Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna – wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof.

UG Specjalność, rok studiów: II rok Pedagogika (5 letnie studia magisterskie) Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki

penitencjarnej. Wyposażenie studentów w wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji.

Treści programowe: I. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka. Resocjalizacja jako proces psychokorekcyjny. osób nieprzystosowanych społecznie. Eliminacja zachowań aspołecznych i antyspołecznych jako cele wychowania resocjalizacyjne. Przestępstwo jako czyn antyspołeczny. Pojęcie demoralizacji, i młodzieży zdemoralizowanej w ujęciu J.Blond i A. Sokołowskiej. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Wykolejenie społeczne a wykolejenie przestępcze Nieletni, młodociani i dorośli jako podmioty wychowania resocjalizującego. Alkoholicy, narkomani i przestępcy jako adresaci wychowania resocjalizacyjnego. Resocjalizacja w warunkach otwartych i izolacyjnych .Granice resocjalizacji. Pojęcie profilaktyki społecznej Stopnie profilaktyki społecznej.. Profilaktyka a resocjalizacja. Pojęcie probacji i jej resocjalizacyjny charakter Resocjalizacja a interwencja kryzysowa. Nauki pomocnicze pedagogiki resocjalizacyjnej: psychologia, kryminologia, psychiatria i psychopatologia, socjologia i patologia społeczna. II Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Istota i przyczyny nieprzystosowania społecznego w ujęciu J.Doroszewskiej, M. Susułowskiej i M. Przetacznikowej. oraz Cz.Czapowa. Cztery rodzaje definicji nieprzystosowania społecznego wg. L, Pytki: objawowe, teoretyczne, operacyjne i utylitarne. Stadia nieprzystosowania społecznego: poczucie odtrącenia, wrogie reakcje wobec rodziców i wychowawców, autonomizm zachowań antyspołecznych. Typologia nieprzystosowania społecznego wg. Cz. Czapowa oraz wg. C.E. Sullivana i M.R. Granta. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii frustracji potrzeby emocjonalnej A. Bandury i R.H. Waltersa w wieku dorastania. Rodzaje nieprzystosowania społecznego: rodzinne, rówieśnicze, szkolne, kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych, kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych. Wczesne symptomy nieprzystosowania społecznego na poziomie szkolnym ( wagary, nikotynizm, alkoholizm, agresja i przemoc, wiązanie się z negatywnymi grupami, brak respektu dla szkoły i wychowawców, wczesny i dewiantywny seksualizm). Rola diagnozy danego przypadku dla profilaktyki i interwencji resocjalizacyjnej. Wybrane uwarunkowania zachowań dewiantywnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. III. Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji - cztery podejścia.

Hormistyczne podejście Mc Dougala i Burta. Zagadnienie kanalizacji i sublimacji. Psychodynamiczne podejście do resocjalizacji. Rola psychoanalizy Freuda. Kwestia skuteczności. Podejście behawioralne i proces przewarunkowania. Podejście kognitywnobehawioralne. Granice resocjalizacji. Resocjalizacja w warunkach otwartych i w warunkach izolacji społecznej. Kryzys idei resocjalizacji -jego istota, przyczyny i perspektywa. IV. Proces resocjalizacji jako korektura postaw. Pojęcie postawy. Rola postawy w procesie wyboru zachowania. Właściwości postawy. Zmienność jako cecha istotna dla resocjalizacji. Zależność zmiany zachowania od zmiany postaw. Kształtowanie i zmiana postaw w świetle teorii uczenia się. Resocjalizacja jako korygowanie postaw aspołecznych i antyspołecznych. Kontinuum zmian postaw. V. Organizacja działań resocjalizacyjnych w Polsce Pojęcie systemu resocjalizacyjnego. Instytucje resocjalizacji nieletnich: pedagodzy szkolni, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pogotowie opiekuńcze, ośrodki szkolnowychowawcze. Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców: schroniska dla nieletnich; zakłady poprawcze. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Rola kuratorów sądowych dla nieletnich i dla dorosłych. Policyjne izby dziecka. Specyfika systemu resocjalizacji nieletnich osób uzależnionych - poradnie rządowe i pozarządowe. Zamknięte ośrodki resocjalizacji narkomanów. Readaptacja społeczna nieletnich. Resocjalizacyjny charakter polskiego systemu penitencjarnego: założenia i praktyka VI. Personel resocjalizacyjny Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach izolacyjnych. Zagrożenia personelu resocjalizacyjnego: agresja ze strony wychowanków; wypalenie zawodowe. Literatura: 1. Bojarski T, Skrętowicz S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem., Lublin 2002, UMCS. 2. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja., Warszawa 1996, MEN. 3. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice 2000, UŚ. 4. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, UG. 5. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”. 6. Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce., Gdańsk, UG. 7. Pytla L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne., Warszawa, 2000, APS. 8. Pospiszyl K. Resocjalizacja., Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, 1998, „Żak”. 9. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej- wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof. UG Specjalność, rok studiów: IV rok Pedagogiki resocjalizacyjna Cele i treści programowe: 1. Podstawowe pojęcia i relacje. Metodyka jako dyscyplina naukowa. Nauki pomocnicze metodyki profilaktyczno resocjalizacyjnej. Metodyka jako zbiór metod i zasad oddziaływania profilaktycznego i resocjalizującego. Socjalizacja jako proces przystosowania społecznego: konserwatywnego i kreatywnego w ujęciu O. Lipkowskiego i A. Rebera. Desocjalizacja jako proces społecznego nieprzystosowania się. Endogenne i egzogenne determinanty socjalizacji i desocjalizacji. Demoralizacja jako proces i jako stan osobowości wg. J. Blond i A. Sokołowskiej. Symptomy demoralizacji. Wykolejenie społeczne i wykolejenie przestępcze .Pojęcie treningu społecznego. Zachowanie aspołeczne i antyspołeczne. Pojęcie nieprzystosowania społecznego. Wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Triada resocjalizacyjna : psychokorekcja, terapia, wsparcie społeczne. Profilaktyka i resocjalizacja a praca socjalna.. Literatura. Reber A. 2000. Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Scholar. Górski M. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa .Wyd. CRZZ. Machel H. 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Machel H. 2003. Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców. W: Marzec – Holka K. (red), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Bydgoszcz. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Tom I. Lipkowski O. 1980. Resocjalizacja. Warszawa Wyd. PZWS. Stępniak P. 1998 Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Zachodniej Europy. Poznań. Polski Dom Wydawniczy. 2. Profilaktyka społeczna. Pojęcie profilaktyki społecznej. Cele profilaktyki społecznej. Stopnie profilaktyki społecznej i ich adresaci. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży: programy i działania profilaktyczne; pojęcie wczesnej interwencji, programy wczesnej interwencji. Schemat procedury profilaktycznej: diagnoza zagrożenia, diagnoza społecznego środowiska zagrożonego, konstruowanie programów profilaktycznych i osób zagrożonych, konstruowanie programów profilaktycznych , ocena ich przebiegu oraz efektywności. Rola społecznego i instytucyjnego wsparcia. w działaniu profilaktycznym. Profilaktyczna rola pedagoga szkolnego. Konstruowanie programów psychoprofilaktyki. Probacja jako element profilaktyki i jako element polityki kryminalnej państwa. Probacja wobec nieletnich, młodocianych i dorosłych. Formy probacji. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Instytucja kurateli sądowej.. Rola kuratora sądowego w przebiegu probacji. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Literatura: Bruno F. 1996. Zapobiegania W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Wyd. UNICR.

Bałandynowicz A. 2002 Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa. Wyd. C F. Muller. Gaś. Z. 2000. Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin. Wyd. UMCS. Gaś Z. 1994 Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Cekiera Cz. 2000. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd. Tow. Nauk. KUL. Sakowicz t., Krzezckowska A.(red) 2003. Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień. Kielce . Wyd. JEDNOŚĆ. 3. Interwencja kryzysowa a resocjalizacja. Istota i cele interwencji kryzysowej. Adresaci interwencji kryzysowej. Potrzeba interwencji kryzysowej. Rodzaje i czas trwania pomocy interwencyjnej. Kryzys jako efekt sytuacji traumatycznej. Cechy terapeutów realizujących interwencję. Czynniki ułatwiające i utrudniające interwencję kryzysową. Literatura: Badura – Madej. 1994. Wybrane zagadnienie interwencji kryzysowej. Warszawa. Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (red) 2003. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń. Wyd. Adam Marszałek. 4. Diagnoza resocjalizacyjna, metody diagnostyczne, programowanie rasocjalizacyjne. Schemat procedury resocjalizacyjnej (przypomnienie).Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej. Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu S. Górskiego. Trójczłonowa diagnoza resocjalizacyjno – penitencjarna według A. Lewickiego, L. Paryzka i B. Waligóry. Podstawowe elementy diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu L. Pytki. Znaczenie i diagnoza klimatu wychowawczego instytucji wychowawczej. Przydatność diagnoz psychologicznych i medycznych w procesie resocjalizacji.. Metody diagnostyczne: analiza dokumentów, analiza wytworów własnych, wywiad, obserwacja, eksperymenty, skale postaw i percepcji, ankiety i kwestionariusze, testy pedagogiczne, pomiar socjometryczny. Programowanie resocjalizacyjne: cel, konstruowanie i treść indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR). Znaczenie negocjacji z wychowankiem. . Cel i sposób okresowego oceniania przebiegu procesu resocjalizacji. Sposób konstruowania końcowej oceny przebiegu procesu resocjalizacji i jej znaczenie dla sterowania readaptacją społeczną w przypadku osób izolowanych. społecznie. Literatura: St. Górski, 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa. Wyd. CRZZ. A. Lewicki (red), 1974 Psychologia społeczna. Warszawa . Wyd. PWN L. Pytka, 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa. Wyd. APS. H. Machel, 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk. Wyd. UG 5. Wybrane metody resocjalizacji. Pojęcie metody resocjalizacji. Rola kontaktu wychowawczego z wychowankiem. Znaczenie kontaktu zewnętrznego i wewnętrznego w ujęciu St. Górskiego.. Pojęcie autorytetu. Rodzaje autorytetu wychowawcy i jego znaczenie dla skuteczności resocjalizacyjnej .Metody oparte o wpływ osobisty: przykład własny, przekonywanie doradzanie, rola aprobaty i dezaprobaty.. Metody oparte o wpływ sytuacyjny:

2000.. Specyfika resocjalizacji alkoholików i narkomanów. Wyd. Poznań. Zjawisko wypalenia zawodowego personelu. Warszawa.. Wykorzystanie zajęć sportowych do resocjalizacji. Zjawisko samoagresji.. WAB. Wyd. trenowanie pożądanych zachowań . 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Nauk PWN Eckhardt A. Postępowanie resocjalizacyjne z szczególnymi rodzajami przestępców. PWN Egan G. 2000 Pomaganie męczy. Literatura. uświadamianie skutków zachowań. Literatura. 2001. Trening autogenny i jego wykorzystanie w resocjalizacji. Wyd. Warszawa. Twórcza resocjalizacja. Poradnictwo i pomoc. (red).. Warszawa Wyd. Lekarskie PZWL. Dewiacje seksualne.. Zagrożenia dla personelu. Podkultura zakładu poprawczego. Wyd. Prawnicze. 1985. Aleksandrowicz J.Znaczenie metody wymagań i jej związek z nagradzaniem i karaniem. 1985 Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia Warszawa Wyd. Zasada wychowania. UMCS Sawicka K. Wyd. Wydawnictwo MEN Mika St.i ich znaczenie. Warszawa Wyd. o praca kulturalno – oświatowa. Zysk i Ska. Machel H. lekarzy i psychologów. Zysk i Ska. i podkultura więzienna. Rola przepustek w resocjalizacji penitencjarnej. nagradzanie. Kosewski M. Totalność instytucji a zadania resocjalizacyjne. Murgatroyd S. Skuteczność kar w wychowaniu. Stańdo – Kawecka B. Rola muzykoterapii w resocjalizacji. 2000. . Resocjalizacja. Zasady resocjalizacji. MEN Bartkowicz Z.” Zakamycze” Patologia zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych. Machel H. Wypalenie w pracy zawodowej. Lublin. 1999 Socjoterapia. „Arche” Jarosz M. Metodyka resocjalizacji. Pojęcie patologii społecznej instytucji. Fengler J. Poznań 2000. Twarzą w twarz. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji. Warszawa Wyd. Psychoterapia.i socjoterapia. 1996. CRZZ. Akademickie „Żak”. PWN. Wyd. 1969. Gdańsk Wyd. Wyd. Pojęcie instytucji totalnej. Nauk.organizowanie doświadczeń i manipulowanie sytuacjami. Podręcznik dla studentów. Wybrane metody psychokorekcyjne: psycho. 1994. 2000 Psychologia sądowa i penitencjarna. 2000 Prawne podstawy resocjalizacji. Gdańsk . Kraków. Rola zasad resocjalizacji w warunkach izolacji społecznej. Górski St. Zasady resocjalizacji. Wykorzystanie rodziny w resocjalizacji. Literatura Ciosek M. 1997 Samobójstwa. Rola grupy społecznej wychowanka w procesie resocjalizacji. UG Pospiszyl K 1998. Wykorzystanie resocjalizacyjjnych właściwości jogi. 1998 Autoagresja. Wyd. Podstawowe założenia Reguł Minimalnych ONZ. Warszawa Wyd. Pojęcie zasady. Trening asertywny w resocjalizacji. Warszawa wyd. Wyd. 1995.. Europejskie Reguły Więzienne. Konopczyński M.. GWPsych. karanie. Zbiorowe wystąpienia i bunty. nauczanie resocjalizacyjne. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Metody zorganizowane: praca.

GWL. Pojęcie przemocy. Satir V. Wyd. 2000 Terapia rodziny. Postępowanie neutralizujące przemoc. I Herbert M. Rodzaje przemocy w rodzinie i ich przyczyny. Osobowość sprawców i ofiar przemocy. Probl. Literatura Browne K. Sytuacje sprzyjające przemocy. Symptomy przemocy rodzinne. Alk.Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa. 1999 Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warunki zaliczenia: egzamin ustny . Teoria i praktyka. Pomoc sprawcom i ofiarom przemocy. Agencja Rozw. Gdańsk Wyd. Państw.

Pospiszyla. (2003). Muller. Machel H. Z. Machel H. Resocjalizacyjna funkcja probacji. w okresie po warunkowym przedterminowym zwolnieniu z instytucji karnej. Resocjalizacyjny charakter procesu readaptacji społecznej osób zwolnionych. Pojęcie i cele probacji. Lwa-Starowicza. (2001). P. Pastwy – Wojciechowskiej. B. (red). rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna. Synaka. ( Artkuły: K. W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. UG. Praca socjalna jako element procesu probacyjnego.F.UNICR. Inst. Gdańsk. B. Zmiany w obszarze wartości. L.praca opiekuńcza i socjalna Cele i treści programowe: 1. W: Rybczyńska D.(2003). Marczewski M.. Zmiany w obrazie patologii społecznej i konieczność zmian w działaniu profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Kurator dla dorosłych. Ministerstwa Sprawiedliwości. Nieletni jako adresaci procesu probacyjnego. (Artykuły: M. Wyd. Szczepańskiego. 2. Siemaszko A. Literatura. Wyd.Przedmiot: Resocjalizacja. Bałandynowicza. „Impuls”.prof.. Pytki. Warszawa. (2002). „Arche” Bruno F. norm i wzorców zachowań.Gruszczyńska B. Z. Urban B. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.. Krajewski K. Bałandynowecz A.. H. System sprawiedliwego karania. (red). Wszeborowski K. Synaka). „Arche” ( rozdz. Wyd. IX) Pustkowiak L. Kraków. Pięciofazowy model transformacji ustrojowej A. Zmiany w dynamice i strukturze przestępczości nieletnich. (1966). Boreckiej – Biernat. Rozwój teorii probacji i rozwój metod probacyjnych. Urbana. Literarura. B.. Uniwersytetu Gdańskiego. Zapobiegawcza funkcja probacji. Gaberle A. Machela. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania probacji w Polsce. Henryk Machel. Błachut J. Wyd. Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Instytucja kuratora sądowego i jej podstawy prawne i psychokorekcyjny charakter. Kryminiologia. Ciągłość i zmiana w obszarze\ rofilaktyki spolecznej i resocjalizacji. Wyd. Kurator rodzinny ( i dla nieletnich). A. Konieczność zmian w profilaktyce i resocjalizacji przeciw przestępczej. Istota i mechanizm transformacji ustrojowej w Polsce. „Impuls”. Specjalność. Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. D. Bieli. Probacja wobec młodocianych i dorosłych: w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności. Probacja. W: Rybczyńska D. Trójetapowy model przebiegu transformacji ustrojowej B.wykład Prowadzący: dr hab. Urban B. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Probacja jako instytucja profilaktyki i resocjalizacji. Tyszki. młodocianych i dorosłych. . Atlas przestępczości w Polsce 3. Lex utilis. Wyd.). Wyd. (1999). Kraków. Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. (2002). (1999). Zagadnienie kontroli społecznej i sprawności jej instytucji. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyd. Kurator zawodowy i społeczny. Warszawa. Kraków. Resocjalizacyjne aspekty instytucji warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i z zakładu karnego. Zapobieganie. Gdańsk. (2003). Huget. Gdańsk. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w społeczeństwie postransformacyjnym. C.

Wyd. Białystok. Wyd. (1999). 4. Przemoc i agresja jako symptom patologii życia rodzinnego. „Zakamycze” . Ważniejsze determinanty resocjalizacji w izolacji społecznej. Sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie. Wyd.5) Szczygieł G. (2000). Patologia wychowania rodzinnego jako skutek dominacji ekonomizacji w życiu rodzinnym i jej negatywne skutki.: Państ. Subkultury a przemoc.. Kraków . Zapobieganie przemocy w rodzinie. (2000). (1999). Scholar. (2002). (2002). Wyd. Rodzaje agresji i przemocy w rodzinie a kształtowanie się postaw aspołecznych u młodzieży i nabywanie negatywnych wzorców zachowań. (2004). . Zjawisko młodzieży „gorszego startu życiowego”.Carper S. młodocianych i dorosłych w zakładach izolacyjnych. Warszawa. Modele. Literatura. Wyd. Problem dzieci rodziców bezdomnych. Wspólnoty. Psypchorofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.P. Wyd. Wyd. Rola pracy socjalnej w resocjalizacji penitencjarnej. Prawne podstawy resocjalizacji. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (2000). Dewiacje wśród młodzieży. Brzezińska A. Zakłady. patologia relacji nauczyciele uczniowie i uczniowie – nauczyciela.. Kraków.S. Urban (red). Hornowska E. (1993). Niektóre zagrożenia nieletnich – zapobiegania i resocjalizacja. Inercja szkoły jako instytucji wychowawczej. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki ?. Dimoff T. Warszawa. Korekcyjny charakter zakładów poprawczych – zasady i metody oddziaływania.Pytka L. W poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do destruktywności. Wyd. Resocjalizacja nieletnich. „Zakamycze” Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. zapobieganie i resocjalizacja. Zagadnienie bezpieczeństwa w szkole: podkultura agresji. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Herbert M. Ogólna charakterystyka europejskich systemów resocjalizacyjnych w izolacji społecznej. 3. W: B. Akademickie „ Żak” 4. Uwarunkowania i profilaktyka. Jędrzejewski M. Cekiera Cz. Uzależnienia Alkoholizm i narkomania: istota. Działalność diagnostyczna i resocjalizacyjna w schroniskach dla nieletnich. Szkoła polska jako obiekt niekonstruktywnej krytyki społecznej – konieczność zmiany. Ośrodki. Programy. Uniwersytetu w Białymstoku Stańdo – Kawecka B. Wyd. Wyd. (rozd. Warszawa.(2001). „Monar” i inne instytucje profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Readaptacja społeczna w polskim systemie penitencjarnym. Warszawa. Prawne podstawy resocjalizacji. BOOKS. Lublin. Braun K. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Towarzystwo Przyjaciół KUL.. Kraków. kwestia poczucia bezpieczeństwa. o kuratorach sądowych. diagnostyczne i metodyczne. Kubacka – Jasiecka D. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Metody. Polski system penitencjarny – zasady i główne kierunki oddziaływania resocjalizacyjnego. Zagrożenia ze strony niektórych podkultur i sekt – możliwości i sposoby profilaktyki. Bezrobocie rodziców i jego ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci. A. Stańdo – Kawecka B. Literatura. Pedagogika resocjalizacyjna.

Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Lublin. A. V). (1999). Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej dla ukierunkowania procesu psychokorekcyjnego. Pomaganie męczy. Akademickie „Żak” (Rozdz. Wyd. osobowość wychowawcy. Wyd. Gdańsk.Pytka L. Warszawa. (1994). Studenci otrzymają w połowie semestru pytania egzaminacyjne stanowiące repetytorium. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. 5. (2000). Sposób budowania prognozy społecznej. Wyd. Gdańsk. diagnostyczne i metodyczne. Machel H. Wybrane zagadnienia teoretyczne.Sp. Gdańskie Wyd. Budowa indywidualnego programu resocjalizacji (IPR). Psychologiczne. Przebieg procedury resocjalizacyjnej. Warszawa. Wypalenie zawodowe i sposoby jego przeciwdziałaniu. Wyd. Pospiszyl K. Wyd.”Arche”. Osobowość i profesjonalizm wychowawcy resocjalizacyjnego..A. Teoretyczne postawy oraz\ przykłady programów oddziaływań. Warunki zaliczenia: egzamin ustny. Gdańsk. Poradnictwo i pomoc. (2000). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna.P. (2000). Bartkowicz Z. Wdrożenie i ewaluacja procesu resocjalizacyjnego. Poznań. Gdańskie Wyd. Pedagogika resocjalizacyjna. Machel H. Resocjalizacja. . Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. udział wychowanka w jego konstruowaniu. Kotler J. UMCS. Ocenianie przebiegu procesu i opiniowanie wychowanków. (2003) Skuteczny terapeuta. Zysk i S-ka.(1996). Wypalanie w pracy zawodowej. Psychologiczne. Murgatroyd S. Literatura. (2003). Gdańsk. Fengler J.

a) komunikacja werbalna i niewerbalna. W-wa 1994 Santorski J. Wychowanie bez porażek w praktyce. Forma zaliczenia: Praca kontrolna . Mały słownik subkultur młodzieżowych.zaliczenie . W-wa 2000 Mellody P.Enright). Literatura: Aronson E.. Wojciszke Gordon T. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. Wywieranie wpływu na innych. IV. rok studiów: III.. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Gospodarowanie czasem VI. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. III. b) badanie granic.. Podstawowe wiadomości o stresie IV.. W-wa 1994 Namysłowska I. Człowiek istota społeczna.. PWN W-wa 1995 Clainndini B..Przedmiot: Psychoterapia rodziny – fakultet Prowadząca: dr J. Relaksacja VII. W-wa 1993 Pęczak M. Halina Marczak Specjalność. V rok Pedagogika Treści programowe: I. Stres a zachowania V. W-wa 1990.. Anatomia i terapia współuzależnienia. Terapia rodzin. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. B. Toksyczne związki. tłum. „Pusty Obłok”. c) zasady podejmowania decyzji d) role związane z kontaktami między ludźmi II.

. Wydaw. Zakłady.. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.system resocjalizacji .. Akadem. Zakamycze. 2. Wybrane systemy resocjalizacji i rehabilitacji narkomanów i alkoholików Literatura: Cekiera Cz.Przedmiot: Współczesne systemy profilaktyki resocjalizacyjnej. Ciosek M.. Podstawowe pojęcia . rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Wyd. Wyd. Metody. Warszawa 1991. rzegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29.wykład Prowadzący: dr J. W-wa 2000 Weber E.pojęcie systemu wychowawczego . Wyd. Polski system resocjalizacji nieletnich 7. W-wa 2000 Rzepliński A. Charakterystyka wybranych europejskich systemów resocjalizacji nieletnich 6. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Charakterystyka współczesnych systemów penitencjarnych 4. Federacja rosyjska: przemoc i bezkarność w aresztach i więzieniach. Resocjalizacyjne założenia aktualnego polskiego systemu penitencjarnego 5. Naukowe KUL Kalinowski M. Przegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Lublin 2000. Rozwój systemów resocjalizacyjnych w świecie. Modele.) Zachodnie systemy penitencjarne. Resocjalizacja. Szymanowski T... Programy. W-wa 1998 Stando – Kawecka B. Tow. Ośrodki.elementy składowe systemu resocjalizacyjnego . „Żak”. Gdańsk 1996 Pospiszyl K.system resocjalizacyjny jako element polityki kryminalnej państwa. Wyd. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wspólnoty. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich.Halina Marczak Specjalność. (red. Kozłowski S.. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. COSSW. Amerykański system więziennictwa. UG... Kraków 2000. Kalisz 1996 Forma zaliczenia: praca kontrolna . Prawne podstawy resocjalizacji. 3.

W-wa 1998 Kojder A. Krajewski K. Rodzina dysfunkcjonalna – rodzina jako system 2. Leaton G. Narkomania.... Przestępczość drugiej połowy XX wieku. przestępstwa na tle seksualnym. W-wa 1998 Frączek A. Patologia społeczna.Przedmiot: Patologia społeczna . Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne.) W-wa 1991 Tryjarska B. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna . techniki i specyficzne problemy. W-wa 1999 Hołyst B. Kraków 1997 Szymanowski T. Patologia działania instytucji – elementarne negatywne zjawiska 4.. 1994 Sęk H. Społeczne problemy uzależnień 6..W-wa 1993 Strojnowski J. Kryminologia. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie... Tajemnica grypserki część I. alkohol. Wspólnoty. (red. Wybrane zagadnienia (red.. Mobbing .. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. Gaberle A. AIDS 1. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1.Halina Marczak Specjalność.fala przemocy w szkole..) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej..) Psychoterapia: szkoły. Systemy profilaktyki..) Wina – kara – nadzieja – przemiany..) Synak B. fazy rozwoju uzależnienia. Gdańsk 1996 Eckhardt A. Zrozumieć alkohol. B... red. Psychoterapia.. Modele. Terapia rodzinna. systemowe rozwiązania 7. (red.. Słownik gwary więziennej. Psycho – bio – społeczny model uzależnienia 9. Metody... Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. Zakłady. W-wa 1998 Rosenhan D. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.. Programy. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Machel H. Psychopatologia. Gdynia 1992 Maxwell R.. Wrocław 1996 Gaś Z. Instytucje o charakterze totalnym – zjawisko korupcji 5. Narkomania a przestępczość. W-wa 1992 Kawula St. W-wa 1992 Nowak A. narkotyki. (red.....(red. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 3.. [w:] Grzesiuk l. Selingman M. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. zjawiska. Przestępczość – charakterystyka zjawiska – teorie wyjaśniające zachowania przestępcze 3. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Lublin 1999 Ciosek M. Gdańsk 1994 Nęcka E. Profilaktyka uzależnień.. Społeczne aspekty zaburzeń seksualnych... W-wa 1994a Urban B.) Społeczna psychologia kliniczna. W-wa 1995 Szałajski J.. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów.. W-wa 1993 Hołyst B.. Problemy alkoholowe 8. Kraków 2000 Olweus D. 1998b Szaszkiewicz M. nosicieli wirusa HIV 2. prostytucja.. Autoagresja.wykłady Prowadzący: dr J. Obraz podkultury więziennej część II. Dzieci. Trening twórczości. Gdańsk 1999 Cekiera Cz...

Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. 1994 Sęk H.. konflikty w rodzinach narkomanów b.fala przemocy w szkole. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. Kryminologia. Gdańsk 1996 Eckhardt A.. Wybrane zagadnienia (red. Gaberle A... (red. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. (red. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.) W-wa 1991 Tryjarska B.wykłady Prowadzący: dr J. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne... rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J.... rodziny i wychowawców wobec uzależnień 4. Tajemnica grypserki część I.. Gdańsk 1994 Nęcka E. Leaton G. Dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym 2... Krajewski K.Przedmiot: Patologia społeczna .. Selingman M...Halina Marczak Specjalność... W-wa 1998 Rosenhan D. Metody. Przestępczość drugiej połowy XX wieku. Postawy rodziców. Psychoterapia.. Mobbing . Kraków 1997 Szymanowski T. zagrożenia w grupach nieformalnych 3. Gdynia 1992 Maxwell R. B. Lublin 1999 Ciosek M. Gdańsk 1999 Cekiera Cz. Słownik gwary więziennej.. zjawiska. W-wa 1995 Szałajski J.. Psychopatologia.Halina Marczak Specjalność. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Wrocław 1996 Gaś Z. Patologia społeczna. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Zagrożenia w środowisku rodzinnym a. Kraków 2000 Olweus D.. W-wa 1993 Hołyst B. nosicieli wirusa HIV 6.) Synak B.. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. (red. Wspólnoty. Terapia rodzinna. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów..W-wa 1993 Strojnowski J. Profilaktyka uzależnień. alkohol. W-wa 1998 Kojder A..) Psychoterapia: szkoły. Zakłady. Narkomania a przestępczość. Obraz podkultury więziennej część II. Modele. W-wa 1994a Urban B.. W-wa 1992 Nowak A. W-wa 1999 Hołyst B. proces terapii i resocjalizacji a zaangażowanie rodziny c. Dzieci. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna .... W-wa 1992 Kawula St... narkotyki. red. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna Przedmiot: Patologia i terapia rodziny ...ćwiczenia Prowadzący: dr J.(red.) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej.) Wina – kara – nadzieja – przemiany.. W-wa 1998 Frączek A. Machel H. Programy. techniki i specyficzne problemy. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych – ogólne zasady prowadzenia profilaktyki 5. Systemy profilaktyki.. Autoagresja. 1998b Szaszkiewicz M. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 7. konflikty w środowisku szkolnym d..) Społeczna psychologia kliniczna. Zrozumieć alkohol. Trening twórczości. [w:] Grzesiuk l.

. „Pusty Obłok”. komunikacja werbalna i niewerbalna. W-wa 1990..zaliczenie . Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J.. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . Człowiek istota społeczna. Toksyczne związki. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. Podstawowe wiadomości o stresie 4. Gospodarowanie czasem 6. a. c. Wychowanie bez porażek w praktyce. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. badanie granic. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. b. W-wa 1994 Namysłowska I. Wywieranie wpływu na innych. Terapia rodzin.Treści programowe: 1. tłum.Enright). Anatomia i terapia współuzależnienia. Relaksacja 7. Literatura: Aronson E. zasady podejmowania decyzji d.. W-wa 1993 Pęczak M.. Stres a zachowania 5. W-wa 1994 Santorski J. PWN W-wa 1995 Clainndini B. 3. role związane z kontaktami między ludźmi 2.. W-wa 2000 Mellody P.. B. Wojciszke Gordon T.

Mały słownik subkultur młodzieżowych. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii.. W-wa 1993 Pęczak M. badanie granic. B.. zasady podejmowania decyzji d. Toksyczne związki. komunikacja werbalna i niewerbalna. Terapia rodzin. Anatomia i terapia współuzależnienia..zaliczenie . PWN W-wa 1995 Clainndini B. Relaksacja 7. b.ćwiczenia Prowadzący: dr J. Wojciszke Gordon T. W-wa 2000 Mellody P.Enright). Literatura: Aronson E. W-wa 1990. role związane z kontaktami między ludźmi 2. „Pusty Obłok”. a. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie.. Wychowanie bez porażek w praktyce. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . Człowiek istota społeczna.Halina Marczak Specjalność. Wywieranie wpływu na innych. c. 3. Podstawowe wiadomości o stresie 4.. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. W-wa 1994 Namysłowska I.Przedmiot: Patologia i terapia rodziny .. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. tłum. W-wa 1994 Santorski J.. Gospodarowanie czasem 6. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. Stres a zachowania 5.

S. Psychodrama. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie .. b. III. IV. odczytywanie uczuć swoich i innych. W-wam 1995 Mellody P. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. W-wa 1990 Mellody P. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. ojcem. Co to jest psychodrama? (J. dla dzieci i młodzieży b. c. budowanie więzi.).. Toksyczne związki.. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a.. Nowe zjawiska w psychoterapii.Halina Marczak Specjalność.CZ. Człowiek – pytanie otwarte. J. Wyd. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: I.wykłady Prowadzący: dr J.II. Moreno ) II. Wyd. W-wa 1993 Popielski K.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia.. Toksyczni rodzice. W-wa 1991 Gordon H. Anatomia i terapia współuzależnienia. „Pusty obłok”. dla rodziców c. (red . Studia z logoteorii i logoterapii.

b. Studia z logoteorii i logoterapii. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: V.. W-wa 1991 Gordon H. dla rodziców c. (red .Halina Marczak Specjalność. Człowiek – pytanie otwarte. W-wam 1995 Mellody P. J. rodzina – dojrzewanie do bycia matką. Wyd.S. W-wa 1990 Mellody P. VII. odczytywanie uczuć swoich i innych. Co to jest psychodrama? (J. „Pusty obłok”. Psychodrama.. W-wa 1993 Popielski K. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie . VIII.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia.CZ.II. Anatomia i terapia współuzależnienia. Nowe zjawiska w psychoterapii.ćwiczenia Prowadzący: dr J... Toksyczni rodzice.). dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D. Moreno ) VI.. Wyd. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. dla dzieci i młodzieży b. Toksyczne związki. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. c. budowanie więzi. ojcem.

Gdansk 1998 7 Madanes Clo`e.. Urban & Partner Wrocław 2002. Uraz psychiczny i powrót do równowagi.. 3 4 Wykaz literatury: 1. Ciosek M.Gdansk 1996 2.Pużynski S.med.Wydawnictwi Medyczne. Rosenhan D.. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Janusz Szeluga Specjalność. Badanie i diagnozowanie. 8 Derks L: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludzmi Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne .Seligman M.Polskie Towarzystwo Psychologiczne.Gdańsk 1999.Norma społeczna..Psychoterapia sprawców i ofiar.Wciórka J. napisany w/g określonego schematu .EP Psychopatologia. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu . 6 Herman J.Model biomedyczny.Psychologiczne badania diagnostyczne i klasyfikacja zaburzeń psychicznych.Norma kulturowa. 10 Warunki zaliczenia: 1 Obecność na wykładach 2 Ocena z kolokwium lub esej na uzgodniony temat.Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego z psychodiagnostyką. Podstawy Hipnozy.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.Hipnoza. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Gdańsk 2003 9 Yapko M.. Zaburzenia społeczne i interpersonalne. Model środowiskowy: podejście behawioralne i poznawcze. Buss D.2000.nauczenie podstawowej wiedzy pozwalającej rozpoznawanie i klasyfikowanie osob nieprzystosowanych społecznie Treści programowe: 1.dysfunkcje.wykłady Prowadzący: dr n.:Seks Miłość Przemoc.D.L. Nieprzystosowanie społeczne w różnych koncepcjach teoretycznych.Zachowania seksualne.Etnocentryzm.M. Psychologia Ewolucyjna.Gdańsk.Modele diagnostyczno-terapeutyczne Podejście psychodynamiczne i egzystencjalne. 2..Podstawy komunikacji Interpersonalnej Trans. Przemoc. Warszawa.Zaburzenia Osobowości.1994 3.L. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Nieprzystosowanie społeczne: natura i historia Nieprzystosowanie społeczne.Psychiatria.Gdansk 2001 5 Bilikiewicz A..Rybakowski J.Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne..Metody badania zaburzeń psychicznych.

kładąc jednocześnie nacisk na praktyczną umiejętność zastosowania przez studentów zdobytej podczas wykładów wiedzy. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.Przedmiot : Wczesna interwencja resocjalizacyjna . zamierzam w szczególności skoncentrować uwagę na tej właśnie grupie. Treści programowe : Pierwsze trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom płynącym ze środowiska rodzinnego. in. w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie czynników mających negatywny wpływ na jego uspołecznienie. gdzie omówione zostaną m. podczas których poruszona zostanie problematyka : ▪ uszkodzeń okołoporodowych ▪ urazów głowy ▪ przebytych chorób ▪ padaczki ▪ ADHD ▪ dysfunkcji centralnego układu nerwowego ▪ obniżonej sprawności intelektualnej ▪ deficytów rozwojowych Następny blok wykładów dotyczyć będzie zagrożeń wynikających z niepowodzeń w kształceniu. podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak : ▪ struktura rodziny ▪ sprawność intelektualna i wykształcenie ogólne rodziców ▪ choroby i zaburzenia psychiczne w rodzinie ▪ alkoholizm ▪ karalność ▪ agresja i przemoc psychiczna w rodzinie ▪ style wychowania w rodzinie ▪ nieprawidłowe postawy rodzicielskie ▪ niekorzystna atmosfera życia rodzinnego ▪ niski status ekonomiczny rodziny ▪ bezrobocie ▪ warunki mieszkaniowe : .nadmierne zagęszczenie . rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu : Dostarczenie studentom wskazówek pozwalających na opracowanie indywidualnego planu oddziaływań resocjalizacyjnych względem podopiecznego.zagrożenie eksmisją ▪ niedożywienie Kolejne trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom wiążącym się z właściwościami podopiecznego. takie zagadnienia jak : ▪ obniżony poziom sprawności intelektualnej ucznia oraz skutki braku dostatecznie wczesnego jego rozpoznania ▪ niedostosowanie wymagań szkolnych do możliwości indywidualnych ucznia ▪ różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego ▪ tradycyjny sposób nauczania oraz jego ujemne następstwa ▪ walka z niepowodzeniami edukacyjnymi .wykłady Prowadzący : dr Krystyna Zgirska Specjalność.

Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej.M. metody interwencji. . orzecznictwo.. . 2003 Dembo M.. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . metody interwencji. Majchrzyk Z. Betke T. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. (w:) Gierowski J. : Rozwój dziecka. orzecznictwo. profiklaktyka . Katowice 1996 Majchrzyk Z. (w:) Stanik J. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. 1992 Harasimiak G. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. orzecznictwo. (red. 1997 Gierowski J. : Psychologia społeczna. Alkohol. Majchrzyk Z.M. orzecznictwo.c.) . Wilson T. : Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. 1992 Maxwell R.) . D. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. 1999 Pospiszyl K. profiklaktyka . .. Majchrzyk Z.M. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. profiklaktyka . . Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”. (w:) Stanik J. Majchrzyk Z. . 2002 Rajska-Kulik I. : Dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN. Heitzman J.Czwarty blok wykładów poświęcony zostanie pozostałym zagrażającym czynnikom środowiskowym. Akert R. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. (w:) Stanik J. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza.. profiklaktyka . (red. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne .) . : Przestępstwa zabójstwa przy użyciu przemocy popełnione przez nieletnich i młodocianych. (red. W oparciu o analizę wybranych przypadków. : Przemoc wśród dorastającej młodzieży – przejawy i możliwości zapobiegania. 1992 Gruszczyński W. . (red.. Majchrzyk Z.. .. bazując na ustalonych przyczynach warunkujących wystąpienie niedostosowania społecznego. (red. 2001 Hurlock E.) . Zysk i S-ka Wydawnictwo s. Majchrzyk Z. . Wydawnictwo Naukowe PWN.) . M. K. K. : Analiza różnic w procesie demoralizacji nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. : Psychologia sądowa i penitencjarna. . Poruszona zastanie m. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. : Zachowania przestępcze osób z organicznym uszkodzeniem mózgowia. Katowice 1996 Raś D. (w:) Stanik J. : Stosowana psychologia wychowawcza. Literatura : • • • • • • • • Aronson E. Wydawnictwo „Temida”. : Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do przejawiania przemocy wobec członków rodziny. K. problematyka modelowania postaw i zachowań podopiecznego w skutek oddziaływań : ▪ środków masowego przekazu ▪ filmów i reklam ▪ patologii występującej w sąsiedztwie ▪ grup nieformalnych o negatywnym charakterze Ostatnie trzy wykłady poświęcone zostaną praktycznemu nabyciu przez studentów umiejętności przeprowadzania wywiadu na temat podopiecznego celem rozpoznania czynników mających ujemny wpływ na jego socjalizację. . na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. 1998 Przetacznik – Gierowska M. Narkotyki. metody interwencji. (red. . (w:) Gierowski J. 1997 Ciosek M. . 1994 Pazderski : Przestępczość – jak uniknąć jej wpływu..M. K. Włodarski Z. : Psychologia wychowawcza tom I i II . (w:) Gierowski J. .. . Katowice 1996 • • • • • • • • .) . in. (red. . Katowice 1996 Różańska-Kowal J. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . : Resocjalizacja.. metody interwencji. Majchrzyk Z. studenci zdobywać będą umiejętność opracowywania indywidualnego dla danego przypadku planu oddziaływań resocjalizacyjnych. . 1985 Kosek-Nita B. .. : Wpływ przemocy w rodzinie na niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich. : Próba oceny wpływu środowiska rodzinnego na rozwój przyszłych zabójców.) .

Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . .M. . : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. G. : Profilaktyka agresji dorastających dziewcząt i chłopców a wychowanie. Ruch F. W. 1994 Warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną (praca kontrolna) . M. (w:) Stanik J. (red. : Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego . na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Wydawnictwo Naukowe PWN . 2003 Szymańska Z. : Psychologia i życie. M. metody interwencji. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Majchrzyk Z. Katowice 1996 Zimbardo P.• • • • • • Rydzyński Z. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich .. 1969 Vasta R. Miller S.) . A. . : Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie. profiklaktyka . Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. L... : Psychologia dziecka. Haith M. . 1995 Wolińska J. . orzecznictwo. 1976 Szczęsny W..

5. że rodzicielstwo biologiczne jest lepsze od przysposobienia ? 3. E. 3. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu procesu adopcyjnego z uwzględnieniem roli Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Jakie postawy i wyznawane przez kandydatów wartości w twojej opinii warunkują sukces adopcji ? 2. Literatura: 1. Treści programowe: 1. Warszawa 1999 r. Zdobycie wiedzy na temat potrzeb kandydatów do przysposobienia i możliwości ich realizacji z uwzględnieniem priorytetu zmiany sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. 4. Zapoznanie z etapami procedury adopcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych służących gromadzeniu informacji o dziecku i rodzinie. Warunki zaliczenia: W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstaw swój pogląd na jeden z trzech niżej ujętych tematów: 1.Przedmiot: Polityka adopcyjna. Urbaniak. 2. Wyodrębnienie różnic między rodziną biologiczną a adopcyjną. Teoria i praktyka. Zranione dzieciństwo. E. 2. Katowice 2000 r. Adopcja. Argumentacja tezy o prawie dziecka do poznania prawdy o swoim pochodzeniu. Umiejętność analizy elementów warunkujących powodzenie adopcji. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Milewska. Ostrowska. U. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: 1. 7. mgr A. Wypowiedź przedstaw w formie eseju. Przedstawienie wskaźników prognozujących powodzenie adopcji. Przekazanie wiedzy o najbardziej rozpowszechnionych przejawach zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin pochodzenia i ich negatywnych skutkach dla kształtowania osobowości dzieci. Warszawa 2003 r. Jawność adopcji czy tajemnica ? Uzasadnij swoje stanowisko. Czy stereotypem jest myślenie.ćwiczenia Prowadzący: mgr B. Michalczyk. Kształtowanie przekonania o zasadności ujawnienia dziecku prawdy o jego pochodzeniu. 3. 6. Kamińska. Milewska ( red. 5. Kadzikiewicz Specjalność. 4. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Warunkiem zaliczenia będzie pozytywna ocena pracy pisemnej . Kim są rodzice adopcyjni? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN. 3. ). K. 2. mgr M. Orientacja w procedurach prawnych odnoszących się do orzeczenia przysposobienia. Ukazanie roli zastępczych form opieki rodzinnej wobec dzieci oczekujących na przysposobienie.

ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. 2002. Kodeks 5. Prawne podstawy resocjalizacji. 2000. Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitetcjarnym. Prawnicze LexisNexis 2.Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym .Wybrane zagadnienia teoretyczne. Wyd „Zakamycze” 3. Warszawa.Probacja. a kuratora dla dorosłych . Bałandynowicz Andrzej.. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warunki zaliczenia: .Kuratela sądowa w Polsce i w Niemczech – podobieństwa i różnice Literatura: 1. Stańdo-Kawecka Barbara.Przepisy ogólne .Kuratorzy zawodowi . Wyd. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001r.Sposoby pracy kuratora sądowego z nieletnimi opuszczającymi zakłady poprawcze .Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych i metodyki pracy kuratora sądowego .Zapoznanie z różnymi pozycjami z literatury dotyczącej w/w tematu .Ustawa o kuratorach sądowych . Białystok.Zapoznanie z warsztatem pracy kuratora sądowego Treści programowe: . przepisy przejściowe i końcowe .Zmiany w przepisach obowiązujących. Szczygieł Grażyna.Kuratorzy społeczni .Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego . 2000.Warszawa. Wyd.Rola kuratora sądowego w realizowaniu zadań probacyjnych . 2002. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: . Pytka Lesław. Kuratorzy sądowi. Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. Gromek Krystyna.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych .Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego .Sposoby pracy kuratora sądowego z rodziną nieletniego . Warszawa wyd.zaliczenie z oceną .Różnice i podobieństwa między pracą kuratora dla nieletnich (rodzinnego).kryteria oceny: praca kontrolna . Kraków.Posługiwanie się przepisami o funkcjonowaniu kuratora sądowego . Temida 2 4.Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . diagnostyczne i metodyczne.Instytucja kuratora penitencjarnego .System sprawiedliwego karania.Organizacja kuratorskiej służby sądowej .

1999. Gdańsk. Pospiszyl K. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne 9. rozdz.1969 Skuteczność kar w wychowaniu. Lublin 10. Gdańsk. Arche 8. Warszawa. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: .Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 5. Zysk i S-ka 3.2900.resocjalizacyjnej . część 2 i 4.1998 Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych..zaliczenie z oceną . Satir V. Wydawnictwo Akademickie „Żak” 4.Konstruowanie okresowych ocen procesu resocjalizacji . Resocjalizacja..2000 Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Mika St. Fengler Jörg 2000. Lublin.Diagnozowanie wybranych zagrożeń społecznych w określonych środowiskach . VIII.Rozszerzenie i utrwalenie podstawowych pojęć i relacji z metodyki pracy profilaktyczno.Rozpoznawanie nieprzystosowania społecznego wychowanków . Warszawa.Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu metodyki w resocjalizacji ..Budowanie diagnozy resocjalizacyjnej .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym .. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 2. Gaś Zb. Metodyka Resocjalizacji. Socjometria.Konstruowanie indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR) . Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 7.. Gdańsk.Uwzględnianie zasad resocjalizacji w procesie korekcyjnym .ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność.Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu Literatura: 1. Terapia rodziny. Górski St. Cekiera Cz.2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna.Sposób posługiwania się wybranymi metodami resocjalizacji . Warszawa.Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.Rola terapeuty w procesie psychokorekcyjnym: komunikacja .Posługiwanie się metodami diagnostycznymi . Twarzą w twarz.Najważniejsze metody procesu resocjalizacji i sposób ich wykorzystania ..proces wysyłania i odbioru informacji . Sawicka K... Państwowe Wydawnictwo Naukowe 6.Rozpoznawanie ważniejszych patologii resocjalizacyjnych instytucji izolacyjnych oraz sposoby przeciwdziałania im .1998.Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej Treści programowe: .Realizacja i ewolucja przebiegu pocesów profilaktycznych . Egan G.1985. 2001.Budowanie końcowej oceny procesu resocjalizacji .Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej .Przedmiot: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Machel H. Pomaganie męczy.Budowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem osób i instytucji uczestniczących (przykłady konstruowania programów profilaktycznych) . Warszawa. Poznań. KUL Warunki zaliczenia: .Dlaczego pomagamy? .Sposób negocjowania IPR-u z wychowankiem .

rok studiów: II rok Pedagogika Cele: . Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.. Akademii Pedagogiki Specjalnej 2) Pospiszyl K.Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . Subkultury młodzieżowe. Kraków.zaliczenie z oceną . Wybrane zagadnienia teoretyczne. udział w dyskusji.. wyd. diagnostyczne i metodyczne. Warszawa wyd. wyd. Resocjalizacja. Akademickie Żak 3) Urban B.Resocjalizacyjnu charakter kurateli sądowej .ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność. systematyczna umiejętność relacjonowania tekstów i formułowania myśli.Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej .Istota i symptomy nieprzystosowania społecznego ..Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi podejściami do procesu resocjalizacji Treści programowe: . Subkultury a przemoc.Rola profilaktyki w neutralizowaniu zachowań aspołecznych Literatura: 1) Pytka L.Rodzina jako żródło zachowań dewiacyjnych . 2000.. Uniwersytetu Jagiellońskiego 4) Piotrowski P.Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych . obecność na zajęciach . wyd. Akademickie „Żak” Warunki zaliczenia: . Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.Pojęcie resocjalizacji penitencjarnej: zakłady penitencjarne . aspekty psychospołeczne Warszawa.kryteria oceny: referat. 1998. praca kontrolna Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna . Akademickie „Żak” 5) Jędrzejewski M. poprawne posługiwanie się aparatem pojęciowym.Pojęcie kontroli społecznej i autonomii .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . wyd.Instytucje resocjalizacji nieletnich: otwarte i izolacyjne . Warszawa.kryteria oceny: referat.Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej .Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej .Czynniki osobowościowe i środowiska społecznego jako determinanty zaburzeń w zachowaniu .. Pedagogika resocjalizacyjna. 2000. udział w dyskusji.. 2003.

Bohdan Dudek.Definicje interwencji kryzysowej. Treści programowe: .Przedmiot: Metodyka interwencji kryzysowej . c) formy interwencji kryzysowej. e) adresaci usługi. f) kompetencje interwentów. d) czynności. typologia zdarzeń kryzysowych. . K. aktywności. Poradnik dla pracowników socjalnych. Mudyń). działania interwenta. W przypadku nieobecności: praca zaliczeniowa. j) usługi hostelowe. . Literatura: . h) szczególne procedury. . algorytmy. Badura). .Prezentacja prób standaryzacji usług w tym zakresie. rok: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: zapoznanie z podstawami metodyki nowej formy usług socjalnych i psychologicznych adresowanej do osób (dorosłych i dzieci) doświadczających zdarzeń kryzysowych. Toruń 2003. Gdańsk 2003. interwencja i pomoc psychologiczna” (Red. przeżywających stany kryzysowe.„Kryzys.” (Wybór: W.: D. Warunki zaliczenia: Na podstawie obecności na zajęciach. . Kubacka – Jasiecka. i) interwencja poza ośrodkiem.„Fotografia” istniejących ośrodków. Katowice 1999. a) zakres usługi.Podstawy prawne interwencji kryzysowej.„Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej.ćwiczenia Prowadzący: mgr Krzysztof Sarzała Specjalność. g) dokumentacja działań. b) cechy charakterystyczne działań w tym zakresie. . „Zaburzenia po stresie traumatycznym”.

ćwiczenia Prowadząca: mgr Małgorzata Wawro Specjalność. zasady konstruowania programów profilaktycznych. . SŁODYCZ POMAGANIA . PEDAGOG NA PLACU BOJU – „ WIZJA LOKALNA „ • Wizyta u pedagoga szkolnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. PEDAGOG I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW . Jana Pawła ).treningi psychoedukacyjne. POMAGANIE MĘCZY – CO ROBIĆ BY NIE WPAŚĆ W CZARNĄ OTCHŁAŃ WYPALENIA ZAWODOWEGO • Obciążenie i wypalenie w różnych zawodach związanych z pomaganiem – obraz zjawiska. Mierzenie efektów pracy wychowawczej. WEWNĄTRZSZKOLNY OCENIANIA ( WSO )-– CZYLI SKARBY PILNIE STRZEŻONE • SYSTEM Budowanie strategii wychowawczej szkoły . NIEZBĘDNY ZESTAW RATOWNICZY PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rola instytucji wspomagających pracę szkoły w działaniach związanych z profilaktyką i resocjalizacją.Przedmiot: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego . rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą pedagoga szkolnego. grupy wsparcia. superwizje.konstruowanie planu pracy w oparciu o statut szkoły. JEŚLI NIE MASZ DO DYSPOZYCJI DŻINA W BUTELCE. Podstawowe treści przedmiotu: CZEGO MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU OCZEKUJE OD PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach publicznych – zadania pedagoga szkolnego. DOBRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRACĘ • Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej . w szczególności z realizacją zadań związanych z profilaktyką i resocjalizacją. wskaźniki wypalenia. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY.CZYLI JAK NIE RATOWAĆ RYB PRZED UTONIĘCIEM • Doskonalenie zawodowe pedagogów .SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI • Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych.

Literatura: 1. Mieczysław : Metody i techniki badań pedagogicznych. Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego. NIE LICZ NA WINNETOU • Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. CEKIERA. 3. Red. ISBN 83-88030-29-9. 7. ISBN 83-87964-22-0. CEREMONIA WRĘCZENIA ORDERÓW • Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych ( egzamin – część teoretyczna ). 6. 2. Bogusław : Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1999. Kraków 2000. JAK wychowywać? Prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy. Anatol Bodanko. 5. ISBN 83-85291-56-3. . Poznań 2000. Poznań 1999. MISJA SPECJALNA .RESOCJALIZACJA • Praca wychowawcza z młodzieżą niedostosowaną społecznie – możliwości i ograniczenia szkoły.realizacja przedsięwzięć i akcji profilaktycznych ( egzamin – część praktyczna ). • Ćwiczenia na terenie wybranej przez studentów szkoły . Wyd. Andrzej. Kraków 1998. WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktycznoedukacyjnymi. TERAZ WY • Wywieranie wpływu na ludzi .SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ • Wizyta u pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie). Jędryka Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. ISBN 83-85185-24-0.jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania (przygotowanie scenariuszy krótkich akcji i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym . ŁOBOCKI. JANKOWSKI. 4. ISBN 83-915956-8-4. 2. ŚLIWERSKI.praca w grupach). Lublin 1993. ISBN 83-88030-87-6. ISBN 83-86994-90-8.przeprowadzenie przez studentów pilotażowej akcji o charakterze profilaktycznym. Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. GŁOWACKI. CHWILA PRAWDY • Ćwiczenia na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego . Kraków 2001.

T.ISBN – 83-87957-03-8 12. przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym. ISBN 83-87957-06-2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. aktywność.obecność na zajęciach. EICHELBERGER. Elliot: Człowiek istota spoołeczna. Warszawa 1996. 11. przygotowanie do zajęć. Robert: Wywieranie wpływu na ludzi. Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach. 10. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej.obecność na zajęciach. teoria i praktyka. Jorg: Pomaganie męczy. . Gdańsk 1999. . KRYTERIA OCEN 1) Ocena dostateczna . Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży.przygotowanie do zajęć. Wypalenie w pracy zawodowej. obowiązkowy udział w przedsięwzięciu lub akcji profilaktycznej.8. STRELAU. Jan.Marek: Twórcza resocjalizacja.Wyd. Wojciech: Pomóż sobie.przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym (zadanie dla grupy nie przekraczającej 6 – 8 osób) . Agencja Wydawnicza TU. 3. daj światu odetchnąć. ISBN 83-902971-3-2.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne. przygotowanie do zajęć. aktywność w czasie ich trwania 3) Ocena bardzo dobra . red. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-39-0.obecność na zajęciach. FENGLER. ARONSON.Warszawa 1998. przygotowanie do zajęć 2) Ocena dobra .Warszawa 1995. ISBN 83-86802-05-7 9. KONOPCZYŃSKI.Gdańsk 2000. :Psychologia Podręcznik akademicki. CIALDINI.Gdańsk 1996. Naukowe PWN. 13.

Wyd. Profilaktyka uzależnień. aktywne słuchanie. Pomoc długo i krótkoterminowa.rola pierwszego kontaktu w resocjalizacji. Warszawa 2000. integracyjne.Przedmiot: Resocjalizacja .. role. Machel H.. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. desocjalizacja. Metodyka resocjalizacji. behawioralne. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Strategia i procedura resocjalizacyjna. podążanie. Johnson D. Górski S. Treści programowe: • Zagadnienia wstępne – wyjaśnienie pojęć kluczowych: socjalizacja. Zastosowanie strategii. wybrane programy profilaktyczne.. • Resocjalizacja jako forma pomocy psychologicznej. Kraków 1997. Kadden R. Heatherton T. tematy pracy terapeutycznej. Warszawa 1998. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Tice D. Opór. Zysk i S-ka. Podaj dłoń. Warszawa 1992.. • Interwencja kryzysowa w resocjalizacji. Pospiszyl K. Bałandynowicz A. trening zachowań konstruktywnych. wykonanie kary pozbawienia wolności. Cekiera Cz. • Wykorzystanie metod grupowych w resocjalizacji. Schneider Corey M. Warszawa 1994. dyrektywność.M.R. struktura. Warszawa 1985. Primum 1996. które pomagają. Pytka L. Studium interdyscyplinarne.. • Mediacja w resocjalizacji.S. Budowanie relacji . • Konstruowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacji . ewaluacja. wykolejenie społeczne. Literatura: Robson P. Kraków 1997.. Rozmowy. • Probacja – resocjalizacja w warunkach dozoru kuratorskiego. proces grupowy.B. Sztander W. Utrata kontroli. Podstawy psychoterapii.. Corey G. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. 1993. metody diagnostyczne. Zachowania dewiacyjne młodzieży. zastosowanie Osobistych Planów Terapii.. Metody grupowej pomocy psychologicznej. MacKenzie K. • Diagnoza w resocjalizacji. Relacja w resocjalizacji. Podstawy terapii grupowej. Baumeistern R.M. Wychowanie do wolności. systemowe.L.F. poznawczo-behawioralne..PARPA. • Umiejętności i zasoby osobiste w pracy w resocjalizacji: empatia. • Resocjalizacja nieletnich: środki wychowawcze. Urban B. Lublin 1993. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Współczesne systemy resocjalizacji – tendencje rozwojowe. • Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych. Gdańsk 2000. przeniesienie i przeciwprzeniesienie.. Cooney N. Gaś Z.etapy.. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. (red. „Arche”.) Bernard H.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność.. Gdańsk 1994.. Pedagogika resocjalizacyjna.F. • Strategie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz od destrukcyjnych zachowań. Warszawa 2002.. Poznań 2003. Warszawa 1999. Zagadnienia etyczne w resocjalizacji. Gdańsk 2003. studium przypadku. . Pomoc osobom współuzależnionym.. leczniczo-wychowawcze i poprawcze w resocjalizacji nieletnich. rodzaje grup. Abrams D. Twórcza resocjalizacja. rok studiów: III rok Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej oraz z podstawowymi strategiami i procedurami pracy resocjalizacyjnej. Machel H. • Strategie w resocjalizacji – podejścia: psychodynamiczne. resocjalizacja.. Resocjalizacja.... Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Konopczyński M. Narkotyki.ogólne zasady prowadzenia działań profilaktycznych.M.. Kratochvil S. Probacja. zachowania aspołeczne i antyspołeczne.. metody pracy w pedagogice penitencjarnej. Kontrakt. Psychoedukacja. zapobieganie nawrotom.. Grupy.W. • Profilaktyka w pracy resocjalizacyjnej . Warszawa 1996. Monti P.. • Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnień. Warszawa 2000.

J. IPZ PTP 2002. Poznań 1992. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Zielona Góra 2002.. C. Warszawa 2003. Warszawa 2000. Twerski A.. 1. Multsby M. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. Warszawa 2001. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. PARPA 2003. Żak. Forma zaliczenia: Egzamin ustny. IPZ TPT. Racjonalna Terapia Zachowania. Uzleżnione myślenie. .. Fundacja ALTERNA.) Robczyńska D. (red.. Psychopatia. Skuteczna pomoc psychologiczna. Pospiszyl K. Leczenie dzieci po Urazach psychicznych.. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. t.. Szczęsny W. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Okun B.James J.

Warszawa 2001. Schneider Corey M..M. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport.. Alkohol a Zdrowie. Zrozumieć alkohol. Nawroty w uzależnieniach.F. picie problemowe. Kadden R. (red. Twerski A. Kraków. IX raport Specjalny dla Kongresu USA.M.J. Formy pomocy osobom uzależnionym: psychologiczne koncepcje psychoterapii alkoholików.. współuzależnienia i DDA. Corey G.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Warszawa 2000.R.. Podstawy terapii grupowej.. Gdańsk 2000. Warszawa 1992. Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnienia – założenia.. Kinney J.. Levy J.. Literatura: Kinney J. Warszawa 1998..współuzależnienie. Okun B.. Skuteczna pomoc psychologiczna. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Uzależnione myślenie.. Gaś Z. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami uzależnienia od alkoholu oraz z podstawowymi terminami z zakresu terapii uzależnienia. (red.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Bradshaw J. Rozmowy. Rodzina z problemem alkoholowym . Grupy. Zrozumieć rodzinę. Narkotyki..M.. Lublin 1993. Forma zaliczenia: Egzamin pisemny. Leaton G. Warszawa 1994.. . Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Psychoterapia współuzależnienia i DDA .B. psychologiczne koncepcje wyjaśniające zjawisko uzależnienia od alkoholu. Cohen J.. Warszawa 2002. 2002.diagnozowanie.W. Robson P. Profilaktyka uzależnień. Sztander W. Psycho–bio-społeczny model uzależnienia. Cooney N. Abrams D. PARPA 1998.L. Leaton G. Baumeistern R. Monti P.S. Zeszyty Naukowe AWF. Utrata kontroli.) PARPA 1997. Tice D.. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO.. Zrozumieć alkohol. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Rodzina z problemem alkoholowym – role przyjmowane przez dzieci. Warszawa 1998. • • • • • • • Treści programowe: Zespół Zależności Alkoholowej – Kryteria diagnostyczne wg ICD-10. które pomagają. IPZ PTP 2002.F.S. Podaj dłoń. Heatherton T. Kraków 1997. PARPA 2002. IPZ TPT.PARPA. Warszawa 1994.. grupy samopomocowe. modele terapii. Johnson D. kierunki pracy terapeutycznej. MacKenzie K. program Minnesota...) Bernard H. 1993. Cekiera Cz. Warszawa 1999..

(red. Cekiera Cz. Konstruowanie osobistych planów terapii..) Bernard H..Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.. IX raport Specjalny dla Kongresu USA.) PARPA 1997. Cohen J. Formułowanie problemów terapeutycznych. Diagnozowanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia.. (red. które pomagają.. Kraków. Twerski A. trening relaksacyjny.. Zrozumieć alkohol.. Socjoterapia. Definicja nawrotu. Profilaktyka uzależnień. strategie pracy z pacjentem w nawrocie. Warszawa 2002. uczenie pacjentów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych. Abrams D. Profilaktyka uzależnień. Literatura: Kinney J. Gaś Z. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu.. IPZ PTP 2002. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych.. Grupy. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Konopczyński M.warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami terapii uzależnienia i współuzależnienia. Alkohol a Zdrowie. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Zrozumieć rodzinę. Leaton G. Twórcza resocjalizacja. Terapia jednostek z nieprawidłową osobowością uzależnionych od alkoholu. Warszawa 2001. Baumeistern R.. Warszawa 1994.S.F. Heatherton T. Skuteczna pomoc psychologiczna. Strategie pracy nad tożsamością alkoholową. Uzależnienia krzyżowe i mieszane – specyfika terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Robson P. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń .M..S. Narkotyki.R. Strategie pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia w pogłębionej fazie terapii..M. konstruktywne radzenie sobie z emocjami. uznaniem bezsilności wobec alkoholu i radzeniem sobie z głodem alkoholowym.. IPZ TPT. Kadden R.. • • • • • • • • • • • • • Treści programowe: Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu. Warszawa 1992. Psychoedukacja w terapii uzależnień.. Nawroty w uzależnieniach.W. Warszawa 1998.. Utrata kontroli. Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń warunkuje aktywny udział w zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium. Leaton G. Mikrowykłady. Monti P. 1993. Trening zachowań konstruktywnych w psychoterapii uzależnień. Diagnoza nozologiczna i problemowa. Corey G. Podstawy terapii grupowej. dobór zadań.M. Motywowanie do terapii. celów terapii. PARPA 1998. Podstawy psychoterapii. Warszawa 1994. Warszawa 1998. PARPA 2002. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Podstawowy program terapii uzależnienia. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich. Kinney J. Sztander W.J. Strategie i procedury w terapii osób współuzależnionych. MacKenzie K. Zysk i S-ka. Rozmowy. Podaj dłoń.. Cooney N.. Przemoc w rodzinach alkoholowych – zasady postępowania wobec sprawcy i ofiary. Levy J. Schneider Corey M. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport. Johnson D. Zeszyty Naukowe AWF. Lublin 1993.. Przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu.F. Gdańsk 2000. Zrozumieć alkohol. Pacjenci z podwójną diagnozą.B.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność.L. dyskusje kierowane i czytanie jako struktury pracy w terapii uzależnień. Warszawa 1996.. Warszawa 1999.. . Zasady prowadzenia działań profilaktycznych – programy.PARPA. Bradshaw J. Uzależnione myślenie.. Poznań 2003. Kraków 1997. 2002. Okun B. Kratochvil S. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Tice D. Warszawa 2000..

Warszawa 1979.. Doktryny kryminologiczne . Eysencka.. . Błachut J. • • Doktryny kryminologiczne . teorie kulturowe .J. reakcji społecznej. Teoria frustracji-agresji J. Siemaszko A.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii. Warszawa 1985. Przestępstwo. Kosewski M. kryminologia jako nauka interdyscyplinarna. Hołyst B. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapozananie studentów z wybranymi doktrynami kryminologicznymi. Granice tolerancji. teoria uczenia się zachowań agresywnych A..zakres pojęcia. kryminologia radykalna.W kręgu kryminologii radykalnej. Dollarda. dziedziczenia skłonności do popełniania przestępstw.teorie strukturalne. Warszawa 1989. Warszawa 1993. Sutherlanda.kierunek socjologiczny . Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. zaburzeń struktury chromosomów. Bandury. Społeczna geneza przestępczości. odwołujące się do zaburzeń OUN. Falandysz L..) Kwaśniewski J. Gaberle A. Kryminologia. teoria H..kierunek biopsychologiczny: teorie antropologiczne. Warszawa 1986.teoria zróżnicowanych powiązań E. teoria L.. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. Warszawa 1999.. kryminologia konfliktowa. • Literatura: Siemaszko A. Gdańsk 1999.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. przestępczość i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. (red.. Warunki zaliczenia: Egzamin ustny po zakończeniu wykładów z zagadnień omówionych na wykładach. Berkowitza. Kryminologia. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. Krajewski K. Treści programowe: • Kryminologia . teorie kontroli społecznej.

Treści programowe: • Podstawowe pojęcia: Struktura. Warszawa 1999. WSP.. charakterystyka przestępstw popełnianych przez młodzież. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. • Przestępczość gospodarcza . • Przestępstwa z użyciem przemocy .. Warszawa 1986. • Problematyka ofiary w kryminologii .wiktymologia jako nauka. Szaszkiewicz M. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red.. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań..W kręgu kryminologii radykalnej..definicja przemocy i przestępstwa z użyciem przemocy.. Rzeszów 2000.działania profilaktyczne w kryminologii.. Granice tolerancji.. Margasiński A. Szymusik A. Osobowość Antyspołeczna. W: Zabójcy i ich ofiary. • Wpływ negatywnych przejawów życia społecznego na dokonywanie przestępstw . Zachowania dewiacyjne młodzieży. charakterystyka (struktura i dynamika) przestępczości z użyciem przemocy w Polsce. statystyka policyjna. Wiktymologia.K.. Sekty. Krajewski K. czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw przez młodzież. Nowak A.) Gierowski J.) Kwaśniewski J. (red. Gdańsk 1999.) Pamuła S. Częstochowa 2001.uzależnienia od środków odurzających. typologia ofiar.. Dane na temat przestępczości: przestępczość ujawniona i nieujawniona. Wójcik D. Siemaszko A. Warszawa 1989. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Gaberle A..przyczyny nieprawidłowej socjalizacji młodzieży. (red. Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Strategie i etapy działań profilaktycznych.. Jaśkiewicz-Obydzińska T. Kosewski M. Osobowość i motywacja sprawców zabójstw. Kraków 1996. prokuratorska.. Hołyst B. wyd Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii .. Wyd. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP (red. Warszawa 1985... Wrocław 1984... Literatura: Ciosek M. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. samobójstwo jako problem kryminologiczny. wiktymizacja wtórna... Gdańsk 1996. bezdomność.. wiktymizacja pierwotna. Naukowe Śląsk. Kraków 2002. • Zapobieganie przestępczości . rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z literaturą dotycząca struktury i dynamiki wybranych kategorii zachowań przestępczych. kara pozbawienia wolności jako środek zapobiegawczy. charakterystyka.K. Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Siemaszko A. dynamika i geografia przestępczości. prostytucja. Falandysz L.) Gierowski J. sądowa. Warszawa 1993.Hołyst B. Kryminologia.. rola kontroli społecznej w zapobieganiu przestępstwom.. • Przestępczość zorganizowana (struktura i dynamika) rodzaje działalności przestępczej podejmowanej przez grupy o charakterze mafijnym.. Warszawa 1999. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. . Wysocka E. rola ofiary w procesie wiktymizacji. Warszawa 1979. Gierowski J. Kryminologia. Rzeszów 2001. Radochoński M. charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy w Polsce. WSP. Urban B.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Wyd. Elementy Patologii Społecznej i Kryminologii. Błachut J. Radochoński M... • Przestępczość nieletnich . Warszawa 1994. definicja ofiary.zakres pojęcia. Kraków 1997. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.. Katowice 2001. Społeczna geneza przestępczości. Górniok O. więzienna i kryminologiczna. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży.

Gaberle A. Achenbacha i Skala Nieprzystosowania Społecznego L.Przedmiot: Psychologia nieprzystosowania społecznego z psychodiagnostyką – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Kryminologia. Instruktaż stosowania. • Warsztat odwołujący się do wiedzy z ćwiczeń dotyczących znaczenia i roli wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. . Instruktaż • Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji Z. Pytki. James B. uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele zajęć: .Zapoznanie się z metodami pomiaru poziomu niedostosowania społecznego.. Hołyst B. • Psychokorekcyjne metody pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie. • Wytyczne do oceny stanu osoby nieprzystosowanej społecznie i realizacji indywidualnego programu resocjalizacji.. • Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu niedostosowania społecznego. mowa zranionego ciała. Górniewicz E. Gasia. • Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. Instruktaż. Olsztyn 2003. Wykaz literatury: Babiker G. Krajewski K.. Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Ciosek M. Autoagresja. Błachut J. Bradshaw J. Zrozumieć rodzinę. • Zajęcia warsztatowe w oparciu o film „Moje życie”. Arkusz obserwacyjny Thomasa M.Przedstawienie metod i form oddziaływania korekcyjnego na osoby niedostosowane społecznie. Warszawa 1999. Warszawa 1994. Warszawa 2003. . • Modele zdrowej osobowości a przystosowanie społeczne. Treści programowe: • Wąskie i szerokie zakresy nieprzystosowania społecznego.. • Nieprzystosowanie społeczne w świetle badań empirycznych. Warszawa 2002. Gdańsk 2002. • Rodzicielskie postawy wychowawcze a zachowania dewiacyjne dzieci.Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami niedostosowania społecznego. . Gdańsk 1996 Dyskursy pedagogiki specjalnej... • Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych. . Definicje nieprzystosowania społecznego... Kryminologia. • Narzędzia diagnostyczne. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. • Kwestionariusz M. Arnold L.. red.. Ziemskiej do pomiaru rodzicielskich postaw wychowawczych.Ukształtowanie właściwych postaw wobec osób niedostosowanych społecznie. • Pojęcie zaburzenia w zachowaniu. • Znaczenie i rola wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. Krause A. • Podwójny problem osoby niedostosowanej społecznie będącej zarazem ofiarą i sprawcą przemocy. Konteksty teoretyczne. Kooyman M. Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Postawy profesjonalistów pracujących z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Gdańsk 1999.

Osobowość antyspołeczna. Sawicka K. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży... Zachowania dewiacyjne młodzieży... Pytka L.. Urban B. Socjoterapia. Życie bez lęku.. red.. Radochoński M. Życie ze złością. Kraków 2000. Wrocław 1984 Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Urban B. Warszawa 2001. .O. Gdańsk 1999. Gdańsk 1998. Granice tolerancji. Rzeszów 2000. Wójcik D. Pedagogika resocjalizacyjna. Potter-Efron R. Siemaszko A. Kraków 2000. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. . Warszawa 1993. Warszawa 1998.Ottoson J.

Czapliński W. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. (1981): Wolność. etnicznych i językowych. historia i zaangażowanie chrześcijańskie. . • Międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż. Prawa socjalne. • Prawa człowieka i konflikty zbrojne. • ONZ-owski system ochrony praw człowieka. Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Warszawa: HFPC. nr 10. • Prawa człowieka z katolickiej perspektywy. Prawa pacjenta. Prawa mniejszości narodowych. . .Analiza praw człowieka z punktu widzenia orzecznictwa sądowego Treści programowe: • Co to są prawa człowieka.Praca z tekstem. . • Sądownictwo w ochronie praw człowieka.Przedmiot: Prawa człowieka – lektorium Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. • Rzecznik Praw Obywatelskich – założenia ustawowe i praktyka działania. Trzecia generacja praw człowiek. Prawa człowieka a policja. Warszawa Compagnoni F. Warszawa. Prawo własności. • OBWe jako regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka. Warszawa. • Europejski system ochrony praw człowieka. • Prawo do życia. rok studiów: II rok Pedagogika Celem zajęć: . Własność. (1996): Zarys prawa europejskiego.Zapoznanie studentów z prawami człowieka oraz środkami pozwalającymi dochodzić swoich praw. . (2000): Prawa człowieka. Literatura: Baszkiewicz J. • • • • • • • • • Prawa dziecka. w: Sprawy Międzynarodowe 1983.Przełożenie aktów prawnych dotyczących praw człowieka na praktyczne potrzeby pracy w zawodzie pedagoga.Porównanie aktów prawnych z raportami dotyczącymi stanu przestrzegania praw człowieka. (1969): Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ. Drzewicki K. Prawa więźnia. Równość. Kraków. Dembiński L. Wolność sumienia i wyznania. • Organizacje pozarządowe i ochrona praw człowieka. • Ochrona praw jednostki w Polskiej konstytucji z 1997 roku. . • Prawa jednostki w konstytucjach wybranych krajów i mechanizmy ich ochrony. (2001): Rzecznik Praw Dziecka. • Ewolucja koncepcji i doktryn praw człowieka.Kształtowanie umiejętności tworzenia map mentalnych do przeczytanego tekstu. . Geneza.Zapoznanie się ze specyfiką i strukturą tekstów prawnych.

(1998): Europejska Konwencja Praw Człowieka. Nowicka M. Mik C.(2002): Prawa człowieka. Warszawa. w: Etyka 1972. nr 10. (1998): Uniwersalizm praw człowieka. Warszawa: HFPC. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich. (red) (2000): Ochrona praw człowieka w świecie. . Toruń. Jasudowicz T. Tomala H. (1999): Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego. Warunki zaliczenia: praca pisemna w formie eseju. 1 stycznia 1981. Gronowska B. Kuźniar R. Jan Paweł II. (red). (1992): Wokół Konwencji Europejskiej. Wiśniewski L. Warszawa. (1995): Skarga o naruszenie praw człowieka. (1996): Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. Wybrane dokumenty krajowe. Nowicki M. Huntington S. Warszawa: Typografika. (1981): Orendzia do ONZ z 2 października 1979 oraz na XIV Światowy Dzień Pokoju. Nowicki M. Wybrane dokumenty międzynarodowe. (1997): Zderzenie cywilizacji. Warszawa: HFPC Oniszczuk J. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. Michalska A. Dokumenty międzynarodowe. Moralność i polityka. Wybór orzecznictwa. Warszawa. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje. Warszawa.Fritzhand M. (1993): Prawa człowieka. Bydgoszcz – Poznań.

Czarnecka-Dzialuk B. Warszawa 2003. z. (red. Postępowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej (w:) Nowa kodyfikacja karna. wartości i propozycje stron. Warszawa 1998. stanowiska. struktura. (red.) Mediacja. Polskie Centrum Mediacji. Bieńkowska E. • Narzędzia i techniki pracy mediatora.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. źródłami eskalacji oraz sposobami jego przełamywania umiejętne wykorzystanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu uzyskania ugody poznanie sposobów umiejętnego zadawania pytań nabycie umiejętności analizy konfliktu: studenci powinni umieć nazwać kwestie.) Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. Warszawa 1993. • Podnoszenie motywacji stron do rozwiązywania konfliktu. potrzeby. Czamecka-Dzialuk B. Warszawa 1995. Polskie Centrum Mediacji. Walczak-Żochowska A. Oficyna Naukowa. Warszawa 1999..(red. • Specyfika roli mediatora. Pojednanie nieletniego sprawcy przestępstwa z jego ofiarą w prawie polskim (w:) Bieńkowska E. Literatura: Bieńkowska E. Prawo a rozwiązywanie sporów. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat”. prawa i obowiązki mediatorów. Wójcik D. • Etapy postępowania mediacyjnego. • Etyka zawodowa mediatorów. Czarnecka – Dzialuk B.). Zagadnienia procesowe.. Przegląd Prawa Karnego 1997. Stojanowska W. interesy. Warszawa 1995. Kodeks mediatora. Czamecka-Dzialuk B. • Analiza i diagnoza mediowanego przypadku. • Satysfakcja merytoryczna. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele : • • • • • poznanie struktury konfliktu wraz ze specyfiką jego powstawania. Kodeks postępowania karnego. • Aktualne podstawy prawne dotyczące stosowania mediacji w Polsce. .Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. • Prowadzenie dokumentacji. psychologiczna i proceduralna.14. nr 17.ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. • Przygotowanie i weryfikowanie wykonalności ugody.Przedmiot: Mediacja między sprawcą a ofiarą przestępstwa . Wprowadzenie w Polsce mediacji pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa.. w trakcie zajęć prowadzone będą symulacje postępowania mediacyjnego Treści programowe: • Definicja. typy i rodzaje konfliktów. Czamecka-Dzialuk B. Możliwości mediacji w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich w świetle ustaiwdawstwa polskiego (w:) Bieńkowska E....). Wójcik D. Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym... Warszawa 2003. Warszawa 1995.(red.

.Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium oraz obecność na zajęciach.

Ważniejsze rozwiązania resocjalizacyjne: systemy oddziaływania. nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć. trening umiejętności społecznych. rekreacja.metody zorganizowane: sport. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Rola kuratora sądowego w okresie probacji. otwartość. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie grupowym: 7. Zagadnienie podmiotowego traktowania skazanych. trening relaksacyjny. Klasyfikacja skazanych i jej resocjalizacyjne aspekty. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Formy probacji. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie indywidualnym: empatia. 5. metody oddziaływania. Typologia zaburzeń przystosowania społecznego. Niektóre negatywne determinanty zawarte w systemie. rodzaje grup. 4. 11. 3.określanie celów. Indywidualny program resocjalizacji: wykonywanie diagnozy. socjodrama i psychodroma. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Treści programowe: 1. aktywne słuchanie. praca. określanie celów końcowych i etapowych resocjalizacji. Pojęcie nieprzystosowania społecznego i zagrożenie nim. Zapoznanie z wybranymi metodami resocjalizacyjnymi. 6.ćwiczenie. Indywidualizacja postępowania i zabezpieczenia przed demoralizacją. współpraca ze społeczeństwem i system przepustkowy. . zawieranie kontraktu. kompetencje osoby prowadzącej. 9. zalecenia dotyczące doboru odpowiednich procedur . 8. praca długoterminowa i interwencje kryzysowe w kontakcie indywidualnym. 10. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji więziennej Uświadomienie mechanizmów prewencji indywidualnej i generalnej. Zasady pierwszego kontaktu z osobą niedostosowaną: elementy pierwszego kontaktu. źródła oporu. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . wartości i przekonania dotyczące osób niedostosowanych społecznie. Resocjalizacyjne aspekty warunkowego przedterminowego zwolnienia. organizowanie grupy . 12. dobór i kwalifikacja uczestników. zamykanie pracy grupy. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . trening asertywności. terapia zajęciowa. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: Rozpoznanie przez studentów własnych zasobów osobistych do pracy resocjalizacyjnej. Rodzaje i typy zakładów penitencjarnych. Probacja jako element profilaktyki i element polityki kryminalnej państwa.Przedmiot: Resocjalizacja – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. 2. zawieranie kontraktu. Rozpoznanie zasobów osobistych potrzebnych do pracy resocjalizacyjnej: postawy. trudności występujące w trakcie pracy grupy i sposoby ich przezwyciężania.metody psychokorekcyjne: trening interpersonalny. sposoby oceny pracy grupy.

S. UMCS. Grupy. Warszawa 1994. Gdańsk 2000. Górski S.. Pospiszyl K.wspólnoty terapeutyczne. Wychowanie do wolności. Bartkowicz Z. Wrocław 1984.oddziaływanie na środowisko rodzinne..L.... Warszawa 1996. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Wójcik D. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Kraków 1997. Zanim spróbujesz).M... Profilaktyka: kierunki działań profilaktycznych. Warszawa 1992... Johnson D. Noe. Zasady i techniki grupowej pomocy terapeutycznej. Urban B..) Bernard H. Rozmowy. Gdańsk 1994. Primum 1996. Abrams D. Literatura: Robson P. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne.13. prezentacja wybranych programów (Drugi elementarz. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. rówieśnicze. Metodyka resocjalizacji. Gaś Z. Corey G. Schneider Corey M.. Warszawa 1998. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Profilaktyka uzależnień.M. Resocjalizacja. Leaton G. Twórcza resocjalizacja. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego.. Zasady pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków . Warszawa 1998. (red. Wyd. Pytka L. które pomagają.W.... szkolne i pracy. Pedagogika resocjalizacyjna. Machel H.. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach Resocjalizacyjnych. Gdańsk 2001. Machel H. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa 1995. Narkotyki.. Psychospołeczne uwarunkowania personelu więziennego. . Warszawa 1993. Cooney N. Bałandynowicz A. 14. Cekiera Cz. 1993. Wyd. MacKenzie K. Sztander W. Kraków 1997. Monti P. Podstawy terapii grupowej. Warszawa 1985.. Kadden R.R.. Kinney J. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Lublin 1996. Podaj dłoń. Zrozumieć alkohol. Konopczyński M.B. Probacja. Lublin 1993. Warszawa 1999.

Programy profilaktyczne realizowane w pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniem . praca w pierwszym kontakcie. . profilaktyka i metodyka pracy.Praca środowiskowa z osobami chorymi psychicznie . . sieroctwo społeczne . hipisi.praca ze sprawcą przemocy.Wpływ środków masowego przekazu na zjawiska patologii społecznej. programy terapeutyczne.Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami patologii społecznej. skinhe-adzi.Zapoznanie się z indywidualnymi przypadkami w celu ich analizy i stworzenia indywidualnej strategii pomocowej. dorosłe dzieci alkoholików. . . profilaktyka. . metody i techniki wykorzystywane przez współczesne sekty.sekty działające na terenie Polski. bezdomność.analiza ofiary przemocy w kontekście zasobów wyzwalających i zniewalających warsztat .definicje. Wykaz literatury: . . warsztat w oparciu o zdobyte wcześniej informacje dotyczące mechanizmów funkcjonowania grupy. przyczyny nieprzystosowania. problematyka ofiary przestępstwa. motywowanie do podjęcia leczenia. opisy subkultur: metalowcy. sataniści.podstawowe definicje. kibice piłkarscy. pomoc osobom dostającym się do sekt i ich rodzinom.Bezrobocie.Pytki). diagnozowanie (Skala Nieprzystosowania Społecznego L. ubóstwo.problemy psychologiczne i socjalne osób chorych psychicznie. . możliwości pomocy rodzinie alkoholowej. przestępczość zorganizowana. . struktura i dynamika oraz sposoby przeciwdziałania powyższym zjawiskom. ich przyczynami. handel kobietami. etapy procesu zdrowienia.Przedmiot: Patologia społeczna – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.charakterystyka zjawiska. dynamiką. . role przyjmowane przez dzieci. wykonanie prawidłowej diagnozy.Samobójstwa.sytuacja ofiary przemocy w rodzinie. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: .Uzależnienie od alkoholu . placówki terapeutyczne i grupy samopomocowe. psychoedukacja. metody pracy: trening umiejętności społecznych.sytuacja psychologiczna członków rodziny. .Rodzina z problemem alkoholowym . Teorie wyjaśniające zjawiska patologii społecznych.przyczyny.sposoby pomagania osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem. praca z rodziną osoby chorej psychicznie. Treści programowe: . etiologia zjawiska prostytucji.Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży . .Sekty .Przemoc i sposoby jej zapobiegania. teorie wyjaśniające zachowania przestępcze.Poznanie modeli konstruowania programów prewencyjnych. . . . psychologia sekt.Podkultury i subkultury obecne we współczesnej Polsce . graffiti. .Pojęcia patologii społecznej. specyfiką. cechy negatywnych podkultur młodzieżowych. symptomy.Współczesne formy prostytucji. przestępczość nieletnich. punk.Przestępczość . rola grup samopomocowych. . problem współuzależnienia. Etiologia. Rozwój zachowań suicydalnych.

M. Kraków 1997. Machel H.. (red. Gdynia 1992. Wybrane zagadnienia. Kowalczyk-Jamnicka. Gdańsk . Hołyst B... Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych.. Warszawa 1995. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.. Pęczak M. Razem przeciw przemocy. Wrocław 1984. Bydgoszcz 1998. Gdańsk 1999.. Mobbning .) Pilch T.) Nowak A. (red.. Siemaszko A. Kojder A..) Szymanowski T. Granice tolerancji.. Pamuła S. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Dzieci alkohol narkotyki.. Szymusik A. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red.fala przemocy w szkole. Wójcik D. Samobójstwo -przypadek czy konieczność. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa 1998. Słownik subkultur młodzieżowych.) Podgórecki A. Robson P. Błachut. Wyd.. Kępiński A. 1999. Przemoc dzieci i młodzieży. Bradshaw J. Warszawa 1992.. Psychomanipulacja w sektach..... Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Warszawa 1985. Gaberle A. (red. Leaton G. Herbert M.) Kawula S. Warszawa 1994...Toruń 1995. Płukis A... Kryminologia.. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Kosecki M. Hołyst B. Gaś Z.. Browne K.. Człowiek w obliczu izolacji więziennej... Częstochowa 2001.. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (red.. Cekiera Cz. Toruń 1999. Warszawa 1976. Kryminologia. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Warszawa 1999. Warszawa 1998.. (red.. Społecznokulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce. Warszawa 1999. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Istota korupcji i jej uwarunkowania progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie.. Patologia społeczna.. Zrozumieć alkohol. Selingman M.) Kwaśniewski J. Pornografia jej wpływ na rodzina. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red.. Profilaktyka uzależnień.) Meder J. społeczeństwo. 1994. . Margasiński A. Zagadnienia patologii społecznej.. Warszawa 1999. Lublin 2000.) Gierowski J. Warszawa 1991. Gaś Z. Psychoprofilaktyka.) Synak B. Warszawa 1994. Hassan S.. Jankowski K. Ciosek M. Lepalczyk I. Łódź. Gdańsk 1994. 1993. Sekty. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Lublin 1993. Warszawa 1996 Scott D. Olweus D.. Krajewski K. Kraków 1996. Gdańsk 1996.Kinney J. Z psychopatologii życia seksualnego. (red. Psychopatologia. WSP... Rosenhan D.. Maxwell R.. Pospiszyl I.. Uwarunkowania i niebezpieczeństwo w III RP. Pedagogika Społeczna (red. kulturę..) Papież J. Gdańsk 1995. Warszawa 1993. (red.. Zrozumieć rodzinę. Narkotyki. Warszawa 1982. Warszawa 1989. Warszawa 1983. Kraków 2000. Społeczna kontrola zachowań de-wiacy/nych.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful