Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna – wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof.

UG Specjalność, rok studiów: II rok Pedagogika (5 letnie studia magisterskie) Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki

penitencjarnej. Wyposażenie studentów w wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji.

Treści programowe: I. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka. Resocjalizacja jako proces psychokorekcyjny. osób nieprzystosowanych społecznie. Eliminacja zachowań aspołecznych i antyspołecznych jako cele wychowania resocjalizacyjne. Przestępstwo jako czyn antyspołeczny. Pojęcie demoralizacji, i młodzieży zdemoralizowanej w ujęciu J.Blond i A. Sokołowskiej. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Wykolejenie społeczne a wykolejenie przestępcze Nieletni, młodociani i dorośli jako podmioty wychowania resocjalizującego. Alkoholicy, narkomani i przestępcy jako adresaci wychowania resocjalizacyjnego. Resocjalizacja w warunkach otwartych i izolacyjnych .Granice resocjalizacji. Pojęcie profilaktyki społecznej Stopnie profilaktyki społecznej.. Profilaktyka a resocjalizacja. Pojęcie probacji i jej resocjalizacyjny charakter Resocjalizacja a interwencja kryzysowa. Nauki pomocnicze pedagogiki resocjalizacyjnej: psychologia, kryminologia, psychiatria i psychopatologia, socjologia i patologia społeczna. II Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Istota i przyczyny nieprzystosowania społecznego w ujęciu J.Doroszewskiej, M. Susułowskiej i M. Przetacznikowej. oraz Cz.Czapowa. Cztery rodzaje definicji nieprzystosowania społecznego wg. L, Pytki: objawowe, teoretyczne, operacyjne i utylitarne. Stadia nieprzystosowania społecznego: poczucie odtrącenia, wrogie reakcje wobec rodziców i wychowawców, autonomizm zachowań antyspołecznych. Typologia nieprzystosowania społecznego wg. Cz. Czapowa oraz wg. C.E. Sullivana i M.R. Granta. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii frustracji potrzeby emocjonalnej A. Bandury i R.H. Waltersa w wieku dorastania. Rodzaje nieprzystosowania społecznego: rodzinne, rówieśnicze, szkolne, kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych, kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych. Wczesne symptomy nieprzystosowania społecznego na poziomie szkolnym ( wagary, nikotynizm, alkoholizm, agresja i przemoc, wiązanie się z negatywnymi grupami, brak respektu dla szkoły i wychowawców, wczesny i dewiantywny seksualizm). Rola diagnozy danego przypadku dla profilaktyki i interwencji resocjalizacyjnej. Wybrane uwarunkowania zachowań dewiantywnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. III. Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji - cztery podejścia.

Hormistyczne podejście Mc Dougala i Burta. Zagadnienie kanalizacji i sublimacji. Psychodynamiczne podejście do resocjalizacji. Rola psychoanalizy Freuda. Kwestia skuteczności. Podejście behawioralne i proces przewarunkowania. Podejście kognitywnobehawioralne. Granice resocjalizacji. Resocjalizacja w warunkach otwartych i w warunkach izolacji społecznej. Kryzys idei resocjalizacji -jego istota, przyczyny i perspektywa. IV. Proces resocjalizacji jako korektura postaw. Pojęcie postawy. Rola postawy w procesie wyboru zachowania. Właściwości postawy. Zmienność jako cecha istotna dla resocjalizacji. Zależność zmiany zachowania od zmiany postaw. Kształtowanie i zmiana postaw w świetle teorii uczenia się. Resocjalizacja jako korygowanie postaw aspołecznych i antyspołecznych. Kontinuum zmian postaw. V. Organizacja działań resocjalizacyjnych w Polsce Pojęcie systemu resocjalizacyjnego. Instytucje resocjalizacji nieletnich: pedagodzy szkolni, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pogotowie opiekuńcze, ośrodki szkolnowychowawcze. Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców: schroniska dla nieletnich; zakłady poprawcze. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Rola kuratorów sądowych dla nieletnich i dla dorosłych. Policyjne izby dziecka. Specyfika systemu resocjalizacji nieletnich osób uzależnionych - poradnie rządowe i pozarządowe. Zamknięte ośrodki resocjalizacji narkomanów. Readaptacja społeczna nieletnich. Resocjalizacyjny charakter polskiego systemu penitencjarnego: założenia i praktyka VI. Personel resocjalizacyjny Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach izolacyjnych. Zagrożenia personelu resocjalizacyjnego: agresja ze strony wychowanków; wypalenie zawodowe. Literatura: 1. Bojarski T, Skrętowicz S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem., Lublin 2002, UMCS. 2. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja., Warszawa 1996, MEN. 3. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice 2000, UŚ. 4. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, UG. 5. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”. 6. Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce., Gdańsk, UG. 7. Pytla L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne., Warszawa, 2000, APS. 8. Pospiszyl K. Resocjalizacja., Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, 1998, „Żak”. 9. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej- wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof. UG Specjalność, rok studiów: IV rok Pedagogiki resocjalizacyjna Cele i treści programowe: 1. Podstawowe pojęcia i relacje. Metodyka jako dyscyplina naukowa. Nauki pomocnicze metodyki profilaktyczno resocjalizacyjnej. Metodyka jako zbiór metod i zasad oddziaływania profilaktycznego i resocjalizującego. Socjalizacja jako proces przystosowania społecznego: konserwatywnego i kreatywnego w ujęciu O. Lipkowskiego i A. Rebera. Desocjalizacja jako proces społecznego nieprzystosowania się. Endogenne i egzogenne determinanty socjalizacji i desocjalizacji. Demoralizacja jako proces i jako stan osobowości wg. J. Blond i A. Sokołowskiej. Symptomy demoralizacji. Wykolejenie społeczne i wykolejenie przestępcze .Pojęcie treningu społecznego. Zachowanie aspołeczne i antyspołeczne. Pojęcie nieprzystosowania społecznego. Wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Triada resocjalizacyjna : psychokorekcja, terapia, wsparcie społeczne. Profilaktyka i resocjalizacja a praca socjalna.. Literatura. Reber A. 2000. Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Scholar. Górski M. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa .Wyd. CRZZ. Machel H. 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Machel H. 2003. Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców. W: Marzec – Holka K. (red), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Bydgoszcz. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Tom I. Lipkowski O. 1980. Resocjalizacja. Warszawa Wyd. PZWS. Stępniak P. 1998 Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Zachodniej Europy. Poznań. Polski Dom Wydawniczy. 2. Profilaktyka społeczna. Pojęcie profilaktyki społecznej. Cele profilaktyki społecznej. Stopnie profilaktyki społecznej i ich adresaci. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży: programy i działania profilaktyczne; pojęcie wczesnej interwencji, programy wczesnej interwencji. Schemat procedury profilaktycznej: diagnoza zagrożenia, diagnoza społecznego środowiska zagrożonego, konstruowanie programów profilaktycznych i osób zagrożonych, konstruowanie programów profilaktycznych , ocena ich przebiegu oraz efektywności. Rola społecznego i instytucyjnego wsparcia. w działaniu profilaktycznym. Profilaktyczna rola pedagoga szkolnego. Konstruowanie programów psychoprofilaktyki. Probacja jako element profilaktyki i jako element polityki kryminalnej państwa. Probacja wobec nieletnich, młodocianych i dorosłych. Formy probacji. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Instytucja kurateli sądowej.. Rola kuratora sądowego w przebiegu probacji. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Literatura: Bruno F. 1996. Zapobiegania W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Wyd. UNICR.

Bałandynowicz A. 2002 Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa. Wyd. C F. Muller. Gaś. Z. 2000. Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin. Wyd. UMCS. Gaś Z. 1994 Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Cekiera Cz. 2000. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd. Tow. Nauk. KUL. Sakowicz t., Krzezckowska A.(red) 2003. Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień. Kielce . Wyd. JEDNOŚĆ. 3. Interwencja kryzysowa a resocjalizacja. Istota i cele interwencji kryzysowej. Adresaci interwencji kryzysowej. Potrzeba interwencji kryzysowej. Rodzaje i czas trwania pomocy interwencyjnej. Kryzys jako efekt sytuacji traumatycznej. Cechy terapeutów realizujących interwencję. Czynniki ułatwiające i utrudniające interwencję kryzysową. Literatura: Badura – Madej. 1994. Wybrane zagadnienie interwencji kryzysowej. Warszawa. Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (red) 2003. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń. Wyd. Adam Marszałek. 4. Diagnoza resocjalizacyjna, metody diagnostyczne, programowanie rasocjalizacyjne. Schemat procedury resocjalizacyjnej (przypomnienie).Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej. Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu S. Górskiego. Trójczłonowa diagnoza resocjalizacyjno – penitencjarna według A. Lewickiego, L. Paryzka i B. Waligóry. Podstawowe elementy diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu L. Pytki. Znaczenie i diagnoza klimatu wychowawczego instytucji wychowawczej. Przydatność diagnoz psychologicznych i medycznych w procesie resocjalizacji.. Metody diagnostyczne: analiza dokumentów, analiza wytworów własnych, wywiad, obserwacja, eksperymenty, skale postaw i percepcji, ankiety i kwestionariusze, testy pedagogiczne, pomiar socjometryczny. Programowanie resocjalizacyjne: cel, konstruowanie i treść indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR). Znaczenie negocjacji z wychowankiem. . Cel i sposób okresowego oceniania przebiegu procesu resocjalizacji. Sposób konstruowania końcowej oceny przebiegu procesu resocjalizacji i jej znaczenie dla sterowania readaptacją społeczną w przypadku osób izolowanych. społecznie. Literatura: St. Górski, 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa. Wyd. CRZZ. A. Lewicki (red), 1974 Psychologia społeczna. Warszawa . Wyd. PWN L. Pytka, 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa. Wyd. APS. H. Machel, 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk. Wyd. UG 5. Wybrane metody resocjalizacji. Pojęcie metody resocjalizacji. Rola kontaktu wychowawczego z wychowankiem. Znaczenie kontaktu zewnętrznego i wewnętrznego w ujęciu St. Górskiego.. Pojęcie autorytetu. Rodzaje autorytetu wychowawcy i jego znaczenie dla skuteczności resocjalizacyjnej .Metody oparte o wpływ osobisty: przykład własny, przekonywanie doradzanie, rola aprobaty i dezaprobaty.. Metody oparte o wpływ sytuacyjny:

PWN Egan G. UG Pospiszyl K 1998. Literatura. Podstawowe założenia Reguł Minimalnych ONZ. „Arche” Jarosz M. Fengler J. Warszawa Wyd. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Trening asertywny w resocjalizacji.i socjoterapia. Machel H. lekarzy i psychologów. uświadamianie skutków zachowań. Machel H. WAB. Dewiacje seksualne. Poradnictwo i pomoc. 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wykorzystanie rodziny w resocjalizacji. Rola zasad resocjalizacji w warunkach izolacji społecznej. Metody zorganizowane: praca. i podkultura więzienna. 1995. Wyd. Psychoterapia. Zjawisko wypalenia zawodowego personelu. Nauk. Wyd. Trening autogenny i jego wykorzystanie w resocjalizacji.2000. Gdańsk . Warszawa Wyd. Podręcznik dla studentów. PWN.. Pojęcie zasady. Kosewski M. 1969. Zjawisko samoagresji. Prawnicze. 1998 Autoagresja. Postępowanie resocjalizacyjne z szczególnymi rodzajami przestępców. Gdańsk Wyd.. 2000 Psychologia sądowa i penitencjarna. Wyd. Wyd. UMCS Sawicka K. Murgatroyd S. GWPsych. trenowanie pożądanych zachowań . 2000.. Lekarskie PZWL. 2000 Prawne podstawy resocjalizacji. Warszawa Wyd. Wyd. Wykorzystanie zajęć sportowych do resocjalizacji.. MEN Bartkowicz Z. Górski St. Konopczyński M. 1999 Socjoterapia. Skuteczność kar w wychowaniu. Podkultura zakładu poprawczego. Wyd. 2001. Kraków. Warszawa Wyd. Zasady resocjalizacji. Rola grupy społecznej wychowanka w procesie resocjalizacji. Zysk i Ska. Wydawnictwo MEN Mika St. Rola przepustek w resocjalizacji penitencjarnej. karanie. Warszawa. Wyd. 1997 Samobójstwa. 1994. Pojęcie patologii społecznej instytucji. .” Zakamycze” Patologia zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych.Znaczenie metody wymagań i jej związek z nagradzaniem i karaniem. Totalność instytucji a zadania resocjalizacyjne. Stańdo – Kawecka B. Wypalenie w pracy zawodowej. Zbiorowe wystąpienia i bunty. Resocjalizacja. Twarzą w twarz. 1985. nagradzanie. CRZZ. Literatura Ciosek M. Wykorzystanie resocjalizacyjjnych właściwości jogi. Specyfika resocjalizacji alkoholików i narkomanów. Rola muzykoterapii w resocjalizacji. Europejskie Reguły Więzienne.organizowanie doświadczeń i manipulowanie sytuacjami. 1996. Twórcza resocjalizacja. Literatura. 2000 Pomaganie męczy. Zysk i Ska.. Metodyka resocjalizacji. Poznań. Pojęcie instytucji totalnej.i ich znaczenie. Warszawa.. Zasady resocjalizacji. o praca kulturalno – oświatowa.. Zasada wychowania. Wybrane metody psychokorekcyjne: psycho. Poznań 2000. (red). Nauk PWN Eckhardt A. nauczanie resocjalizacyjne. Lublin. Warszawa wyd. Akademickie „Żak”. Wyd. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji. Aleksandrowicz J. Wyd. 1985 Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia Warszawa Wyd. Zagrożenia dla personelu.

Postępowanie neutralizujące przemoc. Warszawa. Rodzaje przemocy w rodzinie i ich przyczyny. Agencja Rozw. Satir V. Warunki zaliczenia: egzamin ustny . Państw. Pomoc sprawcom i ofiarom przemocy. GWL. Sytuacje sprzyjające przemocy. Teoria i praktyka. Pojęcie przemocy. Literatura Browne K.Zapobieganie przemocy w rodzinie. Alk. I Herbert M. 2000 Terapia rodziny. Osobowość sprawców i ofiar przemocy. Probl. Gdańsk Wyd. Wyd. Symptomy przemocy rodzinne. 1999 Zapobieganie przemocy w rodzinie.

Machela. Siemaszko A. Wyd.praca opiekuńcza i socjalna Cele i treści programowe: 1. Pojęcie i cele probacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania probacji w Polsce. Wyd. Kraków. C. Probacja. Literarura. „Impuls”. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna. (1999). Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. (1966).UNICR. (Artykuły: M. Wszeborowski K. Zagadnienie kontroli społecznej i sprawności jej instytucji. Specjalność. Kurator zawodowy i społeczny. 2. „Arche” ( rozdz. Wyd. Konieczność zmian w profilaktyce i resocjalizacji przeciw przestępczej. Rozwój teorii probacji i rozwój metod probacyjnych. Istota i mechanizm transformacji ustrojowej w Polsce. Wyd. Warszawa. UG. „Impuls”. (red). Gdańsk. Lex utilis. (2002). System sprawiedliwego karania. Gaberle A.Przedmiot: Resocjalizacja. Bieli. Zapobiegawcza funkcja probacji. Machel H.. (2003). Marczewski M. Resocjalizacyjne aspekty instytucji warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i z zakładu karnego. Pytki. Kraków. Zmiany w obrazie patologii społecznej i konieczność zmian w działaniu profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. (1999). (red). Lwa-Starowicza. Probacja jako instytucja profilaktyki i resocjalizacji. Literatura. Wyd. Wyd. Uwarunkowania i profilaktyka. P. Henryk Machel. W: Rybczyńska D. Wyd. (2002). Z. Resocjalizacyjna funkcja probacji. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w społeczeństwie postransformacyjnym. Krajewski K. Urbana. (2001). młodocianych i dorosłych.(2003). Atlas przestępczości w Polsce 3. Gdańsk. Instytucja kuratora sądowego i jej podstawy prawne i psychokorekcyjny charakter.). Gdańsk. „Arche” Bruno F. Wyd. IX) Pustkowiak L. B. Zapobieganie. Probacja wobec młodocianych i dorosłych: w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności.prof. Nieletni jako adresaci procesu probacyjnego. Boreckiej – Biernat. Kraków. B. Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. W: Rybczyńska D. Uniwersytetu Gdańskiego. Kurator rodzinny ( i dla nieletnich). Błachut J. W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. ( Artkuły: K. Ministerstwa Sprawiedliwości. Zmiany w dynamice i strukturze przestępczości nieletnich.. Trójetapowy model przebiegu transformacji ustrojowej B. Bałandynowicza. Machel H.F. (2003). B. w okresie po warunkowym przedterminowym zwolnieniu z instytucji karnej. Inst. Warszawa. Huget. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urban B.. Resocjalizacyjny charakter procesu readaptacji społecznej osób zwolnionych. Wyd. Dewiacje wśród młodzieży. Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. Ciągłość i zmiana w obszarze\ rofilaktyki spolecznej i resocjalizacji. Synaka).wykład Prowadzący: dr hab. norm i wzorców zachowań. Pięciofazowy model transformacji ustrojowej A. D. Z. Zmiany w obszarze wartości. Pastwy – Wojciechowskiej.Gruszczyńska B. L. Bałandynowecz A. H. Synaka. Kurator dla dorosłych. Tyszki. A... Praca socjalna jako element procesu probacyjnego. Kryminiologia. Pospiszyla. . Urban B. Szczepańskiego. Muller.

Zagrożenia ze strony niektórych podkultur i sekt – możliwości i sposoby profilaktyki. Subkultury a przemoc. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Lublin. Zapobieganie przemocy w rodzinie. (2000). Ważniejsze determinanty resocjalizacji w izolacji społecznej. (2004).(2001). „Zakamycze” . Wyd. Wyd. Scholar. Niektóre zagrożenia nieletnich – zapobiegania i resocjalizacja.S. Uniwersytetu Jagiellońskiego.Pytka L. Modele. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku Stańdo – Kawecka B. Warszawa. (2000). patologia relacji nauczyciele uczniowie i uczniowie – nauczyciela. Kraków . Metody. Rodzaje agresji i przemocy w rodzinie a kształtowanie się postaw aspołecznych u młodzieży i nabywanie negatywnych wzorców zachowań.. Ogólna charakterystyka europejskich systemów resocjalizacyjnych w izolacji społecznej. Kubacka – Jasiecka D. (rozd. Cekiera Cz. (2002). Jędrzejewski M. Wyd. Korekcyjny charakter zakładów poprawczych – zasady i metody oddziaływania. Problem dzieci rodziców bezdomnych. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki ?. Uwarunkowania i profilaktyka. Sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie. Brzezińska A.P. Zagadnienie bezpieczeństwa w szkole: podkultura agresji. Braun K. A. Kraków. diagnostyczne i metodyczne. Wyd. Warszawa.5) Szczygieł G. Warszawa. Wyd. 4. Zakłady. Stańdo – Kawecka B. (2000). Wyd. Inercja szkoły jako instytucji wychowawczej.. Psypchorofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Dimoff T. Zjawisko młodzieży „gorszego startu życiowego”. Urban (red). Towarzystwo Przyjaciół KUL. Wyd. młodocianych i dorosłych w zakładach izolacyjnych. Wspólnoty. Przemoc i agresja jako symptom patologii życia rodzinnego. (2002). Herbert M. Warszawa. Działalność diagnostyczna i resocjalizacyjna w schroniskach dla nieletnich. Białystok. Prawne podstawy resocjalizacji. Wybrane zagadnienia teoretyczne. o kuratorach sądowych. Rola pracy socjalnej w resocjalizacji penitencjarnej. Programy. Readaptacja społeczna w polskim systemie penitencjarnym. Ośrodki.: Państ. Literatura. Uzależnienia Alkoholizm i narkomania: istota. Bezrobocie rodziców i jego ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci. zapobieganie i resocjalizacja. 3. BOOKS. Resocjalizacja nieletnich. Wyd.Carper S. W: B. „Monar” i inne instytucje profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Patologia wychowania rodzinnego jako skutek dominacji ekonomizacji w życiu rodzinnym i jej negatywne skutki. Polski system penitencjarny – zasady i główne kierunki oddziaływania resocjalizacyjnego. (1999). .. (1993). Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyd. Kraków. Literatura. Prawne podstawy resocjalizacji. W poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do destruktywności. (1999). Szkoła polska jako obiekt niekonstruktywnej krytyki społecznej – konieczność zmiany. Akademickie „ Żak” 4. „Zakamycze” Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Pedagogika resocjalizacyjna. Hornowska E. Dewiacje wśród młodzieży. kwestia poczucia bezpieczeństwa.

Gdańsk. Przebieg procedury resocjalizacyjnej. Zysk i S-ka.A. Osobowość i profesjonalizm wychowawcy resocjalizacyjnego. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Poznań. Wypalanie w pracy zawodowej. diagnostyczne i metodyczne. Gdańsk. Wyd. Sposób budowania prognozy społecznej. (2000). Wdrożenie i ewaluacja procesu resocjalizacyjnego. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej.”Arche”. . Lublin.. Resocjalizacja. Gdańsk. Studenci otrzymają w połowie semestru pytania egzaminacyjne stanowiące repetytorium. Wyd.P. Machel H. (2000).Sp. Akademickie „Żak” (Rozdz. Wyd. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych.(1996). Psychologiczne. Wyd. (2000). Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej dla ukierunkowania procesu psychokorekcyjnego. Bartkowicz Z. udział wychowanka w jego konstruowaniu. Gdańskie Wyd. Wyd. Literatura. (2003). UMCS. Pospiszyl K. Warunki zaliczenia: egzamin ustny. Teoretyczne postawy oraz\ przykłady programów oddziaływań. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Psychologiczne. A. Wyd. Murgatroyd S. Ocenianie przebiegu procesu i opiniowanie wychowanków. Warszawa. 5. Machel H. Pomaganie męczy. Wypalenie zawodowe i sposoby jego przeciwdziałaniu. Poradnictwo i pomoc. Budowa indywidualnego programu resocjalizacji (IPR).Pytka L. Gdańsk. osobowość wychowawcy. (1999). Warszawa. (2003) Skuteczny terapeuta. Pedagogika resocjalizacyjna. Fengler J. V). (1994). Gdańskie Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Kotler J.

. Człowiek istota społeczna. Wychowanie bez porażek w praktyce. Stres a zachowania V. Podstawowe wiadomości o stresie IV. W-wa 1990. III. Mały słownik subkultur młodzieżowych.. IV. b) badanie granic. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. Halina Marczak Specjalność.. Literatura: Aronson E. Wojciszke Gordon T. rok studiów: III. „Pusty Obłok”. B. Terapia rodzin. c) zasady podejmowania decyzji d) role związane z kontaktami między ludźmi II.Przedmiot: Psychoterapia rodziny – fakultet Prowadząca: dr J. W-wa 1994 Santorski J. Forma zaliczenia: Praca kontrolna . PWN W-wa 1995 Clainndini B. tłum.. W-wa 2000 Mellody P.. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy.. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii.Enright). W-wa 1993 Pęczak M. W-wa 1994 Namysłowska I.. Wywieranie wpływu na innych. a) komunikacja werbalna i niewerbalna. Anatomia i terapia współuzależnienia. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Toksyczne związki. Relaksacja VII.zaliczenie . V rok Pedagogika Treści programowe: I. Gospodarowanie czasem VI.

Halina Marczak Specjalność. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. rzegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne..) Zachodnie systemy penitencjarne. Lublin 2000. Resocjalizacyjne założenia aktualnego polskiego systemu penitencjarnego 5. Polski system resocjalizacji nieletnich 7. Federacja rosyjska: przemoc i bezkarność w aresztach i więzieniach. 2. Wyd. Charakterystyka wybranych europejskich systemów resocjalizacji nieletnich 6. Ośrodki. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Wydaw.. W-wa 1998 Stando – Kawecka B.Przedmiot: Współczesne systemy profilaktyki resocjalizacyjnej.system resocjalizacyjny jako element polityki kryminalnej państwa. Gdańsk 1996 Pospiszyl K. Wyd.. UG.elementy składowe systemu resocjalizacyjnego . W-wa 2000 Rzepliński A. Prawne podstawy resocjalizacji. Naukowe KUL Kalinowski M... Kalisz 1996 Forma zaliczenia: praca kontrolna . Warszawa 1991. Zakamycze. Przegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Kraków 2000. Akadem. Programy.. (red. Ciosek M.. Modele. Tow.wykład Prowadzący: dr J. Wybrane systemy resocjalizacji i rehabilitacji narkomanów i alkoholików Literatura: Cekiera Cz.system resocjalizacji . Szymanowski T. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Amerykański system więziennictwa. Rozwój systemów resocjalizacyjnych w świecie. Zakłady. Charakterystyka współczesnych systemów penitencjarnych 4.. Resocjalizacja. W-wa 2000 Weber E.. Podstawowe pojęcia . COSSW. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wyd.pojęcie systemu wychowawczego . Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. „Żak”. Wspólnoty. Metody. 3. Wyd. Kozłowski S.

Mobbing . Terapia rodzinna.. Tajemnica grypserki część I.. Społeczne aspekty zaburzeń seksualnych.. Kryminologia. B. Wrocław 1996 Gaś Z.. Przestępczość drugiej połowy XX wieku. Narkomania a przestępczość.. W-wa 1995 Szałajski J.. 1998b Szaszkiewicz M.. Modele.Przedmiot: Patologia społeczna . W-wa 1998 Frączek A. Metody. Gdańsk 1994 Nęcka E. prostytucja. fazy rozwoju uzależnienia. Wspólnoty. W-wa 1994a Urban B. Patologia działania instytucji – elementarne negatywne zjawiska 4. Słownik gwary więziennej. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne.W-wa 1993 Strojnowski J.. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. Społeczne problemy uzależnień 6. [w:] Grzesiuk l. W-wa 1992 Nowak A.) Psychoterapia: szkoły. Problemy alkoholowe 8. Programy. Rodzina dysfunkcjonalna – rodzina jako system 2.. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna . Trening twórczości. Patologia społeczna. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.. przestępstwa na tle seksualnym. Zakłady. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. W-wa 1993 Hołyst B.. Psycho – bio – społeczny model uzależnienia 9. W-wa 1998 Rosenhan D... Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie.. W-wa 1999 Hołyst B. Leaton G. Kraków 2000 Olweus D. (red... Gdynia 1992 Maxwell R. Gdańsk 1996 Eckhardt A. Krajewski K. Lublin 1999 Ciosek M. Kraków 1997 Szymanowski T. zjawiska. (red.fala przemocy w szkole. nosicieli wirusa HIV 2. Systemy profilaktyki.) Wina – kara – nadzieja – przemiany.) W-wa 1991 Tryjarska B.. W-wa 1998 Kojder A. Gaberle A. Gdańsk 1999 Cekiera Cz... 1994 Sęk H. Psychoterapia. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Dzieci... Zrozumieć alkohol.Halina Marczak Specjalność. red. alkohol.) Społeczna psychologia kliniczna. narkotyki. Machel H.. Obraz podkultury więziennej część II...... AIDS 1. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne.. Profilaktyka uzależnień.) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. Autoagresja. Psychopatologia.) Synak B. Selingman M. Wybrane zagadnienia (red. Zachowania dewiacyjne młodzieży. techniki i specyficzne problemy.. systemowe rozwiązania 7... (red. Narkomania.. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. W-wa 1992 Kawula St. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 3.(red.. Przestępczość – charakterystyka zjawiska – teorie wyjaśniające zachowania przestępcze 3. Instytucje o charakterze totalnym – zjawisko korupcji 5.wykłady Prowadzący: dr J...

Terapia rodzinna.. Selingman M.. Autoagresja. (red.ćwiczenia Prowadzący: dr J. Postawy rodziców. B. narkotyki...Halina Marczak Specjalność.. red. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. Obraz podkultury więziennej część II. Lublin 1999 Ciosek M.... Psychopatologia. W-wa 1993 Hołyst B. nosicieli wirusa HIV 6.. Dzieci. alkohol. Trening twórczości. Gdynia 1992 Maxwell R. Modele. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych – ogólne zasady prowadzenia profilaktyki 5. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Profilaktyka uzależnień. Narkomania a przestępczość. Leaton G..) Synak B.. Wybrane zagadnienia (red. W-wa 1992 Kawula St.) W-wa 1991 Tryjarska B. (red.. Przestępczość drugiej połowy XX wieku.. techniki i specyficzne problemy. Kraków 2000 Olweus D. Mobbing . rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 7..) Wina – kara – nadzieja – przemiany. Słownik gwary więziennej. Psychoterapia. W-wa 1999 Hołyst B. Tajemnica grypserki część I. Gdańsk 1996 Eckhardt A. Zrozumieć alkohol... Metody..Przedmiot: Patologia społeczna .fala przemocy w szkole. Machel H.. W-wa 1998 Kojder A. W-wa 1998 Rosenhan D.. Gdańsk 1999 Cekiera Cz.(red. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. zagrożenia w grupach nieformalnych 3. [w:] Grzesiuk l. Patologia społeczna. Dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym 2. proces terapii i resocjalizacji a zaangażowanie rodziny c. Gaberle A. W-wa 1995 Szałajski J. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna Przedmiot: Patologia i terapia rodziny . Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych..wykłady Prowadzący: dr J. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna ...) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne.. Wspólnoty.. Kraków 1997 Szymanowski T. Systemy profilaktyki.) Psychoterapia: szkoły. konflikty w środowisku szkolnym d. Programy.. Kryminologia. Zakłady. Zagrożenia w środowisku rodzinnym a.. (red. Wrocław 1996 Gaś Z. konflikty w rodzinach narkomanów b. Krajewski K..W-wa 1993 Strojnowski J. zjawiska. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne...... Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie... 1994 Sęk H. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Gdańsk 1994 Nęcka E. rodziny i wychowawców wobec uzależnień 4.) Społeczna psychologia kliniczna. W-wa 1992 Nowak A.Halina Marczak Specjalność. W-wa 1994a Urban B. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J.. 1998b Szaszkiewicz M. W-wa 1998 Frączek A.

B. role związane z kontaktami między ludźmi 2. Stres a zachowania 5. W-wa 1994 Santorski J. tłum. Warunki zaliczenia: praca kontrolna .Treści programowe: 1. W-wa 1990. Terapia rodzin. Toksyczne związki. Podstawowe wiadomości o stresie 4. Człowiek istota społeczna. W-wa 2000 Mellody P.. komunikacja werbalna i niewerbalna. Relaksacja 7.. W-wa 1994 Namysłowska I. zasady podejmowania decyzji d.. 3.zaliczenie . Wywieranie wpływu na innych. a. b. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Mały słownik subkultur młodzieżowych. badanie granic. Wojciszke Gordon T. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy.. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. Anatomia i terapia współuzależnienia. „Pusty Obłok”. Wychowanie bez porażek w praktyce.Enright). PWN W-wa 1995 Clainndini B... W-wa 1993 Pęczak M. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii.. Gospodarowanie czasem 6. c. Literatura: Aronson E.

badanie granic. Stres a zachowania 5. Gospodarowanie czasem 6. Wojciszke Gordon T. PWN W-wa 1995 Clainndini B. tłum. Podstawowe wiadomości o stresie 4. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1.. Wywieranie wpływu na innych. B.. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Terapia rodzin. W-wa 2000 Mellody P. Warunki zaliczenia: praca kontrolna .. Człowiek istota społeczna. a.ćwiczenia Prowadzący: dr J.Przedmiot: Patologia i terapia rodziny . W-wa 1994 Santorski J. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. b. W-wa 1990.. Anatomia i terapia współuzależnienia. Relaksacja 7.Enright). Toksyczne związki.. W-wa 1994 Namysłowska I. komunikacja werbalna i niewerbalna. Literatura: Aronson E. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. 3.. c. Wychowanie bez porażek w praktyce. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii.Halina Marczak Specjalność. zasady podejmowania decyzji d. W-wa 1993 Pęczak M.. role związane z kontaktami między ludźmi 2. „Pusty Obłok”.zaliczenie .

. IV. Moreno ) II.II. dla rodziców c.). budowanie więzi. Anatomia i terapia współuzależnienia.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia.. W-wa 1993 Popielski K. Wyd. Studia z logoteorii i logoterapii. Toksyczne związki. b.S.. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. Wyd.CZ. (red . Człowiek – pytanie otwarte. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: I. Co to jest psychodrama? (J.. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. Psychodrama. W-wa 1991 Gordon H. c. ojcem. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie . III. Nowe zjawiska w psychoterapii. J. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D.. W-wa 1990 Mellody P. odczytywanie uczuć swoich i innych. „Pusty obłok”.wykłady Prowadzący: dr J.Halina Marczak Specjalność. Toksyczni rodzice. dla dzieci i młodzieży b. W-wam 1995 Mellody P.

Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. c. b. W-wam 1995 Mellody P. VIII.CZ. Psychodrama. VII. J.Halina Marczak Specjalność.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: V.II. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie .). odczytywanie uczuć swoich i innych.. (red . Co to jest psychodrama? (J. ojcem. W-wa 1991 Gordon H. Człowiek – pytanie otwarte. budowanie więzi... Toksyczni rodzice. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. Wyd. „Pusty obłok”. Studia z logoteorii i logoterapii.. dla rodziców c. Nowe zjawiska w psychoterapii.S..ćwiczenia Prowadzący: dr J. Moreno ) VI. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. W-wa 1993 Popielski K. dla dzieci i młodzieży b. Wyd. Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia. W-wa 1990 Mellody P.

Model biomedyczny.1994 3.med. 10 Warunki zaliczenia: 1 Obecność na wykładach 2 Ocena z kolokwium lub esej na uzgodniony temat. Buss D.Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne. Model środowiskowy: podejście behawioralne i poznawcze.Etnocentryzm. Urban & Partner Wrocław 2002.Modele diagnostyczno-terapeutyczne Podejście psychodynamiczne i egzystencjalne.Gdańsk 1999.Nieprzystosowanie społeczne: natura i historia Nieprzystosowanie społeczne.Psychologiczne badania diagnostyczne i klasyfikacja zaburzeń psychicznych.Seligman M. Rosenhan D..Wciórka J.. Ciosek M.M.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Warszawa.L. 2.Norma kulturowa.D.dysfunkcje. Zaburzenia społeczne i interpersonalne.Wydawnictwi Medyczne.Norma społeczna. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.L.Zaburzenia Osobowości.Podstawy komunikacji Interpersonalnej Trans..Hipnoza.Gdańsk. 8 Derks L: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludzmi Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne .Metody badania zaburzeń psychicznych. Janusz Szeluga Specjalność.Gdansk 1996 2.Rybakowski J.Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Przemoc. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. napisany w/g określonego schematu ..Gdansk 1998 7 Madanes Clo`e. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. 6 Herman J.Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego z psychodiagnostyką. Podstawy Hipnozy..Gdansk 2001 5 Bilikiewicz A.Zachowania seksualne... Psychologia Ewolucyjna.Psychiatria.Gdańsk 2003 9 Yapko M. Badanie i diagnozowanie.2000.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.Pużynski S. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu .:Seks Miłość Przemoc.nauczenie podstawowej wiedzy pozwalającej rozpoznawanie i klasyfikowanie osob nieprzystosowanych społecznie Treści programowe: 1. Nieprzystosowanie społeczne w różnych koncepcjach teoretycznych. 3 4 Wykaz literatury: 1.. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.wykłady Prowadzący: dr n.Psychoterapia sprawców i ofiar.EP Psychopatologia.

zamierzam w szczególności skoncentrować uwagę na tej właśnie grupie. Treści programowe : Pierwsze trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom płynącym ze środowiska rodzinnego.zagrożenie eksmisją ▪ niedożywienie Kolejne trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom wiążącym się z właściwościami podopiecznego. kładąc jednocześnie nacisk na praktyczną umiejętność zastosowania przez studentów zdobytej podczas wykładów wiedzy.wykłady Prowadzący : dr Krystyna Zgirska Specjalność. takie zagadnienia jak : ▪ obniżony poziom sprawności intelektualnej ucznia oraz skutki braku dostatecznie wczesnego jego rozpoznania ▪ niedostosowanie wymagań szkolnych do możliwości indywidualnych ucznia ▪ różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego ▪ tradycyjny sposób nauczania oraz jego ujemne następstwa ▪ walka z niepowodzeniami edukacyjnymi . podczas których poruszona zostanie problematyka : ▪ uszkodzeń okołoporodowych ▪ urazów głowy ▪ przebytych chorób ▪ padaczki ▪ ADHD ▪ dysfunkcji centralnego układu nerwowego ▪ obniżonej sprawności intelektualnej ▪ deficytów rozwojowych Następny blok wykładów dotyczyć będzie zagrożeń wynikających z niepowodzeń w kształceniu. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu : Dostarczenie studentom wskazówek pozwalających na opracowanie indywidualnego planu oddziaływań resocjalizacyjnych względem podopiecznego. gdzie omówione zostaną m. in.Przedmiot : Wczesna interwencja resocjalizacyjna . podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak : ▪ struktura rodziny ▪ sprawność intelektualna i wykształcenie ogólne rodziców ▪ choroby i zaburzenia psychiczne w rodzinie ▪ alkoholizm ▪ karalność ▪ agresja i przemoc psychiczna w rodzinie ▪ style wychowania w rodzinie ▪ nieprawidłowe postawy rodzicielskie ▪ niekorzystna atmosfera życia rodzinnego ▪ niski status ekonomiczny rodziny ▪ bezrobocie ▪ warunki mieszkaniowe : . w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie czynników mających negatywny wpływ na jego uspołecznienie.nadmierne zagęszczenie .

. Katowice 1996 Majchrzyk Z. (w:) Stanik J.. . . . 1992 Gruszczyński W. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . 2003 Dembo M. (red. (red. : Psychologia społeczna.) . Majchrzyk Z. . : Przestępstwa zabójstwa przy użyciu przemocy popełnione przez nieletnich i młodocianych. studenci zdobywać będą umiejętność opracowywania indywidualnego dla danego przypadku planu oddziaływań resocjalizacyjnych. . Narkotyki. Majchrzyk Z. .) . 2001 Hurlock E. : Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. 1997 Ciosek M. K. (red. : Rozwój dziecka..M. metody interwencji.) . Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej.. . Majchrzyk Z.. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne . K. : Stosowana psychologia wychowawcza. Wydawnictwo „Temida”.. K.. Akert R. orzecznictwo. Alkohol. . Majchrzyk Z. 1985 Kosek-Nita B. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Wilson T. (w:) Stanik J. bazując na ustalonych przyczynach warunkujących wystąpienie niedostosowania społecznego. . 2002 Rajska-Kulik I. 1992 Harasimiak G... .Czwarty blok wykładów poświęcony zostanie pozostałym zagrażającym czynnikom środowiskowym. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. . . Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . problematyka modelowania postaw i zachowań podopiecznego w skutek oddziaływań : ▪ środków masowego przekazu ▪ filmów i reklam ▪ patologii występującej w sąsiedztwie ▪ grup nieformalnych o negatywnym charakterze Ostatnie trzy wykłady poświęcone zostaną praktycznemu nabyciu przez studentów umiejętności przeprowadzania wywiadu na temat podopiecznego celem rozpoznania czynników mających ujemny wpływ na jego socjalizację. : Przemoc wśród dorastającej młodzieży – przejawy i możliwości zapobiegania. W oparciu o analizę wybranych przypadków. Zysk i S-ka Wydawnictwo s. : Wpływ przemocy w rodzinie na niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich.) . (w:) Stanik J.) .. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. 1999 Pospiszyl K. M. Majchrzyk Z. Katowice 1996 Różańska-Kowal J. Katowice 1996 Raś D. (w:) Stanik J. Betke T. Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”.) . (red. metody interwencji. 1992 Maxwell R. Włodarski Z. : Próba oceny wpływu środowiska rodzinnego na rozwój przyszłych zabójców. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Katowice 1996 • • • • • • • • . . (red.c. in. Heitzman J. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.M. (w:) Gierowski J. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne..) . 1994 Pazderski : Przestępczość – jak uniknąć jej wpływu. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. profiklaktyka . (w:) Gierowski J. : Psychologia wychowawcza tom I i II . . profiklaktyka . K. (w:) Gierowski J. Majchrzyk Z. orzecznictwo. : Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.M. (red. metody interwencji. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Wydawnictwo Naukowe PWN. (red. metody interwencji. Wydawnictwo Naukowe PWN.M. Literatura : • • • • • • • • Aronson E. . : Analiza różnic w procesie demoralizacji nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże. . Majchrzyk Z. 1998 Przetacznik – Gierowska M. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . . : Resocjalizacja. profiklaktyka . orzecznictwo. orzecznictwo. 1997 Gierowski J. : Zachowania przestępcze osób z organicznym uszkodzeniem mózgowia. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. : Dzieci. Poruszona zastanie m. profiklaktyka . D. : Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do przejawiania przemocy wobec członków rodziny.

Katowice 1996 Zimbardo P. . metody interwencji. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Majchrzyk Z. W. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.M. profiklaktyka . 1976 Szczęsny W. G. 1969 Vasta R. 1995 Wolińska J. . : Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie. . L. 1994 Warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną (praca kontrolna) .. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. A. : Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego . Wydawnictwo Naukowe PWN . (red.) . .. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. : Psychologia i życie. .. : Profilaktyka agresji dorastających dziewcząt i chłopców a wychowanie.• • • • • • Rydzyński Z. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . orzecznictwo. : Psychologia dziecka. Ruch F. M. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Miller S. 2003 Szymańska Z. Haith M.. (w:) Stanik J. M.

Warunki zaliczenia: W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstaw swój pogląd na jeden z trzech niżej ujętych tematów: 1. 5. Argumentacja tezy o prawie dziecka do poznania prawdy o swoim pochodzeniu. Milewska. Katowice 2000 r. mgr M. Milewska ( red. Zdobycie wiedzy na temat potrzeb kandydatów do przysposobienia i możliwości ich realizacji z uwzględnieniem priorytetu zmiany sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Zranione dzieciństwo. 2. 2. Kim są rodzice adopcyjni? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Przekazanie wiedzy o najbardziej rozpowszechnionych przejawach zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin pochodzenia i ich negatywnych skutkach dla kształtowania osobowości dzieci. Warszawa 1999 r. 4. Orientacja w procedurach prawnych odnoszących się do orzeczenia przysposobienia. 3. 3. Warszawa 2003 r. mgr A. 2.ćwiczenia Prowadzący: mgr B. 5. Wyodrębnienie różnic między rodziną biologiczną a adopcyjną. Kadzikiewicz Specjalność. Literatura: 1. Jawność adopcji czy tajemnica ? Uzasadnij swoje stanowisko. Treści programowe: 1. 6.Przedmiot: Polityka adopcyjna. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. K. E. Wypowiedź przedstaw w formie eseju. Kamińska. Jakie postawy i wyznawane przez kandydatów wartości w twojej opinii warunkują sukces adopcji ? 2. Przedstawienie wskaźników prognozujących powodzenie adopcji. Czy stereotypem jest myślenie. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN. Ostrowska. U. Michalczyk. Teoria i praktyka. Zapoznanie z etapami procedury adopcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych służących gromadzeniu informacji o dziecku i rodzinie. Umiejętność analizy elementów warunkujących powodzenie adopcji. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: 1. 7. Adopcja. że rodzicielstwo biologiczne jest lepsze od przysposobienia ? 3. 4. 3. E. ). Kształtowanie przekonania o zasadności ujawnienia dziecku prawdy o jego pochodzeniu. Warunkiem zaliczenia będzie pozytywna ocena pracy pisemnej . Urbaniak. Ukazanie roli zastępczych form opieki rodzinnej wobec dzieci oczekujących na przysposobienie. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu procesu adopcyjnego z uwzględnieniem roli Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

Sposoby pracy kuratora sądowego z rodziną nieletniego .Probacja. Prawne podstawy resocjalizacji.Posługiwanie się przepisami o funkcjonowaniu kuratora sądowego .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . 2000. diagnostyczne i metodyczne.Kuratorzy społeczni .Instytucja kuratora penitencjarnego . Stańdo-Kawecka Barbara. 2000.Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego . Wyd.Kuratorzy zawodowi . Szczygieł Grażyna.System sprawiedliwego karania. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warunki zaliczenia: .Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .zaliczenie z oceną . a kuratora dla dorosłych . Kodeks 5.kryteria oceny: praca kontrolna . rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: . Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001r. Kuratorzy sądowi.Rola kuratora sądowego w realizowaniu zadań probacyjnych .Warszawa.Organizacja kuratorskiej służby sądowej . Pytka Lesław.Przepisy ogólne . Temida 2 4.Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych . Warszawa. Warszawa wyd.Kuratela sądowa w Polsce i w Niemczech – podobieństwa i różnice Literatura: 1. Wyd „Zakamycze” 3.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. przepisy przejściowe i końcowe .Zapoznanie z warsztatem pracy kuratora sądowego Treści programowe: . Białystok. 2002.Wybrane zagadnienia teoretyczne. Wyd.Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym .Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego .Sposoby pracy kuratora sądowego z nieletnimi opuszczającymi zakłady poprawcze .Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych i metodyki pracy kuratora sądowego .Ustawa o kuratorach sądowych . Wyd.Zapoznanie z różnymi pozycjami z literatury dotyczącej w/w tematu . Bałandynowicz Andrzej. Pedagogika resocjalizacyjna. Prawnicze LexisNexis 2.Zmiany w przepisach obowiązujących. Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitetcjarnym.. Kraków. 2002. Gromek Krystyna.Różnice i podobieństwa między pracą kuratora dla nieletnich (rodzinnego).

Arche 8.Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym .1998. Resocjalizacja. Gdańsk. Gaś Zb. Terapia rodziny.Najważniejsze metody procesu resocjalizacji i sposób ich wykorzystania .Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu metodyki w resocjalizacji . Warszawa.Posługiwanie się metodami diagnostycznymi . Metodyka Resocjalizacji.Konstruowanie indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR) .. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 6.1969 Skuteczność kar w wychowaniu.Rola terapeuty w procesie psychokorekcyjnym: komunikacja . 2001..Budowanie końcowej oceny procesu resocjalizacji . KUL Warunki zaliczenia: .2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna..Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.2000 Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Gdańsk.resocjalizacyjnej ..Dlaczego pomagamy? .Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej . Warszawa. rozdz.Uwzględnianie zasad resocjalizacji w procesie korekcyjnym . Fengler Jörg 2000. Socjometria.Rozszerzenie i utrwalenie podstawowych pojęć i relacji z metodyki pracy profilaktyczno.. Twarzą w twarz.Realizacja i ewolucja przebiegu pocesów profilaktycznych . Cekiera Cz. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 7.proces wysyłania i odbioru informacji .1985. Egan G.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .. Warszawa.zaliczenie z oceną .. Lublin. Poznań. Lublin 10.Przedmiot: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Zysk i S-ka 3.2900. Pomaganie męczy.Budowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem osób i instytucji uczestniczących (przykłady konstruowania programów profilaktycznych) ..Sposób posługiwania się wybranymi metodami resocjalizacji .Sposób negocjowania IPR-u z wychowankiem . Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne 9.Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu Literatura: 1. Mika St. Górski St. Wydawnictwo Akademickie „Żak” 4. Gdańsk.1999. Satir V.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. Pospiszyl K. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: .Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej Treści programowe: .Konstruowanie okresowych ocen procesu resocjalizacji . Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 5.Rozpoznawanie nieprzystosowania społecznego wychowanków . Machel H. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 2. Sawicka K. część 2 i 4. VIII.Rozpoznawanie ważniejszych patologii resocjalizacyjnych instytucji izolacyjnych oraz sposoby przeciwdziałania im .Budowanie diagnozy resocjalizacyjnej .1998 Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.Diagnozowanie wybranych zagrożeń społecznych w określonych środowiskach ..

Rola profilaktyki w neutralizowaniu zachowań aspołecznych Literatura: 1) Pytka L.Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej . Pedagogika resocjalizacyjna.zaliczenie z oceną . wyd. Resocjalizacja.Instytucje resocjalizacji nieletnich: otwarte i izolacyjne . praca kontrolna Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna . wyd. Wybrane zagadnienia teoretyczne.Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi podejściami do procesu resocjalizacji Treści programowe: ..Czynniki osobowościowe i środowiska społecznego jako determinanty zaburzeń w zachowaniu .Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej .ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. Akademickie „Żak” Warunki zaliczenia: .Istota i symptomy nieprzystosowania społecznego . Subkultury a przemoc.Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . Akademii Pedagogiki Specjalnej 2) Pospiszyl K. Akademickie „Żak” 5) Jędrzejewski M. poprawne posługiwanie się aparatem pojęciowym. systematyczna umiejętność relacjonowania tekstów i formułowania myśli. rok studiów: II rok Pedagogika Cele: . obecność na zajęciach . diagnostyczne i metodyczne.Pojęcie resocjalizacji penitencjarnej: zakłady penitencjarne .Resocjalizacyjnu charakter kurateli sądowej .. 2003.Pojęcie kontroli społecznej i autonomii . Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. udział w dyskusji. Warszawa wyd. 2000. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.. udział w dyskusji. 2000. wyd. wyd. Kraków.. Warszawa.Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej . Uniwersytetu Jagiellońskiego 4) Piotrowski P.kryteria oceny: referat. Subkultury młodzieżowe... Akademickie Żak 3) Urban B.Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych . aspekty psychospołeczne Warszawa.Rodzina jako żródło zachowań dewiacyjnych .Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . 1998.kryteria oceny: referat.Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym .

Warunki zaliczenia: Na podstawie obecności na zajęciach. Toruń 2003. . aktywności.Podstawy prawne interwencji kryzysowej. przeżywających stany kryzysowe.Definicje interwencji kryzysowej. h) szczególne procedury.” (Wybór: W.„Fotografia” istniejących ośrodków. Kubacka – Jasiecka. Poradnik dla pracowników socjalnych. . f) kompetencje interwentów. interwencja i pomoc psychologiczna” (Red. . Mudyń). Treści programowe: . algorytmy. K. Katowice 1999. e) adresaci usługi. g) dokumentacja działań. Literatura: . .„Kryzys. j) usługi hostelowe. Badura). rok: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: zapoznanie z podstawami metodyki nowej formy usług socjalnych i psychologicznych adresowanej do osób (dorosłych i dzieci) doświadczających zdarzeń kryzysowych. i) interwencja poza ośrodkiem. . typologia zdarzeń kryzysowych. „Zaburzenia po stresie traumatycznym”.: D. a) zakres usługi. W przypadku nieobecności: praca zaliczeniowa. działania interwenta.„Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej.ćwiczenia Prowadzący: mgr Krzysztof Sarzała Specjalność. Gdańsk 2003. b) cechy charakterystyczne działań w tym zakresie. . c) formy interwencji kryzysowej.Bohdan Dudek.Prezentacja prób standaryzacji usług w tym zakresie.Przedmiot: Metodyka interwencji kryzysowej . d) czynności.

PEDAGOG I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW .treningi psychoedukacyjne. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą pedagoga szkolnego. DOBRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRACĘ • Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej . .CZYLI JAK NIE RATOWAĆ RYB PRZED UTONIĘCIEM • Doskonalenie zawodowe pedagogów . PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY.ćwiczenia Prowadząca: mgr Małgorzata Wawro Specjalność. JEŚLI NIE MASZ DO DYSPOZYCJI DŻINA W BUTELCE. WEWNĄTRZSZKOLNY OCENIANIA ( WSO )-– CZYLI SKARBY PILNIE STRZEŻONE • SYSTEM Budowanie strategii wychowawczej szkoły . grupy wsparcia. wskaźniki wypalenia. w szczególności z realizacją zadań związanych z profilaktyką i resocjalizacją.Przedmiot: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego . Jana Pawła ). POMAGANIE MĘCZY – CO ROBIĆ BY NIE WPAŚĆ W CZARNĄ OTCHŁAŃ WYPALENIA ZAWODOWEGO • Obciążenie i wypalenie w różnych zawodach związanych z pomaganiem – obraz zjawiska. zasady konstruowania programów profilaktycznych.SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI • Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych. superwizje. SŁODYCZ POMAGANIA . Mierzenie efektów pracy wychowawczej. NIEZBĘDNY ZESTAW RATOWNICZY PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rola instytucji wspomagających pracę szkoły w działaniach związanych z profilaktyką i resocjalizacją. PEDAGOG NA PLACU BOJU – „ WIZJA LOKALNA „ • Wizyta u pedagoga szkolnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Podstawowe treści przedmiotu: CZEGO MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU OCZEKUJE OD PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach publicznych – zadania pedagoga szkolnego.konstruowanie planu pracy w oparciu o statut szkoły.

CEREMONIA WRĘCZENIA ORDERÓW • Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych ( egzamin – część teoretyczna ). 6. TERAZ WY • Wywieranie wpływu na ludzi . ŁOBOCKI.przeprowadzenie przez studentów pilotażowej akcji o charakterze profilaktycznym. Literatura: 1. 4.SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ • Wizyta u pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie). Bogusław : Współczesne teorie i nurty wychowania. Lublin 1993. Poznań 2000. 2. Andrzej. Poznań 1999. 2. JAK wychowywać? Prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy. Anatol Bodanko. ISBN 83-86994-90-8. Wyd. ISBN 83-85291-56-3.RESOCJALIZACJA • Praca wychowawcza z młodzieżą niedostosowaną społecznie – możliwości i ograniczenia szkoły. NIE LICZ NA WINNETOU • Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. MISJA SPECJALNA . CEKIERA. 5. 7. Red. WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktycznoedukacyjnymi. Kraków 2001. ISBN 83-87964-22-0. ISBN 83-88030-29-9. Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. ISBN 83-88030-87-6. . • Ćwiczenia na terenie wybranej przez studentów szkoły . ISBN 83-915956-8-4.jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania (przygotowanie scenariuszy krótkich akcji i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym . CHWILA PRAWDY • Ćwiczenia na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego . GŁOWACKI. Kraków 1999. Mieczysław : Metody i techniki badań pedagogicznych.realizacja przedsięwzięć i akcji profilaktycznych ( egzamin – część praktyczna ). 3.praca w grupach). Jędryka Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. ISBN 83-85185-24-0. Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego. ŚLIWERSKI. Kraków 1998. JANKOWSKI. Kraków 2000.

13. przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym.Wyd. przygotowanie do zajęć 2) Ocena dobra .przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym (zadanie dla grupy nie przekraczającej 6 – 8 osób) . Naukowe PWN. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-39-0.Warszawa 1998. red.obecność na zajęciach. Wojciech: Pomóż sobie.Marek: Twórcza resocjalizacja. Agencja Wydawnicza TU. Gdańsk 1999. T. aktywność. Robert: Wywieranie wpływu na ludzi. Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach. . Wypalenie w pracy zawodowej.Warszawa 1995. ISBN 83-902971-3-2.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne. :Psychologia Podręcznik akademicki. 3. . ISBN 83-86802-05-7 9. ISBN 83-87957-06-2. Elliot: Człowiek istota spoołeczna. daj światu odetchnąć. aktywność w czasie ich trwania 3) Ocena bardzo dobra . przygotowanie do zajęć. STRELAU. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży.Gdańsk 2000.ISBN – 83-87957-03-8 12.obecność na zajęciach. FENGLER. KRYTERIA OCEN 1) Ocena dostateczna . przygotowanie do zajęć.Gdańsk 1996. KONOPCZYŃSKI. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. ARONSON. obowiązkowy udział w przedsięwzięciu lub akcji profilaktycznej. EICHELBERGER. 11.przygotowanie do zajęć. teoria i praktyka. Warszawa 1996. Jorg: Pomaganie męczy. CIALDINI. 10. Jan.obecność na zajęciach.8.

które pomagają. Urban B. zapobieganie nawrotom. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej.. Warszawa 1999. • Probacja – resocjalizacja w warunkach dozoru kuratorskiego. • Strategie w resocjalizacji – podejścia: psychodynamiczne. Kraków 1997. Lublin 1993.. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. systemowe. Gaś Z. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. dyrektywność. Pytka L.Przedmiot: Resocjalizacja . Warszawa 1992. Pomoc osobom współuzależnionym. Probacja. Corey G. • Strategie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz od destrukcyjnych zachowań. studium przypadku.. • Wykorzystanie metod grupowych w resocjalizacji. desocjalizacja.. Primum 1996.. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Pomoc długo i krótkoterminowa. • Interwencja kryzysowa w resocjalizacji. Resocjalizacja. Studium interdyscyplinarne. • Umiejętności i zasoby osobiste w pracy w resocjalizacji: empatia. role. zastosowanie Osobistych Planów Terapii. Cekiera Cz. Warszawa 1994. rok studiów: III rok Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej oraz z podstawowymi strategiami i procedurami pracy resocjalizacyjnej. poznawczo-behawioralne. Psychoedukacja. Schneider Corey M. Profilaktyka uzależnień. ewaluacja. Konopczyński M.PARPA. Gdańsk 1994. leczniczo-wychowawcze i poprawcze w resocjalizacji nieletnich. Machel H. Wyd. Pedagogika resocjalizacyjna.R. wykonanie kary pozbawienia wolności..M. Gdańsk 2000. Baumeistern R. Podstawy terapii grupowej. • Diagnoza w resocjalizacji. Budowanie relacji . „Arche”. Opór.. Rozmowy. • Resocjalizacja nieletnich: środki wychowawcze. • Mediacja w resocjalizacji. aktywne słuchanie.) Bernard H. Literatura: Robson P. • Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnień.rola pierwszego kontaktu w resocjalizacji.ogólne zasady prowadzenia działań profilaktycznych. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Podaj dłoń.. Abrams D. metody pracy w pedagogice penitencjarnej. zachowania aspołeczne i antyspołeczne. Kadden R.. Warszawa 2000.F. Kontrakt. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. integracyjne. Cooney N. Monti P. Utrata kontroli.W. Górski S.. (red. Strategia i procedura resocjalizacyjna. 1993. wybrane programy profilaktyczne. proces grupowy. Relacja w resocjalizacji. Współczesne systemy resocjalizacji – tendencje rozwojowe. Wychowanie do wolności. trening zachowań konstruktywnych.M.... • Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych.. Podstawy psychoterapii. Zysk i S-ka. Warszawa 1998. . Heatherton T.. Warszawa 1985. Zagadnienia etyczne w resocjalizacji.B. Warszawa 2002. Twórcza resocjalizacja.. metody diagnostyczne. rodzaje grup. Treści programowe: • Zagadnienia wstępne – wyjaśnienie pojęć kluczowych: socjalizacja.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Narkotyki. struktura. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. • Resocjalizacja jako forma pomocy psychologicznej.. Metodyka resocjalizacji.. Tice D.S. Grupy. Zastosowanie strategii.. Zachowania dewiacyjne młodzieży.. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Kraków 1997. Sztander W. Johnson D. tematy pracy terapeutycznej. Poznań 2003. behawioralne. Gdańsk 2003.L.M. • Profilaktyka w pracy resocjalizacyjnej . Kratochvil S.. MacKenzie K.F. wykolejenie społeczne.etapy. Warszawa 1996. resocjalizacja. Pospiszyl K.. Bałandynowicz A. przeniesienie i przeciwprzeniesienie.. Machel H. Warszawa 2000. podążanie. • Konstruowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacji .

Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. IPZ PTP 2002. Poznań 1992. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. Fundacja ALTERNA. Twerski A. Pospiszyl K. 1... t. . PARPA 2003.. Racjonalna Terapia Zachowania. Psychopatia... Skuteczna pomoc psychologiczna. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Forma zaliczenia: Egzamin ustny. Leczenie dzieci po Urazach psychicznych. Warszawa 2003. Multsby M.James J. IPZ TPT.) Robczyńska D. Warszawa 2000. Uzleżnione myślenie. Żak. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa 2001. C. Szczęsny W. (red.J. Okun B.. Zielona Góra 2002.

F.. Warszawa 1998. Warszawa 1998. Nawroty w uzależnieniach. Monti P. Formy pomocy osobom uzależnionym: psychologiczne koncepcje psychoterapii alkoholików. Lublin 1993. Forma zaliczenia: Egzamin pisemny. PARPA 1998.. (red. Rodzina z problemem alkoholowym – role przyjmowane przez dzieci.. Abrams D.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. kierunki pracy terapeutycznej. Bradshaw J.S.L. Schneider Corey M.. Okun B... Tice D. IPZ TPT... Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Kraków. Heatherton T.. Warszawa 2000. Zeszyty Naukowe AWF. Psychoterapia współuzależnienia i DDA . 1993. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. 2002. Warszawa 2002.. Sztander W. Leaton G. Utrata kontroli.. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji..B.M. Warszawa 1994.. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. MacKenzie K. modele terapii.J.S. Zrozumieć alkohol. które pomagają. Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnienia – założenia. Warszawa 2001..F.. Narkotyki. Warszawa 1999. picie problemowe.PARPA. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. Gaś Z. (red. . • • • • • • • Treści programowe: Zespół Zależności Alkoholowej – Kryteria diagnostyczne wg ICD-10. Warszawa 1994. Warszawa 1992. IPZ PTP 2002. Literatura: Kinney J. Cohen J. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami uzależnienia od alkoholu oraz z podstawowymi terminami z zakresu terapii uzależnienia. Kadden R.... Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu.R. Robson P. Twerski A. Gdańsk 2000. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zrozumieć alkohol.M. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Rodzina z problemem alkoholowym . psychologiczne koncepcje wyjaśniające zjawisko uzależnienia od alkoholu. Cekiera Cz. PARPA 2002. Profilaktyka uzależnień.W. Podstawy terapii grupowej.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.. współuzależnienia i DDA. grupy samopomocowe.diagnozowanie. Cooney N. syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Levy J. Psycho–bio-społeczny model uzależnienia.M.. Kinney J. Alkohol a Zdrowie.) Bernard H. Uzależnione myślenie.współuzależnienie. Baumeistern R. Podaj dłoń. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO..) PARPA 1997. Kraków 1997. Zrozumieć rodzinę. Rozmowy. program Minnesota. Grupy. Johnson D. Leaton G. Corey G.

. Narkotyki. Strategie pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia w pogłębionej fazie terapii. Podaj dłoń. Nawroty w uzależnieniach. Warszawa 2001. Johnson D. Warszawa 2002.W. Diagnozowanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Strategie i procedury w terapii osób współuzależnionych..) Bernard H. Kratochvil S. Podstawy psychoterapii. Przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu. Kinney J.. Twórcza resocjalizacja. Lublin 1993. Gdańsk 2000. PARPA 2002. Cekiera Cz.. Warszawa 1992.R.. IPZ TPT. Levy J. Zrozumieć alkohol.. Okun B. strategie pracy z pacjentem w nawrocie.. Grupy. Trening zachowań konstruktywnych w psychoterapii uzależnień. Robson P.. Monti P.M. Kraków 1997. Uzależnienia krzyżowe i mieszane – specyfika terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. IPZ PTP 2002. Przemoc w rodzinach alkoholowych – zasady postępowania wobec sprawcy i ofiary. Leaton G. Profilaktyka uzależnień. Utrata kontroli. Poznań 2003. Gaś Z. Sztander W. Warszawa 1999. Pacjenci z podwójną diagnozą. • • • • • • • • • • • • • Treści programowe: Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Tice D. trening relaksacyjny. Terapia jednostek z nieprawidłową osobowością uzależnionych od alkoholu.. Psychoedukacja w terapii uzależnień.F. Uzależnione myślenie.J.. Schneider Corey M. 1993. Diagnoza nozologiczna i problemowa. Abrams D. Corey G. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Kadden R. Rozmowy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Socjoterapia.. Leaton G. (red.warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami terapii uzależnienia i współuzależnienia.S.F. Zrozumieć rodzinę. Cohen J.M. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Strategie pracy nad tożsamością alkoholową. PARPA 1998. Podstawowy program terapii uzależnienia.. Podstawy terapii grupowej. 2002.. Mikrowykłady. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich. celów terapii. Formułowanie problemów terapeutycznych. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń .PARPA.. Profilaktyka uzależnień. Zeszyty Naukowe AWF. MacKenzie K.) PARPA 1997. Warszawa 2000. Zysk i S-ka. które pomagają... Alkohol a Zdrowie. dyskusje kierowane i czytanie jako struktury pracy w terapii uzależnień.S... Metody grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa 1996.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Cooney N. Warszawa 1998. Literatura: Kinney J.. Kraków. Twerski A. Zasady prowadzenia działań profilaktycznych – programy. uznaniem bezsilności wobec alkoholu i radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Definicja nawrotu. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Bradshaw J.B.M.. Konstruowanie osobistych planów terapii. Warszawa 1994. Zrozumieć alkohol. IX raport Specjalny dla Kongresu USA.. Konopczyński M. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. . Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń warunkuje aktywny udział w zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium. Warszawa 1994. Warszawa 1998. Motywowanie do terapii. (red. dobór zadań. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. konstruktywne radzenie sobie z emocjami.L.. Baumeistern R. Heatherton T. uczenie pacjentów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych..

kryminologia radykalna. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia.zakres pojęcia. kryminologia konfliktowa. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. reakcji społecznej. Przestępstwo.kierunek biopsychologiczny: teorie antropologiczne. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapozananie studentów z wybranymi doktrynami kryminologicznymi. teorie kulturowe . teorie kontroli społecznej.W kręgu kryminologii radykalnej.. Warszawa 1985. kryminologia jako nauka interdyscyplinarna. przestępczość i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych.teoria zróżnicowanych powiązań E. Kryminologia. Treści programowe: • Kryminologia . teoria L.teorie strukturalne. Hołyst B...wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Gaberle A. teoria H.... Sutherlanda. zaburzeń struktury chromosomów. Warszawa 1999. Falandysz L.kierunek socjologiczny . Warszawa 1979. Dollarda. teoria uczenia się zachowań agresywnych A. Kosewski M. Granice tolerancji. Kryminologia. Bandury. Warszawa 1989. Warszawa 1993. odwołujące się do zaburzeń OUN. Warunki zaliczenia: Egzamin ustny po zakończeniu wykładów z zagadnień omówionych na wykładach. (red. Eysencka. Błachut J. dziedziczenia skłonności do popełniania przestępstw. Warszawa 1986. • • Doktryny kryminologiczne . Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. Społeczna geneza przestępczości. Krajewski K. Gdańsk 1999. Doktryny kryminologiczne .Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii. Siemaszko A. .) Kwaśniewski J. Berkowitza. • Literatura: Siemaszko A.. Teoria frustracji-agresji J..J.

Granice tolerancji. Katowice 2001.) Gierowski J.) Gierowski J.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Gdańsk 1999. Sekty. wiktymizacja wtórna. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. (red. Siemaszko A. • Wpływ negatywnych przejawów życia społecznego na dokonywanie przestępstw . • Problematyka ofiary w kryminologii .. wiktymizacja pierwotna. WSP. Dane na temat przestępczości: przestępczość ujawniona i nieujawniona. charakterystyka przestępstw popełnianych przez młodzież. • Przestępczość zorganizowana (struktura i dynamika) rodzaje działalności przestępczej podejmowanej przez grupy o charakterze mafijnym. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red.. Gierowski J. więzienna i kryminologiczna.W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa 1985. bezdomność. Kraków 2002..) Pamuła S. Radochoński M. typologia ofiar. Osobowość Antyspołeczna.. Społeczna geneza przestępczości. Literatura: Ciosek M. Błachut J.... Wyd. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Górniok O. . Rzeszów 2000. prostytucja. kara pozbawienia wolności jako środek zapobiegawczy.. Osobowość i motywacja sprawców zabójstw.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii . rola ofiary w procesie wiktymizacji. charakterystyka (struktura i dynamika) przestępczości z użyciem przemocy w Polsce. Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie. samobójstwo jako problem kryminologiczny... WSP. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Warszawa 1999. Hołyst B. Częstochowa 2001. Kraków 1997. Warszawa 1999. definicja ofiary. Siemaszko A. • Przestępczość gospodarcza .. Falandysz L.Hołyst B.. Margasiński A. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z literaturą dotycząca struktury i dynamiki wybranych kategorii zachowań przestępczych.. Naukowe Śląsk. Nowak A. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Warszawa 1986. Szaszkiewicz M. Urban B. Kraków 1996. Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Wrocław 1984. Treści programowe: • Podstawowe pojęcia: Struktura. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań.wiktymologia jako nauka. statystyka policyjna.zakres pojęcia. Kosewski M.przyczyny nieprawidłowej socjalizacji młodzieży. dynamika i geografia przestępczości. czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw przez młodzież. Krajewski K..uzależnienia od środków odurzających. Kryminologia.K... Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP (red. • Zapobieganie przestępczości .definicja przemocy i przestępstwa z użyciem przemocy. Jaśkiewicz-Obydzińska T. • Przestępczość nieletnich . Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. rola kontroli społecznej w zapobieganiu przestępstwom... Wójcik D. charakterystyka. wyd Uniwersytetu Rzeszowskiego.. Elementy Patologii Społecznej i Kryminologii. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Rzeszów 2001. Szymusik A. Wyd. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Warszawa 1989. sądowa. Warszawa 1993.działania profilaktyczne w kryminologii.... Strategie i etapy działań profilaktycznych. Gaberle A.) Kwaśniewski J. W: Zabójcy i ich ofiary. Kryminologia.. (red.K.. Warszawa 1994. Wiktymologia. charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy w Polsce. Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Wysocka E. • Przestępstwa z użyciem przemocy ... prokuratorska. Warszawa 1979. Radochoński M.. Gdańsk 1996.

Kooyman M. Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Arkusz obserwacyjny Thomasa M. Instruktaż. • Narzędzia diagnostyczne. Olsztyn 2003. • Podwójny problem osoby niedostosowanej społecznie będącej zarazem ofiarą i sprawcą przemocy. Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Postawy profesjonalistów pracujących z osobami nieprzystosowanymi społecznie. • Rodzicielskie postawy wychowawcze a zachowania dewiacyjne dzieci. red. . Instruktaż • Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji Z. Kryminologia.Zapoznanie się z metodami pomiaru poziomu niedostosowania społecznego. Zrozumieć rodzinę.. Gaberle A.Przedmiot: Psychologia nieprzystosowania społecznego z psychodiagnostyką – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Bradshaw J. Warszawa 1999. Gasia. .. Instruktaż stosowania.Przedstawienie metod i form oddziaływania korekcyjnego na osoby niedostosowane społecznie.. • Wytyczne do oceny stanu osoby nieprzystosowanej społecznie i realizacji indywidualnego programu resocjalizacji. • Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych. Ciosek M.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele zajęć: . Krause A. Pytki. Achenbacha i Skala Nieprzystosowania Społecznego L. • Kwestionariusz M.. • Modele zdrowej osobowości a przystosowanie społeczne.. • Znaczenie i rola wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. • Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. Autoagresja. Krajewski K. Warszawa 2003. uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego. Górniewicz E.. Wykaz literatury: Babiker G. Gdańsk 1999. Gdańsk 2002. • Zajęcia warsztatowe w oparciu o film „Moje życie”. James B. • Pojęcie zaburzenia w zachowaniu. .. Warszawa 2002. • Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu niedostosowania społecznego. Gdańsk 1996 Dyskursy pedagogiki specjalnej. • Nieprzystosowanie społeczne w świetle badań empirycznych. . • Psychokorekcyjne metody pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Arnold L. Błachut J.. Definicje nieprzystosowania społecznego. Ziemskiej do pomiaru rodzicielskich postaw wychowawczych. Kryminologia. • Warsztat odwołujący się do wiedzy z ćwiczeń dotyczących znaczenia i roli wartości u osób nieprzystosowanych społecznie.Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami niedostosowania społecznego. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Warszawa 1994.Ukształtowanie właściwych postaw wobec osób niedostosowanych społecznie.. Konteksty teoretyczne. mowa zranionego ciała. Treści programowe: • Wąskie i szerokie zakresy nieprzystosowania społecznego.. Hołyst B.

Warszawa 2001..O. Gdańsk 1999. Socjoterapia. . Zachowania dewiacyjne młodzieży.. Kraków 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. red.. Gdańsk 1998. Radochoński M. Wójcik D. Życie ze złością. Pytka L. Rzeszów 2000.. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Urban B. . Siemaszko A. Kraków 2000. Sawicka K. Warszawa 1998. Wrocław 1984 Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Warszawa 1993.. Granice tolerancji.. Osobowość antyspołeczna. Urban B. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Potter-Efron R. Życie bez lęku.Ottoson J..

Praca z tekstem. Prawo własności. • Ochrona praw jednostki w Polskiej konstytucji z 1997 roku. rok studiów: II rok Pedagogika Celem zajęć: . Prawa mniejszości narodowych. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.Przedmiot: Prawa człowieka – lektorium Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Warszawa. (1996): Zarys prawa europejskiego. • Organizacje pozarządowe i ochrona praw człowieka. • Prawa człowieka i konflikty zbrojne. (2000): Prawa człowieka. • Prawo do życia. historia i zaangażowanie chrześcijańskie. Prawa socjalne. nr 10. Czapliński W.Porównanie aktów prawnych z raportami dotyczącymi stanu przestrzegania praw człowieka. Prawa człowieka a policja. . Prawa więźnia. etnicznych i językowych. • ONZ-owski system ochrony praw człowieka.Zapoznanie studentów z prawami człowieka oraz środkami pozwalającymi dochodzić swoich praw. • Międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż. (2001): Rzecznik Praw Dziecka. . Wolność sumienia i wyznania. w: Sprawy Międzynarodowe 1983. Geneza. • Prawa człowieka z katolickiej perspektywy. Prawa pacjenta. Drzewicki K. • Sądownictwo w ochronie praw człowieka.Przełożenie aktów prawnych dotyczących praw człowieka na praktyczne potrzeby pracy w zawodzie pedagoga. . Biuro Rzecznika Praw Dziecka. • Europejski system ochrony praw człowieka. Warszawa Compagnoni F. Dembiński L.Zapoznanie się ze specyfiką i strukturą tekstów prawnych. . Warszawa. Równość. . . • Prawa jednostki w konstytucjach wybranych krajów i mechanizmy ich ochrony. • Ewolucja koncepcji i doktryn praw człowieka.Analiza praw człowieka z punktu widzenia orzecznictwa sądowego Treści programowe: • Co to są prawa człowieka.Kształtowanie umiejętności tworzenia map mentalnych do przeczytanego tekstu. Trzecia generacja praw człowiek. Literatura: Baszkiewicz J. (1981): Wolność. Kraków. • OBWe jako regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka. . Własność. Warszawa: HFPC. (1969): Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ. • Rzecznik Praw Obywatelskich – założenia ustawowe i praktyka działania. • • • • • • • • • Prawa dziecka.

Warszawa: HFPC. Nowicki M. Bydgoszcz – Poznań. Wybrane dokumenty krajowe. Warszawa. Moralność i polityka. Wybór orzecznictwa. Jasudowicz T. Nowicki M. (red) (2000): Ochrona praw człowieka w świecie. Warszawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. (1998): Europejska Konwencja Praw Człowieka. w: Etyka 1972. Gronowska B. Nowicka M. Warszawa: HFPC Oniszczuk J. Kuźniar R. Wybrane dokumenty międzynarodowe. Jan Paweł II. nr 10. Tomala H. Warszawa. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich. Toruń. (1992): Wokół Konwencji Europejskiej.Fritzhand M. Warszawa: Typografika. Warszawa. (1993): Prawa człowieka. (1999): Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego. (red). Michalska A. Dokumenty międzynarodowe. (1995): Skarga o naruszenie praw człowieka. (1981): Orendzia do ONZ z 2 października 1979 oraz na XIV Światowy Dzień Pokoju.(2002): Prawa człowieka. . (1997): Zderzenie cywilizacji. (1998): Uniwersalizm praw człowieka. Mik C. 1 stycznia 1981. Warunki zaliczenia: praca pisemna w formie eseju. Wiśniewski L. Huntington S. (1996): Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje.

Wprowadzenie w Polsce mediacji pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa.. Przegląd Prawa Karnego 1997.) Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. nr 17. Warszawa 1995. • Narzędzia i techniki pracy mediatora. potrzeby. źródłami eskalacji oraz sposobami jego przełamywania umiejętne wykorzystanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu uzyskania ugody poznanie sposobów umiejętnego zadawania pytań nabycie umiejętności analizy konfliktu: studenci powinni umieć nazwać kwestie. prawa i obowiązki mediatorów. Wójcik D. • Przygotowanie i weryfikowanie wykonalności ugody. Czamecka-Dzialuk B. • Etapy postępowania mediacyjnego. (red.(red. Walczak-Żochowska A. . wartości i propozycje stron. • Prowadzenie dokumentacji. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat”. Zagadnienia procesowe.). Czarnecka – Dzialuk B. Warszawa 2003. psychologiczna i proceduralna. • Podnoszenie motywacji stron do rozwiązywania konfliktu. Bieńkowska E... Możliwości mediacji w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich w świetle ustaiwdawstwa polskiego (w:) Bieńkowska E.Przedmiot: Mediacja między sprawcą a ofiarą przestępstwa .. Stojanowska W. Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym. • Analiza i diagnoza mediowanego przypadku.) Mediacja. Kodeks postępowania karnego. Warszawa 1995. struktura. Warszawa 1998. Literatura: Bieńkowska E. Warszawa 1993. Postępowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej (w:) Nowa kodyfikacja karna. Pojednanie nieletniego sprawcy przestępstwa z jego ofiarą w prawie polskim (w:) Bieńkowska E. Warszawa 1995.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. Prawo a rozwiązywanie sporów.. interesy. • Satysfakcja merytoryczna.. • Aktualne podstawy prawne dotyczące stosowania mediacji w Polsce. • Etyka zawodowa mediatorów. w trakcie zajęć prowadzone będą symulacje postępowania mediacyjnego Treści programowe: • Definicja. z.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. Oficyna Naukowa. Wójcik D. Warszawa 2003.).. Polskie Centrum Mediacji. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele : • • • • • poznanie struktury konfliktu wraz ze specyfiką jego powstawania. Czarnecka-Dzialuk B.ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Kodeks mediatora. Warszawa 1999. • Specyfika roli mediatora.(red. stanowiska. Czamecka-Dzialuk B. Czamecka-Dzialuk B. Polskie Centrum Mediacji.. (red. typy i rodzaje konfliktów.14.

Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium oraz obecność na zajęciach. .

metody zorganizowane: sport. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Pojęcie nieprzystosowania społecznego i zagrożenie nim. zamykanie pracy grupy. źródła oporu. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. 11. Treści programowe: 1. sposoby oceny pracy grupy. 10. 2. Rola kuratora sądowego w okresie probacji. Rodzaje i typy zakładów penitencjarnych. 5. 4. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. praca długoterminowa i interwencje kryzysowe w kontakcie indywidualnym. kompetencje osoby prowadzącej. określanie celów końcowych i etapowych resocjalizacji. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Indywidualizacja postępowania i zabezpieczenia przed demoralizacją. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: Rozpoznanie przez studentów własnych zasobów osobistych do pracy resocjalizacyjnej. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie grupowym: 7. trening asertywności. . nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć. 9. Rozpoznanie zasobów osobistych potrzebnych do pracy resocjalizacyjnej: postawy. rekreacja. socjodrama i psychodroma. zalecenia dotyczące doboru odpowiednich procedur . 8. metody oddziaływania. rodzaje grup. Niektóre negatywne determinanty zawarte w systemie.metody psychokorekcyjne: trening interpersonalny. Indywidualny program resocjalizacji: wykonywanie diagnozy. Typologia zaburzeń przystosowania społecznego. Zagadnienie podmiotowego traktowania skazanych. Zasady pierwszego kontaktu z osobą niedostosowaną: elementy pierwszego kontaktu. 12.ćwiczenie. Probacja jako element profilaktyki i element polityki kryminalnej państwa. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie indywidualnym: empatia. Formy probacji. terapia zajęciowa. współpraca ze społeczeństwem i system przepustkowy. Zapoznanie z wybranymi metodami resocjalizacyjnymi. praca. Ważniejsze rozwiązania resocjalizacyjne: systemy oddziaływania.Przedmiot: Resocjalizacja – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. aktywne słuchanie. Klasyfikacja skazanych i jej resocjalizacyjne aspekty. organizowanie grupy . Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Resocjalizacyjne aspekty warunkowego przedterminowego zwolnienia. otwartość. trening relaksacyjny. dobór i kwalifikacja uczestników. trening umiejętności społecznych. wartości i przekonania dotyczące osób niedostosowanych społecznie. 3. zawieranie kontraktu. trudności występujące w trakcie pracy grupy i sposoby ich przezwyciężania. zawieranie kontraktu. 6.określanie celów. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji więziennej Uświadomienie mechanizmów prewencji indywidualnej i generalnej.

Górski S. Gaś Z.. Bartkowicz Z. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach Resocjalizacyjnych. (red. które pomagają. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Urban B. Resocjalizacja. Warszawa 1994. Podaj dłoń. Cooney N. Warszawa 1993. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. rówieśnicze.oddziaływanie na środowisko rodzinne.. Podstawy terapii grupowej. Twórcza resocjalizacja. Wychowanie do wolności. Bałandynowicz A.L. Gdańsk 2001. MacKenzie K.) Bernard H. Warszawa 1998. Zachowania dewiacyjne młodzieży.R. Pedagogika resocjalizacyjna. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Warszawa 1996.. Noe. Schneider Corey M. Kadden R.B. Probacja. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Kraków 1997. Machel H.. prezentacja wybranych programów (Drugi elementarz.M.. Kraków 1997. ...13. Warszawa 1998. Sztander W... 1993. Rozmowy. Grupy. Konopczyński M..wspólnoty terapeutyczne. Warszawa 1985. Machel H. Lublin 1993. Zanim spróbujesz).... Gdańsk 2000. Gdańsk 1994.. Johnson D..S. Warszawa 1999. Lublin 1996. Wrocław 1984. Wyd. Wyd. Psychospołeczne uwarunkowania personelu więziennego. Profilaktyka uzależnień. UMCS. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Primum 1996. Narkotyki. szkolne i pracy...W. Profilaktyka: kierunki działań profilaktycznych. Pytka L. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Zrozumieć alkohol. Pospiszyl K. Leaton G.. Zasady i techniki grupowej pomocy terapeutycznej..M. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Warszawa 1992. Cekiera Cz. Monti P. 14. Kinney J. Literatura: Robson P. Wójcik D. Abrams D. Metodyka resocjalizacji. Corey G. Warszawa 1995. Zasady pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków .

praca z rodziną osoby chorej psychicznie.definicje. ich przyczynami.Przestępczość . Etiologia. . psychoedukacja.Poznanie modeli konstruowania programów prewencyjnych. Treści programowe: . etiologia zjawiska prostytucji. wykonanie prawidłowej diagnozy. Teorie wyjaśniające zjawiska patologii społecznych.podstawowe definicje. . metody i techniki wykorzystywane przez współczesne sekty. możliwości pomocy rodzinie alkoholowej.Podkultury i subkultury obecne we współczesnej Polsce . diagnozowanie (Skala Nieprzystosowania Społecznego L.problemy psychologiczne i socjalne osób chorych psychicznie. ubóstwo. . . . problem współuzależnienia. rola grup samopomocowych. przestępczość nieletnich. metody pracy: trening umiejętności społecznych. profilaktyka.Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży .Pojęcia patologii społecznej.Współczesne formy prostytucji. przyczyny nieprzystosowania. bezdomność.Zapoznanie się z indywidualnymi przypadkami w celu ich analizy i stworzenia indywidualnej strategii pomocowej. sataniści.Wpływ środków masowego przekazu na zjawiska patologii społecznej. hipisi. .sytuacja ofiary przemocy w rodzinie. . kibice piłkarscy.Pytki).Sekty . . praca w pierwszym kontakcie. psychologia sekt. teorie wyjaśniające zachowania przestępcze.Rodzina z problemem alkoholowym .sytuacja psychologiczna członków rodziny.Uzależnienie od alkoholu .przyczyny.Przedmiot: Patologia społeczna – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. graffiti. . handel kobietami. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: . . profilaktyka i metodyka pracy.Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami patologii społecznej. .charakterystyka zjawiska. symptomy. dorosłe dzieci alkoholików. dynamiką. motywowanie do podjęcia leczenia.Samobójstwa. warsztat w oparciu o zdobyte wcześniej informacje dotyczące mechanizmów funkcjonowania grupy. specyfiką. . . Rozwój zachowań suicydalnych. opisy subkultur: metalowcy. cechy negatywnych podkultur młodzieżowych.analiza ofiary przemocy w kontekście zasobów wyzwalających i zniewalających warsztat . pomoc osobom dostającym się do sekt i ich rodzinom.sposoby pomagania osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem.praca ze sprawcą przemocy. role przyjmowane przez dzieci. . Wykaz literatury: . . problematyka ofiary przestępstwa. skinhe-adzi. programy terapeutyczne. .Praca środowiskowa z osobami chorymi psychicznie . etapy procesu zdrowienia. struktura i dynamika oraz sposoby przeciwdziałania powyższym zjawiskom.Bezrobocie. placówki terapeutyczne i grupy samopomocowe. punk. sieroctwo społeczne .Programy profilaktyczne realizowane w pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniem .Przemoc i sposoby jej zapobiegania. przestępczość zorganizowana.sekty działające na terenie Polski.

Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Selingman M. Społeczna kontrola zachowań de-wiacy/nych. Kryminologia... Słownik subkultur młodzieżowych. Bradshaw J. Zagadnienia patologii społecznej... Warszawa 1991. Ciosek M. Warszawa 1992.. Kępiński A... Wrocław 1984. Kowalczyk-Jamnicka. .. Warszawa 1996 Scott D. Wybrane zagadnienia.. Warszawa 1999. Warszawa 1985. Profilaktyka uzależnień. Krajewski K. Łódź. kulturę...... Kraków 1996. Gaberle A. Pospiszyl I.. Lublin 2000. Warszawa 1993.. Siemaszko A.. Jankowski K.Kinney J.Toruń 1995. Kraków 2000.. Psychomanipulacja w sektach.... Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.. Gaś Z.) Kwaśniewski J. Kryminologia. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej.. Warszawa 1998. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Z psychopatologii życia seksualnego. 1994. Warszawa 1994. Dzieci alkohol narkotyki. Kosecki M.) Szymanowski T. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia.. Warszawa 1976. Cekiera Cz. Maxwell R. (red. Psychoprofilaktyka. Warszawa 1982. Szymusik A. Margasiński A... Narkotyki. Samobójstwo -przypadek czy konieczność.. Istota korupcji i jej uwarunkowania progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Hassan S. Wyd. Machel H. społeczeństwo. Płukis A. (red. Sekty. Lublin 1993. 1999. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.) Kawula S. Razem przeciw przemocy. Psychopatologia. Warszawa 1983. Pedagogika Społeczna (red. Rosenhan D. (red. Gdańsk 1996. Olweus D. Zrozumieć alkohol. Pęczak M. Warszawa 1989.) Gierowski J. Społecznokulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce. Pamuła S..) Pilch T. Mobbning .. Gdynia 1992.. Granice tolerancji. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (red. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży.. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. (red.fala przemocy w szkole. Bydgoszcz 1998. Warszawa 1994. Herbert M. Zrozumieć rodzinę. Hołyst B.. Leaton G.) Meder J. Uwarunkowania i niebezpieczeństwo w III RP. Przemoc dzieci i młodzieży. Pornografia jej wpływ na rodzina.) Synak B. Wójcik D.. Lepalczyk I. Warszawa 1998. Gdańsk 1999. Patologia społeczna. WSP. Kraków 1997.) Papież J. Gdańsk . Warszawa 1999. Toruń 1999.. Zapobieganie przemocy w rodzinie. (red.. M... Hołyst B. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red. (red. Błachut. Browne K.. Warszawa 1995. 1993.. Kojder A. Robson P... Warszawa 1999. Gdańsk 1994.) Podgórecki A. Częstochowa 2001..) Nowak A. Gaś Z. Gdańsk 1995.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful