P. 1
resocjalizacja

resocjalizacja

|Views: 3,667|Likes:
Wydawca: Marcin Kosik

More info:

Published by: Marcin Kosik on Dec 28, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna – wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof.

UG Specjalność, rok studiów: II rok Pedagogika (5 letnie studia magisterskie) Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki

penitencjarnej. Wyposażenie studentów w wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji.

Treści programowe: I. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka. Resocjalizacja jako proces psychokorekcyjny. osób nieprzystosowanych społecznie. Eliminacja zachowań aspołecznych i antyspołecznych jako cele wychowania resocjalizacyjne. Przestępstwo jako czyn antyspołeczny. Pojęcie demoralizacji, i młodzieży zdemoralizowanej w ujęciu J.Blond i A. Sokołowskiej. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Wykolejenie społeczne a wykolejenie przestępcze Nieletni, młodociani i dorośli jako podmioty wychowania resocjalizującego. Alkoholicy, narkomani i przestępcy jako adresaci wychowania resocjalizacyjnego. Resocjalizacja w warunkach otwartych i izolacyjnych .Granice resocjalizacji. Pojęcie profilaktyki społecznej Stopnie profilaktyki społecznej.. Profilaktyka a resocjalizacja. Pojęcie probacji i jej resocjalizacyjny charakter Resocjalizacja a interwencja kryzysowa. Nauki pomocnicze pedagogiki resocjalizacyjnej: psychologia, kryminologia, psychiatria i psychopatologia, socjologia i patologia społeczna. II Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Istota i przyczyny nieprzystosowania społecznego w ujęciu J.Doroszewskiej, M. Susułowskiej i M. Przetacznikowej. oraz Cz.Czapowa. Cztery rodzaje definicji nieprzystosowania społecznego wg. L, Pytki: objawowe, teoretyczne, operacyjne i utylitarne. Stadia nieprzystosowania społecznego: poczucie odtrącenia, wrogie reakcje wobec rodziców i wychowawców, autonomizm zachowań antyspołecznych. Typologia nieprzystosowania społecznego wg. Cz. Czapowa oraz wg. C.E. Sullivana i M.R. Granta. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii frustracji potrzeby emocjonalnej A. Bandury i R.H. Waltersa w wieku dorastania. Rodzaje nieprzystosowania społecznego: rodzinne, rówieśnicze, szkolne, kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych, kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych. Wczesne symptomy nieprzystosowania społecznego na poziomie szkolnym ( wagary, nikotynizm, alkoholizm, agresja i przemoc, wiązanie się z negatywnymi grupami, brak respektu dla szkoły i wychowawców, wczesny i dewiantywny seksualizm). Rola diagnozy danego przypadku dla profilaktyki i interwencji resocjalizacyjnej. Wybrane uwarunkowania zachowań dewiantywnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. III. Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji - cztery podejścia.

Hormistyczne podejście Mc Dougala i Burta. Zagadnienie kanalizacji i sublimacji. Psychodynamiczne podejście do resocjalizacji. Rola psychoanalizy Freuda. Kwestia skuteczności. Podejście behawioralne i proces przewarunkowania. Podejście kognitywnobehawioralne. Granice resocjalizacji. Resocjalizacja w warunkach otwartych i w warunkach izolacji społecznej. Kryzys idei resocjalizacji -jego istota, przyczyny i perspektywa. IV. Proces resocjalizacji jako korektura postaw. Pojęcie postawy. Rola postawy w procesie wyboru zachowania. Właściwości postawy. Zmienność jako cecha istotna dla resocjalizacji. Zależność zmiany zachowania od zmiany postaw. Kształtowanie i zmiana postaw w świetle teorii uczenia się. Resocjalizacja jako korygowanie postaw aspołecznych i antyspołecznych. Kontinuum zmian postaw. V. Organizacja działań resocjalizacyjnych w Polsce Pojęcie systemu resocjalizacyjnego. Instytucje resocjalizacji nieletnich: pedagodzy szkolni, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pogotowie opiekuńcze, ośrodki szkolnowychowawcze. Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców: schroniska dla nieletnich; zakłady poprawcze. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Rola kuratorów sądowych dla nieletnich i dla dorosłych. Policyjne izby dziecka. Specyfika systemu resocjalizacji nieletnich osób uzależnionych - poradnie rządowe i pozarządowe. Zamknięte ośrodki resocjalizacji narkomanów. Readaptacja społeczna nieletnich. Resocjalizacyjny charakter polskiego systemu penitencjarnego: założenia i praktyka VI. Personel resocjalizacyjny Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach izolacyjnych. Zagrożenia personelu resocjalizacyjnego: agresja ze strony wychowanków; wypalenie zawodowe. Literatura: 1. Bojarski T, Skrętowicz S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem., Lublin 2002, UMCS. 2. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja., Warszawa 1996, MEN. 3. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice 2000, UŚ. 4. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, UG. 5. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”. 6. Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce., Gdańsk, UG. 7. Pytla L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne., Warszawa, 2000, APS. 8. Pospiszyl K. Resocjalizacja., Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, 1998, „Żak”. 9. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej- wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof. UG Specjalność, rok studiów: IV rok Pedagogiki resocjalizacyjna Cele i treści programowe: 1. Podstawowe pojęcia i relacje. Metodyka jako dyscyplina naukowa. Nauki pomocnicze metodyki profilaktyczno resocjalizacyjnej. Metodyka jako zbiór metod i zasad oddziaływania profilaktycznego i resocjalizującego. Socjalizacja jako proces przystosowania społecznego: konserwatywnego i kreatywnego w ujęciu O. Lipkowskiego i A. Rebera. Desocjalizacja jako proces społecznego nieprzystosowania się. Endogenne i egzogenne determinanty socjalizacji i desocjalizacji. Demoralizacja jako proces i jako stan osobowości wg. J. Blond i A. Sokołowskiej. Symptomy demoralizacji. Wykolejenie społeczne i wykolejenie przestępcze .Pojęcie treningu społecznego. Zachowanie aspołeczne i antyspołeczne. Pojęcie nieprzystosowania społecznego. Wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Triada resocjalizacyjna : psychokorekcja, terapia, wsparcie społeczne. Profilaktyka i resocjalizacja a praca socjalna.. Literatura. Reber A. 2000. Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Scholar. Górski M. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa .Wyd. CRZZ. Machel H. 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Machel H. 2003. Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców. W: Marzec – Holka K. (red), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Bydgoszcz. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Tom I. Lipkowski O. 1980. Resocjalizacja. Warszawa Wyd. PZWS. Stępniak P. 1998 Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Zachodniej Europy. Poznań. Polski Dom Wydawniczy. 2. Profilaktyka społeczna. Pojęcie profilaktyki społecznej. Cele profilaktyki społecznej. Stopnie profilaktyki społecznej i ich adresaci. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży: programy i działania profilaktyczne; pojęcie wczesnej interwencji, programy wczesnej interwencji. Schemat procedury profilaktycznej: diagnoza zagrożenia, diagnoza społecznego środowiska zagrożonego, konstruowanie programów profilaktycznych i osób zagrożonych, konstruowanie programów profilaktycznych , ocena ich przebiegu oraz efektywności. Rola społecznego i instytucyjnego wsparcia. w działaniu profilaktycznym. Profilaktyczna rola pedagoga szkolnego. Konstruowanie programów psychoprofilaktyki. Probacja jako element profilaktyki i jako element polityki kryminalnej państwa. Probacja wobec nieletnich, młodocianych i dorosłych. Formy probacji. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Instytucja kurateli sądowej.. Rola kuratora sądowego w przebiegu probacji. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Literatura: Bruno F. 1996. Zapobiegania W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Wyd. UNICR.

Bałandynowicz A. 2002 Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa. Wyd. C F. Muller. Gaś. Z. 2000. Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin. Wyd. UMCS. Gaś Z. 1994 Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Cekiera Cz. 2000. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd. Tow. Nauk. KUL. Sakowicz t., Krzezckowska A.(red) 2003. Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień. Kielce . Wyd. JEDNOŚĆ. 3. Interwencja kryzysowa a resocjalizacja. Istota i cele interwencji kryzysowej. Adresaci interwencji kryzysowej. Potrzeba interwencji kryzysowej. Rodzaje i czas trwania pomocy interwencyjnej. Kryzys jako efekt sytuacji traumatycznej. Cechy terapeutów realizujących interwencję. Czynniki ułatwiające i utrudniające interwencję kryzysową. Literatura: Badura – Madej. 1994. Wybrane zagadnienie interwencji kryzysowej. Warszawa. Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (red) 2003. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń. Wyd. Adam Marszałek. 4. Diagnoza resocjalizacyjna, metody diagnostyczne, programowanie rasocjalizacyjne. Schemat procedury resocjalizacyjnej (przypomnienie).Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej. Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu S. Górskiego. Trójczłonowa diagnoza resocjalizacyjno – penitencjarna według A. Lewickiego, L. Paryzka i B. Waligóry. Podstawowe elementy diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu L. Pytki. Znaczenie i diagnoza klimatu wychowawczego instytucji wychowawczej. Przydatność diagnoz psychologicznych i medycznych w procesie resocjalizacji.. Metody diagnostyczne: analiza dokumentów, analiza wytworów własnych, wywiad, obserwacja, eksperymenty, skale postaw i percepcji, ankiety i kwestionariusze, testy pedagogiczne, pomiar socjometryczny. Programowanie resocjalizacyjne: cel, konstruowanie i treść indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR). Znaczenie negocjacji z wychowankiem. . Cel i sposób okresowego oceniania przebiegu procesu resocjalizacji. Sposób konstruowania końcowej oceny przebiegu procesu resocjalizacji i jej znaczenie dla sterowania readaptacją społeczną w przypadku osób izolowanych. społecznie. Literatura: St. Górski, 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa. Wyd. CRZZ. A. Lewicki (red), 1974 Psychologia społeczna. Warszawa . Wyd. PWN L. Pytka, 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa. Wyd. APS. H. Machel, 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk. Wyd. UG 5. Wybrane metody resocjalizacji. Pojęcie metody resocjalizacji. Rola kontaktu wychowawczego z wychowankiem. Znaczenie kontaktu zewnętrznego i wewnętrznego w ujęciu St. Górskiego.. Pojęcie autorytetu. Rodzaje autorytetu wychowawcy i jego znaczenie dla skuteczności resocjalizacyjnej .Metody oparte o wpływ osobisty: przykład własny, przekonywanie doradzanie, rola aprobaty i dezaprobaty.. Metody oparte o wpływ sytuacyjny:

Wyd. 2000 Pomaganie męczy. 2000 Prawne podstawy resocjalizacji. Wyd. 2000 Psychologia sądowa i penitencjarna. Pojęcie instytucji totalnej. Lekarskie PZWL. 1999 Socjoterapia. Kosewski M. Podręcznik dla studentów. Zasady resocjalizacji. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji. Skuteczność kar w wychowaniu. Postępowanie resocjalizacyjne z szczególnymi rodzajami przestępców. GWPsych. Warszawa Wyd. Twarzą w twarz. Poznań. Rola przepustek w resocjalizacji penitencjarnej. 2001. Warszawa Wyd. 1994. Warszawa Wyd.2000. Wykorzystanie resocjalizacyjjnych właściwości jogi. PWN. Psychoterapia. Nauk PWN Eckhardt A. lekarzy i psychologów. Trening autogenny i jego wykorzystanie w resocjalizacji. Metodyka resocjalizacji. Wyd. Lublin. MEN Bartkowicz Z. Warszawa Wyd. Resocjalizacja. 1985. Metody zorganizowane: praca. i podkultura więzienna. Akademickie „Żak”. Wydawnictwo MEN Mika St. CRZZ.i ich znaczenie. Rola zasad resocjalizacji w warunkach izolacji społecznej. UMCS Sawicka K. Gdańsk ..i socjoterapia. Zysk i Ska. Machel H. nagradzanie. Zbiorowe wystąpienia i bunty.” Zakamycze” Patologia zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych. Zysk i Ska. Podkultura zakładu poprawczego. Twórcza resocjalizacja. Rola grupy społecznej wychowanka w procesie resocjalizacji. Stańdo – Kawecka B. o praca kulturalno – oświatowa. Literatura Ciosek M. Wyd. Nauk. Aleksandrowicz J. Wykorzystanie zajęć sportowych do resocjalizacji. (red). Murgatroyd S. Zjawisko samoagresji. Wykorzystanie rodziny w resocjalizacji. WAB. 1985 Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia Warszawa Wyd. Zjawisko wypalenia zawodowego personelu. Wybrane metody psychokorekcyjne: psycho.. 1997 Samobójstwa. Europejskie Reguły Więzienne.. Fengler J. Warszawa wyd. UG Pospiszyl K 1998. Literatura. Kraków. Górski St. Zasada wychowania. 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. Pojęcie zasady.. Warszawa. Wyd. . Trening asertywny w resocjalizacji. Podstawowe założenia Reguł Minimalnych ONZ. Zasady resocjalizacji. Prawnicze.Znaczenie metody wymagań i jej związek z nagradzaniem i karaniem. PWN Egan G. Warszawa. Poradnictwo i pomoc. Zagrożenia dla personelu. 1998 Autoagresja.. Wyd. karanie. 1995. Specyfika resocjalizacji alkoholików i narkomanów. „Arche” Jarosz M. Konopczyński M. Pojęcie patologii społecznej instytucji. Wypalenie w pracy zawodowej. 1969. nauczanie resocjalizacyjne.organizowanie doświadczeń i manipulowanie sytuacjami. uświadamianie skutków zachowań. Gdańsk Wyd. 2000. Poznań 2000. 1996. Machel H. Literatura. Totalność instytucji a zadania resocjalizacyjne. Wyd. Dewiacje seksualne... Wyd. trenowanie pożądanych zachowań . Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Rola muzykoterapii w resocjalizacji.

Postępowanie neutralizujące przemoc. 1999 Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warunki zaliczenia: egzamin ustny .Zapobieganie przemocy w rodzinie. Pomoc sprawcom i ofiarom przemocy. Probl. Rodzaje przemocy w rodzinie i ich przyczyny. Agencja Rozw. Sytuacje sprzyjające przemocy. Teoria i praktyka. Pojęcie przemocy. Alk. Wyd. Osobowość sprawców i ofiar przemocy. Symptomy przemocy rodzinne. I Herbert M. Państw. Gdańsk Wyd. Satir V. 2000 Terapia rodziny. GWL. Warszawa. Literatura Browne K.

młodocianych i dorosłych. „Arche” ( rozdz.F. „Impuls”. Z. Marczewski M. ( Artkuły: K. Wyd. Krajewski K. Inst.praca opiekuńcza i socjalna Cele i treści programowe: 1.(2003). Instytucja kuratora sądowego i jej podstawy prawne i psychokorekcyjny charakter. Kurator rodzinny ( i dla nieletnich). Zapobieganie. (2001). Ciągłość i zmiana w obszarze\ rofilaktyki spolecznej i resocjalizacji. Bałandynowecz A. Szczepańskiego.. Probacja jako instytucja profilaktyki i resocjalizacji. Siemaszko A. Synaka). rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna. Wyd. Lex utilis. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w społeczeństwie postransformacyjnym. H. Kurator dla dorosłych. Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Atlas przestępczości w Polsce 3.UNICR. Bałandynowicza. Pytki.. norm i wzorców zachowań. Urbana.Gruszczyńska B.. Praca socjalna jako element procesu probacyjnego. Tyszki. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Zmiany w obrazie patologii społecznej i konieczność zmian w działaniu profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Wyd. Kryminiologia. Zapobiegawcza funkcja probacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania probacji w Polsce. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. (1999).Przedmiot: Resocjalizacja. D. A.. 2. (1999). „Arche” Bruno F. (Artykuły: M. System sprawiedliwego karania. Wyd. Bieli. Pojęcie i cele probacji. Probacja. Pastwy – Wojciechowskiej. Resocjalizacyjne aspekty instytucji warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i z zakładu karnego. Wyd. Nieletni jako adresaci procesu probacyjnego. Gdańsk. C. Istota i mechanizm transformacji ustrojowej w Polsce. Gdańsk. Trójetapowy model przebiegu transformacji ustrojowej B. Pospiszyla. Gaberle A. Warszawa. (2003). Muller. Resocjalizacyjna funkcja probacji. Resocjalizacyjny charakter procesu readaptacji społecznej osób zwolnionych. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Literarura. Kraków. Specjalność. Kraków. .. Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. Urban B. Kurator zawodowy i społeczny. Zmiany w obszarze wartości. P. IX) Pustkowiak L. Urban B. Machel H. Literatura. W: Rybczyńska D. Wyd. UG. Uwarunkowania i profilaktyka. Ministerstwa Sprawiedliwości. (red). B. (red). L.prof. Dewiacje wśród młodzieży. (2002). B. Henryk Machel. Machela. Wyd.wykład Prowadzący: dr hab. „Impuls”. Probacja wobec młodocianych i dorosłych: w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności. Zagadnienie kontroli społecznej i sprawności jej instytucji. Synaka. Boreckiej – Biernat. Huget. Z. Wszeborowski K. Kraków. Zmiany w dynamice i strukturze przestępczości nieletnich. W: Rybczyńska D. Lwa-Starowicza. Uniwersytetu Gdańskiego. (2003). Gdańsk. B. Pięciofazowy model transformacji ustrojowej A. (2002). W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Wyd. Konieczność zmian w profilaktyce i resocjalizacji przeciw przestępczej. w okresie po warunkowym przedterminowym zwolnieniu z instytucji karnej.). (1966). Rozwój teorii probacji i rozwój metod probacyjnych. Machel H. Warszawa. Błachut J. Wyd.

„Zakamycze” . „Monar” i inne instytucje profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Warszawa. Hornowska E. Wyd. patologia relacji nauczyciele uczniowie i uczniowie – nauczyciela. A. Prawne podstawy resocjalizacji. Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lublin.P. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku Stańdo – Kawecka B. Urban (red). . Readaptacja społeczna w polskim systemie penitencjarnym. Problem dzieci rodziców bezdomnych. Ośrodki. Wyd.S. Stańdo – Kawecka B. zapobieganie i resocjalizacja. Brzezińska A. Warszawa. (1999). Wyd. Prawne podstawy resocjalizacji.(2001). Dimoff T. Rodzaje agresji i przemocy w rodzinie a kształtowanie się postaw aspołecznych u młodzieży i nabywanie negatywnych wzorców zachowań. (2002). Akademickie „ Żak” 4. Uzależnienia Alkoholizm i narkomania: istota. (2000). Resocjalizacja nieletnich. Patologia wychowania rodzinnego jako skutek dominacji ekonomizacji w życiu rodzinnym i jej negatywne skutki. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Literatura. (2002).. Wyd. Kubacka – Jasiecka D. Rola pracy socjalnej w resocjalizacji penitencjarnej. Braun K. Kraków. Polski system penitencjarny – zasady i główne kierunki oddziaływania resocjalizacyjnego. (2004). Zjawisko młodzieży „gorszego startu życiowego”. kwestia poczucia bezpieczeństwa. W: B. Warszawa. o kuratorach sądowych. Kraków. Uwarunkowania i profilaktyka.5) Szczygieł G. diagnostyczne i metodyczne. młodocianych i dorosłych w zakładach izolacyjnych. Herbert M. BOOKS. Subkultury a przemoc. Warszawa. „Zakamycze” Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Cekiera Cz. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Zagadnienie bezpieczeństwa w szkole: podkultura agresji. Białystok. (rozd. Towarzystwo Przyjaciół KUL. Szkoła polska jako obiekt niekonstruktywnej krytyki społecznej – konieczność zmiany. Programy. Kraków . Zakłady. 4. (2000). Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki ?. Literatura. Inercja szkoły jako instytucji wychowawczej. Bezrobocie rodziców i jego ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci. Przemoc i agresja jako symptom patologii życia rodzinnego.. Jędrzejewski M. Wspólnoty. Działalność diagnostyczna i resocjalizacyjna w schroniskach dla nieletnich. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Wyd.: Państ.Pytka L. Dewiacje wśród młodzieży. Modele. (2000). Sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie. Metody. Ogólna charakterystyka europejskich systemów resocjalizacyjnych w izolacji społecznej. Wyd. Ważniejsze determinanty resocjalizacji w izolacji społecznej.Carper S. Niektóre zagrożenia nieletnich – zapobiegania i resocjalizacja. (1993). (1999). Wybrane zagadnienia teoretyczne. Wyd. Psypchorofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. 3. Wyd. Scholar. Korekcyjny charakter zakładów poprawczych – zasady i metody oddziaływania. W poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do destruktywności. Zagrożenia ze strony niektórych podkultur i sekt – możliwości i sposoby profilaktyki.

UMCS. Pomaganie męczy. Akademickie „Żak” (Rozdz. Bartkowicz Z. (1994). Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej dla ukierunkowania procesu psychokorekcyjnego. Wyd. Wyd. Machel H. (2003) Skuteczny terapeuta. Studenci otrzymają w połowie semestru pytania egzaminacyjne stanowiące repetytorium. Przebieg procedury resocjalizacyjnej.. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Teoretyczne postawy oraz\ przykłady programów oddziaływań. V). Budowa indywidualnego programu resocjalizacji (IPR).Sp. .A. Osobowość i profesjonalizm wychowawcy resocjalizacyjnego. Kotler J. Gdańsk. Zysk i S-ka. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Poznań. Wyd. Wyd. Psychologiczne. (2000). osobowość wychowawcy. Warszawa. Warszawa. Sposób budowania prognozy społecznej. Pospiszyl K. Poradnictwo i pomoc. Wypalenie zawodowe i sposoby jego przeciwdziałaniu. Wdrożenie i ewaluacja procesu resocjalizacyjnego. Murgatroyd S. Psychologiczne. Gdańsk. Ocenianie przebiegu procesu i opiniowanie wychowanków. Warunki zaliczenia: egzamin ustny. Resocjalizacja. Gdańskie Wyd. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Pedagogika resocjalizacyjna. Gdańskie Wyd. Literatura. Machel H. Wyd. Fengler J. (1999).Pytka L. diagnostyczne i metodyczne. (2003). (2000). Wyd. Gdańsk. Lublin.(1996). udział wychowanka w jego konstruowaniu. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk. (2000).P. A. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych.”Arche”. 5. Wypalanie w pracy zawodowej.

. Literatura: Aronson E. Wychowanie bez porażek w praktyce. W-wa 1994 Santorski J. tłum. Stres a zachowania V... Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. Forma zaliczenia: Praca kontrolna . Wojciszke Gordon T. b) badanie granic. „Pusty Obłok”. W-wa 1994 Namysłowska I. Człowiek istota społeczna. Toksyczne związki. W-wa 1993 Pęczak M. Anatomia i terapia współuzależnienia. B.zaliczenie . W-wa 1990.. III. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. rok studiów: III. Podstawowe wiadomości o stresie IV. Mały słownik subkultur młodzieżowych. W-wa 2000 Mellody P. Gospodarowanie czasem VI. c) zasady podejmowania decyzji d) role związane z kontaktami między ludźmi II.Enright). Wywieranie wpływu na innych. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. IV.Przedmiot: Psychoterapia rodziny – fakultet Prowadząca: dr J.. Halina Marczak Specjalność. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Relaksacja VII.. V rok Pedagogika Treści programowe: I. a) komunikacja werbalna i niewerbalna. Terapia rodzin..

Kraków 2000.. Tow.. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. „Żak”. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Amerykański system więziennictwa. (red. 2. Przegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Zakłady. Wyd.. Szymanowski T. W-wa 2000 Rzepliński A. COSSW.wykład Prowadzący: dr J. W-wa 2000 Weber E. rzegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. 3.elementy składowe systemu resocjalizacyjnego . Wybrane systemy resocjalizacji i rehabilitacji narkomanów i alkoholików Literatura: Cekiera Cz. Programy. Charakterystyka wybranych europejskich systemów resocjalizacji nieletnich 6. Kalisz 1996 Forma zaliczenia: praca kontrolna . Ciosek M. Polski system resocjalizacji nieletnich 7.pojęcie systemu wychowawczego .. Lublin 2000. Federacja rosyjska: przemoc i bezkarność w aresztach i więzieniach. Modele.. Warszawa 1991. UG. Ośrodki. Resocjalizacyjne założenia aktualnego polskiego systemu penitencjarnego 5. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Naukowe KUL Kalinowski M. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich.system resocjalizacji .. Akadem.. Zakamycze. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.. Resocjalizacja. Rozwój systemów resocjalizacyjnych w świecie. Podstawowe pojęcia . Wspólnoty.system resocjalizacyjny jako element polityki kryminalnej państwa. Kozłowski S. Metody. Charakterystyka współczesnych systemów penitencjarnych 4.Halina Marczak Specjalność.) Zachodnie systemy penitencjarne.Przedmiot: Współczesne systemy profilaktyki resocjalizacyjnej. Gdańsk 1996 Pospiszyl K. Prawne podstawy resocjalizacji.. W-wa 1998 Stando – Kawecka B. Wyd. Wydaw. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Wyd. Wyd.

W-wa 1993 Strojnowski J.fala przemocy w szkole. Wybrane zagadnienia (red. (red. Psychopatologia. 1994 Sęk H. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Narkomania. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.. zjawiska. Trening twórczości.. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Gdynia 1992 Maxwell R. (red..) W-wa 1991 Tryjarska B. (red. Gdańsk 1994 Nęcka E.) Synak B. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. Przestępczość – charakterystyka zjawiska – teorie wyjaśniające zachowania przestępcze 3. Tajemnica grypserki część I. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Zakłady. Modele. Społeczne problemy uzależnień 6.. Narkomania a przestępczość... Metody.. Słownik gwary więziennej. Gaberle A. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Wspólnoty. Wrocław 1996 Gaś Z.. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna . Problemy alkoholowe 8.Halina Marczak Specjalność. Psycho – bio – społeczny model uzależnienia 9. Kryminologia. W-wa 1992 Kawula St.) Społeczna psychologia kliniczna. Systemy profilaktyki. Zrozumieć alkohol.. narkotyki.Przedmiot: Patologia społeczna . fazy rozwoju uzależnienia.wykłady Prowadzący: dr J. Psychoterapia.. Społeczne aspekty zaburzeń seksualnych.. B. Machel H.. Selingman M. Gdańsk 1999 Cekiera Cz. Zachowania dewiacyjne młodzieży.. Mobbing . Patologia działania instytucji – elementarne negatywne zjawiska 4. W-wa 1999 Hołyst B.. systemowe rozwiązania 7.. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 3. W-wa 1998 Kojder A. W-wa 1992 Nowak A. Leaton G.. W-wa 1994a Urban B.. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. Autoagresja. alkohol. Lublin 1999 Ciosek M.. Kraków 2000 Olweus D... Rodzina dysfunkcjonalna – rodzina jako system 2..) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej.. nosicieli wirusa HIV 2. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. Obraz podkultury więziennej część II.... [w:] Grzesiuk l. W-wa 1998 Frączek A. W-wa 1998 Rosenhan D.. W-wa 1993 Hołyst B. prostytucja.. Patologia społeczna. AIDS 1... W-wa 1995 Szałajski J... Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk 1996 Eckhardt A. 1998b Szaszkiewicz M... Krajewski K. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Terapia rodzinna. Programy. Instytucje o charakterze totalnym – zjawisko korupcji 5.) Psychoterapia: szkoły. Kraków 1997 Szymanowski T.(red. Profilaktyka uzależnień.) Wina – kara – nadzieja – przemiany. Przestępczość drugiej połowy XX wieku. przestępstwa na tle seksualnym. techniki i specyficzne problemy. red... Dzieci.

. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. Gdańsk 1996 Eckhardt A.fala przemocy w szkole... Patologia społeczna. W-wa 1992 Kawula St. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. proces terapii i resocjalizacji a zaangażowanie rodziny c.......) Wina – kara – nadzieja – przemiany. W-wa 1994a Urban B..wykłady Prowadzący: dr J...(red. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. Tajemnica grypserki część I. B. Mobbing . Modele.. Kryminologia. Obraz podkultury więziennej część II. (red.. nosicieli wirusa HIV 6.) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej.ćwiczenia Prowadzący: dr J.Przedmiot: Patologia społeczna .. zagrożenia w grupach nieformalnych 3. Wybrane zagadnienia (red. Metody.. Trening twórczości. Zagrożenia w środowisku rodzinnym a. Machel H. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 7. narkotyki. Wrocław 1996 Gaś Z. Autoagresja. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red.. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna .. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie.. Dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym 2.Halina Marczak Specjalność.... Psychopatologia. zjawiska. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. Lublin 1999 Ciosek M...Halina Marczak Specjalność. Słownik gwary więziennej. (red. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych – ogólne zasady prowadzenia profilaktyki 5. Systemy profilaktyki. techniki i specyficzne problemy. Gdynia 1992 Maxwell R. Zachowania dewiacyjne młodzieży..) W-wa 1991 Tryjarska B. Postawy rodziców. Psychoterapia. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Kraków 1997 Szymanowski T.. Przestępczość drugiej połowy XX wieku. red. (red. Krajewski K. W-wa 1995 Szałajski J. [w:] Grzesiuk l. Gaberle A. Gdańsk 1994 Nęcka E. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna Przedmiot: Patologia i terapia rodziny .) Społeczna psychologia kliniczna. Leaton G. Selingman M. Dzieci.. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne.) Synak B. alkohol.. W-wa 1998 Kojder A. Profilaktyka uzależnień. Narkomania a przestępczość. W-wa 1993 Hołyst B.. Programy. W-wa 1998 Frączek A. konflikty w rodzinach narkomanów b. W-wa 1992 Nowak A. 1998b Szaszkiewicz M. Terapia rodzinna. 1994 Sęk H..) Psychoterapia: szkoły. rodziny i wychowawców wobec uzależnień 4.W-wa 1993 Strojnowski J. Gdańsk 1999 Cekiera Cz. W-wa 1998 Rosenhan D.... Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne.. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Zrozumieć alkohol. W-wa 1999 Hołyst B. Zakłady. Kraków 2000 Olweus D. konflikty w środowisku szkolnym d.. Wspólnoty.

a. c.. Wychowanie bez porażek w praktyce. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Relaksacja 7. W-wa 2000 Mellody P..Enright). Podstawowe wiadomości o stresie 4. Terapia rodzin. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii.zaliczenie . W-wa 1994 Namysłowska I. W-wa 1993 Pęczak M. tłum. komunikacja werbalna i niewerbalna. b. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie.. role związane z kontaktami między ludźmi 2. W-wa 1994 Santorski J. Mały słownik subkultur młodzieżowych.. badanie granic. Wojciszke Gordon T. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Toksyczne związki. Literatura: Aronson E. W-wa 1990...Treści programowe: 1. Wywieranie wpływu na innych. Człowiek istota społeczna. Anatomia i terapia współuzależnienia. zasady podejmowania decyzji d. Stres a zachowania 5.. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. „Pusty Obłok”. B. Gospodarowanie czasem 6. 3.

badanie granic. Anatomia i terapia współuzależnienia.Enright). Literatura: Aronson E. Stres a zachowania 5. 3. komunikacja werbalna i niewerbalna. Terapia rodzin. W-wa 1994 Namysłowska I. Wychowanie bez porażek w praktyce. B.. W-wa 1994 Santorski J.Przedmiot: Patologia i terapia rodziny . Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. a. Wywieranie wpływu na innych. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Wojciszke Gordon T. W-wa 1990.. Człowiek istota społeczna. Podstawowe wiadomości o stresie 4.. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii..zaliczenie .. b. Toksyczne związki.Halina Marczak Specjalność. Gospodarowanie czasem 6. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. zasady podejmowania decyzji d. W-wa 1993 Pęczak M. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . PWN W-wa 1995 Clainndini B.ćwiczenia Prowadzący: dr J.. role związane z kontaktami między ludźmi 2. c. W-wa 2000 Mellody P. Relaksacja 7. „Pusty Obłok”. tłum..

W-wam 1995 Mellody P. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. dla dzieci i młodzieży b. Studia z logoteorii i logoterapii.wykłady Prowadzący: dr J. Moreno ) II.. Nowe zjawiska w psychoterapii. J. Toksyczni rodzice. Wyd.S.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia.II.). c. rodzina – dojrzewanie do bycia matką.. ojcem.CZ. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. b. Psychodrama. „Pusty obłok”. W-wa 1991 Gordon H. Co to jest psychodrama? (J. IV. Anatomia i terapia współuzależnienia.Halina Marczak Specjalność. (red . Człowiek – pytanie otwarte. III. budowanie więzi. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: I. odczytywanie uczuć swoich i innych. W-wa 1990 Mellody P... dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. Toksyczne związki. W-wa 1993 Popielski K. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie .. Wyd. dla rodziców c.

CZ. Toksyczne związki.Halina Marczak Specjalność. Co to jest psychodrama? (J. „Pusty obłok”. VIII.S.). Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a.. budowanie więzi. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: V. dla dzieci i młodzieży b. b. (red . W-wa 1991 Gordon H. dla rodziców c. Wyd. Moreno ) VI. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie . Toksyczni rodzice. c. Nowe zjawiska w psychoterapii. VII. Studia z logoteorii i logoterapii. ojcem....Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. Wyd. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. Psychodrama. W-wa 1993 Popielski K. rodzina – dojrzewanie do bycia matką.II. Człowiek – pytanie otwarte. W-wam 1995 Mellody P. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. W-wa 1990 Mellody P.. J. odczytywanie uczuć swoich i innych.ćwiczenia Prowadzący: dr J. Anatomia i terapia współuzależnienia.

Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Badanie i diagnozowanie.Metody badania zaburzeń psychicznych.Gdańsk 1999. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Polskie Towarzystwo Psychologiczne.Model biomedyczny.Modele diagnostyczno-terapeutyczne Podejście psychodynamiczne i egzystencjalne.Psychologiczne badania diagnostyczne i klasyfikacja zaburzeń psychicznych.D.Hipnoza. Zaburzenia społeczne i interpersonalne. Człowiek w obliczu izolacji więziennej..M.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne. Rosenhan D. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Podstawy Hipnozy.Podstawy komunikacji Interpersonalnej Trans.Gdansk 1998 7 Madanes Clo`e.dysfunkcje.med. Model środowiskowy: podejście behawioralne i poznawcze.Pużynski S.wykłady Prowadzący: dr n..Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.. Warszawa.Nieprzystosowanie społeczne: natura i historia Nieprzystosowanie społeczne.. napisany w/g określonego schematu . 10 Warunki zaliczenia: 1 Obecność na wykładach 2 Ocena z kolokwium lub esej na uzgodniony temat.Norma społeczna.2000. Nieprzystosowanie społeczne w różnych koncepcjach teoretycznych. Urban & Partner Wrocław 2002.Psychoterapia sprawców i ofiar.nauczenie podstawowej wiedzy pozwalającej rozpoznawanie i klasyfikowanie osob nieprzystosowanych społecznie Treści programowe: 1.Gdańsk. Ciosek M.L.EP Psychopatologia.Psychiatria.Wciórka J.Norma kulturowa.Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.Etnocentryzm.1994 3.Seligman M.L. Przemoc.:Seks Miłość Przemoc.. 2.Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego z psychodiagnostyką.Zaburzenia Osobowości.. Psychologia Ewolucyjna. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu .. Janusz Szeluga Specjalność.Rybakowski J.Gdansk 2001 5 Bilikiewicz A.Zachowania seksualne.. 6 Herman J.Gdańsk 2003 9 Yapko M. 8 Derks L: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludzmi Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne .Gdansk 1996 2. Buss D. 3 4 Wykaz literatury: 1.Wydawnictwi Medyczne.

in. podczas których poruszona zostanie problematyka : ▪ uszkodzeń okołoporodowych ▪ urazów głowy ▪ przebytych chorób ▪ padaczki ▪ ADHD ▪ dysfunkcji centralnego układu nerwowego ▪ obniżonej sprawności intelektualnej ▪ deficytów rozwojowych Następny blok wykładów dotyczyć będzie zagrożeń wynikających z niepowodzeń w kształceniu. gdzie omówione zostaną m. podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak : ▪ struktura rodziny ▪ sprawność intelektualna i wykształcenie ogólne rodziców ▪ choroby i zaburzenia psychiczne w rodzinie ▪ alkoholizm ▪ karalność ▪ agresja i przemoc psychiczna w rodzinie ▪ style wychowania w rodzinie ▪ nieprawidłowe postawy rodzicielskie ▪ niekorzystna atmosfera życia rodzinnego ▪ niski status ekonomiczny rodziny ▪ bezrobocie ▪ warunki mieszkaniowe : . Ze względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.nadmierne zagęszczenie .wykłady Prowadzący : dr Krystyna Zgirska Specjalność. Treści programowe : Pierwsze trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom płynącym ze środowiska rodzinnego.zagrożenie eksmisją ▪ niedożywienie Kolejne trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom wiążącym się z właściwościami podopiecznego. kładąc jednocześnie nacisk na praktyczną umiejętność zastosowania przez studentów zdobytej podczas wykładów wiedzy.Przedmiot : Wczesna interwencja resocjalizacyjna . rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu : Dostarczenie studentom wskazówek pozwalających na opracowanie indywidualnego planu oddziaływań resocjalizacyjnych względem podopiecznego. w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie czynników mających negatywny wpływ na jego uspołecznienie. takie zagadnienia jak : ▪ obniżony poziom sprawności intelektualnej ucznia oraz skutki braku dostatecznie wczesnego jego rozpoznania ▪ niedostosowanie wymagań szkolnych do możliwości indywidualnych ucznia ▪ różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego ▪ tradycyjny sposób nauczania oraz jego ujemne następstwa ▪ walka z niepowodzeniami edukacyjnymi . zamierzam w szczególności skoncentrować uwagę na tej właśnie grupie.

) . : Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. . . Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. profiklaktyka . Majchrzyk Z.) . Katowice 1996 Raś D. 1999 Pospiszyl K. . Majchrzyk Z. Wydawnictwo Naukowe PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. . 1992 Harasimiak G.. (red. K.) .. orzecznictwo. Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. (red. D.) . 1997 Ciosek M. (red. : Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do przejawiania przemocy wobec członków rodziny. profiklaktyka .. . Włodarski Z. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. in.M. Majchrzyk Z. 1998 Przetacznik – Gierowska M. studenci zdobywać będą umiejętność opracowywania indywidualnego dla danego przypadku planu oddziaływań resocjalizacyjnych. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. 1997 Gierowski J.c. metody interwencji. Heitzman J. profiklaktyka .Czwarty blok wykładów poświęcony zostanie pozostałym zagrażającym czynnikom środowiskowym. (w:) Gierowski J. orzecznictwo. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich .. Wydawnictwo „Temida”.. Majchrzyk Z. : Rozwój dziecka. . (w:) Stanik J. profiklaktyka . Katowice 1996 Różańska-Kowal J..M. 2002 Rajska-Kulik I.) .M. : Zachowania przestępcze osób z organicznym uszkodzeniem mózgowia. . K. . Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . (w:) Gierowski J. Wilson T. . Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. K. : Próba oceny wpływu środowiska rodzinnego na rozwój przyszłych zabójców. : Analiza różnic w procesie demoralizacji nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże. Katowice 1996 Majchrzyk Z. metody interwencji.M. Majchrzyk Z.. : Psychologia wychowawcza tom I i II . . Zysk i S-ka Wydawnictwo s. Betke T. . metody interwencji. Katowice 1996 • • • • • • • • . Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej.. Poruszona zastanie m. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.. (red.) . 1992 Maxwell R. : Wpływ przemocy w rodzinie na niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich. : Przemoc wśród dorastającej młodzieży – przejawy i możliwości zapobiegania. . K.. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Narkotyki. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. : Dzieci. 1992 Gruszczyński W. W oparciu o analizę wybranych przypadków. (red. (w:) Stanik J. : Przestępstwa zabójstwa przy użyciu przemocy popełnione przez nieletnich i młodocianych. . Majchrzyk Z. (red. . : Resocjalizacja. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne . bazując na ustalonych przyczynach warunkujących wystąpienie niedostosowania społecznego.. 1985 Kosek-Nita B. metody interwencji. orzecznictwo. Literatura : • • • • • • • • Aronson E. (red. M. : Psychologia sądowa i penitencjarna. orzecznictwo. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. (w:) Gierowski J. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej.) . 2001 Hurlock E. : Psychologia społeczna. 1994 Pazderski : Przestępczość – jak uniknąć jej wpływu. Majchrzyk Z. (w:) Stanik J. Akert R. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. : Stosowana psychologia wychowawcza. Alkohol. 2003 Dembo M. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . . . problematyka modelowania postaw i zachowań podopiecznego w skutek oddziaływań : ▪ środków masowego przekazu ▪ filmów i reklam ▪ patologii występującej w sąsiedztwie ▪ grup nieformalnych o negatywnym charakterze Ostatnie trzy wykłady poświęcone zostaną praktycznemu nabyciu przez studentów umiejętności przeprowadzania wywiadu na temat podopiecznego celem rozpoznania czynników mających ujemny wpływ na jego socjalizację. . (w:) Stanik J.

: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. M. 1995 Wolińska J. 1994 Warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną (praca kontrolna) . : Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie. Ruch F.. . Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W. L. Majchrzyk Z. 1969 Vasta R.M. . G. A.• • • • • • Rydzyński Z. . 2003 Szymańska Z. Miller S. Katowice 1996 Zimbardo P. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . . .) . (w:) Stanik J. : Profilaktyka agresji dorastających dziewcząt i chłopców a wychowanie. : Psychologia i życie.. orzecznictwo... Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Wydawnictwo Naukowe PWN . (red. metody interwencji. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . profiklaktyka . Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Haith M. : Psychologia dziecka. 1976 Szczęsny W. M. : Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego .

3. 2. Wypowiedź przedstaw w formie eseju. Orientacja w procedurach prawnych odnoszących się do orzeczenia przysposobienia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN. Teoria i praktyka. Kamińska. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. U. 3. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu procesu adopcyjnego z uwzględnieniem roli Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. że rodzicielstwo biologiczne jest lepsze od przysposobienia ? 3. Jakie postawy i wyznawane przez kandydatów wartości w twojej opinii warunkują sukces adopcji ? 2. K. 2. 5. ). Literatura: 1.Przedmiot: Polityka adopcyjna. Przekazanie wiedzy o najbardziej rozpowszechnionych przejawach zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin pochodzenia i ich negatywnych skutkach dla kształtowania osobowości dzieci. Kształtowanie przekonania o zasadności ujawnienia dziecku prawdy o jego pochodzeniu. mgr M. Milewska. Milewska ( red. 7. 4. Adopcja. Czy stereotypem jest myślenie. 2. Kadzikiewicz Specjalność. 5. Warszawa 2003 r. 3. Kim są rodzice adopcyjni? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. E. Michalczyk. Zdobycie wiedzy na temat potrzeb kandydatów do przysposobienia i możliwości ich realizacji z uwzględnieniem priorytetu zmiany sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Ukazanie roli zastępczych form opieki rodzinnej wobec dzieci oczekujących na przysposobienie. Przedstawienie wskaźników prognozujących powodzenie adopcji. 6. Zapoznanie z etapami procedury adopcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych służących gromadzeniu informacji o dziecku i rodzinie. Argumentacja tezy o prawie dziecka do poznania prawdy o swoim pochodzeniu. Urbaniak. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: 1. Treści programowe: 1.ćwiczenia Prowadzący: mgr B. Jawność adopcji czy tajemnica ? Uzasadnij swoje stanowisko. Wyodrębnienie różnic między rodziną biologiczną a adopcyjną. Warszawa 1999 r. Ostrowska. Umiejętność analizy elementów warunkujących powodzenie adopcji. Katowice 2000 r. Warunki zaliczenia: W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstaw swój pogląd na jeden z trzech niżej ujętych tematów: 1. 4. mgr A. Warunkiem zaliczenia będzie pozytywna ocena pracy pisemnej . E. Zranione dzieciństwo.

Kuratorzy społeczni . Wyd. 2000.Instytucja kuratora penitencjarnego . Kodeks 5.Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego .Probacja. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warunki zaliczenia: .Posługiwanie się przepisami o funkcjonowaniu kuratora sądowego .Zmiany w przepisach obowiązujących. 2002. Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitetcjarnym.Sposoby pracy kuratora sądowego z nieletnimi opuszczającymi zakłady poprawcze . Kraków. diagnostyczne i metodyczne. 2002. Gromek Krystyna. Temida 2 4.. 2000.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Kuratorzy sądowi.Przepisy ogólne . a kuratora dla dorosłych . Prawnicze LexisNexis 2.System sprawiedliwego karania.Warszawa. Pedagogika resocjalizacyjna.Różnice i podobieństwa między pracą kuratora dla nieletnich (rodzinnego). Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001r. Prawne podstawy resocjalizacji.Ustawa o kuratorach sądowych .Kuratorzy zawodowi . Wyd.Zapoznanie z warsztatem pracy kuratora sądowego Treści programowe: . Pytka Lesław. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym .Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych .ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność.Zapoznanie z różnymi pozycjami z literatury dotyczącej w/w tematu .Rola kuratora sądowego w realizowaniu zadań probacyjnych . Warszawa wyd. Bałandynowicz Andrzej.zaliczenie z oceną .Organizacja kuratorskiej służby sądowej . Wyd „Zakamycze” 3.Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych i metodyki pracy kuratora sądowego .Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym . Wyd. Stańdo-Kawecka Barbara. Szczygieł Grażyna.Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego .Wybrane zagadnienia teoretyczne.kryteria oceny: praca kontrolna . Warszawa.Kuratela sądowa w Polsce i w Niemczech – podobieństwa i różnice Literatura: 1. Białystok. przepisy przejściowe i końcowe .Sposoby pracy kuratora sądowego z rodziną nieletniego .

Państwowe Wydawnictwo Naukowe 6. Fengler Jörg 2000. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 2. Warszawa.2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna.1999.1998. Metodyka Resocjalizacji. Egan G.Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej Treści programowe: . Resocjalizacja. Arche 8. Pospiszyl K. Warszawa. VIII.Dlaczego pomagamy? .Konstruowanie indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR) .resocjalizacyjnej .Posługiwanie się metodami diagnostycznymi .Realizacja i ewolucja przebiegu pocesów profilaktycznych .Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów ..Konstruowanie okresowych ocen procesu resocjalizacji . Lublin 10. KUL Warunki zaliczenia: .zaliczenie z oceną . część 2 i 4.Przedmiot: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej.Diagnozowanie wybranych zagrożeń społecznych w określonych środowiskach . Pomaganie męczy..Budowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem osób i instytucji uczestniczących (przykłady konstruowania programów profilaktycznych) . Lublin. Warszawa. Warszawa. Socjometria.1969 Skuteczność kar w wychowaniu.2900..Rozpoznawanie nieprzystosowania społecznego wychowanków . Machel H.Budowanie końcowej oceny procesu resocjalizacji .Uwzględnianie zasad resocjalizacji w procesie korekcyjnym .Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.Najważniejsze metody procesu resocjalizacji i sposób ich wykorzystania . Poznań.Sposób negocjowania IPR-u z wychowankiem .1985.1998 Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Zysk i S-ka 3. Gdańsk.. 2001.. Gdańsk. Wydawnictwo Akademickie „Żak” 4...Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym .proces wysyłania i odbioru informacji .Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu Literatura: 1.Budowanie diagnozy resocjalizacyjnej . Twarzą w twarz. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 7. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: . Cekiera Cz. Gdańsk. Sawicka K.Rola terapeuty w procesie psychokorekcyjnym: komunikacja .Rozpoznawanie ważniejszych patologii resocjalizacyjnych instytucji izolacyjnych oraz sposoby przeciwdziałania im .. rozdz. Mika St. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne 9. Terapia rodziny.2000 Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 5..Sposób posługiwania się wybranymi metodami resocjalizacji .Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej . Gaś Zb. Górski St.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność.Rozszerzenie i utrwalenie podstawowych pojęć i relacji z metodyki pracy profilaktyczno. Satir V.Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu metodyki w resocjalizacji .

Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej .Resocjalizacyjnu charakter kurateli sądowej . Akademickie Żak 3) Urban B..zaliczenie z oceną . Subkultury a przemoc.Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . Uniwersytetu Jagiellońskiego 4) Piotrowski P..Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . obecność na zajęciach . 2000. wyd.Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi podejściami do procesu resocjalizacji Treści programowe: . wyd. Pedagogika resocjalizacyjna.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. systematyczna umiejętność relacjonowania tekstów i formułowania myśli. 2003.Rola profilaktyki w neutralizowaniu zachowań aspołecznych Literatura: 1) Pytka L.kryteria oceny: referat. 1998. wyd.. aspekty psychospołeczne Warszawa. poprawne posługiwanie się aparatem pojęciowym. udział w dyskusji.Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych .. diagnostyczne i metodyczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne. 2000. praca kontrolna Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna . Resocjalizacja. Akademii Pedagogiki Specjalnej 2) Pospiszyl K.Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej . Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.kryteria oceny: referat.Pojęcie resocjalizacji penitencjarnej: zakłady penitencjarne .Czynniki osobowościowe i środowiska społecznego jako determinanty zaburzeń w zachowaniu . wyd. Warszawa.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. udział w dyskusji.Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . rok studiów: II rok Pedagogika Cele: . Akademickie „Żak” Warunki zaliczenia: . Subkultury młodzieżowe. Kraków. Akademickie „Żak” 5) Jędrzejewski M. Warszawa wyd.Istota i symptomy nieprzystosowania społecznego .Pojęcie kontroli społecznej i autonomii .Rodzina jako żródło zachowań dewiacyjnych ..Instytucje resocjalizacji nieletnich: otwarte i izolacyjne ..

e) adresaci usługi. d) czynności.: D. Katowice 1999. aktywności. przeżywających stany kryzysowe. K. j) usługi hostelowe. . algorytmy.ćwiczenia Prowadzący: mgr Krzysztof Sarzała Specjalność.Prezentacja prób standaryzacji usług w tym zakresie. Treści programowe: . rok: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: zapoznanie z podstawami metodyki nowej formy usług socjalnych i psychologicznych adresowanej do osób (dorosłych i dzieci) doświadczających zdarzeń kryzysowych. interwencja i pomoc psychologiczna” (Red. Gdańsk 2003.Bohdan Dudek.” (Wybór: W. . Literatura: . c) formy interwencji kryzysowej. . Badura). Toruń 2003. „Zaburzenia po stresie traumatycznym”. .„Fotografia” istniejących ośrodków. Mudyń). Poradnik dla pracowników socjalnych.Podstawy prawne interwencji kryzysowej. Warunki zaliczenia: Na podstawie obecności na zajęciach. h) szczególne procedury. i) interwencja poza ośrodkiem. g) dokumentacja działań. . Kubacka – Jasiecka.Przedmiot: Metodyka interwencji kryzysowej . b) cechy charakterystyczne działań w tym zakresie. a) zakres usługi.Definicje interwencji kryzysowej. W przypadku nieobecności: praca zaliczeniowa.„Kryzys. typologia zdarzeń kryzysowych. f) kompetencje interwentów. działania interwenta.„Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. .

ćwiczenia Prowadząca: mgr Małgorzata Wawro Specjalność. JEŚLI NIE MASZ DO DYSPOZYCJI DŻINA W BUTELCE. w szczególności z realizacją zadań związanych z profilaktyką i resocjalizacją.Przedmiot: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego . Jana Pawła ). wskaźniki wypalenia.SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI • Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. SŁODYCZ POMAGANIA .CZYLI JAK NIE RATOWAĆ RYB PRZED UTONIĘCIEM • Doskonalenie zawodowe pedagogów . Podstawowe treści przedmiotu: CZEGO MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU OCZEKUJE OD PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach publicznych – zadania pedagoga szkolnego. . DOBRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRACĘ • Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej . superwizje. WEWNĄTRZSZKOLNY OCENIANIA ( WSO )-– CZYLI SKARBY PILNIE STRZEŻONE • SYSTEM Budowanie strategii wychowawczej szkoły . zasady konstruowania programów profilaktycznych. Mierzenie efektów pracy wychowawczej. PEDAGOG I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW . PEDAGOG NA PLACU BOJU – „ WIZJA LOKALNA „ • Wizyta u pedagoga szkolnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. POMAGANIE MĘCZY – CO ROBIĆ BY NIE WPAŚĆ W CZARNĄ OTCHŁAŃ WYPALENIA ZAWODOWEGO • Obciążenie i wypalenie w różnych zawodach związanych z pomaganiem – obraz zjawiska.konstruowanie planu pracy w oparciu o statut szkoły. grupy wsparcia. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą pedagoga szkolnego.treningi psychoedukacyjne. NIEZBĘDNY ZESTAW RATOWNICZY PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rola instytucji wspomagających pracę szkoły w działaniach związanych z profilaktyką i resocjalizacją.

CEREMONIA WRĘCZENIA ORDERÓW • Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych ( egzamin – część teoretyczna ). Andrzej. ŁOBOCKI. Anatol Bodanko. CEKIERA. Kraków 2001. Kraków 1998.praca w grupach). Poznań 2000. ISBN 83-85185-24-0. NIE LICZ NA WINNETOU • Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Wyd. 2. ISBN 83-915956-8-4. 2. ISBN 83-86994-90-8. 6. 4. ŚLIWERSKI. 5.jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania (przygotowanie scenariuszy krótkich akcji i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym . 3. ISBN 83-88030-87-6. JAK wychowywać? Prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy. MISJA SPECJALNA . Literatura: 1. WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktycznoedukacyjnymi.realizacja przedsięwzięć i akcji profilaktycznych ( egzamin – część praktyczna ).przeprowadzenie przez studentów pilotażowej akcji o charakterze profilaktycznym. . Red. Jędryka Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. 7. Poznań 1999. CHWILA PRAWDY • Ćwiczenia na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego . ISBN 83-88030-29-9. TERAZ WY • Wywieranie wpływu na ludzi . Mieczysław : Metody i techniki badań pedagogicznych. Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. ISBN 83-87964-22-0. Kraków 1999.SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ • Wizyta u pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie).RESOCJALIZACJA • Praca wychowawcza z młodzieżą niedostosowaną społecznie – możliwości i ograniczenia szkoły. ISBN 83-85291-56-3. Bogusław : Współczesne teorie i nurty wychowania. • Ćwiczenia na terenie wybranej przez studentów szkoły . Lublin 1993. JANKOWSKI. Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego. GŁOWACKI. Kraków 2000.

ISBN 83-87957-06-2. Robert: Wywieranie wpływu na ludzi. Jorg: Pomaganie męczy. przygotowanie do zajęć. Wypalenie w pracy zawodowej.Warszawa 1995. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-39-0. ISBN 83-86802-05-7 9.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne. Elliot: Człowiek istota spoołeczna.obecność na zajęciach. T. ISBN 83-902971-3-2. teoria i praktyka. 11.Marek: Twórcza resocjalizacja. przygotowanie do zajęć. . aktywność. przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym. Warszawa 1996. red. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej.Warszawa 1998. 3. Naukowe PWN. CIALDINI. przygotowanie do zajęć 2) Ocena dobra . daj światu odetchnąć.ISBN – 83-87957-03-8 12. Jan.Gdańsk 1996. aktywność w czasie ich trwania 3) Ocena bardzo dobra . 10. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. FENGLER.przygotowanie do zajęć. Gdańsk 1999.obecność na zajęciach. KRYTERIA OCEN 1) Ocena dostateczna . KONOPCZYŃSKI.Wyd. Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach. STRELAU. Agencja Wydawnicza TU. :Psychologia Podręcznik akademicki. Wojciech: Pomóż sobie.przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym (zadanie dla grupy nie przekraczającej 6 – 8 osób) . ARONSON. obowiązkowy udział w przedsięwzięciu lub akcji profilaktycznej.Gdańsk 2000. .obecność na zajęciach. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. EICHELBERGER.8. 13.

Pomoc długo i krótkoterminowa. Gdańsk 2003. . Schneider Corey M. metody diagnostyczne. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej.. MacKenzie K. rodzaje grup. Treści programowe: • Zagadnienia wstępne – wyjaśnienie pojęć kluczowych: socjalizacja. struktura. Wyd. Sztander W. tematy pracy terapeutycznej..M.F. Górski S. Warszawa 2000. Kratochvil S. Corey G. systemowe. trening zachowań konstruktywnych. dyrektywność..Przedmiot: Resocjalizacja . • Wykorzystanie metod grupowych w resocjalizacji. integracyjne.ogólne zasady prowadzenia działań profilaktycznych. Probacja.. Cooney N. Wychowanie do wolności. Pomoc osobom współuzależnionym. behawioralne. Pospiszyl K. Pedagogika resocjalizacyjna. • Strategie w resocjalizacji – podejścia: psychodynamiczne. Grupy. Zastosowanie strategii. Podstawy psychoterapii. • Konstruowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacji . metody pracy w pedagogice penitencjarnej. Lublin 1993. Poznań 2003.L.. wykolejenie społeczne. Warszawa 2002. Pytka L. rok studiów: III rok Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej oraz z podstawowymi strategiami i procedurami pracy resocjalizacyjnej. Metodyka resocjalizacji..etapy. Primum 1996. Baumeistern R. leczniczo-wychowawcze i poprawcze w resocjalizacji nieletnich. • Mediacja w resocjalizacji... Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Opór. Bałandynowicz A.. które pomagają. podążanie. 1993. Kraków 1997.) Bernard H.R.rola pierwszego kontaktu w resocjalizacji. (red.. Machel H.. • Resocjalizacja jako forma pomocy psychologicznej. Kontrakt. desocjalizacja..M. proces grupowy. Cekiera Cz. Narkotyki. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne.M. Machel H. Relacja w resocjalizacji.. Kadden R.. Budowanie relacji . Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Zagadnienia etyczne w resocjalizacji. Warszawa 1985. aktywne słuchanie. Warszawa 1992. Profilaktyka uzależnień. Studium interdyscyplinarne. Warszawa 1999. Warszawa 1996. Warszawa 1998. „Arche”.B. resocjalizacja... Twórcza resocjalizacja.PARPA...F. Urban B.. • Profilaktyka w pracy resocjalizacyjnej .W. Podaj dłoń. Utrata kontroli. Podstawy terapii grupowej. Heatherton T. zapobieganie nawrotom. wybrane programy profilaktyczne. Abrams D. Metody grupowej pomocy psychologicznej. • Probacja – resocjalizacja w warunkach dozoru kuratorskiego. wykonanie kary pozbawienia wolności.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność.S. Strategia i procedura resocjalizacyjna. zastosowanie Osobistych Planów Terapii. Zysk i S-ka. Johnson D. • Diagnoza w resocjalizacji. Tice D. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Monti P.. • Strategie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz od destrukcyjnych zachowań. • Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnień.. Resocjalizacja. przeniesienie i przeciwprzeniesienie. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. • Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych. Konopczyński M.. studium przypadku. Gaś Z. • Resocjalizacja nieletnich: środki wychowawcze. Literatura: Robson P. Warszawa 2000.. Współczesne systemy resocjalizacji – tendencje rozwojowe. • Umiejętności i zasoby osobiste w pracy w resocjalizacji: empatia. poznawczo-behawioralne. zachowania aspołeczne i antyspołeczne. Gdańsk 2000. ewaluacja. Gdańsk 1994. role. Psychoedukacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. • Interwencja kryzysowa w resocjalizacji. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Rozmowy. Warszawa 1994. Kraków 1997.

Fundacja ALTERNA.) Robczyńska D. Leczenie dzieci po Urazach psychicznych. Żak. Racjonalna Terapia Zachowania. Poznań 1992. (red.James J. IPZ PTP 2002.. Warszawa 2000. Twerski A. IPZ TPT.. Zielona Góra 2002... Okun B. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.J.. . Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. Warszawa 2001.. Uzleżnione myślenie. C. Forma zaliczenia: Egzamin ustny. Psychopatia. Skuteczna pomoc psychologiczna. Pospiszyl K. Multsby M. PARPA 2003. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. t. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. 1. Warszawa 2003. Szczęsny W.

PARPA 1998. Schneider Corey M. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Podstawy terapii grupowej. Grupy. Gaś Z. Warszawa 2001. Heatherton T. Abrams D. Bradshaw J.. Warszawa 1992.PARPA.F. Johnson D. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Zeszyty Naukowe AWF.M. MacKenzie K. Robson P. (red. Uzależnione myślenie.. Podaj dłoń. Tice D. Warszawa 1998. IPZ TPT.S.) PARPA 1997. (red.M. Leaton G. Monti P. Warszawa 1994.F. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. Rozmowy. Forma zaliczenia: Egzamin pisemny...J.. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Kraków 1997.. Zrozumieć alkohol. Leaton G. kierunki pracy terapeutycznej. Sztander W. Twerski A.diagnozowanie... Alkohol a Zdrowie. Okun B. • • • • • • • Treści programowe: Zespół Zależności Alkoholowej – Kryteria diagnostyczne wg ICD-10... Rodzina z problemem alkoholowym – role przyjmowane przez dzieci.. Levy J.. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Psycho–bio-społeczny model uzależnienia. PARPA 2002.R. picie problemowe. Psychoterapia współuzależnienia i DDA . Cekiera Cz. Skuteczna pomoc psychologiczna. Nawroty w uzależnieniach.. program Minnesota. Warszawa 1994. które pomagają. Baumeistern R.. współuzależnienia i DDA. 2002.S. Warszawa 1999. IPZ PTP 2002. Cohen J. Profilaktyka uzależnień. 1993. Corey G. Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnienia – założenia. Narkotyki. Kinney J. grupy samopomocowe.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Kraków.. . modele terapii.. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.współuzależnienie.. Warszawa 2000. Zrozumieć alkohol. Kadden R.B.M. psychologiczne koncepcje wyjaśniające zjawisko uzależnienia od alkoholu. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami uzależnienia od alkoholu oraz z podstawowymi terminami z zakresu terapii uzależnienia. Warszawa 1998. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych.L. Rodzina z problemem alkoholowym . Literatura: Kinney J.. Gdańsk 2000. Cooney N.. Lublin 1993..Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Formy pomocy osobom uzależnionym: psychologiczne koncepcje psychoterapii alkoholików. Warszawa 2002. syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Zrozumieć rodzinę. Utrata kontroli..) Bernard H. Metody grupowej pomocy psychologicznej.W.

trening relaksacyjny. Levy J. Warszawa 1998. Cooney N. Konopczyński M. IPZ TPT. Robson P. Formułowanie problemów terapeutycznych.. Cohen J. (red. Gdańsk 2000. Johnson D. Diagnoza nozologiczna i problemowa. Schneider Corey M. Pacjenci z podwójną diagnozą. PARPA 2002. (red. Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń warunkuje aktywny udział w zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium. Podaj dłoń. Warszawa 1998. Rozmowy. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. • • • • • • • • • • • • • Treści programowe: Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu. Alkohol a Zdrowie.F. Baumeistern R. . Trening zachowań konstruktywnych w psychoterapii uzależnień.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń .. Literatura: Kinney J. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Warszawa 1996. Profilaktyka uzależnień. Narkotyki. konstruktywne radzenie sobie z emocjami. Abrams D. Monti P. Lublin 1993. Przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu.W.S. Warszawa 1999.. Strategie pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia w pogłębionej fazie terapii. uczenie pacjentów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych. strategie pracy z pacjentem w nawrocie. Corey G. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich. które pomagają.J. Warszawa 1994. Mikrowykłady. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. IPZ PTP 2002.S..M. Kadden R.PARPA.. Zrozumieć alkohol..R.M.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Warszawa 1994. Terapia jednostek z nieprawidłową osobowością uzależnionych od alkoholu. Zysk i S-ka. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. Warszawa 1992. Gaś Z. Sztander W. Psychoedukacja w terapii uzależnień. MacKenzie K. Warszawa 2000. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Twórcza resocjalizacja. Poznań 2003. Leaton G.F.. Heatherton T. Zrozumieć alkohol.warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami terapii uzależnienia i współuzależnienia..M. Diagnozowanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Strategie i procedury w terapii osób współuzależnionych. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa 2002.) Bernard H.L.. Utrata kontroli. Kratochvil S. Kinney J. 2002. Twerski A. Tice D. Kraków 1997. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Grupy. Przemoc w rodzinach alkoholowych – zasady postępowania wobec sprawcy i ofiary.. Skuteczna pomoc psychologiczna.. celów terapii.. dyskusje kierowane i czytanie jako struktury pracy w terapii uzależnień. uznaniem bezsilności wobec alkoholu i radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Podstawy psychoterapii. Warszawa 2001. 1993. Uzależnione myślenie. Zeszyty Naukowe AWF. Leaton G.. Socjoterapia.. Profilaktyka uzależnień.. dobór zadań. Uzależnienia krzyżowe i mieszane – specyfika terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Nawroty w uzależnieniach. Konstruowanie osobistych planów terapii. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych.) PARPA 1997. Zrozumieć rodzinę. Podstawowy program terapii uzależnienia. Okun B. Zasady prowadzenia działań profilaktycznych – programy.. PARPA 1998.. Podstawy terapii grupowej. Bradshaw J. Cekiera Cz.B.. Definicja nawrotu. Strategie pracy nad tożsamością alkoholową. Motywowanie do terapii.. Kraków. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność....

Warszawa 1999. Gaberle A. kryminologia jako nauka interdyscyplinarna. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. Dollarda.. reakcji społecznej. Warunki zaliczenia: Egzamin ustny po zakończeniu wykładów z zagadnień omówionych na wykładach. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapozananie studentów z wybranymi doktrynami kryminologicznymi. Doktryny kryminologiczne .kierunek biopsychologiczny: teorie antropologiczne.W kręgu kryminologii radykalnej. Bandury.. dziedziczenia skłonności do popełniania przestępstw. Warszawa 1986. Siemaszko A.. kryminologia radykalna.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Teoria frustracji-agresji J. Kryminologia.. Sutherlanda. przestępczość i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. teoria H. Granice tolerancji. kryminologia konfliktowa. zaburzeń struktury chromosomów. Gdańsk 1999. odwołujące się do zaburzeń OUN. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych.. . (red. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Społeczna geneza przestępczości.teoria zróżnicowanych powiązań E. Błachut J.zakres pojęcia. Falandysz L. • • Doktryny kryminologiczne . Kryminologia. Treści programowe: • Kryminologia .J.. Berkowitza. Przestępstwo. teorie kulturowe .) Kwaśniewski J.teorie strukturalne. teorie kontroli społecznej.. Warszawa 1985.. • Literatura: Siemaszko A. Krajewski K. teoria L. teoria uczenia się zachowań agresywnych A. Warszawa 1993. Warszawa 1979. Kosewski M.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii. Eysencka.kierunek socjologiczny . Warszawa 1989. Hołyst B.

statystyka policyjna... Urban B. Szaszkiewicz M.. Gaberle A.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii . rola kontroli społecznej w zapobieganiu przestępstwom. • Problematyka ofiary w kryminologii .. Wysocka E. kara pozbawienia wolności jako środek zapobiegawczy.. Gdańsk 1999.) Gierowski J. Elementy Patologii Społecznej i Kryminologii. Warszawa 1979. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP (red.. samobójstwo jako problem kryminologiczny. charakterystyka (struktura i dynamika) przestępczości z użyciem przemocy w Polsce. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z literaturą dotycząca struktury i dynamiki wybranych kategorii zachowań przestępczych. Naukowe Śląsk. Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie.) Pamuła S.. więzienna i kryminologiczna. Granice tolerancji..K.. Warszawa 1999. Siemaszko A. Wójcik D.. Kryminologia. Treści programowe: • Podstawowe pojęcia: Struktura. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. wiktymizacja pierwotna. Katowice 2001.uzależnienia od środków odurzających. Siemaszko A. Społeczna geneza przestępczości. Radochoński M. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red.. Kraków 2002. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy w Polsce.W kręgu kryminologii radykalnej.działania profilaktyczne w kryminologii. • Zapobieganie przestępczości . Warszawa 1993.. Dane na temat przestępczości: przestępczość ujawniona i nieujawniona.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Literatura: Ciosek M. definicja ofiary. Hołyst B.. typologia ofiar. WSP. charakterystyka. Górniok O. rola ofiary w procesie wiktymizacji.... . Jaśkiewicz-Obydzińska T. Rzeszów 2001.. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. Nowak A. wyd Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szymusik A. Warszawa 1994. • Przestępstwa z użyciem przemocy .. Warszawa 1986. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Gierowski J. Kraków 1997. Wyd. dynamika i geografia przestępczości. (red. wiktymizacja wtórna.) Kwaśniewski J.. W: Zabójcy i ich ofiary.. Błachut J. Warszawa 1989. Wiktymologia. Radochoński M. • Przestępczość gospodarcza . Kosewski M... Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Osobowość i motywacja sprawców zabójstw. Margasiński A. czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw przez młodzież. • Przestępczość nieletnich . Strategie i etapy działań profilaktycznych.definicja przemocy i przestępstwa z użyciem przemocy. Warszawa 1999.) Gierowski J. bezdomność. Kryminologia. WSP. Częstochowa 2001..przyczyny nieprawidłowej socjalizacji młodzieży. Falandysz L. prostytucja. (red. Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Wrocław 1984. charakterystyka przestępstw popełnianych przez młodzież.zakres pojęcia. prokuratorska. Podstawy psychopatologii dla pedagogów.. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.. Sekty.wiktymologia jako nauka.Hołyst B. Osobowość Antyspołeczna. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Warszawa 1985. sądowa.. • Wpływ negatywnych przejawów życia społecznego na dokonywanie przestępstw . Gdańsk 1996. Rzeszów 2000. Wyd. Krajewski K. • Przestępczość zorganizowana (struktura i dynamika) rodzaje działalności przestępczej podejmowanej przez grupy o charakterze mafijnym. Zachowania dewiacyjne młodzieży..K. Kraków 1996.

• Nieprzystosowanie społeczne w świetle badań empirycznych.. • Narzędzia diagnostyczne. Instruktaż stosowania. Krajewski K. • Podwójny problem osoby niedostosowanej społecznie będącej zarazem ofiarą i sprawcą przemocy. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele zajęć: . • Wytyczne do oceny stanu osoby nieprzystosowanej społecznie i realizacji indywidualnego programu resocjalizacji... uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego. • Modele zdrowej osobowości a przystosowanie społeczne.Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami niedostosowania społecznego. Definicje nieprzystosowania społecznego. Gdańsk 1999. Błachut J. Instruktaż • Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji Z. Gdańsk 2002. Autoagresja. • Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu niedostosowania społecznego.. Warszawa 2002.. Krause A. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. • Pojęcie zaburzenia w zachowaniu. Bradshaw J.Ukształtowanie właściwych postaw wobec osób niedostosowanych społecznie. Ziemskiej do pomiaru rodzicielskich postaw wychowawczych.Przedstawienie metod i form oddziaływania korekcyjnego na osoby niedostosowane społecznie. Kryminologia. Achenbacha i Skala Nieprzystosowania Społecznego L. Olsztyn 2003. . • Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych. Warszawa 1999. • Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. .Zapoznanie się z metodami pomiaru poziomu niedostosowania społecznego.. Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Treści programowe: • Wąskie i szerokie zakresy nieprzystosowania społecznego. Gdańsk 1996 Dyskursy pedagogiki specjalnej. red. Pytki. Hołyst B. Górniewicz E. Warszawa 2003. • Rodzicielskie postawy wychowawcze a zachowania dewiacyjne dzieci. Arkusz obserwacyjny Thomasa M. Kryminologia. Gaberle A. Instruktaż. Warszawa 1994.Przedmiot: Psychologia nieprzystosowania społecznego z psychodiagnostyką – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.. Wykaz literatury: Babiker G. • Warsztat odwołujący się do wiedzy z ćwiczeń dotyczących znaczenia i roli wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. Konteksty teoretyczne... Kooyman M.. James B. . Leczenie dzieci po urazach psychicznych. . • Kwestionariusz M. Zrozumieć rodzinę. • Znaczenie i rola wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. • Psychokorekcyjne metody pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Postawy profesjonalistów pracujących z osobami nieprzystosowanymi społecznie. mowa zranionego ciała. Arnold L.. • Zajęcia warsztatowe w oparciu o film „Moje życie”. Gasia. Ciosek M.

Gdańsk 1998. Radochoński M. Urban B.. Urban B. Kraków 2000. Gdańsk 1999. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Potter-Efron R. Warszawa 2001. Warszawa 1993. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.O. Życie ze złością. Warszawa 1998. . . Życie bez lęku. Socjoterapia.. Pedagogika resocjalizacyjna. red.. Osobowość antyspołeczna. Sawicka K.. Rzeszów 2000. Granice tolerancji. Wójcik D. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży... Pytka L.Ottoson J. Wrocław 1984 Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Kraków 2000.. Siemaszko A.

• OBWe jako regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka. Prawa więźnia. Czapliński W. rok studiów: II rok Pedagogika Celem zajęć: . (1969): Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ. • Prawa jednostki w konstytucjach wybranych krajów i mechanizmy ich ochrony.Praca z tekstem. .Zapoznanie studentów z prawami człowieka oraz środkami pozwalającymi dochodzić swoich praw. . (1981): Wolność. Równość. (1996): Zarys prawa europejskiego. Prawo własności. Geneza. . . • • • • • • • • • Prawa dziecka. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. w: Sprawy Międzynarodowe 1983. Warszawa. Drzewicki K. • Prawo do życia. • Europejski system ochrony praw człowieka. .Przedmiot: Prawa człowieka – lektorium Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.Analiza praw człowieka z punktu widzenia orzecznictwa sądowego Treści programowe: • Co to są prawa człowieka. (2001): Rzecznik Praw Dziecka. Dembiński L. Biuro Rzecznika Praw Dziecka. • ONZ-owski system ochrony praw człowieka. Prawa socjalne. . Własność. • Ewolucja koncepcji i doktryn praw człowieka. Prawa człowieka a policja. Prawa mniejszości narodowych. Literatura: Baszkiewicz J. historia i zaangażowanie chrześcijańskie.Kształtowanie umiejętności tworzenia map mentalnych do przeczytanego tekstu. • Organizacje pozarządowe i ochrona praw człowieka.Zapoznanie się ze specyfiką i strukturą tekstów prawnych. Warszawa Compagnoni F. • Międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż. • Prawa człowieka i konflikty zbrojne. Prawa pacjenta. (2000): Prawa człowieka. Wolność sumienia i wyznania. • Sądownictwo w ochronie praw człowieka. etnicznych i językowych. Trzecia generacja praw człowiek. .Porównanie aktów prawnych z raportami dotyczącymi stanu przestrzegania praw człowieka. nr 10. Kraków. Warszawa. • Prawa człowieka z katolickiej perspektywy. • Rzecznik Praw Obywatelskich – założenia ustawowe i praktyka działania. • Ochrona praw jednostki w Polskiej konstytucji z 1997 roku.Przełożenie aktów prawnych dotyczących praw człowieka na praktyczne potrzeby pracy w zawodzie pedagoga. Warszawa: HFPC.

Warszawa: HFPC Oniszczuk J. Warszawa: HFPC. Michalska A. Nowicki M. Tomala H. Warszawa. (1997): Zderzenie cywilizacji. Gronowska B. Jasudowicz T. (red) (2000): Ochrona praw człowieka w świecie. Warszawa. Jan Paweł II. . Nowicki M. Wybrane dokumenty krajowe. Wybór orzecznictwa. Mik C. Toruń. Nowicka M. Wybrane dokumenty międzynarodowe. 1 stycznia 1981. (1992): Wokół Konwencji Europejskiej. Moralność i polityka.(2002): Prawa człowieka. Wiśniewski L. Warszawa: Typografika. nr 10. (1996): Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. (1981): Orendzia do ONZ z 2 października 1979 oraz na XIV Światowy Dzień Pokoju. Dokumenty międzynarodowe. Warunki zaliczenia: praca pisemna w formie eseju. (1995): Skarga o naruszenie praw człowieka. w: Etyka 1972. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich.Fritzhand M. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje. (red). (1998): Uniwersalizm praw człowieka. Bydgoszcz – Poznań. (1993): Prawa człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. Warszawa. (1998): Europejska Konwencja Praw Człowieka. (1999): Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego. Huntington S. Warszawa. Kuźniar R.

Czamecka-Dzialuk B.. Walczak-Żochowska A.14. • Analiza i diagnoza mediowanego przypadku. Czamecka-Dzialuk B. prawa i obowiązki mediatorów. Wójcik D.. nr 17.. Przegląd Prawa Karnego 1997. Warszawa 1999. struktura. Warszawa 1993. Czamecka-Dzialuk B. Prawo a rozwiązywanie sporów.) Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. Czarnecka – Dzialuk B. .). Warszawa 1998. • Przygotowanie i weryfikowanie wykonalności ugody. Zagadnienia procesowe. Wprowadzenie w Polsce mediacji pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa. wartości i propozycje stron. Polskie Centrum Mediacji. Kodeks postępowania karnego. w trakcie zajęć prowadzone będą symulacje postępowania mediacyjnego Treści programowe: • Definicja.ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. z. interesy. Polskie Centrum Mediacji. Kodeks mediatora. Warszawa 1995. Czarnecka-Dzialuk B. źródłami eskalacji oraz sposobami jego przełamywania umiejętne wykorzystanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu uzyskania ugody poznanie sposobów umiejętnego zadawania pytań nabycie umiejętności analizy konfliktu: studenci powinni umieć nazwać kwestie.. • Aktualne podstawy prawne dotyczące stosowania mediacji w Polsce. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele : • • • • • poznanie struktury konfliktu wraz ze specyfiką jego powstawania.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. • Narzędzia i techniki pracy mediatora. typy i rodzaje konfliktów.(red. (red. • Etapy postępowania mediacyjnego.(red..) Mediacja. Warszawa 2003. • Podnoszenie motywacji stron do rozwiązywania konfliktu. (red. Warszawa 1995. • Specyfika roli mediatora.). Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym.Przedmiot: Mediacja między sprawcą a ofiarą przestępstwa . psychologiczna i proceduralna. • Etyka zawodowa mediatorów. Możliwości mediacji w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich w świetle ustaiwdawstwa polskiego (w:) Bieńkowska E. Pojednanie nieletniego sprawcy przestępstwa z jego ofiarą w prawie polskim (w:) Bieńkowska E. Wójcik D. Bieńkowska E. • Prowadzenie dokumentacji. stanowiska. Stojanowska W. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat”. Warszawa 1995.. Oficyna Naukowa. • Satysfakcja merytoryczna. Warszawa 2003.. Literatura: Bieńkowska E. Postępowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej (w:) Nowa kodyfikacja karna..Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. potrzeby.

Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium oraz obecność na zajęciach. .

Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie grupowym: 7. Formy probacji. 4. nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć. określanie celów końcowych i etapowych resocjalizacji. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: Rozpoznanie przez studentów własnych zasobów osobistych do pracy resocjalizacyjnej. otwartość. metody oddziaływania. 3. Typologia zaburzeń przystosowania społecznego. Niektóre negatywne determinanty zawarte w systemie. Ważniejsze rozwiązania resocjalizacyjne: systemy oddziaływania.metody zorganizowane: sport.Przedmiot: Resocjalizacja – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. wartości i przekonania dotyczące osób niedostosowanych społecznie. 9. dobór i kwalifikacja uczestników. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji więziennej Uświadomienie mechanizmów prewencji indywidualnej i generalnej. zawieranie kontraktu. 11.metody psychokorekcyjne: trening interpersonalny. 10. . Klasyfikacja skazanych i jej resocjalizacyjne aspekty. Treści programowe: 1. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Rodzaje i typy zakładów penitencjarnych. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . socjodrama i psychodroma. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . rodzaje grup.określanie celów. 12. rekreacja. 5. Zasady pierwszego kontaktu z osobą niedostosowaną: elementy pierwszego kontaktu. Probacja jako element profilaktyki i element polityki kryminalnej państwa. Zapoznanie z wybranymi metodami resocjalizacyjnymi. zalecenia dotyczące doboru odpowiednich procedur . 2. terapia zajęciowa. aktywne słuchanie. współpraca ze społeczeństwem i system przepustkowy. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Indywidualny program resocjalizacji: wykonywanie diagnozy. trudności występujące w trakcie pracy grupy i sposoby ich przezwyciężania. praca długoterminowa i interwencje kryzysowe w kontakcie indywidualnym. sposoby oceny pracy grupy. 8. organizowanie grupy . Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. 6. źródła oporu. Zagadnienie podmiotowego traktowania skazanych. Indywidualizacja postępowania i zabezpieczenia przed demoralizacją. trening asertywności. Rozpoznanie zasobów osobistych potrzebnych do pracy resocjalizacyjnej: postawy. trening relaksacyjny. Rola kuratora sądowego w okresie probacji. Pojęcie nieprzystosowania społecznego i zagrożenie nim. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. kompetencje osoby prowadzącej. zamykanie pracy grupy.ćwiczenie. praca. Resocjalizacyjne aspekty warunkowego przedterminowego zwolnienia. trening umiejętności społecznych. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie indywidualnym: empatia. zawieranie kontraktu.

Twórcza resocjalizacja. Narkotyki.B.. Pedagogika resocjalizacyjna.. Machel H. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Bałandynowicz A. Sztander W. Abrams D. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Rozmowy. Konopczyński M. Psychospołeczne uwarunkowania personelu więziennego. Warszawa 1994.R.. 14.. Wrocław 1984.M. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.. Zasady pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków . Bartkowicz Z. Zasady i techniki grupowej pomocy terapeutycznej. Warszawa 1999. UMCS. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Zrozumieć alkohol. 1993. Zanim spróbujesz). Wyd.. Literatura: Robson P. Urban B.M.. Grupy.) Bernard H.oddziaływanie na środowisko rodzinne.. Pospiszyl K. Warszawa 1993. Górski S. Kraków 1997. szkolne i pracy. Resocjalizacja. Warszawa 1998. Metodyka resocjalizacji.wspólnoty terapeutyczne. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa 1998. Podaj dłoń. Leaton G. Primum 1996. MacKenzie K..L..S.13. Gaś Z. Pytka L. które pomagają. Profilaktyka uzależnień. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. prezentacja wybranych programów (Drugi elementarz. Kadden R. Warszawa 1996. Podstawy terapii grupowej. . Wychowanie do wolności.. Cekiera Cz. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach Resocjalizacyjnych.. Gdańsk 2000. Corey G.W... Probacja. Gdańsk 2001. Kinney J. rówieśnicze. Lublin 1993. Noe.. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Warszawa 1995. Gdańsk 1994. Lublin 1996.. Monti P. Profilaktyka: kierunki działań profilaktycznych. Warszawa 1985. Zachowania dewiacyjne młodzieży.. (red. Schneider Corey M.. Wójcik D. Cooney N. Johnson D.. Kraków 1997. Wyd. Machel H. Warszawa 1992.

przyczyny nieprzystosowania.Zapoznanie się z indywidualnymi przypadkami w celu ich analizy i stworzenia indywidualnej strategii pomocowej. ich przyczynami. metody pracy: trening umiejętności społecznych.Rodzina z problemem alkoholowym . sataniści.Uzależnienie od alkoholu . teorie wyjaśniające zachowania przestępcze.praca ze sprawcą przemocy. . skinhe-adzi. . . cechy negatywnych podkultur młodzieżowych. psychologia sekt.sekty działające na terenie Polski. .Przestępczość . . profilaktyka. . Teorie wyjaśniające zjawiska patologii społecznych. opisy subkultur: metalowcy. kibice piłkarscy. etapy procesu zdrowienia. . sieroctwo społeczne . etiologia zjawiska prostytucji. graffiti. przestępczość zorganizowana.Pytki).Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami patologii społecznej. Wykaz literatury: . programy terapeutyczne. rola grup samopomocowych. przestępczość nieletnich. .Poznanie modeli konstruowania programów prewencyjnych. punk. hipisi. . możliwości pomocy rodzinie alkoholowej. .sytuacja psychologiczna członków rodziny. symptomy. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: .charakterystyka zjawiska.Współczesne formy prostytucji. ubóstwo. wykonanie prawidłowej diagnozy.Bezrobocie. . praca w pierwszym kontakcie.sposoby pomagania osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem.Praca środowiskowa z osobami chorymi psychicznie .Sekty . Treści programowe: .Pojęcia patologii społecznej. specyfiką.Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży . diagnozowanie (Skala Nieprzystosowania Społecznego L. placówki terapeutyczne i grupy samopomocowe. motywowanie do podjęcia leczenia.Podkultury i subkultury obecne we współczesnej Polsce .analiza ofiary przemocy w kontekście zasobów wyzwalających i zniewalających warsztat . . psychoedukacja.Przedmiot: Patologia społeczna – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.podstawowe definicje. role przyjmowane przez dzieci. warsztat w oparciu o zdobyte wcześniej informacje dotyczące mechanizmów funkcjonowania grupy. profilaktyka i metodyka pracy. dorosłe dzieci alkoholików.problemy psychologiczne i socjalne osób chorych psychicznie.Samobójstwa. pomoc osobom dostającym się do sekt i ich rodzinom. bezdomność. dynamiką. metody i techniki wykorzystywane przez współczesne sekty. problematyka ofiary przestępstwa. handel kobietami. .definicje. praca z rodziną osoby chorej psychicznie.Przemoc i sposoby jej zapobiegania. . Rozwój zachowań suicydalnych.Wpływ środków masowego przekazu na zjawiska patologii społecznej.Programy profilaktyczne realizowane w pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniem . . problem współuzależnienia. Etiologia. struktura i dynamika oraz sposoby przeciwdziałania powyższym zjawiskom. .sytuacja ofiary przemocy w rodzinie.przyczyny.

Kosecki M. Gdańsk . Warszawa 1992. Selingman M. Ciosek M. Wyd. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Bydgoszcz 1998. Warszawa 1982. Warszawa 1993.. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Lepalczyk I.) Synak B. Robson P. Psychopatologia.) Kawula S.. Istota korupcji i jej uwarunkowania progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Browne K. Słownik subkultur młodzieżowych.) Gierowski J. Hołyst B. Siemaszko A. Kryminologia. Warszawa 1999. Olweus D.. Mobbning . Warszawa 1976. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego.. Pospiszyl I. Pedagogika Społeczna (red. Narkotyki.... Gdańsk 1999. Bradshaw J. Płukis A..Kinney J. Psychomanipulacja w sektach.. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.. Zrozumieć alkohol. Gaś Z. Samobójstwo -przypadek czy konieczność..) Podgórecki A. Wójcik D. Częstochowa 2001.. Warszawa 1999. Warszawa 1994. kulturę.. Lublin 2000. Kraków 1997.Toruń 1995. Granice tolerancji. Warszawa 1996 Scott D. Warszawa 1998. Gdańsk 1996. Razem przeciw przemocy. Maxwell R. Pornografia jej wpływ na rodzina..fala przemocy w szkole. Kępiński A.. Uwarunkowania i niebezpieczeństwo w III RP. Wrocław 1984. Warszawa 1983....) Nowak A. Warszawa 1998...) Pilch T. Krajewski K. Warszawa 1989. Margasiński A. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Gaś Z. Patologia społeczna. (red. 1993. Kraków 2000. Kraków 1996. 1994.) Kwaśniewski J.. 1999. Pęczak M. Kryminologia. Warszawa 1995. . WSP. Dzieci alkohol narkotyki.) Szymanowski T. Społecznokulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce. Lublin 1993. (red. Z psychopatologii życia seksualnego. Herbert M.) Meder J.. Kowalczyk-Jamnicka. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.. Warszawa 1991.. Błachut.. Jankowski K. Zagadnienia patologii społecznej. Rosenhan D... (red. Przemoc dzieci i młodzieży. społeczeństwo. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (red. Hołyst B... Profilaktyka uzależnień.. Warszawa 1999.. Warszawa 1985. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia.. Szymusik A.... Wybrane zagadnienia. (red. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Gdańsk 1995. Gaberle A. Łódź.. Pamuła S... Sekty. Kojder A. Cekiera Cz. Społeczna kontrola zachowań de-wiacy/nych. (red. Gdańsk 1994.. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red.. (red. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Zrozumieć rodzinę. M.) Papież J.. Hassan S. Gdynia 1992. Toruń 1999.. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Leaton G. Machel H. Warszawa 1994. Psychoprofilaktyka.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->