P. 1
resocjalizacja

resocjalizacja

|Views: 3,559|Likes:
Wydawca: Marcin Kosik

More info:

Published by: Marcin Kosik on Dec 28, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna – wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof.

UG Specjalność, rok studiów: II rok Pedagogika (5 letnie studia magisterskie) Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki

penitencjarnej. Wyposażenie studentów w wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji.

Treści programowe: I. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka. Resocjalizacja jako proces psychokorekcyjny. osób nieprzystosowanych społecznie. Eliminacja zachowań aspołecznych i antyspołecznych jako cele wychowania resocjalizacyjne. Przestępstwo jako czyn antyspołeczny. Pojęcie demoralizacji, i młodzieży zdemoralizowanej w ujęciu J.Blond i A. Sokołowskiej. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Wykolejenie społeczne a wykolejenie przestępcze Nieletni, młodociani i dorośli jako podmioty wychowania resocjalizującego. Alkoholicy, narkomani i przestępcy jako adresaci wychowania resocjalizacyjnego. Resocjalizacja w warunkach otwartych i izolacyjnych .Granice resocjalizacji. Pojęcie profilaktyki społecznej Stopnie profilaktyki społecznej.. Profilaktyka a resocjalizacja. Pojęcie probacji i jej resocjalizacyjny charakter Resocjalizacja a interwencja kryzysowa. Nauki pomocnicze pedagogiki resocjalizacyjnej: psychologia, kryminologia, psychiatria i psychopatologia, socjologia i patologia społeczna. II Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Istota i przyczyny nieprzystosowania społecznego w ujęciu J.Doroszewskiej, M. Susułowskiej i M. Przetacznikowej. oraz Cz.Czapowa. Cztery rodzaje definicji nieprzystosowania społecznego wg. L, Pytki: objawowe, teoretyczne, operacyjne i utylitarne. Stadia nieprzystosowania społecznego: poczucie odtrącenia, wrogie reakcje wobec rodziców i wychowawców, autonomizm zachowań antyspołecznych. Typologia nieprzystosowania społecznego wg. Cz. Czapowa oraz wg. C.E. Sullivana i M.R. Granta. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii frustracji potrzeby emocjonalnej A. Bandury i R.H. Waltersa w wieku dorastania. Rodzaje nieprzystosowania społecznego: rodzinne, rówieśnicze, szkolne, kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych, kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych. Wczesne symptomy nieprzystosowania społecznego na poziomie szkolnym ( wagary, nikotynizm, alkoholizm, agresja i przemoc, wiązanie się z negatywnymi grupami, brak respektu dla szkoły i wychowawców, wczesny i dewiantywny seksualizm). Rola diagnozy danego przypadku dla profilaktyki i interwencji resocjalizacyjnej. Wybrane uwarunkowania zachowań dewiantywnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. III. Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji - cztery podejścia.

Hormistyczne podejście Mc Dougala i Burta. Zagadnienie kanalizacji i sublimacji. Psychodynamiczne podejście do resocjalizacji. Rola psychoanalizy Freuda. Kwestia skuteczności. Podejście behawioralne i proces przewarunkowania. Podejście kognitywnobehawioralne. Granice resocjalizacji. Resocjalizacja w warunkach otwartych i w warunkach izolacji społecznej. Kryzys idei resocjalizacji -jego istota, przyczyny i perspektywa. IV. Proces resocjalizacji jako korektura postaw. Pojęcie postawy. Rola postawy w procesie wyboru zachowania. Właściwości postawy. Zmienność jako cecha istotna dla resocjalizacji. Zależność zmiany zachowania od zmiany postaw. Kształtowanie i zmiana postaw w świetle teorii uczenia się. Resocjalizacja jako korygowanie postaw aspołecznych i antyspołecznych. Kontinuum zmian postaw. V. Organizacja działań resocjalizacyjnych w Polsce Pojęcie systemu resocjalizacyjnego. Instytucje resocjalizacji nieletnich: pedagodzy szkolni, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pogotowie opiekuńcze, ośrodki szkolnowychowawcze. Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców: schroniska dla nieletnich; zakłady poprawcze. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Rola kuratorów sądowych dla nieletnich i dla dorosłych. Policyjne izby dziecka. Specyfika systemu resocjalizacji nieletnich osób uzależnionych - poradnie rządowe i pozarządowe. Zamknięte ośrodki resocjalizacji narkomanów. Readaptacja społeczna nieletnich. Resocjalizacyjny charakter polskiego systemu penitencjarnego: założenia i praktyka VI. Personel resocjalizacyjny Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach izolacyjnych. Zagrożenia personelu resocjalizacyjnego: agresja ze strony wychowanków; wypalenie zawodowe. Literatura: 1. Bojarski T, Skrętowicz S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem., Lublin 2002, UMCS. 2. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja., Warszawa 1996, MEN. 3. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice 2000, UŚ. 4. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, UG. 5. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”. 6. Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce., Gdańsk, UG. 7. Pytla L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne., Warszawa, 2000, APS. 8. Pospiszyl K. Resocjalizacja., Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, 1998, „Żak”. 9. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej- wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof. UG Specjalność, rok studiów: IV rok Pedagogiki resocjalizacyjna Cele i treści programowe: 1. Podstawowe pojęcia i relacje. Metodyka jako dyscyplina naukowa. Nauki pomocnicze metodyki profilaktyczno resocjalizacyjnej. Metodyka jako zbiór metod i zasad oddziaływania profilaktycznego i resocjalizującego. Socjalizacja jako proces przystosowania społecznego: konserwatywnego i kreatywnego w ujęciu O. Lipkowskiego i A. Rebera. Desocjalizacja jako proces społecznego nieprzystosowania się. Endogenne i egzogenne determinanty socjalizacji i desocjalizacji. Demoralizacja jako proces i jako stan osobowości wg. J. Blond i A. Sokołowskiej. Symptomy demoralizacji. Wykolejenie społeczne i wykolejenie przestępcze .Pojęcie treningu społecznego. Zachowanie aspołeczne i antyspołeczne. Pojęcie nieprzystosowania społecznego. Wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Triada resocjalizacyjna : psychokorekcja, terapia, wsparcie społeczne. Profilaktyka i resocjalizacja a praca socjalna.. Literatura. Reber A. 2000. Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Scholar. Górski M. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa .Wyd. CRZZ. Machel H. 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Machel H. 2003. Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców. W: Marzec – Holka K. (red), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Bydgoszcz. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Tom I. Lipkowski O. 1980. Resocjalizacja. Warszawa Wyd. PZWS. Stępniak P. 1998 Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Zachodniej Europy. Poznań. Polski Dom Wydawniczy. 2. Profilaktyka społeczna. Pojęcie profilaktyki społecznej. Cele profilaktyki społecznej. Stopnie profilaktyki społecznej i ich adresaci. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży: programy i działania profilaktyczne; pojęcie wczesnej interwencji, programy wczesnej interwencji. Schemat procedury profilaktycznej: diagnoza zagrożenia, diagnoza społecznego środowiska zagrożonego, konstruowanie programów profilaktycznych i osób zagrożonych, konstruowanie programów profilaktycznych , ocena ich przebiegu oraz efektywności. Rola społecznego i instytucyjnego wsparcia. w działaniu profilaktycznym. Profilaktyczna rola pedagoga szkolnego. Konstruowanie programów psychoprofilaktyki. Probacja jako element profilaktyki i jako element polityki kryminalnej państwa. Probacja wobec nieletnich, młodocianych i dorosłych. Formy probacji. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Instytucja kurateli sądowej.. Rola kuratora sądowego w przebiegu probacji. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Literatura: Bruno F. 1996. Zapobiegania W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Wyd. UNICR.

Bałandynowicz A. 2002 Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa. Wyd. C F. Muller. Gaś. Z. 2000. Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin. Wyd. UMCS. Gaś Z. 1994 Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Cekiera Cz. 2000. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd. Tow. Nauk. KUL. Sakowicz t., Krzezckowska A.(red) 2003. Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień. Kielce . Wyd. JEDNOŚĆ. 3. Interwencja kryzysowa a resocjalizacja. Istota i cele interwencji kryzysowej. Adresaci interwencji kryzysowej. Potrzeba interwencji kryzysowej. Rodzaje i czas trwania pomocy interwencyjnej. Kryzys jako efekt sytuacji traumatycznej. Cechy terapeutów realizujących interwencję. Czynniki ułatwiające i utrudniające interwencję kryzysową. Literatura: Badura – Madej. 1994. Wybrane zagadnienie interwencji kryzysowej. Warszawa. Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (red) 2003. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń. Wyd. Adam Marszałek. 4. Diagnoza resocjalizacyjna, metody diagnostyczne, programowanie rasocjalizacyjne. Schemat procedury resocjalizacyjnej (przypomnienie).Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej. Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu S. Górskiego. Trójczłonowa diagnoza resocjalizacyjno – penitencjarna według A. Lewickiego, L. Paryzka i B. Waligóry. Podstawowe elementy diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu L. Pytki. Znaczenie i diagnoza klimatu wychowawczego instytucji wychowawczej. Przydatność diagnoz psychologicznych i medycznych w procesie resocjalizacji.. Metody diagnostyczne: analiza dokumentów, analiza wytworów własnych, wywiad, obserwacja, eksperymenty, skale postaw i percepcji, ankiety i kwestionariusze, testy pedagogiczne, pomiar socjometryczny. Programowanie resocjalizacyjne: cel, konstruowanie i treść indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR). Znaczenie negocjacji z wychowankiem. . Cel i sposób okresowego oceniania przebiegu procesu resocjalizacji. Sposób konstruowania końcowej oceny przebiegu procesu resocjalizacji i jej znaczenie dla sterowania readaptacją społeczną w przypadku osób izolowanych. społecznie. Literatura: St. Górski, 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa. Wyd. CRZZ. A. Lewicki (red), 1974 Psychologia społeczna. Warszawa . Wyd. PWN L. Pytka, 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa. Wyd. APS. H. Machel, 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk. Wyd. UG 5. Wybrane metody resocjalizacji. Pojęcie metody resocjalizacji. Rola kontaktu wychowawczego z wychowankiem. Znaczenie kontaktu zewnętrznego i wewnętrznego w ujęciu St. Górskiego.. Pojęcie autorytetu. Rodzaje autorytetu wychowawcy i jego znaczenie dla skuteczności resocjalizacyjnej .Metody oparte o wpływ osobisty: przykład własny, przekonywanie doradzanie, rola aprobaty i dezaprobaty.. Metody oparte o wpływ sytuacyjny:

Kosewski M. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji. Wypalenie w pracy zawodowej. UG Pospiszyl K 1998. Totalność instytucji a zadania resocjalizacyjne. Twarzą w twarz. 1985. Wyd. Pojęcie patologii społecznej instytucji. Trening autogenny i jego wykorzystanie w resocjalizacji. Lublin.. 1969. CRZZ. Wyd. Wyd. Zysk i Ska. nagradzanie. 1999 Socjoterapia. Zasady resocjalizacji. nauczanie resocjalizacyjne.2000.. Podręcznik dla studentów. Wyd. Wyd. Zbiorowe wystąpienia i bunty. Wyd. Postępowanie resocjalizacyjne z szczególnymi rodzajami przestępców.. Wyd. 2000 Pomaganie męczy. 1985 Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia Warszawa Wyd. WAB. Literatura. Poznań 2000. Warszawa Wyd. 1994. Akademickie „Żak”. Specyfika resocjalizacji alkoholików i narkomanów. 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Poradnictwo i pomoc. Trening asertywny w resocjalizacji.. Wyd. Kraków. Podstawowe założenia Reguł Minimalnych ONZ. Aleksandrowicz J. Warszawa wyd. Warszawa. karanie. 2000. UMCS Sawicka K. uświadamianie skutków zachowań. 2001. Warszawa Wyd. Wyd. GWPsych. Metodyka resocjalizacji. Podkultura zakładu poprawczego. 2000 Prawne podstawy resocjalizacji. trenowanie pożądanych zachowań . Nauk PWN Eckhardt A. Nauk. Zjawisko wypalenia zawodowego personelu. PWN Egan G. 1997 Samobójstwa. Zagrożenia dla personelu. Literatura. Twórcza resocjalizacja. Pojęcie instytucji totalnej. Górski St. Machel H. Zjawisko samoagresji. Literatura Ciosek M. Prawnicze.organizowanie doświadczeń i manipulowanie sytuacjami. Pojęcie zasady. Wykorzystanie resocjalizacyjjnych właściwości jogi. Zasada wychowania. Lekarskie PZWL.i ich znaczenie. Warszawa Wyd.. lekarzy i psychologów. (red). Zasady resocjalizacji. Wybrane metody psychokorekcyjne: psycho. Rola przepustek w resocjalizacji penitencjarnej. Zysk i Ska. Machel H. 2000 Psychologia sądowa i penitencjarna.Znaczenie metody wymagań i jej związek z nagradzaniem i karaniem. MEN Bartkowicz Z.. Rola muzykoterapii w resocjalizacji. Wydawnictwo MEN Mika St. Gdańsk . Resocjalizacja. i podkultura więzienna. Psychoterapia. Wykorzystanie zajęć sportowych do resocjalizacji. Wykorzystanie rodziny w resocjalizacji. Warszawa Wyd. Gdańsk Wyd. 1995. Fengler J. Rola zasad resocjalizacji w warunkach izolacji społecznej. Warszawa. Metody zorganizowane: praca.. Europejskie Reguły Więzienne. Konopczyński M. PWN.” Zakamycze” Patologia zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych. Skuteczność kar w wychowaniu. Dewiacje seksualne. Poznań.i socjoterapia. o praca kulturalno – oświatowa. Stańdo – Kawecka B. 1996. 1998 Autoagresja. Rola grupy społecznej wychowanka w procesie resocjalizacji. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. . Murgatroyd S. „Arche” Jarosz M.

Zapobieganie przemocy w rodzinie. Gdańsk Wyd. Satir V. Warszawa. Symptomy przemocy rodzinne. Warunki zaliczenia: egzamin ustny . Państw. Osobowość sprawców i ofiar przemocy. Teoria i praktyka. Rodzaje przemocy w rodzinie i ich przyczyny. Probl. Wyd. I Herbert M. Alk. Literatura Browne K. Pomoc sprawcom i ofiarom przemocy. GWL. Agencja Rozw. Postępowanie neutralizujące przemoc. Pojęcie przemocy. 2000 Terapia rodziny. Sytuacje sprzyjające przemocy. 1999 Zapobieganie przemocy w rodzinie.

Warszawa. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Machel H. Błachut J. Kryminiologia.. Urban B. (2003). Istota i mechanizm transformacji ustrojowej w Polsce. Z. Konieczność zmian w profilaktyce i resocjalizacji przeciw przestępczej. (2001). Uwarunkowania i profilaktyka.(2003). Probacja jako instytucja profilaktyki i resocjalizacji. Kraków. „Arche” Bruno F. B. Z. Pięciofazowy model transformacji ustrojowej A. (Artykuły: M.praca opiekuńcza i socjalna Cele i treści programowe: 1. Marczewski M. B. (1999). Henryk Machel. Urbana. norm i wzorców zachowań.. Synaka. P.. C. Trójetapowy model przebiegu transformacji ustrojowej B. Gaberle A. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w społeczeństwie postransformacyjnym. młodocianych i dorosłych. Bieli. Atlas przestępczości w Polsce 3. Pytki. Siemaszko A.Przedmiot: Resocjalizacja. Krajewski K. Kurator dla dorosłych. Zmiany w obszarze wartości. Pojęcie i cele probacji. Gdańsk. (2002). Kraków. Zapobieganie. Lwa-Starowicza. ( Artkuły: K. Nieletni jako adresaci procesu probacyjnego. „Arche” ( rozdz. W: Rybczyńska D. Huget.). B. Synaka).Gruszczyńska B. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna. A. Inst. w okresie po warunkowym przedterminowym zwolnieniu z instytucji karnej..UNICR. W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Ministerstwa Sprawiedliwości. Zmiany w obrazie patologii społecznej i konieczność zmian w działaniu profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Kurator zawodowy i społeczny. Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyd. Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce.wykład Prowadzący: dr hab. (1999). (red). Bałandynowecz A. . Zagadnienie kontroli społecznej i sprawności jej instytucji. Urban B. Machel H. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania probacji w Polsce. „Impuls”. Ciągłość i zmiana w obszarze\ rofilaktyki spolecznej i resocjalizacji. Dewiacje wśród młodzieży. Gdańsk. Szczepańskiego. Zmiany w dynamice i strukturze przestępczości nieletnich. (2002). Wyd. Wszeborowski K. Literarura. Probacja wobec młodocianych i dorosłych: w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności. Resocjalizacyjne aspekty instytucji warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i z zakładu karnego. Lex utilis. Tyszki.F. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Rozwój teorii probacji i rozwój metod probacyjnych. Gdańsk. Wyd. UG. Wyd. Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. (2003). Bałandynowicza. Instytucja kuratora sądowego i jej podstawy prawne i psychokorekcyjny charakter. Kurator rodzinny ( i dla nieletnich). „Impuls”. (red). (1966). Specjalność. Wyd. Wyd. D. Machela. Resocjalizacyjna funkcja probacji. 2. Warszawa. Wyd. Pospiszyla. H. Praca socjalna jako element procesu probacyjnego. Zapobiegawcza funkcja probacji. Kraków. Literatura. Resocjalizacyjny charakter procesu readaptacji społecznej osób zwolnionych. Wyd. Muller..prof. Wyd. System sprawiedliwego karania. IX) Pustkowiak L. L. Boreckiej – Biernat. W: Rybczyńska D. Probacja. Pastwy – Wojciechowskiej.

. Szkoła polska jako obiekt niekonstruktywnej krytyki społecznej – konieczność zmiany. Przemoc i agresja jako symptom patologii życia rodzinnego. „Zakamycze” . Rodzaje agresji i przemocy w rodzinie a kształtowanie się postaw aspołecznych u młodzieży i nabywanie negatywnych wzorców zachowań. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Kraków. BOOKS. młodocianych i dorosłych w zakładach izolacyjnych. Zjawisko młodzieży „gorszego startu życiowego”. A. Zakłady. Bezrobocie rodziców i jego ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci. Niektóre zagrożenia nieletnich – zapobiegania i resocjalizacja. Warszawa. Lublin. Prawne podstawy resocjalizacji.Carper S. Ogólna charakterystyka europejskich systemów resocjalizacyjnych w izolacji społecznej. Problem dzieci rodziców bezdomnych. Warszawa. W poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do destruktywności. (2002). Kraków. (2000). Wyd. Hornowska E. W: B. Wyd. Pedagogika resocjalizacyjna. Wspólnoty. Dewiacje wśród młodzieży. Inercja szkoły jako instytucji wychowawczej. (1993).5) Szczygieł G.P. Białystok. Resocjalizacja nieletnich. Działalność diagnostyczna i resocjalizacyjna w schroniskach dla nieletnich. „Monar” i inne instytucje profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Wyd. Uzależnienia Alkoholizm i narkomania: istota. Sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie. Braun K. Uwarunkowania i profilaktyka. Stańdo – Kawecka B. Uniwersytetu Jagiellońskiego. zapobieganie i resocjalizacja. Ważniejsze determinanty resocjalizacji w izolacji społecznej. patologia relacji nauczyciele uczniowie i uczniowie – nauczyciela. Kraków . Prawne podstawy resocjalizacji.. „Zakamycze” Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Towarzystwo Przyjaciół KUL. Herbert M.Pytka L. o kuratorach sądowych. (1999). Wyd. Patologia wychowania rodzinnego jako skutek dominacji ekonomizacji w życiu rodzinnym i jej negatywne skutki. Kubacka – Jasiecka D. 3. (rozd. Warszawa. Wyd. Literatura. (1999). Scholar. Dimoff T. Wyd. (2004). (2002).S. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Literatura. Warszawa. Jędrzejewski M. Metody. Rola pracy socjalnej w resocjalizacji penitencjarnej. Zagadnienie bezpieczeństwa w szkole: podkultura agresji. Urban (red). Ośrodki. diagnostyczne i metodyczne. Wyd.: Państ. Korekcyjny charakter zakładów poprawczych – zasady i metody oddziaływania. Psypchorofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Cekiera Cz. Uniwersytetu w Białymstoku Stańdo – Kawecka B. Wyd. Subkultury a przemoc. Readaptacja społeczna w polskim systemie penitencjarnym. (2000). Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki ?. Modele. Zagrożenia ze strony niektórych podkultur i sekt – możliwości i sposoby profilaktyki. (2000). Akademickie „ Żak” 4. . Wyd.(2001). kwestia poczucia bezpieczeństwa. 4. Wyd. Brzezińska A. Polski system penitencjarny – zasady i główne kierunki oddziaływania resocjalizacyjnego. Programy.

Pedagogika resocjalizacyjna. . Gdańskie Wyd. Gdańsk. Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej dla ukierunkowania procesu psychokorekcyjnego. (2003). Warszawa. (1999). Wyd. Wyd. Warunki zaliczenia: egzamin ustny. Wypalanie w pracy zawodowej. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. V). Pospiszyl K. Wypalenie zawodowe i sposoby jego przeciwdziałaniu. Wyd. UMCS.(1996). Akademickie „Żak” (Rozdz. Bartkowicz Z.Pytka L. udział wychowanka w jego konstruowaniu. Poznań.Sp. Murgatroyd S. Wyd. Fengler J. Gdańsk. (2000). osobowość wychowawcy. Machel H. (2003) Skuteczny terapeuta. Osobowość i profesjonalizm wychowawcy resocjalizacyjnego. Warszawa. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Budowa indywidualnego programu resocjalizacji (IPR). 5. Sposób budowania prognozy społecznej. Wdrożenie i ewaluacja procesu resocjalizacyjnego. Lublin. A.A. Teoretyczne postawy oraz\ przykłady programów oddziaływań. Zysk i S-ka. (2000). (1994).. Uniwersytetu Gdańskiego. Przebieg procedury resocjalizacyjnej. Gdańskie Wyd. Resocjalizacja. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Wyd.”Arche”. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. Psychologiczne. Machel H.P. Studenci otrzymają w połowie semestru pytania egzaminacyjne stanowiące repetytorium. Kotler J. Pomaganie męczy. diagnostyczne i metodyczne. Gdańsk. Gdańsk. Literatura. (2000). Poradnictwo i pomoc. Ocenianie przebiegu procesu i opiniowanie wychowanków. Psychologiczne.

Gospodarowanie czasem VI.Enright). Literatura: Aronson E. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. Forma zaliczenia: Praca kontrolna .zaliczenie .. W-wa 1993 Pęczak M. Wychowanie bez porażek w praktyce. Człowiek istota społeczna. Terapia rodzin. „Pusty Obłok”. W-wa 2000 Mellody P. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Toksyczne związki.. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. V rok Pedagogika Treści programowe: I. a) komunikacja werbalna i niewerbalna.Przedmiot: Psychoterapia rodziny – fakultet Prowadząca: dr J. rok studiów: III. W-wa 1990. Anatomia i terapia współuzależnienia. W-wa 1994 Namysłowska I. Wywieranie wpływu na innych. b) badanie granic. B.. III. PWN W-wa 1995 Clainndini B.. W-wa 1994 Santorski J. Podstawowe wiadomości o stresie IV. Mały słownik subkultur młodzieżowych. tłum. Halina Marczak Specjalność. Wojciszke Gordon T.. c) zasady podejmowania decyzji d) role związane z kontaktami między ludźmi II.. Stres a zachowania V. Relaksacja VII. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. IV..

UG. Tow. rzegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Warszawa 1991. Federacja rosyjska: przemoc i bezkarność w aresztach i więzieniach.wykład Prowadzący: dr J. Modele. Programy. Szymanowski T.system resocjalizacyjny jako element polityki kryminalnej państwa.. Podstawowe pojęcia . „Żak”. Ciosek M. Zakamycze. Ośrodki. 2.. Lublin 2000. Resocjalizacyjne założenia aktualnego polskiego systemu penitencjarnego 5.. Charakterystyka wybranych europejskich systemów resocjalizacji nieletnich 6. 3. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.. Prawne podstawy resocjalizacji. W-wa 1998 Stando – Kawecka B. COSSW. Kraków 2000. Amerykański system więziennictwa. (red..Halina Marczak Specjalność. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.. Resocjalizacja. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.system resocjalizacji . Kozłowski S. W-wa 2000 Rzepliński A. W-wa 2000 Weber E. Akadem. Wyd. Wydaw. Polski system resocjalizacji nieletnich 7. Metody. Przegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Zakłady. Charakterystyka współczesnych systemów penitencjarnych 4. Kalisz 1996 Forma zaliczenia: praca kontrolna . Wyd. Wspólnoty. Gdańsk 1996 Pospiszyl K.) Zachodnie systemy penitencjarne. Wyd.. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.elementy składowe systemu resocjalizacyjnego .pojęcie systemu wychowawczego . Rozwój systemów resocjalizacyjnych w świecie. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. Wyd..Przedmiot: Współczesne systemy profilaktyki resocjalizacyjnej. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Naukowe KUL Kalinowski M.. Wybrane systemy resocjalizacji i rehabilitacji narkomanów i alkoholików Literatura: Cekiera Cz.

Krajewski K. prostytucja. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1.. Mobbing . Rodzina dysfunkcjonalna – rodzina jako system 2. Przestępczość drugiej połowy XX wieku. Społeczne aspekty zaburzeń seksualnych. Metody. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Selingman M. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna . Gdańsk 1999 Cekiera Cz. narkotyki.. Programy.. Patologia działania instytucji – elementarne negatywne zjawiska 4. (red. zjawiska. [w:] Grzesiuk l... Społeczne problemy uzależnień 6. W-wa 1993 Hołyst B.wykłady Prowadzący: dr J. Słownik gwary więziennej. Terapia rodzinna. W-wa 1992 Nowak A..Halina Marczak Specjalność.. Wybrane zagadnienia (red. Psycho – bio – społeczny model uzależnienia 9.. red. Machel H. Trening twórczości. Dzieci.. Modele. techniki i specyficzne problemy. W-wa 1998 Frączek A. Przestępczość – charakterystyka zjawiska – teorie wyjaśniające zachowania przestępcze 3. Kraków 1997 Szymanowski T. Gdańsk 1994 Nęcka E.. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. W-wa 1992 Kawula St. Psychopatologia. (red. Wspólnoty. Systemy profilaktyki... Leaton G. Problemy alkoholowe 8. Tajemnica grypserki część I. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne.. (red. W-wa 1995 Szałajski J. Gaberle A.... Zakłady.. Profilaktyka uzależnień.) W-wa 1991 Tryjarska B. Narkomania. fazy rozwoju uzależnienia. przestępstwa na tle seksualnym... 1998b Szaszkiewicz M.. Narkomania a przestępczość. Kryminologia.. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. W-wa 1998 Kojder A.fala przemocy w szkole.W-wa 1993 Strojnowski J.. Obraz podkultury więziennej część II.Przedmiot: Patologia społeczna .. systemowe rozwiązania 7. Instytucje o charakterze totalnym – zjawisko korupcji 5. Gdańsk 1996 Eckhardt A.. W-wa 1998 Rosenhan D.. Wrocław 1996 Gaś Z. 1994 Sęk H. Autoagresja. Psychoterapia.. alkohol. Zachowania dewiacyjne młodzieży.. Zrozumieć alkohol.. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów.. Lublin 1999 Ciosek M. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.) Wina – kara – nadzieja – przemiany. nosicieli wirusa HIV 2. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 3.. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J.) Synak B.) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.) Społeczna psychologia kliniczna. Kraków 2000 Olweus D. W-wa 1994a Urban B. B. AIDS 1.. W-wa 1999 Hołyst B.) Psychoterapia: szkoły... Patologia społeczna.. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red.(red. Gdynia 1992 Maxwell R..

Tajemnica grypserki część I.. B... (red.. Psychoterapia.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. red. Dzieci. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne.) Społeczna psychologia kliniczna. Metody.Halina Marczak Specjalność. Machel H. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Psychopatologia. Obraz podkultury więziennej część II. W-wa 1993 Hołyst B.. Wspólnoty.... Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Kraków 2000 Olweus D. Profilaktyka uzależnień. Zakłady.. [w:] Grzesiuk l.) Psychoterapia: szkoły.. Gaberle A.... Dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym 2. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J.) Synak B. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 7. Gdańsk 1999 Cekiera Cz. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Lublin 1999 Ciosek M. Autoagresja.) W-wa 1991 Tryjarska B. Patologia społeczna. Krajewski K.. Narkomania a przestępczość. zagrożenia w grupach nieformalnych 3...Przedmiot: Patologia społeczna . W-wa 1998 Frączek A. W-wa 1995 Szałajski J.. Gdańsk 1994 Nęcka E. Leaton G. Słownik gwary więziennej. Trening twórczości.. W-wa 1998 Kojder A. W-wa 1998 Rosenhan D.. alkohol. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. techniki i specyficzne problemy. W-wa 1994a Urban B. Wrocław 1996 Gaś Z. Zagrożenia w środowisku rodzinnym a. Wybrane zagadnienia (red. proces terapii i resocjalizacji a zaangażowanie rodziny c.. Gdańsk 1996 Eckhardt A. Zachowania dewiacyjne młodzieży. zjawiska.. Selingman M. Programy..... 1998b Szaszkiewicz M.. Kraków 1997 Szymanowski T. konflikty w środowisku szkolnym d. rodziny i wychowawców wobec uzależnień 4.ćwiczenia Prowadzący: dr J. Modele. konflikty w rodzinach narkomanów b. (red. (red. Zrozumieć alkohol.(red..Halina Marczak Specjalność. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Terapia rodzinna. W-wa 1999 Hołyst B. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Mobbing .W-wa 1993 Strojnowski J. Systemy profilaktyki. Postawy rodziców. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych – ogólne zasady prowadzenia profilaktyki 5. narkotyki. Przestępczość drugiej połowy XX wieku.. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna . Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. Gdynia 1992 Maxwell R. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna Przedmiot: Patologia i terapia rodziny ....fala przemocy w szkole. W-wa 1992 Kawula St.) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej.. Kryminologia. W-wa 1992 Nowak A. 1994 Sęk H. nosicieli wirusa HIV 6..wykłady Prowadzący: dr J..) Wina – kara – nadzieja – przemiany.

B.. 3. Relaksacja 7. Terapia rodzin.Treści programowe: 1.. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. „Pusty Obłok”.. tłum. Toksyczne związki.Enright). Stres a zachowania 5.. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. W-wa 1990.. Anatomia i terapia współuzależnienia. Literatura: Aronson E. b. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Wychowanie bez porażek w praktyce. Podstawowe wiadomości o stresie 4. W-wa 1993 Pęczak M. Gospodarowanie czasem 6. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . komunikacja werbalna i niewerbalna.. a.zaliczenie . Mały słownik subkultur młodzieżowych. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. badanie granic. c. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Wojciszke Gordon T. role związane z kontaktami między ludźmi 2.. W-wa 1994 Santorski J. zasady podejmowania decyzji d. W-wa 1994 Namysłowska I. Wywieranie wpływu na innych. Człowiek istota społeczna. W-wa 2000 Mellody P.

. W-wa 1993 Pęczak M. „Pusty Obłok”. Wychowanie bez porażek w praktyce. Toksyczne związki. Stres a zachowania 5. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . a.Halina Marczak Specjalność. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Gospodarowanie czasem 6. Wojciszke Gordon T. role związane z kontaktami między ludźmi 2.. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Anatomia i terapia współuzależnienia. B. W-wa 2000 Mellody P. b. komunikacja werbalna i niewerbalna. Człowiek istota społeczna. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. Relaksacja 7. Podstawowe wiadomości o stresie 4.Enright). Terapia rodzin. zasady podejmowania decyzji d. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Literatura: Aronson E. 3.zaliczenie .. c. Wywieranie wpływu na innych. tłum. badanie granic.. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. W-wa 1994 Namysłowska I.. W-wa 1994 Santorski J.. W-wa 1990.ćwiczenia Prowadzący: dr J.Przedmiot: Patologia i terapia rodziny . Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy..

Wyd. dla dzieci i młodzieży b. Toksyczne związki.. (red . Nowe zjawiska w psychoterapii. odczytywanie uczuć swoich i innych. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. Moreno ) II.S... Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. „Pusty obłok”.. Anatomia i terapia współuzależnienia. III. W-wa 1993 Popielski K. Studia z logoteorii i logoterapii. W-wa 1990 Mellody P. Człowiek – pytanie otwarte.Halina Marczak Specjalność. IV.). dla rodziców c. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. Psychodrama. c. b.II. W-wa 1991 Gordon H.. budowanie więzi. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: I. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. J.CZ. W-wam 1995 Mellody P.wykłady Prowadzący: dr J. ojcem.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. Co to jest psychodrama? (J. Wyd. Toksyczni rodzice. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie .

. J. dla rodziców c. Człowiek – pytanie otwarte. Toksyczne związki.Halina Marczak Specjalność. Wyd.. W-wa 1993 Popielski K. VII. b. Anatomia i terapia współuzależnienia. W-wam 1995 Mellody P. W-wa 1990 Mellody P. Studia z logoteorii i logoterapii. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. Co to jest psychodrama? (J. Toksyczni rodzice.). dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. „Pusty obłok”. dla dzieci i młodzieży b. c.II. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: V. Wyd.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. (red .. ojcem.CZ. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie . VIII. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a.ćwiczenia Prowadzący: dr J. Psychodrama.S.. Nowe zjawiska w psychoterapii.. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. odczytywanie uczuć swoich i innych. W-wa 1991 Gordon H. Moreno ) VI. budowanie więzi.

Gdańsk 1999..wykłady Prowadzący: dr n. Ciosek M.Gdansk 2001 5 Bilikiewicz A. Warszawa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Nieprzystosowanie społeczne w różnych koncepcjach teoretycznych.:Seks Miłość Przemoc.L.Psychiatria. 8 Derks L: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludzmi Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne .Gdańsk.. Uraz psychiczny i powrót do równowagi.Zachowania seksualne.EP Psychopatologia.Gdansk 1996 2.Gdansk 1998 7 Madanes Clo`e. napisany w/g określonego schematu . 10 Warunki zaliczenia: 1 Obecność na wykładach 2 Ocena z kolokwium lub esej na uzgodniony temat.. Urban & Partner Wrocław 2002. Zaburzenia społeczne i interpersonalne.L. Podstawy Hipnozy. Psychologia Ewolucyjna.dysfunkcje. Buss D.nauczenie podstawowej wiedzy pozwalającej rozpoznawanie i klasyfikowanie osob nieprzystosowanych społecznie Treści programowe: 1.D.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.Rybakowski J. Badanie i diagnozowanie. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu . Człowiek w obliczu izolacji więziennej.Hipnoza.Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego z psychodiagnostyką.med...Norma społeczna.Metody badania zaburzeń psychicznych.. 6 Herman J. Janusz Szeluga Specjalność.M.1994 3. Model środowiskowy: podejście behawioralne i poznawcze.Wydawnictwi Medyczne. 3 4 Wykaz literatury: 1.. 2.Gdańsk 2003 9 Yapko M. Rosenhan D.Wciórka J.Podstawy komunikacji Interpersonalnej Trans.Psychologiczne badania diagnostyczne i klasyfikacja zaburzeń psychicznych.Norma kulturowa.2000. Przemoc.Model biomedyczny.Nieprzystosowanie społeczne: natura i historia Nieprzystosowanie społeczne.Pużynski S.Psychoterapia sprawców i ofiar..Polskie Towarzystwo Psychologiczne.Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.Etnocentryzm.Seligman M.Zaburzenia Osobowości.Modele diagnostyczno-terapeutyczne Podejście psychodynamiczne i egzystencjalne.

Treści programowe : Pierwsze trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom płynącym ze środowiska rodzinnego. podczas których poruszona zostanie problematyka : ▪ uszkodzeń okołoporodowych ▪ urazów głowy ▪ przebytych chorób ▪ padaczki ▪ ADHD ▪ dysfunkcji centralnego układu nerwowego ▪ obniżonej sprawności intelektualnej ▪ deficytów rozwojowych Następny blok wykładów dotyczyć będzie zagrożeń wynikających z niepowodzeń w kształceniu. podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak : ▪ struktura rodziny ▪ sprawność intelektualna i wykształcenie ogólne rodziców ▪ choroby i zaburzenia psychiczne w rodzinie ▪ alkoholizm ▪ karalność ▪ agresja i przemoc psychiczna w rodzinie ▪ style wychowania w rodzinie ▪ nieprawidłowe postawy rodzicielskie ▪ niekorzystna atmosfera życia rodzinnego ▪ niski status ekonomiczny rodziny ▪ bezrobocie ▪ warunki mieszkaniowe : . w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie czynników mających negatywny wpływ na jego uspołecznienie. zamierzam w szczególności skoncentrować uwagę na tej właśnie grupie.zagrożenie eksmisją ▪ niedożywienie Kolejne trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom wiążącym się z właściwościami podopiecznego.wykłady Prowadzący : dr Krystyna Zgirska Specjalność.Przedmiot : Wczesna interwencja resocjalizacyjna . rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu : Dostarczenie studentom wskazówek pozwalających na opracowanie indywidualnego planu oddziaływań resocjalizacyjnych względem podopiecznego. gdzie omówione zostaną m. takie zagadnienia jak : ▪ obniżony poziom sprawności intelektualnej ucznia oraz skutki braku dostatecznie wczesnego jego rozpoznania ▪ niedostosowanie wymagań szkolnych do możliwości indywidualnych ucznia ▪ różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego ▪ tradycyjny sposób nauczania oraz jego ujemne następstwa ▪ walka z niepowodzeniami edukacyjnymi . Ze względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. in. kładąc jednocześnie nacisk na praktyczną umiejętność zastosowania przez studentów zdobytej podczas wykładów wiedzy.nadmierne zagęszczenie .

na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. metody interwencji.. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne . : Resocjalizacja. orzecznictwo. M.) . Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Włodarski Z. : Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN. 1992 Gruszczyński W. . Narkotyki. .c. (w:) Stanik J.Czwarty blok wykładów poświęcony zostanie pozostałym zagrażającym czynnikom środowiskowym.. Majchrzyk Z. K. Poruszona zastanie m. (red. : Przemoc wśród dorastającej młodzieży – przejawy i możliwości zapobiegania. problematyka modelowania postaw i zachowań podopiecznego w skutek oddziaływań : ▪ środków masowego przekazu ▪ filmów i reklam ▪ patologii występującej w sąsiedztwie ▪ grup nieformalnych o negatywnym charakterze Ostatnie trzy wykłady poświęcone zostaną praktycznemu nabyciu przez studentów umiejętności przeprowadzania wywiadu na temat podopiecznego celem rozpoznania czynników mających ujemny wpływ na jego socjalizację. Wydawnictwo „Temida”. (red. K. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Heitzman J. 2003 Dembo M. K. Katowice 1996 Majchrzyk Z. 2001 Hurlock E.. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. . profiklaktyka . profiklaktyka . studenci zdobywać będą umiejętność opracowywania indywidualnego dla danego przypadku planu oddziaływań resocjalizacyjnych. . profiklaktyka . . : Rozwój dziecka. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . metody interwencji.) . Majchrzyk Z.. . . 1999 Pospiszyl K. .) . in.. profiklaktyka . Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. (w:) Gierowski J. metody interwencji. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Akert R. : Zachowania przestępcze osób z organicznym uszkodzeniem mózgowia. : Analiza różnic w procesie demoralizacji nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże. 1985 Kosek-Nita B. : Wpływ przemocy w rodzinie na niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. 1997 Ciosek M. : Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do przejawiania przemocy wobec członków rodziny. (red. . Wydawnictwo Naukowe PWN.M.M. (red. Katowice 1996 • • • • • • • • . (w:) Stanik J. 1998 Przetacznik – Gierowska M. Betke T.. (w:) Stanik J. .) . Majchrzyk Z.. Literatura : • • • • • • • • Aronson E. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Majchrzyk Z.. Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”. : Psychologia wychowawcza tom I i II . Wydawnictwo Akademickie „Żak”. (red. 1992 Harasimiak G. .) . Majchrzyk Z. 2002 Rajska-Kulik I. Majchrzyk Z. (red. . : Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. (w:) Stanik J. orzecznictwo. Majchrzyk Z. orzecznictwo. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. . . : Psychologia sądowa i penitencjarna. 1992 Maxwell R. 1997 Gierowski J. (w:) Gierowski J. Katowice 1996 Raś D. metody interwencji. (red. Katowice 1996 Różańska-Kowal J. Alkohol. 1994 Pazderski : Przestępczość – jak uniknąć jej wpływu. D..) . Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . . . : Stosowana psychologia wychowawcza. : Przestępstwa zabójstwa przy użyciu przemocy popełnione przez nieletnich i młodocianych. K. Wilson T.. W oparciu o analizę wybranych przypadków. : Próba oceny wpływu środowiska rodzinnego na rozwój przyszłych zabójców. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich .M. (w:) Gierowski J. : Dzieci. bazując na ustalonych przyczynach warunkujących wystąpienie niedostosowania społecznego. Zysk i S-ka Wydawnictwo s.) . orzecznictwo. . Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej.M..

• • • • • • Rydzyński Z. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. Haith M. 1994 Warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną (praca kontrolna) . : Profilaktyka agresji dorastających dziewcząt i chłopców a wychowanie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1995 Wolińska J. (red. L. . W. Katowice 1996 Zimbardo P. : Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . metody interwencji. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. .. : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. profiklaktyka . orzecznictwo. 1969 Vasta R. .. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . Ruch F. M. Wydawnictwo Naukowe PWN .) .. 2003 Szymańska Z. Miller S. Majchrzyk Z.M. : Psychologia dziecka. : Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego . (w:) Stanik J. 1976 Szczęsny W. .. . : Psychologia i życie. A. G. M. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Zdobycie wiedzy na temat potrzeb kandydatów do przysposobienia i możliwości ich realizacji z uwzględnieniem priorytetu zmiany sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: 1. Kamińska. U. Przedstawienie wskaźników prognozujących powodzenie adopcji.Przedmiot: Polityka adopcyjna. 3. Treści programowe: 1. Zranione dzieciństwo. Kadzikiewicz Specjalność. 2. Milewska ( red. 4. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Wyodrębnienie różnic między rodziną biologiczną a adopcyjną. Zapoznanie z etapami procedury adopcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych służących gromadzeniu informacji o dziecku i rodzinie. Jakie postawy i wyznawane przez kandydatów wartości w twojej opinii warunkują sukces adopcji ? 2. Czy stereotypem jest myślenie. Literatura: 1. Kształtowanie przekonania o zasadności ujawnienia dziecku prawdy o jego pochodzeniu. mgr A. 7. 3. Michalczyk. ). Jawność adopcji czy tajemnica ? Uzasadnij swoje stanowisko. 4. E. Warszawa 2003 r.ćwiczenia Prowadzący: mgr B. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu procesu adopcyjnego z uwzględnieniem roli Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Urbaniak. 3. 5. Argumentacja tezy o prawie dziecka do poznania prawdy o swoim pochodzeniu. E. 6. Warunki zaliczenia: W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstaw swój pogląd na jeden z trzech niżej ujętych tematów: 1. K. Orientacja w procedurach prawnych odnoszących się do orzeczenia przysposobienia. Adopcja. 5. Teoria i praktyka. Ukazanie roli zastępczych form opieki rodzinnej wobec dzieci oczekujących na przysposobienie. 2. mgr M. Przekazanie wiedzy o najbardziej rozpowszechnionych przejawach zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin pochodzenia i ich negatywnych skutkach dla kształtowania osobowości dzieci. Ostrowska. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN. Wypowiedź przedstaw w formie eseju. że rodzicielstwo biologiczne jest lepsze od przysposobienia ? 3. Milewska. 2. Warunkiem zaliczenia będzie pozytywna ocena pracy pisemnej . Katowice 2000 r. Umiejętność analizy elementów warunkujących powodzenie adopcji. Kim są rodzice adopcyjni? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Warszawa 1999 r.

Temida 2 4. Pytka Lesław.Kuratorzy zawodowi . Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001r.System sprawiedliwego karania. Prawne podstawy resocjalizacji. Kodeks 5.Instytucja kuratora penitencjarnego .Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego . rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: .Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym .Kuratorzy społeczni .ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. diagnostyczne i metodyczne.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .Zapoznanie z różnymi pozycjami z literatury dotyczącej w/w tematu . Warszawa. Białystok.. Kuratorzy sądowi.Zapoznanie z warsztatem pracy kuratora sądowego Treści programowe: .kryteria oceny: praca kontrolna .Probacja. Bałandynowicz Andrzej.Sposoby pracy kuratora sądowego z nieletnimi opuszczającymi zakłady poprawcze . Stańdo-Kawecka Barbara. 2000.Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych i metodyki pracy kuratora sądowego .Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . Szczygieł Grażyna. 2000.Wybrane zagadnienia teoretyczne. 2002. Prawnicze LexisNexis 2. Wyd „Zakamycze” 3.Ustawa o kuratorach sądowych .Sposoby pracy kuratora sądowego z rodziną nieletniego .Kuratela sądowa w Polsce i w Niemczech – podobieństwa i różnice Literatura: 1. Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warunki zaliczenia: .zaliczenie z oceną . Warszawa wyd.Przepisy ogólne . Kraków.Posługiwanie się przepisami o funkcjonowaniu kuratora sądowego . Pedagogika resocjalizacyjna. a kuratora dla dorosłych . Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitetcjarnym. przepisy przejściowe i końcowe .Różnice i podobieństwa między pracą kuratora dla nieletnich (rodzinnego).Organizacja kuratorskiej służby sądowej . Wyd.Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych . Wyd.Rola kuratora sądowego w realizowaniu zadań probacyjnych .Warszawa. Gromek Krystyna. 2002.Zmiany w przepisach obowiązujących.

Rozpoznawanie nieprzystosowania społecznego wychowanków . Machel H.resocjalizacyjnej . Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 7.1985.Dlaczego pomagamy? .2900.1998.. Arche 8. Pomaganie męczy.Rozszerzenie i utrwalenie podstawowych pojęć i relacji z metodyki pracy profilaktyczno.. Gaś Zb. część 2 i 4. Satir V. Warszawa. VIII. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 5.Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej Treści programowe: .2000 Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Terapia rodziny.Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. KUL Warunki zaliczenia: .zaliczenie z oceną .Sposób negocjowania IPR-u z wychowankiem .Konstruowanie indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR) . Cekiera Cz. Gdańsk.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. Metodyka Resocjalizacji.1998 Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.Przedmiot: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Akademickie „Żak” 4. Warszawa. Sawicka K.. Pospiszyl K.Realizacja i ewolucja przebiegu pocesów profilaktycznych . rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: . Gdańsk.Budowanie końcowej oceny procesu resocjalizacji ..Budowanie diagnozy resocjalizacyjnej .Budowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem osób i instytucji uczestniczących (przykłady konstruowania programów profilaktycznych) .Rozpoznawanie ważniejszych patologii resocjalizacyjnych instytucji izolacyjnych oraz sposoby przeciwdziałania im . Gdańsk.Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu metodyki w resocjalizacji .Najważniejsze metody procesu resocjalizacji i sposób ich wykorzystania . Lublin.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Fengler Jörg 2000...Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej . Warszawa. Górski St.1999. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne 9. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 6.Uwzględnianie zasad resocjalizacji w procesie korekcyjnym .Konstruowanie okresowych ocen procesu resocjalizacji .. Socjometria. Mika St. Lublin 10. Resocjalizacja.Sposób posługiwania się wybranymi metodami resocjalizacji .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 2.Rola terapeuty w procesie psychokorekcyjnym: komunikacja .2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna.proces wysyłania i odbioru informacji .Diagnozowanie wybranych zagrożeń społecznych w określonych środowiskach . Zysk i S-ka 3.. Twarzą w twarz.Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu Literatura: 1.1969 Skuteczność kar w wychowaniu. Warszawa.. Egan G. 2001. Poznań. rozdz.Posługiwanie się metodami diagnostycznymi .

Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi podejściami do procesu resocjalizacji Treści programowe: .Istota i symptomy nieprzystosowania społecznego .Pojęcie kontroli społecznej i autonomii . systematyczna umiejętność relacjonowania tekstów i formułowania myśli.Rola profilaktyki w neutralizowaniu zachowań aspołecznych Literatura: 1) Pytka L.. wyd.Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym .Resocjalizacyjnu charakter kurateli sądowej . praca kontrolna Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna .Rodzina jako żródło zachowań dewiacyjnych . Wybrane zagadnienia teoretyczne. Akademickie „Żak” Warunki zaliczenia: . Akademickie „Żak” 5) Jędrzejewski M.Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej ..Instytucje resocjalizacji nieletnich: otwarte i izolacyjne .Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . Akademii Pedagogiki Specjalnej 2) Pospiszyl K. 2003. Uniwersytetu Jagiellońskiego 4) Piotrowski P. diagnostyczne i metodyczne. obecność na zajęciach .Czynniki osobowościowe i środowiska społecznego jako determinanty zaburzeń w zachowaniu . wyd.Pojęcie resocjalizacji penitencjarnej: zakłady penitencjarne . rok studiów: II rok Pedagogika Cele: .ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. 2000. Kraków. Subkultury młodzieżowe. poprawne posługiwanie się aparatem pojęciowym.. 1998. udział w dyskusji..Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . udział w dyskusji.Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych . wyd. aspekty psychospołeczne Warszawa.. wyd. Warszawa. 2000. Warszawa wyd..kryteria oceny: referat. Akademickie Żak 3) Urban B.kryteria oceny: referat. Subkultury a przemoc.zaliczenie z oceną . Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej . Pedagogika resocjalizacyjna.

Gdańsk 2003. h) szczególne procedury. . Katowice 1999.: D. interwencja i pomoc psychologiczna” (Red.„Fotografia” istniejących ośrodków. przeżywających stany kryzysowe.Prezentacja prób standaryzacji usług w tym zakresie.Podstawy prawne interwencji kryzysowej. Literatura: .„Kryzys. . Mudyń). c) formy interwencji kryzysowej.Przedmiot: Metodyka interwencji kryzysowej . rok: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: zapoznanie z podstawami metodyki nowej formy usług socjalnych i psychologicznych adresowanej do osób (dorosłych i dzieci) doświadczających zdarzeń kryzysowych. a) zakres usługi. d) czynności. e) adresaci usługi. aktywności. b) cechy charakterystyczne działań w tym zakresie. j) usługi hostelowe. algorytmy. g) dokumentacja działań. .” (Wybór: W. . W przypadku nieobecności: praca zaliczeniowa. Warunki zaliczenia: Na podstawie obecności na zajęciach. „Zaburzenia po stresie traumatycznym”. Badura). i) interwencja poza ośrodkiem. K. Poradnik dla pracowników socjalnych. Toruń 2003.„Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Kubacka – Jasiecka. działania interwenta. .Definicje interwencji kryzysowej.Bohdan Dudek. f) kompetencje interwentów.ćwiczenia Prowadzący: mgr Krzysztof Sarzała Specjalność. Treści programowe: . . typologia zdarzeń kryzysowych.

. SŁODYCZ POMAGANIA . NIEZBĘDNY ZESTAW RATOWNICZY PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rola instytucji wspomagających pracę szkoły w działaniach związanych z profilaktyką i resocjalizacją.SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI • Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych. Podstawowe treści przedmiotu: CZEGO MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU OCZEKUJE OD PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach publicznych – zadania pedagoga szkolnego. PEDAGOG NA PLACU BOJU – „ WIZJA LOKALNA „ • Wizyta u pedagoga szkolnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im.konstruowanie planu pracy w oparciu o statut szkoły. PEDAGOG I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW . superwizje. WEWNĄTRZSZKOLNY OCENIANIA ( WSO )-– CZYLI SKARBY PILNIE STRZEŻONE • SYSTEM Budowanie strategii wychowawczej szkoły .CZYLI JAK NIE RATOWAĆ RYB PRZED UTONIĘCIEM • Doskonalenie zawodowe pedagogów . wskaźniki wypalenia. w szczególności z realizacją zadań związanych z profilaktyką i resocjalizacją.treningi psychoedukacyjne. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. POMAGANIE MĘCZY – CO ROBIĆ BY NIE WPAŚĆ W CZARNĄ OTCHŁAŃ WYPALENIA ZAWODOWEGO • Obciążenie i wypalenie w różnych zawodach związanych z pomaganiem – obraz zjawiska. Mierzenie efektów pracy wychowawczej. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą pedagoga szkolnego.ćwiczenia Prowadząca: mgr Małgorzata Wawro Specjalność. zasady konstruowania programów profilaktycznych.Przedmiot: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego . Jana Pawła ). grupy wsparcia. DOBRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRACĘ • Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej . JEŚLI NIE MASZ DO DYSPOZYCJI DŻINA W BUTELCE.

ISBN 83-86994-90-8.SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ • Wizyta u pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie). 6. Kraków 2000.praca w grupach). ISBN 83-88030-29-9. TERAZ WY • Wywieranie wpływu na ludzi . ŁOBOCKI. Mieczysław : Metody i techniki badań pedagogicznych. WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktycznoedukacyjnymi. ISBN 83-85291-56-3. ISBN 83-88030-87-6. . 7. Kraków 1998. 2. Kraków 2001. Kraków 1999. NIE LICZ NA WINNETOU • Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. 4.realizacja przedsięwzięć i akcji profilaktycznych ( egzamin – część praktyczna ). 5. Anatol Bodanko. • Ćwiczenia na terenie wybranej przez studentów szkoły . ISBN 83-915956-8-4. Jędryka Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. GŁOWACKI. JAK wychowywać? Prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy. Poznań 2000. MISJA SPECJALNA .RESOCJALIZACJA • Praca wychowawcza z młodzieżą niedostosowaną społecznie – możliwości i ograniczenia szkoły. Red. ISBN 83-85185-24-0. ISBN 83-87964-22-0. Andrzej. ŚLIWERSKI. CEREMONIA WRĘCZENIA ORDERÓW • Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych ( egzamin – część teoretyczna ). 3. Lublin 1993. Bogusław : Współczesne teorie i nurty wychowania. Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. CHWILA PRAWDY • Ćwiczenia na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego . JANKOWSKI.przeprowadzenie przez studentów pilotażowej akcji o charakterze profilaktycznym. Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego. Literatura: 1. Wyd. 2. CEKIERA. Poznań 1999.jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania (przygotowanie scenariuszy krótkich akcji i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym .

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Robert: Wywieranie wpływu na ludzi. KONOPCZYŃSKI. 3. przygotowanie do zajęć 2) Ocena dobra . 10. Jorg: Pomaganie męczy. :Psychologia Podręcznik akademicki.Marek: Twórcza resocjalizacja. Jan. Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach. 11. Naukowe PWN. Agencja Wydawnicza TU. ISBN 83-902971-3-2. . T. STRELAU. Wypalenie w pracy zawodowej.Warszawa 1995. . Wojciech: Pomóż sobie. przygotowanie do zajęć. ISBN 83-87957-06-2.Gdańsk 1996. obowiązkowy udział w przedsięwzięciu lub akcji profilaktycznej.8. KRYTERIA OCEN 1) Ocena dostateczna .obecność na zajęciach. aktywność. przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym.obecność na zajęciach. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.obecność na zajęciach. EICHELBERGER. 13. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-39-0.ISBN – 83-87957-03-8 12.przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym (zadanie dla grupy nie przekraczającej 6 – 8 osób) . FENGLER.Gdańsk 2000. ARONSON.przygotowanie do zajęć. red.Warszawa 1998. Warszawa 1996. ISBN 83-86802-05-7 9.Wyd. przygotowanie do zajęć. teoria i praktyka. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk 1999. Elliot: Człowiek istota spoołeczna. daj światu odetchnąć. aktywność w czasie ich trwania 3) Ocena bardzo dobra . CIALDINI.

M. Warszawa 1985.. Rozmowy... Kraków 1997. Bałandynowicz A. Grupy. Zagadnienia etyczne w resocjalizacji. MacKenzie K.. Warszawa 1999.. • Strategie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz od destrukcyjnych zachowań. Budowanie relacji . trening zachowań konstruktywnych. (red. Monti P. Podaj dłoń. • Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnień. Tice D. • Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych. Warszawa 1992. Pomoc osobom współuzależnionym. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu.) Bernard H. zapobieganie nawrotom. behawioralne.. Schneider Corey M. ewaluacja. dyrektywność. Treści programowe: • Zagadnienia wstępne – wyjaśnienie pojęć kluczowych: socjalizacja.. 1993.R. Warszawa 2002. Pomoc długo i krótkoterminowa. które pomagają. Pedagogika resocjalizacyjna. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. studium przypadku. Twórcza resocjalizacja. struktura. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Primum 1996. desocjalizacja. Relacja w resocjalizacji. Utrata kontroli.. metody pracy w pedagogice penitencjarnej. Baumeistern R.. proces grupowy. Metody grupowej pomocy psychologicznej.rola pierwszego kontaktu w resocjalizacji. Warszawa 1998.. Wychowanie do wolności. Studium interdyscyplinarne. zachowania aspołeczne i antyspołeczne.. • Profilaktyka w pracy resocjalizacyjnej . „Arche”. • Diagnoza w resocjalizacji. • Interwencja kryzysowa w resocjalizacji.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Zysk i S-ka. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. rok studiów: III rok Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej oraz z podstawowymi strategiami i procedurami pracy resocjalizacyjnej. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Gdańsk 2000. podążanie. Opór.F. Współczesne systemy resocjalizacji – tendencje rozwojowe. Gdańsk 2003. wykolejenie społeczne.B. • Resocjalizacja jako forma pomocy psychologicznej. integracyjne. . Cooney N.. • Probacja – resocjalizacja w warunkach dozoru kuratorskiego. Wyd. Profilaktyka uzależnień. przeniesienie i przeciwprzeniesienie. resocjalizacja.. Gdańsk 1994. Zastosowanie strategii. Konopczyński M. Pospiszyl K. Podstawy terapii grupowej. Sztander W. wykonanie kary pozbawienia wolności. Probacja. Zachowania dewiacyjne młodzieży.etapy.M. wybrane programy profilaktyczne.. Heatherton T... Pytka L. Kraków 1997.Przedmiot: Resocjalizacja .. Urban B. systemowe. • Wykorzystanie metod grupowych w resocjalizacji. metody diagnostyczne. Narkotyki.W.ogólne zasady prowadzenia działań profilaktycznych. tematy pracy terapeutycznej. rodzaje grup. Podstawy psychoterapii. Literatura: Robson P. Górski S. Abrams D.S. Kontrakt.. Lublin 1993. poznawczo-behawioralne. Johnson D. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.PARPA. Corey G.M. • Mediacja w resocjalizacji. Warszawa 2000. Strategia i procedura resocjalizacyjna.F. Metodyka resocjalizacji. Gaś Z. Machel H. • Resocjalizacja nieletnich: środki wychowawcze... aktywne słuchanie. Warszawa 1996.L. Cekiera Cz.. Kadden R. Resocjalizacja. Warszawa 2000. zastosowanie Osobistych Planów Terapii. Poznań 2003. Machel H. • Strategie w resocjalizacji – podejścia: psychodynamiczne.. Warszawa 1994. • Konstruowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacji .. Kratochvil S. role. • Umiejętności i zasoby osobiste w pracy w resocjalizacji: empatia. Psychoedukacja. leczniczo-wychowawcze i poprawcze w resocjalizacji nieletnich.

James J. Warszawa 2003. Racjonalna Terapia Zachowania..) Robczyńska D. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Warszawa 2001. IPZ TPT.. (red. Pospiszyl K. 1. . Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. Twerski A. t. Szczęsny W. Poznań 1992. Żak. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.. Fundacja ALTERNA. Psychopatia. PARPA 2003. Multsby M. Warszawa 2000. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Leczenie dzieci po Urazach psychicznych. Okun B. Uzleżnione myślenie. Skuteczna pomoc psychologiczna.J. Forma zaliczenia: Egzamin ustny. IPZ PTP 2002. C. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.. Zielona Góra 2002...

Warszawa 1999. Levy J. Cooney N. • • • • • • • Treści programowe: Zespół Zależności Alkoholowej – Kryteria diagnostyczne wg ICD-10.) Bernard H.. Heatherton T. Gdańsk 2000.R. Zrozumieć rodzinę. . Lublin 1993. Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnienia – założenia. Robson P... Utrata kontroli. IX raport Specjalny dla Kongresu USA.S. Rodzina z problemem alkoholowym – role przyjmowane przez dzieci.. Johnson D.. współuzależnienia i DDA. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami uzależnienia od alkoholu oraz z podstawowymi terminami z zakresu terapii uzależnienia.M. Kraków. Warszawa 1998.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.B.współuzależnienie.. Warszawa 1994..J..diagnozowanie.. Nawroty w uzależnieniach.. Alkohol a Zdrowie. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. grupy samopomocowe.W. Baumeistern R. Sztander W.F. Formy pomocy osobom uzależnionym: psychologiczne koncepcje psychoterapii alkoholików.PARPA. Okun B. Warszawa 1992. Podaj dłoń. syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików).. Psychoterapia współuzależnienia i DDA .L. PARPA 2002.. Literatura: Kinney J.M. Warszawa 1994. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. które pomagają. Warszawa 1998. Twerski A. Leaton G. Podstawy terapii grupowej. kierunki pracy terapeutycznej. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Uzależnione myślenie. Zrozumieć alkohol... Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Warszawa 2000.. 2002. psychologiczne koncepcje wyjaśniające zjawisko uzależnienia od alkoholu. Warszawa 2002.F.. (red.. modele terapii.) PARPA 1997.. Rozmowy.S. Forma zaliczenia: Egzamin pisemny. picie problemowe. MacKenzie K. IPZ TPT. IPZ PTP 2002. Leaton G. Schneider Corey M. Grupy. Monti P. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport.M. Profilaktyka uzależnień. Psycho–bio-społeczny model uzależnienia.. Cekiera Cz. Narkotyki. Cohen J. (red. Rodzina z problemem alkoholowym . Gaś Z.. program Minnesota. Tice D. Zeszyty Naukowe AWF. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Warszawa 2001. Skuteczna pomoc psychologiczna. Abrams D. Zrozumieć alkohol. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. PARPA 1998. Bradshaw J. Corey G. Kinney J. Kraków 1997.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Kadden R.. 1993.

. Heatherton T. Kinney J. Corey G. Diagnoza nozologiczna i problemowa. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa 2000. Narkotyki. Monti P. Rozmowy.R.. 1993. Mikrowykłady. Podaj dłoń.. Levy J. 2002. Socjoterapia. Warszawa 2002.W. Podstawowy program terapii uzależnienia. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń warunkuje aktywny udział w zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium.PARPA. Zrozumieć alkohol.. PARPA 2002. Zasady prowadzenia działań profilaktycznych – programy. • • • • • • • • • • • • • Treści programowe: Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu... Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Warszawa 1998. Kraków. Warszawa 1998.. Kadden R. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich. Poznań 2003.L. PARPA 1998. Nawroty w uzależnieniach. Warszawa 1999.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. uczenie pacjentów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych. celów terapii. IPZ TPT.. Przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu. Strategie pracy nad tożsamością alkoholową. Psychoedukacja w terapii uzależnień. Zrozumieć alkohol. Motywowanie do terapii. ..F. uznaniem bezsilności wobec alkoholu i radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Leaton G. Diagnozowanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia. IPZ PTP 2002. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń . Gaś Z. Abrams D. Zysk i S-ka. Pacjenci z podwójną diagnozą.M. Grupy.S. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. trening relaksacyjny. dobór zadań. Johnson D. dyskusje kierowane i czytanie jako struktury pracy w terapii uzależnień.. Zrozumieć rodzinę. Warszawa 1994. Robson P.. Twórcza resocjalizacja.S.M. Warszawa 1996. Strategie i procedury w terapii osób współuzależnionych. Formułowanie problemów terapeutycznych. Podstawy psychoterapii. (red.. Profilaktyka uzależnień. Definicja nawrotu. Cooney N. które pomagają... Terapia jednostek z nieprawidłową osobowością uzależnionych od alkoholu. Uzależnione myślenie. Utrata kontroli.) Bernard H. Strategie pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia w pogłębionej fazie terapii. Sztander W. Literatura: Kinney J. Cekiera Cz. Gdańsk 2000. Konopczyński M.M. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO.F. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. MacKenzie K.warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami terapii uzależnienia i współuzależnienia. Skuteczna pomoc psychologiczna.) PARPA 1997. Warszawa 1994.. Trening zachowań konstruktywnych w psychoterapii uzależnień.. Bradshaw J. Warszawa 1992. Kratochvil S. Uzależnienia krzyżowe i mieszane – specyfika terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. strategie pracy z pacjentem w nawrocie. Lublin 1993. konstruktywne radzenie sobie z emocjami. Podstawy terapii grupowej. Schneider Corey M. Alkohol a Zdrowie. Cohen J.J. Okun B. Kraków 1997. Konstruowanie osobistych planów terapii. (red.. Tice D.. Profilaktyka uzależnień. Baumeistern R. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Leaton G.. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. Warszawa 2001.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Zeszyty Naukowe AWF.. Przemoc w rodzinach alkoholowych – zasady postępowania wobec sprawcy i ofiary. Twerski A..B... Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport.

(red. • Literatura: Siemaszko A. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapozananie studentów z wybranymi doktrynami kryminologicznymi. teoria L. dziedziczenia skłonności do popełniania przestępstw.. Eysencka. kryminologia jako nauka interdyscyplinarna. Przestępstwo. teoria H. Warszawa 1985... teorie kulturowe . zaburzeń struktury chromosomów. Dollarda. teorie kontroli społecznej. reakcji społecznej. Gaberle A. Siemaszko A. Warunki zaliczenia: Egzamin ustny po zakończeniu wykładów z zagadnień omówionych na wykładach. Warszawa 1993. Granice tolerancji. Gdańsk 1999. Warszawa 1989.teorie strukturalne.) Kwaśniewski J.teoria zróżnicowanych powiązań E. Warszawa 1986. Kryminologia.zakres pojęcia.. Teoria frustracji-agresji J. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. kryminologia konfliktowa. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Warszawa 1999. Kryminologia. Berkowitza. Społeczna geneza przestępczości.kierunek socjologiczny .. teoria uczenia się zachowań agresywnych A. Kosewski M. • • Doktryny kryminologiczne . Bandury. Falandysz L. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. Krajewski K.J. Warszawa 1979.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii... . Sutherlanda. Doktryny kryminologiczne . kryminologia radykalna. przestępczość i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych.. odwołujące się do zaburzeń OUN. Błachut J. Hołyst B. Treści programowe: • Kryminologia .kierunek biopsychologiczny: teorie antropologiczne.W kręgu kryminologii radykalnej.

ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. (red. Jaśkiewicz-Obydzińska T. Szaszkiewicz M. Wiktymologia.. Naukowe Śląsk. charakterystyka przestępstw popełnianych przez młodzież. • Zapobieganie przestępczości . WSP. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. Osobowość i motywacja sprawców zabójstw. Błachut J. definicja ofiary...) Kwaśniewski J..przyczyny nieprawidłowej socjalizacji młodzieży. Radochoński M. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red. więzienna i kryminologiczna. Górniok O. Krajewski K. prokuratorska. Granice tolerancji.. Literatura: Ciosek M. Hołyst B.. . dynamika i geografia przestępczości. • Problematyka ofiary w kryminologii . kara pozbawienia wolności jako środek zapobiegawczy. Nowak A. Wyd. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z literaturą dotycząca struktury i dynamiki wybranych kategorii zachowań przestępczych.) Gierowski J. Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie.. Kraków 2002. Gdańsk 1999.. Rzeszów 2000..działania profilaktyczne w kryminologii.. Katowice 2001.K. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Margasiński A.. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. statystyka policyjna. Wójcik D. Warszawa 1994. Osobowość Antyspołeczna. Siemaszko A.. W: Zabójcy i ich ofiary.K. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Gdańsk 1996. Wrocław 1984.) Gierowski J.. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP (red. Siemaszko A. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia..zakres pojęcia. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Elementy Patologii Społecznej i Kryminologii. Strategie i etapy działań profilaktycznych.wiktymologia jako nauka. Gierowski J. Treści programowe: • Podstawowe pojęcia: Struktura. charakterystyka (struktura i dynamika) przestępczości z użyciem przemocy w Polsce.. prostytucja. Szymusik A. Wysocka E. Wyd. wiktymizacja pierwotna. Rzeszów 2001. Falandysz L. czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw przez młodzież. wyd Uniwersytetu Rzeszowskiego. Warszawa 1979. • Przestępczość gospodarcza ... • Przestępstwa z użyciem przemocy . • Przestępczość zorganizowana (struktura i dynamika) rodzaje działalności przestępczej podejmowanej przez grupy o charakterze mafijnym. Kosewski M.. WSP.uzależnienia od środków odurzających...Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii .. Społeczna geneza przestępczości... Warszawa 1999. Dane na temat przestępczości: przestępczość ujawniona i nieujawniona. Warszawa 1986. charakterystyka. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. • Wpływ negatywnych przejawów życia społecznego na dokonywanie przestępstw . • Przestępczość nieletnich . Radochoński M.. (red.. Warszawa 1985. Urban B.definicja przemocy i przestępstwa z użyciem przemocy. bezdomność.. Warszawa 1989. samobójstwo jako problem kryminologiczny.. typologia ofiar. sądowa. Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie.Hołyst B. Kraków 1996. Kryminologia.) Pamuła S. Kryminologia. Kraków 1997. Warszawa 1999. rola ofiary w procesie wiktymizacji. Warszawa 1993. rola kontroli społecznej w zapobieganiu przestępstwom. wiktymizacja wtórna. Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Gaberle A. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.W kręgu kryminologii radykalnej. Częstochowa 2001. Sekty. charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy w Polsce.

uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego. Arkusz obserwacyjny Thomasa M. Gasia.. Konteksty teoretyczne. Krause A.Ukształtowanie właściwych postaw wobec osób niedostosowanych społecznie. Ziemskiej do pomiaru rodzicielskich postaw wychowawczych. • Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. Górniewicz E. Bradshaw J. .. Ciosek M. James B. Gdańsk 1996 Dyskursy pedagogiki specjalnej. Wykaz literatury: Babiker G. • Wytyczne do oceny stanu osoby nieprzystosowanej społecznie i realizacji indywidualnego programu resocjalizacji.. mowa zranionego ciała. • Zajęcia warsztatowe w oparciu o film „Moje życie”.. • Modele zdrowej osobowości a przystosowanie społeczne. Instruktaż stosowania.Zapoznanie się z metodami pomiaru poziomu niedostosowania społecznego.. • Psychokorekcyjne metody pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie. • Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu niedostosowania społecznego. Warszawa 2003.. Błachut J. Achenbacha i Skala Nieprzystosowania Społecznego L. . • Kwestionariusz M. Leczenie dzieci po urazach psychicznych...Przedmiot: Psychologia nieprzystosowania społecznego z psychodiagnostyką – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Gdańsk 2002.Przedstawienie metod i form oddziaływania korekcyjnego na osoby niedostosowane społecznie. Pytki. Zrozumieć rodzinę..Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami niedostosowania społecznego. Instruktaż. • Narzędzia diagnostyczne. Postawy profesjonalistów pracujących z osobami nieprzystosowanymi społecznie. • Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gaberle A. • Pojęcie zaburzenia w zachowaniu. Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. • Znaczenie i rola wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. Kryminologia. red. Kryminologia. Hołyst B. Instruktaż • Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji Z. • Nieprzystosowanie społeczne w świetle badań empirycznych. • Rodzicielskie postawy wychowawcze a zachowania dewiacyjne dzieci.. Warszawa 1999. Definicje nieprzystosowania społecznego. Warszawa 1994. Autoagresja. . Kooyman M. • Warsztat odwołujący się do wiedzy z ćwiczeń dotyczących znaczenia i roli wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. Gdańsk 1999. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele zajęć: . . Warszawa 2002.. Arnold L. Krajewski K. Olsztyn 2003. • Podwójny problem osoby niedostosowanej społecznie będącej zarazem ofiarą i sprawcą przemocy. Treści programowe: • Wąskie i szerokie zakresy nieprzystosowania społecznego.

Gdańsk 1999. Urban B. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Radochoński M. Osobowość antyspołeczna. Warszawa 1998.. Pedagogika resocjalizacyjna. . red. Siemaszko A. Potter-Efron R. Życie ze złością. Kraków 2000. Rzeszów 2000... Wrocław 1984 Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego.O. Granice tolerancji. Sawicka K. Pytka L. Życie bez lęku. Kraków 2000.. Wójcik D. Urban B. Gdańsk 1998. Warszawa 1993.. . Nieprzystosowanie społeczne młodzieży..Ottoson J.. Warszawa 2001. Socjoterapia. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.

Dembiński L. etnicznych i językowych. Prawa socjalne. (2000): Prawa człowieka. • Prawa jednostki w konstytucjach wybranych krajów i mechanizmy ich ochrony. Własność. Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Prawa więźnia. rok studiów: II rok Pedagogika Celem zajęć: . • • • • • • • • • Prawa dziecka. Warszawa: HFPC. Geneza.Przedmiot: Prawa człowieka – lektorium Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. • ONZ-owski system ochrony praw człowieka. nr 10. • Międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż. • Prawa człowieka i konflikty zbrojne. • Sądownictwo w ochronie praw człowieka. . • Prawa człowieka z katolickiej perspektywy. . . . Warszawa. (1969): Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ. (2001): Rzecznik Praw Dziecka. Warszawa Compagnoni F. • OBWe jako regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka. Prawa mniejszości narodowych. Prawa pacjenta. (1981): Wolność.Kształtowanie umiejętności tworzenia map mentalnych do przeczytanego tekstu. historia i zaangażowanie chrześcijańskie.Porównanie aktów prawnych z raportami dotyczącymi stanu przestrzegania praw człowieka. Drzewicki K. • Europejski system ochrony praw człowieka. Wolność sumienia i wyznania. Literatura: Baszkiewicz J.Zapoznanie się ze specyfiką i strukturą tekstów prawnych.Praca z tekstem. • Rzecznik Praw Obywatelskich – założenia ustawowe i praktyka działania. Prawo własności. Kraków. . Trzecia generacja praw człowiek. • Ochrona praw jednostki w Polskiej konstytucji z 1997 roku.Przełożenie aktów prawnych dotyczących praw człowieka na praktyczne potrzeby pracy w zawodzie pedagoga. . Warszawa. • Ewolucja koncepcji i doktryn praw człowieka. Czapliński W.Analiza praw człowieka z punktu widzenia orzecznictwa sądowego Treści programowe: • Co to są prawa człowieka. Prawa człowieka a policja. w: Sprawy Międzynarodowe 1983. • Organizacje pozarządowe i ochrona praw człowieka. Równość. • Prawo do życia. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. .Zapoznanie studentów z prawami człowieka oraz środkami pozwalającymi dochodzić swoich praw. (1996): Zarys prawa europejskiego.

(1996): Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. (1998): Europejska Konwencja Praw Człowieka. Gronowska B. . Dokumenty międzynarodowe. (1981): Orendzia do ONZ z 2 października 1979 oraz na XIV Światowy Dzień Pokoju. (red). Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich. Warszawa. Moralność i polityka. Jasudowicz T. Tomala H. Kuźniar R. Warszawa: HFPC. Bydgoszcz – Poznań.(2002): Prawa człowieka. (1998): Uniwersalizm praw człowieka. Michalska A.Fritzhand M. (1997): Zderzenie cywilizacji. Jan Paweł II. Nowicka M. Mik C. w: Etyka 1972. Warszawa. (1995): Skarga o naruszenie praw człowieka. Wybrane dokumenty krajowe. Nowicki M. (red) (2000): Ochrona praw człowieka w świecie. Nowicki M. Warszawa. (1992): Wokół Konwencji Europejskiej. 1 stycznia 1981. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. Wybór orzecznictwa. Wybrane dokumenty międzynarodowe. (1999): Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego. Wiśniewski L. (1993): Prawa człowieka. Warszawa: HFPC Oniszczuk J. Warunki zaliczenia: praca pisemna w formie eseju. Toruń. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje. Huntington S. Warszawa: Typografika. Warszawa. nr 10.

• Analiza i diagnoza mediowanego przypadku. (red.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. stanowiska. struktura. Kodeks postępowania karnego.. Walczak-Żochowska A.(red.(red.14. Postępowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej (w:) Nowa kodyfikacja karna. Czamecka-Dzialuk B. Wójcik D.ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Warszawa 1998. psychologiczna i proceduralna. Czamecka-Dzialuk B. Stojanowska W. • Przygotowanie i weryfikowanie wykonalności ugody. Warszawa 1995. Warszawa 1999.. Czarnecka – Dzialuk B. Kodeks mediatora.. Oficyna Naukowa. Warszawa 1995. • Satysfakcja merytoryczna. Wójcik D. Przegląd Prawa Karnego 1997. Warszawa 2003.).. • Podnoszenie motywacji stron do rozwiązywania konfliktu.). Polskie Centrum Mediacji.. Zagadnienia procesowe. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele : • • • • • poznanie struktury konfliktu wraz ze specyfiką jego powstawania. • Prowadzenie dokumentacji. • Etapy postępowania mediacyjnego. Wprowadzenie w Polsce mediacji pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa.) Mediacja. . Prawo a rozwiązywanie sporów.) Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. • Etyka zawodowa mediatorów. Warszawa 1993. wartości i propozycje stron. Literatura: Bieńkowska E.. Czamecka-Dzialuk B. potrzeby. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat”.Przedmiot: Mediacja między sprawcą a ofiarą przestępstwa . • Specyfika roli mediatora. źródłami eskalacji oraz sposobami jego przełamywania umiejętne wykorzystanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu uzyskania ugody poznanie sposobów umiejętnego zadawania pytań nabycie umiejętności analizy konfliktu: studenci powinni umieć nazwać kwestie. • Narzędzia i techniki pracy mediatora. z. Warszawa 2003. Możliwości mediacji w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich w świetle ustaiwdawstwa polskiego (w:) Bieńkowska E. nr 17.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. w trakcie zajęć prowadzone będą symulacje postępowania mediacyjnego Treści programowe: • Definicja.. Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym. Bieńkowska E. (red.. typy i rodzaje konfliktów. prawa i obowiązki mediatorów. Polskie Centrum Mediacji. interesy. Pojednanie nieletniego sprawcy przestępstwa z jego ofiarą w prawie polskim (w:) Bieńkowska E. • Aktualne podstawy prawne dotyczące stosowania mediacji w Polsce. Warszawa 1995. Czarnecka-Dzialuk B.

Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium oraz obecność na zajęciach. .

określanie celów. rekreacja. zawieranie kontraktu. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Ważniejsze rozwiązania resocjalizacyjne: systemy oddziaływania. zalecenia dotyczące doboru odpowiednich procedur . Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji więziennej Uświadomienie mechanizmów prewencji indywidualnej i generalnej. sposoby oceny pracy grupy. zamykanie pracy grupy. Formy probacji. . źródła oporu. określanie celów końcowych i etapowych resocjalizacji. trudności występujące w trakcie pracy grupy i sposoby ich przezwyciężania. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . socjodrama i psychodroma. Rozpoznanie zasobów osobistych potrzebnych do pracy resocjalizacyjnej: postawy. 9.metody zorganizowane: sport. Indywidualizacja postępowania i zabezpieczenia przed demoralizacją. 4.Przedmiot: Resocjalizacja – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Treści programowe: 1.ćwiczenie. trening umiejętności społecznych. 6. 2. Klasyfikacja skazanych i jej resocjalizacyjne aspekty. Typologia zaburzeń przystosowania społecznego. dobór i kwalifikacja uczestników. wartości i przekonania dotyczące osób niedostosowanych społecznie. 10. 11. 8. Zasady pierwszego kontaktu z osobą niedostosowaną: elementy pierwszego kontaktu.metody psychokorekcyjne: trening interpersonalny. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . trening asertywności. 12. organizowanie grupy . Resocjalizacyjne aspekty warunkowego przedterminowego zwolnienia. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Niektóre negatywne determinanty zawarte w systemie. praca długoterminowa i interwencje kryzysowe w kontakcie indywidualnym. Zapoznanie z wybranymi metodami resocjalizacyjnymi. praca. otwartość. 3. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie grupowym: 7. Rodzaje i typy zakładów penitencjarnych. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. terapia zajęciowa. zawieranie kontraktu. nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie indywidualnym: empatia. Pojęcie nieprzystosowania społecznego i zagrożenie nim. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: Rozpoznanie przez studentów własnych zasobów osobistych do pracy resocjalizacyjnej. aktywne słuchanie. Zagadnienie podmiotowego traktowania skazanych. rodzaje grup. Probacja jako element profilaktyki i element polityki kryminalnej państwa. Indywidualny program resocjalizacji: wykonywanie diagnozy. współpraca ze społeczeństwem i system przepustkowy. 5. trening relaksacyjny. metody oddziaływania. Rola kuratora sądowego w okresie probacji. kompetencje osoby prowadzącej.

Corey G..B.. Warszawa 1994.. Literatura: Robson P. Abrams D. które pomagają. Rozmowy. Johnson D. Wychowanie do wolności. Kraków 1997. Kraków 1997. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Narkotyki..oddziaływanie na środowisko rodzinne.. . Cooney N.W. Profilaktyka uzależnień. Wójcik D. Wyd. Primum 1996. Machel H. Machel H. Warszawa 1999. Warszawa 1998. Gaś Z. Wrocław 1984. Metodyka resocjalizacji.. Podaj dłoń. Zasady pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków . Probacja. Konopczyński M.. Pospiszyl K.L. szkolne i pracy.... Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Pytka L. Kadden R. Gdańsk 1994.. Schneider Corey M. MacKenzie K. Warszawa 1993.wspólnoty terapeutyczne. Warszawa 1992.13.. Bartkowicz Z. Monti P. Grupy. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Zanim spróbujesz). Podstawy terapii grupowej.. Zasady i techniki grupowej pomocy terapeutycznej. Urban B. Gdańsk 2001. Gdańsk 2000. Warszawa 1998. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach Resocjalizacyjnych. rówieśnicze. Resocjalizacja.R. Twórcza resocjalizacja. Górski S. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. UMCS. Lublin 1993.) Bernard H. 1993. Warszawa 1996. Leaton G. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Warszawa 1985. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa 1995. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Bałandynowicz A. Zrozumieć alkohol. Wyd... Profilaktyka: kierunki działań profilaktycznych. 14. Kinney J.S.. prezentacja wybranych programów (Drugi elementarz.. Lublin 1996. Cekiera Cz. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego.. Pedagogika resocjalizacyjna. Psychospołeczne uwarunkowania personelu więziennego.M. (red. Noe.. Sztander W.M.

. Treści programowe: .problemy psychologiczne i socjalne osób chorych psychicznie. punk. etapy procesu zdrowienia. ich przyczynami. . . kibice piłkarscy. skinhe-adzi. psychologia sekt.Samobójstwa.Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami patologii społecznej.sytuacja psychologiczna członków rodziny. . wykonanie prawidłowej diagnozy. warsztat w oparciu o zdobyte wcześniej informacje dotyczące mechanizmów funkcjonowania grupy. . . Wykaz literatury: .Bezrobocie. praca w pierwszym kontakcie. programy terapeutyczne. placówki terapeutyczne i grupy samopomocowe. teorie wyjaśniające zachowania przestępcze. opisy subkultur: metalowcy. .Współczesne formy prostytucji. profilaktyka i metodyka pracy. rola grup samopomocowych. specyfiką.przyczyny. sataniści.Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży . problem współuzależnienia. hipisi. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: . handel kobietami. cechy negatywnych podkultur młodzieżowych.Podkultury i subkultury obecne we współczesnej Polsce .sposoby pomagania osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem. problematyka ofiary przestępstwa. praca z rodziną osoby chorej psychicznie.Praca środowiskowa z osobami chorymi psychicznie . . dynamiką. pomoc osobom dostającym się do sekt i ich rodzinom.Wpływ środków masowego przekazu na zjawiska patologii społecznej. możliwości pomocy rodzinie alkoholowej.Przemoc i sposoby jej zapobiegania.sekty działające na terenie Polski. .Pytki).analiza ofiary przemocy w kontekście zasobów wyzwalających i zniewalających warsztat .Zapoznanie się z indywidualnymi przypadkami w celu ich analizy i stworzenia indywidualnej strategii pomocowej. . profilaktyka.Programy profilaktyczne realizowane w pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniem . diagnozowanie (Skala Nieprzystosowania Społecznego L. przyczyny nieprzystosowania. . psychoedukacja.podstawowe definicje. metody pracy: trening umiejętności społecznych.Przedmiot: Patologia społeczna – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. ubóstwo. etiologia zjawiska prostytucji. struktura i dynamika oraz sposoby przeciwdziałania powyższym zjawiskom.Sekty . symptomy. sieroctwo społeczne . dorosłe dzieci alkoholików.Pojęcia patologii społecznej.charakterystyka zjawiska. . Etiologia.Uzależnienie od alkoholu . Teorie wyjaśniające zjawiska patologii społecznych. motywowanie do podjęcia leczenia.sytuacja ofiary przemocy w rodzinie.definicje. bezdomność.Przestępczość .Rodzina z problemem alkoholowym . role przyjmowane przez dzieci. metody i techniki wykorzystywane przez współczesne sekty. przestępczość zorganizowana. . . . .praca ze sprawcą przemocy. Rozwój zachowań suicydalnych. przestępczość nieletnich.Poznanie modeli konstruowania programów prewencyjnych. graffiti.

Gaś Z.Kinney J. Olweus D. Słownik subkultur młodzieżowych. Gdynia 1992.) Podgórecki A. Szymusik A. Warszawa 1994. Psychopatologia. Warszawa 1996 Scott D.. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Łódź... Profilaktyka uzależnień. Gdańsk 1996. Toruń 1999. WSP.. Krajewski K. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red. Jankowski K. Lublin 1993. 1994. Granice tolerancji... Leaton G. Warszawa 1991. Hołyst B.. społeczeństwo. Społeczna kontrola zachowań de-wiacy/nych. Razem przeciw przemocy. Psychomanipulacja w sektach. (red. Wrocław 1984... Gdańsk 1999. Warszawa 1992. Wyd. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Cekiera Cz.) Szymanowski T..) Synak B. Dzieci alkohol narkotyki. Z psychopatologii życia seksualnego... Kosecki M. Istota korupcji i jej uwarunkowania progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Samobójstwo -przypadek czy konieczność. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Częstochowa 2001. Pedagogika Społeczna (red. Bradshaw J.. Wójcik D.. Patologia społeczna. (red.) Gierowski J. Kryminologia. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Selingman M. Ciosek M. Zrozumieć rodzinę..Toruń 1995. Kępiński A. (red. (red. Warszawa 1976. Warszawa 1998.) Pilch T.. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Siemaszko A... Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Bydgoszcz 1998.. Gaś Z. Warszawa 1998. Maxwell R.. Warszawa 1993. Kraków 1997. Zrozumieć alkohol. Mobbning . Narkotyki. Hassan S. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Pamuła S. Społecznokulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce.. Pornografia jej wpływ na rodzina. Lepalczyk I. Warszawa 1989. Lublin 2000.) Kwaśniewski J.. Browne K. Robson P..) Papież J. Warszawa 1995. Warszawa 1999... (red..) Nowak A. Sekty. Warszawa 1982.... Pęczak M. Kraków 2000. Warszawa 1999.. Kowalczyk-Jamnicka. Zagadnienia patologii społecznej. Gaberle A. Herbert M.. Błachut. Psychoprofilaktyka. Kojder A. . 1993. Machel H. Pospiszyl I...) Meder J...fala przemocy w szkole.. Uwarunkowania i niebezpieczeństwo w III RP. Warszawa 1994. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Warszawa 1983. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red.. Warszawa 1985. Hołyst B. Przemoc dzieci i młodzieży. Gdańsk . Gdańsk 1995.. 1999.. Warszawa 1999. Kryminologia. Rosenhan D. Płukis A.) Kawula S.. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Kraków 1996. kulturę. Wybrane zagadnienia.. (red. M.. Margasiński A. Gdańsk 1994. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (red.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->