Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna – wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof.

UG Specjalność, rok studiów: II rok Pedagogika (5 letnie studia magisterskie) Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki

penitencjarnej. Wyposażenie studentów w wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji.

Treści programowe: I. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka. Resocjalizacja jako proces psychokorekcyjny. osób nieprzystosowanych społecznie. Eliminacja zachowań aspołecznych i antyspołecznych jako cele wychowania resocjalizacyjne. Przestępstwo jako czyn antyspołeczny. Pojęcie demoralizacji, i młodzieży zdemoralizowanej w ujęciu J.Blond i A. Sokołowskiej. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Wykolejenie społeczne a wykolejenie przestępcze Nieletni, młodociani i dorośli jako podmioty wychowania resocjalizującego. Alkoholicy, narkomani i przestępcy jako adresaci wychowania resocjalizacyjnego. Resocjalizacja w warunkach otwartych i izolacyjnych .Granice resocjalizacji. Pojęcie profilaktyki społecznej Stopnie profilaktyki społecznej.. Profilaktyka a resocjalizacja. Pojęcie probacji i jej resocjalizacyjny charakter Resocjalizacja a interwencja kryzysowa. Nauki pomocnicze pedagogiki resocjalizacyjnej: psychologia, kryminologia, psychiatria i psychopatologia, socjologia i patologia społeczna. II Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Istota i przyczyny nieprzystosowania społecznego w ujęciu J.Doroszewskiej, M. Susułowskiej i M. Przetacznikowej. oraz Cz.Czapowa. Cztery rodzaje definicji nieprzystosowania społecznego wg. L, Pytki: objawowe, teoretyczne, operacyjne i utylitarne. Stadia nieprzystosowania społecznego: poczucie odtrącenia, wrogie reakcje wobec rodziców i wychowawców, autonomizm zachowań antyspołecznych. Typologia nieprzystosowania społecznego wg. Cz. Czapowa oraz wg. C.E. Sullivana i M.R. Granta. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii frustracji potrzeby emocjonalnej A. Bandury i R.H. Waltersa w wieku dorastania. Rodzaje nieprzystosowania społecznego: rodzinne, rówieśnicze, szkolne, kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych, kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych. Wczesne symptomy nieprzystosowania społecznego na poziomie szkolnym ( wagary, nikotynizm, alkoholizm, agresja i przemoc, wiązanie się z negatywnymi grupami, brak respektu dla szkoły i wychowawców, wczesny i dewiantywny seksualizm). Rola diagnozy danego przypadku dla profilaktyki i interwencji resocjalizacyjnej. Wybrane uwarunkowania zachowań dewiantywnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. III. Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji - cztery podejścia.

Hormistyczne podejście Mc Dougala i Burta. Zagadnienie kanalizacji i sublimacji. Psychodynamiczne podejście do resocjalizacji. Rola psychoanalizy Freuda. Kwestia skuteczności. Podejście behawioralne i proces przewarunkowania. Podejście kognitywnobehawioralne. Granice resocjalizacji. Resocjalizacja w warunkach otwartych i w warunkach izolacji społecznej. Kryzys idei resocjalizacji -jego istota, przyczyny i perspektywa. IV. Proces resocjalizacji jako korektura postaw. Pojęcie postawy. Rola postawy w procesie wyboru zachowania. Właściwości postawy. Zmienność jako cecha istotna dla resocjalizacji. Zależność zmiany zachowania od zmiany postaw. Kształtowanie i zmiana postaw w świetle teorii uczenia się. Resocjalizacja jako korygowanie postaw aspołecznych i antyspołecznych. Kontinuum zmian postaw. V. Organizacja działań resocjalizacyjnych w Polsce Pojęcie systemu resocjalizacyjnego. Instytucje resocjalizacji nieletnich: pedagodzy szkolni, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pogotowie opiekuńcze, ośrodki szkolnowychowawcze. Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców: schroniska dla nieletnich; zakłady poprawcze. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Rola kuratorów sądowych dla nieletnich i dla dorosłych. Policyjne izby dziecka. Specyfika systemu resocjalizacji nieletnich osób uzależnionych - poradnie rządowe i pozarządowe. Zamknięte ośrodki resocjalizacji narkomanów. Readaptacja społeczna nieletnich. Resocjalizacyjny charakter polskiego systemu penitencjarnego: założenia i praktyka VI. Personel resocjalizacyjny Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach izolacyjnych. Zagrożenia personelu resocjalizacyjnego: agresja ze strony wychowanków; wypalenie zawodowe. Literatura: 1. Bojarski T, Skrętowicz S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem., Lublin 2002, UMCS. 2. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja., Warszawa 1996, MEN. 3. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice 2000, UŚ. 4. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, UG. 5. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”. 6. Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce., Gdańsk, UG. 7. Pytla L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne., Warszawa, 2000, APS. 8. Pospiszyl K. Resocjalizacja., Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, 1998, „Żak”. 9. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej- wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof. UG Specjalność, rok studiów: IV rok Pedagogiki resocjalizacyjna Cele i treści programowe: 1. Podstawowe pojęcia i relacje. Metodyka jako dyscyplina naukowa. Nauki pomocnicze metodyki profilaktyczno resocjalizacyjnej. Metodyka jako zbiór metod i zasad oddziaływania profilaktycznego i resocjalizującego. Socjalizacja jako proces przystosowania społecznego: konserwatywnego i kreatywnego w ujęciu O. Lipkowskiego i A. Rebera. Desocjalizacja jako proces społecznego nieprzystosowania się. Endogenne i egzogenne determinanty socjalizacji i desocjalizacji. Demoralizacja jako proces i jako stan osobowości wg. J. Blond i A. Sokołowskiej. Symptomy demoralizacji. Wykolejenie społeczne i wykolejenie przestępcze .Pojęcie treningu społecznego. Zachowanie aspołeczne i antyspołeczne. Pojęcie nieprzystosowania społecznego. Wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Triada resocjalizacyjna : psychokorekcja, terapia, wsparcie społeczne. Profilaktyka i resocjalizacja a praca socjalna.. Literatura. Reber A. 2000. Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Scholar. Górski M. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa .Wyd. CRZZ. Machel H. 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Machel H. 2003. Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców. W: Marzec – Holka K. (red), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Bydgoszcz. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Tom I. Lipkowski O. 1980. Resocjalizacja. Warszawa Wyd. PZWS. Stępniak P. 1998 Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Zachodniej Europy. Poznań. Polski Dom Wydawniczy. 2. Profilaktyka społeczna. Pojęcie profilaktyki społecznej. Cele profilaktyki społecznej. Stopnie profilaktyki społecznej i ich adresaci. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży: programy i działania profilaktyczne; pojęcie wczesnej interwencji, programy wczesnej interwencji. Schemat procedury profilaktycznej: diagnoza zagrożenia, diagnoza społecznego środowiska zagrożonego, konstruowanie programów profilaktycznych i osób zagrożonych, konstruowanie programów profilaktycznych , ocena ich przebiegu oraz efektywności. Rola społecznego i instytucyjnego wsparcia. w działaniu profilaktycznym. Profilaktyczna rola pedagoga szkolnego. Konstruowanie programów psychoprofilaktyki. Probacja jako element profilaktyki i jako element polityki kryminalnej państwa. Probacja wobec nieletnich, młodocianych i dorosłych. Formy probacji. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Instytucja kurateli sądowej.. Rola kuratora sądowego w przebiegu probacji. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Literatura: Bruno F. 1996. Zapobiegania W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Wyd. UNICR.

Bałandynowicz A. 2002 Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa. Wyd. C F. Muller. Gaś. Z. 2000. Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin. Wyd. UMCS. Gaś Z. 1994 Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Cekiera Cz. 2000. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd. Tow. Nauk. KUL. Sakowicz t., Krzezckowska A.(red) 2003. Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień. Kielce . Wyd. JEDNOŚĆ. 3. Interwencja kryzysowa a resocjalizacja. Istota i cele interwencji kryzysowej. Adresaci interwencji kryzysowej. Potrzeba interwencji kryzysowej. Rodzaje i czas trwania pomocy interwencyjnej. Kryzys jako efekt sytuacji traumatycznej. Cechy terapeutów realizujących interwencję. Czynniki ułatwiające i utrudniające interwencję kryzysową. Literatura: Badura – Madej. 1994. Wybrane zagadnienie interwencji kryzysowej. Warszawa. Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (red) 2003. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń. Wyd. Adam Marszałek. 4. Diagnoza resocjalizacyjna, metody diagnostyczne, programowanie rasocjalizacyjne. Schemat procedury resocjalizacyjnej (przypomnienie).Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej. Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu S. Górskiego. Trójczłonowa diagnoza resocjalizacyjno – penitencjarna według A. Lewickiego, L. Paryzka i B. Waligóry. Podstawowe elementy diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu L. Pytki. Znaczenie i diagnoza klimatu wychowawczego instytucji wychowawczej. Przydatność diagnoz psychologicznych i medycznych w procesie resocjalizacji.. Metody diagnostyczne: analiza dokumentów, analiza wytworów własnych, wywiad, obserwacja, eksperymenty, skale postaw i percepcji, ankiety i kwestionariusze, testy pedagogiczne, pomiar socjometryczny. Programowanie resocjalizacyjne: cel, konstruowanie i treść indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR). Znaczenie negocjacji z wychowankiem. . Cel i sposób okresowego oceniania przebiegu procesu resocjalizacji. Sposób konstruowania końcowej oceny przebiegu procesu resocjalizacji i jej znaczenie dla sterowania readaptacją społeczną w przypadku osób izolowanych. społecznie. Literatura: St. Górski, 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa. Wyd. CRZZ. A. Lewicki (red), 1974 Psychologia społeczna. Warszawa . Wyd. PWN L. Pytka, 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa. Wyd. APS. H. Machel, 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk. Wyd. UG 5. Wybrane metody resocjalizacji. Pojęcie metody resocjalizacji. Rola kontaktu wychowawczego z wychowankiem. Znaczenie kontaktu zewnętrznego i wewnętrznego w ujęciu St. Górskiego.. Pojęcie autorytetu. Rodzaje autorytetu wychowawcy i jego znaczenie dla skuteczności resocjalizacyjnej .Metody oparte o wpływ osobisty: przykład własny, przekonywanie doradzanie, rola aprobaty i dezaprobaty.. Metody oparte o wpływ sytuacyjny:

Nauk PWN Eckhardt A. 2001.i socjoterapia. CRZZ. 2000 Psychologia sądowa i penitencjarna. Aleksandrowicz J. Twórcza resocjalizacja. Pojęcie instytucji totalnej. Zagrożenia dla personelu.organizowanie doświadczeń i manipulowanie sytuacjami.. Wyd. 1997 Samobójstwa. Trening autogenny i jego wykorzystanie w resocjalizacji. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji. uświadamianie skutków zachowań. Warszawa. Zysk i Ska. Zasady resocjalizacji. nauczanie resocjalizacyjne. PWN Egan G. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. lekarzy i psychologów. Rola grupy społecznej wychowanka w procesie resocjalizacji. Stańdo – Kawecka B. Metody zorganizowane: praca. 2000 Prawne podstawy resocjalizacji.. Warszawa Wyd. Górski St. PWN. Kraków. Pojęcie patologii społecznej instytucji. Rola zasad resocjalizacji w warunkach izolacji społecznej. 1995.. Nauk. Specyfika resocjalizacji alkoholików i narkomanów. Totalność instytucji a zadania resocjalizacyjne. 2000. Literatura Ciosek M. Twarzą w twarz. Rola muzykoterapii w resocjalizacji. Warszawa. Poradnictwo i pomoc. Poznań 2000. Zasady resocjalizacji. Wybrane metody psychokorekcyjne: psycho. . Zjawisko wypalenia zawodowego personelu. Pojęcie zasady.. Literatura. Skuteczność kar w wychowaniu. Psychoterapia. Murgatroyd S. Wyd. Podstawowe założenia Reguł Minimalnych ONZ. Warszawa Wyd. Warszawa Wyd. Konopczyński M. Akademickie „Żak”. Wykorzystanie rodziny w resocjalizacji. Gdańsk . UG Pospiszyl K 1998.” Zakamycze” Patologia zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych. Gdańsk Wyd. Zjawisko samoagresji. Rola przepustek w resocjalizacji penitencjarnej. Podręcznik dla studentów.. Wyd. karanie. i podkultura więzienna. Zbiorowe wystąpienia i bunty. Wyd. Wykorzystanie resocjalizacyjjnych właściwości jogi. Dewiacje seksualne. Lekarskie PZWL.. trenowanie pożądanych zachowań . Wypalenie w pracy zawodowej. UMCS Sawicka K. Poznań. Europejskie Reguły Więzienne. Wyd. MEN Bartkowicz Z.. Prawnicze. Wyd. Wykorzystanie zajęć sportowych do resocjalizacji. Kosewski M. 1985 Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia Warszawa Wyd. Podkultura zakładu poprawczego. Wyd.i ich znaczenie. Zysk i Ska. Warszawa wyd. 1999 Socjoterapia. 1996. Postępowanie resocjalizacyjne z szczególnymi rodzajami przestępców. 1998 Autoagresja. Literatura.2000. Fengler J. Resocjalizacja. Trening asertywny w resocjalizacji. nagradzanie. „Arche” Jarosz M. 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Machel H. 1994. 1969. (red). Machel H. Zasada wychowania. Wyd. Lublin. 2000 Pomaganie męczy. Wydawnictwo MEN Mika St.Znaczenie metody wymagań i jej związek z nagradzaniem i karaniem. Metodyka resocjalizacji. o praca kulturalno – oświatowa. 1985. Wyd. GWPsych. WAB. Warszawa Wyd.

Rodzaje przemocy w rodzinie i ich przyczyny. Literatura Browne K. I Herbert M. Probl. Państw. Pomoc sprawcom i ofiarom przemocy. Symptomy przemocy rodzinne. Warunki zaliczenia: egzamin ustny . Gdańsk Wyd. Warszawa. Sytuacje sprzyjające przemocy. Pojęcie przemocy. Satir V. Agencja Rozw. 2000 Terapia rodziny. Postępowanie neutralizujące przemoc. Wyd. Alk. GWL. Teoria i praktyka.Zapobieganie przemocy w rodzinie. 1999 Zapobieganie przemocy w rodzinie. Osobowość sprawców i ofiar przemocy.

Literarura. Dewiacje wśród młodzieży. Trójetapowy model przebiegu transformacji ustrojowej B. W: Rybczyńska D. Pytki. Probacja wobec młodocianych i dorosłych: w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności.. Kraków. Uwarunkowania i profilaktyka. (2002). Synaka). H. Zapobiegawcza funkcja probacji. B. (red). Wyd. Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. Zmiany w dynamice i strukturze przestępczości nieletnich.prof. A. ( Artkuły: K. Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Marczewski M. Lex utilis. Atlas przestępczości w Polsce 3. Zmiany w obszarze wartości. Kraków. Wszeborowski K. Wyd... „Impuls”. Siemaszko A. Resocjalizacyjny charakter procesu readaptacji społecznej osób zwolnionych. Wyd. 2. Kryminiologia. Gdańsk. Machela. Uniwersytetu Gdańskiego. Urban B. Istota i mechanizm transformacji ustrojowej w Polsce. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania probacji w Polsce. Kurator rodzinny ( i dla nieletnich). Zagadnienie kontroli społecznej i sprawności jej instytucji. Konieczność zmian w profilaktyce i resocjalizacji przeciw przestępczej. Resocjalizacyjne aspekty instytucji warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i z zakładu karnego.praca opiekuńcza i socjalna Cele i treści programowe: 1. Pospiszyla. Bieli. Probacja. Kurator zawodowy i społeczny. (2002). młodocianych i dorosłych.F. Henryk Machel. Literatura. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna. (red). „Arche” Bruno F. (2001). System sprawiedliwego karania. Ciągłość i zmiana w obszarze\ rofilaktyki spolecznej i resocjalizacji. Praca socjalna jako element procesu probacyjnego. Lwa-Starowicza. Z. Zapobieganie. norm i wzorców zachowań. Ministerstwa Sprawiedliwości. Huget. Inst. (1966). Rozwój teorii probacji i rozwój metod probacyjnych. Wyd. Wyd. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w społeczeństwie postransformacyjnym. UG.Przedmiot: Resocjalizacja. Krajewski K. . C. Wyd. (1999). Probacja jako instytucja profilaktyki i resocjalizacji. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. W: Rybczyńska D. W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Urban B. Machel H. B. B. D. Pastwy – Wojciechowskiej.. (Artykuły: M. Szczepańskiego. L. Tyszki. w okresie po warunkowym przedterminowym zwolnieniu z instytucji karnej. Bałandynowicza. Wyd. Warszawa. Pojęcie i cele probacji. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.UNICR. Gdańsk. IX) Pustkowiak L. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Boreckiej – Biernat. Instytucja kuratora sądowego i jej podstawy prawne i psychokorekcyjny charakter. Błachut J. Z.). Resocjalizacyjna funkcja probacji. Zmiany w obrazie patologii społecznej i konieczność zmian w działaniu profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Warszawa. Gaberle A. Kraków. P. Wyd. Muller. Pięciofazowy model transformacji ustrojowej A. Machel H. Synaka. Kurator dla dorosłych. Bałandynowecz A. „Impuls”.wykład Prowadzący: dr hab. (2003).. Specjalność. Urbana. Nieletni jako adresaci procesu probacyjnego.(2003). (2003). (1999). Gdańsk. „Arche” ( rozdz.Gruszczyńska B. Wyd.

Korekcyjny charakter zakładów poprawczych – zasady i metody oddziaływania. Dimoff T.. Uwarunkowania i profilaktyka. Warszawa. Zjawisko młodzieży „gorszego startu życiowego”. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyd. patologia relacji nauczyciele uczniowie i uczniowie – nauczyciela. Subkultury a przemoc. . (2002). Problem dzieci rodziców bezdomnych.: Państ. Uzależnienia Alkoholizm i narkomania: istota. Prawne podstawy resocjalizacji. Pedagogika resocjalizacyjna. Towarzystwo Przyjaciół KUL. Kraków . Psypchorofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. „Monar” i inne instytucje profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Literatura. „Zakamycze” . Białystok. (2000). Wybrane zagadnienia teoretyczne. Jędrzejewski M. Literatura.Carper S. Brzezińska A. Cekiera Cz. młodocianych i dorosłych w zakładach izolacyjnych.. Wspólnoty. Wyd. BOOKS. Działalność diagnostyczna i resocjalizacyjna w schroniskach dla nieletnich. Inercja szkoły jako instytucji wychowawczej. Wyd.. Wyd. A. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przemoc i agresja jako symptom patologii życia rodzinnego. Modele. W poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do destruktywności. Readaptacja społeczna w polskim systemie penitencjarnym. (2004). Ośrodki. o kuratorach sądowych. Bezrobocie rodziców i jego ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci.5) Szczygieł G. Zagrożenia ze strony niektórych podkultur i sekt – możliwości i sposoby profilaktyki. Wyd. Zagadnienie bezpieczeństwa w szkole: podkultura agresji. Lublin. Polski system penitencjarny – zasady i główne kierunki oddziaływania resocjalizacyjnego. (1993). 4. Wyd. Rodzaje agresji i przemocy w rodzinie a kształtowanie się postaw aspołecznych u młodzieży i nabywanie negatywnych wzorców zachowań. Wyd. Programy. Kraków. (1999). Braun K.P. Kubacka – Jasiecka D. Hornowska E. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku Stańdo – Kawecka B. Metody. W: B. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki ?. Ważniejsze determinanty resocjalizacji w izolacji społecznej. Warszawa. „Zakamycze” Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Kraków. Stańdo – Kawecka B. 3.S. Patologia wychowania rodzinnego jako skutek dominacji ekonomizacji w życiu rodzinnym i jej negatywne skutki. Rola pracy socjalnej w resocjalizacji penitencjarnej. Warszawa. (2000). (2000). Sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie. Szkoła polska jako obiekt niekonstruktywnej krytyki społecznej – konieczność zmiany. Prawne podstawy resocjalizacji. Wyd. Akademickie „ Żak” 4. (1999). Warszawa. Dewiacje wśród młodzieży. zapobieganie i resocjalizacja. Resocjalizacja nieletnich. Wyd. Niektóre zagrożenia nieletnich – zapobiegania i resocjalizacja.(2001). kwestia poczucia bezpieczeństwa. Herbert M. (2002). Zakłady. Zapobieganie przemocy w rodzinie.Pytka L. Ogólna charakterystyka europejskich systemów resocjalizacyjnych w izolacji społecznej. (rozd. diagnostyczne i metodyczne. Scholar. Urban (red).

Osobowość i profesjonalizm wychowawcy resocjalizacyjnego. Zysk i S-ka. Poradnictwo i pomoc. Gdańsk.P. Bartkowicz Z. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Akademickie „Żak” (Rozdz. (1994). Wyd.. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Fengler J.Pytka L. Poznań. (2000). Warszawa. Wypalenie zawodowe i sposoby jego przeciwdziałaniu. Wypalanie w pracy zawodowej. Gdańskie Wyd.(1996). Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej dla ukierunkowania procesu psychokorekcyjnego. (2000). diagnostyczne i metodyczne. Studenci otrzymają w połowie semestru pytania egzaminacyjne stanowiące repetytorium. Pomaganie męczy. Kotler J. Gdańsk. Gdańsk. Przebieg procedury resocjalizacyjnej. Psychologiczne. Psychologiczne. Ocenianie przebiegu procesu i opiniowanie wychowanków. UMCS. Warunki zaliczenia: egzamin ustny. A. Wyd. Wdrożenie i ewaluacja procesu resocjalizacyjnego. Machel H. Lublin. Resocjalizacja. Pospiszyl K. Uniwersytetu Gdańskiego. . Sposób budowania prognozy społecznej. (2000). V). osobowość wychowawcy. Gdańsk. Wyd. Machel H.Sp. Warszawa. udział wychowanka w jego konstruowaniu.A. (2003). (2003) Skuteczny terapeuta. Gdańskie Wyd.”Arche”. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. 5. Murgatroyd S. Wyd. Budowa indywidualnego programu resocjalizacji (IPR). (1999). Literatura. Teoretyczne postawy oraz\ przykłady programów oddziaływań.

. Gospodarowanie czasem VI.zaliczenie . W-wa 2000 Mellody P. „Pusty Obłok”. Terapia rodzin. Literatura: Aronson E... a) komunikacja werbalna i niewerbalna.Enright). Człowiek istota społeczna. W-wa 1993 Pęczak M. B.. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Stres a zachowania V.Przedmiot: Psychoterapia rodziny – fakultet Prowadząca: dr J. W-wa 1990. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Toksyczne związki. Wywieranie wpływu na innych. W-wa 1994 Namysłowska I. Podstawowe wiadomości o stresie IV. IV. c) zasady podejmowania decyzji d) role związane z kontaktami między ludźmi II. b) badanie granic. Wychowanie bez porażek w praktyce. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Halina Marczak Specjalność.. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. Wojciszke Gordon T. W-wa 1994 Santorski J. Anatomia i terapia współuzależnienia. Forma zaliczenia: Praca kontrolna . Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. tłum.. V rok Pedagogika Treści programowe: I.. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. Relaksacja VII. rok studiów: III. III.

Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich.. Szymanowski T.Przedmiot: Współczesne systemy profilaktyki resocjalizacyjnej.pojęcie systemu wychowawczego . Rozwój systemów resocjalizacyjnych w świecie. Wyd. Amerykański system więziennictwa. Wydaw. UG.elementy składowe systemu resocjalizacyjnego .system resocjalizacyjny jako element polityki kryminalnej państwa. Wyd. (red. Modele. Lublin 2000. Gdańsk 1996 Pospiszyl K. Metody. Polski system resocjalizacji nieletnich 7. Naukowe KUL Kalinowski M.) Zachodnie systemy penitencjarne. Prawne podstawy resocjalizacji. Charakterystyka wybranych europejskich systemów resocjalizacji nieletnich 6. Podstawowe pojęcia . Federacja rosyjska: przemoc i bezkarność w aresztach i więzieniach... W-wa 2000 Rzepliński A. Kalisz 1996 Forma zaliczenia: praca kontrolna . Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Kraków 2000. Wyd. W-wa 2000 Weber E. 2. Programy. W-wa 1998 Stando – Kawecka B.. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.. Zakamycze.wykład Prowadzący: dr J. COSSW... 3. Wyd. Przegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Resocjalizacja. Akadem. Resocjalizacyjne założenia aktualnego polskiego systemu penitencjarnego 5. rzegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29.. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.Halina Marczak Specjalność. Zakłady. Tow. Charakterystyka współczesnych systemów penitencjarnych 4. Ciosek M. Ośrodki.. „Żak”. Wspólnoty. Warszawa 1991. Kozłowski S. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1.system resocjalizacji . Wybrane systemy resocjalizacji i rehabilitacji narkomanów i alkoholików Literatura: Cekiera Cz.

Kraków 2000 Olweus D. prostytucja. W-wa 1994a Urban B.W-wa 1993 Strojnowski J..) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. Instytucje o charakterze totalnym – zjawisko korupcji 5. Rodzina dysfunkcjonalna – rodzina jako system 2. Społeczne aspekty zaburzeń seksualnych. Gdańsk 1999 Cekiera Cz.. Tajemnica grypserki część I. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. W-wa 1998 Kojder A. Wybrane zagadnienia (red. Kraków 1997 Szymanowski T. Zachowania dewiacyjne młodzieży.. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Gdynia 1992 Maxwell R. narkotyki. Systemy profilaktyki. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J.... Narkomania. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna . Słownik gwary więziennej. Patologia społeczna.) Wina – kara – nadzieja – przemiany... [w:] Grzesiuk l. W-wa 1995 Szałajski J. (red.) Psychoterapia: szkoły..) Społeczna psychologia kliniczna. Terapia rodzinna. Lublin 1999 Ciosek M. W-wa 1992 Nowak A.. Gdańsk 1994 Nęcka E. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 3. Przestępczość drugiej połowy XX wieku... Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. Narkomania a przestępczość..fala przemocy w szkole. Zrozumieć alkohol. fazy rozwoju uzależnienia. Psychopatologia. Profilaktyka uzależnień... Leaton G. W-wa 1999 Hołyst B. Autoagresja. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Wrocław 1996 Gaś Z.Przedmiot: Patologia społeczna . Patologia działania instytucji – elementarne negatywne zjawiska 4. W-wa 1998 Rosenhan D.. (red. Zakłady. systemowe rozwiązania 7.. Dzieci. Selingman M. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Społeczne problemy uzależnień 6... Psycho – bio – społeczny model uzależnienia 9. Programy..) Synak B. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J... alkohol. Przestępczość – charakterystyka zjawiska – teorie wyjaśniające zachowania przestępcze 3. (red. nosicieli wirusa HIV 2.wykłady Prowadzący: dr J. Wspólnoty.. W-wa 1993 Hołyst B. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. 1994 Sęk H. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. techniki i specyficzne problemy. W-wa 1992 Kawula St. przestępstwa na tle seksualnym.. Psychoterapia.. Kryminologia. red.. B. W-wa 1998 Frączek A.) W-wa 1991 Tryjarska B.. Gaberle A. Modele. Problemy alkoholowe 8. Machel H. Trening twórczości. AIDS 1.... Obraz podkultury więziennej część II. Gdańsk 1996 Eckhardt A. Mobbing . Krajewski K.. zjawiska. Metody.(red.. 1998b Szaszkiewicz M...Halina Marczak Specjalność..

Przestępczość drugiej połowy XX wieku.. Wspólnoty.) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej.Halina Marczak Specjalność. Profilaktyka uzależnień.wykłady Prowadzący: dr J.... Trening twórczości... W-wa 1998 Rosenhan D. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych – ogólne zasady prowadzenia profilaktyki 5. Zrozumieć alkohol.. Psychopatologia. Mobbing . Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. Postawy rodziców. Wybrane zagadnienia (red. Modele... Metody. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. Kraków 1997 Szymanowski T. Gdańsk 1994 Nęcka E. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.. W-wa 1998 Frączek A. W-wa 1998 Kojder A. Dzieci. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne...) W-wa 1991 Tryjarska B... Kraków 2000 Olweus D.. Gdańsk 1999 Cekiera Cz. 1998b Szaszkiewicz M.W-wa 1993 Strojnowski J. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. W-wa 1999 Hołyst B. konflikty w rodzinach narkomanów b. Zagrożenia w środowisku rodzinnym a. (red. Kryminologia. zjawiska. proces terapii i resocjalizacji a zaangażowanie rodziny c.. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna Przedmiot: Patologia i terapia rodziny . Machel H.ćwiczenia Prowadzący: dr J. Systemy profilaktyki. narkotyki... konflikty w środowisku szkolnym d.Halina Marczak Specjalność. rodziny i wychowawców wobec uzależnień 4. Lublin 1999 Ciosek M. Krajewski K. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie.) Wina – kara – nadzieja – przemiany.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. red. Selingman M. Dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym 2. techniki i specyficzne problemy. Słownik gwary więziennej. Patologia społeczna.) Społeczna psychologia kliniczna.. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red.. Psychoterapia.. Gaberle A. Terapia rodzinna. W-wa 1993 Hołyst B. Leaton G. W-wa 1992 Nowak A. Gdańsk 1996 Eckhardt A.. zagrożenia w grupach nieformalnych 3...) Synak B... Narkomania a przestępczość. (red.. W-wa 1992 Kawula St. alkohol. (red. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna . W-wa 1995 Szałajski J.... Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 7.... Wrocław 1996 Gaś Z.) Psychoterapia: szkoły. W-wa 1994a Urban B.fala przemocy w szkole. Programy. Autoagresja..(red. [w:] Grzesiuk l. B. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Tajemnica grypserki część I. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Obraz podkultury więziennej część II. nosicieli wirusa HIV 6.Przedmiot: Patologia społeczna . Zakłady. 1994 Sęk H. Gdynia 1992 Maxwell R.

Terapia rodzin.zaliczenie . badanie granic.. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . Anatomia i terapia współuzależnienia. komunikacja werbalna i niewerbalna. Literatura: Aronson E. Relaksacja 7. a. Człowiek istota społeczna. W-wa 1993 Pęczak M. Wychowanie bez porażek w praktyce. B. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii.Treści programowe: 1. Gospodarowanie czasem 6. Wywieranie wpływu na innych.. „Pusty Obłok”. Podstawowe wiadomości o stresie 4. role związane z kontaktami między ludźmi 2. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Toksyczne związki. tłum. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. W-wa 1994 Namysłowska I.. W-wa 2000 Mellody P. Wojciszke Gordon T. Stres a zachowania 5.. c. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. W-wa 1990.. W-wa 1994 Santorski J. Mały słownik subkultur młodzieżowych.. 3. b.. zasady podejmowania decyzji d.Enright).

Mały słownik subkultur młodzieżowych. c.zaliczenie . Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Terapia rodzin. W-wa 1990.. Człowiek istota społeczna. tłum. B. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie.. Wychowanie bez porażek w praktyce. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii.ćwiczenia Prowadzący: dr J. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. W-wa 1993 Pęczak M. Gospodarowanie czasem 6. Relaksacja 7. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Stres a zachowania 5. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1.. W-wa 2000 Mellody P.Halina Marczak Specjalność. Podstawowe wiadomości o stresie 4. zasady podejmowania decyzji d.. b.. „Pusty Obłok”.. W-wa 1994 Santorski J. Wojciszke Gordon T. komunikacja werbalna i niewerbalna.. Wywieranie wpływu na innych. badanie granic.Przedmiot: Patologia i terapia rodziny .Enright). a. Toksyczne związki. Literatura: Aronson E. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . 3. role związane z kontaktami między ludźmi 2. Anatomia i terapia współuzależnienia. W-wa 1994 Namysłowska I.

rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: I. Wyd.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. dla dzieci i młodzieży b.S. Nowe zjawiska w psychoterapii. Moreno ) II.CZ. ojcem. Anatomia i terapia współuzależnienia. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a... Wyd. Psychodrama.II. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie . budowanie więzi.). III. Człowiek – pytanie otwarte.Halina Marczak Specjalność. Toksyczni rodzice. c. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. IV. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. W-wa 1993 Popielski K. W-wa 1991 Gordon H. odczytywanie uczuć swoich i innych. (red . b. Toksyczne związki.. Co to jest psychodrama? (J.. J.. W-wa 1990 Mellody P. Studia z logoteorii i logoterapii. dla rodziców c. „Pusty obłok”. W-wam 1995 Mellody P.wykłady Prowadzący: dr J.

Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. Toksyczne związki.CZ. Moreno ) VI. dla rodziców c. Co to jest psychodrama? (J. VIII.S. odczytywanie uczuć swoich i innych.II.ćwiczenia Prowadzący: dr J. Nowe zjawiska w psychoterapii. J.. Toksyczni rodzice.. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. c. Psychodrama. dla dzieci i młodzieży b. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: V. (red . „Pusty obłok”. ojcem. W-wam 1995 Mellody P. Człowiek – pytanie otwarte. W-wa 1993 Popielski K. budowanie więzi. VII. Wyd. rodzina – dojrzewanie do bycia matką.. Anatomia i terapia współuzależnienia. Studia z logoteorii i logoterapii.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D.. b. W-wa 1991 Gordon H. W-wa 1990 Mellody P. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie .Halina Marczak Specjalność.). Wyd..

Nieprzystosowanie społeczne: natura i historia Nieprzystosowanie społeczne.Model biomedyczny. Przemoc.med.Gdansk 1996 2.:Seks Miłość Przemoc. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu .Psychologiczne badania diagnostyczne i klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Uraz psychiczny i powrót do równowagi.Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Janusz Szeluga Specjalność.Hipnoza. 8 Derks L: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludzmi Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne . Podstawy Hipnozy.M.nauczenie podstawowej wiedzy pozwalającej rozpoznawanie i klasyfikowanie osob nieprzystosowanych społecznie Treści programowe: 1.Gdansk 1998 7 Madanes Clo`e.D.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Gdansk 2001 5 Bilikiewicz A..Etnocentryzm. Ciosek M..Gdańsk. Urban & Partner Wrocław 2002. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Zaburzenia społeczne i interpersonalne.Norma kulturowa.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne. 6 Herman J.. Badanie i diagnozowanie. Model środowiskowy: podejście behawioralne i poznawcze. Nieprzystosowanie społeczne w różnych koncepcjach teoretycznych. 10 Warunki zaliczenia: 1 Obecność na wykładach 2 Ocena z kolokwium lub esej na uzgodniony temat. napisany w/g określonego schematu . 3 4 Wykaz literatury: 1.2000.EP Psychopatologia. Rosenhan D.Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.Gdańsk 1999.Modele diagnostyczno-terapeutyczne Podejście psychodynamiczne i egzystencjalne.Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego z psychodiagnostyką.Podstawy komunikacji Interpersonalnej Trans.dysfunkcje...Rybakowski J.Pużynski S. 2.Metody badania zaburzeń psychicznych. Warszawa.Psychiatria..Zaburzenia Osobowości. Psychologia Ewolucyjna.Gdańsk 2003 9 Yapko M.1994 3. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.Psychoterapia sprawców i ofiar.Wydawnictwi Medyczne..Zachowania seksualne. Buss D. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.Norma społeczna.wykłady Prowadzący: dr n..Seligman M.L.Wciórka J.L.

zamierzam w szczególności skoncentrować uwagę na tej właśnie grupie.zagrożenie eksmisją ▪ niedożywienie Kolejne trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom wiążącym się z właściwościami podopiecznego. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. in.Przedmiot : Wczesna interwencja resocjalizacyjna . Treści programowe : Pierwsze trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom płynącym ze środowiska rodzinnego. w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie czynników mających negatywny wpływ na jego uspołecznienie. kładąc jednocześnie nacisk na praktyczną umiejętność zastosowania przez studentów zdobytej podczas wykładów wiedzy. takie zagadnienia jak : ▪ obniżony poziom sprawności intelektualnej ucznia oraz skutki braku dostatecznie wczesnego jego rozpoznania ▪ niedostosowanie wymagań szkolnych do możliwości indywidualnych ucznia ▪ różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego ▪ tradycyjny sposób nauczania oraz jego ujemne następstwa ▪ walka z niepowodzeniami edukacyjnymi . rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu : Dostarczenie studentom wskazówek pozwalających na opracowanie indywidualnego planu oddziaływań resocjalizacyjnych względem podopiecznego. podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak : ▪ struktura rodziny ▪ sprawność intelektualna i wykształcenie ogólne rodziców ▪ choroby i zaburzenia psychiczne w rodzinie ▪ alkoholizm ▪ karalność ▪ agresja i przemoc psychiczna w rodzinie ▪ style wychowania w rodzinie ▪ nieprawidłowe postawy rodzicielskie ▪ niekorzystna atmosfera życia rodzinnego ▪ niski status ekonomiczny rodziny ▪ bezrobocie ▪ warunki mieszkaniowe : . podczas których poruszona zostanie problematyka : ▪ uszkodzeń okołoporodowych ▪ urazów głowy ▪ przebytych chorób ▪ padaczki ▪ ADHD ▪ dysfunkcji centralnego układu nerwowego ▪ obniżonej sprawności intelektualnej ▪ deficytów rozwojowych Następny blok wykładów dotyczyć będzie zagrożeń wynikających z niepowodzeń w kształceniu.nadmierne zagęszczenie .wykłady Prowadzący : dr Krystyna Zgirska Specjalność. gdzie omówione zostaną m.

(w:) Stanik J. D.) . na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza.. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. . K.) . orzecznictwo. Majchrzyk Z. . . : Próba oceny wpływu środowiska rodzinnego na rozwój przyszłych zabójców. (w:) Stanik J. . 1999 Pospiszyl K. in. W oparciu o analizę wybranych przypadków. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . K. studenci zdobywać będą umiejętność opracowywania indywidualnego dla danego przypadku planu oddziaływań resocjalizacyjnych. . orzecznictwo. problematyka modelowania postaw i zachowań podopiecznego w skutek oddziaływań : ▪ środków masowego przekazu ▪ filmów i reklam ▪ patologii występującej w sąsiedztwie ▪ grup nieformalnych o negatywnym charakterze Ostatnie trzy wykłady poświęcone zostaną praktycznemu nabyciu przez studentów umiejętności przeprowadzania wywiadu na temat podopiecznego celem rozpoznania czynników mających ujemny wpływ na jego socjalizację. metody interwencji. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. Wilson T. : Rozwój dziecka. : Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi.. 2003 Dembo M. : Stosowana psychologia wychowawcza. bazując na ustalonych przyczynach warunkujących wystąpienie niedostosowania społecznego. Majchrzyk Z. : Wpływ przemocy w rodzinie na niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich. (red. (w:) Gierowski J. . profiklaktyka . 2002 Rajska-Kulik I. : Przemoc wśród dorastającej młodzieży – przejawy i możliwości zapobiegania.) ... . Poruszona zastanie m. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . .. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. (red. . Wydawnictwo Naukowe PWN. : Resocjalizacja. : Psychologia wychowawcza tom I i II . 1997 Ciosek M. Zysk i S-ka Wydawnictwo s. metody interwencji. : Analiza różnic w procesie demoralizacji nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże. Wydawnictwo „Temida”.M. : Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. . metody interwencji. Betke T. (red. 1992 Maxwell R. Majchrzyk Z. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. (w:) Stanik J. . Alkohol. (red. (red. : Zachowania przestępcze osób z organicznym uszkodzeniem mózgowia. orzecznictwo. Wydawnictwo Naukowe PWN. (w:) Stanik J.) . Majchrzyk Z. . profiklaktyka . Katowice 1996 • • • • • • • • . Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.Czwarty blok wykładów poświęcony zostanie pozostałym zagrażającym czynnikom środowiskowym. Katowice 1996 Raś D.) .. (w:) Gierowski J. profiklaktyka .M. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. profiklaktyka . 1992 Gruszczyński W. K...) .M. . Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . Literatura : • • • • • • • • Aronson E. 1992 Harasimiak G. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Włodarski Z. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. : Psychologia społeczna. Majchrzyk Z.M. M. Heitzman J. . Narkotyki. 1985 Kosek-Nita B. (red. . Katowice 1996 Majchrzyk Z. orzecznictwo. : Dzieci. Majchrzyk Z. .. 1994 Pazderski : Przestępczość – jak uniknąć jej wpływu. K. 2001 Hurlock E.c. . Katowice 1996 Różańska-Kowal J... : Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do przejawiania przemocy wobec członków rodziny. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. Majchrzyk Z. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. : Przestępstwa zabójstwa przy użyciu przemocy popełnione przez nieletnich i młodocianych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne . 1997 Gierowski J. Akert R. (red. (w:) Gierowski J. 1998 Przetacznik – Gierowska M. metody interwencji.) .

orzecznictwo.. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. A. Katowice 1996 Zimbardo P. W. Miller S. Ruch F. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . Wydawnictwo Naukowe PWN . Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej.• • • • • • Rydzyński Z. Majchrzyk Z. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. 1969 Vasta R. : Psychologia dziecka. : Profilaktyka agresji dorastających dziewcząt i chłopców a wychowanie. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich .. 1995 Wolińska J. : Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie. profiklaktyka . 1994 Warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną (praca kontrolna) .. : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.M. : Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego . (w:) Stanik J. : Psychologia i życie. . . Haith M. M.) . L. 1976 Szczęsny W. . 2003 Szymańska Z. M. . Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.. metody interwencji. G. (red. .

Michalczyk. mgr A. Wyodrębnienie różnic między rodziną biologiczną a adopcyjną. 3. Ostrowska. Wypowiedź przedstaw w formie eseju. Kamińska. Literatura: 1. Orientacja w procedurach prawnych odnoszących się do orzeczenia przysposobienia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN. mgr M. Przekazanie wiedzy o najbardziej rozpowszechnionych przejawach zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin pochodzenia i ich negatywnych skutkach dla kształtowania osobowości dzieci. Treści programowe: 1. Katowice 2000 r. Milewska. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Zdobycie wiedzy na temat potrzeb kandydatów do przysposobienia i możliwości ich realizacji z uwzględnieniem priorytetu zmiany sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Urbaniak. 3. że rodzicielstwo biologiczne jest lepsze od przysposobienia ? 3. Ukazanie roli zastępczych form opieki rodzinnej wobec dzieci oczekujących na przysposobienie. Teoria i praktyka.ćwiczenia Prowadzący: mgr B. 2. 7. Milewska ( red. Argumentacja tezy o prawie dziecka do poznania prawdy o swoim pochodzeniu. Przedstawienie wskaźników prognozujących powodzenie adopcji. 6. Kształtowanie przekonania o zasadności ujawnienia dziecku prawdy o jego pochodzeniu. Zranione dzieciństwo. 2. Adopcja. Warunki zaliczenia: W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstaw swój pogląd na jeden z trzech niżej ujętych tematów: 1. Jawność adopcji czy tajemnica ? Uzasadnij swoje stanowisko.Przedmiot: Polityka adopcyjna. Jakie postawy i wyznawane przez kandydatów wartości w twojej opinii warunkują sukces adopcji ? 2. U. 4. E. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: 1. 2. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Warunkiem zaliczenia będzie pozytywna ocena pracy pisemnej . 5. 5. Warszawa 1999 r. 4. Zapoznanie z etapami procedury adopcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych służących gromadzeniu informacji o dziecku i rodzinie. ). Kadzikiewicz Specjalność. 3. K. E. Czy stereotypem jest myślenie. Umiejętność analizy elementów warunkujących powodzenie adopcji. Kim są rodzice adopcyjni? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu procesu adopcyjnego z uwzględnieniem roli Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Warszawa 2003 r.

Stańdo-Kawecka Barbara.kryteria oceny: praca kontrolna . 2002. diagnostyczne i metodyczne.Rola kuratora sądowego w realizowaniu zadań probacyjnych . Pytka Lesław.Wybrane zagadnienia teoretyczne.Zmiany w przepisach obowiązujących. Wyd.Warszawa.Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym .Sposoby pracy kuratora sądowego z rodziną nieletniego . 2000.Przepisy ogólne . Warszawa. Pedagogika resocjalizacyjna. a kuratora dla dorosłych .Probacja. Szczygieł Grażyna. 2000.Różnice i podobieństwa między pracą kuratora dla nieletnich (rodzinnego). przepisy przejściowe i końcowe . Temida 2 4. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: .Instytucja kuratora penitencjarnego . Wyd „Zakamycze” 3. Warszawa wyd.Ustawa o kuratorach sądowych . Kuratorzy sądowi. Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitetcjarnym. Gromek Krystyna.Kuratorzy zawodowi . Bałandynowicz Andrzej.zaliczenie z oceną .Zapoznanie z różnymi pozycjami z literatury dotyczącej w/w tematu .Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych i metodyki pracy kuratora sądowego . Kraków.Sposoby pracy kuratora sądowego z nieletnimi opuszczającymi zakłady poprawcze . 2002.Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego .Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego . Prawne podstawy resocjalizacji. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warunki zaliczenia: ..Kuratorzy społeczni .Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych . Białystok.System sprawiedliwego karania.Posługiwanie się przepisami o funkcjonowaniu kuratora sądowego .Zapoznanie z warsztatem pracy kuratora sądowego Treści programowe: . Prawnicze LexisNexis 2.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Kodeks 5.Organizacja kuratorskiej służby sądowej . Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001r. Wyd.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. Wyd.Kuratela sądowa w Polsce i w Niemczech – podobieństwa i różnice Literatura: 1.Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym .

Warszawa.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. Twarzą w twarz.1998. Gdańsk. część 2 i 4.2900.Rozpoznawanie ważniejszych patologii resocjalizacyjnych instytucji izolacyjnych oraz sposoby przeciwdziałania im ..Diagnozowanie wybranych zagrożeń społecznych w określonych środowiskach .Sposób negocjowania IPR-u z wychowankiem . Warszawa. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 5.1985.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Wydawnictwo Akademickie „Żak” 4.Budowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem osób i instytucji uczestniczących (przykłady konstruowania programów profilaktycznych) .proces wysyłania i odbioru informacji . Mika St. Resocjalizacja..Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej Treści programowe: . Warszawa. KUL Warunki zaliczenia: .zaliczenie z oceną . Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 2. Poznań..Przedmiot: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej.Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej .Budowanie diagnozy resocjalizacyjnej . Pomaganie męczy. Gdańsk.Posługiwanie się metodami diagnostycznymi . Cekiera Cz.Dlaczego pomagamy? .1969 Skuteczność kar w wychowaniu. rozdz. Lublin.Konstruowanie okresowych ocen procesu resocjalizacji . Lublin 10.Rozszerzenie i utrwalenie podstawowych pojęć i relacji z metodyki pracy profilaktyczno.. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: .Realizacja i ewolucja przebiegu pocesów profilaktycznych .. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 7.Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu Literatura: 1.resocjalizacyjnej ..Uwzględnianie zasad resocjalizacji w procesie korekcyjnym . Fengler Jörg 2000. Warszawa. Zysk i S-ka 3. 2001. Arche 8. Pospiszyl K.2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna.. Gaś Zb. Socjometria. Gdańsk. Metodyka Resocjalizacji.. Machel H. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne 9.Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . Sawicka K.Rola terapeuty w procesie psychokorekcyjnym: komunikacja .Rozpoznawanie nieprzystosowania społecznego wychowanków .Konstruowanie indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR) . Egan G.Sposób posługiwania się wybranymi metodami resocjalizacji .Budowanie końcowej oceny procesu resocjalizacji .Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Terapia rodziny. VIII.Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu metodyki w resocjalizacji .1999.2000 Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Górski St.1998 Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 6.Najważniejsze metody procesu resocjalizacji i sposób ich wykorzystania . Satir V..

Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi podejściami do procesu resocjalizacji Treści programowe: .kryteria oceny: referat. wyd. Subkultury a przemoc.zaliczenie z oceną . wyd..Pojęcie resocjalizacji penitencjarnej: zakłady penitencjarne .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . Resocjalizacja. praca kontrolna Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna .Czynniki osobowościowe i środowiska społecznego jako determinanty zaburzeń w zachowaniu .Rola profilaktyki w neutralizowaniu zachowań aspołecznych Literatura: 1) Pytka L..ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. Pedagogika resocjalizacyjna.Instytucje resocjalizacji nieletnich: otwarte i izolacyjne .Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej .Pojęcie kontroli społecznej i autonomii . udział w dyskusji. wyd. udział w dyskusji.. 2000. Warszawa.Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych .Rodzina jako żródło zachowań dewiacyjnych . Subkultury młodzieżowe. 1998. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Uniwersytetu Jagiellońskiego 4) Piotrowski P. Kraków. Akademii Pedagogiki Specjalnej 2) Pospiszyl K.Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej .Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . Wybrane zagadnienia teoretyczne. wyd. rok studiów: II rok Pedagogika Cele: . Warszawa wyd.kryteria oceny: referat. obecność na zajęciach .Resocjalizacyjnu charakter kurateli sądowej .Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .Istota i symptomy nieprzystosowania społecznego . diagnostyczne i metodyczne. 2000. poprawne posługiwanie się aparatem pojęciowym. Akademickie Żak 3) Urban B. Akademickie „Żak” Warunki zaliczenia: . aspekty psychospołeczne Warszawa. systematyczna umiejętność relacjonowania tekstów i formułowania myśli. Akademickie „Żak” 5) Jędrzejewski M.... 2003.Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej .

Prezentacja prób standaryzacji usług w tym zakresie.ćwiczenia Prowadzący: mgr Krzysztof Sarzała Specjalność. g) dokumentacja działań. f) kompetencje interwentów. typologia zdarzeń kryzysowych.„Kryzys. Toruń 2003. przeżywających stany kryzysowe. Gdańsk 2003. j) usługi hostelowe. Katowice 1999. .” (Wybór: W. . Treści programowe: . d) czynności. interwencja i pomoc psychologiczna” (Red. e) adresaci usługi. i) interwencja poza ośrodkiem. działania interwenta. Poradnik dla pracowników socjalnych. Kubacka – Jasiecka.„Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. . .Przedmiot: Metodyka interwencji kryzysowej . aktywności. Literatura: . „Zaburzenia po stresie traumatycznym”. Warunki zaliczenia: Na podstawie obecności na zajęciach.Definicje interwencji kryzysowej. b) cechy charakterystyczne działań w tym zakresie. c) formy interwencji kryzysowej. rok: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: zapoznanie z podstawami metodyki nowej formy usług socjalnych i psychologicznych adresowanej do osób (dorosłych i dzieci) doświadczających zdarzeń kryzysowych. K.Podstawy prawne interwencji kryzysowej.Bohdan Dudek. Mudyń). h) szczególne procedury. . . W przypadku nieobecności: praca zaliczeniowa.„Fotografia” istniejących ośrodków.: D. algorytmy. Badura). a) zakres usługi.

Jana Pawła ). SŁODYCZ POMAGANIA .CZYLI JAK NIE RATOWAĆ RYB PRZED UTONIĘCIEM • Doskonalenie zawodowe pedagogów . zasady konstruowania programów profilaktycznych.ćwiczenia Prowadząca: mgr Małgorzata Wawro Specjalność. WEWNĄTRZSZKOLNY OCENIANIA ( WSO )-– CZYLI SKARBY PILNIE STRZEŻONE • SYSTEM Budowanie strategii wychowawczej szkoły .treningi psychoedukacyjne. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. NIEZBĘDNY ZESTAW RATOWNICZY PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rola instytucji wspomagających pracę szkoły w działaniach związanych z profilaktyką i resocjalizacją. PEDAGOG I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW . POMAGANIE MĘCZY – CO ROBIĆ BY NIE WPAŚĆ W CZARNĄ OTCHŁAŃ WYPALENIA ZAWODOWEGO • Obciążenie i wypalenie w różnych zawodach związanych z pomaganiem – obraz zjawiska. PEDAGOG NA PLACU BOJU – „ WIZJA LOKALNA „ • Wizyta u pedagoga szkolnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. DOBRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRACĘ • Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej . Podstawowe treści przedmiotu: CZEGO MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU OCZEKUJE OD PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach publicznych – zadania pedagoga szkolnego. Mierzenie efektów pracy wychowawczej. wskaźniki wypalenia. JEŚLI NIE MASZ DO DYSPOZYCJI DŻINA W BUTELCE. superwizje.Przedmiot: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego . w szczególności z realizacją zadań związanych z profilaktyką i resocjalizacją. . grupy wsparcia.SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI • Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą pedagoga szkolnego.konstruowanie planu pracy w oparciu o statut szkoły.

Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego.SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ • Wizyta u pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie).praca w grupach). Kraków 1998. ŚLIWERSKI. Poznań 2000. . 4. Kraków 2001. Bogusław : Współczesne teorie i nurty wychowania. Anatol Bodanko. MISJA SPECJALNA . 7. • Ćwiczenia na terenie wybranej przez studentów szkoły . 2. Wyd. JAK wychowywać? Prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy. Lublin 1993.RESOCJALIZACJA • Praca wychowawcza z młodzieżą niedostosowaną społecznie – możliwości i ograniczenia szkoły. Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. 6. Kraków 1999. ISBN 83-85291-56-3. CEREMONIA WRĘCZENIA ORDERÓW • Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych ( egzamin – część teoretyczna ). Poznań 1999. JANKOWSKI. GŁOWACKI. 3. ISBN 83-88030-87-6.realizacja przedsięwzięć i akcji profilaktycznych ( egzamin – część praktyczna ). ISBN 83-86994-90-8.przeprowadzenie przez studentów pilotażowej akcji o charakterze profilaktycznym. ISBN 83-87964-22-0. 5. NIE LICZ NA WINNETOU • Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Kraków 2000. ISBN 83-915956-8-4. Literatura: 1. Red. Mieczysław : Metody i techniki badań pedagogicznych. ŁOBOCKI. CHWILA PRAWDY • Ćwiczenia na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego . Andrzej. ISBN 83-88030-29-9. WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktycznoedukacyjnymi. 2. TERAZ WY • Wywieranie wpływu na ludzi .jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania (przygotowanie scenariuszy krótkich akcji i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym . ISBN 83-85185-24-0. Jędryka Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. CEKIERA.

ISBN 83-902971-3-2. Gdańsk 1999. przygotowanie do zajęć.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne. :Psychologia Podręcznik akademicki.przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym (zadanie dla grupy nie przekraczającej 6 – 8 osób) .Warszawa 1998. Robert: Wywieranie wpływu na ludzi. Jorg: Pomaganie męczy. ISBN 83-86802-05-7 9. KONOPCZYŃSKI. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. 3.Gdańsk 2000. STRELAU.Wyd. FENGLER. Wypalenie w pracy zawodowej.Warszawa 1995. red.przygotowanie do zajęć. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-39-0. 11. Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach. Wojciech: Pomóż sobie.ISBN – 83-87957-03-8 12. KRYTERIA OCEN 1) Ocena dostateczna . Naukowe PWN. ISBN 83-87957-06-2. przygotowanie do zajęć. EICHELBERGER. Jan. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Gdańsk 1996.8. Elliot: Człowiek istota spoołeczna. teoria i praktyka. CIALDINI. 10.obecność na zajęciach. przygotowanie do zajęć 2) Ocena dobra . obowiązkowy udział w przedsięwzięciu lub akcji profilaktycznej. daj światu odetchnąć. Agencja Wydawnicza TU.obecność na zajęciach. . aktywność. T. Warszawa 1996. aktywność w czasie ich trwania 3) Ocena bardzo dobra . 13. ARONSON.obecność na zajęciach. . przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym.Marek: Twórcza resocjalizacja.

Warszawa 1999. Budowanie relacji . Podstawy terapii grupowej. wykolejenie społeczne. Studium interdyscyplinarne.. integracyjne. Pomoc długo i krótkoterminowa. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Górski S. • Interwencja kryzysowa w resocjalizacji. Relacja w resocjalizacji. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych..wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Sztander W. Gdańsk 1994. Abrams D. Bałandynowicz A.F. Narkotyki. • Konstruowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacji . metody diagnostyczne.. Grupy. Metodyka resocjalizacji. Baumeistern R.. Kratochvil S. Machel H. • Resocjalizacja jako forma pomocy psychologicznej. MacKenzie K. • Strategie w resocjalizacji – podejścia: psychodynamiczne. Metody grupowej pomocy psychologicznej.. „Arche”.etapy. Strategia i procedura resocjalizacyjna. struktura. zapobieganie nawrotom. rodzaje grup. • Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych.R. Kontrakt. Primum 1996. studium przypadku. Warszawa 1998. Profilaktyka uzależnień. Warszawa 1996. Kadden R. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Utrata kontroli. Zysk i S-ka.ogólne zasady prowadzenia działań profilaktycznych. • Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnień. Warszawa 1985. Heatherton T. Schneider Corey M.L.. Cekiera Cz. Warszawa 1994. • Strategie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz od destrukcyjnych zachowań. proces grupowy.PARPA. systemowe. Pospiszyl K. • Probacja – resocjalizacja w warunkach dozoru kuratorskiego. Kraków 1997. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Opór. • Mediacja w resocjalizacji. Zastosowanie strategii. • Diagnoza w resocjalizacji. Współczesne systemy resocjalizacji – tendencje rozwojowe. Gdańsk 2000. zachowania aspołeczne i antyspołeczne. Probacja. Warszawa 2000. dyrektywność.rola pierwszego kontaktu w resocjalizacji.. przeniesienie i przeciwprzeniesienie.. metody pracy w pedagogice penitencjarnej. Pomoc osobom współuzależnionym.) Bernard H. rok studiów: III rok Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej oraz z podstawowymi strategiami i procedurami pracy resocjalizacyjnej. resocjalizacja. • Wykorzystanie metod grupowych w resocjalizacji.. • Resocjalizacja nieletnich: środki wychowawcze. Machel H.Przedmiot: Resocjalizacja . Corey G. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. trening zachowań konstruktywnych. aktywne słuchanie. Literatura: Robson P.. Poznań 2003. desocjalizacja.. podążanie. Pytka L. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne.B.S.. Warszawa 1992. Wychowanie do wolności. wybrane programy profilaktyczne. Johnson D. Gaś Z. Pedagogika resocjalizacyjna... Podaj dłoń. Cooney N.M. behawioralne. . Monti P.. zastosowanie Osobistych Planów Terapii.. Tice D.. tematy pracy terapeutycznej. 1993. Warszawa 2000. Treści programowe: • Zagadnienia wstępne – wyjaśnienie pojęć kluczowych: socjalizacja. które pomagają. Zagadnienia etyczne w resocjalizacji. • Profilaktyka w pracy resocjalizacyjnej . Kraków 1997.. Podstawy psychoterapii. role. Warszawa 2002. Resocjalizacja. Gdańsk 2003. poznawczo-behawioralne. • Umiejętności i zasoby osobiste w pracy w resocjalizacji: empatia.F. Twórcza resocjalizacja.M. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Rozmowy. (red... wykonanie kary pozbawienia wolności. Lublin 1993. Urban B.W. Psychoedukacja. Wyd.. leczniczo-wychowawcze i poprawcze w resocjalizacji nieletnich.. ewaluacja. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu.. Konopczyński M.M.

. Szczęsny W. Poznań 1992.) Robczyńska D. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Racjonalna Terapia Zachowania. Warszawa 2001.. IPZ PTP 2002. C. Psychopatia. Multsby M.. Okun B. Leczenie dzieci po Urazach psychicznych. Twerski A. Żak. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zielona Góra 2002.J. Warszawa 2000.. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Warszawa 2003. IPZ TPT. PARPA 2003.. . Pospiszyl K. (red. t.James J. Fundacja ALTERNA. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Forma zaliczenia: Egzamin ustny. Uzleżnione myślenie. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. 1. Wydawnictwo Akademickie „Żak”..

rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami uzależnienia od alkoholu oraz z podstawowymi terminami z zakresu terapii uzależnienia. Cekiera Cz. PARPA 1998.. Abrams D. Kinney J. Podstawy terapii grupowej. 1993. Warszawa 2000. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Literatura: Kinney J. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Psycho–bio-społeczny model uzależnienia.. Utrata kontroli. . Gaś Z. kierunki pracy terapeutycznej. Gdańsk 2000.R. Alkohol a Zdrowie.B. Rodzina z problemem alkoholowym .S. Warszawa 1994. Leaton G. grupy samopomocowe. Schneider Corey M.) Bernard H. Rodzina z problemem alkoholowym – role przyjmowane przez dzieci. Warszawa 1999. Leaton G.. psychologiczne koncepcje wyjaśniające zjawisko uzależnienia od alkoholu. Okun B. Forma zaliczenia: Egzamin pisemny. Bradshaw J. Warszawa 1994.PARPA..S. Tice D...) PARPA 1997.. Skuteczna pomoc psychologiczna. (red. Psychoterapia współuzależnienia i DDA . Zrozumieć alkohol. Levy J.współuzależnienie. Robson P. Warszawa 1992.M. Warszawa 1998. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji.J. które pomagają. współuzależnienia i DDA.. Warszawa 2001. Heatherton T.. Warszawa 1998. picie problemowe.W.. Uzależnione myślenie. IPZ PTP 2002. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Kadden R.. Podaj dłoń. Monti P. • • • • • • • Treści programowe: Zespół Zależności Alkoholowej – Kryteria diagnostyczne wg ICD-10. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.diagnozowanie. Profilaktyka uzależnień.. Sztander W. IX raport Specjalny dla Kongresu USA.F. 2002. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. IPZ TPT. Cohen J. Baumeistern R. Zrozumieć rodzinę...L.M. program Minnesota. Rozmowy. (red.M.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Kraków 1997. Kraków... Johnson D. Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnienia – założenia. Metody grupowej pomocy psychologicznej. modele terapii. Warszawa 2002.F. Lublin 1993. Formy pomocy osobom uzależnionym: psychologiczne koncepcje psychoterapii alkoholików. Twerski A... Cooney N. Nawroty w uzależnieniach. Grupy. syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Narkotyki..wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. PARPA 2002. Corey G. MacKenzie K. Zeszyty Naukowe AWF... Zrozumieć alkohol.

Przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu. Przemoc w rodzinach alkoholowych – zasady postępowania wobec sprawcy i ofiary.S. . Konstruowanie osobistych planów terapii.. Cooney N.. Corey G.. 2002. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń .. Alkohol a Zdrowie. Mikrowykłady. Strategie pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia w pogłębionej fazie terapii.M.. IPZ PTP 2002. Warszawa 1994.. Motywowanie do terapii.. Zrozumieć alkohol. Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń warunkuje aktywny udział w zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium. Sztander W. Heatherton T. Leaton G. Diagnoza nozologiczna i problemowa. Psychoedukacja w terapii uzależnień. Trening zachowań konstruktywnych w psychoterapii uzależnień. Strategie i procedury w terapii osób współuzależnionych..F. Warszawa 1998.. Rozmowy. uczenie pacjentów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych. Levy J. Zasady prowadzenia działań profilaktycznych – programy. 1993.. Twórcza resocjalizacja. Kadden R. (red. Kinney J. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Profilaktyka uzależnień. Podaj dłoń. Warszawa 1998. Metody grupowej pomocy psychologicznej. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO.. Strategie pracy nad tożsamością alkoholową. strategie pracy z pacjentem w nawrocie.. Narkotyki. dobór zadań. (red.S. Schneider Corey M. Twerski A. Grupy.) Bernard H. Zeszyty Naukowe AWF. Warszawa 2002. Cekiera Cz. Poznań 2003. Terapia jednostek z nieprawidłową osobowością uzależnionych od alkoholu.) PARPA 1997. PARPA 2002. uznaniem bezsilności wobec alkoholu i radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Podstawy terapii grupowej.R. Monti P. Definicja nawrotu. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. Warszawa 1992. Abrams D. trening relaksacyjny. Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa 1996... Nawroty w uzależnieniach.W. Zrozumieć rodzinę. konstruktywne radzenie sobie z emocjami.M. Uzależnione myślenie. Zrozumieć alkohol.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Pacjenci z podwójną diagnozą. Warszawa 2001. dyskusje kierowane i czytanie jako struktury pracy w terapii uzależnień.. Profilaktyka uzależnień. Warszawa 1994. Diagnozowanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Tice D. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Okun B. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. PARPA 1998. Gaś Z. Leaton G.....J. Lublin 1993. celów terapii. Baumeistern R. Podstawy psychoterapii. Warszawa 1999. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich. • • • • • • • • • • • • • Treści programowe: Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Warszawa 2000. które pomagają. Robson P. Bradshaw J. MacKenzie K. Literatura: Kinney J.B. Formułowanie problemów terapeutycznych.warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami terapii uzależnienia i współuzależnienia.L. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji.. Kratochvil S. Uzależnienia krzyżowe i mieszane – specyfika terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Utrata kontroli. Cohen J. Johnson D. IPZ TPT.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Kraków 1997. Konopczyński M.M... Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym..PARPA. Zysk i S-ka. Podstawowy program terapii uzależnienia. Kraków. Gdańsk 2000. Socjoterapia.F.

. • • Doktryny kryminologiczne . Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. Treści programowe: • Kryminologia . dziedziczenia skłonności do popełniania przestępstw. • Literatura: Siemaszko A. kryminologia jako nauka interdyscyplinarna..teoria zróżnicowanych powiązań E.kierunek socjologiczny . Błachut J. Sutherlanda.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Doktryny kryminologiczne . Siemaszko A. kryminologia radykalna. Warszawa 1986. kryminologia konfliktowa..Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii. zaburzeń struktury chromosomów. teoria uczenia się zachowań agresywnych A. Dollarda. teoria H. reakcji społecznej.. Gaberle A. Warszawa 1999. Warunki zaliczenia: Egzamin ustny po zakończeniu wykładów z zagadnień omówionych na wykładach.. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapozananie studentów z wybranymi doktrynami kryminologicznymi.) Kwaśniewski J. Kryminologia. teorie kulturowe . Warszawa 1989. przestępczość i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. Berkowitza.. (red.teorie strukturalne. Kosewski M.J. Teoria frustracji-agresji J. Społeczna geneza przestępczości. Kryminologia. Krajewski K. Warszawa 1979.. odwołujące się do zaburzeń OUN. Falandysz L. Warszawa 1993. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Gdańsk 1999. Granice tolerancji. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań.W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa 1985.zakres pojęcia.kierunek biopsychologiczny: teorie antropologiczne. Przestępstwo. teoria L. Bandury.. teorie kontroli społecznej. Hołyst B. Eysencka..

. charakterystyka. Falandysz L. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z literaturą dotycząca struktury i dynamiki wybranych kategorii zachowań przestępczych.K. Warszawa 1989. Kryminologia. Granice tolerancji. czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw przez młodzież. Wyd. • Przestępczość nieletnich . Gdańsk 1999.zakres pojęcia. Urban B. (red. prokuratorska... Gaberle A.. • Problematyka ofiary w kryminologii . Krajewski K. kara pozbawienia wolności jako środek zapobiegawczy. WSP. W: Zabójcy i ich ofiary.. WSP. dynamika i geografia przestępczości.) Gierowski J. Strategie i etapy działań profilaktycznych. Rzeszów 2001... Gdańsk 1996.. rola ofiary w procesie wiktymizacji.. sądowa. Wrocław 1984. Warszawa 1999.. wiktymizacja wtórna. Warszawa 1979. Kosewski M.uzależnienia od środków odurzających. więzienna i kryminologiczna. • Przestępczość zorganizowana (struktura i dynamika) rodzaje działalności przestępczej podejmowanej przez grupy o charakterze mafijnym. (red..Hołyst B. Górniok O. wiktymizacja pierwotna..Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii . Wójcik D.W kręgu kryminologii radykalnej. Błachut J. Częstochowa 2001. Szaszkiewicz M.) Gierowski J.. Sekty.. samobójstwo jako problem kryminologiczny. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP (red. Kraków 2002. Osobowość i motywacja sprawców zabójstw. Warszawa 1985. Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie.) Kwaśniewski J. statystyka policyjna. definicja ofiary. wyd Uniwersytetu Rzeszowskiego. • Wpływ negatywnych przejawów życia społecznego na dokonywanie przestępstw . charakterystyka (struktura i dynamika) przestępczości z użyciem przemocy w Polsce. Naukowe Śląsk. Nowak A. Radochoński M. Warszawa 1986. Szymusik A.. charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy w Polsce.. Warszawa 1993. Kraków 1997.. Warszawa 1999.działania profilaktyczne w kryminologii. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży.przyczyny nieprawidłowej socjalizacji młodzieży. Gierowski J. typologia ofiar. Siemaszko A.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. bezdomność. Margasiński A. Wiktymologia. Rzeszów 2000. Kraków 1996. Siemaszko A.. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia.. • Przestępczość gospodarcza . Treści programowe: • Podstawowe pojęcia: Struktura. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Elementy Patologii Społecznej i Kryminologii.. Literatura: Ciosek M.. Kryminologia. Osobowość Antyspołeczna.wiktymologia jako nauka. Wyd. ... Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. charakterystyka przestępstw popełnianych przez młodzież. Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań.. Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red. Wysocka E..) Pamuła S.K.. • Zapobieganie przestępczości . prostytucja. rola kontroli społecznej w zapobieganiu przestępstwom. Radochoński M. • Przestępstwa z użyciem przemocy . Społeczna geneza przestępczości. Hołyst B.. Dane na temat przestępczości: przestępczość ujawniona i nieujawniona. Warszawa 1994. Jaśkiewicz-Obydzińska T. Katowice 2001.definicja przemocy i przestępstwa z użyciem przemocy.

Bradshaw J. • Pojęcie zaburzenia w zachowaniu. Gasia. Gaberle A. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele zajęć: . • Nieprzystosowanie społeczne w świetle badań empirycznych. Kryminologia. Krajewski K.. Kooyman M. • Rodzicielskie postawy wychowawcze a zachowania dewiacyjne dzieci. . • Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu niedostosowania społecznego. • Kwestionariusz M.... Definicje nieprzystosowania społecznego. Zrozumieć rodzinę. Achenbacha i Skala Nieprzystosowania Społecznego L. Postawy profesjonalistów pracujących z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Olsztyn 2003. Konteksty teoretyczne. Arnold L.. • Podwójny problem osoby niedostosowanej społecznie będącej zarazem ofiarą i sprawcą przemocy. Instruktaż • Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji Z. Autoagresja.. • Psychokorekcyjne metody pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.Przedmiot: Psychologia nieprzystosowania społecznego z psychodiagnostyką – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Hołyst B. • Warsztat odwołujący się do wiedzy z ćwiczeń dotyczących znaczenia i roli wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. Pytki. Treści programowe: • Wąskie i szerokie zakresy nieprzystosowania społecznego. Warszawa 2002. red. Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych.Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami niedostosowania społecznego. .. • Narzędzia diagnostyczne.Przedstawienie metod i form oddziaływania korekcyjnego na osoby niedostosowane społecznie.Ukształtowanie właściwych postaw wobec osób niedostosowanych społecznie. Warszawa 2003. Warszawa 1994. mowa zranionego ciała. Ziemskiej do pomiaru rodzicielskich postaw wychowawczych. Górniewicz E. .. Gdańsk 1996 Dyskursy pedagogiki specjalnej. Warszawa 1999. Gdańsk 1999. uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego. . Wykaz literatury: Babiker G. Gdańsk 2002. • Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości.Zapoznanie się z metodami pomiaru poziomu niedostosowania społecznego.. Błachut J. Kryminologia. • Zajęcia warsztatowe w oparciu o film „Moje życie”. Ciosek M. • Wytyczne do oceny stanu osoby nieprzystosowanej społecznie i realizacji indywidualnego programu resocjalizacji. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Instruktaż stosowania. Instruktaż. Krause A. • Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych. Arkusz obserwacyjny Thomasa M. • Modele zdrowej osobowości a przystosowanie społeczne.. James B. • Znaczenie i rola wartości u osób nieprzystosowanych społecznie..

Życie ze złością... Pedagogika resocjalizacyjna. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.. Wójcik D. Gdańsk 1998. Zachowania dewiacyjne młodzieży.Ottoson J. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży.. Kraków 2000. Osobowość antyspołeczna. Sawicka K. Rzeszów 2000.. Warszawa 1993. . Życie bez lęku. Warszawa 1998. red. Warszawa 2001. Granice tolerancji. Siemaszko A. Pytka L. Urban B. Radochoński M. Wrocław 1984 Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego.O. Kraków 2000. Socjoterapia.. Urban B. Potter-Efron R. . Gdańsk 1999..

rok studiów: II rok Pedagogika Celem zajęć: . Kraków. Prawa więźnia. • Prawo do życia. • Prawa jednostki w konstytucjach wybranych krajów i mechanizmy ich ochrony. Geneza. Prawa socjalne. Prawa mniejszości narodowych. • Sądownictwo w ochronie praw człowieka. (2001): Rzecznik Praw Dziecka. Prawo własności. (2000): Prawa człowieka. historia i zaangażowanie chrześcijańskie. Prawa człowieka a policja.Kształtowanie umiejętności tworzenia map mentalnych do przeczytanego tekstu. Warszawa. • Ewolucja koncepcji i doktryn praw człowieka. • Rzecznik Praw Obywatelskich – założenia ustawowe i praktyka działania. Wolność sumienia i wyznania. Biuro Rzecznika Praw Dziecka. • Europejski system ochrony praw człowieka. . • Organizacje pozarządowe i ochrona praw człowieka. . etnicznych i językowych. Prawa pacjenta. • Prawa człowieka i konflikty zbrojne. Równość. . Dembiński L. Drzewicki K. Warszawa. Warszawa Compagnoni F.Analiza praw człowieka z punktu widzenia orzecznictwa sądowego Treści programowe: • Co to są prawa człowieka. Własność. • Międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż. . • ONZ-owski system ochrony praw człowieka. w: Sprawy Międzynarodowe 1983.Porównanie aktów prawnych z raportami dotyczącymi stanu przestrzegania praw człowieka. .Zapoznanie studentów z prawami człowieka oraz środkami pozwalającymi dochodzić swoich praw. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. • OBWe jako regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka. Czapliński W. Trzecia generacja praw człowiek. Warszawa: HFPC. Literatura: Baszkiewicz J. • • • • • • • • • Prawa dziecka.Przełożenie aktów prawnych dotyczących praw człowieka na praktyczne potrzeby pracy w zawodzie pedagoga.Przedmiot: Prawa człowieka – lektorium Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.Praca z tekstem. . (1981): Wolność.Zapoznanie się ze specyfiką i strukturą tekstów prawnych. • Prawa człowieka z katolickiej perspektywy. • Ochrona praw jednostki w Polskiej konstytucji z 1997 roku. (1969): Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ. nr 10. . (1996): Zarys prawa europejskiego.

Nowicka M. Mik C. (red). Warszawa: HFPC Oniszczuk J. Bydgoszcz – Poznań. (1992): Wokół Konwencji Europejskiej. .(2002): Prawa człowieka. Wybór orzecznictwa. (1993): Prawa człowieka. Jasudowicz T. (1997): Zderzenie cywilizacji. nr 10. (1999): Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego. Nowicki M. Tomala H. (1998): Europejska Konwencja Praw Człowieka. w: Etyka 1972. (1995): Skarga o naruszenie praw człowieka. Jan Paweł II. Michalska A. (1996): Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. Toruń. 1 stycznia 1981.Fritzhand M. Huntington S. Warszawa: HFPC. Warszawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. Warszawa. Wybrane dokumenty krajowe. (red) (2000): Ochrona praw człowieka w świecie. Wiśniewski L. Warszawa. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje. Kuźniar R. Dokumenty międzynarodowe. (1981): Orendzia do ONZ z 2 października 1979 oraz na XIV Światowy Dzień Pokoju. Moralność i polityka. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich. Gronowska B. Warszawa. Warszawa: Typografika. (1998): Uniwersalizm praw człowieka. Warunki zaliczenia: praca pisemna w formie eseju. Nowicki M. Wybrane dokumenty międzynarodowe.

• Etyka zawodowa mediatorów.(red. prawa i obowiązki mediatorów. Czarnecka-Dzialuk B. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat”. Wójcik D.. Czamecka-Dzialuk B.. Bieńkowska E. nr 17. Polskie Centrum Mediacji. • Narzędzia i techniki pracy mediatora. Polskie Centrum Mediacji. psychologiczna i proceduralna.ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele : • • • • • poznanie struktury konfliktu wraz ze specyfiką jego powstawania.(red. • Analiza i diagnoza mediowanego przypadku. • Prowadzenie dokumentacji.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. struktura.). Pojednanie nieletniego sprawcy przestępstwa z jego ofiarą w prawie polskim (w:) Bieńkowska E. Kodeks mediatora.Przedmiot: Mediacja między sprawcą a ofiarą przestępstwa .). • Aktualne podstawy prawne dotyczące stosowania mediacji w Polsce. (red. Prawo a rozwiązywanie sporów.. Stojanowska W. Walczak-Żochowska A. Czamecka-Dzialuk B. • Przygotowanie i weryfikowanie wykonalności ugody. Warszawa 2003. Wójcik D.. Oficyna Naukowa. Warszawa 1995. • Satysfakcja merytoryczna.. źródłami eskalacji oraz sposobami jego przełamywania umiejętne wykorzystanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu uzyskania ugody poznanie sposobów umiejętnego zadawania pytań nabycie umiejętności analizy konfliktu: studenci powinni umieć nazwać kwestie. Literatura: Bieńkowska E. potrzeby. stanowiska.. Warszawa 1993. Kodeks postępowania karnego. Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym. z. typy i rodzaje konfliktów. Warszawa 1998. interesy.14.) Mediacja. Warszawa 1999. Postępowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej (w:) Nowa kodyfikacja karna. • Etapy postępowania mediacyjnego.) Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. • Podnoszenie motywacji stron do rozwiązywania konfliktu. Przegląd Prawa Karnego 1997. . Możliwości mediacji w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich w świetle ustaiwdawstwa polskiego (w:) Bieńkowska E... Czarnecka – Dzialuk B. Warszawa 1995. Warszawa 2003. wartości i propozycje stron. Wprowadzenie w Polsce mediacji pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. (red. Warszawa 1995. Czamecka-Dzialuk B. • Specyfika roli mediatora. Zagadnienia procesowe. w trakcie zajęć prowadzone będą symulacje postępowania mediacyjnego Treści programowe: • Definicja.

Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium oraz obecność na zajęciach. .

Ważniejsze rozwiązania resocjalizacyjne: systemy oddziaływania. trening asertywności. rekreacja. źródła oporu. Zagadnienie podmiotowego traktowania skazanych. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie indywidualnym: empatia. Rozpoznanie zasobów osobistych potrzebnych do pracy resocjalizacyjnej: postawy. . Odpowiedzialność prawna nieletnich. Typologia zaburzeń przystosowania społecznego. 9. zawieranie kontraktu.określanie celów. dobór i kwalifikacja uczestników. trening relaksacyjny.ćwiczenie. zamykanie pracy grupy. metody oddziaływania. 10. trudności występujące w trakcie pracy grupy i sposoby ich przezwyciężania. kompetencje osoby prowadzącej. Niektóre negatywne determinanty zawarte w systemie. Rola kuratora sądowego w okresie probacji. 11. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Formy probacji. sposoby oceny pracy grupy. 6. 8.metody zorganizowane: sport. współpraca ze społeczeństwem i system przepustkowy. Indywidualny program resocjalizacji: wykonywanie diagnozy. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji więziennej Uświadomienie mechanizmów prewencji indywidualnej i generalnej. Pojęcie nieprzystosowania społecznego i zagrożenie nim. otwartość. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie grupowym: 7. Treści programowe: 1. socjodrama i psychodroma. 3. Rodzaje i typy zakładów penitencjarnych. aktywne słuchanie. Klasyfikacja skazanych i jej resocjalizacyjne aspekty. Zapoznanie z wybranymi metodami resocjalizacyjnymi. zawieranie kontraktu. trening umiejętności społecznych.Przedmiot: Resocjalizacja – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. rodzaje grup. Probacja jako element profilaktyki i element polityki kryminalnej państwa. praca długoterminowa i interwencje kryzysowe w kontakcie indywidualnym. Indywidualizacja postępowania i zabezpieczenia przed demoralizacją. wartości i przekonania dotyczące osób niedostosowanych społecznie. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie .metody psychokorekcyjne: trening interpersonalny. 5. nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . zalecenia dotyczące doboru odpowiednich procedur . 12. terapia zajęciowa. praca. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: Rozpoznanie przez studentów własnych zasobów osobistych do pracy resocjalizacyjnej. Resocjalizacyjne aspekty warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zasady pierwszego kontaktu z osobą niedostosowaną: elementy pierwszego kontaktu. organizowanie grupy . 2. 4. określanie celów końcowych i etapowych resocjalizacji.

. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Wyd. Podstawy terapii grupowej.. Gdańsk 2000. Warszawa 1992.wspólnoty terapeutyczne.) Bernard H..W. Pedagogika resocjalizacyjna.oddziaływanie na środowisko rodzinne. UMCS. Warszawa 1998. Narkotyki..... Primum 1996. Warszawa 1985. Abrams D. Monti P. Machel H. Warszawa 1996.13. Warszawa 1999. Profilaktyka uzależnień.. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach Resocjalizacyjnych.. (red.. Wójcik D. Zanim spróbujesz).. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Noe. Gdańsk 2001. Gaś Z. Gdańsk 1994. Warszawa 1994. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne.. Kinney J. Psychospołeczne uwarunkowania personelu więziennego. Kadden R. Górski S. Resocjalizacja. . Machel H. Grupy. Cekiera Cz.B. Wychowanie do wolności. szkolne i pracy.. Literatura: Robson P. prezentacja wybranych programów (Drugi elementarz. Probacja. Cooney N. Warszawa 1993. Zasady pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków . Schneider Corey M. Wrocław 1984. Profilaktyka: kierunki działań profilaktycznych. Leaton G. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Pospiszyl K. Sztander W. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Warszawa 1998.R.. 1993... Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Kraków 1997. Twórcza resocjalizacja. MacKenzie K. Lublin 1993. Zasady i techniki grupowej pomocy terapeutycznej. Konopczyński M.. Zrozumieć alkohol. Warszawa 1995. Bałandynowicz A. Pytka L. 14. Wyd. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Bartkowicz Z. Urban B. Corey G. Metodyka resocjalizacji.S. Rozmowy.M. Johnson D. Lublin 1996.. Kraków 1997. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Podaj dłoń.L. rówieśnicze. które pomagają..M.

problematyka ofiary przestępstwa.Przemoc i sposoby jej zapobiegania.Współczesne formy prostytucji. Etiologia. psychoedukacja.Sekty . graffiti. wykonanie prawidłowej diagnozy. etiologia zjawiska prostytucji. kibice piłkarscy. . przestępczość nieletnich. programy terapeutyczne. ich przyczynami. metody i techniki wykorzystywane przez współczesne sekty. Wykaz literatury: . profilaktyka i metodyka pracy. symptomy. ubóstwo. możliwości pomocy rodzinie alkoholowej.Pojęcia patologii społecznej.Podkultury i subkultury obecne we współczesnej Polsce . cechy negatywnych podkultur młodzieżowych.analiza ofiary przemocy w kontekście zasobów wyzwalających i zniewalających warsztat . rola grup samopomocowych. struktura i dynamika oraz sposoby przeciwdziałania powyższym zjawiskom. profilaktyka.Rodzina z problemem alkoholowym . sieroctwo społeczne .Przedmiot: Patologia społeczna – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.Programy profilaktyczne realizowane w pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniem . Treści programowe: . Teorie wyjaśniające zjawiska patologii społecznych. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: . pomoc osobom dostającym się do sekt i ich rodzinom.definicje. psychologia sekt. diagnozowanie (Skala Nieprzystosowania Społecznego L.Praca środowiskowa z osobami chorymi psychicznie .problemy psychologiczne i socjalne osób chorych psychicznie.Zapoznanie się z indywidualnymi przypadkami w celu ich analizy i stworzenia indywidualnej strategii pomocowej. . specyfiką.Pytki).Uzależnienie od alkoholu . . warsztat w oparciu o zdobyte wcześniej informacje dotyczące mechanizmów funkcjonowania grupy. . . sataniści.sposoby pomagania osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem.Przestępczość .Wpływ środków masowego przekazu na zjawiska patologii społecznej. skinhe-adzi.Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami patologii społecznej. . . dorosłe dzieci alkoholików. motywowanie do podjęcia leczenia.sytuacja ofiary przemocy w rodzinie.sytuacja psychologiczna członków rodziny.Poznanie modeli konstruowania programów prewencyjnych. hipisi. praca w pierwszym kontakcie. teorie wyjaśniające zachowania przestępcze.przyczyny. handel kobietami. problem współuzależnienia.Bezrobocie. etapy procesu zdrowienia. . . . role przyjmowane przez dzieci. . dynamiką. placówki terapeutyczne i grupy samopomocowe.podstawowe definicje.Samobójstwa. praca z rodziną osoby chorej psychicznie. . metody pracy: trening umiejętności społecznych. . . . Rozwój zachowań suicydalnych. opisy subkultur: metalowcy. bezdomność. przestępczość zorganizowana.praca ze sprawcą przemocy.Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży . przyczyny nieprzystosowania. punk.charakterystyka zjawiska. .sekty działające na terenie Polski.

Gdańsk 1994.. Łódź. Kojder A. Gdynia 1992. Warszawa 1976. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne.. Patologia społeczna. Gdańsk 1996.. Sekty. Warszawa 1994. Robson P. Kryminologia. Wójcik D. Warszawa 1982. Uwarunkowania i niebezpieczeństwo w III RP. Szymusik A..) Meder J.) Kawula S. Warszawa 1998.. Jankowski K. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Kraków 2000. Hassan S.. Warszawa 1999.. Zrozumieć alkohol. Herbert M. . (red.. Maxwell R.. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin 2000. Gdańsk 1995. Hołyst B. Kraków 1997. Warszawa 1999. Ciosek M. Profilaktyka uzależnień. Bydgoszcz 1998.. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Lepalczyk I. Warszawa 1992. Leaton G. Hołyst B.) Synak B. Gaberle A. Selingman M. Wyd. Gdańsk .) Papież J.. Psychopatologia. Razem przeciw przemocy. 1994.. Warszawa 1989.. Machel H..) Nowak A. Kowalczyk-Jamnicka... Pedagogika Społeczna (red. Gdańsk 1999. Przemoc dzieci i młodzieży.) Kwaśniewski J. Płukis A. Cekiera Cz. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.. Kępiński A. Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Częstochowa 2001. Warszawa 1995. Pospiszyl I. Samobójstwo -przypadek czy konieczność.. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej.. Granice tolerancji.Kinney J. Społecznokulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce. (red. Zagadnienia patologii społecznej.) Podgórecki A. 1999. Kryminologia. (red. Z psychopatologii życia seksualnego. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gaś Z... Zapobieganie przemocy w rodzinie. Wybrane zagadnienia.) Pilch T. Siemaszko A. Psychoprofilaktyka.. Błachut. (red. Browne K...) Szymanowski T. Gaś Z. Krajewski K.. Bradshaw J.. Kraków 1996..fala przemocy w szkole. Pornografia jej wpływ na rodzina. (red.. M. Zrozumieć rodzinę. Dzieci alkohol narkotyki.. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. 1993. Psychomanipulacja w sektach..) Gierowski J. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Warszawa 1998... Lublin 1993. Kosecki M.. społeczeństwo. Margasiński A. Istota korupcji i jej uwarunkowania progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Pamuła S. Warszawa 1999. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (red.Toruń 1995. Warszawa 1985. Rosenhan D. Warszawa 1996 Scott D. Pęczak M.. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red.. kulturę. Wrocław 1984. Warszawa 1993. WSP. Słownik subkultur młodzieżowych.. Warszawa 1994. Toruń 1999.. Społeczna kontrola zachowań de-wiacy/nych.. Olweus D. Narkotyki... Warszawa 1991. (red.. Mobbning . Warszawa 1983..