P. 1
Turner

Turner

|Views: 150|Likes:

More info:

Published by: Magdalena Lubbe on Dec 17, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2013

pdf

text

original

Turner Stratyfikacja termin do opisywania społeczeństwa które: 1.

rozdziela w sposób nierówny dochody, władzę, prestiż i inne wartościowe dobra i 2. tworzy odrębne klasy, których członkowie różnią się między sobą pod względem kulturowym, behawioralnym, organizacyjnym Stopień stratyfikacji jest określony przez to jak nierówno rozdzielone są dobra, jak się wyróżniają klasy społeczne, jaka jest mobilność między nimi, ich trwałość i niezmienność Stratyfikacja klasyczna ( Marks, Weber) Funkcje stratyfikacji: 1. czynnik integrujący społeczeństwo (ale z drugiej strony przyczyna napięć, konfliktów, podziałów) Hipoteza Davisa –Moore’a - jeśli jakaś rola ma znaczenie funkcjonalne i trudno ją odgrywać gdyż wymaga wysokich kwalifikacji, to gwarantuje ona większy dostęp do cenionych dóbr (pieniędzy, władzy, prestiżu), ale muszą być spełnione 2 warunki: znaczenie funkcjonalne i trudność pełnienia roli. Krytyka: Teorie funkcjonalistyczne są często krytykowane za usprawiedliwianie istnienia nierówności społecznych, sprawiając wrażenie, że ci, którzy weszli w posiadanie dóbr, zawsze na nie zasługują z powodu kwalifikacji i funkcjonalnego znaczenia. ( w rzeczywistości często zawdzięczają to szczęściu, nadużywaniu władzy, korupcji, dziedziczeniu i innymi procesami bez związku z talentem) Teoria G. Leńskiego – stratyfikacja jest wynikiem wzrostu nadwyżek ekonomicznych, w miarę jak nadwyżki te powiększają się, wzrasta zdolność do utrzymywania osób nieproduktywnych; niektórzy przywłaszczają sobie te nadwyżki i tworzą dla siebie przywileje. USA nierówności w posiadaniu dóbr: Dystrybucja bogactw: 1. obejmuje wszystkich ludzi posiadających pieniądze bądź własność zamienną na pieniądze 2. szereguje wszystkich ludzi od pozycji najwyższej do najniższej 3. każdą pozycję dzieli na równe kategorie statystyczne (i tu są jakieś bzdury których już nie chce mi się pisać) klasy społeczne w USA: elita, bardzo zamożni, wyższa średnia, średnia, niższa średnia, wyższa robotnicza, średnia robotnicza, ubodzy. Różnice między klasami wyznacza kilka parametrów: 1. rodzaj wykonywanej pracy 2. poziom dochodów i zdolność do gromadzenia majątku z własnego dochodu 3. dyspozycja władzą i prestiżem Większość amerykanów pozostaje w swojej klasie, czasem są mobilni o jedną pozycję w górę bądź w dół

tolerancyjny. tolerancyjny w każdych okolicznościach 2. pochodzenie etniczne. ale nie zawsze 3. może opanować miejsce pracy. wówczas zaczyna dyskryminować. oraz organizacyjne różnice. . a im bardziej czuje zagrożenie tym silniejsza jest dyskryminacja. dzielnice. (kolor skóry. Duża. politykę. prestiżu rasa – różnice biologiczne. które jedna grupa stwarza drugiej Posiadane dobra: im więcej dóbr posiada grupa etniczna. inny podział dóbr (do mieszkania. poziom i rodzaj dyskryminacji 4. rozpoznawalność grup etnicznych jako celu dyskryminacji 3. fizyczna segregacja. łatwo rozpoznawalna grupa zagraża bardziej niż mała.STRATYFIKACJA ETNICZNA Niektórzy ludzie z określonym pochodzeniem narodowościowym znacznie częściej należą do określonych klas społecznych. społecznym i politycznym. odmienność zachowań 3. bojaźliwy fanatyk 4. Najczęstsze dyskryminacje dotyczą wyglądu (bo są widoczne). Poziom i rodzaj dyskryminacji: jest bardzo zróżnicowany (ludobójstwa. będą mieli ułatwiony dostęp do innych dóbr. Wg Mertona typy ludzi: 1. Uprzedzenia i dyskryminacja – odmienny sposób traktowania innych ze względu na ich narodowość. stopień zagrożenia. władzy. zróżnicowanie w ilości posiadanych pieniędzy. jakie znajdują się w posiadaniu grup etnicznych 2. trudno je rozgraniczyć. szkoły. język i przekonania 2. Rozpoznawalność: aby stać się celem dyskryminacji trzeba być widocznym i wyróżniać się w jakiś sposób. wykształcenia. rysy twarzy). prestiżu) Uprzedzenia prowadzą do dyskryminacji. władzy. różnice organizacyjne 4. Jeśli mają dostęp do danego dobra. (niższych) Napięcie to bierze się z różnic kulturowych: 1. Turner badał zależności między istotnymi na ten proces czynnikami: 1. dopiero potem cechy kulturowe. pracy. intensywność uprzedzeń 5. tym łatwiej jej zwalczyć skutki dyskryminacji ze strony grupy dominującej. które pozwalają pogrupować członków danej populacji w odrębne kategorie. behawioralne i kulturowe. izolacja ekonomiczna) Rodzajem dyskryminacji mniejszości etnicznych są także klasy niższe (chodzi o pieniądze) Stopień zagrożenia: kiedy jakaś populacja czuję się zagrożona pod względem ekonomicznym. zatwardziały fanatyk Główną siłą napędową stratyfikacji etnicznej jest dyskryminacja jednej lub kilku grup etnicznych przez inne. zasoby. ale też ważne dla dyskryminacji.

gdy pozycje zajmowane przez kobiety i mężczyzn zazwyczaj różnią się wielkością dochodów. oczekiwania) Takie przekazy wzmacniane są przy kontaktach z rówieśnikami.itd). że to nie ich rola. pracuje. Im większy lęk. oraz innymi dobrami. różnice hormonalne i wpływ na rozwój organów płciowych i innych cech anatomicznych). pielęgniarki. władza i bogactwo Collins tłumaczy to fizycznością mężczyzn. mężczyźni – robotnicy. ewentualnie może coś dorobić. uzasadniając stosowanie dyskryminacji. które kładą nacisk na ich predyspozycje do wychowywania dzieci i prowadzenia domu. Kulturowe przekonania są zatem siłą sprawczą. jest to proces definiowania w kategorii kulturowej odpowiadający płci (kulturowa definicja płci).). rola kobiet jest ważna i funkcjonalna a wiąże się z nią dużo mniejszy prestiż. gdzie to wychowanie przez rodziców ma znaczenie na wybór płci. Dynamika stratyfikacji płci: system stratyfikacji płci istnieje wówczas. utrwalając nierówności pomiędzy płciami. Mężczyzna ma odnosić sukcesy i zarabiać na rodzinę. sprzątanie…. co daje im przewagę. którzy czują ten lęk. od zawsze. prestiżem. kobiety w wielu tradycyjnych społeczeństwach wykonują najcięższe prace i równocześnie wychowują dzieci. mężczyzna zaś dba o przetrwanie. pogłębiają je. Są to przekonania normatywne oczekiwań co do zajmowanych pozycji i wykonywania ról przez kobiety.Uprzedzenia: kiedy ludzie czują strach to budują negatywne stereotypy w odniesieniu do tych. [ we wszystkich podpunktach podawane były przykłady głównie Murzynów] Dyskryminacja etniczna w USA Klasy niższe i ubogie. jaką pozycję powinni zajmować i jakie pełnić role. Te symbole kulturowe utrwalają się jednak w procesie socjalizacji. a kobieta powinna zajmować się domem. lekarze. Wyjątek to obojnaki (hermafrodyty). na podstawie tego rozróżnienia przekonania i normy kulturowe wskazują. ofiary najsilniejszych dyskryminacji. 2. Definicja biologiczna i kultowa są często powiązane. Wady : 1. gdyż to. bibliotekarki i niskopłacowe zajęcia w usługach. (podstawowa różnica to genetyczne uwarunkowania. byt (poluje. Negatywne stereotypy potęgują lęki. W dziedzinie polityki jest jeszcze gorzej. że musi wykonywać większość prac (pranie. które z kolei uzasadniają silniejszą dyskryminację. kodyfikują grupowe poczucie zagrożenia. Pokazany obraz kobiety matki jako przeznaczonej do tej roli (karmi. gotuje. Charakter kulturowy: przeciwne są kobietom przekonania. W sferze gospodarki także wyraźny podział (kobiety sekretarki. najmniej zasobów. naprawia) Taki podział pracy przetrwał już od społeczeństw pierwotnych a potem tylko rozprzestrzeniał się i umocnił. władzy. a mężczyzn usprawiedliwia się. W tekście jest mowa o roli kobiety w domu. Taki jest przyjęty stereotyp i cały czas utrwalany . opiekuje się dziećmi). tym bardziej negatywne stereotypy. kadra kierownicza. wyskodochodowe wolne zawody). Kobieta ma gorzej i ciężej jeśli chce się wybić i osiągnąć sukces. najsilniejsza obawa przed zagrożeniem STRATYFIKACJA PŁCI Podział na kobiety i mężczyzn . (wychowanie przez rodziców. co większość populacji traktuje jako „naturalne” biologiczne cechy danej płci jest też zdefiniowane kulturowo i utrwalone za pomocą sankcji. najczęściej wyimaginowany.

którą uzasadniają stronnicze przekonania. kultury bądź organizacji. ale też partie i grupy statusowe). jednak większość ludzi nie przeżywa dużych zmian (w sensie przechodzenia do innych klas) 6. Płeć w znaczeniu kulturowym odróżnia od siebie kobiety i mężczyzn w kategoriach cech kulturowych i zajmowanych pozycji w strukturach społecznych. a tym samym zmian w samej strukturze stratyfikacji. poczucie zagrożenia. uprzedzenia i dyskryminacje 8. 4. prestiż 9. które w odczuciu pewnych osób lub grup stwarza dana populacja etniczna. władza. kiedy dochody. b) podejście weberowskie podkreśla wielowymiarowy charakter stratyfikacji (obejmuje nie tylko klasy. które kładzie nacisk na posiadanie środków produkcji jako przyczynę stratyfikacji klas oraz wywoływania konfliktów. Stratyfikacji płci istnieje wówczas. gdy kobiety i mężczyźni w danym społeczeństwie stale mają nierówny udział w takich dobrach jak pieniądze. stratyfikacja etniczna istnieje wówczas. Dyskryminacja i uprzedzenia podsycane przez zagrożenie (ekonomiczne. Obecnie w USA stosunki miedzy płciami zmieniają się w miarę jak owe cykle wzajemnie wzmacniających się czynników są przełamywane przez uczestnictwo kobiet w pracy zawodowej i w polityce.Podsumowanie: 1. Narodowość oznacza wyodrębnianie jakiejś subpopulacji pod względem zewnętrznych cech biologicznych. identyfikację z daną płcią. gdy w jakimś społeczeństwie jedne subpopulcje narodowościowe mają zdecydowanie więcej dóbr niż inne 7. natężenia mobilności pomiędzy klasami i trwałości tych klas. Stratyfikacji płci podtrzymywana jest przez tworzące zamknięte koła wzajemnie umacniające się czynniki: socjalizację. Występuje mobilność. podsycanych na dodatek przez poczucie zagrożenia występujące u mężczyzn 10. 2. prestiż oraz inne wartościowe dobra przydzielane są poszczególnym członkom społeczeństwa nierówno i kiedy na bazie tej nierówności różne subpopulacje zaczynają różnić się między sobą pod względem kulturowym. narodowości i płeć należą do najważniejszych. że nierówności odzwierciedlają system nagradzania. Nierówności w społeczeństwie związane są ze zróżnicowaną dystrybucją wartościowych zasobów pomiędzy różnymi kategoriami ludzi –klasy. Stratyfikacja klasowa istnieje wówczas. Istnieją różne sposoby interpretowania zjawiska stratyfikacji a) podejście marksistowskie. d) wedle teorii ewolucjonizmu pogłębiające się nieustannie po zakończeniu epoki zbieractwa i łowiectwa nierówności we współczesnych społeczeństwach zostały trochę zniewolone 5. Granica pomiędzy sąsiednimi klasami społecznymi są często trudne do uchwycenia. Stopień stratyfikacji zależy od poziomu nierówności. behawioralnym i organizacyjnym 3. który ma zachęcić poszczególnych ludzi do ról ważnych funkcjonalnie. Stratyfikację etniczną tworzy i podtrzymuje dyskryminacja. Stratyfikację w Ameryce cechuje wysoki poziom nierówności w zakresie dobrobytu materialnego i prestiżu. utrzymują się one dzięki zamkniętemu kołu wzajemnie umacniających się czynników. stopnia odmienności klas uformowanych przez te nierówności. polityczne. zróżnicowane poglądy każdej płci. zachowania. c) podejście funkcjonalistyczne dowodzi. posiadanych dóbr. społeczne). władza. Nierówności w zakresie dystrybucji władzy są o wiele mniej wyraziste. które z kolei stanowią podstawę dyskryminacji i stronniczych przekonań. a zarazem trudnych do odgrywania. takich jak rozpoznawalność danej grupy etnicznej. a także przez walkę z przekonaniami na temat płci krzywdzącymi kobiety .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->