Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna – wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof.

UG Specjalność, rok studiów: II rok Pedagogika (5 letnie studia magisterskie) Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki

penitencjarnej. Wyposażenie studentów w wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji.

Treści programowe: I. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka. Resocjalizacja jako proces psychokorekcyjny. osób nieprzystosowanych społecznie. Eliminacja zachowań aspołecznych i antyspołecznych jako cele wychowania resocjalizacyjne. Przestępstwo jako czyn antyspołeczny. Pojęcie demoralizacji, i młodzieży zdemoralizowanej w ujęciu J.Blond i A. Sokołowskiej. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Wykolejenie społeczne a wykolejenie przestępcze Nieletni, młodociani i dorośli jako podmioty wychowania resocjalizującego. Alkoholicy, narkomani i przestępcy jako adresaci wychowania resocjalizacyjnego. Resocjalizacja w warunkach otwartych i izolacyjnych .Granice resocjalizacji. Pojęcie profilaktyki społecznej Stopnie profilaktyki społecznej.. Profilaktyka a resocjalizacja. Pojęcie probacji i jej resocjalizacyjny charakter Resocjalizacja a interwencja kryzysowa. Nauki pomocnicze pedagogiki resocjalizacyjnej: psychologia, kryminologia, psychiatria i psychopatologia, socjologia i patologia społeczna. II Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Istota i przyczyny nieprzystosowania społecznego w ujęciu J.Doroszewskiej, M. Susułowskiej i M. Przetacznikowej. oraz Cz.Czapowa. Cztery rodzaje definicji nieprzystosowania społecznego wg. L, Pytki: objawowe, teoretyczne, operacyjne i utylitarne. Stadia nieprzystosowania społecznego: poczucie odtrącenia, wrogie reakcje wobec rodziców i wychowawców, autonomizm zachowań antyspołecznych. Typologia nieprzystosowania społecznego wg. Cz. Czapowa oraz wg. C.E. Sullivana i M.R. Granta. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii frustracji potrzeby emocjonalnej A. Bandury i R.H. Waltersa w wieku dorastania. Rodzaje nieprzystosowania społecznego: rodzinne, rówieśnicze, szkolne, kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych, kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych. Wczesne symptomy nieprzystosowania społecznego na poziomie szkolnym ( wagary, nikotynizm, alkoholizm, agresja i przemoc, wiązanie się z negatywnymi grupami, brak respektu dla szkoły i wychowawców, wczesny i dewiantywny seksualizm). Rola diagnozy danego przypadku dla profilaktyki i interwencji resocjalizacyjnej. Wybrane uwarunkowania zachowań dewiantywnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. III. Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji - cztery podejścia.

Hormistyczne podejście Mc Dougala i Burta. Zagadnienie kanalizacji i sublimacji. Psychodynamiczne podejście do resocjalizacji. Rola psychoanalizy Freuda. Kwestia skuteczności. Podejście behawioralne i proces przewarunkowania. Podejście kognitywnobehawioralne. Granice resocjalizacji. Resocjalizacja w warunkach otwartych i w warunkach izolacji społecznej. Kryzys idei resocjalizacji -jego istota, przyczyny i perspektywa. IV. Proces resocjalizacji jako korektura postaw. Pojęcie postawy. Rola postawy w procesie wyboru zachowania. Właściwości postawy. Zmienność jako cecha istotna dla resocjalizacji. Zależność zmiany zachowania od zmiany postaw. Kształtowanie i zmiana postaw w świetle teorii uczenia się. Resocjalizacja jako korygowanie postaw aspołecznych i antyspołecznych. Kontinuum zmian postaw. V. Organizacja działań resocjalizacyjnych w Polsce Pojęcie systemu resocjalizacyjnego. Instytucje resocjalizacji nieletnich: pedagodzy szkolni, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pogotowie opiekuńcze, ośrodki szkolnowychowawcze. Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców: schroniska dla nieletnich; zakłady poprawcze. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Rola kuratorów sądowych dla nieletnich i dla dorosłych. Policyjne izby dziecka. Specyfika systemu resocjalizacji nieletnich osób uzależnionych - poradnie rządowe i pozarządowe. Zamknięte ośrodki resocjalizacji narkomanów. Readaptacja społeczna nieletnich. Resocjalizacyjny charakter polskiego systemu penitencjarnego: założenia i praktyka VI. Personel resocjalizacyjny Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach izolacyjnych. Zagrożenia personelu resocjalizacyjnego: agresja ze strony wychowanków; wypalenie zawodowe. Literatura: 1. Bojarski T, Skrętowicz S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem., Lublin 2002, UMCS. 2. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja., Warszawa 1996, MEN. 3. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice 2000, UŚ. 4. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, UG. 5. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”. 6. Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce., Gdańsk, UG. 7. Pytla L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne., Warszawa, 2000, APS. 8. Pospiszyl K. Resocjalizacja., Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, 1998, „Żak”. 9. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej- wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof. UG Specjalność, rok studiów: IV rok Pedagogiki resocjalizacyjna Cele i treści programowe: 1. Podstawowe pojęcia i relacje. Metodyka jako dyscyplina naukowa. Nauki pomocnicze metodyki profilaktyczno resocjalizacyjnej. Metodyka jako zbiór metod i zasad oddziaływania profilaktycznego i resocjalizującego. Socjalizacja jako proces przystosowania społecznego: konserwatywnego i kreatywnego w ujęciu O. Lipkowskiego i A. Rebera. Desocjalizacja jako proces społecznego nieprzystosowania się. Endogenne i egzogenne determinanty socjalizacji i desocjalizacji. Demoralizacja jako proces i jako stan osobowości wg. J. Blond i A. Sokołowskiej. Symptomy demoralizacji. Wykolejenie społeczne i wykolejenie przestępcze .Pojęcie treningu społecznego. Zachowanie aspołeczne i antyspołeczne. Pojęcie nieprzystosowania społecznego. Wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Triada resocjalizacyjna : psychokorekcja, terapia, wsparcie społeczne. Profilaktyka i resocjalizacja a praca socjalna.. Literatura. Reber A. 2000. Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Scholar. Górski M. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa .Wyd. CRZZ. Machel H. 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Machel H. 2003. Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców. W: Marzec – Holka K. (red), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Bydgoszcz. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Tom I. Lipkowski O. 1980. Resocjalizacja. Warszawa Wyd. PZWS. Stępniak P. 1998 Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Zachodniej Europy. Poznań. Polski Dom Wydawniczy. 2. Profilaktyka społeczna. Pojęcie profilaktyki społecznej. Cele profilaktyki społecznej. Stopnie profilaktyki społecznej i ich adresaci. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży: programy i działania profilaktyczne; pojęcie wczesnej interwencji, programy wczesnej interwencji. Schemat procedury profilaktycznej: diagnoza zagrożenia, diagnoza społecznego środowiska zagrożonego, konstruowanie programów profilaktycznych i osób zagrożonych, konstruowanie programów profilaktycznych , ocena ich przebiegu oraz efektywności. Rola społecznego i instytucyjnego wsparcia. w działaniu profilaktycznym. Profilaktyczna rola pedagoga szkolnego. Konstruowanie programów psychoprofilaktyki. Probacja jako element profilaktyki i jako element polityki kryminalnej państwa. Probacja wobec nieletnich, młodocianych i dorosłych. Formy probacji. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Instytucja kurateli sądowej.. Rola kuratora sądowego w przebiegu probacji. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Literatura: Bruno F. 1996. Zapobiegania W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Wyd. UNICR.

Bałandynowicz A. 2002 Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa. Wyd. C F. Muller. Gaś. Z. 2000. Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin. Wyd. UMCS. Gaś Z. 1994 Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Cekiera Cz. 2000. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd. Tow. Nauk. KUL. Sakowicz t., Krzezckowska A.(red) 2003. Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień. Kielce . Wyd. JEDNOŚĆ. 3. Interwencja kryzysowa a resocjalizacja. Istota i cele interwencji kryzysowej. Adresaci interwencji kryzysowej. Potrzeba interwencji kryzysowej. Rodzaje i czas trwania pomocy interwencyjnej. Kryzys jako efekt sytuacji traumatycznej. Cechy terapeutów realizujących interwencję. Czynniki ułatwiające i utrudniające interwencję kryzysową. Literatura: Badura – Madej. 1994. Wybrane zagadnienie interwencji kryzysowej. Warszawa. Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (red) 2003. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń. Wyd. Adam Marszałek. 4. Diagnoza resocjalizacyjna, metody diagnostyczne, programowanie rasocjalizacyjne. Schemat procedury resocjalizacyjnej (przypomnienie).Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej. Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu S. Górskiego. Trójczłonowa diagnoza resocjalizacyjno – penitencjarna według A. Lewickiego, L. Paryzka i B. Waligóry. Podstawowe elementy diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu L. Pytki. Znaczenie i diagnoza klimatu wychowawczego instytucji wychowawczej. Przydatność diagnoz psychologicznych i medycznych w procesie resocjalizacji.. Metody diagnostyczne: analiza dokumentów, analiza wytworów własnych, wywiad, obserwacja, eksperymenty, skale postaw i percepcji, ankiety i kwestionariusze, testy pedagogiczne, pomiar socjometryczny. Programowanie resocjalizacyjne: cel, konstruowanie i treść indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR). Znaczenie negocjacji z wychowankiem. . Cel i sposób okresowego oceniania przebiegu procesu resocjalizacji. Sposób konstruowania końcowej oceny przebiegu procesu resocjalizacji i jej znaczenie dla sterowania readaptacją społeczną w przypadku osób izolowanych. społecznie. Literatura: St. Górski, 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa. Wyd. CRZZ. A. Lewicki (red), 1974 Psychologia społeczna. Warszawa . Wyd. PWN L. Pytka, 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa. Wyd. APS. H. Machel, 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk. Wyd. UG 5. Wybrane metody resocjalizacji. Pojęcie metody resocjalizacji. Rola kontaktu wychowawczego z wychowankiem. Znaczenie kontaktu zewnętrznego i wewnętrznego w ujęciu St. Górskiego.. Pojęcie autorytetu. Rodzaje autorytetu wychowawcy i jego znaczenie dla skuteczności resocjalizacyjnej .Metody oparte o wpływ osobisty: przykład własny, przekonywanie doradzanie, rola aprobaty i dezaprobaty.. Metody oparte o wpływ sytuacyjny:

Trening autogenny i jego wykorzystanie w resocjalizacji.. 2000 Prawne podstawy resocjalizacji. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Aleksandrowicz J. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji. Psychoterapia. Poznań 2000. o praca kulturalno – oświatowa. Nauk PWN Eckhardt A. Trening asertywny w resocjalizacji. UG Pospiszyl K 1998.. 1985 Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia Warszawa Wyd. Wyd. Zbiorowe wystąpienia i bunty. Postępowanie resocjalizacyjne z szczególnymi rodzajami przestępców. Pojęcie zasady. Pojęcie instytucji totalnej. Górski St.organizowanie doświadczeń i manipulowanie sytuacjami. Kraków. Zysk i Ska. Prawnicze. 2000. Metodyka resocjalizacji. Podstawowe założenia Reguł Minimalnych ONZ.i ich znaczenie. Warszawa Wyd. 2001. i podkultura więzienna. Twarzą w twarz. Metody zorganizowane: praca. nauczanie resocjalizacyjne. Literatura Ciosek M. Gdańsk . Zasady resocjalizacji. Specyfika resocjalizacji alkoholików i narkomanów.Znaczenie metody wymagań i jej związek z nagradzaniem i karaniem. Konopczyński M.. Rola przepustek w resocjalizacji penitencjarnej. WAB. 1998 Autoagresja. Rola muzykoterapii w resocjalizacji. Wyd.i socjoterapia. uświadamianie skutków zachowań. Wypalenie w pracy zawodowej. trenowanie pożądanych zachowań . Wyd. UMCS Sawicka K. Rola zasad resocjalizacji w warunkach izolacji społecznej. CRZZ. Zjawisko samoagresji. 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. Zasady resocjalizacji. Warszawa wyd. nagradzanie. Wykorzystanie rodziny w resocjalizacji. 1996. Kosewski M.. Akademickie „Żak”. 1969.” Zakamycze” Patologia zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych. Wyd. Warszawa Wyd. MEN Bartkowicz Z. Skuteczność kar w wychowaniu. Wyd.. (red). Poznań. Machel H. Zasada wychowania. PWN Egan G. Murgatroyd S. 1995. Gdańsk Wyd. Zysk i Ska. . „Arche” Jarosz M. Podręcznik dla studentów. Nauk. Fengler J.2000. Rola grupy społecznej wychowanka w procesie resocjalizacji. Stańdo – Kawecka B. Wykorzystanie resocjalizacyjjnych właściwości jogi.. Literatura. Zjawisko wypalenia zawodowego personelu.. Lublin. Wyd. Literatura. 1997 Samobójstwa. karanie. 1985. Twórcza resocjalizacja. Podkultura zakładu poprawczego. Wydawnictwo MEN Mika St. Dewiacje seksualne. 2000 Pomaganie męczy. Warszawa Wyd. Wyd. Warszawa Wyd. 1999 Socjoterapia. GWPsych. 1994. Totalność instytucji a zadania resocjalizacyjne. Zagrożenia dla personelu. Europejskie Reguły Więzienne. Resocjalizacja. 2000 Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa. Pojęcie patologii społecznej instytucji. Wybrane metody psychokorekcyjne: psycho. PWN. Machel H. Poradnictwo i pomoc. Lekarskie PZWL. lekarzy i psychologów. Wyd. Warszawa. Wykorzystanie zajęć sportowych do resocjalizacji.

Wyd. Postępowanie neutralizujące przemoc. Teoria i praktyka. Gdańsk Wyd. GWL. Probl.Zapobieganie przemocy w rodzinie. Pojęcie przemocy. Pomoc sprawcom i ofiarom przemocy. 1999 Zapobieganie przemocy w rodzinie. Literatura Browne K. 2000 Terapia rodziny. Osobowość sprawców i ofiar przemocy. Warszawa. Symptomy przemocy rodzinne. I Herbert M. Warunki zaliczenia: egzamin ustny . Sytuacje sprzyjające przemocy. Agencja Rozw. Państw. Rodzaje przemocy w rodzinie i ich przyczyny. Satir V. Alk.

Ministerstwa Sprawiedliwości. Błachut J.. Tyszki.. „Arche” ( rozdz. . Boreckiej – Biernat. Literatura. Gdańsk. „Arche” Bruno F.wykład Prowadzący: dr hab. Lwa-Starowicza. Pastwy – Wojciechowskiej. Zmiany w dynamice i strukturze przestępczości nieletnich. Kurator rodzinny ( i dla nieletnich). Specjalność. Kraków. Wyd. Wyd. (2002). W: Rybczyńska D. Synaka). Huget. Uwarunkowania i profilaktyka.Przedmiot: Resocjalizacja. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania probacji w Polsce. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w społeczeństwie postransformacyjnym. (2003). D. Pytki. Zmiany w obszarze wartości. Machel H. Inst. Henryk Machel. w okresie po warunkowym przedterminowym zwolnieniu z instytucji karnej. Probacja jako instytucja profilaktyki i resocjalizacji. Dewiacje wśród młodzieży. (2002). (1966). (red). W: Rybczyńska D. „Impuls”. (Artykuły: M.F.. norm i wzorców zachowań. Pospiszyla. Kryminiologia. Literarura. 2. Bałandynowicza. Zmiany w obrazie patologii społecznej i konieczność zmian w działaniu profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Trójetapowy model przebiegu transformacji ustrojowej B. Z. IX) Pustkowiak L. Nieletni jako adresaci procesu probacyjnego. (1999). Machel H. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Wyd. Pięciofazowy model transformacji ustrojowej A. (red).UNICR. Zapobieganie. Kurator zawodowy i społeczny. Z. Warszawa. Wyd. P. Marczewski M. Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. L. ( Artkuły: K. Konieczność zmian w profilaktyce i resocjalizacji przeciw przestępczej. Rozwój teorii probacji i rozwój metod probacyjnych. (2001). Urban B. B. Uniwersytetu Gdańskiego. (2003). Bałandynowecz A. Wyd. Kraków. Resocjalizacyjny charakter procesu readaptacji społecznej osób zwolnionych. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kurator dla dorosłych.prof. Szczepańskiego. Probacja wobec młodocianych i dorosłych: w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności. Zagadnienie kontroli społecznej i sprawności jej instytucji. Krajewski K. Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce.Gruszczyńska B. Resocjalizacyjna funkcja probacji. Urban B. Urbana.(2003).). Pojęcie i cele probacji. (1999). A. Atlas przestępczości w Polsce 3. B. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Ciągłość i zmiana w obszarze\ rofilaktyki spolecznej i resocjalizacji. C.praca opiekuńcza i socjalna Cele i treści programowe: 1. UG. Gdańsk. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna. młodocianych i dorosłych. Praca socjalna jako element procesu probacyjnego. Bieli. Instytucja kuratora sądowego i jej podstawy prawne i psychokorekcyjny charakter. Gdańsk. Wyd. Kraków. Zapobiegawcza funkcja probacji.. W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Muller. B. Wyd. Probacja. Siemaszko A. Synaka. Wyd. H. „Impuls”. Wszeborowski K. Wyd. Lex utilis. System sprawiedliwego karania.. Resocjalizacyjne aspekty instytucji warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i z zakładu karnego. Gaberle A. Warszawa. Istota i mechanizm transformacji ustrojowej w Polsce. Machela.

Urban (red). (rozd. Wyd. Brzezińska A. Niektóre zagrożenia nieletnich – zapobiegania i resocjalizacja.(2001). Działalność diagnostyczna i resocjalizacyjna w schroniskach dla nieletnich. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki ?. A. Zagadnienie bezpieczeństwa w szkole: podkultura agresji. „Monar” i inne instytucje profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Rodzaje agresji i przemocy w rodzinie a kształtowanie się postaw aspołecznych u młodzieży i nabywanie negatywnych wzorców zachowań. Towarzystwo Przyjaciół KUL. Warszawa. o kuratorach sądowych. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawne podstawy resocjalizacji. Modele. (1993). Jędrzejewski M. Wspólnoty. Wyd. „Zakamycze” Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. BOOKS. . Białystok. Cekiera Cz. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Scholar. Hornowska E. Szkoła polska jako obiekt niekonstruktywnej krytyki społecznej – konieczność zmiany. Korekcyjny charakter zakładów poprawczych – zasady i metody oddziaływania. Programy. Stańdo – Kawecka B.. Kraków . (2004).S. (1999).Pytka L. Kubacka – Jasiecka D. Kraków. „Zakamycze” . Zakłady. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Pedagogika resocjalizacyjna. Zagrożenia ze strony niektórych podkultur i sekt – możliwości i sposoby profilaktyki. Wyd. W: B. Psypchorofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Readaptacja społeczna w polskim systemie penitencjarnym. (2000). (2002). Braun K.P. Sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie. Wyd. Inercja szkoły jako instytucji wychowawczej. Literatura.Carper S. Dewiacje wśród młodzieży.: Państ. Wyd. (2000). 3. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Metody. Wyd. 4. Wyd. (2000). Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku Stańdo – Kawecka B. Lublin. (1999). Ogólna charakterystyka europejskich systemów resocjalizacyjnych w izolacji społecznej. Przemoc i agresja jako symptom patologii życia rodzinnego. Uzależnienia Alkoholizm i narkomania: istota. Wyd. Resocjalizacja nieletnich. Akademickie „ Żak” 4. Patologia wychowania rodzinnego jako skutek dominacji ekonomizacji w życiu rodzinnym i jej negatywne skutki. Prawne podstawy resocjalizacji. patologia relacji nauczyciele uczniowie i uczniowie – nauczyciela. diagnostyczne i metodyczne. Dimoff T. Warszawa. Subkultury a przemoc. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków. Ośrodki.5) Szczygieł G. zapobieganie i resocjalizacja. (2002). Polski system penitencjarny – zasady i główne kierunki oddziaływania resocjalizacyjnego. Wyd. W poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do destruktywności. Rola pracy socjalnej w resocjalizacji penitencjarnej. Warszawa. młodocianych i dorosłych w zakładach izolacyjnych. Problem dzieci rodziców bezdomnych. Herbert M. Bezrobocie rodziców i jego ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci. kwestia poczucia bezpieczeństwa. Literatura. Ważniejsze determinanty resocjalizacji w izolacji społecznej. Warszawa. Zjawisko młodzieży „gorszego startu życiowego”... Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy.

Teoretyczne postawy oraz\ przykłady programów oddziaływań. Pedagogika resocjalizacyjna. Wypalenie zawodowe i sposoby jego przeciwdziałaniu.P. Wyd. Gdańskie Wyd. A. diagnostyczne i metodyczne. (2003) Skuteczny terapeuta. Gdańsk. osobowość wychowawcy. (1999). Fengler J. (1994). Przebieg procedury resocjalizacyjnej. Wyd. Wyd. V). Ocenianie przebiegu procesu i opiniowanie wychowanków. Zysk i S-ka. Literatura. (2000). Osobowość i profesjonalizm wychowawcy resocjalizacyjnego. Akademickie „Żak” (Rozdz. Sposób budowania prognozy społecznej. Uniwersytetu Gdańskiego. UMCS.Sp. udział wychowanka w jego konstruowaniu. . (2000). Bartkowicz Z. Poradnictwo i pomoc. Budowa indywidualnego programu resocjalizacji (IPR). Kotler J. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej.. Pospiszyl K. Wypalanie w pracy zawodowej. Murgatroyd S. Gdańskie Wyd.(1996). Wyd. Psychologiczne. Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej dla ukierunkowania procesu psychokorekcyjnego. (2000). Machel H. Warunki zaliczenia: egzamin ustny. Wdrożenie i ewaluacja procesu resocjalizacyjnego. Gdańsk. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Poznań. Gdańsk. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studenci otrzymają w połowie semestru pytania egzaminacyjne stanowiące repetytorium. Resocjalizacja.A.”Arche”. Lublin. 5.Pytka L. (2003). Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. Gdańsk. Machel H. Psychologiczne. Warszawa. Warszawa. Wyd. Wyd. Pomaganie męczy.

zaliczenie . B.. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Podstawowe wiadomości o stresie IV.. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. W-wa 1993 Pęczak M. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. Człowiek istota społeczna. Halina Marczak Specjalność. c) zasady podejmowania decyzji d) role związane z kontaktami między ludźmi II. Terapia rodzin.. Stres a zachowania V. W-wa 1994 Santorski J. Toksyczne związki. Wojciszke Gordon T. V rok Pedagogika Treści programowe: I.Przedmiot: Psychoterapia rodziny – fakultet Prowadząca: dr J. Literatura: Aronson E. Forma zaliczenia: Praca kontrolna . tłum. rok studiów: III. Wychowanie bez porażek w praktyce. „Pusty Obłok”.. b) badanie granic.Enright). PWN W-wa 1995 Clainndini B. W-wa 1990. W-wa 2000 Mellody P.. W-wa 1994 Namysłowska I. a) komunikacja werbalna i niewerbalna. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Gospodarowanie czasem VI.. Relaksacja VII. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Wywieranie wpływu na innych. III.. Anatomia i terapia współuzależnienia. IV.

Charakterystyka współczesnych systemów penitencjarnych 4.pojęcie systemu wychowawczego .. Polski system resocjalizacji nieletnich 7. COSSW. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wybrane systemy resocjalizacji i rehabilitacji narkomanów i alkoholików Literatura: Cekiera Cz. W-wa 2000 Rzepliński A. Zakłady.system resocjalizacji . Podstawowe pojęcia . Ciosek M. Akadem. Kozłowski S. Ośrodki. Tow.Halina Marczak Specjalność. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Wyd.. UG.. Szymanowski T.. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.) Zachodnie systemy penitencjarne. 3. Wyd. Kraków 2000. 2. Kalisz 1996 Forma zaliczenia: praca kontrolna .elementy składowe systemu resocjalizacyjnego ..wykład Prowadzący: dr J. Gdańsk 1996 Pospiszyl K. Prawne podstawy resocjalizacji. Programy.. Rozwój systemów resocjalizacyjnych w świecie. rzegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Federacja rosyjska: przemoc i bezkarność w aresztach i więzieniach. Modele. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Warszawa 1991.Przedmiot: Współczesne systemy profilaktyki resocjalizacyjnej. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. Lublin 2000. Przegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Resocjalizacja. (red... Naukowe KUL Kalinowski M. Resocjalizacyjne założenia aktualnego polskiego systemu penitencjarnego 5. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Charakterystyka wybranych europejskich systemów resocjalizacji nieletnich 6. Wydaw. Wspólnoty. W-wa 2000 Weber E.system resocjalizacyjny jako element polityki kryminalnej państwa. Metody.. W-wa 1998 Stando – Kawecka B. Wyd. Zakamycze. Amerykański system więziennictwa. „Żak”. Wyd.

W-wa 1993 Strojnowski J. Tajemnica grypserki część I.. Gdańsk 1999 Cekiera Cz.. Gdańsk 1994 Nęcka E. Problemy alkoholowe 8. W-wa 1998 Kojder A. (red. W-wa 1993 Hołyst B. Wybrane zagadnienia (red. Zrozumieć alkohol. alkohol.. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. red... Machel H... Zakłady.. Terapia rodzinna. Metody.. systemowe rozwiązania 7. Przestępczość drugiej połowy XX wieku.) Wina – kara – nadzieja – przemiany. Lublin 1999 Ciosek M. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Psycho – bio – społeczny model uzależnienia 9.. Rodzina dysfunkcjonalna – rodzina jako system 2. Narkomania a przestępczość. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Gaberle A. W-wa 1999 Hołyst B. Przestępczość – charakterystyka zjawiska – teorie wyjaśniające zachowania przestępcze 3. Krajewski K.(red. 1994 Sęk H. AIDS 1..wykłady Prowadzący: dr J. W-wa 1994a Urban B...) W-wa 1991 Tryjarska B. W-wa 1992 Nowak A.. Patologia działania instytucji – elementarne negatywne zjawiska 4.. Modele.. zjawiska. (red. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J... W-wa 1992 Kawula St. W-wa 1995 Szałajski J. Dzieci. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. fazy rozwoju uzależnienia.. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. 1998b Szaszkiewicz M. Słownik gwary więziennej.) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. nosicieli wirusa HIV 2. Patologia społeczna... Wrocław 1996 Gaś Z. Profilaktyka uzależnień. techniki i specyficzne problemy. Gdańsk 1996 Eckhardt A. W-wa 1998 Rosenhan D. Społeczne problemy uzależnień 6. przestępstwa na tle seksualnym. Systemy profilaktyki....fala przemocy w szkole. narkotyki. prostytucja... Kryminologia. Kraków 1997 Szymanowski T..) Psychoterapia: szkoły. Psychoterapia. Instytucje o charakterze totalnym – zjawisko korupcji 5. Wspólnoty.. Trening twórczości.. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J.) Synak B.Halina Marczak Specjalność. Narkomania. Gdynia 1992 Maxwell R. Autoagresja.... B. Leaton G. (red.) Społeczna psychologia kliniczna. Obraz podkultury więziennej część II. Społeczne aspekty zaburzeń seksualnych. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 3. Programy.. W-wa 1998 Frączek A. Psychopatologia. Mobbing .Przedmiot: Patologia społeczna . Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków 2000 Olweus D. [w:] Grzesiuk l. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna . Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych... Selingman M.

1994 Sęk H. techniki i specyficzne problemy. Zagrożenia w środowisku rodzinnym a.. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna Przedmiot: Patologia i terapia rodziny . Metody. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne.. Krajewski K.. Patologia społeczna. Narkomania a przestępczość.W-wa 1993 Strojnowski J. narkotyki.... Psychoprofilaktyka wobec narkomanów.. W-wa 1994a Urban B..) W-wa 1991 Tryjarska B. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Wybrane zagadnienia (red. Autoagresja. 1998b Szaszkiewicz M. Mobbing ... Zrozumieć alkohol. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Gdańsk 1999 Cekiera Cz. Trening twórczości. alkohol. Programy. (red. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.(red. Kraków 1997 Szymanowski T. zjawiska.. Postawy rodziców. Kryminologia. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 7... Kraków 2000 Olweus D. Gdynia 1992 Maxwell R. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie... Gaberle A... Tajemnica grypserki część I.. Terapia rodzinna. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. proces terapii i resocjalizacji a zaangażowanie rodziny c.) Wina – kara – nadzieja – przemiany. W-wa 1992 Kawula St.. Słownik gwary więziennej... W-wa 1992 Nowak A. zagrożenia w grupach nieformalnych 3. (red. (red. Gdańsk 1996 Eckhardt A. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym 2. red. W-wa 1999 Hołyst B. konflikty w środowisku szkolnym d. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna .. Psychopatologia... W-wa 1998 Frączek A. Psychoterapia..ćwiczenia Prowadzący: dr J. W-wa 1995 Szałajski J.Halina Marczak Specjalność. W-wa 1998 Kojder A. Selingman M.Halina Marczak Specjalność. Zakłady. Systemy profilaktyki.. nosicieli wirusa HIV 6..wykłady Prowadzący: dr J.) Synak B. W-wa 1993 Hołyst B..) Społeczna psychologia kliniczna.. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Obraz podkultury więziennej część II. Leaton G. Modele. B.. Dzieci. W-wa 1998 Rosenhan D. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych – ogólne zasady prowadzenia profilaktyki 5..fala przemocy w szkole. Lublin 1999 Ciosek M.Przedmiot: Patologia społeczna .) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej.. [w:] Grzesiuk l.) Psychoterapia: szkoły.. Przestępczość drugiej połowy XX wieku. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. konflikty w rodzinach narkomanów b. Gdańsk 1994 Nęcka E.. Machel H. Wspólnoty. Wrocław 1996 Gaś Z.. Profilaktyka uzależnień. rodziny i wychowawców wobec uzależnień 4.

3. W-wa 1990. W-wa 2000 Mellody P. badanie granic.Enright).. role związane z kontaktami między ludźmi 2. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. c. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . Toksyczne związki.. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. „Pusty Obłok”. W-wa 1994 Santorski J. W-wa 1993 Pęczak M.. Człowiek istota społeczna. Podstawowe wiadomości o stresie 4. Wywieranie wpływu na innych.Treści programowe: 1. Mały słownik subkultur młodzieżowych..zaliczenie . Wojciszke Gordon T.. B. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. Relaksacja 7. W-wa 1994 Namysłowska I. Gospodarowanie czasem 6. tłum.. Literatura: Aronson E. zasady podejmowania decyzji d. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. b. Anatomia i terapia współuzależnienia. komunikacja werbalna i niewerbalna.. Wychowanie bez porażek w praktyce. Stres a zachowania 5. Terapia rodzin. PWN W-wa 1995 Clainndini B. a.

„Pusty Obłok”. role związane z kontaktami między ludźmi 2.. Podstawowe wiadomości o stresie 4. W-wa 2000 Mellody P. Relaksacja 7. tłum. Anatomia i terapia współuzależnienia..ćwiczenia Prowadzący: dr J.Enright). zasady podejmowania decyzji d. Wychowanie bez porażek w praktyce. W-wa 1990. W-wa 1994 Namysłowska I. c.zaliczenie . Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. Gospodarowanie czasem 6... Terapia rodzin. W-wa 1993 Pęczak M. a.. Wojciszke Gordon T. B.Halina Marczak Specjalność. Człowiek istota społeczna. 3. b. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. W-wa 1994 Santorski J. Mały słownik subkultur młodzieżowych.. badanie granic. Wywieranie wpływu na innych. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . Literatura: Aronson E.Przedmiot: Patologia i terapia rodziny . Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. komunikacja werbalna i niewerbalna. Toksyczne związki. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Stres a zachowania 5..

S. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. IV. budowanie więzi. „Pusty obłok”. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: I..wykłady Prowadzący: dr J. W-wa 1990 Mellody P.Halina Marczak Specjalność. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie .. W-wa 1993 Popielski K. c. Anatomia i terapia współuzależnienia. J. Co to jest psychodrama? (J.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. dla dzieci i młodzieży b. ojcem. Toksyczni rodzice. W-wam 1995 Mellody P. Człowiek – pytanie otwarte. Wyd. b. W-wa 1991 Gordon H.. Toksyczne związki. Moreno ) II.). Wyd. dla rodziców c...II.CZ. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. Studia z logoteorii i logoterapii. III. (red . odczytywanie uczuć swoich i innych. Nowe zjawiska w psychoterapii. Psychodrama.

Wyd. ojcem. dla dzieci i młodzieży b. odczytywanie uczuć swoich i innych. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. Nowe zjawiska w psychoterapii. Toksyczne związki.. „Pusty obłok”. W-wam 1995 Mellody P. VII. Studia z logoteorii i logoterapii. W-wa 1990 Mellody P. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. budowanie więzi. J.).CZ. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: V. W-wa 1993 Popielski K. Moreno ) VI. Anatomia i terapia współuzależnienia. (red .Halina Marczak Specjalność.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. dla rodziców c. Co to jest psychodrama? (J. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie .II. W-wa 1991 Gordon H. b.S.. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D..ćwiczenia Prowadzący: dr J. Psychodrama.. Wyd. Toksyczni rodzice. c. VIII.. Człowiek – pytanie otwarte.

Seligman M. Rosenhan D. Zaburzenia społeczne i interpersonalne. 6 Herman J.Polskie Towarzystwo Psychologiczne.. Ciosek M. Janusz Szeluga Specjalność.Gdańsk. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu ..Gdańsk 1999. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.Psychologiczne badania diagnostyczne i klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Gdansk 2001 5 Bilikiewicz A.Hipnoza. 3 4 Wykaz literatury: 1.1994 3. napisany w/g określonego schematu .L. 8 Derks L: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludzmi Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne ..Podstawy komunikacji Interpersonalnej Trans.Zachowania seksualne.Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.Model biomedyczny.EP Psychopatologia.Psychoterapia sprawców i ofiar.D.Zaburzenia Osobowości.Pużynski S. 10 Warunki zaliczenia: 1 Obecność na wykładach 2 Ocena z kolokwium lub esej na uzgodniony temat.:Seks Miłość Przemoc.Rybakowski J.dysfunkcje. Nieprzystosowanie społeczne w różnych koncepcjach teoretycznych.. Model środowiskowy: podejście behawioralne i poznawcze.2000.Nieprzystosowanie społeczne: natura i historia Nieprzystosowanie społeczne.Norma kulturowa..wykłady Prowadzący: dr n.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne..M. Urban & Partner Wrocław 2002.Etnocentryzm.Modele diagnostyczno-terapeutyczne Podejście psychodynamiczne i egzystencjalne..Metody badania zaburzeń psychicznych.Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego z psychodiagnostyką.Wydawnictwi Medyczne. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Psychologia Ewolucyjna. Buss D.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.Psychiatria.med.Gdansk 1998 7 Madanes Clo`e. Przemoc.Gdańsk 2003 9 Yapko M.nauczenie podstawowej wiedzy pozwalającej rozpoznawanie i klasyfikowanie osob nieprzystosowanych społecznie Treści programowe: 1.L.Norma społeczna.Wciórka J. 2. Badanie i diagnozowanie. Podstawy Hipnozy. Warszawa.Gdansk 1996 2..

nadmierne zagęszczenie . takie zagadnienia jak : ▪ obniżony poziom sprawności intelektualnej ucznia oraz skutki braku dostatecznie wczesnego jego rozpoznania ▪ niedostosowanie wymagań szkolnych do możliwości indywidualnych ucznia ▪ różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego ▪ tradycyjny sposób nauczania oraz jego ujemne następstwa ▪ walka z niepowodzeniami edukacyjnymi . Treści programowe : Pierwsze trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom płynącym ze środowiska rodzinnego. podczas których poruszona zostanie problematyka : ▪ uszkodzeń okołoporodowych ▪ urazów głowy ▪ przebytych chorób ▪ padaczki ▪ ADHD ▪ dysfunkcji centralnego układu nerwowego ▪ obniżonej sprawności intelektualnej ▪ deficytów rozwojowych Następny blok wykładów dotyczyć będzie zagrożeń wynikających z niepowodzeń w kształceniu.wykłady Prowadzący : dr Krystyna Zgirska Specjalność.Przedmiot : Wczesna interwencja resocjalizacyjna . kładąc jednocześnie nacisk na praktyczną umiejętność zastosowania przez studentów zdobytej podczas wykładów wiedzy.zagrożenie eksmisją ▪ niedożywienie Kolejne trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom wiążącym się z właściwościami podopiecznego. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu : Dostarczenie studentom wskazówek pozwalających na opracowanie indywidualnego planu oddziaływań resocjalizacyjnych względem podopiecznego. w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie czynników mających negatywny wpływ na jego uspołecznienie. podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak : ▪ struktura rodziny ▪ sprawność intelektualna i wykształcenie ogólne rodziców ▪ choroby i zaburzenia psychiczne w rodzinie ▪ alkoholizm ▪ karalność ▪ agresja i przemoc psychiczna w rodzinie ▪ style wychowania w rodzinie ▪ nieprawidłowe postawy rodzicielskie ▪ niekorzystna atmosfera życia rodzinnego ▪ niski status ekonomiczny rodziny ▪ bezrobocie ▪ warunki mieszkaniowe : . in. gdzie omówione zostaną m. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. zamierzam w szczególności skoncentrować uwagę na tej właśnie grupie.

. : Wpływ przemocy w rodzinie na niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich. metody interwencji. : Dzieci. . Literatura : • • • • • • • • Aronson E. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza.. (w:) Gierowski J. Narkotyki.) . 2002 Rajska-Kulik I.M. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”. Majchrzyk Z.. problematyka modelowania postaw i zachowań podopiecznego w skutek oddziaływań : ▪ środków masowego przekazu ▪ filmów i reklam ▪ patologii występującej w sąsiedztwie ▪ grup nieformalnych o negatywnym charakterze Ostatnie trzy wykłady poświęcone zostaną praktycznemu nabyciu przez studentów umiejętności przeprowadzania wywiadu na temat podopiecznego celem rozpoznania czynników mających ujemny wpływ na jego socjalizację. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. (red. in. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.. orzecznictwo. : Zachowania przestępcze osób z organicznym uszkodzeniem mózgowia.Czwarty blok wykładów poświęcony zostanie pozostałym zagrażającym czynnikom środowiskowym. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich .. Majchrzyk Z..M. K. Betke T. . Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . : Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do przejawiania przemocy wobec członków rodziny. metody interwencji. . Heitzman J. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. (w:) Gierowski J. 2003 Dembo M. (red. 1999 Pospiszyl K. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej.. profiklaktyka . . Włodarski Z. : Próba oceny wpływu środowiska rodzinnego na rozwój przyszłych zabójców. Majchrzyk Z.. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. . K. Katowice 1996 Majchrzyk Z. 2001 Hurlock E. K. metody interwencji. 1992 Gruszczyński W.) . (red. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne . Majchrzyk Z. 1997 Gierowski J. (w:) Stanik J. : Rozwój dziecka. : Analiza różnic w procesie demoralizacji nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże. (w:) Stanik J. Katowice 1996 • • • • • • • • . : Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. . : Psychologia społeczna. . 1997 Ciosek M. : Przestępstwa zabójstwa przy użyciu przemocy popełnione przez nieletnich i młodocianych. M. orzecznictwo. profiklaktyka . (w:) Gierowski J. Katowice 1996 Raś D. . . : Stosowana psychologia wychowawcza.. . na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. : Psychologia sądowa i penitencjarna. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . Majchrzyk Z.) . na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. . 1994 Pazderski : Przestępczość – jak uniknąć jej wpływu. . K. Wydawnictwo Naukowe PWN. bazując na ustalonych przyczynach warunkujących wystąpienie niedostosowania społecznego. .. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. Wydawnictwo „Temida”. 1992 Harasimiak G. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. orzecznictwo. profiklaktyka . : Przemoc wśród dorastającej młodzieży – przejawy i możliwości zapobiegania. (red. Alkohol. .M. (red. D. .) . (w:) Stanik J. metody interwencji. Akert R.c. Katowice 1996 Różańska-Kowal J. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Wydawnictwo Naukowe PWN. : Psychologia wychowawcza tom I i II .) . Zysk i S-ka Wydawnictwo s. W oparciu o analizę wybranych przypadków. 1985 Kosek-Nita B. . . Wilson T. profiklaktyka . Majchrzyk Z. studenci zdobywać będą umiejętność opracowywania indywidualnego dla danego przypadku planu oddziaływań resocjalizacyjnych. (red. Majchrzyk Z..) . (red. 1998 Przetacznik – Gierowska M. 1992 Maxwell R.M. : Resocjalizacja. orzecznictwo. (w:) Stanik J.) . Poruszona zastanie m.

: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. metody interwencji. (red. 1994 Warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną (praca kontrolna) . .M. : Psychologia dziecka. G. Wydawnictwo Naukowe PWN . Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. : Psychologia i życie. : Profilaktyka agresji dorastających dziewcząt i chłopców a wychowanie. L. orzecznictwo. Ruch F. Katowice 1996 Zimbardo P. profiklaktyka . Miller S. Haith M. : Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego . . 2003 Szymańska Z. 1969 Vasta R. A. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. . Majchrzyk Z...) . M. . 1995 Wolińska J.. (w:) Stanik J. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza.• • • • • • Rydzyński Z. W. M. 1976 Szczęsny W. .. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. : Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich .

Wyodrębnienie różnic między rodziną biologiczną a adopcyjną. że rodzicielstwo biologiczne jest lepsze od przysposobienia ? 3. Jakie postawy i wyznawane przez kandydatów wartości w twojej opinii warunkują sukces adopcji ? 2. Kształtowanie przekonania o zasadności ujawnienia dziecku prawdy o jego pochodzeniu. 3. ). rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: 1. Literatura: 1. Milewska. Zdobycie wiedzy na temat potrzeb kandydatów do przysposobienia i możliwości ich realizacji z uwzględnieniem priorytetu zmiany sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. 2. Adopcja. Zapoznanie z etapami procedury adopcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych służących gromadzeniu informacji o dziecku i rodzinie. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu procesu adopcyjnego z uwzględnieniem roli Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. 4. Orientacja w procedurach prawnych odnoszących się do orzeczenia przysposobienia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN. Warszawa 2003 r. Milewska ( red. 5. 3. K. Umiejętność analizy elementów warunkujących powodzenie adopcji. mgr M. Katowice 2000 r. 4. Wypowiedź przedstaw w formie eseju. 2. Ostrowska. E. mgr A. Urbaniak. Teoria i praktyka. Kadzikiewicz Specjalność. Treści programowe: 1. Michalczyk. Przedstawienie wskaźników prognozujących powodzenie adopcji. Jawność adopcji czy tajemnica ? Uzasadnij swoje stanowisko. Warszawa 1999 r. U. E. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Warunki zaliczenia: W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstaw swój pogląd na jeden z trzech niżej ujętych tematów: 1. Kamińska. 3. Kim są rodzice adopcyjni? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. 2. Czy stereotypem jest myślenie. 7. Przekazanie wiedzy o najbardziej rozpowszechnionych przejawach zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin pochodzenia i ich negatywnych skutkach dla kształtowania osobowości dzieci.Przedmiot: Polityka adopcyjna. Zranione dzieciństwo.ćwiczenia Prowadzący: mgr B. Warunkiem zaliczenia będzie pozytywna ocena pracy pisemnej . 5. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Ukazanie roli zastępczych form opieki rodzinnej wobec dzieci oczekujących na przysposobienie. 6. Argumentacja tezy o prawie dziecka do poznania prawdy o swoim pochodzeniu.

Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001r. a kuratora dla dorosłych . Kuratorzy sądowi.Zapoznanie z warsztatem pracy kuratora sądowego Treści programowe: . przepisy przejściowe i końcowe .Wybrane zagadnienia teoretyczne.Zmiany w przepisach obowiązujących.Zapoznanie z różnymi pozycjami z literatury dotyczącej w/w tematu . Warszawa wyd. Prawne podstawy resocjalizacji.Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym . Prawnicze LexisNexis 2. Szczygieł Grażyna.Instytucja kuratora penitencjarnego . Białystok.Kuratorzy zawodowi . Pytka Lesław. Pedagogika resocjalizacyjna.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność.Różnice i podobieństwa między pracą kuratora dla nieletnich (rodzinnego).Kuratela sądowa w Polsce i w Niemczech – podobieństwa i różnice Literatura: 1. Kodeks 5. Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitetcjarnym. Wyd.Probacja.Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych i metodyki pracy kuratora sądowego . Stańdo-Kawecka Barbara.Rola kuratora sądowego w realizowaniu zadań probacyjnych . 2000. Wyd „Zakamycze” 3. Kraków.System sprawiedliwego karania.Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego . Wyd.Sposoby pracy kuratora sądowego z nieletnimi opuszczającymi zakłady poprawcze .Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego .Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warunki zaliczenia: . Temida 2 4. Wyd.Warszawa. 2002. Warszawa.Kuratorzy społeczni . 2002.Posługiwanie się przepisami o funkcjonowaniu kuratora sądowego .Ustawa o kuratorach sądowych . 2000.Przepisy ogólne . Bałandynowicz Andrzej. Gromek Krystyna.zaliczenie z oceną .Organizacja kuratorskiej służby sądowej .Sposoby pracy kuratora sądowego z rodziną nieletniego .Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych . diagnostyczne i metodyczne. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym .kryteria oceny: praca kontrolna .

Sposób posługiwania się wybranymi metodami resocjalizacji .Konstruowanie okresowych ocen procesu resocjalizacji .1969 Skuteczność kar w wychowaniu.Rozszerzenie i utrwalenie podstawowych pojęć i relacji z metodyki pracy profilaktyczno.2900. Fengler Jörg 2000. Poznań.1999.. Twarzą w twarz.. Lublin 10. Mika St. Wydawnictwo Akademickie „Żak” 4.Uwzględnianie zasad resocjalizacji w procesie korekcyjnym .. Metodyka Resocjalizacji.Najważniejsze metody procesu resocjalizacji i sposób ich wykorzystania .ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność..2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Warszawa.Konstruowanie indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR) .Diagnozowanie wybranych zagrożeń społecznych w określonych środowiskach . Egan G. Socjometria. Machel H. Warszawa.Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej Treści programowe: . rozdz. Cekiera Cz.Posługiwanie się metodami diagnostycznymi . Gdańsk. Sawicka K.Sposób negocjowania IPR-u z wychowankiem . Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 5. 2001.Realizacja i ewolucja przebiegu pocesów profilaktycznych .Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu Literatura: 1. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: .Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu metodyki w resocjalizacji .Rozpoznawanie ważniejszych patologii resocjalizacyjnych instytucji izolacyjnych oraz sposoby przeciwdziałania im .Budowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem osób i instytucji uczestniczących (przykłady konstruowania programów profilaktycznych) ..Przedmiot: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Zysk i S-ka 3.Budowanie końcowej oceny procesu resocjalizacji . Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne 9.1985.. Terapia rodziny.Dlaczego pomagamy? . Gdańsk. Satir V. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 2.Rola terapeuty w procesie psychokorekcyjnym: komunikacja ..1998 Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.Budowanie diagnozy resocjalizacyjnej . Gdańsk. Resocjalizacja.proces wysyłania i odbioru informacji . Państwowe Wydawnictwo Naukowe 6.resocjalizacyjnej .Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . Arche 8.Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.. Górski St.1998. VIII. część 2 i 4.Rozpoznawanie nieprzystosowania społecznego wychowanków . Lublin.zaliczenie z oceną . Gaś Zb. Pomaganie męczy.2000 Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.. Warszawa.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Warszawa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 7. KUL Warunki zaliczenia: . Pospiszyl K.

Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. aspekty psychospołeczne Warszawa. obecność na zajęciach . udział w dyskusji.Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej .Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej . Akademickie „Żak” Warunki zaliczenia: .Istota i symptomy nieprzystosowania społecznego .Pojęcie resocjalizacji penitencjarnej: zakłady penitencjarne . poprawne posługiwanie się aparatem pojęciowym.. Pedagogika resocjalizacyjna.kryteria oceny: referat.Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych . praca kontrolna Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna . 2000.Rola profilaktyki w neutralizowaniu zachowań aspołecznych Literatura: 1) Pytka L.. Wybrane zagadnienia teoretyczne.Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej . Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży..Czynniki osobowościowe i środowiska społecznego jako determinanty zaburzeń w zachowaniu .Instytucje resocjalizacji nieletnich: otwarte i izolacyjne . Kraków. wyd. rok studiów: II rok Pedagogika Cele: . udział w dyskusji.kryteria oceny: referat. 2003..Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. diagnostyczne i metodyczne. Warszawa wyd.Resocjalizacyjnu charakter kurateli sądowej . Resocjalizacja.Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . 2000. Akademickie Żak 3) Urban B. Akademickie „Żak” 5) Jędrzejewski M.Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . Warszawa..Pojęcie kontroli społecznej i autonomii . wyd. 1998. wyd. Subkultury a przemoc. Subkultury młodzieżowe.zaliczenie z oceną . Akademii Pedagogiki Specjalnej 2) Pospiszyl K.Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi podejściami do procesu resocjalizacji Treści programowe: . wyd. systematyczna umiejętność relacjonowania tekstów i formułowania myśli. Uniwersytetu Jagiellońskiego 4) Piotrowski P.Rodzina jako żródło zachowań dewiacyjnych ..

Poradnik dla pracowników socjalnych. przeżywających stany kryzysowe. g) dokumentacja działań. j) usługi hostelowe. rok: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: zapoznanie z podstawami metodyki nowej formy usług socjalnych i psychologicznych adresowanej do osób (dorosłych i dzieci) doświadczających zdarzeń kryzysowych. . interwencja i pomoc psychologiczna” (Red. h) szczególne procedury. „Zaburzenia po stresie traumatycznym”. f) kompetencje interwentów. Warunki zaliczenia: Na podstawie obecności na zajęciach. Toruń 2003.Definicje interwencji kryzysowej. typologia zdarzeń kryzysowych. Treści programowe: .: D.Przedmiot: Metodyka interwencji kryzysowej . Literatura: .„Kryzys. działania interwenta.” (Wybór: W. W przypadku nieobecności: praca zaliczeniowa. e) adresaci usługi. . c) formy interwencji kryzysowej. .„Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. .Prezentacja prób standaryzacji usług w tym zakresie. Badura). .Podstawy prawne interwencji kryzysowej. i) interwencja poza ośrodkiem. .Bohdan Dudek. Kubacka – Jasiecka. Gdańsk 2003. K. b) cechy charakterystyczne działań w tym zakresie. d) czynności. Katowice 1999. algorytmy.ćwiczenia Prowadzący: mgr Krzysztof Sarzała Specjalność. Mudyń). a) zakres usługi. aktywności.„Fotografia” istniejących ośrodków.

NIEZBĘDNY ZESTAW RATOWNICZY PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rola instytucji wspomagających pracę szkoły w działaniach związanych z profilaktyką i resocjalizacją.konstruowanie planu pracy w oparciu o statut szkoły. grupy wsparcia. superwizje. PEDAGOG I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW . POMAGANIE MĘCZY – CO ROBIĆ BY NIE WPAŚĆ W CZARNĄ OTCHŁAŃ WYPALENIA ZAWODOWEGO • Obciążenie i wypalenie w różnych zawodach związanych z pomaganiem – obraz zjawiska. Jana Pawła ). PEDAGOG NA PLACU BOJU – „ WIZJA LOKALNA „ • Wizyta u pedagoga szkolnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. zasady konstruowania programów profilaktycznych. DOBRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRACĘ • Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej . w szczególności z realizacją zadań związanych z profilaktyką i resocjalizacją. WEWNĄTRZSZKOLNY OCENIANIA ( WSO )-– CZYLI SKARBY PILNIE STRZEŻONE • SYSTEM Budowanie strategii wychowawczej szkoły .treningi psychoedukacyjne.Przedmiot: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego .SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI • Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych. SŁODYCZ POMAGANIA .ćwiczenia Prowadząca: mgr Małgorzata Wawro Specjalność. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą pedagoga szkolnego. wskaźniki wypalenia. . Podstawowe treści przedmiotu: CZEGO MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU OCZEKUJE OD PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach publicznych – zadania pedagoga szkolnego. Mierzenie efektów pracy wychowawczej. JEŚLI NIE MASZ DO DYSPOZYCJI DŻINA W BUTELCE. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY.CZYLI JAK NIE RATOWAĆ RYB PRZED UTONIĘCIEM • Doskonalenie zawodowe pedagogów .

CEKIERA. ISBN 83-88030-87-6. Literatura: 1. JAK wychowywać? Prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy. . Lublin 1993.SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ • Wizyta u pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie). Anatol Bodanko. Andrzej.praca w grupach). Poznań 2000. 4. ISBN 83-915956-8-4. Poznań 1999.przeprowadzenie przez studentów pilotażowej akcji o charakterze profilaktycznym. Kraków 1999. Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego.realizacja przedsięwzięć i akcji profilaktycznych ( egzamin – część praktyczna ). ISBN 83-85291-56-3. 2. 7. TERAZ WY • Wywieranie wpływu na ludzi . • Ćwiczenia na terenie wybranej przez studentów szkoły . 6. WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktycznoedukacyjnymi. ŚLIWERSKI. Kraków 2000. ŁOBOCKI. ISBN 83-86994-90-8.jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania (przygotowanie scenariuszy krótkich akcji i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym . CHWILA PRAWDY • Ćwiczenia na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego . JANKOWSKI. ISBN 83-85185-24-0. Kraków 1998.RESOCJALIZACJA • Praca wychowawcza z młodzieżą niedostosowaną społecznie – możliwości i ograniczenia szkoły. Kraków 2001. Bogusław : Współczesne teorie i nurty wychowania. Red. 2. 5. MISJA SPECJALNA . Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd. 3. ISBN 83-88030-29-9. Jędryka Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. GŁOWACKI. NIE LICZ NA WINNETOU • Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. CEREMONIA WRĘCZENIA ORDERÓW • Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych ( egzamin – część teoretyczna ). Mieczysław : Metody i techniki badań pedagogicznych. ISBN 83-87964-22-0.

teoria i praktyka. 13. EICHELBERGER.Wyd. CIALDINI. 11.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne. Warszawa 1996. Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach. aktywność w czasie ich trwania 3) Ocena bardzo dobra . KONOPCZYŃSKI. Gdańsk 1999. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. STRELAU.Marek: Twórcza resocjalizacja. Jan. Wojciech: Pomóż sobie.Gdańsk 1996. Elliot: Człowiek istota spoołeczna. obowiązkowy udział w przedsięwzięciu lub akcji profilaktycznej. 10.obecność na zajęciach. red. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. :Psychologia Podręcznik akademicki.przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym (zadanie dla grupy nie przekraczającej 6 – 8 osób) .8. ARONSON. daj światu odetchnąć. aktywność. przygotowanie do zajęć 2) Ocena dobra . KRYTERIA OCEN 1) Ocena dostateczna . ISBN 83-87957-06-2. FENGLER.Warszawa 1995. ISBN 83-86802-05-7 9.Gdańsk 2000. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. . .obecność na zajęciach. Agencja Wydawnicza TU.obecność na zajęciach. T. 3. przygotowanie do zajęć.przygotowanie do zajęć. ISBN 83-902971-3-2. Jorg: Pomaganie męczy. Robert: Wywieranie wpływu na ludzi. Naukowe PWN. przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym.ISBN – 83-87957-03-8 12. przygotowanie do zajęć. Wypalenie w pracy zawodowej.Warszawa 1998. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-39-0.

integracyjne. Warszawa 1999.. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Współczesne systemy resocjalizacji – tendencje rozwojowe. . Warszawa 2002. Monti P. tematy pracy terapeutycznej.. Lublin 1993. leczniczo-wychowawcze i poprawcze w resocjalizacji nieletnich. rok studiów: III rok Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej oraz z podstawowymi strategiami i procedurami pracy resocjalizacyjnej. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Abrams D.. Baumeistern R. przeniesienie i przeciwprzeniesienie. Strategia i procedura resocjalizacyjna. behawioralne. Konopczyński M.Przedmiot: Resocjalizacja . Poznań 2003. Pomoc długo i krótkoterminowa.. rodzaje grup.. • Konstruowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacji .. • Resocjalizacja jako forma pomocy psychologicznej. Gaś Z. • Umiejętności i zasoby osobiste w pracy w resocjalizacji: empatia. Warszawa 1998. Zysk i S-ka... Rozmowy. zastosowanie Osobistych Planów Terapii. Treści programowe: • Zagadnienia wstępne – wyjaśnienie pojęć kluczowych: socjalizacja. Zastosowanie strategii.F. Opór.B. Kontrakt. Narkotyki. zachowania aspołeczne i antyspołeczne. Primum 1996.. Utrata kontroli. • Strategie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz od destrukcyjnych zachowań. • Probacja – resocjalizacja w warunkach dozoru kuratorskiego. Warszawa 1985. • Strategie w resocjalizacji – podejścia: psychodynamiczne. Kratochvil S. dyrektywność. Cekiera Cz. „Arche”. Johnson D. Zagadnienia etyczne w resocjalizacji. role..rola pierwszego kontaktu w resocjalizacji. Urban B. ewaluacja. metody pracy w pedagogice penitencjarnej. Bałandynowicz A. • Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych. systemowe. Podstawy psychoterapii.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. studium przypadku. Grupy. które pomagają. Twórcza resocjalizacja. Warszawa 1992.. Machel H.. Studium interdyscyplinarne. Sztander W. Gdańsk 2003. Corey G.. wykolejenie społeczne. Pedagogika resocjalizacyjna. Pomoc osobom współuzależnionym. proces grupowy. • Wykorzystanie metod grupowych w resocjalizacji. Schneider Corey M. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Wychowanie do wolności.M. Pospiszyl K. Relacja w resocjalizacji.. Kraków 1997.. Tice D. • Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnień. podążanie.W. Podaj dłoń. zapobieganie nawrotom. Warszawa 1996. Literatura: Robson P. desocjalizacja. Resocjalizacja. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Warszawa 2000. wybrane programy profilaktyczne. Gdańsk 1994.L. resocjalizacja..etapy.S. • Profilaktyka w pracy resocjalizacyjnej ..F. Probacja.) Bernard H. Psychoedukacja. Kraków 1997. Wyd. aktywne słuchanie.M. Kadden R. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. • Mediacja w resocjalizacji. Budowanie relacji . Gdańsk 2000. wykonanie kary pozbawienia wolności.. Machel H.PARPA.. Heatherton T.R.. MacKenzie K. Warszawa 2000. • Interwencja kryzysowa w resocjalizacji. Górski S. struktura. (red. Warszawa 1994. poznawczo-behawioralne. Podstawy terapii grupowej.. • Resocjalizacja nieletnich: środki wychowawcze.M. Profilaktyka uzależnień. 1993. • Diagnoza w resocjalizacji.. Metodyka resocjalizacji.. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Pytka L. metody diagnostyczne. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Cooney N. trening zachowań konstruktywnych.ogólne zasady prowadzenia działań profilaktycznych.

Skuteczna pomoc psychologiczna. . t. Twerski A. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. Poznań 1992. Żak. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Forma zaliczenia: Egzamin ustny. Psychopatia. C. Warszawa 2000..James J.. Okun B.J.. Leczenie dzieci po Urazach psychicznych. Warszawa 2001. Racjonalna Terapia Zachowania.. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Fundacja ALTERNA. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Zielona Góra 2002.. Pospiszyl K.) Robczyńska D. (red. Multsby M. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Uzleżnione myślenie. Szczęsny W. Warszawa 2003. IPZ TPT. 1. IPZ PTP 2002.. PARPA 2003.

które pomagają. Warszawa 1998.) Bernard H. MacKenzie K. Schneider Corey M. Grupy.. IPZ TPT. picie problemowe.. Skuteczna pomoc psychologiczna. program Minnesota. Zeszyty Naukowe AWF.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność.. Podstawy terapii grupowej.S. (red. kierunki pracy terapeutycznej.. Zrozumieć alkohol. Nawroty w uzależnieniach. Forma zaliczenia: Egzamin pisemny. Warszawa 2002. Metody grupowej pomocy psychologicznej.. syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Abrams D..PARPA..współuzależnienie. Cohen J.R. współuzależnienia i DDA. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. modele terapii.B. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Warszawa 2000. Baumeistern R. Robson P. Zrozumieć rodzinę. Bradshaw J.M. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych.F. Rodzina z problemem alkoholowym . Literatura: Kinney J. Cooney N.S.W.. Warszawa 1999.. Warszawa 1994.F. Twerski A.. Kraków.. • • • • • • • Treści programowe: Zespół Zależności Alkoholowej – Kryteria diagnostyczne wg ICD-10. Alkohol a Zdrowie. Sztander W. Zrozumieć alkohol. Kinney J. Johnson D. 1993. IPZ PTP 2002. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. PARPA 2002. Kadden R.diagnozowanie.. Cekiera Cz. Psychoterapia współuzależnienia i DDA . Lublin 1993. Rozmowy.) PARPA 1997.M... Podaj dłoń. grupy samopomocowe. Tice D. Gaś Z. Utrata kontroli. PARPA 1998. Warszawa 1998. Corey G. Kraków 1997.M. Gdańsk 2000.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami uzależnienia od alkoholu oraz z podstawowymi terminami z zakresu terapii uzależnienia. Warszawa 2001. (red. . Uzależnione myślenie. Heatherton T. Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnienia – założenia. Monti P... Rodzina z problemem alkoholowym – role przyjmowane przez dzieci.. Warszawa 1994.J.L. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. 2002. Leaton G.. Okun B. Levy J.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Narkotyki.. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. psychologiczne koncepcje wyjaśniające zjawisko uzależnienia od alkoholu.. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. Warszawa 1992. Leaton G. Profilaktyka uzależnień. Formy pomocy osobom uzależnionym: psychologiczne koncepcje psychoterapii alkoholików. Psycho–bio-społeczny model uzależnienia.

.F.S. Cooney N. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. Utrata kontroli. konstruktywne radzenie sobie z emocjami. dyskusje kierowane i czytanie jako struktury pracy w terapii uzależnień. .ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Cohen J. Strategie i procedury w terapii osób współuzależnionych.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. PARPA 1998.M. Grupy...R. Okun B.warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami terapii uzależnienia i współuzależnienia.. Kadden R. Lublin 1993. IPZ PTP 2002. Psychoedukacja w terapii uzależnień. Twórcza resocjalizacja. Warszawa 1994. Uzależnione myślenie. trening relaksacyjny. Baumeistern R. Zysk i S-ka. 2002. Sztander W. Warszawa 1999. Metody grupowej pomocy psychologicznej.. Kraków 1997.B. Socjoterapia. Formułowanie problemów terapeutycznych. które pomagają. Bradshaw J. (red. Kraków. Tice D. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń . PARPA 2002.. Warszawa 2001.. Warszawa 1998. Skuteczna pomoc psychologiczna. MacKenzie K. Warszawa 1992. uznaniem bezsilności wobec alkoholu i radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Robson P.. Motywowanie do terapii. uczenie pacjentów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych. Profilaktyka uzależnień.. strategie pracy z pacjentem w nawrocie. Leaton G.S.L. Zrozumieć alkohol.. Pacjenci z podwójną diagnozą. (red... Narkotyki. Kinney J. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji.. 1993. Cekiera Cz. Zrozumieć alkohol. Warszawa 2002. Alkohol a Zdrowie. dobór zadań.. Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń warunkuje aktywny udział w zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium. Definicja nawrotu. Zasady prowadzenia działań profilaktycznych – programy. Konopczyński M. Trening zachowań konstruktywnych w psychoterapii uzależnień. Podstawy psychoterapii. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Johnson D. Strategie pracy nad tożsamością alkoholową.) PARPA 1997. Warszawa 1994. Corey G. Leaton G.. Podstawowy program terapii uzależnienia. Terapia jednostek z nieprawidłową osobowością uzależnionych od alkoholu. Podstawy terapii grupowej. Schneider Corey M.M. Profilaktyka uzależnień... Gaś Z.PARPA. Levy J... Konstruowanie osobistych planów terapii..) Bernard H. Przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu. Twerski A. Przemoc w rodzinach alkoholowych – zasady postępowania wobec sprawcy i ofiary. Strategie pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia w pogłębionej fazie terapii. Zrozumieć rodzinę. Warszawa 1998.F. • • • • • • • • • • • • • Treści programowe: Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Poznań 2003. celów terapii. Warszawa 2000. Heatherton T. Monti P. Kratochvil S. Warszawa 1996.. Podaj dłoń. Gdańsk 2000.W.. IPZ TPT. Diagnoza nozologiczna i problemowa. Uzależnienia krzyżowe i mieszane – specyfika terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Mikrowykłady. Nawroty w uzależnieniach. Literatura: Kinney J.M. Zeszyty Naukowe AWF. Rozmowy.. Diagnozowanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia.J. Abrams D.

Siemaszko A. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Bandury. Kryminologia. • Literatura: Siemaszko A.. Gaberle A. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. odwołujące się do zaburzeń OUN. Gdańsk 1999. Warszawa 1986.J. Granice tolerancji. Warszawa 1979. Krajewski K. Hołyst B.kierunek biopsychologiczny: teorie antropologiczne.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Treści programowe: • Kryminologia .teorie strukturalne. Eysencka. Teoria frustracji-agresji J. (red.. zaburzeń struktury chromosomów..W kręgu kryminologii radykalnej.. teoria uczenia się zachowań agresywnych A. Dollarda. .. teoria L. kryminologia konfliktowa.teoria zróżnicowanych powiązań E. kryminologia jako nauka interdyscyplinarna.) Kwaśniewski J. Sutherlanda. Kryminologia. Błachut J.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii. teorie kulturowe . kryminologia radykalna. Warszawa 1985. Społeczna geneza przestępczości. Doktryny kryminologiczne .kierunek socjologiczny . Przestępstwo. Warszawa 1999. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapozananie studentów z wybranymi doktrynami kryminologicznymi. przestępczość i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. Falandysz L. Kosewski M.. teorie kontroli społecznej. Warunki zaliczenia: Egzamin ustny po zakończeniu wykładów z zagadnień omówionych na wykładach. Berkowitza. teoria H. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. dziedziczenia skłonności do popełniania przestępstw. Warszawa 1993.zakres pojęcia. • • Doktryny kryminologiczne . reakcji społecznej. Warszawa 1989...

Warszawa 1993. definicja ofiary.. Krajewski K.K.. • Problematyka ofiary w kryminologii . Kryminologia.. • Zapobieganie przestępczości . charakterystyka.. Urban B. Górniok O. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. Warszawa 1979.. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z literaturą dotycząca struktury i dynamiki wybranych kategorii zachowań przestępczych. Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie.. Siemaszko A. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Błachut J. . wiktymizacja wtórna. Warszawa 1999.przyczyny nieprawidłowej socjalizacji młodzieży. prostytucja.działania profilaktyczne w kryminologii. kara pozbawienia wolności jako środek zapobiegawczy. Wysocka E. Społeczna geneza przestępczości. sądowa. samobójstwo jako problem kryminologiczny. • Przestępstwa z użyciem przemocy . Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP (red.) Kwaśniewski J. Naukowe Śląsk. Radochoński M. Szaszkiewicz M. Osobowość Antyspołeczna. czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw przez młodzież. rola kontroli społecznej w zapobieganiu przestępstwom. prokuratorska. Granice tolerancji. rola ofiary w procesie wiktymizacji. • Wpływ negatywnych przejawów życia społecznego na dokonywanie przestępstw . • Przestępczość nieletnich . • Przestępczość zorganizowana (struktura i dynamika) rodzaje działalności przestępczej podejmowanej przez grupy o charakterze mafijnym. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.) Pamuła S. Warszawa 1986. Sekty. WSP..) Gierowski J. Falandysz L. Podstawy psychopatologii dla pedagogów..K.wiktymologia jako nauka.. Katowice 2001..zakres pojęcia. Kraków 1997. • Przestępczość gospodarcza .definicja przemocy i przestępstwa z użyciem przemocy. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Kryminologia. Jaśkiewicz-Obydzińska T.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Literatura: Ciosek M. Warszawa 1989. charakterystyka (struktura i dynamika) przestępczości z użyciem przemocy w Polsce... Wyd... Zachowania dewiacyjne młodzieży. Radochoński M. bezdomność. Nowak A.. Rzeszów 2000. Warszawa 1994... Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie. Gdańsk 1996. Siemaszko A.. Wiktymologia. Rzeszów 2001. Strategie i etapy działań profilaktycznych. Wójcik D. Gaberle A. (red.. więzienna i kryminologiczna.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii . Kraków 2002. Treści programowe: • Podstawowe pojęcia: Struktura.) Gierowski J. dynamika i geografia przestępczości.. Dane na temat przestępczości: przestępczość ujawniona i nieujawniona. Częstochowa 2001. wiktymizacja pierwotna. Margasiński A. charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy w Polsce. typologia ofiar. Gierowski J..uzależnienia od środków odurzających. Wyd. (red.. Kraków 1996. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Szymusik A.W kręgu kryminologii radykalnej.. Warszawa 1985. wyd Uniwersytetu Rzeszowskiego.. statystyka policyjna.. Wrocław 1984. charakterystyka przestępstw popełnianych przez młodzież.Hołyst B. Elementy Patologii Społecznej i Kryminologii.. Kosewski M. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. Gdańsk 1999. W: Zabójcy i ich ofiary. Hołyst B. Osobowość i motywacja sprawców zabójstw. Warszawa 1999. WSP..

Warszawa 2003.Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami niedostosowania społecznego.Zapoznanie się z metodami pomiaru poziomu niedostosowania społecznego. Zrozumieć rodzinę. • Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. • Podwójny problem osoby niedostosowanej społecznie będącej zarazem ofiarą i sprawcą przemocy. Arnold L.. red. mowa zranionego ciała.Przedstawienie metod i form oddziaływania korekcyjnego na osoby niedostosowane społecznie... . Warszawa 2002. Kryminologia. • Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu niedostosowania społecznego.Przedmiot: Psychologia nieprzystosowania społecznego z psychodiagnostyką – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. • Nieprzystosowanie społeczne w świetle badań empirycznych. Arkusz obserwacyjny Thomasa M. Krajewski K. • Narzędzia diagnostyczne. James B. Błachut J. Gdańsk 2002. • Pojęcie zaburzenia w zachowaniu... Krause A.. Autoagresja... • Warsztat odwołujący się do wiedzy z ćwiczeń dotyczących znaczenia i roli wartości u osób nieprzystosowanych społecznie.. • Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych. Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Konteksty teoretyczne. Warszawa 1999. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele zajęć: . Pytki. • Kwestionariusz M. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Hołyst B. .. Warszawa 1994. Achenbacha i Skala Nieprzystosowania Społecznego L. Instruktaż • Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji Z.. Instruktaż. Ciosek M. Gasia. Olsztyn 2003. Wykaz literatury: Babiker G. Gdańsk 1999. • Znaczenie i rola wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. Kryminologia. Treści programowe: • Wąskie i szerokie zakresy nieprzystosowania społecznego. Gdańsk 1996 Dyskursy pedagogiki specjalnej. Gaberle A. Kooyman M. Ziemskiej do pomiaru rodzicielskich postaw wychowawczych. Definicje nieprzystosowania społecznego. Górniewicz E. • Zajęcia warsztatowe w oparciu o film „Moje życie”.Ukształtowanie właściwych postaw wobec osób niedostosowanych społecznie. • Rodzicielskie postawy wychowawcze a zachowania dewiacyjne dzieci. • Modele zdrowej osobowości a przystosowanie społeczne. Bradshaw J. Postawy profesjonalistów pracujących z osobami nieprzystosowanymi społecznie. • Psychokorekcyjne metody pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Instruktaż stosowania. uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego. . • Wytyczne do oceny stanu osoby nieprzystosowanej społecznie i realizacji indywidualnego programu resocjalizacji. . Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych.

..O.. Socjoterapia. Siemaszko A. red.. Gdańsk 1998. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Potter-Efron R.Ottoson J. Wrocław 1984 Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego.. Kraków 2000. Rzeszów 2000. Życie bez lęku. Wójcik D. Pytka L.. Gdańsk 1999. Życie ze złością. Warszawa 2001.. Urban B. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Pedagogika resocjalizacyjna. Urban B. Kraków 2000.. . Warszawa 1998. Granice tolerancji. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Sawicka K. Osobowość antyspołeczna. Radochoński M. Warszawa 1993.

Własność.Analiza praw człowieka z punktu widzenia orzecznictwa sądowego Treści programowe: • Co to są prawa człowieka. • Europejski system ochrony praw człowieka. Równość. historia i zaangażowanie chrześcijańskie. .Przedmiot: Prawa człowieka – lektorium Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.Zapoznanie studentów z prawami człowieka oraz środkami pozwalającymi dochodzić swoich praw.Przełożenie aktów prawnych dotyczących praw człowieka na praktyczne potrzeby pracy w zawodzie pedagoga. (1996): Zarys prawa europejskiego. Geneza. Prawa socjalne. • ONZ-owski system ochrony praw człowieka. Czapliński W. Warszawa. w: Sprawy Międzynarodowe 1983. Prawo własności. • Prawa jednostki w konstytucjach wybranych krajów i mechanizmy ich ochrony. • Ewolucja koncepcji i doktryn praw człowieka. • OBWe jako regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka. • Ochrona praw jednostki w Polskiej konstytucji z 1997 roku.Praca z tekstem. Warszawa. Warszawa: HFPC.Kształtowanie umiejętności tworzenia map mentalnych do przeczytanego tekstu. .Porównanie aktów prawnych z raportami dotyczącymi stanu przestrzegania praw człowieka.Zapoznanie się ze specyfiką i strukturą tekstów prawnych. Kraków. Literatura: Baszkiewicz J. Trzecia generacja praw człowiek. (1981): Wolność. • Organizacje pozarządowe i ochrona praw człowieka. Drzewicki K. • • • • • • • • • Prawa dziecka. Prawa więźnia. • Międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż. Dembiński L. (2000): Prawa człowieka. Wolność sumienia i wyznania. Prawa człowieka a policja. . (1969): Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ. • Prawa człowieka i konflikty zbrojne. Biuro Rzecznika Praw Dziecka. . . • Prawo do życia. • Sądownictwo w ochronie praw człowieka. Warszawa Compagnoni F. . etnicznych i językowych. rok studiów: II rok Pedagogika Celem zajęć: . nr 10. Prawa pacjenta. (2001): Rzecznik Praw Dziecka. . • Prawa człowieka z katolickiej perspektywy. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Prawa mniejszości narodowych. • Rzecznik Praw Obywatelskich – założenia ustawowe i praktyka działania.

(red). Nowicki M. Bydgoszcz – Poznań. (1995): Skarga o naruszenie praw człowieka. .Fritzhand M. Tomala H. Kuźniar R. Huntington S. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje. Wybrane dokumenty międzynarodowe. (1981): Orendzia do ONZ z 2 października 1979 oraz na XIV Światowy Dzień Pokoju. Warszawa. Moralność i polityka. Nowicki M. w: Etyka 1972. Wybrane dokumenty krajowe. Warszawa. Jan Paweł II. (1996): Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej.(2002): Prawa człowieka. Mik C. (1999): Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. (red) (2000): Ochrona praw człowieka w świecie. 1 stycznia 1981. Michalska A. nr 10. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich. Warunki zaliczenia: praca pisemna w formie eseju. Warszawa: HFPC. Warszawa: HFPC Oniszczuk J. Wybór orzecznictwa. Warszawa: Typografika. Jasudowicz T. Toruń. Gronowska B. Warszawa. (1998): Uniwersalizm praw człowieka. (1993): Prawa człowieka. Wiśniewski L. (1997): Zderzenie cywilizacji. Dokumenty międzynarodowe. (1992): Wokół Konwencji Europejskiej. Nowicka M. Warszawa. (1998): Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Czarnecka – Dzialuk B.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. • Prowadzenie dokumentacji..) Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. wartości i propozycje stron... Zagadnienia procesowe. Wprowadzenie w Polsce mediacji pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa.Przedmiot: Mediacja między sprawcą a ofiarą przestępstwa . psychologiczna i proceduralna. • Przygotowanie i weryfikowanie wykonalności ugody. Czarnecka-Dzialuk B. nr 17. Prawo a rozwiązywanie sporów. w trakcie zajęć prowadzone będą symulacje postępowania mediacyjnego Treści programowe: • Definicja.ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. • Podnoszenie motywacji stron do rozwiązywania konfliktu. • Specyfika roli mediatora. Polskie Centrum Mediacji. struktura. Wójcik D.).. Warszawa 1993. Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym. Warszawa 1995. stanowiska. .. Warszawa 2003. Postępowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej (w:) Nowa kodyfikacja karna. • Analiza i diagnoza mediowanego przypadku. • Narzędzia i techniki pracy mediatora. Czamecka-Dzialuk B. Warszawa 1999. Kodeks mediatora. Czamecka-Dzialuk B. Przegląd Prawa Karnego 1997.14. potrzeby. • Satysfakcja merytoryczna. • Etyka zawodowa mediatorów. typy i rodzaje konfliktów. z. Kodeks postępowania karnego.. Polskie Centrum Mediacji.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. • Etapy postępowania mediacyjnego. Wójcik D. Warszawa 1995. • Aktualne podstawy prawne dotyczące stosowania mediacji w Polsce. Pojednanie nieletniego sprawcy przestępstwa z jego ofiarą w prawie polskim (w:) Bieńkowska E.(red.) Mediacja. Warszawa 1998. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele : • • • • • poznanie struktury konfliktu wraz ze specyfiką jego powstawania. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat”. źródłami eskalacji oraz sposobami jego przełamywania umiejętne wykorzystanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu uzyskania ugody poznanie sposobów umiejętnego zadawania pytań nabycie umiejętności analizy konfliktu: studenci powinni umieć nazwać kwestie. Warszawa 1995. Oficyna Naukowa. Walczak-Żochowska A. Literatura: Bieńkowska E. Stojanowska W.. Czamecka-Dzialuk B. Bieńkowska E. Warszawa 2003.). interesy. (red. prawa i obowiązki mediatorów. Możliwości mediacji w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich w świetle ustaiwdawstwa polskiego (w:) Bieńkowska E..(red. (red.

.Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium oraz obecność na zajęciach.

12. terapia zajęciowa. trening relaksacyjny. Zapoznanie z wybranymi metodami resocjalizacyjnymi. 3.określanie celów. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: Rozpoznanie przez studentów własnych zasobów osobistych do pracy resocjalizacyjnej. określanie celów końcowych i etapowych resocjalizacji. 8. metody oddziaływania. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie indywidualnym: empatia. 5. socjodrama i psychodroma. 10. sposoby oceny pracy grupy. nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć. otwartość. dobór i kwalifikacja uczestników. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. praca.metody psychokorekcyjne: trening interpersonalny. trening umiejętności społecznych. Pojęcie nieprzystosowania społecznego i zagrożenie nim. 2. praca długoterminowa i interwencje kryzysowe w kontakcie indywidualnym. Klasyfikacja skazanych i jej resocjalizacyjne aspekty.metody zorganizowane: sport. trening asertywności. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. źródła oporu. . Zasady pierwszego kontaktu z osobą niedostosowaną: elementy pierwszego kontaktu. Indywidualny program resocjalizacji: wykonywanie diagnozy. Odpowiedzialność prawna nieletnich. 9. Probacja jako element profilaktyki i element polityki kryminalnej państwa. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji więziennej Uświadomienie mechanizmów prewencji indywidualnej i generalnej. współpraca ze społeczeństwem i system przepustkowy. rodzaje grup. rekreacja.ćwiczenie. Rodzaje i typy zakładów penitencjarnych. organizowanie grupy . wartości i przekonania dotyczące osób niedostosowanych społecznie. Zagadnienie podmiotowego traktowania skazanych. zawieranie kontraktu. 11. Niektóre negatywne determinanty zawarte w systemie. trudności występujące w trakcie pracy grupy i sposoby ich przezwyciężania. Rozpoznanie zasobów osobistych potrzebnych do pracy resocjalizacyjnej: postawy. Formy probacji. kompetencje osoby prowadzącej.Przedmiot: Resocjalizacja – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. aktywne słuchanie. 4. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. zamykanie pracy grupy. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie grupowym: 7. Typologia zaburzeń przystosowania społecznego. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . zalecenia dotyczące doboru odpowiednich procedur . Resocjalizacyjne aspekty warunkowego przedterminowego zwolnienia. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Ważniejsze rozwiązania resocjalizacyjne: systemy oddziaływania. 6. Rola kuratora sądowego w okresie probacji. zawieranie kontraktu. Indywidualizacja postępowania i zabezpieczenia przed demoralizacją. Treści programowe: 1.

.. Narkotyki. . Gaś Z. Gdańsk 2001. Noe. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wójcik D. Lublin 1993. Wychowanie do wolności. MacKenzie K. Gdańsk 2000... rówieśnicze. Profilaktyka uzależnień... szkolne i pracy.R. Pytka L. Resocjalizacja. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży..wspólnoty terapeutyczne. Wyd. Literatura: Robson P. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Urban B. Machel H. Podstawy terapii grupowej. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Johnson D. Warszawa 1999. Kadden R.... Zasady pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków ...S.M. Cekiera Cz. Bałandynowicz A. Bartkowicz Z. Schneider Corey M.. Probacja. Machel H. Profilaktyka: kierunki działań profilaktycznych. Kraków 1997.) Bernard H.13.M. UMCS. Kinney J. Lublin 1996. które pomagają. Wrocław 1984. Abrams D. Warszawa 1998. Warszawa 1996.. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Corey G. Psychospołeczne uwarunkowania personelu więziennego. Metodyka resocjalizacji.B. Rozmowy. Primum 1996. 1993. Górski S. Konopczyński M. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Twórcza resocjalizacja.. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach Resocjalizacyjnych. Zasady i techniki grupowej pomocy terapeutycznej. Pedagogika resocjalizacyjna.. Podaj dłoń. Cooney N. prezentacja wybranych programów (Drugi elementarz. Monti P.. Gdańsk 1994. Warszawa 1985. Zrozumieć alkohol. Pospiszyl K.. Warszawa 1993. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa 1992. Kraków 1997..oddziaływanie na środowisko rodzinne. Grupy. (red. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd.L. Warszawa 1994. 14. Zanim spróbujesz). Leaton G. Warszawa 1998. Warszawa 1995. Sztander W.W.

podstawowe definicje.Rodzina z problemem alkoholowym . praca w pierwszym kontakcie. Rozwój zachowań suicydalnych.sekty działające na terenie Polski.sytuacja ofiary przemocy w rodzinie.Przedmiot: Patologia społeczna – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.Samobójstwa.problemy psychologiczne i socjalne osób chorych psychicznie.Pojęcia patologii społecznej. możliwości pomocy rodzinie alkoholowej.sytuacja psychologiczna członków rodziny. . etiologia zjawiska prostytucji. ubóstwo.analiza ofiary przemocy w kontekście zasobów wyzwalających i zniewalających warsztat . motywowanie do podjęcia leczenia.Zapoznanie się z indywidualnymi przypadkami w celu ich analizy i stworzenia indywidualnej strategii pomocowej. . . . . teorie wyjaśniające zachowania przestępcze. . pomoc osobom dostającym się do sekt i ich rodzinom. problematyka ofiary przestępstwa. struktura i dynamika oraz sposoby przeciwdziałania powyższym zjawiskom. graffiti. . Etiologia. psychologia sekt. . .Bezrobocie. kibice piłkarscy. placówki terapeutyczne i grupy samopomocowe. profilaktyka i metodyka pracy. . wykonanie prawidłowej diagnozy. psychoedukacja.Programy profilaktyczne realizowane w pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniem . .praca ze sprawcą przemocy. Teorie wyjaśniające zjawiska patologii społecznych. programy terapeutyczne. bezdomność. symptomy. punk. przestępczość nieletnich. dynamiką. ich przyczynami.Uzależnienie od alkoholu .Przemoc i sposoby jej zapobiegania.Podkultury i subkultury obecne we współczesnej Polsce . handel kobietami. . metody pracy: trening umiejętności społecznych. etapy procesu zdrowienia. rola grup samopomocowych. . praca z rodziną osoby chorej psychicznie. dorosłe dzieci alkoholików. .Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami patologii społecznej. sataniści.Poznanie modeli konstruowania programów prewencyjnych.Pytki). warsztat w oparciu o zdobyte wcześniej informacje dotyczące mechanizmów funkcjonowania grupy. profilaktyka. sieroctwo społeczne . diagnozowanie (Skala Nieprzystosowania Społecznego L.Współczesne formy prostytucji. przyczyny nieprzystosowania.sposoby pomagania osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem. Wykaz literatury: .charakterystyka zjawiska. specyfiką.Przestępczość .Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży . opisy subkultur: metalowcy. .przyczyny. Treści programowe: .definicje.Praca środowiskowa z osobami chorymi psychicznie . cechy negatywnych podkultur młodzieżowych. problem współuzależnienia. metody i techniki wykorzystywane przez współczesne sekty. hipisi. skinhe-adzi. role przyjmowane przez dzieci.Sekty . . rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: . przestępczość zorganizowana.Wpływ środków masowego przekazu na zjawiska patologii społecznej.

...) Kwaśniewski J. (red. Warszawa 1993. Wybrane zagadnienia. Szymusik A. Kraków 1996. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. WSP. Selingman M. Psychopatologia. Kojder A. Gdańsk 1994. Bydgoszcz 1998. Jankowski K. .. Warszawa 1995.. Kraków 2000.) Gierowski J. Łódź... M. (red. (red.fala przemocy w szkole. Pęczak M... Warszawa 1998. Cekiera Cz.. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.. Społeczna kontrola zachowań de-wiacy/nych.. Herbert M. Pedagogika Społeczna (red. Zagadnienia patologii społecznej.. Słownik subkultur młodzieżowych.. Warszawa 1999. (red. Warszawa 1999. Siemaszko A. Warszawa 1999.) Szymanowski T.) Podgórecki A. Krajewski K. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Społecznokulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce. Narkotyki. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Warszawa 1991. Pamuła S. Warszawa 1976.) Nowak A..... 1999.. Samobójstwo -przypadek czy konieczność.. Częstochowa 2001. Hassan S. Hołyst B. Gdańsk 1995. Machel H... Gdynia 1992.. Margasiński A.. Lepalczyk I. (red... Ciosek M.. Rosenhan D. Lublin 1993. Warszawa 1994.. Warszawa 1989..) Papież J. Pornografia jej wpływ na rodzina. (red. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (red.. 1993.. Warszawa 1982. Pospiszyl I. Warszawa 1985.. Gdańsk . kulturę. Dzieci alkohol narkotyki. Gaberle A. Uwarunkowania i niebezpieczeństwo w III RP.. Warszawa 1983. Warszawa 1994.) Pilch T.. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Maxwell R.. Profilaktyka uzależnień. Patologia społeczna. Kępiński A. 1994. Gaś Z. Kraków 1997. Kowalczyk-Jamnicka. Przemoc dzieci i młodzieży.Toruń 1995. Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych.) Kawula S. Warszawa 1992.. Kryminologia. społeczeństwo. Robson P. Kryminologia. Razem przeciw przemocy.. Wyd. Lublin 2000. Mobbning . Psychoprofilaktyka. Browne K.. Wrocław 1984. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Gdańsk 1999. Płukis A. Błachut. Warszawa 1996 Scott D. Bradshaw J. Leaton G. Sekty.. Istota korupcji i jej uwarunkowania progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie.Kinney J. Gaś Z. Warszawa 1998.. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Granice tolerancji.. Hołyst B. Toruń 1999. Wójcik D. Psychomanipulacja w sektach.) Meder J. Zrozumieć rodzinę. Gdańsk 1996. Olweus D.) Synak B. Zapobieganie przemocy w rodzinie.. Zrozumieć alkohol. Kosecki M. Z psychopatologii życia seksualnego.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful