Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna – wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof.

UG Specjalność, rok studiów: II rok Pedagogika (5 letnie studia magisterskie) Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki

penitencjarnej. Wyposażenie studentów w wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji.

Treści programowe: I. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka. Resocjalizacja jako proces psychokorekcyjny. osób nieprzystosowanych społecznie. Eliminacja zachowań aspołecznych i antyspołecznych jako cele wychowania resocjalizacyjne. Przestępstwo jako czyn antyspołeczny. Pojęcie demoralizacji, i młodzieży zdemoralizowanej w ujęciu J.Blond i A. Sokołowskiej. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Wykolejenie społeczne a wykolejenie przestępcze Nieletni, młodociani i dorośli jako podmioty wychowania resocjalizującego. Alkoholicy, narkomani i przestępcy jako adresaci wychowania resocjalizacyjnego. Resocjalizacja w warunkach otwartych i izolacyjnych .Granice resocjalizacji. Pojęcie profilaktyki społecznej Stopnie profilaktyki społecznej.. Profilaktyka a resocjalizacja. Pojęcie probacji i jej resocjalizacyjny charakter Resocjalizacja a interwencja kryzysowa. Nauki pomocnicze pedagogiki resocjalizacyjnej: psychologia, kryminologia, psychiatria i psychopatologia, socjologia i patologia społeczna. II Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Istota i przyczyny nieprzystosowania społecznego w ujęciu J.Doroszewskiej, M. Susułowskiej i M. Przetacznikowej. oraz Cz.Czapowa. Cztery rodzaje definicji nieprzystosowania społecznego wg. L, Pytki: objawowe, teoretyczne, operacyjne i utylitarne. Stadia nieprzystosowania społecznego: poczucie odtrącenia, wrogie reakcje wobec rodziców i wychowawców, autonomizm zachowań antyspołecznych. Typologia nieprzystosowania społecznego wg. Cz. Czapowa oraz wg. C.E. Sullivana i M.R. Granta. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii frustracji potrzeby emocjonalnej A. Bandury i R.H. Waltersa w wieku dorastania. Rodzaje nieprzystosowania społecznego: rodzinne, rówieśnicze, szkolne, kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych, kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych. Wczesne symptomy nieprzystosowania społecznego na poziomie szkolnym ( wagary, nikotynizm, alkoholizm, agresja i przemoc, wiązanie się z negatywnymi grupami, brak respektu dla szkoły i wychowawców, wczesny i dewiantywny seksualizm). Rola diagnozy danego przypadku dla profilaktyki i interwencji resocjalizacyjnej. Wybrane uwarunkowania zachowań dewiantywnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. III. Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji - cztery podejścia.

Hormistyczne podejście Mc Dougala i Burta. Zagadnienie kanalizacji i sublimacji. Psychodynamiczne podejście do resocjalizacji. Rola psychoanalizy Freuda. Kwestia skuteczności. Podejście behawioralne i proces przewarunkowania. Podejście kognitywnobehawioralne. Granice resocjalizacji. Resocjalizacja w warunkach otwartych i w warunkach izolacji społecznej. Kryzys idei resocjalizacji -jego istota, przyczyny i perspektywa. IV. Proces resocjalizacji jako korektura postaw. Pojęcie postawy. Rola postawy w procesie wyboru zachowania. Właściwości postawy. Zmienność jako cecha istotna dla resocjalizacji. Zależność zmiany zachowania od zmiany postaw. Kształtowanie i zmiana postaw w świetle teorii uczenia się. Resocjalizacja jako korygowanie postaw aspołecznych i antyspołecznych. Kontinuum zmian postaw. V. Organizacja działań resocjalizacyjnych w Polsce Pojęcie systemu resocjalizacyjnego. Instytucje resocjalizacji nieletnich: pedagodzy szkolni, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pogotowie opiekuńcze, ośrodki szkolnowychowawcze. Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców: schroniska dla nieletnich; zakłady poprawcze. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Rola kuratorów sądowych dla nieletnich i dla dorosłych. Policyjne izby dziecka. Specyfika systemu resocjalizacji nieletnich osób uzależnionych - poradnie rządowe i pozarządowe. Zamknięte ośrodki resocjalizacji narkomanów. Readaptacja społeczna nieletnich. Resocjalizacyjny charakter polskiego systemu penitencjarnego: założenia i praktyka VI. Personel resocjalizacyjny Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach izolacyjnych. Zagrożenia personelu resocjalizacyjnego: agresja ze strony wychowanków; wypalenie zawodowe. Literatura: 1. Bojarski T, Skrętowicz S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem., Lublin 2002, UMCS. 2. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja., Warszawa 1996, MEN. 3. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice 2000, UŚ. 4. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, UG. 5. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”. 6. Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce., Gdańsk, UG. 7. Pytla L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne., Warszawa, 2000, APS. 8. Pospiszyl K. Resocjalizacja., Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, 1998, „Żak”. 9. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej- wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof. UG Specjalność, rok studiów: IV rok Pedagogiki resocjalizacyjna Cele i treści programowe: 1. Podstawowe pojęcia i relacje. Metodyka jako dyscyplina naukowa. Nauki pomocnicze metodyki profilaktyczno resocjalizacyjnej. Metodyka jako zbiór metod i zasad oddziaływania profilaktycznego i resocjalizującego. Socjalizacja jako proces przystosowania społecznego: konserwatywnego i kreatywnego w ujęciu O. Lipkowskiego i A. Rebera. Desocjalizacja jako proces społecznego nieprzystosowania się. Endogenne i egzogenne determinanty socjalizacji i desocjalizacji. Demoralizacja jako proces i jako stan osobowości wg. J. Blond i A. Sokołowskiej. Symptomy demoralizacji. Wykolejenie społeczne i wykolejenie przestępcze .Pojęcie treningu społecznego. Zachowanie aspołeczne i antyspołeczne. Pojęcie nieprzystosowania społecznego. Wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Triada resocjalizacyjna : psychokorekcja, terapia, wsparcie społeczne. Profilaktyka i resocjalizacja a praca socjalna.. Literatura. Reber A. 2000. Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Scholar. Górski M. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa .Wyd. CRZZ. Machel H. 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Machel H. 2003. Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców. W: Marzec – Holka K. (red), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Bydgoszcz. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Tom I. Lipkowski O. 1980. Resocjalizacja. Warszawa Wyd. PZWS. Stępniak P. 1998 Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Zachodniej Europy. Poznań. Polski Dom Wydawniczy. 2. Profilaktyka społeczna. Pojęcie profilaktyki społecznej. Cele profilaktyki społecznej. Stopnie profilaktyki społecznej i ich adresaci. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży: programy i działania profilaktyczne; pojęcie wczesnej interwencji, programy wczesnej interwencji. Schemat procedury profilaktycznej: diagnoza zagrożenia, diagnoza społecznego środowiska zagrożonego, konstruowanie programów profilaktycznych i osób zagrożonych, konstruowanie programów profilaktycznych , ocena ich przebiegu oraz efektywności. Rola społecznego i instytucyjnego wsparcia. w działaniu profilaktycznym. Profilaktyczna rola pedagoga szkolnego. Konstruowanie programów psychoprofilaktyki. Probacja jako element profilaktyki i jako element polityki kryminalnej państwa. Probacja wobec nieletnich, młodocianych i dorosłych. Formy probacji. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Instytucja kurateli sądowej.. Rola kuratora sądowego w przebiegu probacji. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Literatura: Bruno F. 1996. Zapobiegania W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Wyd. UNICR.

Bałandynowicz A. 2002 Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa. Wyd. C F. Muller. Gaś. Z. 2000. Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin. Wyd. UMCS. Gaś Z. 1994 Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Cekiera Cz. 2000. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd. Tow. Nauk. KUL. Sakowicz t., Krzezckowska A.(red) 2003. Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień. Kielce . Wyd. JEDNOŚĆ. 3. Interwencja kryzysowa a resocjalizacja. Istota i cele interwencji kryzysowej. Adresaci interwencji kryzysowej. Potrzeba interwencji kryzysowej. Rodzaje i czas trwania pomocy interwencyjnej. Kryzys jako efekt sytuacji traumatycznej. Cechy terapeutów realizujących interwencję. Czynniki ułatwiające i utrudniające interwencję kryzysową. Literatura: Badura – Madej. 1994. Wybrane zagadnienie interwencji kryzysowej. Warszawa. Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (red) 2003. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń. Wyd. Adam Marszałek. 4. Diagnoza resocjalizacyjna, metody diagnostyczne, programowanie rasocjalizacyjne. Schemat procedury resocjalizacyjnej (przypomnienie).Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej. Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu S. Górskiego. Trójczłonowa diagnoza resocjalizacyjno – penitencjarna według A. Lewickiego, L. Paryzka i B. Waligóry. Podstawowe elementy diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu L. Pytki. Znaczenie i diagnoza klimatu wychowawczego instytucji wychowawczej. Przydatność diagnoz psychologicznych i medycznych w procesie resocjalizacji.. Metody diagnostyczne: analiza dokumentów, analiza wytworów własnych, wywiad, obserwacja, eksperymenty, skale postaw i percepcji, ankiety i kwestionariusze, testy pedagogiczne, pomiar socjometryczny. Programowanie resocjalizacyjne: cel, konstruowanie i treść indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR). Znaczenie negocjacji z wychowankiem. . Cel i sposób okresowego oceniania przebiegu procesu resocjalizacji. Sposób konstruowania końcowej oceny przebiegu procesu resocjalizacji i jej znaczenie dla sterowania readaptacją społeczną w przypadku osób izolowanych. społecznie. Literatura: St. Górski, 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa. Wyd. CRZZ. A. Lewicki (red), 1974 Psychologia społeczna. Warszawa . Wyd. PWN L. Pytka, 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa. Wyd. APS. H. Machel, 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk. Wyd. UG 5. Wybrane metody resocjalizacji. Pojęcie metody resocjalizacji. Rola kontaktu wychowawczego z wychowankiem. Znaczenie kontaktu zewnętrznego i wewnętrznego w ujęciu St. Górskiego.. Pojęcie autorytetu. Rodzaje autorytetu wychowawcy i jego znaczenie dla skuteczności resocjalizacyjnej .Metody oparte o wpływ osobisty: przykład własny, przekonywanie doradzanie, rola aprobaty i dezaprobaty.. Metody oparte o wpływ sytuacyjny:

Dewiacje seksualne.. PWN Egan G. Wyd. 1969. GWPsych. Pojęcie zasady.” Zakamycze” Patologia zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych. 2000 Pomaganie męczy. PWN. Nauk. CRZZ. Wyd. Zjawisko samoagresji. 2000 Psychologia sądowa i penitencjarna.. Zagrożenia dla personelu. Wyd.organizowanie doświadczeń i manipulowanie sytuacjami. Lublin. WAB. Warszawa Wyd. Wykorzystanie zajęć sportowych do resocjalizacji. Totalność instytucji a zadania resocjalizacyjne. Warszawa Wyd. Aleksandrowicz J. Skuteczność kar w wychowaniu. Machel H. Warszawa Wyd. . Akademickie „Żak”. 1997 Samobójstwa..Znaczenie metody wymagań i jej związek z nagradzaniem i karaniem. Gdańsk . Warszawa. Wykorzystanie rodziny w resocjalizacji. 2000 Prawne podstawy resocjalizacji. Wyd. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. MEN Bartkowicz Z. Pojęcie instytucji totalnej..i socjoterapia. Warszawa Wyd. Pojęcie patologii społecznej instytucji. Fengler J. 2000. Resocjalizacja. Wyd. 1985. nagradzanie. Poznań. Kosewski M. 1994. Twórcza resocjalizacja.. 1995. (red). Europejskie Reguły Więzienne.i ich znaczenie. 1999 Socjoterapia. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji. Nauk PWN Eckhardt A. Stańdo – Kawecka B. 1998 Autoagresja. Górski St. Wyd. Zbiorowe wystąpienia i bunty. Postępowanie resocjalizacyjne z szczególnymi rodzajami przestępców. Podkultura zakładu poprawczego. Wyd. 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Psychoterapia. Literatura. Podstawowe założenia Reguł Minimalnych ONZ. Murgatroyd S. 2001. Literatura Ciosek M. Poznań 2000. Wyd. Prawnicze. i podkultura więzienna.. lekarzy i psychologów. Twarzą w twarz. Podręcznik dla studentów. Wyd. Wypalenie w pracy zawodowej. „Arche” Jarosz M. nauczanie resocjalizacyjne. Zasady resocjalizacji. karanie. Metody zorganizowane: praca. Zasady resocjalizacji. Warszawa wyd. UG Pospiszyl K 1998. Zysk i Ska. Literatura. Warszawa. trenowanie pożądanych zachowań .. Trening autogenny i jego wykorzystanie w resocjalizacji. Rola przepustek w resocjalizacji penitencjarnej. uświadamianie skutków zachowań. Kraków. Zjawisko wypalenia zawodowego personelu. Wydawnictwo MEN Mika St. Konopczyński M. Metodyka resocjalizacji. Rola muzykoterapii w resocjalizacji. Lekarskie PZWL. Machel H. 1985 Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia Warszawa Wyd. Wybrane metody psychokorekcyjne: psycho.2000. Rola zasad resocjalizacji w warunkach izolacji społecznej. Specyfika resocjalizacji alkoholików i narkomanów. Wykorzystanie resocjalizacyjjnych właściwości jogi. o praca kulturalno – oświatowa. Zasada wychowania. 1996. Zysk i Ska. Rola grupy społecznej wychowanka w procesie resocjalizacji. Gdańsk Wyd. UMCS Sawicka K. Trening asertywny w resocjalizacji. Poradnictwo i pomoc.

I Herbert M. Warunki zaliczenia: egzamin ustny . Satir V. Gdańsk Wyd. Probl. Symptomy przemocy rodzinne. Państw. Wyd. Postępowanie neutralizujące przemoc.Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa. Rodzaje przemocy w rodzinie i ich przyczyny. Osobowość sprawców i ofiar przemocy. Alk. 2000 Terapia rodziny. Pomoc sprawcom i ofiarom przemocy. Agencja Rozw. Sytuacje sprzyjające przemocy. Teoria i praktyka. Pojęcie przemocy. GWL. 1999 Zapobieganie przemocy w rodzinie. Literatura Browne K.

Huget. Uniwersytetu Gdańskiego. C. Inst. Dewiacje wśród młodzieży. Machela. Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. Pojęcie i cele probacji. Trójetapowy model przebiegu transformacji ustrojowej B. Wyd. W: Rybczyńska D.Gruszczyńska B. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Wyd. Wszeborowski K.). Lex utilis. „Arche” ( rozdz. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. B. (1999). Atlas przestępczości w Polsce 3. L. Zapobiegawcza funkcja probacji. B. Kraków. Uwarunkowania i profilaktyka. Probacja.. Bałandynowecz A. W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Zmiany w obszarze wartości. P. Kurator zawodowy i społeczny. (Artykuły: M. Instytucja kuratora sądowego i jej podstawy prawne i psychokorekcyjny charakter. Ciągłość i zmiana w obszarze\ rofilaktyki spolecznej i resocjalizacji. Specjalność. (2003). (2003). norm i wzorców zachowań. Urban B. Wyd. System sprawiedliwego karania. Gaberle A. (2002). Machel H. A. IX) Pustkowiak L. Praca socjalna jako element procesu probacyjnego. Kryminiologia.wykład Prowadzący: dr hab. Probacja wobec młodocianych i dorosłych: w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna. Z. Urbana. Z. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w społeczeństwie postransformacyjnym. (2001).. Warszawa. Zagadnienie kontroli społecznej i sprawności jej instytucji. Szczepańskiego. Urban B. Krajewski K. Bieli. Wyd. Kurator rodzinny ( i dla nieletnich). Literatura. UG.. Synaka. Nieletni jako adresaci procesu probacyjnego.praca opiekuńcza i socjalna Cele i treści programowe: 1. Resocjalizacyjne aspekty instytucji warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i z zakładu karnego. Marczewski M. D.Przedmiot: Resocjalizacja. Literarura. Tyszki. (2002). Bałandynowicza. (red). Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Pastwy – Wojciechowskiej. Synaka). Wyd. H. Warszawa.. Błachut J. Resocjalizacyjna funkcja probacji. B. Zmiany w obrazie patologii społecznej i konieczność zmian w działaniu profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Boreckiej – Biernat. Resocjalizacyjny charakter procesu readaptacji społecznej osób zwolnionych. Wyd. Probacja jako instytucja profilaktyki i resocjalizacji. Wyd. Kraków. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania probacji w Polsce. Pytki. Wyd. Zapobieganie. Zmiany w dynamice i strukturze przestępczości nieletnich.(2003). Gdańsk. 2. w okresie po warunkowym przedterminowym zwolnieniu z instytucji karnej. Siemaszko A. Gdańsk. Muller. Machel H. W: Rybczyńska D. Kurator dla dorosłych. Ministerstwa Sprawiedliwości. Lwa-Starowicza. ( Artkuły: K. Konieczność zmian w profilaktyce i resocjalizacji przeciw przestępczej. (red). Rozwój teorii probacji i rozwój metod probacyjnych. Istota i mechanizm transformacji ustrojowej w Polsce. „Impuls”..UNICR. . Henryk Machel. (1999). „Arche” Bruno F. (1966). „Impuls”. Gdańsk.F. młodocianych i dorosłych. Wyd. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Pięciofazowy model transformacji ustrojowej A.prof. Pospiszyla.

Sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie. kwestia poczucia bezpieczeństwa. Inercja szkoły jako instytucji wychowawczej. Wyd. Cekiera Cz. (1999). Scholar. patologia relacji nauczyciele uczniowie i uczniowie – nauczyciela. (2004). 3. Działalność diagnostyczna i resocjalizacyjna w schroniskach dla nieletnich. Literatura. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Korekcyjny charakter zakładów poprawczych – zasady i metody oddziaływania. Zjawisko młodzieży „gorszego startu życiowego”. Metody. Ośrodki. Uwarunkowania i profilaktyka. młodocianych i dorosłych w zakładach izolacyjnych.P. (2000). Akademickie „ Żak” 4.. Stańdo – Kawecka B. „Zakamycze” . Kubacka – Jasiecka D. „Monar” i inne instytucje profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogólna charakterystyka europejskich systemów resocjalizacyjnych w izolacji społecznej. Wyd. Ważniejsze determinanty resocjalizacji w izolacji społecznej.: Państ.. Prawne podstawy resocjalizacji. Urban (red). Warszawa. Niektóre zagrożenia nieletnich – zapobiegania i resocjalizacja. Zagadnienie bezpieczeństwa w szkole: podkultura agresji. (rozd. Resocjalizacja nieletnich. zapobieganie i resocjalizacja. Dewiacje wśród młodzieży. (2002). Przemoc i agresja jako symptom patologii życia rodzinnego. Pedagogika resocjalizacyjna. Zakłady. Uniwersytetu w Białymstoku Stańdo – Kawecka B. Subkultury a przemoc. Modele. Wyd. Wyd. Szkoła polska jako obiekt niekonstruktywnej krytyki społecznej – konieczność zmiany. Programy. Patologia wychowania rodzinnego jako skutek dominacji ekonomizacji w życiu rodzinnym i jej negatywne skutki. Rola pracy socjalnej w resocjalizacji penitencjarnej. Wyd. Warszawa. diagnostyczne i metodyczne. 4. Wyd. Warszawa. Wyd. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Wspólnoty. Rodzaje agresji i przemocy w rodzinie a kształtowanie się postaw aspołecznych u młodzieży i nabywanie negatywnych wzorców zachowań. Readaptacja społeczna w polskim systemie penitencjarnym. Dimoff T. Wyd.Pytka L. Braun K.. (1993). Jędrzejewski M. W poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do destruktywności. Wyd. Zagrożenia ze strony niektórych podkultur i sekt – możliwości i sposoby profilaktyki. Towarzystwo Przyjaciół KUL.5) Szczygieł G. „Zakamycze” Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.S. BOOKS. Bezrobocie rodziców i jego ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci. Uzależnienia Alkoholizm i narkomania: istota. Hornowska E. o kuratorach sądowych. Lublin. Białystok. Polski system penitencjarny – zasady i główne kierunki oddziaływania resocjalizacyjnego. (2000). W: B. .Carper S. Brzezińska A. Wyd. Kraków . Problem dzieci rodziców bezdomnych. Kraków. Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków. A. (2002).(2001). Warszawa. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki ?. (1999). Herbert M. Literatura. Psypchorofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. (2000). Zapobieganie przemocy w rodzinie. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

udział wychowanka w jego konstruowaniu. Wdrożenie i ewaluacja procesu resocjalizacyjnego. Wyd. Warszawa. Poradnictwo i pomoc. Przebieg procedury resocjalizacyjnej. Gdańsk. Osobowość i profesjonalizm wychowawcy resocjalizacyjnego.P. (1999).Pytka L. (1994). Warszawa. Kotler J. Wyd. Gdańsk.. Lublin. Bartkowicz Z. Psychologiczne. (2000). Resocjalizacja. Gdańsk. Wyd. Pedagogika resocjalizacyjna. diagnostyczne i metodyczne. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. (2003). Fengler J. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. (2003) Skuteczny terapeuta.”Arche”. Studenci otrzymają w połowie semestru pytania egzaminacyjne stanowiące repetytorium. Teoretyczne postawy oraz\ przykłady programów oddziaływań. Budowa indywidualnego programu resocjalizacji (IPR). Literatura. Wypalanie w pracy zawodowej. Pospiszyl K. Ocenianie przebiegu procesu i opiniowanie wychowanków. Uniwersytetu Gdańskiego. Pomaganie męczy. Warunki zaliczenia: egzamin ustny. Wyd. (2000). Akademickie „Żak” (Rozdz.(1996). Gdańsk. (2000). UMCS. Machel H. Wypalenie zawodowe i sposoby jego przeciwdziałaniu. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. Machel H. Gdańskie Wyd. . Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej dla ukierunkowania procesu psychokorekcyjnego. Murgatroyd S.Sp. A. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Gdańskie Wyd. V). osobowość wychowawcy. 5. Wyd. Psychologiczne. Sposób budowania prognozy społecznej.A. Zysk i S-ka. Poznań.

Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. W-wa 1993 Pęczak M. Gospodarowanie czasem VI. IV.Przedmiot: Psychoterapia rodziny – fakultet Prowadząca: dr J. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. W-wa 1990. Toksyczne związki. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Podstawowe wiadomości o stresie IV.. Stres a zachowania V. V rok Pedagogika Treści programowe: I. Relaksacja VII. Halina Marczak Specjalność. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Człowiek istota społeczna. Literatura: Aronson E. tłum. Anatomia i terapia współuzależnienia... rok studiów: III. Terapia rodzin. III. Wychowanie bez porażek w praktyce. „Pusty Obłok”.. Forma zaliczenia: Praca kontrolna . a) komunikacja werbalna i niewerbalna. PWN W-wa 1995 Clainndini B. W-wa 1994 Santorski J.zaliczenie . Wojciszke Gordon T... Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. B.Enright). W-wa 1994 Namysłowska I. c) zasady podejmowania decyzji d) role związane z kontaktami między ludźmi II. W-wa 2000 Mellody P.. b) badanie granic. Wywieranie wpływu na innych.

.) Zachodnie systemy penitencjarne. Zakłady. Wyd. Resocjalizacja. COSSW. rzegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Federacja rosyjska: przemoc i bezkarność w aresztach i więzieniach. W-wa 2000 Weber E. Gdańsk 1996 Pospiszyl K.. Wyd. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. (red. Kozłowski S..wykład Prowadzący: dr J.. Modele.. Lublin 2000. Amerykański system więziennictwa.pojęcie systemu wychowawczego .Przedmiot: Współczesne systemy profilaktyki resocjalizacyjnej. Szymanowski T.. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Tow. Resocjalizacyjne założenia aktualnego polskiego systemu penitencjarnego 5. Warszawa 1991. Polski system resocjalizacji nieletnich 7. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. UG. Wyd. W-wa 2000 Rzepliński A. Ośrodki. Naukowe KUL Kalinowski M. Przegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków 2000. Kalisz 1996 Forma zaliczenia: praca kontrolna . 2.elementy składowe systemu resocjalizacyjnego . Charakterystyka wybranych europejskich systemów resocjalizacji nieletnich 6. Akadem.system resocjalizacyjny jako element polityki kryminalnej państwa. Wspólnoty.system resocjalizacji . 3. „Żak”. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Programy.Halina Marczak Specjalność. W-wa 1998 Stando – Kawecka B. Ciosek M. Podstawowe pojęcia . Zakamycze. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. Wyd. Wydaw.. Charakterystyka współczesnych systemów penitencjarnych 4. Metody. Rozwój systemów resocjalizacyjnych w świecie.. Wybrane systemy resocjalizacji i rehabilitacji narkomanów i alkoholików Literatura: Cekiera Cz.

alkohol. Wrocław 1996 Gaś Z.. Rodzina dysfunkcjonalna – rodzina jako system 2... 1994 Sęk H. Leaton G. Społeczne problemy uzależnień 6... Gdańsk 1999 Cekiera Cz.. W-wa 1995 Szałajski J. Dzieci. Gdańsk 1996 Eckhardt A.. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Mobbing . Psychopatologia.W-wa 1993 Strojnowski J.) W-wa 1991 Tryjarska B. Przestępczość – charakterystyka zjawiska – teorie wyjaśniające zachowania przestępcze 3.) Psychoterapia: szkoły. Tajemnica grypserki część I.. Słownik gwary więziennej.) Synak B. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. prostytucja. B. Lublin 1999 Ciosek M. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J..) Społeczna psychologia kliniczna. Narkomania. Trening twórczości. W-wa 1999 Hołyst B.. Gdynia 1992 Maxwell R. Kraków 2000 Olweus D. (red. (red.. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Kraków 1997 Szymanowski T. Selingman M. Społeczne aspekty zaburzeń seksualnych.. fazy rozwoju uzależnienia. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. W-wa 1994a Urban B. 1998b Szaszkiewicz M. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red... Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 3..(red.. Obraz podkultury więziennej część II..) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. Metody.. Programy.) Wina – kara – nadzieja – przemiany. W-wa 1998 Rosenhan D. Wspólnoty. Wybrane zagadnienia (red. Profilaktyka uzależnień. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Zachowania dewiacyjne młodzieży.. Narkomania a przestępczość. Patologia społeczna. Zrozumieć alkohol. systemowe rozwiązania 7. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna .Halina Marczak Specjalność... Instytucje o charakterze totalnym – zjawisko korupcji 5. techniki i specyficzne problemy.wykłady Prowadzący: dr J.Przedmiot: Patologia społeczna . Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych... Systemy profilaktyki. Modele... zjawiska. red. Psycho – bio – społeczny model uzależnienia 9. Patologia działania instytucji – elementarne negatywne zjawiska 4. Przestępczość drugiej połowy XX wieku.. Gaberle A. Kryminologia. [w:] Grzesiuk l. Terapia rodzinna. przestępstwa na tle seksualnym. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. W-wa 1998 Frączek A... nosicieli wirusa HIV 2.. W-wa 1993 Hołyst B. Zakłady. AIDS 1...fala przemocy w szkole. Problemy alkoholowe 8. W-wa 1992 Kawula St. Krajewski K. Gdańsk 1994 Nęcka E. Psychoterapia. W-wa 1998 Kojder A. narkotyki.. W-wa 1992 Nowak A.. (red. Autoagresja. Machel H.. Człowiek w obliczu izolacji więziennej..

Lublin 1999 Ciosek M. Zagrożenia w środowisku rodzinnym a.fala przemocy w szkole. W-wa 1995 Szałajski J.. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne.. Psychopatologia. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych – ogólne zasady prowadzenia profilaktyki 5. red. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. (red. Profilaktyka uzależnień. Leaton G. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red... W-wa 1992 Kawula St.. Metody.ćwiczenia Prowadzący: dr J.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1.) Synak B. narkotyki... konflikty w rodzinach narkomanów b..... Postawy rodziców. nosicieli wirusa HIV 6. Słownik gwary więziennej. Mobbing . Przestępczość drugiej połowy XX wieku. (red.) Wina – kara – nadzieja – przemiany. 1994 Sęk H.W-wa 1993 Strojnowski J..) Psychoterapia: szkoły. W-wa 1993 Hołyst B. Dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym 2. Zakłady... techniki i specyficzne problemy..(red.wykłady Prowadzący: dr J. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna Przedmiot: Patologia i terapia rodziny .) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. Systemy profilaktyki. alkohol. Kryminologia. W-wa 1994a Urban B. W-wa 1998 Frączek A.Halina Marczak Specjalność. Gdańsk 1994 Nęcka E. Patologia społeczna. [w:] Grzesiuk l. W-wa 1999 Hołyst B.. Wrocław 1996 Gaś Z.Przedmiot: Patologia społeczna . Wybrane zagadnienia (red.. Obraz podkultury więziennej część II. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J.. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna . Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk 1996 Eckhardt A. W-wa 1998 Rosenhan D. zjawiska... Tajemnica grypserki część I. konflikty w środowisku szkolnym d. Machel H. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Gaberle A.... Krajewski K. (red. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 7.. rodziny i wychowawców wobec uzależnień 4. W-wa 1998 Kojder A. proces terapii i resocjalizacji a zaangażowanie rodziny c.. Psychoterapia. Programy.. Wspólnoty.) W-wa 1991 Tryjarska B.. Gdynia 1992 Maxwell R.. Gdańsk 1999 Cekiera Cz. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Kraków 1997 Szymanowski T. Terapia rodzinna.) Społeczna psychologia kliniczna. W-wa 1992 Nowak A. Kraków 2000 Olweus D. 1998b Szaszkiewicz M. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów... Trening twórczości. Modele. B.Halina Marczak Specjalność. Autoagresja.. Selingman M.. Zrozumieć alkohol. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Dzieci. Narkomania a przestępczość... zagrożenia w grupach nieformalnych 3.

zasady podejmowania decyzji d. W-wa 1994 Namysłowska I. badanie granic.. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. PWN W-wa 1995 Clainndini B. b. tłum. W-wa 1994 Santorski J. W-wa 1993 Pęczak M.. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. c. Wywieranie wpływu na innych. Terapia rodzin.. W-wa 1990. Człowiek istota społeczna.. komunikacja werbalna i niewerbalna.Enright). Anatomia i terapia współuzależnienia. Podstawowe wiadomości o stresie 4. Mały słownik subkultur młodzieżowych. „Pusty Obłok”. Stres a zachowania 5.. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. a. Gospodarowanie czasem 6. Wojciszke Gordon T.zaliczenie . Wychowanie bez porażek w praktyce. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . B. role związane z kontaktami między ludźmi 2.. W-wa 2000 Mellody P. Toksyczne związki. 3.Treści programowe: 1.. Literatura: Aronson E. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. Relaksacja 7.

„Pusty Obłok”. Wywieranie wpływu na innych.. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. b. role związane z kontaktami między ludźmi 2.Przedmiot: Patologia i terapia rodziny . W-wa 1994 Namysłowska I. Relaksacja 7.. badanie granic. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . zasady podejmowania decyzji d. Gospodarowanie czasem 6. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Literatura: Aronson E. komunikacja werbalna i niewerbalna. Człowiek istota społeczna.zaliczenie .. Toksyczne związki. W-wa 1990. tłum.. Wychowanie bez porażek w praktyce. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. W-wa 2000 Mellody P.. a. c. Podstawowe wiadomości o stresie 4.. Wojciszke Gordon T.Halina Marczak Specjalność. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Mały słownik subkultur młodzieżowych.Enright). Terapia rodzin..ćwiczenia Prowadzący: dr J. W-wa 1994 Santorski J. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. W-wa 1993 Pęczak M. 3. Stres a zachowania 5. Anatomia i terapia współuzależnienia. B.

dla dzieci i młodzieży b.S. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie .. Wyd. III. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: I. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. „Pusty obłok”. Nowe zjawiska w psychoterapii.II. Studia z logoteorii i logoterapii.). Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. budowanie więzi.. J. Toksyczni rodzice. odczytywanie uczuć swoich i innych. Człowiek – pytanie otwarte. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. b.Halina Marczak Specjalność.. Moreno ) II. Co to jest psychodrama? (J. W-wa 1993 Popielski K. IV. W-wa 1991 Gordon H. Anatomia i terapia współuzależnienia.wykłady Prowadzący: dr J. Wyd. (red . rodzina – dojrzewanie do bycia matką.. Toksyczne związki. ojcem. dla rodziców c. c.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. W-wam 1995 Mellody P.CZ. Psychodrama. W-wa 1990 Mellody P..

Toksyczni rodzice.II. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. J. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. Studia z logoteorii i logoterapii. odczytywanie uczuć swoich i innych. dla rodziców c. W-wa 1993 Popielski K. W-wa 1991 Gordon H.ćwiczenia Prowadzący: dr J.. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. Wyd.. VIII.S. „Pusty obłok”. (red . W-wam 1995 Mellody P. Psychodrama.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie . VII.). W-wa 1990 Mellody P. ojcem. dla dzieci i młodzieży b.. Nowe zjawiska w psychoterapii. Co to jest psychodrama? (J. budowanie więzi.. c. Toksyczne związki.CZ. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: V.. Anatomia i terapia współuzależnienia. Człowiek – pytanie otwarte. b. Wyd. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a.Halina Marczak Specjalność. Moreno ) VI.

Hipnoza..:Seks Miłość Przemoc.Wciórka J. 10 Warunki zaliczenia: 1 Obecność na wykładach 2 Ocena z kolokwium lub esej na uzgodniony temat..Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.Rybakowski J. Badanie i diagnozowanie.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne. 2.Nieprzystosowanie społeczne: natura i historia Nieprzystosowanie społeczne. Zaburzenia społeczne i interpersonalne.L.Norma społeczna.. napisany w/g określonego schematu ..Model biomedyczny. Model środowiskowy: podejście behawioralne i poznawcze.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne..Psychologiczne badania diagnostyczne i klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Wydawnictwi Medyczne.Psychiatria.EP Psychopatologia. 3 4 Wykaz literatury: 1. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Psychologia Ewolucyjna.Metody badania zaburzeń psychicznych.Modele diagnostyczno-terapeutyczne Podejście psychodynamiczne i egzystencjalne. Warszawa.Gdańsk.Gdansk 1996 2.M.Gdańsk 2003 9 Yapko M.Seligman M. 8 Derks L: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludzmi Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne .nauczenie podstawowej wiedzy pozwalającej rozpoznawanie i klasyfikowanie osob nieprzystosowanych społecznie Treści programowe: 1.Norma kulturowa. Ciosek M. Buss D.dysfunkcje.. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.Gdansk 2001 5 Bilikiewicz A.Zachowania seksualne.wykłady Prowadzący: dr n. Janusz Szeluga Specjalność.Podstawy komunikacji Interpersonalnej Trans.Gdansk 1998 7 Madanes Clo`e.L.Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Rosenhan D.med.Gdańsk 1999.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu . Nieprzystosowanie społeczne w różnych koncepcjach teoretycznych.Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego z psychodiagnostyką.. Urban & Partner Wrocław 2002. 6 Herman J.D.1994 3.Zaburzenia Osobowości. Uraz psychiczny i powrót do równowagi.Psychoterapia sprawców i ofiar.Pużynski S.2000.Etnocentryzm. Przemoc. Podstawy Hipnozy.

in. podczas których poruszona zostanie problematyka : ▪ uszkodzeń okołoporodowych ▪ urazów głowy ▪ przebytych chorób ▪ padaczki ▪ ADHD ▪ dysfunkcji centralnego układu nerwowego ▪ obniżonej sprawności intelektualnej ▪ deficytów rozwojowych Następny blok wykładów dotyczyć będzie zagrożeń wynikających z niepowodzeń w kształceniu. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. kładąc jednocześnie nacisk na praktyczną umiejętność zastosowania przez studentów zdobytej podczas wykładów wiedzy.nadmierne zagęszczenie . zamierzam w szczególności skoncentrować uwagę na tej właśnie grupie. gdzie omówione zostaną m.zagrożenie eksmisją ▪ niedożywienie Kolejne trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom wiążącym się z właściwościami podopiecznego. takie zagadnienia jak : ▪ obniżony poziom sprawności intelektualnej ucznia oraz skutki braku dostatecznie wczesnego jego rozpoznania ▪ niedostosowanie wymagań szkolnych do możliwości indywidualnych ucznia ▪ różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego ▪ tradycyjny sposób nauczania oraz jego ujemne następstwa ▪ walka z niepowodzeniami edukacyjnymi .Przedmiot : Wczesna interwencja resocjalizacyjna . rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu : Dostarczenie studentom wskazówek pozwalających na opracowanie indywidualnego planu oddziaływań resocjalizacyjnych względem podopiecznego. w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie czynników mających negatywny wpływ na jego uspołecznienie. podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak : ▪ struktura rodziny ▪ sprawność intelektualna i wykształcenie ogólne rodziców ▪ choroby i zaburzenia psychiczne w rodzinie ▪ alkoholizm ▪ karalność ▪ agresja i przemoc psychiczna w rodzinie ▪ style wychowania w rodzinie ▪ nieprawidłowe postawy rodzicielskie ▪ niekorzystna atmosfera życia rodzinnego ▪ niski status ekonomiczny rodziny ▪ bezrobocie ▪ warunki mieszkaniowe : .wykłady Prowadzący : dr Krystyna Zgirska Specjalność. Treści programowe : Pierwsze trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom płynącym ze środowiska rodzinnego.

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. . (red. : Wpływ przemocy w rodzinie na niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich. bazując na ustalonych przyczynach warunkujących wystąpienie niedostosowania społecznego. metody interwencji. (red. orzecznictwo.. problematyka modelowania postaw i zachowań podopiecznego w skutek oddziaływań : ▪ środków masowego przekazu ▪ filmów i reklam ▪ patologii występującej w sąsiedztwie ▪ grup nieformalnych o negatywnym charakterze Ostatnie trzy wykłady poświęcone zostaną praktycznemu nabyciu przez studentów umiejętności przeprowadzania wywiadu na temat podopiecznego celem rozpoznania czynników mających ujemny wpływ na jego socjalizację. Literatura : • • • • • • • • Aronson E.Czwarty blok wykładów poświęcony zostanie pozostałym zagrażającym czynnikom środowiskowym. .. . Betke T. : Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. orzecznictwo. Katowice 1996 Różańska-Kowal J. 1994 Pazderski : Przestępczość – jak uniknąć jej wpływu. : Dzieci. (red. W oparciu o analizę wybranych przypadków. Majchrzyk Z. 1992 Harasimiak G. K. : Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do przejawiania przemocy wobec członków rodziny. . (w:) Gierowski J. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. Katowice 1996 Raś D. 1992 Gruszczyński W. . : Psychologia sądowa i penitencjarna. : Psychologia wychowawcza tom I i II .. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. K. : Rozwój dziecka. .. 2002 Rajska-Kulik I. 1998 Przetacznik – Gierowska M. (w:) Stanik J. Majchrzyk Z.) . Majchrzyk Z. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. Narkotyki. . profiklaktyka . : Resocjalizacja. 1999 Pospiszyl K.) . Alkohol. metody interwencji. (red. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej.. 1997 Ciosek M.) . : Stosowana psychologia wychowawcza. Majchrzyk Z. profiklaktyka . Zysk i S-ka Wydawnictwo s. Majchrzyk Z. : Przemoc wśród dorastającej młodzieży – przejawy i możliwości zapobiegania. : Psychologia społeczna. (w:) Gierowski J. Heitzman J. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. 2003 Dembo M.) . (w:) Gierowski J.c.. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . (red. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. (red. 2001 Hurlock E. orzecznictwo. K. Wydawnictwo Naukowe PWN. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . . Wydawnictwo Naukowe PWN. : Próba oceny wpływu środowiska rodzinnego na rozwój przyszłych zabójców. K. . .M. . profiklaktyka ..) . . orzecznictwo.M. Włodarski Z. Majchrzyk Z. Poruszona zastanie m.. M. . 1992 Maxwell R. Katowice 1996 Majchrzyk Z. Katowice 1996 • • • • • • • • . : Zachowania przestępcze osób z organicznym uszkodzeniem mózgowia. Majchrzyk Z. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich .M. (w:) Stanik J.M. (w:) Stanik J. . : Analiza różnic w procesie demoralizacji nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże. in. studenci zdobywać będą umiejętność opracowywania indywidualnego dla danego przypadku planu oddziaływań resocjalizacyjnych. profiklaktyka .... Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wydawnictwo „Temida”.) . metody interwencji. . Wilson T.) . Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. metody interwencji. (red. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne . . Wydawnictwo Akademickie „Żak”. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”. 1985 Kosek-Nita B. : Przestępstwa zabójstwa przy użyciu przemocy popełnione przez nieletnich i młodocianych. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Akert R. (w:) Stanik J. . D. 1997 Gierowski J.

A. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . 1994 Warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną (praca kontrolna) . .. G. L. 1995 Wolińska J. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Wydawnictwo Naukowe PWN . Ruch F. : Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego . Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . . : Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie. Katowice 1996 Zimbardo P. M. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. (red.) . Haith M.M. Majchrzyk Z. 1969 Vasta R.. M.• • • • • • Rydzyński Z. . : Profilaktyka agresji dorastających dziewcząt i chłopców a wychowanie. : Psychologia dziecka. 2003 Szymańska Z. metody interwencji. orzecznictwo. : Psychologia i życie. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. 1976 Szczęsny W. profiklaktyka . ... Miller S. W. . (w:) Stanik J.

3. 4. Zdobycie wiedzy na temat potrzeb kandydatów do przysposobienia i możliwości ich realizacji z uwzględnieniem priorytetu zmiany sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Jakie postawy i wyznawane przez kandydatów wartości w twojej opinii warunkują sukces adopcji ? 2. Katowice 2000 r. Wyodrębnienie różnic między rodziną biologiczną a adopcyjną. E. 6. 5. Orientacja w procedurach prawnych odnoszących się do orzeczenia przysposobienia. Warunkiem zaliczenia będzie pozytywna ocena pracy pisemnej . Kamińska. Zapoznanie z etapami procedury adopcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych służących gromadzeniu informacji o dziecku i rodzinie. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. mgr A. Warszawa 2003 r. 2. Milewska ( red. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Adopcja. K. Teoria i praktyka. Urbaniak. Kadzikiewicz Specjalność.Przedmiot: Polityka adopcyjna. Ukazanie roli zastępczych form opieki rodzinnej wobec dzieci oczekujących na przysposobienie. Zranione dzieciństwo. 3. 5. że rodzicielstwo biologiczne jest lepsze od przysposobienia ? 3. Kształtowanie przekonania o zasadności ujawnienia dziecku prawdy o jego pochodzeniu. Wypowiedź przedstaw w formie eseju. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN. Treści programowe: 1. 4. 2. Przedstawienie wskaźników prognozujących powodzenie adopcji. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: 1. Ostrowska. Warunki zaliczenia: W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstaw swój pogląd na jeden z trzech niżej ujętych tematów: 1. Czy stereotypem jest myślenie. ). Umiejętność analizy elementów warunkujących powodzenie adopcji. U. Michalczyk. Przekazanie wiedzy o najbardziej rozpowszechnionych przejawach zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin pochodzenia i ich negatywnych skutkach dla kształtowania osobowości dzieci. Argumentacja tezy o prawie dziecka do poznania prawdy o swoim pochodzeniu. Milewska. Kim są rodzice adopcyjni? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.ćwiczenia Prowadzący: mgr B. E. 3. Jawność adopcji czy tajemnica ? Uzasadnij swoje stanowisko. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu procesu adopcyjnego z uwzględnieniem roli Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. 2. 7. mgr M. Literatura: 1. Warszawa 1999 r.

Kuratorzy społeczni .Rola kuratora sądowego w realizowaniu zadań probacyjnych . Temida 2 4.Warszawa. Kraków. Prawnicze LexisNexis 2.Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych i metodyki pracy kuratora sądowego .Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych .Zapoznanie z warsztatem pracy kuratora sądowego Treści programowe: . Wyd „Zakamycze” 3. przepisy przejściowe i końcowe . Wyd.Kuratorzy zawodowi .Zmiany w przepisach obowiązujących. 2000. Warszawa wyd.. Warszawa. Gromek Krystyna.Probacja.Różnice i podobieństwa między pracą kuratora dla nieletnich (rodzinnego). Stańdo-Kawecka Barbara.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Pytka Lesław. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warunki zaliczenia: .kryteria oceny: praca kontrolna .Instytucja kuratora penitencjarnego . Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitetcjarnym.System sprawiedliwego karania. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001r. 2002.Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: . diagnostyczne i metodyczne.Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego .Kuratela sądowa w Polsce i w Niemczech – podobieństwa i różnice Literatura: 1.Posługiwanie się przepisami o funkcjonowaniu kuratora sądowego . Szczygieł Grażyna.Przepisy ogólne . Prawne podstawy resocjalizacji. Kodeks 5.Sposoby pracy kuratora sądowego z rodziną nieletniego . Wyd. Kuratorzy sądowi.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. Białystok. Pedagogika resocjalizacyjna.Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym . 2002.Sposoby pracy kuratora sądowego z nieletnimi opuszczającymi zakłady poprawcze .Wybrane zagadnienia teoretyczne. 2000. a kuratora dla dorosłych .Zapoznanie z różnymi pozycjami z literatury dotyczącej w/w tematu .zaliczenie z oceną . Wyd. Bałandynowicz Andrzej.Organizacja kuratorskiej służby sądowej .Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego .Ustawa o kuratorach sądowych .

Twarzą w twarz.. Satir V. Arche 8..Rozpoznawanie ważniejszych patologii resocjalizacyjnych instytucji izolacyjnych oraz sposoby przeciwdziałania im . Gdańsk.Rozszerzenie i utrwalenie podstawowych pojęć i relacji z metodyki pracy profilaktyczno.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność.Budowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem osób i instytucji uczestniczących (przykłady konstruowania programów profilaktycznych) . Warszawa. Gdańsk.Przedmiot: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej.2000 Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. część 2 i 4.Posługiwanie się metodami diagnostycznymi . Machel H. Sawicka K. Resocjalizacja.2900. Lublin 10. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 6. Lublin.. Gdańsk.Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej .Budowanie końcowej oceny procesu resocjalizacji .Uwzględnianie zasad resocjalizacji w procesie korekcyjnym . Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 5. Górski St. Warszawa. Mika St.zaliczenie z oceną .1998. Socjometria. VIII. Poznań. Zysk i S-ka 3. Terapia rodziny.Budowanie diagnozy resocjalizacyjnej . Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 2. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne 9. Metodyka Resocjalizacji..2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna.1985. Wydawnictwo Akademickie „Żak” 4.Sposób posługiwania się wybranymi metodami resocjalizacji .. Pomaganie męczy. Warszawa.Sposób negocjowania IPR-u z wychowankiem . Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 7. Pospiszyl K.proces wysyłania i odbioru informacji . 2001..1969 Skuteczność kar w wychowaniu. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: . Fengler Jörg 2000.Najważniejsze metody procesu resocjalizacji i sposób ich wykorzystania .Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.1998 Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.Konstruowanie indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR) .Diagnozowanie wybranych zagrożeń społecznych w określonych środowiskach ..Rozpoznawanie nieprzystosowania społecznego wychowanków ..Konstruowanie okresowych ocen procesu resocjalizacji .Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .Rola terapeuty w procesie psychokorekcyjnym: komunikacja .Dlaczego pomagamy? .Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej Treści programowe: .Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu metodyki w resocjalizacji .resocjalizacyjnej . Warszawa. Gaś Zb. Egan G.1999.Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . KUL Warunki zaliczenia: . rozdz.Realizacja i ewolucja przebiegu pocesów profilaktycznych ..Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu Literatura: 1. Cekiera Cz.

Rola profilaktyki w neutralizowaniu zachowań aspołecznych Literatura: 1) Pytka L. udział w dyskusji..kryteria oceny: referat. udział w dyskusji. obecność na zajęciach ..Instytucje resocjalizacji nieletnich: otwarte i izolacyjne . poprawne posługiwanie się aparatem pojęciowym. Akademickie „Żak” 5) Jędrzejewski M.Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej .Czynniki osobowościowe i środowiska społecznego jako determinanty zaburzeń w zachowaniu . wyd.Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . rok studiów: II rok Pedagogika Cele: . Uniwersytetu Jagiellońskiego 4) Piotrowski P. 2003.Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej ... diagnostyczne i metodyczne.Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych .Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi podejściami do procesu resocjalizacji Treści programowe: . Wybrane zagadnienia teoretyczne.Resocjalizacyjnu charakter kurateli sądowej . 1998. Warszawa wyd. wyd.Rodzina jako żródło zachowań dewiacyjnych . aspekty psychospołeczne Warszawa.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Akademickie „Żak” Warunki zaliczenia: .Pojęcie kontroli społecznej i autonomii . Pedagogika resocjalizacyjna.zaliczenie z oceną . Akademickie Żak 3) Urban B. systematyczna umiejętność relacjonowania tekstów i formułowania myśli. 2000.Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . wyd. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.Istota i symptomy nieprzystosowania społecznego .kryteria oceny: referat.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Warszawa.. Subkultury a przemoc. wyd.. Subkultury młodzieżowe. Resocjalizacja.Pojęcie resocjalizacji penitencjarnej: zakłady penitencjarne . Akademii Pedagogiki Specjalnej 2) Pospiszyl K. praca kontrolna Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . 2000. Kraków.

W przypadku nieobecności: praca zaliczeniowa. aktywności. . h) szczególne procedury. algorytmy. g) dokumentacja działań. . Mudyń).Bohdan Dudek. Warunki zaliczenia: Na podstawie obecności na zajęciach. c) formy interwencji kryzysowej. Katowice 1999. typologia zdarzeń kryzysowych.„Kryzys. Toruń 2003. Literatura: .Definicje interwencji kryzysowej. Badura). a) zakres usługi. działania interwenta. b) cechy charakterystyczne działań w tym zakresie. j) usługi hostelowe. rok: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: zapoznanie z podstawami metodyki nowej formy usług socjalnych i psychologicznych adresowanej do osób (dorosłych i dzieci) doświadczających zdarzeń kryzysowych. . . . przeżywających stany kryzysowe. Gdańsk 2003.” (Wybór: W.„Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. i) interwencja poza ośrodkiem. K.Przedmiot: Metodyka interwencji kryzysowej . e) adresaci usługi. f) kompetencje interwentów.„Fotografia” istniejących ośrodków. Treści programowe: . Poradnik dla pracowników socjalnych.ćwiczenia Prowadzący: mgr Krzysztof Sarzała Specjalność. „Zaburzenia po stresie traumatycznym”. d) czynności.Podstawy prawne interwencji kryzysowej.: D. interwencja i pomoc psychologiczna” (Red. .Prezentacja prób standaryzacji usług w tym zakresie. Kubacka – Jasiecka.

CZYLI JAK NIE RATOWAĆ RYB PRZED UTONIĘCIEM • Doskonalenie zawodowe pedagogów . DOBRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRACĘ • Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej .SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI • Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych.treningi psychoedukacyjne.ćwiczenia Prowadząca: mgr Małgorzata Wawro Specjalność. PEDAGOG I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW . JEŚLI NIE MASZ DO DYSPOZYCJI DŻINA W BUTELCE. SŁODYCZ POMAGANIA . PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. w szczególności z realizacją zadań związanych z profilaktyką i resocjalizacją. Podstawowe treści przedmiotu: CZEGO MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU OCZEKUJE OD PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach publicznych – zadania pedagoga szkolnego. . zasady konstruowania programów profilaktycznych. Mierzenie efektów pracy wychowawczej. Jana Pawła ). PEDAGOG NA PLACU BOJU – „ WIZJA LOKALNA „ • Wizyta u pedagoga szkolnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą pedagoga szkolnego. WEWNĄTRZSZKOLNY OCENIANIA ( WSO )-– CZYLI SKARBY PILNIE STRZEŻONE • SYSTEM Budowanie strategii wychowawczej szkoły . NIEZBĘDNY ZESTAW RATOWNICZY PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rola instytucji wspomagających pracę szkoły w działaniach związanych z profilaktyką i resocjalizacją.Przedmiot: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego .konstruowanie planu pracy w oparciu o statut szkoły. grupy wsparcia. wskaźniki wypalenia. superwizje. POMAGANIE MĘCZY – CO ROBIĆ BY NIE WPAŚĆ W CZARNĄ OTCHŁAŃ WYPALENIA ZAWODOWEGO • Obciążenie i wypalenie w różnych zawodach związanych z pomaganiem – obraz zjawiska.

. • Ćwiczenia na terenie wybranej przez studentów szkoły . NIE LICZ NA WINNETOU • Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Bogusław : Współczesne teorie i nurty wychowania. Poznań 1999. Wyd. ISBN 83-87964-22-0. JANKOWSKI. Lublin 1993. CHWILA PRAWDY • Ćwiczenia na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego .RESOCJALIZACJA • Praca wychowawcza z młodzieżą niedostosowaną społecznie – możliwości i ograniczenia szkoły. Red.praca w grupach).jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania (przygotowanie scenariuszy krótkich akcji i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym . ISBN 83-86994-90-8. Poznań 2000. TERAZ WY • Wywieranie wpływu na ludzi . GŁOWACKI. Literatura: 1. 2.przeprowadzenie przez studentów pilotażowej akcji o charakterze profilaktycznym. WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktycznoedukacyjnymi. 3. Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego.SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ • Wizyta u pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie). Kraków 1998.realizacja przedsięwzięć i akcji profilaktycznych ( egzamin – część praktyczna ). CEKIERA. Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. 7. ISBN 83-88030-87-6. Kraków 1999. Anatol Bodanko. CEREMONIA WRĘCZENIA ORDERÓW • Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych ( egzamin – część teoretyczna ). ISBN 83-915956-8-4. Jędryka Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. 5. MISJA SPECJALNA . ISBN 83-88030-29-9. 6. Kraków 2001. 4. JAK wychowywać? Prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy. Andrzej. Mieczysław : Metody i techniki badań pedagogicznych. ŚLIWERSKI. Kraków 2000. ŁOBOCKI. 2. ISBN 83-85291-56-3. ISBN 83-85185-24-0.

obecność na zajęciach.Marek: Twórcza resocjalizacja. red.przygotowanie do zajęć. Wojciech: Pomóż sobie. Jan. 3. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. . KRYTERIA OCEN 1) Ocena dostateczna . Naukowe PWN.przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym (zadanie dla grupy nie przekraczającej 6 – 8 osób) .obecność na zajęciach. 10. ARONSON. Gdańsk 1999. 11. CIALDINI. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-39-0. FENGLER. Elliot: Człowiek istota spoołeczna. teoria i praktyka. przygotowanie do zajęć.8. aktywność. Jorg: Pomaganie męczy. Robert: Wywieranie wpływu na ludzi. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. przygotowanie do zajęć. EICHELBERGER. Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach. Agencja Wydawnicza TU. Warszawa 1996. ISBN 83-902971-3-2. 13. KONOPCZYŃSKI. STRELAU. T. Wypalenie w pracy zawodowej. przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym. daj światu odetchnąć.ISBN – 83-87957-03-8 12. obowiązkowy udział w przedsięwzięciu lub akcji profilaktycznej.Gdańsk 1996. aktywność w czasie ich trwania 3) Ocena bardzo dobra . .Warszawa 1995. :Psychologia Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Warszawa 1998.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.Gdańsk 2000. przygotowanie do zajęć 2) Ocena dobra .obecność na zajęciach. ISBN 83-87957-06-2.Wyd. ISBN 83-86802-05-7 9.

wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Cooney N. Schneider Corey M. Psychoedukacja.S. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Metody grupowej pomocy psychologicznej. wykonanie kary pozbawienia wolności..F.ogólne zasady prowadzenia działań profilaktycznych. Profilaktyka uzależnień.. (red. Podaj dłoń. • Umiejętności i zasoby osobiste w pracy w resocjalizacji: empatia. • Resocjalizacja nieletnich: środki wychowawcze. Warszawa 2000. dyrektywność. • Resocjalizacja jako forma pomocy psychologicznej.. tematy pracy terapeutycznej. behawioralne.M. • Konstruowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacji . Zysk i S-ka. Cekiera Cz.. Baumeistern R. Grupy. 1993. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Sztander W. Resocjalizacja. Kratochvil S.. studium przypadku. • Probacja – resocjalizacja w warunkach dozoru kuratorskiego. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Tice D. Podstawy terapii grupowej. ewaluacja. Zastosowanie strategii. Johnson D. Pospiszyl K. Warszawa 2002.M. Gaś Z. Warszawa 1998. Pomoc osobom współuzależnionym. Kontrakt. Narkotyki. Wychowanie do wolności. desocjalizacja.. Monti P. • Mediacja w resocjalizacji. Kraków 1997.. Warszawa 2000. Rozmowy.. struktura. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Pytka L. podążanie. Studium interdyscyplinarne.Przedmiot: Resocjalizacja ..M. wykolejenie społeczne. Podstawy psychoterapii.. które pomagają. Urban B. zapobieganie nawrotom. MacKenzie K. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. aktywne słuchanie. • Strategie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz od destrukcyjnych zachowań.rola pierwszego kontaktu w resocjalizacji. Warszawa 1992. role. Corey G. Utrata kontroli. • Interwencja kryzysowa w resocjalizacji.. leczniczo-wychowawcze i poprawcze w resocjalizacji nieletnich.. Warszawa 1999. Budowanie relacji ... resocjalizacja. Treści programowe: • Zagadnienia wstępne – wyjaśnienie pojęć kluczowych: socjalizacja. Warszawa 1994.. Kadden R. Relacja w resocjalizacji. Opór. Poznań 2003. proces grupowy. Kraków 1997.) Bernard H. Machel H. metody pracy w pedagogice penitencjarnej. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Współczesne systemy resocjalizacji – tendencje rozwojowe. Abrams D. metody diagnostyczne.etapy. trening zachowań konstruktywnych. Gdańsk 2000.. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Wyd. „Arche”.. Lublin 1993.. Twórcza resocjalizacja. Warszawa 1996. rok studiów: III rok Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej oraz z podstawowymi strategiami i procedurami pracy resocjalizacyjnej. • Strategie w resocjalizacji – podejścia: psychodynamiczne. integracyjne.L. • Wykorzystanie metod grupowych w resocjalizacji. Bałandynowicz A. Primum 1996. Konopczyński M.. Zagadnienia etyczne w resocjalizacji. • Profilaktyka w pracy resocjalizacyjnej .PARPA. Gdańsk 2003..R. rodzaje grup. Górski S. Strategia i procedura resocjalizacyjna. • Diagnoza w resocjalizacji. Metodyka resocjalizacji. zastosowanie Osobistych Planów Terapii. Machel H.F.. Gdańsk 1994. przeniesienie i przeciwprzeniesienie. Probacja. • Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych. Warszawa 1985. Heatherton T. wybrane programy profilaktyczne. • Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnień.. zachowania aspołeczne i antyspołeczne. Pedagogika resocjalizacyjna. Literatura: Robson P.W. systemowe. . Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Pomoc długo i krótkoterminowa.. poznawczo-behawioralne.B.

.) Robczyńska D. Fundacja ALTERNA. Warszawa 2001. Forma zaliczenia: Egzamin ustny.. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Leczenie dzieci po Urazach psychicznych. Żak.James J. Skuteczna pomoc psychologiczna. Szczęsny W. Twerski A. 1.. IPZ TPT. (red. Warszawa 2000. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. C..J. Pospiszyl K. IPZ PTP 2002. Okun B. Warszawa 2003. Poznań 1992. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Multsby M. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji... PARPA 2003. Uzleżnione myślenie. Psychopatia. Zielona Góra 2002.. Racjonalna Terapia Zachowania. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. t.

. Lublin 1993. IPZ PTP 2002. Robson P.) PARPA 1997. Psychoterapia współuzależnienia i DDA . PARPA 2002. Zrozumieć alkohol.S.. Zrozumieć alkohol. Leaton G. Abrams D.M.. kierunki pracy terapeutycznej.. Warszawa 1992. Warszawa 2001. Forma zaliczenia: Egzamin pisemny. • • • • • • • Treści programowe: Zespół Zależności Alkoholowej – Kryteria diagnostyczne wg ICD-10. Kraków 1997. Gaś Z. MacKenzie K. (red.diagnozowanie. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Rodzina z problemem alkoholowym – role przyjmowane przez dzieci. Grupy. Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnienia – założenia.L. Sztander W.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport.) Bernard H..... Gdańsk 2000. Cohen J..W.. Formy pomocy osobom uzależnionym: psychologiczne koncepcje psychoterapii alkoholików. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Schneider Corey M.. Warszawa 2002. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami uzależnienia od alkoholu oraz z podstawowymi terminami z zakresu terapii uzależnienia. program Minnesota. Warszawa 1994. które pomagają. Utrata kontroli. Literatura: Kinney J. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. współuzależnienia i DDA. syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Bradshaw J.M. Warszawa 2000. Narkotyki. Tice D. Warszawa 1999. modele terapii..S.B. Warszawa 1998.. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Zeszyty Naukowe AWF. Monti P..F.. Heatherton T. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Cooney N. Skuteczna pomoc psychologiczna.. PARPA 1998.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Psycho–bio-społeczny model uzależnienia. Alkohol a Zdrowie. Zrozumieć rodzinę. Corey G. 2002. Leaton G. Kraków.. Warszawa 1994.M. (red. Uzależnione myślenie. Profilaktyka uzależnień. 1993. picie problemowe.. grupy samopomocowe.. psychologiczne koncepcje wyjaśniające zjawisko uzależnienia od alkoholu..R. Podstawy terapii grupowej. Kadden R. IPZ TPT. Baumeistern R.współuzależnienie. Kinney J. Rodzina z problemem alkoholowym . Podaj dłoń. . Cekiera Cz. Twerski A. Warszawa 1998. Rozmowy.. Okun B.PARPA. Johnson D.F. Nawroty w uzależnieniach.J. Levy J.

Lublin 1993. (red. Schneider Corey M. Przemoc w rodzinach alkoholowych – zasady postępowania wobec sprawcy i ofiary. Profilaktyka uzależnień. IPZ PTP 2002. Podstawy psychoterapii. PARPA 2002.. Heatherton T. 1993. Zrozumieć rodzinę. Formułowanie problemów terapeutycznych. Leaton G.. Abrams D. Corey G. Profilaktyka uzależnień.. Warszawa 2002. Warszawa 1994.. Monti P. Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa 2000. Warszawa 2001. Zeszyty Naukowe AWF. Konstruowanie osobistych planów terapii. Sztander W. . Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Metody grupowej pomocy psychologicznej.F. dyskusje kierowane i czytanie jako struktury pracy w terapii uzależnień. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Pacjenci z podwójną diagnozą. trening relaksacyjny.warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami terapii uzależnienia i współuzależnienia.S. Motywowanie do terapii. PARPA 1998. Zrozumieć alkohol. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń . Terapia jednostek z nieprawidłową osobowością uzależnionych od alkoholu. Warszawa 1992. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Twórcza resocjalizacja.. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Gdańsk 2000. Diagnoza nozologiczna i problemowa. Gaś Z.. Baumeistern R. Socjoterapia. 2002. Strategie pracy nad tożsamością alkoholową. Cooney N. Narkotyki. Podstawy terapii grupowej. Uzależnienia krzyżowe i mieszane – specyfika terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Cohen J. Kraków...ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Levy J. Diagnozowanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Podaj dłoń.S.. Kadden R..R.B. Rozmowy.) Bernard H. Alkohol a Zdrowie. Podstawowy program terapii uzależnienia. Zrozumieć alkohol.W. Warszawa 1994.) PARPA 1997.F. Literatura: Kinney J. Konopczyński M.. celów terapii.M.. Warszawa 1999. Cekiera Cz. Poznań 2003. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO.L... Okun B.J. Bradshaw J. (red. Leaton G. Utrata kontroli. Trening zachowań konstruktywnych w psychoterapii uzależnień.. Uzależnione myślenie. Warszawa 1996. Johnson D. MacKenzie K. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich. IPZ TPT. Zasady prowadzenia działań profilaktycznych – programy. Nawroty w uzależnieniach. Robson P... Strategie pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia w pogłębionej fazie terapii. Kratochvil S.M.. Psychoedukacja w terapii uzależnień.PARPA. Strategie i procedury w terapii osób współuzależnionych. Definicja nawrotu.. konstruktywne radzenie sobie z emocjami. Warszawa 1998. strategie pracy z pacjentem w nawrocie. Grupy. Warszawa 1998. które pomagają.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. • • • • • • • • • • • • • Treści programowe: Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu.. Mikrowykłady. dobór zadań. Twerski A.. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. Kraków 1997. uznaniem bezsilności wobec alkoholu i radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń warunkuje aktywny udział w zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium. Tice D. Przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu. Zysk i S-ka.M. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu.. uczenie pacjentów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych. Kinney J..

• Literatura: Siemaszko A..) Kwaśniewski J. Siemaszko A. Sutherlanda..kierunek socjologiczny . Hołyst B. Eysencka. Warszawa 1986. Społeczna geneza przestępczości. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Kosewski M.. Berkowitza. Granice tolerancji..kierunek biopsychologiczny: teorie antropologiczne. Teoria frustracji-agresji J. teoria uczenia się zachowań agresywnych A.. Błachut J. Krajewski K. Doktryny kryminologiczne . odwołujące się do zaburzeń OUN. . kryminologia radykalna. Przestępstwo.. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. Gdańsk 1999. Warszawa 1989. Kryminologia. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność..zakres pojęcia. Treści programowe: • Kryminologia . Gaberle A. Warszawa 1985. Warszawa 1999. reakcji społecznej. dziedziczenia skłonności do popełniania przestępstw. Warunki zaliczenia: Egzamin ustny po zakończeniu wykładów z zagadnień omówionych na wykładach. przestępczość i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. Warszawa 1993. kryminologia konfliktowa.W kręgu kryminologii radykalnej. (red.teoria zróżnicowanych powiązań E. Bandury. teoria H. teorie kulturowe ..Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii. teorie kontroli społecznej.J. Kryminologia.teorie strukturalne. zaburzeń struktury chromosomów. kryminologia jako nauka interdyscyplinarna. Dollarda. Warszawa 1979. teoria L. Falandysz L. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapozananie studentów z wybranymi doktrynami kryminologicznymi. • • Doktryny kryminologiczne .

Wyd.K. Falandysz L. definicja ofiary. prokuratorska... Warszawa 1986. Wyd. charakterystyka (struktura i dynamika) przestępczości z użyciem przemocy w Polsce. Strategie i etapy działań profilaktycznych.. • Problematyka ofiary w kryminologii . Kosewski M.. wiktymizacja pierwotna. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.. Kryminologia.. Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie.działania profilaktyczne w kryminologii. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Krajewski K. Szaszkiewicz M.. WSP. Warszawa 1999. Katowice 2001. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. Gdańsk 1996. Warszawa 1993.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii . Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP (red. • Przestępczość nieletnich .. • Wpływ negatywnych przejawów życia społecznego na dokonywanie przestępstw . Nowak A. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Urban B. bezdomność. Dane na temat przestępczości: przestępczość ujawniona i nieujawniona. Warszawa 1979. • Zapobieganie przestępczości ..W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa 1985. • Przestępczość zorganizowana (struktura i dynamika) rodzaje działalności przestępczej podejmowanej przez grupy o charakterze mafijnym. (red. Wiktymologia. Wrocław 1984. Naukowe Śląsk. Szymusik A. czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw przez młodzież. typologia ofiar. Literatura: Ciosek M. Siemaszko A. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Jaśkiewicz-Obydzińska T. Kraków 1997. WSP. Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Kraków 2002. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red. Gierowski J... Kraków 1996. rola ofiary w procesie wiktymizacji. (red. rola kontroli społecznej w zapobieganiu przestępstwom.. wiktymizacja wtórna. Radochoński M. więzienna i kryminologiczna. Warszawa 1989.. Sekty. Radochoński M. Górniok O. Margasiński A. Zachowania dewiacyjne młodzieży. .. kara pozbawienia wolności jako środek zapobiegawczy.. wyd Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Wójcik D. Osobowość i motywacja sprawców zabójstw.) Gierowski J... Elementy Patologii Społecznej i Kryminologii. samobójstwo jako problem kryminologiczny.wiktymologia jako nauka. charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy w Polsce.) Kwaśniewski J. Rzeszów 2000. Błachut J. • Przestępstwa z użyciem przemocy .K... sądowa... Społeczna geneza przestępczości.definicja przemocy i przestępstwa z użyciem przemocy.. prostytucja. dynamika i geografia przestępczości. Wysocka E.. statystyka policyjna. Siemaszko A. Granice tolerancji.uzależnienia od środków odurzających. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z literaturą dotycząca struktury i dynamiki wybranych kategorii zachowań przestępczych. Warszawa 1994... Hołyst B. Rzeszów 2001..Hołyst B.) Gierowski J. Gdańsk 1999.) Pamuła S. Gaberle A. Warszawa 1999. Podstawy psychopatologii dla pedagogów.przyczyny nieprawidłowej socjalizacji młodzieży. W: Zabójcy i ich ofiary. charakterystyka przestępstw popełnianych przez młodzież. charakterystyka. • Przestępczość gospodarcza .ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność.zakres pojęcia. Kryminologia. Osobowość Antyspołeczna. Częstochowa 2001. Treści programowe: • Podstawowe pojęcia: Struktura..

Gdańsk 2002. Arkusz obserwacyjny Thomasa M. • Warsztat odwołujący się do wiedzy z ćwiczeń dotyczących znaczenia i roli wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. • Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych. Instruktaż stosowania.. Konteksty teoretyczne. Bradshaw J. Warszawa 1994. Warszawa 2003. Warszawa 2002. . Warszawa 1999. Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Kryminologia. • Modele zdrowej osobowości a przystosowanie społeczne. Gasia. mowa zranionego ciała.Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami niedostosowania społecznego. Wykaz literatury: Babiker G.. Kooyman M. Ziemskiej do pomiaru rodzicielskich postaw wychowawczych. red.. • Narzędzia diagnostyczne. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele zajęć: . . James B. Gaberle A. Instruktaż • Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji Z.Przedmiot: Psychologia nieprzystosowania społecznego z psychodiagnostyką – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Arnold L.. Olsztyn 2003.. Krajewski K. • Rodzicielskie postawy wychowawcze a zachowania dewiacyjne dzieci.Przedstawienie metod i form oddziaływania korekcyjnego na osoby niedostosowane społecznie. Treści programowe: • Wąskie i szerokie zakresy nieprzystosowania społecznego. • Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu niedostosowania społecznego. Definicje nieprzystosowania społecznego..Ukształtowanie właściwych postaw wobec osób niedostosowanych społecznie... Achenbacha i Skala Nieprzystosowania Społecznego L. uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego. Zrozumieć rodzinę. • Zajęcia warsztatowe w oparciu o film „Moje życie”. • Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. • Psychokorekcyjne metody pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie. • Znaczenie i rola wartości u osób nieprzystosowanych społecznie.. Kryminologia. Instruktaż.. . • Podwójny problem osoby niedostosowanej społecznie będącej zarazem ofiarą i sprawcą przemocy. Autoagresja. Pytki. Hołyst B.Zapoznanie się z metodami pomiaru poziomu niedostosowania społecznego. Gdańsk 1996 Dyskursy pedagogiki specjalnej. Krause A. Gdańsk 1999. Ciosek M. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. • Wytyczne do oceny stanu osoby nieprzystosowanej społecznie i realizacji indywidualnego programu resocjalizacji. Postawy profesjonalistów pracujących z osobami nieprzystosowanymi społecznie.. • Pojęcie zaburzenia w zachowaniu. Górniewicz E. • Kwestionariusz M. . Błachut J. • Nieprzystosowanie społeczne w świetle badań empirycznych.

Pedagogika resocjalizacyjna. Kraków 2000. Urban B. Warszawa 1993... Pytka L. Życie ze złością.. Osobowość antyspołeczna.. . Życie bez lęku. Granice tolerancji. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Rzeszów 2000. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Warszawa 1998. red. Kraków 2000. Gdańsk 1999. . Wójcik D. Urban B. Zachowania dewiacyjne młodzieży.O... Wrocław 1984 Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Sawicka K. Siemaszko A. Radochoński M.Ottoson J. Potter-Efron R.. Socjoterapia. Warszawa 2001. Gdańsk 1998.

(2000): Prawa człowieka. • Prawo do życia. • Międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż. Prawa pacjenta. Warszawa: HFPC. • Ochrona praw jednostki w Polskiej konstytucji z 1997 roku. • Sądownictwo w ochronie praw człowieka. • Prawa jednostki w konstytucjach wybranych krajów i mechanizmy ich ochrony. • Rzecznik Praw Obywatelskich – założenia ustawowe i praktyka działania. Prawa mniejszości narodowych. • Europejski system ochrony praw człowieka. etnicznych i językowych. • Prawa człowieka i konflikty zbrojne.Przedmiot: Prawa człowieka – lektorium Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. historia i zaangażowanie chrześcijańskie. Prawa więźnia. Własność.Przełożenie aktów prawnych dotyczących praw człowieka na praktyczne potrzeby pracy w zawodzie pedagoga. • Organizacje pozarządowe i ochrona praw człowieka. . Wolność sumienia i wyznania.Praca z tekstem.Zapoznanie studentów z prawami człowieka oraz środkami pozwalającymi dochodzić swoich praw. rok studiów: II rok Pedagogika Celem zajęć: . • • • • • • • • • Prawa dziecka. . . Geneza.Analiza praw człowieka z punktu widzenia orzecznictwa sądowego Treści programowe: • Co to są prawa człowieka. Warszawa Compagnoni F. Kraków. (2001): Rzecznik Praw Dziecka. Prawa socjalne. . Biuro Rzecznika Praw Dziecka. • OBWe jako regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka. .Zapoznanie się ze specyfiką i strukturą tekstów prawnych. Trzecia generacja praw człowiek.Kształtowanie umiejętności tworzenia map mentalnych do przeczytanego tekstu. Warszawa. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. w: Sprawy Międzynarodowe 1983. Prawo własności. • Prawa człowieka z katolickiej perspektywy.Porównanie aktów prawnych z raportami dotyczącymi stanu przestrzegania praw człowieka. Dembiński L. (1996): Zarys prawa europejskiego. Literatura: Baszkiewicz J. Prawa człowieka a policja. Warszawa. • ONZ-owski system ochrony praw człowieka. Drzewicki K. . Czapliński W. Równość. (1981): Wolność. (1969): Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ. . • Ewolucja koncepcji i doktryn praw człowieka. nr 10.

(1981): Orendzia do ONZ z 2 października 1979 oraz na XIV Światowy Dzień Pokoju. (red) (2000): Ochrona praw człowieka w świecie. Kuźniar R. Bydgoszcz – Poznań. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich. (1998): Uniwersalizm praw człowieka. Nowicka M. Warszawa. Wiśniewski L. Michalska A. (1996): Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. . Warszawa. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje. (1995): Skarga o naruszenie praw człowieka. Warszawa: Typografika. Warszawa. Toruń. Nowicki M. Jan Paweł II. Mik C. (1993): Prawa człowieka. (1999): Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego.Fritzhand M. 1 stycznia 1981. Warszawa.(2002): Prawa człowieka. Tomala H. Warszawa: HFPC Oniszczuk J. (1992): Wokół Konwencji Europejskiej. Wybór orzecznictwa. Gronowska B. Dokumenty międzynarodowe. w: Etyka 1972. Nowicki M. Moralność i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. Wybrane dokumenty międzynarodowe. Warszawa: HFPC. (red). (1998): Europejska Konwencja Praw Człowieka. Huntington S. Jasudowicz T. (1997): Zderzenie cywilizacji. Warunki zaliczenia: praca pisemna w formie eseju. Wybrane dokumenty krajowe. nr 10.

• Aktualne podstawy prawne dotyczące stosowania mediacji w Polsce.. Czarnecka – Dzialuk B. potrzeby. typy i rodzaje konfliktów.). Wprowadzenie w Polsce mediacji pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa. Czamecka-Dzialuk B. Warszawa 1995. Warszawa 2003.). Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat”. Warszawa 2003. Możliwości mediacji w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich w świetle ustaiwdawstwa polskiego (w:) Bieńkowska E.Przedmiot: Mediacja między sprawcą a ofiarą przestępstwa .. Czamecka-Dzialuk B. Czamecka-Dzialuk B. • Etyka zawodowa mediatorów. • Podnoszenie motywacji stron do rozwiązywania konfliktu. Warszawa 1993. Wójcik D. Zagadnienia procesowe. interesy. Warszawa 1995. Pojednanie nieletniego sprawcy przestępstwa z jego ofiarą w prawie polskim (w:) Bieńkowska E. (red.) Mediacja. wartości i propozycje stron. Polskie Centrum Mediacji. • Przygotowanie i weryfikowanie wykonalności ugody. • Specyfika roli mediatora. nr 17. Przegląd Prawa Karnego 1997. Warszawa 1999.) Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. • Prowadzenie dokumentacji.(red.. stanowiska. • Satysfakcja merytoryczna.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym. Kodeks postępowania karnego.ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.. Warszawa 1998.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. Oficyna Naukowa. • Narzędzia i techniki pracy mediatora. Bieńkowska E.. (red.(red.14. prawa i obowiązki mediatorów... z. Wójcik D. Kodeks mediatora. Literatura: Bieńkowska E. Warszawa 1995. Walczak-Żochowska A. źródłami eskalacji oraz sposobami jego przełamywania umiejętne wykorzystanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu uzyskania ugody poznanie sposobów umiejętnego zadawania pytań nabycie umiejętności analizy konfliktu: studenci powinni umieć nazwać kwestie. Polskie Centrum Mediacji. Stojanowska W. Postępowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej (w:) Nowa kodyfikacja karna. Prawo a rozwiązywanie sporów. • Analiza i diagnoza mediowanego przypadku. . struktura. w trakcie zajęć prowadzone będą symulacje postępowania mediacyjnego Treści programowe: • Definicja. Czarnecka-Dzialuk B. psychologiczna i proceduralna. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele : • • • • • poznanie struktury konfliktu wraz ze specyfiką jego powstawania. • Etapy postępowania mediacyjnego..

.Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium oraz obecność na zajęciach.

Typologia zaburzeń przystosowania społecznego. zamykanie pracy grupy. 3. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. określanie celów końcowych i etapowych resocjalizacji. Klasyfikacja skazanych i jej resocjalizacyjne aspekty. współpraca ze społeczeństwem i system przepustkowy. wartości i przekonania dotyczące osób niedostosowanych społecznie. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie grupowym: 7. . Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji więziennej Uświadomienie mechanizmów prewencji indywidualnej i generalnej. nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć. socjodrama i psychodroma. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . trening relaksacyjny. 8. rodzaje grup. praca długoterminowa i interwencje kryzysowe w kontakcie indywidualnym. rekreacja. dobór i kwalifikacja uczestników. trening asertywności. Zapoznanie z wybranymi metodami resocjalizacyjnymi.określanie celów. Probacja jako element profilaktyki i element polityki kryminalnej państwa. sposoby oceny pracy grupy. zawieranie kontraktu. praca. Indywidualny program resocjalizacji: wykonywanie diagnozy. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. 5. 9. 2. Pojęcie nieprzystosowania społecznego i zagrożenie nim. Rola kuratora sądowego w okresie probacji. organizowanie grupy . trudności występujące w trakcie pracy grupy i sposoby ich przezwyciężania. Zasady pierwszego kontaktu z osobą niedostosowaną: elementy pierwszego kontaktu. 12. metody oddziaływania. otwartość.metody psychokorekcyjne: trening interpersonalny. Rodzaje i typy zakładów penitencjarnych. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: Rozpoznanie przez studentów własnych zasobów osobistych do pracy resocjalizacyjnej. Zagadnienie podmiotowego traktowania skazanych. Treści programowe: 1. Indywidualizacja postępowania i zabezpieczenia przed demoralizacją.metody zorganizowane: sport. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie indywidualnym: empatia. Rozpoznanie zasobów osobistych potrzebnych do pracy resocjalizacyjnej: postawy. terapia zajęciowa. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji.ćwiczenie. 10. Formy probacji. kompetencje osoby prowadzącej. Resocjalizacyjne aspekty warunkowego przedterminowego zwolnienia. Niektóre negatywne determinanty zawarte w systemie. 4. 11. zawieranie kontraktu. trening umiejętności społecznych. zalecenia dotyczące doboru odpowiednich procedur . Odpowiedzialność prawna nieletnich. aktywne słuchanie. Ważniejsze rozwiązania resocjalizacyjne: systemy oddziaływania. 6.Przedmiot: Resocjalizacja – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. źródła oporu.

. Zrozumieć alkohol.M. Wrocław 1984. (red.. Warszawa 1995. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach Resocjalizacyjnych. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu.. Psychospołeczne uwarunkowania personelu więziennego. Bałandynowicz A... 1993. Zasady pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków ..oddziaływanie na środowisko rodzinne..L. Urban B. Pospiszyl K. Warszawa 1994. Bartkowicz Z. Pedagogika resocjalizacyjna. .. UMCS. Schneider Corey M. Abrams D. Lublin 1996. Zanim spróbujesz). Probacja. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Twórcza resocjalizacja.W. Warszawa 1992. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Wychowanie do wolności.13. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Lublin 1993. 14.R. Wyd. Machel H.wspólnoty terapeutyczne.. Resocjalizacja. rówieśnicze.. Podaj dłoń. Kinney J.M.S. Gaś Z. Gdańsk 2000.. Primum 1996. Warszawa 1998. Sztander W. Leaton G. Wyd. prezentacja wybranych programów (Drugi elementarz.B. Podstawy terapii grupowej. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Pytka L. Kraków 1997... MacKenzie K.. Profilaktyka: kierunki działań profilaktycznych. Konopczyński M. Kadden R.. Profilaktyka uzależnień. Gdańsk 1994. Corey G. szkolne i pracy. Cekiera Cz. Warszawa 1985. Zachowania dewiacyjne młodzieży.. Górski S. Rozmowy... Noe. Cooney N.) Bernard H. Warszawa 1996. Gdańsk 2001. Warszawa 1998. Metodyka resocjalizacji. Monti P. Johnson D. Machel H. Zasady i techniki grupowej pomocy terapeutycznej. Warszawa 1993. Literatura: Robson P. Narkotyki. Kraków 1997. Wójcik D. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej.. Grupy. które pomagają. Warszawa 1999.

graffiti. . sataniści. . . dynamiką. etiologia zjawiska prostytucji. Etiologia.sekty działające na terenie Polski. struktura i dynamika oraz sposoby przeciwdziałania powyższym zjawiskom. Rozwój zachowań suicydalnych.Wpływ środków masowego przekazu na zjawiska patologii społecznej.Współczesne formy prostytucji.Rodzina z problemem alkoholowym . sieroctwo społeczne . dorosłe dzieci alkoholików. opisy subkultur: metalowcy. .analiza ofiary przemocy w kontekście zasobów wyzwalających i zniewalających warsztat . . praca z rodziną osoby chorej psychicznie.Zapoznanie się z indywidualnymi przypadkami w celu ich analizy i stworzenia indywidualnej strategii pomocowej. . profilaktyka i metodyka pracy. przestępczość zorganizowana.problemy psychologiczne i socjalne osób chorych psychicznie. skinhe-adzi.praca ze sprawcą przemocy. możliwości pomocy rodzinie alkoholowej. profilaktyka. ubóstwo.Przemoc i sposoby jej zapobiegania. . psychologia sekt.sytuacja ofiary przemocy w rodzinie.Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami patologii społecznej.charakterystyka zjawiska. Wykaz literatury: . kibice piłkarscy. przyczyny nieprzystosowania.definicje. . Treści programowe: . .Sekty . wykonanie prawidłowej diagnozy. punk.Praca środowiskowa z osobami chorymi psychicznie . pomoc osobom dostającym się do sekt i ich rodzinom. rola grup samopomocowych. . placówki terapeutyczne i grupy samopomocowe. . problem współuzależnienia. teorie wyjaśniające zachowania przestępcze. . problematyka ofiary przestępstwa. specyfiką. praca w pierwszym kontakcie. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: . psychoedukacja. hipisi.Uzależnienie od alkoholu .Programy profilaktyczne realizowane w pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniem .Podkultury i subkultury obecne we współczesnej Polsce . warsztat w oparciu o zdobyte wcześniej informacje dotyczące mechanizmów funkcjonowania grupy. cechy negatywnych podkultur młodzieżowych. etapy procesu zdrowienia. bezdomność. symptomy.Pojęcia patologii społecznej. . metody pracy: trening umiejętności społecznych.Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży .Samobójstwa.sposoby pomagania osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem. diagnozowanie (Skala Nieprzystosowania Społecznego L. metody i techniki wykorzystywane przez współczesne sekty. . motywowanie do podjęcia leczenia. ich przyczynami.Przedmiot: Patologia społeczna – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. handel kobietami.Przestępczość . programy terapeutyczne. Teorie wyjaśniające zjawiska patologii społecznych.przyczyny.sytuacja psychologiczna członków rodziny.podstawowe definicje.Bezrobocie.Poznanie modeli konstruowania programów prewencyjnych. przestępczość nieletnich. .Pytki). role przyjmowane przez dzieci. .

Społeczna kontrola zachowań de-wiacy/nych.. 1994. Pospiszyl I. Pamuła S.. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red... Uwarunkowania i niebezpieczeństwo w III RP.. Warszawa 1994... Bydgoszcz 1998.. Słownik subkultur młodzieżowych. społeczeństwo. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Gaberle A. (red.Kinney J. Warszawa 1998. Hołyst B. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red. Warszawa 1992. (red. Gdańsk 1995. Samobójstwo -przypadek czy konieczność. Pornografia jej wpływ na rodzina. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Psychoprofilaktyka. Wrocław 1984. Wybrane zagadnienia. Z psychopatologii życia seksualnego. Kępiński A.. Hassan S.) Kawula S. Gaś Z. Kryminologia.) Synak B.. Narkotyki. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Kosecki M.) Nowak A. Kraków 1996. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne... Warszawa 1999. Kowalczyk-Jamnicka.. Warszawa 1999. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Bradshaw J. Gdańsk 1996..) Kwaśniewski J.. Gdańsk 1999. Herbert M. Częstochowa 2001. Warszawa 1993. Społecznokulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce. Kraków 1997... Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Lepalczyk I. Krajewski K..Toruń 1995. Psychopatologia. Wójcik D. Toruń 1999. kulturę..) Podgórecki A. Warszawa 1996 Scott D.) Szymanowski T. Lublin 1993. Maxwell R. Warszawa 1982. Przemoc dzieci i młodzieży. Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Siemaszko A. Warszawa 1995. (red. Wyd. Razem przeciw przemocy. Ciosek M. Sekty. Mobbning .. Łódź.. (red. Jankowski K. Gdańsk 1994.. Warszawa 1983.. Pedagogika Społeczna (red. M. Kojder A. Profilaktyka uzależnień. Zagadnienia patologii społecznej. Browne K. Zrozumieć rodzinę. Warszawa 1998. Zrozumieć alkohol..... Gaś Z. Rosenhan D. Olweus D.) Meder J. Warszawa 1989. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (red... (red. .fala przemocy w szkole. Robson P. 1999. Selingman M. Warszawa 1999.. Szymusik A. Gdańsk . WSP... Warszawa 1991.. Lublin 2000. Istota korupcji i jej uwarunkowania progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Kraków 2000.) Gierowski J. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.) Pilch T. Warszawa 1976.. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. 1993.. Patologia społeczna. Psychomanipulacja w sektach. Margasiński A. Cekiera Cz. Błachut..... Warszawa 1985. Granice tolerancji. Warszawa 1994. Hołyst B.. Leaton G.. Pęczak M. Dzieci alkohol narkotyki. Gdynia 1992. (red. Machel H.) Papież J.. Kryminologia. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Płukis A.