P. 1
Turner

Turner

|Views: 150|Likes:

More info:

Published by: Magdalena Lubbe on Dec 17, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2013

pdf

text

original

Turner Stratyfikacja termin do opisywania społeczeństwa które: 1.

rozdziela w sposób nierówny dochody, władzę, prestiż i inne wartościowe dobra i 2. tworzy odrębne klasy, których członkowie różnią się między sobą pod względem kulturowym, behawioralnym, organizacyjnym Stopień stratyfikacji jest określony przez to jak nierówno rozdzielone są dobra, jak się wyróżniają klasy społeczne, jaka jest mobilność między nimi, ich trwałość i niezmienność Stratyfikacja klasyczna ( Marks, Weber) Funkcje stratyfikacji: 1. czynnik integrujący społeczeństwo (ale z drugiej strony przyczyna napięć, konfliktów, podziałów) Hipoteza Davisa –Moore’a - jeśli jakaś rola ma znaczenie funkcjonalne i trudno ją odgrywać gdyż wymaga wysokich kwalifikacji, to gwarantuje ona większy dostęp do cenionych dóbr (pieniędzy, władzy, prestiżu), ale muszą być spełnione 2 warunki: znaczenie funkcjonalne i trudność pełnienia roli. Krytyka: Teorie funkcjonalistyczne są często krytykowane za usprawiedliwianie istnienia nierówności społecznych, sprawiając wrażenie, że ci, którzy weszli w posiadanie dóbr, zawsze na nie zasługują z powodu kwalifikacji i funkcjonalnego znaczenia. ( w rzeczywistości często zawdzięczają to szczęściu, nadużywaniu władzy, korupcji, dziedziczeniu i innymi procesami bez związku z talentem) Teoria G. Leńskiego – stratyfikacja jest wynikiem wzrostu nadwyżek ekonomicznych, w miarę jak nadwyżki te powiększają się, wzrasta zdolność do utrzymywania osób nieproduktywnych; niektórzy przywłaszczają sobie te nadwyżki i tworzą dla siebie przywileje. USA nierówności w posiadaniu dóbr: Dystrybucja bogactw: 1. obejmuje wszystkich ludzi posiadających pieniądze bądź własność zamienną na pieniądze 2. szereguje wszystkich ludzi od pozycji najwyższej do najniższej 3. każdą pozycję dzieli na równe kategorie statystyczne (i tu są jakieś bzdury których już nie chce mi się pisać) klasy społeczne w USA: elita, bardzo zamożni, wyższa średnia, średnia, niższa średnia, wyższa robotnicza, średnia robotnicza, ubodzy. Różnice między klasami wyznacza kilka parametrów: 1. rodzaj wykonywanej pracy 2. poziom dochodów i zdolność do gromadzenia majątku z własnego dochodu 3. dyspozycja władzą i prestiżem Większość amerykanów pozostaje w swojej klasie, czasem są mobilni o jedną pozycję w górę bądź w dół

a im bardziej czuje zagrożenie tym silniejsza jest dyskryminacja. które jedna grupa stwarza drugiej Posiadane dobra: im więcej dóbr posiada grupa etniczna. pracy. ale nie zawsze 3. Rozpoznawalność: aby stać się celem dyskryminacji trzeba być widocznym i wyróżniać się w jakiś sposób. rozpoznawalność grup etnicznych jako celu dyskryminacji 3. będą mieli ułatwiony dostęp do innych dóbr. może opanować miejsce pracy. pochodzenie etniczne. władzy. politykę. różnice organizacyjne 4. wykształcenia. jakie znajdują się w posiadaniu grup etnicznych 2. Duża. tolerancyjny w każdych okolicznościach 2. oraz organizacyjne różnice. szkoły. trudno je rozgraniczyć. Uprzedzenia i dyskryminacja – odmienny sposób traktowania innych ze względu na ich narodowość. władzy. Turner badał zależności między istotnymi na ten proces czynnikami: 1. Poziom i rodzaj dyskryminacji: jest bardzo zróżnicowany (ludobójstwa. (niższych) Napięcie to bierze się z różnic kulturowych: 1. ale też ważne dla dyskryminacji. . język i przekonania 2. intensywność uprzedzeń 5. poziom i rodzaj dyskryminacji 4. bojaźliwy fanatyk 4. izolacja ekonomiczna) Rodzajem dyskryminacji mniejszości etnicznych są także klasy niższe (chodzi o pieniądze) Stopień zagrożenia: kiedy jakaś populacja czuję się zagrożona pod względem ekonomicznym. które pozwalają pogrupować członków danej populacji w odrębne kategorie. inny podział dóbr (do mieszkania. Najczęstsze dyskryminacje dotyczą wyglądu (bo są widoczne). dzielnice. zasoby. dopiero potem cechy kulturowe. odmienność zachowań 3. rysy twarzy). stopień zagrożenia. tolerancyjny. tym łatwiej jej zwalczyć skutki dyskryminacji ze strony grupy dominującej. społecznym i politycznym. zróżnicowanie w ilości posiadanych pieniędzy. Wg Mertona typy ludzi: 1. zatwardziały fanatyk Główną siłą napędową stratyfikacji etnicznej jest dyskryminacja jednej lub kilku grup etnicznych przez inne. (kolor skóry. prestiżu) Uprzedzenia prowadzą do dyskryminacji. behawioralne i kulturowe.STRATYFIKACJA ETNICZNA Niektórzy ludzie z określonym pochodzeniem narodowościowym znacznie częściej należą do określonych klas społecznych. wówczas zaczyna dyskryminować. prestiżu rasa – różnice biologiczne. Jeśli mają dostęp do danego dobra. fizyczna segregacja. łatwo rozpoznawalna grupa zagraża bardziej niż mała.

Te symbole kulturowe utrwalają się jednak w procesie socjalizacji. rola kobiet jest ważna i funkcjonalna a wiąże się z nią dużo mniejszy prestiż. Wyjątek to obojnaki (hermafrodyty). Pokazany obraz kobiety matki jako przeznaczonej do tej roli (karmi. gdy pozycje zajmowane przez kobiety i mężczyzn zazwyczaj różnią się wielkością dochodów. najsilniejsza obawa przed zagrożeniem STRATYFIKACJA PŁCI Podział na kobiety i mężczyzn . kadra kierownicza. które z kolei uzasadniają silniejszą dyskryminację. co większość populacji traktuje jako „naturalne” biologiczne cechy danej płci jest też zdefiniowane kulturowo i utrwalone za pomocą sankcji. W tekście jest mowa o roli kobiety w domu. na podstawie tego rozróżnienia przekonania i normy kulturowe wskazują. Negatywne stereotypy potęgują lęki. pogłębiają je. pracuje. jaką pozycję powinni zajmować i jakie pełnić role. że to nie ich rola. ofiary najsilniejszych dyskryminacji. najmniej zasobów. gotuje. Są to przekonania normatywne oczekiwań co do zajmowanych pozycji i wykonywania ról przez kobiety. mężczyźni – robotnicy. W dziedzinie polityki jest jeszcze gorzej. bibliotekarki i niskopłacowe zajęcia w usługach. jest to proces definiowania w kategorii kulturowej odpowiadający płci (kulturowa definicja płci). oraz innymi dobrami. [ we wszystkich podpunktach podawane były przykłady głównie Murzynów] Dyskryminacja etniczna w USA Klasy niższe i ubogie.). Charakter kulturowy: przeciwne są kobietom przekonania. kodyfikują grupowe poczucie zagrożenia. ewentualnie może coś dorobić. które kładą nacisk na ich predyspozycje do wychowywania dzieci i prowadzenia domu. mężczyzna zaś dba o przetrwanie. sprzątanie…. naprawia) Taki podział pracy przetrwał już od społeczeństw pierwotnych a potem tylko rozprzestrzeniał się i umocnił. Kobieta ma gorzej i ciężej jeśli chce się wybić i osiągnąć sukces. opiekuje się dziećmi). od zawsze. Wady : 1. którzy czują ten lęk. władzy. pielęgniarki.itd). tym bardziej negatywne stereotypy. Mężczyzna ma odnosić sukcesy i zarabiać na rodzinę. lekarze. Kulturowe przekonania są zatem siłą sprawczą. najczęściej wyimaginowany. W sferze gospodarki także wyraźny podział (kobiety sekretarki. gdzie to wychowanie przez rodziców ma znaczenie na wybór płci. gdyż to. władza i bogactwo Collins tłumaczy to fizycznością mężczyzn. wyskodochodowe wolne zawody). oczekiwania) Takie przekazy wzmacniane są przy kontaktach z rówieśnikami. kobiety w wielu tradycyjnych społeczeństwach wykonują najcięższe prace i równocześnie wychowują dzieci. a kobieta powinna zajmować się domem. (wychowanie przez rodziców. różnice hormonalne i wpływ na rozwój organów płciowych i innych cech anatomicznych). Taki jest przyjęty stereotyp i cały czas utrwalany . Im większy lęk. a mężczyzn usprawiedliwia się. co daje im przewagę. Definicja biologiczna i kultowa są często powiązane. 2. prestiżem.Uprzedzenia: kiedy ludzie czują strach to budują negatywne stereotypy w odniesieniu do tych. uzasadniając stosowanie dyskryminacji. utrwalając nierówności pomiędzy płciami. Dynamika stratyfikacji płci: system stratyfikacji płci istnieje wówczas. byt (poluje. (podstawowa różnica to genetyczne uwarunkowania. że musi wykonywać większość prac (pranie.

a także przez walkę z przekonaniami na temat płci krzywdzącymi kobiety . które kładzie nacisk na posiadanie środków produkcji jako przyczynę stratyfikacji klas oraz wywoływania konfliktów. które w odczuciu pewnych osób lub grup stwarza dana populacja etniczna. zachowania. utrzymują się one dzięki zamkniętemu kołu wzajemnie umacniających się czynników. Stratyfikacji płci istnieje wówczas. polityczne. którą uzasadniają stronnicze przekonania. Stratyfikacja klasowa istnieje wówczas. władza. Istnieją różne sposoby interpretowania zjawiska stratyfikacji a) podejście marksistowskie. Stratyfikację etniczną tworzy i podtrzymuje dyskryminacja. prestiż 9. Nierówności w społeczeństwie związane są ze zróżnicowaną dystrybucją wartościowych zasobów pomiędzy różnymi kategoriami ludzi –klasy. behawioralnym i organizacyjnym 3. gdy kobiety i mężczyźni w danym społeczeństwie stale mają nierówny udział w takich dobrach jak pieniądze. 4. że nierówności odzwierciedlają system nagradzania. Stratyfikację w Ameryce cechuje wysoki poziom nierówności w zakresie dobrobytu materialnego i prestiżu. Nierówności w zakresie dystrybucji władzy są o wiele mniej wyraziste. ale też partie i grupy statusowe). takich jak rozpoznawalność danej grupy etnicznej. który ma zachęcić poszczególnych ludzi do ról ważnych funkcjonalnie. 2. zróżnicowane poglądy każdej płci. Płeć w znaczeniu kulturowym odróżnia od siebie kobiety i mężczyzn w kategoriach cech kulturowych i zajmowanych pozycji w strukturach społecznych. kiedy dochody. jednak większość ludzi nie przeżywa dużych zmian (w sensie przechodzenia do innych klas) 6. Występuje mobilność. prestiż oraz inne wartościowe dobra przydzielane są poszczególnym członkom społeczeństwa nierówno i kiedy na bazie tej nierówności różne subpopulacje zaczynają różnić się między sobą pod względem kulturowym. natężenia mobilności pomiędzy klasami i trwałości tych klas. poczucie zagrożenia. Stopień stratyfikacji zależy od poziomu nierówności. Granica pomiędzy sąsiednimi klasami społecznymi są często trudne do uchwycenia. posiadanych dóbr. identyfikację z daną płcią. a tym samym zmian w samej strukturze stratyfikacji. c) podejście funkcjonalistyczne dowodzi. Obecnie w USA stosunki miedzy płciami zmieniają się w miarę jak owe cykle wzajemnie wzmacniających się czynników są przełamywane przez uczestnictwo kobiet w pracy zawodowej i w polityce. władza. gdy w jakimś społeczeństwie jedne subpopulcje narodowościowe mają zdecydowanie więcej dóbr niż inne 7.Podsumowanie: 1. b) podejście weberowskie podkreśla wielowymiarowy charakter stratyfikacji (obejmuje nie tylko klasy. kultury bądź organizacji. Narodowość oznacza wyodrębnianie jakiejś subpopulacji pod względem zewnętrznych cech biologicznych. które z kolei stanowią podstawę dyskryminacji i stronniczych przekonań. d) wedle teorii ewolucjonizmu pogłębiające się nieustannie po zakończeniu epoki zbieractwa i łowiectwa nierówności we współczesnych społeczeństwach zostały trochę zniewolone 5. a zarazem trudnych do odgrywania. uprzedzenia i dyskryminacje 8. Dyskryminacja i uprzedzenia podsycane przez zagrożenie (ekonomiczne. społeczne). podsycanych na dodatek przez poczucie zagrożenia występujące u mężczyzn 10. narodowości i płeć należą do najważniejszych. stopnia odmienności klas uformowanych przez te nierówności. stratyfikacja etniczna istnieje wówczas. Stratyfikacji płci podtrzymywana jest przez tworzące zamknięte koła wzajemnie umacniające się czynniki: socjalizację.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->