PRASA POWOJENNA W POLSCE Głos Robotniczy - dziennik wydawany w Łodzi od czerwca 1945 do stycznia 1990 roku.

Organ PPR (do grudnia 1948), następnie PZPR. Swym zasięgiem obejmował województwo łódzkie, a po zmianie podziału administracyjnego 1 czerwca 1975 roku - miejskie łódzkie, piotrkowskie, płockie, sieradzkie i skierniewickie. Przez wiele lat jedna z najpoczytniejszych gazet Polski centralnej. Po rozwiązaniu PZPR "GR" zastąpiony został przez wydawany w tym samym składzie "Głos Poranny". Na początku 2004 roku w mediach pojawiły się wzmianki o planach wydawania w Łodzi lewicowego dziennika pod nazwą "Nowy Głos Robotniczy". O dalszych losach projektu brak informacji. Szpilki - ilustrowany tygodnik satyryczny założony w 1935 roku przez Zbigniewa Mitznera i Eryka Lipińskiego, który był również jego pierwszym redaktorem naczelnym. Był wydawany w Warszawie z wyjątkiem lat 1945-1947, kiedy siedzibą redakcji była Łódź. Został zawieszony w 1994 roku. Dwukrotne próby reaktywowania tygodnika zakończyły się niepowodzeniem. W piśmie publikowali m.in. Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Jerzy Lec, Anna Lechicka-Kuśniewicz, Antoni Słonimski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Antoni Marianowicz, Lech Terpiłowski, Jan Galuba, Świętopełk Karpiński, Stanisław Tym, Jerzy Urban, Zuzanna Ginczanka, Radosław Zięcina. Swoje rysunki zamieszczali m.in.: Maja Berezowska, Julian Bohdanowicz,Walerian Borowczyk, Antoni Chodorowski (grafik), Andrzej Czeczot, Andrzej Dudziński, Jerzy Flisak, Ha-Ga, Mirosław Hajnos, Zbigniew Jujka, Tomasz Jura, Zbigniew Lengren, Jan Lenica, Edward Lutczyn, Edmund Mańczak, Andrzej Mleczko, Juliusz Puchalski, Marek Polański, Henryk Sawka, Grzegorz Szumowski, Ryszard Twardoch, Anatol Ulman, Antoni Wasilewski, Zbigniew Ziomecki, Zygmunt Zaradkiewicz i Szczepan Sadurski. Redaktorami naczelnymi byli:
• •

do 1939 roku: o Zbigniew Mitzner (wydawca) i Eryk Lipiński po 1945 roku: o M. Sass o B. Kmieciński o Stanisław Jerzy Lec, Leon Pasternak, Jerzy Zaruba o Arnold Mostowicz o Krzysztof Teodor Toeplitz o Witold Filler o Jacek Janczarski o Marek Przybylik o R. Starzyński

Programowo czasopismo było związane ze środowiskiem lewicy. Przed II wojną światową ośmieszało obóz sanacyjny, a po wojnie przeciwników ustroju komunistycznego.W latach 1950-1953 pismo wydawało Bibliotekę Szpilek, a w 1955-1958 Kalendarz Szpilek. W roku 1992 pismo próbował reaktywować Marek Przybylik. Od lutego do kwietnia ukazało się 13 numerów Szpilek. Trybuna Ludu - gazeta codzienna wydawana w PRL, o jednym z największych nakładów w Polsce - ok. 1 300 000 egz. ok. roku 1980 (większy nakład miała tylko Trybuna Robotnicza, wychodząca na Górnym Śląsku). Powstała z połączenia dwóch gazet: "Głosu Ludu", organu

PPR oraz Robotnika, organu PPS. Zaczęto ją wydawać w 1948 r., jako oficjalny organ KC PZPR, a jej pierwszy numer ukazał się 16 grudnia w czasie kongresu zjednoczeniowiego PPS i PPR, w wyniku którego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W latach 70.-80. XX wieku osiągała nakład do 1,2 mln egzemplarzy. Gazeta była w pełni podporządkowana PZPR. Traktowała kolejnych I sekretarzy PZPR całkowicie bezkrytycznie i była główną tubą propagandy partii (jej znaczenie spadło nieznacznie od lat 70. XX wieku kiedy to główną rolę propagandy PRL przejęła telewizja). Do zadań "Trybuny Ludu" należało:
• • • • •

prezentowanie stanowiska PZPR wobec wydarzeń w kraju i sytuacji międzynarodowej, publikacja materiałów partyjnych i przemówień, wspieranie działań PZPR w sprawach gospodarczych (np. Plan 6-letni, kolektywizacja wsi), inicjowanie kampanii skierowanych przeciwko wrogom ludu czyli Kościołowi katolickiemu, imperializmowi, reakcji i wrogowi klasowemu, informowanie o zmianach personalnych w partii oraz komentowanie jej polityki.

Redaktorzy naczelni:
• • • • • • •

Leon Kasman - 1948-1953 Władysław Matwin - 1953-1957 (z krótką przerwą w 1956, w tym czasie: Roman Werfel, Jerzy Morawski, W.Titkow) Leon Kasman - 1957-1967 Stanisław Mojkowski - 1967-1972 Józef Barecki - 1972-1980 Wiesław Bek - 1980-1985 Jerzy Majka - 1985-1990

"Trybuna Ludu" patronowała od 1948 r. wraz z czechosłowacką Rude Pravo i enerdowską Neues Deutschland kolarskiemu Wyścigowi Pokoju. W Warszawie od 1972 roku organizowała z ogromnym rozmachem doroczne "Święto Trybuny Ludu". W czasie ostatniego zjazdu PZPR gazeta doraźnie zmieniła tytuł na "Trybuna Kongresowa", jej redaktorem naczelnym zaś został Marek Siwiec. Po przemianach demokratycznych w Polsce (1989) i likwidacji PZPR gazetę w roku 1990 oficjalnie zlikwidowano. Jednocześnie zaczęła się ukazywać Trybuna, która nie jest formalnie organem żadnej partii (wydawana przez prywatną spółkę AdNovum) i uchodzi za nieoficjalny dziennik polskiej lewicy postkomunistycznej. Tygodnik Powszechny – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społecznokulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę. Redaktorem naczelnym tygodnika jest ks. Adam Boniecki. Historia Pierwszy numer Tygodnika Powszechnego ukazał się z datą 24 marca 1945 r. Komitet redakcyjny składał się początkowo z czterech osób: z ks. Jana Piwowarczyka, Jerzego Turowicza (wieloletniego redaktora naczelnego), Konstantego Turowskiego i Marii Czapskiej. Później dołączyli do nich m.in. Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica (do aresztowania w 1948 r.), Stanisław Stomma, Hanna Malewska i Józefa Golmont-Hennelowa. W 1953 r. pismo

zamknięto z powodu odmowy opublikowania nekrologu Stalina, a jego wydawanie wznowiono w grudniu 1956 r. W latach 1953-1956 ukazywał się za to tzw. Tygodnik paxowski - pod identyczną winietą, zachowujący ciągłość numeracji - nie redagowany jednak przez prawowitych właścicieli. Po tym, jak w 1956 r. „Tygodnik” wrócił w posiadanie redaktorów z Wiślnej, na łamach publikowali m.in. Karol Wojtyła, Władysław Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Jacek Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Tadeusz Kudliński, Czesław Zgorzelski. Pismo było wówczas uważane za jedyny, niezależny głos środowiska inteligencji katolickiej. Ze środowiskiem tygodnika związane jest Koło Poselskie „Znak”. Później współpracowało ono z KOR, współtworzyło "Solidarność" (jej kapelanem został ks. Józef Tischner - jeden ze sztandarowych publicystów krakowskiego pisma). Od chwili wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - „Tygodnik” stał się najpopularniejszym w Polsce przekaźnikiem nauki Jana Pawła II i przez długi czas jedynym pismem, któremu papież udzielił wywiadu (3 sierpnia 1980). Później dostąpiło tego zaszczytu tylko włoskie „Il Tempo”. Na łamach „Tygodnika” przez lata publikował swoje wiersze Czesław Miłosz, który w 1945 r. przygotował dla Jerzego Turowicza rękopiśmienny tomik „Wierszy pół-perskich”. Jednym polskim pismem, na którego łamach Miłosz zamieszczał swoje wiersze po otrzymaniu Nagrody Nobla, był właśnie „Tygodnik Powszechny”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawanie pisma zostało na kilka miesięcy zawieszone. Od 1982 r. tygodnik ukazywał się bez przerw. W latach 80. XX wieku tygodnik stał się nieformalnym organem polskiej opozycji demokratycznej i był niekiedy uważany za jedyne legalne pismo opozycyjne w PRL. W 1987 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazał się głośny esej Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”. Od lat 90. niechętna Tygodnikowi była część kościelnej hierarchii, która krytykowała zbyt liberalną, jej zdaniem, formułę pisma (odzwierciedla to poniekąd prawie nieobecny kolportaż parafialny pisma). W 1998 r. Maria Zmarz-Koczanowicz zrealizowała film pt. „Zwyczajna dobroć” opowiadający o Jerzym Turowiczu. Po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 r. redaktorem naczelnym Tygodnika został ks. Adam Boniecki. W kwietniu 2007 r. 49% udziałów w Tygodniku Powszechnym objęła Grupa ITI. Od 5 grudnia 2007 r. Tygodnik Powszechny wydawany jest w mniejszym formacie. W dużym stopniu została odmieniona szata graficzna pisma a także skład redakcji. Wartości Tygodnik Powszechny stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje otwarty, ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Kieruje się zasadą dialogu, często zapraszając do debaty na łamach reprezentantów poglądów innych niż ściśle katolickie. Według typologii Jarosława Gowina zaprezentowanej w książce „Kościół w czasach wolności” Tygodnik jest jednym z głównych reprezentantów nurtu katolicyzmu otwartego, inspirowanego katolickim personalizmem. Jak pisze Sergiusz Kowalski, analizując dyskurs publicystyki pisma w latach 1993-1995, „Publicyści Tygodnika cenią umiarkowanie, otwartość, gotowość do dialogu i kompromisu”, poszukując „modus vivendi między liberalną demokracją i Kościołem, nowoczesnością i tradycją” (Kowalski 1997: 148). Krytyka Tygodnik Powszechny w czasach PRLu był uważany za pismo, w którym w pewnym stopniu (wyznaczonym przez cenzurę) można było głosić poglądy nieprzychylne władzom komunistycznym. Po 1989 pismo stało się przedstawicielem jednej opcji w dialogu wewnątrzkościelnym - określanej jako katolicyzm otwarty - co spowodowało falę krytyki ze strony innych środowisk. Tygodnikowi przypisywano również reprezentowanie po 1989 r.

Jan Kracik Marcin Król ks. Mieczysław Turek .tylko jednego środowiska politycznego (Unii Demokratycznej. Krytycy krakowskiego tygodnika często powołują się na fragment listu. potem Unii Wolności) – ze względu na fakt. Grzegorz Ryś Marian Stala Stefan Wilkanowicz Jacek Woźniakowski Redakcja pisma • • • • • • • ks. jaki 15 maja 1995 z okazji jubileuszu 50-lecia przesłał „Tygodnikowi” Jan Paweł II. Krzysztof Kozłowski). że wielu ludzi związanych z pismem było uczestnikami przemian politycznych (Józefa Hennelowa. Powiązany z Radiem Maryja publicysta Jerzy Robert Nowak opisał domniemaną "zdradę ideałów" Jana Pawła II i Kościoła przez Tygodnik w książce Obłudnik Powszechny (2002). Adam Boniecki (redaktor naczelny) Patrycja Bukalska Andrzej Brzeziecki Tomasz Fiałkowski Andrzej Franaszek Elżbieta Isakiewicz Dariusz Jaworski (I zastępca redaktora naczelnego) • • • • • • Maciej Müller Piotr Mucharski Małgorzata Nocuń Michał Okoński Michał Olszewski Wojciech Pięciak • • • Artur Strzelecki Joachim Trenkner ks. Adam Boniecki Halina Bortnowska Józefa Hennelowa Krzysztof Kozłowski ks.) ks. Dodatki tematyczne • • • • • • • • • • • • Książki w Tygodniku Ucho Igielne Rzecz Obywatelska Historia w Tygodniku Dodatki specjalne Nowa Europa Wschodnia Europa Środka Cybertygodnik Unia dla Ciebie Apokryf Kontrapunkt Parafia Zespół • • • • • • • • • • • Władysław Bartoszewski (do grudnia 2007 r. Tadeusz Mazowiecki. Przeciwnicy zarzucają Tygodnikowi Powszechnemu obranie kierunku liberalnego. a nawet w niektórych sprawach lewicowego katolicyzmu.

Obok problematyki wojskowej prezentował oficjalne stanowisko partii . Miała wtedy największy[potrzebne źródło] nakład w całej Polsce. obecnie Tomasz Sobiecki. na "Polska Zbrojna".• • • Maciej Kozłowski Michał Kuźmiński Anna Mateja • • • Jacek Prusak SJ Agnieszka Sabor Artur Sporniak Żołnierz Wolności . Tadeusza Kościuszki. przyjmując formę gazety popularnej – przypominającej miejską popołudniówkę. zmienia nazwę. Andrysiak. z o. Gazeta zmieniła nazwę w 1990 r. A. "Życie Warszawy" było.in. Zrezygnowano z dodatku warszawskiego. Pismo stało się własnością sardyńskiego biznesmena Nicolo Grauso. wydawana za czasów PRL-u. Historia Gazeta powstała 15 października 1944 z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej.: W. W 2006 pismo miało zmienić formułę na dziennik opinii. Presspublice – wydawcy m.in. Andrzej Bober. Po 1991 gazeta stała się przedmiotem zakulisowych przetargów politycznych. żeby w 1950 wrócić do pierwotnego tytułu. W okresie 1945-1951 gazetę wydawała Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik". Borowski. Załucki. obok "Trybuny Ludu". Skoncentrowano się na wydarzeniach. Kazimierz Wóycicki. została zamknięta w 2004 roku przez prasowego monopolistę Passauer Verlagsgruppe. Surmacz-Imienińska. W marcu 2006 zrezygnowano jednak i z tego projektu.uważany był za drugą. a głównymi publicystami Piotr Semka. W 1945. Jego właściciel ówczesny Michał Sołowow. U.gazeta Ludowego Wojska Polskiego. gdzie redaktorem naczelnym miał być Paweł Lisicki. Wojciech Wencel. Maciej Rybiński. Redaktorami naczelnymi gazety byli m. obok " Trybuny Ludu". Dywizji Piechoty im.in. została sprzedana przez spółkę Dom Prasowy Sp. w Sielcach nad Oką w ZSRR. Igor Janke oraz Paweł Bravo. Życie Warszawy – dziennik ukazujący się w Warszawie. Ryszard Wojna. gazeta przeszła kolejną zmianę szaty graficznej. W sierpniu 2007 r.o. W latach 1970-1981 do gazety dołączane były liczne dodatki. A. była ona najbardziej[potrzebne źródło] profesjonalnie wydawaną gazetą w Polsce. już w Polsce. Gazeta wychodziła na Górnym Śląsku. M. "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Henryk Korotyński. m. Tomasz Wołek. po porzuceniu projektu utworzenia nowej opiniotwórczej gazety (na skutek pojawienia się na rynku "Dziennika"). Trybuna Robotnicza to gazeta codzienna (organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach). najważniejszą tubę propagandową rządzących Polską komunistów. zaproponował nowy skład redakcji. "Życie i Nowoczesność". większy niż popularna wśród społeczeństwa Trybuna Ludu. W sierpniu 2007 r. na "Trybuna Śląska". W okresie 'pierwszej' Solidarności oraz stanu wojennego reprezentował linię partyjnego "betonu". . jednym z ważniejszych czasopism w PRL. W 1991 tytuł znów zmieniono na "Polskę Zbrojną". Zagórski. wydawana od 1943 do 1991. Aleksander Chećko. a później RSW PrasaKsiążka-Ruch. a później polskiego biznesmena Zbigniewa Jakubasa. Historia Dziennik został założony z inicjatywy polskich komunistów skupionych w Związku Patriotów Polskich dla potrzeb propagandowych formującej się 1. Jerzy Wójcik.

przedstawia wydarzenia ze świata. Nazwa dziennika "Zachodni" związana jest z faktem. ze średnią liczbą 104 840 sprzedanych egz.krytyk filmowy. W poniedziałek 15 października 2007 r. umieszczony na ostatniej stronie.4 proc. Ziemiach Odzyskanych (czyli zachodnich). wyposażona w nowoczesną maszynę offsetową firmy MAN-Roland marki Colorman. Dziennik Zachodni wraz z innymi regionalnymi dziennikami należącymi do spółki Polskapresse został wcielony do nowej gazety ogólnokrajowej "Polska" przygotowanej we współpracy z "The Times". W 2004 roku połączył się z Trybuną Śląską. historyk filmu bp Tadeusz Pieronek .senator. iż początkowo gazeta ukazywała na terenie całego Śląska. Obecnie wydawane są następujące tygodniki: • • • • • • • • • • "Życie Garwolina" "Życie Gostynina" "Życie Łukowa" "Życie Mińska" "Życie Płocka" "Życie Płońska" "Życie Radomskie" "Życie Siedleckie" "Życie Sokołowa" "Życie Węgrowa" Do 25 maja 2007 r.językoznawca dr Stanisław Janicki . ukazało się pierwsze wydanie Dziennika Zachodniego jako "Polska Dziennik Zachodni".duchowny. a jednocześnie zachowa swój regionalny charakter. Pierwszy numer gazety ukazał się 6 lutego 1945 roku. ukazywał się tygodnik "Życie Otwocka". Znani publicyści • • • • • Krystyna Bochenek . Zajmuje się szeroką tematyką. ukazujące się w 10 powiatach (nie wyodrębniając 3 powiatów grodzkich) województwa mazowieckiego oraz w powiecie łukowskim województwa lubelskiego (dawniej siedleckiego). a więc również na tzw. Cechą charakterystyczną jest rysunkowy felieton Gwidona Miklaszewskiego. Wydawany przez spółkę Polskapresse Oddział Prasa Śląska.Tygodniki regionalne Do piątkowego "Życia Warszawy" dołączane są regionalne tygodniki.Śródmieściu. kraju i regionu. wzrost w stosunku do 2005).regionalna gazeta. w województwie śląskim i województwie opolskim. w marcu (7. DZ jest najlepiej sprzedającą się gazetą regionalną w Polsce. która jakością i ofertą będzie się równać dziennikom ogólnopolskim. dziennikarka prof. Jak podają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z marca 2006 r. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym DZ był Stanisław Ziemba. dziennik ukazujący się na Górnym Śląsku. Jan Miodek . Wydawcy mają nadzieję stworzyć gazetę. W marcu 2007 w Sosnowcu-Milowicach uruchomiona została nowa drukarnia "Dziennika Zachodniego". reżyser filmowy. profesor prawa kanonicznego Marek Szołtysek . Przedstawiają one tygodniowy przegląd lokalnych wydarzeń. Dziennik Zachodni (pełny tytuł Polska Dziennik Zachodni) . natomiast do listopada 2007 roku "Życie Sierpca" (obecnie włączone do "Życia Płocka"). Dziennik Zachodni pozostanie tą samą gazetą (ze zmianą szaty graficznej i częścią dodatków). Jej siedziba mieści się w Domu Prasy w Katowicach .

Jerzy Strzałkowski. wydawane w latach 1947-57 w Warszawie. a potem "Gratka" przeniosła się do Internetu. "Po Prostu" .polskie pismo społeczno-polityczne. a następnie ZG ZMP. Stefan Bratkowski.już się ten dodatek nie ukazuje. Planowane jako pismo o zasięgu ogólnopolskim ograniczono do regionu krakowskiego oraz rzeszowskiego. którzy poznawali się dzięki "Gratce" zawierali nawet między sobą związki małżeńskie). Takie zjawisko socjologiczne było nawet tematem prac magisterskich (Gratkowicze.Do gazety pisał także: • Kazimierz Kutz . Najpierw był to dwutygodnik. Jerzy Vaulin. W 2004 ukazywało się siedem wydań lokalnych (w piątek dodatkowo jeszcze pięć) na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. angażując się w ruch na rzecz reform ustrojowych (redaktorem naczelnym w tym czasie był Eligiusz Lasota) i stało się wręcz symbolem przemian "Polskiego Października". Jerzy Ambroziewicz. Ryszard Turski. W skład redakcji lub na łamach pisma publikowało swe teksty wchodziło wielu wybitnych dziennikarzy. in. m. Od roku 1955 "Po Prostu" ukazywało się jako "Tygodnik studentów i młodej inteligencji". W 2003 Dziennik Polski uruchomił wydanie niedzielne sprzedające się w nakładzie ok. Jan Olszewski. Od 2002 w Krakowie ukazuje się również w niedzielę. Marek Hłasko. Oddziały terenowe DZ • • • • • • • • Bielsko-Biała Częstochowa Gliwice Katowice Lubliniec Rybnik Sosnowiec Tychy Dziennik Polski . Od roku 1948 do połowy roku 1954 było pismem ZG Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej. ale osoby umieszczające w nim ogłoszenia nazwali siebie Gratkowiczami. co wywołało w Warszawie rozruchy studenckie i zamieszki uliczne. . Zostało prowokacyjnie zlikwidowane przez władze w roku 1957. egzemplarzy.reżyser filmowy Dodatki tematyczne • • • • • • • • Motogratka Żyj zdrowo Nasze podróże Dom dla ciebie Kibic Praca Edukacja Gratka . a od roku 1949 tygodnik. 11 tys.pismo codzienne wydawane od 4 lutego 1945 przez Spółdzielnię Wydawniczą "Czytelnik". organizowali zloty (głównie w Katowicach). Jerzy Urban. Po Prostu było początkowo organem Akademickiego Związku Walki Młodych "Życie". od 1991 przez Wydawnictwo Jagiellonia SA. Lech Emfazy Stefański.

w związku z kłopotami finansowymi. a w 2000 r. zrezygnował jednak z tej funkcji. Po jego odejściu stanowisko objął Stanisław Janecki (przedtem . odbyła się 8 listopada 1955 r. a od 1989 r.o. do stycznia 2007 r. tygodnikiem kierował Piotr Gabryel. warunki akcesji Polski do UE i sam charakter Unii. został odwołany ze stanowiska na kilka dni przed publikacją raportu dotyczącego WSI) Drugim zastępcą redaktora naczelnego był Wiesław Kot. członek PZPR. Pod patronatem tygodnika "Wprost" kapituła złożona z laureatów poprzednich edycji przyznaje coroczne Nagrody Kisiela. nie zdobyło już uznania rynku i w roku 1991 przestało się ukazywać.Ludzie . nadal jednak współpracuje z tygodnikiem. opowiadając się zaś za mechanizmami wolnorynkowymi i wartościami chrześcijańskimi. b. Według CBOS witryna internetowa "Wprost 24" (wcześniej "Wprost Online") jest pierwszą co do popularności wśród stron WWW polskich tygodników. Stałe rubryki • • • • • • • • Skaner Z życia koalicji / Z życia opozycji Polska Giełda Biznes . Nawiązując do poprzedniej wybrano nazwę "zygzakiem".najpierw jako tygodnik regionalny w Wielkopolsce.in. średni nakład wyniósł 258 tys. Historia Ukazuje się od 5 grudnia 1982 r. Nazwę "po prostu" nosił także pierwszy polski dyskusyjny klub filmowy. do maja 2006 r. "Ranking szkół wyższych" czy "Ranking szpitali". takich jak "Lista 100 najbogatszych Polaków". Po zamknięciu tygodnika DKF musiał zmienić nazwę. był Marek Król. "Wprost" jest jednym z najpopularniejszych tygodników w Polsce. Profil Redakcja określa profil pisma jako liberalno-konserwatywny. egzemplarzy. nadmierny fiskalizm i interwencjonizm państwa oraz rozrost biurokracji. Według danych ZKDP za grudzień 2006 r.Pismo to wznowione w roku 1990 przez Turskiego wraz z częścią zespołu. Redaktorem naczelnym od lutego 1989 r. Jego zastępcą jest Grzegorz Pawelczyk (Jerzy Marek Nowakowski.zastępca redaktora naczelnego). Klub został zamknięty w 1989 r. z o. a średnia sprzedaż . b. Wprost . Sam tygodnik przyznaje tytuł Człowieka Roku. "Dyktator" Charlie Chaplina. Liczba czytelników według badań PBC wynosi ponad 2 mln osób (wskaźnik CCS). Aktualnie znajduje się w biurowcu Millennium Plaza. Od maja 2006 r. który nadal jest prezesem i głównym udziałowcem wydawnictwa. w sali kina "Wiedza" warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. . Pierwsza projekcja. egzemplarzy. "Wprost" publikuje także wiele cyklicznych rankingów. którego powstanie zostało zainicjowane przez tygodnik. członek i sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. Redakcja początkowo mieściła się w Poznaniu. przeniosła się do Warszawy. krytykując m.Pieniądze Know-how Nauka i Zdrowie Historia . jako pismo ogólnopolskie.polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany przez AWR "Wprost" sp. "Wprost" jest też w czołówce najczęściej cytowanych mediów w Polsce (według Instytutu Monitorowania Mediów).144 tys. pełniący tę funkcję przed nim.

prezydent Centrum im. Zastępcami redaktora naczelnego są: Bartek Chaciński i Paweł Moskalewicz.tygodnik społeczno-kulturalny wydawany obecnie przez Edipresse Polska. Adama Smitha Jarosław Jakimczyk dziennikarz śledczy Jan Piński dziennikarz ekonomiczny Jerzy Rzewuski recenzent muzyczny Michał Zieliński publicysta ekonomiczny Robert Leszczyński . dziennikarz muzyczny • • • • • • • • • • • • • Sławomir Cenckiewicz Antoni Dudek Jan M. podróżnik Robert Gwiazdowski ekonomista. Terlikowski Łukasz Turski Szewach Weiss Wojciech Wencel Wacław Wilczyński Marcin Wolski • • • • • • • • • • • • • • Leszek Balcerowicz Piotr Bikont i Robert Makłowicz Cezary Gmyz – publicysta Małgorzata Domagalik Zygmunt Kałużyński i Tomasz Raczek Stefan Kisielewski Krzysztof Król Bogusław Mazur Leszek Miller Tomasz Nałęcz Stanisław Tym Lech Wałęsa Bronisław Wildstein Jan Winiecki • • • • • • • Zbigniew Furman Karol Kinal Dariusz Krupa Igor Morski Karol Wiszniews ki Henryk Sawka Łukasz Hernik Przekrój .szef działu Kultura i Styl.reporter. .• • • • • • Bez granic Świat Pasaż Kultura i Styl Laser Ueorgan Ludu Autorzy Znani dziennikarze • Obecni publicyści • • • • Byli publicyści Graficy i fotografowie • • • • • • • • Marcin Dzierżanowski dziennikarz polityczny Dariusz Baliszewski historyk Olgierd Budrewicz . a obecnie w Warszawie. pełniący jednocześnie funkcję szefa działu krajowego. do 2002 r. Redaktorem naczelnym jest Jacek Kowalczyk. Ukazuje się od roku 1945. wydawany w Krakowie. Fijor Stanisław Klawe i Andrzej Paulukiewicz Zdzisław Krasnodębski Robert Mazurek i Igor Zalewski Witold Orłowski Maciej Rybiński Piotr Semka Krzysztof Skiba Paweł Śpiewak Tomasz P.

zaś sprzedaż wynosi 65 900(według danych ZKDP za sierpień 2007 r.satyryk Dariusz Brzóska Brzóskiewicz .poeta Jan Kalkowski .dziennikarz Grzegorz Dyduch i Marcin Świetlicki . pieniądze.z-ca red. (publicystyka szefów działów oraz redaktora naczelnego i sekretarzy redakcji) Powiększenie (artykuł ilustrowany zazwyczaj 6-8 ekskluzywnymi zdjęciami) Najsztub pyta (wywiad Piotra Najsztuba.projektantka mody Konstanty Ildefons Gałczyński . twórca opracowania graficznego i wieloletni redaktor naczelny Stefania Grodzieńska . podróżnik.aktorka.poetka.ilustrator.prozaik Marcin Baran . pisarka Marek Bieńczyk . poeta Małgorzata Baranowska . Kilkakrotnie wychodzi w formie numerów tematycznych .. twórca i redaktor rubryki kulinarnej „Jedno danie” Jan Kamyczek . którą przeprowadza Katarzyna Kolenda-Zaleska) A właściwie to. Ukazuje się w czwartki. nacz. ekologia.dziennikarz. którzy byli lub są związani z "Przekrojem": • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Artur Andrus .założyciel..pseudonim Janiny Ipohorskiej.muzycy. wielkie pieniądze. felietonistka Barbara Hoff . Od 2005 r. zajmujący 2-5 kolumn) Twoje Sprawy (krótkie artykuły obejmujące tematykę: technologie. czyli ekstremalny przegląd tygodnia.językoznawca Rafał Bryndal .enolog. podróże. autorki "Demokratycznego Savoir Vivre'u" w odcinkach Ludwik Jerzy Kern .). Stałe rubryki • • • • • • • • • Przekrój tygodnia (Kraj.dziennikarz. twórca komiksów Bartek Chaciński . motoryzacja.poeta. Zagranica oraz Krótka Rozmowa.. dziennikarz Adam Wiedemann . pisarz Jerzy Bralczyk .strona Kuby Wojewódzkiego Felietony: Bartka Chacińskiego "koniec końców" oraz Romana Kurkiewicza "lewomyślnie" Rozmaitości Autorzy Znani autorzy. Parokrotnie ukazuje się również w formacie XXL. Objętość numeru to zazwyczaj 84 strony.autor krótkich i absurdalnych haiku Olgierd Budrewicz .główne motywy z roku 2006 to między innymi: czarno-biały.malarz.Średni nakład to 125 000 egz.dziennikarz. redakcja przyznaje nagrodę "Fenomen Przekroju". jedzenie) Supermarket Bubloteka. pisarz. pisarz Andrzej Czeczot .autor wierszy satyrycznych . rysownik Juliusz Ćwieluch . Redakcja przygotowuje również wydania specjalne: Przekrój Nauki. varsavianista Bohdan Butenko . dziennikarze Marian Eile .. Teczki.

twórca historyjek rysunkowych o prof. rysownik. konferansjer.pisarz Zbigniew Lengren . rysownik Dorota Masłowska .rysownik.dramaturg.malarz.krytyk filmowy.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szymon Kobyliński .karykaturzysta. felietonista Lucjan Wolanowski .pisarz. felietonista Lucjan Kydryński . satyryk Kazimierz Kutz .dziennikarz Marcin Maciejowski .pisarka Robert Mazurek i Igor Zalewski . Filutku Filip Łobodziński .pisarka.komentatorzy polityczni Wojciech Mazowiecki . satyryk Tadeusz Mosz . rysownik Marcin Sendecki .malarz.reżyser. autorka książek dla młodzieży Tadeusz Pióro .dziennikarz Wawrzyniec Smoczyński Jerzy Szaniawski .dziennikarz ekonomiczny Sławomir Mrożek .poeta Paweł Sito .rysownik.dziennikarz. reporter Redaktorzy naczelni Kolejni redaktorzy naczelni "Przekroju": • • • • • • • • • • Marian Eile: 1945-1969 Mieczysław Kieta: 1969-1973 Mieczysław Czuma: 1973-2000 Maciej Piotr Prus: 2000-2001 Józef Lubiński: 2001 Jacek Rakowiecki: 2001-2002 Roman Kurkiewicz: 2002 Piotr Najsztub: 2002-2006 Mariusz Ziomecki: 2006-2007 Jacek Kowalczyk: od 2007 . satyryk Andrzej Mleczko .pisarz.dziennikarz. felietonista Stanisław Lem .autor felietonów kulinarnych Marek Raczkowski . prozaik i satyryk współpracujący dawniej z tygodnikiem Daniel Mróz . autor książek Magda Papuzińska . publicysta Jerzy Waldorff .publicysta Zbigniew Mentzel .autor opowiadań o profesorze Tutce Leopold Tyrmand . scenarzysta i reżyser Wilhelm Sasnal .pisarz i felietonista Janusz Minkiewicz .pisarz.aktualnie pracujący autor rysunków i komiksów satyrycznych Andrzej Saramonowicz .krytyk.grafik Tadeusz Nyczek . reżyser. publicysta Antoni Wasilewski .

o Okres odwilży:1953 .kulturalną i literacką. że ta prasa była spluralizowana. . Powstała prasa związana z Episkopatem Polski. Powstała prasa opozycyjna. Tygodnik "Odrodzenie". o Sprzyjająca sytuacja polityczna. Okres względnego pluralizmu prasy: 1945 . Tygodnik Powszechny. ograniczając dostęp do papieru.1947. Do 1947 r. więc zniknął rynek prasowy. o Zasady te wprowadził major Jerzy Borejsza. Czytelnik rządził .1947. Był wyrazem łagodności zmian ewolucyjnych w systemie prasowym.Historia prasy polskiej . o Zaczął też wtedy funkcjonować nowy system obiegu informacji: Władza przekazała agencji rządowej "Polpress" prawo do reprezentowania władz od strony propagandowo . Prężny ośrodek .był najsprawniejszy i najlepiej zorganizowany. o Wtedy zaczęto tworzyć prasę społeczno . Miał koncepcję ewolucji. bo reżyserowane przez władzę. która chce stworzyć swój korzystny wizerunek. a nie rewolucji systemu prasowego.1953. On przesądził o tym. Okres lubelski: lipiec 1944 .wydawcą mogły być tylko organizacje społeczne lub polityczne. Przyznawanie koncesji. Tygodnik Warszawski. o Okres małej stabilizacji:1957 .oświatową "Czytelnik". a nie na podstawie zgłoszenia. o Stworzono Resort Informacji i Propagandy. Do 1947 r. a nie osoba fizyczna. Cenzura prewencyjna. o Można mówić w tym okresie o nasyceniu tego "rynku prasowego".lata 1945-1957 OKRES PRL: • • • Periodyzacja pierwszego trzynastolecia opiera się na kryteriach politycznych: o Okres lubelski: lipiec 1944 .1956. Niejednolite jest też stanowisko lewicy. był animatorem polskich mediów. Działalność prasowa była sterowna centralnie. kontynuacja przedwojennego Głosu Narodu.1945.Niepokalanów. o Ogromny wzrost ilości tytułów. o Okres względnego pluralizmu prasy:1945 . spółdzielnię wydawniczo .1945. o Okres budowania prasy stalinowskiej:1947 . Stworzył w 1944 r. Komuniści starali się ograniczać jej nakład. Miała wydawać i kolportować prasę i książki. o To wszystko jest względne. o Czas tworzenia systemu prasowego opartego na nowych zasadach: "Uspołecznienie" prasy .1970.informacyjnej.

pada postulat. Komisja Prasowa decyduje. który demaskuje kulisy władzy.1953 r. powstała w ramach PZPR pozakonstytucyjna Komisja Prasowa. Pozwalają im na zaprzestanie tej gry pozorów. o O tych zmianach decydował Jakub Berman. o Istota modelu stalinowskiego: Kontrola: Kontrola zewnętrzna . o W kwietniu 1947 r. o Radio Wolna Europa publikuje relacje płk Światły.: Prasa zaczyna mówić ludzkim głosem. które: Legalizują władzę komunistów. o W 1954 r. Okres budowania systemu prasy stalinowskiej: 1947 . a upada "Czytelnik". decydująca w sprawach prasy i propagandy.kulturalnych i literackich. o Cezurą są sfałszowane wybory w 1947 r. Czystki polityczne: Niewłaściwe pochodzenie. o W 1956 r. o Powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza (RSW). o Na zjeździe partii w 1954 r. Związki z prasą przedwojenną. o Związana ze śmiercią Stalina. Mistyfikowanie rzeczywistości. zaangażowani i dyspozycyjni ludzie.: Wypadki czerwcowe komentowane są w RÓŻNY sposób. Okres odwilży: 1953 . . Związki z Londynem.: Tygodnik "Dookoła świata".. Przekrój. Pozwalają im na centralizację prasy. Permanentna kampanijność: Non stop mobilizowano społeczeństwo do gotowości i różnych działań. Odra.cenzura. Rozrasta się oferta tygodników społeczno . Kontrola wewnętrzna . Pojawiają się artykuły o zachodzie. o Powstała wspólna polityka prasowa państw skupionych wokół ZSRR na konferencji w Szklarskiej Porębie w 1947 r. Wymiana kadr: Zatrudniani są młodzi.• • W każdym mieście ukazują się przynajmniej dwa różne w opcji politycznej dzienniki. Uniformizacja treści. o W 1955 r. Kuźnica. Monopol PAPu: Filtrował informacje wg zaleceń politycznych. kto może zostać redaktorem naczelnym. Odbywa się Festiwal Młodzieży.1956 r.w strukturach partyjnych / w redakcjach. by traktować czytelnika podmiotowo.

1989 Prasa powojenna . wszechwładna kontrola partii rządzącej. J. Gazeta Ludowa.od 24 marca 1944 roku redagowany przez ks. najczęściej katolicką Znak. Życie Warszawy. 1980 . Powojenne wydawnictwa prasowe: Czytelnik: Rzeczpospolita. Turowicza. 4 IX 1954 roku Po Prostu (od 1947) ukazuje się z zieloną winietą. Po 1953 “odwilż” na rynku prasowym. Kurier Wielkopolski. Naprzód. Najdłużej ukazujący się tytuł w Polsce powojennej . magazyn młodzieżowy Dookoła Świata. w tym wydawanie centralnego organu KC – Głosu Ludu. Cechy polskiego systemu prasowego: społeczna (państwowa) forma własności.elementów wrogich. treścią odchodzące od problematyki produkcji. Zielony Sztandar. Pojawiają się inne tytuły gazet i czasopism. Nawet prasa sportowa jest podporządkowana propagandzie. Chłopski Świat: Dziennik Ludowy. . którzy chcieli zmian w systemie (a nie zmian systemu). Centralizacja partyjnego aparatu wydawniczego W 1947 Polska Partia Robotnicza powołała scentralizowane wydawnictwo o charakterze spółdzielczym RSW Prasę. Kulminacją jest październik. 13 XII 1981 Stan Wojenny. pismo jednoczące tych. Młoda Demokracja. które przejęło agendy wydawnicze poszczególnych komitetów wojewódzkich PPR. Od 16 grudnia 1948 roku czołową gazetą staje się organ KC PZPR . Wiedza: Robotnik. np.doszczętne zniszczenie stołecznego centrum prasowo . Nowiny Literackie.powstaje NSZZ “Solidarność”.przeciwwaga dla "Po Prostu". Obok wydawnictw upowszechniających ideologię marksistowsko. Piwowarczyka i J. Dziennik Polski. Czystki w prasie z reformatorów .o Pojawia się Po Prostu. Express Wieczorny. Przegląd Socjalistyczny. w latach 1956/57 (do likwidacji) jest trybuną środowisk reformatorskich “PRZEKRÓJ” od 15 IV 1945 roku szlagier wydawniczy PRL-u.najważniejszy organ (prasowy) w PRL-u.Trybuna Ludu .: Tygodnik "Polityka" .leninowską istniały pisma propagujące inną orientację.wydawniczego i informacyjnego. Gość Niedzielny. prasa na usługach partii i organizacji politycznych oraz społecznokulturalnych. i zmiana na stanowisku I sekretarza (Gomułka). Finał . względny pluralizm światopoglądowy.zamknięcie "Po Prostu" we wrześniu. 1944/5 . 1957 r. Nowa Epoka: Kurier Codzienny.

. 1989 .. Super Express.. Więź . udział kapitału obcego ocenia się na 80-90% Komputeryzacja. wkrótce stał się najbardziej poczytnym dziennikiem w Polsce. Rzeczpospolita. “politykujące”: Rodzina Radia Maryja. Dzienniki ogólnopolskie i lokalne Gazeta Wyborcza. Claudia. Trybuna Śląska... Trybuna. wprowadza m. Newsweek. . Świat Kobiety. Życie Warszawy. mężczyzn: Playboy. Auto Świat. zgłoszeniowy system powoływania nowych tytułów. przechodzenie na druk offsetowy. Nie.in.Wprost . Gazeta Poznańska.. Tygodnik Powszechny. lepszy papier. . Życie. zmiany w organizacji pracy redakcji oraz zmiany kadrowe. Gazeta Pomorska. miał prowadzić do wyborów 4 czerwca.. Wpływ wydawnictw zagranicznych na polski rynek prasowy. W 1990 Sejm przyjął ustawę o likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch. Obecnie rynek prasy kolorowej obejmuje kilkaset tytułów 8 maja 1989 roku pojawił się nowy dziennik. Pani.Silnie rozwija się prasa podziemna.. Głos Wielkopolski.. CKM. Niedziela miesięczniki: Rycerz Niepokalanej czasopisma typowo religijne: Różaniec czasopisma “rozumiejące znaki czasu”: Przewodnik Katolicki.. Czasopisma dla: kobiet: Twój Styl. (powstała na bazie PRLowskiej Trybuny Ludu). . Prasa katolicka • • • • • • tygodniki: Gość Niedzielny.. Gentelman. wolność prasy W 1989 roku nowelizacja prawa prasowego. . Gazeta Lubuska. Dziennik Bałtycki.. Wzrost popularności dzienników lokalnych: Dziennik Zachodni.. intelektualnie otwarte: Znak. . Agora. Tygodniki opinii Polityka . (alternatywna).. która swoje początki miała już w latach wcześniejszych.

Po powstaniu styczniowym prasa zaczęła pełnić ważną rolę czynnika podtrzymującego świadomość nar. "Niwa" i "Prawda" (red. w Krakowie W. informacyjne druki ulotne dotyczące zwł. Świętochowski). w Poznaniu "Tygodnik Wielkopolski". świat. w Galicji 47. później "Głos".). "Czerwony Sztandar") oraz katolicka i adresowana do mniejszości żydowskiej. na ziemiach polskich ukazywało się ok. kiedy to okazjonalnie ukazywały się w nakładach do kilkuset egz. 1774 zmienione na "Gazetę Warszawską" pod red. pojawiły się też pierwsze organizacje dziennikarskie (1893 we Lwowie powstało Tow. 1918 . w nakładach do 1000 egz. Lompa i E. Krasickiego. okresowe ożywienie przyniósł czas powstania listopadowego ("Nowa Polska". sejmikach itp. 1000 tytułów. zwykło się uważać ukazanie się 1661 w Krakowie pierwszej gazety periodycznej. B. "Demokrata Polski". Po uzyskaniu niepodległości prasa pełni rolę czynnika integrującego po rozbiorach ziemie polskie. "Gazeta Lwowska". "Kłosy".). "Pielgrzym Polski". w zaborze austr. 1867 pierwszą stereotypię. a także "Słowo" (pocz. łącznie 1765-95 ukazywało się ok. "Dziennik Wileński". Łuskiny). Po utracie niepodległości nastąpił spadek czytelnictwa. "Biblioteka Warszawska". kobiece. Naruszewicz). tygodnika "Merkuriusz Polski Ordynaryjny". pojawiły się też czasopisma ilustrowane. w kraju dopiero od lat 40. "Gazeta Codzienna" (pod red. "Świt". które ukazywały się do 1830 ważniejsze to: "Gazeta Krakowska" (od 1796). Literatów i Dziennikarzy. wydarzeń wojennych (sprzedawano je na jarmarkach. specjalistyczne ("Tygodnik Ilustrowany". Anczyc zał. kolejne pisma (m. krzewiącego oświatę wśród ludu ("Zorza"). "Walka Klas". "Gazetę Narodową i Obcą" redagowaną przez stronnictwo kołłątajowskie.A. ukazują się m. zaczęły natomiast licznie powstawać czasopisma emigracyjne. "Przegląd Naukowy". 90 tytułów (większość w stolicy). "La Tribune des Peuples" (pod red. Smolka) oraz "Tygodnik Cieszyński" (przekształcony 1851 w "Gwiazdkę Cieszyńską"). "Naprzód". 1890 dla redakcji "Kuriera Warszawskiego" uruchomiono pierwszą na ziemiach pol. konserwatywny dziennik "Czas". za początek historii prasy pol. w Galicji "Kraj".L. "Gazeta Poznańska".PRASA POLSKA Dzieje prasy polskiej sięgają początków XVI w. po 27 numerach redakcję przeniesiono do Warszawy. maszynę rotacyjną). "Kurier Warszawski" (wydawany najdłużej w Polsce 1821-1939). XIX w. Gorczyna z inicjatywy dworu Jana Kazimierza zmierzającego do reformy ustrojowej kraju i pozyskania dla niej zwolenników. satyryczna "Mucha"). m.in. łącznie ukazało się 41 numerów pisma. z pism. "Orzeł Biały" (pod wpływami Lelewela). Janowskiego).in. przed wybuchem I woj. na Śląsku liczne czasopisma lokalne (przyczyniając się na tym obszarze do prawdziwego rozkwitu czytelnictwa. Albertrandi i A.D. w stolicy do najpoczytniejszych należała "Gazeta Warszawska".. "Wędrowiec". "Biesiada Literacka". co wiązało się z unowocześnieniem technik drukarskich (1885 w zaborze ros. jakie ukazywały się przed rozbiorami wymienić trzeba: "Kurier Polski" i "Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów" (1765 połączone w "Wiadomości Warszawskie". organem ugody z caratem był wydawany w Petersburgu tygodnik "Kraj".I. Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Pol. wydrukowanego przez J. "Przedświt". J. "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (J. Mickiewicza).in. "Proletariat". J. "Nowiny". J. na Śląsku "Dziennik Górnośląski" (red. A. "Monitor" redagowany przez F. "Kurier Litewski". Sienkiewicza). A. "Gazeta Polska" i twórczość publicystyczna M. działało 51 drukarń. Bohomolca i I. 1909 w Warszawie Tow. Niemojewskiego. "Wszechświat". "Robotnik". najdłużej przetrwała 1718-20 "Poczta Królewiecka" wydawana przez J. "Bluszcz". gdzie rozpoczynał obrady sejm. "Wiadomości Cudzoziemskie". program pozytywistyczny lansowały "Przegląd Tygodniowy". z ważniejszych tytułów.. Kraszewskiego). 1912 w Krakowie Syndykat Dziennikarzy Pol. 1882 prasę czytał tu co 10 Polak).N. na przełomie stuleci rozwinęła się także prasa proletariacka ("Równość". kierowane przez H. po upadku powstania nasiliła się działalność cenzury.. Cenkiera w Królewcu. "Awizy") miały charakter efemeryczny. Mochnackiego.

Urząd Kontroli Prasy. "Kina". zwł. Nowaczyński. "Żołnierz Polski". 1922 przez M. "Der Hammer"). "Dziennik Zachodni". B.powstała Pol. nakładem "Czytelnika" zaczęły się też ukazywać ilustrowane tygodniki ("Przekrój". "Warschauer Zeitung". 1946 przekształcone w Gł. specjalizujące się gł. "Kuźnica"). łącznie wydano ok. niem. "Wróble na dachu". Brun. "Cyrulika Warszawskiego". wydawanej zwł. "Kurier Poranny".naczelne pismo Delegatury Rządu na Kraj. Publikacji i Widowisk). Z. Tuwim. T. "Tajny Detektyw". "Tempo Dnia". Janta-Połczyński. krakowski "Czas". uruchomiono cenzurę prewencyjną (Biuro Kontroli Prasy. "Express Ilustrowany". wydawca "Expressu Porannego". egz. w samej tylko Warszawie działało ok. ok. Cat-Mackiewicz. ("Twórczość") oraz popularno-naukowe i specjalistyczne ("Przegląd Techniczny". nadto spore znaczenie miały "Wiadomości Polskie". "Goniec Krakowski". przy czym tylko kilkanaście z nich przekraczało nakłady rzędu 200 tys. Wrzos. "Stolica"). brat pisarza). wydając w ich miejsce pisma w j. z nakładem sięgającym 50 tys. S. ("Odrodzenie". A. demokrację . m. równolegle nastąpił rozwój prasy konspiracyjnej. "Nowy Kurier Warszawski". Niedziałkowski. Specyficznym okresem w dziejach prasy pol.jej nakłady sięgały kilkunastu tys. oryginalnym posunięciem było wydawanie ok. Grydzewski i M. Singer (ps. w Tarnopolu "Prawda Bolszewicka". W.in. "Poznaj Świat"). "Polska Walcząca". kult. Dąbrowski. M. Pruszyński.. "AS". M.in. najw. rekordowe nakłady osiągała prasa katolicka. organami popierającymi Piłsudskiego (potem sanację) były: "Gazeta Polska"."Polonia". "Krakauer Zeitung". zwane pospolicie "gadzinówkami" (m. Dąbrowska. Demokracji reprezentowały "Gazeta Warszawska". do środowisk inteligencji były adresowane "Wiadomości Literackie" (red. Niemcy zlikwidowali wszystkie dawne gazety. a KPP . "Na Szerokim Świecie".. A. do którego – obok "JKC" należały m."Der Soldat". powołano także Polską . wspomniani M. "Drogowskaz". M. "Dęby". egz. Kamińskiego. regionalne "Dziennik Polski". Po 1945 roku prasę prywatną zlikwidowano.polit. ("Płomyk" i "Płomyczek"). satyryczne "Szpilki". "Kurier Poznański" i "Kurier Codzienny" ruch ludowy . chrześc. drugim koncernem był w-wski Dom Prasy. (np. "Przeglądu Sportowego". K. Agencja Telegraficzna (PAT). Bocheński. K. z innych tytułów wydawanych w okresie międzywojennym zaczęły się ukazywać pisma Związku Nauczycielstwa Pol. Stroński. ogólnokrajowe dzienniki "Rzeczpospolita" i "Życie Warszawy". "Polska Zbrojna". kilka tytułów wydawały harcerskie Szare Szeregi (m."Czerwony Sztandar". nie mówiąc o licznych związanych z prasą literatach i krytykach m.in. Boy-Żeleński. "Karuzelę". przez ZWZ-AK . S. pisma społ.. poglądy Nar. "Rycerz Niepokalanej" (zał. Piasecki. organem PPS był "Robotnik" oraz "Naprzód" w Krakowie i "Gazeta Robotnicza" w Katowicach. przez A. prawicowy tygodnik "Prosto z Mostu". "Mały Dziennik" i "Przewodnik Katolicki".in. wileńskie "Słowo" i "Dziennik Poznański". Regnis. Korfanty.in. 1500 tytułów pism konspiracyjnych (ok. był zespół pism "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" wydawanego w Krakowie przez M. z kolei na ziemiach okupowanych przez ZSRR ukazywały się we Lwowie "Czerwony Sztandar". Nowakowski. "Dziś i Jutro"). "Buffalo Bila" oraz zeszyty "Co tydzień powieść". Zjawiskiem nowym były potężne koncerny prasowe. popołudniówki "Dobry Wieczór"."Zielony Sztandar" i "Piast". W. Matuszewski. 600 tytułów w 1944). Dąbrowskiego. Kolbe). "Wolna Polska". 50 w 1939. łącznie w 1937 ukazywało się w Polsce 2692 tytuły. "Źródło". egz. Kulerski. "Tarzana".Grydzewski). pol. powołano Inst. Słonimski. "Światowid". "Ster"). K. "Wędrowca". Do najwybitniejszych dziennikarzy i wydawców tego okresu należeli: A. znaczenie miał "Biuletyn Informacyjny" red. 15 tytułów prasy dywersyjnej w j. "Problemy". do którego należała większość tytułów. Wydawniczy Sp-nia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik". A. "Dziennik Bałtycki" itp. 150 nielegalnych drukarń. I. Jaszuński. 1941-44 ukazywał się dwutygodnik "Rzeczpospolita Polska" . w wydawaniu czasopism popularnych. S. Irzykowski. J. był czas okupacji hitlerowskiej. potężnym wydawcą prasy sensacyjnej była łódzka sp-ka wydająca "Republikę". w Wilnie "Gazeta Codzienna" i "Gazeta Ludowa". J. najw. "Szpilki". S.

powstają liczne nowe m. Springer. rynek wkraczają koncerny zagr.in. 200 tytułów. 46 dzienników. "Tygodnik Mazowsze". "Trybuna Robotnicza". "Gazeta Polska". spory autorytet zyskuje "Przegląd Techniczny . czasopismo polit. "Playboy". kilka pism katolickich.Agencję Prasową i kilka innych. m.jak większość tytułów (łącznie z pismami partyjnymi) zawieszony 13 XII 1981. powołując równocześnie Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu Prasy i Książki "Ruch") oraz uruchamiając we wszystkich miastach wojewódzkich organy PZPR. "Argumenty".in. "Pani". "Nowe Drogi". w którym większe znaczenie uzyskują "Wiadomości". 30 tygodników regionalnych w stolicach nowych województw.Innowacje". "Głos".in. "Bravo". po śmierci Stalina przynosi pojawienie się "Dookoła Świata" i katowickiej "Panoramy". rynku prasowego. najw. "Puls" i inne. 1965 powstało "Forum" . Burda i inne uruchamiając szereg pol. pomniejszych. powstaje m. nakłady uzyskuje "Gazeta Wyborcza" z 20 mutacjami terenowymi i licznymi dodatkami. powstanie szeregu nowych tytułów jak "Prawo i Życie". lat 70. a także "Nowa Epoka" (SD). Passauer Neue Presse. dzienników lokalnych oraz przytłaczając rynek zalewem kolorowych tygodników nie zawsze wysokiej jakości (m. która opanowuje . "Życie Literackie" i "Kultura". "Robotnik". należąca do PSL "Gazeta Ludowa". Bauer. tyg. odwilż polit. Polska Agencja Interpress. m.in. "Młody Technik". lit. "Res Publica".-polit. w latach 90. w latach 70. Krajowa Agencja Wydawnicza. pojawia się także wydawana przez demokratyczną opozycję (poza oficjalnym obiegiem) prasa opozycyjna. przejściowy rozkwit przeżywa prasa lokalna. z tytułów uruchomionych w latach stalinowskich na uwagę zasługują "Przyjaciółka". mag."Trybuna Wolności". równocześnie wznawia działalność drugi obieg. hobbystyczne. "Robotnik" i "Express Wieczorny" (PPS). Michnika. łącznie ok. "Odrodzenie" i "Kulturę" zastąpiono "Nową Kulturą". "Tygodnik Powszechny" (katolicki). zwł. nowy podział terytorialny kraju (1975) staje się impulsem do utworzenia ok. "Biuletyn Informacyjny KOR". w miarę łagodzenia jego rygorów następuje stopniowe "odwieszanie" tytułów. "Arka". do 1948 ukazywało się także kilka tytułów związanych z działającymi wówczas partiami politycznymi. "Przegląd Tygodniowy". (Hersant. "Życie Literackie". za zbytni krytycyzm): 1957 powstała "Polityka". "Elle"). likwidacja koncernu RSW. "Popcorn". "Słowo Powszechne" (PAX). Bertelsman. prasę katolicką ograniczono (1953 "Tygodnik Powszechny" przejął PAX). zamknięty 1957 za rewizjonizm (a właśc. m. do którego 1975 należy 85% nakładów całej prasy (m. utwierdza się równocześnie monopolistyczna rola koncernu RSW "Prasa-Książka-Ruch". po wprowadzeniu stanu wojennego. "Odgłosy". "Twój Styl".in. ukazują się nowe czasopisma społ.jedyny w krajach obozu socjalistycznego tygodnik stanowiący przegląd prasy światowej. "Rzeczpospolita".in. 1950 "Czytelnika". "Walka Młodych" (ZMW).in. na pol.in. Centralna Agencja Fotograficzna. m. po transformacji ustrojowej 1989 pojawia się prasa niezależna. mnożą się pisma specjalistyczne. "Głos Ludu" i inne. H. "Hutnik". 190 czasopism. "Krytyka". "Wiedza". 1963 zlikwidowano "Nową Kulturę" i "Przegląd Kulturalny" powołując w ich miejsce "Kulturę". pisma niezależnych stronnictw politycznych zlikwidowano. "Przegląd Kulturalny". 1947 PPR powołała Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa". ogólnokrajowy "Tygodnik Solidarność" . szereg tytułów pada. a także Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie. znaczącą rolę odgrywa w tym okresie studencki tygodnik "Po prostu". ogólnokrajowy kolportaż). znamieniem zmian związanych ze strajkami 1980 są nowe treści w dotychczas ukazujących się czasopismach i legalny. sieć wydawnictw i drukarń regionalnych. "Literatura". młodzieżowe. "Tu i Teraz". a przełom październikowy 1956 reaktywowanie pism SD i PSL. łączna liczba wydawanych tytułów sięga w tym okresie 2500. która stopniowo przejęła większość ukazujących się w kraju tytułów (1948 wcielono do niej wyd. szczególne preferencje posiadały pisma PPR . zwrot "Tygodnika Powszechnego". "Odra". "Tina". następuje zniesienie cenzury. w poł. "Zapis". "Świat". Orkla. której symbolem staje się "Gazeta Wyborcza" kierowana przez A. edycji czasopism obcojęzycznych oraz przejmując kapitałowo znaczną część pol.

69.420. Giedroycia (red. A. S. Dziennikarzy RP (zawiązane 1982) oraz powstałe 1991 Stow. Górnickiego. J.polit. H. Tomaszewskiego (najwybitniejszy dziennikarz sportowy). A. Osmańczyka. "Gazeta Pomorska" . kształtując nakład na poziomie 600 tys. B. "Przegląd Tygodniowy") oraz redagowane przez J. "Przegląd" (wcześniej pt. Jaszuńskiego. obok reaktywowanego Stow. "Polityki"). Giełżyńskiego.101. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Zagranicznych RUCH. D. "Super Express" . W skład RUCH weszło wówczas kilka spółdzielni wydawniczych utworzonych po 1945. S.ponad 50% rynku reklam prasowych. ważniejszą rolę odgrywa nadal "Polityka".F. W 1955 roku Generalna Dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH w Warszawie została przekształcona w Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. "Express Ilustrowany" . J. średni nakład dzienny (I-XI 2002) wynosił dla najpoczytniejszych tytułów: "Gazeta Wyborcza" . J. Wolanowskiego. Małcużyńskiego.w marcu 1945 roku powstała spółdzielnia "Czytelnik" zajmująca się kolportażem i wydawaniem prasy. Z. z dzienników spore znaczenie osiaga "Rzeczpospolita". "Dziennik Bałtycki" . H. którzy w latach powojennych odcisnęli swoje piętno na prasie polskiej warto wymienić nazwiska R. nacz. w tym "Czytelnik". RUCH PAŃSTWOWY Po 1945 powstawały spółdzielnie wydawnicze . Z. RUCH posiadał prawo wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i czasopism. egz. Podkowińskiego. E. W. K. Szeligi.301.188. M. "Czytelnik" miał 10 kiosków na dworcach i w centrum miasta. Bratkowskiego. K. egz. Toeplitza. Eilego (założyciel "Przekroju").2.. K. "Dziennik Zachodni" . Urbana skandalizujące "Nie". A. Broniarka. Jagielskiego.1 tys. wśród tygodników społ. "Dziennik Polski" . Passenta.. egz. L. (rozwiązanego w stanie wojennym) działa Stow. Kapuścińskiego.3 tys. W. początek nowego stulecia przynosi spadek czytelnictwa gazet codziennych na całym świecie. Mazowieckiego. "Tygodnika Powszechnego"). Krall. D.. poznańskie "Wprost".3.5.in.89. M. "Rzeczpospolita" . Korotyńskiego (wieloletni red. Ruch dziennikarski po 1989 ulega rozbiciu. polska edycja "Newsweeka". Borejszy (twórca "Czytelnika"). J.7. W ten sposób powstały: Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RUCH. . Żakowskiego. Michnika. Działające dotychczasowo w województwach oddziały RUCH zostały przekształcone w samodzielne jednostki. Małachowskiego. Dziewanowskiego. Turowicza (twórca i wieloletni red.76. z młodszych – m. W 1961 roku Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki prowadzone przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa” zostały przejęte przez RUCH. Kisielewskiego. Przedsiębiorstwo Filatelistyczne RUCH i inne.8. T. Kalabińskiego. W 1950 roku utworzono w miejsce RUCH nową firmę zajmującą się kolportażem wydawnictw prasowych pod nazwą: Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu RUCH.5. Z dziennikarzy. W. Został on podzielony na wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się poszczególnymi obszarami działalności dawnego Towarzystwa. emigracyjnej "Kultury"). Dziennikarzy Pol. S. naczelny "Życia Warszawy"). także w Polsce. Fikusa. Micewskiego. nakładem konkuruje z nią "Super Express". G. Dziennikarzy Katolickich i 1998 Syndykat Dziennikarzy Polskich. M. Podemskiego.63. Paradowskiej czy J.T. W 1950 roku "Czytelnik" oraz pozostałe spółdzielnie wydawnicze zostały włączone do Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH. J. Rakowskiego (wieloletni red.

W momencie utworzenia Spółki stworzono 26 Oddziałów oraz 188 jednostek organizacyjnych niższego szczebla. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji pod koniec 2006 roku i uzyskał dla tej decyzji poparcie Skarbu Państwa. a następnie zmieniony aktem notarialnym z dnia 9 kwietnia 1992 roku (Rep. Na otwarciu sesji papiery Ruchu kosztowały 16 proc. które umożliwiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego RUCH w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą RUCH S. pięć oddziałów handlowych przy ośrodkach informacji i kultury polskiej za granicą. Wejście na GPW umożliwiło Spółce pozyskanie środków na rozwój. RUCH S. LIKWIDACJA "RSW".A.st. który jest właścicielem 100% akcji Spółki. w wyniku połączenia RUCH i Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”. które dzieliły się na zespoły i delegatury. w dniu 29 kwietnia 1991. a następnie powołał Komisję Likwidacyjną.Handlowe RUCH. RUCH W STRONĘ GIEŁDY W 2006 roku nowy Zarząd rozpoczął realizację programu restrukturyzacji. 24 stycznia 1992 roku Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie. specjalistyczne przedsiębiorstwa handlowe.A. W 1972 roku Zgrupowanie obejmowało: centralę handlu zagranicznego. z dnia 15 kwietnia 1992 roku. zakupów oraz logistyki. powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „PrasaKsiążka-Ruch”. Akt notarialny przekształcenia został sporządzony w dniu 24 marca 1992 roku (Rep. i będąc poddaną dyscyplinie rynków kapitałowych znacznie zwiększy szanse na udaną transformację Spółki w firmę zorientowaną na zaspokajanie potrzeb klienta i przynoszącą oczekiwany zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy. 40 inicjatyw w obszarze zarządzania siecią. W 1971. Program ten objął ok. która przyniosła znaczącą poprawę wyników operacyjnych i finansowych. przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki RUCH. W 2002 roku zakończono likwidację Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa – Książka – Ruch”. Następnie. na podstawie którego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Kolportażowo. przedsiębiorstwa wydawnicze. a liczba zespołów wynosi 41. przedsiębiorstwo poligraficzne. jest także przekonany. Zarząd RUCH S. . w tym przede wszystkim na modernizację i dalszy rozwój własnej sieci detalicznej oraz kompleksową informatyzację Spółki. powyżej ceny emisyjnej. 29 listopada 1990 roku Rada Ministrów zatwierdziła plan zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka. Przedsiębiorstwo RUCH przejęło majątek po zlikwidowanej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. obsługujące sieć hurtową i detaliczną. został wpisany do RHB na mocy postanowienia Sądu rejonowego dla m. RUCH SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA 22 marca 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa. A 3936/92).Książka-Ruch”. roku Minister Przemysłu wydał zarządzenie. że Spółka będąc notowaną na giełdzie. a pierwsze jego rezultaty były widoczne już w wynikach III kwartału 2006 roku.Ruch”. Był to debiut udany.RUCH PRZEKSZTAŁCONY W SPÓŁDZIELNIĘ W 1969 roku Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH został przekształcony w Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. Wydział XVI Gospodarczy. RUCH zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 22 grudnia 2006r. Obecnie liczba Oddziałów została zredukowana do 15. A 2777/92).A. Warszawy.

drugi obieg wydawniczy. 600 tytułów. Proces rebrandingu marki rozłożony jest na kilka lat. 2000 tytułów prasowych. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Polska prasa w zarysie historycznym od okresu przemian w 1989 roku 1. powołano Główny Urząd Kontroli Prasy. pojawiła się prasa podziemna wydawana poza cenzurą.tych. zaprojektowanymi wyłącznie dla RUCH bryłami kiosków. Okrągły Stół Historyczny przełom w Polsce nastąpił w roku 1989. Decyzja o utworzeniu sieci salonów prasowych pod nową marka. Po zajęciu Polski Niemcy zlikwidowali całą prasę polską. 900. Wojna i po wojnie w Polsce Działania wojenne we wrześniu 1939 r. w centrum Rodzinnym Witawa w Gdyni. Łącznie poza cenzurą wydano ok. Prowadzone w Magdalence koło Warszawy. W drugiej połowie lat 70 . które zapoczątkowały przejęcie przez państwo drukarń i gospodarki papierem. Salony prasowe update usytuowane są w centrach i pasażach handlowych. Ogłoszona została również. W wyniku postanowień Okrągłego Stołu . łączy tradycje z nowoczesnością. jak i klientów. następował proces restrukturyzacji Spółki. od stycznia 1945 r. zdezorganizowały działalność wydawnictw prasowych. RUCH stał się Spółką multibrandową. Lata po zakończeniu działań wojennych także nie należały do najszczęśliwszych dla rozwoju polskiej prasy. wydając w jej miejsce gazety w języku niemieckim. szybko rozwinęła się prasa podziemna. ok. trzecim z kolei. rozmowy przedstawicieli opozycji (głównie osób związanych z "Solidarnością") oraz obozu rządzącego (przede wszystkim przedstawicieli PZPR) miały doprowadzić do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce oraz do naprawy polskiego systemu gospodarczego.powstało wówczas 6 legalnych pism Solidarności. od 6 lutego do 5 kwietnia. był lokal i coffee otwarty w Centrum Handlowym w Gorzowie Wielkopolskim. tworząca tzw. Pierwsze punkty sprzedaży w odmłodzonym wyglądzie pojawiają się w 2008 r. oznaczało czasowe zawieszenie większości tytułów prasowych. lotniskach czy dworcach PKP. Pierwszy salon otwarto 6 lutego 2007 r. 23 listopada zaprezentowane zostało nowe. zarówno wśród komercjalizatorów powierzchni handlowych. W drugim obiegu ukazało się w 1983 r. biurowcach oraz na dworcach. mimo represji. wraz z nowymi. Publikacji i Widowisk. Po sierpniu 1980 r. wraz z organizowaniem się demokratycznej opozycji. W 1946 r. odświeżone logo Spółki. W stanie wojennym. Władze wprowadziły cenzurę prewencyjną. nastąpił szybki rozwój prasy NSZZ „Solidarność” .. działało Biuro Kontroli Prasy. pasażach. Wyrazem tego był szereg zmian w systemie prasowym po 1944 r. Dzień później kawiarnię odwiedzili klienci Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu. która była związana głównie z działającą w konspiracji Solidarnością. Przyjęta przez Zarząd Strategia zakładała dalsze umocnienie pozycji lidera na rynku kolportażu prasy. a 1989 ok. Nowy projekt podstawowej marki Spółki RUCH. jako pierwsi kawę wypili goście warszawskiego lokalu przy ul. lotniskach oraz reprezentacyjnych ulicach największych miast Polski. podyktowana była chęcią spozycjonowania oferty Spółki w wyższej półce. 16 listopada 2007 r. Kawiarnie i coffee są zlokalizowane głównie w centrach handlowych.RUCH SPÓŁKĄ MULTIBRANDOWĄ W 2007 r. Rok 2007 był dla RUCH-u przełomowy z jeszcze jednego powodu. decyzja o uruchomieniu dwóch nowych marek: kawiarni i coffee oraz salonów prasowych update. a także rozwijanie największej sieci detalicznej w Polsce i hurtowej sprzedaży artykułów FMCG. Dobrej 54.

Taki urząd pomagał władzom w sprawowaniu monopolu w zakresie mediów. aby zlikwidować cenzurę i doprowadzić do wolności słowa. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. że proces transformacji mediów w Polsce można podzielić na kilka etapów: • • • • "żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i wymuszonych przekształceń starych tytułów" (maj 1989 . 3. Rynek mediów w Polsce uległ zmianom. największym i najrozleglejszym po II wojnie światowej. Tego samego dnia Sejm jednogłośnie zniósł cenzurę. dla treści tej pracy . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Należy jednak uwzględnić fakt. Dlatego czyniono wszystko. 11 kwietnia 1990 w tymże prawie pojawił się zapis: Prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. którą gwarantują międzynarodowe dokumenty m.powstaje Senat. jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Rząd Tadeusza Mazowieckiego .koniec 1992) "otwartej walki o rynek mediów. Wolność. cenzura upadła. która w 1946 roku powołana została do kontroli i weryfikacji wszystkich publikacji prasowych. iż zmiany nie nastąpiły gwałtownie i okres przed 1989 rokiem był okresem przygotowawczym i wstępnym: Poszukiwanie cezur czasowych dla transformacji prasy w ustaleniach 'okrągłego stołu' lub w pierwszym numerze `Gazety Wyborczej` jest zabiegiem nie tyle fałszywym. która towarzyszyła komunistycznym mediom na każdym kroku. Publikacji i Widowisk. Wolność słowa rozumiana jako podstawowe prawo człowieka. jak ma wyglądać nowa rzeczywistość w świecie ekranu. który miał takie prawo zapewniać stało się nowe prawo prasowe. demokratyczny tryb powoływania wszystkich przedstawicieli państwowych oraz. radiowych i telewizyjnych. 1989 Wolność prasy Obie strony z rozmów w Magdalence uznały polski system komunikacji społecznej za przestarzały i nieodpowiedni. Upadek komunizmu to przemiany polityczne. in. wprowadzono zasadę pluralizmu związkowego. Jednak nikt nie miał pomysłu na to. radia i prasy. wolny rynek. niezależność sędziów. zwłaszcza o media audiowizualne" (początek 1993 koniec sierpnia 1994) "nowego zagospodarowania mediów" (od września 1994 roku). 2. Jednak rok 1989 to zasadnicza rewolucja w zakresie mediów. Nikt nie chce powtórzyć błędu. przydzielanie papieru na druk już nie miało miejsca. Postanowiono. Instytucję. prawo do informacji. przemiany. urząd prezydenta. kiedy władze stopniowo znosiły restrykcje stanu wojennego. Filar uważa. w wyniku obrad Okrągłego Stołu zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy. a co z tym się łączy powstała możliwość konkurencji. (?) Stoję na stanowisku. które bezpośrednio wpłynęły na rynek prasowy w Polsce. że podstawą reform ustrojowych i gospodarczych będzie pluralizm polityczny. który stawał się już widoczny w okresie.połowa 1991) "pozornej stabilizacji i zmian podskórnych w prasie i radiu" (połowa 1991 . jakim było kontrolowanie środków masowego przekazu przez państwo. Teraz każdy pełnoletni i nie karalny obywatel Polski mógł stać się wydawcą prasowym.wolność słowa. iż był to proces. korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania. W demokratycznej Polsce dokumentem. co najważniejsze. co nazbyt formalnym. gospodarczych i kulturalnych na 2-3 lata przed zasadniczymi przemianami. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Natomiast w sposób oczywisty prasa polska zmieniła swoje nastawienie do wielu problemów politycznych. Udało się. Czas na zmiany W 1990 roku. R. Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności.

a właściwie jej wydawcami. jednak od chęci do utrzymania się na rynku było dość daleko i większość tych pism upadała w pierwszym okresie swojej działalności. która była organem Komitetu Centralnego PZPR. Natomiast od lipca 1996 roku 51% udziałów przejmuje spółka "Presspublica Holding Norway". Wtedy właśnie powstał jeden z najpopularniejszych obecnie na rynku dzienników . aby przynosić zysk. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się szczególnie zakładanie pism regionalnych. dziennik wydawany przez Stowarzyszenie PAX. że powstają gazety odmienne pod względem politycznym.likwiduje oficjalnie cenzurę i powołuje komisję. W jej miejsce w 1990 roku powstaje Trybuna. Upadek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej musiał zakończyć się również likwidacją Trybuny Ludu. które znalazły się w odpowiednim miejscu. Dziennik ten był wcześniej gazetą typowo rządową. kierowanego przez Macieja Cegłowskiego. a ponad 60 zostało przekazane pracowniczym spółdzielniom dziennikarskim. I wtedy "Rzeczpospolita" stała się dziennikiem niezależnym od władzy wykonawczej. . Celem tej spółki było przygotowanie i stworzenie odpowiednich warunków do wydawania niezależnego dziennika. Stary system koncesyjny zastąpiony został licencyjnym.Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa" . Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dokonał rejestracji w sądzie. Dodatkowo oficjalne rozwiązanie PZPR. bo w 1990 Gazeta Wyborcza była dziennikiem o największym nakładzie w Polsce. lecz. Francuska grupa prasowa "Presse Participations Europennes" Roberta Hersanta przejmuje 49% udziałów wydawanego wcześniej przez RSW dziennika Rzeczpospolita. Jednocześnie kierowany przez Stefana Bratkowskiego Komitet Założycielski Stowarzyszenia pn. Tylko nieliczne utrzymały się na rynku do dziś. Powstała ona nie po to. Wolny rynek doprowadził do tego. dlatego dochodzi do wielu zmian na stanowiskach kierowniczych w mediach. Sposób szacowania wartości poszczególnych pism nie był klarownie określony. Zbigniewa Bujaka oraz Aleksandra Paszyńskiego spółki Agora. Jednak Tadeusz Mazowiecki zrozumiał. nowa prasa Jednak okres pokomunistyczny to nie tylko zmiany tytułów oraz likwidacje. obecnie jest nim Maciej Łukasiewicz. Sprzedaż ta wzbudziła jednak wiele kontrowersji. które nastąpiło 29 stycznia 1990 przyczyniło się do likwidacji wielu pism partyjnych. której właścicielem jest "Orkla Media".która była monopolistą na rynku wydawniczym w komunistycznej Polsce. inne natomiast zmieniają nazwę oraz skład redakcji. "Krytyka"). której celem będzie walka z owym monopolem państwa. Niektóre tytuły z okresu komunizmu przestają się ukazywać. Przemiany społeczno-politycznie. merytorycznym.Gazeta Wyborcza. Jednym z poważniejszych kroków była ustawa Sejmu z dnia 22 III 1990 roku. otwartym na różne opcje polityczne. z odpowiednią ilością funduszy na ten cel. że w nowej rzeczywistości prasowej nie ma miejsca na pismo o takim charakterze. To również czas powstawania całkiem nowych pism. Nowa rzeczywistość. które zakładało powstanie takiego dziennika. Pozostałe 49% nadal pozostaje w rękach PPW "Rzeczpospolita". W trybie przetargu sprzedano około 100 tytułów. Tytuły wydawane do tej pory przez RSW zostały sprzedane. Po roku 1989 redaktorem naczelnym był Dariusz Fikus. Na rynku pojawia się również prasa. Pierwszy numer tego pisma ukazał się 8 maja 1989 roku. aby pomagać w sukcesie wyborczym Solidarności. która wcześniej uważana była za konspiracyjną i ukazywała się tylko w nielegalnym obiegu ("Arka". Już po roku działalności. która zakładała likwidację RSW . 4. "Karta". Dzięki temu właścicielami pism stawały się osoby. oraz prawa wolnego rynku silnie wpływają na prasę. a nawet typologicznym. Prasą. Pozostałe 51% znajduje się w rękach Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita". Ułatwieniem było postanowienie Okrągłego Stołu. Początki Gazety Wyborczej to założenie 10 kwietnia 1989 roku przez Andrzeja Wajdę. W styczniu 1993 roku w Warszawie zlikwidowano Słowo Powszechne. Przydział pierwszeństwa w wykupie nie był dla wszystkich zrozumiały. W 1995 roku dokupuje do tego kolejne 2% udziałów i staje się faktycznym właścicielem tego pisma. o odpowiedniej porze.

nakłady poszczególnych periodyków malały. Twój Styl. Powstawanie nowych tytułów nie jest już tak gwałtowne i . To pierwsze objawy konkurencji na polskim rynku prasowym. drukarnia prasowa oraz mocne wydawnictwo książkowe w spółce "Prószyński i S-ka". Nie są to jednak zmiany tak rewolucyjne jak na początku lat 90. to jest w 1991 roku w Warszawie. Time Warner. Uwolnienie prasy spod opieki państwa musiało zaowocować napływem zagranicznego kapitału. 6. że ogromnym konkurentem dla prasy stała się telewizja. Wiązało się to z powstaniem wielu magazynów opartych na pomyśle tabloidów. INFOR wydaje między innymi Gazetę Prawna i Prawo i Gospodarka. Jest oczywiście i druga strona medalu. która w znacznym stopniu odmłodziła środowisko dziennikarskie. Wydawcy zagraniczni. Bertelsmann. że od roku 1993 na polskim rynku obok stacji publicznych pojawiają się liczne stacje komercyjne. Pani. Berlusconi. nie bez znaczenia pozostali również polscy prywatni właściciele. Można powiedzieć. musieli uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Boom prasowy w Polsce nie uwzględnił jednak możliwości i sytuacji ekonomicznej. Do tego wszystkiego dodać należy również ogromny postęp techniczny. Tak duże zróżnicowanie rynku medialnego wpływa oczywiście korzystnie na sposób przekazywania informacji. Dzięki temu między innymi polski system komunikowania zbliżył się do systemów istniejących w większości krajów Europy. Sukcesy na polskim rynku O niewątpliwym sukcesie na polskim rynku może powiedzieć spółka "Prószyński i S-ka". Należą do nich zachodnie firmy Maxwell. Pomimo rosnącej ilości tytułów. Sukces. dostępniejszy oraz nowocześniejszy. Należy bowiem pamiętać. utrzymujące się wyłącznie z reklam. W redakcji pojawiają się komputery. miesięcznik Claudia. ta jednak przydzielana była bez większych trudności. powstaje Super Express. Dzięki temu nastąpiła wymiana pokoleniowa. W tym właśnie okresie. w drukarniach nowe techniki składu i druku offsetowego. Wykupują oni około 75% polskiej prasy ogólnopolskiej oraz około 1/3 prasy regionalnej. ogólnopolski dziennik informacyjno-sensacyjny. który już po czterech latach posiadał około 40 tytułów prasowych w Polsce. jak np. aby wejść na polski rynek. Bardzo szybko osiągnął duży nakład. Powstają pierwsze pisma sensacyjne i erotyczne. która zadebiutowała w 1990 roku miesięcznikiem Poradnik Domowy. Tak silne zmiany doprowadziły do tego. liczy się popyt i podaż. Już w 1993 roku liczba ta wynosiła 124 dzienniki i około 3 tysięcy czasopism i magazynów. zwłaszcza dotyczących problemów prawnych i zarządzania. W roku 1980 w Polsce istniało 88 dzienników oraz 2500 czasopism i magazynów. debiut. Wydawnictwo INFOR Ryszarda Pieńkowskiego to debiut z 1995 roku. Konieczne są zmiany w organizacji pracy całych redakcji. mówiły o wielkim optymizmie oraz braku realizmu tych wydawców. Natomiast wydawcy musieli zwrócić uwagę na oczekiwania czytelników. w nowej demokratycznej prasie nie było dla nich miejsca. stał się rynkiem "normalnym". że dziennikarze lojalni wobec komunizmu musieli odejść. Również zgłoszenia przyszłych wydawców i podawane w nich informacje na temat przyszłego nakładu. To również pierwsze nieśmiałe kroki prasy kobiecej.zaczynają rządzić prawa rynku. jeżeli chcieli pozostać na młodym polskim rynku prasowym. prasa społeczno-kulturalna oraz periodyki literackie. np. jak również wskazywały na brak znajomości prawideł rządzących wolnym rynkiem prasowym. Na wolnym rynku pojawiają się zagraniczni inwestorzy. że polski rynek prasowy. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się również dzienniki informacyjne. który musi być coraz szybszy. Po latach transformacji Obecnie rynek prasowy w Polsce również podlega wielu przemianom. jaki miał miejsce na początku lat 90. Mardoch. nie bez znaczenia pozostał też fakt. 5. Końcówka roku 1998 to 14 tytułów. Nowe techniki umożliwiają również zwiększenie znaczenia koloru oraz zdjęć w prasie. powstają eleganckie magazyny ilustrowane.

że nie pochodzą od nadawcy. przeznaczenie lub autorstwo przekazów Nadawca .jest to każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji". regularnie rozpowszechnianych. Określone zostały główne zadania radiofonii i telewizji: • • • • • • W dostarczanie informacji udostępnianie dóbr kultury i sztuki ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki upowszechnianie edukacji obywatelskiej dostarczanie rozrywki popieranie krajowej twórczości audiowizualnej Art. Radiofonii i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z 2 grudnia 1960 r. stanowiących odrębną całość ze względu na treść. 1.część programu radiowego lub TV. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. Audycje nie pochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości.dotyczy najczęściej pism fachowych. Ustalono precyzyjnie niektóre terminy dot. ale jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. Nadawca ma prawo do swobodnego kształtowania własnego programu. które uzyskały koncesję na taką działalność.zestaw audycji radiowych lub TV. 1. że pod względem graficznoedytorskim nasza prasa dorównuje obecnie prasie europejskiej. z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa". która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania w całości bez zmian Rozpowszechnianie . popieranie określonych spraw i idei albo do .osoba.o Komitecie ds. Można również stwierdzić. rozpowszechnianego do powszechnego odbiorcy i równoczesne jego rozpowszechnianie Reklama . 2: "odbiór programów radiowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny.państwo miało monopol na działalność radiowotelewizyjną. przyjętej 29 grudnia 1992 roku i obowiązującej od 1 marca 1993 roku. pkt. Ustawa ta po raz pierwszy uregulowała problemy funkcjonowania mediów elektronicznych.bezprzewodowa emisja lub wprowadzenie do sieci kablowej Rozprowadzanie . częściej dochodzi do zmniejszania ich liczby i nakładu. Nowe dzienniki to również rzadkość. funkcjonowania mediów elektronicznych: • • • • • • Program . Art. 2. Działać mogły jedynie media państwowe. Nowa ustawa stanowi podstawę prawna do budowy nowego ładu informacyjnego w dziedzinie mediów elektronicznych.przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego i zagranicznego. tej poprzedniej wszystko było proste . pochodzących od jednego nadawcy Audycja . Usuwała ona obowiązującą poprzednio .

jak i know-how. Faktycznie jednak urząd ten decyduje o warunkach konkurowania mediów elektronicznych w Polsce.słowo "wyborcza" oznacza "przeznaczona na wybory". a wówczas KRRiT ponownie dysponuje zwolnioną częstotliwością. Zajmowały się propagandą a nie informacją. System medialny był scentralizowany i podporządkowany jednej partii. zaś naziemnych częstotliwości. który od tego czasu reguluje ład medialny w eterze. na mocy porozumienia "Okrągłego Stołu". jest ograniczona ilość.Książka-Ruch". związanych ze związkiem zawodowym "Solidarność". ukazał się pierwszy numer "Gazety Wyborczej". Z kolei prasa lokalna była uzależniona od lokalnych ekspozytur PZPR. firmy lub znaku towarowego Przemiana polskich mediów po 1989 roku Sytuacja mediów po roku 1989 zmieniła się radykalnie. któremu szefował urzędnik państwowo-partyjny w randze ministra. . przejście na druk offsetowy. Przede wszystkim Polacy odzyskując suwerenność we własnym państwie mogli pożegnać cenzurę. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia i musi być wyraźnie wyodrębniona w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości. który zleca nadawcy wyemitowanie danego przekazu reklamowego Sponsor . nie może nią w pełni dysponować. Wystarczy powiedzieć. KRRiT przyznaje nadawcom radiowym i telewizyjnym koncesje na nadawanie naziemne na danym obszarze Polski i w danym paśmie częstotliwości. które można zagospodarować. Gazetę tworzyli opozycji dziennikarze. Radia i Telewizji. wypełniając ignorowane dotąd potrzeby czytelników. że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy Reklamodawca . Zaczynała jednak jako ośmiostronicowa gazetka agitująca za kandydatami opozycji w pierwszych demokratycznych wyborach do parlamentu. wnosząc zarówno kapitał. Równolegle z rynkiem prasy zaczął powstawać rynek mediów elektronicznych. ukazująca się w nakładzie pół miliona egzemplarzy.• • osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę. Ma to decydujące znaczenie dla rynku telewizyjnego. Stąd zresztą wywodziła się nazwa gazety . jak również na nadawanie satelitarne. gdy. W większości redakcji dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna: komputeryzacja. która pośrednio lub bezpośrednio finansuje w całości lub w części tworzenie audycji w celu upowszechnienia swej nazwy. że najsilniejsze media. Dziś to największa gazeta w kraju. Pierwszy numer legalnie wydanego niezależnego dziennika można było kupić 8 maja 1989 r. wydawcą mógł stać się odtąd każdy Polak. Nad poprawnością przekazu mediów czuwał do 1989 r. Tutaj kluczową rolę odegrała ustawa o radiofonii i telewizji z 1993 r. zgrupowane były w Komitecie ds. Rozwój rynku prasy przyspieszyła sprzedaż części tytułów byłego monopolisty na rynku prasy RSW "Prasa. co najwyżej może z niej zrezygnować. pracujący do tego czasu w nielegalnie wydawanych pismach.. Nie może jej zbyć innemu podmiotowi.Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). jedno z najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. Zaczęły powstawać nowe pisma w nowych segmentach rynku. radio i telewizja publiczne. bowiem w większości polskich domów telewizja odbierana jest za pomocą zwykłej pokojowej anteny.osoba nie będąca nadawcą lub producentem audycji. któremu została przyznana koncesja. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym prawem prasowym. bez pośrednictwa telewizji kablowej czy anteny satelitarnej. ustanawiając urząd . Wraz z nastaniem wolności zaczęły powstawać spontanicznie nowe inicjatywy medialne. Wkrótce też pojawili się w Polsce wydawcy zagraniczni. a nie swoich odbiorców.każdy podmiot. Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk. bowiem nadawca.. Do tego czasu media spełniały funkcję służebną wobec władzy.

Redaktorem naczelnym Gazety jest od początku jej istnienia Adam Michnik . Średni nakład "Rzeczpospolitej" przekracza 260 tys. Największym wydawcą prasy lokalnej jest w Polsce .to informacyjna i opiniotwórcza gazeta o tematyce społeczno politycznej. bardzo ceniony przez czytelników dodatek "Prawo Co Dnia".pierwszy jej numer ukazał się w maju 1989 roku. lokalnych. To obok "Rzeczpospolitej" druga gazeta. dzienników. egzemplarzy. Jedną z najlepiej sprzedających się gazet lokalnych jest ukazująca się w Bydgoszczy "Gazeta Pomorska". "Fakt" . To opiniotwórczy dziennik o tematyce ogólnej z rozbudowanym działem gospodarczym i ekonomicznym. Cechą charakterystyczną dla wszystkich polskich dzienników ogólnopolskich jest to. "Gazeta Wyborcza" . rozporządzenia i komentarze specjalistów.jak pisze sama redakcja gazety.in. W największych miastach ukazują się dodatki lokalne. Nie oznacza to jednak. Swoja tematyką obejmuje podstawowe dziedziny życia społeczno politycznego w Polsce. "Parkiet" ukazuje się od wtorku do soboty i zawiera m. "Dziennik" . tygodników. które podają informacje z kraju i ze świata. ale skupiają się na informacjach z regionu. Dzienniki Ważne miejsce w życiu społeczności lokalnych zajmują gazety lokalne. W każdy dzień tygodnia ukazuje się także inny dodatek tematyczny. W Polsce ukazuje się ponad 3000 gazet regionalnych i lokalnych. komentarze i rekomendacje dla inwestorów. od której zaczyna swój dzień polski przedsiębiorca. jej odbiorcami są "osoby. miesięczników oraz gazet specjalistycznych. Dziś jest filarem największego polskiego koncernu medialnego.jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych gazet codziennych. a w okresie przedświątecznym sięga nawet miliona egzemplarzy. Gazeta stara się skupić na życiu zwykłych ludzi. analizy techniczne notowań. Najbardziej popularne polskie tytuły prasowe: Prasa codzienna "Rzeczpospolita" . Europie i na świecie. Inną gazetą ekonomiczną jest "Parkiet" w całości poświęcony warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. które nie oczekują od gazety codziennej poważnych i skomplikowanych artykułów". Dziennikiem gospodarczym jest ukazujący się od 1997 roku "Puls Biznesu".w "Rzeczpospolitej" ukazują się liczne dodatki tematyczne związane z działalnością gospodarczą. że "Rzeczpospolita" jest pismem jedynie ekonomicznym. egzemplarzy.działacz opozycji przed rokiem 1989 i intelektualista. tuż przed przełomowymi dla naszego kraju czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. "Super Express" . m.W Polsce ukazuje się ponad 5400 tytułów prasowych . Średni nakład "Gazety Wyborczej" wynosi prawie 600 tys. Gazeta przoduje w zdobywaniu i publikowaniu informacji gospodarczych z różnych dziedzin. w którym zamieszczone są istotne dla przedsiębiorców akty prawne.gazet ogólnopolskich. której przeciętny nakład wynosi 105 tysięcy egzemplarzy. Nie ukazuje się też żadna popołudniówka. że nie ukazują się one w niedzielę.in.

Panoramę polskich tygodników uzupełniają jeszcze: "Ozon" i "Przegląd" oraz wiele innych. Lech Wałęsa. która ukazuje się od 1957 roku. W "Polityce" pracowali i pracują najbardziej znani polscy dziennikarze. społecznego i kulturalnego w szczególności naszego kraju. ekonomicznego. ukazującym się legalnie. Tygodniki Dużą i wciąż rosnącą popularnością cieszą się w Polsce tygodniki społeczno-gospodarcze. a niejednokrotnie dramatycznych latach powojennej historii Polski. Aleksander Kwaśniewski. Tygodnik przebojem wszedł na rynek. "Dziennik Polski". finansach i reklamie. co potwierdzają przeprowadzane wśród czytelników badania. ekonomiści czy prawnicy. przedsiębiorców. Leszek Balcerowicz i Wisława Szymborska. Od kilku lat tygodnik publikuje listę 500 największych polskich przedsiębiorstw. egzemplarzy. Drugim bardzo popularnym tygodnikiem w Polsce jest ukazujący się od grudnia 1982 roku "Wprost".: o biznesie. ekonomii. Wyjątkowe miejsce wśród polskich tygodników zajmuje "Tygodnik Powszechny". Wydawca "Polityki" jest także współwłaścicielem radia Tok FM. ukazujący się od 1945 roku. Sukces polskiego wydania zaskoczył nawet redakcję. Od września 2001 roku ukazuje się polskie wydanie "Newsweeka". kondycji kultury i losów polskiego społeczeństwa. Leszek Miller. Można w nim znaleźć informacje m. W Polsce ukazuje się również renomowany tygodnik anglojęzyczny "The Warsaw Voice". 300 tys.in. egzemplarzy. Newsweek jako pierwszy przygotował specjalne wydanie o atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 roku. właścicieli firm cieszy się miesięcznik "Businessman Magazine". Pismo od początku swego istnienia należy do ścisłej czołówki opiniotwórczej prasy w Polsce.in. a ich teksty często mają charakter opiniotwórczy. Średni nakład "Polityki" sięga 260 300 tys. Tygodnik od jedenastu lat przyznaje tytuł Człowieka Roku . Na jego łamach swoje teksty publikują najwybitniejsi polscy politycy."Katolickie pismo społeczno-kulturalne" najpełniej określa sfery zainteresowania redakcji. która musiała dodrukowywać pierwsze wydanie gazety. do którego należą m. "Wieczór Wybrzeża" i "Dziennik Zachodni". Co roku "Wprost" publikuje listę 100 najbogatszych Polaków. Był jedynym w krajach bloku komunistycznego niezależnym pismem społeczno-politycznym. "Wprost" ukazuje się w nakładzie ok. aż do swojej śmierci.in. Na internetowych stronach "The Warsaw Voice" zamieszcza wiele linków przydatnych dla zagranicznych gości w Polsce. Czytelnicy cenią "Businessmana" między . "Tygodnik" zawsze zabierał głos w najważniejszych społecznych debatach na temat Kościoła katolickiego. Jego podtytuł . Najstarszym takim tygodnikiem jest "Polityka".laureatami nagrody byli m. Na swoich łamach opisuje także najpiękniejsze zakątki Polski i miejsca warte odwiedzenia. Miesięczniki Dużym zainteresowaniem wśród polskiej kadry menedżerskiej. Twórcą i redaktorem naczelnym pisma był przez ponad pięćdziesiąt lat. Jerzy Turowicz. W trudnych. ale także regionu Europy Środkowej i Wschodniej.wydawnictwo Polskapresse. Tygodnik komentuje bieżące wydarzenia z życia politycznego.

że czytają go powszechnie także mężczyźni. jeszcze pod nazwą "Garmond Ltd" rozpoczęła działalność w dniu 9 listopada 1989 roku. działające do dziś jako Agencja Reklamowa "Garmond". dolnośląskim. dbające o wygląd i samopoczucie. utworzono także pierwsze w Polsce prywatne biuro ogłoszeń prasowych. Redakcja charakteryzuje swoje czytelniczki jako kobiety inteligentne. "Garmond Ltd" w tym okresie zaangażował się głównie w hurtową i detaliczną sprzedaż książek. w tym 1450 tytułów prasy zagranicznej. "Bravo" i "Poradnik Domowy"). aktywne. podkarpackim oraz lubelskim.innymi za regularnie publikowane raporty np. W chwili obecnej firma obsługuje codziennie ponad 5000 odbiorców. takie jak: "Dziewczyna". na temat rynku reklamowego oraz prezentowane na łamach gazety rankingi. Sposób działania grupy Garmond Press nie ograniczał się wyłącznie do pozyskiwania punktów sprzedaży. Gazeta stara się w sposób łatwy dla każdego czytelnika przedstawić zawiłości gospodarcze. który ukazuje się od kwietnia 2001 roku. że "Garmond Ltd" powstał na kanwie nieformalnej struktury organizacyjnej pod nazwą "Gazeciarz Małopolski". punktów sprzedaży było już 300. Kolportaż prasy w obecnym kształcie rozpoczęto dopiero w lipcu 1992 roku od kilkunastu tytułów prasy kolorowej (były to najbardziej popularne wówczas tytuły. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY W 1992 roku Garmond dostarczał prasę do kilkunastu punktów sprzedaży detalicznej.5 mln złotych. mazowieckim. Początkowo firma kontynuowała detaliczną sprzedaż prasy. Innym miesięcznikiem gospodarczo . "Twój Styl". Obecnie dostarczamy . a później także "Tygodnik Solidarność". GRUPA GARMOND PRESS Jest największym regionalnym kolporterem prasy działającym aktualnie w dziewięciu województwach tj. która począwszy od lipca 1989 roku rozprowadzała w Krakowie "Gazetę Wyborczą" i "Tygodnik Powszechny". Obecnie kapitał ten w odniesieniu do całej grupy "Garmond Press" wynosi blisko 4. śląskim. Oprócz kolportażu "kioskowego" grupa Garmond Press z powodzeniem prowadzi prenumeratę prasy dla firm i instytucji. gdyż ponad 60% sieci sprzedaży stanowią nadal salony prasowe i kioski. Aktualnie grupa Garmond Press kolportuje w sieci detalicznej 1700 tytułów prasowych polskich oraz 570 tytułów zagranicznych. otwarte. łódzkim. gdzie głównym towarem jest prasa. świętokrzyskim. Po roku. Badania przeprowadzone wśród czytelników "Twojego Stylu" pokazują. dlatego w podtytule "Profitu" jest napisane "Gospodarka bez tajemnic". a ich liczba zaczęła systematycznie rosnąć. opolskim. "Popcorn". W przeciwieństwie do innych prywatnych firm kolportażowych firma od początku zaczynała sprzedaż od profesjonalnych punktów sprzedaży prasy i tak jest do dzisiaj. Jednym z najlepiej sprzedających się miesięczników i najpopularniejszych magazynów dla kobiet w Polsce jest "Twój Styl". W roku 1996 grupa GARMOND PRESS rozpoczęła dostawę prasy do firm i instytucji.5 miliona starych złotych). jako pierwsza prywatna firma kolporterska w kraju. małopolskim.ekonomicznym jest "Profit". Należy jednak podkreślić. Pierwsza spółka grupy. Oprócz tego firma przejmowała mniejsze i słabsze firmy kolportażowe lub współtworzyła nowe spółki prawa handlowego. początkowo na terenie byłego województwa krakowskiego. dostarczając około 3500 tytułów prasowych. Kapitał zakładowy spółki wynosił na początku 250 zł (2.

198) odpowiadają za popełnienie deliktu konstytucyjnego przed Trybunałem Stanu. Udział grupy Garmond Press w rynku dystrybucji wynosi 7-9% w zależności od rozprowadzanego tytułu. UDZIAŁY W RYNKU I NAJBLIŻSZE PLANY Grupa Garmond Press obsługuje dziewięć województw. ustawowe (art. wraz z późniejszymi nowelizacjami. Prezydenta RP . tytonie oraz karty telefoniczne. Celem firmy jest uzyskanie do końca 2005 roku co najmniej 12% wartości rynku krajowego. 6 ust. o określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych. . Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. Lokalnie udział w rynku sprzedaży prasy jest znacznie wyższy i tak w Krakowie wynosi on około 40%. Są oni wybierani przez: Sejm . dlatego też oferta nasza budzi coraz większe zaufanie u najbardziej prestiżowych klientów. a przykładowo w Legionowie nawet ponad 65% rynku. Od roku 2003 spółki grupy Garmond Press prowadzą sprzedaż pełnego asortymentu artykułów przemysłowych takich jak np. 213 .1. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat. Ze swojego grona Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę (na wniosek przewodniczącego). Główne zadania • • konstytucyjne (art 213 ust. wraz z późniejszymi nowelizacjami): o projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji. Skład i struktura KRRiT Zasady. o radiofonii i telewizji.Grupa Garmond Press jest również firmą o największej dynamice wzrostu sprzedaży spośród wszystkich działających obecnie firm kolportażowych.215). Senat . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) To organ konstytucyjny (art. tryb działania.90 % wzrostu wartości sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. co stanowi 51% powierzchni kraju zamieszkałej przez 62% ludności.systematycznie prasę w prenumeracie do kilku tysięcy najpoważniejszych instytucji i firm na terenie dziewięciu województw. W skład Rady wchodzi (po nowelizacji ustawy z 29 grudnia 2005 roku) 5 członków. Członkowie KRRiT na mocy postanowień Konstytucji RP (art. organizację oraz szczegółowe zasady powoływania członków KRRiT określa ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji. prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. co potwierdzają otrzymywane przez nas referencje. o rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. na Podhalu ponad 50%.2.2 członków. Najważniejsza dla nas jest jakość świadczonych usług. 1 Konstytucji RP ): stanie na straży wolności słowa. W pierwszym półroczu 2004 grupa odnotowała ponad 15. papierosy. który stoi na straży wolności słowa.

KRRiT nałożyła w 2006 karę w wysokości 500 tys. złotych na telewizję Polsat za emisję programu Kuba Wojewódzki. oraz 17 spółek regionalnych Polskiego Radia).technicznego i kształcenie kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. który orzekł niekonstytucyjność zapisów stanowiących o powoływaniu przewodniczącego KRRiT spośród członków Rady przez prezydenta.o o o o o o sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą. Zdaniem opozycji. że głównym celem nowelizacji nie było ograniczenie kosztów funkcjonowania Rady. opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. Niektóre uprawnienia • • • • powoływanie rad nadzorczych spółek telewizji publicznej (Telewizja Polska S. TVP) oraz publicznej radiofonii (Polskie Radio S.A. co było niemożliwe na gruncie poprzednich przepisów. zmiana przepisów posłużyła przede wszystkim obsadzeniu całej Rady osobami przychylnymi rządzącej koalicji PiS-LPR-Samoobrona. inicjowanie postępu naukowo . w którym Kazimiera Szczuka parodiowała występującą na antenie Radia Maryja Magdalenę Buczek. praw wykonawców. jak utrzymywali autorzy zmian. Kontrowersje • • • • Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 2005 roku zmniejszyła liczbę członków Rady z dziewięciu do pięciu. nakładanie kar pieniężnych na nadawców. udzielanie koncesji na nadawanie sygnału telewizyjnego i radiowego. Jednocześnie jej uchwalenie pozwoliło zmienić cały skład Rady. W związku z tym pojawiły się podejrzenia. praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. W wyniku orzeczenia TK ustawę znowelizowano ponownie i obecnie Rada sama wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. podział środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego.A. Nowelizacja z 29 grudnia 2005 została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. . Misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w raporcie dotyczącym przebiegu wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 opublikowanym 22 października 2007 przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z siedzibą w Warszawie zarzuciła KRRiT upartyjnienie (PiS) i niezdolność do właściwego wywiązania się ze swojej konstytucyjnej odpowiedzialności. określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru.

zajmująca się opiniowaniem zachowań dziennikarzy oraz innych spraw istotnych dla mediów i ludzi związanych zawodowo z mediami.Witold Kołodziejski od 23 października 2007 Z nominacji prezydenta RP: • • Piotr Boroń od września 2007 Barbara Bubula od września 2007 Z ramienia Sejmu: • • Tomasz Borysiuk od stycznia 2006 Lech Haydukiewicz od stycznia 2006 Z ramienia Senatu: • Witold Kołodziejski od stycznia 2006 Rada Etyki Mediów Ta organizacja powstała 29 marca 1995 r. złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie obrazy Jana Pawła II jako głowy państwa przez Jerzego Urbana w związku z publikacją w Nie artykułu "Obwoźne sado-maso". robiąc to bez żadnego wsparcia. ustawy czy dotacji budżetowych. półmilionowej kary na Telewizję Polsat. "sędziwym bożkiem".. w którym zaproszona Kazimiera Szczuka. z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Urban nazwał papieża m. Znane sprawy W 2002 r. Zajmuje się również pilnowaniem przestrzegania zasad etycznych przez media. Skład I kadencja • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Tomasz Goban-Klas Bolesław Michałek Krzysztof Piesiewicz Jerzy Turowicz Piotr Wojciechowski . "gasnącym starcem" i "Breżniewem Watykanu". Rada Etyki Mediów wraz z organizacją Forum Młodych PiS. na mocy Karty Etycznej Mediów. Rada Etyki Mediów negatywnie zaopiniowała zasadność nałożenia 22 marca 2006 r. kpiła (wg wielu widzów skarżących się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) z niepełnosprawnej redaktorki Radia Maryja – Magdaleny Buczek.Członkowie: Przewodniczący Rady .in. za program Kuby Wojewódzkiego wyemitowany 26 lutego 2006 r.

do jesieni 2003) Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukasiewicz Rafał Wieczyński (sekretarz.II kadencja • • • • • • • • • • Jerzy Turowicz (honorowy przewodniczący. publicysta Maciej Iłowiecki (wiceprzewodniczący) – publicysta Telewizji Polsat Helena Kowalik-Ciemińska (sekretarz od jesieni 2005 roku) – publicystka Michał Bogusławski – były rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. zmarł 27 stycznia 1999) Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś Więź (sekretarz) Tomasz Goban-Klas Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukaszewicz Piotr Wojciechowski III kadencja • • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś (sekretarz. wybrano członków IV kadencji Rady Etyki Mediów w składzie: • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) – publicystka Tadeusz Fredro-Boniecki (wiceprzewodniczący) – dziennikarz. Melchiora Wańkowicza Mariusz Jeliński – Telewizja Polska Tadeusz Kononiuk – wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Ryszard Piekarowicz – Dział Zagraniczny PAP Anna Teresa Pietraszek – dokumentalistka i reżyser Rafał Wieczyński – producent filmowy . od jesieni 2003) Piotr Wojciechowski Krzysztof Wolicki (powołany na członka Rady nie zdążył odebrać nominacji z powodu zgonu) Helena Kowalik-Ciemińska (powołana jesienią 2003) IV kadencja 10 marca 2004 r.

ale także za pośrednictwem organów . STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej to organizacja. którą otrzymuje dziennikarz za nie przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej i nierzetelność. Pomimo delegalizacji. która skupia dziennikarzy zajmujących się przede wszystkim życiem publicznym. której inicjatorem było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. jednak siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. Takie zadania stowarzyszenie realizuje nie tylko poprzez środki masowego przekazu. Jednak wyobraźmy sobie czasy peerelowskiej Polski i rok 1951. w jakich organizacja ta powstała. jaką ówcześnie. że członkostwo w zrzeszeniu jest dobrowolne i nie przynosi korzyści majątkowych. SDP przyczyniło się do jej uchwalenie oraz dzięki takiemu działaniu wsparło projekt opracowany przez Centrum im. Klub Dziennikarzy Biznesowych. a rok później zdelegalizowania SDP. Jednak stan wojenny wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego w 1981 roku doprowadził do rozwiązania. Gdy nadszedł rok 1989 i ustrój w kraju się zmienił. dbanie o rzetelność i etykę dziennikarską oraz zapewnienie równego dostępu wszystkim obywatelom do edukacji i kultury. Najpierw był Związek Zawodowy Dziennikarzy. W miejscu gdzie organizacja miała swoją siedzibę powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL. a także wszechstronne informowanie społeczeństwa o najważniejszych wydarzeniach. a także będzie przekazywał pamięć. ale także wydawało podziemną prasę.STOWARZYSZENIA DZIENNIKARSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich to najstarsza organizacja skupiająca największą liczbę miłośników tego zawodu w Polsce. dążąc razem ze społeczeństwem do demokratyzacji ustroju PRL oraz aktywnie działając na rzecz "Solidarności". Narciarski Klub Dziennikarzy KACZKA. SDP działało w konspiracji. Klub Dziennikarzy Europejskich. Klub Dziennikarzy Wodniaków KOTWICA. Stowarzyszenie ma swoje oddziały terenowe w wielu polskich miastach. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP ma na celu przede wszystkim ochronę wolności słowa mediów. środowisko dziennikarskie nie tylko współpracowało z demokratyczną opozycją. Mówiąc o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przede wszystkim trzeba mieć na uwadze czas i okoliczności. Klub Publicystyki Kulturalnej. który będzie miał na uwadze rzetelne informowanie opinii publicznej o wydarzeniach przedstawianych za pośrednictwem mediów oraz będzie dbał o zawodową etykę i chronił swoje prawa. Klub Fotografii Prasowej. Adama Smitha. wśród których wyróżnia się Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Ponadto wybitni dziennikarze za całokształt swojej twórczości otrzymują "Laur SDP". Jej zakres działania jest jasno określony przez założenia Konstytucji RP oraz przez prawo prasowe. Mimo wielu aresztowań. Jednak dopiero w 2001 roku SDP odzyskała utracony wcześniej majątek. Organizacja ta skupiła masę dziennikarzy. Antynagrodą lauru jest "Hiena Roku". Przystąpić do niej może każdy dziennikarz. członkowie stowarzyszenia nie zapomnieli o swojej misji. który powstał jeszcze przed wojną. niewątpliwie była obrona prawdy i niezależności dziennikarskiej. to stowarzyszenie odzyskało swoją legalność. Ponadto stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju współpracy w ramach integracji europejskiej. W 1995 roku powstała Karta Etyczna Mediów. Przy Stowarzyszeniu działa wiele klubów. Wtedy ZZD przestał istnieć na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W tym samym roku została uchwalona w Sejmie ustawa mówiąca o dostępie do informacji publicznej. Od 1993 roku dziennikarzom zostają rozdawane nagrody przyznawane przez Zarząd Główny SDP. którzy czynnie włączali się w życie publiczne.

czynny udział w ewangelickiej misji Kościoła. Naukowi. Znajduje się na niej forum umożliwiające wymianę informacji i prowadzenie dyskusji na interesujące tematy. którzy kierują się Magisterium Kościoła oraz zasadami wypływającymi z nauk głoszonych podczas Soboru Watykańskiego II. ale także bez wymiany informacji o wyjazdach. Chcą także organizować szkolenia i konferencje związane z popularyzacją nauki oraz brać udział w imprezach o takiej tematyce. a także popularyzatorów nauki. . czemu służy strona internetowa www.pl szacują. W założeniach Stowarzyszenia znalazło się organizowanie raz do roku spotkania. które skupiają dziennikarzy zainteresowanych konkretną tematyką.pl. "Młodego Technika".naukowi. Wszystkie te założenia nie mogą się urzeczywistniać bez regularnych spotkań.pl ściśle współpracują z organizacjami europejskimi. prasa. którzy interesują się tematyką religijną i sprawami związanymi z życiem Kościoła. Wśród założycieli stowarzyszenia znaleźli się przedstawiciele redakcji między innymi "Dziennika Zachodniego".pl planują także informować o możliwościach wyjazdów i szkoleń oraz pośredniczyć w uzyskiwaniu dofinansowania do nich ze środków EUSJA i innych źródeł. wśród których wymienia się m. rzeczników prasowych instytucji naukowych czy specjalistów od PR zajmujących się tą tematyką. które pełnić będzie funkcję walnego zebrania członków połączonego z wykładem zaproszonego przez zarząd naukowca. troska o postępowanie zgodne z etyką Kościoła czy też reprezentowanie katolickiego środowiska dziennikarskiego wobec władz państwowych. POLSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY NAUKOWYCH NAUKOWI. "Świata Nauki" oraz "Wiedzy i Życia". Ugrupowanie postawiło sobie kilka celów. medycynie i technice. gdyż uważają to za dobrą drogę do promowania polskich osiągnięć naukowych za granicą. "Focusa". Radia TOK FM. że liczba aktywnych zawodowo dziennikarzy naukowych w Polsce przekracza sto osób i postawili sobie za cel integrację środowiska dziennikarzy piszących o nauce. program czy audycję popularnonaukową opublikowaną w Polsce. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy to stowarzyszenie skupiające dziennikarzy. a szczególnie z European Union of Science Journalists' Associations (EUSJA).administracji publicznej. Polskiego Radia. Osoby należące do stowarzyszenia to dziennikarze prasowi. szkoleniach czy stypendiach. radio i telewizja). której są członkiem od samego początku swojej działalności. Naukowi. Członkami mogą być także dziennikarze emeryci i renciści. Zostało zawiązane z inicjatywy członków nieistniejącego już poznańskiego klubu Pro Media. Z kolei przez tę organizację są pośrednio członkami World Federation of Science Journalists w Gatineau w Kanadzie. radiowi i telewizyjni. związanych ze wszystkimi środkami masowego przekazu (tj. Jednym z istotniejszych "instrumentów" integrujących to środowisko ma być przyznawana każdego roku nagroda dla dziennikarza za najlepszy artykuł. W ramach stowarzyszenia działają liczne koła redakcyjne. Naukowi. "Głosu Wielkopolskiego". "Przekroju".in. Działają także na rzecz promowania nauki i dziennikarstwa naukowego w Polsce. Stowarzyszenie skupia dziennikarzy.pl kładą nacisk na współpracę międzynarodową z organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy naukowych. Naukowi. "Newsweeka".PL To pierwsze w Polsce stowarzyszenie dziennikarzy zajmujących się sprawami nauki.

kulturalnych i sportowych. która działa na rzecz obrony praw dziennikarzy oraz zasad swobodnego. prowadzących opiniotwórczy miesięcznik "Gazeta Ogólnopolska". działają na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami. SDA UJ dwa razy do roku organizuje w Krakowie sesje. zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia.ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Stowarzyszenie Dziennikarzy . audycji radiowych i telewizyjnych. dziennikarze. profesjonalnego dziennikarstwa. Redaktorzy kierują swoje czasopismo do wszystkich Polaków . SDE pomaga zachować dobra kultury i wspiera rozwój edukacji. gospodarczych. Dodatkowo pomaga chronić praw człowieka oraz swobód obywatelskich. którzy mają kłopoty z prawem ze względu na nieprzychylną wolności słowa politykę Białorusi. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY EUROREGIONÓW "SPREWA-NYSABÓBR" I "PRO EUROPA VIADRINA" Organizacja pozarządowa. promować dokonania członków wspólnoty akademickiej oraz polskiej kultury i nauki. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY BIAŁORUSKICH Niezależna. SDA UJ skupia przy UJ dziennikarzy. którzy pracują we wszystkich ośrodkach w kraju i zagranicą. Organizacja powstała z myślą o pracownikach mediów. Dziennikarze . dostępny zarówno w wersji elektronicznej (www. jak i drukowanej. publicystów i pasjonatów. W piśmie SDiP zamieszczane są teksty na temat bieżących wydarzeń politycznych. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I DOKUMENTALISTÓW "KONCENTRAT" STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I PUBLICYSTÓW Grupa niezależnych dziennikarzy.także tych. Członkowie stowarzyszenia działają także na rzecz integracji białoruskiego środowiska dziennikarskiego. który przyznał BAŻ nagrodę imienia Andrieja Sacharowa. którzy udali się na emigrację. jego poziom merytoryczny i etyczny. Ważne są dla nich także działania na rzecz środowiska zawodowego. . Organizacja monitoruje bieżące działania białoruskich władz (we współpracy z Komisją Etyki Dziennikarskiej). która skupia dziennikarzy lokalnych.Absolwentów Uniwersytetu Jagielońskiego zostało powołane do życia na zjeździe założycielskim. Od kilku lat BAŻ (popularny skrót od nazwy Bielaruskaja Asocjacja Żurnalistav) wydaje zaangażowane społecznie pismo "aBAŻur". Wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. w których uczestniczą pracownicy naukowi. studenci. Członkowie stowarzyszenia podejmują działania na rzecz pogranicza i euroregionu lubuskiego.chcą wspierać swoją uczelnię. a w szczególności troska o oblicze polskiego dziennikarstwa. który odbył się 20 stycznia 2001 roku.absolwenci UJ . pozarządowa grupa dziennikarska.in.STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY . odpowiedzialność dziennikarza za słowo i etyka. Stowarzyszenie podejmuje wszelkie dostępne działania na rzecz budowania kultury politycznej i wrażliwości społecznej w życiu codziennym. zainteresowanych problemami euroregionu. Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją konferencji.gazetao. SDiP bardzo chętnie współpracuje z młodymi dziennikarzami i studentami. Tematami dotychczasowych sesji były m.pl). Działalność stowarzyszenia została w 2004 roku doceniona przez Parlament Europejski.

Dodatkowo grupa prowadzi działalność wydawniczą i zapewnia pomoc organizacyjno-ekonomiczną innym organizacjom. Grupę sponsorują m. radiowych i telewizyjnych. radiowych i telewizyjnych. Do najbardziej znanych członków grupy należą m. SDP Globtroter zostało założone w 1992 roku. Obecnym trenerem reprezentacji jest Wojciech Jagoda. SDE rozwija i propaguje inicjatywy. wspierając rozwój edukacji i kultury. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY SPORTOWYCH "REPREZENTACJA PIŁKARSKA DZIENNIKARZY" Grupa dziennikarzy prasowych. Organizacja co roku przyznaje nagrody za najlepsze publikacje turystyczne.STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY OBYWATELSKICH Grupa wolontariuszy działająca na rzecz promocji i rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego. SDO współpracuje z wieloma krajowymi. TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Organizacja pozarządowa zrzeszająca dziennikarzy i publicystów z Tarnowa i okolic.in. Od tamtej pory dziennikarze tej grupy odbyli prawie 1000 podróży. stowarzyszenie organizuje liczne mecze międzypaństwowe z innymi drużynami dziennikarzy oraz zapewnia systematyczne treningi swojej reprezentacji na warszawskim Bemowie. Stowarzyszenie czynnie wspiera wszelkie akcje promujące dziennikarstwo na terenie gminy. w tym także z organizacjami rządowymi. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY PODRÓŻNIKÓW GLOBTROTER Stowarzyszenie dziennikarzy prasowych. dotyczących ważnych kwestii społecznych. biurami podróży i liniami lotniczymi. Podejmują starania o zapewnienie jak najszerszego dostępu do informacji. odwiedzając 91 państw na całym świecie. Jerzy Adamuszek oraz Zofia Suska. Stowarzyszenie zajmuje się również opiniowaniem aktów prawnych. których działalność jest zgodna z celami stowarzyszenia. które sprzyjają rozwojowi sieci internetowych oraz dąży do upowszechniania bezpłatnego dostępu do Internetu. W ramach akcji wydawane jest pismo "Bliższa Europa". Ryszard Badowski. Beata Pawlikowska.in. Członkowie organizacji stale współpracują ze znanymi podróżnikami. Olgierd Budrewicz. Bliższa Europa". specjalizujących się w tematyce turystycznej. której celem jest wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej. organizowane są liczne konkursy dziennikarskie oraz Dzień Europy w Tarnowie. okolicznościowych i promocyjnych. . Członkowie TSD wielokrotnie organizowali konkursy dziennikarskie w szkołach tarnowskich. Aby popularyzować piłkę nożną. Dziennikarze biorą również udział w turniejach charytatywnych oraz meczach towarzyskich. zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o zbliżonym profilu działalności. Orange (sponsor główny) oraz Puma (sponsor techniczny). Grupa jest współorganizatorem projektu "Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. pracownikami konsulatów. Poprzez swoją działalność członkowie stowarzyszenia chcą szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierać różnorodne formy aktywności społecznej.

1) 2) 3) 3a) 4) 5) Art.USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. 1. dostarczanie rozrywki. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. jak i w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 3) rozpoczął rozpowszechnianie programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymuje stabilne i efektywne związki gospodarcze z Rzecząpospolitą Polską. 2) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Zadaniem radiofonii i telewizji jest: dostarczanie informacji. popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. udostępnianie dóbr kultury i sztuki. jak i decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. chyba że: a) zarówno siedziba nadawcy znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. w którym nadawca ma swoją siedzibę lub decyzje o strukturze i . 1. ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki. lub c) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawcę uważa się za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a nadawca ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Odbiór programów krajowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny. 1a. 2. upowszechnianie edukacji obywatelskiej. Ustawę stosuje się do nadawców ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. 2. jeżeli spełnia on co najmniej jeden z warunków: 1) ma swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz: a) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. 4. 3. Art. Art. 2) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego w systemie.pomimo że nie odpowiada on warunkom określonym w ust. o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. prowadzącej działalność gospodarczą lub inną zarejestrowaną działalność publiczną. 4. Art. jeżeli nie korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej . a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a treść programu ogranicza się do spraw związanych z tą działalnością i jest adresowana do pracowników lub innego określonego kręgu osób związanych z nadawcą. W rozumieniu ustawy: 1) nadawcą jest osoba. Ustawy nie stosuje się do: 1) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego wyłącznie w obrębie jednego budynku. 1a) nadawcą społecznym jest nadawca: a) którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną. działalność charytatywną. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej albo 2) ma swoją siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. 1-3 i nie został uznany za nadawcę ustanowionego w państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów prawa tego państwa odpowiadających warunkom określonym w ust. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. respektuje chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej. jeżeli nie dysponuje lub nie wykorzystuje częstotliwości na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 3) korzysta ze stacji dosyłowej do satelity zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechnienia w całości i bez zmian. jeżeli liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 250. które uzyskały koncesję na taką działalność. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. który: 1) dysponuje lub wykorzystuje częstotliwość na podstawie decyzji wydanej przez polski organ administracji publicznej albo 2) korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez polski organ administracji publicznej. 1-3. 3) programu rozprowadzanego w sieci kablowej. Do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy prawa prasowego. .zawartości programu są podejmowane na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 1. jeżeli istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na jej terytorium oraz nadawca: 1) ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. w którym urządzenia nadawcze i odbiorcze należą do tej samej osoby.

producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna. sponsorowaniem jest bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. o której mowa w art. telesprzedażą jest każdy przekaz zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia usług. popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę. programem wyspecjalizowanym jest program. rozprowadzania lub odbierania jego programu. programem jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych. firmy. której pierwotna rejestracja dokonana została w języku polskim. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy. autora scenariusza. w którym nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca. 1807). (1) (uchylony). usług. znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi. pochodzący od jednego nadawcy. reklam i innych przekazów. lub jednostka organizacyjna. która podejmuje inicjatywę. towaru lub usługi. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia. d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania. scenografa. z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej. rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego. do którego zalicza się w szczególności: reżysera. nazwy. przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audycji. formę. przeznaczenie lub autorstwo. o których mowa w art. poz. stanowią audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu. stanowiąca odrębną całość ze względu na treść. 18 ust. regularnie rozpowszechniany. jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz jeżeli możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu. zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. U. jeżeli zamiarem nadawcy. audycją jest część programu radiowego lub telewizyjnego. 5. rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjnego równocześnie z programem. odtwórców głównych ról i kompozytora. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. powszechnego odbioru (system powszechnego odbioru). faktycznie . przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów. reklamą ukrytą jest przedstawianie w audycjach towarów. w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści. reklamą jest każdy przekaz. w godzinach 6-23. audycją wytworzoną pierwotnie w języku polskim jest audycja spełniająca wymogi audycji europejskiej w rozumieniu niniejszej ustawy i powstała na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim. 331 § 1 Kodeksu cywilnego. dla upowszechnienia. b) wprowadzanie programu do sieci kablowej (system zbiorowego odbioru). Nr 173. i równoczesne jego rozpowszechnianie. zespołem twórczym jest zespół osób tworzących audycje. osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art.1b) 1c) 2) 3) 4) 4a) 5) 5a) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy. c) który nie nadaje reklam lub telesprzedaży oraz sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów. rozpowszechnianiem jest: a) bezprzewodowa emisja programu do równoczesnego. operatora. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność. firmy. niepochodzący od nadawcy.

w granicach upoważnień ustawowych. 10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. (6) (uchylony). 2a. 728). 4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców. 6) (2) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru. zwaną dalej "Krajową Radą". (5) W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm. 2. 5. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: 1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. wysokości opłat abonamentowych. poz. 3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu. a w zarządach nie zasiadają żadne osoby pozostające w stosunku pracy z danym nadawcą lub będące nadawcami. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji. niebędący sam nadawcą i nieposiadający udziałów w organizacji nadawcy oraz w którym nadawca ani żaden podmiot od niego zależny bądź należący do tej samej grupy kapitałowej nie posiada żadnych udziałów. rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów. o swobodzie działalności gospodarczej. praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. 1. 7a) (4) (uchylony). 9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji. Art. w zakresie przewidzianym ustawą. Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. jako organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji. 5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. Art. na warunkach określonych ustawą. na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. organizacyjny i finansowy proces produkcji utworu audiowizualnego. Rozdział 2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Art. 14) przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. praw wykonawców. 8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. 2) określanie. U. 2. . 7. samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta. 1. 3) podejmowanie. (7) (uchylony). 6. 7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. Nr 85. o opłatach abonamentowych (Dz.organizuje i ponosi odpowiedzialność za kreatywny. 6a) (3) ustalanie. warunków prowadzenia działalności przez nadawców. 13) producentem niezależnym wobec danego nadawcy jest producent niepozostający w stosunku pracy z danym nadawcą.

(8) Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Krajowej Rady. 2. 2) we władzach stowarzyszeń. stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji.2b. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję. 3. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od nadawcy przedstawienia materiałów. Art. Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku: 1) zrzeczenia się swej funkcji. 7. jeżeli naruszają one przepisy ustawy. Art. 1. 6. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo: 1) (utracił moc). dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów. na wniosek Przewodniczącego. od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. 3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. na jego wniosek. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy. 2. 5. licząc od dnia powołania ostatniego członka. . Art. 3. 4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu. Art. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały. (11) Krajowa Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków. (uchylony). Krajowa Rada wybiera ze swego grona. o którym mowa w ust. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji. 3. 2-4 stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. 3. 3. 9. 3a) (10) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami. 10. 1. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym nadawcą lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową. 11. 4. związków pracodawców. związków zawodowych. 4. z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej. urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały tej Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez nadawcę działań w zakresie. Przepisy ust. Pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu. 5. (9) Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat. 1. 2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji. Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców. organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych. 2. 1. reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie. 8. 4.

2. 14. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni. 4. Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Krajowa Rada określi. w drodze rozporządzenia. 2. 2. 2. o których mowa w ust. 12. Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę. . z wyłączeniem serwisów informacyjnych. reklam. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. 1. transmisji sportowych. transmisji sportowych. 1 nie narusza przepisów dotyczących odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji. Przepis ust. Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych. 15. przekazów tekstowych i teleturniejów. dla: 1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu. Art. 4. 1 ust. Art. 13. reklam. o którym mowa w ust. Nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych w art. 1. reklam lub innych przekazów. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia. 2) programów wyspecjalizowanych. liczonych od dnia ostatniej uchwały. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść. 1. 1 i 3. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory. Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajowej Rady są pokrywane z budżetu państwa. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje. Art. Rozdział 3 Programy radiowe i telewizyjne Art. Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Audycje i przekazy niepochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. 3. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają ponad 50 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie. telesprzedaży. telesprzedaży. 3. Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim. z zastrzeżeniem ust. 4. 1 i 3. niższy udział w programie radiowym lub telewizyjnym audycji. 2. 1. o których mowa w ust. 5. dla których brak jest wystarczającej liczby audycji. które są wykonywane w języku polskim. Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. 5. przekazów tekstowych i teleturniejów. 3. 1. że nie pochodzą od nadawcy.

rzeczywisty czas trwania audycji. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy i współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w państwie. o ile spełnia ona wymagania określone w ust. 1 pkt 1 i 2. Krajowa Rada określi. 1: 1) sposób prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania. tytuł i producenta audycji . która pochodzi z: 1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 2) państwa będącego stroną Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej. której większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państwa europejskiego oraz która została wyprodukowana samodzielnie lub w koprodukcji z producentem mającym siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przez producenta . o których mowa w ust. U. Audycja pochodzi z państw. o którym mowa w ust. W czasie przeznaczonym na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. telesprzedaży. 1. sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.3) programów rozpowszechnianych wyłącznie w sposób satelitarny lub kablowy dostępnych w całości za opłatą. reklam. 15 ust. 1 pkt 1 i 2. których siedziba znajduje się w państwie. przekazów tekstowych i teleturniejów. (Dz. lub przez osobę prawną albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej. konieczność zapewnienia przejrzystości oraz jawności informacji znajdujących się w ewidencji oraz nieobciążania nadawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z prowadzeniem ewidencji.uwzględniając możliwość prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów satelitarnych lub operatorów sieci kablowych . transmisji sportowych. 1. 1 pkt 1 i 2. o którym mowa w ust. 3) zakres informacji zawartych w ewidencji. w odniesieniu do audycji. audycje wytworzone w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie powinny stanowić co najmniej 50 %. 15a. nie krótszy niż 1 rok. 1 pkt 1 i 2. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 10 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. 3. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium jednego z tych państw oraz spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 1) audycja jest wyprodukowana przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. o którym mowa w ust. 160). 1 pkt 1 i 2.uwzględniając konieczność zachowania proporcji audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich. (12) Art. 2) czas przechowywania ewidencji. Nr 32. 3. 1 pkt 1 i 2. o których mowa w art. 15b. 1 i 3 oraz w ust. w tym dane o terminie rozpowszechniania audycji. 3) udział współproducentów. 2. 2. Audycją europejską jest audycja. Art. mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. poz. lub 3) innego europejskiego państwa trzeciego niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. w drodze rozporządzenia. o którym mowa w ust. 2) produkcja audycji jest nadzorowana i kontrolowana przez osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w państwie. o którym mowa w ust. z 1995 r. Za audycję europejską uważa się również audycję.

jeżeli film trwa co najmniej 20 minut dłużej niż dwa lub więcej okresów pełnych 45 minut. 4. o którym mowa w ust. jeżeli państwo to zawarło ze Wspólnotą Europejską umowę w sprawach audiowizualnych. 1-4. trwające ponad 45 minut. mogą być przerwane. 2. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej. sposób prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. a udział współproducentów. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 15 %. 5. Filmy fabularne i filmy telewizyjne. z uwzględnieniem zakresu ograniczeń w prowadzeniu przez nie innych audycji w programach radiowych i telewizyjnych. 3. wyłącznie jeden raz podczas każdego okresu pełnych 45 minut. 16. 4. których głos lub wizerunek jest wykorzystywany w reklamach. 1. Kolejne przerwy w celu nadania reklam lub telesprzedaży są dopuszczalne. w celu nadania reklam lub telesprzedaży. 1 pkt 1. Krajowa Rada określi. 1 pkt 1. Art. Audycją europejską. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi: 1) sposób ustalania dziennego czasu nadawania programu. Bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży nie mogą zajmować w programie więcej niż 3 godziny dziennego czasu nadawania programu. a reklamy nadawane łącznie z telesprzedażą. mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa. w drodze rozporządzenia. 4) zakres udostępniania przez nadawcę czasu wykorzystywanego na reklamy i telesprzedaż. więcej niż 20 % dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny. . seriali i audycji dokumentalnych. a liczba tych bloków nie może przekraczać 8. Audycję można przerwać w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy oraz współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium państwa. z wyłączeniem serii. z zastrzeżeniem ust. 5) sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji czasu nadawanych reklam i telesprzedaży oraz zakres danych objętych tą ewidencją. Audycją europejską jest także audycja. o którym mowa w ust. że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy. w stosunku odpowiadającym proporcji udziału współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji. z zastrzeżeniem ust. 3. 2 i 3. o którym mowa w ust. która została wyprodukowana w ramach dwustronnych umów o koprodukcji zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi. Reklamy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. 16a. Reklamy i telesprzedaż są nadawane pomiędzy audycjami. 1 pkt 3. 2. transmisjach innych wydarzeń zawierających przerwy oraz w audycjach składających się z autonomicznych części. Dotyczy to odpowiednio telesprzedaży. 4. W transmisjach zawodów sportowych zawierających przerwy wynikające z przepisów ich rozgrywania. przy czym minimalny czas trwania takiego bloku wynosi 15 minut. 1. 2) warunki nadawania reklam i telesprzedaży w programach.mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. 3) wymagania dotyczące osób. 3. jest również audycja niespełniająca wymagań określonych w ust. 2-7. o którym mowa w ust. o ile nie stanowi to uszczerbku dla wartości audycji i nie narusza uprawnień właścicieli praw autorskich. w tym maksymalny wymiar czasu w okresie rocznym dla jednego przedsiębiorcy lub ugrupowania gospodarczego. reklamy lub telesprzedaż mogą być nadawane wyłącznie w tych przerwach lub pomiędzy poszczególnymi częściami. Art.

U. zagrażać fizycznemu. (13) Audycje inne niż określone w ust. ranić przekonań religijnych lub politycznych. 1231. 7. 3. gier w karty. z 1996 r. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. 4) audycji przeznaczonych dla dzieci. Reklama nie może: naruszać godności ludzkiej. 55. Zakazane jest nadawanie reklam: nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. Zakazane jest nadawanie reklamy: wyrobów tytoniowych. jakie pokładają oni w rodzicach. U. poz. napojów alkoholowych. zm. produktów leczniczych. wideoloterii. 16c. z późn. świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza. poz.3)). nauczycielach i innych osobach. oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość. 1. U. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu. gier cylindrycznych. a w programie radiowym co najmniej 10 minut. wykorzystujących zaufanie małoletnich. 533. z wyjątkiem audycji. 27). Nr 10. 16b. 3 mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży. z późn. zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. zm. Art. z 2004 r. stosuje się przepisy ust. z 2002 r. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży: 1) serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń. 2. 6. Nr 53. rekwizytów tytoniowych. gier na automatach. poz.4)). 1) Art. poz. z 2004 r. Zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej.1)). o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. 17.Prawo farmaceutyczne (Dz. zm. z późn. jeżeli czas ich emisji wynosi co najmniej 30 minut. zakładów wzajemnych. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. gier w kości.5. 4. jeżeli okres pomiędzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut. Sponsorowane audycje lub inne przekazy są oznaczane przez wskazanie sponsora na ich początku lub na końcu. U. produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu. 1-3 stosuje się odpowiednio do telesprzedaży. płeć lub narodowość. Przepisy ust. 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) . z późn. w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. w zakresie regulowanym ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. 1. Art. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 26 października 1982 r. Nr 147. usług medycznych. U. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży audycji w programach publicznej radiofonii i telewizji. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 3) audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krótszym niż 30 minut. Nr 4. Nr 91. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. .2)). Wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę. 2-5. 3. w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach. poz. o których mowa w ust. zm. 408. 2) audycji o treści religijnej.

z zastrzeżeniem art. 4. 3. mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6. których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż towarów lub świadczenie usług. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem. firmy. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów oraz zakres informacji objętych tą ewidencją. Zabronione jest sponsorowanie transmisji sportowych przez podmioty wymienione w ust. Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców. a także w czasie trwania audycji lub innego przekazu. 2. 131 ust. Zabronione jest sponsorowanie audycji lub innych przekazów. 5. 2) audycji publicystycznych o treści społeczno-politycznej. których reklama jest zakazana zgodnie z art. w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc. 6. w tym w szczególności czas emisji. 3) audycji poradniczych i konsumenckich. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. 3. Zabronione jest sponsorowanie: 1) serwisów informacyjnych. 4) audycji wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą. sprzedaży lub innym udostępnianiu towarów lub usług. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub jego działalność. 4. 16b ust. 2. z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. z wyjątkiem sportowych i prognozy pogody. psychiczny lub moralny rozwój małoletnich. 5. 2) związki zawodowe. wskazania sponsora oraz sposób rozpowszechniania informacji o sponsorze w zapowiedzi audycji albo po zakończeniu audycji lub innego przekazu. sposób sponsorowania audycji lub innych przekazów. widok jednego towaru lub usługi. 4. Audycje lub inne przekazy. o których mowa w ust. których główna działalność polega na produkcji. 3) organizacje pracodawców. o których mowa w art. płeć lub narodowość. 1-7. widoku towaru albo usługi. 1. z zastrzeżeniem ust. 1. w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie w sposób ograniczający samodzielność nadawcy. zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny. 4) osoby fizyczne lub osoby prawne. a zwłaszcza chrześcijański system wartości. 16b ust. inne niż te. 5 pkt 1-3 oraz przez przedsiębiorców. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 1. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu. 16b ust. 6. Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej. 18. przez: 1) partie polityczne. w drodze rozporządzenia. znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność. .firmę. Krajowa Rada określi. 8. Art. Sponsorowanie nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji. których reklama jest zakazana w art. Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu. 7. Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy.

osobie. 19. uwzględniając stopień szkodliwości danej audycji lub przekazu dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. reklam. 5b. telesprzedaży. o których mowa w ust. 1. 7. W przypadku odmowy udostępnienia zapisu audycji. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji i innych przekazów. w drodze rozporządzenia. o których mowa w ust. należy na jej pisemny wniosek i na koszt nadawcy udostępnić zapis audycji. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej lub zapowiedzią słowną. Nadawcy dbają o poprawność języka swoich programów i przeciwdziałają jego wulgaryzacji. 3 stosuje się odpowiednio. oraz sposób ich prezentacji . w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 2) podział małoletnich na kategorie wiekowe oraz szczegółowe warunki kwalifikowania i rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. 5. rozpowszechniania i sposób zapowiadania audycji lub innych przekazów. Przepis art. Krajowa Rada określi. Osobie. reklamy lub innego przekazu narusza jej prawa. Nadawca utrwala audycje. reklamy lub innego przekazu. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. 20a. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji lub innych przekazów. Art. 5a i 5b. 3) wzory symboli graficznych i formuł zapowiedzi. Art. sądem właściwym w tych sprawach jest sąd okręgowy. transmisji sportowych i przekazów tekstowych. z uwzględnieniem godzin nadawania audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej. reklamy lub inne przekazy na odpowiednich nośnikach i przechowuje je przez okres 28 dni od dnia rozpowszechnienia audycji.uwzględniając stopień szkodliwości audycji dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. o których mowa w ust. że treść audycji. reklamy lub innego przekazu albo wydać taki zapis na jej koszt. o których mowa w ust. Na pisemny wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadawca jest obowiązany: 1) ujawnić dane umożliwiające identyfikację zleceniodawcy audycji lub reklamy. służy roszczenie o udostępnienie zapisu na drodze sądowej. Do przekazów tekstowych stosuje się odpowiednio przepisy o tworzeniu i rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych. Po upływie tego okresu przechowuje się zapisy audycji. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Krajowa Rada określi. 1. 5b. która twierdzi. 4. 20. 2. z uwzględnieniem zakresu informacji o przechowywanych materiałach. 5. 3. reklamy lub innego przekazu. o której mowa w ust. w drodze rozporządzenia: 1) cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania. reklam i innych przekazów przez nadawców. 2) wydać nieodpłatnie zapis audycji lub reklamy. 1. sposoby utrwalania i przechowywania audycji. 2. o których mowa w ust. 20 ust. 5. innych niż te.5a. 6. 2. Art. Działalność nadawcy polegająca na tworzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w formie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego. reklamy lub innego przekazu będącego przedmiotem postępowania przed organem państwowym do czasu zakończenia tego postępowania. informującą o zagrożeniach wynikających z treści emisji radiowej. 2. .

wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością. edukacji i sportu. określić: 1) listy wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia. wysoką jakością i integralnością przekazu. uwzględniając stopień społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego. 2. 2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej. na zasadach określonych w ustawie. Przepis ust. zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji. z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 nie wyraził gotowości zawarcia umowy umożliwiającej nadanie transmisji zgodnie z ust. 21. 3. bezstronnością. 4. jeżeli opóźnienie nadania transmisji z ważnego wydarzenia nie przekracza 24 godzin i wynika z ważnych powodów. Krajowa Rada może. 1 pkt 2. na podstawie umowy z nadawcą. że wykonywanie tych praw przez nadawców podlegających ustawie nie pozbawi odbiorców w danym państwie możliwości odbioru tych wydarzeń na zasadach określonych przez dane państwo zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego. że żaden nadawca programu spełniającego wymogi określone w ust. w szczególności: 1) z czasu. 1. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów sieci kablowych. określić listę innych. o których mowa w pkt 1. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sposób zapewniający. lub z innym uprawnionym. lub 2) jeżeli to samo wydarzenie jest transmitowane przez nadawcę programu spełniającego wymogi określone w pkt 1.Art. cechujące się pluralizmem. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne za ważne wydarzenia uważa się między innymi: 1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie. 6. Przepisu ust. 6. niż wymienione w ust. 7. Jeżeli przewiduje się organizację ważnego wydarzenia w częściach. który nabył prawa do transmisji danego wydarzenia. 2) z pokrywania się w czasie ważnych wydarzeń lub ich części. Rozdział 4 Publiczna radiofonia i telewizja Art. w drodze rozporządzenia. gospodarczego i politycznego. 5. 1 stosuje się do nadań z opóźnieniem. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną. 20b. a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski. rozrywki. dostępnym w całości bez opłaty. ważnych wydarzeń. w którym odbywa się dane wydarzenie. publicystyki. Nadawca programu telewizyjnego może nadać bezpośrednią transmisję z wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym. zwanego dalej "ważnym wydarzeniem". 2. 2) zasady wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji wydarzeń. . 1. to każdą taką część uważa się za ważne wydarzenie. kultury. jeżeli dany nadawca wykaże. całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom. tylko: 1) (14) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji. obejmującego okres między godziną 24 a godziną 6 czasu obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada w zakresie wynikającym z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych może. 3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA. w drodze rozporządzenia. 1 nie stosuje się. w tym mecze eliminacyjne. oferując.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności: 1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych; 2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję; 3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych; 4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych; 5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu; 7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej; 8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim; 8a) (15) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym; 9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą. 2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny: 1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji; 2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą; 3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; 4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; 5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego; 6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; 7) służyć umacnianiu rodziny, 7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych; 8) służyć zwalczaniu patologii społecznych; 9) (16) (uchylony). Art. 22. 1. Organy państwowe mogą podejmować decyzje w sprawach działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzianych ustawami. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa. 3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2. Art. 23. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych. 2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych i związków pracodawców.

3. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa, w drodze rozporządzenia, Krajowa Rada. Art. 23a. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności nieodpłatnej. 2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do informowania o działalności organizacji pożytku publicznego w szerszym zakresie. 3. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego działalności nieodpłatnej, uwzględniając potrzeby tych organizacji oraz obowiązki jednostek publicznej radiofonii i telewizji. Art. 24. 1. Podmiotom uczestniczącym w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego oraz Parlamentu Europejskiego zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Podmiotom uprawnionym do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji referendalnych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Art. 25. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą tworzyć i rozpowszechniać programy dla odbiorców za granicą w języku polskim i w innych językach. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane tworzyć i rozpowszechniać audycje oświatowe dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 3. Audycje oświatowe powinny odpowiadać wymogom zawartym w szkolnych programach nauczania. 4. Koszty tworzenia programów oraz audycji, o których mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane z budżetu państwa, w granicach określonych ustawą budżetową. 5. Zakres i sposób prowadzenia działalności przewidzianej w ust. 1 i 2 oraz zasady pokrywania jej kosztów są określane w formie porozumień zawieranych między ministrami właściwymi odpowiednio w sprawach zagranicznych i edukacji narodowej oraz jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Art. 26. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką". 2. Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych. 2a. (17) Terenowe oddziały spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. 3. Radiofonię publiczną tworzą:

1) spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów dla odbiorców za granicą; 2) spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych, zwane dalej "spółkami radiofonii regionalnej". 4. (18) Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27-30 ustawy, przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkiem art. 312 i 402. 5. (19) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań przez spółki oraz określa warunki wykorzystania tych częstotliwości. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362). 6. (20) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, zapewnia dla spółek tworzących i rozpowszechniających: 1) ogólnokrajowe programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu "Telewizja Polska I" i "Telewizja Polska II"; 2) ogólnokrajowe programy radiowe - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego oraz częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania programów radiowych dla odbiorców za granicą; 3) regionalne programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów telewizyjnych; 4) regionalne programy radiowe - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów radiowych. 7. Program TV Polonia jest rozpowszechniany w sposób rozsiewczy satelitarny. 8. Do rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną, stosuje się art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do pięciu członków. 2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej członków. 3. Kadencja zarządu trwa cztery lata. Art. 28. 1. Rada nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków. Członków rady nadzorczej powołuje Krajowa Rada, z wyjątkiem jednego, którego powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego. 4. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania. 5. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. 6. Zgody rady nadzorczej wymaga: 1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w statucie spółki; 2) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników; 3) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 ust. 1, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce; 4) zbycie lub obciążenie nieruchomości.

2. 4. 4a. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Krajową Radę. (uchylony). (22) (uchylony). 2. Zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody Krajowej Rady. 5. Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów telewizji publicznej należy do terenowych oddziałów spółki. 1. (21) Powołując rady programowe oddziałów emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. dyrektorzy oddziałów uwzględnią kandydatów zgłaszanych przez organizacje społeczne mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki jest rada programowa oddziału. na wniosek zarządu spółki. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne zgromadzenie. Przepisy dotyczące programów dla odbiorców za granicą stosuje się odpowiednio do programu TV Polonia. Krajowa Rada. 3. Działalnością terenowego oddziału spółki kieruje dyrektor powoływany przez radę nadzorczą na wniosek zarządu spółki. 2. 28a. jeżeli dotyczą one treści programu. W walnym zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 2. Kadencja rady programowej trwa 4 lata. Statut spółki określa zakres działania i zadania terenowego oddziału spółki. o których mowa w art. 30a. 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. 2 i 3. 1. Art. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. 1. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. których powołuje Krajowa Rada.7. 26 ust. 31. o której mowa w art. Art. 1. 1. 2. Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach tworzenia i rozpowszechnienia programu TV Polonia jest rada programowa TV Polonia. są wpływy pochodzące: 1) (23) z opłat abonamentowych. określi minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały spółki w poszczególnych programach ogólnokrajowych. Uchwały w sprawach programowych. 29. a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Art. 6. 30. 26 ust. Art. Art. 5. w rozumieniu . badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków. 4. Zarząd spółki zapewnia członkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu. Przychodami spółek. 3. 3. po zasięgnięciu opinii dyrektorów terenowych oddziałów.

o której mowa w art. z zastrzeżeniem przepisu art. na realizację misji publicznej. biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przestrzegania zasad jawności i przejrzystości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań. oraz sposób sporządzania sprawozdań. 1. o których mowa w art. 2) kwartalnych sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania środków przyznawanych zgodnie z art. z 2002 r. W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć. 31 ust. nie przysługuje prawo do udziału w zysku. w tym zakładowego planu kont. 1. Art. 31 ust. 31b. Art. 1. 2 i 3. 26 ust. 8 ust. sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r.5)). 1 tej ustawy. o których mowa w art. 21 ust. o opłatach abonamentowych. Obowiązek. o rachunkowości (Dz. zasad rachunkowości. 1a. nie narusza obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości wynikających z odrębnych przepisów. 31b pkt 1-3. Akcjonariuszom spółek. za poprzedni rok kalendarzowy. przygotowują i publicznie udostępniają. 26 ust. 2. 32. ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników. 2. Nr 76. 4) założeń programowo-finansowych w zakresie realizacji zadań. z późn. są obowiązane do składania Krajowej Radzie: 1) rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. a także metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności. o których mowa w art. 31a. do dnia 15 lutego. 3) z reklam i audycji sponsorowanych. poz. 3.przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 1. sposób prowadzenia dokumentacji. U. oraz pozostałej działalności. o których mowa w art. o którym mowa w ust. 1. Spółki. o których mowa w art. 4) z innych źródeł. 2 i 3. w drodze rozporządzenia. 21 ust. Zarządy spółek. 1. 694. o której mowa w art. 3) kwartalnych sprawozdań dotyczących kosztów poniesionych na działalność. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. 21 ust. 31c. do dnia 30 kwietnia danego roku. Art. 2 i 3. 26 ust. za zgodą Krajowej Rady. o których mowa w art. o której mowa w ust. . o opłatach abonamentowych. 21 ust. do 25. zm. o których mowa w art. 1 i 2. (24) Zarządy spółek. o której mowa w art. przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa. wraz z określeniem źródeł ich finansowania. Art. 21 ust. 2. Przychodami spółek mogą być również dotacje z budżetu państwa. 2 i 3. 1. do 25. w sposób niezakłócający konkurencji na rynku. Krajowa Rada określi. 2) z obrotu prawami do audycji. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 1. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. na rok następny. w sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do działalności. o których mowa w art. 3. są obowiązane do określenia w dokumentacji. o której mowa w art. 21 ust.

Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady. 1. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna. nie krótszy niż 45 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady. Art. lub osobie prawnej. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia. 35. wymaga uzyskania koncesji. są one rozpatrywane w ramach jednego postępowania. Koncesja może być również udzielona: 1) osobie zagranicznej lub 2) spółce zależnej. 34. zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu. w szczególności częstotliwość bądź kanał oraz moc i lokalizację stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu. 3. jeżeli: 1) udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49 %. 1a. b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych. 2. 1c. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 3. o którym mowa w ust. 1. określa się: 1) przedmiot postępowania. 5) czas. 1. 1. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. o którym mowa w ust. 1. c) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. W ogłoszeniu. 33. na jaki może być udzielona koncesja. 2. że: a) członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 2) warunki programowe rozpowszechniania programu. przekraczających istniejące możliwości rozpowszechniania programów. Art. z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji. od osoby zagranicznej . posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. w tym w szczególności rodzaj i charakter programu. 1. 2) umowa lub statut spółki przewidują. która ma siedzibę w Polsce. 2. Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. 3) warunki techniczne rozpowszechniania programu. 1b. 6) termin i miejsce składania wniosków.Rozdział 5 Koncesje na rozpowszechnianie programów Art. (25) Przewodniczący Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacje o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin. do składania wniosków o udzielenie koncesji. W przypadku złożenia większej liczby wniosków. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona. 4) liczbę koncesji. o którym mowa w ust. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie koncesji w związku z ogłoszeniem. od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49 %.

1 i 3. i) częstotliwość. 2) osiągnięcie przez wnioskodawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym terenie.dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego: g) nazwę wykorzystywanego satelity. 36. Art. 2. o którym mowa w ust. 1. 34 i 36 ust. (29) Koncesja jest udzielana na 10 lat. w programie telewizyjnym albo utworów. o których mowa w art. 1 lub 2. 3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny.których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego . jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. h) położenie satelity na orbicie. 2. bezpieczeństwa i obronności państwa oraz naruszenie tajemnicy państwowej. 1. 1 ustawy.. (27) Nadawca społeczny może złożyć wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres. Koncesja określa w szczególności: 1) osobę nadawcy. Art. e) częstotliwość. b) wysokość zawieszenia anteny. Art.dla rozpowszechniania kablowego: k) lokalizację stacji głównej. gdy w stosunku do nadawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. dobrych obyczajów i wychowania. . 15 ust. f) polaryzację. (28) W przypadku złożenia przez nadawcę społecznego wniosku. w programie radiowym lub telewizyjnym.dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego: a) lokalizację stacji. 1. d) charakterystykę promieniowania anteny. 2) możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu. 3. . 2. o którym mowa w ust. 1. 5) dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu. c) moc nadajnika i maksymalną moc promieniowania. 1 i 2. . j) moc transpondera. jeżeli rozpowszechnianie programów przez wnioskodawcę mogłoby spowodować: 1) zagrożenie interesów kultury narodowej. 35a. 37. z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją.bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 3. 15 ust. (26) 1. 1 ust. odmowa udzielenia koncesji na kolejny okres możliwa jest wyłącznie. rozsiewczy satelitarny. W przypadku złożenia przez nadawcę wniosku. o których mowa w art. 3) przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami. 2) przedmiot działalności objętej koncesją. 38 ust. do postępowania w sprawie udzielenia koncesji nie stosuje się przepisów art. W postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności: 1) stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 2. kablowy) oraz: . nie później niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej koncesji. 4) przewidywany udział audycji. Koncesji nie udziela się.

datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu. w zakresie określonym w ust. 3) działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji. bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju. (32) Krajowa Rada. jeżeli: 1) rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej. 38.l) obszar objęty siecią kablową. określi. (30) Koncesja. 3. że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. w drodze rozporządzenia. 2. w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. . 2) nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy. o rachunkowości. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje jej niezwłocznie na rzecz nadawcy. oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji.Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się przepisów art. Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności. 4) 5) 6) 7) Art. 1. 1 pkt 3. 4. 2. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy. 116 tej ustawy. . Koncesja może być cofnięta. 37a. 3a. który uzyskał koncesję. dane. a nadawca. Art. 3. 4) nadawca. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady. Nadawca jest obowiązany do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania finansowego. jeżeli: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Do dokonywania. nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych . Koncesję cofa się. udział w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych. termin wygaśnięcia koncesji. w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie. które powinien zawierać wniosek. 4) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. 2) nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji. wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. jest udzielana w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. niezbędne dla realizacji przepisów ustawy. 3) rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji. (31) Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest wymagana rezerwacja częstotliwości.chyba że nadawca wykaże. rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady.

Prawo telekomunikacyjne. 1. o których mowa w ust. W przypadku uprawomocnienia się decyzji w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza o możliwości uzyskania koncesji w zakresie objętym cofniętą koncesją. 16 ust. Art. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. o której mowa w ust. 2. 3. 39a. Uprawnienia. 2. 1. o których mowa w ust. Do programów. 3 oraz art. określonego w art. uwzględniając charakter poszczególnych nadawców i ich programów. ustala. Art. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji. O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić: 1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych.4. Koncesja może być udzielona na rozpowszechnianie w sieciach kablowych lub w sposób rozsiewczy satelitarny programu poświęconego wyłącznie: 1) telesprzedaży. Art. z zastrzeżeniem ust. 3) kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej. W przypadku łączenia. o których mowa w ust. nie przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego. organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę społecznego. 3. 39. 4. Na podstawie uchwały Krajowej Rady. niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości. Koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego obejmuje również wykorzystanie sygnału telewizyjnego do rozpowszechniania przekazów tekstowych. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Art. Uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne. podziału albo innego rodzaju przekształceń spółek handlowych. 1. 16a. 38a. Do programów. Odmowa wyrażenia zgody następuje. 2. 1. gdy: 1) nadawca osiągnie pozycję dominującą w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Art. 2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych. Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę. Stwierdza w niej obowiązek uiszczenia opłat. 2) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. . z wyłączeniem przepisów art. 15-15b. 2. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 2. 3-5. 1. 1. mogą przejść na inny podmiot za zgodą Krajowej Rady wyrażoną w formie uchwały. 2) promocji działalności własnej nadawcy. 2) przepisów art. o których mowa w ust. 2. 1 pkt 1. nie stosuje się: 1) ograniczenia dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam i telesprzedaży w ciągu godziny. 4 pkt 1a. 1. o których mowa w ust. Do uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji. 3. 5. uprawnienia. w . 16 ust. 3. 40. przewidzianych w ustawie o łączności. 39b.

dokonaną przez podmiot. 40b. Art. w uzasadnionych przypadkach. 2. Do postępowania w sprawach wpisu do rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. o której mowa w ust. Za wpis do rejestru pobiera się opłatę. wysokość opłaty.drodze rozporządzenia. 3. Program rozprowadzany w sieci kablowej wymaga zgłoszenia do rejestru. 38. w stosunku do którego osoba zagraniczna jest podmiotem dominującym. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 1. Rejestr jest jawny. 2. 2. 1-3 nie stosuje się do osób zagranicznych lub spółek zależnych. 4. 2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze. o swobodzie działalności gospodarczej. Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej kolejności: 1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. uważa się za czynność dokonaną przez podmiot dominujący. 2. 3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze. Przepis ust. 1. 36 ust. 1. 2. Nabycie lub objęcie udziałów albo akcji. o której mowa w ust. Czynność. 42. . Organem prowadzącym rejestr jest Przewodniczący Krajowej Rady. Art. których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. oraz może określić podmioty zwolnione od opłaty. o którym mowa w ust. oraz może określać podmioty zwolnione od opłaty. 1. Rozdział 6 Rozprowadzanie programów w sieciach kablowych Art. 5. Art. 1. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie. 4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych. 43. 1. dokonane bez zezwolenia są nieważne. o której mowa w ust. 3. bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji przez osobę zagraniczną w spółce. do osób zagranicznych. Przewodniczący Krajowej Rady może. art. 1. w drodze rozporządzenia. 35 ust. art. chyba że ustawa stanowi inaczej. Czynności. o których mowa w ust. która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu. wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady. na podstawie uchwały Krajowej Rady. do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 41. Art. 2 oraz art. wysokość opłaty. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów publicznej radiofonii i telewizji oraz innych programów nadawców krajowych. wydać decyzję zezwalającą na inną niż wymieniona w ust. 3. 4. 5. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala. 2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze. 33 ust. Przepisów ust. 40a. 1. 1. 1 kolejność wprowadzania programów do sieci kablowej.

2) w rozpowszechnianym programie. 45. w okresie ostatnich 12 miesięcy.umowę z nadawcą programu. Organ rejestracyjny odmówi wpisu do rejestru programu. 3a. o którym mowa w ust. 5. narodowość lub religię lub naruszające przepisy art. 18 ust. 2. 44. że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu. 4. jeżeli: 1) wnioskodawca nie ma uprawnień do używania urządzeń radiowych i sieci telekomunikacyjnych. Operator sieci kablowej jest obowiązany zgłaszać organowi rejestracyjnemu. 5) (uchylony). zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego wpisem do rejestru. Operator sieci kablowej dołącza do zgłoszenia: 1) kopię zezwolenia na używanie urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych niezbędnych do rozprowadzania programu. Organ rejestracyjny zakaże operatorowi sieci kablowej rozprowadzania programów albo określonego programu. 4) oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. 4. na którym program ma być rozprowadzany. 2. 4 i 5. do której stosuje się odpowiednio przepis art. 3. 33 ust. jeżeli: 1) w rozprowadzanym programie. co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści naruszające przepisy art. co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści podżegające do nienawiści ze względu na rasę. w okresie ostatnich 12 miesięcy. 3) określać obszar. 3b. 6. 3) operator nie przestrzega ustawowej kolejności wprowadzania programów do sieci kablowej. 1. jeżeli jest on inny niż adres siedziby. jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. 1. że program jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru. z wyjątkiem adresu zamieszkania. o którym mowa w ust. . 18. 3. o których mowa w ust. Przewodniczący Krajowej Rady z urzędu wykreśli wpis programów lub programu z rejestru. Rozprowadzanie programu można rozpocząć. 3) dokumenty wskazujące. których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu. 3. Zgłoszenie. Odmowa wpisu programu do rejestru oraz wydanie zakazu rozprowadzania programu następuje w drodze decyzji administracyjnej. (uchylony). 3. 2) dokumenty wskazujące. 2) operator wprowadza zmiany do programu. powstałe po dniu dokonania wpisu programu do rejestru. rozpowszechnia go nie w całości lub nierównocześnie.Art. W przypadku wydania zakazu. 1. 2) określać program przewidziany do rozprowadzania i jego nadawcę. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie zgłoszenia. powinno: 1) wskazywać wnioskodawcę. Art. Operator sieci kablowej dokonuje zgłoszenia programu do rejestru nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem jego rozprowadzania. a w przypadku programu przekazywanego przez nadawcę operatorowi . Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o wpisie programu do rejestru. w terminie 14 dni. płeć. Wpis do rejestru zawiera dane. jeżeli organ rejestracyjny nie odmówił rejestracji w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 4) (uchylony).

(33) Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy. 2. 1. o którym mowa w ust. 49 (uchylony). karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu nadawcy. 1. jeżeli od naruszenia obowiązku. 10 ust. 3. 16 ust. także w decyzji wydanej na podstawie art. 17 ust. 15a ust. Krajowa Rada określa. Art. 1-3. 47. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodów nad wydatkami. w drodze rozporządzenia. 1. Rozdział 8 Odpowiedzialność prawna Art. który nie wymaga rezerwacji częstotliwości. 16 ust. 16c. 4. art. 2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru . 20 ust. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 18 ust. 51 (uchylony). konieczność zapewnienia przejrzystości i kompletności zapisu informacji znajdujących się w rejestrze oraz sprawność postępowania rejestracyjnego. 1-6. 15a ust. zmniejszonej o podatki. 2. 4. upłynął jeden rok. Art. stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów. 1-7. art. art. . Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku utraty przez operatora sieci kablowej uprawnień do używania urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozprowadzania programów.podlega grzywnie. art. 16a ust. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. Kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji . art. osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość. o której mowa w ust. art. 6. 18 ust. 17 ust.uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru i zgłaszania do niego wniosków w systemie teleinformatycznym. 1. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 % rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu. szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych. art. 2. 1.podlega grzywnie. w tym: 1) wzór rejestru. 53. Art. Art. Art. art. 15b. 4. Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru . 8 i art. a także nieobciążanie operatorów sieci kablowych utrudnieniami w zakresie wykonywanej działalności. 16b. art. 48 (uchylony). 1 i 6 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 46. Art. Rozdział 7(34) (uchylony). 1-3. Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć karę. Art. 50 (uchylony). 15 ust. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. art. 20b ust. 1. Kary pieniężnej nie można nałożyć.5. art. art. 52. 15 ust. 4.

w szczególności dotyczące wznowienia postępowania. U. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. jeżeli od daty wydania decyzji. 53 i 54. Nr 58. 3. z 1990 r. 22) w art. 1 w ust. Art. uchylenia. 1 w ust. społecznych i kulturalnych w sposób określony w porozumieniach między władzami danego kościoła lub innego związku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. 4 oraz art. Nr 51. 1.". poz. Nr 29. 504 oraz z 1991 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Art. poz. 1. 60. 55. 54. U. poz. o Trybunale Stanu (Dz. 459) w art. 155. Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady wydanych na podstawie art. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. 2. U. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: "7) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 2. poz.Art. Nr 94. przewidziane przepisem art. poz. nieprzekraczającą jednak jej sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 321 i Nr 86. zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji. Art. poz. Nr 5. Nr 51. 84 i z 1993 r. 504 oraz z 1991 r. Nr 29. Jeżeli osoba kierująca działalnością nadawcy nie wykonuje decyzji wydanych na podstawie art." Art. podlegają wpłacie do budżetu państwa. 58. U. 59. 4. 10 ust. przepisy przejściowe i końcowe Art. poz. 297. 53 i 54 służy odwołanie do Sądu Wojewódzkiego(35) w Warszawie . o której mowa w ust. 425) w art. 425 i Nr 107. Nr 55. Kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo do emitowania w radiu i telewizji programów religijno-moralnych. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. poz. 524 i z 1991 r. Kary. Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję nakładającą na nią karę pieniężną. 56. W razie złożenia odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady do sądu. 321 i Nr 86. 4 otrzymuje brzmienie: "4." . Nr 95. W postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. poz. 154. 57. 1. Nr 95. poz. poz. 25 ust. upłynęły dwa lata. Tej samej karze może podlegać osoba kierująca działalnością nadawcy za nieudzielenie lub udzielenie nierzetelnych informacji na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady. stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. poz. 1. poz. 10 ust. 420) w art. 2. poz. Art.sądu gospodarczego. Nr 55. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana. 297. o których mowa w art. Nr 11. 1 w pkt 2 po wyrazach "i ministrów" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 10 ust. o których mowa w ust. stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. 3. poz. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. 48 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących. z 1990 r.

Warszawie i we Wrocławiu. Bydgoszczy. 36 ust. o których mowa w ust. U. Warszawie. powoła Krajowa Rada. 4. 2. 7. poz. o których mowa w ust. 26 ust. może przewidywać oddziały terenowe w innych miejscowościach niż wymienione w ust. o której mowa w art. o których mowa w art. Kielcach. Funkcje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz uprawnienia nadzorcze w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych podległych Komitetowi przejmuje Przewodniczący Krajowej Rady. lecz nie później niż po upływie roku od dnia wejścia ustawy w życie. Poznaniu. 59. 541) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). 8. 26 ust. poz. 59. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. U. Sposób realizacji uprawnień. 293 i Nr 105. 62. i do nadawców posiadających zezwolenia wydane w związku z ustawą. Łodzi. z siedzibą w Warszawie oraz spółki. poz. o której mowa w art. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. 1 pkt 1. 5 nie dotyczy uprawnień wydanych na podstawie ustawy. przepisu art. zwany dalej "Komitetem". Gdańsku. któremu przyznano w koncesji częstotliwość wykorzystywaną dotychczas do nadawania programu. Znosi się Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". Nr 66. 6. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przechodzą na jednostki publicznej radiofonii i telewizji. 1 i 2. o łączności (Dz. Poznaniu. o których mowa w art. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. 26 ust. 2 i 3. Olsztynie. Krakowie. Szczecinie. Nr 86. Przewodniczący Komitetu kieruje działalnością państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" do czasu zarejestrowania spółek. 4. regulują porozumienia między Świętym Soborem Biskupów a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. 287 i Nr 95. 3 pkt 1. 5. Koszalinie. Art. 3 pkt 2. Statut spółki. 1 i 2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiąże: 1) spółkę. 3. 2. Przepis ust. z Krajową Radą. 504 oraz z 1991 r. 61. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zawiązać spółki radiofonii regionalnej z siedzibami w innych miejscowościach niż wymienione w ust. Zezwolenia na używanie urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiowych i telewizyjnych wygasają z dniem rozpoczęcia działalności na tym samym terenie przez nadawcę. 425) w art. o którym mowa w ust. we Wrocławiu i w Zielonej Górze. . z siedzibami w Białymstoku. o której mowa w art. 1.Art. Podmioty rozprowadzające programy w sieciach kablowych dostosują swoją działalność do wymogów określonych w rozdziale 6 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. 5. Łodzi. 1 pkt 2. 26 ust. Katowicach. 1. poz. Rzeszowie. poz. Lublinie. Nr 69. o której mowa w art. Gdańsku. Opolu. 52 nie stosuje się. 1. 63. 64. Szczecinie. 2 otrzymuje brzmienie: "2. o których mowa w ust. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa uzgodni treść statutów spółek. Pierwsze zarządy spółek. Krakowie." Art. Rzeszowie. Art. 2. o której mowa w art. Katowicach. 2) spółkę. Lublinie. z siedzibą w Warszawie i oddziałami terenowymi w Bydgoszczy. 26 ust. odpowiednio do zakresu ich zadań ustawowych i statutowych. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie administracji państwowej przechodzą do właściwości Krajowej Rady. 3. 2. Do nadawców posiadających zezwolenie.

innych urządzeń i lokali. . 1. 1 i 2 są wolne od opłat sądowych i skarbowych. 1. 2. o których mowa w ust. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. 3. Art. będących w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa własnością tych spółek. o których mowa w ust. Rada Ministrów określi. 64 ust. 1. o których mowa w ust. powstałe przed wpisaniem spółki do rejestru handlowego. Do użytkowania wieczystego nie stosuje się przepisów art. z zastrzeżeniem ust. W decyzji tej określa się również warunki użytkowania wieczystego. Pracownicy PRTV stają się z mocy prawa pracownikami właściwej spółki. w drodze rozporządzenia. szczegółowy tryb inwentaryzacji mienia wymienionego w ust. zwanej dalej "PRTV". wygasają z dniem przyznania tych częstotliwości spółkom. 2. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady zwołuje Marszałek Senatu. 67. Przydział częstotliwości. z zachowaniem zasad określonych w art. Art. 446 i Nr 107. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wniesie do spółek. o których mowa w art. będące w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. częstotliwości wykorzystywane przez PRTV w chwili wejścia w życie ustawy do emisji programów telewizyjnych i radiofonicznych. 1. 2. Zatrudnienie tych pracowników w spółce może nastąpić na warunkach uzgodnionych przez strony. Uprawnienia do używania częstotliwości. poz. Ustanie stosunku pracy jest równoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem stosunku pracy wskutek wypowiedzenia umowy o pracę przez zakład pracy. 2. Art. zasadę podziału i przekazywania tego mienia oraz tryb rozpoznawania spraw spornych. Nr 30. do opłat za czynności notarialne związane z zawiązaniem tych spółek stosuje się odpowiednio przepisy o przekształcaniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. 2. 3. 4. przyznane innym podmiotom na podstawie dotychczasowych przepisów. ustaje z mocy prawa z dniem wpisania spółki do rejestru handlowego. 26 ust. Na spółki przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki Komitetu i PRTV wynikające z decyzji administracyjnych. 1. Nr 103. 464)(36) w części dotyczącej pierwszej opłaty. następuje bez opłat. 69. stwierdza się decyzją wojewody. a który na okres czterech lat. o których mowa w art. 68. 2. Nabycie własności następuje nieodpłatnie. o których mowa w ust. odpowiada spółka. Czynności podejmowane w wykonaniu art. 1. 66. Budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. z 1991 r. poz. 236 Kodeksu cywilnego. 127.Art. który z nich powołany został na okres dwóch. 3. mienie pozostałe po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja". oraz własności budynków. 65. 2. U. Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady przydzieli spółkom. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy. 2 i 3. który przewodniczy jej obradom. określonych przez Krajową Radę. 64 ust. 2. 1. Uprawniony organ powołujący członków Krajowej Rady na pierwszą kadencję po wejściu w życie ustawy wskaże. Stosunek pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. 2. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie. 1. Art. poz. 41 ust. 3. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego tych spółek. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa.

poz. 2155. 1115. poz. 2276 oraz z 2004 r. 136. poz. Nr 113. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. poz. z 1998 r. 1383 i 1384 i Nr 128. 882. poz. 1107 oraz z 2003 r. 682. Art. _________ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 1001 i Nr 152. 719 i Nr 122. poz. 391. Nr 12. Nr 24. 1535. 1808 i Nr 210. poz. poz. 2135. 935. poz. Nr 229. 45. Nr 139. 756 i Nr 162. 28. U. 2274. poz. poz. z 1992 r. poz. poz. poz. poz. 535. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 92. poz. z 2004 r. z 2003 r. U. poz. Nr 111. poz. o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. poz. z 1999 r. Nr 146. 1) . z 1997 r. 959. 984. poz. Art. poz. 52. poz. U. 1663. poz. 769 i Nr 158. 1. Nr 45. Nr 96. poz. Nr 121. poz. poz. poz. 896. poz. Nr 124. poz. Nr 213. poz. 2215 oraz z 2004 r. 625. 661. 1207. 307 oraz z 1984 r. poz. Pierwszy Przewodniczący Krajowej Rady jest powoływany spośród wszystkich członków Rady pierwszej kadencji. Nr 88. 257. 1268. Nr 3. 591. Nr 117. 1143 oraz z 2004 r. zachowują moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. Nr 113. Nr 114. Nr 28. 948. z 2003 r. 2135. poz. poz. z 1999 r. 1193 i Nr 120. 554 i Nr 121. Nr 173. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 84. Nr 60. z 2002 r.3. poz. z wyjątkiem przepisu art. poz. 961. z 1995 r. 1372. 70. Nr 99. U. Nr 54. poz. 1083. 877. poz. Nr 138. poz. Nr 121. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. poz. poz. poz. 1. z 2003 r. poz. z 1996 r. Nr 167. poz. Nr 100. poz. 489. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 5. Nr 91. poz. 1151 i 1152. 770. który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1993 r. z 2002 r. Nr 124. poz. poz. 1152. Nr 96. U. poz. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. 1407. 668. poz. 1546 i Nr 213. poz. U. Nr 106. Nr 145. Nr 43. 2. Nr 210. Do czasu wydania przepisów przewidzianych w ustawie. 1324 i Nr 229. 1193. nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Nr 104. 255 i 256 i Nr 84. Nr 54. Nr 88. Nr 126. 1597. poz. poz. 110. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. poz. 1382. 275). z 2000 r. Nr 69. Nr 93. z 1997 r. 1041. Nr 171. z 1994 r. z 2001 r. poz. Nr 29. 2081 i Nr 223. Nr 63. 315. poz. 71. Nr 80. poz. poz. poz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful