym słowem syntezą. cyt. że człowiek jest zdolny do kształtowania siebie jako syntezy poprzez zbliżenie i zjednoczenie z Bogiem – Kierkegaard zaakcentował przez to dynamiczno – aktywny profil każdej osobowości. jak i panteistycznej – pociąga go dualizm: człowiek ma składać się z dwóch części. 74 Por. 15.. o ile odnosi się do Boga. tj. s. gdy człowiek wyraźnie tego chce..myśl chrześcijańska. 285. s. K. 193. dz. Teologia protestancka XX wieku. 34. s. Dziennik.77 Obraz człowieka jako syntezy ciała i ducha byłby niekompletny. dz. S. podobnie jak i absolutny paradoks – Chrystus. dz. cyt.76 I w taki oto sposób wszystko się zazębia i w naturalny dla kopenhaskiego filozofa sposób trwa w nieustannym napięciu i dialektycznym przechodzeniu z jednego skrajnego stanu w drugi.73 Z tego już wynika. bo nie są same z siebie odrębnymi składnikami bytu ludzkiego i bez siebie nawzajem. że antropologia Kierkegaarda ma charakter negatywny. bo jest wolną jednostką. Kierkegaard. dz. s. Wokół sporu o sens istnienia. S. Gdy zwróci się ku samej sobie – synteza przestanie być przez Boga podtrzymywana i pojawia się rozpacz. S.14 sentymentalistyczny empiryzm nie mogły dać odpowiedzi na pytania o bytowe podstawy człowieka. Człowiek w myśli współczesnej. s. Dziennik. S. 188.70 Synteza ta z natury. choć są od siebie oddzielone. że człowiek jest bytem wolnym. 69 70 . dz. a istotą Por. możliwość ustosunkowania się do Niego. cyt. nie da się unicestwić. S. dz.. Gromczyński. Kierkegaard. S. W. 72 Por. S. s. s. O metodzie filozofii Sörena Kierkegaarda.. 71 Por. Czy Kierkegaard jest irracjonalistą?. jeśli tak można powiedzieć. Choroba na śmierć. oczywiście tylko wtedy. do Boga. to można mówić o prawdziwości ludzkiego bytu. w: Studia Filozoficzne 5(1971). s. 73 Por. cyt. Te dwa elementy. Dziennik. 77 Por. Pomian. Kierkegaard. Jednostka ludzka jest złożona z pierwiastka cielesnego i duchowego o tyle.. W – wa 1971. ona scala ten układ i nie pozwala mu się rozpaść.72 Transcendencja jest czynnikiem gwarantującym istnienie osobowości człowieka. 168. gdyby nie dodał specyficznych dla siebie elementów: 1) jaźni jako ustosunkowania się do stosunku oraz 2) wolności wypływającej z takiego rozumienia człowieka. 163.. 75 Por. 114. to jednocześnie nie mogą ich też być rozdzielone.69 Nie byłby sobą.

E. 95 – 219. jaźń nie jest stosunkiem. Duch. etapami.relacja. s.80 Skąd taki podział?. s. religijność A i religijność B). O metodzie filozofii Sörena Kierkegaarda. dzięki której istnieje prawdziwa osobowość. czyli ukonstytuować jaźni. Człowiek tracąc jaźń traci wolność i samego siebie – pojawia się rozpacz.81 Dążenie do wywyższenia poznania subiektywnego i niechęć do kategorii obiektywnych stały się podstawą do braku ich zastosowania w etyce i religijności. cyt. a są przedzielone tzw. Okruchy filozoficzne. że w tej filozofii nic nie ma raz na zawsze ustalonej pozycji. Kierkegaard. Psychiczne przejawy etyczno – religijnej egzystencji człowieka są bezpośrednim doświadczeniem jaźni przez samą siebie. 357. Przedmowa. Kierkegaard. cyt. dz. egzystujący podmiot. Kasperski. Poznanie i sztuka egzystowania.82 2.. Rodzi się ona w głębi człowieka z rozpadu syntetycznego stosunku jaźni do samej siebie i jest ona na trwałe wpisana w egzystencję człowieka i dialektykę przeciwieństw. cyt. S. dz. 81 Por. Kierkegaard. 51. Stadium estetyczne jest związane z najniższym sposobem egzystencji. Kasperski. dz. Chwila. oraz bardzo obszernie: A...5. A. t. którą jest z ręki Boga. cyt.78 Co to dokładniej oznacza? Dopiero ustosunkowanie się do relacji jaką tworzą między sobą elementy syntezy. s. 13. cyt. dz. dz. dz.1 Stadium estetyczne S.. Poznanie i sztuka egzystowania..15 stosunku jest to.. Stadia na drodze życia Dochodzenie człowieka do prawdziwej egzystencji dokonuje się. tworzy jaźń.. dz. czyli ustosunkować się do samego siebie. swoista meta ... s. s.. cyt. cyt. które można też nazwać stadiami na drodze życia. brakiem refleksji. Choroba na śmierć.79 Jeśli w życiu człowieka pojawiają się jakieś niepokoje. Kierkegaard nie zgadzał się na ogólność oraz na apoteozę sztuki i przeżycia estetycznego. Analogicznie im bardziej człowiek ustosunkowuje się do samego siebie i transcendencji. Toeplitz. dz. czyli potwierdzić syntezy. 43.. Szwed . Albo – albo. która go zakłada musi popaść w rozpacz. tym pełniej doświadcza swojej wolności i umacnia swoją osobowość oraz im bardziej zanurza się w wolności i prawdziwie odnosi się do tegoż stosunku. że zachodzi od do samego siebie. cyt. Między wolnością a prawdą egzystencji. 82 Por.. Szwed. 78 79 . 119. dz. początkiem stawania się. Kierkegaard.. międzystadiami (międzystadium ironii i międzystadium humoru).. s. Z drugiej strony pragnął zerwać z etyki i religii zasłonę rozumu i pozbawić je złudzeń. 135. co wieczne. dz. Szwed. bo nie może osiągnąć wieczności. że wywodzą się z racjonalnej rzeczywistości. etycznym i religijnym. to mają one swoje źródło właśnie w strukturze osobowości. Szwed. 15. A.5. 2. S. O metodzie filozofii Sörena Kierkegaarda. czyni przedmiotem samego siebie – po raz kolejny zauważamy. K... E.. Na ten temat: A. a kolejne obrazują postęp egzystującej jednostki w ustosunkowywaniu się do tego. II. 47 – 50. s. cyt. s. wg duńskiego filozofa. modelami egzystencji człowieka: estetycznym. ale zjawiskiem ustosunkowania się stosunku do samego siebie. Por.. 80 Stadia te z kolei mogą zawierać jeszcze poszczególne podstadia (np. Człowiek ustosunkowując się do wieczności. tym jaśniej doznaje transcendencji. s. 43. cyt..

s. że jej egzystencja jest wyrazem wolności. 94 – 148. red. dz. cyt. Faust jest wyrazem demonizmu określonego jako to. Pożądanie jest w nim określone: pożąda w sposób absolutny. Zmysły są zanurzone w lęku i ten lęk rozprzestrzenia się na całe jego życie. nie ma cech absolutnych – wybór u niego jest skończony i przypadkowy. w którym Kierkegaard wykłada swój sposób rozumienia stadium estetycznego i etycznego. cyt.. bo te ma charakter religijny.84 Jednostka w tym modelu egzystencji dąży do nieskończoności. S. 227. dz.. „spostrzeżeniowy”. jak np. 101. 164 88 Por. t. a on przecież odrzuca to. Don Juan i Faust. t. cyt. Nie odsłania to u niego podmiotowości i pozostaje zagadką. s. 122. które nakłada własny smak. choć rzeczywiście tak nie jest. Kierkegaard. Kierkegaard.. przyjmuje pozę. Człowiek nieszczęśliwy to człowiek nie przebywający w swoim wnętrzu – takim jest przecież esteta. gdzie nie rozpoczął się jeszcze proces wewnętrznego rozkwitania jednostki. 83 84 . K. S.. 87 Por. Kierkegaard. dz. dz. ale ją źle pojmuje – jedynie jako brak innych ograniczeń niż te.. A. Albo – albo. 173 – 174..87 Esteta zakłada maskę. Albo – albo. Przykładami człowieka estetycznego stają się niektóre typy romantyczne. S. s. W – wa 1958. które polega na umieszczaniu na zewnątrz swoich ideałów.88 Tak naprawdę jego wybór nie istnieje – przez swoją bezpośredniość w ogóle nie jest wyborem lub został zatracony w olbrzymiej różnorodności. Szwed. Kierkegaard a próba przezwyciężenia. II. co religijne.. Kierkegaard a próba przezwyciężenia. Jedyny prawdziwy wybór. t.16 Słowo estetyczny pochodzi od greckiego „aisthetikos”. co zmysłowe. 56. t. cyt.. II. s. dz. absolutne „albo – albo”. coś po prostu nieświadomie wzięło górę nad czymś. Sören Kierkegaard. sam staje się lękiem. który nie reflektuje nad jej aktami lub jest pozbawiony wyobraźni oraz żyjący w bezpośredniości. Rogalski. „dwuznaczny”. 86 Por.83 Esteta więc to człowiek. 179 – 180. Szwed.. I. co duchowe. I. Albo – albo. a nie estetyczny. s. dz. 54 – 56. nie uświadamia sobie. Don Juan jest wyrazem demonizmu określonego jako to. 173. cyt. swojej samoświadomości i swojej istoty.. co zewnętrzne. Kierkegaard. t. S.89 Zachwiana jest tu synteza jaką jest człowiek i jaźń konstytuująca osobowość. Jednym z najważniejszych dzieł. s. s. Nie może dostąpić też pocieszenia. I. A. zmysłowe i nie sięga do głębin egzystencji. 12. Prowadzi to do rozpadu jaźni i do rozpaczy – pojawiają się dwie możliwości: albo utrwalenie rozpaczy poprzez Por. Zofia Abramowiczówna. gdzie pąk indywidualności nie jest jeszcze rozwinięty.85 Przyjrzyjmy się Don Juanowi. s.. wchodzi w nastrój.. 85 S. dz. emocjonalnie ustosunkowuje się do wybranej możliwości. Sören Kierkegaard nadaje samoświadomości charakter egzystencjalny. co duch chrześcijański wyklucza. cyt. Albo – albo. A. powtarzających się i pozostających ze sobą bez żadnego związku. Jego życie jest serią momentów. 86 Samowystarczalność nie przynosi żadnego rozwiązania i prowadzi do jego unieszczęśliwienia. Wszędzie tam będzie się mówiło o historii zewnętrznej. Toeplitz. że jest duchem ze swej istoty. dotyczy wybory między dobrem a złem i ma charakter etyczny. 89 Por. dz. Kierkegaard. cyt. t. I w ten sposób wydaje się jej. jest „Albo – albo”. nie może jej posiadać. Albo – albo. s.. s. a człowiek.. cyt. dz. cyt. Słownik grecko – polski. I.. Kierkegaard. Duch jako podmiot nie odnajduje siebie jako przedmiotowej rzeczywistości domagającej się ujawnienia. co oznacza tyle co „zmysłowy”. jako to. który zatrzymuje się jedynie na tym. a także fragmenty wizji stadium religijnego.

ale nie jest to stwierdzenie pełne i nie to jest w stadium etycznym najważniejsze. dz.90 Czy estetyka zawiera w sobie jakieś pozytywne elementy? Zgodnie z poglądami Kierkegaarda trzeba ją odrzucić. ustosunkowanie się do tego. 18. dz. S.. rozpacz. s.94 Jest ona nieuchronnym następstwem struktury człowieka i każdy musi jej doświadczyć. 344. 96 Por. K. 66. kieruje się odpowiedzialnością i sprawiedliwością96 – tak można na pierwszy rzut oka scharakteryzować ten model egzystencji. gdy nieświadomie odwraca się od wieczności). 105 – 107. Przejście do niego nie dokonuje się płynnie . W „Albo – albo” Kierkegaard stwierdza. Kierkegaard. s. Moryń. Skazanie człowieka na rozpacz nie jest dla Kierkegaarda sadystyczną torturą dla innych i masochizmem dla samego siebie.17 wypieranie ze swej świadomości faktu niemożliwości prawdziwej egzystencji w stadium estetycznym. A. co wieczne i czasowe. że się nie jest świadomym swej osobowości (człowiek pogrąża się w niej. Przyłębski . Szwed. dz....93 Kierkegaard wyróżnił trzy podstawowe rodzaje rozpaczy: rozpacz.92 Antytezę świadomości estetycznej jaką jest rozpacz. dz.. ma ono doprowadzić do ujawnienia w ten sposób w sobie swego „własnego ja”. a później religijnym. M. s. s. 258. t. można przezwyciężyć tylko przez zaangażowanie etyczno – religijne. że się nie chce być sobą (świadomy swego powołania człowieka odrzuca je). że się chce być sobą (wyolbrzymiona afirmacja nieskończoności. A. 61 – 63.95 Człowiek w stadium etycznym akceptuje ogólnoludzkie zasady. dz. w której jeden z elementów jest nieskończony w skończoności..2 Stadium etyczne Kolejnym modelem życia człowieka jest stadium etyczne. absolutnego wyboru. Andrzejewski. kiedy zajmuje miejsce sobie należne i przyjmuje właściwe sobie funkcje – stanowi etap na drodze do prawdziwej egzystencji i przez swoje oddziaływanie pomaga człowiekowi w stawaniu się. Szwed.. który jest poprzedzony rozpaczą. Bierze się to stąd. jeśli rości sobie prawo do bycia wszystkim. cyt. Copleston. czy nie.. 295. że nie można zachować syntezy. 19 – 22. zasadzonej z kolei na transcendencji. ustosunkowaniem się do samego siebie jako syntezy tego. cyt... jako ściśle Por. t. rozpacz. E. F. Mały leksykon filoozfów. 94 Por. Kierkegaard nazywa rozpacz „chorobą na śmierć”. wówczas niezależną koniecznością staje się przejście do wyższej formy czystego istnienia ludzkiego. Jeśli się o tym wie. Toeplitz. s. cyt. całkowicie odrzucająca skończoność. Fenomenologia doświadczenia.91 2. które egzystuje jedynie w stadium etycznym. Historia filozofii. Przedmowa. albo wyzwolenie z niej poprzez absolutny wybór siebie. A. s. II. co jednostkowe i absolutne. S. B. B.. Choroba na śmierć. dz.. Przyłębski. cyt. dz. cyt. 516. Paci. M.. 93 Por. Albo – albo. s. dz.5. dz. 92 S. cyt. że poza bezpośredniością istnieje jeszcze jakaś rzeczywistość duchowa. s. cyt. 95 Por. A. niezależnie czy jest się tego świadomym. 90 91 . nie da się w człowieku na stałe ściągnąć wieczności do czasu. że człowiek wybierający siebie etycznie wybiera samego siebie konkretnie. Mały leksykon filozofów. doczesność). a należy zaakceptować. Kierkegaard. pomaga dostrzec. 65. cyt.. Między wolnością a prawdą egzystencji. Każdy estetyczny pogląd zawiera rozpacz.. dz. cyt. II. Por. Moryń. Andrzejewski. s.cyt. Albo – albo. Kierkegard. Kierkegaard. Podaje jednocześnie lek na tę chorobę – odnalezienie swego „wiecznego ja”. który stanie się zaczątkiem duchowego zintegrowania osobowości.potrzeba jakościowego skoku.

Dostrzegając zatem siebie i przenikając swą świadomością cały swój konkretny byt. s. Jest to naturalna droga ze stadium estetycznego do religijnego. a aktywnej woli zaangażowanej w wybór moralny. ale nie dzięki jego intelektowi. Melancholia jest trójkątem. który pozostaje w sferze bezpośredniości i nie grzeszy..102 Koniecznym jest więc przejście do stadium kolejnego.. aby ten niekorzystny dla jednostki stan rzeczy odwrócić. 99 Por. dz. s. której tak brakowało w poprzednim stadium. połączone z akceptacją określonych reguł i powinności moralnych. Dziennik). cyt. Kierkegaard. ale zarazem skłania się ku niej i uwrażliwia się na nią... 128 – 129. Świderski.18 określoną jednostkę. 21. cyt.99 Ta zdolność wyboru i korzystanie z wolności jest ważne dla Kierkegaarda do tego stopnia. 97 98 . Zauważmy jednak. Kierkegaard. Poczucie winy i skrucha prowadzą do otwarcia się na możliwe wyzwolenie. wobec niemożliwości jej urzeczywistnienia. Szwed. którą można przezwyciężyć jedynie poprzez odniesienie się jednostki do Boga. i wyb. F. który w przeciwieństwie do estetyka nawiązuje kontakt ze swoją duchowością poprzez wysiłek samopoznania. że człowiek. dz. II. W tej właśnie sferze wolności i etycznego wyboru każdy może potwierdzić swoją absolutną wartość. Notatki z „Dziennika” (fragm. dz. które jest przecież celem. Człowiek etyczny nadaje swemu życiu formę i spójność. s. K. 2. 315. s. 64 – 65. 100 Por. jeśli zostaną wybrane oczywiście przez Por.. 125 101 Por. Między wolnością a prawdą egzystencji. W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Copleston. cyt. J. że nawet uważa. A. Historia filozofii. Toeplitz. to jednak przez chaotyczne wysiłki i szamotanie się w wybieraniu tego. Wybierając zaś siebie ma od razu zadanie do spełnienia – nie żyje bezcelowo. oddala się od prawdy. tł. s. W... Jednostka niby wybiera siebie. i rozszerza w sobie duchową wolność do jej przyjęcia. podobną sytuację napotykamy przy wejściu w stadium religijne – konieczną jest świadomość grzechu.3 Stadium religijne Przy przejściu ze stadium estetycznego do etycznego koniecznym było doświadczenie rozpaczy. s. i głosu powszechnego rozumu. 102 Por.97 Etyk to człowiek. Gromczyński. 37 – 38. że cały czas jeszcze w tym stadium nie jest rozwiązany konflikt subiektywności z obiektywnością. cyt.. dz. jest dalej od prawdziwej egzystencji od człowieka. że prawdziwe człowieczeństwo jest realizowane w etycznej sferze wolności człowieka. s. 68 – 77. który tak naprawdę niewielu podejmuje.100 Choć jednostka egzystująca etycznie w perspektywie założonego ideału jest przygotowana do przyjęcia chrześcijaństwa. nie może dopuścić do tego. w: K. cyt. s. s.. t.. K. Kossak. 340 – 351. 343. S. co ogólne i rozumne znowu może wejść w rozpacz..101 Lęk ten jest niczym innym jak obroną. S. i by różne możliwości sprowadzały go z obranej drogi egzystencji. W – wa 1980. Albo – albo.5.. dz. Toeplitz. Kierkegaard. Wypływa to z pojmowanie przez duńskiego filozofa prawdy jako subiektywności – zaczyna się powoli kierować ku stadium religijnemu. Toeplitz. Gromczyński. Wprowadzenie do „filozofii”.. W. dz.. cyt. B. Aktualność Kierkegaarda. cyt. dz.98 Kierkegaard uważał. cyt. wizję braku perspektyw i paraliżujący lęk. aby nicość nie stała się składnikiem egzystencji. a jednak akceptuje określone normy. dz. by nieokreślone myśli w niej krążyły. który posiada świadomość czynionego zła. Por. Kierkegaard.

Żyje w niepewności przedmiotowej. Szwed.. Kierkegaard. co powszednie. cyt. 108 Por. Chrystus filozofów. Szwed. Dziennik. X. S. kto już to osiągnął. Kierkegaard. 176. nie znajdująca się w opozycji do nikogo i do niczego. Nie wyznał tego nawet Kierkegaard. s. Toeplitz. 279.108 Człowiek z religijnością A zakłada. spotykana powszechnie. 110 Por. który chce egzystować. s.104 Życie człowieka etyki jest kompromisem pomiędzy tym. Nie może przezwyciężyć paradoksu rozumu. Kierkegaard. S. do którego człowiek zmierza w swej subiektywnej egzystencji. cyt. bo w chwili badania siebie pod tym względem już mógłby to przeżycie zobiektywizować. s. Kierkegaard a próba przezwyciężenia. to również świadomość absolutnego celu. staje w swoim życiu przed wieloma problemami – unaoczniają je choćby próby rozjaśnienia pojęć syntezy. że nie egzystuje się tak jak powinno. 111 Por.. Bardzo niewielu ludzi do niej naprawdę dociera110 i nie można ocenić. K. Wybór.. Wie. jaźni czy Por. S. s. który może być zniesiony jedynie w obliczu Boga. Dziennik. ale nie osiąga. ani się do niego zbliżyć na tyle. Przejście do stadium religijnego zawiesza etykę. bo jest ogarnięty przez ducha oraz na dowolność i wykraczanie poza banalną ludzką rzeczywistość. w: Rocznik Teologiczny ChAT 2/1991. że jest jednostką. K. Pierwsza jest banalna. A. cyt. Kierkegaard. 2. 174 – 175. Kierkegaard. s.19 absolutne „albo – albo”. Toeplitz.. Świadomość ta. co jednostkowe. bo jest to całkowicie subiektywne. 107 Por. s. 109 Por. aby ustosunkować się rzeczywiście do tego.. tak jak Chrystus – Moc. dz. a jednocześnie nie pozwala przed nim trwać w błogostanie.109 Religijność B ma już charakter paradoksalny i przez to jest prawdziwie chrześcijańska. 363 – 364. a tym. s. dz. Konieczność wyboru Człowiek. która go zakłada i do której się ustosunkowuje w swojej jaźni. czyli zegzystencjonalizowana. S. Przedmowa. 106 Por. Może sobie pozwolić na działanie wbrew rozsądkowi. która wymyka się pozytywnym ujęciom. co absolutnie paradoksalne i wymykające się dyskursywnemu ujęciu. s. dz. druga jest autentyczna. 20 – 22. Wprowadzenie do egzystencjalizmów. tł.. cyt. dz... 100 – 101. 79 – 80. dz. co negatywne. Kierkegaard. dz. Tilliette. Teologiczne źródła filozofii egzystencjalnych. że istnieje w nim Absolut. Przyjmuje postać sługi. 200. czego się nie da obiektywnie pomyśleć. Wybór. cyt. Jest ona świadomością. K. 105 Por.6.105 Samotny rycerz wiary może oprzeć się jedynie na samym sobie . 391 – 392.. 103 104 . O różnicy między religijnością A i B. s. cyt.103 Kierkegaard pisze. Bojaźń i drżenie. dz. 267 – 272. a uznanie siebie za grzesznika w stadium religijnym prowadzi do przezwyciężenia tego. Kierkegaard nazywa to skruchą. s.na tym polega jego prawdziwe człowieczeństwo. Toeplitz.111 Stosunek religijności B do rozumu i wiary będzie przedmiotem trzeciej części artykułu. w: K. cyt. A. dz.106 W stadium religijnym można wyróżnić dwa typy – religijność A i religijność 107 B. Toeplitz. chce to osiągnąć. Świadomość etyczna nie rozumie grzechu i dlatego trzeba przejść do kolejnego stadium. ale go nie dostrzega. E. że: tylko moc religii może wyzwolić etykę od jej walki z estetyką. cyt.. Mounier. W – wa 1980.. ale nie tylko – ukazuje również w całej okropności grzech.

s. Rogalski. Albo zobiektywizuje Absolut. s. 23. nie można definitywnie określić. jest nadzieja na ocalenie i odkrywanie siebie po błędnych wyborach wcześniej dokonanych. ale dokonanych wyborów między dobrem a złem. Kierkegaard. Historia filozofii.. co Por. II.. K. ale tylko nadaje odmienną od dotychczasowej formę ekspresji. Dążenie to musi być ciągłym stawaniem się. pomiędzy wiecznością a doczesnością. trzeba jeszcze wiedzieć. Copleston. dz. Albo – albo.. Poprzez konieczny wybór człowiek staje się naprawdę wolnym. s.. Nad Kierkegaardem. zaangażowany w tworzenie jaźni. dz. Albo – albo. cyt. wymyka się dyskursowi filozoficznemu.. czy tamtego. cyt. cyt. F. ale przez akt wyboru. dz. który jest dla rozumu niepokonalną barierą. S. 116 Por. s. aby nie wybierać tego. który przeżywa dylemat „albo – albo”. 117 Por. s. ale powinien wybrać to. 219 . S. cyt. ale właśnie przede wszystkim wybór. aby go ponownie odnaleźć.116 Moralne doskonalenie się nie jest owocem rozumowej refleksji. s. albo opanuje go lęk i zacznie znowu rozpaczać.119 Człowieka. albo przejdzie na wyższy szczebel przez akt wyboru. t. „albo – albo” nie znosi moralności.112 Samo wybieranie nie wystarczy. Kowalczyk. wybrać Go raz na zawsze. że istnieje w osobie to. co duchowe i subiektywne. dz. co pozytywne.20 stadiów życia. czyli siebie samego w wiecznym znaczeniu. cyt. musi stale trwać. cyt. Rozwiązanie ich nie dokonuje się na płaszczyźnie wstrzemięźliwości i obiektywnej refleksji. 287 – 288. Albo – albo. co wybierać: Absolutnie wybieram dzięki temu. Wolność potwierdzona absolutnym „albo – albo” prowadzi do prawdziwego życia. albo ufnie otworzy się na transcendencję. dz. Historia filozofii.114 Oprócz tego jednak pierwotny wybór Boga. Albo będzie trwał na poziomie grzechu i zniszczy w sobie Boga.117 Dotykamy również i przy tej okazji zagadnienia wolności i jej powiązań z prawdą..231.. zgodnie ze słowami Kierkegaarda. dz. II. Człowiek jest zmianą. Copleston. 114 Por.. człowiek nieustannie się staje – służy temu nie tylko poznanie teoretyczne. Musi to być również wybór świadomy. Bóg w myśli współczesnej. Wybór ten uwzględnia odpowiedzialność i jest konstytutywnym elementem dla życia danej jednostki w prawdzie. Wybieram to. np.113 Jednostka oddala się od skończoności i dąży do Boga. musi zaistnieć potrzeba zaangażowania się w swoją egzystencję. Wtedy mimo wszystko i tak wybiera. t. Kierkegaard.). Jak wszystko.. F. 378.. 118 Por. 119 Por. dz. S. mediację w swoim życiu to nie wybierze absolutnie i nie ma absolutnego „albo – albo”. 349. S. XIX. które podsuwa mu poznanie i wiedza. cyt. Sören Kierkegaard.. A.. II. co absolutne (. s. 295. t. co dla niego samego subiektywnie najlepsze. Wybieranie daje możliwość nadania historii człowieka charakteru pozytywnego – potwierdza. da o sobie znać w kolejnych aktach wyboru. Toeplitz. Człowiek nie musi korzystać z własnych możliwości.115 Albo będzie trwał w rozpaczy na poziomie estetycznym. 115 Por. Dotykamy tutaj paradoksu. choćby nawet obiektywnie sprzeciwiała się temu. Kierkegaard. s.. 343. 112 113 . ponieważ nie można się na stałe odnieść do Boga.118 Jeśli wybierze zapośredniczenie. a wybierają za niego ciemne moce tkwiące w osobowości. oczywiście prawdzie etyczno – religijnej. cyt. ale nieświadomie. dz.

w: Przegląd Powszechny 1/1948. do którego ten musi się ustosunkować.. Bóg to osoba nieskończona. które są wynikiem spotkania się tych dwóch osób. 123 Por. jak i idealistycznemu poznaniu. 234. dz. s. Wrocław 1983. które niszczyło jaźń. 24. Toepl i t z... 87. S . 3.. racjami. dz. ale aracjonalny. 166 – 167. istnieje tylko jeden dowód – dowód wiary.1. 122 Oczywiście. Drogi ku Bogu.124 W ten sposób osoba Boga stojąca poza zasięgiem spekulacji filozoficznej staje się wyzwaniem dla człowieka. więc i Bóg jest oddzielony całkowicie od ogólności. s. W Gromczyński. dz. Ki erkegaa rd . przy czym Bóg dodatkowo nie zsyła żadnych znaków – wszelkie nadzieje zostały przekreślone. i nie jest irracjonalny. Jednocześnie w małym stopniu została już zasygnalizowana jedna z cech Absolutu – Jego transcendencja. Kierkegaard contra Hegel. cyt. Płużański. Ki erkegaa rd . a potem problem konieczności jego wyboru przez jednostkę pragnącą autentycznego życia. s. 3. wymykający się racjonalnemu ujęciu i zarówno realistycznemu. 293 124 S . a nie wiedzą o świecie. Dziennik. S . dz. Realizacja jednostki w nieustannym wyborze Absolutu Zarysowując filozofię człowieka musieliśmy już dotknąć osoby Boga. którzy go słyszeli i doświadczyli w swoim życiu. dz. Jest Bogiem żywego doświadczenia religijnego. 120 122 Por. a nie wiedzy. Można go poznać subiektywnie.120 Wybór jest absolutny i subiektywny. S. dz. Kł oczows ki . ..123 Bóg ten jest absolutnie doskonały. F. Kowal czyk . Analizowane powyżej rozdarcie w człowieku. cyt. 285. Sören Kierkegaard. 56. podmiotem wiary.. a człowiek jest czasowy. Bóg jako ten. Ustosunkowanie się do Boga nie jest dla człowieka takie proste: zachodzi całkowita heterogeniczność natur. Teraz przyjrzymy się bliżej Jego osobie i możliwościom ustosunkowania się jednostki do Niego. T. s. 69. natomiast w dalszej części powtórne narodziny jednostki. J . Czy Kierkegaard jest irracjonalistą?. tzn. Bogiem Abrahama. dz. Dziennik.. s. jak i cała filozofia Kierkegaarda. S.. Bóg rzeczywiście istnieje. Pokrótce zostaną omówione cechy Absolutu. Bóg w myśli współczesnej. bo jego status ontologiczny jest wątpliwy. Problem egzystencji i esencji.. a i tak jest to bardzo trudne. Wybór. Choroba na śmierć. cyt.1. Istnienie Boga Dla Sörena Kierkegaarda Bóg to byt transcendentny wobec ludzkiej świadomości i jednocześnie najgłębszy akt ludzkiej egzystencji.21 ogólnie przyjęte. Kierkegaard. 39. religia jest przecież tylko samouświadomieniem sobie niemożności wytłumaczenia przyczyn ostatecznych. musi być podmiotem opcji pozytywnej lub negatywnej. możliwa. cyt.1. dz. s. gdyż jednostka jest z nim ściśle związana i cała jej prawdziwa egzystencja wypływa z właściwego ustosunkowania się do Niego. czyli ludzi. Wybór.. Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Por... Kowal czyk . 338. cyt. Niemożliwość udowodnienia istnienia Boga Nie można jednak udowodnić istnienia Boga bo. filozofia Kierkegaarda to filozofia jednostki. Bóg czy człowiek. cyt. 121 Por. s. s.. dowodami na rzecz prawdy chrześcijaństwa.. K. Sawicki. cyt. który jest. cyt.121 3. bierze swoje źródło z niemożności trwałego odniesienia się do takiego absolutnego bytu. konieczny i skończony. Precz z całą historią świata. wieczna. s. s.

Drogi ku Bogu. Kolejnym może być argument logiczny: początek dowodzenia jest już związany z przeświadczeniem.. cyt. a przecież istnienia duchowego nie można dowieść z istnienia bytów materialnych. A. Ki erkegaa rd . cyt. który jest bytem najdoskonalszym. J . a wtedy dowodzenie jest nonsensem. Kowal czyk ... wszelki dowód ją zabija. ale tylko na płaszczyźnie wiary. dz. cyt. w którym zaczynam tego dowodzić. dz. 261. Argument ten ma charakter egzystencjalny. cyt. S . cyt. 109. i w taki oto sposób agnostycyzm Kanta przysłużył się człowiekowi wierzącemu. Anzelma – ma on już jakieś pojęcie Boga i z drugiej strony żarliwość wiary przesądza o wszystkim i dowód jest formalnością.22 więzi zerwane. 294. F . że jest. S zwed. 345. s. to byłoby głupotą chcieć to udowodnić. dz. 84. to nie możemy tego powiedzieć. wtórnym i często powodującym powstanie fałszywych wyobrażeń co do istoty. Jego istota jest jego bytem. s. dz. to nie ma żadnej potrzeby tego udowadniać.129 125 Por. Bóg istnieje. Jest więc obecny „pośrednio”. który również uważał. że istnieje absolutna różnica pomiędzy skończonym rozumem człowieka. Kierkegaard uważa. a więc o Bogu. bo dotyczy sfery pojęciowej. 43 – 44. s. Nawiązuje tu wyraźnie do Kanta. Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Toepl i t z. s. . a nie istnienia. 385. bo to zakładałoby możliwość końca jego istnienia. W tym drugim przypadku pojawia się wątpliwość: po co dowodzić istnienia Boga. dz. A. cyt. i dlatego wszelkie teoretyczne dowodzenie istnienia Boga nie ma żadnego znaczenia. a nieskończonym Bogiem. najwyższego stopnia idealności. dz. a dwustronna komunikacja niemożliwa. M ouni er . Okruchy filozoficzne. objawia się człowiekowi tylko w pustce i zagadce. niezmienności. które mogłyby być prawomocnymi i niepodważalnym punktem w dowodzeniu. 129 Por. Tak więc Kierkegaard zakwestionował zarówno dowody aprioryczne. że można wskazać na konkretne istnienie. założyłem jego istnienie... Pomimo tego.. idealnym (ale nie w znaczeniu heglowskim!) możemy rozważać tylko w perspektywie jego wieczności. Pom i an. bo istnieje i jednocześnie niepewny. Jest On obecny w człowieku tylko przez interioryzację..128 Kierkegaard był całkowicie przekonany. Chwila. s. P rokops ki . 47.. Człowiek pośród rzeczy. a kiedy jest to ustalone. E. K.... a przecież Bóg nie podlega żadnym zmianom. s. K. s. ale nie można go dowodzić – koreluje to z przekonaniem. cyt. s.. 126 S . że Bóg istnieje. że dowód spekulatywno – filozoficzny obcy jest egzystencji. Kierkegaard – chrześcijaństwo a obiektywne standardy. C opl es t on . dz. Kierkegaard a filozoficzne. jak i aposterioryczne.125 O ile Bóg istnieje – niemożliwością jest dowodzenie jego istnienia. dz. s. Kowal czyk . 128 Por.127 Postawę krytyczną Kierkegaard zajmuje również wobec dowodów tomistycznych. bo wiedza może dotyczyć tylko istoty.. Tym bardziej Bóg – nie jest przedmiotem bezpośredniego doświadczenia i nie można Go poznać. ale jeśli jest. Problem egzystencji i esencji. Jeśli jednak nie mamy takiego przeświadczenia to dowodzenie jest również niemożliwe – jest ono wtedy zabiegiem niepotrzebnym. który jest pewny. bo jest bytem duchowym. cyt.. Nie ma w skończonym świecie takich przesłanek. bo nie można tego dowieść. cyt. Bóg w myśli współczesnej. a jeszcze bardziej co do natury Boga. 50 – 51. Bóg. dz. 59. w którego się już wierzy? Dowodem zawierającym w sobie obydwie możliwości jest dowód św.126 Wierzący jest stawiany cały czas w dialektyce wiary i jest skazany na ciągle nowe doświadczenie Boskiej rzeczywistości. 127 Por. że nie można rozpoznać w świecie śladów Bożego istnienia. w tym bowiem momencie.. Historia filozofii. S .

. który jest nieznaną odpowiedzią na najwyższe pragnienie rozumienia siebie przez człowieka. który pomimo bycia tymże pośrednikiem. 66. J . Dziwnym jest również to. Ki erkegaa rd . 48. dz. 132 Por. które go obiektywizują.132 Daje on o sobie znać jedynie w sferze ducha. cyt. więc wiara ma całego człowieka tylko dla siebie i tylko w niej istnieje Bóg. dz. Wybór. dz.. dz. Iwas zki ewi c z . Bóg w Chrystusie wyłania się z anonimowości. S . Kierkegaard – chrześcijaństwo a obiektywne standardy. cyt. J . s. Ki erkegaa rd . 119.. 289. Bojaźń i drżenie. 332.134 Szczyt paradoksu osoby Chrystusa ujawnia się najpełniej już w czasie jego Wcielenia.. 133 Por.135 Ta prawda chrześcijańska.. w zamianie postaci Boga na postać sługi... pozwala się poznać i rozpoznać pozostając dalej w lekkim półcieniu i zakryty dla rozumu. 130 Zaprezentowany przez Kierkegaarda Bóg nie jest Bogiem dowodów i dywagacji.. dzięki któremu Bóg staje się bytem myślącym i egzystującym. 397. Dokonać się to tylko może na wzór Wcielenia – wieczne staje się w czasie. Jego doświadczenie jest raczej słabo określonym odczuciem. Dziennik. Wybór.. Od tłumacza. Żywa jedność występująca pomiędzy takim Bogiem i człowiekiem jest źródłem paradoksu.. s. ale zderzającego się z ograniczonymi możliwościami pojęcia tego. P rokops ki . co nieznane i to nieznane jest nazwane przez filozofa Bogiem. cyt. Wybór. cyt... 82. S . s. s. A. że bez zaakceptowania tej prawdy obiektywnej prawdziwej egzystencji się nie osiągnie. Ki erkegaa rd .. Problem egzystencji i esencji.. Dziennik.2 Bóg absolutnym paradoksem Bóg jest dla Kierkegaarda wartością najwyższą i całkowicie różną od człowieka: charakteryzuje go „nie – myślenie” i „nie – egzystencja”. Kierkegaard a filozoficzne. A. Toepl i t z. cyt. Daje o sobie znać wybór: albo wiedza. dz. . 134 Por. s. bo wiecznie i subiektywnie we własnych przeżyciach. 46 – 47. s. Istnienie Boga jest tylko możliwością. A. przecież obiektywna. s. S . K. Poznanie i sztuka egzystowania... Kierkegaard contra Hegel. s. cyt. cyt. dz. nie jest nawet Bogiem Kościołów. Kł oczows ki . Wybór.. dz. cyt. 135 Por. s. Kas pers ki . 83. co miało być immanentne stało się transcendentne i jedynym kluczem do zrozumienia takich treści jest wiara. J . bo przecież jest Duchem. dz. S . E. s.133 Absolutna różnica zachodząca pomiędzy człowiekiem a Bogiem domaga się jakiegoś pośrednika. Dziennik. 49. 131 Por. Aktywności poznawczej człowieka nie można zamknąć tylko do używania racjonalności – prawdy dotyka się przez paradoks. albo wiara. s. dz. dz.. J . subiektywność jest przecież centrum wszystkiego. Ki erkegaa rd . s. cyt. tak samo i przyjęcie obiektywności 130 Por. cyt. Bóg czy człowiek.. Dziennik. Te zaś treści to właśnie Bóg. T.131 3. Kierkegaard – chrześcijaństwo a obiektywne standardy. dz. która nie pociąga za sobą określonego rozumienia Boga. Pł użańs ki . cyt. 56.. s. dz. XXXIII. To Bóg... Ta podmiotowość. 54 – 56. jest zadziwiająco związana z prawdą jednostki i subiektywnością.23 W takim razie jak istnieje Bóg? Jest on tylko w świadomości człowieka wierzącego. aby komunikacja była możliwa – jest nim Chrystus. Nad Kierkegaardem. co nieznane.. Ki erkegaa rd . dz.. cyt. W człowieku budzi się paradoksalna miłość do tego. s.. P rokops ki . S zwed. także daje się jednostce tylko subiektywnie i dostępny jest w aracjonalnym poznaniu – jest przecież również Bogiem. cyt. Toepl i t z. ale nie w historii rzeczywistej. to.. S . dz. 19: K.. Rozum napotyka na coś nieznanego we wnętrzu człowieka.1. cyt. egzystuje się prawdziwie po zaprzeczeniu swojemu rozumowi przez akt wiary w absolutny paradoks Boga.

s.. można powiedzieć. w ustosunkowaniu się do siebie samego w teraźniejszości. 139 S . s..136 To jest prawdziwa religijność – przyjęcie paradoksu wiary. a nie w płaszczyźnie faktycznego bytu (tam chodzi tylko o istnienie lub nie). O Kierkegaardzie. który potwierdza. s.138 3. K. 440. Czytając Kierkegaarda... cyt..2. X. s. 3. Paradoksalność ironii została przezwyciężona przez paradoks religijny. ale niezinstytucjonalizowanej. że jest on człowiekiem i wszyscy się z tym zgodzą. Problem egzystencji i esencji. Przedmiot wiary.. 138 Por.. dz. który jest paradoksem. 69. Si em ek . Daje się to wszystko oczywiście w „chwili” – momencie uczasowienia tego. P ł użańs ki .. S . Toepl i t z. dz. czy też ocalić długo oczekiwanego potomka. 39.. Ta umowa między człowiekiem a Bogiem prowadzi do dialogu całkowicie subiektywnego. tak samo jak najwyższym etapem życia człowieka jest stadium religijne. jej niepełność.. 56.. Wolność w koncepcji wiary. Lubańs ka . Kowal czyk . 391. s. który został mu przez Boga obiecany i podarowany. s. 137 Por. lecz takiej. Konflikt pomiędzy wyborem Boga i wyborem świata trwa wiecznie i właśnie ustosunkowanie się jednostki do tego konfliktu realizowane jest w wierze.. S. która wprowadza w centrum ludzkiego istnienia. Odpowiada to również wewnętrznej konstrukcji człowieka jako syntezie skończoności i nieskończoności trwających w nieustannym napięciu i zmuszających do absolutnych wyborów.1 Jednostka wobec absolutnego paradoksu 136 Por. T. M . wprowadza do wieczności i nie daje łatwych rozwiązań – wymagania te spełnia tylko prawdziwe chrześcijaństwo. cyt. W. Fenomenologia doświadczenia. Jest wiec możliwością i jego istnienie nie jest możliwe do udowodnienia i jest to paradoksem i jednocześnie niepoznawalne dla rozumu. Bóg w myśli współczesnej. . cyt. s. s.. dz. P aci . Ti l l i et t e. wewnętrznego. K. Abrahama. dz.24 – zatajenie jej przed innymi.137 Rozpatrując osobę Chrystusa od strony ludzkiej.. Toepl it z . Chrystus wiecznie stał się w czasie i jest on paradoksem. ale gdy powiemy. W Nim została przezwyciężona ironia – zakrycie jednej ze stron syntezy. 51. 48 – 51.. dz. że wieczna prawda ma swoje miejsce w konkretnym jednostkowym bycie.. cyt. s. dz. dz. cyt. 743. Chrystus filozofów. w której taka synteza została dokonana całkowicie bez rozdarcia.. cyt... ale tym samym przestać wierzyć Bogu. 198. empirycznie. cyt. to będzie to już wymagało wiary jednostki. przekształcenie jej w subiektywność.. cyt. jest obecny jedynie w sferze wiary. który manifestuje prawdziwość subiektywności. który przeczy swoim obietnicom. Bóg istnieje tylko w wierze człowieka. Oprócz tego Chrystus jest jedyną jednostką. dz. Problem egzystencji i esencji... Kierkegaard contra Hegel. 7. Abrahamowi jawi się Bóg. którym jest Absolut. Wiara jednostki rezultatem indywidualnej decyzji W „Bojaźni i drżeniu” Kierkegaard opisuje historię jednego z biblijnych patriarchów.. który został postawiony przez Boga w sytuacji wyboru – wypełnić polecenie Boga i zabić Izaaka. „Nieuogólniony” Bóg dostępny jest człowiekowi jedynie na płaszczyźnie religii.2. dz. cyt. Chrystus jest wręcz uosobieniem tej jednej z kategorii dialektyki jakościowej. E. Jak pisze sam filozof Abraham działa siłą absurdu podążając na górę Moria139 i ustosunkowując się do paradoksu. S. dz. Ki erkegaa rd . Bojaźń i drżenie. że jest Bogiem. jej treść. co wieczne. s. cyt. z których największym jest wejście Boga w czas.

s. rozłożyć na pierwotne czynniki. Toepl it z . P rokops ki . Bóg i człowiek to dwie jakości. ponad rozumem..aracjonalizm. co wieczne. dz. bo będzie wynikało z wolnego wyboru. który jest wolny od paradoksu. s. Czy Kierkegaard jest irracjonalistą?. A. ale jak już to zostało powiedziane . Kilka uwag. Ki erkegaa rd . Grom czyńs ki .25 Według Kierkegaarda każda jednostka. bez żadnych umniejszeń. 143 Por. dz. Kł oczows ki . S . bo to jest prawdą jego życia.. A. J . jest po prostu przyjęciem czegoś. (. w: Znak 1(1946). A. może on swoim rozumem pojąć.140 Wcielenie Chrystusa. Chwila..145 Ustosunkowanie się jednostki do absolutnego paradoksu i wybór tego. dz. 51 – 52. 44. Bóg w myśli współczesnej. co dla innych nie ma sensu. Ki erkegaa rd .143 Całkowite odrzucenie rozumu nie jest możliwe z jeszcze jednego powodu – komunikacja między jednostką a Bogiem jest możliwa. S . dz. s. Ki erkegaa rd . natomiast wiara jednostki. 144 S . cyt... Bojaźń i drżenie. cyt. Ki erkegaa rd . Jednostka. cyt. którym jest rozumienie. 111. dz. która chce wierzyć. 60. miedzy którymi istnieje nieskończona różnica jakościowa. s. ale wyzwoleniem się spod władzy ogólności i racjonalnego skrępowania wolności – w pełni ukazuje się tu nadrzędność 140 141 S ... Kilka uwag o . cyt.. Nie jest to też wiara przeciwko rozumowi. Ustosunkowanie się do spraw ludzkich. Myśliciel.. co obiektywnie wydaje się niemożliwe. 142 Por.. . s. Jednostkowy człowiek pragnie tego. W. K. P rokops ki .. że coś jest sprzeczne z rozumem. J . co jest oczywiste dla wszystkich. Okruchy filozoficzne. który chce się posługiwać w komunikacji z Bogiem rozumem. a potem [mimo to] jeszcze tego chcieć... cyt. skok w paradoksalną wiarę. Rozum służy jednostce do zbliżenia się do momentu. 118. ale go przeżywa i jedynym możliwym sposobem opowiedzenia się wobec Boga jest wybór i to tylko wybór danej jednostki. jako ustosunkowanie się do spraw boskich jest indywidualnym wejściem w prawdziwą egzystencję i ustosunkowanie się do tego. egzystencji. cyt.142 Kierkegaard nawiązując do tradycji filozofii chrześcijańskiej nie chce tłumaczyć chrześcijaństwa i miejsca jakie w nim przypada jednostce postawionej wobec Boga. Nad Kierkegaardem. 90. s. cyt.. jest podobny do kochającego [człowieka] pozbawionego namiętności. Bóg czy człowiek. a człowiek bez rozumu nie jest sobą w pełni. jeśli występują jako osoby. dz.. S. ale aktem egzystencjalnym – ustosunkowaniem się do tego. Por. XLI. cyt.) Człowiek ducha wytrzymuje izolację...141 Od strony przeżywanego doświadczenia. ale wiara obok. Skok. 161 – 162. s. 239 – 240. dz. który dokonuje się w chwili uwierzenia opiera się na uznaniu ograniczoności rozumu – nie jest to irracjonalizm. ale występuje On tu jako pewna jakość i Jego więź z jednostką domaga się człowieka jako pełnej jakości. nie jest podporządkowaniem się czemuś nieznanemu. i niemożliwe do udowodnienia istnienie Boga są dla rozumu niewytłumaczalne. czego się nie da zredukować. dz. J . Choroba na śmierć. nie jest rezultatem wolnego działania. cyt.... s. że nie można orzec czegokolwiek pozytywnie o Bogu. s.. bo nie chce on całkowicie rezygnować z niego. s. Człowiek ducha może być nosicielem podwojenia. pomimo poczucia wyobcowania. musi stanąć wobec paradoksu. dz..144 Ta różnica wynika oczywiście z tego. M al ews ka . cyt. ale dla jednostki będzie to absolutną prawdą. akt ten nie jest aktem kognitywnym. Dlatego też wiara nie pojmuje paradoksu Absolutu. H. 56. ale domaga się subiektywnego przyjęcia tego. Sören Kierkegaard. s. s. 145 Tamże. która chce prawdziwie egzystować i dokonywać wyboru jest osamotniona i oddalona od ogółu. a nie tłumu. w którym będzie konieczne opowiedzenie się za Bogiem. Kowal czyk . 54. dz.. 382.. Choroba na śmierć.

LV. a po drugie brak odwagi jednostek.. dz. zafałszowaną egzystencję. brak wiary.. 148 Por. iż wie. Przed wierzącym staje alternatywa – albo wybierze niezapośredniczony i niezmediatyzowany stosunek do Boga. Toepl it z . Życie umysłowe we Francji. s.. cyt.. LXIII. a nie egzystencjalnym przeżyciu. cyt. Ki erkegaa rd .. Dani el ou . 149 Por. Ogólnie pojęty obowiązek jest wyznaczany przez Kościół i państwo.Chwila. Okruchy filozoficzne. Toepl i t z. Kierkegaard jako krytyk Kościoła. dz.26 indywiduum w stosunku do ogólności.. K..148 Wolna decyzja jednostki i przeciwstawienie się ludziom prowadzi w konsekwencji do cierpienia za swoją wiarę – jest to oznaka nowotestamentalnego chrześcijaństwa i miłości Boga. A. dla estety stanowi ono nieprzezwyciężalną przeszkodę przez swoją paradoksalność. s. Problem egzystencji i esencji. 99. Toepl it z . ale pomimo powszechnego jej głoszenia nie wpływa ona wcale na egzystencjalną przemianę jednostek. s. jak każda zinstytucjonalizowana forma religii sprzeciwia się prawdziwemu chrześcijaństwu jednostki i wierzy w jej autentyczny wybór. J . s.. jaką sam jest. 36 – 37.149 Tak jak Bóg stał się człowiekiem w chwili. 90. to jednocześnie wyda wyrok na swoje chrześcijaństwo i samego siebie. 147 S . S zwed. ale komunikując się z wiecznością. pozaracjonalne. tak i jednostka dokonuje swego wyboru na mocy wolnej decyzji w konkretnym ludzkim czasie. s. Kościoła i zastąpi w sobie porządek egzystencjalny.146 3. bo opiera się na rozumie. Wstęp do Nienaukowego Kończącego Dopisku. Kościół. co jest niezrozumiałe. oraz konieczność wyboru tego. że wiara jest mu dana. K. dz. cyt. cyt.150 146 Por. nawet jeśli takowy istnieje.2 Chrześcijaństwo a jednostka Wiara tłumu nie jest dla Kierkegaarda prawdziwą wiarą. dz. Zbawienie mieści się jedynie w wierze jednostki. 150 Por.. 313. 82. które są wytworami systemu. s. s.. s.. Jeśli jednak ugnie się pod presją społeczeństwa. Tylko jednostka egzystująca etycznie i religijnie ma szansę dotrzeć do całej głębi chrześcijaństwa. Kierkegaard contra Hegel. dz.. Jednostka nie opiera się na żadnych dowodach i przez to każdy ma szansę być równym wobec Boga – żyjącym w XIX wieku jest tak samo trudno uwierzyć jak apostołom i każdy wierzy nie poprzednikom. Ki erkegaa rd . rozpływa się bowiem z zarozumiałym stwierdzeniu systemu. w: Znak 1(1946).. dz.147 Filozof nie rozumie systemu. Kierkegaard a próba przezwyciężenia. czym jest wiara. 172. Chrześcijaństwo chce oczywiście przekształcić wszystkich ludzi w autentycznych świadków Chrystusa i jego „świętej historii”. Nad Kierkegaardem.. Toepl i t z. w tym przypadku przez Kościół. K.. Założenie systemu. T. porządkiem zreifikowanym. albo wspierany przez system. cyt. co nieskończone. ale Bogu – czyli ma taką samą możliwość ustosunkowania się do Absolutu... aby sprzeciwić się tłumowi i subiektywnie wybrać to. Walka z takim porządkiem rzeczy wręcz konstytuuje osobowość wierzącego – jednostka ciągle wybierająca Absolut jest jedyną prawdziwie egzystującą jednostką. K. S . tj. . Powodem jest po pierwsze zafałszowanie nauki przez samych głoszących. s.2. Nad Kierkegaardem. Taka jest też jedyna pożyteczna rola Kościoła – człowiek ma się do niego negatywnie ustosunkować i w polemicznym wywodzie wskazać na syntezę wieczności i czasowości. Niewiele różnią się one od siebie i Kościół. 62. P ł użańs ki . cyt..

Człowiek pośród rzeczy. Ki erkegaa rd . dz. pozostaje poza jej zasięgiem. W przeciwnym razie pozornemu uczniowi Chrystusa wydaje się. Bojaźń i drżenie. bardziej namiętnie związać się z Absolutem i dopiero ewentualnie poprzez Niego z innymi bytami osobowymi i rzeczami.154 Człowiek. Można je zanegować przez zdogmatyzowaną doktrynę i usiłować zracjonalizować. P om i an .. że najważniejsza jest tylko jego własna prawda i w dalszym ciągu opiera się na tym.155 To Bóg. s. 155 S . s. s. s. dz.152 Wybierając Chrystusa jednostka musi. s. ale powierzchownego i oddanego złudzeniom. nie dokonuje się on automatycznie. Prawdziwa komunikacja między jednostkami wybierającymi Boga możliwa jest dopiero w milczeniu. s. cyt. K. 101.3 Wybór paradoksu i prawdziwego chrześcijaństwa Chrześcijanin. porzuca prawdę. 35... 293. Kowal czyk . a nie pragnęły się po prostu utożsamić z Jego osobą przez tak naprawdę tylko pozorne odrzucenie systemu. 3. Przepaść rozciągająca się pomiędzy Bogiem a jednostką ludzką pokazuje jej grzeszność wobec dobroci i wszechmocy Boga. II. w lęku i niepewności. cyt. Problem egzystencji i esencji. s. . bo jest powołana do tego. 80. stawia mu warunki niezbędne do dalszego rozwoju i egzystencji – stawia go przed paradoksem i wyborem. Por.. S . Drogi ku Bogu. a nie tylko poznanie jej.27 W tym. Bycie świadkiem Chrystusa to złączenie się z prawdą. do własnego gatunku i do Boga należy podkreślić pierwszeństwo pozytywnego wyboru Boga. Ki erkegaa rd . lecz przez wybór stawia się wobec Chrystusa. Człowiek w myśli współczesnej. dz. co historyczne. kiedy postawił wszystko na jedną kartę.. pełnego przyjemności. M ouni er . stanąć w opozycji do własnego gatunku. Kowal czyk . za jakiego się uważa duński myśliciel. bo przecież jednostka musi wybrać świadomie. dz. 78. dz. S . jaka konsekwencja nieskończona w nim się mieści. 153 Por. by stać się jedynym. cyt. S . by tym intensywniej. a nie negację ogólności.. dz. 271. s.. cyt.151 Tylko prawdziwe chrześcijaństwo przedstawione jako paradoks i wymagające wewnętrzności wiary jest jedyną płaszczyzną realizacji wolności jednostki. 156 Por. Ki erkegaa rd . jak chciał tego Hegel i cała jego filozofia. który wzbudza do życia kolejne jednostki wymaga.. który w drodze do Boga pokłada nadzieję jedynie w negacji ogólności igra z życiem. Dopiero. Tłum jest tylko obserwatorem Jezusa. Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Bojaźń i drżenie. co religijne jednostki stały się wolne. Toepl i t z. ale wtedy nie staje się ono świadectwem ludzkiej egzystencji. S . B ouyer . nie dowodzi istnienia Boga.. Choroba na śmierć. E. cyt. prowadzą one również do rozpaczy. Sama się wyizolowuje i jednocześnie skazuje na samotność – to wszystko po to.. dz. cyt. 213.. t.. cyt. 96. Ojciec niewidzialny. Wybór nie może się dokonać przez proste odrzucenie ogólności. cyt.. Albo – albo. cyt. K.. gdy człowiek 151 152 S . nie przychodzi mu nigdy do głowy. tak jak to już zostało podkreślone. cyt. aby Go wybrały. Niepewność i lęk w stadium religijnym biorą swoje źródło z poczucia nicości nędzy. tak widocznych u Abrahama. s.156 W razie braku wyboru Boga jednostka wraca do życia w stadium estetycznym.. 446 – 447. Ki erkegaa rd .2. w sposób wolny i jednocześnie ryzykowny. L. ale nie przeżywa nigdy momentu.153 W ustosunkowaniu się do ogólności. Bóg uświadamia mu jego błąd. zaś życie głębokie. i pozbawić wszelkiej niepewności. s. 154 Por. 296. która jest konieczna w życiu człowieka autentycznie wybierającego.. dz. dz. bojaźni i drżenia. dz.

O Kierkegaardzie. K. Ki erkegaa rd . W. s. Nie jest to panteizm.. Okruchy filozoficzne. w jej psychice. Toepl it z .158 Konieczność ciągłego wybierania sprawia. Tak wybrany Bóg jest jednak tylko wytworem myślenia ludzkiego. zaangażowaniem się w to. którego jednostka wybrała. cyt. S . s. E. Ki erkegaa rd . Nad Kierkegaardem….. która jest rozstrzygająca w życiu jednostki i choć jest krótka.. to jednak przepełniona wiecznością. Przedstawienie Boga jako kategorii wytworzonej przez przedmiot i jednocześnie przez niego wybieranej jest kolejnym paradoksem Kierkegaarda i uwidacznia. 34. zaraz sobie uświadamia. Każdy taki wybór dokonuje się w pewnej określonej chwili. w jej duszy. 345. co nieskończone i paradoksalne.. które są przeżywane i pomiędzy którymi należy wybrać. może zacząć się spróbować do Niego przybliżać. dz. 46. dz. Jest On centralną wartością odkrywaną tak naprawdę w sobie.. Historia filozofii.. Toepl it z . Ki erkegaa rd . cyt. Można więc również powiedzieć. s. że Bóg. S. najbardziej odpowiedniej. zmusza jednostkę do ponownego wybrania tego. 20. 157 Takiego losu jednostki chce Absolut. że jednostka tak naprawdę jest dla niego najważniejsza. K. ale chodzi tu o to. dz. 237. Powtórne narodziny człowieka wierzącego 157 Por. S .3. . które nie pozwala jej trwać w samozadowoleniu i zmusza do kolejnych samodzielnych wyborów. co nieuchwytne. s. cyt. a oddalony jedynie w sensie poznawczym. Perspektywy człowieka. czyli swoje oddzielenie od Boga.. s. 74. To właśnie opisuje egzystencjalna majeutyka – ujawnienie w sobie tych treści. to jest ta „choroba na śmierć”. w chwili modlitwy. s. Wolność w koncepcji. Choroba na śmierć. że Bóg jest w zasięgu ręki i możliwy do wybrania.. dz. s. s.. co niepewne i ta niepewność. który ją stworzył i do siebie przyciąga. ale jest immanentnie w niej obecny.. cyt. czy jakaś forma monizmu. 27. cyt. dz. s. Lubańs ka . że akt wiary nie jest jednorazowy i trzeba go stale ponawiać. co wieczne za każdym razem w chwili dla niej najważniejszej. dz. że jest grzeszny i oddalony od Niego. 87. przejawem subiektywności. która jest pomostem między Bogiem a człowiekiem. Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Irracjonalizm przeciw racjonalizmowi.. Toepl it z . s. 39 – 40. czy się już wybrało i czy się dobrze wybrało. dz. Chwila. R .. C opl es t on.160 3. dz. Okruchy filozoficzne. Poczucie winy i przeświadczenie człowieka o jego grzesznej naturze można przezwyciężyć jedynie przez wiarę. 160 Por.. XXXVIII. J . 92. Problem egzystencji i esencji. co skończone i rozumne...28 sobie uświadomi swój grzech. S . W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu.. tak jednostka wybiera to. co tego. S . Kos s ak . s.. dz. cyt. M ouni er . gdy człowiek pełen „bojaźni i drżenia” zaczyna się zbliżać do Boga. cyt. gdy człowiek otwiera zasklepioną w sobie wolność i przez wolny wybór dochodzi do wiary. K.. dz. Tak więc jednostka wobec Absolutu trwa w jakby dialektycznym napięciu. F . 158 Por. Jest to tym bardziej paradoksalne. s.. Tak jak Chrystus wcielił się momencie nazwanym pełnią czasu.159 Dzieje się to np. Jest on skokiem od tego. cyt. Garaudy . Wybór jednostki dokonuje się dzięki rozpaczy i do niej prowadzi i to jest paradoksalnie celem życia człowieka. 159 Por. 61. która jest na stałe obecna w życiu każdej autentycznie egzystującej jednostki. że wybór jednostki i jej wiara rodzącą się z paradoksu i do niego powadzącą. W tej samej chwili. 737. cyt. cyt. Chwila.. nie jest tak naprawdę fizycznie oddalony.

. prawdziwa egzystencja została mu uświadomiona. s. 165 S . s. dz.. dz. Jest to trwanie w jakiejś równowadze. Ta rozmowa nigdy nie przyniesie ostatecznego rozwiązania i będzie prowadziła do ciągłego rodzenia się jednostki na nowo. która jest negacją dogmatu. 87. Wierząca jednostka uwspółcześniła się z Chrystusem i od Niego otrzymała niezbędne dla wiary przesłanki. Chwila.. cyt. cyt. wybrał ją i w zasadniczy sposób różni się od ludzi żyjących na niższych stadiach. 279. czystym nonsensem. To jednostkę boli i wprowadza w jej życie zamęt.29 Jeżeli uczeń tkwił w nieprawdzie i teraz wraz z warunkiem przyjmuje prawdę. który wybrał Boga nie jest już tym samym człowiekiem. Jest to bardzo trudne. cyt. Ki erkegaa rd . cyt. Powtórnym narodzinom sprzeciwiają się wszystkie naturalne siły drzemiące w jednostce. Zgorszony ludzki rozum tym samym wpada w błędne koło. cyt. że jest się ustanowionym przez Boga i że jest się całkowicie od niego różnym.164 Grzech to uświadomienie sobie.165 Wcielenie w życie zasad prawdziwego chrześcijaństwa zakłada wysiłek 161 162 S . przeżywane jako przeciwieństwo wiary. że Bóg pozwoli się jej w łatwiejszy sposób ustosunkować do świata. Choroba na śmierć.1 Grzech i rozpacz niezbędnymi elementami powtórnych narodzin jednostki Dla Kierkegaarda grzech nie jest czymś fakultatywnym w życiu człowieka. Chwila..161 Człowiek. K. t. trwanie w nowym wymiarze czasu.163 3. aby postawić się w absolutnym stosunku z Absolutem.. 74. Ki erkegaa rd . Okruchy filozoficzne. Toepl it z . dz. to dokonuje się w nim zmiana podobna do przejścia z niebytu do bytu. cyt.3. M ouni er . To powtórne narodziny.. wolę i dotychczas pojmowaną wiedzę.162 Nowonarodzona dla egzystencji jednostka została zrodzona w akcie wiary. bo trzeba zmusić do skoku wszystkie uśpione w sobie siły: rozum. Dopiero przez grzech możemy osiągnąć zbawienie. który jest niedostrzegalny dla innych. a nie nonsensem. Dialektyka jakościowa. przeżyciem paradoksu i wiary w to. i zapewne oczekiwała ona. (. 163 Por. S . dz. Nad Kierkegaardem.. Grzechem jest: rozpaczliwie nie chcieć być sobą w obliczu Boga albo rozpaczliwie chcieć być sobą w obliczu Boga. dz. s. E. Wprowadzenie do egzystencjalizmów. jest niezbędny. Por. której istotą jest przepełniona chwilą subiektywność. Ludzka natura jest całkowicie niepodobna boskiej i egzystencjalna komunikacja nie polega na zwykłym podjęciu rozmowy z Bogiem. K. To wszystko jest konsekwencją odrzucenia racjonalizacji egzystencji jednostki i postawienia jej poza rozumem. dz. s. cyt. Pogłębia go. Egzystencjalne znaczenie etyki rodzące się z przeżycia religijnego paradoksu wyrywa jednostkę z ogólności i zabezpieczeń poprzez siłę swego wstrząsu. Ki erkegaa rd . s. cyt. Toepl it z . I. Albo – albo. s.. XLI – XLII. czyli objawieniem jej wolności.. Toepl i t z.. którego już nic nie może uspokoić. że ten oto paradoks wiary jest naprawdę paradoksem. Najważniejsze jest tu trwanie w tym nieustannym przechodzeniu od niewiary do wiary. Narodziny te są...) W chwili człowiek uświadamia sobie swoje ponowne narodziny. co poprzednio. 164 S . K. Dla niej w chwili czas zostaje przekształcony w czas subiektywny i jest nowym czasem. czasem wiary. dz. 77 – 78. paradoks miłości. wręcz odwrotnie.. 21 – 23. s... dz. 21. Ki erkegaa rd .. ale tak się nie stało. pomimo rozdarcia i bólu. Irracjonalizm przeciw racjonalizmowi. Okruchy filozoficzne. 77 . s. W zasadzie jakakolwiek sytuacja w jakiej znajduje się jednostka wobec Absolutu jest dla niej sytuacją grzechu. zgorszenie rozumu – przeżywany paradoks jest dla rozumu i dla innych absurdem.

. S . s. jest tutaj cechą ducha. s. B . dz. Nie może tego też zrobić spekulatywna filozofia heglowska.... 119. s. s. dz. Rozpacz jest cierpieniem człowieka.170 Największą możliwą nędzą człowieka.. musi zaprzeczyć własnemu rozumowi. cyt. podobnie jak przy grzechu. a jednostka idąca za tak pojętym Chrystusem. 118. który tego nie może pojąć. 169 Por.. S . A. Teologowie wyzwolenia. Pojęcie grzechu służy zarówno Bogu.. musi ustąpić. cyt. którego jednostka nie może do końca spełnić. K.. jakiej nie może on zaznać żadną inną drogą. S . S . Ki erkegaa rd . jest zgorszenie w Chrystusie i trwanie w zgorszeniu. 19. 79. 189. dz.. cyt. 48. Ki erkegaa rd ... psychikę i przeżyć własną winę. że człowiek zanadto się nie zbliży do Boga i wybieranie prawdziwej egzystencji nigdy nie ustanie. S zwed . A. wie jednocześnie. dz. cyt. s. cyt. .. przyjęcia rozdarć i niepewności. a jednak niezbędnym dla rozwoju jednostki jest rozpacz. człowieczeństwie) jest wyzwaniem dla rozumu. Kierkegaard a próba przezwyciężenia. 168 Por. Toepl it z . s.. s. Lęk ten jest obecny w życiu jednostki. 5 – 6. dz. więc rodzi się lęk i rozpacz. Ki erkegaa rd .. 167 Por. H. grzechu) w absolutnej różności (tj. Choroba na śmierć. 287 – 288. który prowadzi z Bogiem spór o szczerość Jego wymagań względem jednostki. cyt. s. s. U.. S ... Ki erkegaa rd . Choroba na śmierć. w nim uosobiła się absolutna różnica. a tego nie ma bez uprzedniej świadomości grzechu. jak i człowiekowi. tj. s. dz.166 Grzech jest wydarzeniem pierwotnym. Okruchy filozoficzne. dz. cyt. Wiara łącząca grzeszne człowieczeństwo i boską transcendencję. Chrystus stając się w czasie. s. ale musi stale podejmować wysiłek ponownych narodzin. s. s. cyt. 85. Człowiek pragnący powtórnych narodzin musi wsłuchać się w subiektywnie przeżywane przez siebie treści . Choroba na śmierć. usunąć się w cień..) Chrystus może miłością wtrącić człowieka w taką nędzę. Kowal czyk . cyt. bo nie ma tu ani rozumu. cyt. cyt. S zwed . Jak czytać Kierkegaarda. tj. X. Nie może ona być przezwyciężona przez syntezę. dz. cyt. że człowiek jest syntezą wolności i konieczności. S . O niezgłębiona sprzeczność w miłości!171 Ustosunkowanie się jednostki do Absolutu nieodwołalnie rodzi w jej życiu rozpacz. jest cechą otwarcia się na Boga. 4. ale jednocześnie musi pozostawać w skończoności i jej egzystencja podobna jest do ptaka zamkniętego w klatce. że człowiek zaczyna działać na własną zgubę. Lęk. Chrześcijanin i lęk. (. grzech – nie pojmując nigdy w swoim wnętrzu obecności Boga. Absolutny paradoks absolutnej różnicy (tj. 171 S .. 170 Por. Chwila. K. 73. ale – jak to zostało już powiedziane.. który jest zamknięty w skończoności i boi się własnej nieskończoności.. większą jeszcze od grzechu. s. Wolność w koncepcji.nie jest to łatwe.30 wewnętrznej przemiany.168 Rodząca się na nowo jednostka nie może „spocząć na laurach”. stał się grzechem.169 Kolejnym pojęciem. dz.. ani nie może być poddana poznaniu przez ogół. 41. która otwiera się na Boga. że droga ta nigdy się nie zakończy i w tym bardziej paradoksalnie odnajduje swój cel. 177. Nad Kierkegaardem. cyt.. żadne nauki nie mogą go pojąć i wyjaśnić. XLI. dz. dz. Ta świadomość absolutnej różności Boga od człowieka jest gwarancją.. Irracjonalizm przeciw racjonalizmowi. W celu zrozumienia siebie jako tej syntezy jednostka odnosi się do Boga. dz. A. Ki erkegaa rd . von B al t has ar . S zwed. które są z natury sobie przeciwne. Człowiek w myśli współczesnej.. ani konsekwentne. całkowicie przeciwnym wierze.167 Nawiązany z Absolutem związek. Chrystus filozofów. M ondi n.. a Bóg ich nie chce znieść oraz niepewnością 166 Por.. która grzech jednoczyła w wyższej syntezie. 56 – 57. O metodzie filozofii. jest czymś gorszącym i jest przeżywana w lęku – to właśnie jest rozpaczą. Lubańs ka . dz. 741 – 742. Toepl it z . Choroba na śmierć. dz. czyli swojej małości wobec Boga. cyt..w swoją osobowość. Jej przeżywanie wypływa z faktu. powoduje. Ti l li et t e . s.

132. Grom czyńs ki . s. dz.. Choroba na śmierć.. dz. nic nie jest w stanie jej od tego odwieść.. tak. s. 128.173 Chrześcijańska nauka zawiera w sobie zgorszenie i rozpacz – jest to jej kluczowy moment. Chrystus filozofów. 176 Por. 33. Kierkegaard contra Hegel.175 Egzystować to znaczy być wobec Boga rozumianego nie jako ogólność.31 człowieka. Wprowadzenie do „filozofii”. 16. Tylko tym sposobem wybiera siebie i Boga absolutnie. Duchowa namiętność jednostki podążającej drogą rozwoju. s.. s. prowadzi do rozpaczy i ona staje się w tym momencie na stałe złączona z życiem chrześcijanina i niezbędna dla jego stałego rodzenia się dla wieczności. R ogal s ki . cyt. 30. s. odrodzenia. 20. 87. t. S . A. s. Najwyższe samourzeczywistnienie się jednostki to nieustanne wewnętrzne poszukiwanie subiektywności oraz znajomość grzechu i rozpaczy. jednością i zerwaniem oraz wejściem w siebie i wyjściem poza siebie.. cyt. ale też. co jest dla niej zbawienne. X. Sören Kierkegaard. cyt. tj. Nie to jest jej celem. s. 37. egzystuje naprawdę tylko na płaszczyźnie wiary. S . 174 Por.. która przyszła „incognito” w postaci sługi.... cyt. bo egzystencja jest równocześnie porozumieniem i konfliktem. cyt. R . Paradoks. dz. s. s. a co więcej staje się jego konstytutywną zasadą. Taka jednostka nie musi być nikomu zobowiązana za powtórne narodziny: zawdzięcza to jedynie sobie i Bogu. jest dla rozumu niepojęty i w jego świetle Bóg może się jawić jednocześnie jako okrutnik i jako miłość – to rozdziera jednostkę i wyrywa ją ku wieczność. cyt. a 172 173 Por.. 175 Por. Nic jednostce nie gwarantuje. Drogi ku Bogu. Nic nie jest w stanie ukoić jej rozpaczy.. W. cyt. odnalezienie ducha i autentyczne życie. Albo – albo. Choroba na śmierć. s.174 Dzięki chrześcijaństwu jednostka samookreśla się pozytywnie. C opl es t on. absolutne Ty. Perspektywy człowieka. że za rezultat ostateczny odpowiada jedynie Bóg. 66. ustosunkować się do stosunku wieczności i czasowości jakim jest człowiek. 85. T. Kowal czyk . Chrystus – Wcielony Bóg przeżył chwile swojego opuszczenia. s. Historia filozofii. opartego o prawa rządzące gatunkiem.. by stać się sobą. Por. Toepl i t z. . Wiara człowieka wyrasta z przerwania życia bezosobowego. S zwed . K. dz. Pragnienie jaźni. Kowal czyk . ale jako absolutna myśl. dz. Rozpacz ma w swojej dialektyce coś z wieczności. Dopiero na linii „ja – Bóg” pojawia się możliwość urzeczywistnienia swej ludzkiej prawdziwości. cyt. F . dz. Przechodzi przez etapy rozwoju. 25. S . że jej wierze odpowiada jakaś rzeczywistość. swojej rozpaczy i tak samo dla człowieka są one inicjacją jej wewnętrznego oczyszczenia. S . Ti l l i et t e. Ki erkegaa rd .. s.. dz. Jej zadaniem jest subiektywne przekazywanie wiary. dz. P ł użańs ki . S . tzn.. zbiorowością i o rzeczowe istnienie. cyt. który broni tajemnicy boskiego postępowania. który nie ma końca. określa ją i podkreśla jej wolę bycia wobec Boga. choć jednostce często może się wydawać. którego rozum został postawiony wobec konieczności uznania Chrystusa – największego paradoksu... Rozpacz pozaracjonalna nadaje sens ludzkiej egzystencji i jest momentem. dz. s.. 342. Garaudy . by inni subiektywnie ją przyjąwszy doszli swoją drogą do absolutnego paradoksu i jego wyboru. dz. Bóg w myśli współczesnej.172 Rozpacz może się rodzić również z pojmowania Boga jako szpiega. w którym człowiek rodzi się na nowo. ale nie zamierza społeczeństwa niszczyć. Problem egzystencji i esencji. osoby.. Ki erkegaa rd . A. Przedmowa. 29. Ki erkegaa rd . II. 199. cyt. Nic nie jest tak ważne dla człowieka jak właściwy stosunek do Boga i powtórne narodziny. aby osiągnąć pełne osobowe ustosunkowanie się do Boga. aby zakpić sobie z ludzi.176 Taka jednostka funkcjonuje dalej w społeczeństwie i choć inni mogą się tego nie domyślać.

dz. Pom i an ..2 Życie miłością Cóż zatem innego spaja doczesność z wiecznością jak nie miłość. W. Chwila. która przede wszystkim i właściwie dlatego. ujawnienia się osobom niezaangażowanym w jedyny. dz.. by człowiek nie mógł odnaleźć tego. Kierkegaard i Jaspers. dz.. Dialektyka transcendencji i immanencji. powtórnie się narodzić – to jest odpowiedź miłości na miłość Bożą. s. Kos s ak . F . cyt. 344. s. dz. dz. Człowiek. W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. z pomocą jego miłości... cyt. J . s. kontakt z Bogiem. Filozofia i modlitwa. 137. świadomość absolutnej różności sprawia. Kos s ak . dz. cyt. Brak organizacji własnego życia wokół przeżywanej wiary to skazanie siebie na śmierć. niebyt. 67. dz. S zwed. 54. Może tylko uczynić tylko razem z Bogiem.. 51 – 52. Nie nawiąże wtedy stosunku z sobą samym. Bóg czy człowiek. Ki erkegaa rd . M . Kim jest człowiek?. z Bogiem i tylko pozornie z innymi.. S . Kł oczows ki . może na to odpowiedzieć. 180 Por. to ta rzeczywistość go wciągnie i skaże na nicość. S zewczyk .. Ki erkegaa rd . jak tylko potrafi najlepiej i jednocześnie oddala Go. bo nie była możliwa do ustanowienia jedność Boga i człowieka na drodze wzniesienia jednostki ku Bogu. Paradoksalne jest to. 55. Stosunek do transcendentnego Absolutu wyraża się w stosunku do Chrystusa. Tylko wtedy jednostka zostaje całkowicie sobą. S . cyt. J akubows ka .179 Chrześcijanin Kierkegaard nigdy nie staje się ostatecznie. Chwila. Rozum przybliża jednostce Boga. gdy powierzy się Bogu i tylko wtedy Bóg znajduje należne sobie miejsce.. jednocześnie boskim wymaganiem jest. J .. cyt. jak tylko może. s.. czyli ukazanie możliwości innego autentycznego życia i jednostka jeśli chce. Historia filozofii. uniemożliwienie powtórnych narodzin. S . Okruchy filozoficzne.178 Niestety.. co immanentne. egzystuje w konkretnej rzeczywistości. . s. A. Odkupiciel ofiarowuje swoją miłość. 4. dz. Ukryte życie miłości. dz. s... s. pomimo piętrzących się trudności. niepowtarzalny. s. Ki erkegaa rd . J . s. 3. C opl es t on. 37.. Uzasadnił również istnienie Absolutu 177 Por. 179 Por. cyt.. który to sprawił. która ratuje wartość jednostki jako osobowości.180 Kierkegaard stawiając jednostkę w obliczu Absolutu ocalił jej subiektywność przed anonimowym życiem w społeczeństwie.. że człowiek reaguje na miłość Bożą „bojaźnią i drżeniem”.. on jest zawsze „w drodze”. że w kontakcie z miłością Bożą znowu musi zostać odsunięty.177 3. który choćby nie wiadomo jak był względem siebie uczciwy. Wolność wyboru miłości realizuje się przez przesycenie człowieka myślą o wieczności. J ędras zews ki . s. s. Ustanowienie w wierze swojego stosunku do Boga i jego realizacja. kiedy wszystko przeminęło. Ten proces nie może się nigdy zakończyć i dlatego miłość chrześcijańska aż do śmierci jest dla takiego człowieka przedmiotem wiary i życia. dz. gdy zostanie subiektywnie odnaleziony we wnętrzu jednostki i absolutnie wybrany. J . s. 57 – 58. że prawdziwa wolność człowieka jest równoznaczna z uległością wobec tego faktu i uznaniem. dz. cyt. 115. A. cyt. cyt. 86. Człowiek pośród rzeczy. cyt. cyt. K. 44 – 45. Jeśli jednak postawi tylko na siebie. to utrwalenie siebie jako ducha. dz. który swoją osobę złączył z tym. Jak czytać Kierkegaarda?. Podobnie i człowiek – odrodzony duch żyje. 178 Por. cyt. Okruchy filozoficzne. Bóg okazał miłość człowiekowi ukazując się pod postacią sługi. nigdy nie zgłębi swojej natury. istnieje i trwa? Ona dodaje odwagi.32 poza tym wymagałoby to obiektywizacji.

Ten dynamiczny proces. Odnosi się on do Boga na przemian pozytywnie i negatywnie. Kolejny jest obecny zwłaszcza dzięki czasopiśmiennictwu chrześcijańskiemu zachwycającemu się modlitwami i religijnym dziełami filozofa. które jednak w kontekście całej jego filozofii niezbyt chyba odpowiadałyby redakcjom zamieszczającym je na swoich łamach. które sobie przeczą. która zakłada człowieka ocala jednostkę i nadaje jej sens. w którym wiara jest osiągana i jednocześnie tracona. S . Choroba na śmierć. Podsumowując należy stwierdzić. Czwarty sposób przybliżenia szerszemu gronu myśli filozofa polega na próbie asymilacji jego rozważań na gruncie filozofii chrześcijańskiej lub nawet na próbie rozumienia jej w kategoriach neotomizmu lub personalizmu. Trzeci kierunek obecny był zwłaszcza w piśmiennictwie filozoficznym PRL – Kierkegaarda traktowano jako oponenta Kościoła oraz ewentualnie porównywano go z Marksem i krytykowano jego poglądy z pozycji materializmu praktycznego.. cyt. Filozof ten udowodnił. Pokazał. Wprowadzenie do „filozofii”. ujmuje go jednak zbyt płytko. który uważa filozofa za kontestatora romantyzmu.. cyt. s. że oparcie się na Mocy.. Wydaje się jednak. że możliwa jest wspólna egzystencja transcendentnego Boga i subiektywnej jednostki.. s 143 – 144. to i tak pozostaje wolna i aktywna. 181 Por. Grom czyńs ki . Pierwszy. która rodząc się przez konieczny wybór do nowego życia. a tym samym dociera do prawdziwego sensu istnienia Boga. gdyby oczywiście wcześniej zdały sobie z tego sprawę. Ki erkegaa rd . jest istotą ludzkiego życia oraz rolą.. że najważniejszą rzeczą w ustosunkowaniu się jednostki do Absolutu jest bez wątpienia trwanie człowieka w dialektycznym napięciu pomiędzy koniecznością a wolnością. 42. dz. dz. Taka sytuacja prowadzi czasem do wyrażania przez komentatorów opinii.33 jako gwaranta autentycznego życia każdego człowieka. .181 Zakończenie W polskiej myśli filozoficznej interpretacja filozofii Kierkegaarda obejmuje różne kręgi. że to jest sprowokowane przez samego filozofa i naturę jego poglądów. W. którą Bóg ma do spełnienia – paradoksalnym nadaniem sensu egzystencji człowieka.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->