Bibliografia, prezentacja maturalna - powstanie świata i człowieka

Temat

:

Motyw stworzenia wiata i cz owieka. Omów temat, odwo uj c si do wybranych przyk adów z literatury, malarstwa lub filmu.

I.

Literatura podmiotu
1. 2. 3. 4. 5. 6. Caso A., Naród S o ca, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 16-25 Green R. L. Mity skandynawskie: wedle starych poematów i poda Pó nocy, Wydawnictwo Nasza Ksi garnia, Warszawa 1976, s. 3-10 Lem S., Dzienniki Gwiazdowe, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 34-55 Pratchett T., Stewart I., Cohen J., Nauka wiata Dysku I, Wydawnictwo Prószy ski i S-ka, Warszawa 2009 Szyjewski A. Religia S owian, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 5-38 Tolkien J. R. R., Silmarillion, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1990, s. 11-20

II.

Literatura przedmiotu
1. 2. Keller J., Religie wczorajsze i dzisiejsze [w:] Religie wczoraj i dzi , pod red. Keller J., Kota ski W., Szafra ski W., Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1971, s. 5-27 Taylor J. G., Kiedy zacz si czas, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1997, s. 97-110

III. Ramowy plan wypowiedzi
1. Wst p a) Mitologiczne wizje stworzenia wiata skonfrontowane z osi gni ciami nauki y Teoria Wielkiego Wybuchu wyja niaj ca pocz tki Wszech wiata y Teoria Darwina - pojawienie si cz owieka zwi zane z ewolucj Rozwini cie omówienie tematu a) Wizja pocz tku jako mit wyst puj cy w ka dej z religii wiata y Mit o stworzeniu wiata i cz owieka wg S owian z wp ywami wkraczaj cego do Polski chrze cija stwa y Czterokrotne stworzenie wiata w mitologii Azteków y Wizja stworzenia wiata z cia a olbrzyma lodu wg ludów skandynawskich b) Przedstawienie pocz tku wiata w wybranych dzie ach literatury fantastycznej i science fiction y Wszech wiat jako wynik eksperymentu magów z Niewidzialnego Uniwersytetu na podstawie Nauki wiata Dysku y Ewolucja ycia na ziemi zapocz tkowana przez niezdyscyplinowanych tarraka skich pilotów Stanis aw Lem Dzienniki gwiazdowe y Poetycka wizja dzie a stworzenia opisana przez Tolkiena w Silmarillionie c) Film i malarstwo w s u bie religii i nauki Podsumowanie a) Rola opisów pocz tków w literaturze fantasy i science fiction b) Wyja nienie ró nic pomi dzy mitami oraz ukazanie roli, jakie odgrywa y w dawnych spo ecze stwach

2.

3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful