PRASA POWOJENNA W POLSCE Głos Robotniczy - dziennik wydawany w Łodzi od czerwca 1945 do stycznia 1990 roku.

Organ PPR (do grudnia 1948), następnie PZPR. Swym zasięgiem obejmował województwo łódzkie, a po zmianie podziału administracyjnego 1 czerwca 1975 roku - miejskie łódzkie, piotrkowskie, płockie, sieradzkie i skierniewickie. Przez wiele lat jedna z najpoczytniejszych gazet Polski centralnej. Po rozwiązaniu PZPR "GR" zastąpiony został przez wydawany w tym samym składzie "Głos Poranny". Na początku 2004 roku w mediach pojawiły się wzmianki o planach wydawania w Łodzi lewicowego dziennika pod nazwą "Nowy Głos Robotniczy". O dalszych losach projektu brak informacji. Szpilki - ilustrowany tygodnik satyryczny założony w 1935 roku przez Zbigniewa Mitznera i Eryka Lipińskiego, który był również jego pierwszym redaktorem naczelnym. Był wydawany w Warszawie z wyjątkiem lat 1945-1947, kiedy siedzibą redakcji była Łódź. Został zawieszony w 1994 roku. Dwukrotne próby reaktywowania tygodnika zakończyły się niepowodzeniem. W piśmie publikowali m.in. Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Jerzy Lec, Anna Lechicka-Kuśniewicz, Antoni Słonimski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Antoni Marianowicz, Lech Terpiłowski, Jan Galuba, Świętopełk Karpiński, Stanisław Tym, Jerzy Urban, Zuzanna Ginczanka, Radosław Zięcina. Swoje rysunki zamieszczali m.in.: Maja Berezowska, Julian Bohdanowicz,Walerian Borowczyk, Antoni Chodorowski (grafik), Andrzej Czeczot, Andrzej Dudziński, Jerzy Flisak, Ha-Ga, Mirosław Hajnos, Zbigniew Jujka, Tomasz Jura, Zbigniew Lengren, Jan Lenica, Edward Lutczyn, Edmund Mańczak, Andrzej Mleczko, Juliusz Puchalski, Marek Polański, Henryk Sawka, Grzegorz Szumowski, Ryszard Twardoch, Anatol Ulman, Antoni Wasilewski, Zbigniew Ziomecki, Zygmunt Zaradkiewicz i Szczepan Sadurski. Redaktorami naczelnymi byli:
• •

do 1939 roku: o Zbigniew Mitzner (wydawca) i Eryk Lipiński po 1945 roku: o M. Sass o B. Kmieciński o Stanisław Jerzy Lec, Leon Pasternak, Jerzy Zaruba o Arnold Mostowicz o Krzysztof Teodor Toeplitz o Witold Filler o Jacek Janczarski o Marek Przybylik o R. Starzyński

Programowo czasopismo było związane ze środowiskiem lewicy. Przed II wojną światową ośmieszało obóz sanacyjny, a po wojnie przeciwników ustroju komunistycznego.W latach 1950-1953 pismo wydawało Bibliotekę Szpilek, a w 1955-1958 Kalendarz Szpilek. W roku 1992 pismo próbował reaktywować Marek Przybylik. Od lutego do kwietnia ukazało się 13 numerów Szpilek. Trybuna Ludu - gazeta codzienna wydawana w PRL, o jednym z największych nakładów w Polsce - ok. 1 300 000 egz. ok. roku 1980 (większy nakład miała tylko Trybuna Robotnicza, wychodząca na Górnym Śląsku). Powstała z połączenia dwóch gazet: "Głosu Ludu", organu

PPR oraz Robotnika, organu PPS. Zaczęto ją wydawać w 1948 r., jako oficjalny organ KC PZPR, a jej pierwszy numer ukazał się 16 grudnia w czasie kongresu zjednoczeniowiego PPS i PPR, w wyniku którego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W latach 70.-80. XX wieku osiągała nakład do 1,2 mln egzemplarzy. Gazeta była w pełni podporządkowana PZPR. Traktowała kolejnych I sekretarzy PZPR całkowicie bezkrytycznie i była główną tubą propagandy partii (jej znaczenie spadło nieznacznie od lat 70. XX wieku kiedy to główną rolę propagandy PRL przejęła telewizja). Do zadań "Trybuny Ludu" należało:
• • • • •

prezentowanie stanowiska PZPR wobec wydarzeń w kraju i sytuacji międzynarodowej, publikacja materiałów partyjnych i przemówień, wspieranie działań PZPR w sprawach gospodarczych (np. Plan 6-letni, kolektywizacja wsi), inicjowanie kampanii skierowanych przeciwko wrogom ludu czyli Kościołowi katolickiemu, imperializmowi, reakcji i wrogowi klasowemu, informowanie o zmianach personalnych w partii oraz komentowanie jej polityki.

Redaktorzy naczelni:
• • • • • • •

Leon Kasman - 1948-1953 Władysław Matwin - 1953-1957 (z krótką przerwą w 1956, w tym czasie: Roman Werfel, Jerzy Morawski, W.Titkow) Leon Kasman - 1957-1967 Stanisław Mojkowski - 1967-1972 Józef Barecki - 1972-1980 Wiesław Bek - 1980-1985 Jerzy Majka - 1985-1990

"Trybuna Ludu" patronowała od 1948 r. wraz z czechosłowacką Rude Pravo i enerdowską Neues Deutschland kolarskiemu Wyścigowi Pokoju. W Warszawie od 1972 roku organizowała z ogromnym rozmachem doroczne "Święto Trybuny Ludu". W czasie ostatniego zjazdu PZPR gazeta doraźnie zmieniła tytuł na "Trybuna Kongresowa", jej redaktorem naczelnym zaś został Marek Siwiec. Po przemianach demokratycznych w Polsce (1989) i likwidacji PZPR gazetę w roku 1990 oficjalnie zlikwidowano. Jednocześnie zaczęła się ukazywać Trybuna, która nie jest formalnie organem żadnej partii (wydawana przez prywatną spółkę AdNovum) i uchodzi za nieoficjalny dziennik polskiej lewicy postkomunistycznej. Tygodnik Powszechny – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społecznokulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę. Redaktorem naczelnym tygodnika jest ks. Adam Boniecki. Historia Pierwszy numer Tygodnika Powszechnego ukazał się z datą 24 marca 1945 r. Komitet redakcyjny składał się początkowo z czterech osób: z ks. Jana Piwowarczyka, Jerzego Turowicza (wieloletniego redaktora naczelnego), Konstantego Turowskiego i Marii Czapskiej. Później dołączyli do nich m.in. Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica (do aresztowania w 1948 r.), Stanisław Stomma, Hanna Malewska i Józefa Golmont-Hennelowa. W 1953 r. pismo

zamknięto z powodu odmowy opublikowania nekrologu Stalina, a jego wydawanie wznowiono w grudniu 1956 r. W latach 1953-1956 ukazywał się za to tzw. Tygodnik paxowski - pod identyczną winietą, zachowujący ciągłość numeracji - nie redagowany jednak przez prawowitych właścicieli. Po tym, jak w 1956 r. „Tygodnik” wrócił w posiadanie redaktorów z Wiślnej, na łamach publikowali m.in. Karol Wojtyła, Władysław Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Jacek Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Tadeusz Kudliński, Czesław Zgorzelski. Pismo było wówczas uważane za jedyny, niezależny głos środowiska inteligencji katolickiej. Ze środowiskiem tygodnika związane jest Koło Poselskie „Znak”. Później współpracowało ono z KOR, współtworzyło "Solidarność" (jej kapelanem został ks. Józef Tischner - jeden ze sztandarowych publicystów krakowskiego pisma). Od chwili wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - „Tygodnik” stał się najpopularniejszym w Polsce przekaźnikiem nauki Jana Pawła II i przez długi czas jedynym pismem, któremu papież udzielił wywiadu (3 sierpnia 1980). Później dostąpiło tego zaszczytu tylko włoskie „Il Tempo”. Na łamach „Tygodnika” przez lata publikował swoje wiersze Czesław Miłosz, który w 1945 r. przygotował dla Jerzego Turowicza rękopiśmienny tomik „Wierszy pół-perskich”. Jednym polskim pismem, na którego łamach Miłosz zamieszczał swoje wiersze po otrzymaniu Nagrody Nobla, był właśnie „Tygodnik Powszechny”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawanie pisma zostało na kilka miesięcy zawieszone. Od 1982 r. tygodnik ukazywał się bez przerw. W latach 80. XX wieku tygodnik stał się nieformalnym organem polskiej opozycji demokratycznej i był niekiedy uważany za jedyne legalne pismo opozycyjne w PRL. W 1987 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazał się głośny esej Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”. Od lat 90. niechętna Tygodnikowi była część kościelnej hierarchii, która krytykowała zbyt liberalną, jej zdaniem, formułę pisma (odzwierciedla to poniekąd prawie nieobecny kolportaż parafialny pisma). W 1998 r. Maria Zmarz-Koczanowicz zrealizowała film pt. „Zwyczajna dobroć” opowiadający o Jerzym Turowiczu. Po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 r. redaktorem naczelnym Tygodnika został ks. Adam Boniecki. W kwietniu 2007 r. 49% udziałów w Tygodniku Powszechnym objęła Grupa ITI. Od 5 grudnia 2007 r. Tygodnik Powszechny wydawany jest w mniejszym formacie. W dużym stopniu została odmieniona szata graficzna pisma a także skład redakcji. Wartości Tygodnik Powszechny stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje otwarty, ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Kieruje się zasadą dialogu, często zapraszając do debaty na łamach reprezentantów poglądów innych niż ściśle katolickie. Według typologii Jarosława Gowina zaprezentowanej w książce „Kościół w czasach wolności” Tygodnik jest jednym z głównych reprezentantów nurtu katolicyzmu otwartego, inspirowanego katolickim personalizmem. Jak pisze Sergiusz Kowalski, analizując dyskurs publicystyki pisma w latach 1993-1995, „Publicyści Tygodnika cenią umiarkowanie, otwartość, gotowość do dialogu i kompromisu”, poszukując „modus vivendi między liberalną demokracją i Kościołem, nowoczesnością i tradycją” (Kowalski 1997: 148). Krytyka Tygodnik Powszechny w czasach PRLu był uważany za pismo, w którym w pewnym stopniu (wyznaczonym przez cenzurę) można było głosić poglądy nieprzychylne władzom komunistycznym. Po 1989 pismo stało się przedstawicielem jednej opcji w dialogu wewnątrzkościelnym - określanej jako katolicyzm otwarty - co spowodowało falę krytyki ze strony innych środowisk. Tygodnikowi przypisywano również reprezentowanie po 1989 r.

Adam Boniecki Halina Bortnowska Józefa Hennelowa Krzysztof Kozłowski ks. Krytycy krakowskiego tygodnika często powołują się na fragment listu. że wielu ludzi związanych z pismem było uczestnikami przemian politycznych (Józefa Hennelowa. a nawet w niektórych sprawach lewicowego katolicyzmu. Powiązany z Radiem Maryja publicysta Jerzy Robert Nowak opisał domniemaną "zdradę ideałów" Jana Pawła II i Kościoła przez Tygodnik w książce Obłudnik Powszechny (2002). Krzysztof Kozłowski). Tadeusz Mazowiecki. Adam Boniecki (redaktor naczelny) Patrycja Bukalska Andrzej Brzeziecki Tomasz Fiałkowski Andrzej Franaszek Elżbieta Isakiewicz Dariusz Jaworski (I zastępca redaktora naczelnego) • • • • • • Maciej Müller Piotr Mucharski Małgorzata Nocuń Michał Okoński Michał Olszewski Wojciech Pięciak • • • Artur Strzelecki Joachim Trenkner ks. Grzegorz Ryś Marian Stala Stefan Wilkanowicz Jacek Woźniakowski Redakcja pisma • • • • • • • ks.) ks. Mieczysław Turek . potem Unii Wolności) – ze względu na fakt. Dodatki tematyczne • • • • • • • • • • • • Książki w Tygodniku Ucho Igielne Rzecz Obywatelska Historia w Tygodniku Dodatki specjalne Nowa Europa Wschodnia Europa Środka Cybertygodnik Unia dla Ciebie Apokryf Kontrapunkt Parafia Zespół • • • • • • • • • • • Władysław Bartoszewski (do grudnia 2007 r.tylko jednego środowiska politycznego (Unii Demokratycznej. Przeciwnicy zarzucają Tygodnikowi Powszechnemu obranie kierunku liberalnego. Jan Kracik Marcin Król ks. jaki 15 maja 1995 z okazji jubileuszu 50-lecia przesłał „Tygodnikowi” Jan Paweł II.

żeby w 1950 wrócić do pierwotnego tytułu. z o. najważniejszą tubę propagandową rządzących Polską komunistów. obecnie Tomasz Sobiecki. "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Borowski. obok "Trybuny Ludu". Dywizji Piechoty im. na "Trybuna Śląska". W okresie 1945-1951 gazetę wydawała Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik". po porzuceniu projektu utworzenia nowej opiniotwórczej gazety (na skutek pojawienia się na rynku "Dziennika"). Załucki.: W. "Życie i Nowoczesność". gazeta przeszła kolejną zmianę szaty graficznej. W marcu 2006 zrezygnowano jednak i z tego projektu. zmienia nazwę. Gazeta zmieniła nazwę w 1990 r. Trybuna Robotnicza to gazeta codzienna (organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach). Gazeta wychodziła na Górnym Śląsku. W 1945. W latach 1970-1981 do gazety dołączane były liczne dodatki. U. już w Polsce. Zagórski. była ona najbardziej[potrzebne źródło] profesjonalnie wydawaną gazetą w Polsce. M. Andrzej Bober. Skoncentrowano się na wydarzeniach. W 1991 tytuł znów zmieniono na "Polskę Zbrojną". przyjmując formę gazety popularnej – przypominającej miejską popołudniówkę.gazeta Ludowego Wojska Polskiego. Pismo stało się własnością sardyńskiego biznesmena Nicolo Grauso. zaproponował nowy skład redakcji. W okresie 'pierwszej' Solidarności oraz stanu wojennego reprezentował linię partyjnego "betonu". większy niż popularna wśród społeczeństwa Trybuna Ludu.in. Tadeusza Kościuszki. Maciej Rybiński. m. Redaktorami naczelnymi gazety byli m. Zrezygnowano z dodatku warszawskiego. Jerzy Wójcik.• • • Maciej Kozłowski Michał Kuźmiński Anna Mateja • • • Jacek Prusak SJ Agnieszka Sabor Artur Sporniak Żołnierz Wolności . Po 1991 gazeta stała się przedmiotem zakulisowych przetargów politycznych. Historia Dziennik został założony z inicjatywy polskich komunistów skupionych w Związku Patriotów Polskich dla potrzeb propagandowych formującej się 1. Życie Warszawy – dziennik ukazujący się w Warszawie. obok " Trybuny Ludu". Igor Janke oraz Paweł Bravo. na "Polska Zbrojna". Ryszard Wojna. Surmacz-Imienińska. Kazimierz Wóycicki. A. Henryk Korotyński.in. A. W sierpniu 2007 r. Presspublice – wydawcy m. Tomasz Wołek. w Sielcach nad Oką w ZSRR. Andrysiak. wydawana za czasów PRL-u. Aleksander Chećko. W sierpniu 2007 r.uważany był za drugą. gdzie redaktorem naczelnym miał być Paweł Lisicki. W 2006 pismo miało zmienić formułę na dziennik opinii. została sprzedana przez spółkę Dom Prasowy Sp. Historia Gazeta powstała 15 października 1944 z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej. a później RSW PrasaKsiążka-Ruch. Jego właściciel ówczesny Michał Sołowow. .in. "Życie Warszawy" było. Wojciech Wencel. Obok problematyki wojskowej prezentował oficjalne stanowisko partii .o. jednym z ważniejszych czasopism w PRL. a później polskiego biznesmena Zbigniewa Jakubasa. została zamknięta w 2004 roku przez prasowego monopolistę Passauer Verlagsgruppe. Miała wtedy największy[potrzebne źródło] nakład w całej Polsce. wydawana od 1943 do 1991. a głównymi publicystami Piotr Semka.

wzrost w stosunku do 2005).krytyk filmowy. kraju i regionu. dziennikarka prof. Pierwszy numer gazety ukazał się 6 lutego 1945 roku. natomiast do listopada 2007 roku "Życie Sierpca" (obecnie włączone do "Życia Płocka").4 proc. DZ jest najlepiej sprzedającą się gazetą regionalną w Polsce. Dziennik Zachodni pozostanie tą samą gazetą (ze zmianą szaty graficznej i częścią dodatków). dziennik ukazujący się na Górnym Śląsku. Jan Miodek . ukazywał się tygodnik "Życie Otwocka".Śródmieściu. Przedstawiają one tygodniowy przegląd lokalnych wydarzeń. Cechą charakterystyczną jest rysunkowy felieton Gwidona Miklaszewskiego. ukazujące się w 10 powiatach (nie wyodrębniając 3 powiatów grodzkich) województwa mazowieckiego oraz w powiecie łukowskim województwa lubelskiego (dawniej siedleckiego). przedstawia wydarzenia ze świata. Nazwa dziennika "Zachodni" związana jest z faktem. umieszczony na ostatniej stronie. która jakością i ofertą będzie się równać dziennikom ogólnopolskim. reżyser filmowy. W marcu 2007 w Sosnowcu-Milowicach uruchomiona została nowa drukarnia "Dziennika Zachodniego".duchowny. ze średnią liczbą 104 840 sprzedanych egz. iż początkowo gazeta ukazywała na terenie całego Śląska. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym DZ był Stanisław Ziemba.regionalna gazeta. Znani publicyści • • • • • Krystyna Bochenek . a więc również na tzw. W poniedziałek 15 października 2007 r.językoznawca dr Stanisław Janicki . Wydawcy mają nadzieję stworzyć gazetę. historyk filmu bp Tadeusz Pieronek . W 2004 roku połączył się z Trybuną Śląską. Zajmuje się szeroką tematyką. a jednocześnie zachowa swój regionalny charakter.senator. Obecnie wydawane są następujące tygodniki: • • • • • • • • • • "Życie Garwolina" "Życie Gostynina" "Życie Łukowa" "Życie Mińska" "Życie Płocka" "Życie Płońska" "Życie Radomskie" "Życie Siedleckie" "Życie Sokołowa" "Życie Węgrowa" Do 25 maja 2007 r. Wydawany przez spółkę Polskapresse Oddział Prasa Śląska. Dziennik Zachodni (pełny tytuł Polska Dziennik Zachodni) . Dziennik Zachodni wraz z innymi regionalnymi dziennikami należącymi do spółki Polskapresse został wcielony do nowej gazety ogólnokrajowej "Polska" przygotowanej we współpracy z "The Times". w marcu (7. Jak podają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z marca 2006 r. profesor prawa kanonicznego Marek Szołtysek . ukazało się pierwsze wydanie Dziennika Zachodniego jako "Polska Dziennik Zachodni".Tygodniki regionalne Do piątkowego "Życia Warszawy" dołączane są regionalne tygodniki. Jej siedziba mieści się w Domu Prasy w Katowicach . Ziemiach Odzyskanych (czyli zachodnich). wyposażona w nowoczesną maszynę offsetową firmy MAN-Roland marki Colorman. w województwie śląskim i województwie opolskim.

którzy poznawali się dzięki "Gratce" zawierali nawet między sobą związki małżeńskie). Jerzy Strzałkowski. wydawane w latach 1947-57 w Warszawie. 11 tys.pismo codzienne wydawane od 4 lutego 1945 przez Spółdzielnię Wydawniczą "Czytelnik". . Po Prostu było początkowo organem Akademickiego Związku Walki Młodych "Życie". co wywołało w Warszawie rozruchy studenckie i zamieszki uliczne. Jerzy Ambroziewicz. in. Jerzy Urban. organizowali zloty (głównie w Katowicach). Od roku 1955 "Po Prostu" ukazywało się jako "Tygodnik studentów i młodej inteligencji". Stefan Bratkowski. egzemplarzy. Zostało prowokacyjnie zlikwidowane przez władze w roku 1957. Od roku 1948 do połowy roku 1954 było pismem ZG Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej. W skład redakcji lub na łamach pisma publikowało swe teksty wchodziło wielu wybitnych dziennikarzy. Oddziały terenowe DZ • • • • • • • • Bielsko-Biała Częstochowa Gliwice Katowice Lubliniec Rybnik Sosnowiec Tychy Dziennik Polski . m. W 2003 Dziennik Polski uruchomił wydanie niedzielne sprzedające się w nakładzie ok. Jan Olszewski.reżyser filmowy Dodatki tematyczne • • • • • • • • Motogratka Żyj zdrowo Nasze podróże Dom dla ciebie Kibic Praca Edukacja Gratka . "Po Prostu" . Marek Hłasko. W 2004 ukazywało się siedem wydań lokalnych (w piątek dodatkowo jeszcze pięć) na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.Do gazety pisał także: • Kazimierz Kutz . od 1991 przez Wydawnictwo Jagiellonia SA. Jerzy Vaulin. Lech Emfazy Stefański. Od 2002 w Krakowie ukazuje się również w niedzielę. Planowane jako pismo o zasięgu ogólnopolskim ograniczono do regionu krakowskiego oraz rzeszowskiego. a potem "Gratka" przeniosła się do Internetu. Najpierw był to dwutygodnik. a następnie ZG ZMP. angażując się w ruch na rzecz reform ustrojowych (redaktorem naczelnym w tym czasie był Eligiusz Lasota) i stało się wręcz symbolem przemian "Polskiego Października". ale osoby umieszczające w nim ogłoszenia nazwali siebie Gratkowiczami.polskie pismo społeczno-polityczne. Ryszard Turski. a od roku 1949 tygodnik.już się ten dodatek nie ukazuje. Takie zjawisko socjologiczne było nawet tematem prac magisterskich (Gratkowicze.

jako pismo ogólnopolskie. w sali kina "Wiedza" warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. "Dyktator" Charlie Chaplina. "Wprost" jest jednym z najpopularniejszych tygodników w Polsce. Redakcja początkowo mieściła się w Poznaniu. Nazwę "po prostu" nosił także pierwszy polski dyskusyjny klub filmowy.in. członek PZPR. Sam tygodnik przyznaje tytuł Człowieka Roku. członek i sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. Profil Redakcja określa profil pisma jako liberalno-konserwatywny. Klub został zamknięty w 1989 r. warunki akcesji Polski do UE i sam charakter Unii.najpierw jako tygodnik regionalny w Wielkopolsce. "Wprost" publikuje także wiele cyklicznych rankingów. odbyła się 8 listopada 1955 r. do maja 2006 r. został odwołany ze stanowiska na kilka dni przed publikacją raportu dotyczącego WSI) Drugim zastępcą redaktora naczelnego był Wiesław Kot. Według CBOS witryna internetowa "Wprost 24" (wcześniej "Wprost Online") jest pierwszą co do popularności wśród stron WWW polskich tygodników. który nadal jest prezesem i głównym udziałowcem wydawnictwa. Po zamknięciu tygodnika DKF musiał zmienić nazwę. nadal jednak współpracuje z tygodnikiem. opowiadając się zaś za mechanizmami wolnorynkowymi i wartościami chrześcijańskimi. Według danych ZKDP za grudzień 2006 r. egzemplarzy. . z o. którego powstanie zostało zainicjowane przez tygodnik. był Marek Król. przeniosła się do Warszawy.polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany przez AWR "Wprost" sp. nadmierny fiskalizm i interwencjonizm państwa oraz rozrost biurokracji. a średnia sprzedaż .Ludzie . pełniący tę funkcję przed nim. Stałe rubryki • • • • • • • • Skaner Z życia koalicji / Z życia opozycji Polska Giełda Biznes . Pod patronatem tygodnika "Wprost" kapituła złożona z laureatów poprzednich edycji przyznaje coroczne Nagrody Kisiela. Historia Ukazuje się od 5 grudnia 1982 r. Pierwsza projekcja.Pismo to wznowione w roku 1990 przez Turskiego wraz z częścią zespołu. "Wprost" jest też w czołówce najczęściej cytowanych mediów w Polsce (według Instytutu Monitorowania Mediów). krytykując m. w związku z kłopotami finansowymi. nie zdobyło już uznania rynku i w roku 1991 przestało się ukazywać. b.o. Redaktorem naczelnym od lutego 1989 r. tygodnikiem kierował Piotr Gabryel. średni nakład wyniósł 258 tys. Aktualnie znajduje się w biurowcu Millennium Plaza. do stycznia 2007 r. takich jak "Lista 100 najbogatszych Polaków".zastępca redaktora naczelnego). a od 1989 r.Pieniądze Know-how Nauka i Zdrowie Historia . a w 2000 r. b. Liczba czytelników według badań PBC wynosi ponad 2 mln osób (wskaźnik CCS). Od maja 2006 r. zrezygnował jednak z tej funkcji.144 tys. egzemplarzy. "Ranking szkół wyższych" czy "Ranking szpitali". Po jego odejściu stanowisko objął Stanisław Janecki (przedtem . Nawiązując do poprzedniej wybrano nazwę "zygzakiem". Wprost . Jego zastępcą jest Grzegorz Pawelczyk (Jerzy Marek Nowakowski.

• • • • • • Bez granic Świat Pasaż Kultura i Styl Laser Ueorgan Ludu Autorzy Znani dziennikarze • Obecni publicyści • • • • Byli publicyści Graficy i fotografowie • • • • • • • • Marcin Dzierżanowski dziennikarz polityczny Dariusz Baliszewski historyk Olgierd Budrewicz . Ukazuje się od roku 1945.reporter.tygodnik społeczno-kulturalny wydawany obecnie przez Edipresse Polska. . wydawany w Krakowie. Redaktorem naczelnym jest Jacek Kowalczyk. do 2002 r. Adama Smitha Jarosław Jakimczyk dziennikarz śledczy Jan Piński dziennikarz ekonomiczny Jerzy Rzewuski recenzent muzyczny Michał Zieliński publicysta ekonomiczny Robert Leszczyński . podróżnik Robert Gwiazdowski ekonomista. a obecnie w Warszawie. prezydent Centrum im. dziennikarz muzyczny • • • • • • • • • • • • • Sławomir Cenckiewicz Antoni Dudek Jan M. Fijor Stanisław Klawe i Andrzej Paulukiewicz Zdzisław Krasnodębski Robert Mazurek i Igor Zalewski Witold Orłowski Maciej Rybiński Piotr Semka Krzysztof Skiba Paweł Śpiewak Tomasz P.szef działu Kultura i Styl. Terlikowski Łukasz Turski Szewach Weiss Wojciech Wencel Wacław Wilczyński Marcin Wolski • • • • • • • • • • • • • • Leszek Balcerowicz Piotr Bikont i Robert Makłowicz Cezary Gmyz – publicysta Małgorzata Domagalik Zygmunt Kałużyński i Tomasz Raczek Stefan Kisielewski Krzysztof Król Bogusław Mazur Leszek Miller Tomasz Nałęcz Stanisław Tym Lech Wałęsa Bronisław Wildstein Jan Winiecki • • • • • • • Zbigniew Furman Karol Kinal Dariusz Krupa Igor Morski Karol Wiszniews ki Henryk Sawka Łukasz Hernik Przekrój . Zastępcami redaktora naczelnego są: Bartek Chaciński i Paweł Moskalewicz. pełniący jednocześnie funkcję szefa działu krajowego.

wielkie pieniądze. czyli ekstremalny przegląd tygodnia.językoznawca Rafał Bryndal .z-ca red.dziennikarz.poetka.projektantka mody Konstanty Ildefons Gałczyński . pisarz Andrzej Czeczot . redakcja przyznaje nagrodę "Fenomen Przekroju". twórca opracowania graficznego i wieloletni redaktor naczelny Stefania Grodzieńska . motoryzacja.aktorka. jedzenie) Supermarket Bubloteka.enolog.strona Kuby Wojewódzkiego Felietony: Bartka Chacińskiego "koniec końców" oraz Romana Kurkiewicza "lewomyślnie" Rozmaitości Autorzy Znani autorzy. ekologia.dziennikarz Grzegorz Dyduch i Marcin Świetlicki . nacz.główne motywy z roku 2006 to między innymi: czarno-biały.pseudonim Janiny Ipohorskiej.poeta Jan Kalkowski . podróże. podróżnik. Ukazuje się w czwartki. dziennikarz Adam Wiedemann . dziennikarze Marian Eile .). felietonistka Barbara Hoff . Zagranica oraz Krótka Rozmowa. autorki "Demokratycznego Savoir Vivre'u" w odcinkach Ludwik Jerzy Kern .autor wierszy satyrycznych . pisarz Jerzy Bralczyk .malarz.ilustrator. Od 2005 r... varsavianista Bohdan Butenko . Kilkakrotnie wychodzi w formie numerów tematycznych . poeta Małgorzata Baranowska .satyryk Dariusz Brzóska Brzóskiewicz .. Redakcja przygotowuje również wydania specjalne: Przekrój Nauki..poeta.Średni nakład to 125 000 egz. zaś sprzedaż wynosi 65 900(według danych ZKDP za sierpień 2007 r. którą przeprowadza Katarzyna Kolenda-Zaleska) A właściwie to. twórca i redaktor rubryki kulinarnej „Jedno danie” Jan Kamyczek . pieniądze. pisarka Marek Bieńczyk .autor krótkich i absurdalnych haiku Olgierd Budrewicz .dziennikarz.założyciel. którzy byli lub są związani z "Przekrojem": • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Artur Andrus . (publicystyka szefów działów oraz redaktora naczelnego i sekretarzy redakcji) Powiększenie (artykuł ilustrowany zazwyczaj 6-8 ekskluzywnymi zdjęciami) Najsztub pyta (wywiad Piotra Najsztuba.dziennikarz. rysownik Juliusz Ćwieluch . Parokrotnie ukazuje się również w formacie XXL. Stałe rubryki • • • • • • • • • Przekrój tygodnia (Kraj. zajmujący 2-5 kolumn) Twoje Sprawy (krótkie artykuły obejmujące tematykę: technologie. twórca komiksów Bartek Chaciński . Objętość numeru to zazwyczaj 84 strony. Teczki. pisarz.prozaik Marcin Baran .muzycy.

dramaturg.autor felietonów kulinarnych Marek Raczkowski . reżyser.dziennikarz ekonomiczny Sławomir Mrożek . publicysta Antoni Wasilewski .krytyk.dziennikarz Wawrzyniec Smoczyński Jerzy Szaniawski . konferansjer.pisarz i felietonista Janusz Minkiewicz .grafik Tadeusz Nyczek . felietonista Lucjan Kydryński . rysownik Marcin Sendecki .rysownik. reporter Redaktorzy naczelni Kolejni redaktorzy naczelni "Przekroju": • • • • • • • • • • Marian Eile: 1945-1969 Mieczysław Kieta: 1969-1973 Mieczysław Czuma: 1973-2000 Maciej Piotr Prus: 2000-2001 Józef Lubiński: 2001 Jacek Rakowiecki: 2001-2002 Roman Kurkiewicz: 2002 Piotr Najsztub: 2002-2006 Mariusz Ziomecki: 2006-2007 Jacek Kowalczyk: od 2007 . autor książek Magda Papuzińska .publicysta Zbigniew Mentzel . satyryk Kazimierz Kutz . satyryk Tadeusz Mosz . scenarzysta i reżyser Wilhelm Sasnal .pisarz. prozaik i satyryk współpracujący dawniej z tygodnikiem Daniel Mróz .pisarka.reżyser. autorka książek dla młodzieży Tadeusz Pióro . publicysta Jerzy Waldorff .malarz. felietonista Stanisław Lem .malarz.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szymon Kobyliński .pisarz Zbigniew Lengren .pisarz.komentatorzy polityczni Wojciech Mazowiecki .rysownik.dziennikarz. Filutku Filip Łobodziński .pisarz.krytyk filmowy.aktualnie pracujący autor rysunków i komiksów satyrycznych Andrzej Saramonowicz .karykaturzysta.autor opowiadań o profesorze Tutce Leopold Tyrmand .dziennikarz.pisarka Robert Mazurek i Igor Zalewski . rysownik Dorota Masłowska .dziennikarz Marcin Maciejowski . satyryk Andrzej Mleczko .twórca historyjek rysunkowych o prof. felietonista Lucjan Wolanowski .poeta Paweł Sito . rysownik.

był najsprawniejszy i najlepiej zorganizowany. o To wszystko jest względne. Do 1947 r. że ta prasa była spluralizowana. która chce stworzyć swój korzystny wizerunek. bo reżyserowane przez władzę.lata 1945-1957 OKRES PRL: • • • Periodyzacja pierwszego trzynastolecia opiera się na kryteriach politycznych: o Okres lubelski: lipiec 1944 .1956.1947.1947. Tygodnik Powszechny. o Sprzyjająca sytuacja polityczna. o Okres małej stabilizacji:1957 . o Czas tworzenia systemu prasowego opartego na nowych zasadach: "Uspołecznienie" prasy . o Okres odwilży:1953 . a nie osoba fizyczna.1953.1945. Komuniści starali się ograniczać jej nakład. o Ogromny wzrost ilości tytułów. o Zasady te wprowadził major Jerzy Borejsza.kulturalną i literacką.informacyjnej. Okres lubelski: lipiec 1944 . Cenzura prewencyjna. Okres względnego pluralizmu prasy: 1945 . był animatorem polskich mediów. Stworzył w 1944 r. Był wyrazem łagodności zmian ewolucyjnych w systemie prasowym. Prężny ośrodek . Działalność prasowa była sterowna centralnie. Czytelnik rządził . Miał koncepcję ewolucji. o Okres budowania prasy stalinowskiej:1947 . . o Zaczął też wtedy funkcjonować nowy system obiegu informacji: Władza przekazała agencji rządowej "Polpress" prawo do reprezentowania władz od strony propagandowo . spółdzielnię wydawniczo .1970. o Stworzono Resort Informacji i Propagandy.Niepokalanów.Historia prasy polskiej . Powstała prasa związana z Episkopatem Polski. ograniczając dostęp do papieru. a nie na podstawie zgłoszenia. On przesądził o tym.wydawcą mogły być tylko organizacje społeczne lub polityczne.1945. Powstała prasa opozycyjna. Tygodnik Warszawski. o Można mówić w tym okresie o nasyceniu tego "rynku prasowego". o Wtedy zaczęto tworzyć prasę społeczno . Miała wydawać i kolportować prasę i książki. Do 1947 r. Przyznawanie koncesji. więc zniknął rynek prasowy.oświatową "Czytelnik". o Okres względnego pluralizmu prasy:1945 . kontynuacja przedwojennego Głosu Narodu. Tygodnik "Odrodzenie". a nie rewolucji systemu prasowego. Niejednolite jest też stanowisko lewicy.

Rozrasta się oferta tygodników społeczno . Odra.. Permanentna kampanijność: Non stop mobilizowano społeczeństwo do gotowości i różnych działań. Pozwalają im na centralizację prasy.: Tygodnik "Dookoła świata".1956 r. powstała w ramach PZPR pozakonstytucyjna Komisja Prasowa.kulturalnych i literackich. Kontrola wewnętrzna .: Prasa zaczyna mówić ludzkim głosem. o Cezurą są sfałszowane wybory w 1947 r.w strukturach partyjnych / w redakcjach.1953 r. by traktować czytelnika podmiotowo. Pozwalają im na zaprzestanie tej gry pozorów. który demaskuje kulisy władzy. . które: Legalizują władzę komunistów. Kuźnica. Czystki polityczne: Niewłaściwe pochodzenie.: Wypadki czerwcowe komentowane są w RÓŻNY sposób. Komisja Prasowa decyduje. Monopol PAPu: Filtrował informacje wg zaleceń politycznych. o Związana ze śmiercią Stalina. o Radio Wolna Europa publikuje relacje płk Światły. o W 1954 r. Pojawiają się artykuły o zachodzie. o O tych zmianach decydował Jakub Berman. Okres budowania systemu prasy stalinowskiej: 1947 . Związki z Londynem.cenzura. o Powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza (RSW). Odbywa się Festiwal Młodzieży. Uniformizacja treści. o W kwietniu 1947 r. o Istota modelu stalinowskiego: Kontrola: Kontrola zewnętrzna . Mistyfikowanie rzeczywistości. Wymiana kadr: Zatrudniani są młodzi. o W 1955 r. zaangażowani i dyspozycyjni ludzie. Okres odwilży: 1953 .• • W każdym mieście ukazują się przynajmniej dwa różne w opcji politycznej dzienniki. Związki z prasą przedwojenną. a upada "Czytelnik". pada postulat. o Na zjeździe partii w 1954 r. o W 1956 r. o Powstała wspólna polityka prasowa państw skupionych wokół ZSRR na konferencji w Szklarskiej Porębie w 1947 r. Przekrój. decydująca w sprawach prasy i propagandy. kto może zostać redaktorem naczelnym.

Gazeta Ludowa. . w tym wydawanie centralnego organu KC – Głosu Ludu. Życie Warszawy. Gość Niedzielny.: Tygodnik "Polityka" . Pojawiają się inne tytuły gazet i czasopism. Turowicza. Przegląd Socjalistyczny. Najdłużej ukazujący się tytuł w Polsce powojennej . Piwowarczyka i J. wszechwładna kontrola partii rządzącej.elementów wrogich. Powojenne wydawnictwa prasowe: Czytelnik: Rzeczpospolita. najczęściej katolicką Znak. Nawet prasa sportowa jest podporządkowana propagandzie. 1980 .najważniejszy organ (prasowy) w PRL-u. względny pluralizm światopoglądowy. Obok wydawnictw upowszechniających ideologię marksistowsko.o Pojawia się Po Prostu. J.Trybuna Ludu .przeciwwaga dla "Po Prostu". prasa na usługach partii i organizacji politycznych oraz społecznokulturalnych. Finał . 4 IX 1954 roku Po Prostu (od 1947) ukazuje się z zieloną winietą. Czystki w prasie z reformatorów . Od 16 grudnia 1948 roku czołową gazetą staje się organ KC PZPR . Nowa Epoka: Kurier Codzienny.powstaje NSZZ “Solidarność”. Express Wieczorny. Naprzód. które przejęło agendy wydawnicze poszczególnych komitetów wojewódzkich PPR. 13 XII 1981 Stan Wojenny. Po 1953 “odwilż” na rynku prasowym.leninowską istniały pisma propagujące inną orientację. i zmiana na stanowisku I sekretarza (Gomułka). pismo jednoczące tych. np.1989 Prasa powojenna . w latach 1956/57 (do likwidacji) jest trybuną środowisk reformatorskich “PRZEKRÓJ” od 15 IV 1945 roku szlagier wydawniczy PRL-u.doszczętne zniszczenie stołecznego centrum prasowo . Nowiny Literackie. Wiedza: Robotnik. którzy chcieli zmian w systemie (a nie zmian systemu). 1957 r. Centralizacja partyjnego aparatu wydawniczego W 1947 Polska Partia Robotnicza powołała scentralizowane wydawnictwo o charakterze spółdzielczym RSW Prasę. magazyn młodzieżowy Dookoła Świata. Dziennik Polski. treścią odchodzące od problematyki produkcji.zamknięcie "Po Prostu" we wrześniu. Zielony Sztandar.od 24 marca 1944 roku redagowany przez ks. Kurier Wielkopolski. 1944/5 . Kulminacją jest październik.wydawniczego i informacyjnego. Młoda Demokracja. Cechy polskiego systemu prasowego: społeczna (państwowa) forma własności. Chłopski Świat: Dziennik Ludowy.

in. Gentelman. Prasa katolicka • • • • • • tygodniki: Gość Niedzielny. wkrótce stał się najbardziej poczytnym dziennikiem w Polsce. Życie Warszawy. Obecnie rynek prasy kolorowej obejmuje kilkaset tytułów 8 maja 1989 roku pojawił się nowy dziennik.. . mężczyzn: Playboy. CKM.. Super Express. Głos Wielkopolski.. W 1990 Sejm przyjął ustawę o likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch. . Claudia. Wpływ wydawnictw zagranicznych na polski rynek prasowy. Czasopisma dla: kobiet: Twój Styl. Tygodniki opinii Polityka . (alternatywna). Życie. Rzeczpospolita. Więź . miał prowadzić do wyborów 4 czerwca.. . Trybuna Śląska. Wzrost popularności dzienników lokalnych: Dziennik Zachodni. Auto Świat. Dzienniki ogólnopolskie i lokalne Gazeta Wyborcza... Agora. Gazeta Pomorska. (powstała na bazie PRLowskiej Trybuny Ludu).. Gazeta Poznańska. Gazeta Lubuska.. wolność prasy W 1989 roku nowelizacja prawa prasowego. Newsweek.Silnie rozwija się prasa podziemna.. zmiany w organizacji pracy redakcji oraz zmiany kadrowe.. . 1989 .. . intelektualnie otwarte: Znak. “politykujące”: Rodzina Radia Maryja. Pani. Świat Kobiety. lepszy papier.. Niedziela miesięczniki: Rycerz Niepokalanej czasopisma typowo religijne: Różaniec czasopisma “rozumiejące znaki czasu”: Przewodnik Katolicki. zgłoszeniowy system powoływania nowych tytułów.. Trybuna. wprowadza m. Dziennik Bałtycki. która swoje początki miała już w latach wcześniejszych. Nie. Tygodnik Powszechny..Wprost . przechodzenie na druk offsetowy. udział kapitału obcego ocenia się na 80-90% Komputeryzacja.

na Śląsku "Dziennik Górnośląski" (red. które ukazywały się do 1830 ważniejsze to: "Gazeta Krakowska" (od 1796). 1912 w Krakowie Syndykat Dziennikarzy Pol. "Bluszcz". w kraju dopiero od lat 40. wydrukowanego przez J. "Kłosy". "Wszechświat". J. w stolicy do najpoczytniejszych należała "Gazeta Warszawska". Anczyc zał. w zaborze austr. "Wędrowiec". Po uzyskaniu niepodległości prasa pełni rolę czynnika integrującego po rozbiorach ziemie polskie. po upadku powstania nasiliła się działalność cenzury. "Demokrata Polski". konserwatywny dziennik "Czas". "Czerwony Sztandar") oraz katolicka i adresowana do mniejszości żydowskiej. z ważniejszych tytułów. "Proletariat". kobiece. Literatów i Dziennikarzy. w Poznaniu "Tygodnik Wielkopolski". ukazują się m. w Galicji 47. Krasickiego. sejmikach itp. zwykło się uważać ukazanie się 1661 w Krakowie pierwszej gazety periodycznej. A. 1882 prasę czytał tu co 10 Polak). kolejne pisma (m. Bohomolca i I.in. "Gazeta Polska" i twórczość publicystyczna M.D. okresowe ożywienie przyniósł czas powstania listopadowego ("Nowa Polska". wydarzeń wojennych (sprzedawano je na jarmarkach. "Pielgrzym Polski". łącznie ukazało się 41 numerów pisma. najdłużej przetrwała 1718-20 "Poczta Królewiecka" wydawana przez J. "Naprzód". "Nowiny". Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Pol. Po utracie niepodległości nastąpił spadek czytelnictwa. Po powstaniu styczniowym prasa zaczęła pełnić ważną rolę czynnika podtrzymującego świadomość nar. Mickiewicza). co wiązało się z unowocześnieniem technik drukarskich (1885 w zaborze ros. z pism. "Walka Klas". Lompa i E. J. Łuskiny). "La Tribune des Peuples" (pod red. Gorczyna z inicjatywy dworu Jana Kazimierza zmierzającego do reformy ustrojowej kraju i pozyskania dla niej zwolenników. 1909 w Warszawie Tow. na ziemiach polskich ukazywało się ok. po 27 numerach redakcję przeniesiono do Warszawy. "Awizy") miały charakter efemeryczny. "Gazeta Poznańska".I. jakie ukazywały się przed rozbiorami wymienić trzeba: "Kurier Polski" i "Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów" (1765 połączone w "Wiadomości Warszawskie". "Biblioteka Warszawska". w Galicji "Kraj". na przełomie stuleci rozwinęła się także prasa proletariacka ("Równość".in.A. "Kurier Litewski". Naruszewicz). Niemojewskiego. "Biesiada Literacka". 1774 zmienione na "Gazetę Warszawską" pod red. później "Głos". "Gazeta Codzienna" (pod red. XIX w.PRASA POLSKA Dzieje prasy polskiej sięgają początków XVI w. "Monitor" redagowany przez F. "Niwa" i "Prawda" (red.. krzewiącego oświatę wśród ludu ("Zorza"). program pozytywistyczny lansowały "Przegląd Tygodniowy". kiedy to okazjonalnie ukazywały się w nakładach do kilkuset egz.L. "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (J.). Sienkiewicza). łącznie 1765-95 ukazywało się ok. J. B..N. informacyjne druki ulotne dotyczące zwł. świat. "Świt". zaczęły natomiast licznie powstawać czasopisma emigracyjne. pojawiły się też pierwsze organizacje dziennikarskie (1893 we Lwowie powstało Tow. "Kurier Warszawski" (wydawany najdłużej w Polsce 1821-1939). 1890 dla redakcji "Kuriera Warszawskiego" uruchomiono pierwszą na ziemiach pol. pojawiły się też czasopisma ilustrowane. Cenkiera w Królewcu. Smolka) oraz "Tygodnik Cieszyński" (przekształcony 1851 w "Gwiazdkę Cieszyńską"). "Wiadomości Cudzoziemskie". "Gazeta Lwowska". Świętochowski).in. 90 tytułów (większość w stolicy). "Orzeł Biały" (pod wpływami Lelewela). organem ugody z caratem był wydawany w Petersburgu tygodnik "Kraj".. 1867 pierwszą stereotypię. "Dziennik Wileński". "Gazetę Narodową i Obcą" redagowaną przez stronnictwo kołłątajowskie. 1918 . specjalistyczne ("Tygodnik Ilustrowany". tygodnika "Merkuriusz Polski Ordynaryjny". za początek historii prasy pol. w nakładach do 1000 egz. Albertrandi i A. m.). "Robotnik". "Przedświt". a także "Słowo" (pocz. "Przegląd Naukowy". gdzie rozpoczynał obrady sejm. 1000 tytułów. satyryczna "Mucha"). kierowane przez H. Mochnackiego. A. przed wybuchem I woj. na Śląsku liczne czasopisma lokalne (przyczyniając się na tym obszarze do prawdziwego rozkwitu czytelnictwa. działało 51 drukarń. maszynę rotacyjną). Janowskiego). Kraszewskiego). w Krakowie W.

Korfanty. Dąbrowska.polit. K. "Karuzelę". w wydawaniu czasopism popularnych. najw. (np. w Wilnie "Gazeta Codzienna" i "Gazeta Ludowa". Nowakowski. nie mówiąc o licznych związanych z prasą literatach i krytykach m. 150 nielegalnych drukarń. "Stolica"). przez ZWZ-AK . T. "Światowid". J. "Problemy". specjalizujące się gł. w samej tylko Warszawie działało ok. W. "Wróble na dachu". "Na Szerokim Świecie". wileńskie "Słowo" i "Dziennik Poznański". M. kilka tytułów wydawały harcerskie Szare Szeregi (m. organami popierającymi Piłsudskiego (potem sanację) były: "Gazeta Polska". Regnis. "Nowy Kurier Warszawski". S.jej nakłady sięgały kilkunastu tys.in. powołano także Polską . wydawanej zwł.in. Wrzos. Brun. do którego należała większość tytułów. ogólnokrajowe dzienniki "Rzeczpospolita" i "Życie Warszawy". Publikacji i Widowisk). "Drogowskaz". "Dęby". z kolei na ziemiach okupowanych przez ZSRR ukazywały się we Lwowie "Czerwony Sztandar". pol. "Dziś i Jutro"). Bocheński.. Zjawiskiem nowym były potężne koncerny prasowe. Demokracji reprezentowały "Gazeta Warszawska". "Tarzana". ("Twórczość") oraz popularno-naukowe i specjalistyczne ("Przegląd Techniczny". Kamińskiego. wydawca "Expressu Porannego". "AS". "Tajny Detektyw"."Czerwony Sztandar". niem. Nowaczyński. egz. powołano Inst. regionalne "Dziennik Polski". "Kurier Poznański" i "Kurier Codzienny" ruch ludowy . "Ster"). Specyficznym okresem w dziejach prasy pol. "Kina". "Wolna Polska". A. drugim koncernem był w-wski Dom Prasy. "Poznaj Świat"). zwane pospolicie "gadzinówkami" (m.. B. popołudniówki "Dobry Wieczór". m. "Polska Walcząca". K. "Buffalo Bila" oraz zeszyty "Co tydzień powieść". "Warschauer Zeitung". poglądy Nar. pisma społ. Dąbrowskiego. potężnym wydawcą prasy sensacyjnej była łódzka sp-ka wydająca "Republikę". Piasecki. W. Singer (ps. organem PPS był "Robotnik" oraz "Naprzód" w Krakowie i "Gazeta Robotnicza" w Katowicach. 50 w 1939.. Boy-Żeleński.in. uruchomiono cenzurę prewencyjną (Biuro Kontroli Prasy. 1500 tytułów pism konspiracyjnych (ok. zwł.in. "Rycerz Niepokalanej" (zał. Po 1945 roku prasę prywatną zlikwidowano. satyryczne "Szpilki". ok.powstała Pol. nadto spore znaczenie miały "Wiadomości Polskie". a KPP . chrześc. oryginalnym posunięciem było wydawanie ok. 1941-44 ukazywał się dwutygodnik "Rzeczpospolita Polska" . I.naczelne pismo Delegatury Rządu na Kraj. "Goniec Krakowski". przy czym tylko kilkanaście z nich przekraczało nakłady rzędu 200 tys."Polonia". "Przeglądu Sportowego". Do najwybitniejszych dziennikarzy i wydawców tego okresu należeli: A. Urząd Kontroli Prasy. M. egz. Niemcy zlikwidowali wszystkie dawne gazety. był czas okupacji hitlerowskiej. przez A. "Tempo Dnia". Dąbrowski. wydając w ich miejsce pisma w j. S. łącznie wydano ok. "Dziennik Bałtycki" itp. Z. demokrację . wspomniani M. Agencja Telegraficzna (PAT). J. brat pisarza). najw. "Źródło". z innych tytułów wydawanych w okresie międzywojennym zaczęły się ukazywać pisma Związku Nauczycielstwa Pol. A. znaczenie miał "Biuletyn Informacyjny" red. Wydawniczy Sp-nia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik". S. 15 tytułów prasy dywersyjnej w j. "Polska Zbrojna"."Der Soldat". Słonimski. do którego – obok "JKC" należały m. ("Odrodzenie". łącznie w 1937 ukazywało się w Polsce 2692 tytuły. rekordowe nakłady osiągała prasa katolicka. Stroński.in. Jaszuński. nakładem "Czytelnika" zaczęły się też ukazywać ilustrowane tygodniki ("Przekrój". w Tarnopolu "Prawda Bolszewicka". M. z nakładem sięgającym 50 tys. "Der Hammer"). Kolbe). do środowisk inteligencji były adresowane "Wiadomości Literackie" (red. "Wędrowca". "Krakauer Zeitung". Cat-Mackiewicz. Irzykowski. Kulerski. krakowski "Czas"."Zielony Sztandar" i "Piast". egz. "Szpilki". prawicowy tygodnik "Prosto z Mostu".Grydzewski). 1922 przez M. Niedziałkowski. kult. 1946 przekształcone w Gł. "Mały Dziennik" i "Przewodnik Katolicki". S. Matuszewski. Tuwim. ("Płomyk" i "Płomyczek"). "Cyrulika Warszawskiego". "Dziennik Zachodni". "Kurier Poranny". "Kuźnica"). Grydzewski i M. 600 tytułów w 1944). Pruszyński. K. "Express Ilustrowany". Janta-Połczyński. równolegle nastąpił rozwój prasy konspiracyjnej. był zespół pism "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" wydawanego w Krakowie przez M. "Żołnierz Polski". A.

Passauer Neue Presse. "Pani". "Życie Literackie" i "Kultura". "Gazeta Polska". rynek wkraczają koncerny zagr. "Bravo". szczególne preferencje posiadały pisma PPR . "Słowo Powszechne" (PAX). która stopniowo przejęła większość ukazujących się w kraju tytułów (1948 wcielono do niej wyd. "Krytyka". Centralna Agencja Fotograficzna. (Hersant. Orkla. "Biuletyn Informacyjny KOR". spory autorytet zyskuje "Przegląd Techniczny . 190 czasopism. m. powstaje m. pisma niezależnych stronnictw politycznych zlikwidowano. "Hutnik". Michnika. "Tu i Teraz". "Tygodnik Powszechny" (katolicki). przejściowy rozkwit przeżywa prasa lokalna. młodzieżowe. powstają liczne nowe m. z tytułów uruchomionych w latach stalinowskich na uwagę zasługują "Przyjaciółka". hobbystyczne. mnożą się pisma specjalistyczne. "Popcorn". w miarę łagodzenia jego rygorów następuje stopniowe "odwieszanie" tytułów. 30 tygodników regionalnych w stolicach nowych województw. po śmierci Stalina przynosi pojawienie się "Dookoła Świata" i katowickiej "Panoramy".in. w latach 70. utwierdza się równocześnie monopolistyczna rola koncernu RSW "Prasa-Książka-Ruch".jedyny w krajach obozu socjalistycznego tygodnik stanowiący przegląd prasy światowej.jak większość tytułów (łącznie z pismami partyjnymi) zawieszony 13 XII 1981. m. Bertelsman.Agencję Prasową i kilka innych. zwrot "Tygodnika Powszechnego". 200 tytułów. po wprowadzeniu stanu wojennego. "Wiedza". nakłady uzyskuje "Gazeta Wyborcza" z 20 mutacjami terenowymi i licznymi dodatkami.in. m. "Trybuna Robotnicza". rynku prasowego. "Literatura". 1963 zlikwidowano "Nową Kulturę" i "Przegląd Kulturalny" powołując w ich miejsce "Kulturę". "Twój Styl". czasopismo polit. w którym większe znaczenie uzyskują "Wiadomości". pomniejszych. "Odgłosy". a także Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie.in. tyg.Innowacje". "Robotnik" i "Express Wieczorny" (PPS). nowy podział terytorialny kraju (1975) staje się impulsem do utworzenia ok. mag. prasę katolicką ograniczono (1953 "Tygodnik Powszechny" przejął PAX). ogólnokrajowy kolportaż). równocześnie wznawia działalność drugi obieg. "Tina". m. pojawia się także wydawana przez demokratyczną opozycję (poza oficjalnym obiegiem) prasa opozycyjna. odwilż polit.in. "Playboy". należąca do PSL "Gazeta Ludowa". "Arka". 1950 "Czytelnika". łączna liczba wydawanych tytułów sięga w tym okresie 2500. Bauer. znaczącą rolę odgrywa w tym okresie studencki tygodnik "Po prostu". ogólnokrajowy "Tygodnik Solidarność" . "Odrodzenie" i "Kulturę" zastąpiono "Nową Kulturą".in. H. "Argumenty". 1965 powstało "Forum" . zwł. "Głos". "Zapis". ukazują się nowe czasopisma społ. "Przegląd Kulturalny". "Młody Technik". edycji czasopism obcojęzycznych oraz przejmując kapitałowo znaczną część pol. za zbytni krytycyzm): 1957 powstała "Polityka". do którego 1975 należy 85% nakładów całej prasy (m. "Tygodnik Mazowsze". dzienników lokalnych oraz przytłaczając rynek zalewem kolorowych tygodników nie zawsze wysokiej jakości (m. "Odra". "Puls" i inne. lat 70.-polit.in. "Robotnik". "Głos Ludu" i inne. na pol. "Rzeczpospolita". następuje zniesienie cenzury. likwidacja koncernu RSW. "Świat". a także "Nowa Epoka" (SD). której symbolem staje się "Gazeta Wyborcza" kierowana przez A. "Elle"). "Nowe Drogi". do 1948 ukazywało się także kilka tytułów związanych z działającymi wówczas partiami politycznymi."Trybuna Wolności". powołując równocześnie Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu Prasy i Książki "Ruch") oraz uruchamiając we wszystkich miastach wojewódzkich organy PZPR. "Przegląd Tygodniowy". Burda i inne uruchamiając szereg pol. łącznie ok. "Res Publica".in. 1947 PPR powołała Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa". a przełom październikowy 1956 reaktywowanie pism SD i PSL. Polska Agencja Interpress. Springer.in. "Życie Literackie". zamknięty 1957 za rewizjonizm (a właśc. 46 dzienników. lit. która opanowuje . Krajowa Agencja Wydawnicza. najw. w latach 90. powstanie szeregu nowych tytułów jak "Prawo i Życie". szereg tytułów pada. w poł. po transformacji ustrojowej 1989 pojawia się prasa niezależna. znamieniem zmian związanych ze strajkami 1980 są nowe treści w dotychczas ukazujących się czasopismach i legalny. kilka pism katolickich. "Walka Młodych" (ZMW). sieć wydawnictw i drukarń regionalnych.

1 tys. M. W 1950 roku "Czytelnik" oraz pozostałe spółdzielnie wydawnicze zostały włączone do Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH. Małachowskiego. którzy w latach powojennych odcisnęli swoje piętno na prasie polskiej warto wymienić nazwiska R. W 1955 roku Generalna Dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH w Warszawie została przekształcona w Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. "Rzeczpospolita" . Paradowskiej czy J. "Express Ilustrowany" . naczelny "Życia Warszawy"). Toeplitza. W skład RUCH weszło wówczas kilka spółdzielni wydawniczych utworzonych po 1945. H.polit. A.8. H. Górnickiego.7. "Przegląd Tygodniowy") oraz redagowane przez J.69. ważniejszą rolę odgrywa nadal "Polityka". K. (rozwiązanego w stanie wojennym) działa Stow. E. Giełżyńskiego. "Dziennik Zachodni" . Micewskiego. wśród tygodników społ. nacz. RUCH posiadał prawo wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i czasopism. Podemskiego. Kapuścińskiego. kształtując nakład na poziomie 600 tys. nakładem konkuruje z nią "Super Express". "Super Express" .420. Broniarka. W. egz. W. S.101. Podkowińskiego. T. Michnika. Urbana skandalizujące "Nie". "Tygodnika Powszechnego"). Z dziennikarzy. M. Korotyńskiego (wieloletni red. Passenta. Mazowieckiego. Fikusa. D. egz. emigracyjnej "Kultury"). J. "Przegląd" (wcześniej pt. Dziennikarzy RP (zawiązane 1982) oraz powstałe 1991 Stow. K. Z. "Polityki"). M.89. Jaszuńskiego. RUCH PAŃSTWOWY Po 1945 powstawały spółdzielnie wydawnicze . Z. W..in. Ruch dziennikarski po 1989 ulega rozbiciu.5. L. J. Jagielskiego. Działające dotychczasowo w województwach oddziały RUCH zostały przekształcone w samodzielne jednostki.3. B. Kisielewskiego. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Zagranicznych RUCH. "Dziennik Bałtycki" . początek nowego stulecia przynosi spadek czytelnictwa gazet codziennych na całym świecie.63.188. Borejszy (twórca "Czytelnika"). S. "Dziennik Polski" . "Czytelnik" miał 10 kiosków na dworcach i w centrum miasta. Żakowskiego.w marcu 1945 roku powstała spółdzielnia "Czytelnik" zajmująca się kolportażem i wydawaniem prasy. S. A. Kalabińskiego. obok reaktywowanego Stow. Giedroycia (red.3 tys. A. Dziewanowskiego.301. średni nakład dzienny (I-XI 2002) wynosił dla najpoczytniejszych tytułów: "Gazeta Wyborcza" . także w Polsce. Dziennikarzy Pol. Krall. W ten sposób powstały: Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RUCH... Wolanowskiego. Tomaszewskiego (najwybitniejszy dziennikarz sportowy). Przedsiębiorstwo Filatelistyczne RUCH i inne. J. w tym "Czytelnik".2. W 1961 roku Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki prowadzone przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa” zostały przejęte przez RUCH. Szeligi. K. z dzienników spore znaczenie osiaga "Rzeczpospolita". Został on podzielony na wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się poszczególnymi obszarami działalności dawnego Towarzystwa. Dziennikarzy Katolickich i 1998 Syndykat Dziennikarzy Polskich.F. "Gazeta Pomorska" . poznańskie "Wprost". Bratkowskiego. Osmańczyka.76. Eilego (założyciel "Przekroju"). Turowicza (twórca i wieloletni red. J. egz.T. z młodszych – m. polska edycja "Newsweeka".ponad 50% rynku reklam prasowych. Małcużyńskiego. J. Rakowskiego (wieloletni red.5. W 1950 roku utworzono w miejsce RUCH nową firmę zajmującą się kolportażem wydawnictw prasowych pod nazwą: Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu RUCH. D. G. .

a następnie powołał Komisję Likwidacyjną. i będąc poddaną dyscyplinie rynków kapitałowych znacznie zwiększy szanse na udaną transformację Spółki w firmę zorientowaną na zaspokajanie potrzeb klienta i przynoszącą oczekiwany zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy. które dzieliły się na zespoły i delegatury. A 3936/92). RUCH zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 22 grudnia 2006r. Był to debiut udany.A. Następnie. Wejście na GPW umożliwiło Spółce pozyskanie środków na rozwój.st. RUCH W STRONĘ GIEŁDY W 2006 roku nowy Zarząd rozpoczął realizację programu restrukturyzacji. 40 inicjatyw w obszarze zarządzania siecią. W 2002 roku zakończono likwidację Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa – Książka – Ruch”. A 2777/92). Obecnie liczba Oddziałów została zredukowana do 15. LIKWIDACJA "RSW". roku Minister Przemysłu wydał zarządzenie.Handlowe RUCH. a następnie zmieniony aktem notarialnym z dnia 9 kwietnia 1992 roku (Rep. powyżej ceny emisyjnej. zakupów oraz logistyki. W momencie utworzenia Spółki stworzono 26 Oddziałów oraz 188 jednostek organizacyjnych niższego szczebla. W 1972 roku Zgrupowanie obejmowało: centralę handlu zagranicznego. przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki RUCH. W 1971. w wyniku połączenia RUCH i Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”. która przyniosła znaczącą poprawę wyników operacyjnych i finansowych.Ruch”. RUCH S. powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „PrasaKsiążka-Ruch”. RUCH SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA 22 marca 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa. Program ten objął ok.A.RUCH PRZEKSZTAŁCONY W SPÓŁDZIELNIĘ W 1969 roku Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH został przekształcony w Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. przedsiębiorstwo poligraficzne. w dniu 29 kwietnia 1991.Książka-Ruch”. że Spółka będąc notowaną na giełdzie. obsługujące sieć hurtową i detaliczną. Przedsiębiorstwo RUCH przejęło majątek po zlikwidowanej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. Wydział XVI Gospodarczy. który jest właścicielem 100% akcji Spółki. Na otwarciu sesji papiery Ruchu kosztowały 16 proc. z dnia 15 kwietnia 1992 roku. Zarząd RUCH S. specjalistyczne przedsiębiorstwa handlowe. Akt notarialny przekształcenia został sporządzony w dniu 24 marca 1992 roku (Rep. które umożliwiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego RUCH w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą RUCH S. 24 stycznia 1992 roku Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie. a pierwsze jego rezultaty były widoczne już w wynikach III kwartału 2006 roku.A. został wpisany do RHB na mocy postanowienia Sądu rejonowego dla m. . Warszawy. w tym przede wszystkim na modernizację i dalszy rozwój własnej sieci detalicznej oraz kompleksową informatyzację Spółki. jest także przekonany. przedsiębiorstwa wydawnicze. a liczba zespołów wynosi 41. pięć oddziałów handlowych przy ośrodkach informacji i kultury polskiej za granicą. 29 listopada 1990 roku Rada Ministrów zatwierdziła plan zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji pod koniec 2006 roku i uzyskał dla tej decyzji poparcie Skarbu Państwa. na podstawie którego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Kolportażowo.

. drugi obieg wydawniczy. Dobrej 54. lotniskach czy dworcach PKP. szybko rozwinęła się prasa podziemna. Prowadzone w Magdalence koło Warszawy. W drugim obiegu ukazało się w 1983 r. ok. jak i klientów. Proces rebrandingu marki rozłożony jest na kilka lat. jako pierwsi kawę wypili goście warszawskiego lokalu przy ul. Decyzja o utworzeniu sieci salonów prasowych pod nową marka. wraz z nowymi.powstało wówczas 6 legalnych pism Solidarności. Nowy projekt podstawowej marki Spółki RUCH. powołano Główny Urząd Kontroli Prasy. był lokal i coffee otwarty w Centrum Handlowym w Gorzowie Wielkopolskim. Wojna i po wojnie w Polsce Działania wojenne we wrześniu 1939 r. oznaczało czasowe zawieszenie większości tytułów prasowych. Przyjęta przez Zarząd Strategia zakładała dalsze umocnienie pozycji lidera na rynku kolportażu prasy. Pierwszy salon otwarto 6 lutego 2007 r. pojawiła się prasa podziemna wydawana poza cenzurą. W wyniku postanowień Okrągłego Stołu . W drugiej połowie lat 70 . Okrągły Stół Historyczny przełom w Polsce nastąpił w roku 1989. od 6 lutego do 5 kwietnia. Polska prasa w zarysie historycznym od okresu przemian w 1989 roku 1. Łącznie poza cenzurą wydano ok. rozmowy przedstawicieli opozycji (głównie osób związanych z "Solidarnością") oraz obozu rządzącego (przede wszystkim przedstawicieli PZPR) miały doprowadzić do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce oraz do naprawy polskiego systemu gospodarczego. podyktowana była chęcią spozycjonowania oferty Spółki w wyższej półce. nastąpił szybki rozwój prasy NSZZ „Solidarność” . Lata po zakończeniu działań wojennych także nie należały do najszczęśliwszych dla rozwoju polskiej prasy. które zapoczątkowały przejęcie przez państwo drukarń i gospodarki papierem.RUCH SPÓŁKĄ MULTIBRANDOWĄ W 2007 r. wydając w jej miejsce gazety w języku niemieckim. RUCH stał się Spółką multibrandową. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. mimo represji. Władze wprowadziły cenzurę prewencyjną. Po sierpniu 1980 r. Salony prasowe update usytuowane są w centrach i pasażach handlowych. decyzja o uruchomieniu dwóch nowych marek: kawiarni i coffee oraz salonów prasowych update. Po zajęciu Polski Niemcy zlikwidowali całą prasę polską. biurowcach oraz na dworcach. 2000 tytułów prasowych. Rok 2007 był dla RUCH-u przełomowy z jeszcze jednego powodu. Dzień później kawiarnię odwiedzili klienci Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu.tych. pasażach. w centrum Rodzinnym Witawa w Gdyni. zarówno wśród komercjalizatorów powierzchni handlowych. lotniskach oraz reprezentacyjnych ulicach największych miast Polski. Pierwsze punkty sprzedaży w odmłodzonym wyglądzie pojawiają się w 2008 r. Publikacji i Widowisk. odświeżone logo Spółki. działało Biuro Kontroli Prasy. Ogłoszona została również. wraz z organizowaniem się demokratycznej opozycji. zdezorganizowały działalność wydawnictw prasowych. 23 listopada zaprezentowane zostało nowe. a także rozwijanie największej sieci detalicznej w Polsce i hurtowej sprzedaży artykułów FMCG. łączy tradycje z nowoczesnością. która była związana głównie z działającą w konspiracji Solidarnością. tworząca tzw. W stanie wojennym. a 1989 ok. trzecim z kolei. od stycznia 1945 r. następował proces restrukturyzacji Spółki. W 1946 r. Kawiarnie i coffee są zlokalizowane głównie w centrach handlowych. 16 listopada 2007 r. Wyrazem tego był szereg zmian w systemie prasowym po 1944 r. 600 tytułów. 900. zaprojektowanymi wyłącznie dla RUCH bryłami kiosków.

Wolność. 3. które bezpośrednio wpłynęły na rynek prasowy w Polsce. jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. a co z tym się łączy powstała możliwość konkurencji. Dlatego czyniono wszystko. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Filar uważa. największym i najrozleglejszym po II wojnie światowej. korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania.połowa 1991) "pozornej stabilizacji i zmian podskórnych w prasie i radiu" (połowa 1991 . iż zmiany nie nastąpiły gwałtownie i okres przed 1989 rokiem był okresem przygotowawczym i wstępnym: Poszukiwanie cezur czasowych dla transformacji prasy w ustaleniach 'okrągłego stołu' lub w pierwszym numerze `Gazety Wyborczej` jest zabiegiem nie tyle fałszywym. Jednak rok 1989 to zasadnicza rewolucja w zakresie mediów. w wyniku obrad Okrągłego Stołu zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy. demokratyczny tryb powoływania wszystkich przedstawicieli państwowych oraz. kiedy władze stopniowo znosiły restrykcje stanu wojennego. który miał takie prawo zapewniać stało się nowe prawo prasowe. aby zlikwidować cenzurę i doprowadzić do wolności słowa. niezależność sędziów. Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności. Teraz każdy pełnoletni i nie karalny obywatel Polski mógł stać się wydawcą prasowym. radia i prasy. 2. co najważniejsze. która towarzyszyła komunistycznym mediom na każdym kroku. iż był to proces. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. jakim było kontrolowanie środków masowego przekazu przez państwo. Tego samego dnia Sejm jednogłośnie zniósł cenzurę. przydzielanie papieru na druk już nie miało miejsca. która w 1946 roku powołana została do kontroli i weryfikacji wszystkich publikacji prasowych. 1989 Wolność prasy Obie strony z rozmów w Magdalence uznały polski system komunikacji społecznej za przestarzały i nieodpowiedni.koniec 1992) "otwartej walki o rynek mediów. prawo do informacji.wolność słowa. 11 kwietnia 1990 w tymże prawie pojawił się zapis: Prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucję. co nazbyt formalnym. wprowadzono zasadę pluralizmu związkowego.powstaje Senat. Jednak nikt nie miał pomysłu na to. gospodarczych i kulturalnych na 2-3 lata przed zasadniczymi przemianami. że proces transformacji mediów w Polsce można podzielić na kilka etapów: • • • • "żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i wymuszonych przekształceń starych tytułów" (maj 1989 . Wolność słowa rozumiana jako podstawowe prawo człowieka. Natomiast w sposób oczywisty prasa polska zmieniła swoje nastawienie do wielu problemów politycznych. Rząd Tadeusza Mazowieckiego . Postanowiono. Publikacji i Widowisk. dla treści tej pracy . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. R. W demokratycznej Polsce dokumentem. Nikt nie chce powtórzyć błędu. cenzura upadła. Udało się. Rynek mediów w Polsce uległ zmianom. że podstawą reform ustrojowych i gospodarczych będzie pluralizm polityczny. Upadek komunizmu to przemiany polityczne. Należy jednak uwzględnić fakt. wolny rynek. którą gwarantują międzynarodowe dokumenty m. przemiany. in. Taki urząd pomagał władzom w sprawowaniu monopolu w zakresie mediów. który stawał się już widoczny w okresie. radiowych i telewizyjnych. jak ma wyglądać nowa rzeczywistość w świecie ekranu. urząd prezydenta. (?) Stoję na stanowisku. zwłaszcza o media audiowizualne" (początek 1993 koniec sierpnia 1994) "nowego zagospodarowania mediów" (od września 1994 roku). Czas na zmiany W 1990 roku.

Pozostałe 49% nadal pozostaje w rękach PPW "Rzeczpospolita". Zbigniewa Bujaka oraz Aleksandra Paszyńskiego spółki Agora. Już po roku działalności. która wcześniej uważana była za konspiracyjną i ukazywała się tylko w nielegalnym obiegu ("Arka". Jednocześnie kierowany przez Stefana Bratkowskiego Komitet Założycielski Stowarzyszenia pn. Jednak Tadeusz Mazowiecki zrozumiał. W trybie przetargu sprzedano około 100 tytułów. Tylko nieliczne utrzymały się na rynku do dziś. Wtedy właśnie powstał jeden z najpopularniejszych obecnie na rynku dzienników . W styczniu 1993 roku w Warszawie zlikwidowano Słowo Powszechne.Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa" . Francuska grupa prasowa "Presse Participations Europennes" Roberta Hersanta przejmuje 49% udziałów wydawanego wcześniej przez RSW dziennika Rzeczpospolita. Stary system koncesyjny zastąpiony został licencyjnym. aby pomagać w sukcesie wyborczym Solidarności. a nawet typologicznym. Jednym z poważniejszych kroków była ustawa Sejmu z dnia 22 III 1990 roku. Przemiany społeczno-politycznie. które nastąpiło 29 stycznia 1990 przyczyniło się do likwidacji wielu pism partyjnych. Celem tej spółki było przygotowanie i stworzenie odpowiednich warunków do wydawania niezależnego dziennika. I wtedy "Rzeczpospolita" stała się dziennikiem niezależnym od władzy wykonawczej. która była organem Komitetu Centralnego PZPR. Upadek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej musiał zakończyć się również likwidacją Trybuny Ludu. Wolny rynek doprowadził do tego. Przydział pierwszeństwa w wykupie nie był dla wszystkich zrozumiały. Sposób szacowania wartości poszczególnych pism nie był klarownie określony.Gazeta Wyborcza. której celem będzie walka z owym monopolem państwa. obecnie jest nim Maciej Łukasiewicz. Pozostałe 51% znajduje się w rękach Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita". że w nowej rzeczywistości prasowej nie ma miejsca na pismo o takim charakterze. To również czas powstawania całkiem nowych pism. o odpowiedniej porze. nowa prasa Jednak okres pokomunistyczny to nie tylko zmiany tytułów oraz likwidacje. Początki Gazety Wyborczej to założenie 10 kwietnia 1989 roku przez Andrzeja Wajdę. że powstają gazety odmienne pod względem politycznym. merytorycznym. lecz. Po roku 1989 redaktorem naczelnym był Dariusz Fikus. Pierwszy numer tego pisma ukazał się 8 maja 1989 roku. Ułatwieniem było postanowienie Okrągłego Stołu. kierowanego przez Macieja Cegłowskiego. "Krytyka"). aby przynosić zysk. jednak od chęci do utrzymania się na rynku było dość daleko i większość tych pism upadała w pierwszym okresie swojej działalności. Sprzedaż ta wzbudziła jednak wiele kontrowersji. 4. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dokonał rejestracji w sądzie. której właścicielem jest "Orkla Media". Nowa rzeczywistość. Natomiast od lipca 1996 roku 51% udziałów przejmuje spółka "Presspublica Holding Norway". Dzięki temu właścicielami pism stawały się osoby. które zakładało powstanie takiego dziennika. z odpowiednią ilością funduszy na ten cel. dlatego dochodzi do wielu zmian na stanowiskach kierowniczych w mediach. a ponad 60 zostało przekazane pracowniczym spółdzielniom dziennikarskim. otwartym na różne opcje polityczne. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się szczególnie zakładanie pism regionalnych. W jej miejsce w 1990 roku powstaje Trybuna.likwiduje oficjalnie cenzurę i powołuje komisję. Powstała ona nie po to. Dodatkowo oficjalne rozwiązanie PZPR. W 1995 roku dokupuje do tego kolejne 2% udziałów i staje się faktycznym właścicielem tego pisma.która była monopolistą na rynku wydawniczym w komunistycznej Polsce. Niektóre tytuły z okresu komunizmu przestają się ukazywać. Na rynku pojawia się również prasa. Tytuły wydawane do tej pory przez RSW zostały sprzedane. inne natomiast zmieniają nazwę oraz skład redakcji. które znalazły się w odpowiednim miejscu. oraz prawa wolnego rynku silnie wpływają na prasę. Dziennik ten był wcześniej gazetą typowo rządową. Prasą. dziennik wydawany przez Stowarzyszenie PAX. . która zakładała likwidację RSW . bo w 1990 Gazeta Wyborcza była dziennikiem o największym nakładzie w Polsce. "Karta". a właściwie jej wydawcami.

To również pierwsze nieśmiałe kroki prasy kobiecej. Natomiast wydawcy musieli zwrócić uwagę na oczekiwania czytelników. drukarnia prasowa oraz mocne wydawnictwo książkowe w spółce "Prószyński i S-ka". dostępniejszy oraz nowocześniejszy. aby wejść na polski rynek. 5. nakłady poszczególnych periodyków malały. Powstawanie nowych tytułów nie jest już tak gwałtowne i . że od roku 1993 na polskim rynku obok stacji publicznych pojawiają się liczne stacje komercyjne. Tak duże zróżnicowanie rynku medialnego wpływa oczywiście korzystnie na sposób przekazywania informacji. w nowej demokratycznej prasie nie było dla nich miejsca. np. Również zgłoszenia przyszłych wydawców i podawane w nich informacje na temat przyszłego nakładu. Konieczne są zmiany w organizacji pracy całych redakcji. jak również wskazywały na brak znajomości prawideł rządzących wolnym rynkiem prasowym. Dzięki temu nastąpiła wymiana pokoleniowa. 6. Na wolnym rynku pojawiają się zagraniczni inwestorzy. prasa społeczno-kulturalna oraz periodyki literackie. Po latach transformacji Obecnie rynek prasowy w Polsce również podlega wielu przemianom. Dzięki temu między innymi polski system komunikowania zbliżył się do systemów istniejących w większości krajów Europy. który musi być coraz szybszy. W redakcji pojawiają się komputery. W roku 1980 w Polsce istniało 88 dzienników oraz 2500 czasopism i magazynów. INFOR wydaje między innymi Gazetę Prawna i Prawo i Gospodarka. Można powiedzieć. W tym właśnie okresie. która zadebiutowała w 1990 roku miesięcznikiem Poradnik Domowy. utrzymujące się wyłącznie z reklam. Boom prasowy w Polsce nie uwzględnił jednak możliwości i sytuacji ekonomicznej. Wiązało się to z powstaniem wielu magazynów opartych na pomyśle tabloidów. powstaje Super Express.zaczynają rządzić prawa rynku. Do tego wszystkiego dodać należy również ogromny postęp techniczny. że dziennikarze lojalni wobec komunizmu musieli odejść. Bertelsmann. mówiły o wielkim optymizmie oraz braku realizmu tych wydawców. który już po czterech latach posiadał około 40 tytułów prasowych w Polsce. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się również dzienniki informacyjne. Należy bowiem pamiętać. Mardoch. Powstają pierwsze pisma sensacyjne i erotyczne. Uwolnienie prasy spod opieki państwa musiało zaowocować napływem zagranicznego kapitału. Nie są to jednak zmiany tak rewolucyjne jak na początku lat 90. jaki miał miejsce na początku lat 90. Wykupują oni około 75% polskiej prasy ogólnopolskiej oraz około 1/3 prasy regionalnej. liczy się popyt i podaż. Końcówka roku 1998 to 14 tytułów. Sukcesy na polskim rynku O niewątpliwym sukcesie na polskim rynku może powiedzieć spółka "Prószyński i S-ka". że ogromnym konkurentem dla prasy stała się telewizja. Twój Styl. Wydawcy zagraniczni. powstają eleganckie magazyny ilustrowane. Bardzo szybko osiągnął duży nakład. jeżeli chcieli pozostać na młodym polskim rynku prasowym. w drukarniach nowe techniki składu i druku offsetowego. Sukces. Berlusconi. Nowe techniki umożliwiają również zwiększenie znaczenia koloru oraz zdjęć w prasie. Pani. miesięcznik Claudia. musieli uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. jak np. nie bez znaczenia pozostali również polscy prywatni właściciele. Jest oczywiście i druga strona medalu. która w znacznym stopniu odmłodziła środowisko dziennikarskie. ogólnopolski dziennik informacyjno-sensacyjny. stał się rynkiem "normalnym". zwłaszcza dotyczących problemów prawnych i zarządzania. Tak silne zmiany doprowadziły do tego. nie bez znaczenia pozostał też fakt. Time Warner. Należą do nich zachodnie firmy Maxwell. że polski rynek prasowy. To pierwsze objawy konkurencji na polskim rynku prasowym. to jest w 1991 roku w Warszawie. Już w 1993 roku liczba ta wynosiła 124 dzienniki i około 3 tysięcy czasopism i magazynów. Wydawnictwo INFOR Ryszarda Pieńkowskiego to debiut z 1995 roku. ta jednak przydzielana była bez większych trudności. debiut. Pomimo rosnącej ilości tytułów.

Art.dotyczy najczęściej pism fachowych. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania w całości bez zmian Rozpowszechnianie . Radiofonii i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z 2 grudnia 1960 r. że pod względem graficznoedytorskim nasza prasa dorównuje obecnie prasie europejskiej.przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego i zagranicznego. Działać mogły jedynie media państwowe.osoba.państwo miało monopol na działalność radiowotelewizyjną.bezprzewodowa emisja lub wprowadzenie do sieci kablowej Rozprowadzanie . z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa". Ustawa ta po raz pierwszy uregulowała problemy funkcjonowania mediów elektronicznych. Określone zostały główne zadania radiofonii i telewizji: • • • • • • W dostarczanie informacji udostępnianie dóbr kultury i sztuki ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki upowszechnianie edukacji obywatelskiej dostarczanie rozrywki popieranie krajowej twórczości audiowizualnej Art.zestaw audycji radiowych lub TV. stanowiących odrębną całość ze względu na treść. popieranie określonych spraw i idei albo do . Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. Nadawca ma prawo do swobodnego kształtowania własnego programu. Audycje nie pochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości. 1. pkt. tej poprzedniej wszystko było proste . Nowe dzienniki to również rzadkość. które uzyskały koncesję na taką działalność. Usuwała ona obowiązującą poprzednio . regularnie rozpowszechnianych. częściej dochodzi do zmniejszania ich liczby i nakładu. 1. Można również stwierdzić. rozpowszechnianego do powszechnego odbiorcy i równoczesne jego rozpowszechnianie Reklama . przyjętej 29 grudnia 1992 roku i obowiązującej od 1 marca 1993 roku. 2: "odbiór programów radiowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny. Ustalono precyzyjnie niektóre terminy dot. że nie pochodzą od nadawcy.o Komitecie ds. pochodzących od jednego nadawcy Audycja . Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji". przeznaczenie lub autorstwo przekazów Nadawca . ale jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.jest to każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług.część programu radiowego lub TV. funkcjonowania mediów elektronicznych: • • • • • • Program . 2. Nowa ustawa stanowi podstawę prawna do budowy nowego ładu informacyjnego w dziedzinie mediów elektronicznych.

KRRiT przyznaje nadawcom radiowym i telewizyjnym koncesje na nadawanie naziemne na danym obszarze Polski i w danym paśmie częstotliwości. że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy Reklamodawca . które można zagospodarować. Zaczynała jednak jako ośmiostronicowa gazetka agitująca za kandydatami opozycji w pierwszych demokratycznych wyborach do parlamentu. nie może nią w pełni dysponować. Równolegle z rynkiem prasy zaczął powstawać rynek mediów elektronicznych. wnosząc zarówno kapitał. W większości redakcji dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna: komputeryzacja. co najwyżej może z niej zrezygnować. wydawcą mógł stać się odtąd każdy Polak. Nad poprawnością przekazu mediów czuwał do 1989 r. Wystarczy powiedzieć.słowo "wyborcza" oznacza "przeznaczona na wybory". który zleca nadawcy wyemitowanie danego przekazu reklamowego Sponsor . Stąd zresztą wywodziła się nazwa gazety . nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia i musi być wyraźnie wyodrębniona w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości. który od tego czasu reguluje ład medialny w eterze. związanych ze związkiem zawodowym "Solidarność". pracujący do tego czasu w nielegalnie wydawanych pismach. Z kolei prasa lokalna była uzależniona od lokalnych ekspozytur PZPR. ustanawiając urząd . System medialny był scentralizowany i podporządkowany jednej partii. bez pośrednictwa telewizji kablowej czy anteny satelitarnej. Zajmowały się propagandą a nie informacją. bowiem w większości polskich domów telewizja odbierana jest za pomocą zwykłej pokojowej anteny. . firmy lub znaku towarowego Przemiana polskich mediów po 1989 roku Sytuacja mediów po roku 1989 zmieniła się radykalnie. gdy. któremu szefował urzędnik państwowo-partyjny w randze ministra. któremu została przyznana koncesja. Rozwój rynku prasy przyspieszyła sprzedaż części tytułów byłego monopolisty na rynku prasy RSW "Prasa. jest ograniczona ilość. wypełniając ignorowane dotąd potrzeby czytelników. że najsilniejsze media.każdy podmiot. a nie swoich odbiorców. Gazetę tworzyli opozycji dziennikarze. Pierwszy numer legalnie wydanego niezależnego dziennika można było kupić 8 maja 1989 r.Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). na mocy porozumienia "Okrągłego Stołu". ukazująca się w nakładzie pół miliona egzemplarzy. przejście na druk offsetowy. Faktycznie jednak urząd ten decyduje o warunkach konkurowania mediów elektronicznych w Polsce. jedno z najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. bowiem nadawca. Tutaj kluczową rolę odegrała ustawa o radiofonii i telewizji z 1993 r.. Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk. Wraz z nastaniem wolności zaczęły powstawać spontanicznie nowe inicjatywy medialne. która pośrednio lub bezpośrednio finansuje w całości lub w części tworzenie audycji w celu upowszechnienia swej nazwy. jak i know-how. zgrupowane były w Komitecie ds. Wkrótce też pojawili się w Polsce wydawcy zagraniczni. a wówczas KRRiT ponownie dysponuje zwolnioną częstotliwością. Dziś to największa gazeta w kraju. Radia i Telewizji. Do tego czasu media spełniały funkcję służebną wobec władzy.• • osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę.. Nie może jej zbyć innemu podmiotowi. Ma to decydujące znaczenie dla rynku telewizyjnego. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym prawem prasowym. Zaczęły powstawać nowe pisma w nowych segmentach rynku. jak również na nadawanie satelitarne. zaś naziemnych częstotliwości.osoba nie będąca nadawcą lub producentem audycji. radio i telewizja publiczne. ukazał się pierwszy numer "Gazety Wyborczej". Przede wszystkim Polacy odzyskując suwerenność we własnym państwie mogli pożegnać cenzurę.Książka-Ruch".

egzemplarzy. Największym wydawcą prasy lokalnej jest w Polsce .działacz opozycji przed rokiem 1989 i intelektualista. jej odbiorcami są "osoby. które podają informacje z kraju i ze świata. Redaktorem naczelnym Gazety jest od początku jej istnienia Adam Michnik . W Polsce ukazuje się ponad 3000 gazet regionalnych i lokalnych.jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych gazet codziennych. miesięczników oraz gazet specjalistycznych. Swoja tematyką obejmuje podstawowe dziedziny życia społeczno politycznego w Polsce. Nie oznacza to jednak. tygodników. że "Rzeczpospolita" jest pismem jedynie ekonomicznym. Inną gazetą ekonomiczną jest "Parkiet" w całości poświęcony warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. komentarze i rekomendacje dla inwestorów. Nie ukazuje się też żadna popołudniówka. To opiniotwórczy dziennik o tematyce ogólnej z rozbudowanym działem gospodarczym i ekonomicznym. m. że nie ukazują się one w niedzielę.in. Dziś jest filarem największego polskiego koncernu medialnego. Średni nakład "Rzeczpospolitej" przekracza 260 tys. Jedną z najlepiej sprzedających się gazet lokalnych jest ukazująca się w Bydgoszczy "Gazeta Pomorska".jak pisze sama redakcja gazety. której przeciętny nakład wynosi 105 tysięcy egzemplarzy. analizy techniczne notowań. Europie i na świecie. Dzienniki Ważne miejsce w życiu społeczności lokalnych zajmują gazety lokalne. a w okresie przedświątecznym sięga nawet miliona egzemplarzy. Średni nakład "Gazety Wyborczej" wynosi prawie 600 tys. tuż przed przełomowymi dla naszego kraju czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. ale skupiają się na informacjach z regionu. Dziennikiem gospodarczym jest ukazujący się od 1997 roku "Puls Biznesu". Najbardziej popularne polskie tytuły prasowe: Prasa codzienna "Rzeczpospolita" . To obok "Rzeczpospolitej" druga gazeta. "Fakt" . Cechą charakterystyczną dla wszystkich polskich dzienników ogólnopolskich jest to. bardzo ceniony przez czytelników dodatek "Prawo Co Dnia". które nie oczekują od gazety codziennej poważnych i skomplikowanych artykułów".W Polsce ukazuje się ponad 5400 tytułów prasowych . "Gazeta Wyborcza" . dzienników. "Parkiet" ukazuje się od wtorku do soboty i zawiera m. W największych miastach ukazują się dodatki lokalne.gazet ogólnopolskich. W każdy dzień tygodnia ukazuje się także inny dodatek tematyczny. "Dziennik" . Gazeta przoduje w zdobywaniu i publikowaniu informacji gospodarczych z różnych dziedzin.w "Rzeczpospolitej" ukazują się liczne dodatki tematyczne związane z działalnością gospodarczą.in. "Super Express" .pierwszy jej numer ukazał się w maju 1989 roku. Gazeta stara się skupić na życiu zwykłych ludzi. lokalnych. egzemplarzy. w którym zamieszczone są istotne dla przedsiębiorców akty prawne.to informacyjna i opiniotwórcza gazeta o tematyce społeczno politycznej. od której zaczyna swój dzień polski przedsiębiorca. rozporządzenia i komentarze specjalistów.

W "Polityce" pracowali i pracują najbardziej znani polscy dziennikarze. Drugim bardzo popularnym tygodnikiem w Polsce jest ukazujący się od grudnia 1982 roku "Wprost".laureatami nagrody byli m. Pismo od początku swego istnienia należy do ścisłej czołówki opiniotwórczej prasy w Polsce. Aleksander Kwaśniewski. Można w nim znaleźć informacje m. Średni nakład "Polityki" sięga 260 300 tys. która musiała dodrukowywać pierwsze wydanie gazety. W Polsce ukazuje się również renomowany tygodnik anglojęzyczny "The Warsaw Voice". Tygodnik komentuje bieżące wydarzenia z życia politycznego. Newsweek jako pierwszy przygotował specjalne wydanie o atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 roku. Leszek Balcerowicz i Wisława Szymborska. W trudnych. egzemplarzy. Panoramę polskich tygodników uzupełniają jeszcze: "Ozon" i "Przegląd" oraz wiele innych. "Wprost" ukazuje się w nakładzie ok. "Wieczór Wybrzeża" i "Dziennik Zachodni". Miesięczniki Dużym zainteresowaniem wśród polskiej kadry menedżerskiej.in. egzemplarzy. Sukces polskiego wydania zaskoczył nawet redakcję. "Dziennik Polski". Na swoich łamach opisuje także najpiękniejsze zakątki Polski i miejsca warte odwiedzenia. ekonomii. Tygodniki Dużą i wciąż rosnącą popularnością cieszą się w Polsce tygodniki społeczno-gospodarcze. Na internetowych stronach "The Warsaw Voice" zamieszcza wiele linków przydatnych dla zagranicznych gości w Polsce.wydawnictwo Polskapresse. kondycji kultury i losów polskiego społeczeństwa. co potwierdzają przeprowadzane wśród czytelników badania. Od września 2001 roku ukazuje się polskie wydanie "Newsweeka". Był jedynym w krajach bloku komunistycznego niezależnym pismem społeczno-politycznym. Leszek Miller. Wydawca "Polityki" jest także współwłaścicielem radia Tok FM. Tygodnik od jedenastu lat przyznaje tytuł Człowieka Roku ."Katolickie pismo społeczno-kulturalne" najpełniej określa sfery zainteresowania redakcji. Jerzy Turowicz. ekonomicznego. Jego podtytuł . ekonomiści czy prawnicy. 300 tys. Najstarszym takim tygodnikiem jest "Polityka". ukazującym się legalnie. Wyjątkowe miejsce wśród polskich tygodników zajmuje "Tygodnik Powszechny". finansach i reklamie. właścicieli firm cieszy się miesięcznik "Businessman Magazine". Na jego łamach swoje teksty publikują najwybitniejsi polscy politycy. do którego należą m.: o biznesie. ukazujący się od 1945 roku.in.in. "Tygodnik" zawsze zabierał głos w najważniejszych społecznych debatach na temat Kościoła katolickiego. a niejednokrotnie dramatycznych latach powojennej historii Polski. ale także regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Tygodnik przebojem wszedł na rynek. Czytelnicy cenią "Businessmana" między . Co roku "Wprost" publikuje listę 100 najbogatszych Polaków. aż do swojej śmierci. Lech Wałęsa. Twórcą i redaktorem naczelnym pisma był przez ponad pięćdziesiąt lat. a ich teksty często mają charakter opiniotwórczy. która ukazuje się od 1957 roku. społecznego i kulturalnego w szczególności naszego kraju. przedsiębiorców. Od kilku lat tygodnik publikuje listę 500 największych polskich przedsiębiorstw.

opolskim. gdyż ponad 60% sieci sprzedaży stanowią nadal salony prasowe i kioski. działające do dziś jako Agencja Reklamowa "Garmond". punktów sprzedaży było już 300. śląskim. podkarpackim oraz lubelskim. Redakcja charakteryzuje swoje czytelniczki jako kobiety inteligentne. Kapitał zakładowy spółki wynosił na początku 250 zł (2.innymi za regularnie publikowane raporty np. dlatego w podtytule "Profitu" jest napisane "Gospodarka bez tajemnic". Obecnie dostarczamy . Gazeta stara się w sposób łatwy dla każdego czytelnika przedstawić zawiłości gospodarcze. dolnośląskim. która począwszy od lipca 1989 roku rozprowadzała w Krakowie "Gazetę Wyborczą" i "Tygodnik Powszechny". Obecnie kapitał ten w odniesieniu do całej grupy "Garmond Press" wynosi blisko 4. Po roku. a później także "Tygodnik Solidarność". że czytają go powszechnie także mężczyźni. gdzie głównym towarem jest prasa. Sposób działania grupy Garmond Press nie ograniczał się wyłącznie do pozyskiwania punktów sprzedaży. W chwili obecnej firma obsługuje codziennie ponad 5000 odbiorców. małopolskim. mazowieckim. Badania przeprowadzone wśród czytelników "Twojego Stylu" pokazują. utworzono także pierwsze w Polsce prywatne biuro ogłoszeń prasowych. GRUPA GARMOND PRESS Jest największym regionalnym kolporterem prasy działającym aktualnie w dziewięciu województwach tj. "Popcorn". "Bravo" i "Poradnik Domowy"). w tym 1450 tytułów prasy zagranicznej. Kolportaż prasy w obecnym kształcie rozpoczęto dopiero w lipcu 1992 roku od kilkunastu tytułów prasy kolorowej (były to najbardziej popularne wówczas tytuły.5 miliona starych złotych). "Garmond Ltd" w tym okresie zaangażował się głównie w hurtową i detaliczną sprzedaż książek. jako pierwsza prywatna firma kolporterska w kraju. dbające o wygląd i samopoczucie. jeszcze pod nazwą "Garmond Ltd" rozpoczęła działalność w dniu 9 listopada 1989 roku. W przeciwieństwie do innych prywatnych firm kolportażowych firma od początku zaczynała sprzedaż od profesjonalnych punktów sprzedaży prasy i tak jest do dzisiaj. Innym miesięcznikiem gospodarczo . otwarte. na temat rynku reklamowego oraz prezentowane na łamach gazety rankingi. który ukazuje się od kwietnia 2001 roku. Aktualnie grupa Garmond Press kolportuje w sieci detalicznej 1700 tytułów prasowych polskich oraz 570 tytułów zagranicznych.5 mln złotych. aktywne. a ich liczba zaczęła systematycznie rosnąć. łódzkim. "Twój Styl". Jednym z najlepiej sprzedających się miesięczników i najpopularniejszych magazynów dla kobiet w Polsce jest "Twój Styl". Oprócz kolportażu "kioskowego" grupa Garmond Press z powodzeniem prowadzi prenumeratę prasy dla firm i instytucji. że "Garmond Ltd" powstał na kanwie nieformalnej struktury organizacyjnej pod nazwą "Gazeciarz Małopolski".ekonomicznym jest "Profit". ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY W 1992 roku Garmond dostarczał prasę do kilkunastu punktów sprzedaży detalicznej. Pierwsza spółka grupy. Należy jednak podkreślić. początkowo na terenie byłego województwa krakowskiego. świętokrzyskim. Oprócz tego firma przejmowała mniejsze i słabsze firmy kolportażowe lub współtworzyła nowe spółki prawa handlowego. W roku 1996 grupa GARMOND PRESS rozpoczęła dostawę prasy do firm i instytucji. dostarczając około 3500 tytułów prasowych. takie jak: "Dziewczyna". Początkowo firma kontynuowała detaliczną sprzedaż prasy.

organizację oraz szczegółowe zasady powoływania członków KRRiT określa ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat. 1 Konstytucji RP ): stanie na straży wolności słowa. na Podhalu ponad 50%. papierosy. 198) odpowiadają za popełnienie deliktu konstytucyjnego przed Trybunałem Stanu. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. tytonie oraz karty telefoniczne.1. o określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych. W skład Rady wchodzi (po nowelizacji ustawy z 29 grudnia 2005 roku) 5 członków. co potwierdzają otrzymywane przez nas referencje. 213 . Lokalnie udział w rynku sprzedaży prasy jest znacznie wyższy i tak w Krakowie wynosi on około 40%. Członkowie KRRiT na mocy postanowień Konstytucji RP (art. Udział grupy Garmond Press w rynku dystrybucji wynosi 7-9% w zależności od rozprowadzanego tytułu. Skład i struktura KRRiT Zasady. wraz z późniejszymi nowelizacjami. Celem firmy jest uzyskanie do końca 2005 roku co najmniej 12% wartości rynku krajowego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) To organ konstytucyjny (art.systematycznie prasę w prenumeracie do kilku tysięcy najpoważniejszych instytucji i firm na terenie dziewięciu województw. W pierwszym półroczu 2004 grupa odnotowała ponad 15. 6 ust. Są oni wybierani przez: Sejm . prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. .90 % wzrostu wartości sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego.2 członków. Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. tryb działania. Ze swojego grona Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę (na wniosek przewodniczącego).Grupa Garmond Press jest również firmą o największej dynamice wzrostu sprzedaży spośród wszystkich działających obecnie firm kolportażowych.215). który stoi na straży wolności słowa. Senat . ustawowe (art. Od roku 2003 spółki grupy Garmond Press prowadzą sprzedaż pełnego asortymentu artykułów przemysłowych takich jak np. prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. a przykładowo w Legionowie nawet ponad 65% rynku. Główne zadania • • konstytucyjne (art 213 ust. Prezydenta RP . dlatego też oferta nasza budzi coraz większe zaufanie u najbardziej prestiżowych klientów.2. UDZIAŁY W RYNKU I NAJBLIŻSZE PLANY Grupa Garmond Press obsługuje dziewięć województw. co stanowi 51% powierzchni kraju zamieszkałej przez 62% ludności. wraz z późniejszymi nowelizacjami): o projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji. o radiofonii i telewizji. Najważniejsza dla nas jest jakość świadczonych usług.

praw wykonawców. który orzekł niekonstytucyjność zapisów stanowiących o powoływaniu przewodniczącego KRRiT spośród członków Rady przez prezydenta. zmiana przepisów posłużyła przede wszystkim obsadzeniu całej Rady osobami przychylnymi rządzącej koalicji PiS-LPR-Samoobrona. nakładanie kar pieniężnych na nadawców. Misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w raporcie dotyczącym przebiegu wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 opublikowanym 22 października 2007 przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z siedzibą w Warszawie zarzuciła KRRiT upartyjnienie (PiS) i niezdolność do właściwego wywiązania się ze swojej konstytucyjnej odpowiedzialności. współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. jak utrzymywali autorzy zmian. opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. Niektóre uprawnienia • • • • powoływanie rad nadzorczych spółek telewizji publicznej (Telewizja Polska S. określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru. praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych.technicznego i kształcenie kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. że głównym celem nowelizacji nie było ograniczenie kosztów funkcjonowania Rady.A. złotych na telewizję Polsat za emisję programu Kuba Wojewódzki. KRRiT nałożyła w 2006 karę w wysokości 500 tys. Jednocześnie jej uchwalenie pozwoliło zmienić cały skład Rady. TVP) oraz publicznej radiofonii (Polskie Radio S. . podział środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kontrowersje • • • • Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 2005 roku zmniejszyła liczbę członków Rady z dziewięciu do pięciu. Nowelizacja z 29 grudnia 2005 została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. inicjowanie postępu naukowo . W wyniku orzeczenia TK ustawę znowelizowano ponownie i obecnie Rada sama wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.A. Zdaniem opozycji.o o o o o o sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą. W związku z tym pojawiły się podejrzenia. co było niemożliwe na gruncie poprzednich przepisów. w którym Kazimiera Szczuka parodiowała występującą na antenie Radia Maryja Magdalenę Buczek. organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. udzielanie koncesji na nadawanie sygnału telewizyjnego i radiowego. oraz 17 spółek regionalnych Polskiego Radia).

"gasnącym starcem" i "Breżniewem Watykanu". Rada Etyki Mediów wraz z organizacją Forum Młodych PiS. kpiła (wg wielu widzów skarżących się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) z niepełnosprawnej redaktorki Radia Maryja – Magdaleny Buczek. w którym zaproszona Kazimiera Szczuka.Członkowie: Przewodniczący Rady . na mocy Karty Etycznej Mediów. Zajmuje się również pilnowaniem przestrzegania zasad etycznych przez media. Znane sprawy W 2002 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.in. Skład I kadencja • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Tomasz Goban-Klas Bolesław Michałek Krzysztof Piesiewicz Jerzy Turowicz Piotr Wojciechowski . złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie obrazy Jana Pawła II jako głowy państwa przez Jerzego Urbana w związku z publikacją w Nie artykułu "Obwoźne sado-maso".. "sędziwym bożkiem".Witold Kołodziejski od 23 października 2007 Z nominacji prezydenta RP: • • Piotr Boroń od września 2007 Barbara Bubula od września 2007 Z ramienia Sejmu: • • Tomasz Borysiuk od stycznia 2006 Lech Haydukiewicz od stycznia 2006 Z ramienia Senatu: • Witold Kołodziejski od stycznia 2006 Rada Etyki Mediów Ta organizacja powstała 29 marca 1995 r. za program Kuby Wojewódzkiego wyemitowany 26 lutego 2006 r. zajmująca się opiniowaniem zachowań dziennikarzy oraz innych spraw istotnych dla mediów i ludzi związanych zawodowo z mediami. robiąc to bez żadnego wsparcia. półmilionowej kary na Telewizję Polsat. Urban nazwał papieża m. Rada Etyki Mediów negatywnie zaopiniowała zasadność nałożenia 22 marca 2006 r. ustawy czy dotacji budżetowych.

od jesieni 2003) Piotr Wojciechowski Krzysztof Wolicki (powołany na członka Rady nie zdążył odebrać nominacji z powodu zgonu) Helena Kowalik-Ciemińska (powołana jesienią 2003) IV kadencja 10 marca 2004 r. do jesieni 2003) Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukasiewicz Rafał Wieczyński (sekretarz. zmarł 27 stycznia 1999) Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś Więź (sekretarz) Tomasz Goban-Klas Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukaszewicz Piotr Wojciechowski III kadencja • • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś (sekretarz. wybrano członków IV kadencji Rady Etyki Mediów w składzie: • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) – publicystka Tadeusz Fredro-Boniecki (wiceprzewodniczący) – dziennikarz. publicysta Maciej Iłowiecki (wiceprzewodniczący) – publicysta Telewizji Polsat Helena Kowalik-Ciemińska (sekretarz od jesieni 2005 roku) – publicystka Michał Bogusławski – były rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza Mariusz Jeliński – Telewizja Polska Tadeusz Kononiuk – wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Ryszard Piekarowicz – Dział Zagraniczny PAP Anna Teresa Pietraszek – dokumentalistka i reżyser Rafał Wieczyński – producent filmowy .II kadencja • • • • • • • • • • Jerzy Turowicz (honorowy przewodniczący.

Od 1993 roku dziennikarzom zostają rozdawane nagrody przyznawane przez Zarząd Główny SDP. to stowarzyszenie odzyskało swoją legalność. w jakich organizacja ta powstała.STOWARZYSZENIA DZIENNIKARSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich to najstarsza organizacja skupiająca największą liczbę miłośników tego zawodu w Polsce. ale także za pośrednictwem organów . SDP działało w konspiracji. Jednak wyobraźmy sobie czasy peerelowskiej Polski i rok 1951. jednak siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. Adama Smitha. ale także wydawało podziemną prasę. Wtedy ZZD przestał istnieć na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W miejscu gdzie organizacja miała swoją siedzibę powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL. dążąc razem ze społeczeństwem do demokratyzacji ustroju PRL oraz aktywnie działając na rzecz "Solidarności". którzy czynnie włączali się w życie publiczne. Narciarski Klub Dziennikarzy KACZKA. Stowarzyszenie ma swoje oddziały terenowe w wielu polskich miastach. którą otrzymuje dziennikarz za nie przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej i nierzetelność. że członkostwo w zrzeszeniu jest dobrowolne i nie przynosi korzyści majątkowych. Jednak dopiero w 2001 roku SDP odzyskała utracony wcześniej majątek. Klub Publicystyki Kulturalnej. Gdy nadszedł rok 1989 i ustrój w kraju się zmienił. a także wszechstronne informowanie społeczeństwa o najważniejszych wydarzeniach. SDP przyczyniło się do jej uchwalenie oraz dzięki takiemu działaniu wsparło projekt opracowany przez Centrum im. Klub Dziennikarzy Biznesowych. który będzie miał na uwadze rzetelne informowanie opinii publicznej o wydarzeniach przedstawianych za pośrednictwem mediów oraz będzie dbał o zawodową etykę i chronił swoje prawa. której inicjatorem było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Klub Dziennikarzy Wodniaków KOTWICA. Pomimo delegalizacji. członkowie stowarzyszenia nie zapomnieli o swojej misji. Jednak stan wojenny wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego w 1981 roku doprowadził do rozwiązania. Przy Stowarzyszeniu działa wiele klubów. Klub Dziennikarzy Europejskich. W 1995 roku powstała Karta Etyczna Mediów. Antynagrodą lauru jest "Hiena Roku". W tym samym roku została uchwalona w Sejmie ustawa mówiąca o dostępie do informacji publicznej. Ponadto stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju współpracy w ramach integracji europejskiej. dbanie o rzetelność i etykę dziennikarską oraz zapewnienie równego dostępu wszystkim obywatelom do edukacji i kultury. a rok później zdelegalizowania SDP. Ponadto wybitni dziennikarze za całokształt swojej twórczości otrzymują "Laur SDP". która skupia dziennikarzy zajmujących się przede wszystkim życiem publicznym. Organizacja ta skupiła masę dziennikarzy. a także będzie przekazywał pamięć. Mówiąc o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przede wszystkim trzeba mieć na uwadze czas i okoliczności. Mimo wielu aresztowań. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP ma na celu przede wszystkim ochronę wolności słowa mediów. wśród których wyróżnia się Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. jaką ówcześnie. Najpierw był Związek Zawodowy Dziennikarzy. Jej zakres działania jest jasno określony przez założenia Konstytucji RP oraz przez prawo prasowe. niewątpliwie była obrona prawdy i niezależności dziennikarskiej. Takie zadania stowarzyszenie realizuje nie tylko poprzez środki masowego przekazu. środowisko dziennikarskie nie tylko współpracowało z demokratyczną opozycją. który powstał jeszcze przed wojną. Przystąpić do niej może każdy dziennikarz. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej to organizacja. Klub Fotografii Prasowej.

Działają także na rzecz promowania nauki i dziennikarstwa naukowego w Polsce.pl kładą nacisk na współpracę międzynarodową z organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy naukowych. Osoby należące do stowarzyszenia to dziennikarze prasowi. "Newsweeka".in. Wśród założycieli stowarzyszenia znaleźli się przedstawiciele redakcji między innymi "Dziennika Zachodniego". czynny udział w ewangelickiej misji Kościoła. Z kolei przez tę organizację są pośrednio członkami World Federation of Science Journalists w Gatineau w Kanadzie. Zostało zawiązane z inicjatywy członków nieistniejącego już poznańskiego klubu Pro Media. Naukowi. W ramach stowarzyszenia działają liczne koła redakcyjne. "Przekroju".administracji publicznej. Stowarzyszenie skupia dziennikarzy.pl. Jednym z istotniejszych "instrumentów" integrujących to środowisko ma być przyznawana każdego roku nagroda dla dziennikarza za najlepszy artykuł. wśród których wymienia się m. związanych ze wszystkimi środkami masowego przekazu (tj. medycynie i technice. Naukowi. troska o postępowanie zgodne z etyką Kościoła czy też reprezentowanie katolickiego środowiska dziennikarskiego wobec władz państwowych. radio i telewizja). POLSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY NAUKOWYCH NAUKOWI. W założeniach Stowarzyszenia znalazło się organizowanie raz do roku spotkania. której są członkiem od samego początku swojej działalności. Ugrupowanie postawiło sobie kilka celów. gdyż uważają to za dobrą drogę do promowania polskich osiągnięć naukowych za granicą. którzy interesują się tematyką religijną i sprawami związanymi z życiem Kościoła. a także popularyzatorów nauki. radiowi i telewizyjni. Chcą także organizować szkolenia i konferencje związane z popularyzacją nauki oraz brać udział w imprezach o takiej tematyce. Wszystkie te założenia nie mogą się urzeczywistniać bez regularnych spotkań. . szkoleniach czy stypendiach. a szczególnie z European Union of Science Journalists' Associations (EUSJA). czemu służy strona internetowa www. "Świata Nauki" oraz "Wiedzy i Życia". "Focusa". Naukowi. program czy audycję popularnonaukową opublikowaną w Polsce. że liczba aktywnych zawodowo dziennikarzy naukowych w Polsce przekracza sto osób i postawili sobie za cel integrację środowiska dziennikarzy piszących o nauce. rzeczników prasowych instytucji naukowych czy specjalistów od PR zajmujących się tą tematyką.pl szacują. "Głosu Wielkopolskiego". prasa. które skupiają dziennikarzy zainteresowanych konkretną tematyką. Znajduje się na niej forum umożliwiające wymianę informacji i prowadzenie dyskusji na interesujące tematy.naukowi. które pełnić będzie funkcję walnego zebrania członków połączonego z wykładem zaproszonego przez zarząd naukowca. "Młodego Technika". Naukowi.pl ściśle współpracują z organizacjami europejskimi.PL To pierwsze w Polsce stowarzyszenie dziennikarzy zajmujących się sprawami nauki. ale także bez wymiany informacji o wyjazdach. Polskiego Radia. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy to stowarzyszenie skupiające dziennikarzy. którzy kierują się Magisterium Kościoła oraz zasadami wypływającymi z nauk głoszonych podczas Soboru Watykańskiego II. Radia TOK FM.pl planują także informować o możliwościach wyjazdów i szkoleń oraz pośredniczyć w uzyskiwaniu dofinansowania do nich ze środków EUSJA i innych źródeł. Członkami mogą być także dziennikarze emeryci i renciści.

Dziennikarze . Redaktorzy kierują swoje czasopismo do wszystkich Polaków . dziennikarze. . promować dokonania członków wspólnoty akademickiej oraz polskiej kultury i nauki. Organizacja powstała z myślą o pracownikach mediów.absolwenci UJ . SDA UJ skupia przy UJ dziennikarzy. zainteresowanych problemami euroregionu. jego poziom merytoryczny i etyczny. Wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I DOKUMENTALISTÓW "KONCENTRAT" STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I PUBLICYSTÓW Grupa niezależnych dziennikarzy. Organizacja monitoruje bieżące działania białoruskich władz (we współpracy z Komisją Etyki Dziennikarskiej). SDiP bardzo chętnie współpracuje z młodymi dziennikarzami i studentami. publicystów i pasjonatów.pl). studenci.gazetao. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY BIAŁORUSKICH Niezależna. dostępny zarówno w wersji elektronicznej (www. zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją konferencji. która skupia dziennikarzy lokalnych. działają na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami. prowadzących opiniotwórczy miesięcznik "Gazeta Ogólnopolska".ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Stowarzyszenie Dziennikarzy .także tych.STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY . kulturalnych i sportowych. Działalność stowarzyszenia została w 2004 roku doceniona przez Parlament Europejski. Członkowie stowarzyszenia podejmują działania na rzecz pogranicza i euroregionu lubuskiego. audycji radiowych i telewizyjnych. Dodatkowo pomaga chronić praw człowieka oraz swobód obywatelskich. a w szczególności troska o oblicze polskiego dziennikarstwa. która działa na rzecz obrony praw dziennikarzy oraz zasad swobodnego. profesjonalnego dziennikarstwa.in. Tematami dotychczasowych sesji były m. SDE pomaga zachować dobra kultury i wspiera rozwój edukacji.chcą wspierać swoją uczelnię. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY EUROREGIONÓW "SPREWA-NYSABÓBR" I "PRO EUROPA VIADRINA" Organizacja pozarządowa. jak i drukowanej.Absolwentów Uniwersytetu Jagielońskiego zostało powołane do życia na zjeździe założycielskim. Stowarzyszenie podejmuje wszelkie dostępne działania na rzecz budowania kultury politycznej i wrażliwości społecznej w życiu codziennym. odpowiedzialność dziennikarza za słowo i etyka. którzy pracują we wszystkich ośrodkach w kraju i zagranicą. W piśmie SDiP zamieszczane są teksty na temat bieżących wydarzeń politycznych. w których uczestniczą pracownicy naukowi. pozarządowa grupa dziennikarska. którzy mają kłopoty z prawem ze względu na nieprzychylną wolności słowa politykę Białorusi. którzy udali się na emigrację. Członkowie stowarzyszenia działają także na rzecz integracji białoruskiego środowiska dziennikarskiego. Od kilku lat BAŻ (popularny skrót od nazwy Bielaruskaja Asocjacja Żurnalistav) wydaje zaangażowane społecznie pismo "aBAŻur". który odbył się 20 stycznia 2001 roku. Ważne są dla nich także działania na rzecz środowiska zawodowego. gospodarczych. SDA UJ dwa razy do roku organizuje w Krakowie sesje. który przyznał BAŻ nagrodę imienia Andrieja Sacharowa.

STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY OBYWATELSKICH Grupa wolontariuszy działająca na rzecz promocji i rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego. . Jerzy Adamuszek oraz Zofia Suska. Członkowie organizacji stale współpracują ze znanymi podróżnikami. Do najbardziej znanych członków grupy należą m. SDE rozwija i propaguje inicjatywy. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY SPORTOWYCH "REPREZENTACJA PIŁKARSKA DZIENNIKARZY" Grupa dziennikarzy prasowych. Członkowie TSD wielokrotnie organizowali konkursy dziennikarskie w szkołach tarnowskich. SDO współpracuje z wieloma krajowymi. organizowane są liczne konkursy dziennikarskie oraz Dzień Europy w Tarnowie. specjalizujących się w tematyce turystycznej. Dodatkowo grupa prowadzi działalność wydawniczą i zapewnia pomoc organizacyjno-ekonomiczną innym organizacjom. wspierając rozwój edukacji i kultury. Obecnym trenerem reprezentacji jest Wojciech Jagoda.in. radiowych i telewizyjnych. Stowarzyszenie zajmuje się również opiniowaniem aktów prawnych. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY PODRÓŻNIKÓW GLOBTROTER Stowarzyszenie dziennikarzy prasowych. Poprzez swoją działalność członkowie stowarzyszenia chcą szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierać różnorodne formy aktywności społecznej. odwiedzając 91 państw na całym świecie. Dziennikarze biorą również udział w turniejach charytatywnych oraz meczach towarzyskich. Beata Pawlikowska. których działalność jest zgodna z celami stowarzyszenia. stowarzyszenie organizuje liczne mecze międzypaństwowe z innymi drużynami dziennikarzy oraz zapewnia systematyczne treningi swojej reprezentacji na warszawskim Bemowie. Ryszard Badowski. TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Organizacja pozarządowa zrzeszająca dziennikarzy i publicystów z Tarnowa i okolic. zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o zbliżonym profilu działalności. Od tamtej pory dziennikarze tej grupy odbyli prawie 1000 podróży. Grupę sponsorują m. Bliższa Europa". Aby popularyzować piłkę nożną. Organizacja co roku przyznaje nagrody za najlepsze publikacje turystyczne. Olgierd Budrewicz. W ramach akcji wydawane jest pismo "Bliższa Europa". w tym także z organizacjami rządowymi. Podejmują starania o zapewnienie jak najszerszego dostępu do informacji. dotyczących ważnych kwestii społecznych. które sprzyjają rozwojowi sieci internetowych oraz dąży do upowszechniania bezpłatnego dostępu do Internetu. biurami podróży i liniami lotniczymi. pracownikami konsulatów. Grupa jest współorganizatorem projektu "Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. Orange (sponsor główny) oraz Puma (sponsor techniczny). Stowarzyszenie czynnie wspiera wszelkie akcje promujące dziennikarstwo na terenie gminy. radiowych i telewizyjnych. której celem jest wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej. SDP Globtroter zostało założone w 1992 roku.in. okolicznościowych i promocyjnych.

2. ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki. chyba że: a) zarówno siedziba nadawcy znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Odbiór programów krajowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny. lub c) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. jak i w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. dostarczanie rozrywki. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Nadawcę uważa się za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawę stosuje się do nadawców ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) 2) 3) 3a) 4) 5) Art. w którym nadawca ma swoją siedzibę lub decyzje o strukturze i . Zadaniem radiofonii i telewizji jest: dostarczanie informacji. jak i decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. udostępnianie dóbr kultury i sztuki. upowszechnianie edukacji obywatelskiej. a nadawca ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. 2) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. jeżeli spełnia on co najmniej jeden z warunków: 1) ma swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz: a) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. 1. 1a. 3) rozpoczął rozpowszechnianie programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymuje stabilne i efektywne związki gospodarcze z Rzecząpospolitą Polską.

respektuje chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej. jeżeli istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na jej terytorium oraz nadawca: 1) ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. 3) programu rozprowadzanego w sieci kablowej. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej albo 2) ma swoją siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. który: 1) dysponuje lub wykorzystuje częstotliwość na podstawie decyzji wydanej przez polski organ administracji publicznej albo 2) korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez polski organ administracji publicznej. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechnienia w całości i bez zmian.zawartości programu są podejmowane na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 2) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego w systemie. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. w którym urządzenia nadawcze i odbiorcze należą do tej samej osoby. o ile ustawa nie stanowi inaczej. 1a) nadawcą społecznym jest nadawca: a) którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną. jeżeli liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 250. Art.pomimo że nie odpowiada on warunkom określonym w ust. Do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy prawa prasowego. . Art. 2. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. Ustawy nie stosuje się do: 1) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego wyłącznie w obrębie jednego budynku. 4. jeżeli nie dysponuje lub nie wykorzystuje częstotliwości na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 3) korzysta ze stacji dosyłowej do satelity zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1-3. 4. które uzyskały koncesję na taką działalność. 1. prowadzącej działalność gospodarczą lub inną zarejestrowaną działalność publiczną. 3. W rozumieniu ustawy: 1) nadawcą jest osoba. 2. Art. działalność charytatywną. 3. a treść programu ogranicza się do spraw związanych z tą działalnością i jest adresowana do pracowników lub innego określonego kręgu osób związanych z nadawcą. 1-3 i nie został uznany za nadawcę ustanowionego w państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów prawa tego państwa odpowiadających warunkom określonym w ust. jeżeli nie korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej .

rozprowadzania lub odbierania jego programu. audycją jest część programu radiowego lub telewizyjnego. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia. 18 ust. formę. reklamą jest każdy przekaz. z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej. firmy. 1807). operatora. która podejmuje inicjatywę. pochodzący od jednego nadawcy. reklam i innych przekazów. której pierwotna rejestracja dokonana została w języku polskim. stanowią audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu.1b) 1c) 2) 3) 4) 4a) 5) 5a) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy. stanowiąca odrębną całość ze względu na treść. lub jednostka organizacyjna. 5. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. towaru lub usługi. Nr 173. przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów. scenografa. rozpowszechnianiem jest: a) bezprzewodowa emisja programu do równoczesnego. osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audycji. c) który nie nadaje reklam lub telesprzedaży oraz sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów. regularnie rozpowszechniany. reklamą ukrytą jest przedstawianie w audycjach towarów. U. jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz jeżeli możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu. sponsorowaniem jest bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. i równoczesne jego rozpowszechnianie. usług. o których mowa w art. rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego. powszechnego odbioru (system powszechnego odbioru). b) wprowadzanie programu do sieci kablowej (system zbiorowego odbioru). faktycznie . poz. audycją wytworzoną pierwotnie w języku polskim jest audycja spełniająca wymogi audycji europejskiej w rozumieniu niniejszej ustawy i powstała na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim. rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjnego równocześnie z programem. autora scenariusza. w którym nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca. d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania. w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści. programem wyspecjalizowanym jest program. znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi. utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy. firmy. programem jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych. nazwy. odtwórców głównych ról i kompozytora. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę. w godzinach 6-23. jeżeli zamiarem nadawcy. producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna. przeznaczenie lub autorstwo. zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. do którego zalicza się w szczególności: reżysera. zespołem twórczym jest zespół osób tworzących audycje. (1) (uchylony). dla upowszechnienia. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność. 331 § 1 Kodeksu cywilnego. o której mowa w art. telesprzedażą jest każdy przekaz zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia usług. niepochodzący od nadawcy.

. 5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. wysokości opłat abonamentowych.organizuje i ponosi odpowiedzialność za kreatywny. 8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. 7. U. w granicach upoważnień ustawowych. zwaną dalej "Krajową Radą". organizacyjny i finansowy proces produkcji utworu audiowizualnego. 2. 7a) (4) (uchylony). Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji. na warunkach określonych ustawą. Nr 85. o opłatach abonamentowych (Dz. a w zarządach nie zasiadają żadne osoby pozostające w stosunku pracy z danym nadawcą lub będące nadawcami. (6) (uchylony). Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: 1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. 6. jako organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji. 7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. 13) producentem niezależnym wobec danego nadawcy jest producent niepozostający w stosunku pracy z danym nadawcą. samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. 1. 6a) (3) ustalanie. Art. 1. 9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji. praw wykonawców. 10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. 3) podejmowanie. spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. 6) (2) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru. 2) określanie. (7) (uchylony). 2. poz. 2a. (5) W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm. Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. 4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców. 5. 728). Rozdział 2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Art. Art. rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów. w zakresie przewidzianym ustawą. o swobodzie działalności gospodarczej. 3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu. praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. 14) przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta. warunków prowadzenia działalności przez nadawców. niebędący sam nadawcą i nieposiadający udziałów w organizacji nadawcy oraz w którym nadawca ani żaden podmiot od niego zależny bądź należący do tej samej grupy kapitałowej nie posiada żadnych udziałów.

4. 11. Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców. Art. 4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu. 1. 8. z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym nadawcą lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową. reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie. 2. 3a) (10) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. 5. Pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu. 3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. 5. Art. 6. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów. 2-4 stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji. 2. stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. 3. Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku: 1) zrzeczenia się swej funkcji. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały. 1. na jego wniosek. . 2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji. (9) Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat. Art. 3. (uchylony). związków pracodawców.2b. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami. (8) Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Krajowej Rady. zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady. o którym mowa w ust. 3. 9. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy. na wniosek Przewodniczącego. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad. 3. 2) we władzach stowarzyszeń. uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji. 1. organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych. 2. (11) Krajowa Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków. 3. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały tej Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez nadawcę działań w zakresie. Art. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od nadawcy przedstawienia materiałów. 10. 7. 4. Krajowa Rada wybiera ze swego grona. właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo: 1) (utracił moc). 4. Przepisy ust. 1. związków zawodowych. jeżeli naruszają one przepisy ustawy. od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. licząc od dnia powołania ostatniego członka.

2. 2. reklam. 5. Krajowa Rada określi. Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych. 3. Audycje i przekazy niepochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. 1 ust. reklam lub innych przekazów. 1. 5. 2) programów wyspecjalizowanych. że nie pochodzą od nadawcy. jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają ponad 50 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie. z zastrzeżeniem ust. Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajowej Rady są pokrywane z budżetu państwa. 1 i 3. 4. transmisji sportowych. . 1. 3. telesprzedaży. Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. 12. reklam. Art. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni. transmisji sportowych. dla: 1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia. Nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych w art. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę. o których mowa w ust. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. telesprzedaży. Przepis ust. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Art. 13. w drodze rozporządzenia. niższy udział w programie radiowym lub telewizyjnym audycji. 14. Art. dla których brak jest wystarczającej liczby audycji. 1. przekazów tekstowych i teleturniejów. 2. przekazów tekstowych i teleturniejów. 1 nie narusza przepisów dotyczących odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji. 1. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim. Rozdział 3 Programy radiowe i telewizyjne Art. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść. 1 i 3. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory. które są wykonywane w języku polskim. o których mowa w ust. 2. 1. liczonych od dnia ostatniej uchwały. 4. 2. Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje. 3. o którym mowa w ust. 4. 15.

Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 10 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. 160). konieczność zapewnienia przejrzystości oraz jawności informacji znajdujących się w ewidencji oraz nieobciążania nadawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z prowadzeniem ewidencji. o których mowa w ust.uwzględniając możliwość prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej.3) programów rozpowszechnianych wyłącznie w sposób satelitarny lub kablowy dostępnych w całości za opłatą. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. 1 pkt 1 i 2. 2. w odniesieniu do audycji. 2) produkcja audycji jest nadzorowana i kontrolowana przez osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w państwie. o których mowa w art. 15 ust. poz. (12) Art. 3. reklam. Audycją europejską jest audycja.uwzględniając konieczność zachowania proporcji audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich. lub przez osobę prawną albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Nr 32. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. transmisji sportowych. (Dz. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów satelitarnych lub operatorów sieci kablowych . rzeczywisty czas trwania audycji. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy i współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w państwie. przekazów tekstowych i teleturniejów. 2) czas przechowywania ewidencji. 3. o którym mowa w ust. która pochodzi z: 1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 2) państwa będącego stroną Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej. lub 3) innego europejskiego państwa trzeciego niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. 1 pkt 1 i 2. 3) udział współproducentów. Audycja pochodzi z państw. 3) zakres informacji zawartych w ewidencji. 1: 1) sposób prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania. o ile spełnia ona wymagania określone w ust. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. nie krótszy niż 1 rok. 1 pkt 1 i 2. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium jednego z tych państw oraz spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 1) audycja jest wyprodukowana przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. 1 pkt 1 i 2. 15b. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w tym dane o terminie rozpowszechniania audycji. 2. w drodze rozporządzenia. których siedziba znajduje się w państwie. 1. której większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państwa europejskiego oraz która została wyprodukowana samodzielnie lub w koprodukcji z producentem mającym siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przez producenta . W czasie przeznaczonym na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. 15a. telesprzedaży. audycje wytworzone w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie powinny stanowić co najmniej 50 %. Za audycję europejską uważa się również audycję. z 1995 r. tytuł i producenta audycji . mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. 1. Krajowa Rada określi. niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. Art. 1 i 3 oraz w ust. 1 pkt 1 i 2. U. sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

w celu nadania reklam lub telesprzedaży. z wyłączeniem serii. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi: 1) sposób ustalania dziennego czasu nadawania programu. 5. z zastrzeżeniem ust. 3) wymagania dotyczące osób. w drodze rozporządzenia. z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. 16a. 1-4. Kolejne przerwy w celu nadania reklam lub telesprzedaży są dopuszczalne. że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy. Dotyczy to odpowiednio telesprzedaży. 4. w stosunku odpowiadającym proporcji udziału współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji. Art. przy czym minimalny czas trwania takiego bloku wynosi 15 minut. 1. W transmisjach zawodów sportowych zawierających przerwy wynikające z przepisów ich rozgrywania. jeżeli państwo to zawarło ze Wspólnotą Europejską umowę w sprawach audiowizualnych. o którym mowa w ust. o ile nie stanowi to uszczerbku dla wartości audycji i nie narusza uprawnień właścicieli praw autorskich. 16. 1. Audycją europejską. Krajowa Rada określi. jeżeli film trwa co najmniej 20 minut dłużej niż dwa lub więcej okresów pełnych 45 minut. których głos lub wizerunek jest wykorzystywany w reklamach. Reklamy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. reklamy lub telesprzedaż mogą być nadawane wyłącznie w tych przerwach lub pomiędzy poszczególnymi częściami. 3. o którym mowa w ust. 4. transmisjach innych wydarzeń zawierających przerwy oraz w audycjach składających się z autonomicznych części. jest również audycja niespełniająca wymagań określonych w ust. Audycję można przerwać w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. Filmy fabularne i filmy telewizyjne. więcej niż 20 % dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny. Audycją europejską jest także audycja. 1 pkt 1. z zastrzeżeniem ust. seriali i audycji dokumentalnych. 2. 4. z uwzględnieniem zakresu ograniczeń w prowadzeniu przez nie innych audycji w programach radiowych i telewizyjnych. trwające ponad 45 minut.mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. 4) zakres udostępniania przez nadawcę czasu wykorzystywanego na reklamy i telesprzedaż. w tym maksymalny wymiar czasu w okresie rocznym dla jednego przedsiębiorcy lub ugrupowania gospodarczego. wyłącznie jeden raz podczas każdego okresu pełnych 45 minut. Bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży nie mogą zajmować w programie więcej niż 3 godziny dziennego czasu nadawania programu. 2 i 3. . 2) warunki nadawania reklam i telesprzedaży w programach. mogą być przerwane. Reklamy i telesprzedaż są nadawane pomiędzy audycjami. o którym mowa w ust. która została wyprodukowana w ramach dwustronnych umów o koprodukcji zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi. 3. a liczba tych bloków nie może przekraczać 8. 1 pkt 3. mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy oraz współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium państwa. 5) sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji czasu nadawanych reklam i telesprzedaży oraz zakres danych objętych tą ewidencją. a reklamy nadawane łącznie z telesprzedażą. a udział współproducentów. Art. 2-7. 2. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 15 %. sposób prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. 1 pkt 1. 3. o którym mowa w ust.

o których mowa w ust. 2-5. Nr 10. poz.2)). 3) audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krótszym niż 30 minut. 7. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży audycji w programach publicznej radiofonii i telewizji. zm. z 1996 r. 1231.4)). 533. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 26 października 1982 r. 1-3 stosuje się odpowiednio do telesprzedaży. Nr 147. produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu. Zakazane jest nadawanie reklam: nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług.1)). 2. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży: 1) serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń. Reklama nie może: naruszać godności ludzkiej. Nr 53. Nr 4. zm. 408. w zakresie regulowanym ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. U.5. 3. jakie pokładają oni w rodzicach. gier w karty. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. 6. z późn. jeżeli czas ich emisji wynosi co najmniej 30 minut. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. z 2002 r. nauczycielach i innych osobach. wykorzystujących zaufanie małoletnich. usług medycznych. 4. 4) audycji przeznaczonych dla dzieci. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza. z późn. Zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej. poz. płeć lub narodowość. w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach. U. Przepisy ust. U. Sponsorowane audycje lub inne przekazy są oznaczane przez wskazanie sponsora na ich początku lub na końcu. gier cylindrycznych. zm. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. U.3)). 17. z 2004 r. Art. gier na automatach. 55. rekwizytów tytoniowych. z 2004 r. 1. a w programie radiowym co najmniej 10 minut. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. z późn. 3. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. zm. Wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę. (13) Audycje inne niż określone w ust. 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) . poz.Prawo farmaceutyczne (Dz. stosuje się przepisy ust. zakładów wzajemnych. 1) Art. oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość. poz. 2) audycji o treści religijnej. napojów alkoholowych. . z wyjątkiem audycji. Art. poz. produktów leczniczych. 3 mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży. Nr 91. ranić przekonań religijnych lub politycznych. 27). zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług. z późn. jeżeli okres pomiędzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut. Zakazane jest nadawanie reklamy: wyrobów tytoniowych. 1. 16c. 16b. gier w kości. w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. zagrażać fizycznemu. bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. wideoloterii.

Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu. . 4. których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż towarów lub świadczenie usług. przez: 1) partie polityczne. 16b ust. z zastrzeżeniem art. 16b ust. w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc. 16b ust. 4) osoby fizyczne lub osoby prawne. Sponsorowanie nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji. 4. z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 5. 131 ust. 8.firmę. 6. 2. których reklama jest zakazana zgodnie z art. widoku towaru albo usługi. Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie w sposób ograniczający samodzielność nadawcy. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. 3. 1. Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców. znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność. Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy. o których mowa w ust. sprzedaży lub innym udostępnianiu towarów lub usług. 3) audycji poradniczych i konsumenckich. psychiczny lub moralny rozwój małoletnich. z zastrzeżeniem ust. 2) związki zawodowe. 1. 2. 18. Audycje lub inne przekazy. 7. sposób sponsorowania audycji lub innych przekazów. z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. inne niż te. 1 pkt 1 i 2. w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. a także w czasie trwania audycji lub innego przekazu. wskazania sponsora oraz sposób rozpowszechniania informacji o sponsorze w zapowiedzi audycji albo po zakończeniu audycji lub innego przekazu. Zabronione jest sponsorowanie audycji lub innych przekazów. 1. widok jednego towaru lub usługi. firmy. mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6. Art. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub jego działalność. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów oraz zakres informacji objętych tą ewidencją. a zwłaszcza chrześcijański system wartości. 3. Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem. 6. których reklama jest zakazana w art. w drodze rozporządzenia. 4) audycji wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą. 2) audycji publicystycznych o treści społeczno-politycznej. Krajowa Rada określi. Zabronione jest sponsorowanie transmisji sportowych przez podmioty wymienione w ust. Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej. z wyjątkiem sportowych i prognozy pogody. płeć lub narodowość. 5. o których mowa w art. w tym w szczególności czas emisji. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zabronione jest sponsorowanie: 1) serwisów informacyjnych. 5 pkt 1-3 oraz przez przedsiębiorców. zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny. 3) organizacje pracodawców. 1-7. których główna działalność polega na produkcji. 4.

Krajowa Rada określi. 5a i 5b. o których mowa w ust. innych niż te. 5b. informującą o zagrożeniach wynikających z treści emisji radiowej. 20a. 20. która twierdzi. w drodze rozporządzenia: 1) cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania. 2) podział małoletnich na kategorie wiekowe oraz szczegółowe warunki kwalifikowania i rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. służy roszczenie o udostępnienie zapisu na drodze sądowej. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej lub zapowiedzią słowną. że treść audycji. uwzględniając stopień szkodliwości danej audycji lub przekazu dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. reklamy lub innego przekazu będącego przedmiotem postępowania przed organem państwowym do czasu zakończenia tego postępowania. z uwzględnieniem zakresu informacji o przechowywanych materiałach. o których mowa w ust. 6. sądem właściwym w tych sprawach jest sąd okręgowy. 20 ust. 2. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 2) wydać nieodpłatnie zapis audycji lub reklamy. o której mowa w ust. reklamy lub innego przekazu. należy na jej pisemny wniosek i na koszt nadawcy udostępnić zapis audycji. Działalność nadawcy polegająca na tworzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w formie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego. Nadawca utrwala audycje. 1. 2. 2. Do przekazów tekstowych stosuje się odpowiednio przepisy o tworzeniu i rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych. oraz sposób ich prezentacji . w drodze rozporządzenia. z wyłączeniem serwisów informacyjnych.5a. o których mowa w ust. Na pisemny wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadawca jest obowiązany: 1) ujawnić dane umożliwiające identyfikację zleceniodawcy audycji lub reklamy. reklam. . 2. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji lub innych przekazów. o których mowa w ust. z uwzględnieniem godzin nadawania audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej. 5b. reklamy lub inne przekazy na odpowiednich nośnikach i przechowuje je przez okres 28 dni od dnia rozpowszechnienia audycji. 3 stosuje się odpowiednio. telesprzedaży. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej. Przepis art. 4. Art. o których mowa w ust. sposoby utrwalania i przechowywania audycji. Art. 3) wzory symboli graficznych i formuł zapowiedzi. transmisji sportowych i przekazów tekstowych. 5. 19. 5. reklam i innych przekazów przez nadawców. 1. Art. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. rozpowszechniania i sposób zapowiadania audycji lub innych przekazów. 7. osobie.uwzględniając stopień szkodliwości audycji dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. 5. reklamy lub innego przekazu albo wydać taki zapis na jej koszt. Po upływie tego okresu przechowuje się zapisy audycji. reklamy lub innego przekazu. 1. reklamy lub innego przekazu narusza jej prawa. 3. W przypadku odmowy udostępnienia zapisu audycji. Nadawcy dbają o poprawność języka swoich programów i przeciwdziałają jego wulgaryzacji. Osobie. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji i innych przekazów. Krajowa Rada określi.

uwzględniając stopień społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego. lub z innym uprawnionym. Krajowa Rada może. dostępnym w całości bez opłaty. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. oferując. w sposób zapewniający. obejmującego okres między godziną 24 a godziną 6 czasu obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. niż wymienione w ust. 4. 6. a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski. cechujące się pluralizmem. z zastrzeżeniem ust. tylko: 1) (14) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji. 2. bezstronnością. kultury. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną. o których mowa w pkt 1. 1 stosuje się do nadań z opóźnieniem. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne za ważne wydarzenia uważa się między innymi: 1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie. . 6. gospodarczego i politycznego. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów sieci kablowych. określić listę innych. w szczególności: 1) z czasu. Krajowa Rada w zakresie wynikającym z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych może.Art. 2) zasady wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji wydarzeń. że wykonywanie tych praw przez nadawców podlegających ustawie nie pozbawi odbiorców w danym państwie możliwości odbioru tych wydarzeń na zasadach określonych przez dane państwo zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego. Jeżeli przewiduje się organizację ważnego wydarzenia w częściach. określić: 1) listy wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia. który nabył prawa do transmisji danego wydarzenia. 3. 5. Przepisu ust. 3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA. całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom. 1 nie stosuje się. zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji. 20b. 2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej. na podstawie umowy z nadawcą. rozrywki. 7. 2. w drodze rozporządzenia. 1. publicystyki. zwanego dalej "ważnym wydarzeniem". w którym odbywa się dane wydarzenie. edukacji i sportu. 2) z pokrywania się w czasie ważnych wydarzeń lub ich części. ważnych wydarzeń. 1 pkt 1 nie wyraził gotowości zawarcia umowy umożliwiającej nadanie transmisji zgodnie z ust. że żaden nadawca programu spełniającego wymogi określone w ust. 1 pkt 2. wysoką jakością i integralnością przekazu. na zasadach określonych w ustawie. Przepis ust. jeżeli dany nadawca wykaże. 1. w drodze rozporządzenia. lub 2) jeżeli to samo wydarzenie jest transmitowane przez nadawcę programu spełniającego wymogi określone w pkt 1. Nadawca programu telewizyjnego może nadać bezpośrednią transmisję z wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym. 21. jeżeli opóźnienie nadania transmisji z ważnego wydarzenia nie przekracza 24 godzin i wynika z ważnych powodów. to każdą taką część uważa się za ważne wydarzenie. w tym mecze eliminacyjne. Rozdział 4 Publiczna radiofonia i telewizja Art. wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności: 1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych; 2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję; 3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych; 4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych; 5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu; 7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej; 8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim; 8a) (15) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym; 9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą. 2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny: 1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji; 2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą; 3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; 4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; 5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego; 6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; 7) służyć umacnianiu rodziny, 7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych; 8) służyć zwalczaniu patologii społecznych; 9) (16) (uchylony). Art. 22. 1. Organy państwowe mogą podejmować decyzje w sprawach działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzianych ustawami. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa. 3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2. Art. 23. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych. 2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych i związków pracodawców.

3. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa, w drodze rozporządzenia, Krajowa Rada. Art. 23a. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności nieodpłatnej. 2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do informowania o działalności organizacji pożytku publicznego w szerszym zakresie. 3. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego działalności nieodpłatnej, uwzględniając potrzeby tych organizacji oraz obowiązki jednostek publicznej radiofonii i telewizji. Art. 24. 1. Podmiotom uczestniczącym w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego oraz Parlamentu Europejskiego zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Podmiotom uprawnionym do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji referendalnych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Art. 25. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą tworzyć i rozpowszechniać programy dla odbiorców za granicą w języku polskim i w innych językach. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane tworzyć i rozpowszechniać audycje oświatowe dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 3. Audycje oświatowe powinny odpowiadać wymogom zawartym w szkolnych programach nauczania. 4. Koszty tworzenia programów oraz audycji, o których mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane z budżetu państwa, w granicach określonych ustawą budżetową. 5. Zakres i sposób prowadzenia działalności przewidzianej w ust. 1 i 2 oraz zasady pokrywania jej kosztów są określane w formie porozumień zawieranych między ministrami właściwymi odpowiednio w sprawach zagranicznych i edukacji narodowej oraz jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Art. 26. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką". 2. Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych. 2a. (17) Terenowe oddziały spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. 3. Radiofonię publiczną tworzą:

1) spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów dla odbiorców za granicą; 2) spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych, zwane dalej "spółkami radiofonii regionalnej". 4. (18) Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27-30 ustawy, przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkiem art. 312 i 402. 5. (19) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań przez spółki oraz określa warunki wykorzystania tych częstotliwości. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362). 6. (20) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, zapewnia dla spółek tworzących i rozpowszechniających: 1) ogólnokrajowe programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu "Telewizja Polska I" i "Telewizja Polska II"; 2) ogólnokrajowe programy radiowe - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego oraz częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania programów radiowych dla odbiorców za granicą; 3) regionalne programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów telewizyjnych; 4) regionalne programy radiowe - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów radiowych. 7. Program TV Polonia jest rozpowszechniany w sposób rozsiewczy satelitarny. 8. Do rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną, stosuje się art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do pięciu członków. 2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej członków. 3. Kadencja zarządu trwa cztery lata. Art. 28. 1. Rada nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków. Członków rady nadzorczej powołuje Krajowa Rada, z wyjątkiem jednego, którego powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego. 4. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania. 5. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. 6. Zgody rady nadzorczej wymaga: 1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w statucie spółki; 2) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników; 3) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 ust. 1, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce; 4) zbycie lub obciążenie nieruchomości.

Uchwały w sprawach programowych. 3. 5. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne zgromadzenie. 31. Art. 26 ust. 1. Przychodami spółek. określi minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały spółki w poszczególnych programach ogólnokrajowych. 2. których powołuje Krajowa Rada. 28a. Art. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków. 6. 5. Działalnością terenowego oddziału spółki kieruje dyrektor powoływany przez radę nadzorczą na wniosek zarządu spółki. 1. 29.7. Art. 2 i 3. 30. 1. 2. 4a. 3. 2. po zasięgnięciu opinii dyrektorów terenowych oddziałów. 30a. Zarząd spółki zapewnia członkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu. o której mowa w art. 1. podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 1. są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej. 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody Krajowej Rady. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. (22) (uchylony). Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki jest rada programowa oddziału. Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów telewizji publicznej należy do terenowych oddziałów spółki. 4. są wpływy pochodzące: 1) (23) z opłat abonamentowych. Przepisy dotyczące programów dla odbiorców za granicą stosuje się odpowiednio do programu TV Polonia. 26 ust. badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków. 2. dyrektorzy oddziałów uwzględnią kandydatów zgłaszanych przez organizacje społeczne mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Art. na wniosek zarządu spółki. o których mowa w art. W walnym zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. (21) Powołując rady programowe oddziałów emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Art. Statut spółki określa zakres działania i zadania terenowego oddziału spółki. 4. (uchylony). Krajowa Rada. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Kadencja rady programowej trwa 4 lata. jeżeli dotyczą one treści programu. Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach tworzenia i rozpowszechnienia programu TV Polonia jest rada programowa TV Polonia. 3. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Krajową Radę. 2. w rozumieniu .

przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa. o której mowa w art. 1. 1. 32. 21 ust. nie narusza obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości wynikających z odrębnych przepisów. 2) z obrotu prawami do audycji. 1. 31b. są obowiązane do określenia w dokumentacji. 21 ust. 1a. za zgodą Krajowej Rady. o której mowa w ust. 2 i 3. na rok następny. poz.5)). do dnia 30 kwietnia danego roku. oraz sposób sporządzania sprawozdań. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników. 26 ust. 3) kwartalnych sprawozdań dotyczących kosztów poniesionych na działalność. o których mowa w art. biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przestrzegania zasad jawności i przejrzystości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań. o której mowa w art. 2. 2 i 3. 31 ust. 1. 21 ust. Art. 21 ust. 31c. za poprzedni rok kalendarzowy. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. o których mowa w art. w drodze rozporządzenia. sposób prowadzenia dokumentacji. do dnia 15 lutego. 3) z reklam i audycji sponsorowanych. do 25. 26 ust. 4) z innych źródeł. o których mowa w art. są obowiązane do składania Krajowej Radzie: 1) rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. 31b pkt 1-3. Akcjonariuszom spółek. 26 ust. o których mowa w art. a także metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności. Zarządy spółek. 2. 2) kwartalnych sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania środków przyznawanych zgodnie z art. Krajowa Rada określi. 21 ust. o rachunkowości (Dz. sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o których mowa w art. Obowiązek. o których mowa w art. 1. do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. wraz z określeniem źródeł ich finansowania. 1 tej ustawy. na realizację misji publicznej. Spółki. z zastrzeżeniem przepisu art. Art. z późn. 1 pkt 1 i ust. w sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do działalności. 1. o której mowa w art. W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć. Przychodami spółek mogą być również dotacje z budżetu państwa. przygotowują i publicznie udostępniają. ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art. 3. o której mowa w art. z 2002 r. (24) Zarządy spółek. 2 i 3. 3. Art. 694. U. do 25. zm. w tym zakładowego planu kont. . Art. 1. 4) założeń programowo-finansowych w zakresie realizacji zadań. 2. o których mowa w art. 1 i 2. 8 ust. 1. 21 ust. nie przysługuje prawo do udziału w zysku. 26 ust. oraz pozostałej działalności. zasad rachunkowości. o opłatach abonamentowych. o których mowa w art. 2 i 3. o opłatach abonamentowych. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o którym mowa w ust. 31 ust. w sposób niezakłócający konkurencji na rynku. Nr 76. 31a.

nie krótszy niż 45 dni od dnia ogłoszenia. wymaga uzyskania koncesji. od osoby zagranicznej . określa się: 1) przedmiot postępowania. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. (25) Przewodniczący Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacje o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin. W przypadku złożenia większej liczby wniosków. 1b. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. 3. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej. 6) termin i miejsce składania wniosków. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu. 1c. 3. c) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 1. Art. w tym w szczególności rodzaj i charakter programu. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna. na jaki może być udzielona koncesja. 1a. W ogłoszeniu.Rozdział 5 Koncesje na rozpowszechnianie programów Art. 1. Koncesja może być również udzielona: 1) osobie zagranicznej lub 2) spółce zależnej. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady. o którym mowa w ust. 2. w szczególności częstotliwość bądź kanał oraz moc i lokalizację stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu. do składania wniosków o udzielenie koncesji. 1. 33. 2) umowa lub statut spółki przewidują. 2. od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49 %. 1. 35. 5) czas. b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych. 34. 2. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji. 1. Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. 4) liczbę koncesji. jeżeli: 1) udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49 %. która ma siedzibę w Polsce. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie koncesji w związku z ogłoszeniem. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona. Przewodniczący Krajowej Rady. 1. że: a) członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. przekraczających istniejące możliwości rozpowszechniania programów. lub osobie prawnej. Art. 2) warunki programowe rozpowszechniania programu. 3) warunki techniczne rozpowszechniania programu. posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji. są one rozpatrywane w ramach jednego postępowania.

5) dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu. 4) przewidywany udział audycji. . o których mowa w art. (29) Koncesja jest udzielana na 10 lat. gdy w stosunku do nadawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny. 2. j) moc transpondera. 3. (26) 1. b) wysokość zawieszenia anteny. 1 i 2. c) moc nadajnika i maksymalną moc promieniowania.dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego: a) lokalizację stacji. 1 ust. 1 ustawy. Koncesja określa w szczególności: 1) osobę nadawcy. odmowa udzielenia koncesji na kolejny okres możliwa jest wyłącznie. o których mowa w art. (27) Nadawca społeczny może złożyć wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres. W przypadku złożenia przez nadawcę wniosku. Art. 3) przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami. i) częstotliwość. jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. Art.bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. w programie telewizyjnym albo utworów. Koncesji nie udziela się.. 15 ust. 1 lub 2. 3. (28) W przypadku złożenia przez nadawcę społecznego wniosku. 34 i 36 ust. nie później niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej koncesji. 36. h) położenie satelity na orbicie. 1. 2) przedmiot działalności objętej koncesją. do postępowania w sprawie udzielenia koncesji nie stosuje się przepisów art. 2) osiągnięcie przez wnioskodawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym terenie. kablowy) oraz: .dla rozpowszechniania kablowego: k) lokalizację stacji głównej. 1. 37. 38 ust. 35a. rozsiewczy satelitarny. o którym mowa w ust. dobrych obyczajów i wychowania.dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego: g) nazwę wykorzystywanego satelity. jeżeli rozpowszechnianie programów przez wnioskodawcę mogłoby spowodować: 1) zagrożenie interesów kultury narodowej. 15 ust. . d) charakterystykę promieniowania anteny. z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją. bezpieczeństwa i obronności państwa oraz naruszenie tajemnicy państwowej. e) częstotliwość. 1 i 3. o którym mowa w ust. 2. Art. . 2. 1.których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego . W postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności: 1) stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. f) polaryzację. 2. w programie radiowym lub telewizyjnym. 1. 2) możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu.

4) nadawca. 2) nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy. po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 3. niezbędne dla realizacji przepisów ustawy. nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych . datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu. rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania. 3. Nadawca jest obowiązany do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania finansowego. Do dokonywania. . 3a. 3) działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji. jeżeli: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy. (32) Krajowa Rada. 116 tej ustawy. termin wygaśnięcia koncesji. 2) nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji. w drodze rozporządzenia. w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. które powinien zawierać wniosek. 4. o rachunkowości. który uzyskał koncesję. 1. Art. że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady. 2. 3) rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się przepisów art. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji. 4) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. 37a. jeżeli: 1) rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej. . 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady.l) obszar objęty siecią kablową. a nadawca. (30) Koncesja. Koncesję cofa się. udział w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych. określi. dane. Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności. Koncesja może być cofnięta. 4) 5) 6) 7) Art. 2. wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art.chyba że nadawca wykaże. 38. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje jej niezwłocznie na rzecz nadawcy. (31) Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest wymagana rezerwacja częstotliwości. 1 pkt 3. jest udzielana w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju. oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji. w zakresie określonym w ust.

uprawnienia. Odmowa wyrażenia zgody następuje. 1. Art. określonego w art. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. Do uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 3. Koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego obejmuje również wykorzystanie sygnału telewizyjnego do rozpowszechniania przekazów tekstowych. niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości. 2. o których mowa w ust. W przypadku uprawomocnienia się decyzji w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza o możliwości uzyskania koncesji w zakresie objętym cofniętą koncesją. 1 pkt 1. 2. 16 ust. o której mowa w ust. 3. 2) przepisów art. o których mowa w ust. 39. podziału albo innego rodzaju przekształceń spółek handlowych. 2) promocji działalności własnej nadawcy. Stwierdza w niej obowiązek uiszczenia opłat. 1. z wyłączeniem przepisów art. 3) kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej. nie przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego. gdy: 1) nadawca osiągnie pozycję dominującą w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. o których mowa w ust. 5. O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić: 1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych. 39b. ustala. 4. 2. o których mowa w ust. 39a. Do programów. 38a. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy. mogą przejść na inny podmiot za zgodą Krajowej Rady wyrażoną w formie uchwały. 1. nie stosuje się: 1) ograniczenia dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam i telesprzedaży w ciągu godziny. o których mowa w ust. 40. 16 ust. 3-5. 2. 2) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. Koncesja może być udzielona na rozpowszechnianie w sieciach kablowych lub w sposób rozsiewczy satelitarny programu poświęconego wyłącznie: 1) telesprzedaży. Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę. Art. . Art.4. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. 16a. Do programów. 2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych.Prawo telekomunikacyjne. 2. 3. Art. w . z zastrzeżeniem ust. Uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne. przewidzianych w ustawie o łączności. Na podstawie uchwały Krajowej Rady. Uprawnienia. organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę społecznego. 2. 1. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 4 pkt 1a. W przypadku łączenia. 3 oraz art. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji. uwzględniając charakter poszczególnych nadawców i ich programów. 1. Art. 3. 1. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji. 15-15b. 1.

która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu. na podstawie uchwały Krajowej Rady. o której mowa w ust. 40b. 38. 43. 3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze. 4. wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady. Rozdział 6 Rozprowadzanie programów w sieciach kablowych Art. w stosunku do którego osoba zagraniczna jest podmiotem dominującym. do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. o którym mowa w ust. wysokość opłaty. 2. Art. dokonane bez zezwolenia są nieważne. Przewodniczący Krajowej Rady może. Art. 35 ust.drodze rozporządzenia. o swobodzie działalności gospodarczej. dokonaną przez podmiot. oraz może określić podmioty zwolnione od opłaty. 1. Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej kolejności: 1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej. 4. wysokość opłaty. w uzasadnionych przypadkach. 1. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Czynność. dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. 1. 42. 1. 1. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 2. Przepis ust. Do postępowania w sprawach wpisu do rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 41. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów publicznej radiofonii i telewizji oraz innych programów nadawców krajowych. 1. Przepisów ust. 2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze. Nabycie lub objęcie udziałów albo akcji. Organem prowadzącym rejestr jest Przewodniczący Krajowej Rady. wydać decyzję zezwalającą na inną niż wymieniona w ust. bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji przez osobę zagraniczną w spółce. 1. 33 ust. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 2. 2. uważa się za czynność dokonaną przez podmiot dominujący. w drodze rozporządzenia. 3. 2 oraz art. 1-3 nie stosuje się do osób zagranicznych lub spółek zależnych. o której mowa w ust. oraz może określać podmioty zwolnione od opłaty. chyba że ustawa stanowi inaczej. 1. art. Czynności. 1. 2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze. 3. Program rozprowadzany w sieci kablowej wymaga zgłoszenia do rejestru. art. 1 kolejność wprowadzania programów do sieci kablowej. o której mowa w ust. Art. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie. Rejestr jest jawny. o których mowa w ust. 36 ust. 5. 5. których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Za wpis do rejestru pobiera się opłatę. 3. 2. . Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala. 4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych. Art. 40a. do osób zagranicznych.

Wpis do rejestru zawiera dane. 3. Zgłoszenie. 3. 4. że program jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru. o którym mowa w ust. Operator sieci kablowej dołącza do zgłoszenia: 1) kopię zezwolenia na używanie urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych niezbędnych do rozprowadzania programu. 2. 3) określać obszar. 4. Art. 5) (uchylony). 44. co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści podżegające do nienawiści ze względu na rasę. . 18. 3. 5. 4) (uchylony). 2) dokumenty wskazujące. powinno: 1) wskazywać wnioskodawcę. (uchylony). zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego wpisem do rejestru. w terminie 14 dni. 3. a w przypadku programu przekazywanego przez nadawcę operatorowi . 33 ust. powstałe po dniu dokonania wpisu programu do rejestru. 6. rozpowszechnia go nie w całości lub nierównocześnie. 2) w rozpowszechnianym programie. 3b. 3) operator nie przestrzega ustawowej kolejności wprowadzania programów do sieci kablowej. których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu. z wyjątkiem adresu zamieszkania.Art. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie zgłoszenia. Organ rejestracyjny zakaże operatorowi sieci kablowej rozprowadzania programów albo określonego programu. co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści naruszające przepisy art. jeżeli jest on inny niż adres siedziby. o których mowa w ust. jeżeli organ rejestracyjny nie odmówił rejestracji w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 2) operator wprowadza zmiany do programu. Operator sieci kablowej dokonuje zgłoszenia programu do rejestru nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem jego rozprowadzania. 1. jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. Operator sieci kablowej jest obowiązany zgłaszać organowi rejestracyjnemu. jeżeli: 1) w rozprowadzanym programie. w okresie ostatnich 12 miesięcy. 1. do której stosuje się odpowiednio przepis art. Rozprowadzanie programu można rozpocząć. jeżeli: 1) wnioskodawca nie ma uprawnień do używania urządzeń radiowych i sieci telekomunikacyjnych. narodowość lub religię lub naruszające przepisy art. 4 i 5. 18 ust. W przypadku wydania zakazu. 3a. 45. 4) oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. 2) określać program przewidziany do rozprowadzania i jego nadawcę. 2. 1. w okresie ostatnich 12 miesięcy. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o wpisie programu do rejestru. Przewodniczący Krajowej Rady z urzędu wykreśli wpis programów lub programu z rejestru. 2. o którym mowa w ust. 3) dokumenty wskazujące. płeć. na którym program ma być rozprowadzany.umowę z nadawcą programu. Odmowa wpisu programu do rejestru oraz wydanie zakazu rozprowadzania programu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organ rejestracyjny odmówi wpisu do rejestru programu. że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu.

1 i 6 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 53. 1. art. konieczność zapewnienia przejrzystości i kompletności zapisu informacji znajdujących się w rejestrze oraz sprawność postępowania rejestracyjnego. 50 (uchylony). 15a ust. 1. 1-6. Rozdział 7(34) (uchylony). art. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodów nad wydatkami. o którym mowa w ust. art. Art. 18 ust. zmniejszonej o podatki. 16b. 1. 49 (uchylony). 47. . Art. art.5. art. Krajowa Rada określa. jeżeli od naruszenia obowiązku. 1-7. 1. 16 ust. Art. 6. 15 ust. 18 ust. także w decyzji wydanej na podstawie art. 16c. 4. Kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji . 2. Rozdział 8 Odpowiedzialność prawna Art. 4. Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć karę. 1. a także nieobciążanie operatorów sieci kablowych utrudnieniami w zakresie wykonywanej działalności. 15a ust. Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru . art. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. art. Kary pieniężnej nie można nałożyć. a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość. Art. stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów. Art. art. 46. o której mowa w ust. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 52. 15 ust. Art. szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych. 3. 51 (uchylony). 10 ust. 8 i art. art. 16a ust. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 % rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu. 15b. art. 48 (uchylony). 1-3. 4. 1. art. który nie wymaga rezerwacji częstotliwości. 2. 2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru .uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru i zgłaszania do niego wniosków w systemie teleinformatycznym. Art. osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. (33) Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy.podlega grzywnie. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 17 ust. upłynął jeden rok. 2.podlega grzywnie. 4. w tym: 1) wzór rejestru. 17 ust. 1-3. art. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku utraty przez operatora sieci kablowej uprawnień do używania urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozprowadzania programów. karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu nadawcy. 20 ust. 16 ust. w drodze rozporządzenia. 20b ust.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r." Art. o której mowa w ust. Nr 95. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: "7) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 2. 53 i 54 służy odwołanie do Sądu Wojewódzkiego(35) w Warszawie . 4. 10 ust. 48 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). Tej samej karze może podlegać osoba kierująca działalnością nadawcy za nieudzielenie lub udzielenie nierzetelnych informacji na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady. U. Nr 29. Nr 11. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących.sądu gospodarczego. poz. 1 w pkt 2 po wyrazach "i ministrów" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 58. Nr 5. 1 w ust. poz. poz. 55. Nr 58. poz. 297. nieprzekraczającą jednak jej sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 459) w art.Art. Nr 51. Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady wydanych na podstawie art. W razie złożenia odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady do sądu. poz. 504 oraz z 1991 r. 1. Nr 94. przewidziane przepisem art. 297. przepisy przejściowe i końcowe Art. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. 60. poz. 321 i Nr 86. 25 ust. Kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo do emitowania w radiu i telewizji programów religijno-moralnych. zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji. poz." . 10 ust. 3. U. U. Nr 51. stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego. 3. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. Art. poz. U. w szczególności dotyczące wznowienia postępowania. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. z 1990 r. Nr 95. 10 ust. społecznych i kulturalnych w sposób określony w porozumieniach między władzami danego kościoła lub innego związku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. uchylenia. 420) w art. 4 otrzymuje brzmienie: "4. podlegają wpłacie do budżetu państwa. 54. Nr 29. Jeżeli osoba kierująca działalnością nadawcy nie wykonuje decyzji wydanych na podstawie art. 4 oraz art. 22) w art. 2. 1. o Trybunale Stanu (Dz. 425) w art. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. Art. 504 oraz z 1991 r.". 59. upłynęły dwa lata. jeżeli od daty wydania decyzji. poz. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. poz. 321 i Nr 86. o których mowa w ust. 56. z 1990 r. o których mowa w art. 57. 2. poz. Nr 55. 84 i z 1993 r. stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. 425 i Nr 107. W postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji. 524 i z 1991 r. Kary. poz. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana. 155. Nr 55. 53 i 54. 154. poz. 1 w ust. poz. Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję nakładającą na nią karę pieniężną. 1. Art. 1. Art. poz.

Szczecinie. Statut spółki. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przechodzą na jednostki publicznej radiofonii i telewizji. 3. Przepis ust. o której mowa w art. 3 pkt 1. poz. Nr 66. Sposób realizacji uprawnień. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiąże: 1) spółkę. 1. lecz nie później niż po upływie roku od dnia wejścia ustawy w życie. 26 ust. 287 i Nr 95. 1 i 2. 3 pkt 2. Lublinie. o której mowa w art. Katowicach. 1 pkt 1. przepisu art. 26 ust. U. 36 ust. z siedzibami w Białymstoku. 59. 5. 8. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa uzgodni treść statutów spółek. 5 nie dotyczy uprawnień wydanych na podstawie ustawy. o których mowa w ust. Przewodniczący Komitetu kieruje działalnością państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" do czasu zarejestrowania spółek. 26 ust. 4. Podmioty rozprowadzające programy w sieciach kablowych dostosują swoją działalność do wymogów określonych w rozdziale 6 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Katowicach. Lublinie. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. 64. Krakowie. zwany dalej "Komitetem". Warszawie i we Wrocławiu. 2. 59. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie administracji państwowej przechodzą do właściwości Krajowej Rady. Do nadawców posiadających zezwolenie. Koszalinie. z siedzibą w Warszawie oraz spółki. regulują porozumienia między Świętym Soborem Biskupów a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Kielcach. Krakowie. poz. 2 i 3. 2) spółkę. 1. Warszawie. Łodzi. 3. 293 i Nr 105. o których mowa w ust. 541) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). Funkcje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz uprawnienia nadzorcze w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych podległych Komitetowi przejmuje Przewodniczący Krajowej Rady. 7. poz.Art. z Krajową Radą. 1 pkt 2. 4. o których mowa w art. o której mowa w art. może przewidywać oddziały terenowe w innych miejscowościach niż wymienione w ust. Poznaniu. U. z siedzibą w Warszawie i oddziałami terenowymi w Bydgoszczy. 5. Gdańsku. o których mowa w ust. Opolu. 6. któremu przyznano w koncesji częstotliwość wykorzystywaną dotychczas do nadawania programu. 26 ust. Rzeszowie. Nr 86. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. 2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zawiązać spółki radiofonii regionalnej z siedzibami w innych miejscowościach niż wymienione w ust. o której mowa w art. i do nadawców posiadających zezwolenia wydane w związku z ustawą. o której mowa w art. 2 otrzymuje brzmienie: "2. powoła Krajowa Rada. 26 ust. poz. Szczecinie. Łodzi. Rzeszowie. odpowiednio do zakresu ich zadań ustawowych i statutowych. Olsztynie. Art. 2. 504 oraz z 1991 r. poz. o łączności (Dz. 61. we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Gdańsku." Art. Zezwolenia na używanie urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiowych i telewizyjnych wygasają z dniem rozpoczęcia działalności na tym samym terenie przez nadawcę. 1. 52 nie stosuje się. 62. . 425) w art. Poznaniu. 63. 1 i 2. Pierwsze zarządy spółek. Nr 69. 2. Znosi się Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". Bydgoszczy. o których mowa w art. Art. o którym mowa w ust.

2. 446 i Nr 107. z 1991 r. 64 ust. Art. 2. częstotliwości wykorzystywane przez PRTV w chwili wejścia w życie ustawy do emisji programów telewizyjnych i radiofonicznych. Przydział częstotliwości. 1. 236 Kodeksu cywilnego. 3. 1. zwanej dalej "PRTV". o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. z zachowaniem zasad określonych w art. Ustanie stosunku pracy jest równoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem stosunku pracy wskutek wypowiedzenia umowy o pracę przez zakład pracy. poz. przyznane innym podmiotom na podstawie dotychczasowych przepisów. 1. a który na okres czterech lat. Pracownicy PRTV stają się z mocy prawa pracownikami właściwej spółki. 1. który przewodniczy jej obradom. 1. 3. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady zwołuje Marszałek Senatu. będące w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. do opłat za czynności notarialne związane z zawiązaniem tych spółek stosuje się odpowiednio przepisy o przekształcaniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. Stosunek pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. ustaje z mocy prawa z dniem wpisania spółki do rejestru handlowego. 69. o których mowa w ust. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa. szczegółowy tryb inwentaryzacji mienia wymienionego w ust.Art. 64 ust. Nr 30. Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady przydzieli spółkom. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów. mienie pozostałe po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja". poz. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy. następuje bez opłat. 65. 2. 1. w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie. o których mowa w art. o których mowa w art. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wniesie do spółek. 1. 2. 2. Zatrudnienie tych pracowników w spółce może nastąpić na warunkach uzgodnionych przez strony. z zastrzeżeniem ust. 41 ust. Nabycie własności następuje nieodpłatnie. 3. 1 i 2 są wolne od opłat sądowych i skarbowych. wygasają z dniem przyznania tych częstotliwości spółkom. 2. Art. w drodze rozporządzenia. Do użytkowania wieczystego nie stosuje się przepisów art. 4. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 1. Budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. Na spółki przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki Komitetu i PRTV wynikające z decyzji administracyjnych. oraz własności budynków. poz. odpowiada spółka. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego tych spółek. 2. innych urządzeń i lokali. 464)(36) w części dotyczącej pierwszej opłaty. 68. Art. 127. 67. Czynności podejmowane w wykonaniu art. Nr 103. który z nich powołany został na okres dwóch. W decyzji tej określa się również warunki użytkowania wieczystego. 2. 26 ust. Uprawniony organ powołujący członków Krajowej Rady na pierwszą kadencję po wejściu w życie ustawy wskaże. o których mowa w ust. będących w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. zasadę podziału i przekazywania tego mienia oraz tryb rozpoznawania spraw spornych. stwierdza się decyzją wojewody. o których mowa w ust. U. 2. 2 i 3. Art. Rada Ministrów określi. . określonych przez Krajową Radę. 3. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa własnością tych spółek. Uprawnienia do używania częstotliwości. powstałe przed wpisaniem spółki do rejestru handlowego. o których mowa w ust. 66.

Nr 124. _________ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z wyjątkiem przepisu art. poz. poz. poz. U. który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1993 r. z 2003 r. Nr 117. Nr 88. Nr 126. 28. 1597. Nr 173. 1. 70. 668. poz. poz. 2155. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 1996 r. 961. Nr 60. poz. z 1994 r. Nr 88. Nr 24. poz. poz. 756 i Nr 162. poz. Art. 1107 oraz z 2003 r. poz. z 2004 r. poz. U. poz. 275). 2135. Nr 145. Nr 210. Nr 54. 719 i Nr 122. z 1999 r. z 2003 r. poz. Nr 139. poz. poz. poz. poz. poz. nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. poz. 661. 1546 i Nr 213. poz. Nr 104. 984. poz. poz. poz. poz. z 2000 r. 1268. Nr 54. z 2002 r. poz. 1535. Nr 113. 136. poz. Nr 106. Nr 3. 2. Nr 12. Nr 91. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 1083. Nr 5. z 1997 r. poz. poz. poz. poz. poz. poz. Do czasu wydania przepisów przewidzianych w ustawie. z 2003 r. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 93. poz. 1151 i 1152. poz. poz. Nr 92. Nr 84. poz. 257. Nr 114. 1663. Nr 213. 2274. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. 959. Nr 121. U. 1207. 2081 i Nr 223. 110. Nr 167. z 1998 r. Nr 96. 1115. poz. 45. z 2001 r. poz. poz. 682. z 1999 r. poz. Nr 99. U. 1. Nr 100. 625. 1001 i Nr 152. 1193 i Nr 120. z 2002 r. poz. 255 i 256 i Nr 84. poz. 2135. Nr 29. z 1997 r. poz. Nr 28. poz. z 1995 r. poz. poz. 948. 1193. 1808 i Nr 210. 591. 535.3. poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 146. Nr 124. poz. o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. poz. Nr 45. Art. poz. 882. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. poz. Nr 121. 1041. zachowują moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. U. poz. Nr 171. poz. 1383 i 1384 i Nr 128. 71. 935. Nr 111. 391. Pierwszy Przewodniczący Krajowej Rady jest powoływany spośród wszystkich członków Rady pierwszej kadencji. 1372. Nr 63. 877. 1152. 52. Nr 96. poz. poz. 554 i Nr 121. Nr 69. 1407. Nr 229. poz. 1) . 1382. 2276 oraz z 2004 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 2215 oraz z 2004 r. poz. 315. Nr 113. 307 oraz z 1984 r. Nr 80. 1324 i Nr 229. z 1992 r. 769 i Nr 158. 489. U. 896. poz. Nr 43. 770. Nr 138.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful