P. 1
Prasa w Polsce - Wszystko

Prasa w Polsce - Wszystko

|Views: 713|Likes:
Wydawca: neciucha2

More info:

Published by: neciucha2 on Dec 29, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2010

pdf

text

original

PRASA POWOJENNA W POLSCE Głos Robotniczy - dziennik wydawany w Łodzi od czerwca 1945 do stycznia 1990 roku.

Organ PPR (do grudnia 1948), następnie PZPR. Swym zasięgiem obejmował województwo łódzkie, a po zmianie podziału administracyjnego 1 czerwca 1975 roku - miejskie łódzkie, piotrkowskie, płockie, sieradzkie i skierniewickie. Przez wiele lat jedna z najpoczytniejszych gazet Polski centralnej. Po rozwiązaniu PZPR "GR" zastąpiony został przez wydawany w tym samym składzie "Głos Poranny". Na początku 2004 roku w mediach pojawiły się wzmianki o planach wydawania w Łodzi lewicowego dziennika pod nazwą "Nowy Głos Robotniczy". O dalszych losach projektu brak informacji. Szpilki - ilustrowany tygodnik satyryczny założony w 1935 roku przez Zbigniewa Mitznera i Eryka Lipińskiego, który był również jego pierwszym redaktorem naczelnym. Był wydawany w Warszawie z wyjątkiem lat 1945-1947, kiedy siedzibą redakcji była Łódź. Został zawieszony w 1994 roku. Dwukrotne próby reaktywowania tygodnika zakończyły się niepowodzeniem. W piśmie publikowali m.in. Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Jerzy Lec, Anna Lechicka-Kuśniewicz, Antoni Słonimski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Antoni Marianowicz, Lech Terpiłowski, Jan Galuba, Świętopełk Karpiński, Stanisław Tym, Jerzy Urban, Zuzanna Ginczanka, Radosław Zięcina. Swoje rysunki zamieszczali m.in.: Maja Berezowska, Julian Bohdanowicz,Walerian Borowczyk, Antoni Chodorowski (grafik), Andrzej Czeczot, Andrzej Dudziński, Jerzy Flisak, Ha-Ga, Mirosław Hajnos, Zbigniew Jujka, Tomasz Jura, Zbigniew Lengren, Jan Lenica, Edward Lutczyn, Edmund Mańczak, Andrzej Mleczko, Juliusz Puchalski, Marek Polański, Henryk Sawka, Grzegorz Szumowski, Ryszard Twardoch, Anatol Ulman, Antoni Wasilewski, Zbigniew Ziomecki, Zygmunt Zaradkiewicz i Szczepan Sadurski. Redaktorami naczelnymi byli:
• •

do 1939 roku: o Zbigniew Mitzner (wydawca) i Eryk Lipiński po 1945 roku: o M. Sass o B. Kmieciński o Stanisław Jerzy Lec, Leon Pasternak, Jerzy Zaruba o Arnold Mostowicz o Krzysztof Teodor Toeplitz o Witold Filler o Jacek Janczarski o Marek Przybylik o R. Starzyński

Programowo czasopismo było związane ze środowiskiem lewicy. Przed II wojną światową ośmieszało obóz sanacyjny, a po wojnie przeciwników ustroju komunistycznego.W latach 1950-1953 pismo wydawało Bibliotekę Szpilek, a w 1955-1958 Kalendarz Szpilek. W roku 1992 pismo próbował reaktywować Marek Przybylik. Od lutego do kwietnia ukazało się 13 numerów Szpilek. Trybuna Ludu - gazeta codzienna wydawana w PRL, o jednym z największych nakładów w Polsce - ok. 1 300 000 egz. ok. roku 1980 (większy nakład miała tylko Trybuna Robotnicza, wychodząca na Górnym Śląsku). Powstała z połączenia dwóch gazet: "Głosu Ludu", organu

PPR oraz Robotnika, organu PPS. Zaczęto ją wydawać w 1948 r., jako oficjalny organ KC PZPR, a jej pierwszy numer ukazał się 16 grudnia w czasie kongresu zjednoczeniowiego PPS i PPR, w wyniku którego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W latach 70.-80. XX wieku osiągała nakład do 1,2 mln egzemplarzy. Gazeta była w pełni podporządkowana PZPR. Traktowała kolejnych I sekretarzy PZPR całkowicie bezkrytycznie i była główną tubą propagandy partii (jej znaczenie spadło nieznacznie od lat 70. XX wieku kiedy to główną rolę propagandy PRL przejęła telewizja). Do zadań "Trybuny Ludu" należało:
• • • • •

prezentowanie stanowiska PZPR wobec wydarzeń w kraju i sytuacji międzynarodowej, publikacja materiałów partyjnych i przemówień, wspieranie działań PZPR w sprawach gospodarczych (np. Plan 6-letni, kolektywizacja wsi), inicjowanie kampanii skierowanych przeciwko wrogom ludu czyli Kościołowi katolickiemu, imperializmowi, reakcji i wrogowi klasowemu, informowanie o zmianach personalnych w partii oraz komentowanie jej polityki.

Redaktorzy naczelni:
• • • • • • •

Leon Kasman - 1948-1953 Władysław Matwin - 1953-1957 (z krótką przerwą w 1956, w tym czasie: Roman Werfel, Jerzy Morawski, W.Titkow) Leon Kasman - 1957-1967 Stanisław Mojkowski - 1967-1972 Józef Barecki - 1972-1980 Wiesław Bek - 1980-1985 Jerzy Majka - 1985-1990

"Trybuna Ludu" patronowała od 1948 r. wraz z czechosłowacką Rude Pravo i enerdowską Neues Deutschland kolarskiemu Wyścigowi Pokoju. W Warszawie od 1972 roku organizowała z ogromnym rozmachem doroczne "Święto Trybuny Ludu". W czasie ostatniego zjazdu PZPR gazeta doraźnie zmieniła tytuł na "Trybuna Kongresowa", jej redaktorem naczelnym zaś został Marek Siwiec. Po przemianach demokratycznych w Polsce (1989) i likwidacji PZPR gazetę w roku 1990 oficjalnie zlikwidowano. Jednocześnie zaczęła się ukazywać Trybuna, która nie jest formalnie organem żadnej partii (wydawana przez prywatną spółkę AdNovum) i uchodzi za nieoficjalny dziennik polskiej lewicy postkomunistycznej. Tygodnik Powszechny – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społecznokulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę. Redaktorem naczelnym tygodnika jest ks. Adam Boniecki. Historia Pierwszy numer Tygodnika Powszechnego ukazał się z datą 24 marca 1945 r. Komitet redakcyjny składał się początkowo z czterech osób: z ks. Jana Piwowarczyka, Jerzego Turowicza (wieloletniego redaktora naczelnego), Konstantego Turowskiego i Marii Czapskiej. Później dołączyli do nich m.in. Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica (do aresztowania w 1948 r.), Stanisław Stomma, Hanna Malewska i Józefa Golmont-Hennelowa. W 1953 r. pismo

zamknięto z powodu odmowy opublikowania nekrologu Stalina, a jego wydawanie wznowiono w grudniu 1956 r. W latach 1953-1956 ukazywał się za to tzw. Tygodnik paxowski - pod identyczną winietą, zachowujący ciągłość numeracji - nie redagowany jednak przez prawowitych właścicieli. Po tym, jak w 1956 r. „Tygodnik” wrócił w posiadanie redaktorów z Wiślnej, na łamach publikowali m.in. Karol Wojtyła, Władysław Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Jacek Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Tadeusz Kudliński, Czesław Zgorzelski. Pismo było wówczas uważane za jedyny, niezależny głos środowiska inteligencji katolickiej. Ze środowiskiem tygodnika związane jest Koło Poselskie „Znak”. Później współpracowało ono z KOR, współtworzyło "Solidarność" (jej kapelanem został ks. Józef Tischner - jeden ze sztandarowych publicystów krakowskiego pisma). Od chwili wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - „Tygodnik” stał się najpopularniejszym w Polsce przekaźnikiem nauki Jana Pawła II i przez długi czas jedynym pismem, któremu papież udzielił wywiadu (3 sierpnia 1980). Później dostąpiło tego zaszczytu tylko włoskie „Il Tempo”. Na łamach „Tygodnika” przez lata publikował swoje wiersze Czesław Miłosz, który w 1945 r. przygotował dla Jerzego Turowicza rękopiśmienny tomik „Wierszy pół-perskich”. Jednym polskim pismem, na którego łamach Miłosz zamieszczał swoje wiersze po otrzymaniu Nagrody Nobla, był właśnie „Tygodnik Powszechny”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawanie pisma zostało na kilka miesięcy zawieszone. Od 1982 r. tygodnik ukazywał się bez przerw. W latach 80. XX wieku tygodnik stał się nieformalnym organem polskiej opozycji demokratycznej i był niekiedy uważany za jedyne legalne pismo opozycyjne w PRL. W 1987 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazał się głośny esej Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”. Od lat 90. niechętna Tygodnikowi była część kościelnej hierarchii, która krytykowała zbyt liberalną, jej zdaniem, formułę pisma (odzwierciedla to poniekąd prawie nieobecny kolportaż parafialny pisma). W 1998 r. Maria Zmarz-Koczanowicz zrealizowała film pt. „Zwyczajna dobroć” opowiadający o Jerzym Turowiczu. Po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 r. redaktorem naczelnym Tygodnika został ks. Adam Boniecki. W kwietniu 2007 r. 49% udziałów w Tygodniku Powszechnym objęła Grupa ITI. Od 5 grudnia 2007 r. Tygodnik Powszechny wydawany jest w mniejszym formacie. W dużym stopniu została odmieniona szata graficzna pisma a także skład redakcji. Wartości Tygodnik Powszechny stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje otwarty, ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Kieruje się zasadą dialogu, często zapraszając do debaty na łamach reprezentantów poglądów innych niż ściśle katolickie. Według typologii Jarosława Gowina zaprezentowanej w książce „Kościół w czasach wolności” Tygodnik jest jednym z głównych reprezentantów nurtu katolicyzmu otwartego, inspirowanego katolickim personalizmem. Jak pisze Sergiusz Kowalski, analizując dyskurs publicystyki pisma w latach 1993-1995, „Publicyści Tygodnika cenią umiarkowanie, otwartość, gotowość do dialogu i kompromisu”, poszukując „modus vivendi między liberalną demokracją i Kościołem, nowoczesnością i tradycją” (Kowalski 1997: 148). Krytyka Tygodnik Powszechny w czasach PRLu był uważany za pismo, w którym w pewnym stopniu (wyznaczonym przez cenzurę) można było głosić poglądy nieprzychylne władzom komunistycznym. Po 1989 pismo stało się przedstawicielem jednej opcji w dialogu wewnątrzkościelnym - określanej jako katolicyzm otwarty - co spowodowało falę krytyki ze strony innych środowisk. Tygodnikowi przypisywano również reprezentowanie po 1989 r.

Tadeusz Mazowiecki.) ks. Dodatki tematyczne • • • • • • • • • • • • Książki w Tygodniku Ucho Igielne Rzecz Obywatelska Historia w Tygodniku Dodatki specjalne Nowa Europa Wschodnia Europa Środka Cybertygodnik Unia dla Ciebie Apokryf Kontrapunkt Parafia Zespół • • • • • • • • • • • Władysław Bartoszewski (do grudnia 2007 r. Mieczysław Turek .tylko jednego środowiska politycznego (Unii Demokratycznej. a nawet w niektórych sprawach lewicowego katolicyzmu. Adam Boniecki (redaktor naczelny) Patrycja Bukalska Andrzej Brzeziecki Tomasz Fiałkowski Andrzej Franaszek Elżbieta Isakiewicz Dariusz Jaworski (I zastępca redaktora naczelnego) • • • • • • Maciej Müller Piotr Mucharski Małgorzata Nocuń Michał Okoński Michał Olszewski Wojciech Pięciak • • • Artur Strzelecki Joachim Trenkner ks. Przeciwnicy zarzucają Tygodnikowi Powszechnemu obranie kierunku liberalnego. jaki 15 maja 1995 z okazji jubileuszu 50-lecia przesłał „Tygodnikowi” Jan Paweł II. Grzegorz Ryś Marian Stala Stefan Wilkanowicz Jacek Woźniakowski Redakcja pisma • • • • • • • ks. Jan Kracik Marcin Król ks. Powiązany z Radiem Maryja publicysta Jerzy Robert Nowak opisał domniemaną "zdradę ideałów" Jana Pawła II i Kościoła przez Tygodnik w książce Obłudnik Powszechny (2002). że wielu ludzi związanych z pismem było uczestnikami przemian politycznych (Józefa Hennelowa. Krzysztof Kozłowski). potem Unii Wolności) – ze względu na fakt. Adam Boniecki Halina Bortnowska Józefa Hennelowa Krzysztof Kozłowski ks. Krytycy krakowskiego tygodnika często powołują się na fragment listu.

Załucki. m.in. została sprzedana przez spółkę Dom Prasowy Sp. Redaktorami naczelnymi gazety byli m. W 2006 pismo miało zmienić formułę na dziennik opinii. Trybuna Robotnicza to gazeta codzienna (organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach). W 1991 tytuł znów zmieniono na "Polskę Zbrojną". Jego właściciel ówczesny Michał Sołowow. . Zagórski. wydawana od 1943 do 1991. "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". obecnie Tomasz Sobiecki. wydawana za czasów PRL-u.in. Historia Dziennik został założony z inicjatywy polskich komunistów skupionych w Związku Patriotów Polskich dla potrzeb propagandowych formującej się 1. Skoncentrowano się na wydarzeniach. została zamknięta w 2004 roku przez prasowego monopolistę Passauer Verlagsgruppe. Wojciech Wencel. A. gdzie redaktorem naczelnym miał być Paweł Lisicki. Andrzej Bober. Kazimierz Wóycicki.: W.gazeta Ludowego Wojska Polskiego. w Sielcach nad Oką w ZSRR. U. W okresie 1945-1951 gazetę wydawała Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik". a głównymi publicystami Piotr Semka. żeby w 1950 wrócić do pierwotnego tytułu. a później RSW PrasaKsiążka-Ruch. Henryk Korotyński. Tadeusza Kościuszki. najważniejszą tubę propagandową rządzących Polską komunistów. Gazeta wychodziła na Górnym Śląsku. Surmacz-Imienińska. przyjmując formę gazety popularnej – przypominającej miejską popołudniówkę. W marcu 2006 zrezygnowano jednak i z tego projektu.o. Po 1991 gazeta stała się przedmiotem zakulisowych przetargów politycznych. była ona najbardziej[potrzebne źródło] profesjonalnie wydawaną gazetą w Polsce. obok " Trybuny Ludu". już w Polsce. M. Gazeta zmieniła nazwę w 1990 r. W 1945. Maciej Rybiński. a później polskiego biznesmena Zbigniewa Jakubasa. W latach 1970-1981 do gazety dołączane były liczne dodatki. Jerzy Wójcik. "Życie Warszawy" było. "Życie i Nowoczesność". Dywizji Piechoty im. W okresie 'pierwszej' Solidarności oraz stanu wojennego reprezentował linię partyjnego "betonu". Aleksander Chećko. większy niż popularna wśród społeczeństwa Trybuna Ludu. gazeta przeszła kolejną zmianę szaty graficznej. zaproponował nowy skład redakcji. obok "Trybuny Ludu". Ryszard Wojna. W sierpniu 2007 r. Historia Gazeta powstała 15 października 1944 z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej.• • • Maciej Kozłowski Michał Kuźmiński Anna Mateja • • • Jacek Prusak SJ Agnieszka Sabor Artur Sporniak Żołnierz Wolności . Presspublice – wydawcy m. po porzuceniu projektu utworzenia nowej opiniotwórczej gazety (na skutek pojawienia się na rynku "Dziennika"). Miała wtedy największy[potrzebne źródło] nakład w całej Polsce. Zrezygnowano z dodatku warszawskiego.in. Borowski.uważany był za drugą. W sierpniu 2007 r. Igor Janke oraz Paweł Bravo. jednym z ważniejszych czasopism w PRL. A. na "Polska Zbrojna". Życie Warszawy – dziennik ukazujący się w Warszawie. zmienia nazwę. Andrysiak. z o. Pismo stało się własnością sardyńskiego biznesmena Nicolo Grauso. Obok problematyki wojskowej prezentował oficjalne stanowisko partii . Tomasz Wołek. na "Trybuna Śląska".

umieszczony na ostatniej stronie. ukazywał się tygodnik "Życie Otwocka". Jan Miodek . która jakością i ofertą będzie się równać dziennikom ogólnopolskim. historyk filmu bp Tadeusz Pieronek . iż początkowo gazeta ukazywała na terenie całego Śląska. kraju i regionu.Tygodniki regionalne Do piątkowego "Życia Warszawy" dołączane są regionalne tygodniki. ukazujące się w 10 powiatach (nie wyodrębniając 3 powiatów grodzkich) województwa mazowieckiego oraz w powiecie łukowskim województwa lubelskiego (dawniej siedleckiego). dziennikarka prof. W poniedziałek 15 października 2007 r. W 2004 roku połączył się z Trybuną Śląską. a więc również na tzw. Znani publicyści • • • • • Krystyna Bochenek . Pierwszy numer gazety ukazał się 6 lutego 1945 roku. Jej siedziba mieści się w Domu Prasy w Katowicach .językoznawca dr Stanisław Janicki . w marcu (7. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym DZ był Stanisław Ziemba.4 proc. reżyser filmowy.krytyk filmowy. ze średnią liczbą 104 840 sprzedanych egz. Ziemiach Odzyskanych (czyli zachodnich). dziennik ukazujący się na Górnym Śląsku. Dziennik Zachodni (pełny tytuł Polska Dziennik Zachodni) . W marcu 2007 w Sosnowcu-Milowicach uruchomiona została nowa drukarnia "Dziennika Zachodniego". ukazało się pierwsze wydanie Dziennika Zachodniego jako "Polska Dziennik Zachodni". Obecnie wydawane są następujące tygodniki: • • • • • • • • • • "Życie Garwolina" "Życie Gostynina" "Życie Łukowa" "Życie Mińska" "Życie Płocka" "Życie Płońska" "Życie Radomskie" "Życie Siedleckie" "Życie Sokołowa" "Życie Węgrowa" Do 25 maja 2007 r. wzrost w stosunku do 2005). Jak podają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z marca 2006 r. profesor prawa kanonicznego Marek Szołtysek . Dziennik Zachodni wraz z innymi regionalnymi dziennikami należącymi do spółki Polskapresse został wcielony do nowej gazety ogólnokrajowej "Polska" przygotowanej we współpracy z "The Times". przedstawia wydarzenia ze świata. a jednocześnie zachowa swój regionalny charakter. DZ jest najlepiej sprzedającą się gazetą regionalną w Polsce. Nazwa dziennika "Zachodni" związana jest z faktem. Wydawcy mają nadzieję stworzyć gazetę. Dziennik Zachodni pozostanie tą samą gazetą (ze zmianą szaty graficznej i częścią dodatków). wyposażona w nowoczesną maszynę offsetową firmy MAN-Roland marki Colorman. Zajmuje się szeroką tematyką. Cechą charakterystyczną jest rysunkowy felieton Gwidona Miklaszewskiego. Wydawany przez spółkę Polskapresse Oddział Prasa Śląska.senator. Przedstawiają one tygodniowy przegląd lokalnych wydarzeń. w województwie śląskim i województwie opolskim.Śródmieściu.regionalna gazeta.duchowny. natomiast do listopada 2007 roku "Życie Sierpca" (obecnie włączone do "Życia Płocka").

Oddziały terenowe DZ • • • • • • • • Bielsko-Biała Częstochowa Gliwice Katowice Lubliniec Rybnik Sosnowiec Tychy Dziennik Polski . . a potem "Gratka" przeniosła się do Internetu. 11 tys. Marek Hłasko. Najpierw był to dwutygodnik. in. Po Prostu było początkowo organem Akademickiego Związku Walki Młodych "Życie". Jerzy Strzałkowski. "Po Prostu" . Jerzy Urban. Takie zjawisko socjologiczne było nawet tematem prac magisterskich (Gratkowicze. Od roku 1948 do połowy roku 1954 było pismem ZG Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej. Zostało prowokacyjnie zlikwidowane przez władze w roku 1957.Do gazety pisał także: • Kazimierz Kutz .pismo codzienne wydawane od 4 lutego 1945 przez Spółdzielnię Wydawniczą "Czytelnik". W 2003 Dziennik Polski uruchomił wydanie niedzielne sprzedające się w nakładzie ok. W 2004 ukazywało się siedem wydań lokalnych (w piątek dodatkowo jeszcze pięć) na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. wydawane w latach 1947-57 w Warszawie.polskie pismo społeczno-polityczne. Jerzy Vaulin. egzemplarzy. Lech Emfazy Stefański. co wywołało w Warszawie rozruchy studenckie i zamieszki uliczne. Jan Olszewski. Jerzy Ambroziewicz. od 1991 przez Wydawnictwo Jagiellonia SA. którzy poznawali się dzięki "Gratce" zawierali nawet między sobą związki małżeńskie). angażując się w ruch na rzecz reform ustrojowych (redaktorem naczelnym w tym czasie był Eligiusz Lasota) i stało się wręcz symbolem przemian "Polskiego Października".reżyser filmowy Dodatki tematyczne • • • • • • • • Motogratka Żyj zdrowo Nasze podróże Dom dla ciebie Kibic Praca Edukacja Gratka . organizowali zloty (głównie w Katowicach). m. ale osoby umieszczające w nim ogłoszenia nazwali siebie Gratkowiczami. Planowane jako pismo o zasięgu ogólnopolskim ograniczono do regionu krakowskiego oraz rzeszowskiego. Ryszard Turski. W skład redakcji lub na łamach pisma publikowało swe teksty wchodziło wielu wybitnych dziennikarzy. Od 2002 w Krakowie ukazuje się również w niedzielę.już się ten dodatek nie ukazuje. a następnie ZG ZMP. Stefan Bratkowski. Od roku 1955 "Po Prostu" ukazywało się jako "Tygodnik studentów i młodej inteligencji". a od roku 1949 tygodnik.

"Ranking szkół wyższych" czy "Ranking szpitali". Po jego odejściu stanowisko objął Stanisław Janecki (przedtem . Profil Redakcja określa profil pisma jako liberalno-konserwatywny. średni nakład wyniósł 258 tys. Pod patronatem tygodnika "Wprost" kapituła złożona z laureatów poprzednich edycji przyznaje coroczne Nagrody Kisiela. egzemplarzy. jako pismo ogólnopolskie.in. takich jak "Lista 100 najbogatszych Polaków". "Wprost" jest też w czołówce najczęściej cytowanych mediów w Polsce (według Instytutu Monitorowania Mediów). Jego zastępcą jest Grzegorz Pawelczyk (Jerzy Marek Nowakowski. "Wprost" publikuje także wiele cyklicznych rankingów. został odwołany ze stanowiska na kilka dni przed publikacją raportu dotyczącego WSI) Drugim zastępcą redaktora naczelnego był Wiesław Kot.zastępca redaktora naczelnego). "Dyktator" Charlie Chaplina.Pieniądze Know-how Nauka i Zdrowie Historia .144 tys.najpierw jako tygodnik regionalny w Wielkopolsce. krytykując m. zrezygnował jednak z tej funkcji. Redakcja początkowo mieściła się w Poznaniu. nie zdobyło już uznania rynku i w roku 1991 przestało się ukazywać. Od maja 2006 r. w sali kina "Wiedza" warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. Po zamknięciu tygodnika DKF musiał zmienić nazwę. członek i sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. Redaktorem naczelnym od lutego 1989 r. Stałe rubryki • • • • • • • • Skaner Z życia koalicji / Z życia opozycji Polska Giełda Biznes . Liczba czytelników według badań PBC wynosi ponad 2 mln osób (wskaźnik CCS). z o.o. tygodnikiem kierował Piotr Gabryel. warunki akcesji Polski do UE i sam charakter Unii. nadal jednak współpracuje z tygodnikiem. a w 2000 r. nadmierny fiskalizm i interwencjonizm państwa oraz rozrost biurokracji. przeniosła się do Warszawy. a średnia sprzedaż .polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany przez AWR "Wprost" sp. Wprost . był Marek Król. pełniący tę funkcję przed nim. członek PZPR. który nadal jest prezesem i głównym udziałowcem wydawnictwa. a od 1989 r. którego powstanie zostało zainicjowane przez tygodnik.Ludzie . do stycznia 2007 r.Pismo to wznowione w roku 1990 przez Turskiego wraz z częścią zespołu. do maja 2006 r. Historia Ukazuje się od 5 grudnia 1982 r. b. "Wprost" jest jednym z najpopularniejszych tygodników w Polsce. Klub został zamknięty w 1989 r. Według danych ZKDP za grudzień 2006 r. Aktualnie znajduje się w biurowcu Millennium Plaza. Nazwę "po prostu" nosił także pierwszy polski dyskusyjny klub filmowy. Sam tygodnik przyznaje tytuł Człowieka Roku. Pierwsza projekcja. b. . Nawiązując do poprzedniej wybrano nazwę "zygzakiem". Według CBOS witryna internetowa "Wprost 24" (wcześniej "Wprost Online") jest pierwszą co do popularności wśród stron WWW polskich tygodników. egzemplarzy. odbyła się 8 listopada 1955 r. w związku z kłopotami finansowymi. opowiadając się zaś za mechanizmami wolnorynkowymi i wartościami chrześcijańskimi.

tygodnik społeczno-kulturalny wydawany obecnie przez Edipresse Polska. . dziennikarz muzyczny • • • • • • • • • • • • • Sławomir Cenckiewicz Antoni Dudek Jan M. wydawany w Krakowie. pełniący jednocześnie funkcję szefa działu krajowego. prezydent Centrum im.szef działu Kultura i Styl.• • • • • • Bez granic Świat Pasaż Kultura i Styl Laser Ueorgan Ludu Autorzy Znani dziennikarze • Obecni publicyści • • • • Byli publicyści Graficy i fotografowie • • • • • • • • Marcin Dzierżanowski dziennikarz polityczny Dariusz Baliszewski historyk Olgierd Budrewicz . a obecnie w Warszawie. Redaktorem naczelnym jest Jacek Kowalczyk. Ukazuje się od roku 1945. Fijor Stanisław Klawe i Andrzej Paulukiewicz Zdzisław Krasnodębski Robert Mazurek i Igor Zalewski Witold Orłowski Maciej Rybiński Piotr Semka Krzysztof Skiba Paweł Śpiewak Tomasz P. Adama Smitha Jarosław Jakimczyk dziennikarz śledczy Jan Piński dziennikarz ekonomiczny Jerzy Rzewuski recenzent muzyczny Michał Zieliński publicysta ekonomiczny Robert Leszczyński . podróżnik Robert Gwiazdowski ekonomista.reporter. Terlikowski Łukasz Turski Szewach Weiss Wojciech Wencel Wacław Wilczyński Marcin Wolski • • • • • • • • • • • • • • Leszek Balcerowicz Piotr Bikont i Robert Makłowicz Cezary Gmyz – publicysta Małgorzata Domagalik Zygmunt Kałużyński i Tomasz Raczek Stefan Kisielewski Krzysztof Król Bogusław Mazur Leszek Miller Tomasz Nałęcz Stanisław Tym Lech Wałęsa Bronisław Wildstein Jan Winiecki • • • • • • • Zbigniew Furman Karol Kinal Dariusz Krupa Igor Morski Karol Wiszniews ki Henryk Sawka Łukasz Hernik Przekrój . Zastępcami redaktora naczelnego są: Bartek Chaciński i Paweł Moskalewicz. do 2002 r.

enolog.Średni nakład to 125 000 egz. Objętość numeru to zazwyczaj 84 strony.muzycy. zajmujący 2-5 kolumn) Twoje Sprawy (krótkie artykuły obejmujące tematykę: technologie.. Stałe rubryki • • • • • • • • • Przekrój tygodnia (Kraj.poeta Jan Kalkowski .satyryk Dariusz Brzóska Brzóskiewicz . twórca i redaktor rubryki kulinarnej „Jedno danie” Jan Kamyczek . wielkie pieniądze.założyciel.strona Kuby Wojewódzkiego Felietony: Bartka Chacińskiego "koniec końców" oraz Romana Kurkiewicza "lewomyślnie" Rozmaitości Autorzy Znani autorzy.poetka.pseudonim Janiny Ipohorskiej.dziennikarz.poeta. motoryzacja.główne motywy z roku 2006 to między innymi: czarno-biały.dziennikarz Grzegorz Dyduch i Marcin Świetlicki . którą przeprowadza Katarzyna Kolenda-Zaleska) A właściwie to. Teczki.autor krótkich i absurdalnych haiku Olgierd Budrewicz .aktorka. Redakcja przygotowuje również wydania specjalne: Przekrój Nauki. którzy byli lub są związani z "Przekrojem": • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Artur Andrus .. autorki "Demokratycznego Savoir Vivre'u" w odcinkach Ludwik Jerzy Kern .dziennikarz. Kilkakrotnie wychodzi w formie numerów tematycznych . Ukazuje się w czwartki. pisarz. twórca opracowania graficznego i wieloletni redaktor naczelny Stefania Grodzieńska .. nacz.językoznawca Rafał Bryndal .prozaik Marcin Baran .projektantka mody Konstanty Ildefons Gałczyński .dziennikarz. podróżnik. czyli ekstremalny przegląd tygodnia. zaś sprzedaż wynosi 65 900(według danych ZKDP za sierpień 2007 r. pisarz Andrzej Czeczot . redakcja przyznaje nagrodę "Fenomen Przekroju". pisarka Marek Bieńczyk . felietonistka Barbara Hoff . twórca komiksów Bartek Chaciński . dziennikarze Marian Eile . dziennikarz Adam Wiedemann . (publicystyka szefów działów oraz redaktora naczelnego i sekretarzy redakcji) Powiększenie (artykuł ilustrowany zazwyczaj 6-8 ekskluzywnymi zdjęciami) Najsztub pyta (wywiad Piotra Najsztuba.autor wierszy satyrycznych .malarz. poeta Małgorzata Baranowska .ilustrator. pieniądze. Parokrotnie ukazuje się również w formacie XXL.). Od 2005 r. varsavianista Bohdan Butenko .z-ca red. podróże. pisarz Jerzy Bralczyk . Zagranica oraz Krótka Rozmowa. rysownik Juliusz Ćwieluch . jedzenie) Supermarket Bubloteka. ekologia..

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szymon Kobyliński .aktualnie pracujący autor rysunków i komiksów satyrycznych Andrzej Saramonowicz .krytyk. satyryk Andrzej Mleczko . reporter Redaktorzy naczelni Kolejni redaktorzy naczelni "Przekroju": • • • • • • • • • • Marian Eile: 1945-1969 Mieczysław Kieta: 1969-1973 Mieczysław Czuma: 1973-2000 Maciej Piotr Prus: 2000-2001 Józef Lubiński: 2001 Jacek Rakowiecki: 2001-2002 Roman Kurkiewicz: 2002 Piotr Najsztub: 2002-2006 Mariusz Ziomecki: 2006-2007 Jacek Kowalczyk: od 2007 .dziennikarz. satyryk Kazimierz Kutz .grafik Tadeusz Nyczek . konferansjer.pisarka.malarz.pisarz. scenarzysta i reżyser Wilhelm Sasnal .twórca historyjek rysunkowych o prof.dziennikarz Marcin Maciejowski . rysownik Marcin Sendecki . publicysta Jerzy Waldorff .rysownik. publicysta Antoni Wasilewski .dziennikarz Wawrzyniec Smoczyński Jerzy Szaniawski . reżyser.pisarz i felietonista Janusz Minkiewicz . felietonista Stanisław Lem .pisarz.autor opowiadań o profesorze Tutce Leopold Tyrmand . Filutku Filip Łobodziński .dramaturg.rysownik.pisarka Robert Mazurek i Igor Zalewski .karykaturzysta.publicysta Zbigniew Mentzel . prozaik i satyryk współpracujący dawniej z tygodnikiem Daniel Mróz . felietonista Lucjan Kydryński . satyryk Tadeusz Mosz . autorka książek dla młodzieży Tadeusz Pióro .autor felietonów kulinarnych Marek Raczkowski .krytyk filmowy.dziennikarz. felietonista Lucjan Wolanowski . rysownik Dorota Masłowska . autor książek Magda Papuzińska .pisarz.reżyser.dziennikarz ekonomiczny Sławomir Mrożek .pisarz Zbigniew Lengren .poeta Paweł Sito . rysownik.malarz.komentatorzy polityczni Wojciech Mazowiecki .

ograniczając dostęp do papieru. On przesądził o tym. Do 1947 r. Cenzura prewencyjna. a nie na podstawie zgłoszenia. o Okres względnego pluralizmu prasy:1945 . Do 1947 r. Miała wydawać i kolportować prasę i książki.1945. . spółdzielnię wydawniczo .1953. o Okres odwilży:1953 . o Ogromny wzrost ilości tytułów. o To wszystko jest względne. był animatorem polskich mediów. o Wtedy zaczęto tworzyć prasę społeczno .kulturalną i literacką. Niejednolite jest też stanowisko lewicy. Powstała prasa związana z Episkopatem Polski. o Okres małej stabilizacji:1957 . Tygodnik Powszechny. a nie osoba fizyczna.1947.1956.1945. kontynuacja przedwojennego Głosu Narodu. Okres względnego pluralizmu prasy: 1945 . o Czas tworzenia systemu prasowego opartego na nowych zasadach: "Uspołecznienie" prasy .Historia prasy polskiej . o Sprzyjająca sytuacja polityczna. więc zniknął rynek prasowy.wydawcą mogły być tylko organizacje społeczne lub polityczne. Stworzył w 1944 r. Był wyrazem łagodności zmian ewolucyjnych w systemie prasowym.1947. Powstała prasa opozycyjna. a nie rewolucji systemu prasowego. o Zasady te wprowadził major Jerzy Borejsza. Okres lubelski: lipiec 1944 . Tygodnik Warszawski. o Stworzono Resort Informacji i Propagandy. że ta prasa była spluralizowana.1970.lata 1945-1957 OKRES PRL: • • • Periodyzacja pierwszego trzynastolecia opiera się na kryteriach politycznych: o Okres lubelski: lipiec 1944 . która chce stworzyć swój korzystny wizerunek. o Można mówić w tym okresie o nasyceniu tego "rynku prasowego". Prężny ośrodek . Tygodnik "Odrodzenie". Przyznawanie koncesji. o Okres budowania prasy stalinowskiej:1947 .Niepokalanów. Miał koncepcję ewolucji.oświatową "Czytelnik". bo reżyserowane przez władzę. Czytelnik rządził . o Zaczął też wtedy funkcjonować nowy system obiegu informacji: Władza przekazała agencji rządowej "Polpress" prawo do reprezentowania władz od strony propagandowo . Komuniści starali się ograniczać jej nakład.informacyjnej.był najsprawniejszy i najlepiej zorganizowany. Działalność prasowa była sterowna centralnie.

Związki z prasą przedwojenną. Mistyfikowanie rzeczywistości.: Tygodnik "Dookoła świata". Komisja Prasowa decyduje. Okres budowania systemu prasy stalinowskiej: 1947 . Permanentna kampanijność: Non stop mobilizowano społeczeństwo do gotowości i różnych działań. Monopol PAPu: Filtrował informacje wg zaleceń politycznych. o Związana ze śmiercią Stalina. decydująca w sprawach prasy i propagandy.cenzura. powstała w ramach PZPR pozakonstytucyjna Komisja Prasowa.w strukturach partyjnych / w redakcjach. o Cezurą są sfałszowane wybory w 1947 r.kulturalnych i literackich. o W kwietniu 1947 r. Pozwalają im na centralizację prasy. Odra.• • W każdym mieście ukazują się przynajmniej dwa różne w opcji politycznej dzienniki. Kuźnica.. Uniformizacja treści. o Na zjeździe partii w 1954 r. Odbywa się Festiwal Młodzieży. Przekrój. o W 1955 r.: Prasa zaczyna mówić ludzkim głosem. o Powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza (RSW). o O tych zmianach decydował Jakub Berman. Pojawiają się artykuły o zachodzie. o Powstała wspólna polityka prasowa państw skupionych wokół ZSRR na konferencji w Szklarskiej Porębie w 1947 r. o W 1956 r. który demaskuje kulisy władzy. które: Legalizują władzę komunistów. Czystki polityczne: Niewłaściwe pochodzenie. o W 1954 r. o Radio Wolna Europa publikuje relacje płk Światły. Wymiana kadr: Zatrudniani są młodzi. pada postulat. zaangażowani i dyspozycyjni ludzie.: Wypadki czerwcowe komentowane są w RÓŻNY sposób. Pozwalają im na zaprzestanie tej gry pozorów. Okres odwilży: 1953 .1956 r. kto może zostać redaktorem naczelnym. a upada "Czytelnik".1953 r. Związki z Londynem. Kontrola wewnętrzna . . Rozrasta się oferta tygodników społeczno . by traktować czytelnika podmiotowo. o Istota modelu stalinowskiego: Kontrola: Kontrola zewnętrzna .

wydawniczego i informacyjnego. względny pluralizm światopoglądowy. Czystki w prasie z reformatorów . wszechwładna kontrola partii rządzącej. Centralizacja partyjnego aparatu wydawniczego W 1947 Polska Partia Robotnicza powołała scentralizowane wydawnictwo o charakterze spółdzielczym RSW Prasę. 1980 . treścią odchodzące od problematyki produkcji. pismo jednoczące tych. Gość Niedzielny. J. Nowiny Literackie. Chłopski Świat: Dziennik Ludowy. którzy chcieli zmian w systemie (a nie zmian systemu).1989 Prasa powojenna . najczęściej katolicką Znak. 1944/5 . magazyn młodzieżowy Dookoła Świata. Kurier Wielkopolski. Turowicza. 13 XII 1981 Stan Wojenny. Najdłużej ukazujący się tytuł w Polsce powojennej .od 24 marca 1944 roku redagowany przez ks. . Nawet prasa sportowa jest podporządkowana propagandzie. Cechy polskiego systemu prasowego: społeczna (państwowa) forma własności.: Tygodnik "Polityka" . 4 IX 1954 roku Po Prostu (od 1947) ukazuje się z zieloną winietą.najważniejszy organ (prasowy) w PRL-u.doszczętne zniszczenie stołecznego centrum prasowo . Powojenne wydawnictwa prasowe: Czytelnik: Rzeczpospolita. Gazeta Ludowa. Finał . Nowa Epoka: Kurier Codzienny. 1957 r. Po 1953 “odwilż” na rynku prasowym. Życie Warszawy. Zielony Sztandar.elementów wrogich. Od 16 grudnia 1948 roku czołową gazetą staje się organ KC PZPR . Dziennik Polski. prasa na usługach partii i organizacji politycznych oraz społecznokulturalnych. Młoda Demokracja. w latach 1956/57 (do likwidacji) jest trybuną środowisk reformatorskich “PRZEKRÓJ” od 15 IV 1945 roku szlagier wydawniczy PRL-u.Trybuna Ludu . Piwowarczyka i J. które przejęło agendy wydawnicze poszczególnych komitetów wojewódzkich PPR.zamknięcie "Po Prostu" we wrześniu.o Pojawia się Po Prostu.powstaje NSZZ “Solidarność”. Naprzód. i zmiana na stanowisku I sekretarza (Gomułka). Pojawiają się inne tytuły gazet i czasopism. w tym wydawanie centralnego organu KC – Głosu Ludu.leninowską istniały pisma propagujące inną orientację. Przegląd Socjalistyczny.przeciwwaga dla "Po Prostu". np. Kulminacją jest październik. Wiedza: Robotnik. Obok wydawnictw upowszechniających ideologię marksistowsko. Express Wieczorny.

wprowadza m.. Trybuna Śląska.in. Obecnie rynek prasy kolorowej obejmuje kilkaset tytułów 8 maja 1989 roku pojawił się nowy dziennik. intelektualnie otwarte: Znak. Życie Warszawy... wkrótce stał się najbardziej poczytnym dziennikiem w Polsce. Gentelman. Gazeta Poznańska. Czasopisma dla: kobiet: Twój Styl. W 1990 Sejm przyjął ustawę o likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch. Agora. która swoje początki miała już w latach wcześniejszych. Niedziela miesięczniki: Rycerz Niepokalanej czasopisma typowo religijne: Różaniec czasopisma “rozumiejące znaki czasu”: Przewodnik Katolicki. . Nie. Tygodniki opinii Polityka . Prasa katolicka • • • • • • tygodniki: Gość Niedzielny. Newsweek.. Claudia. Pani. zgłoszeniowy system powoływania nowych tytułów. (powstała na bazie PRLowskiej Trybuny Ludu).. Wzrost popularności dzienników lokalnych: Dziennik Zachodni. udział kapitału obcego ocenia się na 80-90% Komputeryzacja.. Życie. zmiany w organizacji pracy redakcji oraz zmiany kadrowe.Silnie rozwija się prasa podziemna. Tygodnik Powszechny. . . Wpływ wydawnictw zagranicznych na polski rynek prasowy. Rzeczpospolita. Super Express.. Auto Świat.. Dziennik Bałtycki. Gazeta Pomorska.. 1989 . CKM. (alternatywna). wolność prasy W 1989 roku nowelizacja prawa prasowego. . Trybuna.. Gazeta Lubuska. Świat Kobiety. lepszy papier. Dzienniki ogólnopolskie i lokalne Gazeta Wyborcza. “politykujące”: Rodzina Radia Maryja.. Więź . Głos Wielkopolski.. mężczyzn: Playboy. miał prowadzić do wyborów 4 czerwca.Wprost . przechodzenie na druk offsetowy... .

"Gazeta Codzienna" (pod red. Anczyc zał. m. 90 tytułów (większość w stolicy). "Pielgrzym Polski". w nakładach do 1000 egz. kiedy to okazjonalnie ukazywały się w nakładach do kilkuset egz. które ukazywały się do 1830 ważniejsze to: "Gazeta Krakowska" (od 1796). zaczęły natomiast licznie powstawać czasopisma emigracyjne. na Śląsku "Dziennik Górnośląski" (red. ukazują się m. kolejne pisma (m..L. konserwatywny dziennik "Czas". po 27 numerach redakcję przeniesiono do Warszawy.in. przed wybuchem I woj. Cenkiera w Królewcu.PRASA POLSKA Dzieje prasy polskiej sięgają początków XVI w. "Gazetę Narodową i Obcą" redagowaną przez stronnictwo kołłątajowskie. J. 1890 dla redakcji "Kuriera Warszawskiego" uruchomiono pierwszą na ziemiach pol. "Gazeta Poznańska". Albertrandi i A. Janowskiego). na ziemiach polskich ukazywało się ok. wydrukowanego przez J. "Bluszcz". 1918 . "Naprzód". co wiązało się z unowocześnieniem technik drukarskich (1885 w zaborze ros. Mickiewicza). "Biesiada Literacka".in. w Krakowie W. "Demokrata Polski". Po utracie niepodległości nastąpił spadek czytelnictwa. "Przedświt". zwykło się uważać ukazanie się 1661 w Krakowie pierwszej gazety periodycznej. w kraju dopiero od lat 40. "Wędrowiec".). Gorczyna z inicjatywy dworu Jana Kazimierza zmierzającego do reformy ustrojowej kraju i pozyskania dla niej zwolenników. kierowane przez H. "Gazeta Lwowska". informacyjne druki ulotne dotyczące zwł. Kraszewskiego). "Kłosy". "La Tribune des Peuples" (pod red. "Gazeta Polska" i twórczość publicystyczna M. tygodnika "Merkuriusz Polski Ordynaryjny". wydarzeń wojennych (sprzedawano je na jarmarkach.D. krzewiącego oświatę wśród ludu ("Zorza"). Literatów i Dziennikarzy.A. Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Pol. "Robotnik". Po uzyskaniu niepodległości prasa pełni rolę czynnika integrującego po rozbiorach ziemie polskie. w Galicji "Kraj". "Kurier Litewski". organem ugody z caratem był wydawany w Petersburgu tygodnik "Kraj". "Walka Klas". "Monitor" redagowany przez F. pojawiły się też pierwsze organizacje dziennikarskie (1893 we Lwowie powstało Tow. "Niwa" i "Prawda" (red. z ważniejszych tytułów. Łuskiny). "Wszechświat". program pozytywistyczny lansowały "Przegląd Tygodniowy".N. sejmikach itp. w Poznaniu "Tygodnik Wielkopolski". na przełomie stuleci rozwinęła się także prasa proletariacka ("Równość". za początek historii prasy pol. "Przegląd Naukowy". J. 1912 w Krakowie Syndykat Dziennikarzy Pol. "Czerwony Sztandar") oraz katolicka i adresowana do mniejszości żydowskiej. gdzie rozpoczynał obrady sejm. A. "Biblioteka Warszawska". "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (J. "Proletariat". "Wiadomości Cudzoziemskie".. w zaborze austr. w Galicji 47. Bohomolca i I. Lompa i E. Świętochowski). 1000 tytułów. satyryczna "Mucha"). później "Głos". łącznie ukazało się 41 numerów pisma. B. 1867 pierwszą stereotypię.. świat. Po powstaniu styczniowym prasa zaczęła pełnić ważną rolę czynnika podtrzymującego świadomość nar. Naruszewicz). 1882 prasę czytał tu co 10 Polak). łącznie 1765-95 ukazywało się ok. na Śląsku liczne czasopisma lokalne (przyczyniając się na tym obszarze do prawdziwego rozkwitu czytelnictwa. Mochnackiego. okresowe ożywienie przyniósł czas powstania listopadowego ("Nowa Polska". XIX w. pojawiły się też czasopisma ilustrowane.I. A. maszynę rotacyjną). najdłużej przetrwała 1718-20 "Poczta Królewiecka" wydawana przez J. a także "Słowo" (pocz. w stolicy do najpoczytniejszych należała "Gazeta Warszawska". Smolka) oraz "Tygodnik Cieszyński" (przekształcony 1851 w "Gwiazdkę Cieszyńską").). "Świt". "Dziennik Wileński".in. po upadku powstania nasiliła się działalność cenzury. kobiece. "Awizy") miały charakter efemeryczny. 1909 w Warszawie Tow. "Nowiny". "Kurier Warszawski" (wydawany najdłużej w Polsce 1821-1939). "Orzeł Biały" (pod wpływami Lelewela). Niemojewskiego. działało 51 drukarń. jakie ukazywały się przed rozbiorami wymienić trzeba: "Kurier Polski" i "Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów" (1765 połączone w "Wiadomości Warszawskie". specjalistyczne ("Tygodnik Ilustrowany". z pism. Krasickiego. 1774 zmienione na "Gazetę Warszawską" pod red. J. Sienkiewicza).

. "Krakauer Zeitung". Dąbrowska. Brun. Kulerski. ok. prawicowy tygodnik "Prosto z Mostu". K. poglądy Nar. M. ("Twórczość") oraz popularno-naukowe i specjalistyczne ("Przegląd Techniczny". w samej tylko Warszawie działało ok. w Wilnie "Gazeta Codzienna" i "Gazeta Ludowa". 600 tytułów w 1944). "Szpilki". "Mały Dziennik" i "Przewodnik Katolicki". a KPP . kult. potężnym wydawcą prasy sensacyjnej była łódzka sp-ka wydająca "Republikę". powołano także Polską . "Express Ilustrowany". chrześc. "Dziennik Zachodni". "Rycerz Niepokalanej" (zał. Do najwybitniejszych dziennikarzy i wydawców tego okresu należeli: A. Regnis. Słonimski. "Nowy Kurier Warszawski". nakładem "Czytelnika" zaczęły się też ukazywać ilustrowane tygodniki ("Przekrój". popołudniówki "Dobry Wieczór". Dąbrowski. "Polska Zbrojna". "Goniec Krakowski".in."Der Soldat". M. nadto spore znaczenie miały "Wiadomości Polskie". Cat-Mackiewicz. Korfanty. 1946 przekształcone w Gł. Niemcy zlikwidowali wszystkie dawne gazety. Urząd Kontroli Prasy. "Źródło"."Czerwony Sztandar". wspomniani M. "Kina"."Zielony Sztandar" i "Piast". był czas okupacji hitlerowskiej. Stroński. Wydawniczy Sp-nia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik". Nowakowski. A. Z. "Tempo Dnia". ogólnokrajowe dzienniki "Rzeczpospolita" i "Życie Warszawy". W. (np. regionalne "Dziennik Polski". J. Agencja Telegraficzna (PAT).in. specjalizujące się gł.powstała Pol. "Wróble na dachu". łącznie w 1937 ukazywało się w Polsce 2692 tytuły. organami popierającymi Piłsudskiego (potem sanację) były: "Gazeta Polska". "Na Szerokim Świecie". "Dziś i Jutro"). 1922 przez M. egz. Dąbrowskiego. "Polska Walcząca". "Problemy". "Ster"). rekordowe nakłady osiągała prasa katolicka. J. w Tarnopolu "Prawda Bolszewicka". K. satyryczne "Szpilki". T. z innych tytułów wydawanych w okresie międzywojennym zaczęły się ukazywać pisma Związku Nauczycielstwa Pol. "Wędrowca". wydając w ich miejsce pisma w j.jej nakłady sięgały kilkunastu tys. "Buffalo Bila" oraz zeszyty "Co tydzień powieść". egz. "Wolna Polska". znaczenie miał "Biuletyn Informacyjny" red. przez A. krakowski "Czas". M. pol. "Przeglądu Sportowego". uruchomiono cenzurę prewencyjną (Biuro Kontroli Prasy. oryginalnym posunięciem było wydawanie ok. "Dziennik Bałtycki" itp. 150 nielegalnych drukarń. Niedziałkowski. zwł. "Dęby". Bocheński.in. powołano Inst. "AS". z kolei na ziemiach okupowanych przez ZSRR ukazywały się we Lwowie "Czerwony Sztandar". był zespół pism "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" wydawanego w Krakowie przez M. 50 w 1939. "Tajny Detektyw". "Warschauer Zeitung". "Poznaj Świat")."Polonia". Specyficznym okresem w dziejach prasy pol. Grydzewski i M. do środowisk inteligencji były adresowane "Wiadomości Literackie" (red. S. nie mówiąc o licznych związanych z prasą literatach i krytykach m. Demokracji reprezentowały "Gazeta Warszawska". A. przy czym tylko kilkanaście z nich przekraczało nakłady rzędu 200 tys. kilka tytułów wydawały harcerskie Szare Szeregi (m. ("Płomyk" i "Płomyczek"). równolegle nastąpił rozwój prasy konspiracyjnej. Publikacji i Widowisk).. "Kurier Poznański" i "Kurier Codzienny" ruch ludowy . Kamińskiego. Pruszyński. A. S. łącznie wydano ok. z nakładem sięgającym 50 tys. drugim koncernem był w-wski Dom Prasy. S. W. wileńskie "Słowo" i "Dziennik Poznański". demokrację . do którego – obok "JKC" należały m. Jaszuński. pisma społ. "Tarzana". "Drogowskaz". S. Kolbe). przez ZWZ-AK . 1941-44 ukazywał się dwutygodnik "Rzeczpospolita Polska" . Irzykowski. "Karuzelę". Tuwim. Wrzos.naczelne pismo Delegatury Rządu na Kraj. organem PPS był "Robotnik" oraz "Naprzód" w Krakowie i "Gazeta Robotnicza" w Katowicach.Grydzewski). 1500 tytułów pism konspiracyjnych (ok. K. I. Matuszewski. Piasecki. w wydawaniu czasopism popularnych. "Cyrulika Warszawskiego". Po 1945 roku prasę prywatną zlikwidowano. "Stolica"). najw.in. "Der Hammer"). "Kuźnica"). zwane pospolicie "gadzinówkami" (m. Singer (ps. do którego należała większość tytułów. najw. wydawanej zwł.. "Kurier Poranny". B. 15 tytułów prasy dywersyjnej w j. Nowaczyński. Zjawiskiem nowym były potężne koncerny prasowe.in. niem. egz. brat pisarza). wydawca "Expressu Porannego". ("Odrodzenie". Janta-Połczyński.polit. "Żołnierz Polski". m. Boy-Żeleński. "Światowid".

Passauer Neue Presse. po transformacji ustrojowej 1989 pojawia się prasa niezależna."Trybuna Wolności". "Popcorn". do 1948 ukazywało się także kilka tytułów związanych z działającymi wówczas partiami politycznymi.in. H. "Życie Literackie". "Głos". m. za zbytni krytycyzm): 1957 powstała "Polityka". likwidacja koncernu RSW. 1950 "Czytelnika". w miarę łagodzenia jego rygorów następuje stopniowe "odwieszanie" tytułów. "Hutnik".in. "Elle"). "Tu i Teraz". "Przegląd Tygodniowy". m. "Przegląd Kulturalny".Innowacje". "Robotnik" i "Express Wieczorny" (PPS). "Tygodnik Mazowsze". 46 dzienników. w latach 90. m. powołując równocześnie Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu Prasy i Książki "Ruch") oraz uruchamiając we wszystkich miastach wojewódzkich organy PZPR.Agencję Prasową i kilka innych. lit. utwierdza się równocześnie monopolistyczna rola koncernu RSW "Prasa-Książka-Ruch". zwł. zamknięty 1957 za rewizjonizm (a właśc. 1965 powstało "Forum" . pisma niezależnych stronnictw politycznych zlikwidowano. "Bravo". "Głos Ludu" i inne.in. ogólnokrajowy kolportaż). "Pani". "Krytyka". równocześnie wznawia działalność drugi obieg. rynek wkraczają koncerny zagr. Orkla. "Odgłosy". Springer. "Twój Styl". edycji czasopism obcojęzycznych oraz przejmując kapitałowo znaczną część pol. prasę katolicką ograniczono (1953 "Tygodnik Powszechny" przejął PAX). "Odra". łączna liczba wydawanych tytułów sięga w tym okresie 2500. zwrot "Tygodnika Powszechnego". "Tygodnik Powszechny" (katolicki). Polska Agencja Interpress. 30 tygodników regionalnych w stolicach nowych województw. nowy podział terytorialny kraju (1975) staje się impulsem do utworzenia ok. na pol. a przełom październikowy 1956 reaktywowanie pism SD i PSL. Bertelsman. Centralna Agencja Fotograficzna. łącznie ok. dzienników lokalnych oraz przytłaczając rynek zalewem kolorowych tygodników nie zawsze wysokiej jakości (m.in. po wprowadzeniu stanu wojennego. "Nowe Drogi". "Literatura". której symbolem staje się "Gazeta Wyborcza" kierowana przez A. lat 70. hobbystyczne.jak większość tytułów (łącznie z pismami partyjnymi) zawieszony 13 XII 1981. m. "Robotnik".in. 200 tytułów. Michnika. szczególne preferencje posiadały pisma PPR .-polit. "Świat". "Zapis". "Tina". pojawia się także wydawana przez demokratyczną opozycję (poza oficjalnym obiegiem) prasa opozycyjna. "Rzeczpospolita". ogólnokrajowy "Tygodnik Solidarność" . młodzieżowe. Burda i inne uruchamiając szereg pol. w poł. do którego 1975 należy 85% nakładów całej prasy (m. a także "Nowa Epoka" (SD). rynku prasowego. "Argumenty". "Odrodzenie" i "Kulturę" zastąpiono "Nową Kulturą". przejściowy rozkwit przeżywa prasa lokalna. "Gazeta Polska". 190 czasopism.jedyny w krajach obozu socjalistycznego tygodnik stanowiący przegląd prasy światowej. Krajowa Agencja Wydawnicza. "Wiedza". znaczącą rolę odgrywa w tym okresie studencki tygodnik "Po prostu". która opanowuje . z tytułów uruchomionych w latach stalinowskich na uwagę zasługują "Przyjaciółka". spory autorytet zyskuje "Przegląd Techniczny .in. znamieniem zmian związanych ze strajkami 1980 są nowe treści w dotychczas ukazujących się czasopismach i legalny. następuje zniesienie cenzury. Bauer. a także Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie. "Słowo Powszechne" (PAX). w latach 70. kilka pism katolickich. sieć wydawnictw i drukarń regionalnych. pomniejszych. mag. odwilż polit. "Puls" i inne. "Biuletyn Informacyjny KOR". szereg tytułów pada.in. powstaje m. powstają liczne nowe m. która stopniowo przejęła większość ukazujących się w kraju tytułów (1948 wcielono do niej wyd. "Życie Literackie" i "Kultura". najw. (Hersant. czasopismo polit. po śmierci Stalina przynosi pojawienie się "Dookoła Świata" i katowickiej "Panoramy". 1963 zlikwidowano "Nową Kulturę" i "Przegląd Kulturalny" powołując w ich miejsce "Kulturę". "Walka Młodych" (ZMW).in. należąca do PSL "Gazeta Ludowa". 1947 PPR powołała Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa". "Arka". w którym większe znaczenie uzyskują "Wiadomości". "Trybuna Robotnicza". "Młody Technik". powstanie szeregu nowych tytułów jak "Prawo i Życie". "Res Publica". "Playboy". nakłady uzyskuje "Gazeta Wyborcza" z 20 mutacjami terenowymi i licznymi dodatkami. ukazują się nowe czasopisma społ. tyg. mnożą się pisma specjalistyczne.

Z. Żakowskiego.. Z dziennikarzy. egz.188. S. Giełżyńskiego. Mazowieckiego. początek nowego stulecia przynosi spadek czytelnictwa gazet codziennych na całym świecie. Kisielewskiego. Małachowskiego. Michnika. S.3. Z.101. średni nakład dzienny (I-XI 2002) wynosił dla najpoczytniejszych tytułów: "Gazeta Wyborcza" . którzy w latach powojennych odcisnęli swoje piętno na prasie polskiej warto wymienić nazwiska R. egz. "Express Ilustrowany" . "Super Express" . obok reaktywowanego Stow.ponad 50% rynku reklam prasowych.63.420. Rakowskiego (wieloletni red. "Rzeczpospolita" . Paradowskiej czy J. emigracyjnej "Kultury"). Dziewanowskiego. Ruch dziennikarski po 1989 ulega rozbiciu.7. W. J. z młodszych – m. Osmańczyka. "Czytelnik" miał 10 kiosków na dworcach i w centrum miasta.5. Giedroycia (red. W ten sposób powstały: Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RUCH. J. Krall. W skład RUCH weszło wówczas kilka spółdzielni wydawniczych utworzonych po 1945. A. . Przedsiębiorstwo Wydawnictw Zagranicznych RUCH. K. Urbana skandalizujące "Nie". polska edycja "Newsweeka". Korotyńskiego (wieloletni red. Bratkowskiego. Micewskiego. J. Podkowińskiego. B. J.T.F. RUCH posiadał prawo wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i czasopism. K. W. Wolanowskiego. E. M. także w Polsce. S. K. Tomaszewskiego (najwybitniejszy dziennikarz sportowy). A.8. "Gazeta Pomorska" . Przedsiębiorstwo Filatelistyczne RUCH i inne. Broniarka.89. naczelny "Życia Warszawy").. D. Dziennikarzy Katolickich i 1998 Syndykat Dziennikarzy Polskich. W 1955 roku Generalna Dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH w Warszawie została przekształcona w Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. kształtując nakład na poziomie 600 tys.1 tys. W 1950 roku "Czytelnik" oraz pozostałe spółdzielnie wydawnicze zostały włączone do Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH. M.in. Dziennikarzy RP (zawiązane 1982) oraz powstałe 1991 Stow. "Dziennik Zachodni" . z dzienników spore znaczenie osiaga "Rzeczpospolita".3 tys. nakładem konkuruje z nią "Super Express". Eilego (założyciel "Przekroju").5. nacz. (rozwiązanego w stanie wojennym) działa Stow. "Przegląd Tygodniowy") oraz redagowane przez J. Jagielskiego. Fikusa. Szeligi. Passenta. RUCH PAŃSTWOWY Po 1945 powstawały spółdzielnie wydawnicze . Małcużyńskiego. W 1961 roku Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki prowadzone przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa” zostały przejęte przez RUCH. W 1950 roku utworzono w miejsce RUCH nową firmę zajmującą się kolportażem wydawnictw prasowych pod nazwą: Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu RUCH. H.. "Polityki").polit. T. W.w marcu 1945 roku powstała spółdzielnia "Czytelnik" zajmująca się kolportażem i wydawaniem prasy. L. Kalabińskiego. "Dziennik Polski" . "Tygodnika Powszechnego"). Borejszy (twórca "Czytelnika"). w tym "Czytelnik". D. "Przegląd" (wcześniej pt. A. wśród tygodników społ. Dziennikarzy Pol. Jaszuńskiego. "Dziennik Bałtycki" .2. Działające dotychczasowo w województwach oddziały RUCH zostały przekształcone w samodzielne jednostki. Toeplitza. J. ważniejszą rolę odgrywa nadal "Polityka". M.69. G. Podemskiego.301. Turowicza (twórca i wieloletni red. egz. poznańskie "Wprost". H.76. Górnickiego. Został on podzielony na wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się poszczególnymi obszarami działalności dawnego Towarzystwa. Kapuścińskiego.

specjalistyczne przedsiębiorstwa handlowe. Był to debiut udany. .A. i będąc poddaną dyscyplinie rynków kapitałowych znacznie zwiększy szanse na udaną transformację Spółki w firmę zorientowaną na zaspokajanie potrzeb klienta i przynoszącą oczekiwany zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy. powyżej ceny emisyjnej. Wejście na GPW umożliwiło Spółce pozyskanie środków na rozwój.Ruch”. Akt notarialny przekształcenia został sporządzony w dniu 24 marca 1992 roku (Rep. Program ten objął ok. na podstawie którego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Kolportażowo. powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „PrasaKsiążka-Ruch”. zakupów oraz logistyki. a następnie powołał Komisję Likwidacyjną. pięć oddziałów handlowych przy ośrodkach informacji i kultury polskiej za granicą. 29 listopada 1990 roku Rada Ministrów zatwierdziła plan zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka. roku Minister Przemysłu wydał zarządzenie.Książka-Ruch”. że Spółka będąc notowaną na giełdzie. Zarząd RUCH S. LIKWIDACJA "RSW". które umożliwiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego RUCH w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą RUCH S. w dniu 29 kwietnia 1991. obsługujące sieć hurtową i detaliczną. Przedsiębiorstwo RUCH przejęło majątek po zlikwidowanej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. A 3936/92). Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji pod koniec 2006 roku i uzyskał dla tej decyzji poparcie Skarbu Państwa. które dzieliły się na zespoły i delegatury. RUCH SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA 22 marca 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa. A 2777/92). a liczba zespołów wynosi 41. a następnie zmieniony aktem notarialnym z dnia 9 kwietnia 1992 roku (Rep. W momencie utworzenia Spółki stworzono 26 Oddziałów oraz 188 jednostek organizacyjnych niższego szczebla. a pierwsze jego rezultaty były widoczne już w wynikach III kwartału 2006 roku. jest także przekonany. W 1971. W 1972 roku Zgrupowanie obejmowało: centralę handlu zagranicznego. W 2002 roku zakończono likwidację Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa – Książka – Ruch”.st.A. Następnie. został wpisany do RHB na mocy postanowienia Sądu rejonowego dla m. Wydział XVI Gospodarczy. Na otwarciu sesji papiery Ruchu kosztowały 16 proc. RUCH S. w wyniku połączenia RUCH i Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”. przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki RUCH. RUCH W STRONĘ GIEŁDY W 2006 roku nowy Zarząd rozpoczął realizację programu restrukturyzacji. który jest właścicielem 100% akcji Spółki. przedsiębiorstwo poligraficzne. 24 stycznia 1992 roku Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie. z dnia 15 kwietnia 1992 roku. w tym przede wszystkim na modernizację i dalszy rozwój własnej sieci detalicznej oraz kompleksową informatyzację Spółki. 40 inicjatyw w obszarze zarządzania siecią. Warszawy.RUCH PRZEKSZTAŁCONY W SPÓŁDZIELNIĘ W 1969 roku Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH został przekształcony w Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. RUCH zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 22 grudnia 2006r.A. która przyniosła znaczącą poprawę wyników operacyjnych i finansowych. Obecnie liczba Oddziałów została zredukowana do 15.Handlowe RUCH. przedsiębiorstwa wydawnicze.

Pierwszy salon otwarto 6 lutego 2007 r. szybko rozwinęła się prasa podziemna. Prowadzone w Magdalence koło Warszawy. biurowcach oraz na dworcach. mimo represji. W stanie wojennym. Decyzja o utworzeniu sieci salonów prasowych pod nową marka. oznaczało czasowe zawieszenie większości tytułów prasowych. zarówno wśród komercjalizatorów powierzchni handlowych. pojawiła się prasa podziemna wydawana poza cenzurą. Lata po zakończeniu działań wojennych także nie należały do najszczęśliwszych dla rozwoju polskiej prasy. wydając w jej miejsce gazety w języku niemieckim. pasażach. Salony prasowe update usytuowane są w centrach i pasażach handlowych. nastąpił szybki rozwój prasy NSZZ „Solidarność” . 900. działało Biuro Kontroli Prasy. ok. RUCH stał się Spółką multibrandową.tych. W drugim obiegu ukazało się w 1983 r. drugi obieg wydawniczy. Wyrazem tego był szereg zmian w systemie prasowym po 1944 r. Przyjęta przez Zarząd Strategia zakładała dalsze umocnienie pozycji lidera na rynku kolportażu prasy. w centrum Rodzinnym Witawa w Gdyni. zaprojektowanymi wyłącznie dla RUCH bryłami kiosków. łączy tradycje z nowoczesnością. 16 listopada 2007 r. odświeżone logo Spółki. Władze wprowadziły cenzurę prewencyjną. W drugiej połowie lat 70 . Proces rebrandingu marki rozłożony jest na kilka lat. Dzień później kawiarnię odwiedzili klienci Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu. decyzja o uruchomieniu dwóch nowych marek: kawiarni i coffee oraz salonów prasowych update. 23 listopada zaprezentowane zostało nowe. Po sierpniu 1980 r. tworząca tzw. zdezorganizowały działalność wydawnictw prasowych. Po zajęciu Polski Niemcy zlikwidowali całą prasę polską. lotniskach czy dworcach PKP. 2000 tytułów prasowych. która była związana głównie z działającą w konspiracji Solidarnością. trzecim z kolei. jako pierwsi kawę wypili goście warszawskiego lokalu przy ul. podyktowana była chęcią spozycjonowania oferty Spółki w wyższej półce. W wyniku postanowień Okrągłego Stołu . 600 tytułów. Polska prasa w zarysie historycznym od okresu przemian w 1989 roku 1. Pierwsze punkty sprzedaży w odmłodzonym wyglądzie pojawiają się w 2008 r. które zapoczątkowały przejęcie przez państwo drukarń i gospodarki papierem. Kawiarnie i coffee są zlokalizowane głównie w centrach handlowych. Łącznie poza cenzurą wydano ok. Rok 2007 był dla RUCH-u przełomowy z jeszcze jednego powodu.RUCH SPÓŁKĄ MULTIBRANDOWĄ W 2007 r. Ogłoszona została również. Dobrej 54. wraz z organizowaniem się demokratycznej opozycji. od 6 lutego do 5 kwietnia.. powołano Główny Urząd Kontroli Prasy. W 1946 r. a 1989 ok. wraz z nowymi. lotniskach oraz reprezentacyjnych ulicach największych miast Polski. rozmowy przedstawicieli opozycji (głównie osób związanych z "Solidarnością") oraz obozu rządzącego (przede wszystkim przedstawicieli PZPR) miały doprowadzić do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce oraz do naprawy polskiego systemu gospodarczego. Publikacji i Widowisk. był lokal i coffee otwarty w Centrum Handlowym w Gorzowie Wielkopolskim. a także rozwijanie największej sieci detalicznej w Polsce i hurtowej sprzedaży artykułów FMCG. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Okrągły Stół Historyczny przełom w Polsce nastąpił w roku 1989. jak i klientów.powstało wówczas 6 legalnych pism Solidarności. od stycznia 1945 r. Nowy projekt podstawowej marki Spółki RUCH. następował proces restrukturyzacji Spółki. Wojna i po wojnie w Polsce Działania wojenne we wrześniu 1939 r.

Teraz każdy pełnoletni i nie karalny obywatel Polski mógł stać się wydawcą prasowym. Rynek mediów w Polsce uległ zmianom. Natomiast w sposób oczywisty prasa polska zmieniła swoje nastawienie do wielu problemów politycznych. która w 1946 roku powołana została do kontroli i weryfikacji wszystkich publikacji prasowych. prawo do informacji. w wyniku obrad Okrągłego Stołu zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy. Jednak nikt nie miał pomysłu na to. jak ma wyglądać nowa rzeczywistość w świecie ekranu. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 3. Należy jednak uwzględnić fakt. Dlatego czyniono wszystko. iż zmiany nie nastąpiły gwałtownie i okres przed 1989 rokiem był okresem przygotowawczym i wstępnym: Poszukiwanie cezur czasowych dla transformacji prasy w ustaleniach 'okrągłego stołu' lub w pierwszym numerze `Gazety Wyborczej` jest zabiegiem nie tyle fałszywym. który stawał się już widoczny w okresie. aby zlikwidować cenzurę i doprowadzić do wolności słowa. radiowych i telewizyjnych. W demokratycznej Polsce dokumentem. wprowadzono zasadę pluralizmu związkowego.powstaje Senat. 2. przydzielanie papieru na druk już nie miało miejsca. korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania. Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności.połowa 1991) "pozornej stabilizacji i zmian podskórnych w prasie i radiu" (połowa 1991 . radia i prasy. Rząd Tadeusza Mazowieckiego . (?) Stoję na stanowisku.wolność słowa. Instytucję. Czas na zmiany W 1990 roku. co najważniejsze. a co z tym się łączy powstała możliwość konkurencji. która towarzyszyła komunistycznym mediom na każdym kroku. Jednak rok 1989 to zasadnicza rewolucja w zakresie mediów. Nikt nie chce powtórzyć błędu. największym i najrozleglejszym po II wojnie światowej. Publikacji i Widowisk. niezależność sędziów. demokratyczny tryb powoływania wszystkich przedstawicieli państwowych oraz. co nazbyt formalnym. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.koniec 1992) "otwartej walki o rynek mediów. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 11 kwietnia 1990 w tymże prawie pojawił się zapis: Prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. iż był to proces. Taki urząd pomagał władzom w sprawowaniu monopolu w zakresie mediów. wolny rynek. że podstawą reform ustrojowych i gospodarczych będzie pluralizm polityczny. Udało się. Upadek komunizmu to przemiany polityczne. R. cenzura upadła. jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. kiedy władze stopniowo znosiły restrykcje stanu wojennego. in. Filar uważa. jakim było kontrolowanie środków masowego przekazu przez państwo. które bezpośrednio wpłynęły na rynek prasowy w Polsce. przemiany. zwłaszcza o media audiowizualne" (początek 1993 koniec sierpnia 1994) "nowego zagospodarowania mediów" (od września 1994 roku). który miał takie prawo zapewniać stało się nowe prawo prasowe. urząd prezydenta. Tego samego dnia Sejm jednogłośnie zniósł cenzurę. którą gwarantują międzynarodowe dokumenty m. gospodarczych i kulturalnych na 2-3 lata przed zasadniczymi przemianami. 1989 Wolność prasy Obie strony z rozmów w Magdalence uznały polski system komunikacji społecznej za przestarzały i nieodpowiedni. Wolność. dla treści tej pracy . Wolność słowa rozumiana jako podstawowe prawo człowieka. że proces transformacji mediów w Polsce można podzielić na kilka etapów: • • • • "żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i wymuszonych przekształceń starych tytułów" (maj 1989 . Postanowiono.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dokonał rejestracji w sądzie. nowa prasa Jednak okres pokomunistyczny to nie tylko zmiany tytułów oraz likwidacje. jednak od chęci do utrzymania się na rynku było dość daleko i większość tych pism upadała w pierwszym okresie swojej działalności. merytorycznym. Przydział pierwszeństwa w wykupie nie był dla wszystkich zrozumiały.likwiduje oficjalnie cenzurę i powołuje komisję. której właścicielem jest "Orkla Media". obecnie jest nim Maciej Łukasiewicz. które zakładało powstanie takiego dziennika. dziennik wydawany przez Stowarzyszenie PAX. bo w 1990 Gazeta Wyborcza była dziennikiem o największym nakładzie w Polsce. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się szczególnie zakładanie pism regionalnych. W 1995 roku dokupuje do tego kolejne 2% udziałów i staje się faktycznym właścicielem tego pisma. Dzięki temu właścicielami pism stawały się osoby. lecz. Celem tej spółki było przygotowanie i stworzenie odpowiednich warunków do wydawania niezależnego dziennika. Na rynku pojawia się również prasa. która wcześniej uważana była za konspiracyjną i ukazywała się tylko w nielegalnym obiegu ("Arka". z odpowiednią ilością funduszy na ten cel. że powstają gazety odmienne pod względem politycznym. Upadek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej musiał zakończyć się również likwidacją Trybuny Ludu. o odpowiedniej porze. aby pomagać w sukcesie wyborczym Solidarności. której celem będzie walka z owym monopolem państwa. Już po roku działalności. Stary system koncesyjny zastąpiony został licencyjnym. Zbigniewa Bujaka oraz Aleksandra Paszyńskiego spółki Agora. Początki Gazety Wyborczej to założenie 10 kwietnia 1989 roku przez Andrzeja Wajdę. W jej miejsce w 1990 roku powstaje Trybuna. otwartym na różne opcje polityczne. dlatego dochodzi do wielu zmian na stanowiskach kierowniczych w mediach. Pozostałe 51% znajduje się w rękach Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita". Niektóre tytuły z okresu komunizmu przestają się ukazywać. Powstała ona nie po to. Prasą. inne natomiast zmieniają nazwę oraz skład redakcji. Pozostałe 49% nadal pozostaje w rękach PPW "Rzeczpospolita". Nowa rzeczywistość.Gazeta Wyborcza. która zakładała likwidację RSW . Tylko nieliczne utrzymały się na rynku do dziś. Dziennik ten był wcześniej gazetą typowo rządową. Ułatwieniem było postanowienie Okrągłego Stołu. oraz prawa wolnego rynku silnie wpływają na prasę. "Karta". Dodatkowo oficjalne rozwiązanie PZPR. które znalazły się w odpowiednim miejscu. Tytuły wydawane do tej pory przez RSW zostały sprzedane. Jednak Tadeusz Mazowiecki zrozumiał. Sprzedaż ta wzbudziła jednak wiele kontrowersji. Przemiany społeczno-politycznie. a właściwie jej wydawcami. Jednocześnie kierowany przez Stefana Bratkowskiego Komitet Założycielski Stowarzyszenia pn.Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa" . Wtedy właśnie powstał jeden z najpopularniejszych obecnie na rynku dzienników . W styczniu 1993 roku w Warszawie zlikwidowano Słowo Powszechne. Wolny rynek doprowadził do tego. Pierwszy numer tego pisma ukazał się 8 maja 1989 roku. aby przynosić zysk.która była monopolistą na rynku wydawniczym w komunistycznej Polsce. "Krytyka"). Francuska grupa prasowa "Presse Participations Europennes" Roberta Hersanta przejmuje 49% udziałów wydawanego wcześniej przez RSW dziennika Rzeczpospolita. Natomiast od lipca 1996 roku 51% udziałów przejmuje spółka "Presspublica Holding Norway". To również czas powstawania całkiem nowych pism. Jednym z poważniejszych kroków była ustawa Sejmu z dnia 22 III 1990 roku. Po roku 1989 redaktorem naczelnym był Dariusz Fikus. a ponad 60 zostało przekazane pracowniczym spółdzielniom dziennikarskim. kierowanego przez Macieja Cegłowskiego. Sposób szacowania wartości poszczególnych pism nie był klarownie określony. 4. że w nowej rzeczywistości prasowej nie ma miejsca na pismo o takim charakterze. a nawet typologicznym. która była organem Komitetu Centralnego PZPR. . W trybie przetargu sprzedano około 100 tytułów. które nastąpiło 29 stycznia 1990 przyczyniło się do likwidacji wielu pism partyjnych. I wtedy "Rzeczpospolita" stała się dziennikiem niezależnym od władzy wykonawczej.

nie bez znaczenia pozostał też fakt. Dzięki temu nastąpiła wymiana pokoleniowa. Wydawcy zagraniczni. powstają eleganckie magazyny ilustrowane. Sukces. powstaje Super Express. 6. Pomimo rosnącej ilości tytułów. Powstawanie nowych tytułów nie jest już tak gwałtowne i . Już w 1993 roku liczba ta wynosiła 124 dzienniki i około 3 tysięcy czasopism i magazynów. W tym właśnie okresie. mówiły o wielkim optymizmie oraz braku realizmu tych wydawców. To również pierwsze nieśmiałe kroki prasy kobiecej. Można powiedzieć. Pani. dostępniejszy oraz nowocześniejszy. Również zgłoszenia przyszłych wydawców i podawane w nich informacje na temat przyszłego nakładu. aby wejść na polski rynek. 5. Natomiast wydawcy musieli zwrócić uwagę na oczekiwania czytelników. jeżeli chcieli pozostać na młodym polskim rynku prasowym. Dzięki temu między innymi polski system komunikowania zbliżył się do systemów istniejących w większości krajów Europy. prasa społeczno-kulturalna oraz periodyki literackie.zaczynają rządzić prawa rynku. Jest oczywiście i druga strona medalu. nie bez znaczenia pozostali również polscy prywatni właściciele. Końcówka roku 1998 to 14 tytułów. drukarnia prasowa oraz mocne wydawnictwo książkowe w spółce "Prószyński i S-ka". Boom prasowy w Polsce nie uwzględnił jednak możliwości i sytuacji ekonomicznej. w drukarniach nowe techniki składu i druku offsetowego. zwłaszcza dotyczących problemów prawnych i zarządzania. Wiązało się to z powstaniem wielu magazynów opartych na pomyśle tabloidów. która zadebiutowała w 1990 roku miesięcznikiem Poradnik Domowy. Sukcesy na polskim rynku O niewątpliwym sukcesie na polskim rynku może powiedzieć spółka "Prószyński i S-ka". ogólnopolski dziennik informacyjno-sensacyjny. Wydawnictwo INFOR Ryszarda Pieńkowskiego to debiut z 1995 roku. Bardzo szybko osiągnął duży nakład. liczy się popyt i podaż. Nie są to jednak zmiany tak rewolucyjne jak na początku lat 90. Na wolnym rynku pojawiają się zagraniczni inwestorzy. To pierwsze objawy konkurencji na polskim rynku prasowym. który już po czterech latach posiadał około 40 tytułów prasowych w Polsce. Tak duże zróżnicowanie rynku medialnego wpływa oczywiście korzystnie na sposób przekazywania informacji. Tak silne zmiany doprowadziły do tego. np. Nowe techniki umożliwiają również zwiększenie znaczenia koloru oraz zdjęć w prasie. Wykupują oni około 75% polskiej prasy ogólnopolskiej oraz około 1/3 prasy regionalnej. że ogromnym konkurentem dla prasy stała się telewizja. jak również wskazywały na brak znajomości prawideł rządzących wolnym rynkiem prasowym. ta jednak przydzielana była bez większych trudności. Powstają pierwsze pisma sensacyjne i erotyczne. Uwolnienie prasy spod opieki państwa musiało zaowocować napływem zagranicznego kapitału. Do tego wszystkiego dodać należy również ogromny postęp techniczny. że polski rynek prasowy. nakłady poszczególnych periodyków malały. Twój Styl. miesięcznik Claudia. który musi być coraz szybszy. Bertelsmann. to jest w 1991 roku w Warszawie. Należą do nich zachodnie firmy Maxwell. utrzymujące się wyłącznie z reklam. INFOR wydaje między innymi Gazetę Prawna i Prawo i Gospodarka. Berlusconi. W roku 1980 w Polsce istniało 88 dzienników oraz 2500 czasopism i magazynów. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się również dzienniki informacyjne. w nowej demokratycznej prasie nie było dla nich miejsca. jaki miał miejsce na początku lat 90. Time Warner. Należy bowiem pamiętać. że dziennikarze lojalni wobec komunizmu musieli odejść. że od roku 1993 na polskim rynku obok stacji publicznych pojawiają się liczne stacje komercyjne. Konieczne są zmiany w organizacji pracy całych redakcji. która w znacznym stopniu odmłodziła środowisko dziennikarskie. stał się rynkiem "normalnym". W redakcji pojawiają się komputery. musieli uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. debiut. jak np. Po latach transformacji Obecnie rynek prasowy w Polsce również podlega wielu przemianom. Mardoch.

tej poprzedniej wszystko było proste . które uzyskały koncesję na taką działalność. 2: "odbiór programów radiowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny.dotyczy najczęściej pism fachowych. stanowiących odrębną całość ze względu na treść. przeznaczenie lub autorstwo przekazów Nadawca .część programu radiowego lub TV. przyjętej 29 grudnia 1992 roku i obowiązującej od 1 marca 1993 roku. Art.bezprzewodowa emisja lub wprowadzenie do sieci kablowej Rozprowadzanie . Można również stwierdzić. pkt. popieranie określonych spraw i idei albo do . Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji". funkcjonowania mediów elektronicznych: • • • • • • Program . Audycje nie pochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości. że pod względem graficznoedytorskim nasza prasa dorównuje obecnie prasie europejskiej. częściej dochodzi do zmniejszania ich liczby i nakładu. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania w całości bez zmian Rozpowszechnianie .o Komitecie ds. rozpowszechnianego do powszechnego odbiorcy i równoczesne jego rozpowszechnianie Reklama . 1. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. Nowa ustawa stanowi podstawę prawna do budowy nowego ładu informacyjnego w dziedzinie mediów elektronicznych. Ustawa ta po raz pierwszy uregulowała problemy funkcjonowania mediów elektronicznych. Działać mogły jedynie media państwowe. Usuwała ona obowiązującą poprzednio . że nie pochodzą od nadawcy. Nadawca ma prawo do swobodnego kształtowania własnego programu. Ustalono precyzyjnie niektóre terminy dot.państwo miało monopol na działalność radiowotelewizyjną. Radiofonii i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z 2 grudnia 1960 r. pochodzących od jednego nadawcy Audycja .osoba. 1. ale jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. regularnie rozpowszechnianych. Nowe dzienniki to również rzadkość. 2. z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa".przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego i zagranicznego.jest to każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. Określone zostały główne zadania radiofonii i telewizji: • • • • • • W dostarczanie informacji udostępnianie dóbr kultury i sztuki ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki upowszechnianie edukacji obywatelskiej dostarczanie rozrywki popieranie krajowej twórczości audiowizualnej Art.zestaw audycji radiowych lub TV.

a wówczas KRRiT ponownie dysponuje zwolnioną częstotliwością. która pośrednio lub bezpośrednio finansuje w całości lub w części tworzenie audycji w celu upowszechnienia swej nazwy.osoba nie będąca nadawcą lub producentem audycji. Przede wszystkim Polacy odzyskując suwerenność we własnym państwie mogli pożegnać cenzurę. Wkrótce też pojawili się w Polsce wydawcy zagraniczni. Zaczęły powstawać nowe pisma w nowych segmentach rynku. jak również na nadawanie satelitarne. któremu szefował urzędnik państwowo-partyjny w randze ministra. W większości redakcji dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna: komputeryzacja. zgrupowane były w Komitecie ds. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym prawem prasowym. Rozwój rynku prasy przyspieszyła sprzedaż części tytułów byłego monopolisty na rynku prasy RSW "Prasa. bowiem w większości polskich domów telewizja odbierana jest za pomocą zwykłej pokojowej anteny. Wystarczy powiedzieć.Książka-Ruch". Stąd zresztą wywodziła się nazwa gazety . wnosząc zarówno kapitał.. Faktycznie jednak urząd ten decyduje o warunkach konkurowania mediów elektronicznych w Polsce. firmy lub znaku towarowego Przemiana polskich mediów po 1989 roku Sytuacja mediów po roku 1989 zmieniła się radykalnie. bez pośrednictwa telewizji kablowej czy anteny satelitarnej. związanych ze związkiem zawodowym "Solidarność". przejście na druk offsetowy. zaś naziemnych częstotliwości. Zajmowały się propagandą a nie informacją. Wraz z nastaniem wolności zaczęły powstawać spontanicznie nowe inicjatywy medialne. Radia i Telewizji. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia i musi być wyraźnie wyodrębniona w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości. Dziś to największa gazeta w kraju.. KRRiT przyznaje nadawcom radiowym i telewizyjnym koncesje na nadawanie naziemne na danym obszarze Polski i w danym paśmie częstotliwości. jedno z najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. wydawcą mógł stać się odtąd każdy Polak. jest ograniczona ilość. Gazetę tworzyli opozycji dziennikarze. a nie swoich odbiorców. radio i telewizja publiczne. pracujący do tego czasu w nielegalnie wydawanych pismach. na mocy porozumienia "Okrągłego Stołu".• • osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę. Ma to decydujące znaczenie dla rynku telewizyjnego. Do tego czasu media spełniały funkcję służebną wobec władzy.słowo "wyborcza" oznacza "przeznaczona na wybory". ukazująca się w nakładzie pół miliona egzemplarzy. Z kolei prasa lokalna była uzależniona od lokalnych ekspozytur PZPR. które można zagospodarować. Tutaj kluczową rolę odegrała ustawa o radiofonii i telewizji z 1993 r. jak i know-how. ustanawiając urząd . wypełniając ignorowane dotąd potrzeby czytelników. System medialny był scentralizowany i podporządkowany jednej partii. Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk. co najwyżej może z niej zrezygnować.każdy podmiot.Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Równolegle z rynkiem prasy zaczął powstawać rynek mediów elektronicznych. któremu została przyznana koncesja. Nie może jej zbyć innemu podmiotowi. bowiem nadawca. Nad poprawnością przekazu mediów czuwał do 1989 r. . który od tego czasu reguluje ład medialny w eterze. który zleca nadawcy wyemitowanie danego przekazu reklamowego Sponsor . ukazał się pierwszy numer "Gazety Wyborczej". nie może nią w pełni dysponować. Zaczynała jednak jako ośmiostronicowa gazetka agitująca za kandydatami opozycji w pierwszych demokratycznych wyborach do parlamentu. gdy. Pierwszy numer legalnie wydanego niezależnego dziennika można było kupić 8 maja 1989 r. że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy Reklamodawca . że najsilniejsze media.

ale skupiają się na informacjach z regionu.w "Rzeczpospolitej" ukazują się liczne dodatki tematyczne związane z działalnością gospodarczą. "Fakt" . Redaktorem naczelnym Gazety jest od początku jej istnienia Adam Michnik . "Gazeta Wyborcza" . tuż przed przełomowymi dla naszego kraju czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. bardzo ceniony przez czytelników dodatek "Prawo Co Dnia". "Parkiet" ukazuje się od wtorku do soboty i zawiera m. Nie ukazuje się też żadna popołudniówka. Dzienniki Ważne miejsce w życiu społeczności lokalnych zajmują gazety lokalne. że "Rzeczpospolita" jest pismem jedynie ekonomicznym. m.in. W największych miastach ukazują się dodatki lokalne. Gazeta przoduje w zdobywaniu i publikowaniu informacji gospodarczych z różnych dziedzin. że nie ukazują się one w niedzielę. dzienników. które nie oczekują od gazety codziennej poważnych i skomplikowanych artykułów". analizy techniczne notowań. tygodników. Średni nakład "Gazety Wyborczej" wynosi prawie 600 tys. Europie i na świecie. "Super Express" .gazet ogólnopolskich. W Polsce ukazuje się ponad 3000 gazet regionalnych i lokalnych.jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych gazet codziennych.działacz opozycji przed rokiem 1989 i intelektualista. W każdy dzień tygodnia ukazuje się także inny dodatek tematyczny. Cechą charakterystyczną dla wszystkich polskich dzienników ogólnopolskich jest to. lokalnych.pierwszy jej numer ukazał się w maju 1989 roku. Jedną z najlepiej sprzedających się gazet lokalnych jest ukazująca się w Bydgoszczy "Gazeta Pomorska". Gazeta stara się skupić na życiu zwykłych ludzi. Średni nakład "Rzeczpospolitej" przekracza 260 tys. "Dziennik" . rozporządzenia i komentarze specjalistów. której przeciętny nakład wynosi 105 tysięcy egzemplarzy. Swoja tematyką obejmuje podstawowe dziedziny życia społeczno politycznego w Polsce. Inną gazetą ekonomiczną jest "Parkiet" w całości poświęcony warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dziś jest filarem największego polskiego koncernu medialnego. od której zaczyna swój dzień polski przedsiębiorca. które podają informacje z kraju i ze świata. a w okresie przedświątecznym sięga nawet miliona egzemplarzy. jej odbiorcami są "osoby. egzemplarzy.in.W Polsce ukazuje się ponad 5400 tytułów prasowych . Dziennikiem gospodarczym jest ukazujący się od 1997 roku "Puls Biznesu". To opiniotwórczy dziennik o tematyce ogólnej z rozbudowanym działem gospodarczym i ekonomicznym. Największym wydawcą prasy lokalnej jest w Polsce .jak pisze sama redakcja gazety. Nie oznacza to jednak.to informacyjna i opiniotwórcza gazeta o tematyce społeczno politycznej. To obok "Rzeczpospolitej" druga gazeta. miesięczników oraz gazet specjalistycznych. komentarze i rekomendacje dla inwestorów. egzemplarzy. w którym zamieszczone są istotne dla przedsiębiorców akty prawne. Najbardziej popularne polskie tytuły prasowe: Prasa codzienna "Rzeczpospolita" .

społecznego i kulturalnego w szczególności naszego kraju. Był jedynym w krajach bloku komunistycznego niezależnym pismem społeczno-politycznym. Tygodniki Dużą i wciąż rosnącą popularnością cieszą się w Polsce tygodniki społeczno-gospodarcze. W Polsce ukazuje się również renomowany tygodnik anglojęzyczny "The Warsaw Voice". Lech Wałęsa. aż do swojej śmierci. kondycji kultury i losów polskiego społeczeństwa. "Wprost" ukazuje się w nakładzie ok. a niejednokrotnie dramatycznych latach powojennej historii Polski. Co roku "Wprost" publikuje listę 100 najbogatszych Polaków. Tygodnik komentuje bieżące wydarzenia z życia politycznego.in. Wyjątkowe miejsce wśród polskich tygodników zajmuje "Tygodnik Powszechny". a ich teksty często mają charakter opiniotwórczy. Jego podtytuł .wydawnictwo Polskapresse. Miesięczniki Dużym zainteresowaniem wśród polskiej kadry menedżerskiej. finansach i reklamie. Na internetowych stronach "The Warsaw Voice" zamieszcza wiele linków przydatnych dla zagranicznych gości w Polsce. "Dziennik Polski". ale także regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W "Polityce" pracowali i pracują najbardziej znani polscy dziennikarze. Od kilku lat tygodnik publikuje listę 500 największych polskich przedsiębiorstw. która musiała dodrukowywać pierwsze wydanie gazety. Twórcą i redaktorem naczelnym pisma był przez ponad pięćdziesiąt lat. Można w nim znaleźć informacje m. przedsiębiorców. Na swoich łamach opisuje także najpiękniejsze zakątki Polski i miejsca warte odwiedzenia. egzemplarzy. Tygodnik przebojem wszedł na rynek. Drugim bardzo popularnym tygodnikiem w Polsce jest ukazujący się od grudnia 1982 roku "Wprost"."Katolickie pismo społeczno-kulturalne" najpełniej określa sfery zainteresowania redakcji. "Wieczór Wybrzeża" i "Dziennik Zachodni". Jerzy Turowicz. egzemplarzy. ukazujący się od 1945 roku.in. która ukazuje się od 1957 roku. co potwierdzają przeprowadzane wśród czytelników badania. Czytelnicy cenią "Businessmana" między . Tygodnik od jedenastu lat przyznaje tytuł Człowieka Roku .laureatami nagrody byli m.in. Pismo od początku swego istnienia należy do ścisłej czołówki opiniotwórczej prasy w Polsce. ekonomicznego. "Tygodnik" zawsze zabierał głos w najważniejszych społecznych debatach na temat Kościoła katolickiego. Najstarszym takim tygodnikiem jest "Polityka". właścicieli firm cieszy się miesięcznik "Businessman Magazine". Panoramę polskich tygodników uzupełniają jeszcze: "Ozon" i "Przegląd" oraz wiele innych. Średni nakład "Polityki" sięga 260 300 tys. Aleksander Kwaśniewski. 300 tys. ukazującym się legalnie. Od września 2001 roku ukazuje się polskie wydanie "Newsweeka". Sukces polskiego wydania zaskoczył nawet redakcję. ekonomiści czy prawnicy. Na jego łamach swoje teksty publikują najwybitniejsi polscy politycy. Leszek Balcerowicz i Wisława Szymborska. Wydawca "Polityki" jest także współwłaścicielem radia Tok FM. Leszek Miller. W trudnych. Newsweek jako pierwszy przygotował specjalne wydanie o atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 roku. ekonomii. do którego należą m.: o biznesie.

"Garmond Ltd" w tym okresie zaangażował się głównie w hurtową i detaliczną sprzedaż książek. Kolportaż prasy w obecnym kształcie rozpoczęto dopiero w lipcu 1992 roku od kilkunastu tytułów prasy kolorowej (były to najbardziej popularne wówczas tytuły. jako pierwsza prywatna firma kolporterska w kraju. Redakcja charakteryzuje swoje czytelniczki jako kobiety inteligentne. Początkowo firma kontynuowała detaliczną sprzedaż prasy.ekonomicznym jest "Profit". otwarte. W roku 1996 grupa GARMOND PRESS rozpoczęła dostawę prasy do firm i instytucji. dbające o wygląd i samopoczucie. Obecnie kapitał ten w odniesieniu do całej grupy "Garmond Press" wynosi blisko 4. dolnośląskim. śląskim.5 miliona starych złotych). gdzie głównym towarem jest prasa. "Twój Styl". "Popcorn". W przeciwieństwie do innych prywatnych firm kolportażowych firma od początku zaczynała sprzedaż od profesjonalnych punktów sprzedaży prasy i tak jest do dzisiaj. Aktualnie grupa Garmond Press kolportuje w sieci detalicznej 1700 tytułów prasowych polskich oraz 570 tytułów zagranicznych. małopolskim. że "Garmond Ltd" powstał na kanwie nieformalnej struktury organizacyjnej pod nazwą "Gazeciarz Małopolski". a ich liczba zaczęła systematycznie rosnąć. W chwili obecnej firma obsługuje codziennie ponad 5000 odbiorców. Obecnie dostarczamy . który ukazuje się od kwietnia 2001 roku. mazowieckim. GRUPA GARMOND PRESS Jest największym regionalnym kolporterem prasy działającym aktualnie w dziewięciu województwach tj. początkowo na terenie byłego województwa krakowskiego. w tym 1450 tytułów prasy zagranicznej. punktów sprzedaży było już 300. Badania przeprowadzone wśród czytelników "Twojego Stylu" pokazują. Gazeta stara się w sposób łatwy dla każdego czytelnika przedstawić zawiłości gospodarcze. która począwszy od lipca 1989 roku rozprowadzała w Krakowie "Gazetę Wyborczą" i "Tygodnik Powszechny". dostarczając około 3500 tytułów prasowych.innymi za regularnie publikowane raporty np. Sposób działania grupy Garmond Press nie ograniczał się wyłącznie do pozyskiwania punktów sprzedaży. dlatego w podtytule "Profitu" jest napisane "Gospodarka bez tajemnic". takie jak: "Dziewczyna". Kapitał zakładowy spółki wynosił na początku 250 zł (2. aktywne.5 mln złotych. jeszcze pod nazwą "Garmond Ltd" rozpoczęła działalność w dniu 9 listopada 1989 roku. Innym miesięcznikiem gospodarczo . utworzono także pierwsze w Polsce prywatne biuro ogłoszeń prasowych. że czytają go powszechnie także mężczyźni. Jednym z najlepiej sprzedających się miesięczników i najpopularniejszych magazynów dla kobiet w Polsce jest "Twój Styl". podkarpackim oraz lubelskim. Pierwsza spółka grupy. gdyż ponad 60% sieci sprzedaży stanowią nadal salony prasowe i kioski. a później także "Tygodnik Solidarność". Należy jednak podkreślić. Oprócz kolportażu "kioskowego" grupa Garmond Press z powodzeniem prowadzi prenumeratę prasy dla firm i instytucji. działające do dziś jako Agencja Reklamowa "Garmond". ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY W 1992 roku Garmond dostarczał prasę do kilkunastu punktów sprzedaży detalicznej. "Bravo" i "Poradnik Domowy"). świętokrzyskim. na temat rynku reklamowego oraz prezentowane na łamach gazety rankingi. Po roku. łódzkim. opolskim. Oprócz tego firma przejmowała mniejsze i słabsze firmy kolportażowe lub współtworzyła nowe spółki prawa handlowego.

Członkowie KRRiT na mocy postanowień Konstytucji RP (art. Od roku 2003 spółki grupy Garmond Press prowadzą sprzedaż pełnego asortymentu artykułów przemysłowych takich jak np. co potwierdzają otrzymywane przez nas referencje. tryb działania. W pierwszym półroczu 2004 grupa odnotowała ponad 15. na Podhalu ponad 50%. 1 Konstytucji RP ): stanie na straży wolności słowa. UDZIAŁY W RYNKU I NAJBLIŻSZE PLANY Grupa Garmond Press obsługuje dziewięć województw. 198) odpowiadają za popełnienie deliktu konstytucyjnego przed Trybunałem Stanu. Są oni wybierani przez: Sejm . wraz z późniejszymi nowelizacjami. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat. papierosy. o określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych. W skład Rady wchodzi (po nowelizacji ustawy z 29 grudnia 2005 roku) 5 członków. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 213 . organizację oraz szczegółowe zasady powoływania członków KRRiT określa ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji. prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Senat . co stanowi 51% powierzchni kraju zamieszkałej przez 62% ludności. a przykładowo w Legionowie nawet ponad 65% rynku.90 % wzrostu wartości sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Ze swojego grona Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę (na wniosek przewodniczącego). Skład i struktura KRRiT Zasady.2 członków. Udział grupy Garmond Press w rynku dystrybucji wynosi 7-9% w zależności od rozprowadzanego tytułu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) To organ konstytucyjny (art. o rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Główne zadania • • konstytucyjne (art 213 ust. . Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. o radiofonii i telewizji. Lokalnie udział w rynku sprzedaży prasy jest znacznie wyższy i tak w Krakowie wynosi on około 40%.2.1. prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. wraz z późniejszymi nowelizacjami): o projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji.Grupa Garmond Press jest również firmą o największej dynamice wzrostu sprzedaży spośród wszystkich działających obecnie firm kolportażowych.systematycznie prasę w prenumeracie do kilku tysięcy najpoważniejszych instytucji i firm na terenie dziewięciu województw. który stoi na straży wolności słowa. tytonie oraz karty telefoniczne. 6 ust. ustawowe (art. Prezydenta RP .215). Najważniejsza dla nas jest jakość świadczonych usług. dlatego też oferta nasza budzi coraz większe zaufanie u najbardziej prestiżowych klientów. Celem firmy jest uzyskanie do końca 2005 roku co najmniej 12% wartości rynku krajowego.

określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru. że głównym celem nowelizacji nie było ograniczenie kosztów funkcjonowania Rady.A. udzielanie koncesji na nadawanie sygnału telewizyjnego i radiowego. praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. Zdaniem opozycji. zmiana przepisów posłużyła przede wszystkim obsadzeniu całej Rady osobami przychylnymi rządzącej koalicji PiS-LPR-Samoobrona. co było niemożliwe na gruncie poprzednich przepisów. W związku z tym pojawiły się podejrzenia. jak utrzymywali autorzy zmian. nakładanie kar pieniężnych na nadawców. KRRiT nałożyła w 2006 karę w wysokości 500 tys. organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. Kontrowersje • • • • Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 2005 roku zmniejszyła liczbę członków Rady z dziewięciu do pięciu. W wyniku orzeczenia TK ustawę znowelizowano ponownie i obecnie Rada sama wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. . współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich.o o o o o o sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą. TVP) oraz publicznej radiofonii (Polskie Radio S. złotych na telewizję Polsat za emisję programu Kuba Wojewódzki. Niektóre uprawnienia • • • • powoływanie rad nadzorczych spółek telewizji publicznej (Telewizja Polska S.A. Jednocześnie jej uchwalenie pozwoliło zmienić cały skład Rady. podział środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Nowelizacja z 29 grudnia 2005 została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. praw wykonawców. w którym Kazimiera Szczuka parodiowała występującą na antenie Radia Maryja Magdalenę Buczek. inicjowanie postępu naukowo . oraz 17 spółek regionalnych Polskiego Radia). który orzekł niekonstytucyjność zapisów stanowiących o powoływaniu przewodniczącego KRRiT spośród członków Rady przez prezydenta.technicznego i kształcenie kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. Misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w raporcie dotyczącym przebiegu wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 opublikowanym 22 października 2007 przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z siedzibą w Warszawie zarzuciła KRRiT upartyjnienie (PiS) i niezdolność do właściwego wywiązania się ze swojej konstytucyjnej odpowiedzialności.

Zajmuje się również pilnowaniem przestrzegania zasad etycznych przez media. z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. w którym zaproszona Kazimiera Szczuka. złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie obrazy Jana Pawła II jako głowy państwa przez Jerzego Urbana w związku z publikacją w Nie artykułu "Obwoźne sado-maso".. kpiła (wg wielu widzów skarżących się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) z niepełnosprawnej redaktorki Radia Maryja – Magdaleny Buczek. "sędziwym bożkiem". ustawy czy dotacji budżetowych. na mocy Karty Etycznej Mediów. Skład I kadencja • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Tomasz Goban-Klas Bolesław Michałek Krzysztof Piesiewicz Jerzy Turowicz Piotr Wojciechowski .Witold Kołodziejski od 23 października 2007 Z nominacji prezydenta RP: • • Piotr Boroń od września 2007 Barbara Bubula od września 2007 Z ramienia Sejmu: • • Tomasz Borysiuk od stycznia 2006 Lech Haydukiewicz od stycznia 2006 Z ramienia Senatu: • Witold Kołodziejski od stycznia 2006 Rada Etyki Mediów Ta organizacja powstała 29 marca 1995 r. zajmująca się opiniowaniem zachowań dziennikarzy oraz innych spraw istotnych dla mediów i ludzi związanych zawodowo z mediami. Znane sprawy W 2002 r. robiąc to bez żadnego wsparcia. Rada Etyki Mediów negatywnie zaopiniowała zasadność nałożenia 22 marca 2006 r.Członkowie: Przewodniczący Rady .in. za program Kuby Wojewódzkiego wyemitowany 26 lutego 2006 r. "gasnącym starcem" i "Breżniewem Watykanu". Rada Etyki Mediów wraz z organizacją Forum Młodych PiS. Urban nazwał papieża m. półmilionowej kary na Telewizję Polsat.

od jesieni 2003) Piotr Wojciechowski Krzysztof Wolicki (powołany na członka Rady nie zdążył odebrać nominacji z powodu zgonu) Helena Kowalik-Ciemińska (powołana jesienią 2003) IV kadencja 10 marca 2004 r. wybrano członków IV kadencji Rady Etyki Mediów w składzie: • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) – publicystka Tadeusz Fredro-Boniecki (wiceprzewodniczący) – dziennikarz. do jesieni 2003) Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukasiewicz Rafał Wieczyński (sekretarz. zmarł 27 stycznia 1999) Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś Więź (sekretarz) Tomasz Goban-Klas Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukaszewicz Piotr Wojciechowski III kadencja • • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś (sekretarz.II kadencja • • • • • • • • • • Jerzy Turowicz (honorowy przewodniczący. publicysta Maciej Iłowiecki (wiceprzewodniczący) – publicysta Telewizji Polsat Helena Kowalik-Ciemińska (sekretarz od jesieni 2005 roku) – publicystka Michał Bogusławski – były rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza Mariusz Jeliński – Telewizja Polska Tadeusz Kononiuk – wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Ryszard Piekarowicz – Dział Zagraniczny PAP Anna Teresa Pietraszek – dokumentalistka i reżyser Rafał Wieczyński – producent filmowy .

Jej zakres działania jest jasno określony przez założenia Konstytucji RP oraz przez prawo prasowe. Pomimo delegalizacji. SDP przyczyniło się do jej uchwalenie oraz dzięki takiemu działaniu wsparło projekt opracowany przez Centrum im. że członkostwo w zrzeszeniu jest dobrowolne i nie przynosi korzyści majątkowych. Jednak dopiero w 2001 roku SDP odzyskała utracony wcześniej majątek. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej to organizacja. Adama Smitha. którą otrzymuje dziennikarz za nie przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej i nierzetelność.STOWARZYSZENIA DZIENNIKARSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich to najstarsza organizacja skupiająca największą liczbę miłośników tego zawodu w Polsce. którzy czynnie włączali się w życie publiczne. Narciarski Klub Dziennikarzy KACZKA. Klub Dziennikarzy Europejskich. dbanie o rzetelność i etykę dziennikarską oraz zapewnienie równego dostępu wszystkim obywatelom do edukacji i kultury. Klub Dziennikarzy Wodniaków KOTWICA. Od 1993 roku dziennikarzom zostają rozdawane nagrody przyznawane przez Zarząd Główny SDP. wśród których wyróżnia się Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Jednak stan wojenny wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego w 1981 roku doprowadził do rozwiązania. dążąc razem ze społeczeństwem do demokratyzacji ustroju PRL oraz aktywnie działając na rzecz "Solidarności". Najpierw był Związek Zawodowy Dziennikarzy. Antynagrodą lauru jest "Hiena Roku". jaką ówcześnie. Gdy nadszedł rok 1989 i ustrój w kraju się zmienił. Wtedy ZZD przestał istnieć na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. której inicjatorem było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Przystąpić do niej może każdy dziennikarz. Przy Stowarzyszeniu działa wiele klubów. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP ma na celu przede wszystkim ochronę wolności słowa mediów. Mimo wielu aresztowań. ale także wydawało podziemną prasę. W 1995 roku powstała Karta Etyczna Mediów. W miejscu gdzie organizacja miała swoją siedzibę powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL. Jednak wyobraźmy sobie czasy peerelowskiej Polski i rok 1951. W tym samym roku została uchwalona w Sejmie ustawa mówiąca o dostępie do informacji publicznej. który powstał jeszcze przed wojną. Ponadto wybitni dziennikarze za całokształt swojej twórczości otrzymują "Laur SDP". która skupia dziennikarzy zajmujących się przede wszystkim życiem publicznym. to stowarzyszenie odzyskało swoją legalność. a także będzie przekazywał pamięć. Klub Publicystyki Kulturalnej. członkowie stowarzyszenia nie zapomnieli o swojej misji. SDP działało w konspiracji. Takie zadania stowarzyszenie realizuje nie tylko poprzez środki masowego przekazu. a rok później zdelegalizowania SDP. który będzie miał na uwadze rzetelne informowanie opinii publicznej o wydarzeniach przedstawianych za pośrednictwem mediów oraz będzie dbał o zawodową etykę i chronił swoje prawa. Klub Dziennikarzy Biznesowych. ale także za pośrednictwem organów . środowisko dziennikarskie nie tylko współpracowało z demokratyczną opozycją. Ponadto stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju współpracy w ramach integracji europejskiej. Stowarzyszenie ma swoje oddziały terenowe w wielu polskich miastach. jednak siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. Mówiąc o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przede wszystkim trzeba mieć na uwadze czas i okoliczności. Organizacja ta skupiła masę dziennikarzy. niewątpliwie była obrona prawdy i niezależności dziennikarskiej. a także wszechstronne informowanie społeczeństwa o najważniejszych wydarzeniach. Klub Fotografii Prasowej. w jakich organizacja ta powstała.

Polskiego Radia.pl szacują. "Focusa". POLSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY NAUKOWYCH NAUKOWI.administracji publicznej. prasa. którzy interesują się tematyką religijną i sprawami związanymi z życiem Kościoła.pl planują także informować o możliwościach wyjazdów i szkoleń oraz pośredniczyć w uzyskiwaniu dofinansowania do nich ze środków EUSJA i innych źródeł. Ugrupowanie postawiło sobie kilka celów. W założeniach Stowarzyszenia znalazło się organizowanie raz do roku spotkania.pl kładą nacisk na współpracę międzynarodową z organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy naukowych. Członkami mogą być także dziennikarze emeryci i renciści. czemu służy strona internetowa www. Naukowi.naukowi.in. Naukowi. gdyż uważają to za dobrą drogę do promowania polskich osiągnięć naukowych za granicą. które skupiają dziennikarzy zainteresowanych konkretną tematyką. a szczególnie z European Union of Science Journalists' Associations (EUSJA). Osoby należące do stowarzyszenia to dziennikarze prasowi. W ramach stowarzyszenia działają liczne koła redakcyjne. Z kolei przez tę organizację są pośrednio członkami World Federation of Science Journalists w Gatineau w Kanadzie. radio i telewizja). Wszystkie te założenia nie mogą się urzeczywistniać bez regularnych spotkań. Naukowi. "Świata Nauki" oraz "Wiedzy i Życia".PL To pierwsze w Polsce stowarzyszenie dziennikarzy zajmujących się sprawami nauki. troska o postępowanie zgodne z etyką Kościoła czy też reprezentowanie katolickiego środowiska dziennikarskiego wobec władz państwowych. Chcą także organizować szkolenia i konferencje związane z popularyzacją nauki oraz brać udział w imprezach o takiej tematyce. że liczba aktywnych zawodowo dziennikarzy naukowych w Polsce przekracza sto osób i postawili sobie za cel integrację środowiska dziennikarzy piszących o nauce. Naukowi.pl ściśle współpracują z organizacjami europejskimi. Jednym z istotniejszych "instrumentów" integrujących to środowisko ma być przyznawana każdego roku nagroda dla dziennikarza za najlepszy artykuł. które pełnić będzie funkcję walnego zebrania członków połączonego z wykładem zaproszonego przez zarząd naukowca. . Działają także na rzecz promowania nauki i dziennikarstwa naukowego w Polsce. czynny udział w ewangelickiej misji Kościoła. radiowi i telewizyjni. wśród których wymienia się m. Zostało zawiązane z inicjatywy członków nieistniejącego już poznańskiego klubu Pro Media. "Newsweeka". Wśród założycieli stowarzyszenia znaleźli się przedstawiciele redakcji między innymi "Dziennika Zachodniego". Radia TOK FM. a także popularyzatorów nauki. program czy audycję popularnonaukową opublikowaną w Polsce. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy to stowarzyszenie skupiające dziennikarzy. którzy kierują się Magisterium Kościoła oraz zasadami wypływającymi z nauk głoszonych podczas Soboru Watykańskiego II. "Przekroju". której są członkiem od samego początku swojej działalności. "Młodego Technika".pl. Znajduje się na niej forum umożliwiające wymianę informacji i prowadzenie dyskusji na interesujące tematy. szkoleniach czy stypendiach. ale także bez wymiany informacji o wyjazdach. związanych ze wszystkimi środkami masowego przekazu (tj. Stowarzyszenie skupia dziennikarzy. rzeczników prasowych instytucji naukowych czy specjalistów od PR zajmujących się tą tematyką. medycynie i technice. "Głosu Wielkopolskiego".

in. SDiP bardzo chętnie współpracuje z młodymi dziennikarzami i studentami. która skupia dziennikarzy lokalnych. Działalność stowarzyszenia została w 2004 roku doceniona przez Parlament Europejski. który odbył się 20 stycznia 2001 roku. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY BIAŁORUSKICH Niezależna. Dodatkowo pomaga chronić praw człowieka oraz swobód obywatelskich. odpowiedzialność dziennikarza za słowo i etyka.STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY . W piśmie SDiP zamieszczane są teksty na temat bieżących wydarzeń politycznych. Stowarzyszenie podejmuje wszelkie dostępne działania na rzecz budowania kultury politycznej i wrażliwości społecznej w życiu codziennym. która działa na rzecz obrony praw dziennikarzy oraz zasad swobodnego. publicystów i pasjonatów. Ważne są dla nich także działania na rzecz środowiska zawodowego. dziennikarze. działają na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami. Od kilku lat BAŻ (popularny skrót od nazwy Bielaruskaja Asocjacja Żurnalistav) wydaje zaangażowane społecznie pismo "aBAŻur". audycji radiowych i telewizyjnych.absolwenci UJ .chcą wspierać swoją uczelnię. Organizacja powstała z myślą o pracownikach mediów. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY EUROREGIONÓW "SPREWA-NYSABÓBR" I "PRO EUROPA VIADRINA" Organizacja pozarządowa. Redaktorzy kierują swoje czasopismo do wszystkich Polaków . którzy udali się na emigrację. prowadzących opiniotwórczy miesięcznik "Gazeta Ogólnopolska". . Organizacja monitoruje bieżące działania białoruskich władz (we współpracy z Komisją Etyki Dziennikarskiej). w których uczestniczą pracownicy naukowi. dostępny zarówno w wersji elektronicznej (www. Członkowie stowarzyszenia podejmują działania na rzecz pogranicza i euroregionu lubuskiego.także tych. SDE pomaga zachować dobra kultury i wspiera rozwój edukacji. pozarządowa grupa dziennikarska. Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją konferencji.gazetao. promować dokonania członków wspólnoty akademickiej oraz polskiej kultury i nauki. a w szczególności troska o oblicze polskiego dziennikarstwa. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I DOKUMENTALISTÓW "KONCENTRAT" STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I PUBLICYSTÓW Grupa niezależnych dziennikarzy.ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Stowarzyszenie Dziennikarzy . kulturalnych i sportowych. SDA UJ skupia przy UJ dziennikarzy.Absolwentów Uniwersytetu Jagielońskiego zostało powołane do życia na zjeździe założycielskim. Wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. SDA UJ dwa razy do roku organizuje w Krakowie sesje. którzy mają kłopoty z prawem ze względu na nieprzychylną wolności słowa politykę Białorusi.pl). jak i drukowanej. zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia. który przyznał BAŻ nagrodę imienia Andrieja Sacharowa. profesjonalnego dziennikarstwa. Członkowie stowarzyszenia działają także na rzecz integracji białoruskiego środowiska dziennikarskiego. Tematami dotychczasowych sesji były m. studenci. zainteresowanych problemami euroregionu. którzy pracują we wszystkich ośrodkach w kraju i zagranicą. gospodarczych. Dziennikarze . jego poziom merytoryczny i etyczny.

Dziennikarze biorą również udział w turniejach charytatywnych oraz meczach towarzyskich. Ryszard Badowski. wspierając rozwój edukacji i kultury. w tym także z organizacjami rządowymi.STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY OBYWATELSKICH Grupa wolontariuszy działająca na rzecz promocji i rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego. które sprzyjają rozwojowi sieci internetowych oraz dąży do upowszechniania bezpłatnego dostępu do Internetu. Bliższa Europa". Dodatkowo grupa prowadzi działalność wydawniczą i zapewnia pomoc organizacyjno-ekonomiczną innym organizacjom. Poprzez swoją działalność członkowie stowarzyszenia chcą szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierać różnorodne formy aktywności społecznej. pracownikami konsulatów.in.in. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY PODRÓŻNIKÓW GLOBTROTER Stowarzyszenie dziennikarzy prasowych. stowarzyszenie organizuje liczne mecze międzypaństwowe z innymi drużynami dziennikarzy oraz zapewnia systematyczne treningi swojej reprezentacji na warszawskim Bemowie. których działalność jest zgodna z celami stowarzyszenia. organizowane są liczne konkursy dziennikarskie oraz Dzień Europy w Tarnowie. odwiedzając 91 państw na całym świecie. W ramach akcji wydawane jest pismo "Bliższa Europa". Stowarzyszenie czynnie wspiera wszelkie akcje promujące dziennikarstwo na terenie gminy. Grupę sponsorują m. SDP Globtroter zostało założone w 1992 roku. Orange (sponsor główny) oraz Puma (sponsor techniczny). Aby popularyzować piłkę nożną. Stowarzyszenie zajmuje się również opiniowaniem aktów prawnych. Podejmują starania o zapewnienie jak najszerszego dostępu do informacji. biurami podróży i liniami lotniczymi. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY SPORTOWYCH "REPREZENTACJA PIŁKARSKA DZIENNIKARZY" Grupa dziennikarzy prasowych. Do najbardziej znanych członków grupy należą m. Od tamtej pory dziennikarze tej grupy odbyli prawie 1000 podróży. specjalizujących się w tematyce turystycznej. SDO współpracuje z wieloma krajowymi. Organizacja co roku przyznaje nagrody za najlepsze publikacje turystyczne. radiowych i telewizyjnych. Olgierd Budrewicz. Członkowie organizacji stale współpracują ze znanymi podróżnikami. której celem jest wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej. Członkowie TSD wielokrotnie organizowali konkursy dziennikarskie w szkołach tarnowskich. Jerzy Adamuszek oraz Zofia Suska. dotyczących ważnych kwestii społecznych. Beata Pawlikowska. Obecnym trenerem reprezentacji jest Wojciech Jagoda. okolicznościowych i promocyjnych. . radiowych i telewizyjnych. zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o zbliżonym profilu działalności. SDE rozwija i propaguje inicjatywy. Grupa jest współorganizatorem projektu "Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Organizacja pozarządowa zrzeszająca dziennikarzy i publicystów z Tarnowa i okolic.

jak i w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. dostarczanie rozrywki. 3) rozpoczął rozpowszechnianie programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymuje stabilne i efektywne związki gospodarcze z Rzecząpospolitą Polską. chyba że: a) zarówno siedziba nadawcy znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. 2) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawę stosuje się do nadawców ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. lub c) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) 2) 3) 3a) 4) 5) Art. popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. 1a. upowszechnianie edukacji obywatelskiej. ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki. Odbiór programów krajowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny. jeżeli spełnia on co najmniej jeden z warunków: 1) ma swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz: a) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. 2. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. Nadawcę uważa się za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. udostępnianie dóbr kultury i sztuki. Zadaniem radiofonii i telewizji jest: dostarczanie informacji. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. a nadawca ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. w którym nadawca ma swoją siedzibę lub decyzje o strukturze i . z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 1. 2. jak i decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 1.

pomimo że nie odpowiada on warunkom określonym w ust. Do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy prawa prasowego. który: 1) dysponuje lub wykorzystuje częstotliwość na podstawie decyzji wydanej przez polski organ administracji publicznej albo 2) korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez polski organ administracji publicznej. 2. jeżeli nie dysponuje lub nie wykorzystuje częstotliwości na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 3) korzysta ze stacji dosyłowej do satelity zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. które uzyskały koncesję na taką działalność. 1. jeżeli istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na jej terytorium oraz nadawca: 1) ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1-3. 1-3 i nie został uznany za nadawcę ustanowionego w państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów prawa tego państwa odpowiadających warunkom określonym w ust.zawartości programu są podejmowane na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. prowadzącej działalność gospodarczą lub inną zarejestrowaną działalność publiczną. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. 2. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. jeżeli liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 250. 3) programu rozprowadzanego w sieci kablowej. 4. jeżeli nie korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej . W rozumieniu ustawy: 1) nadawcą jest osoba. Ustawy nie stosuje się do: 1) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego wyłącznie w obrębie jednego budynku. Art. 3. 1a) nadawcą społecznym jest nadawca: a) którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną. 4. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechnienia w całości i bez zmian. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej albo 2) ma swoją siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. 3. . Art. a treść programu ogranicza się do spraw związanych z tą działalnością i jest adresowana do pracowników lub innego określonego kręgu osób związanych z nadawcą. 2) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego w systemie. o ile ustawa nie stanowi inaczej. respektuje chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej. w którym urządzenia nadawcze i odbiorcze należą do tej samej osoby. działalność charytatywną. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom.

331 § 1 Kodeksu cywilnego. stanowiąca odrębną całość ze względu na treść. przeznaczenie lub autorstwo. w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści. d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania. osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. reklamą ukrytą jest przedstawianie w audycjach towarów. reklamą jest każdy przekaz. z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej. regularnie rozpowszechniany. telesprzedażą jest każdy przekaz zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia usług. poz. przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów. U. rozprowadzania lub odbierania jego programu. usług. operatora. niepochodzący od nadawcy. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjnego równocześnie z programem. nazwy. producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność. jeżeli zamiarem nadawcy. popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę. audycją wytworzoną pierwotnie w języku polskim jest audycja spełniająca wymogi audycji europejskiej w rozumieniu niniejszej ustawy i powstała na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim. utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy. autora scenariusza. faktycznie . jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz jeżeli możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu. odtwórców głównych ról i kompozytora. c) który nie nadaje reklam lub telesprzedaży oraz sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów. 1807). formę. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi. programem jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych. scenografa. reklam i innych przekazów. zespołem twórczym jest zespół osób tworzących audycje. lub jednostka organizacyjna. firmy. dla upowszechnienia. i równoczesne jego rozpowszechnianie. o których mowa w art. sponsorowaniem jest bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. 18 ust. towaru lub usługi. b) wprowadzanie programu do sieci kablowej (system zbiorowego odbioru). rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego. w godzinach 6-23. Nr 173.1b) 1c) 2) 3) 4) 4a) 5) 5a) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy. rozpowszechnianiem jest: a) bezprzewodowa emisja programu do równoczesnego. do którego zalicza się w szczególności: reżysera. audycją jest część programu radiowego lub telewizyjnego. w którym nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca. powszechnego odbioru (system powszechnego odbioru). zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. stanowią audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu. która podejmuje inicjatywę. 5. firmy. programem wyspecjalizowanym jest program. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia. o której mowa w art. (1) (uchylony). pochodzący od jednego nadawcy. przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audycji. której pierwotna rejestracja dokonana została w języku polskim.

samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. (5) W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm. Art. na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. 4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców. 1. 728). 13) producentem niezależnym wobec danego nadawcy jest producent niepozostający w stosunku pracy z danym nadawcą. 2a. (7) (uchylony). na warunkach określonych ustawą. 5. Nr 85. spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. Art. o opłatach abonamentowych (Dz. 7a) (4) (uchylony). w granicach upoważnień ustawowych.organizuje i ponosi odpowiedzialność za kreatywny. 7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. 2. . 1. o swobodzie działalności gospodarczej. 14) przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. praw wykonawców. zwaną dalej "Krajową Radą". 6) (2) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru. 3) podejmowanie. 8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. 9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji. 2) określanie. 3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu. 6. U. 5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: 1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. Rozdział 2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Art. rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów. warunków prowadzenia działalności przez nadawców. 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta. poz. 6a) (3) ustalanie. 7. w zakresie przewidzianym ustawą. organizacyjny i finansowy proces produkcji utworu audiowizualnego. a w zarządach nie zasiadają żadne osoby pozostające w stosunku pracy z danym nadawcą lub będące nadawcami. jako organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji. niebędący sam nadawcą i nieposiadający udziałów w organizacji nadawcy oraz w którym nadawca ani żaden podmiot od niego zależny bądź należący do tej samej grupy kapitałowej nie posiada żadnych udziałów. 10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. 2. wysokości opłat abonamentowych. Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. (6) (uchylony). praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych.

(9) Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat. 1. Pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu. Art. 9. Art. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały tej Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez nadawcę działań w zakresie. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od nadawcy przedstawienia materiałów. związków pracodawców. (8) Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Krajowej Rady. 4. Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców. 4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu. . 4. uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji. na wniosek Przewodniczącego. 1. 3. 3. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo: 1) (utracił moc). Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku: 1) zrzeczenia się swej funkcji. 2. związków zawodowych. 8. 3a) (10) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. 1. 5. na jego wniosek. Krajowa Rada wybiera ze swego grona.2b. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji. 2-4 stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. 4. 5. 2) we władzach stowarzyszeń. 6. 10. 3. dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji. 3. Art. 7. Przepisy ust. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym nadawcą lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad. od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. 2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji. licząc od dnia powołania ostatniego członka. z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej. reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie. zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady. właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji. 3. o którym mowa w ust. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów. stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. Art. 2. organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych. (uchylony). 3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. 1. urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. jeżeli naruszają one przepisy ustawy. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami. (11) Krajowa Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy. 11. 2. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały.

5. Nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych w art. dla których brak jest wystarczającej liczby audycji. Audycje i przekazy niepochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. 1 ust. 2) programów wyspecjalizowanych. 1 i 3. niższy udział w programie radiowym lub telewizyjnym audycji. 1 i 3. Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje. 15. Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajowej Rady są pokrywane z budżetu państwa. telesprzedaży. przekazów tekstowych i teleturniejów. reklam. 4. 4. liczonych od dnia ostatniej uchwały. 1. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść. że nie pochodzą od nadawcy. Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. 2. Krajowa Rada określi. 13. transmisji sportowych. 2. z zastrzeżeniem ust. 1. 3. telesprzedaży. przekazów tekstowych i teleturniejów. Art. o którym mowa w ust. o których mowa w ust. w drodze rozporządzenia. 14. jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Rozdział 3 Programy radiowe i telewizyjne Art. Art. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają ponad 50 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie. Art. dla: 1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu. 12. 1. Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych. reklam. o których mowa w ust. 1 nie narusza przepisów dotyczących odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji.2. transmisji sportowych. Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi. 4. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. reklam lub innych przekazów. 2. 3. 2. 1. Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia. które są wykonywane w języku polskim. Przepis ust. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim. . 1. 3.

U. niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. (12) Art. tytuł i producenta audycji . o którym mowa w ust. 3. o ile spełnia ona wymagania określone w ust. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium jednego z tych państw oraz spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 1) audycja jest wyprodukowana przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. konieczność zapewnienia przejrzystości oraz jawności informacji znajdujących się w ewidencji oraz nieobciążania nadawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z prowadzeniem ewidencji. o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2. w tym dane o terminie rozpowszechniania audycji. o którym mowa w ust. telesprzedaży. 1: 1) sposób prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania. (Dz. Audycja pochodzi z państw. o którym mowa w ust. reklam. 3. poz. lub przez osobę prawną albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej. 1 pkt 1 i 2. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. 15 ust. Nr 32. których siedziba znajduje się w państwie. 15a.3) programów rozpowszechnianych wyłącznie w sposób satelitarny lub kablowy dostępnych w całości za opłatą. Art. W czasie przeznaczonym na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. która pochodzi z: 1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 2) państwa będącego stroną Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej. audycje wytworzone w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie powinny stanowić co najmniej 50 %. Krajowa Rada określi. 1 pkt 1 i 2. o których mowa w ust. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 10 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. przekazów tekstowych i teleturniejów. Audycją europejską jest audycja. transmisji sportowych. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 15b. 1 pkt 1 i 2. 2) czas przechowywania ewidencji. lub 3) innego europejskiego państwa trzeciego niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. 1 i 3 oraz w ust. sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. 2) produkcja audycji jest nadzorowana i kontrolowana przez osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w państwie. 2. której większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państwa europejskiego oraz która została wyprodukowana samodzielnie lub w koprodukcji z producentem mającym siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przez producenta .uwzględniając konieczność zachowania proporcji audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich. 3) udział współproducentów. 1 pkt 1 i 2. mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie.uwzględniając możliwość prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. nie krótszy niż 1 rok. w odniesieniu do audycji. 160). o którym mowa w ust. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów satelitarnych lub operatorów sieci kablowych . 2. 1. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy i współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w państwie. Za audycję europejską uważa się również audycję. 1 pkt 1 i 2. 1. w drodze rozporządzenia. z 1995 r. rzeczywisty czas trwania audycji. o którym mowa w ust. 3) zakres informacji zawartych w ewidencji.

1 pkt 1. w tym maksymalny wymiar czasu w okresie rocznym dla jednego przedsiębiorcy lub ugrupowania gospodarczego. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi: 1) sposób ustalania dziennego czasu nadawania programu. reklamy lub telesprzedaż mogą być nadawane wyłącznie w tych przerwach lub pomiędzy poszczególnymi częściami. 3. Audycję można przerwać w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. trwające ponad 45 minut. których głos lub wizerunek jest wykorzystywany w reklamach. a reklamy nadawane łącznie z telesprzedażą. jeżeli państwo to zawarło ze Wspólnotą Europejską umowę w sprawach audiowizualnych.mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. Dotyczy to odpowiednio telesprzedaży. o którym mowa w ust. Reklamy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa. Kolejne przerwy w celu nadania reklam lub telesprzedaży są dopuszczalne. . Art. 4. Filmy fabularne i filmy telewizyjne. 1. o którym mowa w ust. W transmisjach zawodów sportowych zawierających przerwy wynikające z przepisów ich rozgrywania. 3) wymagania dotyczące osób. 1 pkt 1. 3. 4. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy oraz współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium państwa. 2. z wyłączeniem serii. o ile nie stanowi to uszczerbku dla wartości audycji i nie narusza uprawnień właścicieli praw autorskich. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 15 %. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej. w drodze rozporządzenia. sposób prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. która została wyprodukowana w ramach dwustronnych umów o koprodukcji zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi. Art. z zastrzeżeniem ust. seriali i audycji dokumentalnych. 2 i 3. 16a. 2-7. 1. transmisjach innych wydarzeń zawierających przerwy oraz w audycjach składających się z autonomicznych części. mogą być przerwane. 1-4. Audycją europejską jest także audycja. 4) zakres udostępniania przez nadawcę czasu wykorzystywanego na reklamy i telesprzedaż. 4. jest również audycja niespełniająca wymagań określonych w ust. Krajowa Rada określi. o którym mowa w ust. przy czym minimalny czas trwania takiego bloku wynosi 15 minut. z uwzględnieniem zakresu ograniczeń w prowadzeniu przez nie innych audycji w programach radiowych i telewizyjnych. wyłącznie jeden raz podczas każdego okresu pełnych 45 minut. 5. w stosunku odpowiadającym proporcji udziału współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji. w celu nadania reklam lub telesprzedaży. z zastrzeżeniem ust. że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy. więcej niż 20 % dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny. a udział współproducentów. 1 pkt 3. 5) sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji czasu nadawanych reklam i telesprzedaży oraz zakres danych objętych tą ewidencją. o którym mowa w ust. 16. Audycją europejską. 2) warunki nadawania reklam i telesprzedaży w programach. jeżeli film trwa co najmniej 20 minut dłużej niż dwa lub więcej okresów pełnych 45 minut. Bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży nie mogą zajmować w programie więcej niż 3 godziny dziennego czasu nadawania programu. z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. 3. a liczba tych bloków nie może przekraczać 8. 2. Reklamy i telesprzedaż są nadawane pomiędzy audycjami.

płeć lub narodowość. Wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę. wykorzystujących zaufanie małoletnich. w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach.Prawo farmaceutyczne (Dz. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. gier cylindrycznych. U. Zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej. nauczycielach i innych osobach. Art. U. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. produktów leczniczych. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży: 1) serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń. gier na automatach. z późn. zm. U. 2. zakładów wzajemnych. 3. 408.2)). Sponsorowane audycje lub inne przekazy są oznaczane przez wskazanie sponsora na ich początku lub na końcu. zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług. z wyjątkiem audycji. 4. (13) Audycje inne niż określone w ust. poz. U. . Reklama nie może: naruszać godności ludzkiej. Art. Nr 4. z 2004 r. poz. z 2002 r. 17. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 26 października 1982 r. Nr 53. Zakazane jest nadawanie reklamy: wyrobów tytoniowych. rekwizytów tytoniowych. Nr 91. U. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. 1-3 stosuje się odpowiednio do telesprzedaży. 7. 3 mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży. 533. w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.4)). świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza. 3. 3) audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krótszym niż 30 minut. w zakresie regulowanym ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu. wideoloterii. poz.1)). 4) audycji przeznaczonych dla dzieci. stosuje się przepisy ust. a w programie radiowym co najmniej 10 minut. 2-5. 1. ranić przekonań religijnych lub politycznych. Nr 147. 1.3)). gier w kości. poz. zm. z 1996 r. Przepisy ust. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. 27). 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) . zm. usług medycznych. Zakazane jest nadawanie reklam: nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług. bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. poz. gier w karty. 1231. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży audycji w programach publicznej radiofonii i telewizji. 1) Art. 55. zm. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. 16c. 6. oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość. zagrażać fizycznemu. produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu. z późn. o których mowa w ust. 16b. 2) audycji o treści religijnej. jakie pokładają oni w rodzicach. z późn. Nr 10. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. z 2004 r. jeżeli okres pomiędzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut. napojów alkoholowych. z późn. jeżeli czas ich emisji wynosi co najmniej 30 minut.5.

z wyjątkiem sportowych i prognozy pogody. 3. Krajowa Rada określi. z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem. 8. 16b ust. znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność. których główna działalność polega na produkcji. Audycje lub inne przekazy. sposób sponsorowania audycji lub innych przekazów. z zastrzeżeniem ust. 2) związki zawodowe. mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6. 6. Zabronione jest sponsorowanie transmisji sportowych przez podmioty wymienione w ust. których reklama jest zakazana w art. 3) organizacje pracodawców. 1 pkt 1 i 2. w drodze rozporządzenia. widoku towaru albo usługi. których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż towarów lub świadczenie usług. o których mowa w ust. o których mowa w art. widok jednego towaru lub usługi. firmy. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. 4) osoby fizyczne lub osoby prawne. z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 5. 2. 16b ust. w tym w szczególności czas emisji. Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie w sposób ograniczający samodzielność nadawcy. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów oraz zakres informacji objętych tą ewidencją. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu. a zwłaszcza chrześcijański system wartości. płeć lub narodowość. 5 pkt 1-3 oraz przez przedsiębiorców. 131 ust. których reklama jest zakazana zgodnie z art. 4. z zastrzeżeniem art. w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc. wskazania sponsora oraz sposób rozpowszechniania informacji o sponsorze w zapowiedzi audycji albo po zakończeniu audycji lub innego przekazu. Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców. 4. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2. Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej. 6. Art. Sponsorowanie nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji. psychiczny lub moralny rozwój małoletnich. 3. 1. 1. Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu. 5. 7. Zabronione jest sponsorowanie audycji lub innych przekazów. . przez: 1) partie polityczne. 2) audycji publicystycznych o treści społeczno-politycznej. 1. a także w czasie trwania audycji lub innego przekazu. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub jego działalność. 1-7. inne niż te. zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny. Zabronione jest sponsorowanie: 1) serwisów informacyjnych. Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy. w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. 4) audycji wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą. 18. 16b ust. 4.firmę. 3) audycji poradniczych i konsumenckich. sprzedaży lub innym udostępnianiu towarów lub usług.

służy roszczenie o udostępnienie zapisu na drodze sądowej. 5. reklamy lub inne przekazy na odpowiednich nośnikach i przechowuje je przez okres 28 dni od dnia rozpowszechnienia audycji. 5b. 2. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej. 1. Art. 4. Działalność nadawcy polegająca na tworzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w formie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego. Krajowa Rada określi. reklamy lub innego przekazu narusza jej prawa. telesprzedaży. reklamy lub innego przekazu. w drodze rozporządzenia. 2. uwzględniając stopień szkodliwości danej audycji lub przekazu dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. . 20. z uwzględnieniem zakresu informacji o przechowywanych materiałach. 2) podział małoletnich na kategorie wiekowe oraz szczegółowe warunki kwalifikowania i rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. transmisji sportowych i przekazów tekstowych. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji i innych przekazów. reklamy lub innego przekazu będącego przedmiotem postępowania przed organem państwowym do czasu zakończenia tego postępowania. rozpowszechniania i sposób zapowiadania audycji lub innych przekazów. 5. 1. informującą o zagrożeniach wynikających z treści emisji radiowej. Nadawcy dbają o poprawność języka swoich programów i przeciwdziałają jego wulgaryzacji. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej lub zapowiedzią słowną. W przypadku odmowy udostępnienia zapisu audycji. 7. Krajowa Rada określi.uwzględniając stopień szkodliwości audycji dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. o których mowa w ust. Przepis art. osobie. reklamy lub innego przekazu albo wydać taki zapis na jej koszt. reklamy lub innego przekazu. należy na jej pisemny wniosek i na koszt nadawcy udostępnić zapis audycji. sposoby utrwalania i przechowywania audycji. Art. 19. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. w drodze rozporządzenia: 1) cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. oraz sposób ich prezentacji . Art. Po upływie tego okresu przechowuje się zapisy audycji. Nadawca utrwala audycje. 1. reklam i innych przekazów przez nadawców. sądem właściwym w tych sprawach jest sąd okręgowy. Na pisemny wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadawca jest obowiązany: 1) ujawnić dane umożliwiające identyfikację zleceniodawcy audycji lub reklamy. z uwzględnieniem godzin nadawania audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej. 5. 3 stosuje się odpowiednio. 3) wzory symboli graficznych i formuł zapowiedzi. o których mowa w ust. 6. 5b. 3. 2. 2) wydać nieodpłatnie zapis audycji lub reklamy. o których mowa w ust. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Osobie. Do przekazów tekstowych stosuje się odpowiednio przepisy o tworzeniu i rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych. reklam. że treść audycji. 2. 5a i 5b. 20 ust. która twierdzi. o których mowa w ust. o których mowa w ust. 20a.5a. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji lub innych przekazów. innych niż te. o której mowa w ust.

2. który nabył prawa do transmisji danego wydarzenia. zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów sieci kablowych. na podstawie umowy z nadawcą. 3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA. wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną. 2) z pokrywania się w czasie ważnych wydarzeń lub ich części. jeżeli opóźnienie nadania transmisji z ważnego wydarzenia nie przekracza 24 godzin i wynika z ważnych powodów. niż wymienione w ust. 2) zasady wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji wydarzeń. 1 pkt 2. całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom. w tym mecze eliminacyjne. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 1. Przepis ust. dostępnym w całości bez opłaty. 21. a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski. 20b. . 2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej. na zasadach określonych w ustawie. Przepisu ust. to każdą taką część uważa się za ważne wydarzenie. jeżeli dany nadawca wykaże. kultury. z zastrzeżeniem ust. 1 stosuje się do nadań z opóźnieniem. 7. 6. Jeżeli przewiduje się organizację ważnego wydarzenia w częściach. lub 2) jeżeli to samo wydarzenie jest transmitowane przez nadawcę programu spełniającego wymogi określone w pkt 1. lub z innym uprawnionym. oferując. 1 pkt 1 nie wyraził gotowości zawarcia umowy umożliwiającej nadanie transmisji zgodnie z ust. że żaden nadawca programu spełniającego wymogi określone w ust. Rozdział 4 Publiczna radiofonia i telewizja Art. o których mowa w pkt 1. w drodze rozporządzenia. uwzględniając stopień społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego. 1 nie stosuje się. określić listę innych.Art. Krajowa Rada w zakresie wynikającym z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych może. 6. tylko: 1) (14) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji. edukacji i sportu. obejmującego okres między godziną 24 a godziną 6 czasu obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 3. 5. publicystyki. wysoką jakością i integralnością przekazu. 1. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne za ważne wydarzenia uważa się między innymi: 1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie. bezstronnością. 2. cechujące się pluralizmem. określić: 1) listy wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia. w szczególności: 1) z czasu. ważnych wydarzeń. w którym odbywa się dane wydarzenie. zwanego dalej "ważnym wydarzeniem". Krajowa Rada może. rozrywki. gospodarczego i politycznego. 4. w sposób zapewniający. Nadawca programu telewizyjnego może nadać bezpośrednią transmisję z wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym. że wykonywanie tych praw przez nadawców podlegających ustawie nie pozbawi odbiorców w danym państwie możliwości odbioru tych wydarzeń na zasadach określonych przez dane państwo zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego. w drodze rozporządzenia.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności: 1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych; 2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję; 3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych; 4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych; 5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu; 7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej; 8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim; 8a) (15) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym; 9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą. 2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny: 1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji; 2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą; 3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; 4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; 5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego; 6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; 7) służyć umacnianiu rodziny, 7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych; 8) służyć zwalczaniu patologii społecznych; 9) (16) (uchylony). Art. 22. 1. Organy państwowe mogą podejmować decyzje w sprawach działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzianych ustawami. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa. 3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2. Art. 23. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych. 2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych i związków pracodawców.

3. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa, w drodze rozporządzenia, Krajowa Rada. Art. 23a. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności nieodpłatnej. 2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do informowania o działalności organizacji pożytku publicznego w szerszym zakresie. 3. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego działalności nieodpłatnej, uwzględniając potrzeby tych organizacji oraz obowiązki jednostek publicznej radiofonii i telewizji. Art. 24. 1. Podmiotom uczestniczącym w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego oraz Parlamentu Europejskiego zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Podmiotom uprawnionym do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji referendalnych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Art. 25. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą tworzyć i rozpowszechniać programy dla odbiorców za granicą w języku polskim i w innych językach. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane tworzyć i rozpowszechniać audycje oświatowe dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 3. Audycje oświatowe powinny odpowiadać wymogom zawartym w szkolnych programach nauczania. 4. Koszty tworzenia programów oraz audycji, o których mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane z budżetu państwa, w granicach określonych ustawą budżetową. 5. Zakres i sposób prowadzenia działalności przewidzianej w ust. 1 i 2 oraz zasady pokrywania jej kosztów są określane w formie porozumień zawieranych między ministrami właściwymi odpowiednio w sprawach zagranicznych i edukacji narodowej oraz jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Art. 26. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką". 2. Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych. 2a. (17) Terenowe oddziały spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. 3. Radiofonię publiczną tworzą:

1) spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów dla odbiorców za granicą; 2) spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych, zwane dalej "spółkami radiofonii regionalnej". 4. (18) Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27-30 ustawy, przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkiem art. 312 i 402. 5. (19) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań przez spółki oraz określa warunki wykorzystania tych częstotliwości. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362). 6. (20) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, zapewnia dla spółek tworzących i rozpowszechniających: 1) ogólnokrajowe programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu "Telewizja Polska I" i "Telewizja Polska II"; 2) ogólnokrajowe programy radiowe - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego oraz częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania programów radiowych dla odbiorców za granicą; 3) regionalne programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów telewizyjnych; 4) regionalne programy radiowe - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów radiowych. 7. Program TV Polonia jest rozpowszechniany w sposób rozsiewczy satelitarny. 8. Do rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną, stosuje się art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do pięciu członków. 2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej członków. 3. Kadencja zarządu trwa cztery lata. Art. 28. 1. Rada nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków. Członków rady nadzorczej powołuje Krajowa Rada, z wyjątkiem jednego, którego powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego. 4. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania. 5. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. 6. Zgody rady nadzorczej wymaga: 1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w statucie spółki; 2) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników; 3) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 ust. 1, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce; 4) zbycie lub obciążenie nieruchomości.

Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. 3. określi minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały spółki w poszczególnych programach ogólnokrajowych. 5. 4. 31. 4. 2 i 3. 5. a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Art. których powołuje Krajowa Rada. w rozumieniu . 26 ust. 1. Krajowa Rada. Uchwały w sprawach programowych. W walnym zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Działalnością terenowego oddziału spółki kieruje dyrektor powoływany przez radę nadzorczą na wniosek zarządu spółki. Zarząd spółki zapewnia członkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Krajową Radę. 30a. o której mowa w art. po zasięgnięciu opinii dyrektorów terenowych oddziałów. 29. 3. 6. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków. (uchylony). 2. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. 1. Statut spółki określa zakres działania i zadania terenowego oddziału spółki. 1. Kadencja rady programowej trwa 4 lata. Art. 3. (21) Powołując rady programowe oddziałów emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. 28a. podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 4a. (22) (uchylony). Przychodami spółek. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki jest rada programowa oddziału. 26 ust. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne zgromadzenie. na wniosek zarządu spółki. dyrektorzy oddziałów uwzględnią kandydatów zgłaszanych przez organizacje społeczne mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 1. jeżeli dotyczą one treści programu. Zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody Krajowej Rady. Przepisy dotyczące programów dla odbiorców za granicą stosuje się odpowiednio do programu TV Polonia. 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. o których mowa w art. Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów telewizji publicznej należy do terenowych oddziałów spółki. Art. Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach tworzenia i rozpowszechnienia programu TV Polonia jest rada programowa TV Polonia. są wpływy pochodzące: 1) (23) z opłat abonamentowych. Art. 2.7. 1. 30. są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej. 2. 2. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków. 2. Art.

są obowiązane do składania Krajowej Radzie: 1) rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków. 26 ust. do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. o których mowa w art. o której mowa w art. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. 2) z obrotu prawami do audycji. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. zasad rachunkowości. na rok następny. sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r.5)). 4) założeń programowo-finansowych w zakresie realizacji zadań. 21 ust. w drodze rozporządzenia. o której mowa w ust. w sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do działalności. za poprzedni rok kalendarzowy. 31c. w sposób niezakłócający konkurencji na rynku. o których mowa w art. 31 ust. o których mowa w art. do dnia 30 kwietnia danego roku. z zastrzeżeniem przepisu art. U. do 25. Nr 76. 3) z reklam i audycji sponsorowanych. 2 i 3. 2. oraz sposób sporządzania sprawozdań.przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 21 ust. 1. 2 i 3. 21 ust. Przychodami spółek mogą być również dotacje z budżetu państwa. są obowiązane do określenia w dokumentacji. Art. o której mowa w art. na realizację misji publicznej. 2) kwartalnych sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania środków przyznawanych zgodnie z art. (24) Zarządy spółek. Obowiązek. Krajowa Rada określi. oraz pozostałej działalności. Zarządy spółek. 1 tej ustawy. o których mowa w art. o których mowa w art. 8 ust. 1. w tym zakładowego planu kont. 31a. 32. do dnia 15 lutego. 21 ust. o której mowa w art. 1 i 2. Art. Art. 1. . Art. 1. 1 pkt 1 i ust. zm. Akcjonariuszom spółek. przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o opłatach abonamentowych. o którym mowa w ust. 1. 3. 26 ust. z 2002 r. nie narusza obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości wynikających z odrębnych przepisów. 1. nie przysługuje prawo do udziału w zysku. sposób prowadzenia dokumentacji. W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć. wraz z określeniem źródeł ich finansowania. o której mowa w art. 1. 21 ust. przygotowują i publicznie udostępniają. do 25. 21 ust. 3. a także metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności. o rachunkowości (Dz. 4) z innych źródeł. o których mowa w art. 1a. 2 i 3. z późn. 3) kwartalnych sprawozdań dotyczących kosztów poniesionych na działalność. biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przestrzegania zasad jawności i przejrzystości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań. 31 ust. 2. 31b pkt 1-3. o których mowa w art. 2. poz. Spółki. 26 ust. o opłatach abonamentowych. 694. ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art. 31b. 26 ust. 1. o których mowa w art. 2 i 3. za zgodą Krajowej Rady.

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia. o którym mowa w ust. (25) Przewodniczący Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacje o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin. zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu. 3. która ma siedzibę w Polsce. do składania wniosków o udzielenie koncesji. c) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 1b. Art. w szczególności częstotliwość bądź kanał oraz moc i lokalizację stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu. 5) czas. Przewodniczący Krajowej Rady. 4) liczbę koncesji. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna. jeżeli: 1) udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49 %. posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49 %. w tym w szczególności rodzaj i charakter programu. 2. Koncesja może być również udzielona: 1) osobie zagranicznej lub 2) spółce zależnej. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie koncesji w związku z ogłoszeniem. 3) warunki techniczne rozpowszechniania programu. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ogłoszeniu. 6) termin i miejsce składania wniosków. 1.Rozdział 5 Koncesje na rozpowszechnianie programów Art. że: a) członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 1c. 1. 2) umowa lub statut spółki przewidują. 1. są one rozpatrywane w ramach jednego postępowania. b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych. W przypadku złożenia większej liczby wniosków. o którym mowa w ust. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona. na jaki może być udzielona koncesja. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej. 33. 2) warunki programowe rozpowszechniania programu. określa się: 1) przedmiot postępowania. Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. nie krótszy niż 45 dni od dnia ogłoszenia. 1a. wymaga uzyskania koncesji. 2. lub osobie prawnej. 1. od osoby zagranicznej . przekraczających istniejące możliwości rozpowszechniania programów. o którym mowa w ust. 34. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Art. z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji. 35. 3. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. 1. 2. 1. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji.

h) położenie satelity na orbicie. 15 ust. 2) możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu. .dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego: a) lokalizację stacji. b) wysokość zawieszenia anteny. 2.dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego: g) nazwę wykorzystywanego satelity. (27) Nadawca społeczny może złożyć wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres. Art. 1. kablowy) oraz: . . 35a. odmowa udzielenia koncesji na kolejny okres możliwa jest wyłącznie. do postępowania w sprawie udzielenia koncesji nie stosuje się przepisów art. 3) przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami. 34 i 36 ust. c) moc nadajnika i maksymalną moc promieniowania. w programie radiowym lub telewizyjnym.których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego . e) częstotliwość. 1 lub 2. 3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny. jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. f) polaryzację. 1 i 3. j) moc transpondera.bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. Art. 4) przewidywany udział audycji. 15 ust. w programie telewizyjnym albo utworów. z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją. . 3. (28) W przypadku złożenia przez nadawcę społecznego wniosku. 2. 1. 1 i 2. (26) 1. o którym mowa w ust. 2) osiągnięcie przez wnioskodawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym terenie. 1. d) charakterystykę promieniowania anteny. rozsiewczy satelitarny. 36. Koncesja określa w szczególności: 1) osobę nadawcy. dobrych obyczajów i wychowania. 2. 3. gdy w stosunku do nadawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. (29) Koncesja jest udzielana na 10 lat.. 37. 5) dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu. 1 ustawy. o których mowa w art. 38 ust. W przypadku złożenia przez nadawcę wniosku. jeżeli rozpowszechnianie programów przez wnioskodawcę mogłoby spowodować: 1) zagrożenie interesów kultury narodowej. bezpieczeństwa i obronności państwa oraz naruszenie tajemnicy państwowej. 1. Art. nie później niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej koncesji. Koncesji nie udziela się. 2. i) częstotliwość. o którym mowa w ust. W postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności: 1) stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. o których mowa w art. 2) przedmiot działalności objętej koncesją.dla rozpowszechniania kablowego: k) lokalizację stacji głównej.

Nadawca jest obowiązany do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania finansowego. Koncesja może być cofnięta. 2. (32) Krajowa Rada. (31) Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest wymagana rezerwacja częstotliwości. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. który uzyskał koncesję. 2. 37a.Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się przepisów art. . 4) nadawca. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady. określi. termin wygaśnięcia koncesji. bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju. datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu. w zakresie określonym w ust. rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania. jeżeli: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. 3a. a nadawca. 2) nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji. Do dokonywania. 1. Koncesję cofa się. 4) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. 4. wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.chyba że nadawca wykaże. 3) działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji. 3) rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje jej niezwłocznie na rzecz nadawcy. w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie. Art. jest udzielana w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 4) 5) 6) 7) Art. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji. 38. . Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy. Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności. 2) nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy. w drodze rozporządzenia. udział w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych. 1 pkt 3. niezbędne dla realizacji przepisów ustawy. które powinien zawierać wniosek. 116 tej ustawy. w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 3. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady. że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi.l) obszar objęty siecią kablową. jeżeli: 1) rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej. 3. dane. oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji. nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych . (30) Koncesja. o rachunkowości.

2. 2. 3. nie stosuje się: 1) ograniczenia dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam i telesprzedaży w ciągu godziny. 2) przepisów art. 1. 1. 5. o których mowa w ust. 3-5. 2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych. 2. O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić: 1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych. W przypadku łączenia. Art. 39. Koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego obejmuje również wykorzystanie sygnału telewizyjnego do rozpowszechniania przekazów tekstowych. o której mowa w ust. 3. niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości. Do programów. w .4. o których mowa w ust. Art. Stwierdza w niej obowiązek uiszczenia opłat. Do uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 3. organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę społecznego. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 2. z wyłączeniem przepisów art. 1. Koncesja może być udzielona na rozpowszechnianie w sieciach kablowych lub w sposób rozsiewczy satelitarny programu poświęconego wyłącznie: 1) telesprzedaży. . Uprawnienia. Na podstawie uchwały Krajowej Rady. uprawnienia. 39a. 1. 39b. 2) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. o których mowa w ust. o których mowa w ust. Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę. 1. przewidzianych w ustawie o łączności. uwzględniając charakter poszczególnych nadawców i ich programów. 4. 1. Do programów. 40. 38a. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji. 3) kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej. podziału albo innego rodzaju przekształceń spółek handlowych. 1 pkt 1. z zastrzeżeniem ust. 2) promocji działalności własnej nadawcy. 2. Art.Prawo telekomunikacyjne. 16a. mogą przejść na inny podmiot za zgodą Krajowej Rady wyrażoną w formie uchwały. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. gdy: 1) nadawca osiągnie pozycję dominującą w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 2. 16 ust. Art. Art. 3. Odmowa wyrażenia zgody następuje. 3 oraz art. określonego w art. W przypadku uprawomocnienia się decyzji w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza o możliwości uzyskania koncesji w zakresie objętym cofniętą koncesją. 1. 16 ust. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji. nie przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego. o których mowa w ust. Uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy. 15-15b. ustala. 4 pkt 1a.

40b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 38. o swobodzie działalności gospodarczej. wysokość opłaty. dokonaną przez podmiot. Art. 5. Przewodniczący Krajowej Rady może. która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu. 43. oraz może określać podmioty zwolnione od opłaty. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie. 2 oraz art. 33 ust. 1. 5. na podstawie uchwały Krajowej Rady. oraz może określić podmioty zwolnione od opłaty. Program rozprowadzany w sieci kablowej wymaga zgłoszenia do rejestru. 2. w stosunku do którego osoba zagraniczna jest podmiotem dominującym. Art. do osób zagranicznych. o których mowa w ust. 41. 2. Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej kolejności: 1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej. 1. 1. 4. Czynności. których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Art. 2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze. 3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze. Rejestr jest jawny. Przepisów ust. 2. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 35 ust. Rozdział 6 Rozprowadzanie programów w sieciach kablowych Art. . 1. o której mowa w ust. 1-3 nie stosuje się do osób zagranicznych lub spółek zależnych. 2. 4. 2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze. o której mowa w ust. art. dokonane bez zezwolenia są nieważne. o której mowa w ust. uważa się za czynność dokonaną przez podmiot dominujący.drodze rozporządzenia. wydać decyzję zezwalającą na inną niż wymieniona w ust. 42. 1. wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady. dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. art. w uzasadnionych przypadkach. 2. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów publicznej radiofonii i telewizji oraz innych programów nadawców krajowych. Za wpis do rejestru pobiera się opłatę. 1. chyba że ustawa stanowi inaczej. Do postępowania w sprawach wpisu do rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. wysokość opłaty. 40a. 1. Nabycie lub objęcie udziałów albo akcji. Art. Czynność. Przepis ust. 3. Organem prowadzącym rejestr jest Przewodniczący Krajowej Rady. 3. 1. 1 kolejność wprowadzania programów do sieci kablowej. o którym mowa w ust. 1. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. w drodze rozporządzenia. bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji przez osobę zagraniczną w spółce. 36 ust. 4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych. do którego stosuje się odpowiednio przepisy art.

powstałe po dniu dokonania wpisu programu do rejestru. 3. że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu. 3) określać obszar. 3) operator nie przestrzega ustawowej kolejności wprowadzania programów do sieci kablowej. 2) w rozpowszechnianym programie. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie zgłoszenia. 4. jeżeli: 1) w rozprowadzanym programie. 2. 44. Organ rejestracyjny odmówi wpisu do rejestru programu. 4) (uchylony). w okresie ostatnich 12 miesięcy. 6. 2) określać program przewidziany do rozprowadzania i jego nadawcę. których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o wpisie programu do rejestru. w terminie 14 dni. do której stosuje się odpowiednio przepis art. 3. 3a. 2) dokumenty wskazujące. 3) dokumenty wskazujące. W przypadku wydania zakazu. 3. 5. 18 ust. jeżeli: 1) wnioskodawca nie ma uprawnień do używania urządzeń radiowych i sieci telekomunikacyjnych. 3. Operator sieci kablowej dołącza do zgłoszenia: 1) kopię zezwolenia na używanie urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych niezbędnych do rozprowadzania programu. o którym mowa w ust. jeżeli jest on inny niż adres siedziby. płeć. o którym mowa w ust. Rozprowadzanie programu można rozpocząć. 1. a w przypadku programu przekazywanego przez nadawcę operatorowi . 2. że program jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru. zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego wpisem do rejestru. z wyjątkiem adresu zamieszkania. 33 ust. Organ rejestracyjny zakaże operatorowi sieci kablowej rozprowadzania programów albo określonego programu. na którym program ma być rozprowadzany. co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści podżegające do nienawiści ze względu na rasę. rozpowszechnia go nie w całości lub nierównocześnie.umowę z nadawcą programu. (uchylony). 1. Operator sieci kablowej dokonuje zgłoszenia programu do rejestru nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem jego rozprowadzania. 2) operator wprowadza zmiany do programu. 4. Odmowa wpisu programu do rejestru oraz wydanie zakazu rozprowadzania programu następuje w drodze decyzji administracyjnej. 4) oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.Art. powinno: 1) wskazywać wnioskodawcę. 4 i 5. Art. 1. 18. . Przewodniczący Krajowej Rady z urzędu wykreśli wpis programów lub programu z rejestru. w okresie ostatnich 12 miesięcy. 5) (uchylony). Zgłoszenie. jeżeli organ rejestracyjny nie odmówił rejestracji w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 45. Wpis do rejestru zawiera dane. co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści naruszające przepisy art. 3b. o których mowa w ust. Operator sieci kablowej jest obowiązany zgłaszać organowi rejestracyjnemu. 2. narodowość lub religię lub naruszające przepisy art.

konieczność zapewnienia przejrzystości i kompletności zapisu informacji znajdujących się w rejestrze oraz sprawność postępowania rejestracyjnego. Krajowa Rada określa. 10 ust. art. 51 (uchylony). 16 ust. 15 ust. 18 ust. 1. art. 47. o którym mowa w ust. a także nieobciążanie operatorów sieci kablowych utrudnieniami w zakresie wykonywanej działalności. 53. 46. 1-7. 16a ust. 1. Kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji . Art. 4. 2. 1. 2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru . Art.podlega grzywnie. 17 ust. Rozdział 8 Odpowiedzialność prawna Art. 48 (uchylony). Kary pieniężnej nie można nałożyć. 1-3. Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru . karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 16 ust. art. art. osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 15 ust. art. art. 8 i art. Rozdział 7(34) (uchylony). 1. art. w tym: 1) wzór rejestru. 50 (uchylony). Art. art. 18 ust. 20 ust.podlega grzywnie. 16c. 6. 15b. 4. 3. Art. jeżeli od naruszenia obowiązku. w drodze rozporządzenia. także w decyzji wydanej na podstawie art. 1. art. zmniejszonej o podatki. 2. 2. 1-6. 1 i 6 lub z przepisów wydanych na podstawie art. a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość. który nie wymaga rezerwacji częstotliwości. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 % rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. art. (33) Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy. 1. o której mowa w ust. 4. Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć karę. 49 (uchylony).uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru i zgłaszania do niego wniosków w systemie teleinformatycznym. 20b ust. 1-3. . 16b. Art. 52. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku utraty przez operatora sieci kablowej uprawnień do używania urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozprowadzania programów. art. 17 ust. Art. stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów. Art. 15a ust. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodów nad wydatkami. szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych. 15a ust. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 4. upłynął jeden rok. karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu nadawcy.5. art.

53 i 54. 56. 54. W razie złożenia odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady do sądu. Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady wydanych na podstawie art. poz. stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. 53 i 54 służy odwołanie do Sądu Wojewódzkiego(35) w Warszawie . 58. poz. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: "7) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. 504 oraz z 1991 r. przepisy przejściowe i końcowe Art. o których mowa w ust. w szczególności dotyczące wznowienia postępowania. 1.". 84 i z 1993 r. Nr 55. Kary. Nr 29. 425 i Nr 107. 2. 59. 425) w art. 297. W postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji. 25 ust. poz. uchylenia. Nr 5. społecznych i kulturalnych w sposób określony w porozumieniach między władzami danego kościoła lub innego związku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. 420) w art. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. poz. 321 i Nr 86. Nr 51. 3. Nr 29.Art. poz. Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję nakładającą na nią karę pieniężną. 1. Art. Nr 11. o których mowa w art. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana. 524 i z 1991 r. Art. U. Nr 55. 48 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). 297. U. o Trybunale Stanu (Dz. nieprzekraczającą jednak jej sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 22) w art. 57. 155. upłynęły dwa lata. 55. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. 1 w ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. poz. Nr 95. 10 ust. 459) w art. 321 i Nr 86. Nr 94. o której mowa w ust. poz. Tej samej karze może podlegać osoba kierująca działalnością nadawcy za nieudzielenie lub udzielenie nierzetelnych informacji na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Nr 95. podlegają wpłacie do budżetu państwa. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących. 10 ust. poz. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. przewidziane przepisem art. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. poz. zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji. 4 oraz art. z 1990 r. Art. z 1990 r. 154. 3. 1. 10 ust. 504 oraz z 1991 r. Jeżeli osoba kierująca działalnością nadawcy nie wykonuje decyzji wydanych na podstawie art. poz. poz. stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Nr 58. Art. Kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo do emitowania w radiu i telewizji programów religijno-moralnych. U. 60." . Nr 51. 1 w pkt 2 po wyrazach "i ministrów" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. jeżeli od daty wydania decyzji. poz. 1. 2. 4." Art. 2.sądu gospodarczego. poz. poz. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. poz. 1 w ust. U.

Gdańsku. poz. przepisu art. odpowiednio do zakresu ich zadań ustawowych i statutowych. i do nadawców posiadających zezwolenia wydane w związku z ustawą. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. Szczecinie. Sposób realizacji uprawnień. o których mowa w ust. Krakowie. 59. o których mowa w art. 3 pkt 2. . może przewidywać oddziały terenowe w innych miejscowościach niż wymienione w ust. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przechodzą na jednostki publicznej radiofonii i telewizji. 1 pkt 1. Statut spółki. 6. 26 ust. regulują porozumienia między Świętym Soborem Biskupów a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. 36 ust. 2 i 3. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o których mowa w ust. 504 oraz z 1991 r. o której mowa w art. Nr 86. Katowicach. Łodzi. Koszalinie. 26 ust. Gdańsku. 59. o której mowa w art. 287 i Nr 95. 62. Podmioty rozprowadzające programy w sieciach kablowych dostosują swoją działalność do wymogów określonych w rozdziale 6 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. 5. lecz nie później niż po upływie roku od dnia wejścia ustawy w życie. 7. 26 ust.Art. 4. 3 pkt 1. Bydgoszczy. Poznaniu. 2 otrzymuje brzmienie: "2. poz." Art. poz. o której mowa w art. 2. 1. o którym mowa w ust. Warszawie i we Wrocławiu. Nr 69. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa uzgodni treść statutów spółek. 1. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. Rzeszowie. 52 nie stosuje się. Funkcje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz uprawnienia nadzorcze w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych podległych Komitetowi przejmuje Przewodniczący Krajowej Rady. powoła Krajowa Rada. 2) spółkę. o których mowa w art. Katowicach. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zawiązać spółki radiofonii regionalnej z siedzibami w innych miejscowościach niż wymienione w ust. Przepis ust. Poznaniu. Rzeszowie. Do nadawców posiadających zezwolenie. któremu przyznano w koncesji częstotliwość wykorzystywaną dotychczas do nadawania programu. Lublinie. we Wrocławiu i w Zielonej Górze. poz. Kielcach. Łodzi. 2. 2. Nr 66. 26 ust. 4. Przewodniczący Komitetu kieruje działalnością państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" do czasu zarejestrowania spółek. 1 i 2. 5 nie dotyczy uprawnień wydanych na podstawie ustawy. 26 ust. zwany dalej "Komitetem". 1 pkt 2. z siedzibami w Białymstoku. Art. z siedzibą w Warszawie i oddziałami terenowymi w Bydgoszczy. Warszawie. Lublinie. 5. Opolu. poz. 425) w art. 293 i Nr 105. 2. o łączności (Dz. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiąże: 1) spółkę. 1. Olsztynie. 1 i 2. o których mowa w ust. 61. Znosi się Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". o której mowa w art. Pierwsze zarządy spółek. 8. 63. 3. Art. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie administracji państwowej przechodzą do właściwości Krajowej Rady. Zezwolenia na używanie urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiowych i telewizyjnych wygasają z dniem rozpoczęcia działalności na tym samym terenie przez nadawcę. Krakowie. U. 64. 3. Szczecinie. z siedzibą w Warszawie oraz spółki. z Krajową Radą. U. 541) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). o której mowa w art.

2. z 1991 r. innych urządzeń i lokali. będące w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy. 2. z zastrzeżeniem ust. wygasają z dniem przyznania tych częstotliwości spółkom. określonych przez Krajową Radę. 26 ust. stwierdza się decyzją wojewody. Do użytkowania wieczystego nie stosuje się przepisów art. następuje bez opłat. 2. Art. szczegółowy tryb inwentaryzacji mienia wymienionego w ust. o których mowa w art. poz. Nr 30. 41 ust. Przydział częstotliwości. oraz własności budynków. Na spółki przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki Komitetu i PRTV wynikające z decyzji administracyjnych. 66. 2. . 3. 236 Kodeksu cywilnego. Pracownicy PRTV stają się z mocy prawa pracownikami właściwej spółki. 2 i 3. Stosunek pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. 3. o których mowa w ust. 69. Budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. 2. 67. U. W decyzji tej określa się również warunki użytkowania wieczystego. który przewodniczy jej obradom. 2. Art.Art. Nabycie własności następuje nieodpłatnie. 1. 2. Uprawniony organ powołujący członków Krajowej Rady na pierwszą kadencję po wejściu w życie ustawy wskaże. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. w drodze rozporządzenia. 64 ust. a który na okres czterech lat. 64 ust. 1. Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady przydzieli spółkom. 446 i Nr 107. 1. 1. w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie. będących w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o których mowa w ust. powstałe przed wpisaniem spółki do rejestru handlowego. który z nich powołany został na okres dwóch. o których mowa w ust. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa. 464)(36) w części dotyczącej pierwszej opłaty. częstotliwości wykorzystywane przez PRTV w chwili wejścia w życie ustawy do emisji programów telewizyjnych i radiofonicznych. ustaje z mocy prawa z dniem wpisania spółki do rejestru handlowego. Art. Czynności podejmowane w wykonaniu art. Ustanie stosunku pracy jest równoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem stosunku pracy wskutek wypowiedzenia umowy o pracę przez zakład pracy. do opłat za czynności notarialne związane z zawiązaniem tych spółek stosuje się odpowiednio przepisy o przekształcaniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. Nr 103. 3. 127. zwanej dalej "PRTV". Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wniesie do spółek. 3. Uprawnienia do używania częstotliwości. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa własnością tych spółek. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego tych spółek. 1. 1 i 2 są wolne od opłat sądowych i skarbowych. Zatrudnienie tych pracowników w spółce może nastąpić na warunkach uzgodnionych przez strony. 68. Rada Ministrów określi. poz. zasadę podziału i przekazywania tego mienia oraz tryb rozpoznawania spraw spornych. 1. odpowiada spółka. 1. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady zwołuje Marszałek Senatu. z zachowaniem zasad określonych w art. o których mowa w ust. przyznane innym podmiotom na podstawie dotychczasowych przepisów. Art. 2. o których mowa w art. poz. 65. 2. 4. 1. mienie pozostałe po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja".

Nr 63. 2. Nr 5. 1407. z wyjątkiem przepisu art. poz. poz. 756 i Nr 162. Nr 69. 307 oraz z 1984 r. z 2002 r. poz. 1152. Nr 60. poz. poz. poz. poz. Nr 92. z 1992 r. poz. poz. nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. 661. poz. 136. Nr 91. poz. 935. poz. poz. 877. poz. Nr 24. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 2274. Nr 167. 489. Nr 28. 1) . U. Nr 12. 1324 i Nr 229. z 2003 r. Nr 171. poz. Art. 2081 i Nr 223. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 121. 1. który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1993 r. U. Nr 96. Nr 100. poz. poz. Nr 104. 275). poz. poz. z 1997 r. poz. 1001 i Nr 152. Nr 88. poz. Nr 173. 52. poz. 1193 i Nr 120. poz. 391. poz. Nr 43. poz. Nr 126. poz. 2135. 71. z 1996 r. zachowują moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. z 1997 r. Nr 45. poz. _________ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 229. poz. 315. 1382. poz. Nr 113. poz. 1041. Nr 93. poz. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. poz. 948. 1143 oraz z 2004 r. 959. 45. 1107 oraz z 2003 r. 1808 i Nr 210. poz. 1193. z 2003 r. 1151 i 1152. poz. o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. 984. poz. poz. 719 i Nr 122. 2155. 769 i Nr 158. Nr 121. 554 i Nr 121. Nr 96. Nr 29. Nr 99. poz. 770. 70. z 1999 r. poz. poz. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. 2215 oraz z 2004 r. U. Nr 117. poz. 896. 1268. poz. poz. Nr 114. 668. 255 i 256 i Nr 84. 882. Nr 146. Nr 84. Nr 210. 961. Nr 3. 1207. 682. U. 1372. Art. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. poz. poz. poz. poz. 2276 oraz z 2004 r. Do czasu wydania przepisów przewidzianych w ustawie. poz. Nr 124. poz. 1535. 110. z 1994 r. z 1999 r. Pierwszy Przewodniczący Krajowej Rady jest powoływany spośród wszystkich członków Rady pierwszej kadencji. poz. z 1995 r. U. poz. Nr 213. poz. 1546 i Nr 213. z 2003 r. 1663. Nr 80. z 2000 r. poz. 1. 28. poz. U. Nr 88. 257. poz. z 2002 r. Nr 54. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. z 2004 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 1083. 1597. poz. 2135. 535. Nr 145. 625. poz.3. Nr 124. Nr 54. Nr 111. Nr 139. poz. Nr 113. Nr 106. z 2001 r. 1383 i 1384 i Nr 128. poz. 1115. Nr 138. 591. z 1998 r.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->