Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna – wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof.

UG Specjalność, rok studiów: II rok Pedagogika (5 letnie studia magisterskie) Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki

penitencjarnej. Wyposażenie studentów w wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji.

Treści programowe: I. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka. Resocjalizacja jako proces psychokorekcyjny. osób nieprzystosowanych społecznie. Eliminacja zachowań aspołecznych i antyspołecznych jako cele wychowania resocjalizacyjne. Przestępstwo jako czyn antyspołeczny. Pojęcie demoralizacji, i młodzieży zdemoralizowanej w ujęciu J.Blond i A. Sokołowskiej. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Wykolejenie społeczne a wykolejenie przestępcze Nieletni, młodociani i dorośli jako podmioty wychowania resocjalizującego. Alkoholicy, narkomani i przestępcy jako adresaci wychowania resocjalizacyjnego. Resocjalizacja w warunkach otwartych i izolacyjnych .Granice resocjalizacji. Pojęcie profilaktyki społecznej Stopnie profilaktyki społecznej.. Profilaktyka a resocjalizacja. Pojęcie probacji i jej resocjalizacyjny charakter Resocjalizacja a interwencja kryzysowa. Nauki pomocnicze pedagogiki resocjalizacyjnej: psychologia, kryminologia, psychiatria i psychopatologia, socjologia i patologia społeczna. II Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Istota i przyczyny nieprzystosowania społecznego w ujęciu J.Doroszewskiej, M. Susułowskiej i M. Przetacznikowej. oraz Cz.Czapowa. Cztery rodzaje definicji nieprzystosowania społecznego wg. L, Pytki: objawowe, teoretyczne, operacyjne i utylitarne. Stadia nieprzystosowania społecznego: poczucie odtrącenia, wrogie reakcje wobec rodziców i wychowawców, autonomizm zachowań antyspołecznych. Typologia nieprzystosowania społecznego wg. Cz. Czapowa oraz wg. C.E. Sullivana i M.R. Granta. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii frustracji potrzeby emocjonalnej A. Bandury i R.H. Waltersa w wieku dorastania. Rodzaje nieprzystosowania społecznego: rodzinne, rówieśnicze, szkolne, kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych, kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych. Wczesne symptomy nieprzystosowania społecznego na poziomie szkolnym ( wagary, nikotynizm, alkoholizm, agresja i przemoc, wiązanie się z negatywnymi grupami, brak respektu dla szkoły i wychowawców, wczesny i dewiantywny seksualizm). Rola diagnozy danego przypadku dla profilaktyki i interwencji resocjalizacyjnej. Wybrane uwarunkowania zachowań dewiantywnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. III. Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji - cztery podejścia.

Hormistyczne podejście Mc Dougala i Burta. Zagadnienie kanalizacji i sublimacji. Psychodynamiczne podejście do resocjalizacji. Rola psychoanalizy Freuda. Kwestia skuteczności. Podejście behawioralne i proces przewarunkowania. Podejście kognitywnobehawioralne. Granice resocjalizacji. Resocjalizacja w warunkach otwartych i w warunkach izolacji społecznej. Kryzys idei resocjalizacji -jego istota, przyczyny i perspektywa. IV. Proces resocjalizacji jako korektura postaw. Pojęcie postawy. Rola postawy w procesie wyboru zachowania. Właściwości postawy. Zmienność jako cecha istotna dla resocjalizacji. Zależność zmiany zachowania od zmiany postaw. Kształtowanie i zmiana postaw w świetle teorii uczenia się. Resocjalizacja jako korygowanie postaw aspołecznych i antyspołecznych. Kontinuum zmian postaw. V. Organizacja działań resocjalizacyjnych w Polsce Pojęcie systemu resocjalizacyjnego. Instytucje resocjalizacji nieletnich: pedagodzy szkolni, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pogotowie opiekuńcze, ośrodki szkolnowychowawcze. Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców: schroniska dla nieletnich; zakłady poprawcze. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Rola kuratorów sądowych dla nieletnich i dla dorosłych. Policyjne izby dziecka. Specyfika systemu resocjalizacji nieletnich osób uzależnionych - poradnie rządowe i pozarządowe. Zamknięte ośrodki resocjalizacji narkomanów. Readaptacja społeczna nieletnich. Resocjalizacyjny charakter polskiego systemu penitencjarnego: założenia i praktyka VI. Personel resocjalizacyjny Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach izolacyjnych. Zagrożenia personelu resocjalizacyjnego: agresja ze strony wychowanków; wypalenie zawodowe. Literatura: 1. Bojarski T, Skrętowicz S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem., Lublin 2002, UMCS. 2. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja., Warszawa 1996, MEN. 3. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice 2000, UŚ. 4. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, UG. 5. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”. 6. Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce., Gdańsk, UG. 7. Pytla L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne., Warszawa, 2000, APS. 8. Pospiszyl K. Resocjalizacja., Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, 1998, „Żak”. 9. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej- wykład Prowadzący: dr hab. Henryk Machel, prof. UG Specjalność, rok studiów: IV rok Pedagogiki resocjalizacyjna Cele i treści programowe: 1. Podstawowe pojęcia i relacje. Metodyka jako dyscyplina naukowa. Nauki pomocnicze metodyki profilaktyczno resocjalizacyjnej. Metodyka jako zbiór metod i zasad oddziaływania profilaktycznego i resocjalizującego. Socjalizacja jako proces przystosowania społecznego: konserwatywnego i kreatywnego w ujęciu O. Lipkowskiego i A. Rebera. Desocjalizacja jako proces społecznego nieprzystosowania się. Endogenne i egzogenne determinanty socjalizacji i desocjalizacji. Demoralizacja jako proces i jako stan osobowości wg. J. Blond i A. Sokołowskiej. Symptomy demoralizacji. Wykolejenie społeczne i wykolejenie przestępcze .Pojęcie treningu społecznego. Zachowanie aspołeczne i antyspołeczne. Pojęcie nieprzystosowania społecznego. Wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Triada resocjalizacyjna : psychokorekcja, terapia, wsparcie społeczne. Profilaktyka i resocjalizacja a praca socjalna.. Literatura. Reber A. 2000. Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Scholar. Górski M. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa .Wyd. CRZZ. Machel H. 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Machel H. 2003. Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców. W: Marzec – Holka K. (red), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Bydgoszcz. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Tom I. Lipkowski O. 1980. Resocjalizacja. Warszawa Wyd. PZWS. Stępniak P. 1998 Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Zachodniej Europy. Poznań. Polski Dom Wydawniczy. 2. Profilaktyka społeczna. Pojęcie profilaktyki społecznej. Cele profilaktyki społecznej. Stopnie profilaktyki społecznej i ich adresaci. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży: programy i działania profilaktyczne; pojęcie wczesnej interwencji, programy wczesnej interwencji. Schemat procedury profilaktycznej: diagnoza zagrożenia, diagnoza społecznego środowiska zagrożonego, konstruowanie programów profilaktycznych i osób zagrożonych, konstruowanie programów profilaktycznych , ocena ich przebiegu oraz efektywności. Rola społecznego i instytucyjnego wsparcia. w działaniu profilaktycznym. Profilaktyczna rola pedagoga szkolnego. Konstruowanie programów psychoprofilaktyki. Probacja jako element profilaktyki i jako element polityki kryminalnej państwa. Probacja wobec nieletnich, młodocianych i dorosłych. Formy probacji. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Instytucja kurateli sądowej.. Rola kuratora sądowego w przebiegu probacji. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Literatura: Bruno F. 1996. Zapobiegania W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Wyd. UNICR.

Bałandynowicz A. 2002 Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa. Wyd. C F. Muller. Gaś. Z. 2000. Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin. Wyd. UMCS. Gaś Z. 1994 Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Cekiera Cz. 2000. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Wyd. Tow. Nauk. KUL. Sakowicz t., Krzezckowska A.(red) 2003. Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień. Kielce . Wyd. JEDNOŚĆ. 3. Interwencja kryzysowa a resocjalizacja. Istota i cele interwencji kryzysowej. Adresaci interwencji kryzysowej. Potrzeba interwencji kryzysowej. Rodzaje i czas trwania pomocy interwencyjnej. Kryzys jako efekt sytuacji traumatycznej. Cechy terapeutów realizujących interwencję. Czynniki ułatwiające i utrudniające interwencję kryzysową. Literatura: Badura – Madej. 1994. Wybrane zagadnienie interwencji kryzysowej. Warszawa. Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K. (red) 2003. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń. Wyd. Adam Marszałek. 4. Diagnoza resocjalizacyjna, metody diagnostyczne, programowanie rasocjalizacyjne. Schemat procedury resocjalizacyjnej (przypomnienie).Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej. Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu S. Górskiego. Trójczłonowa diagnoza resocjalizacyjno – penitencjarna według A. Lewickiego, L. Paryzka i B. Waligóry. Podstawowe elementy diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu L. Pytki. Znaczenie i diagnoza klimatu wychowawczego instytucji wychowawczej. Przydatność diagnoz psychologicznych i medycznych w procesie resocjalizacji.. Metody diagnostyczne: analiza dokumentów, analiza wytworów własnych, wywiad, obserwacja, eksperymenty, skale postaw i percepcji, ankiety i kwestionariusze, testy pedagogiczne, pomiar socjometryczny. Programowanie resocjalizacyjne: cel, konstruowanie i treść indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR). Znaczenie negocjacji z wychowankiem. . Cel i sposób okresowego oceniania przebiegu procesu resocjalizacji. Sposób konstruowania końcowej oceny przebiegu procesu resocjalizacji i jej znaczenie dla sterowania readaptacją społeczną w przypadku osób izolowanych. społecznie. Literatura: St. Górski, 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa. Wyd. CRZZ. A. Lewicki (red), 1974 Psychologia społeczna. Warszawa . Wyd. PWN L. Pytka, 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa. Wyd. APS. H. Machel, 1994 Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk. Wyd. UG 5. Wybrane metody resocjalizacji. Pojęcie metody resocjalizacji. Rola kontaktu wychowawczego z wychowankiem. Znaczenie kontaktu zewnętrznego i wewnętrznego w ujęciu St. Górskiego.. Pojęcie autorytetu. Rodzaje autorytetu wychowawcy i jego znaczenie dla skuteczności resocjalizacyjnej .Metody oparte o wpływ osobisty: przykład własny, przekonywanie doradzanie, rola aprobaty i dezaprobaty.. Metody oparte o wpływ sytuacyjny:

2000 Psychologia sądowa i penitencjarna.... Zjawisko samoagresji. 2000. Wyd. Murgatroyd S. 2000 Prawne podstawy resocjalizacji. 1985 Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia Warszawa Wyd. Poznań 2000.i socjoterapia. Zysk i Ska. Zjawisko wypalenia zawodowego personelu. Podkultura zakładu poprawczego. Warszawa Wyd. Warszawa Wyd. Literatura Ciosek M. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji. Poradnictwo i pomoc. 1994.. Prawnicze. Akademickie „Żak”. Literatura. WAB. Pojęcie zasady. Zasada wychowania. Skuteczność kar w wychowaniu. 2000 Pomaganie męczy. Literatura. Nauk.organizowanie doświadczeń i manipulowanie sytuacjami. Wyd. Rola muzykoterapii w resocjalizacji.” Zakamycze” Patologia zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych. GWPsych. Wydawnictwo MEN Mika St. Stańdo – Kawecka B. 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Podstawowe założenia Reguł Minimalnych ONZ. uświadamianie skutków zachowań. Europejskie Reguły Więzienne. Twarzą w twarz. (red). Zasady resocjalizacji. Wyd. 1998 Autoagresja.Znaczenie metody wymagań i jej związek z nagradzaniem i karaniem. Aleksandrowicz J. Trening autogenny i jego wykorzystanie w resocjalizacji. „Arche” Jarosz M. Lublin. Gdańsk Wyd. Wyd. lekarzy i psychologów. 1985. Resocjalizacja. Gdańsk . Wyd. Wykorzystanie rodziny w resocjalizacji. . Warszawa Wyd.. Fengler J. Machel H.i ich znaczenie. Wyd. Wypalenie w pracy zawodowej. 1996. Wybrane metody psychokorekcyjne: psycho. Wyd. 1995. Zagrożenia dla personelu. Zysk i Ska. Wykorzystanie resocjalizacyjjnych właściwości jogi. Warszawa wyd.. Trening asertywny w resocjalizacji. i podkultura więzienna. Nauk PWN Eckhardt A. Poznań. UG Pospiszyl K 1998. Pojęcie instytucji totalnej. Górski St. o praca kulturalno – oświatowa. Zbiorowe wystąpienia i bunty. Postępowanie resocjalizacyjne z szczególnymi rodzajami przestępców.2000. Lekarskie PZWL. Wyd. Pojęcie patologii społecznej instytucji. CRZZ. Zasady resocjalizacji. Metodyka resocjalizacji.. UMCS Sawicka K. Rola zasad resocjalizacji w warunkach izolacji społecznej. karanie. Rola przepustek w resocjalizacji penitencjarnej. Warszawa. 1999 Socjoterapia. Dewiacje seksualne. Twórcza resocjalizacja. Wykorzystanie zajęć sportowych do resocjalizacji. nagradzanie. Specyfika resocjalizacji alkoholików i narkomanów. Wyd. Podręcznik dla studentów. Warszawa Wyd. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. nauczanie resocjalizacyjne. Konopczyński M. Metody zorganizowane: praca. Totalność instytucji a zadania resocjalizacyjne. 2001. Kraków. Psychoterapia. PWN Egan G. trenowanie pożądanych zachowań . Warszawa. Rola grupy społecznej wychowanka w procesie resocjalizacji. 1969. 1997 Samobójstwa. MEN Bartkowicz Z. Machel H. Kosewski M. PWN.

Teoria i praktyka. Agencja Rozw. Alk. Wyd.Zapobieganie przemocy w rodzinie. Probl. Osobowość sprawców i ofiar przemocy. Warunki zaliczenia: egzamin ustny . I Herbert M. Pomoc sprawcom i ofiarom przemocy. Państw. 1999 Zapobieganie przemocy w rodzinie. Symptomy przemocy rodzinne. 2000 Terapia rodziny. Rodzaje przemocy w rodzinie i ich przyczyny. Literatura Browne K. Pojęcie przemocy. Gdańsk Wyd. Satir V. Warszawa. Postępowanie neutralizujące przemoc. GWL. Sytuacje sprzyjające przemocy.

Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. Warszawa. młodocianych i dorosłych. Synaka. Ciągłość i zmiana w obszarze\ rofilaktyki spolecznej i resocjalizacji. ( Artkuły: K. norm i wzorców zachowań.). B. „Impuls”. Pytki. Wyd. (1999). Gdańsk.. Wyd. Wyd. Huget. Lwa-Starowicza. Wyd. Boreckiej – Biernat. Zapobieganie. Tyszki. (red). Specjalność. (2002).. Szczepańskiego. Bałandynowecz A. Z. B. IX) Pustkowiak L. Pięciofazowy model transformacji ustrojowej A. C. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urban B. Probacja. Uwarunkowania i profilaktyka. (2001). Resocjalizacyjna funkcja probacji. Resocjalizacyjny charakter procesu readaptacji społecznej osób zwolnionych. Wyd.(2003). Machela. Gaberle A. Kraków. Machel H. (red)..prof. W: Rybczyńska D. Kurator dla dorosłych. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. H. W: Kompedium wiedzy o profilaktyce. Pastwy – Wojciechowskiej. Urbana.wykład Prowadzący: dr hab. (2002). Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Wyd. Probacja wobec młodocianych i dorosłych: w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności. Błachut J. Krajewski K. Wszeborowski K. System sprawiedliwego karania. Atlas przestępczości w Polsce 3. Praca socjalna jako element procesu probacyjnego. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania probacji w Polsce. Kraków. L. „Arche” Bruno F. (1999). W: Rybczyńska D. Kurator zawodowy i społeczny.Gruszczyńska B. Literatura. Muller. Urban B. Zapobiegawcza funkcja probacji. Nieletni jako adresaci procesu probacyjnego. Istota i mechanizm transformacji ustrojowej w Polsce. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w społeczeństwie postransformacyjnym. Bałandynowicza. B. Lex utilis. Resocjalizacyjne aspekty instytucji warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i z zakładu karnego.. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Ministerstwa Sprawiedliwości. Henryk Machel. P. (Artykuły: M. A. Literarura. Kraków. Synaka). Pospiszyla. D. Rozwój teorii probacji i rozwój metod probacyjnych. Instytucja kuratora sądowego i jej podstawy prawne i psychokorekcyjny charakter. 2. Inst. Z. Dewiacje wśród młodzieży. Trójetapowy model przebiegu transformacji ustrojowej B. (1966). Zagadnienie kontroli społecznej i sprawności jej instytucji.. Kryminiologia. Uniwersytetu Gdańskiego. Wyd. (2003). Zmiany w obrazie patologii społecznej i konieczność zmian w działaniu profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Warszawa.praca opiekuńcza i socjalna Cele i treści programowe: 1. „Impuls”.Przedmiot: Resocjalizacja. w okresie po warunkowym przedterminowym zwolnieniu z instytucji karnej. Konieczność zmian w profilaktyce i resocjalizacji przeciw przestępczej. Siemaszko A.F. Kurator rodzinny ( i dla nieletnich). Wyd. Wyd. . (2003). Probacja jako instytucja profilaktyki i resocjalizacji.UNICR. Gdańsk. Zmiany w obszarze wartości. „Arche” ( rozdz. Machel H. Gdańsk. Zmiany w dynamice i strukturze przestępczości nieletnich. Pojęcie i cele probacji. Bieli. UG. Marczewski M.

Ośrodki. W poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do destruktywności. Białystok. (rozd. Programy. Wyd. Hornowska E. BOOKS. Wyd. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki ?. Dewiacje wśród młodzieży. (1993). Kraków. (2000). Kraków.: Państ. Dimoff T. patologia relacji nauczyciele uczniowie i uczniowie – nauczyciela. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Subkultury a przemoc. W: B. Problem dzieci rodziców bezdomnych. Uzależnienia Alkoholizm i narkomania: istota. Wyd. Kraków . Braun K. Lublin. Cekiera Cz. Inercja szkoły jako instytucji wychowawczej. Prawne podstawy resocjalizacji. Wyd. Wyd. Warszawa. Uniwersytetu Jagiellońskiego. młodocianych i dorosłych w zakładach izolacyjnych. Działalność diagnostyczna i resocjalizacyjna w schroniskach dla nieletnich. Korekcyjny charakter zakładów poprawczych – zasady i metody oddziaływania. Psypchorofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. zapobieganie i resocjalizacja. A. (2002). Wybrane zagadnienia teoretyczne. Towarzystwo Przyjaciół KUL.5) Szczygieł G. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Zakłady. Herbert M.Pytka L. Kubacka – Jasiecka D. Urban (red). (2000). Niektóre zagrożenia nieletnich – zapobiegania i resocjalizacja. Rodzaje agresji i przemocy w rodzinie a kształtowanie się postaw aspołecznych u młodzieży i nabywanie negatywnych wzorców zachowań. Warszawa. Metody. Resocjalizacja nieletnich. Wyd. Brzezińska A.Carper S.. Warszawa. „Monar” i inne instytucje profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Warszawa. Scholar. Ogólna charakterystyka europejskich systemów resocjalizacyjnych w izolacji społecznej. Modele. kwestia poczucia bezpieczeństwa. diagnostyczne i metodyczne.(2001). Wyd. (1999). Wspólnoty. . (2002). Uniwersytetu w Białymstoku Stańdo – Kawecka B. „Zakamycze” . Polski system penitencjarny – zasady i główne kierunki oddziaływania resocjalizacyjnego. Zagadnienie bezpieczeństwa w szkole: podkultura agresji. (2000). Wyd.. Szkoła polska jako obiekt niekonstruktywnej krytyki społecznej – konieczność zmiany.. Bezrobocie rodziców i jego ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci. 3.S. Pedagogika resocjalizacyjna. Zapobieganie przemocy w rodzinie. 4. Zagrożenia ze strony niektórych podkultur i sekt – możliwości i sposoby profilaktyki. Sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie. Patologia wychowania rodzinnego jako skutek dominacji ekonomizacji w życiu rodzinnym i jej negatywne skutki. Stańdo – Kawecka B. Wyd. Przemoc i agresja jako symptom patologii życia rodzinnego. Uwarunkowania i profilaktyka. Wyd. Ważniejsze determinanty resocjalizacji w izolacji społecznej. Rola pracy socjalnej w resocjalizacji penitencjarnej. Akademickie „ Żak” 4.P. Literatura. (2004). Jędrzejewski M. o kuratorach sądowych. Literatura. Zjawisko młodzieży „gorszego startu życiowego”. (1999). Readaptacja społeczna w polskim systemie penitencjarnym. Prawne podstawy resocjalizacji. „Zakamycze” Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.

. Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej dla ukierunkowania procesu psychokorekcyjnego. Murgatroyd S. Machel H. (2000). Przebieg procedury resocjalizacyjnej. Budowa indywidualnego programu resocjalizacji (IPR). 5. Wyd. Resocjalizacja. udział wychowanka w jego konstruowaniu. Gdańskie Wyd. Poradnictwo i pomoc. Sposób budowania prognozy społecznej. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Gdańsk. Kotler J. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studenci otrzymają w połowie semestru pytania egzaminacyjne stanowiące repetytorium.A. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk. (1994). Pomaganie męczy. Gdańskie Wyd. Fengler J. Wyd. (2003). diagnostyczne i metodyczne. Warunki zaliczenia: egzamin ustny. (2003) Skuteczny terapeuta. Wypalanie w pracy zawodowej. (1999). Machel H. Psychologiczne. V). Ocenianie przebiegu procesu i opiniowanie wychowanków.”Arche”. osobowość wychowawcy. Bartkowicz Z.Pytka L. Wypalenie zawodowe i sposoby jego przeciwdziałaniu. A. Gdańsk.(1996). Gdańsk. Teoretyczne postawy oraz\ przykłady programów oddziaływań. Wyd. Pospiszyl K. Warszawa. Akademickie „Żak” (Rozdz.P. Wyd. Poznań. Literatura. Wyd. Zysk i S-ka. Warszawa. Psychologiczne. Osobowość i profesjonalizm wychowawcy resocjalizacyjnego. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. (2000). (2000). Wyd. Lublin. .Sp. Wdrożenie i ewaluacja procesu resocjalizacyjnego. Pedagogika resocjalizacyjna. UMCS.

Gospodarowanie czasem VI. B. W-wa 2000 Mellody P. W-wa 1993 Pęczak M. Podstawowe wiadomości o stresie IV. Wychowanie bez porażek w praktyce. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. W-wa 1994 Santorski J. „Pusty Obłok”.. Wywieranie wpływu na innych. W-wa 1994 Namysłowska I. Człowiek istota społeczna. tłum. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy.... V rok Pedagogika Treści programowe: I. c) zasady podejmowania decyzji d) role związane z kontaktami między ludźmi II. rok studiów: III. III. Halina Marczak Specjalność.zaliczenie . Literatura: Aronson E. a) komunikacja werbalna i niewerbalna. b) badanie granic. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie.Przedmiot: Psychoterapia rodziny – fakultet Prowadząca: dr J.. Forma zaliczenia: Praca kontrolna . Stres a zachowania V. Toksyczne związki. Mały słownik subkultur młodzieżowych.. Terapia rodzin. Wojciszke Gordon T.. Relaksacja VII.Enright). IV. Anatomia i terapia współuzależnienia. W-wa 1990.

Szymanowski T. Wyd. Kalisz 1996 Forma zaliczenia: praca kontrolna . Charakterystyka wybranych europejskich systemów resocjalizacji nieletnich 6. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. Prawne podstawy resocjalizacji. Amerykański system więziennictwa.Przedmiot: Współczesne systemy profilaktyki resocjalizacyjnej. Wybrane systemy resocjalizacji i rehabilitacji narkomanów i alkoholików Literatura: Cekiera Cz.system resocjalizacyjny jako element polityki kryminalnej państwa. Rozwój systemów resocjalizacyjnych w świecie. Metody. Tow. Federacja rosyjska: przemoc i bezkarność w aresztach i więzieniach. Ośrodki. Wyd. Kozłowski S. Gdańsk 1996 Pospiszyl K. Wydaw.. Podstawowe pojęcia .. Akadem...elementy składowe systemu resocjalizacyjnego .. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. COSSW. Modele.. Ciosek M.. rzegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Polski system resocjalizacji nieletnich 7. Wyd.wykład Prowadzący: dr J.. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Kraków 2000.Halina Marczak Specjalność. Programy.pojęcie systemu wychowawczego . Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Warszawa 1991. W-wa 1998 Stando – Kawecka B. Resocjalizacyjne założenia aktualnego polskiego systemu penitencjarnego 5. 3. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Lublin 2000. Resocjalizacja. Wyd. Przegląd więziennictwa Polskiego Nr 28 – 29. Naukowe KUL Kalinowski M. Charakterystyka współczesnych systemów penitencjarnych 4. „Żak”. 2.system resocjalizacji . UG. W-wa 2000 Weber E. Zakłady. W-wa 2000 Rzepliński A. Wspólnoty.. (red.) Zachodnie systemy penitencjarne. Zakamycze.

Trening twórczości. W-wa 1992 Nowak A.. 1998b Szaszkiewicz M. [w:] Grzesiuk l..) Synak B. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 3. (red. Patologia działania instytucji – elementarne negatywne zjawiska 4. narkotyki.. fazy rozwoju uzależnienia. Mobbing .fala przemocy w szkole. Przestępczość – charakterystyka zjawiska – teorie wyjaśniające zachowania przestępcze 3. Problemy alkoholowe 8.. Programy. Zakłady. W-wa 1998 Rosenhan D.. W-wa 1992 Kawula St.. Systemy profilaktyki. Psychopatologia. Narkomania a przestępczość. Kraków 2000 Olweus D... Modele. W-wa 1998 Kojder A. Psychoterapia. techniki i specyficzne problemy..Przedmiot: Patologia społeczna .wykłady Prowadzący: dr J. red. Społeczne problemy uzależnień 6. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. AIDS 1. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.. Dzieci. Wspólnoty... Gdynia 1992 Maxwell R.... Leaton G. Rodzina dysfunkcjonalna – rodzina jako system 2. Człowiek w obliczu izolacji więziennej... Krajewski K. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna .. Narkomania. W-wa 1995 Szałajski J. Gaberle A. W-wa 1999 Hołyst B.. prostytucja. Gdańsk 1999 Cekiera Cz.. przestępstwa na tle seksualnym. Metody. Lublin 1999 Ciosek M. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Machel H.) Wina – kara – nadzieja – przemiany. alkohol.) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. Wrocław 1996 Gaś Z. Terapia rodzinna. Wybrane zagadnienia (red. Gdańsk 1994 Nęcka E...W-wa 1993 Strojnowski J. Obraz podkultury więziennej część II. Selingman M. Gdańsk 1996 Eckhardt A. Przestępczość drugiej połowy XX wieku. Psycho – bio – społeczny model uzależnienia 9.(red. (red... Psychoprofilaktyka wobec narkomanów.. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Słownik gwary więziennej. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J. (red.. Kraków 1997 Szymanowski T. Patologia społeczna... W-wa 1994a Urban B..Halina Marczak Specjalność. Instytucje o charakterze totalnym – zjawisko korupcji 5... zjawiska..) W-wa 1991 Tryjarska B.) Społeczna psychologia kliniczna. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne.. Tajemnica grypserki część I. Autoagresja.. B. nosicieli wirusa HIV 2. Społeczne aspekty zaburzeń seksualnych. Kryminologia. Profilaktyka uzależnień.) Psychoterapia: szkoły. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. W-wa 1993 Hołyst B. 1994 Sęk H.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. W-wa 1998 Frączek A. systemowe rozwiązania 7. Zrozumieć alkohol.

rehabilitacji i resocjalizacji Literatura: Błachut J.. konflikty w środowisku szkolnym d. narkotyki. Profilaktyka uzależnień. zjawiska.. W-wa 1998 Frączek A. W-wa 1992 Nowak A.(red.. Dzieci.. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Postawy rodziców. Patologia społeczna. (red. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Lublin 1999 Ciosek M. Kraków 2000 Olweus D. Psychopatologia.. Krajewski K. Narkomania a przestępczość.Przedmiot: Patologia społeczna . B. (red. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. alkohol. Metody. Autoagresja.. Machel H... (red.) Synak B.) Społeczna psychologia kliniczna.. konflikty w rodzinach narkomanów b.. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna . Kraków 1997 Szymanowski T. 1994 Sęk H.Halina Marczak Specjalność. [w:] Grzesiuk l.... 1998b Szaszkiewicz M. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych – ogólne zasady prowadzenia profilaktyki 5.. Gdańsk 1994 Nęcka E.. techniki i specyficzne problemy. Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. Przestępczość drugiej połowy XX wieku. Systemy profilaktyki.. Słownik gwary więziennej. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. W-wa 1993 Hołyst B. Psychoterapia.. Zrozumieć alkohol... W-wa 1998 Kojder A..Halina Marczak Specjalność....) W-wa 1991 Tryjarska B. Trening twórczości.fala przemocy w szkole. W-wa 1998 Rosenhan D.wykłady Prowadzący: dr J. Kraków 1997 Warunki zaliczenia – egzamin oraz praca kontrolna Przedmiot: Patologia i terapia rodziny .. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów. red. Wspólnoty. Gdańsk 1999 Cekiera Cz. Zakłady..) Psychoterapia: szkoły. W-wa 1992 Kawula St. Mobbing . Wybrane zagadnienia (red. Dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym 2. Selingman M. Gdynia 1992 Maxwell R.. rodziny i wychowawców wobec uzależnień 4. Gaberle A.. Modele.. W-wa 1995 Szałajski J. Istota korupcji i jej uwarunkowania u progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Programy. W-wa 1994a Urban B. Terapia rodzinna. proces terapii i resocjalizacji a zaangażowanie rodziny c. W-wa 1999 Hołyst B.. Wrocław 1996 Gaś Z. Leaton G. Kryminologia..ćwiczenia Prowadzący: dr J. Zagrożenia w środowisku rodzinnym a. Obraz podkultury więziennej część II. Zachowania dewiacyjne młodzieży.. Programy profilaktyki – ośrodki terapii i resocjalizacji 7. Tajemnica grypserki część I.) Wina – kara – nadzieja – przemiany.. Gdańsk-Toruń 1997 Kinney J. zagrożenia w grupach nieformalnych 3..W-wa 1993 Strojnowski J. Gdańsk 1996 Eckhardt A.. nosicieli wirusa HIV 6..) Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej.

Literatura: Aronson E. Gospodarowanie czasem 6.. Stres a zachowania 5. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Toksyczne związki. 3. c. Mały słownik subkultur młodzieżowych.Enright). W-wa 1990. „Pusty Obłok”. W-wa 1994 Santorski J. a. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. komunikacja werbalna i niewerbalna. Terapia rodzin.. Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. Relaksacja 7. Człowiek istota społeczna. B. Wychowanie bez porażek w praktyce. badanie granic..zaliczenie . Podstawowe wiadomości o stresie 4. PWN W-wa 1995 Clainndini B.. zasady podejmowania decyzji d. Anatomia i terapia współuzależnienia. W-wa 1994 Namysłowska I. Wojciszke Gordon T. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. b.. role związane z kontaktami między ludźmi 2. W-wa 2000 Mellody P. Wywieranie wpływu na innych.Treści programowe: 1. tłum... Warunki zaliczenia: praca kontrolna . W-wa 1993 Pęczak M.

zaliczenie . W-wa 1990.. c. W-wa 2000 Mellody P. Wychowanie bez porażek w praktyce. Podręcznik ćwiczeń w psychoterapii. W-wa 1993 Pęczak M.. Toksyczne związki. PWN W-wa 1995 Clainndini B. Stres a zachowania 5.Halina Marczak Specjalność. zasady podejmowania decyzji d. W-wa 1994 Namysłowska I. „Pusty Obłok”. a.ćwiczenia Prowadzący: dr J.Enright). Gospodarowanie czasem 6. W-wa 1994 Santorski J... Terapia i poradnictwo bez „oporu” (J. tłum. Wywieranie wpływu na innych. badanie granic. Podstawowe wiadomości o stresie 4. Terapia rodzin. Trening interpersonalny nastawiony na integrację grupy i jej uczestników w wspólnej pracy. B. role związane z kontaktami między ludźmi 2. Mały słownik subkultur młodzieżowych.. Wojciszke Gordon T. Teoria terapii wg Perlsa – koncentracja na teraźniejszości a świadomość – poszerzenie świadomości siebie. Literatura: Aronson E. Relaksacja 7.. Warunki zaliczenia: praca kontrolna . rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: 1. b. komunikacja werbalna i niewerbalna.Przedmiot: Patologia i terapia rodziny . Człowiek istota społeczna.. 3. Anatomia i terapia współuzależnienia.

. ojcem. dla dzieci i młodzieży b. Moreno ) II. Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a. c. Co to jest psychodrama? (J. Psychodrama.II. odczytywanie uczuć swoich i innych. Toksyczne związki. Wyd. Toksyczni rodzice. „Pusty obłok”.CZ.Halina Marczak Specjalność.).wykłady Prowadzący: dr J.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia... W-wa 1991 Gordon H. Nowe zjawiska w psychoterapii. Anatomia i terapia współuzależnienia. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: I. Studia z logoteorii i logoterapii.. Wyd. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie . rodzina – dojrzewanie do bycia matką. III. W-wa 1990 Mellody P. IV. Człowiek – pytanie otwarte. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D.. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. b. J.S. W-wam 1995 Mellody P. dla rodziców c. W-wa 1993 Popielski K. (red . budowanie więzi.

. budowanie więzi.S. Moreno ) VI. W-wa 1991 Gordon H. J. Lublin 1987 Warunki zaliczenia: Praca kontrolna – zaliczenie . c. W-wa 1990 Mellody P. Anatomia i terapia współuzależnienia. dla nauczycieli i wychowawców Muzykoterapia – hydroterapia (samodzielne prowadzenie zajęć) Boadella D.. W-wa 1993 Popielski K. Człowiek – pytanie otwarte.CZ. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Treści programowe: V.. b. Toksyczne związki. ojcem. Wyd. Studia z logoteorii i logoterapii. Psychodrama. „Pusty obłok”.).Halina Marczak Specjalność. VII.II. Literatura: Program psychoedukacyjny typu „ Poznać – polubić siebie” a. dla dzieci i młodzieży b. rodzina – dojrzewanie do bycia matką... VIII. W-wam 1995 Mellody P. dla rodziców c. (red . Przebieg i organizacja psychodramy w ujęciu klasycznym techniki psychodramatyczne: a.ćwiczenia Prowadzący: dr J. Toksyczni rodzice. odczytywanie uczuć swoich i innych. Nowe zjawiska w psychoterapii.Przedmiot: Psychoterapia i socjoterapia. Wyd. Co to jest psychodrama? (J.

Nieprzystosowanie społeczne: natura i historia Nieprzystosowanie społeczne.:Seks Miłość Przemoc.Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Człowiek w obliczu izolacji więziennej.D.dysfunkcje.Zachowania seksualne. 6 Herman J.Modele diagnostyczno-terapeutyczne Podejście psychodynamiczne i egzystencjalne. 3 4 Wykaz literatury: 1.Norma społeczna.Gdańsk 1999. Rosenhan D. Warszawa..Pużynski S.1994 3.Gdansk 2001 5 Bilikiewicz A. napisany w/g określonego schematu .. 10 Warunki zaliczenia: 1 Obecność na wykładach 2 Ocena z kolokwium lub esej na uzgodniony temat.L.Wciórka J.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.Gdansk 1998 7 Madanes Clo`e. 2. Nieprzystosowanie społeczne w różnych koncepcjach teoretycznych.EP Psychopatologia..Psychologiczne badania diagnostyczne i klasyfikacja zaburzeń psychicznych.nauczenie podstawowej wiedzy pozwalającej rozpoznawanie i klasyfikowanie osob nieprzystosowanych społecznie Treści programowe: 1. Ciosek M. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu .Model biomedyczny.Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego z psychodiagnostyką. Badanie i diagnozowanie.Metody badania zaburzeń psychicznych.Gdansk 1996 2..Psychiatria..Podstawy komunikacji Interpersonalnej Trans.. 8 Derks L: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludzmi Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne .. Buss D.Gdańsk. Podstawy Hipnozy.Etnocentryzm.Seligman M.Rybakowski J.L. Przemoc.Hipnoza. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.M. Janusz Szeluga Specjalność.2000.Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.Gdańsk 2003 9 Yapko M. Zaburzenia społeczne i interpersonalne.Wydawnictwi Medyczne.Zaburzenia Osobowości.Psychoterapia sprawców i ofiar. Urban & Partner Wrocław 2002.wykłady Prowadzący: dr n.Norma kulturowa.med. Model środowiskowy: podejście behawioralne i poznawcze. Psychologia Ewolucyjna.

gdzie omówione zostaną m. kładąc jednocześnie nacisk na praktyczną umiejętność zastosowania przez studentów zdobytej podczas wykładów wiedzy.zagrożenie eksmisją ▪ niedożywienie Kolejne trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom wiążącym się z właściwościami podopiecznego. podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak : ▪ struktura rodziny ▪ sprawność intelektualna i wykształcenie ogólne rodziców ▪ choroby i zaburzenia psychiczne w rodzinie ▪ alkoholizm ▪ karalność ▪ agresja i przemoc psychiczna w rodzinie ▪ style wychowania w rodzinie ▪ nieprawidłowe postawy rodzicielskie ▪ niekorzystna atmosfera życia rodzinnego ▪ niski status ekonomiczny rodziny ▪ bezrobocie ▪ warunki mieszkaniowe : .Przedmiot : Wczesna interwencja resocjalizacyjna . takie zagadnienia jak : ▪ obniżony poziom sprawności intelektualnej ucznia oraz skutki braku dostatecznie wczesnego jego rozpoznania ▪ niedostosowanie wymagań szkolnych do możliwości indywidualnych ucznia ▪ różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego ▪ tradycyjny sposób nauczania oraz jego ujemne następstwa ▪ walka z niepowodzeniami edukacyjnymi . Treści programowe : Pierwsze trzy wykłady poświęcone zostaną zagrożeniom płynącym ze środowiska rodzinnego. zamierzam w szczególności skoncentrować uwagę na tej właśnie grupie. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.nadmierne zagęszczenie . in. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu : Dostarczenie studentom wskazówek pozwalających na opracowanie indywidualnego planu oddziaływań resocjalizacyjnych względem podopiecznego. w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie czynników mających negatywny wpływ na jego uspołecznienie. podczas których poruszona zostanie problematyka : ▪ uszkodzeń okołoporodowych ▪ urazów głowy ▪ przebytych chorób ▪ padaczki ▪ ADHD ▪ dysfunkcji centralnego układu nerwowego ▪ obniżonej sprawności intelektualnej ▪ deficytów rozwojowych Następny blok wykładów dotyczyć będzie zagrożeń wynikających z niepowodzeń w kształceniu.wykłady Prowadzący : dr Krystyna Zgirska Specjalność.

Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. .) . K. Majchrzyk Z. (red. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich .) . 2003 Dembo M. 1997 Gierowski J. . : Psychologia społeczna.M. 2002 Rajska-Kulik I. Majchrzyk Z. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. M. (red. (w:) Gierowski J. Akert R. : Przestępstwa zabójstwa przy użyciu przemocy popełnione przez nieletnich i młodocianych.c. Literatura : • • • • • • • • Aronson E. Narkotyki. Wilson T. (w:) Stanik J.. . Majchrzyk Z. profiklaktyka . profiklaktyka . K. : Rozwój dziecka. .. metody interwencji. profiklaktyka . : Zachowania przestępcze osób z organicznym uszkodzeniem mózgowia. D.) . in. . na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza.) .M. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. (red. (red. . (red. orzecznictwo. . studenci zdobywać będą umiejętność opracowywania indywidualnego dla danego przypadku planu oddziaływań resocjalizacyjnych. Majchrzyk Z..M. . 1992 Maxwell R. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. .. : Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. 2001 Hurlock E. 1998 Przetacznik – Gierowska M. : Dzieci. : Psychologia sądowa i penitencjarna. (w:) Gierowski J. : Wpływ przemocy w rodzinie na niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich. W oparciu o analizę wybranych przypadków. : Analiza różnic w procesie demoralizacji nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże. 1985 Kosek-Nita B. 1997 Ciosek M. Włodarski Z. bazując na ustalonych przyczynach warunkujących wystąpienie niedostosowania społecznego. . . 1994 Pazderski : Przestępczość – jak uniknąć jej wpływu. : Stosowana psychologia wychowawcza. : Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do przejawiania przemocy wobec członków rodziny. K. Betke T. (red. (w:) Gierowski J. (w:) Stanik J. problematyka modelowania postaw i zachowań podopiecznego w skutek oddziaływań : ▪ środków masowego przekazu ▪ filmów i reklam ▪ patologii występującej w sąsiedztwie ▪ grup nieformalnych o negatywnym charakterze Ostatnie trzy wykłady poświęcone zostaną praktycznemu nabyciu przez studentów umiejętności przeprowadzania wywiadu na temat podopiecznego celem rozpoznania czynników mających ujemny wpływ na jego socjalizację. K. Poruszona zastanie m. . Wydawnictwo „Temida”.. Heitzman J. Majchrzyk Z. metody interwencji. : Resocjalizacja. metody interwencji.. : Przemoc wśród dorastającej młodzieży – przejawy i możliwości zapobiegania.) . Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. (w:) Stanik J.M. . orzecznictwo. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne . 1992 Gruszczyński W. Katowice 1996 Majchrzyk Z. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Wydawnictwo Naukowe PWN. : Psychologia wychowawcza tom I i II . Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. .. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. orzecznictwo. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. Majchrzyk Z. . . (red.Czwarty blok wykładów poświęcony zostanie pozostałym zagrażającym czynnikom środowiskowym. profiklaktyka .. . (w:) Stanik J.. : Próba oceny wpływu środowiska rodzinnego na rozwój przyszłych zabójców. Zysk i S-ka Wydawnictwo s. Wydawnictwo Naukowe PWN. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich .. Majchrzyk Z.) . na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Materiały XXXVII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich . 1992 Harasimiak G.) . Katowice 1996 Różańska-Kowal J. orzecznictwo. Katowice 1996 • • • • • • • • . Alkohol. Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”. metody interwencji. 1999 Pospiszyl K.. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Katowice 1996 Raś D.

Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu : Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej. 1976 Szczęsny W. : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. (w:) Stanik J. . L. A. Wydawnictwo Naukowe PWN . M. W. : Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie.. 1969 Vasta R. : Psychologia dziecka. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . G. : Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego . 1995 Wolińska J. Majchrzyk Z. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich . 2003 Szymańska Z. na temat : Przemoc w rodzinie – diagnoza. Miller S. Haith M. .) .. (red. : Profilaktyka agresji dorastających dziewcząt i chłopców a wychowanie. Ruch F. orzecznictwo. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.• • • • • • Rydzyński Z. Katowice 1996 Zimbardo P. metody interwencji. . profiklaktyka .M.. . : Psychologia i życie. . M. 1994 Warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną (praca kontrolna) .. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Umiejętność analizy elementów warunkujących powodzenie adopcji. Kamińska. Zapoznanie z etapami procedury adopcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych służących gromadzeniu informacji o dziecku i rodzinie. K. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu procesu adopcyjnego z uwzględnieniem roli Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. 6. Argumentacja tezy o prawie dziecka do poznania prawdy o swoim pochodzeniu. Milewska. Zdobycie wiedzy na temat potrzeb kandydatów do przysposobienia i możliwości ich realizacji z uwzględnieniem priorytetu zmiany sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. mgr M. Literatura: 1. Katowice 2000 r. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: 1. Ukazanie roli zastępczych form opieki rodzinnej wobec dzieci oczekujących na przysposobienie. Milewska ( red. Warunkiem zaliczenia będzie pozytywna ocena pracy pisemnej . Kadzikiewicz Specjalność. Kim są rodzice adopcyjni? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. 5. Przedstawienie wskaźników prognozujących powodzenie adopcji. Ostrowska. Kształtowanie przekonania o zasadności ujawnienia dziecku prawdy o jego pochodzeniu. Przekazanie wiedzy o najbardziej rozpowszechnionych przejawach zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin pochodzenia i ich negatywnych skutkach dla kształtowania osobowości dzieci. 4. 3. Treści programowe: 1. 2. 7. Orientacja w procedurach prawnych odnoszących się do orzeczenia przysposobienia. 4. Adopcja. 3. Wypowiedź przedstaw w formie eseju. Warunki zaliczenia: W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstaw swój pogląd na jeden z trzech niżej ujętych tematów: 1. E. że rodzicielstwo biologiczne jest lepsze od przysposobienia ? 3. Warszawa 1999 r. 3. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN. E. Urbaniak. mgr A. ). 5. Jawność adopcji czy tajemnica ? Uzasadnij swoje stanowisko. Michalczyk. Jakie postawy i wyznawane przez kandydatów wartości w twojej opinii warunkują sukces adopcji ? 2. Zranione dzieciństwo.ćwiczenia Prowadzący: mgr B. Wyodrębnienie różnic między rodziną biologiczną a adopcyjną. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. 2. U. Warszawa 2003 r. Czy stereotypem jest myślenie.Przedmiot: Polityka adopcyjna. Teoria i praktyka. 2.

Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Wyd. 2000.Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego .Kuratela sądowa w Polsce i w Niemczech – podobieństwa i różnice Literatura: 1. przepisy przejściowe i końcowe . Stańdo-Kawecka Barbara. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001r.Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych . 2002. Białystok.Zmiany w przepisach obowiązujących.zaliczenie z oceną . Kuratorzy sądowi. Gromek Krystyna. Warszawa.Probacja. Kraków.Warszawa. Kodeks 5. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: . Wyd „Zakamycze” 3. Warszawa wyd. Temida 2 4. Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitetcjarnym.Zapoznanie z różnymi pozycjami z literatury dotyczącej w/w tematu .Przepisy ogólne .Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym .Ustawa o kuratorach sądowych .Posługiwanie się przepisami o funkcjonowaniu kuratora sądowego . Prawnicze LexisNexis 2. 2002.Kuratorzy zawodowi . diagnostyczne i metodyczne.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność.kryteria oceny: praca kontrolna . 2000. Wyd. Pytka Lesław. Wyd.System sprawiedliwego karania. Szczygieł Grażyna. Bałandynowicz Andrzej.. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warunki zaliczenia: . Prawne podstawy resocjalizacji.Kuratorzy społeczni .Sposoby pracy kuratora sądowego z nieletnimi opuszczającymi zakłady poprawcze .Sposoby pracy kuratora sądowego z rodziną nieletniego .Różnice i podobieństwa między pracą kuratora dla nieletnich (rodzinnego).Wybrane zagadnienia teoretyczne.Rola kuratora sądowego w realizowaniu zadań probacyjnych .Organizacja kuratorskiej służby sądowej .Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego .Instytucja kuratora penitencjarnego . a kuratora dla dorosłych .Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych i metodyki pracy kuratora sądowego .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym .Zapoznanie z warsztatem pracy kuratora sądowego Treści programowe: . Pedagogika resocjalizacyjna.

Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . Metodyka Resocjalizacji.Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu Literatura: 1.Budowanie diagnozy resocjalizacyjnej . Arche 8. KUL Warunki zaliczenia: ..proces wysyłania i odbioru informacji .Diagnozowanie wybranych zagrożeń społecznych w określonych środowiskach . Lublin. Satir V. Warszawa.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów .2000 Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność..1998 Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. 2001.Najważniejsze metody procesu resocjalizacji i sposób ich wykorzystania ..Dlaczego pomagamy? .Sposób negocjowania IPR-u z wychowankiem . Zysk i S-ka 3.Budowanie końcowej oceny procesu resocjalizacji . Górski St. Lublin 10.Konstruowanie indywidualnego programu resocjalizacyjnego (IPR) . rozdz. Gdańsk.1998.. Cekiera Cz.Sposób posługiwania się wybranymi metodami resocjalizacji . Mika St.Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej Treści programowe: .Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 6..Realizacja i ewolucja przebiegu pocesów profilaktycznych . Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne 9. VIII.. Gdańsk. Sawicka K.. Machel H. Warszawa.Rozszerzenie i utrwalenie podstawowych pojęć i relacji z metodyki pracy profilaktyczno. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 5.Przedmiot: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej.Rozpoznawanie nieprzystosowania społecznego wychowanków . Twarzą w twarz. Pomaganie męczy.1985.Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej .Rozpoznawanie ważniejszych patologii resocjalizacyjnych instytucji izolacyjnych oraz sposoby przeciwdziałania im .Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu metodyki w resocjalizacji .Budowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem osób i instytucji uczestniczących (przykłady konstruowania programów profilaktycznych) . Warszawa.Rola terapeuty w procesie psychokorekcyjnym: komunikacja . Pospiszyl K. Gdańsk.1969 Skuteczność kar w wychowaniu.Uwzględnianie zasad resocjalizacji w procesie korekcyjnym .. Fengler Jörg 2000.Posługiwanie się metodami diagnostycznymi .1999. Poznań. Terapia rodziny. Warszawa. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: . Socjometria. Resocjalizacja.zaliczenie z oceną .resocjalizacyjnej ..2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna.2900. Wydawnictwo Akademickie „Żak” 4.Konstruowanie okresowych ocen procesu resocjalizacji . Egan G. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 2. część 2 i 4. Gaś Zb. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 7.

Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej . Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Wybrane zagadnienia teoretyczne.Pojęcie kontroli społecznej i autonomii .Nauczenie posługiwania się tekstem z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . diagnostyczne i metodyczne.Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej . 1998.. udział w dyskusji.Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej . Uniwersytetu Jagiellońskiego 4) Piotrowski P.Istota i symptomy nieprzystosowania społecznego .ćwiczenia Prowadząca: mgr Elżbieta Chęcińska Specjalność.Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych ..kryteria oceny: referat.Czynniki osobowościowe i środowiska społecznego jako determinanty zaburzeń w zachowaniu . systematyczna umiejętność relacjonowania tekstów i formułowania myśli. wyd.zaliczenie z oceną . Warszawa wyd. 2000. Warszawa. Resocjalizacja.Resocjalizacyjnu charakter kurateli sądowej . rok studiów: II rok Pedagogika Cele: . Kraków.Pojęcie resocjalizacji penitencjarnej: zakłady penitencjarne . Akademickie „Żak” 5) Jędrzejewski M. udział w dyskusji. 2000. 2003. Subkultury a przemoc.Wyrobienie umiejętności polemizowania i formułowania własnych ocen i poglądów . Pedagogika resocjalizacyjna. Subkultury młodzieżowe. obecność na zajęciach . praca kontrolna Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna .Wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym aparatem pojęciowym . Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. wyd.. wyd.Rola profilaktyki w neutralizowaniu zachowań aspołecznych Literatura: 1) Pytka L. wyd.Rodzina jako żródło zachowań dewiacyjnych . Akademickie Żak 3) Urban B... Akademii Pedagogiki Specjalnej 2) Pospiszyl K..Instytucje resocjalizacji nieletnich: otwarte i izolacyjne .kryteria oceny: referat. Akademickie „Żak” Warunki zaliczenia: .Zapoznanie z różnymi pozycjami literatury i różnymi podejściami do procesu resocjalizacji Treści programowe: . poprawne posługiwanie się aparatem pojęciowym. aspekty psychospołeczne Warszawa.

działania interwenta. rok: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele: zapoznanie z podstawami metodyki nowej formy usług socjalnych i psychologicznych adresowanej do osób (dorosłych i dzieci) doświadczających zdarzeń kryzysowych. „Zaburzenia po stresie traumatycznym”. c) formy interwencji kryzysowej.„Kryzys. K.„Fotografia” istniejących ośrodków. Literatura: . Katowice 1999. aktywności.Przedmiot: Metodyka interwencji kryzysowej .Podstawy prawne interwencji kryzysowej. Toruń 2003. .„Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. j) usługi hostelowe. . Treści programowe: .Bohdan Dudek. . Warunki zaliczenia: Na podstawie obecności na zajęciach. typologia zdarzeń kryzysowych. h) szczególne procedury.: D. g) dokumentacja działań. Poradnik dla pracowników socjalnych. a) zakres usługi. Mudyń). . e) adresaci usługi. Gdańsk 2003. interwencja i pomoc psychologiczna” (Red. b) cechy charakterystyczne działań w tym zakresie. .ćwiczenia Prowadzący: mgr Krzysztof Sarzała Specjalność. algorytmy.Definicje interwencji kryzysowej. W przypadku nieobecności: praca zaliczeniowa. Kubacka – Jasiecka.” (Wybór: W.Prezentacja prób standaryzacji usług w tym zakresie. . i) interwencja poza ośrodkiem. przeżywających stany kryzysowe. Badura). f) kompetencje interwentów. d) czynności.

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI • Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Podstawowe treści przedmiotu: CZEGO MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU OCZEKUJE OD PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach publicznych – zadania pedagoga szkolnego. Mierzenie efektów pracy wychowawczej. grupy wsparcia.konstruowanie planu pracy w oparciu o statut szkoły.CZYLI JAK NIE RATOWAĆ RYB PRZED UTONIĘCIEM • Doskonalenie zawodowe pedagogów .treningi psychoedukacyjne.ćwiczenia Prowadząca: mgr Małgorzata Wawro Specjalność. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą pedagoga szkolnego. Jana Pawła ). superwizje. DOBRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRACĘ • Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej . WEWNĄTRZSZKOLNY OCENIANIA ( WSO )-– CZYLI SKARBY PILNIE STRZEŻONE • SYSTEM Budowanie strategii wychowawczej szkoły . . POMAGANIE MĘCZY – CO ROBIĆ BY NIE WPAŚĆ W CZARNĄ OTCHŁAŃ WYPALENIA ZAWODOWEGO • Obciążenie i wypalenie w różnych zawodach związanych z pomaganiem – obraz zjawiska. NIEZBĘDNY ZESTAW RATOWNICZY PEDAGOGA SZKOLNEGO • Rola instytucji wspomagających pracę szkoły w działaniach związanych z profilaktyką i resocjalizacją. SŁODYCZ POMAGANIA .Przedmiot: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego . zasady konstruowania programów profilaktycznych. PEDAGOG NA PLACU BOJU – „ WIZJA LOKALNA „ • Wizyta u pedagoga szkolnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. JEŚLI NIE MASZ DO DYSPOZYCJI DŻINA W BUTELCE. PEDAGOG I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW . w szczególności z realizacją zadań związanych z profilaktyką i resocjalizacją. wskaźniki wypalenia.

Lublin 1993. Literatura: 1. • Ćwiczenia na terenie wybranej przez studentów szkoły . GŁOWACKI. 2. Kraków 2000. Jędryka Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy.realizacja przedsięwzięć i akcji profilaktycznych ( egzamin – część praktyczna ). ISBN 83-85291-56-3.SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ • Wizyta u pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie). JANKOWSKI. 6. ISBN 83-88030-29-9. Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Bogusław : Współczesne teorie i nurty wychowania. Andrzej. ŁOBOCKI. Poznań 2000. Kraków 1999. JAK wychowywać? Prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy. Wyd. Red. WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktycznoedukacyjnymi. Kraków 2001. ISBN 83-915956-8-4.jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania (przygotowanie scenariuszy krótkich akcji i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym . . ISBN 83-87964-22-0. CEKIERA. Anatol Bodanko. 7. ISBN 83-86994-90-8. Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego. CEREMONIA WRĘCZENIA ORDERÓW • Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych ( egzamin – część teoretyczna ). NIE LICZ NA WINNETOU • Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. 5. Poznań 1999. 3. MISJA SPECJALNA . ISBN 83-88030-87-6. 2. ŚLIWERSKI. CHWILA PRAWDY • Ćwiczenia na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego . Mieczysław : Metody i techniki badań pedagogicznych.przeprowadzenie przez studentów pilotażowej akcji o charakterze profilaktycznym. ISBN 83-85185-24-0.praca w grupach).RESOCJALIZACJA • Praca wychowawcza z młodzieżą niedostosowaną społecznie – możliwości i ograniczenia szkoły. 4. TERAZ WY • Wywieranie wpływu na ludzi . Kraków 1998.

Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. przygotowanie do zajęć. 13. .Warszawa 1998. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-902971-3-2. Wypalenie w pracy zawodowej. przygotowanie do zajęć 2) Ocena dobra . daj światu odetchnąć. 11. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-39-0. ISBN 83-87957-06-2. FENGLER. red. T.obecność na zajęciach. aktywność w czasie ich trwania 3) Ocena bardzo dobra . przygotowanie do zajęć. aktywność. Wojciech: Pomóż sobie. STRELAU.8. 3. obowiązkowy udział w przedsięwzięciu lub akcji profilaktycznej. Warszawa 1996. teoria i praktyka. :Psychologia Podręcznik akademicki. Jorg: Pomaganie męczy. Naukowe PWN.przygotowanie do zajęć.Wyd.Warszawa 1995. EICHELBERGER. Robert: Wywieranie wpływu na ludzi. ARONSON. ISBN 83-86802-05-7 9. Jan. przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym.obecność na zajęciach. 10. CIALDINI. Elliot: Człowiek istota spoołeczna. Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach. . Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. KONOPCZYŃSKI. Agencja Wydawnicza TU.przygotowanie i przeprowadzenie akcji lub przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym (zadanie dla grupy nie przekraczającej 6 – 8 osób) .ISBN – 83-87957-03-8 12.obecność na zajęciach. KRYTERIA OCEN 1) Ocena dostateczna .Gdańsk 2000.Gdańsk 1996.Marek: Twórcza resocjalizacja.Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne. Gdańsk 1999.

Bałandynowicz A. Resocjalizacja.S. metody diagnostyczne. Abrams D. Literatura: Robson P. poznawczo-behawioralne. wykonanie kary pozbawienia wolności.) Bernard H.M. Machel H.B. przeniesienie i przeciwprzeniesienie. • Resocjalizacja jako forma pomocy psychologicznej. struktura. • Wykorzystanie metod grupowych w resocjalizacji.R. • Probacja – resocjalizacja w warunkach dozoru kuratorskiego. • Strategie w resocjalizacji – podejścia: psychodynamiczne. resocjalizacja. Zysk i S-ka. Lublin 1993. Profilaktyka uzależnień. zapobieganie nawrotom. Pomoc długo i krótkoterminowa. systemowe. ewaluacja.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność.. Wyd. behawioralne.rola pierwszego kontaktu w resocjalizacji. Pomoc osobom współuzależnionym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Sztander W.L. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. studium przypadku. Warszawa 1994. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Monti P.. Probacja. Opór.... • Resocjalizacja nieletnich: środki wychowawcze. role.Przedmiot: Resocjalizacja . Warszawa 2002.ogólne zasady prowadzenia działań profilaktycznych.PARPA. Konopczyński M.. • Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnień. metody pracy w pedagogice penitencjarnej.F. zachowania aspołeczne i antyspołeczne. Grupy. Warszawa 1985. rok studiów: III rok Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej oraz z podstawowymi strategiami i procedurami pracy resocjalizacyjnej. Pospiszyl K. Warszawa 1996.. Gdańsk 2000.. Urban B. wykolejenie społeczne. Kadden R. wybrane programy profilaktyczne. Studium interdyscyplinarne. • Diagnoza w resocjalizacji. (red. MacKenzie K. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Relacja w resocjalizacji. Warszawa 2000. Podstawy psychoterapii.M. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Cekiera Cz. Gaś Z.. Górski S.W. które pomagają. proces grupowy. 1993. • Konstruowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacji ..F. desocjalizacja. trening zachowań konstruktywnych. integracyjne. Gdańsk 2003. Treści programowe: • Zagadnienia wstępne – wyjaśnienie pojęć kluczowych: socjalizacja. Twórcza resocjalizacja. Pytka L. leczniczo-wychowawcze i poprawcze w resocjalizacji nieletnich. Machel H. Budowanie relacji . • Strategie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz od destrukcyjnych zachowań. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. • Umiejętności i zasoby osobiste w pracy w resocjalizacji: empatia. Strategia i procedura resocjalizacyjna. aktywne słuchanie. Metody grupowej pomocy psychologicznej. rodzaje grup. Corey G. • Mediacja w resocjalizacji. „Arche”. Warszawa 1999. zastosowanie Osobistych Planów Terapii. Zastosowanie strategii.. Johnson D. Cooney N. tematy pracy terapeutycznej. • Profilaktyka w pracy resocjalizacyjnej . • Interwencja kryzysowa w resocjalizacji. Schneider Corey M.. Podstawy terapii grupowej. Wychowanie do wolności.etapy. Tice D. Kontrakt. Psychoedukacja.. Metodyka resocjalizacji. Podaj dłoń... Kratochvil S... Baumeistern R. Pedagogika resocjalizacyjna.. Współczesne systemy resocjalizacji – tendencje rozwojowe. • Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych. Heatherton T. Rozmowy.. Kraków 1997.. Narkotyki..M. .. Utrata kontroli. podążanie. Gdańsk 1994.. Poznań 2003. Warszawa 1992. dyrektywność. Warszawa 2000. Zagadnienia etyczne w resocjalizacji. Warszawa 1998. Kraków 1997. Primum 1996. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.

) Robczyńska D. t.. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. IPZ PTP 2002. Racjonalna Terapia Zachowania. Warszawa 2001.James J. Szczęsny W. . Leczenie dzieci po Urazach psychicznych. Warszawa 2000. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Warszawa 2003. Forma zaliczenia: Egzamin ustny. PARPA 2003. Pospiszyl K. Multsby M.J. Psychopatia.. Uzleżnione myślenie. (red. Skuteczna pomoc psychologiczna. Twerski A. C. IPZ TPT. Fundacja ALTERNA.. 1. Zielona Góra 2002. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.. Okun B... Poznań 1992. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Żak.

Zrozumieć alkohol. Warszawa 2001. 2002.. Podaj dłoń. Leaton G.PARPA.) Bernard H. Cekiera Cz. Warszawa 2002.. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu... Psycho–bio-społeczny model uzależnienia.współuzależnienie. Heatherton T. Skuteczna pomoc psychologiczna. MacKenzie K. IPZ PTP 2002. Kinney J. Bradshaw J. 1993.F. psychologiczne koncepcje wyjaśniające zjawisko uzależnienia od alkoholu. Corey G. . które pomagają. Okun B. Leaton G... Formy pomocy osobom uzależnionym: psychologiczne koncepcje psychoterapii alkoholików.. (red.. Zrozumieć rodzinę. Kadden R.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Rodzina z problemem alkoholowym .wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność.. Robson P. Warszawa 1994.diagnozowanie. Gaś Z. Warszawa 2000. Schneider Corey M. Warszawa 1994. Kraków.. Rodzina z problemem alkoholowym – role przyjmowane przez dzieci. Johnson D. Narkotyki. • • • • • • • Treści programowe: Zespół Zależności Alkoholowej – Kryteria diagnostyczne wg ICD-10. Warszawa 1992.S. Zrozumieć alkohol. Cohen J. PARPA 1998. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji..M. Alkohol a Zdrowie. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Podstawy terapii grupowej. Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnienia – założenia. Literatura: Kinney J. Baumeistern R.. Grupy. Sztander W.. Rozmowy. współuzależnienia i DDA. Twerski A.. modele terapii. (red.) PARPA 1997.. Monti P. Abrams D.F... syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Utrata kontroli. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Gdańsk 2000.B. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO.S. Kraków 1997.W. Warszawa 1998. Uzależnione myślenie. Forma zaliczenia: Egzamin pisemny. IX raport Specjalny dla Kongresu USA. picie problemowe. kierunki pracy terapeutycznej. PARPA 2002. Lublin 1993. Profilaktyka uzależnień. Metody grupowej pomocy psychologicznej.. Warszawa 1999.M.R. IPZ TPT.J.M. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport.L. Tice D.. Zeszyty Naukowe AWF. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami uzależnienia od alkoholu oraz z podstawowymi terminami z zakresu terapii uzależnienia. grupy samopomocowe. Psychoterapia współuzależnienia i DDA . Warszawa 1998.. Levy J.. Nawroty w uzależnieniach. program Minnesota. Cooney N.

Zysk i S-ka. MacKenzie K..M. . IPZ PTP 2002. PARPA 2002.. Levy J. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Warszawa 1998.S. Robson P. Podstawowy program terapii uzależnienia. Skuteczna pomoc psychologiczna. Bradshaw J. Rozmowy.. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu.. Konopczyński M. które pomagają. trening relaksacyjny. Zrozumieć alkohol. Tice D. Lublin 1993.. Kinney J. Warszawa 1992. Kratochvil S. Poznań 2003. Kadden R. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich.W. Cooney N. Trening zachowań konstruktywnych w psychoterapii uzależnień..J.S. Psychoedukacja w terapii uzależnień..F. 1993. Nawroty w uzależnieniach. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Literatura: Kinney J.Przedmiot: Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Podaj dłoń. Definicja nawrotu.. uznaniem bezsilności wobec alkoholu i radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Gdańsk 2000... Warszawa 1994. Pacjenci z podwójną diagnozą.. Formułowanie problemów terapeutycznych. Leaton G. Warszawa 1998. Terapia jednostek z nieprawidłową osobowością uzależnionych od alkoholu.. Zeszyty Naukowe AWF. Sztander W.R. konstruktywne radzenie sobie z emocjami. Konstruowanie osobistych planów terapii. celów terapii.warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami terapii uzależnienia i współuzależnienia. Warszawa 1999. Warszawa 1996. Alkohol a Zdrowie.. PARPA 1998. Edukacja zdrowotna – Alkohol – Sport.. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Zrozumieć alkohol. Strategie pracy nad tożsamością alkoholową. Kraków. Cohen J. Diagnoza nozologiczna i problemowa. strategie pracy z pacjentem w nawrocie. Warszawa 2000. Uzależnienia krzyżowe i mieszane – specyfika terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń . Podstawy terapii grupowej. Mikrowykłady.. Strategie i procedury w terapii osób współuzależnionych.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. IX raport Specjalny dla Kongresu USA.L. • • • • • • • • • • • • • Treści programowe: Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu. Monti P. Zrozumieć rodzinę. (red.M.. Gaś Z. Twórcza resocjalizacja. 2002. Warszawa 2002. Socjoterapia. Baumeistern R. Abrams D... Warszawa 1994. Motywowanie do terapii. Podstawy psychoterapii. Narkotyki. Przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu.) Bernard H. JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Okun B.F.. Leaton G. Przemoc w rodzinach alkoholowych – zasady postępowania wobec sprawcy i ofiary.B. Johnson D..PARPA. Profilaktyka uzależnień. Uzależnione myślenie.. IPZ TPT. Cekiera Cz. dobór zadań. Kraków 1997. Profilaktyka uzależnień. dyskusje kierowane i czytanie jako struktury pracy w terapii uzależnień. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych.. Strategie pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia w pogłębionej fazie terapii. Utrata kontroli. Heatherton T.) PARPA 1997.M.. Grupy. Diagnozowanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia. (red. uczenie pacjentów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych. Schneider Corey M. Corey G. Twerski A. Warszawa 2001. Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń warunkuje aktywny udział w zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium. Zasady prowadzenia działań profilaktycznych – programy.

zaburzeń struktury chromosomów. przestępczość i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. . Hołyst B.kierunek socjologiczny . kryminologia jako nauka interdyscyplinarna. Warszawa 1986. Kosewski M.wykład Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność..) Kwaśniewski J. Doktryny kryminologiczne .. teorie kulturowe . Warszawa 1989. Eysencka.kierunek biopsychologiczny: teorie antropologiczne. • • Doktryny kryminologiczne . rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem wykładu jest zapozananie studentów z wybranymi doktrynami kryminologicznymi. kryminologia konfliktowa. Treści programowe: • Kryminologia ..teoria zróżnicowanych powiązań E. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych.. Falandysz L..J. Społeczna geneza przestępczości. dziedziczenia skłonności do popełniania przestępstw. Warszawa 1979. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań. Błachut J.zakres pojęcia. Przestępstwo.W kręgu kryminologii radykalnej. Bandury. Berkowitza. Kryminologia. Krajewski K. • Literatura: Siemaszko A. Warszawa 1985. Warszawa 1993.. Gaberle A. kryminologia radykalna. teoria H.. Siemaszko A. teoria uczenia się zachowań agresywnych A. teoria L..teorie strukturalne. Dollarda. (red.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii. Teoria frustracji-agresji J. odwołujące się do zaburzeń OUN. Warszawa 1999. Gdańsk 1999. Granice tolerancji. Sutherlanda. Warunki zaliczenia: Egzamin ustny po zakończeniu wykładów z zagadnień omówionych na wykładach. reakcji społecznej. teorie kontroli społecznej. Kryminologia.

zakres pojęcia. Rzeszów 2000. charakterystyka. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP (red.. Radochoński M. Siemaszko A. Rzeszów 2001. rola kontroli społecznej w zapobieganiu przestępstwom. Warszawa 1993. Sekty. • Przestępczość gospodarcza . sądowa.W kręgu kryminologii radykalnej. Kraków 1996. definicja ofiary. Wiktymologia.. Wójcik D. Kosewski M.ćwiczenia Prowadzący: mgr Radosław Breska Specjalność. Dane na temat przestępczości: przestępczość ujawniona i nieujawniona. kara pozbawienia wolności jako środek zapobiegawczy. charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy w Polsce.działania profilaktyczne w kryminologii...uzależnienia od środków odurzających. Strategie i etapy działań profilaktycznych. wiktymizacja pierwotna. • Przestępczość nieletnich . Warszawa 1999.. Zachowania dewiacyjne młodzieży. rola ofiary w procesie wiktymizacji. Literatura: Ciosek M.) Gierowski J..definicja przemocy i przestępstwa z użyciem przemocy. . Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie.wiktymologia jako nauka.. Wrocław 1984. Błachut J.. Warszawa 1985. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Warszawa 1979. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia... Gdańsk 1996. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań.. • Przestępstwa z użyciem przemocy . Krajewski K. Wysocka E. czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw przez młodzież.Przedmiot: Wybrane zagadnienia z kryminologii . więzienna i kryminologiczna.) Pamuła S. Gaberle A. Warszawa 1989.. Naukowe Śląsk. Wyd..) Gierowski J. Radochoński M. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Szymusik A. • Problematyka ofiary w kryminologii . • Przestępczość zorganizowana (struktura i dynamika) rodzaje działalności przestępczej podejmowanej przez grupy o charakterze mafijnym....) Kwaśniewski J. Społeczna geneza przestępczości. (red. Warszawa 1994. Siemaszko A. Warszawa 1999. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych.. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red. Nowak A. bezdomność. Kraków 2002. Wyd. Kryminologia.. Jaśkiewicz-Obydzińska T. prostytucja.K. W: Zabójcy i ich ofiary. Gdańsk 1999.K.. Osobowość i motywacja sprawców zabójstw. Elementy Patologii Społecznej i Kryminologii. Treści programowe: • Podstawowe pojęcia: Struktura. samobójstwo jako problem kryminologiczny.przyczyny nieprawidłowej socjalizacji młodzieży. Podstawy psychopatologii dla pedagogów. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z literaturą dotycząca struktury i dynamiki wybranych kategorii zachowań przestępczych. charakterystyka przestępstw popełnianych przez młodzież. Szaszkiewicz M. Górniok O. WSP.. Granice tolerancji.. Katowice 2001.. charakterystyka (struktura i dynamika) przestępczości z użyciem przemocy w Polsce.. wiktymizacja wtórna. statystyka policyjna. WSP. dynamika i geografia przestępczości.. wyd Uniwersytetu Rzeszowskiego.Hołyst B. typologia ofiar... Falandysz L. Hołyst B. Kraków 1997. prokuratorska. Częstochowa 2001. • Wpływ negatywnych przejawów życia społecznego na dokonywanie przestępstw . Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie. Osobowość Antyspołeczna. Gierowski J. (red. Kryminologia.. Margasiński A. Warszawa 1986. Urban B. • Zapobieganie przestępczości .

• Wytyczne do oceny stanu osoby nieprzystosowanej społecznie i realizacji indywidualnego programu resocjalizacji. . Arnold L. Kryminologia. Gdańsk 2002. Gdańsk 1996 Dyskursy pedagogiki specjalnej. Warszawa 1999. Arkusz obserwacyjny Thomasa M.... Treści programowe: • Wąskie i szerokie zakresy nieprzystosowania społecznego. Ziemskiej do pomiaru rodzicielskich postaw wychowawczych. Instruktaż. • Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. • Rodzicielskie postawy wychowawcze a zachowania dewiacyjne dzieci. red.. Olsztyn 2003. Gaberle A. • Podwójny problem osoby niedostosowanej społecznie będącej zarazem ofiarą i sprawcą przemocy. . uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego.. Warszawa 2002. Postawy profesjonalistów pracujących z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Wykaz literatury: Babiker G. • Kwestionariusz M. Warszawa 1994..Ukształtowanie właściwych postaw wobec osób niedostosowanych społecznie. Gasia. . Krajewski K. Bradshaw J. • Nieprzystosowanie społeczne w świetle badań empirycznych. • Psychokorekcyjne metody pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.. Kryminologia. Kooyman M.Przedmiot: Psychologia nieprzystosowania społecznego z psychodiagnostyką – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność.Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami niedostosowania społecznego. Autoagresja. • Zajęcia warsztatowe w oparciu o film „Moje życie”. Górniewicz E. Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. • Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych. James B. Instruktaż • Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji Z. Pytki.Zapoznanie się z metodami pomiaru poziomu niedostosowania społecznego. Konteksty teoretyczne. Instruktaż stosowania. Hołyst B. • Warsztat odwołujący się do wiedzy z ćwiczeń dotyczących znaczenia i roli wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. Ciosek M. Krause A. Warszawa 2003. Leczenie dzieci po urazach psychicznych. . Błachut J. mowa zranionego ciała. Achenbacha i Skala Nieprzystosowania Społecznego L....Przedstawienie metod i form oddziaływania korekcyjnego na osoby niedostosowane społecznie. • Narzędzia diagnostyczne. • Pojęcie zaburzenia w zachowaniu. • Modele zdrowej osobowości a przystosowanie społeczne. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. rok studiów: III rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele zajęć: . Gdańsk 1999.. Zrozumieć rodzinę. • Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu niedostosowania społecznego. • Znaczenie i rola wartości u osób nieprzystosowanych społecznie. Definicje nieprzystosowania społecznego.

Radochoński M. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Gdańsk 1999. . Pytka L. Wójcik D. red. Warszawa 2001. Socjoterapia. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Pedagogika resocjalizacyjna.O.. Warszawa 1998. Sawicka K. Urban B. Siemaszko A. Potter-Efron R. Gdańsk 1998. Granice tolerancji. .. Osobowość antyspołeczna. Kraków 2000.. Wrocław 1984 Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Życie ze złością. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży.. Urban B. Życie bez lęku. Warszawa 1993..Ottoson J. Kraków 2000... Rzeszów 2000.

Równość. Warszawa.Praca z tekstem. nr 10.Zapoznanie się ze specyfiką i strukturą tekstów prawnych. historia i zaangażowanie chrześcijańskie. Prawo własności. • Prawa człowieka z katolickiej perspektywy. • Międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż. Warszawa. Prawa człowieka a policja. Dembiński L. . Prawa mniejszości narodowych. Wolność sumienia i wyznania. Prawa socjalne. w: Sprawy Międzynarodowe 1983. • Prawo do życia.Porównanie aktów prawnych z raportami dotyczącymi stanu przestrzegania praw człowieka. • Ewolucja koncepcji i doktryn praw człowieka. • Rzecznik Praw Obywatelskich – założenia ustawowe i praktyka działania. Warszawa Compagnoni F. • Ochrona praw jednostki w Polskiej konstytucji z 1997 roku. (2000): Prawa człowieka. .Przełożenie aktów prawnych dotyczących praw człowieka na praktyczne potrzeby pracy w zawodzie pedagoga. • OBWe jako regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka. • Europejski system ochrony praw człowieka. .Zapoznanie studentów z prawami człowieka oraz środkami pozwalającymi dochodzić swoich praw. etnicznych i językowych. Kraków.Kształtowanie umiejętności tworzenia map mentalnych do przeczytanego tekstu. . • ONZ-owski system ochrony praw człowieka. . . Własność. (1981): Wolność. Trzecia generacja praw człowiek. • Prawa jednostki w konstytucjach wybranych krajów i mechanizmy ich ochrony. Drzewicki K. Warszawa: HFPC. Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Prawa więźnia. . • Sądownictwo w ochronie praw człowieka. rok studiów: II rok Pedagogika Celem zajęć: . • Organizacje pozarządowe i ochrona praw człowieka. • • • • • • • • • Prawa dziecka. (1996): Zarys prawa europejskiego.Analiza praw człowieka z punktu widzenia orzecznictwa sądowego Treści programowe: • Co to są prawa człowieka. (1969): Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ. Czapliński W. Geneza. Prawa pacjenta. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.Przedmiot: Prawa człowieka – lektorium Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Literatura: Baszkiewicz J. (2001): Rzecznik Praw Dziecka. • Prawa człowieka i konflikty zbrojne.

w: Etyka 1972. Gronowska B. Warszawa. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich. Wybrane dokumenty międzynarodowe. Jasudowicz T. . Huntington S. Nowicka M. (1998): Uniwersalizm praw człowieka. Warszawa. Warunki zaliczenia: praca pisemna w formie eseju. (1981): Orendzia do ONZ z 2 października 1979 oraz na XIV Światowy Dzień Pokoju.(2002): Prawa człowieka. Tomala H. Jan Paweł II. Wybrane dokumenty krajowe. (1998): Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa. Toruń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. (red). Kuźniar R. (red) (2000): Ochrona praw człowieka w świecie. Bydgoszcz – Poznań. Warszawa: HFPC Oniszczuk J.Fritzhand M. Mik C. Warszawa. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje. Moralność i polityka. Warszawa: HFPC. Dokumenty międzynarodowe. (1997): Zderzenie cywilizacji. (1992): Wokół Konwencji Europejskiej. Warszawa: Typografika. Nowicki M. (1996): Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. (1993): Prawa człowieka. 1 stycznia 1981. Warszawa. Nowicki M. Wiśniewski L. (1995): Skarga o naruszenie praw człowieka. Michalska A. (1999): Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego. nr 10.

z.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. • Etyka zawodowa mediatorów. Kodeks mediatora. Przegląd Prawa Karnego 1997.(red. Zagadnienia procesowe. .Przedmiot: Mediacja między sprawcą a ofiarą przestępstwa .) Mediacja.). Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym. • Specyfika roli mediatora.. • Aktualne podstawy prawne dotyczące stosowania mediacji w Polsce. Wójcik D. Literatura: Bieńkowska E. • Satysfakcja merytoryczna. Warszawa 1995. (red.. nr 17. Warszawa 1993. Możliwości mediacji w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich w świetle ustaiwdawstwa polskiego (w:) Bieńkowska E.. Wójcik D.) Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą.. rok studiów: IV rok Pedagogika resocjalizacyjna Cele : • • • • • poznanie struktury konfliktu wraz ze specyfiką jego powstawania. stanowiska.. struktura. • Przygotowanie i weryfikowanie wykonalności ugody. Czamecka-Dzialuk B. Walczak-Żochowska A. Warszawa 1995. • Etapy postępowania mediacyjnego. (red.Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. Czarnecka-Dzialuk B. typy i rodzaje konfliktów. psychologiczna i proceduralna. Czamecka-Dzialuk B. Czamecka-Dzialuk B. Oficyna Naukowa. Stojanowska W.14. Kodeks postępowania karnego. • Podnoszenie motywacji stron do rozwiązywania konfliktu.. • Analiza i diagnoza mediowanego przypadku. w trakcie zajęć prowadzone będą symulacje postępowania mediacyjnego Treści programowe: • Definicja.(red. wartości i propozycje stron. Bieńkowska E. Warszawa 2003. Polskie Centrum Mediacji.ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Czarnecka – Dzialuk B. • Narzędzia i techniki pracy mediatora. potrzeby. Wprowadzenie w Polsce mediacji pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa..). • Prowadzenie dokumentacji. Warszawa 1999. źródłami eskalacji oraz sposobami jego przełamywania umiejętne wykorzystanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu uzyskania ugody poznanie sposobów umiejętnego zadawania pytań nabycie umiejętności analizy konfliktu: studenci powinni umieć nazwać kwestie. Warszawa 1998. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat”. Prawo a rozwiązywanie sporów. Warszawa 1995.. interesy. prawa i obowiązki mediatorów. Warszawa 2003. Pojednanie nieletniego sprawcy przestępstwa z jego ofiarą w prawie polskim (w:) Bieńkowska E. Postępowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej (w:) Nowa kodyfikacja karna. Polskie Centrum Mediacji.

.Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium oraz obecność na zajęciach.

organizowanie grupy . 5. wartości i przekonania dotyczące osób niedostosowanych społecznie. Społeczne i instytucjonalne wsparcie probacji. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . aktywne słuchanie. Probacja jako alternatywa dla umieszczenia w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Pojęcie nieprzystosowania społecznego i zagrożenie nim. 2. Rola kuratora sądowego w okresie probacji. 3. Indywidualizacja postępowania i zabezpieczenia przed demoralizacją. zalecenia dotyczące doboru odpowiednich procedur . trudności występujące w trakcie pracy grupy i sposoby ich przezwyciężania. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie indywidualnym: empatia. Resocjalizacyjne i readaptacyjne cele probacji. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: Rozpoznanie przez studentów własnych zasobów osobistych do pracy resocjalizacyjnej. źródła oporu. 11. socjodrama i psychodroma. współpraca ze społeczeństwem i system przepustkowy. Rodzaje i typy zakładów penitencjarnych. dobór i kwalifikacja uczestników. sposoby oceny pracy grupy.Przedmiot: Resocjalizacja – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Zapoznanie z wybranymi metodami resocjalizacyjnymi. Zasady i umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej w kontakcie grupowym: 7. 6. rodzaje grup. 12. Zasady pierwszego kontaktu z osobą niedostosowaną: elementy pierwszego kontaktu. nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć. trening asertywności. zawieranie kontraktu. określanie celów końcowych i etapowych resocjalizacji. Niektóre negatywne determinanty zawarte w systemie. zawieranie kontraktu. kompetencje osoby prowadzącej. Zagadnienie podmiotowego traktowania skazanych. 9. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji więziennej Uświadomienie mechanizmów prewencji indywidualnej i generalnej. trening umiejętności społecznych. zamykanie pracy grupy. 4. . Formy probacji. otwartość. Probacja jako element profilaktyki i element polityki kryminalnej państwa.określanie celów. trening relaksacyjny. Klasyfikacja skazanych i jej resocjalizacyjne aspekty. Ważniejsze rozwiązania resocjalizacyjne: systemy oddziaływania.metody zorganizowane: sport. terapia zajęciowa. rekreacja. Rozpoznanie zasobów osobistych potrzebnych do pracy resocjalizacyjnej: postawy. Odpowiedzialność prawna nieletnich. 8.metody psychokorekcyjne: trening interpersonalny. 10. praca długoterminowa i interwencje kryzysowe w kontakcie indywidualnym. Treści programowe: 1. Resocjalizacyjne aspekty warunkowego przedterminowego zwolnienia. praca.ćwiczenie. metody oddziaływania. Indywidualny program resocjalizacji: wykonywanie diagnozy. Typologia zaburzeń przystosowania społecznego.

... Wójcik D. Gdańsk 2000. Warszawa 1999. Podstawy terapii grupowej. Cooney N. Kadden R. Urban B. Primum 1996. Twórcza resocjalizacja. Abrams D. Zanim spróbujesz).. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Gdańsk 2001. Wybrane metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie . Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne.L. MacKenzie K. Lublin 1996. Zachowania dewiacyjne młodzieży. (red.. Warszawa 1998. .. Noe. Warszawa 1995. Machel H.. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Zasady pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków . Kinney J. Sztander W. UMCS.. Narkotyki. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach Resocjalizacyjnych.wspólnoty terapeutyczne. Rozmowy.M. prezentacja wybranych programów (Drugi elementarz.oddziaływanie na środowisko rodzinne. Gaś Z. Lublin 1993. Górski S..B. Wyd. Monti P. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży.. Zrozumieć alkohol. Warszawa 1994. Kraków 1997.. Profilaktyka: kierunki działań profilaktycznych. Konopczyński M. Schneider Corey M.) Bernard H. Metodyka resocjalizacji.13. Profilaktyka uzależnień. Pytka L. Cekiera Cz. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Warszawa 1985. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Podaj dłoń. Warszawa 1993.. Bartkowicz Z. Bałandynowicz A. Grupy..S. Warszawa 1996. Corey G.M. które pomagają. szkolne i pracy. Warszawa 1998. Resocjalizacja. Literatura: Robson P.. 14.. Wrocław 1984. Gdańsk 1994.. rówieśnicze. Pedagogika resocjalizacyjna.W. Psychospołeczne uwarunkowania personelu więziennego. Wyd. Pospiszyl K. Wychowanie do wolności. Probacja. 1993. Kraków 1997. Warszawa 1992. Zasady i techniki grupowej pomocy terapeutycznej.R. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych.. Machel H.. Leaton G.. Johnson D.

praca z rodziną osoby chorej psychicznie.sytuacja psychologiczna członków rodziny. Teorie wyjaśniające zjawiska patologii społecznych.charakterystyka zjawiska. teorie wyjaśniające zachowania przestępcze. . ubóstwo. warsztat w oparciu o zdobyte wcześniej informacje dotyczące mechanizmów funkcjonowania grupy. Wykaz literatury: . kibice piłkarscy. motywowanie do podjęcia leczenia.Współczesne formy prostytucji. . .sytuacja ofiary przemocy w rodzinie.definicje. etapy procesu zdrowienia. . sataniści. psychologia sekt.Uzależnienie od alkoholu .Sekty .Przestępczość . punk. bezdomność. sieroctwo społeczne .sposoby pomagania osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem. diagnozowanie (Skala Nieprzystosowania Społecznego L. symptomy. dynamiką.Bezrobocie. przyczyny nieprzystosowania. placówki terapeutyczne i grupy samopomocowe. Etiologia.Przemoc i sposoby jej zapobiegania. skinhe-adzi.Programy profilaktyczne realizowane w pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniem . problem współuzależnienia. .sekty działające na terenie Polski.Przedmiot: Patologia społeczna – ćwiczenia Prowadzący: mgr Robert Opora Specjalność. Rozwój zachowań suicydalnych. problematyka ofiary przestępstwa. możliwości pomocy rodzinie alkoholowej. role przyjmowane przez dzieci.Samobójstwa.podstawowe definicje. pomoc osobom dostającym się do sekt i ich rodzinom. profilaktyka. przestępczość zorganizowana. Treści programowe: .Pojęcia patologii społecznej.Pytki). metody pracy: trening umiejętności społecznych. . . profilaktyka i metodyka pracy.problemy psychologiczne i socjalne osób chorych psychicznie. . . ich przyczynami.praca ze sprawcą przemocy. . praca w pierwszym kontakcie. .Wpływ środków masowego przekazu na zjawiska patologii społecznej.Poznanie modeli konstruowania programów prewencyjnych.Zapoznanie się z indywidualnymi przypadkami w celu ich analizy i stworzenia indywidualnej strategii pomocowej.Praca środowiskowa z osobami chorymi psychicznie . handel kobietami. . rola grup samopomocowych. cechy negatywnych podkultur młodzieżowych. graffiti. hipisi. . specyfiką. wykonanie prawidłowej diagnozy. opisy subkultur: metalowcy.Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami patologii społecznej.Rodzina z problemem alkoholowym . psychoedukacja. struktura i dynamika oraz sposoby przeciwdziałania powyższym zjawiskom. rok studiów: IV rok Pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna Cele zajęć: . metody i techniki wykorzystywane przez współczesne sekty.analiza ofiary przemocy w kontekście zasobów wyzwalających i zniewalających warsztat .przyczyny. . etiologia zjawiska prostytucji.Podkultury i subkultury obecne we współczesnej Polsce . . .Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży . przestępczość nieletnich. programy terapeutyczne. dorosłe dzieci alkoholików.

Wójcik D.. Gdańsk 1996.) Meder J. społeczeństwo. Wyd. Psychomanipulacja w sektach.. Selingman M.. 1993. Zapobieganie przemocy w rodzinie... Dylematy okresu transformacji ustrojowej (red. kulturę... Profilaktyka uzależnień.. (red. Hołyst B. Olweus D. Przemoc dzieci i młodzieży.. Kowalczyk-Jamnicka. Narkotyki. Margasiński A... Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Kraków 2000. Maxwell R..Kinney J.. Psychoprofilaktyka. Razem przeciw przemocy. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (red.. Kojder A.. Gaberle A. Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Robson P.. Kępiński A. Warszawa 1992. Leaton G. Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie (red.) Gierowski J. Warszawa 1998. Cekiera Cz. Gdańsk 1994... Kraków 1997.) Nowak A. Częstochowa 2001.. Warunki zaliczenia: Podstawę uzyskania zaliczenia ćwiczeń stanowi aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach oraz poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowego. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Wybrane zagadnienia. Z psychopatologii życia seksualnego. Zagadnienia patologii społecznej. Gdańsk 1999. Pedagogika Społeczna (red. Herbert M. Warszawa 1976. Szymusik A. Zrozumieć alkohol. Siemaszko A. Warszawa 1994. Kosecki M. Lepalczyk I.. Warszawa 1999. Browne K. Rosenhan D. WSP.. Słownik subkultur młodzieżowych. Pospiszyl I.) Kawula S. Istota korupcji i jej uwarunkowania progu ustrojowej transformacji [w:] Społeczeństwo polskie. Warszawa 1996 Scott D. Społeczna kontrola zachowań de-wiacy/nych. Hołyst B. Kryminologia. Ciosek M.. Błachut. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Warszawa 1982. Hassan S. Warszawa 1998. (red. Kraków 1996.. (red... Warszawa 1983..Toruń 1995. Kryminologia. (red. Gdańsk 1995. Uwarunkowania i niebezpieczeństwo w III RP..) Pilch T... Bradshaw J. 1999.. Warszawa 1993. Warszawa 1991. Warszawa 1995.. Machel H.) Papież J. Psychopatologia. Dzieci alkohol narkotyki. Patologia społeczna. 1994. Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Pamuła S. Łódź. Lublin 1993.. Pornografia jej wpływ na rodzina.. Sekty. Granice tolerancji. Wrocław 1984.) Podgórecki A. Gdynia 1992. Warszawa 1994. Zrozumieć rodzinę. Krajewski K.. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. . Gaś Z. Gaś Z. Warszawa 1985. Społecznokulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce.. Lublin 2000. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży.) Szymanowski T.. Bydgoszcz 1998. (red. Mobbning . M. Toruń 1999..) Synak B... Gdańsk . Warszawa 1989. Samobójstwo -przypadek czy konieczność... (red. Warszawa 1999. Pęczak M.fala przemocy w szkole..) Kwaśniewski J. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Płukis A. Warszawa 1999. Jankowski K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful