Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna – wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof.

UG Specjalność, rok studiów: II rok Pedagogika (5 letnie studia magisterskie) Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki

penitencjarnej. Wyposażenie studentów w wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji.

Treści programowe: I. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka. Resocjalizacja jako proces psychokorekcyjny. osób nieprzystosowanych społecznie. Eliminacja zachowań aspołecznych i antyspołecznych jako cele wychowania resocjalizacyjne. Przestępstwo jako czyn antyspołeczny. Pojęcie demoralizacji, i młodzieży zdemoralizowanej w ujęciu J.Blond i A. Sokołowskiej. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Wykolejenie społeczne a wykolejenie przestępcze Nieletni, młodociani i dorośli jako podmioty wychowania resocjalizującego. Alkoholicy, narkomani i przestępcy jako adresaci wychowania resocjalizacyjnego. Resocjalizacja w warunkach otwartych i izolacyjnych .Granice resocjalizacji. Pojęcie profilaktyki społecznej Stopnie profilaktyki społecznej.. Profilaktyka a resocjalizacja. Pojęcie probacji i jej resocjalizacyjny charakter Resocjalizacja a interwencja kryzysowa. Nauki pomocnicze pedagogiki resocjalizacyjnej: psychologia, kryminologia, psychiatria i psychopatologia, socjologia i patologia społeczna. II Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Istota i przyczyny nieprzystosowania społecznego w ujęciu J.Doroszewskiej, M. Susułowskiej i M. Przetacznikowej. oraz Cz.Czapowa. Cztery rodzaje definicji nieprzystosowania społecznego wg. L, Pytki: objawowe, teoretyczne, operacyjne i utylitarne. Stadia nieprzystosowania społecznego: poczucie odtrącenia, wrogie reakcje wobec rodziców i wychowawców, autonomizm zachowań antyspołecznych. Typologia nieprzystosowania społecznego wg. Cz. Czapowa oraz wg. C.E. Sullivana i M.R. Granta. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii frustracji potrzeby emocjonalnej A. Bandury i R.H. Waltersa w wieku dorastania. Rodzaje nieprzystosowania społecznego: rodzinne, rówieśnicze, szkolne, kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych, kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych. Wczesne symptomy nieprzystosowania społecznego na poziomie szkolnym ( wagary, nikotynizm, alkoholizm, agresja i przemoc, wiązanie się z negatywnymi grupami, brak respektu dla szkoły i wychowawców, wczesny i dewiantywny seksualizm). Rola diagnozy danego przypadku dla profilaktyki i interwencji resocjalizacyjnej. Wybrane uwarunkowania zachowań dewiantywnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. III. Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji - cztery podejścia.

Hormistyczne podejście Mc Dougala i Burta. Zagadnienie kanalizacji i sublimacji. Psychodynamiczne podejście do resocjalizacji. Rola psychoanalizy Freuda. Kwestia skuteczności. Podejście behawioralne i proces przewarunkowania. Podejście kognitywnobehawioralne. Granice resocjalizacji. Resocjalizacja w warunkach otwartych i w warunkach izolacji społecznej. Kryzys idei resocjalizacji -jego istota, przyczyny i perspektywa. IV. Proces resocjalizacji jako korektura postaw. Pojęcie postawy. Rola postawy w procesie wyboru zachowania. Właściwości postawy. Zmienność jako cecha istotna dla resocjalizacji. Zależność zmiany zachowania od zmiany postaw. Kształtowanie i zmiana postaw w świetle teorii uczenia się. Resocjalizacja jako korygowanie postaw aspołecznych i antyspołecznych. Kontinuum zmian postaw. V. Organizacja działań resocjalizacyjnych w Polsce Pojęcie systemu resocjalizacyjnego. Instytucje resocjalizacji nieletnich: pedagodzy szkolni, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pogotowie opiekuńcze, ośrodki szkolnowychowawcze. Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców: schroniska dla nieletnich; zakłady poprawcze. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Rola kuratorów sądowych dla nieletnich i dla dorosłych. Policyjne izby dziecka. Specyfika systemu resocjalizacji nieletnich osób uzależnionych - poradnie rządowe i pozarządowe. Zamknięte ośrodki resocjalizacji narkomanów. Readaptacja społeczna nieletnich. Resocjalizacyjny charakter polskiego systemu penitencjarnego: założenia i praktyka VI. Personel resocjalizacyjny Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach izolacyjnych. Zagrożenia personelu resocjalizacyjnego: agresja ze strony wychowanków; wypalenie zawodowe. Literatura: 1. Bojarski T, Skrętowicz S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem., Lublin 2002, UMCS. 2. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja., Warszawa 1996, MEN. 3. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice 2000, UŚ. 4. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, UG. 5. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”. 6. Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce., Gdańsk, UG. 7. Pytla L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne., Warszawa, 2000, APS. 8. Pospiszyl K. Resocjalizacja., Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, 1998, „Żak”. 9. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej- wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof. UG Specjalność, rok studiów: IV rok Pedagogiki resocjalizacyjna Cele i treści programowe: 1. Podstawowe pojęcia i relacje. Metodyka jako dyscyplina naukowa. Nauki pomocnicze metodyki profilaktyczno resocjalizacyjnej. Metodyka jako zbiór metod i zasad oddziaływania profilaktycznego i resocjalizującego. Socjalizacja jako proces przystosowania społecznego: konserwatywnego i kreatywnego w ujęciu O. Lipkowskiego i A. Rebera. Desocjalizacja jako proces społecznego nieprzystosowania się. Endogenne i egzogenne determinanty socjalizacji i desocjalizacji. Demoralizacja jako proces i jako stan osobowości wg. J. Blond i A. Sokołowskiej. Symptomy demoralizacji. Wykolejenie społeczne i wykolejenie przestępcze .Pojęcie treningu społecznego. Zachowanie aspołeczne i antyspołeczne. Pojęcie nieprzystosowania społecznego. Wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Triada resocjalizacyjna : psychokorekcja, terapia, wsparcie społeczne. Profilaktyka i resocjalizacja a praca socjalna.. Literatura. Reber A. 2000. Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Scholar. Górski M. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa .Wyd. CRZZ. Machel H. 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Machel H. 2003. Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców. W: Marzec – Holka K. (red), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Bydgoszcz. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Tom I. Lipkowski O. 1980. Resocjalizacja. Warszawa Wyd. PZWS. Stępniak P. 1998 Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Zachodniej Europy. Poznań. Polski Dom Wydawniczy. 2. Profilaktyka społeczna. Pojęcie profilaktyki społecznej. Cele profilaktyki społecznej. Stopnie profilaktyki społecznej i ich adresaci. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży: programy i działania profilaktyczne; pojęcie wczesnej interwencji, programy wczesnej interwencji. Schemat procedury profilaktycznej: diagnoza zagrożenia, diagnoza społecznego środowiska zagrożonego, konstruowanie programów profilaktycznych i osób zagrożonych, konstruowanie programów profilaktycznych , ocena ich przebiegu oraz efektywności. Rola społecznego i instytucyjnego wsparcia. w działaniu profilaktycznym. Profilaktyczna rola pedagoga szkolnego. Konstruowanie programów psychoprofilaktyki. Probacja jako element profilaktyki i jako element polityki kryminalnej państwa. Probacja wobec nieletnich, młodocianych i dorosłych. Formy probacji. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Instytucja kurateli sądowej.. Rola kuratora sądowego w przebiegu probacji. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Literatura: Bruno F. 1996. Zapobiegania W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Wyd. UNICR.

Bałandynowicz A. 2002 Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa. Wyd. C F. Muller. Gaś. Z. 2000. Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin. Wyd. UMCS. Gaś Z. 1994 Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Cekiera Cz. 2000. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd. Tow. Nauk. KUL. Sakowicz t., Krzezckowska A.(red) 2003. Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień. Kielce . Wyd. JEDNOŚĆ. 3. Interwencja kryzysowa a resocjalizacja. Istota i cele interwencji kryzysowej. Adresaci interwencji kryzysowej. Potrzeba interwencji kryzysowej. Rodzaje i czas trwania pomocy interwencyjnej. Kryzys jako efekt sytuacji traumatycznej. Cechy terapeutów realizujących interwencję. Czynniki ułatwiające i utrudniające interwencję kryzysową. Literatura: Badura – Madej. 1994. Wybrane zagadnienie interwencji kryzysowej. Warszawa. Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (red) 2003. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń. Wyd. Adam Marszałek. 4. Diagnoza resocjalizacyjna, metody diagnostyczne, programowanie rasocjalizacyjne. Schemat procedury resocjalizacyjnej (przypomnienie).Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej. Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu S. Górskiego. Trójczłonowa diagnoza resocjalizacyjno – penitencjarna według A. Lewickiego, L. Paryzka i B. Waligóry. Podstawowe elementy diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu L. Pytki. Znaczenie i diagnoza klimatu wychowawczego instytucji wychowawczej. Przydatność diagnoz psychologicznych i medycznych w procesie resocjalizacji.. Metody diagnostyczne: analiza dokumentów, analiza wytworów własnych, wywiad, obserwacja, eksperymenty, skale postaw i percepcji, ankiety i kwestionariusze, testy pedagogiczne, pomiar socjometryczny. Programowanie resocjalizacyjne: cel, konstruowanie i treść indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR). Znaczenie negocjacji z wychowankiem. . Cel i sposób okresowego oceniania przebiegu procesu resocjalizacji. Sposób konstruowania końcowej oceny przebiegu procesu resocjalizacji i jej znaczenie dla sterowania readaptacją społeczną w przypadku osób izolowanych. społecznie. Literatura: St. Górski, 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa. Wyd. CRZZ. A. Lewicki (red), 1974 Psychologia społeczna. Warszawa . Wyd. PWN L. Pytka, 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa. Wyd. APS. H. Machel, 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk. Wyd. UG 5. Wybrane metody resocjalizacji. Pojęcie metody resocjalizacji. Rola kontaktu wychowawczego z wychowankiem. Znaczenie kontaktu zewnętrznego i wewnętrznego w ujęciu St. Górskiego.. Pojęcie autorytetu. Rodzaje autorytetu wychowawcy i jego znaczenie dla skuteczności resocjalizacyjnej .Metody oparte o wpływ osobisty: przykład własny, przekonywanie doradzanie, rola aprobaty i dezaprobaty.. Metody oparte o wpływ sytuacyjny:

Metodyka resocjalizacji. Wyd. Postępowanie resocjalizacyjne z szczególnymi rodzajami przestępców. Zbiorowe wystąpienia i bunty. Wykorzystanie zajęć sportowych do resocjalizacji.. Kosewski M. „Arche” Jarosz M. Machel H. Stańdo – Kawecka B. uświadamianie skutków zachowań. Podręcznik dla studentów. Wyd. Wyd. lekarzy i psychologów. 2000 Pomaganie męczy. Zjawisko samoagresji. Pojęcie instytucji totalnej. Dewiacje seksualne. Zjawisko wypalenia zawodowego personelu. 1969. Podstawowe założenia Reguł Minimalnych ONZ. i podkultura więzienna. Gdańsk Wyd. Literatura Ciosek M. Wyd. Rola zasad resocjalizacji w warunkach izolacji społecznej. GWPsych. Wykorzystanie resocjalizacyjjnych właściwości jogi. Literatura. Twórcza resocjalizacja. Lublin. Skuteczność kar w wychowaniu. Prawnicze. Totalność instytucji a zadania resocjalizacyjne. Zasady resocjalizacji. Wyd. . Machel H. PWN. Warszawa.. Rola grupy społecznej wychowanka w procesie resocjalizacji. 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Poznań 2000. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk . Konopczyński M. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Metody zorganizowane: praca. Rola przepustek w resocjalizacji penitencjarnej. Wyd. 1996. nagradzanie. Warszawa. Nauk PWN Eckhardt A. Akademickie „Żak”. Zysk i Ska. MEN Bartkowicz Z.. Zasady resocjalizacji. Lekarskie PZWL. Literatura. 1994. Poznań. Pojęcie patologii społecznej instytucji. Pojęcie zasady. karanie.. Warszawa Wyd. 1999 Socjoterapia. Nauk. Warszawa Wyd. 1998 Autoagresja.2000. 2000. Poradnictwo i pomoc. Kraków. Wydawnictwo MEN Mika St. PWN Egan G. 1985..” Zakamycze” Patologia zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych.. Murgatroyd S. Warszawa wyd. Wyd. Warszawa Wyd. Psychoterapia. Trening asertywny w resocjalizacji. 1985 Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia Warszawa Wyd. UG Pospiszyl K 1998.. Twarzą w twarz. Zysk i Ska. Europejskie Reguły Więzienne. Trening autogenny i jego wykorzystanie w resocjalizacji. Zagrożenia dla personelu. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji. 2000 Psychologia sądowa i penitencjarna.i ich znaczenie. Fengler J. Warszawa Wyd. Aleksandrowicz J. Resocjalizacja. Wyd. Wykorzystanie rodziny w resocjalizacji.Znaczenie metody wymagań i jej związek z nagradzaniem i karaniem. Górski St. Wybrane metody psychokorekcyjne: psycho. 2001. Specyfika resocjalizacji alkoholików i narkomanów. 1995. 1997 Samobójstwa. nauczanie resocjalizacyjne.i socjoterapia.organizowanie doświadczeń i manipulowanie sytuacjami. WAB. (red). Podkultura zakładu poprawczego. Wyd. trenowanie pożądanych zachowań . o praca kulturalno – oświatowa. UMCS Sawicka K. CRZZ. 2000 Prawne podstawy resocjalizacji. Zasada wychowania. Rola muzykoterapii w resocjalizacji.

Probl. Alk. Rodzaje przemocy w rodzinie i ich przyczyny. Teoria i praktyka. Pojęcie przemocy. Symptomy przemocy rodzinne. Sytuacje sprzyjające przemocy. Gdańsk Wyd. Warunki zaliczenia: egzamin ustny . GWL.Zapobieganie przemocy w rodzinie. Wyd. Satir V. 2000 Terapia rodziny. I Herbert M. Państw. Osobowość sprawców i ofiar przemocy. 1999 Zapobieganie przemocy w rodzinie. Postępowanie neutralizujące przemoc. Agencja Rozw. Pomoc sprawcom i ofiarom przemocy. Literatura Browne K. Warszawa.

Siemaszko A. (red).Przedmiot: Resocjalizacja. Henryk Machel. Pojęcie i cele probacji. Trójetapowy model przebiegu transformacji ustrojowej B. W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Resocjalizacyjny charakter procesu readaptacji społecznej osób zwolnionych. Zapobieganie.(2003). Wyd. Zmiany w obrazie patologii społecznej i konieczność zmian w działaniu profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Krajewski K. Nieletni jako adresaci procesu probacyjnego. Pytki.Gruszczyńska B. (2001). Machel H. Zmiany w dynamice i strukturze przestępczości nieletnich. „Impuls”. W: Rybczyńska D. ( Artkuły: K. Kurator zawodowy i społeczny. (1999). Probacja wobec młodocianych i dorosłych: w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności. Wyd. Lex utilis. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w społeczeństwie postransformacyjnym. Pospiszyla. Kraków. Urban B. (red). Synaka). UG. Urban B. Wyd. Machel H... rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna. Z. Pastwy – Wojciechowskiej. Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. norm i wzorców zachowań.praca opiekuńcza i socjalna Cele i treści programowe: 1.. Huget. Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. Rozwój teorii probacji i rozwój metod probacyjnych. Wyd. A. Resocjalizacyjne aspekty instytucji warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i z zakładu karnego. System sprawiedliwego karania. Wyd. Szczepańskiego.F. Kryminiologia. Gdańsk. Uniwersytetu Gdańskiego. Literarura. Wyd. . (1999). „Impuls”. (2003). Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania probacji w Polsce. (1966). (2002). Dewiacje wśród młodzieży. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyd. Kurator dla dorosłych. Warszawa. Probacja. Kraków. Inst. Muller. Gaberle A. Synaka. Bieli. (Artykuły: M. H. Warszawa. Zapobiegawcza funkcja probacji.prof. Ciągłość i zmiana w obszarze\ rofilaktyki spolecznej i resocjalizacji.wykład Prowadzący: dr hab. L. Bałandynowecz A. Bałandynowicza. (2003). Tyszki. Z. „Arche” ( rozdz. Machela. Urbana. w okresie po warunkowym przedterminowym zwolnieniu z instytucji karnej. Kraków. Lwa-Starowicza. Zagadnienie kontroli społecznej i sprawności jej instytucji. Boreckiej – Biernat. Zmiany w obszarze wartości. D. IX) Pustkowiak L. młodocianych i dorosłych. Resocjalizacyjna funkcja probacji. P. Ministerstwa Sprawiedliwości. Uwarunkowania i profilaktyka... Probacja jako instytucja profilaktyki i resocjalizacji. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Literatura. Atlas przestępczości w Polsce 3.). „Arche” Bruno F. Błachut J. B. B. Wyd. Specjalność. Pięciofazowy model transformacji ustrojowej A. B. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kurator rodzinny ( i dla nieletnich). Gdańsk. Wyd. Gdańsk. 2. Wszeborowski K.UNICR. C. Instytucja kuratora sądowego i jej podstawy prawne i psychokorekcyjny charakter. (2002). Marczewski M. Praca socjalna jako element procesu probacyjnego. W: Rybczyńska D. Istota i mechanizm transformacji ustrojowej w Polsce. Konieczność zmian w profilaktyce i resocjalizacji przeciw przestępczej.

Prawne podstawy resocjalizacji.Pytka L. „Zakamycze” Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Kraków. Bezrobocie rodziców i jego ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci. zapobieganie i resocjalizacja. Warszawa.(2001). Wyd. . Zagrożenia ze strony niektórych podkultur i sekt – możliwości i sposoby profilaktyki. Brzezińska A. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki ?.. Literatura. (rozd. Urban (red). (2000). Warszawa. Ważniejsze determinanty resocjalizacji w izolacji społecznej. Wyd. Programy. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Wyd. Problem dzieci rodziców bezdomnych. Kraków. Niektóre zagrożenia nieletnich – zapobiegania i resocjalizacja. 3. (1999). Braun K. Warszawa. Patologia wychowania rodzinnego jako skutek dominacji ekonomizacji w życiu rodzinnym i jej negatywne skutki.. Hornowska E. Akademickie „ Żak” 4. Wyd. Wyd. A. Sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie. „Zakamycze” . Korekcyjny charakter zakładów poprawczych – zasady i metody oddziaływania. Inercja szkoły jako instytucji wychowawczej. Przemoc i agresja jako symptom patologii życia rodzinnego. Modele. Dewiacje wśród młodzieży. Prawne podstawy resocjalizacji. patologia relacji nauczyciele uczniowie i uczniowie – nauczyciela. Wyd. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Kubacka – Jasiecka D. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzależnienia Alkoholizm i narkomania: istota. Polski system penitencjarny – zasady i główne kierunki oddziaływania resocjalizacyjnego. (1993). Stańdo – Kawecka B. Lublin. młodocianych i dorosłych w zakładach izolacyjnych.: Państ. Wspólnoty. Ogólna charakterystyka europejskich systemów resocjalizacyjnych w izolacji społecznej. Działalność diagnostyczna i resocjalizacyjna w schroniskach dla nieletnich. Scholar.S. (2000). Readaptacja społeczna w polskim systemie penitencjarnym. W poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do destruktywności. Zapobieganie przemocy w rodzinie.5) Szczygieł G. (1999). Metody. Pedagogika resocjalizacyjna. diagnostyczne i metodyczne. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (2000). (2002). Zjawisko młodzieży „gorszego startu życiowego”. Wyd. 4. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół KUL. (2002).P. Dimoff T. BOOKS. Resocjalizacja nieletnich.Carper S. Psypchorofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Rola pracy socjalnej w resocjalizacji penitencjarnej. W: B. kwestia poczucia bezpieczeństwa. Literatura. Szkoła polska jako obiekt niekonstruktywnej krytyki społecznej – konieczność zmiany. Zagadnienie bezpieczeństwa w szkole: podkultura agresji. Herbert M. Ośrodki. Uwarunkowania i profilaktyka.. Warszawa. Cekiera Cz. Jędrzejewski M. Uniwersytetu w Białymstoku Stańdo – Kawecka B. „Monar” i inne instytucje profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Wyd. (2004). Zakłady. o kuratorach sądowych. Subkultury a przemoc. Rodzaje agresji i przemocy w rodzinie a kształtowanie się postaw aspołecznych u młodzieży i nabywanie negatywnych wzorców zachowań. Kraków . Białystok.

Warunki zaliczenia: egzamin ustny. Sposób budowania prognozy społecznej. Psychologiczne. Machel H. Wyd. Poradnictwo i pomoc. V). Warszawa.(1996).Sp. Wypalanie w pracy zawodowej. (1994). Studenci otrzymają w połowie semestru pytania egzaminacyjne stanowiące repetytorium.P. Murgatroyd S. Gdańskie Wyd. Fengler J.A. Budowa indywidualnego programu resocjalizacji (IPR). osobowość wychowawcy. Pedagogika resocjalizacyjna. Gdańskie Wyd. Wyd. Wyd. Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej dla ukierunkowania procesu psychokorekcyjnego. . Uniwersytetu Gdańskiego. Osobowość i profesjonalizm wychowawcy resocjalizacyjnego. Warszawa. Gdańsk.. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wypalenie zawodowe i sposoby jego przeciwdziałaniu. UMCS. (1999). 5. Machel H. Psychologiczne. Teoretyczne postawy oraz\ przykłady programów oddziaływań. diagnostyczne i metodyczne. Gdańsk. Ocenianie przebiegu procesu i opiniowanie wychowanków. Poznań.Pytka L. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Wyd. udział wychowanka w jego konstruowaniu. Akademickie „Żak” (Rozdz. Zysk i S-ka. Pospiszyl K. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Wdrożenie i ewaluacja procesu resocjalizacyjnego. Wyd. Resocjalizacja. (2000). Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. Kotler J. (2000). Przebieg procedury resocjalizacyjnej. (2003) Skuteczny terapeuta. Lublin. Bartkowicz Z. A. Gdańsk. Literatura. (2000).”Arche”. Pomaganie męczy. (2003). Gdańsk.

c) zasady podejmowania decyzji d) role związane z kontaktami między ludźmi II. Toksyczne związki. W-wa 2000 Mellody P.. a) komunikacja werbalna i niewerbalna. W-wa 1990. III.Enright). V rok Pedagogika Treści programowe: I. Relaksacja VII.. W-wa 1993 Pęczak M. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Gospodarowanie czasem VI.Przedmiot: Psychoterapia rodziny – fakultet Prowadząca: dr J... Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. W-wa 1994 Namysłowska I. Literatura: Aronson E. Człowiek istota społeczna.zaliczenie . Forma zaliczenia: Praca kontrolna . Terapia rodzin. rok studiów: III. Wywieranie wpływu na innych. Wychowanie bez porażek w praktyce. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. tłum.. b) badanie granic.. Halina Marczak Specjalność. W-wa 1994 Santorski J.. Mały słownik subkultur młodzieżowych. „Pusty Obłok”. Wojciszke Gordon T. Anatomia i terapia współuzależnienia. IV. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Podstawowe wiadomości o stresie IV. B. Stres a zachowania V.

Podstawowe pojęcia . Zakamycze.. Wybrane systemy resocjalizacji i rehabilitacji narkomanów i alkoholików Literatura: Cekiera Cz. W-wa 2000 Weber E. Akadem. Federacja rosyjska: przemoc i bezkarność w aresztach i więzieniach. W-wa 2000 Rzepliński A.. UG. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. COSSW.wykład Prowadzący: dr J. W-wa 1998 Stando – Kawecka B. Lublin 2000.system resocjalizacyjny jako element polityki kryminalnej państwa.. Modele. Wyd. Kozłowski S. Kalisz 1996 Forma zaliczenia: praca kontrolna . Wyd. Ośrodki. Resocjalizacja. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Warszawa 1991. Naukowe KUL Kalinowski M.. Wyd.Halina Marczak Specjalność.) Zachodnie systemy penitencjarne. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. 2.pojęcie systemu wychowawczego . Szymanowski T. (red. Wydaw. Metody. Kraków 2000. Polski system resocjalizacji nieletnich 7. Amerykański system więziennictwa. Tow. Rozwój systemów resocjalizacyjnych w świecie. 3. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich.. Ciosek M. Charakterystyka wybranych europejskich systemów resocjalizacji nieletnich 6.. Resocjalizacyjne założenia aktualnego polskiego systemu penitencjarnego 5.. Prawne podstawy resocjalizacji.elementy składowe systemu resocjalizacyjnego .. Gdańsk 1996 Pospiszyl K.Przedmiot: Współczesne systemy profilaktyki resocjalizacyjnej. Przegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Programy. Wyd. „Żak”.. Charakterystyka współczesnych systemów penitencjarnych 4. rzegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Zakłady.system resocjalizacji . Wspólnoty.

. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów.. Krajewski K. Wybrane zagadnienia (red. W-wa 1993 Hołyst B... 1994 Sęk H. alkohol..Przedmiot: Patologia społeczna . Profilaktyka uzależnień. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. red.) Psychoterapia: szkoły. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. Mobbing ..... Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Patologia społeczna.) W-wa 1991 Tryjarska B. W-wa 1995 Szałajski J. przestępstwa na tle seksualnym.. Psychoterapia. Kraków 1997 Szymanowski T.. W-wa 1999 Hołyst B. Narkomania a przestępczość..) Społeczna psychologia kliniczna.. 1998b Szaszkiewicz M. Wspólnoty. Dzieci.. Słownik gwary więziennej. Gdańsk 1999 Cekiera Cz. Rodzina dysfunkcjonalna – rodzina jako system 2.Halina Marczak Specjalność. Gdańsk 1994 Nęcka E. Zachowania dewiacyjne młodzieży. W-wa 1994a Urban B.. Gaberle A. narkotyki. Społeczne aspekty zaburzeń seksualnych.. Gdańsk 1996 Eckhardt A.) Wina – kara – nadzieja – przemiany. W-wa 1998 Kojder A. (red. W-wa 1992 Nowak A... Leaton G. W-wa 1992 Kawula St. Przestępczość – charakterystyka zjawiska – teorie wyjaśniające zachowania przestępcze 3. Instytucje o charakterze totalnym – zjawisko korupcji 5. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Selingman M. Kryminologia. Tajemnica grypserki część I.. Przestępczość drugiej połowy XX wieku. fazy rozwoju uzależnienia. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna .fala przemocy w szkole. Wrocław 1996 Gaś Z.. [w:] Grzesiuk l.. Terapia rodzinna. Gdynia 1992 Maxwell R. W-wa 1998 Rosenhan D. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. B. Machel H. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych... Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Programy...) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej.(red... Psychopatologia. systemowe rozwiązania 7. (red. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 3.wykłady Prowadzący: dr J. Kraków 2000 Olweus D. Autoagresja. nosicieli wirusa HIV 2... techniki i specyficzne problemy. Lublin 1999 Ciosek M. Systemy profilaktyki..W-wa 1993 Strojnowski J. Patologia działania instytucji – elementarne negatywne zjawiska 4.. AIDS 1. Problemy alkoholowe 8.. Obraz podkultury więziennej część II. Narkomania. W-wa 1998 Frączek A. zjawiska. Zakłady. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Zrozumieć alkohol. Psycho – bio – społeczny model uzależnienia 9. Metody.. prostytucja.) Synak B.. Społeczne problemy uzależnień 6. Trening twórczości.. (red. Modele.

1998b Szaszkiewicz M. Obraz podkultury więziennej część II. Autoagresja.. (red. techniki i specyficzne problemy.. Gdynia 1992 Maxwell R. proces terapii i resocjalizacji a zaangażowanie rodziny c. nosicieli wirusa HIV 6. Lublin 1999 Ciosek M. Krajewski K.) Synak B.. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna Przedmiot: Patologia i terapia rodziny .. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. rodziny i wychowawców wobec uzależnień 4.. Psychoterapia. W-wa 1992 Nowak A. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 7. Kryminologia.. Gdańsk 1999 Cekiera Cz. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. (red..Halina Marczak Specjalność. Narkomania a przestępczość.. alkohol. W-wa 1998 Frączek A. Gdańsk 1994 Nęcka E.Przedmiot: Patologia społeczna . W-wa 1992 Kawula St. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Metody... Profilaktyka uzależnień. Programy. (red.. W-wa 1998 Rosenhan D.. Modele. Postawy rodziców.. Gdańsk 1996 Eckhardt A.) Wina – kara – nadzieja – przemiany.. Słownik gwary więziennej. Leaton G. Wrocław 1996 Gaś Z. Gaberle A. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Selingman M. W-wa 1999 Hołyst B. Mobbing . Psychopatologia. B.. Zagrożenia w środowisku rodzinnym a. W-wa 1995 Szałajski J.) W-wa 1991 Tryjarska B. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. Wybrane zagadnienia (red. Trening twórczości. Dzieci... zagrożenia w grupach nieformalnych 3. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. W-wa 1994a Urban B. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych – ogólne zasady prowadzenia profilaktyki 5.. Kraków 1997 Szymanowski T..fala przemocy w szkole..Halina Marczak Specjalność. Człowiek w obliczu izolacji więziennej... Machel H..ćwiczenia Prowadzący: dr J. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Tajemnica grypserki część I. Przestępczość drugiej połowy XX wieku. red..W-wa 1993 Strojnowski J. Patologia społeczna. W-wa 1993 Hołyst B...) Psychoterapia: szkoły....wykłady Prowadzący: dr J.) Społeczna psychologia kliniczna.) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. konflikty w środowisku szkolnym d. zjawiska. Wspólnoty. [w:] Grzesiuk l.. konflikty w rodzinach narkomanów b.(red. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Systemy profilaktyki.. W-wa 1998 Kojder A. narkotyki.. Dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym 2. 1994 Sęk H.. Zrozumieć alkohol. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna .. Terapia rodzinna. Kraków 2000 Olweus D. Zakłady..

. W-wa 1994 Namysłowska I. Relaksacja 7.zaliczenie . Gospodarowanie czasem 6. Stres a zachowania 5. zasady podejmowania decyzji d. W-wa 1993 Pęczak M. Anatomia i terapia współuzależnienia. 3. Wywieranie wpływu na innych.. badanie granic. role związane z kontaktami między ludźmi 2. b. Wojciszke Gordon T. komunikacja werbalna i niewerbalna.. Podstawowe wiadomości o stresie 4. W-wa 1994 Santorski J.. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Człowiek istota społeczna.. c. „Pusty Obłok”. W-wa 1990. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Literatura: Aronson E.Treści programowe: 1. Toksyczne związki.. W-wa 2000 Mellody P. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. Warunki zaliczenia: praca kontrolna .. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Wychowanie bez porażek w praktyce. Terapia rodzin. a.Enright). tłum. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. B.

a. W-wa 1994 Namysłowska I. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . Anatomia i terapia współuzależnienia. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Podstawowe wiadomości o stresie 4. Relaksacja 7. Literatura: Aronson E. W-wa 1994 Santorski J. B. zasady podejmowania decyzji d.Przedmiot: Patologia i terapia rodziny . rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Gospodarowanie czasem 6. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. „Pusty Obłok”.. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J.zaliczenie . W-wa 2000 Mellody P. Terapia rodzin.Halina Marczak Specjalność.. Toksyczne związki. badanie granic.. c. Wywieranie wpływu na innych. W-wa 1993 Pęczak M. W-wa 1990. PWN W-wa 1995 Clainndini B..Enright). Człowiek istota społeczna. Wojciszke Gordon T. 3..ćwiczenia Prowadzący: dr J. Mały słownik subkultur młodzieżowych.. role związane z kontaktami między ludźmi 2. tłum. b. Wychowanie bez porażek w praktyce. Stres a zachowania 5. komunikacja werbalna i niewerbalna.. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii.

W-wam 1995 Mellody P. W-wa 1993 Popielski K. dla rodziców c. „Pusty obłok”.. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie . Moreno ) II. W-wa 1991 Gordon H. b... rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: I.. Wyd. Wyd..II.wykłady Prowadzący: dr J. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. III.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia.Halina Marczak Specjalność. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. Toksyczni rodzice. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. (red .). Studia z logoteorii i logoterapii. Nowe zjawiska w psychoterapii. budowanie więzi. ojcem. W-wa 1990 Mellody P. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. Człowiek – pytanie otwarte. Anatomia i terapia współuzależnienia.S. c.CZ. dla dzieci i młodzieży b. Co to jest psychodrama? (J. J. Psychodrama. odczytywanie uczuć swoich i innych. IV. Toksyczne związki.

Wyd. J.ćwiczenia Prowadzący: dr J. Człowiek – pytanie otwarte.CZ. Anatomia i terapia współuzależnienia..S.. b. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. Toksyczni rodzice. W-wa 1993 Popielski K. (red . dla rodziców c. Nowe zjawiska w psychoterapii. VIII. Moreno ) VI.. ojcem.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. Wyd.. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. dla dzieci i młodzieży b. Studia z logoteorii i logoterapii. budowanie więzi. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. W-wa 1990 Mellody P.Halina Marczak Specjalność. c. „Pusty obłok”.. odczytywanie uczuć swoich i innych.). W-wam 1995 Mellody P. VII. Psychodrama. Toksyczne związki. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie .II. W-wa 1991 Gordon H. Co to jest psychodrama? (J. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: V.

Nieprzystosowanie społeczne w różnych koncepcjach teoretycznych.nauczenie podstawowej wiedzy pozwalającej rozpoznawanie i klasyfikowanie osob nieprzystosowanych społecznie Treści programowe: 1. Przemoc.Norma społeczna.Pużynski S.Wydawnictwi Medyczne.Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne. 3 4 Wykaz literatury: 1.Nieprzystosowanie społeczne: natura i historia Nieprzystosowanie społeczne.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.Zachowania seksualne.D. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.Seligman M.wykłady Prowadzący: dr n. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu . Buss D..Psychiatria.Model biomedyczny..L. Badanie i diagnozowanie.Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego z psychodiagnostyką. Ciosek M.Metody badania zaburzeń psychicznych.dysfunkcje.Wciórka J.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Model środowiskowy: podejście behawioralne i poznawcze. Psychologia Ewolucyjna.Gdańsk. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.Norma kulturowa...Gdansk 1998 7 Madanes Clo`e.Gdansk 1996 2.Psychologiczne badania diagnostyczne i klasyfikacja zaburzeń psychicznych.med. Warszawa. Zaburzenia społeczne i interpersonalne. napisany w/g określonego schematu . Rosenhan D.M. Uraz psychiczny i powrót do równowagi.Gdańsk 1999.1994 3.Zaburzenia Osobowości.:Seks Miłość Przemoc. Janusz Szeluga Specjalność.L. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Rybakowski J. 8 Derks L: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludzmi Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne . 10 Warunki zaliczenia: 1 Obecność na wykładach 2 Ocena z kolokwium lub esej na uzgodniony temat.2000..Polskie Towarzystwo Psychologiczne.Gdansk 2001 5 Bilikiewicz A.. 6 Herman J.Podstawy komunikacji Interpersonalnej Trans.Gdańsk 2003 9 Yapko M.Etnocentryzm.Modele diagnostyczno-terapeutyczne Podejście psychodynamiczne i egzystencjalne.Hipnoza. 2. Urban & Partner Wrocław 2002. Podstawy Hipnozy.EP Psychopatologia.Psychoterapia sprawców i ofiar...

Przedmiot : Wczesna interwencja resocjalizacyjna . zamierzam w szczególności skoncentrować uwagę na tej właśnie grupie.wykłady Prowadzący : dr Krystyna Zgirska Specjalność. takie zagadnienia jak : ▪ obniżony poziom sprawności intelektualnej ucznia oraz skutki braku dostatecznie wczesnego jego rozpoznania ▪ niedostosowanie wymagań szkolnych do możliwości indywidualnych ucznia ▪ różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego ▪ tradycyjny sposób nauczania oraz jego ujemne następstwa ▪ walka z niepowodzeniami edukacyjnymi . Ze względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.nadmierne zagęszczenie . kładąc jednocześnie nacisk na praktyczną umiejętność zastosowania przez studentów zdobytej podczas wykładów wiedzy. podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak : ▪ struktura rodziny ▪ sprawność intelektualna i wykształcenie ogólne rodziców ▪ choroby i zaburzenia psychiczne w rodzinie ▪ alkoholizm ▪ karalność ▪ agresja i przemoc psychiczna w rodzinie ▪ style wychowania w rodzinie ▪ nieprawidłowe postawy rodzicielskie ▪ niekorzystna atmosfera życia rodzinnego ▪ niski status ekonomiczny rodziny ▪ bezrobocie ▪ warunki mieszkaniowe : . w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie czynników mających negatywny wpływ na jego uspołecznienie. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu : Dostarczenie studentom wskazówek pozwalających na opracowanie indywidualnego planu oddziaływań resocjalizacyjnych względem podopiecznego. in. Treści programowe : Pierwsze trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom płynącym ze środowiska rodzinnego. podczas których poruszona zostanie problematyka : ▪ uszkodzeń okołoporodowych ▪ urazów głowy ▪ przebytych chorób ▪ padaczki ▪ ADHD ▪ dysfunkcji centralnego układu nerwowego ▪ obniżonej sprawności intelektualnej ▪ deficytów rozwojowych Następny blok wykładów dotyczyć będzie zagrożeń wynikających z niepowodzeń w kształceniu. gdzie omówione zostaną m.zagrożenie eksmisją ▪ niedożywienie Kolejne trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom wiążącym się z właściwościami podopiecznego.

orzecznictwo. . 1994 Pazderski : Przestępczość – jak uniknąć jej wpływu.M. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. bazując na ustalonych przyczynach warunkujących wystąpienie niedostosowania społecznego. metody interwencji. 1992 Harasimiak G. : Analiza różnic w procesie demoralizacji nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże. 1992 Gruszczyński W.) . K. Narkotyki.. profiklaktyka . orzecznictwo. . . Akert R. : Przemoc wśród dorastającej młodzieży – przejawy i możliwości zapobiegania. (red. . : Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do przejawiania przemocy wobec członków rodziny. Poruszona zastanie m. Literatura : • • • • • • • • Aronson E. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej.) . (w:) Gierowski J. (w:) Stanik J. 2003 Dembo M. . 1985 Kosek-Nita B. Wilson T.) .. metody interwencji. Wydawnictwo „Temida”. Majchrzyk Z. Włodarski Z.. Majchrzyk Z.. : Dzieci. studenci zdobywać będą umiejętność opracowywania indywidualnego dla danego przypadku planu oddziaływań resocjalizacyjnych. Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”. . (w:) Gierowski J. Katowice 1996 Raś D. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. . profiklaktyka . : Próba oceny wpływu środowiska rodzinnego na rozwój przyszłych zabójców. . in. Katowice 1996 Różańska-Kowal J. Katowice 1996 Majchrzyk Z. (red. : Stosowana psychologia wychowawcza. (red. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne . 1997 Gierowski J.Czwarty blok wykładów poświęcony zostanie pozostałym zagrażającym czynnikom środowiskowym. . . Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . orzecznictwo. . . . . na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Alkohol.) . profiklaktyka . metody interwencji. K. Wydawnictwo Naukowe PWN. metody interwencji.) . K.M. W oparciu o analizę wybranych przypadków. : Psychologia wychowawcza tom I i II . (w:) Stanik J. Betke T. Majchrzyk Z. : Psychologia sądowa i penitencjarna. Katowice 1996 • • • • • • • • .M. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. 2002 Rajska-Kulik I.. (red.) . D. : Wpływ przemocy w rodzinie na niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich. : Resocjalizacja. 1992 Maxwell R. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . (red.. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. (w:) Stanik J. Majchrzyk Z. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. problematyka modelowania postaw i zachowań podopiecznego w skutek oddziaływań : ▪ środków masowego przekazu ▪ filmów i reklam ▪ patologii występującej w sąsiedztwie ▪ grup nieformalnych o negatywnym charakterze Ostatnie trzy wykłady poświęcone zostaną praktycznemu nabyciu przez studentów umiejętności przeprowadzania wywiadu na temat podopiecznego celem rozpoznania czynników mających ujemny wpływ na jego socjalizację. 1998 Przetacznik – Gierowska M. 1997 Ciosek M. . . Majchrzyk Z. : Rozwój dziecka. profiklaktyka ... (w:) Gierowski J. Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c. : Przestępstwa zabójstwa przy użyciu przemocy popełnione przez nieletnich i młodocianych. orzecznictwo.) . 1999 Pospiszyl K. K. 2001 Hurlock E. : Psychologia społeczna. Heitzman J. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. : Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi.. (red. : Zachowania przestępcze osób z organicznym uszkodzeniem mózgowia. Majchrzyk Z. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich ... (w:) Stanik J. M. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. .M. Majchrzyk Z. (red. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Wydawnictwo Naukowe PWN.

. . . Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. Miller S. Katowice 1996 Zimbardo P. 1969 Vasta R. : Psychologia dziecka.. (red. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. profiklaktyka . : Psychologia i życie... 2003 Szymańska Z. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. : Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie. : Profilaktyka agresji dorastających dziewcząt i chłopców a wychowanie.. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . G. M. . : Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego .• • • • • • Rydzyński Z.) . 1994 Warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną (praca kontrolna) . Ruch F. orzecznictwo. (w:) Stanik J. 1995 Wolińska J. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich .M. W. M. L. 1976 Szczęsny W. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. . Majchrzyk Z. Haith M. metody interwencji. Wydawnictwo Naukowe PWN . A. : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.

rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: 1. Wypowiedź przedstaw w formie eseju. Orientacja w procedurach prawnych odnoszących się do orzeczenia przysposobienia. Jakie postawy i wyznawane przez kandydatów wartości w twojej opinii warunkują sukces adopcji ? 2. Ukazanie roli zastępczych form opieki rodzinnej wobec dzieci oczekujących na przysposobienie. Czy stereotypem jest myślenie. Michalczyk. Milewska ( red. Teoria i praktyka. Warunki zaliczenia: W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstaw swój pogląd na jeden z trzech niżej ujętych tematów: 1. E. Zdobycie wiedzy na temat potrzeb kandydatów do przysposobienia i możliwości ich realizacji z uwzględnieniem priorytetu zmiany sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.Przedmiot: Polityka adopcyjna. 5. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Przekazanie wiedzy o najbardziej rozpowszechnionych przejawach zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin pochodzenia i ich negatywnych skutkach dla kształtowania osobowości dzieci. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. 2. Warunkiem zaliczenia będzie pozytywna ocena pracy pisemnej . Zapoznanie z etapami procedury adopcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych służących gromadzeniu informacji o dziecku i rodzinie. Milewska. 5. Literatura: 1. Kamińska. 7. Adopcja. Umiejętność analizy elementów warunkujących powodzenie adopcji. 3. 4. ). 2. Jawność adopcji czy tajemnica ? Uzasadnij swoje stanowisko. Kształtowanie przekonania o zasadności ujawnienia dziecku prawdy o jego pochodzeniu. Ostrowska. Kadzikiewicz Specjalność. mgr A. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN. Wyodrębnienie różnic między rodziną biologiczną a adopcyjną. Urbaniak. 6. E. Warszawa 2003 r. mgr M. 4. Zranione dzieciństwo. Kim są rodzice adopcyjni? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. 2. Argumentacja tezy o prawie dziecka do poznania prawdy o swoim pochodzeniu. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu procesu adopcyjnego z uwzględnieniem roli Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. K. 3. U. Treści programowe: 1.ćwiczenia Prowadzący: mgr B. że rodzicielstwo biologiczne jest lepsze od przysposobienia ? 3. Przedstawienie wskaźników prognozujących powodzenie adopcji. Warszawa 1999 r. Katowice 2000 r. 3.

Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego .Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . przepisy przejściowe i końcowe . Bałandynowicz Andrzej. Prawnicze LexisNexis 2.Kuratorzy społeczni .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . a kuratora dla dorosłych . Warszawa. Wyd „Zakamycze” 3. Kraków.Wybrane zagadnienia teoretyczne. Pytka Lesław. 2000.Organizacja kuratorskiej służby sądowej .Instytucja kuratora penitencjarnego .Przepisy ogólne . Kodeks 5.Ustawa o kuratorach sądowych .Rola kuratora sądowego w realizowaniu zadań probacyjnych . Wyd.Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych .Kuratela sądowa w Polsce i w Niemczech – podobieństwa i różnice Literatura: 1. Warszawa wyd. 2002.Warszawa. 2000.Probacja. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warunki zaliczenia: .ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: .Różnice i podobieństwa między pracą kuratora dla nieletnich (rodzinnego).Zapoznanie z różnymi pozycjami z literatury dotyczącej w/w tematu .kryteria oceny: praca kontrolna . Wyd.Zapoznanie z warsztatem pracy kuratora sądowego Treści programowe: . Kuratorzy sądowi.Sposoby pracy kuratora sądowego z rodziną nieletniego .Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych i metodyki pracy kuratora sądowego .Sposoby pracy kuratora sądowego z nieletnimi opuszczającymi zakłady poprawcze .System sprawiedliwego karania. Prawne podstawy resocjalizacji. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001r.Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego .. Gromek Krystyna. Pedagogika resocjalizacyjna.Kuratorzy zawodowi . diagnostyczne i metodyczne. 2002.Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym . Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitetcjarnym. Szczygieł Grażyna.Posługiwanie się przepisami o funkcjonowaniu kuratora sądowego . Temida 2 4.zaliczenie z oceną .Zmiany w przepisach obowiązujących. Wyd. Stańdo-Kawecka Barbara. Białystok.

Poznań. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: .. rozdz.Konstruowanie indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR) .Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej . Terapia rodziny. Arche 8.2900.2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Socjometria..zaliczenie z oceną . Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 7.Rozszerzenie i utrwalenie podstawowych pojęć i relacji z metodyki pracy profilaktyczno. Metodyka Resocjalizacji.Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej Treści programowe: ...Budowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem osób i instytucji uczestniczących (przykłady konstruowania programów profilaktycznych) . Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 2.Konstruowanie okresowych ocen procesu resocjalizacji .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . Gdańsk.Rozpoznawanie nieprzystosowania społecznego wychowanków .Posługiwanie się metodami diagnostycznymi . KUL Warunki zaliczenia: . Fengler Jörg 2000. Warszawa..Rozpoznawanie ważniejszych patologii resocjalizacyjnych instytucji izolacyjnych oraz sposoby przeciwdziałania im . część 2 i 4. Gaś Zb.Sposób negocjowania IPR-u z wychowankiem . Mika St. Gdańsk.proces wysyłania i odbioru informacji . Lublin 10.. Zysk i S-ka 3. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 6. Egan G. Twarzą w twarz.resocjalizacyjnej . Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne 9. Górski St. Resocjalizacja.Realizacja i ewolucja przebiegu pocesów profilaktycznych .1998.Sposób posługiwania się wybranymi metodami resocjalizacji .1969 Skuteczność kar w wychowaniu.2000 Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.1998 Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. VIII. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 5. Pomaganie męczy.Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.Rola terapeuty w procesie psychokorekcyjnym: komunikacja ..Budowanie diagnozy resocjalizacyjnej .Uwzględnianie zasad resocjalizacji w procesie korekcyjnym .Dlaczego pomagamy? .Diagnozowanie wybranych zagrożeń społecznych w określonych środowiskach .1985.. Warszawa.Budowanie końcowej oceny procesu resocjalizacji . Machel H. Sawicka K. 2001.1999. Lublin. Wydawnictwo Akademickie „Żak” 4.Przedmiot: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Cekiera Cz. Satir V. Pospiszyl K. Gdańsk.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. Warszawa..Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu metodyki w resocjalizacji .Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu Literatura: 1.Najważniejsze metody procesu resocjalizacji i sposób ich wykorzystania .

Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej . obecność na zajęciach . praca kontrolna Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna . poprawne posługiwanie się aparatem pojęciowym.Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej .Pojęcie resocjalizacji penitencjarnej: zakłady penitencjarne . Kraków.kryteria oceny: referat.Resocjalizacyjnu charakter kurateli sądowej . rok studiów: II rok Pedagogika Cele: . Resocjalizacja. Subkultury a przemoc.kryteria oceny: referat..Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym .Rola profilaktyki w neutralizowaniu zachowań aspołecznych Literatura: 1) Pytka L. Akademickie Żak 3) Urban B.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność.Pojęcie kontroli społecznej i autonomii .. wyd. aspekty psychospołeczne Warszawa.. Warszawa wyd.Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi podejściami do procesu resocjalizacji Treści programowe: . 2003.zaliczenie z oceną .. wyd. 2000.. 2000.Czynniki osobowościowe i środowiska społecznego jako determinanty zaburzeń w zachowaniu . Uniwersytetu Jagiellońskiego 4) Piotrowski P. diagnostyczne i metodyczne. udział w dyskusji. udział w dyskusji. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Pedagogika resocjalizacyjna. Akademickie „Żak” Warunki zaliczenia: ..Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Wybrane zagadnienia teoretyczne.Instytucje resocjalizacji nieletnich: otwarte i izolacyjne . systematyczna umiejętność relacjonowania tekstów i formułowania myśli.Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . wyd.Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej . Subkultury młodzieżowe. 1998. Akademii Pedagogiki Specjalnej 2) Pospiszyl K. wyd. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.Rodzina jako żródło zachowań dewiacyjnych .Istota i symptomy nieprzystosowania społecznego . Warszawa. Akademickie „Żak” 5) Jędrzejewski M.Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych .

Toruń 2003. j) usługi hostelowe. Warunki zaliczenia: Na podstawie obecności na zajęciach. Kubacka – Jasiecka. .” (Wybór: W. e) adresaci usługi. Badura). Gdańsk 2003.ćwiczenia Prowadzący: mgr Krzysztof Sarzała Specjalność. działania interwenta.Bohdan Dudek. . h) szczególne procedury.Przedmiot: Metodyka interwencji kryzysowej . Katowice 1999. Literatura: . interwencja i pomoc psychologiczna” (Red. g) dokumentacja działań. d) czynności. b) cechy charakterystyczne działań w tym zakresie. Treści programowe: .Prezentacja prób standaryzacji usług w tym zakresie.: D.Definicje interwencji kryzysowej. c) formy interwencji kryzysowej. typologia zdarzeń kryzysowych. „Zaburzenia po stresie traumatycznym”. . .„Fotografia” istniejących ośrodków.Podstawy prawne interwencji kryzysowej. przeżywających stany kryzysowe. Mudyń). W przypadku nieobecności: praca zaliczeniowa. a) zakres usługi. i) interwencja poza ośrodkiem. K. .„Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. aktywności. algorytmy.„Kryzys. f) kompetencje interwentów. Poradnik dla pracowników socjalnych. . rok: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: zapoznanie z podstawami metodyki nowej formy usług socjalnych i psychologicznych adresowanej do osób (dorosłych i dzieci) doświadczających zdarzeń kryzysowych.

NIEZBĘDNY ZESTAW RATOWNICZY PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rola instytucji wspomagających pracę szkoły w działaniach związanych z profilaktyką i resocjalizacją.ćwiczenia Prowadząca: mgr Małgorzata Wawro Specjalność. w szczególności z realizacją zadań związanych z profilaktyką i resocjalizacją.CZYLI JAK NIE RATOWAĆ RYB PRZED UTONIĘCIEM • Doskonalenie zawodowe pedagogów . Podstawowe treści przedmiotu: CZEGO MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU OCZEKUJE OD PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach publicznych – zadania pedagoga szkolnego. superwizje. JEŚLI NIE MASZ DO DYSPOZYCJI DŻINA W BUTELCE. zasady konstruowania programów profilaktycznych. grupy wsparcia. PEDAGOG I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW . PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. DOBRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRACĘ • Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej . POMAGANIE MĘCZY – CO ROBIĆ BY NIE WPAŚĆ W CZARNĄ OTCHŁAŃ WYPALENIA ZAWODOWEGO • Obciążenie i wypalenie w różnych zawodach związanych z pomaganiem – obraz zjawiska.SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI • Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych. Mierzenie efektów pracy wychowawczej.konstruowanie planu pracy w oparciu o statut szkoły.treningi psychoedukacyjne.Przedmiot: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego . WEWNĄTRZSZKOLNY OCENIANIA ( WSO )-– CZYLI SKARBY PILNIE STRZEŻONE • SYSTEM Budowanie strategii wychowawczej szkoły . Jana Pawła ). SŁODYCZ POMAGANIA . rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą pedagoga szkolnego. . wskaźniki wypalenia. PEDAGOG NA PLACU BOJU – „ WIZJA LOKALNA „ • Wizyta u pedagoga szkolnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im.

ISBN 83-88030-87-6. Literatura: 1. JAK wychowywać? Prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy. MISJA SPECJALNA . • Ćwiczenia na terenie wybranej przez studentów szkoły . Bogusław : Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1999. ISBN 83-87964-22-0. ISBN 83-85291-56-3. Kraków 2000. Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego.realizacja przedsięwzięć i akcji profilaktycznych ( egzamin – część praktyczna ). Poznań 2000. Lublin 1993. Jędryka Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. Kraków 2001. ŁOBOCKI. 2. Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. CEREMONIA WRĘCZENIA ORDERÓW • Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych ( egzamin – część teoretyczna ). Wyd. 6. 7. 4.RESOCJALIZACJA • Praca wychowawcza z młodzieżą niedostosowaną społecznie – możliwości i ograniczenia szkoły. JANKOWSKI. Poznań 1999. ŚLIWERSKI. 3.praca w grupach). Red. 2. 5. NIE LICZ NA WINNETOU • Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Kraków 1998. TERAZ WY • Wywieranie wpływu na ludzi .jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania (przygotowanie scenariuszy krótkich akcji i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym . ISBN 83-915956-8-4. Mieczysław : Metody i techniki badań pedagogicznych. Anatol Bodanko.SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ • Wizyta u pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie). ISBN 83-86994-90-8. ISBN 83-88030-29-9. GŁOWACKI. CHWILA PRAWDY • Ćwiczenia na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego .przeprowadzenie przez studentów pilotażowej akcji o charakterze profilaktycznym. CEKIERA. Andrzej. WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktycznoedukacyjnymi. . ISBN 83-85185-24-0.

obecność na zajęciach. teoria i praktyka. Agencja Wydawnicza TU.Gdańsk 2000. Jan. aktywność w czasie ich trwania 3) Ocena bardzo dobra . Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-39-0. EICHELBERGER.obecność na zajęciach. 3. ISBN 83-902971-3-2. przygotowanie do zajęć 2) Ocena dobra . 10. Warszawa 1996. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym. CIALDINI.obecność na zajęciach.ISBN – 83-87957-03-8 12.przygotowanie do zajęć. Gdańsk 1999. KONOPCZYŃSKI.Warszawa 1998. aktywność. przygotowanie do zajęć. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. ISBN 83-86802-05-7 9. daj światu odetchnąć.Marek: Twórcza resocjalizacja.przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym (zadanie dla grupy nie przekraczającej 6 – 8 osób) . T.Wyd. . obowiązkowy udział w przedsięwzięciu lub akcji profilaktycznej. red. KRYTERIA OCEN 1) Ocena dostateczna . 11. FENGLER.Warszawa 1995. Wojciech: Pomóż sobie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne. Naukowe PWN. przygotowanie do zajęć. Jorg: Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. . ARONSON. 13.Gdańsk 1996. Robert: Wywieranie wpływu na ludzi. ISBN 83-87957-06-2. Elliot: Człowiek istota spoołeczna.8. STRELAU. Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach. :Psychologia Podręcznik akademicki.

Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.. Resocjalizacja. • Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa 1985. Górski S.M.rola pierwszego kontaktu w resocjalizacji.. Warszawa 2000. . Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Pomoc osobom współuzależnionym..PARPA. wybrane programy profilaktyczne. Relacja w resocjalizacji. które pomagają.. Rozmowy. Warszawa 1996. • Resocjalizacja nieletnich: środki wychowawcze. Metodyka resocjalizacji. Twórcza resocjalizacja. Probacja. Kraków 1997. Warszawa 1994. przeniesienie i przeciwprzeniesienie..M. Machel H.. • Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnień. Wychowanie do wolności. ewaluacja. Podstawy psychoterapii. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna... rok studiów: III rok Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej oraz z podstawowymi strategiami i procedurami pracy resocjalizacyjnej. • Konstruowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacji . Monti P. Zastosowanie strategii. zachowania aspołeczne i antyspołeczne.. desocjalizacja.. Współczesne systemy resocjalizacji – tendencje rozwojowe. Kadden R. Podstawy terapii grupowej. Zagadnienia etyczne w resocjalizacji. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Zachowania dewiacyjne młodzieży.. 1993. dyrektywność. poznawczo-behawioralne. Poznań 2003.. metody diagnostyczne. Sztander W. Psychoedukacja. Baumeistern R. Zysk i S-ka. Corey G. • Profilaktyka w pracy resocjalizacyjnej . metody pracy w pedagogice penitencjarnej. Kratochvil S. • Mediacja w resocjalizacji. wykonanie kary pozbawienia wolności. systemowe. Budowanie relacji . • Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych. Strategia i procedura resocjalizacyjna. • Wykorzystanie metod grupowych w resocjalizacji.. Cooney N. (red. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Bałandynowicz A. • Probacja – resocjalizacja w warunkach dozoru kuratorskiego. Studium interdyscyplinarne. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. podążanie. resocjalizacja. Warszawa 2002. Utrata kontroli..L. trening zachowań konstruktywnych.. • Strategie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz od destrukcyjnych zachowań. behawioralne. Grupy. Johnson D. Treści programowe: • Zagadnienia wstępne – wyjaśnienie pojęć kluczowych: socjalizacja.) Bernard H. Warszawa 1992. Pedagogika resocjalizacyjna. Kraków 1997. Konopczyński M. studium przypadku.F. • Interwencja kryzysowa w resocjalizacji. • Umiejętności i zasoby osobiste w pracy w resocjalizacji: empatia. Pomoc długo i krótkoterminowa.R...Przedmiot: Resocjalizacja . Warszawa 1999. Gdańsk 2000. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk 2003. • Strategie w resocjalizacji – podejścia: psychodynamiczne.. Pospiszyl K.. struktura. role. Urban B. Heatherton T. aktywne słuchanie.W. Wyd. rodzaje grup.S. Pytka L.M..etapy. Cekiera Cz. Gaś Z. zapobieganie nawrotom. wykolejenie społeczne. Podaj dłoń. Lublin 1993. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji.ogólne zasady prowadzenia działań profilaktycznych. Opór..B. Narkotyki. Schneider Corey M. • Resocjalizacja jako forma pomocy psychologicznej. tematy pracy terapeutycznej. proces grupowy. zastosowanie Osobistych Planów Terapii.F.. Profilaktyka uzależnień. Literatura: Robson P. Abrams D. Kontrakt. Gdańsk 1994. Warszawa 2000. Primum 1996. Tice D. Warszawa 1998. „Arche”. leczniczo-wychowawcze i poprawcze w resocjalizacji nieletnich. integracyjne.. Machel H. MacKenzie K.

. Leczenie dzieci po Urazach psychicznych. . JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. (red. Szczęsny W.James J. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Psychopatia.. Multsby M. Racjonalna Terapia Zachowania. Twerski A. Poznań 1992. IPZ PTP 2002. PARPA 2003. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.J.. Warszawa 2001. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Fundacja ALTERNA. Żak. C. Uzleżnione myślenie. Warszawa 2003.) Robczyńska D. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. Warszawa 2000.. Pospiszyl K. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zielona Góra 2002. t. Okun B.. Forma zaliczenia: Egzamin ustny.. IPZ TPT. 1.

. Lublin 1993.M. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Podstawy terapii grupowej. Tice D... Warszawa 1998. Narkotyki. Zeszyty Naukowe AWF. Psycho–bio-społeczny model uzależnienia. picie problemowe.M.. Psychoterapia współuzależnienia i DDA . Warszawa 1998. Warszawa 1994..Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Heatherton T. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). • • • • • • • Treści programowe: Zespół Zależności Alkoholowej – Kryteria diagnostyczne wg ICD-10. grupy samopomocowe.PARPA. PARPA 1998.F.B. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Okun B. współuzależnienia i DDA. Leaton G.R. Warszawa 2000. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. 2002. które pomagają.. Robson P. Twerski A. Bradshaw J. Alkohol a Zdrowie.W...L. Cooney N.. kierunki pracy terapeutycznej. Rodzina z problemem alkoholowym . Cohen J.J. IPZ PTP 2002. modele terapii. Kadden R.) PARPA 1997... Nawroty w uzależnieniach.. Gdańsk 2000. Skuteczna pomoc psychologiczna. Abrams D.. Monti P. Podaj dłoń. Cekiera Cz.. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. Kraków. Leaton G.S. Warszawa 1994. Profilaktyka uzależnień.współuzależnienie. Kinney J. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami uzależnienia od alkoholu oraz z podstawowymi terminami z zakresu terapii uzależnienia. Zrozumieć alkohol. Literatura: Kinney J. Warszawa 2001. IPZ TPT.. Grupy.. Formy pomocy osobom uzależnionym: psychologiczne koncepcje psychoterapii alkoholików. Warszawa 2002. Baumeistern R.. Sztander W. Gaś Z. Utrata kontroli. Johnson D. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Forma zaliczenia: Egzamin pisemny. program Minnesota. Kraków 1997. PARPA 2002. Zrozumieć rodzinę.. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Warszawa 1992.) Bernard H. Uzależnione myślenie. Zrozumieć alkohol.diagnozowanie. (red. Rodzina z problemem alkoholowym – role przyjmowane przez dzieci. (red. MacKenzie K.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Schneider Corey M. Warszawa 1999. Rozmowy. .S.M. Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnienia – założenia. psychologiczne koncepcje wyjaśniające zjawisko uzależnienia od alkoholu... Corey G. 1993. Levy J.F..

które pomagają. Zeszyty Naukowe AWF. Warszawa 2002. Schneider Corey M. Psychoedukacja w terapii uzależnień.M..J.warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami terapii uzależnienia i współuzależnienia. Nawroty w uzależnieniach. Warszawa 1994.. Formułowanie problemów terapeutycznych. Strategie pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia w pogłębionej fazie terapii. Leaton G. Zrozumieć alkohol. Cooney N. strategie pracy z pacjentem w nawrocie. Trening zachowań konstruktywnych w psychoterapii uzależnień. Alkohol a Zdrowie. Konopczyński M. uznaniem bezsilności wobec alkoholu i radzeniem sobie z głodem alkoholowym. PARPA 2002. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO.) PARPA 1997. IPZ PTP 2002. Warszawa 1996. . trening relaksacyjny. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Kratochvil S. Corey G. Zrozumieć rodzinę. Zasady prowadzenia działań profilaktycznych – programy. Kadden R. MacKenzie K. Diagnoza nozologiczna i problemowa. Uzależnione myślenie. Metody grupowej pomocy psychologicznej.... Socjoterapia. Profilaktyka uzależnień..W. IPZ TPT.M.S.S. Narkotyki. Warszawa 1992...L. IX raport Specjalny dla Kongresu USA... Kraków 1997. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Strategie pracy nad tożsamością alkoholową. Twerski A. Zysk i S-ka. (red.. Gaś Z. uczenie pacjentów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych. Utrata kontroli. Warszawa 1998.. Warszawa 1999. Poznań 2003. Konstruowanie osobistych planów terapii. Definicja nawrotu.. Warszawa 1998.. Levy J. 1993. Skuteczna pomoc psychologiczna. Sztander W.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń . Przemoc w rodzinach alkoholowych – zasady postępowania wobec sprawcy i ofiary. Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń warunkuje aktywny udział w zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. (red.. Profilaktyka uzależnień. Grupy. Podstawy psychoterapii.PARPA.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Literatura: Kinney J. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu.F.) Bernard H.F. konstruktywne radzenie sobie z emocjami. celów terapii. Terapia jednostek z nieprawidłową osobowością uzależnionych od alkoholu. Rozmowy.. Uzależnienia krzyżowe i mieszane – specyfika terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.. Diagnozowanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia.. Gdańsk 2000. Okun B. Cekiera Cz. Przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym..R. Warszawa 2000. Zrozumieć alkohol. Podaj dłoń.B. Bradshaw J.. Mikrowykłady. Cohen J. • • • • • • • • • • • • • Treści programowe: Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu. Warszawa 1994. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Heatherton T. Robson P. Tice D. Kinney J.. dobór zadań. Baumeistern R. Lublin 1993. Warszawa 2001. Johnson D.M. Monti P. 2002. Pacjenci z podwójną diagnozą. Podstawy terapii grupowej. dyskusje kierowane i czytanie jako struktury pracy w terapii uzależnień. Twórcza resocjalizacja. Leaton G. Strategie i procedury w terapii osób współuzależnionych. Podstawowy program terapii uzależnienia. Motywowanie do terapii. Abrams D.. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich.. PARPA 1998. Kraków.

(red. .) Kwaśniewski J... Krajewski K.teoria zróżnicowanych powiązań E. reakcji społecznej. Siemaszko A. Doktryny kryminologiczne . Warszawa 1985. Bandury. Warszawa 1989.. kryminologia jako nauka interdyscyplinarna.W kręgu kryminologii radykalnej. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. teoria uczenia się zachowań agresywnych A. Kosewski M. dziedziczenia skłonności do popełniania przestępstw. Gaberle A. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. Warszawa 1999. Kryminologia.. Kryminologia. teorie kulturowe . kryminologia radykalna. Przestępstwo.. Hołyst B. Treści programowe: • Kryminologia . Warszawa 1986. teoria L.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Społeczna geneza przestępczości.kierunek socjologiczny . Eysencka.kierunek biopsychologiczny: teorie antropologiczne. Błachut J.. Warszawa 1993. Sutherlanda. • Literatura: Siemaszko A. zaburzeń struktury chromosomów.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii.. przestępczość i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. • • Doktryny kryminologiczne . Granice tolerancji. teorie kontroli społecznej. Teoria frustracji-agresji J. kryminologia konfliktowa. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Warszawa 1979..zakres pojęcia.teorie strukturalne. odwołujące się do zaburzeń OUN.J. Warunki zaliczenia: Egzamin ustny po zakończeniu wykładów z zagadnień omówionych na wykładach. Berkowitza. Dollarda. teoria H. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapozananie studentów z wybranymi doktrynami kryminologicznymi. Falandysz L. Gdańsk 1999.

Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii . Warszawa 1994. WSP. Wiktymologia. wiktymizacja pierwotna. Warszawa 1999.) Pamuła S..uzależnienia od środków odurzających. Dane na temat przestępczości: przestępczość ujawniona i nieujawniona. Kraków 2002. • Problematyka ofiary w kryminologii . (red. prostytucja. Częstochowa 2001. bezdomność... charakterystyka przestępstw popełnianych przez młodzież. Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Nowak A. Sekty.. Katowice 2001. kara pozbawienia wolności jako środek zapobiegawczy. czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw przez młodzież.. Falandysz L. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.zakres pojęcia. sądowa.. samobójstwo jako problem kryminologiczny. Radochoński M. Treści programowe: • Podstawowe pojęcia: Struktura.W kręgu kryminologii radykalnej. W: Zabójcy i ich ofiary.. Człowiek w obliczu izolacji więziennej..działania profilaktyczne w kryminologii.. Margasiński A. Społeczna geneza przestępczości.. Hołyst B. Gaberle A. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. Elementy Patologii Społecznej i Kryminologii. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży.. • Zapobieganie przestępczości . wyd Uniwersytetu Rzeszowskiego. Warszawa 1985.. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. wiktymizacja wtórna.. Siemaszko A. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red.Hołyst B.K. Warszawa 1979. Radochoński M.wiktymologia jako nauka. • Przestępczość nieletnich . Warszawa 1993. Wrocław 1984. Naukowe Śląsk. charakterystyka. statystyka policyjna. charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy w Polsce. Kraków 1997. Gdańsk 1999.. Szymusik A. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z literaturą dotycząca struktury i dynamiki wybranych kategorii zachowań przestępczych.) Gierowski J. Kryminologia..przyczyny nieprawidłowej socjalizacji młodzieży. . Warszawa 1986.) Kwaśniewski J. definicja ofiary. • Przestępstwa z użyciem przemocy .. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. prokuratorska. więzienna i kryminologiczna.... Jaśkiewicz-Obydzińska T. dynamika i geografia przestępczości. Osobowość i motywacja sprawców zabójstw. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Rzeszów 2001.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność.. Granice tolerancji.K. Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie. charakterystyka (struktura i dynamika) przestępczości z użyciem przemocy w Polsce. Warszawa 1999. Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. rola kontroli społecznej w zapobieganiu przestępstwom.) Gierowski J. Osobowość Antyspołeczna. Gdańsk 1996. Wyd. • Wpływ negatywnych przejawów życia społecznego na dokonywanie przestępstw . Rzeszów 2000. Siemaszko A. Warszawa 1989. typologia ofiar. Górniok O.. • Przestępczość gospodarcza . Strategie i etapy działań profilaktycznych.. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP (red.definicja przemocy i przestępstwa z użyciem przemocy. Kraków 1996. WSP. Urban B. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kryminologia. Błachut J.. Krajewski K. Szaszkiewicz M.. (red. Wysocka E.. Kosewski M. Wyd.. • Przestępczość zorganizowana (struktura i dynamika) rodzaje działalności przestępczej podejmowanej przez grupy o charakterze mafijnym. Literatura: Ciosek M.. Gierowski J. Wójcik D. rola ofiary w procesie wiktymizacji.

James B. • Pojęcie zaburzenia w zachowaniu. • Warsztat odwołujący się do wiedzy z ćwiczeń dotyczących znaczenia i roli wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. Gasia. Krajewski K.. Instruktaż • Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji Z.Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami niedostosowania społecznego. Gdańsk 1996 Dyskursy pedagogiki specjalnej. Gaberle A. Krause A.. Zrozumieć rodzinę.Zapoznanie się z metodami pomiaru poziomu niedostosowania społecznego. • Nieprzystosowanie społeczne w świetle badań empirycznych. • Wytyczne do oceny stanu osoby nieprzystosowanej społecznie i realizacji indywidualnego programu resocjalizacji. Kryminologia. • Rodzicielskie postawy wychowawcze a zachowania dewiacyjne dzieci. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego. Arkusz obserwacyjny Thomasa M. Gdańsk 2002. Warszawa 1994. . • Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu niedostosowania społecznego.. • Podwójny problem osoby niedostosowanej społecznie będącej zarazem ofiarą i sprawcą przemocy. • Znaczenie i rola wartości u osób nieprzystosowanych społecznie.. Leczenie dzieci po urazach psychicznych. • Psychokorekcyjne metody pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Błachut J. • Modele zdrowej osobowości a przystosowanie społeczne. Definicje nieprzystosowania społecznego. Górniewicz E. Pytki. red... • Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. . Wykaz literatury: Babiker G. . mowa zranionego ciała. Autoagresja. Hołyst B. Gdańsk 1999..Przedmiot: Psychologia nieprzystosowania społecznego z psychodiagnostyką – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.. Instruktaż stosowania. Treści programowe: • Wąskie i szerokie zakresy nieprzystosowania społecznego. • Kwestionariusz M. Bradshaw J. Instruktaż. Kooyman M.Ukształtowanie właściwych postaw wobec osób niedostosowanych społecznie. • Narzędzia diagnostyczne.. Ziemskiej do pomiaru rodzicielskich postaw wychowawczych. • Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych. Kryminologia. . Arnold L. Warszawa 2002. • Zajęcia warsztatowe w oparciu o film „Moje życie”.Przedstawienie metod i form oddziaływania korekcyjnego na osoby niedostosowane społecznie. Warszawa 2003. Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Ciosek M. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele zajęć: . Konteksty teoretyczne. Achenbacha i Skala Nieprzystosowania Społecznego L. Postawy profesjonalistów pracujących z osobami nieprzystosowanymi społecznie.. Warszawa 1999.. Olsztyn 2003.

Warszawa 1993. Warszawa 2001. Sawicka K. Zachowania dewiacyjne młodzieży.O. Życie ze złością. red. Warszawa 1998. Gdańsk 1999. Pedagogika resocjalizacyjna. Osobowość antyspołeczna. Rzeszów 2000. Socjoterapia. Siemaszko A..Ottoson J.. Urban B. Kraków 2000. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.. .... Wójcik D. Radochoński M. Życie bez lęku. . Wrocław 1984 Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego.. Gdańsk 1998. Potter-Efron R. Urban B. Granice tolerancji. Pytka L. Kraków 2000.

nr 10.Zapoznanie się ze specyfiką i strukturą tekstów prawnych. Warszawa: HFPC.Praca z tekstem.Analiza praw człowieka z punktu widzenia orzecznictwa sądowego Treści programowe: • Co to są prawa człowieka. • Europejski system ochrony praw człowieka. etnicznych i językowych. • Rzecznik Praw Obywatelskich – założenia ustawowe i praktyka działania. • Prawa człowieka i konflikty zbrojne. Prawa człowieka a policja. . Kraków. • ONZ-owski system ochrony praw człowieka. .Przedmiot: Prawa człowieka – lektorium Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. • OBWe jako regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka. w: Sprawy Międzynarodowe 1983. (1996): Zarys prawa europejskiego. Prawa pacjenta. Prawa mniejszości narodowych. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Prawa więźnia. • Międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż. historia i zaangażowanie chrześcijańskie. Równość. • Prawo do życia. Literatura: Baszkiewicz J. Wolność sumienia i wyznania. Trzecia generacja praw człowiek. rok studiów: II rok Pedagogika Celem zajęć: . . Warszawa. . Dembiński L. Warszawa. Warszawa Compagnoni F. (2000): Prawa człowieka. . Własność.Przełożenie aktów prawnych dotyczących praw człowieka na praktyczne potrzeby pracy w zawodzie pedagoga. (1969): Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ. (1981): Wolność.Porównanie aktów prawnych z raportami dotyczącymi stanu przestrzegania praw człowieka. • Ewolucja koncepcji i doktryn praw człowieka. Prawo własności. • Prawa człowieka z katolickiej perspektywy. • Organizacje pozarządowe i ochrona praw człowieka. Biuro Rzecznika Praw Dziecka. • Sądownictwo w ochronie praw człowieka. • Ochrona praw jednostki w Polskiej konstytucji z 1997 roku. (2001): Rzecznik Praw Dziecka.Kształtowanie umiejętności tworzenia map mentalnych do przeczytanego tekstu.Zapoznanie studentów z prawami człowieka oraz środkami pozwalającymi dochodzić swoich praw. • Prawa jednostki w konstytucjach wybranych krajów i mechanizmy ich ochrony. Prawa socjalne. . Geneza. . • • • • • • • • • Prawa dziecka. Czapliński W. Drzewicki K.

(1997): Zderzenie cywilizacji. Mik C. Warszawa. (1996): Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej.Fritzhand M. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. (1998): Uniwersalizm praw człowieka. Bydgoszcz – Poznań. Warszawa: HFPC. Toruń. Wybrane dokumenty krajowe. w: Etyka 1972. 1 stycznia 1981. Moralność i polityka. (1992): Wokół Konwencji Europejskiej. Jasudowicz T. Warszawa. nr 10. (1998): Europejska Konwencja Praw Człowieka. Nowicki M. (red) (2000): Ochrona praw człowieka w świecie. (1999): Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa: Typografika. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje. Jan Paweł II. Nowicka M. Dokumenty międzynarodowe. Warszawa. Warunki zaliczenia: praca pisemna w formie eseju. Kuźniar R. Tomala H. Warszawa. . (1995): Skarga o naruszenie praw człowieka. Wybór orzecznictwa.(2002): Prawa człowieka. Warszawa: HFPC Oniszczuk J. (1981): Orendzia do ONZ z 2 października 1979 oraz na XIV Światowy Dzień Pokoju. Nowicki M. Gronowska B. Wiśniewski L. (1993): Prawa człowieka. Wybrane dokumenty międzynarodowe. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich. Michalska A. (red). Huntington S.

struktura. Warszawa 1998. Przegląd Prawa Karnego 1997.(red. • Analiza i diagnoza mediowanego przypadku. Warszawa 2003. Walczak-Żochowska A. Czamecka-Dzialuk B. • Satysfakcja merytoryczna. (red. Kodeks mediatora. Wprowadzenie w Polsce mediacji pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa. Czarnecka – Dzialuk B. Wójcik D. • Przygotowanie i weryfikowanie wykonalności ugody. (red. Warszawa 1995. potrzeby. Warszawa 2003. • Etyka zawodowa mediatorów. Prawo a rozwiązywanie sporów. Warszawa 1995. • Podnoszenie motywacji stron do rozwiązywania konfliktu. Kodeks postępowania karnego. • Narzędzia i techniki pracy mediatora. Postępowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej (w:) Nowa kodyfikacja karna. Czamecka-Dzialuk B. Warszawa 1999. Warszawa 1995. źródłami eskalacji oraz sposobami jego przełamywania umiejętne wykorzystanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu uzyskania ugody poznanie sposobów umiejętnego zadawania pytań nabycie umiejętności analizy konfliktu: studenci powinni umieć nazwać kwestie. • Prowadzenie dokumentacji. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele : • • • • • poznanie struktury konfliktu wraz ze specyfiką jego powstawania. nr 17. Pojednanie nieletniego sprawcy przestępstwa z jego ofiarą w prawie polskim (w:) Bieńkowska E. Warszawa 1993.) Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. . Bieńkowska E.(red. Stojanowska W.. • Etapy postępowania mediacyjnego. • Specyfika roli mediatora.ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność...Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. prawa i obowiązki mediatorów. Literatura: Bieńkowska E. Polskie Centrum Mediacji. interesy.. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat”. Wójcik D. Oficyna Naukowa. Czamecka-Dzialuk B. Możliwości mediacji w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich w świetle ustaiwdawstwa polskiego (w:) Bieńkowska E.). w trakcie zajęć prowadzone będą symulacje postępowania mediacyjnego Treści programowe: • Definicja.. Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym. stanowiska.). • Aktualne podstawy prawne dotyczące stosowania mediacji w Polsce. psychologiczna i proceduralna. typy i rodzaje konfliktów. Czarnecka-Dzialuk B. Polskie Centrum Mediacji.. z.14. wartości i propozycje stron...Przedmiot: Mediacja między sprawcą a ofiarą przestępstwa .Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. Zagadnienia procesowe.) Mediacja.

Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium oraz obecność na zajęciach. .

Formy probacji.Przedmiot: Resocjalizacja – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. 11. Probacja jako element profilaktyki i element polityki kryminalnej państwa. 8. 6. zamykanie pracy grupy. określanie celów końcowych i etapowych resocjalizacji. organizowanie grupy . Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . 9. dobór i kwalifikacja uczestników. socjodrama i psychodroma. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: Rozpoznanie przez studentów własnych zasobów osobistych do pracy resocjalizacyjnej. Rola kuratora sądowego w okresie probacji. Rozpoznanie zasobów osobistych potrzebnych do pracy resocjalizacyjnej: postawy. trudności występujące w trakcie pracy grupy i sposoby ich przezwyciężania. sposoby oceny pracy grupy. zawieranie kontraktu. trening umiejętności społecznych. Ważniejsze rozwiązania resocjalizacyjne: systemy oddziaływania. . Rodzaje i typy zakładów penitencjarnych. praca. kompetencje osoby prowadzącej. Treści programowe: 1. 5. 10. wartości i przekonania dotyczące osób niedostosowanych społecznie. źródła oporu. Klasyfikacja skazanych i jej resocjalizacyjne aspekty. 2. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie grupowym: 7. Niektóre negatywne determinanty zawarte w systemie. metody oddziaływania. terapia zajęciowa. 3. Resocjalizacyjne aspekty warunkowego przedterminowego zwolnienia. trening relaksacyjny. otwartość. Indywidualizacja postępowania i zabezpieczenia przed demoralizacją. nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć.ćwiczenie. zalecenia dotyczące doboru odpowiednich procedur .metody zorganizowane: sport. Zasady pierwszego kontaktu z osobą niedostosowaną: elementy pierwszego kontaktu. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. współpraca ze społeczeństwem i system przepustkowy. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. aktywne słuchanie. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Typologia zaburzeń przystosowania społecznego. 12. 4. rodzaje grup. zawieranie kontraktu. rekreacja. Indywidualny program resocjalizacji: wykonywanie diagnozy. praca długoterminowa i interwencje kryzysowe w kontakcie indywidualnym. Pojęcie nieprzystosowania społecznego i zagrożenie nim. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji więziennej Uświadomienie mechanizmów prewencji indywidualnej i generalnej.metody psychokorekcyjne: trening interpersonalny.określanie celów. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie indywidualnym: empatia. Zapoznanie z wybranymi metodami resocjalizacyjnymi. trening asertywności. Zagadnienie podmiotowego traktowania skazanych. Odpowiedzialność prawna nieletnich.

14. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie .. Zanim spróbujesz). Wrocław 1984.S. prezentacja wybranych programów (Drugi elementarz. Grupy. Machel H. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Wójcik D... Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.. Monti P.L. Abrams D. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Noe. Kraków 1997. Leaton G. Narkotyki.13... UMCS. Machel H. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej.M. Warszawa 1994. 1993. Wyd. Kinney J. Kadden R.. Wyd. Pedagogika resocjalizacyjna. Podaj dłoń.. Profilaktyka uzależnień. Twórcza resocjalizacja. . Psychospołeczne uwarunkowania personelu więziennego. które pomagają. Pytka L.) Bernard H. Schneider Corey M. Profilaktyka: kierunki działań profilaktycznych. rówieśnicze. Metodyka resocjalizacji.oddziaływanie na środowisko rodzinne.. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach Resocjalizacyjnych. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Zasady i techniki grupowej pomocy terapeutycznej..M. Rozmowy.W.. Warszawa 1998. MacKenzie K. Warszawa 1985. Gaś Z. Gdańsk 1994.. Urban B. Lublin 1996. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Resocjalizacja.wspólnoty terapeutyczne. Pospiszyl K. Warszawa 1996. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Warszawa 1999. Warszawa 1995. Corey G. Gdańsk 2001. Cekiera Cz. Warszawa 1992. Gdańsk 2000. Zasady pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków .. Primum 1996. Johnson D. Bałandynowicz A.B. Probacja. Warszawa 1998. Lublin 1993. Konopczyński M... Zrozumieć alkohol... Wychowanie do wolności. Cooney N.. Bartkowicz Z.. (red. Podstawy terapii grupowej. Warszawa 1993. Kraków 1997. Górski S.R. Sztander W. szkolne i pracy. Literatura: Robson P.

Podkultury i subkultury obecne we współczesnej Polsce .Rodzina z problemem alkoholowym . dorosłe dzieci alkoholików. sataniści. .sekty działające na terenie Polski. przestępczość zorganizowana. motywowanie do podjęcia leczenia. .charakterystyka zjawiska. symptomy. metody pracy: trening umiejętności społecznych.Wpływ środków masowego przekazu na zjawiska patologii społecznej. . . graffiti.Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży . . psychologia sekt. cechy negatywnych podkultur młodzieżowych. punk.podstawowe definicje. .Bezrobocie. .praca ze sprawcą przemocy. przyczyny nieprzystosowania.Programy profilaktyczne realizowane w pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniem .Przestępczość .sytuacja psychologiczna członków rodziny. teorie wyjaśniające zachowania przestępcze. etapy procesu zdrowienia. bezdomność. ich przyczynami. Rozwój zachowań suicydalnych.sytuacja ofiary przemocy w rodzinie.analiza ofiary przemocy w kontekście zasobów wyzwalających i zniewalających warsztat .przyczyny. kibice piłkarscy. praca z rodziną osoby chorej psychicznie. możliwości pomocy rodzinie alkoholowej. . Treści programowe: .Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami patologii społecznej. struktura i dynamika oraz sposoby przeciwdziałania powyższym zjawiskom.sposoby pomagania osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem.Pytki). pomoc osobom dostającym się do sekt i ich rodzinom. . praca w pierwszym kontakcie. warsztat w oparciu o zdobyte wcześniej informacje dotyczące mechanizmów funkcjonowania grupy.Sekty . metody i techniki wykorzystywane przez współczesne sekty. opisy subkultur: metalowcy. psychoedukacja.Zapoznanie się z indywidualnymi przypadkami w celu ich analizy i stworzenia indywidualnej strategii pomocowej. . Etiologia.Przemoc i sposoby jej zapobiegania.Współczesne formy prostytucji. specyfiką. problematyka ofiary przestępstwa. rola grup samopomocowych. wykonanie prawidłowej diagnozy.Uzależnienie od alkoholu . skinhe-adzi.Pojęcia patologii społecznej. profilaktyka. role przyjmowane przez dzieci. Teorie wyjaśniające zjawiska patologii społecznych. . . ubóstwo. sieroctwo społeczne .Przedmiot: Patologia społeczna – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. etiologia zjawiska prostytucji. placówki terapeutyczne i grupy samopomocowe. diagnozowanie (Skala Nieprzystosowania Społecznego L.Samobójstwa. Wykaz literatury: . przestępczość nieletnich. . dynamiką. handel kobietami.definicje. programy terapeutyczne.Poznanie modeli konstruowania programów prewencyjnych. hipisi. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: . profilaktyka i metodyka pracy. problem współuzależnienia.Praca środowiskowa z osobami chorymi psychicznie .problemy psychologiczne i socjalne osób chorych psychicznie. . . .

. Warszawa 1991. 1993. Kojder A. Margasiński A. Warszawa 1976. Szymusik A.. Gdańsk 1995..) Nowak A. Gdańsk 1999. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Profilaktyka uzależnień. Ciosek M. Patologia społeczna.. Pornografia jej wpływ na rodzina. Zagadnienia patologii społecznej. społeczeństwo. Warszawa 1983.) Kawula S. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red...) Szymanowski T..) Gierowski J. Siemaszko A. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (red. Razem przeciw przemocy. Gaberle A. . Warszawa 1999. Gaś Z..) Pilch T. (red. Warszawa 1994. Błachut. Społeczna kontrola zachowań de-wiacy/nych. Warszawa 1993.. Wójcik D. Lepalczyk I. Płukis A. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red. 1994. Kryminologia.. Browne K.. Krajewski K. Pospiszyl I.. Wyd.) Kwaśniewski J. Kraków 1997. Słownik subkultur młodzieżowych.. Warszawa 1998. Przemoc dzieci i młodzieży. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Dzieci alkohol narkotyki. (red. Wybrane zagadnienia. Narkotyki. Lublin 2000. Lublin 1993. Pęczak M. Granice tolerancji.. (red. Mobbning . 1999... Gdańsk 1994.) Synak B. Warszawa 1982. Kraków 1996... Pedagogika Społeczna (red. Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Hassan S. Warszawa 1994. kulturę.. (red.. Zrozumieć rodzinę..) Podgórecki A... Psychopatologia.. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Warszawa 1996 Scott D. Psychoprofilaktyka. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.. Warszawa 1999.. Warszawa 1999. Cekiera Cz..Toruń 1995. Selingman M.. Wrocław 1984... Olweus D. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Zrozumieć alkohol. Leaton G. Społecznokulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce. Hołyst B. Kowalczyk-Jamnicka.. Istota korupcji i jej uwarunkowania progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Machel H.) Papież J.. Robson P. Kępiński A. Częstochowa 2001. Samobójstwo -przypadek czy konieczność. WSP. Sekty. (red. Warszawa 1995. Kryminologia. Jankowski K.... Warszawa 1985.. (red. Warszawa 1998..Kinney J. Kraków 2000. Gdańsk . Pamuła S. Rosenhan D.fala przemocy w szkole. Herbert M. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Toruń 1999... Gaś Z. Bradshaw J. Uwarunkowania i niebezpieczeństwo w III RP.) Meder J... Hołyst B. Kosecki M. Psychomanipulacja w sektach. Łódź. Warszawa 1989. Warszawa 1992. M. Maxwell R. Gdynia 1992. Z psychopatologii życia seksualnego.. Bydgoszcz 1998. Gdańsk 1996.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful