P. 1
Prasa w Polsce - Wszystko

Prasa w Polsce - Wszystko

|Views: 714|Likes:
Wydawca: neciucha2

More info:

Published by: neciucha2 on Dec 29, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2010

pdf

text

original

PRASA POWOJENNA W POLSCE Głos Robotniczy - dziennik wydawany w Łodzi od czerwca 1945 do stycznia 1990 roku.

Organ PPR (do grudnia 1948), następnie PZPR. Swym zasięgiem obejmował województwo łódzkie, a po zmianie podziału administracyjnego 1 czerwca 1975 roku - miejskie łódzkie, piotrkowskie, płockie, sieradzkie i skierniewickie. Przez wiele lat jedna z najpoczytniejszych gazet Polski centralnej. Po rozwiązaniu PZPR "GR" zastąpiony został przez wydawany w tym samym składzie "Głos Poranny". Na początku 2004 roku w mediach pojawiły się wzmianki o planach wydawania w Łodzi lewicowego dziennika pod nazwą "Nowy Głos Robotniczy". O dalszych losach projektu brak informacji. Szpilki - ilustrowany tygodnik satyryczny założony w 1935 roku przez Zbigniewa Mitznera i Eryka Lipińskiego, który był również jego pierwszym redaktorem naczelnym. Był wydawany w Warszawie z wyjątkiem lat 1945-1947, kiedy siedzibą redakcji była Łódź. Został zawieszony w 1994 roku. Dwukrotne próby reaktywowania tygodnika zakończyły się niepowodzeniem. W piśmie publikowali m.in. Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Jerzy Lec, Anna Lechicka-Kuśniewicz, Antoni Słonimski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Antoni Marianowicz, Lech Terpiłowski, Jan Galuba, Świętopełk Karpiński, Stanisław Tym, Jerzy Urban, Zuzanna Ginczanka, Radosław Zięcina. Swoje rysunki zamieszczali m.in.: Maja Berezowska, Julian Bohdanowicz,Walerian Borowczyk, Antoni Chodorowski (grafik), Andrzej Czeczot, Andrzej Dudziński, Jerzy Flisak, Ha-Ga, Mirosław Hajnos, Zbigniew Jujka, Tomasz Jura, Zbigniew Lengren, Jan Lenica, Edward Lutczyn, Edmund Mańczak, Andrzej Mleczko, Juliusz Puchalski, Marek Polański, Henryk Sawka, Grzegorz Szumowski, Ryszard Twardoch, Anatol Ulman, Antoni Wasilewski, Zbigniew Ziomecki, Zygmunt Zaradkiewicz i Szczepan Sadurski. Redaktorami naczelnymi byli:
• •

do 1939 roku: o Zbigniew Mitzner (wydawca) i Eryk Lipiński po 1945 roku: o M. Sass o B. Kmieciński o Stanisław Jerzy Lec, Leon Pasternak, Jerzy Zaruba o Arnold Mostowicz o Krzysztof Teodor Toeplitz o Witold Filler o Jacek Janczarski o Marek Przybylik o R. Starzyński

Programowo czasopismo było związane ze środowiskiem lewicy. Przed II wojną światową ośmieszało obóz sanacyjny, a po wojnie przeciwników ustroju komunistycznego.W latach 1950-1953 pismo wydawało Bibliotekę Szpilek, a w 1955-1958 Kalendarz Szpilek. W roku 1992 pismo próbował reaktywować Marek Przybylik. Od lutego do kwietnia ukazało się 13 numerów Szpilek. Trybuna Ludu - gazeta codzienna wydawana w PRL, o jednym z największych nakładów w Polsce - ok. 1 300 000 egz. ok. roku 1980 (większy nakład miała tylko Trybuna Robotnicza, wychodząca na Górnym Śląsku). Powstała z połączenia dwóch gazet: "Głosu Ludu", organu

PPR oraz Robotnika, organu PPS. Zaczęto ją wydawać w 1948 r., jako oficjalny organ KC PZPR, a jej pierwszy numer ukazał się 16 grudnia w czasie kongresu zjednoczeniowiego PPS i PPR, w wyniku którego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W latach 70.-80. XX wieku osiągała nakład do 1,2 mln egzemplarzy. Gazeta była w pełni podporządkowana PZPR. Traktowała kolejnych I sekretarzy PZPR całkowicie bezkrytycznie i była główną tubą propagandy partii (jej znaczenie spadło nieznacznie od lat 70. XX wieku kiedy to główną rolę propagandy PRL przejęła telewizja). Do zadań "Trybuny Ludu" należało:
• • • • •

prezentowanie stanowiska PZPR wobec wydarzeń w kraju i sytuacji międzynarodowej, publikacja materiałów partyjnych i przemówień, wspieranie działań PZPR w sprawach gospodarczych (np. Plan 6-letni, kolektywizacja wsi), inicjowanie kampanii skierowanych przeciwko wrogom ludu czyli Kościołowi katolickiemu, imperializmowi, reakcji i wrogowi klasowemu, informowanie o zmianach personalnych w partii oraz komentowanie jej polityki.

Redaktorzy naczelni:
• • • • • • •

Leon Kasman - 1948-1953 Władysław Matwin - 1953-1957 (z krótką przerwą w 1956, w tym czasie: Roman Werfel, Jerzy Morawski, W.Titkow) Leon Kasman - 1957-1967 Stanisław Mojkowski - 1967-1972 Józef Barecki - 1972-1980 Wiesław Bek - 1980-1985 Jerzy Majka - 1985-1990

"Trybuna Ludu" patronowała od 1948 r. wraz z czechosłowacką Rude Pravo i enerdowską Neues Deutschland kolarskiemu Wyścigowi Pokoju. W Warszawie od 1972 roku organizowała z ogromnym rozmachem doroczne "Święto Trybuny Ludu". W czasie ostatniego zjazdu PZPR gazeta doraźnie zmieniła tytuł na "Trybuna Kongresowa", jej redaktorem naczelnym zaś został Marek Siwiec. Po przemianach demokratycznych w Polsce (1989) i likwidacji PZPR gazetę w roku 1990 oficjalnie zlikwidowano. Jednocześnie zaczęła się ukazywać Trybuna, która nie jest formalnie organem żadnej partii (wydawana przez prywatną spółkę AdNovum) i uchodzi za nieoficjalny dziennik polskiej lewicy postkomunistycznej. Tygodnik Powszechny – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społecznokulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę. Redaktorem naczelnym tygodnika jest ks. Adam Boniecki. Historia Pierwszy numer Tygodnika Powszechnego ukazał się z datą 24 marca 1945 r. Komitet redakcyjny składał się początkowo z czterech osób: z ks. Jana Piwowarczyka, Jerzego Turowicza (wieloletniego redaktora naczelnego), Konstantego Turowskiego i Marii Czapskiej. Później dołączyli do nich m.in. Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica (do aresztowania w 1948 r.), Stanisław Stomma, Hanna Malewska i Józefa Golmont-Hennelowa. W 1953 r. pismo

zamknięto z powodu odmowy opublikowania nekrologu Stalina, a jego wydawanie wznowiono w grudniu 1956 r. W latach 1953-1956 ukazywał się za to tzw. Tygodnik paxowski - pod identyczną winietą, zachowujący ciągłość numeracji - nie redagowany jednak przez prawowitych właścicieli. Po tym, jak w 1956 r. „Tygodnik” wrócił w posiadanie redaktorów z Wiślnej, na łamach publikowali m.in. Karol Wojtyła, Władysław Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Jacek Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Tadeusz Kudliński, Czesław Zgorzelski. Pismo było wówczas uważane za jedyny, niezależny głos środowiska inteligencji katolickiej. Ze środowiskiem tygodnika związane jest Koło Poselskie „Znak”. Później współpracowało ono z KOR, współtworzyło "Solidarność" (jej kapelanem został ks. Józef Tischner - jeden ze sztandarowych publicystów krakowskiego pisma). Od chwili wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - „Tygodnik” stał się najpopularniejszym w Polsce przekaźnikiem nauki Jana Pawła II i przez długi czas jedynym pismem, któremu papież udzielił wywiadu (3 sierpnia 1980). Później dostąpiło tego zaszczytu tylko włoskie „Il Tempo”. Na łamach „Tygodnika” przez lata publikował swoje wiersze Czesław Miłosz, który w 1945 r. przygotował dla Jerzego Turowicza rękopiśmienny tomik „Wierszy pół-perskich”. Jednym polskim pismem, na którego łamach Miłosz zamieszczał swoje wiersze po otrzymaniu Nagrody Nobla, był właśnie „Tygodnik Powszechny”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawanie pisma zostało na kilka miesięcy zawieszone. Od 1982 r. tygodnik ukazywał się bez przerw. W latach 80. XX wieku tygodnik stał się nieformalnym organem polskiej opozycji demokratycznej i był niekiedy uważany za jedyne legalne pismo opozycyjne w PRL. W 1987 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazał się głośny esej Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”. Od lat 90. niechętna Tygodnikowi była część kościelnej hierarchii, która krytykowała zbyt liberalną, jej zdaniem, formułę pisma (odzwierciedla to poniekąd prawie nieobecny kolportaż parafialny pisma). W 1998 r. Maria Zmarz-Koczanowicz zrealizowała film pt. „Zwyczajna dobroć” opowiadający o Jerzym Turowiczu. Po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 r. redaktorem naczelnym Tygodnika został ks. Adam Boniecki. W kwietniu 2007 r. 49% udziałów w Tygodniku Powszechnym objęła Grupa ITI. Od 5 grudnia 2007 r. Tygodnik Powszechny wydawany jest w mniejszym formacie. W dużym stopniu została odmieniona szata graficzna pisma a także skład redakcji. Wartości Tygodnik Powszechny stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje otwarty, ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Kieruje się zasadą dialogu, często zapraszając do debaty na łamach reprezentantów poglądów innych niż ściśle katolickie. Według typologii Jarosława Gowina zaprezentowanej w książce „Kościół w czasach wolności” Tygodnik jest jednym z głównych reprezentantów nurtu katolicyzmu otwartego, inspirowanego katolickim personalizmem. Jak pisze Sergiusz Kowalski, analizując dyskurs publicystyki pisma w latach 1993-1995, „Publicyści Tygodnika cenią umiarkowanie, otwartość, gotowość do dialogu i kompromisu”, poszukując „modus vivendi między liberalną demokracją i Kościołem, nowoczesnością i tradycją” (Kowalski 1997: 148). Krytyka Tygodnik Powszechny w czasach PRLu był uważany za pismo, w którym w pewnym stopniu (wyznaczonym przez cenzurę) można było głosić poglądy nieprzychylne władzom komunistycznym. Po 1989 pismo stało się przedstawicielem jednej opcji w dialogu wewnątrzkościelnym - określanej jako katolicyzm otwarty - co spowodowało falę krytyki ze strony innych środowisk. Tygodnikowi przypisywano również reprezentowanie po 1989 r.

Krytycy krakowskiego tygodnika często powołują się na fragment listu. Krzysztof Kozłowski). Adam Boniecki Halina Bortnowska Józefa Hennelowa Krzysztof Kozłowski ks. Adam Boniecki (redaktor naczelny) Patrycja Bukalska Andrzej Brzeziecki Tomasz Fiałkowski Andrzej Franaszek Elżbieta Isakiewicz Dariusz Jaworski (I zastępca redaktora naczelnego) • • • • • • Maciej Müller Piotr Mucharski Małgorzata Nocuń Michał Okoński Michał Olszewski Wojciech Pięciak • • • Artur Strzelecki Joachim Trenkner ks.) ks. Grzegorz Ryś Marian Stala Stefan Wilkanowicz Jacek Woźniakowski Redakcja pisma • • • • • • • ks. Jan Kracik Marcin Król ks. Tadeusz Mazowiecki. Dodatki tematyczne • • • • • • • • • • • • Książki w Tygodniku Ucho Igielne Rzecz Obywatelska Historia w Tygodniku Dodatki specjalne Nowa Europa Wschodnia Europa Środka Cybertygodnik Unia dla Ciebie Apokryf Kontrapunkt Parafia Zespół • • • • • • • • • • • Władysław Bartoszewski (do grudnia 2007 r. potem Unii Wolności) – ze względu na fakt. że wielu ludzi związanych z pismem było uczestnikami przemian politycznych (Józefa Hennelowa.tylko jednego środowiska politycznego (Unii Demokratycznej. Przeciwnicy zarzucają Tygodnikowi Powszechnemu obranie kierunku liberalnego. Powiązany z Radiem Maryja publicysta Jerzy Robert Nowak opisał domniemaną "zdradę ideałów" Jana Pawła II i Kościoła przez Tygodnik w książce Obłudnik Powszechny (2002). a nawet w niektórych sprawach lewicowego katolicyzmu. Mieczysław Turek . jaki 15 maja 1995 z okazji jubileuszu 50-lecia przesłał „Tygodnikowi” Jan Paweł II.

a później RSW PrasaKsiążka-Ruch. . najważniejszą tubę propagandową rządzących Polską komunistów. Tomasz Wołek. W 2006 pismo miało zmienić formułę na dziennik opinii. Wojciech Wencel. wydawana za czasów PRL-u. Surmacz-Imienińska. Igor Janke oraz Paweł Bravo. W 1945.gazeta Ludowego Wojska Polskiego. na "Trybuna Śląska". Presspublice – wydawcy m.in. A. Skoncentrowano się na wydarzeniach. zmienia nazwę. "Życie Warszawy" było. Życie Warszawy – dziennik ukazujący się w Warszawie. m. Załucki. Tadeusza Kościuszki. Historia Dziennik został założony z inicjatywy polskich komunistów skupionych w Związku Patriotów Polskich dla potrzeb propagandowych formującej się 1. Henryk Korotyński. Miała wtedy największy[potrzebne źródło] nakład w całej Polsce. była ona najbardziej[potrzebne źródło] profesjonalnie wydawaną gazetą w Polsce. gazeta przeszła kolejną zmianę szaty graficznej. Borowski. Redaktorami naczelnymi gazety byli m. zaproponował nowy skład redakcji. "Życie i Nowoczesność".uważany był za drugą. żeby w 1950 wrócić do pierwotnego tytułu. Ryszard Wojna.• • • Maciej Kozłowski Michał Kuźmiński Anna Mateja • • • Jacek Prusak SJ Agnieszka Sabor Artur Sporniak Żołnierz Wolności . gdzie redaktorem naczelnym miał być Paweł Lisicki. Andrysiak. Jego właściciel ówczesny Michał Sołowow. W latach 1970-1981 do gazety dołączane były liczne dodatki. jednym z ważniejszych czasopism w PRL.in. obecnie Tomasz Sobiecki. wydawana od 1943 do 1991. Gazeta zmieniła nazwę w 1990 r. Jerzy Wójcik. w Sielcach nad Oką w ZSRR. obok " Trybuny Ludu". M. Dywizji Piechoty im. przyjmując formę gazety popularnej – przypominającej miejską popołudniówkę. Andrzej Bober. Zrezygnowano z dodatku warszawskiego. z o.in. została sprzedana przez spółkę Dom Prasowy Sp. Trybuna Robotnicza to gazeta codzienna (organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach). po porzuceniu projektu utworzenia nowej opiniotwórczej gazety (na skutek pojawienia się na rynku "Dziennika"). Aleksander Chećko. W 1991 tytuł znów zmieniono na "Polskę Zbrojną". została zamknięta w 2004 roku przez prasowego monopolistę Passauer Verlagsgruppe. na "Polska Zbrojna". "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". W okresie 1945-1951 gazetę wydawała Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik". a głównymi publicystami Piotr Semka.o.: W. U. Gazeta wychodziła na Górnym Śląsku. Po 1991 gazeta stała się przedmiotem zakulisowych przetargów politycznych. Obok problematyki wojskowej prezentował oficjalne stanowisko partii . W sierpniu 2007 r. już w Polsce. Pismo stało się własnością sardyńskiego biznesmena Nicolo Grauso. większy niż popularna wśród społeczeństwa Trybuna Ludu. obok "Trybuny Ludu". W okresie 'pierwszej' Solidarności oraz stanu wojennego reprezentował linię partyjnego "betonu". Kazimierz Wóycicki. Zagórski. a później polskiego biznesmena Zbigniewa Jakubasa. A. W marcu 2006 zrezygnowano jednak i z tego projektu. Maciej Rybiński. Historia Gazeta powstała 15 października 1944 z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej. W sierpniu 2007 r.

Wydawcy mają nadzieję stworzyć gazetę. Znani publicyści • • • • • Krystyna Bochenek . W marcu 2007 w Sosnowcu-Milowicach uruchomiona została nowa drukarnia "Dziennika Zachodniego". kraju i regionu. Cechą charakterystyczną jest rysunkowy felieton Gwidona Miklaszewskiego. dziennikarka prof. ukazywał się tygodnik "Życie Otwocka".senator. dziennik ukazujący się na Górnym Śląsku. w województwie śląskim i województwie opolskim. a więc również na tzw. Jan Miodek . W poniedziałek 15 października 2007 r. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym DZ był Stanisław Ziemba.4 proc. Dziennik Zachodni (pełny tytuł Polska Dziennik Zachodni) . która jakością i ofertą będzie się równać dziennikom ogólnopolskim.Tygodniki regionalne Do piątkowego "Życia Warszawy" dołączane są regionalne tygodniki.krytyk filmowy. Jej siedziba mieści się w Domu Prasy w Katowicach . iż początkowo gazeta ukazywała na terenie całego Śląska. wzrost w stosunku do 2005). ukazujące się w 10 powiatach (nie wyodrębniając 3 powiatów grodzkich) województwa mazowieckiego oraz w powiecie łukowskim województwa lubelskiego (dawniej siedleckiego). historyk filmu bp Tadeusz Pieronek . reżyser filmowy. wyposażona w nowoczesną maszynę offsetową firmy MAN-Roland marki Colorman. Pierwszy numer gazety ukazał się 6 lutego 1945 roku. natomiast do listopada 2007 roku "Życie Sierpca" (obecnie włączone do "Życia Płocka"). Nazwa dziennika "Zachodni" związana jest z faktem. Zajmuje się szeroką tematyką. Obecnie wydawane są następujące tygodniki: • • • • • • • • • • "Życie Garwolina" "Życie Gostynina" "Życie Łukowa" "Życie Mińska" "Życie Płocka" "Życie Płońska" "Życie Radomskie" "Życie Siedleckie" "Życie Sokołowa" "Życie Węgrowa" Do 25 maja 2007 r. ze średnią liczbą 104 840 sprzedanych egz. DZ jest najlepiej sprzedającą się gazetą regionalną w Polsce. W 2004 roku połączył się z Trybuną Śląską.regionalna gazeta. Jak podają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z marca 2006 r. a jednocześnie zachowa swój regionalny charakter. Dziennik Zachodni wraz z innymi regionalnymi dziennikami należącymi do spółki Polskapresse został wcielony do nowej gazety ogólnokrajowej "Polska" przygotowanej we współpracy z "The Times". profesor prawa kanonicznego Marek Szołtysek . Przedstawiają one tygodniowy przegląd lokalnych wydarzeń. ukazało się pierwsze wydanie Dziennika Zachodniego jako "Polska Dziennik Zachodni".duchowny. Dziennik Zachodni pozostanie tą samą gazetą (ze zmianą szaty graficznej i częścią dodatków). przedstawia wydarzenia ze świata. Ziemiach Odzyskanych (czyli zachodnich).Śródmieściu. w marcu (7.językoznawca dr Stanisław Janicki . umieszczony na ostatniej stronie. Wydawany przez spółkę Polskapresse Oddział Prasa Śląska.

wydawane w latach 1947-57 w Warszawie. a następnie ZG ZMP. organizowali zloty (głównie w Katowicach). "Po Prostu" . Od roku 1948 do połowy roku 1954 było pismem ZG Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej. egzemplarzy.reżyser filmowy Dodatki tematyczne • • • • • • • • Motogratka Żyj zdrowo Nasze podróże Dom dla ciebie Kibic Praca Edukacja Gratka . Marek Hłasko. Lech Emfazy Stefański. co wywołało w Warszawie rozruchy studenckie i zamieszki uliczne.już się ten dodatek nie ukazuje. Planowane jako pismo o zasięgu ogólnopolskim ograniczono do regionu krakowskiego oraz rzeszowskiego. Ryszard Turski. a potem "Gratka" przeniosła się do Internetu. . ale osoby umieszczające w nim ogłoszenia nazwali siebie Gratkowiczami. Oddziały terenowe DZ • • • • • • • • Bielsko-Biała Częstochowa Gliwice Katowice Lubliniec Rybnik Sosnowiec Tychy Dziennik Polski . a od roku 1949 tygodnik. Jerzy Strzałkowski. Takie zjawisko socjologiczne było nawet tematem prac magisterskich (Gratkowicze. in. Po Prostu było początkowo organem Akademickiego Związku Walki Młodych "Życie". Od roku 1955 "Po Prostu" ukazywało się jako "Tygodnik studentów i młodej inteligencji". Jerzy Vaulin. Jan Olszewski. od 1991 przez Wydawnictwo Jagiellonia SA. którzy poznawali się dzięki "Gratce" zawierali nawet między sobą związki małżeńskie). Jerzy Ambroziewicz. 11 tys. Od 2002 w Krakowie ukazuje się również w niedzielę. W 2003 Dziennik Polski uruchomił wydanie niedzielne sprzedające się w nakładzie ok.Do gazety pisał także: • Kazimierz Kutz . Stefan Bratkowski. W skład redakcji lub na łamach pisma publikowało swe teksty wchodziło wielu wybitnych dziennikarzy. m.pismo codzienne wydawane od 4 lutego 1945 przez Spółdzielnię Wydawniczą "Czytelnik". Zostało prowokacyjnie zlikwidowane przez władze w roku 1957. W 2004 ukazywało się siedem wydań lokalnych (w piątek dodatkowo jeszcze pięć) na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.polskie pismo społeczno-polityczne. Jerzy Urban. angażując się w ruch na rzecz reform ustrojowych (redaktorem naczelnym w tym czasie był Eligiusz Lasota) i stało się wręcz symbolem przemian "Polskiego Października". Najpierw był to dwutygodnik.

a w 2000 r. został odwołany ze stanowiska na kilka dni przed publikacją raportu dotyczącego WSI) Drugim zastępcą redaktora naczelnego był Wiesław Kot. opowiadając się zaś za mechanizmami wolnorynkowymi i wartościami chrześcijańskimi. Nazwę "po prostu" nosił także pierwszy polski dyskusyjny klub filmowy. Sam tygodnik przyznaje tytuł Człowieka Roku. Wprost . członek PZPR.zastępca redaktora naczelnego).144 tys. takich jak "Lista 100 najbogatszych Polaków". jako pismo ogólnopolskie. nadmierny fiskalizm i interwencjonizm państwa oraz rozrost biurokracji. "Wprost" publikuje także wiele cyklicznych rankingów. krytykując m. Historia Ukazuje się od 5 grudnia 1982 r. członek i sekretarz Komitetu Centralnego PZPR.o. zrezygnował jednak z tej funkcji. b. Według CBOS witryna internetowa "Wprost 24" (wcześniej "Wprost Online") jest pierwszą co do popularności wśród stron WWW polskich tygodników.Ludzie . Według danych ZKDP za grudzień 2006 r. Po jego odejściu stanowisko objął Stanisław Janecki (przedtem . Redakcja początkowo mieściła się w Poznaniu. Stałe rubryki • • • • • • • • Skaner Z życia koalicji / Z życia opozycji Polska Giełda Biznes . nadal jednak współpracuje z tygodnikiem.Pieniądze Know-how Nauka i Zdrowie Historia . pełniący tę funkcję przed nim. Liczba czytelników według badań PBC wynosi ponad 2 mln osób (wskaźnik CCS). Jego zastępcą jest Grzegorz Pawelczyk (Jerzy Marek Nowakowski. przeniosła się do Warszawy.Pismo to wznowione w roku 1990 przez Turskiego wraz z częścią zespołu. odbyła się 8 listopada 1955 r. z o. a średnia sprzedaż .in. a od 1989 r. warunki akcesji Polski do UE i sam charakter Unii. był Marek Król. Od maja 2006 r. "Wprost" jest jednym z najpopularniejszych tygodników w Polsce. "Dyktator" Charlie Chaplina. którego powstanie zostało zainicjowane przez tygodnik. Redaktorem naczelnym od lutego 1989 r. Aktualnie znajduje się w biurowcu Millennium Plaza. tygodnikiem kierował Piotr Gabryel. egzemplarzy. Klub został zamknięty w 1989 r. . "Ranking szkół wyższych" czy "Ranking szpitali". egzemplarzy. "Wprost" jest też w czołówce najczęściej cytowanych mediów w Polsce (według Instytutu Monitorowania Mediów). który nadal jest prezesem i głównym udziałowcem wydawnictwa. średni nakład wyniósł 258 tys. do maja 2006 r. Pierwsza projekcja. w sali kina "Wiedza" warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. nie zdobyło już uznania rynku i w roku 1991 przestało się ukazywać. Nawiązując do poprzedniej wybrano nazwę "zygzakiem". b. Po zamknięciu tygodnika DKF musiał zmienić nazwę. do stycznia 2007 r.najpierw jako tygodnik regionalny w Wielkopolsce. Pod patronatem tygodnika "Wprost" kapituła złożona z laureatów poprzednich edycji przyznaje coroczne Nagrody Kisiela. w związku z kłopotami finansowymi. Profil Redakcja określa profil pisma jako liberalno-konserwatywny.polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany przez AWR "Wprost" sp.

szef działu Kultura i Styl. wydawany w Krakowie. Fijor Stanisław Klawe i Andrzej Paulukiewicz Zdzisław Krasnodębski Robert Mazurek i Igor Zalewski Witold Orłowski Maciej Rybiński Piotr Semka Krzysztof Skiba Paweł Śpiewak Tomasz P. podróżnik Robert Gwiazdowski ekonomista. Ukazuje się od roku 1945. Terlikowski Łukasz Turski Szewach Weiss Wojciech Wencel Wacław Wilczyński Marcin Wolski • • • • • • • • • • • • • • Leszek Balcerowicz Piotr Bikont i Robert Makłowicz Cezary Gmyz – publicysta Małgorzata Domagalik Zygmunt Kałużyński i Tomasz Raczek Stefan Kisielewski Krzysztof Król Bogusław Mazur Leszek Miller Tomasz Nałęcz Stanisław Tym Lech Wałęsa Bronisław Wildstein Jan Winiecki • • • • • • • Zbigniew Furman Karol Kinal Dariusz Krupa Igor Morski Karol Wiszniews ki Henryk Sawka Łukasz Hernik Przekrój .reporter. do 2002 r. Redaktorem naczelnym jest Jacek Kowalczyk. prezydent Centrum im. Adama Smitha Jarosław Jakimczyk dziennikarz śledczy Jan Piński dziennikarz ekonomiczny Jerzy Rzewuski recenzent muzyczny Michał Zieliński publicysta ekonomiczny Robert Leszczyński .• • • • • • Bez granic Świat Pasaż Kultura i Styl Laser Ueorgan Ludu Autorzy Znani dziennikarze • Obecni publicyści • • • • Byli publicyści Graficy i fotografowie • • • • • • • • Marcin Dzierżanowski dziennikarz polityczny Dariusz Baliszewski historyk Olgierd Budrewicz . Zastępcami redaktora naczelnego są: Bartek Chaciński i Paweł Moskalewicz. dziennikarz muzyczny • • • • • • • • • • • • • Sławomir Cenckiewicz Antoni Dudek Jan M. pełniący jednocześnie funkcję szefa działu krajowego.tygodnik społeczno-kulturalny wydawany obecnie przez Edipresse Polska. a obecnie w Warszawie. .

. dziennikarz Adam Wiedemann . Ukazuje się w czwartki.). Stałe rubryki • • • • • • • • • Przekrój tygodnia (Kraj. którzy byli lub są związani z "Przekrojem": • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Artur Andrus . poeta Małgorzata Baranowska .główne motywy z roku 2006 to między innymi: czarno-biały.językoznawca Rafał Bryndal . autorki "Demokratycznego Savoir Vivre'u" w odcinkach Ludwik Jerzy Kern . twórca komiksów Bartek Chaciński . redakcja przyznaje nagrodę "Fenomen Przekroju". zaś sprzedaż wynosi 65 900(według danych ZKDP za sierpień 2007 r. varsavianista Bohdan Butenko .dziennikarz Grzegorz Dyduch i Marcin Świetlicki . jedzenie) Supermarket Bubloteka. felietonistka Barbara Hoff .enolog. którą przeprowadza Katarzyna Kolenda-Zaleska) A właściwie to. nacz.prozaik Marcin Baran . twórca opracowania graficznego i wieloletni redaktor naczelny Stefania Grodzieńska .dziennikarz. pisarz Andrzej Czeczot .dziennikarz.projektantka mody Konstanty Ildefons Gałczyński .satyryk Dariusz Brzóska Brzóskiewicz ...założyciel. Zagranica oraz Krótka Rozmowa. motoryzacja. rysownik Juliusz Ćwieluch . pisarz. Od 2005 r. pisarka Marek Bieńczyk . podróże.z-ca red.. podróżnik.malarz. Objętość numeru to zazwyczaj 84 strony. (publicystyka szefów działów oraz redaktora naczelnego i sekretarzy redakcji) Powiększenie (artykuł ilustrowany zazwyczaj 6-8 ekskluzywnymi zdjęciami) Najsztub pyta (wywiad Piotra Najsztuba.Średni nakład to 125 000 egz. pieniądze. dziennikarze Marian Eile .aktorka.strona Kuby Wojewódzkiego Felietony: Bartka Chacińskiego "koniec końców" oraz Romana Kurkiewicza "lewomyślnie" Rozmaitości Autorzy Znani autorzy. zajmujący 2-5 kolumn) Twoje Sprawy (krótkie artykuły obejmujące tematykę: technologie. Kilkakrotnie wychodzi w formie numerów tematycznych .poeta. Parokrotnie ukazuje się również w formacie XXL.ilustrator.pseudonim Janiny Ipohorskiej. pisarz Jerzy Bralczyk . Teczki. wielkie pieniądze.poetka. Redakcja przygotowuje również wydania specjalne: Przekrój Nauki.dziennikarz.autor krótkich i absurdalnych haiku Olgierd Budrewicz . ekologia.autor wierszy satyrycznych .poeta Jan Kalkowski .muzycy. twórca i redaktor rubryki kulinarnej „Jedno danie” Jan Kamyczek . czyli ekstremalny przegląd tygodnia.

satyryk Kazimierz Kutz . rysownik Dorota Masłowska .dziennikarz Wawrzyniec Smoczyński Jerzy Szaniawski .pisarz.pisarz Zbigniew Lengren .grafik Tadeusz Nyczek .krytyk.dziennikarz. felietonista Stanisław Lem .dziennikarz Marcin Maciejowski . felietonista Lucjan Wolanowski . reporter Redaktorzy naczelni Kolejni redaktorzy naczelni "Przekroju": • • • • • • • • • • Marian Eile: 1945-1969 Mieczysław Kieta: 1969-1973 Mieczysław Czuma: 1973-2000 Maciej Piotr Prus: 2000-2001 Józef Lubiński: 2001 Jacek Rakowiecki: 2001-2002 Roman Kurkiewicz: 2002 Piotr Najsztub: 2002-2006 Mariusz Ziomecki: 2006-2007 Jacek Kowalczyk: od 2007 . publicysta Jerzy Waldorff .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szymon Kobyliński .twórca historyjek rysunkowych o prof.dziennikarz. konferansjer. scenarzysta i reżyser Wilhelm Sasnal .poeta Paweł Sito .aktualnie pracujący autor rysunków i komiksów satyrycznych Andrzej Saramonowicz . autorka książek dla młodzieży Tadeusz Pióro .malarz. publicysta Antoni Wasilewski .pisarz i felietonista Janusz Minkiewicz . prozaik i satyryk współpracujący dawniej z tygodnikiem Daniel Mróz . felietonista Lucjan Kydryński .dziennikarz ekonomiczny Sławomir Mrożek .rysownik.autor opowiadań o profesorze Tutce Leopold Tyrmand .publicysta Zbigniew Mentzel . rysownik Marcin Sendecki . Filutku Filip Łobodziński .krytyk filmowy.pisarz. autor książek Magda Papuzińska . satyryk Tadeusz Mosz .pisarka Robert Mazurek i Igor Zalewski .pisarz.komentatorzy polityczni Wojciech Mazowiecki .pisarka.rysownik.reżyser.dramaturg.autor felietonów kulinarnych Marek Raczkowski .malarz. rysownik. reżyser.karykaturzysta. satyryk Andrzej Mleczko .

o To wszystko jest względne.1947.Historia prasy polskiej . był animatorem polskich mediów. Powstała prasa związana z Episkopatem Polski. Okres lubelski: lipiec 1944 . o Czas tworzenia systemu prasowego opartego na nowych zasadach: "Uspołecznienie" prasy . Miał koncepcję ewolucji. Tygodnik Warszawski. o Okres odwilży:1953 . o Okres względnego pluralizmu prasy:1945 . Tygodnik Powszechny. Przyznawanie koncesji. a nie osoba fizyczna. Cenzura prewencyjna. Okres względnego pluralizmu prasy: 1945 . o Ogromny wzrost ilości tytułów.kulturalną i literacką. Tygodnik "Odrodzenie". kontynuacja przedwojennego Głosu Narodu. o Okres budowania prasy stalinowskiej:1947 . Komuniści starali się ograniczać jej nakład. a nie na podstawie zgłoszenia. Do 1947 r. która chce stworzyć swój korzystny wizerunek. o Stworzono Resort Informacji i Propagandy.1956. Był wyrazem łagodności zmian ewolucyjnych w systemie prasowym.oświatową "Czytelnik". Powstała prasa opozycyjna.informacyjnej. . o Wtedy zaczęto tworzyć prasę społeczno . o Można mówić w tym okresie o nasyceniu tego "rynku prasowego". o Zaczął też wtedy funkcjonować nowy system obiegu informacji: Władza przekazała agencji rządowej "Polpress" prawo do reprezentowania władz od strony propagandowo . Czytelnik rządził . spółdzielnię wydawniczo . On przesądził o tym. Miała wydawać i kolportować prasę i książki. Stworzył w 1944 r. więc zniknął rynek prasowy.1945.Niepokalanów. o Sprzyjająca sytuacja polityczna. Do 1947 r. Prężny ośrodek .1953. że ta prasa była spluralizowana.1945.wydawcą mogły być tylko organizacje społeczne lub polityczne.lata 1945-1957 OKRES PRL: • • • Periodyzacja pierwszego trzynastolecia opiera się na kryteriach politycznych: o Okres lubelski: lipiec 1944 . o Okres małej stabilizacji:1957 . Działalność prasowa była sterowna centralnie. o Zasady te wprowadził major Jerzy Borejsza. Niejednolite jest też stanowisko lewicy. ograniczając dostęp do papieru.1947. bo reżyserowane przez władzę.1970.był najsprawniejszy i najlepiej zorganizowany. a nie rewolucji systemu prasowego.

. Okres odwilży: 1953 . o Na zjeździe partii w 1954 r. Odbywa się Festiwal Młodzieży.: Tygodnik "Dookoła świata". Permanentna kampanijność: Non stop mobilizowano społeczeństwo do gotowości i różnych działań. Pozwalają im na centralizację prasy. o Istota modelu stalinowskiego: Kontrola: Kontrola zewnętrzna . Przekrój. o O tych zmianach decydował Jakub Berman.cenzura.: Wypadki czerwcowe komentowane są w RÓŻNY sposób. o Związana ze śmiercią Stalina. Monopol PAPu: Filtrował informacje wg zaleceń politycznych. Wymiana kadr: Zatrudniani są młodzi. Odra. powstała w ramach PZPR pozakonstytucyjna Komisja Prasowa. Komisja Prasowa decyduje. który demaskuje kulisy władzy. Pojawiają się artykuły o zachodzie. Mistyfikowanie rzeczywistości. Związki z Londynem. o W 1955 r. Czystki polityczne: Niewłaściwe pochodzenie. o Cezurą są sfałszowane wybory w 1947 r. o W 1954 r. decydująca w sprawach prasy i propagandy.• • W każdym mieście ukazują się przynajmniej dwa różne w opcji politycznej dzienniki. które: Legalizują władzę komunistów. o Powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza (RSW). o Radio Wolna Europa publikuje relacje płk Światły. Rozrasta się oferta tygodników społeczno . pada postulat.: Prasa zaczyna mówić ludzkim głosem. o Powstała wspólna polityka prasowa państw skupionych wokół ZSRR na konferencji w Szklarskiej Porębie w 1947 r.1956 r. .kulturalnych i literackich. Kontrola wewnętrzna . zaangażowani i dyspozycyjni ludzie. a upada "Czytelnik". by traktować czytelnika podmiotowo. Pozwalają im na zaprzestanie tej gry pozorów. Kuźnica. Okres budowania systemu prasy stalinowskiej: 1947 .w strukturach partyjnych / w redakcjach. o W kwietniu 1947 r. kto może zostać redaktorem naczelnym. Związki z prasą przedwojenną. Uniformizacja treści. o W 1956 r.1953 r.

Express Wieczorny. Od 16 grudnia 1948 roku czołową gazetą staje się organ KC PZPR . które przejęło agendy wydawnicze poszczególnych komitetów wojewódzkich PPR. Nawet prasa sportowa jest podporządkowana propagandzie. Nowa Epoka: Kurier Codzienny. 13 XII 1981 Stan Wojenny.Trybuna Ludu . w latach 1956/57 (do likwidacji) jest trybuną środowisk reformatorskich “PRZEKRÓJ” od 15 IV 1945 roku szlagier wydawniczy PRL-u. Młoda Demokracja.1989 Prasa powojenna . Pojawiają się inne tytuły gazet i czasopism. Chłopski Świat: Dziennik Ludowy.zamknięcie "Po Prostu" we wrześniu. Obok wydawnictw upowszechniających ideologię marksistowsko.od 24 marca 1944 roku redagowany przez ks.najważniejszy organ (prasowy) w PRL-u. Najdłużej ukazujący się tytuł w Polsce powojennej . 1980 . . J. Nowiny Literackie. wszechwładna kontrola partii rządzącej. najczęściej katolicką Znak. Cechy polskiego systemu prasowego: społeczna (państwowa) forma własności. 1957 r. Gazeta Ludowa. w tym wydawanie centralnego organu KC – Głosu Ludu.leninowską istniały pisma propagujące inną orientację. Turowicza. Centralizacja partyjnego aparatu wydawniczego W 1947 Polska Partia Robotnicza powołała scentralizowane wydawnictwo o charakterze spółdzielczym RSW Prasę. Kulminacją jest październik.: Tygodnik "Polityka" . 1944/5 . Wiedza: Robotnik. Gość Niedzielny. treścią odchodzące od problematyki produkcji. Finał . Przegląd Socjalistyczny. magazyn młodzieżowy Dookoła Świata. Powojenne wydawnictwa prasowe: Czytelnik: Rzeczpospolita.o Pojawia się Po Prostu. 4 IX 1954 roku Po Prostu (od 1947) ukazuje się z zieloną winietą. którzy chcieli zmian w systemie (a nie zmian systemu). i zmiana na stanowisku I sekretarza (Gomułka). względny pluralizm światopoglądowy.przeciwwaga dla "Po Prostu".elementów wrogich. Piwowarczyka i J.powstaje NSZZ “Solidarność”.doszczętne zniszczenie stołecznego centrum prasowo . pismo jednoczące tych. Kurier Wielkopolski. Zielony Sztandar.wydawniczego i informacyjnego. Naprzód. Czystki w prasie z reformatorów . prasa na usługach partii i organizacji politycznych oraz społecznokulturalnych. Po 1953 “odwilż” na rynku prasowym. Życie Warszawy. Dziennik Polski. np.

. Gazeta Lubuska. Dzienniki ogólnopolskie i lokalne Gazeta Wyborcza.. zgłoszeniowy system powoływania nowych tytułów.. Wzrost popularności dzienników lokalnych: Dziennik Zachodni.Wprost . (powstała na bazie PRLowskiej Trybuny Ludu).. Pani.. Tygodnik Powszechny. Obecnie rynek prasy kolorowej obejmuje kilkaset tytułów 8 maja 1989 roku pojawił się nowy dziennik. wkrótce stał się najbardziej poczytnym dziennikiem w Polsce.. Życie Warszawy. Dziennik Bałtycki.in. wolność prasy W 1989 roku nowelizacja prawa prasowego. Więź . CKM. . mężczyzn: Playboy. Wpływ wydawnictw zagranicznych na polski rynek prasowy.. Czasopisma dla: kobiet: Twój Styl....... Świat Kobiety. .. (alternatywna). . Super Express. Prasa katolicka • • • • • • tygodniki: Gość Niedzielny. Gazeta Pomorska. Claudia. Gazeta Poznańska. . Agora. przechodzenie na druk offsetowy. udział kapitału obcego ocenia się na 80-90% Komputeryzacja. która swoje początki miała już w latach wcześniejszych. W 1990 Sejm przyjął ustawę o likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch. Newsweek. Trybuna Śląska. miał prowadzić do wyborów 4 czerwca.Silnie rozwija się prasa podziemna. Niedziela miesięczniki: Rycerz Niepokalanej czasopisma typowo religijne: Różaniec czasopisma “rozumiejące znaki czasu”: Przewodnik Katolicki. zmiany w organizacji pracy redakcji oraz zmiany kadrowe. Auto Świat. lepszy papier. Rzeczpospolita. wprowadza m. Trybuna. “politykujące”: Rodzina Radia Maryja. Gentelman. intelektualnie otwarte: Znak. 1989 . Życie. Głos Wielkopolski. Tygodniki opinii Polityka . Nie. .

"Kłosy". Literatów i Dziennikarzy. J. 90 tytułów (większość w stolicy).PRASA POLSKA Dzieje prasy polskiej sięgają początków XVI w. a także "Słowo" (pocz.A. Janowskiego). "Demokrata Polski". krzewiącego oświatę wśród ludu ("Zorza"). "Czerwony Sztandar") oraz katolicka i adresowana do mniejszości żydowskiej. "Wiadomości Cudzoziemskie". Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Pol.N. łącznie ukazało się 41 numerów pisma. Świętochowski).. maszynę rotacyjną). "Przegląd Naukowy". najdłużej przetrwała 1718-20 "Poczta Królewiecka" wydawana przez J. w Galicji "Kraj". XIX w. po upadku powstania nasiliła się działalność cenzury. 1912 w Krakowie Syndykat Dziennikarzy Pol. Anczyc zał.in. 1000 tytułów. jakie ukazywały się przed rozbiorami wymienić trzeba: "Kurier Polski" i "Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów" (1765 połączone w "Wiadomości Warszawskie". "Kurier Litewski". Bohomolca i I. pojawiły się też czasopisma ilustrowane. świat. Gorczyna z inicjatywy dworu Jana Kazimierza zmierzającego do reformy ustrojowej kraju i pozyskania dla niej zwolenników. na ziemiach polskich ukazywało się ok. w stolicy do najpoczytniejszych należała "Gazeta Warszawska". informacyjne druki ulotne dotyczące zwł. co wiązało się z unowocześnieniem technik drukarskich (1885 w zaborze ros. w kraju dopiero od lat 40. "Wszechświat". Krasickiego. okresowe ożywienie przyniósł czas powstania listopadowego ("Nowa Polska". "Pielgrzym Polski". gdzie rozpoczynał obrady sejm. na Śląsku "Dziennik Górnośląski" (red. Po uzyskaniu niepodległości prasa pełni rolę czynnika integrującego po rozbiorach ziemie polskie. Albertrandi i A. Sienkiewicza). Smolka) oraz "Tygodnik Cieszyński" (przekształcony 1851 w "Gwiazdkę Cieszyńską"). w Krakowie W. specjalistyczne ("Tygodnik Ilustrowany". w nakładach do 1000 egz. 1890 dla redakcji "Kuriera Warszawskiego" uruchomiono pierwszą na ziemiach pol.in. Lompa i E. z pism. m.L. zwykło się uważać ukazanie się 1661 w Krakowie pierwszej gazety periodycznej. Po utracie niepodległości nastąpił spadek czytelnictwa.). kobiece. "Gazeta Polska" i twórczość publicystyczna M. Łuskiny). "Gazeta Codzienna" (pod red. ukazują się m. zaczęły natomiast licznie powstawać czasopisma emigracyjne. 1909 w Warszawie Tow. sejmikach itp. wydarzeń wojennych (sprzedawano je na jarmarkach. "Dziennik Wileński". w zaborze austr. Niemojewskiego. "Niwa" i "Prawda" (red. po 27 numerach redakcję przeniesiono do Warszawy. tygodnika "Merkuriusz Polski Ordynaryjny". "Przedświt". później "Głos". satyryczna "Mucha"). z ważniejszych tytułów. "Gazeta Poznańska". J. na Śląsku liczne czasopisma lokalne (przyczyniając się na tym obszarze do prawdziwego rozkwitu czytelnictwa. 1774 zmienione na "Gazetę Warszawską" pod red. Naruszewicz).). program pozytywistyczny lansowały "Przegląd Tygodniowy". Po powstaniu styczniowym prasa zaczęła pełnić ważną rolę czynnika podtrzymującego świadomość nar.. które ukazywały się do 1830 ważniejsze to: "Gazeta Krakowska" (od 1796). "Monitor" redagowany przez F. działało 51 drukarń. konserwatywny dziennik "Czas". "Gazetę Narodową i Obcą" redagowaną przez stronnictwo kołłątajowskie. w Galicji 47. wydrukowanego przez J. "Proletariat". "Biesiada Literacka". pojawiły się też pierwsze organizacje dziennikarskie (1893 we Lwowie powstało Tow. łącznie 1765-95 ukazywało się ok. kiedy to okazjonalnie ukazywały się w nakładach do kilkuset egz. A. "Walka Klas". 1918 . przed wybuchem I woj. "Naprzód".D.. "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (J. J. "Kurier Warszawski" (wydawany najdłużej w Polsce 1821-1939). w Poznaniu "Tygodnik Wielkopolski". Mickiewicza). "Gazeta Lwowska". za początek historii prasy pol. kierowane przez H. Cenkiera w Królewcu. "Bluszcz". kolejne pisma (m. "Świt". B. "Biblioteka Warszawska". "Nowiny". Kraszewskiego). "Orzeł Biały" (pod wpływami Lelewela). "Wędrowiec". "Robotnik". "Awizy") miały charakter efemeryczny. Mochnackiego. A.I. 1882 prasę czytał tu co 10 Polak). organem ugody z caratem był wydawany w Petersburgu tygodnik "Kraj".in. 1867 pierwszą stereotypię. "La Tribune des Peuples" (pod red. na przełomie stuleci rozwinęła się także prasa proletariacka ("Równość".

"Polska Walcząca". "Wędrowca". kult. pol. Nowakowski. K. łącznie wydano ok. drugim koncernem był w-wski Dom Prasy. rekordowe nakłady osiągała prasa katolicka. J. satyryczne "Szpilki". egz. "Drogowskaz". w Wilnie "Gazeta Codzienna" i "Gazeta Ludowa". (np. ("Twórczość") oraz popularno-naukowe i specjalistyczne ("Przegląd Techniczny".. A. Piasecki.in. powołano Inst. "Szpilki". nie mówiąc o licznych związanych z prasą literatach i krytykach m. powołano także Polską . najw. 50 w 1939. 1922 przez M.in. Singer (ps. 1946 przekształcone w Gł. wspomniani M. "Dziennik Zachodni". Do najwybitniejszych dziennikarzy i wydawców tego okresu należeli: A. uruchomiono cenzurę prewencyjną (Biuro Kontroli Prasy. Janta-Połczyński. zwane pospolicie "gadzinówkami" (m. Agencja Telegraficzna (PAT). chrześc. Grydzewski i M. Dąbrowskiego. organami popierającymi Piłsudskiego (potem sanację) były: "Gazeta Polska". 150 nielegalnych drukarń. W. Słonimski. ogólnokrajowe dzienniki "Rzeczpospolita" i "Życie Warszawy". M. Niemcy zlikwidowali wszystkie dawne gazety. 600 tytułów w 1944). K. "Kuźnica"). wydając w ich miejsce pisma w j. "Poznaj Świat"). znaczenie miał "Biuletyn Informacyjny" red. prawicowy tygodnik "Prosto z Mostu". "Dziennik Bałtycki" itp. przez ZWZ-AK . S.powstała Pol. Specyficznym okresem w dziejach prasy pol. Kamińskiego. "Nowy Kurier Warszawski". "Kurier Poranny". m. Jaszuński.in. był czas okupacji hitlerowskiej. kilka tytułów wydawały harcerskie Szare Szeregi (m. egz. "Światowid". "Kurier Poznański" i "Kurier Codzienny" ruch ludowy ."Zielony Sztandar" i "Piast". Po 1945 roku prasę prywatną zlikwidowano. ("Płomyk" i "Płomyczek"). Cat-Mackiewicz. Kolbe). ok. Z. "Warschauer Zeitung". 1500 tytułów pism konspiracyjnych (ok. nadto spore znaczenie miały "Wiadomości Polskie". "Mały Dziennik" i "Przewodnik Katolicki". oryginalnym posunięciem było wydawanie ok. Wydawniczy Sp-nia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik".in.Grydzewski). S. Niedziałkowski. "Rycerz Niepokalanej" (zał.polit. do którego należała większość tytułów."Polonia". 1941-44 ukazywał się dwutygodnik "Rzeczpospolita Polska" . do środowisk inteligencji były adresowane "Wiadomości Literackie" (red. Nowaczyński. z nakładem sięgającym 50 tys. "Cyrulika Warszawskiego". A. "Stolica"). był zespół pism "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" wydawanego w Krakowie przez M. Korfanty. "Der Hammer"). "Przeglądu Sportowego". wydawca "Expressu Porannego". najw. Matuszewski. "Na Szerokim Świecie". krakowski "Czas". "Dziś i Jutro"). Publikacji i Widowisk). potężnym wydawcą prasy sensacyjnej była łódzka sp-ka wydająca "Republikę". Zjawiskiem nowym były potężne koncerny prasowe. S. T. ("Odrodzenie". "Problemy". łącznie w 1937 ukazywało się w Polsce 2692 tytuły.. do którego – obok "JKC" należały m. pisma społ. "Goniec Krakowski". organem PPS był "Robotnik" oraz "Naprzód" w Krakowie i "Gazeta Robotnicza" w Katowicach. przy czym tylko kilkanaście z nich przekraczało nakłady rzędu 200 tys.. w Tarnopolu "Prawda Bolszewicka". Kulerski. popołudniówki "Dobry Wieczór". w wydawaniu czasopism popularnych. K. Tuwim. z kolei na ziemiach okupowanych przez ZSRR ukazywały się we Lwowie "Czerwony Sztandar". a KPP . Demokracji reprezentowały "Gazeta Warszawska". Pruszyński.naczelne pismo Delegatury Rządu na Kraj. "AS".jej nakłady sięgały kilkunastu tys. równolegle nastąpił rozwój prasy konspiracyjnej. J. specjalizujące się gł. "Wróble na dachu". wydawanej zwł. "Polska Zbrojna". regionalne "Dziennik Polski". niem. przez A. Bocheński. Wrzos. S.in. "Żołnierz Polski". 15 tytułów prasy dywersyjnej w j. "Wolna Polska". "Express Ilustrowany"."Der Soldat". Dąbrowska. brat pisarza)."Czerwony Sztandar". nakładem "Czytelnika" zaczęły się też ukazywać ilustrowane tygodniki ("Przekrój". "Buffalo Bila" oraz zeszyty "Co tydzień powieść". "Kina". "Dęby". poglądy Nar. z innych tytułów wydawanych w okresie międzywojennym zaczęły się ukazywać pisma Związku Nauczycielstwa Pol. Dąbrowski. I. Regnis. egz. w samej tylko Warszawie działało ok. wileńskie "Słowo" i "Dziennik Poznański". "Tajny Detektyw". demokrację . A. "Źródło". M. Irzykowski. Boy-Żeleński. Stroński. W. Urząd Kontroli Prasy. zwł. "Krakauer Zeitung". B. "Tempo Dnia". "Ster"). "Karuzelę". "Tarzana". Brun. M.

"Głos". "Elle"). następuje zniesienie cenzury.in. m. szczególne preferencje posiadały pisma PPR . po śmierci Stalina przynosi pojawienie się "Dookoła Świata" i katowickiej "Panoramy". 1965 powstało "Forum" . "Tygodnik Mazowsze". w miarę łagodzenia jego rygorów następuje stopniowe "odwieszanie" tytułów. likwidacja koncernu RSW. "Zapis". po wprowadzeniu stanu wojennego. czasopismo polit. szereg tytułów pada. "Playboy". (Hersant. młodzieżowe. "Tygodnik Powszechny" (katolicki). należąca do PSL "Gazeta Ludowa". "Rzeczpospolita". odwilż polit. Springer. w poł. H. "Odrodzenie" i "Kulturę" zastąpiono "Nową Kulturą". "Młody Technik". "Przegląd Kulturalny". 1947 PPR powołała Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa". rynek wkraczają koncerny zagr. Michnika. powstanie szeregu nowych tytułów jak "Prawo i Życie". kilka pism katolickich. m. "Argumenty". "Świat". "Wiedza". znamieniem zmian związanych ze strajkami 1980 są nowe treści w dotychczas ukazujących się czasopismach i legalny. do 1948 ukazywało się także kilka tytułów związanych z działającymi wówczas partiami politycznymi. a także "Nowa Epoka" (SD). "Tina". której symbolem staje się "Gazeta Wyborcza" kierowana przez A. 190 czasopism. "Nowe Drogi". lat 70. mag. a przełom październikowy 1956 reaktywowanie pism SD i PSL. na pol. 1963 zlikwidowano "Nową Kulturę" i "Przegląd Kulturalny" powołując w ich miejsce "Kulturę"."Trybuna Wolności". przejściowy rozkwit przeżywa prasa lokalna. "Odra".in. najw. m.in. ogólnokrajowy "Tygodnik Solidarność" . po transformacji ustrojowej 1989 pojawia się prasa niezależna. sieć wydawnictw i drukarń regionalnych. "Gazeta Polska". nakłady uzyskuje "Gazeta Wyborcza" z 20 mutacjami terenowymi i licznymi dodatkami. Passauer Neue Presse.Innowacje". w latach 90. "Głos Ludu" i inne. Bauer. pomniejszych. Polska Agencja Interpress. dzienników lokalnych oraz przytłaczając rynek zalewem kolorowych tygodników nie zawsze wysokiej jakości (m. łącznie ok. "Walka Młodych" (ZMW). ogólnokrajowy kolportaż).in. 46 dzienników. 1950 "Czytelnika".-polit.jedyny w krajach obozu socjalistycznego tygodnik stanowiący przegląd prasy światowej. do którego 1975 należy 85% nakładów całej prasy (m. nowy podział terytorialny kraju (1975) staje się impulsem do utworzenia ok. 200 tytułów. "Trybuna Robotnicza". za zbytni krytycyzm): 1957 powstała "Polityka". Burda i inne uruchamiając szereg pol.in. "Krytyka". Orkla. "Robotnik". spory autorytet zyskuje "Przegląd Techniczny . pisma niezależnych stronnictw politycznych zlikwidowano. która stopniowo przejęła większość ukazujących się w kraju tytułów (1948 wcielono do niej wyd. "Przegląd Tygodniowy". edycji czasopism obcojęzycznych oraz przejmując kapitałowo znaczną część pol. powstają liczne nowe m. w latach 70. "Słowo Powszechne" (PAX).jak większość tytułów (łącznie z pismami partyjnymi) zawieszony 13 XII 1981. "Hutnik". utwierdza się równocześnie monopolistyczna rola koncernu RSW "Prasa-Książka-Ruch". "Popcorn". pojawia się także wydawana przez demokratyczną opozycję (poza oficjalnym obiegiem) prasa opozycyjna. prasę katolicką ograniczono (1953 "Tygodnik Powszechny" przejął PAX).in.Agencję Prasową i kilka innych. powołując równocześnie Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu Prasy i Książki "Ruch") oraz uruchamiając we wszystkich miastach wojewódzkich organy PZPR. Centralna Agencja Fotograficzna. hobbystyczne. "Pani". "Życie Literackie" i "Kultura". z tytułów uruchomionych w latach stalinowskich na uwagę zasługują "Przyjaciółka". "Odgłosy". "Tu i Teraz". "Robotnik" i "Express Wieczorny" (PPS). m. "Puls" i inne. zwrot "Tygodnika Powszechnego". "Res Publica". "Biuletyn Informacyjny KOR". która opanowuje . rynku prasowego. mnożą się pisma specjalistyczne. w którym większe znaczenie uzyskują "Wiadomości". "Literatura". zamknięty 1957 za rewizjonizm (a właśc. Krajowa Agencja Wydawnicza. lit.in. "Twój Styl". Bertelsman. powstaje m. 30 tygodników regionalnych w stolicach nowych województw. zwł. a także Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie. "Arka". ukazują się nowe czasopisma społ. "Bravo". równocześnie wznawia działalność drugi obieg. łączna liczba wydawanych tytułów sięga w tym okresie 2500. tyg. "Życie Literackie". znaczącą rolę odgrywa w tym okresie studencki tygodnik "Po prostu".in.

ważniejszą rolę odgrywa nadal "Polityka". W 1955 roku Generalna Dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH w Warszawie została przekształcona w Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. Kalabińskiego. wśród tygodników społ. "Polityki"). "Gazeta Pomorska" . nakładem konkuruje z nią "Super Express".63. W. Małachowskiego. którzy w latach powojennych odcisnęli swoje piętno na prasie polskiej warto wymienić nazwiska R. B. Podkowińskiego. W 1950 roku utworzono w miejsce RUCH nową firmę zajmującą się kolportażem wydawnictw prasowych pod nazwą: Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu RUCH. obok reaktywowanego Stow. Dziennikarzy Katolickich i 1998 Syndykat Dziennikarzy Polskich. M.T.5. Podemskiego. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Zagranicznych RUCH. także w Polsce. A. K. A.2. K..69. Broniarka. z młodszych – m. Wolanowskiego. W 1961 roku Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki prowadzone przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa” zostały przejęte przez RUCH. Rakowskiego (wieloletni red. Krall. RUCH posiadał prawo wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i czasopism. emigracyjnej "Kultury"). Passenta.8. M. Michnika. "Przegląd" (wcześniej pt. Urbana skandalizujące "Nie". S.polit. średni nakład dzienny (I-XI 2002) wynosił dla najpoczytniejszych tytułów: "Gazeta Wyborcza" . H. Ruch dziennikarski po 1989 ulega rozbiciu. "Tygodnika Powszechnego"). Został on podzielony na wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się poszczególnymi obszarami działalności dawnego Towarzystwa. naczelny "Życia Warszawy"). . Toeplitza. Żakowskiego.301. K. Górnickiego. L. Z. egz. nacz.101.3. Dziewanowskiego. Eilego (założyciel "Przekroju"). Osmańczyka. W. W skład RUCH weszło wówczas kilka spółdzielni wydawniczych utworzonych po 1945.1 tys.3 tys. Z. Bratkowskiego. polska edycja "Newsweeka". Małcużyńskiego.. J.7. T. S. W 1950 roku "Czytelnik" oraz pozostałe spółdzielnie wydawnicze zostały włączone do Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH.420.F. Tomaszewskiego (najwybitniejszy dziennikarz sportowy). Szeligi. J. Paradowskiej czy J. Dziennikarzy RP (zawiązane 1982) oraz powstałe 1991 Stow. Przedsiębiorstwo Filatelistyczne RUCH i inne. Korotyńskiego (wieloletni red. kształtując nakład na poziomie 600 tys. Dziennikarzy Pol. E. "Rzeczpospolita" . J. poznańskie "Wprost". "Przegląd Tygodniowy") oraz redagowane przez J. H. RUCH PAŃSTWOWY Po 1945 powstawały spółdzielnie wydawnicze . W ten sposób powstały: Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RUCH. G. Micewskiego.. z dzienników spore znaczenie osiaga "Rzeczpospolita". D. S.5. "Dziennik Polski" . w tym "Czytelnik". "Express Ilustrowany" . Giełżyńskiego. M. Kapuścińskiego. J. Mazowieckiego.76.188. (rozwiązanego w stanie wojennym) działa Stow. egz. "Czytelnik" miał 10 kiosków na dworcach i w centrum miasta. Z dziennikarzy.in. początek nowego stulecia przynosi spadek czytelnictwa gazet codziennych na całym świecie. A. Jagielskiego. W.ponad 50% rynku reklam prasowych. J. Kisielewskiego. D. Działające dotychczasowo w województwach oddziały RUCH zostały przekształcone w samodzielne jednostki.89. Jaszuńskiego.w marcu 1945 roku powstała spółdzielnia "Czytelnik" zajmująca się kolportażem i wydawaniem prasy. Turowicza (twórca i wieloletni red. "Dziennik Bałtycki" . egz. Borejszy (twórca "Czytelnika"). Giedroycia (red. "Super Express" . "Dziennik Zachodni" . Fikusa.

A 2777/92). które umożliwiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego RUCH w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą RUCH S.A. W momencie utworzenia Spółki stworzono 26 Oddziałów oraz 188 jednostek organizacyjnych niższego szczebla. w dniu 29 kwietnia 1991. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji pod koniec 2006 roku i uzyskał dla tej decyzji poparcie Skarbu Państwa. Warszawy. Zarząd RUCH S. W 1972 roku Zgrupowanie obejmowało: centralę handlu zagranicznego. RUCH SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA 22 marca 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa. która przyniosła znaczącą poprawę wyników operacyjnych i finansowych. 29 listopada 1990 roku Rada Ministrów zatwierdziła plan zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka. z dnia 15 kwietnia 1992 roku. roku Minister Przemysłu wydał zarządzenie. jest także przekonany. na podstawie którego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Kolportażowo. Był to debiut udany. że Spółka będąc notowaną na giełdzie. obsługujące sieć hurtową i detaliczną. Na otwarciu sesji papiery Ruchu kosztowały 16 proc. pięć oddziałów handlowych przy ośrodkach informacji i kultury polskiej za granicą. został wpisany do RHB na mocy postanowienia Sądu rejonowego dla m. przedsiębiorstwo poligraficzne. powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „PrasaKsiążka-Ruch”. Przedsiębiorstwo RUCH przejęło majątek po zlikwidowanej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. w tym przede wszystkim na modernizację i dalszy rozwój własnej sieci detalicznej oraz kompleksową informatyzację Spółki.A. a liczba zespołów wynosi 41. A 3936/92). 24 stycznia 1992 roku Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie. a następnie zmieniony aktem notarialnym z dnia 9 kwietnia 1992 roku (Rep.st. RUCH W STRONĘ GIEŁDY W 2006 roku nowy Zarząd rozpoczął realizację programu restrukturyzacji. Obecnie liczba Oddziałów została zredukowana do 15. RUCH zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 22 grudnia 2006r. W 1971. zakupów oraz logistyki.RUCH PRZEKSZTAŁCONY W SPÓŁDZIELNIĘ W 1969 roku Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH został przekształcony w Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki RUCH. Następnie.Książka-Ruch”. specjalistyczne przedsiębiorstwa handlowe. W 2002 roku zakończono likwidację Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa – Książka – Ruch”. 40 inicjatyw w obszarze zarządzania siecią.A. który jest właścicielem 100% akcji Spółki. Wydział XVI Gospodarczy. Program ten objął ok. w wyniku połączenia RUCH i Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”. . a następnie powołał Komisję Likwidacyjną. Wejście na GPW umożliwiło Spółce pozyskanie środków na rozwój. i będąc poddaną dyscyplinie rynków kapitałowych znacznie zwiększy szanse na udaną transformację Spółki w firmę zorientowaną na zaspokajanie potrzeb klienta i przynoszącą oczekiwany zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy.Handlowe RUCH.Ruch”. przedsiębiorstwa wydawnicze. Akt notarialny przekształcenia został sporządzony w dniu 24 marca 1992 roku (Rep. RUCH S. LIKWIDACJA "RSW". powyżej ceny emisyjnej. a pierwsze jego rezultaty były widoczne już w wynikach III kwartału 2006 roku. które dzieliły się na zespoły i delegatury.

lotniskach oraz reprezentacyjnych ulicach największych miast Polski. Dzień później kawiarnię odwiedzili klienci Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu. Rok 2007 był dla RUCH-u przełomowy z jeszcze jednego powodu. Władze wprowadziły cenzurę prewencyjną. rozmowy przedstawicieli opozycji (głównie osób związanych z "Solidarnością") oraz obozu rządzącego (przede wszystkim przedstawicieli PZPR) miały doprowadzić do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce oraz do naprawy polskiego systemu gospodarczego. Łącznie poza cenzurą wydano ok. Ogłoszona została również. Nowy projekt podstawowej marki Spółki RUCH. które zapoczątkowały przejęcie przez państwo drukarń i gospodarki papierem.. a także rozwijanie największej sieci detalicznej w Polsce i hurtowej sprzedaży artykułów FMCG. Wyrazem tego był szereg zmian w systemie prasowym po 1944 r. oznaczało czasowe zawieszenie większości tytułów prasowych. zarówno wśród komercjalizatorów powierzchni handlowych. Decyzja o utworzeniu sieci salonów prasowych pod nową marka. Polska prasa w zarysie historycznym od okresu przemian w 1989 roku 1. mimo represji.RUCH SPÓŁKĄ MULTIBRANDOWĄ W 2007 r. łączy tradycje z nowoczesnością. jako pierwsi kawę wypili goście warszawskiego lokalu przy ul.powstało wówczas 6 legalnych pism Solidarności. wraz z nowymi. a 1989 ok. 23 listopada zaprezentowane zostało nowe. zdezorganizowały działalność wydawnictw prasowych. 900. W wyniku postanowień Okrągłego Stołu . drugi obieg wydawniczy. był lokal i coffee otwarty w Centrum Handlowym w Gorzowie Wielkopolskim. W drugiej połowie lat 70 . Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Kawiarnie i coffee są zlokalizowane głównie w centrach handlowych. W 1946 r. Dobrej 54. podyktowana była chęcią spozycjonowania oferty Spółki w wyższej półce. jak i klientów. Salony prasowe update usytuowane są w centrach i pasażach handlowych. od stycznia 1945 r. decyzja o uruchomieniu dwóch nowych marek: kawiarni i coffee oraz salonów prasowych update. 600 tytułów. lotniskach czy dworcach PKP. wraz z organizowaniem się demokratycznej opozycji. Prowadzone w Magdalence koło Warszawy. 16 listopada 2007 r. Pierwszy salon otwarto 6 lutego 2007 r. W stanie wojennym. pasażach. biurowcach oraz na dworcach. tworząca tzw. która była związana głównie z działającą w konspiracji Solidarnością. szybko rozwinęła się prasa podziemna. W drugim obiegu ukazało się w 1983 r. Po sierpniu 1980 r. powołano Główny Urząd Kontroli Prasy. RUCH stał się Spółką multibrandową. Okrągły Stół Historyczny przełom w Polsce nastąpił w roku 1989. Publikacji i Widowisk. nastąpił szybki rozwój prasy NSZZ „Solidarność” . Po zajęciu Polski Niemcy zlikwidowali całą prasę polską. wydając w jej miejsce gazety w języku niemieckim. odświeżone logo Spółki. działało Biuro Kontroli Prasy. 2000 tytułów prasowych. w centrum Rodzinnym Witawa w Gdyni. od 6 lutego do 5 kwietnia. Lata po zakończeniu działań wojennych także nie należały do najszczęśliwszych dla rozwoju polskiej prasy. zaprojektowanymi wyłącznie dla RUCH bryłami kiosków. pojawiła się prasa podziemna wydawana poza cenzurą. Pierwsze punkty sprzedaży w odmłodzonym wyglądzie pojawiają się w 2008 r. ok. Proces rebrandingu marki rozłożony jest na kilka lat.tych. Wojna i po wojnie w Polsce Działania wojenne we wrześniu 1939 r. następował proces restrukturyzacji Spółki. trzecim z kolei. Przyjęta przez Zarząd Strategia zakładała dalsze umocnienie pozycji lidera na rynku kolportażu prasy.

jak ma wyglądać nowa rzeczywistość w świecie ekranu. 3.powstaje Senat. in. że podstawą reform ustrojowych i gospodarczych będzie pluralizm polityczny. który stawał się już widoczny w okresie. Taki urząd pomagał władzom w sprawowaniu monopolu w zakresie mediów. niezależność sędziów. jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. kiedy władze stopniowo znosiły restrykcje stanu wojennego. iż zmiany nie nastąpiły gwałtownie i okres przed 1989 rokiem był okresem przygotowawczym i wstępnym: Poszukiwanie cezur czasowych dla transformacji prasy w ustaleniach 'okrągłego stołu' lub w pierwszym numerze `Gazety Wyborczej` jest zabiegiem nie tyle fałszywym. Wolność.koniec 1992) "otwartej walki o rynek mediów. gospodarczych i kulturalnych na 2-3 lata przed zasadniczymi przemianami. Nikt nie chce powtórzyć błędu.połowa 1991) "pozornej stabilizacji i zmian podskórnych w prasie i radiu" (połowa 1991 . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. prawo do informacji. która towarzyszyła komunistycznym mediom na każdym kroku. Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności. Wolność słowa rozumiana jako podstawowe prawo człowieka. iż był to proces. korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania. 2. w wyniku obrad Okrągłego Stołu zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy. przydzielanie papieru na druk już nie miało miejsca. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. radiowych i telewizyjnych. Publikacji i Widowisk.wolność słowa. zwłaszcza o media audiowizualne" (początek 1993 koniec sierpnia 1994) "nowego zagospodarowania mediów" (od września 1994 roku). Tego samego dnia Sejm jednogłośnie zniósł cenzurę. Jednak nikt nie miał pomysłu na to. Należy jednak uwzględnić fakt. jakim było kontrolowanie środków masowego przekazu przez państwo. radia i prasy. 11 kwietnia 1990 w tymże prawie pojawił się zapis: Prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz każdy pełnoletni i nie karalny obywatel Polski mógł stać się wydawcą prasowym. Czas na zmiany W 1990 roku. R. Dlatego czyniono wszystko. że proces transformacji mediów w Polsce można podzielić na kilka etapów: • • • • "żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i wymuszonych przekształceń starych tytułów" (maj 1989 . którą gwarantują międzynarodowe dokumenty m. Postanowiono. a co z tym się łączy powstała możliwość konkurencji. największym i najrozleglejszym po II wojnie światowej. aby zlikwidować cenzurę i doprowadzić do wolności słowa. które bezpośrednio wpłynęły na rynek prasowy w Polsce. wolny rynek. który miał takie prawo zapewniać stało się nowe prawo prasowe. co nazbyt formalnym. Jednak rok 1989 to zasadnicza rewolucja w zakresie mediów. przemiany. urząd prezydenta. dla treści tej pracy . 1989 Wolność prasy Obie strony z rozmów w Magdalence uznały polski system komunikacji społecznej za przestarzały i nieodpowiedni. Udało się. co najważniejsze. (?) Stoję na stanowisku. która w 1946 roku powołana została do kontroli i weryfikacji wszystkich publikacji prasowych. Rynek mediów w Polsce uległ zmianom. Natomiast w sposób oczywisty prasa polska zmieniła swoje nastawienie do wielu problemów politycznych. Upadek komunizmu to przemiany polityczne. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. cenzura upadła. Filar uważa. Rząd Tadeusza Mazowieckiego . demokratyczny tryb powoływania wszystkich przedstawicieli państwowych oraz. W demokratycznej Polsce dokumentem. Instytucję. wprowadzono zasadę pluralizmu związkowego.

Pierwszy numer tego pisma ukazał się 8 maja 1989 roku. a właściwie jej wydawcami. merytorycznym. że powstają gazety odmienne pod względem politycznym. Stary system koncesyjny zastąpiony został licencyjnym. bo w 1990 Gazeta Wyborcza była dziennikiem o największym nakładzie w Polsce. Przemiany społeczno-politycznie. obecnie jest nim Maciej Łukasiewicz. Wtedy właśnie powstał jeden z najpopularniejszych obecnie na rynku dzienników . Sprzedaż ta wzbudziła jednak wiele kontrowersji. które zakładało powstanie takiego dziennika. Już po roku działalności. I wtedy "Rzeczpospolita" stała się dziennikiem niezależnym od władzy wykonawczej. Tylko nieliczne utrzymały się na rynku do dziś.Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa" . której właścicielem jest "Orkla Media". która wcześniej uważana była za konspiracyjną i ukazywała się tylko w nielegalnym obiegu ("Arka".likwiduje oficjalnie cenzurę i powołuje komisję. . aby przynosić zysk. Jednak Tadeusz Mazowiecki zrozumiał. Po roku 1989 redaktorem naczelnym był Dariusz Fikus. Prasą. Dziennik ten był wcześniej gazetą typowo rządową. Jednym z poważniejszych kroków była ustawa Sejmu z dnia 22 III 1990 roku. oraz prawa wolnego rynku silnie wpływają na prasę. lecz. aby pomagać w sukcesie wyborczym Solidarności. Zbigniewa Bujaka oraz Aleksandra Paszyńskiego spółki Agora. Początki Gazety Wyborczej to założenie 10 kwietnia 1989 roku przez Andrzeja Wajdę. Ułatwieniem było postanowienie Okrągłego Stołu. Powstała ona nie po to. która była organem Komitetu Centralnego PZPR. Tytuły wydawane do tej pory przez RSW zostały sprzedane. dlatego dochodzi do wielu zmian na stanowiskach kierowniczych w mediach. z odpowiednią ilością funduszy na ten cel. nowa prasa Jednak okres pokomunistyczny to nie tylko zmiany tytułów oraz likwidacje. a ponad 60 zostało przekazane pracowniczym spółdzielniom dziennikarskim. W trybie przetargu sprzedano około 100 tytułów. Na rynku pojawia się również prasa. Natomiast od lipca 1996 roku 51% udziałów przejmuje spółka "Presspublica Holding Norway". Dodatkowo oficjalne rozwiązanie PZPR. które nastąpiło 29 stycznia 1990 przyczyniło się do likwidacji wielu pism partyjnych. a nawet typologicznym. jednak od chęci do utrzymania się na rynku było dość daleko i większość tych pism upadała w pierwszym okresie swojej działalności. Francuska grupa prasowa "Presse Participations Europennes" Roberta Hersanta przejmuje 49% udziałów wydawanego wcześniej przez RSW dziennika Rzeczpospolita. To również czas powstawania całkiem nowych pism. która zakładała likwidację RSW . Wolny rynek doprowadził do tego. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się szczególnie zakładanie pism regionalnych. 4. Pozostałe 49% nadal pozostaje w rękach PPW "Rzeczpospolita". dziennik wydawany przez Stowarzyszenie PAX. Przydział pierwszeństwa w wykupie nie był dla wszystkich zrozumiały.Gazeta Wyborcza. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dokonał rejestracji w sądzie. Celem tej spółki było przygotowanie i stworzenie odpowiednich warunków do wydawania niezależnego dziennika. Nowa rzeczywistość. że w nowej rzeczywistości prasowej nie ma miejsca na pismo o takim charakterze. inne natomiast zmieniają nazwę oraz skład redakcji. której celem będzie walka z owym monopolem państwa. "Karta". Dzięki temu właścicielami pism stawały się osoby. otwartym na różne opcje polityczne. W 1995 roku dokupuje do tego kolejne 2% udziałów i staje się faktycznym właścicielem tego pisma. Jednocześnie kierowany przez Stefana Bratkowskiego Komitet Założycielski Stowarzyszenia pn. kierowanego przez Macieja Cegłowskiego. W jej miejsce w 1990 roku powstaje Trybuna. Pozostałe 51% znajduje się w rękach Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita". Upadek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej musiał zakończyć się również likwidacją Trybuny Ludu. o odpowiedniej porze. W styczniu 1993 roku w Warszawie zlikwidowano Słowo Powszechne. Sposób szacowania wartości poszczególnych pism nie był klarownie określony. Niektóre tytuły z okresu komunizmu przestają się ukazywać. "Krytyka"). które znalazły się w odpowiednim miejscu.która była monopolistą na rynku wydawniczym w komunistycznej Polsce.

musieli uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. nakłady poszczególnych periodyków malały. ta jednak przydzielana była bez większych trudności. mówiły o wielkim optymizmie oraz braku realizmu tych wydawców. W tym właśnie okresie. powstaje Super Express. Tak duże zróżnicowanie rynku medialnego wpływa oczywiście korzystnie na sposób przekazywania informacji. że polski rynek prasowy. Już w 1993 roku liczba ta wynosiła 124 dzienniki i około 3 tysięcy czasopism i magazynów. Twój Styl. w nowej demokratycznej prasie nie było dla nich miejsca. Sukces. drukarnia prasowa oraz mocne wydawnictwo książkowe w spółce "Prószyński i S-ka". Uwolnienie prasy spod opieki państwa musiało zaowocować napływem zagranicznego kapitału. że dziennikarze lojalni wobec komunizmu musieli odejść. W redakcji pojawiają się komputery. jaki miał miejsce na początku lat 90. liczy się popyt i podaż. 5. Wydawcy zagraniczni. Dzięki temu nastąpiła wymiana pokoleniowa. która w znacznym stopniu odmłodziła środowisko dziennikarskie. zwłaszcza dotyczących problemów prawnych i zarządzania. Wydawnictwo INFOR Ryszarda Pieńkowskiego to debiut z 1995 roku. Można powiedzieć. Po latach transformacji Obecnie rynek prasowy w Polsce również podlega wielu przemianom. Sukcesy na polskim rynku O niewątpliwym sukcesie na polskim rynku może powiedzieć spółka "Prószyński i S-ka". Do tego wszystkiego dodać należy również ogromny postęp techniczny. To również pierwsze nieśmiałe kroki prasy kobiecej. ogólnopolski dziennik informacyjno-sensacyjny. Na wolnym rynku pojawiają się zagraniczni inwestorzy. nie bez znaczenia pozostali również polscy prywatni właściciele. Wykupują oni około 75% polskiej prasy ogólnopolskiej oraz około 1/3 prasy regionalnej. która zadebiutowała w 1990 roku miesięcznikiem Poradnik Domowy. który musi być coraz szybszy. powstają eleganckie magazyny ilustrowane. stał się rynkiem "normalnym". W roku 1980 w Polsce istniało 88 dzienników oraz 2500 czasopism i magazynów. 6. Tak silne zmiany doprowadziły do tego. Boom prasowy w Polsce nie uwzględnił jednak możliwości i sytuacji ekonomicznej. Powstawanie nowych tytułów nie jest już tak gwałtowne i . Należy bowiem pamiętać. INFOR wydaje między innymi Gazetę Prawna i Prawo i Gospodarka. który już po czterech latach posiadał około 40 tytułów prasowych w Polsce. Nie są to jednak zmiany tak rewolucyjne jak na początku lat 90. Jest oczywiście i druga strona medalu. Berlusconi. To pierwsze objawy konkurencji na polskim rynku prasowym. że ogromnym konkurentem dla prasy stała się telewizja. dostępniejszy oraz nowocześniejszy.zaczynają rządzić prawa rynku. aby wejść na polski rynek. w drukarniach nowe techniki składu i druku offsetowego. jeżeli chcieli pozostać na młodym polskim rynku prasowym. jak również wskazywały na brak znajomości prawideł rządzących wolnym rynkiem prasowym. Dzięki temu między innymi polski system komunikowania zbliżył się do systemów istniejących w większości krajów Europy. Pani. nie bez znaczenia pozostał też fakt. Konieczne są zmiany w organizacji pracy całych redakcji. Bardzo szybko osiągnął duży nakład. Również zgłoszenia przyszłych wydawców i podawane w nich informacje na temat przyszłego nakładu. Pomimo rosnącej ilości tytułów. jak np. debiut. utrzymujące się wyłącznie z reklam. np. miesięcznik Claudia. Końcówka roku 1998 to 14 tytułów. Natomiast wydawcy musieli zwrócić uwagę na oczekiwania czytelników. Wiązało się to z powstaniem wielu magazynów opartych na pomyśle tabloidów. Należą do nich zachodnie firmy Maxwell. Powstają pierwsze pisma sensacyjne i erotyczne. Nowe techniki umożliwiają również zwiększenie znaczenia koloru oraz zdjęć w prasie. to jest w 1991 roku w Warszawie. prasa społeczno-kulturalna oraz periodyki literackie. Mardoch. Bertelsmann. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się również dzienniki informacyjne. że od roku 1993 na polskim rynku obok stacji publicznych pojawiają się liczne stacje komercyjne. Time Warner.

1.dotyczy najczęściej pism fachowych.przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego i zagranicznego. że nie pochodzą od nadawcy. Art.państwo miało monopol na działalność radiowotelewizyjną.o Komitecie ds. Nowa ustawa stanowi podstawę prawna do budowy nowego ładu informacyjnego w dziedzinie mediów elektronicznych. Określone zostały główne zadania radiofonii i telewizji: • • • • • • W dostarczanie informacji udostępnianie dóbr kultury i sztuki ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki upowszechnianie edukacji obywatelskiej dostarczanie rozrywki popieranie krajowej twórczości audiowizualnej Art. Usuwała ona obowiązującą poprzednio . pkt. częściej dochodzi do zmniejszania ich liczby i nakładu. że pod względem graficznoedytorskim nasza prasa dorównuje obecnie prasie europejskiej. przyjętej 29 grudnia 1992 roku i obowiązującej od 1 marca 1993 roku. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. 1. Radiofonii i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z 2 grudnia 1960 r. rozpowszechnianego do powszechnego odbiorcy i równoczesne jego rozpowszechnianie Reklama . Ustalono precyzyjnie niektóre terminy dot. przeznaczenie lub autorstwo przekazów Nadawca . ale jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. Audycje nie pochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości. 2: "odbiór programów radiowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny. stanowiących odrębną całość ze względu na treść.zestaw audycji radiowych lub TV. pochodzących od jednego nadawcy Audycja . Ustawa ta po raz pierwszy uregulowała problemy funkcjonowania mediów elektronicznych. Działać mogły jedynie media państwowe. Można również stwierdzić. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania w całości bez zmian Rozpowszechnianie . tej poprzedniej wszystko było proste . Nowe dzienniki to również rzadkość. popieranie określonych spraw i idei albo do . Nadawca ma prawo do swobodnego kształtowania własnego programu. 2. funkcjonowania mediów elektronicznych: • • • • • • Program .osoba.bezprzewodowa emisja lub wprowadzenie do sieci kablowej Rozprowadzanie .część programu radiowego lub TV.jest to każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji". regularnie rozpowszechnianych. które uzyskały koncesję na taką działalność. z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa".

a nie swoich odbiorców. jest ograniczona ilość. pracujący do tego czasu w nielegalnie wydawanych pismach.• • osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę. zgrupowane były w Komitecie ds. . Z kolei prasa lokalna była uzależniona od lokalnych ekspozytur PZPR. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym prawem prasowym. Zajmowały się propagandą a nie informacją.każdy podmiot. wydawcą mógł stać się odtąd każdy Polak. co najwyżej może z niej zrezygnować. Faktycznie jednak urząd ten decyduje o warunkach konkurowania mediów elektronicznych w Polsce. Wystarczy powiedzieć. Zaczynała jednak jako ośmiostronicowa gazetka agitująca za kandydatami opozycji w pierwszych demokratycznych wyborach do parlamentu. Do tego czasu media spełniały funkcję służebną wobec władzy. Równolegle z rynkiem prasy zaczął powstawać rynek mediów elektronicznych. że najsilniejsze media. Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk. któremu została przyznana koncesja. System medialny był scentralizowany i podporządkowany jednej partii. przejście na druk offsetowy. ukazująca się w nakładzie pół miliona egzemplarzy. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia i musi być wyraźnie wyodrębniona w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości.osoba nie będąca nadawcą lub producentem audycji. Nad poprawnością przekazu mediów czuwał do 1989 r.Książka-Ruch". Zaczęły powstawać nowe pisma w nowych segmentach rynku. ustanawiając urząd . Rozwój rynku prasy przyspieszyła sprzedaż części tytułów byłego monopolisty na rynku prasy RSW "Prasa. zaś naziemnych częstotliwości. jak również na nadawanie satelitarne. a wówczas KRRiT ponownie dysponuje zwolnioną częstotliwością. bez pośrednictwa telewizji kablowej czy anteny satelitarnej. Wkrótce też pojawili się w Polsce wydawcy zagraniczni. radio i telewizja publiczne. Wraz z nastaniem wolności zaczęły powstawać spontanicznie nowe inicjatywy medialne.słowo "wyborcza" oznacza "przeznaczona na wybory". jak i know-how. wnosząc zarówno kapitał. Ma to decydujące znaczenie dla rynku telewizyjnego. Pierwszy numer legalnie wydanego niezależnego dziennika można było kupić 8 maja 1989 r. związanych ze związkiem zawodowym "Solidarność". firmy lub znaku towarowego Przemiana polskich mediów po 1989 roku Sytuacja mediów po roku 1989 zmieniła się radykalnie.Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). W większości redakcji dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna: komputeryzacja. Dziś to największa gazeta w kraju. KRRiT przyznaje nadawcom radiowym i telewizyjnym koncesje na nadawanie naziemne na danym obszarze Polski i w danym paśmie częstotliwości. Gazetę tworzyli opozycji dziennikarze. który zleca nadawcy wyemitowanie danego przekazu reklamowego Sponsor . Przede wszystkim Polacy odzyskując suwerenność we własnym państwie mogli pożegnać cenzurę.. Tutaj kluczową rolę odegrała ustawa o radiofonii i telewizji z 1993 r. która pośrednio lub bezpośrednio finansuje w całości lub w części tworzenie audycji w celu upowszechnienia swej nazwy. które można zagospodarować. Stąd zresztą wywodziła się nazwa gazety . że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy Reklamodawca . Nie może jej zbyć innemu podmiotowi. wypełniając ignorowane dotąd potrzeby czytelników. na mocy porozumienia "Okrągłego Stołu". który od tego czasu reguluje ład medialny w eterze. Radia i Telewizji. gdy. nie może nią w pełni dysponować. jedno z najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. któremu szefował urzędnik państwowo-partyjny w randze ministra. bowiem w większości polskich domów telewizja odbierana jest za pomocą zwykłej pokojowej anteny. ukazał się pierwszy numer "Gazety Wyborczej".. bowiem nadawca.

egzemplarzy. które nie oczekują od gazety codziennej poważnych i skomplikowanych artykułów".w "Rzeczpospolitej" ukazują się liczne dodatki tematyczne związane z działalnością gospodarczą. że nie ukazują się one w niedzielę. Nie ukazuje się też żadna popołudniówka. bardzo ceniony przez czytelników dodatek "Prawo Co Dnia". Nie oznacza to jednak. komentarze i rekomendacje dla inwestorów. Europie i na świecie. "Fakt" . jej odbiorcami są "osoby. Dziś jest filarem największego polskiego koncernu medialnego. "Super Express" . ale skupiają się na informacjach z regionu. Średni nakład "Rzeczpospolitej" przekracza 260 tys. tuż przed przełomowymi dla naszego kraju czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. której przeciętny nakład wynosi 105 tysięcy egzemplarzy. egzemplarzy. lokalnych. Inną gazetą ekonomiczną jest "Parkiet" w całości poświęcony warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Cechą charakterystyczną dla wszystkich polskich dzienników ogólnopolskich jest to. tygodników. To obok "Rzeczpospolitej" druga gazeta.pierwszy jej numer ukazał się w maju 1989 roku.in. Największym wydawcą prasy lokalnej jest w Polsce . od której zaczyna swój dzień polski przedsiębiorca. W największych miastach ukazują się dodatki lokalne. Gazeta przoduje w zdobywaniu i publikowaniu informacji gospodarczych z różnych dziedzin. "Gazeta Wyborcza" . W Polsce ukazuje się ponad 3000 gazet regionalnych i lokalnych. Dzienniki Ważne miejsce w życiu społeczności lokalnych zajmują gazety lokalne. które podają informacje z kraju i ze świata.działacz opozycji przed rokiem 1989 i intelektualista.W Polsce ukazuje się ponad 5400 tytułów prasowych .in. analizy techniczne notowań. Redaktorem naczelnym Gazety jest od początku jej istnienia Adam Michnik . Średni nakład "Gazety Wyborczej" wynosi prawie 600 tys. W każdy dzień tygodnia ukazuje się także inny dodatek tematyczny. Swoja tematyką obejmuje podstawowe dziedziny życia społeczno politycznego w Polsce. Gazeta stara się skupić na życiu zwykłych ludzi. że "Rzeczpospolita" jest pismem jedynie ekonomicznym. w którym zamieszczone są istotne dla przedsiębiorców akty prawne. m.jak pisze sama redakcja gazety. Dziennikiem gospodarczym jest ukazujący się od 1997 roku "Puls Biznesu". rozporządzenia i komentarze specjalistów. miesięczników oraz gazet specjalistycznych.jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych gazet codziennych.to informacyjna i opiniotwórcza gazeta o tematyce społeczno politycznej. "Dziennik" . "Parkiet" ukazuje się od wtorku do soboty i zawiera m. dzienników. a w okresie przedświątecznym sięga nawet miliona egzemplarzy. Najbardziej popularne polskie tytuły prasowe: Prasa codzienna "Rzeczpospolita" . To opiniotwórczy dziennik o tematyce ogólnej z rozbudowanym działem gospodarczym i ekonomicznym.gazet ogólnopolskich. Jedną z najlepiej sprzedających się gazet lokalnych jest ukazująca się w Bydgoszczy "Gazeta Pomorska".

Na swoich łamach opisuje także najpiękniejsze zakątki Polski i miejsca warte odwiedzenia. ekonomicznego. Drugim bardzo popularnym tygodnikiem w Polsce jest ukazujący się od grudnia 1982 roku "Wprost". Jerzy Turowicz. aż do swojej śmierci.wydawnictwo Polskapresse. Czytelnicy cenią "Businessmana" między . Od kilku lat tygodnik publikuje listę 500 największych polskich przedsiębiorstw. a niejednokrotnie dramatycznych latach powojennej historii Polski."Katolickie pismo społeczno-kulturalne" najpełniej określa sfery zainteresowania redakcji. Leszek Balcerowicz i Wisława Szymborska. Miesięczniki Dużym zainteresowaniem wśród polskiej kadry menedżerskiej. egzemplarzy. Sukces polskiego wydania zaskoczył nawet redakcję. co potwierdzają przeprowadzane wśród czytelników badania. "Wieczór Wybrzeża" i "Dziennik Zachodni". Na internetowych stronach "The Warsaw Voice" zamieszcza wiele linków przydatnych dla zagranicznych gości w Polsce. która ukazuje się od 1957 roku. Od września 2001 roku ukazuje się polskie wydanie "Newsweeka". Najstarszym takim tygodnikiem jest "Polityka". ekonomiści czy prawnicy. "Dziennik Polski". która musiała dodrukowywać pierwsze wydanie gazety. W trudnych. "Wprost" ukazuje się w nakładzie ok. Newsweek jako pierwszy przygotował specjalne wydanie o atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 roku. Tygodnik komentuje bieżące wydarzenia z życia politycznego. kondycji kultury i losów polskiego społeczeństwa. przedsiębiorców. 300 tys.: o biznesie. ukazujący się od 1945 roku. Co roku "Wprost" publikuje listę 100 najbogatszych Polaków. W Polsce ukazuje się również renomowany tygodnik anglojęzyczny "The Warsaw Voice". Na jego łamach swoje teksty publikują najwybitniejsi polscy politycy. Leszek Miller. Jego podtytuł . ekonomii. egzemplarzy. Tygodnik przebojem wszedł na rynek.in. do którego należą m. ukazującym się legalnie. Aleksander Kwaśniewski. Wyjątkowe miejsce wśród polskich tygodników zajmuje "Tygodnik Powszechny". Tygodnik od jedenastu lat przyznaje tytuł Człowieka Roku . właścicieli firm cieszy się miesięcznik "Businessman Magazine". Pismo od początku swego istnienia należy do ścisłej czołówki opiniotwórczej prasy w Polsce. W "Polityce" pracowali i pracują najbardziej znani polscy dziennikarze. Panoramę polskich tygodników uzupełniają jeszcze: "Ozon" i "Przegląd" oraz wiele innych. a ich teksty często mają charakter opiniotwórczy. ale także regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Tygodniki Dużą i wciąż rosnącą popularnością cieszą się w Polsce tygodniki społeczno-gospodarcze. Średni nakład "Polityki" sięga 260 300 tys. "Tygodnik" zawsze zabierał głos w najważniejszych społecznych debatach na temat Kościoła katolickiego. Twórcą i redaktorem naczelnym pisma był przez ponad pięćdziesiąt lat. społecznego i kulturalnego w szczególności naszego kraju. Wydawca "Polityki" jest także współwłaścicielem radia Tok FM. Można w nim znaleźć informacje m. Był jedynym w krajach bloku komunistycznego niezależnym pismem społeczno-politycznym.in. finansach i reklamie.in.laureatami nagrody byli m. Lech Wałęsa.

małopolskim. Obecnie dostarczamy . punktów sprzedaży było już 300. śląskim. utworzono także pierwsze w Polsce prywatne biuro ogłoszeń prasowych. w tym 1450 tytułów prasy zagranicznej.5 mln złotych.5 miliona starych złotych). Oprócz tego firma przejmowała mniejsze i słabsze firmy kolportażowe lub współtworzyła nowe spółki prawa handlowego. Aktualnie grupa Garmond Press kolportuje w sieci detalicznej 1700 tytułów prasowych polskich oraz 570 tytułów zagranicznych. takie jak: "Dziewczyna". mazowieckim. gdzie głównym towarem jest prasa. dlatego w podtytule "Profitu" jest napisane "Gospodarka bez tajemnic". Należy jednak podkreślić. dostarczając około 3500 tytułów prasowych.innymi za regularnie publikowane raporty np. że "Garmond Ltd" powstał na kanwie nieformalnej struktury organizacyjnej pod nazwą "Gazeciarz Małopolski". GRUPA GARMOND PRESS Jest największym regionalnym kolporterem prasy działającym aktualnie w dziewięciu województwach tj. Jednym z najlepiej sprzedających się miesięczników i najpopularniejszych magazynów dla kobiet w Polsce jest "Twój Styl". dbające o wygląd i samopoczucie. opolskim. aktywne. który ukazuje się od kwietnia 2001 roku. W przeciwieństwie do innych prywatnych firm kolportażowych firma od początku zaczynała sprzedaż od profesjonalnych punktów sprzedaży prasy i tak jest do dzisiaj. Kolportaż prasy w obecnym kształcie rozpoczęto dopiero w lipcu 1992 roku od kilkunastu tytułów prasy kolorowej (były to najbardziej popularne wówczas tytuły. W roku 1996 grupa GARMOND PRESS rozpoczęła dostawę prasy do firm i instytucji. Pierwsza spółka grupy. W chwili obecnej firma obsługuje codziennie ponad 5000 odbiorców. "Popcorn". otwarte. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY W 1992 roku Garmond dostarczał prasę do kilkunastu punktów sprzedaży detalicznej. na temat rynku reklamowego oraz prezentowane na łamach gazety rankingi.ekonomicznym jest "Profit". świętokrzyskim. Badania przeprowadzone wśród czytelników "Twojego Stylu" pokazują. która począwszy od lipca 1989 roku rozprowadzała w Krakowie "Gazetę Wyborczą" i "Tygodnik Powszechny". jeszcze pod nazwą "Garmond Ltd" rozpoczęła działalność w dniu 9 listopada 1989 roku. dolnośląskim. a ich liczba zaczęła systematycznie rosnąć. a później także "Tygodnik Solidarność". Redakcja charakteryzuje swoje czytelniczki jako kobiety inteligentne. Gazeta stara się w sposób łatwy dla każdego czytelnika przedstawić zawiłości gospodarcze. Obecnie kapitał ten w odniesieniu do całej grupy "Garmond Press" wynosi blisko 4. działające do dziś jako Agencja Reklamowa "Garmond". "Bravo" i "Poradnik Domowy"). jako pierwsza prywatna firma kolporterska w kraju. Oprócz kolportażu "kioskowego" grupa Garmond Press z powodzeniem prowadzi prenumeratę prasy dla firm i instytucji. łódzkim. początkowo na terenie byłego województwa krakowskiego. Innym miesięcznikiem gospodarczo . Kapitał zakładowy spółki wynosił na początku 250 zł (2. gdyż ponad 60% sieci sprzedaży stanowią nadal salony prasowe i kioski. Początkowo firma kontynuowała detaliczną sprzedaż prasy. podkarpackim oraz lubelskim. Po roku. "Twój Styl". że czytają go powszechnie także mężczyźni. "Garmond Ltd" w tym okresie zaangażował się głównie w hurtową i detaliczną sprzedaż książek. Sposób działania grupy Garmond Press nie ograniczał się wyłącznie do pozyskiwania punktów sprzedaży.

prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. UDZIAŁY W RYNKU I NAJBLIŻSZE PLANY Grupa Garmond Press obsługuje dziewięć województw. Najważniejsza dla nas jest jakość świadczonych usług. wraz z późniejszymi nowelizacjami): o projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji.215). Ze swojego grona Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę (na wniosek przewodniczącego). Udział grupy Garmond Press w rynku dystrybucji wynosi 7-9% w zależności od rozprowadzanego tytułu. W skład Rady wchodzi (po nowelizacji ustawy z 29 grudnia 2005 roku) 5 członków. Główne zadania • • konstytucyjne (art 213 ust. 213 . a przykładowo w Legionowie nawet ponad 65% rynku. Senat . o rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. ustawowe (art. 1 Konstytucji RP ): stanie na straży wolności słowa.systematycznie prasę w prenumeracie do kilku tysięcy najpoważniejszych instytucji i firm na terenie dziewięciu województw. tytonie oraz karty telefoniczne. który stoi na straży wolności słowa. Członkowie KRRiT na mocy postanowień Konstytucji RP (art. wraz z późniejszymi nowelizacjami. Prezydenta RP . .1. papierosy. na Podhalu ponad 50%. o określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat.2. Są oni wybierani przez: Sejm . Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. Celem firmy jest uzyskanie do końca 2005 roku co najmniej 12% wartości rynku krajowego. o radiofonii i telewizji. prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.Grupa Garmond Press jest również firmą o największej dynamice wzrostu sprzedaży spośród wszystkich działających obecnie firm kolportażowych. Od roku 2003 spółki grupy Garmond Press prowadzą sprzedaż pełnego asortymentu artykułów przemysłowych takich jak np. W pierwszym półroczu 2004 grupa odnotowała ponad 15. tryb działania.90 % wzrostu wartości sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego.2 członków. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) To organ konstytucyjny (art. co stanowi 51% powierzchni kraju zamieszkałej przez 62% ludności. 6 ust. organizację oraz szczegółowe zasady powoływania członków KRRiT określa ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji. Lokalnie udział w rynku sprzedaży prasy jest znacznie wyższy i tak w Krakowie wynosi on około 40%. co potwierdzają otrzymywane przez nas referencje. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 198) odpowiadają za popełnienie deliktu konstytucyjnego przed Trybunałem Stanu. Skład i struktura KRRiT Zasady. dlatego też oferta nasza budzi coraz większe zaufanie u najbardziej prestiżowych klientów.

nakładanie kar pieniężnych na nadawców. zmiana przepisów posłużyła przede wszystkim obsadzeniu całej Rady osobami przychylnymi rządzącej koalicji PiS-LPR-Samoobrona. określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru. Nowelizacja z 29 grudnia 2005 została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. oraz 17 spółek regionalnych Polskiego Radia). TVP) oraz publicznej radiofonii (Polskie Radio S. co było niemożliwe na gruncie poprzednich przepisów. inicjowanie postępu naukowo . w którym Kazimiera Szczuka parodiowała występującą na antenie Radia Maryja Magdalenę Buczek.technicznego i kształcenie kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. złotych na telewizję Polsat za emisję programu Kuba Wojewódzki. KRRiT nałożyła w 2006 karę w wysokości 500 tys. jak utrzymywali autorzy zmian.A. praw wykonawców. udzielanie koncesji na nadawanie sygnału telewizyjnego i radiowego. który orzekł niekonstytucyjność zapisów stanowiących o powoływaniu przewodniczącego KRRiT spośród członków Rady przez prezydenta. Niektóre uprawnienia • • • • powoływanie rad nadzorczych spółek telewizji publicznej (Telewizja Polska S. że głównym celem nowelizacji nie było ograniczenie kosztów funkcjonowania Rady.A. opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. . Kontrowersje • • • • Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 2005 roku zmniejszyła liczbę członków Rady z dziewięciu do pięciu.o o o o o o sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą. Zdaniem opozycji. W wyniku orzeczenia TK ustawę znowelizowano ponownie i obecnie Rada sama wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. podział środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego. W związku z tym pojawiły się podejrzenia. Misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w raporcie dotyczącym przebiegu wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 opublikowanym 22 października 2007 przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z siedzibą w Warszawie zarzuciła KRRiT upartyjnienie (PiS) i niezdolność do właściwego wywiązania się ze swojej konstytucyjnej odpowiedzialności. współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. Jednocześnie jej uchwalenie pozwoliło zmienić cały skład Rady.

Znane sprawy W 2002 r. półmilionowej kary na Telewizję Polsat. ustawy czy dotacji budżetowych.. Zajmuje się również pilnowaniem przestrzegania zasad etycznych przez media. Urban nazwał papieża m.Witold Kołodziejski od 23 października 2007 Z nominacji prezydenta RP: • • Piotr Boroń od września 2007 Barbara Bubula od września 2007 Z ramienia Sejmu: • • Tomasz Borysiuk od stycznia 2006 Lech Haydukiewicz od stycznia 2006 Z ramienia Senatu: • Witold Kołodziejski od stycznia 2006 Rada Etyki Mediów Ta organizacja powstała 29 marca 1995 r. złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie obrazy Jana Pawła II jako głowy państwa przez Jerzego Urbana w związku z publikacją w Nie artykułu "Obwoźne sado-maso". robiąc to bez żadnego wsparcia. na mocy Karty Etycznej Mediów. Rada Etyki Mediów negatywnie zaopiniowała zasadność nałożenia 22 marca 2006 r. "sędziwym bożkiem". zajmująca się opiniowaniem zachowań dziennikarzy oraz innych spraw istotnych dla mediów i ludzi związanych zawodowo z mediami. w którym zaproszona Kazimiera Szczuka. za program Kuby Wojewódzkiego wyemitowany 26 lutego 2006 r.in. kpiła (wg wielu widzów skarżących się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) z niepełnosprawnej redaktorki Radia Maryja – Magdaleny Buczek. z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Skład I kadencja • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Tomasz Goban-Klas Bolesław Michałek Krzysztof Piesiewicz Jerzy Turowicz Piotr Wojciechowski .Członkowie: Przewodniczący Rady . Rada Etyki Mediów wraz z organizacją Forum Młodych PiS. "gasnącym starcem" i "Breżniewem Watykanu".

Melchiora Wańkowicza Mariusz Jeliński – Telewizja Polska Tadeusz Kononiuk – wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Ryszard Piekarowicz – Dział Zagraniczny PAP Anna Teresa Pietraszek – dokumentalistka i reżyser Rafał Wieczyński – producent filmowy . zmarł 27 stycznia 1999) Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś Więź (sekretarz) Tomasz Goban-Klas Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukaszewicz Piotr Wojciechowski III kadencja • • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś (sekretarz. publicysta Maciej Iłowiecki (wiceprzewodniczący) – publicysta Telewizji Polsat Helena Kowalik-Ciemińska (sekretarz od jesieni 2005 roku) – publicystka Michał Bogusławski – były rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. wybrano członków IV kadencji Rady Etyki Mediów w składzie: • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) – publicystka Tadeusz Fredro-Boniecki (wiceprzewodniczący) – dziennikarz. do jesieni 2003) Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukasiewicz Rafał Wieczyński (sekretarz. od jesieni 2003) Piotr Wojciechowski Krzysztof Wolicki (powołany na członka Rady nie zdążył odebrać nominacji z powodu zgonu) Helena Kowalik-Ciemińska (powołana jesienią 2003) IV kadencja 10 marca 2004 r.II kadencja • • • • • • • • • • Jerzy Turowicz (honorowy przewodniczący.

a także wszechstronne informowanie społeczeństwa o najważniejszych wydarzeniach. jaką ówcześnie. Gdy nadszedł rok 1989 i ustrój w kraju się zmienił. że członkostwo w zrzeszeniu jest dobrowolne i nie przynosi korzyści majątkowych. Najpierw był Związek Zawodowy Dziennikarzy. ale także wydawało podziemną prasę. Klub Fotografii Prasowej. Antynagrodą lauru jest "Hiena Roku". ale także za pośrednictwem organów . a rok później zdelegalizowania SDP. niewątpliwie była obrona prawdy i niezależności dziennikarskiej. którzy czynnie włączali się w życie publiczne. wśród których wyróżnia się Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. która skupia dziennikarzy zajmujących się przede wszystkim życiem publicznym. W tym samym roku została uchwalona w Sejmie ustawa mówiąca o dostępie do informacji publicznej. Organizacja ta skupiła masę dziennikarzy. członkowie stowarzyszenia nie zapomnieli o swojej misji. SDP przyczyniło się do jej uchwalenie oraz dzięki takiemu działaniu wsparło projekt opracowany przez Centrum im. Takie zadania stowarzyszenie realizuje nie tylko poprzez środki masowego przekazu. to stowarzyszenie odzyskało swoją legalność. Narciarski Klub Dziennikarzy KACZKA. Od 1993 roku dziennikarzom zostają rozdawane nagrody przyznawane przez Zarząd Główny SDP. Wtedy ZZD przestał istnieć na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Mówiąc o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przede wszystkim trzeba mieć na uwadze czas i okoliczności. Klub Dziennikarzy Europejskich. Mimo wielu aresztowań.STOWARZYSZENIA DZIENNIKARSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich to najstarsza organizacja skupiająca największą liczbę miłośników tego zawodu w Polsce. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP ma na celu przede wszystkim ochronę wolności słowa mediów. SDP działało w konspiracji. Pomimo delegalizacji. Klub Dziennikarzy Biznesowych. której inicjatorem było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. który będzie miał na uwadze rzetelne informowanie opinii publicznej o wydarzeniach przedstawianych za pośrednictwem mediów oraz będzie dbał o zawodową etykę i chronił swoje prawa. Ponadto wybitni dziennikarze za całokształt swojej twórczości otrzymują "Laur SDP". Przystąpić do niej może każdy dziennikarz. W miejscu gdzie organizacja miała swoją siedzibę powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL. który powstał jeszcze przed wojną. a także będzie przekazywał pamięć. Klub Dziennikarzy Wodniaków KOTWICA. Jednak dopiero w 2001 roku SDP odzyskała utracony wcześniej majątek. dążąc razem ze społeczeństwem do demokratyzacji ustroju PRL oraz aktywnie działając na rzecz "Solidarności". Klub Publicystyki Kulturalnej. jednak siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. dbanie o rzetelność i etykę dziennikarską oraz zapewnienie równego dostępu wszystkim obywatelom do edukacji i kultury. w jakich organizacja ta powstała. środowisko dziennikarskie nie tylko współpracowało z demokratyczną opozycją. Jednak stan wojenny wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego w 1981 roku doprowadził do rozwiązania. Jednak wyobraźmy sobie czasy peerelowskiej Polski i rok 1951. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej to organizacja. Przy Stowarzyszeniu działa wiele klubów. którą otrzymuje dziennikarz za nie przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej i nierzetelność. Jej zakres działania jest jasno określony przez założenia Konstytucji RP oraz przez prawo prasowe. Ponadto stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju współpracy w ramach integracji europejskiej. W 1995 roku powstała Karta Etyczna Mediów. Adama Smitha. Stowarzyszenie ma swoje oddziały terenowe w wielu polskich miastach.

Naukowi. Znajduje się na niej forum umożliwiające wymianę informacji i prowadzenie dyskusji na interesujące tematy. "Newsweeka". czemu służy strona internetowa www. Z kolei przez tę organizację są pośrednio członkami World Federation of Science Journalists w Gatineau w Kanadzie. Naukowi. medycynie i technice. a także popularyzatorów nauki. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy to stowarzyszenie skupiające dziennikarzy. Stowarzyszenie skupia dziennikarzy. Działają także na rzecz promowania nauki i dziennikarstwa naukowego w Polsce.naukowi. Chcą także organizować szkolenia i konferencje związane z popularyzacją nauki oraz brać udział w imprezach o takiej tematyce. . które pełnić będzie funkcję walnego zebrania członków połączonego z wykładem zaproszonego przez zarząd naukowca.pl kładą nacisk na współpracę międzynarodową z organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy naukowych. ale także bez wymiany informacji o wyjazdach. którzy kierują się Magisterium Kościoła oraz zasadami wypływającymi z nauk głoszonych podczas Soboru Watykańskiego II. "Młodego Technika". czynny udział w ewangelickiej misji Kościoła. prasa. Ugrupowanie postawiło sobie kilka celów. którzy interesują się tematyką religijną i sprawami związanymi z życiem Kościoła. rzeczników prasowych instytucji naukowych czy specjalistów od PR zajmujących się tą tematyką. "Głosu Wielkopolskiego". że liczba aktywnych zawodowo dziennikarzy naukowych w Polsce przekracza sto osób i postawili sobie za cel integrację środowiska dziennikarzy piszących o nauce. Zostało zawiązane z inicjatywy członków nieistniejącego już poznańskiego klubu Pro Media. "Świata Nauki" oraz "Wiedzy i Życia".pl szacują.administracji publicznej.in. szkoleniach czy stypendiach. które skupiają dziennikarzy zainteresowanych konkretną tematyką. Wszystkie te założenia nie mogą się urzeczywistniać bez regularnych spotkań. gdyż uważają to za dobrą drogę do promowania polskich osiągnięć naukowych za granicą. której są członkiem od samego początku swojej działalności. "Focusa". radiowi i telewizyjni. W ramach stowarzyszenia działają liczne koła redakcyjne. wśród których wymienia się m. Naukowi.pl planują także informować o możliwościach wyjazdów i szkoleń oraz pośredniczyć w uzyskiwaniu dofinansowania do nich ze środków EUSJA i innych źródeł. "Przekroju". Członkami mogą być także dziennikarze emeryci i renciści. W założeniach Stowarzyszenia znalazło się organizowanie raz do roku spotkania. Radia TOK FM. Osoby należące do stowarzyszenia to dziennikarze prasowi. Polskiego Radia.pl. program czy audycję popularnonaukową opublikowaną w Polsce. związanych ze wszystkimi środkami masowego przekazu (tj. Jednym z istotniejszych "instrumentów" integrujących to środowisko ma być przyznawana każdego roku nagroda dla dziennikarza za najlepszy artykuł. Naukowi.pl ściśle współpracują z organizacjami europejskimi. troska o postępowanie zgodne z etyką Kościoła czy też reprezentowanie katolickiego środowiska dziennikarskiego wobec władz państwowych. a szczególnie z European Union of Science Journalists' Associations (EUSJA). Wśród założycieli stowarzyszenia znaleźli się przedstawiciele redakcji między innymi "Dziennika Zachodniego". radio i telewizja).PL To pierwsze w Polsce stowarzyszenie dziennikarzy zajmujących się sprawami nauki. POLSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY NAUKOWYCH NAUKOWI.

Organizacja powstała z myślą o pracownikach mediów. Organizacja monitoruje bieżące działania białoruskich władz (we współpracy z Komisją Etyki Dziennikarskiej). Ważne są dla nich także działania na rzecz środowiska zawodowego. Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją konferencji. pozarządowa grupa dziennikarska. SDE pomaga zachować dobra kultury i wspiera rozwój edukacji.in. Wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. który przyznał BAŻ nagrodę imienia Andrieja Sacharowa. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY EUROREGIONÓW "SPREWA-NYSABÓBR" I "PRO EUROPA VIADRINA" Organizacja pozarządowa. Działalność stowarzyszenia została w 2004 roku doceniona przez Parlament Europejski. a w szczególności troska o oblicze polskiego dziennikarstwa. dziennikarze. który odbył się 20 stycznia 2001 roku. odpowiedzialność dziennikarza za słowo i etyka. Dodatkowo pomaga chronić praw człowieka oraz swobód obywatelskich. gospodarczych. Stowarzyszenie podejmuje wszelkie dostępne działania na rzecz budowania kultury politycznej i wrażliwości społecznej w życiu codziennym. Tematami dotychczasowych sesji były m.chcą wspierać swoją uczelnię. którzy pracują we wszystkich ośrodkach w kraju i zagranicą. jego poziom merytoryczny i etyczny. . działają na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami. którzy udali się na emigrację. Członkowie stowarzyszenia podejmują działania na rzecz pogranicza i euroregionu lubuskiego.absolwenci UJ . publicystów i pasjonatów. zainteresowanych problemami euroregionu. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY BIAŁORUSKICH Niezależna. kulturalnych i sportowych.ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Stowarzyszenie Dziennikarzy .gazetao. SDA UJ skupia przy UJ dziennikarzy. w których uczestniczą pracownicy naukowi. która skupia dziennikarzy lokalnych. profesjonalnego dziennikarstwa. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I DOKUMENTALISTÓW "KONCENTRAT" STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I PUBLICYSTÓW Grupa niezależnych dziennikarzy. Od kilku lat BAŻ (popularny skrót od nazwy Bielaruskaja Asocjacja Żurnalistav) wydaje zaangażowane społecznie pismo "aBAŻur". dostępny zarówno w wersji elektronicznej (www. studenci. SDA UJ dwa razy do roku organizuje w Krakowie sesje.także tych. zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia. audycji radiowych i telewizyjnych. SDiP bardzo chętnie współpracuje z młodymi dziennikarzami i studentami. W piśmie SDiP zamieszczane są teksty na temat bieżących wydarzeń politycznych. prowadzących opiniotwórczy miesięcznik "Gazeta Ogólnopolska". którzy mają kłopoty z prawem ze względu na nieprzychylną wolności słowa politykę Białorusi. Redaktorzy kierują swoje czasopismo do wszystkich Polaków . Członkowie stowarzyszenia działają także na rzecz integracji białoruskiego środowiska dziennikarskiego. która działa na rzecz obrony praw dziennikarzy oraz zasad swobodnego. Dziennikarze .pl). promować dokonania członków wspólnoty akademickiej oraz polskiej kultury i nauki.Absolwentów Uniwersytetu Jagielońskiego zostało powołane do życia na zjeździe założycielskim.STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY . jak i drukowanej.

W ramach akcji wydawane jest pismo "Bliższa Europa".in. . Do najbardziej znanych członków grupy należą m. odwiedzając 91 państw na całym świecie. Obecnym trenerem reprezentacji jest Wojciech Jagoda. radiowych i telewizyjnych. których działalność jest zgodna z celami stowarzyszenia. Jerzy Adamuszek oraz Zofia Suska. Aby popularyzować piłkę nożną. TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Organizacja pozarządowa zrzeszająca dziennikarzy i publicystów z Tarnowa i okolic. organizowane są liczne konkursy dziennikarskie oraz Dzień Europy w Tarnowie. Ryszard Badowski. SDP Globtroter zostało założone w 1992 roku. Członkowie organizacji stale współpracują ze znanymi podróżnikami. pracownikami konsulatów. Grupę sponsorują m. SDE rozwija i propaguje inicjatywy.in.STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY OBYWATELSKICH Grupa wolontariuszy działająca na rzecz promocji i rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego. wspierając rozwój edukacji i kultury. biurami podróży i liniami lotniczymi. Bliższa Europa". Organizacja co roku przyznaje nagrody za najlepsze publikacje turystyczne. zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o zbliżonym profilu działalności. Orange (sponsor główny) oraz Puma (sponsor techniczny). Dziennikarze biorą również udział w turniejach charytatywnych oraz meczach towarzyskich. Grupa jest współorganizatorem projektu "Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. Beata Pawlikowska. które sprzyjają rozwojowi sieci internetowych oraz dąży do upowszechniania bezpłatnego dostępu do Internetu. w tym także z organizacjami rządowymi. Podejmują starania o zapewnienie jak najszerszego dostępu do informacji. Poprzez swoją działalność członkowie stowarzyszenia chcą szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierać różnorodne formy aktywności społecznej. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY PODRÓŻNIKÓW GLOBTROTER Stowarzyszenie dziennikarzy prasowych. Olgierd Budrewicz. SDO współpracuje z wieloma krajowymi. okolicznościowych i promocyjnych. stowarzyszenie organizuje liczne mecze międzypaństwowe z innymi drużynami dziennikarzy oraz zapewnia systematyczne treningi swojej reprezentacji na warszawskim Bemowie. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY SPORTOWYCH "REPREZENTACJA PIŁKARSKA DZIENNIKARZY" Grupa dziennikarzy prasowych. Stowarzyszenie czynnie wspiera wszelkie akcje promujące dziennikarstwo na terenie gminy. Członkowie TSD wielokrotnie organizowali konkursy dziennikarskie w szkołach tarnowskich. dotyczących ważnych kwestii społecznych. której celem jest wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej. Dodatkowo grupa prowadzi działalność wydawniczą i zapewnia pomoc organizacyjno-ekonomiczną innym organizacjom. radiowych i telewizyjnych. specjalizujących się w tematyce turystycznej. Od tamtej pory dziennikarze tej grupy odbyli prawie 1000 podróży. Stowarzyszenie zajmuje się również opiniowaniem aktów prawnych.

1a. Zadaniem radiofonii i telewizji jest: dostarczanie informacji. z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 2) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki.USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. lub c) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawcę uważa się za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. upowszechnianie edukacji obywatelskiej. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. dostarczanie rozrywki. popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. w którym nadawca ma swoją siedzibę lub decyzje o strukturze i . 1. 2. jak i w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 2. Ustawę stosuje się do nadawców ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Odbiór programów krajowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny. chyba że: a) zarówno siedziba nadawcy znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 3) rozpoczął rozpowszechnianie programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymuje stabilne i efektywne związki gospodarcze z Rzecząpospolitą Polską. udostępnianie dóbr kultury i sztuki. 1. a nadawca ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. jeżeli spełnia on co najmniej jeden z warunków: 1) ma swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz: a) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) 2) 3) 3a) 4) 5) Art. jak i decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

jeżeli nie dysponuje lub nie wykorzystuje częstotliwości na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 3) korzysta ze stacji dosyłowej do satelity zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawy nie stosuje się do: 1) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego wyłącznie w obrębie jednego budynku. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. 3. a treść programu ogranicza się do spraw związanych z tą działalnością i jest adresowana do pracowników lub innego określonego kręgu osób związanych z nadawcą. 1-3 i nie został uznany za nadawcę ustanowionego w państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów prawa tego państwa odpowiadających warunkom określonym w ust. Art.zawartości programu są podejmowane na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 1. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. jeżeli liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 250. 2. o ile ustawa nie stanowi inaczej. 4. 3. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. jeżeli istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na jej terytorium oraz nadawca: 1) ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. w którym urządzenia nadawcze i odbiorcze należą do tej samej osoby. prowadzącej działalność gospodarczą lub inną zarejestrowaną działalność publiczną. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechnienia w całości i bez zmian. które uzyskały koncesję na taką działalność. 2) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego w systemie. W rozumieniu ustawy: 1) nadawcą jest osoba. który: 1) dysponuje lub wykorzystuje częstotliwość na podstawie decyzji wydanej przez polski organ administracji publicznej albo 2) korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez polski organ administracji publicznej. działalność charytatywną. 4. 1-3.pomimo że nie odpowiada on warunkom określonym w ust. . 1a) nadawcą społecznym jest nadawca: a) którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną. jeżeli nie korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej . 3) programu rozprowadzanego w sieci kablowej. Art. respektuje chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. 2. Art. Do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy prawa prasowego. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej albo 2) ma swoją siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

lub jednostka organizacyjna. telesprzedażą jest każdy przekaz zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia usług. c) który nie nadaje reklam lub telesprzedaży oraz sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów. która podejmuje inicjatywę.1b) 1c) 2) 3) 4) 4a) 5) 5a) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy. dla upowszechnienia. powszechnego odbioru (system powszechnego odbioru). rozprowadzania lub odbierania jego programu. niepochodzący od nadawcy. faktycznie . z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej. osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. operatora. reklamą ukrytą jest przedstawianie w audycjach towarów. formę. sponsorowaniem jest bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. regularnie rozpowszechniany. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność. 331 § 1 Kodeksu cywilnego. d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania. 5. audycją wytworzoną pierwotnie w języku polskim jest audycja spełniająca wymogi audycji europejskiej w rozumieniu niniejszej ustawy i powstała na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim. poz. w którym nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca. 18 ust. stanowiąca odrębną całość ze względu na treść. o których mowa w art. usług. U. 1807). pochodzący od jednego nadawcy. reklam i innych przekazów. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audycji. Nr 173. autora scenariusza. popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę. scenografa. nazwy. zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. programem wyspecjalizowanym jest program. rozpowszechnianiem jest: a) bezprzewodowa emisja programu do równoczesnego. odtwórców głównych ról i kompozytora. firmy. firmy. producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. audycją jest część programu radiowego lub telewizyjnego. znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi. stanowią audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu. o której mowa w art. utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy. do którego zalicza się w szczególności: reżysera. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia. w godzinach 6-23. reklamą jest każdy przekaz. w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści. jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz jeżeli możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu. programem jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych. towaru lub usługi. (1) (uchylony). przeznaczenie lub autorstwo. jeżeli zamiarem nadawcy. rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjnego równocześnie z programem. której pierwotna rejestracja dokonana została w języku polskim. b) wprowadzanie programu do sieci kablowej (system zbiorowego odbioru). i równoczesne jego rozpowszechnianie. przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów. rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego. zespołem twórczym jest zespół osób tworzących audycje.

1 przez Senat i 2 przez Prezydenta. 6a) (3) ustalanie. poz. (5) W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm. U. na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. . 728). 9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji. Nr 85. spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji. 1. 13) producentem niezależnym wobec danego nadawcy jest producent niepozostający w stosunku pracy z danym nadawcą. (6) (uchylony). 3) podejmowanie. 7. Art. 14) przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. 8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: 1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów. samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. 7a) (4) (uchylony). (7) (uchylony). 5. Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. 6) (2) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru.organizuje i ponosi odpowiedzialność za kreatywny. w granicach upoważnień ustawowych. zwaną dalej "Krajową Radą". jako organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji. 2. 6. praw wykonawców. 5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. 10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. wysokości opłat abonamentowych. praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. 3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu. Art. o swobodzie działalności gospodarczej. warunków prowadzenia działalności przez nadawców. Rozdział 2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Art. a w zarządach nie zasiadają żadne osoby pozostające w stosunku pracy z danym nadawcą lub będące nadawcami. w zakresie przewidzianym ustawą. 2a. niebędący sam nadawcą i nieposiadający udziałów w organizacji nadawcy oraz w którym nadawca ani żaden podmiot od niego zależny bądź należący do tej samej grupy kapitałowej nie posiada żadnych udziałów. na warunkach określonych ustawą. organizacyjny i finansowy proces produkcji utworu audiowizualnego. 2) określanie. o opłatach abonamentowych (Dz. 2. 1. 4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców.

2) we władzach stowarzyszeń. związków pracodawców. 7. organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych. właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji. 10. Pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu. 8. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo: 1) (utracił moc). 2-4 stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. 6. 3. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały. 4. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały tej Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez nadawcę działań w zakresie. . (11) Krajowa Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków. zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady. 2. Krajowa Rada wybiera ze swego grona. 1. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od nadawcy przedstawienia materiałów. 2. o którym mowa w ust. Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców. na jego wniosek. Art. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję. licząc od dnia powołania ostatniego członka. 2. 1. (9) Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat. 3a) (10) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. 5. 3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. związków zawodowych. Przepisy ust. (uchylony). Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku: 1) zrzeczenia się swej funkcji. 3. dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami. 4. 2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji. (8) Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Krajowej Rady. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady. 5. 3. 9. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji. 3. Art. Art. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów.2b. od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy. Art. 4. jeżeli naruszają one przepisy ustawy. 11. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad. urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym nadawcą lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową. reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie. 1. 1. 3. stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. 4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu. uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji. na wniosek Przewodniczącego.

5. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. 13. dla: 1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu. Audycje i przekazy niepochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. 1. Krajowa Rada określi. dla których brak jest wystarczającej liczby audycji. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają ponad 50 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie. telesprzedaży. przekazów tekstowych i teleturniejów. w drodze rozporządzenia. 2. reklam. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje. 4. że nie pochodzą od nadawcy. 5. 3. 1. reklam lub innych przekazów.2. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść. 1. Rozdział 3 Programy radiowe i telewizyjne Art. 1. które są wykonywane w języku polskim. transmisji sportowych. Art. o których mowa w ust. 4. Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi. 1 i 3. z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę. 12. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. telesprzedaży. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory. 1 i 3. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia. 2. 3. Nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych w art. o których mowa w ust. reklam. 14. Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. Art. niższy udział w programie radiowym lub telewizyjnym audycji. Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajowej Rady są pokrywane z budżetu państwa. 1 nie narusza przepisów dotyczących odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji. przekazów tekstowych i teleturniejów. Art. . 2. Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. transmisji sportowych. jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. liczonych od dnia ostatniej uchwały. o którym mowa w ust. 4. 15. 2) programów wyspecjalizowanych. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni. Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych. Przepis ust. 1. 1 ust. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim.

przekazów tekstowych i teleturniejów. która pochodzi z: 1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 2) państwa będącego stroną Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej. lub 3) innego europejskiego państwa trzeciego niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 10 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 1 pkt 1 i 2. w odniesieniu do audycji. lub przez osobę prawną albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej. telesprzedaży. Za audycję europejską uważa się również audycję. 1. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. Art.uwzględniając możliwość prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. 15a. 15b. nie krótszy niż 1 rok. o którym mowa w ust. poz. tytuł i producenta audycji . o których mowa w art. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium jednego z tych państw oraz spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 1) audycja jest wyprodukowana przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. 1 i 3 oraz w ust. 1 pkt 1 i 2. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów satelitarnych lub operatorów sieci kablowych . 1 pkt 1 i 2. 3. W czasie przeznaczonym na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. której większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państwa europejskiego oraz która została wyprodukowana samodzielnie lub w koprodukcji z producentem mającym siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przez producenta . (Dz.3) programów rozpowszechnianych wyłącznie w sposób satelitarny lub kablowy dostępnych w całości za opłatą. (12) Art. o którym mowa w ust. 2.uwzględniając konieczność zachowania proporcji audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich. o których mowa w ust. Audycja pochodzi z państw. których siedziba znajduje się w państwie. o którym mowa w ust. w drodze rozporządzenia. 3) udział współproducentów. Audycją europejską jest audycja. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o którym mowa w ust. 15 ust. reklam. 1 pkt 1 i 2. o ile spełnia ona wymagania określone w ust. 3. 1 pkt 1 i 2. konieczność zapewnienia przejrzystości oraz jawności informacji znajdujących się w ewidencji oraz nieobciążania nadawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z prowadzeniem ewidencji. 2) produkcja audycji jest nadzorowana i kontrolowana przez osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w państwie. Krajowa Rada określi. 2. 1. transmisji sportowych. 160). Nr 32. 1: 1) sposób prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania. 3) zakres informacji zawartych w ewidencji. audycje wytworzone w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie powinny stanowić co najmniej 50 %. U. 2) czas przechowywania ewidencji. mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy i współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w państwie. w tym dane o terminie rozpowszechniania audycji. rzeczywisty czas trwania audycji. z 1995 r.

z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. seriali i audycji dokumentalnych. 3. 1. o którym mowa w ust. 1-4. 1 pkt 3. jeżeli państwo to zawarło ze Wspólnotą Europejską umowę w sprawach audiowizualnych. 16. 4. wyłącznie jeden raz podczas każdego okresu pełnych 45 minut. 5) sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji czasu nadawanych reklam i telesprzedaży oraz zakres danych objętych tą ewidencją. a liczba tych bloków nie może przekraczać 8. przy czym minimalny czas trwania takiego bloku wynosi 15 minut. o którym mowa w ust. w tym maksymalny wymiar czasu w okresie rocznym dla jednego przedsiębiorcy lub ugrupowania gospodarczego. Kolejne przerwy w celu nadania reklam lub telesprzedaży są dopuszczalne. więcej niż 20 % dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny. w stosunku odpowiadającym proporcji udziału współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji. 2) warunki nadawania reklam i telesprzedaży w programach. Reklamy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. o którym mowa w ust. Filmy fabularne i filmy telewizyjne. 3. 1. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej. która została wyprodukowana w ramach dwustronnych umów o koprodukcji zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi. 1 pkt 1. jest również audycja niespełniająca wymagań określonych w ust. Bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży nie mogą zajmować w programie więcej niż 3 godziny dziennego czasu nadawania programu. których głos lub wizerunek jest wykorzystywany w reklamach. o którym mowa w ust. Art. Dotyczy to odpowiednio telesprzedaży. mogą być przerwane. a reklamy nadawane łącznie z telesprzedażą. 2 i 3. jeżeli film trwa co najmniej 20 minut dłużej niż dwa lub więcej okresów pełnych 45 minut. 5. 2. 16a. w drodze rozporządzenia. Art. 4. reklamy lub telesprzedaż mogą być nadawane wyłącznie w tych przerwach lub pomiędzy poszczególnymi częściami. a udział współproducentów. 4. 1 pkt 1. trwające ponad 45 minut. Audycją europejską. transmisjach innych wydarzeń zawierających przerwy oraz w audycjach składających się z autonomicznych części. 3. z wyłączeniem serii. sposób prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. 2. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy oraz współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium państwa. Krajowa Rada określi. W transmisjach zawodów sportowych zawierających przerwy wynikające z przepisów ich rozgrywania. że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy. z zastrzeżeniem ust. 2-7. 4) zakres udostępniania przez nadawcę czasu wykorzystywanego na reklamy i telesprzedaż. w celu nadania reklam lub telesprzedaży.mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 15 %. z uwzględnieniem zakresu ograniczeń w prowadzeniu przez nie innych audycji w programach radiowych i telewizyjnych. Audycję można przerwać w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. 3) wymagania dotyczące osób. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi: 1) sposób ustalania dziennego czasu nadawania programu. o ile nie stanowi to uszczerbku dla wartości audycji i nie narusza uprawnień właścicieli praw autorskich. z zastrzeżeniem ust. Audycją europejską jest także audycja. . mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa. Reklamy i telesprzedaż są nadawane pomiędzy audycjami.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 7. płeć lub narodowość. Zakazane jest nadawanie reklamy: wyrobów tytoniowych. z późn. 16c. 3) audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krótszym niż 30 minut. usług medycznych. 1) Art. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. poz. oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość. gier cylindrycznych. 6. produktów leczniczych. produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu.Prawo farmaceutyczne (Dz. poz. świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza. w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 2-5. Nr 91. 3. Nr 4. Art. Sponsorowane audycje lub inne przekazy są oznaczane przez wskazanie sponsora na ich początku lub na końcu. bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. 1. a w programie radiowym co najmniej 10 minut. poz. stosuje się przepisy ust. zm. Reklama nie może: naruszać godności ludzkiej. jakie pokładają oni w rodzicach. zm. Zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej. U. U. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. . z 2004 r. 27). 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) . jeżeli okres pomiędzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut. z wyjątkiem audycji.5. z 1996 r. 3. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 26 października 1982 r. 55. 16b. z 2004 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. o których mowa w ust. U. (13) Audycje inne niż określone w ust. jeżeli czas ich emisji wynosi co najmniej 30 minut. poz. Zakazane jest nadawanie reklam: nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. U. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży: 1) serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń. 17. rekwizytów tytoniowych. napojów alkoholowych. 2) audycji o treści religijnej. 408. 4) audycji przeznaczonych dla dzieci.4)). Nr 10. z późn. Wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę.3)). ranić przekonań religijnych lub politycznych. w zakresie regulowanym ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. zagrażać fizycznemu. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. 3 mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży. gier na automatach. 533. wykorzystujących zaufanie małoletnich. zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług. 4. poz.1)). Przepisy ust. Nr 147. gier w karty. 1-3 stosuje się odpowiednio do telesprzedaży. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. 2. 1. z 2002 r. gier w kości. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży audycji w programach publicznej radiofonii i telewizji. z późn. Art. w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu. Nr 53. wideoloterii. U. z późn. nauczycielach i innych osobach.2)). w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. zm. zm. zakładów wzajemnych. 1231.

Sponsorowanie nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji. 18. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem. 4. sposób sponsorowania audycji lub innych przekazów. z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1. znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność. Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy. w drodze rozporządzenia. z zastrzeżeniem ust. Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu. 6. Zabronione jest sponsorowanie: 1) serwisów informacyjnych. Art. 6. 16b ust. mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6. 1 pkt 1 i 2. Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie w sposób ograniczający samodzielność nadawcy. Krajowa Rada określi. firmy. psychiczny lub moralny rozwój małoletnich. 3. Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców. których reklama jest zakazana w art. 3) organizacje pracodawców. 5. sprzedaży lub innym udostępnianiu towarów lub usług. 3. z zastrzeżeniem art. w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc. 1-7. widok jednego towaru lub usługi. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu. Zabronione jest sponsorowanie transmisji sportowych przez podmioty wymienione w ust. płeć lub narodowość. 1. o których mowa w ust. a zwłaszcza chrześcijański system wartości. 3) audycji poradniczych i konsumenckich. 4. w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. 2. 16b ust. 7. których główna działalność polega na produkcji. 16b ust. widoku towaru albo usługi. przez: 1) partie polityczne. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów oraz zakres informacji objętych tą ewidencją. 1. 4) osoby fizyczne lub osoby prawne. 4. Audycje lub inne przekazy. Zabronione jest sponsorowanie audycji lub innych przekazów. 5. wskazania sponsora oraz sposób rozpowszechniania informacji o sponsorze w zapowiedzi audycji albo po zakończeniu audycji lub innego przekazu. 2. Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej. 4) audycji wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub jego działalność. 2) audycji publicystycznych o treści społeczno-politycznej. z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. 8. w tym w szczególności czas emisji. których reklama jest zakazana zgodnie z art. zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.firmę. 5 pkt 1-3 oraz przez przedsiębiorców. których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż towarów lub świadczenie usług. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. z wyjątkiem sportowych i prognozy pogody. a także w czasie trwania audycji lub innego przekazu. . o których mowa w art. 2) związki zawodowe. 131 ust. inne niż te.

uwzględniając stopień szkodliwości danej audycji lub przekazu dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. 1. należy na jej pisemny wniosek i na koszt nadawcy udostępnić zapis audycji. 20. informującą o zagrożeniach wynikających z treści emisji radiowej.5a. reklamy lub inne przekazy na odpowiednich nośnikach i przechowuje je przez okres 28 dni od dnia rozpowszechnienia audycji. reklamy lub innego przekazu albo wydać taki zapis na jej koszt. Osobie. 19. 2) wydać nieodpłatnie zapis audycji lub reklamy. o których mowa w ust. 2. że treść audycji. Przepis art. 5a i 5b. Krajowa Rada określi. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej. 5b. 7. 4. reklam i innych przekazów przez nadawców. 6. Nadawcy dbają o poprawność języka swoich programów i przeciwdziałają jego wulgaryzacji. 2) podział małoletnich na kategorie wiekowe oraz szczegółowe warunki kwalifikowania i rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. 2. transmisji sportowych i przekazów tekstowych. reklam. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji lub innych przekazów.uwzględniając stopień szkodliwości audycji dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. Art. w drodze rozporządzenia. osobie. Działalność nadawcy polegająca na tworzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w formie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego. . z wyłączeniem serwisów informacyjnych. 2. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. oraz sposób ich prezentacji . 5. W przypadku odmowy udostępnienia zapisu audycji. Na pisemny wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadawca jest obowiązany: 1) ujawnić dane umożliwiające identyfikację zleceniodawcy audycji lub reklamy. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji i innych przekazów. 3 stosuje się odpowiednio. z uwzględnieniem godzin nadawania audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej. sądem właściwym w tych sprawach jest sąd okręgowy. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. służy roszczenie o udostępnienie zapisu na drodze sądowej. o których mowa w ust. 20 ust. która twierdzi. w drodze rozporządzenia: 1) cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania. o których mowa w ust. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej lub zapowiedzią słowną. reklamy lub innego przekazu. 3. sposoby utrwalania i przechowywania audycji. Art. o której mowa w ust. 5b. 1. o których mowa w ust. 2. Nadawca utrwala audycje. Do przekazów tekstowych stosuje się odpowiednio przepisy o tworzeniu i rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych. reklamy lub innego przekazu. rozpowszechniania i sposób zapowiadania audycji lub innych przekazów. Krajowa Rada określi. 3) wzory symboli graficznych i formuł zapowiedzi. 1. 20a. innych niż te. z uwzględnieniem zakresu informacji o przechowywanych materiałach. o których mowa w ust. telesprzedaży. 5. Po upływie tego okresu przechowuje się zapisy audycji. reklamy lub innego przekazu narusza jej prawa. reklamy lub innego przekazu będącego przedmiotem postępowania przed organem państwowym do czasu zakończenia tego postępowania. Art. 5.

w tym mecze eliminacyjne. lub 2) jeżeli to samo wydarzenie jest transmitowane przez nadawcę programu spełniającego wymogi określone w pkt 1. 2) z pokrywania się w czasie ważnych wydarzeń lub ich części. cechujące się pluralizmem. 1. określić: 1) listy wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia. 20b. 4. 1 nie stosuje się. w którym odbywa się dane wydarzenie. to każdą taką część uważa się za ważne wydarzenie. Krajowa Rada w zakresie wynikającym z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych może. obejmującego okres między godziną 24 a godziną 6 czasu obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. w drodze rozporządzenia. rozrywki. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów sieci kablowych. w drodze rozporządzenia. Nadawca programu telewizyjnego może nadać bezpośrednią transmisję z wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym. 7. z zastrzeżeniem ust. 2. zwanego dalej "ważnym wydarzeniem". 6. jeżeli opóźnienie nadania transmisji z ważnego wydarzenia nie przekracza 24 godzin i wynika z ważnych powodów. wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością. na podstawie umowy z nadawcą. kultury. oferując. niż wymienione w ust. publicystyki. lub z innym uprawnionym. edukacji i sportu. o których mowa w pkt 1. Przepis ust. bezstronnością. tylko: 1) (14) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji. że wykonywanie tych praw przez nadawców podlegających ustawie nie pozbawi odbiorców w danym państwie możliwości odbioru tych wydarzeń na zasadach określonych przez dane państwo zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego. Rozdział 4 Publiczna radiofonia i telewizja Art. jeżeli dany nadawca wykaże. a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski. dostępnym w całości bez opłaty. że żaden nadawca programu spełniającego wymogi określone w ust. w sposób zapewniający. 1 pkt 2.Art. który nabył prawa do transmisji danego wydarzenia. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną. na zasadach określonych w ustawie. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. Krajowa Rada może. 1 stosuje się do nadań z opóźnieniem. 5. . 3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA. 21. 2) zasady wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji wydarzeń. uwzględniając stopień społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego. 6. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne za ważne wydarzenia uważa się między innymi: 1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie. wysoką jakością i integralnością przekazu. całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom. w szczególności: 1) z czasu. 2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej. 1. Przepisu ust. gospodarczego i politycznego. Jeżeli przewiduje się organizację ważnego wydarzenia w częściach. określić listę innych. 1 pkt 1 nie wyraził gotowości zawarcia umowy umożliwiającej nadanie transmisji zgodnie z ust. 2. zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji. 3. ważnych wydarzeń.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności: 1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych; 2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję; 3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych; 4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych; 5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu; 7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej; 8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim; 8a) (15) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym; 9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą. 2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny: 1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji; 2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą; 3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; 4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; 5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego; 6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; 7) służyć umacnianiu rodziny, 7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych; 8) służyć zwalczaniu patologii społecznych; 9) (16) (uchylony). Art. 22. 1. Organy państwowe mogą podejmować decyzje w sprawach działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzianych ustawami. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa. 3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2. Art. 23. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych. 2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych i związków pracodawców.

3. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa, w drodze rozporządzenia, Krajowa Rada. Art. 23a. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności nieodpłatnej. 2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do informowania o działalności organizacji pożytku publicznego w szerszym zakresie. 3. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego działalności nieodpłatnej, uwzględniając potrzeby tych organizacji oraz obowiązki jednostek publicznej radiofonii i telewizji. Art. 24. 1. Podmiotom uczestniczącym w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego oraz Parlamentu Europejskiego zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Podmiotom uprawnionym do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji referendalnych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Art. 25. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą tworzyć i rozpowszechniać programy dla odbiorców za granicą w języku polskim i w innych językach. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane tworzyć i rozpowszechniać audycje oświatowe dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 3. Audycje oświatowe powinny odpowiadać wymogom zawartym w szkolnych programach nauczania. 4. Koszty tworzenia programów oraz audycji, o których mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane z budżetu państwa, w granicach określonych ustawą budżetową. 5. Zakres i sposób prowadzenia działalności przewidzianej w ust. 1 i 2 oraz zasady pokrywania jej kosztów są określane w formie porozumień zawieranych między ministrami właściwymi odpowiednio w sprawach zagranicznych i edukacji narodowej oraz jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Art. 26. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką". 2. Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych. 2a. (17) Terenowe oddziały spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. 3. Radiofonię publiczną tworzą:

1) spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów dla odbiorców za granicą; 2) spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych, zwane dalej "spółkami radiofonii regionalnej". 4. (18) Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27-30 ustawy, przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkiem art. 312 i 402. 5. (19) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań przez spółki oraz określa warunki wykorzystania tych częstotliwości. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362). 6. (20) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, zapewnia dla spółek tworzących i rozpowszechniających: 1) ogólnokrajowe programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu "Telewizja Polska I" i "Telewizja Polska II"; 2) ogólnokrajowe programy radiowe - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego oraz częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania programów radiowych dla odbiorców za granicą; 3) regionalne programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów telewizyjnych; 4) regionalne programy radiowe - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów radiowych. 7. Program TV Polonia jest rozpowszechniany w sposób rozsiewczy satelitarny. 8. Do rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną, stosuje się art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do pięciu członków. 2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej członków. 3. Kadencja zarządu trwa cztery lata. Art. 28. 1. Rada nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków. Członków rady nadzorczej powołuje Krajowa Rada, z wyjątkiem jednego, którego powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego. 4. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania. 5. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. 6. Zgody rady nadzorczej wymaga: 1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w statucie spółki; 2) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników; 3) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 ust. 1, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce; 4) zbycie lub obciążenie nieruchomości.

Art.7. Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach tworzenia i rozpowszechnienia programu TV Polonia jest rada programowa TV Polonia. 1. (21) Powołując rady programowe oddziałów emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. o których mowa w art. 26 ust. 4. 3. 1. podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. których powołuje Krajowa Rada. w rozumieniu . Krajowa Rada. Art. Uchwały w sprawach programowych. Zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody Krajowej Rady. jeżeli dotyczą one treści programu. (22) (uchylony). 30. określi minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały spółki w poszczególnych programach ogólnokrajowych. o której mowa w art. 4a. Kadencja rady programowej trwa 4 lata. 30a. badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków. 2. Art. Zarząd spółki zapewnia członkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu. 6. 2. Przepisy dotyczące programów dla odbiorców za granicą stosuje się odpowiednio do programu TV Polonia. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne zgromadzenie. Art. 1. 1. dyrektorzy oddziałów uwzględnią kandydatów zgłaszanych przez organizacje społeczne mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. są wpływy pochodzące: 1) (23) z opłat abonamentowych. 5. 3. Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów telewizji publicznej należy do terenowych oddziałów spółki. po zasięgnięciu opinii dyrektorów terenowych oddziałów. 5. (uchylony). 1. Art. 26 ust. W walnym zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 29. 4. 2. na wniosek zarządu spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. 2. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki jest rada programowa oddziału. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Przychodami spółek. Statut spółki określa zakres działania i zadania terenowego oddziału spółki. 2. 31. 3. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Krajową Radę. 28a. Działalnością terenowego oddziału spółki kieruje dyrektor powoływany przez radę nadzorczą na wniosek zarządu spółki. 2 i 3. są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej. a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki.

21 ust. 8 ust. W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć. o których mowa w art. nie narusza obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości wynikających z odrębnych przepisów. 21 ust. oraz pozostałej działalności. 3) kwartalnych sprawozdań dotyczących kosztów poniesionych na działalność. 31 ust. o której mowa w art. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników. 1. 1 tej ustawy. 26 ust. Nr 76. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. 31c. z 2002 r. Art. o których mowa w art. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. o których mowa w art. 21 ust. Zarządy spółek. do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 21 ust. w sposób niezakłócający konkurencji na rynku. 2. 26 ust. 3) z reklam i audycji sponsorowanych. 1a. o której mowa w ust. Obowiązek. do 25. Art. 1. Art. na rok następny. do dnia 15 lutego. o której mowa w art. za poprzedni rok kalendarzowy. o której mowa w art. są obowiązane do określenia w dokumentacji. Krajowa Rada określi. Akcjonariuszom spółek. 21 ust. ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art. o opłatach abonamentowych. o rachunkowości (Dz. a także metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności. o których mowa w art. sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. Art. sposób prowadzenia dokumentacji. do dnia 30 kwietnia danego roku. przygotowują i publicznie udostępniają.przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 2) kwartalnych sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania środków przyznawanych zgodnie z art. z późn. o których mowa w art. 26 ust. 1. 1. 1 i 2. na realizację misji publicznej. 2 i 3. nie przysługuje prawo do udziału w zysku. 694. do 25. . 4) z innych źródeł. zasad rachunkowości. 1 pkt 1 i ust. w drodze rozporządzenia. 3. o której mowa w art. 1. 31 ust. 1. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 2) z obrotu prawami do audycji. 31b. przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa. o którym mowa w ust. o opłatach abonamentowych. o których mowa w art. 2. 3. za zgodą Krajowej Rady. poz. w sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do działalności. (24) Zarządy spółek. U. zm. 2 i 3. 32. z zastrzeżeniem przepisu art. w tym zakładowego planu kont. o których mowa w art. oraz sposób sporządzania sprawozdań. o których mowa w art. 31b pkt 1-3. 2. biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przestrzegania zasad jawności i przejrzystości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań. wraz z określeniem źródeł ich finansowania. Spółki. 21 ust. 31a. 2 i 3. są obowiązane do składania Krajowej Radzie: 1) rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków. 2 i 3.5)). 26 ust. 1. Przychodami spółek mogą być również dotacje z budżetu państwa. 4) założeń programowo-finansowych w zakresie realizacji zadań. 1.

jeżeli: 1) udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49 %. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji. Art. 1. 5) czas. która ma siedzibę w Polsce. 2. 1c.Rozdział 5 Koncesje na rozpowszechnianie programów Art. do składania wniosków o udzielenie koncesji. Koncesja może być również udzielona: 1) osobie zagranicznej lub 2) spółce zależnej. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna. 1. (25) Przewodniczący Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacje o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin. 1. 3. 2) warunki programowe rozpowszechniania programu. lub osobie prawnej. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 3. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej. 2. 2) umowa lub statut spółki przewidują. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia. o którym mowa w ust. z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji. określa się: 1) przedmiot postępowania. w tym w szczególności rodzaj i charakter programu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków. 1. 1b. 1. 1a. 35. są one rozpatrywane w ramach jednego postępowania. w szczególności częstotliwość bądź kanał oraz moc i lokalizację stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona. 33. nie krótszy niż 45 dni od dnia ogłoszenia. od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49 %. o którym mowa w ust. 2. 1. na jaki może być udzielona koncesja. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. wymaga uzyskania koncesji. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. 4) liczbę koncesji. 3) warunki techniczne rozpowszechniania programu. Art. Przewodniczący Krajowej Rady. W ogłoszeniu. Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. 6) termin i miejsce składania wniosków. b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych. 34. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie koncesji w związku z ogłoszeniem. że: a) członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu. o którym mowa w ust. c) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. od osoby zagranicznej . przekraczających istniejące możliwości rozpowszechniania programów.

1 i 2. i) częstotliwość. o których mowa w art. 3) przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami.dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego: a) lokalizację stacji. 3. kablowy) oraz: . nie później niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej koncesji. h) położenie satelity na orbicie. . 1. do postępowania w sprawie udzielenia koncesji nie stosuje się przepisów art. (27) Nadawca społeczny może złożyć wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres. w programie telewizyjnym albo utworów. Art. Koncesji nie udziela się. jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. rozsiewczy satelitarny. 1.dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego: g) nazwę wykorzystywanego satelity.których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego . 2. 1 i 3. o którym mowa w ust. f) polaryzację. 35a.. j) moc transpondera. o którym mowa w ust. 37. (28) W przypadku złożenia przez nadawcę społecznego wniosku. Art. 4) przewidywany udział audycji. 3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny. z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją. 36. W postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności: 1) stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 2. W przypadku złożenia przez nadawcę wniosku. gdy w stosunku do nadawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 1. Koncesja określa w szczególności: 1) osobę nadawcy. (26) 1. 1. c) moc nadajnika i maksymalną moc promieniowania. 2) możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu. Art. . o których mowa w art. w programie radiowym lub telewizyjnym. 15 ust. 3. e) częstotliwość. 1 ust. 5) dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu. 2) przedmiot działalności objętej koncesją. 15 ust. 34 i 36 ust.bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. jeżeli rozpowszechnianie programów przez wnioskodawcę mogłoby spowodować: 1) zagrożenie interesów kultury narodowej. 2. dobrych obyczajów i wychowania. 2. . 38 ust. 1 ustawy. d) charakterystykę promieniowania anteny. bezpieczeństwa i obronności państwa oraz naruszenie tajemnicy państwowej. 1 lub 2. 2) osiągnięcie przez wnioskodawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym terenie.dla rozpowszechniania kablowego: k) lokalizację stacji głównej. (29) Koncesja jest udzielana na 10 lat. odmowa udzielenia koncesji na kolejny okres możliwa jest wyłącznie. b) wysokość zawieszenia anteny.

pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady. wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art.l) obszar objęty siecią kablową. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje jej niezwłocznie na rzecz nadawcy. o rachunkowości. Koncesja może być cofnięta. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji.chyba że nadawca wykaże. (30) Koncesja. 4) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. 4. 1. Art. 116 tej ustawy. 2) nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy. w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie. 3a. udział w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych. które powinien zawierać wniosek. (32) Krajowa Rada. 4) 5) 6) 7) Art. bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju. . oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji.Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się przepisów art. w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3. po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 2) nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji. który uzyskał koncesję. 4) nadawca. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady. jest udzielana w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Koncesję cofa się. dane. 37a. 3) działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji. niezbędne dla realizacji przepisów ustawy. . 3. w drodze rozporządzenia. a nadawca. rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania. Do dokonywania. datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu. że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Nadawca jest obowiązany do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania finansowego. Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności. 3. nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych . jeżeli: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. 2. określi. jeżeli: 1) rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej. 2. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy. termin wygaśnięcia koncesji. 3) rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 38. (31) Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest wymagana rezerwacja częstotliwości.

Art. . Art. Do programów. nie przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego. 15-15b. 2. Do programów. organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę społecznego. 1. 1. 2) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. 2) promocji działalności własnej nadawcy. 1. o których mowa w ust. Art. 1 pkt 1. z zastrzeżeniem ust. Odmowa wyrażenia zgody następuje. 2. 16 ust. 2. 3. nie stosuje się: 1) ograniczenia dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam i telesprzedaży w ciągu godziny. 2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych. uwzględniając charakter poszczególnych nadawców i ich programów.4. Art. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. Do uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. mogą przejść na inny podmiot za zgodą Krajowej Rady wyrażoną w formie uchwały. 39b. ustala. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. W przypadku uprawomocnienia się decyzji w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza o możliwości uzyskania koncesji w zakresie objętym cofniętą koncesją. 2. 3. Uprawnienia. Stwierdza w niej obowiązek uiszczenia opłat. 1. 2. 1. o których mowa w ust. przewidzianych w ustawie o łączności. 3-5. 2) przepisów art. Koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego obejmuje również wykorzystanie sygnału telewizyjnego do rozpowszechniania przekazów tekstowych. Uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne. 39a. 4. 3) kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej. niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości. O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić: 1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych. Na podstawie uchwały Krajowej Rady. 16a. 40. podziału albo innego rodzaju przekształceń spółek handlowych. 1. o której mowa w ust. 2. uprawnienia. z wyłączeniem przepisów art. określonego w art. 38a. o których mowa w ust. 16 ust. W przypadku łączenia. 3 oraz art. 3. Art. gdy: 1) nadawca osiągnie pozycję dominującą w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.Prawo telekomunikacyjne. Koncesja może być udzielona na rozpowszechnianie w sieciach kablowych lub w sposób rozsiewczy satelitarny programu poświęconego wyłącznie: 1) telesprzedaży. w . o których mowa w ust. 3. 1. o których mowa w ust. 5. Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę. 4 pkt 1a. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji. 39.

2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie. Organem prowadzącym rejestr jest Przewodniczący Krajowej Rady. 1. o której mowa w ust. Art. 1 kolejność wprowadzania programów do sieci kablowej. 38.drodze rozporządzenia. 2 oraz art. Program rozprowadzany w sieci kablowej wymaga zgłoszenia do rejestru. 2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze. Czynność. dokonane bez zezwolenia są nieważne. 4. 40b. dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. 1. Art. Art. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 3. 1. 2. 1-3 nie stosuje się do osób zagranicznych lub spółek zależnych. . 1. Art. o którym mowa w ust. w drodze rozporządzenia. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 1. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 1. do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 1. bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji przez osobę zagraniczną w spółce. na podstawie uchwały Krajowej Rady. Przepisów ust. 5. wysokość opłaty. o której mowa w ust. w stosunku do którego osoba zagraniczna jest podmiotem dominującym. Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej kolejności: 1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej. 35 ust. Przewodniczący Krajowej Rady może. do osób zagranicznych. 2. dokonaną przez podmiot. o których mowa w ust. Rozdział 6 Rozprowadzanie programów w sieciach kablowych Art. 1. których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. art. oraz może określić podmioty zwolnione od opłaty. oraz może określać podmioty zwolnione od opłaty. Czynności. 3. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala. wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady. o której mowa w ust. 1. 3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze. Nabycie lub objęcie udziałów albo akcji. 43. art. 41. Do postępowania w sprawach wpisu do rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 5. 2. 40a. uważa się za czynność dokonaną przez podmiot dominujący. 4. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów publicznej radiofonii i telewizji oraz innych programów nadawców krajowych. 33 ust. 3. 4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych. Za wpis do rejestru pobiera się opłatę. o swobodzie działalności gospodarczej. 42. wysokość opłaty. 2. która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu. Rejestr jest jawny. chyba że ustawa stanowi inaczej. w uzasadnionych przypadkach. wydać decyzję zezwalającą na inną niż wymieniona w ust. 36 ust. Przepis ust.

narodowość lub religię lub naruszające przepisy art. że program jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru. a w przypadku programu przekazywanego przez nadawcę operatorowi . Operator sieci kablowej dołącza do zgłoszenia: 1) kopię zezwolenia na używanie urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych niezbędnych do rozprowadzania programu. 3) określać obszar. 4 i 5. w okresie ostatnich 12 miesięcy. 4) (uchylony). 3. 18. 2) operator wprowadza zmiany do programu. 4. 6. Wpis do rejestru zawiera dane. Organ rejestracyjny odmówi wpisu do rejestru programu. Zgłoszenie. których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu. 18 ust. w terminie 14 dni. 1. jeżeli: 1) wnioskodawca nie ma uprawnień do używania urządzeń radiowych i sieci telekomunikacyjnych. 3. o którym mowa w ust. 1. 3. 2) dokumenty wskazujące. 44. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie zgłoszenia. Odmowa wpisu programu do rejestru oraz wydanie zakazu rozprowadzania programu następuje w drodze decyzji administracyjnej. powstałe po dniu dokonania wpisu programu do rejestru. zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego wpisem do rejestru. 4. co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści podżegające do nienawiści ze względu na rasę. Operator sieci kablowej dokonuje zgłoszenia programu do rejestru nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem jego rozprowadzania. jeżeli: 1) w rozprowadzanym programie. 3) dokumenty wskazujące. do której stosuje się odpowiednio przepis art. (uchylony). rozpowszechnia go nie w całości lub nierównocześnie.umowę z nadawcą programu. 2) w rozpowszechnianym programie. Art. na którym program ma być rozprowadzany. 5. w okresie ostatnich 12 miesięcy. jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 3a. Rozprowadzanie programu można rozpocząć. 33 ust. powinno: 1) wskazywać wnioskodawcę. 3) operator nie przestrzega ustawowej kolejności wprowadzania programów do sieci kablowej. o których mowa w ust. co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści naruszające przepisy art. 2. 1. że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu.Art. . 45. o którym mowa w ust. 2. płeć. z wyjątkiem adresu zamieszkania. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o wpisie programu do rejestru. 4) oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. Organ rejestracyjny zakaże operatorowi sieci kablowej rozprowadzania programów albo określonego programu. jeżeli organ rejestracyjny nie odmówił rejestracji w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 5) (uchylony). 3. 2) określać program przewidziany do rozprowadzania i jego nadawcę. jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. Operator sieci kablowej jest obowiązany zgłaszać organowi rejestracyjnemu. 3b. W przypadku wydania zakazu. Przewodniczący Krajowej Rady z urzędu wykreśli wpis programów lub programu z rejestru. 2.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku utraty przez operatora sieci kablowej uprawnień do używania urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozprowadzania programów. 10 ust. 16c. 52. stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów. 4. 17 ust. 18 ust. 1.podlega grzywnie. 1-3. 1-6. 2. 1. Rozdział 7(34) (uchylony). 18 ust. Kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji . 2. 53. 48 (uchylony). 46. art. Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru . który nie wymaga rezerwacji częstotliwości. . 20b ust. 51 (uchylony). (33) Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy. Art. 4. także w decyzji wydanej na podstawie art. 6. art. art. art. 15a ust. 15b. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 % rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu. art. art. 47. 1-7. 8 i art. art. 15 ust. 16 ust. 1. 1. 16 ust. osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. w tym: 1) wzór rejestru. Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć karę. art. 1. 1-3. 15a ust. art. upłynął jeden rok. art. 17 ust.5. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 50 (uchylony). 1. art. o której mowa w ust. 2.uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru i zgłaszania do niego wniosków w systemie teleinformatycznym. 2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru . Art. a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość. 49 (uchylony). 15 ust. 4. jeżeli od naruszenia obowiązku. Rozdział 8 Odpowiedzialność prawna Art. 1 i 6 lub z przepisów wydanych na podstawie art. o którym mowa w ust. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodów nad wydatkami. Art. konieczność zapewnienia przejrzystości i kompletności zapisu informacji znajdujących się w rejestrze oraz sprawność postępowania rejestracyjnego. Krajowa Rada określa. karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu nadawcy. Art. 3. a także nieobciążanie operatorów sieci kablowych utrudnieniami w zakresie wykonywanej działalności. w drodze rozporządzenia. Art. art. zmniejszonej o podatki. 16a ust.podlega grzywnie. szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych. Art. Art. Kary pieniężnej nie można nałożyć. 16b. 20 ust. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 4.

z 1990 r. poz. 297. 2. 2. Nr 51. Nr 94. 56. Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję nakładającą na nią karę pieniężną. przewidziane przepisem art. społecznych i kulturalnych w sposób określony w porozumieniach między władzami danego kościoła lub innego związku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. 1. Nr 58. 60. 2. U. Nr 51. Nr 29. poz. poz. Kary. Kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo do emitowania w radiu i telewizji programów religijno-moralnych. 3. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących.Art. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana. 58. W postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji. poz. 48 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). 57. poz. Nr 55. poz. U. poz. Art. Nr 29.sądu gospodarczego. Art. 459) w art. 10 ust. 297. 321 i Nr 86. 10 ust." . nieprzekraczającą jednak jej sześciomiesięcznego wynagrodzenia. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. 504 oraz z 1991 r. Nr 95. uchylenia. 1. o których mowa w art. 1 w pkt 2 po wyrazach "i ministrów" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 1. Nr 5. 55. 3. 53 i 54. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego. 59. w szczególności dotyczące wznowienia postępowania. 1 w ust. W razie złożenia odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady do sądu. 25 ust. o których mowa w ust. 425) w art. o której mowa w ust. U." Art. 1. poz. 524 i z 1991 r. Nr 55. 22) w art. poz. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: "7) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. poz. podlegają wpłacie do budżetu państwa. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Art. Jeżeli osoba kierująca działalnością nadawcy nie wykonuje decyzji wydanych na podstawie art. jeżeli od daty wydania decyzji. Nr 11. 84 i z 1993 r. poz. Nr 95. poz. z 1990 r. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. 4 oraz art.". Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady wydanych na podstawie art. przepisy przejściowe i końcowe Art. Art. o Trybunale Stanu (Dz. Tej samej karze może podlegać osoba kierująca działalnością nadawcy za nieudzielenie lub udzielenie nierzetelnych informacji na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady. poz. 53 i 54 służy odwołanie do Sądu Wojewódzkiego(35) w Warszawie . 10 ust. 321 i Nr 86. poz. U. poz. 1 w ust. zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji. 155. 4 otrzymuje brzmienie: "4. 504 oraz z 1991 r. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. upłynęły dwa lata. 154. 4. stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. 420) w art. 425 i Nr 107. 54.

Łodzi. 61. 541) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). Do nadawców posiadających zezwolenie.Art. U. o której mowa w art. przepisu art. Funkcje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz uprawnienia nadzorcze w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych podległych Komitetowi przejmuje Przewodniczący Krajowej Rady. 293 i Nr 105. 4. o których mowa w ust. Nr 69. 8. z siedzibami w Białymstoku. Zezwolenia na używanie urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiowych i telewizyjnych wygasają z dniem rozpoczęcia działalności na tym samym terenie przez nadawcę. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie administracji państwowej przechodzą do właściwości Krajowej Rady. Kielcach. 5. Krakowie. poz. 2 i 3. regulują porozumienia między Świętym Soborem Biskupów a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. 5. Nr 66. z siedzibą w Warszawie oraz spółki. Art. Bydgoszczy. Katowicach. poz. Szczecinie. 3 pkt 2. Szczecinie. 504 oraz z 1991 r. Pierwsze zarządy spółek. Gdańsku. 7. Przepis ust. 2. powoła Krajowa Rada. zwany dalej "Komitetem". 63. 1. Przewodniczący Komitetu kieruje działalnością państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" do czasu zarejestrowania spółek. o której mowa w art. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. Art. U. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. 64. 4. poz. 287 i Nr 95. Poznaniu. 1 pkt 1. 26 ust. Lublinie. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. 2. o których mowa w ust. Nr 86. 425) w art. 2. Statut spółki. 1 i 2. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przechodzą na jednostki publicznej radiofonii i telewizji. 5 nie dotyczy uprawnień wydanych na podstawie ustawy. o łączności (Dz. któremu przyznano w koncesji częstotliwość wykorzystywaną dotychczas do nadawania programu. 3. Gdańsku. 26 ust. poz. z Krajową Radą. z siedzibą w Warszawie i oddziałami terenowymi w Bydgoszczy. 3. Sposób realizacji uprawnień. 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiąże: 1) spółkę. Warszawie. Koszalinie. Poznaniu. Łodzi. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa uzgodni treść statutów spółek. 26 ust. 26 ust. Opolu. o których mowa w ust. 52 nie stosuje się. 6. Krakowie. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zawiązać spółki radiofonii regionalnej z siedzibami w innych miejscowościach niż wymienione w ust. Podmioty rozprowadzające programy w sieciach kablowych dostosują swoją działalność do wymogów określonych w rozdziale 6 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. i do nadawców posiadających zezwolenia wydane w związku z ustawą. Lublinie. Rzeszowie. o którym mowa w ust. może przewidywać oddziały terenowe w innych miejscowościach niż wymienione w ust. 62. 2. Katowicach. 2 otrzymuje brzmienie: "2. 36 ust. 59. we Wrocławiu i w Zielonej Górze. lecz nie później niż po upływie roku od dnia wejścia ustawy w życie. Rzeszowie. o której mowa w art. 1 i 2. Warszawie i we Wrocławiu. o których mowa w art. 26 ust. . o której mowa w art. Olsztynie. o których mowa w art. 59." Art. 3 pkt 1. 1 pkt 2. poz. o której mowa w art. 2) spółkę. Znosi się Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". odpowiednio do zakresu ich zadań ustawowych i statutowych. 1.

powstałe przed wpisaniem spółki do rejestru handlowego. 3. 69. z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 są wolne od opłat sądowych i skarbowych. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa. innych urządzeń i lokali. 1. Art. Nr 30. 2. 4. 1. częstotliwości wykorzystywane przez PRTV w chwili wejścia w życie ustawy do emisji programów telewizyjnych i radiofonicznych. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. . Art. Pracownicy PRTV stają się z mocy prawa pracownikami właściwej spółki. szczegółowy tryb inwentaryzacji mienia wymienionego w ust. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa własnością tych spółek. 26 ust. odpowiada spółka. 1. Art. 3. a który na okres czterech lat. 64 ust. 3. o których mowa w ust. Zatrudnienie tych pracowników w spółce może nastąpić na warunkach uzgodnionych przez strony. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów. 236 Kodeksu cywilnego. 2. 1. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego tych spółek. Na spółki przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki Komitetu i PRTV wynikające z decyzji administracyjnych. poz. 1. Uprawnienia do używania częstotliwości. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy. z 1991 r. Nabycie własności następuje nieodpłatnie. 41 ust. 2. oraz własności budynków.Art. będące w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. Uprawniony organ powołujący członków Krajowej Rady na pierwszą kadencję po wejściu w życie ustawy wskaże. 66. ustaje z mocy prawa z dniem wpisania spółki do rejestru handlowego. 2. Stosunek pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. o których mowa w art. do opłat za czynności notarialne związane z zawiązaniem tych spółek stosuje się odpowiednio przepisy o przekształcaniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. przyznane innym podmiotom na podstawie dotychczasowych przepisów. o których mowa w ust. 3. Rada Ministrów określi. Nr 103. 464)(36) w części dotyczącej pierwszej opłaty. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wniesie do spółek. Do użytkowania wieczystego nie stosuje się przepisów art. 2. 2 i 3. Ustanie stosunku pracy jest równoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem stosunku pracy wskutek wypowiedzenia umowy o pracę przez zakład pracy. 2. który z nich powołany został na okres dwóch. 1. zasadę podziału i przekazywania tego mienia oraz tryb rozpoznawania spraw spornych. o których mowa w art. poz. W decyzji tej określa się również warunki użytkowania wieczystego. 1. o których mowa w ust. o których mowa w ust. 2. 127. który przewodniczy jej obradom. poz. 64 ust. 68. określonych przez Krajową Radę. 1. 67. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. mienie pozostałe po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja". stwierdza się decyzją wojewody. następuje bez opłat. U. 446 i Nr 107. 2. Art. w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie. 2. Budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. wygasają z dniem przyznania tych częstotliwości spółkom. w drodze rozporządzenia. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady zwołuje Marszałek Senatu. Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady przydzieli spółkom. Czynności podejmowane w wykonaniu art. 65. Przydział częstotliwości. zwanej dalej "PRTV". z zachowaniem zasad określonych w art. będących w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV.

poz. 935. poz. Nr 96. z 1994 r. 110. 756 i Nr 162. poz. poz. 877. 896. z 1995 r. 391. poz. Nr 210. Nr 96. 682. poz. 45. z 2003 r. poz. Art. U. 1) . zachowują moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. poz. poz. Nr 69. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. poz. Nr 3. 719 i Nr 122. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 12. Nr 45. U. z 1997 r. U. Nr 54. 2. o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. z 1999 r. z 1992 r. Nr 24. Nr 117. poz. poz. 1193 i Nr 120. poz. poz. 1372. Nr 113. poz. Nr 124. 1151 i 1152. Nr 114. Nr 88. poz. Nr 139. 2215 oraz z 2004 r. poz. poz. 1382. 1535. poz. nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. 535. 1407. poz. z 1997 r. 1207. _________ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. poz. Nr 91. 1143 oraz z 2004 r. poz. poz. U. Nr 145. poz. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. poz. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. Nr 121. Nr 84. poz. poz. 1383 i 1384 i Nr 128. 1152. Nr 92. 661. poz. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 315. Nr 80. 1324 i Nr 229. 136. z 1996 r. poz. poz. Nr 100. 984. 255 i 256 i Nr 84. z 2000 r. Nr 171. z wyjątkiem przepisu art. Nr 99. Nr 43. poz. 1115. poz. poz. Nr 104. 668. 275). 2276 oraz z 2004 r. poz. z 1998 r. 1107 oraz z 2003 r. Nr 60. U. 1546 i Nr 213. Nr 167. 71. 554 i Nr 121. 1001 i Nr 152. poz. który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1993 r. Pierwszy Przewodniczący Krajowej Rady jest powoływany spośród wszystkich członków Rady pierwszej kadencji. z 2003 r. poz. 2081 i Nr 223. 2274. poz. Nr 111. 1. Nr 54. poz. 257. 28. 2135. 2155. 1041. poz. poz. Nr 29. 70.3. U. 959. poz. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. 307 oraz z 1984 r. Nr 138. 882. z 2002 r. 961. poz. 625. 1597. poz. 2135. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 173. 1808 i Nr 210. poz. Nr 113. Nr 63. 769 i Nr 158. Do czasu wydania przepisów przewidzianych w ustawie. poz. z 2004 r. poz. Art. poz. poz. Nr 146. poz. 591. poz. z 1999 r. poz. poz. 1083. poz. 1. Nr 121. Nr 28. poz. 948. poz. z 2002 r. 1663. 1268. z 2003 r. 489. Nr 124. 1193. z 2001 r. 52. Nr 88. poz. Nr 126. Nr 5. Nr 106. Nr 229. poz. Nr 93. poz. 770. Nr 213.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->