PRASA POWOJENNA W POLSCE Głos Robotniczy - dziennik wydawany w Łodzi od czerwca 1945 do stycznia 1990 roku.

Organ PPR (do grudnia 1948), następnie PZPR. Swym zasięgiem obejmował województwo łódzkie, a po zmianie podziału administracyjnego 1 czerwca 1975 roku - miejskie łódzkie, piotrkowskie, płockie, sieradzkie i skierniewickie. Przez wiele lat jedna z najpoczytniejszych gazet Polski centralnej. Po rozwiązaniu PZPR "GR" zastąpiony został przez wydawany w tym samym składzie "Głos Poranny". Na początku 2004 roku w mediach pojawiły się wzmianki o planach wydawania w Łodzi lewicowego dziennika pod nazwą "Nowy Głos Robotniczy". O dalszych losach projektu brak informacji. Szpilki - ilustrowany tygodnik satyryczny założony w 1935 roku przez Zbigniewa Mitznera i Eryka Lipińskiego, który był również jego pierwszym redaktorem naczelnym. Był wydawany w Warszawie z wyjątkiem lat 1945-1947, kiedy siedzibą redakcji była Łódź. Został zawieszony w 1994 roku. Dwukrotne próby reaktywowania tygodnika zakończyły się niepowodzeniem. W piśmie publikowali m.in. Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Jerzy Lec, Anna Lechicka-Kuśniewicz, Antoni Słonimski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Antoni Marianowicz, Lech Terpiłowski, Jan Galuba, Świętopełk Karpiński, Stanisław Tym, Jerzy Urban, Zuzanna Ginczanka, Radosław Zięcina. Swoje rysunki zamieszczali m.in.: Maja Berezowska, Julian Bohdanowicz,Walerian Borowczyk, Antoni Chodorowski (grafik), Andrzej Czeczot, Andrzej Dudziński, Jerzy Flisak, Ha-Ga, Mirosław Hajnos, Zbigniew Jujka, Tomasz Jura, Zbigniew Lengren, Jan Lenica, Edward Lutczyn, Edmund Mańczak, Andrzej Mleczko, Juliusz Puchalski, Marek Polański, Henryk Sawka, Grzegorz Szumowski, Ryszard Twardoch, Anatol Ulman, Antoni Wasilewski, Zbigniew Ziomecki, Zygmunt Zaradkiewicz i Szczepan Sadurski. Redaktorami naczelnymi byli:
• •

do 1939 roku: o Zbigniew Mitzner (wydawca) i Eryk Lipiński po 1945 roku: o M. Sass o B. Kmieciński o Stanisław Jerzy Lec, Leon Pasternak, Jerzy Zaruba o Arnold Mostowicz o Krzysztof Teodor Toeplitz o Witold Filler o Jacek Janczarski o Marek Przybylik o R. Starzyński

Programowo czasopismo było związane ze środowiskiem lewicy. Przed II wojną światową ośmieszało obóz sanacyjny, a po wojnie przeciwników ustroju komunistycznego.W latach 1950-1953 pismo wydawało Bibliotekę Szpilek, a w 1955-1958 Kalendarz Szpilek. W roku 1992 pismo próbował reaktywować Marek Przybylik. Od lutego do kwietnia ukazało się 13 numerów Szpilek. Trybuna Ludu - gazeta codzienna wydawana w PRL, o jednym z największych nakładów w Polsce - ok. 1 300 000 egz. ok. roku 1980 (większy nakład miała tylko Trybuna Robotnicza, wychodząca na Górnym Śląsku). Powstała z połączenia dwóch gazet: "Głosu Ludu", organu

PPR oraz Robotnika, organu PPS. Zaczęto ją wydawać w 1948 r., jako oficjalny organ KC PZPR, a jej pierwszy numer ukazał się 16 grudnia w czasie kongresu zjednoczeniowiego PPS i PPR, w wyniku którego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W latach 70.-80. XX wieku osiągała nakład do 1,2 mln egzemplarzy. Gazeta była w pełni podporządkowana PZPR. Traktowała kolejnych I sekretarzy PZPR całkowicie bezkrytycznie i była główną tubą propagandy partii (jej znaczenie spadło nieznacznie od lat 70. XX wieku kiedy to główną rolę propagandy PRL przejęła telewizja). Do zadań "Trybuny Ludu" należało:
• • • • •

prezentowanie stanowiska PZPR wobec wydarzeń w kraju i sytuacji międzynarodowej, publikacja materiałów partyjnych i przemówień, wspieranie działań PZPR w sprawach gospodarczych (np. Plan 6-letni, kolektywizacja wsi), inicjowanie kampanii skierowanych przeciwko wrogom ludu czyli Kościołowi katolickiemu, imperializmowi, reakcji i wrogowi klasowemu, informowanie o zmianach personalnych w partii oraz komentowanie jej polityki.

Redaktorzy naczelni:
• • • • • • •

Leon Kasman - 1948-1953 Władysław Matwin - 1953-1957 (z krótką przerwą w 1956, w tym czasie: Roman Werfel, Jerzy Morawski, W.Titkow) Leon Kasman - 1957-1967 Stanisław Mojkowski - 1967-1972 Józef Barecki - 1972-1980 Wiesław Bek - 1980-1985 Jerzy Majka - 1985-1990

"Trybuna Ludu" patronowała od 1948 r. wraz z czechosłowacką Rude Pravo i enerdowską Neues Deutschland kolarskiemu Wyścigowi Pokoju. W Warszawie od 1972 roku organizowała z ogromnym rozmachem doroczne "Święto Trybuny Ludu". W czasie ostatniego zjazdu PZPR gazeta doraźnie zmieniła tytuł na "Trybuna Kongresowa", jej redaktorem naczelnym zaś został Marek Siwiec. Po przemianach demokratycznych w Polsce (1989) i likwidacji PZPR gazetę w roku 1990 oficjalnie zlikwidowano. Jednocześnie zaczęła się ukazywać Trybuna, która nie jest formalnie organem żadnej partii (wydawana przez prywatną spółkę AdNovum) i uchodzi za nieoficjalny dziennik polskiej lewicy postkomunistycznej. Tygodnik Powszechny – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społecznokulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę. Redaktorem naczelnym tygodnika jest ks. Adam Boniecki. Historia Pierwszy numer Tygodnika Powszechnego ukazał się z datą 24 marca 1945 r. Komitet redakcyjny składał się początkowo z czterech osób: z ks. Jana Piwowarczyka, Jerzego Turowicza (wieloletniego redaktora naczelnego), Konstantego Turowskiego i Marii Czapskiej. Później dołączyli do nich m.in. Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica (do aresztowania w 1948 r.), Stanisław Stomma, Hanna Malewska i Józefa Golmont-Hennelowa. W 1953 r. pismo

zamknięto z powodu odmowy opublikowania nekrologu Stalina, a jego wydawanie wznowiono w grudniu 1956 r. W latach 1953-1956 ukazywał się za to tzw. Tygodnik paxowski - pod identyczną winietą, zachowujący ciągłość numeracji - nie redagowany jednak przez prawowitych właścicieli. Po tym, jak w 1956 r. „Tygodnik” wrócił w posiadanie redaktorów z Wiślnej, na łamach publikowali m.in. Karol Wojtyła, Władysław Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Jacek Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Tadeusz Kudliński, Czesław Zgorzelski. Pismo było wówczas uważane za jedyny, niezależny głos środowiska inteligencji katolickiej. Ze środowiskiem tygodnika związane jest Koło Poselskie „Znak”. Później współpracowało ono z KOR, współtworzyło "Solidarność" (jej kapelanem został ks. Józef Tischner - jeden ze sztandarowych publicystów krakowskiego pisma). Od chwili wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - „Tygodnik” stał się najpopularniejszym w Polsce przekaźnikiem nauki Jana Pawła II i przez długi czas jedynym pismem, któremu papież udzielił wywiadu (3 sierpnia 1980). Później dostąpiło tego zaszczytu tylko włoskie „Il Tempo”. Na łamach „Tygodnika” przez lata publikował swoje wiersze Czesław Miłosz, który w 1945 r. przygotował dla Jerzego Turowicza rękopiśmienny tomik „Wierszy pół-perskich”. Jednym polskim pismem, na którego łamach Miłosz zamieszczał swoje wiersze po otrzymaniu Nagrody Nobla, był właśnie „Tygodnik Powszechny”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawanie pisma zostało na kilka miesięcy zawieszone. Od 1982 r. tygodnik ukazywał się bez przerw. W latach 80. XX wieku tygodnik stał się nieformalnym organem polskiej opozycji demokratycznej i był niekiedy uważany za jedyne legalne pismo opozycyjne w PRL. W 1987 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazał się głośny esej Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”. Od lat 90. niechętna Tygodnikowi była część kościelnej hierarchii, która krytykowała zbyt liberalną, jej zdaniem, formułę pisma (odzwierciedla to poniekąd prawie nieobecny kolportaż parafialny pisma). W 1998 r. Maria Zmarz-Koczanowicz zrealizowała film pt. „Zwyczajna dobroć” opowiadający o Jerzym Turowiczu. Po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 r. redaktorem naczelnym Tygodnika został ks. Adam Boniecki. W kwietniu 2007 r. 49% udziałów w Tygodniku Powszechnym objęła Grupa ITI. Od 5 grudnia 2007 r. Tygodnik Powszechny wydawany jest w mniejszym formacie. W dużym stopniu została odmieniona szata graficzna pisma a także skład redakcji. Wartości Tygodnik Powszechny stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje otwarty, ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Kieruje się zasadą dialogu, często zapraszając do debaty na łamach reprezentantów poglądów innych niż ściśle katolickie. Według typologii Jarosława Gowina zaprezentowanej w książce „Kościół w czasach wolności” Tygodnik jest jednym z głównych reprezentantów nurtu katolicyzmu otwartego, inspirowanego katolickim personalizmem. Jak pisze Sergiusz Kowalski, analizując dyskurs publicystyki pisma w latach 1993-1995, „Publicyści Tygodnika cenią umiarkowanie, otwartość, gotowość do dialogu i kompromisu”, poszukując „modus vivendi między liberalną demokracją i Kościołem, nowoczesnością i tradycją” (Kowalski 1997: 148). Krytyka Tygodnik Powszechny w czasach PRLu był uważany za pismo, w którym w pewnym stopniu (wyznaczonym przez cenzurę) można było głosić poglądy nieprzychylne władzom komunistycznym. Po 1989 pismo stało się przedstawicielem jednej opcji w dialogu wewnątrzkościelnym - określanej jako katolicyzm otwarty - co spowodowało falę krytyki ze strony innych środowisk. Tygodnikowi przypisywano również reprezentowanie po 1989 r.

Jan Kracik Marcin Król ks. potem Unii Wolności) – ze względu na fakt. że wielu ludzi związanych z pismem było uczestnikami przemian politycznych (Józefa Hennelowa.) ks. Tadeusz Mazowiecki. jaki 15 maja 1995 z okazji jubileuszu 50-lecia przesłał „Tygodnikowi” Jan Paweł II.tylko jednego środowiska politycznego (Unii Demokratycznej. Dodatki tematyczne • • • • • • • • • • • • Książki w Tygodniku Ucho Igielne Rzecz Obywatelska Historia w Tygodniku Dodatki specjalne Nowa Europa Wschodnia Europa Środka Cybertygodnik Unia dla Ciebie Apokryf Kontrapunkt Parafia Zespół • • • • • • • • • • • Władysław Bartoszewski (do grudnia 2007 r. Mieczysław Turek . Adam Boniecki (redaktor naczelny) Patrycja Bukalska Andrzej Brzeziecki Tomasz Fiałkowski Andrzej Franaszek Elżbieta Isakiewicz Dariusz Jaworski (I zastępca redaktora naczelnego) • • • • • • Maciej Müller Piotr Mucharski Małgorzata Nocuń Michał Okoński Michał Olszewski Wojciech Pięciak • • • Artur Strzelecki Joachim Trenkner ks. Adam Boniecki Halina Bortnowska Józefa Hennelowa Krzysztof Kozłowski ks. Przeciwnicy zarzucają Tygodnikowi Powszechnemu obranie kierunku liberalnego. Krytycy krakowskiego tygodnika często powołują się na fragment listu. Powiązany z Radiem Maryja publicysta Jerzy Robert Nowak opisał domniemaną "zdradę ideałów" Jana Pawła II i Kościoła przez Tygodnik w książce Obłudnik Powszechny (2002). Krzysztof Kozłowski). a nawet w niektórych sprawach lewicowego katolicyzmu. Grzegorz Ryś Marian Stala Stefan Wilkanowicz Jacek Woźniakowski Redakcja pisma • • • • • • • ks.

została sprzedana przez spółkę Dom Prasowy Sp. a później RSW PrasaKsiążka-Ruch. gdzie redaktorem naczelnym miał być Paweł Lisicki. Gazeta zmieniła nazwę w 1990 r. "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". większy niż popularna wśród społeczeństwa Trybuna Ludu. obok " Trybuny Ludu".uważany był za drugą. Redaktorami naczelnymi gazety byli m. A. najważniejszą tubę propagandową rządzących Polską komunistów. W latach 1970-1981 do gazety dołączane były liczne dodatki. Po 1991 gazeta stała się przedmiotem zakulisowych przetargów politycznych. Gazeta wychodziła na Górnym Śląsku. W marcu 2006 zrezygnowano jednak i z tego projektu. wydawana za czasów PRL-u. W okresie 1945-1951 gazetę wydawała Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik". W sierpniu 2007 r. jednym z ważniejszych czasopism w PRL. Jego właściciel ówczesny Michał Sołowow. na "Trybuna Śląska". Tomasz Wołek.: W.in. Jerzy Wójcik. Dywizji Piechoty im. na "Polska Zbrojna". M. Borowski. była ona najbardziej[potrzebne źródło] profesjonalnie wydawaną gazetą w Polsce. zaproponował nowy skład redakcji.gazeta Ludowego Wojska Polskiego. m. Aleksander Chećko.in. Ryszard Wojna. Załucki. żeby w 1950 wrócić do pierwotnego tytułu. Trybuna Robotnicza to gazeta codzienna (organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach). "Życie Warszawy" było. Wojciech Wencel. wydawana od 1943 do 1991. Historia Dziennik został założony z inicjatywy polskich komunistów skupionych w Związku Patriotów Polskich dla potrzeb propagandowych formującej się 1. W okresie 'pierwszej' Solidarności oraz stanu wojennego reprezentował linię partyjnego "betonu". obok "Trybuny Ludu".• • • Maciej Kozłowski Michał Kuźmiński Anna Mateja • • • Jacek Prusak SJ Agnieszka Sabor Artur Sporniak Żołnierz Wolności . Skoncentrowano się na wydarzeniach. Zrezygnowano z dodatku warszawskiego. Tadeusza Kościuszki. już w Polsce. Zagórski. po porzuceniu projektu utworzenia nowej opiniotwórczej gazety (na skutek pojawienia się na rynku "Dziennika"). Miała wtedy największy[potrzebne źródło] nakład w całej Polsce. A.o. z o. zmienia nazwę. U. Andrysiak. Życie Warszawy – dziennik ukazujący się w Warszawie. Obok problematyki wojskowej prezentował oficjalne stanowisko partii . Andrzej Bober. "Życie i Nowoczesność". Presspublice – wydawcy m. W sierpniu 2007 r. Maciej Rybiński.in. w Sielcach nad Oką w ZSRR. Igor Janke oraz Paweł Bravo. a później polskiego biznesmena Zbigniewa Jakubasa. została zamknięta w 2004 roku przez prasowego monopolistę Passauer Verlagsgruppe. obecnie Tomasz Sobiecki. W 1945. Surmacz-Imienińska. W 2006 pismo miało zmienić formułę na dziennik opinii. Henryk Korotyński. Historia Gazeta powstała 15 października 1944 z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej. Kazimierz Wóycicki. gazeta przeszła kolejną zmianę szaty graficznej. a głównymi publicystami Piotr Semka. przyjmując formę gazety popularnej – przypominającej miejską popołudniówkę. . Pismo stało się własnością sardyńskiego biznesmena Nicolo Grauso. W 1991 tytuł znów zmieniono na "Polskę Zbrojną".

krytyk filmowy. iż początkowo gazeta ukazywała na terenie całego Śląska. Nazwa dziennika "Zachodni" związana jest z faktem. przedstawia wydarzenia ze świata. DZ jest najlepiej sprzedającą się gazetą regionalną w Polsce. Wydawany przez spółkę Polskapresse Oddział Prasa Śląska. Dziennik Zachodni pozostanie tą samą gazetą (ze zmianą szaty graficznej i częścią dodatków). a więc również na tzw. ze średnią liczbą 104 840 sprzedanych egz. W marcu 2007 w Sosnowcu-Milowicach uruchomiona została nowa drukarnia "Dziennika Zachodniego". Znani publicyści • • • • • Krystyna Bochenek . Jej siedziba mieści się w Domu Prasy w Katowicach . profesor prawa kanonicznego Marek Szołtysek . umieszczony na ostatniej stronie. w marcu (7. Jan Miodek . Obecnie wydawane są następujące tygodniki: • • • • • • • • • • "Życie Garwolina" "Życie Gostynina" "Życie Łukowa" "Życie Mińska" "Życie Płocka" "Życie Płońska" "Życie Radomskie" "Życie Siedleckie" "Życie Sokołowa" "Życie Węgrowa" Do 25 maja 2007 r. Dziennik Zachodni (pełny tytuł Polska Dziennik Zachodni) .Śródmieściu. dziennik ukazujący się na Górnym Śląsku. wyposażona w nowoczesną maszynę offsetową firmy MAN-Roland marki Colorman.duchowny. Przedstawiają one tygodniowy przegląd lokalnych wydarzeń. Zajmuje się szeroką tematyką. Ziemiach Odzyskanych (czyli zachodnich).senator. W poniedziałek 15 października 2007 r.4 proc. Wydawcy mają nadzieję stworzyć gazetę. Jak podają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z marca 2006 r. reżyser filmowy. ukazało się pierwsze wydanie Dziennika Zachodniego jako "Polska Dziennik Zachodni". kraju i regionu. dziennikarka prof. W 2004 roku połączył się z Trybuną Śląską. w województwie śląskim i województwie opolskim. natomiast do listopada 2007 roku "Życie Sierpca" (obecnie włączone do "Życia Płocka"). Pierwszy numer gazety ukazał się 6 lutego 1945 roku.Tygodniki regionalne Do piątkowego "Życia Warszawy" dołączane są regionalne tygodniki. wzrost w stosunku do 2005). która jakością i ofertą będzie się równać dziennikom ogólnopolskim. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym DZ był Stanisław Ziemba. ukazywał się tygodnik "Życie Otwocka". Cechą charakterystyczną jest rysunkowy felieton Gwidona Miklaszewskiego. historyk filmu bp Tadeusz Pieronek . Dziennik Zachodni wraz z innymi regionalnymi dziennikami należącymi do spółki Polskapresse został wcielony do nowej gazety ogólnokrajowej "Polska" przygotowanej we współpracy z "The Times".regionalna gazeta. ukazujące się w 10 powiatach (nie wyodrębniając 3 powiatów grodzkich) województwa mazowieckiego oraz w powiecie łukowskim województwa lubelskiego (dawniej siedleckiego). a jednocześnie zachowa swój regionalny charakter.językoznawca dr Stanisław Janicki .

W 2004 ukazywało się siedem wydań lokalnych (w piątek dodatkowo jeszcze pięć) na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. organizowali zloty (głównie w Katowicach). Stefan Bratkowski. Jan Olszewski. Zostało prowokacyjnie zlikwidowane przez władze w roku 1957. W 2003 Dziennik Polski uruchomił wydanie niedzielne sprzedające się w nakładzie ok. ale osoby umieszczające w nim ogłoszenia nazwali siebie Gratkowiczami. .już się ten dodatek nie ukazuje. którzy poznawali się dzięki "Gratce" zawierali nawet między sobą związki małżeńskie). angażując się w ruch na rzecz reform ustrojowych (redaktorem naczelnym w tym czasie był Eligiusz Lasota) i stało się wręcz symbolem przemian "Polskiego Października". Od roku 1955 "Po Prostu" ukazywało się jako "Tygodnik studentów i młodej inteligencji". m. Takie zjawisko socjologiczne było nawet tematem prac magisterskich (Gratkowicze. W skład redakcji lub na łamach pisma publikowało swe teksty wchodziło wielu wybitnych dziennikarzy. Od roku 1948 do połowy roku 1954 było pismem ZG Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej. in. a następnie ZG ZMP. "Po Prostu" .polskie pismo społeczno-polityczne. od 1991 przez Wydawnictwo Jagiellonia SA.pismo codzienne wydawane od 4 lutego 1945 przez Spółdzielnię Wydawniczą "Czytelnik". Planowane jako pismo o zasięgu ogólnopolskim ograniczono do regionu krakowskiego oraz rzeszowskiego. co wywołało w Warszawie rozruchy studenckie i zamieszki uliczne.reżyser filmowy Dodatki tematyczne • • • • • • • • Motogratka Żyj zdrowo Nasze podróże Dom dla ciebie Kibic Praca Edukacja Gratka . Ryszard Turski. 11 tys. Najpierw był to dwutygodnik. Jerzy Vaulin. Jerzy Strzałkowski.Do gazety pisał także: • Kazimierz Kutz . Oddziały terenowe DZ • • • • • • • • Bielsko-Biała Częstochowa Gliwice Katowice Lubliniec Rybnik Sosnowiec Tychy Dziennik Polski . Lech Emfazy Stefański. Po Prostu było początkowo organem Akademickiego Związku Walki Młodych "Życie". Marek Hłasko. wydawane w latach 1947-57 w Warszawie. egzemplarzy. Od 2002 w Krakowie ukazuje się również w niedzielę. Jerzy Urban. Jerzy Ambroziewicz. a od roku 1949 tygodnik. a potem "Gratka" przeniosła się do Internetu.

a średnia sprzedaż . Aktualnie znajduje się w biurowcu Millennium Plaza.Pieniądze Know-how Nauka i Zdrowie Historia . którego powstanie zostało zainicjowane przez tygodnik. Według danych ZKDP za grudzień 2006 r. "Ranking szkół wyższych" czy "Ranking szpitali". Pierwsza projekcja. Od maja 2006 r. odbyła się 8 listopada 1955 r. Nawiązując do poprzedniej wybrano nazwę "zygzakiem".polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany przez AWR "Wprost" sp. Nazwę "po prostu" nosił także pierwszy polski dyskusyjny klub filmowy. "Dyktator" Charlie Chaplina. do stycznia 2007 r. Liczba czytelników według badań PBC wynosi ponad 2 mln osób (wskaźnik CCS). Klub został zamknięty w 1989 r. członek i sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. warunki akcesji Polski do UE i sam charakter Unii. zrezygnował jednak z tej funkcji.Pismo to wznowione w roku 1990 przez Turskiego wraz z częścią zespołu. Redakcja początkowo mieściła się w Poznaniu. został odwołany ze stanowiska na kilka dni przed publikacją raportu dotyczącego WSI) Drugim zastępcą redaktora naczelnego był Wiesław Kot. b. nadal jednak współpracuje z tygodnikiem.najpierw jako tygodnik regionalny w Wielkopolsce. a w 2000 r. takich jak "Lista 100 najbogatszych Polaków". jako pismo ogólnopolskie. b. a od 1989 r. był Marek Król.zastępca redaktora naczelnego). nadmierny fiskalizm i interwencjonizm państwa oraz rozrost biurokracji. Profil Redakcja określa profil pisma jako liberalno-konserwatywny. Według CBOS witryna internetowa "Wprost 24" (wcześniej "Wprost Online") jest pierwszą co do popularności wśród stron WWW polskich tygodników.o. tygodnikiem kierował Piotr Gabryel. Redaktorem naczelnym od lutego 1989 r. Po jego odejściu stanowisko objął Stanisław Janecki (przedtem . Wprost .144 tys. opowiadając się zaś za mechanizmami wolnorynkowymi i wartościami chrześcijańskimi. "Wprost" publikuje także wiele cyklicznych rankingów. nie zdobyło już uznania rynku i w roku 1991 przestało się ukazywać.Ludzie .in. Jego zastępcą jest Grzegorz Pawelczyk (Jerzy Marek Nowakowski. egzemplarzy. do maja 2006 r. w sali kina "Wiedza" warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. Stałe rubryki • • • • • • • • Skaner Z życia koalicji / Z życia opozycji Polska Giełda Biznes . przeniosła się do Warszawy. pełniący tę funkcję przed nim. Sam tygodnik przyznaje tytuł Człowieka Roku. który nadal jest prezesem i głównym udziałowcem wydawnictwa. w związku z kłopotami finansowymi. krytykując m. egzemplarzy. członek PZPR. Historia Ukazuje się od 5 grudnia 1982 r. średni nakład wyniósł 258 tys. Po zamknięciu tygodnika DKF musiał zmienić nazwę. "Wprost" jest jednym z najpopularniejszych tygodników w Polsce. "Wprost" jest też w czołówce najczęściej cytowanych mediów w Polsce (według Instytutu Monitorowania Mediów). . z o. Pod patronatem tygodnika "Wprost" kapituła złożona z laureatów poprzednich edycji przyznaje coroczne Nagrody Kisiela.

prezydent Centrum im. do 2002 r. Redaktorem naczelnym jest Jacek Kowalczyk. a obecnie w Warszawie. Terlikowski Łukasz Turski Szewach Weiss Wojciech Wencel Wacław Wilczyński Marcin Wolski • • • • • • • • • • • • • • Leszek Balcerowicz Piotr Bikont i Robert Makłowicz Cezary Gmyz – publicysta Małgorzata Domagalik Zygmunt Kałużyński i Tomasz Raczek Stefan Kisielewski Krzysztof Król Bogusław Mazur Leszek Miller Tomasz Nałęcz Stanisław Tym Lech Wałęsa Bronisław Wildstein Jan Winiecki • • • • • • • Zbigniew Furman Karol Kinal Dariusz Krupa Igor Morski Karol Wiszniews ki Henryk Sawka Łukasz Hernik Przekrój . Zastępcami redaktora naczelnego są: Bartek Chaciński i Paweł Moskalewicz.szef działu Kultura i Styl. Adama Smitha Jarosław Jakimczyk dziennikarz śledczy Jan Piński dziennikarz ekonomiczny Jerzy Rzewuski recenzent muzyczny Michał Zieliński publicysta ekonomiczny Robert Leszczyński .tygodnik społeczno-kulturalny wydawany obecnie przez Edipresse Polska.reporter. Ukazuje się od roku 1945. . podróżnik Robert Gwiazdowski ekonomista.• • • • • • Bez granic Świat Pasaż Kultura i Styl Laser Ueorgan Ludu Autorzy Znani dziennikarze • Obecni publicyści • • • • Byli publicyści Graficy i fotografowie • • • • • • • • Marcin Dzierżanowski dziennikarz polityczny Dariusz Baliszewski historyk Olgierd Budrewicz . wydawany w Krakowie. pełniący jednocześnie funkcję szefa działu krajowego. Fijor Stanisław Klawe i Andrzej Paulukiewicz Zdzisław Krasnodębski Robert Mazurek i Igor Zalewski Witold Orłowski Maciej Rybiński Piotr Semka Krzysztof Skiba Paweł Śpiewak Tomasz P. dziennikarz muzyczny • • • • • • • • • • • • • Sławomir Cenckiewicz Antoni Dudek Jan M.

językoznawca Rafał Bryndal .. felietonistka Barbara Hoff . pisarka Marek Bieńczyk .ilustrator. podróżnik.). pisarz Jerzy Bralczyk . pieniądze. dziennikarze Marian Eile .główne motywy z roku 2006 to między innymi: czarno-biały. jedzenie) Supermarket Bubloteka.prozaik Marcin Baran . varsavianista Bohdan Butenko . podróże. Ukazuje się w czwartki. Objętość numeru to zazwyczaj 84 strony. zaś sprzedaż wynosi 65 900(według danych ZKDP za sierpień 2007 r.Średni nakład to 125 000 egz. nacz. dziennikarz Adam Wiedemann .założyciel. Redakcja przygotowuje również wydania specjalne: Przekrój Nauki.pseudonim Janiny Ipohorskiej.malarz.dziennikarz Grzegorz Dyduch i Marcin Świetlicki . pisarz.. którzy byli lub są związani z "Przekrojem": • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Artur Andrus .muzycy. rysownik Juliusz Ćwieluch .poetka. poeta Małgorzata Baranowska . twórca i redaktor rubryki kulinarnej „Jedno danie” Jan Kamyczek .z-ca red. motoryzacja. redakcja przyznaje nagrodę "Fenomen Przekroju".projektantka mody Konstanty Ildefons Gałczyński . Teczki. Stałe rubryki • • • • • • • • • Przekrój tygodnia (Kraj. Parokrotnie ukazuje się również w formacie XXL. twórca opracowania graficznego i wieloletni redaktor naczelny Stefania Grodzieńska . ekologia. Kilkakrotnie wychodzi w formie numerów tematycznych .autor krótkich i absurdalnych haiku Olgierd Budrewicz . zajmujący 2-5 kolumn) Twoje Sprawy (krótkie artykuły obejmujące tematykę: technologie.. autorki "Demokratycznego Savoir Vivre'u" w odcinkach Ludwik Jerzy Kern .autor wierszy satyrycznych .dziennikarz.aktorka. Od 2005 r. pisarz Andrzej Czeczot . czyli ekstremalny przegląd tygodnia.satyryk Dariusz Brzóska Brzóskiewicz ..poeta. Zagranica oraz Krótka Rozmowa. wielkie pieniądze. (publicystyka szefów działów oraz redaktora naczelnego i sekretarzy redakcji) Powiększenie (artykuł ilustrowany zazwyczaj 6-8 ekskluzywnymi zdjęciami) Najsztub pyta (wywiad Piotra Najsztuba.poeta Jan Kalkowski .strona Kuby Wojewódzkiego Felietony: Bartka Chacińskiego "koniec końców" oraz Romana Kurkiewicza "lewomyślnie" Rozmaitości Autorzy Znani autorzy.dziennikarz. którą przeprowadza Katarzyna Kolenda-Zaleska) A właściwie to.enolog. twórca komiksów Bartek Chaciński .dziennikarz.

aktualnie pracujący autor rysunków i komiksów satyrycznych Andrzej Saramonowicz . felietonista Lucjan Kydryński .komentatorzy polityczni Wojciech Mazowiecki . rysownik Dorota Masłowska .grafik Tadeusz Nyczek . reżyser.pisarz.dziennikarz Marcin Maciejowski . autorka książek dla młodzieży Tadeusz Pióro . scenarzysta i reżyser Wilhelm Sasnal .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szymon Kobyliński .pisarz.autor felietonów kulinarnych Marek Raczkowski . rysownik. rysownik Marcin Sendecki .malarz.autor opowiadań o profesorze Tutce Leopold Tyrmand . prozaik i satyryk współpracujący dawniej z tygodnikiem Daniel Mróz .krytyk filmowy. konferansjer.dziennikarz ekonomiczny Sławomir Mrożek . satyryk Kazimierz Kutz .twórca historyjek rysunkowych o prof. autor książek Magda Papuzińska .pisarz.karykaturzysta. felietonista Lucjan Wolanowski . satyryk Tadeusz Mosz .dziennikarz Wawrzyniec Smoczyński Jerzy Szaniawski .pisarka.publicysta Zbigniew Mentzel . satyryk Andrzej Mleczko . felietonista Stanisław Lem . reporter Redaktorzy naczelni Kolejni redaktorzy naczelni "Przekroju": • • • • • • • • • • Marian Eile: 1945-1969 Mieczysław Kieta: 1969-1973 Mieczysław Czuma: 1973-2000 Maciej Piotr Prus: 2000-2001 Józef Lubiński: 2001 Jacek Rakowiecki: 2001-2002 Roman Kurkiewicz: 2002 Piotr Najsztub: 2002-2006 Mariusz Ziomecki: 2006-2007 Jacek Kowalczyk: od 2007 . publicysta Jerzy Waldorff .rysownik.pisarz Zbigniew Lengren .dramaturg.reżyser. Filutku Filip Łobodziński .poeta Paweł Sito .malarz.dziennikarz.krytyk. publicysta Antoni Wasilewski .pisarka Robert Mazurek i Igor Zalewski .dziennikarz.rysownik.pisarz i felietonista Janusz Minkiewicz .

Powstała prasa opozycyjna. bo reżyserowane przez władzę. Okres względnego pluralizmu prasy: 1945 . Tygodnik Warszawski.Historia prasy polskiej . spółdzielnię wydawniczo .1945. o Sprzyjająca sytuacja polityczna. Tygodnik Powszechny. więc zniknął rynek prasowy. o Można mówić w tym okresie o nasyceniu tego "rynku prasowego". o Okres odwilży:1953 . Do 1947 r. o Okres małej stabilizacji:1957 . Był wyrazem łagodności zmian ewolucyjnych w systemie prasowym. . Cenzura prewencyjna. o Stworzono Resort Informacji i Propagandy.Niepokalanów. że ta prasa była spluralizowana. Komuniści starali się ograniczać jej nakład. był animatorem polskich mediów.oświatową "Czytelnik". o Zaczął też wtedy funkcjonować nowy system obiegu informacji: Władza przekazała agencji rządowej "Polpress" prawo do reprezentowania władz od strony propagandowo . Do 1947 r. a nie rewolucji systemu prasowego. Przyznawanie koncesji.lata 1945-1957 OKRES PRL: • • • Periodyzacja pierwszego trzynastolecia opiera się na kryteriach politycznych: o Okres lubelski: lipiec 1944 .1945. o Wtedy zaczęto tworzyć prasę społeczno . Czytelnik rządził . Działalność prasowa była sterowna centralnie. Okres lubelski: lipiec 1944 . o Ogromny wzrost ilości tytułów. ograniczając dostęp do papieru. Powstała prasa związana z Episkopatem Polski. o Zasady te wprowadził major Jerzy Borejsza. o Czas tworzenia systemu prasowego opartego na nowych zasadach: "Uspołecznienie" prasy .1956. a nie osoba fizyczna. On przesądził o tym. Miał koncepcję ewolucji. a nie na podstawie zgłoszenia. o Okres budowania prasy stalinowskiej:1947 . kontynuacja przedwojennego Głosu Narodu. Niejednolite jest też stanowisko lewicy.wydawcą mogły być tylko organizacje społeczne lub polityczne.1953. Prężny ośrodek . Tygodnik "Odrodzenie".1947.1947. która chce stworzyć swój korzystny wizerunek. o Okres względnego pluralizmu prasy:1945 .1970. Stworzył w 1944 r. o To wszystko jest względne. Miała wydawać i kolportować prasę i książki.był najsprawniejszy i najlepiej zorganizowany.informacyjnej.kulturalną i literacką.

o W 1956 r.1956 r. pada postulat. o Cezurą są sfałszowane wybory w 1947 r.: Tygodnik "Dookoła świata". Permanentna kampanijność: Non stop mobilizowano społeczeństwo do gotowości i różnych działań. by traktować czytelnika podmiotowo.1953 r. o W 1954 r. Wymiana kadr: Zatrudniani są młodzi. o W 1955 r. o O tych zmianach decydował Jakub Berman. zaangażowani i dyspozycyjni ludzie. Pozwalają im na centralizację prasy..w strukturach partyjnych / w redakcjach. Związki z prasą przedwojenną.kulturalnych i literackich. o Powstała wspólna polityka prasowa państw skupionych wokół ZSRR na konferencji w Szklarskiej Porębie w 1947 r. Okres odwilży: 1953 . Rozrasta się oferta tygodników społeczno . które: Legalizują władzę komunistów. Komisja Prasowa decyduje. który demaskuje kulisy władzy. Odra. o Radio Wolna Europa publikuje relacje płk Światły. a upada "Czytelnik". Uniformizacja treści.• • W każdym mieście ukazują się przynajmniej dwa różne w opcji politycznej dzienniki.: Prasa zaczyna mówić ludzkim głosem. . Kuźnica. Monopol PAPu: Filtrował informacje wg zaleceń politycznych. o Powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza (RSW). Mistyfikowanie rzeczywistości. o W kwietniu 1947 r. o Związana ze śmiercią Stalina. o Istota modelu stalinowskiego: Kontrola: Kontrola zewnętrzna . Związki z Londynem. o Na zjeździe partii w 1954 r. powstała w ramach PZPR pozakonstytucyjna Komisja Prasowa.: Wypadki czerwcowe komentowane są w RÓŻNY sposób. Pozwalają im na zaprzestanie tej gry pozorów. kto może zostać redaktorem naczelnym. Odbywa się Festiwal Młodzieży. Kontrola wewnętrzna .cenzura. Pojawiają się artykuły o zachodzie. Okres budowania systemu prasy stalinowskiej: 1947 . Przekrój. Czystki polityczne: Niewłaściwe pochodzenie. decydująca w sprawach prasy i propagandy.

Turowicza. Dziennik Polski.leninowską istniały pisma propagujące inną orientację.przeciwwaga dla "Po Prostu". Pojawiają się inne tytuły gazet i czasopism. Nowiny Literackie. Kurier Wielkopolski. pismo jednoczące tych. względny pluralizm światopoglądowy. np. wszechwładna kontrola partii rządzącej. J.elementów wrogich. 13 XII 1981 Stan Wojenny. Czystki w prasie z reformatorów . Piwowarczyka i J. 4 IX 1954 roku Po Prostu (od 1947) ukazuje się z zieloną winietą.: Tygodnik "Polityka" . magazyn młodzieżowy Dookoła Świata. Naprzód. Kulminacją jest październik. Nowa Epoka: Kurier Codzienny. Centralizacja partyjnego aparatu wydawniczego W 1947 Polska Partia Robotnicza powołała scentralizowane wydawnictwo o charakterze spółdzielczym RSW Prasę. prasa na usługach partii i organizacji politycznych oraz społecznokulturalnych.zamknięcie "Po Prostu" we wrześniu. Express Wieczorny.wydawniczego i informacyjnego.powstaje NSZZ “Solidarność”.Trybuna Ludu . Po 1953 “odwilż” na rynku prasowym. Finał . i zmiana na stanowisku I sekretarza (Gomułka). które przejęło agendy wydawnicze poszczególnych komitetów wojewódzkich PPR. Życie Warszawy. Gazeta Ludowa. 1944/5 .o Pojawia się Po Prostu. w latach 1956/57 (do likwidacji) jest trybuną środowisk reformatorskich “PRZEKRÓJ” od 15 IV 1945 roku szlagier wydawniczy PRL-u. Gość Niedzielny. Wiedza: Robotnik. treścią odchodzące od problematyki produkcji. 1980 . .najważniejszy organ (prasowy) w PRL-u. Najdłużej ukazujący się tytuł w Polsce powojennej . Obok wydawnictw upowszechniających ideologię marksistowsko.doszczętne zniszczenie stołecznego centrum prasowo . Chłopski Świat: Dziennik Ludowy. Nawet prasa sportowa jest podporządkowana propagandzie.od 24 marca 1944 roku redagowany przez ks. Od 16 grudnia 1948 roku czołową gazetą staje się organ KC PZPR . Przegląd Socjalistyczny.1989 Prasa powojenna . którzy chcieli zmian w systemie (a nie zmian systemu). Zielony Sztandar. 1957 r. Cechy polskiego systemu prasowego: społeczna (państwowa) forma własności. Powojenne wydawnictwa prasowe: Czytelnik: Rzeczpospolita. Młoda Demokracja. w tym wydawanie centralnego organu KC – Głosu Ludu. najczęściej katolicką Znak.

Claudia. Świat Kobiety..Wprost . Agora. Gazeta Pomorska. która swoje początki miała już w latach wcześniejszych. Tygodniki opinii Polityka . Głos Wielkopolski. ... Obecnie rynek prasy kolorowej obejmuje kilkaset tytułów 8 maja 1989 roku pojawił się nowy dziennik. .Silnie rozwija się prasa podziemna. Gazeta Poznańska. 1989 . lepszy papier. W 1990 Sejm przyjął ustawę o likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch.. Rzeczpospolita. Trybuna Śląska. (powstała na bazie PRLowskiej Trybuny Ludu). Gazeta Lubuska.. Więź .. “politykujące”: Rodzina Radia Maryja.. mężczyzn: Playboy. Pani. Wzrost popularności dzienników lokalnych: Dziennik Zachodni. wprowadza m. ... Prasa katolicka • • • • • • tygodniki: Gość Niedzielny. Gentelman. . Tygodnik Powszechny. Życie. wkrótce stał się najbardziej poczytnym dziennikiem w Polsce. udział kapitału obcego ocenia się na 80-90% Komputeryzacja. . Dziennik Bałtycki. zmiany w organizacji pracy redakcji oraz zmiany kadrowe.in. zgłoszeniowy system powoływania nowych tytułów. Życie Warszawy. Nie.. Trybuna.. wolność prasy W 1989 roku nowelizacja prawa prasowego. miał prowadzić do wyborów 4 czerwca. CKM. Dzienniki ogólnopolskie i lokalne Gazeta Wyborcza. Wpływ wydawnictw zagranicznych na polski rynek prasowy. (alternatywna). Niedziela miesięczniki: Rycerz Niepokalanej czasopisma typowo religijne: Różaniec czasopisma “rozumiejące znaki czasu”: Przewodnik Katolicki. Czasopisma dla: kobiet: Twój Styl. Newsweek... intelektualnie otwarte: Znak. Super Express.. Auto Świat. przechodzenie na druk offsetowy.

w nakładach do 1000 egz. w Galicji "Kraj". kierowane przez H. "La Tribune des Peuples" (pod red. Cenkiera w Królewcu. Anczyc zał. "Robotnik". w stolicy do najpoczytniejszych należała "Gazeta Warszawska". satyryczna "Mucha"). "Gazeta Codzienna" (pod red. "Wszechświat". sejmikach itp. najdłużej przetrwała 1718-20 "Poczta Królewiecka" wydawana przez J.in. "Monitor" redagowany przez F. "Bluszcz". na Śląsku "Dziennik Górnośląski" (red. "Kłosy". m. Albertrandi i A.in. na przełomie stuleci rozwinęła się także prasa proletariacka ("Równość". "Orzeł Biały" (pod wpływami Lelewela). kiedy to okazjonalnie ukazywały się w nakładach do kilkuset egz. zaczęły natomiast licznie powstawać czasopisma emigracyjne. A. 1000 tytułów. zwykło się uważać ukazanie się 1661 w Krakowie pierwszej gazety periodycznej. 1774 zmienione na "Gazetę Warszawską" pod red. Łuskiny).PRASA POLSKA Dzieje prasy polskiej sięgają początków XVI w. "Naprzód". przed wybuchem I woj. "Wędrowiec". Sienkiewicza). "Czerwony Sztandar") oraz katolicka i adresowana do mniejszości żydowskiej. "Biblioteka Warszawska".). J. "Przegląd Naukowy". A. "Gazetę Narodową i Obcą" redagowaną przez stronnictwo kołłątajowskie.). Mickiewicza). maszynę rotacyjną). łącznie ukazało się 41 numerów pisma. informacyjne druki ulotne dotyczące zwł. po upadku powstania nasiliła się działalność cenzury. Niemojewskiego. gdzie rozpoczynał obrady sejm. jakie ukazywały się przed rozbiorami wymienić trzeba: "Kurier Polski" i "Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów" (1765 połączone w "Wiadomości Warszawskie". z pism. krzewiącego oświatę wśród ludu ("Zorza").. łącznie 1765-95 ukazywało się ok. 1882 prasę czytał tu co 10 Polak). działało 51 drukarń. "Kurier Warszawski" (wydawany najdłużej w Polsce 1821-1939). w kraju dopiero od lat 40. Po utracie niepodległości nastąpił spadek czytelnictwa. "Nowiny". Po uzyskaniu niepodległości prasa pełni rolę czynnika integrującego po rozbiorach ziemie polskie. Lompa i E. "Pielgrzym Polski". co wiązało się z unowocześnieniem technik drukarskich (1885 w zaborze ros. organem ugody z caratem był wydawany w Petersburgu tygodnik "Kraj".I. wydrukowanego przez J. Literatów i Dziennikarzy. "Niwa" i "Prawda" (red. Świętochowski). 1912 w Krakowie Syndykat Dziennikarzy Pol. program pozytywistyczny lansowały "Przegląd Tygodniowy". później "Głos". w zaborze austr. Kraszewskiego). za początek historii prasy pol. w Galicji 47. Po powstaniu styczniowym prasa zaczęła pełnić ważną rolę czynnika podtrzymującego świadomość nar. J. Smolka) oraz "Tygodnik Cieszyński" (przekształcony 1851 w "Gwiazdkę Cieszyńską"). XIX w. 1909 w Warszawie Tow. konserwatywny dziennik "Czas". "Przedświt". w Krakowie W. Bohomolca i I. "Walka Klas". na Śląsku liczne czasopisma lokalne (przyczyniając się na tym obszarze do prawdziwego rozkwitu czytelnictwa. kolejne pisma (m. Krasickiego. 1918 . wydarzeń wojennych (sprzedawano je na jarmarkach. świat. specjalistyczne ("Tygodnik Ilustrowany". "Gazeta Poznańska". J. które ukazywały się do 1830 ważniejsze to: "Gazeta Krakowska" (od 1796). "Gazeta Polska" i twórczość publicystyczna M. w Poznaniu "Tygodnik Wielkopolski". "Dziennik Wileński". "Demokrata Polski". Naruszewicz). "Awizy") miały charakter efemeryczny.N. 1890 dla redakcji "Kuriera Warszawskiego" uruchomiono pierwszą na ziemiach pol.. Mochnackiego. ukazują się m. "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (J.A.. tygodnika "Merkuriusz Polski Ordynaryjny".D. a także "Słowo" (pocz. "Biesiada Literacka". Gorczyna z inicjatywy dworu Jana Kazimierza zmierzającego do reformy ustrojowej kraju i pozyskania dla niej zwolenników. "Kurier Litewski". 90 tytułów (większość w stolicy). pojawiły się też pierwsze organizacje dziennikarskie (1893 we Lwowie powstało Tow. "Świt". po 27 numerach redakcję przeniesiono do Warszawy. pojawiły się też czasopisma ilustrowane. "Proletariat".in. okresowe ożywienie przyniósł czas powstania listopadowego ("Nowa Polska". z ważniejszych tytułów. B. 1867 pierwszą stereotypię.L. kobiece. "Gazeta Lwowska". "Wiadomości Cudzoziemskie". Janowskiego). na ziemiach polskich ukazywało się ok. Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Pol.

Wrzos. najw. w wydawaniu czasopism popularnych. Brun. potężnym wydawcą prasy sensacyjnej była łódzka sp-ka wydająca "Republikę". uruchomiono cenzurę prewencyjną (Biuro Kontroli Prasy. "Tajny Detektyw"."Zielony Sztandar" i "Piast". W. ("Odrodzenie". drugim koncernem był w-wski Dom Prasy. nie mówiąc o licznych związanych z prasą literatach i krytykach m. przez ZWZ-AK . był zespół pism "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" wydawanego w Krakowie przez M. Cat-Mackiewicz. pisma społ. W. "Szpilki". "Dęby". "Rycerz Niepokalanej" (zał. 1922 przez M. Regnis. "Kuźnica"). Kulerski. satyryczne "Szpilki". Bocheński. "Wróble na dachu". Kamińskiego. niem. m. w Wilnie "Gazeta Codzienna" i "Gazeta Ludowa". Publikacji i Widowisk). Urząd Kontroli Prasy. Zjawiskiem nowym były potężne koncerny prasowe.powstała Pol.Grydzewski). ("Płomyk" i "Płomyczek"). "Stolica").in. przez A. "Karuzelę". S. z innych tytułów wydawanych w okresie międzywojennym zaczęły się ukazywać pisma Związku Nauczycielstwa Pol. krakowski "Czas". "Mały Dziennik" i "Przewodnik Katolicki". Po 1945 roku prasę prywatną zlikwidowano. demokrację . "Dziennik Zachodni". "Buffalo Bila" oraz zeszyty "Co tydzień powieść". (np. Wydawniczy Sp-nia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik".in. J. "Wolna Polska". łącznie wydano ok. "Źródło". "Der Hammer"). w Tarnopolu "Prawda Bolszewicka". nakładem "Czytelnika" zaczęły się też ukazywać ilustrowane tygodniki ("Przekrój". Kolbe). "Express Ilustrowany". J. wydawanej zwł. do którego należała większość tytułów. Słonimski.in. B. wileńskie "Słowo" i "Dziennik Poznański". najw. egz. do którego – obok "JKC" należały m. Korfanty. poglądy Nar. powołano Inst. nadto spore znaczenie miały "Wiadomości Polskie". Z. "Krakauer Zeitung". wydając w ich miejsce pisma w j. do środowisk inteligencji były adresowane "Wiadomości Literackie" (red. pol. regionalne "Dziennik Polski". egz. 50 w 1939. "Warschauer Zeitung". 1941-44 ukazywał się dwutygodnik "Rzeczpospolita Polska" .polit. "Poznaj Świat").naczelne pismo Delegatury Rządu na Kraj. Singer (ps. "Kurier Poranny". Dąbrowska. "Żołnierz Polski". oryginalnym posunięciem było wydawanie ok. 15 tytułów prasy dywersyjnej w j. brat pisarza). M. Piasecki."Der Soldat".in.. ("Twórczość") oraz popularno-naukowe i specjalistyczne ("Przegląd Techniczny". M. "Problemy". "Polska Walcząca". Stroński. "Nowy Kurier Warszawski". "Kurier Poznański" i "Kurier Codzienny" ruch ludowy . Jaszuński. I. "Tempo Dnia". Janta-Połczyński. wydawca "Expressu Porannego". Dąbrowski. zwane pospolicie "gadzinówkami" (m. K. S. ok. kilka tytułów wydawały harcerskie Szare Szeregi (m. Niemcy zlikwidowali wszystkie dawne gazety. "AS". łącznie w 1937 ukazywało się w Polsce 2692 tytuły. znaczenie miał "Biuletyn Informacyjny" red. 1946 przekształcone w Gł. chrześc. 150 nielegalnych drukarń.. 600 tytułów w 1944). prawicowy tygodnik "Prosto z Mostu". "Przeglądu Sportowego". Agencja Telegraficzna (PAT).. egz. Niedziałkowski. "Cyrulika Warszawskiego". "Ster"). Do najwybitniejszych dziennikarzy i wydawców tego okresu należeli: A. "Polska Zbrojna". Demokracji reprezentowały "Gazeta Warszawska". 1500 tytułów pism konspiracyjnych (ok. Specyficznym okresem w dziejach prasy pol.in. Grydzewski i M."Czerwony Sztandar". równolegle nastąpił rozwój prasy konspiracyjnej. organem PPS był "Robotnik" oraz "Naprzód" w Krakowie i "Gazeta Robotnicza" w Katowicach. "Drogowskaz". powołano także Polską . przy czym tylko kilkanaście z nich przekraczało nakłady rzędu 200 tys. z nakładem sięgającym 50 tys. wspomniani M. specjalizujące się gł. T. był czas okupacji hitlerowskiej. "Dziś i Jutro"). "Kina". a KPP . "Na Szerokim Świecie". "Goniec Krakowski". M. Matuszewski. popołudniówki "Dobry Wieczór". Tuwim.jej nakłady sięgały kilkunastu tys. zwł. Pruszyński. Dąbrowskiego. K. "Tarzana". z kolei na ziemiach okupowanych przez ZSRR ukazywały się we Lwowie "Czerwony Sztandar"."Polonia". K. S. Irzykowski. S. A. kult. A. "Dziennik Bałtycki" itp. ogólnokrajowe dzienniki "Rzeczpospolita" i "Życie Warszawy". rekordowe nakłady osiągała prasa katolicka. w samej tylko Warszawie działało ok. Nowaczyński. "Światowid". organami popierającymi Piłsudskiego (potem sanację) były: "Gazeta Polska". A. Boy-Żeleński. Nowakowski. "Wędrowca".

"Odgłosy". 30 tygodników regionalnych w stolicach nowych województw. hobbystyczne. Bertelsman.-polit. Krajowa Agencja Wydawnicza.in. edycji czasopism obcojęzycznych oraz przejmując kapitałowo znaczną część pol. "Życie Literackie" i "Kultura". po wprowadzeniu stanu wojennego. powstaje m. "Walka Młodych" (ZMW). łączna liczba wydawanych tytułów sięga w tym okresie 2500. m. Polska Agencja Interpress.in. 1963 zlikwidowano "Nową Kulturę" i "Przegląd Kulturalny" powołując w ich miejsce "Kulturę". prasę katolicką ograniczono (1953 "Tygodnik Powszechny" przejął PAX). Bauer. nowy podział terytorialny kraju (1975) staje się impulsem do utworzenia ok. "Res Publica". zwł. "Nowe Drogi". należąca do PSL "Gazeta Ludowa". w którym większe znaczenie uzyskują "Wiadomości". najw. czasopismo polit. zwrot "Tygodnika Powszechnego".jedyny w krajach obozu socjalistycznego tygodnik stanowiący przegląd prasy światowej. m. w poł. 1950 "Czytelnika". po śmierci Stalina przynosi pojawienie się "Dookoła Świata" i katowickiej "Panoramy". "Tygodnik Powszechny" (katolicki). "Biuletyn Informacyjny KOR". mnożą się pisma specjalistyczne. Orkla. powstanie szeregu nowych tytułów jak "Prawo i Życie". spory autorytet zyskuje "Przegląd Techniczny . zamknięty 1957 za rewizjonizm (a właśc. pisma niezależnych stronnictw politycznych zlikwidowano. "Odrodzenie" i "Kulturę" zastąpiono "Nową Kulturą". "Bravo". "Przegląd Kulturalny". "Rzeczpospolita". dzienników lokalnych oraz przytłaczając rynek zalewem kolorowych tygodników nie zawsze wysokiej jakości (m. Burda i inne uruchamiając szereg pol. "Krytyka". "Twój Styl". której symbolem staje się "Gazeta Wyborcza" kierowana przez A.in. szereg tytułów pada. w latach 70.in. tyg. a przełom październikowy 1956 reaktywowanie pism SD i PSL. lit. 200 tytułów. Passauer Neue Presse.Agencję Prasową i kilka innych. Centralna Agencja Fotograficzna. (Hersant. H. "Robotnik" i "Express Wieczorny" (PPS). nakłady uzyskuje "Gazeta Wyborcza" z 20 mutacjami terenowymi i licznymi dodatkami. "Trybuna Robotnicza". odwilż polit. powołując równocześnie Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu Prasy i Książki "Ruch") oraz uruchamiając we wszystkich miastach wojewódzkich organy PZPR. "Odra". która opanowuje . "Argumenty". "Arka". "Robotnik". ogólnokrajowy "Tygodnik Solidarność" . "Gazeta Polska". w miarę łagodzenia jego rygorów następuje stopniowe "odwieszanie" tytułów. "Świat". "Playboy".in."Trybuna Wolności". szczególne preferencje posiadały pisma PPR . "Zapis". 190 czasopism. za zbytni krytycyzm): 1957 powstała "Polityka". "Elle"). "Puls" i inne. "Przegląd Tygodniowy". 46 dzienników. równocześnie wznawia działalność drugi obieg. "Wiedza". z tytułów uruchomionych w latach stalinowskich na uwagę zasługują "Przyjaciółka". mag. po transformacji ustrojowej 1989 pojawia się prasa niezależna. "Hutnik". ogólnokrajowy kolportaż). rynek wkraczają koncerny zagr. "Popcorn". "Życie Literackie". "Słowo Powszechne" (PAX). "Tygodnik Mazowsze". młodzieżowe. "Głos Ludu" i inne. ukazują się nowe czasopisma społ. kilka pism katolickich. znaczącą rolę odgrywa w tym okresie studencki tygodnik "Po prostu". rynku prasowego. na pol. "Tina". do 1948 ukazywało się także kilka tytułów związanych z działającymi wówczas partiami politycznymi. łącznie ok. 1947 PPR powołała Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa".in. 1965 powstało "Forum" . która stopniowo przejęła większość ukazujących się w kraju tytułów (1948 wcielono do niej wyd. w latach 90. "Pani". powstają liczne nowe m. przejściowy rozkwit przeżywa prasa lokalna. pomniejszych. m. pojawia się także wydawana przez demokratyczną opozycję (poza oficjalnym obiegiem) prasa opozycyjna. a także Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie. do którego 1975 należy 85% nakładów całej prasy (m.in. znamieniem zmian związanych ze strajkami 1980 są nowe treści w dotychczas ukazujących się czasopismach i legalny. "Tu i Teraz". Michnika. Springer. sieć wydawnictw i drukarń regionalnych. likwidacja koncernu RSW. lat 70. utwierdza się równocześnie monopolistyczna rola koncernu RSW "Prasa-Książka-Ruch".Innowacje".in. m. "Głos". następuje zniesienie cenzury. "Młody Technik". a także "Nowa Epoka" (SD). "Literatura".jak większość tytułów (łącznie z pismami partyjnymi) zawieszony 13 XII 1981.

Borejszy (twórca "Czytelnika"). w tym "Czytelnik".69. W.76. A. Korotyńskiego (wieloletni red. RUCH PAŃSTWOWY Po 1945 powstawały spółdzielnie wydawnicze . Rakowskiego (wieloletni red. "Tygodnika Powszechnego"). polska edycja "Newsweeka".8. Żakowskiego.3. Fikusa. M. Podemskiego.2. Tomaszewskiego (najwybitniejszy dziennikarz sportowy). Mazowieckiego. S. W 1950 roku utworzono w miejsce RUCH nową firmę zajmującą się kolportażem wydawnictw prasowych pod nazwą: Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu RUCH. W 1961 roku Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki prowadzone przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa” zostały przejęte przez RUCH. K. Krall. naczelny "Życia Warszawy"). J. z dzienników spore znaczenie osiaga "Rzeczpospolita".1 tys. Micewskiego. średni nakład dzienny (I-XI 2002) wynosił dla najpoczytniejszych tytułów: "Gazeta Wyborcza" . B. "Polityki"). D. ważniejszą rolę odgrywa nadal "Polityka". emigracyjnej "Kultury"). kształtując nakład na poziomie 600 tys. H. "Przegląd Tygodniowy") oraz redagowane przez J. W 1955 roku Generalna Dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH w Warszawie została przekształcona w Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. S.5. Jagielskiego.63. egz. K. Dziennikarzy RP (zawiązane 1982) oraz powstałe 1991 Stow. "Czytelnik" miał 10 kiosków na dworcach i w centrum miasta. "Express Ilustrowany" . Michnika. J. Toeplitza.420.T. W.. E.3 tys. "Gazeta Pomorska" . Z dziennikarzy. Został on podzielony na wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się poszczególnymi obszarami działalności dawnego Towarzystwa. Passenta. G.polit. W skład RUCH weszło wówczas kilka spółdzielni wydawniczych utworzonych po 1945. Paradowskiej czy J. D. poznańskie "Wprost".101. nacz. egz. W. "Dziennik Polski" . Małachowskiego. H. "Super Express" . Jaszuńskiego. Przedsiębiorstwo Filatelistyczne RUCH i inne. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Zagranicznych RUCH.5. Turowicza (twórca i wieloletni red. Broniarka. Działające dotychczasowo w województwach oddziały RUCH zostały przekształcone w samodzielne jednostki.. "Przegląd" (wcześniej pt.ponad 50% rynku reklam prasowych. początek nowego stulecia przynosi spadek czytelnictwa gazet codziennych na całym świecie.89. K.188. Giedroycia (red. Osmańczyka. Z.F. obok reaktywowanego Stow. z młodszych – m. Szeligi. Kalabińskiego. Kisielewskiego. nakładem konkuruje z nią "Super Express". Dziennikarzy Pol.in. Kapuścińskiego. Małcużyńskiego. J. . Eilego (założyciel "Przekroju"). Podkowińskiego. W ten sposób powstały: Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RUCH. Górnickiego. Dziewanowskiego. T. Bratkowskiego. Z.7. egz. wśród tygodników społ. Wolanowskiego. także w Polsce. "Rzeczpospolita" .301. M. Ruch dziennikarski po 1989 ulega rozbiciu. RUCH posiadał prawo wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i czasopism. J. A. Dziennikarzy Katolickich i 1998 Syndykat Dziennikarzy Polskich.w marcu 1945 roku powstała spółdzielnia "Czytelnik" zajmująca się kolportażem i wydawaniem prasy. którzy w latach powojennych odcisnęli swoje piętno na prasie polskiej warto wymienić nazwiska R. "Dziennik Zachodni" . A. J. S. M.. "Dziennik Bałtycki" . Giełżyńskiego. W 1950 roku "Czytelnik" oraz pozostałe spółdzielnie wydawnicze zostały włączone do Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH. L. (rozwiązanego w stanie wojennym) działa Stow. Urbana skandalizujące "Nie".

Przedsiębiorstwo RUCH przejęło majątek po zlikwidowanej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”.Handlowe RUCH. a liczba zespołów wynosi 41. 29 listopada 1990 roku Rada Ministrów zatwierdziła plan zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka.Książka-Ruch”. i będąc poddaną dyscyplinie rynków kapitałowych znacznie zwiększy szanse na udaną transformację Spółki w firmę zorientowaną na zaspokajanie potrzeb klienta i przynoszącą oczekiwany zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy. Na otwarciu sesji papiery Ruchu kosztowały 16 proc. przedsiębiorstwa wydawnicze. które umożliwiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego RUCH w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą RUCH S. która przyniosła znaczącą poprawę wyników operacyjnych i finansowych. Obecnie liczba Oddziałów została zredukowana do 15. Program ten objął ok. a pierwsze jego rezultaty były widoczne już w wynikach III kwartału 2006 roku. obsługujące sieć hurtową i detaliczną.A. z dnia 15 kwietnia 1992 roku. Akt notarialny przekształcenia został sporządzony w dniu 24 marca 1992 roku (Rep. Był to debiut udany. w dniu 29 kwietnia 1991. LIKWIDACJA "RSW". powyżej ceny emisyjnej. 40 inicjatyw w obszarze zarządzania siecią. RUCH zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 22 grudnia 2006r. specjalistyczne przedsiębiorstwa handlowe. a następnie zmieniony aktem notarialnym z dnia 9 kwietnia 1992 roku (Rep. pięć oddziałów handlowych przy ośrodkach informacji i kultury polskiej za granicą. roku Minister Przemysłu wydał zarządzenie. W momencie utworzenia Spółki stworzono 26 Oddziałów oraz 188 jednostek organizacyjnych niższego szczebla. Warszawy. zakupów oraz logistyki.RUCH PRZEKSZTAŁCONY W SPÓŁDZIELNIĘ W 1969 roku Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH został przekształcony w Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. . przedsiębiorstwo poligraficzne. A 3936/92). Następnie. które dzieliły się na zespoły i delegatury. RUCH SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA 22 marca 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa. został wpisany do RHB na mocy postanowienia Sądu rejonowego dla m.st. Wydział XVI Gospodarczy. w tym przede wszystkim na modernizację i dalszy rozwój własnej sieci detalicznej oraz kompleksową informatyzację Spółki. a następnie powołał Komisję Likwidacyjną. jest także przekonany. RUCH S. który jest właścicielem 100% akcji Spółki.A. 24 stycznia 1992 roku Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie. na podstawie którego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Kolportażowo. RUCH W STRONĘ GIEŁDY W 2006 roku nowy Zarząd rozpoczął realizację programu restrukturyzacji. A 2777/92). przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki RUCH. Wejście na GPW umożliwiło Spółce pozyskanie środków na rozwój. że Spółka będąc notowaną na giełdzie.A. W 1972 roku Zgrupowanie obejmowało: centralę handlu zagranicznego.Ruch”. Zarząd RUCH S. W 1971. W 2002 roku zakończono likwidację Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa – Książka – Ruch”. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji pod koniec 2006 roku i uzyskał dla tej decyzji poparcie Skarbu Państwa. powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „PrasaKsiążka-Ruch”. w wyniku połączenia RUCH i Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”.

a 1989 ok. Wojna i po wojnie w Polsce Działania wojenne we wrześniu 1939 r. następował proces restrukturyzacji Spółki. Decyzja o utworzeniu sieci salonów prasowych pod nową marka.tych. Salony prasowe update usytuowane są w centrach i pasażach handlowych. Dzień później kawiarnię odwiedzili klienci Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu. W wyniku postanowień Okrągłego Stołu . Ogłoszona została również. RUCH stał się Spółką multibrandową. od 6 lutego do 5 kwietnia. odświeżone logo Spółki. 2000 tytułów prasowych. pojawiła się prasa podziemna wydawana poza cenzurą. wraz z organizowaniem się demokratycznej opozycji. W drugiej połowie lat 70 . Pierwszy salon otwarto 6 lutego 2007 r. Nowy projekt podstawowej marki Spółki RUCH. która była związana głównie z działającą w konspiracji Solidarnością. lotniskach czy dworcach PKP. zarówno wśród komercjalizatorów powierzchni handlowych. od stycznia 1945 r. jako pierwsi kawę wypili goście warszawskiego lokalu przy ul. Prowadzone w Magdalence koło Warszawy. nastąpił szybki rozwój prasy NSZZ „Solidarność” . Lata po zakończeniu działań wojennych także nie należały do najszczęśliwszych dla rozwoju polskiej prasy. trzecim z kolei. a także rozwijanie największej sieci detalicznej w Polsce i hurtowej sprzedaży artykułów FMCG. Wyrazem tego był szereg zmian w systemie prasowym po 1944 r.. w centrum Rodzinnym Witawa w Gdyni. wraz z nowymi. które zapoczątkowały przejęcie przez państwo drukarń i gospodarki papierem. decyzja o uruchomieniu dwóch nowych marek: kawiarni i coffee oraz salonów prasowych update. Polska prasa w zarysie historycznym od okresu przemian w 1989 roku 1. zaprojektowanymi wyłącznie dla RUCH bryłami kiosków. podyktowana była chęcią spozycjonowania oferty Spółki w wyższej półce. pasażach. łączy tradycje z nowoczesnością. W stanie wojennym. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. mimo represji. biurowcach oraz na dworcach. Dobrej 54. działało Biuro Kontroli Prasy. jak i klientów. 600 tytułów. tworząca tzw. lotniskach oraz reprezentacyjnych ulicach największych miast Polski. rozmowy przedstawicieli opozycji (głównie osób związanych z "Solidarnością") oraz obozu rządzącego (przede wszystkim przedstawicieli PZPR) miały doprowadzić do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce oraz do naprawy polskiego systemu gospodarczego. Pierwsze punkty sprzedaży w odmłodzonym wyglądzie pojawiają się w 2008 r.powstało wówczas 6 legalnych pism Solidarności. zdezorganizowały działalność wydawnictw prasowych. W drugim obiegu ukazało się w 1983 r. W 1946 r. Władze wprowadziły cenzurę prewencyjną. powołano Główny Urząd Kontroli Prasy. Rok 2007 był dla RUCH-u przełomowy z jeszcze jednego powodu. 900. Po sierpniu 1980 r. Proces rebrandingu marki rozłożony jest na kilka lat. Okrągły Stół Historyczny przełom w Polsce nastąpił w roku 1989.RUCH SPÓŁKĄ MULTIBRANDOWĄ W 2007 r. drugi obieg wydawniczy. Łącznie poza cenzurą wydano ok. 23 listopada zaprezentowane zostało nowe. Kawiarnie i coffee są zlokalizowane głównie w centrach handlowych. szybko rozwinęła się prasa podziemna. był lokal i coffee otwarty w Centrum Handlowym w Gorzowie Wielkopolskim. Po zajęciu Polski Niemcy zlikwidowali całą prasę polską. wydając w jej miejsce gazety w języku niemieckim. Przyjęta przez Zarząd Strategia zakładała dalsze umocnienie pozycji lidera na rynku kolportażu prasy. oznaczało czasowe zawieszenie większości tytułów prasowych. Publikacji i Widowisk. 16 listopada 2007 r. ok.

która w 1946 roku powołana została do kontroli i weryfikacji wszystkich publikacji prasowych.wolność słowa. Tego samego dnia Sejm jednogłośnie zniósł cenzurę. Filar uważa. wprowadzono zasadę pluralizmu związkowego. która towarzyszyła komunistycznym mediom na każdym kroku. a co z tym się łączy powstała możliwość konkurencji. iż był to proces. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Taki urząd pomagał władzom w sprawowaniu monopolu w zakresie mediów. radia i prasy. że proces transformacji mediów w Polsce można podzielić na kilka etapów: • • • • "żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i wymuszonych przekształceń starych tytułów" (maj 1989 . co najważniejsze. Dlatego czyniono wszystko. in. Rynek mediów w Polsce uległ zmianom. demokratyczny tryb powoływania wszystkich przedstawicieli państwowych oraz. zwłaszcza o media audiowizualne" (początek 1993 koniec sierpnia 1994) "nowego zagospodarowania mediów" (od września 1994 roku). jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. który miał takie prawo zapewniać stało się nowe prawo prasowe. Wolność. w wyniku obrad Okrągłego Stołu zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy. 2. R. którą gwarantują międzynarodowe dokumenty m. Jednak rok 1989 to zasadnicza rewolucja w zakresie mediów. Czas na zmiany W 1990 roku. Jednak nikt nie miał pomysłu na to. niezależność sędziów. (?) Stoję na stanowisku. gospodarczych i kulturalnych na 2-3 lata przed zasadniczymi przemianami. które bezpośrednio wpłynęły na rynek prasowy w Polsce. jakim było kontrolowanie środków masowego przekazu przez państwo. 3. Nikt nie chce powtórzyć błędu. aby zlikwidować cenzurę i doprowadzić do wolności słowa. co nazbyt formalnym. Natomiast w sposób oczywisty prasa polska zmieniła swoje nastawienie do wielu problemów politycznych. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. wolny rynek. przemiany. Upadek komunizmu to przemiany polityczne. 1989 Wolność prasy Obie strony z rozmów w Magdalence uznały polski system komunikacji społecznej za przestarzały i nieodpowiedni.połowa 1991) "pozornej stabilizacji i zmian podskórnych w prasie i radiu" (połowa 1991 . który stawał się już widoczny w okresie. radiowych i telewizyjnych. prawo do informacji. kiedy władze stopniowo znosiły restrykcje stanu wojennego. Udało się. przydzielanie papieru na druk już nie miało miejsca.powstaje Senat. Postanowiono. 11 kwietnia 1990 w tymże prawie pojawił się zapis: Prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd Tadeusza Mazowieckiego . Teraz każdy pełnoletni i nie karalny obywatel Polski mógł stać się wydawcą prasowym. największym i najrozleglejszym po II wojnie światowej. Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności. dla treści tej pracy .koniec 1992) "otwartej walki o rynek mediów. Publikacji i Widowisk. Instytucję. iż zmiany nie nastąpiły gwałtownie i okres przed 1989 rokiem był okresem przygotowawczym i wstępnym: Poszukiwanie cezur czasowych dla transformacji prasy w ustaleniach 'okrągłego stołu' lub w pierwszym numerze `Gazety Wyborczej` jest zabiegiem nie tyle fałszywym. Należy jednak uwzględnić fakt. urząd prezydenta. W demokratycznej Polsce dokumentem. jak ma wyglądać nowa rzeczywistość w świecie ekranu. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. że podstawą reform ustrojowych i gospodarczych będzie pluralizm polityczny. cenzura upadła. Wolność słowa rozumiana jako podstawowe prawo człowieka. korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania.

że powstają gazety odmienne pod względem politycznym. Dodatkowo oficjalne rozwiązanie PZPR. Zbigniewa Bujaka oraz Aleksandra Paszyńskiego spółki Agora. aby pomagać w sukcesie wyborczym Solidarności. Ułatwieniem było postanowienie Okrągłego Stołu. Powstała ona nie po to. które zakładało powstanie takiego dziennika. I wtedy "Rzeczpospolita" stała się dziennikiem niezależnym od władzy wykonawczej. o odpowiedniej porze. dziennik wydawany przez Stowarzyszenie PAX. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dokonał rejestracji w sądzie. obecnie jest nim Maciej Łukasiewicz. "Karta". . Pierwszy numer tego pisma ukazał się 8 maja 1989 roku. Natomiast od lipca 1996 roku 51% udziałów przejmuje spółka "Presspublica Holding Norway".Gazeta Wyborcza. Jednocześnie kierowany przez Stefana Bratkowskiego Komitet Założycielski Stowarzyszenia pn. które nastąpiło 29 stycznia 1990 przyczyniło się do likwidacji wielu pism partyjnych. Początki Gazety Wyborczej to założenie 10 kwietnia 1989 roku przez Andrzeja Wajdę. bo w 1990 Gazeta Wyborcza była dziennikiem o największym nakładzie w Polsce. Dzięki temu właścicielami pism stawały się osoby. W styczniu 1993 roku w Warszawie zlikwidowano Słowo Powszechne. aby przynosić zysk. Sposób szacowania wartości poszczególnych pism nie był klarownie określony. otwartym na różne opcje polityczne. a właściwie jej wydawcami. Tytuły wydawane do tej pory przez RSW zostały sprzedane. Dziennik ten był wcześniej gazetą typowo rządową. Francuska grupa prasowa "Presse Participations Europennes" Roberta Hersanta przejmuje 49% udziałów wydawanego wcześniej przez RSW dziennika Rzeczpospolita. która wcześniej uważana była za konspiracyjną i ukazywała się tylko w nielegalnym obiegu ("Arka". W trybie przetargu sprzedano około 100 tytułów. Na rynku pojawia się również prasa. a nawet typologicznym. Przemiany społeczno-politycznie. Tylko nieliczne utrzymały się na rynku do dziś. To również czas powstawania całkiem nowych pism. Celem tej spółki było przygotowanie i stworzenie odpowiednich warunków do wydawania niezależnego dziennika.która była monopolistą na rynku wydawniczym w komunistycznej Polsce.Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa" . która była organem Komitetu Centralnego PZPR. a ponad 60 zostało przekazane pracowniczym spółdzielniom dziennikarskim. Pozostałe 51% znajduje się w rękach Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita". Sprzedaż ta wzbudziła jednak wiele kontrowersji. W jej miejsce w 1990 roku powstaje Trybuna. Jednym z poważniejszych kroków była ustawa Sejmu z dnia 22 III 1990 roku. "Krytyka"). Wolny rynek doprowadził do tego. jednak od chęci do utrzymania się na rynku było dość daleko i większość tych pism upadała w pierwszym okresie swojej działalności. która zakładała likwidację RSW . Niektóre tytuły z okresu komunizmu przestają się ukazywać. Stary system koncesyjny zastąpiony został licencyjnym. lecz. że w nowej rzeczywistości prasowej nie ma miejsca na pismo o takim charakterze. dlatego dochodzi do wielu zmian na stanowiskach kierowniczych w mediach. Pozostałe 49% nadal pozostaje w rękach PPW "Rzeczpospolita". 4. Już po roku działalności. które znalazły się w odpowiednim miejscu. oraz prawa wolnego rynku silnie wpływają na prasę. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się szczególnie zakładanie pism regionalnych.likwiduje oficjalnie cenzurę i powołuje komisję. kierowanego przez Macieja Cegłowskiego. nowa prasa Jednak okres pokomunistyczny to nie tylko zmiany tytułów oraz likwidacje. której celem będzie walka z owym monopolem państwa. Nowa rzeczywistość. Upadek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej musiał zakończyć się również likwidacją Trybuny Ludu. której właścicielem jest "Orkla Media". Wtedy właśnie powstał jeden z najpopularniejszych obecnie na rynku dzienników . Jednak Tadeusz Mazowiecki zrozumiał. Przydział pierwszeństwa w wykupie nie był dla wszystkich zrozumiały. inne natomiast zmieniają nazwę oraz skład redakcji. Prasą. W 1995 roku dokupuje do tego kolejne 2% udziałów i staje się faktycznym właścicielem tego pisma. z odpowiednią ilością funduszy na ten cel. Po roku 1989 redaktorem naczelnym był Dariusz Fikus. merytorycznym.

drukarnia prasowa oraz mocne wydawnictwo książkowe w spółce "Prószyński i S-ka". że dziennikarze lojalni wobec komunizmu musieli odejść. powstają eleganckie magazyny ilustrowane. to jest w 1991 roku w Warszawie. jaki miał miejsce na początku lat 90. prasa społeczno-kulturalna oraz periodyki literackie. Wiązało się to z powstaniem wielu magazynów opartych na pomyśle tabloidów. mówiły o wielkim optymizmie oraz braku realizmu tych wydawców. Wydawnictwo INFOR Ryszarda Pieńkowskiego to debiut z 1995 roku. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się również dzienniki informacyjne. debiut. To również pierwsze nieśmiałe kroki prasy kobiecej. Nie są to jednak zmiany tak rewolucyjne jak na początku lat 90. Należą do nich zachodnie firmy Maxwell. np. Berlusconi. który już po czterech latach posiadał około 40 tytułów prasowych w Polsce. zwłaszcza dotyczących problemów prawnych i zarządzania. Tak duże zróżnicowanie rynku medialnego wpływa oczywiście korzystnie na sposób przekazywania informacji. Bertelsmann. Natomiast wydawcy musieli zwrócić uwagę na oczekiwania czytelników. nakłady poszczególnych periodyków malały. Twój Styl. Można powiedzieć. Powstają pierwsze pisma sensacyjne i erotyczne. stał się rynkiem "normalnym". miesięcznik Claudia. W redakcji pojawiają się komputery. To pierwsze objawy konkurencji na polskim rynku prasowym. Do tego wszystkiego dodać należy również ogromny postęp techniczny. która zadebiutowała w 1990 roku miesięcznikiem Poradnik Domowy. INFOR wydaje między innymi Gazetę Prawna i Prawo i Gospodarka. Tak silne zmiany doprowadziły do tego. nie bez znaczenia pozostał też fakt. Wydawcy zagraniczni. ogólnopolski dziennik informacyjno-sensacyjny. powstaje Super Express. aby wejść na polski rynek. Po latach transformacji Obecnie rynek prasowy w Polsce również podlega wielu przemianom.zaczynają rządzić prawa rynku. w nowej demokratycznej prasie nie było dla nich miejsca. nie bez znaczenia pozostali również polscy prywatni właściciele. Należy bowiem pamiętać. Końcówka roku 1998 to 14 tytułów. Jest oczywiście i druga strona medalu. Również zgłoszenia przyszłych wydawców i podawane w nich informacje na temat przyszłego nakładu. utrzymujące się wyłącznie z reklam. dostępniejszy oraz nowocześniejszy. Uwolnienie prasy spod opieki państwa musiało zaowocować napływem zagranicznego kapitału. W tym właśnie okresie. Już w 1993 roku liczba ta wynosiła 124 dzienniki i około 3 tysięcy czasopism i magazynów. Sukces. że ogromnym konkurentem dla prasy stała się telewizja. Sukcesy na polskim rynku O niewątpliwym sukcesie na polskim rynku może powiedzieć spółka "Prószyński i S-ka". jak również wskazywały na brak znajomości prawideł rządzących wolnym rynkiem prasowym. Powstawanie nowych tytułów nie jest już tak gwałtowne i . musieli uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzięki temu między innymi polski system komunikowania zbliżył się do systemów istniejących w większości krajów Europy. który musi być coraz szybszy. która w znacznym stopniu odmłodziła środowisko dziennikarskie. 5. Nowe techniki umożliwiają również zwiększenie znaczenia koloru oraz zdjęć w prasie. Na wolnym rynku pojawiają się zagraniczni inwestorzy. Bardzo szybko osiągnął duży nakład. Pomimo rosnącej ilości tytułów. Boom prasowy w Polsce nie uwzględnił jednak możliwości i sytuacji ekonomicznej. Mardoch. że od roku 1993 na polskim rynku obok stacji publicznych pojawiają się liczne stacje komercyjne. ta jednak przydzielana była bez większych trudności. liczy się popyt i podaż. Konieczne są zmiany w organizacji pracy całych redakcji. jak np. 6. Wykupują oni około 75% polskiej prasy ogólnopolskiej oraz około 1/3 prasy regionalnej. że polski rynek prasowy. Dzięki temu nastąpiła wymiana pokoleniowa. Time Warner. w drukarniach nowe techniki składu i druku offsetowego. Pani. jeżeli chcieli pozostać na młodym polskim rynku prasowym. W roku 1980 w Polsce istniało 88 dzienników oraz 2500 czasopism i magazynów.

pochodzących od jednego nadawcy Audycja .osoba. Określone zostały główne zadania radiofonii i telewizji: • • • • • • W dostarczanie informacji udostępnianie dóbr kultury i sztuki ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki upowszechnianie edukacji obywatelskiej dostarczanie rozrywki popieranie krajowej twórczości audiowizualnej Art. Usuwała ona obowiązującą poprzednio .część programu radiowego lub TV. regularnie rozpowszechnianych. Działać mogły jedynie media państwowe.państwo miało monopol na działalność radiowotelewizyjną. Nowe dzienniki to również rzadkość. przyjętej 29 grudnia 1992 roku i obowiązującej od 1 marca 1993 roku. przeznaczenie lub autorstwo przekazów Nadawca . Ustawa ta po raz pierwszy uregulowała problemy funkcjonowania mediów elektronicznych. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania w całości bez zmian Rozpowszechnianie . Nowa ustawa stanowi podstawę prawna do budowy nowego ładu informacyjnego w dziedzinie mediów elektronicznych. rozpowszechnianego do powszechnego odbiorcy i równoczesne jego rozpowszechnianie Reklama . funkcjonowania mediów elektronicznych: • • • • • • Program . że pod względem graficznoedytorskim nasza prasa dorównuje obecnie prasie europejskiej. stanowiących odrębną całość ze względu na treść. 2: "odbiór programów radiowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny. 1. Art. tej poprzedniej wszystko było proste . z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa".bezprzewodowa emisja lub wprowadzenie do sieci kablowej Rozprowadzanie . Nadawca ma prawo do swobodnego kształtowania własnego programu. Audycje nie pochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości.przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego i zagranicznego. 1. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. Ustalono precyzyjnie niektóre terminy dot. popieranie określonych spraw i idei albo do . pkt.dotyczy najczęściej pism fachowych.jest to każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. 2. Radiofonii i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z 2 grudnia 1960 r. częściej dochodzi do zmniejszania ich liczby i nakładu.o Komitecie ds. ale jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. że nie pochodzą od nadawcy. które uzyskały koncesję na taką działalność. Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji".zestaw audycji radiowych lub TV. Można również stwierdzić.

że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy Reklamodawca . że najsilniejsze media.słowo "wyborcza" oznacza "przeznaczona na wybory". Faktycznie jednak urząd ten decyduje o warunkach konkurowania mediów elektronicznych w Polsce. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia i musi być wyraźnie wyodrębniona w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym prawem prasowym. Zaczynała jednak jako ośmiostronicowa gazetka agitująca za kandydatami opozycji w pierwszych demokratycznych wyborach do parlamentu.Książka-Ruch". bowiem nadawca. Stąd zresztą wywodziła się nazwa gazety . wydawcą mógł stać się odtąd każdy Polak. KRRiT przyznaje nadawcom radiowym i telewizyjnym koncesje na nadawanie naziemne na danym obszarze Polski i w danym paśmie częstotliwości. Zajmowały się propagandą a nie informacją. nie może nią w pełni dysponować. . związanych ze związkiem zawodowym "Solidarność". Do tego czasu media spełniały funkcję służebną wobec władzy. Rozwój rynku prasy przyspieszyła sprzedaż części tytułów byłego monopolisty na rynku prasy RSW "Prasa. który od tego czasu reguluje ład medialny w eterze. wypełniając ignorowane dotąd potrzeby czytelników. jest ograniczona ilość. firmy lub znaku towarowego Przemiana polskich mediów po 1989 roku Sytuacja mediów po roku 1989 zmieniła się radykalnie. a wówczas KRRiT ponownie dysponuje zwolnioną częstotliwością.każdy podmiot.. Przede wszystkim Polacy odzyskując suwerenność we własnym państwie mogli pożegnać cenzurę. które można zagospodarować. Gazetę tworzyli opozycji dziennikarze. ukazał się pierwszy numer "Gazety Wyborczej". na mocy porozumienia "Okrągłego Stołu". Wraz z nastaniem wolności zaczęły powstawać spontanicznie nowe inicjatywy medialne. Wystarczy powiedzieć. Wkrótce też pojawili się w Polsce wydawcy zagraniczni. Dziś to największa gazeta w kraju. przejście na druk offsetowy. któremu została przyznana koncesja. bez pośrednictwa telewizji kablowej czy anteny satelitarnej. Pierwszy numer legalnie wydanego niezależnego dziennika można było kupić 8 maja 1989 r. radio i telewizja publiczne. Nie może jej zbyć innemu podmiotowi. System medialny był scentralizowany i podporządkowany jednej partii. ukazująca się w nakładzie pół miliona egzemplarzy. Zaczęły powstawać nowe pisma w nowych segmentach rynku. jedno z najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. jak i know-how. Nad poprawnością przekazu mediów czuwał do 1989 r. Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk. a nie swoich odbiorców.. Ma to decydujące znaczenie dla rynku telewizyjnego. zgrupowane były w Komitecie ds.Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). która pośrednio lub bezpośrednio finansuje w całości lub w części tworzenie audycji w celu upowszechnienia swej nazwy. Z kolei prasa lokalna była uzależniona od lokalnych ekspozytur PZPR. Równolegle z rynkiem prasy zaczął powstawać rynek mediów elektronicznych. wnosząc zarówno kapitał. Radia i Telewizji. jak również na nadawanie satelitarne. co najwyżej może z niej zrezygnować. bowiem w większości polskich domów telewizja odbierana jest za pomocą zwykłej pokojowej anteny. który zleca nadawcy wyemitowanie danego przekazu reklamowego Sponsor . Tutaj kluczową rolę odegrała ustawa o radiofonii i telewizji z 1993 r. któremu szefował urzędnik państwowo-partyjny w randze ministra. W większości redakcji dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna: komputeryzacja.osoba nie będąca nadawcą lub producentem audycji. pracujący do tego czasu w nielegalnie wydawanych pismach. zaś naziemnych częstotliwości. ustanawiając urząd . gdy.• • osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę.

które podają informacje z kraju i ze świata.in. Dziś jest filarem największego polskiego koncernu medialnego. tuż przed przełomowymi dla naszego kraju czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. Inną gazetą ekonomiczną jest "Parkiet" w całości poświęcony warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. "Gazeta Wyborcza" . dzienników. lokalnych. której przeciętny nakład wynosi 105 tysięcy egzemplarzy. W największych miastach ukazują się dodatki lokalne. rozporządzenia i komentarze specjalistów. Redaktorem naczelnym Gazety jest od początku jej istnienia Adam Michnik . W każdy dzień tygodnia ukazuje się także inny dodatek tematyczny. tygodników. Gazeta przoduje w zdobywaniu i publikowaniu informacji gospodarczych z różnych dziedzin. "Dziennik" . Gazeta stara się skupić na życiu zwykłych ludzi. bardzo ceniony przez czytelników dodatek "Prawo Co Dnia".in.to informacyjna i opiniotwórcza gazeta o tematyce społeczno politycznej. że "Rzeczpospolita" jest pismem jedynie ekonomicznym. Cechą charakterystyczną dla wszystkich polskich dzienników ogólnopolskich jest to. które nie oczekują od gazety codziennej poważnych i skomplikowanych artykułów".pierwszy jej numer ukazał się w maju 1989 roku. Dzienniki Ważne miejsce w życiu społeczności lokalnych zajmują gazety lokalne. miesięczników oraz gazet specjalistycznych. że nie ukazują się one w niedzielę. komentarze i rekomendacje dla inwestorów.gazet ogólnopolskich. m. "Fakt" . od której zaczyna swój dzień polski przedsiębiorca. W Polsce ukazuje się ponad 3000 gazet regionalnych i lokalnych. Średni nakład "Gazety Wyborczej" wynosi prawie 600 tys. Swoja tematyką obejmuje podstawowe dziedziny życia społeczno politycznego w Polsce.działacz opozycji przed rokiem 1989 i intelektualista. "Parkiet" ukazuje się od wtorku do soboty i zawiera m. Europie i na świecie. Średni nakład "Rzeczpospolitej" przekracza 260 tys. ale skupiają się na informacjach z regionu.W Polsce ukazuje się ponad 5400 tytułów prasowych .jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych gazet codziennych. Najbardziej popularne polskie tytuły prasowe: Prasa codzienna "Rzeczpospolita" . Największym wydawcą prasy lokalnej jest w Polsce . jej odbiorcami są "osoby. Jedną z najlepiej sprzedających się gazet lokalnych jest ukazująca się w Bydgoszczy "Gazeta Pomorska". analizy techniczne notowań. w którym zamieszczone są istotne dla przedsiębiorców akty prawne. To opiniotwórczy dziennik o tematyce ogólnej z rozbudowanym działem gospodarczym i ekonomicznym. a w okresie przedświątecznym sięga nawet miliona egzemplarzy.w "Rzeczpospolitej" ukazują się liczne dodatki tematyczne związane z działalnością gospodarczą. egzemplarzy. Dziennikiem gospodarczym jest ukazujący się od 1997 roku "Puls Biznesu". egzemplarzy. Nie oznacza to jednak.jak pisze sama redakcja gazety. Nie ukazuje się też żadna popołudniówka. "Super Express" . To obok "Rzeczpospolitej" druga gazeta.

Leszek Miller. Można w nim znaleźć informacje m. ale także regionu Europy Środkowej i Wschodniej.laureatami nagrody byli m. Aleksander Kwaśniewski. a niejednokrotnie dramatycznych latach powojennej historii Polski. ekonomiści czy prawnicy.in.: o biznesie. "Dziennik Polski". Tygodnik komentuje bieżące wydarzenia z życia politycznego. Od września 2001 roku ukazuje się polskie wydanie "Newsweeka". "Tygodnik" zawsze zabierał głos w najważniejszych społecznych debatach na temat Kościoła katolickiego. właścicieli firm cieszy się miesięcznik "Businessman Magazine". Tygodniki Dużą i wciąż rosnącą popularnością cieszą się w Polsce tygodniki społeczno-gospodarcze. Co roku "Wprost" publikuje listę 100 najbogatszych Polaków. do którego należą m. Wydawca "Polityki" jest także współwłaścicielem radia Tok FM. Średni nakład "Polityki" sięga 260 300 tys. co potwierdzają przeprowadzane wśród czytelników badania.in. ekonomicznego. "Wieczór Wybrzeża" i "Dziennik Zachodni". W "Polityce" pracowali i pracują najbardziej znani polscy dziennikarze. Na jego łamach swoje teksty publikują najwybitniejsi polscy politycy. ekonomii. egzemplarzy. Od kilku lat tygodnik publikuje listę 500 największych polskich przedsiębiorstw. Tygodnik przebojem wszedł na rynek. Na swoich łamach opisuje także najpiękniejsze zakątki Polski i miejsca warte odwiedzenia. 300 tys. ukazującym się legalnie. a ich teksty często mają charakter opiniotwórczy. Czytelnicy cenią "Businessmana" między . społecznego i kulturalnego w szczególności naszego kraju.in. przedsiębiorców. Pismo od początku swego istnienia należy do ścisłej czołówki opiniotwórczej prasy w Polsce. która ukazuje się od 1957 roku.wydawnictwo Polskapresse. egzemplarzy. Newsweek jako pierwszy przygotował specjalne wydanie o atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 roku. finansach i reklamie. Tygodnik od jedenastu lat przyznaje tytuł Człowieka Roku . Panoramę polskich tygodników uzupełniają jeszcze: "Ozon" i "Przegląd" oraz wiele innych. Lech Wałęsa. Jerzy Turowicz. Sukces polskiego wydania zaskoczył nawet redakcję. Twórcą i redaktorem naczelnym pisma był przez ponad pięćdziesiąt lat. Na internetowych stronach "The Warsaw Voice" zamieszcza wiele linków przydatnych dla zagranicznych gości w Polsce. Miesięczniki Dużym zainteresowaniem wśród polskiej kadry menedżerskiej. Był jedynym w krajach bloku komunistycznego niezależnym pismem społeczno-politycznym. aż do swojej śmierci. Jego podtytuł . W trudnych. Najstarszym takim tygodnikiem jest "Polityka". Leszek Balcerowicz i Wisława Szymborska. która musiała dodrukowywać pierwsze wydanie gazety. Wyjątkowe miejsce wśród polskich tygodników zajmuje "Tygodnik Powszechny". kondycji kultury i losów polskiego społeczeństwa. "Wprost" ukazuje się w nakładzie ok. Drugim bardzo popularnym tygodnikiem w Polsce jest ukazujący się od grudnia 1982 roku "Wprost". W Polsce ukazuje się również renomowany tygodnik anglojęzyczny "The Warsaw Voice"."Katolickie pismo społeczno-kulturalne" najpełniej określa sfery zainteresowania redakcji. ukazujący się od 1945 roku.

W chwili obecnej firma obsługuje codziennie ponad 5000 odbiorców. Kapitał zakładowy spółki wynosił na początku 250 zł (2. Początkowo firma kontynuowała detaliczną sprzedaż prasy. "Bravo" i "Poradnik Domowy"). Redakcja charakteryzuje swoje czytelniczki jako kobiety inteligentne. W przeciwieństwie do innych prywatnych firm kolportażowych firma od początku zaczynała sprzedaż od profesjonalnych punktów sprzedaży prasy i tak jest do dzisiaj. Sposób działania grupy Garmond Press nie ograniczał się wyłącznie do pozyskiwania punktów sprzedaży. który ukazuje się od kwietnia 2001 roku.5 miliona starych złotych). utworzono także pierwsze w Polsce prywatne biuro ogłoszeń prasowych. Obecnie kapitał ten w odniesieniu do całej grupy "Garmond Press" wynosi blisko 4. Jednym z najlepiej sprzedających się miesięczników i najpopularniejszych magazynów dla kobiet w Polsce jest "Twój Styl". że "Garmond Ltd" powstał na kanwie nieformalnej struktury organizacyjnej pod nazwą "Gazeciarz Małopolski". opolskim. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY W 1992 roku Garmond dostarczał prasę do kilkunastu punktów sprzedaży detalicznej. Innym miesięcznikiem gospodarczo . Oprócz kolportażu "kioskowego" grupa Garmond Press z powodzeniem prowadzi prenumeratę prasy dla firm i instytucji. gdzie głównym towarem jest prasa. "Twój Styl". dostarczając około 3500 tytułów prasowych.5 mln złotych. Gazeta stara się w sposób łatwy dla każdego czytelnika przedstawić zawiłości gospodarcze. dbające o wygląd i samopoczucie. świętokrzyskim. Należy jednak podkreślić. podkarpackim oraz lubelskim. GRUPA GARMOND PRESS Jest największym regionalnym kolporterem prasy działającym aktualnie w dziewięciu województwach tj. Pierwsza spółka grupy. na temat rynku reklamowego oraz prezentowane na łamach gazety rankingi. małopolskim. Aktualnie grupa Garmond Press kolportuje w sieci detalicznej 1700 tytułów prasowych polskich oraz 570 tytułów zagranicznych. początkowo na terenie byłego województwa krakowskiego. dolnośląskim. Kolportaż prasy w obecnym kształcie rozpoczęto dopiero w lipcu 1992 roku od kilkunastu tytułów prasy kolorowej (były to najbardziej popularne wówczas tytuły. "Popcorn". aktywne. jako pierwsza prywatna firma kolporterska w kraju. takie jak: "Dziewczyna". w tym 1450 tytułów prasy zagranicznej. a ich liczba zaczęła systematycznie rosnąć. Obecnie dostarczamy . Oprócz tego firma przejmowała mniejsze i słabsze firmy kolportażowe lub współtworzyła nowe spółki prawa handlowego. działające do dziś jako Agencja Reklamowa "Garmond". W roku 1996 grupa GARMOND PRESS rozpoczęła dostawę prasy do firm i instytucji.innymi za regularnie publikowane raporty np. gdyż ponad 60% sieci sprzedaży stanowią nadal salony prasowe i kioski. punktów sprzedaży było już 300.ekonomicznym jest "Profit". jeszcze pod nazwą "Garmond Ltd" rozpoczęła działalność w dniu 9 listopada 1989 roku. łódzkim. otwarte. "Garmond Ltd" w tym okresie zaangażował się głównie w hurtową i detaliczną sprzedaż książek. mazowieckim. śląskim. która począwszy od lipca 1989 roku rozprowadzała w Krakowie "Gazetę Wyborczą" i "Tygodnik Powszechny". że czytają go powszechnie także mężczyźni. Badania przeprowadzone wśród czytelników "Twojego Stylu" pokazują. dlatego w podtytule "Profitu" jest napisane "Gospodarka bez tajemnic". a później także "Tygodnik Solidarność". Po roku.

o radiofonii i telewizji. UDZIAŁY W RYNKU I NAJBLIŻSZE PLANY Grupa Garmond Press obsługuje dziewięć województw. Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. o rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. tryb działania.systematycznie prasę w prenumeracie do kilku tysięcy najpoważniejszych instytucji i firm na terenie dziewięciu województw. organizację oraz szczegółowe zasady powoływania członków KRRiT określa ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji. prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. który stoi na straży wolności słowa. Skład i struktura KRRiT Zasady.1. 213 . Od roku 2003 spółki grupy Garmond Press prowadzą sprzedaż pełnego asortymentu artykułów przemysłowych takich jak np.Grupa Garmond Press jest również firmą o największej dynamice wzrostu sprzedaży spośród wszystkich działających obecnie firm kolportażowych. W skład Rady wchodzi (po nowelizacji ustawy z 29 grudnia 2005 roku) 5 członków. dlatego też oferta nasza budzi coraz większe zaufanie u najbardziej prestiżowych klientów. Udział grupy Garmond Press w rynku dystrybucji wynosi 7-9% w zależności od rozprowadzanego tytułu. Członkowie KRRiT na mocy postanowień Konstytucji RP (art.215). Są oni wybierani przez: Sejm . 198) odpowiadają za popełnienie deliktu konstytucyjnego przed Trybunałem Stanu. Celem firmy jest uzyskanie do końca 2005 roku co najmniej 12% wartości rynku krajowego. co stanowi 51% powierzchni kraju zamieszkałej przez 62% ludności. papierosy.2. na Podhalu ponad 50%. wraz z późniejszymi nowelizacjami): o projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji. W pierwszym półroczu 2004 grupa odnotowała ponad 15. Główne zadania • • konstytucyjne (art 213 ust. co potwierdzają otrzymywane przez nas referencje. Lokalnie udział w rynku sprzedaży prasy jest znacznie wyższy i tak w Krakowie wynosi on około 40%. Najważniejsza dla nas jest jakość świadczonych usług. ustawowe (art. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) To organ konstytucyjny (art. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat. 1 Konstytucji RP ): stanie na straży wolności słowa. o określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych. Prezydenta RP . tytonie oraz karty telefoniczne. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.2 członków. . wraz z późniejszymi nowelizacjami. 6 ust. a przykładowo w Legionowie nawet ponad 65% rynku.90 % wzrostu wartości sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Ze swojego grona Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę (na wniosek przewodniczącego). Senat .

udzielanie koncesji na nadawanie sygnału telewizyjnego i radiowego.A. W wyniku orzeczenia TK ustawę znowelizowano ponownie i obecnie Rada sama wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. Jednocześnie jej uchwalenie pozwoliło zmienić cały skład Rady.technicznego i kształcenie kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. KRRiT nałożyła w 2006 karę w wysokości 500 tys. inicjowanie postępu naukowo . jak utrzymywali autorzy zmian. współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. Niektóre uprawnienia • • • • powoływanie rad nadzorczych spółek telewizji publicznej (Telewizja Polska S. że głównym celem nowelizacji nie było ograniczenie kosztów funkcjonowania Rady. Zdaniem opozycji. złotych na telewizję Polsat za emisję programu Kuba Wojewódzki. praw wykonawców. . oraz 17 spółek regionalnych Polskiego Radia). w którym Kazimiera Szczuka parodiowała występującą na antenie Radia Maryja Magdalenę Buczek. praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych.o o o o o o sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą. nakładanie kar pieniężnych na nadawców. W związku z tym pojawiły się podejrzenia. Kontrowersje • • • • Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 2005 roku zmniejszyła liczbę członków Rady z dziewięciu do pięciu. co było niemożliwe na gruncie poprzednich przepisów. opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. podział środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego. TVP) oraz publicznej radiofonii (Polskie Radio S. określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru.A. który orzekł niekonstytucyjność zapisów stanowiących o powoływaniu przewodniczącego KRRiT spośród członków Rady przez prezydenta. organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. zmiana przepisów posłużyła przede wszystkim obsadzeniu całej Rady osobami przychylnymi rządzącej koalicji PiS-LPR-Samoobrona. Misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w raporcie dotyczącym przebiegu wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 opublikowanym 22 października 2007 przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z siedzibą w Warszawie zarzuciła KRRiT upartyjnienie (PiS) i niezdolność do właściwego wywiązania się ze swojej konstytucyjnej odpowiedzialności. Nowelizacja z 29 grudnia 2005 została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.

Urban nazwał papieża m. "gasnącym starcem" i "Breżniewem Watykanu". Zajmuje się również pilnowaniem przestrzegania zasad etycznych przez media. kpiła (wg wielu widzów skarżących się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) z niepełnosprawnej redaktorki Radia Maryja – Magdaleny Buczek. na mocy Karty Etycznej Mediów. w którym zaproszona Kazimiera Szczuka. półmilionowej kary na Telewizję Polsat. robiąc to bez żadnego wsparcia. "sędziwym bożkiem". Znane sprawy W 2002 r.Członkowie: Przewodniczący Rady . Rada Etyki Mediów negatywnie zaopiniowała zasadność nałożenia 22 marca 2006 r. za program Kuby Wojewódzkiego wyemitowany 26 lutego 2006 r. Skład I kadencja • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Tomasz Goban-Klas Bolesław Michałek Krzysztof Piesiewicz Jerzy Turowicz Piotr Wojciechowski . ustawy czy dotacji budżetowych.Witold Kołodziejski od 23 października 2007 Z nominacji prezydenta RP: • • Piotr Boroń od września 2007 Barbara Bubula od września 2007 Z ramienia Sejmu: • • Tomasz Borysiuk od stycznia 2006 Lech Haydukiewicz od stycznia 2006 Z ramienia Senatu: • Witold Kołodziejski od stycznia 2006 Rada Etyki Mediów Ta organizacja powstała 29 marca 1995 r. zajmująca się opiniowaniem zachowań dziennikarzy oraz innych spraw istotnych dla mediów i ludzi związanych zawodowo z mediami.in.. z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie obrazy Jana Pawła II jako głowy państwa przez Jerzego Urbana w związku z publikacją w Nie artykułu "Obwoźne sado-maso". Rada Etyki Mediów wraz z organizacją Forum Młodych PiS.

II kadencja • • • • • • • • • • Jerzy Turowicz (honorowy przewodniczący. Melchiora Wańkowicza Mariusz Jeliński – Telewizja Polska Tadeusz Kononiuk – wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Ryszard Piekarowicz – Dział Zagraniczny PAP Anna Teresa Pietraszek – dokumentalistka i reżyser Rafał Wieczyński – producent filmowy . do jesieni 2003) Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukasiewicz Rafał Wieczyński (sekretarz. publicysta Maciej Iłowiecki (wiceprzewodniczący) – publicysta Telewizji Polsat Helena Kowalik-Ciemińska (sekretarz od jesieni 2005 roku) – publicystka Michał Bogusławski – były rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. zmarł 27 stycznia 1999) Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś Więź (sekretarz) Tomasz Goban-Klas Józefa Hennelowa Tadeusz Kononiuk Jacek Kurczewski Maciej Łukaszewicz Piotr Wojciechowski III kadencja • • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) Michał Bogusławski (wiceprzewodniczący) Cezary Gawryś (sekretarz. wybrano członków IV kadencji Rady Etyki Mediów w składzie: • • • • • • • • • • Magdalena Bajer (przewodnicząca) – publicystka Tadeusz Fredro-Boniecki (wiceprzewodniczący) – dziennikarz. od jesieni 2003) Piotr Wojciechowski Krzysztof Wolicki (powołany na członka Rady nie zdążył odebrać nominacji z powodu zgonu) Helena Kowalik-Ciemińska (powołana jesienią 2003) IV kadencja 10 marca 2004 r.

Przy Stowarzyszeniu działa wiele klubów. ale także za pośrednictwem organów . Stowarzyszenie ma swoje oddziały terenowe w wielu polskich miastach. który będzie miał na uwadze rzetelne informowanie opinii publicznej o wydarzeniach przedstawianych za pośrednictwem mediów oraz będzie dbał o zawodową etykę i chronił swoje prawa. niewątpliwie była obrona prawdy i niezależności dziennikarskiej. wśród których wyróżnia się Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. środowisko dziennikarskie nie tylko współpracowało z demokratyczną opozycją. jednak siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. Jej zakres działania jest jasno określony przez założenia Konstytucji RP oraz przez prawo prasowe. SDP działało w konspiracji. Ponadto stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju współpracy w ramach integracji europejskiej. Pomimo delegalizacji. Od 1993 roku dziennikarzom zostają rozdawane nagrody przyznawane przez Zarząd Główny SDP. Organizacja ta skupiła masę dziennikarzy. Najpierw był Związek Zawodowy Dziennikarzy. członkowie stowarzyszenia nie zapomnieli o swojej misji. dbanie o rzetelność i etykę dziennikarską oraz zapewnienie równego dostępu wszystkim obywatelom do edukacji i kultury. Klub Dziennikarzy Europejskich. Mówiąc o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przede wszystkim trzeba mieć na uwadze czas i okoliczności. która skupia dziennikarzy zajmujących się przede wszystkim życiem publicznym. Klub Publicystyki Kulturalnej. którą otrzymuje dziennikarz za nie przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej i nierzetelność. jaką ówcześnie. Przystąpić do niej może każdy dziennikarz. ale także wydawało podziemną prasę. Antynagrodą lauru jest "Hiena Roku". której inicjatorem było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. a także wszechstronne informowanie społeczeństwa o najważniejszych wydarzeniach. SDP przyczyniło się do jej uchwalenie oraz dzięki takiemu działaniu wsparło projekt opracowany przez Centrum im. dążąc razem ze społeczeństwem do demokratyzacji ustroju PRL oraz aktywnie działając na rzecz "Solidarności". Jednak dopiero w 2001 roku SDP odzyskała utracony wcześniej majątek. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP ma na celu przede wszystkim ochronę wolności słowa mediów. Klub Dziennikarzy Wodniaków KOTWICA. Jednak stan wojenny wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego w 1981 roku doprowadził do rozwiązania. Wtedy ZZD przestał istnieć na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jednak wyobraźmy sobie czasy peerelowskiej Polski i rok 1951. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej to organizacja. Gdy nadszedł rok 1989 i ustrój w kraju się zmienił. a także będzie przekazywał pamięć. a rok później zdelegalizowania SDP. Narciarski Klub Dziennikarzy KACZKA. W miejscu gdzie organizacja miała swoją siedzibę powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL. Klub Fotografii Prasowej.STOWARZYSZENIA DZIENNIKARSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich to najstarsza organizacja skupiająca największą liczbę miłośników tego zawodu w Polsce. W 1995 roku powstała Karta Etyczna Mediów. Mimo wielu aresztowań. który powstał jeszcze przed wojną. że członkostwo w zrzeszeniu jest dobrowolne i nie przynosi korzyści majątkowych. którzy czynnie włączali się w życie publiczne. to stowarzyszenie odzyskało swoją legalność. Takie zadania stowarzyszenie realizuje nie tylko poprzez środki masowego przekazu. Adama Smitha. Ponadto wybitni dziennikarze za całokształt swojej twórczości otrzymują "Laur SDP". Klub Dziennikarzy Biznesowych. w jakich organizacja ta powstała. W tym samym roku została uchwalona w Sejmie ustawa mówiąca o dostępie do informacji publicznej.

rzeczników prasowych instytucji naukowych czy specjalistów od PR zajmujących się tą tematyką. a szczególnie z European Union of Science Journalists' Associations (EUSJA). Osoby należące do stowarzyszenia to dziennikarze prasowi. "Focusa". KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy to stowarzyszenie skupiające dziennikarzy. medycynie i technice.PL To pierwsze w Polsce stowarzyszenie dziennikarzy zajmujących się sprawami nauki.naukowi. Wśród założycieli stowarzyszenia znaleźli się przedstawiciele redakcji między innymi "Dziennika Zachodniego". Wszystkie te założenia nie mogą się urzeczywistniać bez regularnych spotkań.pl ściśle współpracują z organizacjami europejskimi. której są członkiem od samego początku swojej działalności.in.administracji publicznej. Polskiego Radia. którzy kierują się Magisterium Kościoła oraz zasadami wypływającymi z nauk głoszonych podczas Soboru Watykańskiego II. Znajduje się na niej forum umożliwiające wymianę informacji i prowadzenie dyskusji na interesujące tematy. ale także bez wymiany informacji o wyjazdach. "Newsweeka". czemu służy strona internetowa www. Radia TOK FM. Członkami mogą być także dziennikarze emeryci i renciści. Naukowi. szkoleniach czy stypendiach. którzy interesują się tematyką religijną i sprawami związanymi z życiem Kościoła. prasa. "Młodego Technika". czynny udział w ewangelickiej misji Kościoła.pl planują także informować o możliwościach wyjazdów i szkoleń oraz pośredniczyć w uzyskiwaniu dofinansowania do nich ze środków EUSJA i innych źródeł. związanych ze wszystkimi środkami masowego przekazu (tj. Stowarzyszenie skupia dziennikarzy. gdyż uważają to za dobrą drogę do promowania polskich osiągnięć naukowych za granicą. Działają także na rzecz promowania nauki i dziennikarstwa naukowego w Polsce. program czy audycję popularnonaukową opublikowaną w Polsce.pl. "Głosu Wielkopolskiego". Jednym z istotniejszych "instrumentów" integrujących to środowisko ma być przyznawana każdego roku nagroda dla dziennikarza za najlepszy artykuł. a także popularyzatorów nauki. W ramach stowarzyszenia działają liczne koła redakcyjne. wśród których wymienia się m. "Przekroju". że liczba aktywnych zawodowo dziennikarzy naukowych w Polsce przekracza sto osób i postawili sobie za cel integrację środowiska dziennikarzy piszących o nauce. Naukowi. . radiowi i telewizyjni. "Świata Nauki" oraz "Wiedzy i Życia". Naukowi. Zostało zawiązane z inicjatywy członków nieistniejącego już poznańskiego klubu Pro Media. radio i telewizja). troska o postępowanie zgodne z etyką Kościoła czy też reprezentowanie katolickiego środowiska dziennikarskiego wobec władz państwowych. Z kolei przez tę organizację są pośrednio członkami World Federation of Science Journalists w Gatineau w Kanadzie. które skupiają dziennikarzy zainteresowanych konkretną tematyką.pl kładą nacisk na współpracę międzynarodową z organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy naukowych. POLSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY NAUKOWYCH NAUKOWI. Chcą także organizować szkolenia i konferencje związane z popularyzacją nauki oraz brać udział w imprezach o takiej tematyce. Naukowi.pl szacują. które pełnić będzie funkcję walnego zebrania członków połączonego z wykładem zaproszonego przez zarząd naukowca. W założeniach Stowarzyszenia znalazło się organizowanie raz do roku spotkania. Ugrupowanie postawiło sobie kilka celów.

promować dokonania członków wspólnoty akademickiej oraz polskiej kultury i nauki. który odbył się 20 stycznia 2001 roku. zainteresowanych problemami euroregionu. studenci. którzy udali się na emigrację. Ważne są dla nich także działania na rzecz środowiska zawodowego. Tematami dotychczasowych sesji były m. SDiP bardzo chętnie współpracuje z młodymi dziennikarzami i studentami. Organizacja monitoruje bieżące działania białoruskich władz (we współpracy z Komisją Etyki Dziennikarskiej).chcą wspierać swoją uczelnię. SDE pomaga zachować dobra kultury i wspiera rozwój edukacji. publicystów i pasjonatów. Organizacja powstała z myślą o pracownikach mediów. jak i drukowanej. SDA UJ skupia przy UJ dziennikarzy. Członkowie stowarzyszenia działają także na rzecz integracji białoruskiego środowiska dziennikarskiego. dostępny zarówno w wersji elektronicznej (www. która skupia dziennikarzy lokalnych. którzy pracują we wszystkich ośrodkach w kraju i zagranicą. w których uczestniczą pracownicy naukowi. Wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność stowarzyszenia została w 2004 roku doceniona przez Parlament Europejski. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY BIAŁORUSKICH Niezależna. który przyznał BAŻ nagrodę imienia Andrieja Sacharowa. jego poziom merytoryczny i etyczny. W piśmie SDiP zamieszczane są teksty na temat bieżących wydarzeń politycznych.także tych. gospodarczych. .absolwenci UJ . zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia. dziennikarze.Absolwentów Uniwersytetu Jagielońskiego zostało powołane do życia na zjeździe założycielskim. którzy mają kłopoty z prawem ze względu na nieprzychylną wolności słowa politykę Białorusi. odpowiedzialność dziennikarza za słowo i etyka.STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY . Dodatkowo pomaga chronić praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Redaktorzy kierują swoje czasopismo do wszystkich Polaków . prowadzących opiniotwórczy miesięcznik "Gazeta Ogólnopolska". SDA UJ dwa razy do roku organizuje w Krakowie sesje. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY EUROREGIONÓW "SPREWA-NYSABÓBR" I "PRO EUROPA VIADRINA" Organizacja pozarządowa. audycji radiowych i telewizyjnych. która działa na rzecz obrony praw dziennikarzy oraz zasad swobodnego. Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją konferencji. Od kilku lat BAŻ (popularny skrót od nazwy Bielaruskaja Asocjacja Żurnalistav) wydaje zaangażowane społecznie pismo "aBAŻur". działają na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami. Członkowie stowarzyszenia podejmują działania na rzecz pogranicza i euroregionu lubuskiego.ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Stowarzyszenie Dziennikarzy .in. profesjonalnego dziennikarstwa.pl). Stowarzyszenie podejmuje wszelkie dostępne działania na rzecz budowania kultury politycznej i wrażliwości społecznej w życiu codziennym. kulturalnych i sportowych.gazetao. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I DOKUMENTALISTÓW "KONCENTRAT" STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I PUBLICYSTÓW Grupa niezależnych dziennikarzy. pozarządowa grupa dziennikarska. a w szczególności troska o oblicze polskiego dziennikarstwa. Dziennikarze .

Organizacja co roku przyznaje nagrody za najlepsze publikacje turystyczne. Członkowie TSD wielokrotnie organizowali konkursy dziennikarskie w szkołach tarnowskich. Grupa jest współorganizatorem projektu "Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. SDE rozwija i propaguje inicjatywy. Dodatkowo grupa prowadzi działalność wydawniczą i zapewnia pomoc organizacyjno-ekonomiczną innym organizacjom. Beata Pawlikowska. Stowarzyszenie czynnie wspiera wszelkie akcje promujące dziennikarstwo na terenie gminy. Obecnym trenerem reprezentacji jest Wojciech Jagoda. których działalność jest zgodna z celami stowarzyszenia. Stowarzyszenie zajmuje się również opiniowaniem aktów prawnych. Poprzez swoją działalność członkowie stowarzyszenia chcą szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierać różnorodne formy aktywności społecznej. . zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o zbliżonym profilu działalności. Bliższa Europa". specjalizujących się w tematyce turystycznej. organizowane są liczne konkursy dziennikarskie oraz Dzień Europy w Tarnowie. wspierając rozwój edukacji i kultury. Olgierd Budrewicz. pracownikami konsulatów. Grupę sponsorują m. okolicznościowych i promocyjnych. w tym także z organizacjami rządowymi. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY PODRÓŻNIKÓW GLOBTROTER Stowarzyszenie dziennikarzy prasowych. dotyczących ważnych kwestii społecznych. Do najbardziej znanych członków grupy należą m. TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY Organizacja pozarządowa zrzeszająca dziennikarzy i publicystów z Tarnowa i okolic. Dziennikarze biorą również udział w turniejach charytatywnych oraz meczach towarzyskich. W ramach akcji wydawane jest pismo "Bliższa Europa". SDO współpracuje z wieloma krajowymi. radiowych i telewizyjnych. Jerzy Adamuszek oraz Zofia Suska. Aby popularyzować piłkę nożną. biurami podróży i liniami lotniczymi. Ryszard Badowski. Członkowie organizacji stale współpracują ze znanymi podróżnikami.STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY OBYWATELSKICH Grupa wolontariuszy działająca na rzecz promocji i rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego. radiowych i telewizyjnych. Podejmują starania o zapewnienie jak najszerszego dostępu do informacji.in. STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY SPORTOWYCH "REPREZENTACJA PIŁKARSKA DZIENNIKARZY" Grupa dziennikarzy prasowych.in. stowarzyszenie organizuje liczne mecze międzypaństwowe z innymi drużynami dziennikarzy oraz zapewnia systematyczne treningi swojej reprezentacji na warszawskim Bemowie. której celem jest wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej. Orange (sponsor główny) oraz Puma (sponsor techniczny). odwiedzając 91 państw na całym świecie. które sprzyjają rozwojowi sieci internetowych oraz dąży do upowszechniania bezpłatnego dostępu do Internetu. Od tamtej pory dziennikarze tej grupy odbyli prawie 1000 podróży. SDP Globtroter zostało założone w 1992 roku.

a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. dostarczanie rozrywki. udostępnianie dóbr kultury i sztuki. jak i w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 3) rozpoczął rozpowszechnianie programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymuje stabilne i efektywne związki gospodarcze z Rzecząpospolitą Polską. 2) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. chyba że: a) zarówno siedziba nadawcy znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 1a. lub c) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. jeżeli spełnia on co najmniej jeden z warunków: 1) ma swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz: a) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. upowszechnianie edukacji obywatelskiej. z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 1. jak i decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 2. Odbiór programów krajowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny. Zadaniem radiofonii i telewizji jest: dostarczanie informacji. popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. 2. w którym nadawca ma swoją siedzibę lub decyzje o strukturze i . a nadawca ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 1. 1. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. Nadawcę uważa się za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) 2) 3) 3a) 4) 5) Art. Ustawę stosuje się do nadawców ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki.USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r.

Art. prowadzącej działalność gospodarczą lub inną zarejestrowaną działalność publiczną. a treść programu ogranicza się do spraw związanych z tą działalnością i jest adresowana do pracowników lub innego określonego kręgu osób związanych z nadawcą. 3. o ile ustawa nie stanowi inaczej. w którym urządzenia nadawcze i odbiorcze należą do tej samej osoby. W rozumieniu ustawy: 1) nadawcą jest osoba. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. jeżeli istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na jej terytorium oraz nadawca: 1) ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej albo 2) ma swoją siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. działalność charytatywną. 2) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego w systemie. 1.pomimo że nie odpowiada on warunkom określonym w ust. 4. Art. 2. 2. jeżeli nie dysponuje lub nie wykorzystuje częstotliwości na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 3) korzysta ze stacji dosyłowej do satelity zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom. który: 1) dysponuje lub wykorzystuje częstotliwość na podstawie decyzji wydanej przez polski organ administracji publicznej albo 2) korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez polski organ administracji publicznej. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. 1-3 i nie został uznany za nadawcę ustanowionego w państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów prawa tego państwa odpowiadających warunkom określonym w ust. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także nadawcę. Do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy prawa prasowego. jeżeli nie korzysta z satelity wykorzystującego rezerwację zasobów orbitalnych dokonaną przez właściwy organ władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej . Ustawy nie stosuje się do: 1) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego wyłącznie w obrębie jednego budynku. 4. 3) programu rozprowadzanego w sieci kablowej.zawartości programu są podejmowane na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. . które uzyskały koncesję na taką działalność. respektuje chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej. 1-3. która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechnienia w całości i bez zmian. 3. jeżeli liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 250. Art. 1a) nadawcą społecznym jest nadawca: a) którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną.

rozpowszechnianiem jest: a) bezprzewodowa emisja programu do równoczesnego. i równoczesne jego rozpowszechnianie. rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjnego równocześnie z programem. znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi. popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę. formę. firmy. do którego zalicza się w szczególności: reżysera.1b) 1c) 2) 3) 4) 4a) 5) 5a) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy. przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audycji. odtwórców głównych ról i kompozytora. nazwy. (1) (uchylony). firmy. w którym nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca. producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna. 5. regularnie rozpowszechniany. lub jednostka organizacyjna. w godzinach 6-23. programem jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej. rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego. usług. utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy. operatora. autora scenariusza. 331 § 1 Kodeksu cywilnego. 1807). dla upowszechnienia. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność. stanowią audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu. jeżeli zamiarem nadawcy. b) wprowadzanie programu do sieci kablowej (system zbiorowego odbioru). zespołem twórczym jest zespół osób tworzących audycje. osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. niepochodzący od nadawcy. poz. przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów. rozprowadzania lub odbierania jego programu. powszechnego odbioru (system powszechnego odbioru). której pierwotna rejestracja dokonana została w języku polskim. audycją jest część programu radiowego lub telewizyjnego. o których mowa w art. przeznaczenie lub autorstwo. towaru lub usługi. d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania. scenografa. sponsorowaniem jest bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. audycją wytworzoną pierwotnie w języku polskim jest audycja spełniająca wymogi audycji europejskiej w rozumieniu niniejszej ustawy i powstała na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 18 ust. Nr 173. c) który nie nadaje reklam lub telesprzedaży oraz sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów. U. reklam i innych przekazów. jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz jeżeli możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu. faktycznie . w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści. programem wyspecjalizowanym jest program. nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia. o której mowa w art. pochodzący od jednego nadawcy. telesprzedażą jest każdy przekaz zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia usług. zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług. reklamą jest każdy przekaz. reklamą ukrytą jest przedstawianie w audycjach towarów. stanowiąca odrębną całość ze względu na treść. która podejmuje inicjatywę.

(6) (uchylony). 8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. 6) (2) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru. warunków prowadzenia działalności przez nadawców. 13) producentem niezależnym wobec danego nadawcy jest producent niepozostający w stosunku pracy z danym nadawcą. 7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. poz. zwaną dalej "Krajową Radą". na warunkach określonych ustawą. Nr 85. 2) określanie. Rozdział 2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Art. 3) podejmowanie.organizuje i ponosi odpowiedzialność za kreatywny. Art. 4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców. . praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. w granicach upoważnień ustawowych. 728). (5) W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm. Art. 6. 1. rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów. 14) przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji. 3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu. 6a) (3) ustalanie. 2. 2. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: 1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. 5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. U. o opłatach abonamentowych (Dz. 1. 9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji. w zakresie przewidzianym ustawą. jako organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji. organizacyjny i finansowy proces produkcji utworu audiowizualnego. praw wykonawców. 2a. 10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich. niebędący sam nadawcą i nieposiadający udziałów w organizacji nadawcy oraz w którym nadawca ani żaden podmiot od niego zależny bądź należący do tej samej grupy kapitałowej nie posiada żadnych udziałów. wysokości opłat abonamentowych. Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. a w zarządach nie zasiadają żadne osoby pozostające w stosunku pracy z danym nadawcą lub będące nadawcami. (7) (uchylony). 7. 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta. 7a) (4) (uchylony). 5. samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. o swobodzie działalności gospodarczej.

dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym nadawcą lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową. urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych. 9. 3. uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji. Art. Pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu. na wniosek Przewodniczącego. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad. Art. jeżeli naruszają one przepisy ustawy. Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców. Krajowa Rada wybiera ze swego grona. 3a) (10) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję. 4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od nadawcy przedstawienia materiałów. 2. 1. (9) Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat. związków zawodowych. stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. 10. 6. 2) we władzach stowarzyszeń. 2. 1.2b. 11. 4. 2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji. na jego wniosek. 2. Art. Art. związków pracodawców. 3. (8) Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Krajowej Rady. 1. 7. 8. reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie. 4. od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały tej Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez nadawcę działań w zakresie. 3. zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady. o którym mowa w ust. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady. 5. (11) Krajowa Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów. właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji. 2-4 stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. Przepisy ust. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami. z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej. 3. 3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. (uchylony). licząc od dnia powołania ostatniego członka. Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku: 1) zrzeczenia się swej funkcji. 4. 1. 3. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo: 1) (utracił moc). . 5.

z wyłączeniem serwisów informacyjnych. Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi. 1. 4. 1 ust. 2. Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. transmisji sportowych. 1 nie narusza przepisów dotyczących odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji. 13. Przepis ust. 12. o których mowa w ust. liczonych od dnia ostatniej uchwały. 3. o których mowa w ust. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni.2. 2. telesprzedaży. dla: 1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu. 1. które są wykonywane w języku polskim. w drodze rozporządzenia. 1. 2. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. przekazów tekstowych i teleturniejów. Art. Rozdział 3 Programy radiowe i telewizyjne Art. reklam. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim. Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę. Art. 5. przekazów tekstowych i teleturniejów. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia. jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory. 1 i 3. Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych. reklam. 1. niższy udział w programie radiowym lub telewizyjnym audycji. 3. 2) programów wyspecjalizowanych. 5. 1 i 3. Krajowa Rada określi. 1. . dla których brak jest wystarczającej liczby audycji. 4. transmisji sportowych. 4. Audycje i przekazy niepochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. Nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych w art. 15. telesprzedaży. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść. Art. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają ponad 50 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie. że nie pochodzą od nadawcy. Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. o którym mowa w ust. 3. 2. reklam lub innych przekazów. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje. Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. 14. Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajowej Rady są pokrywane z budżetu państwa. z zastrzeżeniem ust.

konieczność zapewnienia przejrzystości oraz jawności informacji znajdujących się w ewidencji oraz nieobciążania nadawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z prowadzeniem ewidencji. o którym mowa w ust. 1. (Dz. 1 pkt 1 i 2. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium jednego z tych państw oraz spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 1) audycja jest wyprodukowana przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. 2. 2) produkcja audycji jest nadzorowana i kontrolowana przez osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w państwie. o którym mowa w ust. która pochodzi z: 1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 2) państwa będącego stroną Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej. 3) zakres informacji zawartych w ewidencji. W czasie przeznaczonym na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów satelitarnych lub operatorów sieci kablowych . 15 ust. audycje wytworzone w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie powinny stanowić co najmniej 50 %. 2. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy i współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w państwie. niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. nie krótszy niż 1 rok. 3. o ile spełnia ona wymagania określone w ust. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. Audycją europejską jest audycja. sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.uwzględniając konieczność zachowania proporcji audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich. z 1995 r. przekazów tekstowych i teleturniejów. 1 pkt 1 i 2. Audycja pochodzi z państw.uwzględniając możliwość prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. lub 3) innego europejskiego państwa trzeciego niestosującego środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. Art. (12) Art. mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. 15b. rzeczywisty czas trwania audycji. w tym dane o terminie rozpowszechniania audycji. 1. 3. 1 i 3 oraz w ust. U. lub przez osobę prawną albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej. w drodze rozporządzenia. telesprzedaży. o których mowa w ust. transmisji sportowych. o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 10 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. której większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państwa europejskiego oraz która została wyprodukowana samodzielnie lub w koprodukcji z producentem mającym siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przez producenta .3) programów rozpowszechnianych wyłącznie w sposób satelitarny lub kablowy dostępnych w całości za opłatą. o którym mowa w ust. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. 1 pkt 1 i 2. Krajowa Rada określi. 3) udział współproducentów. 1: 1) sposób prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania. 2) czas przechowywania ewidencji. 1 pkt 1 i 2. 15a. Nr 32. 1 pkt 1 i 2. 160). z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. Za audycję europejską uważa się również audycję. tytuł i producenta audycji . których siedziba znajduje się w państwie. reklam. w odniesieniu do audycji. poz.

w celu nadania reklam lub telesprzedaży. 3) wymagania dotyczące osób. 1. 3. 4. jeżeli państwo to zawarło ze Wspólnotą Europejską umowę w sprawach audiowizualnych. o ile nie stanowi to uszczerbku dla wartości audycji i nie narusza uprawnień właścicieli praw autorskich. W transmisjach zawodów sportowych zawierających przerwy wynikające z przepisów ich rozgrywania. Reklamy i telesprzedaż są nadawane pomiędzy audycjami. Kolejne przerwy w celu nadania reklam lub telesprzedaży są dopuszczalne. mogą być przerwane. jeżeli film trwa co najmniej 20 minut dłużej niż dwa lub więcej okresów pełnych 45 minut. 1 pkt 1. o którym mowa w ust. że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy. 2. 4. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 15 %.mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie. których głos lub wizerunek jest wykorzystywany w reklamach. o którym mowa w ust. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi: 1) sposób ustalania dziennego czasu nadawania programu. więcej niż 20 % dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny. 16. 2 i 3. z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. w stosunku odpowiadającym proporcji udziału współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji. 1-4. 2. 4) zakres udostępniania przez nadawcę czasu wykorzystywanego na reklamy i telesprzedaż. Reklamy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. jeżeli większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Audycję można przerwać w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. 1. 1 pkt 1. o którym mowa w ust. a reklamy nadawane łącznie z telesprzedażą. 3. 3. . przy czym minimalny czas trwania takiego bloku wynosi 15 minut. 2-7. 2) warunki nadawania reklam i telesprzedaży w programach. wyłącznie jeden raz podczas każdego okresu pełnych 45 minut. 5) sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji czasu nadawanych reklam i telesprzedaży oraz zakres danych objętych tą ewidencją. Dotyczy to odpowiednio telesprzedaży. w tym maksymalny wymiar czasu w okresie rocznym dla jednego przedsiębiorcy lub ugrupowania gospodarczego. mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa. reklamy lub telesprzedaż mogą być nadawane wyłącznie w tych przerwach lub pomiędzy poszczególnymi częściami. sposób prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. Filmy fabularne i filmy telewizyjne. 16a. a udział współproducentów. z uwzględnieniem zakresu ograniczeń w prowadzeniu przez nie innych audycji w programach radiowych i telewizyjnych. z zastrzeżeniem ust. która została wyprodukowana w ramach dwustronnych umów o koprodukcji zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi. z zastrzeżeniem ust. Audycją europejską jest także audycja. Bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży nie mogą zajmować w programie więcej niż 3 godziny dziennego czasu nadawania programu. 1 pkt 3. transmisjach innych wydarzeń zawierających przerwy oraz w audycjach składających się z autonomicznych części. seriali i audycji dokumentalnych. 5. Art. a liczba tych bloków nie może przekraczać 8. o którym mowa w ust. Audycją europejską. trwające ponad 45 minut. 4. w drodze rozporządzenia. Art. w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy oraz współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium państwa. z wyłączeniem serii. Krajowa Rada określi. jest również audycja niespełniająca wymagań określonych w ust.

2) audycji o treści religijnej. z późn. jeżeli czas ich emisji wynosi co najmniej 30 minut. 1231. produktów leczniczych. 2-5. 3) audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krótszym niż 30 minut. z 2004 r. w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach. U. zm. a w programie radiowym co najmniej 10 minut.Prawo farmaceutyczne (Dz. (13) Audycje inne niż określone w ust. jeżeli okres pomiędzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut. gier cylindrycznych. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. stosuje się przepisy ust.4)). 16c. z 2004 r. Art. Nr 53. poz. oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość. 3. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 26 października 1982 r. Nr 147. poz. usług medycznych. U. z 2002 r. Zakazane jest nadawanie reklam: nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu.5. jakie pokładają oni w rodzicach. U.3)). rekwizytów tytoniowych. 1-3 stosuje się odpowiednio do telesprzedaży. bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. wykorzystujących zaufanie małoletnich. 3. . zm. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży: 1) serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń. wideoloterii. zakładów wzajemnych. gier w kości.1)). Sponsorowane audycje lub inne przekazy są oznaczane przez wskazanie sponsora na ich początku lub na końcu. w zakresie regulowanym ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. 1. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. 4) audycji przeznaczonych dla dzieci. nauczycielach i innych osobach. świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. 6. 27). w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. 2. poz. o których mowa w ust. 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) . 4. Nr 91. w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług. U. 1. 7. zagrażać fizycznemu. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. poz. Art. gier w karty. z późn. Zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej. produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu. zm. Nr 10. 1) Art. Reklama nie może: naruszać godności ludzkiej. z późn. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. 533. poz. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.2)). Przepisy ust. z wyjątkiem audycji. Nr 4. z 1996 r. gier na automatach. napojów alkoholowych. ranić przekonań religijnych lub politycznych. 3 mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży. z późn. zm. w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. 16b. Wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę. 17. 55. płeć lub narodowość. U. Zakazane jest nadawanie reklamy: wyrobów tytoniowych. 408. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży audycji w programach publicznej radiofonii i telewizji.

18. Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy. Zabronione jest sponsorowanie: 1) serwisów informacyjnych. 8. 1-7. widoku towaru albo usługi. 2) związki zawodowe. 1 pkt 1 i 2. Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów oraz zakres informacji objętych tą ewidencją. o których mowa w art. 2) audycji publicystycznych o treści społeczno-politycznej. których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż towarów lub świadczenie usług. 16b ust. płeć lub narodowość. widok jednego towaru lub usługi. których reklama jest zakazana zgodnie z art. z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu. 4) osoby fizyczne lub osoby prawne. 2. Audycje lub inne przekazy. z uwzględnieniem zasad określonych w ust. Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu. 1. znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność. Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie w sposób ograniczający samodzielność nadawcy. których główna działalność polega na produkcji. z zastrzeżeniem ust. inne niż te. w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę. znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub jego działalność. 6. w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc. z wyjątkiem sportowych i prognozy pogody. z zastrzeżeniem art. Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców. 2. sposób sponsorowania audycji lub innych przekazów. 3. w drodze rozporządzenia. 6. 3. 16b ust. Art.firmę. psychiczny lub moralny rozwój małoletnich. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem. a także w czasie trwania audycji lub innego przekazu. 7. Zabronione jest sponsorowanie transmisji sportowych przez podmioty wymienione w ust. 4) audycji wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą. a zwłaszcza chrześcijański system wartości. Zabronione jest sponsorowanie audycji lub innych przekazów. 5. zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny. których reklama jest zakazana w art. 3) audycji poradniczych i konsumenckich. 1. 16b ust. 1. . 4. Sponsorowanie nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji. o których mowa w ust. 3) organizacje pracodawców. sprzedaży lub innym udostępnianiu towarów lub usług. firmy. 5. 4. 131 ust. 4. mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Krajowa Rada określi. przez: 1) partie polityczne. w tym w szczególności czas emisji. 5 pkt 1-3 oraz przez przedsiębiorców. wskazania sponsora oraz sposób rozpowszechniania informacji o sponsorze w zapowiedzi audycji albo po zakończeniu audycji lub innego przekazu.

należy na jej pisemny wniosek i na koszt nadawcy udostępnić zapis audycji. w drodze rozporządzenia: 1) cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania. 2) wydać nieodpłatnie zapis audycji lub reklamy. że treść audycji. 19. telesprzedaży. z uwzględnieniem godzin nadawania audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej. 1. 2) podział małoletnich na kategorie wiekowe oraz szczegółowe warunki kwalifikowania i rozpowszechniania audycji lub innych przekazów. 5. Krajowa Rada określi. Nadawca utrwala audycje. osobie. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do przekazów tekstowych stosuje się odpowiednio przepisy o tworzeniu i rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych. reklam i innych przekazów przez nadawców. o których mowa w ust. służy roszczenie o udostępnienie zapisu na drodze sądowej. Art. z uwzględnieniem zakresu informacji o przechowywanych materiałach. z wyłączeniem serwisów informacyjnych. sposoby utrwalania i przechowywania audycji. .5a. 1. o których mowa w ust. W przypadku odmowy udostępnienia zapisu audycji. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji i innych przekazów. 5. reklamy lub innego przekazu albo wydać taki zapis na jej koszt. reklamy lub innego przekazu będącego przedmiotem postępowania przed organem państwowym do czasu zakończenia tego postępowania. reklam. w drodze rozporządzenia. 3. Art. informującą o zagrożeniach wynikających z treści emisji radiowej. reklamy lub inne przekazy na odpowiednich nośnikach i przechowuje je przez okres 28 dni od dnia rozpowszechnienia audycji. 2. innych niż te. Po upływie tego okresu przechowuje się zapisy audycji. o których mowa w ust. 5a i 5b. o której mowa w ust. Przepis art. 7. Nadawcy dbają o poprawność języka swoich programów i przeciwdziałają jego wulgaryzacji. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 20 ust. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej lub zapowiedzią słowną. 1. o których mowa w ust. 20. 3 stosuje się odpowiednio. o których mowa w ust. 4. 2. rozpowszechniania i sposób zapowiadania audycji lub innych przekazów. oraz sposób ich prezentacji . Działalność nadawcy polegająca na tworzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w formie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego. odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej. która twierdzi. uwzględniając stopień szkodliwości danej audycji lub przekazu dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. 5. 3) wzory symboli graficznych i formuł zapowiedzi. 5b. 2. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji lub innych przekazów. reklamy lub innego przekazu narusza jej prawa. transmisji sportowych i przekazów tekstowych. 6. 5b. reklamy lub innego przekazu. Art. 2. reklamy lub innego przekazu. Krajowa Rada określi. Na pisemny wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadawca jest obowiązany: 1) ujawnić dane umożliwiające identyfikację zleceniodawcy audycji lub reklamy. sądem właściwym w tych sprawach jest sąd okręgowy. Osobie.uwzględniając stopień szkodliwości audycji dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. 20a.

7. na zasadach określonych w ustawie. 4. cechujące się pluralizmem. na podstawie umowy z nadawcą. Przepis ust. 2) zasady wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji wydarzeń. zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji. niż wymienione w ust. lub 2) jeżeli to samo wydarzenie jest transmitowane przez nadawcę programu spełniającego wymogi określone w pkt 1.Art. 3. że żaden nadawca programu spełniającego wymogi określone w ust. 20b. który nabył prawa do transmisji danego wydarzenia. gospodarczego i politycznego. w szczególności: 1) z czasu. bezstronnością. w drodze rozporządzenia. w którym odbywa się dane wydarzenie. z zastrzeżeniem ust. 6. oferując. z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej. 6. Rozdział 4 Publiczna radiofonia i telewizja Art. a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski. dostępnym w całości bez opłaty. określić: 1) listy wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia. wysoką jakością i integralnością przekazu. to każdą taką część uważa się za ważne wydarzenie. uwzględniając stopień społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego. zwanego dalej "ważnym wydarzeniem". Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną. 21. 1 pkt 1 nie wyraził gotowości zawarcia umowy umożliwiającej nadanie transmisji zgodnie z ust. w sposób zapewniający. Jeżeli przewiduje się organizację ważnego wydarzenia w częściach. jeżeli dany nadawca wykaże. 1. że wykonywanie tych praw przez nadawców podlegających ustawie nie pozbawi odbiorców w danym państwie możliwości odbioru tych wydarzeń na zasadach określonych przez dane państwo zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego. edukacji i sportu. o których mowa w pkt 1. całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom. 5. obejmującego okres między godziną 24 a godziną 6 czasu obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 1. publicystyki. Krajowa Rada w zakresie wynikającym z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych może. ważnych wydarzeń. Krajowa Rada może. 1 nie stosuje się. tylko: 1) (14) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji. 2. 1 pkt 2. wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością. w tym mecze eliminacyjne. 2) z pokrywania się w czasie ważnych wydarzeń lub ich części. 2. w drodze rozporządzenia. 1 stosuje się do nadań z opóźnieniem. lub z innym uprawnionym. Przepisu ust. rozrywki. jeżeli opóźnienie nadania transmisji z ważnego wydarzenia nie przekracza 24 godzin i wynika z ważnych powodów. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne za ważne wydarzenia uważa się między innymi: 1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie. określić listę innych. kultury. 3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA. . Nadawca programu telewizyjnego może nadać bezpośrednią transmisję z wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów sieci kablowych.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności: 1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych; 2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję; 3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych; 4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych; 5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu; 7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej; 8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim; 8a) (15) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym; 9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą. 2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny: 1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji; 2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą; 3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; 4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; 5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego; 6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; 7) służyć umacnianiu rodziny, 7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych; 8) służyć zwalczaniu patologii społecznych; 9) (16) (uchylony). Art. 22. 1. Organy państwowe mogą podejmować decyzje w sprawach działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzianych ustawami. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa. 3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2. Art. 23. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych. 2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych i związków pracodawców.

3. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa, w drodze rozporządzenia, Krajowa Rada. Art. 23a. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności nieodpłatnej. 2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do informowania o działalności organizacji pożytku publicznego w szerszym zakresie. 3. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego działalności nieodpłatnej, uwzględniając potrzeby tych organizacji oraz obowiązki jednostek publicznej radiofonii i telewizji. Art. 24. 1. Podmiotom uczestniczącym w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego oraz Parlamentu Europejskiego zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Podmiotom uprawnionym do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji referendalnych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Art. 25. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą tworzyć i rozpowszechniać programy dla odbiorców za granicą w języku polskim i w innych językach. 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane tworzyć i rozpowszechniać audycje oświatowe dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 3. Audycje oświatowe powinny odpowiadać wymogom zawartym w szkolnych programach nauczania. 4. Koszty tworzenia programów oraz audycji, o których mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane z budżetu państwa, w granicach określonych ustawą budżetową. 5. Zakres i sposób prowadzenia działalności przewidzianej w ust. 1 i 2 oraz zasady pokrywania jej kosztów są określane w formie porozumień zawieranych między ministrami właściwymi odpowiednio w sprawach zagranicznych i edukacji narodowej oraz jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Art. 26. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką". 2. Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych. 2a. (17) Terenowe oddziały spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. 3. Radiofonię publiczną tworzą:

1) spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów dla odbiorców za granicą; 2) spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych, zwane dalej "spółkami radiofonii regionalnej". 4. (18) Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27-30 ustawy, przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkiem art. 312 i 402. 5. (19) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań przez spółki oraz określa warunki wykorzystania tych częstotliwości. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362). 6. (20) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady, zapewnia dla spółek tworzących i rozpowszechniających: 1) ogólnokrajowe programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu "Telewizja Polska I" i "Telewizja Polska II"; 2) ogólnokrajowe programy radiowe - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego oraz częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania programów radiowych dla odbiorców za granicą; 3) regionalne programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów telewizyjnych; 4) regionalne programy radiowe - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów radiowych. 7. Program TV Polonia jest rozpowszechniany w sposób rozsiewczy satelitarny. 8. Do rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną, stosuje się art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do pięciu członków. 2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej członków. 3. Kadencja zarządu trwa cztery lata. Art. 28. 1. Rada nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków. Członków rady nadzorczej powołuje Krajowa Rada, z wyjątkiem jednego, którego powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego. 4. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania. 5. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. 6. Zgody rady nadzorczej wymaga: 1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w statucie spółki; 2) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników; 3) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 ust. 1, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce; 4) zbycie lub obciążenie nieruchomości.

po zasięgnięciu opinii dyrektorów terenowych oddziałów.7. (22) (uchylony). Art. 3. 5. Art. 3. na wniosek zarządu spółki. 2. 1. Statut spółki określa zakres działania i zadania terenowego oddziału spółki. 3. o której mowa w art. 1. Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów telewizji publicznej należy do terenowych oddziałów spółki. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków. określi minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały spółki w poszczególnych programach ogólnokrajowych. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne zgromadzenie. Art. 26 ust. jeżeli dotyczą one treści programu. (21) Powołując rady programowe oddziałów emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. 4. 6. Uchwały w sprawach programowych. a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Przychodami spółek. 2. 28a. 4. Krajowa Rada. 26 ust. 5. 1. 30. Kadencja rady programowej trwa 4 lata. 2. 1. dyrektorzy oddziałów uwzględnią kandydatów zgłaszanych przez organizacje społeczne mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 2. 2 i 3. są wpływy pochodzące: 1) (23) z opłat abonamentowych. 2. Zarząd spółki zapewnia członkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu. Przepisy dotyczące programów dla odbiorców za granicą stosuje się odpowiednio do programu TV Polonia. są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej. W walnym zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 29. Art. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. o których mowa w art. w rozumieniu . Art. 30a. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. których powołuje Krajowa Rada. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Krajową Radę. 1. podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. (uchylony). Zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody Krajowej Rady. badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków. Działalnością terenowego oddziału spółki kieruje dyrektor powoływany przez radę nadzorczą na wniosek zarządu spółki. Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach tworzenia i rozpowszechnienia programu TV Polonia jest rada programowa TV Polonia. 4a. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki jest rada programowa oddziału. 31.

3. sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. zm. Spółki. a także metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności. przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa. do 25. o których mowa w art. do 25. 2 i 3. o których mowa w art. 1. 2. 1. o której mowa w art. do dnia 30 kwietnia danego roku. 3. do dnia 15 lutego. . dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego. Nr 76. w sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do działalności. na realizację misji publicznej. 31 ust. 1 tej ustawy. 32. 3) z reklam i audycji sponsorowanych. ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art. 26 ust. Art. Art. Art. 2) z obrotu prawami do audycji. o których mowa w art. 1. 26 ust. biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przestrzegania zasad jawności i przejrzystości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań. są obowiązane do określenia w dokumentacji. nie narusza obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości wynikających z odrębnych przepisów. 8 ust. o których mowa w art. 1. o którym mowa w ust. 21 ust. 31 ust. 694. sposób prowadzenia dokumentacji. 2 i 3. 1a. oraz pozostałej działalności. wraz z określeniem źródeł ich finansowania. 31a. o których mowa w art. o której mowa w art. 3) kwartalnych sprawozdań dotyczących kosztów poniesionych na działalność. 31b. o której mowa w art. 2) kwartalnych sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania środków przyznawanych zgodnie z art. 21 ust. są obowiązane do składania Krajowej Radzie: 1) rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków. 2 i 3. do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. zasad rachunkowości. za zgodą Krajowej Rady. 21 ust. 21 ust. o których mowa w art. 1. 4) założeń programowo-finansowych w zakresie realizacji zadań. o której mowa w ust. odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników. o opłatach abonamentowych. Obowiązek. przygotowują i publicznie udostępniają. 21 ust. 1. z 2002 r. Art. Krajowa Rada określi. oraz sposób sporządzania sprawozdań. o opłatach abonamentowych. U. 2. w tym zakładowego planu kont. z późn. poz. z zastrzeżeniem przepisu art.5)). za poprzedni rok kalendarzowy. Przychodami spółek mogą być również dotacje z budżetu państwa. w drodze rozporządzenia. W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć. Akcjonariuszom spółek. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego.przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 31c. 31b pkt 1-3. 1 pkt 1 i ust. o których mowa w art. o której mowa w art. 1 i 2. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Zarządy spółek. na rok następny. 2. nie przysługuje prawo do udziału w zysku. 26 ust. 4) z innych źródeł. 1. 2 i 3. 21 ust. w sposób niezakłócający konkurencji na rynku. o których mowa w art. 1. o rachunkowości (Dz. 26 ust. (24) Zarządy spółek.

2) umowa lub statut spółki przewidują. o którym mowa w ust. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej. która ma siedzibę w Polsce. 2. o którym mowa w ust. 2) warunki programowe rozpowszechniania programu. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna. lub osobie prawnej. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Art. Koncesja może być również udzielona: 1) osobie zagranicznej lub 2) spółce zależnej. zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu. 34. 5) czas. 4) liczbę koncesji. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona. 35. z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia. określa się: 1) przedmiot postępowania. 1. w szczególności częstotliwość bądź kanał oraz moc i lokalizację stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. c) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. 2. że: a) członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji.Rozdział 5 Koncesje na rozpowszechnianie programów Art. 1. 1. na jaki może być udzielona koncesja. 3. od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49 %. od osoby zagranicznej . do składania wniosków o udzielenie koncesji. Art. 1a. 1c. 33. posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. W ogłoszeniu. jeżeli: 1) udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49 %. W przypadku złożenia większej liczby wniosków. 3) warunki techniczne rozpowszechniania programu. 3. b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie koncesji w związku z ogłoszeniem. (25) Przewodniczący Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacje o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin. 1b. o którym mowa w ust. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady. 6) termin i miejsce składania wniosków. 2. nie krótszy niż 45 dni od dnia ogłoszenia. wymaga uzyskania koncesji. przekraczających istniejące możliwości rozpowszechniania programów. są one rozpatrywane w ramach jednego postępowania. Przewodniczący Krajowej Rady. 1. Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. 1. 1. w tym w szczególności rodzaj i charakter programu.

jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. 1 i 2. 2) osiągnięcie przez wnioskodawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym terenie. 15 ust. 3.bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. do postępowania w sprawie udzielenia koncesji nie stosuje się przepisów art. 3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny. 1 i 3. jeżeli rozpowszechnianie programów przez wnioskodawcę mogłoby spowodować: 1) zagrożenie interesów kultury narodowej. o którym mowa w ust.dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego: g) nazwę wykorzystywanego satelity. 37. odmowa udzielenia koncesji na kolejny okres możliwa jest wyłącznie. gdy w stosunku do nadawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. (29) Koncesja jest udzielana na 10 lat.których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego . Art. 15 ust. 38 ust. o którym mowa w ust. 2. (28) W przypadku złożenia przez nadawcę społecznego wniosku. W przypadku złożenia przez nadawcę wniosku. o których mowa w art. h) położenie satelity na orbicie. Koncesji nie udziela się. (26) 1. d) charakterystykę promieniowania anteny. (27) Nadawca społeczny może złożyć wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres. 2) możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu. 36. 2.. 1 ustawy. 1 ust. z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją. Art. 4) przewidywany udział audycji. e) częstotliwość. dobrych obyczajów i wychowania. .dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego: a) lokalizację stacji. j) moc transpondera. 1 lub 2. 5) dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu. 34 i 36 ust. 1. w programie radiowym lub telewizyjnym. c) moc nadajnika i maksymalną moc promieniowania. i) częstotliwość.dla rozpowszechniania kablowego: k) lokalizację stacji głównej. bezpieczeństwa i obronności państwa oraz naruszenie tajemnicy państwowej. b) wysokość zawieszenia anteny. rozsiewczy satelitarny. . 3. w programie telewizyjnym albo utworów. kablowy) oraz: . 2. nie później niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej koncesji. 1. 1. 2) przedmiot działalności objętej koncesją. . 2. 1. Koncesja określa w szczególności: 1) osobę nadawcy. Art. 35a. f) polaryzację. W postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności: 1) stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. o których mowa w art. 3) przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami.

Do dokonywania. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje jej niezwłocznie na rzecz nadawcy. 3. 3) działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji. bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju. . 3a. udział w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych. datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu. rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania. które powinien zawierać wniosek. niezbędne dla realizacji przepisów ustawy. jest udzielana w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady. 4) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. . (32) Krajowa Rada. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 116 tej ustawy. 4. wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art.Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się przepisów art.chyba że nadawca wykaże.l) obszar objęty siecią kablową. 2. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy. w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 3. o rachunkowości. 2) nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji. nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych . (31) Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest wymagana rezerwacja częstotliwości. Nadawca jest obowiązany do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania finansowego. 2) nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy. że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Koncesję cofa się. 38. 3) rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. (30) Koncesja. 1 pkt 3. 1. który uzyskał koncesję. Koncesja może być cofnięta. w zakresie określonym w ust. oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji. Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności. w drodze rozporządzenia. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji. pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady. 4) 5) 6) 7) Art. 37a. a nadawca. po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 2. termin wygaśnięcia koncesji. 4) nadawca. jeżeli: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. jeżeli: 1) rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej. określi. dane. Art. w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie.

o których mowa w ust. 2. 1. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. gdy: 1) nadawca osiągnie pozycję dominującą w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 38a. z wyłączeniem przepisów art. 3. przewidzianych w ustawie o łączności. 3. 16a. 5. mogą przejść na inny podmiot za zgodą Krajowej Rady wyrażoną w formie uchwały. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji. 2. W przypadku łączenia. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy. nie stosuje się: 1) ograniczenia dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam i telesprzedaży w ciągu godziny. 39. 16 ust. niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji. Stwierdza w niej obowiązek uiszczenia opłat. Uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne. ustala. Art. 16 ust.4. o których mowa w ust. Do programów. Uprawnienia. 3-5. 2. Do programów. O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić: 1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych. 1 pkt 1. 4 pkt 1a. 39b. 2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych. uwzględniając charakter poszczególnych nadawców i ich programów. 2) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. Art. 39a.Prawo telekomunikacyjne. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 1. o których mowa w ust. o których mowa w ust. Do uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. nie przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. Na podstawie uchwały Krajowej Rady. 2. . 2) przepisów art. 1. 3. Art. w . Koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego obejmuje również wykorzystanie sygnału telewizyjnego do rozpowszechniania przekazów tekstowych. 1. Art. 3. uprawnienia. Art. o której mowa w ust. Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę. 15-15b. 40. 1. W przypadku uprawomocnienia się decyzji w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza o możliwości uzyskania koncesji w zakresie objętym cofniętą koncesją. z zastrzeżeniem ust. organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę społecznego. 4. 2. 3 oraz art. 3) kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej. podziału albo innego rodzaju przekształceń spółek handlowych. 2) promocji działalności własnej nadawcy. określonego w art. 1. o których mowa w ust. 2. Odmowa wyrażenia zgody następuje. 1. Koncesja może być udzielona na rozpowszechnianie w sieciach kablowych lub w sposób rozsiewczy satelitarny programu poświęconego wyłącznie: 1) telesprzedaży.

1. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. o której mowa w ust. 5. 3. Za wpis do rejestru pobiera się opłatę. art. dokonane bez zezwolenia są nieważne. których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. o swobodzie działalności gospodarczej. oraz może określać podmioty zwolnione od opłaty. 1. bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji przez osobę zagraniczną w spółce. na podstawie uchwały Krajowej Rady. 40a. 2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze. wydać decyzję zezwalającą na inną niż wymieniona w ust. Czynność. chyba że ustawa stanowi inaczej. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 1. Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej kolejności: 1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej. 42. do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. o której mowa w ust. 2.drodze rozporządzenia. 2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze. dokonaną przez podmiot. Art. o której mowa w ust. 1. 40b. 1. 36 ust. 4. 2. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów publicznej radiofonii i telewizji oraz innych programów nadawców krajowych. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala. Program rozprowadzany w sieci kablowej wymaga zgłoszenia do rejestru. 1. Rozdział 6 Rozprowadzanie programów w sieciach kablowych Art. Organem prowadzącym rejestr jest Przewodniczący Krajowej Rady. 4. Art. Przepisów ust. 2 oraz art. 43. w drodze rozporządzenia. wysokość opłaty. 1. wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady. 4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych. 3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze. 35 ust. Art. do osób zagranicznych. 1-3 nie stosuje się do osób zagranicznych lub spółek zależnych. w stosunku do którego osoba zagraniczna jest podmiotem dominującym. Przepis ust. Przewodniczący Krajowej Rady może. . Czynności. 5. która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu. art. 38. Rejestr jest jawny. 41. dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. o których mowa w ust. wysokość opłaty. w uzasadnionych przypadkach. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie. uważa się za czynność dokonaną przez podmiot dominujący. 33 ust. Art. 3. 2. 1 kolejność wprowadzania programów do sieci kablowej. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 3. Do postępowania w sprawach wpisu do rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 1. 2. 1. o którym mowa w ust. oraz może określić podmioty zwolnione od opłaty. Nabycie lub objęcie udziałów albo akcji.

6. jeżeli: 1) wnioskodawca nie ma uprawnień do używania urządzeń radiowych i sieci telekomunikacyjnych. Organ rejestracyjny zakaże operatorowi sieci kablowej rozprowadzania programów albo określonego programu. 4) (uchylony). co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści podżegające do nienawiści ze względu na rasę. 33 ust. których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu. W przypadku wydania zakazu. do której stosuje się odpowiednio przepis art. Przewodniczący Krajowej Rady z urzędu wykreśli wpis programów lub programu z rejestru. jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 3) określać obszar. 1. 3. 2) dokumenty wskazujące. 1. Organ rejestracyjny odmówi wpisu do rejestru programu. (uchylony). Organ rejestracyjny dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie zgłoszenia. 4 i 5. co najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści naruszające przepisy art. rozpowszechnia go nie w całości lub nierównocześnie. o którym mowa w ust. jeżeli organ rejestracyjny nie odmówił rejestracji w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 18. Art. że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu. w terminie 14 dni. z wyjątkiem adresu zamieszkania. 3) operator nie przestrzega ustawowej kolejności wprowadzania programów do sieci kablowej. narodowość lub religię lub naruszające przepisy art. 5. w okresie ostatnich 12 miesięcy. 2) w rozpowszechnianym programie. 2. 3) dokumenty wskazujące. 18 ust.umowę z nadawcą programu. zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego wpisem do rejestru. 2. Zgłoszenie. 2) operator wprowadza zmiany do programu. Wpis do rejestru zawiera dane. . powstałe po dniu dokonania wpisu programu do rejestru. w okresie ostatnich 12 miesięcy. 3. 3b. Operator sieci kablowej dokonuje zgłoszenia programu do rejestru nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem jego rozprowadzania. 4. o którym mowa w ust. o których mowa w ust. 44. Operator sieci kablowej dołącza do zgłoszenia: 1) kopię zezwolenia na używanie urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych niezbędnych do rozprowadzania programu. 5) (uchylony). Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o wpisie programu do rejestru. Rozprowadzanie programu można rozpocząć. 4) oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru. jeżeli: 1) w rozprowadzanym programie. płeć. 3a. powinno: 1) wskazywać wnioskodawcę. 3. 1. 4. a w przypadku programu przekazywanego przez nadawcę operatorowi . Odmowa wpisu programu do rejestru oraz wydanie zakazu rozprowadzania programu następuje w drodze decyzji administracyjnej. 2. 45. 3. jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. że program jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru. Operator sieci kablowej jest obowiązany zgłaszać organowi rejestracyjnemu.Art. na którym program ma być rozprowadzany. 2) określać program przewidziany do rozprowadzania i jego nadawcę.

16c.uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru i zgłaszania do niego wniosków w systemie teleinformatycznym. 15a ust. 4. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 16 ust. art. art. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. o której mowa w ust. 53. (33) Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy. 16b. Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru . upłynął jeden rok. osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 4. art. 49 (uchylony). 18 ust. art. szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych. Art. 15a ust. 46. 1. 15b. Art.podlega grzywnie. 17 ust. 50 (uchylony). Art. karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu nadawcy. 2. art. o którym mowa w ust. zmniejszonej o podatki. 8 i art. 52. 15 ust. jeżeli od naruszenia obowiązku.5. art. a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kary pieniężnej nie można nałożyć. w drodze rozporządzenia. 1 i 6 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 48 (uchylony). 47. 16a ust. Kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji . Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć karę. 17 ust.podlega grzywnie. 51 (uchylony). konieczność zapewnienia przejrzystości i kompletności zapisu informacji znajdujących się w rejestrze oraz sprawność postępowania rejestracyjnego. który nie wymaga rezerwacji częstotliwości. 16 ust. Art. Rozdział 8 Odpowiedzialność prawna Art. . Art. Krajowa Rada określa. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku utraty przez operatora sieci kablowej uprawnień do używania urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozprowadzania programów. Art. art. Art. 1-7. art. 1-3. 1. a także nieobciążanie operatorów sieci kablowych utrudnieniami w zakresie wykonywanej działalności. 1. 2. 4. Rozdział 7(34) (uchylony). 6. 4. art. 2. 1. 15 ust. w tym: 1) wzór rejestru. 1-3. 3. 1-6. 18 ust. także w decyzji wydanej na podstawie art. stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów. art. art. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 % rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu. 2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru . Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodów nad wydatkami. 20b ust. art. 10 ust. 1. 20 ust. 1.

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. 1. 154. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. 56. 459) w art. poz. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana. 22) w art. uchylenia. o których mowa w ust. Nr 5. 58. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. 4 otrzymuje brzmienie: "4. poz. 321 i Nr 86. przewidziane przepisem art. Nr 11. poz. Nr 94. zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji. w szczególności dotyczące wznowienia postępowania. U. 10 ust. W postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o której mowa w ust. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. poz." Art. U. 53 i 54. Tej samej karze może podlegać osoba kierująca działalnością nadawcy za nieudzielenie lub udzielenie nierzetelnych informacji na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady. 297. 321 i Nr 86. Art.Art. 504 oraz z 1991 r. poz. Nr 58. 504 oraz z 1991 r. 1 w pkt 2 po wyrazach "i ministrów" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nr 29. Nr 95. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. poz. poz. 4. przepisy przejściowe i końcowe Art. 524 i z 1991 r. 3.sądu gospodarczego. Art. Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję nakładającą na nią karę pieniężną. poz. jeżeli od daty wydania decyzji. 48 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). Art." .". upłynęły dwa lata. Nr 55. 420) w art. 425) w art. Nr 29. poz. Kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo do emitowania w radiu i telewizji programów religijno-moralnych. Nr 55. 54. poz. 60. U. poz. poz. społecznych i kulturalnych w sposób określony w porozumieniach między władzami danego kościoła lub innego związku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. 1. Nr 95. 53 i 54 służy odwołanie do Sądu Wojewódzkiego(35) w Warszawie . W razie złożenia odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady do sądu. 59. 1 w ust. 10 ust. Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady wydanych na podstawie art. poz. o których mowa w art. Art. U. 2. 84 i z 1993 r. Jeżeli osoba kierująca działalnością nadawcy nie wykonuje decyzji wydanych na podstawie art. z 1990 r. 297. 25 ust. 10 ust. 55. Nr 51. nieprzekraczającą jednak jej sześciomiesięcznego wynagrodzenia. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. 155. 4 oraz art. podlegają wpłacie do budżetu państwa. z 1990 r. 425 i Nr 107. 1. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 1. 2. Nr 51. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: "7) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kary. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących. poz. poz. 2. o Trybunale Stanu (Dz. stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego. 1 w ust. 57. 3.

1 pkt 1. Sposób realizacji uprawnień. 1 i 2. i do nadawców posiadających zezwolenia wydane w związku z ustawą. Koszalinie. Lublinie. 293 i Nr 105. Przewodniczący Komitetu kieruje działalnością państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" do czasu zarejestrowania spółek. 4. Nr 86. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. 2. 4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa uzgodni treść statutów spółek. 2) spółkę. o której mowa w art. Olsztynie. Opolu. Krakowie. z siedzibą w Warszawie oraz spółki. 2. 1. o której mowa w art. 425) w art. o którym mowa w ust. 36 ust. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. 26 ust. 3 pkt 2. może przewidywać oddziały terenowe w innych miejscowościach niż wymienione w ust. Gdańsku. 3. o których mowa w art. Bydgoszczy. z Krajową Radą. Znosi się Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". Art. Do nadawców posiadających zezwolenie. 63. 6. Art. Przepis ust. 61. 7. 59. Warszawie. regulują porozumienia między Świętym Soborem Biskupów a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. zwany dalej "Komitetem". lecz nie później niż po upływie roku od dnia wejścia ustawy w życie. Funkcje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz uprawnienia nadzorcze w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych podległych Komitetowi przejmuje Przewodniczący Krajowej Rady. Szczecinie. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zawiązać spółki radiofonii regionalnej z siedzibami w innych miejscowościach niż wymienione w ust. 59. 5 nie dotyczy uprawnień wydanych na podstawie ustawy. Krakowie. 2. Nr 66. o których mowa w art. Poznaniu. Poznaniu. 1 i 2. we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 62. 2. któremu przyznano w koncesji częstotliwość wykorzystywaną dotychczas do nadawania programu. z siedzibami w Białymstoku. o których mowa w ust. 26 ust. z siedzibą w Warszawie i oddziałami terenowymi w Bydgoszczy. 64. 1. Rzeszowie. 1. o której mowa w art. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiąże: 1) spółkę. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie administracji państwowej przechodzą do właściwości Krajowej Rady. Katowicach. 2 otrzymuje brzmienie: "2. 1 pkt 2. . poz. 3. U. Gdańsku. poz. 5. poz. 5. 26 ust. Podmioty rozprowadzające programy w sieciach kablowych dostosują swoją działalność do wymogów określonych w rozdziale 6 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Statut spółki. poz. odpowiednio do zakresu ich zadań ustawowych i statutowych. 26 ust. Zezwolenia na używanie urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiowych i telewizyjnych wygasają z dniem rozpoczęcia działalności na tym samym terenie przez nadawcę. Lublinie. poz. o której mowa w art. Łodzi. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. przepisu art." Art. Rzeszowie. 541) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto). 52 nie stosuje się. Szczecinie. Kielcach. o której mowa w art. Warszawie i we Wrocławiu. Łodzi. 8. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przechodzą na jednostki publicznej radiofonii i telewizji. o łączności (Dz. 3 pkt 1. Pierwsze zarządy spółek. 26 ust. U. 287 i Nr 95. o których mowa w ust. Nr 69. o których mowa w ust. 2 i 3. Katowicach.Art. powoła Krajowa Rada. 504 oraz z 1991 r.

2. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa.Art. mienie pozostałe po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja". 3. z 1991 r. Nr 30. przyznane innym podmiotom na podstawie dotychczasowych przepisów. 3. 1. 1. U. 68. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady zwołuje Marszałek Senatu. zasadę podziału i przekazywania tego mienia oraz tryb rozpoznawania spraw spornych. Stosunek pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady przydzieli spółkom. 67. wygasają z dniem przyznania tych częstotliwości spółkom. 65. Nr 103. 4. 1. powstałe przed wpisaniem spółki do rejestru handlowego. o których mowa w ust. 1 i 2 są wolne od opłat sądowych i skarbowych. poz. 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy. Art. Do użytkowania wieczystego nie stosuje się przepisów art. a który na okres czterech lat. 2. Zatrudnienie tych pracowników w spółce może nastąpić na warunkach uzgodnionych przez strony. który przewodniczy jej obradom. Nabycie własności następuje nieodpłatnie. Uprawnienia do używania częstotliwości. 1. 3. w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie. 66. 26 ust. Uprawniony organ powołujący członków Krajowej Rady na pierwszą kadencję po wejściu w życie ustawy wskaże. innych urządzeń i lokali. . 2. z zastrzeżeniem ust. zwanej dalej "PRTV". 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 69. 446 i Nr 107. Przydział częstotliwości. o których mowa w art. będących w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. który z nich powołany został na okres dwóch. 2. poz. Na spółki przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki Komitetu i PRTV wynikające z decyzji administracyjnych. 2 i 3. określonych przez Krajową Radę. 1. odpowiada spółka. Rada Ministrów określi. 1. ustaje z mocy prawa z dniem wpisania spółki do rejestru handlowego. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego tych spółek. Czynności podejmowane w wykonaniu art. 2. Ustanie stosunku pracy jest równoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem stosunku pracy wskutek wypowiedzenia umowy o pracę przez zakład pracy. 2. o których mowa w ust. szczegółowy tryb inwentaryzacji mienia wymienionego w ust. 64 ust. z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa własnością tych spółek. 1. o których mowa w art. 1. do opłat za czynności notarialne związane z zawiązaniem tych spółek stosuje się odpowiednio przepisy o przekształcaniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. 2. z zachowaniem zasad określonych w art. 464)(36) w części dotyczącej pierwszej opłaty. poz. 2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wniesie do spółek. częstotliwości wykorzystywane przez PRTV w chwili wejścia w życie ustawy do emisji programów telewizyjnych i radiofonicznych. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. następuje bez opłat. 236 Kodeksu cywilnego. Pracownicy PRTV stają się z mocy prawa pracownikami właściwej spółki. o których mowa w ust. będące w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRTV. stwierdza się decyzją wojewody. w drodze rozporządzenia. 41 ust. Art. W decyzji tej określa się również warunki użytkowania wieczystego. 127. 3. Art. oraz własności budynków. o których mowa w ust. Budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. Art. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Nr 54. 1324 i Nr 229. 882. z 1994 r. z 1999 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. 255 i 256 i Nr 84. poz. Nr 121. Nr 171. z 2003 r. 1. poz. poz. Nr 93. 275). Nr 106. z 1997 r. Nr 229. Nr 12. Nr 113. poz. Nr 63. poz. 315. _________ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 661. poz. poz. 769 i Nr 158. 1193 i Nr 120. poz. 1152. 1) . 1535. 877. poz. 1268. poz. Nr 60. poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 96. poz. poz. 719 i Nr 122. Nr 91. poz. poz. Nr 167. 1193. 1207. 682. z 2003 r. Nr 138. poz. z 1996 r. z wyjątkiem przepisu art. 1083. poz. z 2000 r. poz. Nr 145. poz. poz. Nr 3. Nr 210. 1115. 1041. z 2003 r. poz. Nr 5. Nr 124. z 2004 r. 1372. 391. z 1995 r. poz. poz. 2276 oraz z 2004 r. poz. Nr 100. 1143 oraz z 2004 r. poz. poz. 2135. 591. 961. 489. Nr 111. Nr 124. z 2002 r. Nr 121. poz. poz. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. U. poz. 1383 i 1384 i Nr 128. poz. poz. Nr 104. Art. Do czasu wydania przepisów przewidzianych w ustawie. poz. z 1999 r. poz. poz. poz. 1001 i Nr 152. poz. poz. 756 i Nr 162. 959. poz. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 1663. poz. 2215 oraz z 2004 r. 1382. 2135. poz. poz. Nr 54. 535. 1546 i Nr 213. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 136. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 1151 i 1152. 770. Pierwszy Przewodniczący Krajowej Rady jest powoływany spośród wszystkich członków Rady pierwszej kadencji. 948. poz. 52. poz. Nr 43. 71. z 1998 r. Nr 88. Nr 114. poz. Nr 29. 28. poz. poz. Nr 88. poz.3. U. U. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1993 r. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 2274. Nr 45. Nr 146. 2155. 70. 554 i Nr 121. 1407. 1. poz. U. poz. Nr 80. poz. Nr 126. poz. 45. Nr 113. Nr 99. poz. Nr 24. Art. Nr 28. 896. z 2001 r. poz. 257. 1808 i Nr 210. o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. U. Nr 213. Nr 84. Nr 96. poz. z 2002 r. 2081 i Nr 223. Nr 117. 668. 984. 110. nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. zachowują moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. poz. z 1997 r. U. 2. Nr 92. poz. poz. Nr 69. Nr 139. 1597. 935. Nr 173. z 1992 r. 625. 307 oraz z 1984 r. poz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful