PRASA POWOJENNA W POLSCE Głos Robotniczy - dziennik wydawany w Łodzi od czerwca 1945 do stycznia 1990 roku.

Organ PPR (do grudnia 1948), następnie PZPR. Swym zasięgiem obejmował województwo łódzkie, a po zmianie podziału administracyjnego 1 czerwca 1975 roku - miejskie łódzkie, piotrkowskie, płockie, sieradzkie i skierniewickie. Przez wiele lat jedna z najpoczytniejszych gazet Polski centralnej. Po rozwiązaniu PZPR "GR" zastąpiony został przez wydawany w tym samym składzie "Głos Poranny". Na początku 2004 roku w mediach pojawiły się wzmianki o planach wydawania w Łodzi lewicowego dziennika pod nazwą "Nowy Głos Robotniczy". O dalszych losach projektu brak informacji. Szpilki - ilustrowany tygodnik satyryczny założony w 1935 roku przez Zbigniewa Mitznera i Eryka Lipińskiego, który był również jego pierwszym redaktorem naczelnym. Był wydawany w Warszawie z wyjątkiem lat 1945-1947, kiedy siedzibą redakcji była Łódź. Został zawieszony w 1994 roku. Dwukrotne próby reaktywowania tygodnika zakończyły się niepowodzeniem. W piśmie publikowali m.in. Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Jerzy Lec, Anna Lechicka-Kuśniewicz, Antoni Słonimski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Antoni Marianowicz, Lech Terpiłowski, Jan Galuba, Świętopełk Karpiński, Stanisław Tym, Jerzy Urban, Zuzanna Ginczanka, Radosław Zięcina. Swoje rysunki zamieszczali m.in.: Maja Berezowska, Julian Bohdanowicz,Walerian Borowczyk, Antoni Chodorowski (grafik), Andrzej Czeczot, Andrzej Dudziński, Jerzy Flisak, Ha-Ga, Mirosław Hajnos, Zbigniew Jujka, Tomasz Jura, Zbigniew Lengren, Jan Lenica, Edward Lutczyn, Edmund Mańczak, Andrzej Mleczko, Juliusz Puchalski, Marek Polański, Henryk Sawka, Grzegorz Szumowski, Ryszard Twardoch, Anatol Ulman, Antoni Wasilewski, Zbigniew Ziomecki, Zygmunt Zaradkiewicz i Szczepan Sadurski. Redaktorami naczelnymi byli:
• •

do 1939 roku: o Zbigniew Mitzner (wydawca) i Eryk Lipiński po 1945 roku: o M. Sass o B. Kmieciński o Stanisław Jerzy Lec, Leon Pasternak, Jerzy Zaruba o Arnold Mostowicz o Krzysztof Teodor Toeplitz o Witold Filler o Jacek Janczarski o Marek Przybylik o R. Starzyński

Programowo czasopismo było związane ze środowiskiem lewicy. Przed II wojną światową ośmieszało obóz sanacyjny, a po wojnie przeciwników ustroju komunistycznego.W latach 1950-1953 pismo wydawało Bibliotekę Szpilek, a w 1955-1958 Kalendarz Szpilek. W roku 1992 pismo próbował reaktywować Marek Przybylik. Od lutego do kwietnia ukazało się 13 numerów Szpilek. Trybuna Ludu - gazeta codzienna wydawana w PRL, o jednym z największych nakładów w Polsce - ok. 1 300 000 egz. ok. roku 1980 (większy nakład miała tylko Trybuna Robotnicza, wychodząca na Górnym Śląsku). Powstała z połączenia dwóch gazet: "Głosu Ludu", organu

PPR oraz Robotnika, organu PPS. Zaczęto ją wydawać w 1948 r., jako oficjalny organ KC PZPR, a jej pierwszy numer ukazał się 16 grudnia w czasie kongresu zjednoczeniowiego PPS i PPR, w wyniku którego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W latach 70.-80. XX wieku osiągała nakład do 1,2 mln egzemplarzy. Gazeta była w pełni podporządkowana PZPR. Traktowała kolejnych I sekretarzy PZPR całkowicie bezkrytycznie i była główną tubą propagandy partii (jej znaczenie spadło nieznacznie od lat 70. XX wieku kiedy to główną rolę propagandy PRL przejęła telewizja). Do zadań "Trybuny Ludu" należało:
• • • • •

prezentowanie stanowiska PZPR wobec wydarzeń w kraju i sytuacji międzynarodowej, publikacja materiałów partyjnych i przemówień, wspieranie działań PZPR w sprawach gospodarczych (np. Plan 6-letni, kolektywizacja wsi), inicjowanie kampanii skierowanych przeciwko wrogom ludu czyli Kościołowi katolickiemu, imperializmowi, reakcji i wrogowi klasowemu, informowanie o zmianach personalnych w partii oraz komentowanie jej polityki.

Redaktorzy naczelni:
• • • • • • •

Leon Kasman - 1948-1953 Władysław Matwin - 1953-1957 (z krótką przerwą w 1956, w tym czasie: Roman Werfel, Jerzy Morawski, W.Titkow) Leon Kasman - 1957-1967 Stanisław Mojkowski - 1967-1972 Józef Barecki - 1972-1980 Wiesław Bek - 1980-1985 Jerzy Majka - 1985-1990

"Trybuna Ludu" patronowała od 1948 r. wraz z czechosłowacką Rude Pravo i enerdowską Neues Deutschland kolarskiemu Wyścigowi Pokoju. W Warszawie od 1972 roku organizowała z ogromnym rozmachem doroczne "Święto Trybuny Ludu". W czasie ostatniego zjazdu PZPR gazeta doraźnie zmieniła tytuł na "Trybuna Kongresowa", jej redaktorem naczelnym zaś został Marek Siwiec. Po przemianach demokratycznych w Polsce (1989) i likwidacji PZPR gazetę w roku 1990 oficjalnie zlikwidowano. Jednocześnie zaczęła się ukazywać Trybuna, która nie jest formalnie organem żadnej partii (wydawana przez prywatną spółkę AdNovum) i uchodzi za nieoficjalny dziennik polskiej lewicy postkomunistycznej. Tygodnik Powszechny – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społecznokulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę. Redaktorem naczelnym tygodnika jest ks. Adam Boniecki. Historia Pierwszy numer Tygodnika Powszechnego ukazał się z datą 24 marca 1945 r. Komitet redakcyjny składał się początkowo z czterech osób: z ks. Jana Piwowarczyka, Jerzego Turowicza (wieloletniego redaktora naczelnego), Konstantego Turowskiego i Marii Czapskiej. Później dołączyli do nich m.in. Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica (do aresztowania w 1948 r.), Stanisław Stomma, Hanna Malewska i Józefa Golmont-Hennelowa. W 1953 r. pismo

zamknięto z powodu odmowy opublikowania nekrologu Stalina, a jego wydawanie wznowiono w grudniu 1956 r. W latach 1953-1956 ukazywał się za to tzw. Tygodnik paxowski - pod identyczną winietą, zachowujący ciągłość numeracji - nie redagowany jednak przez prawowitych właścicieli. Po tym, jak w 1956 r. „Tygodnik” wrócił w posiadanie redaktorów z Wiślnej, na łamach publikowali m.in. Karol Wojtyła, Władysław Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Jacek Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Tadeusz Kudliński, Czesław Zgorzelski. Pismo było wówczas uważane za jedyny, niezależny głos środowiska inteligencji katolickiej. Ze środowiskiem tygodnika związane jest Koło Poselskie „Znak”. Później współpracowało ono z KOR, współtworzyło "Solidarność" (jej kapelanem został ks. Józef Tischner - jeden ze sztandarowych publicystów krakowskiego pisma). Od chwili wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - „Tygodnik” stał się najpopularniejszym w Polsce przekaźnikiem nauki Jana Pawła II i przez długi czas jedynym pismem, któremu papież udzielił wywiadu (3 sierpnia 1980). Później dostąpiło tego zaszczytu tylko włoskie „Il Tempo”. Na łamach „Tygodnika” przez lata publikował swoje wiersze Czesław Miłosz, który w 1945 r. przygotował dla Jerzego Turowicza rękopiśmienny tomik „Wierszy pół-perskich”. Jednym polskim pismem, na którego łamach Miłosz zamieszczał swoje wiersze po otrzymaniu Nagrody Nobla, był właśnie „Tygodnik Powszechny”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawanie pisma zostało na kilka miesięcy zawieszone. Od 1982 r. tygodnik ukazywał się bez przerw. W latach 80. XX wieku tygodnik stał się nieformalnym organem polskiej opozycji demokratycznej i był niekiedy uważany za jedyne legalne pismo opozycyjne w PRL. W 1987 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazał się głośny esej Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”. Od lat 90. niechętna Tygodnikowi była część kościelnej hierarchii, która krytykowała zbyt liberalną, jej zdaniem, formułę pisma (odzwierciedla to poniekąd prawie nieobecny kolportaż parafialny pisma). W 1998 r. Maria Zmarz-Koczanowicz zrealizowała film pt. „Zwyczajna dobroć” opowiadający o Jerzym Turowiczu. Po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 r. redaktorem naczelnym Tygodnika został ks. Adam Boniecki. W kwietniu 2007 r. 49% udziałów w Tygodniku Powszechnym objęła Grupa ITI. Od 5 grudnia 2007 r. Tygodnik Powszechny wydawany jest w mniejszym formacie. W dużym stopniu została odmieniona szata graficzna pisma a także skład redakcji. Wartości Tygodnik Powszechny stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje otwarty, ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Kieruje się zasadą dialogu, często zapraszając do debaty na łamach reprezentantów poglądów innych niż ściśle katolickie. Według typologii Jarosława Gowina zaprezentowanej w książce „Kościół w czasach wolności” Tygodnik jest jednym z głównych reprezentantów nurtu katolicyzmu otwartego, inspirowanego katolickim personalizmem. Jak pisze Sergiusz Kowalski, analizując dyskurs publicystyki pisma w latach 1993-1995, „Publicyści Tygodnika cenią umiarkowanie, otwartość, gotowość do dialogu i kompromisu”, poszukując „modus vivendi między liberalną demokracją i Kościołem, nowoczesnością i tradycją” (Kowalski 1997: 148). Krytyka Tygodnik Powszechny w czasach PRLu był uważany za pismo, w którym w pewnym stopniu (wyznaczonym przez cenzurę) można było głosić poglądy nieprzychylne władzom komunistycznym. Po 1989 pismo stało się przedstawicielem jednej opcji w dialogu wewnątrzkościelnym - określanej jako katolicyzm otwarty - co spowodowało falę krytyki ze strony innych środowisk. Tygodnikowi przypisywano również reprezentowanie po 1989 r.

Krytycy krakowskiego tygodnika często powołują się na fragment listu. potem Unii Wolności) – ze względu na fakt. Przeciwnicy zarzucają Tygodnikowi Powszechnemu obranie kierunku liberalnego. jaki 15 maja 1995 z okazji jubileuszu 50-lecia przesłał „Tygodnikowi” Jan Paweł II. Jan Kracik Marcin Król ks. Tadeusz Mazowiecki. Adam Boniecki Halina Bortnowska Józefa Hennelowa Krzysztof Kozłowski ks.) ks. Adam Boniecki (redaktor naczelny) Patrycja Bukalska Andrzej Brzeziecki Tomasz Fiałkowski Andrzej Franaszek Elżbieta Isakiewicz Dariusz Jaworski (I zastępca redaktora naczelnego) • • • • • • Maciej Müller Piotr Mucharski Małgorzata Nocuń Michał Okoński Michał Olszewski Wojciech Pięciak • • • Artur Strzelecki Joachim Trenkner ks. Mieczysław Turek .tylko jednego środowiska politycznego (Unii Demokratycznej. że wielu ludzi związanych z pismem było uczestnikami przemian politycznych (Józefa Hennelowa. Powiązany z Radiem Maryja publicysta Jerzy Robert Nowak opisał domniemaną "zdradę ideałów" Jana Pawła II i Kościoła przez Tygodnik w książce Obłudnik Powszechny (2002). Krzysztof Kozłowski). a nawet w niektórych sprawach lewicowego katolicyzmu. Dodatki tematyczne • • • • • • • • • • • • Książki w Tygodniku Ucho Igielne Rzecz Obywatelska Historia w Tygodniku Dodatki specjalne Nowa Europa Wschodnia Europa Środka Cybertygodnik Unia dla Ciebie Apokryf Kontrapunkt Parafia Zespół • • • • • • • • • • • Władysław Bartoszewski (do grudnia 2007 r. Grzegorz Ryś Marian Stala Stefan Wilkanowicz Jacek Woźniakowski Redakcja pisma • • • • • • • ks.

zmienia nazwę. Trybuna Robotnicza to gazeta codzienna (organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach). Redaktorami naczelnymi gazety byli m. W 1945.in. wydawana od 1943 do 1991. gazeta przeszła kolejną zmianę szaty graficznej. a głównymi publicystami Piotr Semka. Obok problematyki wojskowej prezentował oficjalne stanowisko partii . Borowski. obecnie Tomasz Sobiecki. W sierpniu 2007 r. przyjmując formę gazety popularnej – przypominającej miejską popołudniówkę. została sprzedana przez spółkę Dom Prasowy Sp. Surmacz-Imienińska. Jego właściciel ówczesny Michał Sołowow. M.: W. Maciej Rybiński. Pismo stało się własnością sardyńskiego biznesmena Nicolo Grauso. Wojciech Wencel. z o. obok "Trybuny Ludu". jednym z ważniejszych czasopism w PRL. Presspublice – wydawcy m. Tomasz Wołek.o. Zagórski. W latach 1970-1981 do gazety dołączane były liczne dodatki. U. "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". już w Polsce. A. większy niż popularna wśród społeczeństwa Trybuna Ludu. na "Trybuna Śląska". Zrezygnowano z dodatku warszawskiego. W okresie 'pierwszej' Solidarności oraz stanu wojennego reprezentował linię partyjnego "betonu". została zamknięta w 2004 roku przez prasowego monopolistę Passauer Verlagsgruppe. W marcu 2006 zrezygnowano jednak i z tego projektu.gazeta Ludowego Wojska Polskiego. w Sielcach nad Oką w ZSRR. żeby w 1950 wrócić do pierwotnego tytułu. wydawana za czasów PRL-u. W sierpniu 2007 r. A. Igor Janke oraz Paweł Bravo. Historia Dziennik został założony z inicjatywy polskich komunistów skupionych w Związku Patriotów Polskich dla potrzeb propagandowych formującej się 1. W okresie 1945-1951 gazetę wydawała Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik". po porzuceniu projektu utworzenia nowej opiniotwórczej gazety (na skutek pojawienia się na rynku "Dziennika"). Miała wtedy największy[potrzebne źródło] nakład w całej Polsce. a później RSW PrasaKsiążka-Ruch. Skoncentrowano się na wydarzeniach. W 2006 pismo miało zmienić formułę na dziennik opinii. Jerzy Wójcik. "Życie Warszawy" było.• • • Maciej Kozłowski Michał Kuźmiński Anna Mateja • • • Jacek Prusak SJ Agnieszka Sabor Artur Sporniak Żołnierz Wolności . Gazeta zmieniła nazwę w 1990 r. Dywizji Piechoty im. W 1991 tytuł znów zmieniono na "Polskę Zbrojną". m. na "Polska Zbrojna". Aleksander Chećko. Gazeta wychodziła na Górnym Śląsku. Tadeusza Kościuszki. Załucki. a później polskiego biznesmena Zbigniewa Jakubasa. najważniejszą tubę propagandową rządzących Polską komunistów. gdzie redaktorem naczelnym miał być Paweł Lisicki. Andrzej Bober. zaproponował nowy skład redakcji. Historia Gazeta powstała 15 października 1944 z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej. Życie Warszawy – dziennik ukazujący się w Warszawie. była ona najbardziej[potrzebne źródło] profesjonalnie wydawaną gazetą w Polsce. Henryk Korotyński. Andrysiak.in. "Życie i Nowoczesność". . obok " Trybuny Ludu". Kazimierz Wóycicki.uważany był za drugą. Ryszard Wojna.in. Po 1991 gazeta stała się przedmiotem zakulisowych przetargów politycznych.

senator. ukazało się pierwsze wydanie Dziennika Zachodniego jako "Polska Dziennik Zachodni". ukazywał się tygodnik "Życie Otwocka". Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym DZ był Stanisław Ziemba. W marcu 2007 w Sosnowcu-Milowicach uruchomiona została nowa drukarnia "Dziennika Zachodniego". w województwie śląskim i województwie opolskim. która jakością i ofertą będzie się równać dziennikom ogólnopolskim. Wydawany przez spółkę Polskapresse Oddział Prasa Śląska. Jak podają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z marca 2006 r. Dziennik Zachodni wraz z innymi regionalnymi dziennikami należącymi do spółki Polskapresse został wcielony do nowej gazety ogólnokrajowej "Polska" przygotowanej we współpracy z "The Times". przedstawia wydarzenia ze świata. kraju i regionu. Pierwszy numer gazety ukazał się 6 lutego 1945 roku. wyposażona w nowoczesną maszynę offsetową firmy MAN-Roland marki Colorman. Wydawcy mają nadzieję stworzyć gazetę. Obecnie wydawane są następujące tygodniki: • • • • • • • • • • "Życie Garwolina" "Życie Gostynina" "Życie Łukowa" "Życie Mińska" "Życie Płocka" "Życie Płońska" "Życie Radomskie" "Życie Siedleckie" "Życie Sokołowa" "Życie Węgrowa" Do 25 maja 2007 r.Tygodniki regionalne Do piątkowego "Życia Warszawy" dołączane są regionalne tygodniki. w marcu (7. Dziennik Zachodni (pełny tytuł Polska Dziennik Zachodni) . ukazujące się w 10 powiatach (nie wyodrębniając 3 powiatów grodzkich) województwa mazowieckiego oraz w powiecie łukowskim województwa lubelskiego (dawniej siedleckiego).regionalna gazeta. iż początkowo gazeta ukazywała na terenie całego Śląska. a więc również na tzw. a jednocześnie zachowa swój regionalny charakter.4 proc. Dziennik Zachodni pozostanie tą samą gazetą (ze zmianą szaty graficznej i częścią dodatków). Ziemiach Odzyskanych (czyli zachodnich). dziennikarka prof. historyk filmu bp Tadeusz Pieronek . Jej siedziba mieści się w Domu Prasy w Katowicach . Znani publicyści • • • • • Krystyna Bochenek . W poniedziałek 15 października 2007 r. reżyser filmowy.duchowny. natomiast do listopada 2007 roku "Życie Sierpca" (obecnie włączone do "Życia Płocka"). ze średnią liczbą 104 840 sprzedanych egz.krytyk filmowy.Śródmieściu.językoznawca dr Stanisław Janicki . umieszczony na ostatniej stronie. W 2004 roku połączył się z Trybuną Śląską. Cechą charakterystyczną jest rysunkowy felieton Gwidona Miklaszewskiego. profesor prawa kanonicznego Marek Szołtysek . DZ jest najlepiej sprzedającą się gazetą regionalną w Polsce. Przedstawiają one tygodniowy przegląd lokalnych wydarzeń. Jan Miodek . Zajmuje się szeroką tematyką. Nazwa dziennika "Zachodni" związana jest z faktem. dziennik ukazujący się na Górnym Śląsku. wzrost w stosunku do 2005).

organizowali zloty (głównie w Katowicach). Jerzy Vaulin.Do gazety pisał także: • Kazimierz Kutz . Od 2002 w Krakowie ukazuje się również w niedzielę. Zostało prowokacyjnie zlikwidowane przez władze w roku 1957. Ryszard Turski. Najpierw był to dwutygodnik. Jerzy Urban.polskie pismo społeczno-polityczne. co wywołało w Warszawie rozruchy studenckie i zamieszki uliczne. in. Oddziały terenowe DZ • • • • • • • • Bielsko-Biała Częstochowa Gliwice Katowice Lubliniec Rybnik Sosnowiec Tychy Dziennik Polski . Takie zjawisko socjologiczne było nawet tematem prac magisterskich (Gratkowicze. "Po Prostu" . Od roku 1955 "Po Prostu" ukazywało się jako "Tygodnik studentów i młodej inteligencji". Planowane jako pismo o zasięgu ogólnopolskim ograniczono do regionu krakowskiego oraz rzeszowskiego. wydawane w latach 1947-57 w Warszawie. egzemplarzy. a potem "Gratka" przeniosła się do Internetu. 11 tys.reżyser filmowy Dodatki tematyczne • • • • • • • • Motogratka Żyj zdrowo Nasze podróże Dom dla ciebie Kibic Praca Edukacja Gratka .już się ten dodatek nie ukazuje. a następnie ZG ZMP. a od roku 1949 tygodnik. Marek Hłasko. Po Prostu było początkowo organem Akademickiego Związku Walki Młodych "Życie". którzy poznawali się dzięki "Gratce" zawierali nawet między sobą związki małżeńskie). Jerzy Strzałkowski.pismo codzienne wydawane od 4 lutego 1945 przez Spółdzielnię Wydawniczą "Czytelnik". od 1991 przez Wydawnictwo Jagiellonia SA. Stefan Bratkowski. Jerzy Ambroziewicz. m. Jan Olszewski. Od roku 1948 do połowy roku 1954 było pismem ZG Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej. W 2004 ukazywało się siedem wydań lokalnych (w piątek dodatkowo jeszcze pięć) na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. W skład redakcji lub na łamach pisma publikowało swe teksty wchodziło wielu wybitnych dziennikarzy. ale osoby umieszczające w nim ogłoszenia nazwali siebie Gratkowiczami. W 2003 Dziennik Polski uruchomił wydanie niedzielne sprzedające się w nakładzie ok. . Lech Emfazy Stefański. angażując się w ruch na rzecz reform ustrojowych (redaktorem naczelnym w tym czasie był Eligiusz Lasota) i stało się wręcz symbolem przemian "Polskiego Października".

Historia Ukazuje się od 5 grudnia 1982 r. "Wprost" publikuje także wiele cyklicznych rankingów. członek PZPR. Jego zastępcą jest Grzegorz Pawelczyk (Jerzy Marek Nowakowski. który nadal jest prezesem i głównym udziałowcem wydawnictwa. nie zdobyło już uznania rynku i w roku 1991 przestało się ukazywać. nadmierny fiskalizm i interwencjonizm państwa oraz rozrost biurokracji. którego powstanie zostało zainicjowane przez tygodnik. jako pismo ogólnopolskie. średni nakład wyniósł 258 tys. Profil Redakcja określa profil pisma jako liberalno-konserwatywny. Liczba czytelników według badań PBC wynosi ponad 2 mln osób (wskaźnik CCS). Nazwę "po prostu" nosił także pierwszy polski dyskusyjny klub filmowy. odbyła się 8 listopada 1955 r. do maja 2006 r. Klub został zamknięty w 1989 r. egzemplarzy. tygodnikiem kierował Piotr Gabryel. a od 1989 r. Aktualnie znajduje się w biurowcu Millennium Plaza. przeniosła się do Warszawy.144 tys. warunki akcesji Polski do UE i sam charakter Unii. zrezygnował jednak z tej funkcji. do stycznia 2007 r.zastępca redaktora naczelnego). krytykując m. w sali kina "Wiedza" warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. "Wprost" jest też w czołówce najczęściej cytowanych mediów w Polsce (według Instytutu Monitorowania Mediów).polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany przez AWR "Wprost" sp. Wprost . Pod patronatem tygodnika "Wprost" kapituła złożona z laureatów poprzednich edycji przyznaje coroczne Nagrody Kisiela. takich jak "Lista 100 najbogatszych Polaków". Sam tygodnik przyznaje tytuł Człowieka Roku. pełniący tę funkcję przed nim. Po jego odejściu stanowisko objął Stanisław Janecki (przedtem .o. został odwołany ze stanowiska na kilka dni przed publikacją raportu dotyczącego WSI) Drugim zastępcą redaktora naczelnego był Wiesław Kot. Po zamknięciu tygodnika DKF musiał zmienić nazwę.najpierw jako tygodnik regionalny w Wielkopolsce. "Ranking szkół wyższych" czy "Ranking szpitali". egzemplarzy. a średnia sprzedaż . b. Redaktorem naczelnym od lutego 1989 r. "Dyktator" Charlie Chaplina. "Wprost" jest jednym z najpopularniejszych tygodników w Polsce. Od maja 2006 r. z o. b. Stałe rubryki • • • • • • • • Skaner Z życia koalicji / Z życia opozycji Polska Giełda Biznes . w związku z kłopotami finansowymi. nadal jednak współpracuje z tygodnikiem. członek i sekretarz Komitetu Centralnego PZPR.Pieniądze Know-how Nauka i Zdrowie Historia . był Marek Król. Pierwsza projekcja. Według danych ZKDP za grudzień 2006 r.in.Ludzie . .Pismo to wznowione w roku 1990 przez Turskiego wraz z częścią zespołu. a w 2000 r. opowiadając się zaś za mechanizmami wolnorynkowymi i wartościami chrześcijańskimi. Nawiązując do poprzedniej wybrano nazwę "zygzakiem". Redakcja początkowo mieściła się w Poznaniu. Według CBOS witryna internetowa "Wprost 24" (wcześniej "Wprost Online") jest pierwszą co do popularności wśród stron WWW polskich tygodników.

reporter. Terlikowski Łukasz Turski Szewach Weiss Wojciech Wencel Wacław Wilczyński Marcin Wolski • • • • • • • • • • • • • • Leszek Balcerowicz Piotr Bikont i Robert Makłowicz Cezary Gmyz – publicysta Małgorzata Domagalik Zygmunt Kałużyński i Tomasz Raczek Stefan Kisielewski Krzysztof Król Bogusław Mazur Leszek Miller Tomasz Nałęcz Stanisław Tym Lech Wałęsa Bronisław Wildstein Jan Winiecki • • • • • • • Zbigniew Furman Karol Kinal Dariusz Krupa Igor Morski Karol Wiszniews ki Henryk Sawka Łukasz Hernik Przekrój . Zastępcami redaktora naczelnego są: Bartek Chaciński i Paweł Moskalewicz. podróżnik Robert Gwiazdowski ekonomista. wydawany w Krakowie. dziennikarz muzyczny • • • • • • • • • • • • • Sławomir Cenckiewicz Antoni Dudek Jan M. prezydent Centrum im. Fijor Stanisław Klawe i Andrzej Paulukiewicz Zdzisław Krasnodębski Robert Mazurek i Igor Zalewski Witold Orłowski Maciej Rybiński Piotr Semka Krzysztof Skiba Paweł Śpiewak Tomasz P.• • • • • • Bez granic Świat Pasaż Kultura i Styl Laser Ueorgan Ludu Autorzy Znani dziennikarze • Obecni publicyści • • • • Byli publicyści Graficy i fotografowie • • • • • • • • Marcin Dzierżanowski dziennikarz polityczny Dariusz Baliszewski historyk Olgierd Budrewicz . do 2002 r. a obecnie w Warszawie.tygodnik społeczno-kulturalny wydawany obecnie przez Edipresse Polska. Redaktorem naczelnym jest Jacek Kowalczyk. . Ukazuje się od roku 1945. Adama Smitha Jarosław Jakimczyk dziennikarz śledczy Jan Piński dziennikarz ekonomiczny Jerzy Rzewuski recenzent muzyczny Michał Zieliński publicysta ekonomiczny Robert Leszczyński . pełniący jednocześnie funkcję szefa działu krajowego.szef działu Kultura i Styl.

aktorka.autor krótkich i absurdalnych haiku Olgierd Budrewicz .językoznawca Rafał Bryndal .autor wierszy satyrycznych . podróże. varsavianista Bohdan Butenko .projektantka mody Konstanty Ildefons Gałczyński . Objętość numeru to zazwyczaj 84 strony. podróżnik.główne motywy z roku 2006 to między innymi: czarno-biały.poetka.pseudonim Janiny Ipohorskiej. zaś sprzedaż wynosi 65 900(według danych ZKDP za sierpień 2007 r. poeta Małgorzata Baranowska .założyciel.strona Kuby Wojewódzkiego Felietony: Bartka Chacińskiego "koniec końców" oraz Romana Kurkiewicza "lewomyślnie" Rozmaitości Autorzy Znani autorzy. Parokrotnie ukazuje się również w formacie XXL.prozaik Marcin Baran . zajmujący 2-5 kolumn) Twoje Sprawy (krótkie artykuły obejmujące tematykę: technologie. Teczki.enolog.ilustrator.. nacz. rysownik Juliusz Ćwieluch . dziennikarz Adam Wiedemann .malarz. (publicystyka szefów działów oraz redaktora naczelnego i sekretarzy redakcji) Powiększenie (artykuł ilustrowany zazwyczaj 6-8 ekskluzywnymi zdjęciami) Najsztub pyta (wywiad Piotra Najsztuba. ekologia.dziennikarz. motoryzacja. pisarz Andrzej Czeczot . felietonistka Barbara Hoff . autorki "Demokratycznego Savoir Vivre'u" w odcinkach Ludwik Jerzy Kern . Zagranica oraz Krótka Rozmowa.Średni nakład to 125 000 egz. dziennikarze Marian Eile . twórca i redaktor rubryki kulinarnej „Jedno danie” Jan Kamyczek . którzy byli lub są związani z "Przekrojem": • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Artur Andrus . pieniądze.dziennikarz. pisarz. pisarz Jerzy Bralczyk .muzycy. Ukazuje się w czwartki.poeta.dziennikarz...satyryk Dariusz Brzóska Brzóskiewicz .. pisarka Marek Bieńczyk .dziennikarz Grzegorz Dyduch i Marcin Świetlicki . czyli ekstremalny przegląd tygodnia.poeta Jan Kalkowski . twórca komiksów Bartek Chaciński .). jedzenie) Supermarket Bubloteka. Kilkakrotnie wychodzi w formie numerów tematycznych . wielkie pieniądze. którą przeprowadza Katarzyna Kolenda-Zaleska) A właściwie to. Od 2005 r. redakcja przyznaje nagrodę "Fenomen Przekroju".z-ca red. Redakcja przygotowuje również wydania specjalne: Przekrój Nauki. Stałe rubryki • • • • • • • • • Przekrój tygodnia (Kraj. twórca opracowania graficznego i wieloletni redaktor naczelny Stefania Grodzieńska .

krytyk filmowy.dziennikarz. rysownik Dorota Masłowska .dziennikarz.pisarka Robert Mazurek i Igor Zalewski . felietonista Lucjan Wolanowski . reporter Redaktorzy naczelni Kolejni redaktorzy naczelni "Przekroju": • • • • • • • • • • Marian Eile: 1945-1969 Mieczysław Kieta: 1969-1973 Mieczysław Czuma: 1973-2000 Maciej Piotr Prus: 2000-2001 Józef Lubiński: 2001 Jacek Rakowiecki: 2001-2002 Roman Kurkiewicz: 2002 Piotr Najsztub: 2002-2006 Mariusz Ziomecki: 2006-2007 Jacek Kowalczyk: od 2007 . autor książek Magda Papuzińska . Filutku Filip Łobodziński . publicysta Antoni Wasilewski .pisarz i felietonista Janusz Minkiewicz .reżyser.grafik Tadeusz Nyczek .pisarz. autorka książek dla młodzieży Tadeusz Pióro .aktualnie pracujący autor rysunków i komiksów satyrycznych Andrzej Saramonowicz . satyryk Andrzej Mleczko .dramaturg. rysownik Marcin Sendecki . reżyser.publicysta Zbigniew Mentzel .malarz.rysownik.dziennikarz Wawrzyniec Smoczyński Jerzy Szaniawski .autor opowiadań o profesorze Tutce Leopold Tyrmand .pisarz. felietonista Lucjan Kydryński .rysownik.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szymon Kobyliński .komentatorzy polityczni Wojciech Mazowiecki . satyryk Kazimierz Kutz .karykaturzysta. konferansjer. publicysta Jerzy Waldorff . rysownik. scenarzysta i reżyser Wilhelm Sasnal .malarz.twórca historyjek rysunkowych o prof.poeta Paweł Sito . satyryk Tadeusz Mosz .pisarz.dziennikarz Marcin Maciejowski .dziennikarz ekonomiczny Sławomir Mrożek . prozaik i satyryk współpracujący dawniej z tygodnikiem Daniel Mróz .krytyk.pisarz Zbigniew Lengren .autor felietonów kulinarnych Marek Raczkowski .pisarka. felietonista Stanisław Lem .

. Miała wydawać i kolportować prasę i książki. o Okres budowania prasy stalinowskiej:1947 . Miał koncepcję ewolucji. Okres lubelski: lipiec 1944 .informacyjnej. o Okres odwilży:1953 . Cenzura prewencyjna. Komuniści starali się ograniczać jej nakład. o To wszystko jest względne.Historia prasy polskiej .lata 1945-1957 OKRES PRL: • • • Periodyzacja pierwszego trzynastolecia opiera się na kryteriach politycznych: o Okres lubelski: lipiec 1944 . że ta prasa była spluralizowana. Stworzył w 1944 r. o Okres względnego pluralizmu prasy:1945 . a nie na podstawie zgłoszenia. o Zasady te wprowadził major Jerzy Borejsza. Był wyrazem łagodności zmian ewolucyjnych w systemie prasowym. Tygodnik Warszawski. więc zniknął rynek prasowy. Do 1947 r.1956. o Zaczął też wtedy funkcjonować nowy system obiegu informacji: Władza przekazała agencji rządowej "Polpress" prawo do reprezentowania władz od strony propagandowo .1945. ograniczając dostęp do papieru. Prężny ośrodek . o Ogromny wzrost ilości tytułów.1945.kulturalną i literacką. kontynuacja przedwojennego Głosu Narodu.wydawcą mogły być tylko organizacje społeczne lub polityczne. On przesądził o tym. spółdzielnię wydawniczo . a nie rewolucji systemu prasowego. Okres względnego pluralizmu prasy: 1945 .1947. Działalność prasowa była sterowna centralnie. o Czas tworzenia systemu prasowego opartego na nowych zasadach: "Uspołecznienie" prasy . o Można mówić w tym okresie o nasyceniu tego "rynku prasowego". o Sprzyjająca sytuacja polityczna.1953. a nie osoba fizyczna. która chce stworzyć swój korzystny wizerunek. o Stworzono Resort Informacji i Propagandy. był animatorem polskich mediów. o Okres małej stabilizacji:1957 . Czytelnik rządził . Tygodnik Powszechny.oświatową "Czytelnik".Niepokalanów. Tygodnik "Odrodzenie". bo reżyserowane przez władzę. Do 1947 r. o Wtedy zaczęto tworzyć prasę społeczno .był najsprawniejszy i najlepiej zorganizowany.1947. Powstała prasa związana z Episkopatem Polski. Przyznawanie koncesji.1970. Powstała prasa opozycyjna. Niejednolite jest też stanowisko lewicy.

: Tygodnik "Dookoła świata". by traktować czytelnika podmiotowo. powstała w ramach PZPR pozakonstytucyjna Komisja Prasowa. . o Na zjeździe partii w 1954 r. Wymiana kadr: Zatrudniani są młodzi.kulturalnych i literackich. Odra. o W 1955 r. Permanentna kampanijność: Non stop mobilizowano społeczeństwo do gotowości i różnych działań. Rozrasta się oferta tygodników społeczno . Mistyfikowanie rzeczywistości.1956 r. Komisja Prasowa decyduje. Odbywa się Festiwal Młodzieży. o Cezurą są sfałszowane wybory w 1947 r. o Radio Wolna Europa publikuje relacje płk Światły. kto może zostać redaktorem naczelnym. Okres odwilży: 1953 .: Prasa zaczyna mówić ludzkim głosem. o O tych zmianach decydował Jakub Berman. o W 1956 r. o Istota modelu stalinowskiego: Kontrola: Kontrola zewnętrzna . Pozwalają im na zaprzestanie tej gry pozorów. decydująca w sprawach prasy i propagandy.. Związki z prasą przedwojenną. Kontrola wewnętrzna . Związki z Londynem. które: Legalizują władzę komunistów. o Związana ze śmiercią Stalina.: Wypadki czerwcowe komentowane są w RÓŻNY sposób. Uniformizacja treści.1953 r. zaangażowani i dyspozycyjni ludzie. Pojawiają się artykuły o zachodzie. o Powstała wspólna polityka prasowa państw skupionych wokół ZSRR na konferencji w Szklarskiej Porębie w 1947 r. Czystki polityczne: Niewłaściwe pochodzenie. o W kwietniu 1947 r. Przekrój. pada postulat. Kuźnica.cenzura. Pozwalają im na centralizację prasy.• • W każdym mieście ukazują się przynajmniej dwa różne w opcji politycznej dzienniki. o Powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza (RSW). Okres budowania systemu prasy stalinowskiej: 1947 .w strukturach partyjnych / w redakcjach. Monopol PAPu: Filtrował informacje wg zaleceń politycznych. a upada "Czytelnik". o W 1954 r. który demaskuje kulisy władzy.

leninowską istniały pisma propagujące inną orientację.od 24 marca 1944 roku redagowany przez ks. . Pojawiają się inne tytuły gazet i czasopism. Piwowarczyka i J.wydawniczego i informacyjnego.o Pojawia się Po Prostu. 1944/5 .zamknięcie "Po Prostu" we wrześniu. którzy chcieli zmian w systemie (a nie zmian systemu). Najdłużej ukazujący się tytuł w Polsce powojennej .Trybuna Ludu . prasa na usługach partii i organizacji politycznych oraz społecznokulturalnych.: Tygodnik "Polityka" . Życie Warszawy. Chłopski Świat: Dziennik Ludowy. Od 16 grudnia 1948 roku czołową gazetą staje się organ KC PZPR . 4 IX 1954 roku Po Prostu (od 1947) ukazuje się z zieloną winietą. względny pluralizm światopoglądowy.elementów wrogich.najważniejszy organ (prasowy) w PRL-u. Kulminacją jest październik.powstaje NSZZ “Solidarność”. w latach 1956/57 (do likwidacji) jest trybuną środowisk reformatorskich “PRZEKRÓJ” od 15 IV 1945 roku szlagier wydawniczy PRL-u. 1980 .przeciwwaga dla "Po Prostu". treścią odchodzące od problematyki produkcji. które przejęło agendy wydawnicze poszczególnych komitetów wojewódzkich PPR. Nawet prasa sportowa jest podporządkowana propagandzie. Centralizacja partyjnego aparatu wydawniczego W 1947 Polska Partia Robotnicza powołała scentralizowane wydawnictwo o charakterze spółdzielczym RSW Prasę. Nowiny Literackie. Powojenne wydawnictwa prasowe: Czytelnik: Rzeczpospolita. Dziennik Polski. Obok wydawnictw upowszechniających ideologię marksistowsko. Cechy polskiego systemu prasowego: społeczna (państwowa) forma własności. wszechwładna kontrola partii rządzącej. np. Wiedza: Robotnik. Nowa Epoka: Kurier Codzienny. Kurier Wielkopolski. Gość Niedzielny. i zmiana na stanowisku I sekretarza (Gomułka). Młoda Demokracja. 13 XII 1981 Stan Wojenny. J. magazyn młodzieżowy Dookoła Świata. Po 1953 “odwilż” na rynku prasowym. najczęściej katolicką Znak. Przegląd Socjalistyczny.1989 Prasa powojenna . w tym wydawanie centralnego organu KC – Głosu Ludu. Turowicza. Naprzód. Czystki w prasie z reformatorów . Express Wieczorny. pismo jednoczące tych. Gazeta Ludowa. Zielony Sztandar. Finał . 1957 r.doszczętne zniszczenie stołecznego centrum prasowo .

W 1990 Sejm przyjął ustawę o likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch.in.. “politykujące”: Rodzina Radia Maryja.. CKM. Trybuna. która swoje początki miała już w latach wcześniejszych.. Dzienniki ogólnopolskie i lokalne Gazeta Wyborcza. zgłoszeniowy system powoływania nowych tytułów. Gazeta Pomorska.. Dziennik Bałtycki. Super Express. Gentelman. Świat Kobiety. wolność prasy W 1989 roku nowelizacja prawa prasowego.. (powstała na bazie PRLowskiej Trybuny Ludu). miał prowadzić do wyborów 4 czerwca. Więź . lepszy papier. udział kapitału obcego ocenia się na 80-90% Komputeryzacja.. Obecnie rynek prasy kolorowej obejmuje kilkaset tytułów 8 maja 1989 roku pojawił się nowy dziennik. Tygodnik Powszechny.. Rzeczpospolita. wkrótce stał się najbardziej poczytnym dziennikiem w Polsce. Gazeta Lubuska.Silnie rozwija się prasa podziemna. Nie. . Trybuna Śląska. (alternatywna). intelektualnie otwarte: Znak. . Czasopisma dla: kobiet: Twój Styl. wprowadza m. 1989 . Auto Świat. przechodzenie na druk offsetowy.Wprost . Prasa katolicka • • • • • • tygodniki: Gość Niedzielny. Tygodniki opinii Polityka . Newsweek.. Claudia.. Niedziela miesięczniki: Rycerz Niepokalanej czasopisma typowo religijne: Różaniec czasopisma “rozumiejące znaki czasu”: Przewodnik Katolicki. Agora. Gazeta Poznańska.. Życie Warszawy. Głos Wielkopolski. Wpływ wydawnictw zagranicznych na polski rynek prasowy. mężczyzn: Playboy. Pani. Życie... . zmiany w organizacji pracy redakcji oraz zmiany kadrowe. .. Wzrost popularności dzienników lokalnych: Dziennik Zachodni. ..

"Kłosy". "Gazetę Narodową i Obcą" redagowaną przez stronnictwo kołłątajowskie.PRASA POLSKA Dzieje prasy polskiej sięgają początków XVI w. Po uzyskaniu niepodległości prasa pełni rolę czynnika integrującego po rozbiorach ziemie polskie. Cenkiera w Królewcu. ukazują się m. "Walka Klas". Sienkiewicza). które ukazywały się do 1830 ważniejsze to: "Gazeta Krakowska" (od 1796). Mochnackiego. działało 51 drukarń. "Awizy") miały charakter efemeryczny.L. okresowe ożywienie przyniósł czas powstania listopadowego ("Nowa Polska". Anczyc zał.. Łuskiny). specjalistyczne ("Tygodnik Ilustrowany". na Śląsku "Dziennik Górnośląski" (red. pojawiły się też pierwsze organizacje dziennikarskie (1893 we Lwowie powstało Tow. program pozytywistyczny lansowały "Przegląd Tygodniowy".in. 1882 prasę czytał tu co 10 Polak). Po powstaniu styczniowym prasa zaczęła pełnić ważną rolę czynnika podtrzymującego świadomość nar. J. zwykło się uważać ukazanie się 1661 w Krakowie pierwszej gazety periodycznej. 1890 dla redakcji "Kuriera Warszawskiego" uruchomiono pierwszą na ziemiach pol. 1000 tytułów. m. "Dziennik Wileński". 1909 w Warszawie Tow. Po utracie niepodległości nastąpił spadek czytelnictwa. wydrukowanego przez J. jakie ukazywały się przed rozbiorami wymienić trzeba: "Kurier Polski" i "Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów" (1765 połączone w "Wiadomości Warszawskie". gdzie rozpoczynał obrady sejm. kolejne pisma (m. "Przedświt". Mickiewicza). pojawiły się też czasopisma ilustrowane. "La Tribune des Peuples" (pod red. "Kurier Warszawski" (wydawany najdłużej w Polsce 1821-1939). "Orzeł Biały" (pod wpływami Lelewela). w Galicji "Kraj". łącznie ukazało się 41 numerów pisma. "Monitor" redagowany przez F. Smolka) oraz "Tygodnik Cieszyński" (przekształcony 1851 w "Gwiazdkę Cieszyńską"). później "Głos". organem ugody z caratem był wydawany w Petersburgu tygodnik "Kraj". w Krakowie W. kiedy to okazjonalnie ukazywały się w nakładach do kilkuset egz. "Bluszcz". kierowane przez H. w zaborze austr. sejmikach itp. świat..D. Niemojewskiego.). Kraszewskiego). "Proletariat". informacyjne druki ulotne dotyczące zwł. "Gazeta Poznańska". "Naprzód". na przełomie stuleci rozwinęła się także prasa proletariacka ("Równość". Gorczyna z inicjatywy dworu Jana Kazimierza zmierzającego do reformy ustrojowej kraju i pozyskania dla niej zwolenników. XIX w. B. "Niwa" i "Prawda" (red. wydarzeń wojennych (sprzedawano je na jarmarkach. w nakładach do 1000 egz. po upadku powstania nasiliła się działalność cenzury. "Wędrowiec". "Gazeta Codzienna" (pod red.N. na Śląsku liczne czasopisma lokalne (przyczyniając się na tym obszarze do prawdziwego rozkwitu czytelnictwa. z pism. przed wybuchem I woj. "Wiadomości Cudzoziemskie". "Czerwony Sztandar") oraz katolicka i adresowana do mniejszości żydowskiej. "Pielgrzym Polski".in.. z ważniejszych tytułów. "Świt". 1912 w Krakowie Syndykat Dziennikarzy Pol. "Demokrata Polski". a także "Słowo" (pocz. konserwatywny dziennik "Czas".I. najdłużej przetrwała 1718-20 "Poczta Królewiecka" wydawana przez J. w stolicy do najpoczytniejszych należała "Gazeta Warszawska". za początek historii prasy pol. w Galicji 47. Naruszewicz). łącznie 1765-95 ukazywało się ok. "Gazeta Lwowska". w Poznaniu "Tygodnik Wielkopolski". po 27 numerach redakcję przeniesiono do Warszawy. "Robotnik". "Nowiny". 1867 pierwszą stereotypię. "Wszechświat". tygodnika "Merkuriusz Polski Ordynaryjny".in. J. maszynę rotacyjną). co wiązało się z unowocześnieniem technik drukarskich (1885 w zaborze ros. Literatów i Dziennikarzy. Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Pol. "Biblioteka Warszawska". 1774 zmienione na "Gazetę Warszawską" pod red. "Gazeta Polska" i twórczość publicystyczna M. Lompa i E. kobiece. A. "Przegląd Naukowy". satyryczna "Mucha"). 90 tytułów (większość w stolicy). Janowskiego). zaczęły natomiast licznie powstawać czasopisma emigracyjne. Krasickiego. w kraju dopiero od lat 40.A. A. Bohomolca i I. Świętochowski). J.). Albertrandi i A. 1918 . "Biesiada Literacka". "Kurier Litewski". na ziemiach polskich ukazywało się ok. krzewiącego oświatę wśród ludu ("Zorza"). "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (J.

in.Grydzewski). "Tajny Detektyw". organami popierającymi Piłsudskiego (potem sanację) były: "Gazeta Polska". "Polska Walcząca". Korfanty. był czas okupacji hitlerowskiej. W. w Wilnie "Gazeta Codzienna" i "Gazeta Ludowa". "Drogowskaz". "Kurier Poranny". demokrację . M. "Warschauer Zeitung". "Rycerz Niepokalanej" (zał. Słonimski. pisma społ. S.jej nakłady sięgały kilkunastu tys. Grydzewski i M. "Żołnierz Polski". Nowakowski. prawicowy tygodnik "Prosto z Mostu". Zjawiskiem nowym były potężne koncerny prasowe. 15 tytułów prasy dywersyjnej w j. egz. "Krakauer Zeitung". do którego – obok "JKC" należały m. "Dziennik Bałtycki" itp. kilka tytułów wydawały harcerskie Szare Szeregi (m. w Tarnopolu "Prawda Bolszewicka". Singer (ps. Niemcy zlikwidowali wszystkie dawne gazety. drugim koncernem był w-wski Dom Prasy. Boy-Żeleński.. a KPP . ("Twórczość") oraz popularno-naukowe i specjalistyczne ("Przegląd Techniczny". "Dziennik Zachodni". M. nakładem "Czytelnika" zaczęły się też ukazywać ilustrowane tygodniki ("Przekrój". Po 1945 roku prasę prywatną zlikwidowano. 1941-44 ukazywał się dwutygodnik "Rzeczpospolita Polska" . K.. był zespół pism "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" wydawanego w Krakowie przez M. S. z kolei na ziemiach okupowanych przez ZSRR ukazywały się we Lwowie "Czerwony Sztandar". popołudniówki "Dobry Wieczór". do którego należała większość tytułów. "Wolna Polska". znaczenie miał "Biuletyn Informacyjny" red. Agencja Telegraficzna (PAT). "Przeglądu Sportowego". niem. "Poznaj Świat"). Jaszuński. zwł. pol. Regnis. Kulerski. 50 w 1939. (np. A. "Problemy". Pruszyński. najw. "Wróble na dachu". "Źródło". Dąbrowskiego. rekordowe nakłady osiągała prasa katolicka. w samej tylko Warszawie działało ok. powołano Inst. zwane pospolicie "gadzinówkami" (m. ("Odrodzenie". Matuszewski. "Mały Dziennik" i "Przewodnik Katolicki". M. Irzykowski.in. Publikacji i Widowisk). K. S. z nakładem sięgającym 50 tys. "Tarzana". "Express Ilustrowany". Niedziałkowski. S. 1922 przez M. Tuwim. Urząd Kontroli Prasy. K. Dąbrowska."Czerwony Sztandar". wileńskie "Słowo" i "Dziennik Poznański". m. Cat-Mackiewicz.in.. A. J. oryginalnym posunięciem było wydawanie ok. równolegle nastąpił rozwój prasy konspiracyjnej. "Na Szerokim Świecie". egz. "Tempo Dnia". Piasecki. "Cyrulika Warszawskiego". Specyficznym okresem w dziejach prasy pol. J."Polonia". "Kurier Poznański" i "Kurier Codzienny" ruch ludowy . przez ZWZ-AK . Z. "Goniec Krakowski". 600 tytułów w 1944)."Der Soldat"."Zielony Sztandar" i "Piast". "Kina". wspomniani M. 1946 przekształcone w Gł. ogólnokrajowe dzienniki "Rzeczpospolita" i "Życie Warszawy". W. Kamińskiego. A. przez A. "Wędrowca". "Der Hammer"). Do najwybitniejszych dziennikarzy i wydawców tego okresu należeli: A. Kolbe). najw. brat pisarza). B.naczelne pismo Delegatury Rządu na Kraj. 1500 tytułów pism konspiracyjnych (ok. nadto spore znaczenie miały "Wiadomości Polskie". wydając w ich miejsce pisma w j. przy czym tylko kilkanaście z nich przekraczało nakłady rzędu 200 tys. Dąbrowski. "Dziś i Jutro"). do środowisk inteligencji były adresowane "Wiadomości Literackie" (red. Brun. "Nowy Kurier Warszawski".powstała Pol. "AS". regionalne "Dziennik Polski". Nowaczyński. Stroński.in. Bocheński. T. "Kuźnica"). w wydawaniu czasopism popularnych. łącznie wydano ok. Wrzos. "Stolica"). "Światowid". łącznie w 1937 ukazywało się w Polsce 2692 tytuły. Demokracji reprezentowały "Gazeta Warszawska". ("Płomyk" i "Płomyczek"). "Buffalo Bila" oraz zeszyty "Co tydzień powieść". powołano także Polską . chrześc. wydawca "Expressu Porannego". satyryczne "Szpilki". z innych tytułów wydawanych w okresie międzywojennym zaczęły się ukazywać pisma Związku Nauczycielstwa Pol. "Dęby". poglądy Nar. "Ster"). Janta-Połczyński. 150 nielegalnych drukarń. kult.polit. "Szpilki". "Polska Zbrojna". nie mówiąc o licznych związanych z prasą literatach i krytykach m. wydawanej zwł. I.in. uruchomiono cenzurę prewencyjną (Biuro Kontroli Prasy. organem PPS był "Robotnik" oraz "Naprzód" w Krakowie i "Gazeta Robotnicza" w Katowicach. potężnym wydawcą prasy sensacyjnej była łódzka sp-ka wydająca "Republikę". ok. egz. "Karuzelę". specjalizujące się gł. Wydawniczy Sp-nia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik". krakowski "Czas".

"Hutnik". m. szczególne preferencje posiadały pisma PPR . łączna liczba wydawanych tytułów sięga w tym okresie 2500. "Trybuna Robotnicza". sieć wydawnictw i drukarń regionalnych. "Puls" i inne.Agencję Prasową i kilka innych. m. w poł. "Krytyka". należąca do PSL "Gazeta Ludowa". łącznie ok.in. "Playboy". "Walka Młodych" (ZMW). "Robotnik". "Życie Literackie" i "Kultura". "Wiedza". "Biuletyn Informacyjny KOR". "Rzeczpospolita". "Res Publica". "Elle"). szereg tytułów pada. z tytułów uruchomionych w latach stalinowskich na uwagę zasługują "Przyjaciółka". ogólnokrajowy kolportaż). "Tu i Teraz".in. "Gazeta Polska". w którym większe znaczenie uzyskują "Wiadomości". kilka pism katolickich. w latach 90. 1947 PPR powołała Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa". nakłady uzyskuje "Gazeta Wyborcza" z 20 mutacjami terenowymi i licznymi dodatkami. przejściowy rozkwit przeżywa prasa lokalna. w latach 70. 200 tytułów. pomniejszych. zwł. mag. znaczącą rolę odgrywa w tym okresie studencki tygodnik "Po prostu". mnożą się pisma specjalistyczne. zwrot "Tygodnika Powszechnego". "Tygodnik Powszechny" (katolicki). "Odrodzenie" i "Kulturę" zastąpiono "Nową Kulturą". Michnika. Passauer Neue Presse.in. równocześnie wznawia działalność drugi obieg. młodzieżowe. "Przegląd Tygodniowy". która stopniowo przejęła większość ukazujących się w kraju tytułów (1948 wcielono do niej wyd. "Arka". pojawia się także wydawana przez demokratyczną opozycję (poza oficjalnym obiegiem) prasa opozycyjna. dzienników lokalnych oraz przytłaczając rynek zalewem kolorowych tygodników nie zawsze wysokiej jakości (m. do którego 1975 należy 85% nakładów całej prasy (m. (Hersant. po śmierci Stalina przynosi pojawienie się "Dookoła Świata" i katowickiej "Panoramy". a także "Nowa Epoka" (SD). utwierdza się równocześnie monopolistyczna rola koncernu RSW "Prasa-Książka-Ruch". tyg. po wprowadzeniu stanu wojennego. odwilż polit. w miarę łagodzenia jego rygorów następuje stopniowe "odwieszanie" tytułów. edycji czasopism obcojęzycznych oraz przejmując kapitałowo znaczną część pol. likwidacja koncernu RSW. "Twój Styl". powstanie szeregu nowych tytułów jak "Prawo i Życie". hobbystyczne. powołując równocześnie Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu Prasy i Książki "Ruch") oraz uruchamiając we wszystkich miastach wojewódzkich organy PZPR. Bauer. najw. rynku prasowego. H. "Zapis". m. Polska Agencja Interpress.in. "Popcorn".Innowacje". prasę katolicką ograniczono (1953 "Tygodnik Powszechny" przejął PAX). rynek wkraczają koncerny zagr. do 1948 ukazywało się także kilka tytułów związanych z działającymi wówczas partiami politycznymi.in. lat 70. powstaje m. za zbytni krytycyzm): 1957 powstała "Polityka". "Bravo".jak większość tytułów (łącznie z pismami partyjnymi) zawieszony 13 XII 1981. Centralna Agencja Fotograficzna. "Nowe Drogi".-polit. nowy podział terytorialny kraju (1975) staje się impulsem do utworzenia ok. "Robotnik" i "Express Wieczorny" (PPS). która opanowuje . ogólnokrajowy "Tygodnik Solidarność" . znamieniem zmian związanych ze strajkami 1980 są nowe treści w dotychczas ukazujących się czasopismach i legalny. 30 tygodników regionalnych w stolicach nowych województw. "Głos Ludu" i inne. "Odra".in. "Pani". 1965 powstało "Forum" . ukazują się nowe czasopisma społ. Krajowa Agencja Wydawnicza. 46 dzienników. powstają liczne nowe m. "Słowo Powszechne" (PAX). Burda i inne uruchamiając szereg pol. "Przegląd Kulturalny".jedyny w krajach obozu socjalistycznego tygodnik stanowiący przegląd prasy światowej.in. 1963 zlikwidowano "Nową Kulturę" i "Przegląd Kulturalny" powołując w ich miejsce "Kulturę". spory autorytet zyskuje "Przegląd Techniczny . "Tygodnik Mazowsze". następuje zniesienie cenzury. m. "Świat". a także Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie. Orkla."Trybuna Wolności". "Tina". 1950 "Czytelnika". czasopismo polit.in. "Młody Technik". a przełom październikowy 1956 reaktywowanie pism SD i PSL. "Głos". "Literatura". lit. "Odgłosy". na pol. "Argumenty". zamknięty 1957 za rewizjonizm (a właśc. "Życie Literackie". Springer. po transformacji ustrojowej 1989 pojawia się prasa niezależna. pisma niezależnych stronnictw politycznych zlikwidowano. której symbolem staje się "Gazeta Wyborcza" kierowana przez A. 190 czasopism. Bertelsman.

"Dziennik Zachodni" . S. E. egz.2. z młodszych – m.1 tys. S. J. W 1950 roku "Czytelnik" oraz pozostałe spółdzielnie wydawnicze zostały włączone do Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH.T. Jagielskiego.76. T.polit. Jaszuńskiego. K. Małachowskiego. Turowicza (twórca i wieloletni red. Broniarka. poznańskie "Wprost". Ruch dziennikarski po 1989 ulega rozbiciu. Górnickiego.63. D.. którzy w latach powojennych odcisnęli swoje piętno na prasie polskiej warto wymienić nazwiska R. Dziennikarzy Pol. Małcużyńskiego. M.3 tys. "Gazeta Pomorska" . W skład RUCH weszło wówczas kilka spółdzielni wydawniczych utworzonych po 1945. "Przegląd Tygodniowy") oraz redagowane przez J.F. K. J. Mazowieckiego. A. "Dziennik Bałtycki" . Podkowińskiego. Przedsiębiorstwo Filatelistyczne RUCH i inne.101. D. J. Borejszy (twórca "Czytelnika"). Z dziennikarzy.5. polska edycja "Newsweeka".5. "Czytelnik" miał 10 kiosków na dworcach i w centrum miasta. Tomaszewskiego (najwybitniejszy dziennikarz sportowy).3.7. Działające dotychczasowo w województwach oddziały RUCH zostały przekształcone w samodzielne jednostki. Dziennikarzy RP (zawiązane 1982) oraz powstałe 1991 Stow. Dziennikarzy Katolickich i 1998 Syndykat Dziennikarzy Polskich.188. Micewskiego. W ten sposób powstały: Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RUCH. Krall. Paradowskiej czy J. K. Giełżyńskiego. "Rzeczpospolita" . "Polityki"). Korotyńskiego (wieloletni red. z dzienników spore znaczenie osiaga "Rzeczpospolita". M.301. Został on podzielony na wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się poszczególnymi obszarami działalności dawnego Towarzystwa. nacz. Rakowskiego (wieloletni red. W. Podemskiego. . L.420. emigracyjnej "Kultury"). Szeligi. Kalabińskiego. obok reaktywowanego Stow. J. RUCH posiadał prawo wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i czasopism. A. Wolanowskiego. Osmańczyka. W 1955 roku Generalna Dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH w Warszawie została przekształcona w Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. "Express Ilustrowany" . średni nakład dzienny (I-XI 2002) wynosił dla najpoczytniejszych tytułów: "Gazeta Wyborcza" . Kisielewskiego. wśród tygodników społ. Giedroycia (red. Fikusa.ponad 50% rynku reklam prasowych. egz. "Super Express" . Żakowskiego. kształtując nakład na poziomie 600 tys. Michnika. W. W. S. egz.in. naczelny "Życia Warszawy"). "Dziennik Polski" .w marcu 1945 roku powstała spółdzielnia "Czytelnik" zajmująca się kolportażem i wydawaniem prasy. (rozwiązanego w stanie wojennym) działa Stow. M. Z. G. ważniejszą rolę odgrywa nadal "Polityka". nakładem konkuruje z nią "Super Express". początek nowego stulecia przynosi spadek czytelnictwa gazet codziennych na całym świecie. Passenta.69.. RUCH PAŃSTWOWY Po 1945 powstawały spółdzielnie wydawnicze . W 1950 roku utworzono w miejsce RUCH nową firmę zajmującą się kolportażem wydawnictw prasowych pod nazwą: Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu RUCH. B. H. Bratkowskiego. Urbana skandalizujące "Nie". H. "Tygodnika Powszechnego"). A. Toeplitza. w tym "Czytelnik".8. "Przegląd" (wcześniej pt.89. Z. Dziewanowskiego. Eilego (założyciel "Przekroju"). także w Polsce.. Kapuścińskiego. W 1961 roku Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki prowadzone przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa” zostały przejęte przez RUCH. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Zagranicznych RUCH. J.

40 inicjatyw w obszarze zarządzania siecią. przedsiębiorstwo poligraficzne. RUCH S. powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „PrasaKsiążka-Ruch”. że Spółka będąc notowaną na giełdzie. W momencie utworzenia Spółki stworzono 26 Oddziałów oraz 188 jednostek organizacyjnych niższego szczebla.RUCH PRZEKSZTAŁCONY W SPÓŁDZIELNIĘ W 1969 roku Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH został przekształcony w Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki RUCH.A. które umożliwiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego RUCH w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą RUCH S.Handlowe RUCH. pięć oddziałów handlowych przy ośrodkach informacji i kultury polskiej za granicą. A 2777/92). Następnie. LIKWIDACJA "RSW". która przyniosła znaczącą poprawę wyników operacyjnych i finansowych. powyżej ceny emisyjnej. Na otwarciu sesji papiery Ruchu kosztowały 16 proc. Wydział XVI Gospodarczy. i będąc poddaną dyscyplinie rynków kapitałowych znacznie zwiększy szanse na udaną transformację Spółki w firmę zorientowaną na zaspokajanie potrzeb klienta i przynoszącą oczekiwany zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy. a pierwsze jego rezultaty były widoczne już w wynikach III kwartału 2006 roku. przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki RUCH. A 3936/92). specjalistyczne przedsiębiorstwa handlowe. przedsiębiorstwa wydawnicze. 24 stycznia 1992 roku Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie. w dniu 29 kwietnia 1991. roku Minister Przemysłu wydał zarządzenie. jest także przekonany. W 2002 roku zakończono likwidację Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa – Książka – Ruch”.Ruch”. W 1972 roku Zgrupowanie obejmowało: centralę handlu zagranicznego. które dzieliły się na zespoły i delegatury.Książka-Ruch”. został wpisany do RHB na mocy postanowienia Sądu rejonowego dla m. Był to debiut udany. Warszawy. zakupów oraz logistyki. w tym przede wszystkim na modernizację i dalszy rozwój własnej sieci detalicznej oraz kompleksową informatyzację Spółki. Wejście na GPW umożliwiło Spółce pozyskanie środków na rozwój. który jest właścicielem 100% akcji Spółki. RUCH W STRONĘ GIEŁDY W 2006 roku nowy Zarząd rozpoczął realizację programu restrukturyzacji.A. a następnie powołał Komisję Likwidacyjną. z dnia 15 kwietnia 1992 roku.A. w wyniku połączenia RUCH i Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”. a liczba zespołów wynosi 41. RUCH SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA 22 marca 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa. Zarząd RUCH S. Przedsiębiorstwo RUCH przejęło majątek po zlikwidowanej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. Akt notarialny przekształcenia został sporządzony w dniu 24 marca 1992 roku (Rep. RUCH zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 22 grudnia 2006r. a następnie zmieniony aktem notarialnym z dnia 9 kwietnia 1992 roku (Rep. 29 listopada 1990 roku Rada Ministrów zatwierdziła plan zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka. W 1971. . na podstawie którego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Kolportażowo. obsługujące sieć hurtową i detaliczną.st. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji pod koniec 2006 roku i uzyskał dla tej decyzji poparcie Skarbu Państwa. Program ten objął ok. Obecnie liczba Oddziałów została zredukowana do 15.

Lata po zakończeniu działań wojennych także nie należały do najszczęśliwszych dla rozwoju polskiej prasy. nastąpił szybki rozwój prasy NSZZ „Solidarność” . od 6 lutego do 5 kwietnia. Polska prasa w zarysie historycznym od okresu przemian w 1989 roku 1. tworząca tzw. 900. zaprojektowanymi wyłącznie dla RUCH bryłami kiosków. ok. a także rozwijanie największej sieci detalicznej w Polsce i hurtowej sprzedaży artykułów FMCG. następował proces restrukturyzacji Spółki. Rok 2007 był dla RUCH-u przełomowy z jeszcze jednego powodu. zarówno wśród komercjalizatorów powierzchni handlowych. od stycznia 1945 r. jak i klientów. Okrągły Stół Historyczny przełom w Polsce nastąpił w roku 1989. jako pierwsi kawę wypili goście warszawskiego lokalu przy ul. które zapoczątkowały przejęcie przez państwo drukarń i gospodarki papierem. decyzja o uruchomieniu dwóch nowych marek: kawiarni i coffee oraz salonów prasowych update. biurowcach oraz na dworcach. mimo represji. W drugim obiegu ukazało się w 1983 r. Wyrazem tego był szereg zmian w systemie prasowym po 1944 r. w centrum Rodzinnym Witawa w Gdyni. Po sierpniu 1980 r. Po zajęciu Polski Niemcy zlikwidowali całą prasę polską. wydając w jej miejsce gazety w języku niemieckim. Władze wprowadziły cenzurę prewencyjną. Salony prasowe update usytuowane są w centrach i pasażach handlowych. 16 listopada 2007 r. 2000 tytułów prasowych. W 1946 r. Dzień później kawiarnię odwiedzili klienci Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu.RUCH SPÓŁKĄ MULTIBRANDOWĄ W 2007 r. Pierwszy salon otwarto 6 lutego 2007 r. W drugiej połowie lat 70 . drugi obieg wydawniczy. W stanie wojennym. a 1989 ok. działało Biuro Kontroli Prasy. W wyniku postanowień Okrągłego Stołu . rozmowy przedstawicieli opozycji (głównie osób związanych z "Solidarnością") oraz obozu rządzącego (przede wszystkim przedstawicieli PZPR) miały doprowadzić do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce oraz do naprawy polskiego systemu gospodarczego. Publikacji i Widowisk. zdezorganizowały działalność wydawnictw prasowych. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. trzecim z kolei. podyktowana była chęcią spozycjonowania oferty Spółki w wyższej półce.powstało wówczas 6 legalnych pism Solidarności. która była związana głównie z działającą w konspiracji Solidarnością. Proces rebrandingu marki rozłożony jest na kilka lat.. wraz z organizowaniem się demokratycznej opozycji. lotniskach oraz reprezentacyjnych ulicach największych miast Polski. 600 tytułów. Dobrej 54. Kawiarnie i coffee są zlokalizowane głównie w centrach handlowych. 23 listopada zaprezentowane zostało nowe. oznaczało czasowe zawieszenie większości tytułów prasowych. Łącznie poza cenzurą wydano ok. powołano Główny Urząd Kontroli Prasy. pasażach. Decyzja o utworzeniu sieci salonów prasowych pod nową marka. lotniskach czy dworcach PKP.tych. był lokal i coffee otwarty w Centrum Handlowym w Gorzowie Wielkopolskim. odświeżone logo Spółki. szybko rozwinęła się prasa podziemna. Przyjęta przez Zarząd Strategia zakładała dalsze umocnienie pozycji lidera na rynku kolportażu prasy. Nowy projekt podstawowej marki Spółki RUCH. wraz z nowymi. pojawiła się prasa podziemna wydawana poza cenzurą. Wojna i po wojnie w Polsce Działania wojenne we wrześniu 1939 r. Pierwsze punkty sprzedaży w odmłodzonym wyglądzie pojawiają się w 2008 r. RUCH stał się Spółką multibrandową. Prowadzone w Magdalence koło Warszawy. łączy tradycje z nowoczesnością. Ogłoszona została również.

że podstawą reform ustrojowych i gospodarczych będzie pluralizm polityczny. urząd prezydenta. Jednak nikt nie miał pomysłu na to. a co z tym się łączy powstała możliwość konkurencji. niezależność sędziów. Rynek mediów w Polsce uległ zmianom. 1989 Wolność prasy Obie strony z rozmów w Magdalence uznały polski system komunikacji społecznej za przestarzały i nieodpowiedni. Nikt nie chce powtórzyć błędu. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. jakim było kontrolowanie środków masowego przekazu przez państwo. Dlatego czyniono wszystko.koniec 1992) "otwartej walki o rynek mediów. Tego samego dnia Sejm jednogłośnie zniósł cenzurę. którą gwarantują międzynarodowe dokumenty m. radia i prasy. największym i najrozleglejszym po II wojnie światowej. przemiany. dla treści tej pracy . Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności. 11 kwietnia 1990 w tymże prawie pojawił się zapis: Prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Filar uważa. in. Wolność. W demokratycznej Polsce dokumentem. iż zmiany nie nastąpiły gwałtownie i okres przed 1989 rokiem był okresem przygotowawczym i wstępnym: Poszukiwanie cezur czasowych dla transformacji prasy w ustaleniach 'okrągłego stołu' lub w pierwszym numerze `Gazety Wyborczej` jest zabiegiem nie tyle fałszywym. 2. Publikacji i Widowisk. która w 1946 roku powołana została do kontroli i weryfikacji wszystkich publikacji prasowych. Upadek komunizmu to przemiany polityczne. która towarzyszyła komunistycznym mediom na każdym kroku. wolny rynek. co najważniejsze. co nazbyt formalnym. demokratyczny tryb powoływania wszystkich przedstawicieli państwowych oraz. (?) Stoję na stanowisku. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.połowa 1991) "pozornej stabilizacji i zmian podskórnych w prasie i radiu" (połowa 1991 . Jednak rok 1989 to zasadnicza rewolucja w zakresie mediów. radiowych i telewizyjnych. Należy jednak uwzględnić fakt. gospodarczych i kulturalnych na 2-3 lata przed zasadniczymi przemianami. 3. które bezpośrednio wpłynęły na rynek prasowy w Polsce. R. Rząd Tadeusza Mazowieckiego . Czas na zmiany W 1990 roku. Taki urząd pomagał władzom w sprawowaniu monopolu w zakresie mediów. jak ma wyglądać nowa rzeczywistość w świecie ekranu. który stawał się już widoczny w okresie. iż był to proces. cenzura upadła. że proces transformacji mediów w Polsce można podzielić na kilka etapów: • • • • "żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i wymuszonych przekształceń starych tytułów" (maj 1989 . przydzielanie papieru na druk już nie miało miejsca. Instytucję. jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.powstaje Senat. Wolność słowa rozumiana jako podstawowe prawo człowieka. Udało się. Postanowiono.wolność słowa. aby zlikwidować cenzurę i doprowadzić do wolności słowa. Teraz każdy pełnoletni i nie karalny obywatel Polski mógł stać się wydawcą prasowym. wprowadzono zasadę pluralizmu związkowego. korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania. zwłaszcza o media audiowizualne" (początek 1993 koniec sierpnia 1994) "nowego zagospodarowania mediów" (od września 1994 roku). prawo do informacji. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. kiedy władze stopniowo znosiły restrykcje stanu wojennego. w wyniku obrad Okrągłego Stołu zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy. który miał takie prawo zapewniać stało się nowe prawo prasowe. Natomiast w sposób oczywisty prasa polska zmieniła swoje nastawienie do wielu problemów politycznych.

które znalazły się w odpowiednim miejscu. Początki Gazety Wyborczej to założenie 10 kwietnia 1989 roku przez Andrzeja Wajdę. Pozostałe 51% znajduje się w rękach Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita". otwartym na różne opcje polityczne. Upadek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej musiał zakończyć się również likwidacją Trybuny Ludu. Na rynku pojawia się również prasa. z odpowiednią ilością funduszy na ten cel. że powstają gazety odmienne pod względem politycznym. Wolny rynek doprowadził do tego. Sprzedaż ta wzbudziła jednak wiele kontrowersji. W styczniu 1993 roku w Warszawie zlikwidowano Słowo Powszechne. które nastąpiło 29 stycznia 1990 przyczyniło się do likwidacji wielu pism partyjnych. Prasą. W jej miejsce w 1990 roku powstaje Trybuna. a właściwie jej wydawcami. To również czas powstawania całkiem nowych pism. Pozostałe 49% nadal pozostaje w rękach PPW "Rzeczpospolita". Pierwszy numer tego pisma ukazał się 8 maja 1989 roku. Wtedy właśnie powstał jeden z najpopularniejszych obecnie na rynku dzienników .likwiduje oficjalnie cenzurę i powołuje komisję. Powstała ona nie po to. merytorycznym. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dokonał rejestracji w sądzie. Niektóre tytuły z okresu komunizmu przestają się ukazywać. Francuska grupa prasowa "Presse Participations Europennes" Roberta Hersanta przejmuje 49% udziałów wydawanego wcześniej przez RSW dziennika Rzeczpospolita. oraz prawa wolnego rynku silnie wpływają na prasę. dziennik wydawany przez Stowarzyszenie PAX. Jednym z poważniejszych kroków była ustawa Sejmu z dnia 22 III 1990 roku. Celem tej spółki było przygotowanie i stworzenie odpowiednich warunków do wydawania niezależnego dziennika.Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa" . nowa prasa Jednak okres pokomunistyczny to nie tylko zmiany tytułów oraz likwidacje. Stary system koncesyjny zastąpiony został licencyjnym. że w nowej rzeczywistości prasowej nie ma miejsca na pismo o takim charakterze. a ponad 60 zostało przekazane pracowniczym spółdzielniom dziennikarskim. która była organem Komitetu Centralnego PZPR. W trybie przetargu sprzedano około 100 tytułów. 4. a nawet typologicznym. Tylko nieliczne utrzymały się na rynku do dziś. Jednocześnie kierowany przez Stefana Bratkowskiego Komitet Założycielski Stowarzyszenia pn. Sposób szacowania wartości poszczególnych pism nie był klarownie określony. W 1995 roku dokupuje do tego kolejne 2% udziałów i staje się faktycznym właścicielem tego pisma. Przemiany społeczno-politycznie. Zbigniewa Bujaka oraz Aleksandra Paszyńskiego spółki Agora. które zakładało powstanie takiego dziennika. Dodatkowo oficjalne rozwiązanie PZPR.Gazeta Wyborcza. obecnie jest nim Maciej Łukasiewicz. I wtedy "Rzeczpospolita" stała się dziennikiem niezależnym od władzy wykonawczej. bo w 1990 Gazeta Wyborcza była dziennikiem o największym nakładzie w Polsce. Przydział pierwszeństwa w wykupie nie był dla wszystkich zrozumiały. Tytuły wydawane do tej pory przez RSW zostały sprzedane. Już po roku działalności.która była monopolistą na rynku wydawniczym w komunistycznej Polsce. . która wcześniej uważana była za konspiracyjną i ukazywała się tylko w nielegalnym obiegu ("Arka". dlatego dochodzi do wielu zmian na stanowiskach kierowniczych w mediach. której celem będzie walka z owym monopolem państwa. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się szczególnie zakładanie pism regionalnych. Nowa rzeczywistość. kierowanego przez Macieja Cegłowskiego. Dziennik ten był wcześniej gazetą typowo rządową. "Karta". Ułatwieniem było postanowienie Okrągłego Stołu. jednak od chęci do utrzymania się na rynku było dość daleko i większość tych pism upadała w pierwszym okresie swojej działalności. inne natomiast zmieniają nazwę oraz skład redakcji. Natomiast od lipca 1996 roku 51% udziałów przejmuje spółka "Presspublica Holding Norway". aby pomagać w sukcesie wyborczym Solidarności. która zakładała likwidację RSW . "Krytyka"). aby przynosić zysk. Dzięki temu właścicielami pism stawały się osoby. Jednak Tadeusz Mazowiecki zrozumiał. Po roku 1989 redaktorem naczelnym był Dariusz Fikus. której właścicielem jest "Orkla Media". o odpowiedniej porze. lecz.

liczy się popyt i podaż. Końcówka roku 1998 to 14 tytułów. który już po czterech latach posiadał około 40 tytułów prasowych w Polsce. Dzięki temu między innymi polski system komunikowania zbliżył się do systemów istniejących w większości krajów Europy. Uwolnienie prasy spod opieki państwa musiało zaowocować napływem zagranicznego kapitału. musieli uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 6. nakłady poszczególnych periodyków malały. To również pierwsze nieśmiałe kroki prasy kobiecej. Bertelsmann. Jest oczywiście i druga strona medalu. To pierwsze objawy konkurencji na polskim rynku prasowym. drukarnia prasowa oraz mocne wydawnictwo książkowe w spółce "Prószyński i S-ka". Konieczne są zmiany w organizacji pracy całych redakcji. W tym właśnie okresie. Nie są to jednak zmiany tak rewolucyjne jak na początku lat 90. jaki miał miejsce na początku lat 90. jeżeli chcieli pozostać na młodym polskim rynku prasowym. że od roku 1993 na polskim rynku obok stacji publicznych pojawiają się liczne stacje komercyjne. jak np. miesięcznik Claudia. Natomiast wydawcy musieli zwrócić uwagę na oczekiwania czytelników. Już w 1993 roku liczba ta wynosiła 124 dzienniki i około 3 tysięcy czasopism i magazynów. Wiązało się to z powstaniem wielu magazynów opartych na pomyśle tabloidów. Należą do nich zachodnie firmy Maxwell. powstają eleganckie magazyny ilustrowane. stał się rynkiem "normalnym". Pomimo rosnącej ilości tytułów. Time Warner. Powstawanie nowych tytułów nie jest już tak gwałtowne i . dostępniejszy oraz nowocześniejszy. Boom prasowy w Polsce nie uwzględnił jednak możliwości i sytuacji ekonomicznej. 5. która w znacznym stopniu odmłodziła środowisko dziennikarskie. Tak duże zróżnicowanie rynku medialnego wpływa oczywiście korzystnie na sposób przekazywania informacji. INFOR wydaje między innymi Gazetę Prawna i Prawo i Gospodarka. prasa społeczno-kulturalna oraz periodyki literackie. powstaje Super Express. Wykupują oni około 75% polskiej prasy ogólnopolskiej oraz około 1/3 prasy regionalnej. aby wejść na polski rynek. Powstają pierwsze pisma sensacyjne i erotyczne. Wydawnictwo INFOR Ryszarda Pieńkowskiego to debiut z 1995 roku. Można powiedzieć. mówiły o wielkim optymizmie oraz braku realizmu tych wydawców. Na wolnym rynku pojawiają się zagraniczni inwestorzy. ogólnopolski dziennik informacyjno-sensacyjny. że ogromnym konkurentem dla prasy stała się telewizja. Twój Styl. np. jak również wskazywały na brak znajomości prawideł rządzących wolnym rynkiem prasowym. Po latach transformacji Obecnie rynek prasowy w Polsce również podlega wielu przemianom. Wydawcy zagraniczni. Pani. W redakcji pojawiają się komputery. w drukarniach nowe techniki składu i druku offsetowego. że dziennikarze lojalni wobec komunizmu musieli odejść. Sukcesy na polskim rynku O niewątpliwym sukcesie na polskim rynku może powiedzieć spółka "Prószyński i S-ka". nie bez znaczenia pozostali również polscy prywatni właściciele. Berlusconi. Do tego wszystkiego dodać należy również ogromny postęp techniczny. W roku 1980 w Polsce istniało 88 dzienników oraz 2500 czasopism i magazynów.zaczynają rządzić prawa rynku. to jest w 1991 roku w Warszawie. utrzymujące się wyłącznie z reklam. nie bez znaczenia pozostał też fakt. Również zgłoszenia przyszłych wydawców i podawane w nich informacje na temat przyszłego nakładu. debiut. Dzięki temu nastąpiła wymiana pokoleniowa. która zadebiutowała w 1990 roku miesięcznikiem Poradnik Domowy. Bardzo szybko osiągnął duży nakład. ta jednak przydzielana była bez większych trudności. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się również dzienniki informacyjne. Tak silne zmiany doprowadziły do tego. Mardoch. Nowe techniki umożliwiają również zwiększenie znaczenia koloru oraz zdjęć w prasie. który musi być coraz szybszy. Sukces. zwłaszcza dotyczących problemów prawnych i zarządzania. w nowej demokratycznej prasie nie było dla nich miejsca. Należy bowiem pamiętać. że polski rynek prasowy.

1. stanowiących odrębną całość ze względu na treść. Radiofonii i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z 2 grudnia 1960 r.osoba. Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji". tej poprzedniej wszystko było proste .państwo miało monopol na działalność radiowotelewizyjną. że nie pochodzą od nadawcy. regularnie rozpowszechnianych. rozpowszechnianego do powszechnego odbiorcy i równoczesne jego rozpowszechnianie Reklama . Ustawa ta po raz pierwszy uregulowała problemy funkcjonowania mediów elektronicznych.jest to każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. funkcjonowania mediów elektronicznych: • • • • • • Program .bezprzewodowa emisja lub wprowadzenie do sieci kablowej Rozprowadzanie .przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego i zagranicznego. Audycje nie pochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości. Art. że pod względem graficznoedytorskim nasza prasa dorównuje obecnie prasie europejskiej. pochodzących od jednego nadawcy Audycja . przyjętej 29 grudnia 1992 roku i obowiązującej od 1 marca 1993 roku. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. przeznaczenie lub autorstwo przekazów Nadawca .część programu radiowego lub TV. Usuwała ona obowiązującą poprzednio . Nowa ustawa stanowi podstawę prawna do budowy nowego ładu informacyjnego w dziedzinie mediów elektronicznych. które uzyskały koncesję na taką działalność. 1. Nowe dzienniki to również rzadkość. popieranie określonych spraw i idei albo do . Działać mogły jedynie media państwowe.o Komitecie ds. 2. Określone zostały główne zadania radiofonii i telewizji: • • • • • • W dostarczanie informacji udostępnianie dóbr kultury i sztuki ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki upowszechnianie edukacji obywatelskiej dostarczanie rozrywki popieranie krajowej twórczości audiowizualnej Art. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania w całości bez zmian Rozpowszechnianie . częściej dochodzi do zmniejszania ich liczby i nakładu. ale jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. 2: "odbiór programów radiowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny. z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa".zestaw audycji radiowych lub TV. pkt. Nadawca ma prawo do swobodnego kształtowania własnego programu.dotyczy najczęściej pism fachowych. Można również stwierdzić. Ustalono precyzyjnie niektóre terminy dot.

Książka-Ruch". Gazetę tworzyli opozycji dziennikarze. System medialny był scentralizowany i podporządkowany jednej partii.• • osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę. ukazał się pierwszy numer "Gazety Wyborczej". jak również na nadawanie satelitarne. Nie może jej zbyć innemu podmiotowi. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia i musi być wyraźnie wyodrębniona w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości.osoba nie będąca nadawcą lub producentem audycji.. bez pośrednictwa telewizji kablowej czy anteny satelitarnej. Zaczęły powstawać nowe pisma w nowych segmentach rynku. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym prawem prasowym. Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk.każdy podmiot. która pośrednio lub bezpośrednio finansuje w całości lub w części tworzenie audycji w celu upowszechnienia swej nazwy.. W większości redakcji dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna: komputeryzacja. Wkrótce też pojawili się w Polsce wydawcy zagraniczni. Zaczynała jednak jako ośmiostronicowa gazetka agitująca za kandydatami opozycji w pierwszych demokratycznych wyborach do parlamentu. firmy lub znaku towarowego Przemiana polskich mediów po 1989 roku Sytuacja mediów po roku 1989 zmieniła się radykalnie. związanych ze związkiem zawodowym "Solidarność". Ma to decydujące znaczenie dla rynku telewizyjnego.Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). że najsilniejsze media. wnosząc zarówno kapitał. na mocy porozumienia "Okrągłego Stołu". ustanawiając urząd . Tutaj kluczową rolę odegrała ustawa o radiofonii i telewizji z 1993 r. bowiem nadawca. Wystarczy powiedzieć. KRRiT przyznaje nadawcom radiowym i telewizyjnym koncesje na nadawanie naziemne na danym obszarze Polski i w danym paśmie częstotliwości. Dziś to największa gazeta w kraju. jak i know-how. które można zagospodarować. gdy. któremu szefował urzędnik państwowo-partyjny w randze ministra. wypełniając ignorowane dotąd potrzeby czytelników. Radia i Telewizji. radio i telewizja publiczne.słowo "wyborcza" oznacza "przeznaczona na wybory". Wraz z nastaniem wolności zaczęły powstawać spontanicznie nowe inicjatywy medialne. Do tego czasu media spełniały funkcję służebną wobec władzy. któremu została przyznana koncesja. wydawcą mógł stać się odtąd każdy Polak. co najwyżej może z niej zrezygnować. bowiem w większości polskich domów telewizja odbierana jest za pomocą zwykłej pokojowej anteny. . ukazująca się w nakładzie pół miliona egzemplarzy. Zajmowały się propagandą a nie informacją. Nad poprawnością przekazu mediów czuwał do 1989 r. Rozwój rynku prasy przyspieszyła sprzedaż części tytułów byłego monopolisty na rynku prasy RSW "Prasa. który od tego czasu reguluje ład medialny w eterze. Przede wszystkim Polacy odzyskując suwerenność we własnym państwie mogli pożegnać cenzurę. pracujący do tego czasu w nielegalnie wydawanych pismach. przejście na druk offsetowy. Z kolei prasa lokalna była uzależniona od lokalnych ekspozytur PZPR. Równolegle z rynkiem prasy zaczął powstawać rynek mediów elektronicznych. zaś naziemnych częstotliwości. Stąd zresztą wywodziła się nazwa gazety . zgrupowane były w Komitecie ds. Faktycznie jednak urząd ten decyduje o warunkach konkurowania mediów elektronicznych w Polsce. a wówczas KRRiT ponownie dysponuje zwolnioną częstotliwością. jedno z najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. Pierwszy numer legalnie wydanego niezależnego dziennika można było kupić 8 maja 1989 r. który zleca nadawcy wyemitowanie danego przekazu reklamowego Sponsor . nie może nią w pełni dysponować. a nie swoich odbiorców. jest ograniczona ilość. że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy Reklamodawca .

pierwszy jej numer ukazał się w maju 1989 roku. które podają informacje z kraju i ze świata.działacz opozycji przed rokiem 1989 i intelektualista. Nie oznacza to jednak. a w okresie przedświątecznym sięga nawet miliona egzemplarzy. egzemplarzy. analizy techniczne notowań. W każdy dzień tygodnia ukazuje się także inny dodatek tematyczny. m. Nie ukazuje się też żadna popołudniówka. rozporządzenia i komentarze specjalistów. Cechą charakterystyczną dla wszystkich polskich dzienników ogólnopolskich jest to. ale skupiają się na informacjach z regionu. "Super Express" . Inną gazetą ekonomiczną jest "Parkiet" w całości poświęcony warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. tuż przed przełomowymi dla naszego kraju czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. jej odbiorcami są "osoby. "Dziennik" . bardzo ceniony przez czytelników dodatek "Prawo Co Dnia". Jedną z najlepiej sprzedających się gazet lokalnych jest ukazująca się w Bydgoszczy "Gazeta Pomorska". które nie oczekują od gazety codziennej poważnych i skomplikowanych artykułów". Największym wydawcą prasy lokalnej jest w Polsce . Redaktorem naczelnym Gazety jest od początku jej istnienia Adam Michnik . To opiniotwórczy dziennik o tematyce ogólnej z rozbudowanym działem gospodarczym i ekonomicznym. Średni nakład "Gazety Wyborczej" wynosi prawie 600 tys.in. egzemplarzy. Średni nakład "Rzeczpospolitej" przekracza 260 tys. lokalnych. "Parkiet" ukazuje się od wtorku do soboty i zawiera m.in. że nie ukazują się one w niedzielę. "Gazeta Wyborcza" . "Fakt" . tygodników. że "Rzeczpospolita" jest pismem jedynie ekonomicznym. od której zaczyna swój dzień polski przedsiębiorca. Gazeta stara się skupić na życiu zwykłych ludzi. Dzienniki Ważne miejsce w życiu społeczności lokalnych zajmują gazety lokalne. Najbardziej popularne polskie tytuły prasowe: Prasa codzienna "Rzeczpospolita" .w "Rzeczpospolitej" ukazują się liczne dodatki tematyczne związane z działalnością gospodarczą. dzienników.jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych gazet codziennych. Gazeta przoduje w zdobywaniu i publikowaniu informacji gospodarczych z różnych dziedzin.to informacyjna i opiniotwórcza gazeta o tematyce społeczno politycznej. której przeciętny nakład wynosi 105 tysięcy egzemplarzy. miesięczników oraz gazet specjalistycznych. Swoja tematyką obejmuje podstawowe dziedziny życia społeczno politycznego w Polsce. Dziennikiem gospodarczym jest ukazujący się od 1997 roku "Puls Biznesu". W największych miastach ukazują się dodatki lokalne.jak pisze sama redakcja gazety.W Polsce ukazuje się ponad 5400 tytułów prasowych . W Polsce ukazuje się ponad 3000 gazet regionalnych i lokalnych. komentarze i rekomendacje dla inwestorów. Europie i na świecie.gazet ogólnopolskich. w którym zamieszczone są istotne dla przedsiębiorców akty prawne. To obok "Rzeczpospolitej" druga gazeta. Dziś jest filarem największego polskiego koncernu medialnego.

Jego podtytuł . Drugim bardzo popularnym tygodnikiem w Polsce jest ukazujący się od grudnia 1982 roku "Wprost". Miesięczniki Dużym zainteresowaniem wśród polskiej kadry menedżerskiej. kondycji kultury i losów polskiego społeczeństwa. Tygodnik przebojem wszedł na rynek. Tygodnik komentuje bieżące wydarzenia z życia politycznego.laureatami nagrody byli m. która musiała dodrukowywać pierwsze wydanie gazety. Pismo od początku swego istnienia należy do ścisłej czołówki opiniotwórczej prasy w Polsce. aż do swojej śmierci. finansach i reklamie. co potwierdzają przeprowadzane wśród czytelników badania. Wydawca "Polityki" jest także współwłaścicielem radia Tok FM. W "Polityce" pracowali i pracują najbardziej znani polscy dziennikarze. Wyjątkowe miejsce wśród polskich tygodników zajmuje "Tygodnik Powszechny". "Wieczór Wybrzeża" i "Dziennik Zachodni". Newsweek jako pierwszy przygotował specjalne wydanie o atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 roku. Od września 2001 roku ukazuje się polskie wydanie "Newsweeka".: o biznesie.in. właścicieli firm cieszy się miesięcznik "Businessman Magazine". "Dziennik Polski". 300 tys. Tygodniki Dużą i wciąż rosnącą popularnością cieszą się w Polsce tygodniki społeczno-gospodarcze. Jerzy Turowicz. ekonomicznego."Katolickie pismo społeczno-kulturalne" najpełniej określa sfery zainteresowania redakcji.in. Na swoich łamach opisuje także najpiękniejsze zakątki Polski i miejsca warte odwiedzenia. Średni nakład "Polityki" sięga 260 300 tys. Na internetowych stronach "The Warsaw Voice" zamieszcza wiele linków przydatnych dla zagranicznych gości w Polsce. Na jego łamach swoje teksty publikują najwybitniejsi polscy politycy. egzemplarzy. ale także regionu Europy Środkowej i Wschodniej. przedsiębiorców. która ukazuje się od 1957 roku. Sukces polskiego wydania zaskoczył nawet redakcję. "Tygodnik" zawsze zabierał głos w najważniejszych społecznych debatach na temat Kościoła katolickiego. Co roku "Wprost" publikuje listę 100 najbogatszych Polaków. Od kilku lat tygodnik publikuje listę 500 największych polskich przedsiębiorstw.wydawnictwo Polskapresse. "Wprost" ukazuje się w nakładzie ok. Leszek Miller. W Polsce ukazuje się również renomowany tygodnik anglojęzyczny "The Warsaw Voice". Można w nim znaleźć informacje m.in. Panoramę polskich tygodników uzupełniają jeszcze: "Ozon" i "Przegląd" oraz wiele innych. społecznego i kulturalnego w szczególności naszego kraju. Aleksander Kwaśniewski. ekonomii. Leszek Balcerowicz i Wisława Szymborska. ukazującym się legalnie. Był jedynym w krajach bloku komunistycznego niezależnym pismem społeczno-politycznym. egzemplarzy. a niejednokrotnie dramatycznych latach powojennej historii Polski. Tygodnik od jedenastu lat przyznaje tytuł Człowieka Roku . Lech Wałęsa. W trudnych. a ich teksty często mają charakter opiniotwórczy. do którego należą m. ukazujący się od 1945 roku. Twórcą i redaktorem naczelnym pisma był przez ponad pięćdziesiąt lat. ekonomiści czy prawnicy. Czytelnicy cenią "Businessmana" między . Najstarszym takim tygodnikiem jest "Polityka".

Gazeta stara się w sposób łatwy dla każdego czytelnika przedstawić zawiłości gospodarcze. Kolportaż prasy w obecnym kształcie rozpoczęto dopiero w lipcu 1992 roku od kilkunastu tytułów prasy kolorowej (były to najbardziej popularne wówczas tytuły. gdyż ponad 60% sieci sprzedaży stanowią nadal salony prasowe i kioski. Aktualnie grupa Garmond Press kolportuje w sieci detalicznej 1700 tytułów prasowych polskich oraz 570 tytułów zagranicznych. dostarczając około 3500 tytułów prasowych. W przeciwieństwie do innych prywatnych firm kolportażowych firma od początku zaczynała sprzedaż od profesjonalnych punktów sprzedaży prasy i tak jest do dzisiaj. małopolskim. mazowieckim. dbające o wygląd i samopoczucie. Należy jednak podkreślić. "Garmond Ltd" w tym okresie zaangażował się głównie w hurtową i detaliczną sprzedaż książek. utworzono także pierwsze w Polsce prywatne biuro ogłoszeń prasowych. Po roku. początkowo na terenie byłego województwa krakowskiego.5 miliona starych złotych). w tym 1450 tytułów prasy zagranicznej. że "Garmond Ltd" powstał na kanwie nieformalnej struktury organizacyjnej pod nazwą "Gazeciarz Małopolski". Redakcja charakteryzuje swoje czytelniczki jako kobiety inteligentne. podkarpackim oraz lubelskim. Badania przeprowadzone wśród czytelników "Twojego Stylu" pokazują. Obecnie kapitał ten w odniesieniu do całej grupy "Garmond Press" wynosi blisko 4. Pierwsza spółka grupy. łódzkim. gdzie głównym towarem jest prasa. Innym miesięcznikiem gospodarczo . Jednym z najlepiej sprzedających się miesięczników i najpopularniejszych magazynów dla kobiet w Polsce jest "Twój Styl". otwarte. Kapitał zakładowy spółki wynosił na początku 250 zł (2. "Popcorn". która począwszy od lipca 1989 roku rozprowadzała w Krakowie "Gazetę Wyborczą" i "Tygodnik Powszechny". Obecnie dostarczamy . W chwili obecnej firma obsługuje codziennie ponad 5000 odbiorców. działające do dziś jako Agencja Reklamowa "Garmond". dolnośląskim. "Twój Styl". dlatego w podtytule "Profitu" jest napisane "Gospodarka bez tajemnic". który ukazuje się od kwietnia 2001 roku. na temat rynku reklamowego oraz prezentowane na łamach gazety rankingi. a ich liczba zaczęła systematycznie rosnąć. "Bravo" i "Poradnik Domowy"). opolskim. Początkowo firma kontynuowała detaliczną sprzedaż prasy. Oprócz tego firma przejmowała mniejsze i słabsze firmy kolportażowe lub współtworzyła nowe spółki prawa handlowego.5 mln złotych. takie jak: "Dziewczyna". aktywne. Sposób działania grupy Garmond Press nie ograniczał się wyłącznie do pozyskiwania punktów sprzedaży. Oprócz kolportażu "kioskowego" grupa Garmond Press z powodzeniem prowadzi prenumeratę prasy dla firm i instytucji.innymi za regularnie publikowane raporty np. W roku 1996 grupa GARMOND PRESS rozpoczęła dostawę prasy do firm i instytucji.ekonomicznym jest "Profit". a później także "Tygodnik Solidarność". jako pierwsza prywatna firma kolporterska w kraju. świętokrzyskim. GRUPA GARMOND PRESS Jest największym regionalnym kolporterem prasy działającym aktualnie w dziewięciu województwach tj. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY W 1992 roku Garmond dostarczał prasę do kilkunastu punktów sprzedaży detalicznej. jeszcze pod nazwą "Garmond Ltd" rozpoczęła działalność w dniu 9 listopada 1989 roku. punktów sprzedaży było już 300. że czytają go powszechnie także mężczyźni. śląskim.

W skład Rady wchodzi (po nowelizacji ustawy z 29 grudnia 2005 roku) 5 członków. na Podhalu ponad 50%. 6 ust.1. Senat . tryb działania.215). prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. organizację oraz szczegółowe zasady powoływania członków KRRiT określa ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji. Główne zadania • • konstytucyjne (art 213 ust. UDZIAŁY W RYNKU I NAJBLIŻSZE PLANY Grupa Garmond Press obsługuje dziewięć województw. wraz z późniejszymi nowelizacjami. Od roku 2003 spółki grupy Garmond Press prowadzą sprzedaż pełnego asortymentu artykułów przemysłowych takich jak np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) To organ konstytucyjny (art. Skład i struktura KRRiT Zasady. wraz z późniejszymi nowelizacjami): o projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji. 1 Konstytucji RP ): stanie na straży wolności słowa.systematycznie prasę w prenumeracie do kilku tysięcy najpoważniejszych instytucji i firm na terenie dziewięciu województw. co potwierdzają otrzymywane przez nas referencje. o określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych.2 członków. Prezydenta RP . Lokalnie udział w rynku sprzedaży prasy jest znacznie wyższy i tak w Krakowie wynosi on około 40%. Celem firmy jest uzyskanie do końca 2005 roku co najmniej 12% wartości rynku krajowego. Ze swojego grona Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę (na wniosek przewodniczącego). 213 . dlatego też oferta nasza budzi coraz większe zaufanie u najbardziej prestiżowych klientów. Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. o rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Udział grupy Garmond Press w rynku dystrybucji wynosi 7-9% w zależności od rozprowadzanego tytułu. a przykładowo w Legionowie nawet ponad 65% rynku. tytonie oraz karty telefoniczne. 198) odpowiadają za popełnienie deliktu konstytucyjnego przed Trybunałem Stanu. który stoi na straży wolności słowa. prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Są oni wybierani przez: Sejm . o radiofonii i telewizji. Najważniejsza dla nas jest jakość świadczonych usług. W pierwszym półroczu 2004 grupa odnotowała ponad 15.Grupa Garmond Press jest również firmą o największej dynamice wzrostu sprzedaży spośród wszystkich działających obecnie firm kolportażowych. papierosy. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. ustawowe (art.2. Członkowie KRRiT na mocy postanowień Konstytucji RP (art. .90 % wzrostu wartości sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. co stanowi 51% powierzchni kraju zamieszkałej przez 62% ludności. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat.

Nowelizacja z 29 grudnia 2005 została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Kontrowersje • • • • Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 2005 roku zmniejszyła liczbę członków Rady z dziewięciu do pięciu. KRRiT nałożyła w 2006 karę w wysokości 500 tys. Zdaniem opozycji. oraz 17 spółek regionalnych Polskiego Radia).o o o o o o sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą. który orzekł niekonstytucyjność zapisów stanowiących o powoływaniu przewodniczącego KRRiT spośród członków Rady przez prezydenta. organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. co było niemożliwe na gruncie poprzednich przepisów. W związku z tym pojawiły się podejrzenia. podział środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego. określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru. złotych na telewizję Polsat za emisję programu Kuba Wojewódzki. udzielanie koncesji na nadawanie sygnału telewizyjnego i radiowego. praw wykonawców.A. praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. nakładanie kar pieniężnych na nadawców. zmiana przepisów posłużyła przede wszystkim obsadzeniu całej Rady osobami przychylnymi rządzącej koalicji PiS-LPR-Samoobrona. Misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w raporcie dotyczącym przebiegu wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 opublikowanym 22 października 2007 przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z siedzibą w Warszawie zarzuciła KRRiT upartyjnienie (PiS) i niezdolność do właściwego wywiązania się ze swojej konstytucyjnej odpowiedzialności. opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji.technicznego i kształcenie kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. W wyniku orzeczenia TK ustawę znowelizowano ponownie i obecnie Rada sama wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. w którym Kazimiera Szczuka parodiowała występującą na antenie Radia Maryja Magdalenę Buczek. TVP) oraz publicznej radiofonii (Polskie Radio S. . Niektóre uprawnienia • • • • powoływanie rad nadzorczych spółek telewizji publicznej (Telewizja Polska S.A. współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. inicjowanie postępu naukowo . że głównym celem nowelizacji nie było ograniczenie kosztów funkcjonowania Rady. jak utrzymywali autorzy zmian. Jednocześnie jej uchwalenie pozwoliło zmienić cały skład Rady.

Skład I kadencja • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Tomasz Goban-Klas Bolesław Michałek Krzysztof Piesiewicz Jerzy Turowicz Piotr Wojciechowski . kpiła (wg wielu widzów skarżących się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) z niepełnosprawnej redaktorki Radia Maryja – Magdaleny Buczek. półmilionowej kary na Telewizję Polsat. "gasnącym starcem" i "Breżniewem Watykanu". z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Urban nazwał papieża m..Członkowie: Przewodniczący Rady .Witold Kołodziejski od 23 października 2007 Z nominacji prezydenta RP: • • Piotr Boroń od września 2007 Barbara Bubula od września 2007 Z ramienia Sejmu: • • Tomasz Borysiuk od stycznia 2006 Lech Haydukiewicz od stycznia 2006 Z ramienia Senatu: • Witold Kołodziejski od stycznia 2006 Rada Etyki Mediów Ta organizacja powstała 29 marca 1995 r. zajmująca się opiniowaniem zachowań dziennikarzy oraz innych spraw istotnych dla mediów i ludzi związanych zawodowo z mediami. na mocy Karty Etycznej Mediów. ustawy czy dotacji budżetowych. złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie obrazy Jana Pawła II jako głowy państwa przez Jerzego Urbana w związku z publikacją w Nie artykułu "Obwoźne sado-maso". "sędziwym bożkiem". Rada Etyki Mediów wraz z organizacją Forum Młodych PiS. za program Kuby Wojewódzkiego wyemitowany 26 lutego 2006 r. w którym zaproszona Kazimiera Szczuka. Znane sprawy W 2002 r. robiąc to bez żadnego wsparcia. Zajmuje się również pilnowaniem przestrzegania zasad etycznych przez media. Rada Etyki Mediów negatywnie zaopiniowała zasadność nałożenia 22 marca 2006 r.in.

publicysta Maciej Iłowiecki (wiceprzewodniczący) – publicysta Telewizji Polsat Helena Kowalik-Ciemińska (sekretarz od jesieni 2005 roku) – publicystka Michał Bogusławski – były rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza Mariusz Jeliński – Telewizja Polska Tadeusz Kononiuk – wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Ryszard Piekarowicz – Dział Zagraniczny PAP Anna Teresa Pietraszek – dokumentalistka i reżyser Rafał Wieczyński – producent filmowy .II kadencja • • • • • • • • • • Jerzy Turowicz (honorowy przewodniczący. od jesieni 2003) Piotr Wojciechowski Krzysztof Wolicki (powołany na członka Rady nie zdążył odebrać nominacji z powodu zgonu) Helena Kowalik-Ciemińska (powołana jesienią 2003) IV kadencja 10 marca 2004 r. do jesieni 2003) Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukasiewicz Rafał Wieczyński (sekretarz. wybrano członków IV kadencji Rady Etyki Mediów w składzie: • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) – publicystka Tadeusz Fredro-Boniecki (wiceprzewodniczący) – dziennikarz. zmarł 27 stycznia 1999) Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś Więź (sekretarz) Tomasz Goban-Klas Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukaszewicz Piotr Wojciechowski III kadencja • • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś (sekretarz.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP ma na celu przede wszystkim ochronę wolności słowa mediów. SDP przyczyniło się do jej uchwalenie oraz dzięki takiemu działaniu wsparło projekt opracowany przez Centrum im. Pomimo delegalizacji. jednak siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. dbanie o rzetelność i etykę dziennikarską oraz zapewnienie równego dostępu wszystkim obywatelom do edukacji i kultury. Od 1993 roku dziennikarzom zostają rozdawane nagrody przyznawane przez Zarząd Główny SDP. ale także za pośrednictwem organów . Klub Dziennikarzy Wodniaków KOTWICA. ale także wydawało podziemną prasę. który powstał jeszcze przed wojną. Antynagrodą lauru jest "Hiena Roku". Jej zakres działania jest jasno określony przez założenia Konstytucji RP oraz przez prawo prasowe. Takie zadania stowarzyszenie realizuje nie tylko poprzez środki masowego przekazu. Jednak stan wojenny wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego w 1981 roku doprowadził do rozwiązania. Przy Stowarzyszeniu działa wiele klubów. członkowie stowarzyszenia nie zapomnieli o swojej misji. Mimo wielu aresztowań. Klub Publicystyki Kulturalnej. którzy czynnie włączali się w życie publiczne. która skupia dziennikarzy zajmujących się przede wszystkim życiem publicznym. wśród których wyróżnia się Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. niewątpliwie była obrona prawdy i niezależności dziennikarskiej. SDP działało w konspiracji. Klub Dziennikarzy Europejskich. Najpierw był Związek Zawodowy Dziennikarzy. Klub Dziennikarzy Biznesowych. Przystąpić do niej może każdy dziennikarz. Narciarski Klub Dziennikarzy KACZKA. a rok później zdelegalizowania SDP. Ponadto wybitni dziennikarze za całokształt swojej twórczości otrzymują "Laur SDP". Jednak wyobraźmy sobie czasy peerelowskiej Polski i rok 1951. który będzie miał na uwadze rzetelne informowanie opinii publicznej o wydarzeniach przedstawianych za pośrednictwem mediów oraz będzie dbał o zawodową etykę i chronił swoje prawa. W miejscu gdzie organizacja miała swoją siedzibę powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL. Klub Fotografii Prasowej. W tym samym roku została uchwalona w Sejmie ustawa mówiąca o dostępie do informacji publicznej. Jednak dopiero w 2001 roku SDP odzyskała utracony wcześniej majątek. w jakich organizacja ta powstała. a także będzie przekazywał pamięć. to stowarzyszenie odzyskało swoją legalność. dążąc razem ze społeczeństwem do demokratyzacji ustroju PRL oraz aktywnie działając na rzecz "Solidarności". STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej to organizacja. której inicjatorem było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. a także wszechstronne informowanie społeczeństwa o najważniejszych wydarzeniach. Mówiąc o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przede wszystkim trzeba mieć na uwadze czas i okoliczności. jaką ówcześnie. Adama Smitha. W 1995 roku powstała Karta Etyczna Mediów. Stowarzyszenie ma swoje oddziały terenowe w wielu polskich miastach. Wtedy ZZD przestał istnieć na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.STOWARZYSZENIA DZIENNIKARSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich to najstarsza organizacja skupiająca największą liczbę miłośników tego zawodu w Polsce. Gdy nadszedł rok 1989 i ustrój w kraju się zmienił. środowisko dziennikarskie nie tylko współpracowało z demokratyczną opozycją. że członkostwo w zrzeszeniu jest dobrowolne i nie przynosi korzyści majątkowych. którą otrzymuje dziennikarz za nie przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej i nierzetelność. Ponadto stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju współpracy w ramach integracji europejskiej. Organizacja ta skupiła masę dziennikarzy.

Działają także na rzecz promowania nauki i dziennikarstwa naukowego w Polsce. Osoby należące do stowarzyszenia to dziennikarze prasowi. Z kolei przez tę organizację są pośrednio członkami World Federation of Science Journalists w Gatineau w Kanadzie. Chcą także organizować szkolenia i konferencje związane z popularyzacją nauki oraz brać udział w imprezach o takiej tematyce. Polskiego Radia. Radia TOK FM. gdyż uważają to za dobrą drogę do promowania polskich osiągnięć naukowych za granicą.pl szacują. które skupiają dziennikarzy zainteresowanych konkretną tematyką. medycynie i technice.pl planują także informować o możliwościach wyjazdów i szkoleń oraz pośredniczyć w uzyskiwaniu dofinansowania do nich ze środków EUSJA i innych źródeł. a szczególnie z European Union of Science Journalists' Associations (EUSJA). W ramach stowarzyszenia działają liczne koła redakcyjne.naukowi. "Newsweeka". którzy kierują się Magisterium Kościoła oraz zasadami wypływającymi z nauk głoszonych podczas Soboru Watykańskiego II. "Przekroju". Ugrupowanie postawiło sobie kilka celów. że liczba aktywnych zawodowo dziennikarzy naukowych w Polsce przekracza sto osób i postawili sobie za cel integrację środowiska dziennikarzy piszących o nauce. Jednym z istotniejszych "instrumentów" integrujących to środowisko ma być przyznawana każdego roku nagroda dla dziennikarza za najlepszy artykuł. Wszystkie te założenia nie mogą się urzeczywistniać bez regularnych spotkań.administracji publicznej. szkoleniach czy stypendiach. czemu służy strona internetowa www. Zostało zawiązane z inicjatywy członków nieistniejącego już poznańskiego klubu Pro Media. POLSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY NAUKOWYCH NAUKOWI. "Focusa". "Głosu Wielkopolskiego". czynny udział w ewangelickiej misji Kościoła. które pełnić będzie funkcję walnego zebrania członków połączonego z wykładem zaproszonego przez zarząd naukowca. Naukowi. "Świata Nauki" oraz "Wiedzy i Życia".PL To pierwsze w Polsce stowarzyszenie dziennikarzy zajmujących się sprawami nauki. Wśród założycieli stowarzyszenia znaleźli się przedstawiciele redakcji między innymi "Dziennika Zachodniego". program czy audycję popularnonaukową opublikowaną w Polsce. którzy interesują się tematyką religijną i sprawami związanymi z życiem Kościoła. .pl. Naukowi. rzeczników prasowych instytucji naukowych czy specjalistów od PR zajmujących się tą tematyką. związanych ze wszystkimi środkami masowego przekazu (tj. której są członkiem od samego początku swojej działalności. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy to stowarzyszenie skupiające dziennikarzy. radiowi i telewizyjni. "Młodego Technika". troska o postępowanie zgodne z etyką Kościoła czy też reprezentowanie katolickiego środowiska dziennikarskiego wobec władz państwowych. Naukowi. Znajduje się na niej forum umożliwiające wymianę informacji i prowadzenie dyskusji na interesujące tematy. a także popularyzatorów nauki. ale także bez wymiany informacji o wyjazdach. radio i telewizja). W założeniach Stowarzyszenia znalazło się organizowanie raz do roku spotkania. Członkami mogą być także dziennikarze emeryci i renciści.in.pl ściśle współpracują z organizacjami europejskimi.pl kładą nacisk na współpracę międzynarodową z organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy naukowych. wśród których wymienia się m. Naukowi. Stowarzyszenie skupia dziennikarzy. prasa.

. Redaktorzy kierują swoje czasopismo do wszystkich Polaków . jego poziom merytoryczny i etyczny. którzy pracują we wszystkich ośrodkach w kraju i zagranicą. SDiP bardzo chętnie współpracuje z młodymi dziennikarzami i studentami. pozarządowa grupa dziennikarska. którzy mają kłopoty z prawem ze względu na nieprzychylną wolności słowa politykę Białorusi. studenci. SDA UJ skupia przy UJ dziennikarzy. Członkowie stowarzyszenia podejmują działania na rzecz pogranicza i euroregionu lubuskiego. Organizacja monitoruje bieżące działania białoruskich władz (we współpracy z Komisją Etyki Dziennikarskiej). audycji radiowych i telewizyjnych. Wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie podejmuje wszelkie dostępne działania na rzecz budowania kultury politycznej i wrażliwości społecznej w życiu codziennym.także tych. która skupia dziennikarzy lokalnych. dostępny zarówno w wersji elektronicznej (www. Działalność stowarzyszenia została w 2004 roku doceniona przez Parlament Europejski. Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją konferencji. W piśmie SDiP zamieszczane są teksty na temat bieżących wydarzeń politycznych.chcą wspierać swoją uczelnię.ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Stowarzyszenie Dziennikarzy . Dziennikarze . STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY BIAŁORUSKICH Niezależna. SDE pomaga zachować dobra kultury i wspiera rozwój edukacji. zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia. publicystów i pasjonatów.in. kulturalnych i sportowych. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I DOKUMENTALISTÓW "KONCENTRAT" STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I PUBLICYSTÓW Grupa niezależnych dziennikarzy. zainteresowanych problemami euroregionu. Ważne są dla nich także działania na rzecz środowiska zawodowego. a w szczególności troska o oblicze polskiego dziennikarstwa. SDA UJ dwa razy do roku organizuje w Krakowie sesje. który odbył się 20 stycznia 2001 roku. którzy udali się na emigrację. jak i drukowanej. Dodatkowo pomaga chronić praw człowieka oraz swobód obywatelskich. działają na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami. promować dokonania członków wspólnoty akademickiej oraz polskiej kultury i nauki. prowadzących opiniotwórczy miesięcznik "Gazeta Ogólnopolska". który przyznał BAŻ nagrodę imienia Andrieja Sacharowa. Członkowie stowarzyszenia działają także na rzecz integracji białoruskiego środowiska dziennikarskiego. Od kilku lat BAŻ (popularny skrót od nazwy Bielaruskaja Asocjacja Żurnalistav) wydaje zaangażowane społecznie pismo "aBAŻur".STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY .pl). gospodarczych.Absolwentów Uniwersytetu Jagielońskiego zostało powołane do życia na zjeździe założycielskim.absolwenci UJ . Tematami dotychczasowych sesji były m. w których uczestniczą pracownicy naukowi. Organizacja powstała z myślą o pracownikach mediów.gazetao. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY EUROREGIONÓW "SPREWA-NYSABÓBR" I "PRO EUROPA VIADRINA" Organizacja pozarządowa. odpowiedzialność dziennikarza za słowo i etyka. profesjonalnego dziennikarstwa. która działa na rzecz obrony praw dziennikarzy oraz zasad swobodnego. dziennikarze.

Organizacja co roku przyznaje nagrody za najlepsze publikacje turystyczne. okolicznościowych i promocyjnych. Dziennikarze biorą również udział w turniejach charytatywnych oraz meczach towarzyskich. Członkowie organizacji stale współpracują ze znanymi podróżnikami. w tym także z organizacjami rządowymi. SDO współpracuje z wieloma krajowymi. Od tamtej pory dziennikarze tej grupy odbyli prawie 1000 podróży. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY PODRÓŻNIKÓW GLOBTROTER Stowarzyszenie dziennikarzy prasowych. odwiedzając 91 państw na całym świecie. Obecnym trenerem reprezentacji jest Wojciech Jagoda. Ryszard Badowski. Dodatkowo grupa prowadzi działalność wydawniczą i zapewnia pomoc organizacyjno-ekonomiczną innym organizacjom. Członkowie TSD wielokrotnie organizowali konkursy dziennikarskie w szkołach tarnowskich. Aby popularyzować piłkę nożną. zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o zbliżonym profilu działalności. organizowane są liczne konkursy dziennikarskie oraz Dzień Europy w Tarnowie. TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Organizacja pozarządowa zrzeszająca dziennikarzy i publicystów z Tarnowa i okolic. specjalizujących się w tematyce turystycznej. Poprzez swoją działalność członkowie stowarzyszenia chcą szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierać różnorodne formy aktywności społecznej. której celem jest wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej. SDP Globtroter zostało założone w 1992 roku. . które sprzyjają rozwojowi sieci internetowych oraz dąży do upowszechniania bezpłatnego dostępu do Internetu. Do najbardziej znanych członków grupy należą m.STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY OBYWATELSKICH Grupa wolontariuszy działająca na rzecz promocji i rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego. radiowych i telewizyjnych. Olgierd Budrewicz. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY SPORTOWYCH "REPREZENTACJA PIŁKARSKA DZIENNIKARZY" Grupa dziennikarzy prasowych. biurami podróży i liniami lotniczymi. których działalność jest zgodna z celami stowarzyszenia. stowarzyszenie organizuje liczne mecze międzypaństwowe z innymi drużynami dziennikarzy oraz zapewnia systematyczne treningi swojej reprezentacji na warszawskim Bemowie. wspierając rozwój edukacji i kultury. SDE rozwija i propaguje inicjatywy. Grupa jest współorganizatorem projektu "Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. Orange (sponsor główny) oraz Puma (sponsor techniczny). Grupę sponsorują m. Bliższa Europa". Stowarzyszenie zajmuje się również opiniowaniem aktów prawnych. pracownikami konsulatów. Podejmują starania o zapewnienie jak najszerszego dostępu do informacji.in. W ramach akcji wydawane jest pismo "Bliższa Europa". Jerzy Adamuszek oraz Zofia Suska. radiowych i telewizyjnych.in. dotyczących ważnych kwestii społecznych. Beata Pawlikowska. Stowarzyszenie czynnie wspiera wszelkie akcje promujące dziennikarstwo na terenie gminy.

z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. a nadawca ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 2. 1. Odbiór programów krajowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny. 3) rozpoczął rozpowszechnianie programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymuje stabilne i efektywne związki gospodarcze z Rzecząpospolitą Polską. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. 2) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki. Zadaniem radiofonii i telewizji jest: dostarczanie informacji. jak i w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. dostarczanie rozrywki. Ustawę stosuje się do nadawców ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. jak i decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. lub c) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawcę uważa się za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. chyba że: a) zarówno siedziba nadawcy znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. jeżeli spełnia on co najmniej jeden z warunków: 1) ma swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz: a) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. 1. upowszechnianie edukacji obywatelskiej. 1) 2) 3) 3a) 4) 5) Art. udostępnianie dóbr kultury i sztuki. 2. 1a. w którym nadawca ma swoją siedzibę lub decyzje o strukturze i .

Art. jeżeli liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 250. jeżeli nie dysponuje lub nie wykorzystuje częstotliwości na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 3) korzysta ze stacji dosyłowej do satelity zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.zawartości programu są podejmowane na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1-3 i nie został uznany za nadawcę ustanowionego w państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów prawa tego państwa odpowiadających warunkom określonym w ust. w którym urządzenia nadawcze i odbiorcze należą do tej samej osoby. 3. 1a) nadawcą społecznym jest nadawca: a) którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną.pomimo że nie odpowiada on warunkom określonym w ust. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechnienia w całości i bez zmian. 3. które uzyskały koncesję na taką działalność. jeżeli istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na jej terytorium oraz nadawca: 1) ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy prawa prasowego. Art. który: 1) dysponuje lub wykorzystuje częstotliwość na podstawie decyzji wydanej przez polski organ administracji publicznej albo 2) korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez polski organ administracji publicznej. 2. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. o ile ustawa nie stanowi inaczej. 4. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. a treść programu ogranicza się do spraw związanych z tą działalnością i jest adresowana do pracowników lub innego określonego kręgu osób związanych z nadawcą. 1-3. działalność charytatywną. 2. 4. 1. 2) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego w systemie. 3) programu rozprowadzanego w sieci kablowej. respektuje chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. Art. jeżeli nie korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej . prowadzącej działalność gospodarczą lub inną zarejestrowaną działalność publiczną. Ustawy nie stosuje się do: 1) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego wyłącznie w obrębie jednego budynku. . W rozumieniu ustawy: 1) nadawcą jest osoba. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej albo 2) ma swoją siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

o których mowa w art. firmy. przeznaczenie lub autorstwo. powszechnego odbioru (system powszechnego odbioru). dla upowszechnienia. producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna. rozpowszechnianiem jest: a) bezprzewodowa emisja programu do równoczesnego. stanowią audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu. popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę. firmy. stanowiąca odrębną całość ze względu na treść. (1) (uchylony). 331 § 1 Kodeksu cywilnego. rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego. Nr 173. b) wprowadzanie programu do sieci kablowej (system zbiorowego odbioru). reklamą ukrytą jest przedstawianie w audycjach towarów. towaru lub usługi. c) który nie nadaje reklam lub telesprzedaży oraz sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia. odtwórców głównych ról i kompozytora. która podejmuje inicjatywę. reklamą jest każdy przekaz. regularnie rozpowszechniany. przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów. usług. audycją wytworzoną pierwotnie w języku polskim jest audycja spełniająca wymogi audycji europejskiej w rozumieniu niniejszej ustawy i powstała na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim. z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej. jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz jeżeli możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu. rozprowadzania lub odbierania jego programu. jeżeli zamiarem nadawcy. utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy. formę. lub jednostka organizacyjna.1b) 1c) 2) 3) 4) 4a) 5) 5a) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy. rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjnego równocześnie z programem. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. autora scenariusza. której pierwotna rejestracja dokonana została w języku polskim. pochodzący od jednego nadawcy. U. w którym nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca. d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania. zespołem twórczym jest zespół osób tworzących audycje. 18 ust. niepochodzący od nadawcy. do którego zalicza się w szczególności: reżysera. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 5. reklam i innych przekazów. przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audycji. osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. scenografa. zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści. i równoczesne jego rozpowszechnianie. programem wyspecjalizowanym jest program. telesprzedażą jest każdy przekaz zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia usług. faktycznie . znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność. o której mowa w art. audycją jest część programu radiowego lub telewizyjnego. operatora. programem jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych. poz. sponsorowaniem jest bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. w godzinach 6-23. nazwy. 1807). znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi.

2a. o opłatach abonamentowych (Dz. 3) podejmowanie. na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. 7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. 2. 1. 6. (6) (uchylony). Art. o swobodzie działalności gospodarczej. 6a) (3) ustalanie. warunków prowadzenia działalności przez nadawców. 4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców. a w zarządach nie zasiadają żadne osoby pozostające w stosunku pracy z danym nadawcą lub będące nadawcami. 728). . rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów. 7. 5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. wysokości opłat abonamentowych. 1. (5) W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm. niebędący sam nadawcą i nieposiadający udziałów w organizacji nadawcy oraz w którym nadawca ani żaden podmiot od niego zależny bądź należący do tej samej grupy kapitałowej nie posiada żadnych udziałów. 9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji. Art. 13) producentem niezależnym wobec danego nadawcy jest producent niepozostający w stosunku pracy z danym nadawcą. w granicach upoważnień ustawowych. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: 1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. 14) przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Nr 85. praw wykonawców. 10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. zwaną dalej "Krajową Radą". U. spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta. praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. 8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. Rozdział 2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Art. 2.organizuje i ponosi odpowiedzialność za kreatywny. 7a) (4) (uchylony). organizacyjny i finansowy proces produkcji utworu audiowizualnego. na warunkach określonych ustawą. 6) (2) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru. Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. 2) określanie. poz. samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. (7) (uchylony). Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji. 3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu. jako organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji. 5. w zakresie przewidzianym ustawą.

3. Krajowa Rada wybiera ze swego grona. 7. 4. 11. organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych. 2-4 stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. 3a) (10) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji. Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku: 1) zrzeczenia się swej funkcji. Art. 6. reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie. 2) we władzach stowarzyszeń. 5. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od nadawcy przedstawienia materiałów. urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. 3. 2. 4. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady. 5. Art. na wniosek Przewodniczącego. 3. stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. o którym mowa w ust. Pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu. licząc od dnia powołania ostatniego członka. związków pracodawców. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym nadawcą lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową. jeżeli naruszają one przepisy ustawy. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji. 9. 3. (8) Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Krajowej Rady. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów. zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady. Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców. (uchylony). 2. na jego wniosek. Przepisy ust. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały tej Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez nadawcę działań w zakresie. od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. 4. 3.2b. 2. . uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji. dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji. związków zawodowych. 10. 8. 4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo: 1) (utracił moc). Art. 1. 3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. 1. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały. z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej. 1. 1. (9) Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat. (11) Krajowa Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy. 2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami. Art.

1 nie narusza przepisów dotyczących odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji. telesprzedaży. które są wykonywane w języku polskim. Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. że nie pochodzą od nadawcy. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść. Audycje i przekazy niepochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. telesprzedaży. Krajowa Rada określi. Rozdział 3 Programy radiowe i telewizyjne Art. Art. 2. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia. Przepis ust. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. Art. Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. 5. niższy udział w programie radiowym lub telewizyjnym audycji. 1 i 3. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają ponad 50 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie. transmisji sportowych. 3. Nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych w art. 13.2. Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi. o którym mowa w ust. 1. jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje. 3. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. 12. dla których brak jest wystarczającej liczby audycji. o których mowa w ust. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory. liczonych od dnia ostatniej uchwały. 14. 4. 1. 2. 2) programów wyspecjalizowanych. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. 2. 2. 4. . dla: 1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu. Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajowej Rady są pokrywane z budżetu państwa. reklam. 3. transmisji sportowych. Art. 1. 4. 1 ust. Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. reklam lub innych przekazów. o których mowa w ust. Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę. 1. reklam. w drodze rozporządzenia. 15. przekazów tekstowych i teleturniejów. 1 i 3. przekazów tekstowych i teleturniejów. Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych. 5. z zastrzeżeniem ust.

reklam. 1 pkt 1 i 2. 1: 1) sposób prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania.uwzględniając możliwość prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. nie krótszy niż 1 rok. Art. o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. z 1995 r. transmisji sportowych. 3.3) programów rozpowszechnianych wyłącznie w sposób satelitarny lub kablowy dostępnych w całości za opłatą. Audycja pochodzi z państw. Audycją europejską jest audycja. konieczność zapewnienia przejrzystości oraz jawności informacji znajdujących się w ewidencji oraz nieobciążania nadawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z prowadzeniem ewidencji. w tym dane o terminie rozpowszechniania audycji. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy i współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w państwie. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium jednego z tych państw oraz spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 1) audycja jest wyprodukowana przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. 15 ust. o ile spełnia ona wymagania określone w ust. 1. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów satelitarnych lub operatorów sieci kablowych . lub 3) innego europejskiego państwa trzeciego niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 10 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. tytuł i producenta audycji . Za audycję europejską uważa się również audycję. sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. U. Krajowa Rada określi. poz. 160). 1 pkt 1 i 2. o którym mowa w ust. w odniesieniu do audycji. telesprzedaży. w drodze rozporządzenia. o których mowa w art. 15a. o których mowa w ust. lub przez osobę prawną albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej. 1 pkt 1 i 2. niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.uwzględniając konieczność zachowania proporcji audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich. 2) czas przechowywania ewidencji. 3. rzeczywisty czas trwania audycji. 2. (Dz. mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. 3) udział współproducentów. 1 pkt 1 i 2. 1 i 3 oraz w ust. 3) zakres informacji zawartych w ewidencji. których siedziba znajduje się w państwie. o którym mowa w ust. 1. 15b. której większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państwa europejskiego oraz która została wyprodukowana samodzielnie lub w koprodukcji z producentem mającym siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przez producenta . 1 pkt 1 i 2. przekazów tekstowych i teleturniejów. (12) Art. o którym mowa w ust. audycje wytworzone w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie powinny stanowić co najmniej 50 %. o którym mowa w ust. W czasie przeznaczonym na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. Nr 32. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 2) produkcja audycji jest nadzorowana i kontrolowana przez osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w państwie. 2. która pochodzi z: 1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 2) państwa będącego stroną Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej.

1. seriali i audycji dokumentalnych. reklamy lub telesprzedaż mogą być nadawane wyłącznie w tych przerwach lub pomiędzy poszczególnymi częściami. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. a udział współproducentów. o którym mowa w ust. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy oraz współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium państwa. z zastrzeżeniem ust. 16a. 4) zakres udostępniania przez nadawcę czasu wykorzystywanego na reklamy i telesprzedaż. w stosunku odpowiadającym proporcji udziału współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji. w drodze rozporządzenia. 3. sposób prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. z uwzględnieniem zakresu ograniczeń w prowadzeniu przez nie innych audycji w programach radiowych i telewizyjnych. 3. Audycją europejską. o ile nie stanowi to uszczerbku dla wartości audycji i nie narusza uprawnień właścicieli praw autorskich. 2-7. trwające ponad 45 minut. Dotyczy to odpowiednio telesprzedaży. 3. a liczba tych bloków nie może przekraczać 8. 1-4. W transmisjach zawodów sportowych zawierających przerwy wynikające z przepisów ich rozgrywania. z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. Reklamy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. 2. Audycją europejską jest także audycja. transmisjach innych wydarzeń zawierających przerwy oraz w audycjach składających się z autonomicznych części. mogą być przerwane. 4. w tym maksymalny wymiar czasu w okresie rocznym dla jednego przedsiębiorcy lub ugrupowania gospodarczego. jeżeli film trwa co najmniej 20 minut dłużej niż dwa lub więcej okresów pełnych 45 minut. 1 pkt 3. Kolejne przerwy w celu nadania reklam lub telesprzedaży są dopuszczalne. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 15 %. jest również audycja niespełniająca wymagań określonych w ust. 1. których głos lub wizerunek jest wykorzystywany w reklamach. 3) wymagania dotyczące osób. przy czym minimalny czas trwania takiego bloku wynosi 15 minut. 1 pkt 1. 5. wyłącznie jeden raz podczas każdego okresu pełnych 45 minut. z wyłączeniem serii. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej. w celu nadania reklam lub telesprzedaży. jeżeli państwo to zawarło ze Wspólnotą Europejską umowę w sprawach audiowizualnych. 2. o którym mowa w ust. Reklamy i telesprzedaż są nadawane pomiędzy audycjami. 5) sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji czasu nadawanych reklam i telesprzedaży oraz zakres danych objętych tą ewidencją. . mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa. o którym mowa w ust. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi: 1) sposób ustalania dziennego czasu nadawania programu. Bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży nie mogą zajmować w programie więcej niż 3 godziny dziennego czasu nadawania programu. 4. Filmy fabularne i filmy telewizyjne. Art. 1 pkt 1. 4. Krajowa Rada określi. że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy. a reklamy nadawane łącznie z telesprzedażą. 2) warunki nadawania reklam i telesprzedaży w programach. 16. o którym mowa w ust. Art.mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. Audycję można przerwać w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. która została wyprodukowana w ramach dwustronnych umów o koprodukcji zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi. więcej niż 20 % dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny.

U. 27). płeć lub narodowość. 3) audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krótszym niż 30 minut. 7. 4. o których mowa w ust. Nr 53. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 26 października 1982 r. z 2002 r. 1) Art. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. Nr 10. 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) . o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. z 2004 r. 6.1)).Prawo farmaceutyczne (Dz. z późn. z 1996 r. Nr 147. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży audycji w programach publicznej radiofonii i telewizji. z późn. gier w kości. 1. zm. z wyjątkiem audycji. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu. U. zm. 3. 16b. zagrażać fizycznemu. 2-5.2)). 1. Wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę. Zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej. stosuje się przepisy ust. w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza. poz. 1-3 stosuje się odpowiednio do telesprzedaży. 408. a w programie radiowym co najmniej 10 minut. poz. 2) audycji o treści religijnej. w zakresie regulowanym ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. nauczycielach i innych osobach. Art. 17. 16c. ranić przekonań religijnych lub politycznych. zm. U. 55. . o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. jeżeli okres pomiędzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut. Sponsorowane audycje lub inne przekazy są oznaczane przez wskazanie sponsora na ich początku lub na końcu. rekwizytów tytoniowych. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. Nr 4. 1231. usług medycznych. z 2004 r. Reklama nie może: naruszać godności ludzkiej.5. produktów leczniczych.4)). poz. jakie pokładają oni w rodzicach. 533. zakładów wzajemnych. Art. oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość. Przepisy ust. z późn. U. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. poz. zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług. gier w karty. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach. 3. Zakazane jest nadawanie reklamy: wyrobów tytoniowych. wykorzystujących zaufanie małoletnich. poz.3)). jeżeli czas ich emisji wynosi co najmniej 30 minut. produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu. z późn. wideoloterii. zm. Zakazane jest nadawanie reklam: nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług. napojów alkoholowych. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. U. gier cylindrycznych. 4) audycji przeznaczonych dla dzieci. (13) Audycje inne niż określone w ust. bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. Nr 91. gier na automatach. 3 mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży. 2. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży: 1) serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń.

Art. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu. 7. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem. 1. których reklama jest zakazana zgodnie z art. 2) audycji publicystycznych o treści społeczno-politycznej. Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej. z wyjątkiem sportowych i prognozy pogody. psychiczny lub moralny rozwój małoletnich. w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc. 16b ust. zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny. w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. 5 pkt 1-3 oraz przez przedsiębiorców. 6. 4) audycji wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą. których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż towarów lub świadczenie usług. 2) związki zawodowe. 8. z zastrzeżeniem ust. znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność. w drodze rozporządzenia. o których mowa w art. z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. 1 pkt 1 i 2. 4) osoby fizyczne lub osoby prawne. w tym w szczególności czas emisji. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 18. 3) organizacje pracodawców. widok jednego towaru lub usługi. Krajowa Rada określi.firmę. Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców. 4. płeć lub narodowość. sposób sponsorowania audycji lub innych przekazów. wskazania sponsora oraz sposób rozpowszechniania informacji o sponsorze w zapowiedzi audycji albo po zakończeniu audycji lub innego przekazu. 3. Audycje lub inne przekazy. widoku towaru albo usługi. 2. 3) audycji poradniczych i konsumenckich. 1. 4. . 16b ust. mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6. 2. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów oraz zakres informacji objętych tą ewidencją. 5. sprzedaży lub innym udostępnianiu towarów lub usług. których główna działalność polega na produkcji. inne niż te. z zastrzeżeniem art. Sponsorowanie nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji. przez: 1) partie polityczne. 1-7. 131 ust. 16b ust. 5. Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub jego działalność. Zabronione jest sponsorowanie transmisji sportowych przez podmioty wymienione w ust. 4. o których mowa w ust. 1. Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie w sposób ograniczający samodzielność nadawcy. 6. Zabronione jest sponsorowanie: 1) serwisów informacyjnych. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. Zabronione jest sponsorowanie audycji lub innych przekazów. 3. a zwłaszcza chrześcijański system wartości. firmy. Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu. z uwzględnieniem zasad określonych w ust. a także w czasie trwania audycji lub innego przekazu. których reklama jest zakazana w art.

sposoby utrwalania i przechowywania audycji. o której mowa w ust. informującą o zagrożeniach wynikających z treści emisji radiowej. 5b. rozpowszechniania i sposób zapowiadania audycji lub innych przekazów. 5a i 5b. reklam. reklamy lub innego przekazu będącego przedmiotem postępowania przed organem państwowym do czasu zakończenia tego postępowania.uwzględniając stopień szkodliwości audycji dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. która twierdzi. Przepis art. Art. innych niż te. 2) wydać nieodpłatnie zapis audycji lub reklamy. 2. z uwzględnieniem godzin nadawania audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej. uwzględniając stopień szkodliwości danej audycji lub przekazu dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. osobie. 2. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej. o których mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio. w drodze rozporządzenia: 1) cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania. reklamy lub inne przekazy na odpowiednich nośnikach i przechowuje je przez okres 28 dni od dnia rozpowszechnienia audycji. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji lub innych przekazów. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. z uwzględnieniem zakresu informacji o przechowywanych materiałach. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej lub zapowiedzią słowną. reklamy lub innego przekazu narusza jej prawa. Art. o których mowa w ust. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Osobie. Nadawca utrwala audycje. 20. 1. reklamy lub innego przekazu. Art. należy na jej pisemny wniosek i na koszt nadawcy udostępnić zapis audycji. Nadawcy dbają o poprawność języka swoich programów i przeciwdziałają jego wulgaryzacji. W przypadku odmowy udostępnienia zapisu audycji. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji i innych przekazów. 2) podział małoletnich na kategorie wiekowe oraz szczegółowe warunki kwalifikowania i rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. transmisji sportowych i przekazów tekstowych. reklamy lub innego przekazu. służy roszczenie o udostępnienie zapisu na drodze sądowej. 1. Krajowa Rada określi. telesprzedaży. reklam i innych przekazów przez nadawców. o których mowa w ust. reklamy lub innego przekazu albo wydać taki zapis na jej koszt. Działalność nadawcy polegająca na tworzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w formie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego. 3. o których mowa w ust. 20 ust. Krajowa Rada określi. oraz sposób ich prezentacji . 2. 7. 5. Do przekazów tekstowych stosuje się odpowiednio przepisy o tworzeniu i rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych. 20a. 19. 5. 3) wzory symboli graficznych i formuł zapowiedzi. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. Na pisemny wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadawca jest obowiązany: 1) ujawnić dane umożliwiające identyfikację zleceniodawcy audycji lub reklamy.5a. 4. . Po upływie tego okresu przechowuje się zapisy audycji. 1. w drodze rozporządzenia. 2. 5b. że treść audycji. o których mowa w ust. 5. sądem właściwym w tych sprawach jest sąd okręgowy. 6.

o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów sieci kablowych. gospodarczego i politycznego. 1. zwanego dalej "ważnym wydarzeniem".Art. 1 pkt 1 nie wyraził gotowości zawarcia umowy umożliwiającej nadanie transmisji zgodnie z ust. 4. Krajowa Rada może. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną. zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji. 6. który nabył prawa do transmisji danego wydarzenia. tylko: 1) (14) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji. lub 2) jeżeli to samo wydarzenie jest transmitowane przez nadawcę programu spełniającego wymogi określone w pkt 1. w drodze rozporządzenia. wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością. lub z innym uprawnionym. Przepisu ust. 7. 6. 2) z pokrywania się w czasie ważnych wydarzeń lub ich części. kultury. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne za ważne wydarzenia uważa się między innymi: 1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie. w tym mecze eliminacyjne. w szczególności: 1) z czasu. na zasadach określonych w ustawie. określić: 1) listy wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia. określić listę innych. o których mowa w pkt 1. a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski. 5. Nadawca programu telewizyjnego może nadać bezpośrednią transmisję z wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym. 1 pkt 2. Krajowa Rada w zakresie wynikającym z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych może. jeżeli opóźnienie nadania transmisji z ważnego wydarzenia nie przekracza 24 godzin i wynika z ważnych powodów. 1. niż wymienione w ust. Przepis ust. 1 nie stosuje się. oferując. w którym odbywa się dane wydarzenie. na podstawie umowy z nadawcą. 2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej. uwzględniając stopień społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego. 2) zasady wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji wydarzeń. że żaden nadawca programu spełniającego wymogi określone w ust. 21. obejmującego okres między godziną 24 a godziną 6 czasu obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom. . jeżeli dany nadawca wykaże. ważnych wydarzeń. że wykonywanie tych praw przez nadawców podlegających ustawie nie pozbawi odbiorców w danym państwie możliwości odbioru tych wydarzeń na zasadach określonych przez dane państwo zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego. 20b. Rozdział 4 Publiczna radiofonia i telewizja Art. rozrywki. edukacji i sportu. wysoką jakością i integralnością przekazu. 2. z zastrzeżeniem ust. bezstronnością. w sposób zapewniający. publicystyki. Jeżeli przewiduje się organizację ważnego wydarzenia w częściach. cechujące się pluralizmem. 3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA. 1 stosuje się do nadań z opóźnieniem. 2. w drodze rozporządzenia. dostępnym w całości bez opłaty. 3. to każdą taką część uważa się za ważne wydarzenie.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności: 1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych; 2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję; 3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych; 4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych; 5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu; 7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej; 8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim; 8a) (15) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym; 9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą. 2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny: 1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji; 2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą; 3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; 4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; 5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego; 6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; 7) służyć umacnianiu rodziny, 7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych; 8) służyć zwalczaniu patologii społecznych; 9) (16) (uchylony). Art. 22. 1. Organy państwowe mogą podejmować decyzje w sprawach działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzianych ustawami. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa. 3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2. Art. 23. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych. 2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych i związków pracodawców.

3. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa, w drodze rozporządzenia, Krajowa Rada. Art. 23a. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności nieodpłatnej. 2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do informowania o działalności organizacji pożytku publicznego w szerszym zakresie. 3. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego działalności nieodpłatnej, uwzględniając potrzeby tych organizacji oraz obowiązki jednostek publicznej radiofonii i telewizji. Art. 24. 1. Podmiotom uczestniczącym w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego oraz Parlamentu Europejskiego zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Podmiotom uprawnionym do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji referendalnych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Art. 25. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą tworzyć i rozpowszechniać programy dla odbiorców za granicą w języku polskim i w innych językach. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane tworzyć i rozpowszechniać audycje oświatowe dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 3. Audycje oświatowe powinny odpowiadać wymogom zawartym w szkolnych programach nauczania. 4. Koszty tworzenia programów oraz audycji, o których mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane z budżetu państwa, w granicach określonych ustawą budżetową. 5. Zakres i sposób prowadzenia działalności przewidzianej w ust. 1 i 2 oraz zasady pokrywania jej kosztów są określane w formie porozumień zawieranych między ministrami właściwymi odpowiednio w sprawach zagranicznych i edukacji narodowej oraz jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Art. 26. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką". 2. Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych. 2a. (17) Terenowe oddziały spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. 3. Radiofonię publiczną tworzą:

1) spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów dla odbiorców za granicą; 2) spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych, zwane dalej "spółkami radiofonii regionalnej". 4. (18) Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27-30 ustawy, przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkiem art. 312 i 402. 5. (19) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań przez spółki oraz określa warunki wykorzystania tych częstotliwości. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362). 6. (20) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, zapewnia dla spółek tworzących i rozpowszechniających: 1) ogólnokrajowe programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu "Telewizja Polska I" i "Telewizja Polska II"; 2) ogólnokrajowe programy radiowe - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego oraz częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania programów radiowych dla odbiorców za granicą; 3) regionalne programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów telewizyjnych; 4) regionalne programy radiowe - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów radiowych. 7. Program TV Polonia jest rozpowszechniany w sposób rozsiewczy satelitarny. 8. Do rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną, stosuje się art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do pięciu członków. 2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej członków. 3. Kadencja zarządu trwa cztery lata. Art. 28. 1. Rada nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków. Członków rady nadzorczej powołuje Krajowa Rada, z wyjątkiem jednego, którego powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego. 4. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania. 5. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. 6. Zgody rady nadzorczej wymaga: 1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w statucie spółki; 2) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników; 3) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 ust. 1, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce; 4) zbycie lub obciążenie nieruchomości.

Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów telewizji publicznej należy do terenowych oddziałów spółki. po zasięgnięciu opinii dyrektorów terenowych oddziałów. Art. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. 28a. 2. 26 ust. 3. 2. Przychodami spółek. 1. Statut spółki określa zakres działania i zadania terenowego oddziału spółki. badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków. Przepisy dotyczące programów dla odbiorców za granicą stosuje się odpowiednio do programu TV Polonia. Zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody Krajowej Rady. określi minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały spółki w poszczególnych programach ogólnokrajowych. których powołuje Krajowa Rada. na wniosek zarządu spółki. (22) (uchylony). jeżeli dotyczą one treści programu. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne zgromadzenie. w rozumieniu . 30a. Zarząd spółki zapewnia członkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu. Kadencja rady programowej trwa 4 lata. (21) Powołując rady programowe oddziałów emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. 30. 4a. 2. 1. o których mowa w art. 2 i 3. 5. Uchwały w sprawach programowych. 4. 1. 6. o której mowa w art. 26 ust. Art. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. 2. 3. 5. 2. są wpływy pochodzące: 1) (23) z opłat abonamentowych. Działalnością terenowego oddziału spółki kieruje dyrektor powoływany przez radę nadzorczą na wniosek zarządu spółki. dyrektorzy oddziałów uwzględnią kandydatów zgłaszanych przez organizacje społeczne mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 4. są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej. W walnym zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 1. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. 3. Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach tworzenia i rozpowszechnienia programu TV Polonia jest rada programowa TV Polonia. 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki jest rada programowa oddziału. 29. (uchylony). a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. 1. podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków. Krajowa Rada. Art.7. 31. Art. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Krajową Radę. Art.

na rok następny. na realizację misji publicznej. o których mowa w art. 3) kwartalnych sprawozdań dotyczących kosztów poniesionych na działalność. Art. 694. o których mowa w art. 32. o których mowa w art. 4) założeń programowo-finansowych w zakresie realizacji zadań.5)). o których mowa w art. Krajowa Rada określi. 1 tej ustawy. Art. w sposób niezakłócający konkurencji na rynku. zm. 2) kwartalnych sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania środków przyznawanych zgodnie z art. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. 3. 21 ust. o której mowa w art. przygotowują i publicznie udostępniają. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. Obowiązek. poz. do dnia 30 kwietnia danego roku. o których mowa w art. za poprzedni rok kalendarzowy. do 25. 26 ust. 2. 31c. nie narusza obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości wynikających z odrębnych przepisów. 31 ust. w sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do działalności. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników. o których mowa w art. sposób prowadzenia dokumentacji. oraz pozostałej działalności. Przychodami spółek mogą być również dotacje z budżetu państwa. 4) z innych źródeł. 1. Art. 31b. 2 i 3. 26 ust. 1. Zarządy spółek. o którym mowa w ust. 2 i 3.przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. . do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. o której mowa w art. nie przysługuje prawo do udziału w zysku. 26 ust. 1. 31b pkt 1-3. Art. 21 ust. 21 ust. o której mowa w ust. 3) z reklam i audycji sponsorowanych. Akcjonariuszom spółek. 26 ust. 21 ust. o opłatach abonamentowych. 2. z 2002 r. do 25. w drodze rozporządzenia. zasad rachunkowości. 1. 2. biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przestrzegania zasad jawności i przejrzystości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań. U. o której mowa w art. 1 pkt 1 i ust. z zastrzeżeniem przepisu art. 8 ust. 1. 31a. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 2) z obrotu prawami do audycji. W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć. o których mowa w art. o opłatach abonamentowych. o której mowa w art. (24) Zarządy spółek. są obowiązane do określenia w dokumentacji. 21 ust. 31 ust. o których mowa w art. 3. są obowiązane do składania Krajowej Radzie: 1) rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków. 1 i 2. w tym zakładowego planu kont. sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. Nr 76. oraz sposób sporządzania sprawozdań. z późn. 1. przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa. a także metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności. ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art. 1a. 2 i 3. 1. 1. za zgodą Krajowej Rady. 2 i 3. do dnia 15 lutego. 21 ust. wraz z określeniem źródeł ich finansowania. Spółki. o rachunkowości (Dz.

Przewodniczący Krajowej Rady. do składania wniosków o udzielenie koncesji. Art. 1. że: a) członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. od osoby zagranicznej . 1. od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49 %. 1. nie krótszy niż 45 dni od dnia ogłoszenia. na jaki może być udzielona koncesja. określa się: 1) przedmiot postępowania. 2. 1. lub osobie prawnej. 4) liczbę koncesji. w tym w szczególności rodzaj i charakter programu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie koncesji w związku z ogłoszeniem. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W przypadku złożenia większej liczby wniosków. wymaga uzyskania koncesji. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona. zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu. 3. 2) umowa lub statut spółki przewidują. 33. 1. z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji. 5) czas. W ogłoszeniu. jeżeli: 1) udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49 %. są one rozpatrywane w ramach jednego postępowania. 34. b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych. c) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 2. Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji. Koncesja może być również udzielona: 1) osobie zagranicznej lub 2) spółce zależnej. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady. (25) Przewodniczący Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacje o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin. 1a. w szczególności częstotliwość bądź kanał oraz moc i lokalizację stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu. 3. 2. Art. 3) warunki techniczne rozpowszechniania programu. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. która ma siedzibę w Polsce. 1c. posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia. 1b. 2) warunki programowe rozpowszechniania programu. 35. przekraczających istniejące możliwości rozpowszechniania programów. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.Rozdział 5 Koncesje na rozpowszechnianie programów Art. 6) termin i miejsce składania wniosków. 1. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej.

e) częstotliwość. j) moc transpondera. kablowy) oraz: . jeżeli rozpowszechnianie programów przez wnioskodawcę mogłoby spowodować: 1) zagrożenie interesów kultury narodowej. nie później niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej koncesji. 37. 3. 2. o którym mowa w ust. Koncesja określa w szczególności: 1) osobę nadawcy. 2. (27) Nadawca społeczny może złożyć wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres. 1. 2. z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją.dla rozpowszechniania kablowego: k) lokalizację stacji głównej. 2.których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego . . (26) 1. i) częstotliwość. 2) osiągnięcie przez wnioskodawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym terenie. 15 ust. Koncesji nie udziela się. 1. o których mowa w art. 4) przewidywany udział audycji. W przypadku złożenia przez nadawcę wniosku. o których mowa w art.. b) wysokość zawieszenia anteny. w programie radiowym lub telewizyjnym. 1 ust. 2) przedmiot działalności objętej koncesją. odmowa udzielenia koncesji na kolejny okres możliwa jest wyłącznie. Art. 3) przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami. . (28) W przypadku złożenia przez nadawcę społecznego wniosku. . 2) możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu. bezpieczeństwa i obronności państwa oraz naruszenie tajemnicy państwowej. Art. 5) dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu. 15 ust. 36. w programie telewizyjnym albo utworów. c) moc nadajnika i maksymalną moc promieniowania. W postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności: 1) stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. d) charakterystykę promieniowania anteny. (29) Koncesja jest udzielana na 10 lat. 1 lub 2.dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego: a) lokalizację stacji. jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. gdy w stosunku do nadawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. f) polaryzację. 1 i 3. 38 ust.bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 35a. 3. Art. do postępowania w sprawie udzielenia koncesji nie stosuje się przepisów art. dobrych obyczajów i wychowania. h) położenie satelity na orbicie. 1. rozsiewczy satelitarny. o którym mowa w ust. 1. 1 i 2. 1 ustawy. 34 i 36 ust.dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego: g) nazwę wykorzystywanego satelity. 3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny.

(30) Koncesja. 4) nadawca. 3a. Koncesję cofa się.chyba że nadawca wykaże. (31) Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest wymagana rezerwacja częstotliwości. określi. w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. . w zakresie określonym w ust. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji. w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie. nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych . rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania.Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się przepisów art. 4. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Nadawca jest obowiązany do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania finansowego. Do dokonywania. Koncesja może być cofnięta. 4) 5) 6) 7) Art. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy. Art. (32) Krajowa Rada.l) obszar objęty siecią kablową. dane. który uzyskał koncesję. 38. 1 pkt 3. 2) nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy. po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. udział w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych. 2. jest udzielana w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady. o rachunkowości. że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. w drodze rozporządzenia. 3) rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. termin wygaśnięcia koncesji. . datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu. 2) nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji. 116 tej ustawy. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady. a nadawca. Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności. oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji. 1. 2. niezbędne dla realizacji przepisów ustawy. które powinien zawierać wniosek. 4) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. jeżeli: 1) rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej. 3. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje jej niezwłocznie na rzecz nadawcy. 37a. wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju. jeżeli: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. 3) działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji. 3.

wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji. 39. 4. 2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych. Art. nie przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego.Prawo telekomunikacyjne. 3. Uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne. . 3. 38a. 1. Art. o których mowa w ust. O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić: 1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych. niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości. 16a. W przypadku łączenia. 2. 2) przepisów art. Do programów. 5. 39a. 3 oraz art. przewidzianych w ustawie o łączności. 1. gdy: 1) nadawca osiągnie pozycję dominującą w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 16 ust. 40.4. o których mowa w ust. 2. Do uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 2. Odmowa wyrażenia zgody następuje. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. nie stosuje się: 1) ograniczenia dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam i telesprzedaży w ciągu godziny. ustala. 2) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. uwzględniając charakter poszczególnych nadawców i ich programów. Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę. Koncesja może być udzielona na rozpowszechnianie w sieciach kablowych lub w sposób rozsiewczy satelitarny programu poświęconego wyłącznie: 1) telesprzedaży. Art. z wyłączeniem przepisów art. 3. 2. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 15-15b. w . o których mowa w ust. uprawnienia. Uprawnienia. 4 pkt 1a. Stwierdza w niej obowiązek uiszczenia opłat. 1. 1. podziału albo innego rodzaju przekształceń spółek handlowych. z zastrzeżeniem ust. o których mowa w ust. 1 pkt 1. mogą przejść na inny podmiot za zgodą Krajowej Rady wyrażoną w formie uchwały. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy. określonego w art. 3) kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej. 1. W przypadku uprawomocnienia się decyzji w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza o możliwości uzyskania koncesji w zakresie objętym cofniętą koncesją. 2. Do programów. Art. 1. Na podstawie uchwały Krajowej Rady. Art. o których mowa w ust. 39b. 2) promocji działalności własnej nadawcy. 3. 3-5. 1. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 16 ust. Koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego obejmuje również wykorzystanie sygnału telewizyjnego do rozpowszechniania przekazów tekstowych. organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę społecznego. o której mowa w ust. 2. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji.

Nabycie lub objęcie udziałów albo akcji. 3. wysokość opłaty. o których mowa w ust. Przewodniczący Krajowej Rady może. 3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze. 5. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. w uzasadnionych przypadkach. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.drodze rozporządzenia. 43. art. o swobodzie działalności gospodarczej. wysokość opłaty. o której mowa w ust. 41. 2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze. Przepis ust. 1. oraz może określać podmioty zwolnione od opłaty. dokonane bez zezwolenia są nieważne. Przepisów ust. 2. art. 2. oraz może określić podmioty zwolnione od opłaty. 42. uważa się za czynność dokonaną przez podmiot dominujący. w stosunku do którego osoba zagraniczna jest podmiotem dominującym. 40a. dokonaną przez podmiot. 1. 3. 35 ust. 2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze. 40b. 2. 2. do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. Art. Za wpis do rejestru pobiera się opłatę. 1. 4. Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej kolejności: 1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej. Czynność. Rozdział 6 Rozprowadzanie programów w sieciach kablowych Art. 4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych. 36 ust. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala. do osób zagranicznych. dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. o której mowa w ust. Do postępowania w sprawach wpisu do rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. Czynności. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie. 2. bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji przez osobę zagraniczną w spółce. wydać decyzję zezwalającą na inną niż wymieniona w ust. 1. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Program rozprowadzany w sieci kablowej wymaga zgłoszenia do rejestru. Art. 4. 1 kolejność wprowadzania programów do sieci kablowej. Rejestr jest jawny. 33 ust. Art. wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady. w drodze rozporządzenia. chyba że ustawa stanowi inaczej. 1. . o którym mowa w ust. 1. o której mowa w ust. 1. 1-3 nie stosuje się do osób zagranicznych lub spółek zależnych. 1. 38. 3. Organem prowadzącym rejestr jest Przewodniczący Krajowej Rady. 5. których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów publicznej radiofonii i telewizji oraz innych programów nadawców krajowych. która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu. 1. na podstawie uchwały Krajowej Rady. 2 oraz art.

jeżeli jest on inny niż adres siedziby. jeżeli: 1) wnioskodawca nie ma uprawnień do używania urządzeń radiowych i sieci telekomunikacyjnych. 4. a w przypadku programu przekazywanego przez nadawcę operatorowi . Wpis do rejestru zawiera dane. w terminie 14 dni. 2. 3a. 4. 1. powinno: 1) wskazywać wnioskodawcę. 2. 3. powstałe po dniu dokonania wpisu programu do rejestru. Operator sieci kablowej dołącza do zgłoszenia: 1) kopię zezwolenia na używanie urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych niezbędnych do rozprowadzania programu. 44. Operator sieci kablowej jest obowiązany zgłaszać organowi rejestracyjnemu. rozpowszechnia go nie w całości lub nierównocześnie. w okresie ostatnich 12 miesięcy. Odmowa wpisu programu do rejestru oraz wydanie zakazu rozprowadzania programu następuje w drodze decyzji administracyjnej. do której stosuje się odpowiednio przepis art. 45. 1. o których mowa w ust. Organ rejestracyjny zakaże operatorowi sieci kablowej rozprowadzania programów albo określonego programu. Operator sieci kablowej dokonuje zgłoszenia programu do rejestru nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem jego rozprowadzania. zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego wpisem do rejestru. o którym mowa w ust. jeżeli organ rejestracyjny nie odmówił rejestracji w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. w okresie ostatnich 12 miesięcy. . 1. Rozprowadzanie programu można rozpocząć. (uchylony). 2. jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4) oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. 33 ust. 3. 3b.umowę z nadawcą programu. o którym mowa w ust. płeć. 2) określać program przewidziany do rozprowadzania i jego nadawcę. że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu. Przewodniczący Krajowej Rady z urzędu wykreśli wpis programów lub programu z rejestru. z wyjątkiem adresu zamieszkania. 3) operator nie przestrzega ustawowej kolejności wprowadzania programów do sieci kablowej. Art. narodowość lub religię lub naruszające przepisy art. jeżeli: 1) w rozprowadzanym programie.Art. 6. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o wpisie programu do rejestru. 5) (uchylony). co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści naruszające przepisy art. 3) dokumenty wskazujące. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie zgłoszenia. W przypadku wydania zakazu. co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści podżegające do nienawiści ze względu na rasę. 4) (uchylony). 3. 3. Organ rejestracyjny odmówi wpisu do rejestru programu. Zgłoszenie. że program jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru. na którym program ma być rozprowadzany. 18 ust. których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu. 18. 5. 3) określać obszar. 4 i 5. 2) operator wprowadza zmiany do programu. 2) dokumenty wskazujące. 2) w rozpowszechnianym programie.

karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu nadawcy. 1. 3. 53. Art. 1. także w decyzji wydanej na podstawie art. art. o której mowa w ust. o którym mowa w ust. 10 ust. art. 17 ust. 50 (uchylony). 17 ust.5. Krajowa Rada określa. art. 15 ust. 16a ust. Art. Rozdział 8 Odpowiedzialność prawna Art. art. art. Kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji .podlega grzywnie. art. 1. 16 ust. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 % rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu.uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru i zgłaszania do niego wniosków w systemie teleinformatycznym. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku utraty przez operatora sieci kablowej uprawnień do używania urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozprowadzania programów. art. 20b ust. art. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. 20 ust. 1-6. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów. a także nieobciążanie operatorów sieci kablowych utrudnieniami w zakresie wykonywanej działalności. 47. 4. 1-3. 1. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodów nad wydatkami. jeżeli od naruszenia obowiązku. 18 ust. art. 1. 46. 4. 15a ust. Art. 16b. 2. 16c. 4. Art. Art. a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość. 15b. 4. 15 ust. 1-3. osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. art. 48 (uchylony). w drodze rozporządzenia. upłynął jeden rok. 1 i 6 lub z przepisów wydanych na podstawie art. szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych. konieczność zapewnienia przejrzystości i kompletności zapisu informacji znajdujących się w rejestrze oraz sprawność postępowania rejestracyjnego. Rozdział 7(34) (uchylony). Art. w tym: 1) wzór rejestru. Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć karę. Art. Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru . 2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru . 18 ust.podlega grzywnie. 52. 6. 51 (uchylony). zmniejszonej o podatki. Kary pieniężnej nie można nałożyć. art. który nie wymaga rezerwacji częstotliwości. 1-7. 49 (uchylony). 1. 16 ust. 2. 15a ust. 8 i art. . art. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. (33) Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy.

poz. 1. 10 ust. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Nr 11. z 1990 r. Kary.". 420) w art. podlegają wpłacie do budżetu państwa. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. 4. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. 3. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. 2. Nr 95. Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję nakładającą na nią karę pieniężną. Nr 55. z 1990 r. 84 i z 1993 r. Nr 94. upłynęły dwa lata. 2. stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego. 425) w art. poz. poz. poz. poz. 459) w art. 504 oraz z 1991 r. Art. U. U. Nr 51. Nr 58. uchylenia. 4 otrzymuje brzmienie: "4. 1. 297. 53 i 54. przewidziane przepisem art. w szczególności dotyczące wznowienia postępowania. 60. 2. przepisy przejściowe i końcowe Art. Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady wydanych na podstawie art. W postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji. o Trybunale Stanu (Dz." . nieprzekraczającą jednak jej sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 53 i 54 służy odwołanie do Sądu Wojewódzkiego(35) w Warszawie . poz. poz. 321 i Nr 86. poz. o których mowa w ust. 1. 22) w art. 57. Art. poz. 4 oraz art. 48 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). poz. stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. 3. poz. Kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo do emitowania w radiu i telewizji programów religijno-moralnych. 425 i Nr 107. 297. Nr 95. Art. 56. jeżeli od daty wydania decyzji. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Nr 29. 1. 55. Jeżeli osoba kierująca działalnością nadawcy nie wykonuje decyzji wydanych na podstawie art. 10 ust. 154.Art. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: "7) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. U. Nr 55. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana. zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji. 10 ust. 59. 58. poz. 1 w pkt 2 po wyrazach "i ministrów" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 54. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. społecznych i kulturalnych w sposób określony w porozumieniach między władzami danego kościoła lub innego związku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. 25 ust. 1 w ust. W razie złożenia odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady do sądu. o której mowa w ust. Nr 51. 1 w ust. 321 i Nr 86. Nr 29. Tej samej karze może podlegać osoba kierująca działalnością nadawcy za nieudzielenie lub udzielenie nierzetelnych informacji na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady. poz. poz. poz. 524 i z 1991 r. 155. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r." Art. Art. 504 oraz z 1991 r. o których mowa w art. U.sądu gospodarczego. Nr 5.

Rzeszowie. Funkcje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz uprawnienia nadzorcze w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych podległych Komitetowi przejmuje Przewodniczący Krajowej Rady. może przewidywać oddziały terenowe w innych miejscowościach niż wymienione w ust. Krakowie. poz. 4. o której mowa w art. 52 nie stosuje się. 504 oraz z 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. 26 ust. 5. Kielcach. Art. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie administracji państwowej przechodzą do właściwości Krajowej Rady. o której mowa w art. Szczecinie. 26 ust. Statut spółki. 36 ust. Warszawie i we Wrocławiu. 7. 4. Koszalinie. 425) w art. we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Lublinie. Gdańsku. 63. U. lecz nie później niż po upływie roku od dnia wejścia ustawy w życie. 2. 5. 1 pkt 1. 1. Łodzi." Art. Przewodniczący Komitetu kieruje działalnością państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" do czasu zarejestrowania spółek. 2 i 3.Art. Nr 86. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. 26 ust. o łączności (Dz. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przechodzą na jednostki publicznej radiofonii i telewizji. powoła Krajowa Rada. Gdańsku. o której mowa w art. 2) spółkę. o których mowa w art. Przepis ust. Łodzi. 59. Lublinie. Katowicach. o których mowa w ust. Poznaniu. o których mowa w art. 5 nie dotyczy uprawnień wydanych na podstawie ustawy. o których mowa w ust. poz. Krakowie. 2. o którym mowa w ust. Bydgoszczy. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa uzgodni treść statutów spółek. poz. z siedzibą w Warszawie oraz spółki. Podmioty rozprowadzające programy w sieciach kablowych dostosują swoją działalność do wymogów określonych w rozdziale 6 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. 26 ust. 1 i 2. Olsztynie. U. 1. 6. 3 pkt 2. o której mowa w art. 59. 3. Warszawie. z siedzibą w Warszawie i oddziałami terenowymi w Bydgoszczy. 8. poz. 541) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). przepisu art. 293 i Nr 105. Zezwolenia na używanie urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiowych i telewizyjnych wygasają z dniem rozpoczęcia działalności na tym samym terenie przez nadawcę. Do nadawców posiadających zezwolenie. o których mowa w ust. 1 pkt 2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zawiązać spółki radiofonii regionalnej z siedzibami w innych miejscowościach niż wymienione w ust. Poznaniu. Opolu. 26 ust. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiąże: 1) spółkę. 2. o której mowa w art. zwany dalej "Komitetem". 3. 3 pkt 1. poz. 287 i Nr 95. regulują porozumienia między Świętym Soborem Biskupów a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Nr 69. 61. Rzeszowie. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Szczecinie. któremu przyznano w koncesji częstotliwość wykorzystywaną dotychczas do nadawania programu. Znosi się Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". z siedzibami w Białymstoku. 2. 1. Sposób realizacji uprawnień. 1 i 2. 64. Pierwsze zarządy spółek. odpowiednio do zakresu ich zadań ustawowych i statutowych. Nr 66. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. z Krajową Radą. Katowicach. . i do nadawców posiadających zezwolenia wydane w związku z ustawą. Art. 62.

powstałe przed wpisaniem spółki do rejestru handlowego. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady zwołuje Marszałek Senatu. poz. Do użytkowania wieczystego nie stosuje się przepisów art. poz. Nabycie własności następuje nieodpłatnie. 2. Na spółki przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki Komitetu i PRTV wynikające z decyzji administracyjnych. 1. w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie. 64 ust. z 1991 r. Przydział częstotliwości. Art. Nr 103. z zastrzeżeniem ust. oraz własności budynków. 1. 66. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. 68. 1. 464)(36) w części dotyczącej pierwszej opłaty. 2 i 3.Art. przyznane innym podmiotom na podstawie dotychczasowych przepisów. 2. poz. 2. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa. 2. Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady przydzieli spółkom. 26 ust. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego tych spółek. Zatrudnienie tych pracowników w spółce może nastąpić na warunkach uzgodnionych przez strony. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 67. w drodze rozporządzenia. Uprawnienia do używania częstotliwości. z zachowaniem zasad określonych w art. 1. 127. 41 ust. 2. mienie pozostałe po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja". 1 i 2 są wolne od opłat sądowych i skarbowych. odpowiada spółka. 69. 3. 1. ustaje z mocy prawa z dniem wpisania spółki do rejestru handlowego. 3. o których mowa w art. Stosunek pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. zwanej dalej "PRTV". który z nich powołany został na okres dwóch. Ustanie stosunku pracy jest równoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem stosunku pracy wskutek wypowiedzenia umowy o pracę przez zakład pracy. do opłat za czynności notarialne związane z zawiązaniem tych spółek stosuje się odpowiednio przepisy o przekształcaniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. 2. o których mowa w ust. wygasają z dniem przyznania tych częstotliwości spółkom. 2. o których mowa w ust. Czynności podejmowane w wykonaniu art. 3. Art. 65. U. 2. 2. będących w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. Rada Ministrów określi. będące w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. 64 ust. 1. 4. o których mowa w ust. 1. częstotliwości wykorzystywane przez PRTV w chwili wejścia w życie ustawy do emisji programów telewizyjnych i radiofonicznych. Nr 30. 1. Uprawniony organ powołujący członków Krajowej Rady na pierwszą kadencję po wejściu w życie ustawy wskaże. zasadę podziału i przekazywania tego mienia oraz tryb rozpoznawania spraw spornych. Art. 3. Pracownicy PRTV stają się z mocy prawa pracownikami właściwej spółki. stwierdza się decyzją wojewody. o których mowa w art. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy. szczegółowy tryb inwentaryzacji mienia wymienionego w ust. W decyzji tej określa się również warunki użytkowania wieczystego. następuje bez opłat. określonych przez Krajową Radę. Art. Budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa własnością tych spółek. o których mowa w ust. innych urządzeń i lokali. a który na okres czterech lat. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów. 236 Kodeksu cywilnego. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wniesie do spółek. który przewodniczy jej obradom. 446 i Nr 107. .

poz. 1. poz. Nr 113. z 2002 r. 1143 oraz z 2004 r. Nr 126. 896. nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Nr 210. 2081 i Nr 223. 625. Nr 45. 1808 i Nr 210. Nr 138. 770. poz. Nr 3.3. 591. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. 1152. z 2003 r. Nr 29. 948. 1372. poz. 1) . poz. poz. 535. poz. poz. 682. Nr 173. poz. poz. Nr 100. z 1999 r. Nr 114. Nr 54. poz. poz. 70. poz. Nr 167. 136. U. 769 i Nr 158. Nr 121. Nr 111. poz. poz. poz. z 2004 r. Nr 54. 1151 i 1152. poz. U. poz. 882. Nr 96. 1324 i Nr 229. z 1992 r. Nr 171. 2215 oraz z 2004 r. poz. 668. Nr 124. poz. poz. z 2001 r. Art. Nr 92. poz. poz. Nr 96. 756 i Nr 162. poz. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2000 r. poz. 877. 1041. Nr 146. 959. poz. 1663. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 1193. poz. poz. poz. poz. poz. poz. Nr 88. z 2003 r. 1268. Nr 99. 1. który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1993 r. poz. z 2003 r. Nr 106. poz. 1207. Nr 113. Nr 84. 1535. poz. Art. 255 i 256 i Nr 84. poz. _________ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. poz. Nr 117. z 1997 r. poz. z 1995 r. Nr 121. 554 i Nr 121. 275). 1382. 1383 i 1384 i Nr 128. 489. poz. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 229. Nr 93. Nr 91. 2274. 45. Nr 60. poz. Nr 145. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. poz. U. poz. z 2002 r. z 1996 r. 28. poz. Nr 24. 257. 110. 52. poz. Nr 88. poz. poz. Nr 5. z wyjątkiem przepisu art. z 1997 r. poz. 1083. 307 oraz z 1984 r. z 1994 r. poz. 1115. poz. 1001 i Nr 152. Nr 124. 2135. Nr 104. 984. U. 1597. 935. 2155. U. 71. 2276 oraz z 2004 r. poz. poz. poz. Nr 139. 1546 i Nr 213. o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. Nr 213. 315. z 1998 r. poz. poz. poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 69. 1193 i Nr 120. zachowują moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. U. Nr 43. Pierwszy Przewodniczący Krajowej Rady jest powoływany spośród wszystkich członków Rady pierwszej kadencji. Nr 28. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. Nr 80. poz. Nr 63. 1407. 719 i Nr 122. 391. poz. 961. 2. 661. poz. 2135. Do czasu wydania przepisów przewidzianych w ustawie. Nr 12. z 1999 r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful